00571000000000289000450004100050000080800050000503900040001000200300001400300320 00440050016000760070033000920040018001250080005001430090026001480100005001740110 01500179082000400194013000700198014000700205026001100212026001100223181000700234 020000800241020000600249020001200255020001400267#Vi?t#^214#Hoa#Nhng bi lm vn tiu biu 6#Bin son theo chng trnh mi#Nguyn Xun Lc#Nguyn Xun Lc s.t ., tuyn chn#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a150tr.^b24 cm#807#298883#28000#VV13.00001#VV13.00002#NH556B#Bi vn#Lp 6#Tp lm vn#Sch c thm## 00500000000000253000450004100050000080800050000503900040001000200340001400500170 00480070017000650080005000820090063000870100005001500110015001550820006001700130 00700176014000700183026001100190026001100201181000600212020000800218020000600226 020001400232#Vi?t#^214#Hoa#Bi dng hc sinh gii lch s 9#Trng Ngc Thi#Tr ng Ngc Thi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni ; Cng ty Dch v Vn ho Khang Vi t#2012#^a230tr.^b24cm#959.7#298884#49000#VV13.00003#VV13.00004#B452D#Lch s#L p 9#Sch c thm## 00500000000000253000450004100050000080800050000503900040001000200350001400500170 00490070017000660080005000830090063000880100005001510110015001560820004001710130 00700175014000700182026001100189026001100200181000600211020000800217020000700225 020001400232#Vi?t#^214#Hoa#Bi dng hc sinh gii lch s 10#Trng Ngc Thi#T rng Ngc Thi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni ; Cng ty Dch v Vn ho Khang V it#2012#^a173tr.^b24cm#909#298885#37000#VV13.00005#VV13.00006#B452D#Lch s#L p 10#Sch c thm## 00500000000000253000450004100050000080800050000503900040001000200350001400500170 00490070017000660080005000830090063000880100005001510110015001560820004001710130 00700175014000700182026001100189026001100200181000600211020000800217020000700225 020001400232#Vi?t#^214#Hoa#Bi dng hc sinh gii lch s 11#Trng Ngc Thi#T rng Ngc Thi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni ; Cng ty Dch v Vn ho Khang V it#2012#^a173tr.^b24cm#909#298886#37000#VV13.00007#VV13.00008#B452D#Lch s#L p 11#Sch c thm## 00502000000000253000450004100050000080800050000503900040001000200350001400500170 00490070017000660080005000830090063000880100005001510110015001560820006001710130 00700177014000700184026001100191026001100202181000600213020000800219020000700227 020001400234#Vi?t#^214#Hoa#Bi dng hc sinh gii lch s 12#Trng Ngc Thi#T rng Ngc Thi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni ; Cng ty Dch v Vn ho Khang V it#2012#^a294tr.^b24cm#959.7#298887#63000#VV13.00009#VV13.00010#B452D#Lch s# Lp 12#Sch c thm## 00586000000000277000450004100050000080800050000503900040001000200190001400300320 00330050017000650070017000820040081000990080005001800090026001850100005002110110 01500216082000600231013000700237014000700244026001100251026001100262181000600273 020000800279020000700287020001400294#Vi?t#^214#Hoa#Hc tt lch s 12#Chng tr nh c bn v nng cao#Trng Ngc Thi#Trng Ngc Thi#Ti bn ln th 1, a s a cha, chnh l theo chng trnh gim ti ca B GD&T#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a139tr.^b24cm#959.7#298888#25000#VV13.00011#VV13.00012#H419T#Lch s#Lp 12#Sch c thm## 00619000000000289000450004100050000080800050000503900040001000200400001400300630 00540050013001170070013001300080005001430090063001480100005002110110015002160820 00800231013000700239014000700246026001100253026001100264181000700275020000800282 020000700290020001400297020001000311020000800321#Vi?t#^214#Hoa#Phn dng & phn g php gii ho hc 12#Dnh cho hc sinh lp 12 n tp v nng cao k nng lm b i...# Xun Hng# Xun Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni ; Cng ty Dch v Vn ho Khang Vit#2012#^a271tr.^b24cm#546.076#298889#57000#VV13.00013#VV13.00 014#PH121D#Ho hc#Lp 12#Sch c thm#Ho v c#Bi tp## 00620000000000289000450004100050000080800050000503900040001000200400001400300630 00540050013001170070013001300080005001430090063001480100005002110110015002160820 00800231013000700239014000700246026001100253026001100264181000700275020000800282 020000700290020001400297020001100311020000800322#Vi?t#^214#Hoa#Phn dng & phn g php gii ho hc 12#Dnh cho hc sinh lp 12 n tp v nng cao k nng lm b i...# Xun Hng# Xun Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni ; Cng ty Dch v Vn ho Khang Vit#2012#^a239tr.^b24cm#546.076#298890#51000#VV13.00015#VV13.00 016#PH121D#Ho hc#Lp 12#Sch c thm#Ho hu c#Bi tp## 00601000000000277000450004100050000080800050000503900040001000200460001400300360 00600050017000960070017001130080005001300090063001350100005001980110015002030820 00400218013000700222014000700229026001100236026001100247181000600258020001300264 020001200277020001400289020002000303#Vi?t#^214#Hoa#Bi dng hc sinh gii ton t hp - ri rc#Dnh cho hc sinh chuyn Ton - Tin#Nguyn Vn Thng#Nguyn Vn Thng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni ; Cng ty Dch v Vn ho Khang Vit#2012# ^a271tr.^b24cm#511#298891#57000#VV13.00017#VV13.00018#B452D#Ton ri rc#Ton t hp#Sch c thm#Ph thng trung hc## 00668000000000301000450004100050000080800050000503900040001000200540001400300970 00680050013001650070013001780080005001910090026001960100005002220110015002270820 00900242013000700251014000700258026001100265026001100276181000700287020000700294 020001600301020001400317020001300331020000700344020001500351#Vi?t#^214#Hoa#Tng n tp chuyn phng trnh v h phng trnh#Phng trnh i s. Phng tr nh lng gic. Phng trnh m lgarit. Cc luyn thi tng hp#L Honh Ph#L Honh Ph#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a460tr.^b24cm#512.0076#298892#8 5000#VV13.00019#VV13.00020#T455-O#i s#H phng trnh#Sch c thm#Phng t rnh#n tp#Sch luyn thi## 00562000000000289000450004100050000080800050000503900040001000200520001400300180 00660050013000840070013000970080005001100090026001150100005001410110015001460820 00400161013000700165014000700172026001100179026001100190181000700201020001200208 020001600220020001400236020000700250020001500257#Vi?t#^214#Hoa#Tng n tp chuy n kho st hm s & ton t hp#Luyn thi i hc#L Honh Ph#L Honh Ph#^ aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a446tr.^b24cm#511#298893#80000#VV13.00021#V V13.00022#T455-O#Ton t hp#Kho st hm s#Sch c thm#n tp#Sch luyn thi ## 00624000000000301000450004100050000080800050000503900040001000200790001400500120 00930070012001050040018001170080005001350090026001400100005001660110015001710820 00900186013000700195014000700202026001100209026001100220181000700231020001400238 020000700252020001400259020001400273020002000287020001500307#Vi?t#^214#Hoa#Phn g php chng minh bt ng thc tm gi tr ln nht, nh nht ca hm s#L Hn g c#L Hng c#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a335tr. ^b24cm#512.0076#298894#58000#VV13.00023#VV13.00024#PH561P#Bt ng thc#Hm s# Sch c thm#Gii bi ton#Ph thng trung hc#Sch luyn thi## 00654000000000301000450004100050000080800050000503900040001000200690001400300580 00830050014001410070014001550080005001690090026001740100005002000110015002050820 00900220013000700229014000700236026001100243026001100254181000700265020000700272 020000700279020001400286020001700300020002000317020001500337#Vi?t#^214#Hoa#Chuy n bi dng hc sinh gii gi tr ln nht, gi tr nh nht#Bin son theo n i dung v cu trc thi ca B GD & T#Phan Huy Khi#Phan Huy Khi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a380tr.^b24cm#512.0076#298895#78000#VV13.00025#VV13. 00026#CH527#i s#Hm s#Sch c thm#Bi ton gi tr#Ph thng trung hc#S ch luyn thi## 00935000000000325000450004100050000080800050000503900040001000200980001400300170 01120050011001290070011001400080005001510090026001560100005001820110015001870150 03400202082001000236013000700246014000800253026001100261026001100272181000600283 02000080028902000100029702000090030702000090031602000170032502000200034202102470 0362#Vi?t#^214#Hoa#Mt s vn cp bch ca khoa hc php l Vit Nam trong gi ai on xy dng nh nc php quyn#Sch chuyn kho#L Vn Cm#L Vn Cm#^aH. #^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a499tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni #340.09597#298896#125000#VV13.00027#VV13.00028#M458S#Php l#Php lut#Xy dng #Vit Nam#Sch chuyn kho#Nh nc php quyn#Nghin cu vai tr ca khoa hc p hp l (KHPL) trong giai on xy dng nh nc php quyn, cc lun im ca KH PL trc yu cu sa i hin php, yu cu ci cch t php v yu cu hon thi n chnh sch hnh s nhm bo v cc quyn con ngi## 00800000000000277000450004100050000080800050000503900040001000200790001400500150 00930070015001080080005001230090026001280100005001540110015001590820006001740130 00700180014000700187026001100194026001100205181000600216020000700222020000400229 020001900233020000900252021026100261#Vi?t#^214#Hoa#Nng cao hiu qu u t pht trin t ngun vn ngn sch nh nc Vit Nam#Bi Mnh Cng#Bi Mnh Cng# ^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a311tr.^b24cm#352.4#298897#50000#VV13.0002 9#VV13.00030#N122C#u t#Vn#Ngn sch nh nc#Vit Nam#Nghin cu tng hp c s l lun v thc tin v hiu qu u t pht trin t ngun vn ngn sch nh nc ti Vit Nam. Phn tch, nh gi thc trng v xut mt s bin php nng cao hiu qu u t pht trin t ngun vn ngn sch nh nc Vit Nam## 00811000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050011000570020030000680070011000980080005001090090 02600114010000500140011001500145015003400160021025100194020001700445020000900462 039000400471004002900475013000700504020001000511#VV13.00032#VV13.00031#99000#Vi ?t#KH120T#895.922803#^214#Giang Qun#Khm Thin gng mt cuc i#Giang Qun#^a H.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a334tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Nguyn Hu Th i#Ti hin li con ph Khm Thin trong lch s v phc ho chn dung cuc sng , nhng thn phn ca mi lp ngi sng con ph ng vo giai on lch s c nhiu bin ng, l b i c H v gii phng th , my bay B.52 nh ph H Ni...#Vn hc hin i#Vit Nam#Hoa#Ti bn c sa cha, b sung#298898# Truyn k## 01026000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020043000680030036001110070014001470080 00500161009002600166010000500192011001500197015007800212021037900290020001100669 020000900680020001000689039000400699020001400703013000700717#VV13.00033#VV13.000 34#40000#Vi?t#M458S#495.9225#^214#o Thanh Lan#Mt s vn ng php - ng ng ha ca li#Trng hp li cu khin ting Vit#o Thanh Lan#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2012#^a255tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i h c Khoa hc x hi v nhn vn#Trnh by cc khi nim l thuyt v ng php - n g ngha, tnh thi, ngn cnh.... Nghin cu phng thc biu hin trc tip h nh ng cu khin trong ting Vit - li cu khin chnh danh. Phng thc biu hin gin tip hnh ng cu khin trong ting Vit - li cu khin gin tip, c u khin hm ngn. Nhng hnh ng cu khin khng c v t ngn hnh tng minh biu th#Ting Vit#Ng php#Ng ngha#Hoa#Cu cu khin#298899## 00723000000000277000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200090 00308080005000390050015000440020057000590070015001160080005001310090026001360100 00500162011001500167015007800182021012300260020001100383020002200394020000900416 039000400425020000900429013000700438#VV13.00035#100000#Vi?t#K304T#495.9225#^214 #Nguyn Ch Ho#Kim tra - nh gi trong ging dy ting Vit thc hnh#Nguyn Ch Ho#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a518tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Qu c gia H Ni. Trng i hc Khoa hc x hi v nhn vn#Trnh by c s chung v kim tra - nh gi trong ging dy pht m v sn sinh li ni ming, kh nn g nghe - c - vit#Ting Vit#Phng php ging dy#Kim tra#Hoa#nh gi#29890 0## 00597000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380050015000430020013000580070015000710080005000860090026000910100 00500117011001500122021016900137020000600306020000400312020001600316039000400332 013000700336#VV13.00036#34000#Vi?t#X550L#775.0285#^214#Nguyn Vnh An#X l nh s#Nguyn Vnh An#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a162tr.^b24cm#Gii thiu chung v nh s. Mt s php ton v php bin i thng dng trong x l nh. Ci thin cht lng nh trong min khng gian. X l nh trong min tn s...#X l#nh#nh k thut s#Hoa#298901## 01235000000000337000450002600110000004100050001118100070001608200090002380800050 00320020055000370030047000920070053001390080005001920090026001970100005002230110 01500228015007800243021037300321020000800694020001100702039000400713020002200717 02000430073902000240078200500160080600500130082200500190083500500190085400500170 0873013000700890#VV13.00037#Vi?t#KH401K#658.0071#^214#Khoa Khoa hc Qun l: i mi, hi nhp v pht trin#K nim 10 nm thnh lp Khoa Khoa hc Qun l#Phm Quang Minh, Trn Vn Hi, Nguyn Th Qu Anh...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni# 2012#^a291tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc x hi v nhn vn#Gii thiu qu trnh xy dng v pht trin ca Khoa Khoa hc qun l, trng i hc Khoa hc x hi v nhn vn - i hc quc gia H Ni qu a 10 nm gm nhng vn chung v khoa hc qun l, xy dng v t chc thc hi n chng trnh o to v khoa hc qun l bc i hc v sau i hc, vn ho v o c qun l, qun l ngun lc th vin, chnh sch x hi...#Lch s#P ht trin#Hoa#Khoa Khoa hc Qun l#Trng i hc Khoa hc x hi v nhn vn# i hc Quc gia H Ni#Phm Quang Minh#Trn Vn Hi#Nguyn Th Qu Anh#Nguyn Th Kim Chi#Nguyn Vn Chiu#298902## 00736000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050011000530020027000640070033000910080010001240090 01800134010000500152011001500157021024500172020001600417020001100433039000400444 005001500448013000700463#VV13.00038#VV13.00039#25000#Vi?t#GI-108T#519.5#^214#V Vn Ti#Gio trnh thng k x hi#B.s.: V Vn Ti, L Th M Xun#^aCn Th#^ ai hc Cn Th#2012#^a149tr.^b24cm#Gii thiu nhng kin thc c bn v xc su t c s, thng k v d liu x l trong x hi, c lng tham s thng k, ki m nh gi thit thng k, tng quan v hi quy tuyn tnh n. Mt s x l s liu thng k c bn bng phn mm SPSS#Thng k x hi#Gio trnh#Hoa#L Th M Xun#298903## 00496000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050016000440020013000600030017000730070016000900080005001060090 01100111010000500122011001400127015004600141020000900187039000400196020001000200 020001300210013000700223#VV13.00040#VV13.00041#Vi?t#K312P#294.3#^214#Thch Tr Q ung#Kinh Ph mn#Nghi thc cu an#Thch Tr Qung#^aH.#^aHng c#2012#^a71tr.^ b21cm#Tn sch ngoi ba: Nghi thc cu an cu siu#o Pht#Hoa#Kinh Pht#Kinh Ph mn#298904## 00724000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020017000680070017000850220004001022210 05000106008000500156009001100161010000500172011001500177039000400192013000700196 021017000203020000500373020000900378020001800387005001700405#VV13.00042#VV13.000 43#50000#Vi?t#S552M#615.8#^214#on Thanh Hng#Sc mnh v thc#on Thanh H ng#T.1#Cm nang luyn tp phng chng nhim mi trng#^aH.#^aHng c#2012#^a 175tr.^b21cm#Hoa#298905#Gii thiu mt s kin thc c bn v cht lng sng, c ch chm sc bn thn v phng php iu tr phng trnh bnh tt... t chnh t im thc trong bn thn mi ngi#Bnh#iu tr#Chm sc sc kho#on Thanh H ng## 00793000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650140007000700050012000770020026000890070 01200115008000500127009001100132010000500143011001500148021030400163020000800467 020000900475039000400484020000800488013000700496#VV13.00044#VV13.00045#VV13.0004 6#VV13.00047#Vi?t#V308N#306.09597#^214#76000#o Duy Anh#Vit Nam vn ho s c ng#o Duy Anh#^aH.#^aHng c#2012#^a390tr.^b21cm#Gii thiu v phn tch mt s kha cnh c bn ca vn ha Vit Nam t thi c i cho ti hin i: Cc kh i nim c bn v vn ha. Vn ha trong cuc sng sinh hot hng ngy ca con n gi t thi xa ti nay. Vn ha kinh t, x hi v cuc sng sinh hot. Vn h a sinh hot tri thc t c ti kim#Lch s#Vit Nam#Hoa#Vn ho#298906## 00562000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020024000440030008000680070020000760080005000960090011001010100 00500112011001500117021008700132020000900219006001500228039000400243019000500247 020001000252020001500262013000700277#VV13.00048#VV13.00049#Vi?t#K312D#294.3#^214 #Kinh Diu Php Lin Hoa#Trn b#Thch Tr Tnh dch#^aH.#^aHng c#2012#^a599t r.^b24cm#Gii thiu ni dung kinh Diu Php Lin Hoa cng nghi thc sm hi, ngh i thc tr tng#o Pht#Thch Tr Tnh#Hoa#Dch#Kinh Pht#Kinh Diu php#298907 ## 00775000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020042000500070092000920220004001840080005001880090014001930100 00500207011001600212012002800228020001800256020000700274020000400281005001400285 00500130029900500160031200500100032800500140033800500100035200500150036200500090 0377039000400386020001600390013000700406#VV13.00050#VV13.00051#Vi?t#T527T#895.92 21008#^214#Tuyn th Thng Long - H Ni mi th k# Php Thun, Ng Chn Lu , Nguyn Vn Hnh... ; Tuyn chn, gii thiu: Bng Vit ch tr#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a1446tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Vn hc trung i#H N i#Th# Php Thun#Ng Chn Lu#Nguyn Vn Hnh#Thin Lo#L nh Hng#Bng Vi t#Nguyn Hu Chi#Gia Dng#Hoa#Vn hc cn i#298908## 00613000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020028000460070064000740220004001380080005001420090014001470100 00500161011001600166012002800182020000800210020000700218005001200225005001600237 005001700253005001500270005001500285039000400300013000700304#VV13.00052#VV13.000 53#Vi?t#L302S#959.731#^214#Lch s Thng Long - H Ni#B.s.: Phan Huy L (ch.b.) , Nguyn Bnh Ban, Hong Xun Chinh...#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a1022tr.^b24 cm#T sch Thng Long 1000 nm#Lch s#H Ni#Phan Huy L#Nguyn Bnh Ban#Hong Xun Chinh#Nguyn Ngc H#on Minh Hun#Hoa#298909## 00787000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820008000448080005000520020052000570070011001090080005001200090014001250100 00500139011001500144020001600159039000500175012002800180005001100208021019800219 020000700417020000900424020001700433020002800450013000700478#VV13.00054#VV13.000 55#VV13.00056#Vi?t#V308N#337.597#^214#Vit Nam - H Ni trn ng hi nhp v p ht trin#Nguyn Mi#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a698tr.^b24cm#Quan h kinh t#oanh #T sch Thng Long 1000 nm#Nguyn Mi#Thi k i mi v hi nhp ca H Ni v t nc. Qu trnh ton cu ho v hi nhp kinh t quc t, hi nhp quc t vi c lp t ch v kinh t, khng hong kinh t trong hi nhp quc t...#H Ni#Vit Nam#Hi nhp kinh t#u t trc tip nc ngoi#298910## 00586000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820004000648080005000680020012000730070028000850080 01800113009004700131010000500178011001600183020001000199005001400209039000500223 005001300228020000600241020001800247020001200265013000700277#CDVN.01853#NV12.018 65#NV12.01866#CDVN.01852#224000#Vi?t#SM109T#428#^214#Smart TOEIC#Kim Chang Su, Yoon Cheon Gi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2 012#^a269 p.^b28 cm#Ting Anh#Yoon Cheon Gi#oanh#Kim Chang Su#TOEIC#K nng nghe hiu#K nng c#298911## 00512000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400070037000640040018001010080005001190090018001240100 00500142011001400147020000500161020000600166020001400172005001400186039000500200 020000800205005001400213013000700227#VV13.00057#16500#Vi?t#C101D#372.7#^214#Cc dng bi tp ton 2# Trung Hiu (ch.b.), Trung Kin#Ti bn ln th 1#^aH. #^ai hc S phm#2012#^a67tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Sch c thm# Trung Hiu#oan h#Bi tp# Trung Kin#298912## 00512000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020024000390070037000630040018001000080005001180090018001230100 00500141011001500146020000500161020000600166020001400172005001400186039000500200 020000800205005001400213013000700227#VV13.00058#2700#Vi?t#C101D#372.7#^214#Cc dng bi tp ton 3# Trung Hiu (ch.b.), Trung Kin#Ti bn ln th 1#^aH.# ^ai hc S phm#2012#^a112tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Sch c thm# Trung Hiu#oan h#Bi tp# Trung Kin#298913## 00499000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400070037000640220004001010080005001050090018001100100 00500128011001500133020000500148020000600153020000800159020001400167005001400181 039000500195005001400200013000700214#VV13.00059#39500#Vi?t#C101D#372.7#^214#Cc dng bi tp ton 5# Trung Hiu (ch.b.), Trung Kin#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a180tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu#oanh# Trung Kin#298914## 00480000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020027000410030032000680080005001000090018001050100005001230110 01400128020001100142020000900153020000900162020001400171039000500185012002900190 013000700219#VV13.00060#9000#Vi?t#V460-O#372.63#^214#V li luyn vit ch p #Theo chng trnh luyn 10 bui#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a31tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#oanh#Luyn nt ch, rn nt ngi#298915## 00480000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020027000410030032000680080005001000090018001050100005001230110 01400128020001100142020000900153020000900162020001400171039000500185012002900190 013000700219#VV13.00061#8000#Vi?t#V460-O#372.63#^214#V li luyn vit ch p #Theo chng trnh luyn 10 bui#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a24tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#oanh#Luyn nt ch, rn nt ngi#298916## 00480000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020027000410030032000680080005001000090018001050100005001230110 01400128020001100142020000900153020000900162020001400171039000500185012002900190 013000700219#VV13.00062#8000#Vi?t#V460-O#372.63#^214#V li luyn vit ch p #Theo chng trnh luyn 10 bui#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a24tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#oanh#Luyn nt ch, rn nt ngi#298917## 00466000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400070019000710220004000900080005000940090018000990100 00500117011001400122020000500136020000600141020000800147020001400155005001900169 039000500188013000700193#VV13.00063#27000#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton nng cao lp 2#Trn Th Kim Cng#Q.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a91tr.^b24cm #Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Trn Th Kim Cng#oanh#298918## 00466000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400070019000710220004000900080005000940090018000990100 00500117011001400122020000500136020000600141020000800147020001400155005001900169 039000500188013000700193#VV13.00064#27000#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton nng cao lp 3#Trn Th Kim Cng#Q.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a91tr.^b24cm #Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Trn Th Kim Cng#oanh#298919## 00466000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400070019000710220004000900080005000940090018000990100 00500117011001400122020000500136020000600141020000800147020001400155005001900169 039000500188013000700193#VV13.00065#27000#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton nng cao lp 4#Trn Th Kim Cng#Q.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a95tr.^b24cm #Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Trn Th Kim Cng#oanh#298920## 00466000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400070019000710220004000900080005000940090018000990100 00500117011001400122020000500136020000600141020000800147020001400155005001900169 039000500188013000700193#VV13.00066#27000#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton nng cao lp 5#Trn Th Kim Cng#Q.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a95tr.^b24cm #Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Trn Th Kim Cng#oanh#298921## 00483000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070018000730220004000910080005000950090018001000100 00500118011001400123020001100137020000800148020000600156020001400162005000800176 005000900184039000500193013000700198#VV13.00067#27000#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit nng cao 2#Hi Yn, Minh Anh#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012# ^a95tr.^b24cm#Ting Vit#Bi tp#Lp 2#Sch c thm#Hi Yn#Minh Anh#oanh#29892 2## 00483000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070018000730220004000910080005000950090018001000100 00500118011001400123020001100137020000800148020000600156020001400162005000800176 005000900184039000500193013000700198#VV13.00068#27000#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit nng cao 3#Hi Yn, Minh Anh#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012# ^a95tr.^b24cm#Ting Vit#Bi tp#Lp 3#Sch c thm#Hi Yn#Minh Anh#oanh#29892 3## 00483000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070018000730220004000910080005000950090018001000100 00500118011001400123020001100137020000600148020000800154020001400162005000800176 005000900184039000500193013000700198#VV13.00069#27000#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit nng cao 4#Hi Yn, Minh Anh#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012# ^a95tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Hi Yn#Minh Anh#oanh#29892 4## 00483000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070018000730220004000910080005000950090018001000100 00500118011001400123020001100137020000600148020000800154020001400162005000800176 005000900184039000500193013000700198#VV13.00070#27000#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit nng cao 5#Hi Yn, Minh Anh#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012# ^a95tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Hi Yn#Minh Anh#oanh#29892 5## 00516000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020037000400070025000770040013001020080005001150090018001200100 00500138011001500143020001100158020000500169020001200174020001400186005002000200 039000500220020000600225013000700231#VV13.00071#36000#Vi?t#K304T#372.6#^214#Ki m tra nh k ting Vit - ton 1#Nguyn Th M Duyn b.s.#In ln th 2#^aH.#^a i hc S phm#2012#^a216tr.^b24cm#Ting Vit#Ton# kim tra#Sch c thm#Ngu yn Th M Duyn#oanh#Lp 1#298926## 00516000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020037000400070025000770040013001020080005001150090018001200100 00500138011001500143020001100158020000500169020001200174020001400186005002000200 039000500220020000600225013000700231#VV13.00072#36000#Vi?t#K304T#372.6#^214#Ki m tra nh k ting Vit - ton 2#Nguyn Th M Duyn b.s.#In ln th 2#^aH.#^a i hc S phm#2012#^a246tr.^b24cm#Ting Vit#Ton# kim tra#Sch c thm#Ngu yn Th M Duyn#oanh#Lp 2#298927## 00491000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020037000400070025000770080005001020090018001070100005001250110 01500130020001100145020000500156020001200161020001400173005002000187039000500207 020000600212013000700218#VV13.00073#36000#Vi?t#K304T#372.6#^214#Kim tra nh k ting Vit - ton 4#Nguyn Th M Duyn b.s.#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a207 tr.^b24cm#Ting Vit#Ton# kim tra#Sch c thm#Nguyn Th M Duyn#oanh#Lp 4#298928## 00596000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020028000420030076000700070038001460080005001840090018001890100 00500207011001500212020001000227020000600237020001200243020001400255005001600269 039000500285005002100290013000700311#VV13.00074#26500#Vi?t#250K#372.652#^214# kim tra ting Anh lp 1#n tp mn ting Anh theo chng trnh chun, cc dn g cho hc sinh gii#Nguyn Vn Quc, Nguyn Th Qunh Nga#^aH.#^ai hc S p hm#2012#^a102tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 1# kim tra#Sch c thm#Nguyn Vn Qu c#oanh#Nguyn Th Qunh Nga#298929## 00596000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020028000420030076000700070038001460080005001840090018001890100 00500207011001500212020001000227020000600237020001200243020001400255005001600269 039000500285005002100290013000700311#VV13.00075#32500#Vi?t#250K#372.652#^214# kim tra ting Anh lp 2#n tp mn ting Anh theo chng trnh chun, cc dn g cho hc sinh gii#Nguyn Vn Quc, Nguyn Th Qunh Nga#^aH.#^ai hc S p hm#2012#^a165tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 2# kim tra#Sch c thm#Nguyn Vn Qu c#oanh#Nguyn Th Qunh Nga#298930## 00596000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020028000420030076000700070038001460080005001840090018001890100 00500207011001500212020001000227020000600237020001200243020001400255005001600269 039000500285005002100290013000700311#VV13.00076#35500#Vi?t#250K#372.652#^214# kim tra ting Anh lp 3#n tp mn ting Anh theo chng trnh chun, cc dn g cho hc sinh gii#Nguyn Vn Quc, Nguyn Th Qunh Nga#^aH.#^ai hc S p hm#2012#^a179tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 3# kim tra#Sch c thm#Nguyn Vn Qu c#oanh#Nguyn Th Qunh Nga#298931## 00639000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020028000420030076000700070054001460080005002000090018002050100 00500223011001500228020001000243020000600253020001200259020001400271005001800285 039000500303005001700308005001700325013000700342#VV13.00077#35500#Vi?t#250K#37 2.652#^214# kim tra ting Anh lp 4#n tp mn ting Anh theo chng trnh ch un, cc dng cho hc sinh gii#Nguyn Lan Phng, H Th Thu Thanh, Nguyn T h Tuyt#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a183tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 4# kim tra# Sch c thm#Nguyn Lan Phng#oanh#H Th Thu Thanh#Nguyn Th Tuyt#298932## 00639000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020028000420030076000700070054001460080005002000090018002050100 00500223011001500228020001000243020000600253020001200259020001400271005001800285 039000500303005001700308005001700325013000700342#VV13.00078#34500#Vi?t#250K#37 2.652#^214# kim tra ting Anh lp 5#n tp mn ting Anh theo chng trnh ch un, cc dng cho hc sinh gii#Nguyn Lan Phng, H Th Thu Thanh, Nguyn T h Tuyt#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a176tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 5# kim tra# Sch c thm#Nguyn Lan Phng#oanh#H Th Thu Thanh#Nguyn Th Tuyt#298933## 00507000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020029000420070038000710080005001090090018001140100005001320110 01500137020000800152020000600160020001200166020001400178005001600192039000500208 005002100213013000700234#VV13.00079#26500#Vi?t#NH556B#372.62#^214#Nhng bi vn chn lc lp 3#Nguyn Vn Quc, Nguyn Th Qunh Nga#^aH.#^ai hc S phm#201 2#^a120tr.^b24cm#Bi vn#Lp 3#Tp lm vn#Sch c thm#Nguyn Vn Quc#oanh#Ng uyn Th Qunh Nga#298934## 00507000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020029000420070044000710080005001150090018001200100005001380110 01500143020000800158020000600166020001200172020001400184005001600198039000500214 005001500219013000700234#VV13.00080#29500#Vi?t#NH556B#372.62#^214#Nhng bi vn chn lc lp 4#S.t., b.s.: Th Thu Hng, Phng Ngc c#^aH.#^ai hc S ph m#2012#^a147tr.^b24cm#Bi vn#Lp 4#Tp lm vn#Sch c thm# Th Thu Hng#o anh#Phng Ngc c#298935## 00507000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020029000420070038000710080005001090090018001140100005001320110 01500137020000800152020000600160020001200166020001400178005001600192039000500208 005002100213013000700234#VV13.00081#33500#Vi?t#NH556B#372.62#^214#Nhng bi vn chn lc lp 5#Nguyn Vn Quc, Nguyn Th Qunh Nga#^aH.#^ai hc S phm#201 2#^a158tr.^b24cm#Bi vn#Lp 5#Tp lm vn#Sch c thm#Nguyn Vn Quc#oanh#Ng uyn Th Qunh Nga#298936## 00527000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020020000500030054000700070014001240080005001380090 01800143010000500161011001500166020000800181020001200189020000600201020001400207 005001400221039000700235013000700242#VV13.00083#VV13.00082#44500#Vi?t#NH556B#80 7#^214#Nhng bi vn mu 8#T s, Thuyt minh, Ngh lun, Chng minh, Gii thch #Hong c Huy#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a216tr.^b24cm#Bi vn#Tp lm vn#L p 8#Sch c thm#Hong c Huy#P.Dung#298937## 00456000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070016000670040018000830080005001010090018001060100 00500124011001500129020000800144020000600152020001400158005001600172039000700188 013000700195#VV13.00084#28000#Vi?t#K305T#959.7#^214#Kin thc c bn lch s 7# T Th Thu Anh#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a158tr.^b24cm#Lc h s#Lp 7#Sch c thm#T Th Thu Anh#P.Dung#298938## 00556000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020055000500030010001050070013001150040018001280080 00500146009001800151010000500169011001500174020001000189020000600199020002000205 020001400225005001300239039000700252013000700259#VV13.00085#VV13.00086#43000#Vi ?t#TR431T#428#^214#Trng tm kin thc v cu hi trc nghim ting Anh 8#C p n#Ng Vn Minh#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a196tr.^b24cm#Ti ng Anh#Lp 8#Cu hi trc nghim#Sch c thm#Ng Vn Minh#P.Dung#298939## 00556000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020055000500030010001050070013001150040018001280080 00500146009001800151010000500169011001500174020001000189020000600199020002000205 020001400225005001300239039000700252013000700259#VV13.00087#VV13.00088#42000#Vi ?t#TR431T#428#^214#Trng tm kin thc v cu hi trc nghim ting Anh 9#C p n#Ng Vn Minh#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a192tr.^b24cm#Ti ng Anh#Lp 9#Cu hi trc nghim#Sch c thm#Ng Vn Minh#P.Dung#298940## 00710000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020042000510030146000930070033002390080005002720090 01800277010000500295011001500300020001000315020000900325020000700334020001400341 005001900355005001300374039000700387013000700394020000700401#VV13.00089#VV13.000 90#38500#Vi?t#GI-521T#546#^214#Gip tr nh chui phn ng ho hc v c#Gip n tp h thng ho kin thc, Gip d nh v nh nhanh kin thc, Dnh cho hc s inh lp 11, 12, n thi tt nghip THPT v luyn thi i hc#Nguyn Xun Trng, Bi Ngc Anh#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a220tr.^b24cm#Ho v c#Phn ng#Lp 1 1#Sch c thm#Nguyn Xun Trng#Bi Ngc Anh#P.Dung#298941#Lp 12## 00585000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020050000490030070000990070015001690080005001840090 01800189010000500207011001500212020000800227020000900235020002000244020001400264 005001500278039000700293013000700300#VV13.00091#VV13.00092#42000#Vi?t#H250T#546 #^214#H thng k thut gii nhanh cc bi ton ho hc#Cng thc gii nhanh, S gii nhanh, K nng x l p n mi nht#Phm Hng Qun#^aH.#^ai hc S p hm#2012#^a216tr.^b24cm#Ho hc#Bi ton#Ph thng trung hc#Sch c thm#Phm Hng Qun#P.Dung#298942## 00542000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510030048000810070017001290080005001460090 01800151010000500169011001500174020000800189020000700197020001400204020001500218 005001700233039000700250013000700257#VV13.00093#VV13.00094#45000#Vi?t#L527T#959 .7#^214#Luyn thi cp tc mn lch s#Theo cu trc thi ca B Gio dc v o to#Trng Ngc Thi#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a232tr.^b24cm#Lch s#Lp 12 #Sch c thm#Sch luyn thi#Trng Ngc Thi#P.Dung#298943## 00625000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020089000520030061001410070015002020080005002170090 01800222010000500240011001500245020000700260020000900267020000900276020000700285 020001400292005001500306039000700321013000700328#VV13.00095#VV13.00096#35000#Vi ?t#S550D#510.76#^214#S dng phng php to trong khng gian gii bi to n i s v hnh hc tng hp#Dnh cho hc sinh lp 12 luyn thi trong cc k th i quc gia#Nguyn Tt Thu#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a132tr.^b24cm#i s#Hnh hc#Bi ton#Lp 12#Sch c thm#Nguyn Tt Thu#P.Dung#298944## 00576000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020029000500030071000790070019001500080005001690090 01800174010000500192011001500197020001000212020000900222020002000231020001400251 005001900265039000700284013000700291#VV13.00098#VV13.00097#52500#Vi?t#CH515P#54 6#^214#Chui phn ng ho hc v c#Gip n tp h thng ho kin thc, Gip d nh v nh nhanh kin thc#Nguyn Xun Trng#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a261t r.^b24cm#Ho v c#Phn ng#Ph thng trung hc#Sch c thm#Nguyn Xun Trng #P.Dung#298945## 00545000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020055000530030025001080070016001330080005001490090 01800154010000500172011001500177020000800192020001600200020000700216020001400223 005001600237039000700253013000700260#VV13.00099#VV13.00100#50000#Vi?t#T527C#546 .076#^214#Tuyn chn thi tuyn sinh vo lp 10 chuyn ho hc#T nm 2006 n nm 2011#Trn Thin Long#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a248tr.^b24cm#Ho hc#Tru ng hc c s# thi#Sch c thm#Trn Thin Long#P.Dung#298946## 00632000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020038000500030114000880070014002020080005002160090 01800221010000500239011001500244020000800259020001200267020001400279020000700293 020001400300005001400314039000700328013000700335#VV13.00101#VV13.00102#40000#Vi ?t#NH556B#807#^214#Nhng bi vn ngh lun x hi lp 12#Ngh lun v mt t t ng, o l. Ngh lun v mt hin tng i sng. thi tt nghip trung hc ph thng...#Hong c Huy#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a188tr.^b24cm#Bi vn#Tp lm vn#Vn ngh lun#Lp 12#Sch c thm#Hong c Huy#P.Dung#298947## 00620000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020065000490030048001140070017001620220009001790080 00500188009001800193010000500211011001500216020000500231020001000236020000700246 020002000253020001400273005001700287039000700304013000700311#VV13.00103#VV13.001 04#70000#Vi?t#K305T#510#^214#Kin thc n tp v kinh nghim lm bi thi t i m 10 mn ton#Bm st cu trc thi mi nht ca B GD & T#Nguyn Ph Khnh# Quyn h#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a327tr.^b24cm#Ton#Kin thc#n tp#Ph th ng trung hc#Sch c thm#Nguyn Ph Khnh#P.Dung#298948## 00624000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020065000490030048001140070017001620220013001790080 00500192009001800197010000500215011001500220020000500235020001000240020000700250 020002000257020001400277005001700291039000700308013000700315#VV13.00105#VV13.001 06#70000#Vi?t#K305T#510#^214#Kin thc n tp v kinh nghim lm bi thi t i m 10 mn ton#Bm st cu trc thi mi nht ca B GD & T#Nguyn Ph Khnh# Quyn thng#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a382tr.^b24cm#Ton#Kin thc#n tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#Nguyn Ph Khnh#P.Dung#298949## 00580000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020060000540070018001140220004001322210040001360080 00500176009001800181010000500199011001500204020001000219020000700229020000800236 020001400244005001800258039000700276013000700283#VV13.00107#VV13.00108#65000#Vi ?t#PH121D#515.076#^214#Phn dng v phng php gii bi tp gii tch 12 nng c ao#Nguyn Anh Trng#T.1#Kho st hm s v cc vn lin quan#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a352tr.^b24cm#Gii tch#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Anh Tr ng#P.Dung#298950## 00650000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020031000500030084000810070038001650080005002030090 01800208010000500226011001500231020001400246020002000260020001400280005001600294 039000700310020001500317005002100332013000700353#VV13.00109#VV13.00110#58000#Vi ?t#CH527#807#^214#Chuyn vn ngh lun x hi#Dng cho hc sinh n tp v lu yn thi tt nghip THPT, tuyn sinh i hc, cao ng#Nguyn Vn Quc, Nguyn Th Qunh Nga#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a306tr.^b24cm#Vn ngh lun#Ph thng t rung hc#Sch c thm#Nguyn Vn Quc#P.Dung#Sch luyn thi#Nguyn Th Qunh Ng a#298951## 00635000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020030000490030048000790070037001270080005001640090 01800169010000500187011001500192020000800207020000800215020001200223020000700235 020001400242020001500256005001600271005002000287039000700307013000700314#VV13.00 111#VV13.00112#48000#Vi?t#L527T#807#^214#Luyn thi cp tc mn ng vn#Theo cu trc thi ca B Gio dc v o to#Nguyn c Hng, Nguyn Song Mai Thy#^aH .#^ai hc S phm#2012#^a246tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Tp lm vn#Lp 12#Sch c thm#Sch luyn thi#Nguyn c Hng#Nguyn Song Mai Thy#P.Dung#298952## 00601000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020100000490030032001490070017001810080005001980090 01800203010000500221011001500226020001000241020000700251020002000258020001400278 005001700292039000700309013000700316#VV13.00113#VV13.00114#70000#Vi?t#H561D#428 #^214#Hng dn gii chi tit thi chnh thc v thi th tuyn sinh i hc - cao ng mn ting Anh#Ti liu t n thi khi A1 v D#Hong Thi Dng#^aH.# ^ai hc S phm#2012#^a372tr.^b24cm#Ting Anh# thi#Ph thng trung hc#Sch c thm#Hong Thi Dng#P.Dung#298953## 00721000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020061000550030024001160070029001400040065001690080 00500234009001800239010000500257011001500262020000800277020000700285020001200292 02000200030402000140032402000150033800500150035300500130036803900070038101300070 0388#VV13.00115#VV13.00116#70000#Vi?t#GI-103N#546.076#^214#Gii nhanh bng nhi u cch thi tuyn sinh i hc ho hc#Phng php trc nghim#Quan Hn Thnh, L Thanh Hi#Ti bn ln th 1, sa cha v b sung theo tinh thn thi mi#^ aH.#^ai hc S phm#2012#^a408tr.^b24cm#Ho hc# thi#Trc nghim#Ph thng t rung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Quan Hn Thnh#L Thanh Hi#P.Dung#298954# # 00777000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020018000530030056000710070069001270040040001960080 00500236009001800241010000500259011001500264020000800279020000700287020001200294 02000200030602000140032602000150034000500120035500500150036700500180038200500130 0400039000700413013000700420#VV13.00117#VV13.00118#88000#Vi?t#B450#546.076#^21 4#B thi ho hc#Thi tt nghip THPT, Thi tuyn sinh i hc v cao ng#Cao C Gic (ch.b.), Nguyn i Nhn, Hong Thanh Phong, H Xun Thu#Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a504tr.^b24cm#Ho hc# t hi#Trc nghim#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Cao C Gic#Nguy n i Nhn#Hong Thanh Phong#H Xun Thu#P.Dung#298955## 00654000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020019000520030056000710070017001270040045001440080 00500189009001800194010000500212011001500217020000900232020000700241020001200248 020002000260020001400280020001500294005001700309039000700326013000700333#VV13.00 119#VV13.00120#66000#Vi?t#B450#570.76#^214#B thi sinh hc#Thi tt nghip T HPT, Thi tuyn sinh i hc v cao ng#Hunh Quc Thnh#Ti bn ln th 3, c s a cha, b sung 2012#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a368tr.^b24cm#Sinh hc# thi #Trc nghim#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Hunh Quc Thnh#P .Dung#298956## 00686000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510030052000690070024001210040039001450080 00500184009001800189010000500207011001500212020000800227020000800235020001200243 02000070025502000200026202000140028202000150029600500110031100500120032203900070 0334013000700341#VV13.00121#VV13.00122#70000#Vi?t#B450#807.6#^214#B thi m n vn#Thi tt nghip THPT, Tuyn sinh i hc v cao ng# Kim Ho, Trn H Na m#Ti bn ln th 3 c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a386tr.^b2 4cm#Ng vn#Vn hc#Tp lm vn# thi#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch lu yn thi# Kim Ho#Trn H Nam#P.Dung#298957## 00728000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020039000420070057000810040068001380080005002060090018002110100 00500229011001500234020000700249020002000256020000700276020001400283020001500297 00500150031200500130032700500160034000500100035600500220036603900070038801300070 0395#VV13.00123#76000#Vi?t#B450#530.076#^214#B luyn thi th i hc mn v t l#Phm c Cng (ch.b.), Cnh Ch t, Thn Thanh Sang...#Ti bn ln th 2 , c sa cha v b sung theo tinh thn thi mi#^aH.#^ai hc S phm#2012#^ a404tr.^b24cm#Vt l#Ph thng trung hc# thi#Sch c thm#Sch luyn thi#Ph m c Cng#Cnh Ch t#Thn Thanh Sang#L Tn Ri#Bi Trn c Anh Thi#P.Dung# 298958## 00794000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820006000408080005000460020098000510030073001490070033002220040013002550080 00500268009001800273010000500291011001500296020000500311020001300316020001700329 02000160034602000140036202000200037602000140039600500170041000500150042703900070 0442013000700449#VV13.00124#VV13.00125#64000#Vi?t#PH561P#512.9#^214#Phng php gii ton chuyn phng trnh - bt phng trnh - h phng trnh - bt ng thc#Dnh cho hc sinh lp 10 - 11 - 12, luyn thi trong cc k thi quc gia#N guyn Ph Khnh, Nguyn Tt Thu#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2013#^a320tr .^b24cm#Ton#Phng trnh#Bt phng trnh#H phng trnh#Bt ng thc#Ph th ng trung hc#Sch c thm#Nguyn Ph Khnh#Nguyn Tt Thu#P.Dung#298959## 00513000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020066000530080005001190090018001240100005001420110 01500147015002900162020000700191020000700198020000700205020001400212039000700226 020000700233013000700240#VV13.00127#VV13.00126#65000#Vi?t#T527T#530.076#^214#Tu yn tp thi Olympic 30 thng 4 ln th XVIII - 2012 : Vt l#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a326tr.^b24cm#TTS ghi: Ban t chc k thi#Vt l#Lp 10#Lp 11#Sc h c thm#P.Dung# thi#298960## 00515000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020067000530080005001200090018001250100005001430110 01500148015002900163020000800192020000700200020000700207020001400214039000700228 020000700235013000700242#VV13.00128#VV13.00129#85000#Vi?t#T527T#546.076#^214#Tu yn tp thi Olympic 30 thng 4 ln th XVIII - 2012 : Ho hc#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a446tr.^b24cm#TTS ghi: Ban t chc k thi#Ha hc#Lp 10#Lp 11#S ch c thm#P.Dung# thi#298961## 00557000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020067000510080005001180090018001230100005001410110 01500146015002900161020000800190020000800198020001200206020000700218020000700225 020001400232039000700246013000700253020000700260#VV13.00130#VV13.00131#50000#Vi ?t#T527T#807.6#^214#Tuyn tp thi Olympic 30 thng 4 ln th XVIII - 2012 : N g vn#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a200tr.^b24cm#TTS ghi: Ban t chc k thi#N g vn#Vn hc#Tp lm vn#Lp 10#Lp 11#Sch c thm#P.Dung#298962# thi## 00797000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020070000540070025001240080005001490090018001540100 00500172011001300177021026200190020001800452020000700470020001500477005002500492 039000700517013000700524#VV13.00132#VV13.00133#65000#Vi?t#K600N#372.2101#^214#K nng ng x cn thit dnh cho gio vin mm non v cc bc cha m#Trn Vit L u s.t., b.s.#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a241tr.^bcm#Nghin cu mt s vn ng x vi tr tui mu gio, v nhng tnh hung thng gp trong gio dc tr cng nh cc phng php tho g, phn tch mang tnh t vn nhm gip cc bc ph huynh v c gio bt kh khn trong qu trnh chm sc, gio dc tr#Gi o dc mu gio#ng x#Sch gio vin#Trn Vit Lu s.t., b.s.#P.Dung#298963## 00735000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430020014000480070060000620040029001220080005001510090018001560100 00500174011001400179021014300193020000700336020000700343020001500350005001400365 005001400379005001600393005001300409039000400422013000700426#VV13.00134#VV13.001 35#15000#Vi?t#915.9731#^214#a l H Ni#Lm Quang Dc, Phm Khc Li, Nguyn Minh Tu, ng Duy Li#Ti bn c chnh l, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2012# ^a47tr.^b24cm#Gii thiu v tr a l, phm vi lnh th v s phn chia hnh ch nh; iu kin t nhin ti nguyn thin nhin; dn c v kinh t ca H Ni#a l#H Ni#Sch tham kho#Lm Quang Dc#Phm Khc Li#Nguyn Minh Tu#ng Duy L i#Hu#298964## 00979000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200080 00348080005000420020024000470030094000710070072001650080005002370090018002420100 00500260011001500265021022700280020000800507020001600515020002000531020000700551 02000150055800500170057300500140059000500180060400500200062203900040064201300070 0646#VV13.00136#VV13.00137#26500#Vi?t#959.731#^214#Tm hiu lch s H Ni#Sch tham kho cho gio vin, hc sinh THCS, THPT v nhng ngi nghin cu v lch s H Ni#H Th Thu Thanh, Phm Thu Vn, Nguyn Lan Phng, inh Th Kiu Tran g#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a139tr.^b24cm#Gii thiu s lc v lch s H N i. Trnh by qu trnh lch s hnh thnh, pht trin ca th qua cc thi k : Tin Thng Long; Thi l ti thi Ty Sn; Thng Long-H Ni (nm 1802 ti nm 1918 ); H Ni t 1919 ti nay#Lch s#Trung hc c s#Ph thng trung hc#H N i#Sch tham kho#H Th Thu Thanh#Phm Thu Vn#Nguyn Lan Phng#inh Th Kiu Trang#Hu#298965## 01003000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200080 00348080005000420020058000470030052001050070062001570080005002190090018002240100 00500242011001400247015005200261021016100313020000800474020000700482020001600489 02000200050502000110052502000140053600500170055000500120056700500140057900500140 0593005002300607039000400630013000700634#VV13.00138#VV13.00139#27000#Vi?t#959.7 45#^214#Ti liu dy - hc lch s - a l a phng Qung Bnh#Chng trnh t rung hc c s v trung hc ph thng#B.s.: Trng Duy Quyn (ch.b.), V Don Di a, Dng Xun S...#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a95tr.^b24cm#u ba sch ghi: S Gio dc v o to Qung Bnh#Gii thiu khi qut v t v ngi tnh Qun g Bnh, lch s hnh thnh v pht trin qua cc thi k cng nh a l t nhi n v kinh t - x hi ca tnh ny#Lch s#a l#Trung hc c s#Ph thng trun g hc#Qung Bnh#Sch c thm#Trng Duy Quyn#V Don Dia#Dng Xun S#Phm N gc San#Trng Th Thanh Hng#Hu#298966## 00519000000000229000450004100050000008200070000580800050001200200300001700300180 00470080005000650090018000700100005000880110014000930210127001070200009002340200 01000243020000900253020000900262020000700271039000400278013000700282#Vi?t#372.11 #^214#S cng tc gio vin mm non#Nm hc 2012-2013#^aH.#^ai hc S phm#201 2#^a82tr.^b24cm#Gm nhng ghi ch v thng tin c nhn, k hoch cng tc v mt s vn bn php lut lin quan n hot ng gio dc mm non#Gio dc#Gio vi n#Mu gio#Vit Nam#S tay#Hu#298967## 00546000000000241000450004100050000008200070000580800050001201400070001700200310 00240030018000550080005000730090018000780100005000960110014001010210134001150200 00900249020001000258020000900268020000900277020000700286039000400293013000700297 #Vi?t#372.11#^214#65000#S cng tc gio vin tiu hc#Nm hc 2012-2013#^aH.#^ ai hc S phm#2012#^a92tr.^b24cm#Gm nhng ghi ch v thng tin c nhn, k h och cng tc v mt s vn bn php lut lin quan n hot ng gio dc bc tiu hc#Gio dc#Gio vin#Tiu hc#Vit Nam#S tay#Hu#298968## 00725000000000253000450004100050000008200060000580800050001100200320001600300760 00480080005001240090018001290100005001470110015001520210203001670200009003700200 02000379020000900399020000900408020000700417039000400424020001600428020002000444 013000700464#Vi?t#371.1#^214#S cng tc gio vin ch nhim# trng tiu hc, trung hc c s v trung hc ph thng nm hc 2012-2013#^aH.#^ai hc S phm# 2012#^a112tr.^b24cm#Trnh by v tr, vai tr, mt s k nng v phng php cn g tc ca gio vin ch nhim... cng vi nhng ghi ch v thng tin c nhn, k hoch cng tc ca gio vin ch nhim lp trng ph thng#Gio dc#Gio vi n ch nhim#Tiu hc#Vit Nam#S tay#Hu#Trung hc c s#Ph thng trung hc#298 969## 00561000000000241000450004100050000008200070000580800050001201400070001700200320 00240030018000560080005000740090018000790100005000970110014001020210141001160200 00900257020001000266020001600276020000900292020000700301039000400308013000700312 #Vi?t#372.11#^214#65000#S cng tc gio vin trung hc#Nm hc 2012-2013#^aH.# ^ai hc S phm#2012#^a91tr.^b24cm#Gm nhng ghi ch v thng tin c nhn, k hoch cng tc v mt s vn bn php lut lin quan n hot ng gio dc b c trung hc c s#Gio dc#Gio vin#Trung hc c s#Vit Nam#S tay#Hu#298970# # 00825000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410020046000460070025000920080005001170090018001220100005001400110 01500145015007100160021022400231020000900455020001000464020002000474020000900494 020000700503005001400510039000400524013000700528#VV13.00140#VV13.00141#65000#Vi ?t#372.11#^214#S tay cng tc gio vin trung hc ph thng#Trn Vit Lu s.t., b.s.#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a248tr.^b24cm#Tn sch ngoi ba: S tay cng tc gio vin khi trung hc ph thng#Gm nhng ghi ch v thng tin c nhn, k hoch hot ng, mc tiu, nhim v v kim im cng tc... cng mt s vn bn php lut ca Nh nc, B Gio dc v o to ch o hot ng gio dc bc ph thng trung hc#Gio dc#Gio vin#Ph thng trung hc#Vit Nam#S tay#T rn Vit Lu#Hu#298971## 00667000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200120 00348080005000460020015000510070054000660220004001202210020001240080018001440090 01100162010000500173011001500178012001700193020001700210020000900227020000900236 00500170024500500190026200500130028100500210029400500150031503900040033001300070 0334#VV13.00143#VV13.00142#56000#Vi?t#895.9223408#^214#Nt bt tri n# Th Mi nh Thu, Nguyn Trung Tuyn, Mai c Dng...#T.3#Thp la yu thng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a201tr.^b20cm#T sch Tui tr#Vn hc hin i#Vit Nam #Bi vit# Th Minh Thu#Nguyn Trung Tuyn#Mai c Dng#Nguyn Th Bch Nhn# Phm Th Quyn#Hu#298972## 00741000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400020015000450070047000600080018001070090011001250100005001360110 01500141012001600156021013700172020000900309020001300318005002000331005001400351 005000800365005001000373005001100383039000400394013000700398020002200405#VV13.00 144#VV13.00145#36000#Vi?t#153.8#^214#V ti chn#Hong Th Thanh Tm, Nguyn H Anh, Thu c...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a116tr.^b20cm#i vn p sao#Gm nhng bi vit vit cho la tui thiu nin vi nhng tho lun v li sng v s la chn ca mi c nhn trong cuc sng hng ngy#La chn#K nng s ng#Hong Th Thanh Tm#Nguyn H Anh#Thu c#Thi Hin#Phng Mai#Hu#298973#S ch thanh thiu nin## 00686000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400020021000450070037000660080018001030090011001210100005001320110 01500137012001600152021012200168020001300290005001400303005001100317005000700328 005000800335005000800343039000400351013000700355020002200362#VV13.00146#VV13.001 47#36000#Vi?t#646.7#^214#Thn may mn ca ti#L H Anh Thy, Lan Thng, Chilli ...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a118tr.^b20cm#i vn p sao#Gm nhng b i vit vit cho la tui thiu nin vi nhng tho lun v li sng ca mi c nhn trong cuc sng hng ngy#K nng sng#L H Anh Thy#Lan Thng#Chilli#L L in#Thu c#Hu#298974#Sch thanh thiu nin## 00744000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400020018000450070045000630080018001080090011001260100005001370110 01500142012001600157021013700173020001300310020001100323005000700334005001200341 005002100353005001500374005000800389039000400397013000700401020002200408#VV13.00 148#VV13.00149#36000#Vi?t#646.7#^214#Ti v thn tng#An Chi, Thin Hng, Ngu yn Th Hng Thu...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a115tr.^b20cm#i vn p sao#Gm nhng bi vit dnh cho la tui thiu nin vi nhng tho lun v li sng, t tng thm m v hnh nh thn tng ca mi c nhn#K nng sng#Thn tng#An Chi#Thin Hng#Nguyn Th Hng Thu#Trng M Hnh#Trc Ly#Hu#298975 #Sch thanh thiu nin## 00619000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400020036000450070025000810080018001060090011001240100005001350110 01500140021013600155020001000291020001400301006001000315006000800325006000900333 039000400342013000700346#VV13.00150#VV13.00151#60000#Vi?t#371.1#^214# tng th y c, lp hc yu thng#Tuyn dch: Tnh Thu...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2012#^a205tr.^b20cm#Gm nhiu cu chuyn cm ng v tnh thy - tr, nhng bi hc v tm nh hng ca ngi thy i vi nhn thc, cuc i mi hc tr#Gio vin#Tnh thy tr#Tnh Thu#Nh Nam#Kim Hnh#Hu#298976## 00875000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050017000560020015000730290025000880070061001130040 01800174008001800192009001100210010000500221011001500226021022000241020000800461 02000100046902000130047900500160049200600220050803900040053001300070053401900080 0541#VV13.00152#VV13.00153#50000#Vi?t#TH126L#371.10023#^214#Pullias, Earl V.#Th y l tt c#A teacher is many things#Earl V. Pullias, James D. Young ; Trng T h Ngc Thanh dch#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a158tr.^ b20cm#Trnh by mt s vn v ngh dy hc: tiu chun v o c, tc phong, hc vn, nghip v s phm... ca ngi thy gio. Vn rn luyn, phn u t rn mi mt ca ngi thy gio ging dy t kt qu tt nht#Dy hc#Gio v in#Hng nghip#Young, James D.#Trng Th Ngc Thanh#Hu#298977#Dch M## 00471000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200110 00348080005000450050009000500020020000590030016000790070009000950080018001040090 01100122010000500133011001500138020001700153020000900170020000700179020000800186 039000400194013000700198#VV13.00155#VV13.00154#54000#Vi?t#895.922803#^214#L Gi ang#a, ch c vy thi#Bt k, tn vn#L Giang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#20 12#^a225tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Bt k#Tn vn#Hu#298978## 00899000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050015000450020016000600030029000760290013001050070066001180080 01800184009001100202010000500213011001500218012004200233021017600275020001100451 02000130046202000090047500600140048400600110049800500110050903900040052001300070 0524019000800531020001000539#VV13.00156#VV13.00157#85000#Vi?t#612.8#^214#Carr, Nicholas#Tr tu gi to#Internet lm g chng ta?#The shallows#Nicholas Carr ; Dch: H Quang Hng, Linh Giang ; V Duy Mn h..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a285tr.^b21cm#Khoa hc khm ph / Ch.b.: V Cng Lp...#Trnh by nhng vn c bn v tm l hc thn kinh vi nhng nghin cu v b no con ngi, phng thc t duy, tr nh, tc ng ca Internet ti hot ng ca tr no...# Tm l hc#H thn kinh#Internet#H Quang Hng#Linh Giang#V Duy Mn#Hu#298979# Dch M#nh hng## 00445000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200110 00348080005000450050014000500020011000640030008000750070014000830080018000970090 01100115010000500126011001500131020001700146020000900163020000800172039000400180 013000700184#VV13.00158#VV13.00159#90000#Vi?t#895.922808#^214#Cao Huy Thun#Chu yn tr#Tn vn#Cao Huy Thun#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a331tr.^b20cm#V n hc hin i#Vit Nam#Tn vn#Hu#298980## 00471000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820009000428080005000510050017000560020017000730030015000900080018001050090 01100123010000500134011001500139020001700154020000500171020000900176020000900185 039000400194013000700198#VV13.00160#VV13.00161#100000#Vi?t#NG527H#895.9222#^214 #Nguyn Huy Thip#Nguyn Huy Thip#Tuyn tp kch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2 012#^a289tr.^b20cm#Vn hc hin i#Kch#Vit Nam#Kch bn#Hu#298981## 00495000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003008200040 00358080005000390050013000440020035000570070028000920080018001200090011001380100 00500149011001500154020001700169020000300186020001200189006000900201039000400210 013000700214019000800221#VV13.00162#VV13.00163#127000#Vi?t#813#^214#Homes, A. M .#Quyn sch ny s cu cuc i bn#A. M. Homes ; Thi Trc dch#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2012#^a434tr.^b20cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Thi Trc#Hu#2 98982#Dch M## 00455000000000253000450002600110000002600110001101400080002204100050003008200090 00358080005000440050013000490020018000620030011000800070013000910080018001040090 01100122010000500133011001500138020001700153020000900170020001100179039000400190 013000700194#VV13.00164#VV13.00165#120000#Vi?t#895.9223#^214#L Vn Ngha#Ma h nm Petrus#Truyn di#L Vn Ngha#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a479tr.^ b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn di#Hu#298983## 00652000000000241000450002600110000002600110001104100050002208200080002780800050 00350020054000400080005000940090021000990100005001200110015001250210193001400200 01000333020001900343020001000362020000900372020001800381039000400399013000700403 #VV13.00166#VV13.00167#Vi?t#342.597#^214#Tuyn ngn c lp nm 1945 v cc Hin php Vit Nam#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a259tr.^b21cm#Gii thiu ni dung ca bn Tuyn ngn c lp nm 1945, Hin php Vit Nam nm 1946, 1959, 1980, 1 992 v mt s ngh quyt v vic sa i, b sung mt s iu ca Hin php Vit Nam nm 1992#Php lut#Tuyn ngn c lp#Hin php#Vit Nam#Vn bn php lut# Hu#298984## 00598000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380050015000430020026000580070015000840080005000990090021001040100 00500125011001500130021017800145020001200323020001000335039000400345013000700349 #VV13.00168#VV13.00169#61000#Vi?t#170#^214#Phm Vn Chung#Tp bi ging o c hc#Phm Vn Chung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a379tr.^b21cm#Trnh by nhn g hiu bit chung v o c hc cng nh ngun gc, bn cht v ni dung ca c c phm tr: hnh phc, thin - c, tnh yu thng, lng tm, ngha v, l sng ...#o c hc#Bi ging#Hu#298985## 00723000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200130 00348080005000470050016000520020097000680070016001650080005001810090021001860100 00500207011001500212021014800227020002300375020001800398020002100416039000400437 013000700441020000900448#VV13.00170#VV13.00171#39000#Vi?t#324.25970753#^214#Ngu yn Huy ng#ng lnh o xy dng tuyn ng Trng Sn trong khng chin ch ng M, cu nc (1959 - 1975)#Nguyn Huy ng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a2 22tr.^b21cm#Trnh by qu trnh lnh o ca ng trong vic xy dng v pht tr in tuyn ng Trng Sn giai on 1959 - 1975, kt qu v mt s kinh nghim# ng Cng sn Vit Nam#ng H Ch Minh#Khng chin chng M#Hu#298986#Lnh o## 00715000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200100 00348080005000440050013000490020039000620070013001010080005001140090021001190100 00500140011001500145021021100160020001000371020001000381020001300391020000900404 020001300413039000400426013000700430#VV13.00172#VV13.00173#57000#Vi?t#343.59709 #^214#L Minh Ton#Hi - p v thng tin v truyn thng#L Minh Ton#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2012#^a346tr.^b21cm#Gm 179 cu hi - p v nhng qui nh ph p lut lin quan n hot ng ca cc lnh vc bu chnh, vin thng, chng th rc, tn s v tuyn in, giao dch in t, cng ngh thng tin, bo ch v x ut bn#Php lut#Thng tin#Truyn thng#Vit Nam#Sch hi p#Hu#298987## 00648000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410050017000460020018000630070017000810040029000980080005001270090 02100132010000500153011001500158021019200173020000800365020001000373039000400383 013000700387#VV13.00175#VV13.00174#82000#Vi?t#340.03#^214#Nguyn Mnh Hng#Thu t ng php l#Nguyn Mnh Hng#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2012#^a519tr.^b21cm#Nhng khi nim, nh ngha, ni dung ca tng thut n g thuc cc ngnh lut: hnh s, dn s, hn nhn v gia nh, kinh t lao ng , hnh chnh, quc t, t tng hnh s, t tng dn s...#Php l#Thut ng#Hu# 298988## 00857000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430050016000480020053000640030015001170070016001320040015001480080 00500163009002100168010000500189011001500194015003500209021025900244020000900503 020000800512020000900520020001500529039000400544013000700548#VV13.00176#VV13.001 77#84000#Vi?t#200.9597#^214#ng Nghim Vn#L lun v tn gio v tnh hnh t n gio Vit Nam#Sch tham kho#ng Nghim Vn#X.b. ln th 4#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a535tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Tn gio#L lun chung v i tng, yu t cu thnh mt hnh thc tn gio, nhu cu, vai tr v din b in tn gio trong i sng. Nghin cu c im tnh hnh tn gio Vit Nam v i nhng c trng, vai tr ca cc tn gio c th v chnh sch tn gio hin nay#Tn gio#L lun#Vit Nam#Sch tham kho#Hu#298989## 00744000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430050018000480020046000660070018001120040015001300080005001450090 02100150010000500171011001500176021022400191020000900415020001100424020001100435 020000900446039000400455013000700459#VV13.00178#VV13.00179#59000#Vi?t#200.9597# ^214#Nguyn Ngc Qunh#Chnh sch tn gio thi T c (1848 - 1883)#Nguyn Ngc Qunh#X.b. ln th 1#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a363tr.^b21cm#Gii thiu b i cnh ca chnh sch tn gio thi T c. Tm hiu chnh sch i vi cc tn gio truyn thng v cng gio thi T c cng nh c im, bi hc lch s v ngha thc tin ca cc chnh sch tn gio ny#Tn gio#Chnh sch#Nh Nguy n#Vit Nam#Hu#298990## 01008000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020053000580070055001110080005001660090021001710100 00500192011001500197015008900212021023500301020001500536020001000551020001100561 02000090057200500160058100500120059700500140060900500180062300500170064103900050 0658013000700663#VV13.00180#VV13.00181#45000#Vi?t#KH103T#331.1109597#^214#Khai thc v pht trin ti nguyn nhn lc Vit Nam#Nguyn Vn Phc, Mai Th Thu (ch .b.), Bi Tt Thng...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a251tr.^b21cm#TTS ghi: B K hoch v u t. Trung tm Thng tin v D bo kinh t - x hi Quc gia#Q a trnh hnh thnh v pht trin ca ngun nhn lc Vit Nam. Thc trng khai th c v pht trin ti nguyn nhn lc. nh hng v gii php nng cao hiu qu khai thc, pht trin ti nguyn nhn lc Vit Nam giai on 2012 - 2020#Ngun n hn lc#Khai thc#Pht trin#Vit Nam#Nguyn Vn Phc#Mai Th Thu#Bi Tt Thng# Nguyn Ngc Thanh#Nguyn Anh Hong#Uyn#298991## 00960000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200120 00348080005000460050015000510020072000660070028001380080018001660090050001840100 00500234011001500239021032900254020000900583020000400592020000900596020002400605 005001200629039000500641013000700646020001700653#VV13.00182#VV13.00183#50000#Vi ?t#633.1095978#^214#Nguyn Ngc #Sn xut la v tc ng ca bin i kh hu ng bng sng Cu Long#Nguyn Ngc , L Anh Tun#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Thi bo Kinh t Si Gn#2012#^a148tr.^b21cm#Gii thiu tng q uan v iu kin t nhin, sn xut la, ti nguyn ging la, cc m hnh canh tc la c truyn v vai tr ca ngi nng dn trong sn xut la ng bng s ng Cu Long. Tng quan v bin i kh hu, tc ng ca bin i kh hu v n g ph vi bin i kh hu trong sn xut la ng bng sng Cu Long#Sn xut #La#Tc ng#ng bng sng Cu Long#L Anh Tun#Uyn#298992#Bin i kh hu## 00626000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050018000490020038000670070018001050080005001230090 01900128010000500147011001500152039000500167013000700172020001000179020000900189 021017400198#VV13.00184#VV13.00185#69000#Vi?t#L462D#080#^214#Nguyn Xun Thanh# Li dy ca c nhn - c v suy ngm#Nguyn Xun Thanh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn# 2012#^a181tr.^b21cm#Uyn#298993#Danh ngn#Th gii#Tp hp nhng cu danh ngn v tnh bn, tnh yu, tnh v chng, hn nhn v hnh phc gia nh, o l, nh n cch v x th nhm gip con ngi c cch x l ng n nht## 00785000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050015000520020019000670070061000860080031001470090 04900178010000500227011001500232021019700247020000800444020001100452006001500463 006001700478039000500495013000700500#VV13.00187#VV13.00186#72000#Vi?t#CH550H#49 5.1#^214#Hn Gim ng#Ch Hn Trung Quc#Hn Gim ng ; ng Thu Thu dch ; Trng Gia Quyn h..#^aTp. H Ch Minh ; Trung Quc#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Nxb. Truyn B Ng Chu#2012#^a158tr.^b23cm#Khi qut qu trnh t ngun gc hn h thnh, din bin pht trin n kt cu ch Hn. Gii thiu mt cch c h th ng nhng th ch, ch m thut, ngh thut th php, ngh thut khc du ch Hn #Ch Hn#Trung Quc#ng Thu Thu#Trng Gia Quyn#Uyn#298994## 00867000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430050014000480020083000620070014001450080005001590090021001640100 00500185011001500190021031100205020000800516020001000524020001100534020000800545 020002400553039000500577013000700582#VV13.00188#VV13.00189#40000#Vi?t#378.5978# ^214#Nguyn Vn #o to bi dng ging vin tr cc trng i hc vng ng bng sng Cu Long#Nguyn Vn #^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a132tr.^b21c m#Trnh by c s l lun v o to, bi dng ging vin tr p ng yu cu i mi gio dc i hc. Thc trng i ng ging vin tr v hot ng o to, bi dng ging vin tr ca cc trng i hc. xut gii php o to, bi dng ging vin tr trong cc trng i hc ng bng sng Cu Long#o to #Bi dng#Ging vin#i hc#ng bng sng Cu Long#Uyn#298995## 00697000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200080 00348080005000420050016000470020042000630070016001050040039001210080005001600090 02100165010000500186011001500191021018500206020001000391020000900401020000900410 039000500419013000700424#VV13.00190#VV13.00191#22000#Vi?t#349.597#^214#Phan Tru ng Hin#Hng dn hc tt mn php lut i cng#Phan Trung Hin#Ti bn ln th 2 c sa cha, b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a100tr.^b24cm#Cung cp nhng kin thc c bn nht v nh nc v php lut ni chung v cc ngnh php lut c th trong h thng php lut Vit Nam, km theo cc thi mu v nh hng gii php#Php lut#Qui nh#Vit Nam#Uyn#298996## 00792000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400020066000450080005001110090021001160100005001370110014001420150 05100156021026300207020001000470020001800480020001900498039000500517013000700522 020000900529#VV13.00192#VV13.00193#16000#Vi?t#341.2#^214#Ch quyn ca Vit Nam i vi hai qun o Hong Sa v Trng Sa#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a55t r.^b21cm#TTS ghi: B Ngoi giao. U ban Bin gii Quc gia#Gm cc sch a l, lch s v bn c; cc hip nh, ngh nh, sc lnh k; bia ch quyn c a Vit Nam dng trn cc qun o, cng nh nhng tuyn b ti cc hi ngh qu c t khng nh ch quyn ca Vit Nam i vi hai qun o Hong Sa v Trng Sa#Ch quyn#Qun o Hong Sa#Qun o Trng Sa#Uyn#298997#Vit Nam## 00885000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200120 00348080005000460050016000510020066000670070047001330080005001800090021001850100 00500206011001500211021030300226020001700529020001200546020000900558020001300567 005001500580039000500595013000700600#VV13.00194#VV13.00195#40000#Vi?t#324.25970 71#^214#Nguyn B Quang#Hi v p v cng tc dn vn ca chnh quyn nc ta hin nay#B.s.: Nguyn B Quang (ch.b. ), Hong Tin Ct#^aH.#^aChnh tr Quc g ia#2012#^a226tr.^b21cm#Trnh by di dng hi - p v quan im ca ch ngha Mc - Lnin v ch tch H Ch Minh, ng Cng sn Vit Nam v dn vn v cng t c dn vn ca b my chnh quyn nh nc; t chc b my nh nc v cng tc dn vn ca chnh quyn; ni dung trng tm v cng tc dn vn ca chnh quyn c s#Cng tc dn vn#Chnh quyn#Vit Nam#Sch hi p#Hong Tin Ct#Uyn#298 998## 00840000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200080 00348080005000420050016000470020086000630030017001490070016001660080005001820090 02100187010000500208011001500213021024700228020001000475020001600485020000900501 039000500510013000700515020001100522020001700533#VV13.00196#VV13.00197#60000#Vi ?t#345.597#^214#Trnh Tin Vit#Hon thin cc quy nh ca phn chung b lut h nh s trc yu cu mi ca t nc#Sch chuyn kho#Trnh Tin Vit#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2012#^a371tr.^b21cm#Gii thiu cc ni dung mi trong lut sa i, b sung mt s iu ca B lut hnh s nm 2009. Nhng u vit, tin b tr ong ni dung ca phn chung B lut hnh s hin hnh. Hon thin cc quy nh c hung v quy nh c th ca B lut hnh s#Php lut#B lut hnh s#Vit Nam#U yn#298999#Hon thin#Sch chuyn kho## 00915000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020032000550030021000870290044001080070034001520080 00500186009002100191010000500212011001500217021026100232020001000493020002300503 020000900526006002200535039000500557013000700562020001800569020001400587#VV13.00 199#VV13.00198#45000#Vi?t#L504B#344.59704#^214#Lut bo v mi trng nm 2005# Vietnamese - English#The Law on environmental protection in 2005#Dch, h..: Th ng tn x Vit Nam#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a261tr.^b21cm#Gii thiu ton vn Lut Bo v mi trng nm 2005 vi nhng quy nh chung v quy nh c th v hot ng bo v mi trng; chnh sch, bin php v ngun lc bo v m i trng; quyn v ngha v ca t chc, h gia nh, c nhn trong bo v mi t rng#Php lut#Lut bo v mi trng#Vit Nam#Thng tn x Vit Nam#Uyn#29900 0#Vn bn php lut#Sch song ng## 01069000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050017000490020030000660030042000960070067001380080 01800205009002300223010000500246011001500251005001900266005002100285039000500306 013000700311021041300318020002000731020000800751020000800759#VV13.00200#VV13.002 01#88000#Vi?t#B300Q#378#^214#Hunh Ngc Phin#B quyt thnh cng sinh vin#Cm nang thit yu ca hc sinh sinh vin#Hunh Ngc Phin (ch.b.), Trng Th Lan Anh, Nguyn Th Bch Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a365tr. ^b21cm#Trng Th Lan Anh#Nguyn Th Bch Ngc#Uyn#299001#Gm nhng li khuyn v phng php hc tp khoa hc: t vic xc nh ng c hc tp, s dng thi gian hp l, rn luyn cc thi quen v tm thi ng, cch thch ng vi mi trng sng v hc tp i hc, cch ghi chp, cch n bi, luyn tr nh the o bn t duy, s dng email v truy tm thng tin trn mng hiu qu... Cc k nng hc ting Anh v cch luyn thi hiu qu cc k thi TOEIC, TOEFL#B quyt thnh cng#Hc tp#i hc## 00799000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200120 00348080005000460020119000510080005001700090021001750100005001960110015002010150 03300216021025400249020001000503020001400513020001800527039000500545013000700550 #VV13.00202#VV13.00203#65000#Vi?t#324.2597071#^214#Hng dn mt s vn c t h v nghip v cng tc ng vin v lp biu thng k c bn trong h thng t chc ng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a403tr.^b21cm#TTS ghi: Ban T chc T rung ng#Trnh by mt s vn c th v nghip v cng tc ng vin: kt n p ng vin, pht th ng vin, qun l h s ng vin, gii thiu sinh hot ng... Nhng vn chung trong vic hng dn lp cc biu thng k c bn tron g h thng t chc ng#Nghip v#Cng tc ng#Biu mu thng k#Uyn#299002## 00957000000000325000450002600110000004100050001108200060001680800050002200200680 00270030024000950070050001190080018001690090023001870100005002100110025002150150 05600240021020500296020000900501020001000510020000900520005001600529005001500545 00500140056000500140057400500160058803900050060401300070060902000080061602000070 0624#VV13.00204#Vi?t#371.1#^214#Ngi thy - nhn t quan trng trong s nghip gio dc v o to#K yu to m khoa hc#Nguyn c Hng, Ha Ngc Thun, Pha n Th Ti...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a532tr., 4tr. nh^b 24cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio thnh u thnh ph H Ch Minh#Gii thiu cc ch trng, chnh sch pht huy i ng nh gio; nhng chun mc ca ngi thy trong x hi hin nay; s quan tm ca x hi i vi ngnh gio dc; gc nhn c a ngi dy v ngi hc#Nh gio#S nghip#Gio dc#Nguyn c Hng#Ha Ngc T hun#Phan Th Ti#H Thiu Hng#Hunh Cng Minh#Uyn#299003#o to#K yu## 00953000000000313000450002600110000002600110001104100050002208200080002780800050 00350020048000400070060000880080005001480090021001530100005001740110015001790210 27300194020000800467005001400475005001400489005001300503005001600516005001600532 039000500548013000700553015004200560020001100602020001500613020001100628#VV13.00 205#VV13.00206#Vi?t#359.009#^214#Lch s trung on 962 qun khu 9 (1962 - 2012) #B.s.: ng Vn Hiu (ch.b.), Khu Ngc By, Phm Vn Ht...#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2012#^a428tr.^b21cm#Lch s hnh thnh v hot ng ca Trung on 962 qu n khu 9 qua cc thi k: khng chin chng M (1961 - 1975), tham gia chin u bo v t quc bin gii Ty Nam v lm nhim v quc t gip cch mng Campu chia (1975 - 1989), xy dng v bo v t quc (1989 -2012)#Lch s#ng Vn Hi u#Khu Ngc By#Phm Vn Ht#Nguyn Xun Lai#Phng Cng Pht#Uyn#299004#TTS gh i: ng u - B t lnh qun khu 9#Qun khu 9#Trung on 962#Qun khu 9## 01094000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003308200130 00388080005000510020044000560070048001000080005001480090021001530100005001740110 01500179015009800194021035500292020001200647020001000659020000800669020000900677 00500200068600500080070600500150071400500120072900500150074103900050075601300070 0761#VV13.00207#VV13.00208#VV13.00209#Vi?t#959.70442092#^214#ng ch V Vn Ki t vi cch mng Vit Nam#ng Th Ngc Thnh, Mi, Trn i Quang...#^aH.#^a Chnh tr Quc gia#2012#^a824tr.^b24cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr - Hnh chnh Quc gia H Ch Minh; Thnh u thnh ph H Ch Minh...#Tp hp cc bi vit c a cc ng ch nguyn l lnh o ng, nh nc, cc ng ch lnh o cc b, ban, ngnh, a phng, n v, ca cc nh khoa hc ni v cuc i, s nghip v vai tr ca ng ch V Vn Kit vi cuc u tranh ginh c lp thng nht t quc, trong s nghip xy dng v bo v t quc x hi ch ngha, trong thi k i mi#V Vn Kit#S nghip#Tiu s#Vit Nam#ng Th Ngc Thnh# Mi#T rn i Quang#T Ngc Tn#Bi Quang Vinh#Uyn#299005## 00764000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430050018000480020023000660070043000890080005001320090028001370100 00500165011001500170015004300185021015900228020000800387020001700395020002300412 020001100435005001600446039000500462013000700467#VV13.00210#VV13.00211#40000#Vi ?t#657.0285#^214#Nguyn Thanh Thu#Gio trnh k ton my#Nguyn Thanh Thu (ch. b.), Phm Hng Linh#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a189tr.^b24cm#TTS g hi: Trng cao ng Cng ng H Ni#Vai tr ca h thng thng tin k ton vi t chc doanh nghip, cng ngh thng tin vi k ton trong doanh nghip, gii t hiu phn mm k ton fast counting#K ton#Tin hc ng dng#Phn mm Fast Count ing#Gio trnh#Phm Hng Linh#Uyn#299006## 00607000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380050013000430020032000560070019000880080005001070090028001120100 00500140011001500145015004300160021009400203020001100297020001000308020001100318 039000500329013000700334#VV13.00212#VV13.00213#57000#Vi?t#332#^214#Bi Th Tin #Gio trnh th trng ti chnh#Bi Th Tin ch.b.#^aH.#^aThng tin v Truyn t hng#2012#^a197tr.^b24cm#TTS ghi: Trng cao ng cng ng H Ni#Tng quan v th trng ti chnh, th trng tin t, th trng vn, th trng chng kho n#Th trng#Ti chnh#Gio trnh#Uyn#299007## 00765000000000265000450002600100000002600100001001400070002004100050002708200060 00328080005000380050015000430020016000580070039000740080005001130090028001180100 00500146011001500151015004300166021024600209020000500455020001100460005001600471 039000500487013000700492#VN3.00214#VN3.00215#38000#Vi?t#336.2#^214#Phan ng Ni nh#Gio trnh thu#Ch.b.: Phan ng Ninh, Trn Th Phng#^aH.#^aThng tin v Tr uyn thng#2012#^a201tr.^b24cm#TTS ghi: Trng cao ng Cng ng H Ni#Trnh by nhng vn chung v thu. Khi nim, c im, nguyn tc thit lp, tc d ng v ni dung c bn ca thu xut - nhp khu, thu tiu th c bit, thu g i tr gia tng, thu thu nhp doanh nghip v cc khon thu, ph, l ph khc# Thu#Gio trnh#Trn Th Phng#Uyn#299008## 00696000000000229000450002600110000002600110001104100050002208200120002780800050 00390050013000440020072000570070013001290080005001420090028001470100005001750110 01500180021022800195020002300423020000800446039000500454013000700459#VV13.00216# VV13.00217#Vi?t#324.2597075#^214#Ng ng Tri#82 nm ng Cng sn Vit Nam - Nh ng chng ng lch s (1930 - 2012)#Ng ng Tri#^aH.#^aThng tin v Truyn th ng#2012#^a438tr.^b24cm#Lch s ra i ca ng Cng sn Vit Nam (1920 - 1930). Vai tr lnh o ca ng trong cuc u tranh ginh chnh quyn, trong hai cu c khng chin chng thc dn Php v quc M, trong cng cuc xy dng v bo v t quc#ng Cng sn Vit Nam#Lch s#Uyn#299009## 00799000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200080 00348080005000420050008000470020043000550070008000980080005001060090021001110100 00500132011001500137012002800152021025800180020001000438020001500448020001200463 020000900475020001300484039000500497013000700502#VN13.00001#VN13.00002#26000#Vi ?t#347.597#^214#Lan Anh#Hi - p v lut khiu ni v lut t co#Lan Anh#^aH.# ^aChnh tr Quc gia#2012#^a171tr.^b19cm#T sch Php lut ph thng#Trnh by d i dng hi - p v lut khiu ni v lut t co vi cc quy nh chung v qu y nh c th v quyn, ngha v ca ngi khiu ni, t co v ngi b khiu n i, t co; thm quyn gii quyt v trnh t, th tc gii quyt khiu ni, t co...#Php lut#Lut khiu ni#Lut t co#Vit Nam#Sch hi p#Uyn#299010## 00858000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200100 00348080005000440050018000490020068000670070018001350080005001530090021001580100 00500179011001500184012002800199021027600227020001000503020001100513020001000524 020000900534020001300543039000500556013000700561#VN13.00004#VN13.00003#35000#Vi ?t#343.59709#^214#Trng Hng Quang#Hi - p v lut s dng nng lng tit ki m v hiu qu nm 2010#Trng Hng Quang#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a174tr .^b19cm#T sch Php lut ph thng#Gm mt s cu hi v li gii p cc quy nh v s dng nng lng tit kim v hiu qu, qun l vic s dng nng lng ca c s s dng nng lng trng im, qun l phng tin, thit b s dng nng lng, bin php thc y s dng nng lng tit kim v hiu qu#Php lu t#Nng lng#Tit kim#Vit Nam#Sch hi p#Uyn#299011## 00802000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200080 00348080005000420050008000470020052000550070008001070080005001150090021001200100 00500141011001500146020001000161020001700171020000800188020000800196020000900204 020001300213039000500226013000700231021027400238#VN13.00005#VN13.00006#30000#Vi ?t#343.597#^214#Lan Anh#Hi - p v lut qun l, s dng ti sn nh nc#Lan Anh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a580tr.^b19cm#Php lut#Ti sn nh nc#Qu n l#S dng#Vit Nam#Sch hi p#Uyn#299012#Trnh by di dng hi - p ph p lut v qun l s dng ti sn nh nc vi cc quy nh chung v quy nh c th v trch nhim qun l nh nc v ti sn nh nc, qun l s dng ti s n nh nc ti c quan nh nc, ti nc ngoi, ti n v v trang nhn dn... ## 00908000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200100 00348080005000440050018000490020060000670070039001270080005001660090021001710100 00500192011001500197021031600212020001000528020001000538020001600548020000900564 020001300573005002000586039000500606013000700611#VN13.00007#VN13.00008#37000#Vi ?t#343.59707#^214#Trng Hng Quang#Hi - p v lut bo v quyn li ngi ti u dng nm 2010#Trng Hng Quang, Trn Th Quang Hng#^aH.#^aChnh tr Quc gia #2012#^a258tr.^b19cm#Trnh by di dng hi - p php lut v bo v quyn li ngi tiu dng nm 2010 vi cc quy nh chung v cc quy nh c th v trch nhim ca t chc, c nhn kinh doanh hng ho, dch v i vi ngi tiu dng , gii quyt tranh chp gia ngi tiu dng v t chc, c nhn kinh doanh hng ho, dch v...#Php lut#Quyn li#Ngi tiu dng#Vit Nam#Sch hi p#Trn Th Quang Hng#Uyn#299013## 00903000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200080 00348080005000420050019000470020094000660030015001600070019001750080005001940090 02100199010000500220011001500225021026400240020001000504020000900514020001900523 020000900542020002300551020001500574039000500589013000700594#VN13.00009#VN13.000 10#22000#Vi?t#347.597#^214#Nguyn Phng Hnh#Tm hiu v quyn t nh ot c a ng s theo quy nh ca b lut t tng dn s Vit Nam#Sch tham kho#Nguy n Phng Hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a134tr.^b19cm#Tm hiu nhng vn l lun v quyn t nh ot ca ng s trong t tng dn s, cc quy nh ca b lut t tng dn s, thc tin thc hin cc quy nh ca b lut t tn g dn s v quyn t nh ot ca ng s trong t tng dn s v mt s gii php#Php lut#Vit Nam#Quyn t nh ot#ng s#B lut t tng dn s#Sch tham kho#Uyn#299014## 00812000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200100 00348080005000440020068000490030043001170080005001600090021001650100005001860110 01500191021026400206020001000470020001400480020001300494020000900507020001800516 039000500534013000700539#VN13.00011#VN13.00012#28000#Vi?t#343.59706#^214#Vn b n hng dn thi hnh lut thu thu nhp doanh nghip nm 2008#Ban hnh t thng 12-2011 n thng 7-2012#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a199tr.^b19cm#Trnh by nhng quy nh v phng php tnh thu, u i thu thu nhp doanh nghip tron g Lut thu thu nhp doanh nghip nm 2008. Gii thiu ni dung ngh nh ca Ch nh ph v mt s thng t ca B Ti chnh hng dn thi hnh Lut thu thu nh p doanh nghip#Php lut#Thu thu nhp#Doanh nghip#Vit Nam#Vn bn php lut#U yn#299015## 01063000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020066000510030015001170070065001320080005001970090 02100202010000500223011001500228021030300243020001300546020001000559020001000569 02000090057902000100058802000150059800500130061300500200062600500130064600500130 0659005001700672039000500689013000700694#VN13.00013#VN13.00014#22000#Vi?t#C101H #341.4#^214#Cc hip nh phn nh bin gia Vit Nam v cc nc lng ging#S ch tham kho#B.s.: L Qu Qunh, Nguyn Trng Giang (ch.b.), Trn Duy Thi...#^a H.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a115tr.^b19cm#Phn tch cc hip nh phn nh bi n gia Vit Nam v cc nc lng ging: Hip nh v vng nc lch s gia Vi t Nam v Campuchia, hip nh phn nh ranh gii trn bin gia Vit Nam v Th i Lan, hip nh phn nh lnh hi, vng c quyn kinh t v thm lc a gia Vit Nam v Trung Quc...#Lut quc t#Hip nh#Vng bin#Vit Nam#Phn nh#S ch tham kho#L Qu Qunh#Nguyn Trng Giang#Trn Duy Thi#V Ngc Minh#Phm Th L Thu#Uyn#299016## 00982000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200120 00348080005000460050018000510020097000690070051001660080005002170090021002220100 00500243011001500248020001800263020001000281020001000291020000900301005001300310 005001200323039000500335013000700340021034500347#VN13.00015#VN13.00016#32000#Vi ?t#324.2597071#^214#Nguyn Tin Hong#Ti liu bi dng nghip v cng tc tuy n gio lnh vc nghin cu, gio dc l lun chnh tr#B.s.: Nguyn Tin Hong, Ng nh Xy, Mai Yn Nga#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a219tr.^b19cm#L lun chnh tr#Bi dng#Nghip v#Vit Nam#Ng nh Xy#Mai Yn Nga#Uyn#299017#Gii thiu cng tc nghin cu, gio dc l lun chnh tr. Quy trnh t chc vic h c tp, qun trit v trin khai thc hin ngh quyt ca ng. Tham mu, nh h ng v gio dc l lun chnh tr trong h thng gio dc quc dn, trong h th ng Hc vin Chnh tr - hnh chnh quc gia H Ch Minh v trng chnh tr tn h, thnh ph khc...## 00862000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020068000530080005001210090021001260100005001470110 01500152020001000167020002400177020001800201021038500219020000900604013000700613 #VN13.00017#VN13.00018#40000#Vi?t#B450L#345.597#^214#B lut t tng hnh s c a Nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a254tr .^b19cm#Php lut#B lut t tng hnh s#Vn bn php lut#Trnh by ton vn n i dung b lut t tng hnh s c quc hi thng qua 2003, bao gm 346 iu, vi cc mc qui nh v khi t, iu tra v n hnh s v quyt nh truy t, x t x s thm, xt x phc thm, thi hnh bn n v quyt nh ca to n, xt l i bn n v quyt nh c hiu lc php lut, mt s th tc c bit v hp tc quc t trong hot ng t tng hnh s#Vit Nam#299018## 00932000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020017000550080005000720090021000770100005000980110 01500103020001000118020001400128020001800142021051400160020000900674013000700683 #VN13.00019#VN13.00020#23000#Vi?t#B450L#344.59701#^214#B lut lao ng#^aH.#^a Chnh tr Quc gia#2012#^a172tr.^b19cm#Php lut#Lut lao ng#Vn bn php lut #Cung cp ton vn B lut lao ng thng qua thng 6 nm 2012 gm cc qui nh chung v qui nh c th v vic lm; hp ng lao ng; hc ngh, o to, bi dng nng cao trnh k nng ngh; i thoi ti ni lm vic, thng lng t p th, tho c lao ng tp th; tin lng; thi gi lm vic v ngh ngi; k lut lao ng, trch nhim vt cht; an ton v v sinh lao ng; nhng quy nh ring i vi lao ng n, lao ng cha thnh nin v mt s loi lao ng k hc; bo him x hi; cng on...#Vit Nam#299019## 00803000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020058000530080005001110090021001160100005001370110 01500142020001000157020001800167020001800185021034200203020000900545013000700554 #VN13.00021#VN13.00022#26000#Vi?t#L504D#346.597#^214#Lut doanh nghip nm 2005 c sa i, b sung nm 2009#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a203tr.^b19cm#Ph p lut#Lut doanh nghip#Vn bn php lut#Trnh by ni dung lut doanh nghip xut bn nm 2005, bao gm 172 iu vi cc ni dung: qui nh chung, thnh lp doanh nghip v ng k kinh doanh, cng ti trch nhim hu hn, cng ti c ph n, cng ti hp doanh, nhm cng ti, t chc li, gii th v ph sn doanh nghi p, qun l nh nc i vi doanh nghip, cc iu khon thi hnh#Vit Nam#29902 0## 00630000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020016000530080005000690090021000740100005000950110 01400100020001000114020001100124020001800135021019100153020000900344020001600353 013000700369#VN13.00023#VN13.00024#12000#Vi?t#L504C#343.597#^214#Lut cnh tran h#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a79tr.^b19cm#Php lut#Cnh tranh#Vn bn php lut#Trnh by ni dung lut Cnh tranh gm 123 iu khon vi cc mc qui nh chung v qui nh c th v kim sot hnh vi hn ch cnh tranh, hnh vi cnh tranh khng lnh mnh... Vit Nam#Vit Nam#Lut cnh tranh#299021## 00780000000000277000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020041000540080005000950090021001000100005001210110 01400126020001000140020000700150020001800157021028600175020000900461020000700470 020000900477020000900486013000700495#VN13.00025#VN13.00026#8000#Vi?t#L504B#342. 59708#^214#Lut bo v, chm sc v gio dc tr em#^aH.#^aChnh tr Quc gia#20 12#^a40tr.^b19cm#Php lut#Tr em#Vn bn php lut#Gii thiu mt s quy nh p hp lut v cc quyn c bn v bn phn ca tr em, trch nhim bo v chm sc v gio dc tr em ni chung v tr em c hon cnh c bit ni ring, nhng q uy nh chung v iu khon thi hnh c quy nh trong Lut bo v, chm sc v gio dc tr em#Vit Nam#Bo v#Chm sc#Gio dc#299022## 00873000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450020036000500070085000860040017001710080005001880090 00800193010000500201011001500206020000600221020000800227020000700235005001300242 02101590025501500620041401300070047600500150048300500160049800500160051400500170 0530#VN13.00027#VN13.00028#100000#Vi?t#S450T#615#^214#S tay hng dn s dng thuc 2012#B.s.: H Mnh Tun (ch.b.), Trnh Hu Tng, Nguyn Anh Tun... ; Trn h Hu Tng h..#n bn ln th 1#^aH.#^aY hc#2012#^a156tr.^b18cm#Thuc#S dng# S tay#H Mnh Tun#Tm tt v ch nh, chng ch nh, liu dng, tng tc th uc, dng trnh by ca mt s bit dc c trong danh mc thuc ca Bnh vin N hi ng 2 hng nm#TTS ghi: S Y t thnh ph H Ch Minh. Bnh vin Nhi ng 2 #299023#Trnh Hu Tng#Nguyn Anh Tun#Nguyn nh Qui#Nguyn Tt Thnh## 00718000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200100 00358080005000450020114000500080005001640090008001690100005001770110015001820200 01000197020001600207020001700223021020200240020000900442020001800451013000700469 #VN13.00029#VN13.00030#Vi?t#NGH300#344.59704#^214#Ngh nh s 92/2012/N-CP ng y 08/11/2012 ca Chnh ph quy nh x pht vi phm hnh chnh v an ton thc phm#^aH.#^aY hc#2012#^a115tr.^b19cm#Php lut#Pht hnh chnh#Vn bn php qui #Gii thiu mt s qui nh php lut v x pht vi phm hnh chnh v an ton t hc phm nh hnh vi vi phm hnh chnh, hnh thc v mc pht; thm quyn x ph t vi phm hnh chnh; iu khon thi hnh#Vit Nam#An ton thc phm#299024## 00917000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020041000530080005000940090021000990100005001200110 01400125020001000139020002000149020001800169021041800187020000900605020002100614 020000900635013000700644#VN13.00032#VN13.00031#12000#Vi?t#L504T#347.597#^214#Lu t trch nhim bi thng ca nh nc#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a59tr.^b1 9cm#Php lut#Trch nhim php l#Vn bn php lut#Gii thiu nhng quy nh ph p lut v trch nhim bi thng ca Nh nc trong hot ng qun l hnh chn h, trong hot ng t tng v hot ng thi hnh n; v thit hi c bi thn g; kinh ph bi thng v th tc chi tr; trch nhim hon tr v cc iu kho n thi hnh trong Lut trch nhim bi thng ca Nh nc v ni dung mt s th ng t, ngh nh c lin quan n trch nhim bi thng ca Nh nc#Vit Nam#B i thng thit hi#Nh nc#299025## 00901000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020057000530030017001100070017001270040039001440080 00500183009002100188010000500209011001500214020001000229020000900239020001700248 02102290026502000090049402000080050302000100051101300070052101500300052800500170 0558#VN13.00033#VN13.00034#33000#Vi?t#H309Q#340.597#^214#Hiu qu ca php lut nhng vn l lun v thc tin#Sch chuyn kho#Nguyn Minh oan#Ti bn ln th 1 c sa cha, b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a226tr.^b19cm#Php l ut#Hiu qu#Sch chuyn kho#Trnh by nhng vn l lun c bn v hiu qu ca php lut. Vi nt v hiu qu ca php lut Vit Nam thi k i mi. Phn g hng v gii php c bn nng cao hiu qu ca php lut Vit Nam trong giai on hin nay#Vit Nam#L lun#Thc tin#299026#TTS ghi: i hc Lut H N i#Nguyn Minh oan## 00780000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020099000570070013001560080005001690090021001740100 00500195011001400200020000900214020001900223021019400242020000900436020000800445 020000700453005001300460013000700473020001000480#VN13.00036#VN13.00035#29000#Vi ?t#G434P#324.2597071#^214#Gp phn chng suy thoi t tng chnh tr o c, l i sng theo ngh quyt trung ng 4 kho XI#V Vn Thng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a92tr.^b19cm#Gio dc#T tng chnh tr#Trnh by nhng vn chung v suy thoi t tng chnh tr, o c, li sng. Thc trng v gii php ngn chn suy thoi t tng chnh tr, o c, li sng ca cn b, ng vin hin nay#Vit Nam#o c#Cn b#V Vn Thng#299027#ng vin## 00463000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020047000560070014001030080005001170090021001220100 00500143011001500148020002000163020000800183020000900191005001400200013000700214 #VN13.00037#VN13.00038#26000#Vi?t#NGH305C#324.2597#^214#Nghin cu l lun phc v cng tc tuyn gio# Khnh Tng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a166tr.^b1 9cm#Cng tc tuyn gio#L lun#Vit Nam# Khnh Tng#299028## 00642000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020017000430070017000600080018000770090023000950100005001180110 02900123020001700152020001000169021015000179020000900329005001700338020001000355 020000400365013000700369#VN13.00039#35000#Vi?t#B500#895.9221#^214#B ng anh hng#Nguyn Xun Chu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a158tr., 2t r. nh mu^b19cm#Vn hc hin i#Truyn k#Tp hp nhng cu chuyn, nhng bi th vit v chin tch oai hng ca cc anh hng v cc chin s chin u an h dng bo v mnh t B ng#Vit Nam#Nguyn Xun Chu#Trng ca#Th#299029 ## 00485000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050010000550020016000650030004000810070010000850220 00400095008001800099009002300117010000500140011001500145020001700160020000900177 020000400186013000700190005001000197#VN13.00040#VN13.00041#30000#Vi?t#T312N#895 .92214#^214#Nguyn C#Tnh ngi lnh#Th#Nguyn C#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a134tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#299030#Nguyn C## 00957000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020043000490070066000920080005001580090026001630100 00500189011001500194020000700209005001900216021021500235020001600450015007000466 02000100053602000100054600500180055600500160057400500160059000500180060601300070 0624#VN13.00042#VN13.00043#30000#Vi?t#S450T#361#^214#S tay hng dn thc hnh cng tc x hi#Nguyn Th Kim Hoa (ch.b.), Nguyn Th Thu H, Hong Thu Hng. ..#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a163tr.^b18cm#S tay#Nguyn Th Kim Hoa# Tm hiu mc tiu ca t thc hnh v nhim v ca cc bn lin quan trong qu trnh thc hnh cng tc x hi. Hng dn cc phng php v k nng thc hnh cng tc x hi. Mt s trng hp thc hnh trc tip#Cng tc x hi#TTS ghi: Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn. Khoa X hi hc#Hng dn#Thc hnh #Nguyn Th Thu H#Hong Thu Hng#Nguyn Hi Loan#ng Kim Khnh Ly#299031## 00427000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020019000440070016000630080005000790090011000840100005000950110 01500100020001200115020000900127005001600136020000900152020001700161013000700178 #VN13.00044#VN13.00045#Vi?t#L107D#294.3#^214#Lnh d nghip bo#Thch Chn Tnh# ^aH.#^aHng c#2012#^a187tr.^b19cm#Truyn ngn#Vit Nam#Thch Chn Tnh#o Ph t#Vn hc hin i#299032## 00663000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020045000490030062000940070014001560080005001700090 01800175010000500193011001500198020000700213005001400220021008000234020000800314 020001000322020002000332020001400352013000700366#VN13.00047#VN13.00046#35000#Vi ?t#S450T#540#^214#S tay cng thc ho hc trung hc ph thng#Dnh cho hc sinh lp 10, 11, 12, luyn thi i hc, cao ng#C Thanh Ton#^aH.#^ai hc S ph m#2012#^a232tr.^b16cm#S tay#C Thanh Ton#Tng hp kin thc ho hc trung hc ph thng di dng cc cng thc, qui tc#Ho hc#Cng thc#Trung hc ph thng #Sch c thm#299033## 00701000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020044000490030105000930070013001980080005002110090 01800216010000500234011001500239020000700254005001300261021007900274020000700353 020001000360020002000370020001400390013000700404#VN13.00048#VN13.00049#25000#Vi ?t#S450T#530#^214#S tay cng thc vt l trung hc ph thng#Cp nht mi theo chng trnh hin hnh. D dng tra cu khi lm bi v n luyn thi i hc - ca o ng#Bi Ngc Lm#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a144tr.^b16cm#S tay#Bi Ngc L m#Tng hp kin thc vt l trung hc ph thng di dng cc cng thc, qui t c#Vt l#Cng thc#Trung hc ph thng#Sch c thm#299034## 00802000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020041000490030070000900070043001600080005002030090 01800208010000500226011001800231020000700249005001400256021009600270020000500366 02000070037102000080037802000140038602000100040002000200041000500130043000500140 0443013000700457#VN13.00050#VN13.00051#42000#Vi?t#S450T#500#^214#S tay cng th c ton - vt l - ho hc#Trung hc ph thng. Dng cho hc sinh 10, 11, 12 v luyn thi khi A#L Quang ip, Bi Ngc Lm, C Thanh Ton#^aH.#^ai hc S ph m#2012#^a296tr.^b18x19cm#S tay#L Quang ip#Tng hp kin thc ton, vt l v ho hc trung hc ph thng di dng cc cng thc, qui tc#Ton#Vt l#Ho h c#Sch c thm#Cng thc#Trung hc ph thng#Bi Ngc Lm#C Thanh Ton#299035 ## 00855000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020043000490030070000920070061001620080005002230090 01800228010000500246011001800251020000700269005001400276021009800290020000500388 02000080039302000090040102000140041002000100042402000200043400500140045400500180 0468005001200486013000700498#VN13.00052#VN13.00053#55000#Vi?t#S450T#500#^214#S tay cng thc ton - ho hc - sinh hc#Trung hc ph thng. Dng cho hc sinh 10, 11, 12 v luyn thi khi B#L Quang ip, C Thanh Ton, Nguyn Hong Sinh, L Th Danh#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a431tr.^b18x19cm#S tay#L Quang ip#T ng hp kin thc ton, ho hc v sinh hc trung hc ph thng di dng cc c ng thc, qui tc#Ton#Ho hc#Sinh hc#Sch c thm#Cng thc#Trung hc ph th ng#C Thanh Ton#Nguyn Hong Sinh#L Th Danh#299036## 00635000000000301000450002600110000000500110001101400070002204100050002900200150 00340030013000490070068000620220005001300080018001350090011001530100005001640110 01500169012004000184019001600224020001700240020001100257020001300268181000600281 082000600287808000500293005001600298006001200314013000700326#VN13.00054#n Thu An#17000#Vi?t#T i danh b#Truyn tranh#Nguyn tc: n Thu An ; Ho s: T Kim Kiu ; Tuyt Nhung dch#T.79#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a131tr.^b 19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tr ung Quc#Truyn tranh#T550#895.1#^214#T Kim Kiu#Tuyt Nhung#299037## 00585000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020020000410030013000610070029000740220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012004000156020001700196020000900213020001300222 005001300235006000900248039000500257019001400262013000700276#VN13.00055#Vi?t#I-3 00L#895.6#^214#18000#I love you Suzuki!!#Truyn tranh#Ikeyamada Go ; Phi Ngc d ch#T.6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Ikeyamada Go#Phi Ngc#Lo an#Dch Nht Bn#299038## 00585000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020020000410030013000610070029000740220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012004000156020001700196020000900213020001300222 005001300235006000900248039000500257019001400262013000700276#VN13.00056#Vi?t#I-3 00L#895.6#^214#18000#I love you Suzuki!!#Truyn tranh#Ikeyamada Go ; Phi Ngc d ch#T.7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a185tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Ikeyamada Go#Phi Ngc#Lo an#Dch Nht Bn#299039## 00552000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020023000430030013000660070045000790080018001240090011001420100 00500153011001400158020001800172020000900190020001300199039000500212012001900217 005001500236005001600251013000700267#VN13.00057#11000#Vi?t#V300S#895.9223#^214# V sao voi c vi di?#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Nga ; Tranh: Nguyn Vn Tin #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a16tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#Loan#K chuyn mu gio#Nguyn Th Nga#Nguyn Vn Tin#299040## 00554000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020025000430030013000680070045000810080018001260090011001440100 00500155011001400160020001800174020000900192020001300201039000500214012001900219 005001500238005001600253013000700269#VN13.00058#11000#Vi?t#V300S#895.9223#^214# V sao cua li b ngang?#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Nga ; Tranh: Nguyn Vn Ti n#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a16tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tr uyn tranh#Loan#K chuyn mu gio#Nguyn Th Nga#Nguyn Vn Tin#299041## 00616000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020026000430030013000690070070000820080018001520090011001700100 00500181011001400186020001800200020000900218020001300227039000500240012001900245 005001700264005001800281005002000299013000700319#VN13.00059#11000#Vi?t#V300S#89 5.9223#^214#V sao g trng bit gy?#Truyn tranh#Li: V Th Ngc Minh ; Tranh : Nguyn Khnh Hng, Nguyn Th Bch Lam#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a16t r.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Loan#K chuyn mu gio#V Th Ngc Minh#Nguyn Khnh Hng#Nguyn Th Bch Lam#299042## 00627000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020037000430030013000800070070000930080018001630090011001810100 00500192011001400197020001800211020000900229020001300238039000500251012001900256 005001700275005001800292005002000310013000700330#VN13.00060#11000#Vi?t#V300S#89 5.9223#^214#V sao chim cnh ct khng bit bay?#Truyn tranh#Li: V Th Ngc M inh ; Tranh: Nguyn Khnh Hng, Nguyn Th Bch Lam#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a16tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Loan#K chuyn mu g io#V Th Ngc Minh#Nguyn Khnh Hng#Nguyn Th Bch Lam#299043## 00607000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020021000430030013000640070069000770080018001460090011001640100 00500175011001400180020001800194020000900212020001300221039000500234012001900239 005001600258005001600274005002000290013000700310#VN13.00061#11000#Vi?t#V300S#89 5.9223#^214#V sao mo con bun?#Truyn tranh#Li: Phng Th Tng ; Tranh: Nguy n Khnh Hng, Nguyn Th Bch Lam#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a16tr.^b19 cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Loan#K chuyn mu gio#Phng Th T ng#Nguyn Vn Tin#Nguyn Th Bch Lam#299044## 00577000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200090002380800050 00320020032000370070069000690080018001380090011001560100005001670110014001720120 01900186020001800205020000900223020001300232005001600245005001800261005002100279 039000400300013000700304#VN13.00062#11000#Vi?t#895.9223#^214#V sao vt con kh ng bit ht ?#Li: Phng Th Tng ; Tranh: Nguyn Khnh Hng, Nguyn Th Bch L am#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a16tr.^b19cm#K chuyn mu gio#Vn hc th iu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Phng Th Tng#Nguyn Khnh Hng#Nguyn Th Bch Trm#Th#299045## 00576000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020021000490290015000700070037000850080018001220090 01100140010000500151011001500156012003700171020001700208020000400225020001500229 006001800244039000400262013000700266005001300273#VN13.00063#VN13.00064#79000#Vi ?t#C103B#823#^214#Ci bng ca t thn#Death's shadow#Darren Shan ; Nguyn Thnh Nhn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a303tr.^b20cm#Sch dnh cho la tu i 16+)(Demonata#Vn hc hin i#Anh#Truyn kinh d#Nguyn Thnh Nhn#Th#29904 6#Shan, Darren## 00560000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020008000490290012000570070037000690080018001060090 01100124010000500135011001500140012003700155020001700192020000400209020001500213 006001800228039000400246013000700250005001300257#VN13.00065#VN13.00066#77000#Vi ?t#108S#823#^214#o si#Wolf Island#Darren Shan ; Nguyn Thnh Nhn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a293tr.^b20cm#Sch dnh cho la tui 16+)(Demonata #Vn hc hin i#Anh#Truyn kinh d#Nguyn Thnh Nhn#Th#299047#Shan, Darren## 00524000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020010000410030013000510070030000640220004000940080018000980090 01100116010000500127011001500132020001700147020000900164020001300173005001500186 006000800201039000400209019001400213013000700227#VN13.00067#53000#Vi?t#SL435S#8 95.6#^214#Slow step#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a423tr.^b19cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Adach i Mitsuru#Cm Vn#Th#Dch Nht Bn#299048## 00957000000000241000450004100050000008200080000580800050001300200550001800301830 00730080005002560090034002610100005002950110013003000150184003130210153004970200 01000650020000900660039000400669020001100673020001200684013000700696020001200703 #Vi?t#345.597#^214#Trch nhim ca cng dn trong phng, chng tham nhng#Nghi nh s 47/2007/N-CP ngy 27/3/2007 chi tit v hng dn thi hnh mt s iu c a Lut phng, chng tham nhng v vai tr, trch nhim ca x hi trong phng, chng tham nhng#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut#201?#^a6tr.^b21cm#TTS g hi: B T php. n "Tuyn truyn, ph bin php lut v phng, chng tham nh ng, cng c ca Lin hp quc v chng tham nhng trong cn b cng chc, vin chc v nhn dn"#Gm nhng cu hi v gii p quy nh php lut v trch nhi m ca cng dn tham gia phng, chng tham nhng; trch nhim khi t co hnh vi tham nhng#Php lut#Vit Nam#Th#Tham nhng#Phng chng#299049#Trch nhim## 00992000000000229000450004100050000008200080000580800050001300200470001800301970 00650080005002620090034002670100005003010110013003060150184003190210211005030200 01000714020000900724039000400733020000700737020001100744013000700755#Vi?t#345.59 7#^214#T co v gii quyt t co hnh vi tham nhng#Lut phng, chng tham nh ng nm 2005, sa i, b sung nm 2007; Lut t co nm 2011; Ngh nh ca Chn h ph quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut phng, chng tham nhng#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut#201?#^a6tr.^b21cm#TTS ghi: B T php. n "Tuyn truyn, ph bin php lut v phng, chng tham nhng, c ng c ca lin hp quc v chng tham nhng trong cn b cng chc, vin chc v nhn dn"#Gm nhng cu hi v gii p quy nh php lut v hnh thc t co hnh vi tham nhng; vic tip nhn t co hnh vi tham nhng; trch nhim ca n gi gii quyt t co khi nhn c t co hnh vi tham nhng#Php lut#Vit Na m#Th#T co#Tham nhng#299050## 01039000000000241000450004100050000008200080000580800050001300200360001800301900 00540080005002440090034002490100005002830110013002880150184003010210252004850200 01000737020000900747039000400756020000700760020001100767013000700778020001200785 #Vi?t#345.597#^214#Khen thng ngi t co tham nhng#Thng t lin tch s 03/ 2011/TTLT-BNV-TTCP ngy 06/5/2011ca B Ni v v Thanh Tra Chnh ph quy nh k hen thng c nhn c thnh tch xut sc trong t co, pht hin hnh vi tham n hng#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut#201?#^a6tr.^b21cm#TTS ghi: B T ph p. n "Tuyn truyn, ph bin php lut v phng, chng tham nhng, cng c ca lin hp quc v chng tham nhng trong cn b cng chc, vin chc v nhn dn"#Gm nhng cu hi p quy nh php lut v tiu chun c nhn c thnh t ch xut sc trong t co, pht hin hnh vi tham nhng c tng Hun chng D ng cm; Bng khen ca Th tng Chnh ph; Bng khen ca cp b, ngnh, tnh, o n th trung ng#Php lut#Vit Nam#Th#T co#Tham nhng#299051#Khen thng## 00910000000000229000450004100050000008200080000580800050001300200250001800301810 00430080005002240090034002290100005002630110013002680150184002810210168004650200 01000633020000900643039000400652013000700656020001100663020000600674#Vi?t#345.59 7#^214#X l hnh vi tham nhng#Lut phng, chng tham nhng nm 2005, sa i, b sung nm 2007; Lut cn b, cng chc nm 2008; Lut vin chc nm 2010; B l ut hnh s nm 1999, c sa i, b sung nm 2009#^aH.#^aV Ph bin, Gio d c Php lut#201?#^a6tr.^b21cm#TTS ghi: B T php. n "Tuyn truyn, ph bi n php lut v phng, chng tham nhng, cng c ca lin hp quc v chng tham nhng trong cn b cng chc, vin chc v nhn dn"#Gm nhng cu hi p v q uy nh ca php lut v x l ngi hnh vi tham nhng; cc hnh thc k lut i vi cn b, cng chc; quy nh cc ti phm v tham nhng#Php lut#Vit Nam #Th#299052#Tham nhng#X l## 00820000000000241000450004100050000008200080000580800050001300200380001800300210 00560080005000770090034000820100005001160110013001210150184001340210203003180200 01000521020000900531039000400540013000700544020000700551020000700558020001300565 #Vi?t#347.597#^214#Nhng qui nh v bo v ngi t co#Lut t co nm 2011#^a H.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut#201?#^a6tr.^b21cm#TTS ghi: B T php. n "Tuyn truyn, ph bin php lut v phng, chng tham nhng, cng c ca li n hp quc v chng tham nhng trong cn b cng chc, vin chc v nhn dn"#G m nhng cu hi v gii p quy nh php lut v bo v ngi t co; nhng n i thc hin vic bo v ngi t co v ngi thn thch ca ngi t co; quyn v ngha v ca ngi t co c bo v#Php lut#Vit Nam#Th#299053#T co#B o v#Ngi t co## 00923000000000241000450004100050000008200080000580800050001300200260001800300240 00440080005000680090034000730100005001070110013001120150184001250210309003090200 01000618020000900628039000400637020000900641013000700650020001000657020001400667 #Vi?t#347.597#^214#Quy nh v tip cng dn#Lut khiu ni nm 2011#^aH.#^aV P h bin, Gio dc Php lut#201?#^a6tr.^b21cm#TTS ghi: B T php. n "Tuyn truyn, ph bin php lut v phng, chng tham nhng, cng c ca lin hp qu c v chng tham nhng trong cn b cng chc, vin chc v nhn dn"#Gm nhng cu hi v gii p php lut quy nh v quyn, ngha v ca ngi khiu ni, t co, kin ngh, phn nh ti tr s tip cng dn, a im tip cng dn; tr ch nhim ca ngi ng u trong vic tip cng dn; trch nhim ca cn b ti p cng dn, ngi ph trch tr s, a im tip cng dn#Php lut#Vit Nam#Th #Qui nh#299054#Khiu ni#Tip cng dn## 00902000000000229000450004100050000008200080000580800050001300200290001800300210 00470080005000680090034000730100005001070110013001120150184001250210315003090200 01000624020000900634039000400643013000700647020000700654020001100661#Vi?t#347.59 7#^214#Thm quyn gii quyt t co#Lut t co nm 2011#^aH.#^aV Ph bin, Gi o dc Php lut#201?#^a6tr.^b21cm#TTS ghi: B T php. n "Tuyn truyn, ph bin php lut v phng, chng tham nhng, cng c ca lin hp quc v chng tham nhng trong cn b cng chc, vin chc v nhn dn"#Gm nhng cu hi v g ii p php lut quy nh thm quyn gii quyt t co hnh vi vi phm php lu t ca cn b, cng chc trong vic thc hin nhim v, cng v trong c quan hn h chnh nh nc v ca cn b, cng chc trong cc c quan khc ca nh nc, n v s nghip cng lp, t chc chnh tr - x hi#Php lut#Vit Nam#Th#2990 55#T co#Gii quyt## 01032000000000217000450004100050000008200100000580800050001500200700002000301750 00900080005002650090034002700100005003040110013003090150184003220210263005060200 01000769020000900779039000400788020001500792013000700807#Vi?t#344.59703#^214#Cn g khai, minh bch trong vic thc hin php lut v an sinh x hi#Quyt nh s 31/2011/Q-TTg ngy 02/6/2011 ca Th tng Chnh ph quy nh vic cng khai, minh bch, kim tra, gim st vic thc hin quy nh php lut v an sinh x h i#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut#201?#^a6tr.^b21cm#TTS ghi: B T php. n "Tuyn truyn, ph bin php lut v phng, chng tham nhng, cng c c a lin hp quc v chng tham nhng trong cn b cng chc, vin chc v nhn d n"#Gm nhng cu hi v gii p php lut quy nh nhng c quan, t chc, n v phi cng khai, minh bch; hnh thc thc hin cng khai, minh bch; ni dung v thi gian cng khai, minh bch; cng khai, minh bch trong vic thc hin ph p lut v an sinh x hi#Php lut#Vit Nam#Th#An sinh x hi#299056## 00742000000000217000450004100050000008200080000580800050001300200290001800300990 00470080005001460090034001510100005001850110013001900150184002030210096003870200 01000483020000900493039000400502020001100506013000700517#Vi?t#345.597#^214#Nhn din hnh vi tham nhng#Lut phng, chng tham nhng nm 2005, sa i, b sung nm 2007 v cc vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lu t#201?#^a6tr.^b21cm#TTS ghi: B T php. n "Tuyn truyn, ph bin php lu t v phng, chng tham nhng, cng c ca lin hp quc v chng tham nhng tro ng cn b cng chc, vin chc v nhn dn"#Gm nhng cu hi v gii p php l ut quy nh v hnh vi tham nhng; phng, chng tham nhng#Php lut#Vit Nam#T h#Tham nhng#299057## 00636000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200100 00348080005000440050015000490020028000640070032000920080005001240090010001290100 00500139011001500144021012800159020001000287020000900297005001600306039000400322 020000900326013000700335020001600342#VN13.00068#VN13.00069#48000#Vi?t#346.59707 #^214#Nguyn Vn Hu#Tm hiu v bn hng a cp#Nguyn Vn Hu, Dip Khc Cng #^aH.#^aT php#2012#^a113tr.^b19cm#Lch s hnh thnh v pht trin, c im v ai tr, u nhc im v bn hng a cp. Cc quy nh php lut v bn hng a cp#Php lut#Vit Nam#Dip Khc Cng#Th#Bn hng#299058#Bn hng a cp## 01005000000000253000450004100050000008200080000580800050001300201310001800300650 01490080005002140090034002190100005002530110013002580150184002710210236004550200 01000691020000900701039000400710020001100714013000700725020000900732020000600741 020000400747#Vi?t#345.597#^214#Cng khai, minh bch trong qun l d n u t x y dng, t ai, nh , vic huy ng v s dng cc khon ng gp ca nhn d n#Lut phng, chng tham nhng nm 2005, sa i, b sung nm 2007#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut#201?#^a6tr.^b21cm#TTS ghi: B T php. n "Tuyn t ruyn, ph bin php lut v phng, chng tham nhng, cng c ca lin hp quc v chng tham nhng trong cn b cng chc, vin chc v nhn dn"#Gm nhng c u hi v gii p v quy nh ca php lut v tnh cng khai, minh bch trong q un l d n u t xy dng, trong qun l v s dng t, trong s dng nh , trong vic huy ng v s dng cc khon ng gp ca nhn dn#Php lut#Vit N am#Th#Tham nhng#299059#Xy dng#Nh #t## 00761000000000229000450004100050000008200100000580800050001500200330002000300470 00530080005001000090034001050100005001390110013001440150054001570210264002110200 01000475020000900485039000400494020001600498013000700514020001000521#Vi?t#343.59 707#^214#Bo v quyn li ngi tiu dng#Lut bo v quyn li ngi tiu dng nm 2010#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut#2012#^a6tr.^b21cm#TTS ghi: B T php. V Ph bin, Gio dc php lut#Gm nhng cu hi v gii p php lut quy nh v quyn v ngha v ca ngi tiu dng; trch nhim ca t chc c n hn kinh doanh hng ho, dch v trong vic cung cp thng tin v hng ho, dch v cho ngi tiu dng, bo hnh hng ho, linh kin, ph kin#Php lut#Vit N am#Th#Ngi tiu dng#299060#Quyn li## 00662000000000217000450004100050000008200100000580800050001500200270002000300320 00470080005000790090034000840100005001180110013001230150054001360210206001900200 01000396020000900406039000400415020001800419013000700437#Vi?t#344.59704#^214#Tm hiu an ton thc phm#Lut an ton thc phm nm 2010#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut#2012#^a6tr.^b21cm#TTS ghi: B T php. V Ph bin, Gio dc ph p lut#Gm nhng cu hi v gii p php lut v quyn v ngha v ca t chc, c nhn kinh doanh thc phm; quyn v ngha v ca ngi tiu dng thc phm; iu hin chung v bo m an ton i vi thc phm#Php lut#Vit Nam#Th#An t on thc phm#299061## 00995000000000241000450004100050000008200080000580800050001300200620001800302730 00800080005003530090034003580100005003920110013003970150054004100210227004640200 01000691020000900701039000400710020001200714020001100726013000700737020000900744 #Vi?t#343.597#^214#Chnh sch tn dng phc v pht trin nng nghip, nng thn #Ngh nh s 41/2010/N-CP ngy 12 thng 4 nm 2010 ca Chnh ph v chnh sch tn dng phc v pht trin nng nghip, nng thn; Thng t s 14/2010/TT-NHNN ngy 14 thng 6 nm 2010 ca Ngn hng Nh nc Vit Nam hng dn chi tit th c hin Ngh nh s 41/2010/N-CP#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut#2012#^a 6tr.^b21cm#TTS ghi: B T php. V Ph bin, Gio dc php lut#Gm nhng cu h i v gii p php lut v i tng c vay vn phc v sn xut, kinh doa nh v tiu dng trong lnh vc nng nghip, nng thn. Quy nh ca php lut v c ch bo m tin vay, thi hn li sut cho vay#Php lut#Vit Nam#Th#Nng nghip#Chnh sch#299062#Tn dng## 01007000000000253000450004100050000008200080000580800050001300201260001800302570 01440080005004010090034004060100005004400110013004450150054004580210168005120200 01000680020000900690039000400699020001100703020001200714013000700726020001000733 020001000743#Vi?t#343.597#^214#C ch, chnh sch h tr ging cy trng, vt nu i, thu sn khi phc sn xut vng b thit hi do thin tai, dch bnh#Quy t nh s 142/2009/Q-TTg ngy 31/12/2009 Th tng Chnh ph, Thng t s 187/ 2010/TT-BTC ngy 22/11/2010 ca B Ti chnh v c ch, chnh sch h tr ging cy trng, vt nui, thu sn khi ph csn xut vng b thit hi do thin t ai, dch bnh#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut#2012#^a6tr.^b21cm#TTS ghi: B T php. V Ph bin, Gio dc php lut#Gm nhng cu hi v gii p php lut qui nh, nguyn tc h tr ging cy trng, vt nui, thu sn khi ph c sn xut vng b thit hi do thin tai, dch bnh#Php lut#Vit Nam#Th#Chn h sch#Nng nghip#299063#Thin tai#Bnh dch## 00615000000000217000450004100050000008200080000580800050001300200240001800300240 00420080005000660090034000710100005001050110013001100150054001230210175001770200 01000352020000900362039000400371020001500375013000700390#Vi?t#347.597#^214#Tm h iu lut khiu ni#Lut khiu ni nm 2011#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lu t#2012#^a6tr.^b21cm#TTS ghi: B T php. V Ph bin, Gio dc php lut#Gm nh ng cu hi v gii p php lut v trnh t khiu ni quyt nh hnh chnh, h nh vi hnh chnh, quy nh v thi hn khiu ni, quyn v ngha v ca ngi k hiu ni#Php lut#Vit Nam#Th#Lut khiu ni#299064## 00931000000000229000450004100050000008200080000580800050001300200300001800300900 00480080005001380090034001430100005001770110013001820150184001950210265003790200 01000644020000900654039000400663020001600667020001100683013000700694#Vi?t#345.59 7#^214#Mt s ti phm v tham nhng#Chng XXI - Cc ti phm v chc v, B lu t hnh s nm 1999, sa i, b sung nm 2009#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut#201?#^a6tr.^b21cm#TTS ghi: B T php. n "Tuyn truyn, ph bin php lut v phng, chng tham nhng, cng c ca lin hp quc v chng tham nhng trong cn b cng chc, vin chc v nhn dn"#Gm nhng cu hi v gii p ph p lut v ngi phm ti tham ti sn, ngi phm ti lm dng chc v, quyn hn chim ot ti sn b x l, ngi phm ti li dng chc v, quyn hn gy nh hng i vi ngi khc trc li trong b lut hnh s nm 1999#Php lu t#Vit Nam#Th#B lut hnh s#Tham nhng#299065## 00871000000000229000450004100050000008200080000580800050001300200570001800300900 00750080005001650090034001700100005002040110013002090150184002220210182004060200 01000588020000900598039000400607013000700611020000700618020001600625#Vi?t#345.59 7#^214#Ti nhn hi l, ti a hi l, ti lm mi gii hi l#Chng XXI - Cc ti phm v chc v, B lut hnh s nm 1999, sa i, b sung nm 2009#^aH.#^ aV Ph bin, Gio dc Php lut#201?#^a6tr.^b21cm#TTS ghi: B T php. n " Tuyn truyn, ph bin php lut v phng, chng tham nhng, cng c ca lin h p quc v chng tham nhng trong cn b cng chc, vin chc v nhn dn"#Gm n hng cu hi v gii p php lut v ngi phm ti nhn hi l b x l, ngi phm ti a hi l, ngi phm ti mi gii hi hi l b x l trong b lut hnh s nm 1999#Php lut#Vit Nam#Th#299066#Hi l#B lut hnh s## 00843000000000241000450004100050000008200080000580800050001300200490001800300210 00670080005000880090034000930100005001270110013001320150184001450210215003290200 01000544020000900554039000400563020000700567013000700574020001300581020000700594 #Vi?t#347.597#^214#Bo v ngi t co ti ni cng tc, ni c tr#Lut t co nm 2011#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut#201?#^a6tr.^b21cm#TTS ghi: B T php. n "Tuyn truyn, ph bin php lut v phng, chng tham nhng, cng c ca lin hp quc v chng tham nhng trong cn b cng chc, vin chc v nhn dn"#Gm nhng cu hi v gii p php lut v ngi t co c bo v t i ni cng tc, ni lm vic, ni c tr, php lut quy nh v bo v tnh mng , sc kho, ti sn, danh d, nhn phm, uy tn ca ngi t co#Php lut#Vit Nam#Th#T co#299067#Ngi t co#Bo v## 01018000000000241000450004100050000008200080000580800050001300200450001800302090 00630080005002720090034002770100005003110110013003160150184003290210200005130200 01000713020000900723039000400732020001200736020001100748013000700759020001000766 #Vi?t#345.597#^214#Quyn v ngha v yu cu cung cp thng tin#Lut phng, chn g tham nhng nm 2005, sa i, b sung nm 2007; Ngh nh s 120/2006/N-CP ng y 20/10/2006 ca Chnh ph quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut phng, chng tham nhng#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut#201?#^a6 tr.^b21cm#TTS ghi: B T php. n "Tuyn truyn, ph bin php lut v phng , chng tham nhng, cng c ca lin hp quc v chng tham nhng trong cn b cng chc, vin chc v nhn dn"#Gm nhng cu hi v giip v quyn v ngha v c quan, t chc, c nhn yu cu cung cp thng tin v c yu cu cung c p thng tin v thc hin cc hot ng trong lut phng, chng tham nhng#Php l ut#Vit Nam#Th#Phng chng#Tham nhng#299068#Thng tin## 00773000000000229000450004100050000008200080000580800050001300200770001800300210 00950080005001160090034001210100005001550110013001600150183001730210138003560200 01000494020000900504039000400513020000700517013000700524020001200531#Vi?t#347.59 7#^214#Quyn v ngha v ca ngi t co, ngi b t co, ngi gii quyt t co#Lut t co nm 2011#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut#201?#^a6tr.^b21c m#TTS ghi: B T php. n "Tuyn truyn ph bin php lut v phng, chng t ham nhng, cng c ca lin hp quc v chng tham nhng trong cn b cng chc , vin chc v nhn dn"#Gm mt s cu hi v gii p v quyn v ngha v ca ngi t co, ngi b t co, ngi gii quyt t co trong lut t co nm 20 11#Php lut#Vit Nam#Th#T co#299069#Lut t co## 01115000000000337000450002600110000002600110001104100050002208200080002780800050 00350020068000400030101001080070055002090080005002640090010002690100005002790110 01500284015002700299021033000326020000800656020000900664020000700673005001100680 03900040069102000080069502000100070301300070071300500110072000500140073100500140 0745005001800759#VV13.00218#VV13.00219#Vi?t#340.071#^214#S tay hng dn kim nh cht lng o to cc chc danh t php#L kt qu hp tc gia hc vin T php v D n pht trin T php v s tham gia t c s (Judge)#B.s.: L Mai A nh (ch.b.), L Lan Chi, Bi ng Hiu...#^aH.#^aT php#2012#^a226tr.^b22cm#TTS ghi: Hc vin T php#Gm nhng kin thc c bn v h thng kim nh cht l ng o to cc chc danh t php, qu trnh t chc hot ng o to da trn h thng bo m cht lng o to chc danh t php, h thng chnh sch, th t c, quy trnh, thi cng cc nh hng, gii php hnh ng v mc tiu cht lng o to chc danh t php#o to#Vit Nam#S tay#L Mai Anh#Th#T php# Chc danh#299070#L Lan Chi#Bi ng Hiu#Phm Nh Hng#ng Th Kim Thoa## 00852000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200100 00348080005000440020035000490070041000840080005001250090010001300100005001400110 01500145015004600160021029900206020001000505020000900515020001100524005001300535 039000400548013000700552020001500559#VV13.00220#VV13.00221#47000#Vi?t#342.59702 #^214#Gio trnh lut hin php Vit Nam#Trng Th Hng H (ch.b.), o Ngc B u#^aH.#^aT php#2012#^a258tr.^b21cm#TTS ghi: Trng trung cp Lut Bun Ma Thu t#Nhng vn c bn v lut hin php. S ra i v pht trin ca nn lp hi n Vit Nam. Phn tch cc nh ch c bn ca lut hin php bao gm: ch ch nh tr, kinh t, chnh sch x hi, vn ho, gio dc, khoa hc v cng ngh, i ngoi, quc phng, an ninh quc gia, quc tch Vit Nam...#Hin php#Vit Nam #Gio trnh#o Ngc Bu#Th#299071#Lut hin php## 00702000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200080 00358080005000430050015000480020063000630070015001260080005001410090010001460100 00500156011001500161020001000176020000800186020000900194020001300203020001000216 039000800226021014100234020000900375020000900384013000700393#VV13.00222#VV13.002 23#Vi?t#NGH307V#342.597#^214#Lng Th Lanh#Nghip v ghi chp sa cha sai st trong s, biu mu h tch#Lng Th Lanh#^aH.#^aT php#2012#^a265tr.^b21cm#Ph p lut#H tch#Vit Nam#Sch hi p#Nghip v#Trn H#Gm mt s cu hi p v cc vn bn php lut c ni dung lin quan v cc tnh hung v ghi chp, sa cha sai st trong biu mu h tch#Chi chp#Biu mu#299072## 00921000000000313000450002600110000002600110001104100050002208200080002780800050 00350020046000400070047000860080005001330090010001380100005001480110015001530150 05100168021026100219020001000480020000800490020001200498020000900510005001300519 005001600532005001300548005001400561005001700575039000800592013000700600#VV13.00 224#VV13.00225#Vi?t#343.597#^214#S chuyn php lut v bn u gi ti sn#V nh Ton, Nguyn Th Minh, V Vn Cng...#^aH.#^aT php#2012#^a200tr.^b24cm #TTS ghi: B T php. Tp ch Dn ch v Php lut#Gm mt s chuyn php lu t v bn u gi ti sn nh: Vn v bn u gi v php lut bn u gi, q u trnh hnh thnh v pht trin ca php lut bn u gi Vit Nam, hot n g u gi - gc nhn so snh php lut thng mi v php lut dn s...#Php lu t#Ti sn#Bn u gi#Vit Nam#V nh Ton#Nguyn Th Minh#V Vn Cng#L Ng c Thnh#Nguyn Quang Ho#Trn H#299073## 00922000000000313000450002600110000002600110001104100050002208200040002780800050 00310020056000360070042000920080005001340090010001390100005001490110015001540150 05100169020000800220020000800228020001200236020000900248005001000257005001600267 005001100283005001100294005001500305039000800320013000700328021027300335#VV13.00 227#VV13.00226#Vi?t#174#^214#S chuyn o c v trch nhim ngh nghip lu t s#Nguyn H, Nguyn Vn Tun, Nguyn Vn...#^aH.#^aT php#2012#^a200tr.^b24c m#TTS ghi: B T php. Tp ch Dn ch v Php lut#Lut s#o c#Trch nhim #Vit Nam#Nguyn H#Nguyn Vn Tun#Nguyn Vn#Nguyn Lu#Nguyn H Hng#Trn H #299074#Tp hp nhng bi vit chuyn su, nghin cu vn chung v o c lu t s, nhng c trng ngh nghip lut s nh xung t li ch v b mt thng tin trong quan h lut s vi khch hng, th lao lut s hoc quan h gia lut s vi nhau v vi cc c quan nh nc## 00905000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020029000460070050000750080005001250090010001300100005001400110 01500145015005100160021022600211020001000437020000800447020000900455020001600464 00500140048000500150049400500160050900500160052500500230054103900080056401300070 0572#VV13.00229#VV13.00228#Vi?t#S450C#347.597#^214#S chuyn l lch t php# H Hng Cng, ng Thanh Sn, Nguyn Vn Hon...#^aH.#^aT php#2012#^a200tr.^b 24cm#TTS ghi: B T php. Tp ch Dn ch v Php lut#Gm mt s chuyn v Lut l lch t php nh: Nhn li thc tin hai nm thi hnh Lut l lch t ph p, xy dng kin ton trung tm l lch t php Quc gia nhm gp phn bo m thc thi hiu qu lut l lch t php...#Php lut#T php#Vit Nam#L lch t php#H Hng Cng#ng Thanh Sn#Nguyn Vn Hon# Th Thu Lan#Nguyn Th Min h Phng#Trn H#299075## 00802000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003008200080 00358080005000430050015000480020055000630030017001180070015001350080005001500090 01000155010000500165011001500170020001000185020001100195020000900206020001700215 013000700232020000800239039000800247021025700255#VV13.00230#VV13.00231#132000#V i?t#347.597#^214#Tun o Thanh#Php lut cng chng nhng vn l lun v th c tin#Sch chuyn kho#Tun o Thanh#^aH.#^aT php#2012#^a637tr.^b24cm#Php l ut#Cng chng#Vit Nam#Sch chuyn kho#299076#L lun#Trn H#Trnh by khi n im, bn cht, mc ch ca cng chng, nguyn tc hnh ngh cng chng, chc n ng nhim v cng chng, cng chng vin v trch nhim php l ca cng chng vi n, t chc hnh ngh v trch nhim php l ca t chc hnh ngh cng chng... ## 00731000000000265000450002600110000002600110001101400090002204100050003108200100 00368080005000460020036000510070071000870080015001580090050001730100005002230110 01500228021013500243020001800378020000900396006001300405006001600418005001600434 039000800450013000700458#VV13.00232#VV13.00233#1500000#Vi?t#959.70272#^214#i Vit s k tc bin (1676-1789)#Dch, kho chng: Ng Th Long, Nguyn Kim Hng ; Nguyn ng Chi h..#^aGia Lai ; H.#^aHng Bng ; Trung tm Vn ho ngn ng ng Ty#2012#^a534tr.^b24cm#Ghi chp lch s bin thin ca triu i nh L t i L Hy Tng (1676) n i ng vua cui cng ca Triu L (L Chiu Thng 178 9)#Lch s trung i#Vit Nam#Ng Th Long#Nguyn Kim Hng#Nguyn ng Chi#Trn H#299077## 00770000000000289000450002600110000002600110001101400090002204100050003108200060 00368080005000420020025000470070052000720080015001240090050001390100005001890110 01500194021015900209020001500368020000900383006001100392006001600403006001400419 039000800433005001400441013000700455020001800462#VV13.00234#VV13.00235#2000000# Vi?t#959.7#^214#i Vit s k tin bin#Dch, ch thch: L Vn By... ; L Duy Chng h..#^aGia Lai ; H.#^aHng Bng ; Trung tm Vn ho ngn ng ng Ty#20 12#^a717tr.^b24cm#Ghi chp lch s Vit Nam t th k Hng Bng (2879 - 208 tr. CN) n ht k thuc Minh (1414 - 1427) gm cc s kin lch s chnh, cc triu i v hong #Lch s c i#Vit Nam#L Vn By#Nguyn Th Tho#Dng Th Th e#Trn H#L Duy Chng#299078#Lch s trung i## 00913000000000301000450002600110000002600110001101400090002204100050003118100060 00360820006000428080005000480050012000530020024000650070072000890040026001610080 01500187009005000202010000500252011001600257021025600273020001500529020001800544 020000900562006001200571005001300583039000800596013000700604#VV13.00236#VV13.002 37#2600000#Vi?t#103V#959.7#^214#Ng S Lin#i Vit s k ton th#Ng S Li n ; Cao Huy Giu dch ; o Duy Anh h.., ch gii, kho chng#In ln th 3, c s a cha#^aGia Lai ; H.#^aHng Bng ; Trung tm Vn ho ngn ng ng Ty#2012#^a 1088tr.^b24cm#Kho cu v tc gi, vn bn, tc phm "i Vit s k ton th". Nhng s kin lch s thi c i, trung i Vit Nam t k Hng Bng, nh Thc, nh Triu, nh Tin L, Hu L, nh Ng, inh, L, L n nh Trn, k hu Trn , k thuc Minh v k nh L#Lch s c i#Lch s trung i#Vit Nam#Cao Huy Giu# o Duy Anh#Trn H#299079## 01014000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020042000540070060000960080018001560090035001740100 00500209011001500214020000800229020001900237020001100256005001700267039000500284 005001700289015008000306021028300386020000800669005001600677013000700693#VV13.00 238#VV13.00239#30000#Vi?t#GI-108T#330.15#^214#Gio trnh lch s cc hc thuyt kinh t#Nguyn Vn Trnh (ch.b.), Nguyn Tin Dng, Nguyn Tn Pht#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a242tr.^b24cm#Kinh t#Hc thuyt kinh t#Gio trnh#Nguyn Tin Dng#oanh#Nguyn Vn Trnh#TTS ghi: i hc Qu c gia thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Kinh t - Lut#Trnh by i tng v phng php nghin cu ca lch s cc hc thuyt kinh t; t tng kinh t th i k c i, trung c; ch ngha trng thng. Gii thiu cc hc thuyt kinh t t sn, tiu t sn, hc thuyt kinh t x hi ch ngha khng tng Ty u, c h ngha Mc Lnin...#Lch s#Nguyn Tn Pht#299080## 00810000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020024000510070029000750040029001040080018001330090 03500151010000500186011001500191020002400206020001100230005001500241039000500256 005001300261015004600274021019300320013000700513#VV13.00240#VV13.00241#80000#Vi ?t#L504T#341.7#^214#Lut thng mi quc t#Mai Hng Qu, Trn Vit Dng#Ti bn ln th 1 c b sung#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012# ^a500tr.^b21cm#Lut thng mi quc t#Gio trnh#Trn Vit Dng#oanh#Mai Hng Q u#TTS ghi: Trng i hc Lut Tp. H Ch Minh#Mt s vn l lun ca php lut quc t v thng mi. Cc t chc lin chnh ph trong thng mi quc t. Thng mi hng ho v cc bin php khc phc thng mi, thng mi dch v.. .#299081## 00671000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020019000520070017000710080018000880090035001060100 00500141011001500146020001100161039000500172005001700177021022800194013000700422 #VV13.00242#VV13.00243#70000#Vi?t#N116L#333.79#^214#Nng lng ti to#Nguyn T hanh Ho#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a415tr.^b24c m#Nng lng#oanh#Nguyn Thanh Ho#Gii thiu tng quan v nng lng. Trnh by chi tit v cc ngun nng lng nh: nng lng mt tri, nng lng gi, nng lng thu triu v sng bin, nng lng nguyn t, a nhit, thu in. Vn tch tr nng lng#299082## 00771000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490080018000750090035000930100005001280110 01500133020000800148039000500156015007400161021027900235020000800514013000700522 #VV13.00244#VV13.00245#20000#Vi?t#B103T#657#^214#Bi tp k ton i cng#^aTp . H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a167tr.^b24cm#K ton#oan h#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Kinh t - Lut#Trn h by nhng vn chung ca k ton. Gii thiu chi tit nghip v k ton nh: bo co ti chnh, ti khon v ghi s kp, tnh gi cc i tng k ton, ch ng t k ton v kim k, k ton cc nghip v kinh t ch yu trong cc doan h nghip sn xut, s sch k ton#Bi tp#299083## 00884000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020028000500070032000780080018001100090035001280100 00500163011001500168020000600183039000500189005001800194015007000212021026200282 005001300544020001900557013000700576020001100583#VV13.00246#VV13.00247#12000#Vi ?t#NH308V#536#^214#Nhit v nhit ng lc hc#Nguyn Nht Khanh, Chu Vn To#^ aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a210tr.^b21cm#Nhit#oa nh#Nguyn Nht Khanh#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. i hc Khoa h c t nhin#Trnh by cc kin thc c bn v nhit v nhit ng lc hc: phng trnh trng thi l tng, thuyt ng hc phn t, cc nguyn l nhit ng l c hc, kh thc, cc qu trnh vn chuyn, cc th nhit ng, cht lng, pha v chuyn pha, h nhiu thnh phn#Chu Vn To#Nhit ng lc hc#299084#Gio tr nh## 00947000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020019000530070037000720040029001090080005001380090 03500143010000500178011001500183020001100198005001700209039000500226005001100231 015008600242021031400328020000800642013000700650#VV13.00248#VV13.00249#42000#Vi ?t#T120L#658.001#^214#Tm l hc qun l#L Th Hoa (ch.b.), Nguyn Vit Long#T i bn ln th 2 c b sung#^aH.#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a411tr. ^b21cm#Tm l hc#Nguyn Vit Long#oanh#L Th Hoa#TTS ghi: i hc Quc gia Tp . H Ch Minh. Trng di hc Khoa hc x hi & Nhn vn#Qun l v i tng c a tm l hc qun l. c im tm l hc ca hot ng qun l v vai tr ca n gi qun l. Giao tip trong qun l, nhn cch ngi qun l, quuyn lc v uy tn ca ngi qun l. Xy dng vn ho t chc - vai tr ca ngi qun l v nhng thch thc ca ngi qun l trong th k 21#Qun l#299085## 00978000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400020039000450070026000840080010001100090015001200100005001350110026001400200 00800166005001000174039000500184005001500189020001000204015008600214021034200300 020000800642020000300650020000800653020000800661013000700669#VV13.00250#Vi?t#L30 2S#324.2597070959742#^214#Lch s ng b v nhn dn x Sn Hi#Quch Hu ng, Vng Sm#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2012#^a283tr., 20tr. nh^b21cm#Lch s#Vng Sm#oanh#Quch Hu ng#Qunh Lu#TTS ghi: ng u - HND - U ban nhn dn. U BMT t quc x Sn Hi - huyn Qunh Lu#Gii thiu khi qut v vng t con ng i Sn Hi (huyn Qunh Lu, Ngh An). Qu trnh ng b x lnh o nhn dn u tranh trong hai cuc khng chin chng Php, khng chin chng M; thi k kh c phc nhng kh khn sau chin tranh, khi phc nn kinh t; thc hin cng cu c i mi v s nghip cng nghip ho, hin i ho t nc#ng b#X#Ngh A n#Sn Hi#299086## 01136000000000361000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200120 00308080005000420020080000470070072001270080010001990090015002090100005002240110 02600229020001000255020000700265005001300272039000500285020000900290015008000299 02102550037902000080063402000070064202000440064900500150069300500160070800500180 0724005001300742005001200755013000700767#VV13.00251#200000#Vi?t#K600Y#959.70270 92#^214#K yu hi tho khoa hc danh nhn Ng Tr Ho v dng h Ng Cng Thn L Trai#u Xun Mai, Ninh Vit Giao, Nguyn nh Ch... ; B.s.: Chng Thu...# ^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2012#^a423tr., 24tr. nh^b21cm#Danh nhn#K yu#u Xu n Mai#oanh#Vit Nam#TTS ghi: Trng THPT Ng Tr Ho. H Ng Cng Thn L Trai. Hi S hc Ngh An#Gii thiu x Din K - vng t a linh nhn kit qu hn g Hong gip Ng Tr Ho. Tm hiu v dng h Ng L Trai v Hong gip l b Th ng th Ng Tr Ho. Dng h Ng Cng thn v hu du tiu biu. Cc di sn lc h s vn ho vt th - phi vt th#Lch s#H Ng#Ng Tr Ho, danh nhn, 1565-1 625, Vit Nam#Ninh Vit Giao#Nguyn nh Ch#Nguyn Minh Tng#Cao Vn Bin#Ch ng Thu#299087## 00450000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020017000440030004000610070017000650080010000820090015000920100 00500107011002500112020001700137020000400154039000500158005001700163020000900180 013000700189#VV13.00252#45000#Vi?t#NG517Y#895.9221#^214#Ngun yu thng#Th#Tr n Quang Chiu#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2012#^a131tr., 1tr. nh^b20cm#Vn hc hi n i#Th#oanh#Trn Quang Chiu#Vit Nam#299088## 00427000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020009000430030004000520070015000560080010000710090015000810100 00500096011001500101020001700116020000400133039000500137005001500142020000900157 013000700166#VV13.00253#35000#Vi?t#T312Q#895.9221#^214#Tnh qu#Th#Lng Trn Qu#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2012#^a107tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#oanh#Lng Trn Qu#Vit Nam#299089## 00710000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320020047000370070026000840080010001100090015001200100005001350110025001400200 00800165039000500173005001500178013000700193021021100200020001100411020001200422 020002200434#VV13.00254#Vi?t#H407#959.70272#^214#Hong Quang Trung vi Phn g Hong Trung #Nguyn Hu Bn s.t., b.s.#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2012#^a129tr ., 5tr, nh^b21cm#Lch s#oanh#Nguyn Hu Bn#299090#Vic chn ngy v k hoch xy dng cng trnh tng nim i vi Hong Quang Trung ca thnh ph Vinh. T chc hi tho khoa hc v Hong Quang Trung v vic xy dng khu tng ni m Phng Hong Trung #Nguyn Hu#Khu di tch#Phng Hong Trung ## 00421000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200090 00318080005000400020016000450030004000610070008000650080010000730090015000830100 00500098011001400103020001700117020000400134039000500138005000800143020000900151 013000700160#VV13.00255#50000#Vi?t#GI-119M#895.9221#^214#Gic m mu tm#Th#M c Lm#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2012#^a68tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#oanh#Mc Lm#Vit Nam#299091## 00725000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370050018000420020025000600070043000850220004001280080005001320090 02800137010000500165011001500170015004300185013000700228021013600235020001400371 020001100385005001600396039000500412005001800417#VL13.00001#58000#Vi?t#GI-108T# 621.8#^214#Nguyn Thnh Long#Gio trnh trang b in#Nguyn Thnh Long (ch.b.), Dng Th Huyn#T.1#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a119tr.^b27cm#TTS g hi: Trng cao ng Cng ng H Ni#299092#Trnh by phn in - in t ca c c my gia cng kim loi vi hai loi my chnh: my ct kim loi, my gia cng k im loi bng p lc#Thit b in#Gio trnh#Dng Th Huyn#oanh#Nguyn Thnh L ong## 00687000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370050018000420020025000600070043000850220004001280080005001320090 02800137010000500165011001500170015004300185021009800228020001400326020001100340 005001600351039000500367013000700372005001800379#VL13.00002#59000#Vi?t#GI-108T# 621.8#^214#Nguyn Thnh Long#Gio trnh trang b in#Nguyn Thnh Long (ch.b.), Dng Th Huyn#T.2#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a125tr.^b27cm#TTS g hi: Trng cao ng Cng ng H Ni#Trnh by phn in - in t ca cc my n ng - vn chuyn, my nn, bm, qut, my si, my dt#Thit b in#Gio trnh# Dng Th Huyn#oanh#299093#Nguyn Thnh Long## 00756000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200100 00318080005000410020024000460070064000700080005001340090028001390100005001670110 01400172020000500186020001100191039000500202005001900207015004300226021015300269 005001200422005001700434020000800451013000700459#VL13.00003#50000#Vi?t#GI-108T# 621.31028#^214#Gio trnh an ton in#B.s.: Chu Th Phng Lan (ch.b.), V Th Thi, Nguyn nh Hng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a93tr.^b27cm#in# Gio trnh#oanh#Chu Th Phng Lan#TTS ghi: Trng cao ng Cng ng H Ni#Tr nh by khi nim chung v an ton in. Cc bin php an ton khi tip xc trc tip, gin tip vi mng in. Phng php cp cu ngi b in git#V Th Th i#Nguyn nh Hng#An ton#299094## 00848000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020042000420070070000840080005001540090028001590100005001870110 01500192020000800207020001700215020001100232005001600243039000500259005002100264 015004300285021018300328020001100511005001700522013000700539#VL13.00004#79000#V i?t#GI-108T#005.7#^214#Gio trnh cu trc d liu v gii thut#B.s.: Nguyn Th Hng Thu (ch.b.), Triu Thu Hng, o Th Thu Hng#^aH.#^aThng tin v Truy n thng#2012#^a154tr.^b27cm#Tin hc#Cu trc d liu#Gio trnh#Triu Thu Hng# oanh#Nguyn Th Hng Thu#TTS ghi: Trng cao ng Cng ng H Ni#Trnh by c c kin thc c bn v cu trc d liu v gii thut: phn tch v thit k gi i thut, qui, mng v danh sch lin kt, ngn xp v hng i, cy, sp xp v tm kim#Thut ton#o Th Thu Hng#299095## 00758000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020023000520070042000750080005001170090028001220100 00500150011001500155020000800170020001500178005001500193039000500208005002000213 015003400233021018000267020001400447013000700461#VL13.00005#VL13.00006#120000#V i?t#454T#004.6#^214#n thi CCNA trong 24 h#B.s.: Phan Hong Gia Lim, H V Anh Tun#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a236tr.^b27cm#Tin hc#Sch luyn th i#H V Anh Tun#oanh#Phan Hong Gia Lim#TTS ghi: Trung tm tin hc VNPRO#Gii thiu ni dung n tp kin thc cc ch trong chng trnh CCNA (Hip hi M ng cp chng ch Cisco) vi cc cu hi km theo cho tng ch v cch gii qu yt cc cu hi#Mng my tnh#299096## 01047000000000349000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100080 00350820006000438080005000490020017000540070103000710040014001740080005001880090 02800193010000500221011001500226020000800241005001600249039000500265015003400270 02102880030402000140059200500220060600500160062800500140064400500150065800500110 0673005000600684013000700690#VL13.00008#VL13.00007#220000#Vi?t#CCN100L#004.6#^2 14#CCNA LabPro 2012#B.s.: ng Quang Minh, Bi Nguyn Hong Long, Phm nh Thn g, L c Phng ; H..: on Minh Tun...#Ti bn ln 1#^aH.#^aThng tin v Tru yn thng#2012#^a377tr.^b27cm#Tin hc#ng Quang Minh#oanh#TTS ghi: Trung tm t in hc VNPRO#Khi qut v chng trnh CCNA (Hip hi mng cp chng ch Cisco) v cc thut ng, t vit tt. Gii thiu cc kin thc v lnh vc cng ngh m ng: a ch IP, chia subnet, VLSM, Summary, cu hnh c bn trn Router, Switch, nh tuyn c bn trn Router, SDM v DHCP, Wireless lan...#Mng my tnh#Bi N guyn Hong Long#Phm nh Thng#L c Phng#on Minh Tun#Lm Vn T#H V#2 99097## 00410000000000229000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020049000410080005000900090018000950100005001130110014001180200 00500132020001400137039000500151020001100156020000600167013000700173#VL13.00009# 25000#Vi?t#PH309B#372.6#^214#Phiu bi tp cui tun ton v ting Vit lp 1#^ aH.#^ai hc S phm#2012#^a80tr.^b29cm#Ton#Sch c thm#oanh#Ting Vit#Lp 1#299098## 00410000000000229000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020049000410080005000900090018000950100005001130110014001180200 00500132020001400137039000500151020001100156020000600167013000700173#VL13.00010# 25000#Vi?t#PH309B#372.6#^214#Phiu bi tp cui tun ton v ting Vit lp 2#^ aH.#^ai hc S phm#2012#^a80tr.^b29cm#Ton#Sch c thm#oanh#Ting Vit#Lp 2#299099## 00426000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020049000410220004000900080005000940090018000990100005001170110 01400122020000500136020001100141020000600152020001400158039000500172013000700177 #VL13.00011#25000#Vi?t#PH309B#372.6#^214#Phiu bi tp cui tun ton v ting Vit lp 4#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a80tr.^b29cm#Ton#Ting Vit#Lp 4#S ch c thm#oanh#299100## 00426000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020049000410220004000900080005000940090018000990100005001170110 01400122020000500136020001100141020000600152020001400158039000500172013000700177 #VL13.00012#25000#Vi?t#PH309B#372.6#^214#Phiu bi tp cui tun ton v ting Vit lp 4#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a80tr.^b29cm#Ton#Ting Vit#Lp 4#S ch c thm#oanh#299101## 00426000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020049000410220004000900080005000940090018000990100005001170110 01400122020000500136020001100141020000600152020001400158039000500172013000700177 #VL13.00013#25000#Vi?t#PH309B#372.6#^214#Phiu bi tp cui tun ton v ting Vit lp 5#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a80tr.^b29cm#Ton#Ting Vit#Lp 5#S ch c thm#oanh#299102## 00915000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440020047000490030012000960070053001080080005001610090026001660100 00500192011001500197020000800212020000900220005001600229039000500245021022500250 02000370047502000080051200500150052000500170053500500130055200500170056501300070 0582#VL13.00014#VL13.00015#Vi?t#TR561T#373.59743#^214#Trng THPT Minh Khai 40 n m nhng chng ng#1972 - 2012#Trn Trung Dng, Nguyn Vn Qu, Nguyn Ngc Ho an...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a136tr.^b27cm#Lch s#Bi vit#Trn T rung Dng#oanh#Gii thiu nhng bi vit, nh, s liu v cc thnh tch trong d y v hc ca trng trung hc ph thng Minh Khai (tnh H Tnh) trong 40 nm q ua v mt s suy ngh, cm tng ca nhiu th h gio vin, hc tr ca trng# Trng ph thng trung hc Minh Khai#H Tnh#Nguyn Vn Qu#Nguyn Ngc Hoan#Pha n S Chu#Nguyn nh Long#299103## 00766000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260020025000310030006000560070049000620080013001110090036001240100005001600110 01500165020000600180020000700186005001500193039000500208021013500213020002000348 015001600368005001300384005001600397005001700413005001500430013000700445#VL13.00 016#Vi?t#K600Y#610#^214#K yu khoa hc k thut#S 13#Trng Th nh, Kiu Minh V, Nguyn Minh Thu...#^aBnh Thun#^aBnh vin a khoa tnh Bnh Thun#2012#^a 373tr.^b27cm#Y hc#K yu#Trng Th nh#oanh#Tp hp cc bi nghin cu khoa h c trong lnh vc y hc v cc ng dng tin b k thut mi ca cc cn b y, b c s tnh Bnh Thun#Nghin cu khoa hc#Lu hnh ni b#Kiu Minh V#Nguyn Min h Thu#Trng Xun Tng#Phm Nht Vinh#299104## 00890000000000361000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500020017000550030038000720070072001100080018001820090 01100200010000500211011001500216020000800231005001400239039000500253021013800258 02000210039600500160041700500100043300500170044300500070046000500160046700500160 0483020000700499005001500506013000700521#VL13.00017#VL13.00018#245000#Vi?t#452 M#959.7043#^214#i mt vi B-52#Hi c H Ni (18/12/1972-29/12/1972)#Phng Bu Ti, Nguyn H Phong, Trn Hng... ; B.s.: o Thanh Huyn...#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2012#^a175tr.^b28cm#Lch s#Phng Bu Ti#oanh#Ghi li y trung thc hi c, t liu qua nhng ngi con H Ni trc tip sng trong thi k M leo thang nh ph, nm bom min Bc#Khng chin chng M#Nguyn H Phong#Trn H ng#Trnh Thanh Nng# Th#o Thanh Huyn#Nguyn Xun Mai#H Ni#Trn Phc Th i#299105## 00412000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020024000410030011000650080005000760090011000810100005000920110 01400097020001800111020001400129039000500143020000700148020000800155013000700163 #VL13.00019#45000#Vi?t#B200Y#372.21#^214#B yu tinh mt hc tp#0 - 3 tui#^aH .#^aKim ng#2012#^a20tr.^b29cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#oanh#Ch s#Mu sc#299106## 01112000000000337000450002600110000004100050001118100070001608200100002380800050 00330020053000380030060000910070070001510080010002210090015002310100005002460110 01400251020000800265005005900273039000500332015007700337021023000414005001200644 02000360065602000100069202000080070200500150071000500140072500500170073900500110 0756013000700767#VL13.00020#Vi?t#TR561T#373.59743#^214#Trng THPT Hm Nghi 40 n m xy dng v trng thnh#K nim 40 nm thnh lp trng THPT Hm Nghi (1972 - 2012)#Trn Trung Dng, H Vn Hng, on Minh in... ; B.s.: T ng vn...#^a Ngh An#^aNxb. Ngh An#2012#^a75tr.^b27cm#Lch s#Trn Trung Dng, , on Minh in... ; B.s.: T ng vn...#oanh#TTS ghi: Huyn u - UBND huyn Hng Kh. Chi u - BGH trng THPT Hm Nghi#Gii thiu nhng bi vit, nh, s liu v cc th nh tch trong dy v hc ca trng trung hc ph thng Hm Nghi (huyn Hng K h - H Tnh) trong 40 nm qua v mt s suy ngh, cm tng ca nhiu th h th y v tr nh trng#H Vn Hng#Trng ph thng trung hc Hm Nghi#Hng Kh#H Tnh#on Minh in#Trng Chng#Trn Trng Thanh#T ng vn#299107## 00852000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020071000470070050001180080005001680090018001730100005001910110 01500196020000800211020000700219005001300226039000500239015006800244021014500312 005001700457020001200474005001500486005001200501005001800513013000700531#VN13.00 070#VN13.00071#Vi?t#K600Y#959.7153#^214#K yu hi tho khoa hc xc nh thi im thnh lp tnh Tuyn Quang#Chu Vn Lm, Nguyn Sng Vang, Nguyn Vn Sn... #^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a179tr.^b21cm#Lch s#K yu#Chu Vn Lm#oanh#TT S ghi: Vin S hc Vit Nam - Ban Tuyn gio tnh u Tuyn Quang#Gii thiu l k nim 180 nm thnh lp tnh Tuyn Quang. Tp hp cc bi pht biu ca cc nh nghin cu v lch s thnh lp tnh Tuyn Quang#Nguyn Sng Vang#Tuyn Quang#N guyn Vn Sn#V Huy Phc#Nguyn Minh Tng#299108## 00418000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020019000360030014000550070010000690080010000790090015000890100005001040110 01400109020001800123020000400141039000500145005001000150020000900160013000700169 #VN13.00072#Vi?t#B254B#895.9221#^214#Bn b ao nh mnh#Th thiu nhi#Tng Bch# ^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2012#^a69tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Th#oanh#Tng Bch #Vit Nam#299109## 00443000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020010000430030004000530070018000570080010000750090015000850100 00500100011002400105020001700129020000400146039000500150005001800155020000900173 013000700182#VN13.00073#60000#Vi?t#H561#895.9221#^214#Hng i#Th#Nguyn Vi t Dng#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2012#^a92tr., 6tr. nh^b19cm#Vn hc hin i#T h#oanh#Nguyn Vit Dng#Vit Nam#299110## 00445000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200120 00298080005000410020008000460030004000540070018000580080010000760090015000860100 00500101011001400106020001700120020000400137005000800141039000500149005000900154 020000900163013000700172#VN13.00074#40000#Vi?t#D125X#895.9221408#^214#Du xa#T h#Bi Thu, Hi Vn#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2012#^a69tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#Hi Vn#oanh#Bi Thu#Vit Nam#299111## 00631000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020016000390030017000550070011000720080010000830090015000930100 00500108011001500113020000700128039000500135005001100140015003400151021014400185 020000900329020000800338013000700346#VN13.00075#68000#Vi?t#TR460L#363#^214#Tr li lm dn#Tc phm bo ch#Khnh Linh#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2012#^a268tr.^b 19cm#X hi#oanh#Khnh Linh#Tn tht tc gi: ng Khc Thng#Chn lc 50 bi b o ca tc gi cp n cc vn nng bng ca x hi hin nay nh: chnh n , xy dng ng, nh gi cn b, lng dn...#Tc phm#Bo ch#299112## 00791000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300020064000350070032000990080005001310090014001360100005001500110015001550200 00800170005001700178039000500195005000700200015007000207021019200277020006100469 013000700530#VV13.00256#Vi?t#B100M#306.068#^214#35 nm - Nhng chng ng xy d ng v pht trin (1977 - 2012)#Ch.b.: V Ho, Nguyn Vn Khnh#^aH.#^aNxb. H N i#2012#^a187tr.^b21cm#Lch s#Nguyn Vn Khnh#oanh#V Ho#TTS ghi: Trng Bi dng cn b qun l vn ho th thao v du lch#Lch s qu trnh hnh thnh v pht trin nh trng giai on 1977 - 1997. Chng ng cng c v pht trin giai on 1998 - 2007, chng ng xy dng v pht trin giai on 2008 - 201 2#Trng Bi dng cn b qun l vn ho, th thao v du lch#299113## 00593000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020023000400030046000630070053001090220004001620080005001660090 01400171010000500185011001400190020000500204020000600209020001400215005001100229 005001300240005001200253005001400265039000500279013000700284#VV13.00257#18000#V i?t#C513E#372.7#^214#Cng em hc ton lp 2#H tr bui hc th hai, lp hc 2 b ui/ ngy#Mai B Bc, L Vn Thng, Trn Vn H, Phm Th Phc#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a82tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Sch c thm#Mai B Bc#L Vn Thng#Trn V n H#Phm Th Phc#oanh#299114## 00593000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020023000400030046000630070053001090220004001620080005001660090 01400171010000500185011001400190020000500204020000600209020001400215005001100229 005001300240005001200253005001400265039000500279013000700284#VV13.00258#Vi?t#C51 3E#372.7#^214#18000#Cng em hc ton lp 3#H tr bui hc th hai, lp hc 2 b ui/ ngy#Mai B Bc, L Vn Thng, Trn Vn H, Phm Th Phc#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a95tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Sch c thm#Mai B Bc#L Vn Thng#Trn V n H#Phm Th Phc#oanh#299115## 00593000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020023000400030046000630070053001090220004001620080005001660090 01400171010000500185011001400190020000500204020000600209020001400215005001100229 005001300240005001200253005001400265039000500279013000700284#VV13.00259#18000#V i?t#C513E#372.7#^214#Cng em hc ton lp 4#H tr bui hc th hai, lp hc 2 b ui/ ngy#Mai B Bc, L Vn Thng, Trn Vn H, Phm Th Phc#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a95tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Sch c thm#Mai B Bc#L Vn Thng#Trn V n H#Phm Th Phc#oanh#299116## 00594000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020023000400030046000630070053001090220004001620080005001660090 01400171010000500185011001500190020000500205020000600210020001400216005001100230 005001300241005001200254005001400266039000500280013000700285#VV13.00260#18000#V i?t#C513E#372.7#^214#Cng em hc ton lp 5#H tr bui hc th hai, lp hc 2 b ui/ ngy#Mai B Bc, L Vn Thng, Trn Vn H, Phm Th Phc#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a103tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Sch c thm#Mai B Bc#L Vn Thng#Trn Vn H#Phm Th Phc#oanh#299117## 00594000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020029000400030046000690070053001150220004001680080005001720090 01400177010000500191011001400196020001100210020000600221020001400227005001600241 005001700257005001800274039000500292013000700297#VV13.00261#15000#Vi?t#C513E#37 2.6#^214#Cng em hc ting Vit lp 2#H tr bui hc th hai, lp hc 2 bui/ n gy#Nguyn Tr Dng, Hong Minh Hng, Nguyn Thanh Thu#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni# 2012#^a67tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#Nguyn Tr Dng#Hong Minh H ng#Nguyn Thanh Thu#oanh#299118## 00594000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020029000400030046000690070053001150220004001680080005001720090 01400177010000500191011001400196020001100210020000600221020001400227005001600241 005001700257005001800274039000500292013000700297#VV13.00262#15000#Vi?t#C513E#37 2.6#^214#Cng em hc ting Vit lp 3#H tr bui hc th hai, lp hc 2 bui/ n gy#Nguyn Tr Dng, Hong Minh Hng, Nguyn Thanh Thu#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni# 2012#^a80tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#Nguyn Tr Dng#Hong Minh H ng#Nguyn Thanh Thu#oanh#299119## 00594000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020029000400030046000690070053001150220004001680080005001720090 01400177010000500191011001400196020001100210020000600221020001400227005001600241 005001700257005001800274039000500292013000700297#VV13.00263#15000#Vi?t#C513E#37 2.6#^214#Cng em hc ting Vit lp 4#H tr bui hc th hai, lp hc 2 bui/ n gy#Nguyn Tr Dng, Hong Minh Hng, Nguyn Thanh Thu#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni# 2012#^a76tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#Nguyn Tr Dng#Hong Minh H ng#Nguyn Thanh Thu#oanh#299120## 00594000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020029000400030046000690070053001150220004001680080005001720090 01400177010000500191011001400196020001100210020000600221020001400227005001600241 005001700257005001800274039000500292013000700297#VV13.00264#15000#Vi?t#C513E#37 2.6#^214#Cng em hc ting Vit lp 5#H tr bui hc th hai, lp hc 2 bui/ n gy#Nguyn Tr Dng, Hong Minh Hng, Nguyn Thanh Thu#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni# 2012#^a76tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#Nguyn Tr Dng#Hong Minh H ng#Nguyn Thanh Thu#oanh#299121## 00731000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400020026000450070066000710220004001370080005001410090014001460100 00500160011001500165020000500180020000600185020001500191005001300206005001700219 00500130023603900050024901300070025402100760026102000220033702000100035900500120 0369005001200381#VV13.00266#VV13.00265#48000#Vi?t#372.7#^214#Thit k bi ging ton 4#Nguyn Tun (ch.b.), L Thu Huyn, Nguyn Th Hng, on Th Lan#T.2#^a H.#^aNxb. H Ni#2012#^a371tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Sch gio vin#L Thu Huyn#Nguy n Th Hng#on Th Lan#Uyn#299122#Gii thiu mc tiu, ni dung chng trnh , hot ng dy v hc ton lp 4#Phng php ging dy#Bi ging#Nguyn Tun#Ng uyn Tun## 00649000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430050015000480020031000630030016000940070015001100220004001250080 00500129009001400134010000500148011001500153021009900168020001000267020000600277 020002200283020001500305039000500320013000700325005001500332#VV13.00267#VV13.002 68#42000#Vi?t#428.0071#^214#Chu Quang Bnh#Thit k bi ging ting Anh 8#Trung hc c s#Chu Quang Bnh#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a303tr.^b24cm#Trnh by m c tiu, cc bc chun b v hot ng dy-hc trong tng tit hc mn ting An h lp 8#Ting Anh#Lp 8#Phng php ging dy#Sch gio vin#Uyn#299123#Chu Qua ng Bnh## 00585000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200080 00348080005000420020059000470070031001060040053001370080005001900090014001950100 00500209011001500214020000800229020000700237020000700244020001400251005001700265 005001300282039000500295013000700300#VV13.00269#VV13.00270#51500#Vi?t#546.076#^ 214#Tuyn chn thi tuyn sinh vo lp 10 chuyn mn ho hc#Nguyn Vn Thoi, Phm Thi An#Ti bn ln th 5, c sa cha v b sung thi mi#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a312tr.^b24cm#Ho hc#Lp 10# thi#Sch c thm#Nguyn Vn Thoi#P hm Thi An#Uyn#299124## 00460000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430050013000480020022000610030016000830070013000990080005001120090 01900117010000500136011001500141020001700156020000900173020001200182039000500194 013000700199#VV13.00271#VV13.00272#80000#Vi?t#895.9223#^214#Trn Xun An#Bn ki a Dc " M i!"#Truyn - hi c#Trn Xun An#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a127t r.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Uyn#299125## 00538000000000217000450004100050000008200070000580800050001200200220001700700450 00390080005000840090018000890100005001070110014001120210147001260200008002730200 01000281005001100291005000600302039000500308013000700313#Vi?t#636.08#^214#ng t h rng gia sc#Li: M Th Anh ; Minh ho, trnh by: T n#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a10tr.^b21cm#Trnh by tnh hnh chn nui gia sc cc a phng tr ong c nc. Tc hi ca vic th rng gia sc v li ch ca vic khng th rn g gia sc#Gia sc#Chn nui#M Th Anh#T n#Uyn#299126## 00551000000000217000450004100050000008200060000580800050001100200270001600700490 00430080005000920090018000970100005001150110014001200210143001340200018002770200 00500295005001500300005000600315039000500321013000700326#Vi?t#363.7#^214#Gi bn lng xanh sch p#Li: Phm Hng Chu ; Minh ho, trnh by: T n#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a10tr.^b21cm#Tm hiu v thc trng nhim mi trng cc b n lng Vit Nam. Hu qu nghim trng ca vic nhim mi trng v cc bin p hp khc phc#Bo v mi trng#Lng#Phm Hng Chu#T n#Uyn#299127## 00804000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440050011000490020042000600030041001020070016001430080005001590090 01800164010000500182011001400187021026300201020001000464020001800474020000900492 020001300501039000500514013000700519#VV13.00273#VV13.00274#Vi?t#NH556Q#344.59704 #^214#Minh Quang#Nhng quy nh chung v bo v mi trng#Hi - p php lut v bo v mi trng#Minh Quang b.s.#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a95tr.^b20cm#Tr nh by di dng hi - p v ni dung lut bo v mi trng nhm mc ch ph bin kin thc php lut cho cc c nhn v cng ng bao gm: nhng hiu bit chung v mi trng, thanh tra, x l vi phm, gii quyt khiu ni, t co, bi thng thit hi...#Php lut#Bo v mi trng#Vit Nam#Sch hi p#Uyn#2991 28## 00829000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400050009000450020039000540070014000930080005001070090018001120100 00500130011001500135021036200150020000700512020001200519020001300531020000700544 039000500551013000700556#VV13.00275#VV13.00276#Vi?t#S450T#362.29#^214#Hi Linh#S tay truyn thng phng chng ma tu#Hi Linh b.s.#^aH.#^aVn ho dn tc#2012# ^a111tr.^b20cm#Cung cp nhng thng tin c bn v: Quan im, chin lc phng, chng v kim sot ma tu ca ng v Nh nc; yu cu, ni dung v cc hnh th c truyn thng phng chng t nn ma tu trong cng ng; nhng kin thc c b n v nhn din ma tu, nghin ma tu, t nn ma tu phc v cho cng tc truyn thng; danh mc vn bn php lut v phng, chng ma tu#Ma tu#Phng chng#Truy n thng#S tay#Uyn#299129## 00861000000000313000450002600110000002600110001104100050002208200040002780800050 00310020074000360070068001100080005001780090018001830100005002010110014002060150 10200220021009700322020000500419020001000424020000700434005001700441005001500458 005001700473005001600490005001300506039000500519013000700524020001600531#VV13.00 277#VV13.00278#Vi?t#634#^214#S tay hng dn phng tr nhn lng nhung truyn b nh chi rng hi nhn#B.s.: Nguyn Xun Hng (ch.b.), Nguyn Vn Ho, Trn Th M Hnh...#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a16tr.^b21cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn. Cc Bo v thc vt. Trung tm Khuyn nng Quc gia#c im ca nhn lng nhung. Bin php phng tr nhn lng nhung truyn bnh chi r ng hi nhn#Nhn#Phng tr#S tay#Nguyn Xun Hng#Nguyn Vn Ho#Trn Th M H nh#Nguyn Hu Hun#H Vn Chin#Uyn#299130#Nhn lng nhung## 00828000000000301000450002600110000002600110001104100050002208200120002780800050 00390020034000440070048000780080005001260090018001310100005001490110015001540150 04100169021020800210020000800418020001000426020000900436005001500445005001400460 005001400474005001400488005001200502039000500514013000700519#VV13.00279#VV13.002 80#Vi?t#305.8009597#^214#Vn ho dn gian mt s tc ngi#Hong Tun Nam, Mua H ng Sinh, Trn Minh Th...#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a448tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu v lch s mt s tc ngi, vn ho v t cht, tinh thn ca ngi Ty Cao Bng, ngi C Lao Trng huyn ng Vn , ngi Mng Nm Ban, ngi Pako huyn Hng Ho v Dakrng tnh Qung Tr#V n ho#Tc ngi#Vit Nam#Hong Tun Nam#Mua Hng Sinh#Trn Minh Th#L Ngc Duy n#Nguyn Bnh#Uyn#299131## 00613000000000277000450002600110000002600110001104100050002208200130002780800050 00400050017000450020053000620070054001150080005001690090018001740100005001920110 01500197015004100212020001700253020001200270020001200282020000900294020000800303 005001200311039000500323013000700328#VV13.00281#VV13.00282#Vi?t#398.80959731#^21 4#Nguyn Ngha Dn#Ca dao khng chin v ca dao v ngh nghip H Ni#S.t., b. s., gii thiu: Nguyn Ngha Dn, V Vn Trc#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a391t r.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Khng chin#N gh nghip#Vit Nam#Cao dao#V Vn Trc#Uyn#299132## 00813000000000289000450002600110000002600110001104100050002208200130002780800050 00400050010000450020029000550030065000840070020001490080005001690090018001740100 00500192011001500197020000700212020001400219020001200233020000800245005000900253 039000500262013000700267021020800274015004100482#VV13.00283#VV13.00284#Vi?t#394. 26959762#^214#L Vn K#L hi nng nghip ca ngi#L hi nng nghip Vit Nam . L hi nng nghip ca ngi Bahnar#L Vn K, Thu Loan#^aH.#^aVn ho dn tc #2012#^a558tr.^b21cm#L hi#Dn tc Ba Na#Nng nghip#Gia Lai#Thu Loan#Uyn#2991 33#Gii thiu mt s l hi nng nghip Vit Nam: l hi cu nc, l hi cu t, l hi cu la, l hi v tn ngng phn thc. Tm hiu v tc ngi Bahna r Gia Lai v l hi nng nghip ca ngi Bahnar#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gi an Vit Nam## 00774000000000289000450002600110000002600110001104100050002208200120002780800050 00390050012000440020049000560070029001050080005001340090018001390100005001570110 01500162015004100177021019200218020000400410020001300414020001000427005001600437 039000500453013000700458020000800465020001100473#VV13.00285#VV13.00286#Vi?t#738. 0959754#^214#inh B Ho#Gm c v hoa vn trn trang phc ca ngi Chm#inh B Ho, Trng Hin Mai#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a423tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vi nt v iu kin a l v lch s nghin cu gm c Champa Bnh nh. c trng, nin i v ch nhn cc khu l gm Bnh nh . Hoa vn trn trang phc ngi Chm min Trung Vit Nam#Gm#Dn tc Chm#Bnh nh#Trng Hin Mai#Uyn#299134#Hoa vn#Trang phc## 00876000000000325000450002600110000002600110001104100050002208200110002780800050 00380050014000430020044000570030055001010070027001560080005001830090018001880100 00500206011001500211015004100226021018800267020000800455020000800463020001000471 02000090048100500120049003900050050201300070050702000090051402000140052302000130 0537#VV13.00287#VV13.00288#Vi?t#392.309597#^214#inh Hng Hi#Nh c truyn ca ngi C-Tu v ngi Thi#Nh Dl ca ngi C-Tu, nh sn c ngi Thi Sn La #inh Hng Hi, Vng Trung#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a298tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu khi qut v ngi C-Tu v ngi Th i. Qu trnh hnh thnh v pht trin, vn ho, phong tc cng nh sinh hot ca ngi nh gl ca ngi C-Tu v nh sn c ca ngi Thi#Nh sn#Vn ho#Phon g tc#Vit Nam#Vng Trung#Uyn#299135#Nh gl#Dn tc C Tu#Dn tc Thi## 00735000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050013000480020018000610070064000790080005001430090018001480100 00500166011001500171015004100186021017100227020001800398020000900416006001300425 006000700438039000500445013000700450#VV13.00289#VV13.00290#Vi?t#S121K#792.09597# ^214#m Vn Hin#Sn khu dn gian#S.t., bin dch, gii thiu: m Vn Hin, T rn Vn Bn, L Hm#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a391tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Nhng c trng c bn ca ngh thut sn khu dn gian mt s a phng Vit Nam: sn khu D Hai Cao Bng, sn khu truyn thng Khmer Nam B, Tr Kiu Xun Lin#Sn khu dn gian#Vit Nam#Trn Vn Bn#L H m#Uyn#299136## 00864000000000289000450002600110000002600110001104100050002208200110002780800050 00380050016000430020034000590070041000930080005001340090018001390100005001570110 01500162015004100177021026800218020001700486020001000503005001600513039000500529 013000700534020001300541020001100554020000900565#VV13.00291#VV13.00292#Vi?t#398. 209597#^214#Nguyn Xun c#Vn hc dn gian trong nh trng#Nguyn Xun c (c h.b.), Nguyn Xun Lc#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a319tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Trnh by nhng vn v vn hc dn gian trong nh trng nh chng trnh vn hc trong nh trng cc cp giai on i mi, ch ng trnh v ging dy b mn vn hc dn gian trong nh trng. Quan im tip c n v phng php dy hc ca dao ph thng trung hc#Vn hc dn gian#Ging d y#Nguyn Xun Lc#Uyn#299137#Chng trnh#Nh trng#Vit Nam## 00708000000000289000450002600110000002600110001104100050002208200110002780800050 00380050009000430020031000520070038000830080005001210090018001260100005001440110 01500149015004100164021012600205020001700331020000900348020000800357020001400365 005001500379005001200394039000500406013000700411#VV13.00293#VV13.00294#Vi?t#398. 209597#^214#Hong L#S tch truyn thuyt dn gian#Hong L, Trn Vit Knh, V Vn Trc#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a455tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Tm hiu v s tch cc v thn Thng Long - H Ni, truyn thuyt dn gian Khnh Ho v mt s truyn ma qu lng Hu Lut#Vn hc dn gian#Vi t Nam#S tch#Truyn thuyt#Trn Vit Knh#V Vn Trc#Uyn#299138## 00891000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050012000490020077000610070060001380080005001980090018002030100 00500221011001500226015004100241021020100282020000800483020000900491020001000500 020001100510020001600521005001200537005001600549039000500565013000700570#VV13.00 295#VV13.00296#Vi?t#N207#394.109597#^214# nh Th#Nt c sc trong vn ho m thc ca c dn Nam nh, Ninh Bnh, Qung Bnh#S.t., Gii thiu: nh Th , Danh Gia, Nguyn Vn Tng#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a431tr.^b21cm#TTS g hi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu v vng t v con ngi Nam n h, Ninh Bnh, Qung Bnh cng nhng yu t c trng trong sinh hot n ung tru yn thng: mt s mn n, ung ca ngi Nam nh, Ninh Bnh, Qung Bnh#m t hc#Nam nh#Ninh Bnh#Qung Bnh#Vn ho m thc# Danh Gia#Nguyn Vn Tng#Uy n#299139## 00901000000000313000450002600110000002600110001104100050002208200140002780800050 00410020057000460070070001030080005001730090018001780100005001960110015002010150 07600216021016800292020001700460020000800477020001400485020000700499020001000506 005001300516005001300529005001900542005001400561039000500575013000700580#VV13.00 297#VV13.00298#Vi?t#398.209597167#^214#Dn ca v truyn k dn gian ca ngi Th u Lao Lo Cai#Trn Hu Sn, L Thnh Nam (ch.b.), inh Th Hng Thm, Vng Sn Phn#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a495tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam. Chi hi Vn ngh dn gian Lo Cai#Tm hiu v ngi Thu Lao v dn ca ngi Thu Lao Lo Cai. Gii thiu mt s truyn k dn gian Thu Lao v nhng gi tr vn hc dn gian ca ngi Thu Lao Lo Cai#Vn ho dn gian#Lo Cai#Ng i Thu Lao#Dn ca#Truyn k#Trn Hu Sn#L Thnh Nam#inh Th Hng Thm#Vng S n Phn#Uyn#299140## 00749000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450050009000500020024000590070037000830080005001200090018001250100 00500143011001500148015004000163020001700203020001200220020000900232039000500241 013000700246021018900253020000900442020000800451#VV13.00300#VV13.00299#Vi?t#TH20 3T#398.809597#^214#Triu n#Then Ty nhng khc ht#Triu n s.t., bin dch, gi i thiu#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a642tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn hc dn gi an Vit Nam#Vn hc dn gian#Dn tc Ty#Vit Nam#Uyn#299141#Gii thiu iu th en v nhng khc ht cu chc, nhng khc ht l hi. Tuyn dch nhng khc ht cu chc, khc ht l hi. Nhng khc ht then Dng (Nguyn Vn Ty - phin m t bn Nm)#Ht Then#Bi ht## 00655000000000289000450002600110000002600110001104100050002208200110002780800050 00380020033000430070085000760080005001610090018001660100005001840110016001890150 04100205020001700246020000900263020001100272006000800283005001100291006002100302 006001400323006001600337039000500353013000700358#VV13.00301#VV13.00302#Vi?t#398. 209597#^214#Truyn th dn gian dn tc Thi#S.t., dch, kho d, ch thch: Th Tc (ch.b.), Mc Phi, Nguyn Th Thanh Vn...#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a 1076tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Vit Nam #Truyn th#Mc Phi# Th Tc#Nguyn Th Thanh Vn#H Mnh Phong#iu Vn Thuy n#Uyn#299142## 00651000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050012000510020030000630070033000930080005001260090 00800131010000500139011001400144021015100158020001200309020001100321020000900332 005002000341039000500361013000700366#VV13.00303#VV13.00304#39900#Vi?t#L407X#616 .7#^214#V Xun Sn#Long xng st th thm lng#V Xun Sn, Nguyn Th Thin H#^aH.#^aY hc#2012#^a42tr.^b21cm#Khi nim c bn v bnh long xng, nguyn nhn, hu qu phn loi triu chng long xng, cc phng php xc nh v i u tr bnh long xng...#Long xng#Phng bnh#iu tr#Nguyn Th Thin H#Uy n#299143## 00892000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400020066000450070063001110080005001740090008001790100005001870110 01500192005001500207005001500222005001300237005001500250039000500265013000700270 00500160027702102260029302000110051902000100053002000090054002000070054902000100 0556#VV13.00305#VV13.00306#55000#Vi?t#363.7#^214#Sinh thi - mi trng - nh trong xy dng th v nng thn#B.s.: o Ngc Phong (ch.b. ), Nguyn Huy C n, V Minh Thc...#^aH.#^aY hc#2012#^a307tr.^b21cm#o Ngc Phong#Nguyn Huy C n#V Minh Thc#Trn Quc Kham#Uyn#299144#o Th Minh An#Trnh by mt s vn v mi trng v sc kho, xy dng th trong iu kin bin i kh hu, c s khoa hc ca tin nghi v sinh - mi trng, sinh thi th v kin trc sinh thi, min dch - d ng v mi trng#Mi trng#Sinh thi#Xy dng# th #Nng thn## 00673000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200110 00348080005000450050008000500020036000580070008000940080005001020090008001070100 00500115011001500120021024900135020000700384020000900391020000700400039000500407 013000700412#VV13.00308#VV13.00307#49000#Vi?t#355.309597#^214#L nh#Chng ti - Nhng ngi lnh qun y#L nh#^aH.#^aY hc#2012#^a214tr.^b21cm#Ghi li qu trnh sinh thnh v pht trin ca t chc y t qun i, nhng s kin, nhng t m t tnh cm ca ngi chin s qun y vi thng bnh binh trong cc trn n h, s hy sinh thm lng ca thy thuc v h l cc chin trng chin u#Qu n y#Vit Nam#Hi c#Uyn#299145## 00756000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003308200080 00388080005000460020037000510070054000880080005001420090008001470100005001550110 01500160021011500175020001100290020001000301020001100311020001800322005001900340 00500100035900500140036900500110038300500130039401300070040703900050041402000110 0419#VV13.00309#VV13.00310#VV13.00311#Vi?t#617.003#^214#T in ngoi khoa Php - Anh - Vit#B.s.: Nguyn Dng Quang, Bu Triu, ng Kim Chu...#^aH.#^aY hc# 2012#^a449tr.^b21cm#Gii thiu cc t, mc t ngoi khoa vi khong 14000 t bao gm mc t chnh v t ph bng ting Php, Anh, Vit#Ting Php#Ting Anh#Tin g Vit#T in thut ng#Nguyn Dng Quang#Bu Triu#ng Kim Chu#L Cao i# inh Vn Ch#299146#Uyn#Ngoi khoa## 00796000000000289000450002600110000002600110001104100050002208200070002780800050 00340020027000390070060000660040018001260080005001440090008001490100005001570110 01500162021022500177020000800402020000700410005000900417005001600426005001600442 005001600458005002000474039000500494013000700499#VV13.00312#VV13.00313#Vi?t#616. 99#^214#Mt s bnh ung th ph n#B.s.: Bi Diu (ch.b.), Nguyn i Bnh, Nguy n Vn nh...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aY hc#2012#^a127tr.^b24cm#Gii thiu i cng, chn on, iu tr, tin lng, theo di mt s bnh ung th ph n nh ung th v, ung th bung trng, ung th ni mc t cung, ung th c t cung, u ng th m h, ung th m o v cha trng c tnh#Ung th#Ph n#Bi Diu#Nguy n i Bnh#Nguyn Vn nh#Nguyn Vn Hiu#Nguyn Th Hoi Nga#Uyn#299147## 00687000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380050008000430020027000510070008000780080005000860090018000910100 00500109011001500114021024700129020001600376020001100392039000500403013000700408 004001800415#VV13.00314#VV13.00315#30000#Vi?t#516#^214#o Tam#Gio trnh hnh hc s cp#o Tam#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a191tr.^b21cm#Trnh by mt s t in ca hnh hc clit v h tin xy dng hnh hc ph thng, ng thi c ung cp cho sinh vin cc phng php khc nhau gii ton hnh hc: phng php tng hp, phng php vect, s dng cc php bin hnh gii ton#Hnh hc s cp#Gio trnh#Uyn#299148#Ti bn ln th 1## 00682000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050018000440020031000620070043000930080005001360090008001410100 00500149011001400154021019500168020000600363020000800369020001500377005001200392 039000500404013000700409#VV13.00316#VV13.00317#Vi?t#C102D#615.5#^214#Hong Trng Quang#Cch dng 100 thuc thng dng#Hong Trng Quang ch.b. ; To Duy Cn h.. #^aH.#^aY hc#2012#^a74tr.^b25cm#Hng dn cch dng thuc iu tr cc chng bnh thng gp. Tnh cht ca dc phm v cch dng thuc an ton, lu s d ng thuc trong thi k mang thai v cho con b, tr em di 6 tui#Thuc#S dn g#Sch hng dn#To Duy Cn#Uyn#299149## 00911000000000325000450002600110000002600110001104100050002208200060002780800050 00330020030000380030041000680070071001090080005001800090008001850100005001930110 01500198015011000213021012400323020000900447020001200456020000900468020001100477 00500150048800500160050300500210051900500150054000500180055503900050057301300070 0578#VV13.00318#VV13.00319#Vi?t#613.6#^214#Thc tp sc kho ngh nghip#Gio tr nh o to bc s y hc d phng#B.s.: Khng Vn Duy (ch.b.), Trn Nh Nguyn, Nguyn Th Bch Lin...#^aH.#^aY hc#2012#^a361tr.^b25cm#TTS ghi: Trng i h c Y H Ni. Vin o to Y hc d phng v Y t cng cng. B mn Sc kho ngh nghip#Gii thiu cc yu t vt l v bi, tm sinh l lao ng v Ecgnmi, c c yu t ho hc, sinh ho - huyt hc ngh nghip#Sc kho#Ngh nghip#Lao n g#Gio trnh#Khng Vn Duy#Trn Nh Nguyn#Nguyn Th Bch Lin#V Th Thu Nga# Nguyn Thanh Tho#Uyn#299150## 00713000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020021000430070055000640080005001190090008001240100005001320110 01400137020001000151020000900161020000900170005001000179005001700189005001500206 005001500221005001500236039000500251013000700256021014800263#VV13.00320#VV13.003 21#65000#Vi?t#615#^214#Cy nhu v sc kho#Trn ng (ch.b.), Hong Tch Huyn , Phan Quc Kinh...#^aH.#^aY hc#2012#^a75tr.^b25cm#Dc liu#Cy nhu#Sc kho# Trn ng#Hong Tch Huyn#Phan Quc Kinh#Phm Hng Cng#Nguyn B Hot#Uyn#299 151#Lch s nghin cu v s dng cc sn phm ca cy nhu trong chm sc sc k ho. Thnh phn ho hc, tc dng sinh hc v cc sn phm ca cy nhu## 00971000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020018000510030041000690070065001100080005001750090 00800180010000500188011001500193015010900208021019200317020001800509020001300527 00500170054000500170055700500180057400500200059200500210061203900050063301300070 0638#VV13.00322#VV13.00323#86000#Vi?t#GI-103P#612#^214#Gii phu sinh l#Sch o to iu dng - k thut y hc#Trn Thin Trung (ch.b.), Trn Nguyn Bnh, inh Th Thu Hng...#^aH.#^aY hc#2012#^a240tr.^b26cm#TTS ghi: B mn Gii phu - Sinh l. Khoa iu dng - K thut y hc. i hc Y dc thnh ph H Ch Min h#Gm cc bi vit cung cp nhng kin thc c bn v gii phu sinh l h thng cc c quan trong c th con ngi nh: h xng, h c, sinh l t bo, h ti u ho, h h hp, h tun hon...#Gii phu sinh l#C th ngi#Trn Thin Trun g#Trn Nguyn Bnh#inh Th Thu Hng#Nguyn Th Hi Lin#on Th Nguyt Minh#Uy n#299152## 01039000000000289000450002600110000002600110001104100050002208200040002780800050 00310020061000360070086000970080005001830090008001880100005001960110014002010150 15400215021024700369020001600616020001900632020001700651005001500668005002100683 005001700704005001600721039000500737013000700742#VV13.00324#VV13.00325#Vi?t#617# ^214#Cc bnh d tt bm sinh lin quan n phi nhim vi dioxin#B.s.: Trn Tr ng Hi, Nguyn Th Minh Thu (ch.b.), Trnh Quang Dng, Cao Th Thu Hoa#^aH.#^aY hc#2012#^a44tr.^b24cm#TTS ghi: B Y t. i hc Y t cng ng. D n " t ch c phc hi chc nng cho nn nhn cht c ho hc do M s dng trong chin tr anh ti Vit Nam"#Tm hiu cc d tt bm sinh c lin quan n cht c ho hc /Dioxin: d tt tiu ho, tt tim, d tt u... K thut pht hin sm v phc hi chc nng cho nhm d dng: tt nt gai t sng, tt st mi h hm ch, tt khng c chi...#D tt bm sinh#Phc hi chc nng#Cht c ho hc#Tr n Trng Hi#Nguyn Th Minh Thu#Trnh Quang Dng#Cao Th Thu Hoa#Uyn#299153## 01009000000000289000450002600110000002600110001104100050002208200070002780800050 00340020073000390070072001120080005001840090008001890100005001970110014002020150 15400216021023100370020000800601020001700609005001500626005002100641005001700662 005001200679005001600691039000500707013000700712#VV13.00326#VV13.00327#Vi?t#616. 99#^214#Cc bnh ung th v mt s bnh khc lin quan n phi nhim vi Dioxin #B.s.: Trn Trng Hi, Nguyn Th Minh Thu (ch.b.), Nguyn Trng Lu...#^aH.#^a Y hc#2012#^a80tr.^b24cm#TTS ghi: B Y t. i hc Y t cng ng. D n " t c hc phc hi chc nng cho nn nhn cht c ho hc do M s dng trong chin t ranh ti Vit Nam"#Tm hiu v bnh ung th v cc bnh khc lin quan n phi nhim vi Dioxin. Triu chng, cch pht hin v iu tr bnh u lympho hodgkin v khng hodgkin, ung th ph qun - phi, ung th thanh qun, ung th tin lit tuyn...#Ung th#Cht c ho hc#Trn Trng Hi#Nguyn Th Minh Thu#Nguyn Tr ng Lu#L c Hinh#Cao Th Thu Hoa#Uyn#299154## 01018000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020020000420030051000620070054001130080005001670090008001720100 00500180011001500185015010900200021024500309020001800554020001100572020001100583 00500140059400500130060800500080062100500180062900500130064703900050066001300070 0665020000800672#VV13.00328#VV13.00329#Vi?t#S552K#613#^214#Sc kho trng hc#G io trnh thc hnh o to bc s y hc d phng#B.s.: Chu Vn Thng (ch.b.), N g Vn Ton, V Din...#^aH.#^aY hc#2012#^a134tr.^b25cm#TTS ghi: Trng i h c Y H Ni. Vin o to Y hc d phng v Y t cng cng. B mn Sc kho mi t rng#Trnh by mt s vn v sc kho trng hc. T chc trin khai cc ch ng trnh y t ti trng hc. Lp k hoch chm sc sc kho v khm sc kho nh k cho hc sinh. Cc k thut iu tra v sinh v cng trnh v sinh ti tr ng hc...#Chm sc sc kho#Trng hc#Gio trnh#Chu Vn Thng#Ng Vn Ton#V Din#L Th Thanh Xun#Phm Vn Ph#Uyn#299155#V sinh## 00914000000000301000450002600110000002600110001104100050002208200060002780800050 00330020051000380030050000890070073001390080005002120090008002170100005002250110 01500230015010700245021016100352020001300513020000900526020000900535005001600544 005001100560005001500571005001400586039000500600013000700605#VV13.00330#VV13.003 31#Vi?t#362.1#^214#Hng dn thc hnh truyn thng gio dc sc kho#Gio trnh dng cho o to bc s y hc d phng#B.s.: Nguyn Vn Hin, L Th Ti (ch.b. ), Phm Bch Dip, Kim Bo Giang#^aH.#^aY hc#2012#^a102tr.^b25cm#TTS ghi: Tr ng i hc Y H Ni. Vin o to Y hc d phng v Y t cng cng. B mn Gio dc sc kho#Hng dn thc hnh phn tch v chn on hnh vi sc kho, vn d ng m hnh truyn thng trong chng trnh gio dc sc kho ti h gia nh v ti cng ng#Truyn thng#Gio dc#Sc kho#Nguyn Vn Hin#L Th Ti#Phm Bc h Dip#Kim Bo Giang#Uyn#299156## 01054000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020018000420030050000600070051001100080005001610090008001660100 00500174011001500179015010900194021032300303020000900626020000500635020001100640 00500140065100500160066500500080068100500130068900500140070203900050071601300070 0721#VV13.00332#VV13.00333#Vi?t#S552K#613#^214#Sc kho la tui#Gio trnh dng cho o to bc s y hc d phng#Chu Vn Thng (ch.b.), Trng Cng t, V Di n...#^aH.#^aY hc#2012#^a166tr.^b25cm#TTS ghi: Trng i hc Y H Ni. Vin o to Y hc d phng v Y t cng cng. B mn Sc kho mi trng#Bao gm cc khi nim v kin thc c bn v sc kho trng hc, cc vn bnh tt v cc yu t nguy c ti sc kho tui hc ng, cc chng trnh y t hc ng v cc gii php d phng sc kho la tui hc ng; cc vn sc kho ca ng i cao tui, cc bin php d phng v chm sc sc kho ngi cao tui#Sc khe# Tui#Gio trnh#Chu Vn Thng#Trng Cng t#V Din#V Bng Gip#Trn Minh Hi #Uyn#299157## 00891000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410020043000460030028000890070058001170080005001750090008001800100 00500188011001500193021025700208020000800465020001100473005001400484005001600498 005000900514005001700523005001600540039000500556013000700561020000900568#VV13.00 334#VV13.00335#Vi?t#NH556#616.99#^214#Nhng iu cn bit v phng chng ung th #Ti liu dng cho cng ng#B.s.: Nguyn B c (ch.b.), Nguyn Vn nh, Bi Diu...#^aH.#^aY hc#2012#^a100tr.^b24cm#Khi nim v bnh ung th. Cc yu t n guy c v cc bin php phng bnh ung th. Chn on v pht hin sm bnh ung th. Cc bin php iu tr ung th. Gii thiu cc bnh ung th thng gp nht hin nay l ung th phi, ung th gan, ung th d dy...#Ung th#Phng bnh#Ngu yn B c#Nguyn Vn nh#Bi Diu#Nguyn Tuyt Mai#Nguyn Vn Hiu#Uyn#299158 #iu tr## 01042000000000313000450002600110000002600110001104100050002208200060002780800050 00330020051000380030050000890070068001390080005002070090008002120100005002200110 01500225015010700240021026200347020001300609020000900622020000900631005001600640 005001800656005001500674005001300689005001400702039000500716013000700721#VV13.00 336#VV13.00337#Vi?t#362.1#^214#Khoa hc hnh vi v truyn thng gio dc sc kho #Gio trnh dng cho o to bc s y hc d phng#B.s.: Nguyn Vn Hin (ch.b. ), Phm Th Xun Cc, Phm Bch Dip...#^aH.#^aY hc#2012#^a270tr.^b25cm#TTS gh i: Trng i hc Y H Ni. Vin o to Y hc d phng v Y t cng cng. B m n Gio dc sc kho#Khi nim v truyn thng gio dc sc kho v nng cao sc kho, chin lc v a im nng cao sc kho. Hnh vi sc kho v qu trnh th ay i hnh vi sc kho. Qu trnh truyn thng v cc yu t nh hng. Cc ngu yn tc truyn thng gio dc sc kho...#Truyn thng#Gio dc#Sc kho#Nguyn Vn Hin#Phm Th Xun Cc#Phm Bch Dip#Ng Vn ng#Kim Bo Giang#Uyn#299159 ## 00711000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050012000450020032000570030017000890070012001060080005001180090 00800123010000500131011001500136021021200151020000600363020001000369020000900379 020001700388039000500405013000700410020000400417#VV13.00338#VV13.00339#Vi?t#CH12 1#616.8#^214#ng Vn H#Chn on v iu tr p xe no#Sch chuyn kho#ng Vn H#^aH.#^aY hc#2012#^a303tr.^b25cm#Nghin cu c ch sinh bnh v nguyn nh n gy p xe no, nhng tn thng gii phu bnh p xe no, c im lm sng p xe no do vi khun, chn on hnh nh v xc nh p xe no, thi x tr p xe no...#p xe#Chn on#iu tr#Sch chuyn kho#Uyn#299160#No## 00926000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410020046000460030036000920070058001280080005001860090008001910100 00500199011001500204021030300219020000800522020001100530005000900541005001400550 005001600564005001600580005001600596039000500612013000700617#VV13.00340#VV13.003 41#Vi?t#NH556K#616.99#^214#Nhng kin thc c bn v phng chng ung th#Ti li u dng cho cn b y t c s#B.s.: Bi Diu (ch.b.), Nguyn B c, Nguyn Quc Bo...#^aH.#^aY hc#2012#^a335tr.^b26cm#Khi nim v bnh ung th. Cc yu t ng uy c ca bnh ung th. Chn on v pht hin sm bnh ung th. Gii thiu s l c mt s bnh ung th ph bin nh ung th vm mi hng, ung th khoang ming, ung th thc qun... Vn chm sc gim nh v mt s ghi nhn trong vic tm sot, qun l ung th#Ung th#Phng bnh#Bi Diu#Nguyn B c#Nguyn Quc Bo #Nguyn i Bnh#Nguyn Vn nh#Uyn#299161## 00573000000000229000450002600110000002600110001104100050002208200060002780800050 00330050017000380020034000550070017000890080005001060090008001110100005001190110 01500124021016900139020001400308039000500322013000700327020000900334#VV13.00342# VV13.00343#Vi?t#615.8#^214#Hong Khnh Ton#Mt vi vn v y hc c truyn#Ho ng Khnh Ton#^aH.#^aY hc#2012#^a466tr.^b21cm#Trnh by mt s kin thc chung v y hc c truyn: L lun, tnh hnh dc liu, ng dc, thc liu c truy n phng ng, tr dc c truyn, tng ph liu php...#Y hc dn tc#Uyn#2991 62#Vit Nam## 00815000000000253000450002600110000002600110001104100050002208200080002780800050 00350020185000400080005002250090008002300100005002380110014002430150065002570210 17900322020000900501020001100510020000800521020001200529039000500541013000700546 020000800553#VV13.00344#VV13.00345#Vi?t#362.196#^214#Hng dn xy dng m hnh chi hi "Nng dn pht hin sm ngi nghi mc lao, t vn v h tr ngi mc l ao iu tr theo DOTS" v cu lc b nng dn phng chng lao " Bn gip bn"#^a H.#^aY hc#2012#^a68tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Nng dn Vit Nam; Chng trnh Chn g lao Quc gia#Trnh by cc yu t mc tiu, i tng, kt qu v ch s nh gi m hnh phng chng lao c s. Nhim v, ni dung, phng php v k nng iu hnh m hnh phng chng lao#Bnh lao#Cu lc b#M hnh#Phng chng#Uyn#2 99163#Chi hi## 00712000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050016000520020044000680070022001120080005001340090 00800139010000500147011001500152015005300167021013200220020001200352020000700364 020001100371020000700382039000500389013000700394020000900401#VV13.00346#VV13.003 47#95000#Vi?t#PH431C#614.5#^214#Nguyn Qu Thi#Phng chng bnh nm da min ni pha Bc#Nguyn Qu Thi ch.b.#^aH.#^aY hc#2012#^a223tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc Y dc#Gii thiu mt s c im dch t hc, cch phn loi v chn on bnh nm da. Cc phng php v m hnh phng chng bnh nm da#Dch t hc#Nm da#Phng bnh#Bc b#Uyn#299164#Min ni## 00726000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050013000440020029000570030017000860070013001030040018001160080 00500134009000800139010000500147011001500152021021300167020001000380039000500390 013000700395020002900402020001700431#VV13.00348#VV13.00349#Vi?t#B256P#616.2#^214 #Ng Qu Chu#Bnh phi tc nghn mn tnh#Sch chuyn kho#Ng Qu Chu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aY hc#2012#^a311tr.^b21cm#i cng v bnh phi tc nghn mn tnh, c ch bnh sinh, vai tr ca gen trong bnh, triu chng lm sng, cn l m sng, phng php iu tr... v chin lc quc gia d phng bnh phi tc n ghn v mn tnh#Bnh phi#Uyn#299165#Bnh phi tc nghn mn tnh#Sch chuyn kho## 00805000000000313000450002600110000002600110001102000070002201400070002904100050 00360820006000418080005000470050012000520020026000640070042000900220005001322210 07500137008000500212009000800217010000500225011001400230039000500244021017800249 020000900427020000500436005001100441005001700452013000700469005001500476#VV13.00 350#VV13.00351#ng y#35000#Vi?t#615.8#^214#L Anh Tun#T sch bi dng lng y#L Anh Tun, L c Qu, Phan Khnh Thnh#T.11#Thng kinh, bng lu, lit d ng, xut tinh sm, cng trung, au vai lng#^aH.#^aY hc#2012#^a91tr.^b21cm#Uy n#Khi qut v cc bnh thng kinh, bng lu, lit dng, xut tinh sm, cng t rung, au vai lng. Triu chng, nguyn nhn v c ch sinh bnh, chn on v iu tr bng ng y#iu tr#Bnh#L c Qu#Phan Khnh Thnh#299166#Nguyn Vn Qu## 00987000000000373000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820007000428080005000490020027000540070042000810080005001230090008001280100 00500136011001500141015003100156021025500187020001200442020001800454020001000472 02000090048202000080049100600120049900600190051100600190053000500130054900500210 0562005001100583039000700594013000700601019000500608#VV13.00352#VV13.00353#10000 0#Vi?t#CH114S#618.92#^214#Chm sc thit yu s sinh#Dch: H Xun Anh... ; H. .: H Mnh Tun#^aH.#^aY hc#2012#^a258tr.^b21cm#TTS ghi: Bnh vin Nhi ng 2# Trnh by bnh l thng gp tr s sinh, cc k thut khm, theo di, iu tr v chm sc s sinh theo m hnh tin tin ca th gii. Mt s phng php h i sc h hp, o nhit , o ng huyt, tim, truyn mu, chc d tu sng tr s sinh...#Tr s sinh#Chm sc sc kho#Chn on#iu tr#Bnh l#H Xun Anh#Nguyn Th Kim Anh#Phm Th Vit Dung#H Mnh Tun#L Nguyn Nht Trung#H L Vit#P.Dung#299167#Dch## 00742000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020048000450080005000930090008000980100005001060110014001110150 03600125021027300161020001100434020000900445020000900454020001100463039000700474 013000700481#VV13.00354#VV13.00355#Vi?t#KH527C#616.1#^214#Khuyn co v phng ng a v iu tr huyt khi#^aH.#^aY hc#2012#^a54tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Tim mch hc Vit Nam#Tm hiu v cc thuc chng huyt khi v phng php phng nga, iu tr chng huyt khi trn bnh nhn rung nh, bnh nhn t qu, bnh van t im, bnh thuyn tc phi. iu tr thuc chng ng trong thai k v x tr bin chng chy mu ca cc thuc chng huyt khi#Phng nga#iu tr#Bnh mu#Huy t khi#P.Dung#299168## 00968000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820006000428080005000480020075000530070066001280080005001940090008001990100 00500207011001500212021028700227020001200514020001000526020000900536020001000545 00500150055500500180057000500140058800500120060200500140061403900070062801300070 0635#VV13.00356#VV13.00357#145000#Vi?t#QU600T#617.4#^214#Quy trnh chn on v iu tr mt s bnh ngoi khoa tiu ho thng gp#B.s.: Trnh Hng Sn, Nguy n Tin Quyt (ch.b.), Phm Kim Bnh...#^aH.#^aY hc#2012#^a451tr.^b21cm#Bao gm nhng bnh ngoi khoa tiu ho thng gp trong m phin v cp cu. Qui trnh c hn on v iu tr mt s bin chng sau phu thut, phu thut ni soi ng tiu ho, chn on hnh nh, gy t ngoi mng cng, gy m cc phu thut bng v chn on, iu tr vim rut tha#H tiu ho#Chn on#iu tr#Gii phu# Trnh Hng Sn#Nguyn Tin Quyt#Phm Kim Bnh#Mai Th Hi#Phm c Hun#P.Dung# 299169## 00597000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050018000520020039000700070018001090080005001270090 00800132010000500140011001500145021012500160020001300285020001000298020000900308 039000700317013000700324#VV13.00358#VV13.00359#185000#Vi?t#T116H#616.1#^214#Ngu yn Quang Tun#Tng huyt p trong thc hnh lm sng#Nguyn Quang Tun#^aH.#^aY hc#2012#^a475tr.^b24cm#Tng quan v tng huyt p. C ch bnh sinh v sinh l bnh cng nh cc phng php chn on, iu tr bnh tng huyt p#Cao huyt p#Chn on#iu tr#P.Dung#299170## 00879000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050018000520020066000700070054001360080005001900090 00800195010000500203011001500208021019400223020000600417020000900423020000900432 02000090044102000180045002000170046800600130048500600160049800600130051403900070 0527013000700534#VV13.00360#VV13.00361#350000#Vi?t#556D#616.1#^214#Bolooki, Ho oshang#ng dng lm sng phng php bm bng i xung ni ng mch ch#Hooshan g Bolooki ; Ch.b., dch, h..: Trn Duy Anh...#^aH.#^aY hc#2012#^a626tr.^b26cm# Gii thiu phng php h tr tun hon hin i, c hiu qu cao trn lm sng, c bit tp trung vo k thut bm bng i xung ni ng mch ch trong cng tc chm sc iu dng bnh nhn#Y hc#ng dng#Lm sng#iu tr#Bm bng i xung#H ng mch ch#Trn Duy Anh#Nguyn Tt Bnh# Vn Chin#P.Dung#299171## 01033000000000397000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020047000440070108000910080005001990090008002040100005002120110 01500217021014900232039000700381013000700388019001500395020001000410020000800420 02000090042802000090043700500160044600500210046200500130048300500210049600500170 0517006002000534006001400554006001600568005001400584005001900598005001800617#VV1 3.00362#VV13.00363#Vi?t#H411#613.7#^214#Hot ng th lc trong phng v iu t r bnh#Jan Henriksson, Carl Johan Sundberg, Eva Jansson... ; Dch: Phm Th Hn g Dng... ; H..: Trn Quc Bo...#^aH.#^aY hc#2012#^a655tr.^b25cm#Tng hp c c bng chng t cc nghin cu v tc dng ca hot ng th lc, cng nh cc c h k n hot ng th lc i vi tng bnh c th#P.Dung#299172#Dch Thu in#Hot ng#Th lc#iu tr#Bnh tt#Henriksson, Jan#Sundberg, Carl Johan# Jansson, Eva#Anderssen, Sigmund A#Leiion, Matti E.#Phm Th Hng Dng#o Vit Hng#Nguyn Thu Hoi#Trn Quc Bo#ng Th Ngc Dung#Nguyn Quang Dng## 00864000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460020051000510070049001020080005001510090008001560100 00500164011001500169021020000184020001400384020001000398020000900408005001100417 00500140042800500110044200500130045300500110046603900070047701300070048401500470 0491#VV13.00364#VV13.00365#400000#Vi?t#CH121#616#^214#Chn on v iu tr c c bnh ni khoa thng gp#T Vn Hi (ch.b.), ng c Hon, Phm Khang...#^aH. #^aY hc#2012#^a874tr.^b24cm#Gii thiu phng php chn on v iu tr cc b nh ni khoa thng gp nh: cc bnh ng c, bnh tim mch, bnh thn kinh, ni tit, h hp, tiu ho, thn - tit niu, xng khp v bnh v mu#Bnh ni kh oa#Chn on#iu tr#T Vn Hi#ng c Hon#Phm Khang#Nguyn Thnh#T Vn H i#P.Dung#299173#TTS ghi: S Y t H Ni. Bnh vin Thanh Nhn## 01005000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020037000500030039000870070072001260080005001980090 00800203010000500211011001400216015006400230021026100294013000700555020001100562 02000110057302000090058402000060059300500130059900500160061200500120062800500200 0640039000700660#VL13.00022#VL13.00021#99000#Vi?t#NG404K#616#^214#Ngoi kim tr a cht lng xt nghim#Sch dng o to lin tc cn b y t#Trn Hu Tm (ch. b.), L Th Thu Nh, L Tt Chu, Nguyn m Chu Bo#^aH.#^aY hc#2012#^a91tr. ^b27cm#TTS ghi: Trung tm kim chun xt nghim thnh ph H Ch Minh#Tng quan v ngoi kim tra cht lng xt nghim v quy trnh thc hin. Phn tch, bin lun kt qu ngoi kim tra thng qua cc ch s thng k v biu . Mt s h nh ng khc phc, phng nga sai s trong ngoi kim tra nng cao cht lng xt nghim#299174#Cht lng#Xt nghim#Kim tra#Y hc#Trn Hu Tm#L Th Thu Nh#L Tt Chu#Nguyn m Chu Bo#P.Dung## 00801000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020035000490030039000840070038001230080005001610090 00800166010000500174011001400179015006400193021016800257020001100425020001100436 020000900447005001600456039000700472005001300479013000700492#VL13.00023#VL13.000 24#89000#Vi?t#N452K#616#^214#Ni kim tra cht lng xt nghim#Sch dng o t o lin tc cn b y t#Trn Hu Tm (ch.b.), L Th Thu Nh#^aH.#^aY hc#2012# ^a92tr.^b27cm#TTS ghi: Trung tm kim chun xt nghim thnh ph H Ch Minh#T ng quan v ni kim tra cht lng xt nghim v cc bc tin hnh. Biu ki m sot cht lng, quy tc Westgard, hin tng lch, trt v cng dn tng tn tch#Cht lng#Xt nghim#Kim tra#L Th Thu Nh#P.Dung#Trn Hu Tm#299175# # 00801000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050013000520020031000650030039000960070038001350080 00500173009000800178010000500186011001400191015006400205021016800269020000600437 020001100443020001500454005001600469039000700485013000700492#VL13.00025#VL13.000 26#89000#Vi?t#QU600T#610.7#^214#Trn Hu Tm#Quy trnh thao tc chun (SOP)#Sc h dng o to lin tc cn b y t#Trn Hu Tm (ch.b.), V Th Nh Oanh#^aH.#^ aY hc#2012#^a66tr.^b27cm#TTS ghi: Trung tm Kim chun Xt nghim thnh ph H Ch Minh#Tng quan v quy trnh thao tc chun trong xt nghim y hc. Gii thi u v biu mu, lu cng vic v li ch ca vic s dng, xy dng biu mu, lu cng vic#Y hc#Xt nghim#Thao tc chun#V Th Nh Oanh#P.Dung#299176# # 00941000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020063000530030039001160070076001550080005002310090 00800236010000500244011001400249015005800263021018700321020001100508020000600519 02000110052500500130053600500160054900500160056500500200058103900070060101300070 0608#VL13.00027#VL13.00028#69000#Vi?t#NH556V#616.07#^214#Nhng vn c bn tr ong m bo cht lng xt nghim y khoa#Sch dng o to lin tc cn b y t# Trn Hu Tm (ch.b.), V Th Nh Oanh, L Th Thu Nh, Nguyn Th Hiu Yn#^aH. #^aY hc#2012#^a64tr.^b27cm#TTS ghi: Trung tm kim chun xt nghim Tp. H Ch Minh#Tm quan trng ca m bo cht lng v kim tra cht lng xt nghim y khoa. ngha v tnh c ca sai s v cc ch s thng k c bn s dng tron g kim tra cht lng xt nghim#Xt nghim#Y hc#Cht lng#Trn Hu Tm#V Th Nh Oanh#L Th Thu Nh#Nguyn Th Hiu Yn#P.Dung#299177## 00678000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020054000420080005000960090008001010100005001090110014001140150 03400128021019700162020000800359020001100367020001000378039000700388013000700395 020002200402#VL13.00029#VL13.00030#Vi?t#C455#610#^214#Cng on i hc Y H N i 65 nm xy dng pht trin#^aH.#^aY hc#2012#^a95tr.^b27cm#TTS ghi: Cng on Y t Vit Nam#Ghi li nhng thnh tch ng t ho trong 65 nm xy dng v ph t trin ca cng on trng i hc Y H Ni. Gii thiu cc hot ng chnh, c c thnh tch ca n v v cc t cng on trng#Lch s#Pht trin#Cng on #P.Dung#299178#Trng i hc Y khoa## 00780000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050017000440020052000610030017001130070017001300080005001470090 00800152010000500160011001500165021024700180020001000427020001000437020000900447 020001000456020001000466039000700476013000700483#VL13.00031#VL13.00032#Vi?t#309 T#615.8#^214#Nghim Hu Thnh#iu tr mt s chng au bng in chm, thu ch m#Sch chuyn kho#Nghim Hu Thnh#^aH.#^aY hc#2012#^a139tr.^b27cm#Nghin cu sinh l cm gic au v tc dng ca in chm kt hp thu chm i vi c th con ngi. Tng quan iu tr, nghin cu kt qu iu tr v cc qui trnh k t hut in chm, in chm kt hp thu chm trong iu tr mt s chng au#in chm#Thu chm#iu tr#Liu php#Chng au#P.Dung#299179## 01111000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820007000428080005000490020046000540070063001000080005001630090008001680100 00500176011001500181015006200196013000700258021039900265020001500664020001200679 02000110069100500140070200500170071600500130073300500160074600500160076203900070 0778#VL13.00034#VL13.00033#100000#Vi?t#PH561P#610.72#^214#Phng php nghin c u lm sng - dch t hc#B.s.: Phm Vn Thc, Nguyn Ngc Sng (ch.b.), Phm Vn Hn...#^aH.#^aY hc#2012#^a255tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Y Hi Phng. D n Vit Nam - H Lan#299180#Gii thiu cc bc tin hnh hon thnh mt ti nghin cu khoa hc, c th v nghin cu lm sng t khu la chn i t ng, phng php s dng s liu sn c, vn o c... vi ni dung: s o m c bnh v t vong, nghin cu bnh chng, iu tra sc kho, phng php nghin cu can thip, ng dng thng k trong dch t hc v x l, phn tch s liu, trnh by kt qu nghin cu#Y hc lm sng#Dch t hc#Nghin cu#Phm Vn Thc #Nguyn Ngc Sng#Phm Vn Hn#Trn Quang Phc#Nguyn Vn Hng#P.Dung## 01074000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420020042000470030028000890070070001170080005001870090008001920100 00500200011001500205015008300220021030600303020001100609020001600620005001600636 00500200065200500150067200500150068700500210070203900070072302000110073001300070 0741#VL13.00035#VL13.00036#Vi?t#GI-108T#616.02#^214#Gio trnh iu dng hi s c cp cu ni#o to cao ng iu dng#B.s.: Nguyn Th Thu (ch.b.), Nguyn Th Thu Anh, Phm Thiu Hoa...#^aH.#^aY hc#2012#^a147tr.^b27cm#TTS ghi: Trn g Cao ng Y t H Ni. Khoa Y hc Lm sng - B mn iu dng ni#Gm cc bi hc iu dng hi sc cp cu ni nhm nh gi, nhn nh v x tr ban u b nh nhn cp cu, chm sc ngi bnh sc phn v, ph phi cp, nhi mu c tim cp, co git, hn m, suy h hp, ngi bnh t ni kh qun, m kh qun, ng c cp, ngi bnh rn c cn, ngi bnh ngt nc#iu dng#Hi sc cp cu #Nguyn Th Thu#Nguyn Th Thu Anh#Phm Thiu Hoa#Trn Thanh Tm#Nguyn Th Ho ng Thu#P.Dung#Gio trnh#299181## 01279000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020141000450030122001860070066003080080005003740090008003790100 00500387011001500392021042400407020000900831020002000840020001900860020000800879 020000800887005002100895005002000916039000700936005001500943013000700958#VL13.00 037#VL13.00038#Vi?t#QU105L#615.9#^214#Qun l v t chc phc hi chc nng cho nn nhn cht c ho hc/Dioxin lng ghp trong chng trnh phc hi chc nng da vo cng ng#D n "T chc phc hi chc nng ti cng ng cho nn nhn cht c ho hc do M s dng trong chin tranh Vit Nam"#Trn Trng Hi, Ngu yn Th Minh Thu (ch.b.), Trn Th Tuyt Hnh#^aH.#^aY hc#2012#^a196tr.^b27cm# nh hng ca cht c ho hc/Dioxin ti mi trng v sc kho con ngi. Cc bin php phng nga v can thip gim thiu sinh tr d tt bm sinh. Quan im v m hnh cung cp dch v cho tr khuyt tt pht trin. Cc dch v y t cn thit cho ngi khuyt tt. Gio dc ho nhp cho tr tn tt. Vic lm v thu nhp cho ngi khuyt tt. Ho nhp x hi v phc hi chc nng cho ngi khuy t tt da vo cng ng#Nn nhn#Cht c mu da cam#Phc hi chc nng#Qun l# T chc#Nguyn Th Minh Thu#Trn Th Tuyt Hnh#P.Dung#Trn Trng Hi#299182## 01298000000000385000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020082000440030122001260070090002480080005003380090008003430100 00500351011001400356021030800370020000900678020000700687020001900694020000900713 02000200072202000190074200500140076100500210077500500180079600500150081400500150 0829005001500844005002100859005001800880039000700898013000700905#VL13.00039#VL13 .00040#Vi?t#T103L#615.9#^214#Ti liu hng dn xy dng ch s theo di tin v gim st kt qu ca d n#D n "T chc phc hi chc nng ti cng ng c ho nn nhn cht c ho hc do M s dng trong chin tranh Vit Nam"#B.s.: P han Vn Tin, Nguyn Th Minh Thu, Nguyn Thu Qunh... ; H..: Trn Trng Hi. ..#^aH.#^aY hc#2012#^a63tr.^b27cm#Gii thiu s lc d n "T chc phc hi ch c nng ti cng ng cho nn nhn cht c ho hc do M s dng trong chin tr anh Vit Nam" v cc hot ng gim st cng mt s biu mu thu thp thng ti n gim st tuyn tnh, huyn, x, biu mu gim st h gia nh ngi khuyt tt , mu bo co gim st#Gim st#Ch s#Phc hi chc nng#Nn nhn#Cht c mu da cam#Ti liu hng dn#Phan Vn Tin#Nguyn Th Minh Thu#Nguyn Thu Qunh#P hm Cng Tun#Trn Nht Linh#Trn Trng Hi#Nguyn Th Minh Thu#Nguyn Thu Qu nh#P.Dung#299183## 00951000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020031000450030041000760070065001170080005001820090008001870100 00500195011001500200015008300215021020500298020001300503020000600516005001600522 00500140053800500160055200500150056800500170058303900070060002000110060701300070 0618#VL13.00041#VL13.00042#Vi?t#K600T#616.07#^214#K thut chp X quang nng cao #o to cao ng k thut hnh nh y hc#B.s.: Phm Minh Thng (ch.b.), Phm H ng c, L Th Thu Lan...#^aH.#^aY hc#2012#^a163tr.^b27cm#TTS ghi: Trng Cao ng Y t H Ni. Khoa Y hc Lm sng - B mn Hnh nh Y hc#Nghin cu v thu c cn quang, tai bin, cch x tr v cc phn k thut chp Xquang h tiu ho , h tit niu, h sinh dc, chp tu sng cn quan, chp Xquang tuyn nc bt, chp Xquang khp cn quang#Chp X quang#Y hc#Phm Minh Thng#Phm Hng c#L Th Thu Lan#Trn Thu Hng#Nguyn Tun Dng#P.Dung#Gio trnh#299184## 00954000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020031000470030029000780070064001070080005001710090008001760100 00500184011001500189021029800204020000800502020002000510005001700530005001900547 005001200566005001500578005001500593039000700608013000700615015001800622#VL13.00 043#VL13.00044#Vi?t#C125H#547.0076#^214#Cu hi trc nghim ho hu c#Sch o to dc s i hc#B.s.: Nguyn Quang t, inh Th Thanh Hi (ch.b.), V Trn Anh#^aH.#^aY hc#2012#^a218tr.^b27cm#Bao gm cc cu hi trc nghim v hu ht nhng vn ho hc hu c nh: cu to ca hp cht hu c, danh php, ng ph n, phng php xc nh cu trc ca hp cht hu c, ho hc lp th, c ch p hn ng, phng php iu ch v tnh cht l hc, ho hc ca cc loi hp cht hu c c bn#Ho hc#Cu hi trc nghim#Nguyn Quang t#inh Th Thanh Hi#V Trn Anh#Vn Th M Hu#Trn Vit Hng#P.Dung#299185#TTS ghi: B Y t## 00928000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020096000610070010001570080005001670090 00800172010000500180011001500185015004800200021028700248013000700535020000800542 020001200550020001900562020001800581020002000599039000700619#VL13.00045#VL13.000 46#90000#Vi?t#V103T#613.2#^214#Trn ng#Vai tr cc thnh phn thc phm chc nng: Vitamin cht khong hot cht sinh hc vi sc kho#Trn ng#^aH.#^aY hc #2012#^a158tr.^b27cm#TTS ghi: Hip hi thc phm chc nng Vit Nam#Nghin cu vai tr cc vitamin v cht khong i vi sc kho c trnh by theo 5 ni du ng: nhu cu, tc dng, hm lng trong thc phm, ch khi s dng v gii thi u 15 nhm hot cht sinh hc vi khong 250 hot cht khc nhau c trong tho d c thc phm chc nng thng thng#299186#Vitamin#Khong cht#Hot cht sinh h c#Chm sc sc kho#Thc phm chc nng#P.Dung## 00947000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020033000450030041000780070065001190080005001840090008001890100 00500197011001500202013000700217015008300224021019900307020001300506020000600519 00500160052500500140054100500160055500500150057100500170058603900070060302000110 0610#VL13.00047#VL13.00048#Vi?t#K600T#616.07#^214#K thut chp X quang thng q uy#o to cao ng k thut hnh nh y hc#B.s.: Phm Minh Thng (ch.b.), Phm Hng c, L Th Thu Lan...#^aH.#^aY hc#2012#^a223tr.^b27cm#299187#TTS ghi: T rng Cao ng Y t H Ni. Khoa Y hc Lm sng - B mn Hnh nh Y hc#Gii thi u k thut chp Xquang c phn chia theo gii phu gm: k thut chp Xquang xng khp chi di, chi trn, phi, khung xng lng ngc, bng - h tit niu - khung chu, ct sng, s mt#Chp X quang#Y hc#Phm Minh Thng#Phm Hng c# L Th Thu Lan#Trn Thu Hng#Nguyn Tun Dng#P.Dung#Gio trnh## 00796000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050015000420020024000570030051000810070015001320080005001470090 00800152010000500160011001500165021029000180020001400470020001400484039000700498 013000700505015001800512#VL13.00049#VL13.00050#Vi?t#D557#615#^214#Mai Phng Ma i#Dc ng hc i cng#Ti liu tham kho dnh cho i hc v sau di hc#Mai Phng Mai#^aH.#^aY hc#2012#^a150tr.^b27cm#Cung cp cc kin thc cn bn v d c ng hc, nhn mnh tm quan trng ca cc vn hp thu, phn b, chuyn h o v thi tr thuc, cc yu t sinh l v bnh l trn dc ng hc, cc thn g s dc ng v cch tnh ton. Gii thiu s theo di tr liu bng gim kim nng thuc#Dc liu hc#Dc ng hc#P.Dung#299188#TTS ghi: B Y t## 00995000000000337000450002600110000002600110001102000100002202000080003202000200 00400390007000600140007000670410005000741810007000790820006000868080005000920020 05100097029003900148007007400187008000500261009000800266010000500274011001500279 01500480029402102410034202000100058300500100059300500170060300500150062000500150 0635013000700650#VL13.00051#VL13.00052#Thc phm#An ton#Thc phm chc nng#P.D ung#90000#Vi?t#TH504N#613.2#^214#Thut ng thc phm chc nng v an ton thc phm#Glossary of functional food and safety#B.s.: Trn ng (ch.b.), Hong Tch Huyn, Phan Quc Kinh, Phm Hng Cng#^aH.#^aY hc#2012#^a159tr.^b27cm#TTS ghi: Hip hi thc phm chc nng Vit Nam#Gm 668 thut ng v 206 ch vit tt th ng dng ca ting Anh v ting Vit trong lnh vc thc phm chc nng v an to n thc phm. Vai tr, ngun gc, chc nng, khuyn co v cng dng ca nhng ho t cht chc nng i vi ngi s dng#Thut ng#Trn ng#Hong Tch Huyn#Pha n Quc Kinh#Phm Hng Cng#299189## 00945000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450020017000500070064000670080005001310090008001360100 00500144011001500149039000700164013000700171021029000178020001300468020000600481 005001400487005001300501005001800514005001500532005001600547015006800563#VL13.00 053#VL13.00054#120000#Vi?t#S312L#616#^214#Sinh l bnh hc#B.s.: Phm nh Lu (ch.b.), Thi Hng H, L Th Hng Tuyt...#^aH.#^aY hc#2012#^a369tr.^b27cm#P.D ung#299190#Gii thiu chung v sinh l bnh. Tm hiu mt s ri lon chuyn ha cht trong c th. Nghin cu sinh l bnh qu trnh vim, iu ho thn nhit - st, ri lon cu to mu, sinh l bnh h tun hon, bnh h h hp, h tiu ho, h tit niu, h ni tit v sinh l bnh chc nng gan#Sinh l bnh#Y hc# Phm nh Lu#Thi Hng H#L Th Hng Tuyt#Phan Ngc Tin#Trn Khin Hng#TTS ghi: Trng i hc Y khoa Phm Ngc Thch. B mn Sinh l hc## 00740000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050017000500020052000670030040001190070017001590080 00500176009000800181010000500189011001500194015004100209021016200250020000600412 020000800418020001000426039000700436013000700443#VL13.00055#VL13.00056#120000#V i?t#M458S#610#^214#Nguyn Duy Phong#Mt s chuyn v: Y hc v o to trong ngnh y#Dnh cho sinh vin y khoa v bc s tr#Nguyn Duy Phong#^aH.#^aY hc#20 12#^a190tr.^b26cm#TTS ghi: i hc Y dc Tp. H Ch Minh#Nu ln mt phn ng ha ca y hc v mt s hot ng trong ngnh y cng nh cng tc o to nhn v in y t. Chn dung mt s thy gio tiu biu trong ngnh y#Y hc#o to#Hot ng#P.Dung#299191## 00906000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400050015000450020096000600030033001560070015001890080005002040090 00800209010000500217011001500222015001800237021029300255020000800548020001100556 020000600567020000900573020000800582039000700590013000700597#VL13.00057#VL13.000 58#Vi?t#M458S#616.99#^214#Nguyn Hi Nam#Mt s mc tiu phn t v ng dng tro ng nghin cu pht trin thuc iu tr ung th hin nay#Sch o to dc s sa u i hc#Nguyn Hi Nam#^aH.#^aY hc#2012#^a223tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trn h by nhng mc tiu phn t quan trng ang c s dng trong nghin cu pht trin thuc mi iu tr ung th hin nay nh: cc protein kinase, cc histon de acetylase cng mt s mc tiu phn t khc. Tm hiu v ung th, dch t bnh, cc phng php v cc nhm thuc iu tr chnh#Phn t#Nghin cu#Thuc#iu t r#Ung th#P.Dung#299192## 00840000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200040 00358080005000390050015000440020032000590030033000910070015001240080005001390090 00800144010000500152011001500157021033000172020000600502020001100508039000700519 013000700526015001800533020001100551#VL13.00060#VL13.00059#Vi?t#NGH305C#615#^214 #Nguyn Hi Nam#Nghin cu pht trin thuc mi#Sch o to dc s sau i hc #Nguyn Hi Nam#^aH.#^aY hc#2012#^a239tr.^b27cm#Lch s qu trnh nghin cu v pht trin thuc mi. Vai tr ca dc ng hc i vi tc dng ca thuc v p hng php thit k cu trc nhm t c nhng yu cu c th v dc ng hc . Tin thuc v thit k tin thuc. nh lng, tc dng sinh hc v mt s k thut hin i trong nghin cu v pht trin thuc mi...#Thuc#Nghin cu#P.Du ng#299193#TTS ghi: B Y t#Gio trnh## 00666000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820006000428080005000480050015000530020039000680030017001070070015001240080 00500139009000800144010000500152011001500157039000700172013000700179021014400186 020001000330020000900340020001800349020000900367#VL13.00061#VL13.00062#120000#V i?t#CH121#618.3#^214#Vng Tin Ho#Chn on v x tr cha ngoi t cung#Sch chuyn kho#Vng Tin Ho#^aH.#^aY hc#2012#^a291tr.^b27cm#P.Dung#299194#Trnh by nhng vn cn bit v cha ngoi t cung, cc hnh thc lm sng, triu chng, chn on v x tr vi cc bnh cha ngoi t cung#Chn on#iu tr#Ch a ngoi d con#Sn khoa## 00976000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460020025000510070060000760080005001360090008001410100 00500149011001500154015005300169021029200222020000900514020001200523020001000535 02000090054500500140055400500120056800500150058000500160059500500130061103900070 0624013000700631#VL13.00063#VL13.00064#150000#Vi?t#TR309C#616#^214#Triu chng hc ni khoa#B.s.: Chu Ngc Hoa (ch.b.), L Khc Bo, V Th M Dung...#^aH.#^a Y hc#2012#^a240tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Y Dc Tp. H Ch Minh. B mn Ni#C ung cp cc kin thc v k nng cn thit v nhng triu chng hc ni khoa, ng thi cp nht cc bin php thm khm cn lm sng, nhn nh cc triu chng bnh s, phn tch cc xt nghim, chn on, iu tr v tin lng cc bnh t im mch, phi, h hp, tiu ho, khp, ph, st...#Ni khoa#Triu chng#Chn o n#iu tr#Chu Ngc Hoa#L Khc Bo#V Th M Dung#Quch Trng c#Phm Th Ho #P.Dung#299195## 00834000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020034000490070078000830080005001610090008001660100 00500174011001500179015006600194021014800260020001300408020001400421020001000435 005001500445005001500460005001600475005001500491039000700506013000700513#VL13.00 065#VL13.00066#45000#Vi?t#B103G#611#^214#Bi ging gii phu hc i cng#B.s. : Trnh Xun n (ch.b.), inh Th Hng, Trng ng Tm, Ng Quang Trc#^aH.#^ aY hc#2012#^a255tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Y Dc Thi Nguyn. B mn G ii phu hc#Trnh by nhng kin thc c bn v c th ngi nh: h xng, h c, h tun hon, h h hp, h tiu ho, h niu - dc. h thn kinh - ni tit #C th ngi#Gii phu hc#Bi ging#Trnh Xun n#inh Th Hng#Trng ng Tm#Ng Quang Trc#P.Dung#299196## 01001000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020012000490030029000610070081000900220004001710080 00500175009000800180010000500188011001500193015004200208021030600250020001200556 02000060056802000110057400500150058500500180060000500150061800500160063303900070 0649013000700656#VL13.00067#VL13.00068#79000#Vi?t#D557L#615#^214#Dc l hc#S ch o to dc s i hc#B.s.: Mai Phng Mai (ch.b.), Trn Th Thu Hng, Trn Mnh Hng, V Phng Nguyn#T.2#^aH.#^aY hc#2012#^a302tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t. V Khoa hc v o to#Trnh by kin thc c bn v hormon v cc thuc i u tr lin quan n hormon. Gii thiu thnh phn, c ch hot ng, cng dng v cch s dng cc loi thuc tc ng trn h tim mch, thuc khng sinh khng khun, thuc khng nm, khng virut, thuc tr k sinh trng, vitamin v thuc k hng ung th#Dc l hc#Thuc#Gio trnh#Mai Phng Mai#Trn Th Thu Hng#Trn Mnh Hng#V Phng Nguyn#P.Dung#299197## 00945000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410020029000460030034000750070059001090220004001680080005001720090 00800177010000500185011001500190015007600205039000700281013000700288021019200295 02000120048702000090049902000060050802000110051400500130052500500140053800500130 0552005001300565005001700578#VL13.00069#VL13.00070#Vi?t#GI-108T#616.9#^214#Gio trnh vi sinh vt y hc#o to cao ng xt nghim y hc#B.s.: L Huy Chnh (ch .b.), inh Hu Dung, L Hng Hinh...#T.1#^aH.#^aY hc#2012#^a367tr.^b27cm#TTS g hi: Trng cao ng Y t H Ni. Khoa Y hc c s - B mn Vi k sinh#P.Dung#299 198#i cng vi sinh vt y hc v nghin cu cc vi khun, cc virut gy bnh t hng gp qua c im sinh hc, kh nng gy bnh, chn on vi sinh, nguyn t c phng bnh v nguyn tc iu tr#Vi sinh vt#Vi khun#Virut#Gio trnh#L Huy Chnh#inh Hu Dung#L Hng Hinh#L Vn Phng#Nguyn Th Tuyn## 00680000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050012000490020019000610070028000800080005001080090 00800113010000500121011001500126021013400141020001800275020001000293020001100303 020000600314020000800320020000900328005001500337039000700352013000700359#VL13.00 071#VL13.00072#99000#Vi?t#C120N#613#^214#L Quang V#Cm nang sng kho#L Quan g V, Nguyn B Ngc#^aH.#^aY hc#2012#^a242tr.^b30cm#Nhng thng tin thit thc v y nht v thc phm, ung, dinh dng, thuc - bit dc - khm cha bnh, lm p - ngh dng#Chm sc sc kho#Thc phm#Dinh dng#Thuc#Lm p #Cm nang#Nguyn B Ngc#P.Dung#299199## 00941000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020059000450220004001040080005001080090008001130100005001210110 01500126015005300141021039200194020000800586020000900594020000700603020001700610 039000700627013000700634020002200641#VL13.00073#VL13.00074#Vi?t#H250T#610.71#^21 4#H thng cc quy ch, quy nh ca trng i hc Y H Ni#T.1#^aH.#^aY hc#20 12#^a295tr.^b30cm#TTS ghi: Trng i hc Y H Ni. - Lu hnh ni b#Gii thi u cc quy nh, quy ch v mt s lnh vc ca trng i hc Y H Ni nh: quy nh v chc nng, nhim v, quy ch thc hin cng khai, thc hin dn ch, quy ch vn ho, thc hin b mt nh nc. Quy ch tuyn dng, s dng, o to, b i dng, nng ngch, chuyn ngch, nng lng vin chc v hp ng lao ng. Q uy ch qun l, ti chnh, ch lm vic, hp tc quc t...#Qui ch#Qui nh# H Ni#Vn bn php qui#P.Dung#299200#Trng i hc Y khoa## 00870000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410020123000460290136001690080005003050090008003100100005003180110 01400323021023100337020000800568020001800576020002000594039000700614013000700621 #VL13.00075#VL13.00076#Vi?t#QU600C#363.19#^214#Quy chun k thut quc gia v an ton v sinh i vi bao b, dng c bng nha tng hp tip xc trc tip vi thc phm#National technical regulation on safety and hygiene for synthetic resi n implement, container and packaging in direct contact with foods#^aH.#^aY hc#2 012#^a28tr.^b30cm#Trnh by mt s quy nh v yu cu k thut chung i vi ba o b, dng c bng nha tng hp, phng php th, ly mu v qun l vn m bo an ton i vi bao b, dng c bng nha tng hp tip xc trc tip vi t hc phm#An ton#V sinh thc phm#Tiu chun k thut#P.Dung#299201## 00880000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410020072000460290071001180080005001890090008001940100005002020110 01400207021032100221020000800542020001200550020002000562039000700582020000800589 020001000597013000700607#VL13.00077#VL13.00078#Vi?t#QU600C#363.19#^214#Quy chun k thut quc gia i vi nhim vi sinh vt trong thc phm#National technica l regulation of microbiological contaminants in foods#^aH.#^aY hc#2012#^a12tr.^ b30cm#Trnh by mt s quy nh v yu cu k thut i vi nhim vi sinh vt trong thc phm, c th v gii hn nhim vi sinh vt trong sa, sn phm sa, trong trng, sn phm trng, trong thu sn, sn phm thu sn, trong rau, qu, nc ng chai, nc dng lin v phng php ly mu, phng php th, qun l...# nhim#Vi sinh vt#Tiu chun k thut#P.Dung#An ton#Thc phm#299202## 00799000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410020116000460290114001620080005002760090008002810100005002890110 01300294021019000307020000800497020001800505020002000523039000700543013000700550 #VL13.00079#VL13.00080#Vi?t#QU600C#363.19#^214#Quy chun k thut quc gia v v sinh an ton i vi bao b, dng c bng cao su tip xc trc tip vi thc ph m#National technical regulation on safety and hygiene for rubber implement, con tainers in direct contact with foods#^aH.#^aY hc#2012#^a8tr.^b30cm#Trnh by m t s quy nh v yu cu k thut th phi nhim, phng php th, ly mu v qu n l vn m bo an ton i vi bao b, dng c bng cao su tip xc trc t ip vi thc phm#An ton#V sinh thc phm#Tiu chun k thut#P.Dung#299203## 00803000000000253000450002600110000002600110001104100050002208200070002780800050 00340020118000390290104001570080005002610090008002660100005002740110014002790210 19200293020000800485020001000493020002000503039000400523013000700527020000800534 020000700542#VL13.00081#VL13.00082#Vi?t#363.19#^214#Quy chun k thut quc gia v v sinh an ton i vi bao b, dng c bng kim loi tip xc trc tip vi thc phm#National technical regulation on safety and hygiene for metalic contai ners in direct contact with foods#^aH.#^aY hc#2012#^a12tr.^b30cm#Trnh by mt s quy nh v yu cu k thut th phi nhim, phng php th, ly mu v qun l vn m bo an ton i vi bao b, dng c bng kim loi tip xc trc t ip vi thc phm#An ton#Thc phm#Tiu chun k thut#Hu#299204#V sinh#Bao b ## 00860000000000313000450002600110000002600110001104100050002208200060002780800050 00330020079000380070059001170080005001760090008001810100005001890110015001940150 04900209021015200258020000900410020001000419020002000429020000700449005001700456 005001500473005001600488005001400504005001700518039000400535013000700539#VL13.00 083#VL13.00084#Vi?t#615.8#^214#K yu cng trnh khoa hc 30 nm xy dng v ph t trin Bnh vin 1982 - 2012#B.s.: Nghim Hu Thnh, Nguyn Ti Thu, Nguyn B Quang...#^aH.#^aY hc#2012#^a350tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t. Bnh vin Chm cu Trung ng#Gii thiu lch s xy dng v pht trin bnh vin Chm cu trung ng. Cc ti, cc cng trnh nghin cu khoa hc c thc hin ti bnh vi n#Chm cu#Bnh vin#Nghin cu khoa hc#K yu#Nghim Hu Thnh#Nguyn Ti Thu #Nguyn B Quang#V Trng Sn#Nguyn Vit Thi#Hu#299205## 00790000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003008200060 00358080005000410050018000460020033000640030083000970070018001800080005001980090 00800203010000500211011001500216021024200231020001400473020001700487020000900504 039000400513013000700517#VL13.00085#VL13.00086#190000#Vi?t#618.1#^214#Nguyn Xu n Hng#Tuyn tp ph khoa nghim phng#Nhng bi thuc kinh nghim ca nhiu th h thy thuc ng y trong v ngoi nc#Nguyn Xun Hng#^aH.#^aY hc#2012 #^a327tr.^b27cm#Gii thiu v c im sinh l ca ph n, nguyn nhn, c ch b nh v phng php v sinh phng bnh. Mt s chng bnh ph khoa thng gp, ph ng php chun on, iu tr v nhng bi thuc kinh nghim iu tr mt s ch ng bnh ph khoa#Bnh ph khoa#Bi thuc ng y#iu tr#Hu#299206## 01059000000000361000450002600110000002600110001101400080002204100050003008200060 00358080005000410020026000460030045000720070081001170220004001982210016002020080 00500218009000800223010000500231011001500236015006400251021023600315020000600551 02000090055702000130056600500200057903900040059901300070060302000090061000500210 0619005002200640005001800662005001700680#VL13.00087#VL13.00088#150000#Vi?t#615. 5#^214#C s d liu ca lm sng#Sch dng cho o to dc s v chuyn kho#B. s: Thi Nguyn Hng Thu, Hong Th Kim Huyn (ch.b.), Nguyn Th Lin Hng...#T .1#100 ca lm sng#^aH.#^aY hc#2012#^a414tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc D c H Ni; i hc Groningen, H Lan#Trnh by v phn tch 100 ca lm sng ca b nh l cc bnh thuc h tiu ho, h tim mch, h h hp, h thn kinh, h ni tit, thn - tit niu - sinh dc... Xc nh k hoch, chin lc, cc loi thu c s dng iu tr cc bnh #Thuc#Lm sng#Sch hi p#Hong Th Kim Huyn# Hu#299207#iu tr#Thi Nguyn Hng Thu#Nguyn Th Lin Hng#Phm Th Thy Vn #Nguyn Thnh Hi## 00788000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050013000520020036000650070013001010040039001140080 00500153009000800158010000500166011001500171015004100186021023200227020000700459 020001200466020000900478039000400487013000700491#VL13.00089#VL13.00090#117000#V i?t#C101P#615.8#^214#Trn Vn Bn#Cc phng php tr liu ca ng y#Trn Vn B n#Ti bn ln th 1 c b sung, sa cha#^aH.#^aY hc#2012#^a459tr.^b27cm#TTS ghi: Trung ng Hi ng y Vit Nam#Trnh by nhng nguyn tc cha bnh, c i m tr liu cc chng bnh chuyn khoa ng y. Cc phng php dng thuc ung, dng thuc ngoi ng ung v khng dng ung; cch dng cc v thuc cho tng ph; chm sc v iu dng#ng y#Phng php#iu tr#Hu#299208## 01092000000000361000450002600110000002600110001101400080002204100050003008200060 00358080005000410020026000460030045000720070082001170220004001992210032002030080 00500235009000800240010000500248011001500253015006400268021025200332020000600584 02000090059002000130059900500200061203900040063201300070063602000090064300500210 0652005002200673005001800695005001700713#VL13.00091#VL13.00092#200000#Vi?t#615. 5#^214#C s d liu ca lm sng#Sch dng cho o to dc s v chuyn kho#B. s.: Thi Nguyn Hng Thu, Hong Th Kim Huyn (ch.b.), Nguyn Th Lin Hng...# T.3#Hng dn tr li ca 58 n 100#^aH.#^aY hc#2012#^a458tr.^b27cm#TTS ghi: T rng i hc Dc H Ni; i hc Groningen, H Lan#Trnh by v phn tch cc ca lm sng ca bnh l thn - tit niu - sinh dc, bnh l c tnh, bnh l di nh dng v to mu, bnh l h c - xng - khp, bnh l da liu... Xc nh k hoch, chin lc, cc loi thuc s dng iu tr cc bnh #Thuc#Lm sng# Sch hi p#Hong Th Kim Huyn#Hu#299209#iu tr#Thi Nguyn Hng Thu#Nguyn Th Lin Hng#Phm Th Thu Vn#Nguyn Thnh Hi## 00936000000000301000450002600110000002600110001104100050002208200100002780800050 00370020018000420070059000600040041001190080005001600090008001650100005001730110 01500178015001800193021032900211020001000540020000800550005001400558005001200572 005001400584005000800598005001700606039000400623013000700627#VL13.00094#VL13.000 93#Vi?t#362.11068#^214#Qun l bnh vin#B.s.: L Ngc Trng, L Hng Lm, Trn Thu Thu (ch.b.)...#Ti bn ln th 2 c sa cha v b sung#^aH.#^aY hc#2012#^ a815tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Gm cc bi vit v vn bn php lut lin quan n hot ng khm cha bnh v qun l bnh vin nh: nh hng chin lc cn g tc chm sc v bo v sc kho nhn dn, nhim v cp bch ca cng tc khm cha bnh, mt s vn v thuc, chnh sch quc gia v thuc ca Vit Nam, ch m sc v bo v sc kho ngi ngho...#Bnh vin#Qun l#L Ngc Trng#L Hng Lm#Trn Thu Thu#L Tin# Nguyn Phng#Hu#299210## 01040000000000361000450002600110000002600110001101400080002204100050003008200060 00358080005000410020026000460030045000720070082001170220004001992210030002030080 00500233009000800238010000500246011001500251015006400266021020200330020000600532 02000090053802000130054700500200056003900040058001300070058402000090059100500210 0600005002200621005001800643005001700661#VL13.00095#VL13.00096#200000#Vi?t#615. 5#^214#C s d liu ca lm sng#Sch dng cho o to dc s v chuyn kho#B. s.: Thi Nguyn Hng Thu, Hong Th Kim Huyn (ch.b.), Nguyn Th Lin Hng...# T.2#Hng dn tr li ca 1 n 57#^aH.#^aY hc#2012#^a534tr.^b27cm#TTS ghi: Tr ng i hc Dc H Ni; i hc Groningen, H Lan#Trnh by v phn tch cc ca lm sng ca mt s bnh thuc h tiu ho, h tim mch, h h hp, h thn kin h v h ni tit. Xc nh k hoch, chin lc, cc loi thuc s dng iu tr cc bnh #Thuc#Lm sng#Sch hi p#Hong Th Kim Huyn#Hu#299211#iu tr #Thi Nguyn Hng Thu#Nguyn Th Lin Hng#Phm Th Thu Vn#Nguyn Thnh Hi## 00958000000000337000450002600110000002600110001104100050002208200060002780800050 00330020014000380030055000520070077001070220005001842210029001890080005002180090 00800223010000500231011001500236015006500251021017600316020000600492020000900498 02000080050700500220051503900040053701300070054100500200054800500170056800500180 0585005001700603#VL13.00097#VL13.00098#Vi?t#615.5#^214#Dc lm sng#Nhng nguy n l c bn v s dng thuc trong iu tr#B.s.: Hong Th Kim Huyn, J. R. B. J. Brouwers (ch.b.), Nguyn Hong Anh...#T. 2#S dng thuc trong iu tr#^aH.# ^aY hc#2012#^a598tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Dc H Ni; i hc Gronni ngen, H Lan#Cung cp nhng thng tin c bn v cch s dng thuc trong vic i u tr mt s bnh thng gp ti Vit Nam nh: vim phi, tiu chy, nhim khu n tit niu, st rt, lao...#Thuc#iu tr#S dng#Brouwers, J. R. B. J.#Hu#29 9212#Hong Th Kim Hong#Nguyn Hong Anh#Nguyn Thanh Bnh#Nguyn Tun Dng## 00733000000000229000450002600110000004100050001108200110001680800050002700200620 00320080005000940090014000990100005001130110014001180150104001320210167002360200 00800403020001100411020006100422039000400483013000700487020000900494#VL13.00099# Vi?t#353.709597#^214#35 nm nhng chng ng xy dng v pht trin (1977 - 201 2)#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a98tr.^b27cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du l ch. Trng Bi dng Cn b qun l Vn ho, Th thao v Du lch#Gii thiu lch s xy dng v pht trin cng nh nhng thnh tu t c ca trng Bi dn g Cn b qun l Vn ho, Th Thao v Du lch t nm 1977 n nm 2012#Lch s# Pht trin#Trng Bi dng Cn b Qun l Vn ho, Th thao v Du lch#Hu#2992 13#Vit Nam## 00622000000000253000450002600110000002600110001104100050002208200040002780800050 00310020067000360080013001030090041001160100005001570110013001620210114001750200 02200289020000800311020000900319020000900328039000400337013000700341020000800348 020001200356#VL13.00100#VL13.00101#Vi?t#632#^214#Danh mc thuc bo v thc vt cm v hn ch s dng ti Vit Nam#^aBnh Thun#^aB Nng nghip v Pht trin Nng thn#2012#^a6tr.^b30cm#Gii thiu danh mc cc loi thuc bo v thc vt c m v hn ch s dng trong sn xut nng nghip ti Vit Nam#Thuc bo v thc vt#Hn ch#Vit Nam#Danh mc#Hu#299214#S dng#Cm s dng## 01020000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003008200090 00358080005000440050015000490020071000640070057001350040018001920080005002100090 01100215010000500226011001500231021034200246020001200588020001100600020001200611 02000030062300500140062600600170064003900040065701300070066101900080066802000180 0676#VV13.00366#VV13.00367#139000#Vi?t#338.4092#^214#Wallace, James#Bill Gates: Tham vng ln lao v qu trnh hnh thnh ch Microsoft#James Wallace, Jim E rickson ; Nguyn T Nguyn bin dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aTh gii#2012#^a49 1tr.^b21cm#Gii thiu v cuc i v s nghip ca nh thin ti my tnh Bill G ate - ngi sng lp Microsof, t mt ngi theo ui c m n gy dng s ngh ip, mi gia ti luyn trng thnh trong cnh tranh th trng, pht trin cn g ty mnh m vi tp th nhng cng s xut sc lp nn nhng thnh cng rc r trong ngnh phn mm my tnh#Gates, Bill#Doanh nhn#Cng nghip#M#Erickson, Jim#Nguyn T Nguyn#Hu#299215#Dch M#Phn mm my tnh## 00465000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200100 00348080005000440020030000490030009000790070015000880080005001030090011001080100 00500119011001500124020001700139020000400156020000400160006001000164039000400174 013000700178020001400185#VV13.00368#VV13.00369#55000#Vi?t#891.71008#^214#101 b i th tr tnh nc Nga#Song ng#Ngc Chu dch#^aH.#^aTh gii#2012#^a254tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#Nga#Th#Ngc Chu#Hu#299216#Sch song ng## 00575000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200120 00348080005000460020016000510030004000670070045000710080005001160090011001210100 00500132011002900137020001700166020000900183020000400192005001600196005001600212 005000800228005001400236005001200250039000400262013000700266#VV13.00370#VV13.003 71#70000#Vi?t#895.9221008#^214#Bn dng Nh H#Th#Nguyn Quc Ban, Nguyn Ngc Bo, V Chn...#^aH.#^aTh gii#2012#^a235tr., 6tr. nh mu^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Nguyn Quc Ban#Nguyn Ngc Bo#V Chn#Phan Th Cht#Phan T C n#Hu#299217## 00649000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050010000450020038000550070026000930080005001190090034001240100 00500158011001500163012001900178013000700197021011700204020002000321020000800341 006001000349039000400359019000800363#VV13.00372#VV13.00373#65000#Vi?t#650.1#^21 4#Jim, Rohn#7 chin lc thnh vng v hnh phc#Jim John ; Trn Qun dch#^aH. #^aTh gii ; Cng ty Sch Thi H#2012#^a214tr.^b21cm#T sch Kinh doanh#299218 #Gii thiu nhng trit l ca doanh nhn Jim John gip con ngi t c s th nh cng v hnh phc trong cuc sng#B quyt thnh cng#C nhn#Trn Qun#Hu# Dch M## 00811000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003008200060 00358080005000410050018000460020023000640030069000870070034001560080005001900090 01400195010000500209011001500214021021100229020001000440020000900450020001000459 006001000469039000400479013000700483019000800490020001100498#VV13.00374#VV13.003 75#149000#Vi?t#001.9#^214#Sitchin, Zecharia#Hnh tinh th mi hai#Mt gi thuy t v s tin ho ca loi ngi. Loi ngi t u n?#Zecharia Sitchin ; Bo Thnh dch#^aH.#^aTh gii...#2012#^a565tr.^b21cm#a ra gi thuyt ca tc gi Zecharia Sitchin v s tn ti ca mt hnh tinh khc trong H Mt tri, ngun g c ca s sng trn Tri t, cc khm ph v thin vn hc, di truyn hc v l nh vc khoa hc khc#Ngun gc#Vn minh#Hnh tinh#Bo Thnh#Hu#299219#Dch M#G i thuyt## 00774000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500050018000550020055000730070047001280040018001750080 00500193009001100198010000500209011001500214021009600229020001100325020002000336 02000420035600600100039800600110040803900040041901300070042301900080043002000100 0438#VV13.00376#VV13.00377#189000#Vi?t#W109B#332.6092#^214#Lowenstein, Roger#Wa rren Buffett: Qu trnh hnh thnh mt nh t bn M#Roger Lowenstein ; Dch: Mi nh Diu, Phng Lan#Ti bn ln th 1#^aH.#^aTh gii#2012#^a743tr.^b21cm#Gii t hiu v cuc i, s nghip v qu trnh dn n thnh cng ca doanh nhn Warre n Buffett#Kinh doanh#B quyt thnh cng#Buffett, Warren, Doanh nhn, (1930- ), M#Minh Diu#Phng Lan#Hu#299220#Dch M#Ti chnh## 00744000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490050017000540020035000710030010001060070022001160080 00500138009001100143010000500154011001500159021008600174020001100260020002000271 02000430029102000100033400600130034400600150035700600140037203900040038601300070 0390019000900397#VV13.00378#VV13.00379#199000#Vi?t#R302B#338.092#^214#Branson, Richard#Richard Brason - ng ra bin ln#T truyn#Dch: Nghim Huyn...#^aH.# ^aTh gii#2012#^a659tr.^b21cm#Gii thiu v cuc i, kinh nghim kinh doanh v nhng thnh cng ca Richard Brason#Kinh doanh#B quyt thnh cng#Brason, Rich ard, Doanh nhn, (1950- ), Anh#T truyn#Nghim Huyn#Chu Hng Thng#Nhm Micron et#Hu#299221#Dch Anh## 00899000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460050010000510020049000610070010001100080005001200090018001250100 00500143011001500148015004100163021033500204020001700539020000700556020000900563 020001100572039000400583013000700587020001500594#VV13.00380#VV13.00381#Vi?t#M114 P#394.10959786#^214#Trn Dng#Mm PrHc & nhng mn n ch bin t mm PrHc#T rn Dng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a164tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn g ian Vit Nam#Gii thiu khi qut v ngi Khmer v vn ho Khmer Tr Vinh. T m hiu vai tr ca mm PrHc trong i sng ca ngi Khmer Tr Vinh, mt s m n n c trng c ch bin t mm PrHc, vn bo tn v pht huy loi mm ny nh mt bn sc vn ho Khmer Tr Vinh v ng dng trong vic qung b, khai thc du lch tnh Tr Vinh#Vn ho dn gian#Mn n#Tr Vinh#Mm PrHc#Hu#2992 22#Dn tc Kh Me## 00685000000000241000450002600110000002600110001104100050002208200060002780800050 00330020034000380080013000720090065000850100005001500110014001550150016001690210 20900185020001300394020000900407020000900416020000700425039000400432013000700436 #VV13.00382#VV13.00383#Vi?t#371.8#^214#S rn luyn nhi ng v i vin#^aTin Giang#^aS Gio dc v o to tnh Tin Giang ; on TNCS H Ch Minh#2012#^a36 tr.^b21cm#Lu hnh ni b#Trnh by nhng iu i vin i thiu nin tin phon g H Ch Minh cn bit v truyn thng v cc s kin quan trng trong lch s c a on, ca i, ca phong tro thiu nhi, phong tro thanh nin Vit Nam#Cng tc i#Nhi ng#i vin#S tay#Hu#299223## 00746000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200110 00348080005000450050013000500020015000630030026000780070013001040040029001170080 00500146009006100151010000500212011001500217021019200232020001700424020000900441 020000700450039000400457013000700461#VV13.00384#VV13.00385#87000#Vi?t#895.92280 3#^214#Bi Ngc Tn#Vit v b bn#Tp chn dung vn ngh s#Bi Ngc Tn#Ti b n c sa cha, b sung#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a467tr.^b21cm#Gii thiu tp hi k ca tc gi Bi Ngc Tn v c hn dung nhng vn ngh s l bn ca ng nh: Nh vn nh Knh, ho s Dng T ng, nh vn Nguyn Khi, nh vn L Bu, nh vn V Bo...#Vn hc hin i#Vi t Nam#Hi k#Hu#299224## 00457000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430050017000480020015000650070017000800080005000970090052001020100 00500154011001500159020001700174020000900191020000400200039000400204013000700208 #VV13.00386#VV13.00387#54000#Vi?t#895.9221#^214#Nguyn Thu Hng#H - Bt h o #Nguyn Thu Hng#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012# ^a109tr.^b22cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hu#299225## 00564000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380050014000430020029000570030012000860070035000980080005001330090 05200138010000500190011001500195020001700210020000800227020001200235006001500247 039000400262013000700266019001300273#VV13.00388#VV13.00389#98000#Vi?t#894#^214# Mrai, Sndor#Li bc bch ca mt th dn#Tiu thuyt#Mrai Sndor ; Gip Vn C hung dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a436tr. ^b24cm#Vn hc hin i#Hungari#Tiu thuyt#Gip Vn Chung#Hu#299226#Dch Hunga ri## 00569000000000277000450002600110000001400070001104100050001808200040002380800050 00270050019000320020027000510030012000780070047000900220004001370080005001410090 05200146010000500198011001500203020001700218020000300235020001200238006002200250 039000400272013000700276019000800283#VV13.00390#74000#Vi?t#813#^214#Michener, J ames A.#Su ngi i khp th gian#Tiu thuyt#James A. Michener ; Nguyn Th B ch Tuyt dch#T.1#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012# ^a344tr.^b24cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Nguyn Th Bch Tuyt#Hu#299227# Dch M## 00570000000000277000450002600110000001400080001104100050001908200040002480800050 00280050019000330020027000520030012000790070047000910220004001380080005001420090 05200147010000500199011001500204020001700219020000300236020001200239006002200251 039000400273019000800277013000700285#VV13.00391#120000#Vi?t#813#^214#Michener, James A.#Su ngi i khp th gian#Tiu thuyt#James A. Michener ; Nguyn Th B ch Tuyt dch#T.2#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012 #^a562tr.^b24cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Nguyn Th Bch Tuyt#Hu#Dch M #299228## 00639000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200110 00348080005000450050012000500020014000620030008000760070012000840080005000960090 05300101010000500154011001500159020001700174020000900191020000800200039000400208 013000700212021010600219015003600325#VV13.00392#VV13.00393#70000#Vi?t#895.92280 3#^214#Trng Thin#Qu hng ti#Tu bt#Trng Thin#^aH.#^aThi i ; Cng ty V n ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a350tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tu bt#Hu#299229#Ghi li cm nhn ca tc gi v nt vn ho bnh d, m thc c o... trong i sng ca ngi Vit Nam#Tn tht ca tc gi: on Th Nhn## 00723000000000229000450002600110000002600110001104100050002208200110002780800050 00380020079000430080005001220090043001270100005001700110019001750210233001940200 02000427020000900447020000900456020001700465039000400482013000700486#VV13.00394# VV13.00395#Vi?t#320.609597#^214#Hng dn k thut v tch hp vn bin i k h hu vo k hoch pht trin#^aH.#^aTi nguyn Mi trng v Bn Vit Nam#2 012#^aXXV, 70tr.^b21cm#Khi qut v tch hp vn bin i kh hu Vit Nam, quy trnh tch hp vn bin i kh hu vo k hoch pht trin v hng dn k thut v tch hp vn bin i kh hu vo k hoch pht trin kinh t - x hi Vit Nam#K hoch pht trin#Tch hp#Vit Nam#Bin i kh hu#Hu#29923 0## 00661000000000217000450002600110000002600110001104100050002208200110002780800050 00380020068000430080005001110090030001160100005001460110015001510210237001660200 01100403020001100414020000700425039000400432013000700436#VV13.00396#VV13.00397#V i?t#333.709597#^214#K yu 10 nm xy dng v pht trin ngnh ti nguyn v mi trng#^aH.#^aB Ti nguyn v Mi trng#2012#^a155tr.^b24cm#Tng kt, nh gi cc hot ng thc tin, nhng thnh tu ni bt trn chng ng xy dng v pht trin ca ngnh Ti nguyn v Mi trng. Qua , rt ra bi hc kinh nghi m v vic tng cng cng tc qun l ngnh trong tng lai#Ti nguyn#Mi trn g#K yu#Hu#299231## 00834000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200100 00348080005000440050020000490020038000690070020001070080005001270090019001320100 00500151011001500156021030400171020002700475020001300502020001100515039000400526 013000700530004003100537#VV13.00398#VV13.00399#87500#Vi?t#658.00285#^214#Phm T h Thanh Hng#Gio trnh h thng thng tin qun l#Phm Th Thanh Hng#^aH.#^aB ch khoa H Ni#2012#^a283tr.^b24cm#Gii thiu v h thng thng tin qun l, c s h tng cng ngh ca h thng thng tin, vic qun l ngun d liu, xy d ng v pht trin h thng thng tin qun l, cc h thng thng tin ni b ca d oanh nghip, h thng thng tin tch hp v qun l ng dng cng ngh thng tin trong doanh nghip#H thng thng tin qun l#Doanh nghip#Gio trnh#Hu#29923 2#Ti bn ln th 3, c sa cha## 00416000000000241000450002600110000001400060001104100050001708200070002280800050 00290020027000340070009000610220004000700080005000740090026000790100005001050110 01400110020001000124020000600134020001400140005000900154039000400163013000700167 #VV13.00400#9000#Vi?t#372.67#^214#K chuyn theo tranh lp 1#Thin n#T.1#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a27tr.^b24cm#K chuyn#Lp 1#Sch c thm#Thin n#Hu#299233## 00416000000000241000450002600110000001400060001104100050001708200070002280800050 00290020027000340070009000610220004000700080005000740090026000790100005001050110 01400110020001000124020000600134020001400140005000900154039000400163013000700167 #VV13.00401#9000#Vi?t#372.67#^214#K chuyn theo tranh lp 1#Thin n#T.2#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a27tr.^b24cm#K chuyn#Lp 1#Sch c thm#Thin n#Hu#299234## 00416000000000241000450002600110000001400060001104100050001708200070002280800050 00290020027000340070009000610220004000700080005000740090026000790100005001050110 01400110020001000124020000600134020001400140005000900154039000400163013000700167 #VV13.00402#9000#Vi?t#372.67#^214#K chuyn theo tranh lp 2#Thin n#T.1#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a31tr.^b24cm#K chuyn#Lp 2#Sch c thm#Thin n#Hu#299235## 00416000000000241000450002600110000001400060001104100050001708200070002280800050 00290020027000340070009000610220004000700080005000740090026000790100005001050110 01400110020001000124020000600134020001400140005000900154039000400163013000700167 #VV13.00403#9000#Vi?t#372.67#^214#K chuyn theo tranh lp 2#Thin n#T.2#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a31tr.^b24cm#K chuyn#Lp 2#Sch c thm#Thin n#Hu#299236## 00416000000000241000450002600110000001400060001104100050001708200070002280800050 00290020027000340070009000610220004000700080005000740090026000790100005001050110 01400110020001000124020000600134020001400140005000900154013000700163039000400170 #VV13.00404#9000#Vi?t#372.67#^214#K chuyn theo tranh lp 3#Thin n#T.1#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a31tr.^b24cm#K chuyn#Lp 3#Sch c thm#Thin n#299237#Hu## 00416000000000241000450002600110000001400060001104100050001708200070002280800050 00290020027000340070009000610220004000700080005000740090026000790100005001050110 01400110020001000124020000600134020001400140005000900154039000400163013000700167 #VV13.00405#9000#Vi?t#372.67#^214#K chuyn theo tranh lp 3#Thin n#T.2#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a31tr.^b24cm#K chuyn#Lp 3#Sch c thm#Thin n#Hu#299238## 00416000000000241000450002600110000001400060001104100050001708200070002280800050 00290020027000340070009000610220004000700080005000740090026000790100005001050110 01400110020001000124020000600134020001400140005000900154039000400163013000700167 #VV13.00406#9000#Vi?t#372.67#^214#K chuyn theo tranh lp 4#Thin n#T.1#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a27tr.^b24cm#K chuyn#Lp 4#Sch c thm#Thin n#Hu#299239## 00416000000000241000450002600110000001400060001104100050001708200070002280800050 00290020027000340070009000610220004000700080005000740090026000790100005001050110 01400110020001000124020000600134020001400140005000900154039000400163013000700167 #VV13.00407#9000#Vi?t#372.67#^214#K chuyn theo tranh lp 4#Thin n#T.2#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a26tr.^b24cm#K chuyn#Lp 4#Sch c thm#Thin n#Hu#299240## 01068000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050015000450020105000600070061001650080005002260090026002310100 00500257011001500262015009500277021026800372020000700640020001800647020001800665 005000900683005002100692039000400713013000700717020002100724020000900745#VV13.00 408#VV13.00409#50000#Vi?t#155.9#^214#Nguyn Hu Th#Tn thng tm l nn nh n b nhim cht c ho hc/dioxin do M s dng trong chin tranh Vit Nam#B. s.: Nguyn Hu Th (ch.b.), L Khanh, Nguyn Th Minh Hng#^aH.#^ai hc Quc g ia H Ni#2012#^a226tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn. Khoa Tm l hc#Trnh by s lc v chin tranh ho hc v hu qu chin tranh ho hc ca M Vit Nam. Nghin cu nhng tn th ng tm l nn nhn cht c ho hc/dioxin Vit Nam v m hnh tr gip tm l - x hi tng hp cho nn nhn cht c ho hc/dioxin ti cng ng#Tm l# Nhim c ho hc#Tn thng tm l#L Khanh#Nguyn Th Minh Hng#Hu#299241#Chi n tranh Vit Nam#Nn nhn## 00851000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290050015000340020049000490070015000980080005001130090026001180100005001440110 01500149013000700164021034800171020001900519020000900538020001100547020001700558 039000400575020000600579#VV13.00410#80000#Vi?t#895.1#^214#Trn Vn Trng#Th gi i ngh thut k o trong Liu Trai ch d#Trn Vn Trng#^aH.#^ai hc Quc gi a H Ni#2012#^a348tr.^b21cm#299242#S lc lch s nghin cu "Liu Trai ch d " v hng tip cn nghin cu ca chuyn lun. Nghin cu v ngh thut din ho v ci bin ct truyn trong "Liu Trai ch d"; hnh tng k o, t chc, li n kt nhn vt, s kin, tnh tit trong ct truyn; a dng ho th gii nhn vt; khng gian v thi gian ngh thut "thc - o tng thng"#Nghin cu vn h c#Thi php#Trung Quc#Liu Trai ch d#Hu#K o## 00861000000000289000450002600110000002600110001104100050002208200090002780800050 00360050018000410020063000590030039001220290039001610070018002000080005002180090 02600223010000500249011001500254015007800269021016800347020001100515020000800526 020000900534039000400543013000700547020001700554#VV13.00411#VV13.00412#Vi?t#495. 9227#^214#Nguyn Tun Cng#Din cch cu trc ch Nm Vit: Qua cc bn dch N m Kinh Thi#Continuance and Mutation : Chuyn kho#The Structure of Vietnamese No m Script#Nguyn Tun Cng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a401tr.^b24cm#T TS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Nghi n cu vn vn bn hc ca cc bn dch Nm Kinh Thi, din cch cu trc ch Nm theo cp h thng vn t, cp n v vn t qua cc bn dch Nm Kinh Thi#Ting Vit#Ch Nm#Cu trc#Hu#299243#Sch chuyn kho## 00894000000000253000450002600110000002600110001104100050002208200110002780800050 00380050017000430020043000600070017001030080005001200090026001250100005001510110 01500156015004100171021037200212020001900584020000900603039000400612013000700616 020001700623#VV13.00413#VV13.00414#Vi?t#398.209597#^214#Nguyn Xun Knh#Mt nh n thc v vn hc dn gian Vit Nam#Nguyn Xun Knh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a818tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#a ra cc nghi n cu, phn tch, nhn nh ca tc gi v vn hc dn gian Vit Nam: v vn h c dn gian ni chung v cc thuc tnh ca n, khoa nghin cu vn hc dn gian v mt s tc gia tiu biu, vic phn k v nghin cu lch s vn hc dn gian , phn loi vn hc dn gian v gii thiu mt s th loi, tc phm vn hc dn gian, phn vng vn hc dn gian...#Nghin cu vn hc#Vit Nam#Hu#299244#Vn hc dn gian## 01101000000000301000450002600110000002600110001104100050002208200060002780800050 00330050011000380020022000490070080000710080005001510090008001560100005001640110 01500169015008500184021042300269020001600692020001000708020001200718005001900730 006001600749006001400765039000400779013000700783019000900790#VN13.00077#VN13.000 76#Vi?t#615.5#^214#Zander, R.#Liu php dch truyn#R. Zander ; Phm Th Ngc Th o h.. ; Bin dch: Trng Ngc Hi, Tn Thanh Tr#^aH.#^aY hc#2012#^a124tr.^b 16cm#TTS ghi: i hc Y Dc Thnh ph H Ch Minh. B mn Hi sc - Cp cu - Chng c#Trnh by cc vn c bn v liu php dch truyn trong hi sc cp cu: ti sao phi s dng dung dch cn bng, thnh phn trong dung dch cn b ng, ng trng, tc dng ca dch truyn ln cn bng toan - kim, s khc nhau gia bi hon th tch bng dung dch keo v b dch bng dung dch tinh th, p hn bit liu php bi hon th tch v truyn mu cng nh mt s vn c bi t v dch truyn trong nhi khoa#Cp cu hi sc#Liu php#Truyn dch#Phm Th Ngc Tho#Trng Ngc Hi#Tn Thanh Tr#Hu#299245#Dch c## 00855000000000241000450002600110000002600110001104100050002208200100002780800050 00370020174000420070085002160080005003010090008003060100005003140110014003190210 21500333020001000548020001800558020000900576039000400585013000700589020001700596 #VN13.00078#VN13.00079#Vi?t#344.59704#^214#Ti liu trin khai ch th 08-CT/TW ngy 21/10/2011 ca Ban B th Trung ng ng v "Tng cng s lnh o ca ng i vi vn an ton thc phm trong tnh hnh mi"#B.s.: Trn Quang Trung (ch.b.), Nguyn Hng Long, Trn Vit Nga, Nguyn Th Bch San#^aH.#^aY hc#2012# ^a70tr.^b19cm#Cung cp mt s thng tin v thc trng, ng li, ch trng, ch nh sch ca ng, Nh nc v mt s vn c bn v an ton thc phm gip ch o mi ngi thc hin c hiu qu cng tc bo m an ton thc phm#Php lut#A n ton thc phm#Vit Nam#Hu#299246#Vn bn php qui## 00613000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050014000440020042000580070014001000040041001140080005001550090 00800160010000500168011001400173021012000187020000900307020001100316020000900327 039000400336013000700340#VN13.00080#VN13.00081#Vi?t#B256L#616.9#^214#Trn Vn S ng#Bnh lao: Qu kh - hin ti v tng lai#Trn Vn Sng#Ti bn ln th 3 c sa cha v b sung#^aH.#^aY hc#2012#^a89tr.^b19cm#Gii thiu nhng kin thc c bn v bnh lao, nguyn nhn, phng php iu tr v mt s nghin cu y hc v bnh lao#Bnh lao#Phng bnh#iu tr#Hu#299247## 00723000000000253000450002600110000002600110001104100050002208200070002780800050 00340050013000390020024000520070013000760040041000890080005001300090008001350100 00500143011001400148021027300162020000600435020001000441020000700451039000400458 013000700462#VN13.00082#VN13.00083#Vi?t#618.92#^214#Ninh Th ng#Bnh ng kinh tr em#Ninh Th ng#Ti bn ln th 2 c sa cha v b sung#^aH.#^aY hc#2012 #^a82tr.^b19cm#S lc lch s bnh ng kinh. c im sinh bnh hc, dch t h c ca bnh ng kinh. Phn loi m t cc bnh ng kinh. Phng php chun o n bng in no v cc phng php khc. iu tr bnh ng kinh tr em. Bi n php phc hi chc nng cho tr b ng kinh#Y hc#ng kinh#Tr em#Hu#29924 8## 00532000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050017000470020008000640030004000720070040000760080005001160090 01800121010000500139011001500144020001700159020000900176020000400185039000400189 005000800193013000700201015002100208005001300229#VN13.00084#VN13.00085#Vi?t#C107 H#895.9221#^214#Thu Hng Dng#Cnh h#Th#Thu Hng Dng, M Kin, L Cng Hnh#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a120tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Ho a#M Kin#299249#TTS ghi: Tam bt k#L Cng Hnh## 00558000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020023000470030013000700070039000830080005001220090018001270100 00500145011001700150012004100167020001700208020000900225020001300234005001000247 005001200257039000400269013000700273#VN13.00086#VN13.00087#Vi?t#X556D#895.9223#^ 214#Xng danh b i c H#Truyn tranh#Truyn: H Lm K ; Tranh: Trng Hiu#^ aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a32tr.^b16x19cm#Sng mi ngn la truyn thng cch mng#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn tranh#H Lm K#Trng Hiu#Hoa#299250## 00581000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020031000440070038000750080005001130090018001180100005001360110 01400141012004900155020001700204020000900221020001300230005001500243005000600258 039000400264013000700268020001100275020000500286#VN13.00088#VN13.00089#Vi?t#L462 K#333.7#^214#Li ku cu khn thit t bin#Truyn: Phm Danh Tin ; Tranh: T n#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a16tr.^b18cm#Ti nguyn mi trng l ngun sng ca chng ta#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn tranh#Phm Danh Tin#T n#Hoa#299 251#Mi trng#Bin## 00519000000000205000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020025000440080005000690090018000740100005000920110014000970200 01300111039000400124021017800128013000700306#VN13.00091#VN13.00090#Vi?t#B312L#66 5.7#^214#Bi--ga li nh sch bn#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a43tr.^b18cm#Kh sinh hc#Hoa#Trnh by mt s kin thc c bn v kh sinh hc (bi--ga) cho b con dn tc vng cao nh ng dng, tc dung, hng dn h gia nh ng k xy d ng cng trnh kh sinh hc...#299252## 00543000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020024000470030013000710070037000840080005001210090018001260100 00500144011001400149012003500163020001700198020000900215020001300224005001100237 005000600248039000400254013000700258#VN13.00092#VN13.00093#Vi?t#C400B#895.9223#^ 214#C bnh phi ung thuc#Truyn tranh#Truyn: Nguyt Nhi ; Minh ho: T n#^a H.#^aVn ho dn tc#2012#^a15tr.^b18cm#Hc iu hay lm vic tt mi ngy#Vn h c hin i#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyt Nhi#T n#Hoa#299253## 00544000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020025000470030013000720070037000850080005001220090018001270100 00500145011001400150012003500164020001700199020000900216020001300225005001100238 005000600249039000400255013000700259#VN13.00094#VN13.00095#Vi?t#B308G#895.9223#^ 214#Bit gip ngi ngho#Truyn tranh#Truyn: Nguyt Nhi ; Minh ho: T n#^ aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a15tr.^b18cm#Hc iu hay lm vic tt mi ngy#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyt Nhi#T n#Hoa#299254## 00559000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020022000440070031000660080005000970090018001020100005001200110 01400125012005000139020001700189020000900206020001300215005000800228005000600236 039000400242020001100246020000500257013000700262#VN13.00097#VN13.00096#Vi?t#B312 R#333.7#^214#Bnh ru ong t gi#Truyn: Tho Ly ; Tranh: T n#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a16tr.^b18cm#Ti nguyn, mi trng l ngun sng ca chng ta#V n hc hin i#Vit Nam#Truyn tranh#Tho Ly#T n#Hoa#Mi trng#Rng#299255## 00809000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020029000420070053000710080005001240090018001290100005001470110 01700152012005000169020002100219020000900240005001300249005001300262039000400275 020000800279005001100287021021400298013000700512#VN13.00098#VN13.00099#Vi?t#H419 C#174#^214#Hc cch lm vic ca Bc H#B.s.: L Vn Yn (ch.b.), L Vn Thanh, H Minh Nhn#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a55tr.^b19x20cm#Hc tp v lm theo t m gng o c H Ch Minh#T tng H Ch Minh#Vit Nam#L Vn Thanh#H Minh N hn#Hoa#o c#L Vn Yn#Qua cc bi ni, bi vit ca Bc, nhng cu chuyn c a nhng ngi tng lm vic hoc chnh t nhng cu chuyn m Bc k v cch lm vic ca Bc mi ngi hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh #299256## 00612000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020067000500030020001170070031001370080005001680090 05200173010000500225011001500230020001800245020000300263020001200266006001300278 039000400291019000800295005001200303013000700315#VN13.00100#VN13.00101#38000#Vi ?t#TH527T#813#^214#Thuyn trng qun lt v thm cnh ngc i ca ngi toal t ta#Tiu thuyt th tm#Dav Pilkey ; o Ngc Lam dch#^aH.#^aVn hc ; Cng t y Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a174tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#M#Tiu thuyt#o Ngc Lam#Hoa#Dch M#Pilkey, Dav#299257## 00710000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050012000500020070000620070037001320220005001692210 06200174008000500236009005200241010000500293011001500298020001800313020000300331 020001200334006001900346039000400365013000700369019000800376005001200384#VN13.00 102#VN13.00103#38000#Vi?t#TH527T#813#^214#Pilkey, Dav#Thuyn trng qun lt v trn i c chin vi nhc g mi lai rbt#Dav Pilkey ; Nguyn B Nht Tn dc h#Ph.2#Bi binh rbt g mi chui c phc hn : Tiu thuyt th by#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a175tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#M#Tiu thuyt#Nguyn B Nht Tn#Hoa#299258#Dch M#Pilkey, Dav## 00837000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020094000460080005001400090043001450100005001880110018001930200 00800211020001900219039000400238020000900242021023700251015005700488020000900545 020001000554013000700564#VL13.00103#VL13.00102#Vi?t#T103L#363.738#^214#Ti liu hng dn nh gi tc ng ca bin i kh hu v xc nh cc gii php thch ng#^aH.#^aTi nguyn Mi trng v Bn Vit Nam#2012#^axi, 72tr.^b30cm#Kh hu#Ti liu hng dn#Hoa#Bin i#Tng quan v tc ng ca bin i kh hu. Phng php nh gi tc ng ca bin i kh hu. Cc gii php thch ng vi bin i kh hu cho mt s ngnh ti nguyn nc, nng nghip, y t sc kho, g iao thng v h tng k thut...#TTS ghi: Vin Khoa hc Kh tng Thu vn v M i trng#Tc ng#Gii php#299259## 00669000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020073000490080005001220090043001270100005001700110014001750200 00900189020000800198015002800206039000400234020000800238021011200246020001100358 020002700369013000700396#VL13.00104#VL13.00105#Vi?t#L305#551.095971#^214#Lin on a cht Ty Bc - 35 nm xy dng v pht trin (1977 - 2012)#^aH.#^aTi ng uyn Mi trng v Bn Vit Nam#2012#^a83tr.^b32cm#a cht#Ty Bc#TTS ghi: a cht Vit Nam#Hoa#Lch s#Gii thiu lch s hnh thnh 35 nm xy dng v pht trin ca lin on a cht Ty Bc t nm 1977 n 2012#Pht trin#Lin on a cht Ty Bc#299260## 01105000000000349000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820006000458080005000510020066000560070078001220080005002000090033002050100 00500238011001500243020002100258020001000279005001500289039000400304020001000308 02103070031802000140062502000160063900500210065500500180067600500230069400500170 0717005001400734013000700748#VL13.00106#VL13.00107#VL13.00108#Vi?t#TR107C#341.5# ^214#Tranh chp bin ng: Lut php, a chnh tr v hp tc quc t#Geoffrey Till, Rodolfo C. Severino, Bronson Percival... ; ng nh Qu ch.b.#^aH.#^aTh gii ; Hc vin Ngoi giao#2012#^a439tr.^b27cm#Tranh chp ch quyn#Bin ng#Ti ll, Geoffrey#Hoa#Php lut#nh gi tm quan trng ca bin ng i vi th gi i v khu vc. Phn tch li ch ca cc nc trong v ngoi khu vc. Mt s nghi n cu xoay quanh nhng din bin gn y bin ng. Kha cnh php l quc t ca tranh chp v cc bin php gii quyt xung t tranh chp, thc y hp t c bin ng#a chnh tr#Hp tc quc t#Severino, Rodolfo C.#Percival, Brons on#Castro, Renato Cruz De#Shaeffer, Daniel#ng nh Qu#299261## 00921000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020061000490080018001100090035001280100005001630110018001680200 01900186020001600205015018300221039000400404020001000408021019900418020001500617 013000700632020001600639#VL13.00109#VL13.00110#Vi?t#H411#378.959779#^214#Hot ng khoa hc - cng ngh, 5 nm nhn li (2007 - 2012)#^aTp. H Ch Minh#^ai h c Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^aV, 153tr.^b27cm#Hot ng khoa hc#Tp. H Ch Minh#TTS ghi: U ban nhn dn thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Si Gn. - Tn sch ngoi ba: Hot ng khoa hc - cng ngh ca trng i hc Si Gn, 5 nm nhn li (2007 - 2012)#Hoa#Cng ngh#Gii thiu cc thnh tu v cng tc hot ng khoa hc cng ngh ca trng i hc Si Gn trong 5 nm qua (2007-20 12), gm cc ti nghin cu cp trng, hi tho, hi ngh khoa hc cc cp.. .#Trng i hc#299262#i hc Si Gn## 00977000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020031000460030066000770070049001430080018001920090035002100100 00500245011001900250020002000269020001600289005001300305015007200318039000400390 02101390039402000150053300500180054800500130056600500160057900500210059501300070 0616020001600623#VL13.00111#VL13.00112#Vi?t#103H#378.597#^214#i hc Si Gn - tui ln nm#Tp hp nhng bi vit cng b trn Tp ch t nm 2007 - 2012# Thi Huy Bo, Nguyn Thanh Bnh, H Minh Chu...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Qu c gia Tp. H Ch Minh#2012#^aix, 313tr.^b27cm#Nghin cu khoa hc#Tp. H Ch Min h#Thi Huy Bo#TTS ghi: U ban nhn dn thnh ph H Ch Minh. Trng i hc S i Gn#Hoa#Tp hp mt s bi nghin cu ca cc cn b, ging vin trng i h c Si Gn v cc lnh vc gio dc, ging dy, vn hc, cng ngh...#Trng i hc#Nguyn Thanh Bnh#H Minh Chu#Phm Hong Chn#Nguyn Th Thu Dung#299263# i hc Si Gn## 00980000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200040002380800050 00270020065000320030017000970290074001140070054001880080005002420090026002470100 00500273011002200278020001500300020000700315005001900322015002700341039000400368 00500150037202101960038702000170058300500160060000500170061600500140063301300070 0647#VL13.00113#Vi?t#CH301S#362#^214#Chia s kinh nghim quc t v cng tc x hi v an sinh x hi#Hi tho quc t#Sharing of international experiences of s ocial work and social protection#Nguyn Th Kim Hoa, Bi Thanh Minh, Marjie de V eer...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^aXVIII, 660tr.^b27cm#An sinh x hi# K yu#Nguyn Th Kim Hoa#TTS ghi: B L-TB & XH...#Hoa#Bi Thanh Minh#Tp hp mt s bi vit nghin cu v l lun chung - m hnh - o to cng tc x hi, kinh nghim quc t v xy dng v pht trin ngh cng tc x hi, chnh sch x hi v an sinh x hi...#Hi tho quc t#Veer, Marjie de#Chu Thi Kim Ngan#Tr an Gien Lan#299264## 00503000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410050018000460020027000640070018000910080005001090090011001140100 00500125011001400130021006700144020000900211020001000220020000800230039000400238 013000700242#VV13.00415#VV13.00416#Vi?t#NGH300T#294.3#^214#Thch Nhun Quang#Ngh i thc kho tu mt ngy#Thch Nhun Quang#^aH.#^aTn gio#2012#^a39tr.^b24cm#Tr nh by ni dung nghi thc kho tu trong mt ngy trong o Pht#o Pht#Nghi th c#Tu hnh#Hoa#299265## 00604000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410020031000460070027000770080005001040090011001090100005001200110 01400125021007000139020000900209020001000218020001100228039000400239005001600243 013000700259015007200266#VV13.00417#VV13.00418#Vi?t#NGH300T#294.3#^214#Nghi thc l tng kinh A di #Thch Minh Tnh trch son#^aH.#^aTn gio#2012#^a47tr.^b2 1cm#Trnh by ni dung nghi thc kho l tng kinh A di trong o Pht#o Ph t#Nghi thc#Kinh Adi#Hoa#Thch Minh Tnh#299266#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam. Pht lch 2556 - Dng lch 2012## 00436000000000253000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050010000520020020000620030019000820070015001010080 00500116009001100121010000500132011001500137020000900152039000400161020001000165 013000700175#VV13.00420#VV13.00419#100000b#Vi?t#V300T#294.3#^214#Mt Ngha#V th nh tng k d#T in ho thng#Mt Ngha b.s.#^aH.#^aTn gio#2012#^a618tr.^b 21cm#o Pht#Hoa#Truyn k#299267## 00596000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050014000450020021000590030009000800070014000890080005001030090 01100108010000500119011001500124021010700139020000900246020001000255039000400265 013000700269012003400276020000800310#VV13.00421#VV13.00422#Vi?t#PH124N#294.3#^21 4#Thi Vn Chi#Pht ngn din ging#Ton tp#Thi Vn Chi#^aH.#^aTn gio#2012 #^a463tr.^b20cm#Trnh by ni dung cc Pht ngn gm: phm bn ng, phm khng d dui, phm nghip bo, phm phin no...#o Pht#Kinh Pht#Hoa#299268#Pht gi o nguyn thu = Theravda#Gio l## 00532000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020020000450070015000650080005000800090011000850100005000960110 01500101021008400116020000900200020001000209039000400219006001000223015003800233 013000700271#VV13.00424#VV13.00423#Vi?t#TH305M#294.3#^214#Thin mn nht tng#Mi nh Trc dch#^aH.#^aTn gio#2012#^a334tr.^b21cm#Gm mt s kinh thng tng nh kinh Adi, Hng Danhm Vu Lan, Ph mn, Tm kinh...#o Pht#Kinh Pht#Hoa#Minh Trc#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#299269## 00587000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050011000440020038000550070016000930220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135021007800150020001600228020000900244039000400253 012003400257013000700291005001100298#VV13.00426#VV13.00425#Vi?t#552P#294.3#^214 #Chnh Minh#c Pht v 45 nm hong php sinh#Chnh Minh b.s.#T.10#^aH.#^aT n gio#2012#^a439tr.^b21cm#Tm hiu v t dng hong tc Skya v cng hnh c a v Chnh ng Gic...#Thch Ca Mu Ni#o Pht#Hoa#Pht gio nguyn thu = Th eravada#299270#Chnh Minh## 00490000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820006000398080005000450050014000500020035000640070014000990080005001130090 01100118010000500129011001400134020000900148020001000157039000400167015003800171 013000700209020000800216#VV13.00427#VV13.00428#7000#Vi?t#N104T#294.3#^214#Thch Duy Lc#Nam tuyn ng lc v bu tng lun#Thch Duy Lc#^aH.#^aTn gio#2012#^ a88tr.^b21cm#o Pht#Kinh Pht#Hoa#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#299271 #Gio l## 00574000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050031000450020018000760030051000940290017001450070048001620080 00500210009001100215010000500226011002000231020000900251020001000260039000400270 019000500274006001000279013000700289#VV13.00429#VV13.00430#Vi?t#CH527T#294.3#^21 4#Suttantapitake Khuddakannikye#Chuyn thin cung#Tng kinh - tiu b :Tam tng song ng Pal - Vit#Vimnavatthupli#Suttantapitake Khuddakannikye ; Indacand a dch#^aH.#^aTn gio#2012#^aXVI, 304tr.^b20cm#o Pht#Kinh Pht#Hoa#Dch#Inda canda#299272## 00493000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020015000440030015000590080005000740090011000790100005000900110 01500095021011800110020000900228020001500237039000400252013000700256#VN13.00104# VN13.00105#Vi?t#K312N#294.3#^214#Kinh Nht tng#Pht lch 2556#^aH.#^aTn gio#2 012#^a223tr.^b19cm#Gii thiu ni dung kinh Nht tng nh cc nghi thc cng cu siu, cng vong, l an v Pht... v cc bi sm hi...#o Pht#Kinh Nht tng #Hoa#299273## 00613000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050021000440020027000650070037000920080005001290090011001340100 00500145011001500150021008700165020000900252020001500261039000400276019000500280 006000900285013000700294012003400301#VN13.00106#VN13.00107#Vi?t#K312N#294.3#^214 #Bhikkhu Khipppapanno#Kinh Nht tng Pli - Vit#Bhikkhu Khipppapanno ; Tnh Tm dch#^aH.#^aTn gio#2012#^a211tr.^b18cm#Gii thiu ni dung kinh Nht tng gm l bi tam bo v nghi thc ca pht t ti gia#o Pht#Kinh Nht tng#Hoa#Dc h#Tinh Tm#299274#Pht gio nguyn thu = Theravda## 00371000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050009000450020015000540070009000690080005000780090011000830100 00500094011001400099020000900113039000400122020000800126013000700134#VN13.00108# VN13.00109#Vi?t#CH527N#294.3#^214#Bu Chn#Chuyn Ng qu#Bu Chn#^aH.#^aTn gi o#2012#^a63tr.^b14cm#o Pht#Hoa#Gio l#299275##