00664000000000325000450004100050000080800050000503900040001000200530001400300410 00670050011001080050012001190070036001310040018001670080005001850090011001900100 00500201011001400206082000700220013000700227014000600234026001100240181000600251 02000180025702000120027502000160028702000040030302000100030702000070031702000140 0324#Vi?t#^214#Mai#Tuyn chn th ca, truyn k, cu cho tr mm non#Ch p hng tin v lut l giao thng#Thu Qunh#Phng Tho#Tuyn chn: Thu Qunh, Phng Tho#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a55tr.^b24cm#372.21#284993#9 000#VV12.01471#T527C#Gio dc mu gio#Phng tin#Lut giao thng#Th#Truyn k #Cu #Sch mu gio## 00576000000000277000450004100050000080800050000503900070001000200190001700500160 00360050016000520050020000680070065000880080005001530090011001580100005001690110 01400174012002600188082000700214013000700221014000700228026001100235181000600246 020001800252020001400270020001400284#Vi?t#^214#P.Dung#B v ngy 20 - 11#Nguyn Hng Thu#Nguyn Th Hiu#Phng Th Trang Nh#Nguyn Hng Thu, Nguyn Th Hiu ; Minh ho: Phng Th Trang Nh#^aH.#^aGio dc#2011#^a20tr.^b24cm#B thng minh - nhanh tr#372.21#284994#12000#VV12.01472#B200V#Gio dc mu gio#Sch mu gio #Ngy Nh gio## 00580000000000277000450004100050000080800050000503900070001000200280001700500160 00450050016000610050020000770070065000970080005001620090011001670100005001780110 01400183012002600197082000700223013000700230014000700237026001100244181000600255 020001800261020000900279020001400288#Vi?t#^214#P.Dung#Ma ng v sc kho ca b #Nguyn Hng Thu#Nguyn Th Hiu#Phng Th Trang Nh#Nguyn Hng Thu, Nguyn Th Hiu ; Minh ho: Phng Th Trang Nh#^aH.#^aGio dc#2011#^a20tr.^b24cm#B th ng minh - nhanh tr#372.21#284995#12000#VV12.01473#M501#Gio dc mu gio#Sc khe#Sch mu gio## 00569000000000277000450004100050000080800050000503900070001000200180001700500160 00350050016000510050020000670070065000870080005001520090011001570100005001680110 01400173012002600187082000700213013000700220014000700227026001100234181000600245 020001800251020001400269020000800283#Vi?t#^214#P.Dung#B v nm hc mi#Nguyn H ng Thu#Nguyn Th Hiu#Phng Th Trang Nh#Nguyn Hng Thu, Nguyn Th Hiu ; M inh ho: Phng Th Trang Nh#^aH.#^aGio dc#2011#^a20tr.^b24cm#B thng minh - nhanh tr#372.21#284996#12000#VV12.01474#B200V#Gio dc mu gio#Sch mu gio# Hc tp## 00592000000000289000450004100050000080800050000503900070001000200240001700500160 00410050016000570050020000730070065000930080005001580090011001630100005001740110 01400179012002600193082000700219013000700226014000700233026001100240181000600251 020001800257020001400275020000500289020000800294#Vi?t#^214#P.Dung#Noel v nm m i bt u#Nguyn Hng Thu#Nguyn Th Hiu#Phng Th Trang Nh#Nguyn Hng Thu, N guyn Th Hiu ; Minh ho: Phng Th Trang Nh#^aH.#^aGio dc#2011#^a20tr.^b24c m#B thng minh - nhanh tr#372.21#284997#12000#VV12.01475#N421V#Gio dc mu g io#Sch mu gio#Noel#Nm mi## 00580000000000277000450004100050000080800050000503900070001000200170001700500160 00340050016000500050020000660070065000860080005001510090011001560100005001670110 01400172012002600186082000700212013000700219014000700226026001100233181000600244 020001800250020002000268020001400288#Vi?t#^214#P.Dung#B v ngy 8 - 3#Nguyn H ng Thu#Nguyn Th Hiu#Phng Th Trang Nh#Nguyn Hng Thu, Nguyn Th Hiu ; Mi nh ho: Phng Th Trang Nh#^aH.#^aGio dc#2011#^a20tr.^b24cm#B thng minh - n hanh tr#372.21#284998#12000#VV12.01476#B200V#Gio dc mu gio#Ngy quc t ph n#Sch mu gio## 00589000000000289000450004100050000080800050000503900070001000200180001700300130 00350050012000480050009000600050013000690070036000820080005001180090011001230100 00500134011001400139012006500153082000900218013000700227014000700234026001100241 181000700252020001800259020000900277020001300286#Vi?t#^214#P.Dung#Chic v ca n hm#Truyn tranh#Nguyn Minh#Kim Dung#Sn Ngc The#Nguyn Minh, Kim Dung, Sn Ng c The#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b24cm#T Truyn tranh song ng Vit - Khmer. Ch : Th gii loi vt#895.9223#284999#10000#VV12.01477#CH303V#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn tranh## 00588000000000289000450004100050000080800050000503900070001000200180001700300130 00350050012000480050009000600050013000690070036000820080005001180090011001230100 00500134011001400139012006500153082000900218013000700227014000700234026001100241 181000600252020001800258020000900276020001300285#Vi?t#^214#P.Dung#Mui nhp di kh#Truyn tranh#Nguyn Minh#Kim Dung#Sn Ngc The#Nguyn Minh, Kim Dung, Sn Ng c The#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b24cm#T Truyn tranh song ng Vit - Khmer. Ch : Th gii loi vt#895.9223#285000#10000#VV12.01478#M515N#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh## 00586000000000289000450004100050000080800050000503900070001000200160001700300130 00330050012000460050009000580050013000670070036000800080005001160090011001210100 00500132011001400137012006500151082000900216013000700225014000700232026001100239 181000600250020001800256020000900274020001300283#Vi?t#^214#P.Dung#Tc k chy th i#Truyn tranh#Nguyn Minh#Kim Dung#Sn Ngc The#Nguyn Minh, Kim Dung, Sn Ngc The#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b24cm#T Truyn tranh song ng Vit - Khmer. C h : Th gii loi vt#895.9223#285001#10000#VV12.01479#T113K#Vn hc thiu n hi#Vit Nam#Truyn tranh## 00587000000000289000450004100050000080800050000503900070001000200160001700300130 00330050012000460050009000580050013000670070036000800080005001160090011001210100 00500132011001400137012006500151082000900216013000700225014000700232026001100239 181000700250020001800257020000900275020001300284#Vi?t#^214#P.Dung#Nga non hu #Truyn tranh#Nguyn Minh#Kim Dung#Sn Ngc The#Nguyn Minh, Kim Dung, Sn Ngc The#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b24cm#T Truyn tranh song ng Vit - Khmer. C h : Th gii loi vt#895.9223#285002#10000#VV12.01480#NG551N#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh## 00586000000000289000450004100050000080800050000503900070001000200160001700300130 00330050012000460050009000580050013000670070036000800080005001160090011001210100 00500132011001400137012006500151082000900216013000700225014000700232026001100239 181000600250020001800256020000900274020001300283#Vi?t#^214#P.Dung#La lm nhc s #Truyn tranh#Nguyn Minh#Kim Dung#Sn Ngc The#Nguyn Minh, Kim Dung, Sn Ngc The#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b24cm#T Truyn tranh song ng Vit - Khmer. C h : Th gii loi vt#895.9223#285003#10000#VV12.01481#L551L#Vn hc thiu n hi#Vit Nam#Truyn tranh## 00587000000000289000450004100050000080800050000503900070001000200160001700300130 00330050012000460050009000580050013000670070036000800080005001160090011001210100 00500132011001400137012006500151082000900216013000700225014000700232026001100239 181000700250020001800257020000900275020001300284#Vi?t#^214#P.Dung#Qui vt tn m#Truyn tranh#Nguyn Minh#Kim Dung#Sn Ngc The#Nguyn Minh, Kim Dung, Sn Ngc The#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b24cm#T Truyn tranh song ng Vit - Khmer. C h : Th gii loi vt#895.9223#285004#10000#VV12.01482#QU103V#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh## 00589000000000289000450004100050000080800050000503900070001000200180001700300130 00350050012000480050009000600050013000690070036000820080005001180090011001230100 00500134011001400139012006500153082000900218013000700227014000700234026001100241 181000700252020001800259020000900277020001300286#Vi?t#^214#P.Dung#C ong li bi ng#Truyn tranh#Nguyn Minh#Kim Dung#Sn Ngc The#Nguyn Minh, Kim Dung, Sn Ng c The#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b24cm#T Truyn tranh song ng Vit - Khmer. Ch : Th gii loi vt#895.9223#285005#10000#VV12.01483#C450-O#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn tranh## 00586000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020016000430030013000590070036000720080005001080090011001130100 00500124011001400129012006500143020001800208020000900226020001300235005001200248 005000900260005001300269039000700282013000700289#VV12.01484#10000#Vi?t#S428X#89 5.9223#^214#Si xm tham n#Truyn tranh#Nguyn Minh, Kim Dung, Sn Ngc The#^aH .#^aGio dc#2011#^a15tr.^b24cm#T Truyn tranh song ng Vit - Khmer. Ch : T h gii loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyn Minh#Kim Dung#S n Ngc The#P.Dung#285006## 00591000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020021000430030013000640070036000770080005001130090011001180100 00500129011001400134012006500148020001800213020000900231020001300240005001200253 005000900265005001300274039000700287013000700294#VV12.01485#10000#Vi?t#V207L#89 5.9223#^214#Vt lm lnh cu ho#Truyn tranh#Nguyn Minh, Kim Dung, Sn Ngc Th e#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b24cm#T Truyn tranh song ng Vit - Khmer. Ch : Th gii loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyn Minh#Kim Du ng#Sn Ngc The#P.Dung#285007## 00586000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020015000440030013000590070036000720080005001080090011001130100 00500124011001400129012006500143020001800208020000900226020001300235005001200248 005000900260005001300269039000700282013000700289#VV12.01486#10000#Vi?t#NH460L#8 95.9223#^214#Nh li m dn#Truyn tranh#Nguyn Minh, Kim Dung, Sn Ngc The#^aH .#^aGio dc#2011#^a15tr.^b24cm#T Truyn tranh song ng Vit - Khmer. Ch : T h gii loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyn Minh#Kim Dung#S n Ngc The#P.Dung#285008## 00639000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020044000430070059000870220004001460080016001500090029001660100 00500195011001400200020001700214020000900231020001400240005001500254005001500269 005001000284005001400294005001500308039000700323013000700330#VV12.01487#17500#V i?t#T306T#372.6595#^214#Ting Trung Quc dnh cho hc sinh tiu hc#B.s.: Cung N inh Chu (ch.b.), Tng Ch Quyn, Dng Vn...#Q.1#^aH. ; Cn Minh#^aGio dc ; i hc Vn Nam#2011#^a68tr.^b24cm#Ting Trung Quc#Tiu hc#Sch c thm#Cung Ninh Chu#Tng Ch Quyn#Dng Vn#L Nguyt Vn#Lu Mc Nghiu#P.Dung#285009## 00715000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020044000430030013000870070059001000220004001590040018001630080 01700181009002900198010000500227011001400232020001700246020000800263020000900271 02000140028000500150029400500150030900500100032400500140033400500150034803900070 0363013000700370#VV12.01488#14500#Vi?t#T306T#372.6595#^214#Ting Trung Quc dn h cho hc sinh tiu hc#Sch bi tp#B.s.: Cung Ninh Chu (ch.b.), Tng Ch Quy n, Dng Vn...#Q.1#Ti bn ln th 1#^aH. ; Cn Minh#^aGio dc ; i hc Vn Nam#2011#^a40tr.^b24cm#Ting Trung Quc#Bi tp#Tiu hc#Sch c thm#Cung Ninh Chu#Tng Ch Quyn#Dng Vn#L Nguyt Vn#Lu Mc Nghiu#P.Dung#285010## 00530000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070044000730080005001170090011001220100005001330110 01400138020001100152020000900163020000700172020001400179005002000193005001700213 039000700230013000700237020000800244#VV12.01489#18000#Vi?t#H419C#372.6#^214#Hc ch ci qua ng dao, ca dao#B.s.: Nguyn Th Thanh H, Nguyn Th Nh #^aH.#^ aGio dc#2011#^a43tr.^b24cm#Ting Vit#ng dao#Ca dao#Sch c thm#Nguyn Th Thanh H#Nguyn Th Nh #P.Dung#285011#Ch ci## 00582000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020036000400070049000760040018001250080005001430090011001480100 00500159011001400164012002700178020000700205020001100212020000900223020001400232 005001400246005001800260039000700278013000700285#VV12.01490#7300#Vi?t#B200L#372 .21#^214#B lm quen vi ch s qua tr chi#V Duy Phng b.s. ; Minh ho: Nguy n Quang Ton#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a23tr.^b24cm#Gip b chun b vo lp 1#Ch s#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#V Duy Phng#Nguyn Quan g Ton#P.Dung#285012## 00847000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020049000520030027001010070029001280080005001570090 01100162010000500173011001300178021025600191020001700447020000800464020001500472 005001500487005001300502039000700515013000700522005001600529#VV12.01491#VV12.014 92#11000#Vi?t#H561D#372.21#^214#Hng dn tr lm chi t t nn theo ch #Dnh cho gio vin mm non#Nguyn Th Nga, V Ngc Minh#^aH.#^aGio dc#2011#^ a47tr^b24cm#Hng dn tr lm mt s chi n gin, ph hp vi kh nng, s thch ca tr theo ch nh: vin phn, lp hc (ch Trng mm non), vng tay, ci qun (ch Bn thn), bn, gh, cc (ch Gia nh), t, my bay (phng tin Giao thng)...#Gio dc mm non# chi#Sch gio vin#Nguyn Th N ga#V Ngc Minh#P.Dung#285013#Phng Th Tng## 00656000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360050014000410020033000550070014000880040019001020080005001210090 01100126010000500137011001400142021013300156020002200289020000800311020000900319 020000900328020001500337039000700352013000700359#VV12.01493#8500#Vi?t#TR400C#37 2.21#^214#Hong Vn Yn#Tr chi m nhc cho tr mm non#Hong Vn Yn#Ti bn l n th 11#^aH.#^aGio dc#2011#^a63tr.^b21cm#Hng dn hc m nhc cho mu gio thng qua cc tr chi gip tr pht trin nng lc thm m, o c, tr tu v th cht cho tr#Phng php ging dy#m nhc#Tr chi#Mu gio#Sch gio vin #P.Dung#285014## 00564000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030062000580070031001200220004001510080005001550090 01100160010000500171011001400176020001100190020000900201020000600210020001400216 005001400230005001600244039000700260013000700267#VV12.01494#12000#Vi?t#L527V#37 2.63#^214#Luyn vit lp 1#Theo chng trnh v ti liu hc xo m ch mn tin g Vit 1#ng Th Lanh, Nguyn Th Hnh#Q.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b24cm#T ing Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#P.Dung#2850 15## 00564000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030062000580070031001200220004001510080005001550090 01100160010000500171011001400176020001100190020000900201020000600210020001400216 005001400230005001600244039000700260013000700267#VV12.01495#12000#Vi?t#L527V#37 2.63#^214#Luyn vit lp 1#Theo chng trnh v ti liu hc xo m ch mn tin g Vit 1#ng Th Lanh, Nguyn Th Hnh#Q.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b24cm#T ing Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#P.Dung#2850 16## 00564000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030062000580070031001200220004001510080005001550090 01100160010000500171011001400176020001100190020000900201020000600210020001400216 005001400230005001600244039000700260013000700267#VV12.01496#12000#Vi?t#L527V#37 2.63#^214#Luyn vit lp 2#Theo chng trnh v ti liu hc xo m ch mn tin g Vit 2#ng Th Lanh, Nguyn Th Hnh#Q.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b24cm#T ing Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#P.Dung#2850 17## 00564000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030062000580070031001200220004001510080005001550090 01100160010000500171011001400176020001100190020000900201020000600210020001400216 005001600230005001400246039000700260013000700267#VV12.01497#15000#Vi?t#L527V#37 2.63#^214#Luyn vit lp 3#Theo chng trnh v ti liu hc xo m ch mn tin g Vit 3#Nguyn Th Hnh, ng Th Lanh#Q.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a48tr.^b24cm#T ing Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#Nguyn Th Hnh#ng Th Lanh#P.Dung#2850 18## 00564000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030062000580070031001200220004001510080005001550090 01100160010000500171011001400176020001100190020000900201020000600210020001400216 005001600230005001400246039000700260013000700267#VV12.01498#15000#Vi?t#L527V#37 2.63#^214#Luyn vit lp 2#Theo chng trnh v ti liu hc xo m ch mn tin g Vit 2#Nguyn Th Hnh, ng Th Lanh#Q.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a48tr.^b24cm#T ing Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Nguyn Th Hnh#ng Th Lanh#P.Dung#2850 19## 00564000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030062000580070031001200220004001510080005001550090 01100160010000500171011001400176020001100190020000900201020000600210020001400216 005001600230005001400246039000700260013000700267#VV12.01499#15000#Vi?t#L527V#37 2.63#^214#Luyn vit lp 3#Theo chng trnh v ti liu hc xo m ch mn tin g Vit 3#Nguyn Th Hnh, ng Th Lanh#Q.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a48tr.^b24cm#T ing Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#Nguyn Th Hnh#ng Th Lanh#P.Dung#2850 20## 00593000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020026000410070046000670220004001130040018001170080005001350090 01100140010000500151011001400156012001800170020000500188020000600193020000800199 020001400207005001600221005001400237005001400251039000700265013000700272#VV12.01 500#14000#Vi?t#T550L#510.76#^214#T luyn Violympic ton 6#Nguyn Hi Chu, L Thng Nht, ng Vn Qun#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a79tr.^b24 cm#T sch Violympic#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Hi Chu#L Thng N ht#ng Vn Qun#P.Dung#285021## 00646000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020026000410070067000670220004001340040018001380080005001560090 01100161010000500172011001400177012001800191020000500209020000600214020000800220 02000140022800500160024200500180025800500160027600500140029203900070030601300070 0313#VV12.01501#14000#Vi?t#T550L#510.76#^214#T luyn Violympic ton 7#Nguyn H i Chu, Nguyn ng Cng, Nguyn Ngc m, L Thng Nht#T.1#Ti bn ln th 1 #^aH.#^aGio dc#2011#^a79tr.^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Hi Chu#Nguyn ng Cng#Nguyn Ngc m#L Thng Nht#P.Dung#28 5022## 00646000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020026000410070067000670220004001340040018001380080005001560090 01100161010000500172011001400177012001800191020000500209020000600214020000800220 02000140022800500160024200500180025800500160027600500140029203900070030601300070 0313#VV12.01502#10000#Vi?t#T550L#510.76#^214#T luyn Violympic ton 8#Nguyn H i Chu, Nguyn ng Cng, Nguyn Ngc m, L Thng Nht#T.1#Ti bn ln th 1 #^aH.#^aGio dc#2011#^a83tr.^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Hi Chu#Nguyn ng Cng#Nguyn Ngc m#L Thng Nht#P.Dung#28 5023## 00539000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400070042000640220004001060040018001100080005001280090 01100133010000500144011001500149020001100164020000600175020001400181005001100195 005001800206005001100224039000700235013000700242#VV12.01503#27500#Vi?t#250H#37 2.6#^214# hc tt ting Vit 3#Nguyn Tr, Nguyn Trng Hon, L Chn#T.1#T i bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a100tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Sch c t hm#Nguyn Tr#Nguyn Trng Hon# L Chn#P.Dung#285024## 00539000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400070042000640220004001060040018001100080005001280090 01100133010000500144011001500149020001100164020000600175020001400181005001100195 005001800206005001100224039000700235013000700242#VV12.01504#27600#Vi?t#250H#37 2.6#^214# hc tt ting Vit 3#Nguyn Tr, Nguyn Trng Hon, L Chn#T.2#T i bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a107tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Sch c t hm#Nguyn Tr#Nguyn Trng Hon# L Chn#P.Dung#285025## 00504000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400070030000640220004000940040018000980080005001160090 01100121010000500132011001500137020001100152020000600163020001400169005001100183 005001800194039000700212013000700219#VV12.01505#28400#Vi?t#250H#372.6#^214# hc tt ting Vit 5#Nguyn Tr, Nguyn Trng Hon#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^a Gio dc#2011#^a143tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#Nguyn Tr#Nguyn Tr ng Hon#P.Dung#285026## 00504000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400070030000640220004000940040018000980080005001160090 01100121010000500132011001500137020001100152020000600163020001400169005001100183 005001800194039000700212013000700219#VV12.01506#29300#Vi?t#250H#372.6#^214# hc tt ting Vit 5#Nguyn Tr, Nguyn Trng Hon#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^a Gio dc#2011#^a140tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#Nguyn Tr#Nguyn Tr ng Hon#P.Dung#285027## 00641000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020021000380070058000590220004001170040018001210080005001390090 01100144010000500155011001500160020001100175020000800186020000800194020001200202 02000060021402000140022000500070023400500180024100500180025900500120027703900070 0289013000700296#VV12.01507#28400#Vi?t#250H#807#^214# hc tt ng vn 6#V N ho, Nguyn Quang Ninh, Nguyn Trng Hon, L Hu Tnh#T.1#Ti bn ln th 7#^aH. #^aGio dc#2011#^a128tr.^b24cm#Ting Vit#Vn hc#Ng vn#Tp lm vn#Lp 6#Sc h c thm#V Nho#Nguyn Quang Ninh#Nguyn Trng Hon#L Hu Tnh#P.Dung#285028# # 00641000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020021000380070058000590220004001170040018001210080005001390090 01100144010000500155011001500160020001100175020000800186020000800194020001200202 02000060021402000140022000500070023400500180024100500180025900500120027703900070 0289013000700296#VV12.01508#29600#Vi?t#250H#807#^214# hc tt ng vn 6#V N ho, Nguyn Quang Ninh, Nguyn Trng Hon, L Hu Tnh#T.2#Ti bn ln th 7#^aH. #^aGio dc#2011#^a148tr.^b24cm#Ting Vit#Vn hc#Ng vn#Tp lm vn#Lp 6#Sc h c thm#V Nho#Nguyn Quang Ninh#Nguyn Trng Hon#L Hu Tnh#P.Dung#285029# # 00641000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020021000380070058000590220004001170040018001210080005001390090 01100144010000500155011001500160020001100175020000800186020000800194020001200202 02000060021402000140022000500070023400500180024100500180025900500120027703900070 0289013000700296#VV12.01509#30500#Vi?t#250H#807#^214# hc tt ng vn 7#V N ho, Nguyn Quang Ninh, Nguyn Trng Hon, L Hu Tnh#T.1#Ti bn ln th 7#^aH. #^aGio dc#2011#^a160tr.^b24cm#Ting Vit#Vn hc#Ng vn#Tp lm vn#Lp 7#Sc h c thm#V Nho#Nguyn Quang Ninh#Nguyn Trng Hon#L Hu Tnh#P.Dung#285030# # 00641000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020021000380070058000590220004001170040018001210080005001390090 01100144010000500155011001500160020001100175020000800186020000800194020001200202 02000060021402000140022000500070023400500180024100500180025900500120027703900070 0289013000700296#VV12.01510#29500#Vi?t#250H#807#^214# hc tt ng vn 7#V N ho, Nguyn Quang Ninh, Nguyn Trng Hon, L Hu Tnh#T.2#Ti bn ln th 4#^aH. #^aGio dc#2011#^a144tr.^b24cm#Ting Vit#Vn hc#Ng vn#Tp lm vn#Lp 7#Sc h c thm#V Nho#Nguyn Quang Ninh#Nguyn Trng Hon#L Hu Tnh#P.Dung#285031# # 00641000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020021000380070058000590220004001170040018001210080005001390090 01100144010000500155011001500160020001100175020000800186020000800194020001200202 02000060021402000140022000500070023400500180024100500180025900500120027703900070 0289013000700296#VV12.01511#30000#Vi?t#250H#807#^214# hc tt ng vn 8#V N ho, Nguyn Quang Ninh, Nguyn Trng Hon, L Hu Tnh#T.1#Ti bn ln th 7#^aH. #^aGio dc#2011#^a155tr.^b24cm#Ting Vit#Vn hc#Ng vn#Tp lm vn#Lp 8#Sc h c thm#V Nho#Nguyn Quang Ninh#Nguyn Trng Hon#L Hu Tnh#P.Dung#285032# # 00641000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020021000380070058000590220004001170040018001210080005001390090 01100144010000500155011001500160020001100175020000800186020000800194020001200202 02000060021402000140022000500070023400500180024100500180025900500120027703900070 0289013000700296#VV12.01512#29300#Vi?t#250H#807#^214# hc tt ng vn 8#V N ho, Nguyn Quang Ninh, Nguyn Trng Hon, L Hu Tnh#T.2#Ti bn ln th 6#^aH. #^aGio dc#2011#^a140tr.^b24cm#Ting Vit#Vn hc#Ng vn#Tp lm vn#Lp 8#Sc h c thm#V Nho#Nguyn Quang Ninh#Nguyn Trng Hon#L Hu Tnh#P.Dung#285033# # 00643000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020021000380070059000590220004001180040018001220080005001400090 01100145010000500156011001500161020001100176020000800187020000800195020001200203 02000060021502000140022100500070023500500180024200500180026000500130027803900070 0291013000700298#VV12.01513#31900#Vi?t#250H#807#^214# hc tt ng vn 9#V N ho, Nguyn Quang Ninh, Nguyn Trng Hon, o Tin Thi#T.1#Ti bn ln th 4#^aH .#^aGio dc#2011#^a191tr.^b24cm#Ting Vit#Vn hc#Ng vn#Tp lm vn#Lp 9#S ch c thm#V Nho#Nguyn Quang Ninh#Nguyn Trng Hon#o Tin Thi#P.Dung#28503 4## 00594000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020021000380070040000590220004000990040018001030080005001210090 01100126010000500137011001500142020001100157020000800168020000800176020001200184 02000060019602000140020200500070021600500180022300500130024103900070025401300070 0261#VV12.01514#29500#Vi?t#250H#807#^214# hc tt ng vn 9#V Nho, Nguyn T rng Hon, o Tin Thi#T.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a144tr.^b24c m#Ting Vit#Vn hc#Ng vn#Tp lm vn#Lp 9#Sch c thm#V Nho#Nguyn Trng Hon#o Tin Thi#P.Dung#285035## 00601000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020053000400070051000930040018001440080005001620090011001670100 00500178011001500183015003300198020000500231020000600236020001400242005001200256 005001400268005001500282039000700297013000700304#VV12.01515#11000#Vi?t#T103L#37 2.7#^214#Ti liu gio dc tip tc sau khi bit ch - Ton 4#o Duy Th (ch.b. ), V nh Ruyt, Phm Thanh Tm#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a108tr. ^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 4#Sch c thm#o Duy Th#V nh Ruyt#Phm Thanh Tm#P.Dung#285036## 00651000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020053000400070077000930040018001700080005001880090011001930100 00500204011001500209015003300224020000500257020000600262020001400268005001200282 005001300294005001400307005001400321039000700335013000700342#VV12.01516#11300#V i?t#T103L#372.7#^214#Ti liu gio dc tip tc sau khi bit ch - Ton 5#o Du y Th (tng ch.b.), V Mai Hng (ch.b.), V nh Ruyt, Phan Th Sang#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a115tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#To n#Lp 5#Sch c thm#o Duy Th#V Mai Hng#V nh Ruyt#Phan Th Sang#P.Du ng#285037## 00602000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020066000410070039001070040018001460080005001640090011001690100 00500180011001500185015003300200020000800233020000700241020000600248020001400254 005001700268005001300285039000700298013000700305#VV12.01517#14400#Vi?t#T103L#37 2.89#^214#Ti liu gio dc tip tc sau khi bit ch - Lch s v a l 4#Nguy n Tuyt Nga (ch.b.), o Th Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a111t r.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lch s#a l#Lp 4#Sch c thm#Ngu yn Tuyt Nga#o Th Hng#P.Dung#285038## 00604000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020066000410070040001070040018001470080005001650090011001700100 00500181011001500186015003300201020000800234020000700242020000600249020001400255 005001500269005001600284039000700300013000700307#VV12.01518#14400#Vi?t#T103L#37 2.89#^214#Ti liu gio dc tip tc sau khi bit ch - Lch s v a l 5#Nguy n Hu Ch (ch.b.), Phm Thu Phng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a111 tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lch s#a l#Lp 5#Sch c thm#Ng uyn Hu Ch#Phm Thu Phng#P.Dung#285039## 00681000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020059000400070086000990040018001850080005002030090011002080100 00500219011001500224015003300239020001100272020000600283020001400289005001500303 005001600318005001300334039000700347005001800354013000700372#VV12.01519#21500#V i?t#T103L#372.6#^214#Ti liu gio dc tip tc sau khi bit ch - Ting Vit 4# Dip Quang Ban (tng ch.b.), Nguyn Th Hnh (ch.b.), B Hng Hnh, Nguyn Quang Ninh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a175tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio d c v o to#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#Dip Quang Ban#Nguyn Th Hnh#B H ng Hnh#P.Dung#Nguyn Quang Ninh#285040## 00643000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020059000400070066000990040018001650080005001830090011001880100 00500199011001500204015003300219020001100252020000600263020001400269005001500283 005002100298005002000319039000700339013000700346#VV12.01520#21900#Vi?t#T103L#37 2.6#^214#Ti liu gio dc tip tc sau khi bit ch - Ting Vit 5#Dip Quang B an (ch.b.), Nguyn Th Hng Lan, Trn Th Hin Lng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aG io dc#2011#^a179tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 5#S ch c thm#Dip Quang Ban#Nguyn Th Hng Lan#Trn Th Hin Lng#P.Dung#28504 1## 00683000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020057000410070089000980040018001870080005002050090011002100100 00500221011001400226015003300240020000900273020000600282020001400288005001500302 005001600317005001800333005001600351039000700367013000700374#VV12.01521#12800#V i?t#T103L#372.35#^214#Ti liu gio dc tip tc sau khi bit ch - Khoa hc 4#B i Phng Nga (tng ch.b.), Lng Vit Thi (ch.b.), Nguyn Th Mai H, Nguyn T h Thn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a99tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio d c v o to#Khoa hc#Lp 4#Sch c thm#Bi Phng Nga#Lng Vit Thi#Nguyn Th Mai H#Nguyn Th Thn#P.Dung#285042## 00671000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020057000410070076000980040018001740080005001920090011001970100 00500208011001500213015003300228020000900261020000600270020001400276005001500290 005001600305005001800321005001600339039000700355013000700362#VV12.01522#14600#V i?t#T103L#372.35#^214#Ti liu gio dc tip tc sau khi bit ch - Khoa hc 5#B i Phng Nga (ch.b.), Lng Vit Thi, Nguyn Th Mai H, Nguyn Th Thn#Ti b n ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a115tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o t o#Khoa hc#Lp 5#Sch c thm#Bi Phng Nga#Lng Vit Thi#Nguyn Th Mai H# Nguyn Th Thn#P.Dung#285043## 00628000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020045000390070060000840040018001440080005001620090011001670100 00500178011001400183015003300197020000900230020000700239020000600246020001000252 005001500262005001800277005001700295039000700312013000700319#VV12.01523#9100#Vi ?t#T103L#372.3#^214#Ti liu hc xo m ch t nhin v x hi 2#Bi Phng Nga (ch.b.), Nguyn Th Mai H, Nguyn Tuyt Nga#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2 011#^a63tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#T nhin#X hi#Lp 2#Sch BT VH#Bi Phng Nga#Nguyn Th Mai H#Nguyn Tuyt Nga#P.Dung#285044## 00629000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020045000400070060000850040018001450080005001630090011001680100 00500179011001400184015003300198020000900231020000700240020000600247020001000253 005001500263005001800278005001700296039000700313013000700320#VV12.01524#10500#V i?t#T103L#372.3#^214#Ti liu hc xo m ch t nhin v x hi 3#Bi Phng Nga (ch.b.), Nguyn Th Mai H, Nguyn Tuyt Nga#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc# 2011#^a75tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#T nhin#X hi#Lp 3#Sch B TVH#Bi Phng Nga#Nguyn Th Mai H#Nguyn Tuyt Nga#P.Dung#285045## 00636000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400070083000710040018001540080005001720090011001770100 00500188011001500193015003300208020000500241020000600246020001000252005001200262 005001400274005001700288005001500305039000700320013000700327#VV12.01525#10600#V i?t#T103L#372.7#^214#Ti liu hc xo m ch ton 1#o Duy Th (tng ch.b. ), V nh Ruyt (ch.b.), Nguyn Xun Bnh, Phm Thanh Tm#Ti bn ln th 2#^aH.#^a Gio dc#2011#^a103tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 1#Sch BT VH#o Duy Th#V nh Ruyt#Nguyn Xun Bnh#Phm Thanh Tm#P.Dung#285046## 00621000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400070071000710040018001420080005001600090011001650100 00500176011001500181015003300196020000500229020000600234020001000240005001200250 005001700262005001200279005001400291039000700305013000700312#VV12.01526#10600#V i?t#T103L#372.7#^214#Ti liu hc xo m ch ton 2#o Duy Th (tng ch.b.), Ng uyn Xun Bnh, Tin t, V nh Ruyt#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#201 1#^a103tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 2#Sch BTVH#o Duy T h#Nguyn Xun Bnh# Tin t#V nh Ruyt#P.Dung#285047## 00632000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400070081000710040018001520080005001700090011001750100 00500186011001500191015003300206020000500239020000600244020001000250005001200260 005001200272005001700284005001500301039000700316013000700323#VV12.01527#11000#V i?t#T103L#372.7#^214#Ti liu hc xo m ch ton 3#o Duy Th (tng ch.b. ), Tin t (ch.b.), Nguyn Xun Bnh, Phm Thanh Tm#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2011#^a107tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 3#Sch BTVH #o Duy Th# Tin t#Nguyn Xun Bnh#Phm Thanh Tm#P.Dung#285048## 00594000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020037000400070057000770040018001340080005001520090011001570100 00500168011001500173015003300188020001100221020000600232020001000238005001500248 005001300263005001400276039000700290013000700297#VV12.01528#27000#Vi?t#T103L#37 2.6#^214#Ti liu hc xo m ch ting Vit 1#Dip Quang Ban (tng ch.b.), B H ng Hnh, ng Th Lanh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a236tr.^b24cm#TT S ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 1#Sch BTVH#Dip Quang Ban#B Hng Hnh#ng Th Lanh#P.Dung#285049## 00654000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020037000400070086000770040018001630080005001810090011001860100 00500197011001500202015003300217020001100250020000600261020001000267005001500277 005001600292005001400308005001600322039000700338013000700345#VV12.01529#24000#V i?t#T103L#372.6#^214#Ti liu hc xo m ch ting Vit 2#Dip Quang Ban (tng c h.b. ), Nguyn Th Hnh (ch.b.), Hong Vn Sn, Nguyn Hu Tin#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a199tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vi t#Lp 2#Sch BTVH#Dip Quang Ban#Nguyn Th Hnh#Hong Vn Sn#Nguyn Hu Tin#P .Dung#285050## 00672000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020037000400070095000770040018001720080005001900090011001950100 00500206011001500211015003300226020001100259020000600270020001000276005001500286 005001400301005002100315005002000336039000700356013000700363#VV12.01530#24000#V i?t#T103L#372.6#^214#Ti liu hc xo m ch ting Vit 3#Dip Quang Ban (tng c h.b. ), L Phng Nga (ch.b.), Nguyn Th Hng Lan, Trn Th Hin Lng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a200tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to# Ting Vit#Lp 3#Sch BTVH#Dip Quang Ban#L Phng Nga#Nguyn Th Hng Lan#Tr n Th Hin Lng#P.Dung#285051## 00675000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020068000410030006001090040018001150080005001330090011001380100 00500149011001500154015003300169020002000202020000800222020000600230020001500236 039000700251013000700258021013200265#VV12.01531#16000#Vi?t#H561D#372.19#^214#H ng dn thc hin chun kin thc, k nng cc mn hc tiu hc#Lp 1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a107tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#H ng dn ging dy#Mn hc#Lp 1#Sch gio vin#P.Dung#285052#Hng dn ni dung ging dy cc mn hc lp 1: ting Vit, ton, o c, t nhin v x hi, m nhc, m thut, th cng, th dc## 00706000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020068000410030006001090040018001150080005001330090011001380100 00500149011001500154015003300169020002000202020000800222020000600230020001500236 039000700251013000700258020001900265021013200284#VV12.01532#18000#Vi?t#H561D#37 2.19#^214#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng cc mn hc tiu hc#L p 2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a119tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hng dn ging dy#Mn hc#Lp 2#Sch gio vin#P.Dung#285053#Ti li u hng dn#Hng dn ni dung ging dy cc mn hc lp 2: ting Vit, ton, o c, t nhin v x hi, m nhc, m thut, th cng, th dc## 00675000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020068000410030006001090040018001150080005001330090011001380100 00500149011001500154015003300169020002000202020000800222020000600230020001500236 039000700251013000700258021013200265#VV12.01533#19000#Vi?t#H561D#372.19#^214#H ng dn thc hin chun kin thc, k nng cc mn hc tiu hc#Lp 3#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a127tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#H ng dn ging dy#Mn hc#Lp 3#Sch gio vin#P.Dung#285054#Hng dn ni dung ging dy cc mn hc lp 3: ting Vit, ton, o c, t nhin v x hi, m nhc, m thut, th cng, th dc## 00675000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020068000410030006001090040018001150080005001330090011001380100 00500149011001500154015003300169020002000202020000800222020000600230020001500236 039000700251013000700258021013200265#VV12.01534#23000#Vi?t#H561D#372.19#^214#H ng dn thc hin chun kin thc, k nng cc mn hc tiu hc#Lp 4#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a163tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#H ng dn ging dy#Mn hc#Lp 4#Sch gio vin#P.Dung#285055#Hng dn ni dung ging dy cc mn hc lp 4: ting Vit, ton, o c, t nhin v x hi, m nhc, m thut, th cng, th dc## 00675000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020068000410030006001090040018001150080005001330090011001380100 00500149011001500154015003300169020002000202020000800222020000600230020001500236 039000700251013000700258021013200265#VV12.01535#23000#Vi?t#H561D#372.19#^214#H ng dn thc hin chun kin thc, k nng cc mn hc tiu hc#Lp 5#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a159tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#H ng dn ging dy#Mn hc#Lp 5#Sch gio vin#P.Dung#285056#Hng dn ni dung ging dy cc mn hc lp 5: ting Vit, ton, o c, t nhin v x hi, m nhc, m thut, th cng, th dc## 00515000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020078000400070015001180040018001330080005001510090011001560100 00500167011001500172020000500187020000600192020000800198020001400206005001500220 039000700235013000700242#VV12.01536#20000#Vi?t#B452D#372.7#^214#Bi dng ton lp 5 theo ch : Cc bi ton suy lun v nhng bi ton vui#Nguyn Vn Nho#T i bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a143tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Vn Nho#P.Dung#285057## 00683000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020030000500070034000800220004001142210027001180040 01800145008000500163009001100168010000500179011001400184020000800198020001100206 02000080021702000120022502000060023702000060024302000110024902000140026000500180 0274005001500292039000700307013000700314#VV12.01537#VV12.01538#12000#Vi?t#NG550 V#807#^214#Ng vn a phng Qung Ninh#Trng Quc Trung, Trn Thu Hnh#T.1#D nh cho hc sinh lp 6, 7#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a71tr.^b24cm#N g vn#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Lp 6#Lp 7#Qung Ninh#Sch c thm#Trn g Quc Trung#Trn Thu Hnh#P.Dung#285058## 00682000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020030000500070034000800220004001142210027001180040 01800145008000500163009001100168010000500179011001400184020000800198020001100206 02000080021702000120022502000060023702000050024302000110024802000140025900500180 0273005001500291039000700306013000700313#VV12.01539#VV12.01540#12000#Vi?t#NG550 V#807#^214#Ng vn a phng Qung Ninh#Trng Quc Trung, Trn Thu Hnh#T.2#D nh cho hc sinh lp 8, 9#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a72tr.^b24cm#N g vn#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Lp 8#Lp9#Qung Ninh#Sch c thm#Trng Quc Trung#Trn Thu Hnh#P.Dung#285059## 00749000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020074000490070052001230040018001750080005001930090 01100198010000500209011001800214015003300232020000900265020001600274020001900290 00500130030900500160032200500100033800500160034800500140036403900070037801300070 0385020001900392#VV12.01541#VV12.01542#21000#Vi?t#H561D#570#^214#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn sinh hc trung hc c s#Ng Vn Hng (ch.b.) , Nguyn Hi Chu, Th H...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a127tr.^ b21x29cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sinh hc#Trung hc c s#Ti liu tham kho#Ng Vn Hng#Nguyn Hi Chu# Th H#Dng Thu Hng#Phan Hng The#P.Dun g#285060#Ti liu hng dn## 00742000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020070000490070053001190040018001720080005001900090 01100195010000500206011001800211015003300229020000500262020001600267020001900283 00500130030200500120031500500150032700500160034200500130035803900070037101300070 0378020001900385#VV12.01543#VV12.01544#19800#Vi?t#H561D#510#^214#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ton trung hc c s#Phm c Ti (ch.b.), V Hu Bnh, Trn nh Chu...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a119tr.^b21 x29cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Trung hc c s#Ti liu hng dn#P hm c Ti#V Hu Bnh#Trn nh Chu#Nguyn Hi Chu#V Anh Cng#P.Dung#28506 1#Ti liu tham kho## 00979000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020093000520070050001450080005001950090011002000100 00500211011001500216015004300231021027500274020001800549020002200567020001500589 005001000604005001200614005001200626005001300638039000700651013000700658#VV12.01 545#VV12.01546#47000#Vi?t#T103L#372.01#^214#Ti liu hc tp mt s hc phn o to gio vin trnh cao ng ngnh gio dc tiu hc#L Th H, Nng Th H , Th Loan, L Th Phin#^aH.#^aGio dc#2011#^a202tr.^b24cm#TTS ghi: Trng Cao ng S phm Bc Ninh#Gii thiu ti liu hc tp vit theo chng trnh o to gio vin trnh cao ng s phm ngnh Gio dc tiu hc mt s hc p hn bt buc nh: sinh l tr em la tui tiu hc, kim tra nh gi kt qu gi o dc tiu hc v phng php nghin cu khoa hc gio dc#Gio dc tiu hc# Phng php ging dy#Sch gio vin#L Th H#Nng Th H# Th Loan#L Th Ph in#P.Dung#285062## 00812000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500050014000550020040000690070031001090080005001400090 01100145010000500156011001500161015005400176021019900230020001600429020001700445 020000900462020001100471005001600482039000500498013000700503#VV12.01547#VV12.015 48#65000#Vi?t#GI-108T#959.703#^214#Hong Ngc La#Gio trnh lch s Vit Nam 18 58 - 1945#Hong Ngc La, H Th Thu Thy#^aH.#^aGio dc#2011#^a414tr.^b24cm#TT S ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc S phm#Phn nh cuc u tranh gii phng dn tc ca nhn dn Vit Nam tin hnh trong nhng iu kin ht sc kh khn ca giai on lch s t na sau th k 19 nm 1858 n Cch mng thng Tm nm 1945#Lch s cn i#Lch s hin i#Vit Nam#Gio trnh#H Th Thu Thu#H .H#285063## 00982000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050018000510020040000690070067001090080005001760090 01100181010000500192011001500197015004400212021033300256020000800589020002100597 020001100618005001900629039000500648005002000653013000700673#VV12.01550#VV12.015 49#41000#Vi?t#GI-108T#657#^214#Trng Thanh Hng#Gio trnh k ton hnh chnh s nghip#Trng Thanh Hng (ch.b.), Nguyn Th Lan Anh, Nguyn Th Hng Nga#^aH .#^aGio dc#2011#^a266tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#Gi i thiu tng quan v n v hnh chnh s nghip. Trnh by mt s kin thc c bn v k ton vn bng tin; k ton vt liu, dng c, sn phm, hng ho; k ton ti sn c nh, cc khon u t; k ton thanh ton; k ton ngun kinh p h, ngun vn, cc khon thu - chi v bo co ti chnh trong n v hnh chnh s nghip#K ton#Hnh chnh s nghip#Gio trnh#Nguyn Th Lan Anh#H.H#Nguyn Th Hng Nga#285064## 01019000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050013000540020025000670070055000920080005001470090 01100152010000500163011001500168015004400183021043300227020001400660020001100674 005001300685039000500698005001900703013000700722#VV12.01551#VV12.01552#36000#Vi ?t#GI-108T#621.31#^214#Ninh Vn Nam#Gio trnh cung cp in#Ninh Vn Nam (ch.b. ), H Vn Chin, Nguyn Quang Thun#^aH.#^aGio dc#2011#^a266tr.^b24cm#TTS ghi : Trng i hc Cng nghip H Ni#Khi qut chung v cung cp in. Trnh by nhng kin thc c bn v ph ti in, chn phng n cung cp in, c s tnh ton kinh t - k thut la chn phng n ti u trong thit k cung cp in, tnh ton in trong mng in phn phi, trm bin p, tnh ton ngn mch tro ng h thng cung cp in, la chn thit b in trong li cung cp in, tnh ton chng st v b cng sut phn khng trong mng in phn phi#Cung cp i n#Gio trnh#H Vn Chin#H.H#Nguyn Quang Thun#285065## 01072000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520050019000570020041000760070061001170080005001780090 01100183010000500194011001500199015004400214021041800258020000500676020001100681 005001900692039000500711005001300716020001400729013000700743020000800750#VV12.01 553#VV12.01554#33000#Vi?t#GI-108T#621.31028#^214#Nguyn Quang Thun#Gio trnh vt liu in v an ton in#Nguyn Quang Thun (ch.b.), o Th Lan Phng, Ni nh Vn Nam#^aH.#^aGio dc#2011#^a218tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng ngh ip H Ni#Trnh by c tnh ca vt liu in, vt liu dn in v cch in, vt liu bn dn v vt liu t. Cc khi nim c bn v an ton in, cch x l v cp cu ngi b in git, phn tch an ton trong mng in n gin, m ng in ba pha v cc bin php k thut an ton in nh ni t bo v, ni d y trung tnh bo v, an ton bng s dng thit b chng dng in r v cc bi n php k thut an ton khc#in#Gio trnh#o Th Lan Phng#H.H#Ninh Vn Na m#Vt liu in#285066#An ton## 00828000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050015000540020025000690070049000940080005001430090 01100148010000500159011001500164015004400179021024600223020001400469020001100483 005001300494039000500507005001900512013000700531#VV12.01555#VV12.01556#27000#Vi ?t#GI-108T#621.31#^214#Trnh Tun Anh#Gio trnh h thng in#Trnh Tun Anh, N inh Vn Nam, Nguyn Quang Thun#^aH.#^aGio dc#2011#^a166tr.^b24cm#TTS ghi: Tr ng i hc Cng nghip H Ni#Trnh by mt s kin thc c bn v h thng i n; m hnh h thng in v cc phn t; tnh ton ch xc lp ca mng in ; phn tch h thng in bng m hnh tng ng; cn bng cng sut v b cn g sut phn khng trong h thng in#H thng in#Gio trnh#Ninh Vn Nam#H.H #Nguyn Quang Thun#285067## 00771000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050008000510020030000590030141000890070008002300220 00400238008000500242009001100247010000500258011001500263021015700278020001500435 020001100450039000500461013000700466005000800473#VV12.01557#VV12.01558#50000#Vi ?t#GI-108T#515#^214#V Tun#Gio trnh gii tch ton hc#Dng cho sinh vin Kho a Ton - Tin i hc, Cao ng S phm. i hc Khoa hc T nhin. i hc, cao ng khi Khoa hc - K thut, Kinh t#V Tun#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a247tr. ^b24cm#Trnh by mt s kin thc c bn v s thc, hm s, gii hnca dy s v ca hm s, hm s lin tc, php tnh vi phn ca hm s mt bin s, tch p hn#Ton gii tch#Gio trnh#H.H#285068#V Tun## 00760000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050008000510020030000590030141000890070008002300220 00400238008000500242009001100247010000500258011001500263021014600278020001500424 020001100439039000500450013000700455005000800462#VV12.01559#VV12.01560#64000#Vi ?t#GI-108T#515#^214#V Tun#Gio trnh gii tch ton hc#Dng cho sinh vin Kho a Ton - Tin i hc, Cao ng S phm. i hc Khoa hc T nhin. i hc, cao ng khi Khoa hc - K thut, Kinh t#V Tun#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a311tr. ^b24cm#Trnh by mt s kin thc c bn v l thuyt chui, php tnh vi phn c a hm s nhiu bin s, tch phn bi, tch phn ng v tch phn mt#Ton gi i tch#Gio trnh#H.H#285069#V Tun## 00906000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020029000550070074000840080005001580090011001630100 00500174011001500179015005400194021022100248020000800469020001000477020001100487 00500160049803900050051400500170051900500140053600500140055000500090056401300070 0573#VV12.01561#VV12.01562#20000#Vi?t#GI-108T#621.381#^214#Gio trnh thc hnh in t#L Th Hng Gm, Nguyn Quang Hi, V Quang Hon, Ng Tun Ngc, L B T#^aH.#^aGio dc#2011#^a127tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc S phm#Trnh by mt s kin thc c bn v tng khuch i mc pht chung , khuch i thut ton, mch dao ng, iu ch v tch sng, cc phn t lgic c bn, cc cng lgic thng dng, thit k hm XOR v kho st Trig...#in t #Thc hnh#Gio trnh#L Th Hng Gm#H.H#Nguyn Quang Hi#V Quang Hon#Ng T un Ngc#L B T#285070## 01070000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050016000530020058000690070044001270080005001710090 01100176010000500187011001400192015005400206021039100260020001400651020000900665 02000110067400500170068503900050070200500090070702000110071602000100072701300070 0737#VV12.01563#VV12.01564#14000#Vi?t#GI-108T#621.3#^214#L Th Hng Gm#Gio t rnh th nghim thc hnh k thut in v o lng#L Th Hng Gm, Nguyn Quan g Hi, L B T#^aH.#^aGio dc#2011#^a75tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Thi Nguyn . Trng i hc S phm#Cung cp cc kin thc c bn v rn luyn k nng s d ng mt s dng c o v thc hnh mt s php o c bn; th nghim v mch i n xoay chiu 1 pha v 3 pha; thc hnh lp t cc thit b h p v cc my i n c bn; tin hnh o lng cc thng s chnh ca my in bng th nghim; v cc ng c tnh ch yu ca my bin p, ng c khng ng b v ca my ph t in ng b#K thut in#o lng#Gio trnh#Nguyn Quang Hi#H.H#L B T #Th nghim#Thc hnh#285071## 00919000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050016000510020029000670070059000960080005001550090 01100160010000500171011001500176015004400191021030800235020000800543020001000551 020001100561005001900572039000500591005001400596013000700610#VV12.01565#VV12.015 66#29000#Vi?t#GI-108T#657#^214#Nguyn Quc Cn#Gio trnh nguyn l k ton#Ngu yn Quc Cn (ch.b.), Nguyn Th Lan Anh, Trn Th Dung#^aH.#^aGio dc#2011#^a1 82tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#Trnh by nhng vn c bn v hch ton k ton v cc phng php chng t k ton, phng php tnh gi, phng php ti khon k ton; hch ton k ton cc qu trnh kinh doanh ch yu; phng php tng hp cn i k ton, s k ton, hnh thc k ton v t chc cng tc k ton trong doanh nghip#K ton#Nguyn l#Gio trnh#Nguyn Th Lan Anh#H.H#Trn Th Dung#285072## 00957000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050015000540020059000690030037001280070037001650080 00500202009001100207010000500218011001500223021027900238020001800517020002200535 02000110055700500130056803900050058100400180058602000090060402000110061301300070 0624#VV12.01567#VV12.01568#44000#Vi?t#GI-108T#372.21#^214#inh Hng Thi#Gio t rnh phng php pht trin ngn ng cho tr mm non#Dnh cho h Cao ng S ph m Mm non#inh Hng Thi (ch.b.), Trn Th Mai#^aH.#^aGio dc#2011#^a246tr.^b24 cm#Gii thiu phng php, nhim v v hnh thc pht trin ngn ng tr em. Gi o dc chun ng m ting Vit, vn t, dy tr s dng cc mu cu ting Vit, p ht trin li ni mch lc, cho tr lm quen vi tc phm vn chng v chun b cho tr hc ting Vit trng tiu hc#Gio dc mu gio#Phng php ging d y#Gio trnh#Trn Th Mai#H.H#Ti bn ln th 3#Ngn ng#Ting Vit#285073## 00977000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050014000540020082000680030037001500070031001870080 00500218009001100223010000500234011001500239021026900254020001800523020002200541 02000110056300500160057403900050059000400180059502000090061302000220062201300070 0644#VV12.01569#VV12.01570#22500#Vi?t#GI-108T#372.21#^214#Hong Th Anh#Gio tr nh phng php cho tr mm non khm ph khoa hc v mi trng xung quanh#Dnh cho h Cao ng S phm Mm non#Hong Th Anh, Nguyn Th Xun#^aH.#^aGio dc#2 011#^a126tr.^b24cm#Nghin cu nhng vn chung v vic cho tr mm non khm ph mi trng xung quanh. Ni dung khm ph khoa hc v mi trng xung quanh t rng mm non v gii thiu cc phng php, iu kin, phng tin, t chc cho tr khm ph khoa hc v mi trng xung quanh#Gio dc mu gio#Phng php gi ng dy#Gio trnh#Nguyn Th Xun#H.H#Ti bn ln th 3#Khoa hc#Mi trng xu ng quanh#285074## 00882000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050017000540020057000710030037001280070017001650080 00500182009001100187010000500198011001500203021027600218020001800494020002200512 020001100534039000500545004001800550020000500568013000700573#VV12.01572#VV12.015 71#31000#Vi?t#GI-108T#372.21#^214# Th Minh Lin#Gio trnh phng php cho t r mm non lm quen vi ton#Dnh cho h Cao ng S phm Mm non# Th Minh Li n#^aH.#^aGio dc#2011#^a175tr.^b24cm#Gii thiu v b mn Phng php cho tr mm non lm quen vi ton. Trnh by nh hng ca qu trnh cho tr mm non l m quen vi ton; hnh thnh biu tng v s lng, con s v php m, kch th c, hnh dng, s nh hng trong khng gian v thi gian cho tr mm non#Gio dc mu gio#Phng php ging dy#Gio trnh#H.H#Ti bn ln th 2#Ton#285075 ## 00916000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050014000540020069000680030037001370070032001740080 00500206009001100211010000500222011001500227021023300242020001800475020002200493 02000110051500500170052603900050054300400180054802000090056602000080057501300070 0583#VV12.01573#VV12.01574#21500#Vi?t#GI-108T#372.21#^214#L Th Bc L#Gio tr nh phng php cho tr mm non lm quen vi tc phm vn hc#Dnh cho h Cao ng S phm Mm non#L Th Bc L, L Th nh Tuyt#^aH.#^aGio dc#2011#^a119tr. ^b24cm#Gii thiu mt s vn trong vic cho tr mm non lm quen vi tc phm vn hc. Cc phng php, t chc hot ng cho tr lm quen vi th, truyn v s dng th, truyn trong t chc hot ng gio dc tch hp trng mm non# Gio dc mu gio#Phng php ging dy#Gio trnh#L Th nh Tuyt#H.H#Ti bn ln th 2#Tc phm#Vn hc#285076## 00732000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050014000510020029000650030037000940070014001310080 00500145009001100150010000500161011001500166021021400181020001800395020001100413 039000500424004001800429013000700447#VV12.01575#VV12.01576#23500#Vi?t#GI-108T#6 49#^214#Ng Cng Hon#Gio trnh gio dc gia nh#Dnh cho h Cao ng S phm Mm non#Ng Cng Hon#^aH.#^aGio dc#2011#^a175tr.^b24cm#Trnh by nhng l lu n chung v gia nh, cc chc nng c bn ca gia nh v cc mi quan h ch y u trong gia nh. Hng dn phng php gio dc con trong gia nh theo cc tui t s sinh n khi 18 tui#Gio dc gia nh#Gio trnh#H.H#Ti bn ln th 2#285077## 00865000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050016000540020029000700030037000990070050001360040 01800186008000500204009001100209010000500220011001500225021020100240020001800441 02000090045902000110046800500150047900500160049400500170051003900050052701300070 0532#VV12.01577#VV12.01578#27500#Vi?t#GI-108T#372.01#^214#Nguyn Xun Hi#Gio trnh gio dc ho nhp#Dnh cho h Cao ng S phm Mm non#Nguyn Xun Hi, L Th Thu Hng, Trn Th Thip#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a155tr.^b 24cm#Trnh by nhng vn chung v gio dc ho nhp. Gio dc ho nhp tr c nhu cu c bit trong trng mm non. Thc y v h tr gio dc ho nhp cho tr c nhu cu c bit trong trng mm non#Gio dc ho nhp#Mu gio#Gio tr nh#Trn Th Thip#Nguyn Xun Hi#L Th Thu Hng#Thu#285078## 00971000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050015000510020057000660030037001230070037001600040 01800197008000500215009001100220010000500231011001500236021031400251020001100565 02000080057602000130058402000120059702000110060900500130062003900050063301300070 0638#VV12.01579#VV12.01580#35500#Vi?t#GI-108T#613#^214#L Th Mai Hoa#Gio trn h phng bnh v m bo an ton cho tr mm non#Dnh cho h Cao ng S phm Mm non#L Th Mai Hoa (ch.b.), Trn Vn Dn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011 #^a199tr.^b24cm#i cng v bnh hc tr em. Cc bnh thng gp tr em. Cc bnh chuyn khoa v mt, su rng v bnh ngoi da. Bnh truyn nhim tr em. Phng v s cu ban u mt s bnh thng gp tr em. Bo m an ton v phn g trnh mt s tai nn thng gp. Gio dc phng bnh v m bo an ton cho tr mm non#Phng bnh#An ton#Tui mm non#Bnh tr em#Gio trnh#Trn Vn Dn#Th u#285079## 00914000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050015000530020032000680030037001000070037001370040 01800174008000500192009001100197010000500208011001500213021032000228020001900548 020000900567020001100576005001300587039000500600013000700605#VV12.01581#VV12.015 82#43000#Vi?t#GI-108T#613.2#^214#L Th Mai Hoa#Gio trnh v sinh - dinh dng #Dnh cho h Cao ng S phm Mm non#L Th Mai Hoa (ch.b.), Trn Vn Dn#Ti b n ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a243tr.^b24cm#Trnh by cc kin thc v v s inh: vi sinh vt v k sinh trng gy bnh thng gp, v sinh trng mm non, v sinh chm sc tr. Gii thiu l thuyt v thc hnh v dinh dng: dinh dng hc i cng, dinh dng tr em tui nh tr, mu gio v gio dc dinh dn g - sc kho cho tr mm non theo hng tch cc#V sinh dinh dng#Mu gio#Gi o trnh#Trn Vn Dn#Thu#285080## 00818000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050014000540020054000680030037001220070014001590040 01800173008000500191009001100196010000500207011001500212021023100227020001800458 020000800476020000900484020001100493039000500504013000700509#VV12.01583#VV12.015 84#41000#Vi?t#GI-108T#372.21#^214#inh Vn Vang#Gio trnh t chc hot ng vu i chi cho tr mm non#Dnh cho h Cao ng S phm Mm non#inh Vn Vang#Ti b n ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a231tr.^b24cm#Gii thiu khi nim, ngun gc, bn cht, ngha, phn loi v chi ca hot ng vui chi ca tr trn g mm non. Phng php hng dn tr chi v t chc hot ng vui chi theo ch sinh hot ca tr trng mm non#Gio dc mu gio#T chc#Tr chi#Gio t rnh#Thu#285081## 00851000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050017000530020056000700030037001260070037001630040 01800200008000500218009001100223010000500234011001500239021018600254020001100440 02000110045102000140046202000070047602000110048300500190049403900050051301300070 0518#VV12.01585#VV12.01586#50000#Vi?t#GI-108T#155.4#^214#Nguyn nh Tuyt#Gio trnh s pht trin tm l tr em la tui mm non#Dnh cho h Cao ng S phm Mm non#Nguyn nh Tuyt, Nguyn Th Nh Mai#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2 011#^a303tr.^b24cm#Nhng vn chung ca tm l hc tr em. S pht trin tm l tr em di 3 tui. c im pht trin tm l ca tr mu gio (3 - 6 tui). Vn dy v hc i vi tr tui mm non#Tm l hc#Pht trin#Tui mu gio #Tr em#Gio trnh#Nguyn Th Nh Mai#Thu#285082## 00579000000000289000450002600110000001400060001104100050001708200100002280800050 00320020010000370070054000470220004001010040019001050080005001240090011001290100 00500140011001400145015003300159020001700192020000900209020001500218005001000233 005001700243005001700260039000500277013000700282#VV12.01587#8500#Vi?t#372.65951 #^214#Ting Hoa#Trn Tiu (ch.b.), Lu Thnh Nguyn, Nguyn Quc Siu#Q.1#Ti b n ln th 14#^aH.#^aGio dc#2011#^a95tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to #Ting Trung Quc#Tiu hc#Sch gio khoa#Trn Tiu#Lu Thnh Nguyn#Nguyn Quc Siu#Thu#285083## 00566000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200100 00288080005000380020010000430070054000530220004001070080005001110090011001160100 00500127011001400132015003300146020001700179020000900196020001500205005001000220 005001700230005001700247039000500264013000700269#VV12.01588#6800#Vi?t#T306H#372 .65951#^214#Ting Hoa#Trn Tiu (ch.b.), Lu Thnh Nguyn, Nguyn Quc Siu#Q.2# ^aH.#^aGio dc#2011#^a68tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Trung Quc#Tiu hc#Sch gio khoa#Trn Tiu#Lu Thnh Nguyn#Nguyn Quc Siu#Thu#28 5084## 00566000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200100 00288080005000380020010000430070054000530220004001070080005001110090011001160100 00500127011001400132015003300146020001700179020000900196020001500205005001000220 005001700230005001700247039000500264013000700269#VV12.01589#7700#Vi?t#T306H#372 .65951#^214#Ting Hoa#Trn Tiu (ch.b.), Lu Thnh Nguyn, Nguyn Quc Siu#Q.3# ^aH.#^aGio dc#2011#^a72tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Trung Quc#Tiu hc#Sch gio khoa#Trn Tiu#Lu Thnh Nguyn#Nguyn Quc Siu#Thu#28 5085## 00579000000000289000450002600110000001400060001104100050001708200100002280800050 00320020010000370070054000470220004001010040019001050080005001240090011001290100 00500140011001400145015003300159020001700192020000900209020001500218005001000233 005001700243005001700260039000500277013000700282#VV12.01590#6800#Vi?t#372.65951 #^214#Ting Hoa#Trn Tiu (ch.b.), Lu Thnh Nguyn, Nguyn Quc Siu#Q.4#Ti b n ln th 14#^aH.#^aGio dc#2011#^a68tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to #Ting Trung Quc#Tiu hc#Sch gio khoa#Trn Tiu#Lu Thnh Nguyn#Nguyn Quc Siu#Thu#285086## 00566000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200100 00288080005000380020010000430070054000530220004001070080005001110090011001160100 00500127011001400132015003300146020001700179020000900196020001500205005001000220 005001700230005001700247039000500264013000700269#VV12.01591#7700#Vi?t#T306H#372 .65951#^214#Ting Hoa#Trn Tiu (ch.b.), Lu Thnh Nguyn, Nguyn Quc Siu#Q.5# ^aH.#^aGio dc#2011#^a72tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Trung Quc#Tiu hc#Sch gio khoa#Trn Tiu#Lu Thnh Nguyn#Nguyn Quc Siu#Thu#28 5087## 00597000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200100 00288080005000380020010000430070054000530220004001070080005001110090011001160100 00500127011001400132015003300146020001700179020000900196020001500205005001000220 005001700230005001700247039000500264004001900269013000700288#VV12.01592#6200#Vi ?t#T306H#372.65951#^214#Ting Hoa#Trn Tiu (ch.b.), Lu Thnh Nguyn, Nguyn Qu c Siu#Q.6#^aH.#^aGio dc#2011#^a64tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to# Ting Trung Quc#Tiu hc#Sch gio khoa#Trn Tiu#Lu Thnh Nguyn#Nguyn Quc Siu#Thu#Ti bn ln th 11#285088## 00583000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200100 00288080005000380020010000430070040000530220004000930080005000970090011001020100 00500113011001400118015003300132020001700165020000900182020001500191005001000206 005001700216005001700233039000500250013000700255004001900262#VV12.01593#7700#Vi ?t#T306H#372.65951#^214#Ting Hoa#Trn Tiu b.s. ; Chnh l: Trn Tiu...#Q.7#^a H.#^aGio dc#2011#^a86tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Trung Qu c#Tiu hc#Sch gio khoa#Trn Tiu#Lu Thnh Nguyn#Nguyn Quc Siu#Thu#2850 89#Ti bn ln th 11## 00584000000000289000450002600110000001400060001104100050001708200100002280800050 00320020010000370070059000470220004001060040019001100080005001290090011001340100 00500145011001400150015003300164020001700197020000900214020001500223005001000238 039000500248005001700253005001700270013000700287#VV12.01594#7700#Vi?t#372.65951 #^214#Ting Hoa#B.s.: Trn Tiu, Lu Thnh Nguyn ; Chnh l: Trn Tiu...#Q.8#T i bn ln th 14#^aH.#^aGio dc#2011#^a68tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Trung Quc#Tiu hc#Sch gio khoa#Trn Tiu#Thu#Lu Thnh Nguyn#N guyn Quc Siu#285090## 00598000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200100 00288080005000380020010000430070054000530220004001070040019001110080005001300090 01100135010000500146011001500151015003300166020001700199020000900216020001500225 005001000240005001700250005001700267039000500284013000700289#VV12.01595#9500#Vi ?t#T306H#372.65951#^214#Ting Hoa#Trn Tiu (ch.b.), Lu Thnh Nguyn, Nguyn Qu c Siu#Q.9#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2011#^a108tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Trung Quc#Tiu hc#Sch gio khoa#Trn Tiu#Lu Thnh Nguyn#Nguyn Quc Siu#Thu#285091## 00636000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200110 00288080005000390020025000440030020000690290023000890070060001120080005001720090 01100177010000500188011001400193020001700207020000900224020001000233005001400243 005001000257005001000267005001500277039000500292004001800297013000700315#VV12.01 596#8000#Vi?t#H527T#398.209597#^214#Huyn thoi v thc Khi#Song ng - Vi t#Klei yl dli drai Sp#Y H Ni Kdm (ch.b.), H' Mi Cil, Diu Linh, Nguyn Vn Th#^aH.#^aGio dc#2011#^a18tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn k#Y H Ni Kdm#H' Mi Cil#Diu Linh#Nguyn Vn Th#Thu#Ti bn ln th 1#285092## 00651000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200110 00298080005000400020028000450030020000730290030000930070060001230080005001830090 01100188010000500199011001400204020001700218020000900235020001400244005001400258 005001000272005001000282005001500292039000500307004001800312013000700330#VV12.01 597#8000#Vi?t#TR527T#398.209597#^214#Truyn thuyt v nng Hnng#Song ng - Vit#Klei yl dli k hbia H' Nang#Y H Ni Kdm (ch.b.), H' Mi Cil, Diu Linh, Nguyn Vn Th#^aH.#^aGio dc#2011#^a19tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Tru yn thuyt#Y H Ni Kdm#H' Mi Cil#Diu Linh#Nguyn Vn Th#Thu#Ti bn ln th 1#285093## 00660000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200110 00288080005000390020018000440030020000620290015000820070060000970080005001570090 01100162010000500173011001400178020001700192020000900209020001400218005001400232 00500100024600500100025600500150026603900050028100400180028601500230030401300070 0327#VV12.01598#8000#Vi?t#B103C#398.209597#^214#Klei khan Dm Sn#Song ng - Vit#Bi ca m San#Y H Ni Kdm (ch.b.), H' Mi Cil, Diu Linh, Nguyn Vn Th #^aH.#^aGio dc#2011#^a19tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn thuyt#Y H Ni Kdm#H' Mi Cil#Diu Linh#Nguyn Vn Th#Thu#Ti bn ln th 1#Theo Trng ca m San#285094## 00654000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200110 00298080005000400020031000450030020000760290034000960070060001300080005001900090 01100195010000500206011001400211020001700225020000900242020001000251005001400261 005001000275005001000285005001500295039000500310013000700315004001800322#VV12.01 599#8000#Vi?t#TR527K#398.209597#^214#Truyn k v dng sng Srpk#Song ng - Vit#Klei yl dli k a krng Srpk#Y H Ni Kdm (ch.b.), H' Mi Cil, Di u Linh, Nguyn Vn Th#^aH.#^aGio dc#2011#^a14tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn k#Y H Ni Kdm#H' Mi Cil#Diu Linh#Nguyn Vn Th#Thu#285095#Ti b n ln th 1## 00656000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370050015000420020044000570070015001010040019001160080005001350090 01100140010000500151011001400156021012300170020001800293020000800311020001100319 020000900330020001500339039000500354013000700359#VV12.01600#18000#Vi?t#TR400C#3 72.21#^214#ng Thu Qunh#Tr chi vi ch ci v pht trin ngn ng#ng Thu Q unh#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2011#^a63tr.^b24cm#Gii thiu cho cc b mu gio lm quen vi cc ch ci ting Vit thng qua cc tr chi nhm gip b pht trin ngn ng#Gio dc mu gio#Ch ci#Ting Vit#Tr chi#Sch gio vi n#Thu#285096## 00543000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020022000710070017000930080005001100090 01100115010000500126011001500131021011300146020001000259020000800269039000500277 013000700282#VV12.01601#VV12.01602#30000#Vi?t#B103T#546.0076#^214#Triu Th Ngu yt#Bi tp ho hc v c#Triu Th Nguyt#^aH.#^aGio dc#2011#^a171tr.^b24cm#T rnh by cu hi v bi tp v ho hc v c nh: Cu to, phn ng, cc nguyn t s v p, cc nguyn t d v f#Ho v c#Bi tp#Thu#285097## 01059000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020027000500030027000770070103001040080005002070090 01100212010000500223011001500228015008100243021017400324020001800498020001700516 00500130053300500280054600500140057400500180058800500150060600500130062100500150 0634006001400649039000500663013000700668019001000675#VV12.01603#VV12.01604#20000 #Vi?t#NH556H#500#^214#Nhng ht ging khoa hc 7#Cho gio vin v ph huynh#Mar c Rabaud, Ghislaine Dehaene-Lambertz, Chun-wei Yuan... ; Ch.b.: Marc Jamous... ; inh Ngc Ln dch#^aH.#^aGio dc#2011#^a171tr.^b21cm#Dch t nguyn bn ting Php: Graines de sciences 7 pour enseignants et parents#Tm hiu nhng kin th c khoa hc v s pht sinh cc hnh dng, b no, cc trng thi ca nc, thm him sao ho, phng sinh hc, tnh n nh ca cc cng trnh xy dng#Khoa hc t nhin#Sch thng thc#Rabaud, Marc#Dehaene-Lambertz, Ghislaine#Chun-wei Yuan #Costard, Franois#Guillot, Agns#Jamous, Marc#Saltiel, Edith#inh Ngc Ln#Thu #285098#Dch Php## 00719000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020030000570030045000870070060001320080005001920090 01100197010000500208011001500213015004300228020001700271020000900288020000400297 00500190030100500190032000500170033900500130035600500120036903900050038101300070 0386#VV12.01605#VV12.01606#30000#Vi?t#T123T#895.9221008#^214#Tp th nh gio - nh trng#Tp th ca thy v tr Trng CSP Bc Ninh#Nguyn Th Bch An, L Cng Phng Anh, Hong Nguyt nh...#^aH.#^aGio dc#2011#^a179tr.^b21cm#TTS gh i: Trng Cao ng S phm Bc Ninh#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Nguyn Th Bc h An#L Cng Phng Anh#Hong Nguyt nh#Ng Duy Bch#V Th Bch#Thu#285099## 00476000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050018000540020020000720030022000920070018001140080 00500132009001100137010000500148011001400153020001800167020000900185020000400194 039000500198013000700203#VV12.01607#VV12.01608#24000#Vi?t#C107D#895.9221#^214#N guyn Trng Hon#Cnh diu khao kht#Tp th cho thiu nhi#Nguyn Trng Hon#^aH .#^aGio dc#2011#^a71tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Thu#285100## 00666000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020019000580070097000770080005001740090011001790100 00500190011001500195020001700210020000900227020000400236005001800240005001200258 00500140027000500130028400500090029700500100030600500120031603900050032801300070 0333#VV12.01609#VV12.01610#58000#Vi?t#TH460T#895.9221008#^214#Th tnh sinh vi n# Th Thanh Bnh, Vit Phng, L Tho Qunh... ; Tho Linh tuyn chn ; Khn h Chin gii thiu#^aH.#^aGio dc#2011#^a335tr.^b22cm#Vn hc hin i#Vit Nam #Th# Th Thanh Bnh#Vit Phng#L Tho Qunh#V Th Huyn#L Giang#Tho Linh #Khnh Chin#Thu#285101## 00793000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020010000500070083000600220006001432210036001490080005001850090 01100190010000500201011001500206015006200221020001700283020000900300020000400309 00500140031300500130032700500140034000500080035400500140036200500130037600500130 0389005001700402039000500419013000700424#VV12.01611#VV12.01612#Vi?t#H561T#895.92 21008#^214#Hng Thu#Trn Thn Mc, Trn Kim Anh, Trn Hoa ng... ; Tuyn chn, b.s.: Trn Thn Mc...#T. 12#K nim 15 nm thnh lp Cu lc b#^aH.#^aGio d c#2011#^a427tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Cu gio chc Vit Nam. Cu lc b Th Nh g io#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Trn Thn Mc#Trn Kim Anh#Trn Hoa ng#Vn c#Khc Th Hin#Vn nh ng#Bi Minh Tr#Nguyn Ngha Dn#Thu#285102## 01025000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410020057000460070057001030080005001600090011001650100005001760110 01500181015004200196021033000238020000800568020001000576020000800586020001000594 00500180060400500130062200500130063500500170064800500220066503900050068701300070 0692#VV12.01613#VV12.01614#Vi?t#PH561T#371.33#^214#Phng tin dy hc - Mt s vn l lun v thc tin#ng Th Thu Thu (ch.b.), Phm Vn Nam, H Vn Qun h...#^aH.#^aGio dc#2011#^a219tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc Gio dc Vit N am#Trnh by khi nim v nng cao hiu qu s dng phng tin dy hc. ng dn g cng ngh thng tin trong dy hc. Thc trng v xu hng pht trin phng ti n dy hc. Thit b dy hc t lm. dng, chi trong trng mm non. Dy hc theo phng hc b mn. Qun l, nh gi cht lng v hiu qu s dng thi t b dy hc#Gio c#Ging dy#L lun#Thc tin#ng Th Thu Thu#Phm Vn Nam# H Vn Qunh#Phan ng Phng#Vng Th Phng Hnh#Thu#285103## 00857000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020085000450070080001300080005002100090011002150100005002260110 01500231015004200246021013000288020000900418020000800427020000800435020001900443 005002200462005001500484005001600499005001600515039000500531013000700536#VV12.01 615#VV12.01616#Vi?t#107G#371.26#^214#nh gi kt qu hc tp ca hc sinh ph thng - Mt s vn l lun v thc tin#Nguyn Th Lan Phng (ch.b.), Dng Vn Hng, Nguyn c Minh, Nguyn L Thch#^aH.#^aGio dc#2011#^a428tr.^b24cm# TTS ghi: Vin Khoa hc Gio dc Vit Nam#Trnh by nhng vn chung v nh gi kt qu gio dc. nh gi trn lp v nh gi trn din rng. Thi tt nghip ph thng#nh gi#Kt qu#Hc tp#Hc sinh ph thng#Nguyn Th Lan Phng#D ng Vn Hng#Nguyn c Minh#Nguyn L Thch#Thu#285104## 00809000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500050015000550020042000700070015001120080005001270090 01100132010000500143011001500148021031400163020000900477020000800486020001600494 020000900510039000500519013000700524#VV12.01617#VV12.01618#298000#Vi?t#V250G#37 0.9597#^214#Trn Vn Nhung#V gio dc v o to - i iu ghi li#Trn Vn Nh ung#^aH.#^aGio dc#2011#^a371tr.^b24cm#Gm nhng bi vit v gio dc v o t o trong nc v quc t. Trnh by mt s vn v ton hc v cc nh ton hc trong nc v quc t theo cch nhn ca ngi lm gio dc. Quan h quc t tr ong gio dc v o to. Mt s k nim ca tc gi v gia nh, v mi trng v qu trnh trng thnh ca mnh#Gio dc#o to#Quan h quc t#Vit Nam#Thu #285105## 01070000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450020059000500070059001090080005001680090011001730100 00500184011001500189021040000204020000800604020001200612020000900624020001900633 00500120065200500180066400500160068200500160069800500180071403900050073201300070 0737#VV12.01620#VV12.01619#110000#Vi?t#C460S#628#^214#C s ho hc v vi sinh vt hc trong k thut mi trng#Trn c H (ch.b.), Trn Th Hin Hoa, Nguyn Quc Ho...#^aH.#^aGio dc#2011#^a603tr.^b24cm#Trnh by kin thc c s v ho hc v vi sinh vt lin quan n cng ngh k thut mi trng. Gii thiu cc kin thc c bn v ho hc nc v ho mi trng; Vi sinh vt hc lin quan n k thut mi trng. Nhng ni dung v ho hc v vi sinh vt hc ng dng tr ong cng ngh k thut mi trng nh x l nc thin nhin, t lm sch ngun nc, x l nc thi, kh thi v cht thi rn#Ho hc#Vi sinh hc#K thut# nhim mi trng#Trn c H#Trn Th Hin Hoa#Nguyn Quc Ho#Trn Cng Khnh#T rn Th Vit Nga#Thu#285106## 00595000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510050014000560020037000700070014001070080005001210090 01100126010000500137011001500142021013300157013000700290020001100297020000800308 020000800316039000500324#VV12.01621#VV12.01622#354000#Vi?t#L557K#495.92209#^214 #V c Nghiu#Lc kho lch s t vng ting Vit#V c Nghiu#^aH.#^aGio d c#2011#^a515tr.^b24cm#Nghin cu lch s t vng ting Vit theo ngun gc, qu trnh hnh thnh v din mo ca t vng qua cc phn k lch s khc nhau#28510 7#Ting Vit#T vng#Lch s#Thu## 00728000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820006000458080005000510050014000560020039000700070014001090080005001230090 01100128010000500139011001500144021024300159020000900402020000900411020000900420 020000900429039000500438013000700443#VV12.01623#VV12.01625#VV12.01624#Vi?t#TR308 L#370.1#^214#Phm Minh Hc#Trit l gio dc th gii v Vit Nam#Phm Minh Hc# ^aH.#^aGio dc#2011#^a303tr.^b24cm#Trnh by nhng vn v trit hc v trit l gio dc. Gii thiu v trit l gio dc ca nhng nh trit hc trn th g ii nh: Khng T, Scrat, Plat.... Nhng trit l gio dc ca Vit Nam t t hi phong kin cho ti thi k i mi#Gio dc#Trit l#Th gii#Vit Nam#Thu# 285108## 00927000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380050014000430020057000570070014001140080005001280090011001330100 00500144011001500149015005000164021037600214020000800590020001300598020001700611 020000900628039000500637013000700642#VV12.01627#VV12.01626#Vi?t#CH561T#807#^214# Ngc Thng#Chng trnh ng vn trong nh trng ph thng Vit Nam# Ngc T hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a707tr.^b24cm#u ba sch ghi: Vin Khoa hc Gio d c Vit Nam#Gii thiu v mn ng vn v vn pht trin chng trnh mn hc. Ni dung chng trnh mn ng vn trong nh trng ph thng Vit Nam qua cc th i k lch s. Quan nim dy hc tc phm vn chng qua chng trnh v sch gi o khoa ng vn t sau cch mng thng Tm 1945 n nay. Pht trin chng trnh gio dc ph thng v chng trnh mn ng vn trong bi cnh mi#Ng vn#Chn g trnh#Trng ph thng#Vit Nam#Thu#285109## 00670000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500050015000550020029000700070015000990040040001140080 00500154009002300159010000500182011001500187021015900202020001800361020001300379 039000500392013000700397#VV12.01628#VV12.01629#108000#Vi?t#S460#621.3815#^214# Dng Minh Tr#S chn linh kin bn dn#Dng Minh Tr#Ti bn ln th 8, c sa cha, b sung#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a672tr.^b21cm#Gii thiu v IC tuyn tnh, IC logic TTL 74XXX, IC logic CMOS 4XXX, cc b nh bn dn, bng so snh IC Nga vi cc nc khc, k thut lp t b mt SMO...#Linh kin bn dn#Mch in t#Thu#285110## 00672000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050014000710020018000850070 01400103008000500117009002300122010000500145011001500150021019900165020000800364 020001000372039000500382013000700387#VV12.01630#VV12.01632#VV12.01631#VV12.01633 #59000#Vi?t#H401H#664#^214#Hong Kim Anh#Ho hc thc phm#Hong Kim Anh#^aH.#^ aKhoa hc v K thut#2011#^a382tr.^b21cm#Trnh by cu to, cc tnh cht vt l , ho hc, cm quan, cc tnh cht chc nng ca cc hp phn chnh trong thc phm nh nc, acid amin v protein, carbohydrate, lipit, vitamin v cht khong #Ho hc#Thc phm#Thu#285111## 00925000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020038000710070075001090220 00400184221005800188008000500246009002300251010000500274011001500279021014600294 02000190044002000090045902000100046802000090047801300070048703900050049400500170 0499005001400516005001700530005001600547#VV12.01634#VV12.01637#VV12.01636#VV12.0 1635#89000#Vi?t#C455N#664#^214#Cng ngh ch bin thc phm thu sn#Nguyn Tr ng Cn (ch.b.), Minh Phng, Nguyn Vit Dng, Nguyn Anh Tun#T.2#p mui, c h bin nc mm, ch bin kh v thc n lin#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011# ^a379tr.^b24cm#Gii thiu v l lun v cc qu trnh cng ngh c bn ca p m ui thu sn, ch bin nc mm, ch bin kh v thc n lin v gia v thu sn #Cng ngh ch bin#Thu sn#Thc phm#Nc mm#285112#Thu#Nguyn Trng Cn# Minh Phng#Nguyn Vit Dng#Nguyn Anh Tun## 00716000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430020045000480070012000930080005001050090018001100100005001280110 01400133021021900147020000800366020000900374020001700383020000900400039000500409 013000700414020001000421005000700431#VV12.01638#VV12.01639#Vi?t#CH527K#959.7092# ^214#Chuyn k v anh hng ngi dn tc thiu s#H Thi b.s.#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a51tr.^b21cm#Gii thiu cuc i, thnh tch ca 9 anh hng ngi dn tc thiu s Vit Nam trong hai cuc khng chin chng Php v chng M v tron g s nghip xy dng, i mi t nc nh: Anh hng Np, La Vn Cu, inh Chn. ..#Tiu s#Anh hng#Dn tc thiu s#Vit Nam#Thu#285113#Truyn k#H Thi## 00645000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820008000448080005000520050015000570020018000720070015000900080005001050090 01800110010000500128011001500133021012900148020000800277020002300285020001600308 020001000324020000900334039000500343013000700348#VV12.01640#VV12.01641#VV12.0164 2#Vi?t#P101B#959.703#^214#V Nguyn Gip#Pc B ngun sui#V Nguyn Gip#^aH.#^ aVn ho dn tc#2011#^a135tr.^b21cm#Gm nhng bi vit ca i tng V Nguyn Gip vit v chin khu gii phng, Vit Minh ng t kinh, Pc B sui ngun, Tn Tro#Lch s#Khng chin chng Php#Qun gii phng#Vit Minh#Vit Nam#Thu#285 114## 00760000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420050017000470020108000640070022001720080005001940090018001990100 00500217011001400222021015900236020001700395020001500412020001700427020000900444 020000900453020001300462013000700475#VV12.01643#VV12.01644#Vi?t#NH556#343.597#^ 214#Nguyn Huy Hong#Nhng iu cn bit v bo v an ninh quc gia v trt t, an ton x hi vng dn tc thiu s v min ni#Nguyn Huy Hong b.s.#^aH.#^aV n ho dn tc#2011#^a51tr.^b21cm#Gm nhng cu hi p v mt s hiu bit chung v ti phm, ti phm an ninh quc gia, ti xm phm trt t, an ton x hi v ng dn tc thiu s v min ni#An ninh quc gia#An ton x hi#Dn tc thiu s #Min ni#Vit Nam#Sch hi p#285115## 00724000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050013000420020039000550070044000940080005001380090018001430100 00500161011001400166021018600180020002000366020001000386020000900396005001500405 005001400420039000500434013000700439#VV12.01645#VV12.01646#Vi?t#N515T#636#^214#N g Trng L#Nui trng cy, con c sn min ni#Ng Trng L, Hong Vn Hng, Li Xun Cng#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a55tr.^b21cm#Gii thiu gi tr kinh t, c im, k thut trng v chm sc, thu hoch v ch bin mt s cy con c sn min ni nh: cy tho qu, c mi, ln "tn la", nhm, g i, d, t h#K thut trng trt#Chn nui#Min ni#Hong Vn Hng#Li Xun Cng#Thu#2851 16## 00493000000000229000450004100050000018100060000508200060001180800050001700200190 00220070036000410080005000770090018000820100005001000110013001050210098001180200 00700216020000900223039000500232013000700237005000900244005001000253#Vi?t#K258H# 306.8#^214#Kt hn sm s kh#Li: Hnh Hoa ; Minh ho: Phm Tun#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a8tr.^b21cm#Trnh by thc trng, nguyn nhn, quy nh ca php lut v bin php ngn chn vic kt hn sm#X hi#Hn nhn#Thu#285117#Hnh Ho a#Phm Tun## 00747000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050011000450020032000560070036000880080005001240090018001290100 00500147011001500152021025100167020001100418020001500429020000900444005001600453 039000500469013000700474#VV12.01647#VV12.01648#Vi?t#TR455C#634.9#^214#V i Hi #Trng cy lm nghip min ni#V i Hi (ch.b.), Vng Vn Qunh#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a147tr.^b24cm#Gii thiu nhng kin thc c bn v gi tr s dng; c im sinh hc, sinh thi; k thut gy trng, chm sc, nui dng, b o v v khai thc cc loi cy lm nghip thng c s dng trng rng nh: thng ui nga, gii xanh, gii nhung...#Trng trt#Cy lm nghip#Min ni#V ng Vn Qunh#Thu#285118## 00792000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820012000578080005000690050016000740020045000900070016001350080 00500151009001800156010000500174011001500179015003100194021019000225020001700415 020001000432020000700442020000900449020000800458039000500466013000700471#VV12.01 649#VV12.01650#VV12.01651#VV12.01652#Vi?t#NGH305C#390.0959731#^214#Nguyn Quang L#Nghin cu vn ho dn gian lng c ng Ph#Nguyn Quang L#^aH.#^aVn ho d n tc#2010#^a327tr.^b21cm#Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Khi qut v lch s h nh thnh, cc di tch kin trc c, tn ngng, phong tc c truyn, l hi dn gian truyn thng,vn hc dn gian ca lng c ng Ph, x ng M, Thanh Tr, H Ni#Vn ho dn gian#Thanh Tr#H Ni#ng Ph#ng M#Thu#285119## 00895000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650050013000700020047000830070030001300080 00500160009001800165010000500183011001500188015004100203021026900244020001300513 020000500526020000900531020002000540020000900560039000500569013000700574#VV12.01 653#VV12.01656#VV12.01654#VV12.01655#Vi?t#L302V#305.89591#^214#Nng Vn No#Lch v nhng king k ca ngi Thi Mng So#Nng Vn No s.t., gii thiu#^aH.#^a Vn ho dn tc#2011#^a271tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Tm hiu v ngi Thi Mng So v bn lch m ca ngi Thi Mng So. Phng php tnh ngy tt - ngy xu theo cch tnh lch cu coong - hp hng - Tsng Moong . Gii thiu v nhng king k trong i sng v hnh thc cng v nhng bi cn g ca ngi Thi Mng So#Dn tc Thi#Lch#Bi cng#Ngi Thi Mng So#King k #Thu#285120## 00815000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820011000558080005000660050011000710020046000820070042001280080 00500170009001800175010000500193011001500198015004100213021020200254020000700456 020000700463020000900470005002200479039000500501013000700506#VV12.01657#VV12.016 60#VV12.01659#VV12.01658#Vi?t#L250H#394.269597#^214#L Hng L#L hi lch s ng bng v trung du Bc B#L Hng L (ch.b.), Nguyn Th Hng Lin#^aH.#^aV n ho dn tc#2011#^a216tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Trnh by ni dung v ngha ca l hi lch s. Gii thiu mt s l hi lch s ng bng v trung du Bc B nh: L hi th Lc Long Qun v u C, l hi n Hng, Hi Ging, Hi lng ng K...#L hi#Bc B#Vit Nam#Nguyn Th Hng Li n#Thu#285121## 00782000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630050014000680020018000820070014001000080 00500114009001800119010000500137011001500142015004100157021023200198020000800430 020000800438020001500446020000700461039000500468013000700473#VV12.01661#VV12.016 63#VV12.01664#VV12.01662#Vi?t#V115H#305.899#^214#Ng Vn Doanh#Vn ho c Chmpa #Ng Vn Doanh#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a423tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Lch s nghin cu v vn ho c Chmpa. Gii thiu v a b n xa ca Vng quc c Chmpa. Nhng di sn vn ho Chmpa nh: Thp c v thn h c Chmpa, ngh thut to hnh Chmpa, vn ho x hi v tinh thn ca Vng q uc Chmpa#Dn tc#Vn ho#Di sn vn ho#Chmpa#Thu#285122## 00581000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820006000568080005000620050016000670020019000830030019001020070 03300121008000500154009001800159010000500177011001500182015004100197020001700238 020000900255020000900264020001100273013000700284#VV12.01665#VV12.01666#VV12.0166 8#VV12.01667#Vi?t#NH565S#294.3#^214#Nguyn Hu Hip#Nht s nht t#Truyn k bng th#Nguyn Hu Hip s.t., gii thiu#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a471tr.^ b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#o Pht#Vit Na m#Truyn th#285123## 00579000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820008000568080005000640050014000690020038000830070014001210080 00500135009001800140010000500158011001500163015004100178020001000219020001000229 020000900239020000800248020000900256039000500265013000700270#VV12.01669#VV12.016 71#VV12.01670#VV12.01672#Vi?t#TR254#709.597#^214#Nguyn Du Chi#Trn ng tm v ci p ca cha ng#Nguyn Du Chi#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a599tr.^b21cm# TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Kin trc#iu khc#M thut#Lch s#Vi t Nam#Thu#285124## 00776000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050021000490020050000700030020001200290038001400070 02100178008000500199009001600204010000500220011001500225021020200240020001000442 020001100452020001100463039000500474013000700479#VV12.01674#VV12.01673#42000#Vi ?t#T306A#428#^214#Nguyn Hong Tho Ly#Ting Anh trong nghip v thng mi - ki nh doanh#Song ng Anh - Vit#English skills in commerce - business#Nguyn Hong Tho Ly#^aH.#^aNxb. Hng c#2012#^a220tr.^b21cm#Gm 30 bi hc ting Anh trong nghip v thng mi v kinh doanh. Cc bi hc theo cc ch nh: giao tip b an u, m phn thng mi, tho thun, n tip khch mua hng v i cng tc nc ngoi#Ting Anh#Thng mi#Kinh doanh#Thu#285125## 00711000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020090000650290050001550070021002050080 00500226009001600231010000500247011001500252021010700267020001000374020000900384 020000800393020000800401039000500409013000700414#VV12.01675#VV12.01676#64000#Vi ?t#C101B#428#^214#Nguyn Minh Hn#Cc bi thc hnh k nng nnghe, ni v vit t ing Anh trong lnh vc tip th v qun l#English practice for marketing and a dministration#Nguyn Minh Hn b.s.#^aH.#^aNxb. Hng c#2012#^a335tr.^b21cm#Gii thiu cc bi tp rn luyn k nng nghe, ni, c, vit ting Anh trong lnh v c tip th v qun l#Ting Anh#Tip th#Qun l#Bi tp#Thu#285126## 00832000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420020039000470290068000860080005001540090023001590100005001820110 01500187012004500202021022200247020001000469020000900479039000500488020002000493 020002000513020001400533013000700547#VV12.01677#VV12.01678#Vi?t#TH300C#621.302#^ 214#Kim nh trang thit b h thng in#National technical codes for testing, acceptance for power facility#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a167tr.^b21cm#Q uy chun k thut quc gia v k thut in#Gii thiu quy chun k thut quc g ia v kim nh trang thit b h thng in. Trnh by nhng quy ng chung, qu y nh v trm bin p, ng dy truyn ti v phn phi in, cc nh my thu in, nh my nhit in#Kim nh#Thit b#Thu#Tiu chun nh nc#Tiu chun k thut#H thng in#285127## 01015000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420020047000470290080000940080005001740090023001790100005002020110 01500207012004500222021036500267020000900632020000900641039000500650020002000655 020002000675020001400695020000900709013000700718#VV12.01680#VV12.01679#Vi?t#TH30 0C#621.302#^214#Vn hnh sa cha trang thit b h thng in#National technica l codes for operating and maintainance power system facitilies#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a144tr.^b21cm#Quy chun k thut quc gia v k thut in#Gii thiu quy chun k thut quc gia v vn hnh, sa cha trang thit b h thng in. Trnh by iu khon chung; nhng quy nh v c cu t chc; mt bng, n h ca nh my in v li in; cng trnh thu cng, ngun nc v h thng t hu lc; cc thit b c nhit ca nh my in; thit b in ca nh my in v li in; ch huy iu - thao tc#Vn hnh#Sa cha#Thu#Tiu chun nh n c#Tiu chun k thut#H thng in#Thit b#285128## 00730000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420020029000470290056000760080005001320090023001370100005001600110 01500165012004500180021013800225020001400363020000900377039000500386020002000391 020002000411013000700431020001400438#VV12.01682#VV12.01681#Vi?t#TH300C#621.302#^ 214#Thi cng cc cng trnh in#National technical codes for installation power network#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a127tr.^b21cm#Quy chun k thut quc gia v k thut in#Gm cc quy nh chung, lp t h thng phn phi v trm bin p, cc thit b in chiu sng, h thng ni t, cc ng cp ngm...# K thut in#Thi cng#Vanh#Tiu chun nh nc#Tiu chun k thut#285129#H th ng in## 00711000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420020031000470290073000780080005001510090023001560100005001790110 01400184012004500198021012400243020001400367020001200381039000500393013000700398 020002000405020002000425#VV12.01683#VV12.01684#Vi?t#QU600C#621.302#^214#Quy chu n k thut in h th#National technical codes for testing, acceptance test for power facility#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a69tr.^b21cm#Quy chun k thu t quc gia v k thut in#Gm cc quy nh chung, cc c tnh s dng chnh c a h thng trang thit b in, bo v v la chn trang thit b in#K thut in#in h th#Vanh#285130#Tiu chun nh nc#Tiu chun k thut## 00595000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260050014000310020008000450070014000530220004000670080005000710090033000760100 00500109011001400114012003600128021011400164020001000278020000800288020001200296 013000700308005001400315#VV12.01685#Vi?t#PH431#428#^214#Don H Thng#Phonics#Do n H Thng#T.1#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a66tr.^b24cm#B sch luyn pht m. Home teacher#Hng dn hc ting Anh bng cch s dng bt robot teacher rn luyn k nng nghe v luyn k nng pht m chun#Ting Anh#Pht m #Sch t hc#285131#Don H Thng## 00595000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260050014000310020008000450070014000530220004000670080005000710090033000760100 00500109011001400114012003600128021011400164020001000278020000800288020001200296 013000700308005001400315#VV12.01686#Vi?t#PH431#428#^214#Don H Thng#Phonics#Do n H Thng#T.2#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a61tr.^b24cm#B sch luyn pht m. Home teacher#Hng dn hc ting Anh bng cch s dng bt robot teacher rn luyn k nng nghe v luyn k nng pht m chun#Ting Anh#Pht m #Sch t hc#285132#Don H Thng## 00772000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050013000420020055000550030038001100070013001480080005001610090 03300166010000500199011001500204020000700219020001000226020001300236039000500249 013000700254021024500261#VV12.01687#VV12.01688#Vi?t#C455N#615#^214#L Thanh Ho# Cng ngh Adenovirus & nguyn l to vector ti t hp#Sch chuyn kho ti K C04.24/06-10#L Thanh Ho#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a227tr.^b2 1cm#Vacxin#Cng ngh#Vector virut#Vanh#285133#Phn tch nhng nt c trng ca cc loi adenovirus trong h Adenoviridae. Nguyn l v nhng phng php c bn to adenovirus ti t hp mang gen khng nguyn v nhng ng dng ca h thng adenovirus to nn mt s vacxin ti t hp mi## 00718000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050011000510020063000620070011001250080005001360090 03300141010000500174011001500179015004600194020000700240020000700247039000500254 013000700259021016400266020001000430#VV12.01689#VV12.01690#55000#Vi?t#454#668 .9#^214#Thi Hong#n nh chng phn hu v nng cao bn thi tit ca polym e#Thi Hong#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a206tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Polyme# bn#Vanh#285134#Tm hiu v qu t rnh phn hu ca polyme. Cc phng php n nh chng phn hu polyme. Nng ca o bn thi tit ca polyme v d bo tui th s dng ca chng#Thi tit## 00463000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020017000560030016000730070012000890080005001010090 00900106010000500115011001500120020001700135039000500152005001200157020000900169 020001200178013000700190#VV12.01691#VV12.01692#32000#Vi?t#NH121T#895.92234#^214 #Nhn tnh ca m#Tp truyn ngn#Trn Nhng#^aH.#^aPh n#2011#^a159tr.^b21cm# Vn hc hin i#Vanh#Trn Nhng#Vit Nam#Truyn ngn#285135## 00446000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020013000550030011000680070009000790080005000880090 00900093010000500102011001500107020001700122039000500139005000900144020000900153 020001100162013000700173#VV12.01693#VV12.01694#45000#Vi?t#B100T#895.92234#^214# 365 ngy yu#Truyn di#m Ngn#^aH.#^aPh n#2011#^a159tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vanh#m Ngn#Vit Nam#Truyn di#285136## 00450000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020007000550030012000620070013000740080005000870090 00900092010000500101011001500106020001700121039000500138005001300143020000900156 020001200165013000700177#VV12.01695#VV12.01696#58000#Vi?t#B254B#895.92234#^214# Bn b#Tiu thuyt#Ma Vn Khng#^aH.#^aPh n#2011#^a302tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vanh#Ma Vn Khng#Vit Nam#Tiu thuyt#285137## 00543000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020026000510030012000770070022000890080005001110090 00900116010000500125011001500130020001700145039000500162019001600167005000800183 004001300191020001100204020001200215006000700227013000700234#VV12.01697#VV12.016 98#85000#Vi?t#C513A#895.1#^214#Cng anh ngm hoa sn tra#Tiu thuyt#Ngi M ; Sn L dch#^aH.#^aPh n#2011#^a471tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vanh#Dch Trung Q uc#Ngi M#In ln th 2#Trung Quc#Tiu thuyt#Sn L#285138## 00659000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020028000530070011000810080005000920090009000970100 00500106011001500111021015800126020001700284039000500301005001100306020000900317 020001000326013000700336020000900343020001700352#VV12.01699#VV12.01700#56000#Vi ?t#CH400#920.02#^214#Cho n khi gi t trn th#Phan Quang#^aH.#^aPh n#2011# ^a287tr.^b21cm#Gm nhng bi vit ca nh bo Phan Quang vit v nhng nh vn, nh th, nh s hc... ni ting tn th gii v nhng tc phm, cuc sng i t hng ca h#Vn hc hin i#Vanh#Phan Quang#Vit Nam#Truyn k#285139#Th gii #Nhn vt lch s## 00744000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820009000528080005000610020022000660030021000880070032001090080 00500141009000900146010000500155011001500160021019100175020001300366039000500379 005000900384020000900393020001700402005001600419013000700435#VV12.01702#VV12.017 03#VV12.01701#33000#Vi?t#TR106N#370.9597#^214#Trng nguyn Vit Nam#Chuyn v g iai thoi#B.s.: Qunh C, Trn Vit Qunh#^aH.#^aPh n#2011#^a171tr.^b21cm#Gii thiu cc v trng nguyn tiu biu, c nhng ng gp thit thc cho t nc, c ghi danh trong s sch cng nh c lu truyn trong dn gian qua nhn g cu chuyn v giai thoi#Trng nguyn#Vanh#Qunh C#Vit Nam#Nhn vt lch s# Trn Vit Qunh#285140## 00527000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020016000490030012000650070038000770080005001150090 00900120010000500129011001500134020001700149039000500166019001000171005001700181 006001500198020000500213020001200218013000700230#VV12.01704#VV12.01705#54000#Vi ?t#T312C#843#^214#Tnh ca xc cm#Tiu thuyt#Camille Laurens ; Trnh Thu Hng d ch#^aH.#^aPh n#2011#^a274tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vanh#Dch Php#Laurens, C amille#Trnh Thu Hng#Php#Tiu thuyt#285141## 00531000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020017000550030039000720070017001110080005001280090 00900133010000500142011002600147020001700173039000500190005001700195004001300212 020000900225020001200234013000700246#VV12.01706#VV12.01707#77000#Vi?t#B305X#895 .92234#^214#Bin xanh mu l#Cun tiu thuyt u tin v Trng Sa#Nguyn Xun Thu#^aH.#^aPh n#2011#^a402tr., 4 tr. nh^b21cm#Vn hc hin i#Vanh#Nguyn X un Thu#In ln th 2#Vit Nam#Tiu thuyt#285142## 00546000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020044000550030032000990070012001310080005001430090 00900148010000500157011001500162020001700177039000500194005001200199020000900211 020001100220013000700231020001000238020000800248#VV12.01708#VV12.01709#35000#Vi ?t#V122S#895.92234#^214#Vng sng ho chu v bp chn trn con gi#Chn dung v giai thoi vn hc#Vng Trng#^aH.#^aPh n#2011#^a187tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vanh#Vng Trng#Vit Nam#Giai thoi#285143#Chn dung#Nh vn## 00663000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020032000530070009000850080005000940090009000990100 00500108011002600113021011500139020001700254039000500271005000900276020000900285 020000700294013000700301020002300308020004200331#VV12.01710#VV12.01711#45000#Vi ?t#H452T#959.703#^214#Hi tng v cha ti H Hc Lm#H M La#^aH.#^aPh n#201 1#^a259tr., 5 tr. nh^b21cm#Gm nhng cu chuyn hi tng ca con gi vit v c ha mnh - ch s H Ngc Lm trong nhng nm thng chin tranh#Lch s hin i# Vanh#H M La#Vit Nam#Hi k#285144#Khng chin chng Php#H Hc Lm, Ch s, (1883-1942), Vit Nam## 00756000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070041000760080005001170090009001220100 00500131011001500136021015600151020001200307020002100319039000500340019001600345 005001500361012003000376020002200406006001900428013000700447#VV12.01713#VV12.017 12#36000#Vi?t#B300A#930.1#^214#B n v lch s kho c#Chu Trng Ngc ; Nguyn Trung Thun dch#^aH.#^aPh n#2011#^a179tr.^b21cm#Tp hp mt lot cc cu hi v li gii p v kho c: ho thch s ngi vn Bc Kinh mt tch, b n mu n i v tng i Tn, tc tng treo k d...#Kho c hc#Khoa hc thng thc #Vanh#Dch Trung Quc#Chu Trng Ngc#Th gii nhng iu cha bit#Sch thanh th iu nin#Nguyn Trung Thun#285145## 00758000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020017000490070044000660080005001100090009001150100 00500124011001500129021015500144020000800299020002100307039000500328019001600333 005001300349012003000362020002200392005001400414006000900428013000700437#VV12.01 714#VV12.01715#32000#Vi?t#B300A#540#^214#B n v ho hc#L Ch Thanh, Lu Tn g Din ; Thanh H dch#^aH.#^aPh n#2011#^a158tr.^b21cm#Tp hp mt lot cc c u hi v li gii p v ho hc nh: Sc hp dn ca ho hc v tr, nhng b m t v nc, b mt tc dng quang hp nm u?...#Ho hc#Khoa hc thng thc #Vanh#Dch Trung Quc#L Ch Thanh#Th gii nhng iu cha bit#Sch thanh thi u nin#Lu Tng Din#Thanh H#285146## 00775000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490070047000680080005001150090009001200100 00500129011001500134021017600149020001300325020002100338039000500359019001600364 005001500380012003000395020002200425006001900447013000700466#VV12.01716#VV12.017 17#36000#Vi?t#B300A#612#^214#B n c th ngi#T Bch Chng ch.b. ; Nguyn T rung Thun dch#^aH.#^aPh n#2011#^a179tr.^b21cm#Tp hp mt lot cc cu hi v li gii p v c th ngi: nguyn nhn gy ra s bin i no, ngi sng thc vt c hi phc c khng, cn nguyn ca chng ni lp...#C th ngi#K hoa hc thng thc#Vanh#Dch Trung Quc#T Bch Chng#Th gii nhng iu cha bit#Sch thanh thiu nin#Nguyn Trung Thun#285147## 00684000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020016000490070032000650080005000970090009001020100 00500111011001500116021011800131020000700249020002100256039000500277019001600282 005001500298012003000313020002200343006001000365013000700375#VV12.01719#VV12.017 18#34000#Vi?t#B300A#530#^214#B n v vt l#Triu Th Chu ; Trn Qun dch#^a H.#^aPh n#2011#^a170tr.^b21cm#Tp hp mt lot cc cu hi v li gii p v vt l nh: vi ht c bn, m en hay m trng, tinh th mm do...#Vt l#Kho a hc thng thc#Vanh#Dch Trung Quc#Triu Th Chu#Th gii nhng iu cha b it#Sch thanh thiu nin#Trn Qun#285148## 00713000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020038000510070032000890080005001210090009001260100 00500135011001500140021014500155020002000300020002000320039000500340019000500345 006001100350006000900361013000700370020000800377012002600385#VV12.01720#VV12.017 21#55000#Vi?t#Y606T#158.1#^214#Yu t tm l quyt nh s thnh bi#Bin dch: Tin Thnh, Kin Vn#^aH.#^aPh n#2011#^a270tr.^b21cm#Phn tch nhng kha cn h tm l gip cho cc bn tr c th t iu chnh tm l, nng cao nhn cch c a bn thn c th tin ti thnh cng#Tm l hc ng dng#B quyt thnh cng #Vanh#Dch#Tin Thnh#Kin Vn#285149#C nhn#T sch Tm l - Gio dc## 00669000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020038000500030038000880070017001260080005001430090 00900148010000500157011001500162021013400177020001800311020000400329020000800333 039000500341019000500346020000300351013000700354006000600361#VV12.01722#VV12.017 23#50000#Vi?t#QU105H#649#^214#Quan h i tc trong vic lm cha m#B quyt c mt gia nh hnh phc#H My tuyn dch#^aH.#^aPh n#2011#^a251tr.^b21cm# a ra nhng phng php gip cc bc ph huynh c th chia s vai tr lm cha v lm m ca mnh trong vic hiu v gio dc con ci#Gio dc gia nh#Cha#Con c i#Vanh#Dch#M#285150#H My## 00567000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020018000500070037000680080005001050090009001100100 00500119011001500124020001700139039000500156019000900161005001700170012004900187 020000800236020001200244006001400256013000700270#VV12.01724#VV12.01725#35000#Vi ?t#CH500N#863#^214#Ch nga hoang d#Horacio Quiroga ; L Xun Qunh dch#^aH.#^ aPh n#2011#^a183tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vanh#Dch Anh#Quiroga, Horacio#Rng rm Chu M - Nhng cu chuyn ng ngn mi#Urugoay#Truyn ngn#L Xun Qunh#2 85151## 00593000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020032000550030030000870070011001170080005001280090 00900133010000500142011001500147021011000162020001000272020000800282020000700290 039000500297005000600302013000700308#VV12.01727#VV12.01726#30000#Vi?t#TR400C#61 2.6083#^214#Tr chuyn vi con v gii tnh#Cm nang vng dnh cho cha m#H My b.s.#^aH.#^aPh n#2011#^a141tr.^b21cm#a ra nhng phng php gip cc bc ph huynh ni chuyn v ging gii vi con ci v gii tnh v tnh dc#Gii tnh#S inh l#Tr em#Vanh#H My#285152## 00610000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020029000490070016000780080005000940090009000990100 00500108011001500113021015600128020001800284020000800302020001100310039000500321 005001100326013000700337#VV12.01728#VV12.01729#39000#Vi?t#N114P#649#^214#5 pht khch l tr mi ngy#Ngc Khnh b.s.#^aH.#^aPh n#2011#^a203tr.^b21cm#Gm nh ng cu chuyn vi nhng kin thc v gio dc, tm l hc gip cho cha m c th la chn thi im ph hp gi m v khuyn khch tr pht trin#Gio dc gi a nh#Dy con#Tm l hc#Vanh#Ngc Khnh#285153## 00558000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070029000810080005001100090009001150100 00500124011001500129021009200144020001300236020000800249039000500257005001200262 005001100274013000700285#VV12.01730#VV12.01731#50000#Vi?t#C513C#780.9#^214#Cng cc b nghe nhc c in#L Ngc Anh, Lu Hi H b.s.#^aH.#^aPh n#2011#^a262t r.^b21cm#Gm 90 bn nhc c in cng nhng bi vit v thng tin cc tc gi, t c phm nhc c in#Nhc c in#Lch s#Vanh#L Ngc Anh#Lu Hi H#285154## 00668000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020023000510070021000740080005000950090009001000100 00500109011001400114021017100128020001100299020000800310020000700318039000500325 005001600330004001800346020000700364013000700371#VV12.01732#VV12.01733#32000#Vi ?t#N125A#641.7#^214#Nu n bng l vi sng#Trnh Hng Hnh b.s.#^aH.#^aPh n#20 11#^a64tr.^b21cm#Tm hiu v l vi sng. Gii thiu cch chn dng nu n dn g cho l vi sng. Phng php nu cc mn n t tht, tht gia cm, c v ng v t c v... bng l vi sng#L vi sng#S dng#Nu n#Vanh#Trnh Hng Hnh#Ti b n ln th 5#Mn n#285155## 00481000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020035000520080005000870090009000920100005001010110 02500106021007300131020000700204020000900211020000700220039000500227013000700232 #VV12.01734#VV12.01735#36000#Vi?t#CH311M#641.6#^214#99 mn ngon chn lc t rau c qu#^aH.#^aPh n#2011#^a167tr., 8tr. nh^b21cm#Hng dn la chn nguyn li u, cch ch bin nhng mn n t rau c qu#Nu n#Ch bin#Mn n#Vanh#285156# # 00688000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050010000530020034000630070015000970080005001120090 00900117010000500126011001500131021025800146020001100404020000700415039000500422 013000700427#VV12.01738#VV12.01739#54000#Vi?t#GI-100M#155.4#^214#Thu Huyn#Gi m nhng rc ri tm l tr#Thu Huyn b.s.#^aH.#^aPh n#2011#^a274tr.^b21cm#P hn tch, tmhiu nguyn nhn v cch gii quyt cc vn tm l phc tp tr trong qu trnh pht trin v trng thnh, ng thi gip tr vt qua nhng tr ngi tm l, to lp s t tin c th sn sng i mt vi nhng kh khn trong cuc sng#Tm l hc#Tr em#Vanh#285158## 00699000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020023000670030021000900070038001110080 00500149009000900154010000500163011001500168021016500183020001400348020001100362 039000500373020000900378005001500387013000700402#VV12.01741#VV12.01740#65000#Vi ?t#B256P#618.1#^214#Trn Thanh Chu#Bnh ph n thng gp#Nhng iu cn ch # B.s.: Trn Thanh Chu, Nng Thu Ngc#^aH.#^aPh n#2011#^a339tr.^b21cm#Gi p nhng thc mc v cc bnh ph n thng gp: bnh v kinh nguyt, bnh vim b my sinh dc, bnh u bu... cng mt s phng php phng trnh v iu tr#Bn h ph khoa#Phng bnh#Vanh#iu tr#Nng Thu Ngc#285159## 00592000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050010000490020027000590070010000860080005000960090 00900101010000500110011001500115021014600130020001800276020001100294039000500305 020000900310013000700319#VV12.01742#VV12.01743#54000#Vi?t#L116N#616#^214#Hong Anh#Lng nghe ting ni c th#Hong Anh#^aH.#^aPh n#2011#^a271tr.^b21cm#T v n mt s kin thc y hc v cc bnh thng gp ngi ln v tr nh vi nhn g biu hin lm sng, cch phng trnh, phng php iu tr#Chm sc sc kho#P hng bnh#Vanh#iu tr#285160## 00580000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050013000490020024000620290020000860070013001060080 00500119009000900124010000500133011001500138021009500153020001700248039000500265 004001300270020001200283013000700295#VV12.01744#VV12.01745#98000#Vi?t#T550H#469 #^214#L Vn Ngha#T hc ting B o Nha#Manual de Portugus#L Vn Ngha#^aH. #^aPh n#2011#^a511tr.^b21cm#Hng dn t hc ting B o Nha theo tng ch c th: xng danh, lm quen, m t ngi...#Ting B o Nha#Vanh#In ln th 2# Sch t hc#285161## 00739000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820009000528080005000610050019000660020059000850070019001440080 00500163009000900168010000500177011001500182021024600197020001100443020000700454 039000500461013000700466#VV12.01747#VV12.01746#VV12.01748#40000#Vi?t#CH250#613 .2083#^214#Nguyn Th Thu Hu#Ch dinh dng cn thit cho tr t 6 thng n 10 tui#Nguyn Th Thu Hu#^aH.#^aPh n#2011#^a170tr.^b24cm#Cung cp nhng ngu yn tc c bn v dinh dng v s pht trin ca tr. Cch phi hp n ung giu dinh dng v a dng tr c th cht kho mnh, phng chng bnh tt; cch t chc ba n hp l, khoa hc cho tr t 6 thng n 10 tui#Dinh dng#T r em#Vanh#285162## 00667000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050019000650020051000840070019001350080 00500154009000900159010000500168011001500173021016100188020001100349039000500360 020000700365013000700372020001000379#VV12.01750#VV12.01749#VV12.01751#40000#Vi? t#B300Q#613.2083#^214#Nguyn Th Thu Hu#B quyt dinh dng gip tr tng chiu cao ti u#Nguyn Th Thu Hu#^aH.#^aPh n#2011#^a157tr.^b24cm#Cung cp nhng kin thc cn thit v vic pht trin chiu cao ca tr em v hng dn mt s cch ch bin cc mn n cho tr nhm pht trin chiu cao ti u#Dinh dng#Van h#Tr em#285163#Chiu cao## 00909000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050011000540020039000650070080001040080005001840090 00900189010000500198011001500203021021700218020002000435039000500455020001000460 00500100047001200300048000600150051000600130052500500160053801300070055402000220 0561#VV12.01752#VV12.01753#95000#Vi?t#B300Q#646.7083#^214#Khoo, Adam#B quyt t hnh cng dnh cho tui teen#Adam Khoo, Gary Lee ; Dch: Trn ng Khoa, Ung Xu n Vy ; Trn ng Triu h..#^aH.#^aPh n#2011#^a194tr.^b24cm#Gii thiu nhng b quyt gip cc bn tui teen c th thnh cng trong cuc sng: khm ph ngu n sc mnh lm ch cuc sng, vt qua nhng th thch cam go, cch ho hp v chim c lng tin ca mi ngi...#B quyt thnh cng#Vanh#Cuc sng#Lee, Gary#Ti ti gii, bn cng th! 2#Trn ng Khoa#Ung Xun Vy#Trn ng Triu#2 85164#Sch thanh thiu nin## 00770000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020030000630030028000930070035001210080 00500156009000900161010000500170011001500175021023500190020001800425020000300443 039000500446020000700451006001500458013000700473#VV12.01754#VV12.01755#40000#Vi ?t#250K#649#^214#Purves, Libby# khng l ngi m hon ho#Yn n l c mt n gh thut#Libby Purves ; Phm Minh Hng dch#^aH.#^aPh n#2011#^a194tr.^b24cm#G m nhng cu chuyn v nhng bi phn tch v s pht trin tm sinh l ca tr t khi cn nm trong bng m cho n khi 3 tui. Hng dn cc b m kinh nghi m ng x vi con ci v cch sp xp cng vic ca mnh mt cch khoa hc#Gio d c gia nh#M#Vanh#Tr em#Phm Minh Hng#285165## 00650000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020035000670070016001020080005001180090 00900123010000500132011001500137021017300152020000700325020002000332039000500352 013000700357020002000364#VV12.01756#VV12.01757#62000#Vi?t#T550D#158.1#^214#Trn nh Honh#T duy tch cc thay i cuc sng#Trn nh Honh#^aH.#^aPh n#201 1#^a283tr.^b24cm#Gm nhng bi vit nhm gip cho cc bn tr c nhng suy ngh, v t duy tch cc trong cng vic cng nh trong cuc sng gip h c th thn h cng hn na trong cuc i#T duy#Tm l hc ng dng#Vanh#285166#B quyt th nh cng## 00612000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020028000660070015000940080005001090090 00900114010000500123011001500128021018400143020000900327020001000336039000500346 013000700351#VV12.01758#VV12.01759#56000#Vi?t#T310H#792.8#^214#ng Xun Lnh#T m hiu khiu v giao tip#ng Xun Lnh#^aH.#^aPh n#2011#^a255tr.^b24cm#Gii thiu nhng kin thc c bn v khiu v giao tip. Cc bc nhy c bn, m r ng v nng cao ca 18 v iu ang thnh hnh H Ni cng mt s vn v v n ho trn sn nhy#Khiu v#Giao tip#Vanh#285167## 00618000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050016000520020030000680070016000980080005001140090 01400119010000500133011001400138021012400152020000900276020000600285020002200291 020001500313039000500328013000700333#VV12.01760#VV12.01761#15000#Vi?t#TH308K#37 2.5#^214#Nguyn Hu Hnh#Thit k bi ging m thut 1#Nguyn Hu Hnh#^aH.#^aNx b. H Ni#2011#^a95tr.^b24cm#Gii thiu chng trnh thit k bi ging mn m t hut 1 vi nhng mc tiu, ni dung v i mi cc phng php ging dy#M thu t#Lp 1#Phng php ging dy#Sch gio vin#Vanh#285168## 00619000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050016000520020030000680070016000980080005001140090 01400119010000500133011001500138021012400153020000900277020000600286020002200292 020001500314039000500329013000700334#VV12.01762#VV12.01763#15000#Vi?t#TH308K#37 2.5#^214#Nguyn Hu Hnh#Thit k bi ging m thut 2#Nguyn Hu Hnh#^aH.#^aNx b. H Ni#2011#^a103tr.^b24cm#Gii thiu chng trnh thit k bi ging mn m thut 2 vi nhng mc tiu, ni dung v i mi cc phng php ging dy#M thu t#Lp 2#Phng php ging dy#Sch gio vin#Vanh#285169## 00618000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050016000520020030000680070016000980080005001140090 01400119010000500133011001400138021012400152020000900276020000600285020002200291 020001500313039000500328013000700333#VV12.01764#VV12.01765#15000#Vi?t#TH308K#37 2.5#^214#Nguyn Hu Hnh#Thit k bi ging m thut 3#Nguyn Hu Hnh#^aH.#^aNx b. H Ni#2011#^a99tr.^b24cm#Gii thiu chng trnh thit k bi ging mn m t hut 3 vi nhng mc tiu, ni dung v i mi cc phng php ging dy#M thu t#Lp 3#Phng php ging dy#Sch gio vin#Vanh#285170## 00619000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050016000520020030000680070016000980080005001140090 01400119010000500133011001500138021012400153020000900277020000600286020002200292 020001500314039000500329013000700334#VV12.01767#VV12.01766#15000#Vi?t#TH308K#37 2.5#^214#Nguyn Hu Hnh#Thit k bi ging m thut 4#Nguyn Hu Hnh#^aH.#^aNx b. H Ni#2011#^a108tr.^b24cm#Gii thiu chng trnh thit k bi ging mn m thut 4 vi nhng mc tiu, ni dung v i mi cc phng php ging dy#M thu t#Lp 4#Phng php ging dy#Sch gio vin#Vanh#285171## 00634000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050013000520020030000650070013000950080005001080090 01400113010000500127011001500132021014500147020000900292020000600301020002200307 020001500329039000500344013000700349#VV12.01768#VV12.01769#25000#Vi?t#TH308K#37 2.5#^214#L Kim Nhung#Thit k bi ging m thut 5#L Kim Nhung#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a160tr.^b24cm#Trnh by mc tiu bi hc, phn chun b cho bi hc v tin trnh dy hc cho tng bi hc theo chng trnh sch gio khoa mn m thu t lp 6#M thut#Lp 5#Phng php ging dy#Sch gio vin#Vanh#285172## 00766000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050015000530020029000680070033000970080005001300090 01400135010000500149011001500154021022700169020000800396020000600404020002200410 020001500432039000500447005001700452013000700469#VV12.01770#VV12.01771#15000#Vi ?t#TH308K#372.83#^214#inh Trang Thu#Thit k bi ging o c 4#inh Trang Thu , Nguyn Cm Hng#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a116tr.^b24cm#Hng dn ging dy m n o c lp 4 trong trng tiu hc. Gii thiu 14 bi ging, mi bi u ch r mc tiu v kin thc, k nng, cc cng vic cn chun b ca gio vin v h c sinh, cc phng tin tr ging cn thit#o c#Lp 4#Phng php ging dy #Sch gio vin#Vanh#Nguyn Cm Hng#285173## 00740000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050014000540020028000680030016000960070031001120040 02800143008000500171009001400176010000500190011001500195021014300210020000700353 020000600360020002200366020001500388039000500403005001100408013000700419#VV12.01 772#VV12.01773#22000#Vi?t#TH308K#530.071#^214#Nguyn M Ho#Thit k bi ging vt l 8#Trung hc c s#Nguyn M Ho ch.b, L Minh H#Ti bn c sa cha b s ung#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a168tr.^b24cm#Trnh by mc tiu bi hc, phn chu n b cho bi hc v tin trnh dy hc cho tng bi hc theo chng trnh sch g io khoa mn vt l lp 8#Vt l#Lp 8#Phng php ging dy#Sch gio vin#Vanh #L Minh H#285174## 00630000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050012000530020029000650070012000940080005001060090 01400111010000500125011001500130021014400145020000800289020000600297020002200303 020001500325039000500340013000700345#VV12.01774#VV12.01775#17000#Vi?t#TH308K#78 0.71#^214#L Anh Tun#Thit k bi ging m nhc 5#L Anh Tun#^aH.#^aNxb. H N i#2011#^a135tr.^b24cm#Trnh by mc tiu bi hc, phn chun b cho bi hc v t in trnh dy hc cho tng bi hc theo chng trnh sch gio khoa mn m nhc lp 5#m nhc#Lp 5#Phng php ging dy#Sch gio vin#Vanh#285175## 00699000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050012000530020029000650030016000940070012001100040 02900122008000500151009001400156010000500170011001500175021014400190020000800334 020000600342020002200348020001500370039000500385013000700390#VV12.01776#VV12.017 77#24000#Vi?t#TH308K#780.71#^214#L Anh Tun#Thit k bi ging m nhc 6#Trung hc c s#L Anh Tun#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a18 2tr.^b24cm#Trnh by mc tiu bi hc, phn chun b cho bi hc v tin trnh d y hc cho tng bi hc theo chng trnh sch gio khoa mn m nhc lp 6#m nh c#Lp 6#Phng php ging dy#Sch gio vin#Vanh#285176## 00668000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050015000550020031000700030016001010070015001170220 00400132008000500136009001400141010000500155011001500160020001000175020000600185 020002200191020001500213039000500228021009900233005001500332013000700347#VV12.01 778#VV12.01779#35000#Vi?t#TH308K#428.0071#^214#Chu Quang Bnh#Thit k bi gin g ting Anh 8#Trung hc c s#Chu Quang Bnh#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a280tr .^b24cm#Ting Anh#Lp 8#Phng php ging dy#Sch gio vin#Vanh#Trnh by mc tiu, cc bc chun b v hot ng dy-hc trong tng tit hc mn ting Anh l p 8#Chu Quang Bnh#285177## 00796000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050015000550020031000700030016001010070015001170220 00400132008000500136009001400141010000500155011001500160020001000175020000600185 020002200191020001500213039000500228013000700233005001500240021022700255#VV12.01 780#VV12.01781#25000#Vi?t#TH308K#428.0071#^214#Chu Quang Bnh#Thit k bi gin g ting Anh 9#Trung hc c s#Chu Quang Bnh#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a183tr .^b24cm#Ting Anh#Lp 9#Phng php ging dy#Sch gio vin#Vanh#285178#Chu Qua ng Bnh#Hng dn ngi dy thc hin ng lch phn phi chng trnh chi tit cho 10 bi hc ting Anh lp 9 theo ch o ca B Gio dc v o to, ng th i cung cp cc k thut dy cho tng phn bi cng cc bc ln lp c th## 00700000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050015000550020032000700070015001020220004001170080 00500121009001100126010000500137011001500142021016000157020001000317020000700327 020002200334020001500356039000500371013000700376005001500383#VV12.01782#VV12.017 83#29000#Vi?t#TH308K#428.0071#^214#Chu Quang Bnh#Thit k bi ging ting Anh 10#Chu Quang Bnh#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a228tr.^b24cm#Gm cc tin trnh ki m tra bi c, hot ng bi mi, cng c kin thc, bi tp v nh v hot ng b tr... nhm hnh thnh 4 k nng: nghe, ni, c, vit#Ting Anh#Lp 10#Phn g php ging dy#Sch gio vin#Vanh#285179#Chu Quang Bnh## 00715000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050017000550020032000720070036001040220004001400080 00500144009001400149010000500163011001500168021011700183020001000300020000700310 020002200317020001500339005001800354039000500372013000700377005001700384#VV12.01 784#VV12.01785#30000#Vi?t#TH308K#428.0071#^214#Nguyn Thu Minh#Thit k bi gi ng ting Anh 11#Nguyn Thu Minh, Lng Qunh Trang#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011 #^a284tr.^b24cm#Gii thiu mc tiu bi hc, ti liu dy hc v phng php thi t k tng bi hc c th trong mn ting Anh lp 11#Ting Anh#Lp 11#Phng ph p ging dy#Sch gio vin#Lng Qunh Trang#Thu#285180#Nguyn Thu Minh## 00658000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050015000550020032000700070015001020220004001170080 00500121009001400126010000500140011001500145021011500160020001000275020000700285 020002200292020001500314039000500329013000700334005001500341#VV12.01786#VV12.017 87#37000#Vi?t#TH308K#428.0071#^214#Chu Quang Bnh#Thit k bi ging ting Anh 12#Chu Quang Bnh#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a289tr.^b24cm#Trnh by mc tiu v trnh t cc bc tin hnh tng tit hc trong 16 bi hc ca chng trnh t ing Anh lp 12#Ting Anh#Lp 12#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thu#28518 1#Chu Quang Bnh## 00777000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020026000530030016000790070069000950220004001640080 00500168009001400173010000500187011001500192021011400207020000500321020000600326 02000220033202000150035400500160036900500140038500500110039900500170041003900050 0427013000700432#VV12.01788#VV12.01789#45000#Vi?t#TH308K#510.71#^214#Thit k b i ging ton 7#Trung hc c s#Hong Ngc Dip (ch.b.), m Thu Hng, L Th H oa, Nguyn Th Thnh#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a362tr.^b24cm#Hng dn thit k bi ging ton 7 theo ni dung mn hc v theo cc trnh t cc bc trong ho t ng ging dy#Ton#Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hong Ngc Di p#m Thu Hng#L Th Hoa#Nguyn Th Thnh#Thu#285182## 00777000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020026000530030016000790070069000950220004001640080 00500168009001400173010000500187011001500192021011400207020000500321020000600326 02000220033202000150035400500160036900500140038500500110039900500170041003900050 0427013000700432#VV12.01790#VV12.01791#48000#Vi?t#TH308K#510.71#^214#Thit k b i ging ton 7#Trung hc c s#Hong Ngc Dip (ch.b.), m Thu Hng, L Th H oa, Nguyn Th Thnh#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a416tr.^b24cm#Hng dn thit k bi ging ton 7 theo ni dung mn hc v theo cc trnh t cc bc trong ho t ng ging dy#Ton#Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hong Ngc Di p#m Thu Hng#L Th Hoa#Nguyn Th Thnh#Thu#285183## 00792000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020026000530030016000790070053000950220004001480080 00500152009001400157010000500171011001500176021012100191020000500312020000600317 02000220032302000150034500500160036000500140037600500110039000500120040100500170 0413039000500430013000700435#VV12.01792#VV12.01793#48000#Vi?t#TH308K#510.71#^21 4#Thit k bi ging ton 8#Trung hc c s#Hong Ngc Dip (ch.b.), m Thu H ng, L Th Hoa..#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a440tr.^b24cm#Gii thiu mc tiu bi hc, phng php chun b bi v tin trnh dy hc mn ton lp 8, c th v i s v hnh hc#Ton#Lp 8#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hong Ngc Dip#m Thu Hng#L Th Hoa#L Thy Nga#Nguyn Th Thnh#Thu#285184## 00791000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020026000530030016000790070053000950220004001480080 00500152009001400157010000500171011001500176021012100191020000500312020000600317 02000220032302000150034500500160036000500140037600500110039000500170040100500110 0418039000500429013000700434#VV12.01794#VV12.01795#49000#Vi?t#TH308K#510.71#^21 4#Thit k bi ging ton 9#Trung hc c s#Hong Ngc Dip (ch.b.), m Thu H ng, L Th Hoa..#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a515tr.^b24cm#Gii thiu mc tiu bi hc, phng php chun b bi v tin trnh dy hc mn ton lp 9, c th v i s v hnh hc#Ton#Lp 9#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hong Ngc Dip#m Thu Hng#L Th Hoa#Nguyn Th Thnh# Th Ni#Thu#285185## 00683000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050010000550020042000650070010001070220004001170080 00500121009001400126010000500140011001500145021012600160020000700286020001000293 020000700303020002200310020001500332039000500347013000700352005001000359#VV12.01 796#VV12.01797#20000#Vi?t#TH308K#512.0071#^214#Trn Vinh#Thit k bi ging i s v gii tch 11#Trn Vinh#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a158tr.^b24cm#Hng d n thit k bi ging mn i s v gii tch lp 11, hm s lng gic v phn g trnh lng gic, t hp v xc xut#i s#Gii tch#Lp 11#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thu#285186#Trn Vinh## 00678000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050017000560020029000730030016001020070017001180040 03000135008000500165009001400170010000500184011001500189021010900204020000800313 020000600321020002200327020001500349039000500364013000700369#VV12.01798#VV12.017 99#28000#Vi?t#TH308K#959.70071#^214#Nguyn Th Thch#Thit k bi ging lch s 6#Trung hc c s#Nguyn Th Thch#Ti bn, c sa cha, b sung#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a224tr.^b21cm#Gii thiu mc tiu bi hc, cc bc chun b phng t in dy hc v tin trnh dy - hc mn lch s lp 6#Lch s#Lp 6#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thu#285187## 00691000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050018000530020028000710030016000990070018001150220 00400133008000500137009001400142010000500156011001500161021012100176020000700297 020000600304020002200310020001500332039000500347013000700352005001800359#VV12.01 800#VV12.01801#26000#Vi?t#TH308K#910.71#^214#Nguyn Chu Giang#Thit k bi gi ng a l 7#Trung hc c s#Nguyn Chu Giang#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a208t r.^b24cm#Hng dn thit k bi ging a l lp 7 theo ni dung chng trnh v theo trnh t cc bc trong hot ng ging dy#a l#Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thu#285188#Nguyn Chu Giang## 00691000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050018000530020028000710030016000990070018001150220 00400133008000500137009001400142010000500156011001500161021012100176020000700297 020000600304020002200310020001500332039000500347013000700352005001800359#VV12.01 802#VV12.01803#26000#Vi?t#TH308K#910.71#^214#Nguyn Chu Giang#Thit k bi gi ng a l 7#Trung hc c s#Nguyn Chu Giang#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a207t r.^b24cm#Hng dn thit k bi ging a l lp 7 theo ni dung chng trnh v theo trnh t cc bc trong hot ng ging dy#a l#Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thu#285189#Nguyn Chu Giang## 00774000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050012000540020029000660030016000950070032001110220 00400143008000500147009001400152010000500166011001500171021017600186020000800362 02000060037002000220037602000150039800500110041303900050042401300070042900500120 0436#VV12.01804#VV12.01805#25000#Vi?t#TH308K#546.071#^214#Cao C Gic#Thit k bi ging ho hc 8#Trung hc c s#Cao C Gic (ch.b.), V Minh H#T.2#^aH.#^aN xb. H Ni#2011#^a192tr.^b24cm#Hng dn gio vin son gio n ho hc lp 8 ba o gm: mc tiu bi hc, chun b ca gio vin v hc sinh, hot ng dy v h c cc bi hc ho hc trong chng trnh lp 8#Ho hc#Lp 8#Phng php ging d y#Sch gio vin#V Minh H#Thu#285190#Cao C Gic## 00698000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050012000540020030000660070035000960220004001310080 00500135009001400140010000500154011001500159020000800174039000500182013000700187 021012000194020000700314020002200321020001500343005001400358005001200372#VV12.01 806#VV12.01807#37000#Vi?t#TH308K#546.071#^214#Cao C Gic#Thit k bi ging ho hc 12#Cao C Gic (ch.b.), H Thanh Thu#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a298tr. ^b24cm#Ho hc#Thu#285191#Gii thiu mc tiu bi hc v hng dn cc bc chu n b, hot ng dy hc cc bi trong chng trnh ho hc lp 12#Lp 12#Phng php ging dy#Sch gio vin#H Thanh Thu#Cao C Gic## 00765000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050018000530020030000710030016001010070032001170080 00500149009001400154010000500168011001500173021017700188020000900365020000600374 020002200380020000900402020001500411005001300426039000500439013000700444#VV12.01 808#VV12.01809#35000#Vi?t#TH308K#590.71#^214#Trn Khnh Phng#Thit k bi gi ng sinh hc 7#Trung hc c s#Trn Khnh Phng, inh Mai Anh#^aH.#^aNxb. H Ni #2011#^a271tr.^b21cm#Mc tiu v kin thc, k nng, thi , cc cng vic chu n b ca gio vin v hc sinh, cc phng tin tr ging, hot ng dy - hc trn lp... theo tng bi hc c th#Sinh hc#Lp 7#Phng php ging dy#ng vt#Sch gio vin#inh Mai Anh#Thu#285192## 00750000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050018000540020031000720070018001030220004001210080 00500125009001400130010000500144011001500149021020100164020000900365020000700374 020002200381020001500403039000500418013000700423005001800430#VV12.01810#VV12.018 11#26000#Vi?t#TH308K#571.071#^214#Trn Khnh Phng#Thit k bi ging sinh hc 11#Trn Khnh Phng#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a227tr.^b24cm#Gii thiu cch thit k bi ging sinh hc lp 11. Ni dung theo chng trnh sch gio khoa, mi tit u ch r mc tiu kin thc, k nng, cc cng vic cn thit nhm m bo cht lng tng bi#Sinh hc#Lp 11#Phng php ging dy#Sch gio vin#T hu#285193#Trn Khnh Phng## 00782000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050018000540020031000720070018001030220004001210080 00500125009001400130010000500144011001500149021016000164020000900324020000700333 02000220034002000090036202000140037102000150038503900050040001300070040500500180 0412020001400430#VV12.01812#VV12.01813#38000#Vi?t#TH308K#576.071#^214#Trn Khn h Phng#Thit k bi ging sinh hc 12#Trn Khnh Phng#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni #2011#^a303tr.^b24cm#Gii thiu mc tiu bi hc, phng php chun b bi, d ng dy hc, cc hot ng dy hc ch yu mn sinh hc lp 12 vi cc phn: ti n ho, sinh thi hc#Sinh hc#Lp 12#Phng php ging dy#Tin ho#Sinh thi h c#Sch gio vin#Thu#285194#Trn Khnh Phng#Di truyn hc## 00835000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050012000520020032000640070055000960220004001510080 00500155009001400160010000500174011001500179020001100194020000600205020002200211 02000150023300500170024800500160026503900050028102101340028600400820042001300070 0502#VV12.01814#VV12.01815#45000#Vi?t#TH308K#372.6#^214#Nguyn Tri#Thit k b i ging ting Vit 2#Nguyn Tri (ch.b.), L Th Thu Huyn, Phm Th Thu H#T.1# ^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a415tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Phng php ging dy#S ch gio vin#L Th Thu Huyn#Phm Th Thu H#Thu#Gii thiu mc tiu, cc d ng dy hc thit yu v tin trnh dy hc ch yu trong tng bi hc ca chn g trnh ting Vit lp 2#Ti bn, c chnh l theo hng dn iu chnh vic dy hc cho hc sinh tiu hc#285195## 00849000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050012000520020032000640070055000960220004001510080 00500155009001400160010000500174011001500179021012400194020001100318020000600329 02000220033502000150035700500170037200500160038903900050040500400820041001300070 0492005001200499#VV12.01816#VV12.01817#49000#Vi?t#TH308K#372.6#^214#Nguyn Tri #Thit k bi ging ting Vit 3#Nguyn Tri (ch.b.), L Th Thu Huyn, Phm Th Thu H#T.3#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a493tr.^b24cm#Trnh by chi tit cc bc t hit k ging dy mn ting Vit lp 3 theo cc ch bo v t quc, sng to, ngh thut...#Ting Vit#Lp 3#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Th Thu Huyn#Phm Th Thu H#Thu#Ti bn, c sa cha theo hng dn iu chnh vic d y hc cho hc sinh tiu hc#285196#Nguyn Tri## 00824000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050017000500020029000670030016000960070036001120220 00400148004003200152008000500184009001400189010000500203011001500208021012600223 02000110034902000080036002000120036802000060038002000220038602000150040800500100 0423039000500433013000700438005001700445#VV12.01818#VV12.01819#45000#Vi?t#TH308 K#807#^214#Nguyn Vn ng#Thit k bi ging ng vn 6#Trung hc c s#Nguyn Vn ng (ch.b.), Hong Dn#T.2#Ti bn c chnh sa v b sung#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a388tr.^b24cm#Gii thiu mc tiu bi hc v hng dn cc bc chun b, hot ng dy hc cc bi c th trong chng trnh ng vn lp 6#Ting Vit #Vn hc#Tp lm vn#Lp 6#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hong Dn#Thu#2 85197#Nguyn Vn ng## 00726000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050017000500020029000670030016000960070036001120220 00400148008000500152009001400157010000500171011001500176021012400191020000800315 02000060032302000220032900500100035103900050036101300070036600500170037302000100 0390#VV12.01820#VV12.01821#48000#Vi?t#TH308K#807#^214#Nguyn Vn ng#Thit k bi ging ng vn 8#Trung hc c s#Nguyn Vn ng (ch.b.), Hong Dn#T.1#^aH .#^aNxb. H Ni#2011#^a444tr.^b24cm#Hng dn cch chun b cc bi ng vn, nh ng yu cu kt qu t c v phng php thit k dy - hc mn ng vn lp 8# Ng vn#Lp 8#Phng php ging dy#Hong Dn#Thu#285198#Nguyn Vn ng#Bi g ing## 00778000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050017000500020029000670030016000960070036001120220 00400148004004000152008000500192009001400197010000500211011001500216021012400231 02000080035502000060036302000220036900500100039103900050040101300070040600500170 0413020001000430#VV12.01822#VV12.01823#49000#Vi?t#TH308K#807#^214#Nguyn Vn ng#Thit k bi ging ng vn 9#Trung hc c s#Nguyn Vn ng (ch.b.), Hong Dn#T.2#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a511tr .^b24cm#Hng dn cch chun b cc bi ng vn, nhng yu cu kt qu t c v phng php thit k dy - hc mn ng vn lp 9#Ng vn#Lp 9#Phng php gi ng dy#Hong Dn#Thu#285199#Nguyn Vn ng#Bi ging## 00679000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050017000500020030000670070036000970220004001330080 00500137009001400142010000500156011001500161021010300176020000800279020000700287 020002200294039000500316013000700321005001700328020001000345005001000355#VV12.01 824#VV12.01825#49000#Vi?t#TH308K#807#^214#Nguyn Vn ng#Thit k bi ging n g vn 11#Nguyn Vn ng (ch.b.), Hong Dn#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a419t r.^b24cm#Trnh by kt qu cn t c, cc bc chun b v phng php thit k - dy hc mn ng vn lp 11#Ng vn#Lp 11#Phng php ging dy#Thu#285200 #Nguyn Vn ng#Bi ging#Hong Dn## 00720000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400050003304100050 00381810007000430820006000508080005000560020021000610070049000820080005001310090 01100136010000500147011001500152039000500167013000700172005001000179021013500189 020001900324020001600343020000900359020001100368005001100379020001600390#VV12.01 826#VV12.01828#VV12.01827#000#Vi?t#TR527K#895.1#^214#Truyn Kiu ch gii#Nguy n Du ; L Vn Ho ch gii, h.., bnh lun#^aH.#^aLao ng#2011#^a464tr.^b21cm# Thu#285201#Nguyn Du#Gii thiu ton vn phin bn ch Hn dch sang ting Vit Kim Vn Kiu truyn km theo li ch gii, bnh lun ca nh vn L Vn Ho#Ngh in cu vn hc#Vn hc cn i#Vit Nam#Truyn th#L Vn Ho#Vn hc ch Hn## 00751000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050021000490020030000700070039001000080005001390090 01100144010000500155011001500160012002800175021019900203020001800402020001000420 020000700430006001200437039000500449013000700454#VV12.01829#VV12.01830#48000#Vi ?t#L309P#613#^214#Sutherland, Caroline#Liu php gi gn s ti tr#Caroline Su therland ; Chng Ngc dch#^aH.#^aLao ng#2011#^a255tr.^b21cm#T sch Sc kho - i sng#Gii thiu cc cch thc lm chm li qu trnh lo ho v cha bnh cho bn thn, gip bn ngn chn s suy nhc ca c th, khi phc v bi dn g c th, cn bng hoc mn, kch ng lng ham m#Chm sc sc kho#Liu php#P h n#Chng Ngc#Thu#285202## 00553000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050018000530020013000710030012000840070038000960040 01300134008000500147009001100152010000500163011001500168020001700183020000400200 020001200204006001400216039000500230019000900235013000700244#VV12.01831#VV12.018 32#39000#Vi?t#TR103T#891.73#^214#Bulgacov, Mikhail#Tri tim ch#Tiu thuyt#Mik hail Bulgacov ; on T Huyn dch#In ln th 6#^aH.#^aLao ng#2011#^a182tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#Nga#Tiu thuyt#on T Huyn#Thu#dch Nga#285203## 00566000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050018000530020026000710030012000970070038001090040 01300147008000500160009001100165010000500176011001500181020001700196020000400213 020001200217006001400229039000500243013000700248019000900255#VV12.01833#VV12.018 34#33000#Vi?t#NH556Q#891.73#^214#Bulgacov, Mikhail#Nhng qu trng nh mnh#Ti u thuyt#Mikhail Bulgacov ; on T Huyn dch#In ln th 5#^aH.#^aLao ng#201 1#^a157tr.^b21cm#Vn hc hin i#Nga#Tiu thuyt#on T Huyn#Thu#285204#dch Nga## 00538000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020017000490070030000660220004000962210018001000080 00500118009001100123010000500134011001500139020001700154020001900171020001100190 006000900201006000900210039000500219013000700224019000500231#VV12.01835#VV12.018 36#35000#Vi?t#C514#800#^214#Cuc i chim s#Bin dch: Hnh Phi, Kin Vn#T.1 #Ri xung tc anh#^aH.#^aLao ng#2011#^a194tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vn hc nc ngoi#Truyn di#Hnh Phi#Kin Vn#Thu#285205#dch## 00539000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020017000490070030000660220004000962210019001000080 00500119009001100124010000500135011001500140020001700155020001900172020001100191 006000900202006000900211039000500220019000500225013000700230#VV12.01837#VV12.018 38#33000#Vi?t#C514#800#^214#Cuc i chim s#Bin dch: Hnh Phi, Kin Vn#T.2 #Rng rc trong tim#^aH.#^aLao ng#2011#^a183tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vn hc nc ngoi#Truyn di#Hnh Phi#Kin Vn#Thu#dch#285206## 00540000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020017000490070030000660220004000962210020001000080 00500120009001100125010000500136011001500141020001700156020001900173020001100192 006000900203006000900212039000500221019000500226013000700231#VV12.01839#VV12.018 40#32000#Vi?t#C514#800#^214#Cuc i chim s#Bin dch: Hnh Phi, Kin Vn#T.3 #Khng bao gi t b#^aH.#^aLao ng#2011#^a174tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vn h c nc ngoi#Truyn di#Hnh Phi#Kin Vn#Thu#dch#285207## 00537000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020017000490070030000660220004000962210017001000080 00500117009001100122010000500133011001500138020001700153020001900170020001100189 006000900200006000900209039000500218019000500223013000700228#VV12.01841#VV12.018 42#35000#Vi?t#C514#800#^214#Cuc i chim s#Bin dch: Hnh Phi, Kin Vn#T.4 #on kt bt ng#^aH.#^aLao ng#2011#^a190tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vn hc n c ngoi#Truyn di#Hnh Phi#Kin Vn#Thu#dch#285208## 00435000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390050018000440020019000620030004000810070018000850080005001030090 01100108010000500119011001500124020001700139020000900156020000400165039000500169 013000700174#VV12.01843#65000#Vi?t#NG558T#895.9221#^214#Nguyn Trung Bnh#Ngi tr dng nu#Th#Nguyn Trung Bnh#^aH.#^aLao ng#2011#^a319tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#285209## 00540000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050013000510020044000640030012001080070037001200080 00500157009001100162010000500173011001500178020001700193020001100210020001200221 039000500233013000700238006001700245#VV12.01844#VV12.01845#92000#Vi?t#Y606A#895 .1#^214#Trc Tm Tu#Yu anh l c nguyn c i khng hi tic#Tiu thuyt#Tr c Tm Tu ; ng Th Vn Anh dch#^aH.#^aLao ng#2011#^a440tr.^b21cm#Vn hc hi n i#Trung Quc#Tiu thuyt#Thu#285210#ng Th Vn Anh## 00845000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610050008000660020034000740030015001080070 04100123008000500164009001100169010000500180011002500185021020500210020000800415 02000100042303900050043301900160043802000110045402000150046500500080048000600120 0488013000700500#VV12.01846#VV12.01847#VV12.01848#55000#Vi?t#H450C#951.06092#^2 14#M Linh#H Cm o - con ng pha trc#Sch tham kho#M Linh, L Minh ; H ng Phng bin dch#^aH.#^aLao ng#2011#^a363tr., 6tr. nh^b21cm#Gii thiu v tiu s v s nghip ng H Cm o - Tng B th ng Cng sn Trung Quc v n hng chng ng trng thnh ca ng cng vi cc vn chnh tr, kinh t, x hi, ngoi giao ca Trung Quc#Tiu s#S nghip#KVn#Dch Trung Quc#H Cm o#Sch tham kho#L Minh#Hng Phng#285211## 00542000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020007000640030012000710070030000830080 00500113009005300118010000500171011001500176020001700191039000500208019000800213 020001200221006000900233020000300242013000700245#VV12.01849#VV12.01850#98000#Vi ?t#462A#813#^214#Finder, Joseph#i o#Tiu thuyt#Joseph Finder ; Tm Thu dc h#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a624tr.^b21cm# Vn hc hin i#KVn#Dch M#Tiu thuyt#Tm Thu#M#285212## 00542000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050010000560020021000660070037000870080005001240090 04900129010000500178011001500183020001600198039000500214020000400219005001400223 020000900237020001100246013000700257#VV12.01851#VV12.01852#34000#Vi?t#TH460C#89 5.92212#^214#Phan in#Th ca v giai thoi#Phan in ; Thi Kim nh s.t., b.s. #^aH.#^aLao ng ; Trung tm Vn ho ngn ng ng Ty#2011#^a158tr.^b21cm#Vn h c cn i#KVn#Th#Thi Kim nh#Vit Nam#Giai thoi#285213## 00494000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050016000560020017000720030012000890070016001010080 00500117009001100122010000500133011001500138020001700153039000500170020001200175 020000900187013000700196004001300203#VV12.01854#VV12.01853#75000#Vi?t#561#895 .922334#^214#Nguyn Khc Ph#ng xanh#Tiu thuyt#Nguyn Khc Ph#^aH.#^ aLao ng#2011#^a387tr.^b21cm#Vn hc hin i#KVn#Tiu thuyt#Vit Nam#285214# In ln th 3## 00735000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820010000528080005000620050013000670020035000800070038001150080 00500153009001100158010000500169011001500174021010000189020002000289020000900309 006001300318039000500331019001600336020002000352020004200372013000700414#VV12.01 855#VV12.01856#VV12.01857#700000#Vi?t#B300Q#621.39092#^214#Kim Thc ao#B quy t thnh cng ca Steve Jobs#Kim Thc ao ; L Duyn Hi bin dch#^aH.#^aLao n g#2011#^a403tr.^b21cm#Phn tch phong cch qun l v lnh o ca Steve Jobs th ng qua nhng cng vic hng ngy ca ng#Cng ngh thng tin#Lnh o#L Duyn Hi#KVn#Dch Trung Quc#B quyt thnh cng#Steve Jobs, K s my tnh, 1955-20 11, M#285215## 00499000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050016000570020021000730030012000940070016001060080 00500122009001100127010000500138011001500143020001700158039000500175020001200180 020000900192004001300201013000700214#VV12.01859#VV12.01858#85000#Vi?t#CH450#89 5.922334#^214#Nguyn Khc Ph#Ch ng ngi k s#Tiu thuyt#Nguyn Khc Ph#^ aH.#^aLao ng#2011#^a447tr.^b21cm#Vn hc hin i#KVn#Tiu thuyt#Vit Nam#In ln th 2#285216## 00590000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020039000610070010001000080005001100090 01100115010000500126011001500131021016000146020000900306020000900315039000500324 013000700329#VV12.01860#VV12.01861#50000#Vi?t#L254C#294.3#^214#Tu Quang#Ln ch a l Pht - nhng iu nn bit#Tu Quang#^aH.#^aLao ng#2011#^a237tr.^b21cm#G ii thiu v s bi tr v th phng trong mt ngi cha v nhng iu nn bit trong ng x hng ngy ca mi ngi theo o Pht cu bnh an, cu phc...# o Pht#Th cng#KVn#285217## 01183000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410020073000460030045001190070068001640080005002320090011002370100 00500248011001500253021038000268020001700648020001300665005001600678039000500694 01500600069902000090075902000080076802000190077600500130079500500120080800500180 0820013000700838#VV12.01862#VV12.01863#Vi?t#TH561L#331.89#^214#Thng lng tho c lao ng tp th: trc trng, gii php v k nng#Ti liu tham kho dnh cho cn b cng on#B.s.: ng Quang iu, V Minh Tin, Trn T Ho, Nguyn Th anh Tng#^aH.#^aLao ng#2011#^a135tr.^b21cm#Cung cp nhng kin thc, k nng c ho cn b cng on v thng lng tho c lao ng tp th. K nng c bn tr ong thng lng tho c lao ng tp th v kinh nghim mt s nc. Mt s c ng c i thoi, tp hp kin ngi lao ng tham gia xy dng tho c lao ng tp th. Gii thiu kt qu thng lng tho c lao ng tp th ca mt s loi hnh doanh nghip#Lao ng tp th#Thng lng#ng Quang iu#KVn#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam; Cng on Na uy#Tho c#K nng#Ti li u tham kho#V Minh Tin#Trn T Ho#Nguyn Thanh Hng#285218## 00861000000000277000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200040 00308080005000340050014000390020041000530070047000940080005001410090011001460100 00500157011001500162021033700177020000900514020001900523006001000542039000500552 019001000557006000900567013000700576#VV12.01864#120000#Vi?t#D302S#418#^214#Ost, Francois#Dch - s bo v & minh gii a ngn ng#Francois Ost ; Dch, h..: Ph m Dng, a Huyn#^aH.#^aLao ng#2011#^a638tr.^b22cm#Gii thiu t nhng cu ch uyn c xa trong kinh Thnh cho n Chnh sch ca Lin hip chu u i vi nh ng ngn ng, t trit hc ngn ng n o l nh phin dch, t khng tng v ngn ng hon ho n sch to... gip chng ta b tc rt nhiu v tri thc, v vai tr chic cu vn ho khng th thay trong k nng dch ngn ng#Ngn ng# K nng dch thut#Phm Dng#KVn#Dch Php#a Huyn#285219## 00571000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050009000510020026000600030012000860070035000980080 00500133009003600138010000500174011001500179020001700194039000500211019001600216 020001200232006001900244020001100263013000700274#VV12.01865#VV12.01866#79000#Vi ?t#H452S#895.1#^214#u inh#Hi sinh vin cung in R#Tiu thuyt#u inh ; N ng Th Hong Anh dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2011#^a404tr.^b21 cm#Vn hc hin i#KVn#Dch Trung Quc#Tiu thuyt#Nng Th Hong Anh#Trung Qu c#285220## 00946000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820010000538080005000630050015000680020051000830030015001340070 04300149008000500192009001100197010000500208011001500213021032900228020000800557 020001200565006001600577039000500593019001600598020001100614013000700625#VV12.01 867#VV12.01869#VV12.01868#55000#Vi?t#GI-460P#951.06092#^214#La Nguyn Sinh#Gi pht cui cng ca 9 v nguyn soi Trung Quc#Sch tham kho#La Nguyn Sinh ; N guyn Gia Linh bin dch#^aH.#^aLao ng#2011#^a335tr.^b21cm# cp n cuc sn g ca nhng v tng lp quc ca Trung Quc trong giy pht lm chung - thi i m m h bc l r nht c tnh c o v th gii ni tm ca nhng con ng i phi phm: Nguyn soi Dip Kim Anh, Bnh c Hoi, Trn Ngh, Lu Cng, Nhi p Vinh Trn, La Thu Khanh, Hong Khc Thnh, Dng Dng, Hc Th Hu#Lch s#Ng uyn soi#Nguyn Gia Linh#KVn#Dch Trung Quc#Trung Quc#285221## 00455000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050011000560020013000670030012000800070011000920080 00500103009001100108010000500119011001500124020001700139039000500156020001200161 020000900173013000700182#VV12.01870#VV12.01871#36000#Vi?t#V563C#895.922334#^214 #Phng Qun#Vt Cn o#Tiu thuyt#Phng Qun#^aH.#^aLao ng#2011#^a199tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#KVn#Tiu thuyt#Vit Nam#285222## 00695000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050016000520020038000680070044001060040014001500080 00500164009001100169010000500180011001500185012002600200021011500226020000900341 020001000350006001600360039000500376013000700381019000500388#VV12.01872#VV12.018 73#28000#Vi?t#N114M#305.31#^214#Vng Tinh Phm#50 vic n ng cn lm trc t ui 35#Vng Tinh Phm ; Nguyn Xun Qu bin dch#Ti bn ln 1#^aH.#^aLao ng #2011#^a158tr.^b20cm#T sch Gio dc - Tm l#Phn tch v ch r 50 vic ngi n ng cn lm trc tui 35 gip h thnh cng trong s nghip v cuc sn g#Nam gii#S nghip#Nguyn Xun Qu#KVn#285223#Dch## 00561000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050008000510020026000590030012000850070030000970080 00500127009003600132010000500168011001500173020001700188039000500205019001600210 020001200226006001500238020001100253013000700264#VV12.01874#VV12.01875#79000#Vi ?t#H454L#895.1#^214#M ng#Hn ln i mi Peter Pan#Tiu thuyt#M ng ; Trn Thanh o dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2011#^a396tr.^b21cm#Vn hc hin i#KVn#Dch Trung Quc#Tiu thuyt#Trn Thanh o#Trung Quc#285224# # 00580000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050018000510020016000690030012000850290005000970070 03600102008000500138009003600143010000500179011001500184020001700199039000500216 019001600221020001200237006001100249020001100260013000700271#VV12.01876#VV12.018 77#75000#Vi?t#N207C#895.1#^214#Tnh Khng Lam H#Nt ci ni y#Tiu thuyt# "#Tnh Khng Lam H ; L Th Hoa dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit# 2011#^a372tr.^b21cm#Vn hc hin i#KVn#Dch Trung Quc#Tiu thuyt#L Th Hoa #Trung Quc#285225## 00859000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200120002280800050 00340050017000390020010000560030037000660070017001030080005001200090011001250100 00500136011001500141021036200156020001900518039000500537020000600542020000800548 020000900556020000900565013000700574#VV12.01878#Vi?t#D454N#327.5970593#^214#Pisa nu Chanvitan#Dn Nhun#K s ca i s Thi Lan ti H Ni#Pisanu Chanvitan#^aH .#^aLao ng#2011#^a342tr.^b21cm#Ghi li nhng s kin hp tc gia hai nc Th i Lan - Vit Nam v s giao lu gia nhn dn hai dn tc. Mt s thng tin v q u trnh thnh lp Tng lnh s qun Vng quc Thi Lan ti min Nam Vit Nam, t khi b nhim Tng lnh s Xim ti Hi Phng cho ti vic thnh lp i s qu n Thi Lan ti H Ni sau ngy gii phng min Nam thng nht t nc...#Quan h ngoi giao#KVn#K s#Lch s#Vit Nam#Thi Lan#285226## 00811000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050015000500020028000650030027000930070046001200080 00500166009001100171010000500182011001500187021016200202020000600364039000500370 01900050037500600090038000600090038902000090039802000150040702000070042201200370 0429013000700466#VV12.01879#VV12.01880#65000#Vi?t#KH104P#616#^214#Myss, Carolin e#Khm ph nng lc tinh thn#7 cp nng lc cha tr#Caroline Myss ; Bin d ch: Th Hng, Kin Vn#^aH.#^aLao ng#2011#^a327tr.^b21cm#Gii thiu nhng iu th v b n ca cc hnh vi cha tr ngoi cm cc bnh tm l, tinh thn, l thng ip ca tc gi v i sng, v bn cht con ngi...#Y hc#KVn#Dch#Th Hng#Kin Vn#iu tr#Bnh tinh thn#Tm l#T sch Tn gio - Th gii tm li nh#285227## 00996000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050014000550020063000690070014001320080005001460090 04900151010000500200011001500205021042300220020000900643039000500652020000700657 020000700664020001900671020000900690013000700699#VV12.01882#VV12.01881#98000#Vi ?t#TH300C#370.9597#^214#inh Vn Nim#Thi c, hc v, hc hm di cc triu i phong kin Vit Nam#inh Vn Nim#^aH.#^aLao ng ; Trung tm Vn ho ngn ng ng Ty#2011#^a502tr.^b21cm#Gii thiu khi qut v hc tp v thi c nc ta di thi phong kin; nhng chiu d v gio dc, hc tp, thi c nhng khoa th i v nhng ngi thi cc k thi. Trnh by v phng php gio dc, hc tp , t chc thi c, phong tng hc v, hc hm ca cc triu i di thi phong k in Vit Nam tuy c bn sc ring nhng u c mc ch l o to nhn ti cho t nc, triu i sau tin b hn triu i trc#Gio dc#KVn#Thi c#Hc v# Thi k phong kin#Vit Nam#285228## 00532000000000277000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200040 00308080005000340050016000390020016000550290018000710070034000890080005001230090 03600128010000500164011001500169020001700184039000500201019000800206020001800214 006001200232020000300244013000700247#VV12.01883#150000#Vi?t#D550L#813#^214#Deav er, Jeffery#D liu t thn#The Broken window#Jeffery Deaver ; L nh Chi dch# ^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2011#^a667tr.^b24cm#Vn hc hin i#KV n#Dch M#Truyn trinh thm#L nh Chi#M#285229## 00889000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050010000520020016000620030035000780070062001130080 00500175009001100180010000500191011003000196021028500226020001100511039000500522 005001000527020000900537020001800546005001600564013000700580#VV12.01884#VV12.018 85#145000#Vi?t#B431V#635.9#^214#Minh Chu#Bonsai Vit Nam#Ngh thut to hnh & 101 kit tc#S.t.. b.s., gii thiu: Minh Chu, Trn Sinh, ng Xun Cng#^aH. #^aLao ng#2011#^a232tr., 96tr. nh mu^b24cm#Gii thiu cc khi nim bonsai, tiu ch sng tc cy cnh ngh thut, tiu chun ca mt tc phm bonsai p, n gh thut biu t cy th c Vit Nam, cc dng th kinh in cy cnh c, ngh thut to hnh cy cnh, ngh thut thng thc cy cnh v 101 kit tc cy c nh Vit Nam#Trng trt#KVn#Trn Sinh#Cy cnh#Ngh thut Bonsai#ng Xun Cng #285230## 00708000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050014000530020076000670070030001430220004001730080 00500177009001100182010000500193011001500198020000800213020000900221020000800230 005000700238039000500245013000700250021013500257005001400392#VV12.01886#VV12.018 87#27000#Vi?t#GI-108T#646.4#^214#Cao Bch Thu#Gio trnh thit k s mi, qun u, chn vy, m lin thn, veston, o di#Cao Bch Thu (ch.b.), L Hi#T.1#^a H.#^aLao ng#2011#^a147tr.^b24cm#May mc#Thit k#Qun o#L Hi#Thu#285231#Gi i thiu chung v phng php may o. Khi nim v phng php may o, thit k mu v thc hin cc sn phm v o s mi v qun u#Cao Bch Thu## 00691000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050014000530020076000670070030001430220004001730080 00500177009001100182010000500193011001500198020000800213020000900221020000800230 005000700238039000500245021011800250013000700368005001400375#VV12.01888#VV12.018 89#27000#Vi?t#GI-108T#646.4#^214#Cao Bch Thu#Gio trnh thit k s mi, qun u, chn vy, m lin thn, veston, o di#Cao Bch Thu (ch.b.), L Hi#T.2#^a H.#^aLao ng#2011#^a144tr.^b24cm#May mc#Thit k#Qun o#L Hi#Thu#Gii thi u khi nim, phng php may o, thit k mu v thc hin cc sn phm v vy, o veston v cc kiu o di#285232#Cao Bch Thu## 00876000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510050012000560020021000680030108000890070032001970080 00500229009001100234010000500245011001600250021022200266020000800488020000900496 020001300505020001100518039000500529013000700534020000800541006001300549#VV12.01 891#VV12.01890#249000#Vi?t#B100M#338.70951#^214#Ng Hiu Ba#Ba mi nm sng gi #Thnh tu phi thng v s phn bi kch ca tng lp doanh nhn Trung Quc tro ng ci cch kinh t 1978-2008#Ng Hiu Ba ; H Ngc Minh dch#^aH.#^aLao ng#20 11#^a1023tr.^b24cm#Gii thiu tng quan lch s 30 nm thng mi Trung Quc t 1978-2008. Nhng s kin ci cch mang tnh t ph, gn vi s phn bi kch ca nhng doanh nhn dm i tin phong m li trong qu trnh ci cch Trung Quc #Lch s#Ci cch#Doanh nghip#Trung Quc#Thu#285233#Kinh t#H Ngc Minh## 00803000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020034000540070036000880080005001240090049001290100 00500178011002600183021014900209020000800358020000900366020000900375039000500384 013000700389020004600396005001200442005001200454005001500466020000800481#VV12.01 892#VV12.01893#300000#Vi?t#108T#959.704#^214#o Trinh Nht tuyn tp tc phm #S.t., b.s: o Duy Mn, Chng Thu#^aH.#^aLao ng ; Trung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2011#^a1188tr., 7tr. nh^b24cm#Gii thiu cc tc phm tiu biu nht lm nn tn tui ca tc gi o Trinh Nht trn lng vn, lng bo. c bit c c tc phm vn hc s ca ng#Tc gi#Tc phm#Vit Nam#Thu#285234#o Trinh N ht, Nh vn (1900-1951), Vit Nam#o Duy Mn#Chng Thu#o Trinh Nht#Lch s ## 00812000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020084000480080005001320090011001370100005001480110014001530150 09200167021023100259020001000490020000400500020000500504020001300509039000500522 013000700527020001200534#VV12.01894#VV12.01895#Vi?t#H428V#344.59705#^214#Hi v p v php lut phng, chng HIV/AIDS v cc vn bn php lut c lin quan#^aH .#^aHng c#2011#^a71tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Lut gia Vit Nam. Trung tm T v n php lut v chnh sch v y t, HIV/AIDS#Gii p cc vn php lut trong Lut phng, chng HIV/ AIDS di dng hi p. Mt s tnh hung php l v gi x l. Gii thiu mt s vn bn php lut c lin quan v t chc tr gip ph p l min ph cho ngi nhim HIV#Php lut#HIV#AIDS#Sch hi p#Thu#285235#P hng chng## 00863000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380050012000430020020000550030086000750070035001610080018001960090 03800214010000500252011001500257021024900272020001000521020000900531020001100540 005002200551039000500573013000700578#VV12.01896#25000#Vi?t#PH109L#349.597#^214# V Th Hoi#Php lut i cng#Sch tham kho dng cho hc sinh, sinh vin cc trng Trung cp - Cao ng - i hc#V Th Hoi, Nguyn Th Ngc Hng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Cng nghip Tp. H Ch Minh#2011#^a253tr.^b21cm#Trnh by n hng vn chung v nh nc v php lut, vn bn qui phm php lut, quan h php lut, thc hin php lut v p dng php lut, vi phm php lut v trch nhim php l. Gii thiu mt s ngnh lut trong h thng php lut Vit Nam#Ph p lut#Vit Nam#Gio trnh#Nguyn Th Ngc Hng#Thu#285236## 00623000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050015000520020022000670030020000890070030001090080 00500139009001900144010000500163011001400168021012000182020000700302020001000309 005001400319039000500333013000700338#VL12.00184#VL12.00185#57000#Vi?t#KH104P#79 4.1#^214#T Hong Thng#Khm ph b n c vua#Tng quan l thuyt#T Hong Thng , T Hong Thi#^aH.#^aTh dc Th thao#2011#^a90tr.^b27cm#Gii thiu nhng kin thc l thuyt t c bn n nng cao ca c vua mi ngi khm ph b n c a mn th thao ny#C vua#L thuyt#T Hong Thi#Thu#285237## 00631000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050015000520020022000670030018000890070030001070080 00500137009001900142010000500161011001400166021013200180020000700312020000800319 005001400327039000500341013000700346#VL12.00186#VL12.00187#42500#Vi?t#KH104P#79 4.1#^214#T Hong Thng#Khm ph b n c vua#Tng quan bi tp#T Hong Thng, T Hong Thi#^aH.#^aTh dc Th thao#2011#^a53tr.^b27cm#Gii thiu nhng kin t hc, km theo cc bi tp t c bn n nng cao ca c vua mi ngi khm ph b n ca mn th thao ny#C vua#Bi tp#T Hong Thi#Thu#285238## 00612000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050015000520020022000670030018000890070030001070080 00500137009001900142010000500161011001500166021011000181020000700291020001000298 005001400308039000500322013000700327#VL12.00188#VL12.00189#78200#Vi?t#KH104P#79 4.1#^214#T Hong Thng#Khm ph b n c vua#Cn bn l thuyt#T Hong Thng, T Hong Thi#^aH.#^aTh dc Th thao#2011#^a173tr.^b27cm#Gii thiu nhng kin thc t c bn n nng cao ca c vua mi ngi khm ph b n ca mn th t hao ny#C vua#L thuyt#T Hong Thi#Thu#285239## 00625000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050015000520020022000670030016000890070030001050080 00500135009001900140010000500159011001400164021012800178020000700306020000800313 005001400321039000500335013000700340#VL12.00190#VL12.00191#42000#Vi?t#KH104P#79 4.1#^214#T Hong Thng#Khm ph b n c vua#Cn bn bi tp#T Hong Thng, T Hong Thi#^aH.#^aTh dc Th thao#2011#^a53tr.^b27cm#Gii thiu nhng kin th c t c bn n nng cao, km theo cc bi tp c vua mi ngi khm ph b n ca mn th thao ny#C vua#Bi tp#T Hong Thi#Thu#285240## 00376000000000229000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030012000550080005000670090009000720100005000810110 01400086020000900100020001100109020001400120039000500134013000700139#VL12.00192# 12000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#12 con gip#^aH.#^aPh n#2011#^a16t r.^b30cm#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Thu#285241## 00387000000000229000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030023000550080005000780090009000830100005000920110 01400097020000900111020001100120020001400131039000500145013000700150#VL12.00193# 12000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#Phng tin vn chuyn#^aH.#^aPh n #2011#^a16tr.^b30cm#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Thu#285242## 00376000000000229000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030012000550080005000670090009000720100005000810110 01400086020000900100020001100109020001400120039000500134013000700139#VL12.00194# 12000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#Ngh nghip#^aH.#^aPh n#2011#^a16t r.^b30cm#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Thu#285243## 00371000000000229000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030007000550080005000620090009000670100005000760110 01400081020000900095020001100104020001400115039000500129013000700134#VL12.00195# 12000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#Rau c#^aH.#^aPh n#2011#^a16tr.^b3 0cm#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Thu#285244## 00373000000000229000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030009000550080005000640090009000690100005000780110 01400083020000900097020001100106020001400117039000500131013000700136#VL12.00196# 12000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#Tri cy#^aH.#^aPh n#2011#^a16tr.^ b30cm#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Thu#285245## 00375000000000229000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030011000550080005000660090009000710100005000800110 01400085020000900099020001100108020001400119039000500133013000700138#VL12.00197# 12000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#ng vt 1#^aH.#^aPh n#2011#^a16tr .^b30cm#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Thu#285246## 00375000000000229000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030011000550080005000660090009000710100005000800110 01400085020000900099020001100108020001400119039000500133013000700138#VL12.00198# 12000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#ng vt 2#^aH.#^aPh n#2011#^a16tr .^b30cm#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Thu#285247## 00375000000000229000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030011000550080005000660090009000710100005000800110 01400085020000900099020001100108020001400119039000500133013000700138#VL12.00199# 12000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#ng vt 3#^aH.#^aPh n#2011#^a16tr .^b30cm#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Thu#285248## 00375000000000229000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030011000550080005000660090009000710100005000800110 01400085020000900099020001100108020001400119039000500133013000700138#VL12.00200# 12000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#ng vt 4#^aH.#^aPh n#2011#^a16tr .^b30cm#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Thu#285249## 00752000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540020049000590290048001080080005001560090014001610100 00500175011001400180015005600194021014900250020001000399020000700409020000800416 020000700424039000500431013000700436020001900443#VL12.00201#VL12.00202#VL12.0020 3#Vi?t#M558L#327.59731#^214#15 nm cng tc i ngoi ca th (1996-2011)#15 years of Hanoi's foreign affairs (1996-2011)#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a83tr.^b29 cm#TTS ghi: y ban Nhn dn thnh ph H Ni. S Ngoi v#Gii thiu lch s h nh thnh v pht trin ca S Ngoi v H Ni trong 15 nm 1996-2011. Cc s ki n ngoi giao quan trng ca S trong 15 nm qua#i ngoi#Th #Lch s#H Ni# Thu#285250#S Ngoi v H Ni## 00521000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020015000430030009000580070047000670040018001140080005001320090 01100137010000500148011001400153020001800167020000900185020001300194005001100207 005001300218039000500231013000700236#VL12.00204#15000#Vi?t#B454M#895.9221#^214# Bn ma ca b#Ma xun#Phng Nhi tuyn chn ; Minh ho: Trn Xun Du#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a28tr.^b28cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tr anh#Phng Nhi#Trn Xun Du#Thu#285251## 00525000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020015000430030007000580070050000650040018001150080005001330090 01100138010000500149011001400154020001800168020000900186020001300195005001100208 005001600219039000500235013000700240#VL12.00205#17000#Vi?t#B454M#895.9221#^214# Bn ma ca b#Ma h#Phng Nhi tuyn chn ; Minh ho: Nguyn Kim Dun#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a31tr.^b28cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn t ranh#Phng Nhi#Nguyn Kim Dun#Thu#285252## 00530000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020015000430030008000580070052000660040018001180080005001360090 01100141010000500152011001400157020001800171020000900189020001300198005001100211 005001800222039000500240013000700245#VL12.00206#15000#Vi?t#B454M#895.9221#^214# Bn ma ca b#Ma thu#Phng Nhi tuyn chn ; Minh ho: Nguyn Khnh Ton#Ti b n ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a27tr.^b28cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#Phng Nhi#Nguyn Khnh Ton#Thu#285253## 00574000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020017000440030013000610070044000740040018001180080005001360090 01100141010000500152011001400157020001800171020000900189020001300198005001200211 005001800223039000500241012003100246013000700277#VL12.00207#14000#Vi?t#CH500B#8 95.9223#^214#Ch b git nc#Truyn tranh#Li: Phng Tho ; Tranh: Bi Th Bc h Lin#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a19tr.^b28cm#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn tranh#Phng Tho#Bi Th Bch Lin#Thu#Ch Cc hin tng t nhin#285254## 00579000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020022000360030013000580070031000710040018001020080005001200090011001250100 00500136011001400141015007700155020001800232020000900250020001300259005000900272 005000800281039000500289013000700294#VL12.00208#Vi?t#M205C#895.9223#^214#Mo con hc chi rng#Truyn tranh#Li: Hng Thu ; Tranh: Hng K#Ti bn ln th 3#^aH .#^aGio dc#2011#^a19tr.^b28cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc M m non; Qu Unilever Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hng Thu#H ng K#Thu#285255## 00577000000000277000450002600110000004100050001118100070001608200090002380800050 00320020019000370030013000560070031000690040018001000080005001180090011001230100 00500134011001400139015007700153020001800230020000900248020001300257005000900270 005000800279039000500287013000700292#VL12.00209#Vi?t#TH400T#895.9223#^214#Th tr ng bit li#Truyn tranh#Li: Hng Thu ; Tranh: Hng K#Ti bn ln th 3#^aH.# ^aGio dc#2011#^a11tr.^b28cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non; Qu Unilever Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hng Thu#Hng K#Thu#285256## 00656000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360050019000410020040000600070019001000040018001190080005001370090 01100142010000500153011001400158021014400172020001800316020000900334020000800343 020001500351039000500366013000700371#VL12.00210#18500#Vi?t#450C#372.21#^214#Ng uyn Th Mai Chi# chi v tr chi cho tr di 6 tui#Nguyn Th Mai Chi#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a66tr.^b27cm#Tm quan trng ca hot ng vu i chi i vi s pht trin ton din ca tr di 6 tui. Hng dn t to chi v chi vi tr di 6 tui#Gio dc mu gio#Tr chi# chi#Sch gio vi n#Thu#285257## 00724000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360050015000410020063000560070028001190040018001470080005001650090 01100170010000500181011001500186021013400201020000800335020000900343020000900352 020002200361020001500383005001200398039000500410013000700415#VL12.00211#24000#V i?t#C101H#372.21#^214#ng Thu Qunh#Cc hot ng cho tr mm non lm quen vi vn hc v ch vit#ng Thu Qunh, C Th Thu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2011#^a115tr.^b27cm#Trnh by mc ch, yu cu v phng php t chc, chun b cc hot ng ging dy cho tr mm non lm quen vi vn hc v ch vit#Vn hc#Ch vit#Mu gio#Phng php ging dy#Sch gio vin#C Th Thu#Thu#2852 58## 00955000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020062000520070054001140080005001680090011001730100 00500184011001400189015008000203021019500283020001600478020001200494020001100506 02000090051700500170052600500150054300500170055800500160057500500140059103900050 0605013000700610#VL12.00213#VL12.00212#30000#Vi?t#T103L#372.21#^214#Ti liu t p hun trin khai chun hiu trng trng mm non#Phan Th Lan Anh, Trn Ngc G iao, Nguyn Vit Hng...#^aH.#^aGio dc#2011#^a95tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio d c v o to. Cc Nh gio v Cn b qun l c s gio dc#Gii thiu mt s v n chung v gio dc mm non v mt s vn bn quy nh hiu trng trng mm non v hng dn thc hin, trin khai p dng nh gi hiu trng trng mm non theo Chun#Trng mu gio#Hiu trng#Tiu chun#Qui nh#Phan Th Lan Anh# Trn Ngc Giao#Nguyn Vit Hng#Trng nh Mu#Phan Vit Nh#Thu#285259## 00946000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020063000520070052001150080005001670090011001720100 00500183011001500188015008000203021018800283020001600471020001200487020001100499 02000090051000500150051900500150053400500170054900500160056600500140058203900050 0596013000700601#VL12.00214#VL12.00215#30000#Vi?t#T103L#372.12#^214#Ti liu t p hun trin khai chun hiu trng trng tiu hc#Phm Ngc nh, Trn Ngc Gi ao, Nguyn Vit Hng...#^aH.#^aGio dc#2011#^a108tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio d c v o to. Cc Nh gio v Cn b qun l c s gio dc#Gii thiu mt s v n chung v gio dc tiu hc v mt s vn bn quy nh trng trng tiu h c v hng dn thc hin, trin khai p dng nh gi trng trng tiu hc the o Chun#Trng tiu hc#Hiu trng#Tiu chun#Qui nh#Phm Ngc nh#Trn Ngc Giao#Nguyn Vit Hng#Trng nh Mu#Phan Vit Nh#Thu#285260## 00904000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050016000440020127000600070033001870080005002200090011002250100 00500236011001400241015006100255021021500316020001100531020001800542020001100560 020001500571005001600586039000500602013000700607#VL12.00216#VL12.00217#Vi?t#H561 D#371.9#^214#L Th Thu Dinh#Hng dn thc hin nng cao cht lng trng hc thng qua qu trnh t nh gi v ci thin trng hc ho nhp thn thin#L T h Thu Dinh, Nguyn Xun Hi#^aH.#^aGio dc#2011#^a84tr.^b27cm#TTS ghi: T ch c Cu tr tr em; T chc Khuyt tt quc t#Cung cp cho cn b qun l, gio v in nhng hiu bit c bn v qu trnh t nh gi trng hc, nng cao cht l ng trng hc, xy dng mi trng thn thin v ho nhp cho tr em v c bi t l tr khuyt tt#Trng hc#Gio dc ha nhp#Cht lng#Tr khuyt tt#Nguy n Xun Hi#Thu#285261## 01020000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020108000510070063001590080005002220090011002270100 00500238011001500243015008000258021023600338020000800574020001000582039000500592 01300070059702000090060400500130061300500180062600500130064400500140065700500230 0671#VL12.00218#VL12.00219#50000#Vi?t#T103L#371.1#^214#Ti liu tp hun bo c o vin bi dng thng xuyn gio vin mm non, ph thng v gio dc thng xu yn#B.s.: Bi Vn Qun (ch.b.), Thi Th Xun o, B Hng Hnh...#^aH.#^aGio d c#2011#^a155tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Cc Nh gio v Cn b qun l c s gio dc#Nhng vn chung v bi dng thng xuyn gio vin m m non, ph thng v gio dc thng xuyn. Quy trnh t chc tp hun v mt s phng php, k thut bi dng thng xuyn gio vin mm non, ph thng v gi o dc thng xuyn#o to#Gio vin#Thu#285262#Tp hun#Bi Vn Qun#Thi Th Xun o#B Hng Hnh# Vn Nguyt#Nguyn Th Thanh Hng## 00740000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050015000520020061000670030027001280070015001550080 00500170009001100175010000500186011001400191021016900205020001800374020000800392 020000700400020001500407039000500422013000700427020000400434#VL12.00220#VL12.002 21#13000#Vi?t#H561D#372.21#^214#Nguyn Th Nga#Hng dn tr lm quen vi ch c i, ch s qua hot ng nn#Dnh cho gio vin mm non#Nguyn Th Nga#^aH.#^aGi o dc#2011#^a51tr.^b27cm#Hng dn tr lm quen vi cc ch ci, ch s qua cc hot ng hc v chi bng nn ch ci, ch s t gip tr pht trin tri th c v kh nng lin tng ca mnh#Gio dc mu gio#Ch ci#Ch s#Sch gio vi n#Thu#285263#Nn## 01076000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020081000460030046001270070050001730080005002230090011002280100 00500239011001500244015010400259021025500363020001200618020000800630020000800638 02000080064600500150065400500140066900500160068300500130069903900050071201300070 0717005001400724#VL12.00222#VL12.00223#Vi?t#452M#371.102#^214#i mi phng ph p qun l lp hc bng cc bin php gio dc k lut tch cc#Ti liu tp hu n gio vin v cn b qun l#Nguyn Ngc n, Bi Ngc Dip, L Th Thu Dinh...# ^aH.#^aGio dc#2011#^a124tr.^b27cm#TTS ghi: T chc Cu tr tr em; B Gio d c v o to. Cc Nh gio v Cn b qun l c s gio dc#Cc bi tp hun v i mi phng php qun l lp hc bng cc bin php gio dc k lut tch cc : thc trng trng pht thn th tr em v s cn thit chm dt trng pht th n th, thay i quan im, nhn thc ca gio vin v gio dc k lut...#Phn g php#Qun l#Lp hc#K lut#Nguyn Ngc n#Bi Ngc Dip#L Th Thu Dinh#T T hu Hnh#Thu#285264#Phm Vnh Lc## 00648000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300020012000350030014000470070065000610220004001260080005001300090011001350100 00500146011001400151015003300165020001000198020000600208020000800214020001500222 00500140023700500170025100500080026800500170027600500170029303900050031001300070 0315#VL12.00224#Vi?t#T306A#372.652#^214#Ting Anh 4#Sch th im#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Nguyn Quc Tun (ch.b.), Phan H...#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a72 tr.^b29cm#TTS ghi: B gio dc v o to#Ting Anh#Lp 4#Bi tp#Sch gio kho a#Hong Vn Vn#Nguyn Quc Tun#Phan H# Th Ngc Hin#Nguyn Song Hng#Thu# 285265## 00660000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020012000460030024000580070064000820220004001460080005001500090 01100155010000500166011001400171015003300185020001000218020000600228020001500234 00500140024900500170026300500080028000500170028800500170030503900050032201300070 0327#VL12.00225#CDVN.01566#Vi?t#T306A#372.652#^214#Ting Anh 4#Sch gio khoa th im#Hong Vn Vn (tng ch.b), Nguyn Quc Tun (ch.b.), Phan H...#T.2#^aH.# ^aGio dc#2011#^a80tr.^b29cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 4#S ch gio khoa#Hong Vn Vn#Nguyn Quc Tun#Phan H# Th Ngc Hin#Nguyn Son g Hng#Thu#285266## 00651000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020012000460030014000580070065000720220004001370080005001410090 01100146010000500157011001400162015003300176020001000209020000600219020001500225 00500140024000500170025400500080027100500170027900500170029603900050031301300070 0318#VL12.00226#VL12.00227#Vi?t#T306A#372.652#^214#Ting Anh 4#Sch th im#Ho ng Vn Vn (tng ch.b.), Nguyn Quc Tun (ch.b.), Phan H...#T.2#^aH.#^aGio d c#2011#^a96tr.^b29cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 4#Sch gio vin#Hong Vn Vn#Nguyn Quc Tun#Phan H# Th Ngc Hin#Nguyn Song Hng#Th u#285267## 00810000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020012000520030040000640070065001040080005001690090 01100174010000500185011001500190015001800205021014400223020001500367020001100382 00500130039300500170040600500160042300500160043900500170045503900050047201300070 0477#VL12.00228#VL12.00229#190000#Vi?t#B256H#616.2#^214#Bnh h hp#Dng cho b c s v hc vin sau i hc#B.s.: Ng Qu Chu (ch.b.), Trn Hong Thnh, Hong Hng Thi...#^aH.#^aGio dc#2011#^a659tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Gii phu h c b my h hp. K thut chn on v iu tr bnh h hp. Cc bnh h h hp: H hp nhim khun, bnh phi tc nghn, u phi...#Bnh h h hp#Gio trnh#Ng Qu Chu#Trn Hong Thnh#Hong Hng Thi#Phm Minh Thng#Nguyn Quc Dng#Thu #285268## 00832000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020019000530030036000720070073001080080005001810090 01100186010000500197011001500202021019200217020001100409020000800420005001000428 00500120043800500200045000500050047000500140047500500050048903900050049401300070 0499#VL12.00230#VL12.00231#51000#Vi?t#QU105L#610.73#^214#Qun l iu dng#Dn g cho o to c nhn iu dng#B.s.: L Vn An (ch.b.), H Duy Bnh, Nguyn Th Kim Thoa, Trn c Thi#^aH.#^aGio dc#2011#^a191tr.^b27cm#Gm cc bi ging ca chuyn ngnh qun l iu dng: t chc ngnh iu dng, cc m hnh phn cng chm sc, vai tr v nhim v ca iu dng trng bnh vin, iu dng t rng khoa...#iu dng#Qun l#L Vn An#H Duy Bnh#Nguyn Th Kim Thoa#b.s.# Trn c Thi#b.s.#Thu#285269## 00797000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020022000520070043000740080005001170090020001220100 00500142011001500147021018700162005001200349005001200361005001400373005001200387 00500160039903900050041501300070042002000080042702000200043502000080045502000080 0463#VL12.00232#VL12.00233#385000#Vi?t#V300B#363.2#^214#V bnh yn cuc sng#V B Cng, Thun Thin, Trn Thanh H...#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a438tr. ^b27cm#Tp hp cc bi bt k, ghi chp, phng s... vit v cng an, nhng tm gng c nhn, tp th dng cm chin u, hy sinh trong hai cuc khng chin , u tranh vi cc loi ti phm#V B Cng#Thun Thin#Trn Thanh H#V B C ng#on Xun Tuyn#Thu#285270#Cng an#in hnh tin tin#C nhn#Tp th## 00422000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400070013000510220004000640080005000680090011000730100 00500084011001500089020001700104020000900121020001300130005001300143039000500156 013000700161#VN12.00612#16000#Vi?t#H401M#895.7#^214#Hoa mc c#Moe Yukimaru#T.1 #^aH.#^aHng c#2011#^a166tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Moe Yukimaru#Thu#285271## 00422000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400070013000510220004000640080005000680090011000730100 00500084011001500089020001700104020000900121020001300130005001300143039000500156 013000700161#VN12.00613#16000#Vi?t#H401M#895.7#^214#Hoa mc c#Moe Yukimaru#T.1 #^aH.#^aHng c#2011#^a161tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Moe Yukimaru#Thu#285272## 00671000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200140 00338080005000470020045000520080005000970090011001020100005001130110018001180150 09200136039000500228013000700233021012800240020001700368020000900385020000900394 020001400403#VN12.00614#VN12.00615#Vi?t#K304K#781.620095977#^214#Kim k di sn ngh thut n ca ti t 2010#^aH.#^aHng c#2011#^a612tr.^b19x27cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Hc vin m nhc Quc gia Vit Nam. Vin m nhc #Thu#285273#Thng k cc di sn ngh thut n ca ca cc c nhn, tp th, cu lc b n ca ca cc a phng v tnh thnh ph pha Nam#m nhc dn gian#Th ng k#Min Nam#n ca ti t## 00812000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020077000420080010001190090018001290100005001470110014001520150 08300166021021700249020000900466020000900475020000800484020000700492039000500499 013000700504020001500511020000800526#VV12.01897#VV12.01898#Vi?t#K600Y#600#^214#K yu hi thi sng to k thut thnh ph Cn Th ln th VI, nm 2010-2011#^aC n Th#^ai hc Cn th#2011#^a62tr.^b21cm#TTS ghi: U ban Nhn dn thnh ph C n Th. Ban t chc hi thi Sng to k thut#Gii thiu quyt nh thnh lp H i thi sng to k thut thnh ph Cn Th, km theo cc quyt nh v: Ban th k , hi ng gim kho... v cc quyt nh lin quan ti gii thng, bng khen v qui ch ca hi thi#K thut#Sng to#Hi thi#K yu#Thu#285274#Khoa cng ng h#Cn Th## 00571000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020029000460290021000750070027000960080010001230090018001330100 00500151011001400156015006900170020001000239020000700249005002200256039000500278 013000700283020001500290#VV12.01899#VV12.01900#Vi?t#T306A#372.652#^214#Ting Anh dnh cho thiu nhi#English for children#Nguyn Th Thu Trang b.s.#^aCn Th#^a i hc Cn Th#2011#^a65tr.^b20cm#TTS ghi: Nh Vn ho thiu nhi qun Ninh Ki u. Cu lc b Ngoi ng#Ting Anh#Tr em#Nguyn Th Thu Trang#Thu#285275#Sch thiu nhi## 00683000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050013000510020032000640290051000960070018001470080 01000165009001800175010000500193011001500198021012700213020001000340020000900350 020001300359039000500372013000700377020000900384#VV12.01901#VV12.01902#28000#Vi ?t#GI-108T#664#^214#V Tn Thnh#Gio trnh k thut thc phm 1#Fluid mechanics & heat transfer in food processing#V Tn Thnh b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th #2011#^a182tr.^b24cm#Gii thiu khi qut v cc c trng ca lu cht, cn b ng cht v nng lng trong dng chy, cc hnh thc truyn nhit...#Thc phm#C h bin#Truyn nhit#Thu#285276#Lu cht## 00692000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050014000530020029000670290020000960070019001160080 01000135009001800145010000500163011001500168021019200183020000800375020000800383 039000500391013000700396020001100403#VV12.01904#VV12.01903#23000#Vi?t#GI-108T#3 38.4#^214#o Ngc Cnh#Gio trnh tng quan du lch#Overview of tourism#o Ng c Cnh b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a141tr.^b24cm#Cung cp nhng kin thc c bn v du lch: Cc yu t c bn v du lch, cc nhn t nh hng n du lch, ngun nhn lc ca du lch, tnh hnh pht trin du lch trn th gii v Vit Nam#Kinh t#Du lch#Thu#285277#Gio trnh## 00905000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820007000538080005000600020016000650030033000810070054001140080 00500168009001800173010000500191011001500196020001100211020001500222020000800237 02000090024503900050025401300070025901500350026602101700030100500140047100500130 0485005001400498005001300512005001800525#VV12.01905#VV12.01906#VV12.01907#120000 #Vi?t#QU603C#342.08#^214#Quyn con ngi#Gio trnh ging dy sau i hc#V Kh nh Vinh (ch.b.), Chu Vn Tun, Phm Hu Ngh...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a4 91tr.^b24cm#Nhn quyn#C ch php l#Quc t#Vit Nam#Thu#285278#TTS ghi: Hc vin Khoa hc x hi#Trnh by nhng vn l lun, lch s, chnh tr v quy n con ngi, c ch php l quc gia v quc t bo v quyn con ngi, Vit Nam v vic bo v quyn con ngi#V Khnh Vinh#Chu Vn Tun#Phm Hu Ngh#L Mai Thanh#Nguyn Linh Giang## 00517000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050010000550020041000650030016001060070010001220080 00500132009004400137010000500181011001500186020001700201020000900218020001200227 039000500239013000700244#VV12.01908#VV12.01909#45000#Vi?t#A107C#895.92234#^214# Minh Hin#Anh cn mun ly em na khng chng yu?#Tp truyn ngn#Minh Hin#^aH .#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Bch Vit#2011#^a225tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#285279## 00435000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050013000490020008000620030008000700070013000780080005000910090 01900096010000500115011001500120020001700135020000900152020000800161039000500169 013000700174#VV12.01910#VV12.01911#Vi?t#H454P#895.922808#^214#Ch Thu Hng#Hn P h#Tn vn#Ch Thu Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a137tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tn vn#Thu#285280## 00456000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050008000550020009000630030016000720070008000880080 00500096009001900101010000500120011001500125020001700140020000900157020001200166 039000500178013000700183#VV12.01912#VV12.01913#60000#Vi?t#C107#895.92234#^214# Huy c#Cnh i#Tp truyn ngn#Huy c#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a246tr.^b 21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#285281## 00490000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050008000550020020000630030012000830070008000950080 00500103009004400108010000500152011001500157020001700172020000900189020001200198 039000700210013000700217#VV12.01914#VV12.01915#52000#Vi?t#M501M#895.92234#^214# Linh L#Ma ma Singapore#Tiu thuyt#Linh L#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng t y Sch Bch Vit#2011#^a279tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#T.Dun g#285282## 00532000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050015000570020020000720070036000920080005001280090 04500133010000500178011001500183020001700198020000900215020000800224005002000232 039000700252013000700259#VV12.01916#VV12.01917#50000#Vi?t#NH556L#895.922808#^21 4#Phm Cng Lun#Nhng li v u th#Phm Cng Lun, ng Nguyn ng Vy#^aH.#^a Nxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2011#^a224tr.^b21cm#Vn hc hin i# Vit Nam#Tn vn#ng Nguyn ng Vy#T.Dung#285283## 00489000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020012000620030004000740070008000780080 00500086009001900091010000500110011001500115020001700130020000900147020000400156 039000700160015003700167013000700204#VV12.01918#VV12.01919#30000#Vi?t#124T#895 .9221#^214#H Giao#t thp m#Th#H Giao#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a110tr. ^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.Dung#Tn tht ca tc gi: ng Phng Mi #285284## 00522000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020017000710030012000880070017001000080 00500117009001900122010000500141011001500146020001700161020000900178020001200187 039000700199013000700206015003100213#VV12.01920#VV12.01921#70000#Vi?t#D558C#895 .9223#^214#Trn Trng Thng#Di chn i 31#Truyn ngn#Trn Trng Thng#^aH.#^ aNxb. Hi Nh vn#2011#^a230tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#T.Du ng#285285#Bt danh ca tc gi: Minh Li## 00521000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020028000710030004000990070035001030080 00500138009001900143010000500162011001500167020001700182020000900199020000400208 005001700212039000700229013000700236#VV12.01922#VV12.01923#45000#Vi?t#Y606T#895 .9221#^214#Nguyn Vit Tin#Yu thng i sut cuc i#Th#Nguyn Vit Tin, Ng uyn Th Tuyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a244tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Nguyn Th Tuyn#T.Dung#285286## 00970000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020048000490030069000970080005001660090020001710100005001910110 01500196021041300211020001400624020000700638020000900645039000700654020000500661 020001000666020000900676013000700685#VL12.00234#VL12.00235#Vi?t#T455#304.609597 #^214#Tng iu tra dn s v nh Vit Nam nm 2009#Cu trc tui - gii tnh v tnh trng hn nhn ca dn s Vit Nam#^aH.#^aTng Cc Thng k#2011#^a162tr .^b29cm#Phn tch cu trc tui, gii tnh, s h gia nh v tnh trng hn nh n ca dn s Vit Nam da trn s liu bo co ca cuc Tng iu tra dn s v nh Vit Nam nm 2009. Qua nu ln thc trng cu trc dn s vng, gi ho dn s, nhng c im ca h dn c v xu hng kt hn mun ca dn s Vit N am. ng thi xut chnh sch p ng nhng bin i v nhn khu hc v cu trc dn s hin nay#Tng iu tra#Dn s#Vit Nam#T.Dung#Tui#Gii tnh#Hn nh n#285287## 00862000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020048000490030040000970080005001370090020001420100005001620110 01500167021035300182020001400535020000700549020000900556039000700565020000600572 020001100578013000700589#VL12.00236#VL12.00237#Vi?t#T455#304.809597#^214#Tng iu tra dn s v nh Vit Nam nm 2009#Thc trng, xu hng v nhng khc bi t#^aH.#^aTng Cc Thng k#2011#^a140tr.^b29cm#Phn tch tnh trng di dn v th ho Vit Nam da trn s liu bo co ca cuc Tng iu tra dn s v nh Vit Nam nm 2009. Qua rt ra kt lun v xu hng tng ca di c Vit Nam v s nh hng ca di c i vi khu vc thnh th. ng thi xut chnh sch pht trin ca Vit Nam ch trng vo vn di c v th ho hin nay# Tng iu tra#Dn s#Vit Nam#T.Dung#Di c# th ho#285288## 00823000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020044000490030062000930080005001550090020001600100005001800110 01400185021029300199020001400492020000700506020001000513020000900523039000700532 020001100539013000700550#VL12.00238#VL12.00239#Vi?t#T455#304.609597#^214#Tng iu tra dn s v nh Vit Nam 2009#Cc bng chng mi v thc trng, xu hng v nhng khc bit#^aH.#^aTng Cc Thng k#2011#^a65tr.^b30cm#Phn tch t s gii tnh khi sinh ca Vit Nam da trn s liu bo co ca cuc Tng iu tra dn s v nh Vit Nam nm 2009. Qua nu ln thc trng mt cn bng gii t nh khi sinh, d bo t s gii tnh khi sinh trong tng lai v nh hng ca n i vi s pht trin ca Vit Nam#Tng iu tra#Dn s#Gii tnh#Vit Nam#T.D ung#T l sinh#285289## 00724000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020048000360030029000840080005001130090020001180100005001380110015001430210 27100158020001400429020000700443020000900450020000900459039000700468013000700475 #VL12.00240#Vi?t#T455#370.9597#^214#Tng iu tra dn s v nh Vit Nam nm 2009#Phn tch cc ch s ch yu#^aH.#^aTng Cc Thng k#2011#^a176tr.^b29cm#P hn tch thc trng nn gio dc v o to Vit Nam da trn s liu bo co c a cuc Tng iu tra dn s v nh Vit Nam nm 2009. Qua nu ln nhng th nh tu cng nh nhng mt cn hn ch v nhng khuyn ngh v chnh sch ca nn gio dc v o to Vit Nam#Tng iu tra#Dn s#Gio dc#Vit Nam#T.Dung#2852 90## 00796000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020048000490030040000970080005001370090020001420100005001620110 01500167021028200182020001400464020000700478020000900485039000700494020001100501 020001100512013000700523#VL12.00241#VL12.00242#Vi?t#T455#304.609597#^214#Tng iu tra dn s v nh Vit Nam nm 2009#Thc trng, xu hng v nhng khc bi t#^aH.#^aTng Cc Thng k#2011#^a265tr.^b28cm#Gii thiu khi qut v cuc Tng iu tra dn s v Vit Nam nm 2009. Phn tch mc sinh, m hnh sinh v mc t vong ca dn s Vit Nam da trn s liu bo co ca cuc Tng iu tra. ng thi xut chnh sch hon thin Chng trnh Dn s Sc kho sinh sn ca Vit Nam#Tng iu tra#Dn s#Vit Nam#T.Dung#T l sinh#T l cht#285291## 00986000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020081000490080005001300090020001350100005001550110015001600210 50800175020000900683020000700692020002200699020000900721039000700730013000700737 #VL12.00243#VL12.00244#Vi?t#309T#304.609597#^214#iu tra bin ng dn s v k hoch ho gia nh 1/4/2011: Cc kt qu ch yu#^aH.#^aTng Cc Thng k#2011 #^a323tr.^b29cm#Gii thiu nhng vn k thut ca cuc iu tra dn s v nh nh dn chn mu, xc nh c mu v phn b mu, tnh ton sai s mu... Tr nh by kt qu c bn ca cuc iu tra cng cc phn tch v quy m v c cu d n s, tnh trng hn nhn, k hoch ho gia nh v sc kho sinh sn, mc sinh , mc cht, di c v cc c trng ca di c. Cung cp nhng biu s liu c t ng hp t c s d liu vi m ca cuc Tng iu tra dn s v nh v iu tr a bin ng dn s v k hoch ho gia nh#iu tra#Dn s#K hoch ho gia n h#Vit Nam#T.Dung#285292## 00661000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020035000490080005000840090020000890100005001090110015001140210 26500129020000700394020000700401020000900408039000700417013000700424#VL12.00245# VL12.00246#Vi?t#D550B#304.609597#^214#D bo dn s Vit Nam 2009 - 2049#^aH.#^a Tng Cc Thng k#2011#^a310tr.^b29cm#Gii thiu v ngun s liu v phng php lun d bo s pht trin ca dn s Vit Nam giai on 2009 - 2049. Trnh by s liu d bo xu hng pht trin dn s cho c nc; khu vc thnh th, nng t hn; vng kinh t - x hi v cc tnh, thnh ph ca Vit Nam#Dn s#D bo#Vi t Nam#T.Dung#285293## 00924000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020069000490080005001180090055001230100005001780110015001830210 43400198020001400632020000700646020000600653020000900659039000700668013000700675 #VL12.00247#VL12.00248#Vi?t#T455#304.609597#^214#Tng iu tra dn s v nh Vit Nam nm 2009: Cc kt qu ch yu#^aH.#^aBan ch o Tng iu tra Dn s v Nh Trung ng#2010#^a490tr.^b29cm#Gii thiu v qu trnh thc hin, thit k, c lng v nh gi kt qu mu cuc Tng iu tra dn s v nh Vit Na m nm 2009. M t cc c trng v quy m v c cu dn s. Trnh by cc kt qu iu tra v quy m v c cu dn s; mc sinh, mc cht; tnh hnh di c v th ho, cht lng dn s qua trnh gio dc v o to; cc ch tiu li n quan n lao ng v vic lm, iu kin v sinh hot ca h dn c#Tng i u tra#Dn s#Nh #Vit Nam#T.Dung#285294## 00750000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200110002280800050 00330020054000380220004000920080005000960090020001010100005001210110015001260210 29500141020001400436020000700450020000800457020000900465039000700474013000700481 020000800488#VL12.00249#Vi?t#B108C#304.609597#^214#Bo co hnh chnh Tng iu tra dn s v nh 2009#T.1#^aH.#^aTng Cc Thng k#2011#^a348tr.^b30cm#Gii t hiu lch s iu tra dn s Vit Nam. Nu ln mc ch, chin lc, qu trnh t chc v thit k tng iu tra. Ni dung cng tc iu tra ti thc a. Qu trnh x l s liu v ph bin kt qu, nh gi v thm nh kt qu ca cuc Tng iu tra dn s v nh Vit Nam nm 2009#Tng iu tra#Dn s#Nh ca#Vi t Nam#T.Dung#285295#Bo co## 00807000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200110002280800050 00330020054000380220004000920080005000960090020001010100005001210110015001260210 35200141020001400493020000700507020000800514020000900522039000700531013000700538 020000800545#VL12.00250#Vi?t#B108C#304.609597#^214#Bo co hnh chnh Tng iu tra dn s v nh 2009#T.2#^aH.#^aTng Cc Thng k#2011#^a522tr.^b30cm#Gii t hiu cc ti liu lin quan n cuc Tng iu tra dn s v nh Vit Nam nm 2009 gm: cc bo co tng kt cng tc th nghim phiu, s tay v hng dn ng hip v iu tra trong iu tra th; t trnh v quyt nh v vic tin hnh t ng iu tra; phng n iu tra v kt qu iu tra tng duyt Tng iu tra d n s v nh nm 2009...#Tng iu tra#Dn s#Nh ca#Vit Nam#T.Dung#285296#B o co## 00914000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050016000530020032000690070037001010040042001380080 01800180009003500198010000500233011001500238015007500253021022900328020000900557 020000900566020001100575005001200586039000700598013000700605#VL12.00276#VL12.002 77#30000#Vi?t#GI-108T#519.2#^214#Nguyn nh Huy#Gio trnh xc sut v thng k #Nguyn nh Huy (ch.b.), u Th Cp#Ti bn ln th 4, c sa cha v b sung #^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a154tr.^b27cm#TTS g hi: i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Bch Khoa#Trnh by k hi qut v xc sut, i lng ngu nhin, vect ngu nhin, cc c trng ca i lng ngu nhin, cc quy lut phn phi, l thuyt mu, l thuyt c lng , kim nh gi thit thng k, tng quan v hi quy mu#Xc sut#Thng k#Gio trnh#u Th Cp#P.Dung#285297## 00966000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050015000540020053000690030029001220070031001510040 01800182008001800200009003500218010000500253011001400258015007500272021014500347 02000070049202000100049902000080050902000180051702000200053502000110055500500150 0566039000700581013000700588020000900595#VL12.00278#VL12.00279#18000#Vi?t#QU100 T#660.076#^214#Nguyn Vn Lc#Qu trnh v thit b cng ngh ho hc v thc ph m#Bi tp cc qu trnh c hc#Nguyn Vn Lc, Hong Minh Nam#Ti bn ln th 4 #^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a92tr.^b27cm#TTS gh i: i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Bch Khoa#Gm cc bi tp v vn chuyn cht lng, cht kh, lng, lc ly tm v khuy trn cht lng ca qu trnh c hc trong cng ngh ho - thc phm#C hc#Qu trnh#Bi tp#C ng ngh ho hc#Cng ngh thc phm#Gio trnh#Hong Minh Nam#P.Dung#285298#Thi t b## 00618000000000229000450004100050000018100060000508200110001180800050002200200340 00270030041000610080005001020090011001070100005001180110014001230210199001370200 00700336020001100343020000900354039000700363013000700370020001100377#Vi?t#D121S# 304.609597#^214#Dn s v pht trin ti Vit Nam#Hng ti mt chin lc mi 2 011 - 2020#^aH.#^aThi i#2011#^a94tr.^b30cm#Phn tch ton din nhng vn q uan trng v dn s v pht trin cn t ra cho Vit Nam trong nhng nm ti, v xut mt s khuyn ngh i vi B Y t trong qu trnh xy dng chin lc mi#Dn s#Chin lc#Vit Nam#P.Dung#285299#Pht trin## 01084000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020116000490080005001650090019001700100005001890110015001940150 09800209021044300307020001000750020001800760020001100778020000800789020000700797 039000700804013000700811#VL12.00251#VL12.00252#Vi?t#V115P#363.209597#^214#Vn ph ng c quan cnh st iu tra B Cng an 60 nm xy dng, chin u v trng th nh (31/12/1951 - 31/12/2011)#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a104tr.^b27cm#TTS g hi: B Cng an. Tng cc Cnh st phng, chng ti phm vn phng c quan cnh s t iu tra#Gm mt s bi vit, vn bn qui nh cng cc hnh nh t liu, cu n k yu khc ho mt chng ng lch s Vn phng c quan Cnh st iu tra B Cng an ng hnh cng nhn dn, t nc v trng thnh qua nm thng, hnh nh v nhng chin cng trn mt trn u tranh chng ti phm v chin cn g thm lng, nhng tm gng cng hin v bnh yn cuc sng, cng nh nhng khong khc i thng ca cn b, chin s Cng an...#Vn phng#Cnh st iu t ra#B Cng an#Lch s#K yu#P.Dung#285300## 01077000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020055000530070075001080080005001830090019001880100 00500207011001500212015003700227021027900264020001000543020002000553020002100573 02000090059402000090060302000100061200500150062200500180063700500140065500500170 0669005001500686039000700701013000700708#VV12.01924#VV12.01925#26000#Vi?t#T123B #347.597#^214#Tp bi ging lut trch nhim bi thng ca Nh nc#V Th Hi Yn (ch.b.), Nguyn Th Thu H, Trn Th Hin, Nguyn Nh Qunh#^aH.#^aCng an n hn dn#2011#^a262tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Tm hiu nhng ni dung c bn v php lut trch nhim bi thng ca Nh nc Vit Nam, c th trong hot ng qun l hnh chnh, trong hot ng t tng hnh s v dn s, trong hot ng thi hnh n. Gii thiu php lut v trch nhim bi thng ca Nh nc trn th gii#Php lut#Trch nhim php l#Bi thng thit hi#Nh n c#Vit Nam#Bi ging#V Th Hi Yn#Nguyn Th Thu H#Trn Th Hin#Nguyn Nh Qunh#V Th Hi Yn#P.Dung#285301## 00905000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820008000538080005000610020036000660070063001020080005001650090 01900170010000500189011001500194015003700209021019100246020001600437020000900453 02000110046200500160047300500170048900500170050600500120052300500180053503900070 0553013000700560#VV12.01926#VV12.01927#VV12.01928#66000#Vi?t#GI-108T#342.597#^2 14#Gio trnh lut hnh chnh Vit Nam#Trn Minh Hng (ch.b.), Nguyn Mnh Hng , Nguyn Vn Quang...#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a603tr.^b22cm#TTS ghi: Tr ng i hc Lut H Ni#Gii thiu mn hc lut hnh chnh v qun l nh nc, q uy phm v quan h php lut hnh chnh, cc nguyn tc c bn trong qun l hn h chnh nh nc, th tc v quyt nh hnh chnh...#Lut hnh chnh#Vit Nam#G io trnh#Trn Minh Hng#Nguyn Mnh Hng#Nguyn Vn Quang#Bi Th o#Nguyn P hc Thnh#P.Dung#285302## 01096000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020024000510070054000750040030001290080005001590090 01900164010000500183011001500188015003700203021040200240020001000642020001300652 02000110066500500110067600500130068700500170070000500130071700500140073003900070 0744013000700751#VV12.01929#VV12.01930#55000#Vi?t#GI-108T#341#^214#Gio trnh l ut quc t#L Mai Anh (ch.b.), Hong Ly Anh, Hong Phc Hip...#Ti bn ln th 11 c sa i#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a499tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Trnh by mt s vn l lun c bn ca lut quc t. Nhng vn l lun c bn v lut quc t v mi quan h gia lut quc t v lut q uc gia. Cc nguyn tc c bn ca lut quc t v ch th ca lut quc t. Gi i thiu cc ngnh lut thuc h thng php lut quc t nh lut iu c quc t , lut bin quc t, lut hng khng quc t, lut t chc quc t, lut ngoi giao v lnh s...#Php lut#Lut quc t#Gio trnh#L Mai Anh#Hong Ly Anh#Ho ng Phc Hip# Mnh Hng#Chu Mnh Hng#P.Dung#285303## 00894000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020041000530070058000940040029001520080005001810090 01900186010000500205011001500210015003700225021015300262020000800415020000900423 02000100043202000110044200500120045300500170046500500160048200500170049800500150 0515039000700530013000700537#VV12.01931#VV12.01932#58000#Vi?t#GI-108T#320.1#^21 4#Gio trnh l lun nh nc v php lut#L Minh Tm, Nguyn Minh oan (ch.b.) , Nguyn Vn ng...#Ti bn ln th 1 c sa i#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^ a527tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Khi nim chung v nh nc v php lut. Cc kiu nh nc v php lut trn th gii. Mt s vn v nh nc v php lut x hi ch ngha Vit Nam#L lun#Nh nc#Php lut#Gio trn h#L Minh Tm#Nguyn Minh oan#Nguyn Vn ng#Nguyn Quc Hon#Nguyn Th Hi#P .Dung#285304## 01017000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020033000550070048000880220004001360040025001400080 00500165009001900170010000500189011001500194021031300209020001300522020000900535 02000110054400500160055500500070057100500120057800500140059000500150060403900040 0619015003700623013000700660#VV12.01933#VV12.01934#52000#Vi?t#GI-108T#345.597#^ 214#Gio trnh lut hnh s Vit Nam#Nguyn Ngc Ho (ch.b.), L Cm, Trn Vn ...#T.2#In ln th 17 c sa i#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a522tr.^b21cm#Gi i thiu hnh thc cc ti phm trong lut hnh s Vit Nam nh: cc ti xm ph m s hu, ti xm phm ch hn nhn v gia nh, xm phm trt t qun l kin h t, mi trng, ma tu, an ton cng cng, trt t cng cng, trt t qun l hnh chnh, cc ti xm phm v chc v, xm phm hot ng t php...#Lut hnh s#Vit Nam#Gio trnh#Nguyn Ngc Ho#L Cm#Trn Vn #Phm Bch Hc#Hong V n Hng#Mai#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#285305## 00678000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820004000538080005000570050013000620020049000750030018001240070 03200142022000400174008000500178009001900183010000500202011001500207020001600222 02000040023802000180024200600090026000600120026900600110028103900070029201300070 0299019000900306005001300315#VV12.01935#VV12.01936#VV12.01937#126000#Vi?t#NH556 C#823#^214#Doyle, Conan#Nhng cuc phiu lu ca thm t Sherlock Holmes#Truyn trinh thm#Conan Doyle ; Dch: L Khnh...#T.1#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a63 1tr.^b21cm#Vn hc cn i#Anh#Truyn trinh thm#L Khnh# T Ngha#Vng Tho #P.Dung#285306#Dch Anh#Doyle, Conan## 00678000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820004000538080005000570050013000620020049000750030018001240070 03200142022000400174008000500178009001900183010000500202011001500207020001600222 02000040023802000180024200600090026000600120026900600110028103900070029201900090 0299013000700308005001300315#VV12.01938#VV12.01940#VV12.01939#127000#Vi?t#NH556 C#823#^214#Doyle, Conan#Nhng cuc phiu lu ca thm t Sherlock Holmes#Truyn trinh thm#Conan Doyle ; Dch: L Khnh...#T.2#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a63 8tr.^b21cm#Vn hc cn i#Anh#Truyn trinh thm#L Khnh# T Ngha#Vng Tho #P.Dung#Dch Anh#285307#Doyle, Conan## 00678000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820004000538080005000570050013000620020049000750030018001240070 03200142022000400174008000500178009001900183010000500202011001500207020001600222 02000040023802000180024200600090026000600120026900600110028103900070029201900090 0299013000700308005001300315#VV12.01941#VV12.01942#VV12.01943#127000#Vi?t#NH556 C#823#^214#Doyle, Conan#Nhng cuc phiu lu ca thm t Sherlock Holmes#Truyn trinh thm#Conan Doyle ; Dch: L Khnh...#T.3#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a63 8tr.^b21cm#Vn hc cn i#Anh#Truyn trinh thm#L Khnh# T Ngha#Vng Tho #P.Dung#Dch Anh#285308#Doyle, Conan## 00545000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020023000660030012000890070031001010080 00500132009001900137010000500156011001500161020001700176020001100193020001200204 006000900216039000700225013000700232019001600239#VV12.01944#VV12.01945#92000#Vi ?t#L600H#895.1#^214#Vng Hi Linh#Ly hn kiu Trung Quc#Tiu thuyt#Vng Hi Linh ; Minh Thu dch#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a448tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Minh Thu#P.Dung#285309#Dch Trung Quc## 01054000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820008000448080005000520020029000570070051000860080005001370090019001420100 00500161011001500166015006700181021036900248020001000617020000900627020001800636 02000140065400600110066800600090067900500170068803900070070501300070071201900090 0719#VV12.01946#VV12.01948#VV12.01947#Vi?t#H305P#342.595#^214#Hin php Lin ban g Malaysia#Dch: T Vn Ho, Phan Duy ; Nguyn Vn Quang h..#^aH.#^aCng an nh n dn#2011#^a483tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni. - Sch c ti tr bi SIDA#Trnh by ni dung hin php ca Lin bang Malaysia bao gm: cc ba ng, tn gio, lut lin bang, cc quyn t do c bn, t cch cng dn, quan h gia lin bang v cc bang, cc qui nh v ti chnh, bu c, quyn t php, c c khi cng v, cc quyn c bit chng lt , bo lc c t chc v cc hnh vi, ti phm chng li cng chng, cng cc quyn khn cp...#Hin php#Malaixia #Vn bn php lut#Sch song ng#T Vn Ho#Phan Duy#Nguyn Vn Quang#P.Dung#285 310#Dch Anh## 00680000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020016000510070048000670220004001150080005001190090026001240100 00500150011001500155015004500170020001700215020000900232020000700241020000400248 00500130025200500180026500500120028300500140029500500130030903900050032201300070 0327020000800334#VV12.01949#VV12.01950#Vi?t#NH460V#895.9228008#^214#Nh v L ng#Phan S Qun, Nguyn Xun Phong, L ng Tn...#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a313tr.^b21cm#TTS ghi: Hi ng hng Lng ti H Ni#Vn hc hin i#Vit Nam#Hi c#Th#Phan S Qun#Nguyn Xun Phong#L ng Tn#Nguyn S Cn#Cao Tin Cn#Thu#285311#Bi bo## 00658000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020042000510070057000930220004001500080005001540090 02600159010000500185011001500190020001100205020001200216020000600228020001400234 00500120024800500110026000500210027100500130029200500150030503900050032001300070 0325#VV12.01951#VV12.01952#35500#Vi?t#K305T#372.6#^214#Kin thc ting Vit v bi vn mu lp 3#L Anh Xun (ch.b.), Hong Bnh, Nguyn Th Hng Lan...#T.1#^ aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a185tr.^b24cm#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 3#S ch c thm#L Anh Xun#Hong Bnh#Nguyn Th Hng Lan#Trnh Cam Ly#Nguyn Th Th#Thu#285312## 00658000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020042000510070057000930220004001500080005001540090 02600159010000500185011001500190020001100205020001200216020000600228020001400234 00500120024800500110026000500210027100500130029200500150030503900050032001300070 0325#VV12.01953#VV12.01954#33000#Vi?t#K305T#372.6#^214#Kin thc ting Vit v bi vn mu lp 4#L Anh Xun (ch.b.), Hong Bnh, Nguyn Th Hng Lan...#T.1#^ aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a172tr.^b24cm#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 4#S ch c thm#L Anh Xun#Hong Bnh#Nguyn Th Hng Lan#Trnh Cam Ly#Nguyn Th Th#Thu#285313## 00773000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020041000510030093000920070063001850220004002480080 00500252009002600257010000500283011001500288020001200303020000600315020000800321 02000140032900500120034300500170035500500210037200500150039300500140040803900060 0422013000700428#VV12.01955#VV12.01956#27000#Vi?t#R203K#807.6#^214#Rn k nng lm vn v bi vn mu lp 7#Kin thc l thuyt v vn. Nhng bi lm vn c tr ong ng vn 7. Nhng bi lm vn nng cao#L Anh Xun (ch.b.), Nguyn Thu Hng, Nguyn Th Hng Lan...#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a128tr.^b24cm# Tp lm vn#Lp 7#Bi vn#Sch c thm#L Anh Xun#Nguyn Thu Hng#Nguyn Th Hng Lan#V Th Hng L#Ng Th Thanh#TDung#285314## 00697000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020041000490030093000900070051001830220004002340080 01800238009003500256010000500291011001500296020001200311020000800323020000600331 020001400337005001900351005001300370039000500383013000700388#VV12.01957#VV12.019 58#35000#Vi?t#R203K#807#^214#Rn k nng lm vn v bi vn mu lp 8#Kin thc l thuyt v vn. Nhng bi lm vn c trong ng vn 7. Nhng bi lm vn nng cao#B.s., tuyn chn: on Th Kim Nhung, Phm Th Nga#T.1#^aTp. H Ch Minh#^a i hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a171tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 8#S ch c thm#on Th Kim Nhung#Phm Th Nga#Thu#285315## 00630000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020030000490070055000790080005001340090026001390100 00500165011001500170020001200185020000800197020000600205020001400211005001200225 005001700237005002100254005001500275005001400290039000500304013000700309#VV12.01 960#VV12.01959#49000#Vi?t#M458T#807#^214#199 bi v on vn hay lp 7#L Anh X un, Nguyn Thu Hng, Nguyn Th Hng Lan...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#20 11#^a244tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 7#Sch c thm#L Anh Xun#Nguyn Thu Hng#Nguyn Th Hng Lan#V Th Hng L#Bi Thu Linh#Thu#285316## 00630000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020030000490070055000790080005001340090026001390100 00500165011001500170020001200185020000800197020000600205020001400211005001200225 005001700237005002100254005001500275005001400290039000500304013000700309#VV12.01 961#VV12.01962#50000#Vi?t#M458T#807#^214#199 bi v on vn hay lp 9#L Anh X un, Nguyn Thu Hng, Nguyn Th Hng Lan...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#20 11#^a263tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 9#Sch c thm#L Anh Xun#Nguyn Thu Hng#Nguyn Th Hng Lan#V Th Hng L#Bi Thu Linh#Thu#285317## 00694000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020034000490030047000830070074001300220004002042210 01300208008000500221009002600226010000500252011001500257020000800272020000800280 02000060028802000140029400500190030800500160032700500130034303900050035601300070 0361#VV12.01963#VV12.01964#58000#Vi?t#B452D#807#^214#Bi dng hc sinh gii ng vn 9#Dy v hc tt ng vn 9. Luyn thi vo lp 10#S.t., tuyn chn, b.s.: on Th Kim Nhung, T Th Thanh H, Phm Th Nga#T.1#Phn vn hc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a291tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Lp 9#Sch c thm#on Th Kim Nhung#T Th Thanh H#Phm Th Nga#Thu#285318## 00647000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020026000540030031000800070058001110080005001690090 02600174010000500200011001500205015003700220020000700257020000700264020001400271 005001600285005001500301005001700316039000500333013000700338#VV12.01965#VV12.019 66#35000#Vi?t#GI-521E#910.76#^214#Gip em hc tt a l 10#Chng trnh chun v nng cao#Nguyn Minh Tu (ch.b.), V Th Kim Cc, L Th Thanh Tr#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a212tr.^b24cm#Tn tc gi ngoi ba: V Th Thu H# a l#Lp 10#Sch c thm#Nguyn Minh Tu#V Th Thu Cc#L Th Thanh Tr#Thu#2 85319## 00690000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020058000490030025001070070067001320080005001990090 02600204010000500230011001500235020001200250020000800262020001600270020001400286 005001200300005001200312005001900324005002100343039000500364013000700369#VV12.01 967#VV12.01968#42000#Vi?t#M458T#807#^214#100 chuyn bi dng hc sinh gii vn trung hc c s# bi - Dn - Bi vn#L Anh Xun, V Th Dung, Ng Th B ch Hng, Nguyn Th Hng Lan#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a199tr.^b24 cm#Tp lm vn#Bi vn#Trung hc c s#Sch c thm#L Anh Xun#V Th Dung#Ng Th Bch Hng#Nguyn Th Hng Lan#Thu#285320## 00609000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020031000530070044000840220004001280080005001320090 02600137010000500163011001500168020001000183020000900193020001400202005001900216 005000900235005001400244039000500258013000700263015003700270#VV12.01970#VV12.019 71#27000#Vi?t#250H#372.652#^214# hc tt Let's learn English#ng Th Yn Tr ang, Hong H, Nguyn Phng#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a113tr.^b2 4cm#Ting Anh#Tiu hc#Sch c thm#ng Th Yn Trang#Hong H#Nguyn Phng#T hu#285321#Tn tc gi ngoi ba: Nguyn Phng## 00637000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020027000550030066000820070011001480220004001592210 02400163008000500187009002600192010000500218011001500223020000500238020000700243 02000070025002000100025702000070026702000140027400500110028803900050029901300070 0304#VV12.01972#VV12.01973#53000#Vi?t#T455-O#512.0076#^214#Tng n tp kin th c ton#Dng cho cc k thi quc gia, tt nghip THPT, tuyn sinh H - C#Trn B H#T.1#Phn i s - Gii tch#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a320tr.^b24 cm#Ton#n tp#i s#Gii tch#Lp 12#Sch c thm#Trn B H#Thu#285322## 00663000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370050013000420020043000550070013000980080018001110090035001290100 00500164011001500169021020600184020000900390020001000399039000500409013000700414 #VV12.01974#66500#Vi?t#L600T#658.001#^214#Bi Vn Danh#L thuyt qun tr t c in n hin i#Bi Vn Danh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a299tr.^b24cm#Gii thiu lc s cc t tng qun tr. Trng phi l thuyt c in. Trng phi tm l - x hi trong qun tr. Trng phi nh l ng v trng phi tch hp cn i. Cc kho hng qun tr hin i#Qun tr# L thuyt#Thu#285323## 00848000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050025000520020031000770070025001080080018001330090 03500151010000500186011001500191021035400206020000700560020001500567039000500582 013000700587#VV12.01975#VV12.01976#90000#Vi?t#T120T#155.67#^214#Trn Hong Th Dim Ngc#Tm trng ca ngi mi v hu#Trn Hong Th Dim Ngc#^aTp. H Ch M inh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a241tr.^b21cm#Cun sch m t thc trng tm trng ca ngi mi v hu cc kha cnh khc nhau v nhng nguyn n hn su xa dn n tm trng gip ngi c hiu r hn v tm trng ca nhn g ngi mi v hu, pht hin nhng nt c th ca h trong vic thch nghi vi s chuyn i giai on la tui cng nh nhng kh khn m h gp phi trong q u trnh ny#Tm l#Ngi ngh hu#Thu#285324## 01006000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050012000530020033000650030078000980070012001760080 01800188009003500206010000500241011001500246021040300261020001300664020001000677 020000800687020000900695039000500704013000700709#VV12.01977#VV12.01978#45000#Vi ?t#T103L#345.597#^214#V Th Thu#Ti liu n tp mn lut hnh s#Sch dnh cho sinh vin ngnh Kinh t - Lut, Lut Kinh t v Qun tr - Lut#V Th Thu#^aT p, H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a289tr.^b24cm#Trnh by l thuyt v bi tp v Lut hnh s nh: khi nim, cc nguyn tc c bn, cu to v hiu lc ca Lut hnh s. Khi nim v phn loi ti phm. Cu thnh ti phm, khch th v mt khch quan ca ti phm. Ch th v mt ch quan ca ti phm. Cc gia on thc hin ti phm... Gii thiu B lut hnh s ca nc c ng ho x hi ch ngha Vit Nam nm 1999 c sa i, b sung nm 2009#Lut h nh s#L thuyt#Bi tp#Vit Nam#Thu#285325## 00925000000000301000450004100050000018100070000508200040001280800050001600200300 00210290042000510070048000930080018001410090035001590100005001940110015001990150 04900214021025000263020001600513020000900529020000900538005001500547005001400562 005001400576005001000590005001100600039000500611013000700616#Vi?t#KH401H#300#^21 4#Khoa hc x hi thi hi nhp#Social sciences in the era of integration#Trn N gc Thm, Trn Vn on, Liu Xiao-feng...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia T p. H Ch Minh#2011#^a332tr.^b28cm#TTS ghi: i hc Quc gia thnh ph H Ch M inh#Gm nhng bi bo co khoa hc v nhng vn chung ca khoa hc x hi. Nh ng quan h lin ngnh ca khoa hc x hi. Pht trin khoa hc x hi thi hi nhp. Hin i ho khoa hc x hi. Nng cao cht lng o to v nghin cu kh oa hc x hi#Khoa hc x hi#Hi nhp#Hi tho#Trn Ngc Thm#Trn Vn on#Liu Xiao-feng#H S Qu#Ng Vn L#Thu#285326## 00468000000000217000450002600110000004100050001108200090001680800050002500200290 00300070050000590080005001090090018001140100005001320110014001370200018001510200 00900169020001300178005004700191039000500238013000700243#VV12.01969#Vi?t#895.922 3#^214#Hong t b v b mt t sa#Trung tm Dinh dng FrislandCapina Vit Nam b.s.#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a19tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#Trung tm Dinh dng FrieslandCampina Vit Nam#Thu#285327## 01115000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820011000528080005000630020073000680290044001410070045001850080 01800230009001100248010000500259011001500264012001800279021032000297020001000617 02000100062702000090063702000110064600500110065700500160066800500150068400500160 0699005002600715039000500741013000700746#VV12.01979#VV12.01980#VV12.01981#130000 #Vi?t#B116C#320.109597#^214#Bng chng lch s v c s php l: Hong Sa, Tr ng Sa l ca Vit Nam#Paracel & spratly islands belong to Vietnam#Nguyn Nh, Ng uyn nh u, Trn Don Trang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a359tr.^b23cm# Bin o Vit Nam#Gii thiu nhng bng chng lch s v c s php l chng min h Hong Sa, Trng Sa l ca Vit Nam. Hong Sa, Trng Sa cha tng c ghi nh n trong lch s Trung Quc. Yu sch phi l v ng li b ca Trung Quc tr n bin ng. Trnh by bin nin s kin lin quan n ch quyn Hong Sa, Trn g Sa ca Vit Nam#Ch quyn#Vng bin#Vit Nam#Trung Quc#Nguyn Nh#Nguyn nh u#H Cng Quyt#Trn Don Trang#U ban Bin gii Quc gia#Thu#285328## 00918000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820007000538080005000600050014000650020053000790030012001320070 01400144008001800158009001100176010000500187011001500192021029700207020001700504 020000800521020000800529020001000537020004500547039000500592013000700597#VV12.01 982#VV12.01983#VV12.01984#125000#Vi?t#TR312C#780.92#^214#Bi Vnh Phc#Trnh C ng Sn - Ngn ng v nhng m nh ngh thut#Chuyn lun#Bi Vnh Phc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a323tr.^b24cm#Nghin cu v ca t trong m nhc ca Tr nh Cng Sn hiu v Trnh Cng Sn v tc phm ca ng. Trnh by nhng m nh ngh thut ca nh ph bnh Bi Vnh Phc v cuc i, v ngh thut v v Tr nh Cng Sn ng thi cng l nhng m nh chung ca nhng ngi yu mn m nh c Trnh Cng Sn#Ph bnh m nhc#Nhc s#Tiu s#S nghip#Trnh Cng Sn, nhc s, 1939-2001, Vit Nam#Thu#285329## 00582000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020039000640070034001030080018001370090 01100155010000500166011001500171015004100186020001700227020000300244020001200247 006001300259039000500272013000700277019000800284#VV12.01985#VV12.01986#66000#Vi ?t#B551S#813#^214#Capote, Truman#Ba sng Tiffany's v ba truyn khc#Truman C apote ; Phm Hi Anh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a167tr.^b23cm#Tn s ch ngoi ba: Ba sng Tiffany's#Vn hc hin i#M#Truyn ngn#Phm Hi Anh #Thu#285330#Dch M## 00657000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020023000680070017000910220004001082210 02200112008001800134009001100152010000500163011001500168021012400183020001400307 020001700321039000500338013000700343005001700350#VV12.01987#VV12.01988#44000#Vi ?t#N104K#616.6#^214#Nguyn Thnh Nh#Nam khoa cho mi ngi#Nguyn Thnh Nh#T.1 #"Nh my" ca n ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a216tr.^b20cm#Gii thi u i cng v nam khoa. Trnh by kin thc v b phn sinh dc nam v chc n ng sinh l ca b phn sinh dc nam#Bnh nam gii#C quan sinh dc#Thu#285331#N guyn Thnh Nh## 00834000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020023000680070017000910220004001082210 03500112008001800147009001100165010000500176011001500181021024600196020001400442 020000900456039000500465020001700470020000900487013000700496005001700503#VV12.01 990#VV12.01989#54000#Vi?t#N104K#616.6#^214#Nguyn Thnh Nh#Nam khoa cho mi ng i#Nguyn Thnh Nh#T.2#Tnh dc nam - Rc ri "tinh binh"#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2012#^a275tr.^b20cm#Trnh by nhng vn lin quan n tnh dc v si nh sn nam gii nh: ri lon tnh dc, ri lon cng, tiu ng v sinh l, tr liu ri lon cng, him mun v v sinh nam, tinh dch , iu tr v si nh do chng khng c tinh trng...#Bnh nam gii#Tnh dc#Thu#C quan sinh dc# Sinh sn#285332#Nguyn Thnh Nh## 00734000000000289000450002600110000002600110001102000140002202000170003601400070 00530410005000601810006000650820006000718080005000770050017000820020023000990070 01700122022000400139221002600143008001800169009001100187010000500198011001500203 021019700218039000500415013000700420005001700427#VV12.01991#VV12.01992#Bnh nam gii#C quan sinh dc#54000#Vi?t#N104K#616.6#^214#Nguyn Thnh Nh#Nam khoa cho mi ngi#Nguyn Thnh Nh#T.3#Nhng ni lo "bt thng"#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tr#2012#^a279tr.^b20cm#Trnh by nhng kin thc v cp cu nam khoa, gii t nh, nam khoa tr em. Ngi cao tui v bnh nam khoa. Ung th b phn sinh dc nam. Vim nhim ng sinh dc nam. Mt s vn nam khoa khc#Thu#285333#Nguy n Thnh Nh## 00549000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050011000490020014000600290007000740070041000810080 01800122009001100140010000500151011001500156020001700171020000300188020001200191 005001400203006001000217039000500227013000700232019000800239#VV12.01993#VV12.019 94#98000#Vi?t#557L#813#^214#Cast, P.C.#c la chn#Chosen#P.C. Cast, Kristin Cast ; Tnh Thu dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a362tr.^b20cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Cast, Kristin#Tnh Thu#Thu#285334#Dch M## 00695000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820013000408080005000530050015000580020024000730030010000970070015001070080 01800122009001100140010000500151011001500156021019800171020001700369020000900386 020001000395039000500405013000700410#VV12.01995#VV12.01996#46000#Vi?t#T450Q#895 .92283408#^214#Lu nh Triu#T quc khng c ni xa#Truyn k#Lu nh Triu#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a194tr.^b21cm#Gm nhng truyn k ca nh bo Lu nh Triu vit v nhng vng t, con ngi v nhng khonh khc m tc gi ti trn t quc Vit Nam nh: Trng Sa, H Giang, Tr C, Cn o, Tn Tr o...#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k#Thu#285335## 00484000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050013000560020020000690070013000890080018001020090 01100120010000500131011001500136012001700151020001700168020000900185020001200194 039000500206013000700211#VV12.01997#VV12.01998#39000#Vi?t#C521-O#895.92234#^214 #Phng Trinh#Cupid i, ng khc#Phng Trinh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011 #^a162tr.^b20cm#T sch Tui tr#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#2853 36## 00521000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050013000560020017000690030008000860070013000940080 01800107009001100125010000500136011001500141015004100156020001700197020000900214 020000800223039000500231013000700236#VV12.01999#VV12.02000#53000#Vi?t#TR103T#89 5.92284#^214#Phin Nghim#Tri tim son tr#Tp bt#Phin Nghim#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2012#^a177tr.^b20cm#Tn tht ca tc gi: Nguyn Thu Phng#Vn h c hin i#Vit Nam#Tp vn#Thu#285337## 00564000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820006000428080005000480050012000530020021000650030016000860070039001020080 01800141009001100159010000500170011001500175020001700190020000900207020001200216 006002000228039000500248013000700253019001400260#VV12.02001#VV12.02002#100000#V i?t#KH300H#895.7#^214#Lee Hyoseok#Khi hoa kiu mch n#Tp truyn ngn#Lee Hyose ok ; Hunh Hoa Thu Tin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a459tr.^b20cm#V n hc hin i#Hn Quc#Truyn ngn#Hunh Hoa Thu Tin#Thu#285338#Dch Hn Qu c## 00660000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050011000500020017000610290021000780070031000990220 00400130221007100134008001800205009001100223010000500234011001500239020001700254 02000040027102000120027500600140028703900050030101300070030601900090031300500120 0322#VV12.02003#VV12.02004#108000#Vi?t#H125D#823#^214#Kerr, P.B.#Hu du thn n#Children of the lamp#P.B. Kerr ; Trng Vn H dch#T.4#Ngy ti sinh nhng c hin binh t nung = The day of the djinn wariors#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2 011#^a530tr.^b20cm#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#Trng Vn H#Thu#285339#D ch Anh#Kerr, P. B.## 00472000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020014000670030012000810070013000930080 01800106009001100124010000500135011001500140020001800155020000900173020001200182 039000500194013000700199#VV12.02005#VV12.02006#50000#Vi?t#V400S#895.9223#^214#M a Vn Khng#V s ln i#Tiu thuyt#Ma Vn Khng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2012#^a230tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tiu thuyt#Thu#285340## 01034000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020016000550070056000710220004001272210017001310080 01800148009001100166010000500177011001500182015006400197020001700261020001300278 00500180029100500170030900500160032600500220034200500210036403900050038501300070 0390021029900397#VV12.02008#VV12.02007#53000#Vi?t#S455C#646.70835#^214#Sng c gi tr#Nguyn Thnh Nhn, Nguyn Hong Sn, Lng Dng Nhn...#T.1#Hy sng mn h m#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a165tr.^b20cm#TTS ghi: Trung tm o t o ti nng tr chu Thi Bnh Dng#Thanh thiu nin#K nng sng#Nguyn Thnh Nhn#Nguyn Hong Sn#Lng Dng Nhn#Nguyn Hong Minh Tn#Nguyn Th Diu Hn h#Thu#285341#a ra nhng cu chuyn gip cc bn thanh thiu nin rn luyn k nng thc hnh x hi tr thnh mt con ngi vng vng t bn trong, hp d n bn ngoi, bit cch sng, sinh tn trong x hi hin i, bit cch lm cho mnh c ch - sng mt cch c gi tr cho bn thn, gia nh v x hi## 00501000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050014000550020016000690030012000850070014000970080 01800111009001100129010000500140011001500145020001700160020000900177020001200186 005001300198039000500211013000700216#VV12.02009#VV12.02010#35000#Vi?t#G110N#895 .92234#^214#V Diu Thanh#Gt nc mt i#Truyn ngn#V Diu Thanh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a169tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#L T ng Quan#Thu#285342## 00526000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050015000500020016000650030012000810070031000930080 01800124009001100142010000500153011001500158020001800173020000300191020001200194 006001000206039000500216013000700221019000800228#VV12.02011#VV12.02012#70000#Vi ?t#NG558B#813#^214#Stead, Rebecca#Ngi bn b n#Tiu thuyt#Rebecca Stead ; Th in Kim dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a251tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi# M#Tiu thuyt#Thin Kim#KVn#285343#Dch M## 00485000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050015000560020022000710030012000930070015001050080 01800120009001100138010000500149011001500154020001700169020000900186020001200195 039000500207013000700212#VV12.02013#VV12.02014#31000#Vi?t#NH556T#895.92234#^214 #Nguyn Ngc K#Nhng tm hn du yu#Truyn ngn#Nguyn Ngc K#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2012#^a153tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn#285 344## 00566000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500050014000550020017000690030010000860070014000960080 01800110009001100128010000500139011001500144021008200159020000900241020001600250 020001000266039000500276013000700281#VV12.02015#VV12.02016#50000#Vi?t#GI-106H#3 64.106#^214#V Quang Hng#Giang h Si Gn#Truyn k#V Quang Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a173tr.^b20cm#Vit v nhng ti phm c t chc, ti phm nguy him b bt giam gi ti Si Gn#Ti phm#Tp. H Ch Minh#Truyn k#KVn#28 5345## 00598000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070033000740220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146020001700161020001100178020001300189005001400202 006001200216039000500228019001600233012004000249013000700289#VV12.02017#17000#V i?t#V400T#895.1#^214#V thn phng hong#Truyn tranh#Wan Yat Leung ; Tuyt Nhu ng dch#T.26#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a131tr.^b20cm#Vn hc hin i#T rung Quc#Truyn tranh#Wan Yat Leung#Tuyt Nhung#KVn#Dch Trung Quc#Truyn tra nh dnh cho tui trng thnh#285346## 00598000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070033000740220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146020001700161020001100178020001300189005001400202 006001200216039000500228019001600233012004000249013000700289#VV12.02018#17000#V i?t#V400T#895.1#^214#V thn phng hong#Truyn tranh#Wan Yat Leung ; Tuyt Nhu ng dch#T.27#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a131tr.^b20cm#Vn hc hin i#T rung Quc#Truyn tranh#Wan Yat Leung#Tuyt Nhung#KVn#Dch Trung Quc#Truyn tra nh dnh cho tui trng thnh#285347## 00598000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070033000740220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146020001700161020001100178020001300189005001400202 006001200216039000500228019001600233012004000249013000700289#VV12.02019#17000#V i?t#V400T#895.1#^214#V thn phng hong#Truyn tranh#Wan Yat Leung ; Tuyt Nhu ng dch#T.28#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a131tr.^b20cm#Vn hc hin i#T rung Quc#Truyn tranh#Wan Yat Leung#Tuyt Nhung#KVn#Dch Trung Quc#Truyn tra nh dnh cho tui trng thnh#285348## 00678000000000325000450002600110000001100150001101200400002602000170006602000110 00830200013000940390005001070050016001120410005001280190016001330050015001491810 00600164082000600170808000500176014000700181002002000188003001300208007004900221 02200050027022100260027500600100030100800180031100900110032901000050034001300070 0345#VV12.02020#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc h in i#Trung Quc#Truyn tranh#KVn#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu P hc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lan g, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.91#Quyt chin Kim Loan in#Trn Vnh#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#285349## 00671000000000325000450002600110000001100150001101200400002602000170006602000110 00830200013000940390005001070050016001120410005001280190016001330050015001491810 00600164082000600170808000500176014000700181002002000188003001300208007004900221 02200050027022100190027500600100029400800180030400900110032201000050033301300070 0338#VV12.02021#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc h in i#Trung Quc#Truyn tranh#KVn#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu P hc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lan g, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.92#Phong li bng ho#Trn Vnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#285350## 00617000000000301000450002600110000001400070001104100050001803900050002318100060 00280820010000348080005000440020028000490070067000770220005001442210023001490080 01800172009001100190010000500201011001400206020001800220020000900238020001100247 005001500258005001100273005001600284020000800300013000700308#VV12.02022#21500#V i?t#KVn#L302S#959.70271#^214#Lch s Vit Nam bng tranh#B.s.: Trn Bch ng ( ch.b.), L Vn Nm ; Ho s: Nguyn Huy Khi#T.49#Cha Tin Nguyn Hong#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a79tr.^b20cm#Lch s trung i#Vit Nam#Sch tranh#T rn Bch ng#L Vn Nm#Nguyn Huy Khi#Nh Mc#285351## 00598000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070034000810220005001150050017001200060 01000137008001800147009001100165010000500176011001500181012003500196019001400231 020001700245020000900262020001300271039000500284013000700289#VN12.00616#13000#V i?t#B314A#895.7#^214#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; Thanh Mai dch#T.60#Choe Byeong Yeol#Thanh Mai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 1#^a158tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#KVn#285352## 00641000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002903900050 00341810006000390820010000458080005000550020028000600070067000880220005001552210 02200160008001800182009001100200010000500211011001400216020001800230020000900248 020001100257005001500268005001100283005001600294020001000310013000700320#VV12.02 023#VV12.02024#20000#Vi?t#KVn#L302S#959.70272#^214#Lch s Vit Nam bng tranh #B.s.: Trn Bch ng (ch.b.), L Vn Nm ; Ho s: Nguyn Huy Khi#T.50#Cha S i, cha Thng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a91tr.^b20cm#Lch s trung i #Vit Nam#Sch tranh#Trn Bch ng#L Vn Nm#Nguyn Huy Khi#Nh Trnh#285353# # 00619000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560050022000610020008000830030012000910290 01700103007004800120008001800168009001100186010000500197011001500202020001700217 02000050023402000120023903900050025101900100025600500120026600600080027801300070 0286#VV12.02025#VV12.02027#VV12.02026#165000#Vi?t#C551M#843#^214#Kerdellant, Ch ristine#Ca mt#Tiu thuyt#La porte drpbe#Christine Kerdellant, Eric Meyer ; Qu Sn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a463tr.^b23cm#Vn hc hin i#P hp#Tiu thuyt#KVn#Dch Php#Meyer, Eric#Qu Sn#285354## 00927000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050015000490020073000640070056001370080005001930090018001980100 00500216011001400221021026600235020000900501020001800510020001700528020000900545 020000900554020001300563005001500576005001000591039000500601013000700606#VV12.02 029#VV12.02028#Vi?t#H428#361.609597#^214#Chu Tun Thanh#Hi - p chnh sch x hi hin nay vng dn tc thiu s v min ni#B.s.: Chu Tun Thanh (ch.b.), Phm Tun Mnh, Thanh Vn#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a51tr.^b20cm#Tp hp mt s chnh sch x hi gii thiu cho ng bo dn tc thiu s di hnh thc hi p v chnh sch h tr nh canh, nh c, y t, pht trin vn ho v nng c ao hiu bit php lut, chnh sch i vi ngi c uy tn trong ng bo dn t c thiu s...#Nh nc#Chnh sch x hi#Dn tc thiu s#Min ni#Vit Nam#Sch hi p#Phm Tun Mnh#Thanh Vn#KVn#285355## 00866000000000361000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820013000448080005000570050014000620020057000760070014001330220004001472210 04400151008000500195009002600200010000500226011001500231015004100246021011200287 02000170039902000100041602000120042602000090043802000140044702000080046103900050 0469013000700474020000900481005001400490#VV12.02036#VV12.02037#VV12.02038#Vi?t#H 110Q#398.80959716#^214#Ma Ngc Hng#Ht quan lng trong m ci ca ngi Ty Khao H Giang#Ma Ngc Hng#T.2#Ht quan lng ca ngi Ty Khao V Xuyn#^aH. #^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a330tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian V it Nam#Gm ni dung cc bi ht quan lng ca ngi Ty Khao V Xuyn, H Gia ng c su tm v dch sang ting Vit#Vn ho dn gian#Phong tc#Dn tc Ty#V Xuyn#Ht quan lng#Bi ht#KVn#285356#H Giang#Ma Ngc Hng## 00643000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020027000550030066000820070011001480220004001592210 02700163008000500190009002600195010000500221011001500226020000500241020000700246 02000090025302000110026202000070027302000140028000500110029403900050030501300070 0310#VV12.02039#VV12.02040#50000#Vi?t#T455-O#516.0076#^214#Tng n tp kin th c ton#Dng cho cc k thi quc gia, tt nghip THPT, tuyn sinh H - C#Trn B H#T.2#Phn hnh hc - lng gic#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a295tr.^ b24cm#Ton#n tp#Hnh hc#Lng gic#Lp 12#Sch c thm#Trn B H#KVn#28535 7## 00692000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020052000540030169001060070022002750080005002970090 02600302010000500328011001500333020000900348020000800357020001400365005001600379 039000500395020000700400013000700407#VV12.02041#VV12.02042#55500#Vi?t#H561D#516 .0076#^214#Hng dn gii nhanh cc dng bi tp ton hnh hc#Bin son theo n i dung v hng ra thi mi ca B GD & T. Dnh cho HS lp 12 n tp & nng c ao k nng lm bi. Chun b cho cc k thi TN THPT, tuyn sinh H - C#Nguyn V n Dng ch.b.#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a335tr.^b24cm#Hnh hc#Bi t p#Sch c thm#Nguyn Vn Dng#KVn#Lp 12#285358## 00667000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020065000490030128001140070015002420080005002570090 02600262010000500288011001500293020000500308020002000313020001400333005001500347 039000500362020001500367013000700382#VV12.02043#VV12.02044#50000#Vi?t#C101D#510 #^214#Cc dng ton trong nhng k thi tuyn sinh vo i hc hin nay#Dnh cho HS lp 11, 12 chng trnh c bn - phn ban v nng cao. Nng cao k nng gii ton, chun b cho cc k thi quc gia#Nguyn Vn Nho#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a303tr.^b24cm#Ton#Ph thng trung hc#Sch c thm#Nguyn Vn Nho#K Vn#Sch luyn thi#285359## 00507000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020026000380030087000640070007001510080005001580090026001630100 00500189011001500194020000500209020000600214020001400220005000700234039000500241 013000700246#VV12.02045#46000#Vi?t#C101D#510#^214#Cc dng ton in hnh 7#Ph p nhn v php chia a thc. Phn thc i s. T gic. a gic - din tch a g ic#L c#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a278tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Sch c thm#L c#KVn#285360## 00614000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020037000430030131000800070007002110220004002180080005002220090 02600227010000500253011001500258020001500273020000700288020000800295020001400303 005000700317039000500324013000700329#VV12.02046#47000#Vi?t#C101D#515.0076#^214# Cc dng ton in hnh gii tch 11#Bin son theo chng trnh phn ban mi. R n k nng gii ton. n tp v chun b cho cc k thi quc gia... do B GD&T t chc#L c#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a284tr.^b24cm#Ton gii tch#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#L c#KVn#285361## 00633000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020087000540070032001410220004001730080005001770090 02600182010000500208011001500213020000900228020001000237020002000247020000700267 020001400274005001800288005001300306039000500319013000700324#VV12.02047#VV12.020 48#52000#Vi?t#TR431T#576.076#^214#Trng tm kin thc phng php lm bi mn s inh hc theo cu trc thi ca B GD&T#Nguyn Th Phng, Mai Th Tnh#T.1#^a H.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a290tr.^b24cm#Sinh hc#Di truyn#Ph thng tr ung hc#n tp#Sch c thm#Nguyn Th Phng#Mai Th Tnh#KVn#285362## 00589000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020087000550070020001420080005001620090026001670100 00500193011001500198020001000213020000700223020001400230005002000244039000500264 020002000269020001500289013000700304#VV12.02049#VV12.02050#35000#Vi?t#TR431T#42 8.0076#^214#Trng tm kin thc phng php gii mn ting Anh theo cu trc thi ca B GD & T#Phm Th Hng Nhung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a208 tr.^b24cm#Ting Anh# thi#Sch c thm#Phm Th Hng Nhung#KVn#Ph thng trun g hc#Sch luyn thi#285363## 00588000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020038000430030109000810070017001900080005002070090026002120100 00500238011001500243020000700258020000600265020000800271020001400279005001700293 039000500310013000700315#VV12.02051#37000#Vi?t#B452D#512.0076#^214#Bi dng h c sinh gii ton i s 8#Kin thc trng tm v phng php gii. Nng cao k n ng tnh ton. Cc dng bi tp t c bn n nng cao#Trn Th Vn Anh#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2011#^a221tr.^b24cm#i s#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Tr n Th Vn Anh#KVn#285364## 00540000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020039000490030053000880070013001410220004001540080 00500158009002600163010000500189011001500194020000700209020000700216020001400223 005001300237039000500250013000700255#VV12.02053#VV12.02052#36000#Vi?t#B452D#512 #^214#Bi dng hc sinh gii ton i s 10#Bin son theo chng trnh c bn & nng cao mi...#L Honh Ph#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a215tr.^ b24cm#i s#Lp 10#Sch c thm#L Honh Ph#KVn#285365## 00543000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020049000440030023000930070017001160080005001330090026001380100 00500164011001500169020001100184020000700195020000800202020001400210005001700224 039000500241020001200246013000700258#VV12.02054#38000#Vi?t#PH121D#547.0076#^214 #Phn dng v phng php gii bi tp ho hc 11#T lun v trc nghim#Cao Th Thin An#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a260tr.^b24cm#Ho hu c#Lp 11#B i tp#Sch c thm#Cao Th Thin An#KVn#Trc nghim#285366## 00563000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020057000430030078001000070010001780080005001880090026001930100 00500219011001500224020000700239020000700246020000800253020001400261005001000275 039000500285013000700290#VV12.02055#43500#Vi?t#PH121L#537.076#^214#Phn loi v phng php gii cc dng bi tp vt l 11#Bin son theo chng trnh SGK mi . Dnh cho hc sinh ban KHTN v ban c bn#Trn Ngc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a282tr.^b24cm#Vt l#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#Trn Ngc#KVn#28536 7## 00594000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020043000440030092000870070023001790080005002020090026002070100 00500233011001500238020001100253020000700264020000800271020001400279005002300293 039000500316013000700321#VV12.02056#42000#Vi?t#PH561P#547.0076#^214#Phng php gii bi tp ho hc hu c 12#Bin son theo chng trnh v SGK c bn - nng cao. Rn k nng gii bi tp v luyn thi#Nguyn Khoa Th Phng#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2011#^a255tr.^b24cm#Ho hu c#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Ng uyn Khoa Th Phng#KVn#285368## 00950000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820004000458080005000490020023000540030072000770070047001490080005001960090 02600201010000500227011001500232020000800247020001500255020000800270020001100278 005001800289039000500307005002000312021028800332020000900620013000700629#VV12.02 030#VV12.02031#VV12.02032#Vi?t#QU105L#306#^214#Qun l di sn vn ho#Gio trnh dng cho sinh vin cao ng v i hc ngnh qun l vn ho#Nguyn Th Kim Loa n (ch.b.), Nguyn Trng Tn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a362tr.^b21cm# Vn ho#Di sn vn ho#Qun l#Gio trnh#Nguyn Trng Tn#KVn#Nguyn Th Kim Loan#Trnh by mt s vn lin quan n l lun di sn vn ho; vai tr ca d i sn vn ho trong pht trin x hi. Gii thiu mt cch h thng v qun l n h nc v di sn vn ho, cc k nng nghip v qun l di sn vn ho, k nng khai thc cc gi tr ca di sn vn ho dn tc...#Vit Nam#285369## 00535000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020024000340030008000580070019000660080005000850090026000900100005001160110 01700121020000500138020000900143020000900152020000900161020001400170005001400184 039000500198013000700203015004700210#VV12.02033#Vi?t#V302S#372.21#^214#Vietnam s oroban academy#Level 1#Yen Chiu Jung b.s.#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a 44tr.^b21x30cm#Ton#Bn tnh#Mu gio#Tiu hc#Sch c thm#Yen Chiu Jung#KVn# 285370#TTS ghi: Sorpban education centre (Singapore)## 00536000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020024000340030009000580070019000670080005000860090026000910100005001170110 01700122020000500139020000900144020000900153020000900162020001400171005001400185 039000500199015004700204013000700251#VV12.02034#Vi?t#V302S#372.21#^214#Vietnam s oroban academy#Level 1A#Yen Chiu Jung b.s.#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^ a44tr.^b21x30cm#Ton#Bn tnh#Mu gio#Tiu hc#Sch c thm#Yen Chiu Jung#KVn #TTS ghi: Sorpban education centre (Singapore)#285371## 00535000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020024000340030008000580070019000660080005000850090026000900100005001160110 01700121020000500138020000900143020000900152020000900161020001400170005001400184 039000500198015004700203013000700250#VV12.02035#Vi?t#V302S#372.21#^214#Vietnam s oroban academy#Level 2#Yen Chiu Jung b.s.#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a 44tr.^b21x30cm#Ton#Bn tnh#Mu gio#Tiu hc#Sch c thm#Yen Chiu Jung#KVn# TTS ghi: Sorpban education centre (Singapore)#285372## 00626000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020040000420070037000820080016001190090052001350100005001870110 01500192020000800207006001200215039000500227021011200232020001200344013000700356 020000900363#VV12.02097#VV12.02096#Vi?t#L462R#170#^214#Li rn o c trong sc h c ngi Dao#Tn Kim Phu s.t, phin m, bin dch#^aH. ; Lai Chu#^aVn ho d n tc ; Hi Vn hc ngh thut Lai Chu#2011#^a189tr.^b21cm#o c#Tn Kim Phu# vanh#Su tm nhng ba sch c ca ngi Dao vi nhng cu chuyn mang tnh gio dc, rn dy o c ca dn tc ny#Dn tc Dao#285373#Gio dc## 00450000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020013000540030004000670070014000710080005000850090 01800090010000500108011001500113020001700128020000900145020000400154039000500158 005001400163013000700177#VV12.02057#VV12.02058#65000#Vi?t#M305K#895.9221#^214#M in k nim#Th#inh B Trng#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a187tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#vanh#inh B Trng#285374## 00629000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020039000510070039000900080005001290090018001340100005001520110 01500157020001700172020000900189020000400198005001300202005001000215005001100225 005000900236005000700245039000500252013000700257015006300264#VV12.02059#VV12.020 60#Vi?t#TH460D#895.9221408#^214#Th dn tc v min ni u th k XXI#Hong Vn An, Vng Anh, Jalau Ank...#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a607tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hong Vn An#Vng Anh#Jalau Ank#Triu n#Mai Ba#vanh#28 5375#TTS ghi: Hi Vn hc Ngh thut cc dn tc thiu s Vit Nam## 00729000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020028000500070052000780220004001300080005001340090 01100139010000500150011001500155021021600170020001000386020001000396005001700406 039000500423005001600428013000700444#VV12.02061#VV12.02062#25000#Vi?t#TR527P#34 0#^214#Truyn php lut xa v nay#Tuyn chn, b.s.: Nguyn Trung Tn, Trn Minh Trang#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a195tr.^b21cm#Tp hp nhng cu chuyn php lu t chn lc trong v ngoi nc t thi c i cho n ngy nay v nhng tm g ng tun th php lut mu mc v nhng hnh vi vi phm php lut c pht h in, x l nghim minh#Php lut#Truyn k#Nguyn Trung Tn#Vanh#Trn Minh Trang #285376## 00681000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380140007000430020028000500070033000780220004001110080005001150090 01100120010000500131011001500136021021600151020001000367020001000377039000500387 005001600392013000700408#VV12.02063#VV12.02064#Vi?t#TR527P#340#^214#25000#Truy n php lut xa v nay#Trn Minh Trang tuyn chn, b.s.#T.3#^aH.#^aGio dc#2011 #^a195tr.^b21cm#Tp hp nhng cu chuyn php lut chn lc trong v ngoi n c t thi c i cho n ngy nay v nhng tm gng tun th php lut mu mc v nhng hnh vi vi phm php lut c pht hin, x l nghim minh#Php lu t#Truyn k#Vanh#Trn Minh Trang#285377## 00681000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380140007000430020028000500070033000780220004001110080005001150090 01100120010000500131011001500136021021600151020001000367020001000377039000500387 005001600392013000700408#VV12.02066#VV12.02067#Vi?t#TR527P#340#^214#26000#Truy n php lut xa v nay#Trn Minh Trang tuyn chn, b.s.#T.4#^aH.#^aGio dc#2011 #^a199tr.^b21cm#Tp hp nhng cu chuyn php lut chn lc trong v ngoi n c t thi c i cho n ngy nay v nhng tm gng tun th php lut mu mc v nhng hnh vi vi phm php lut c pht hin, x l nghim minh#Php lu t#Truyn k#Vanh#Trn Minh Trang#285378## 00747000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020026000500070049000760220009001252210017001340290 01800151008000500169009001100174010000500185011001500190021012800205020000900333 02000080034202000170035003900050036700500150037202000120038700500150039901300070 0414#VV12.02068#VV12.02069#26000#Vi?t#TR527#173#^214#Truyn o c xa v nay #Tuyn chn, b.s.: V Th Lan Anh, Trn Vn Thng#T.6, Q.1#Quan h gia nh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a191tr.^b21cm#Gm nhng cu chuyn vit v m i quan h tnh cm gia nh gia v v chng, gia cha m v con t thi c i cho n ngy nay#Gio dc#o c#Quan h gia nh#Vanh#V Th Lan Anh#Truyn n gn#Trn Vn Thng#285379## 00825000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020026000500070077000760220009001532210017001620290 01800179008000500197009001100202010000500213011001500218021012800233020000900361 02000080037002000170037803900050039500500150040002000120041500500130042700500120 0440005001600452013000700468#VV12.02070#VV12.02071#28000#Vi?t#TR527#173#^214#T ruyn o c xa v nay#Tuyn chn, b.s.: Nguyn Vn Lu, Bi Ngc Sn, Cao Dng, Nguyn t Phong#T.6, Q.2#Quan h gia nh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2011#^a211tr.^b21cm#Gm nhng cu chuyn vit v mi quan h tnh cm gia nh gia v v chng, gia cha m v con t thi c i cho n ngy nay#Gio dc# o c#Quan h gia nh#Vanh#Nguyn Vn Lu#Truyn ngn#Bi Ngc Sn# Cao Dng #Nguyn t Phong#285380## 00616000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050010000500020053000600070010001130080005001230090 01100128010000500139011001500144021012900159020001000288020000900298020000800307 020001100315039000500326013000700331#VV12.02072#VV12.02073#64000#Vi?t#QU603L#95 1#^214#Trn Sng#Quyn lc v vinh nhc quan trng Trung Hoa thi c#Trn Sng# ^aH.#^aGio dc#2011#^a319tr.^b21cm#Gm 100 cu chuyn v quyn lc chn quan trng vi nhng mu lc tranh ginh quyn lc, nm quyn lc, cng c quyn l c...#Quyn lc#Quan li#Lch s#Trung Quc#Vanh#285381## 00931000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410020047000460030127000930070050002200080005002700090011002750100 00500286011001500291021018500306020002000491005001200511005001400523039000500537 020000800542005001900550005001700569005001500586013000700601020000900608#VV12.02 074#VV12.02075#Vi?t#GI-108V#371.1#^214#Gio vin ch nhim lp - Nhng k c kh phai#Tuyn tp nhng tc phm c gii Cuc thi vit Nhng k nim su sc v gio vin ch nhim lp v cng tc ch nhim lp...# Vn Dinh, Trn Th Hot, Nguyn Th Hi Yn...#^aH.#^aGio dc#2011#^a176tr.^b21cm#Tp hp nhng bi vi t v gio vin ch nhim t gii trong cuc thi vit "Nhng k nim su sc v gio vin ch nhim v cng tc ch nhim lp" do b Gio dc v o to t c hc#Gio vin ch nhim# Vn Dinh#Trn Th Hot#Vanh#K nim#Nguyn Th Hi Y n#Nguyn Th Khnh# Mc Qu Ho#285382#Bi vit## 00573000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410140007000460020046000530070010000990080005001090090011001140100 00500125011001500130021013400145020000800279039000500287005001000292013000700302 020001000309#VV12.02076#VV12.02077#Vi?t#NH556M#495.17#^214#60000#Nhng mu chuy n th v v vng quc ch Hn#Trn Sng#^aH.#^aGio dc#2011#^a299tr.^b21cm#G m nhng cu chuyn v ch Hn qua ta c th hiu c ngun gc ca ch Hn, cc th ch Hn, sinh hot ngi xa qua ch Hn...#Ch Hn#Vanh#Trn Sng#28538 3#Truyn k## 00706000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020053000520070019001050040018001240080005001420090 01100147010000500158011001500163021014700178020001100325020000900336039000500345 005001900350020000900369020001100378020000800389013000700397#VV12.02079#VV12.020 78#Vi?t#D112H#372.63#^214#28500#Dy hc chnh t tiu hc theo c im phn g ng#Trng Th Thu Vn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a168tr.^b21cm#K hi qut v phng ng v h thng ng m chun. Vn gii php dy hc chnh t theo c im phng ng. Cm nang dy hc chnh t phng ng#Ting Vit#Ti u hc#Vanh#Trng Th Thu Vn#Chnh t#Phng ng#Dy hc#285384## 00922000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020060000460030031001060070087001370040018002240080005002420090 01100247010000500258011001500263021014300278020001600421020000800437020000500445 00500170045000500200046703900050048702000160049202000100050802000140051800500160 0532005001700548013000700565#VV12.02080#VV12.02081#Vi?t#H561D#510.285#^214#Hng dn s dng v gii ton trn my tnh Casio fx-500MS#Dng cho cc lp 6 - 7 - 8 - 9#B.s.: Nguyn Vn Trang (ch.b.), Nguyn Trng Chng, Nguyn Hu Tho, Nguy n Th Thch#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a187tr.^b21cm#Hng dn cc h s dng my tnh Casio FX 500 MS v cch gii cc bi ton trong chng trnh ph thng trung hc bng loi my tnh b ti ny#My tnh b ti#S dng#Ton#N guyn Vn Trang#Nguyn Trng Chng#Vanh#Trung hc c s#Gii ton#Sch c thm #Nguyn Hu Tho#Nguyn Th Thch#285385## 00925000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020062000460030028001080070087001360040018002230080005002410090 01100246010000500257011001500262021014300277020001600420020000800436020000500444 00500170044900500200046603900050048602000200049102000100051102000140052100500160 0535005001700551013000700568#VV12.02082#VV12.02083#Vi?t#H561D#510.285#^214#Hng dn s dng v gii ton trn my tnh Casio fx - 570MS#Dng cho cc lp 10, 11 , 12#B.s.: Nguyn Vn Trang (ch.b.), Nguyn Trng Chng, Nguyn Hu Tho, Nguy n Th Thch#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a127tr.^b21cm#Hng dn cch s dng my tnh Casio FX 570 MS v cch gii cc bi ton trong chng trnh p h thng trung hc bng loi my tnh b ti ny#My tnh b ti#S dng#Ton#Ng uyn Vn Trang#Nguyn Trng Chng#Vanh#Ph thng trung hc#Gii ton#Sch c t hm#Nguyn Hu Tho#Nguyn Th Thch#285386## 00686000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450140007000500020022000570070052000790080005001310090011001360100 00500147011001500152021016100167020001700328020000900345005001700354039000500371 005001600376020000900392013000700401#VV12.02084#VV12.02085#Vi?t#TH550T#895.92263 4#^214#64000#Th tnh thi hoa la#Nguyn Vn Thc ; Phm Th Nh Anh gii thi u, b.s.#^aH.#^aGio dc#2011#^a303tr.^b24cm#Gii thiu nhng bc t tnh ca Li t s Nguyn Vn Thc vi ngi yu ca anh - Phm Th Nh Anh trong nhng nm c hin tranh do chnh c su tm v gii thiu#Vn hc hin i#Th tnh#Phm Th Nh Anh#Vanh#Nguyn Vn Thc#Vit Nam#285387## 00685000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020024000520070036000760040018001120080005001300090 01100135010000500146011001500151021017200166020000900338020000700347020000600354 005001300360005001000373039000500383013000700388#VV12.02086#VV12.02087#40000#Vi ?t#D112T#370.11#^214#Dy tr c tr tin th#S.t., b.s.: Triu Anh Ba, Ngc Linh #Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a116tr.^b24cm#Tp hp nhng cu chuyn nhm khch l s phn u, ch v tr tu ca tr gip tr tng thm kin thc v dng kh vt qua nhng tr ngi v thnh cng trong cuc sng#Gio dc#Tr em# ch#Triu Anh Ba#Ngc Linh#Vanh#285388## 00535000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020032000410070029000730040018001020080005001200090011001250100 00500136011001400141020000900155020000600164020001000170020001100180020001400191 005001200205039000500217013000700222005001600229#VV12.02088#5000#Vi?t#TH552H#58 0.78#^214#Thc hnh th nghim sinh hc 6#L Ngc Lp, Nguyn Vn Tri#Ti bn l n th 9#^aH.#^aGio dc#2011#^a35tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 6#Thc hnh#Th nghim# Sch c thm#L Ngc Lp#Vanh#285389#Nguyn Vn Tri## 00535000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020032000410070029000730040018001020080005001200090011001250100 00500136011001400141020000900155020000600164020001000170020001100180020001400191 005001200205039000500217013000700222005001600229#VV12.02089#5700#Vi?t#TH552H#59 0.78#^214#Thc hnh th nghim sinh hc 7#L Ngc Lp, Nguyn Vn Tri#Ti bn l n th 8#^aH.#^aGio dc#2011#^a35tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 7#Thc hnh#Th nghim# Sch c thm#L Ngc Lp#Vanh#285390#Nguyn Vn Tri## 00537000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020032000430070029000750040018001040080005001220090011001270100 00500138011001400143020000900157020000600166020001000172020001100182020001400193 005001200207039000500219013000700224005001600231#VV12.02090#4500#Vi?t#TH552H#61 2.0078#^214#Thc hnh th nghim sinh hc 8#L Ngc Lp, Nguyn Vn Tri#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2011#^a35tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 8#Thc hnh#Th nghi m#Sch c thm#L Ngc Lp#Vanh#285391#Nguyn Vn Tri## 00492000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020032000430070012000750040018000870080005001050090011001100100 00500121011001400126020000900140020000600149020001000155020001100165020001400176 005001200190039000500202013000700207#VV12.02091#7000#Vi?t#TH552H#576.5078#^214# Thc hnh th nghim sinh hc 9#L Ngc Lp#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#20 11#^a35tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 9#Thc hnh#Th nghim#Sch c thm#L Ngc Lp#V anh#285392## 00493000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200080 00298080005000370020031000420070017000730040018000900080005001080090011001130100 00500124011001400129020000800143020000600151020001000157020001100167020001400178 005001100192039000500203013000700208#VV12.02092#5000#Vi?t#TH552H#546.078#^214#T hc hnh th nghim ho hc 8#T Vn Sn ch.b.#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc #2011#^a22tr.^b24cm#Ho hc#Lp 8#Thc hnh#Th nghim#Sch c thm#T Vn Sn# Vanh#285393## 00493000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200080 00298080005000370020031000420070017000730040018000900080005001080090011001130100 00500124011001400129020000800143020000600151020001000157020001100167020001400178 005001100192039000500203013000700208#VV12.02093#7000#Vi?t#TH552H#546.078#^214#T hc hnh th nghim ho hc 9#T Vn Sn ch.b.#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc #2011#^a33tr.^b24cm#Ho hc#Lp 9#Thc hnh#Th nghim#Sch c thm#T Vn Sn# Vanh#285394## 00491000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200080 00298080005000370020030000420070017000720040018000890080005001070090011001120100 00500123011001400128020000700142020000600149020001000155020001100165020001400176 005001100190039000500201013000700206#VV12.02094#4500#Vi?t#TH552H#530.078#^214#T hc hnh th nghim vt l 8#T Vn Sn ch.b.#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc# 2011#^a18tr.^b24cm#Vt l#Lp 8#Thc hnh#Th nghim#Sch c thm#T Vn Sn#Va nh#285395## 00491000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200080 00298080005000370020030000420070017000720040018000890080005001070090011001120100 00500123011001400128020000700142020000600149020001000155020001100165020001400176 005001100190039000500201013000700206#VV12.02095#8600#Vi?t#TH552H#530.078#^214#T hc hnh th nghim vt l 9#T Vn Sn ch.b.#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc# 2011#^a32tr.^b24cm#Vt l#Lp 9#Thc hnh#Th nghim#Sch c thm#T Vn Sn#Va nh#285396## 00592000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020017000430030013000600290017000730070020000900080005001100090 01100115010000500126011001400131012006000145020001800205020000900223020001300232 020001400245005000900259005001000268039000500278013000700283#VV12.02098#17500#V i?t#D305V#895.9223#^214#Din vin t hon#Truyn tranh#The little actor#V Trung, Minh Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a16tr.^b24cm#B truyn tranh song ng Vit - An h. Tui th ca thin ti#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng# V Trung#Minh Hng#Vanh#285397## 00600000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020020000440030013000640290021000770070020000980080005001180090 01100123010000500134011001400139012006000153020001800213020000900231020001300240 020001400253005000900267005001000276039000500286013000700291#VV12.02099#17500#V i?t#NH100K#895.9223#^214#Nh khoa hc t hon#Truyn tranh#The little scientist#V Trung, Minh Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a16tr.^b24cm#B truyn tranh song ng V it - Anh. Tui th ca thin ti#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch s ong ng#V Trung#Minh Hng#Vanh#285398## 00594000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020015000440030013000590290020000720070020000920080005001120090 01100117010000500128011001400133012006000147020001800207020000900225020001300234 020001400247005000900261005001000270039000500280013000700285#VV12.02100#17500#V i?t#NH101S#895.9223#^214#Nhc s t hon#Truyn tranh#The little musician#V Trun g, Minh Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a16tr.^b24cm#B truyn tranh song ng Vit - Anh. Tui th ca thin ti#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng #V Trung#Minh Hng#Vanh#285399## 00595000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430030013000610290019000740070020000930080005001130090 01100118010000500129011001400134012006000148020001800208020000900226020001300235 020001400248005000900262005001000271039000500281013000700286#VV12.02101#17500#V i?t#561#895.9223#^214#ng i kh khn#Truyn tranh#The musical genius#V Tru ng, Minh Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a16tr.^b24cm#B truyn tranh song ng Vit - Anh. Tui th ca thin ti#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song n g#V Trung#Minh Hng#Vanh#285400## 00593000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430030013000610290017000740070020000910080005001110090 01100116010000500127011001400132012006000146020001800206020000900224020001300233 020001400246005000900260005001000269039000500279013000700284#VV12.02102#17500#V i?t#561#895.9223#^214#ng i kh khn#Truyn tranh#A difficult path#V Trung , Minh Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a16tr.^b24cm#B truyn tranh song ng Vit - A nh. Tui th ca thin ti#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng #V Trung#Minh Hng#Vanh#285401## 00603000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020021000430030013000640290024000770070020001010080005001210090 01100126010000500137011001400142012006000156020001800216020000900234020001300243 020001400256005000900270005001000279039000500289013000700294#VV12.02103#17500#V i?t#H419T#895.9223#^214#Hc trn ging bnh#Truyn tranh#Study in the sick - be d#V Trung, Minh Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a16tr.^b24cm#B truyn tranh song ng Vit - Anh. Tui th ca thin ti#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sc h song ng#V Trung#Minh Hng#Vanh#285402## 00599000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020016000430030013000590290025000720070020000970080005001170090 01100122010000500133011001400138012006000152020001800212020000900230020001300239 020001400252005000900266005001000275039000500285013000700290#VV12.02104#17500#V i?t#C125B#895.9223#^214#Cu b m tranh#Truyn tranh#The painting - lover boy#V Trung, Minh Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a16tr.^b24cm#B truyn tranh song ng Vi t - Anh. Tui th ca thin ti#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch so ng ng#V Trung#Minh Hng#Vanh#285403## 00602000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020015000430030013000580290029000710070020001000080005001200090 01100125010000500136011001400141012006000155020001800215020000900233020001300242 020001400255005000900269005001000278039000500288013000700293#VV12.02105#17500#V i?t#M250H#895.9223#^214#M hc qun n#Truyn tranh#Just sutdy but forget to eat #V Trung, Minh Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a16tr.^b24cm#B truyn tranh song ng Vit - Anh. Tui th ca thin ti#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#V Trung#Minh Hng#Vanh#285404## 00598000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020020000440030013000640290017000770070020000940080005001140090 01100119010000500130011001400135020001800149020001300167005000900180039000700189 005001000196012006000206020000900266020001400275013000700289#VV12.02106#17500#V i?t#NH100L#895.9223#^214#Nh lnh o t hon#Truyn tranh#The little chief#V Tr ung, Minh Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a15tr.^b24cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh #V Trung#T.Dung#Minh Hng#B truyn tranh song ng Vit - Anh. Tui th ca thi n ti#Vit Nam#Sch song ng#285405## 00598000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020021000440030013000650290016000780070020000940080005001140090 01100119010000500130011001400135020001800149020001300167005000900180039000700189 005001000196012006000206020000900266013000700275020001400282#VV12.02065#17500#V i?t#TH551T#895.9223#^214#Tha thy em bit !#Truyn tranh#Sir, I know it!#V Tr ung, Minh Hng#^aH.#^aGio dc#2011#^a16tr.^b24cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh #V Trung#T.Dung#Minh Hng#B truyn tranh song ng Vit - Anh. Tui th ca thi n ti#Vit Nam#285406#Sch song ng## 00566000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020030000410030056000710070047001270080005001740090011001790100 00500190011001400195020001800209020000500227020001400232005001800246039000700264 005002200271013000700293#VV12.02107#8000#Vi?t#TR400C#372.21#^214#Tr chi b l m quen vi ton#Bin son theo chng trnh gio dc mm non 4 - 5 tui#B.s.: Ng uyn Thu Dng, Nguyn Ng Trng Kin#^aH.#^aGio dc#2011#^a32tr.^b24cm#Gio d c mu gio#Ton#Sch mu gio#Nguyn Thu Dng#T.Dung#Nguyn Ng Trng Kin#28 5407## 00566000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020030000410030056000710070047001270080005001740090011001790100 00500190011001400195020001800209020000500227020001400232005001800246039000700264 005002200271013000700293#VV12.02108#8000#Vi?t#TR400C#372.21#^214#Tr chi b l m quen vi ton#Bin son theo chng trnh gio dc mm non 5 - 6 tui#B.s.: Ng uyn Thu Dng, Nguyn Ng Trng Kin#^aH.#^aGio dc#2011#^a32tr.^b24cm#Gio d c mu gio#Ton#Sch mu gio#Nguyn Thu Dng#T.Dung#Nguyn Ng Trng Kin#28 5408## 00557000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020025000410030054000660070044001200080005001640090011001690100 00500180011001400185020001800199020000900217020001400226005002200240039000700262 005001500269013000700284#VV12.02109#8000#Vi?t#TR400C#372.21#^214#Tr chi b t p to hnh#Bin son theo chng trnh gio dc mm non 5-6 tui#B.s.: Nguyn Ng Trng Kin, Phng Duy Tng#^aH.#^aGio dc#2011#^a32tr.^b24cm#Gio dc mu gi o#To hnh#Sch mu gio#Nguyn Ng Trng Kin#T.Dung#Phng Duy Tng#285409## 00587000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020027000410030054000680070047001220080005001690090011001740100 00500185011001400190020001800204020001100222020000800233020001400241005001800255 039000700273005002200280013000700302#VV12.02110#8000#Vi?t#TR400C#372.21#^214#Tr chi b tp t ch ci#Bin son theo chng trnh gio dc mm non 5-6 tui#B .s.: Nguyn Thu Dng, Nguyn Ng Trng Kin#^aH.#^aGio dc#2011#^a31tr.^b24cm #Gio dc mu gio#Tp t ch#Ch ci#Sch mu gio#Nguyn Thu Dng#T.Dung#Ngu yn Ng Trng Kin#285410## 00559000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020025000410030056000660070044001220080005001660090011001710100 00500182011001400187020001800201020000900219020001400228005002200242039000700264 005001500271013000700286#VV12.02111#8000#Vi?t#TR400C#372.21#^214#Tr chi b t p to hnh#Bin son theo chng trnh gio dc mm non 4 - 5 tui#B.s.: Nguyn Ng Trng Kin, Phng Duy Tng#^aH.#^aGio dc#2011#^a32tr.^b24cm#Gio dc mu g io#To hnh#Sch mu gio#Nguyn Ng Trng Kin#T.Dung#Phng Duy Tng#285411## 00639000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020044000400030024000840070054001080080005001620090011001670100 00500178011001400183020001100197020000900208020000900217020001400226005001300240 005001300253039000700266005001500273005001400288005001600302013000700318#VV12.02 112#8000#Vi?t#V460L#372.63#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh tiu hc#Ch K chuyn Bc H#L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Trng Nht...#^aH.# ^aGio dc#2011#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#L Xun ng#Lu c Hnh#T.Dung#L Trng Nht#Nguyn Duy H#Trnh Trng Nam#285412## 00635000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020044000400030020000840070054001040080005001580090011001630100 00500174011001400179020001100193020000900204020000900213020001400222005001300236 005001300249039000700262005001500269005001400284005001600298013000700314#VV12.02 113#8000#Vi?t#V460L#372.63#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh tiu hc#Ch Qu hng em#L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Trng Nht...#^aH.#^aGi o dc#2011#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#L Xun n g#Lu c Hnh#T.Dung#L Trng Nht#Nguyn Duy H#Trnh Trng Nam#285413## 00642000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020044000400030027000840070054001110080005001650090011001700100 00500181011001400186020001100200020000900211020000900220020001400229005001300243 005001300256039000700269005001500276005001400291005001600305013000700321#VV12.02 114#8000#Vi?t#V460L#372.63#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh tiu hc#Ch Nhng iu nn bit#L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Trng Nht...#^a H.#^aGio dc#2011#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#L X un ng#Lu c Hnh#T.Dung#L Trng Nht#Nguyn Duy H#Trnh Trng Nam#285414 ## 00596000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510030096000780070039001740080005002130090 01100218010000500229011001500234020000500249020000600254020001400260005001500274 005001500289039000700304013000700311#VV12.02115#VV12.02116#29000#Vi?t#H561D#372 .7#^214#Hng dn hc nh ton 1#Theo chun kin thc, k nng v hng dn th c hin iu chnh ni dung dy hc mn ton lp 1#Nguyn c Tn (ch.b.), T H Th Dung#^aH.#^aGio dc#2011#^a148tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Sch c thm#Nguyn c Tn#T H Th Dung#T.Dung#285415## 00596000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510030096000780070039001740080005002130090 01100218010000500229011001500234020000500249020000600254020001400260005001500274 005001500289039000700304013000700311#VV12.02117#VV12.02118#29000#Vi?t#H561D#372 .7#^214#Hng dn hc nh ton 2#Theo chun kin thc, k nng v hng dn th c hin iu chnh ni dung dy hc mn ton lp 2#Nguyn c Tn (ch.b.), T H Th Dung#^aH.#^aGio dc#2011#^a176tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Sch c thm#Nguyn c Tn#T H Th Dung#T.Dung#285416## 00596000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510030096000780070039001740080005002130090 01100218010000500229011001500234020000500249020000600254020001400260005001500274 005001500289039000700304013000700311#VV12.02119#VV12.02120#29000#Vi?t#H561D#372 .7#^214#Hng dn hc nh ton 3#Theo chun kin thc, k nng v hng dn th c hin iu chnh ni dung dy hc mn ton lp 3#Nguyn c Tn (ch.b.), T H Th Dung#^aH.#^aGio dc#2011#^a179tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Sch c thm#Nguyn c Tn#T H Th Dung#T.Dung#285417## 00596000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510030096000780070039001740080005002130090 01100218010000500229011001500234020000500249020000600254020001400260005001500274 005001500289039000700304013000700311#VV12.02121#VV12.02122#29000#Vi?t#H561D#372 .7#^214#Hng dn hc nh ton 4#Theo chun kin thc, k nng v hng dn th c hin iu chnh ni dung dy hc mn ton lp 4#Nguyn c Tn (ch.b.), T H Th Dung#^aH.#^aGio dc#2011#^a183tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Sch c thm#Nguyn c Tn#T H Th Dung#T.Dung#285418## 00596000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510030096000780070039001740080005002130090 01100218010000500229011001500234020000500249020000600254020001400260005001500274 005001500289039000700304013000700311#VV12.02123#VV12.02124#29000#Vi?t#H561D#372 .7#^214#Hng dn hc nh ton 5#Theo chun kin thc, k nng v hng dn th c hin iu chnh ni dung dy hc mn ton lp 5#Nguyn c Tn (ch.b.), T H Th Dung#^aH.#^aGio dc#2011#^a180tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Sch c thm#Nguyn c Tn#T H Th Dung#T.Dung#285419## 00581000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510030061000810070030001420080005001720090 01100177010000500188011001400193020000500207020000600212005001500218039000500233 020001400238004001800252005001400270013000700284#VV12.02125#VV12.02126#12000#Vi ?t#M458S#372.7#^214#Mt s dng ton c bn lp 5#Phn s, gi c, nng sut, ch uyn ng, din tch v chu vi#Nguyn c Tn, ng Th Bnh#^aH.#^aGio dc#201 1#^a79tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Nguyn c Tn#KVn#Sch c thm#Ti bn ln th 3# ng Th Bnh#285420## 00651000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020031000540030099000850070035001840080005002190090 01100224010000500235011001400240020000800254020000600262005001400268039000500282 020001400287020001000301020001100311005002000322013000700342#VV12.02127#VV12.021 28#12000#Vi?t#TH552H#546.076#^214#Thc hnh th nghim ho hc 8#Theo chun ki n thc, k nng v hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn ho hc l p 8#ng Vit To, Trn Th Hong Song#^aH.#^aGio dc#2011#^a52tr.^b24cm#Ho h c#Lp 8#ng Vit To#KVn#Sch c thm#Thc hnh#Th nghim#Trn Th Hong So ng#285421## 00651000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020031000540030099000850070035001840080005002190090 01100224010000500235011001400240020000800254020000600262005001400268039000500282 020001400287020001000301020001100311005002000322013000700342#VV12.02130#VV12.021 29#18000#Vi?t#TH552H#546.076#^214#Thc hnh th nghim ho hc 9#Theo chun ki n thc, k nng v hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn ho hc l p 9#ng Vit To, Trn Th Hong Song#^aH.#^aGio dc#2011#^a92tr.^b24cm#Ho h c#Lp 9#ng Vit To#KVn#Sch c thm#Thc hnh#Th nghim#Trn Th Hong So ng#285422## 00591000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020030000540030098000840070012001820080005001940090 01100199010000500210011001400215020000700229020000600236005001200242039000500254 020001400259020001000273020001100283013000700294#VV12.02131#VV12.02132#12000#Vi ?t#TH552H#530.076#^214#Thc hnh th nghim vt l 6#Theo chun kin thc, k n ng v hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn vt l lp 6#L Cao Ph an#^aH.#^aGio dc#2011#^a52tr.^b24cm#Vt l#Lp 6#L Cao Phan#KVn#Sch c th m#Thc hnh#Th nghim#285423## 00591000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020030000540030098000840070012001820080005001940090 01100199010000500210011001400215020000700229020000600236005001200242039000500254 020001400259020001000273020001100283013000700294#VV12.02133#VV12.02134#12000#Vi ?t#TH552H#530.076#^214#Thc hnh th nghim vt l 7#Theo chun kin thc, k n ng v hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn vt l lp 7#L Cao Ph an#^aH.#^aGio dc#2011#^a52tr.^b24cm#Vt l#Lp 7#L Cao Phan#KVn#Sch c th m#Thc hnh#Th nghim#285424## 00590000000000289000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820008000408080005000480020030000530030098000830070012001810080005001930090 01100198010000500209011001400214020000700228020000600235005001200241039000500253 020001400258020001000272020001100282013000700293#VV12.02135#VV12.02136#9000#Vi? t#TH552H#530.076#^214#Thc hnh th nghim vt l 8#Theo chun kin thc, k nn g v hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn vt l lp 8#L Cao Pha n#^aH.#^aGio dc#2011#^a35tr.^b24cm#Vt l#Lp 8#L Cao Phan#KVn#Sch c thm #Thc hnh#Th nghim#285425## 00591000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020030000540030098000840070012001820080005001940090 01100199010000500210011001400215020000700229020000600236005001200242039000500254 020001400259020001000273020001100283013000700294#VV12.02137#VV12.02138#12000#Vi ?t#TH552H#530.076#^214#Thc hnh th nghim vt l 9#Theo chun kin thc, k n ng v hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn vt l lp 9#L Cao Ph an#^aH.#^aGio dc#2011#^a56tr.^b24cm#Vt l#Lp 9#L Cao Phan#KVn#Sch c th m#Thc hnh#Th nghim#285426## 00686000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020052000500070060001020080005001620090011001670100 00500178011001500183020001800198020001900216005001600235039000500251020001400256 00500160027000500150028600400180030102000070031900500120032600500150033801300070 0353#VV12.02139#VV12.02140#30000#Vi?t#PH121T#807#^214#Phn tch - bnh ging t c phm vn hc 10 nng cao#Nguyn Khc Phi (ch.b.), Nguyn Xun c, Nguyn Bch H...#^aH.#^aGio dc#2011#^a187tr.^b24cm#Phn tch vn hc#Bnh ging vn hc# Nguyn Khc Phi#KVn#Sch c thm#Nguyn Xun c#Nguyn Bch H#Ti bn ln th 3#Lp 10#Chu Vn Sn#Nguyn Hu Sn#285427## 00569000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020046000490070050000950080005001450090011001500100 00500161011001500166020000700181020000700188005001400195039000500209020001400214 020001000228005001800238005001600256013000700272#VV12.02141#VV12.02142#37000#Vi ?t#N122C#512#^214#Nng cao v pht trin i s v gii tch 11#Phan Huy Khi, N guyn Ngc Thng, Phan Don Thoi#^aH.#^aGio dc#2011#^a247tr.^b24cm#i s#Lp 11#Phan Huy Khi#KVn#Sch c thm#Gii tch#Nguyn Ngc Thng#Phan Don Thoi #285428## 00442000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020035000490070013000840080005000970090011001020100 00500113011001500118020000900133020000700142005001300149039000500162020001400167 013000700181#VV12.02143#VV12.02144#34500#Vi?t#N122C#516#^214#Nng cao v pht t rin hnh hc 11# Thanh Sn#^aH.#^aGio dc#2011#^a227tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 1 1# Thanh Sn#KVn#Sch c thm#285429## 00882000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020052000500070077001020080005001790090011001840100 00500195011001500200021017800215020000800393020000900401020000800410020002200418 00500150044000500130045500500130046800500160048100500210049700500140051803900050 0532013000700537#VV12.02145#VV12.02146#48000#Vi?t#NH556V#807#^214#Nhng vn vn hc, ngn ng v ging dy ng vn#L Th Diu H, L nh Bch, L Ngc Thu ... ; Tuyn chn: Nguyn Vn N...#^aH.#^aGio dc#2011#^a255tr.^b24cm#Gii thi u nhng bi nghin cu ca nhiu tc gi trn nhiu gc v phng din khc nhau v phng php ging dy vn hc, ngn ng, ng vn trong trng ph thng trung hc#Vn hc#Ngn ng#Ng vn#Phng php ging dy#L Th Diu H#L nh Bch#L Ngc Thu#Nguyn Kim Chu#Hunh Th Lan Phng#Nguyn Vn N#KVn#285430 ## 00490000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050009000550020018000640030011000820070009000930080 01800102009003500120010000500155011001500160020001700175020001100192039000500203 020000900208013000700217#VN12.00665#VN12.00666#27000#Vi?t#B431M#895.92234#^214# Song Tm#Bng mt tnh cha#Truyn va#Song Tm#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn n gh Tp. H Ch Minh#2011#^a159tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn va#KVn#Vit Na m#285431## 00442000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050007000490020007000560030004000630070007000670080018000740090 03500092010000500127011001400132020001700146020000400163039000500167020000900172 013000700181#VN12.00667#VN12.00668#Vi?t#V500T#895.922134#^214#Vn H#V tr#Th# Vn H#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a43tr.^b19cm#V n hc hin i#Th#KVn#Vit Nam#285432## 00445000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050007000490020010000560030004000660070007000700080018000770090 03500095010000500130011001400135020001700149020000400166039000500170020000900175 013000700184#VN12.00669#VN12.00670#Vi?t#T306T#895.922134#^214#Vn H#Ting th#T h#Vn H#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a24tr.^b19c m#Vn hc hin i#Th#KVn#Vit Nam#285433## 00454000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050007000490020019000560030004000750070007000790080018000860090 03500104010000500139011001400144020001700158020000400175039000500179020000900184 013000700193#VN12.00671#VN12.00672#Vi?t#V560H#895.922134#^214#Vn H#Vn hoa t nh mng#Th#Vn H#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a2 8tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#KVn#Vit Nam#285434## 00478000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050011000540020017000650030004000820070011000860080 01800097009003500115010000500150011001500155020001700170020000400187039000500191 020000900196013000700205#VN12.00673#VN12.00674#35000#Vi?t#M111H#895.9221#^214#L B Cnh#Mu hoa t Vit#Th#L B Cnh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh T p. H Ch Minh#2011#^a110tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#KVn#Vit Nam#285435## 00454000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050013000480020008000610030004000690070013000730080018000860090 03500104010000500139011001400144020001700158020000400175039000500179020000900184 013000700193#VN12.00675#VN12.00676#Vi?t#T310X#895.92214#^214#Ng Vn Tun#Tm x a#Th#Ng Vn Tun#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a9 9tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#KVn#Vit Nam#285436## 00493000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050009000550020012000640070023000760080018000990090 03500117010000500152011001500157020001700172020000400189039000500193020000900198 005001300207013000700220#VN12.00677#VN12.00678#50000#Vi?t#TH460S#895.9221#^214# Ngc Bo#Th su tm#Ngc Bo, L Qunh Nh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a159tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#KVn#Vit Nam#L Qunh Nh#285437## 00491000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020019000710030004000900070017000940080 01800111009003500129010000500164011001400169020001700183020000400200039000500204 020000900209013000700218#VN12.00679#VN12.00680#20000#Vi?t#L123L#895.9221#^214#H unh Trung Hiu#Lp lnh thi gian#Th#Hunh Trung Hiu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a80tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#KVn#Vit N am#285438## 00692000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020017000540030004000710070038000750220005001130080 01800118009003500136010000500171011001500176039000500191005000900196005001300205 01500680021802000170028600500110030300500090031400500110032302000090033402000040 0343013000700347#VN12.00681#VN12.00682#30000#Vi?t#V121T#895.9221#^214#Vn th l u nim#Th#Ngc Nh, Thu Vn Tm, Trung Kin...#T.12#^aTp. H Ch Minh#^aVn h o Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a140tr.^b19cm#KVn#Ngc Nh#Thu Vn Tm#TTS ghi: Cu lc b th Ba Tri - Bn Tre - ng bng sng Cu Long#Vn hc hin i# Trung Kin#Hu Kin#Huyn Linh#Vit Nam#Th#285439## 00474000000000253000450001400070000004100050000718100060001208200070001880800050 00250020015000300070018000450080018000630090035000810100005001160110014001210200 01800135020001400153039000500167012001700172020000700189005001000196005000700206 013000700213#12000#Vi?t#D250V#372.21#^214#D v - d xo#Thu Sng, M Tn#^aTp . H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a22tr.^b21cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#KVn#T sch Ti khn#Tp v#Thu Sng#M Tn#285440## 00579000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020018000670070016000850080018001010090 03500119010000500154011001500159021011600174020001100290020001200301039000500313 013000700318#VN12.00683#VN12.00684#65000#Vi?t#T550H#495.6#^214#Trn Vit Thanh# T hc ting Nht#Trn Vit Thanh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a196tr.^b19cm#Gii thiu 20 bi t hc ting Nht. Trong mi bi c gii thch t mi v hng dn s dng cc mu cu ting Nht#Ting Nht#Sch t hc#KVn#285441## 00764000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510050013000560020043000690290008001120070025001200220 00400145008001800149009003500167010000500202011001500207021018100222020001100403 020001100414020001400425005001100439039000500450013000700455#VN12.00685#VN12.006 86#40000#Vi?t#GI-108T#495.9228#^214#Trn Vn Lm#Gio trnh ting Vit cho ng i Trung Quc#-fW#Trn Vn Lm, T Cm Duy#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho V n ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a198tr.^b19cm#Gii thiu mt s mu cu v mt s im ng php cn bn ca ting Vit vi khong 500 t ng mi thuc cc ch t hng thng nh sc kho, tin bc, y phc, nh ca, k ngh...#Ting Vit#Gio trnh#Sch song ng#T Cm Duy#KVn#285442## 00725000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510050011000560020043000670290008001100070011001180220 00400129008001800133009003500151010000500186011001500191021018100206020001100387 020001100398020001400409039000500423013000700428#VN12.00687#VN12.00688#40000#Vi ?t#GI-108T#495.9228#^214#T Cm Duy#Gio trnh ting Vit cho ngi Trung Quc#- fW#T Cm Duy#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011# ^a204tr.^b19cm#Gii thiu mt s mu cu v mt s im ng php cn bn ca ti ng Vit vi khong 500 t ng mi thuc cc ch thng thng nh sc kho, ti n bc, y phc, nh ca, k ngh...#Ting Vit#Gio trnh#Sch song ng#KVn#285 443## 00642000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050011000490020025000600070028000850220004001130080 01800117009003500135010000500170011001500175021008700190020001000277020000800287 020001200295005001000307039000500317013000700322005001100329#VN12.00689#VN12.006 90#10500#Vi?t#T550H#428#^214#Thanh Long#T hc ting Anh cp tc#B.s.: Thanh Lo ng, Hong Yn#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a12 0tr.^b18cm#Hng dn t hc ting Anh theo cc ch cho hi, cm n, i du l ch, nh hng...#Ting Anh#Mu cu#Sch t hc#Hong Yn#KVn#285444#Thanh Long ## 00664000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050011000490020025000600070028000850220004001130080 01800117009003500135010000500170011001500175021010900190020001000299020000800309 020001200317005001000329039000500339013000700344005001100351#VN12.00692#VN12.006 91#10500#Vi?t#T550H#428#^214#Thanh Long#T hc ting Anh cp tc#B.s.: Thanh Lo ng, Hong Yn#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a12 9tr.^b18cm#Hng dn t hc ting Anh theo cc ch s m, thi gian - ngy t hng, cho hi - tm bit, chc mng...#Ting Anh#Mu cu#Sch t hc#Hong Yn# KVn#285445#Thanh Long## 00667000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050011000490020025000600070028000850220004001130080 01800117009003500135010000500170011001500175021011200190020001000302020000800312 020001200320005001000332039000500342013000700347005001100354#VN12.00693#VN12.006 94#10500#Vi?t#T550H#428#^214#Thanh Long#T hc ting Anh cp tc#B.s.: Thanh Lo ng, Hong Yn#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a11 4tr.^b18cm#Hng dn t hc ting Anh theo cc ch thng dng nh cho hi, l m quen, hi ng, t phng khch sn...#Ting Anh#Mu cu#Sch t hc#Hong Y n#KVn#285446#Thanh Long## 00450000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200110 00358080005000460050007000510020013000580030004000710070007000750080018000820090 03500100010000500135011001400140020001700154020000400171039000500175020000900180 013000700189#VN12.00695#VN12.00696#Vi?t#GI-119M#895.922134#^214#Vn H#Gic m t nh#Th#Vn H#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a25tr. ^b19cm#Vn hc hin i#Th#KVn#Vit Nam#285447## 00477000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050007000570020021000640030004000850070007000890080 01800096009003500114010000500149011001500154020001700169020000400186039000500190 020000900195013000700204#VN12.00697#VN12.00698#50000#Vi?t#NG557D#895.922134#^21 4#L Tm#Ngc dng thi gian#Th#L Tm#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp . H Ch Minh#2011#^a175tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#KVn#Vit Nam#285448## 00488000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050015000550020019000700030004000890070015000930080 01800108009003500126010000500161011001400166020001700180020000400197039000500201 020000900206013000700215#VN12.00699#VN12.00700#30000#Vi?t#B431N#895.92214#^214# Ng Hng Trung#Bng ni khng di#Th#Ng Hng Trung#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a95tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#KVn#Vit Nam# 285449## 00696000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460140007000510020031000580070014000890080018001030090035001210100 00500156011001500161021014700176020001900323020000900342039000500351005001400356 020001700370020000400387013000700391020000800398#VN12.00701#VN12.00702#Vi?t#NH10 0T#895.9221009#^214#30000#Nh th & cuc lu y x mng#V Tun Cng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a131tr.^b20cm#Nhng suy ngm, nghin cu ca tc gi v th, nh th, ngn ng thi ca... v mt s bi bnh l un v th, bt php th ca mt s thi s hin i#Nghin cu vn hc#Vit Nam# H.H#V Tun Cng#Ph bnh vn hc#Th#285450#Nh th## 00471000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020010000540030004000640070011000680080018000790090 03500097010000500132011001500137020001700152020000900169020000400178039000500182 005001100187013000700198#VN12.00704#VN12.00703#Vi?t#B305K#895.9221#^214#30000#B in kht#Th#Kiu Giang#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#201 1#^a103tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#Kiu Giang#285451## 00900000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050011000500020028000610030182000890290022002710070 01100293008001800304009003500322010000500357011001500362021017000377020001000547 020001100557039000500568013000700573020000800580020001000588#VN12.00705#VN12.007 06#80000#Vi?t#TR527C#428#^214#Vng ng#Truyn c dn gian Vit Nam#Song ng: Vit - Anh = Bilingual: Vietnamese - English. Luyn dch Vit - Anh & nghe hiu Anh vn km CD, MP3. Phng php hc & n t vng ngoi ng, quy tc du nhn tr ong pht m#Folk tales of Vietnam#Vng ng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a289tr.^b19cm#Gii thiu phng php luyn dch Vit - A nh, nghe hiu Anh Vn, hc v n t vng ting Anh, quy tc du nhn trong pht m thng qua mt s truyn c dn gian Vit Nam#Ting Anh#Dch thut#H.H#285452 #Pht m#Nghe hiu## 00672000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020027000500030028000770070035001050080018001400090035001580100 00500193011001400198020001700212020000900229020000400238005000900242005001200251 005000900263005001000272005001400282039000500296015005000301013000700351#VN12.00 707#VN12.00708#Vi?t#T120L#895.9221008#^214#Tm lng nh gio Ty Ninh#Tuyn tp th nhiu tc gi#H Trung, Phan K Su, Vn ng...#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a83tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H Tr ung#Phan K Su#Vn ng#Thin Huy#Trn Hong Vy#H.H#u ba sch ghi: Hi Cu gio chc tnh Ty Ninh#285453## 00753000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020016000500030014000660070070000800080018001500090035001680100 00500203011001500208021010300223020001700326020000900343020000400352005000800356 00500100036400500140037400500100038800500090039800500080040703900050041501300070 0420#VN12.00709#VN12.00710#Vi?t#A103T#895.9221008#^214#Ai tri m VI#Chn dung th#Nh Anh, Hong nh, Trn Ngc Bo... ; Nh Anh tuyn chn, gii thiu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a343tr.^b19cm#Gii thiu s lc tiu s cc tc gi v tc phm th, km theo mt s bi ho, bnh lun c a tc gi#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Nh Anh#Hong nh#Trn Ngc Bo#Cng B nh#Bch Bu#Nh Anh#H.H#285454## 00495000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050008000440020021000520070013000730080018000860090035001040100 00500139011001400144021006600158020000900224039000500233020000800238013000700246 #VN12.00711#VN12.00712#Vi?t#C430#294.3#^214#Tnh S#Con ng Ty Phng#Tnh S b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a64tr.^b21cm#G ii thch mt s gio l o Pht v gii, nh, tu, tnh ...#o Pht#H.H#G io l#285455## 00572000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020023000420030020000650070033000850080018001180090035001360100 00500171011001400176012003300190020001800223020000900241020001300250005001100263 005000800274039000500282013000700287#VN12.00713#8000#Vi?t#S428D#895.9223#^214#S i, d v bc th may#Truyn tranh t mu#Li: Thanh Xun ; Tranh: c Lm#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ci Minh#2011#^a26tr.^b19cm#T sch Nhi ng Tp. H Ch Minh#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thanh Xun#c Lm#H .H#285456## 00496000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020014000540030011000680070014000790080018000930090 03500111010000500146011001500151020001700166020000900183020001200192039000500204 005001400209013000700223#VV12.02225#VV12.02226#Vi?t#Y606N#895.9223#^214#45000#Y u ngoi gi#Tp truyn#Lu Th Lng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a245tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H.H#Lu Th Lng#285457## 00575000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020027000540030016000810070015000970080018001120090 06500130010000500195011001500200020001700215020000900232020001200241039000500253 005001500258012001700273013000700290#VV12.02228#VV12.02227#Vi?t#H419T#895.9223#^ 214#20000#Hc tr khng hc bui no#Tp truyn ngn#Trn ng Minh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Hng Trang#2011#^a1 78tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H.H#Trn ng Minh#T sch Gi o dc#285458## 00554000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020015000540030011000690070013000800080018000930090 06500111010000500176011001500181020001700196020000900213020001100222039000500233 005001300238013000700251012001800258#VV12.02229#VV12.02230#Vi?t#C450T#895.9223#^ 214#30000#C tin online#Truyn va#Nguyn Hng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho V n ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Hng Trang#2011#^a178tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn va#H.H#Nguyn Hng#285459#T sch Tui teen## 00542000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440140007000490020015000560030008000710070010000790080018000890090 06500107010000500172011001500177020001700192020000900209020000800218039000500226 005001000231012001600241013000700257#VV12.02231#VV12.02232#Vi?t#G117L#895.922808 #^214#37000#Gp li u th#Tn vn#Qu Hng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ng h Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Hng Trang#2011#^a218tr.^b20cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Tn vn#H.H#Qu Hng#T sch Vn hc#285460## 00500000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450140007000500020020000570030008000770070015000850080018001000090 03500118010000500153011001500158020001700173020000900190020000800199039000500207 005001500212013000700227#VV12.02233#VV12.02234#Vi?t#NG500C#895.922808#^214#38000 #Ng chung ng ring#Tp bt#Nguyn Thu i#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a159tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn#H.H#Ngu yn Thu i#285461## 00716000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050015000540020017000690070015000860080023001010090 07700124010000500201011001500206021010800221020000800329020001600337020000900353 039000500362020001600367020000700383020001700390013000700407#VV12.02235#VV12.022 36#28000#Vi?t#KH104L#959.703#^214#Vng Hng Sn#Khm Ln Si Gn#Vng Hng S n#^aTp. H Ch Minh ; H.#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a109tr.^b21cm#Gii thiu v c cu, s khc nghit, tn bo ca Khm Ln Si Gn - nh t ln nht Nam k thi Php thuc#Lch s#Tp . H Ch Minh#Vit Nam#H.H#Di tch lch s#Nh t#Khm Ln Si Gn#285462## 00677000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050012000510020045000630070029001080080018001370090 06100155010000500216011001500221021012400236020002000360039000500380020000800385 006001100393013000700404#VV12.02237#VV12.02238#52000#Vi?t#B309V#650.1#^214#Rand el, Jim#Billy v Beth 3 b quyt ca ngi thnh t#Jim Randel ; Xun Hng dc h#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Sch Phng Nam #2011#^a201tr.^b21cm#Hng dn cc bc c th pht huy tim nng c nhn, c i thin c hi bn thn nhm t c thnh cng trong cuc sng#B quyt thnh cng#H.H#C nhn#Xun Hng#285463## 00624000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050013000560020031000690070018001000080018001180090 03500136010000500171011001500176021010300191020001700294020000700311020000900318 020000700327039000500334013000700339#VV12.02239#VV12.02240#24000#Vi?t#124V#398 .809597#^214#Trn nh Ba#t v ngi Nam B qua ca dao#Trn nh Ba b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a136tr.^b21cm#Gii thiu m t s bi ca dao v a danh, tnh yu, tnh cch, li sng v m thc ca vng t Nam B#Vn hc dn gian#Nam B#Vit Nam#Ca dao#H.H#285464## 00478000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020018000470030004000650070015000690080018000840090035001020100 00500137011002500142020001700167020000900184020000400193039000500197005001500202 013000700217#VV12.02241#VV12.02242#Vi?t#T312C#895.9221#^214#Tnh ca trong ma#Th #Tn Hoi D V#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a117 tr., 4tr. nh^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#Tn Hoi D V#285465## 00734000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020019000680030061000870070014001480080 01800162009003500180010000500215011001500220021020300235020000900438020000900447 039000500456013000700461#VV12.02243#VV12.02244#62000#Vi?t#S523T#370.9597#^214#H Thiu Hng#Suy t v gio dc#Ngi thy nh ngn nn t chy mnh thp s ng nhn gian#H Thiu Hng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh# 2011#^a319tr.^b21cm#Tp hp mt s bi vit, bi nghin cu, tham lun chn lc ca tc gi trnh by v cc vn bc xc trong i sng gio dc v gii php ph hp nn gio dc Vit Nam i mi cn bn v ton din#Gio dc#Vit Nam #H.H#285466## 00617000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050014000560020020000700030019000900070014001090080 01800123009003500141010000500176011001500181021010900196020000900305020000900314 020000400323039000500327013000700332#VV12.02245#VV12.02246#48000#Vi?t#464N#745 .609597#^214#H Cng Khanh#n ngha sinh thnh#Tuyn tp th php#H Cng Khanh# ^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a131tr.^b20cm#Gii th iu mt s bn th php cho cc bi th v tinh thn hiu o ca nhng ngi co n i vi cha m mnh#Th php#Vit Nam#Th#H.H#285467## 00561000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050009000540020011000630030014000740290011000880070 02600099022000400125008001800129009003500147010000500182011001500187020001100202 005001600213039000500229013000700234005000900241020000900250#VV12.02247#VV12.022 48#75000#Vi?t#T306V#495.9228#^214#Bu Khi#Ting Vit#for beginners#Vietnamese# Bu Khi, Phan Vn Ging#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Mi nh#2011#^a167tr.^b24cm#Ting Vit#Phan Vn Ging#H.H#285468#Bu Khi#Ngn ng# # 00672000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050020000550020014000750030024000890070020001130080 01800133009003500151010000500186011001500191021015300206020000500359020000900364 039000500373020000900378013000700387#VV12.02249#VV12.02250#80000#Vi?t#K302V#792 .09597#^214#Trn Trng ng n#Kch Vit Nam#Thng thc - Bnh lun#Trn Trng ng n#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a361tr.^b21 cm#Tuyn chn mt s bi on bnh, tiu lun, ph bnh, nghin cu... ca tc g i v sn khu v i sng vn kho - sn khu Vit Nam my thp k gn y#Kch #Vit Nam#H.H#Sn khu#285469## 00629000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050009000520020019000610070031000800220004001110080 02300115009007700138010000500215011001500220020001700235020001100252020001200263 006001500275039000500290013000700295019001600302005000900318#VV12.02251#VV12.022 52#84000#Vi?t#CH400A#895.1#^214#Tn Di #Cho anh nhn v em#Tn Di ; Trnh Th anh H dch#T.1#^aTp. H Ch Minh ; H.#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a408tr.^b24cm#Vn hc hin i#Trung Q uc#Tiu thuyt#Trnh Thanh H#H.H#285470#Dch Trung Quc#Tn Di ## 00702000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820013000428080005000550050012000600020020000720080018000920090035001100100 00500145011002500150021020300175020001700378020000900395020000800404039000500412 020001200417013000700429#VV12.02253#VV12.02254#140000#Vi?t#NH124K#895.92283403# ^214#L Anh Xun#Nht k L Anh Xun#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a484tr., 6tr. nh^b21cm#Vit v nhng ngy thng sng, chin u trn chin trng min Nam trong cuc khng chin chng M ca nh th L Anh X un v mt s hnh nh, bt tch, cc bi vit v L Anh Xun ca cc tc gi kh c#Vn hc hin i#Vit Nam#Nht k#H.H#L Anh Xun#285471## 00430000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200090 00358080005000440140007000490020011000560070012000670080005000790090019000840100 00500103011001400108020001700122020000900139020000400148039000500152005001200157 013000700169#VN12.00714#VN12.00715#Vi?t#GI-255L#895.9221#^214#20000#Ging lng# Trng Khot#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a87tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam #Th#H.H#Trng Khot#285472## 00488000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430140007000480020010000550030009000650070016000740080005000900090 01900095010000500114011002400119020001700143020000900160020000400169039000500173 005001600178020000900194013000700203#VN12.00716#VN12.00717#Vi?t#KH419T#895.9221# ^214#99999#Khc thm#Th, vn#Trn Ngc Tuyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a84 tr., 2tr. nh^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#Trn Ngc Tuyn#Vn xui# 285473## 00490000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020018000540030004000720070014000760080005000900090 01900095010000500114011001500119020001700134020000900151020000400160039000500164 005001400169013000700183012002200190#VN12.00718#VN12.00719#Vi?t#H107P#895.9221#^ 214#30000#Hnh phc bnh d#Th#Tng Trn Lc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a13 9tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#Tng Trn Lc#285474#T sch Ngi yu th## 00625000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020008000570030004000650070053000690220004001220080 00500126009001900131010000500150011001500155012002200170020001700192020000900209 02000040021800500160022200500150023800500170025300500080027000500140027801300070 0292#VN12.00720#VN12.00721#45000#Vi?t#T550H#895.9221008#^214#T Hip#Th#Trng Ngc Bi, Nguyn Bnh Ca, Nguyn Tin Chc...#T.2#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011# ^a100tr.^b19cm#T sch Ngi yu th#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Trng Ngc B i#Nguyn Bnh Ca#Nguyn Tin Chc#Duy o#Nguyn Th H#285475## 00443000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430140007000480020014000550030004000690070009000730080005000820090 01900087010000500106011001500111020001700126020000900143020000400152039000500156 005000900161013000700170#VN12.00722#VN12.00723#Vi?t#KH506R#895.9221#^214#55000# Khc ru chiu#Th#Xun Li#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a175tr.^b19cm#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#H.H#Xun Li#285476## 00458000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020015000540030004000690070017000730080005000900090 01900095010000500114011001400119020001700133020000900150020000400159039000500163 005001700168013000700185#VN12.00724#VN12.00725#Vi?t#L551A#895.9221#^214#46000#L a m bn Hon#Th#Dng Khu Lung#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a59tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#Dng Khu Lung#285477## 00455000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430140007000480020015000550030004000700070015000740080005000890090 01900094010000500113011001400118020001700132020000900149020000400158039000500162 005001500167013000700182#VN12.00726#VN12.00727#Vi?t#253T#895.92214#^214#45000# m trng xanh#Th#Triu Hu nh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a63tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#Triu Hu nh#285478## 00470000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020023000540030010000770070013000870080005001000090 01900105010000500124011001400129020001700143020000900160020001000169039000500179 005001300184013000700197#VN12.00728#VN12.00729#Vi?t#120V#895.9221#^214#25000# m vang nhng du chn#Trng ca#Bi Qu Thc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a62tr .^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Trng ca#H.H#Bi Qu Thc#285479## 00430000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450050013000500020009000630030004000720070013000760080005000890090 01900094010000500113011001400118039000700132020001700139020000900156020000400165 013000700169#VN12.00730#VN12.00731#Vi?t#NG430L#895.922134#^214#L Ngc Tun#Ngn la#Th#L Ngc Tun#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a61tr.^b19cm#T.Dung#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#285480## 00780000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050010000530020023000630070010000860080005000960090 01100101010000500112011002500117039000700142020001700149020000400166004004400170 021021700214020001000431020000900441020002100450013000700471#VN12.00732#VN12.007 33#38000#Vi?t#C514V#959.404#^214#Phan Dnh#Cuc vt ngc k diu#Phan Dnh#^aH .#^aThi i#2011#^a168tr., 6tr. nh^b19cm#T.Dung#Lch s hin i#Lo#Ti bn l n 1, c b sung t liu, hnh nh#K li chi tit cuc vt ngc ca Hong thn Xuphanuvng cng cc cn b u t ca ng Nhn dn Lo v Mt trn Lo yu n c, vi s h tr ca qun i Vit Nam, trong cuc chin ginh li c lp cho n hn dn Lo#Vt ngc#K hoch#Khng chin chng M#285481## 00757000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050017000520020018000690030041000870070043001280080 00500171009001100176010000500187011001500192039000700207019000500214020000700219 006001400226013000700240021019300247020001000440020000500450#VN12.00734#VN12.007 35#40000#Vi?t#X202M#616.07#^214#Chikuetsu Miyana#Xem mt on bnh#77 triu ch ng thng gp trn khun mt#Chikuetsu Miyana ; Tri thc Vit bin dch#^aH.#^aT hi i#2011#^a214tr.^b19cm#T.Dung#Dch#ng y#Tri thc Vit#285482#Hng dn qu an st nhng biu hin bt thng trn khun mt, mng tay, rng, tc... pht hin bnh trong c th v phng php luyn tp tng cng sc kho cng mt s bi thuc cha bnh#Chn on#Bnh## 00636000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050014000500020012000640030011000760070060000870080 00500147009006100152010000500213011001500218039000700233019001700240020001800257 020001200275020001100287013000700298005001800305006001100323#VN12.00736#VN12.007 37#64000#Vi?t#NG451V#863#^214#Lindo, Elvira#Ngc v ti#Truyn va#Elvira Lindo ; Minh ho: Emilio Urberuaga ; Vit Qunh dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng t y Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a346tr.^b19cm#T.Dung#Dch Ty Ban Nha#V n hc thiu nhi#Ty Ban Nha#Truyn va#285483#Urberuaga, Emilio#Vit Qunh## 00633000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820006000538080005000590050014000640020025000780070036001030080 00500139009004500144010000500189011001500194039000700209019000900216020001700225 020000400242020001200246006001600258012002500274006001300299013000700312#VN12.00 738#VN12.00740#VN12.00739#105000#Vi?t#TR527N#891.7#^214#Chekhov, A.P.#Truyn ng n A.P. Chekhov#Dch: Phan Hng Giang, Cao Xun Ho#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; C ng ty Sch Phng Nam#2012#^a499tr.^b19cm#T.Dung#Dch Nga#Vn hc hin i#Nga#T ruyn ngn#Phan Hng Giang#T sch Tinh hoa vn hc#Cao Xun Ho#285484## 00622000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820004000538080005000570050022000620020014000840030012000980070 04100110008000500151009003700156010000500193011001500198039000700213019001000220 020001700230020000400247020001200251006001300263012002500276013000700301#VN12.00 741#VN12.00742#VN12.00743#140000#Vi?t#KH103H#833#^214#Remarque, Erich Maria#Kh i hon mn#Tiu thuyt#Erich Maria Remarque ; Cao Xun Ho dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Phng Nam#2012#^a692tr.^b19cm#T.Dung#Dch Php#Vn hc hin i# c#Tiu thuyt#Cao Xun Ho#T sch Tinh hoa vn hc#285485## 00787000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020015000510030056000660070049001220080005001710090 01100176010000500187011001500192005001800207005000900225005001700234005002100251 039000700272021014300279020001600422020001100438005001700449013000700466#VV12.02 255#VV12.02256#48000#Vi?t#C500S#155.6#^214#C sc u i#Tp sch nhng bi vi t t cuc thi "C sc u i"...#Nguyn Phng Mai, Hong H, Nguyn Vn Khnh ...#^aH.#^aThi i#2011#^a295tr.^b20cm#Nguyn Phng Mai#Hong H#Nguyn Vn Kh nh#Nguyn Th Bch Nhn#T.Dung#Ghi li nhng tri nghim v cm xc ca nhng n gi tr tui khi gp c sc ln nh trt i hc, b tai nn, b ui hc, mt ngi thn...#Tm l la tui#Thanh nin#Nguyn Th Lng#285486## 00498000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050009000550020034000640030012000980070009001100080 00500119009003600124010000500160011001500165039000700180020001700187020000900204 020001200213013000700225#VV12.02257#VV12.02258#64000#Vi?t#B462N#895.92234#^214# Tracy L#Bi nhng ngy chng mnh cha c#Tiu thuyt#Tracy L#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Bch Vit#2011#^a341tr.^b21cm#T.Dung#Vn hc hin i#Vit Nam#Ti u thuyt#285487## 00637000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050014000620020011000760030020000870290 00500107007003700112008000500149009003600154010000500190011001500195039000700210 01900160021702000170023302000110025002000120026100600160027302000150028901300070 0304#VV12.02259#VV12.02260#VV12.02261#82000#Vi?t#M118N#895.1#^214#Hng Nng T #Mt n mu#Tiu thuyt kinh d#@rbw#Hng Nng T ; Nguyn Thanh An dch#^aH.#^ aThi i ; Cng ty Sch Bch Vit#2011#^a396tr.^b21cm#T.Dung#Dch Trung Quc#V n hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Nguyn Thanh An#Truyn kinh d#285488## 00565000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050004000520020020000560030012000760070025000880080 00500113009005300118010000500171011001500176039000700191019001600198020001700214 020001100231020001200242006001400254013000700268#VV12.02262#VV12.02263#72000#Vi ?t#CH527T#895.1#^214#DIV#Chuyn tu a ngc#Tiu thuyt#DIV ; Chu Thu Hng dc h#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a360tr.^b21cm# T.Dung#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Chu Thu Hng#285 489## 00484000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050013000550020008000680030016000760070013000920080 00500105009003600110010000500146011001500151039000700166020001700173020000900190 020001200199013000700211#VV12.02264#VV12.02265#37000#Vi?t#M205#895.92234#^214# Bch Thu#Mo en#Tp truyn ngn# Bch Thu#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Bch Vit#2011#^a170tr.^b20cm#T.Dung#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#2854 90## 00769000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050012000510020031000630030049000940070040001430080 00500183009001100188010000500199011001500204039000700219019000500226020002000231 006001100251012003600262006000900298013000700307021013000314020001100444#VV12.02 266#VV12.02267#35000#Vi?t#C101C#650.1#^214#Charan, Ram#Cc CEO mun bn bit i u g?#Cng ty ca bn thc cht hot ng nh th no?#Ram Charan ; Dch: Tin Thnh, Kin Vn#^aH.#^aThi i#2011#^a167tr.^b20cm#T.Dung#Dch#B quyt thnh c ng#Tin Thnh#Nguyn tc ct yu trong kinh doanh#Kin Vn#285491#Trnh by nh ng quy lut, nguyn tc c bn v ct yu trong kinh doanh iu hnh, qun l cng vic t c li nhun ti a#Kinh doanh## 00588000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020015000650030012000800290023000920070 03600115008000500151009001100156010000500167011001500172039000700187019000800194 020001700202020000300219020001200222006001400234012001900248013000700267#VV12.02 269#VV12.02268#81000#Vi?t#H454L#813#^214#Craig, Christie#Hn l t thn#Tiu th uyt#Weddings can be murder#Christie Craig ; Phan Hong H dch#^aH.#^aThi i# 2011#^a411tr.^b21cm#T.Dung#Dch M#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Phan Hong H #T sch Vn hc M#285492## 00545000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050014000500020008000640030012000720070036000840080 00500120009003600125010000500161011001500166039000700181019001000188020001700198 020000500215020001200220006001600232013000700248#VV12.02270#VV12.02271#52000#Vi ?t#TH305Y#843#^214#T.C., Valrie#Thin #Tiu thuyt#Valrie T.C. ; Nguyn Th C ng dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Bch Vit#2011#^a248tr.^b21cm#T.Dung#Dc h Php#Vn hc hin i#Php#Tiu thuyt#Nguyn Th Cng#285493## 00611000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020031000650030012000960290034001080070 03400142008000500176009001100181010000500192011001500197039000700212019000800219 020001700227020000300244020001200247006001200259012001900271013000700290#VV12.02 272#VV12.02273#77000#Vi?t#L300D#813#^214#Craig, Christie#Li d, tuyt vng v d thng#Tiu thuyt#Divorced, desperate and delicious#Christie Craig ; V Kim D ung dch#^aH.#^aThi i#2011#^a375tr.^b21cm#T.Dung#Dch M#Vn hc hin i#M# Tiu thuyt#V Kim Dung#T sch Vn hc M#285494## 00780000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710050010000760020025000860070 01000111008000500121009001100126010000500137011001500142039000700157020001700164 020000900181020000300190021023500193020002100428020001000449013000700459#VV12.02 274#VV12.02277#VV12.02276#VV12.02275#75000#Vi?t#H527T#959.7043#^214#nh Knh#H uyn thoi tu khng s#nh Knh#^aH.#^aThi i#2011#^a391tr.^b21cm#T.Dung#Vn hc hin i#Vit Nam#K#Ghi li mt cch chn thc nhng k nim, nhng cu ch uyn ca cn b chin s v nhn dn tng tham gia lm nhim v vn chuyn v kh trn bin trong nhng nm khng chin chng M cu nc trn nhng con tu khng s huyn thoi#Khng chin chng M#Bin ng#285495## 00609000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050019000490020017000680030012000850070053000970080 00500150009005300155010000500208011001500213039000700228019001000235020001700245 020000500262020001200267006001000279005001100289013000700300#VV12.02278#VV12.022 79#48000#Vi?t#M112T#843#^214#Grenier, Christian#My tnh st th#Tiu thuyt#Ch ristian Grenier ; Hong Anh dch ; Thu Phng h..#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a233tr.^b21cm#T.Dung#Dch Php#Vn hc hin i#Php#Tiu thuyt#Hong Anh#Thu Phng#285496## 00571000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560050011000610020018000720030012000900070 02600102008000500128009005300133010000500186011001500191039000700206019000800213 020001700221020000300238020001200241006000900253013000700262#VV12.02280#VV12.022 82#VV12.02281#108000#Vi?t#D125C#813#^214#Iles, Greg#Du chn ca Cha#Tiu thuy t#Greg Iles ; Hiu Tn dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho v Truyn thng N h Nam#2011#^a493tr.^b24cm#T.Dung#Dch M#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Hiu T n#285497## 01046000000000313000450002600110000000500160001102000070002702000030003401400070 00370410005000441810008000490820010000578080005000670020052000720070056001240080 01800180009003800198010000500236011001500241005001600256005001600272039000700288 015004000295013000700335021034200342020000900684020001700693020002200710#VV12.02 283#Hunh Vn Quang#C kh#GT#37000#Vi?t#GI-108T#621.80285#^214#Gio trnh v v thit k 2D vi AutoCAD Mechanical#B.s.: Hunh Vn Quang, Nguyn Hu Qun, Ngu yn Thanh T#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Cng nghip Tp. H Ch Minh#2011#^a239t r.^b24cm#Nguyn Hu Qun#Nguyn Thanh T#T.Dung#u ba sch ghi: Khoa Cng ngh C kh#285498#Hng dn s dng phn mm AutoCAD Mechanical thit k ch to cc sn phm c kh hin i: cch s dng cc lnh thit lp bn v c bn, nh p to , truy bt im v v hnh hc c bn, cc lnh v hnh hc, dng hnh v v cc i tng c bit, phng php chn i tng v cc lnh hiu chnh c bn, bin i v sao chp hnh...#Thit k#Phn mm AutoCAD#Chng trnh my tnh## 01131000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820004000638080005000670020070000720070056001420080 00500198009003300203010000500236011001500241005001600256039000700272021030600279 02000090058502000090059400500160060300500140061900500140063300500150064701300070 0662020001700669020001000686020001000696020000900706020003000715#VV12.02284#VV12 .02285#VV12.02287#VV12.02286#120000#Vi?t#100D#577#^214#a dng sinh hc v c trng sinh thi Vn Quc gia Bidoup - Ni B#Nguyn ng Hi, Kuznetsov A.N.(c h.b.), Kruskop S.V....#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a347tr.^b24cm #Nguyn ng Hi#T.Dung#Gii thiu c im c bn cc yu t a l pht sinh V n Quc gia Bidoup - Ni B ( Lt, Lm ng). Trnh by c im thc vt, ng vt c v, loi chim, loi b st - lng c, b cnh cng - chn chy, loi bm, loi kin v ng vt t trong h sinh thi rng ca Vn Quc gia Bidoup - Ni B#ng vt#Thc vt#A.N., Kuznetsov#S.V., Kruskop#A.V., Abramov#M.V., Ka liakin#285499#a dng sinh hc#c trng#Sinh thi#Lm ng#Vn Quc gia Bidoup - Ni B## 01006000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820012000648080005000760020025000810070089001060080 00500195009001800200010000500218011001500223005001000238005001100248005001600259 00500130027503900070028802101540029502000090044902000160045800500140047401500720 0488005001600560005001500576013000700591020001300598020000900611#VV12.02288#VV12 .02289#VV12.02290#VV12.02291#162000#Vi?t#TH550V#026.0009597#^214#Th vin khoa hc x hi#H S Qu, Vng Ton (ch.b.), Nguyn Nh Dim... ; nh: Hong Ngc S inh, Trn Trng c#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a392tr.^b24cm#H S Qu#Vng T on#Nguyn Nh Dim#Ng Th Long#T.Dung#Trnh by lch s hnh thnh v pht tri n ca Th vin khoa hc x hi. Gii thiu hin trng v gi tr ca cc ngun ti nguyn thng tin ca th vin#Th vin#Khoa hc x hi#ng Thanh H#TTS gh i: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Thng tin Khoa hc x hi#Hong Ngc Sinh #Trn Trng c#285500#Kho ti liu#Vit Nam## 00708000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020064000460080005001100090016001150100005001310110015001360390 00700151020001000158020000900168020001300177021025600190020001300446013000700459 #VV12.02292#VV12.02293#Vi?t#S450T#342.597#^214#S tay php lut v k nng hot ng dnh cho cn b cp c s#^aH.#^aNxb. Hng c#2011#^a431tr.^b21cm#T.Dung#P hp lut#Vit Nam#Sch hi p#Gii thiu ni dung mt s quy nh ca php lut v x l vi phm hnh chnh, dn ch c s, ho gii c s, h tch v h kh u, t ai v gii quyt tranh chp t ai, hn nhn v gia nh... v mt s k nng qun l hnh chnh cho cn b cp c s#Cn b c s#285501## 00613000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020036000460080005000820090016000870100005001030110015001080390 00700123020001000130020000900140020001300149021021400162013000700376#VV12.02294# VV12.02295#Vi?t#S450T#340.597#^214#S tay php lut dnh cho ngi dn#^aH.#^aNx b. Hng c#2011#^a399tr.^b21cm#T.Dung#Php lut#Vit Nam#Sch hi p#Gii thi u ni dung mt s quy nh ca php lut v quyn nhn thn, quc tch, h tch, h khu, hn nhn v gia nh, tha k, lao ng v bo him tht nghip, bo h im x hi, gii quyt tranh chp t ai...#285502## 00470000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050018000560020013000740070018000870080005001050090 01900110010000500129011001500134039000700149020001700156020000900173020001200182 020000300194013000700197#VV12.02296#VV12.02297#69000#Vi?t#TR527V#895.92234#^214 #Nguyn Ngc Trch#Truyn v k#Nguyn Ngc Trch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^ a158tr.^b20cm#T.Dung#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#K#285503## 00697000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020018000570070049000750220004001240080005001280090 01900133010000500152011001500157015003800172020001700210020000900227020000400236 02000120024002000100025200500110026200500180027300500150029100500150030600500120 0321039000700333013000700340#VV12.02298#VV12.02299#60000#Vi?t#V115N#895.9221008 #^214#Vn ngh Ph Quc# Th Gia, Nguyn Huy Chuyn, Nguyn Hng C...#T.4#^aH .#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a286tr.^b21cm#TTS ghi: Cu lc b Vn th Ph Quc#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Truyn ngn#Tuyn tp# Th Gia#Nguyn Huy Chuyn# Nguyn Hng C#Triu Vn Hun#n Vn Li#T.Dung#285504## 00572000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050013000500020036000630030012000990070029001110080 00500140009005300145010000500198011001500203039000700218019000800225020001700233 020000300250020001200253006001000265013000700275#VV12.02300#VV12.02301#87000#Vi ?t#NH124K#813#^214#Quinn, Julia#Nht k b mt ca tiu th Miranda#Tiu thuyt# Julia Quinn ; Diu Hng dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho v Truyn thng N h Nam#2011#^a438tr.^b21cm#T.Dung#Dch M#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Diu H ng#285505## 00463000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050008000550020014000630030012000770070008000890080 01400097009002200111010000500133011001500138039000700153020001700160020000900177 020000400186013000700190#VV12.02302#VV12.02303#98000#Vi?t#T527T#895.92214#^214# Dng#Tuyn tp th#1965 - 2011# Dng#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#20 11#^a386tr.^b21cm#T.Dung#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#285506## 00482000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050014000550020009000690030016000780070014000940080 01400108009002200122010000500144011001500149039000700164013000700171020001700178 020000900195020001200204#VV12.02304#VV12.02305#50000#Vi?t#CH300S#895.9223#^214# Nguyn Thng#Ch Soan#Tp truyn ngn#Nguyn Thng#^aThi Nguyn#^ai hc Th i Nguyn#2011#^a166tr.^b21cm#T.Dung#285507#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn ## 00683000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020019000480030020000670070066000870080014001530090022001670100 00500189011001500194005001000209005001500219005001500234005001500249039000700264 013000700271021007400278020001000352020001100362020000800373#VV12.02306#VV12.023 07#Vi?t#T550#495.91003#^214#T in Ty - Vit#Khong 10000 t ng#Lng Bn (c h.b.), Nng Vit Toi, Lng Kim Dung, L Hng Giang#^aThi Nguyn#^ai hc Th i Nguyn#2011#^a392tr.^b21cm#Lng Bn#Nng Vit Toi#Lng Kim Dung#L Hng G iang#T.Dung#285508#Gii thiu ngha ting Vit, cch s dng khong 10000 mc t ting Ty#Ting Ty#Ting Vit#T in## 00471000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020015000550030004000700070021000740080010000950090 01500105010000500120011001500125039000700140013000700147005002100154020001700175 020000900192020000400201#VV12.02308#VV12.02309#45000#Vi?t#H561C#895.92214#^214# Hng cuc i#Th#Huyn Tn N Hu Tm#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a149tr.^b 20cm#T.Dung#285509#Huyn Tn N Hu Tm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00877000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020055000540070038001090080014001470090022001610100 00500183011001500188021024800203020001900451020002000470020000900490005002000499 039000500519013000700524020003900531005001700570#VV12.02310#VV12.02311#48000#Vi ?t#X550L#895.9223#^214#X Lng v nh tiu thuyt lch s Nguyn Trng Thanh#Ng uyn Mnh Dng, Trn Th Vit Trung#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2011#^a1 95tr.^b21cm#Gii thiu v tiu thuyt lch s v vi nt v tiu thuyt lch s ca Nguyn Trng Thanh. Ngun cm hng mnh lit t mnh t Lng Sn xinh p, giu k tch lch s. Mt s c im ngh thut trong tiu thuyt lch s ca Nguyn Trng Thanh#Nghin cu vn hc#Tiu thuyt lch s#Vit Nam#Trn Th Vi t Trung#Thu#285510#Nguyn Trng Thanh, Nh vn, Vit Nam#Nguyn Mnh Dng## 00556000000000301000450002600110000002000090001102000130002002000170003303900050 00500140007000550410005000621810006000670820006000738080005000790020011000840030 01300095007002800108022000500136005001200141006000900153008000500162009001100167 010000500178011001500183012003500198019001400233013000700247#VN12.00744#Hn Quc #Truyn tranh#Vn hc hin i#Thu#18000#Vi?t#H407C#895.7#^214#Hong cung#Truy n tranh#Park So Hee ; Kim Dung dch#T.24#Park So Hee#Kim Dung#^aH.#^aKim ng#2 011#^a183tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Dch Hn Quc#285511## 00556000000000301000450002600110000002000090001102000130002002000170003303900050 00500140007000550410005000621810006000670820006000738080005000790020011000840030 01300095007002800108022000500136005001200141006000900153008000500162009001100167 010000500178011001500183012003500198019001400233013000700247#VN12.00745#Hn Quc #Truyn tranh#Vn hc hin i#Thu#18000#Vi?t#H407C#895.7#^214#Hong cung#Truy n tranh#Park So Hee ; Kim Dung dch#T.25#Park So Hee#Kim Dung#^aH.#^aKim ng#2 011#^a196tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Dch Hn Quc#285512## 00554000000000289000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020036000410030013000770070035000900220004001250080005001290090 01100134010000500145011001500150020001800165020000900183020001300192005001500205 006001300220039001000233019001400243013000700257#VN12.00746#Vi?t#TR527T#895.6#^2 14#16000#Truyn thuyt cng cha hoa anh o#Truyn tranh#Arina Tanemura ; Barb ie Ayumi dch#T.8#^aH.#^aKim ng#2011#^a183tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#Arina Tanemura#Barbie Ayumi#Thu Dung#Dch Nht Bn#285513## 00493000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390050014000440020010000580030004000680070014000720080018000860090 02300104010000500127011001400132020001700146020000900163020000400172039000500176 013000700181015003900188#VN12.00747#15000#Vi?t#PH450S#895.9221#^214#V Nguyn A nh#Ph sng#Th#V Nguyn Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a4 7tr.^b15cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#285514#Tn tht ca tc gi: Nguy n Cnh Xun## 00551000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020012000410030013000530070033000660220004000992210018001030080 00500121009001100126010000500137011001500142020001800157020000900175020001300184 039000500197019001400202005001500216006001100231013000700242#VN12.00748#O-431#8 95.6#^214#16000#Vi?t#Ong a th#Truyn tranh#Hiroyuki Asada ; Thanh Ngn dch# T.9#Phng th tn kho#^aH.#^aKim ng#2011#^a185tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Thu#Dch Nht Bn#Hiroyuki Asada#Thanh Ngn#285515## 00622000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020014000410030013000550290008000680070044000760220004001200080 00500124009001100129010000500140011001500145012003500160020001700195020000900212 02000130022100500130023400500120024700600110025903900050027001900140027501300070 0289#VN12.00749#15000#Vi?t#NG558R#895.7#^214#Ngi ra ti#Truyn tranh#Baptist #Yu Guyng Won, Mun Sung Ho ; Hi Phng dch#T.5#^aH.#^aKim ng#2011#^a181tr.^b 18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Y u Guyng Won#Mun Sung Ho#Hi Phng#Thu#Dch Hn Quc#285516## 00622000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020014000410030013000550290008000680070044000760220004001200080 00500124009001100129010000500140011001500145012003500160020001700195020000900212 02000130022100500130023400500120024700600110025903900050027001900140027501300070 0289#VN12.00750#15000#Vi?t#NG558R#895.7#^214#Ngi ra ti#Truyn tranh#Baptist #Yu Guyng Won, Mun Sung Ho ; Hi Phng dch#T.6#^aH.#^aKim ng#2011#^a176tr.^b 18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Y u Guyng Won#Mun Sung Ho#Hi Phng#Thu#Dch Hn Quc#285517## 00536000000000289000450002600110000000500130001101400070002404100050003118100060 00360820006000428080005000480020017000530030013000700070038000830220005001210080 00500126009001100131010000500142011001500147020001800162020000900180020001300189 039000500202019001400207006001800221013000700239#VN12.00751#Kim Yeon Joo#18000# Vi?t#N100C#895.7#^214#Nabi - Cnh bm#Truyn tranh#Kim Yeon Joo ; Nguyn Hi Ph ng dch#T.11#^aH.#^aKim ng#2011#^a153tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Tr uyn tranh#Thu#Dch Hn Quc#Nguyn Hi Phng#285518## 00646000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020008000410030013000490290006000620070076000680220005001440080 00500149009001100154010000500165011001500170012002700185020001700212020000900229 02000130023800500110025100500130026200600190027503900050029401900140029901300070 0313#VN12.00752#16000#Vi?t#TH300Q#895.6#^214#Thi qu#Truyn tranh#Shiki#Nguyn tc: Fuyumi Ono ; Ho s: Ryu Fujisaki ; Nguyn Th Hng Giang dch#T.11#^aH.#^ aKim ng#2011#^a197tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui 17+#Vn hc hin i#Nht B n#Truyn tranh#Fuyumi Ono#Ryu Fujisaki#Nguyn Hng Giang#Thu#Dch Nht Bn#28 5519## 00531000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070031000800220004001110080005001150090 01100120010000500131011001500136020001800151020000900169020001300178005001300191 006001100204039000500215013000700220019001400227#VN12.00753#15000#Vi?t#C514P#89 5.7#^214#Cuc phiu lu ca c hnh#Truyn tranh#Bae Sung Hun ; Hi Phng dch# T.1#^aH.#^aKim ng#2011#^a173tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh# Bae Sung Hun#Hi Phng#Vanh#285520#Dch Hn Quc## 00531000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070031000800220004001110080005001150090 01100120010000500131011001500136020001800151020000900169020001300178005001300191 006001100204039000500215019001400220013000700234#VN12.00754#15000#Vi?t#C514P#89 5.7#^214#Cuc phiu lu ca c hnh#Truyn tranh#Bae Sung Hun ; Hi Phng dch# T.2#^aH.#^aKim ng#2011#^a172tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh# Bae Sung Hun#Hi Phng#Vanh#Dch Hn Quc#285521## 00564000000000301000450002600110000002000170001102000090002802000130003701400070 00500410005000571810006000620820006000688080005000740020017000790030013000960070 02900109022000500138008000500143009001100148010000500159011001500164012003500179 005001300214006000900227039000500236019001400241013000700255#VN12.00755#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#18000#Vi?t#C450D#895.7#^214#C du thu thn#Tru yn tranh#Yun Mi Kyung ; Kim Dung dch#T.13#^aH.#^aKim ng#2011#^a161tr.^b18cm# Tranh truyn dnh cho la tui 17+#Yun Mi Kyung#Kim Dung#Vanh#Dch Hn Quc#2855 22## 00564000000000301000450002600110000002000170001102000090002802000130003701400070 00500410005000571810006000620820006000688080005000740020017000790030013000960070 02900109022000500138008000500143009001100148010000500159011001500164012003500179 005001300214006000900227039000500236019001400241013000700255#VN12.00756#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#18000#Vi?t#C450D#895.7#^214#C du thu thn#Tru yn tranh#Yun Mi Kyung ; Kim Dung dch#T.14#^aH.#^aKim ng#2011#^a163tr.^b18cm# Tranh truyn dnh cho la tui 17+#Yun Mi Kyung#Kim Dung#Vanh#Dch Hn Quc#2855 23## 00567000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020014000400030013000540070050000670220005001170080005001220090 01100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185005001300198 006001300211006001500224039000500239019001400244013000700258#VN12.00757#N312R#89 5.6#^214#22000#Vi?t#Ninja Rantaro#Truyn tranh#Soubee Amako ; Dch: T Phng H , Nguyn Vn Anh#T.16#^aH.#^aKim ng#2011#^a207tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Soubee Amako#T Phng H#Nguyn Vn Anh#Vanh#Dch Nht Bn#2 85524## 00567000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070050000670220005001170080005001220090 01100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185005001300198 006001300211006001500224039000500239019001400244013000700258#VN12.00758#22000#V i?t#N312R#895.6#^214#Ninja Rantaro#Truyn tranh#Soubee Amako ; Dch: T Phng H , Nguyn Vn Anh#T.17#^aH.#^aKim ng#2011#^a207tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Soubee Amako#T Phng H#Nguyn Vn Anh#Vanh#Dch Nht Bn#2 85525## 00508000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020005000390030013000440070031000570220004000880080005000920090 01100097010000500108011001500113020001800128020000900146020001300155005001100168 006001300179039000500192019001400197013000700211#VN12.00759#16000#Vi?t#M429#895 .6#^214#Momo#Truyn tranh#Mayu Sakai ; Barbie Ayumi dch#T.6#^aH.#^aKim ng#201 1#^a165tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mayu Sakai#Barbie Ayumi #Vanh#Dch Nht Bn#285526## 00508000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020005000390030013000440070031000570220004000880080005000920090 01100097010000500108011001500113020001800128020000900146020001300155005001100168 006001300179039000500192019001400197013000700211#VN12.00760#16000#Vi?t#M429#895 .6#^214#Momo#Truyn tranh#Mayu Sakai ; Barbie Ayumi dch#T.7#^aH.#^aKim ng#201 1#^a175tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mayu Sakai#Barbie Ayumi #Vanh#Dch Nht Bn#285527## 00561000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020008000410030013000490070033000620220004000952210032000990080 00500131009001100136010000500147011001500152020001800167020000900185020001300194 005001600207006001000223039000500233019001400238013000700252#VN12.00761#16000#V i?t#GI-315#895.6#^214#Gintama#Truyn tranh#Hideaki Sorachi ; Thanh Vn dch#T.9# 20 tui mi c vo hp m#^aH.#^aKim ng#2011#^a185tr.^b18cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hideaki Sorachi#Thanh Vn#Vanh#Dch Nht Bn#285528# # 00554000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020008000410030013000490070033000620220005000952210024001000080 00500124009001100129010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001600200006001000216039000500226019001400231013000700245#VN12.00762#16000#V i?t#GI-315#895.6#^214#Gintama#Truyn tranh#Hideaki Sorachi ; Thanh Vn dch#T.10 #Su b cng c linh hn#^aH.#^aKim ng#2011#^a185tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Truyn tranh#Hideaki Sorachi#Thanh Vn#Vanh#Dch Nht Bn#285529## 00566000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020012000420030013000540070032000670220004000990080005001030090 01100108010000500119011001500124012003500139020001700174020000900191020001300200 005001200213006001300225039000500238019001400243013000700257#VN12.00763#16000#V i?t#STR418E#895.6#^214#Strobe Edge#Truyn tranh#Io Sakisaka ; Barbie Ayumi dch# T.3#^aH.#^aKim ng#2011#^a183tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Vn h c hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Io Sakisaka#Barbie Ayumi#Loan#Dch Nht Bn#28 5530## 00566000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020012000420030013000540070032000670220004000990080005001030090 01100108010000500119011001500124012003500139020001700174020000900191020001300200 005001200213006001300225039000500238019001400243013000700257#VN12.00764#16000#V i?t#STR418E#895.6#^214#Strobe Edge#Truyn tranh#Io Sakisaka ; Barbie Ayumi dch# T.4#^aH.#^aKim ng#2011#^a189tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Vn h c hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Io Sakisaka#Barbie Ayumi#Loan#Dch Nht Bn#28 5531## 00528000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400290014000570070034000710220004001050080005001090090 01100114010000500125011001500130020001800145020000900163020001300172005001600185 006001100201039000500212019001400217013000700231#VN12.00765#16000#Vi?t#B455C#89 5.6#^214#Bng cc diu k#Dengeki daisy#Motomi Kyousuke ; m Nguyt dch#T.9#^a H.#^aKim ng#2011#^a191tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Motomi Kyousuke#m Nguyt#Loan#Dch Nht Bn#285532## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001800200120002300300130 00350070038000480220005000860080005000910090011000960100005001070110015001120190 01400127020000900141020001300150005001400163006001800177039000500195181000600200 082000600206808000500212020001800217013000700235#VN12.00766#16000#Vi?t#Kt gii s#Truyn tranh#Tanabe Yellow ; NguynThanh Ngn dch#T.34#^aH.#^aKim ng#2011 #^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Nht Bn#Truyn tranh#Tanabe Yellow#Nguyn Thanh N gn#Loan#K258G#895.6#^214#Vn hc thiu nhi#285533## 00565000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070038000780220005001160080005001210090 01100126010000500137011001500142012003400157020001800191020000900209020001300218 006001800231039000500249013000700254019001400261#VN12.00767#18000#Vi?t#TH104T#8 95.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nguyn Thu Dng dch#T.30#^aH.#^aKim ng#2011#^a230tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin# Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Nguyn Thu Dng#Loan#285534#Dch Nht Bn## 00777000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050014000500020041000640070045001050220004001502210 00900154008000500163009001100168010000500179011001500184021021800199020000700417 020000900424005001600433039000500449013000700454005001400461#VV12.02147#VV12.021 48#31000#Vi?t#QU105S#537#^214#Ng Vn Khot#Quan st v gii thch hin tng v t l#B.s.: Ng Vn Khot (ch.b.), Nguyn c Minh#T.3#in hc#^aH.#^aGio dc# 2011#^a173tr.^b24cm#Gm 247 cu hi nhm gii thch cc hin tng vt l nh d ng in, t trng, cm ng in t, ngun in, ng c in, in vi m thanh v hnh nh, lu tr thng tin, dao ng v sng in t, in t vin thng#V t l#in hc#Nguyn c Minh#Loan#285535#Ng Vn Khot## 00834000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380140007000430050014000500020041000640070061001050220004001662210 05800170008000500228009001100233010000500244011001500249021014200264020000700406 02000100041300500150042303900050043800500160044301300070045900500140046602000090 0480020000700489#VV12.02149#VV12.02150#Vi?t#QU105S#535#^214#31000#Ng Vn Khot #Quan st v gii thch hin tng vt l#B.s.: Ng Vn Khot (ch.b.), Ng Quc Qunh, Nguyn c Minh#T.4#Quang hc nng lng ht nhn nguyn t v cu to v tr#^aH.#^aGio dc#2011#^a173tr.^b24cm#Gm 223 cu hi p nhm gii thch cc hin tng vt l nh quang hnh hc, quang vt l v nng lng ht nhn nguy n t v cu to v tr#Vt l#Quang hc#Ng Quc Qunh#Loan#Nguyn c Minh#2855 36#Ng Vn Khot#Ht nhn#V tr## 00650000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020072000520070050001240220004001740040018001780080 00500196009001100201010000500212011001500217020000500232020000600237020000700243 02000080025002000140025800500090027200500130028100500180029403900050031201300070 0317#VV12.02151#VV12.02152#21000#Vi?t#L527T#510.76#^214#Luyn tp v t kim tr a, nh gi theo chun kin thc, k nng ton 7#Tn Thn (ch.b.), Phm c Ti, ng Th Thu Thu#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a136tr.^b24cm#To n#Lp 7#n tp#Bi tp#Sch c thm#Tn Thn#Phm c Ti#ng Th Thu Thu#Loa n#285537## 00702000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020072000520070050001240220004001740040018001780080 00500196009001100201010000500212011001500217020000500232020000600237020000700243 02000080025002000140025800500090027200500150028100500130029600500130030900500180 0322039000500340013000700345#VV12.02153#VV12.02154#30000#Vi?t#L527T#510.76#^214 #Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ton 8#Tn Th n (ch.b.), Phan Th Luyn, m Th Nhu...#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc #2011#^a195tr.^b24cm#Ton#Lp 8#n tp#Bi tp#Sch c thm#Tn Thn#Phan Th L uyn#m Th Nhu#Phm c Ti#ng Th Thu Thu#Loan#285538## 00702000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020072000520070050001240220004001740040018001780080 00500196009001100201010000500212011001500217020000500232020000600237020000700243 02000080025002000140025800500090027200500150028100500130029600500130030900500180 0322039000500340013000700345#VV12.02155#VV12.02156#36000#Vi?t#L527T#510.76#^214 #Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ton 9#Tn Th n (ch.b.), Phan Th Luyn, m Th Nhu...#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc #2011#^a239tr.^b24cm#Ton#Lp 9#n tp#Bi tp#Sch c thm#Tn Thn#Phan Th L uyn#m Th Nhu#Phm c Ti#ng Th Thu Thu#Loan#285539## 00622000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020076000520070031001280040018001590080005001770090 01100182010000500193011001500198020000900213020000600222020000900228020001400237 039000500251005001500256005001500271020000700286020000800293013000700301#VV12.02 157#VV12.02158#29000#Vi?t#L527T#590.76#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng sinh hc 7#Nguyn Thu Ho, Trn Ngc Oanh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a187tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 7#ng vt#Sch c t hm#Loan#Nguyn Thu Ho#Trn Ngc Oanh#n tp#Bi tp#285540## 00643000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020076000540070043001300040018001730080005001910090 01100196010000500207011001500212020000900227020001300236020000600249020000700255 020001400262039000400276013000700280005001800287005001600305020000800321#VV12.02 159#VV12.02160#24500#Vi?t#L527T#612.0076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng sinh hc 8#Nguyn Quang Vinh (ch.b.), Phm Thanh Hin#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a159tr.^b24cm#Sinh hc#C th ng i#Lp 8#n tp#Sch c thm#TH#285541#Nguyn Quang Vinh#Phm Thanh Hin#Bi t p## 00648000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020074000530070055001270040018001820080005002000090 01100205010000500216011001500221020000700236020000600243020000700249020000800256 020001400264039000400278013000700282005001600289005000900305005002000314#VV12.02 161#VV12.02162#31000#Vi?t#L527T#530.076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng vt l 9#Nguyn c Thm (ch.b.), V Quang, Phm Th Ngc Thng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a203tr.^b24cm#Vt l#Lp 9#n tp#Bi tp#Sch c thm#TH#285542#Nguyn c Thm#V Quang#Phm Th Ngc Thng## 00617000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020021000550030057000760070042001330040018001750080 00500193009001100198010000500209011001500214020000800229020000700237020001300244 020001400257039000400271013000700275005001200282005002100294#VV12.02163#VV12.021 64#33000#Vi?t#GI-103T#546.076#^214#Gii ton ho hc 10#Dng cho hc sinh cc l p chuyn bi dng hc sinh gii#Ng Ngc An (ch.b.), Phm Th Minh Nguyt#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a215tr.^b24cm#Ho hc#Lp 10#Gii bi tp#S ch c thm#TH#285543#Ng Ngc An#Phm Th Minh Nguyt## 00592000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020051000530030065001040070012001690080005001810090 01100186010000500197011001500202020000800217020002000225020000800245020001400253 039000400267020001200271013000700283005001200290#VV12.02166#VV12.02165#32000#Vi ?t#L527G#546.076#^214#Luyn gii trc nghim ho hc trung hc ph thng#Chuyn cacbonhirat, amino axit, polime v vt liu polime...#Ng Ngc An#^aH.#^aGi o dc#2011#^a163tr.^b24cm#Ho hc#Ph thng trung hc#Bi tp#Sch c thm#TH# Trc nghim#285544#Ng Ngc An## 00546000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020051000530030019001040070012001230080005001350090 01100140010000500151011001500156020000800171020002000179020000800199020001400207 039000400221020001200225013000700237005001200244#VV12.02167#VV12.02168#48000#Vi ?t#L527G#546.076#^214#Luyn gii trc nghim ho hc trung hc ph thng#Chuyn kim loi#Ng Ngc An#^aH.#^aGio dc#2011#^a247tr.^b24cm#Ho hc#Ph thng tr ung hc#Bi tp#Sch c thm#TH#Trc nghim#285545#Ng Ngc An## 00647000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020045000540030029000990070032001280040018001600080 00500178009001100183010000500194011001500199020000900214020000900223020001200232 02000140024403900040025802000080026202000200027000500110029000500130030101300070 0314#VV12.02169#VV12.02170#26000#Vi?t#T103L#571.2076#^214#Ti liu chuyn sinh hc trung hc ph thng#Bi tp sinh l hc thc vt#V Vn V (ch.b.), Mnh Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a147tr.^b24cm#Sinh hc#Thc vt#Sin h l hc#Sch c thm#TH#Bi tp#Ph thng trung hc#V Vn Tr# Mnh Hng#2 85546## 00772000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020083000490070056001320040018001880080005002060090 01100211010000500222011001500227020000800242020001600250020001400266039000400280 00500160028401500570030002000110035700500110036800500160037900500210039500500110 0416013000700427#VV12.02172#VV12.02171#14000#Vi?t#T103L#807#^214#Ti liu dy - hc chng trnh ng vn a phng trung hc c s tnh Bnh Thun#Nguyn Vn Hin (ch.b.), V Vn Tm, Nguyn Khc Phi...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2 011#^a107tr.^b24cm#Ng vn#Trung hc c s#Sch c thm#TH#Nguyn Vn Hin#u ba sch ghi: S Gio dc v o to tnh Bnh Thun#Bnh Thun#V Vn Tm#Nguy n Khc Phi#Nguyn Th Bch Nhn# Kim Ng#285547## 00839000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020092000530070067001450040040002120080005002520090 01100257010000500268011001400273020000800287020000700295020001400302039000400316 00500160032001500570033602000110039300500170040402000160042101300070043700500150 0444005001300459005001700472#VV12.02173#VV12.02174#11000#Vi?t#T103L#959.759#^21 4#Ti liu dy - hc chng trnh lch s - a l a phng trung hc c s t nh Bnh Thun#B.s.: Nguyn Vn Hin (ch.b.), Nguyn Duy Trinh, Phm Ngc Tin... #Ti bn ln th 4, c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2011#^a75tr.^b24cm#Lch s#a l#Sch c thm#TH#Nguyn Vn Hin#u ba sch ghi: S Gio dc v o to tnh Bnh Thun#Bnh Thun#Nguyn Duy Trinh#Trung hc c s#285548#Phm Ng c Tin#H Th Hng#Phan Th Nh Mai## 00769000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020065000530030064001180070058001820080005002400090 01100245010000500256011001400261020000800275020001600283020001400299039000400313 00500170031702000090033400500150034300500130035800500170037100500160038802000200 0404013000700424#VV12.02175#VV12.02176#23000#Vi?t#T103L#959.772#^214#Ti liu d y - hc chng trnh lch s a phng tnh Ty Ninh#S dng trong cc trng trung hc c s v trung hc ph thng#Nguyn Ngc Dng (ch.b.), Nguyn c Huy, L Hong n...#^aH.#^aGio dc#2011#^a91tr.^b24cm#Lch s#Trung hc c s#Sch c thm#TH#Nguyn Ngc Dng#Ty Ninh#Nguyn c Huy#L Hong n#Nguyn Th T rit#Nguyn Th Hnh#Ph thng trung hc#285549## 00814000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020049000660030061001150070034001760080 00500210009001100215010000500226011001500231021023100246020002200477020000700499 005001800506039000500524013000700529#VV12.02178#VV12.02177#50000#Vi?t#D112T#371 .6#^214#Trn nh Chu#Dy tt - hc tt cc mn hc bng bn t duy#Dng cho gio vin, sinh vin s phm, hc sinh THCS v THPT#Trn nh Chu, ng Th Th u Thu#^aH.#^aGio dc#2011#^a152tr.^b24cm#Gii thiu vai tr bn t duy tron g dy, hc. Cch thit k bn t duy trn phn mm v trn giy. Gii thiu m t s bn t duy do tc gi v cng tac vin sng tc theo chng trnh sch gio khoa cc mn t lp 6 n 12#Phng php ging dy#T duy#ng Th Thu Thu #Thu#285550## 00787000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510050019000560020044000750070019001190220004001380080 00500142009001100147010000500158011001500163021025600178020001200434020000900446 020001100455039000500466013000700471005001900478#VV12.02179#VV12.02180#35000#Vi ?t#GI-108T#330.9597#^214#Dng Qunh Phng#Gio trnh a l kinh t - x hi V it Nam#Dng Qunh Phng#P.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a198tr.^b24cm#Nhng vn c bn v v tr a l v phm vi lnh th, c im t nhin, ti nguyn thin nhin Vit Nam; a l dn c v phn b lao ng; T chc lnh th v cc vng kinh t ngnh sn xut cng nghip, ngnh nng-lm-ng nghip v dch v Vit N am#a kinh t#Vit Nam#Gio trnh#Thu#285551#Dng Qunh Phng## 00509000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020025000530030027000780070011001050220004001160080 00500120009001100125010000500136011001500141020000800156020000900164020000900173 020001400182005001100196039000500207013000700212#VV12.02181#VV12.02182#28000#Vi ?t#NH556M#372.89#^214#Nhng mu chuyn lch s#Dnh cho hc sinh tiu hc#L n h H#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a123tr.^b24cm#Lch s#Tiu hc#Vit Nam#Sch c thm#L nh H#Thu#285552## 00713000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020040000510030095000910070045001860080005002310090 01100236010000500247011001500252020000700267020000700274020000900281020001400290 00500090030400500130031300500130032603900050033901300070034402000160035102000200 0367#VV12.02183#VV12.02184#29000#Vi?t#H561D#910.7#^214#Hng dn s dng Atlat a l Vit Nam#Hc sinh THCS v THPT. n thi tt nghip THPT, thi H, C. n lu yn thi hc sinh gii quc gia#L Hunh (ch.b.), ng Duy Li, Cao Vn Dng#^aH. #^aGio dc#2011#^a196tr.^b24cm#a l#Bn #Vit Nam#Sch c thm#L Hunh# ng Duy Li#Cao Vn Dng#Thu#285553#Trung hc c s#Ph thng trung hc## 00627000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020033000530030064000860070032001500040018001820080 00500200009001100205010000500216011001400221020000800235020001600243020000900259 020001400268005001200282005001900294039000500313013000700318#VV12.02185#VV12.021 86#11500#Vi?t#L302S#959.775#^214#Lch s a phng tnh ng Nai#Ti liu s d ng trong cc trng trung hc c s tnh ng Nai#Phan S Anh, Dng Th Kim Li n#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a59tr.^b24cm#Lch s#Trung hc c s# ng Nai#Sch c thm#Phan S Anh#Dng Th Kim Lin#Thu#285554## 00713000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020017000490070051000660080005001170090011001220100 00500133011001500138012003900153021014800192020002100340020000900361020001500370 039000500385005001600390005001000406013000700416#VV12.02187#VV12.02188#Vi?t#455 V#590#^214#32000#ng vt k diu#S.t., b.s., gii thiu: C Th Thu Lan, V T h M#^aH.#^aGio dc#2011#^a144tr.^b24cm#B sch Khoa hc th v ca th k XXI #Cung cp nhng tri thc khoa hc c bn v ng vt, cng nhng tin b khoa h c trong ngnh ny t cui th k XX cho ti nhng nm u th k XXI#Khoa hc th ng thc#Thc vt#Sch tham kho#Thu#C Th Thu Lan#V Th M#285555## 00752000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020019000510070065000700080005001350090011001400100 00500151011001500156012003900171021015500210020002100365020000900386020001500395 039000500410005002000415005002000435013000700455#VV12.02190#VV12.02189#Vi?t#M452 T#577.5#^214#44000#Mi trng k diu#S.t., b.s., gii thiu: Nguyn Phng Tha nh, Bi Th Huyn Trang#^aH.#^aGio dc#2011#^a200tr.^b24cm#B sch Khoa hc th v ca th k XXI#Cung cp nhng tri thc khoa hc c bn v thc mi trng, c ng nhng tin b khoa hc trong ngnh ny t cui th k XX cho ti nhng nm u th k XXI#Khoa hc thng thc#Thc vt#Sch tham kho#Thu#Nguyn Phng Th anh#Bi Th Huyn Trang#285556## 00743000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020015000490070055000640080005001190090011001240100 00500135011001500140012003900155021015000194020002100344020001300365020001500378 039000500393020000600398005001500404005001500419013000700434#VV12.02191#VV12.021 92#Vi?t#C460T#612#^214#32000#C th k diu#S.t., b.s., gii thiu: Dng Ngc Mai, Nguyn Hi Yn#^aH.#^aGio dc#2011#^a128tr.^b24cm#B sch Khoa hc th v ca th k XXI#Cung cp nhng tri thc khoa hc c bn v c th ngi, cng nh ng tin b khoa hc trong ngnh y t cui th k XX cho ti nhng nm u th k XXI#Khoa hc thng thc#C th ngi#Sch tham kho#Thu#Y hc#Dng Ngc Mai# Nguyn Hi Yn#285557## 00728000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020017000500070058000670080005001250090011001300100 00500141011001500146012003900161021014800200020002100348020000900369020001500378 039000500393013000700398005001600405005001700421#VV12.02193#VV12.02194#28000#Vi ?t#TH552V#580#^214#Thc vt k diu#S.t., b.s., gii thiu: Nguyn Thanh H, Ngu yn Hong Lm#^aH.#^aGio dc#2011#^a128tr.^b24cm#B sch Khoa hc th v ca th k XXI#Cung cp nhng tri thc khoa hc c bn v thc vt, cng nhng tin b khoa hc trong ngnh ny t cui th k XX cho ti nhng nm u th k XXI#Kho a hc thng thc#Thc vt#Sch tham kho#Thu#285558#Nguyn Thanh H#Nguyn Ho ng Lm## 00596000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020058000490070032001070220004001390080005001430090 01100148010000500159011001500164020000800179020000700187020000800194020001200202 020001100214020001400225005001300239005001800252039000500270013000700275#VV12.02 195#VV12.02196#26000#Vi?t#H419V#807#^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ng vn 10#Nguyn Chin, Tng L Th Tuyt#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a1 75tr.^b24cm#Ng vn#Lp 10#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#Sch c thm#Nguyn C hin#Tng L Th Tuyt#Thu#285559## 00659000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020039000540030085000930070041001780040018002190080 00500237009001100242010000500253011001500258020001000273020000700283020000800290 020001400298005001500312005001700327039000600344013000700350#VV12.02197#VV12.021 98#38000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp b tr - nng cao ting Anh 10#Sch t ham d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho cu B Gio dc v o to#N guyn Th Chi (ch.b.), Nguyn Hu Cng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^ a232tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Th Chi#Nguyn Hu C ng#Thanh#285560## 00560000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020060000490070048001090080005001570090011001620100 00500173011001500178020001000193020000700203020001400210005001300224005001100237 005002200248039000500270013000700275#VV12.02199#VV12.02200#31500#Vi?t#H419V#428 #^214#Hc v thc hnh theo chun kin thc, k nng ting Anh 11#ng Kim Anh, Bch H, Trng Phm Tho Ngn#^aH.#^aGio dc#2011#^a219tr.^b24cm#Ting Anh# Lp 11#Sch c thm#ng Kim Anh# Bch H#Trng Phm Tho Ngn#Thu#285561## 00573000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020043000490070050000920080005001420090011001470100 00500158011001400163020001000177020000800187020000400195020001400199005002000213 005000900233005001100242039000500253013000700258020000600265#VV12.02201#VV12.022 02#16000#Vi?t#S450T#428#^214#S tay t vng v cu trc cu ting Anh 6#Trn nh Nguyn L (ch.b.), Ngc Lam, Ngc Thanh#^aH.#^aGio dc#2011#^a91tr.^b24cm#Ti ng Anh#T vng#Cu#Sch c thm#Trn nh Nguyn L#Ngc Lam#Ngc Thanh#Thu#2 85562#Lp 6## 00573000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020043000490070050000920080005001420090011001470100 00500158011001400163020001000177020000800187020000400195020001400199005002000213 005000900233005001100242039000500253020000600258013000700264#VV12.02203#VV12.022 04#16000#Vi?t#S450T#428#^214#S tay t vng v cu trc cu ting Anh 7#Trn nh Nguyn L (ch.b.), Ngc Lam, Ngc Thanh#^aH.#^aGio dc#2011#^a91tr.^b24cm#Ti ng Anh#T vng#Cu#Sch c thm#Trn nh Nguyn L#Ngc Lam#Ngc Thanh#Thu#L p 7#285563## 00594000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020052000540070057001060080005001630090011001680100 00500179011001500184020001000199020000700209020000700216020001400223005002000237 005001900257005001600276039000500292013000700297#VV12.02205#VV12.02206#33000#Vi ?t#454L#428.0076#^214#n luyn theo chun kin thc, k nng ting Anh 12#Trn nh Nguyn L, Nguyn Th L Chu, Phm Thanh Loan#^aH.#^aGio dc#2011#^a199tr .^b24cm#Ting Anh#Lp 12#n tp#Sch c thm#Trn nh Nguyn L#Nguyn Th L Chu#Phm Thanh Loan#Thu#285564## 00533000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020067000500070018001170080005001350090011001400100 00500151011001500156020000500171020001700176020001000193020001400203005001800217 039000500235013000700240020000800247#VV12.02207#VV12.02208#55000#Vi?t#KH104P#51 0#^214#Khm ph trong gii ton ph thng bng cc phng php ton - tin#Nguyn Ngc Giang#^aH.#^aGio dc#2011#^a191tr.^b24cm#Ton#Trng ph thng#Gii ton# Sch c thm#Nguyn Ngc Giang#Thu#285565#Tin hc## 00734000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690020017000740030015000910070 05000106008000500156009001100161010000500172011001400177021010200191020000800293 02000060030102000220030702000150032900500140034400500120035800500140037003900050 0384013000700389#VV12.02209#VV12.02210#CDVN.01573#CDVN.01574#48000#Vi?t#C513H#3 72.34#^214#Cng hc tin hc#Sch gio vin#Bi Vn Thanh (ch.b.), Bi Vit H, L Quang Phan#^aH.#^aGio dc#2011#^a80tr.^b24cm#Hng dn ging dy tin hc lp 1 theo cc mc tiu chng trnh v nh gi k nng hc ca hc sinh#Tin hc#L p 1#Phng php ging dy#Sch gio vin#Bi Vn Thanh#Bi Vit H#L Quang Phan #Thu#285566## 00734000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690020017000740030015000910070 05000106008000500156009001100161010000500172011001400177021010200191020000800293 02000060030102000220030702000150032900500140034400500120035800500140037003900050 0384013000700389#VV12.02211#VV12.02212#CDVN.01576#CDVN.01575#48000#Vi?t#C513H#3 72.34#^214#Cng hc tin hc#Sch gio vin#Bi Vn Thanh (ch.b.), Bi Vit H, L Quang Phan#^aH.#^aGio dc#2011#^a72tr.^b24cm#Hng dn ging dy tin hc lp 2 theo cc mc tiu chng trnh v nh gi k nng hc ca hc sinh#Tin hc#L p 2#Phng php ging dy#Sch gio vin#Bi Vn Thanh#Bi Vit H#L Quang Phan #Thu#285567## 01134000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820008000638080005000710020085000760070064001610080 00500225009001800230010000500248011001500253015009100268021026700359020002000626 02000080064602000110065402000090066503900050067401300070067900500140068600500170 0700005002000717005001700737005001800754#VV12.02213#VV12.02216#VV12.02215#VV12.0 2214#50000#Vi?t#KH513T#338.959#^214#Khung th ch pht trin bn vng cho mt s nc ng Nam v bi hc cho Vit Nam#Lu Bch Dng (ch.b.), Nguyn Th Chn h, Nguyn Th Kim Dung...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a222tr.^b21cm#TTS ghi: V in Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Mi trng v Pht trin bn vng# Trnh by mt s vn l lun v khung th ch pht trin bn vng. Cu trc v hot ng ca khung th ch pht trin bn vng mt s nc ng Nam . Nhng thnh cng v cha thnh cng ca cc khung th ch pht trin bn vng, nguyn nhn, bi hc cho Vit Nam#Pht trin bn vng#Th ch#ng Nam #Vit Nam#Thu# 285568#Lu Bch Dng#Nguyn Th Chnh#Nguyn Th Kim Dung#Nguyn Song Tng#Nguy n Hng Quang## 01080000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820010000638080005000730020088000780070062001660080 00500228009001800233010000500251011001500256015006300271021025100334020001900585 02000110060402000200061502000090063500500190064400500130066300500170067600500130 0693005001700706013000700723#VV12.02217#VV12.02218#VV12.02220#VV12.02219#50000# Vi?t#CH312S#382.09597#^214#Chnh sch thng mi quc t trong m hnh tng tr ng kinh t mi giai on 2011-2020#Nguyn Chin Thng (ch.b.), V Ch Thnh, n g Th Hiu L...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a231tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Kinh t Vit Nam#Trnh by nhng vn l lun v th c tin v chnh sch thng mi quc t. Chnh sch thng mi ca Vit Nam v t c ng n tng trng v cht lng tng trng. iu chnh chnh sch thng mi trong m hnh tng trng mi giai on 2011-2020#Thng mi quc t#Chnh s ch#Tng trng kinh t#Vit Nam#Nguyn Chin Thng#V Tr Thnh#ng Th Hiu L #Phm Th Nga#Nguyn Anh Dng#285569## 01067000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690020043000740030017001170070 06100134008000500195009001800200010000500218011001500223015007600238021023000314 02000080054402000100055202000090056202000090057102000150058000500150059500500150 0610005001800625005001400643005001200657039000500669013000700674#VV12.02221#VV12 .02222#VV12.02224#VV12.02223#60000#Vi?t#K312T#320.91#^214#Kinh t v chnh tr th gii n nm 2020#Sch chuyn kho#Lu Ngc Trnh (ch.b.), Nguyn Vn Dn, N guyn Bnh Giang...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a295tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Kh oa hc x hi Vit Nam. Vin Kinh t v Chnh tr Th gii#Trnh by nhng vn ni bt ca kinh t v chnh tr th gii ni bt thp k u th k XXI. Nhn g xu hng pht trin ch yu ca nn kinh t v chnh tr th gii n nm 2020 . Vit Nam trong bi cnh th gii y bin ng#Kinh t#Chnh tr#Xu hng#Th gii#Sch tham kho#Lu Ngc Trinh#Nguyn Vn Dn#Nguyn Bnh Giang#ng Hong H #Trn Th H#Thu#285570## 00569000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450050015000500020053000650070015001180080005001330090027001380100 00500165011001500170015006600185020000900251020001300260020000900273020000900282 039000500291013000700296#NV12.00035#NV12.00036#Vi?t#O-400R#617.609597#^214#Trinh Dinh Hai#Oral health promotion for school children in Vietnam#Trinh Dinh Hai#^a H.#^aMedical Publishing House#2011#^a91 p.^b21 cm#At head of title: Hanoi Nation al Hospital of Odonto - Stomatology#Sc kho#Rng hm mt#Hc sinh#Vit Nam#Thu #285571## 00618000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050016000520020011000680070030000790040008001090080 00500117009004300122010000500165011001600170015010900186020001000295020001200305 020001100317039000500328013000700333#NV12.00037#NV12.00038#23000#Vi?t#SP200M#42 8.3#^214#Nguyen Thuy Nga#Speaking 1#Compil., ed.: Nguyen Thuy Nga#2nd ed.#^aH.#^ aUniversity of Education Publishing House#2011#^a117 p.^b24 cm#At head of title: Hanoi University of Education Faculty of English. Division of English Language Acquisition#Ting Anh#K nng ni#Gio trnh#Thu#285572## 00708000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500020036000550030028000910070056001190080005001750090 04700180010000500227011002200232020000800254020001100262020000900273020000800282 00500170029000500160030700500120032300500200033500500150035503900050037001300070 0375#NV12.00039#NV12.00040#500000#Vi?t#V302N#338.9597#^214#Vietnam annual econo mic report 2011#The economy at a crossroads#Nguyen Duc Thanh (ed.), Nguyen Quoc Huy, Pham Van Ha...#^aH.#^aVietnam National University Publisher, Hanoi#2011#^ax xxv, 443 p.^b24 cm#Kinh t#Pht trin#Vit Nam#Bo co#Nguyen Duc Thanh#Nguyen Q uoc Huy#Pham Van Ha#Nguyen Thi Thu Hang#Dinh Tuan Minh#Thuy#285573## 00522000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020026000470030017000730080005000900090027000950100005001220110 02100127015006000148020000800208020002000216020000900236039000500245013000700250 020001100257#NV12.00041#NV12.00042#Vi?t#V302N#338.9597#^214#Vietnam's economy in 2010#A reference book#^aH.#^aFinance Publishing House#2011#^aviii, 94 p.^b30 cm #At head of title: Central Institute for Economic Management#Kinh t#Tng trng kinh t#Vit Nam#Thu#285574#Pht trin## 00638000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020087000500290092001370080014002290090027002430100005002700110 01800275015003700293020000800330020001100338020003500349039000500384013000700389 #NV12.00043#NV12.00044#Vi?t#P109T#614.0959779#^214#Pasteur institute of Ho Chi M inh city 120 year of creation and development 1891 - 2011#Institut Pasteur d' H Chi Minh ville 120 ans d'laboration et de dveloppement 1891 - 2011#^aHo Chi M inh#^aMedical Publishing House#2011#^av, 65 p.^b30 cm#At head of title: Ministry of Health#Lch s#Pht trin#Vin Pasteur thnh ph H Ch Minh#Thu#285575## 00574000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020007000390030013000460070030000590220004000890080018000930090 01100111010000500122011001500127012004000142020001700182020000900199020001300208 005001500221006000800236039000700244019001400251013000700265#VN12.00617#50000#V i?t#M315#895.6#^214#Miyuki#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a439tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng th nh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Adachi Mitsuru#Cm Vn#T.Dung#Dch Nh t Bn#285576## 00574000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020007000390030013000460070030000590220004000890080018000930090 01100111010000500122011001500127012004000142020001700182020000900199020001300208 005001500221006000800236039000700244019001400251013000700265#VN12.00618#50000#V i?t#M315#895.6#^214#Miyuki#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a425tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng th nh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Adachi Mitsuru#Cm Vn#T.Dung#Dch Nh t Bn#285577## 00574000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020007000390030013000460070030000590220004000890080018000930090 01100111010000500122011001500127012004000142020001700182020000900199020001300208 005001500221006000800236039000700244019001400251013000700265#VN12.00619#50000#V i?t#M315#895.6#^214#Miyuki#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch#T.4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a448tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng th nh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Adachi Mitsuru#Cm Vn#T.Dung#Dch Nh t Bn#285578## 00602000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020011000410030013000520070027000650220004000922210018000960080 01800114009001100132010000500143011001500148020001800163020001100181020001300192 005001200205006000800217039000700225019001600232012003300248013000700281#VN12.00 620#17000#Vi?t#CH500T#895.1#^214#Ch Thong#Truyn tranh#Vng Trch ; ng n dch#T.9#C trng qun n#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a176tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Vng Trch#ng n#T.Dung#Dch Trung Quc #Truyn tranh hin i Trung Quc#285579## 00616000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020011000410030013000520070027000650220005000922210031000970080 01800128009001100146010000500157011001500162020001800177020001100195020001300206 005001200219006000800231039000700239019001600246012003300262013000700295#VN12.00 621#17000#Vi?t#CH500T#895.1#^214#Ch Thong#Truyn tranh#Vng Trch ; ng n dch#T.10#Nc xa khng cu c la gn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a176 tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Vng Trch#ng n#T.Dung#D ch Trung Quc#Truyn tranh hin i Trung Quc#285580## 00606000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020011000410030013000520070027000650220005000922210021000970080 01800118009001100136010000500147011001500152020001800167020001100185020001300196 005001200209006000800221039000700229019001600236012003300252013000700285#VN12.00 622#17000#Vi?t#CH500T#895.1#^214#Ch Thong#Truyn tranh#Vng Trch ; ng n dch#T.11#Tin thoi lng nan#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a175tr.^b18cm# Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Vng Trch#ng n#T.Dung#Dch Trung Quc#Truyn tranh hin i Trung Quc#285581## 00603000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020011000410030013000520070027000650220005000922210018000970080 01800115009001100133010000500144011001500149020001800164020001100182020001300193 005001200206006000800218039000700226019001600233012003300249013000700282#VN12.00 623#17000#Vi?t#CH500T#895.1#^214#Ch Thong#Truyn tranh#Vng Trch ; ng n dch#T.12#Vng thau ln ln#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a175tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Vng Trch#ng n#T.Dung#Dch Trung Qu c#Truyn tranh hin i Trung Quc#285582## 00603000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020011000410030013000520070027000650220005000922210018000970080 01800115009001100133010000500144011001500149020001800164020001100182020001300193 005001200206006000800218039000700226019001600233012003300249013000700282#VN12.00 624#17000#Vi?t#CH500T#895.1#^214#Ch Thong#Truyn tranh#Vng Trch ; ng n dch#T.13#Qut lm cam chu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a176tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Vng Trch#ng n#T.Dung#Dch Trung Qu c#Truyn tranh hin i Trung Quc#285583## 00608000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020011000410030013000520070027000650220005000922210023000970080 01800120009001100138010000500149011001500154020001800169020001100187020001300198 005001200211006000800223039000700231019001600238012003300254013000700287#VN12.00 625#17000#Vi?t#CH500T#895.1#^214#Ch Thong#Truyn tranh#Vng Trch ; ng n dch#T.14#Mnh lc ca ng tin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a176tr.^b18c m#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Vng Trch#ng n#T.Dung#Dch Trun g Quc#Truyn tranh hin i Trung Quc#285584## 00596000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020011000410030013000520070027000650220005000922210011000970080 01800108009001100126010000500137011001500142020001800157020001100175020001300186 005001200199006000800211039000700219019001600226012003300242013000700275#VN12.00 626#17000#Vi?t#CH500T#895.1#^214#Ch Thong#Truyn tranh#Vng Trch ; ng n dch#T.15#Vng tng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a176tr.^b18cm#Vn hc th iu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Vng Trch#ng n#T.Dung#Dch Trung Quc#Truy n tranh hin i Trung Quc#285585## 00601000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020011000410030013000520070027000650220005000922210016000970080 01800113009001100131010000500142011001500147020001800162020001100180020001300191 005001200204006000800216039000700224019001600231012003300247013000700280#VN12.00 627#17000#Vi?t#CH500T#895.1#^214#Ch Thong#Truyn tranh#Vng Trch ; ng n dch#T.16#Ai tin a ai?#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a176tr.^b18cm#Vn h c thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Vng Trch#ng n#T.Dung#Dch Trung Quc# Truyn tranh hin i Trung Quc#285586## 00586000000000301000450002600110000001200350001102000170004602000090006302000130 00720390007000850140007000920410005000991810007001040820006001118080005001170020 01000122003001300132007003600145022000500181005001700186006001200203008001800215 009001100233010000500244011001400249019001400263013000700277#VN12.00628#Truyn t ranh dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#T.Dung#14000# Vi?t#I-312Y#895.6#^214#Inu Yasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dc h#T.54#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a184tr^b1 8cm#Dch Nht bn#285587## 00586000000000301000450002600110000001200350001102000170004602000090006302000130 00720390007000850140007000920410005000991810007001040820006001118080005001170020 01000122003001300132007003600145022000500181005001700186006001200203008001800215 009001100233010000500244011001400249019001400263013000700277#VN12.00629#Truyn t ranh dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#T.Dung#14000# Vi?t#I-312Y#895.6#^214#Inu Yasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dc h#T.55#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a186tr^b1 8cm#Dch Nht bn#285588## 00586000000000301000450002600110000001200350001102000170004602000090006302000130 00720390007000850140007000920410005000991810007001040820006001118080005001170020 01000122003001300132007003600145022000500181005001700186006001200203008001800215 009001100233010000500244011001400249019001400263013000700277#VN12.00630#Truyn t ranh dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#T.Dung#14000# Vi?t#I-312Y#895.6#^214#Inu Yasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dc h#T.56#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a207tr^b1 8cm#Dch Nht bn#285589## 00623000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020018000400030013000580290022000710070031000930220005001240080 01800129009001100147010000500158011001500163012004000178020001700218020000900235 020001300244005001600257006000800273039000700281019001400288013000700302#VN12.00 631#Vi?t#G107X#895.6#^214#14000#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Le crique de kar akuri#Fujita Kazuhiro ; Hi Th dch#T.38#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a18 6tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Tru yn tranh#Fujita Kazuhiro#Hi Th#T.Dung#Dch Nht Bn#285590## 00623000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020018000400030013000580290022000710070031000930220005001240080 01800129009001100147010000500158011001500163012004000178020001700218020000900235 020001300244005001600257006000800273039000700281019001400288013000700302#VN12.00 632#Vi?t#G107X#895.6#^214#14000#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Le crique de kar akuri#Fujita Kazuhiro ; Hi Th dch#T.39#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a18 6tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Tru yn tranh#Fujita Kazuhiro#Hi Th#T.Dung#Dch Nht Bn#285591## 00600000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070034000810220005001150050017001200060 01000137008001800147009001100165010000500176011001500181012003500196019001400231 020001700245020000900262020001300271039000700284013000700291#VN12.00633#13000#V i?t#B314A#895.7#^214#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; Thanh Mai dch#T.59#Choe Byeong Yeol#Thanh Mai#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 1#^a158tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#T.Dung#285592## 00592000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020019000410030013000600070029000730220005001020050010001070060 01200117008001800129009001100147010000500158011001500163012004000178019001600218 020001800234020001100252020001300263039000700276013000700283#VN12.00634#Vi?t#TH2 50G#895.1#^214#18000#Th gii ngi mu#Truyn tranh#Nicky Lee ; Tuyt Nhung d ch#T.11#Nicky Lee#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a173tr.^b18cm#T ruyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Q uc#Truyn tranh#T.Dung#285593## 00589000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070035000650220005001000080018001050090 01100123010000500134011001500139012003800154020001700192020000900209020001300218 005001900231006000900250039000700259019001400266013000700280#VN12.00635#16000#V i?t#V501B#895.6#^214#Vua bnh m#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi ; An Nhin dch #T.25#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a166tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tu i thnh nin#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi#An Nhin# T.Dung#Dch Nht Bn#285594## 00589000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070035000650220005001000080018001050090 01100123010000500134011001500139012003800154020001700192020000900209020001300218 005001900231006000900250039000700259019001400266013000700280#VN12.00636#16000#V i?t#V501B#895.6#^214#Vua bnh m#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi ; An Nhin dch #T.26#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a200tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tu i thnh nin#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hashiguchi Takashi#An Nhin# T.Dung#Dch Nht Bn#285595## 00575000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070025000700220004000950080018000990090 01100117010000500128011001500133012004000148020001700188020000900205020001300214 005000900227006000900236039000700245013000700252019001400259#VN12.00637#18000#V i?t#B312M#895.6#^214#Bnh minh Arcana#Truyn tranh#Toma Rei ; Song Anh dch#T.2# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Toma Rei#Song Anh#T.Dung#285596# Dch Nht Bn## 00557000000000289000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020017000340030013000510070025000640220004000890080018000930090011001110100 00500122011001500127012004000142020001700182020000900199020001300208005000900221 006000900230039000700239019001400246013000700260#VN12.00638#18000#Vi?t#895.6#^2 14#Bnh minh Arcana#Truyn tranh#Toma Rei ; Song Anh dch#T.3#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2011#^a195tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc h in i#Nht Bn#Truyn tranh#Toma Rei#Song Anh#T.Dung#Dch Nht Bn#285597## 00599000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020025000400030013000650070033000780220004001110080018001150090 01100133010000500144011001500149012004000164020001700204020000900221020001300230 005001700243006000900260039000700269019001400276013000700290#VN12.00639#Vi?t#R31 2C#895.6#^214#18000#Rinne cnh gii lun hi#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Qu c Nam dch#T.4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a186tr.^b18cm#Truyn tranh d nh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Takahashi Rumiko #Quc Nam#T.Dung#Dch Nht Bn#285598## 00599000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020025000400030013000650070033000780220004001110080018001150090 01100133010000500144011001500149012004000164020001700204020000900221020001300230 005001700243006000900260039000700269019001400276013000700290#VN12.00640#Vi?t#R31 2C#895.6#^214#18000#Rinne cnh gii lun hi#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Qu c Nam dch#T.5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a190tr.^b18cm#Truyn tranh d nh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Takahashi Rumiko #Quc Nam#T.Dung#Dch Nht Bn#285599## 00571000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070023000660220004000890080018000930090 01100111010000500122011001500127012004000142020001700182020001100199020001300210 005000500223006001100228039000700239013000700246019001600253#VN12.00641#18000#V i?t#C455T#895.1#^214#Cng t vng#Truyn tranh#Nell ; Khnh Linh dch#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng th nh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Nell#Khnh Linh#T.Dung#285600#Dch T rung Quc## 00571000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070023000660220004000890080018000930090 01100111010000500122011001500127012004000142020001700182020001100199020001300210 005000500223006001100228039000700239019001600246013000700262#VN12.00642#18000#V i?t#C455T#895.1#^214#Cng t vng#Truyn tranh#Nell ; Khnh Linh dch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a195tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng th nh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Nell#Khnh Linh#T.Dung#Dch Trung Qu c#285601## 00562000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020010000410030013000510070025000640220004000890080018000930090 01100111010000500122011001500127012003200142020001800174020000900192020001300201 005001000214006000800224039000700232019001400239013000700253#VN12.00643#18000#V i?t#NH419M#895.6#^214#Nhc Miko#Truyn tranh#Ono Eriko ; Hi Th dch#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ono Eriko#Hi Th#T.Dung#Dch Nht Bn#285602 ## 00562000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020010000410030013000510070025000640220004000890080018000930090 01100111010000500122011001500127012003200142020001800174020000900192020001300201 005001000214006000800224039000700232013000700239019001400246#VN12.00644#18000#V i?t#NH419M#895.6#^214#Nhc Miko#Truyn tranh#Ono Eriko ; Hi Th dch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho thiu nhi#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ono Eriko#Hi Th#T.Dung#285603#Dch Nht Bn ## 00533000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020040000490070043000890080005001320090011001370100 00500148011001500153020000800168020000800176020001600184020000700200005001700207 005001700224039000700241013000700248#VN12.00645#VN12.00646#40000#Vi?t#S450T#807 #^214#S tay tc phm ng vn trung hc c s#Nguyn Kim Phong (ch.b.), Nguyn C m Thanh#^aH.#^aGio dc#2011#^a467tr.^b18cm#Ng vn#Vn hc#Trung hc c s#S tay#Nguyn Kim Phong#Nguyn Cm Thanh#T.Dung#285604## 00589000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003300500100 00440200008000540200009000620410005000711810006000760820004000828080005000860020 02800091007001000119008000500129009002000134010000500154011001500159039000700174 013000700181021011500188020000800303#VN12.00647#VN12.00648#VN12.00650#VN12.00649 #Trn Hon#Vn ho#Vit Nam#Vi?t#T527T#306#^214#Tuyn tp vn ho & m nhc#Trn Hon#^aH.#^aVn ho Thng tin#1997#^a482tr.^b19cm#T.Dung#285605#Trnh by nhng suy t, quan nim ca tc gi v vn ho, m nhc trong qu trnh sng to v h ot ng ngh thut#m nhc## 00614000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450020056000500070047001060080005001530090052001580100005002100110 01500215020001700230020000900247020001600256005001100272005001400283039000500297 013000700302020001300309020001400322#VN12.00651#VN12.00652#Vi?t#TR527T#398.20959 7#^214#Truyn thuyt v truyn c dn gian ngi Thi Mng Xo#S.t., b.s.: Th Tc (ch.b.) ; Vng Th Mn#^aH.#^aVn ho dn tc ; Hi Vn hc Ngh thut La i Chu#2011#^a295tr.^b19cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn dn gian# Th Tc# Vng Th Mn#Vanh#285606#Dn tc Thi#Truyn thuyt## 00478000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440020013000490070016000620080005000780090052000830100005001350110 01500140020001700155020000900172020001200181039000500193005001600198020000300214 013000700217#VN12.00654#VN12.00653#Vi?t#TR527V#895.92234#^214#Truyn v k#V Th anh Phng#^aH.#^aVn ho dn tc ; Hi Vn hc Ngh thut Lai Chu#2011#^a351tr .^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Vanh#V Thanh Phng#K#285607## 00498000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020034000410070031000750080005001060090011001110100005001220110 01400127020001700141020000700158020001500165006001600180039000500196013000700201 019001600208005000800224#VN12.00655#29500#Vi?t#A107H#793.73#^214#M cung tr tu : Anh hng dit c#L Sng ; Ct Phng Tho dch#^aH.#^aGio dc#2011#^a48tr.^ b19cm#Tr chi tr tu#Tr em#Sch thiu nhi#Ct Phng Tho#Vanh#285608#Dch Tr ung Quc#L Sng## 00499000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020035000410070031000760080005001070090011001120100005001230110 01400128020001700142020000700159020001500166006001600181039000500197019001600202 013000700218005000800225#VN12.00656#Vi?t#V561Q#793.73#^214#29500#M cung tr tu : Vng quc c th#L Sng ; Ct Phng Tho dch#^aH.#^aGio dc#2011#^a48tr. ^b19cm#Tr chi tr tu#Tr em#Sch thiu nhi#Ct Phng Tho#Vanh#Dch Trung Qu c#285609#L Sng## 00490000000000265000450002600110000004100050001118100070001608200070002380800050 00300140007000350020023000420070031000650080005000960090011001010100005001120110 01400117020001700131020000700148020001500155006001600170039000700186019001600193 013000700209005000800216#VN12.00657#Vi?t#TH104H#793.73#^214#29500#Thm him khu rng gi#L Sng ; Ct Phng Tho dch#^aH.#^aGio dc#2011#^a48tr.^b19cm#Tr chi tr tu#Tr em#Sch thiu nhi#Ct Phng Tho#Y. Vn#Dch Trung Quc#285610 #L Sng## 00514000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020050000410070031000910080005001220090011001270100005001380110 01400143020001700157020000700174020001500181006001600196039000500212019001600217 013000700233005000800240#VN12.00658#Vi?t#M250C#793.73#^214#29500#M cung tr tu : Truyn thuyt thnh ph ph thu#L Sng ; Ct Phng Tho dch#^aH.#^aGio d c#2011#^a48tr.^b19cm#Tr chi tr tu#Tr em#Sch thiu nhi#Ct Phng Tho#Van h#Dch Trung Quc#285611#L Sng## 00515000000000253000450002600110000004100050001118100070001608200100002380800050 00330020030000380070043000680080005001110090018001160100005001340110014001390120 03500153020001700188013000700205005001000212039000500222005001300227020000900240 020001200249#VN12.00659#Vi?t#KH455Y#895.92234#^214#Khng li hc cch vn ln #Truyn: Chu Thu Hng ; Minh ho: Phm Tun#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a12tr.^ b18cm#Hc iu hay lm vic tt mi ngy#Vn hc hin i#285612#Phm Tun#Vanh# Chu Thu Hng#Vit Nam#Truyn ngn## 00528000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440020020000490070043000690080005001120090018001170100005001350110 01400140012003500154020001700189005001000206039000500216013000700221005001300228 020000900241020001200250#VN12.00660#VN12.00661#Vi?t#NG558C#895.92234#^214#Ngi con hiu tho#Truyn: Chu Thu Hng ; Minh ho: Phm Tun#^aH.#^aVn ho dn tc# 2011#^a12tr.^b18cm#Hc iu hay lm vic tt mi ngy#Vn hc hin i#Phm Tun #Vanh#285613#Chu Thu Hng#Vit Nam#Truyn ngn## 00478000000000241000450002600110000004100050001108200100001680800050002600200120 00310070043000430080005000860090018000910100005001090110014001140120035001280200 01700163005001000180039000500190013000700195005001300202020000900215020001200224 #VN12.00662#Vi?t#895.92234#^214#Gi li ha#Truyn: Chu Thu Hng ; Minh ho: Ph m Tun#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a12tr.^b18cm#Hc iu hay lm vic tt mi n gy#Vn hc hin i#Phm Tun#Vanh#285614#Chu Thu Hng#Vit Nam#Truyn ngn## 00502000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320020018000370070043000550080005000980090018001030100005001210110014001260120 03500140020001700175005001000192039000500202013000700207005001300214020000900227 020001200236#VN12.00663#Vi?t#K305T#895.92234#^214#Kin tr vt kh#Truyn: Chu Thu Hng ; Minh ho: Phm Tun#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a12tr.^b18cm#Hc i u hay lm vic tt mi ngy#Vn hc hin i#Phm Tun#Vanh#285615#Chu Thu Hng# Vit Nam#Truyn ngn## 00523000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390020020000440070043000640080005001070090018001120100005001300110 01400135020001700149020001200166039000500178005001300183020000900196012003500205 005001000240013000700250#VN12.00664#10794b#Vi?t#H452S#895.92234#^214#Cha m l t m gng#Truyn: Chu Thu Hng ; Minh ho: Phm Tun#^aH.#^aVn ho dn tc#2011# ^a12tr.^b18cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#Loan#Chu Thu Hng#Vit Nam#Hc iu h ay lm vic tt mi ngy#Phm Tun#285616## 00803000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020009000500030078000590290015001370070027001520080005001790090 01800184010000500202011001500207020001100222020000800233020001300241020000300254 03900050025700500150026200500110027702101690028802000040045702000090046101300070 0470#VL12.00253#VL12.00254#Vi?t#H452S#391.4009597#^214#Hi sinh#The story of res toring the four crowns of the Kings during the Nguyen dynasty#Rehabilitation#V Kim Lc, Phm Quc Qun#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a190tr.^b30cm#Trang phc#L ch s#Triu Nguyn#M#Loan#Phm Quc Qun#V Kim Lc#Tm hiu c im ngh thu t m i triu v T giao ca vua triu Nguyn c lin h vi m min Trung Hoa; nhng vn t ra v vic hi sinh bn m vua triu Nguyn#Vua#Vit Nam#28561 7## 00848000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020040000490030041000890080005001300090018001350100005001530110 01400158020000800172020001000180020000700190020001400197039000500211021028600216 020001100502015005000513013000700563#VL12.00255#VL12.00256#Vi?t#N312T#330.959758 #^214#Ninh Thun - Tim nng v c hi u t#Potentials & opportunities of inve stment#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a59tr.^b28cm#Kinh t#Tim nng#u t#Sch s ong ng#Loan#Trnh by v tim nng, li th, c hi u t v nh hng pht t rin kinh t - x hi n nm 2020 ca tnh Ninh Thun. Chnh sch u i, khuy n khch u t v mt s ngnh ngh thuc cc lnh vc u tin u t ca thnh ph v danh mc cc khu, cm cng nghip trn a bn tnh#Ninh Thun#u ba s ch ghi: U ban nhn dn tnh Ninh Thun#285618## 00542000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070033000720080005001050090011001100100 00500121011001400126020001800140020001300158039000500171019001600176005001000192 020001100202012001600213013000700229006001600236#VL12.00257#31500#Vi?t#CH305B#8 95.1#^214#Chin binh Chryna#Truyn tranh#ng Lp ; Ct Phng Tho dch#^aH.#^ aGio dc#2011#^a33tr.^b29cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Loan#Dch Trung Quc #ng Lp#Trung Quc#M cung tr tu#285619#Ct Phng Tho## 00541000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070033000710080005001040090011001090100 00500120011001400125020001800139020001300157039000500170019001600175005001000191 020001100201012001600212013000700228006001600235#VL12.00258#31500#Vi?t#H307K#89 5.1#^214#Hip khch Glinka#Truyn tranh#ng Lp ; Ct Phng Tho dch#^aH.#^a Gio dc#2011#^a33tr.^b29cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Loan#Dch Trung Quc# ng Lp#Trung Quc#M cung tr tu#285620#Ct Phng Tho## 00562000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020037000400030013000770070034000900080005001240090011001290100 00500140011001400145020001800159020001300177039000500190019001600195005001100211 020001100222012001600233006001600249013000700265#VL12.00259#31500#Vi?t#C514G#89 5.1#^214#Cuc gp g k l ca tin s Goegre#Truyn tranh#Phn L Na ; Ct Ph ng Tho dch#^aH.#^aGio dc#2011#^a33tr.^b29cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#L oan#Dch Trung Quc#Phn L Na#Trung Quc#M cung tr tu#Ct Phng Tho#285621 ## 00544000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070034000720080005001060090011001110100 00500122011001400127020001800141020001300159039000500172019001600177005001100193 020001100204012001600215006001600231013000700247#VL12.00260#31500#Vi?t#452C#89 5.1#^214#i chng khng b#Truyn tranh#Phn L Na ; Ct Phng Tho dch#^aH.# ^aGio dc#2011#^a33tr.^b29cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Loan#Dch Trung Qu c#Phn L Na#Trung Quc#M cung tr tu#Ct Phng Tho#285622## 00543000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400030013000600070033000730080005001060090011001110100 00500122011001400127020001800141020001300159039000500172019001600177005001000193 020001100203012001600214006001600230013000700246#VL12.00261#31500#Vi?t#103P#89 5.1#^214#i php s Sinatra#Truyn tranh#ng Lp ; Ct Phng Tho dch#^aH.# ^aGio dc#2011#^a33tr.^b29cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Loan#Dch Trung Qu c#ng Lp#Trung Quc#M cung tr tu#Ct Phng Tho#285623## 00548000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020023000400030013000630070034000760080005001100090011001150100 00500126011001400131020001800145020001300163039000500176019001600181005001100197 020001100208012001600219006001600235013000700251#VL12.00262#31500#Vi?t#C125T#89 5.1#^214#Cu tr li ca b gi#Truyn tranh#Phn L Na ; Ct Phng Tho dch#^ aH.#^aGio dc#2011#^a33tr.^b29cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Loan#Dch Trung Quc#Phn L Na#Trung Quc#M cung tr tu#Ct Phng Tho#285624## 00541000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020014000420030013000560070034000690080005001030090011001080100 00500119011001400124020001800138020001300156039000500169019001600174005001100190 020001100201012001600212006001600228013000700244#VL12.00263#31500#Vi?t#GI-119M# 895.1#^214#Gic m k l#Truyn tranh#Phn L Na ; Ct Phng Tho dch#^aH.#^aG io dc#2011#^a33tr.^b29cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Loan#Dch Trung Quc#P hn L Na#Trung Quc#M cung tr tu#Ct Phng Tho#285625## 00498000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020030000410070033000710080005001040090011001090100005001200110 01400125020001700139020001500156039000500171019001600176005001000192020000700202 006001600209013000700225#VL12.00264#35500#Vi?t#M250C#793.73#^214#M cung phong thn din ngha#Lu Doanh ; Ct Phng Tho dch#^aH.#^aGio dc#2011#^a24tr.^b2 9cm#Tr chi tr tu#Sch thiu nhi#H.H#Dch Trung Quc#Lu Doanh#Tr em#Ct Ph ng Tho#285626## 00486000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070033000590080005000920090011000970100005001080110 01400113020001700127020001500144039000500159019001600164005001000180020000700190 006001600197013000700213#VL12.00265#35500#Vi?t#M250C#793.73#^214#M cung ty du k#Lu Doanh ; Ct Phng Tho dch#^aH.#^aGio dc#2011#^a24tr.^b29cm#Tr chi tr tu#Sch thiu nhi#H.H#Dch Trung Quc#Lu Doanh#Tr em#Ct Phng Tho#28 5627## 00519000000000265000450002600110000000500100001104100050002118100060002608200070 00328080005000390140007000440020051000510070033001020080005001350090011001400100 00500151011001400156020001700170020000700187020001500194006001600209039000500225 019001600230013000700246#VL12.00266#ng Lp#Vi?t#M250C#793.73#^214#31500#M c ung tr tu: Cuc chin ca ngi ln Odysseus#ng Lp ; Ct Phng Tho dch# ^aH.#^aGio dc#2011#^a32tr.^b29cm#Tr chi tr tu#Tr em#Sch thiu nhi#Ct Ph ng Tho#H.H#Dch Trung Quc#285628## 00484000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410070033000570080005000900090011000950100005001060110 01400111020001700125020001500142039000500157019001600162005001000178020000700188 006001600195013000700211#VL12.00267#35500#Vi?t#M250C#793.73#^214#M cung thu h #Lu Doanh ; Ct Phng Tho dch#^aH.#^aGio dc#2011#^a24tr.^b29cm#Tr chi t r tu#Sch thiu nhi#H.H#Dch Trung Quc#Lu Doanh#Tr em#Ct Phng Tho#2856 29## 00496000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020028000410070033000690080005001020090011001070100005001180110 01400123020001700137020001500154039000500169019001600174005001000190020000700200 006001600207013000700223#VL12.00268#35500#Vi?t#M250C#793.73#^214#M cung tam qu c din ngha#Lu Doanh ; Ct Phng Tho dch#^aH.#^aGio dc#2011#^a24tr.^b29c m#Tr chi tr tu#Sch thiu nhi#H.H#Dch Trung Quc#Lu Doanh#Tr em#Ct Ph ng Tho#285630## 00429000000000217000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020076000440080005001200090011001250100005001360110014001410200 02000155020000900175020001500184039000500199013000700204#VL12.00269#VL12.00270#V i?t#D107M#011.6#^214#Danh mc sch tham kho dng cho th vin trng hc t nm hc 2011 - 2012#^aH.#^aGio dc#2011#^a47tr.^b27cm#Th vin trng hc#Danh mc #Sch tham kho#H.H#285631## 00538000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020030000420070044000720220004001160080005001200090011001250100 00500136011001400141020001000155020000600165020000900171020001400180005001000194 005001800204005001400222039000500236013000700241#VL12.00271#12000#Vi?t#V460L#37 2.652#^214#V luyn vit ting Anh lp 3#Mai Hng, Nguyn Phng Mai, Trn Th Thi#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b29cm#Ting Anh#Lp 3#Tp vit#Sch c th m#Mai Hng#Nguyn Phng Mai#Trn Th Thi#H.H#285632## 00538000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020030000420070044000720220004001160080005001200090011001250100 00500136011001400141020001000155020000600165020000900171020001400180005001000194 005001800204005001400222039000500236013000700241#VL12.00272#12000#Vi?t#V460L#37 2.652#^214#V luyn vit ting Anh lp 3#Mai Hng, Nguyn Phng Mai, Trn Th Thi#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a36tr.^b29cm#Ting Anh#Lp 3#Tp vit#Sch c th m#Mai Hng#Nguyn Phng Mai#Trn Th Thi#H.H#285633## 00766000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020045000420030025000870070021001120080018001330090038001510100 00500189011001500194021012700209020000900336005001600345020001800361020001500379 039000500394013000700399015004100406020000900447020000800456#VL12.00273#38000#V i?t#GI-108T#004.2#^214#Gio trnh thit k mch in trn my vi tnh#a cadence pr oduct family#ng Quang Minh b.s.#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Cng nghip Tp. H Ch Minh#2011#^a154tr.^b21cm#Trnh by mt s kin thc c bn v phn mm OrCA D - phn mm m phng mch in, thit k mch nguyn l v thit k mch in#Thi t k#ng Quang Minh#Phn mm my tnh#Phn mm OrCAD#H.H#285634#u ba sch ghi: Khoa Cng ngh in t#My tnh#Mch in## 00762000000000349000450002600110000002600090001102600090002002600110002901400080 00400410005000481810006000530820008000598080005000670020040000720030043001120070 07400155022000400229008000500233009001100238010000500249011001500254020001000269 02000090027902000140028800500190030200500180032100500240033900500200036300500170 0383039000500400013000700405#VL12.00274#CDVN1578#CDVN1577#VL12.00275#140000#Vi? t#V510H#372.652#^214#Vui hc cng k thi Starters, Cambridge#Sch km a CD dn h cho hc sinh tiu hc#Nguyn H Thu Anh (ch.b.), Nguyn Th Nguyt, Nguyn Ng c Thi Phng...#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a155tr.^b29cm#Ting Anh#Tiu hc#Sc h c thm#Nguyn H Thu Anh#Nguyn Th Nguyt#Nguyn Ngc Thi Phng#Nguyn T h Anh Tho#Hunh L Anh Thy#H.H#285635## 00572000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020017000410030013000580070033000710220004001040080005001080090 01100113010000500124011001500129012003500144020001700179020000900196020001300205 005001500218006001100233039000500244019001400249013000700263#VN12.00768#Vi?t#NG4 52S#895.7#^214#18000#Ngi sao may mn#Truyn tranh#Baek Hye Kyung ; Hi Phng dch#T.9#^aH.#^aKim ng#2011#^a176tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+# Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Baek Hye Kyung#Hi Phng#H.H#Dch Hn Q uc#285636## 00573000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020017000410030013000580070033000710220005001040080005001090090 01100114010000500125011001500130012003500145020001700180020000900197020001300206 005001500219006001100234039000500245019001400250013000700264#VN12.00769#Vi?t#NG4 52S#895.7#^214#18000#Ngi sao may mn#Truyn tranh#Baek Hye Kyung ; Hi Phng dch#T.10#^aH.#^aKim ng#2011#^a186tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+ #Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Baek Hye Kyung#Hi Phng#H.H#Dch Hn Quc#285637## 00573000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020017000410030013000580070033000710220005001040080005001090090 01100114010000500125011001500130012003500145020001700180020000900197020001300206 005001500219006001100234039000500245019001400250013000700264#VN12.00770#NG452S#8 95.7#^214#18000#Vi?t#Ngi sao may mn#Truyn tranh#Baek Hye Kyung ; Hi Phng dch#T.11#^aH.#^aKim ng#2011#^a179tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+ #Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Baek Hye Kyung#Hi Phng#H.H#Dch Hn Quc#285638## 00573000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020017000410030013000580070033000710220005001040080005001090090 01100114010000500125011001500130012003500145020001700180020000900197020001300206 005001500219006001100234039000500245019001400250013000700264#VN12.00771#18000#V i?t#NG452S#895.7#^214#Ngi sao may mn#Truyn tranh#Baek Hye Kyung ; Hi Phng dch#T.12#^aH.#^aKim ng#2011#^a220tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+ #Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Baek Hye Kyung#Hi Phng#H.H#Dch Hn Quc#285639## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070041000610220004001020080005001060090 01100111010000500122011001500127020001800142020000900160020001300169005001400182 006002000196039000500216019001400221013000700235#VN12.00772#15000#Vi?t#R102#895 .7#^214#Ragnarok#Truyn tranh#Lee Myung Jin ; Nguyn Th Bch Nga dch#T.7#^aH.# ^aKim ng#2011#^a172tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Lee Myung Jin#Nguyn Th Bch Nga#H.H#Dch Hn Quc#285640## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070041000610220004001020080005001060090 01100111010000500122011001500127020001800142020000900160020001300169005001400182 006002000196039000500216019001400221013000700235#VN12.00773#15000#Vi?t#R102#895 .7#^214#Ragnarok#Truyn tranh#Lee Myung Jin ; Nguyn Th Bch Nga dch#T.8#^aH.# ^aKim ng#2011#^a172tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Lee Myung Jin#Nguyn Th Bch Nga#H.H#Dch Hn Quc#285641## 00532000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070041000610220004001020080005001060090 01100111010000500122011001500127020001800142020000900160020001300169005001400182 006002000196039000500216019001400221013000700235#VN12.00774#15000#Vi?t#R102#895 .7#^214#Ragnarok#Truyn tranh#Lee Myung Jin ; Nguyn Th Bch Nga dch#T.9#^aH.# ^aKim ng#2011#^a172tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Lee Myung Jin#Nguyn Th Bch Nga#H.H#Dch Hn Quc#285642## 00533000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070041000610220005001020080005001070090 01100112010000500123011001500128020001800143020000900161020001300170005001400183 006002000197039000500217019001400222013000700236#VN12.00775#15000#Vi?t#R102#895 .7#^214#Ragnarok#Truyn tranh#Lee Myung Jin ; Nguyn Th Bch Nga dch#T.10#^aH. #^aKim ng#2011#^a165tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Lee Myun g Jin#Nguyn Th Bch Nga#H.H#Dch Hn Quc#285643## 00614000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050016000490020017000650030015000820070027000970080005001240090 01100129010000500140011001400145015008600159020001800245020001000263039000500273 020000900278020001700287020001300304013000700317#VN12.00776#VN12.00777#Vi?t#S550 T#398.209597#^214#Nng Quc Thng#S tch To Qun#Truyn c Chm#Nng Quc Thn g s.t., b.s.#^aH.#^aKim ng#2011#^a95tr.^b19cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Truyn c #H.H#Vit Nam#Vn hc dn gian#Dn tc Chm#285644## 00535000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050015000470020015000620030013000770070015000900080005001050090 01100110010000500121011001400126015008600140020001800226020000400244039000500248 020000900253013000700262#VN12.00778#VN12.00779#Vi?t#K250C#895.9221#^214#Trn n g Khoa#K cho b nghe#Th chn lc#Trn ng Khoa#^aH.#^aKim ng#2011#^a95tr.^b 19cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Th#H.H#Vit Nam#285645## 00524000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050014000480020024000620070014000860080005001000090011001050100 00500116011001400121015008600135020001800221020001000239039000500249020000900254 013000700263#VN12.00780#VN12.00781#Vi?t#CH527L#895.9223#^214#Phan Vit Lm#Chuy n l Tho cm vin#Phan Vit Lm#^aH.#^aKim ng#2011#^a95tr.^b19cm#Sch Nh n c ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Vn h c thiu nhi#Truyn k#H.H#Vit Nam#285646## 00542000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050010000480020027000580030011000850070010000960080005001060090 01100111010000500122011001400127015008600141020001800227020001000245039000500255 020000900260013000700269#VN12.00782#VN12.00783#Vi?t#CH527C#895.9223#^214#M A L nh#Chuyn con sui Mng Tin#Tp truyn#M A Lnh#^aH.#^aKim ng#2011#^a95tr.^ b19cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng s u - vng xa#Vn hc thiu nhi#Truyn k#H.H#Vit Nam#285647## 00500000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050006000470020017000530070006000700080005000760090011000810100 00500092011001400097015008600111020001800197020001000215039000500225020000900230 013000700239#VN12.00785#VN12.00786#Vi?t#B254B#895.9223#^214#H n#Bn b Thin M c#H n#^aH.#^aKim ng#2011#^a98tr.^b19cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Truyn k#H. H#Vit Nam#285648## 00746000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050017000490020008000660070041000740080005001150090011001200100 00500131011001400136015008600150021014000236020001700376020001500393039000500408 020000900413020001000422005001700432013000700449#VN12.00787#VN12.00788#Vi?t#G117 B#895.922834#^214#Nguyn Huy Tng#Gp Bc#Nguyn Huy Tng ; Nguyn Huy Thng b .s.#^aH.#^aKim ng#2011#^a94tr.^b19cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc t rng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Gm nhng mu chuyn k li nhng l n tc gi c vinh d gp Bc H vi hnh nh Bc rt gn gi, gin d, lo th c v ngi nh ho quang#Vn hc hin i#Sch thiu nhi#H.H#Vit Nam#Truyn k #Nguyn Huy Thng#285649## 00631000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050014000470020020000610030068000810070014001490080005001630090 01100168010000500179011001400184015008600198020001800284020001500302039000500317 020000900322013000700331020001500338#VN12.00789#VN12.00790#Vi?t#452B#895.9223#^ 214#Trn Cng Tn#i bn bn sng B#Tui tr cch mng ca i tng Nguyn Ch Thanh v nh th T Hu#Trn Cng Tn#^aH.#^aKim ng#2011#^a87tr.^b21cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa #Vn hc thiu nhi#Truyn lch s#H.H#Vit Nam#285650#Sch thiu nhi## 00604000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450050010000500020016000600030015000760070021000910080005001120090 01100117010000500128011001500133015008600148020001800234020001000252039000500262 020000900267020001700276020001400293013000700307#VN12.00791#VN12.00792#Vi?t#PH40 0M#398.209597#^214#Phan Hch#Ph m nh ng#Truyn c Mng#Phan Hch s.t., dch #^aH.#^aKim ng#2011#^a115tr.^b19cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc tr ng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Truyn c#H.H#Vit Nam#Vn hc dn gian#Dn tc Hmng#285651## 00698000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050014000420020024000560030022000800070014001020080005001160090 01100121010000500132011001400137015008600151021010300237020002100340020001100361 020001500372039000500387013000700392020000900399#VN12.00793#VN12.00794#Vi?t#B101 S#613#^214#L Vnh Quyn#Bc s vui tnh tr li#Mi trng v s sng#L Vnh Q uyn#^aH.#^aKim ng#2011#^a95tr.^b19cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Gii p nhng kin thc ph thng v c th v sc kho con ngi, cch phng bnh v bo v sc kho#Khoa hc th ng thc#Mi trng#Sch thiu nhi#H.H#285652#Sc khe## 00697000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020007000490030013000560070064000690080005001330090 01100138010000500149011001400154012003200168015003800200020001800238020000400256 02000220026002000130028200500160029500500160031100600110032703900050033801300070 0343019000900350#VN12.00795#VN12.00796#22000#Vi?t#B108T#823#^214#Bo t#Truyn tranh#Li: Rosie Dickins ; Minh ho: Christa Unzner ; Ph Nguyn dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a63tr.^b19cm#Dnh cho c gi t 8 - 16 tui#Nhng tc phm i c a Shakespeare#Vn hc trung i#Anh#Sch thanh thiu nin#Truyn tranh#Dickins, Roisie#Unzner, Christa#Ph Nguyn#H.H#285653#Dch Anh## 00701000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020016000490030013000650070062000780080005001400090 01100145010000500156011001400161012003200175015003800207020001800245020000400263 02000220026702000130028900500170030200500120031900600110033103900050034201900090 0347013000700356#VN12.00797#VN12.00798#22000#Vi?t#R429V#823#^214#Romeo v Julie t#Truyn tranh#Li: Anna Claybourne ; Minh ho: Jana Costa ; Ph Nguyn dch#^aH .#^aKim ng#2012#^a63tr.^b19cm#Dnh cho c gi t 8 - 16 tui#Nhng tc phm i ca Shakespeare#Vn hc trung i#Anh#Sch thanh thiu nin#Truyn tranh#C laybourne, Anna#Costa, Jana#Ph Nguyn#H.H#Dch Anh#285654## 00695000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020008000510030013000590070062000720080005001340090 01100139010000500150011001400155012003200169015003800201020001800239020000400257 02000220026102000130028300500140029600500160031000600100032603900050033601900090 0341013000700350#VN12.00799#VN12.00800#22000#Vi?t#GI-119M#823#^214#Macbeth#Truy n tranh#Li: Conrad Mason ; Minh ho: Christa Unzner ; Thu Hng dch#^aH.#^aKi m ng#2012#^a63tr.^b19cm#Dnh cho c gi t 8 - 16 tui#Nhng tc phm i ca Shakespeare#Vn hc trung i#Anh#Sch thanh thiu nin#Truyn tranh#Mason, Conrad#Unzner, Christa#Thu Hng#H.H#Dch Anh#285655## 00708000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020017000510030013000680070064000810080005001450090 01100150010000500161011001400166012003200180015003800212020001800250020000400268 02000220027202000130029400500130030700500180032000600110033803900050034901900090 0354013000700363#VN12.00801#VN12.00802#22000#Vi?t#GI-119M#823#^214#Gic mng m h#Truyn tranh#Li: Lesley Sims ; Minh ho: Serena Riglietti ; Ph Nguyn dc h#^aH.#^aKim ng#2012#^a63tr.^b19cm#Dnh cho c gi t 8 - 16 tui#Nhng tc p hm i ca Shakespeare#Vn hc trung i#Anh#Sch thanh thiu nin#Truyn tr anh#Sims, Lesley#Riglietti, Serena#Ph Nguyn#H.H#Dch Anh#285656## 00745000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020012000510030042000630070064001050080005001690090 01100174010000500185011001400190012003200204020001800236020000400254020002200258 02000120028000500150029200500160030700600110032303900050033401900090033902000120 0348020000800360020000800368013000700376#VN12.00803#VN12.00804#22000#Vi?t#GI-11 9M#823#^214#Shakespeare#T ch b lm da n nh vit kch v i#Li: Rosie Dic kins ; Minh ho: Christa Unzner ; Ph Nguyn dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a63tr.^b 19cm#Dnh cho c gi t 8 - 16 tui#Vn hc trung i#Anh#Sch thanh thiu nin #Tiu thuyt#Dickins, Rosie#Unzner, Christa#Ph Nguyn#H.H#Dch Anh#Scxpia, U. #Nh vn#Tiu s#285657## 00710000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020017000510030013000680070065000810080005001460090 01100151010000500162011001400167012003200181015003800213020001800251020000400269 02000220027302000130029500500150030800500160032300600120033903900050035101900090 0356013000700365#VN12.00805#VN12.00806#22000#Vi?t#GI-119M#823#^214#m th mi hai#Truyn tranh#Li: Rosie Dickins ; Minh ho: Christa Dickins ; Trang Rose d ch#^aH.#^aKim ng#2012#^a63tr.^b19cm#Dnh cho c gi t 8 - 16 tui#Nhng tc phm i ca Shakespeare#Vn hc trung i#Anh#Sch thanh thiu nin#Truyn t ranh#Dickins, Rosie#Unzner, Christa#Rose, Trang#H.H#Dch Anh#285658## 00698000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020007000510030013000580070064000710080005001350090 01100140010000500151011001400156012003200170015003800202020001800240020000400258 02000220026202000130028400500150029700500160031200600110032803900050033901900090 0344013000700353#VN12.00807#VN12.00808#22000#Vi?t#GI-119M#823#^214#Hamlet#Truy n tranh#Li: Louie Stowell ; Minh ho: Christa Unzner ; Ph Nguyn dch#^aH.#^aK im ng#2012#^a63tr.^b19cm#Dnh cho c gi t 8 - 16 tui#Nhng tc phm i ca Shakespeare#Vn hc trung i#Anh#Sch thanh thiu nin#Truyn tranh#Stowel l, Louie#Unzner, Christa#Ph Nguyn#H.H#Dch Anh#285659## 00439000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020018000670070013000850080005000980090 01100103010000500114011001500119020001800134020001200152039000500164020000900169 013000700178#VN12.00809#VN12.00810#35000#Vi?t#C125B#895.9223#^214#Nguyn Qunh# Cu b ngi rng#Nguyn Qunh#^aH.#^aKim ng#2011#^a211tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#H.H#Vit Nam#285660## 00516000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020018000420030013000600070035000730080005001080090011001130100 00500124011001400129012002100143020001800164020000900182020001300191005001000204 005001000214039000700224013000700231#VN12.00784#8000#Vi?t#C430L#895.9223#^214#C on lun ng gi#Truyn tranh#Tranh: C bn l ; Li: Hiu Minh#^aH.#^aKim ng #2011#^a16tr.^b15cm#M i, con ti cha!#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh #Hiu Minh#C bn l#P.Dung#285661## 00514000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020017000420030013000590070034000720080005001060090011001110100 00500122011001400127012002100141020001800162020000900180020001300189005001000202 005001000212039000700222013000700229#VN12.00811#8000#Vi?t#C430B#895.9223#^214#C on bit hp tc#Truyn tranh#Tranh: C bn l ; Li: Hiu Minh#^aH.#^aKim ng#2 011#^a16tr.^b15cm#M i, con ti cha!#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#H iu Minh#C bn l#P.Dung#285662## 00510000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020013000420030013000550070034000680080005001020090011001070100 00500118011001400123012002100137020001800158020000900176020001300185005001000198 005001000208039000700218013000700225#VN12.00812#8000#Vi?t#C430D#895.9223#^214#C on dng cm#Truyn tranh#Tranh: C bn l ; Li: Hiu Minh#^aH.#^aKim ng#2011# ^a16tr.^b15cm#M i, con ti cha!#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hiu Minh#C bn l#P.Dung#285663## 00518000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020021000420030013000630070034000760080005001100090011001150100 00500126011001400131012002100145020001800166020000900184020001300193005001000206 005001000216039000700226013000700233#VN12.00813#8000#Vi?t#C430G#895.9223#^214#C on gii tng tng#Truyn tranh#Tranh: C bn l ; Li: Hiu Minh#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b15cm#M i, con ti cha!#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tra nh#Hiu Minh#C bn l#P.Dung#285664## 00512000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020017000420030013000590070033000720080005001050090011001100100 00500121011001400126012002100140020001800161020000900179020001300188005000900201 005001000210039000700220013000700227#VN12.00814#8000#Vi?t#C430T#895.9223#^214#C on ti quan st#Truyn tranh#Tranh: C bn l ; Li: Hoi Thu#^aH.#^aKim ng#20 11#^a16tr.^b15cm#M i, con ti cha!#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Ho i Thu#C bn l#P.Dung#285665## 00507000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020011000420030013000530070034000660080005001000090011001050100 00500116011001400121012002100135020001800156020000900174020001300183005000900196 005001000205039000700215013000700222#VN12.00815#8000#Vi?t#C430T#895.9223#^214#C on t tin#Truyn tranh#Tranh: C bn l ; Li: Hoi Thu#^aH.#^aKim ng#2011#^a 16tr.^b15cm#M i, con ti cha!#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hoi Th u#C bn l#P.Dung#285666## 00508000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020011000420030013000530070034000660080005001000090011001050100 00500116011001400121012002100135020001800156020000900174020001300183005001000196 005001000206039000700216013000700223#VN12.00816#8000#Vi?t#C430T#895.9223#^214#C on t lp#Truyn tranh#Tranh: C bn l ; Li: Hiu Minh#^aH.#^aKim ng#2011#^a 16tr.^b15cm#M i, con ti cha!#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hiu Mi nh#C bn l#P.Dung#285667## 00515000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020018000420030013000600070034000730080005001070090011001120100 00500123011001400128012002100142020001800163020000900181020001300190005001000203 005001000213039000700223013000700230#VN12.00817#8000#Vi?t#C430T#895.9223#^214#C on thch sch s#Truyn tranh#Tranh: C bn l ; Li: Hiu Minh#^aH.#^aKim ng# 2011#^a16tr.^b15cm#M i, con ti cha!#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh# Hiu Minh#C bn l#P.Dung#285668## 00519000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020019000420030013000610070036000740080005001100090011001150100 00500126011001400131012002000145020001800165020000900183020001300192005001400205 005000800219039000700227013000700234#VN12.00818#6000#Vi?t#C512C#895.9223#^214#C n con v cc bn#Truyn tranh#Tranh: Chu c Thng ; Li: Ngn H#^aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b16cm#Bi hc t loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tran h#Chu c Thng#Ngn H#P.Dung#285669## 00523000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020023000420030013000650070036000780080005001140090011001190100 00500130011001400135012002000149020001800169020000900187020001300196005001400209 005000800223039000700231013000700238#VN12.00819#6000#Vi?t#M205C#895.9223#^214#M o con khng mun ng#Truyn tranh#Tranh: Chu c Thng ; Li: Ngn H#^aH.#^aKi m ng#2011#^a10tr.^b16cm#Bi hc t loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Chu c Thng#Ngn H#P.Dung#285670## 00516000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020015000430030013000580070036000710080005001070090011001120100 00500123011001400128012002000142020001800162020000900180020001300189005001400202 005000800216039000700224013000700231#VN12.00820#6000#Vi?t#TH400C#895.9223#^214# Th con lc m#Truyn tranh#Tranh: Chu c Thng ; Li: Ngn H#^aH.#^aKim ng# 2011#^a10tr.^b16cm#Bi hc t loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#C hu c Thng#Ngn H#P.Dung#285671## 00516000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020016000420030013000580070036000710080005001070090011001120100 00500123011001400128012002000142020001800162020000900180020001300189005001400202 005000800216039000700224013000700231#VN12.00821#6000#Vi?t#300T#895.9223#^214# i tm ma xun#Truyn tranh#Tranh: Chu c Thng ; Li: Ngn H#^aH.#^aKim ng# 2011#^a10tr.^b16cm#Bi hc t loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#C hu c Thng#Ngn H#P.Dung#285672## 00520000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020019000430030013000620070036000750080005001110090011001160100 00500127011001400132012002000146020001800166020000900184020001300193005001400206 005000800220039000700228013000700235#VN12.00822#6000#Vi?t#CH500G#895.9223#^214# Ch gu thng minh#Truyn tranh#Tranh: Chu c Thng ; Li: Ngn H#^aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b16cm#Bi hc t loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tra nh#Chu c Thng#Ngn H#P.Dung#285673## 00578000000000265000450002600110000004100050001118100070001608200090002380800050 00320020021000370030013000580070040000710080005001110090011001160100005001270110 01400132015008600146020001800232020000900250020001300259005001600272005001000288 039000700298013000700305#VN12.00823#Vi?t#CH400M#895.9223#^214#Ch, mo v chut x#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Thanh T ; Li: Hng Phc#^aH.#^aKim ng#2011#^a1 6tr.^b19cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - v ng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyn Thanh T#Hng Ph c#P.Dung#285674## 00844000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260020029000310070019000600080005000790090011000840100005000950110017001000120 02100117021025800138020001800396020000700414020001500421006001400436039000700450 019001600457013000700473015008600480#VN12.00824#Vi?t#V121#613#^214#Vn ng v sc kho bn ma#Thi Quang Sa dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b17x19cm#Em ln ln mnh kho#Hng dn nhng kin thc thng thng v chm sc sc kho, thi t thc thng gp trong cuc sng hng ngy cho cc em la tui nhi ng, gip cc em phng trnh nhng thi quen, mi trng xu c hi cho sc kho cc e m lun kho mnh sut c bn ma#Chm sc sc kho#Tr em#Sch thiu nhi#Thi Qu ang Sa#P.Dung#Dch Trung Quc#285675#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc tr ng tiu hc min ni - vng su - vng xa## 00751000000000277000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290020021000340070018000550080005000730090011000780100005000890110017000940120 01900111015008600130021018400216020000800400020001500408006001300423039000700436 013000700443019001600450020000700466#VN12.00825#Vi?t#TH411H#613.6#^214#Thot hi m khi nh#V Bi Tuyn dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b17x19cm#Em lun tho t him#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng s u - vng xa#Hng dn cc em nh cch x tr khi gp nhng tnh hung bt thn g nh k trm vo nh, ngi l gi in thoi ti, ngi l g ca, ng t, h o hon... khi ch c mt mnh nh#An ton#Sch thiu nhi#V Bi Tuyn#P.Dung# 285676#Dch Trung Quc#Tr em## 00796000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020021000330070018000540080005000720090011000770100005000880110017000930120 01900110015008600129021023000215020000800445020001500453006001300468039000700481 019001600488013000700504020000700511#VN12.00826#Vi?t#A105T#613.6#^214#An ton kh i ra ng#V Bi Tuyn dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b17x19cm# em lun an ton#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng s u - vng xa#Hng dn cc em nh nhng kin thc cn thit lun c an ton khi ra ng nh: trnh xa cng trng xy dng, trnh xa ngi bnh tm thn, ng cng nc thi, trnh xa dy in b t, khng n nhng th ngi l a.. .#An ton#Sch thiu nhi#V Bi Tuyn#P.Dung#Dch Trung Quc#285677#Tr em## 00832000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020028000330070019000610080005000800090011000850100005000960110017001010120 02100118021021500139020001800354020001600372020001500388006001400403039000700417 019001600424020000900440013000700449015008600456#VN12.00827#Vi?t#V250S#613.2#^21 4#V sinh n ung v gic ng#Thi Quang Sa dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a32tr.^b1 7x19cm#Em ln ln mnh kho#Cung cp cho cc em la tui nhi ng nhng hiu b it quan trng, thit thc thng gp trong v sinh n ung v gic ng hng ng y, phng trnh nhng thi quen xu nhm gip cc em gi gn v tng cng sc kh o#Chm sc sc kho#V sinh n ung#Sch thiu nhi#Thi Quang Sa#P.Dung#Dch Tr ung Quc#Gic ng#285678#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa## 00520000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020019000430030013000620070033000750080005001080090011001130100 00500124011001400129012002600143020001800169020000900187020001300196005000900209 005001000218039000700228013000700235#VN12.00828#17000#Vi?t#C450B#895.9223#^214# C bc s nha khoa#Truyn tranh#Li: H Giang ; Tranh: C bn l#^aH.#^aKim ng #2012#^a24tr.^b19cm#Nhng ngi sng quanh em#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#H Giang#C bn l#P.Dung#285679## 00489000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020019000440030013000630070022000760080005000980090011001030100 00500114011001400119012002600133020001800159020000900177020001300186005001000199 039000700209013000700216#VN12.00829#17000#Vi?t#CH500K#895.9223#^214#Ch k s x y dng#Truyn tranh#Tranh, li: C bn l#^aH.#^aKim ng#2012#^a24tr.^b19cm#Nh ng ngi sng quanh em#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#C bn l#P.Dung #285680## 00527000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020025000440030013000690070033000820080005001150090011001200100 00500131011001400136012002600150020001800176020000900194020001300203005000900216 005001000225039000700235013000700242#VN12.00830#17000#Vi?t#CH500P#895.9223#^214 #Ch phi cng li my bay#Truyn tranh#Li: H Giang ; Tranh: C bn l#^aH.#^aK im ng#2012#^a24tr.^b19cm#Nhng ngi sng quanh em#Vn hc thiu nhi#Vit Nam# Truyn tranh#H Giang#C bn l#P.Dung#285681## 00536000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020024000420030027000660070014000930080005001070090011001120100 00500123011001700128012003200145020001800177020001000195020001400205006000900219 039000700228019001600235013000700251#VN12.00831#18000#Vi?t#TR400C#372.21#^214#T r chi IQ dnh cho b#Lm quen vi cc khi nim#Tnh Tm dch#^aH.#^aKim ng# 2011#^a23tr.^b18x21cm#T sch Cha m vui c cng con#Gio dc mu gio#Khi ni m#Sch mu gio#Tnh Tm#P.Dung#Dch Trung Quc#285682## 00529000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020024000420030013000660070014000790080005000930090011000980100 00500109011001700114012003200131020001800163020001700181020001400198006000900212 039000700221019001600228013000700244#VN12.00832#18000#Vi?t#TR400C#372.21#^214#T r chi IQ dnh cho b#Th on xem#Tnh Tm dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a23tr.^b 18x21cm#T sch Cha m vui c cng con#Gio dc mu gio#Tr chi tr tu#Sch mu gio#Tnh Tm#P.Dung#Dch Trung Quc#285683## 00528000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020024000420030012000660070014000780080005000920090011000970100 00500108011001700113012003200130020001800162020001700180020001400197006000900211 039000700220019001600227013000700243#VN12.00833#18000#Vi?t#TR400C#372.21#^214#T r chi IQ dnh cho b#Th tm xem#Tnh Tm dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a23tr.^b1 8x21cm#T sch Cha m vui c cng con#Gio dc mu gio#Tr chi tr tu#Sch m u gio#Tnh Tm#P.Dung#Dch Trung Quc#285684## 00535000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020024000420030019000660070014000850080005000990090011001040100 00500115011001700120012003200137020001800169020001700187020001400204006000900218 039000700227019001600234013000700250#VN12.00834#18000#Vi?t#TR400C#372.21#^214#T r chi IQ dnh cho b#Tm im khc nhau#Tnh Tm dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a2 3tr.^b18x21cm#T sch Cha m vui c cng con#Gio dc mu gio#Tr chi tr tu #Sch mu gio#Tnh Tm#P.Dung#Dch Trung Quc#285685## 00516000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200070002380800050 00300020024000350030019000590070014000780080005000920090011000970100005001080110 01700113012003200130020001800162020001700180020001400197006000900211039000700220 013000700227019001600234#VN12.00835#18000#Vi?t#372.21#^214#Tr chi IQ dnh cho b#Cng chi trn tm#Tnh Tm dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a23tr.^b18x21cm#T s ch Cha m vui c cng con#Gio dc mu gio#Tr chi tr tu#Sch mu gio#Tnh Tm#P.Dung#285686#Dch Trung Quc## 00490000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020031000420030020000730080005000930090011000980100005001090110 01400114020001100128020001000139020001400149020001400163039000700177013000700184 012002400191020000900215#VV12.02312#12000#Vi?t#NH556T#372.21#^214#Lm quen vi heo v hu tr#Song ng Vit - Anh#^aH.#^aKim ng#2011#^a11tr.^b21cm#Ting V it#Ting Anh#Sch mu gio#Sch song ng#P.Dung#285687#Nhng t u i ca b# Mu gio## 00475000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030020000580080005000780090011000830100005000940110 01400099020001100113020001000124020000900134020001400143020001400157039000700171 013000700178012002400185#VV12.02313#12000#Vi?t#H205#372.21#^214#Heo n tr ng#Song ng Vit - Anh#^aH.#^aKim ng#2011#^a11tr.^b21cm#Ting Vit#Ting Anh#M u gio#Sch mu gio#Sch song ng#P.Dung#285688#Nhng t u i ca b## 00454000000000253000450002600110000001400070001104100050001808200070002380800050 00300020014000350030020000490080005000690090011000740100005000850110014000900200 01100104020001000115020000900125020001400134020001400148039000700162013000700169 012002400176#VV12.02314#12000#Vi?t#372.21#^214#Heo vo bp#Song ng Vit - An h#^aH.#^aKim ng#2011#^a11tr.^b21cm#Ting Vit#Ting Anh#Mu gio#Sch mu gio #Sch song ng#P.Dung#285689#Nhng t u i ca b## 00483000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020025000410030020000660080005000860090011000910100005001020110 01400107020001100121020001000132020000900142020001400151020001400165039000700179 013000700186012002400193#VV12.02315#12000#Vi?t#H205#372.21#^214#Heo v nhng ngi bn#Song ng Vit - Anh#^aH.#^aKim ng#2011#^a11tr.^b21cm#Ting Vit#Ti ng Anh#Mu gio#Sch mu gio#Sch song ng#P.Dung#285690#Nhng t u i ca b ## 00504000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070019000740080005000930090011000980100 00500109011001400114012001600128020001800144020000900162020001300171006001400184 039000700198019001400205013000700219#VV12.02316#18000#Vi?t#T460R#895.7#^214#T rt khoi n ung#Truyn tranh#Phm Th Ngc dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b 24cm#Pororo khm ph#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Phm Th Ngc#P.Dun g#Dch Hn Quc#285691## 00504000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070019000740080005000930090011000980100 00500109011001400114012001600128020001800144020000900162020001300171006001400184 039000700198019001400205013000700219#VV12.02317#18000#Vi?t#T460T#895.7#^214#T thch i vn th#Truyn tranh#Phm Th Ngc dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b 24cm#Pororo khm ph#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Phm Th Ngc#P.Dun g#Dch Hn Quc#285692## 00498000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400030013000550070019000680080005000870090011000920100 00500103011001400108012001600122020001800138020000900156020001300165006001400178 039000700192013000700199019001400206#VV12.02318#18000#Vi?t#T460M#895.7#^214#T m d ngoi#Truyn tranh#Phm Th Ngc dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b24cm#P ororo khm ph#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Phm Th Ngc#P.Dung#2856 93#Dch Hn Quc## 00510000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020017000470070009000640080005000730090011000780100005000890110 01400094015008600108020001800194005000900212020000900221020001200230039000700242 013000700249#VV12.02320#VV12.02319#Vi?t#C500#895.9223#^214#C Cc vn#Ph m c#^aH.#^aKim ng#2011#^a59tr.^b21cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Phm c#Vit N am#Truyn ngn#P.Dung#285694## 00757000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050010000460020034000560070010000900080005001000090011001050100 00500116011001400121015009300135021016400228020000800392020001600400020000900416 020001300425020001500438039000700453013000700460#VV12.02321#VV12.02322#Vi?t#B254 N#959.779#^214#Diu Thu#Bn Nh Rng c th bn cha bit#Diu Thu#^aH.#^aKim ng#2011#^a51tr.^b21cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#Gii thiu ton cnh v di tch Bn Nh Rn g, cng mt vi nt tiu biu v lch s, kin trc, tn gi... ni khi u hn h trnh i tm ng cu nc ca Bc H#Lch s#Di tch lch s#Vit Nam#Bn Nh Rng#Sch thiu nhi#P.Dung#285695## 00552000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020015000440070024000590080005000830090011000880100005000990110 01400104015008600118020001700204020001800221020000900239020001500248005000900263 039000700272013000700279#VV12.02323#VV12.02324#Vi?t#C450T#398.2#^214#C tch y#Vn Hng tuyn chn, k#^aH.#^aKim ng#2011#^a59tr.^b21cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn c tch#Vn Hng#P.Dung#285696## 00566000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430020022000480030022000700070014000920080005001060090011001110100 00500122011001400127015008600141020001800227005001400245020000900259020001800268 039000700286013000700293#VV12.02325#VV12.02326#Vi?t#CH303L#895.9223#^214#Chic l ng ngng tri#Tp truyn ng thoi#Trn c Tin#^aH.#^aKim ng#2011#^a59tr.^ b21cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng s u - vng xa#Vn hc thiu nhi#Trn c Tin#Vit Nam#Truyn ng thoi#P.Dung#28 5697## 00687000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450020030000500070040000800080005001200090011001250100005001360110 01400141012003100155015008600186020001800272020001700290020000900307020001300316 020001600329005001800345005000800363039000700371013000700378#VV12.02327#VV12.023 28#Vi?t#CH106H#398.209597#^214#Chng hc tr v con yu tinh#Tranh: Nguyn Trung Dng ; Hng H b.s.#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vi t Nam#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng s u - vng xa#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Nguyn Trung Dng#Hng H#P.Dung#285698## 00540000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430020025000480030011000730070008000840080005000920090011000970100 00500108011001400113015008600127020001800213005000800231020000900239020001200248 039000700260013000700267#VV12.02329#VV12.02330#Vi?t#CH500B#895.9223#^214#Ch b nng Sa-mc-can#Tp truyn#T Hoi#^aH.#^aKim ng#2011#^a63tr.^b21cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#V n hc thiu nhi#T Hoi#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung#285699## 00547000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430020018000480030011000660070015000770080005000920090011000970100 00500108011001400113015008600127020001800213020000900231020001200240039000700252 005001500259013000700274#VV12.02331#VV12.02332#Vi?t#KH500V#895.9223#^214#Khu v n bit ni#Tp truyn#L Phng Lin#^aH.#^aKim ng#2011#^a59tr.^b21cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung#L Phng Lin#285700## 00688000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020015000490030010000640070025000740080005000990090011001040100 00500115011001400120012004400134015008600178020001800264020001700282020000900299 020001000308020001400318005001400332039000700346013000700353005001400360#VV12.02 333#VV12.02334#Vi?t#H430#398.209597#^214#Hn thn k#Truyn c#Triu Th Mai s.t., b.s.#^aH.#^aKim ng#2011#^a75tr.^b21cm#Tranh c v truyn thuyt dn gia n Cao Bng#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - v ng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c#Truyn th uyt#Triu Th Mai#P.Dung#285701#Triu Th Mai## 00683000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450020019000500030013000690070031000820080005001130090011001180100 00500129011001400134012003100148015008600179020001800265020001700283020000900300 020001300309020001600322005000900338005000800347039000700355013000700362#VV12.02 335#VV12.02336#Vi?t#CH303A#398.209597#^214#Chic o tng hnh#Truyn tranh#Tranh : Minh Tr ; Hng H b.s.#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gi an Vit Nam#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - v ng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truy n dn gian#Minh Tr#Hng H#P.Dung#285702## 00697000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020016000490030013000650070040000780080005001180090011001230100 00500134011001400139012003100153015008600184020001800270020001700288020000900305 020001300314020001600327005001200343005001400355039000700369013000700376#VV12.02 337#VV12.02338#Vi?t#N106P#398.209597#^214#Nng Phng Hoa#Truyn tranh#Tranh: Tr ng Hiu ; H Trc Dng b.s.#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn d n gian Vit Nam#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min n i - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh# Truyn dn gian#Trng Hiu#H Trc Dng#P.Dung#285703## 00696000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020019000490030013000680070037000810080005001180090011001230100 00500134011001400139012003100153015008600184020001800270020001700288020000900305 020001300314020001600327005001700343005000800360039000700368013000700375#VV12.02 339#VV12.02340#Vi?t#M306T#398.209597#^214#Ming tru k diu#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Hng H b.s.#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn d n gian Vit Nam#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min n i - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh# Truyn dn gian#Nguyn Cng Hoan#Hng H#P.Dung#285704## 00542000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050012000470020020000590030011000790070012000900080005001020090 01100107010000500118011001400123015008600137020001800223020000900241020001200250 039000700262013000700269#VV12.02341#VV12.02342#Vi?t#M118C#895.9223#^214#Trang Th anh#Mt chun chun kim#Tp truyn#Trang Thanh#^aH.#^aKim ng#2011#^a59tr.^b21c m#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung#285705## 00960000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020062000490070088001110080005001990090011002040100 00500215011001500220012002200235021020300257020002100460020000900481020000700490 02000130049702000150051000500150052500500160054000500160055600500140057200500100 0586039000700596013000700603#VV12.02343#VV12.02344#48000#Vi?t#C103#590#^214#C i ui khng ch ui rui v nhng chuyn l th v c th#Li: Nguyn Nh Mai, Nguyn Quc Tn, Hong Xun Vinh ; Tranh: T Ngc Trang, Qunh My#^aH.#^aKim ng#2011#^a110tr.^b21cm#Truyn tranh khoa hc#Tm hiu tm quan trng ca nhng ci ui trong th gii ng vt cng nhng chuyn l th v cc b phn c th ca cc loi vt nh: nhng chuyn lin quan ti ci mi, chic rng, ngn tay, bn chn#Khoa hc thng thc#ng vt#C th#Truyn tranh#Sch thiu nhi#Nguyn Nh Mai#Nguyn Quc Tn#Hong Xun Vinh#T Ngc Trang#Qunh My#P.Dung#285706## 00962000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020062000490070069001110080005001800090011001850100 00500196011001500201012002200216021018500238020002100423020001800444020001000462 02000130047200500090048500500150049400500120050900500140052100500180053500500180 0553039000700571013000700578020001500585#VV12.02345#VV12.02346#48000#Vi?t#H312T #500#^214#Hnh trn k diu v nhng chuyn l th v th gii quanh ta#Li: Huy Ton, Nguyn Nh Mai, V Kim Dng ; Tranh: T Ngc Trang...#^aH.#^aKim ng#201 1#^a110tr.^b21cm#Truyn tranh khoa hc#Tm hiu s k diu ca cc hnh trn v gii p cc thc mc lin quan ti chng. ng thi cp ti tm quan trng c a nc, hin tng ri rng v nhng chuyn l th v loi cy#Khoa hc thng thc#Khoa hc t nhin#Hnh trn#Truyn tranh#Huy Ton#Nguyn Nh Mai#V Kim Dn g#T Ngc Trang#Nguyn Quang Vinh#Nguyn Xun Quang#P.Dung#285707#Sch thiu nhi ## 00622000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070037000670220004001040080005001080090 01100113010000500124011001400129012007900143020001800222020000900240020001300249 005001300262006001700275039000700292013000700299019001400306#VV12.02347#16000#V i?t#N312H#895.6#^214#Ninja Hattori#Truyn tranh#Fujiko Fujio ; Nguyn Thanh Vn dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2011#^a95tr.^b20cm#B Tranh truyn mu pikka pika comic s. Tranh truyn dnh cho la tui nhi ng#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Fujiko Fujio#Nguyn Thanh Vn#P.Dung#285708#Dch Nht Bn## 00622000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070037000670220004001040080005001080090 01100113010000500124011001400129012007900143020001800222020000900240020001300249 005001300262006001700275039000700292019001400299013000700313#VV12.02348#16000#V i?t#N312H#895.6#^214#Ninja Hattori#Truyn tranh#Fujiko Fujio ; Nguyn Thanh Vn dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2011#^a95tr.^b20cm#B Tranh truyn mu pikka pika comic s. Tranh truyn dnh cho la tui nhi ng#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Fujiko Fujio#Nguyn Thanh Vn#P.Dung#Dch Nht Bn#285709## 00626000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070037000710220004001080080005001120090 01100117010000500128011001400133012007900147020001800226020000900244020001300253 005001300266006001700279039000700296013000700303019001400310#VV12.02349#16000#V i?t#H407T#895.6#^214#Hong t qui vt#Truyn tranh#Fujiko Fujio ; Nguyn Thanh Vn dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2011#^a95tr.^b20cm#B Tranh truyn mu pikka pika c omics. Tranh truyn dnh cho la tui nhi ng#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko Fujio#Nguyn Thanh Vn#P.Dung#285710#Dch Nht Bn## 00623000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070037000710220004001080080005001120090 01100117010000500128011001400133012007900147020001800226020000900244020001300253 005001300266006001700279039000400296019001400300013000700314#VV12.02350#16000#V i?t#H407T#895.6#^214#Hong t qui vt#Truyn tranh#Fujiko Fujio ; Nguyn Thanh Vn dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2011#^a95tr.^b20cm#B Tranh truyn mu pikka pika c omics. Tranh truyn dnh cho la tui nhi ng#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko Fujio#Nguyn Thanh Vn#TH#Dch Nht Bn#285711## 00623000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070037000710220004001080080005001120090 01100117010000500128011001400133012007900147020001800226020000900244020001300253 005001300266006001700279039000400296019001400300013000700314#VV12.02351#16000#V i?t#H407T#895.6#^214#Hong t qui vt#Truyn tranh#Fujiko Fujio ; Nguyn Thanh Vn dch#T.3#^aH.#^aKim ng#2011#^a95tr.^b20cm#B Tranh truyn mu pikka pika c omics. Tranh truyn dnh cho la tui nhi ng#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko Fujio#Nguyn Thanh Vn#TH#Dch Nht Bn#285712## 00623000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070037000710220004001080080005001120090 01100117010000500128011001400133012007900147020001800226020000900244020001300253 005001300266006001700279039000400296019001400300013000700314#VV12.02352#16000#V i?t#H407T#895.6#^214#Hong t qui vt#Truyn tranh#Fujiko Fujio ; Nguyn Thanh Vn dch#T.4#^aH.#^aKim ng#2011#^a95tr.^b20cm#B Tranh truyn mu pikka pika c omics. Tranh truyn dnh cho la tui nhi ng#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko Fujio#Nguyn Thanh Vn#TH#Dch Nht Bn#285713## 00496000000000265000450002600110000002600110001101400070002208200060002980800050 00350020016000400290018000560070045000740220004001190080005001230090011001280100 00500139011001500144020001700159020001100176020001100187006001200198005000900210 039000400219013000700223#VV12.02353#VV12.02354#44000#895.1#^214#Chim s ban mai #Lady's revolution#Girlne Ya ; Lina Nguyn dch ; Leo Chen h..#T.1#^aH.#^aKim ng#2011#^a233tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn di#Lina Nguyn#Leo C hen#TH#285714## 00582000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020016000520290018000680070045000860220004001310080 00500135009001100140010000500151011001500156020001700171020001100188020001100199 006001200210005000900222039000400231019001600235013000700251005001000258#VV12.02 355#VV12.02356#44000#Vi?t#CH310S#895.1#^214#Chim s ban mai#Lady's revolution#G irlne Ya ; Lina Nguyn dch ; Leo Chen h..#T.2#^aH.#^aKim ng#2011#^a230tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn di#Lina Nguyn#Leo Chen#TH#Dch Trung Q uc#285715#Girlne Ya## 00586000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440050010000510020026000610290035000870070025001220220 00500147008000500152009001100157010000500168011001500173020001700188020001100205 020001100216006000800227039000400235019001600239013000700255005001000262#VV12.02 357#VV12.02358#Vi?t#B300M#895.1#^214#36000#Girlne Ya#B mt tnh yu ph Angel# The love story in the Angel street#Girlne Ya ; Nht M dch#T.10#^aH.#^aKim ng #2011#^a175tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn di#Nht M#TH#Dch Tru ng Quc#285716#Girlne Ya## 00567000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020022000410030013000630070028000760220004001040080005001080090 01100113010000500124011001500129012003500144020001800179020000900197020001300206 005001300219006000800232039000400240019001400244013000700258#VV12.02359#Vi?t#SH3 11C#895.6#^214#16000#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usui ; Kim Anh dch#T.4#^aH.#^aKim ng#2011#^a123tr.^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+# Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshito Usui#Kim Anh#TH#Dch Nht Bn#2 85717## 00567000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020022000410030013000630070028000760220004001040080005001080090 01100113010000500124011001500129012003500144020001800179020000900197020001300206 005001300219006000800232039000400240019001400244013000700258#VV12.02360#Vi?t#SH3 11C#895.6#^214#16000#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usui ; Kim Anh dch#T.5#^aH.#^aKim ng#2011#^a123tr.^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+# Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshito Usui#Kim Anh#TH#Dch Nht Bn#2 85718## 00567000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020022000410030013000630070028000760220004001040080005001080090 01100113010000500124011001500129012003500144020001800179020000900197020001300206 005001300219006000800232039000400240019001400244013000700258#VV12.02361#SH311C#8 95.6#^214#16000#Vi?t#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usui ; Kim Anh dch#T.6#^aH.#^aKim ng#2011#^a123tr.^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+# Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshito Usui#Kim Anh#TH#Dch Nht Bn#2 85719## 00567000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020022000410030013000630070028000760220004001040080005001080090 01100113010000500124011001500129012003500144020001800179020000900197020001300206 005001300219006000800232039000400240019001400244013000700258#VV12.02362#SH311C#8 95.6#^214#16000#Vi?t#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usui ; Kim Anh dch#T.7#^aH.#^aKim ng#2011#^a123tr.^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+# Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshito Usui#Kim Anh#TH#Dch Nht Bn#2 85720## 00568000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020022000410030013000630070028000760220004001040080005001080090 01100113010000500124011001500129012003500144020001800179020000900197020001300206 005001300219006000800232039000500240019001400245013000700259#VV12.02363#SH311C#8 95.6#^214#16000#Vi?t#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usui ; Kim Anh dch#T.8#^aH.#^aKim ng#2011#^a123tr.^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+# Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshito Usui#Kim Anh#Thu#Dch Nht Bn# 285721## 00543000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020017000410070033000580220004000910080005000950090011001000100 00500111011001500116012002600131020001800157020001100175020001300186005000800199 006001800207039000500225013000700230019001600237#VV12.02364#40000#Vi?t#PH110C#8 95.1#^214#Na tra Truyn k#Pht Ca ; Nguyn Hong Dng dch#T.1#^aH.#^aKim ng# 2011#^a128tr.^b21cm#Nhng mu chuyn siu hi#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truy n tranh#Pht Ca#Nguyn Hong Dng#Thu#285722#Dch Trung Quc## 00542000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400070033000570220004000900080005000940090011000990100 00500110011001500115012002600130020001800156020001100174020001300185005000800198 006001800206039000500224019001600229013000700245#VV12.02365#40000#Vi?t#N100T#89 5.1#^214#Na tra Truyn k#Pht Ca ; Nguyn Hong Dng dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2 011#^a128tr.^b21cm#Nhng mu chuyn siu hi#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Pht Ca#Nguyn Hong Dng#Thu#Dch Trung Quc#285723## 00542000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400070033000570220004000900080005000940090011000990100 00500110011001500115012002600130020001800156020001100174020001300185005000800198 006001800206039000500224019001600229013000700245#VV12.02366#40000#Vi?t#N100T#89 5.1#^214#Na tra Truyn k#Pht Ca ; Nguyn Hong Dng dch#T.3#^aH.#^aKim ng#2 011#^a128tr.^b21cm#Nhng mu chuyn siu hi#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Pht Ca#Nguyn Hong Dng#Thu#Dch Trung Quc#285724## 00542000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400070033000570220004000900080005000940090011000990100 00500110011001500115012002600130020001800156020001100174020001300185005000800198 006001800206039000500224019001600229013000700245#VV12.02367#40000#Vi?t#N100T#89 5.1#^214#Na tra Truyn k#Pht Ca ; Nguyn Hong Dng dch#T.4#^aH.#^aKim ng#2 011#^a128tr.^b21cm#Nhng mu chuyn siu hi#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Pht Ca#Nguyn Hong Dng#Thu#Dch Trung Quc#285725## 00741000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050011000490020017000600070050000770080005001270090 01100132010000500143011001400148012002300162020002100185020000700206020001500213 00500130022800600200024103900050026101300070026601900050027302101270027802000100 0405#VV12.02368#VV12.02369#27000#Vi?t#400#510#^214#Way, Steve#o m thi gia n#Steve Way, Felicia Law ; Trng Ngc Bo Hn dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr. ^b24cm#Ton hc tht n gin#Khoa hc thng thc#Tr em#Sch thiu nhi#Law, Fe licia#Trng Ngc Bo Hn#Thu#285726#dch#Gii thiu vi tr em v khi nim th i gian v cc cch o m thi gian... trong ton hc mt cch d hiu km hnh minh ho#Thi gian## 00614000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050011000490020007000600070037000670080005001040090 01100109010000500120011001400125012002300139020000900162020000700171020001500178 006002000193039000500213019000500218021008200223013000700305#VV12.02371#VV12.023 70#27000#Vi?t#S450#510#^214#Way, Steve#S m#Steve Way ; Trng Ngc Bo Hn dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b24cm#Ton hc tht n gin#Ton hc#Tr em#S ch thiu nhi#Trng Ngc Bo Hn#Thu#dch#Gii thiu vi tr em v s m tron g ton hc mt cch d hiu km hnh minh ho#285727## 00684000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050011000490020008000600070050000680080005001180090 01100123010000500134011001400139012002300153020001200176020000700188020001500195 005001300210006002000223039000500243019000500248021011000253013000700363#VV12.02 372#VV12.02373#27000#Vi?t#B108X#510#^214#Way, Steve#Bao xa?#Steve Way, Felicia Law ; Trng Ngc Bo Hn dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b24cm#Ton hc tht n gin#Khong cch#Tr em#Sch thiu nhi#Law, Felicia#Trng Ngc Bo Hn#Thu #dch#Gii thiu vi tr em khi nim v nhn bit v khong cch trong ton hc mt cch d hiu km hnh minh ho#285728## 00691000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050011000490020013000600070050000730080005001230090 01100128010000500139011001400144012002300158020000900181020000700190020001500197 005001300212006002000225039000500245019000500250021011500255013000700370#VV12.02 374#VV12.02375#27000#Vi?t#M125V#510#^214#Way, Steve#Mu v ming#Steve Way, Fel icia Law ; Trng Ngc Bo Hn dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b24cm#Ton hc tht n gin#Ton hc#Tr em#Sch thiu nhi#Law, Felicia#Trng Ngc Bo Hn#Th u#dch#Gii thiu vi tr em khi nim v nhn bit v to, nh, kch c trong t on hc mt cch d hiu km hnh minh ho#285729## 00722000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050011000490020008000600070050000680080005001180090 01100123010000500134011001400139012002300153020000500176020000700181020001500188 00500130020300600200021603900050023601900050024102101300024601300070037602000130 0383#VV12.02376#VV12.02377#27000#Vi?t#M125V#510#^214#Way, Steve#nh v#Steve W ay, Felicia Law ; Trng Ngc Bo Hn dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b24cm#To n hc tht n gin#Ton#Tr em#Sch thiu nhi#Law, Felicia#Trng Ngc Bo Hn #Thu#Dch#Gii thiu vi tr em khi nim v nhn bit v v tr, phng hng v nh v trong ton hc mt cch d hiu km hnh minh ho#285730#Phng hng ## 00744000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380140007000430020020000500070073000700080005001430090011001480100 00500159011001400164012002300178019000500201020000500206020001500211039000700226 00500110023302101150024402000070035900500130036600500120037900600200039101300070 0411#VV12.02378#VV12.02379#Vi?t#NH556H#510#^214#27000#Nhng hnh n gin#Steve Way, Felicia Law ; Minh ho: Mark Beech ; Trng Ngc Bo Hn dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b24cm#Ton hc tht n gin#Dch#Ton#Sch thiu nhi#T.Dung#Wa y, Steve#Gii thiu vi tr em v cc hnh dng, hnh khi, ng cong... trong ton hc mt cch d hiu km hnh minh ho#Tr em#Law, Felicia#Beech, Mark#Tr ng Ngc Bo Hn#285731## 00716000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380140007000430020008000500070068000580080005001260090011001310100 00500142011001400147012002300161019000500184020000500189020001500194039000700209 00500110021602101090022702000070033600500130034300500120035600600150036801300070 0383#VV12.02380#VV12.02381#Vi?t#CH301S#510#^214#27000#Chia s#Steve Way, Felici a Law ; Minh ho: Mark Beech ; L Trng Khnh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^ b24cm#Ton hc tht n gin#Dch#Ton#Sch thiu nhi#T.Dung#Way, Steve#Gii thi u vi tr em v khi nim php chia,, chia u... trong ton hc mt cch d hi u km hnh minh ho#Tr em#Law, Felicia#Beech, Mark#L Trng Khnh#285732## 00749000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020019000490070073000680080005001410090011001460100 00500157011001400162012002300176019000500199020000700204020001500211039000700226 00500110023302100990024402000090034300500130035200500120036500600200037702000070 0397013000700404#VV12.02382#VV12.02383#Vi?t#B450N#001#^214#27000#B no v my tnh#Steve Way, Felicia Law ; Minh ho: Mark Beech ; Trng Ngc Bo Hn dch#^a H.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b24cm#Ton hc tht n gin#Dch#T duy#Sch thiu n hi#T.Dung#Way, Steve#Gii thiu vi tr em v b no, t duy, my tnh, ngi m y... mt cch d hiu km hnh minh ho#My tnh#Law, Felicia#Beech, Mark#Trng Ngc Bo Hn#Tr em#285733## 00732000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020011000490070073000600080005001330090011001380100 00500149011001400154012002300168019000500191020000500196020001500201039000700216 00500110022302101130023402000070034700500130035400500120036700600200037901300070 0399#VV12.02384#VV12.02385#Vi?t#B108N#510#^214#27000#Bao nhiu?#Steve Way, Feli cia Law ; Minh ho: Mark Beech ; Trng Ngc Bo Hn dch#^aH.#^aKim ng#2011#^ a31tr.^b24cm#Ton hc tht n gin#Dch#Ton#Sch thiu nhi#T.Dung#Way, Steve#G ii thiu vi tr em v khi nim trng lng, h o lng... trong ton hc mt cch d hiu km hnh minh ho#Tr em#Law, Felicia#Beech, Mark#Trng Ngc Bo Hn#285734## 00739000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020010000490070073000590080005001320090011001370100 00500148011001400153012002300167019000500190020000500195020001500200039000700215 00500110022202101210023302000070035400500130036100500120037400600200038601300070 0406#VV12.02386#VV12.02387#Vi?t#T400V#510#^214#27000#To v nh#Steve Way, Felic ia Law ; Minh ho: Mark Beech ; Trng Ngc Bo Hn dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a 31tr.^b24cm#Ton hc tht n gin#Dch#Ton#Sch thiu nhi#T.Dung#Way, Steve#Gi i thiu vi tr em v khi nim to hn, nh hn, n v o lng... trong ton hc mt cch d hiu km hnh minh ho#Tr em#Law, Felicia#Beech, Mark#Trng Ng c Bo Hn#285735## 00747000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380140007000430020017000500030010000670070068000770080005001450090 01100150010000500161011001400166012002300180019000500203020000500208020001500213 03900070022800500110023502101090024602000070035500500130036200500120037500600150 0387013000700402#VV12.02388#VV12.02389#Vi?t#NH309N#510#^214#27000#Nhiu, nhiu hn#Php nhn#Steve Way, Felicia Law ; Minh ho: Mark Beech ; L Trng Khnh dc h#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b24cm#Ton hc tht n gin#Dch#Ton#Sch thiu nhi#T.Dung#Way, Steve#Gii thiu vi tr em v khi nim php nhn, php cng.. . trong ton hc mt cch d hiu km hnh minh ho#Tr em#Law, Felicia#Beech, M ark#L Trng Khnh#285736## 00722000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020011000490070068000600080005001280090011001330100 00500144011001400149012002300163019000500186020000500191020001500196039000700211 00500110021802101130022902000070034200500130034900500120036200600150037401300070 0389#VV12.02390#VV12.02391#Vi?t#I314I#510#^214#27000#t, t hn#Steve Way, Feli cia Law ; Minh ho: Mark Beech ; Bi Th Phng dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr .^b24cm#Ton hc tht n gin#Dch#Ton#Sch thiu nhi#T.Dung#Way, Steve#Gii t hiu vi tr em v khi nim php tr, s tr, t hn... trong ton hc mt cch d hiu km hnh minh ho#Tr em#Law, Felicia#Beech, Mark#Bi Th Phng#285737 ## 00551000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020025000400030083000650070016001480060011001640080005001750090 01100180010000500191011001700196019001600213020001800229020001100247020001300258 039000700271013000700278#VV12.02392#Vi?t#S102T#895.1#^214#35000#Sch to khng l o au mt#Pht trin tri thc, ngn ng, cm xc, k nng giao tip! 0-6 tui : Truyn tranh#Minh Hong dch#Minh Hong#^aH.#^aKim ng#2012#^a37tr.^b25x26cm#D ch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#T.Dung#285738## 00551000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020025000400030083000650070016001480060011001640080005001750090 01100180010000500191011001700196019001600213020001800229020001100247020001300258 039000700271013000700278#VV12.02393#Vi?t#S102T#895.1#^214#35000#Sch to khng l o au mt#Pht trin tri thc, ngn ng, cm xc, k nng giao tip! 0-6 tui : Truyn tranh#Minh Hong dch#Minh Hong#^aH.#^aKim ng#2012#^a37tr.^b25x26cm#D ch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#T.Dung#285739## 00551000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020025000400030083000650070016001480060011001640080005001750090 01100180010000500191011001700196019001600213020001800229020001100247020001300258 039000700271013000700278#VV12.02394#Vi?t#S102T#895.1#^214#35000#Sch to khng l o au mt#Pht trin tri thc, ngn ng, cm xc, k nng giao tip! 0-6 tui : Truyn tranh#Minh Hong dch#Minh Hong#^aH.#^aKim ng#2012#^a37tr.^b25x26cm#D ch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#T.Dung#285740## 00551000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020025000400030083000650070016001480060011001640080005001750090 01100180010000500191011001700196019001600213020001800229020001100247020001300258 039000700271013000700278#VV12.02395#Vi?t#S102T#895.1#^214#35000#Sch to khng l o au mt#Pht trin tri thc, ngn ng, cm xc, k nng giao tip! 0-6 tui : Truyn tranh#Minh Hong dch#Minh Hong#^aH.#^aKim ng#2012#^a37tr.^b25x26cm#D ch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#T.Dung#285741## 00872000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460050016000510020031000670070078000980080005001760090 01100181010000500192011001500197021021400212020000900426020001500435005001600450 00500150046600500170048100500130049800500090051100500120052003900070053201300070 0539#VV12.02396#VV12.02397#145000#Vi?t#NH556C#590#^214#Nguyn Quc Tn#Nhng co n vt bu bn tui th#Nguyn Quc Tn, Nguyn Nh Mai, Nguyn Huy Thng ; Minh ho: T Thc Bnh...#^aH.#^aKim ng#2011#^a112tr.^b26cm#Gii thiu v mt s lo i ng vt gn b vi i sng tui th cng nhng cu chuyn c tch lin quan n loi vt y v c tnh sng ca chng nh: b cu, c bng, c chp, ch, chun chun, chut, c, cc...#ng vt#Sch thiu nhi#Nguyn Quc Tn#Nguyn Nh Mai#Nguyn Huy Thng#T Thc Bnh#Mai Long#Bi Hi Nam#T.Dung#285742## 00512000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020059000540070015001130080005001280090014001330100 00500147011001500152020000900167020002000176020000700196020001400203005001500217 039000700232013000700239#VV12.02398#VV12.02399#54000#Vi?t#GI-462T#570.76#^214#G ii thiu thi tuyn sinh i hc cao ng mn sinh hc#Trn Qu Thng#^aH.#^a Nxb. H Ni#2012#^a284tr.^b24cm#Sinh hc#Ph thng trung hc# thi#Sch c th m#Trn Qu Thng#T.Dung#285743## 00507000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020057000510070016001080080005001240090014001290100 00500143011001500148020000700163020002000170020000700190020001400197005001600211 039000700227013000700234#VV12.02400#VV12.02401#55000#Vi?t#GI-462T#910#^214#Gii thiu thi tuyn sinh i hc cao ng mn a l#Nguyn Vn Tin#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a299tr.^b24cm#a l#Ph thng trung hc# thi#Sch c thm#Nguy n Vn Tin#T.Dung#285744## 00556000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020058000510070034001090080005001430090014001480100 00500162011001500167020000800182020002000190020000700210020001400217005001600231 005001700247039000700264013000700271#VV12.02402#VV12.02403#55000#Vi?t#GI-462T#9 09#^214#Gii thiu thi tuyn sinh i hc cao ng mn lch s#on Qun Tran g, Nguyn Vn Phong#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a291tr.^b24cm#Lch s#Ph thng tru ng hc# thi#Sch c thm#on Qun Trang#Nguyn Vn Phong#T.Dung#285745## 00785000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020054000540030122001080070055002300080005002850090 01400290010000500304011001500309020000700324020000700331020000800338020001400346 00500170036000500160037703900070039300500170040000500190041700500160043601300070 0452#VV12.02404#VV12.02405#45000#Vi?t#PH121L#530.076#^214#Phn loi v phng p hp gii nhanh bi tp vt l 12#Tm tt kin thc v cc dng bi tp trng tm - in hnh dnh cho hc sinh THPT n tp v luyn thi i hc - cao ng#Nguy n Vn Thnh, Nguyn Th Thu, Nguyn Th Thnh...#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a241t r.^b24cm#Vt l#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Vn Thnh#Nguyn Th Thu#T. Dung#Nguyn Th Thnh#Nguyn Phng Tho#Nguyn Th Diu#285746## 00637000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020051000540070072001050080005001770090014001820100 00500196011001500201020000700216020000700223020000800230020001400238005001700252 005001600269039000700285005001700292005001900309013000700328#VV12.02406#VV12.024 07#38500#Vi?t#PH561P#530.076#^214#Phng php trng tm gii nhanh bi tp vt l 12#Nguyn Vn Thnh, Nguyn Th Thu, Nguyn Th Thnh, Nguyn Phng Tho#^a H.#^aNxb. H Ni#2012#^a198tr.^b24cm#Vt l#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Vn Thnh#Nguyn Th Thu#T.Dung#Nguyn Th Thnh#Nguyn Phng Tho#285747## 00557000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020060000560070030001160080005001460090014001510100 00500165011001500170020001000185020002000195020000700215020001400222005001300236 005001600249039000700265013000700272#VV12.02408#VV12.02409#56000#Vi?t#GI-462T#4 28.0076#^214#Gii thiu thi tuyn sinh i hc cao ng mn ting Anh#V Than h Vn, Nguyn Vn Tin#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a309tr.^b24cm#Ting Anh#Ph thn g trung hc# thi#Sch c thm#V Thanh Vn#Nguyn Vn Tin#T.Dung#285748## 00694000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050016000520020070000680070016001380080018001540090 03500172010000500207011001500212039000700227020002000234020000800254021017100262 013000700433#VV12.02410#VV12.02411#25000#Vi?t#H561D#335.43#^214#Nguyn Vn Hin #Hng dn n tp mn nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc - Lnin#Nguyn V n Hin#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a206tr.^b24cm# T.Dung#Ch ngha Mc-Lnin#L lun#Trnh by quan im ca ch ngha Mc - Lnin v ch ngha duy vt bin chng, php bin chng duy vt, ch ngha duy vt lc h s, hc thuyt gi tr, ch ngha x hi...#285749## 00906000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050012000500020026000620070012000880080018001000090 03500118010000500153011001500158039000700173020000900180020001100189004004000200 015006900240021024200309020000900551020000800560020001700568013000700585#VV12.02 412#VV12.02413#18000#Vi?t#TH300C#693#^214#L Vn Kim#Thi cng b tng ct thp #L Vn Kim#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a166tr.^ b24cm#T.Dung#Thi cng#Gio trnh#Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung#TTS gh i: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gii thiu cc dn g cp pha s dng trong cng tc thi cng xy dng; cch s dng cc sn phm c t thp gia cng sn ti cng xng v qu trnh ch trn, vn chuyn v phn ph i h btng bng cc thit b hin i nh cn trc, my bm...#Xy dng#Cp pha #B tng ct thp#285750## 00840000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050018000540020028000720070052001000080018001520090 03500170010000500205011001400210039000700224020001700231020001100248004001800259 015006900277021013000346020001100476005001500487005001700502013000700519#VV12.02 414#VV12.02415#12000#Vi?t#TH300N#530.078#^214#Nguyn Dng Hng#Th nghim vt l i cng#Nguyn Dng Hng, inh Sn Thch, Nguyn Minh Chu#^aTp. H Ch Mi nh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a94tr.^b24cm#T.Dung#Vt l i cng #Gio trnh#Ti bn ln th 3#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Hng dn phng php tnh sai s. Gii thiu 12 bi th nghi m c bn v nng cao v c hc, nhit hc, in t hc v quang hc#Th nghim# inh Sn Thch#Nguyn Minh Chu#285751## 00890000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020019000650070014000840080018000980090 03500116010000500151011001500156021030000171020001200471039000500483004001800488 015006900506020000700575020001100582013000700593#VV12.02416#VV12.02417#30000#Vi ?t#V200K#621.8#^214#L Khnh in#V k thut c kh#L Khnh in#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a257tr.^b24cm#Trnh by mt s ki n thc c bn v cc loi bn v c kh, cc mi ghp cht tho c v khng th o c, mi ghp hnh tr trn dung sai ch to v lp ghp, trt v ln, cc loi truyn ng khp ni v ly hp, truyn ng ai, truyn ng xch, bnh rng v b truyn trc vis v bnh vis#V k thut#H.H#Ti bn ln th 1#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#C kh#Gio trn h#285752## 00475000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020014000390070029000530220004000820080005000860090014000910100 00500105011001400110020000500124020000600129020001400135005001800149005001000167 039000500177020000800182013000700190#VV12.02418#8500#Vi?t#E202H#372.7#^214#Em h c ton 1#Nguyn Ngc Doanh, Kiu Tun#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a75tr.^b24cm #Ton#Lp 1#Sch c thm#Nguyn Ngc Doanh#Kiu Tun#H.H#Bi tp#285753## 00476000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400070029000540220004000830080005000870090014000920100 00500106011001400111020000500125020000600130020001400136005001800150005001000168 039000500178020000800183013000700191#VV12.02419#10500#Vi?t#E202H#372.7#^214#Em hc ton 2#Nguyn Ngc Doanh, Kiu Tun#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a95tr.^b24c m#Ton#Lp 2#Sch c thm#Nguyn Ngc Doanh#Kiu Tun#H.H#Bi tp#285754## 00491000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400070036000540220004000900080005000940090014000990100 00500113011001500118020000500133020000600138020001400144005001800158005001700176 039000500193020000800198013000700206#VV12.02420#12500#Vi?t#E202H#372.7#^214#Em hc ton 3#Nguyn Ngc Doanh, Nguyn Danh Ninh#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a114 tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Sch c thm#Nguyn Ngc Doanh#Nguyn Danh Ninh#H.H#Bi t p#285755## 00491000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400070036000540220004000900080005000940090014000990100 00500113011001500118020000500133020000600138020001400144005001800158005001700176 039000500193020000800198013000700206#VV12.02421#13500#Vi?t#E202H#372.7#^214#Em hc ton 4#Nguyn Ngc Doanh, Nguyn Danh Ninh#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a127 tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Sch c thm#Nguyn Ngc Doanh#Nguyn Danh Ninh#H.H#Bi t p#285756## 00473000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400070027000540220004000810080005000850090014000900100 00500104011001500109020000500124020000600129020001400135005001000149005001600159 039000500175020000800180013000700188#VV12.02422#14000#Vi?t#E202H#372.7#^214#Em hc ton 5#Kiu Tun, Nguyn Ngc Hi#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a114tr.^b24cm #Ton#Lp 5#Sch c thm#Kiu Tun#Nguyn Ngc Hi#H.H#Bi tp#285757## 00635000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020023000390030044000620070046001060220004001520080005001560090 01400161010000500175011001400180020001100194020000600205020001400211005001600225 005001500241039000500256013000700261005001300268015005200281#VV12.02423#9500#Vi ?t#L527T#372.6#^214#Luyn tp ting Vit 1#Ti liu phc v cho dy v hc 2 bu i/ngy#Hong Vn Thung, Nguyn c Hu, Xun Tho#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2011 #^a83tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#Hong Vn Thung#Nguyn c Hu#H.H #285758# Xun Tho#Tn sch ngoi ba: Luyn tp ting Vit tiu hc 1## 00589000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020032000400030044000720070050001160220004001660080005001700090 01400175010000500189011001400194020001100208020000600219020001400225005001500239 005001600254005001700270039000500287013000700292#VV12.02424#95000#Vi?t#L527T#37 2.6#^214#Luyn tp ting Vit tiu hc 2#Ti liu phc v cho dy v hc 2 bui/ ngy#Nguyn c Hu, Hong Vn Thung, Nguyn Thu Hng#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#20 12#^a87tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#Nguyn c Hu#Hong Vn Thung#N guyn Thu Hng#H.H#285759## 00590000000000289000450002600110000018100060001108200060001780800050002300200320 00280030044000600070050001040220004001540410005001580080005001630090014001680100 00500182011001500187020001100202020000600213020001400219005001500233005001600248 005001700264039000500281014000700286013000700293#VV12.02425#L527T#372.6#^214#Luy n tp ting Vit tiu hc 3#Ti liu phc v cho dy v hc 2 bui/ngy#Nguyn c Hu, Hong Vn Thung, Nguyn Thu Hng#T.2#Vi?t#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a11 0tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#Nguyn c Hu#Hong Vn Thung#Nguyn Thu Hng#H.H#10000#285760## 00590000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020032000400030044000720070050001160220004001660080005001700090 01400175010000500189011001500194020001100209020000600220020001400226005001500240 005001600255005001700271039000500288013000700293#VV12.02426#Vi?t#L527T#372.6#^21 4#13000#Luyn tp ting Vit tiu hc 4#Ti liu phc v cho dy v hc 2 bui/ ngy#Nguyn c Hu, Hong Vn Thung, Nguyn Thu Hng#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#20 11#^a115tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#Nguyn c Hu#Hong Vn Thung# Nguyn Thu Hng#H.H#285761## 00590000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020032000400030044000720070050001160220004001660080005001700090 01400175010000500189011001500194020001100209020000600220020001400226005001500240 005001600255005001700271039000500288013000700293#VV12.02427#11500#Vi?t#L527T#37 2.6#^214#Luyn tp ting Vit tiu hc 5#Ti liu phc v cho dy v hc 2 bui/ ngy#Nguyn c Hu, Hong Vn Thung, Nguyn Thu Hng#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#20 11#^a119tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#Nguyn c Hu#Hong Vn Thung# Nguyn Thu Hng#H.H#285762## 00603000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820008000448080005000520020027000570220004000842210030000880080005001180090 02100123010000500144011001600149021008200165020000900247020000900256020000900265 020000900274020001800283039000500301013000700306#VV12.02428#VV12.02430#VV12.0242 9#Vi?t#V115K#328.597#^214#Vn kin Quc hi ton tp#T.8#1992 - 1997, Q.2: 1994 - 1997#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a1400tr.^b24cm#Gii thiu cc vn kin c a Quc hi v U ban Thng v Quc hi nm 1994 - 1995#Vn kin#Quc hi#Ton t p#Vit Nam#Vn bn php lut#H.H#285763## 00985000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020024000410030026000650070055000910080005001460090018001510100 00500169011001500174021024900189020000800438020000700446020000900453005001500462 00500140047700500130049100500160050400500190052001300070053901501080054603900050 0654#VV12.02431#77000#Vi?t#L302S#959.77#^214#Lch s vng t Nam B#Mt s kt qu nghin cu#Trn Th Nhung (ch.b.), V Ngc Thnh, Hong Th H...#^aH.#^aKh oa hc x hi#2011#^a359tr.^b21cm#Lch s vng t Nam B t bui u khn hoang , lp lng, lp th cho ti thi k thuc Php, khng chin chng Php v M, gi ai on cng c nc cng nghip ho, hin i ho v mt s c im kinh t, x hi, tn gio, vn ho, tnh cch Nam B#Lch s#Nam B#Vit Nam#Trn Th Nhun g#V Ngc Thnh#Hong Th H#Trnh Th L H#Nguyn Phc Nghip#285764#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Pht trin bn vng vng Nam B. Trung tm Nghin cu Lch s#H.H## 00609000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020067000490030051001160070035001670080005002020090 01400207010000500221011001500226020001000241020001400251039000500265020002000270 005001900290005001500309013000700324#VN12.00836#VN12.00837#29500#Vi?t#T429T#428 #^214#Tm tt kin thc & cc dng bi tp ting Anh trung hc ph thng#y - Ngn gn - Chnh xc. D s dng, tra cu#Nguyn Thanh Hng, Trn Hi Duyn#^ aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a183tr.^b19cm#Ting Anh#Sch c thm#H.H#Ph thng tru ng hc#Nguyn Thanh Hng#Trn Hi Duyn#285765## 00808000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050015000520020019000670070015000860080018001010090 03500119010000500154011001500159021019800174020000900372039000500381004003900386 015006900425020001100494020000600505013000700511#VL12.00280#VL12.00281#32000#Vi ?t#TR113#526.3#^214#Nguyn Tn Lc#Trc a i cng#Nguyn Tn Lc#^aTp. H C h Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a209tr.^b24cm#Trnh by mt s kin thc c bn v bn a hnh v phng php tnh ton trc a, thit b v k thut o cc yu t c bn, lp li khng ch trc a v o v a hnh, trc a p dng...#Trc a#H.H#Ti bn ln th 5, c sa cha b sung#TTS g hi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gio trnh#o v# 285766## 00946000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020120000470070055001670080005002220090037002270100005002640110 01500269021019300284020000800477020000800485020000900493005001200502005001700514 00500210053100500170055200500190056902000070058803900050059501300070060002000130 0607#VL12.00282#VL12.00283#Vi?t#108T#780.9597#^214#K yu hi tho khoa hc qu c t o to m nhc chuyn nghip trong th k XXI v mt s vn v m nhc dn tc hc#L Vn Ton, Nguyn Trng nh, Nguyn Th Minh Chu...#^aH.#^aHc vi n m nhc Quc gia Vit Nam#2011#^a101tr.^b27cm#Tp hp mt s tham lun ti H i tho Khoa hc Quc t nm 2011 v o to m nhc chuyn nghip trong th k X XI v mt s vn v m nhc dn tc hc ca Hc vin m nhc Quc gia Vit Na m#m nhc#o to#Vit Nam#L Vn Ton#Nguyn Trng nh#Nguyn Th Minh Chu#Ngu yn Bnh nh#Campo, Ricardo Del#K yu#H.H#285767#Nhc dn tc## 00503000000000265000450002600110000002600110001101400140002204100050003618100060 00410820011000478080005000580020038000630070021001010040013001220080005001350090 01100140010000500151011001600156020001700172020000900189020001200198039000500210 013000700215005001500222#FN12.00001#FN12.00002#9786047703081#Vi?t#H313T#398.2095 97#^214#Histoires drles du peuple Vietnamien#Trad.: Louis Sizaret#deuxime d.# ^aH.#^aThe gioi#2011#^a147 p.^b15 cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ci#Vanh# 285768#Sizaret, Louis## 00421000000000229000450004100050000018100060000508200090001180800050002000200250 00250030053000500080005001030090007001080100005001150110015001200200011001350200 00700146020000600153020001100159020000900170039000500179013000700184#Vi?t#Y609G# 303.6083#^214#Young people in Viet Nam#From the 2009 Viet Nam population and hou sing sensus#^aH.#^aS.n.#2011#^a39 p.^b21 cm#X hi hc#Dn s#Nh #Thanh nin#V it Nam#Vanh#285769## 00376000000000217000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020007000500080005000570090005000620100005000670110015000720200 02300087020002700110020000900137039000500146013000700151#HV12.00101#HV12.00102#V i?t#000W#324.2597071#^214#WqZ,#^a#^aL#2011#^a154 u^b21 cm#ng Cng sn Vi t Nam#i hi i biu ton quc#Vn kin#Vanh#285770## 00439000000000217000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020058000500030011001080080005001190090011001240100005001350110 01500140020002300155020002700178020000900205013000700214#NV12.00129#NV12.00130#V i?t#E201X#324.2597071#^214#El XIe Congreso nacional del Partido Comunista de Vie tnam#Documentos#^aH.#^aThe gioi#2011#^a208 p.^b21cm#ng Cng sn Vit Nam#i h i i biu ton quc#Vn kin#285771## 00532000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050013000480020030000610070054000910080005001450090011001500100 00500161011002700166020001200193020001300205020000900218005001400227005001300241 039000500254013000700259#NV12.00131#NV12.00132#Vi?t#B102N#305.89593#^214#Bui Min h Dao#The Bahnar people in Viet Nam#Bui Minh Dao (chief ed.), Tran Hong Thu, Bui Bich Lan#^aH.#^aTh gii#2011#^a172 p., 8p. phot.^b21 cm#Dn tc hc#Dn tc Ba na#Vit Nam#Tran Hong Thu#Bui Bich Lan#Vanh#285772## 00516000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050015000460020059000610070049001200080005001690090011001740100 00500185011001600190020000800206020000900214005001500223039000500238020001200243 013000700255#NV12.00133#NV12.00134#Vi?t#H400C#959.704#^214#Vo Nguyen Giap#Ho Chi Minh thought and the revolutionary path of Vit Nam#Vo Nguyen Giap chief ed. ; Luu Doan Huynh trans.#^aH.#^aTh gii#2011#^a172 p.^b21 cm#Lch s#Vit Nam#Luu Doan Huynh#Vanh#Ho Chi Minh#285773## 00734000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020040000480070045000880080005001330090040001380100005001780110 01600183015012300199020000900322020001500331020000900346005001300355005000800368 005001300376005001400389005001700403039000500420013000700425#NV12.00135#NV12.001 36#Vi?t#G205L#551.09597#^214#Geology and earth resources of Vit Nam#Tran Van Tr i, Vu Khuc (ed.), Bui Minh Tam...#^aH.#^aPub. house for science and technology#2 011#^a634 p.^b27 cm#At head of the title: Ministry of natural resources and envi roment. General department of geology and minerals of Viet Nam#a cht#Ti nguy n t#Vit Nam#Tran Van Tri#Vu Khuc#Bui Minh Tam#Cu Minh Hoang#Dang Tran Nguyen #Vanh#285774## 00514000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020047000440030015000910080005001060090007001110100005001180110 01600123015007800139020000700217020000600224020000900230039000500239020000900244 013000700253#NV12.00137#NV12.00138#Vi?t#H103N#304.6#^214#The 2009 Vietnam popula tion and housing census#Major findings#^aH.#^aS.n.#2011#^a492 p.^b29 cm#At head of the title: Central population and housing census steering commitee#Dn s#Nh #Vit Nam#Vanh#iu tra#285775## 00471000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020047000460080005000930090007000980100005001050110016001100150 08000126020000700206020000700213020000900220039000500229013000700234#NV12.00139# NV12.00140#Vi?t#P434U#303.601#^214#Population projections for Vietnam 2009 - 204 9#^aH.#^aS.n.#2011#^a309 p.^b29 cm#At head of the title: Ministry of planning in vestment general statistics office#Dn s#D bo#Vit Nam#Vanh#285776## 00545000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050016000460020023000620030050000850070028001350080005001630090 03700168010000500205011001500210020001000225020001100235020000800246005001300254 039000500267013000700272#NV12.00141#NV12.00142#Vi?t#A103T#340.094#^214#Osterhaus , Anja#Alternative to silence#Whistleblower protection in 10 European countries# Anja Osterhaus, Craig Fagan#^aH.#^aCulture and information pub. house#2011#^a47 p.^b29 cm#Php lut#Chnh sch#Chu u#Fagan, Craig#Vanh#285777## 00610000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020051000430070047000940080005001410090034001460100005001800110 01600185020000900201020000900210020001700219005001300236005001500249005001400264 005001700278005001300295039000500308013000700313#NV12.00143#NV12.00144#Vi?t#I-31 1T#620#^214#International conference on science and technology#Pham Van Hoa, Tra n Dinh Long, Doan Van Binh...#^aH.#^aScience and technics pub. house#2011#^a955 p.^b29 cm#Khoa hc#K thut#Hi tho quc t#Pham Van Hoa#Tran Dinh Long#Doan Va n Binh#Nguyen Dang Toan#Tran Ky Phuc#Vanh#285778## 00524000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020057000440030014001010080005001150090007001200100005001270110 01600132015008400148039000500232013000700237020000700244020000900251020002200260 #NV12.00146#NV12.00145#Vi?t#10001#363.9#^214#The 1/4/2011 population change and family planing survey#Major finding#^aH.#^aS.n.#2011#^a325 p.^b29 cm#At head of the title: Ministry of planing and investment. General statistics office#Vanh#28 5779#Dn s#Gio dc#K hoch ho gia nh## 01016000000000349000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020049000410070060000900080005001500090026001550100005001810110 01500186015006800201021025500269020001400524020000500538020001100543020001500554 00500120056900500160058100500110059700500150060800500140062300600120063703900050 0649013000700654019000500661#VL12.00311#65000#Vi?t#S431T#551.46#^214#Sng, thu triu v cc qu trnh bin nc nng#Joan Brown, Angela Colling, Dave Park... ; Trnh L H dch#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a241tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc T nhin#M t nh tnh v sn g nc v phng php o sng hin i; thu triu; mi trng nc nng v trm tch ca n; di chuyn trm tch bi sng v dng chy; cc bi bin v i duy n hi; cc bi triu v vng ca sng; cc tam gic chu; cc bin thm#Hi d ng hc#Sng#Thu triu#Bin nc nng#Brown, Joan#Colling, Angela#Park, Dave#Phi llips, John#Rothery, Dave#Trnh L H#KVn#285780#Dch## 00370000000000205000450004100050000018100060000508200060001180800050001700200410 00220030030000630080005000930090008000980100005001060110015001110200007001260200 01000133020000900143039000500152013000700157#Vi?t#S207R#363.9#^214#Sex ratio at birth imbalances in Vietnam#Evidence from the 2009 census#^aH.#^aUNFPA#2010#^a35 p.^b20 cm#Dn s#Gii tnh#Vit Nam#Vanh#285781## 00528000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820011000528080005000630050011000680020022000790030010001010070 01100111008000500122009006100127010000500188011001500193039000500208020001700213 020000900230020000400239013000700243#VV12.02432#VV12.02433#VV12.02434#70000#Vi? t#KH455B#895.922134#^214#Xun Qunh#Khng bao gi l cui#Tuyn th#Xun Qunh#^ aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a281tr.^b 23cm#KVn#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#285782## 00855000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050023000520020021000750290017000960070065001130080 00500178009001100183010000500194011001500199039000500214019000500219021020200224 02000100042602000170043602000100045302000200046300600070048300600100049000500100 0500013000700510#VV12.02435#VV12.02436#65000#Vi?t#H125T#025.06#^214#Domscheit-B erg, Daniel#Hu trng Wikileaks#Inside Wikileaks#Daniel Domscheit-Berg ; Dch: H Anh, Mnh Hng ; Minh Bch h..#^aH.#^aHng c#2011#^a335tr.^b21cm#KVn#Dch #Thng tin chi tit cc hot ng bn trong ca t chc tc gi l cu pht ngn vin, tit l s tin ha, ti chnh, v nhng cng thng trong cuc hp u ti n vi Julian Assange rt lui t Wikileaks#Thng tin#Thng tin b mt#Chnh tr# Trang web Wikileaks#H Anh#Mnh Hng#Minh Bch#285783## 00439000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050017000560020009000730070017000820080005000990090 01900104010000500123011001500128039000500143020001700148020000900165020000400174 013000700178#VV12.02437#VV12.02438#40000#Vi?t#TH460T#895.92214#^214#Nguyn Ngc Hnh#Th tnh#Nguyn Ngc Hnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a109tr.^b21cm#KVn #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#285784## 00471000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050015000560020019000710080005000900090019000950100 00500114011001500119039000500134020001700139020000900156020000400165015004100169 013000700210#VV12.02439#VV12.02440#47000#Vi?t#TH460H#895.92214#^214#Hoa Xng R ng#Th Hoa Xng Rng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a159tr.^b21cm#KVn#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tn tht ca tc gi: Trng Th Minh S#285785## 00820000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820011000418080005000520050016000570020015000730070016000880080005001040090 01900109010000500128011001500133039000500148021034100153020001700494020000900511 020000600520020000900526013000700535#VV12.02441#VV12.02442#150000#Vi?t#K600S#89 5.922803#^214#Nguyn Cao Thm#K s nhn vt#Nguyn Cao Thm#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a358tr.^b21cm#KVn#Nhng bi vit, ghi chp ca tc gi v cuc sng cng nhng cm xc v cng vic ca i tng V Nguyn Gip, nguyn Th trng B Cng nghip V c Phan, Ch tch Tp on Cng nghip Than - Khong sn Vit Nam on Vn Kin, nh vn V Huy Tm, nh th Trn Nhun Minh, Anh hng Lao ng L nh Trng... v ca chnh gia nh tc gi#Vn hc hin i#Vit Nam#K s#Nhn vt#285786## 00447000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050012000550020013000670030004000800070012000840080 00500096009001900101010000500120011001400125039000500139020001700144020000900161 020000400170013000700174#VV12.02443#VV12.02444#25000#Vi?t#R500C#895.92214#^214# Nguyn Hot#Ru ci li ti#Th#Nguyn Hot#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a91tr.^b2 1cm#KVn#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#285787## 00745000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510050009000560020019000650030040000840070009001240080 00500133009004500138010000500183011001500188039000500203013000700208021021800215 020001700433020000800450020000900458#VV12.02445#VV12.02446#105000#Vi?t#D300V#89 5.92209#^214#Ng Tho#D vng pha trc#T liu Chuyn i, chuyn vn mt thu #Ng Tho#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2011#^a474tr.^b21cm# KVn#285788#Nhng t liu ghi li chuyn i, chuyn vn ca tc gi vi cc nh vn Nguyn nh Thi, V Cao, Nguyn Khi, Nguyn Minh Chu, Nguyn Ngc, Nguyn Duy, Xun Diu... v mt s t liu vn hc thp k 50 ca th k XX#Vn hc hi n i#Nh vn#Vit Nam## 00814000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050009000550020062000640030021001260070009001470080 00500156009001900161010000500180011001500185021027000200020001900470020001000489 020000400499020000900503039000500512013000700517#VV12.02448#VV12.02447#68000#Vi ?t#TH116L#895.9221#^214#Trc Chi#Thng Long, ni nim sng ni. H Ch Minh, h ng sc hoa sen#Chuyn lun bnh th#Trc Chi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a335t r.^b20cm#Tp hp nhng bi vit chuyn lun vn hc, nhng tu bt bnh th v T hng Long theo du lch s, du tch nhn vt anh hng, theo s kin ni bt c gn kt vi Thng Long. Vit v th H Ch Minh, phong cch Ngi trong nhng vn th ca Ngi v th vit v Ngi#Nghin cu vn hc#Bnh lun#Th#Vit Nam #KVn#285789## 00546000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050018000550020020000730030016000930070018001090080 00500127009001900132010000500151011001500156020001700171020000900188020001200197 039000500209020000300214013000700217015003200224#VV12.02449#VV12.02450#45000#Vi ?t#NG408L#895.9223#^214#T Phm Hng Hin#Ngonh li giang h#Tp truyn & k#T Phm Hng Hin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a160tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vi t Nam#Truyn ngn#Thu#K#285790#Tn tht ca tc gi: T Vn H## 00544000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020028000640030017000920070010001090080 00500119009001900124010000500143011001500148020001700163020000900180020000400189 039000500193015003900198020001000237013000700247#VV12.02451#VV12.02452#40000#Vi ?t#T550T#895.9221#^214#Lng Sn#T Trng Sn n bin ng#Th v trng ca#L ng Sn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a117tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th #Thu#Tn tht ca tc gi: Nguyn Lng Sn#Trng ca#285791## 00467000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050013000550020014000680030012000820070013000940080 00500107009001900112010000500131011001500136020001700151020000900168020001200177 039000500189013000700194#VV12.02453#VV12.02454#50000#Vi?t#NH556H#895.9223#^214# o Hu Thc#Nhng ht bi#Truyn ngn#o Hu Thc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011 #^a162tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#285792## 00870000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050017000490020028000660070036000940220004001300080 00500134009001900139010000500158011001500163020000800178020000700186020000700193 00600130020003900050021301300070021801200250022500500170025002102720026702000050 0539#VV12.02455#VV12.02456#99000#Vi?t#P109N#365#^214#Charrire, Henri#Papillon - Ngi t kh sai#Henri Charrire ; Cao Xun Ho dch#T.1#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2012#^a488tr.^b19cm#T nhn#Guyana#Hi k#Cao Xun Ho#Thu#285793#T sch Ti nh hoa vn hc#Charrire, Henri#K li chnh cuc i ca Henri Charrire v hn h trnh t khi b bt giam v x n y kh sai chung thn v ti git ngi the o li khai ca mt nhn chng c dn xp trc. Thin hi k cng m t chn thc v mt nh t kh sai thuc a ti Guiane thuc Php#Php## 00870000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050017000490020028000660070036000940220004001300080 00500134009001900139010000500158011001500163020000800178020000700186020000700193 00600130020003900050021301200250021801300070024300500170025002000050026702102720 0272#VV12.02458#VV12.02457#99000#Vi?t#P109N#365#^214#Charrire, Henri#Papillon - Ngi t kh sai#Henri Charrire ; Cao Xun Ho dch#T.2#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2012#^a438tr.^b19cm#T nhn#Guyana#Hi k#Cao Xun Ho#Thu#T sch Tinh hoa vn hc#285794#Charrire, Henri#Php#K li chnh cuc i ca Henri Charrire v hnh trnh t khi b bt giam v x n y kh sai chung thn v ti git ng i theo li khai ca mt nhn chng c dn xp trc. Thin hi k cng m t chn thc v mt nh t kh sai thuc a ti Guiane thuc Php## 00603000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020028000680030004000960070014001000080 00500114009001900119010000500138011001400143020001700157020000900174020000400183 039000500187013000700192021012600199#VV12.02459#VV12.02460#40000#Vi?t#L506B#895 .9221#^214#ng Th Chc#Lc bt dng tng ngi xa#Th#ng Th Chc#^aH.#^aNx b. Hi Nh vn#2011#^a64tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#285795#Gm nhiu tn vn, du k vit v cc chuyn du ngon nc ngoi (Mng C) v lang th ang trn t Vit ca nh vn Trn Nhng## 00736000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020009000570030012000660070048000780220004001260080 00500130009001900135010000500154011003100159015007100190020001700261020000900278 02000040028702000090029100500140030000500110031400500180032500500150034300500160 0358039000500374013000700379#VV12.02461#VV12.02462#50000#Vi?t#N510T#895.9221008 #^214#Ni Thy#Tp th vn#H nh Tng, Phan B t, Thch Trng Xun...#T.2#^ aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a190tr., 4tr. tranh mu^b20cm#TTS ghi: Hi Ngi c ao tui x Si Sn. Cu lc b Vn hc Ngh thut#Vn hc hin i#Vit Nam#Th# Vn xui#H nh Tng#Phan B t#Thch Trng Xun#Phan Tin Diu#Nguyn Huy Du ng#Thu#285796## 00576000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050012000560020014000680070012000820080005000940090 01900099010000500118011001500123020001700138020000900155020000800164039000500172 013000700177021012600184#VV12.02463#VV12.02464#72000#Vi?t#T105M#895.922808#^214 #Trn Nhng#Tn mn Mongo#Trn Nhng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a239tr.^b20 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tn vn#Thu#285797#Gm nhiu tn vn, du k vit v cc chuyn du ngon nc ngoi (Mng C) v lang thang trn t Vit ca nh v n Trn Nhng## 00482000000000265000450002600110000002600110001101400050002204100050002718100070 00320820010000398080005000490050016000540020024000700030012000940070016001060080 00500122009001900127010000500146011001500151020001700166020000900183020001200192 039000500204013000700209#VV12.02465#VV12.02466#000#Vi?t#NH556C#895.92234#^214# ng Quang Tnh#Nhng cnh chim bt gi#Tiu thuyt#ng Quang Tnh#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2011#^a202tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Thu#285798 ## 00466000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050009000550020021000640030012000850070009000970080 00500106009001900111010000500130011001500135020001700150020000900167020001200176 039000500188013000700193#VV12.02467#VV12.02468#72000#Vi?t#TR103T#895.9223#^214# Chi Phan#Tri tim trong ba l#Truyn ngn#Chi Phan#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011# ^a238tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#285799## 00432000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050017000470020008000640030004000720070017000760080005000930090 01900098010000500117011001400122020001700136020000900153020000400162039000500166 013000700171#VV12.02469#VV12.02470#Vi?t#B254T#895.9221#^214#Nguyn Hu Chnh#Bn tm#Th#Nguyn Hu Chnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a79tr.^b20cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#Thu#285800## 00448000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050015000550020007000700030004000770070015000810080 00500096009001900101010000500120011001500125020001700140020000900157020000400166 039000500170013000700175#VV12.02471#VV12.02472#40000#Vi?t#V121L#895.92214#^214# ng Tr Vng#Vn l#Th#ng Tr Vng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a100tr.^b 20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#285801## 00494000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050012000550020014000670030016000810070012000970080 00500109009004400114010000500158011001500163020001700178020000900195020001200204 039000500216013000700221#VV12.02473#VV12.02474#39000#Vi?t#N506T#895.92234#^214# V Hng Thu#Nude tnh yu#Tp truyn ngn#V Hng Thu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Bch Vit#2011#^a172tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn #Thu#285802## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050012000550020007000670030012000740070012000860080 00500098009001900103010000500122011001500127020001700142020000900159020001200168 039000500180013000700185#VV12.02475#VV12.02476#54000#Vi?t#C551#895.92234#^214# V Xun Tu#Ca #Tiu thuyt#V Xun Tu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a181tr. ^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Thu#285803## 00701000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510050010000560020012000660070021000780080005000990090 01100104010000500115011001500120021023400135020000800369020000800377020000900385 039000500394013000700399020001700406#VV12.02477#VV12.02478#100000#Vi?t#H400#39 3.09597#^214#Trn Hng#H a linh#Trn Hng s.t., b.s.#^aH.#^aSn khu#2011#^a4 89tr.^b21cm#Gii thiu cch t chc H a linh a tin ngi qua i ra ni an tng ca cc dn tc, a phng bng hnh thc l nghi, biu din m nh c, ca ht, ma dn gian... a ngi qua i ra ngha a lm l h huyt v ch n ct#L nghi#Tang l#Vit Nam#Thu#285804#Vn ho dn gian## 00561000000000241000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200090 00308080005000390050011000440020027000550070011000820080010000930090015001030100 00500118011001600123021015100139020000900290020000800299039000500307013000700312 #VV12.02479#240000#Vi?t#301D#915.9751#^214#V Vn Ho#a danh thnh ph N ng#V Vn Ho#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a1251tr.^b21cm#Gii thiu v cc a danh, lng, x ca thnh ph Nng km theo cc c im vn ho, lch s v phong tc tp qun lin quan n cc a danh ny#a danh# Nng#Thu#285805# # 00923000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050007000440020092000510070007001430080005001500090018001550100 00500173011001400178020000800192020001800200020001700218039000500235013000700240 020000900247021037600256020001300632#VV12.02480#VV12.02481#Vi?t#N114M#338.4#^214 #V Qu#50 cu hi - p v bo v mi trng, ti nguyn du lch vng dn tc t hiu s v min ni#V Qu#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a68tr.^b25cm#Du lch#Bo v mi trng#Dn tc thiu s#Thu#285806#Min ni#Cung cp cc kin thc nng cao hiu bit cho ng bo dn tc thiu s v vai tr, tm quan trng ca cng tc bo v mi trng v pht trin du lch gii quyt vic lm, tng thu nh p, nng cao dn tr. ng thi nu mt s kinh nghim pht trin du lch gn li n vi cng tc bo v mi trng v ti nguyn du lch ti mt s vng dn tc thiu s trong v ngoi nc#Sch hi p## 00689000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440050010000490020049000590070010001080080005001180090018001230100 00500141011001400146021017200160020001000332020000500342020000700347020001100354 020000900365039000500374013000700379020001300386#VV12.02482#VV12.02483#Vi?t#NH55 6#346.59704#^214#V Vn M#Nhng iu cn bit v bo v v pht trin rng#V Vn M#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a56tr.^b25cm#Ph bin mt s kin thc php lut v chia s kinh nghim bo v, pht trin rng vi ng bo cc dn tc thi u s v min ni, gp phn qun l v s dng rng c tt#Php lut#Rng#Bo v#Pht trin#Vit Nam#Thu#285807#Sch hi p## 01050000000000385000450002600110000002600110001104100050002200200210002700700810 00480220004001292210016001330080010001490090015001590100005001740110015001790150 04200194021024300236020002100479020000800500020000900508020000700517005001000524 00500140053400500170054803900050056518100060057008200080057680800050058400500160 0589005001100605005000900616005001100625013000700636020002100643#VV12.02484#VV12 .02485#Vi?t# Nng thi nh M#H K Ng, Lu Nhn Vinh, Trng Tr Thanh... ; S.t., b.s.: Bi Xun, Lu Anh R#T.2# th vng ln#^a Nng#^aNxb. Nng#2 011#^a357tr.^b21cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Thnh u Nng#Gm nhng bi vit, hi k ghi li nhng s kin trong phong tro u tranh th ca ngi dn n i Nng dm ng u vi him nguy, dm hy sinh u tranh chng M v ta y sai gp phn xng vo cng cuc gii phng qu hng t nc#Khng chin chn g M# Nng#Vit Nam#Hi k#H K Ng#Lu Nhn Vinh#Trng Tr Thanh#Thu#100N #959.751#^214#Nguyn Duy Hng#L Cng C#Bi Xun#Lu Anh R#285808#Phong tro u tranh## 00734000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440050016000490020026000650070016000910080005001070090018001120100 00500130011001400135021027100149020001000420020001000430020000700440039000500447 013000700452020000900459#VV12.02486#VV12.02487#Vi?t#TR200E#342.59708#^214#V Th Hng Vn#Tr em cn c khai sinh#V Th Hng Vn#^aH.#^aVn ho dn tc#2011# ^a39tr.^b21cm#Thng qua nhng tnh hung c th trong cuc sng, hng dn b co n dn tc thiu s v min ni thc hin cc th tc khai sinh cho tr em, hiu c c quan c thm quyn ng k sinh, quyn i h tn, cch thc cp bn sao giy khai sinh v cp li giy khai sinh...#Php lut#Khai sinh#Tr em#Thu#285 809#Vit Nam## 00851000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020034000670070059001010080005001600090 01800165010000500183011001500188021030600203020001600509020000900525005001200534 005001500546039000500561013000700566#VV12.02489#VV12.02488#57000#Vi?t#N104B#959 .7#^214#Trn Quc Thnh#Nam bang thu t Kinh Dng Vng#B.s.: Trn Quc Thnh (ch.b.), Xun Sn, Bin Xun Phm#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a130tr.^b21cm# Gm nhng t liu c su tm, sao chp, tng hp, bin son t cc truyn thuy t, cc bi vn bia, thn ph, tham lun... nhm cung cp nhng thng tin v th i k s khai t Vit, tip tc xc nh khi nim c ba th h qun vng k ti p nhau lp quc l Kinh Dng Vng, Lc Long Qun v Hng Vng#Thi k tin s #Vit Nam# Xun Sn#Bin Xun Phm#Thu#285810## 00722000000000229000450004100050000018100060000508200060001180800050001700200830 00220080013001050090007001180100005001250110015001300150078001450210205002230200 00700428020001700435020001100452039000500463013000700468020001700475#Vi?t#V115K# 305.4#^214#Vn kin i hi i biu Ph n tnh Bnh Thun ln th XIII nhim k 2011 - 2016#^aBnh Thun#^aKnxb#2011#^a117tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Lin hip Ph n Vit Nam. Ban chp hnh Ph n tnh Bnh Thun#Gii thiu cc vn kin ti i hi i biu Ph n tnh Bnh Thun ln th XIII nhim k 2011 - 2016 gm di n vn khai mc i hi, cc bi pht biu, cc bo co v ngh quyt i hi nh im k 2011-2016#Ph n#i hi i biu#Bnh Thun#Thu#285811#Vn kin i hi ## 00492000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200090 00358080005000440050011000490020016000600030004000760070011000800080005000910090 01900096010000500115011002500120015003900145020001700184020000900201020000400210 039000500214013000700219#VN12.00838#VN12.00839#Vi?t#GI-400B#895.9221#^214#Hng Xun#Gi bng khung#Th#Hng Xun#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a138tr., 4tr. nh^b19cm#Tn tht ca tc gi: L Th Kim Hng#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#V anh#285812## 00462000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050016000550020019000710030004000900070016000940080 00500110009001900115010000500134011001500139020001700154020000900171020000400180 039000500184013000700189#VN12.00840#VN12.00841#50000#Vi?t#M517N#895.92214#^214# Phm Quang Hun#Mun no ng hoa#Th#Phm Quang Hun#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2 011#^a290tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#285813## 00628000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020017000580070045000750080005001200090019001250100 00500144011001500149015004300164020001700207020000900224020000400233039000500237 005001200242005001300254005001500267005000900282005001600291013000700307#VN12.00 842#VN12.00843#54000#Vi?t#TH460H#895.9221008#^214#Th Haik - Vit#L Th Bnh, L nh Cng, Phan Hu Cng...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a145tr.^b19cm#TT S ghi: Hi Hu ngh Vit Nam - Nht Bn#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#L Th Bnh#L nh Cng#Phan Hu Cng#Vn nh#Nguyn Vn ng#285814## 00450000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050012000550020015000670030004000820070012000860080 00500098009001900103010000500122011001500127020001700142020000900159020000400168 039000500172013000700177#VN12.00844#VN12.00845#36000#Vi?t#N116H#895.92214#^214# T Th Ton#Nng hong hn#Th#T Th Ton#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a118tr. ^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#285815## 00605000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020027000570030004000840070055000880080005001430090 01900148010000500167011001500172020001700187020000900204020000400213039000500217 005001500222005001400237005000800251005000900259005001600268013000700284#VN12.00 846#VN12.00847#40000#Vi?t#S455T#895.9221008#^214#Sng Thng mun ting gi#Th #Nguyn o m (s.t., b.s.), Phm Xun Bi, Th By...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn# 2012#^a139tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#Nguyn o m#Phm Xun Bi#Th By#Huy Bch#Hong Nhun Cm#285816## 00732000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020018000570030044000750070060001190080016001790090 06300195010000500258011001500263020001700278020000900295020001200304039000500316 005001400321005002400335005001700359005001300376005002200389013000700411#VN12.00 848#VN12.00849#19000#Vi?t#401H#895.9223408#^214#o hoa thu tinh#Tuyn tp tr uyn ngn tr An Giang nm 2011#Hunh Th Cam, Nguyn Hunh Khnh Chn, Dng Ki m Chuyn...#^aH. ; An Giang#^aNxb. Hi Nh vn ; Hi Lin hip Vn hc Ngh thu t An Giang#2011#^a139tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Vanh#Hunh Th Cam#Nguyn Hunh Khnh Chn#Dng Kim Chuyn#Trn M Hin#Nguyn Th Thanh H iu#285817## 00683000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020008000570030027000650070053000920080016001450090 06300161010000500224011001500229020001700244020000900261020000400270039000500274 005001200279005002200291005001400313005002300327005001200350013000700362#VN12.00 850#VN12.00851#17000#Vi?t#M501Y#895.9221008#^214#Ma yu#Tuyn tp th tr An G iang#Nguyn Bng, Nguyn Th Huyn Chu, Cao Ph Cng...#^aH. ; An Giang#^aNxb. Hi Nh vn ; Hi Lin hip Vn hc Ngh thut An Giang#2011#^a119tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#Nguyn Bng#Nguyn Th Huyn Chu#Cao Ph Cng# Nguyn Thanh Thu Hng#Lm Long H#285818## 00452000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050014000550020010000690030008000790070014000870080 00500101009001900106010000500125011001400130020001700144020000900161020000400170 039000500174013000700179#VN12.00852#VN12.00853#37000#Vi?t#CH309T#895.9221#^214# V Hng Thanh#Chiu th#Tp th#V Hng Thanh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a68t r.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#285819## 00446000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050010000480020009000580030010000670070010000770080010000870090 01500097010000500112011001400117020001700131020000900148020000400157039000500161 020000700166013000700173#VN12.00854#VN12.00855#Vi?t#100C#895.92214#^214#Phan V ng# chng#Th - Vn#Phan Vng#^a nng#^aNxb. nng#2011#^a91tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#Hi k#285820## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020019000690030004000880070015000920080 00500107009001800112010000500130011001500135020001700150020000900167020000400176 039000500180013000700185#VN12.00856#VN12.00857#30000#Vi?t#H561T#895.9221#^214#P hm ch Chnh#Hng th Tnh th#Th#Phm ch Chnh#^aH.#^aVn ho dn tc#2012# ^a147tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#285821## 00448000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050012000550020015000670030004000820070012000860080 00500098009001800103010000500121011001400126020001700140020000900157020000400166 039000500170013000700175#VN12.00858#VN12.00859#25000#Vi?t#NH460V#895.9221#^214# L Th Tip#Nh v hi Lim#Th#L Th Tip#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a80tr.^b 19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#285822## 00635000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020022000500030004000720070047000760080005001230090018001280100 00500146011001400151015004500165020001700210020000900227020000400236039000500240 005001400245005001200259005001600271005001200287005001500299013000700314#VN12.00 860#VN12.00861#Vi?t#D558B#895.9221008#^214#Di bng a Tn Tro#Th#ng Xun S u, Ma Quc Th, Phng Vit Hng...#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a92tr.^b19cm#T TS ghi: Cu lc b th Hng sc ng Chu#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh# ng Xun Su#Ma Quc Th#Phng Vit Hng#Phm Thuyt#Trn Xun Vit#285823## 00446000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050011000540020015000650030004000800070011000840080 00500095009001800100010000500118011001500123020001700138020000900155020000400164 039000500168013000700173#VN12.00862#VN12.00863#25000#Vi?t#B557Q#895.9221#^214# on Duyt#Bc qun hnh#Th#on Duyt#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a109tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#285824## 00452000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050012000550020019000670030004000860070012000900080 00500102009001800107010000500125011001400130020001700144020000900161020000400170 039000500174013000700179#VN12.00864#VN12.00865#22000#Vi?t#T312K#895.92214#^214# Chu S Lin#Tnh khc ma ngu#Th#Chu S Lin#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a79t r.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#285825## 00547000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050015000570020015000720030004000870070049000910080 00500140009001800145010000500163011001500168020001700183020000900200020000400209 039000500213005001700218005001500235013000700250#VN12.00866#VN12.00867#35000#Vi ?t#H561#895.9221008#^214#Vng Tr Tin#Hng ng ni#Th#Vng Tr Tin, Nguy n Hu Quyn, Nguyn Hu Tn#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a127tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#Nguyn Hu Quyn#Nguyn Hu Tn#285826## 00626000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020020000570030004000770070052000810220004001330080 00500137009001800142010000500160011001500165020001700180020000900197020000400206 00500160021000500150022600500160024100500160025700500150027303900050028801300070 0293#VN12.00868#VN12.00869#35000#Vi?t#B254D#895.9221008#^214#Bn dng nh nguy t#Th#Nguyn Vn Thu, inh Vn Khanh, Nguyn c Dim...#T.3#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a144tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Nguyn Vn Thu#inh Vn Khanh#Nguyn c Dim#Nguyn Th Pht#Nguyn Vn Ng#Vanh#285827## 00702000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020034000560070046000900040014001360080005001500090 01800155010000500173011001500178021013000193020001700323020000900340020001000349 020000800359006000900367006001200376039000500388013000700393#VN12.00870#VN12.008 71#25000#Vi?t#M125C#398.209597#^214#Mu cu i honh phi thng dng#Tuyn dc h, gii thiu: Tn Vit, Thiu Phong#In ln th 15#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^ a147tr.^b19cm#Gii thiu cc loi cu i th, cu i chc tng, cu i khin hng, cu i gio hun... v cc loi honh phi trong dn gian#Vn hc dn gian #Vit Nam#Honh phi#Cu i#Tn Vit#Thiu Phong#Vanh#285828## 00584000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020007000500030004000570070048000610220004001090050013001130050 01700126005001300143005001600156005001300172008000500185009001800190010000500208 011001500213020001700228020000900245020000400254039000500258013000700263#VN12.00 872#VN12.00873#Vi?t#M600#895.9221008#^214#M c#Th#o Xun nh, Nguyn Thi Bnh, Bi Tin Ct...#T.3#o Xun nh#Nguyn Thi Bnh#Bi Tin Ct#Nguyn Vn Cng#L Vn Cung#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a164tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#Vanh#285829## 00756000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050009000550020045000640070009001090040014001180080 00500132009001800137010000500155011001500160021022000175020002000395020002100415 020000900436020000900445039000500454013000700459#VN12.00875#VN12.00876#27000#Vi ?t#M458T#390.09597#^214#Tn Vit#Mt trm iu nn bit v phong tc Vit Nam#T n Vit#In ln th 25#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a219tr.^b19cm#Trnh by di d ng hi p v nhng phong tc, tp qun, l nghi trong cuc sng, vn ho ca n gi Vit Nam theo cc ch : ci hi, sinh dng, giao thip, o hiu, l ta ng, gi tt, t l v vn chn ngy, gi#Phong tc c truyn#Nghi l truyn t hng#Tp qun#Vit Nam#Vanh#285830## 00428000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020030000420030014000720080005000860090011000910100005001020110 01500107020001100122020001300133020001300146020001500159039000500174013000700179 #VN12.00877#VN12.00878#Vi?t#K312T#220#^214#Kinh Thnh Cu c v Tn c#Bn hi u nh#^aH.#^aTn gio#2011#^a399tr.^b18cm#Kinh thnh#Kinh Tn c#Kinh Cu c# o Thin cha#Vanh#285831## 00546000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020032000420030020000740080005000940090011000990100005001100110 01500115020001500130020001500145039000500160021012400165020000800289013000700297 #VN12.00879#VN12.00880#Vi?t#L302C#263#^214#Lch Cng gio gio phn Kontum#Tn M o - Nhm Thn#^aH.#^aTn gio#2011#^a161tr.^b18cm#o Thin cha#Lch cng gio #Vanh#Gii thiu nhng ngy l cng gio 2011 - 2012 theo tng thng vi nhng l u v gi kinh phng v, thnh l, gio lut...#Kon Tum#285832## 00710000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020020000440070072000640080005001360090011001410100005001520110 01500157020001500172020001100187039000500198021010600203005001300309005002000322 005001700342005001800359005001800377005000600395013000700401#VN12.00881#VN12.008 82#Vi?t#C125N#248.3#^214#Cu nguyn th no?#Pierre-Marie, Dom Etienne Ricaud, D om Anselm Grun... ; M Ca chuyn ng#^aH.#^aTn gio#2011#^a147tr.^b19cm#o Thi n cha#Cu nguyn#Vanh#Cung cp nhng kin thc v cu nguyn, nhng li cu ng uyn vi Cha v mi iu tm nim v cu nguyn#Pierre-Marie#Ricaud, Dom Etien ne#Grun, Dom Anselm#Frre, Ephrem Yon#Renault, Emmanuel#M Ca#285833## 00634000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410050015000460020026000610070044000870080005001310090011001360100 00500147011001400152021013600166020001500302020001300317005001600330039000500346 013000700351019001000358#VN12.00883#VN12.00884#Vi?t#NG558N#232.91#^214#Hng y Ma rtini#Ngi n mang n ho gii#Hng y Martini ; Nguyn Th Sang chuyn ng#^aH. #^aTn gio#2011#^a84tr.^b19cm#Cun sch gip chng ta chim ngm mu nhim c Maria, v qua , mu nhim ca tng ngi ph n, trong tc ng ho gii ca l ch s#o Thin cha#c m Maria#Nguyn Th Sang#Thu#285834#Dch Php## 00728000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410050018000460020018000640030030000820070037001120080005001490090 01100154010000500165011001500170021020400185020001500389020001100404006001300415 039000500428013000700433019001000440#VN12.00885#VN12.00886#Vi?t#GI-460D#248.3#^2 14#Philippe, Jacques#Gi dnh cho cha#Hng dn sng i cu nguyn#Jacques Phi lippe ; Trn Vn Bo dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a119tr.^b19cm#Hng dn cho cc tn hu v cch cu nguyn. Dng thi gi cu nguyn nh th no. Din tin ca i sng cu nguyn. Nhng iu kin ngoi gii ca cu nguyn. Gii thiu mt v i phng php cu nguyn#o Thin cha#Cu nguyn#Trn Vn Bo#Thu#285835#Dc h Php## 00550000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020019000420030010000610290014000710080005000850090011000900100 00500101011001600106021012400122020001100246020001300257039000500270013000700275 020001400282#VN12.00888#VN12.00887#Vi?t#K312T#225#^214#Kinh thnh Tn c#Biling ual#New testament#^aH.#^aTn gio#2011#^a1005tr.^b16cm#Gii thiu Kinh thnh Tn c bn dch mi song ng Vit - Anh bao gm cc on nh: Phc m Ma-thi-, M c, Lu-ca, Ging...#Kinh thnh#Kinh Tn c#Thu#285836#Sch song ng## 00557000000000229000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260020019000310030048000500080005000980090011001030100005001140110015001190210 15200134020001100286020001300297039000500310013000700315019000500322#VN12.00874# Vi?t#K312T#225#^214#Kinh thnh Tn c#Bn dch truyn thng 1926 t nguyn bn Hy Lp#^aH.#^aTn gio#2011#^a641tr.^b12cm#Gii thiu Kinh thnh Tn c bn dc h truyn thng 1926 t nguyn bn ting Hy Lp gm cc on nh: Ma-thi-, Mc, Lu-ca, Ging, cng v cc S ...#Kinh thnh#Kinh Tn c#Thu#285837#Dch## 00617000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020032000420030020000740080005000940090011000990100005001100110 01400115015003800129021012400167020001500291020001500306020001000321020000800331 039000500339013000700344#VN12.00889#VN12.00890#Vi?t#L302C#263#^214#Lch cng gi o gio phn Kontum#Tn Mo - Nhm Thn#^aH.#^aTn gio#2011#^a47tr.^b13cm#u b a sch ghi: To gim mc Kontum#Gii thiu nhng ngy l cng gio 2011 - 2012 t heo tng thng vi nhng lu v gi kinh phng v, thnh l, gio lut...#o Thin cha#Lch cng gio#Gio phn#Kon Tum#Thu#285838## 00616000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100050002708200040 00328080005000360050016000410020009000570030041000660070016001070080005001230090 01100128010000500139011001500144021016500159020001500324020001100339039000500350 013000700355#VN12.00891#VN12.00892#Vi?t#R100#242#^214#Nguyn Cao Siu#Rabbouni#M t trm hai mi li nguyn ca bn tr#Nguyn Cao Siu#^aH.#^aTn gio#2011#^a1 51tr.^b15cm#Gii thiu 120 li nguyn ca bn tr nh: cc li nguyn tng qut, cu nguyn, chn la, Cha Ba Ngi, Cha Gi su, Cha Thnh Thn, dng hin, i sau, c M...#o Thin cha#Li nguyn#Thu#285839## 00824000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050021000450020014000660290013000800070043000930080005001360090 01100141010000500152011001500157021026900172020000900441020000800450005002100458 039000500479013000700484019000900491012003400500#VV12.02490#VV12.02491#Vi?t#TH30 5B#294.3#^214#Pa Auk Tawya Sayadaw#Thin bn hu#Good friends#Pa Auk Tawya Sayad aw, U Dhammapla Sayadaw#^aH.#^aTn gio#2011#^a350tr.^b20cm#Gm cc bi thuyt php ca Thin s Pa-Auk Tawya Sayadaw v gio php ca c Pht nh: Nim hi t h, lm th no on tn kh u, php thnh tu v phi thnh tu, tha t ph p, s qun tng v giy pht hp hi trn ging bnh, by li ch ca bn ni m x.....#o Pht#Gio l#U Dhammapla Sayadaw#Thu#285840#Dch Anh#Pht gio n guyn thu = Theravada## 00786000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050012000420020027000540030065000810070038001460080005001840090 01100189010000500200011001500205021022100220020001500441020001200456006002000468 039000500488013000700493019000800500#VV12.02492#VV12.02493#Vi?t#H112#266#^214#P iper, John#Hy mi dn tc reo vui#Uy quyn ti thng ca c cha tri tron g cng tc truyn gio#John Piper ; Nguyn D. B. Phng dch#^aH.#^aTn gio#201 1#^a331tr.^b20cm#Gii thiu v uy quyn ti thng ca c cha tri trong cng tc truyn gio. Mc ch, quyn nng v ci gi phi tr. L cn v bn cht c a cng tc truyn gio. Vic lm thc t ca lng yu thng v s th phng# o Thin cha#Truyn gio#Nguyn D. B. Phng#Thu#285841#Dch M## 00819000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050013000420020014000550030033000690070032001020080005001340090 01100139010000500150011001500155021027000170020001500440020001200455020000900467 020000800476006001300484039000500497013000700502019000800509#VV12.02494#VV12.024 95#Vi?t#M452C#234#^214#Bevere, John#Mi ca Satan#Sng t do khi ci by vp ph m#John Bevere ; Ng Minh Ho dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a305tr.^b21cm#Cun sch phi by mt trong nhng ci by la di m Satan dng ko cc tn hu ra kh i mun ca Cha: s vp phm. Ch ra cch gip bn trnh khi ci by vp ph m ca k th cng nh gip bn t do khi vp phm, khin bn c mt mi quan h hanh thng vi Cha#o Thin cha#Cha Gi su#Xung t#C nhn#Ng Minh Ho#Th u#285842#Dch M## 00791000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050018000440020043000620070017001050080005001220090011001270100 00500138011001500143021029700158020001500455020001100470020000900481020000300490 039000500493013000700498019000800505#VV12.02496#VV12.02497#Vi?t#N116L#248.8#^214 #Omartian, Stormie#Nng lc trong li cu nguyn ca ngi v#Stormie Omartian#^ aH.#^aTn gio#2011#^a191tr.^b20cm#Trnh by nhng kinh nghim trong cuc sng y thch thc ca tc gi. Cch b dng ln Cha tng li cu nguyn cho chng, v th quyn nng Cha tc ng trn chnh b, trn chng b mi ngy, mi th ng v gip cuc sng hn nhn ca b c bn vng v c hai hng ngun hnh p hc v bin#o Thin cha#Cu nguyn#i sng#V#Thu#285843#Dch M## 00538000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400050017000450020025000620070017000870080005001040090011001090100 00500120011001500125039000500140013000700145021008900152020001500241020001300256 020001500269#VV12.02498#VV12.02499#Vi?t#K312K#232.91#^214#Nguyn Vn Trinh#Kinh Knh mng Ave Maria#Nguyn Vn Trinh#^aH.#^aTn gio#2011#^a191tr.^b21cm#Thu#28 5844#Gii thiu v gii thch v Kinh Knh mng Ave Maria. Nhng gio l trong K inh Knh mng#o Thin cha#c m Maria#Kinh Knh mng## 00543000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380050011000430020010000540030015000640070011000790080005000900090 01100095010000500106011001500111021013200126020001100258020000800269039000500277 013000700282#VV12.02500#VV12.02501#Vi?t#TH550R#220#^214#Nguyn Th#Th R-ma#Hc Kinh thnh#Nguyn Th#^aH.#^aTn gio#2011#^a213tr.^b20cm#Gm nhng cu hi h ng dn v ch gii hc Kinh thnh. Phn tch, gii thch nhng gio l Kinh t hnh v tm ra bi hc p dng#Kinh thnh#Gio l#Thu#285845## 00662000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050018000440020041000620070017001030080005001200090011001250100 00500136011001500141021017500156020001500331020001100346039000500357019000800362 020000400370020000300374013000700377#VV12.02502#VV12.02503#Vi?t#N116L#248.8#^214 #Omartian, Stormie#Nng lc trong li cu nguyn ca cha m#Stormie Omartian#^aH .#^aTn gio#2011#^a195tr.^b20cm#Khm ph nng lc ca s cu nguyn cho con. Tr nh by kinh nghim thc tin gip bn nhng phng cch cu nguyn cho con qua tng la tui, tng chng ng chng s i qua#o Thin cha#Cu nguyn#Thu#D ch M#Cha#M#285846## 00777000000000277000450002600110000002600110001104100050002208200080002780800050 00350050016000400020024000560030030000800070039001100080005001490090011001540100 00500165011001500170021025100185020001500436020000800451020000600459006001700465 039000500482013000700487019000500494#VV12.02505#VV12.02504#Vi?t#230.071#^214#Ser rao, Charles#Bin phn n gi tu tr#o to hng n s bin i#Charles Serra o ; Nguyn c Thng dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a191tr.^b21cm#Gii thiu v vic o to v mt s vn kin chnh thc v o to trong Hi thnh. Cung cp nhn g ch dn trong cng tc o to ca Thin cha gio nh: Vic tuyn chn cc n g sinh, qu trnh o to tu s v vic o to lin tc trong Hi thnh#o Thi n cha#o to#Tu s#Nguyn c Thng#Thu#285847#Dch## 00659000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050018000420020019000600030034000790070018001130220004001312210 00500135008000500140009001100145010000500156011001500161021016000176020001500336 039000500351013000700356005001800363#VV12.02506#VV12.02507#Vi?t#V308T#230#^214#N guyn Tm Thng#Vit trong tm hn#100 ti suy nim v cu nguyn#Nguyn Tm Thng#T.1#1-25#^aH.#^aTn gio#2011#^a176tr.^b20cm#Nhng mu chuyn suy nim v cu nguyn v Cha, gio hi, tnh yu, thnh cng... nhng nhn nhn khc nha u khc nhau v Cha, c tin, con ngi v cuc sng#o Thin cha#Thu#285848# Nguyn Tm Thng## 00920000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820009000428080005000510050014000560020027000700030019000970080005001160090 02000121010000500141011001500146021036600161020001700527020000900544020000900553 020004900562020000700611039000500618013000700623#VV12.02508#VV12.02509#195000#V i?t#TH561T#355.0092#^214#Nguyn Hu An#Thng tng Nguyn Hu An#Hi k v tc phm#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a578tr.^b24cm#Gii thiu hi k ca Thng t ng Nguyn Hu An v nhng kinh nghim ch huy trn nh; v o to, xy dng i ng cn b qun i; v vn dng nhng bi hc kinh nghim trong khng chin chng Php v chng M vo thc tin chin tranh bo v t quc hin nay... Nh ng bi vit chn lc v qun s ca Thng tng. Mt s bi vit v Thng tn g Nguyn Hu An#Vn hc hin i#Qun i#Vit Nam#Nguyn Hu An, Thng tng, 1926-1995, Vit Nam#Hi k#Thu#285849## 00460000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020017000700030004000870070016000910080 00500107009002000112010000500132011001500137020001700152020000900169020000400178 039000500182013000700187#VV12.02510#VV12.02511#63000#Vi?t#M103M#895.9221#^214#N guyn Vit Mo#Mi mi mt thi#Th#Nguyn Vit Mo#^aH.#^aQun i nhn dn#201 1#^a146tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#285850## 00457000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050009000560020013000650080005000780090020000830100 00500103011001500108015003800123020001700161020000900178020000400187039000500191 013000700196#VV12.02512#VV12.02513#78000#Vi?t#TH460V#895.92214#^214#Vit Vn#Th Vit Vn#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a307tr.^b21cm#Tn tht ca tc gi: Ng uyn Vn Lun#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#285851## 00476000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050017000560020009000730030016000820070017000980080 00500115009002000120010000500140011001500145020001700160020000900177020001200186 039000500198013000700203#VV12.02514#VV12.02515#55000#Vi?t#TR200K#895.92234#^214 #Nguyn Hong Su#Tre khc#Tp truyn ngn#Nguyn Hong Su#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a253tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#285852## 00715000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050014000560020018000700030022000880070014001100080 00500124009002000129010000500149011001500154021017500169020000900344020000800353 020001100361020002000372020000900392013000700401039000500408#VV12.02516#VV12.025 17#62000#Vi?t#NH100G#371.10092#^214#V Ngc Khnh#Nh gio Vit Nam#Tiu s v giai thoi#V Ngc Khnh#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a321tr.^b21cm#Gii thiu tiu s, giai thoi v nhng cng hin v gio dc ca cc nh gio Vit Nam th i k phong kin nh: Chu Vn An, Lng c Bng, Nguyn Bnh Khim, Nguyn Thi p...#Nh gio#Tiu s#Giai thoi#Thi i phong kin#Vit Nam#285853#Thu## 00694000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580050013000630020017000760070013000930080 00500106009002000111010000500131011001500136012001700151021019800168020000800366 020000900374020000900383039000500392013000700397#VV12.02518#VV12.02519#VV12.0252 0#33000#Vi?t#D500L#910.91#^214#Trn nh Ba#Du lch th gii#Trn nh Ba#^aH.# ^aQun i nhn dn#2012#^a172tr.^b21cm#Cm nang du lch#Gii thiu kin thc du lch v cc quc gia chu , chu u, chu M, chu i Dng, chu Phi v du l ch theo ch . Tm hiu v phong tc, tp qun, danh thng... ca cc quc gia qua cc ch#Du lch#Quc gia#Th gii#Thu#285854## 00637000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050013000550020026000680070013000940080005001070090 02000112010000500132011001500137012001700152021015000169020000900319020001000328 020000900338039000500347013000700352#VV12.02521#VV12.02522#39000#Vi?t#NH121V#92 0.0597#^214#Trn nh Ba#Nhn vt lch s Vit Nam#Trn nh Ba#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a204tr.^b21cm#Cm nang du lch#Gii thiu lch s Vit Nam th hi n di dng cc ch v c sp xp theo cc ch nh: Theo dng lch s, n hn vt lch s v lch s tng hp#Nhn vt#Danh nhn#Vit Nam#Thu#285855## 00918000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820013000408080005000530050014000580020060000720070014001320080006001460090 01700152010000500169011001500174021040300189020001900592020001800611020000900629 013000700638039000700645#VV12.02523#VV12.02524#55000#Vi?t#S550V#895.92233209#^2 14#Nguyn Duy T#S vn ng ca dng vn hc hin thc Vit Nam 1930 - 1945#Ngu yn Duy T#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a288tr.^b21cm#Trnh by nhng tin x hi, t tng, thm m ca dng vn hc hin thc 1930 - 1945 trong tin trnh hin i ho vn hc Vit Nam na u th k 20. Phn tch cc giai on vn n g, pht trin ca dng vn hc hin thc Vit Nam 1930 - 1945 v s hnh thnh, vn ng cc phong cch ngh thut ca mt s tc gi tiu biu nh Nguyn Cng Hoan, Ng Tt T, V Trng Phng, Nguyn Hng v Nam Cao#Nghin cu vn hc#Vn hc hin thc#Vit Nam#285856#T.Dung## 00701000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050012000460020023000580070012000810080006000930090017000990100 00500116011002600121015007900147013000700226021016400233020000800397020001500405 020000800420039000700428#VV12.02525#VV12.02526#Vi?t#D300S#959.755#^214#L Th V nh#Di sn vn ho Ph Yn#L Th Vnh#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a384tr., 48tr . nh^b21cm#TTS ghi: Vin Vn ho - Ngh thut Vit Nam. S Vn ho - Th thao v Du lch#285857#Gii thiu mt s di sn vn ho vt th v phi vt th tiu b iu ca tnh Ph Yn nh: ni Bia, Ni Nhn - sng , vng R, cc l hi, h khoan, ht tung...#Lch s#Di sn vn ho#Ph Yn#T.Dung## 00629000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050011000450020011000560030034000670070011001010080005001120090 01100117010000500128011001400133020001500147013000700162021016600169020001100335 039000700346020001000353#VV12.02528#VV12.02527#Vi?t#TH550G#220.6#^214#Nguyn Th #Th Gia-c#Ti liu hng dn hc Kinh thnh#Nguyn Th#^aH.#^aTn gio#2011#^a 75tr.^b20cm#o Thin cha#285858#Phn tch tng phn on v gii thch nhng v n th thch trong i sng, c tin v hnh ng, ti li v s giu c... t rong kinh thnh m c th l th Gia-c#Kinh thnh#T.Dung#Ging o## 00678000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020035000650030043001000070014001430080 00500157009001100162010000500173011001500178020001500193013000700208021015700215 020001100372020001000383039000700393#VV12.02529#VV12.02530#40000#Vi?t#M458T#220 .6#^214#Bi Vn Cng#100 dn bi ging trong Kinh thnh#Trong c 50 bi son tng i chi tit#Bi Vn Cng#^aH.#^aTn gio#2011#^a228tr.^b20cm#o Thin cha#285859#Phn tch, ging gii nhng li dy ca Cha trong sch sng th k, sch xut hnh, sch Gi-su v nhng cu chuyn ging sinh, cha Gi-su v 12 s ...#Kinh thnh#Bi ging#T.Dung## 00771000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380050017000430020031000600030032000910070043001230080005001660090 01100171010000500182011001500187020001500202020000900217006002000226013000700246 021022100253020001200474039000700486#VV12.02531#VV12.02532#Vi?t#TH305C#266#^214# Dournes, Jacques#Thin Cha yu thng mun dn#Nguyn tc Dieu aime les paens# Jacques Dournes ; To Gim mc Kontum dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a238tr.^b20cm# o Thin cha#Vit Nam#To Gim mc Kontum#285860#K li qu trnh truyn o c a linh mc ngi Php thuc th k 20 trn cao nguyn hiu qunh chu v nhn g kh khn ng tri qua xy dng c Hi thnh Tin lnh cng nh c tin vo Cha ca ngi dn ni y#Truyn gio#T.Dung## 00769000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050045000530020023000980070045001210080005001660090 01100171010000500182011001500187020000900202013000700211021023800218020000800456 020001000464020001000474039000700484#VV12.02533#VV12.02534#50000#Vi?t#NGH250T#2 94.3#^214#Kyabje Khamtrul Rinpoche Jigme Pema Nyinjadh#Ngh thut sng an lc#Ky abje Khamtrul Rinpoche Jigme Pema Nyinjadh#^aH.#^aTn gio#2011#^a197tr.^b21cm# o Pht#285861#Gii thiu cc bi ging ca c nhip chnh vng Khamtrul Rinpo che gip chng sinh nm bt c cc gi tr tm linh, m ra cnh ca tr v t tnh tm v tm li cha kho hnh phc v gi cho mnh v mi ngi trong i s ng hin i#Gio l#Cuc sng#Hnh phc#T.Dung## 00749000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020072000440080005001160090011001210100005001320110014001370150 07200151020001200223020001100235013000700246021021500253020000800468039000700476 020001200483#VV12.02535#VV12.02536#Vi?t#H305C#299.5#^214#Hin chng - Quy ch h nh o - Lut cng c Hi thnh Cao i Chn L#^aH.#^aTn gio#2011#^a64tr.^b2 1cm#TTS ghi: i o Tam k ph . T bi - Bc i - Cng bnh - Trung th#o Cao i#Tin Giang#285862#Gii thiu tn ch mc ch, ch trng, lp trng, t h phng, nghi thc, nghi l, h thng t chc, iu kin nhp mn, gii lut, khen thng, ti sn, ti chnh, phc thin... trong Hi thnh Cao i Chn L #Qui ch#T.Dung#Hin chng## 00707000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020075000440080005001190090011001240100005001350110014001400150 07100154020001200225020000800237013000700245021017400252020001200426039000700438 020000800445#VV12.02537#VV12.02538#Vi?t#H305C#299.5#^214#Hin chng - Quy ch h nh o - Lut cng c Hi thnh Cao i Tin Thin#^aH.#^aTn gio#2011#^a68tr. ^b21cm#TTS ghi: Tin Thin i o Tam k ph . Cng bnh - T bi - Bc i# o Cao i#Bn Tre#285863#Gii thiu ni dung vn bn Hin chng, Quy ch hnh o v Lut cng c c ban hnh bi Hi thnh Cao i Tin Thin, to thnh Ch u Minh, Tin Thu, Chu Thnh, Bn Tre#Hin chng#T.Dung#Qui ch## 00674000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050011000440020029000550070035000840080005001190090011001240100 00500135011001500140020000900155006001700164013000700181021018500188020001000373 039000700383020001800390#VV12.02539#VV12.02540#Vi?t#105K#294.3#^214#Tnh Khng# n kinh ca Lc t ging k#Tnh Khng ; Thch Nht Chiu dch#^aH.#^aTn gio# 2011#^a492tr.^b21cm#o Pht#Thch Nht Chiu#285864#Gm cc bi ging ca i s Lc t v ng php truyn y, gii thch v cng c, tnh , nh v tu, ng i thin, truyn hng sm hi, c duyn tham thnh... trong kinh php bo n#B i ging#T.Dung#Kinh Php Bo n## 00500000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050012000450020011000570070012000680080005000800090011000850100 00500096011001500101020001700116020000900133020000400142020000900146013000700155 015006500162039000700227#VV12.02541#VV12.02542#Vi?t#TH460A#294.3#^214#An Lc Hn h#Th an lc#An Lc Hnh#^aH.#^aTn gio#2011#^a279tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#o Pht#285865#Tn tc gi ngoi ba ghi: Nh th L Thanh, bt hiu Trng Sn#T.Dung## 00791000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050021000440020020000650070039000850220004001240080005001280090 01100133010000500144011001500149012001000164006001100174013000700185005002100192 01500210021302101910023402000090042502000070043403900070044102000090044802000080 0457#VV12.02543#VV12.02544#Vi?t#V121H#294.3#^214#Pa Auk Tawya Sayadaw#Vn hnh c a nghip#Pa Auk Tawya Sayadaw ; Php Thng dch#T.2#^aH.#^aTn gio#2011#^a836t r.^b20cm#Theravada#Php Thng#285866#Pa Auk Tawya Sayadaw#Ph lc: tr. 829-836#P hn tch quan nim sanh nghip, tr nghip, chng nghip v on nghip trong P ht gio, cng nh nhng cu chuyn lm r hn s vn hnh ca nghip trong v ng trn lun hi ca s mnh#o Pht#Nghip#T.Dung#Trit l#Gio l## 00484000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050017000550020020000720030012000920070017001040080 00500121009002000126010000500146011001500151020001700166020000900183020001200192 013000700204039000700211#VN12.00893#VN12.00894#28000#Vi?t#452T#895.92234#^214# Nguyn Ch Trung#i thoi trong m#Tiu thuyt#Nguyn Ch Trung#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a194tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#285867#T.Du ng## 00483000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020020000710030012000910070017001030080 00500120009002000125010000500145011001500150020001700165020000900182020001200191 013000700203039000700210#VN12.00895#VN12.00896#34000#Vi?t#V122T#895.9223#^214#H ong Bnh Trng#Vng trng cuc i#Tiu thuyt#Hong Bnh Trng#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a238tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#285868#T.Dun g## 00540000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020012000690030004000810290009000850070 03200094008000500126009001900131010000500150011001500155020001700170020000900187 020000400196020001400200006001000214013000700224039000700231#VN12.00897#VN12.008 98#80000#Vi?t#561T#895.9221#^214#ng Phc Minh#ng ta i#Th#Our road#ng Phc Minh ; Mai Hng dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a112tr.^b19cm#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#Sch song ng#Mai Hng#285869#T.Dung## 00459000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020020000670030004000870070013000910080 00500104009002000109010000500129011001500134020001700149020000900166020000400175 013000700179039000700186#VN12.00900#VN12.00899#35000#Vi?t#T112C#895.9221#^214#P han B Linh#Tay cm thng ging#Th#Phan B Linh#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^ a104tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#285870#T.Dung## 00528000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050012000550020012000670030012000790070012000910080 00500103009002000108010000500128011001500133020001700148020000900165020001200174 020000300186013000700189015003500196039000700231#VN12.00901#VN12.00902#50000#Vi ?t#CH303T#895.9223#^214#H Vn Sanh#Chic t v#Truyn & k#H Vn Sanh#^aH.#^aQ un i nhn dn#2011#^a192tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#K#28 5871#Tn tc gi ngoi ba ghi: Hng Sa#T.Dung## 00512000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390050010000440020010000540030004000640290003000680070010000710080 00600081009001700087010000500104011001500109015004000124020001700164020000900181 020000400190013000700194020001400201039000700215#VV12.02545#56000#Vi?t#CH506X#8 95.9221#^214#Phc Minh#Chc Xun#Th#%]#Phc Minh#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a 227tr.^b20cm#Tn tht ca tc gi: Trng Quang Phc#Vn hc hin i#Vit Nam#T h#285872#Sch song ng#T.Dung## 00423000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380050013000430020009000560030004000650070013000690080006000820090 01700088010000500105011001500110020001700125020000900142020000400151013000700155 039000700162#VV12.02546#36000#Vi?t#R564Q#895.9221#^214#Mai Vn Hoan#Ru qu#Th #Mai Vn Hoan#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a111tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#285873#T.Dung## 00459000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510050015000560020017000710030004000880070015000920080 00600107009001700113010000500130011001400135020001700149020000900166020000400175 013000700179039000700186#VN12.00903#VN12.00904#45000#Vi?t#GI-550T#895.9221#^214 #inh Xun nh#Gi trn li th#Th#inh Xun nh#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011# ^a95tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#285874#T.Dung## 00483000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020029000570070028000860080006001140090017001200100 00500137011001400142020001700156020000900173020001600182013000700198005001700205 039000700222#VN12.00905#VN12.00906#35000#Vi?t#CH527L#398.209597#^214#Chuyn ln g trng Vnh Hong#Nguyn Vn Thanh s.t., b.s.#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a95t r.^b19cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn dn gian#285875#Nguyn Vn Thanh#T.Dun g## 00616000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340050011000390020030000500070011000800080006000910090017000970100 00500114011002500119013000700144021014600151020002000297039000700317020001000324 020000700334020000900341#VN12.00907#45000#Vi?t#TH117S#302#^214#L Vit X#Thp sng nim tin v hy vng#L Vit X#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a172tr., 4tr. nh^b19cm#285876#Ghi li nhng gng ngi tt, in hnh gii trong nhiu lnh v c, cng nh s trn tr ca tc gi trc nhng ci xu cn tn ti trong x h i#in hnh tin tin#T.Dung#Cuc sng#X hi#Bi vit## 00471000000000253000450002600110000004100050001118100070001608200100002380800050 00330050010000380020018000480030004000660070010000700080006000800090017000860100 00500103011002600108015003900134020001700173020000900190020000400199013000700203 039000700210#VN12.00908#Vi?t#TR103T#895.92214#^214#Thanh Sn#Tri tim bn phi#T h#Thanh Sn#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a136tr., 12tr. nh^b19cm#Tn tht ca tc gi: Nguyn nh Song#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#285877#T.Dung## 00831000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020022000550070037000770040014001140080005001280090 01800133010000500151011001500156012002900171021023200200020000900432020000900441 020001700450020002000467020000900487006000900496039000500505013000700510#VL12.00 284#VL12.00285#27000#Vi?t#T123V#390.09597#^214#Tp vn cng gia tin#Tn Vit s .t., lc dch, chnh bin#In ln th 24#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a105tr.^b2 7cm#Phong tc c truyn Vit Nam#Gii thiu phong tc th gia tin, gia thn ca Vit Nam v ni dung cc bi vn cng gi, vn cng cc ngy l tt, vn cng t rong ngy l khng nh k, vn cng l tang t khi mt n mn tang v cc ngy l tit trong vng tang#Vn khn#Cng gi#Th cng t tin#Phong tc c truyn# Vit Nam#Tn Vit#KVn#285878## 00869000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020021000490030012000700070028000820040035001100080 00500145009001800150010000500168011001500173021035600188020001400544005001200558 039000500570005000900575013000700584#VL12.00286#VL12.00287#40000#Vi?t#B105V#529 #^214#Bn v lch vn nin#2010 - 2014#B.s.: Tn Vit, Thiu Phong#In ln th 22 , sa cha v b xung#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a191tr.^b27cm#Tm hiu v n gha v thc trng vic lu hnh Lch vn nin trn th trng nc ta nhng nm gn y. Qu trnh hnh thnh Lch vn nin. Nhng quan im nh gi Lch vn nin. Nhng kin thc c bn v lch php c i phng ng v thut chim tinh . Gii thiu ni dung Lch vn nin triu Nguyn v lch 5 nm - Mu T n Nhm Thn ( 2008 - 2011)#Lch vn nin#Thiu Phong#KVn#Tn Vit#285879## 00768000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820010000528080005000620020043000670070035001100220004001450080 00500149009002000154010000500174011001500179012002800194021018100222020000900403 020000900412006000700421006000900428039000500437013000700442019000500449#VN12.00 909#VN12.00910#VN12.00911#46000#Vi?t#QU121#355.00952#^214#Qun i Nht - nhn g b mt bn cha bit#S.t., tuyn dch: Anh Ba, Thu Hng#T.1#^aH.#^aQun i nh n dn#2011#^a250tr.^b19cm#Tm hiu qun s nc ngoi#Gii thiu khi qut qun i Nht Bn v hng dn tham quan trng im, gii p thc mc, gii m h s lch s, tin tc hu trng, b mt qun s, gii p l thut qun s...#Qun i#Nht Bn#Anh Ba#Thu Hng#KVn#285880#Dch## 00829000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820009000528080005000610050016000660020019000820290032001010070 07500133008000500208009001800213010000500231011001500236015004000251021010900291 02000100040002000110041002000080042100500210042900500140045000500150046403900050 0479013000700484#VV12.02547#VV12.02549#VV12.02548#190000#Vi?t#T550#495.9223#^2 14#Phan Vn Ging#T in Vit - Anh#Vietnamese - English dictionary#Phan Vn G ing, Hong Th Tuyn Linh, V Xun Lng ; Ng Thanh Nhn h..#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a959tr.^b21cm#TTS ghi: Trung tm T in hc Vietlex#Gii thiu k hong 27260 mc t ting Vit - Anh gm nhiu lnh vc c sp xp theo bng ch ci ting Vit#Ting Anh#Ting Vit#T in#Hong Th Tuyn Linh#V Xun Lng #Ng Thanh Nhn#KVn#285881## 00818000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820009000458080005000540050009000590020036000680070009001040080005001130090 01800118010000500136011003000141015004000171021024800211020000800459020000800467 020000900475020000900484020001100493039000500504013000700509#VV12.02550#VV12.025 52#VV12.02551#Vi?t#TR561S#895.9228#^214#V Khiu#Trng Sn mu la vn i anh hng#V Khiu#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a133tr., 10tr. nh mu^b24cm#TTS ghi : Vin Khoa hc x hi Vit Nam#Gm nhng bi vn ni v Trng Sn huyn thoi l mt s vn bia, cu i, nhng bi minh trn chung, nhng bi vn t c mi n Nam v min Bc, ho nhp vi nhng bi trn di Trng Sn thnh mt bn tr ng ca v kho th ca mt thi hoa la#Vn bia#Cu i#Bi minh#Chin s#Trng Sn#KVn#285882## 00775000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020071000540030142001250070030002670080018002970090 03500315010000500350011001500355020000900370020000700379020000800386020001400394 005001800408005001500426039000500441020002000446013000700466#VV12.02553#VV12.025 54#62500#Vi?t#PH121D#576.076#^214#Phn dng v phng php gii chi tit cu h i trc nghim sinh hc 12#Bin son theo chng trnh hin hnh dnh cho hc sin h ban c bn v nng cao. n luyn thi tt nghip THPT - Tuyn sinh i hc v c ao ng#L Quang Ngh, Nguyn c Ti#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a390tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Quan g Ngh#Nguyn c Ti#KVn#Cu hi trc nghim#285883## 00664000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020055000540070049001090080018001580090035001760100 00500211011001500216020000800231020000700239020000800246020001400254005001600268 005001500284005001300299005001200312005001400324039000500338013000700343#VV12.02 555#VV12.02556#57500#Vi?t#PH121D#546.076#^214#Phn dng v phng php gii nha nh bi tp ho hc 12#Nguyn Ngc Sn, inh Xun Khoa, Trn Vn Anh...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a352tr.^b24cm#Ho hc#Lp 12#B i tp#Sch c thm#Nguyn Ngc Sn#inh Xun Khoa#Trn Vn Anh#L Th Hin#Tr n Xun Sn#KVn#285884## 00792000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050011000530020018000640290005000820070074000870080 01800161009002300179010000500202011001500207020000700222020001100229006002000240 039000500260019001600265021018600281005001600467013000700483#VV12.02557#VV12.025 58#62000#Vi?t#301L#910.951#^214#Trnh Bnh#a l Trung Quc#-0#Trnh Bnh ; Nguyn Th Thu Hng dch ; H.., gii thiu: Dng Ngc Dng#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a127tr.^b23cm#a l#Trung Quc#Nguyn Th Thu Hng #KVn#Dch Trung Quc#Gii thiu nhng kin thc c bn v a l Trung Quc ni chung cng nh nhng c im a l ca tng khu vc gi ma ng Bc, vng l c a Ty Bc, khu vc cao nguyn Thanh Tng...#Dng Ngc Dng#285885## 00877000000000301000450002600110000002600110001100500160002201400070003804100050 00451810006000500820009000568080005000650050007000700020019000770290005000960070 09500101008001800196009002300214010000500237011001500242020000800257020001100265 006002000276039000500296019001600301021025100317013000700568#VV12.02559#VV12.025 60#Dng Ngc Dng#62000#Vi?t#K312T#330.0951#^214#V Lc#Kinh t Trung Quc#- N#V Lc, Tu Phc Dn, Trnh Li ; Nguyn Th Thu Hng dch ; H.., gii thiu: Dng Ngc Dng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a131tr.^b23cm#Ki nh t#Trung Quc#Nguyn Th Thu Hng#KVn#Dch Trung Quc#Gii thiu a l kinh t Trung Quc. Qu trnh pht trin ca kinh t Trung Quc. Ch chinh sch k inh t c bn ca Trung Quc. Trnh pht trin v nhng thnh tu ca kinh t Trung Quc. V tr v vai tr ca Trung Quc trong kinh t th gii#285886## 00940000000000313000450002600110000002600110001100500150002201400070003704100050 00441810006000490820009000558080005000640050013000690020019000820290005001010070 08400106008001800190009002300208010000500231011001500236020000800251020001100259 005001600270039000500286019001600291021029200307006002000599013000700619#VV12.02 562#VV12.02561#Trn Kiu Sinh#62000#Vi?t#V115H#306.0951#^214#S Trng Vn#Vn h o Trung Quc#-#S Trng Vn, Trn Kiu Sinh ; Ng Th Soa dch ; H.., gii thiu: Dng Ngc Dng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a143tr.^b2 3cm#Vn ho#Trung Quc#Dng Ngc Dng#KVn#Dch Trung Quc#Gii thiu nhng c trng vn ho va hng ni va ci m; t tng ca ngi Trung Quc; nhng ph m cht o c ca ngi Trung Quc tn sng; quan nim chnh tr v tn gio; quan nim v kinh t v ca ci; tp tc v i sng hng ngy; khoa hc k thu t; gio dc; vn hc ngh thut#Nguyn Th Thu Hng#285887## 00832000000000313000450002600110000002600110001100500110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610050013000660020022000790290005001010070 08500106008001800191009002300209010000500232011001500237020001100252020001100263 005001600274039000500290019001600295021018300311006001700494013000700511#VV12.02 563#VV12.02564#Vng Giai#62000#Vi?t#M452T#333.70951#^214#Lu Qun Hi#Mi tr ng Trung Quc#-#Lu Qun Hi, Vng Giai ; Trng Gia Quyn dch ; H.., gii thiu: Dng Ngc Dng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a131tr.^b 23cm#Mi trng#Trung Quc#Dng Ngc Dng#KVn#Dch Trung Quc#Gii thiu s ph t trin ca s nghip bo v mi trng Trung Quc; h sinh thi t nhin; tnh a dng sinh hc; hn ch nhim v cch x l; mi trng nng thn v thnh th...#Trng Gia Quyn#285888## 00856000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050017000540020028000710290007000990070076001060080 01800182009002300200010000500223011001500228020001700243020001100260005001600271 039000500287019001600292021022300308006001600531013000700547#VV12.02565#VV12.025 66#62000#Vi?t#CH250#320.951#^214#Don Trung Khanh#Ch chnh tr Trung Quc# -?6#Don Trung Khanh ; Nguyn Mnh Sn dch ; H.., gii thiu: Dng Ngc D ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a143tr.^b23cm#Ch chnh tr #Trung Quc#Dng Ngc Dng#KVn#Dch Trung Quc#Gii thiu b my nh nc, ch bu c, ch i hi i biu nhn dn; ch Ch tch nc, ch hnh chnh, t php, qun s, ch hp tc a ng v hp thng chnh tr, ch dn ch c s... ca Trung Quc#Nguyn Mnh Sn#285889## 00588000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050019000510020019000700070039000890080018001280090 02300146010000500169011001500174015002800189020001700217020001100234020001200245 006001300257039000500270013000700275019001600282#VV12.02567#VV12.02568#90000#Vi ?t#N462A#895.1#^214#Thanh Sam Lc Thc#Ni nh n rc r#Thanh Sam Lc Thc ; ng Thu Lan dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a409tr.^b24cm#T n sch ting Trung: ok#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#ng Thu Lan#K Vn#285890#Dch Trung Quc## 00596000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050019000520020019000710070043000900080018001330090 02300151010000500174011001500179015002700194020001700221020001100238020001200249 006001700261039000500278019001600283013000700299#VV12.02569#VV12.02570#90000#Vi ?t#TH462G#895.1#^214#Thanh Sam Lc Thc#Thi gian tri mi#Thanh Sam Lc Thc ; Trn Qunh Hng dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a419tr.^b24 cm#Tn sch ting Trung: OtN#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Trn Qunh Hng#KVn#Dch Trung Quc#285891## 00704000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280050017000330020013000500070032000630080018000950090023001130100005001360110 01500141015009700156020000900253005001400262039000500276021014900281020001300430 013000700443#VV12.02571#Vi?t#T306B#495.9#^214#Nguyn Vn Thanh#Ting Bhnong#Nguy n Vn Thanh, Bi ng Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a444t r.^b24cm#TTS ghi: Trung tm Nghin cu Quc hc Vit Nam. U ban Nhn dn huyn Phc Sn tnh Qung Nam#Ngn ng#Bi ng Bnh#KVn#Gm 70 bi hc ting Bhnon g v nhiu ch , cung cp cc kin thc v pht m, t vng, ng php, v cc k nng giao tip, nghe, ni, c, vit...#Ting Bhnong#285892## 00717000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050021000510020012000720290016000840070047001000080 01800147009002300165010000500188011001500193020001100208006001100219039000500230 01900080023502100910024302000110033400600090034500600120035401300070036601200180 0373#VV12.02572#VV12.02573#44000#Vi?t#D104T#155.9#^214#Hallowell, Edward M.#Dm tha th#Dare to forgive#Edward M. Hallowell ; Bin dch: Xun Khanh...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a239tr.^b21cm#Tm l hc#Xun Khanh#KVn# Dch M#Phn tch tm l hc v s tha th, lng bc i cp n cuc sng c nhn ca con ngi#S tha th#Hiu Dn#Hnh Nguyn#285893#Ht ging tm hn## 00847000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050013000510020017000640030019000810070053001000080 01800153009002300171010000500194011001500199015010600214039000500320019000800325 021014500333005001300478020001100491006001600502020000800518013000700526#VV12.02 574#VV12.02575#32000#Vi?t#B118S#152.4#^214#Brafman, Ori#Bt sng cm xc#B mt lc hp dn#Ori Brafman, Rom Brafman ; Bi Th Kim Vn bin dch#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a124tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Click: The fo rcess behind how we fully engage with people, work, and everything we do#KVn#D ch M#Nhng tm l th v v nhng ng lc v cm xc gip con ngi gn gi th n thit vi nhau trong cc hot ng hoc cc tnh hung c lin quan#Brafman, Rom#Tm l hc#Bi Th Kim Vn#Cm xc#285894## 00747000000000337000450002600110000002600110001101200180002201400070004004100050 00471810007000520820006000598080005000650050015000700020023000850070068001080080 01800176009002300194010000500217011001500222015005500237020000800292020000300300 02000080030300600120031103900050032301900080032802100380033600600080037400500200 0382013000700402#VV12.02576#VV12.02577#Ht ging tm hn#36000#Vi?t#CH100#810. 8#^214#Canfield, Jack#Cha - im ta i con#Jack Canfield, Mark Victor Hansen ; Bin dch: Triu Giang, An Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^ a170tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: Chicken soup for the fathers soul#Vn hc#M# Tp vn#Triu Giang#KVn#Dch M#Nhng cu chuyn cm ng v tnh cha#An Bnh#H ansen, Mark Victor#285895## 00913000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050017000490020025000660070055000910080018001460090 02300164010000500187011001500192015007500207039000500282019000800287021024900295 006001000544020002000554006001500574020001500589013000700604#VV12.02578#VV12.025 79#32000#Vi?t#D500B#158#^214#Chevalier, A. J.#D bt k iu g xy ra#A. J. Ch evalier ; Bin dch: Hng Dng, Vi Tho Nguyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H C h Minh#2011#^a149tr.^b21cm#Tn sch ting Anh: What if... Daily thougths for th ose who worry too much#KVn#Dch M#Phn tch trng thi bit ch ng cm gic l o lng, vn dng sc mnh ni ti ca bn thn nhn nh r nhng bn khon, bt an bin thnh nhng hnh vi tch cc, hc c cch i u vi cng thng c nhng thay i tch cc v trng thnh#Hng Dng#Tm l hc ng dng#Vi Th o Nguyn#Tm l c nhn#285896## 00968000000000337000450002600110000002600110001101200180002201400070004004100050 00471810006000520820004000588080005000620050021000670020027000880290019001150070 07000134008001800204009002300222010000500245011001500250020001100265006001300276 03900050028901900080029402102700030200600090057200500210058102000090060200600120 0611013000700623#VV12.02580#VV12.02581#Ht ging tm hn#36000#Vi?t#T312Y#302#^ 214#Jampolsky, Gerald G.#Tnh yu l php nhim mu#Love is the answer#Gerald G. Jampolsky, Diane V. Cirincione ; Bin dch: Tuyt Phng...#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a179tr.^b21cm#X hi hc#Tuyt Phng#KVn#Dch M#T rnh by v cch xy dng mi quan h bng thi tch cc qua 6 bc c bn: v t qua o tng v nhn thc ch quan, bin cm gic ti li thnh tnh yu, gi ao tip trn tinh thn yu thng, tm kim hnh phc ngay trong tim mnh, ngh thut hn gn, yu thng...#Ngc Lan#Cirincione, Diane V.#Tnh yu#Hnh Nguyn# 285897## 00678000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050008000380020029000460070008000750220004000830080018000870090 02300105010000500128011001500133021017800148020000500326020001100331020000900342 020001700351039000500368013000700373005000800380#VV12.02582#55000#Vi?t#H309B#61 6#^214#L Hng#Hiu bnh phng, tr bnh#L Hng#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a255tr.^b21cm#Cung cp nhng kin thc vi cch phng ng a v iu tr nhiu chng bnh nh: au ct sng c, au tht lng, ra m hi ta y chn, long xng, cao huyt p, bnh "vn phng"...#Bnh#Phng bnh#iu tr# Sch thng thc#KVn#285898#L Hng## 00915000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200110 00308080005000410020022000460030048000680070039001160080018001550090050001730100 00500223011001500228020001700243020000900260020000800269005001000277039000500287 005001400292005001000306005001600316005001000332013000700342021025200349#VV12.02 583#65000#Vi?t#TH305T#895.922807#^214#Thin thn v tri#Tuyn tp tp vn t rn Thi bo Kinh t Si Gn#Qu Hng, Lu Th Hng, Nh Quang...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Thi bo Kinh t Si Gn#2011#^a287tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn#Qu Hng#KVn#Lu Th Hng#Nh Quang#on Khc X uyn#Thnh Tm#285899#Gm nhng bi vit mang n cho c gi nhng suy ngh, nh ng gc nhn c o ca nhiu cy bt v nhng lo u, trn tr trc nhng xo trn, suy thoi trong lnh vc vn ho, x hi hin nay v th hin mt ci nhn m p v cuc sng, v con ngi## 00706000000000289000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200040 00308080005000340050013000390020028000520070034000800080018001140090023001320100 00500155011001500160006001000175039000500185019001400190021015000204020001300354 006001400367020001100381006001700392013000700409#VV12.02584#110000#Vi?t#K200L#3 02#^214#Park Ock Soo#K li ko ta - ngi l ai#Park Ock Soo ; Dch: Park Lina. ..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a286tr.^b22cm#Park Lina#KVn#D ch Hn Quc#Phn tch v nh hng k nng sng cho con ngi bit yu thng, tu dng o c, gip nhng ngi xung quanh v sng mt cuc sng ngay th ng#K nng sng#Nam Joo Young#X hi hc#L Th Thu Thanh#285900## 00794000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020022000410030061000630070019001240080018001430090023001610100 00500184011001500189020001700204020000900221020000900230039000500239021019500244 020000800439020000800447020001100455005001900466013000700485#VV12.02585#30000#V i?t#C120N#915.97#^214#Cm nag kiu bo 2012#1001 cu tr li cho kiu bo v th m, sinh sng ti qu nh#Saigon times books#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a239tr.^b20cm#Thng tin x hi#Vit Nam#Cm nang#KVn#Cung cp cc th ng tin c sp xp theo ch v theo a phng, cc website cp nht v cc tnh thnh ph ln nh H Ni, Hi Phng, Nng, Khnh Ho, Cn Th, Kin Gia ng, Tp. H Ch Minh#Kinh t#Du lch#Ngoi kiu#Saigon times books#285901## 00411000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050017000440020017000610070017000780080018000950090023001130100 00500136011001500141020000900156020000400165039000500169013000700174#VV12.02586# VV12.02587#Vi?t#B121T#294.3#^214#Thch Phc Ngc#Bn tng thi tp#Thch Phc N gc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a197tr.^b20cm#o Pht#Th#KV n#285902## 00698000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310050017000360020021000530070032000740080018001060090023001240100005001470110 01500152015009700167020000800264005001400272039000500286021013300291020001300424 013000700437#VV12.02588#Vi?t#B103T#495.9076#^214#Nguyn Vn Thanh#Bi tp ting Bhnong#Nguyn Vn Thanh, Bi ng Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh# 2011#^a405tr.^b21cm#TTS ghi: Trung tm Nghin cu Quc hc Vit Nam. U ban Nh n dn huyn Phc Sn tnh Qung Nam#Bi tp#Bi ng Bnh#KVn#H thng cc bi tp v ting Bhnong, gm nhiu bnh din v chnh t, pht m, t vng, c hi u v ng dng hc ting Bhnong chun#Ting Bhnong#285903## 00919000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020018000570070057000750080018001320090023001500100 00500173011001500178015010700193020000500300020000900305005001300314039000500327 02101880033202000040052000500140052400500170053800500140055500500170056901300070 0586#VV12.02589#VV12.02590#60000#Vi?t#NH311R#551.409597#^214#Nhn ra bin khi# H Minh Hng, Trn Nam Tin (ch.b.), Nguyn Th Trung...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tp. H Ch Minh#2012#^a255tr.^b21cm#TTS ghi: Trung tm Nghin cu bin v o trng H KHXH & NV - HQG TP. H Ch Minh. Nhm Kho s Nam b#Bin#Vit Nam#H Minh Hng#KVn#Gii thiu khng gian bin o Vit Nam. Bin v i sng dn t c. Nhng din bin thng trm ni bin khi trong lch s Vit Nam. Trnh by b in Vit Nam trong pht trin v hi nhp...#o#Trn Nam Tin#Nguyn Th Trung# Lc Minh Tun#Hunh Trung Kin#285904## 00867000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410050016000460020074000620070021001360080010001570090018001670100 00500185011001500190021030100205020002300506020000800529020000800537020001100545 039000500556013000700561020002100568#VV12.02591#VV12.02592#Vi?t#GI-108T#333.7#^2 14#Hunh Quang Tn#Gio trnh qun l ti nguyn thin nhin trn c s pht tri n cng ng#Hunh Quang Tn b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a107tr.^b24c m#Trnh by khi nim qun l ti nguyn thin nhin trn c s pht trin cng ng. S suy thoi v chin lc bo tn ti nguyn thin nhin. Cc phng php v cch tip cn trong qun l ti nguyn thin nhin. Pht trin cng ng v qun l ti nguyn thin nhin trn c s pht trin cng ng#Ti nguyn thin nhin#Qun l#Bo tn#Gio trnh#Thu#285905#Pht trin cng ng## 00981000000000373000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820007000448080005000510020036000560030033000920070054001250080005001790090 01100184010000500195011001500200015009800215021015400313020000800467020000800475 02000070048302000160049002000070050602000070051300500120052000500150053200500220 0547005001500569005001100584039000500595013000700600#VV12.02593#VV12.02595#VV12. 02594#Vi?t#M126V#959.77#^214#My vn bn sc vn ho - x hi#Thnh ph H Ch Minh, 17-8-2011#Phan Huy L, L Xun Thuyn, Trng Th Kim Chuyn...#^aH.#^aT h gii#2011#^a491tr.^b24cm#TTS ghi: n khoa hc x hi cp nh nc "Qu tr nh hnh thnh v pht trin vng t Nam B"#Gm cc bi nghin cu trnh by t i Hi tho khoa hc ln th ba t chc ti thnh ph H Ch Minh v qu trnh h nh thnh v pht trin vng t Nam B#Lch s#Vn ho#X hi#Bn sc vn ho#N am B#K yu#Phan Huy L#L Xun Thuyn#Trng Th Kim Chuyn#Chu Ngc Thi#H Kim Thi#Thu#285906## 01071000000000373000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020017000460030038000630070049001010080005001500090011001550100 00500166011001500171015013300186021021500319020000700534020000800541020001300549 02000220056202000090058402000110059302000100060400500180061400500140063200500120 0646005001200658005001500670039000500685013000700690#VV12.02596#VV12.02597#Vi?t# 450T#959.729#^214# th Qung Yn#Truyn thng v nh hng pht trin#Nguyn Quang Ngc, V Minh Giang, L Th Lin...#^aH.#^aTh gii#2011#^a427tr.^b24cm# u ba sch ghi: UBND tnh Qung Ninh. UBND huyn Yn Ninh. Vin Vit Nam hc v khoa hc pht trin. Hi Khoa hc Lch s Vit Nam#Gm cc bi nghin cu v ng un gc, chc nng, qu trnh hnh thnh v pht trin ca khu th Qung Yn. Khng gian vn ho th Qung Yn. iu kin t nhin v ngun lc pht trin bn vng th Qung Yn# th#Lch s#Truyn thng#nh hng pht trin#Yn Hng#Qung Ninh#Qung Yn#Nguyn Quang Ngc#V Minh Giang#L Th Lin#Nguyn Vi t#Nguyn Hng K#Thu#285907## 01005000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050016000550020064000710070047001350080005001820090 01800187010000500205011001500210015005700225021032200282020000700604020001100611 020001000622020001600632020000900648005002200657039000500679013000700684#VV12.02 598#VV12.02599#50000#Vi?t#TH112#155.9084#^214#L Th Thu Thu#Thay i tm l ca thanh nin cng nhn xut thn t nng thn#L Th Thu Thu (ch.b.), Nguyn Th Phng Hoa#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a228tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa h c x hi Vit Nam. Vin Tm l hc#Vi nt v s hnh thnh v pht trin khu c ng nghip. Nhng thay i v nhu cu nh , sinh hot vn ho tinh thn, nhn th c, giao tip v s thch nghi vi li sng th ca thanh nin cng nhn c x ut thn t nng thn. Mt s vn lin quan n hot ng ngh ca thanh nin cng nhn c xut thn t nng thn#Tm l#Thanh nin#Cng nhn#Khu cng nghip #Vit Nam#Nguyn Th Phng Hoa#Thu#285908## 00777000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050013000600020062000730070030001350080 00500165009001100170010000500181011001500186021018700201020000800388020000700396 020001100403020001200414020000900426005001600435039000500451013000700456#VV12.02 600#VV12.02602#VV12.02601#52000#Vi?t#T310H#930#^214# c Thnh#Tm hiu cc ch v mt s vng quc c i trn th gii# c Thnh, Hong nh Trc#^a H.#^aTh gii#2011#^a214tr.^b21cm#Gii thiu lch s ca cc ch v mt s nh nc c i trn th gii. Lch s cc ch c sp xp theo cc chu lc v trnh t thi gian t chu , chu u, chu M v chu Phi#Lch s# ch#Vn g quc#Thi c i#Th gii#Hong nh Trc#Thu#285909## 00559000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020030000650030039000950070015001340080 00500149009001100154010000500165011001500170020001000185020001100195020001100206 020000800217020001000225039000500235013000700240019001000247#VV12.02603#VV12.026 04#38000#Vi?t#C120N#428#^214#Renucci, Claude#Cm nang giao dch thng mi#T v ng v thnh ng Anh - Php - Vit#Claude Renucci#^aH.#^aTh gii#2011#^a164tr.^ b21cm#Ting Anh#Ting Php#Ting Vit#T vng#Thnh ng#Thu#285910#Dch Php## 00738000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050010000560020017000660070024000830080005001070090 02800112010000500140011001500145021022400160020001200384020001400396020000900410 006000700419039000500426013000700431019001000438#VV12.02605#VV12.02606#50000#Vi ?t#NH556K#305.89593#^214#Le Pichon#Nhng k sn mu#Le Pichon ; T c dch#^aH. #^aTh gii ; Cng ty T Vn#2011#^a117tr.^b21cm#Tm hiu v x Katu v ngi Ka tu Vit Nam. Gii thiu v lng, nh, ngh thut v i sng ca ngi Katu. N hng bi ht Kutu. Phong tc th cng ngi cht, nhng cuc sn mu, cc tp t c m tn, l hi v v iu Katu#Dn tc hc#Dn tc C Tu#Vit Nam#T c#Thu# 285911#Dch Php## 00965000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020091000530030015001440070061001590080005002200090 01800225010000500243011001500248015008000263021013500343020001000478020000800488 02000160049602000090051200500180052100500150053900500150055400500190056900500150 0588039000500603013000700608#VV12.02607#VV12.02608#70000#Vi?t#CH125P#320.96#^21 4#Chu Phi: Mt s vn kinh t v chnh tr ni bt t sau chin tranh lnh v trin vng#Sch tham kho#Nguyn Thanh Hin (ch.b.), Hong Khc Nam, Bi Nht Quang...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a359tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x h i Vit Nam. Vin Nghin cu Chu Phi v Trung ng#Gii thiu mt s vn kin h t, chnh tr v quan h quc t ni bt ca chu Phi t sau chin tranh lnh v trin vng n nm 2020#Chnh tr#Kinh t#Quan h quc t#Chu Phi#Nguyn Tha nh Hin#Hong Khc Nam#Bi Nht Quang#Trn Th Lan Hng#Kiu Thanh Nga#Thu#285 912## 00665000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050012000490020023000610070040000840080005001240090011001290100 00500140011001500145015004100160021010500201020001700306020001400323020000800337 020000300345006001500348039000500363013000700368#VV12.02609#VV12.02610#Vi?t#M400 T#398.209597#^214#inh Vn n#Mo - Tha kh lng pli#S.t., dch: inh Vn n, i nh Xun Hnh#^aH.#^aLao ng#2011#^a700tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu v mo v trnh t din xng mo Tha Kh Lng Pli trong m tang ca dn tc Mng Bn Thi#Vn hc dn gian#Dn tc Mng#Tang l#Mo#in h Xun Hnh#Thu#285913## 00743000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450050016000500020028000660070016000940080005001100090011001150100 00500126011001500131015004100146021024200187020001700429020000900446039000500455 013000700460020001000467#VV12.02611#VV12.02612#Vi?t#A105G#398.0959791#^214#Nguy n Hu Hip#An Giang sng nc hu tnh#Nguyn Hu Hip#^aH.#^aLao ng#2011#^a26 8tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Tm hiu v nhng hnh thi c trng ca dng An Giang. Gii thiu v vn ho sng nc An Giang. Mt s lo i thu sn v cc loi c c trng ca An Giang. Nhng cu ca dao, dn ca, cu ht xa, khu ng ... v An Giang sng nc hu tnh#Vn ho dn gian#An Giang# Thu#285914#c trng## 00681000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450050012000500020074000620070012001360080005001480090011001530100 00500164011001500169015004100184021010700225020001000332020002300342020001000365 020001600375039000500391013000700396#VV12.02613#VV12.02614#Vi?t#M458S#680.095975 6#^214#Ng Vn Ban#Mt s ngh, lng ngh truyn thng v vn ho m thc vng t Khnh Ho#Ng Vn Ban#^aH.#^aLao ng#2011#^a458tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn n gh dn gian Vit Nam#Tm hiu v mt s lng ngh v lng ngh truyn thng Kh nh Ho. Gii thiu vn ho m thc ca Khnh Ho#Lng ngh#Lng ngh truyn thn g#Khnh Ho#Vn ho m thc#Thu#285915## 00695000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050016000460020095000620070016001570080005001730090011001780100 00500189011001500194015004100209021012100250020000900371020000800380020000800388 020000900396039000500405013000700410#VV12.02615#VV12.02616#Vi?t#T310H#959.791#^2 14#Nguyn Hu Hip#Tm hiu mt s a danh c An Giang qua truyn thuyt (Du n vn ho - Lch s a phng)#Nguyn Hu Hip#^aH.#^aLao ng#2011#^a422tr.^ b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Khi qut v a danh An Giang. G ii thiu a danh c An Giang qua truyn thuyt/ Du n vn ho - Lch s a phng#a danh#Lch s#Vn ho#An Giang#Thu#285916## 00654000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050013000480020021000610070013000820080005000950090011001000100 00500111011001500116021017500131020000800306020001300314020000800327039000500335 013000700340015004100347#VV12.02617#VV12.02618#Vi?t#V115H#305.89591#^214#Qun Vi Min#Vn ho Thi Ngh An#Qun Vi Min#^aH.#^aLao ng#2011#^a424tr.^b21cm#Tm hiu v vn ho dn tc Thi Ngh An. Gii thiu v l hi Hang Bua, truyn th dn gian Thi v cu Thi Ngh An. Vi nt v ngh dt th cm ca ngi Th i Ngh An#Vn ho#Dn tc Thi#Ngh An#Thu#285917#TTS ghi: Hi Vn ngh dn g ian Vit Nam## 00843000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020010000560070038000660080005001040090011001090100 00500120011001500125021027100140020001700411020000900428020000500437020000900442 00500090045100500180046000500060047800500070048400500140049103900050050501300070 0510#VV12.02620#VV12.02619#52000#Vi?t#C102B#895.922808#^214#Cafe blog#Hoi Bo, Thiu Phng Tho, Bunny...#^aH.#^aHng c#2012#^a222tr.^b21cm#Gm nhng bi v it vit v nhng sc mu, nhng m thanh rt i bnh d ca cuc sng v tnh yu gip bn c thm quyt tm chn la hng i trc nhng tnh hung kh khn hay khi bn tuyt vng, c n gia cuc sng, bn bit yu hn cuc sng m nh ang nm gi#Vn hc hin i#Vit Nam#Blog#Bi vit#Hoi Bo#Thiu Phng Th o#Bunny#Jun HG#H Chu Giang#Thu#285918## 00923000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050016000540020091000700070016001610080005001770090 01100182010000500193011001500198021036600213020001000579020001100589020000900600 020002400609039000500633013000700638#VV12.02621#VV12.02622#79000#Vi?t#PH109L#34 3.597#^214#V ng Hi Yn#Php lut iu chnh nhng quyn thng mi trong i u kin kinh t th trng Vit Nam#V ng Hi Yn#^aH.#^aHng c#2012#^a296 tr.^b21cm#Trnh by nhng vn chung v nhng quyn thng mi v php lut iu chnh nhng quyn thng mi. Thc trng php lut iu chnh nhng quyn thng mi trong iu kin kinh t th trng Vit Nam v kinh nghim quc t. Quan im v gii php hon thin php lut iu chnh hot ng nhng quyn t hng mi trong iu kin kinh t th trng Vit Nam#Php lut#Thng mi#Vi t Nam#Nhng quyn thng mi#Thu#285919## 00749000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020027000670070016000940080018001100090 02300128010000500151011001500156012001800171021022300189020002000412020001900432 039000500451013000700456020000800463#VN12.00912#VN12.00913#65000#Vi?t#300V#001 .4#^214#Nguyn Vn Tun#i vo nghin cu khoa hc#Nguyn Vn Tun#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a305tr.^b19cm#T sch Kin thc#Gm cc bi vi t v khoa hc v o c khoa hc. Trnh by cc khi nim, nhng vn c bn , ni dung thit yu trong nghin cu khoa hc ni chung v cch thc cng b k t qu nghin cu khoa hc theo chun mc quc t#Nghin cu khoa hc#Kt qu ngh in cu#Thu#285920#o c## 00746000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410050014000460020016000600070029000760080018001050090023001230100 00500146011001500151015009700166021014800263020000900411020000900420020001300429 005001400442039000500456013000700461#VN12.00914#VN12.00915#Vi?t#CH550V#495.93#^2 14#Bi Vn Thanh#Ch vit Bhnong#Bi Vn Thanh, Bi ng Bnh#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a149tr.^b19cm#TTS ghi: Trung tm Nghin cu Quc h c Vit Nam. U ban nhn dn huyn Phc Sn tnh Qung Nam#Gii thiu v tc ng i Bhnong v ting Bhnong. Trnh by v h thng ng m ting Bhnong. Phng n xy dng ch vit v chnh t cho ting Bhnong#Ngn ng#Ch vit#Ting Bhnong#B i ng Bnh#Thu#285921## 00650000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020040000570080005000970090011001020100005001130110 01500118021020600133020001800339020000800357020001000365020000900375039000500384 013000700389#VN12.00916#VN12.00917#22000#Vi?t#QU600C#352.209597#^214#Quy ch ho t ng ca Hi ng nhn dn#^aH.#^aHng c#2011#^a108tr.^b19cm#Gii thiu ngh quyt s 735/2005/NQ-UBTVQH 11ca U ban thng v Quc hi v qui ch hot ng ca Hi ng nhn dn: i biu, k hp, thng trc, cc ban, hot ng tip xc c chi v tip cng dn...#Hi ng nhn dn#Qui ch#Hot ng#Vit Nam#Thu #285922## 00487000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050013000550020026000680030012000940070013001060080 00500119009001100124010000500135011001500140020001700155020000900172020000400181 039000500185013000700190020001200197#VN12.00918#VN12.00919#35000#Vi?t#C514#895 .92214#^214# Vn Ngung#Cuc i, s nghip & th#Tp th vn# Vn Ngung#^aH. #^aTh gii#2012#^a123tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#285923#Truyn ngn## 01172000000000349000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020035000520030047000870070064001340080005001980090 02600203010000500229011001500234015006800249020002100317020001100338005001300349 00500160036200500140037800500180039203900050041001300070041502103660042202000160 0788020000800804020001000812#VV12.02736#VV12.02737#115000#Vi?t#C460S#363.7#^214 #C s mi trng khng kh v nc#Gio trnh ging dy i hc, Ngnh Mi tr ng#Phm Ngc H, Trnh Th Thanh, ng Kim Loan, Phm Th Vit Anh#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2011#^a584tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc T nhin#Mi trng khng kh#Gio trnh#Phm Ngc H#Trnh Th Thanh#ng Kim Loan#Phm Th Vit Anh#Thu#285924#Gii thiu v c s mi trn g khng kh: Cc thnh phn ca mi trng khng kh v cu trc kh quyn. Cc ngun pht thi gy nhim. Hin tng suy gim tng zn. Kim sot nhim m i trng khng kh. i cng v nc v c trng ca nc. Cc loi nc t nh in. nhim, qu trnh t lm sch v x l nc t nhin. Qun l v kim sot cht lng nc#Mi trng nc# nhim#Kim sot## 01027000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050010000490020028000590070052000870220004001392210 03300143008000500176009002600181010000500207011001500212021035900227020000800586 02000110059400500140060500500180061903900050063701300070064201500420064900500100 0691#VV12.02738#VV12.02739#40000#Vi?t#B450G#004#^214#H S m#B gio trnh ti n hc c s#H S m (ch.b.), o Kin Quc, Trng Ninh Thun#Q.1#Cc khi ni m c bn ca tin hc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a189tr.^b24cm#Trnh b y kin thc v thng tin v x l thng tin. My tnh in t. C s s hc v l ogic ca my tnh in t. Biu din thng tin trong my tnh in t. Thut to n, phn mm v h iu hnh. Ngn ng lp trnh v chng trnh dch. Mng my t nh, Internet v ng dng ca cng ngh thng tin. Cc vn x hi, php l v o c lin quan n tin hc#Tin hc#Gio trnh#o Kin Quc#Trng Ninh Thu n#Thu#285925#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni#H S m## 00860000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050010000520020028000620070035000900220004001252210 04800129008000500177009002600182010000500208011001500213021017700228020001600405 02000110042100500160043203900050044801500420045302000220049501300070051700500100 0524#VV12.02740#VV12.02741#45000#Vi?t#B450G#005.75#^214#H S m#B gio trnh tin hc c s#H S m (ch.b.), Nguyn nh Ho#Q.3#H qun tr c s d liu quan h vi MS-Access#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a209tr.^b24cm#Trnh b y cc khi nim v h qun tr c s d liu quan h. Gii thiu cc bng trong c s d liu. Biu mu, truy vn thng tin, bo co v hon thin chng trnh ng dng#Phn mm Access#Gio trnh#Nguyn nh Ho#Thu#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni#C s d liu quan h#285926#H S m## 00964000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050010000530020028000630070033000910220004001242210 05000128008000500178009002600183010000500209011001500214021029300229020001100522 00500140053303900050054701500420055202000100059402000170060401300070062100500100 0628#VV12.02742#VV12.02743#40000#Vi?t#B450G#005.362#^214#H S m#B gio trn h tin hc c s#H S m (ch.b.), Phm Vn Hun#Q.4#Lp trnh tnh ton khoa h c k thut vi Fortran#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a192tr.^b24cm#Gii t hiu kin thc v cc kiu d liu c bn v cc php ton trong Fortran; nhp v xut d liu n gin; cc cu trc iu khin; file d liu v t chc file d liu; d liu kiu mng; chng trnh con loi hm v loi th tc; kiu d li u ton vn v mt s c im b sung v file#Gio trnh#Phm Vn Hun#Thu#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni#Lp trnh#Ngn ng Fortran#285927#H S m## 00892000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050010000530020028000630070050000910220004001412210 02500145008000500170009002600175010000500201011001500206021022800221020001100449 00500190046003900050047901500420048402000100052602000130053601300070054900500100 0556#VV12.02744#VV12.02745#38000#Vi?t#B450G#005.362#^214#H S m#B gio trn h tin hc c s#H S m (ch.b.), Trn Th Minh Chu, L S Vinh#Q.5#Lp trnh c bn vi C++#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a177tr.^b24cm#Gii thiu cc khi nim c bn v lp trnh v ngn ng lp trnh C++. Khi nim c bn v bi n, kiu d liu v cc php ton. Cc cu trc iu khin. Hm, mng, con tr v b nh. Cc kiu d liu tru tng. Vo ra d liu#Gio trnh#Trn Th Minh C hu#Thu#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni#Lp trnh#Ngn ng C++#285928 #H S m## 00742000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050014000490020095000630070020001580080005001780090011001830100 00500194011001500199021020400214020001900418020001000437020000800447020000900455 039000500464013000700469#VL12.00334#VL12.00335#Vi?t#L302S#305.509597#^214# Qua ng Hng#Lch s giai cp cng nhn v t chc cng on Vit Nam t cui th k XIX n u th k XXI# Quang Hng ch.b.#^aH.#^aLao ng#2011#^a522tr.^b27cm#G ii thiu qu trnh xy dng v pht trin ca phong tro cng nhn v cng on Vit Nam qua cc giai on: t cui th k XIX n 1954; 1954-1975; 1976-2000; giai on 1998-2008 v giai on 2008-2013#Giai cp cng nhn#Cng on#Lch s# Vit Nam#Thu#285929## 00645000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820011000418080005000520050010000570020019000670030019000860070064001050080 00500169009006100174010000500235011001500240020001700255020000900272020000400281 020000900285020001000294005002700304039000500331013000700336#VV12.02623#VV12.026 24#115000#Vi?t#558U#895.922834#^214#Bi Ging#i i chn kinh#Th vn tinh tuyn#Bi Ging ; Thin Hi on Trng Nhn tuyn chn v gii thiu#^aH.#^aNxb . Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a526tr.^b24cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#on vn#Tiu lun#Thin Hi on Trng Nhn#Thu#285 930## 00479000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510050010000560020031000660030012000970070010001090080 00500119009001900124010000500143011001500148020001700163020000900180020001200189 039000500201013000700206#VV12.02625#VV12.02626#135000#Vi?t#B100N#895.92234#^214 #ng Thn#3.3.3.9. [nhng mnh hn trn]#Tiu thuyt#ng Thn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a665tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Thu#285931## 00518000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510050016000560020016000720030011000880070016000990220 00400115008000500119009001900124010000500143011001500148020001700163020000900180 020001100189039000500200013000700205005001600212#VV12.02628#VV12.02627#135000#V i?t#C400M#895.92234#^214#Bi Xun Trng#C mt cuc i#Truyn di#Bi Xun Tr ng#T.1#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a419tr.^b24cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tr uyn di#Thu#285932#Bi Xun Trng## 00632000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050011000520020044000630070058001070080005001650090 06100170010000500231011001500236020000800251020000900259020000800268005001200276 005001500288039000500303020000400308013000700312020001100319#VV12.02630#VV12.026 29#43000#Vi?t#H401#808.08#^214#Phm Qunh#Hoa ng tu bt v 51 bn dch th Ph#Phm Qunh ; Nguyn Ngc gii thiu ; Trn Quang c h..#^aH.#^aNxb. H i Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a224tr.^b21cm#Vn hc# Vit Nam#Tu bt#Nguyn Ngc#Trn Quang c#Thu#Th#285933#Trung Quc## 00565000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050013000490020014000620070042000760080005001180090 06100123010000500184011001500189020001700204020000300221020001200224006000900236 006001000245039000500255019000800260013000700268#VV12.02631#VV12.02632#95000#Vi ?t#T550T#813#^214#Quinn, Julia#T tc v em#Julia Quinn ; Dch: Tng Hn, Tho Nguyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a 474tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Tng Hn#Tho Uyn#Thu#Dch M#285 934## 00471000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050012000480020010000600030004000700070012000740080005000860090 01900091010000500110011001400115020001700129020000900146020000400155039000500159 015003400164013000700198#VV12.02633#VV12.02634#Vi?t#N116#895.92214#^214#Tho Ng uyn#Nng ng#Th#Tho Nguyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a87tr.^b21cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Thu#Tn tht ca tc gi: L Vn Diu#285935## 00453000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050011000560020019000670030004000860070011000900080 00500101009001900106010000500125011001500130020001700145020000900162020000400171 039000500175013000700180#VV12.02635#VV12.02636#48000#Vi?t#CH124V#895.92214#^214 #Phan Hong#Cht vn thi quen#Th#Phan Hong#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a109 tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#285936## 00661000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050016000500020027000660070079000930080005001720090 06100177010000500238011001500243020001800258020000400276020001200280005001500292 005001600307039000500323019000900328006001500337013000700352#VV12.02637#VV12.026 38#78000#Vi?t#R201-O#833#^214#Funke, Cornelia#Reckless x s sau gng#Cornel ia Funke, Lionel Wigram ; Minh ho: Cornelia Funke ; Phng Thu dch#^aH.#^a Nxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a397tr.^b21cm#V n hc thiu nhi#c#Tiu thuyt#Wigram, Lionel#Funke, Cornelia#Thu#Dch c# Phng Thu#285937## 00465000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820010000428080005000520050010000570020017000670030010000840070010000940080 00500104009001900109010000500128011001800133020001700151020000900168020001000177 039000500187013000700192#VV12.02639#VV12.02640#125000#Vi?t#NH556D#895.92214#^21 4#V Anh V#Nhng di co ti#Trng ca#V Anh V#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a 178tr.^b18x20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Trng ca#Thu#285938## 00430000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050009000480020020000570030004000770070009000810080005000900090 01900095010000500114011001500119020001700134020000900151020000400160039000500164 013000700169#VN12.00920#VN12.00921#Vi?t#CH121D#895.9221#^214#Phm Hi#Chn dung cuc sng#Th#Phm Hi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a110tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#285939## 00462000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020018000710030004000890070017000930080 00500110009001900115010000500134011001500139020001700154020000900171020000400180 039000500184013000700189#VN12.00922#VN12.00923#30000#Vi?t#L450T#895.9221#^214#N guyn Kinh Quc#L trnh ma xun#Th#Nguyn Kinh Quc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2 011#^a178tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#285940## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020018000690030004000870070015000910080 00500106009001900111010000500130011001500135020001700150020000900167020000400176 039000500180013000700185#VN12.00924#VN12.00925#30000#Vi?t#300G#895.9221#^214#T rn Gia Thnh#i gia qu hng#Th#Trn Gia Thnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011# ^a123tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#285941## 00435000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050009000540020007000630030004000700070009000740080 00500083009001900088010000500107011001500112020001700127020000900144020000400153 039000500157013000700162#VN12.00926#VN12.00927#25000#Vi?t#300T#895.9221#^214#M inh Vn#i tm#Th#Minh Vn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a103tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#285942## 00457000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050012000550020022000670030004000890070012000930080 00500105009001900110010000500129011001500134020001700149020000900166020000400175 039000500179013000700184#VN12.00928#VN12.00929#50000#Vi?t#NH118N#895.9221#^214# Vit Phng#Nht nng trong sng#Th#Vit Phng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^ a157tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#285943## 00623000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050014000510020024000650070060000890080005001490090 06100154010000500215011001500220020001800235020001200253020001100265005001800276 006001100294039000500305013000700310019001600317#VN12.00931#VN12.00930#34000#Vi ?t#GI-106S#863#^214#Lindo, Elvira#Ging sinh ca Manolito#Elvira Lindo ; Minh ho : Emilio Urberuaga ; Vit Qunh dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a170tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Ty Ban Nha#Truyn va#Urberuaga, Emilio#Vit Qunh#Thu#285944#Dch Ty Ba Nha## 00965000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020037000540070064000910040018001550080017001730090 03500190010000500225011001500230015006900245021018800314020001400502020000900516 02000110052500500160053600500180055200500170057000500160058700500120060303900050 0615013000700620#VL12.00300#VL12.00301#20000#Vi?t#H561D#621.3028#^214#Hng dn th nghim k thut in 2#Nguyn Kim nh (ch.b.), Nguyn Vn Thng, Nguyn H u Trng...#Ti bn ln th 2#^aTp.H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Min h#2011#^a102tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gii thiu kin thc k thut ca my in mt chiu, my bin p, m y in ng b, ng c khng ng b. Trong mi phn gm c bi l thuyt, hn g dn th nghim v bo co th nghim#K thut in#My in#Th nghim#Nguyn Kim nh#Nguyn Vn Thng#Nguyn Hu Trng#Nguyn Th Kit#L Duy Tng#Thu#285 945## 00854000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020024000650070014000890040018001030080 01800121009003500139010000500174011001400179015005100193021027800244020001200522 020000700534020001100541039000500552013000700557#VL12.00302#VL12.00303#19000#Vi ?t#C455N#621.8#^214#Trn Don Sn#Cng ngh ch to my 2#Trn Don Sn#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a97tr.^b27c m#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa TP. H Ch Minh#Cung cp kin thc v cc p hng php gia cng ct gt khng truyn thng; cng ngh x l b mt; thit k x l b mt; thit k quy trnh cng ngh gia cng chi tit; cng ngh nhm v h thng sn xut linh hot; gia cng cc chi tit in hnh; lp rp cc sn p hm c kh#Ch to my#C kh#Gio trnh#Thu#285946## 01135000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050016000560020074000720070016001460040018001620080 01800180009003500198010000500233011001500238015006900253021042600322020001100748 020000900759020000800768020001700776020001600793039000500809013000700814#VV12.02 641#VV12.02642#26000#Vi?t#PH561P#338.40285#^214# Th Xun Lan#Phng php n h lng v cng c tin hc ng dng trong qun l xy dng# Th Xun Lan#Ti b n ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a223tr.^ b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Trnh by cc m hnh nh lng c bn nh l thuyt ra quyt nh, phng php s mng li ng, s mng, quy hoch tuyn tnh, bi ton vn ti, bi ton phn cng, quy hoch ng v bi ton tn tr. ng dng ca cc m hnh ny tron g qun l xy dng cng vi mt s v d minh ho cch thc s dng phn mm Win QSB gii quyt cc bi ton nh lng, cc vn trong thc t sn xut v kinh doanh xy dng#nh lng#Xy dng#Qun l#Tin hc ng dng#Phn mm WinQS B#Thu#285947## 00911000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020015000690070015000840040031000990080 01800130009003500148010000500183011001500188015006900203021032500272020001300597 020001100610039000500621013000700626#VV12.02643#VV12.02644#28000#Vi?t#M102#621 .3815#^214#L Tin Thng#Mch in t 1#L Tin Thng#Ti bn ln th 6, c s a cha#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a251tr.^b24cm# TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gii thiu v mch in t trn my vi tnh v kim tra cc tnh ton v mch qua Diode bn dn, transistor hai lp tip gip bijuntion transistor, n nh phn cc cho tr ansistor BJT, thit k v phn tch tn hiu nh tn s thp, transistor hiu n g trng Fet, mch transistor ghp lin tng v mch khuych i hi tip#Mch in t#Gio trnh#Thu#285948## 00908000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020008000630030045000710070014001160040 01800130008001800148009003500166010000500201011001500206015006900221021029700290 020000800587020001100595039000500606013000700611#VV12.02645#VV12.02646#21000#Vi ?t#H401K#541#^214#Mai Hu Khim#Ho keo#Ho l cc h vi d th v hin tng b mt#Mai Hu Khim#Ti bn ln th 4#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a173tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Trnh by cc qui lut ho l ca cc h vi d th v cc hi n tng b mt. Gii thiu nhng nt c bn nht v nng lng b mt v s hp th tnh cht quang hc, ng hc phn t, in hc v vn bn vng cc h ph n tn, tnh cht ho l ca dung dch hp cht cao phn t, keo in ly...#Ho keo#Gio trnh#Thu#285949## 00842000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020007000630070033000700220004001032210 01300107004001800120008001800138009003500156010000500191011001500196015006900211 00500180028002101750029802000070047302000130048003900050049302000110049801300070 0509#VV12.02647#VV12.02648#20000#Vi?t#H401L#541#^214#Mai Hu Khim#Ho l#Mai H u Khim, Dng Thnh Trung#T.3#in ho hc#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh #^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a170tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc g ia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Dng Thnh Trung#Cung cp nhng ki n thc c bn v tnh cht ca dung dch cc cht in ly; s vn chuyn in t ch trong dung dch in ly; pin v in cc; ng hc cc qu trnh in ho#Ho l#in ho hc#Thu#Gio trnh#285950## 00855000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020012000530070030000650220004000952210011000990040 01800110008001800128009003500146010000500181011001500186015006900201021015300270 02000170042302000110044000500130045103900050046401300070046900500160047602000090 0492005001600501#VV12.02649#VV12.02650#17000#Vi?t#K600T#621.381#^214#K thut o#Nguyn Ngc Tn, Ng Tn Nhn#T.1#o in t#Ti bn ln th 4#^aTp. H Ch Mi nh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2011#^a140tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch Khoa#Trnh by nguyn l hot ng v phng php o ca thit b o phn tch tn hiu, cng sut tn hiu, ch th s , dao ng k s vo my pht tn hiu#K thut in t#Gio trnh#Ng Tn Nhn #Thu#285951#Nguyn Ngc Tn#o lng#Nguyn Ngc Tn## 00440000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100050002708200100 00328080005000420050010000470020005000570070032000620080005000940090011000990100 00500110011001500115020001600130020000900146020000400155006001500159039000500174 013000700179#VV12.02651#VV12.02652#Vi?t#K309#895.92212#^214#Nguyn Du#Kiu#Nguy n Du ; Nguyn Mnh T dch#^aH.#^aTh gii#2011#^a347tr.^b23cm#Vn hc cn i#V it Nam#Th#Nguyn Mnh T#Thu#285952## 00598000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200110002280800050 00330050013000380020024000510070013000750080010000880090015000980100005001130110 01500118021012900133020000800262020001300270020001100283039000500294013000700299 020001700306020000900323#VV12.02653#Vi?t#T506N#398.909597#^214#Qun Vi Min#Tc ng Thi gii ngha#Qun Vi Min#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a470tr.^b24cm#S lc v tnh hnh su tm, nghin cu tc ng Thi. Phin m, dch v gii ngh a cc cu tc ng Thi xp theo th t ch ci#Tc ng#Dn tc Thi#Gii ngha#T hu#285953#Vn hc dn gian#Vit Nam## 00800000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320050014000370020030000510070019000810220004001000040030001040080010001340090 01500144010000500159011001500164020001900179039000500198013000700203005001400210 021025300224020001600477020000800493020000900501#VV12.02654#Vi?t#N114T#895.92209 #^214#Thi Kim nh#Nm th k vn nm ngi Ngh#Thi Kim nh b.s.#T.1#Ti bn , c sa cha, b sung#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a431tr.^b21cm#Nghin cu v n hc#Thu#285954#Thi Kim nh#Tp hp, ch thch v kho lun nhng ng vn t h tiu biu ca hn 60 tc gi hu danh v khuyt danh ngi Ngh An trong sut nm th k t XV n cui th k XIX nh: Nguyn Biu, Phan Chnh Ngh, L Hu Trc, Phan Huy ch, Nguyn Du, Nguyn Hnh...#Vn hc ch Nm#Ngh An#Vit Nam## 00723000000000325000450002600110000004100050001118100080001608200100002480800050 00340020025000390030128000640070029001920080010002210090015002310100005002460110 02600251020001700277020000900294020000400303020001200307005000700319005000800326 00500090033400500150034300500160035803900050037401300070037902000030038602000080 0389#VV12.02655#Vi?t#NGH250A#895.92208#^214#Ngh An lm theo li Bc#Tuyn cc t c phm vn hc ngh thut, bo ch c tng gii cao v ti "Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh"#V Hi, An Ninh, Hng Lu...#^aNgh An#^aNx b. Ngh An#2011#^a267tr., 11tr. nh^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Truyn n gn#V Hi#An Ninh#Hng Lu#Phm Mai Chin#Nguyn Duy Nng#Thu#285955#K#Bi b o## 01172000000000325000450002600110000004100050001118100080001608200130002480800050 00370020068000420070044001100080010001540090015001640100005001790110015001840210 48700199020001900686020001600705020001700721020000800738005001000746005001200756 00500170076800500160078500500140080103900050081501300070082002000100082702000090 0837#VV12.02656#Vi?t#NGH305C#895.92209004#^214#Nghin cu, l lun, ph bnh vn hc Ngh An 10 nm u th k XXI#Nguyn An, Trn Th An, Nguyn Trng Bn...#^ aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a355tr.^b21cm#Gii thiu 35 bi vit nghin cu, l lun, ph bnh vn hc Ngh An trong 10 nm u ca th k XXI, cp n mi quan h gia vn bn vn hc v hin thc, gia l lun v ph bnh, gia nghi n cu v l lun vn hc vi thnh tu ca ngn ng hc hin i...; nghin cu cc tc gi ni ting ca lch s vn hc nh Nguyn Du, H Ch Minh, Hoi Thanh , Th L, Xun Diu... v pht hin nhng ng gp, nhng v p trong sng tc ca cc tc gi B Dng, Tuyt Nga, L Quc Hn...#Nghin cu vn hc#L lun v n hc#Vn hc hin i#Ngh An#Nguyn An#Trn Th An#Nguyn Trng Bn#Nguyn n h Ch#Trn Hu Dinh#Thu#285956#Th k 21#Vit Nam## 00795000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280050016000330020056000490070016001050220004001210040018001250080010001430090 01500153010000500168011001400173021020500187020001100392020000400403039000500407 013000700412015005800419005001600477020001200493#VV12.02657#Vi?t#C126L#633.1#^21 4#Nguyn Vn Hoan#Cy la v k thut thm canh la cao sn h nng dn#Nguyn Vn Hoan#T.1#Ti bn ln th 1#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a92tr.^b21cm#Trn h by ngun gc ca cy la v h thng phn loi ca cy la; c im sinh th i hc, sinh trng v pht trin cy la; khi qut chung v la lai v vn s n xut ht ging la lai thng phm F1#Trng trt#La#Thu#285957#TTS ghi: Vi n Nghin cu v Ph bin Kin thc bch khoa#Nguyn Vn Hoan#La cao sn## 00621000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280050012000330020008000450030031000530070012000840220004000960080010001000090 01500110010000500125011001500130015005800145021010100203020000400304020001100308 039000500319013000700324005001200331#VV12.02658#Vi?t#C126C#633.7#^214# Ngc Qu #Cy ch#Sn xut - ch bin - tiu th# Ngc Qu#T.1#^aNgh An#^aNxb. Ngh A n#2011#^a116tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Nghin cu v Ph bin Kin thc bch khoa# Lch s pht trin ch trn th gii v Vit Nam. c im sinh vt hc v k thut trng trt ch#Ch#Trng trt#Vanh#285958# Ngc Qu## 00837000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260050016000310020045000470070048000920080010001400090015001500100005001650110 01500170021021600185020000700401039000500408005001500413020001100428004001800439 015005800457005001500515013000700530020001000537#VV12.02659#Vi?t#N515T#635#^214# Nguyn Hu ng#Nui trng v s dng nm n - nm dc liu#Nguyn Hu ng, i nh Xun Linh, Hunh Th Dung#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a171tr.^b21cm#C s khoa hc ca cng ngh nui trng cc loi nm n, nm dc liu. Tim nng v t hc trng pht trin ngh trng nm. Cng ngh nui trng cc loi nm n v nm dc liu cng mt s cch ch bin loi nm ny#Nm n#Vanh#inh Xun Linh#Tr ng trt#Ti bn ln th 1#TTS ghi: Vin Nghin cu v Ph bin Kin thc bch k hoa#Hunh Th Dung#285959#Dc liu## 00591000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300050016000350020038000510070016000890080010001050090015001150100005001300110 02600135021013000161020000800291020000800299039000500307020000800312020001000320 013000700330#VV12.02660#Vi?t#312L#959.742#^214#Phan Xun Thnh#nh lng Ngh A n vi l hi dn gian#Phan Xun Thnh#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a171tr., 12 tr. nh^b21cm#Tng quan t liu v nh lng Ngh An. Gii thiu 27 ngi nh huyn Yn Thnh, Din Chu, Qunh Lu, Nghi Lc, thnh ph Vinh#Lch s#Ngh An# Vanh#Vn ho#nh lng#285960## 00694000000000277000450002600110000004100050001118100070001608200100002380800050 00330050015000380020047000530070020001000080010001200090015001300100005001450110 01500150021019000165020000800355020000900363039000500372005000900377020000400386 020001000390013000700400020000900407#VV12.02661#Vi?t#NG527X#895.92212#^214#Nguy n Xun n#Nguyn Xun n - Thn th s nghip v th vn#Hng Sm s.t., b.s.#^aN gh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a139tr.^b21cm#Gii thiu thn th, s nghip v cuc khi ngha ng thng ngn c u tin ca Nguyn Xun n trong phong tro cn vng chng thc dn Php xm lc cng mt s tc phm th vn ca ng#Tiu s# Vit Nam#Vanh#Hng Sm#Th#S nghip#285961#Vn xui## 00478000000000241000450002600110000004100050001118100070001608200090002380800050 00320050015000370020022000520030053000740070015001270080010001420090015001520100 00500167011001400172020001700186020000900203039000500212020001200217013000700229 #VN12.00932#Vi?t#NH556#895.9223#^214#m Qunh Ngc#Nhng a tr nh qu#Tp t ruyn ngn, dnh cho cc em ang tui hc ng#m Qunh Ngc#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a83tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Vanh#Truyn ngn#285962## 00782000000000289000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290050013000340020030000470070037000770080010001140090015001240100005001390110 01500144021018400159020000400343020000800347039000500355005001500360012003700375 015005700412020000500469020001100474013000700485#VN12.00933#Vi?t#TR200T#634.9#^2 14#Ng Quang #Tre trc gy trng v s dng#Ng Quang (ch.b.), L Xun Tr ng#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a107tr.^b19cm#Gii thiu c tnh sinh vt hc , c im sinh trng pht trin, k thut gy trng, chm sc v s dng tre t rc, k thut trng mt s loi tre trc c th ang c pht trin...#Tre#S d ng#Vanh#L Xun Trng#T sch Ph bin kin thc bch khoa#TTS ghi: Vin Nghi n cu & Ph bin Kin thc bch khoa#Trc#Trng trt#285963## 00664000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280050016000330020027000490030015000760070016000910080010001070090015001170100 00500132011001400137021021300151020001100364020001100375020001200386039000500398 013000700403#VN12.00934#Vi?t#K600T#633.8#^214#Phan c Nghim#K thut trng cy d trm#Cy trm hng#Phan c Nghim#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a44tr.^b1 9cm#Trnh by mt s c im cy d trm (trm hng). K thut nhn m cy gi ng d trm, trng mi cy d trm, chm sc cy d trm, tu b rng v lm giu rng bng cy d trm. Hiu qu kinh t ca cy d trm#Trng trt#Trm hng#C y d trm#Vanh#285964## 00631000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260050013000310020028000440070025000720220004000970080010001010090015001110100 00500126011001500131021014300146020001000289020001000299020000800309005001100317 039000500328013000700333005001300340#VN12.00935#Vi?t#D107L#615#^214#Ng Trc Nh #Danh lc cy thuc Vit Nam#Ng Trc Nh, V Vn Chi#T.1#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a103tr.^b19cm#Gii thiu danh mc cc cy thuc c sp xp theo tng h, tng lp, tn gi khoa hc, tn gi dn gian ca cc cy thuc qu tnh Ng h An#Dc liu#Cy thuc#Ngh An#V Vn Chi#Vanh#285965#Ng Trc Nh## 00615000000000253000450002600110000004100050001118100070001608200080002380800050 00310050012000360020072000480030012001200080010001320090015001420100005001570110 01500162021013600177020000700313020000900320020000800329039000500337020001200342 013000700354#VN12.00936#Vi?t#NH556B#959.742#^214#H Ch Minh#Nhng bc th, bi vit bi ni chuyn ca bc H vi qu hng Ngh An#H Ch Minh#^aNgh An#^aNxb . Ngh An#2011#^a151tr.^b19cm#Gii thiu nhng bc th v nhng bi vit v nhn g bi ni chuyn ca bc H vi ng b v nhn dn Ngh An, v v qu hng Ng h An#Th t#Bi vit#Ngh An#Vanh#H Ch Minh#285966## 00699000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200110002280800050 00330050011000380020039000490070022000880080010001100090015001200100005001350110 02500140021016500165020000800330020001000338020000800348020005500356039000500411 013000700416005001000423#VN12.00937#Vi?t#V550C#959.704092#^214#Lu B Ch#V Ch ng Pao - Chn dung mt con ngi#Lu B Ch, H B Ha#^aNgh An#^aNxb. Ngh An# 2011#^a103tr., 8tr. nh^b19cm#Gii thiu v cuc i, qu trnh hot ng cch m ng, i t v nhng li cn dn con chu ca nh lo thnh cch mng ca V Ch ng Pao dn tc K Sn tnh Ngh An#Tiu s#S nghip#Ngh An#V Chng Pao, Nh l o thnh cch mng, 1930-, Vit Nam#Vanh#285967#H B Ha## 00621000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460050016000510020026000670070016000930080005001090090011001140100 00500125011001500130015004100145021012300186020000800309020001000317039000500327 020001600332013000700348#VV12.02662#VV12.02663#Vi?t#V115H#394.10959723#^214#Nguy n Xun Ln#Vn ho m thc Vnh Phc#Nguyn Xun Ln#^aH.#^aLao ng#2011#^a213 tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Khi qut v m thc Vnh Ph c. Tm hiu v thin nhin, c dn Vnh Phc v cc c sn m thc cc huyn t nh Vnh Phc#m thc#Vnh Phc#Vanh#Vn ho m thc#285968## 00714000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050013000480020022000610070013000830080005000960090011001010100 00500112011001500117015004100132021020400173020001700377020000900394020001300403 020000800416039000500424013000700429#VV12.02665#VV12.02664#Vi?t#301D#398.09597# ^214#Qun Vi Min#a danh Thi Ngh An#Qun Vi Min#^aH.#^aLao ng#2011#^a205t r.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Su tm, tm hiu v ngi Th i ngh An thng qua cc a danh ca h, cc a danh phn nh lch s, qu tr nh di c, t c, vn ho, phong tc, np ngh, tn ngng... ca cng ng dn c, tc ngi#Vn ho dn gian#a danh#Dn tc Thi#Ngh An#Vanh#285969## 00699000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050017000490020046000660070017001120080005001290090011001340100 00500145011001500150015004100165021014300206020000800349020000800357020000700365 020000900372039000500381020001600386013000700402#VV12.02666#VV12.02667#Vi?t#V115 H#398.209597#^214#Nguyn Ngha Dn#Vn ho m thc trong tc ng ca dao Vit Nam #Nguyn Ngha Dn#^aH.#^aLao ng#2011#^a264tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Su tm, tuyn chn mt s tc ng ca dao v vn ho m thc km theo nhng ch gii v bnh lun nhm tm hiu cht vn ho m thc ca chng#m thc#Tc ng#Ca dao#Vit Nam#Vanh#Vn ho m thc#285970## 00625000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450050012000500020026000620290021000880070012001090080005001210090 01100126010000500137011001500142015004100157021007900198020001700277020001300294 020000700307020000900314039000500323013000700328#VV12.02668#VV12.02669#Vi?t#TR52 7T#398.209597#^214#Vng Trung#Truyn th Thi Ty Bc#Ty p xc - kn ko#V ng Trung#^aH.#^aLao ng#2011#^a513tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vi t Nam#Gii thiu s thi ca dn tc Thi vng Ty bc k v ng cha thi chinh chin#Vn hc dn gian#Dn tc Thi#S thi#Vit Nam#Vanh#285971## 00658000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050013000490020027000620070013000890080005001020090011001070100 00500118011001500123015004100138021012800179020001700307020001900324020001600343 020000900359039000500368013000700373#VV12.02670#VV12.02671#Vi?t#C100D#398.809597 #^214#Triu Nguyn#Ca dao ng ngn ngi Vit#Triu Nguyn#^aH.#^aLao ng#2011# ^a321tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Tm hiu nhng c im ca ca dao, ng ngn ngi Vit ng thi tuyn chn v bnh gii mt s bi ca dao ng ngn ngi Vit#Vn hc dn gian#Nghin cu vn hc#Ca dao ng ngn#Vit Nam#Vanh#285972## 00781000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500020025000550290033000800070039001130080005001520090 03600157010000500193011001500198021015500213020001200368020000300380006001700383 039000500400019000900405005001600414020002100430013000700451020000900458#VV12.02 672#VV12.02673#145000#Vi?t#T429G#332.6092#^214#Tm gn si gi ph Wall#Catchin g the wolf of wall street#Jordan Belfort ; Nguyn Xun Hng dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2012#^a652tr.^b24cm#Gii thiu cu chuyn c tht da trn nhng hi tng ca chuyn gia t vn Jordan Belfford v nhng s kin tron g vic kinh doanh chng khon ph Wall#Chng khon#M#Nguyn Xun Hng#Vanh#D ch Anh#Belfort, Jordan#Mi gii chng khon#285973#Ph Wall## 00573000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020029000520030012000810070034000930080005001270090 03600132010000500168011001500173020001700188020001100205006001600216039000500232 019001600237005001100253020001200264013000700276#VV12.02674#VV12.02675#89000#Vi ?t#CH527C#895.1#^214#Chuyn c tch ca Peter Pan#Tiu thuyt#Mch Tranh ; Nguy n Thanh An dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2011#^a434tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Nguyn Thanh An#Vanh#Dch Trung Quc#Mch Tranh#Tiu th uyt#285974## 00851000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020025000520030060000770070064001370080005002010090 01100206010000500217011001500222021013800237020001700375020000400392006000900396 03900050040501900090041000500220041900600130044101300070045402000100046102000080 0471020001000479005001200489#VV12.02676#VV12.02677#85000#Vi?t#NH556C#830.9#^214 #Nhng con bnh kh chiu#i thoi vn chng gia Marcel Reich-Ranicki & Peter Voss#Marcel Reich-Ranicki, Peter Voss ; Dch: Th Dng, Thin Trng#^aH.#^aLao ng#2012#^a419tr.^b21cm#Gii thiu i thoi vn chng ca nh ph bnh vn h c ngi c Marcel Reich-Ranicki v gim c i truyn hnh SWR v 12 nh vn c#Ph bnh vn hc#c#Th Dng#Vanh#Dch c#Reich-Ranicki, Marcel#Thin Tr ng#285975#i thoi#Nh vn#Th k 20#Voss, Peter## 00568000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490030012000690070036000810080005001170090 05300122010000500175011001500180020001700195020000300212006001200215039000500227 019000900232005001800241020001200259013000700271#VV12.02679#VV12.02678#78000#Vi ?t#M100C#813#^214#Ma c rng Dallas#Tiu thuyt#Charlaine Harris ; Thin Hong dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a372tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#M#Thin Hong#Vanh#Dch Anh#Harris, Charlaine#Tiu thuyt# 285976## 00721000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020021000570070050000780080005001280090049001330100 00500182011001500187021014100202020001700343020000900360005001800369039000500387 005001500392020000400407005001300411013000700424#VV12.02680#VV12.02681#60000#Vi ?t#PH104H#895.922132#^214#Phm Huy Thng - Th#S.t., tuyn chn: Trng Tuyt Mi nh, Kiu Mai Sn#^aH.#^aLao ng ; Trung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2011#^a25 2tr.^b22cm#Gii thiu v cuc i, s nghip, nhng tc phm ca gio s, vin s , nh th Phm Huy Thng cng mt s bi vit ca bn b v c gio s#Vn hc hin i#Vit Nam#Trng Tuyt Minh#Vanh#Phm Huy Thng#Th#Kiu Mai Sn#285977# # 00614000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020032000510030012000830070030000950080005001250090 03600130010000500166011001500171020001700186020001100203006001500214039000500229 019001600234005000800250015003500258020001200293013000700305#VV12.02682#VV12.026 83#89000#Vi?t#S550L#895.1#^214#S lng mn ca hu du qu tc#Tiu thuyt#M ng ; ng Hng Dip dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2012#^a444tr. ^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#ng Hng Dip#Vanh#Dch Trung Quc#M ng#T n tht ca tc gi: Trn T ng#Tiu thuyt#285978## 00730000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020014000520030022000660070007000880080005000950090 01100100010000500111011002500116021017100141020000700312020000800319020001000327 020000900337039000500346005000700351013000700358020000700365020004400372#VV12.02 685#VV12.02684#55000#Vi?t#PH400#615.8#^214#Ph c Thnh#Thn th v s nghip #a Vn#^aH.#^aLao ng#2011#^a135tr., 3tr. nh^b21cm#Gii thiu cuc i v s nghip ca lng y Ph c Thnh - mt tr thc yu nc, danh y ca nc Vit Nam th k 20 vi nhng ng gp ca ng i vi ng y nc nh#Danh y#Tiu s# S nghip#Vit Nam#Vanh#a Vn#285979#ng y#Ph c Thnh, Lng y, 1880-1968, Vit Nam## 00759000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820009000428080005000510020075000560070050001310080005001810090011001860100 00500197011001500202021012400217020001100341020001300352020002000365020000900385 005001400394005000800408005000900416005000800425039000500433013000700438#VV12.02 686#VV12.02687#100000#Vi?t#NH556#338.7092#^214#Nhng in hnh tin tin trong xy dng vn ho doanh nhn - doanh nghip#Hong Th Hi (ch.b.), Th Sn, Gip Sm, Hu Hi#^aH.#^aLao ng#2011#^a248tr.^b21cm#Gii thiu nhng tm gng lm kinh t gii trn khp c nc vi nhng thnh cng t c ca h trn mt trn kinh t#Doanh nhn#Doanh nghip#in hnh tin tin#Vit Nam#Hong Th Hi #Th Sn#Gip Sm#Hu Hi#Vanh#285980## 00872000000000361000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020057000520030015001090070071001240040019001950080 00500214009002100219010000500240011001500245005001100260006001200271006001800283 00600150030103900050031601300070032102101140032802000090044202000090045102000100 0460020001000470020001500480020001500495#VV12.02688#VV12.02689#134000#Vi?t#V201 U#294.5#^214#Veda Upanishad: Nhng b kinh trit l tn gio c n #Sch tham kho#B.s., bin dch: Don Chnh (ch.b.), V Quang H, Nguyn Anh Thng...#Xut bn ln th 2#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a808tr.^b22cm#Don Chnh#V Quang H#Nguyn Anh Thng#inh Hng Dng#Vanh#285981#Gii thiu khi qut v nin i, ngun gc, kt cu v ni dung c bn ca kinh Veda v kinh Upanishad ca n #Tn gio#Trit l#o n #Kinh Veda#Kinh Upanishad#Sch tham kho## 00705000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510050011000560020023000670030017000900070011001070220 00400118004003900122008000500161009002100166010000500187011001500192021009900207 02000140030602000090032003900050032901300070033400500110034102000100035202000170 0362#VV12.02690#VV12.02691#102000#Vi?t#L504H#346.59702#^214# Vn i#Lut hp ng Vit Nam#Sch chuyn kho# Vn i#T.2#Ti bn ln th 3, c sa cha b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a572tr.^b21cm#Gii thiu cc bn n lin q uan ti lut hp ng v nhng bnh lun ca to n v cc bn n ny#Lut hp ng#Vit Nam#Vanh#285982# Vn i#Bnh lun#Sch chuyn kho## 00881000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020049000570070043001060080005001490090021001540100 00500175011001500180015006300195005001400258005001200272005001200284005001200296 03900050030801300070031302101400032002000120046002000090047202000100048102000170 0491020000900508005001400517#VV12.02692#VV12.02693#51000#Vi?t#H450T#959.7041092 #^214#H Tng Mu - Ngi cng sn kin trung, mu mc#Phm Ngc Anh, H c Vi t, V Vn Dng...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a291tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vi n Chnh tr - Hnh chnh Quc gia H Ch Minh#Phm Ngc Anh#H c Vit#V Vn Dng#Chu Lam Sn#Vanh#285983#Gii thiu cuc i v s nghip ca H Tng Mu c ng nhng bi vit ca cc gio s, tin s vit v ngi cng sn kin trung mu mc ny#H Tng Mu#Cuc i#S nghip#Nhn vt lch s#Vit Nam#ng Vn Thi# # 01029000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020051000500070061001010080005001620090021001670100 00500188011001500193005001500208005001900223005001400242005001500256005001600271 013000700287021038200294020001500676020000800691020000900699039000700708#VV12.02 694#VV12.02695#67000#Vi?t#PH110H#305#^214#Pht huy vai tr ca cc t chc x h i Vit Nam#Thang Vn Phc, Nguyn Minh Phng (ch.b.), Trn Anh Tun...#^aH.# ^aChnh tr Quc gia#2012#^a419tr.^b21cm#Thang Vn Phc#Nguyn Minh Phng#Trn Anh Tun#Bi Quang Dng#Nguyn Hu Dng#285984#Trnh by c s l lun v vai tr ca cc t chc x hi. Nu ln thc trng pht huy vai tr ca cc t chc x hi c phm vi hot ng ton quc, hot ng trn a bn H Ni, thnh ph H Ch Minh, Nng v khu vc nng thn, cng kinh nghim ca mt s nc trn th gii. Quan im v cc gii php pht huy vai tr ca cc t chc x hi Vit Nam trong tnh hnh mi#T chc x hi#Vai tr#Vit Nam#T.Dung## 01034000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510050018000560020050000740070059001240080005001830090021001880100 00500209011002500214015004200239021033800281020000800619020000800627020000300635 02000070063802000060064500500180065100500150066901300070068403900070069102000100 0698#VV12.02696#VV12.02697#Vi?t#L302S#324.2597070959734#^214#Nguyn Tin Nhng#L ch s ng b v nhn dn x Ty K 1930 - 2010#B.s.: Nguyn Tin Nhng, Nguyn nh Quyn, Nguyn Hu Tn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a400tr., 8tr. nh^b2 1cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x Ty K#Gii thiu khi qut lch s x T y K (T K, Hi Dng). Ghi li chng ng lch s cch mng v vang ca ng b v nhn dn x Ty K qua cc thi k u tranh cch mng ginh chnh quyn v tay nhn nhn dn (1930-1945), qua hai cuc khng chin chng Php, chng M ( 1945-1975) v xy dng t nc, pht trin kinh t (1976-2010)#Lch s#ng b# X#Tn K#T K#Nguyn nh Quyn#Nguyn Hu Tn#285985#T.Dung#Hi Dng## 00845000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020080000550080005001350090021001400100005001610110 01500166013000700181021029100188020001000479020000900489020000700498020000900505 020000700514020000900521020001800530039000700548#VV12.02698#VV12.02699#53000#Vi ?t#L504B#342.59708#^214#Lut bo v, chm sc v gio dc tr em nm 2004 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a339tr.^b21cm#285986#Gi i thiu mt s quy nh php lut v cc quyn c bn v bn phn ca tr em, tr ch nhim bo v chm sc v gio dc tr em ni chung v tr em c hon cnh c bit ni ring, cng nhng quy nh chung v iu khon thi hnh c quy nh trong Lut bo v, chm sc v gio dc tr em#Php lut#Chm sc#Bo v#Gio d c#Tr em#Vit Nam#Vn bn php lut#T.Dung## 00901000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020064000560070065001200080005001850090021001900100 00500211011001500216005001100231005001600242005001900258005001800277005001600295 01300070031102102070031802000090052502000090053402000090054303900070055202000160 0559#VV12.02701#VV12.02700#43000#Vi?t#X126D#355.309597#^214#Xy dng qun i n hn dn Vit Nam cch mng trong thi k mi#B.s.: L Minh V, Nguyn B Dng ( ch.b.), Trng Thnh Trung...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a251tr.^b21cm#L M inh V#Nguyn B Dng#Trng Thnh Trung#Nguyn Vnh Thng#Phng Vn Thit#2859 87#Trnh by nhng vn l lun v thc tin xy dng qun i nhn dn Vit N am cch mng, cng nhng yu cu, ni dung v tiu ch, gii php xy dng qun i nhn dn Vit Nam cch mng trong thi k mi#Qun i#Xy dng#Vit Nam#T.D ung#Thi k i mi## 01010000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020076000440070060001200080005001800090019001850100005002040110 02500209015008100234005001500315005001600330005001800346005001500364005001200379 01300070039102101880039802000080058602000090059402000110060302000090061402000420 0623039000700665#VV12.02703#VV12.02702#Vi?t#C506Q#355.7#^214#Cc Qun l xy dn g c bn v doanh tri - Lch s bin nin (1958 - 2011)#B.s.: Khut Quang C, N guyn Huy Nhn, Nguyn Mnh Cng...#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a479tr., 5tr. nh^b21cm#TTS ghi: Tng cc Hu cn - K thut. Cc Qun l Xy dng c bn v Doanh tri#Khut Quang C#Nguyn Huy Nhn#Nguyn Mnh Cng#Trn Hong Sm#T V n Vinh#285988#Gii thiu cc t chc tin thn ca Cc Qun l xy dng c bn v doanh tri. Trnh by qu trnh hot ng v nhng thnh tch ca Cc t khi c chnh thc thnh lp nm 1977 n nay#Lch s#Qun i#Doanh tri#Vit Nam# Cc Qun l xy dng c bn v doanh tri#T.Dung## 00877000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020060000570070069001170080005001860090021001910100 00500212011001500217005001400232005001300246005001400259005001100273013000700284 02101830029102000210047402000090049502000090050402000080051303900070052102000230 0528#VV12.02704#VV12.02705#63000#Vi?t#T550T#324.2597071#^214#T tng H Ch Mi nh v kim tra, gim st k lut ca ng#B.s.: Cao Vn Thng (ch.b.), Xun T ut, Phm c Tin, H Hu c#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a386tr.^b21cm#Cao Vn Thng# Xun Tut#Phm c Tin#H Hu c#285989#Gii thiu mt s tc ph m, bi vit, bi ni ca Ch tch H Ch Minh v cc bi nghin cu t tng H Ch Minh v cng tc kim tra, gim st v k lut ca ng Cng sn Vit Nam#T tng H Ch Minh#Kim tra#Gim st#K lut#T.Dung#ng Cng sn Vit Nam## 00679000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050016000560020019000720030019000910070016001100080 00500126009001900131010000500150011001500155020001700170020000900187013000700196 021016400203020000900367039000700376020000600383#VV12.02706#VV12.02707#65000#Vi ?t#T103D#895.922803#^214#Nguyn Khc Ph#Ti danh & s phn#Tp k s nhn vt#N guyn Khc Ph#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a319tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#285990#Vit v cuc i, s nghip v v th trong x hi, lch s ca mt s nhn vt ni ting nh: L Vn Min, gia tc h H Hu, Phm Ngc Thch, Ng uyn Khoa Vy...#Nhn vt#T.Dung#K s## 01190000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510050014000560020053000700070082001230080005002050090021002100100 00500231011002600236015004300262021037700305020000800682020000800690020000300698 02000080070102000110070900500120072000500190073200500180075100500170076900500170 0786013000700803039000700810020001100817#VV12.02708#VV12.02709#Vi?t#L302S#324.25 97070959729#^214#Dng Vn Ht#Lch s ng b v nhn dn x Thu An (1930 - 20 10)#B.s.: Dng Vn Ht, Phm Gia T, Nguyn Trng Khim ; S.t.: Nguyn Trng B nh...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a223tr., 12tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban Ch p hnh ng b x Thu An#Gii thiu khi qut iu kin t nhin v kinh t - x hi x Thu An (ng Triu, Qung Ninh). Ghi li chng ng lch s cch mng v vang ca ng b v nhn dn x Thu An qua cc thi k u tranh cch mng ginh chnh quyn v tay nhn nhn dn (1930-1945), qua hai cuc khng chin ch ng Php, chng M (1945-1975) v xy dng t nc, pht trin kinh t (1976-201 0)#Lch s#ng b#X#Thu An#ng Triu#Phm Gia T#Nguyn Trng Khim#Nguyn T rng Bnh#Nguyn Vit Khi#Nguyn Vit Thu#285991#T.Dung#Qung Ninh## 01021000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460020055000510070060001060080005001660090021001710100005001920110 02600197015006000223021028700283020000800570020000800578020001000586020000700596 00500120060300500160061503900070063100500130063800500190065100500180067001300070 0688#VV12.02711#VV12.02710#Vi?t#L302S#363.20959731#^214#Lch s cng an nhn dn huyn Chng M (1945 - 2011)#B.s.: L nh Sc (ch.b.), Bi Mnh Nguyn, Bi V it Anh...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a395tr., 26tr. nh^b22cm#TTS ghi: C ng an thnh ph H Ni. Cng an huyn Chng M#Gii thiu khi qut v huyn Ch ng M (H Ni). Ghi li qu trnh 66 nm xy dng v trng thnh, cng nh nh ng thnh tch t c ca lc lng cng an nhn dn huyn Chng M trong thi k khng chin chng Php, chng M (1945-1975) v thi k pht trin kinh t (1976-2011)#Lch s#Cng an#Chng M#H Ni#L nh Sc#Bi Mnh Nguyn#T.Du ng#Bi Vit Anh#L Th Tuyt Nhung#o Th Thu Trang#285992## 00918000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020033000560070053000890220004001422210012001460080005001580090 02100163010000500184011002600189015004900215005001600264005001300280005001300293 00500170030600500180032301300070034102101690034802000080051702000140052502000110 0539020001100550039000700561#VV12.02712#VV12.02713#Vi?t#L302S#324.2597070959729# ^214#Lch s ng b huyn ng Triu#B.s.: Hong Vn Thng, Hong Vn , H H i Dng...#T.1#1930 - 1975#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a358tr., 25tr. nh^b2 1cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b huyn ng Triu#Hong Vn Thng#Hong Vn #H Hi Dng#Nguyn Quang Nh#Nguyn Hng Thng#285993#Gii thiu lch s u tranh cch mng v xy dng qu hng ca ng b v nhn dn huyn ng Triu ( Qung Ninh) trong cc giai on lch s ca t nc t 1930-1975#Lch s#ng b huyn#ng Triu#Qung Ninh#T.Dung## 00850000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510070043000670220006001100050012001160050 01400128005001200142005001000154005001000164008000500174009001900179010000500198 01100150020301200180021802102300023602000140046602000090048002000090048903900070 0498013000700505#VV12.02714#VV12.02715#20000#Vi?t#A105N#363.4#^214#An ninh trt t#Bi Anh Tn, inh Cng By, Thin Tng...#T.243#Bi Anh Tn#inh Cng By#T hin Tng#Hn Phong#Hong Mai#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a128tr.^b20cm#T s ch Chuyn #Gm cc phng s cp ti nhng t nn x hi nh cp ca, git ngi, la tnh, mi dm v nhng tm gng ngi tt vic tt... cng cc phn g n phng chng ti phm, nhng n lc ph n thnh cng ca cc chin s cng an#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#T.Dung#285994## 00993000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020085000460070055001310080005001860090021001910100005002120110 01500217015006200232005001500294005001500309005001200324005001600336013000700352 02102470035902000090060602000100061502000080062502000090063303900070064200500180 0649#VV12.02717#VV12.02716#Vi?t#T307T#328.597#^214#Tip tc i mi hot ng c a Quc hi t thc tin hot ng ca Quc hi kho XII#inh Xun Tho (ch.b.), Trn Vn Thun, V Hng Lan...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a298tr.^b21cm#TT S ghi: U ban Thng v Quc hi. Vin Nghin cu lp php#inh Xun Tho#Trn V n Thun#V Hng Lan#Trn Ngc ng#285995#Trnh by bi cnh v nhng nhim v t ra cho Quc hi kho XII. Nu ln thc trng v t chc v hot ng ca Qu c hi kho XII, cng quan im ch o, nguyn tc, phng hng v gii php i mi t chc v hot ng ca Quc hi kho XIII#Quc hi#Hot ng#i mi#Vi t Nam#T.Dung#Nguyn nh Hng## 01208000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020114000580070052001720080005002240090021002290100 00500250011001500255005001200270005001300282005001400295005002200309005001500331 01300070034602104470035302000190080002000180081902000070083702000100084402000090 0854039000700863#VV12.02718#VV12.02719#60000#Vi?t#NH556G#324.2597071#^214#Nhng gii php v iu kin thc hin phng, chng suy thoi t tng, o c, li sng trong cn b, ng vin#V Vn Phc, Ng Vn Tho (ch.b.), Phng Hu Ph... #^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a371tr.^b21cm#V Vn Phc#Ng Vn Tho#Phng H u Ph#Nguyn Th Phng Hoa#inh Xun Dng#285996#Trnh by c s l lun ca vi c phng, chng suy thoi t tng chnh tr, o c, li sng trong cn b, ng vin v kinh nghim ca mt s nc trn th gii. ng thi phn tch nguyn nhn, thc trng ca cng tc phng, chng suy thoi t tng chnh tr, o c, li sng trong cn b, ng vin hin nay. T xut cc gii php mang t nh ton din, ng b, kh thi v iu kin cn thit trong cuc u tranh thc hin vn ny#Gio dc chnh tr#o c cch mng#Cn b#ng vin#Vit Nam# T.Dung## 00979000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020020000540030067000740070075001410080005002160090 02100221010000500242011001400247005001300261005001400274005001600288005001500304 00400410031901300070036002102490036702000100061602000090062602000110063503900070 0646#VV12.02720#VV12.02721#71000#Vi?t#PH109L#349.597#^214#Php lut i cng#D ng trong cc trng i hc, cao ng v trung hc chuyn nghip#B.s.: L Minh Ton (ch.b.), L Minh Thng, L Th Thu Hin, Dng Hi Chu#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2011#^a443tr^b21cm#L Minh Ton#L Minh Thng#L Th Thu Hin#Dng Hi C hu#Xut bn ln th 10 c sa cha, b sung#285997#Trnh by nhng vn chung v nh nc v php lut. Gii thiu lut nh nc, lut hnh chnh, lut hnh s, lut t tng hnh s, lut dn s, lut t tng dn s, lut t ai, lut l ao ng v lut kinh doanh trong h thng php lut Vit Nam#Php lut#Vit Nam# Gio trnh#T.Dung## 00869000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020021000540030010000750070057000850080005001420090 02100147010000500168011001500173005001500188005001400203005001500217005001700232 005001300249013000700262021024500269020002100514020001300535039000700548#VV12.02 722#VV12.02723#45000#Vi?t#T550T#335.4346#^214#T tng H Ch Minh#Hi - p#B i nh Phong (ch.b.), Phm Ngc Anh, Trn Th Huyn...#^aH.#^aChnh tr Quc gia #2011#^a267tr.^b21cm#Bi nh Phong#Phm Ngc Anh#Trn Th Huyn#Mch Quang Thn g#V Vn Thun#285998#Gii thiu 24 cu hi - p v khi nim, ngun gc, qu t rnh hnh thnh h t tng H Ch Minh v t tng H Ch Minh vi cc vn d n tc, ch ngha x hi, con ngi, CSVN, i on kt dn tc, qun s, nhn vn, o c v vn ho...#T tng H Ch Minh#Sch hi p#T.Dung## 00829000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510070032000670220006000990050007001050050 01000112005001000122005001100132005001100143008000500154009001900159010000500178 01100140018301200180019702102300021502000140044502000090045902000090046803900070 0477013000700484#VV12.02724#VV12.02725#10000#Vi?t#A105N#363.4#^214#An ninh trt t#Lc H, ng Thi, Hong Lm...#T.242#Lc H#ng Thi#Hong Lm#Minh Thanh# Hng Cng#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a96tr.^b20cm#T sch Chuyn #Gm cc phng s cp n nhng t nn x hi nh cp ca, git ngi, la tnh, mi dm v nhng tm gng ngi tt vic tt... cng cc phng n phng chng ti phm, nhng n lc ph n thnh cng ca cc chin s cng an#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#T.Dung#285999## 00897000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020031000550030034000860070063001200080005001830090 02100188010000500209011001500214015005400229005001800283005001800301005001600319 00500170033500500180035201300070037002101420037702000050051902000190052402000090 0543039000700552#VV12.02726#VV12.02727#62000#Vi?t#M458T#343.59704#^214#152 th tc hnh chnh v thu#c thc hin cp Chi cc Thu#B.s.: Nguyn Quang Tin , Hong Th Lan Anh, Nguyn Hi Linh...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a382tr.^ b21cm#TTS ghi: Tng cc Thu. Ban Ci cch v Hin i ho#Nguyn Quang Tin#Ho ng Th Lan Anh#Nguyn Hi Linh#Hong Thanh Linh#inh Th H Giang#286000#Trnh by cc th tc hnh chnh v ng k thu, khai thu, hon thu, min v gim t hu, ho n thu, np thu v cc th tc khc v thu#Thu#Th tc hnh chnh# Vit Nam#T.Dung## 00711000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530050018000580020025000760030026001010070018001270080 01400145009002200159010000500181011001500186013000700201021015300208020001700361 020001700378020000900395020001000404039000700414#VV12.02728#VV12.02729#35000#Vi ?t#TR254C#895.9221009#^214#Mai Trng Nguyn#Trn cnh ng ch ngha#Tp tiu l un v ph bnh#Mai Trng Nguyn#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2011#^a140 tr.^b21cm#286001#Phn tch, ph bnh mt s tc phm vn hc nh: tp th "Sau m" ca Hu Tin, "Chiu ngc nng" ca Th Chnh, "Trng thun" ca Nguyn Ng c Minh...#Ph bnh vn hc#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu lun#T.Dung## 00614000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020012000410030016000530070058000690080005001270090019001320100 00500151011001500156005001400171005000900185005001000194005001200204019001600216 005000800232020001700240020001100257020001200268006001300280013000700293#VV12.02 730#80000#Vi?t#CH455N#895.1#^214#Chng ngoi#Tp truyn ngn#Chu Cnh Tiu, Mc Ngn, Triu c... ; Phm T Chu dch#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a392tr.^b2 1cm#Chu Cnh Tiu#Mc Ngn#Triu c#Cu Sn Sn#Dch Trung Quc#Ly Nhu#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn ngn#Phm T Chu#286002## 00469000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320050017000370020017000540030004000710070017000750080005000920090019000970100 00500116011001400121020001700135020000900152020000400161015003600165013000700201 039000700208#VV12.02731#Vi?t#S460B#895.92214#^214#Thu Hng Dng#S bun kh r ng#Th#Thu Hng Dng#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a91tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tn tht ca tc gi: V Thanh Thu#286003#T.Dung## 00428000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050012000480020019000600030004000790070012000830080005000950090 01100100010000500111011001400116020001700130020000900147020000400156013000700160 039000700167#VV12.02732#VV12.02733#Vi?t#TR557L#895.9221#^214#Nguyn Vinh#Trc l u vn hin#Th#Nguyn Vinh#^aH.#^aLao ng#2011#^a73tr.^b20cm#Vn hc hin i# Vit Nam#Th#286004#T.Dung## 00479000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050008000550020009000630070008000720080014000800090 02200094010000500116011001400121015003400135020001700169020000900186020000400195 013000700199039000700206#VV12.02734#VV12.02735#25000#Vi?t#TH460X#895.9221#^214# Vn Ph#Th xun#Vn Ph#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2012#^a35tr.^b20cm# Tn tht ca tc gi: L nh Ph#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#286005#T.Dung## 00531000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200120 00298080005000410050011000460020020000570030023000770070031001000080005001310090 01100136010000500147011001500152020001700167020000900184020001200193013000700205 020000400212005000800216005001000224039000700234#VN12.00938#40000#Vi?t#S450K#89 5.9223008#^214#Trng Hun#S kip... nng i!#Tp truyn ngn v th#Trng Hun, T Oanh, Tng Anh#^aH.#^aLao ng#2012#^a199tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Na m#Truyn ngn#286006#Th#T Oanh#Tng Anh#T.Dung## 00446000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390050016000440020012000600030016000720070016000880080005001040090 01100109010000500120011001500125020001700140020000900157020001200166013000700178 039000700185#VN12.00939#52000#Vi?t#TR506N#895.9223#^214#Nguyn Chu Nhc#Trc ng uyt#Tp truyn ngn#Nguyn Chu Nhc#^aH.#^aLao ng#2012#^a259tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#286007#T.Dung## 00885000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820012000398080005000510020084000560030035001400080005001750090021001800100 00500201011001400206015003600220021020800256020002300464020000900487020002200496 020000800518020000900526020001700535039000500552013000700557020000700564#VN12.00 940#VN12.00941#4500#Vi?t#T103L#324.2597071#^214#Ti liu hc tp kt lun Hi n gh ln th ba Ban Chp hnh Trung ng ng kho XI#Dng cho cn b, ng vin c s#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a54tr.^b19cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Tr ung ng#Trnh by tnh hnh thc hin k hoch pht trin kinh t - x hi 5 n m 2006 - 2010 v nm 2011, ng thi gii thiu quan im, mc tiu, gii php p ht trin kinh t - x hi 5 nm 2011 - 2015 v nm 2012#ng Cng sn Vit Nam# Hi ngh#Chin lc pht trin#Kinh t#Vit Nam#Ti liu hc tp#H.H#286008#X hi## 01131000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020076000540030052001300080005001820090021001870100 00500208011001500213015008600228021045700314020001100771020001000782020000900792 020001000801039000500811013000700816020001800823#VN12.00942#VN12.00943#25000#Vi ?t#T103L#324.2597#^214#Ti liu chuyn bi dng l lun chnh tr dnh cho c n b on c s#Sa cha, b sung theo Vn kin i hi XI ca ng#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2011#^a159tr.^b19cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng - Trung ng on Thanh nin Cng sn H Ch Minh#Gii thiu cc chuyn bi dng l lun chnh tr chung v ch ngha Mc - Lnin, t tng H Ch Minh, ng Cng sn Vit Nam, h thng chnh tr, phng thc lnh o ca ng i vi h thng chnh tr nc ta hin nay v cc chuyn ring v on Thanh nin Cng sn H Ch Minh, vai tr ca thanh nin trong pht trin kinh t - x hi, bo v t quc v trong thi k y mnh cng nghip nghip ho, hin i ho t nc v hi nhp quc t#on c s#Bi dng#Vit Nam#Chuyn #H.H#286009#L lun chnh tr## 01075000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020094000570030052001510080005002030090021002080100 00500229011001500234015007100249021036800320020001600688020001000704020001800714 020000900732020001000741039000500751013000700756020001000763#VN12.00944#VN12.009 45#24000#Vi?t#T103L#331.8709597#^214#Ti liu chuyn bi dng l lun chnh tr v nghip v dnh cho cn b cng on c s#Sa cha, b sung theo Vn k in i hi XI ca ng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a155tr.^b19cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng - Tng Lin on Lao ng Vit Nam#Gii thiu cc chuy n bi dng l lun chnh tr chung v ch ngha Mc - Lnin, t tng H Ch Minh, ng Cng sn Vit Nam, h thng chnh tr, phng thc lnh o ca n g i vi h thng chnh tr nc ta hin nay, nhng vn chung v phong tr o cng nhn v cng on Vit Nam, ni dung hot ng v phng php hot ng c h yu ca cng on c s#Cng on c s#Bi dng#L lun chnh tr#Vit Na m#Chuyn #H.H#286010#Nghip v## 01260000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020103000510030052001540080005002060090021002110100 00500232011001500237015006600252021055200318020001900870020001000889020000900899 020001000908039000500918020001800923013000700941020001000948#VN12.00946#VN12.009 47#26000#Vi?t#T103L#305.9#^214#Ti liu chuyn bi dng l lun chnh tr v nghip v dnh cho cn b Hi Cu chin binh c s#Sa cha, b sung theo V n kin i hi XI ca ng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a170tr.^b19cm#TTS gh i: Ban Tuyn gio Trung ng - Hi Cu chin binh Vit Nam#Gii thiu cc chuyn bi dng l lun chnh tr chung v ch ngha Mc - Lnin, t tng H Ch Minh, ng Cng sn Vit Nam, h thng chnh tr, phng thc lnh o ca ng i vi h thng chnh tr nc ta hin nay v cc chuyn ring v v tr, vai tr, tnh cht, chc nng, nhim v ca Hi Cu chin binh Vit Nam, vic o n kt, vn ng cu chin binh, pht huy vai tr, tim nng ca cc th h cu chin binh Vit Nam trong giai on cch mng mi, t chc, hot ng v xy dn g hi cu chin binh c s trong sch, vng mnh#Hi cu chin binh#Bi dng# Vit Nam#Chuyn #H.H#L lun chnh tr#286011#Nghip v## 01057000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020101000520030052001530080005002050090021002100100 00500231011001500236015006400251021035400315020001700669020001800686020001000704 020000900714020001000723039000500733020001000738013000700748#VN12.00949#VN12.009 48#26000#Vi?t#T103L#305.06#^214#Ti liu chuyn bi dng l lun chnh tr v nghip v dnh cho cn b Mt trn T quc c s#Sa cha, b sung theo Vn kin i hi XI ca ng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a171tr.^b19cm#TTS ghi : Ban Tuyn gio Trung ng - Mt trn T quc Vit Nam#Gii thiu cc chuyn bi dng l lun chnh tr chung v ch ngha Mc - Lnin, t tng H Ch Min h, ng Cng sn Vit Nam, h thng chnh tr, phng thc lnh o ca ng i vi h thng chnh tr nc ta hin nay, nhng vn c bn v Mt trn T q uc Vit Nam, t chc, hot ng v mt s cuc vn ng ln ca Mt trn T qu c c s#Mt trn t quc#L lun chnh tr#Nghip v#Vit Nam#Chuyn #H.H#B i dng#286012## 01110000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020105000530030052001580080005002100090021002150100 00500236011001500241015006700256021040500323020001100728020001800739020001000757 020000900767020001000776039000500786020001000791013000700801#VN12.00950#VN12.009 51#24000#Vi?t#T103L#305.406#^214#Ti liu chuyn bi dng l lun chnh tr v nghip v dnh cho cn b Hi Lin hip Ph n c s#Sa cha, b sung the o Vn kin i hi XI ca ng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a155tr.^b19cm#TT S ghi: Ban Tuyn gio Trung ng. Hi Lin hip Ph n Vit Nam#Gii thiu cc c huyn bi dng l lun chnh tr chung v ch ngha Mc - Lnin, t tng H Ch Minh, ng Cng sn Vit Nam, h thng chnh tr, phng thc lnh o ca ng i vi h thng chnh tr nc ta hin nay, quan im, ng li, ch tr ng ca ng, Nh nc v cng tc ph n, h thng t chc ca Hi Lin hip P h n v mt s nghip v cng tc i vi cn b Hi Ph n c s#Hi Ph n# L lun chnh tr#Nghip v#Vit Nam#Chuyn #H.H#Bi dng#286013## 01057000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020097000530030052001500080005002020090021002070100 00500228011001500233015006000248021036500308020001800673020001000691020001000701 020000900711020001000720039000500730020001300735013000700748#VN12.00952#VN12.009 53#28000#Vi?t#T103L#305.506#^214#Ti liu chuyn bi dng l lun chnh tr v nghip v dnh cho cn b Hi Nng dn c s#Sa cha, b sung theo Vn ki n i hi XI ca ng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a186tr.^b19cm#TTS ghi: B an Tuyn gio Trung ng - Hi Nng dn Vit Nam#Gii thiu cc chuyn bi d ng l lun chnh tr chung v ch ngha Mc - Lnin, t tng H Ch Minh, ng Cng sn Vit Nam, h thng chnh tr, phng thc lnh o ca ng i vi h thng chnh tr nc ta hin nay v cc chuyn ring v Hi Nng dn Vit Nam, t chc Hi nng dn nc ta c s, mt s nghip v cng tc ca Hi nn g dn c s#L lun chnh tr#Nghip v#Bi dng#Vit Nam#Chuyn #H.H#Hi Nng dn#286014## 00898000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020109000560080005001650090021001700100005001910110 01500196021026300211020001000474020001600484020001100500020000900511020001700520 039000500537020000500542020001200547013000700559020000400566020001400570#VN12.00 954#VN12.00955#28000#Vi?t#QU600#344.59704#^214#Quy nh x pht vi phm hnh c hnh v y t d phng, mi trng y t, phng chng HIV/AIDS v bo him y t#^a H.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a187tr.^b19cm#Trnh by mt s quy nh php lut trong Ngh nh s 69/2011/N-CP ngy 08/8/2011 v Ngh nh s 92/2011/N-CP ng y 17/10/2011 ca Chnh ph v x pht vi phm hnh chnh, v y t d phng, mi trng y t, phng chng HIV/AIDS v trong lnh vc bo him y t#Php lut#Ph t hnh chnh#Mi trng#Vit Nam#Vn bn php qui#H.H#Y t#Phng chng#286015#H IV#Bo him y t## 00763000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020082000540080005001360090021001410100005001620110 01400167021022200181020001000403020001600413020000800429020000900437020001700446 039000500463020001000468013000700478#VN12.00956#VN12.00957#13000#Vi?t#QU600#34 6.597#^214#Quy nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc tin t v hot ng ngn hng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a59tr.^b19cm#Trnh by mt s quy nh php lut trong Ngh nh s 202/2004/N-CP ngy 10/12/2004 v Ngh nh s 95/2011/N-CP ngy 20/10/2011 ca Chnh ph v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc tin t v hot ng ngn hng#Php lut#Pht hnh chnh#Tin t#Vit N am#Vn bn php qui#H.H#Ngn hng#286016## 00812000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020096000560080005001520090021001570100005001780110 01500183021023200198020001000430020001600440020000800456020000900464020001700473 039000500490020000900495020001100504013000700515#VN12.00958#VN12.00959#28000#Vi ?t#QU600#343.59709#^214#Quy nh php lut v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc bo ch, xut bn v vin thng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a184tr. ^b19cm#Trnh by mt s quy nh php lut trong Ngh nh s 02/2011/N-CP ngy 06/01/2011 v Ngh nh s 83/2011/N-CP ngy 20/09/2011 ca Chnh ph v x ph t vi phm hnh chnh trong lnh vc hot ng bo ch, xut bn v vin thng#P hp lut#Pht hnh chnh#Bo ch#Vit Nam#Vn bn php qui#H.H#Xut bn#Vin th ng#286017## 00700000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020062000530080005001150090021001200100005001410110 01500146021020600161020001000367020000800377020001000385020000900395020001800404 039000500422013000700427#VN12.00960#VN12.00961#19000#Vi?t#L504T#347.597#^214#Lu t tng tr t php nm 2007 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2011#^a123tr.^b19cm#Trnh by mt s quy nh php lut v tng tr t ph p dn s, hnh s, dn , chuyn giao ngi ang chp hnh hnh pht t... tro ng Lut tng tr t php nm 2007 v mt s vn bn hng dn thi hnh#Php lu t#T php#Tng tr#Vit Nam#Vn bn php lut#H.H#286018## 00869000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020063000530080005001160090021001210100005001420110 01500147021038000162020001000542020002400552020000900576020001800585039000500603 013000700608#VN12.00962#VN12.00963#31000#Vi?t#L504T#342.597#^214#Lut t tng h nh chnh nm 2010 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011# ^a127tr.^b19cm#Gii thiu ton vn lut t tng hnh chnh nm 2010 vi nhng qu i nh chung v qui nh c th v thm quyn ca to n, c quan, ngi tin h nh t tng, tham gia t tng, cc bin php khn cp tm thi, chng minh v ch ng c, cp, tng t, thng bo vn bn t tng, khi kin, th l v n, xt x , s thm v cc th tc gii quyt... cng cc vn bn hng dn thi hnh#Php lut#Lut t tng hnh chnh#Vit Nam#Vn bn php lut#H.H#286019## 00866000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020012000530080005000650090021000700100005000910110 01400096021044100110020001000551020001200561020000900573020001800582039000500600 013000700605#VN12.00964#VN12.00965#10000#Vi?t#L504T#347.597#^214#Lut t co#^a H.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a46tr.^b19cm#Trnh by mt s quy nh ca php lu t v quyn v ngha v ca ngi t co, ngi b t co v ngi gii quyt t co, vic gii quyt t co i vi hnh vi vi phm php lut ca cn b, cng chc, vin chc trong vic thc hin nhim v, cng v v i vi hnh vi vi ph m php lut v qun l nh nc trong cc lnh vc, vn bo v ngi t co v trch nhim ca c quan, t chc trong vic qun l cng tc gii quyt t co ...#Php lut#Lut t co#Vit Nam#Vn bn php lut#H.H#286020## 00783000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020014000530080005000670090021000720100005000930110 01400098021035900112020001000471020000900481020000900490020001800499039000500517 013000700522#VN12.00966#VN12.00967#11000#Vi?t#L504#343.597#^214#Lut o lng# ^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a51tr.^b19cm#Trnh by mt s quy nh ca php lut v n v o, chun o lng, phng tin o, ph duyt mu, kim nh, hi u chun, th nghim phng tin o, chun o lng, php o v lng ca hng ng gi sn, quyn v ngha v ca t chc, c nhn trong hot ng o lng, ki m tra, thanh tra, x l vi phm php lut v o lng... v cc iu khon thi h nh#Php lut#o lng#Vit Nam#Vn bn php lut#H.H#286021## 00891000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020028000550070058000830080005001410090021001460100 00500167011001500172021025000187020001000437020000700447020000900454020001300463 03900050047600500160048100500130049700500160051000500140052600500180054001300070 0558#VN12.00969#VN12.00968#26000#Vi?t#H428#342.59708#^214#Hi p php lut v c tr#Nguyn Ngc Anh (ch.b.), V Huy Khnh, Trn Ngc ng...#^aH.#^aChnh t r Quc gia#2011#^a167tr.^b19cm#Trnh by di dng hi - p mt s quy nh ph p lut v quyn t do c tr ca cng dn, ng k thng tr, tm tr, lu tr , khai bo tm vng, quy trnh ng k c tr v trch nhim qun l c tr, ki m tra c tr, vi phm php lut v c tr#Php lut#C tr#Vit Nam#Sch hi p #H.H#Nguyn Ngc Anh#V Huy Khnh#Trn Ngc ng#Trn Th Hng#Nguyn Kin Tru ng#286022## 00754000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020012000520080005000640090021000690100005000900110 01400095021031100109020001000420020000700430020000900437020001800446039000500464 020001200469013000700481#VN12.00970#VN12.00971#8000#Vi?t#L504C#343.597#^214#Lu t c yu#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a31tr.^b19cm#Gii thiu ton vn lut c yu vi cc ni dung v hot ng mt m bo v thng tin b mt nh nc, nhim v, quyn hn, t chc ca lc lng c yu, ngi lm vic trong t chc c yu v ch , chnh sch i vi ngi lm vic trong t chc c yu, cng c c quy nh chung v cc iu khon thi hnh#Php lut#C yu#Vit Nam#Vn bn p hp lut#H.H#Lut c yu#286023## 00770000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020051000540070018001050080005001230090021001280100 00500149011001500154021023500169020000900404020000900413039000500422005001800427 020000700445020001000452013000700462020001100469#VN12.00972#VN12.00973#37000#Vi ?t#H250T#370.9597#^214#H thng gio dc v khoa c Nho gio triu Nguyn#Nguyn Ngc Qunh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a214tr.^b19cm#Tng quan tnh hnh ch nh tr - x hi v chnh sch gio dc, khoa c Nho gio di triu Nguyn, c bit l v h thng gio dc v khoa c. Gii thiu mt s nh khoa bng trong b my nh nc v trong i sng x hi thi k ny#Gio dc#Vit Nam#H.H#Nguy n Ngc Qunh#Thi c#Khoa bng#286024#Nh Nguyn## 00419000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020009000470030004000560070014000600080005000740090011000790100 00500090011001400095020001700109020000900126020000400135039000500139005001400144 013000700158#VN12.00974#VN12.00975#Vi?t#T312T#895.9221#^214#Tnh th#Th#Cn Hu Lng#^aH.#^aLao ng#2011#^a90tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#Cn Hu Lng#286025## 00885000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020110000560080005001660090021001710100005001920110 01500197021024800212020001000460020001600470020000600486020000900492020001700501 039000500518020000800523020001400531020001000545020000900555013000700564#VN12.00 976#VN12.00977#29000#Vi?t#QU600#344.59704#^214#Quy nh php lut v x pht v i phm hnh chnh v thuc, m phm, trang thit b y t, khm bnh, cha bnh#^ aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a199tr.^b19cm#Trnh by mt s quy nh php lut trong Ngh nh s 93/2011/N-CP ngy 18/10/2011 v Ngh nh s 96/2011/N-CP ngy 21/10/2011 ca Chnh ph v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc thuc , m phm, trang thit b y t, khm bnh, cha bnh#Php lut#Pht hnh chnh#T huc#Vit Nam#Vn bn php qui#H.H#M phm#Thit b y t#Khm bnh#iu tr#286 026## 00750000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020104000550080005001590090021001640100005001850110 01500190021023500205020001000440020000800450020000900458020001700467039000500484 013000700489#VN12.00978#VN12.00979#32000#Vi?t#NGH300#343.597#^214#Ngh nh s 51/2010/N-CP quy nh v ho n bn hng, cung ng dch v v vn bn hng d n thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a239tr.^b19cm#Trnh by mt s quy nh php lut v s dng ho n, quyn v ngha v ca cc t chc, c nhn tro ng qun l, s dng ho n, x pht vi phm hnh chnh v ho n bn hng, cun g ng dch v... km theo vn bn hng dn thi hnh#Php lut#Ho n#Vit Nam# Vn bn php qui#H.H#286027## 00822000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020085000550070010001400080005001500090021001550100 00500176011001400181021024200195020001000437020001300447020000900460020001300469 039000500482005001000487020000600497020001000503013000700513#VN12.00980#VN12.009 81#17000#Vi?t#H428#346.59704#^214#Hi - p v quyn s hu nh ti Vit Nam ca ngi Vit Nam nh c nuc ngoi#L Thu H#^aH.#^aChnh tr Quc gia#201 1#^a95tr.^b19cm#Trnh by di dng hi - p mt s quy nh php lut v iu kin ngi Vit Nam nh c nc ngoi c s hu nh ti Vit Nam, v t h tc cp giy chng nhn quyn s hu nh v vic x l vi phm hnh chnh i vi vn ny#Php lut#Quyn s hu#Vit Nam#Sch hi p#H.H#L Thu H#Nh #Vit kiu#286028## 00914000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020063000540080005001170090021001220100005001430110 01500148021038500163020001000548020001100558020000900569020001800578039000500596 004001900601020000900620013000700629#VN12.00982#VN12.00983#22000#Vi?t#PH109L#34 4.597#^214#Php lnh tn ngng, tn gio v Ngh nh hng dn thi hnh#^aH.#^ aChnh tr Quc gia#2011#^a143tr.^b19cm#Trnh by ton vn php lnh tn ngng, tn gio cng cc vn bn php lut lin quan v hot ng tn ngng ca ngi c tn ngng v hot ng tn gio ca tn , nh tu hnh, chc sc; t chc tn gio v hot ng ca t chc tn gio; ti sn thuc c s tn ngng, tn gio v hot ng x hi cng nh quan h quc t ca t chc tn gio, tn , nh tu hnh, chc sc...#Php lnh#Tn ngng#Vit Nam#Vn bn php lut#H.H#T i bn c b sung#Tn gio#286029## 00897000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820012000398080005000510020087000560030041001430080005001840090021001890100 00500210011001400215015003600229021020800265020002300473020000900496020000800505 020000700513020000900520039000500529020002000534013000700554020002200561#VN12.00 984#VN12.00985#5500#Vi?t#T103L#324.2597071#^214#Ti liu nghin cu kt lun H i ngh ln th ba Ban Chp hnh Trung ng ng kho XI#Dng cho cn b ch cht v bo co vin#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a71tr.^b19cm#TTS ghi: Ban Tuy n gio Trung ng#Trnh by tnh hnh thc hin k hoch pht trin kinh t - x hi 5 nm 2006 - 2010 v nm 2011, ng thi gii thiu quan im, mc tiu, gi i php pht trin kinh t - x hi 5 nm 2011 - 2015 v nm 2012#ng Cng sn Vit Nam#Hi ngh#Kinh t#X hi#Vit Nam#H.H#Ti liu nghin cu#286030#Chin lc pht trin## 00909000000000241000450002600110000002600110001101400060002204100050002808200040 00338080005000370020205000420030078002470080005003250090021003300100005003510110 01400356015003600370021022000406020002100626020000800647039000500655013000700660 #VN12.00986#VN12.00987#5000#Vi?t#174#^214#Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh sut i phn u cn, kim, lim, chnh, ch cng v t, lm ngi cng bc tn tu, trung thnh ca nhn dn, i t trong sng, cuc sng ring gin d#Ti liu sinh hot chi b, on th v ti cc c quan n v nm 2011 - 2012#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a67tr.^b15cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trun g ng#Trnh by ni dung hc tp t tng v tm gng o c H Ch Minh tron g giai on 2011-2012. T nu ln cc yu cu v mt s gii php i vi vi c rn luyn o c ca cn b, ng vin trong giai on hin nay#T tng H C h Minh#o c#H.H#286031## 00864000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020170000490030019002190080005002380090021002430100 00500264011001500269015003600284021021800320020002100538020000800559039000500567 013000700572020001900579#VN12.00988#VN12.00989#12000#Vi?t#H450C#174#^214#H Ch Minh v sut i phn u cn, kim, lim, chnh, ch cng v t, lm ngi cn g bc tn tu, trung thnh ca nhn dn, i t trong sng, cuc sng ring gin d#Ti liu tham kho#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a179tr.^b15cm#TTS ghi: B an Tuyn gio Trung ng#Trnh by mt s ni dung v t tng v tm gng o c H Ch Minh sut i, cn, kim, lim, chnh, ch cng v t, lm ngi cng bc tn tu, trung thnh ca nhn dn, i t trong sng, cuc sng ring gin d#T tng H Ch Minh#o c#H.H#286032#Ti liu tham kho## 00476000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020009000550070027000640080005000910090011000960100 00500107011001500112020001700127020000400144020001000148039000500158012002400163 013000700187005001600194#VN12.00990#VN12.00991#48000#Vi?t#401H#398.20943#^214# o hng#Phm Phng Anh tuyn chn#^aH.#^aLao ng#2011#^a238tr.^b19cm#Vn hc dn gian#c#Truyn c#H.H#Kho tng truyn c Grim#286033#Phm Phng Anh## 00448000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020014000560030008000700070011000780080005000890090 01100094010000500105011001500110020001700125020000900142020000800151039000500159 005001100164013000700175#VN12.00992#VN12.00993#46000#Vi?t#V250M#895.922808#^214 #V min k c#Tn vn#Mai Phng#^aH.#^aLao ng#2012#^a223tr.^b19cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Tn vn#H.H#Mai Phng#286034## 00463000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020020000550030004000750070015000790080005000940090 01100099010000500110011002500115020001700140020000900157020000400166039000500170 005001500175013000700190#VN12.00994#VN12.00995#45000#Vi?t#TR561C#895.9221#^214# Trng ca cuc sng#Th#Phm Thanh Sc#^aH.#^aLao ng#2011#^a138tr., 2tr. nh^b 19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#Phm Thanh Sc#286035## 00490000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020017000560070029000730080005001020090011001070100 00500118011001500123012003700138020001700175020000900192020001000201013000700211 005001800218#VN12.00996#VN12.00997#49000#Vi?t#452B#398.209597#^214#i bn ch tnh#Hong Trng Quyt tuyn chn#^aH.#^aLao ng#2011#^a238tr.^b19cm#Kho tng truyn c dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c#286036#Hong Tr ng Quyt## 00443000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020013000540030004000670070014000710080005000850090 01100090010000500101011001500106020001700121020000900138020000400147039000500151 005001400156013000700170#VN12.00998#VN12.00999#30000#Vi?t#C513B#895.9221#^214#C ung bc yu#Th#Phm Cng Hi#^aH.#^aLao ng#2011#^a146tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#Phm Cng Hi#286037## 00733000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020064000570070037001210080005001580090011001630100 00500174011001400179021015800193020000800351020002000359020000900379039000500388 006001700393005001400410020001200424013000700436#VN12.01000#VN12.01001#15000#Vi ?t#NG527A#959.704092#^214#Nguyn i Quc - H Ch Minh chn dung mt ngi Bonse vich vng#Alain Ruscio ; Nguyn Vn Khoan dch#^aH.#^aLao ng#2011#^a36tr.^b19c m#S lc v tiu s, qu trnh hnh thnh con ng cu nc v c bit l cc hot ng cho phong tro cch mng quc t ca Nguyn i Quc khi nc ngoi# Lch s#Hot ng cch mng#Vit Nam#H.H#Nguyn Vn Khoan#Ruscio, Alain#H Ch Minh#286038## 00495000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020009000550030011000640070009000750080005000840090 01100089010000500100011001500105015003800120020001700158020000900175020001200184 039000500196005000900201013000700210#VN12.01002#VN12.01003#49500#Vi?t#NG558#89 5.9223#^214#Ngi #Tp truyn#Lng Ky#^aH.#^aLao ng#2012#^a251tr.^b19cm#Tn tht ca tc gi: Lng Vit Hng#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H.H#L ng Ky#286039## 00526000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020035000520070033000870080005001200090011001250100 00500136011001500141020001700156020000900173020001200182039000500194019001600199 005001500215013000700230006001100237#VV12.02746#VV12.02747#88000#Vi?t#KH300E#89 5.1#^214#Khi em khc, tri tim anh nhi au#Vn Hn Nguyt ; Hng T T dch#^aH .#^aHng c#2012#^a431tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#H.H#Dch Trung Quc#Vn Hn Nguyt#286040#Hng T T## 00594000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020025000490030059000740070034001330080005001670090 02600172010000500198011001500203020001200218020001400230039000500244005001500249 020000800264005001800272020000700290013000700297#VV12.02748#VV12.02749#58000#Vi ?t#M458T#807#^214#199 v bi vn hay 10#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#Phm Ngc Thm, Phm Th Hng Hoa#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a344tr.^b24cm#Tp lm vn#Sch c thm#H.H#Phm Ngc Thm#Bi vn #Phm Th Hng Hoa#Lp 10#286041## 00523000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020065000530070018001180080005001360090026001410100 00500167011001500172020000800187020000600195020001200201020001400213005001800227 039000500245013000700250#VV12.02750#VV12.02751#38000#Vi?t#T527C#546.076#^214#Tu yn chn v gii chi tit thi tuyn sinh vo lp 10 ho hc#Nguyn Hong Long #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a206tr.^b24cm#Ho hc#Lp 9#Gii thi#S ch c thm#Nguyn Hong Long#H.H#286042## 00690000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020032000550030145000870070014002320080005002460090 02600251010000500277011001500282020001000297020000600307020000900313020000800322 020001400330005001400344039000500358004001800363013000700381#VV12.02752#VV12.027 53#32000#Vi?t#NG550P#428.0076#^214#Ng php v bi tp ting Anh 9#Cc im ng php c bn v nng cao. Bi tp rn luyn cho cc k thi tuyn sinh vo trng chuyn cp III. Gii thiu cc thi hc sinh gii#Tn N Cm T#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2012#^a182tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 9#Ng php#Bi tp#Sch c thm#Tn N Cm T#H.H#Ti bn ln th 1#286043## 00481000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020051000490070017001000080005001170090026001220100 00500148011001500153020000900168020000700177020001400184005001700198039000500215 013000700220#VV12.02754#VV12.02755#38000#Vi?t#B103G#571#^214#Bi ging trng t m chng trnh chun sinh hc 11#Hunh Quc Thnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2012#^a204tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 11#Sch c thm#Hunh Quc Thnh#H.H#286044# # 00595000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020067000530030035001200070015001550080005001700090 02600175010000500201011001500206020001000221020000700231020001400238020001400252 005001500266039000500281013000700286020001200293#VV12.02756#VV12.02757#63000#Vi ?t#M458S#546.076#^214#Mt s kinh nghim v phng php gii ton trc nghim ho hc 12#n thi t ti, i hc v cao ng#Quan Hn Thnh#^aH.#^ai hc Quc g ia H Ni#2012#^a341tr.^b24cm#Ho v c#Lp 12#Gii bi ton#Sch c thm#Quan Hn Thnh#H.H#286045#Trc nghim##