00796000000000265000450004100050000080800050000522100830001003900050009300200460 00980050013001440050013001570070018001700080006001880090017001940100005002110110 01500216015010800231022000400339082001300343013000700356026001100363020001700374 020001500391021012400406#Vi?t#^214#Thn thoi, truyn thuyt, truyn c tch, tr uyn ng ngn : Phn gii thiu chung#Vanh#Tng tp vn hc dn gian x Hu (ng i kinh)#Triu Nguyn#Triu Nguyn#Triu Nguyn b.s.#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012 #^a295tr.^b24cm#u ba sch ghi: Lin hip cc hi Vn hc Ngh thut Tha Thi n Hu. Hi Vn ngh dn gian Tha Thin Hu#T.1#398.20959749#296588#VV12.15549#V n hc dn gian#Tha Thin-Hu#Gii thiu, tuyn chn vn hc dn gian x Hu v i cc th loi thn thoi, truyn thuyt, truyn c tch, truyn ng ngn## 00827000000000313000450004100050000080800050000522100380001003900050004800200460 00530050013000990050013001120070018001250080006001430090017001490100005001660110 01500171015010800186022000400294082001300298013000700311026001100318181000600329 020001700335020001200352020001100364020001500375020001300390021011000403#Vi?t#^2 14#Truyn ci, truyn trng, giai thoi#Vanh#Tng tp vn hc dn gian x Hu ( ngi kinh)#Triu Nguyn#Triu Nguyn#Triu Nguyn b.s.#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2 012#^a295tr.^b24cm#u ba sch ghi: Lin hip cc hi Vn hc Ngh thut Tha T hin Hu. Hi Vn ngh dn gian Tha Thin Hu#T.2#398.20959749#296589#VV12.1555 0#T455T#Vn hc dn gian#Truyn ci#Giai thoi#Tha Thin-Hu#Truyn trng#Gii thiu, tuyn chn vn hc dn gian x Hu vi cc th loi truyn ci, truyn trng, v cc giai thoi## 00773000000000301000450004100050000080800050000522100150001003900050002500200460 00300050013000760050013000890070018001020080006001200090017001260100005001430110 01500148015010800163022000400271082001300275013000700288026001100295181000600306 020001700312020000300329020001100332020001500343021011300358#Vi?t#^214#V, truy n th#Vanh#Tng tp vn hc dn gian x Hu (ngi Kinh)#Triu Nguyn#Triu Nguy n#Triu Nguyn b.s.#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a475tr.^b24cm#u ba sch ghi : Lin hip cc hi Vn hc Ngh thut Tha Thin Hu. Hi Vn ngh dn gian Th a Thin Hu#T.3#398.80959749#296590#VV12.15551#T455T#Vn hc dn gian#V#Truyn th#Tha Thin-Hu#Gii thiu, tuyn chn vn hc dn gian x Hu vi cc th lo i v trong sinh hot, trong lch s v truyn th## 00705000000000277000450004100050000080800050000522100080001003900050001800200460 00230050013000690050013000820070018000950080006001130090017001190100005001360110 01500141015010800156022000400264082001300268013000700281026001100288020001700299 020000800316020001500324021008800339#Vi?t#^214#Tc ng#Vanh#Tng tp vn hc dn gian x Hu (ngi kinh)#Triu Nguyn#Triu Nguyn#Triu Nguyn b.s.#^aHu#^aNx b. Thun Ho#2012#^a396tr.^b24cm#u ba sch ghi: Lin hip cc hi Vn hc Ngh thut Tha Thin Hu. Hi Vn ngh dn gian Tha Thin Hu#T.4#398.90959749#29 6591#VV12.15552#Vn hc dn gian#Tc ng#Tha Thin-Hu#Trnh by khi lc v t c ng x Hu. Gii thiu tuyn chn tc ng x Hu c ch gii## 00720000000000289000450004100050000080800050000522100070001003900050001700200460 00220050013000680050013000810070018000940080006001120090017001180100005001350110 01500140015010800155022000400263082001300267013000700280026001100287181000600298 020001700304020000700321020001500328021008700343#Vi?t#^214#Ca dao#Vanh#Tng tp vn hc dn gian x Hu (ngi Kinh)#Triu Nguyn#Triu Nguyn#Triu Nguyn b.s. #^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a635tr.^b24cm#u ba sch ghi: Lin hip cc hi Vn hc Ngh thut Tha Thin Hu. Hi Vn ngh dn gian Tha Thin Hu#T.5#398. 80959749#296592#VV12.15553#T455T#Vn hc dn gian#Ca dao#Tha Thin-Hu#Trnh b y khi lc v tc ng x Hu. Gii thiu tuyn chn ca dao x Hu c ch gii## 00851000000000289000450004100050000080800050000522100170001003900050002700200460 00320050013000780050013000910070018001040080006001220090017001280100005001450110 01500150015010800165022000400273082001300277013000700290026001100297020001700308 020000900325020001500334020000700349021020500356#Vi?t#^214#ng dao, cu #Vanh #Tng tp vn hc dn gian x Hu (ngi kinh)#Triu Nguyn#Triu Nguyn#Triu N guyn b.s.#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a298tr.^b24cm#u ba sch ghi: Lin hi p cc hi Vn hc Ngh thut Tha Thin Hu. Hi Vn ngh dn gian Tha Thin Hu #T.6#398.60959749#296593#VV12.15554#Vn hc dn gian#ng dao#Tha Thin-Hu#C u #Khi lc v ng dao v cu x Hu. Gii thiu tuyn chn nhng bi ht ng dao ca la tui nhi ng, thiu nin v cc cu v lnh vc t nhin, vn ho x Hu, c km theo ph lc tra cu chung## 00534000000000265000450004100050000080800050000503900050001000200080001500500160 00230050014000390050021000530050009000740050016000830070056000990080006001550090 01700161010000500178011002500183082001200208013000700220026001100227020001700238 020000900255020000400264#Vi?t#^214#Vanh#Bit ly#Phan Quang Hin#Phm nh Thi#Ng uyn Th Minh Chn#Phm Mo#Nguyn Th Nhm#Phan Quang Hin, Phm nh Thi, Nguy n Th Minh Chn...#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a439tr., 2tr. nh^b21cm#895.922 1008#296594#VV12.15555#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00711000000000265000450004100050000080800050000503900050001000200240001500500150 00390070015000540080006000690090017000750100005000920110015000970820008001120130 00700120026001100127020000800138020001100146020000800157020000800165020001900173 020001100192021024200203#Vi?t#^214#Vanh#a ch lng Trung Bnh#Phm Ngc Hin#P hm Ngc Hin#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a168tr.^b21cm#959.745#296595#VV12.155 56#a ch#Trung Bnh#Lch s#Vn ho#Phong tc tp qun#Qung Bnh#Khi qut v a l t nhin v lch s lng Trung Bnh tnh Qung Bnh. Lch s v cc thi k hot ng ca lng t thi k Php xm lc (1885-1930) n nay. Tm hiu ph ong tc, i sng, ngh nghip, vn ho, gio dc ca lng Trung Bnh## 00634000000000253000450004100050000080800050000503900050001000200150001500300150 00300050011000450070011000560080006000670090017000730100005000900110015000950150 03800110082000600148013000700154026001100161026001100172020000900183020001500192 021017300207#Vi?t#^214#Vanh#Kinh Nht tng#Pht lch 2556#Nht Thin#Nht Thin# ^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a243tr.^b21cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam #294.3#296596#VV12.15558#VV12.15557#o Pht#Kinh Nht tng#Gii thiu nghi thc , nghi thc sm hi, nghi thc cu an v ni dung tng nim kinh Nht tng gm: Cng phu khuya, cng phu chiu, hng danh bu sm, mng sn tr thc...## 00642000000000265000450004100050000080800050000503900050001000200230001500300070 00380050016000450070016000610080006000770090017000830100005001000110015001050820 01100120013000700131014000700138026001100145026001100156020001700167020000900184 020000700193021017600200#Vi?t#^214#Vanh#i tm ngn ni thing#Bt k#Nguyn Vn Dng#Nguyn Vn Dng#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a243tr.^b24cm#895.922803#2965 97#50000#VV12.15560#VV12.15559#Vn hc hin i#Vit Nam#Bt k#Gii thiu nhn g bi vit ca tc gi vit v nhng chuyn i ca ng khp cc Chu lc trn th gii, vi mi mt vng min u c nhng vn vn ho, li sng c trng ring ## 00625000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020011000630070014000740080006000880090 01700094010000500111011001500116021020600131020001100337020001100348039000500359 013000700364#VV12.15562#VV12.15561#56000#Vi?t#X100H#301#^214#Hunh Cng B#X h i hc#Hunh Cng B#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a243tr.^b24cm#Tm hiu v mn x hi hc. Cc thuyt x hi hc, ch th x hi, tng quan x hi, tc phong x hi, bin i x hi. Mt s lnh vc x hi hc chuyn ngnh v quy trnh i u tra, nghin cu x hi hc#X hi hc#Gio trnh#Vanh#296598## 00747000000000301000450002600110000001400080001104100050001908200080002480800050 00320020026000370030064000630070052001270080006001790090017001850100005002020110 01500207021011200222020000800334020001500342039000500357020000800362005001600370 005001400386005001700400005001100417005001000428013000700438#VV12.15563#100000# Vi?t#959.749#^214#Hu - Chuyn mi tch xa#Tuyn chn cc bi nghin cu vn ho , lch s trn nh bo Hu#Nguyn Khc Mai, L Quang Thi, Nguyn Hu Thng...# ^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a355tr.^b21cm#Tp hp cc bi nghin cu ca cc nh bo vit v vn ho, lch s, vn hc, ngh thut... tnh Tha Thin Hu#Lch s#Tha Thin-Hu#Vanh#Vn ho#Nguyn Khc Mai#L Quang Thi#Nguyn Hu Thng#Th anh Tng#Lng in#296599## 00605000000000253000450002600110000001400080001104100050001908200090002480800050 00330050013000380020034000510070013000850080006000980090017001040100005001210110 01500126021015800141020001700299020000400316020000800320039000500328013000700333 020001100340#VV12.15564#200000#Vi?t#495.9227#^214#Triu Nguyn#T in ting a phng vng Hu#Triu Nguyn#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a506tr.^b24cm#Khong 8023 mc t ting a phng thuc Tha Thin Hu, c su tp t hai ngun ch nh: t sch bo a phng v ngun t li n ting ni trong dn gian#Ting a phng#Hu#T in#Vanh#296600#Ting Vit## 00831000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820010000528080005000620020052000670030087001190080005002060090 01200211010000500223011001500228015004700243021016400290020001000454020000900464 020002200473039000500495020000500500020001700505013000700522#VV12.15567#VV12.155 66#VV12.15565#150000#Vi?t#H250T#343.59706#^214#H thng vn bn hin hnh v th u thu nhp c nhn#Lut thu thu nhp c nhn 2007. Ngh nh s 100/2008 v s 106/2010 ca Chnh ph...#^aH.#^aTi chnh#2012#^a484tr.^b24cm#TTS ghi: Tng c c Thu. Tp ch Thu nh nc#H thng vn bn php qui hin hnh v thu thu n hp c nhn cng 45 cng vn mi ca B Ti chnh v Tng cc Thu hng dn x l vng mc thu thu nhp c nhn#Php lut#Vit Nam#Thu thu nhp c nhn#Vanh #Thu#Vn bn php qui#296601## 00658000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820012000528080005000640020035000690080005001040090012001090100 00500121011001500126015004700141021016500188020000900353039000500362020000500367 020001300372013000700385#VV12.15570#VV12.15569#VV12.15568#130000#Vi?t#H103T#336 .2009597#^214#286 cu gii p vng mc v thu#^aH.#^aTi chnh#2012#^a403tr.^ b24cm#TTS ghi: Tng cc Thu. Tp ch Thu nh nc#Gm cc cu gii p vng mc v thu gi tr gia tng, thu thu nhp doanh nghip, thu thu nhp c nhn, thu xut nhp khu v k khai thu, ho n chng t...#Vit Nam#Vanh#Thu#Sc h hi p#296602## 00998000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450020052000500030210001020070015003120080005003270090 01200332010000500344011001500349021024900364020000800613039000500621020001700626 005001500643013000700658012002600665020001700691#VV12.15572#VV12.15571#298000#V i?t#H561D#657#^214#Hng dn hch ton k ton doanh nghip nh v va#c b s ung mi nht theo quyt nh s 48/2006/Q-BTC ngy 14/9/2006, thng t s 138/2 011/TT-BTC ngy 04/10/2011 Ban hnh v sa i b sung Ch k ton doanh nghi p nh v va thc hin t 01/01/2012...#H Th Ngc H#^aH.#^aTi chnh#2012#^a 679tr.^b24cm#Gm nhng vn c bn v k ton doanh nghip nh v va. K ton vn bng tin, k ton ti sn c nh. K ton vt liu, cng c, dng c. K ton tin lng v cc khon trch theo lng. K ton chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm...#K ton#Vanh#Doanh nghip va#H Th Ngc H#296603#H th ng k ton Vit Nam#Doanh nghip nh## 00660000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003008200060 00358080005000410020039000460080005000850090012000900100005001020110015001070150 04700122021017100169020000900340039000500349020001000354020000800364020001000372 013000700382020000500389#VV12.15574#VV12.15573#200000#Vi?t#336.2#^214#10 quy tr nh qun l v thanh tra thu#^aH.#^aTi chnh#2012#^a700tr.^b24cm#TTS ghi: Tn g cc Thu. Tp ch Thu nh nc#Gm cc quyt nh ca Tng cc Thu v 10 quy trnh qun l v thanh tra Thu. Cc quy nh v quy hoch, b nhim cn b v t chc nghin cu khoa hc trong ngnh thu#Vit Nam#Vanh#Qui trnh#Qun l#Tha nh tra#296604#Thu## 00911000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820010000428080005000520020228000570030016002850080005003010090012003060100 00500318011001500323021020100338020001000539020000900549020002700558039000500585 013000700590020000500597020000800602020001100610#VV12.15576#VV12.15575#198000#V i?t#TH455T#343.59706#^214#Thng t 123/2012/TT-BTC ngy 27/7/2012 ca B ti ch nh hng dn thi hnh mt s iu ca lut Thu Thu nhp doanh nghip - Quy nh mi nht v u i, k khai quyt ton v gii p vng mc thu thu nhp doan h nghip 2012#Tp hp vn bn#^aH.#^aTi chnh#2012#^a368tr.^b24cm#Hng dn k khai thu, quyt ton thu thu nhp doanh nghip. Quy nh mi nht v thu thu nhp doanh nghip v qun l u i thu. Gii p mt s vng mc mi nht v thu thu nhp doanh nghip#Php lut#Vit Nam#Thu thu nhp doanh nghip#Vanh#2 96605#Thu#K khai#Quyt ton## 00897000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510020075000560080005001310090012001360100005001480110 01500153015004700168021030700215020001000522020000900532020002700541020001400568 039000500582013000700587020000500594020000800599#VV12.15578#VV12.15577#198000#V i?t#H561D#343.59706#^214#Hng dn mi v thu thu nhp doanh nghip, thu nh t hu v ng k thu#^aH.#^aTi chnh#2012#^a463tr.^b24cm#TTS ghi: Tng cc Thu . Tp ch Thu nh nc#Gm thng t 123/2012, thng t 60/2012 v thng t 80/2 012 ca B Ti chnh v nhng im mi v thu thu nhp doanh nghip. Chnh sch min, gim, gia hn np thu thu nhp doanh nghip. Thu nh thu, ng k thu v nhng quy nh mi v hon thu i vi ngi nc ngoi mua hng ti sn ba y Vit Nam#Php lut#Vit Nam#Thu thu nhp doanh nghip#Thu nh thu#Vanh#2966 06#Thu#ng k## 00611000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020061000560080005001170090012001220100005001340110 01500139015002300154021010900177020001900286020000900305039000500314013000700319 020001000326020000900336#VV12.15579#VV12.15580#45000#Vi?t#H250T#352.409597#^214 #H thng mc lc ngn sch nh nc v cc vn bn hng dn#^aH.#^aTi chnh#2 012#^a180tr.^b21cm#TTS ghi: B Ti chnh#Gii thiu h thng mc lc ngn sch nh nc v cc vn bn hng dn thc hin mc lc ngn sch nh nc#Ngn sch nh nc#Danh mc#Thu#296607#Ti chnh#Vit Nam## 00502000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020037000440070020000810080005001010090011001060100005001170110 01500122021005100137020000900188020001000197006001500207039000500222013000700227 020001400234#VV12.15581#VV12.15582#Vi?t#K312#294.3#^214#Kinh i Tha Trang Ngh im Bo Vng#Thch Vin c dch#^aH.#^aTn gio#2012#^a190tr.^b21cm#Gii thiu b Kinh i Tha trang nghim Bo Vng#o Pht#Kinh Pht#Thch Vin c#Thu# 296608#Kinh i Tha## 00842000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020026000510070078000770220004001552210009001590080 00500168009001100173010000500184011001500189013000700204005001800211005002200229 00500080025100500080025900500190026700600120028603900050029802000180030302000090 0321020001100330020000400341021011500345020000800460#VV12.15584#VV12.15583#90000 #Vi?t#L106D#895.1#^214#Lng du vo ci th thin#Bch Vn Th oan, Bo Phc T hanh Khot, B Din... ; Thng Thin tuyn dch#T.2#i Tng#^aH.#^aTn gio#201 2#^a310tr.^b20cm#296609#Bch Vn Th oan#Bo Phc Thanh Khot#B Din#Ch Nam# Chn Tnh Khc Vn#Thng Thin#Thu#Vn hc trung i#o Pht#Trung Quc#Th#Gi i thiu, tiu s, nhng sng tc c bit l cc bi th thin ca mt s nh t h, thin s i Tng Trung Quc#Nh th## 00790000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020032000520070035000840080005001190090011001240100 00500135011002600140021022900166020000800395020000900403020000900412005001400421 039000500435013000700440005000800447015004500455#VV12.15585#VV12.15586#180000#V i?t#L302S#294.3#^214#Lch s Pht gio tnh Nam nh#S.t., b.s.: Th Tm, ng N gc Hoa#^aH.#^aTn gio#2012#^a726tr., 20tr. nh^b24cm#Gii thiu tng quan lch s Pht gio Vit Nam t thi k u Pht gio truyn vo Vit Nam qua cc thi k v lch s Pht gio Nam nh. Gii thiu cc danh lam thng cnh, cha chi n cng nhiu cng trnh tn gio trong tnh#Lch s#o Pht#Nam nh#ng Ngc Hoa#Thu#296610#Th Tm#TTS ghi: Ban Tr s Pht gio tnh Nam nh## 00680000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050017000440020010000610070022000710220004000930080005000970090 01100102010000500113011001500118015008400133039000500217013000700222005001700229 021013800246020000900384020000900393#VV12.15587#VV12.15588#Vi?t#H561#294.3#^214 #Thch N Nh Nh#Hng m#Thch N Nh Nh b.s.#T.1#^aH.#^aTn gio#2012#^a160 tr.^b20cm#TTS ghi: Hi Pht gio Vit Nam. Phn ban c trch Ni gii tnh B R a - Vng Tu#Thu#296611#Thch N Nh Nh#Lc s v tiu s mt s T s, T K hu. Tp hp cc bi vit, chuyn mc gio dc, mu chuyn v Pht php v cuc sng gia o v i#o Pht#Bi vit## 00497000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020018000440070022000620080005000840090011000890100005001000110 01500105021006800120020000900188020001000197020001400207039000500221013000700226 005001000233#VV12.15590#VV12.15589#Vi?t#H561V#294.3#^214#Hng v Php Bo#Chuy n ng: Silananda#^aH.#^aTn gio#2012#^a112tr.^b20cm#Gii thiu ni dung 10 phm kinh php Php Bo phn dch ting Vit#o Pht#Kinh Pht#Kinh Php Bo#Thu#2 96612#Silananda## 00514000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020015000450030051000600290015001110070015001260080005001410090 01100146010000500157011001500162020000900177020001000186039000500196013000700201 006001000208012003000218#VV12.15592#VV12.15591#Vi?t#CH527N#294.3#^214#Chuyn Ng qu#Tng kinh- tiu b : Tam tng song ng Pli - Vit#Petavatthupli#Indacanda dch#^aH.#^aTn gio#2012#^a229tr.^b20cm#o Pht#Kinh Pht#Thu#296613#Indacan da#Suttantapitake Khuddakanikye## 00599000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050008000440020019000520070008000710040013000790080005000920090 01100097010000500108011001500113021015100128020001200279020000800291039000500299 013000700304012002200311#VV12.15593#VV12.15594#Vi?t#N428C#299.5#^214#n Tm#Ni chuyn Cao i#n Tm#In ln th 2#^aH.#^aTn gio#2012#^a143tr.^b24cm#Gii th iu v ci ngun o Cao i v lun gii v cc vn thin i vn vt, cc n c thang tin ho, o v c... theo quan im ca o Cao i#o Cao i#Gio l#Thu#296614#i o Tam K ph ## 00608000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050010000450020022000550070010000770080005000870090011000920100 00500103011001400108015003700122021016800159020000900327020000600336039000500342 013000700347#VV12.15596#VV12.15595#Vi?t#PH561P#294.3#^214#c Huyn#Phng php to thin#c Huyn#^aH.#^aTn gio#2012#^a39tr.^b21cm#Tn khc ca tc gi: Th ch Phc T#Gii thiu phng php to thin t bc chun b vo thin, vo thi n cho ti tr, x, xoa v cc gii lut trong vic to thin, nhng bin trng trong lc to thin#o Pht#Thin#Thu#296615## 00814000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050009000530020035000620030027000970070031001240080 01800155009002300173010000500196011001500201021012500216020000700341020001000348 020001100358005001400369039000500383013000700388015011700395#VL12.01923#VL12.019 24#70000#Vi?t#GI-108T#338.5#^214#Hay Sinh#Gio trnh nguyn l thm nh gi#Th e principle of valuation#Ch.b.: Hay Sinh, Trn Bch Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a162tr.^b28cm#Cung cp kin thc tng quan v thm nh g i. Gii thiu nhng cch tip cn trong thm nh gi v qui trnh thm nh gi #Gi c#Thm nh#Gio trnh#Trn Bch Vn#Thu#296616#u ba sch ghi: Trng i hc Kinh t Tp. H Ch Minh. Khoa Kinh t pht trin chuyn ngnh Kinh t t hm nh gi## 00608000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020025000480290019000730080005000920090012000970100005001090110 01500114021016300129020001000292020000800302039000500310013000700315015002300322 020000900345#VL12.01926#VL12.01925#Vi?t#B108C#332.09597#^214#Bo co thng nin 2011#Annual report 2011#^aH.#^aTi chnh#2012#^a140tr.^b28cm#Bo co v nhng h ot ng trong nm 2011 ca B Ti chnh v cc mt lm c trong tng lnh vc: ngn sch, hot ng i ngoi, chnh sch thu, n cng...#Ti chnh#Bo c o#Thu#296617#TTS ghi: B Ti chnh#Vit Nam## 00851000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510050015000560020041000710030075001120070035001870080 00500222009001200227010000500239011001500244021022700259020000500486020000800491 005001900499039000500518013000700523020001000530020000900540#VL12.01927#VL12.019 28#350000#Vi?t#H561D#343.59704#^214#H Th Ngc H#Hng dn thc hnh thu v k ton thu#Thu gi tr gia tng, thu thu nhp doanh nghip v cc loi thu khc...#H Th Ngc H, Nguyn Tun Phng#^aH.#^aTi chnh#2012#^a576tr.^b28cm# Gii thiu cc vn bn hng dn thc hnh thu gi tr gia tng, thu thu nhp doanh nghip v cc loi thu khc...Hng dn k khai thu gi tr gia tng, k khai v quyt ton thu thu nhp doanh nghp, thu nhp c nhn...#Thu#K ton# Nguyn Tun Phng#Thu#296618#Php lut#Vit Nam## 00798000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050015000520020067000670070021001340220004001550080 00500159009001200164010000500176011001500181039000500196013000700201005001500208 021020100223020001100424020001000435020002000445020000900465020001000474#VL12.01 930#VL12.01929#298000#Vi?t#B450Q#628.9#^214#on Vit Mnh#B quy trnh hng d n thc hin v cng tc phng chy, cha chy#on Vit Mnh ch.b.#T.1#^aH.#^aT i chnh#2012#^a499tr.^b27cm#Thu#296619#on Vit Mnh#Gii thiu cc tiu chu n v yu cu, k thut, thit k, lp t trong cng tc phng chy, cha chy. Cc quy nh php lut v phng chy, cha chy v x pht vi phm hnh chnh tr ong lnh vc ny#Phng chy#Cha chy#Tiu chun k thut#Vit Nam#Qui trnh## 00727000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050015000520020067000670070021001340220004001550080 00500159009001200164010000500176011001500181039000500196013000700201005001500208 021016300223020001100386020001000397020001000407020000800417#VL12.01931#VL12.019 32#298000#Vi?t#B450Q#628.9#^214#on Vit Mnh#B quy trnh hng dn thc hin v cng tc phng chy, cha chy#on Vit Mnh ch.b.#T.2#^aH.#^aTi chnh#201 2#^a503tr.^b27cm#Thu#296620#on Vit Mnh#Nhng kin thc c bn v chy n. N hng vn c bn v php lut trong lnh vc phng chy, cha chy. Cc k thu t c bn trong cng tc phng chy, cha chy#Phng chy#Cha chy#Qui trnh#An ton## 00650000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450020029000500070027000790220004001060080018001100090 02300128010000500151011001500156021014000171020001000311020000700321006001700328 039000500345013000700350020001500357#VL12.01933#VL12.01934#118000#Vi?t#T306A#42 8#^214#Ting Anh dnh cho thiu nhi#Nguyn Thnh Yn bin dch#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a186tr.^b26cm#Gm nhng cu trc ng php c b n, thc t v mt s t ng thng dng thng m thoi c tranh minh ho c c em d tip thu v nh bi#Ting Anh#Tr em#Nguyn Thnh Yn#Thu#296621#Sch t hiu nhi## 00668000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050013000500020035000630070013000980080018001110090 02300129010000500152011001500157021018700172020001100359020001000370020001000380 039000500390013000700395#VL12.01936#VL12.01935#126000#Vi?t#K600T#382#^214#V Th anh Thu#K thut kinh doanh xut nhp khu#V Thanh Thu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a473tr.^b28cm#Nhng kin thc c bn thc hin kinh do anh xut nhp khu. Thanh ton v tn dng quc t. Giao dch v m phn k kt hp ng thng mi. T chc thc hin hp ng xut nhp khu#Kinh doanh#Xut khu#Nhp khu#Thu#296622## 00680000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050009000520020054000610070025001150040018001400080 01800158009002300176010000500199011001500204021014400219020000900363020001200372 020000600384039000500390013000700395#VL12.01938#VL12.01937#115000#Vi?t#V121#74 3.4#^214#Uyn Huy#Vn c bn ca hnh ho & phng php v u tng#Uyn Huy , Hunh Vn Mi#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012 #^a175tr.^b28cm#Gii thiu cc vn c bn ca hnh ho v cc bc v u t ng; Nhng bc tng u ngi km theo qui trnh thc hin v cc bc tng ny# Hnh ho#K thut v#Tng#Thu#296623## 00874000000000301000450004100050000018100060000508200080001180800050001900200600 00240070053000840080012001370090027001490100005001760110015001810210199001960200 00900395020000700404005001300411005001600424005002000440005001500460005001700475 039000500492013000700497020002500504020001800529020002500547#Vi?t#K600Y#378.597# ^214#K yu Hi tho khoa hc cn b tr ln th nht - nm 2012#Vng Ton Thu Thu, Bi B Khim, Nguyn c Li...#^aHi Phng#^aTrng i hc Hi Phng#201 2#^a460tr.^b24cm#Tp hp cc bi vit ti ca cc cn b, ging vin trng i hc Hi Phng v cc lnh vc khoa hc, gio dc, kinh t, k thut... nhm nng cao trnh chuyn mn ca i ng cn b, ging vin#Hi tho#K yu#Bi B K him#Trn Thi V Tm#Vng Ton Thu Thu#Nguyn c Li#Nguyn Xun Hip#Thu#29 6624#Trng i hc Hi Phng#Hi tho khoa hc#Trng i hc Hi Phng## 00779000000000253000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820011000418080005000520020085000570030085001420080005002270090011002320100 00500243011001500248021022400263020000800487020000900495020000900504039000500513 013000700518#VL12.01940#VL12.01939#400000#Vi?t#C107S#363.209597#^214#Cnh st n hn dn - Lc lng xung kch trn lnh vc u tranh phng chng ti phm#K ni m 50 nm ngy truyn thng lc lng Cnh st nhn dn (20/7/1962 - 20/7/2012)# ^aH.#^aHng c#2012#^a351tr.^b29cm#Gii thiu s ra i v pht trin ca lc l ng cnh st nhn dn Vit Nam. Cung cp nhiu t liu v nhng s kin v nhn g chin cng ca lc lng cnh st nhn dn, ng gp vo cuc chin tranh bo v an ninh quc gia#Lch s#Cnh st#Vit Nam#Thu#296625## 00653000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020013000440070015000570080005000720090011000770100005000880110 01400093015007200107021015400179020000900333020001000342039000500352013000700357 020001300364006001000377#VL12.01942#VL12.01941#Vi?t#K312D#294.3#^214#Kinh Dc S #Tu Nhun dch#^aH.#^aTn gio#2012#^a43tr.^b24cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam. Ban Hng dn pht t Trung ng#Gii thiu ni dung ca Kinh Dc s . a ra nhng phng thc ti thng ch cch t cha bnh tm nim vui, tha nh tnh gt b s thng kh, bnh tt#o Pht#Kinh Pht#Thu#296626#Kinh Dc s #Tu Nhun## 00376000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410020014000460080005000600090011000650100005000760110016000810150 00500097020000800102020000900110020001500119039000500134013000700139#KV12.00002# KV12.00001#Vi?t#CH108V#915.97#^214#Cho Vit Nam#^aH.#^aThoi dai#2012#^a126 p.^b 21 cm#8T!#Du lch#Vit Nam#Sch hng dn#Thu#296627## 00766000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200110002280800050 00330020038000380070100000760080005001760090050001810100005002310110015002360200 01000251020000900261020000800270020000900278020001100287005001400298005001800312 00500170033000500200034700500170036700500120038400500100039600500100040603900050 0416013000700421#NV12.01395#Vi?t#L105D#320.109597#^214#Land border between Vietn am and China#V Dng Ninh, Nguyn Minh Tng, Nguyn Hng Thao... ; Transl.: M nh Chng ; Revise: Duy Thnh...#^aH.#^aInformation and Communications Publishin g House#2011#^a459 p.^b24cm#Bin gii#Lnh th#Lch s#Vit Nam#Trung Quc#V D ng Ninh#Nguyn Minh Tng#Nguyn Hng Thao#Nguyn Trng Giang#Nguyn Th Hng #Mnh Chng#Duy Thnh#L Nghim#Thu#296628## 00700000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200110002280800050 00330020050000380030047000880070034001350080005001690090040001740100005002140110 01500219015010300234020001200337020001100349020001100360020000900371005001500380 039000500395013000700400005001500407#NV12.01396#Vi?t#T400W#338.109597#^214#Towar d an innovation system in agriculture sector#Vegetables tea and shrimp productio n : summary#Ed.: Tran Ngoc Ca, Nguyen Vo Hung#^aH.#^aScience and Technics Publis hing House#2012#^a80 p.^b24 cm#At head of title: National Institute for Science And Technology Policy and Strategy Studies (NISTPASS)#Nng nghip#Chnh sch#Ph t trin#Vit Nam#Nguyen Vo Hung#Thu#296629#Nguyen Vo Hung## 00511000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020036000420030015000780220008000930080010001010090018001110100 00500129011001500134015004300149020001000192020001000202020000600212020001500218 039000500233013000700238#NV12.01398#NV12.01397#Vi?t#E204L#428#^214#English for e ffective communication#Student's book#TOEIC 1#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^ a165 p.^b25cm#At head of cover: Trng i hc ng Thp#Ting Anh#Giao tip#TOE IC#Sch luyn thi#Thu#296630## 00596000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050014000500020006000640030048000700070013001180040 00800131008000500139009002300144010000500167011002000172012004100192020001000233 020001800243020000600261020001500267039000500282013000700287#NV12.01400#NV12.013 99#188000#Vi?t#T421C#428#^214#Lougheed, Lin#TOEIC#Test of English for internati onal communication#Lin Lougheed#5th ed.#^aH.#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^aix, 6 39 p.^b26 cm#Barron's. The leader in test preparation#Ting Anh#Giao tip quc t #TOEIC#Sch luyn thi#Thu#296631## 00508000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020012000710030009000830080 01800092009004700110010000500157011001600162020001000178020000900188020000600197 020001500203039000500218013000700223#CDVN.01792#CDVN.01791#NV12.01402#NV12.01401 #96000#Vi?t#T421C#428#^214#TOEIC smart#Textbook#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2012#^a103 p.^b26 cm#Ting Anh#Ng php#TOEIC# Sch luyn thi#Thu#296632## 00511000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020012000710030009000830080 01800092009004700110010000500157011001600162020001000178020001200188020000600200 020001500206039000500221013000700226#CDVN.01794#CDVN.01793#NV12.01404#NV12.01403 #96000#Vi?t#T421C#428#^214#TOEIC smart#Textbook#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2012#^a103 p.^b26 cm#Ting Anh#K nng c#TOE IC#Sch luyn thi#Thu#296633## 00517000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020012000710030009000830080 01800092009004700110010000500157011001600162020001000178020001800188020000600206 020001500212039000500227013000700232#CDVN.01796#CDVN.01795#NV12.01406#NV12.01405 #96000#Vi?t#T421C#428#^214#TOEIC smart#Textbook#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2012#^a103 p.^b26 cm#Ting Anh#K nng nghe hi u#TOEIC#Sch luyn thi#Thu#296634## 00511000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020012000710030009000830080 01800092009004700110010000500157011001600162020001000178020001200188020000600200 020001500206039000500221013000700226#CDVN.01798#CDVN.01797#NV12.01408#NV12.01407 #96000#Vi?t#T421C#428#^214#TOEIC smart#Textbook#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2012#^a103 p.^b26 cm#Ting Anh#K nng c#TOE IC#Sch luyn thi#Thu#296635## 00517000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020012000710030009000830080 01800092009004700110010000500157011001600162020001000178020001800188020000600206 020001500212039000500227013000700232#CDVN.01799#NV12.01410#NV12.01409#CDVN.01800 #96000#Vi?t#T421C#428#^214#TOEIC smart#Textbook#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2012#^a103 p.^b26 cm#Ting Anh#K nng nghe hi u#TOEIC#Sch luyn thi#Thu#296636## 00508000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020012000710030009000830080 01800092009004700110010000500157011001600162020001000178020000900188020000600197 020001500203039000500218013000700223#CDVN.01802#CDVN.01801#NV12.01412#NV12.01411 #96000#Vi?t#T421C#428#^214#TOEIC smart#Textbook#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2012#^a103 p.^b26 cm#Ting Anh#Ng php#TOEIC# Sch luyn thi#Thu#296637## 00511000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020012000710030009000830080 01800092009004700110010000500157011001600162020001000178020001200188020000600200 020001500206039000500221013000700226#CDVN.01804#CDVN.01803#NV12.01414#NV12.01413 #96000#Vi?t#T421C#428#^214#TOEIC smart#Textbook#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2012#^a103 p.^b26 cm#Ting Anh#K nng c#TOE IC#Sch luyn thi#Thu#296638## 00517000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020012000710030009000830080 01800092009004700110010000500157011001600162020001000178020001800188020000600206 020001500212039000500227013000700232#CDVN.01806#CDVN.01805#NV12.01416#NV12.01415 #96000#Vi?t#T421C#428#^214#TOEIC smart#Textbook#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2012#^a103 p.^b26 cm#Ting Anh#K nng nghe hi u#TOEIC#Sch luyn thi#Thu#296639## 00508000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020012000710030009000830080 01800092009004700110010000500157011001600162020001000178020000900188020000600197 020001500203039000500218013000700223#CDVN.01808#CDVN.01807#NV12.01417#NV12.01418 #96000#Vi?t#T421C#428#^214#TOEIC smart#Textbook#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2012#^a103 p.^b26 cm#Ting Anh#Ng php#TOEIC# Sch luyn thi#Thu#296640## 00649000000000241000450002600110000004100050001118100070001608200080002380800050 00310020089000360030036001250080005001610090023001660100005001890110016001940150 11300210020002000323020001300343020002200356020001700378039000500395013000700400 #NV12.01419#Vi?t#TH313D#621.382#^214#The third international symposium on inform ation and communication technology SOICT 2012#Ha Long, Vietnam August 23-24, 201 2#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a272 p.^b30 cm#At head of cover: School of I nformation and Communication Technology. Hanoi University of Science and Technol ogy#Cng ngh thng tin#Truyn thng#K thut truyn thng#Hi tho Quc t#Thu #296641## 00490000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440020019000490080019000680090047000870100005001340110015001390150 03900154020003900193020000800232020000800240039000500248013000700253#NV12.01421# NV12.01420#Vi?t#VN508C#378.59779#^214#VNU-HCM prospectus#^aHo Chi Minh City#^aVi etnam National University Ho Chi Minh City#2012#^a50 p.^b30 cm#At head of cover: The power of synergy#i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh#Lch s#o to#Thu #296642## 00551000000000277000450002600110000001400080001104100050001918100070002408200040 00318080005000350050012000400020018000520070025000700080018000950090047001130100 00500160011001600165012002600181020001000207020000900217020000600226020001500232 005001400247039000500261013000700266#NV12.01422#128000#Vi?t#GR104M#428#^214#Ais h, Fiona#Grammar for IELTS#Fiona Aish, Jo Tomlinson#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2012#^a127 p.^b25 cm#Collins English for Ex ams#Ting Anh#Ng php#IELTS#Sch luyn thi#Tomlinson, Jo#Thu#296643## 00505000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020036000420030009000780220008000870080010000950090018001050100 00500123011001500128015004300143020001000186020001000196020000600206020001500212 039000500227013000700232#NV12.01424#NV12.01423#Vi?t#E204L#428#^214#English for e ffective communication#Workbook#TOEIC 1#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a120 p .^b25cm#At head of cover: Trng i hc ng Thp#Ting Anh#Giao tip#TOEIC#Sc h luyn thi#Thu#296644## 00509000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020036000420030009000780220008000870080010000950090018001050100 00500123011001900128015004300147020001000190020001000200020000600210020001500216 039000500231013000700236#NV12.01426#NV12.01425#Vi?t#E204L#428#^214#English for e ffective communication#Workbook#TOEIC 2#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^ap. 12 2-245^b25cm#At head of cover: Trng i hc ng Thp#Ting Anh#Giao tip#TOEIC #Sch luyn thi#Thu#296645## 00515000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020036000420030015000780220008000930080010001010090018001110100 00500129011001900134015004300153020001000196020001000206020000600216020001500222 039000500237013000700242#NV12.01427#NV12.01428#Vi?t#E204L#428#^214#English for e ffective communication#Student's book#TOEIC 2#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^ ap. 166-321^b25cm#At head of cover: Trng i hc ng Thp#Ting Anh#Giao tip #TOEIC#Sch luyn thi#Thu#296646## 00511000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020036000420030015000780220008000930080010001010090018001110100 00500129011001500134015004300149020001000192020001000202020000600212020001500218 039000500233013000700238#NV12.01430#NV12.01429#Vi?t#E204L#428#^214#English for e ffective communication#Student's book#TOEIC 3#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^ a191 p.^b25cm#At head of cover: Trng i hc ng Thp#Ting Anh#Giao tip#TOE IC#Sch luyn thi#Thu#296647## 00505000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020036000420030009000780220008000870080010000950090018001050100 00500123011001500128015004300143020001000186020001000196020000600206020001500212 039000500227013000700232#NV12.01432#NV12.01431#Vi?t#E204L#428#^214#English for e ffective communication#Workbook#TOEIC 3#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a99 p. ^b25 cm#At head of cover: Trng i hc ng Thp#Ting Anh#Giao tip#TOEIC#Sc h luyn thi#Thu#296648## 00515000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020036000420030015000780220008000930080010001010090018001110100 00500129011001900134015004300153020001000196020001000206020000600216020001500222 039000500237013000700242#NV12.01434#NV12.01433#Vi?t#E204L#428#^214#English for e ffective communication#Student's book#TOEIC 4#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^ ap. 192-377^b25cm#At head of cover: Trng i hc ng Thp#Ting Anh#Giao tip #TOEIC#Sch luyn thi#Thu#296649## 00510000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020036000420030009000780220008000870080010000950090018001050100 00500123011002000128015004300148020001000191020001000201020000600211020001500217 039000500232013000700237#NV12.01436#NV12.01435#Vi?t#E204L#428#^214#English for e ffective communication#Workbook#TOEIC 4#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^ap. 10 0-191^b25 cm#At head of cover: Trng i hc ng Thp#Ting Anh#Giao tip#TOEI C#Sch luyn thi#Thu#296650## 00515000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020036000420030015000780220008000930080010001010090018001110100 00500129011001900134015004300153020001000196020001000206020000600216020001500222 039000500237013000700242#NV12.01438#NV12.01437#Vi?t#E204L#428#^214#English for e ffective communication#Student's book#TOEIC 5#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^ ap. 378-542^b25cm#At head of cover: Trng i hc ng Thp#Ting Anh#Giao tip #TOEIC#Sch luyn thi#Thu#296651## 00510000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020036000420030009000780220008000870080010000950090018001050100 00500123011002000128015004300148020001000191020001000201020000600211020001500217 039000500232013000700237#NV12.01439#NV12.01440#Vi?t#E204L#428#^214#English for e ffective communication#Workbook#TOEIC 5#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^ap. 19 2-288^b25 cm#At head of cover: Trng i hc ng Thp#Ting Anh#Giao tip#TOEI C#Sch luyn thi#Thu#296652## 00843000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200040 00358080005000390050018000440020029000620030022000910070057001130080004001700090 02100174010000500195011001500200020001800215020001100233039000500244005001400249 021020600263020001400469020001500483005001500498020000900513013000700522#VL12.01 944#VL12.01943#Vi?t#GI-108T#005#^214#ng Th Thu Hin#Gio trnh tin hc i c ng#Dnh cho khi kinh t#ng Th Thu Hin (ch.b.), Cao Th Luyn, Bi Hng Nhu ng#^aH#^aGiao thng vn ti#2012#^a220tr.^b27cm#Tin hc i cng#Gio trnh#oan h#Cao Th Luyn#Trnh by cc khi nim c bn v tin hc, cch lu tr v x l thng tin trong my tnh, khi nim v Internet v ng dng. Gii thiu v hn g dn cch s dng phn mm Microsoft word v Microsoft excel#Phn mm Word#Phn mm Excel#Bi Hng Nhung#Internet#296653## 00780000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500050014000550020052000690070041001210080005001620090 02100167010000500188011001500193020000900208039000500217005001800222021021800240 020001100458020000800469020000600477013000700483#VL12.01947#VL12.01946#VL12.0194 5#Vi?t#T450C#338.4#^214#Bi Ngc Ton#T chc qun l thc hin d n xy dng c ng trnh#Bi Ngc Ton (ch.b.), Nguyn Quang Hin#^aH.#^aGiao thng Vn ti#201 2#^a292tr.^b27cm#Xy dng#oanh#Nguyn Quang Hin#Cung cp kin thc c bn v t chc thi cng xy dng cng trnh d n nh phng php t chc sn xut xy d ng, cc loi vn bn thit k t chc xy dng cng trnh, lp v qun l tin xy dng cng trnh...#Cng trnh#Qun l#D n#296654## 00846000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820006000458080005000510050013000560020043000690070050001120080005001620090 02100167010000500188011001400193020002000207039000500227005001300232021023000245 020001000475020000900485020000900494020000800503005001400511013000700525#VL12.01 949#VL12.01948#VL12.01950#Vi?t#QU600H#625.7#^214#Bi Xun Cy#Quy hoch - k thu t v t chc giao thng#Bi Xun Cy (ch.b.), Mai Hi ng, Quc Cng#^aH.# ^aGiao thng Vn ti#2012#^a66tr.^b27cm#H thng giao thng#oanh#Mai Hi ng#Tr nh by cc vn v quy hoch giao thng hin i v bn vng. L thuyt dng xe, nng lc thng hnh v m phng giao thng. Cc khu trong t chc n tn h iu giao thng ng b, t chc giao thng v giao thng cng cng#Qui hoch#K thut#ng b#T chc# Quc Cng#296655## 00895000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200040 00358080005000390020018000440070069000620080005001310090021001360100005001570110 01500162020001700177020001100194039000500205005001500210005001400225005001500239 005001400254021026200268004003800530020001800568013000700586#VL12.01953#VL12.019 54#Vi?t#GI-108D#796#^214#Gio dc th cht#Phm Tin Dng (ch.b.), Trn Anh Dng , inh Vn Thng, Trn Minh Yn#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2012#^a185tr.^b27cm#Th dc th thao#Gio trnh#oanh#Phm Tin Dng#Trn Anh Dng#inh Vn Thng#Trn Minh Yn#Tm hiu v gio dc th cht trong nh trng i hc. Tc dng ca th cht i vi s pht trin ca c th v cc nguyn tc v phng php gio d c th cht. Kim tra y hc v t kim tra y hc th dc th thao, vn v sinh tp luyn th dc th thao...#Ti bn ln th 4 c sa cha b sung#Gio dc th cht#296656## 00812000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500020031000550070060000860220004001460080005001500090 02100155010000500176011001500181005001200196005001700208005001800225005001700243 005001800260039000500278013000700283021017900290020002000469020000900489#VL12.01 956#VL12.01955#VL12.01957#Vi?t#H250T#625.7#^214#H thng giao thng thng minh#L Hng Ln (ch.b.), Nguyn Thanh Hi, Nguyn Quang Tun...#T.1#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2012#^a298tr.^b27cm#L Hng Ln#Nguyn Thanh Hi#Nguyn Quang Tun#ng Quang Thch#Nguyn Trung Dng#oanh#296657#Gii thiu cc thnh phn v c tnh ca dng giao thng, nt giao thng v iu khin giao thng trong nt. Trnh b y mt s khi nim c bn v h thng giao thng thng minh.#H thng giao thn g#ng b## 00522000000000277000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820007000408080005000470020040000520070019000920080005001110090011001160100 00500127011001400132020001800146020001400164039000500178005001900183004001800202 020000900220020000800229013000700237#VL12.01958#VL12.01959#Vi?t#18500#450C#372 .21#^214# chi v tr chi cho tr di 6 tui#Nguyn Th Mai Chi#^aH.#^aGio dc#2012#^a66tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#oanh#Nguyn Th Mai Chi#T i bn ln th 3#Tr chi# chi#296658## 00747000000000253000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500050016000550020040000710070016001110080005001270090 02100132010000500153011001500158020001300173039000500186020000900191021028600200 013000700486#VL12.01961#VL12.01962#VL12.01960#Vi?t#H561D#621.8#^214#Trng Tt ch#Hng dn thit k mn hc chi tit my#Trng Tt ch#^aH.#^aGiao thng V n ti#2012#^a232tr.^b27cm#Chi tit my#oanh#Thit k#Khi nim v thit k mn h c chi tit my. Chn ng c phn phi t s truyn. Phng php thit k mt s b phn chi tit my: b phn truyn bnh rng, cu to bnh rng, b truyn trc vt, truyn ng ai, b truyn xch, trc v then, gi trc dng ln, dng trt#296659## 00799000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820007000448080005000510050013000560020028000690070055000970080005001520090 02100157010000500178011001500183020000800198039000500206005001600211020001100227 020000900238021026700247013000700514#VL12.01965#VL12.01964#VL12.01963#Vi?t#A105T #363.12#^214#Bi Xun Cy#An ton giao thng ng b#Bi Xun Cy (ch.b.), Nguy n Vn Hng, Nguyn Hu Dng#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2012#^a160tr.^b27cm#An to n#oanh#Nguyn Hu Dng#Giao thng#ng b#Trnh by cc khi nim v an ton g iao thng, mt s yu t nh hng n tai nn giao thng ng t, thm nh an ton giao thng v x l im en. Cc gii php nng cao an ton giao thng ng t v phng php ng dng trong nghin cu an ton giao thng#296660## 00933000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820006000458080005000510050018000560020052000740070044001260080005001700090 02100175010000500196011001500201020002100216039000500237005001700242020001000259 020001100269021036800280013000700648#VL12.01968#VL12.01967#VL12.01966#Vi?t#PH121 T#338.4#^214#Nguyn ng Quang#Phn tch hot ng kinh doanh bu chnh vin th ng#Nguyn ng Quang (ch.b.), Nguyn Vn Qung#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2012#^a 144tr.^b27cm#Hot ng kinh doanh#oanh#Nguyn Vn Qung#Bu chnh#Vin thng#L lun chung v hot ng phn tch kinh doanh. Phn tch mt s lnh vc trong ho t ng kinh doanh bu chnh vin thng nh: phn tch kt qu hot ng kinh do anh, tnh hnh s dng cc yu t kinh doanh, chi ph hot ng kinh doanh v gi thnh sn phm, dch v, tnh hnh ti chnh, li nhun ca doanh nghip, im ho vn vi quyt nh phng n kinh doanh#296661## 00846000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020019000510070031000700080010001010090021001110100005001320110 01400137020002000151020000800171039000500179005001000184005000900194015009300203 005000700296005001100303005000900314021018000323020002200503013000700525#VL12.01 952#VL12.01951#Vi?t#NH556#324.0959793#^214#Nhng o sen hng#Quc Thi, Tn V nh, Dn An...#^aCn Th#^aThnh on Cn Th#2012#^a98tr.^b29cm#in hnh tin t in#Cn Th#oanh#Quc Thi#Tn Vnh#Cho mng i hi i biu on TNCS H Ch Minh Tp. Cn Th ln th IX nhim k 2012 - 2017#Dn An#Thanh Tng#S Khang#Gii thiu nhng tm gng sng in hnh ca tui tr Cn Th trong phong tro thi ua cho mng i hi i biu on TNCS H Ch Minh Tp. Cn Th ln th 9 nhim k 2012 - 2017#on TNCS H Ch Minh#296662## 00927000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020016000500030127000660070036001930080010002290090021002390100 00500260011001400265020001700279020000800296039000500304005000800309005000900317 005001400326005001100340005001400351021021900365013000700584020002200591#VL12.01 970#VL12.01969#Vi?t#T515T#324.0959793#^214#Tui tr Ty #Cho mng i hi i biu on TNCS H Ch Minh Tp. Cn Th ln th IX nhim k 2012 - 2017, i hi on ton quc ln th X#Qu Chi, Tn Vnh, o Ch Ngha...#^aCn Th#^aThnh on Cn Th#2012#^a98tr.^b29cm#i hi i biu#Cn Th#oanh#Qu Chi#Tn Vnh# o Ch Ngha#Thanh Tng#Lng Vn Tr#Tp hp nhng bi vit ni v cc hot n g cho mng i hi i biu on TNCS H Ch Minh Tp. Cn Th ln th 9 nhim k 2012 - 2017, i hi on ton quc ln th X v nhng tm gng tiu biu ca tui tr Ty #296663#on TNCS H Ch Minh## 00733000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020029000710070022001000080010001220090 01800132010000500150011001500155020002000170039000500190004001900195021020700214 020000900421020001800430013000700448#VN12.04579#VN12.04578#36000#Vi?t#B300Q#371 .3028#^214#Trn Ngha Trng#B quyt hc nhanh - nh lu#Trn Ngha Trng b.s.#^ aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a156tr.^b19cm#Phng php hc tp#oanh#Ti bn c b sung#i cng v phng php hc nhanh, nh lu. Gii thiu cc bc gip bn hc nhanh, nh lu nh: chun b tinh thn hc tp, xy dng chng trnh h c tp. Cc bc thc hnh phng php hc nhanh, nh lu#B quyt#Rn luyn tr nh#296664## 00906000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020069000450030008001140290075001220080005001970090012002020100 00500214011001400219020000900233020000900242039000500251015003700256021025600293 020001900549020000900568020001000577020001000587013000700597#VN12.04581#VN12.045 80#Vi?t#N305G#382.02#^214#Nin gim thng k hi quan v hng ho xut nhp khu Vit Nam 2011#Tm tt#Customs handbook on International merchandise Trade stati stics of Viet Nam#^aH.#^aTi chnh#2012#^a89tr.^b17cm#Thng k#Vit Nam#oanh#TT S ghi: Tng cc Hi quan Vit Nam#Cung cp cc s liu phn nh khi qut hot ng xut khu, nhp khu hng ho ca Vit Nam trong 10 nm t 2002 n 2011 v cc s liu xut khu, nhp khu hng ho vi cc nc i tc thng mi, cc m t hng xut khu, nhp khu ring trong nm 2011#Nin gim thng k#Hng ho#Xu t khu#Nhp khu#296665## 00421000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310050010000360020010000460030010000560070010000660080018000760090023000940100 00500117011001500122020001700137020000900154020000400163039000500167013000700172 #VN12.04582#Vi?t#K600V#895.9221#^214#Trng Hm#K v th#Tuyn tp#Trng Hm#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a130tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#296666## 00482000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050009000480020013000570030004000700070009000740080018000830090 02300101010000500124011001500129020001700144020000900161020000400170039000500174 015003000179013000700209#VN12.04584#VN12.04583#Vi?t#CH309N#895.9221#^214#Mng H i#Chiu nh em#Th#Mng Hi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a106t r.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#Tn tht tc gi: Nguyn Vit#296667 ## 00425000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050013000470020009000600030004000690070013000730080006000860090 01700092010000500109011001500114020001700129020000900146020000400155039000500159 013000700164#VN12.04586#VN12.04585#Vi?t#H110N#895.9221#^214#H Ngc Dip#Ht nn g#Th#H Ngc Dip#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a168tr.^b19cm#Vn hc hin i#V it Nam#Th#oanh#296668## 00696000000000277000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820010000428080005000520050016000570020020000730070016000930080006001090090 01700115010000500132011001500137020000900152020000900161039000500170021021700175 020000800392020001100400013000700411#VN12.04588#VN12.04587#Vi?t#25000#GI-105#9 59.70092#^214#Lng Kim Thnh#Gin ip cung nh#Lng Kim Thnh#^aHu#^aNxb. T hun Ho#2012#^a111tr.^b19cm#Nhn vt#Vit Nam#oanh#Gii thiu mt s nhn vt n i ting trong cc triu i phong kin dng tr thng minh, ti ng bin, l ng can m t c mc ch qun s cho triu nh, tit kim c thi gian v bt xng mu cho dn#Lch s#Triu nh#296669## 00483000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390050014000440020022000580030004000800220004000842210018000880080 00600106009001700112010000500129011001500134020001700149020000900166020000400175 039000500179013000700184005001400191#VN12.04589#32000#Vi?t#NG527T#895.9221#^214 #Nguyn Thng#Nguyn Thng thi tp#Th#T.4#Th Nguyn Thng#^aHu#^aNxb. Thu n Ho#2011#^a104tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#296670#Nguyn Thn g## 00429000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050016000470020007000630030004000700070016000740080006000900090 01700096010000500113011001500118020001700133020000900150020000400159039000500163 013000700168#VN12.04591#VN12.04590#Vi?t#M103A#895.9221#^214#Nguyn nh Ph#Mi m#Th#Nguyn nh Ph#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a151tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#296671## 00467000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050016000550020012000710030018000830070016001010080 00600117009001700123010000500140011001400145020001700159020000900176020000400185 039000500189013000700194#VN12.04592#VN12.04593#30000#Vi?t#TH561T#895.9221#^214# Nguyn nh Ph#Thng thm#Th tnh chn lc#Nguyn nh Ph#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a93tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#296672## 00721000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200120 00348080005000460020010000510030004000610070070000650080006001350090017001410100 00500158011001500163020001700178020000900195020000400204005001400208005000700222 00500160022900500160024500500130026100500170027400500160029100500160030703900060 0323013000700329015003500336#VN12.04594#VN12.04595#75000#Vi?t#895.9221008#^214# Sng Hiu#Th#Vng Tha n, H Ch, Trn Vinh Chin... ; B.s.: Nguyn Trung Hu ...#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a176tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#V ng Tha n#H Ch#Trn Vinh Chin#Nguyn Vn Dng#inh Ngc Du#Nguyn Trung Hu# u Trung Thnh#Trn nh Thnh#Qunh#296673#TTS ghi: Cu lc b th Sng Hiu# # 00454000000000241000450002600110000001400070001104100050001808200110002380800050 00340050013000390020027000520030030000790070013001090080006001220090017001280100 00500145011001500150020001700165020000900182020000800191039000600199013000700205 #VN12.04596#45000#Vi?t#895.922808#^214#Mai Vn Hoan#Nhng chic thuyn v bng# Tm tnh cng cc bn yu th#Mai Vn Hoan#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a199tr.^ b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tn vn#Qunh#296674## 00444000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050012000540020010000660030004000760070012000800080 00600092009001700098010000500115011001500120020001700135020000900152020000400161 039000600165013000700171#VN12.04597#VN12.04598#40000#Vi?t#N116T#895.9221#^214#N guyn Hnh#Nng tri#Th#Nguyn Hnh#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a103tr.^b19cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Qunh#296675## 00780000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200120 00348080005000460020056000510040029001070080005001360090021001410100005001620110 01500167015003600182021021300218020002300431020001400454020001400468020001900482 039000600501013000700507#VN12.04599#VN12.04600#40000#Vi?t#324.2597071#^214#Ti liu bi dng b th chi b v cp u vin c s#Ti bn c sa cha, b sung #^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a287tr.^b19cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng#Trnh by nhng vn c bn ca cng tc xy dng ng, nhng ch trng, ng li ca ng ta v xy dng ng, hng dn thc hin mt s nguyn tc, ng hip v cng tc cho b th chi b v cp u vin c s#ng Cng sn Vit Nam#C ng tc ng#ng b c s#Ti liu hng dn#Qunh#296676## 00829000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200080 00348080005000420020061000470080005001080090021001130100005001340110015001390210 35100154020001000505020000900515020001100524020000900535020001800544039000600562 013000700568#VN12.04602#VN12.04601#24000#Vi?t#346.597#^214#Lut kinh doanh bo him 2000 c sa i, b sung nm 2010#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a163tr. ^b19cm#Gii thiu nhng qui nh v cc loi hp ng bo him, vic cp giy ph p thnh lp v hot ng ca doanh nghip bo him, i l bo him, doanh nghi p mi gii bo him, qui nh mc vn ti chnh, hch ton k ton, qun l nh nc v kinh doanh bo him, khen thng, x l vi phm, cng cc iu khon th i hnh trong Lut kinh doanh bo him#Php lut#Bo him#Kinh doanh#Vit Nam#Vn bn php lut#Qunh#296677## 00943000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200100 00348080005000440050013000490020041000620070032001030080005001350090021001400100 00500161011001500166021034100181020001000522020000900532020000900541020001900550 020001300569005001800582039000600600013000700606012002800613#VN12.04604#VN12.046 03#28000#Vi?t#346.59701#^214#Ho Th Thu#Hi - p v Lut nui con nui nm 2 010#Ho Th Thu, Trng Hng Quang#^aH.#^aChnh tr quc gia#2012#^a191tr.^b19c m#Gm mt s cu hi v li gii p cc quy nh chung v nui con nui, hot ng nui con nui trong nc, nui con nui c yu t nc ngoi, t chc nui c on nui nc ngoi ti Vit Nam, l ph ng k, cp, gia hn, sa i giy php , chi ph gii quyt nui con nui nc ngoi...cng vi mt s biu mu trong h ot ng nui con nui#Php lut#Con nui#Vit Nam#Lut nui con nui#Sch hi p#Trng Hng Quang#Qunh#296678#T sch Php lut ph thng## 01059000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200120 00348080005000460020066000510030095001170070067002120040029002790080005003080090 02100313010000500334011001500339021021200354020002300566020001000589020001000599 02000130060900500180062200500190064000500170065900500150067600500170069103900060 0708013000700714#VN12.04606#VN12.04605#45000#Vi?t#324.2597075#^214#Hi v p m n hc ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam#Dnh cho sinh vin i hc , cao ng khi khng chuyn ngnh Mc - Lnin, t tng H Ch Minh#Nguyn Trn g Phc (ch.b.), Trn Th Thu Hng, Nguyn Th Thanh...#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a289tr.^b19cm#Trnh by di dng hi p v qu trnh hnh thnh, pht trin v kt qu thc hin ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam qua cc thi k lch s c th t khi ng Cng sn Vit Nam ra i cho n nay#ng Cng sn Vit Nam#ng li#Cch mng#Sch hi p#N guyn Trng Phc#Trn Th Thu Hng#Nguyn Th Thanh#Nguyn nh C#L Th Minh Hnh#Qunh#296679## 00766000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020068000540030043001220080005001650090021001700100 00500191011001500196021017000211020001000381020000900391020000800400020001100408 020000500419020001800424039000600442013000700448020000900455#VN12.04607#VN12.046 08#34000#Vi?t#QU600#343.597#^214#Quy nh php lut v qun l ngoi t v ho t ng kinh doanh vng#Ban hnh t thng 01-2011 n thng 4-2012#^aH.#^aChnh t r Quc gia#2012#^a255tr.^b19cm#Gm mt s thng t, ngh nh, cng vn...ca C hnh Ph - NHNN quy nh v hot ng kinh doanh vng, giao dch ngoi t cng v i mt s quy nh php lut c lin quan#Php lut#Ngoi t#Qun l#Kinh doanh# Vng#Vn bn php lut#Qunh#296680#Vit Nam## 00495000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400070016000560220004000720080005000760090011000810100 00500092011001400097012002700111020000900138020000900147020001400156005001600170 039000600186004001800192013000700210#VV12.15597#9000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp vit ch#Phan Quang Thn#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a36tr.^b24cm#Gip b chu n b vo lp 1#Tp vit#Mu gio#Sch mu gio#Phan Quang Thn#Qunh#Ti bn ln th 3#296681## 00558000000000289000450002600110000001400060001104100050001708200070002280800050 00290020014000340030018000480070049000660220004001150040031001190080005001500090 01100155010000500166011001400171020000900185020000600194020001400200005001500214 005001400229005001200243039000600255013000700261#VV12.15598#4200#Vi?t#372.63#^2 14#Em tp vit 1#Ti liu th im#B.s.: Ng Hin Tuyn, Trn Hi Ton, V Thanh H#T.1#Ti bn ln th 3, c chnh l#^aH.#^aGio dc#2012#^a47tr.^b24cm#Tp vi t#Lp 1#Sch c thm#Ng Hin Tuyn#Trn Hi Ton#V Thanh H#Qunh#296682## 00558000000000289000450002600110000001400060001104100050001708200070002280800050 00290020014000340030018000480070049000660220004001150040031001190080005001500090 01100155010000500166011001400171020000900185020000600194020001400200005001500214 005001400229005001200243039000600255013000700261#VV12.15599#6200#Vi?t#372.63#^2 14#Em tp vit 1#Ti liu th im#B.s.: Ng Hin Tuyn, Trn Hi Ton, V Thanh H#T.2#Ti bn ln th 3, c chnh l#^aH.#^aGio dc#2012#^a71tr.^b24cm#Tp vi t#Lp 1#Sch c thm#Ng Hin Tuyn#Trn Hi Ton#V Thanh H#Qunh#296683## 00558000000000289000450002600110000001400060001104100050001708200070002280800050 00290020014000340030018000480070049000660220004001150040031001190080005001500090 01100155010000500166011001400171020000900185020000600194020001400200005001500214 005001400229005001200243039000600255013000700261#VV12.15600#4700#Vi?t#372.63#^2 14#Em tp vit 1#Ti liu th im#B.s.: Ng Hin Tuyn, Trn Hi Ton, V Thanh H#T.3#Ti bn ln th 3, c chnh l#^aH.#^aGio dc#2012#^a48tr.^b24cm#Tp vi t#Lp 1#Sch c thm#Ng Hin Tuyn#Trn Hi Ton#V Thanh H#Qunh#296684## 00598000000000289000450002600110000001400060001104100050001708200070002280800050 00290020044000340030026000780070062001040080005001660090011001710100005001820110 01400187020001100201020000900212020000900221020001400230005001400244005000700258 005001900265005001100284039000600295013000700301#VV12.15601#8500#Vi?t#372.63#^2 14#V luyn vit ch p cho hc sinh Tiu hc#Hu - Di sn ca chng em#Phm V n Hng (ch.b.), L Ng, Nguyn Th M Thi, Nguyn Hi#^aH.#^aGio dc#2012#^a47 tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#Phm Vn Hng#L Ng#Nguyn Th M Thi#Nguyn Hi#Qunh#296685## 00606000000000289000450002600110000001400060001104100050001708200070002280800050 00290020044000340030034000780070062001120080005001740090011001790100005001900110 01400195020001100209020000900220020000900229020001400238005001400252005000700266 005001900273005001100292039000600303013000700309#VV12.15602#8500#Vi?t#372.63#^2 14#V luyn vit ch p cho hc sinh Tiu hc#Th gii - Nhng iu em cn bit #Phm Vn Hng (ch.b.), L Ng, Nguyn Th M Thi, Nguyn Hi#^aH.#^aGio dc#2 012#^a47tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#Phm Vn Hng#L Ng #Nguyn Th M Thi#Nguyn Hi#Qunh#296686## 00607000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020044000400030020000840070062001040080005001660090011001710100 00500182011001400187020001100201020000900212020000600221020001400227005001400241 005000700255005001900262005001100281013000700292020000600299#VV12.15603#8500#Vi ?t#V460L#372.63#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh tiu hc#Bc H ca chn g em#Phm Vn Hng (ch.b.), L Ng, Nguyn Th M Thi, Nguyn Hi#^aH.#^aGio d c#2012#^a47tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Phm Vn Hng#L N g#Nguyn Th M Thi#Nguyn Hi#296687#Lp 3## 00625000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020044000400030020000840070062001040080005001660090011001710100 00500182011001400187020001100201020000900212020000600221020001400227005001400241 005000700255005001900262005001100281039000600292013000700298020000600305#VV12.15 604#8500#Vi?t#V460L#372.63#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh tiu hc#Bc H ca chng em#Phm Vn Hng (ch.b.), L Ng, Nguyn Th M Thi, Nguyn Hi#^ aH.#^aGio dc#2012#^a47tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#Phm V n Hng#L Ng#Nguyn Th M Thi#Nguyn Hi#Qunh#296688#Lp 5## 00568000000000277000450002600110000001400060001104100050001708200080002280800050 00300020040000350030021000750070053000960080005001490090011001540100005001650110 01400170020001100184020000900195020001600204020001400220005001400234005001600248 039000600264013000700270005001300277#VV12.15605#8000#Vi?t#495.922#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh THCS#Bc H vi Thanh Ho#Phm Th Hng (ch.b.), Lu c Hnh, Trnh Trng Nam#^aH.#^aGio dc#2012#^a47tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit #Trung hc c s#Sch c thm#Phm Th Hng#Trnh Trng Nam#Qunh#296689#Lu c Hnh## 00630000000000301000450002600110000001400060001104100050001708200080002280800050 00300020051000350030019000860070054001050080005001590090011001640100005001750110 01400180020001100194020000900205020001600214020001400230005001300244005001300257 005001500270005001400285005001600299039000600315013000700321#VV12.15606#8000#Vi ?t#495.922#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc c s#Qu hng t nc#L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Trng Nht...#^aH.#^aGio dc#2012 #^a48tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Trung hc c s#Sch c thm#L Xun ng#L u c Hnh#L Trng Nht#Nguyn Duy H#Trnh Trng Nam#Qunh#296690## 00628000000000301000450002600110000001400060001104100050001708200080002280800050 00300020051000350030017000860070054001030080005001570090011001620100005001730110 01400178020001100192020000900203020001600212020001400228005001300242005001300255 005001500268005001400283005001600297039000600313013000700319#VV12.15607#8000#Vi ?t#495.922#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc c s#K chuyn Bc H#L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Trng Nht...#^aH.#^aGio dc#2012#^ a48tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Trung hc c s#Sch c thm#L Xun ng#Lu c Hnh#L Trng Nht#Nguyn Duy H#Trnh Trng Nam#Qunh#296691## 00624000000000301000450002600110000001400060001104100050001708200080002280800050 00300020051000350030013000860070054000990080005001530090011001580100005001690110 01400174020001100188020000900199020001600208020001400224005001300238005001300251 005001500264005001400279005001600293039000600309013000700315#VV12.15608#8000#Vi ?t#495.922#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc c s#K nng sng# L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Trng Nht...#^aH.#^aGio dc#2012#^a48t r.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Trung hc c s#Sch c thm#L Xun ng#Lu c Hnh#L Trng Nht#Nguyn Duy H#Trnh Trng Nam#Qunh#296692## 00660000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020045000410030018000860070068001040040018001720080005001900090 01100195010000500206011001400211020001100225020000900236020001400245005001300259 005001300272039000700285020001600292005001600308005001500324013000700339#VV12.15 609#8000#Vi?t#V460L#495.922#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc#B o v mi trng#L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, Trnh Trng Nam, L Trng Nht#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a48tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#S ch c thm#L Xun ng#Lu c Hnh#T.Dung#Trung hc c s#Trnh Trng Nam#L Trng Nht#296693## 00676000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020045000410030022000860070054001080040018001620080005001800090 01100185010000500196011001400201020001100215020000900226020001400235005001300249 00500130026203900070027502000160028200500150029800500140031300500160032701300070 0343#VV12.15610#8000#Vi?t#V460L#495.922#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc#Gio dc hng nghip#L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Trng N ht...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a48tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit# Sch c thm#L Xun ng#Lu c Hnh#T.Dung#Trung hc c s#L Trng Nht#Ng uyn Duy H#Trnh Trng Nam#296694## 00674000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020045000410030032000860070068001180040018001860080005002040090 01100209010000500220011001400225020001100239020000900250020001400259005001300273 005001300286039000700299020001600306005001600322005001500338013000700353#VV12.15 611#8000#Vi?t#V460L#495.922#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc#N h trng - Gia nh v x hi#L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, L Trng Nh t, Trnh Trng Nam#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a48tr.^b24cm#Ting Vi t#Tp vit#Sch c thm#L Xun ng#Lu c Hnh#T.Dung#Trung hc c s#Trnh Trng Nam#L Trng Nht#296695## 00661000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020045000410030019000860070068001050040018001730080005001910090 01100196010000500207011001400212020001100226020000900237020001400246005001300260 005001300273039000700286020001600293005001600309005001500325013000700340#VV12.15 612#8000#Vi?t#V460L#495.922#^214#V luyn vit ch p cho hc sinh trung hc#A n ton giao thng#L Xun ng (ch.b.), Lu c Hnh, Trnh Trng Nam, L Trng Nht#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a48tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#S ch c thm#L Xun ng#Lu c Hnh#T.Dung#Trung hc c s#Trnh Trng Nam#L Trng Nht#296696## 00605000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070050000670220004001170080005001210090011001260100 00500137011001400142020000500156020000600161020000800167020001200175020001400187 00500120020100500150021300500100022800500130023800500140025103900070026501300070 0272#VV12.15613#13000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp trc nghim ton 1# Tin t (ch.b.), Nguyn Duy Ha, Mai Hng...#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a75tr.^b24cm #Ton#Lp 1#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm# Tin t#Nguyn Duy Ha#Mai H ng#Hong Mai L#Trn Thu Ng#T.Dung#296697## 00605000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070050000670220004001170080005001210090011001260100 00500137011001400142020000500156020000600161020000800167020001200175020001400187 00500120020100500150021300500100022800500130023800500140025103900070026501300070 0272#VV12.15614#13000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp trc nghim ton 1# Tin t (ch.b.), Nguyn Duy Ha, Mai Hng...#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a68tr.^b24cm #Ton#Lp 1#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm# Tin t#Nguyn Duy Ha#Mai H ng#Hong Mai L#Trn Thu Ng#T.Dung#296698## 00605000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070050000670220004001170080005001210090011001260100 00500137011001400142020000500156020000600161020000800167020001200175020001400187 00500120020100500150021300500100022800500130023800500140025103900070026501300070 0272#VV12.15615#13000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp trc nghim ton 2# Tin t (ch.b.), Nguyn Duy Ha, Mai Hng...#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a83tr.^b24cm #Ton#Lp 2#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm# Tin t#Nguyn Duy Ha#Mai H ng#Hong Mai L#Trn Thu Ng#T.Dung#296699## 00605000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070050000670220004001170080005001210090011001260100 00500137011001400142020000500156020000600161020000800167020001200175020001400187 00500120020100500150021300500100022800500130023800500140025103900070026501300070 0272#VV12.15616#13000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp trc nghim ton 2# Tin t (ch.b.), Nguyn Duy Ha, Mai Hng...#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a71tr.^b24cm #Ton#Lp 2#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm# Tin t#Nguyn Duy Ha#Mai H ng#Hong Mai L#Trn Thu Ng#T.Dung#296700## 00605000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070050000670220004001170080005001210090011001260100 00500137011001400142020000500156020000600161020000800167020001200175020001400187 00500120020100500150021300500100022800500130023800500140025103900070026501300070 0272#VV12.15617#14000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp trc nghim ton 3# Tin t (ch.b.), Nguyn Duy Ha, Mai Hng...#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a83tr.^b24cm #Ton#Lp 3#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm# Tin t#Nguyn Duy Ha#Mai H ng#Hong Mai L#Trn Thu Ng#T.Dung#296701## 00605000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070050000670220004001170080005001210090011001260100 00500137011001400142020000500156020000600161020000800167020001200175020001400187 00500120020100500150021300500100022800500130023800500140025103900070026501300070 0272#VV12.15618#14000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp trc nghim ton 3# Tin t (ch.b.), Nguyn Duy Ha, Mai Hng...#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a87tr.^b24cm #Ton#Lp 3#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm# Tin t#Nguyn Duy Ha#Mai H ng#Hong Mai L#Trn Thu Ng#T.Dung#296702## 00605000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070050000670220004001170080005001210090011001260100 00500137011001400142020000500156020000600161020000800167020001200175020001400187 00500120020100500150021300500100022800500130023800500140025103900070026501300070 0272#VV12.15619#13000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp trc nghim ton 4# Tin t (ch.b.), Nguyn Duy Ha, Mai Hng...#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a75tr.^b24cm #Ton#Lp 4#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm# Tin t#Nguyn Duy Ha#Mai H ng#Hong Mai L#Trn Thu Ng#T.Dung#296703## 00605000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070050000670220004001170080005001210090011001260100 00500137011001400142020000500156020000600161020000800167020001200175020001400187 00500120020100500150021300500100022800500130023800500140025103900070026501300070 0272#VV12.15620#13000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp trc nghim ton 4# Tin t (ch.b.), Nguyn Duy Ha, Mai Hng...#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a79tr.^b24cm #Ton#Lp 4#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm# Tin t#Nguyn Duy Ha#Mai H ng#Hong Mai L#Trn Thu Ng#T.Dung#296704## 00605000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070050000670220004001170080005001210090011001260100 00500137011001400142020000500156020000600161020000800167020001200175020001400187 00500120020100500150021300500100022800500130023800500140025103900070026501300070 0272#VV12.15621#13000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp trc nghim ton 5# Tin t (ch.b.), Nguyn Duy Ha, Mai Hng...#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a67tr.^b24cm #Ton#Lp 5#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm# Tin t#Nguyn Duy Ha#Mai H ng#Hong Mai L#Trn Thu Ng#T.Dung#296705## 00605000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070050000670220004001170080005001210090011001260100 00500137011001400142020000500156020000600161020000800167020001200175020001400187 00500120020100500150021300500100022800500130023800500140025103900070026501300070 0272#VV12.15622#13000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp trc nghim ton 5# Tin t (ch.b.), Nguyn Duy Ha, Mai Hng...#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a75tr.^b24cm #Ton#Lp 5#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm# Tin t#Nguyn Duy Ha#Mai H ng#Hong Mai L#Trn Thu Ng#T.Dung#296706## 00472000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400070017000570220004000740040018000780080005000960090 01100101010000500112011001400117020000500131020000600136020000700142020001400149 005001700163039000700180013000700187#VV12.15623#11000#Vi?t#L527T#372.7#^214#Luy n tp ton 1#Nguyn Danh Ninh#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a75tr .^b24cm#Ton#Lp 1#n tp#Sch c thm#Nguyn Danh Ninh#T.Dung#296707## 00473000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400070017000570220004000740040018000780080005000960090 01100101010000500112011001500117020000500132020000600137020000700143020001400150 005001700164039000700181013000700188#VV12.15624#18000#Vi?t#L527T#372.7#^214#Luy n tp ton 2#Nguyn Danh Ninh#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a123t r.^b24cm#Ton#Lp 2#n tp#Sch c thm#Nguyn Danh Ninh#T.Dung#296708## 00557000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020017000390030018000560070012000740220004000862210009000900040 03100099008000500130009001100135010000500146011001400151015003300165020001100198 020000600209020001400215005001200229039000700241013000700248#VV12.15625#7500#Vi ?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit lp 1#Ti liu th im#H Ngc i#T.1#m - Ch# Ti bn ln th 3, c chnh l#^aH.#^aGio dc#2012#^a75tr.^b24cm#TTS ghi: B G io dc v o to#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#H Ngc i#T.Dung#296709## 00554000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030018000570070012000750220004000872210004000910040 03100095008000500126009001100131010000500142011001500147015003300162020001100195 020000600206020001400212005001200226039000700238013000700245#VV12.15626#14100#V i?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit lp 1#Ti liu th im#H Ngc i#T.2#Vn#Ti bn ln th 3, c chnh l#^aH.#^aGio dc#2012#^a147tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#H Ngc i#T.Dung#296710## 00555000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020017000390030018000560070012000740220004000862210007000900040 03100097008000500128009001100133010000500144011001400149015003300163020001100196 020000600207020001400213005001200227039000700239013000700246#VV12.15627#8900#Vi ?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit lp 1#Ti liu th im#H Ngc i#T.3#T hc#T i bn ln th 3, c chnh l#^aH.#^aGio dc#2012#^a90tr.^b24cm#TTS ghi: B Gi o dc v o to#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#H Ngc i#T.Dung#296711## 00525000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020038000400030021000780040018000990080005001170090011001220100 00500133011001400138020001100152020000500163020001400168039000700182015003300189 020000600222020001200228013000700240#VV12.15628#9500#Vi?t#250K#372.19#^214# kim tra hc k cp tiu hc lp 1#Mn ting Vit, ton#Ti bn ln th 4#^aH.#^ aGio dc#2012#^a52tr.^b24cm#Ting Vit#Ton#Sch c thm#T.Dung#TTS ghi: B G io dc v o to#Lp 1# kim tra#296712## 00526000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020038000410030021000790040018001000080005001180090011001230100 00500134011001400139020001100153020000500164020001400169039000700183015003300190 020000600223020001200229013000700241#VV12.15629#12500#Vi?t#250K#372.19#^214# kim tra hc k cp tiu hc lp 2#Mn ting Vit, ton#Ti bn ln th 4#^aH.# ^aGio dc#2012#^a72tr.^b24cm#Ting Vit#Ton#Sch c thm#T.Dung#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 2# kim tra#296713## 00526000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020038000410030021000790040018001000080005001180090011001230100 00500134011001400139020001100153020000500164020001400169039000700183015003300190 020000600223020001200229013000700241#VV12.15630#12500#Vi?t#250K#372.19#^214# kim tra hc k cp tiu hc lp 3#Mn ting Vit, ton#Ti bn ln th 4#^aH.# ^aGio dc#2012#^a72tr.^b24cm#Ting Vit#Ton#Sch c thm#T.Dung#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 3# kim tra#296714## 00505000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020045000510070016000960080005001120090011001170100 00500128011001500133020001100148020000600159020001400165005001600179039000700195 020000600202020001200208013000700220#VV12.15632#VV12.15631#19000#Vi?t#H103M#372 .6#^214#25 kim tra hc sinh gii ting Vit 1, 2#Trn Mnh Hng#^aH.#^aGio dc#2012#^a128tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#Trn Mnh Hng#T.Dung#L p 2# kim tra#296715## 00484000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020042000510070016000930080005001090090011001140100 00500125011001500130020001100145020000600156020001400162005001600176039000700192 020001200199013000700211#VV12.15633#VV12.15634#25000#Vi?t#H103M#372.6#^214#25 kim tra hc sinh gii ting Vit 3#Trn Mnh Hng#^aH.#^aGio dc#2012#^a156 tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#Trn Mnh Hng#T.Dung# kim tra#2967 16## 00484000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020042000510070016000930080005001090090011001140100 00500125011001500130020001100145020000600156020001400162005001600176039000700192 020001200199013000700211#VV12.15636#VV12.15635#25000#Vi?t#H103M#372.6#^214#25 kim tra hc sinh gii ting Vit 4#Trn Mnh Hng#^aH.#^aGio dc#2012#^a152 tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#Trn Mnh Hng#T.Dung# kim tra#2967 17## 00484000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020042000510070016000930080005001090090011001140100 00500125011001500130020001100145020000600156020001400162005001600176039000700192 020001200199013000700211#VV12.15638#VV12.15637#23000#Vi?t#H103M#372.6#^214#25 kim tra hc sinh gii ting Vit 5#Trn Mnh Hng#^aH.#^aGio dc#2012#^a148 tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#Trn Mnh Hng#T.Dung# kim tra#2967 18## 00649000000000325000450002600110000001200170001101400060002804100050003418100080 00390820007000478080005000540020028000590030040000870070029001270220004001562210 02800160004001800188008000500206009001100211010000500222011001400227020000900241 02000110025002000060026102000140026700500160028100500120029703900070030901300070 0316#VV12.15639#Hoa Trng nguyn#9000#Vi?t#GI-521E#372.63#^214#Gip em luyn ch p lp 4#Theo mu ch vit trong trng tiu hc#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh #T.2#Ch vit ng, vit nghing#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a44tr.^ b24cm#Tp vit#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#T.Dung #296719## 00649000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200070 00308080005000370020028000420030040000700070029001100220004001392210028001430040 01800171008000500189009001100194010000500205011001400210012001700224020000900241 02000110025002000060026102000140026700500160028100500120029703900070030901300070 0316#VV12.15640#9000#Vi?t#GI-521E#372.63#^214#Gip em luyn ch p lp 5#Theo mu ch vit trong trng tiu hc#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.1#Ch vit n g, vit nghing#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a44tr.^b24cm#Hoa Trng n guyn#Tp vit#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#T.Dung #296720## 00559000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380020033000430070044000760040018001200080005001380090011001430100 00500154011001400159020001100173020000600184020001400190005001900204005001100223 039000700234020000900241005001200250013000700262#VV12.15641#12500#Vi?t#GI-521E# 372.63#^214#Gip em vit ng chnh t lp 2#Xun Th Nguyt H, V Th Lan, L Hng Mai#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a88tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#S ch c thm#Xun Th Nguyt H#V Th Lan#T.Dung#Chnh t#L Hng Mai#296721## 00559000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380020033000430070044000760040018001200080005001380090011001430100 00500154011001400159020001100173020000600184020001400190005001900204005001100223 039000700234020000900241005001200250013000700262#VV12.15642#12500#Vi?t#GI-521E# 372.63#^214#Gip em vit ng chnh t lp 3#Xun Th Nguyt H, V Th Lan, L Hng Mai#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a88tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#S ch c thm#Xun Th Nguyt H#V Th Lan#T.Dung#Chnh t#L Hng Mai#296722## 00559000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380020033000430070044000760040018001200080005001380090011001430100 00500154011001400159020001100173020000600184020001400190005001900204005001100223 039000700234020000900241005001200250013000700262#VV12.15643#12500#Vi?t#GI-521E# 372.63#^214#Gip em vit ng chnh t lp 4#Xun Th Nguyt H, V Th Lan, L Hng Mai#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a91tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#S ch c thm#Xun Th Nguyt H#V Th Lan#T.Dung#Chnh t#L Hng Mai#296723## 00559000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380020033000430070044000760040018001200080005001380090011001430100 00500154011001400159020001100173020000600184020001400190005001900204005001100223 039000700234020000900241005001200250013000700262#VV12.15644#12500#Vi?t#GI-521E# 372.63#^214#Gip em vit ng chnh t lp 5#Xun Th Nguyt H, V Th Lan, L Hng Mai#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a91tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#S ch c thm#Xun Th Nguyt H#V Th Lan#T.Dung#Chnh t#L Hng Mai#296724## 00621000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020019000530070068000720080005001400090011001450100 00500156011001500161020000500176020000600181020001400187005001300201005002300214 039000700237020000800244012002700252005001100279005001000290013000700300#VV12.15 646#VV12.15645#22000#Vi?t#GI-521E#372.7#^214#Gip em hc ton 1#Nguyn Thip (c h.b.), Nguyn Th Mng Thng, Hng Thun, Minh Tun#^aH.#^aGio dc#2012#^a151t r.^b24cm#Ton#Lp 1#Sch c thm#Nguyn Thip#Nguyn Th Mng Thng#T.Dung#Bi tp#T sch dnh cho ph huynh#Hng Thun#Minh Tun#296725## 00605000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020019000530070060000720080005001320090011001370100 00500148011001500153020000500168020000600173020001400179005001300193005001500206 039000700221020000800228012002700236005001100263005001000274013000700284#VV12.15 648#VV12.15647#24000#Vi?t#GI-521E#372.7#^214#Gip em hc ton 2#Nguyn Thip (c h.b.), Trn Ngc Trc, Hng Thun, Minh Tun#^aH.#^aGio dc#2012#^a184tr.^b24cm #Ton#Lp 2#Sch c thm#Nguyn Thip#Trn Ngc Trc#T.Dung#Bi tp#T sch dn h cho ph huynh#Hng Thun#Minh Tun#296726## 00603000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020019000530070059000720080005001310090011001360100 00500147011001500152020000500167020000600172020001400178005001300192005001400205 039000700219020000800226012002700234005001100261005001000272013000700282#VV12.15 650#VV12.15649#24000#Vi?t#GI-521E#372.7#^214#Gip em hc ton 3#Nguyn Thip (c h.b.), V nh Cng, Hng Thun, Minh Tun#^aH.#^aGio dc#2012#^a180tr.^b24cm# Ton#Lp 3#Sch c thm#Nguyn Thip#V nh Cng#T.Dung#Bi tp#T sch dnh cho ph huynh#Hng Thun#Minh Tun#296727## 00642000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020019000530070063000720080005001350090011001400100 00500151011001500156020000500171020000600176020001400182005001300196005001700209 03900070022602000080023301200270024100500200026800500110028800500100029901300070 0309#VV12.15651#VV12.15652#27000#Vi?t#GI-521E#372.7#^214#Gip em hc ton 4#Ngu yn Thip (ch.b.), L Th Thanh Tm, Hunh Th nh Tuyt...#^aH.#^aGio dc#2012 #^a192tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Sch c thm#Nguyn Thip#L Th Thanh Tm#T.Dung#B i tp#T sch dnh cho ph huynh#Hunh Th nh Tuyt#Hng Thun#Minh Tun#296728 ## 00619000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020019000530070067000720080005001390090011001440100 00500155011001500160020000500175020000600180020001400186005001300200005002200213 039000700235020000800242012002700250005001100277005001000288013000700298#VV12.15 653#VV12.15654#27000#Vi?t#GI-521E#372.7#^214#Gip em hc ton 5#Nguyn Thip (c h.b.), Nguyn Vn Hong Long, Hng Thun, Minh Tun#^aH.#^aGio dc#2012#^a220tr .^b24cm#Ton#Lp 5#Sch c thm#Nguyn Thip#Nguyn Vn Hong Long#T.Dung#Bi t p#T sch dnh cho ph huynh#Hng Thun#Minh Tun#296729## 00441000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400070017000600040019000770080005000960090011001010100 00500112011001400117020000500131020000600136020001400142005001700156039000700173 013000700180#VV12.15655#13000#Vi?t#T406N#372.7#^214#Ton nng cao lp 1#Nguyn Danh Ninh#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2012#^a79tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Sch c thm#Nguyn Danh Ninh#T.Dung#296730## 00482000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400070032000600040018000920080005001100090011001150100 00500126011001500131020000500146020000600151020001400157005001700171005001400188 039000700202013000700209#VV12.15656#16500#Vi?t#T406N#372.7#^214#Ton nng cao l p 2#Nguyn Danh Ninh, V Dng Thu#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a10 3tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Sch c thm#Nguyn Danh Ninh#V Dng Thu#T.Dung#296731 ## 00490000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400070040000600040018001000080005001180090011001230100 00500134011001500139020000500154020000600159020001400165005001400179005001700193 039000700210013000700217#VV12.15657#17000#Vi?t#T406N#372.7#^214#Ton nng cao l p 3#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Danh Ninh#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2 012#^a107tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Danh Ninh#T.Dun g#296732## 00490000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400070040000600040018001000080005001180090011001230100 00500134011001500139020000500154020000600159020001400165005001400179005001700193 039000700210013000700217#VV12.15658#33000#Vi?t#T406N#372.7#^214#Ton nng cao l p 4#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Danh Ninh#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2 012#^a210tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Danh Ninh#T.Dun g#296733## 00518000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400070032000600220004000920040018000960080005001140090 01100119010000500130011001500135020000500150020000600155020000800161020001400169 005001400183005001700197039000700214013000700221#VV12.15659#22500#Vi?t#T406N#37 2.7#^214#Ton nng cao lp 5#V Dng Thu, Nguyn Danh Ninh#T.1#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a143tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Danh Ninh#T.Dung#296734## 00518000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400070032000600220004000920040018000960080005001140090 01100119010000500130011001500135020000500150020000600155020000800161020001400169 005001400183005001700197039000700214013000700221#VV12.15660#20500#Vi?t#T406N#37 2.7#^214#Ton nng cao lp 5#V Dng Thu, Nguyn Danh Ninh#T.2#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a126tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Danh Ninh#T.Dung#296735## 00600000000000277000450002600110000001400070001104100050001808200070002380800050 00300050017000350020018000520030056000700070034001260080005001600090011001650100 00500176011001400181020000900195020001100204020000600215020001500221039000500236 004005800241005001600299013000700315#VV12.15661#15000#Vi?t#372.61#^214#ng Mn h Thng#Luyn t v cu 2#Sch tham kho dng cho gio vin v ph huynh hc si nh#ng Mnh Thng, Nguyn Th Hnh#^aH.#^aGio dc#2012#^a95tr.^b24cm#Ng php #Ting Vit#Lp 2#Sch tham kho#Vanh#Ti bn ln th 9. chnh l theo chng trnh gim ti#Nguyn Th Hnh#296736## 00618000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360050017000410020018000580030056000760070034001320080005001660090 01100171010000500182011001400187020000900201020001100210020000600221020001500227 039000500242004005800247013000700305005001600312#VV12.15662#15000#Vi?t#L527T#37 2.61#^214#ng Mnh Thng#Luyn t v cu 3#Sch tham kho dng cho gio vin v ph huynh hc sinh#ng Mnh Thng, Nguyn Th Hnh#^aH.#^aGio dc#2012#^a95 tr.^b24cm#Ng php#Ting Vit#Lp 3#Sch tham kho#Vanh#Ti bn ln th 8. ch nh l theo chng trnh gim ti#296737#Nguyn Th Hnh## 00556000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200070002380800050 00300050017000350020018000520030056000700070017001260080005001430090011001480100 00500159011001500164020000900179020001100188020000600199020001500205039000500220 004005800225013000700283#VV12.15663#22500#Vi?t#372.61#^214#ng Mnh Thng#Luy n t v cu 4#Sch tham kho dng cho gio vin v ph huynh hc sinh#ng Mnh Thng#^aH.#^aGio dc#2012#^a151tr.^b24cm#Ng php#Ting Vit#Lp 4#Sch tham kho#Vanh#Ti bn ln th 7. chnh l theo chng trnh gim ti#296738## 00556000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200070002380800050 00300050017000350020018000520030056000700070017001260080005001430090011001480100 00500159011001500164020000900179020001100188020000600199020001500205039000500220 013000700225004005800232#VV12.15664#24500#Vi?t#372.61#^214#ng Mnh Thng#Luy n t v cu 5#Sch tham kho dng cho gio vin v ph huynh hc sinh#ng Mnh Thng#^aH.#^aGio dc#2012#^a151tr.^b24cm#Ng php#Ting Vit#Lp 5#Sch tham kho#Vanh#296739#Ti bn ln th 6. chnh l theo chng trnh gim ti## 00555000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030056000610070017001170040058001340080005001920090 01100197010000500208011001400213020001200227020000600239020001500245039000500260 005001700265013000700282#VV12.15665#15000#Vi?t#L527T#372.62#^214#Luyn tp lm vn 2#Sch tham kho dng cho gio vin v ph huynh hc sinh#ng Mnh Thng#T i bn ln th 9. chnh l theo chng trnh gim ti#^aH.#^aGio dc#2012#^a 95tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 2#Sch tham kho#Vanh#ng Mnh Thng#296740## 00555000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030056000610070017001170040058001340080005001920090 01100197010000500208011001400213020001200227020000600239020001500245039000500260 005001700265013000700282#VV12.15666#15000#Vi?t#L527T#372.62#^214#Luyn tp lm vn 3#Sch tham kho dng cho gio vin v ph huynh hc sinh#ng Mnh Thng#T i bn ln th 8. chnh l theo chng trnh gim ti#^aH.#^aGio dc#2012#^a 95tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 3#Sch tham kho#Vanh#ng Mnh Thng#296741## 00566000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030066000610070017001270040058001440080005002020090 01100207010000500218011001500223020001200238020000600250020001500256039000500271 005001700276013000700293#VV12.15667#22000#Vi?t#L527T#372.62#^214#Luyn tp lm vn 4#Sch tham kho dng cho gio vin, ph huynh hc sinh v hc sinh#ng Mn h Thng#Ti bn ln th 7. chnh l theo chng trnh gim ti#^aH.#^aGio d c#2012#^a139tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 4#Sch tham kho#Vanh#ng Mnh Thng#29 6742## 00566000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030066000610070017001270040058001440080005002020090 01100207010000500218011001500223020001200238020000600250020001500256039000500271 005001700276013000700293#VV12.15668#25500#Vi?t#L527T#372.62#^214#Luyn tp lm vn 5#Sch tham kho dng cho gio vin, ph huynh hc sinh v hc sinh#ng Mn h Thng#Ti bn ln th 6. chnh l theo chng trnh gim ti#^aH.#^aGio d c#2012#^a159tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 5#Sch tham kho#Vanh#ng Mnh Thng#29 6743## 00622000000000313000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020017000340030025000510070066000760220004001420080005001460090011001510100 00500162011001400167020000500181020000600186020000700192020001400199005002000213 005001600233005001700249005001800266005001200284039000500296013000700301#VV12.15 669#20000#Vi?t#372.7#^214#Luyn tp ton 1#Trnh by trn giy li#Hunh Th K im Trang (ch.b.), Nguyn Knh c, Khc Thnh Chnh...#T.1#^aH.#^aGio dc#2012# ^a80tr.^b24cm#Ton#Lp 1#n tp#Sch c thm#Hunh Th Kim Trang#Nguyn Knh c#Khc Thnh Chnh#Nguyn Ngha Dng#Bi Vn Ng#Vanh#296744## 00622000000000313000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020017000340030025000510070066000760220004001420080005001460090011001510100 00500162011001400167020000500181020000600186020000700192020001400199005002000213 005001600233005001700249005001800266005001200284039000500296013000700301#VV12.15 670#20000#Vi?t#372.7#^214#Luyn tp ton 2#Trnh by trn giy li#Hunh Th K im Trang (ch.b.), Nguyn Knh c, Khc Thnh Chnh...#T.1#^aH.#^aGio dc#2012# ^a84tr.^b24cm#Ton#Lp 2#n tp#Sch c thm#Hunh Th Kim Trang#Nguyn Knh c#Khc Thnh Chnh#Nguyn Ngha Dng#Bi Vn Ng#Vanh#296745## 00622000000000313000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020017000340030025000510070066000760220004001420080005001460090011001510100 00500162011001400167020000500181020000600186020000700192020001400199005002000213 005001600233005001700249005001800266005001200284039000500296013000700301#VV12.15 671#20000#Vi?t#372.7#^214#Luyn tp ton 3#Trnh by trn giy li#Hunh Th K im Trang (ch.b.), Nguyn Knh c, Khc Thnh Chnh...#T.1#^aH.#^aGio dc#2012# ^a48tr.^b24cm#Ton#Lp 3#n tp#Sch c thm#Hunh Th Kim Trang#Nguyn Knh c#Khc Thnh Chnh#Nguyn Ngha Dng#Bi Vn Ng#Vanh#296746## 00622000000000313000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020017000340030025000510070066000760220004001420080005001460090011001510100 00500162011001400167020000500181020000600186020000700192020001400199005002000213 005001600233005001700249005001800266005001200284039000500296013000700301#VV12.15 672#20000#Vi?t#372.7#^214#Luyn tp ton 5#Trnh by trn giy li#Hunh Th K im Trang (ch.b.), Nguyn Knh c, Khc Thnh Chnh...#T.1#^aH.#^aGio dc#2012# ^a87tr.^b24cm#Ton#Lp 5#n tp#Sch c thm#Hunh Th Kim Trang#Nguyn Knh c#Khc Thnh Chnh#Nguyn Ngha Dng#Bi Vn Ng#Vanh#296747## 00483000000000253000450002600110000001400070001104100050001808200070002380800050 00300020035000350070045000700040018001150080005001330090011001380100005001490110 01400154020000900168020000600177020001400183005001200197039000500209020000800214 013000700222#VV12.15673#14000#Vi?t#372.35#^214#Bi tp t nh gi mn khoa hc 4#Nguyn Tri, Lng Vit Thi, Kiu Bch Thu#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio d c#2012#^a96tr.^b24cm#Khoa hc#Lp 4#Sch c thm#Nguyn Tri#Vanh#Bi tp#29674 8## 00571000000000289000450002600110000001400060001104100050001708200070002280800050 00290020036000340070052000700220004001220040018001260080005001440090011001490100 00500160011001400165020000900179020001100188020000600199020001400205005001400219 005001600233005002000249039000500269013000700274#VV12.15674#7000#Vi?t#372.63#^2 14#Thc hnh vit ng, vit p lp 4#ng Th Lanh, Nguyn Th Hnh, Nguyn Th Kim Oanh#T.2#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a36tr.^b24cm#Tp vit#Ti ng Vit#Lp 4#Sch c thm#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Kim Oanh#Va nh#296749## 00602000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400020030000450070071000750220004001460040018001500080005001680090 01100173010000500184011001400189020000500203020000600208020001400214005001700228 005001200245005001800257005001300275039000500288013000700293#VV12.15676#VV12.156 75#14500#Vi?t#372.7#^214#Ton c bn v nng cao lp 5#Nguyn nh Khu (ch.b.) , Tin t, Trn Th Ngc Lan, Hong Mai L#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a99tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Sch c thm#Nguyn nh Khu# Tin t#Tr n Th Ngc Lan#Hong Mai L#Vanh#296750## 00517000000000277000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020033000340070032000670220004000990040018001030080005001210090011001260100 00500137011001500142020001100157020000600168020000800174020001400182005001400196 005001700210039000500227013000700232#VV12.15677#24000#Vi?t#372.6#^214#V bi t p ting Vit nng cao 5#L Phng Nga, Phan Phng Dung#T.1#Ti bn ln th 1#^a H.#^aGio dc#2012#^a139tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#L Ph ng Nga#Phan Phng Dung#Vanh#296751## 00468000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020055000430070014000980080005001120090011001170100005001280110 01500133020001200148020000600160020001400166005001400180039000500194020000800199 013000700207#VV12.15678#VV12.15679#33000#Vi?t#807#^214#Rn k nng tp lm vn lp 5 qua cc bi vn chn lc#L Phng Nga#^aH.#^aGio dc#2012#^a200tr.^b24cm #Tp lm vn#Lp 5#Sch c thm#L Phng Nga#Vanh#Bi vn#296752## 00599000000000289000450002600110000001400070001104100050001808200040002380800050 00270020036000320030060000680070044001280220004001720040018001760080005001940090 01100199010000500210011001500215020000500230020000600235020001400241005001600255 005001300271005001300284039000500297013000700302#VV12.15680#24500#Vi?t#510#^214 #Kin thc c bn v nng cao ton 6#i mi theo phng php dy hc ca B gi o dc v o to#Nguyn Ngc m, Hn Lin Hi, Ng Long Hu#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a152tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Sch c thm#Nguyn Ngc m# Hn Lin Hi#Ng Long Hu#Vanh#296753## 00605000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020050000430070072000930040018001650080005001830090011001880100 00500199011001500204020001200219020000600231020001400237005001500251039000500266 020000800271005001300279005001600292013000700308#VV12.15682#VV12.15681#29500#Vi ?t#807#^214#Bi dng tp lm vn lp 6 qua nhng bi vn hay#B.s., tuyn chn: Trn Th Thnh (ch.b.), L Phm Hng, Trn ng Ngha#Ti bn ln th 1#^aH.#^aG io dc#2012#^a187tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 6#Sch c thm#Trn Th Thnh#Vanh# Bi vn#L Phm Hng#Trn ng Ngha#296754## 00554000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020018000430070059000610220004001200040018001240080005001420090 01100147010000500158011001500163020000500178020000600183020001400189005001400203 005001700217005001800234039000500252013000700257#VV12.15684#VV12.15683#26000#Vi ?t#510#^214# hc tt ton 6#Bi Vn Tuyn (ch.b.), Nguyn Duy Thun, Nguyn c Trng#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a183tr.^b24cm#Ton#Lp 6#S ch c thm#Bi Vn Tuyn#Nguyn Duy Thun#Nguyn c Trng#Vanh#296755## 00554000000000289000450002600110000002600110001104100050002208200040002780800050 00310140007000360020018000430070059000610220004001200040018001240080005001420090 01100147010000500158011001500163020000500178020000600183020001400189005001400203 005001700217005001800234039000500252013000700257#VV12.15686#VV12.15685#Vi?t#510# ^214#23000# hc tt ton 6#Bi Vn Tuyn (ch.b.), Nguyn Duy Thun, Nguyn c Trng#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a160tr.^b24cm#Ton#Lp 6#S ch c thm#Bi Vn Tuyn#Nguyn Duy Thun#Nguyn c Trng#Vanh#296756## 00604000000000289000450002600110000001400070001104100050001808200040002380800050 00270020031000320070078000630040018001410080005001590090011001640100005001750110 01500180020001200195020001400207005001600221005001500237039000500252020000800257 020000600265005001800271005001800289013000700307#VV12.15687#25000#Vi?t#807#^214 #Gip em vit bi vn hay lp 6#Trn nh Chung (ch.b.), Nguyn Th Hi, Nguyn Th Thu H, Nguyn Khnh Xun#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a183tr.^b2 4cm#Tp lm vn#Sch c thm#Trn nh Chung#Nguyn Th Hi#Vanh#Bi vn#Lp 6# Nguyn Th Thu H#Nguyn Khnh Xun#296757## 00466000000000253000450002600110000001400070001104100050001808200040002380800050 00270020020000320070038000520040018000900080005001080090011001130100005001240110 01500129020000700144020000600151020001400157005000900171005002000180039000500200 013000700205#VV12.15688#15000#Vi?t#530#^214# hc tt vt l 6#V Quang (ch.b. ), inh Th Thi Qunh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a104tr.^b24cm#Vt l#Lp 6#Sch c thm#V Quang#inh Th Thi Qunh#Vanh#296758## 00652000000000325000450002600110000001400070001104100050001808200040002380800050 00270020021000320070062000530040018001150080005001330090011001380100005001490110 01500154020000800169020001400177005001600191005001400207039000500221020000600226 02000080023202000110024002000120025100500190026300500180028200500190030001300070 0319#VV12.15689#32000#Vi?t#807#^214# hc tt ng vn 6#Nguyn Vn Long (ch.b. ), L Nguyn Cn, Nguyn Th Bch H...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^ a242tr.^b24cm#Ng vn#Sch c thm#Nguyn Vn Long#L Nguyn Cn#Vanh#Lp 6#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Nguyn Th Bch H#Hong Phng Ngc#Phan Th Hng X un#296759## 00500000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020038000430070031000810040019001120080005001310090011001360100 00500147011001500152020000500167020001400172005001600186005001400202039000500216 020000600221013000700227#VV12.15690#VV12.15691#34000#Vi?t#510#^214#Ton nng ca o v cc chuyn ton 6#Nguyn Ngc m, V Dng Thy#Ti bn ln th 10#^aH. #^aGio dc#2012#^a219tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#Nguyn Ngc m#V Dng Thy #Vanh#Lp 6#296760## 00475000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200070002380800050 00300020014000350070031000490040019000800080005000990090011001040100005001150110 01500120020000500135020000700140020001400147005001600161005001400177039000500191 020000600196013000700202#VV12.15692#24500#Vi?t#510.76#^214#n tp ton 6#Nguyn Ngc m, V Dng Thy#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2012#^a155tr.^b24cm# Ton#n tp#Sch c thm#Nguyn Ngc m#V Dng Thy#Vanh#Lp 6#296761## 00549000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020045000490070036000940220004001302210007001340080 00500141009001100146010000500157011001400162020000500176020000600181020000700187 020001400194005001200208005001500220039000500235013000700240#VV12.15693#VV12.156 94#29500#Vi?t#T103L#513#^214#Ti liu chuyn ton trung hc c s - Lp 6#V H u Bnh (ch.b.), Nguyn Tam Sn#T.1#S hc#^aH.#^aGio dc#2012#^a24tr.^b24cm#To n#Lp 6#S hc#Sch c thm#V Hu Bnh#Nguyn Tam Sn#Vanh#296762## 00554000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020045000490070036000940220004001302210009001340080 00500143009001100148010000500159011001500164020000500179020000600184020000900190 020001400199005001200213005001500225039000500240013000700245#VV12.15696#VV12.156 95#19500#Vi?t#T103L#516#^214#Ti liu chuyn ton trung hc c s - Lp 6#V H u Bnh (ch.b.), m Hiu Chin#T.2#Hnh hc#^aH.#^aGio dc#2012#^a108tr.^b24cm# Ton#Lp 6#Hnh hc#Sch c thm#V Hu Bnh#m Hiu Chin#Vanh#296763## 00547000000000277000450002600110000001400070001104100050001808200040002380800050 00270020024000320070063000560040018001190080005001370090011001420100005001530110 01500158020001200173020000600185020001400191005000700205005001700212039000500229 005001300234005001500247013000700262#VV12.15697#31000#Vi?t#807#^214#Hng dn t p lm vn 7#V Nho (ch.b.), Nguyn Thu Hng, Trn Th Nga, Trn Th Thnh#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a187tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 7#Sch c th m#V Nho#Nguyn Thu Hng#Vanh#Trn Th Nga#Trn Th Thnh#296764## 00484000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200090002380800050 00320020018000370070031000550040018000860080005001040090011001090100005001200110 01500125020000900140020000600149020001400155005001600169039000500185020000700190 005001400197013000700211#VV12.15698#20000#Vi?t#516.0076#^214#n tp hnh hc 7# Nguyn Ngc m, V Dng Thy#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a121tr.^b 24cm#Hnh hc#Lp 7#Sch c thm#Nguyn Ngc m#Vanh#n tp#V Dng Thy#2967 65## 00533000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020042000490070039000910040018001300080005001480090 01100153010000500164011001500169020000900184020000600193020001400199005001400213 005001600227039000500243013000700248#VV12.15700#VV12.15699#23000#Vi?t#T406N#516 #^214#Ton nng cao v cc chuyn hnh hc 7#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ng c m#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a143tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 7#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Ngc m#Vanh#296766## 00480000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200090002380800050 00320020016000370070031000530040018000840080005001020090011001070100005001180110 01500123020000700138020000600145020001400151005001600165039000500181020000700186 005001400193013000700207#VV12.15701#22000#Vi?t#512.0076#^214#n tp i s 7#Ng uyn Ngc m, V Dng Thy#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a138tr.^b24 cm#i s#Lp 7#Sch c thm#Nguyn Ngc m#Vanh#n tp#V Dng Thy#296767## 00591000000000289000450002600110000001400070001104100050001808200100002380800050 00330020021000380070076000590040018001350080005001530090011001580100005001690110 01400174020000800188020000600196020001400202005001700216039000500233020000800238 005001600246005001700262005001500279013000700294#VV12.15702#15000#Vi?t#959.7007 6#^214#V bi tp lch s 7#Trng Hu Qunh (ch.b.), Bi Tuyt Hng, Nguyn H ng Lin, Nghim nh V#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a78tr.^b24cm#Lc h s#Lp 7#Sch c thm#Trng Hu Qunh#Vanh#Bi tp#Bi Tuyt Hng#Nguyn H ng Lin#Nghim nh V#296768## 00605000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020050000430070072000930040018001650080005001830090011001880100 00500199011001500204020001200219020000600231020001400237005001500251039000500266 020000800271005001300279005001600292013000700308#VV12.15703#VV12.15704#28000#Vi ?t#807#^214#Bi dng tp lm vn lp 7 qua nhng bi vn hay#B.s., tuyn chn: Trn Th Thnh (ch.b.), L Phm Hng, Trn ng Ngha#Ti bn ln th 1#^aH.#^aG io dc#2012#^a176tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 7#Sch c thm#Trn Th Thnh#Vanh# Bi vn#L Phm Hng#Trn ng Ngha#296769## 00480000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200080002380800050 00310020020000360070033000560040018000890080005001070090011001120100005001230110 01500128020000700143020000600150020001400156005000900170005001500179039000500194 020000800199013000700207#VV12.15705#15000#Vi?t#530.076#^214# hc tt vt l 7 #V Quang (ch.b.), L Thanh Quang#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a100tr .^b24cm#Vt l#Lp 7#Sch c thm#V Quang#L Thanh Quang#Vanh#Bi tp#296770## 00641000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002808200040 00338080005000370020021000420070048000630040018001110080005001290090011001340100 00500145011001500150020001100165020000600176020001400182005001600196005000500212 03900050021702000080022200500140023002000080024402000120025200500190026400500130 0283013000700296#VV12.15707#VV12.15706#8300#Vi?t#807#^214# hc tt ng vn 7# Nguyn Vn Long (ch.b.), L A, L Nguyn Cn...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2012#^a255tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 7#Sch c thm#Nguyn Vn Long#L A#Vanh#N g vn#L Nguyn Cn#Vn hc#Tp lm vn#Nguyn Th Bch H#Phm Th Hu#296771# # 00572000000000289000450002600110000001400060001104100050001708200070002280800050 00290020028000340070055000620040018001170080005001350090011001400100005001510110 01400156020001800170020000600188020001500194005001500209005001400224039000500238 020000800243020000800251005001600259013000700275#VV12.15708#8300#Vi?t#170.76#^2 14#Bi tp gio dc cng dn 7#Trn Vn Thng (ch.b.), ng Thu Anh, Trn Quang Tun#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a52tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 9#Sch gio khoa#Trn Vn Thng#ng Thu Anh#Vanh#Bi tp#o c#Trn Quang T un#296772## 00465000000000241000450002600110000001400070001104100050001808200090002380800050 00320020040000370070039000770040018001160080005001340090011001390100005001500110 01500155020000700170020000600177020001400183005001400197039000500211013000700216 #VV12.15709#25000#Vi?t#512.0076#^214#Ton nng cao v cc chuyn i s 7#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc m#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a15 9tr.^b24cm#i s#Lp 7#Sch c thm#V Dng Thu#Vanh#296773## 00487000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430020043000480070013000910040018001040080005001220090011001270100 00500138011001500143020001000158020001400168005001300182039000500195020000600200 013000700206020000800213#VV12.15711#VV12.15710#48000#Vi?t#428.0076#^214#Trng t m kin thc v bi tp ting Anh 7#V Ngc Bch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2012#^a268tr.^b24cm#Ting Anh#Sch c thm#V Ngc Bch#Vanh#Lp 7#296774#B i tp## 00644000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200100 00348080005000440020028000490070049000770040018001260080005001440090011001490100 00500160011001500165020000800180020000600188020001400194005001600208005001900224 00500090024303900050025202000080025702000090026500500180027400500190029201300070 0311#VV12.15713#VV12.15712#30000#Vi?t#959.70076#^214#Bi tp thc hnh lch s 7#Hunh Vit Hng, Trn Nh Thanh Tm, Bo Ngc...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a144tr.^b24cm#Lch s#Lp 7#Sch c thm#Hunh Vit Hng#Trn Nh Th anh Tm#Bo Ngc#Vanh#Bi tp#Vit Nam#Phm Th Bch Nga#Cao Th Hin Trang#2967 75## 00541000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020032000430070053000750040018001280080005001460090011001510100 00500162011001400167020000700181020000600188020001400194005001400208005001400222 005001500236039000500251013000700256#VV12.15715#VV12.15714#15000#Vi?t#530#^214# Nng cao v pht trin vt l 7#Bi Gia Thnh (ch.b.), Hong Kim Lan, Nguyn Th Tm#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a89tr.^b24cm#Vt l#Lp 7#Sch c thm#Bi Gia Thnh#Hong Kim Lan#Nguyn Th Tm#Vanh#296776## 00604000000000289000450002600110000001400070001104100050001808200040002380800050 00270020031000320070078000630040018001410080005001590090011001640100005001750110 01500180020001200195020000600207020000800213020001400221005001600235005001500251 005001800266005001800284039000500302013000700307#VV12.15716#27000#Vi?t#807#^214 #Gip em vit bi vn hay lp 7#Trn nh Chung (ch.b.), Nguyn Th Hi, Nguyn Th Thu H, Nguyn Khnh Xun#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a195tr.^b2 4cm#Tp lm vn#Lp 7#Bi vn#Sch c thm#Trn nh Chung#Nguyn Th Hi#Nguy n Th Thu H#Nguyn Khnh Xun#Vanh#296777## 00510000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200040002380800050 00270020022000320070049000540040018001030080005001210090011001260100005001370110 01500142020000900157020000600166020001400172005001700186005001400203005001600217 039000400233013000700237#VV12.15717#26000#Vi?t#590#^214# hc tt sinh hc 7#N guyn Thu Huyn, L Th Phng, Nguyn Th Thu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2012#^a179tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 7#Sch c thm#Nguyn Thu Huyn#L Th Phn g#Nguyn Th Thu#Hu#296778## 00631000000000301000450002600110000001400070001104100050001808200070002380800050 00300020036000350030060000710070049001310220004001800040018001840080005002020090 01100207010000500218011001500223020000500238020000600243020000800249020001400257 005001600271005001800287005001300305039000400318013000700322#VV12.15718#33000#V i?t#510.76#^214#Kin thc c bn v nng cao ton 7#i mi theo phng php dy hc ca B Gio dc v o to#Nguyn Ngc m, Nguyn Quang Hanh, Ng Long Hu #T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a201tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#S ch c thm#Nguyn Ngc m#Nguyn Quang Hanh#Ng Long Hu#Hu#296779## 00631000000000301000450002600110000001400070001104100050001808200070002380800050 00300020036000350030060000710070049001310220004001800040018001840080005002020090 01100207010000500218011001500223020000500238020000600243020000800249020001400257 005001600271005001800287005001300305039000400318013000700322#VV12.15719#24500#V i?t#510.76#^214#Kin thc c bn v nng cao ton 7#i mi theo phng php dy hc ca B Gio dc v o to#Nguyn Ngc m, Nguyn Quang Hanh, Ng Long Hu #T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a146tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#S ch c thm#Nguyn Ngc m#Nguyn Quang Hanh#Ng Long Hu#Hu#296780## 00656000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020046000490070053000950220004001482210007001520080 00500159009001100164010000500175011001500180020000700195020000600202020000800208 02000140021600500120023000500150024200500130025700500190027000500180028903900040 0307013000700311#VV12.15720#VV12.15721#34000#Vi?t#T103L#512#^214#Ti liu chuy n ton trung hc c s - Ton 7#V Hu Bnh (ch.b.), m Hiu Chin, Trn Hu Na m...#T.1#i s#^aH.#^aGio dc#2012#^a208tr.^b24cm#i s#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#V Hu Bnh#m Hiu Chin#Trn Hu Nam#Phm Th Bch Ngc#Trng Cng Th nh#Hu#296781## 00659000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020046000490070055000950220004001502210009001540080 00500163009001100168010000500179011001500184020000900199020000600208020000800214 02000140022200500120023600500140024800500160026200500130027800500190029103900040 0310013000700314#VV12.15722#VV12.15723#30000#Vi?t#T103L#516#^214#Ti liu chuy n ton trung hc c s - Ton 7#V Hu Bnh (ch.b.), Vn Nh Cng, Nguyn Ngc m...#T.2#Hnh hc#^aH.#^aGio dc#2012#^a180tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 7#Bi tp#S ch c thm#V Hu Bnh#Vn Nh Cng#Nguyn Ngc m#Trn Hu Nam#Phm Th Bc h Ngc#Hu#296782## 00626000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020031000430070078000740040018001520080005001700090011001750100 00500186011001500191020001200206020000600218020000800224020001400232005001600246 005001500262005001800277005001800295039000400313013000700317#VV12.15725#VV12.157 24#19000#Vi?t#807#^214#Gip em vit bi vn hay lp 8#Trn nh Chung (ch.b.), Nguyn Th Hi, Nguyn Th Thu H, Nguyn Khnh Xun#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2012#^a131tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 8#Bi vn#Sch c thm#Trn nh Chu ng#Nguyn Th Hi#Nguyn Th Thu H#Nguyn Khnh Xun#Hu#296783## 00514000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200040002380800050 00270020021000320070056000530040018001090080005001270090011001320100005001430110 01500148020000800163020000600171020001400177005001300191005001600204005001700220 039000400237013000700241#VV12.15726#24000#Vi?t#546#^214# hc tt ho hc 8#Ng uyn Cng (ch.b.), Vng Minh Chu, Hong Kiu Trang#Ti bn ln th 1#^aH.#^aG io dc#2012#^a167tr.^b24cm#Ho hc#Lp 8#Sch c thm#Nguyn Cng#Vng Minh Chu#Hong Kiu Trang#Hu#296784## 00505000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200080002380800050 00310020045000360070029000810040018001100080005001280090011001330100005001440110 01500149020000800164020000800172020000600180020001400186005001600200005001200216 039000400228013000700232#VV12.15727#40000#Vi?t#546.076#^214#Hng dn gii bi tp ho hc 8 theo ch #Phm Quc Trung, Phm Trng#Ti bn ln th 1#^aH.#^a Gio dc#2012#^a179tr.^b24cm#Ho hc#Bi tp#Lp 8#Sch c thm#Phm Quc Trung #Phm Trng#Hu#296785## 00469000000000253000450002600110000001400070001104100050001808200040002380800050 00270020032000320070034000640040018000980080005001160090011001210100005001320110 01500137020000700152020000600159020001400165005001400179005001100193039000400204 013000700208#VV12.15728#26000#Vi?t#530#^214#Nng cao v pht trin vt l 8#Bi Gia Thnh (ch.b.), L Th La#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a168tr.^b 24cm#Vt l#Lp 8#Sch c thm#Bi Gia Thnh#L Th La#Hu#296786## 00622000000000301000450002600110000001400070001104100050001808200090002380800050 00320020030000370070061000670040018001280080005001460090011001510100005001620110 01500167020001000182020000600192020000800198020001400206005002000220005002300240 005001300263005001400276005001900290039000400309013000700313#VV12.15729#44000#V i?t#428.0076#^214#Bi tp thc hnh ting Anh 8#Trn nh Nguyn L, Nguyn Th Thin Hng, Phm Tt t...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a224tr.^b24 cm#Ting Anh#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Trn nh Nguyn L#Nguyn Th Thin H ng#Phm Tt t#o Th Thanh# Lu Phng Lin#Hu#296787## 00465000000000253000450002600110000001400070001104100050001808200040002380800050 00270020020000320070038000520040018000900080005001080090011001130100005001240110 01500129020000700144020000600151020001400157005000900171005002000180039000400200 013000700204#VV12.15730#19000#Vi?t#530#^214# hc tt vt l 8#V Quang (ch.b. ), inh Th Thi Qunh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a135tr.^b24cm#Vt l#Lp 8#Sch c thm#V Quang#inh Th Thi Qunh#Hu#296788## 00655000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020041000430070069000840040018001530080005001710090011001760100 00500187011001500192020000800207020001900215020000900234020000600243020001400249 005001800263005001600281005001800297005001500315039000400330013000700334#VV12.15 732#VV12.15731#18800#Vi?t#807#^214#Bnh ging 29 tc phm vn hc ng vn 8#Ngu yn Quang Ninh ch.b. ; Gii thiu, tuyn chn: Trn ng Ngha...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a123tr.^b24cm#Ng vn#Bnh ging vn hc#Tc phm#Lp 9#Sch c thm#Nguyn Quang Ninh#Trn ng Ngha#Nguyn c Khung#inh Th H ng#Hu#296789## 00502000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430070031000610040018000920080005001100090011001150100 00500126011001500131020000900146020000600155020000800161020001400169005001600183 005001400199039000400213013000700217#VV12.15733#26000#Vi?t#454T#516.0076#^214# n tp hnh hc 8#Nguyn Ngc m, V Dng Thu#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio d c#2012#^a163tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Ngc m#V D ng Thu#Hu#296790## 00480000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200090002380800050 00320020016000370070031000530040018000840080005001020090011001070100005001180110 01500123020000700138020000600145020000800151020001400159005001600173005001400189 039000400203013000700207#VV12.15734#28000#Vi?t#512.0076#^214#n tp i s 8#Ng uyn Ngc m, V Dng Thu#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2012#^a175tr.^b24 cm#i s#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Ngc m#V Dng Thu#Hu#296791## 00471000000000253000450002600110000001400070001104100050001808200040002380800050 00270020022000320070035000540040018000890080005001070090011001120100005001230110 01500128020000900143020000600152020001400158005001600172005001800188039000400206 013000700210#VV12.15735#28000#Vi?t#612#^214# hc tt sinh hc 8#Phm Thanh Hi n, Nguyn Quang Vinh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a199tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 8#Sch c thm#Phm Thanh Hin#Nguyn Quang Vinh#Hu#296792## 00578000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020035000430070063000780080005001410090011001460100005001570110 01500162020001200177020000800189020000600197020001400203005002100217005000800238 005001500246005001600261039000400277013000700281#VV12.15737#VV12.15736#29000#Vi ?t#807#^214#Tuyn chn nhng bi vn hay lp 8#Nguyn Th Bch Hng, H Ngc, Tr n Th Thnh, Trnh Ngc Trm#^aH.#^aGio dc#2012#^a188tr.^b24cm#Tp lm vn#B i vn#Lp 8#Sch c thm#Nguyn Th Bch Hng#H Ngc#Trn Th Thnh#Trnh Ngc Trm#Hu#296793## 00535000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430020040000480070039000880040018001270080005001450090011001500100 00500161011001500166020000700181020000600188020000800194020001400202005001400216 005001600230039000400246013000700250#VV12.15738#VV12.15739#32000#Vi?t#512.0076# ^214#Ton nng cao v cc chuyn i s 8#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc m#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2012#^a203tr.^b24cm#i s#Lp 8#Bi tp#S ch c thm#V Dng Thu#Nguyn Ngc m#Hu#296794## 00539000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430020042000480070039000900040018001290080005001470090011001520100 00500163011001500168020000900183020000600192020000800198020001400206005001400220 005001600234039000400250013000700254#VV12.15741#VV12.15740#31000#Vi?t#516.0076# ^214#Ton nng cao v cc chuyn hnh hc 8#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ng c m#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2012#^a199tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 8#Bi t p#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Ngc m#Hu#296795## 00543000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020033000430070053000760040018001290080005001470090011001520100 00500163011001500168020000800183020000600191020001400197005001300211005001800224 039000400242005001200246013000700258#VV12.15743#VV12.15742#27000#Vi?t#546#^214# Nng cao v pht trin ho hc 8#Nguyn Cng (ch.b.), Trn Th Kim Lin, Trn C m T#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a171tr.^b24cm#Ho hc#Lp 8#Sch c thm#Nguyn Cng#Trn Th Kim Lin#Hu#Trn Cm T#296796## 00646000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020054000400070065000940040018001590080005001770090011001820100 00500193011001400198020001700212020002200229020001400251005001400265005001800279 005001500297039000400312020000600316005001500322013000700337#VV12.15744#14000#V i?t#T103L#005.5#^214#Ti liu ngh ph thng - Ngh tin hc ng dng lp 8#Chu T in Dng, Chu Th Hng Hnh, Nguyn c Lm, L Thnh Lng#Ti bn ln th 1#^a H.#^aGio dc#2012#^a64tr.^b24cm#Tin hc ng dng#Gio dc hng nghip#Sch c thm#Chu Tin Dng#Chu Th Hng Hnh#Nguyn c Lm#Hu#Lp 8#L Thnh Lng#29 6797## 00624000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020051000420070056000930040018001490080005001670090011001720100 00500183011001400188020001400202020002200216020001400238005001500252005001400267 005001200281039000400293020000600297005001200303013000700315#VV12.15745#14000#V i?t#T103L#621.319#^214#Ti liu ngh ph thng - Ngh in dn dng lp 8#Hong Minh Anh, Chu Tin Dng, L Vn nh, Cao Hu Tr#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a68tr.^b24cm#in dn dng#Gio dc hng nghip#Sch c thm#Hong M inh Anh#Chu Tin Dng#L Vn nh#Hu#Lp 8#Cao Hu Tr#296798## 00586000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020045000400070041000850040018001260080005001440090011001490100 00500160011001400165020001000179020002200189020000300211020001400214005001500228 005001100243005001300254039000400267020000600271013000700277#VV12.15746#15000#V i?t#T103L#639.3#^214#Ti liu ngh ph thng - Ngh nui c lp 8#Hong Vn Giao , V Th Nga, ng Vn Su#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a68tr.^b24cm# Chn nui#Gio dc hng nghip#C#Sch c thm#Hong Vn Giao#V Th Nga#ng Vn Su#Hu#Lp 8#296799## 00574000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020046000380070041000840040018001250080005001430090011001480100 00500159011001400164020001400178020002200192020000600214020001400220005001500234 005001100249005001300260039000400273013000700277#VV12.15747#15000#Vi?t#T103L#63 5#^214#Ti liu ngh ph thng - Ngh lm vn lp 8#Hong Vn Giao, V Th Nga, ng Vn Su#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a68tr.^b24cm#Ngh lm vn #Gio dc hng nghip#Lp 8#Sch c thm#Hong Vn Giao#V Th Nga#ng Vn S u#Hu#296800## 00657000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410020036000460030063000820070049001450220004001940040018001980080 00500216009001100221010000500232011001500237020000500252020000600257020000800263 020001400271005001600285005001800301005001300319039000400332013000700336#VV12.15 748#VV12.15749#31500#Vi?t#510.76#^214#Kin thc c bn v nng cao ton 8#i m i theo phng php dy v hc ca B Gio dc v o to#Nguyn Ngc m, Nguy n Quang Hanh, Ng Long Hu#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a192tr.^b 24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Ngc m#Nguyn Quang Hanh#Ng Long Hu#Hu#296801## 00657000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410020036000460030063000820070049001450220004001940040018001980080 00500216009001100221010000500232011001500237020000500252020000600257020000800263 020001400271005001600285005001800301005001300319039000400332013000700336#VV12.15 751#VV12.15750#33500#Vi?t#510.76#^214#Kin thc c bn v nng cao ton 8#i m i theo phng php dy v hc ca B Gio dc v o to#Nguyn Ngc m, Nguy n Quang Hanh, Ng Long Hu#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a203tr.^b 24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Ngc m#Nguyn Quang Hanh#Ng Long Hu#Hu#296802## 00592000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020046000430070057000890220004001462210007001500080005001570090 01100162010000500173011001500178020000700193020000600200020001400206005001200220 005001300232005001900245005001500264039000400279013000700283#VV12.15753#VV12.157 52#42000#Vi?t#512#^214#Ti liu chuyn ton trung hc c s - Ton 8#V Hu Bn h (ch.b.), Trn Hu Nam, Phm Th Bch Ngc...#T.1#i s#^aH.#^aGio dc#2012#^ a264tr.^b24cm#i s#Lp 8#Sch c thm#V Hu Bnh#Trn Hu Nam#Phm Th Bch Ngc#Nguyn Tam Sn#Hu#296803## 00622000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020046000430070055000890220004001442210009001480080005001570090 01100162010000500173011001500178020000900193020000600202020001400208005001200222 005001400234005001600248005001500264005001800279039000400297013000700301#VV12.15 755#VV12.15754#42000#Vi?t#516#^214#Ti liu chuyn ton trung hc c s - Ton 8#V Hu Bnh (ch.b.), Vn Nh Cng, Nguyn Ngc m...#T.2#Hnh hc#^aH.#^aGi o dc#2012#^a256tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 8#Sch c thm#V Hu Bnh#Vn Nh Cng #Nguyn Ngc m#Nguyn B ang#Trng Cng Thnh#Hu#296804## 00506000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430020054000480070015001020040018001170080005001350090011001400100 00500151011001500156020000900171020000600180020001400186020001400200005001500214 039000400229013000700233#VV12.15756#VV12.15757#21000#Vi?t#516.0076#^214#V thm yu t ph gii mt s bi ton hnh hc 9#Nguyn c Tn#Ti bn ln th 5# ^aH.#^aGio dc#2012#^a148tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 9#Gii bi ton#Sch c thm#N guyn c Tn#Hu#296805## 00471000000000253000450002600110000001400070001104100050001808200040002380800050 00270020033000320070034000650040018000990080005001170090011001220100005001330110 01500138020000800153020000600161020001400167005001100181005001400192039000400206 013000700210#VV12.15758#28000#Vi?t#546#^214#Nng cao v pht trin ho hc 9#Ng Vn V (ch.b.), Phm Hng Hoa#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a180tr.^ b24cm#Ho hc#Lp 9#Sch c thm#Ng Vn V#Phm Hng Hoa#Hu#296806## 00516000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200090002380800050 00320020042000370070039000790040018001180080005001360090011001410100005001520110 01500157020000900172020000600181020000800187020001400195005001400209005001600223 039000400239013000700243#VV12.15759#34000#Vi?t#516.0076#^214#Ton nng cao v c c chuyn hnh hc 9#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc m#Ti bn ln th 7 #^aH.#^aGio dc#2012#^a209tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#V D ng Thu#Nguyn Ngc m#Hu#296807## 00480000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200090002380800050 00320020016000370070031000530040018000840080005001020090011001070100005001180110 01500123020000700138020000600145020000800151020001400159005001600173005001400189 039000400203013000700207#VV12.15760#34000#Vi?t#512.0076#^214#n tp i s 9#Ng uyn Ngc m, V Dng Thu#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a218tr.^b24 cm#i s#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Ngc m#V Dng Thu#Hu#296808## 00502000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430070031000610040018000920080005001100090011001150100 00500126011001500131020000900146020000600155020000800161020001400169005001600183 005001400199039000400213013000700217#VV12.15761#28500#Vi?t#454T#516.0076#^214# n tp hnh hc 9#Nguyn Ngc m, V Dng Thu#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio d c#2012#^a179tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Ngc m#V D ng Thu#Hu#296809## 00488000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200040002380800050 00270020020000320070044000520040018000960080005001140090011001190100005001300110 01500135020000700150020000600157020001400163005000900177005001100186005001400197 039000400211013000700215#VV12.15762#26000#Vi?t#530#^214# hc tt vt l 9#V Quang (ch.b.), L Th La, Ng Mai Thanh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012# ^a184tr.^b24cm#Vt l#Lp 9#Sch c thm#V Quang#L Th La#Ng Mai Thanh#Hu# 296810## 00512000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200090002380800050 00320020040000370070039000770040018001160080005001340090011001390100005001500110 01500155020000700170020000600177020000800183020001400191005001400205005001600219 039000400235013000700239#VV12.15763#34000#Vi?t#512.0076#^214#Ton nng cao v c c chuyn i s 9#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc m#Ti bn ln th 7#^ aH.#^aGio dc#2012#^a215tr.^b24cm#i s#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#V Dng T hu#Nguyn Ngc m#Hu#296811## 00507000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410020018000460070040000640220004001040040018001080080005001260090 01100131010000500142011001500147020000500162020000600167020001400173005001400187 005001700201039000400218013000700222#VV12.15764#VV12.15765#25000#Vi?t#510.76#^2 14# hc tt ton 9#Bi Vn Tuyn (ch.b.), Nguyn Duy Thun#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a172tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Sch c thm#Bi Vn Tuyn#Ng uyn Duy Thun#Hu#296812## 00639000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020031000430070062000740040018001360080005001540090011001590100 00500170011001500175020001200190020000600202020001400208005001600222005001500238 005001800253005001800271005001700289039000400306013000700310020000800317#VV12.15 766#VV12.15767#30000#Vi?t#807#^214#Gip em vit bi vn hay lp 9#Trn nh Chu ng (ch.b.), Nguyn Th Hi, Nguyn Th Thu H...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2012#^a219tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 9#Sch c thm#Trn nh Chung#Nguyn Th Hi#Nguyn Th Thu H#Cao Th Hng Hnh#Phm Th t Ti#Hu#296813#Bi vn## 00533000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400020022000450070052000670040018001190080005001370090011001420100 00500153011001500158020000900173020000600182020001400188005001400202005001200216 005001600228039000400244013000700248#VV12.15769#VV12.15768#22000#Vi?t#576.5#^21 4# hc tt sinh hc 9#ng Hu Lanh (ch.b.), L Th Dung, Trng Thu Thu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a151tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 9#Sch c thm# ng Hu Lanh#L Th Dung#Trng Thu Thu#Hu#296814## 00551000000000277000450002600110000001400070001104100050001808200090002380800050 00320020029000370070053000660080005001190090011001240100005001350110015001400200 01000155020000800165020000600173020001400179005002000193005001400213005001700227 039000400244004001800248013000700266#VV12.15770#33500#Vi?t#428.0076#^214#Bi t p n luyn ting Anh 9#Nguyn Th Kim Oanh, ng Vn Tin, Phm Th Thu Hu#^aH. #^aGio dc#2012#^a199tr.^b24cm#Ting Anh#Bi tp#Lp 9#Sch c thm#Nguyn Th Kim Oanh#ng Vn Tin#Phm Th Thu Hu#Hu#Ti bn ln th 5#296815## 00555000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020043000430070050000860080005001360090011001410100005001520110 01500157020001000172020000800182020000400190020000600194020001400200005002000214 005000900234005001100243039000400254013000700258#VV12.15772#VV12.15771#18000#Vi ?t#428#^214#S tay t vng v cu trc cu ting Anh 9#Trn nh Nguyn L (ch.b .), Ngc Lam, Ngc Thanh#^aH.#^aGio dc#2012#^a104tr.^b24cm#Ting Anh#T vng#C u#Lp 9#Sch c thm#Trn nh Nguyn L#Ngc Lam#Ngc Thanh#Hu#296816## 00481000000000253000450002600110000001400070001104100050001808200090002380800050 00320020043000370070022000800040018001020080005001200090011001250100005001360110 01500141020001000156020000600166020000800172020001400180005002200194039000400216 013000700220#VV12.15773#25000#Vi?t#428.0076#^214#Trng tm kin thc v bi tp ting Anh 9#Nguyn Th Thu Trang#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a132t r.^b24cm#Ting Anh#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Th Thu Trang#Hu#296817# # 00569000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020024000430070063000670040018001300080005001480090011001530100 00500164011001500169020001200184020000600196020001400202005000700216005001700223 005001300240005001500253039000400268013000700272#VV12.15775#VV12.15774#43000#Vi ?t#807#^214#Hng dn tp lm vn 9#V Nho (ch.b.), Nguyn Thu Hng, Trn Th N ga, Trn Th Thnh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a287tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 9#Sch c thm#V Nho#Nguyn Thu Hng#Trn Th Nga#Trn Th Thnh#Hu #296818## 00496000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020029000430070018000720040018000900080005001080090011001130100 00500124011001500129020000800144020000600152020001400158005001800172039000400190 013000700194020000900201020000800210#VV12.15776#VV12.15777#38000#Vi?t#807#^214# c - hiu vn bn ng vn 9#Nguyn Trng Hon#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc #2012#^a244tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Sch c thm#Nguyn Trng Hon#Hu#296819# c hiu#Vn hc## 00579000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020046000490070053000950220004001482210007001520080 00500159009001100164010000500175011001500180020000700195020000600202020001400208 005001200222005001900234005001200253039000500265013000700270#VV12.15778#VV12.157 79#32000#Vi?t#T103L#512#^214#Ti liu chuyn ton trung hc c s - Ton 9#V H u Bnh (ch.b.), Phm Th Bch Ngc, m Vn Nh#T.1#i s#^aH.#^aGio dc#2012 #^a192tr.^b24cm#i s#Lp 9#Sch c thm#V Hu Bnh#Phm Th Bch Ngc#m V n Nh#Uyn#296820## 00636000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020046000490070056000950220004001512210009001550080 00500164009001100169010000500180011001500185020000900200020000600209020001400215 00500120022900500160024100500150025703900050027200500120027700500140028901300070 0303#VV12.15781#VV12.15780#39000#Vi?t#T103L#516#^214#Ti liu chuyn ton trung hc c s - Ton 9#V Hu Bnh (ch.b.), Nguyn Ngc m, Nguyn B ang...#T.2# Hnh hc#^aH.#^aGio dc#2012#^a240tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 9#Sch c thm#V Hu Bnh#Nguyn Ngc m#Nguyn B ang#Uyn#L Quc Hn#H Quang Vinh#296821## 00622000000000301000450002600110000001400070001104100050001808200070002380800050 00300020036000350030060000710070044001310220004001750040018001790080005001970090 01100202010000500213011001500218020000500233020000600238020000800244020001400252 005001600266005001300282005001300295039000500308013000700313#VV12.15782#31500#V i?t#510.76#^214#Kin thc c bn v nng cao ton 9#i mi theo phng php dy hc ca B Gio dc v o to#Nguyn Ngc m, Hn Lin Hi, Ng Long Hu#T.1# Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a191tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Ngc m#Hn Lin Hi#Ng Long Hu#Uyn#296822## 00622000000000301000450002600110000001400070001104100050001808200070002380800050 00300020036000350030060000710070044001310220004001750040018001790080005001970090 01100202010000500213011001500218020000500233020000600238020001400244005001600258 005001300274005001300287039000500300013000700305020000800312#VV12.15783#38500#V i?t#510.76#^214#Kin thc c bn v nng cao ton 9#i mi theo phng php dy hc ca B Gio dc v o to#Nguyn Ngc m, Hn Lin Hi, Ng Long Hu#T.2# Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a247tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Sch c thm#N guyn Ngc m#Hn Lin Hi#Ng Long Hu#Uyn#296823#Bi tp## 00649000000000325000450002600110000001400070001104100050001808200040002380800050 00270020037000320070062000690080005001310090011001360100005001470110015001520200 00800167020000800175020001100183020001200194020000700206020000700213020001400220 00500160023400500140025000500190026400500110028300500170029403900050031101300070 0316#VV12.15784#38000#Vi?t#807#^214#Hng dn hc v n luyn ng vn 11#Nguyn Vn Long (ch.b.), L Nguyn Cn, Nguyn Th Bch H...#^aH.#^aGio dc#2012#^a2 48tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#n tp#Lp 10#Sch c thm#N guyn Vn Long#L Nguyn Cn#Nguyn Th Bch H# Kim Hi#Nguyn Th Nng#Uyn #296824## 00536000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200040002380800050 00270020039000320070059000710080005001300090011001350100005001460110015001510200 01400166020000700180020001400187005001200201005001600213005002100229039000500250 013000700255020000800262#VV12.15785#44000#Vi?t#807#^214#Hng dn lm bi vn n gh lun lp 10#Chu Th Ho (ch.b.), L Th Minh Hu, Nguyn Th Bch Thu#^aH.# ^aGio dc#2012#^a272tr.^b24cm#Vn ngh lun#Lp 10#Sch c thm#Chu Th Ho#L Th Minh Hu#Nguyn Th Bch Thu#Uyn#296825#Bi vn## 00458000000000253000450002600110000001400070001104100050001808200080002380800050 00310020038000360070014000740040018000880080005001060090011001110100005001220110 01500127020000700142020000700149020000800156020001400164005001400178039000500192 013000700197#VV12.15786#41000#Vi?t#530.076#^214#Rn luyn k nng gii ton vt l 10#Mai Chnh Tr#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a262tr.^b24cm#Vt l #Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Mai Chnh Tr#Uyn#296826## 00487000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200040002380800050 00270020027000320070036000590220004000950040018000990080005001170090011001220100 00500133011001500138020000800153020000700161020001400168005001300182005001400195 039000500209013000700214#VV12.15787#49000#Vi?t#546#^214#Ti liu chuyn ho hc 10#o Hu Vinh (ch.b.), Nguyn Duy i#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#20 12#^a303tr.^b24cm#Ho hc#Lp 10#Sch c thm#o Hu Vinh#Nguyn Duy i#Uyn#2 96827## 00487000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200040002380800050 00270020027000320070036000590220004000950040018000990080005001170090011001220100 00500133011001500138020000800153020000700161020001400168005001300182005001400195 039000500209013000700214#VV12.15788#38000#Vi?t#546#^214#Ti liu chuyn ho hc 10#o Hu Vinh (ch.b.), Nguyn Duy i#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#20 12#^a229tr.^b24cm#Ho hc#Lp 10#Sch c thm#o Hu Vinh#Nguyn Duy i#Uyn#2 96828## 00525000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200090002380800050 00320020047000370070041000840040018001250080005001430090011001480100005001590110 01500164020000700179020000700186020000800193020001400201005001600215005001600231 039000500247013000700252#VV12.15789#45000#Vi?t#512.0076#^214#Bi tp nng cao v mt s chuyn i s 10#Nguyn Huy oan (ch.b.), ng Hng Thng#Ti bn l n th 6#^aH.#^aGio dc#2012#^a296tr.^b24cm#i s#Lp 10#Bi tp#Sch c thm# Nguyn Huy oan#ng Hng Thng#Uyn#296829## 00497000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200080002380800050 00310020039000360070027000750040018001020080005001200090011001250100005001360110 01500141020000800156020000700164020000800171020001400179005001200193005001400205 039000500219013000700224#VV12.15790#32000#Vi?t#546.076#^214#Rn luyn k nng g ii ton ho hc 10#Ng Ngc An, L Hong Dng#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc #2012#^a243tr.^b24cm#Ho hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Ng Ngc An#L Hong D ng#Uyn#296830## 00566000000000277000450002600110000001400070001104100050001808200080002380800050 00310020045000360030058000810070014001390040018001530080005001710090011001760100 00500187011001500192020000800207020000700215020001200222020001400234020001400248 005001400262039000500276013000700281#VV12.15791#36000#Vi?t#546.076#^214#Cc dn g ton v phng php gii ho hc 10#Bin son theo chng trnh ho hc 10 c bn v nng cao#L Thanh Xun#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a291tr.^b2 4cm#Ho hc#Lp 10#Trc nghim#Gii bi ton#Sch c thm#L Thanh Xun#Uyn#29 6831## 00568000000000277000450002600110000001400070001104100050001808200090002380800050 00320020044000370030057000810070016001380040018001540080005001720090011001770100 00500188011001500193020000700208020000700215020001400222020001200236020001400248 005001600262039000500278013000700283#VV12.15792#34000#Vi?t#512.0076#^214#Cc d ng ton v phng php gii i s 10#Bin son theo chng trnh i s 10 c b n v nng cao#Nguyn Hu Ngc#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a271tr.^b 24cm#i s#Lp 10#Gii bi ton#Trc nghim#Sch c thm#Nguyn Hu Ngc#Uyn# 296832## 00544000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020036000430070050000790080005001290090011001340100005001450110 01500150020001200165020000700177020000800184020001400192005001700206005001500223 005001600238039000500254013000700259#VV12.15793#VV12.15794#30000#Vi?t#807#^214# Tuyn chn nhng bi vn hay lp 11#Trng Th Giang, Nguyn Th Qu, Hong Vn Quyt#^aH.#^aGio dc#2012#^a192tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 11#Bi vn#Sch c th m#Trng Th Giang#Nguyn Th Qu#Hong Vn Quyt#Uyn#296833## 00658000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020037000430070055000800080005001350090011001400100005001510110 01500156020000800171020000800179020001100187020001200198020000700210020000700217 02000140022400500160023800500120025400500140026600500110028000500170029103900050 0308013000700313#VV12.15796#VV12.15795#40000#Vi?t#807#^214#Hng dn hc v n luyn ng vn 11#Nguyn Vn Long (ch.b.), V Quc Anh, L Nguyn Cn...#^aH.#^aG io dc#2012#^a259tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#n tp#Lp 11 #Sch c thm#Nguyn Vn Long#V Quc Anh#L Nguyn Cn# Kim Hi#Nguyn Th N ng#Uyn#296834## 00574000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430020052000480070056001000080005001560090011001610100005001720110 01500177020001000192020000700202020000700209020001400216005002000230005001900250 005001500269039000500284013000700289#VV12.15798#VV12.15797#35000#Vi?t#428.0076# ^214#n luyn theo chun kin thc, k nng ting Anh 11#Trn nh Nguyn L, Ng uyn Th L Chu, Trn Thanh Vn#^aH.#^aGio dc#2012#^a195tr.^b24cm#Ting Anh#L p 11#n tp#Sch c thm#Trn nh Nguyn L#Nguyn Th L Chu#Trn Thanh Vn #Uyn#296835## 00488000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020049000430070013000920040018001050080005001230090011001280100 00500139011001500144020000900159020000700168020000800175020001400183005001300197 039000500210013000700215#VV12.15799#38000#Vi?t#B103T#516.0076#^214#Bi tp nng cao v mt s chuyn hnh hc 11#Trn Vn Tn#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a248tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#Trn Vn Tn#Uyn# 296836## 00630000000000301000450002600110000001400070001104100050001808200090002380800050 00320020054000370070068000910040018001590080005001770090011001820100005001930110 01500198020000700213020001000220020000700230020000800237020001400245005001100259 005001400270005001600284005001600300039000500316013000700321#VV12.15800#38000#V i?t#512.0076#^214#Ti liu chuyn ton - Bi tp i s v gii tch 11#on Qu nh (ch.b.), Trn Nam Dng, Nguyn V Lng, ng Hng Thng#Ti bn ln th 2#^a H.#^aGio dc#2012#^a248tr.^b24cm#i s#Gii tch#Lp 11#Bi tp#Sch c thm# on Qunh#Trn Nam Dng#Nguyn V Lng#ng Hng Thng#Uyn#296837## 00612000000000301000450002600110000001400070001104100050001808200090002380800050 00320020043000370070052000800040018001320080005001500090011001550100005001660110 01500171020000900186020000700195020000800202020001400210005001100224005001400235 005001400249005001700263005001800280039000500298013000700303#VV12.15801#39000#V i?t#516.0076#^214#Ti liu chuyn ton - Bi tp hnh hc 11#on Qunh (ch.b.), Phm Khc Ban, Vn Nh Cng...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a256tr. ^b24cm#Hnh hc#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#on Qunh#Phm Khc Ban#Vn Nh C ng#Nguyn ng Pht#L B Khnh Trnh#Uyn#296838## 00604000000000301000450002600110000001400070001104100050001808200090002380800050 00320020035000370070052000720040018001240080005001420090011001470100005001580110 01500163020000900178020000700187020000800194020001400202005001100216005001400227 005001400241005001700255005001800272039000500290013000700295#VV12.15802#48000#V i?t#516.0076#^214#Ti liu chuyn ton - Hnh hc 11#on Qunh (ch.b.), Phm Kh c Ban, Vn Nh Cng...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a320tr.^b24cm#H nh hc#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#on Qunh#Phm Khc Ban#Vn Nh Cng#Nguy n ng Pht#L B Khnh Trnh#Uyn#296839## 00535000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410020075000460070022001210080005001430090011001480100005001590110 01500164020000500179020000700184020000700191020001200198020001400210005000800224 005001300232039000500245013000700250#VV12.15804#VV12.15803#20000#Vi?t#510.76#^2 14#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn ton lp 11#V Tun, Phm c Ti#^aH.#^aGio dc#2012#^a107tr.^b24cm#Ton#Lp 11#n tp# ki m tra#Sch c thm#V Tun#Phm c Ti#Uyn#296840## 00554000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200080 00348080005000420020078000470070032001250080005001570090011001620100005001730110 01500178020000800193020000700201020000700208020001200215020001400227005001200241 005001100253039000500264013000700269#VV12.15806#VV12.15805#20000#Vi?t#546.076#^ 214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn ho hc lp 1 1#V Anh Tun (ch.b.), L Vn Khu#^aH.#^aGio dc#2012#^a112tr.^b24cm#Ho hc#L p 11#n tp# kim tra#Sch c thm#V Anh Tun#L Vn Khu#Uyn#296841## 00619000000000301000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020034000340030022000680070035000900040018001250080005001430090011001480100 00500159011001500164015003300179020002200212020001400234020000900248020000700257 020001500264005001300279005001300292039000500305013000700310#VV12.15807#18000#V i?t#621.3#^214#Hot ng gio dc ngh ph thng#Ngh in dn dng 11#ng Vn o (ch.b.), Trn Mai Thu#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a151tr.^b24cm# TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc hng nghip#in dn dng#Sa cha#L p 11#Sch gio khoa#ng Vn o#Trn Mai Thu#Uyn#296842## 00642000000000301000450002600110000001400070001104100050001808200070002380800050 00300020034000350030017000690070058000860040018001440080005001620090011001670100 00500178011001500183015003300198020002200231020000700253020000500260020001500265 005001600280005001300296005001900309039000500328013000700333#VV12.15808#22000#V i?t#746.44#^214#Hot ng gio dc ngh ph thng#Ngh thu tay 11#Nguyn Th H nh (ch.b.), Thi Vn Bn, Th Nguyn Bnh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2 012#^a175tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc hng nghip#Lp 11 #Thu#Sch gio khoa#Nguyn Th Hnh#Thi Vn Bn# Th Nguyn Bnh#Uyn#296843 ## 00674000000000313000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020034000340030019000680070059000870040018001460080005001640090011001690100 00500180011001500185015003300200020002200233020000700255020001100262020001100273 020001500284005001800299005001500317005001600332039000500348013000700353#VV12.15 809#16000#Vi?t#634.9#^214#Hot ng gio dc ngh ph thng#Ngh trng rng 11# Nguyn Vit Cng (ch.b.), Phm Quang Thu, Nguyn Hu Vnh#Ti bn ln th 5#^aH .#^aGio dc#2012#^a119tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio Dc v o to#Gio dc hng nghip#Lp 11#Lm nghip#Trng rng#Sch gio khoa#Nguyn Vit Cng#Phm Quang Thu#Nguyn Hu Vnh#Uyn#296844## 00666000000000313000450002600110000001400070001104100050001808200070002380800050 00300020034000350030024000690070055000930040018001480080005001660090011001710100 00500182011001500187015003300202020002200235020000700257020000900264020000700273 020001500280005001600295005001700311005001200328039000500340013000700345#VV12.15 810#25000#Vi?t#629.28#^214#Hot ng gio dc ngh ph thng#Ngh sa cha xe m y 11#Phm nh Vng (ch.b.), Nguyn Vn Dng, Nguyn Hng#Ti bn ln th 4#^ aH.#^aGio dc#2012#^a204tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc h ng nghip#Lp 11#Sa cha#Xe my#Sch gio khoa#Phm nh Vng#Nguyn Vn Dng #Nguyn Hng#Uyn#296845## 00615000000000301000450002600110000001400070001104100050001808200040002380800050 00270020034000320030017000660070044000830040018001270080005001450090011001500100 00500161011001500166015003300181020002200214020000900236020000700245020001500252 005001400267005000700281005001300288039000500301013000700306#VV12.15811#25000#V i?t#635#^214#Hot ng gio dc ngh ph thng#Ngh lm vn 11#Trn Qu Hin (c h.b.), V Hi, Cao Anh Long#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a223tr.^b24c m#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc hng nghip#Lm vn#Lp 11#Sch gi o khoa#Trn Qu Hin#V Hi#Cao Anh Long#Uyn#296846## 00618000000000289000450002600110000001400070001104100050001808200080002380800050 00310020050000360070077000860040018001630080005001810090011001860100005001970110 01500202020001000217020000700227020000800234020001400242005001600256005001700272 005001600289005001100305039000500316013000700321#VV12.15812#43000#Vi?t#515.076# ^214#Bi tp nng cao v mt s chuyn gii tch 12#B.s.: Nguyn Huy oan (ch .b.), Nguyn Xun Lim, ng Hng Thng, on Qunh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2012#^a279tr.^b24cm#Gii tch#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Huy oan #Nguyn Xun Lim#ng Hng Thng#on Qunh#Uyn#296847## 00514000000000289000450002600110000001400070001104100050001808200040002380800050 00270020032000320070014000640220004000782210015000820040018000970080005001150090 01100120010000500131011001500136020000800151020001100159020000700170020000700177 020001400184005001400198039000500212013000700217#VV12.15813#64000#Vi?t#547#^214 #Ti liu chuyn ho hc 11 - 12#Trn Quc Sn#T.1#Ho hc hu c#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a431tr.^b24cm#Ho hc#Ho hu c#Lp 11#Lp 12#Sch c thm#Trn Quc Sn#Uyn#296848## 00530000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020032000380070014000700220004000842210014000880040018001020080 00500120009001100125010000500136011001500141020000800156020001000164020000700174 020000700181020001400188005001400202039000500216013000700221#VV12.15814#44000#V i?t#T103L#546#^214#Ti liu chuyn ho hc 11 - 12#Nguyn Duy i#T.2#Ho hc v c#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a287tr.^b24cm#Ho hc#Ho v c#Lp 1 1#Lp 12#Sch c thm#Nguyn Duy i#Uyn#296849## 00613000000000289000450002600110000001400070001104100050001808200080002380800050 00310020045000360030083000810070014001640040018001780080005001960090011002010100 00500212011001500217020000800232020000700240020001000247020001200257020001400269 020001400283005001400297039000500311013000700316#VV12.15815#35500#Vi?t#546.076# ^214#Cc dng ton v phng php gii ho hc 12#T lun v trc nghim : Bin son theo chng trnh ho hc 12 c bn v nng cao#L Thanh Xun#Ti bn ln t h 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a291tr.^b24cm#Ho hc#Lp 12#Ho v c#Trc nghim#Gi i bi ton#Sch c thm#L Thanh Xun#Uyn#296850## 00615000000000289000450002600110000001400070001104100050001808200090002380800050 00320020045000370030083000820070014001650040018001790080005001970090011002020100 00500213011001500218020000800233020000700241020001100248020001200259020001400271 020001400285005001400299039000500313013000700318#VV12.15816#26000#Vi?t#547.0076 #^214#Cc dng ton v phng php gii ho hc 12#T lun v trc nghim : Bin son theo chng trnh ho hc 12 c bn v nng cao#L Thanh Xun#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a203tr.^b24cm#Ho hc#Lp 12#Ho hu c#Trc nghim# Gii bi ton#Sch c thm#L Thanh Xun#Uyn#296851## 00467000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410020041000460070011000870080005000980090011001030100005001140110 01500119020000500134020000700139020001000146020000800156020001400164005001100178 039000500189013000700194#VV12.15818#VV12.15817#50000#Vi?t#510.76#^214#Mt s ch uyn t chn mn ton lp 12#Cao Th H#^aH.#^aGio dc#2012#^a163tr.^b24cm#T on#Lp 12#Chuyn #Bi tp#Sch c thm#Cao Th h#Uyn#296852## 00464000000000253000450002600110000001400070001104100050001808200080002380800050 00310020038000360070014000740040018000880080005001060090011001110100005001220110 01500127020000700142020000700149020001400156020001400170005001400184039000500198 013000700203#VV12.15819#36000#Vi?t#530.076#^214#Rn luyn k nng gii ton vt l 12#Mai Chnh Tr#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a287tr.^b24cm#Vt l #Lp 12#Gii bi ton#Sch c thm#Mai Chnh Tr#Uyn#296853## 00691000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020052000430070060000950040018001550080005001730090011001780100 00500189011001500194020001800209020001900227020000900246020000700255020001400262 00500170027600500160029300500140030900500140032300500160033703900050035301300070 0358#VV12.15821#VV12.15820#33000#Vi?t#807#^214#Phn tch - bnh ging tc phm vn hc 12 nng cao#Nguyn ng Mnh (ch.b.), Nguyn Th Bnh, Phan Huy Dng...# Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a191tr.^b24cm#Phn tch vn hc#Bnh gi ng vn hc#Tc phm#Lp 12#Sch c thm#Nguyn ng Mnh#Nguyn Th Bnh#Phan H uy Dng#L Quang Hng#Nguyn Vn Long#Uyn#296854## 00591000000000301000450002600110000001400070001104100050001808200070002380800050 00300020019000350070067000540040018001210080005001390090011001440100005001550110 01400160020000900174020000600183020000800189020000900197020001500206005001400221 005001600235005001300251005001300264039000500277013000700282#VV12.15822#15000#V i?t#580.76#^214#Bi tp sinh hc 6#Phm Th Son (ch.b.), Hunh Ngc Bch, L Th Trinh, Trn Th Vn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a95tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 6#Bi tp#Thc vt#Sch gio khoa#Phm Th Son#Hunh Ngc Bch#L Th T rinh#Trn Th Vn#Uyn#296855## 00604000000000313000450002600110000001400070001104100050001808200070002380800050 00300020024000350070055000590220004001140040018001180080005001360090011001410100 00500152011001500157020000500172020000600177020000800183020001400191005000900205 005001700214005001600231005001500247005001600262039000500278013000700283#VV12.15 823#21000#Vi?t#510.76#^214#Bi tp nng cao ton 6#Tn Thn (ch.b.), Nguyn Anh Hong, Hunh Quang Lu...#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a159tr.^b 24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Tn Thn#Nguyn Anh Hong#Hunh Quang Lu# Nguyn c Tn#Nguyn V Thanh#Uyn#296856## 00604000000000313000450002600110000001400070001104100050001808200070002380800050 00300020024000350070055000590220004001140040018001180080005001360090011001410100 00500152011001500157020000500172020000600177020000800183020001400191005000900205 005001700214005001600231005001500247005001600262039000500278013000700283#VV12.15 824#20000#Vi?t#510.76#^214#Bi tp nng cao ton 6#Tn Thn (ch.b.), Nguyn Anh Hong, Hunh Quang Lu...#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a148tr.^b 24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Tn Thn#Nguyn Anh Hong#Hunh Quang Lu# Nguyn c Tn#Nguyn V Thanh#Uyn#296857## 00642000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020030000430070063000730040018001360080005001540090011001590100 00500170011001500175020001000190020000600200020000800206020001400214005002000228 005002300248005001500271005001400286005001600300039000500316013000700321#VV12.15 825#30000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp thc hnh ting Anh 6#Trn nh Nguy n L, Nguyn Th Thin Hng, Trng Vn nh...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2012#^a148tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Trn nh Nguyn L #Nguyn Th Thin Hng#Trng Vn nh#L Th Phng#T Th Bch Yn#Uyn#296858 ## 00463000000000253000450002600110000001400070001104100050001808200040002380800050 00270020032000320070031000640040018000950080005001130090011001180100005001290110 01400134020000700148020000600155020001400161005001400175005000800189039000500197 013000700202#VV12.15826#16000#Vi?t#530#^214#Nng cao v pht trin vt l 6#Bi Gia Thnh (ch.b.), L Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a95tr.^b24cm #Vt l#Lp 6#Sch c thm#Bi Gia Thnh#L Hng#Uyn#296859## 00578000000000289000450002600110000001400060001104100050001708200070002280800050 00290020028000340070058000620040018001200080005001380090011001430100005001540110 01400159020001800173020000600191020000800197020000800205020001500213005001500228 005001600243005001700259039000500276013000700281#VV12.15827#7900#Vi?t#170.76#^2 14#Bi tp gio dc cng dn 6#Trn Vn Thng (ch.b.), Trn Quang Tun, Nguyn T hu Ngn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a52tr.^b24cm#Gio dc cng dn# Lp 6#o c#Bi tp#Sch gio khoa#Trn Vn Thng#Trn Quang Tun#Nguyn Thu Ngn#Uyn#296860## 00588000000000301000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020039000340070049000730040018001220080005001400090011001450100005001560110 01500161020000800176020001100184020001200195020000800207020000600215020001400221 005000700235005001700242005001500259039000500274013000700279#VV12.15828#34000#V i?t#807.6#^214#Bi tp rn k nng tch hp ng vn 6#V Nho (ch.b.), Nguyn Thu Hng, Trn Th Thnh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2012#^a219tr.^b24cm#Ng Vn#Ting Vit#Tp lm vn#Bi tp#Lp 6#Sch c thm#V Nho#Nguyn Thu Hng# Trn Th Thnh#Uyn#296861## 00619000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020036000380030060000740070044001340220004001780040018001820080 00500200009001100205010000500216011001500221020000500236020000600241020001400247 005001600261005001300277005001300290039000700303013000700310#VV12.15829#23500#V i?t#K305T#510#^214#Kin thc c bn v nng cao ton 6#i mi theo phng php dy hc ca B gio dc v o to#Nguyn Ngc m, Hn Lin Hi, Ng Long Hu#T .2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a131tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Sch c th m#Nguyn Ngc m#Hn Lin Hi#Ng Long Hi#P.Dung#296862## 00568000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020019000530030075000720070012001470220004001590040 01800163008000500181009001100186010000500197011001500202020000500217020001600222 020001400238005001200252039000700264013000700271#VV12.15830#VV12.15831#22800#Vi ?t#NH556B#510.76#^214#Nhng bi ton hay#Ti liu luyn thi hc sinh gii, thi O lympic v thi vo cc trng chuyn#Bi T Long#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2012#^a139tr.^b24cm#Ton#Trung hc c s#Sch c thm#Bi T Long#P.Dung# 296863## 00782000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020063000550030053001180070068001710220004002392210 01100243008000500254009001100259010000500270011001500275020001100290020002000301 02000090032102000170033002000140034700500140036100500100037500500160038500500170 0401039000700418013000700425#VV12.15833#VV12.15832#35000#Vi?t#C101D#516.24076#^ 214#Cc dng ton c bn trung hc ph thng v phng php gii#Hc sinh THPT , gio vin ton THPT, bn tr yu ton#V Dng Thu (ch.b.), Phm Hoan, Hong Xun Vinh, Nguyn Ngc Xun#T.2#Lng gic#^aH.#^aGio dc#2012#^a211tr.^b24cm#L ng gic#Ph thng trung hc#Bi ton#Phng php gii#Sch c thm#V Dng T hu#Phm Hoan#Hong Xun Vinh#Nguyn Ngc Xun#P.Dung#296864## 00791000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020063000540030053001170070075001700220004002452210 00900249008000500258009001100263010000500274011001500279020000900294020002000303 02000090032302000170033202000140034900500140036300500170037700500170039400500160 0411039000700427013000700434#VV12.15835#VV12.15834#33000#Vi?t#C101D#516.0076#^2 14#Cc dng ton c bn trung hc ph thng v phng php gii#Hc sinh THPT, gio vin ton THPT, bn tr yu ton#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Don Tun, Nguyn Xun Bnh, Hong Xun Vinh#T.3#Hnh hc#^aH.#^aGio dc#2012#^a200tr.^b24 cm#Hnh hc#Ph thng trung hc#Bi ton#Phng php gii#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Don Tun#Nguyn Xun Bnh#Hong Xun Vinh#P.Dung#296865## 00788000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020063000530030053001160070073001690220004002422210 01000246008000500256009001100261010000500272011001500277020001000292020002000302 02000090032202000170033102000140034800500140036200500150037600500160039100500170 0407039000700424013000700431#VV12.15836#VV12.15837#43000#Vi?t#C101D#515.076#^21 4#Cc dng ton c bn trung hc ph thng v phng php gii#Hc sinh THPT, gio vin ton THPT, bn tr yu ton#V Dng Thu (ch.b.), ng Thanh Hi, Ho ng Xun Vinh, Nguyn Ngc Xun#T.4#Gii tch#^aH.#^aGio dc#2012#^a264tr.^b24cm #Gii tch#Ph thng trung hc#Bi ton#Phng php gii#Sch c thm#V Dng Thu#ng Thanh Hi#Hong Xun Vinh#Nguyn Ngc Xun#P.Dung#296866## 00609000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020061000540030011001150070032001260040018001580080 00500176009001100181010000500192011001500197020000700212020000900219020002000228 020001400248005001500262005001600277039000700293013000700300#VV12.15838#VV12.158 39#37000#Vi?t#CH527#537.076#^214#Chuyn bi dng hc sinh gii vt l trun g hc ph thng#in hc 1#V Thanh Khit, Nguyn Th Khi#Ti bn ln th 2#^aH .#^aGio dc#2012#^a232tr.^b24cm#Vt l#in hc#Ph thng trung hc#Sch c th m#V Thanh Khit#Nguyn Th Khi#P.Dung#296867## 00718000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020060000560070061001160080005001770090011001820100 00500193011001500198020001700213020001600230020002000246020001200266020001400278 00500150029200500190030700500140032600500170034000500210035703900070037801300070 0385#VV12.15840#VV12.15841#49000#Vi?t#419H#398.209597#^214#c - hiu tc phm vn hc dn gian trong trng ph thng#L Trng Pht (ch.b.), Nguyn Th Bch H, Phan Ngc Anh...#^aH.#^aGio dc#2012#^a255tr.^b24cm#Vn hc dn gian#Trung hc c s#Ph thng trung hc#K nng c#Sch c thm#L Trng Pht#Nguyn T h Bch H#Phan Ngc Anh#o Th Thu Hin#Phm ng Xun Hng#P.Dung#296868## 00564000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020041000490030034000900070015001240080005001390090 01100144010000500155011001500160020000500175020002000180020001400200020001700214 020001400231005001500245039000700260013000700267#VV12.15843#VV12.15842#39000#Vi ?t#T103L#512#^214#Ti liu chuyn ton trung hc ph thng#Bt ng thc v bi ton Min-Max#Trn c Huyn#^aH.#^aGio dc#2012#^a240tr.^b24cm#Ton#Ph thng t rung hc#Bt ng thc#Bi ton Min-Max#Sch c thm#Trn c Huyn#P.Dung#2968 69## 00537000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020051000530030009001040070009001130040018001220080 00500140009001100145010000500156011001500161020000700176020000700183020002000190 020001400210005000900224039000700233013000700240#VV12.15844#VV12.15845#30000#Vi ?t#B452D#531.076#^214#Bi dng hc sinh gii vt l trung hc ph thng#C hc 2#T Giang#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a183tr.^b24cm#Vt l#C hc#P h thng trung hc#Sch c thm#T Giang#P.Dung#296870## 00563000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020019000410030084000600070028001440080005001720090011001770100 00500188011001400193020000700207020000600214020001000220020001400230005001300244 005001400257039000700271013000700278#VV12.15846#9000#Vi?t#TH552H#372.89#^214#Th c hnh a l 4#Theo chun kin thc, k nng v hng dn iu chnh ni dung dy hc mn i l 4#Phm Th Sen, Ph Cng Vit#^aH.#^aGio dc#2012#^a59tr.^b2 4cm#a l#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#Phm Th Sen#Ph Cng Vit#P.Dung#29687 1## 00563000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020019000410030084000600070028001440080005001720090011001770100 00500188011001400193020000700207020000600214020001000220020001400230005001300244 005001400257039000700271013000700278#VV12.15847#9000#Vi?t#TH552H#372.89#^214#Th c hnh a l 5#Theo chun kin thc, k nng v hng dn iu chnh ni dung dy hc mn i l 5#Phm Th Sen, Ph Cng Vit#^aH.#^aGio dc#2012#^a51tr.^b2 4cm#a l#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm#Phm Th Sen#Ph Cng Vit#P.Dung#29687 2## 00621000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410030102000610070039001630220004002020080005002060090 01100211010000500222011001400227020000800241020000600249020001000255020001400265 005001700279005002100296039000700317013000700324#VV12.15848#9000#Vi?t#TH552H#37 2.86#^214#Thc hnh th dc 1#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc hi n iu chnh ni dung dy hc b mn Th dc lp 1#Hong Trng Khi, Nguyn Th Hng Nhn#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a28tr.^b24cm#Th dc#Lp 1#Thc hnh#Sch c thm#Hong Trng Khi#Nguyn Th Hng Nhn#P.Dung#296873## 00621000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410030102000610070039001630220004002020080005002060090 01100211010000500222011001400227020000800241020000600249020001000255020001400265 005001700279005002100296039000700317013000700324#VV12.15849#9000#Vi?t#TH552H#37 2.86#^214#Thc hnh th dc 1#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc hi n iu chnh ni dung dy hc b mn Th dc lp 1#Hong Trng Khi, Nguyn Th Hng Nhn#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a40tr.^b24cm#Th dc#Lp 1#Thc hnh#Sch c thm#Hong Trng Khi#Nguyn Th Hng Nhn#P.Dung#296874## 00621000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410030102000610070039001630220004002020080005002060090 01100211010000500222011001400227020000800241020000600249020001000255020001400265 005001700279005002100296039000700317013000700324#VV12.15850#9000#Vi?t#TH552H#37 2.86#^214#Thc hnh th dc 2#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc hi n iu chnh ni dung dy hc b mn Th dc lp 2#Hong Trng Khi, Nguyn Th Hng Nhn#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a52tr.^b24cm#Th dc#Lp 2#Thc hnh#Sch c thm#Hong Trng Khi#Nguyn Th Hng Nhn#P.Dung#296875## 00621000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410030102000610070039001630220004002020080005002060090 01100211010000500222011001400227020000800241020000600249020001000255020001400265 005001700279005002100296039000700317013000700324#VV12.15851#9000#Vi?t#TH552H#37 2.86#^214#Thc hnh th dc 2#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc hi n iu chnh ni dung dy hc b mn Th dc lp 2#Hong Trng Khi, Nguyn Th Hng Nhn#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a52tr.^b24cm#Th dc#Lp 2#Thc hnh#Sch c thm#Hong Trng Khi#Nguyn Th Hng Nhn#P.Dung#296876## 00621000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410030102000610070039001630220004002020080005002060090 01100211010000500222011001400227020000800241020000600249020001000255020001400265 005001700279005002100296039000700317013000700324#VV12.15852#9000#Vi?t#TH552H#37 2.86#^214#Thc hnh th dc 4#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc hi n iu chnh ni dung dy hc b mn Th dc lp 4#Hong Trng Khi, Nguyn Th Hng Nhn#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a64tr.^b24cm#Th dc#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#Hong Trng Khi#Nguyn Th Hng Nhn#P.Dung#296877## 00621000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410030102000610070039001630220004002020080005002060090 01100211010000500222011001400227020000800241020000600249020001000255020001400265 005001700279005002100296039000700317013000700324#VV12.15853#9000#Vi?t#TH552H#37 2.86#^214#Thc hnh th dc 4#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc hi n iu chnh ni dung dy hc b mn Th dc lp 4#Hong Trng Khi, Nguyn Th Hng Nhn#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a60tr.^b24cm#Th dc#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#Hong Trng Khi#Nguyn Th Hng Nhn#P.Dung#296878## 00621000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410030102000610070039001630220004002020080005002060090 01100211010000500222011001400227020000800241020000600249020001000255020001400265 005001700279005002100296039000700317013000700324#VV12.15854#9000#Vi?t#TH552H#37 2.86#^214#Thc hnh th dc 5#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc hi n iu chnh ni dung dy hc b mn Th dc lp 5#Hong Trng Khi, Nguyn Th Hng Nhn#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a64tr.^b24cm#Th dc#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm#Hong Trng Khi#Nguyn Th Hng Nhn#P.Dung#296879## 00621000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410030102000610070039001630220004002020080005002060090 01100211010000500222011001400227020000800241020000600249020001000255020001400265 005001700279005002100296039000700317013000700324#VV12.15855#9000#Vi?t#TH552H#37 2.86#^214#Thc hnh th dc 5#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc hi n iu chnh ni dung dy hc b mn Th dc lp 5#Hong Trng Khi, Nguyn Th Hng Nhn#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a68tr.^b24cm#Th dc#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm#Hong Trng Khi#Nguyn Th Hng Nhn#P.Dung#296880## 00622000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020020000420030102000620070039001640220004002030080005002070090 01100212010000500223011001400228020000800242020000600250020001000256020001400266 005001700280005002100297039000700318013000700325#VV12.15856#10000#Vi?t#TH552H#7 96.44#^214#Thc hnh th dc 6#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc h in iu chnh ni dung dy hc b mn Th dc lp 6#Hong Trng Khi, Nguyn Th Hng Nhn#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a52tr.^b24cm#Th dc#Lp 6#Thc hnh#Sch c thm#Hong Trng Khi#Nguyn Th Hng Nhn#P.Dung#296881## 00622000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020020000420030102000620070039001640220004002030080005002070090 01100212010000500223011001400228020000800242020000600250020001000256020001400266 005001700280005002100297039000700318013000700325#VV12.15857#10000#Vi?t#TH552H#7 96.44#^214#Thc hnh th dc 6#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc h in iu chnh ni dung dy hc b mn Th dc lp 6#Hong Trng Khi, Nguyn Th Hng Nhn#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a56tr.^b24cm#Th dc#Lp 6#Thc hnh#Sch c thm#Hong Trng Khi#Nguyn Th Hng Nhn#P.Dung#296882## 00622000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020020000420030102000620070039001640220004002030080005002070090 01100212010000500223011001400228020000800242020000600250020001000256020001400266 005001700280005002100297039000700318013000700325#VV12.15858#10000#Vi?t#TH552H#7 96.44#^214#Thc hnh th dc 7#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc h in iu chnh ni dung dy hc b mn Th dc lp 7#Hong Trng Khi, Nguyn Th Hng Nhn#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a48tr.^b24cm#Th dc#Lp 7#Thc hnh#Sch c thm#Hong Trng Khi#Nguyn Th Hng Nhn#P.Dung#296883## 00622000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020020000420030102000620070039001640220004002030080005002070090 01100212010000500223011001400228020000800242020000600250020001000256020001400266 005001700280005002100297039000700318013000700325#VV12.15859#10000#Vi?t#TH552H#7 96.44#^214#Thc hnh th dc 7#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc h in iu chnh ni dung dy hc b mn Th dc lp 7#Hong Trng Khi, Nguyn Th Hng Nhn#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a64tr.^b24cm#Th dc#Lp 7#Thc hnh#Sch c thm#Hong Trng Khi#Nguyn Th Hng Nhn#P.Dung#296884## 00622000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020020000420030102000620070039001640220004002030080005002070090 01100212010000500223011001400228020000800242020000600250020001000256020001400266 005001700280005002100297039000700318013000700325#VV12.15860#10000#Vi?t#TH552H#7 96.44#^214#Thc hnh th dc 8#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc h in iu chnh ni dung dy hc b mn Th dc lp 8#Hong Trng Khi, Nguyn Th Hng Nhn#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a48tr.^b24cm#Th dc#Lp 8#Thc hnh#Sch c thm#Hong Trng Khi#Nguyn Th Hng Nhn#P.Dung#296885## 00622000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020020000420030102000620070039001640220004002030080005002070090 01100212010000500223011001400228020000800242020000600250020001000256020001400266 005001700280005002100297039000700318013000700325#VV12.15861#10000#Vi?t#TH552H#7 96.44#^214#Thc hnh th dc 8#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc h in iu chnh ni dung dy hc b mn Th dc lp 8#Hong Trng Khi, Nguyn Th Hng Nhn#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a68tr.^b24cm#Th dc#Lp 8#Thc hnh#Sch c thm#Hong Trng Khi#Nguyn Th Hng Nhn#P.Dung#296886## 00619000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020020000420030099000620070039001610220004002000080005002040090 01100209010000500220011001400225020000800239020000600247020001000253020001400263 005001700277005002100294039000700315013000700322#VV12.15862#10000#Vi?t#TH552H#7 96.44#^214#Thc hnh th dc 9#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc h in iu chnh ni dung dy hc mn Th dc lp 9#Hong Trng Khi, Nguyn Th H ng Nhn#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a56tr.^b24cm#Th dc#Lp 9#Thc hnh#Sch c thm#Hong Trng Khi#Nguyn Th Hng Nhn#P.Dung#296887## 00619000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020020000420030099000620070039001610220004002000080005002040090 01100209010000500220011001400225020000800239020000600247020001000253020001400263 005001700277005002100294039000700315013000700322#VV12.15863#10000#Vi?t#TH552H#7 96.44#^214#Thc hnh th dc 9#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc h in iu chnh ni dung dy hc mn Th dc lp 9#Hong Trng Khi, Nguyn Th H ng Nhn#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a72tr.^b24cm#Th dc#Lp 9#Thc hnh#Sch c thm#Hong Trng Khi#Nguyn Th Hng Nhn#P.Dung#296888## 00649000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410030095000610070059001560080005002150090011002200100 00500231011001400236020000800250020000600258020001000264020001400274005001600288 039000700304005002100311005002000332013000700352#VV12.15864#9000#Vi?t#TH552H#37 2.89#^214#Thc hnh lch s 4#Theo chun kin thc, k nng v Hng dn thc hi n iu chnh ni dung dy hc mn Lch s 4#T Th Thu Anh, Trng Cng Hunh K, Thi Th Thanh Thu#^aH.#^aGio dc#2012#^a59tr,^b24cm#Lch s#Lp 4#Thc h nh#Sch c thm#T Th Thu Anh#P.Dung#Trng Cng Hunh K#Thi Th Thanh Thu #296889## 00651000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020020000410030095000610070060001560080005002160090011002210100 00500232011001400237020000800251020000600259020001000265020001400275005001700289 039000700306005002100313005002000334013000700354#VV12.15865#9000#Vi?t#TH552H#37 2.89#^214#Thc hnh lch s 5#Theo chun kin thc, k nng v Hng dn thc hi n iu chnh ni dung dy hc mn Lch s 5#Nguyn Vn Cng, Trng Cng Hunh K, Thi Th Thanh Thu#^aH.#^aGio dc#2012#^a67tr,^b24cm#Lch s#Lp 5#Thc h nh#Sch c thm#Nguyn Vn Cng#P.Dung#Trng Cng Hunh K#Thi Th Thanh Th u#296890## 00551000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200100 00308080005000400020020000450030095000650070019001600080005001790090011001840100 00500195011001400200020000800214020000600222020001000228020001400238005001900252 039000700271013000700278#VV12.15866#12000#Vi?t#TH552H#959.70076#^214#Thc hnh lch s 6#Theo chun kin thc, k nng v Hng dn thc hin iu chnh ni du ng dy hc mn Lch s 6#Nguyn Xun Trng#^aH.#^aGio dc#2012#^a91tr,^b24cm#L ch s#Lp 6#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Xun Trng#P.Dung#296891## 00548000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020020000410030095000610070019001560080005001750090011001800100 00500191011001500196020000800211020000600219020001000225020001400235005001900249 039000700268013000700275#VV12.15867#15000#Vi?t#TH552H#959.7#^214#Thc hnh lch s 7#Theo chun kin thc, k nng v Hng dn thc hin iu chnh ni dung d y hc mn Lch s 7#Nguyn Xun Trng#^aH.#^aGio dc#2012#^a115tr.^b24cm#Lch s#Lp 7#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Xun Trng#P.Dung#296892## 00595000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020020000390030095000590070038001540080005001920090011001970100 00500208011001500213020000800228020000600236020001000242020001400252005001900266 039000700285005001800292013000700310#VV12.15868#18000#Vi?t#TH552H#909#^214#Thc hnh lch s 8#Theo chun kin thc, k nng v Hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn Lch s 8#Nguyn Xun Trng, Nguyn Tng Dng#^aH.#^aGio dc#2012#^a135tr.^b24cm#Lch s#Lp 8#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Xun Trn g#P.Dung#Nguyn Tng Dng#296893## 00552000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200100 00308080005000400020020000450030095000650070019001600080005001790090011001840100 00500195011001500200020000800215020000600223020001000229020001400239005001900253 039000700272013000700279#VV12.15869#18000#Vi?t#TH552H#959.70076#^214#Thc hnh lch s 9#Theo chun kin thc, k nng v Hng dn thc hin iu chnh ni du ng dy hc mn Lch s 9#Nguyn Xun Trng#^aH.#^aGio dc#2012#^a139tr.^b24cm# Lch s#Lp 9#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Xun Trng#P.Dung#296894## 00550000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020017000420030092000590070016001510220004001670080005001710090 01100176010000500187011001500192020000500207020000600212020001000218020001400228 005001600242039000700258013000700265#VV12.15870#18000#Vi?t#TH552H#510.76#^214#T hc hnh ton 6#Theo chun kin thc, k nng v Hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn Ton 6#Nguyn V Thanh#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a108tr.^b2 4cm#Ton#Lp 6#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn V Thanh#P.Dung#296895## 00550000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020017000420030092000590070016001510220004001670080005001710090 01100176010000500187011001500192020000500207020000600212020001000218020001400228 005001600242039000700258013000700265#VV12.15871#18000#Vi?t#TH552H#510.76#^214#T hc hnh ton 6#Theo chun kin thc, k nng v Hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn Ton 6#Nguyn V Thanh#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a112tr.^b2 4cm#Ton#Lp 6#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn V Thanh#P.Dung#296896## 00550000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020017000420030092000590070016001510220004001670080005001710090 01100176010000500187011001500192020000500207020000600212020001000218020001400228 005001600242039000700258013000700265#VV12.15872#18000#Vi?t#TH552H#510.76#^214#T hc hnh ton 7#Theo chun kin thc, k nng v Hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn Ton 7#Nguyn V Thanh#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a113tr.^b2 4cm#Ton#Lp 7#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn V Thanh#P.Dung#296897## 00549000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020017000420030092000590070016001510220004001670080005001710090 01100176010000500187011001400192020000500206020000600211020001000217020001400227 005001600241039000700257013000700264#VV12.15873#18000#Vi?t#TH552H#510.76#^214#T hc hnh ton 7#Theo chun kin thc, k nng v Hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn Ton 7#Nguyn V Thanh#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a87tr.^b24 cm#Ton#Lp 7#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn V Thanh#P.Dung#296898## 00550000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020017000420030092000590070016001510220004001670080005001710090 01100176010000500187011001500192020000500207020000600212020001000218020001400228 005001600242039000700258013000700265#VV12.15874#18000#Vi?t#TH552H#510.76#^214#T hc hnh ton 8#Theo chun kin thc, k nng v Hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn Ton 8#Nguyn V Thanh#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a111tr.^b2 4cm#Ton#Lp 8#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn V Thanh#P.Dung#296899## 00550000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020017000420030092000590070016001510220004001670080005001710090 01100176010000500187011001500192020000500207020000600212020001000218020001400228 005001600242039000700258013000700265#VV12.15875#18000#Vi?t#TH552H#510.76#^214#T hc hnh ton 8#Theo chun kin thc, k nng v Hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn Ton 8#Nguyn V Thanh#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a115tr.^b2 4cm#Ton#Lp 8#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn V Thanh#P.Dung#296900## 00549000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020017000420030092000590070016001510220004001670080005001710090 01100176010000500187011001400192020000500206020000600211020001000217020001400227 005001600241039000700257013000700264#VV12.15876#18000#Vi?t#TH552H#510.76#^214#T hc hnh ton 9#Theo chun kin thc, k nng v Hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn Ton 9#Nguyn V Thanh#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a95tr.^b24 cm#Ton#Lp 9#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn V Thanh#P.Dung#296901## 00550000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020017000420030092000590070016001510220004001670080005001710090 01100176010000500187011001500192020000500207020000600212020001000218020001400228 005001600242039000700258013000700265#VV12.15877#18000#Vi?t#TH552H#510.76#^214#T hc hnh ton 9#Theo chun kin thc, k nng v Hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn Ton 9#Nguyn V Thanh#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a113tr.^b2 4cm#Ton#Lp 9#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn V Thanh#P.Dung#296902## 00576000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020033000420030097000750070013001720080005001850090011001900100 00500201011001400206020000900220020000700229020001000236020001100246020001400257 005001300271039000700284013000700291#VV12.15878#12000#Vi?t#TH552H#570.76#^214#T hc hnh th nghim sinh hc 10#Theo chun kin thc, k nng v Hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn Sinh hc 10#Bi Vn Thm#^aH.#^aGio dc#20 12#^a52tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 10#Thc hnh#Th nghim#Sch c thm#Bi Vn Thm #P.Dung#296903## 00577000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020033000430030097000760070013001730080005001860090011001910100 00500202011001400207020000900221020000700230020001000237020001100247020001400258 005001300272039000700285013000700292#VV12.15879#14000#Vi?t#TH552H#571.076#^214# Thc hnh th nghim sinh hc 11#Theo chun kin thc, k nng v Hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn Sinh hc 11#Bi Vn Thm#^aH.#^aGio dc#2 012#^a60tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 11#Thc hnh#Th nghim#Sch c thm#Bi Vn Th m#P.Dung#296904## 00577000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020033000430030097000760070013001730080005001860090011001910100 00500202011001400207020000900221020000700230020001000237020001100247020001400258 005001300272039000700285013000700292#VV12.15880#12000#Vi?t#TH552H#576.076#^214# Thc hnh th nghim sinh hc 12#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn Sinh hc 12#Bi Vn Thm#^aH.#^aGio dc#2 012#^a44tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 12#Thc hnh#Th nghim#Sch c thm#Bi Vn Th m#P.Dung#296905## 00628000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020031000430030099000740070035001730080005002080090011002130100 00500224011001400229020000800243020000600251020001000257020001100267020001400278 005001400292039000500306005002000311013000700331#VV12.15881#18000#Vi?t#TH552H#5 46.078#^214#Thc hnh th nghim ho hc 9#Theo chun kin thc, k nng v hn g dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn ho hc lp 9#ng Vit To, Tr n Th Hong Song#^aH.#^aGio dc#2012#^a92tr.^b24cm#Ho hc#Lp 9#Thc hnh#Th nghim#Sch c thm#ng Vit To#Thu#Trn Th Hong Song#296906## 00579000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020032000430030099000750070015001740080005001890090011001940100 00500205011001400210020000800224020000700232020001000239020001100249020001400260 005001500274039000500289013000700294#VV12.15882#18000#Vi?t#TH552H#546.078#^214# Thc hnh th nghim ho hc 10#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn ho hc lp10#ng c Thin#^aH.#^aGio d c#2012#^a84tr.^b24cm#Ho hc#Lp 10#Thc hnh#Th nghim#Sch c thm#ng c Thin#Thu#296907## 00580000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020032000430030099000750070015001740080005001890090011001940100 00500205011001500210020000800225020000700233020001000240020001100250020001400261 005001500275039000500290013000700295#VV12.15883#20000#Vi?t#TH552H#546.078#^214# Thc hnh th nghim ho hc 11#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn ho hc lp11#ng c Thin#^aH.#^aGio d c#2012#^a104tr.^b24cm#Ho hc#Lp 11#Thc hnh#Th nghim#Sch c thm#ng c Thin#Thu#296908## 00580000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020032000430030099000750070015001740080005001890090011001940100 00500205011001500210020000800225020000700233020001000240020001100250020001400261 005001500275039000500290013000700295#VV12.15884#12000#Vi?t#TH552H#546.078#^214# Thc hnh th nghim ho hc 12#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn ho hc lp12#ng c Thin#^aH.#^aGio d c#2012#^a100tr.^b24cm#Ho hc#Lp 12#Thc hnh#Th nghim#Sch c thm#ng c Thin#Thu#296909## 00598000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020030000430030098000730070012001710080005001830090011001880100 00500199011001400204020000700218020000600225020001000231020001100241020001400252 005001200266039000500278013000700283004001800290#VV12.15885#12000#Vi?t#TH552H#5 30.078#^214#Thc hnh th nghim vt l 9#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc hin iu chnh ni dung dy hc mn vt l lp 9#L Cao Phan#^aH.#^aG io dc#2012#^a56tr.^b24cm#Vt l#Lp 9#Thc hnh#Th nghim#Sch c thm#L Ca o Phan#Thu#296910#Ti bn ln th 1## 00577000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020031000430030099000740070015001730080005001880090011001930100 00500204011001400209020000700223020000700230020001000237020001100247020001400258 005001500272039000500287013000700292#VV12.15886#20000#Vi?t#TH552H#530.078#^214# Thc hnh th nghim vt l 10#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc h in iu chnh ni dung dy hc mn vt l lp 10#Hunh Quc Lm#^aH.#^aGio dc #2012#^a96tr.^b24cm#Vt l#Lp 10#Thc hnh#Th nghim#Sch c thm#Hunh Quc Lm#Thu#296911## 00577000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020031000430030099000740070015001730080005001880090011001930100 00500204011001400209020000700223020000700230020001000237020001100247020001400258 005001500272039000500287013000700292#VV12.15887#20000#Vi?t#TH552H#530.078#^214# Thc hnh th nghim vt l 11#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc h in iu chnh ni dung dy hc mn vt l lp 11#Hunh Quc Lm#^aH.#^aGio dc #2012#^a80tr.^b24cm#Vt l#Lp 11#Thc hnh#Th nghim#Sch c thm#Hunh Quc Lm#Thu#296912## 00578000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020031000430030099000740070015001730080005001880090011001930100 00500204011001500209020000700224020000700231020001000238020001100248020001400259 005001500273039000500288013000700293#VV12.15888#20000#Vi?t#TH552H#530.078#^214# Thc hnh th nghim vt l 12#Theo chun kin thc, k nng v hng dn thc h in iu chnh ni dung dy hc mn vt l lp 12#Hunh Quc Lm#^aH.#^aGio dc #2012#^a108tr.^b24cm#Vt l#Lp 12#Thc hnh#Th nghim#Sch c thm#Hunh Quc Lm#Thu#296913## 00553000000000301000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100070 00340820004000418080005000450020014000500030044000640070020001080080005001280090 01100133010000500144011001400149020000800163020001000171020001500181039000500196 005002000201020000600221020000600227020001100233013000700244#VV12.15890#VV12.158 89#Vi?t#13000#NG550V#807#^214#Ng vn 6 - 7#Ti liu gio dc a phng tnh N inh Bnh#Phm Th nh Nguyt#^aH.#^aGio dc#2012#^a64tr.^b24cm#Ng vn#Ninh Bn h#Sch tham kho#Thu#Phm Th nh Nguyt#Lp 6#Lp 7#a phng#296914## 00553000000000301000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100070 00340820004000418080005000450020014000500030044000640070020001080080005001280090 01100133010000500144011001400149020000800163020001000171020001500181039000500196 005002000201020000600221020000600227020001100233013000700244#VV12.15892#VV12.158 91#Vi?t#13000#NG550V#807#^214#Ng vn 8 - 9#Ti liu gio dc a phng tnh N inh Bnh#Phm Th nh Nguyt#^aH.#^aGio dc#2012#^a64tr.^b24cm#Ng vn#Ninh Bn h#Sch tham kho#Thu#Phm Th nh Nguyt#Lp 8#Lp 9#a phng#296915## 00521000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820011000408080005000510020009000560030044000650070013001090080005001220090 01100127010000500138011001400143020000700157020001000164020001500174039000500189 005001300194020000600207013000700213020001100220#VV12.15893#VV12.15894#Vi?t#1000 0#301L#330.959739#^214#a l 9#Ti liu gio dc a phng tnh Ninh Bnh#i nh Th Yn#^aH.#^aGio dc#2012#^a44tr.^b24cm#a l#Ninh Bnh#Sch tham kho#Th u#inh Th Yn#Lp 9#296916#a phng## 00547000000000301000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820011000408080005000510020010000560030044000660070013001100080005001230090 01100128010000500139011001400144020000700158020001000165020001500175039000500190 005001300195020000700208013000700215020001200222020001100234#VV12.15896#VV12.158 95#Vi?t#13000#301L#330.959739#^214#a l 12#Ti liu gio dc a phng tnh Ninh Bnh#inh Th Yn#^aH.#^aGio dc#2012#^a56tr.^b24cm#a l#Ninh Bnh#Sch tham kho#Thu#inh Th Yn#Lp 12#296917#a kinh t#a phng## 00548000000000301000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820008000408080005000480020014000530030044000670070016001110080005001270090 01100132010000500143011001400148020000800162020001000170020001500180039000500195 005001600200020001100216020000600227020000600233013000700239#VV12.15898#VV12.158 97#Vi?t#12000#L302S#959.739#^214#Lch s 6 - 7#Ti liu gio dc a phng tn h Ninh Bnh#V Th Hng Nga#^aH.#^aGio dc#2012#^a52tr.^b24cm#Lch s#Ninh Bnh #Sch tham kho#Thu#V Th Hng Nga#a phng#Lp 6#Lp 7#296918## 00548000000000301000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820008000408080005000480020014000530030044000670070016001110080005001270090 01100132010000500143011001400148020000800162020001000170020001500180039000500195 005001600200020001100216020000600227020000600233013000700239#VV12.15899#VV12.159 00#Vi?t#13000#L302S#959.739#^214#Lch s 8 - 9#Ti liu gio dc a phng tn h Ninh Bnh#V Th Hng Nga#^aH.#^aGio dc#2012#^a56tr.^b24cm#Lch s#Ninh Bnh #Sch tham kho#Thu#V Th Hng Nga#a phng#Lp 8#Lp 9#296919## 00551000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820008000408080005000480020021000530030044000740070016001180080005001340090 01100139010000500150011001400155020000800169020001000177020001500187039000500202 005001600207020001100223020002000234013000700254#VV12.15902#VV12.15901#Vi?t#1400 0#L302S#959.739#^214#Lch s 10 - 11 - 12#Ti liu gio dc a phng tnh Nin h Bnh#V Th Hng Nga#^aH.#^aGio dc#2012#^a64tr.^b24cm#Lch s#Ninh Bnh#Sch tham kho#Thu#V Th Hng Nga#a phng#Ph thng trung hc#296920## 00628000000000301000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200080 00298080005000370020033000420030064000750070032001390080005001710090011001760100 00500187011001400192020000800206020000900214020001500223039000500238005001200243 020001100255005001900266020001600285004001800301013000700319#VV12.15903#Vi?t#115 00#L302S#959.775#^214#Lch s a phng tnh ng Nai#Ti liu s dng trong c c trng trung hc c s tnh ng Nai#Phan S Anh, Dng Th Kim Lin#^aH.#^aG io dc#2012#^a59tr.^b24cm#Lch s#ng Nai#Sch tham kho#Thu#Phan S Anh#a phng#Dng Th Kim Lin#Trung hc c s#Ti bn ln th 3#296921## 00761000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020050000430030029000930070055001220040018001770080005001950090 01100200010000500211011001400216021009100230020000700321020001600328020000800344 02000150035200500120036700500200037900500130039903900050041201300070041702000110 0424#VV12.15904#13500#Vi?t#T103L#915.9785#^214#Ti liu dy - hc chng trnh a l a phng#Trung hc c s tnh Bn Tre#L Ngc Bu (ch.b.), Nguyn Thanh Phng, Cao Minh Sn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a36tr.^b24cm#Trnh by nhng nt c bn v tnh hnh t nhin, kinh t - x hi a phng tnh B n Tre#a l#Trung hc c s#Bn Tre#Sch tham kho#L Ngc Bu#Nguyn Thanh Ph ng#Cao Minh Sn#Thu#296922#a phng## 00879000000000337000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020051000420030029000930070073001220040018001950080005002130090 01100218010000500229011001400234021016100248020000800409020001600417020000800433 02000150044100500120045600500200046800500140048800500160050203900050051801300070 0523020001100530#VV12.15905#15000#Vi?t#T103L#959.785#^214#Ti liu dy - hc ch ng trnh lch s a phng#Trung hc c s tnh Bn Tre#L Ngc Bu (ch.b.), Nguyn Thanh Phng, Trn Anh Tun, Nguyn Minh Ch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2012#^a60tr.^b24cm#Gii thiu vi nt v cc nhn vt lch s, di tch lc h s tiu biu, ngh th cng, lch s khn hoang, lch s ng b, phong tro c ch mng ca tnh Bn Tre#Lch s#Trung hc c s#Bn Tre#Sch tham kho#L Ngc Bu#Nguyn Thanh Phng#Trn Anh Tun#Nguyn Minh Ch#Thu#296923#a phng## 00704000000000337000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820004000428080005000460020024000510030039000750070075001140080005001890090 01100194010000500205011001400210020001800224020001000242020001500252039000500267 00500130027202000060028502000060029100500160029700500160031300500190032901300070 0348020001100355#VV12.15907#VV12.15906#Vi?t#10000#GI-108D#170#^214#Gio dc cn g dn 6 - 7#Ti liu gio dc a phng Ninh Bnh#ng Th Yn (ch.b.), V Th Hng Nga, Trnh Hng Lch, Trn Th Thanh Hu#^aH.#^aGio dc#2012#^a48tr.^b24cm #Gio dc cng dn#Ninh Bnh#Sch tham kho#Thu#ng Th Yn#Lp 6#Lp 7#V Th Hng Nga#Trnh Hng Lch#Trn Th Thanh Hu#296924#a phng## 00704000000000337000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820004000428080005000460020024000510030039000750070075001140080005001890090 01100194010000500205011001400210020001800224020001000242020001500252039000500267 00500130027202000060028502000060029100500160029700500160031300500190032901300070 0348020001100355#VV12.15908#VV12.15909#Vi?t#10000#GI-108D#170#^214#Gio dc cn g dn 8 - 9#Ti liu gio dc a phng Ninh Bnh#ng Th Yn (ch.b.), V Th Hng Nga, Trnh Hng Lch, Trn Th Thanh Hu#^aH.#^aGio dc#2012#^a48tr.^b24cm #Gio dc cng dn#Ninh Bnh#Sch tham kho#Thu#ng Th Yn#Lp 8#Lp 9#V Th Hng Nga#Trnh Hng Lch#Trn Th Thanh Hu#296925#a phng## 00693000000000325000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820004000428080005000460020031000510030039000820070068001210080005001890090 01100194010000500205011001400210020001800224020001000242020001500252039000500267 00500130027202000110028502000200029600500160031600500130033200500150034501300070 0360#VV12.15911#VV12.15910#Vi?t#12000#GI-108D#320#^214#Gio dc cng dn 10 - 1 1 - 12#Ti liu gio dc a phng Ninh Bnh#ng Th Yn (ch.b.), V Th Hng Nga, Phan Th Sn, L Quc Trng#^aH.#^aGio dc#2012#^a56tr.^b24cm#Gio dc c ng dn#Ninh Bnh#Sch tham kho#Thu#ng Th Yn#a phng#Ph thng trung hc #V Th Hng Nga#Phan Th Sn#L Quc Trng#296926## 00853000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020038000540030019000920070068001110080005001790090 01100184010000500195011001400200021016900214020001800383020002200401020002000423 02000150044300500130045800500160047100500130048700500150050003900050051501300070 0520#VV12.15913#VV12.15912#10000#Vi?t#GI-108D#170.71#^214#Gio dc cng dn tru ng hc ph thng#Dnh cho gio vin#ng Th Yn (ch.b.), V Th Hng Nga, Phan Th Sn, L Quc Trng#^aH.#^aGio dc#2012#^a48tr.^b24cm#Gii thiu chung v c hun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng mn Gio dc cng d n. Hng dn thc hin chun kin thc, k nng cc bi mn hc ny#Gio dc cn g dn#Phng php ging dy#Ph thng trung hc#Sch gio vin#ng Th Yn#V T h Hng Nga#Phan Th Sn#L Quc Trng#Thu#296927## 00796000000000325000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820007000428080005000490020034000540030019000880070075001070080005001820090 01100187010000500198011001400203020001800217020001500235039000500250005001300255 02000220026802000160029000500160030600500160032200500190033802101060035701300070 0463#VV12.15915#VV12.15914#Vi?t#13000#GI-108D#170.71#^214#Gio dc cng dn tru ng hc c s#Dnh cho gio vin#ng Th Yn (ch.b.), V Th Hng Nga, Trnh Hn g Lch, Trn Th Thanh Hu#^aH.#^aGio dc#2012#^a64tr.^b24cm#Gio dc cng dn# Sch gio vin#Thu#ng Th Yn#Phng php ging dy#Trung hc c s#V Th H ng Nga#Trnh Hng Lch#Trn Th Thanh Hu#Hng dn thit k bi ging v gi hot ng dy hc cc bi hc gio dc cng dn cp trung hc c s#296928## 00699000000000313000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200080 00298080005000370020041000420030075000830070049001580080005002070090011002120100 00500223011001400228020000800242020001600250020001500266039000500281005001900286 020001100305005001400316020001600330004001800346005001400364013000700378#VV12.15 916#Vi?t#25000#L302S#959.779#^214#Lch s a phng thnh ph H Ch Minh#Ti liu s dngtrong cc trng trung hc c s ti thnh ph H Ch Minh#Trn Nh Thanh Tm, Ng Minh Oanh, Trn Bo Ngc#^aH.#^aGio dc#2012#^a91tr.^b24cm#Lch s#Tp. H Ch Minh#Sch tham kho#Thu#Trn Nh Thanh Tm#a phng#Ng Minh Oa nh#Trung hc c s#Ti bn ln th 3#Trn Bo Ngc#296929## 00594000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020020000340030075000540070028001290220004001570080005001610090011001660100 00500177011001400182015003300196020000800229020000700237020000600244020001500250 005001000265005001700275039000500292013000700297#VV12.15917#Vi?t#L302S#372.89#^2 14#Lch s v a l 4#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #H c , Nguyn Tuyt Nga#Q.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a87tr.^b 24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lch s#a l#Lp 4#Sch gio khoa#H c #Nguyn Tuyt Nga#Thu#296930## 00565000000000265000450002600110000004100050001108200070001680800050002300200110 00280030075000390070036001140220004001500080005001540090011001590100005001700110 01400175015003300189020000900222020000600231020001500237005001600252005001900268 039000500287013000700292#VV12.15918#Vi?t#372.35#^214#Khoa hc 4#Chng trnh ngh in cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Lng Vit Thi, Kiu Th Bch Thu#Q.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a75tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Khoa hc#Lp 4#Sch gio khoa#Lng Vit Thi#Kiu Th Bch Thu#Thu#296 931## 00668000000000301000450002600110000004100050001108200060001680800050002200200070 00270030075000340070067001090220004001760080005001800090011001850100005001960110 01500201013000700216015003300223020000500256020000600261020001500267005001200282 005002100294005001600315005001600331005001400347039000500361#VV12.15919#Vi?t#372 .7#^214#Ton 4#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ti ng m # Tin t, Nguyn Th Kiu Oanh (ng ch.b.), L Nguyn Quang...#Q.1 #^aH.#^aGio dc#2012#^a119tr.^b24cm#296932#TTS ghi: B Gio dc v o to#To n#Lp 4#Sch gio khoa# Tin t#Nguyn Th Kiu Oanh#L Nguyn Quang#Nguyn N h Sang#Trn Thu Ng#Thu## 00666000000000301000450002600110000004100050001108200060001680800050002200200130 00270030075000400070059001150220004001740080005001780090011001830100005001940110 01500199015003300214020001100247020000600258020001500264005001200279005000500291 005001600296005002300312005001700335039000500352013000700357#VV12.15920#Vi?t#372 .6#^214#Ting Vit 4#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Vi Vn iu (tng ch.b.), L A, Nguyn Th Hnh (ch.b.)...#T.1#^ aH.#^aGio dc#2012#^a191tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#L p 4#Sch gio khoa#Vi Vn iu#L A#Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Phng Tho#Nguy n Thu Hng#Thu#296933## 00698000000000313000450002600110000004100050001108200060001680800050002200200130 00270030075000400290013001150070071001280220004001990080005002030090011002080100 00500219011001400224015003300238020001300271020000600284020001500290005001200305 005001800317005001500335005000900350005001300359039000500372013000700377#VV12.15 921#Vi?t#372.6#^214#Ting Jrai 4#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Tli Jrai 4#Vi Vn iu (tng ch.b.), Nguyn Quang Ninh, Nguyn Hu Yn (ch.b.)...#Q.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a75tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Giarai#Lp 4#Sch gio khoa#Vi Vn iu#Nguyn Qua ng Ninh#Nguyn Hu Yn#Ksor Yin#Trn Th Yn#Thu#296934## 00683000000000313000450002600110000004100050001108200060001680800050002200200130 00270030075000400290012001150070063001270220004001900080005001940090011001990100 00500210011001400215015003300229020001200262020000600274020001500280005001200295 005001300307005001200320005001300332005001200345039000500357013000700362#VV12.15 922#Vi?t#372.6#^214#Ting Mng 4#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Lul Hmng 4#Vi Vn iu (tng ch.b.), Cao c Tin, Ging A Pao (ch.b.)...#Q.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a67tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Hmng#Lp 4#Sch gio khoa#Vi Vn iu#Cao c Tin#Ging A Pao#o Th Bnh#V Vn Sng#Thu#296935## 00649000000000301000450002600110000004100050001108200060001680800050002200200140 00270030075000410070062001160220004001780080005001820090011001870100005001980110 01400203015003300217020001200250020000600262020001500268005001200283005001200295 005001200307005000600319005001000325039000500335013000700340#VV12.15923#Vi?t#372 .6#^214#Ting Khmer 4#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Vi Vn iu (tng ch.b.), o Nam Sn, Thch Saron (ch.b.)...#Q .1#^aH.#^aGio dc#2012#^a63tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Kh me#Lp 4#Sch gio khoa#Vi Vn iu#o Nam Sn#Thch Saron#L B#Thch i#Thu #296936## 00606000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020087000540070040001410080005001810090011001860100 00500197011001400202020001800216020000600234020001200240020000700252020001400259 005001400273005001700287039000500304013000700309#VV12.15924#VV12.15925#17000#Vi ?t#GI-462T#170.76#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui n m mn gio dc cng dn lp 6#ng Thu Anh (ch.b.), Nguyn Hng Thu#^aH.#^aGi o dc#2012#^a91tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 6# kim tra#n tp#Sch c th m#ng Thu Anh#Nguyn Hng Thu#Thu#296937## 00565000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020074000540070028001280080005001560090011001610100 00500172011001500177020000500192020000600197020001200203020000700215020001400222 005001400236005001300250039000500263013000700268#VV12.15926#VV12.15927#20000#Vi ?t#GI-462T#510.76#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui n m mn ton lp 6#Bi Vn Tuyn, Phm c Ti#^aH.#^aGio dc#2012#^a107tr.^b24cm #Ton#Lp 6# kim tra#n tp#Sch c thm#Bi Vn Tuyn#Phm c Ti#Thu#296 938## 00586000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020079000560070033001350080005001680090011001730100 00500184011001400189020001000203020000600213020001200219020000700231020001400238 005001700252005001500269039000500284013000700289#VV12.15929#VV12.15928#14000#Vi ?t#GI-462T#428.0076#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn ting Anh lp 6#Nguyn Thanh Lan, Hong Kim Uyn#^aH.#^aGio dc#2012#^a 76tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6# kim tra#n tp#Sch c thm#Nguyn Thanh Lan#Ho ng Kim Uyn#Thu#296939## 00607000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020077000530070059001300080005001890090011001940100 00500205011001500210020000800225020000600233020001200239020000700251020001400258 005001500272005001800287039000500305013000700310#VV12.15931#VV12.15930#21000#Vi ?t#GI-462T#807.6#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn ng vn lp 6#Nguyn L Hun (ch.b.), Trn Th Kim Dung, Trn Tin Thnh#^a H.#^aGio dc#2012#^a116tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6# kim tra#n tp#Sch c thm #Nguyn L Hun#Trn Th Kim Dung#Thu#296940## 00541000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020078000540070018001320080005001500090011001550100 00500166011001400171020000900185020001200194020000600206020000700212005001800219 039000500237013000700242020001400249#VV12.15932#VV12.15933#16000#Vi?t#GI-462T#5 80.76#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn sinh h c lp 6#Nguyn Phng Nga#^aH.#^aGio dc#2012#^a87tr.^b24cm#Sinh hc# kim t ra#Lp 6#n tp#Nguyn Phng Nga#Thu#296941#Sch c thm## 00568000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020076000540070028001300080005001580090011001630100 00500174011001400179020000700193020000600200020001200206020000700218020001400225 005001400239005001300253039000500266013000700271#VV12.15935#VV12.15934#13000#Vi ?t#GI-462T#910.76#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui n m mn a l lp 6#Ng Thu Hng, Phm Th Sen#^aH.#^aGio dc#2012#^a71tr.^b24c m#a l#Lp 6# kim tra#n tp#Sch c thm#Ng Thu Hng#Phm Th Sen#Thu# 296942## 00694000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020077000550070061001320080005001930090011001980100 00500209011001400214020000800228020000600236020001200242020000700254020001400261 00500150027500500170029003900050030700500160031200500140032800500190034201300070 0361#VV12.15937#VV12.15936#17000#Vi?t#GI-462T#004.076#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn tin hc lp 6#Quch Tt Kin (ch.b.), Phm Th L Hng, Nguyn Ngc Huy...#^aH.#^aGio dc#2012#^a91tr.^b24cm#Tin hc #Lp 6# kim tra#n tp#Sch c thm#Quch Tt Kin#Phm Th L Hng#Thu#Ngu yn Ngc Huy#Kiu Vn Hng#Phm Th Thanh Sm#296943## 00634000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020076000550070059001310080005001900090011001950100 00500206011001400211020000700225020000600232020001200238020000700250020001400257 005001800271005002000289039000500309005001100314013000700325#VV12.15939#VV12.159 38#14000#Vi?t#GI-462T#530.076#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn vt l lp 6#Nguyn Vn Nghip (ch.b.), Nguyn Th Mai Hnh, L Th La#^aH.#^aGio dc#2012#^a96tr.^b24cm#Vt l#Lp 6# kim tra#n tp#S ch c thm#Nguyn Vn Nghip#Nguyn Th Mai Hnh#Thu#L Th La#296944## 00592000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020077000560070042001330080005001750090011001800100 00500191011001400196020000800210020000600218020001200224020000700236020001400243 005001700257005001600274039000500290013000700295#VV12.15940#VV12.15941#14000#Vi ?t#GI-462T#959.7076#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn lch s lp 6#Nguyn Cnh Minh (ch.b.), Nguyn Th Bch#^aH.#^aGio dc# 2012#^a76tr.^b24cm#Lch s#Lp 6# kim tra#n tp#Sch c thm#Nguyn Cnh Mi nh#Nguyn Th Bch#Thu#296945## 00634000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020076000550070059001310080005001900090011001950100 00500206011001400211020000700225020000600232020001200238020000700250020001400257 005001800271005002000289039000500309005001100314013000700325#VV12.15943#VV12.159 42#18000#Vi?t#GI-462T#530.076#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn Vt l lp 7#Nguyn Vn Nghip (ch.b.), Nguyn Th Mai Hnh, L Th La#^aH.#^aGio dc#2012#^a96tr.^b24cm#Vt l#Lp 7# kim tra#n tp#S ch c thm#Nguyn Vn Nghip#Nguyn Th Mai Hnh#Thu#L Th La#296946## 00589000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020078000540070036001320080005001680090011001730100 00500184011001400189020000900203020001200212020000700224020000700231020001400238 005002000252005001500272039000500287013000700292#VV12.15945#VV12.15944#16000#Vi ?t#GI-462T#590.76#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui n m mn sinh hc lp 7#Trn Th Thanh Bnh, L Nguyn Ngt#^aH.#^aGio dc#2012#^a 87tr.^b24cm#Sinh hc# kim tra#Lp 11#n tp#Sch c thm#Trn Th Thanh Bnh #L Nguyn Ngt#Thu#296947## 00608000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020087000540070041001410080005001820090011001870100 00500198011001400203020001800217020000600235020001200241020000700253020001400260 005001500274005001700289039000500306013000700311#VV12.15946#VV12.15947#18000#Vi ?t#GI-462T#170.76#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui n m mn gio dc cng dn lp 7#Trn Vn Thng (ch.b.), Ng Th Dip Lan#^aH.#^aGi o dc#2012#^a96tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 7# kim tra#n tp#Sch c th m#Trn Vn Thng#Ng Th Dip Lan#Thu#296948## 00586000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020079000560070033001350080005001680090011001730100 00500184011001400189020001000203020000600213020001200219020000700231020001400238 005001700252005001500269039000500284013000700289#VV12.15949#VV12.15948#16000#Vi ?t#GI-462T#428.0076#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn ting Anh lp 7#Nguyn Mai Hng, Hong Kim Uyn#^aH.#^aGio dc#2012#^a 87tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 7# kim tra#n tp#Sch c thm#Nguyn Mai Hng#Ho ng Kim Uyn#Thu#296949## 00565000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020074000540070028001280080005001560090011001610100 00500172011001500177020000500192020000600197020001200203020000700215020001400222 005001400236005001300250039000500263013000700268#VV12.15951#VV12.15950#20000#Vi ?t#GI-462T#510.76#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui n m mn ton lp 7#Bi Vn Tuyn, Phm c Ti#^aH.#^aGio dc#2012#^a112tr.^b24cm #Ton#Lp 7# kim tra#n tp#Sch c thm#Bi Vn Tuyn#Phm c Ti#Thu#296 950## 00598000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820006000428080005000480020077000530070046001300080005001760090011001810100 00500192011001500197020000800212020001400220039000500234005001700239020001200256 005002000268020000600288020000700294013000700301#VV12.15953#VV12.15952#Vi?t#2000 0#GI-462T#959.7#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn lch s lp 7#Nguyn Cnh Minh (ch.b.), Nguyn Th Th Bnh#^aH.#^aGio dc #2012#^a112tr.^b24cm#Lch s#Sch c thm#oanh#Nguyn Cnh Minh# kim tra#Ngu yn Th Th Bnh#Lp 7#n tp#296951## 00601000000000301000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820006000428080005000480020077000530070034001300080005001640090011001690100 00500180011001400185020000800199020001400207039000500221005002100226020001200247 005001200259020000600271020000700277020000800284013000700292#VV12.15955#VV12.159 54#Vi?t#16000#GI-462T#807.6#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn ng vn lp 7#Nguyn Th Hng Lan, L Anh Xun#^aH.#^aGio dc #2012#^a84tr.^b24cm#Ng vn#Sch c thm#oanh#Nguyn Th Hng Lan# kim tra# L Anh Xun#Lp 7#n tp#Vn hc#296952## 00582000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820007000428080005000490020076000540070035001300080005001650090011001700100 00500181011001400186020000700200020001400207039000500221005001700226020000600243 020000700249020001200256005001700268013000700285#VV12.15956#VV12.15957#Vi?t#1600 0#GI-462T#910.76#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui n m mn a l lp 7#Nguyn Trng c, Nguyn Vit Hng#^aH.#^aGio dc#2012#^a83t r.^b24cm#a l#Sch c thm#oanh#Nguyn Trng c#Lp 7#n tp# kim tra#Ngu yn Vit Hng#296953## 00694000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020077000550070061001320080005001930090011001980100 00500209011001400214020000800228020001400236039000500250005001500255005001700270 02000060028702000070029302000120030000500160031200500140032800500190034201300070 0361#VV12.15959#VV12.15958#17000#Vi?t#GI-462T#004.076#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn tin hc lp 7#Quch Tt Kin (ch.b.), Phm Th L Hng, Nguyn Ngc Huy...#^aH.#^aGio dc#2012#^a91tr.^b24cm#Tin hc #Sch c thm#oanh#Quch Tt Kin#Phm Th L Hng#Lp 7#n tp# kim tra#Ngu yn Ngc Huy#Kiu Vn Hng#Phm Th Thanh Sm#296954## 00653000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020087000540070058001410080005001990090011002040100 00500215011001400220020001800234020001400252039000500266005001400271005001700285 020000600302020000700308020001200315005001700327013000700344#VV12.15961#VV12.159 60#16000#Vi?t#GI-462T#170.76#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn gio dc cng dn lp 8#ng Thu Anh (ch.b.), V Th Thu Hn g, Nguyn Hng Thu#^aH.#^aGio dc#2012#^a88tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Sch c thm#oanh#ng Thu Anh#V Th Thu Hng#Lp 8#n tp# kim tra#Nguyn Hng Thu#296955## 00564000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020074000540070027001280080005001550090011001600100 00500171011001500176020000500191020001400196039000500210005001400215005001300229 020000600242020000700248020001200255013000700267#VV12.15962#VV12.15963#22000#Vi ?t#GI-462T#510.76#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui n m mn ton lp 8#Bi VnTuyn, Phm c Ti#^aH.#^aGio dc#2012#^a119tr.^b24cm# Ton#Sch c thm#oanh#Bi Vn Tuyn#Phm c Ti#Lp 8#n tp# kim tra#2969 56## 00539000000000277000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820009000428080005000510020078000560070016001340080005001500090011001550100 00500166011001400171020000900185020001400194039000500208005001600213020001200229 020000600241020000700247013000700254#VV12.15964#VV12.15965#Vi?t#17000#GI-462T#6 12.0076#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn sinh hc lp 8#Phm Thanh Hin#^aH.#^aGio dc#2012#^a91tr.^b24cm#Sinh hc#Sch c thm#oanh#Phm Thanh Hin# kim tra#Lp 8#n tp#296957## 00624000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020077000550070053001320080005001850090011001900100 00500201011001400206020000800220020001400228039000500242005001300247005001800260 020000600278020000700284020001200291005001200303013000700315#VV12.15967#VV12.159 66#15000#Vi?t#GI-462T#546.076#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn ho hc lp 8#Nguyn Cng (ch.b.), Trn Th Kim Lin, Trn C m T#^aH.#^aGio dc#2012#^a80tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#oanh#Nguyn Cng #Trn Th Kim Lin#Lp 8#n tp# kim tra#Trn Cm T#296958## 00585000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820004000428080005000460020077000510070041001280080005001690090011001740100 00500185011001400190020000800204020001400212039000500226005001900231020001200250 005001300262020000600275020000700281013000700288#VV12.15968#VV12.15969#Vi?t#1800 0#GI-462T#909#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm m n lch s lp 8#Nguyn Xun Trng (ch.b.), T nh Khoa#^aH.#^aGio dc#2012#^ a99tr.^b24cm#Lch s#Sch c thm#oanh#Nguyn Xun Trng# kim tra#T nh K hoa#Lp 8#n tp#296959## 00568000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820007000428080005000490020076000540070028001300080005001580090011001630100 00500174011001400179020000700193020001400200039000500214005001300219020000600232 020000700238020001200245005001400257013000700271#VV12.15971#VV12.15970#Vi?t#1400 0#GI-462T#910.76#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui n m mn a l lp 8#Phm Th Sen, Ph Cng Vit#^aH.#^aGio dc#2012#^a75tr.^b24c m#a l#Sch c thm#oanh#Phm Th Sen#Lp 8#n tp# kim tra#Ph Cng Vit# 296960## 00648000000000301000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820008000428080005000500020076000550070066001310080005001970090011002020100 00500213011001400218020000700232020001400239039000500253005001800258020001200276 005002000288005001800308020000600326020000700332013000700339#VV12.15973#VV12.159 72#Vi?t#16000#GI-462T#530.076#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn vt l lp 8#Nguyn Vn Nghip (ch.b.), inh Th Thi Qunh, V Th Minh Tuyn#^aH.#^aGio dc#2012#^a84tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#oanh#N guyn Vn Nghip# kim tra#inh Th Thi Qunh#V Th Minh Tuyn#Lp 8#n tp# 296961## 00694000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020077000550070061001320080005001930090011001980100 00500209011001400214020000800228020001400236039000500250005001500255005001700270 02000060028702000070029302000120030000500160031200500140032800500190034201300070 0361#VV12.15975#VV12.15974#17000#Vi?t#GI-462T#004.076#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn tin hc lp 8#Quch Tt Kin (ch.b.), Phm Th L Hng, Nguyn Ngc Huy...#^aH.#^aGio dc#2012#^a72tr.^b24cm#Tin hc #Sch c thm#oanh#Quch Tt Kin#Phm Th L Hng#Lp 8#n tp# kim tra#Ngu yn Ngc Huy#Kiu Vn Hng#Phm Th Thanh Sm#296962## 00646000000000313000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820006000428080005000480020077000530070055001300080005001850090011001900100 00500201011001400206020000800220020001400228039000500242005001500247020001200262 005001800274020000600292020000700298020000800305005001200313013000700325#VV12.15 976#VV12.15977#Vi?t#16000#GI-462T#807.6#^214#Gii thiu ni dung n tp, ki m tra hc k v cui nm mn ng vn lp 8#Nguyn L Hun (ch.b.), Trn Th Kim Dung, L ng Sn#^aH.#^aGio dc#2012#^a84tr.^b24cm#Ng vn#Sch c thm#oanh# Nguyn L Hun# kim tra#Trn Th Kim Dung#Lp 8#n tp#Vn hc#L ng Sn#29 6963## 00582000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820009000428080005000510020079000560070031001350080005001660090011001710100 00500182011001400187020001000201020001400211039000500225005001300230020001200243 005001700255020000600272020000700278013000700285#VV12.15979#VV12.15978#Vi?t#1600 0#GI-462T#428.0076#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn ting Anh lp 8#on Th Ho, Nguyn Thu Hng#^aH.#^aGio dc#2012#^a87 tr.^b24cm#Ting Anh#Sch c thm#oanh#on Th Ho# kim tra#Nguyn Thu Hng #Lp 8#n tp#296964## 00564000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820007000428080005000490020074000540070027001280080005001550090011001600100 00500171011001500176020000500191020001400196039000500210005001400215020000600229 020000700235020001200242005001300254013000700267#VV12.15980#VV12.15981#Vi?t#2300 0#GI-462T#510.76#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui n m mn ton lp 9#Bi VnTuyn, Phm c Ti#^aH.#^aGio dc#2012#^a124tr.^b24cm# Ton#Sch c thm#oanh#Bi Vn Tuyn#Lp 9#n tp# kim tra#Phm c Ti#2969 65## 00595000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820008000428080005000500020076000550070045001310080005001760090011001810100 00500192011001400197020000700211020001400218039000500232005001800237020001200255 005001800267020000600285020000700291013000700298#VV12.15982#VV12.15983#Vi?t#1700 0#GI-462T#530.076#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui n m mn vt l lp 9#Nguyn Vn Nghip (ch.b.), Nguyn Th Thu H#^aH.#^aGio dc #2012#^a92tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#oanh#Nguyn Vn Nghip# kim tra#Nguy n Th Thu H#Lp 9#n tp#296966## 00694000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020077000550070061001320080005001930090011001980100 00500209011001400214020000800228020001400236039000500250005001500255005001700270 02000060028702000070029302000120030000500160031200500140032800500190034201300070 0361#VV12.15984#VV12.15985#17000#Vi?t#GI-462T#005.076#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn tin hc lp 9#Quch Tt Kin (ch.b.), Phm Th L Hng, Nguyn Ngc Huy...#^aH.#^aGio dc#2012#^a90tr.^b24cm#Tin hc #Sch c thm#oanh#Quch Tt Kin#Phm Th L Hng#Lp 9#n tp# kim tra#Ngu yn Ngc Huy#Kiu Vn Hng#Phm Th Thanh Sm#296967## 00660000000000325000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820009000428080005000510020076000560070045001320080005001770090011001820100 00500193011001400198020000700212020000900219020001400228039000500242005001200247 02000120025902000070027102000120027800500170029002000060030700500140031301300070 0327#VV12.15986#VV12.15987#Vi?t#16000#GI-462T#330.9597#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn a l lp 9# Anh Dng, Nguyn Tr ng c, Ph Cng Vit#^aH.#^aGio dc#2012#^a83tr.^b24cm#a l#Vit Nam#Sch c thm#oanh# Anh Dng#a kinh t#n tp# kim tra#Nguyn Trng c#Lp 8#Ph Cng Vit#296968## 00614000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020077000550070048001320080005001800090011001850100 00500196011001400201020000800215020001400223039000500237005001300242005001100255 020000600266020000700272020001200279005001400291013000700305#VV12.15988#VV12.159 89#16000#Vi?t#GI-462T#546.076#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn ho hc lp 9#Nguyn Cng (ch.b.), V Minh H, Cao Th Thng #^aH.#^aGio dc#2012#^a84tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#oanh#Nguyn Cng#V M inh H#Lp 9#n tp# kim tra#Cao Th Thng#296969## 00582000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820009000428080005000510020078000560070032001340080005001660090011001710100 00500182011001400187020000900201020001400210039000500224005001500229020001200244 005001600256020000600272020000700278013000700285#VV12.15990#VV12.15991#Vi?t#1700 0#GI-462T#576.5076#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn sinh hc lp 9#Nguyn Thu Ho, Trn Th Phng#^aH.#^aGio dc#2012#^a91 tr.^b24cm#Sinh hc#Sch c thm#oanh#Nguyn Thu Ho# kim tra#Trn Th Phng #Lp 9#n tp#296970## 00583000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820009000428080005000510020079000560070031001350080005001660090011001710100 00500182011001500187020001000202020001400212039000500226005001300231020001200244 005001700256020000600273020000700279013000700286#VV12.15993#VV12.15992#Vi?t#1800 0#GI-462T#428.0076#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn ting Anh lp 9#on Th Ho, Nguyn Mai Hng#^aH.#^aGio dc#2012#^a10 0tr.^b24cm#Ting Anh#Sch c thm#oanh#on Th Ho# kim tra#Nguyn Mai Hn g#Lp 9#n tp#296971## 00697000000000325000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820006000428080005000480020077000530070075001300080005002050090011002100100 00500221011001500226020000800241020001400249039000500263005001500268020001200283 00500170029502000060031202000070031802000080032500500210033300500100035401300070 0364#VV12.15994#VV12.15995#Vi?t#22000#GI-462T#807.6#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn ng vn lp 9#Nguyn L Hun (ch.b.), L Th Hng Giang, Cao ng Ngc Phng, Quang Sn#^aH.#^aGio dc#2012#^a124tr.^ b24cm#Ng vn#Sch c thm#oanh#Nguyn L Hun# kim tra#L Th Kim Giang#Lp 9#n tp#Vn hc#Cao ng Ngc Phng#Quang Sn#296972## 00588000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820006000428080005000480020077000530070041001300080005001710090011001760100 00500187011001500192020000800207020001400215039000500229005001400234020001200248 005001800260020000600278020000700284013000700291#VV12.15997#VV12.15996#Vi?t#2000 0#GI-462T#959.7#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn lch s lp 9# Thanh Bnh (ch.b.), Nguyn Mnh Hng#^aH.#^aGio dc#2012 #^a107tr.^b24cm#Lch s#Sch c thm#oanh# Thanh Bnh# kim tra#Nguyn Mnh Hng#Lp 9#n tp#296973## 00616000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020087000540070045001410080005001860090011001910100 00500202011001400207020001800221020001400239039000500253005002100258005001500279 020000600294020000700300020001200307013000700319#VV12.15999#VV12.15998#16000#Vi ?t#GI-462T#170.76#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui n m mn gio dc cng dn lp 9#Nguyn Th Thanh Mai (ch.b.), Nguyn Th Ho#^aH.# ^aGio dc#2012#^a84tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Sch c thm#oanh#Nguyn Th Th anh Mai#Nguyn Th Ho#Lp 9#n tp# kim tra#296974## 00656000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020088000530070059001410080005002000090011002050100 00500216011001400221020001800235020001400253039000500267005001500272005001900287 020000700306020000700313020001200320005001500332013000700347#VV12.16001#VV12.160 00#17000#Vi?t#GI-462T#107.6#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn gio dc cng dn lp 10#Trn Vn Thng (ch.b.), Nguyn Th Kim Hoa, Lng Thu Thu#^aH.#^aGio dc#2012#^a91tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Sch c thm#oanh#Trn Vn Thng#Nguyn Th Kim Hoa#Lp 10#n tp# kim tra#Lng T hu Thu#296975## 00585000000000301000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820006000428080005000480020078000530070025001310080005001560090011001610100 00500172011001400177020000800191020001400199039000500213005001200218020001200230 005001200242020000700254020000700261020000800268013000700276#VV12.16003#VV12.160 02#Vi?t#18000#GI-462T#807.6#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn ng vn lp 10#V Th Dung, L Anh Xun#^aH.#^aGio dc#2012#^a 96tr.^b24cm#Ng vn#Sch c thm#oanh#V Th Dung# kim tra#L Anh Xun#Lp 1 0#n tp#Vn hc#296976## 00639000000000301000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820008000428080005000500020077000550070060001320080005001920090011001970100 00500208011001500213020000700228020001400235039000500249005001700254020001200271 005001600283020000700299020000700306005001700313013000700330#VV12.16005#VV12.160 04#Vi?t#21000#GI-462T#530.076#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn vt l lp 10#Nguyn Trng Su (ch.b.), Phm nh Lng, o Th Thu Thu#^aH.#^aGio dc#2012#^a116tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#oanh#Nguy n Trng Su# kim tra#Phm nh Lng#Lp 10#n tp#o Th Thu Thu#296977## 00578000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820007000428080005000490020077000540070032001310080005001630090011001680100 00500179011001400184020000700198020001400205039000500219005001700224020000700241 020001200248005001400260020000700274013000700281#VV12.16006#VV12.16007#Vi?t#1700 0#GI-462T#910.76#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui n m mn a l lp 10#Nguyn Trng c, Ph Cng Vit#^aH.#^aGio dc#2012#^a91tr. ^b24cm#a l#Sch c thm#oanh#Nguyn Trng c#n tp# kim tra#Ph Cng Vi t#Lp 10#296978## 00659000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020078000550070064001330080005001970090011002020100 00500213011001400218020000800232020001400240039000500254005001500259005001200274 020000700286020000700293020001200300005001200312005001400324013000700338#VV12.16 009#VV12.16008#13000#Vi?t#GI-462T#004.076#^214#Gii thiu ni dung n tp, k im tra hc k v cui nm mn tin hc lp 10#Quch Tt Kin (ch.b.), c n g, L Thi Ho, L Thu Thch#^aH.#^aGio dc#2012#^a68tr.^b24cm#Tin hc#Sch c thm#oanh#Quch Tt Kin# c ng#Lp 10#n tp# kim tra#L Thi Ho#L Thu Thch#296979## 00610000000000301000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820007000428080005000490020075000540070044001290080005001730090011001780100 00500189011001500194020000500209020001400214039000500228005000800233020000700241 020000700248020001200255005002100267005001300288013000700301#VV12.16011#VV12.160 10#Vi?t#20000#GI-462T#510.76#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn ton lp 10#V Tun, Nguyn Vn Thi Bnh, Phm c Ti#^aH.#^ aGio dc#2012#^a111tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#oanh#V Tun#Lp 10#n tp# k im tra#Nguyn Vn Thi Bnh#Phm c Ti#296980## 00595000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820009000428080005000510020080000560070040001360080005001760090011001810100 00500192011001500197020001000212020001400222039000500236005001700241020001200258 005001400270020000700284020000700291013000700298#VV12.16013#VV12.16012#Vi?t#2000 0#GI-462T#428.0076#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn ting Anh lp 10#Nguyn Bi Qunh (ch.b.), Hong Hi Anh#^aH.#^aGio dc #2012#^a111tr.^b24cm#Ting Anh#Sch c thm#oanh#Nguyn Bi Qunh# kim tra#H ong Hi Anh#Lp 10#n tp#296981## 00537000000000277000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820007000428080005000490020079000540070015001330080005001480090011001530100 00500164011001400169020000900183020001400192039000500206005001500211020001200226 020000700238020000700245013000700252#VV12.16015#VV12.16014#Vi?t#18000#GI-462T#5 70.76#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn sinh h c lp 10#Nguyn Thu Ho#^aH.#^aGio dc#2012#^a95tr.^b24cm#Sinh hc#Sch c th m#oanh#Nguyn Thu Ho# kim tra#Lp 10#n tp#296982## 00588000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820004000428080005000460020078000510070041001290080005001700090011001750100 00500186011001500191020000800206020001400214039000500228005001600233020001200249 005001600261020000700277020000700284013000700291#VV12.16017#VV12.16016#Vi?t#2000 0#GI-462T#909#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm m n lch s lp 10#Trnh nh Tng (ch.b.), Nguyn Vn Ninh#^aH.#^aGio dc#2012# ^a111tr.^b24cm#Lch s#Sch c thm#oanh#Trnh nh Tng# kim tra#Nguyn Vn Ninh#Lp 10#n tp#296983## 00623000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020078000550070051001330080005001840090011001890100 00500200011001500205020000800220020001400228039000500242005001200247005001000259 020000700269020000700276020001200283005001900295013000700314#VV12.16019#VV12.160 18#20000#Vi?t#GI-462T#546.076#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn ho hc lp 10#V Anh Tun (ch.b.), L Th H, Nguyn Xun Tr ng#^aH.#^aGio dc#2012#^a111tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#oanh#V Anh Tun# L Th H#Lp 10#n tp# kim tra#Nguyn Xun Trng#296984## 00603000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820009000428080005000510020080000560070044001360080005001800090011001850100 00500196011001500201020001000216020001400226039000500240005001700245020001200262 005001800274020000700292020000700299013000700306#VV12.16021#VV12.16020#Vi?t#2000 0#GI-462T#428.0076#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn ting Anh lp 11#Nguyn Bi Qunh (ch.b.), Cao Th Thu Hng#^aH.#^aGio dc#2012#^a112tr.^b24cm#Ting Anh#Sch c thm#oanh#Nguyn Bi Qunh# kim t ra#Cao Th Thu Hng#Lp 11#n tp#296985## 00668000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020088000550070064001430080005002070090011002120100 00500223011001400228020001800242020001400260039000500274005001500279005002000294 020000700314020000700321020001200328005001900340013000700359#VV12.16023#VV12.160 22#16000#Vi?t#GI-462T#320.076#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn gio dc cng dn lp 11#Trn Vn Thng (ch.b.), Nguyn Th T hu Hoi, Nguyn Th Mai Anh#^aH.#^aGio dc#2012#^a87tr.^b24cm#Gio dc cng dn #Sch c thm#oanh#Trn Vn Thng#Nguyn Th Thu Hoi#Lp 11#n tp# kim tra #Nguyn Th Mai Anh#296986## 00659000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020078000550070064001330080005001970090011002020100 00500213011001400218020000800232020001400240039000500254005001500259005001200274 020000700286020000700293020001200300005001200312005001400324013000700338#VV12.16 024#VV12.16025#17000#Vi?t#GI-462T#005.076#^214#Gii thiu ni dung n tp, k im tra hc k v cui nm mn tin hc lp 11#Quch Tt Kin (ch.b.), c n g, L Thi Ho, L Thu Thch#^aH.#^aGio dc#2012#^a92tr.^b24cm#Tin hc#Sch c thm#oanh#Quch Tt Kin# c ng#Lp 11#n tp# kim tra#L Thi Ho#L Thu Thch#296987## 00696000000000325000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820006000428080005000480020078000530070073001310080005002040090011002090100 00500220011001500225020000800240020001400248039000500262005001500267020001200282 00500190029402000070031302000070032002000080032700500160033500500120035101300070 0363#VV12.16027#VV12.16026#Vi?t#22000#GI-462T#807.6#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn ng vn lp 11#Nguyn L Hun (ch.b.), Phm Th Ngc Trm, Nguyn Vn Bnh, L Thi Hoa#^aH.#^aGio dc#2012#^a120tr.^b 24cm#Ng vn#Sch c thm#oanh#Nguyn L Hun# kim tra#Phm Th Ngc Trm#L p 11#n tp#Vn hc#Nguyn Vn Bnh#L Thi Hoa#296988## 00585000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820004000428080005000460020078000510070040001290080005001690090011001740100 00500185011001400190020000800204020001400212039000500226005001500231020001200246 005001600258020000700274020000700281013000700288#VV12.16029#VV12.16028#Vi?t#1600 0#GI-462T#909#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm m n lch s lp 11#Nguyn Ngc C (ch.b.), Nguyn Vn Ninh#^aH.#^aGio dc#2012#^ a88tr.^b24cm#Lch s#Sch c thm#oanh#Nguyn Ngc C# kim tra#Nguyn Vn Ni nh#Lp 11#n tp#296989## 00590000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820008000428080005000500020077000550070041001320080005001730090011001780100 00500189011001500194020000700209020001400216039000500230005001700235020001200252 005001500264020000700279020000700286013000700293#VV12.16030#VV12.16031#Vi?t#2000 0#GI-462T#537.076#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui n m mn vt l lp 11#Nguyn Trng Su (ch.b.), L Thanh Quang#^aH.#^aGio dc#20 12#^a106tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#oanh#Nguyn Trng Su# kim tra#L Than h Quang#Lp 11#n tp#296990## 00535000000000277000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820008000428080005000500020079000550070013001340080005001470090011001520100 00500163011001500168020000900183020001400192039000500206005001300211020001200224 020000700236020000700243013000700250#VV12.16033#VV12.16032#Vi?t#19000#GI-462T#5 71.076#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn sinh hc lp 11#L Hng ip#^aH.#^aGio dc#2012#^a103tr.^b24cm#Sinh hc#Sch c th m#oanh#L Hng ip# kim tra#Lp 11#n tp#296991## 00637000000000313000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820007000428080005000490020077000540070044001310080005001750090011001800100 00500191011001400196020000700210020001400217039000500231005001200236020001200248 020001200260005001700272020000700289020000700296005001300303013000700316#VV12.16 035#VV12.16034#Vi?t#17000#GI-462T#330.91#^214#Gii thiu ni dung n tp, ki m tra hc k v cui nm mn a l lp 11# Anh Dng, Nguyn Vit Hng, Phm Th Sen#^aH.#^aGio dc#2012#^a91tr.^b24cm#a l#Sch c thm#oanh# Anh Dng #a kinh t# kim tra#Nguyn Vit Hng#Lp 11#n tp#Phm Th Sen#296992## 00668000000000325000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820009000428080005000510020077000560070048001330080005001810090011001860100 00500197011001400202020000700216020000900223020001400232039000500246005001200251 02000120026302000070027502000120028200500150029402000070030900500190031601300070 0335#VV12.16037#VV12.16036#Vi?t#18000#GI-462T#330.9597#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn a l lp 12# Anh Dng, Nguyn Th c, Nguyn Th Thu H#^aH.#^aGio dc#2012#^a95tr.^b24cm#a l#Vit Nam#Sc h c thm#oanh# Anh Dng#a kinh t#n tp# kim tra#Nguyn Th c#Lp 12 #Nguyn Th Thu H#296993## 00700000000000325000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820006000428080005000480020078000530070075001310080005002060090011002110100 00500222011001500227020000800242020001400250039000500264005001500269020001200284 00500190029602000070031502000070032202000080032900500160033700500140035301300070 0367#VV12.16038#VV12.16039#Vi?t#21000#GI-462T#807.6#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn ng vn lp 12#Nguyn L Hun (ch.b.), Phm Th Ngc Trm, Nguyn Vn Bnh, Don Th ng#^aH.#^aGio dc#2012#^a116tr. ^b24cm#Ng vn#Sch c thm#oanh#Nguyn L Hun# kim tra#Phm Th Ngc Trm# Lp 12#n tp#Vn hc#Nguyn Vn Bnh#Don Th ng#296994## 00600000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820008000428080005000500020077000550070046001320080005001780090011001830100 00500194011001500199020000700214020001400221039000500235005001700240020001200257 005002000269020000700289020000700296013000700303#VV12.16041#VV12.16040#Vi?t#1900 0#GI-462T#530.076#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui n m mn vt l lp 12#Nguyn Trng Su (ch.b.), inh Th Thi Qunh#^aH.#^aGio d c#2012#^a104tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#oanh#Nguyn Trng Su# kim tra#i nh Th Thi Qunh#Lp 12#n tp#296995## 00603000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520020078000570070046001350080005001810090011001860100 00500197011001500202020000800217020000700225020000700232005001900239005001800258 039000400276020001200280020001400292013000700306#VV12.16043#VV12.16042#21000#Vi ?t#GI-462T#959.70076#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn lch s lp 12#Nguyn Xun Trng (ch.b.), Ng Th Hin Thu#^aH.#^aGi o dc#2012#^a115tr.^b24cm#Lch s#Lp 12#n tp#Nguyn Xun Trng#Ng Th Hin Thu#Hoa# kim tra#Sch c thm#296996## 00552000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200080 00318080005000390020079000440070028001230080005001510090011001560100005001670110 01500172020000900187020000700196020000700203005001500210005001200225039000400237 020001200241020001400253013000700267#VV12.16044#20000#Vi?t#GI-462T#576.076#^214 #Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn sinh hc lp 12# Nguyn Vn Anh, Chu Vn Mn#^aH.#^aGio dc#2012#^a111tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 12# n tp#Nguyn Vn Anh#Chu Vn Mn#Hoa# kim tra#Sch c thm#296997## 00554000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020075000540070022001290080005001510090011001560100 00500167011001500172020000500187020000700192020000700199005000800206005001300214 039000400227020001200231020001400243013000700257#VV12.16045#VV12.16046#21000#Vi ?t#GI-462T#510.76#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui n m mn ton lp 12#V Tun, Phm c Ti#^aH.#^aGio dc#2012#^a115tr.^b24cm#Ton #Lp 12#n tp#V Tun#Phm c Ti#Hoa# kim tra#Sch c thm#296998## 00602000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020080000560070044001360080005001800090011001850100 00500196011001500201020001000216020000700226020000700233005001700240005001800257 039000400275020001200279020001400291013000700305#VV12.16047#VV12.16048#19000#Vi ?t#GI-462T#428.0076#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn ting Anh lp 12#Nguyn Bi Qunh (ch.b.), Cao Th Thu Hng#^aH.#^aGio dc#2012#^a104tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 12#n tp#Nguyn Bi Qunh#Cao Th Thu H ng#Hoa# kim tra#Sch c thm#296999## 00659000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020078000550070064001330080005001970090011002020100 00500213011001500218020000800233020000700241020000700248005001500255005001200270 039000400282020001200286020001400298005001200312005001400324013000700338#VV12.16 050#VV12.16049#19000#Vi?t#GI-462T#005.076#^214#Gii thiu ni dung n tp, k im tra hc k v cui nm mn tin hc lp 12#Quch Tt Kin (ch.b.), c n g, L Thi Ho, L Thu Thch#^aH.#^aGio dc#2012#^a104tr.^b24cm#Tin hc#Lp 12 #n tp#Quch Tt Kin# c ng#Hoa# kim tra#Sch c thm#L Thi Ho#L Thu Thch#297000## 00661000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020088000550070061001430080005002040090011002090100 00500220011001400225020001800239020000700257020000700264005001500271005002100286 039000400307020001200311020001400323005001500337013000700352#VV12.16052#VV12.160 51#18000#Vi?t#GI-462T#340.076#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn gio dc cng dn lp 12#Trn Vn Thng (ch.b.), Nguyn Th T hanh Mai, Mai Hng Khnh#^aH.#^aGio dc#2012#^a99tr.^b24cm#Gio dc cng dn#L p 12#n tp#Trn Vn Thng#Nguyn Th Thanh Mai#Hoa# kim tra#Sch c thm#Ma i Hng Khnh#297001## 00630000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020078000550070055001330080005001880090011001930100 00500204011001500209020000800224020000700232020000700239005001200246005001400258 039000400272020001200276020001400288005001900302013000700321#VV12.16054#VV12.160 53#21000#Vi?t#GI-462T#546.076#^214#Gii thiu ni dung n tp, kim tra hc k v cui nm mn ho hc lp 12#V Anh Tun (ch.b.), V Quc Trung, Nguyn Xu n Trng#^aH.#^aGio dc#2012#^a116tr.^b24cm#Ho hc#Lp 12#n tp#V Anh Tun#V Quc Trung#Hoa# kim tra#Sch c thm#Nguyn Xun Trng#297002## 00582000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020025000400030039000650070066001040080005001700090011001750100 00500186011001400191005001400205005002000219039000400239020001800243020000700261 020001400268013000700282005001500289#VV12.16055#8000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t cc nt c bn#Theo chng trnh gio dc mm non mi#B.s.: Hong Th Nho , Phng Th Ngc Oanh ; Ho s: ng Hng Qun#^aH.#^aGio dc#2012#^a24tr.^b24c m#Hong Th Nho#Phng Th Ngc Oanh#Hoa#Gio dc mu gio#Tp t#Sch mu gio#2 97003#ng Hng Qun## 00583000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020025000410030039000660070066001050080005001710090011001760100 00500187011001400192005001400206005002000220039000400240020001800244020000700262 020001400269005001500283013000700298#VV12.16056#11000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t cc nt c bn#Theo chng trnh gio dc mm non mi#B.s.: Hong Th Nh o, Phng Th Ngc Oanh ; Ho s: ng Hng Qun#^aH.#^aGio dc#2012#^a36tr.^b24 cm#Hong Th Nho#Phng Th Ngc Oanh#Hoa#Gio dc mu gio#Tp t#Sch mu gio# ng Hng Qun#297004## 00602000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410030039000590070068000980080005001660090011001710100 00500182011001400187005001400201005002000215039000400235020001800239020001400257 005001500271020001100286020000800297013000700305#VV12.16057#12000#Vi?t#B200T#37 2.21#^214#B tp t ch ci#Theo chng trnh gio dc mm non mi#B.s.: Hong T h Nho, Phng Th Ngc Oanh ; Minh ho: ng Hng Qun#^aH.#^aGio dc#2012#^a40 tr.^b24cm#Hong Th Nho#Phng Th Ngc Oanh#Hoa#Gio dc mu gio#Sch mu gio# ng Hng Qun#Tp t ch#Ch ci#297005## 00768000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490070040000750040018001150080005001330090 01100138010000500149011001500154021014100169006000900310006001100319039000400330 01900160033402000180035000600150036802000070038302000080039000500150039802000100 0413013000700423#VV12.16059#VV12.16058#40000#Vi?t#T124X#649#^214#Tt xu lm m t tng lai#Trng Ch Hoa ; Bin dch: Minh nh...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2012#^a208tr.^b24cm#Hng dn cc bc cha m tm hiu phng php nui dy , gio dc con ci bit chnh sa cc hnh vi, thi quen xu trong sinh hot hn g ngy#Minh nh#Kim Phng#Hoa#Dch Trung Quc#Gio dc gia nh#Dng Minh Ho# Tr em#Hnh vi#Trng Ch Hoa#Thi quen#297006## 00647000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020017000400030058000570070027001150080005001420090011001470100 00500158011001400163021015200177005001100329005000900340039000400349020000900353 020001200362013000700374#VV12.16060#6000#Vi?t#S450B#372.21#^214#S b chm ngoa n#Dng thng bo vi cha m v hot ng ca b trng#B.s.: Phng Tu, Ng c Mai#^aH.#^aGio dc#2012#^a12tr.^b24cm#Cun s gip cho vic trao i thng t in gia gia nh v gio vin v cc hot ng ca b trng d dng trong vic qun l v nui dy cc chu#Phng Tu#Ngc Mai#Hoa#Mu gio#S lin lc#2 97007## 00647000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020090000540070035001440080005001790090011001840100 00500195011001500200005002000215005001600235039000400251020000900255020001800264 020000800282020001000290020000400300020000700304005001500311013000700326#VV12.16 062#VV12.16061#35000#Vi?t#GI-108D#372.21#^214#Gio dc tr mm non ng ph vi bin i kh hu qua tr chi, th ca, truyn k, cu #Tuyn chn: Nguyn Th Hng Thu...#^aH.#^aGio dc#2012#^a143tr.^b24cm#Nguyn Th Hng Thu#Nguyn Th H iu#Hoa#Tr chi#Gio dc mu gio#Kh hu#Truyn k#Th#Cu #Trn Thu Trang#2 97008## 00657000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020054000400030039000940070057001330040030001900080005002200090 01100225010000500236011001700241005002000258005001900278039000400297020001400301 020001800315020001100333005001600344013000700360#VV12.16063#8500#Vi?t#B200K#372 .21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch giao thng#Theo chng trnh gio dc mm non mi#Hong Th Thu Hng, Trn Th Ngc Trm, Phng Th Tng#T i bn ln th 5 c chnh l#^aH.#^aGio dc#2012#^a12tr.^b21x28cm#Hong Th Thu Hng#Trn Th Ngc Trm#Hoa#Sch mu gio#Gio dc mu gio#Giao thng#Phng T h Tng#297009## 00579000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020052000400030039000920070026001310040030001570080005001870090 01100192010000500203011001700208005001300225005001200238039000400250020001400254 020001800268020000800286013000700294#VV12.16064#9500#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch bn thn#Theo chng trnh gio dc mm non mi#L Thu Hng, Lu Th Lan#Ti bn ln th 5 c chnh l#^aH.#^aGio dc# 2012#^a12tr.^b21x28cm#L Thu Hng#Lu Th Lan#Hoa#Sch mu gio#Gio dc mu gi o#C nhn#297010## 00748000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020076000400030039001160070078001550040030002330080005002630090 01100268010000500279011001700284005001900301005002000320039000400340020001400344 020001800358020001000376020000500386005001600391005002000407013000700427#VV12.16 065#8000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch nc v cc hin tng thi tit#Theo chng trnh gio dc mm non mi#Trn Th Ng c Trm, Hong Th Thu Hng, Phng Th Tng, Nguyn Th Cm Bch#Ti bn ln th 5 c chnh l#^aH.#^aGio dc#2012#^a10tr.^b21x28cm#Trn Th Ngc Trm#Hong T h Thu Hng#Hoa#Sch mu gio#Gio dc mu gio#Thi tit#Nc#Phng Th Tng# Nguyn Th Cm Bch#297011## 00697000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020055000400030039000950070071001340040030002050080005002350090 01100240010000500251011001600256005001500272005001700287039000400304020001400308 020001800322020001200340005001800352005001800370013000700388#VV12.16066#8500#Vi ?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch ngh nghip#Theo chng trnh gio dc mm non mi#Lng Th Bnh, Nguyn Th Quyn, Nguyn Thu Dng, Phan Th Ngc Anh#Ti bn ln th 5 c chnh l#^aH.#^aGio dc#2012#^a8 tr.^b21x28cm#Lng Th Bnh#Nguyn Th Quyn#Hoa#Sch mu gio#Gio dc mu gio #Ngh nghip#Nguyn Thu Dng#Phan Th Ngc Anh#297012## 00601000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020052000410030039000930070036001320040030001680080005001980090 01100203010000500214011001700219005001400236005002100250039000400271020001400275 020001800289020000900307013000700316#VV12.16067#10500#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch gia nh#Theo chng trnh gio dc mm non mi#Bi Kim Tuyn, Nguyn Th Sinh Tho#Ti bn ln th 5 c chnh l#^aH.# ^aGio dc#2012#^a14tr.^b21x28cm#Bi Kim Tuyn#Nguyn Th Sinh Tho#Hoa#Sch mu gio#Gio dc mu gio#Gia nh#297013## 00703000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020071000400030039001110070067001500040030002170080005002470090 01100252010000500263011001700268005001500285005001700300039000400317020001400321 020001800335020000900353005001400362005001800376013000700394#VV12.16068#9500#Vi ?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch qu hng, t n c, Bc H#Theo chng trnh gio dc mm non mi#Lng Th Bnh, Nguyn Th Qu yn, Phan Ngc Anh, Nguyn Thu Dng#Ti bn ln th 3 c chnh l#^aH.#^aGio dc#2012#^a14tr.^b21x28cm#Lng Th Bnh#Nguyn Th Quyn#Hoa#Sch mu gio#Gio dc mu gio#t nc#Phan Ngc Anh#Nguyn Thu Dng#297014## 00594000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020059000400030039000990070026001380040030001640080005001940090 01100199010000500210011001700215005001200232005001300244039000400257020001400261 020001800275020001600293013000700309#VV12.16069#8500#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch trng tiu hc#Theo chng trnh gio d c mm non mi#L Thu Hin, V Yn Khanh#Ti bn ln th 3 c chnh l#^aH.#^aGi o dc#2012#^a12tr.^b21x28cm#L Thu Hin#V Yn Khanh#Hoa#Sch mu gio#Gio dc mu gio#Trng tiu hc#297015## 00657000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020054000400030039000940070057001330040030001900080005002200090 01100225010000500236011001700241005002000258005001900278039000400297020001400301 020001800315020001100333005001600344013000700360#VV12.16070#9500#Vi?t#B200K#372 .21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch giao thng#Theo chng trnh gio dc mm non mi#Hong Th Thu Hng, Trn Th Ngc Trm, Phng Th Tng#T i bn ln th 5 c chnh l#^aH.#^aGio dc#2012#^a12tr.^b21x28cm#Hong Th Thu Hng#Trn Th Ngc Trm#Hoa#Sch mu gio#Gio dc mu gio#Giao thng#Phng T h Tng#297016## 00589000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020061000400030039001010070026001400040030001660080005001960090 01100201010000500212011001700217005001300234005001200247039000400259020001400263 020001800277020000900295013000700304#VV12.16071#8000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch th gii thc vt#Theo chng trnh gio dc mm non mi#V Yn Khanh, L Thu Hin#Ti bn ln th 5 c chnh l#^aH.#^a Gio dc#2012#^a10tr.^b21x28cm#V Yn Khanh#L Thu Hin#Hoa#Sch mu gio#Gio d c mu gio#Thc vt#297017## 00708000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020061000410030039001020070074001410040030002150080005002450090 01100250010000500261011001700266005001500283005002000298039000400318020001400322 020001800336020000900354005001600363005002000379013000700399#VV12.16072#10500#V i?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch th gii ng v t#Theo chng trnh gio dc mm non mi#Trn Ngc Trm, Hong Th Thu Hng, P hng Th Tng, Nguyn Th Cm Bch#Ti bn ln th 5 c chnh l#^aH.#^aGio d c#2012#^a14tr.^b21x28cm#Trn Ngc Trm#Hong Th Thu Hng#Hoa#Sch mu gio#Gi o dc mu gio#ng vt#Phng Th Tng#Nguyn Th Cm Bch#297018## 00592000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020052000400030039000920070032001310040030001630080005001930090 01100198010000500209011001700214005001400231005001700245039000400262020001400266 020001800280020000900298013000700307#VV12.16073#8500#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch gia nh#Theo chng trnh gio dc mm non mi#Bi Kim Tuyn, Nguyn Sinh Tho#Ti bn ln th 7 c chnh l#^aH.#^aGi o dc#2012#^a12tr.^b21x28cm#Bi Kim Tuyn#Nguyn Sinh Tho#Hoa#Sch mu gio#Gi o dc mu gio#Gia nh#297019## 00598000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020058000400030039000980070029001370040030001660080005001960090 01100201010000500212011001600217005001500233005001300248039000400261020001400265 020001800279020001600297013000700313#VV12.16074#8000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch trng mm non#Theo chng trnh gio d c mm non mi#Lng Th Bnh, Phan Lan Anh#Ti bn ln th 7 c chnh l#^aH.#^a Gio dc#2012#^a8tr.^b21x28cm#Lng Th Bnh#Phan Lan Anh#Hoa#Sch mu gio#Gio dc mu gio#Trng mu gio#297020## 00662000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020061000400030039001010070057001400040030001970080005002270090 01100232010000500243011001700248005002000265005001900285039000400304020001400308 020001800322020000900340005001600349013000700365#VV12.16075#8500#Vi?t#B200K#372 .21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch th gii ng vt#Theo chn g trnh gio dc mm non mi#Hong Th Thu Hng, Trn Th Ngc Trm, Phng Th Tng#Ti bn ln th 7 c chnh l#^aH.#^aGio dc#2012#^a12tr.^b21x28cm#Hong Th Thu Hng#Trn Th Ngc Trm#Hoa#Sch mu gio#Gio dc mu gio#ng vt#Ph ng Th Tng#297021## 00592000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020055000400030039000950070029001340040030001630080005001930090 01100198010000500209011001600214005001500230005001300245039000500258020001400263 020001800277020001200295013000700307#VV12.16076#7500#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch ngh nghip#Theo chng trnh gio dc m m non mi#Lng Th Bnh, Phan Lan Anh#Ti bn ln th 7 c chnh l#^aH.#^aGi o dc#2012#^a8tr.^b21x28cm#Lng Th Bnh#Phan Lan Anh#H.H#Sch mu gio#Gio d c mu gio#Ngh nghip#297022## 00704000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020071000400030039001110070067001500040030002170080005002470090 01100252010000500263011001700268005001500285005001700300039000500317020001400322 020001800336020000900354005001400363005001800377013000700395#VV12.16077#8000#Vi ?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch qu hng, t n c, Bc H#Theo chng trnh gio dc mm non mi#Lng Th Bnh, Nguyn Th Qu yn, Phan Ngc Anh, Nguyn Thu Dng#Ti bn ln th 3 c chnh l#^aH.#^aGio dc#2012#^a10tr.^b21x28cm#Lng Th Bnh#Nguyn Th Quyn#H.H#Sch mu gio#Gi o dc mu gio#t nc#Phan Ngc Anh#Nguyn Thu Dng#297023## 00706000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020058000400030039000980070071001370040030002080080005002380090 01100243010000500254011001700259005001500276005001700291039000500308020001400313 020001800327020001600345005001800361005001800379013000700397#VV12.16078#8500#Vi ?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch trng mm non#T heo chng trnh gio dc mm non mi#Lng Th Bnh, Nguyn Th Quyn, Nguyn T hu Dng, Phan Th Ngc Anh#Ti bn ln th 5 c chnh l#^aH.#^aGio dc#2012# ^a12tr.^b21x28cm#Lng Th Bnh#Nguyn Th Quyn#H.H#Sch mu gio#Gio dc mu gio#Trng mu gio#Nguyn Thu Dng#Phan Th Ngc Anh#297024## 00543000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020051000410030039000920070019001310040018001500080005001680090 01100173010000500184011001700189005001900206039000500225020001400230020001800244 020000800262013000700270#VV12.16079#10500#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph m i trng xung quanh - Ch mu sc#Theo chng trnh gio dc mm non mi#Trn Th Ngc Trm#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a16tr.^b19x27cm#Trn Th Ngc Trm#H.H#Sch mu gio#Gio dc mu gio#Mu sc#297025## 00600000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020058000400030039000980070029001370040030001660080005001960090 01100201010000500212011001700217005001500234005001300249039000500262020001400267 020001800281020001600299013000700315#VV12.16080#8500#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch trng mm non#Theo chng trnh gio d c mm non mi#Lng Th Bnh, Phan Lan Anh#Ti bn ln th 7 c chnh l#^aH.#^a Gio dc#2012#^a10tr.^b21x28cm#Lng Th Bnh#Phan Lan Anh#H.H#Sch mu gio#Gi o dc mu gio#Trng mu gio#297026## 00696000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020076000400030039001160070057001550040030002120080005002420090 01100247010000500258011001700263005001900280005002000299039000500319020001400324 020001800338020000500356020001000361005001600371013000700387#VV12.16081#8000#Vi ?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch nc v cc hin tng thi tit#Theo chng trnh gio dc mm non mi#Trn Th Ngc Trm, Hon g Th Thu Hng, Phng Th Tng#Ti bn ln th 7 c chnh l#^aH.#^aGio dc#2 012#^a10tr.^b21x28cm#Trn Th Ngc Trm#Hong Th Thu Hng#H.H#Sch mu gio#G io dc mu gio#Nc#Thi tit#Phng Th Tng#297027## 00663000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020061000400030039001010070057001400040030001970080005002270090 01100232010000500243011001700248005002000265005001900285039000500304020001400309 020001800323020000900341005001600350013000700366#VV12.16082#9500#Vi?t#B200K#372 .21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch th gii ng vt#Theo chn g trnh gio dc mm non mi#Hong Th Thu Hng, Trn Th Ngc Trm, Phng Th Tng#Ti bn ln th 7 c chnh l#^aH.#^aGio dc#2012#^a12tr.^b21x28cm#Hong Th Thu Hng#Trn Th Ngc Trm#H.H#Sch mu gio#Gio dc mu gio#ng vt#P hng Th Tng#297028## 00606000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020071000400030039001110070029001500040030001790080005002090090 01100214010000500225011001700230005001500247005001300262039000500275020001400280 020001800294020000900312013000700321#VV12.16083#8500#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch qu hng, t nc, Bc H#Theo chng trnh gio dc mm non mi#Lng Th Bnh, Phan Lan Anh#Ti bn ln th 3 c ch nh l#^aH.#^aGio dc#2012#^a12tr.^b21x28cm#Lng Th Bnh#Phan Lan Anh#H.H#Sc h mu gio#Gio dc mu gio#t nc#297029## 00578000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020052000400030039000920070025001310040030001560080005001860090 01100191010000500202011001700207005001300224005001100237039000500248020001400253 020001800267020000800285013000700293#VV12.16084#9500#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch bn thn#Theo chng trnh gio dc mm non mi#L Thu Hng, L Th c#Ti bn ln th 7 c chnh l#^aH.#^aGio dc#2 012#^a10tr.^b21x28cm#L Thu Hng#L Th c#H.H#Sch mu gio#Gio dc mu gi o#C nhn#297030## 00593000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020052000400030039000920070032001310040030001630080005001930090 01100198010000500209011001700214005001400231005001700245039000500262020001400267 020001800281020000900299013000700308#VV12.16085#8500#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch gia nh#Theo chng trnh gio dc mm non mi#Bi Kim Tuyn, Nguyn Sinh Tho#Ti bn ln th 7 c chnh l#^aH.#^aGi o dc#2012#^a12tr.^b21x28cm#Bi Kim Tuyn#Nguyn Sinh Tho#H.H#Sch mu gio#Gi o dc mu gio#Gia nh#297031## 00594000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020055000410030039000960070029001350040030001640080005001940090 01100199010000500210011001700215005001500232005001300247039000500260020001400265 020001800279020001200297013000700309#VV12.16086#10500#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch ngh nghip#Theo chng trnh gio dc mm non mi#Lng Th Bnh, Phan Lan Anh#Ti bn ln th 7 c chnh l#^aH.#^aGi o dc#2012#^a14tr.^b21x28cm#Lng Th Bnh#Phan Lan Anh#H.H#Sch mu gio#Gio dc mu gio#Ngh nghip#297032## 00600000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020061000400030039001010070031001400040030001710080005002010090 01100206010000500217011001700222005001300239039000500252020001400257020001800271 020000900289005001700298013000700315#VV12.16087#8500#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch th gii thc vt#Theo chng trnh gio dc mm non mi#V Yn Khanh, L Th Khnh Ho#Ti bn ln th 7 c chnh l#^a H.#^aGio dc#2012#^a12tr.^b21x28cm#V Yn Khanh#H.H#Sch mu gio#Gio dc mu gio#Thc vt#L Th Khnh Ho#297033## 00630000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020066000410030039001070070046001460040030001920080005002220090 01100227010000500238011001700243005001800260039000500278020001400283020001800297 020000900315005002100324013000700345#VV12.16088#10500#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch b v nhng ngi thn#Theo chng trn h gio dc mm non mi#B.s.: Bi Th Kim Tuyn, Nguyn Th Sinh Tho#Ti bn ln th 2 c chnh l#^aH.#^aGio dc#2012#^a12tr.^b19x27cm#Bi Th Kim Tuyn#H.H# Sch mu gio#Gio dc mu gio#Gia nh#Nguyn Th Sinh Tho#297034## 00597000000000289000450002600110000000800050001100900110001601000050002701100170 00320050019000490390005000680200014000730200018000870200004001050140007001090410 00500116181000600121082000700127808000500134002006100139003003900200007002400239 004003000263020000300293020000400296013000700300#VV12.16089#^aH.#^aGio dc#2012 #^a12tr.^b19x27cm#Trn Th Ngc Trm#H.H#Sch mu gio#Gio dc mu gio#Rau#10 500#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch cy, rau, c, qu#Theo chng trnh gio dc mm non mi#Trn Th Ngc Trm b.s.#Ti bn ln th 2 c chnh l#C#Qu#297035## 00617000000000277000450002600110000000800050001100900110001601000050002701100170 00320050019000490390005000680200014000730200018000870200007001050140007001120410 00500119181000600124082000700130808000500137002005700142003003900199007004500238 004003000283005001900313013000700332#VV12.16090#^aH.#^aGio dc#2012#^a12tr.^b19 x27cm#Trn Th Ngc Trm#H.H#Sch mu gio#Gio dc mu gio#Ma h#10500#Vi?t #B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch ma h ca b#Theo chng trnh gio dc mm non mi#B.s.: Trn Th Ngc Trm, Chu Th Hng Nhung# Ti bn ln th 2 c chnh l#Chu Th Hng Nhung#297036## 00649000000000289000450002600110000000800050001100900110001601000050002701100170 00320050016000490390005000650200014000700200018000840200008001020140007001100410 00500117181000600122082000700128808000500135002007800140003003900218007004000257 004003000297005001700327020000800344013000700352#VV12.16091#^aH.#^aGio dc#2012 #^a12tr.^b19x27cm#Phng Th Tng#H.H#Sch mu gio#Gio dc mu gio# dng#1 0500#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch dng, chi thn thuc ca b#Theo chng trnh gio dc mm non mi#B.s.: Phng Th Tng, V Th Ngc Minh#Ti bn ln th 2 c chnh l#V Th Ngc Minh# chi #297037## 00645000000000277000450002600110000000800050001100900110001601000050002701100170 00320050019000490390005000680200014000730200018000870200011001050140007001160410 00500123181000600128082000700134808000500141002007900146003003900225007004600264 004003000310005002000340013000700360#VV12.16092#^aH.#^aGio dc#2012#^a12tr.^b19 x27cm#Trn Th Ngc Trm#H.H#Sch mu gio#Gio dc mu gio#Giao thng#10500# Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch b i khp ni bng phng tin g?#Theo chng trnh gio dc mm non mi#B.s.: Trn Th Ngc Trm, Nguyn Th Cm Bch#Ti bn ln th 2 c chnh l#Nguyn Th Cm Bch#297 038## 00573000000000265000450002600110000000800050001100900110001601000050002701100170 00320050016000490390005000650200014000700200018000840200009001020140007001110410 00500118181000600123082000700129808000500136002006900141003003900210007002100249 004003000270013000700300#VV12.16093#^aH.#^aGio dc#2012#^a12tr.^b19x27cm#Hong Thu Hng#H.H#Sch mu gio#Gio dc mu gio#ng vt#10500#Vi?t#B200K#372.21 #^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch cc con vt xung quanh b#Theo chng trnh gio dc mm non mi#Hong Thu Hng b.s.#Ti bn ln th 2 c chn h l#297039## 00578000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020052000400030039000920070025001310040030001560080005001860090 01100191010000500202011001700207005001300224005001100237039000500248020001400253 020001800267020000800285013000700293#VV12.16094#8500#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch bn thn#Theo chng trnh gio dc mm non mi#L Thu Hng, L Th c#Ti bn ln th 7 c chnh l#^aH.#^aGio dc#2 012#^a10tr.^b21x28cm#L Thu Hng#L Th c#H.H#Sch mu gio#Gio dc mu gi o#C nhn#297040## 00695000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020076000400030039001160070057001550040030002120080005002420090 01100247010000500258011001600263005002000279005001900299039000500318020001400323 020001800337020000500355020001000360005001600370013000700386#VV12.16095#7500#Vi ?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch nc v cc hin tng thi tit#Theo chng trnh gio dc mm non mi#Hong Th Thu Hng, Tr n Th Ngc Trm, Phng Th Tng#Ti bn ln th 7 c chnh l#^aH.#^aGio dc#2 012#^a8tr.^b21x28cm#Hong Th Thu Hng#Trn Th Ngc Trm#H.H#Sch mu gio#Gi o dc mu gio#Nc#Thi tit#Phng Th Tng#297041## 00658000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020054000400030039000940070057001330040030001900080005002200090 01100225010000500236011001700241005002000258005001900278039000500297020001400302 020001800316020001100334005001600345013000700361#VV12.16096#8000#Vi?t#B200K#372 .21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch giao thng#Theo chng trnh gio dc mm non mi#Hong Th Thu Hng, Trn Th Ngc Trm, Phng Th Tng#T i bn ln th 5 c chnh l#^aH.#^aGio dc#2012#^a10tr.^b21x28cm#Hong Th Thu Hng#Trn Th Ngc Trm#H.H#Sch mu gio#Gio dc mu gio#Giao thng#Phng Th Tng#297042## 00600000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020061000400030039001010070031001400040030001710080005002010090 01100206010000500217011001700222005001300239039000500252020001400257020001800271 020000900289005001700298013000700315#VV12.16097#8000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch th gii thc vt#Theo chng trnh gio dc mm non mi#V Yn Khanh, L Th Khnh Ho#Ti bn ln th 7 c chnh l#^a H.#^aGio dc#2012#^a10tr.^b21x28cm#V Yn Khanh#H.H#Sch mu gio#Gio dc mu gio#Thc vt#L Th Khnh Ho#297043## 00771000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050016000520020062000680070016001300040018001460080 00500164009001100169010000500180011001500185021018300200020001800383020000900401 020001000410020001500420039000500435013000700440020002200447#VV12.16099#VV12.160 98#20000#Vi?t#C101T#372.21#^214#Phng Th Tng#Cc tr chi v hot ng cho t r t 3 - 36 thng theo ch #Phng Th Tng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc #2012#^a107tr.^b24cm#Gii thiu cc tr chi v hot ng cho tr t 3 n 36 th ng tui theo cc ch khc nhau nhm pht trin s vn ng ca tr nh b, t rn, i, chy, bt, nhy, y, nm bng...#Gio dc mu gio#Tr chi#Hot ng #Sch gio vin#H.H#297044#Phng php ging dy## 00894000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050019000520020071000710070052001420040018001940080 00500212009001100217010000500228011001500233021018000248020001800428020000900446 02000100045502000150046500500160048000500150049603900050051101300070051602000110 0523020002200534#VV12.16101#VV12.16100#32000#Vi?t#C101T#372.21#^214#Trn Th Ng c Trm#Cc tr chi v hot ng ngoi lp hc cho tr mu gio - Theo ch #T rn Th Ngc Trm, Phng Th Tng, Nguyn Th Nga#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a119tr.^b24cm#Gm cc vn v hot ng ngoi lp hc cho tr mu g io. Hng dn mt s hot ng v tr chi ngoi lp hc theo ch trng mm non, ch v bn thn, ch gia nh...#Gio dc mu gio#Tr chi#Hot n g#Sch gio vin#Phng Th Tng#Nguyn Th Nga#H.H#297045#Ngoi kho#Phng ph p ging dy## 00894000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020065000520030036001170070068001530080005002210090 01100226010000500237011001400242021017000256020001800426020001000444020001500454 00500150046900500130048400500220049700500150051903900050053401300070053902000220 0546#VV12.16103#VV12.16102#15000#Vi?t#H561D#372.21#^214#Hng dn cc hot ng pht trin th nhn thc cho tr mm non#Theo b chun pht trin tr 5 tui#Tr n Lan Hng, Trn Th Nga, Nguyn Th Thanh Thu, Nguyn Th Th#^aH.#^aGio d c#2012#^a59tr.^b24cm#Gii thch cc thut ng v gio dc pht trin nhn thc. Trnh by nh hng trong t chc cc tr chi v cc hot ng gio dc pht t rin nhn thc cho tr mm non#Gio dc mu gio#Nhn thc#Sch gio vin#Trn L an Hng#Trn Th Nga#Nguyn Th Thanh Thu#Nguyn Th Th#H.H#297046#Phng ph p ging dy## 00832000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050012000530020043000650070012001080040018001200080 00500138009001100143010000500154011001400159015027000173020001800443020001100461 020000900472020002200481020001500503039000500518013000700523#VV12.16105#VV12.161 04#16000#Vi?t#TR400C#372.21#^214#H Lam Hng#Tr chi tng cng ting Vit the o ch #H Lam Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a58tr.^b24cm#Hng dn gio vin la chn tr chi v cch t chc tr chi tng cng kh nng ngh e hiu v ni ting Vit cho tr mm non theo cc ch khc nhau nh ch b n thn, gia nh, vt, con vt, cy xanh, ngh nghip, phng tin giao thng v cng vic hng ngy#Gio dc mu gio#Ting Vit#Tr chi#Phng php ging dy#Sch gio vin#H.H#297047## 00654000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050012000520020032000640070012000960080005001080090 01100113010000500124011001400129021013700143020001800280020000800298020000900306 020001500315039000500330013000700335020002200342#VV12.16107#VV12.16106#13000#Vi ?t#B200#372.21#^214#L Thu Hin#B n vi m nhc qua tr chi#L Thu Hin#^aH .#^aGio dc#2012#^a57tr.^b24cm#Hng dn gio vin la chn tr chi v cch t chc tr chi tng cng kh nng m nhc nh: hy lng nghe, tai ai tinh, nh v to...#Gio dc mu gio#m nhc#Tr chi#Sch gio vin#H.H#297048#Phng ph p ging dy## 00792000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050015000520020071000670070046001380080005001840090 01100189010000500200011001400205021020000219020001800419020000900437020001500446 005001400461005001500475039000500490013000700495#VV12.16109#VV12.16108#22000#Vi ?t#C101K#372.21#^214#V Hng Giang#Cc kch bn chuyn th t tc phm vn hc dnh cho la tui mu gio#V Hng Giang, Trn Kim Uyn, Lm Ngc Huyn#^aH.#^a Gio dc#2012#^a98tr.^b24cm#Gii thiu mt s kch bn c chuyn th t tc ph m vn hc c tnh ngh thut, tnh gio dc v ph hp vi la tui mm non the o cc ch nh trng mm non, bn thn, gia nh, ngh nghip...#Gio dc mu gio#Kch bn#Sch gio vin#Trn Kim Uyn#Lm Ngc Huyn#H.H#297049## 00630000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360050014000410020058000550070014001130040018001270080005001450090 01100150010000500161011001400166021009700180020001700277020000900294020002200303 020001500325039000500340013000700345#VV12.16110#13000#Vi?t#H561D#372.21#^214#Ph m Th Vit#Hng dn s dng cc bi ng dao trong gio dc mm non#Phm Th V it#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a51tr.^b24cm#Hng dn gio vin mm non s dng cc bi ng dao trong ging dy v t chc vui chi cho tr#Gio d c mm non#ng dao#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thu#297050## 00732000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050016000530020064000690070033001330040018001660080 00500184009001100189010000500200011001500205021011300220020001800333020001800351 020001800369020001500387039000500402013000700407005001600414#VV12.16112#VV12.161 11#26000#Vi?t#TR400C#372.21#^214#Phng Th Tng#Tr chi vn ng v bi tp t h dc sng cho tr t 2 - 6 tui#Phng Th Tng, ng Lan Phng#Ti bn ln t h 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a119tr.^b24cm#Gii thiu cc tr chi pht trin vn ng cho tr t 2 n 6 tui. Gi bi tp th dc sng cho la tui ny#Gio d c mu gio#Tr chi vn ng#Th dc bui sng#Sch gio vin#Thu#297051#ng Lan Phng## 00653000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020045000530070015000980040018001130080005001310090 01100136010000500147011001500152020001800167020000500185020000900190020001500199 039000500214013000700219005001500226021012200241#VV12.16113#VV12.16114#25000#Vi ?t#TR400C#372.21#^214#Tr chi gip b lm quen vi s v php m#inh Th Nhun g#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a107tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Ton#T r chi#Sch gio vin#Thu#297052#inh Th Nhung#Gii thiu cho tr mm non lm quen vi s v php m qua cc tr chi nh: Thuyn v bin, th tm chung, n i tranh...## 00545000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020046000520070028000980040018001260080005001440090 01100149010000500160011001400165020001800179020000900197020001800206020001500224 039000500239013000700244005001600251#VV12.16115#VV12.16116#13000#Vi?t#455D#372 .21#^214#ng dao v tr chi dn gian cho tr mm non#S.t., b.s.: Hong Cng D ng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a67tr.^b24cm#Gio dc mu gio#ng d ao#Tr chi dn gian#Sch tham kho#Thu#297053#Hong Cng Dng## 00577000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020044000400070056000840040018001400080005001580090011001630100 00500174011001400179020001800193020000800211020001400219005001600233005002100249 005001700270039000500287013000700292#VV12.16117#8600#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp lm chi t qu, ht, rau, c, l#Phng Th Tng, Nguyn Th Sinh Tho, V Th Ngc Minh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a31tr.^b24cm#Gio dc m u gio# chi#Sch c thm#Phng Th Tng#Nguyn Th Tho Sinh#V Th Ngc M inh#Thu#297054## 00619000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020059000400070064000990040018001630080005001810090011001860100 00500197011001400202020001800216020000800234020001400242005001600256005001700272 005001600289005001200305039000500317013000700322#VV12.16118#8600#Vi?t#B200T#372 .21#^214#B tp lm chi t vi vn, giy mu v cc loi v hp#Phng Th T ng, V Th Ngc Minh, Hong Thu Hng, L Thu Hin#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2012#^a31tr.^b24cm#Gio dc mu gio# chi#Sch c thm#Phng Th Tng #V Th Ngc Minh#Hong Thu Hng#L Thu Hin#Thu#297055## 00505000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020038000510070032000890080005001210090011001260100 00500137011001400142020001800156020000800174020001400182005001500196039000500211 013000700216005001600223#VV12.16119#VV12.16120#9000#Vi?t#H561D#372.21#^214#Hn g dn tr lm chi t li giy#Nguyn Th Nga, Phng Th Tng#^aH.#^aGio d c#2012#^a23tr.^b24cm#Gio dc mu gio# chi#Sch c thm#Nguyn Th Nga#Thu #297056#Phng Th Tng## 00561000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380020045000430030039000880070027001270080005001540090011001590100 00500170011001400175020001800189020000900207020001500216020001400231005001200245 005001400257039000500271013000700276#VV12.16121#12000#Vi?t#GI-521B#372.21#^214# Gip b pht trin tnh cm - k nng x hi#Theo chng trnh gio dc mm non mi#L Th Lun, Lm Thu Uyn#^aH.#^aGio dc#2012#^a35tr.^b24cm#Gio dc mu g io#Tnh cm#K nng x hi#Sch mu gio#L Th Lun#Lm Thu Uyn#Thu#297057# # 00631000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020046000410030039000870070078001260080005002040090011002090100 00500220011001400225020001800239020001100257020001400268005002300282005001500305 005002100320039000500341013000700346#VV12.16122#12000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph khoa hc v mi trng xung quanh#Theo Chng trnh Gio dc mm non m i#B.s.: Nguyn Th Thanh Huyn, V Phng Lin ; Minh ho: Phm Th Minh Nguyt #^aH.#^aGio dc#2012#^a44tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Mi trng#Sch mu gio#N guyn Th Thanh Huyn#V Phng Lin#Phm Th Minh Nguyt#Thu#297058## 00631000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020046000410030039000870070078001260080005002040090011002090100 00500220011001400225020001800239020001100257020001400268005002300282005001500305 005002100320039000500341013000700346#VV12.16123#12000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph khoa hc v mi trng xung quanh#Theo Chng trnh Gio dc mm non m i#B.s.: Nguyn Th Thanh Huyn, V Phng Lin ; Minh ho: Phm Th Minh Nguyt #^aH.#^aGio dc#2012#^a40tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Mi trng#Sch mu gio#N guyn Th Thanh Huyn#V Phng Lin#Phm Th Minh Nguyt#Thu#297059## 00631000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020046000410030039000870070078001260080005002040090011002090100 00500220011001400225020001800239020001100257020001400268005002300282005001500305 005002100320039000500341013000700346#VV12.16124#12000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph khoa hc v mi trng xung quanh#Theo Chng trnh Gio dc mm non m i#B.s.: Nguyn Th Thanh Huyn, V Phng Lin ; Minh ho: Phm Th Minh Nguyt #^aH.#^aGio dc#2012#^a40tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Mi trng#Sch mu gio#N guyn Th Thanh Huyn#V Phng Lin#Phm Th Minh Nguyt#Thu#297060## 00561000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380020045000430030039000880070027001270080005001540090011001590100 00500170011001400175020001800189020000900207020001500216020001400231005001200245 005001400257039000500271013000700276#VV12.16125#12000#Vi?t#GI-521B#372.21#^214# Gip b pht trin tnh cm - k nng x hi#Theo chng trnh gio dc mm non mi#L Th Lun, Lm Thu Uyn#^aH.#^aGio dc#2012#^a23tr.^b24cm#Gio dc mu g io#Tnh cm#K nng x hi#Sch mu gio#L Th Lun#Lm Thu Uyn#Thu#297061# # 00561000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380020045000430030039000880070027001270080005001540090011001590100 00500170011001400175020001800189020000900207020001500216020001400231005001200245 005001400257039000500271013000700276#VV12.16126#12000#Vi?t#GI-521B#372.21#^214# Gip b pht trin tnh cm - k nng x hi#Theo chng trnh gio dc mm non mi#L Th Lun, Lm Thu Uyn#^aH.#^aGio dc#2012#^a31tr.^b24cm#Gio dc mu g io#Tnh cm#K nng x hi#Sch mu gio#L Th Lun#Lm Thu Uyn#Thu#297062# # 00799000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050011000520020039000630030039001020070043001410040 01800184008000500202009001100207010000500218011001500223021012900238020001800367 02000090038502000220039402000150041600500140043100500160044503900050046101300070 0466#VV12.16128#VV12.16127#43000#Vi?t#C101H#372.21#^214#L Th c#Cc hot n g to hnh ca tr mm non#Theo Chng trnh gio dc mm non mi#L Th c, L Thanh Thu, Phng Th Tng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a231tr.^b24 cm#Cung cp mt s phng php, bin php, k nng t chc hot ng to hnh ch o tr mm non v cc bc hng dn tr lm chi#Gio dc mu gio#To hnh#P hng php ging dy#Sch gio vin#L Thanh Thu#Phng Th Tng#Thu#297063## 00673000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020056000520070032001080080005001400090011001450100 00500156011001500161020001800176020001500194005001200209039000500221013000700226 021014800233020000400381020001000385#VV12.16130#VV12.16129#50000#Vi?t#T527T#372 .21#^214#Tuyn tp th - truyn theo ch dnh cho tr mm non#V Th Hng Gi ang, L Th Lun#^aH.#^aGio dc#2012#^a267tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Sch gio vin#L Th Lun#Thu#297064#Gm cc bi th, cu chuyn dnh cho tr mm non c sp xp theo cc ch nh: trng lp mm non, bn thn, gia nh, ngh ng hip, thc vt...#Th#Truyn k## 01087000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020115000520030024001670070067001910080005002580090 01100263010000500274011001500279021023500294020001800529020001100547020001700558 02000220057502000150059700500190061200500180063100500170064900500180066600500110 0684039000500695013000700700004001800707#VV12.16132#VV12.16131#47000#Vi?t#H561D #372.21#^214#Hng dn chun b ting Vit cho tr mu gio vng dn tc thiu s trong thc hin chng trnh gio dc mm non#Mu gio ln 5 - 6 tui#Trn Th Ngc Trm, Bi Th Kim Tuyn (ch.b.), Phan Th Lan Anh...#^aH.#^aGio dc#2012# ^a223tr.^b24cm#Nhng hng dn c bn v gi mang tnh gi m gip gio vin c h ng, sng to trong vic thc hin chng trnh gio dc mm non. Mc tiu, ni dung, phng php chun b ting Vit cho tr mu gio vng dn tc thiu th eo ch #Gio dc mu gio#Ting Vit#Dn tc thiu s#Phng php ging dy#S ch gio vin#Trn Th Ngc Trm#Bi Th Kim Tuyn#Phan Th Lan Anh#Phan Th Ngc Anh#L Vn Anh#Thu#297065#Ti bn ln th 1## 00897000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020073000520030036001250070068001610080005002290090 01100234010000500245011001400250021017800264020001800442020000900460020001000469 02000150047900500150049400500130050900500220052200500150054403900050055901300070 0564#VV12.16134#VV12.16133#15000#Vi?t#H561D#372.21#^214#Hng dn cc hot ng pht trin ngn ng v giao tip cho tr mm non#Theo b Chun pht trin tr 5 tui#Trn Lan Hng, Trn Th Nga, Nguyn Th Thanh Thu, Nguyn Th Th#^aH.#^ aGio dc#2012#^a55tr.^b24cm#Gii thch cc thut ng v gio dc pht trin ng n ng v giao tip. Trnh by nh hng trong t chc cc hot ng gio dc ph t trin ngn ng v giao tip cho tr mm non#Gio dc mu gio#Ngn ng#Giao t ip#Sch gio vin#Trn Lan Hng#Trn Th Nga#Nguyn Th Thanh Thu#Nguyn Th Th#Thu#297066## 00902000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020060000520030036001120070068001480080005002160090 01100221010000500232011001400237021016800251020001800419020000800437020000900445 02000180045402000150047200500150048700500130050200500220051500500150053703900050 0552013000700557#VV12.16136#VV12.16135#15000#Vi?t#H561D#372.21#^214#Hng dn c c hot ng pht trin th cht cho tr mm non#Theo b Chun pht trin tr 5 tui#Trn Lan Hng, Trn Th Nga, Nguyn Th Thanh Thu, Nguyn Th Th#^aH.#^a Gio dc#2012#^a74tr.^b24cm#Gii thch cc thut ng v gio dc pht trin th cht. Trnh by nh hng trong t chc cc tr chi v cc hot ng gio dc pht trin th cht cho tr mm non#Gio dc mu gio#T chc#Tr chi#Gio dc th cht#Sch gio vin#Trn Lan Hng#Trn Th Nga#Nguyn Th Thanh Thu#Nguyn Th Th#Thu#297067## 00810000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050015000530020060000680070015001280040018001430080 00500161009001100166010000500177011001500182021022800197020001800425020001100443 020000500454020002200459020001500481039000500496013000700501#VV12.16138#VV12.161 37#18500#Vi?t#PH561P#372.21#^214#inh Th Nhung#Phng php hnh thnh cc biu tng ton cho tr mu gio#inh Th Nhung#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#20 12#^a103tr.^b24cm#Hng dn phng php hnh thnh cc biu tng ton cho tr m u gio nh cc biu tng tp hp, s lng, php m, kch thc, hnh dng, nh hng trong khng gian, thi gian. Gii thiu cu trc mt s tit dy v gi o n#Gio dc mu gio#Biu tng#Ton#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thu #297068## 00828000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050019000520020048000710030039001190070035001580040 01800193008000500211009001100216010000500227011001500232021017600247020001800423 020000900441020002200450020001500472005001500487039000500502013000700507#VV12.16 140#VV12.16139#35000#Vi?t#C101H#372.21#^214#Trn Th Ngc Trm#Cc hot ng kh m ph khoa hc ca tr mm non#Theo Chng trnh gio dc mm non mi#Trn Th Ngc Trm, Nguyn Th Nga#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a159tr.^b24cm# Gii thiu cc hot ng v hng dn thc hin mt s hot ng pht trin nhn thc v k nng nhn thc cho tr mm non qua khm ph khoa hc, nhn bit th gii xung quanh#Gio dc mu gio#Khoa hc#Phng php ging dy#Sch gio vin# Nguyn Th Nga#Thu#297069## 00946000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050020000520020048000720030039001200070050001590040 01800209008000500227009001100232010000500243011001500248021025700263020001800520 02000050053802000220054302000150056500500130058000500150059303900050060801300070 0613#VV12.16142#VV12.16141#35000#Vi?t#C101H#372.21#^214#Hong Th Thu Hng#Cc hot ng lm quen vi ton ca tr mm non#Theo Chng trnh gio dc mm non mi#Hong Th Thu Hng, V Ngc Minh, Nguyn Th Nga#Ti bn ln th 1#^aH.#^aG io dc#2012#^a151tr.^b24cm#Trnh by vai tr ca hot ng lm quen vi ton i vi s pht trin ca tr; c im pht trin cc biu tng ban u v ton ca tr mm non. Gii thiu phng php v hnh thc t chc cc hot ng lm q uen vi ton cho tr nh tr v tr mu gio#Gio dc mu gio#Ton#Phng php ging dy#Sch gio vin#V Ngc Minh#Nguyn Th Nga#Thu#297070## 00924000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050011000520020038000630030039001010070011001400040 01800151008000500169009001100174010000500185011001500190021027100205020001800476 02000100049402000080050402000220051202000150053400500120054900500130056103900050 0574013000700579#VV12.16144#VV12.16143#30000#Vi?t#C101H#372.21#^214#L Th c# Cc hot ng m nhc ca tr mm non#Theo Chng trnh gio dc mm non mi#L Th c#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a135tr.^b24cm#Nhng vn chung v vai tr ca hot ng m nhc i vi s pht trin ton din nhn cch ca tr v c im pht trin kh nng m nhc ca tr mm non. Gii thiu v hot ng m nhc theo hng tch hp cho tr nh tr 3 - 36 thng v cho tr mu gi o 3 - 6 tui#Gio dc mu gio#Hot ng#m nhc#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Thu Hin#Phm Th Ho#Thu#297071## 00732000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050020000520020064000720070020001360080005001560090 01100161010000500172011001400177021018500191020001800376020000900394020000800403 020001000411020000900421039000500430013000700435#VV12.16145#VV12.16146#19500#Vi ?t#107G#372.21#^214#Nguyn Th Thanh H#nh gi cng tc t chc hot ng vui chi ca trng mm non#Nguyn Th Thanh H#^aH.#^aGio dc#2012#^a80tr.^b24cm# Hng dn nh gi thc trng cc tr chi ca tr mm non. nh gi gio vin v n dng phng php t chc hot ng vui chi v cng tc qun l hot ng vui chi ca trng mm non#Gio dc mu gio#nh gi#T chc#Hot ng#Tr chi#T hu#297072## 00859000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020025000680070051000930080005001440090 01800149010000500167011001500172015007200187021025200259020000900511020000800520 005001600528005001300544039000500557013000700562#VV12.16148#VV12.16147#16000#Vi ?t#C125H#658.8076#^214#Phm Vn Ton#Cu hi v tp marketing#B.s.: Phm Vn To n, Trn nh Thng, Ngc Minh#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a152tr.^b21cm#TTS ghi: B Ti chnh. Trng cao ng Ti chnh - Qun tr kinh doanh#Gm nhng c u hi v bi tp v nhng vn c bn ca marketing. Th trng v nghin cu th trng. Th trng ngi tiu dng v hnh vi mua hng ca ngi tiu dng. Chin lc marketing, chnh sch sn phm, gi c phn phi v xc tin ym tr# Tip th#Bi tp#Trn nh Thng# Minh Ngc#Thu#297073## 01009000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050017000540020045000710030032001160070088001480040 01800236008000500254009001100259010000500270011001400275015003000289021022500319 02000180054402000080056202000110057002000150058100500170059600500200061300500140 0633039000500647013000700652#VV12.16150#VV12.16149#16000#Vi?t#GI-108D#372.21#^2 14#ng Th Lan Anh#Gio dc an ton giao thng cho tr mu gio#Sch dnh cho g io vin mm non#B.s.: ng Th Lan Anh, Trn Th Thu Ho, Hong Th Thu Hng ; Minh ho: ng Hong V#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a71tr.^b24cm#T TS ghi: V Gio dc Mm non#Gii thiu mt s kin thc v an ton giao thng d nh cho gio vin. Trnh by ni dung v phng php gio dc lut an ton giao t hng cho tr mu gio. Hng dn thc hin ch phng tin v quy nh an to n giao thng#Gio dc mu gio#An ton#Giao thng#Sch gio vin#Trn Th Thu Ho #Hong Th Thu Hng#ng Hong V#Thu#297074## 00658000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020046000400070010000860040018000960080005001140090011001190100 00500130011001400135021018000149020001800329020000900347020001400356039000500370 013000700375005001000382#VV12.16151#8000#Vi?t#M458S#372.21#^214#Mt s tr chi dn gian dnh cho tr mm non#Thu Trang#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012# ^a31tr.^b24cm#Gii thiu nhng tr chi dn gian c li ng dao v nhng tr ch i dn gian quen thuc dnh cho tr em mm non nh: nh chuyn, cu ch, chi ch i chnh chnh, cp cua, b gi...#Tr chi dn gian#Mu gio#Sch c thm#Thu# 297075#Thu Trang## 00683000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410070044000550080005000990090011001040100005001150110 01400120021020000134020001800334020000800352005001300360005001800373039000500391 013000700396020001400403#VV12.16153#14000#Vi?t#H419L#372.21#^214#Hc lm ngi# S.t., b.s.: Trn Ngc An, Nhm Que dim nh#^aH.#^aGio dc#2012#^a32tr.^b21cm#G io dc o c cho cc em hc sinh, c bit l cc chu mu gio v lng hiu tho, knh trng thy c, cn thn trong sinh hot hng ngy, np sng tt, gi uy tn, c x vi mi ngi v hc tp#Gio dc mu gio#o c#Trn Ngc An#Nh m Que dim nh#Thu#297076#Sch mu gio## 00796000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050012000520020026000640030018000900070028001080220 00400136004003100140008000500171009001100176010000500187011001500192015003300207 02000110024002000060025102000220025702000150027900500150029403900050030901300070 0314021011300321005001200434#VV12.16154#VV12.16155#24600#Vi?t#TH308K#372.6#^214 #H Ngc i#Thit k ting Vit lp 1#Ti liu th im#H Ngc i, Ng Hin T uyn#T.1#Ti bn ln th 3, c chnh l#^aH.#^aGio dc#2012#^a247tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 1#Phng php ging dy#Sch gio vi n#Ng Hin Tuyn#Thu#297077#Gii thiu nhim v v cc thao tc tng tit h c ca gio vin trong qu trnh ging dy mn ting Vit lp 1#H Ngc i## 00671000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050012000520020026000640030018000900070028001080220 00400136004003100140008000500171009001100176010000500187011001500192015003300207 02000110024002000060025102000220025702000150027900500150029403900050030901300070 0314005001200321#VV12.16156#VV12.16157#21700#Vi?t#TH308K#372.6#^214#H Ngc i #Thit k ting Vit lp 1#Ti liu th im#H Ngc i, Ng Hin Tuyn#T.3#Ti bn ln th 3, c chnh l#^aH.#^aGio dc#2012#^a176tr.^b21cm#TTS ghi: B Gi o dc v o to#Ting Vit#Lp 1#Phng php ging dy#Sch gio vin#Ng Hin Tuyn#Thu#297078#H Ngc i## 00746000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050012000510020049000630030018001120070012001300040 03100142008000500173009001100178010000500189011001500194015003300209021012400242 020001100366020000600377020001500383039000500398013000700403020002200410#VV12.16 158#VV12.16159#12000#Vi?t#T103L#372.6#^214#H Ngc i#Ti liu tp hun gio v in dy ting Vit lp 1#Ti liu th im#H Ngc i#Ti bn ln th 3, c ch nh l#^aH.#^aGio dc#2012#^a116tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hng dn gio vin dy lp 1 t chc vic hc bng cng ngh hc cho mn ting Vit lp 1 v ting, m, vn, nguyn m i#Ting Vit#Lp 1#Sch gio vin#Thu#2970 79#Phng php ging dy## 00529000000000265000450002600110000004100050001118100070001608200070002380800050 00300020015000350070049000500080005000990090011001040100005001150110014001200150 03000134020001800164020001300182020001400195005001600209005001300225039000500238 013000700243020001300250#VV12.16160#Vi?t#TH400B#372.21#^214#Th bng b m#Nguy n Hng Thu s.t., b.s. ; Tranh: Trn Xun Du#^aH.#^aGio dc#2012#^a15tr.^b26cm# TTS ghi: V Gio dc Mm non#Gio dc mu gio#Truyn tranh#Sch mu gio#Nguyn Hng Thu#Trn Xun Du#Thu#297080#K nng sng## 00534000000000265000450002600110000004100050001118100080001608200070002480800050 00310020023000360070044000590080005001030090011001080100005001190110014001240150 03000138020001800168020001300186020001400199005001600213005001400229039000500243 013000700248020001300255#VV12.16161#Vi?t#NGH200C#372.21#^214#Ngh con sch lm r i!#Nguyn Hng Thu b.s. ; Tranh: Chin Cng#^aH.#^aGio dc#2012#^a15tr.^b26 cm#TTS ghi: V Gio dc Mm non#Gio dc mu gio#Truyn tranh#Sch mu gio#Ng uyn Hng Thu# Chin Cng#Thu#297081#K nng sng## 00543000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020028000340070050000620080005001120090011001170100005001280110014001330150 03000147020001800177020001300195020001400208005001600222005001400238039000500252 013000700257020001300264#VV12.16162#Vi?t#V300S#372.21#^214#V sao gu con b su rng?#Nguyn Hng Thu s.t., b.s. ; Tranh: ng Hong V#^aH.#^aGio dc#2012#^a 19tr.^b26cm#TTS ghi: V Gio dc Mm non#Gio dc mu gio#Truyn tranh#Sch m u gio#Nguyn Hng Thu#ng Hong V#Thu#297082#K nng sng## 00704000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370050014000420020021000560070042000770040019001190080005001380090 01100143010000500154011001500159021018100174020001100355020001000366020000800376 005000500384005001300389039000500402013000700407#VV12.16163#33000#Vi?t#T306V#49 5.922#^214#Bi Minh Ton#Ting Vit thc hnh#Bi Minh Ton (ch.b.), L A, Vi t Hng#Ti bn ln th 14#^aH.#^aGio dc#2012#^a279tr.^b21cm#Trnh by cc kh i nim v vn bn, thc hnh phn tch vn bn, thut li cc ni dung ti liu khoa hc. To lp vn bn, t cu trong vn bn, dng t v ch vit trong vn bn#Ting Vit#Thc hnh#Vn bn#L A# Vit Hng#Thu#297083## 00745000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050018000490020015000670030066000820070018001480040 01800166008000500184009001100189010000500200011001500205021019700220020000700417 020000800424020001100432039000500443013000700448#VV12.16165#VV12.16164#34000#Vi ?t#B103T#513#^214#Nguyn Tin Quang#Bi tp s hc#Dng cho sinh vin cc trng Cao ng S phm v i hc S phm#Nguyn Tin Quang#Ti bn ln th 4#^aH.#^a Gio dc#2012#^a235tr.^b21cm#Tm tt l thuyt, bi v li gii nhng ni dun g chnh ca b mn s hc: s t nhin, s nguyn, l thuyt chia ht trong vnh s nguyn, l thuyt ng d thc, s hu t v s thc, s phc#S hc#Bi tp #Gio trnh#Thu#297084## 00675000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050014000500020024000640070014000880080005001020090 01100107010000500118011001500123021025400138020000900392020000800401039000500409 013000700414#VV12.16166#VV12.16167#35000#Vi?t#NG454N#400#^214#Bi Minh Ton#Ng n ng vi vn chng#Bi Minh Ton#^aH.#^aGio dc#2012#^a256tr.^b21cm#Tm hiu v ngn ng - cht liu ca ngh thut vn chng. Gii thiu giao tip ngn ng i thng v giao tip ngn ng trong vn chng. T tn hiu ngn ng n tn hiu thm m trong vn chng. Trnh by cm th v phn tch ngh thut vn ch ng#Ngn ng#Vn hc#Thu#297085## 00785000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050012000540020019000660070030000850040019001150080 00500134009001100139010000500150011001500155021025400170020000700424020000400431 020000800435020001100443005001700454039000500471013000700476#VV12.16169#VV12.161 68#46000#Vi?t#B103T#624.1076#^214#V Cng Ng#Bi tp c hc t#V Cng Ng, N guyn Vn Thng#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2012#^a391tr.^b21cm#Tm tt l thuyt v bi tp v tnh cht vt l ca t v phn loi t. Tnh cht c h c ca t. Phn b, ng sut trong t. Ln ca nn t. Sc chu ti ca nn t v n nh mi t. p lc t ln tng chn v cc th nghim t hin tr ng#C hc#t#Bi tp#Gio trnh#Nguyn Vn Thng#Thu#297086## 00759000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050014000530020029000670070014000960040019001100080 00500129009001100134010000500145011001500150021025500165020000900420020000900429 020000800438020001100446039000500457013000700462#VV12.16171#VV12.16170#33000#Vi ?t#B103T#519.076#^214#inh Vn Gng#Bi tp xc sut v thng k#inh Vn Gng#T i bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2012#^a255tr.^b21cm#Tm tt l thuyt v cc b i tp v: khng gian xc xut, phn phi xc sut, vc t ngu nhin, cc s c trng ca bin ngu nhin, gii hn ca dy bin ngu nhin, l thuyt mu, c lng tham s, kim nh gi thit thng k, hi qui v tng quan#Xc sut#Th ng k#Bi tp#Gio trnh#Thu#297087## 00811000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020023000550070058000780040019001360080005001550090 01100160010000500171011002600176021016800202020000800370020000900378020001100387 00500160039800500140041400500150042800500160044300500140045903900050047301300070 0478#VV12.16172#VV12.16173#40000#Vi?t#C460S#306.09597#^214#C s vn ho Vit N am#Trn Quc Vng (ch.b.), T Ngc Thanh, Nguyn Ch Bn...#Ti bn ln th 14# ^aH.#^aGio dc#2012#^a303tr., 16tr. nh^b21cm#Trnh by cc khi nim v vn ho . Cu trc, cc thit ch v chc nng ca vn ho. Din bin lch s ca vn h o Vit Nam. Gii thiu v khng gian vn ho Vit Nam#Vn ho#Vit Nam#Gio tr nh#Trn Quc Vng#T Ngc Thanh#Nguyn Ch Bn#Lm Th M Dung#Trn Thu Anh#Th u#297088## 00898000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020007000490070079000560040018001350080005001530090 01100158010000500169011001500174012005300189021021000242020000700452020002100459 02000170048000600140049700500200051103900050053101300070053601900160054300500130 0559#VV12.16175#VV12.16174#63000#Vi?t#V124L#530#^214#Vt l#L Gia Thch (tng ch.b.) ; Phm Vn Bnh bin dch ; Trn Th Thanh Lim h..#Ti bn ln th 1#^a H.#^aGio dc#2012#^a447tr.^b21cm#Mi vn cu hi v sao : B mi. Tri thc th k 21#Cung cp tri thc khoa hc c bn v cc khi nim v hin tng thuc l nh vc vt l nh: V sao sc nng ca c th c th bin i, mt mt di bao n hiu, v sao ng t ln ni u quanh co un khc...#Vt l#Khoa hc thng thc#Sch thng thc#Phm Vn Bnh#Trn Th Thanh Lim#Thu#297089#Dch Trung Q uc#L Gia Thch## 00896000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020020000500070084000700040018001540080005001720090 01100177010000500188011001500193012005300208021018400261020001900445020000900464 02000170047300600190049000500200050903900050052901900160053401300070055000500130 0557#VV12.16177#VV12.16176#63000#Vi?t#KH401H#600#^214#Khoa hc cng trnh#L Gi a Thch (tng ch.b.) ; Nguyn Trung Phc bin dch ; Trn Th Thanh Lim h..#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a427tr.^b21cm#Mi vn cu hi v sao : B mi. Tri thc th k 21#Gii thiu cc tri thc khoa hc c s, gii thch cc khi nim, cc s vt, hin tng trong t nhin v phn nh nhng thnh tu c a khoa hc mi nht ca con ngi trong cuc sng#Khoa hc cng ngh#Tri thc#S ch thng thc#Nguyn Trung Phc#Trn Th Thanh Lim#Thu#Dch Trung Quc#29709 0#L Gia Thch## 00788000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020009000500070080000590040018001390080005001570090 01100162010000500173011001500178012005300193021009300246020002100339020000900360 02000170036900600150038603900050040101900160040601300070042200500200042900500130 0449#VV12.16179#VV12.16178#63000#Vi?t#TH552V#580#^214#Thc vt#L Gia Thch (t ng ch.b.) ; L Thanh Hng bin dch ; Trn Th Thanh Lim h..#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a430tr.^b21cm#Mi vn cu hi v sao : B mi. Tri thc th k 21#Cung cp cc tri thc khoa hc c bn v i sng, c im pht tri n ca cc loi thc vt#Khoa hc thng thc#Thc vt#Sch thng thc#L Thanh Hng#Thu#Dch Trung Quc#297091#Trn Th Thanh Lim#L Gia Thch## 00638000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050016000500020053000660070016001190080005001350090 01100140010000500151011001500156021011400171020001900285020001800304020000900322 020001700331039000500348013000700353#VV12.16180#VV12.16181#53000#Vi?t#PH561P#80 7#^214#Trn ng Suyn#Phng php nghin cu v phn tch tc phm vn hc#Trn ng Suyn#^aH.#^aGio dc#2012#^a399tr.^b21cm#Trnh by phng php nghin cu tc phm vn hc. Phn tch mt s tc phm vn hc trong chng trnh ph thn g#Nghin cu vn hc#Phn tch vn hc#Tc phm#Trng ph thng#Thu#297092## 00922000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410050013000460020050000590030021001090070013001300080005001430090 01100148010000500159011001400164015005200178021038900230020000900619020001600628 039000500644013000700649#VV12.16182#VV12.16183#Vi?t#TR513H#373.01#^214#Ng Hu D ng#Trung hc c s trong h thng gio dc ph thng#Mt s vn c bn#Ng H u Dng#^aH.#^aGio dc#2012#^a75tr.^b21cm#TTS ghi: D n Pht trin Gio dc T rung hc c s#Gii thiu mt s xu th i mi ca Gio dc Trung hc hin nay. Nhng quan im ch o v trng Trung hc c s trong h thng Gio dc Ph t hng. Tnh lin thng gia THCS vi Trung hc chuyn nghip v Trung hc dy ngh . Nhng nh hng c bn v mc tiu, ni dung v k hoch o to ca trng THCS. Mt s vn v t chc, i ng gio vin, cn b qun l v c s vt c ht#Gio dc#Trung hc c s#Thu#297093## 00597000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200100 00288080005000380020010000430070054000530220004001070080005001110090011001160100 00500127011001400132015003300146020001700179020000900196020001500205005001000220 005001700230005001700247039000500264013000700269004001900276#VV12.16184#6800#Vi ?t#T306H#372.65951#^214#Ting Hoa#Trn Tiu (ch.b.), Lu Thnh Nguyn, Nguyn Qu c Siu#Q.4#^aH.#^aGio dc#2012#^a68tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to# Ting Trung Quc#Tiu hc#Sch gio khoa#Trn Tiu#Lu Thnh Nguyn#Nguyn Quc Siu#Thu#297094#Ti bn ln th 15## 00597000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200100 00288080005000380020010000430070054000530220004001070080005001110090011001160100 00500127011001400132015003300146020001700179020000900196020001500205005001000220 005001700230005001700247039000500264013000700269004001900276#VV12.16185#7700#Vi ?t#T306H#372.65951#^214#Ting Hoa#Trn Tiu (ch.b.), Lu Thnh Nguyn, Nguyn Qu c Siu#Q.8#^aH.#^aGio dc#2012#^a85tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to# Ting Trung Quc#Tiu hc#Sch gio khoa#Trn Tiu#Lu Thnh Nguyn#Nguyn Quc Siu#Thu#297095#Ti bn ln th 15## 00597000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200100 00288080005000380020010000430070054000530220004001070040019001110080005001300090 01100135010000500146011001400151015003300165020001700198020000900215020001500224 005001000239005001700249005001700266039000500283013000700288#VV12.16186#6200#Vi ?t#T306H#372.65951#^214#Ting Hoa#Trn Tiu (ch.b.), Lu Thnh Nguyn, Nguyn Qu c Siu#Q.6#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2012#^a64tr.^b21cm#TTS ghi: B G io dc v o to#Ting Trung Quc#Tiu hc#Sch gio khoa#Trn Tiu#Lu Thnh Nguyn#Nguyn Quc Siu#Thu#297096## 00647000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020024000410030039000650070058001040040019001620080005001810090 01100186010000500197011001400202020001100216020000800227020001400235005001300249 005001500262005001400277005001500291005001500306039000500321013000700326#VV12.16 187#10500#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi ch ci#Theo chng trnh gio dc mm non mi#L nh Tuyt, ng Thu Qunh ; Minh ho: Trn Tiu Lm...#Ti b n ln th 14#^aH.#^aGio dc#2012#^a60tr.^b21cm#Ting Vit#Ch ci#Sch mu gi o#L nh Tuyt#ng Thu Qunh#Trn Tiu Lm#ng Minh Hin#Bi Quang Tun#Thu#2 97097## 00726000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050020000510020044000710070031001150080005001460090 01100151010000500162011001500167021019900182020000900381020000700390020000800397 020000900405039000500414013000700419005001000426#VV12.16188#VV12.16189#45000#Vi ?t#M458T#641.8#^214#Nguyn Th Hng Thu#150 mn n dnh cho tr mm non v tiu hc#Nguyn Th Hng Thu, Bch Trm#^aH.#^aGio dc#2012#^a159tr.^b21cm#Trnh by vai tr ca cht dinh dng i vi s pht trin ca c th ngi; dinh dng hp l v sc kho tr em. Hng dn chun b nguyn liu v cch ch bin mn n cho tr mm non v tiu hc#Ch bin#Mn n#Mm non#Tiu hc#Thu#297098#Bch Trm## 00900000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050020000520020077000720070054001490040018002030080 00500221009001100226010000500237011001400242021027400256020001800530020001800548 005001700566005001500583039000500598013000700603#VV12.16191#VV12.16190#10500#Vi ?t#H561D#372.21#^214#Hong Th Thu Hng#Hng dn thc hin ni dung gio dc b o v mi trng trong trng mm non#Hong Th Thu Hng, Trn Th Thu Ho, Tr n Th Thanh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a75tr.^b21cm#Nhn thc chung v mi trng, nhim mi trng v gio dc bo v mi trng c bit cho tr mm non. Hng dn tch hp ni dung gio dc bo v mi trng trong qu trn h chm sc, gio dc tr. Gio dc bo v mi trng qua cc hot ng chm sc v bo v sc kho#Gio dc mu gio#Bo v mi trng#Trn Th Thu Ho#Trn Th Thanh#Thu#297099## 00840000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050020000420020036000620030033000980070043001310040018001740080 00500192009001100197010000500208011001400213015003000227021019900257020001800456 020000900474020000800483020000700491005001600498039000500514013000700519#VV12.16 192#VV12.16193#Vi?t#S450T#649#^214#Nguyn Th Hng Thu#S tay nui con kho, dy con ngoan#Ti liu dnh cho cc bc cha m#B.s.: Nguyn Th Hng Thu, Nguyn Th Hiu#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a63tr.^b21cm#TTS ghi: V Gio d c Mm non#Hng dn cc bc cha m cch chm sc tr t khi trong bng m, p ng y cc nhu cu ca tr, nui tr kho mnh, chm sc v sinh, phng chng tai nn thng tch cho tr, chm sc tr m...#Gio dc gia nh#Nui tr#Dy tr#S tay#Nguyn Th Hiu#Thu#297100## 00549000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200110 00348080005000450020047000500070045000970080005001420090011001470100005001580110 01500163005001200178005001200190039000500202013000700207020001700214020000800231 020000900239020001000248005001300258#VV12.16195#VV12.16194#25000#Vi?t#398.20959 7#^214#30 truyn k v s tch cc loi cy, loi hoa#Tuyn chn, gii thiu: Ph m Thu Yn ch.b...#^aH.#^aGio dc#2012#^a135tr.^b21cm#L Minh Tm#L Th Hon#U yn#297101#Vn hc dn gian#S tch#Vit Nam#Truyn k#Phm Thu Yn## 00538000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200110 00348080005000450020036000500070045000860080005001310090011001360100005001470110 01500152005001200167005001200179039000500191013000700196020001700203020000800220 020000900228020001000237005001300247#VV12.16197#VV12.16196#25000#Vi?t#398.20959 7#^214#30 truyn k v s tch cc con vt#Tuyn chn, gii thiu: Phm Thu Yn ch.b...#^aH.#^aGio dc#2012#^a132tr.^b21cm#L Minh Tm#L Th Hon#Uyn#297102# Vn hc dn gian#S tch#Vit Nam#Truyn k#Phm Thu Yn## 00591000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200110 00348080005000450020046000500070045000960080005001410090011001460100005001570110 01500162005001200177005001200189039000500201013000700206020001700213020000800230 020001000238020000900248020000900257020001000266005001300276#VV12.16198#VV12.161 99#25000#Vi?t#398.209597#^214#30 truyn k v s tch phong tc v a danh#Tuy n chn, gii thiu: Phm Thu Yn ch.b...#^aH.#^aGio dc#2012#^a132tr.^b21cm#L Minh Tm#L Th Hon#Uyn#297103#Vn hc dn gian#S tch#Phong tc#a danh#Vi t Nam#Truyn k#Phm Thu Yn## 00621000000000301000450002600110000001400070001104100050001808200080002380800050 00310020039000360070073000750220004001480080005001520090011001570100005001680110 01400173020001000187020000800197020000900205020000900214020001400223005001800237 005001800255005001500273005001900288039000500307013000700312#VV12.16200#24000#V i?t#372.652#^214#Hc t vng ting Anh qua cc tr chi#Nguyn Minh Cng, Bi T h nh Dng, Nguyn Ch c, Trn Th Hiu Thu#Q.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a79tr .^b21cm#Ting Anh#T vng#Tr chi#Tiu hc#Sch c thm#Nguyn Minh Cng#Bi Th nh Dng#Nguyn Ch c#Trn Th Hiu Thu#Uyn#297104## 00590000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020039000420070054000810220004001350080005001390090011001440100 00500155011001400160020001000174020000800184020000900192020000900201020001400210 005001800224005001500242005001900257039000500276013000700281#VV12.16201#24000#V i?t#H419T#372.652#^214#Hc t vng ting Anh qua cc tr chi#Nguyn Minh Cng, Nguyn Ch c, Trn Th Hiu Thu#Q.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a79tr.^b21cm#Ting Anh#T vng#c hiu#Tiu hc#Sch c thm#Nguyn Minh Cng#Nguyn Ch c#Tr n Th Hiu Thu#Uyn#297105## 00590000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020039000420070054000810220004001350080005001390090011001440100 00500155011001400160020001000174020000800184020000900192020000900201020001400210 005001800224005001500242005001900257039000500276013000700281#VV12.16202#24000#V i?t#H419T#372.652#^214#Hc t vng ting Anh qua cc tr chi#Nguyn Minh Cng, Nguyn Ch c, Trn Th Hiu Thu#Q.3#^aH.#^aGio dc#2012#^a79tr.^b21cm#Ting Anh#T vng#c hiu#Tiu hc#Sch c thm#Nguyn Minh Cng#Nguyn Ch c#Tr n Th Hiu Thu#Uyn#297106## 00794000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050012000450020026000570030018000830070031001010220004001320040 03100136008000500167009001100172010000500183011001500188015003300203020001100236 02000060024702000220025302000150027500500180029003900050030802101240031301300070 0437005001200444#VV12.16204#VV12.16203#25200#Vi?t#372.6#^214#H Ngc i#Thit k ting Vit lp 1#Ti liu th im#H Ngc i, Thch Th Lan Anh#T.2#Ti bn ln th 3, c chnh l#^aH.#^aGio dc#2012#^a252tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio d c v o to#Ting Vit#Lp 1#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thch Th Lan Anh#Uyn#Gii thiu nhim v v cc thao tc tng tun, tng tit hc ca gi o vin trong qu trnh ging dy mn ting Vit lp 1#297107#H Ngc i## 01066000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410020099000460030036001450070052001810040018002330080005002510090 01100256010000500267011001500272021028300287020001800570020002100588020002200609 02000150063100500110064600500130065700500150067000500120068500500190069703900050 0716013000700721#VV12.16205#VV12.16206#26000#Vi?t#372.21#^214#Thit k cc hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm no n#Ch gia nh. Ch ngh nghip#L Th Hu, Phm Th Tm (ch.b.), Trn Th Hng...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a155tr.^b24cm#Gii thiu mc ch, ni dung gio dc cho tr t 3 - 4 tui v ch gia nh, ngh nghip. H ng dn thit k ging dy cc hot ng c ch ch nh lm quen vi ton, tc phm vn hc, khm ph mi trng xung quanh, to hnh, m nhc v cc hot ng gc, hot ng ngoi tri#Gio dc mu gio#Hot ng ngoi kho#Phng php gi ng dy#Sch gio vin#L Th Hu#Phm Th Tm#Trn Th Hng#Ng Th Hu# Th Thanh Huyn#Uyn#297108## 01111000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410020099000460030057001450070053002020040018002550080005002730090 01100278010000500289011001500294021030400309020001800613020002100631020002200652 02000150067400500110068900500130070000500160071300500130072900500190074203900050 0761013000700766#VV12.16208#VV12.16207#28000#Vi?t#372.21#^214#Thit k cc hot ng hc c ch ch, hot ng gc v hot ng ngoi tri trong trng mm no n#Ch th gii thc vt. Ch cc hin tng t nhin#L Th Hu, Phm Th Tm (ch.b.), Nguyn Thanh H...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a166tr.^ b24cm#Gii thiu mc ch, ni dung gio dc cho tr t 4 - 5 tui v ch th gii thc vt, cc hin tng t nhin. Hng dn thit k ging dy cc hot ng c ch ch nh lm quen vi ton, tc phm vn hc, khm ph mi trng xun g quanh, to hnh, m nhc v cc hot ng gc, hot ng ngoi tri#Gio dc m u gio#Hot ng ngoi kho#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Th Hu#Ph m Th Tm#Nguyn Thanh H# Thu Hng#Nguyn Thanh Hng#Uyn#297109## 00556000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020019000530030075000720070012001470220004001590050 01200163008000500175009001100180010000500191011001400196020000500210020000900215 020001600224020001400240039000500254013000700259#VV12.16209#VV12.16210#16800#Vi ?t#NH556B#510.76#^214#Nhng bi ton hay#Ti liu luyn thi hc sinh gii, thi o lympic v thi vo cc trng chuyn#Bi T Long#T.2#Bi T Long#^aH.#^aGio dc# 2012#^a95tr.^b24cm#Ton#Bi ton#Trung hc c s#Sch c thm#Uyn#297110## 00594000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410020053000460030025000990070036001240040018001600080005001780090 01100183010000500194011001400199020000900213020000400222020001000226020000700236 020001400243005001100257005001200268039000500280013000700285#VV12.16212#VV12.162 11#13800#Vi?t#372.21#^214#Tuyn chn th ca, truyn k, cu cho tr mm non# Ch th gii ng vt#Tuyn chn: Thu Qunh, Phng Tho#Ti bn ln th 4#^ aH.#^aGio dc#2012#^a87tr.^b24cm#Mu gio#Th#Truyn k#Cu #Sch mu gio#Th u Qunh#Phng Tho#Uyn#297111## 00768000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410050016000460020089000620070030001510080005001810090011001860100 00500197011001500202021020700217020001000424020001200434020000800446005001300454 039000500467013000700472020001100479#VV12.16213#VV12.16214#21000#Vi?t#363.11#^2 14#Nguyn Hng Thu#Mt s bin php xy dng trng hc an ton, phng trnh tai nn thng tch cho tr em#Nguyn Hng Thu, Trn Vn Lc#^aH.#^aGio dc#2012#^ a112tr.^b24cm#Cung cp mt s kin thc c bn v xy dng trng hc an ton v bin php, phng trnh tai nn thng tch cho tr em: phng trnh ui nc, p hng trnh tai nn giao thng, phng trnh ng cho tr em...#Gii php#Phng ch ng#Tai nn#Trn Vn Lc#Uyn#297112#Trng hc## 00960000000000325000450002600110000001400060001104100050001708200070002280800050 00290050017000340020061000510070086001120040018001980080005002160090011002210100 00500232011001400237015005400251021020600305020001800511020000800529020001000537 02000110054702000150055800500200057300500150059300500140060803900050062201300070 0627#VV12.16215#7300#Vi?t#372.21#^214#Trn Th Thu Ho#Gio dc tr mu gio s dng nng lng tit kim, hiu qu#B.s.: Trn Th Thu Ho, Hong Th Thu Hng ; Minh ho: Bi Quang Tun, ng Hong V#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#201 2#^a23tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc mm non#Gii thiu nguyn tc, ni dung, cc hot ng v phng php thc hin ni dung gio dc tr s dng nng lng tit kim, hiu qu. Xy dng mi trng gio dc tr s dng nng lng tit kim, hiu qu#Gio dc mu gio#S dng#Tit kim#Nng l ng#Sch gio vin#Hong Th Thu Hng#Bi Quang Tun#ng Hong V#Uyn#297113## 00962000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410050017000460020053000630070100001160040018002160080005002340090 01100239010000500250011001400255015003000269021015300299020001800452020001200470 02000090048202000190049102000040051002000080051402000150052200500200053700500160 0557005001500573039000500588013000700593#VV12.16217#VV12.16216#17000#Vi?t#372.2 1#^214#Trn Th Thu Ho#Th, truyn, tr chi, bi ht v an ton giao thng#B.s ., tuyn chn: Trn Th Thu Ho, Hong Th Thu Hng, ng Lan Phng ; Minh ho : ng Hng Qun#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a88tr.^b24cm#TTS ghi: V Gio dc Mm non#Gii thiu cc tr chi, truyn k, th, cu , bi ht v an ton giao thng cho tr mm non nhm gip b c kin thc tt hn khi tham gi a giao thng#Gio dc mu gio#Truyn ngn#Tr chi#An ton giao thng#Th#Bi h t#Sch gio vin#Hong Th Thu Hng#ng Lan Phng#ng Hng Qun#Uyn#297114 ## 00894000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050016000520020049000680030027001170070046001440040 01800190008000500208009001100213010000500224011001400229021025600243020001800499 020000800517020001500525005001500540005001300555039000500568013000700573#VV12.16 218#VV12.16219#11000#Vi?t#H561D#372.21#^214#Phng Th Tng#Hng dn tr lm chi t t nn theo ch #Dnh cho gio vin mm non#Phng Th Tng, Nguyn Th Nga, V Ngc Minh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a47tr.^b24cm#Hn g dn tr lm mt s chi n gin, ph hp vi kh nng, s thch ca tr th eo ch nh: vin phn, lp hc (ch Trng mm non), vng tay, ci qun (c h Bn thn), bn, gh, cc (ch Gia nh), t, my bay (phng tin Gia o thng)...#Gio dc mu gio# chi#Sch gio vin#Nguyn Th Nga#V Ngc Minh #Uyn#297115## 00628000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410020031000460070039000770040018001160080005001340090011001390100 00500150011001500155021011700170020000900287020000700296020000900303005001000312 005001600322039000500338013000700343#VV12.16221#VV12.16220#40000#Vi?t#370.11#^2 14#Dy tr c tri tim yu thng#S.t., b.s.: V Hoa M, Dng Qunh Hoa#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a160tr.^b24cm#Tp hp nhng cu chuyn v kinh nghim gio dc tr em, gip tr bit bi dng yu thng v truyn la yu th ng#Gio dc#Tr em#Tnh yu#V Hoa M#Dng Qunh Hoa#Uyn#297116## 00621000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410020045000460070053000910040018001440080005001620090011001670100 00500178011001500183015003000198020000900228020000800237020000400245020001000249 020001400259005001900273005001500292039000500307013000700312#VV12.16223#VV12.162 22#38500#Vi?t#372.21#^214#Tuyn tp bi ht th ca truyn k nh tr#S.t., tu yn chn: Nguyn Th Mai Chi, Trn Thu Trang#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2 012#^a255tr.^b24cm#TTS ghi: V Gio dc Mm non#Mu gio#Bi ht#Th#Truyn k# Sch mu gio#Nguyn Th Mai Chi#Trn Thu Trang#Uyn#297117## 00576000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200080 00348080005000420020054000470070029001010040018001300080005001480090011001530100 00500164011001500169020000800184020002000192020000700212020001300219020001400232 005001400246005001400260039000500274013000700279#VV12.16225#VV12.16224#32500#Vi ?t#546.076#^214#10 phng php gii nhanh bi tp trc nghim ho hc#Hong Th Bc, ng Th Oanh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a299tr.^b24cm#Ho hc #Ph thng trung hc# thi#Gii bi tp#Sch c thm#Hong Th Bc#ng Th Oa nh#Uyn#297118## 00535000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020051000530030009001040070009001130040018001220080 00500140009001100145010000500156011001500161020000700176020000700183020002000190 020001400210005000900224039000500233013000700238#VV12.16227#VV12.16226#30000#Vi ?t#B452D#531.076#^214#Bi dng hc sinh gii vt l trung hc ph thng#C hc 1#T Giang#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a186tr.^b24cm#Vt l#C hc#P h thng trung hc#Sch c thm#T Giang#Uyn#297119## 00664000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400020052000450030075000970070059001720080005002310090011002360100 00500247011001500252020000800267020001600275020000800291020001400299005001500313 005001300328005002100341039000500362013000700367#VV12.16229#VV12.16228#33500#Vi ?t#807.6#^214#Bi dng hc sinh gii trung hc c s mn ng vn#Dnh cho hc s inh kh, gii thi vo cc lp chuyn vn Trung hc ph thng#Trn Th Thnh (ch. b.), L Phm Hng, Nguyn Th Thanh Vn#^aH.#^aGio dc#2012#^a248tr.^b24cm#Ng vn#Trung hc c s#Bi tp#Sch c thm#Trn Th Thnh#L Phm Hng#Nguyn Th Thanh Vn#Uyn#297120## 00754000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020063000540030053001170070072001700220004002422210 00700246008000500253009001100258010000500269011001500274020000700289020002000296 02000140031602000140033000500140034400500150035800500150037300500170038803900040 0405013000700409#VV12.16231#VV12.16230#45000#Vi?t#C101D#512.0076#^214#Cc dng ton c bn trung hc ph thng v phng php gii#Hc sinh THPT, gio vin t on THPT, bn tr yu ton#V Dng Thu (ch.b.), ng Thanh Hi, Nguyn Huy Tn , Nguyn Ngc Xun#T.1#i s#^aH.#^aGio dc#2012#^a279tr.^b24cm#i s#Ph th ng trung hc#Gii bi ton#Sch c thm#V Dng Thu#ng Thanh Hi#Nguyn Huy Tn#Nguyn Ngc Xun#Hu#297121## 00763000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020063000520030053001150070069001680220004002372210 02600241008000500267009001100272010000500283011001500288020000500303020002000308 02000140032802000140034200500140035600500150037000500130038500500160039803900040 0414013000700418#VV12.16232#VV12.16233#34000#Vi?t#C101D#510.76#^214#Cc dng to n c bn trung hc ph thng v phng php gii#Hc sinh THPT, gio vin to n THPT, bn tr yu ton#V Dng Thu (ch.b.), ng Thanh Hi, Trn Hu Nam, Ho ng Xun Vinh#T.5#Mt s n tp tng hp#^aH.#^aGio dc#2012#^a208tr.^b24cm# Ton#Ph thng trung hc#Gii bi ton#Sch c thm#V Dng Thu#ng Thanh H i#Trn Hu Nam#Hong Xun Vinh#Hu#297122## 00852000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380050015000430020024000580070049000820220004001310040018001350080 00500153009001100158010000500169011001500174021031000189020001800499020000800517 005001000525005001600535039000400551013000700555#VV12.16235#VV12.16234#32000#Vi ?t#649#^214#Dng Minh Ho#Cha m tt, con ci tt#B.s.: Dng Minh Ho, V Th M, C Th Thu Lan#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a210tr.^b24cm#Tr nh by nhng kinh nghim v gio dc tr em trong gia nh. nh hng i vi c on ci qua chnh cch sng, ng x trong gia nh ca bc cha m. Mt s phng php gio dc ca cha m gip con ci trng thnh, sng c trch nhim, thn th in, lc quan, bit vt qua gian kh thnh cng trong cuc sng#Gio dc gia nh#Dy con#V Th M#C Th Thu Lan#Hu#297123## 00701000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003008200040 00358080005000390050017000440020016000610030045000770070017001220040018001390080 00500157009001100162010000500173011001500178021020400193020001600397020001100413 039000400424013000700428#VV12.16236#VV12.16237#120000#Vi?t#515#^214#Nguyn Xun Lim#Gii tch vect#Gio trnh l thuyt v bi tp c hng dn#Nguyn Xun L im#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a467tr.^b24cm#Trnh by mt s kin thc c bn v hm vect, ng tham s v mt tham s, trng vect, tch phn ng, tch phn mt, php tnh vi phn trong khng gian Rp, dng vi phn, tch phn ca dng vi phn#Gii tch vect#Gio trnh#Hu#297124## 00966000000000361000450002600110000002600110001101400080002204100050003008200060 00358080005000410020027000460030031000730070090001040040018001940080005002120090 01100217010000500228011001600233021018800249020001500437020000800452020000800460 00500160046800500150048400500160049900500150051500500130053000600160054300600170 0559006001700576039000400593013000700597#VV12.16239#VV12.16238#210000#Vi?t#495. 6#^214#T in mu cu ting Nht#Dng cho gio vin v hc vin#B.s.: Sunakawa Yuriko, Komada Satoshi, Shimoda Mitsuko... ; Bin dch: Murakami Yutaro...#Ti b n ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a1015tr.^b21cm#Gii thiu cch s dng cc m u cu ting Nht thng dng c dng trong cc tnh hung v ng cnh khc nhau . Gii thch cch dng cc mu cu v phn tch nhng li ng php thng gp#Ti ng Nht Bn#Mu cu#T in#Sunakawa Yuriko#Komada Satoshi#Shimoda Mitsuko#Suzu ki Mutsumi#Tsutsui Sayo#Murakami Yutaro#Nguyn Thu Hng#Trnh Thu Hng#Hu#29 7125## 00770000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003008200040 00358080005000390050014000440020014000580030088000720070036001600080005001960090 01100201010000500212011001500217021016900232020001400401013000700415020000800422 020001600430006001600446039000400462020001400466#VV12.16240#VV12.16241#222000#V i?t#301#^214#Morgan, L. H.#X hi c i#Hay nghin cu cc con ng i ln ca loi ngi t mng mui qua d man n vn minh#L. H. Morgan ; Nguyn Hu Thu dch#^aH.#^aGio dc#2012#^a667tr.^b24cm#Nghin cu s pht trin ca loi ngi t thi i mng mui n thi i vn minh thng qua s pht trin ca cc ph t minh - sng ch, qun l, gia nh v s hu...#Nhn loi hc#297126#Lch s#T in ho x hi#Nguyn Hu Thu#Hu#C cu x hi## 00750000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003008200100 00358080005000450050012000500020053000620030019001150070047001340080005001810090 01100186010000500197011002900202021013500231020001700366020000900383020000900392 020001700401020000900418005001000427039000400437013000700441#VV12.16243#VV12.162 42#430000#Vi?t#895.92209#^214# c Hiu#Thi php hin i -Mt s vn l l un v ng dng#Tuyn tp tc phm# c Hiu ; Trn Hinh gii thiu, tuyn ch n#^aH.#^aGio dc#2012#^a692tr., 5tr. nh mu^b24cm#Trnh by mt s vn l l un chung v thi php hin i, ng dng thi php hc trong ph bnh th, ph b nh kch v ph bnh truyn#Vn hc hin i#Thi php#ng dng#Ph bnh vn hc#V it Nam#Trn Hinh#Hu#297127## 00849000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003008200090 00358080005000440050015000490020027000640030096000910070030001870080005002170090 01100222010000500233011001500238021028200253020001100535020001200546005001400558 039000400572013000700576#VV12.16245#VV12.16244#300000#Vi?t#547.0078#^214#Thi D on Tnh#Thc nghim ho hc hu c#Thc nghim bn vi lng dng cho cc phng th nghim Trung hc ph thng, Cao ng v i hc#Thi Don Tnh, V Quc Trun g#^aH.#^aGio dc#2012#^a579tr.^b24cm#Cung cp nhng k nng thc nghim v cc hp cht hu c trong tng hp. Nghin cu cc phn ng ho hc v cu trc ca cc hp cht hu c ng thi xc nh nhm chc ca cc hp cht hu c mt cc h nh tnh v nh lng theo phng php thc nghim bn vi lng v vi lng# Ho hu c#Thc nghim#V Quc Trung#Hu#297128## 00514000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003008200100 00358080005000450050012000500020016000620070066000780080005001440090011001490100 00500160011001500165020001800180020000900198020000400207005001000211005001600221 039000400237013000700241#VV12.16246#VV12.16247#290000#Vi?t#895.92211#^214#Nguy n Tri#Quc m thi tp#Nguyn Tri ; Phm Lun phin m, ch gii ; Nguyn Ngc San h..#^aH.#^aGio dc#2012#^a475tr.^b24cm#Vn hc trung i#Vit Nam#Th#Phm Lun#Nguyn Ngc San#Hu#297129## 00939000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200130 00348080005000470050013000520020038000650070047001030220004001500040018001540080 00500172009001100177010000500188011001500193015005400208021025900262020001800521 02000190053902000090055800500150056700500090058203900040059101300070059502000110 0602#VV12.16249#VV12.16248#46000#Vi?t#895.92209001#^214#L Nhm Thn#Gio trnh vn hc trung i Vit Nam#L Nhm Thn (ch.b.), inh Th Khang, V Thanh#T.1#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a223tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Khoa Ng vn#Khi qut v vn hc trung i Vit Nam. Nhng c i m v khuynh hng vn hc Vit Nam th k X - XVII. Nghin cu th Nm ng lu t v Hng c Quc m thi tp, th loi truyn k v Truyn k mn lc, vn ch ng Nguyn Tri, vn chng Nguyn Bnh Khim#Vn hc trung i#Nghin cu vn h c#Vit Nam#inh Th Khang#V Thanh#Hu#297130#Gio trnh## 00905000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200100 00348080005000440050014000490020037000630070020001000040018001200080005001380090 01100143010000500154011001500159015005700174021031300231020001000544020000900554 020000900563020000900572020001100581039000400592013000700596#VV12.16250#VV12.162 51#45000#Vi?t#346.59701#^214#Ng Th Hng#Gio trnh lut hn nhn v gia nh #Ng Th Hng ch.b.#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a212tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#Trnh by s lc khi nim, nguyn tc c bn v lch s ca Lut hn nhn v gia nh Vit Nam. Phn tch cc quy nh trong Lut hn nhn v gia nh Vit Nam v quan h php lut hn n hn v gia nh, kt hn, ngha v v quyn ca v chng, quan h php lut gia cc thnh vin trong gia nh, cp dng...#Php lut#Hn nhn#Gia nh#Vit Na m#Gio trnh#Hu#297131## 00715000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050011000450020024000560070011000800080005000910090011000960100 00500107011001500112015004400127021025500171020001300426020001100439039000400450 013000700454#VV12.16253#VV12.16252#40000#Vi?t#620.1#^214# Ngc T#Gio trnh vt liu hc# Ngc T#^aH.#^aGio dc#2012#^a232tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#Trnh by nhng vn c bn v s lin kt v sp xp nguyn t trong vt liu, dung dch rn v gin pha, bin dng, c tnh v nh it luyn. Tm hiu khi nim, c im cu trc, tnh cht ca cc loi vt li u: kim loi, hu c, v c v compozit#Vt liu hc#Gio trnh#Hu#297132## 00705000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050016000530020028000690070035000970080005001320090 01100137010000500148011001500153015004400168021013800212020000800350020001700358 020001100375005001800386039000400404013000700408#VV12.16254#VV12.16255#26000#Vi ?t#GI-108T#006.3#^214#Trn Hng Cng#Gio trnh tr tu nhn to#Trn Hng Cn g, Nguyn Phng Nga#^aH.#^aGio dc#2012#^a135tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i h c Cng nghip H Ni#Gii thiu tng quan v tr tu nhn to, tm kim trn kh ng gian trng thi, biu din v x l tri thc, hc my v nhn dng quy lut#T in hc#Tr tu nhn to#Gio trnh#Nguyn Phng Nga#Hu#297133## 00702000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050014000450020027000590070014000860080014001000090022001140100 00500136011001500141021026600156020001600422020001100438039000400449013000700453 #VV12.16257#VV12.16256#45000#Vi?t#530.1#^214#Nguyn B c#Gio trnh vt l th ng k#Nguyn B c#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2012#^a165tr.^b21cm#Tr nh by nhng c s ca vt l thng k c in v thng k lng t ng thi p dng nghin cu tnh cht ca cc h thc, hin tng ngng t Bose v s su y bin ca kh Fecmi... Nghin cu l thuyt cc qu trnh cn bng v khng cn bng ca h nhiu ht#Vt l thng k#Gio trnh#Hu#297134## 00801000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050014000530020035000670070046001020080005001480090 01100153010000500164011001500169015004400184021019700228020001400425020000800439 020001100447005001400458005001600472039000400488013000700492#VV12.16259#VV12.162 58#26000#Vi?t#GI-108T#621.3#^214#Nguyn B Kh#Gio trnh k thut in - in t#Nguyn B Kh, Phm Vn Minh, Nguyn Vn Vinh#^aH.#^aGio dc#2012#^a152tr.^b 24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#Gii thiu cc khi nim c bn v mch in, dng in xoay chiu hnh sin, cc phng php phn tch mch i n, mch in xoay chiu 3 pha ch xc lp hnh sin, my in v k thut i n t#K thut in#in t#Gio trnh#Phm Vn Minh#Nguyn Vn Vinh#Hu#297135# # 00784000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050016000450020038000610070045000990040018001440080005001620090 01100167010000500178011001500183021024900198020000800447020000900455020001100464 005002000475039000400495013000700499#VV12.16261#VV12.16260#25000#Vi?t#070.4#^21 4#Nguyn Th Thoa#Gio trnh tc phm bo ch i cng#Nguyn Th Thoa (ch.b.), Nguyn Th Hng Thu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a147tr.^b24cm#Trnh by nhng kin thc c bn v tc phm bo ch nh: khi nim, chc nng, gi t r s dng trong i sng x hi, vn bn quyn. Phn tch cc yu t cu th nh mt tc phm bo ch: ni dung, hnh thc v quy trnh sng to tc phm bo ch#Bo ch#Tc phm#Gio trnh#Nguyn Th Hng Thu#Hu#297136## 00847000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410020025000460070067000710080005001380090011001430100005001540110 01400159015004400173021022000217020000800437020001400445020001100459005001600470 005001300486005001700499005001800516039000400534013000700538#VV12.16263#VV12.162 62#18000#Vi?t#005.74#^214#Gio trnh c s d liu#Trn Thanh Hng, V Thu Hn g, Phm Qunh Trang, Nguyn Vit Tuyn#^aH.#^aGio dc#2012#^a99tr.^b24cm#TTS g hi: Trng i hc Cng nghip H Ni#Gii thiu tng quan v c s d liu, m hnh d liu quan h, t chc d liu mc vt l, ngn ng thao tc d liu, r ng buc ton vn, l thuyt thit k c s d liu quan h v phng php ti u ho mt cu hi#Tin hc#C s d liu#Gio trnh#Trn Thanh Hng#V Thu Hng# Phm Qunh Trang#Nguyn Vit Tuyn#Hu#297137## 00768000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380050015000430020028000580070046000860080005001320090011001370100 00500148011001500153015004400168021019700212020000800409020001000417020001100427 039000400438005001700442005001200459013000700471#VV12.16265#VV12.16264#28000#Vi ?t#687#^214#Nguyn Kim Ho#Gio trnh cng ngh may II#Nguyn Kim Ho, Phm Qun h Hng, Th Thu#^aH.#^aGio dc#2012#^a163tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i h c Cng nghip H Ni#Gii thiu cng ngh lp rp qun o, thit k v iu hnh dy chuyn may, t chc iu hnh dy chuyn may, vic thit k phn xng cho cc cng on chun b vt liu, chun b k thut v ct#May mc#Cng ngh#Gio trnh#Hu#Phm Qunh Hng# Th Thu#297138## 00698000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380050016000430020029000590070016000880080005001040090011001090100 00500120011001500125015004400140021020800184020000800392020001000400020001100410 039000400421013000700425#VV12.16266#VV12.16267#22000#Vi?t#687#^214#Nguyn Th S inh#Gio trnh cng ngh may III#Nguyn Th Sinh#^aH.#^aGio dc#2012#^a115tr.^b 24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#Gii thiu khi qut v cng ng h sn xut hng may mc trong cng nghip; cc cng on ct may: chun b vt liu, k thut, tri v ct vi, may, hon tt sn phm cng nh vic trin khai mt m hng mi#May mc#Cng ngh#Gio trnh#Hu#297139## 00759000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050015000450020040000600070015001000080005001150090011001200100 00500131011001500136021029100151020000800442020001300450020000800463020001100471 039000400482013000700486#VV12.16269#VV12.16268#52000#Vi?t#070.1#^214#Dng Xun Sn#Gio trnh l lun bo ch truyn thng#Dng Xun Sn#^aH.#^aGio dc#2012 #^a259tr.^b24cm#Gii thiu khi qut v truyn thng v qu trnh truyn thng. Trnh by nhng vn chung v vn c th ca bo ch nh: cc loi hnh, c trng, chc nng, nguyn tc hot ng ca bo ch, lut php v o c bo c h, hiu qu, lao ng sng to trong hot ng bo ch v nh bo#Bo ch#Truy n thng#L lun#Gio trnh#Hu#297140## 00857000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050013000530020023000660030060000890070030001490040 01800179008000500197009001100202010000500213011001500218015004100233021019400274 020001200468020002400480020001100504005001600515039000500531013000700536#VV12.16 271#VV12.16270#35000#Vi?t#GI-108T#604.2#^214#Trn Hu Qu#Gio trnh v k thu t#Sch dng cho cc trng o to h trung cp chuyn nghip#Trn Hu Qu, Nguy n Vn Tun#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a223tr.^b24cm#u ba sch g hi: B Gio dc v o to#Gii thiu cc kin thc chung, c bn v mn v k t hut nh dng c v v cch s dng, nhng tiu chun v trnh by bn v k thu t, v hnh hc, hnh chiu vung gc, hnh chiu trc o...#V k thut#Trung h c chuyn nghip#Gio trnh#Nguyn Vn Tun#H.H#297141## 00546000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050011000510020024000620070011000860080005000970090 01100102010000500113011001500118021012600133020001000259020001100269039000500280 013000700285#VV12.16273#VV12.16272#68000#Vi?t#GI-108T#515#^214#T Vn Ban#Gio trnh gii tch II#T Vn Ban#^aH.#^aGio dc#2012#^a351tr.^b24cm#Trnh by mt s kin thc c bn v hm nhiu bin s, tch phn bi, tch phn ng, tch p hn mt v phng trnh vi phn#Gii tch#Gio trnh#H.H#297142## 00731000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050014000470020043000610070014001040080005001180090011001230100 00500134011001500139021023400154020001200388020000900400020000800409020001500417 020000900432039000500441013000700446#VV12.16275#VV12.16274#Vi?t#C125T#370.9597#^ 214#Phm Tt Dong#Cu trc m hnh x hi hc tp Vit Nam#Phm Tt Dong#^aH.# ^aGio dc#2012#^a191tr.^b24cm#Gii thiu s pht trin gio dc ca mt s nc trn th gii hng ti x hi hc tp v s pht trin gio dc Vit Nam hi n nay trong bc khi u nh hng xy dng x hi hc tp. Cu trc m hnh x hi hc tp Vit Nam#Gio dc m#Cu trc#M hnh#X hi hc tp#Vit Nam#H. H#297143## 00856000000000253000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050018000520020026000700070018000960080005001140090 01100119010000500130011001500135021042700150020000800577020000500585039000500590 013000700595#VV12.16276#VV12.16277#160000#Vi?t#L302S#510.9#^214#Nguyn Thu Tha nh#Lch s ton hc gin yu#Nguyn Thu Thanh#^aH.#^aGio dc#2012#^a372tr.^b24 cm#Khi lc v lch s hnh thnh v pht trin ton hc. Lc s v pht trin khi nim s v khi nim hnh. Trnh by v ba cuc khng hong trong lch s ton hc: Khng hong ton hc c Hy Lp, khng hong v cn c ca gii tch v cng b v khng hong v cn c ca l thuyt tp hp. Ni dung v ngha ca h thng k hiu ton hc. Tiu s mt s nh ton hc ni ting. Hai mi ba v n ton hc ca D. Hilbert#Lch s#Ton#H.H#297144## 00743000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050016000520020028000680070016000960040018001120080 00500130009001100135010000500146011001500151021017000166020000800336020002000344 020001900364020001100383020001400394020000900408039000500417013000700422#VV12.16 278#VV12.16279#70000#Vi?t#T527#915.97#^214#Bi Th Hi Yn#Tuyn im du lch Vit Nam#Bi Th Hi Yn#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2012#^a431tr.^b24cm#K hi qut v iu kin t nhin, ti nguyn du lch v kt cu h tng ca Vit N am cng mt s tuyn, im du lch cc vng Bc B, Bc Trung B, Nam Trung B v Nam B#Du lch#Danh lam thng cnh#iu kin t nhin#Ti nguyn#C s h tng #Vit Nam#H.H#297145## 00793000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050013000520020020000650030052000850070043001370040 01800180008000500198009001100203010000500214011001500219021013600234020000900370 02000080037902000110038702000080039802000090040600500150041500500130043003900050 0443013000700448#VV12.16280#VV12.16281#500000#Vi?t#M458T#613.7#^214#H Bch Li n#Mt thin ng Spa#Nhng b mt ca ngi Vit v sc khe v tui tr#H Bc h Lin, Thi Hng Loan, An Thnh t#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a20 0tr.^b24cm#Gii thiu phong cch Vit, truyn thng dng sinh, chm sc sc kho , gi gn v p, vn ho m thc, b quyt sng trng th...#Sc kho#Lm p#Dng sinh#m thc#Vit Nam#Thi Hng Loan#An Thnh Li#H.H#297146## 01063000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530050014000580020061000720070029001330080005001620090 01100167010000500178011001500183021051200198020000900710020001100719020000800730 020000900738005001400747039000500761013000700766#VV12.16283#VV12.16282#35000#Vi ?t#QU105L#371.2009597#^214#ng Xun Hi#Qun l gio dc, qun l nh trng tr ong bi cnh thay i#ng Xun Hi, Nguyn S Th#^aH.#^aGio dc#2012#^a203tr. ^b24cm#Trnh by mt s quan im c bn trong qun l gio dc v qun l nh t rng, vn qun l s thay i trong gio dc v i vi nh trng. K thut qun l s thay i trong gio dc/nh trng v c th ho quy trnh qun l t hay i cho mt hot ng gio dc. iu kin qun l s thay i thnh cng trong qun l gio dc/nh trng. Vn dng qun l s thay i vo thc tin gi o dc ph thng v vo vic ch o chuyn i sang quy trnh o to theo tn ch i hc. Mt s bi tp vn dng#Gio dc#Nh trng#Qun l#Vit Nam#Nguy n S Th#H.H#297147## 01197000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020121000570070057001780080005002350090011002400100 00500251011001500256015012200271021030400393020000900697020001600706020001900722 02000090074102000170075000500120076700500180077900500080079700500160080500500140 0821039000500835013000700840#VV12.16285#VV12.16284#80000#Vi?t#CH552N#320.109597 #^214#Chc nng x hi ca nh nc trong nn kinh t th trng nh hng x h i ch ngha Vit Nam - L lun v thc tin#B.s.: L Th Thy (ch.b.), Nguyn Thanh Bnh, L Bnh...#^aH.#^aGio dc#2012#^a195tr.^b24cm#TTS ghi: Hc vin C hnh tr - Hnh chnh Quc gia H Ch Minh. Hc vin Chnh tr - Hnh chnh khu vc I. Khoa Trit hc#Trnh by nhng vn l lun c bn v chc nng x hi ca nh nc v qu trnh thc hin chc nng x hi ca nh nc Vit Nam tr c i mi. Vn thc hin v nng cao hiu qu thc hin chc nng x hi ca nh nc trong nn kinh t th trng nh hng x hi ch ngha nc ta hi n nay#Nh nc#nh hng XHCN#Kinh t th trng#Vit Nam#Chc nng x hi#L T h Thy#Nguyn Thanh Bnh#L Bnh#Phm Thnh Dung#V Trng Dung#H.H#297148## 00702000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050013000530020050000660070013001160080005001290090 01100134010000500145011001500150015004400165021015600209020001800365020001800383 020001100401039000500412013000700417#VV12.16287#VV12.16286#31000#Vi?t#GI-108T#6 21.8#^214#Trn Vn ua#Gio trnh dung sai lp ghp v o lng k thut#Trn V n ua#^aH.#^aGio dc#2012#^a188tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#Cung cp nhng kin thc c bn v dung sai v lp ghp, sai s kch thc v lp ghp, dung sai cc b mt trn nhn, dung sai hnh dng v nhm b mt.. .#Dung sai lp ghp#K thut o lng#Gio trnh#H.H#297149## 00638000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500050014000550020024000690070037000930080005001300090 01100135010000500146011001500151015004400166021010300210020001000313020001100323 005001400334039000500348013000700353#VV12.16289#VV12.16288#32000#Vi?t#GI-108T#6 21.319#^214#Phm Vn Minh#Gio trnh mch in II#Phm Vn Minh (ch.b.), Nguyn B Kh#^aH.#^aGio dc#2012#^a179tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#Trnh by nhng kin thc c bn v qu trnh qu trong mch in tuy n tnh v mch in phi tuyn#Mch in#Gio trnh#Nguyn B Kh#H.H#297150## 00827000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050014000530020025000670070029000920080005001210090 01100126010000500137011001500142015004400157021029700201020001400498020001100512 005001400523039000500537013000700542#VV12.16291#VV12.16290#33000#Vi?t#GI-108T#6 21.3#^214#Nguyn B Kh#Gio trnh k thut in#Nguyn B Kh, Phm Vn Minh#^a H.#^aGio dc#2012#^a183tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#Tr nh by cc khi nim c bn v mch in, dng in xoay chiu hnh sin, cc ph ng php phn tch mch in, mch in xoay chiu 3 pha ch xc lp hnh si n v my in. Hng dn dng phn mm Matlab gii mch in v gii thiu ph n mm m phng dng thc nghim cc bi th nghim#K thut in#Gio trnh# Phm Vn Minh#H.H#297151## 00806000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020026000510030037000770070064001140040018001780080 00500196009001100201010000500212011001500217021015200232020000800384020000400392 02000110039600500160040700500180042300500120044100500150045303900050046801300070 0473#VV12.16293#VV12.16292#30000#Vi?t#GI-108T#781#^214#Gio trnh m nhc v m a#Dnh cho h cao ng S phm Mm non#Hong Cng Dng, Nguyn Thu Hng, L c Sang, Trnh Hoi Thu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a139tr.^b24cm#Tr nh by nhng kin thc c bn v m nhc: cc k hiu cao , trng , qung, gam - iu thc - ging, tp c nhc, k thut ca ht v ma c bn#m nhc#Ma #Gio trnh#Hong Cng Dng#Nguyn Thu Hng#L c Sang#Trnh Hoi Thu#H.H#29 7152## 00782000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050017000510020029000680030052000970070017001490080 00500166009001100171010000500182011001500187021028200202020000900484020001100493 039000500504013000700509#VV12.16295#VV12.16294#46000#Vi?t#GI-108T#381#^214#Nguy n Tin Dng#Gio trnh marketing cn bn#Dnh cho sinh vin khi kinh t cc tr ng k thut#Nguyn Tin Dng#^aH.#^aGio dc#2012#^a251tr.^b24cm#Trnh by mt s kin thc c bn v marketing nh nghin cu th trng v thu thp thng ti n marketing, mi trng marketing ca doanh nghip, hnh vi mua ca khch hng, phn khc, la chn mc tiu v nh v, quyt nh v sn phm, gi, knh phn phi, truyn thng marketing#Tip th#Gio trnh#H.H#297153## 00868000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050015000530020025000680030067000930070042001600040 01800202008000500220009001100225010000500236011001500241021025500256020000800511 020000800519020000900527005001800536039000500554013000700559#VV12.16297#VV12.162 96#40000#Vi?t#B103T#531.076#^214#Nh Phng Mai#Bi tp n hi ng dng#Dng c ho sinh vin cc trng i hc K thut v hc vin cao hc#Nh Phng Mai (ch. b.), Nguyn Nht Thng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a199tr.^b24cm#Cun g cp mt s kin thc l thuyt v bi tp t gii v trng thi ng sut - tr ng thi bin dng. H phng trnh c bn ca l thuyt n hi ng dng. Bi to n phng trong to -cc v to c cc. Bi ton i xng trc v ng su t tip xc#n hi#Bi tp#ng dng#Nguyn Nht Thng#H.H#297154## 00846000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050015000540020038000690030053001070070047001600080 00500207009001100212010000500223011001500228020000800243020000900251020001100260 005001600271005001400287039000500301013000700306021023100313#VV12.16298#VV12.162 99#50000#Vi?t#GI-108T#330.02#^214#Phm Ngc Kim#Gio trnh nguyn l thng k kinh t#Dng trong cc trng i hc, Cao ng khi Kinh t#Phm Ngc Kim, Ngu yn Cng Nh, Trn Th Bch#^aH.#^aGio dc#2012#^a271tr.^b24cm#Kinh t#Thng k #Gio trnh#Nguyn Cng Nh#Trn Th Bch#H H#297155#Trnh by mt s kin thc c bn v thng k hc, cc giai on ca qu trnh nghin cu thng k, phn t thng k, thng k m t, iu tra chn mu, phn tch hi quy tng quan, ph n tch tng trng v xu th, ch s kinh t## 00886000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050015000530020030000680030051000980070034001490080 00500183009001100188010000500199011001500204020000900219020000900228020001100237 005001800248039000500266013000700271021031800278#VV12.16301#VV12.16300#49000#Vi ?t#GI-108T#658.8#^214#Phm Th Huyn#Gio trnh qun tr marketing#Dnh cho cc trng i hc, Cao ng khi Kinh t#Phm Th Huyn, Trng nh Chin#^aH.#^aG io dc#2012#^a251tr.^b24cm#Tip th#Qun tr#Gio trnh#Trng nh Chin#H.H# 297156#Tng quan v qun tr marketing. K hoch ho chin lc marketing. Phn tch mi trng marketing. Chin lc marketing mc tiu. Cc chin lc cnh tr anh v pht trin. Qun tr cc chng trnh marketing. Cc cng c h tr cho h och nh v chin lc qun tr marketing. T chc thc hin v kim sot marke ting## 00769000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020025000650070014000900040018001040080 00500122009001100127010000500138011001500143021030800158020001600466020000900482 039000500491013000700496#VV12.16303#VV12.16302#40000#Vi?t#K600T#628.3#^214#Trn h L Hng#K thut x l nc thi#Trnh L Hng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio d c#2012#^a175tr.^b24cm#Gii thiu chung v nc v x l nhim mi trng nc , c trng ch yu ca nc thi v cc phng php phn tch xc nh mt s ch tiu ca nc thi; k thut x l nc thi s b bng phng php trung ho , lng gn, lng nhanh bng phng php sinh hc..., v mt s cng trnh x l nc thi#X l nc thi#K thut#H.H#297157## 00651000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050017000530020024000700070017000940080005001110090 01100116010000500127011001500132021019100147020001600338020001100354039000500365 013000700370020000800377#VV12.16305#VV12.16304#68000#Vi?t#B103T#515.076#^214#Ng uyn Xun Lim#Bi tp gii tch vect#Nguyn Xun Lim#^aH.#^aGio dc#2012#^a3 79tr.^b24cm#Cung cp cc bi tp v hm vect, ng tham s v mt tham s, tr ng vect, tch phn ng, tch phn mt, php tnh vi phn trong khng gian Rp , dng vi phn, tch phn ca dng vi phn#Gii tch vect#Gio trnh#H.H#29715 8#Bi tp## 00715000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050016000520020024000680070016000920080005001080090 01100113010000500124011001400129021025100143020001400394020001900408039000500427 013000700432020001000439#VV12.16307#VV12.16306#22000#Vi?t#TH552H#660.6#^214#Ngu yn Th Lang#Thc hnh cng ngh gen#Nguyn Th Lang#^aH.#^aGio dc#2012#^a72tr .^b24cm#Gm cc bi hng dn thc hnh th nghim v phng php thc hnh cng ngh gen nh phng php ly trch DNA, k thut tch RNA tng t cc mu thc v t, ly trch DNA trn ng vt, phng php thit k, phn lp cc on Promoter v gen gi tr...#Cng ngh gen#Cng ngh sinh hc#H.H#297159#Thc hnh## 00581000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050015000520020017000670070015000840080005000990090 01100104010000500115011001500120021017500135020001700310039000500327013000700332 #VV12.16309#VV12.16308#45000#Vi?t#305T#621.48#^214#Nguyn c Ho#in t ht nhn#Nguyn c Ho#^aH.#^aGio dc#2012#^a203tr.^b24cm#Trnh by mt s kin th c c bn v tng tc ca bc x vi vt cht, detector ghi o bc x v s lin kt, cc khi in t tng t, cc s bin i tng t s...#in t h t nhn#H.H#297160## 00661000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050013000490020018000620030039000800070013001190080 00500132009001100137010000500148011001500153021016700168020000800335020001100343 039000400354004001800358013000700376#VV12.16310#VV12.16311#38000#Vi?t#H401H#540 #^214#L Mu Quyn#Ho hc i cng#Dng cho sinh vin cc trng Cao ng#L M u Quyn#^aH.#^aGio dc#2012#^a223tr.^b24cm#Gii thiu cc kin thc ho hc c bn v cu to nguyn t, bng tun hon cc nguyn t ho hc, lin kt ho h c v cu to phn t, nhit ng hc, nhit ho hc#Ho hc#Gio trnh#Hoa#Ti b n ln th 7#297161## 00872000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020021000520070067000730080005001400090011001450100 00500156011001500161021021400176020001100390039000400401020000900405020001500414 02000090042900500130043800500210045100500100047200500140048201300070049601500430 0503#VV12.16313#VV12.16312#60000#Vi?t#S550P#370.15#^214#S phm hc tiu hc#B. s.: L Th Phin, Nguyn Th nh Tuyt, L Th H, on Vn ng#^aH.#^aGio dc #2012#^a263tr.^b24cm# cp nhng vn v tm l hc s phm - giao tip s ph m trong mi quan h thy - tr; cc vn l lun dy hc, l lun gio dc tr ng tiu hc, ngi gio vin v cng tc ch nhim lp trng tiu hc#Tm l hc#Hoa#Tiu hc#Tm l s phm#Gio dc#L Th Phin#Nguyn Th nh Tuyt#L Th H#on Vn ng#297162#TTS ghi: Trng cao ng S phm Bc Ninh## 00785000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020046000530070076000990080005001750090011001800100 00500191011001500196021015000211020001000361039000400371020000800375020000800383 020000800391005001400399005001700413005001700430005001700447013000700464#VV12.16 315#VV12.16314#30000#Vi?t#H250T#657.076#^214#H thng cu hi v bi tp nguyn l k ton#Nguyn T Tm (ch.b.), Nguyn Ngc Hin, L Th Mai Hng, Nguyn c Quang#^aH.#^aGio dc#2012#^a126tr.^b24cm#Gm cc loi cu hi trc nghim, c u hi ng - sai v nguyn l k ton v mt s bi tp v cc nghip v kinh t pht sinh trong cc doanh nghip#Nguyn l#Hoa#K ton#Cu hi#Bi tp#Nguyn T Tm#Nguyn Ngc Hin#L Th Mai Hng#Nguyn c Quang#297163## 00736000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050014000520020038000660070014001040080005001180090 01100123010000500134011001500139021029600154020001100450020001000461039000400471 013000700475#VV12.16317#VV12.16316#31000#Vi?t#TH107N#495.6#^214#Ng Minh Thu#T hnh ng v thnh ng hc ting Nht#Ng Minh Thu#^aH.#^aGio dc#2012#^a255tr. ^b24cm#Trnh by nhng vn l thuyt c bn v thnh ng v thnh ng hc ti ng Nht. c im cu trc hnh thi v ng ngha ca thnh ng ting Nht (lin h vi thnh ng ting Vit). Ghi li mt s nhn xt v c trng vn ho dn tc ca ngn ng v t duy ngi Nht th hin qua thnh ng#Ting Nht#Thnh ng#Hoa#297164## 00616000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050007000530020029000600070023000890080005001120090 01100117010000500128011001500133021012400148020001400272020001000286039000400296 020001600300005001500316013000700331#VV12.16319#VV12.16318#25000#Vi?t#TH552H#62 1.31#^214#Lm An#Thc hnh ngh in dn dng#Lm An, Thi Xun Vinh#^aH.#^aGio dc#2012#^a112tr.^b24cm#Trnh by nhng kin thc c bn v hng dn rn luyn k nng thc hnh ngh k thut in hc sinh bc trung hc c s#in dn d ng#Thc hnh#Hoa#Trung hc c s#Thi Xun Vinh#297165## 00657000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050016000530020045000690070016001140080005001300090 01100135010000500146011001500151021014900166020001900315020001600334039000400350 020000900354013000700363020000900370#VV12.16320#VV12.16321#58000#Vi?t#L300L#895 .922#^214#Nguyn Vn Tng#L lun vn hc v i mi c hiu tc phm#Nguyn V n Tng#^aH.#^aGio dc#2012#^a263tr.^b24cm#Cung cp cc kin thc c bn v cch vn dng l lun vn hc vo vic ct ngha, l gii cc tc phm vn hc ang c ging dy trong nh trng#Nghin cu vn hc#L lun vn hc#Hoa#Tc phm# 297166#Vit Nam## 00748000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020018000500070076000680080005001440090011001490100 00500160011001500165021015400180020001000334039000400344004001800348020000800366 005001400374005001700388005001700405005001700422013000700439#VV12.16323#VV12.163 22#35000#Vi?t#NG527L#657#^214#Nguyn l k ton#Nguyn T Tm (ch.b.), Nguyn N gc Hin, L Th Mai Hng, Nguyn c Quang#^aH.#^aGio dc#2012#^a163tr.^b24cm #Tng quan v k ton. i tng ca k ton, cc phng php k ton. K ton c c qu trnh kinh doanh ch yu. S k ton v cc hnh thc s k ton...#Nguy n l#Hoa#Ti bn ln th 1#K ton#Nguyn T Tm#Nguyn Ngc Hin#L Th Mai H ng#Nguyn c Quang#297167## 00791000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050017000520020045000690030079001140070017001930080 00500210009001100215010000500226011001500231021021500246020001000461020000900471 039000400480020002200484013000700506#VV12.16325#VV12.16324#55000#Vi?t#K600T#372 .65#^214#Nguyn Quc Hng#K thut dy ting Anh cho hc sinh tiu hc#Dnh cho gio vin tiu hc, sinh vin, cn b ging dy cc trng CSP, HSP#Nguyn Qu c Hng#^aH.#^aGio dc#2012#^a243tr.^b24cm#Cung cp mt ci nhn tng qut v ph ng php ging dy ting Anh cho hc sinh tiu hc. Hng dn cc k thut ng lp, nhng bi tp mu dng lm c s gio vin s dng v sng to thm cho gi dy ca mnh#Ting Anh#Tiu hc#Hoa#Phng php ging dy#297168## 00748000000000253000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460050016000510020036000670070016001030080005001190090 01100124010000500135011001500140021029200155020001900447020001700466039000400483 013000700487#VV12.16327#VV12.16326#202000#Vi?t#PH561P#807#^214#Nguyn Vn Hnh# Phng php lun nghin cu vn hc#Nguyn Vn Hnh#^aH.#^aGio dc#2012#^a403tr .^b24cm#Trnh by tng qut v phng php lun nghin cu vn hc. Mt s hc t huyt, trng phi, phng php nghin cu trong lch s nghin cu vn hc. Gi i thiu phng php lun nghin cu tc phm v cc cp khc ca hin tng v n hc. Mt s bi vit v cc nh th, nh vn Vit Nam...#Nghin cu vn hc#P hng php lun#Hoa#297169## 00568000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050014000520020021000660070014000870080005001010090 01100106010000500117011001500122021014500137020001200282020000900294039000400303 013000700307#VV12.16329#VV12.16328#47000#Vi?t#T550#670.42#^214#Trn Vn ch#T ng ho sn xut#Trn Vn ch#^aH.#^aGio dc#2012#^a239tr.^b24cm#Cung cp c c kin thc c bn v cc c cu t ng, h thng thit b t ng, h thng t ng v ng dy t ng phc v qu trnh sn xut#T ng ho#Sn xut#Hoa# 297170## 00688000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050013000530020042000660030051001080070013001590040 01800172008000500190009001100195010000500206011001500211021011500226020001800341 020002000359039000400379020000800383013000700391#VV12.16330#VV12.16331#43000#Vi ?t#N114T#339.076#^214#T c Khnh#500 cu hi trc nghim kinh t hc v m#Dn h cho cc trng i hc, cao ng khi kinh t#T c Khnh#Ti bn ln th 1#^ aH.#^aGio dc#2012#^a235tr.^b24cm#Gm 500 cu hi di dng trc nghim v cc bi tp c trnh by th t theo ni dung mn hc kinh t hc v m#Kinh t h c v m#Cu hi trc nghim#Hoa#Bi tp#297171## 00669000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050017000530020022000700070017000920040018001090080 00500127009001100132010000500143011001500148021020700163020001400370020000800384 039000400392013000700396#VV12.16332#VV12.16333#54000#Vi?t#B103T#515.076#^214#Ng uyn Xun Lim#Bi tp gii tch hm#Nguyn Xun Lim#Ti bn ln th 5#^aH.#^aG io dc#2012#^a327tr.^b21cm#Gm cc bi tp v li gii v khng gian Banach, ba nguyn l c bn ca gii tch hm, khng gian lin hp, tp yu v tnh phn x, cc khng gian LP, ph ca ton t v ton t compc, khng gian Hinbe#Gii tch hm#Bi tp#Hoa#297172## 00937000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050008000490020007000570030124000640070051001880220 00400239221002100243008000500264009001100269010000500280011001500285021019900300 02000070049902000090050602000090051502000110052400500160053500500170055103900040 0568013000700572005000800579#VV12.16335#VV12.16334#24000#Vi?t#C460H#531#^214# Sanh#C hc# c Hi ng mn hc ca B Gio dc v o to thng qua dng lm ti liu ging dy trong cc trng i hc k thut# Sanh (ch.b.), Nguyn Vn nh, Nguyn Vn Khang#T.1#Tnh hc v ng hc#^aH.#^aGio dc#2012#^a183t r.^b21cm#Trnh by nhng kin thc c bn v h tin tnh hc, h lc khng g ian, ma st, trng tm, ng hc im, chuyn ng c bn ca vt rn, hp chuy n ng im, chuyn ng song phng ca vt rn#C hc#Tnh hc#ng hc#Gio tr nh#Nguyn Vn nh#Nguyn Vn Khang#Hoa#297173# Sanh## 00636000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020031000650070014000960040018001100080 00500128009001100133010000500144011001500149021016700164020001900331020000900350 039000400359013000700363#VV12.16337#VV12.16336#33000#Vi?t#L300T#519.2#^214#inh Vn Gng#L thuyt xc sut v thng k#inh Vn Gng#Ti bn ln th 9#^aH.#^a Gio dc#2012#^a250tr.^b21cm#Trnh by nhng vn c bn nht ca l thuyt x c sut v thng k: khng gian xc sut, phn phi xc sut, vect ngu nhin, c c c trng ca bin ngu nhin...#L thuyt xc sut#Thng k#Hoa#297174## 00963000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020021000700070054000910220004001452210 02900149004001900178008000500197009001100202010000500213011001500218021025000233 02000130048302000070049602000190050302000080052200500160053000500120054600500160 0558039000400574013000700578005001600585#VV12.16338#VV12.16339#38000#Vi?t#B103T #512.0076#^214#Nguyn nh Tr#Bi tp ton cao cp#Nguyn nh Tr (ch.b.), T Vn nh, Nguyn H Qunh#T.1#i s v hnh hc gii tch#Ti bn ln th 16#^a H.#^aGio dc#2012#^a415tr.^b21cm#Gm cc bi tp, bi gii i s v hnh hc g ii tch v tp hp v nh x, cu trc i s, s phc, a thc v phn thc h u t, nh thc ma trn, khng gian vect, khng gian Euclid, nh x tuyn tnh, tr ring v vect ring, dng ton phng#Ton cao cp#i s#Hnh hc gii t ch#Bi tp#Nguyn nh Tr#T Vn nh#Nguyn H Qunh#Hoa#297175#Nguyn nh Tr ## 00930000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050016000530020021000690070054000900220004001442210 03400148004001900182008000500201009001100206010000500217011001500222021020000237 02000130043702000100045002000150046000500120047500500160048703900040050301300070 0507005001600514020001000530020000800540020000800548#VV12.16341#VV12.16340#45000 #Vi?t#B103T#515.076#^214#Nguyn nh Tr#Bi tp ton cao cp#Nguyn nh Tr ( ch.b.), T Vn nh, Nguyn H Qunh#T.3#Php tnh gii tch nhiu bin s#Ti b n ln th 14#^aH.#^aGio dc#2012#^a499tr.^b21cm#Gii thiu mt s bi tp ton cao cp v hm s nhiu bin s, ng dng ca php tnh vi phn trong hnh hc, tch phn bi, tch phn ng, tch phn mt, phng trnh vi phn v km theo li gii#Ton cao cp#Gii tch#Hm nhiu bin#T Vn nh#Nguyn H Qunh#Hoa# 297176#Nguyn nh Tr#Tch phn#Vi phn#Bi tp## 00877000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020017000650070054000820220004001362210 03400140004001900174008000500193009001100198010000500209011001500214021015200229 02000130038102000150039402000110040900500120042000500160043203900040044802000100 0452020001000462020000800472013000700480005001600487#VV12.16343#VV12.16342#27000 #Vi?t#T406H#515#^214#Nguyn nh Tr#Ton hc cao cp#Nguyn nh Tr (ch.b.), T Vn nh, Nguyn H Qunh#T.3#Php tnh gii tch nhiu bin s#Ti bn ln t h 15#^aH.#^aGio dc#2012#^a275tr.^b21cm#Trnh by v hm s nhiu bin s; ng dng ca php tnh vi phn trong hnh hc; tch phn bi; tch phn ng, tch phn mt v phng trnh vi phn#Ton cao cp#Hm nhiu bin#Gio trnh#T Vn nh#Nguyn H Qunh#Hoa#Gii tch#Tch phn#Vi phn#297177#Nguyn nh Tr## 00931000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020062000520030023001140070059001370040018001960080 00500214009001100219010000500230011001500235021018800250020001800438020001300456 02000150046903900040048400500190048802000070050700500150051400500120052900500200 0541005001300561013000700574#VL12.01972#VL12.01971#27500#Vi?t#H561D#372.21#^214 #Hng dn xy dng v thc hin k hoch gio dc theo ch #Tr 24 - 36 thng tui#Trn Th Ngc Trm (ch.b.), Lng Th Bnh, L Thu Hin...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a139tr.^b27cm#Trnh by nhng vn chung v hng dn xy dng, thc hin k hoch gio dc cho tr 24 - 36 thng tui theo cc ch : b v bn, chi ca b, cy v bng hoa, m v ngi thn...#Gio dc mu gio#Chng trnh#Sch gio vin#Hoa#Trn Th Ngc Trm#Ch #Lng Th Bnh#L Thu Hin#Hong Th Thu Hng#V Yn Khanh#297178## 00982000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020058000520030025001100070062001350040018001970080 00500215009001100220010000500231011001500236021021800251020001800469020001300487 02000150050003900040051500500190051902000220053800500130056000500170057300500180 0590005001700608013000700625#VL12.01974#VL12.01973#38000#Vi?t#H561D#372.21#^214 #Hng dn t chc thc hin chng trnh gio dc mm non#Mu gio b (3 - 4 tu i)#Trn Th Ngc Trm, L Thu Hng, L Th nh Tuyt (ch.b.)...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a182tr.^b27cm#Hng dn cch t chc thc hin chng trnh gio dc mm non mu gio b t 3 - 4 tui v a ra nhng hng dn c b n, mang tnh gi m, gip gio vin ch ng, sng to trong vic thc hin ch ng trnh gio dc#Gio dc mu gio#Chng trnh#Sch gio vin#Hoa#Trn Th Ng c Trm#Phng php ging dy#L Thu Hng#L Th nh Tuyt#Bi Th Kim Tuyn#Pha n Th Lan Anh#297179## 00984000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020058000520030026001100070062001360040018001980080 00500216009001100221010000500232011001500237021021900252020001800471020001300489 02000150050203900040051700500190052102000220054000500130056200500170057500500180 0592005001700610013000700627#VL12.01976#VL12.01975#41000#Vi?t#H561D#372.21#^214 #Hng dn t chc thc hin chng trnh gio dc mm non#Mu gio nh (4 - 5 t ui)#Trn Th Ngc Trm, L Thu Hng, L Th nh Tuyt (ch.b.)...#Ti bn ln t h 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a203tr.^b27cm#Hng dn cch t chc thc hin chng trnh gio dc mm non mu gio nh t 4 - 5 tui v a ra nhng hng dn c bn, mang tnh gi m, gip gio vin ch ng, sng to trong vic thc hin ch ng trnh gio dc#Gio dc mu gio#Chng trnh#Sch gio vin#Hoa#Trn Th N gc Trm#Phng php ging dy#L Thu Hng#L Th nh Tuyt#Bi Th Kim Tuyn#P han Th Lan Anh#297180## 01065000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020084000520030015001360070058001510040018002090080 00500227009001100232010000500243011001500248020001800263020001500281005001300296 03900070030902000130031600500130032900500190034200500180036100500150037902103070 0394020000700701013000700708#VL12.01978#VL12.01977#37500#Vi?t#H561D#372.21#^214 #Hng dn t chc thc hin cc hot ng gio dc trong trng mm non theo ch #Tr 4 - 5 tui#L Thu Hng (ch.b.), Phm Mai Chi, Trn Th Ngc Trm...#T i bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a191tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Sch gio vin#L Thu Hng#T.Dung#Chng trnh#Phm Mai Chi#Trn Th Ngc Trm#Bi Th Ki m Tuyn#Lng Th Bnh#Trnh by nhng quan nim chung mang tnh l lun v gio dc tch hp trong la chn ni dung, xy dng k hoch gio dc tr mu gio 4 - 5 tui. Hng dn t chc thc hin cc hot ng gio dc trong trng mm n on cho tr 4 - 5 tui theo cc ch : trng mm non, bn thn, gia nh, ngh nghip...#Ch #297181## 00979000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020050000520030047001020070060001490040018002090080 00500227009001100232010000500243011001500248020001800263020001500281005001100296 03900070030701500540031402000130036800500170038100500190039800500220041700500160 0439021016700455013000700622#VL12.01980#VL12.01979#40000#Vi?t#H561D#372.21#^214 #Hng dn thc hin chng trnh gio dc mm non#Dnh cho gio vin dy lp 5 - 6 tui vng kh#L Minh H (ch.b.), Phan Th Lan Anh, Nguyn Th Mai Chi...#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a191tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Sch gio vin#L Minh H#T.Dung#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Ch ng trnh#Phan Th Lan Anh#Nguyn Th Mai Chi#Nguyn Th Bch Chin#Hong Cng D ng#Tm hiu ch sinh hot mt ngy ca tr, cch nui dng, chm sc v bo v sc kho ca tr. Gio dc tr ng thi phi hp vi cng ng chm sc, gi o dc tr#297182## 00634000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020045000410030059000860070043001450220004001880080005001920090 01100197010000500208011001400213020001000227020000600237020000900243020001400252 005001000266005001000276005001000286005001000296039000700306013000700313#VL12.01 981#15000#Vi?t#V460T#372.65#^214#V thc hnh vit ng, vit p ting Anh 3#T heo chng trnh ting Anh thuc n Ngoi ng Quc gia#Song Hng, Thu Lin, Bch Ngc, Kim Thanh#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a55tr.^b27cm#Ting Anh#Lp 3#Tp vit#Sch c thm#Song Hng#Thu Lin#Bch Ngc#Kim Thanh#T.Dung#297183## 00634000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020045000410030059000860070043001450220004001880080005001920090 01100197010000500208011001400213020001000227020000600237020000900243020001400252 005001000266005001000276005001000286005001000296039000700306013000700313#VL12.01 982#15000#Vi?t#V460T#372.65#^214#V thc hnh vit ng, vit p ting Anh 3#T heo chng trnh ting Anh thuc n Ngoi ng Quc gia#Song Hng, Thu Lin, Bch Ngc, Kim Thanh#T.2#^aH.#^aGio dc#2012#^a55tr.^b27cm#Ting Anh#Lp 3#Tp vit#Sch c thm#Song Hng#Thu Lin#Bch Ngc#Kim Thanh#T.Dung#297184## 01050000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020082000520070061001340080005001950090011002000100 00500211011001500216020001800231020001500249005001500264039000700279015003300286 00500170031900500110033600500180034700500170036502103270038202000080070901300070 0717#VL12.01983#VL12.01984#59000#Vi?t#T103L#372.21#^214#Ti liu bi dng h c ho cn b qun l v gio vin mm non nm hc 2012 - 2013#Hong c Minh, Phan Th Lan Anh (ng ch.b.), L Th Hp...#^aH.#^aGio dc#2012#^a266tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Sch gio vin#Hong c Minh#T.Dung#TTS ghi: B Gio dc v o to#Phan Th Lan Anh#L Th Hp#Nguyn Trung Kin#Nguyn i Dng#Trnh by nh ng vn chung v mt s vn v chuyn mn nghip v gio dc mm non: dinh dng, cng tc nghip v, t nh gi trng mm non, t chc hot ng vui ch i ca tr, t chc hot ng gio dc pht trin nhn thc cho tr, gio dc ph t trin tnh cm v k nng x hi, s dng b chun pht trin tr em...#Qun l #297185## 00850000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050013000520020016000650030027000810070045001080220 00400153008000500157009001100162010000500173011001400178020000800192020001700200 00500140021700500160023103900070024702000150025402102350026901300070050400500130 0511#VL12.01986#VL12.01985#19000#Vi?t#D112T#372.21#^214#Trn Yn Mai#Dy tr t p ni#Dnh cho tr t 1 - 3 tui#Trn Yn Mai, Bi Kim Tuyn, Phng Th Tng#Q. 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a55tr.^b27cm#Dy ni#Gio dc mm non#Bi Kim Tuyn#Phn g Th Tng#T.Dung#Sch gio vin#Gii thiu cc danh t v cu v cc con vt, cc loi tri cy hoa qu v cc phng tin giao thng, gip gio vin mm non v cha m nm c vn t ca tr thng dng, gip tr cng c nhng t tr bit v m rng nhng t mi#297186#Trn Yn Mai## 00684000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020012000530030015000650070065000800040018001450080 00500163009001100168010000500179011001500184020001000199020001500209005001400224 03900070023801500330024502000060027800500080028400500170029200500170030900500130 0326013000700339#VL12.01988#VL12.01987#50000#Vi?t#T306A#372.652#^214#Ting Anh 3#Sch gio vin#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Phan H (ch.b.), Th Ngc Hin.. .#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a184tr.^b29cm#Ting Anh#Sch gio vin #Hong Vn Vn#T.Dung#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 3#Phan H# Th Ngc Hin#Nguyn Song Hng#o Ngc Lc#297187## 00620000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020030000410070056000710220004001270040018001310080005001490090 01100154010000500165011001400170020001200184020000600196020001400202005001300216 005001800229005001200247005001400259005001900273039000700292013000700299#VL12.01 989#25000#Vi?t#R203K#372.62#^214#Rn k nng tp lm vn lp 5#L Ngc ip (ch .b.), Phm Th Kim Oanh, Trn Th H...#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#20 12#^a92tr.^b27cm#Tp lm vn#Lp 5#Sch c thm#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh# Trn Th H#Phm Vnh Lc#Lng Th Thanh L#T.Dung#297188## 00617000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020030000410070056000710220004001270040018001310080005001490090 01100154010000500165011001400170020001200184020000600196020001400202005001300216 005001800229005001200247005001400259005001600273039000700289013000700296#VL12.01 990#25000#Vi?t#R203K#372.62#^214#Rn k nng tp lm vn lp 5#L Ngc ip (ch .b.), Phm Th Kim Oanh, Trn Th H...#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#20 12#^a96tr.^b27cm#Tp lm vn#Lp 5#Sch c thm#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh# Trn Th H#Phm Vnh Lc#Nguyn Th Hin#T.Dung#297189## 00626000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020030000410070058000710220004001290040018001330080005001510090 01100156010000500167011001400172020001200186020000600198020001400204005001300218 005001800231005001400249005001600263005001900279039000700298013000700305#VL12.01 991#24000#Vi?t#R203K#372.62#^214#Rn k nng tp lm vn lp 4#L Ngc ip (ch .b.), Phm Th Kim Oanh, Phm Vnh Lc...#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc# 2012#^a87tr.^b27cm#Tp lm vn#Lp 4#Sch c thm#L Ngc ip#Phm Th Kim Oan h#Phm Vnh Lc#Nguyn Th Hin#Lng Th Thanh L#T.Dung#297190## 00587000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020020000430030013000630070053000760040018001290080005001470090 01100152010000500163011001400168020001800182020001300200005001700213039000700230 012002200237020000900259005002200268013000700290#VL12.01992#14000#Vi?t#M430Q#89 5.9223#^214#Mn qu ca c gio#Truyn tranh#Li: Nguyn Thu Hng ; Tranh: Quc h Th Thanh Hng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a19tr.^b28cm#Vn hc t hiu nhi#Truyn tranh#Nguyn Thu Hng#T.Dung#Ch Trng mm non#Vit Nam#Qu ch Th Thanh Hng#297191## 00575000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020028000430030013000710070045000840040018001290080005001470090 01100152010000500163011001400168020001800182020001300200005001700213039000700230 012001800237020000900255005001400264013000700278#VL12.01993#14000#Vi?t#K305T#89 5.9223#^214#Kin thi an ton giao thng#Truyn tranh#Li: Nguyn Thu Hng ; Tra nh: o Minh Chu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a19tr.^b28cm#Vn hc t hiu nhi#Truyn tranh#Nguyn Thu Hng#T.Dung#Ch Giao thng#Vit Nam#o Min h Chu#297192## 00563000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020024000410070070000650040018001350080005001530090011001580100 00500169011001400174020001800188020001400206005001700220039000700237005001500244 005000800259005001100267013000700278#VL12.01994#11000#Vi?t#B200C#372.21#^214#B chun b vo lp mt#Li: L Th nh Tuyt, ng Thu Qunh ; Minh ho: Hi Nam, Tin Vng#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2012#^a47tr.^b27cm#Gio dc mu gi o#Sch mu gio#L Th nh Tuyt#T.Dung#ng Thu Qunh#Hi Nam#Tin Vng#29719 3## 00776000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020046000520030059000980070015001570080005001720090 01100177010000500188011001400193020001800207020001500225039000700240020000900247 021020100256005001500457020000700472013000700479#VL12.01996#VL12.01995#23000#Vi ?t#H561D#372.21#^214#Hng dn tr mu gio hc v chi vi l cy#Khm ph cc ch theo chng trnh gio dc mm non mi#Hong Th Dinh#^aH.#^aGio dc#201 2#^a52tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Sch gio vin#T.Dung#Sng to#Hng dn gio vin v cc bc cha m bit cch hng dn tr mu gio hc bng cch chi vi l cy theo nhiu cch khc nhau, nhm luyn cho b s kho lo, pht trin tr t ng tng v c sng to#Hong Th Dinh#L cy#297194## 00892000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020099000450070039001440080005001830090011001880100005001990110 01400204020001800218020001500236005001600251039000700267015003000274020001600304 021023000320005001600550020000700566020001000573013000700583#VL12.01997#VL12.019 98#Vi?t#H561D#372.21#^214#Hng dn t chc tp hun v hp mt cha m tuyn tru yn gio dc v sinh c nhn cho tr mm non#B.s.: Nguyn Hng Thu, Nguyn Th H iu#^aH.#^aGio dc#2012#^a63tr.^b27cm#Gio dc mu gio#Sch gio vin#Nguyn T h Hiu#T.Dung#TTS ghi: V Gio dc Mm non#V sinh c nhn#Hng dn thc hin chng trnh "Tng cng cng tc truyn thng v gio dc v sinh c nhn cho tr mm non". Trang b cho gio vin v cc bc cha m mt s kin thc v k n ng hng dn tr mm non thc hnh v sinh c nhn#Nguyn Hng Thu#Tr em#Hng dn#297195## 00676000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020019000430030013000620070051000750040018001260080005001440090 01100149010000500160011001400165020001800179020001300197005000900210039000700219 012006700226020000900293005001900302005001500321005001900336013000700355#VL12.01 999#9500#Vi?t#NG452N#895.9223#^214#Ngi nh ngt ngo#Truyn tranh#Minh Th s.t ., b.s. ; Tranh: Handpictures Group...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a 15tr.^b27cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Minh Th#T.Dung#Nhng truyn hay dnh cho tr mm non. Ch v sinh - dinh dng#Vit Nam#Handpictures Group#Lng Cng nh#Nguyn Trung Thnh#297196## 00646000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020021000420030013000630070063000760040018001390080005001570090 01100162010000500173011001400178020001800192020001300210005001400223039000700237 012005700244020000900301005001200310005001500322013000700337#VL12.02000#9500#Vi ?t#B300M#895.9223#^214#B mt ca rng xanh#Truyn tranh#S.t., b.s.: Bi Kim Tuy n, Phng Tho ; Tranh: Phng Duy Tng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^ a15tr.^b27cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Bi Kim Tuyn#T.Dung#Nhng truyn ha y dnh cho tr mn non. Ch mi trng#Vit Nam#Phng Tho#Phng Duy Tng#29 7197## 00679000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820009000398080005000480020016000530030013000690070042000820040018001240080 00500142009001100147010000500158011001400163020001800177020001300195005000900208 039000700217015004200224012006400266020000900330005001900339013000700358#VL12.02 002#VL12.02001#9500#Vi?t#H110#895.9223#^214#Ht ng qun#Truyn tranh#Li: Hng Thu ; Tranh: Nguyn Thanh Hng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a15 tr.^b27cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Hng Thu#T.Dung#Da theo truyn Ht st ca Xun Qunh#Nhng truyn hay dnh cho tr mm non. Ch Th gii thc v t#Vit Nam#Nguyn Thanh Hng#297198## 00641000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020021000420030013000630070061000760040018001370080005001550090 01100160010000500171011001400176020001800190020001300208005001000221039000700231 012005500238020000900293005001600302005001400318013000700332#VL12.02003#9500#Vi ?t#452M#895.9223#^214#i mt ni iu g?#Truyn tranh#Phng H s.t., b.s. ; Tranh: Nguyn Kim Dun, ng Hong V#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a1 5tr.^b27cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Phng H#T.Dung#Nhng truyn hay dnh cho tr mn non. Ch bn thn#Vit Nam#Nguyn Kim Dun#ng Hong V#297199# # 00634000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020017000420030013000590070032000720040018001040080005001220090 01100127010000500138011001400143020001800157020001300175005000900188039000700197 015003900204012006400243020000900307005000900316013000700325#VL12.02004#9500#Vi ?t#S550T#895.9223#^214#S tch ma xun#Truyn tranh#Li: Minh Th ; Tranh: Nhm Zum#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a15tr.^b27cm#Vn hc thiu nhi#Truy n tranh#Minh Th#T.Dung#Da theo truyn cng tn ca Kim Tuyn#Nhng truyn hay dnh cho tr mm non. Ch l hi v bn ma#Vit Nam#Nhm Zum#297200## 00571000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020012000420030013000540070027000670040018000940080005001120090 01100117010000500128011001400133012006700147020001800214020000900232020001300241 005000900254005000400263039000700267013000700274#VL12.02005#9500#Vi?t#H401B#895 .9223#^214#Hoa bm bm#Truyn tranh#Li: Hng Thu ; Tranh: Zum#Ti bn ln th 2 #^aH.#^aGio dc#2012#^a15tr.^b27cm#Nhng chuyn hay dnh cho tr mm non. Ch qu hng - t nc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hng Thu#Zum#P.Du ng#297201## 00579000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020027000410070056000680040018001240080005001420090011001470100 00500158011001400163015003000177020000900207020000700216020001400223005000900237 005001400246005001500260039000700275013000700282#VL12.02006#18000#Vi?t#H561D#37 2.21#^214#Hng dn b "lm ni tr"#Hng Thu b.s. ; Minh ho: ng Hong V, Ng uyn Hng Vy#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a51tr.^b27cm#TTS ghi: V G io dc Mm non#Mu gio#Nu n#Sch mu gio#Hng Thu#ng Hong V#Nguyn Hng Vy#P.Dung#297202## 00596000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020011000420030013000530070040000660040018001060080005001240090 01100129010000500140011001400145012006700159020001800226020000900244020001300253 005001000266039000700276005001600283013000700299#VL12.02007#9500#Vi?t#H401C#895 .9223#^214#Hoa Cc o#Truyn tranh#Li: Thu Hng ; Tranh: Nguyn Kim Dun#Ti b n ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a15tr.^b27cm#Nhng chuyn hay dnh cho tr m m non. Ch qu hng - t nc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu H ng#P.Dung#Nguyn Kim Dun#297203## 00623000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020027000420030013000690070038000820040018001200080005001380090 01100143010000500154011001400159012008200173020001800255020000900273020001300282 005001000295039000700305005001400312013000700326#VL12.02008#9500#Vi?t#C450C#895 .9223#^214#C con t ca ng mt tri#Truyn tranh#Li: Thu Hng ; Tranh: Trn Anh Tun#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a15tr.^b27cm#Nhng truyn hay d nh cho tr mm non. Ch t nc v cc hin tng t nhin#Vn hc thiu nh i#Vit Nam#Truyn tranh#Thu Hng#P.Dung#Trn Anh Tun#297204## 00593000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020019000420030013000610070039000740040018001130080005001310090 01100136010000500147011001400152012006400166020001800230020000900248020001300257 005001000270039000700280005000900287013000700296#VL12.02009#9500#Vi?t#A100M#895 .9223#^214#A! ma thu n!#Truyn tranh#Phng H s.t., b.s. ; Tranh: Nhm Zu m#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a15tr.^b27cm#Nhng truyn hay dnh cho tr mm non. Ch l hi v bn ma#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#P hng H#P.Dung#Nhm Zum#297205## 00601000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020019000430030013000620070046000750040018001210080005001390090 01100144010000500155011001400160012005700174020001800231020000900249020001300258 005001300271005001300284039000700297013000700304#VL12.02010#9500#Vi?t#CH527C#89 5.9223#^214#Chuyn ca th con#Truyn tranh#V Yn Khanh s.t., b.s. ; Tranh: Tr n Xun Du#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a15tr.^b27cm#Nhng truyn hay dnh cho tr mm non. Ch mi trng#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh# V Yn Khanh#Trn Xun Du#P.Dung#297206## 00612000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020031000430030013000740070042000870040018001290080005001470090 01100152010000500163011001400168012006400182020001800246020000900264020001300273 005000900286005001300295039000700308013000700315#VL12.02011#9500#Vi?t#CH527#89 5.9223#^214#Chuyn i xa ca ch chut nh#Truyn tranh#Hng Mai s.t., b.s. ; Tr anh: Trn Xun Du#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a15tr.^b27cm#Nhng tru yn hay dnh cho tr mm non. Ch th gii ng vt#Vn hc thiu nhi#Vit Na m#Truyn tranh#Hng Mai#Trn Xun Du#P.Dung#297207## 00608000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020020000430030013000630070050000760040018001260080005001440090 01100149010000500160011001400165012005500179020001800234020000900252020001300261 005001000274039000700284005002000291013000700311#VL12.02012#9500#Vi?t#C104-O#89 5.9223#^214#Cm n bn Voi con!#Truyn tranh#Phng H s.t., b.s. ; Tranh: Handp icture's group#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a15tr.^b27cm#Nhng truyn hay dnh cho tr mm non. Ch gia nh#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tra nh#Phng H#P.Dung#Handpicture's group#297208## 00636000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300020012000350030014000470070052000610220004001130080005001170090011001220100 00500133011001400138020001000152020000600162020000800168020001400176005001400190 00500080020400500170021200500170022900500170024603900070026301300070027001500330 0277#VL12.02013#Vi?t#T306A#372.652#^214#Ting Anh 5#Sch th im#Hong Vn Vn, Phan H (ch.b.), Nguyn Quc Tun...#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a64tr.^b29cm#Ti ng Anh#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Hong Vn Vn#Phan H#Nguyn Quc Tun# Th Ngc Hin#Nguyn Song Hng#P.Dung#297209#TTS ghi: B Gio dc v o to## 00641000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020012000460030014000580070052000720220004001240080005001280090 01100133010000500144011001500149020001000164020000600174020001500180005001400195 00500080020900500170021700500170023400500170025103900070026801300070027501500330 0282#VL12.02014#VL12.02015#Vi?t#T306A#372.652#^214#Ting Anh 5#Sch th im#Ho ng Vn Vn, Phan H (ch.b.), Nguyn Quc Tun...#T.1#^aH.#^aGio dc#2012#^a136t r.^b29cm#Ting Anh#Lp 5#Sch gio vin#Hong Vn Vn#Phan H#Nguyn Quc Tun# Th Ngc Hin#Nguyn Song Hng#P.Dung#297210#TTS ghi: B Gio dc v o to# # 00669000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260020012000310030014000430070054000570220004001110080005001150090048001200100 00500168011001400173015003300187020001000220020000600230020000800236020001400244 00500140025800500150027200500120028700500150029900500150031403900070032901300070 0336#VL12.02016#Vi?t#T306A#428#^214#Ting Anh 6#Sch th im#Hong Vn Vn, Ngu yn Th Chi (ch.b.), L Kim Dung...#T.1#^aH.#^aGio dc ; Tp on Xut bn Gio dc Pearson#2012#^a62tr.^b29cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 6 #Bi tp#Sch c thm#Hong Vn Vn#Nguyn Th Chi#L Kim Dung#Phan Ch Ngha#L u Qu Khng#P.Dung#297211## 00679000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020012000470030014000590070054000730220004001270080005001310090 04800136010000500184011001500189015003300204020001000237020000600247020001500253 00500140026800500150028200500120029700500150030900500150032403900070033901300070 0346#VL12.02017#VL12.02018#Vi?t#T306A#428.0071#^214#Ting Anh 6#Sch th im#Ho ng Vn Vn, Nguyn Th Chi (ch.b.), L Kim Dung...#T.1#^aH.#^aGio dc ; Tp o n Xut bn Gio dc Pearson#2012#^a136tr.^b29cm#TTS ghi: B Gio dc v o t o#Ting Anh#Lp 6#Sch gio vin#Hong Vn Vn#Nguyn Th Chi#L Kim Dung#Phan C h Ngha#Lu Qu Khng#P.Dung#297212## 00753000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020021000680070031000890040018001200080 00500138009001100143010000500154011001500159021025300174020001200427020000900439 005001300448039000700461013000700468#VL12.02020#VL12.02019#86000#Vi?t#S312L#571 .2#^214#Nguyn Nh Khanh#Sinh l hc thc vt#Nguyn Nh Khanh, Cao Phi Bng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a367tr.^b27cm#Trnh by kin thc chung v sinh l hc t bo thc vt, nc v i sng thc vt, dinh dng khong thc v t, quang hp, h hp thc vt, h thng vn chuyn xa nc v cht tan trong cy, sinh trng, pht trin v sinh l chng chu ca thc vt#Sinh l hc#Thc vt#Cao Phi Bng#P.Dung#297213## 00853000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050016000500020016000660070056000820040019001380080 00500157009001100162010000500173011001500178021029900193020001600492020001100508 005001800519005001200537039000700549013000700556#VL12.02022#VL12.02021#110000#V i?t#V300S#579#^214#Nguyn Ln Dng#Vi sinh vt hc#Nguyn Ln Dng (ch.b.), Nguy n nh Quyn, Phm Vn Ty#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2012#^a519tr.^b27c m#Trnh by hnh thi v cu to t bo cc vi sinh vt nhn nguyn thu (Prokar yotes), cc vi sinh vt nhn tht (Eukaryotes), viruts, dinh dng ca vi sinh v t, trao i cht v trao i nng lng vi sinh vt, cc qu trnh sinh tng hp v c nh nit, di truyn hc vi sinh vt, min dch...#Vi sinh vt hc#Gi o trnh#Nguyn nh Quyn#Phm Vn Ty#P.Dung#297214## 01023000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020138000450070057001830040018002400080005002580090011002630100 00500274011001500279021022500294020000900519020002200528020001000550020001000560 02000190057000500140058900500160060300500170061900500150063600500200065103900070 0671013000700678#VL12.02023#VL12.02024#Vi?t#T103L#373.11#^214#Ti liu hng dn tng cng nng lc s phm cho ging vin cc trng o to gio vin trung h c ph thng v trung cp chuyn nghip#B.s.: V Quc Chung, Nguyn Vn Khi, Ca ry J. Trexler...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a279tr.^b27cm#Mt s c s then cht v hot ng dy v hc. Trnh by cc phng php lun, k nng, phng php thu ht hc vin tham gia qu trnh hc tp, cng tc nh gi v h c tp, cc phng tin h tr ging dy v vic hc tp#Gio dc#Phng php gi ng dy#Gio vin#Trung cp#Ti liu hng dn#V Quc Chung#Nguyn Vn Khi#Trex ler, Cary J.#Cameron, James#Denny, John Timothy#P.Dung#297215## 00975000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420020125000470070058001720040039002300080005002690090011002740100 00500285011001500290021016100305020000900466020000800475020001000483020002000493 02000100051302000090052300500140053200500170054600500170056300500150058000500160 0595039000700611013000700618#VL12.02026#VL12.02025#Vi?t#GI-462T#373.11#^214#Gii thiu m hnh o to gio vin trung hc ph thng v trung cp chuyn nghip mt s quc gia v bi hc kinh nghim#B.s.: V Quc Chung, Cary J. Trexler, N guyn Vn Cng...#Ti bn ln th 1 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2012#^ a335tr.^b27cm#Trnh by h thng gio dc v cc m hnh, cng tc o to, ci cch, i mi o to gio vin Hoa K, c, Anh, c, Nht Bn, Philipin, Php v Trung Quc#Gio dc#o to#Gio vin#Ph thng trung hc#Trung cp#Th gii #V Quc Chung#Trexler, Cary J.#Nguyn Vn Cng#Cameron, James#Nguyn Vn Khi# P.Dung#297216## 01076000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820006000428080005000480020063000530070058001160080005001740090011001790100 00500190011001500195021038500210020001000595020001100605020000900616020000900625 02000090063401300070064300500140065000500150066400500170067900500180069600500170 0714039000700731#VL12.02027#VL12.02028#220000#Vi?t#TR527M#616.1#^214#Truyn mu hin i - cp nht v ng dng trong iu tr bnh# Trung Phn ; B.s.: Th Vinh An, Trng Cng Dun...#^aH.#^aGio dc#2012#^a583tr.^b27cm#Tm hiu chun g v cc vn lin quan ti truyn mu bao gm: t bo gc, cng ngh t bo g c, t bo gc sinh mu, t bo mu trng thnh, khng nguyn t bo mu, min dch truyn mu, di truyn v phn t p dng trong truyn mu, cc bnh nhim t rng nguy him: HIV, HBV, HCV v cc bnh nhim trng khc trruyn qua ng tru yn mu. Kim tra v gim st cht lng truyn mu#Huyt hc#Truyn mu#ng dn g#iu tr#Bnh tt#297217# Trung Phn# Th Vinh An#Trng Cng Dun#Nguyn Quang Tng#Nguyn Triu Vn#P.Dung## 00844000000000361000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450020019000500030040000690070064001090220004001730040 03000177008000500207009001100212010000500223011001500228015001800243021010700261 02000110036802000080037902000110038700500130039800500170041100500150042800500120 0443005001300455039000700468013000700475#VL12.02029#VL12.02030#152000#Vi?t#C123 C#617#^214#Cp cu ngoi khoa#Dng cho bc s v hc vin sau i hc#B.s.: ng Hanh (ch.b.), Nguyn Ngc Bch, Trn Ngc Bch...#T.1#Ti bn ln th 1 c s a cha#^aH.#^aGio dc#2012#^a567tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by cc kin c bn trong cp cu ngoi khoa vi cc chuyn khoa thn kinh, lng ngc, tim m ch, nhi#Ngoi khoa#Cp cu#Gio trnh#ng Hanh #Nguyn Ngc Bch#Trn Ngc B ch#ng Vn H#Dng i H#P.Dung#297218## 00939000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020019000530030032000720070064001040040018001680080 00500186009001100191010000500202011001500207015001800222021023300240020001000473 02000090048302000110049200500150050300500160051800500140053400500140054800500130 0562039000700575013000700582#VL12.02031#VL12.02032#94000#Vi?t#CH121#616.07#^21 4#Chn on hnh nh#Dng cho o to bc s a khoa#B.s.: Nguyn Duy Hu, Phm Minh Thng (ch.b.), Bi Vn Giang...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2012#^a38 1tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by cc c s vt l, nguyn l, k thut ca cc phng php chn on hnh nh b my tiu ho v cp cu bng, b my vn ng, b my h hp v lng ngc, hnh nh tim v mch mu, b my tit niu v hnh nh b thn kinh#Chn on#Hnh nh#Gio trnh#Nguyn Duy Hu#Phm Minh Th ng#Bi Vn Quang#on Vn Hoan#Bi Vn Lnh#P.Dung#297219## 00797000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820007000418080005000480020026000530070058000790080005001370090011001420100 00500153011001500158021020700173020001800380020001800398005001500416005001400431 005001000445005001500455005001100470039000700481013000700488#VL12.02034#VL12.020 33#110000#Vi?t#A105T#363.19#^214#An ton v sinh thc phm#B.s.: Phm Duy Tng (ch.b.), Nguyn Th D, Trn ng...#^aH.#^aGio dc#2012#^a359tr.^b27cm#Tm hi u mt s kin thc lin quan ti thc phm, nhim thc phm, ng c thc ph m v cc bnh truyn qua thc phm, cc tiu chun thc phm, kim nghim thc p hm v qun l an ton v sinh thc phm#V sinh thc phm#An ton thc phm#Ph m Duy Tng#Nguyn Th D#Trn ng#H Th Anh o# Th Ho#P.Dung#297220## 00783000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050015000510020029000660070015000950040018001100080 00500128009001100133010000500144011001500149021029700164020001000461020000800471 020001100479039000800490013000700498#VL12.02036#VL12.02035#60000#Vi?t#GI-108T#6 64#^214#Lng c Phm#Gio trnh cng ngh ln men#Lng c Phm#Ti bn ln t h 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a251tr.^b27cm#Gii thiu v vi sinh vt v ln men. N c v nguyn liu trong sn xut ln men. Enzyme vi sinh vt v cng ngh ln m en. Sn xut ru - cn Etylic, bia v ru vang. Sn xut men bnh m v cc me n thc n chn nui. Sn xut cc axit hu c, sn phm ln men truyn thng v nui trng nm n#Cng ngh#Ln men#Gio trnh#Trn H#297221## 00914000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020021000610030104000820070048001860040 01900234008000500253009001100258010000500269011001500274021023600289020000900525 020001200534020001100546005001300557005001500570039000800585013000700593#VL12.02 038#VL12.02037#62000#Vi?t#S312L#571.2#^214#V Vn V#Sinh l hc thc vt#Gio trnh dng cho sinh vin khoa Sinh hc, trng i hc Khoa hc T nhin - i h c Quc gia H Ni#V Vn V (ch.b.), V Thanh Tm, Hong Minh Tn#Ti bn ln t h 10#^aH.#^aGio dc#2012#^a311tr.^b27cm#Trnh by mt s kin thc c bn v s inh l t bo thc vt, s trao i nc thc vt, quang hp v bn cht ca q u trnh quang hp, dinh dng khong v nit thc vt, h hp thc vt, sinh l sinh trng v pht trin thc vt#Thc vt#Sinh l hc#Gio trnh#V Thanh T m#Hong Minh Tn#Trn H#297222## 00578000000000301000450002600110000002600110001100500160002201400070003804100050 00451810006000500820007000568080005000630020047000680030022001150070021001370220 00400158008000500162009001100167010000500178011001500183020000500198020000800203 020001600211020002000227020001400247039000800261013000700269#VL12.02039#VL12.020 40#Nguyn Vit Hi#45000#Vi?t#T527C#510.76#^214#Tuyn chn theo chuyn ton hc v tui tr#Dnh cho THCS v THPT#Nguyn Vit Hi b.s.#Q.6#^aH.#^aGio dc#2 012#^a224tr.^b27cm#Ton#Bi tp#Trung hc c s#Ph thng trung hc#Sch c th m#Trn H#297223## 01162000000000373000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020081000480070049001290080005001780090011001830100005001940110 01500199015006500214021031600279020000800595020002200603020001700625020000900642 02000070065100500170065800500120067500500150068700500160070200500140071803900080 0732013000700740020001800747020001300765020001000778#VL12.02041#VL12.02042#Vi?t# K600Y#959.70071#^214#K yu hi tho khoa hc quc gia v dy hc lch s tr ng ph thng Vit Nam#Nguyn Vinh Hin, Phan Huy L, Nghim nh V...#^aH.#^aGi o dc#2012#^a827tr.^b30cm#TTS ghi: B Gio dc v o to - Hi Khoa hc Lch s Vit Nam#Tp hp nhng bi vit v vn dy hc lch s trong nh trng ph thng sau nm 2015. nh gi chng trnh sch gio khoa hin hnh, xut nh hng i mi chng trnh, sch gio khoa sau nm 2015. Vn i mi phn g php dy hc trng ph thng v nh hng cng tc o to gio vin sau n m 2015#Lch s#Phng php ging dy#Trng ph thng#Vit Nam#K yu#Nguyn Vi nh Hin#Phan Huy L#Nghim nh V#Nguyn Anh Dng#V Dng Ninh#Trn H#297224# Hi tho quc gia#Chng trnh#Gio vin## 00843000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050013000520020016000650030027000810070045001080220 00400153008000500157009001100162010000500173011001400178020000800192020000900200 00500140020900500160022303900080023901300070024700500130025402000150026702102350 0282#VL12.02043#VL12.02044#19000#Vi?t#D112T#372.21#^214#Trn Yn Mai#Dy tr t p ni#Dnh cho tr t 1 - 3 tui#Trn Yn Mai, Bi Kim Tuyn, Phng Th Tng#Q. 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a55tr.^b27cm#Dy ni#Mu gio#Bi Kim Tuyn#Phng Th T ng#Trn H#297225#Trn Yn Mai#Sch gio vin#Gii thiu cc danh t v cu v cc con vt, cc loi tri cy hoa qu v cc phng tin giao thng, gip gio vin mm non v cha m nm c vn t ca tr thng dng, gip tr cng c nh ng t tr bit v m rng nhng t mi## 00706000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020046000750030013001210290 01700134007004300151004001800194008000500212009001100217010000500228011001400233 02000100024702000060025702000180026302000120028102000140029300500170030700500170 0324039000800341013000700349#CDVN.01810#CDVN.01809#VL12.02046#VL12.02045#31000# Vi?t#B452D#372.652#^214#Bi dng nng lc nghe - ni ting Anh lp 3#Sch km a#English for me 3#Nguyn Quc Hng (ch.b.), Nguyn Quc Tun#Ti bn ln th 1 #^aH.#^aGio dc#2012#^a71tr.^b27cm#Ting Anh#Lp 3#K nng nghe hiu#K nng n i#Sch c thm#Nguyn Quc Hng#Nguyn Quc Tun#Trn H#297226## 00675000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020012000420030014000540070067000680220004001350080005001390090 01100144010000500155011001400160020001000174020000600184020001400190005001400204 00500150021800500120023300500150024500500150026003900080027501300070028301500330 0290020001400323#CDVN.01811#VL12.02047#Vi?t#T306A#428#^214#Ting Anh 6#Sch th im#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Nguyn Th Chi (ch.b.), L Kim Dung...#T.1#^aH. #^aGio dc#2012#^a71tr.^b29cm#Ting Anh#Lp 6#Sch c thm#Hong Vn Vn#Nguy n Th Chi#L Kim Dung#Phan Ch Ngha#Lu Qu Khng#Trn H#297227#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sch th im## 00679000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020012000460030014000580070065000720220004001370080005001410090 01100146010000500157011001400162015003300176020001000209020000600219020001400225 00500140023900500080025300500170026100500170027800500170029503900080031201300070 0320020001400327#VL12.02048#CDVN.01812#Vi?t#T306A#372.652#^214#Ting Anh 5#Sch th im#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Phan H (ch.b.), Nguyn Quc Tun...#T.1#^a H.#^aGio dc#2012#^a96tr.^b29cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 5#Sch c thm#Hong Vn Vn#Phan H#Nguyn Quc Tun# Th Ngc Hin#Nguyn S ong Hng#Trn H#297228#Sch th im## 00684000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020053000520030039001050070036001440040018001800080 00500198009001100203010000500214011001400219005001100233005001200244039000500256 01300070026102000180026802000050028602000200029102000040031102000100031502000070 0325020001400332#VV12.16344#VV12.16345#12600#Vi?t#T527C#372.21#^214#Tuyn chn th ca, truyn k, cu cho tr mm non#Ch nc v cc hin tng t nhin #Tuyn chn: Thu Qunh, Phng Tho#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a79 tr.^b24cm#Thu Qunh#Phng Tho#Uyn#297229#Gio dc mu gio#Nc#Hin tng t nhin#Th#Truyn k#Cu #Sch mu gio## 00688000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020053000510030041001040070036001450040018001810080 00500199009001100204010000500215011001400220005001100234005001200245039000500257 01300070026202000180026902000120028702000160029902000040031502000100031902000070 0329020001400336#VV12.16347#VV12.16346#9000#Vi?t#T527C#372.21#^214#Tuyn chn t h ca, truyn k, cu cho tr mm non#Ch phng tin v lut l giao thn g#Tuyn chn: Thu Qunh, Phng Tho#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a5 5tr.^b24cm#Thu Qunh#Phng Tho#Uyn#297230#Gio dc mu gio#Phng tin#Lut giao thng#Th#Truyn k#Cu #Sch mu gio## 00646000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020053000520030022001050070036001270040018001630080 00500181009001100186010000500197011001400202005001100216005001200227039000500239 01300070024402000180025102000160026902000040028502000100028902000070029902000140 0306#VV12.16349#VV12.16348#13800#Vi?t#T527C#372.21#^214#Tuyn chn th ca, truy n k, cu cho tr mm non#Ch trng mm non#Tuyn chn: Thu Qunh, Ph ng Tho#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2012#^a87tr.^b24cm#Thu Qunh#Phng T ho#Uyn#297231#Gio dc mu gio#Trng mu gio#Th#Truyn k#Cu #Sch mu gio## 00440000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020029000400220004000690080005000730090031000780100005001090110 01400114020001800128020001100146020001300157039000500170013000700175019001600182 #VV12.16350#25000#Vi?t#C514#895.1#^214#Cuc i lu lc ca Tam Mao#T.1#^aH.#^ aM thut ; Nh sch Tn Vit#2012#^a94tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Tr uyn tranh#Uyn#297232#Dch Trung Quc## 00440000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020029000400220004000690080005000730090031000780100005001090110 01400114020001800128020001100146020001300157039000500170019001600175013000700191 #VV12.16351#25000#Vi?t#C514#895.1#^214#Cuc i lu lc ca Tam Mao#T.2#^aH.#^ aM thut ; Nh sch Tn Vit#2012#^a94tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Tr uyn tranh#Uyn#Dch Trung Quc#297233## 00440000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020029000400220004000690080005000730090031000780100005001090110 01400114020001800128020001100146020001300157039000500170019001600175013000700191 #VV12.16352#25000#Vi?t#C514#895.1#^214#Cuc i lu lc ca Tam Mao#T.3#^aH.#^ aM thut ; Nh sch Tn Vit#2012#^a94tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Tr uyn tranh#Uyn#Dch Trung Quc#297234## 00440000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020029000400220004000690080005000730090031000780100005001090110 01400114020001800128020001100146020001300157039000500170019001600175013000700191 #VV12.16353#25000#Vi?t#C514#895.1#^214#Cuc i lu lc ca Tam Mao#T.4#^aH.#^ aM thut ; Nh sch Tn Vit#2012#^a94tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Tr uyn tranh#Uyn#Dch Trung Quc#297235## 00440000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020029000400220004000690080005000730090031000780100005001090110 01400114020001800128020001100146020001300157039000500170019001600175013000700191 #VV12.16354#25000#Vi?t#C514#895.1#^214#Cuc i lu lc ca Tam Mao#T.5#^aH.#^ aM thut ; Nh sch Tn Vit#2012#^a94tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Tr uyn tranh#Uyn#Dch Trung Quc#297236## 00440000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020029000400220004000690080005000730090031000780100005001090110 01400114020001800128020001100146020001300157039000500170019001600175013000700191 #VV12.16355#Vi?t#C514#895.1#^214#25000#Cuc i lu lc ca Tam Mao#T.6#^aH.#^ aM thut ; Nh sch Tn Vit#2012#^a94tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Tr uyn tranh#Uyn#Dch Trung Quc#297237## 00488000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020013000380070018000510080005000690090011000740100005000850110 01400090012003800104020001800142020001300160006001300173039000500186013000700191 019000500198020001900203#VV12.16356#19000#Vi?t#C450G#800#^214#C g mi #Cao Vn Tnh dch#^aH.#^aM thut#2012#^a35tr.^b23cm#Nhng cu chuyn ng yu v ng vt#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Cao Vn Tnh#Uyn#297238#Dch#Vn hc nc ngoi## 00495000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020013000520070012000650080005000770090031000820100 00500113011001400118020001800132020001500150020001300165006000700178039000500185 013000700190019000500197012001500202#VV12.16357#VV12.16358#13000#Vi?t#C450B#398 .21#^214#C b l lem#Tn M dch#^aH.#^aM thut ; Nh sch Tn Vit#2012#^a19t r.^b24cm#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#Tn M#Uyn#297239#Dch#C tch cho b## 00517000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200110 00348080005000450020019000500070012000690080005000810090011000860100005000970110 01400102012001500116020001800131020001500149020001300164006000700177039000500184 013000700189019000500196020001700201020000900218#VV12.16360#VV12.16359#13000#Vi ?t#398.209489#^214#Truyn c Andersen#Tn M dch#^aH.#^aM thut#2012#^a19tr.^b 24cm#C tch cho b#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#Tn M#Uyn#29 7240#Dch#Vn hc dn gian#an Mch## 00508000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200100 00348080005000440020016000490070012000650080005000770090011000820100005000930110 01400098012001500112020001800127020001500145020001300160006000700173039000500180 013000700185019000500192020001700197020000400214#VV12.16361#VV12.16362#13000#Vi ?t#398.20943#^214#Truyn c Grimm#Tn M dch#^aH.#^aM thut#2012#^a19tr.^b24cm #C tch cho b#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Truyn tranh#Tn M#Uyn#297241 #Dch#Vn hc dn gian#c## 00524000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020013000520070012000650080005000770090031000820100 00500113011001400118012001500132020001800147020001300165006000700178039000500185 013000700190019000500197020001500202020001700217#VV12.16363#VV12.16364#13000#Vi ?t#N106T#398.21#^214#Nng tin c#Tn M dch#^aH.#^aM thut ; Nh sch Tn Vi t#2012#^a19tr.^b24cm#C tch cho b#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Tn M#Uyn#2 97242#Dch#Truyn c tch#Vn hc dn gian## 00532000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200110 00348080005000450020011000500070028000610080005000890090011000940100005001050110 01400110012003000124020001800154020000900172020001300181020001500194005001600209 039000500225013000700230020001700237#VV12.16366#VV12.16365#12000#Vi?t#398.20959 7#^214#Thch Sanh#Tranh, li: Songlong Studio#^aH.#^aM thut#2012#^a14tr.^b24cm #Truyn tranh c tch Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn c tch#Songlong Studio#Uyn#297243#Vn hc dn gian## 00497000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020022000380070018000600080005000780090011000830100005000940110 01400099012003800113020001800151020001300169006001300182039000500195013000700200 019000500207020001900212#VV12.16367#19000#Vi?t#S550T#800#^214#S t con ngc ng hch#Cao Vn Tnh dch#^aH.#^aM thut#2012#^a35tr.^b23cm#Nhng cu chuyn ng yu v ng vt#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Cao Vn Tnh#Uyn#297244#Dch#Vn hc nc ngoi## 00487000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020012000380070018000500080005000680090011000730100005000840110 01400089012003800103020001800141020001300159006001300172039000500185013000700190 019000500197020001900202#VV12.16368#19000#Vi?t#L125#800#^214#Lu i nh#Cao V n Tnh dch#^aH.#^aM thut#2012#^a35tr.^b23cm#Nhng cu chuyn ng yu v n g vt#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Cao Vn Tnh#Uyn#297245#Dch#Vn hc nc ngoi## 00512000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200110002380800050 00340020016000390070028000550080005000830090011000880100005000990110014001040120 02800118020001800146020000900164020001300173020001500186005001600201039000500217 013000700222020001700229#VV12.16369#12000#Vi?t#398.209597#^214#S tch con cc# Tranh, li: Songlong Studio#^aH.#^aM thut#2012#^a14tr.^b24cm#Kho tng truyn c Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn c tch#Songlong Studi o#Uyn#297246#Vn hc dn gian## 00515000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200110002380800050 00340020019000390070028000580080005000860090011000910100005001020110014001070120 02800121020001800149020000900167020001300176020001500189005001600204039000500220 013000700225020001700232#VV12.16370#12000#Vi?t#398.209597#^214#T Uyn ging ki u#Tranh, li: Songlong Studio#^aH.#^aM thut#2012#^a14tr.^b24cm#Kho tng truy n c Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn c tch#Songlong St udio#Uyn#297247#Vn hc dn gian## 00588000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820011000518080005000620020028000670070028000950080005001230090 01100128010000500139011001400144012002800158020001800186020001300204020001500217 005001600232039000500248013000700253020000900260020001700269#VV12.16373#VV12.163 72#VV12.16371#12000#Vi?t#S550T#398.209597#^214#S tch bnh chng bnh dy#Tran h, li: Songlong Studio#^aH.#^aM thut#2012#^a14tr.^b24cm#Kho tng truyn c Vi t Nam#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch#Songlong Studio#Uyn#297248 #Vit Nam#Vn hc dn gian## 00503000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200110002380800050 00340020007000390070028000460080005000740090011000790100005000900110014000950120 02800109020001800137020001300155020001500168005001600183039000500199013000700204 020000900211020001700220#VV12.16374#12000#Vi?t#398.209597#^214#S da#Tranh, l i: Songlong Studio#^aH.#^aM thut#2012#^a14tr.^b24cm#Kho tng truyn c Vit Na m#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch#Songlong Studio#Uyn#297249#Vit Nam#Vn hc dn gian## 00510000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200110002380800050 00340020014000390070028000530080005000810090011000860100005000970110014001020120 02800116020001800144020001300162020001500175005001600190039000500206013000700211 020000900218020001700227#VV12.16375#12000#Vi?t#398.209597#^214#Nng tin cc#Tr anh, li: Songlong Studio#^aH.#^aM thut#2012#^a14tr.^b24cm#Kho tng truyn c Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch#Songlong Studio#Uyn#2972 50#Vit Nam#Vn hc dn gian## 00517000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200110002380800050 00340020021000390070028000600080005000880090011000930100005001040110014001090120 02800123020001800151020001300169020001500182005001600197039000500213013000700218 020000900225020001700234#VV12.16376#12000#Vi?t#398.209597#^214#M Chu - Trng Thu#Tranh, li: Songlong studio#^aH.#^aM thut#2012#^a14tr.^b24cm#Kho tng tru yn c Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch#Songlong Studio#Uy n#297251#Vit Nam#Vn hc dn gian## 00523000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200110002380800050 00340020027000390070028000660080005000940090011000990100005001100110014001150120 02800129020001800157020001300175020001500188005001600203039000500219013000700224 020000900231020001700240#VV12.16377#12000#Vi?t#398.209597#^214#Hn Trng Ba da hng tht#Tranh, li: Songlong studio#^aH.#^aM thut#2012#^a14tr.^b24cm#Kho t ng truyn c Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch#Songlong Stu dio#Uyn#297252#Vit Nam#Vn hc dn gian## 00515000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200110002380800050 00340020019000390070028000580080005000860090011000910100005001020110014001070120 02800121020001800149020001300167020001500180005001600195039000500211013000700216 020000900223020001700232#VV12.16378#12000#Vi?t#398.209597#^214#ng tin vn l ch#Tranh, li: Songlong Studio#^aH.#^aM thut#2012#^a14tr.^b24cm#Kho tng truy n c Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch#Songlong Studio#Uyn #297253#Vit Nam#Vn hc dn gian## 00516000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200110002380800050 00340020020000390070028000590080005000870090011000920100005001030110014001080120 02800122020001800150020000900168020001300177020001500190005001600205039000500221 013000700226020001700233#VV12.16379#15000#Vi?t#398.209597#^214#Cu vt, vt tr n#Tranh, li: Songlong Studio#^aH.#^aM thut#2012#^a14tr.^b24cm#Kho tng truy n c Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn c tch#Songlong S tudio#Uyn#297254#Vn hc dn gian## 00566000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200110 00348080005000450020012000500030021000620070028000830080005001110090011001160100 00500127011001400132012003000146020001800176020000900194020001300203020001500216 005001600231039000500247013000700252020001700259#VV12.16381#VV12.16380#12000#Vi ?t#398.209597#^214#Thnh Ging#K chuyn theo tranh#Tranh, li: Songlong Studio# ^aH.#^aM thut#2012#^a14tr.^b24cm#Truyn tranh c tch Vit Nam#Vn hc thiu n hi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn c tch#Songlong Studio#Uyn#297255#Vn hc dn gian## 00540000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020017000560030021000730070028000940080005001220090 01100127010000500138011001400143012003000157020001800187020001300205020001600218 005001600234039000500250013000700255#VV12.16383#VV12.16382#12000#Vi?t#S550T#398 .209597#^214#S tch tru cau#K chuyn theo tranh#Tranh, li: Songlong Studio#^ aH.#^aM thut#2012#^a14tr.^b24cm#Truyn tranh c tch Vit Nam#Vn hc thiu nh i#Truyn tranh#Truyn dn gian#Songlong Studio#Uyn#297256## 00573000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200110 00348080005000450020019000500030021000690070028000900080005001180090011001230100 00500134011001400139012003000153020001800183020000900201020001300210020001500223 005001600238039000500254013000700259020001700266#VV12.16384#VV12.16385#12000#Vi ?t#398.209597#^214#Sn Tinh Thu Tinh#K chuyn theo tranh#Tranh, li: Songlong Studio#^aH.#^aM thut#2012#^a14tr.^b24cm#Truyn tranh c tch Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn c tch#Songlong Studio#Uyn#297257#Vn h c dn gian## 00589000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020017000560030021000730070028000940080005001220090 01100127010000500138011001400143012003000157020001800187020001300205020001500218 005001600233039000500249013000700254020000900261020001700270#VV12.16386#VV12.163 87#12000#Vi?t#C126T#398.209597#^214#Cy tre trm t#K chuyn theo tranh#Tranh , li: Songlong Studio#^aH.#^aM thut#2012#^a14tr.^b24cm#Truyn tranh c tch V it Nam#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch#Songlong Studio#Uyn#29725 8#Vit Nam#Vn hc dn gian## 00588000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020015000570030021000720070028000930080005001210090 01100126010000500137011001400142012003000156020001800186020001300204020001500217 005001600232039000500248013000700253020000900260020001700269#VV12.16388#VV12.163 89#12000#Vi?t#TR527C#398.209597#^214#Truyn cy kh#K chuyn theo tranh#Tranh, li: Songlong Studio#^aH.#^aM thut#2012#^a14tr.^b24cm#Truyn tranh c tch Vi t Nam#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch#Songlong Studio#Uyn#297259 #Vit Nam#Vn hc dn gian## 00586000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020014000560030021000700070028000910080005001190090 01100124010000500135011001400140012003000154020001800184020001300202020001500215 005001600230039000500246013000700251020000900258020001700267#VV12.16390#VV12.163 91#12000#Vi?t#C419K#398.209597#^214#Cc kin tri#K chuyn theo tranh#Tranh, l i: Songlong Studio#^aH.#^aM thut#2012#^a14tr.^b24cm#Truyn tranh c tch Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch#Songlong Studio#Uyn#297260#V it Nam#Vn hc dn gian## 00593000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020021000560030021000770070028000980080005001260090 01100131010000500142011001400147012003000161020001800191020001300209020001500222 005001600237039000500253013000700258020000900265020001700274#VV12.16393#VV12.163 92#12000#Vi?t#S550T#398.209597#^214#S tch con d trng#K chuyn theo tranh#T ranh, li: Songlong Studio#^aH.#^aM thut#2012#^a14tr.^b24cm#Truyn tranh c t ch Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch#Songlong Studio#Uyn#2 97261#Vit Nam#Vn hc dn gian## 00598000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020025000570030021000820070028001030080005001310090 01100136010000500147011001400152012003000166020001800196020001300214020001500227 005001600242039000500258013000700263020000900270020001700279#VV12.16395#VV12.163 94#12000#Vi?t#CH500C#398.209597#^214#Ch cui trn cung trng#K chuyn theo tr anh#Tranh, li: Songlong Studio#^aH.#^aM thut#2012#^a14tr.^b24cm#Truyn tranh c tch Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch#Songlong Studio#U yn#297262#Vit Nam#Vn hc dn gian## 00593000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020020000570030021000770070028000980080005001260090 01100131010000500142011001400147012003000161020001800191020000900209020001300218 020001500231005001600246039000500262013000700267020001700274#VV12.16397#VV12.163 96#12000#Vi?t#CH106K#398.209597#^214#Chng kh c kin#K chuyn theo tranh#T ranh, li: Songlong Studio#^aH.#^aM thut#2012#^a14tr.^b24cm#Truyn tranh c t ch Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn c tch#Songlong Stud io#Uyn#297263#Vn hc dn gian## 00492000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410030030000640070017000940220004001110080005001150090 01100120010000500131011001400136020001100150020000900161020000600170020001400176 005001200190039000500202013000700207#VV12.16398#9000#Vi?t#TH552H#372.63#^214#Th c hnh luyn vit 1#Theo chun kin thc, k nng#L Hu Tnh b.s.#T.1#^aH.#^aM thut#2012#^a28tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#L Hu Tnh#U yn#297264## 00492000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410030030000640070017000940220004001110080005001150090 01100120010000500131011001400136020001100150020000900161020000600170020001400176 005001200190039000500202013000700207#VV12.16399#9000#Vi?t#TH552H#372.63#^214#Th c hnh luyn vit 1#Theo chun kin thc, k nng#L Hu Tnh b.s.#T.2#^aH.#^aM thut#2012#^a28tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#L Hu Tnh#U yn#297265## 00481000000000265000450002600110000001400060001104100050001708200070002280800050 00290020023000340030030000570070021000870220004001080080005001120090011001170100 00500128011001400133020001100147020000900158020000600167020001400173005001600187 039000500203013000700208#VV12.16400#9000#Vi?t#372.63#^214#Thc hnh luyn vit 2#Theo chun kin thc, k nng#Trn Mnh Hng b.s.#T.1#^aH.#^aM thut#2012#^a 28tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Trn Mnh Hng#Uyn#297266# # 00481000000000265000450002600110000001400060001104100050001708200070002280800050 00290020023000340030030000570070021000870220004001080080005001120090011001170100 00500128011001400133020001100147020000900158020000600167020001400173005001600187 039000500203013000700208#VV12.16401#9000#Vi?t#372.63#^214#Thc hnh luyn vit 2#Theo chun kin thc, k nng#Trn Mnh Hng b.s.#T.2#^aH.#^aM thut#2012#^a 28tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Trn Mnh Hng#Uyn#297267# # 00481000000000265000450002600110000001400060001104100050001708200070002280800050 00290020023000340030030000570070021000870220004001080080005001120090011001170100 00500128011001400133020001100147020000900158020000600167020001400173005001600187 039000500203013000700208#VV12.16402#9000#Vi?t#372.63#^214#Thc hnh luyn vit 3#Theo chun kin thc, k nng#Trn Mnh Hng b.s.#T.1#^aH.#^aM thut#2012#^a 28tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#Trn Mnh Hng#Uyn#297268# # 00481000000000265000450002600110000001400060001104100050001708200070002280800050 00290020023000340030030000570070021000870220004001080080005001120090011001170100 00500128011001400133020001100147020000900158020000600167020001400173005001600187 039000500203013000700208#VV12.16403#9000#Vi?t#372.63#^214#Thc hnh luyn vit 3#Theo chun kin thc, k nng#Trn Mnh Hng b.s.#T.2#^aH.#^aM thut#2012#^a 28tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#Trn Mnh Hng#Uyn#297269# # 00472000000000265000450002600110000001400060001104100050001708200070002280800050 00290020027000340030030000610070012000910220004001030080005001070090011001120100 00500123011001400128020001100142020000900153020000600162020001400168005001200182 039000500194013000700199#VV12.16404#9000#Vi?t#372.63#^214#Thc hnh luyn vit lp 4#Theo chun kin thc, k nng#L Hu Tnh#T.1#^aH.#^aM thut#2012#^a28tr. ^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#L Hu Tnh#Uyn#297270## 00472000000000265000450002600110000001400060001104100050001708200070002280800050 00290020027000340030030000610070012000910220004001030080005001070090011001120100 00500123011001400128020001100142020000900153020000600162020001400168005001200182 039000500194013000700199#VV12.16405#9000#Vi?t#372.63#^214#Thc hnh luyn vit lp 4#Theo chun kin thc, k nng#L Hu Tnh#T.2#^aH.#^aM thut#2012#^a28tr. ^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#L Hu Tnh#Uyn#297271## 00468000000000265000450002600110000001400060001104100050001708200070002280800050 00290020023000340030030000570070012000870220004000990080005001030090011001080100 00500119011001400124020001100138020000900149020000600158020001400164005001200178 039000500190013000700195#VV12.16406#9000#Vi?t#372.63#^214#Thc hnh luyn vit 5#Theo chun kin thc, k nng#L Hu Tnh#T.1#^aH.#^aM thut#2012#^a28tr.^b24 cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 5#Sch c thm#L Hu Tnh#Uyn#297272## 00468000000000265000450002600110000001400060001104100050001708200070002280800050 00290020023000340030030000570070012000870220004000990080005001030090011001080100 00500119011001400124020001100138020000900149020000600158020001400164005001200178 039000500190013000700195#VV12.16407#9000#Vi?t#372.63#^214#Thc hnh luyn vit 5#Theo chun kin thc, k nng#L Hu Tnh#T.2#^aH.#^aM thut#2012#^a28tr.^b24 cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 5#Sch c thm#L Hu Tnh#Uyn#297273## 00478000000000253000450002600110000001400070001104100050001808200070002380800050 00300020027000350030052000620070017001140220004001310080005001350090011001400100 00500151011001400156020001000170020000600180020001400186005001200200039000500212 013000700217#VV12.16408#10800#Vi?t#372.67#^214#K chuyn theo tranh lp 1#Cc t ruyn c trong sch gio khoa ting Vit 1...#L Hu Tnh b.s.#T.1#^aH.#^aM th ut#2012#^a27tr.^b24cm#K chuyn#Lp 1#Sch c thm#L Hu Tnh#Uyn#297274## 00478000000000253000450002600110000001400070001104100050001808200070002380800050 00300020027000350030052000620070017001140220004001310080005001350090011001400100 00500151011001400156020001000170020000600180020001400186005001200200039000500212 013000700217#VV12.16409#10800#Vi?t#372.67#^214#K chuyn theo tranh lp 1#Cc t ruyn c trong sch gio khoa ting Vit 1...#L Hu Tnh b.s.#T.2#^aH.#^aM th ut#2012#^a31tr.^b24cm#K chuyn#Lp 1#Sch c thm#L Hu Tnh#Uyn#297275## 00502000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020027000410030050000680070021001180220004001390080005001430090 01100148010000500159011001400164020001000178020000600188020001400194005001600208 039000500224013000700229#VV12.16410#10800#Vi?t#K250C#372.67#^214#K chuyn theo tranh lp 2#Cc chuyn trong sch gio khoa ting Vit 2...#Trn Mnh Hng b .s.#T.1#^aH.#^aM thut#2012#^a32tr.^b24cm#K chuyn#Lp 2#Sch c thm#Trn M nh Hng#Uyn#297276## 00458000000000253000450002600110000001400070001104100050001808200070002380800050 00300020027000350030032000620070017000940220004001110080005001150090011001200100 00500131011001400136020001000150020000600160020001400166005001200180039000500192 013000700197#VV12.16411#10800#Vi?t#372.67#^214#K chuyn theo tranh lp 2#Theo chun kin thc v k nng#L Hu Tnh b.s.#T.2#^aH.#^aM thut#2012#^a31tr.^b24 cm#K chuyn#Lp 2#Sch c thm#L Hu Tnh#Uyn#297277## 00504000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020027000410030052000680070021001200220004001410080005001450090 01100150010000500161011001400166020001000180020000600190020001400196005001600210 039000500226013000700231#VV12.16412#10800#Vi?t#K250C#372.67#^214#K chuyn theo tranh lp 3#Cc truyn c trong sch gio khoa ting Vit 3...#Trn Mnh Hng b.s.#T.1#^aH.#^aM thut#2012#^a28tr.^b24cm#K chuyn#Lp 3#Sch c thm#Trn Mnh Hng#Uyn#297278## 00477000000000253000450002600110000001400070001104100050001808200070002380800050 00300020027000350030052000620070017001140220004001310080005001350090011001400100 00500151011001400156020001000170020000600180020001400186005001200200039000400212 013000700216#VV12.16413#10800#Vi?t#372.67#^214#K chuyn theo tranh lp 3#Cc t ruyn c trong sch gio khoa ting Vit 3...#L Hu Tnh b.s.#T.2#^aH.#^aM th ut#2012#^a28tr.^b24cm#K chuyn#Lp 3#Sch c thm#L Hu Tnh#Hu#297279## 00508000000000253000450002600110000001400070001104100050001808200070002380800050 00300020027000350030075000620070021001370220004001580080005001620090011001670100 00500178011001400183020001000197020000600207020001400213005001600227039000400243 013000700247#VV12.16414#10800#Vi?t#372.67#^214#K chuyn theo tranh lp 4#Hng dn k chuyn nghe, c theo chng trnh mn Ting Vit lp 4#Trn Mnh Hng b.s.#T.1#^aH.#^aM thut#2012#^a27tr.^b24cm#K chuyn#Lp 4#Sch c thm# Trn Mnh Hng#Hu#297280## 00500000000000253000450002600110000001400070001104100050001808200070002380800050 00300020027000350030075000620070017001370220004001540080005001580090011001630100 00500174011001400179020001000193020000600203020001400209005001200223039000400235 013000700239#VV12.16415#10800#Vi?t#372.67#^214#K chuyn theo tranh lp 4#Hng dn k chuyn nghe, c theo chng trnh mn Ting Vit lp 4#L Hu Tn h b.s.#T.2#^aH.#^aM thut#2012#^a27tr.^b24cm#K chuyn#Lp 4#Sch c thm#L H u Tnh#Hu#297281## 00508000000000253000450002600110000001400070001104100050001808200070002380800050 00300020027000350030075000620070021001370220004001580080005001620090011001670100 00500178011001400183020001000197020000600207020001400213005001600227039000400243 013000700247#VV12.16416#10800#Vi?t#372.67#^214#K chuyn theo tranh lp 5#Hng dn k chuyn nghe, c theo chng trnh mn Ting Vit lp 5#Trn Mnh Hng b.s.#T.1#^aH.#^aM thut#2012#^a28tr.^b24cm#K chuyn#Lp 5#Sch c thm# Trn Mnh Hng#Hu#297282## 00500000000000253000450002600110000001400070001104100050001808200070002380800050 00300020027000350030075000620070017001370220004001540080005001580090011001630100 00500174011001400179020001000193020000600203020001400209005001200223039000400235 013000700239#VV12.16417#10800#Vi?t#372.67#^214#K chuyn theo tranh lp 5#Hng dn k chuyn nghe, c theo chng trnh mn Ting Vit lp 5#L Hu Tn h b.s.#T.2#^aH.#^aM thut#2012#^a28tr.^b24cm#K chuyn#Lp 5#Sch c thm#L H u Tnh#Hu#297283## 00497000000000253000450002600110000002600110001101400060002204100050002808200070 00338080005000400020017000450030045000620080005001070090011001120100005001230110 01400128015004100142020001800183020000900201020000800210020001400218039000400232 013000700236#VV12.16418#VV12.16419#4300#Vi?t#372.21#^214#Tr chi hc tp#Theo ch dnh cho tr mu gio 4 - 5 tui#^aH.#^aM thut#2012#^a28tr.^b24cm#u b a sch ghi: S Gio dc v o to#Gio dc mu gio#Tr chi#Hc tp#Sch mu gio#Hu#297284## 00497000000000253000450002600110000002600110001101400060002204100050002808200070 00338080005000400020017000450030045000620080005001070090011001120100005001230110 01400128015004100142020001800183020000900201020000800210020001400218039000400232 013000700236#VV12.16421#VV12.16420#4500#Vi?t#372.21#^214#Tr chi hc tp#Theo ch dnh cho tr mu gio 3 - 4 tui#^aH.#^aM thut#2012#^a24tr.^b24cm#u b a sch ghi: S Gio dc v o to#Gio dc mu gio#Tr chi#Hc tp#Sch mu gio#Hu#297285## 00451000000000241000450002600110000001400060001104100050001708200070002280800050 00290020027000340030024000610080005000850090011000900100005001010110014001060150 04100120020000500161020000900166020000900175020001400184039000400198013000700202 #VV12.16422#5300#Vi?t#372.21#^214#Tr chi lm quen vi ton#Dnh cho tr 5 - 6 tui#^aH.#^aM thut#2012#^a36tr.^b24cm#u ba sch ghi: S Gio dc v o t o#Ton#Tr chi#Mu gio#Sch mu gio#Hu#297286## 00661000000000265000450002600110000002600110001104100050002208200100002780800050 00370020055000420070009000970080005001060090018001110100005001290110015001340200 01000149039000400159013000700163005000900170021017400179020000800353020001500361 020000700376020001200383#VV12.16423#VV12.16424#Vi?t#390.09597#^214#Phong tc, l nghi v tranh k t dn tc Khmer Nam B#Sang St#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^ a227tr.^b21cm#Phong tc#Hu#297287#Sang St#Trnh by v phong tc th cng v n hng l nghi ca ngi Khmer Nam B. Gii thiu mt s hnh nh v vn ho, tr anh k t, tranh v, tranh khc ca ngi Khmer Nam B#L nghi#Dn tc Kh Me #Nam B#Tranh k t## 00701000000000241000450002600110000002600110001104100050002208200110002780800050 00380020037000430080005000800090021000850100005001060110015001110210281001260200 00800407020001000415020000700425020000800432020000800440039000400448013000700452 #VV12.16426#VV12.16425#Vi?t#338.959742#^214#Nam n - Tim nng v c hi u t #^aH.#^aGiao thng Vn ti#2012#^a303tr.^b25cm#Gii thiu tng quan v iu kin t nhin, kinh t - x hi ca huyn Nam n - tnh Ngh An. Tm hiu vn qu y hoch, phng hng pht trin v c ch chnh sch i vi vic pht trin c c lnh vc ca huyn nh: cng nghip, nng nghip, dch v, du lch, gio dc, y t...#Kinh t#Tim nng#u t#Nam n#Ngh An#Hu#297288## 00656000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020031000520030082000830070053001650220004002180080 00500222009003100227010000500258011001400263020000900277020000500286020001400291 005001400305005001300319006001100332039000400343013000700347#VL12.02050#VL12.020 49#36000#Vi?t#S106T#372.21#^214#Sng to v thc hnh ton hc#Rn luyn kh n ng s hc. Hc tp theo ch im. Cc hot ng y tnh sng to#Ch.b.: Nghim Vn K, Tng Vn Mai ; Thanh Tng dch#T.1#^aH.#^aM thut ; Nh sch Tn Vit#2 012#^a79tr.^b29cm#Mu gio#Ton#Sch mu gio#Nghim Vn K#Tng Vn Mai#Thanh T ng#Hu#297289## 00665000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020031000520030082000830070053001650220004002180080 00500222009003100227010000500258011001400263020001800277020000500295020001400300 005001400314005001300328006001100341039000400352013000700356#VL12.02052#VL12.020 51#36000#Vi?t#S106T#372.21#^214#Sng to v thc hnh ton hc#Rn luyn kh n ng s hc. Hc tp theo ch im. Cc hot ng y tnh sng to#Ch.b.: Nghim Vn K, Tng Vn Mai ; Thanh Tng dch#T.2#^aH.#^aM thut ; Nh sch Tn Vit#2 012#^a79tr.^b29cm#Gio dc mu gio#Ton#Sch mu gio#Nghim Vn K#Tng Vn Ma i#Thanh Tng#Hu#297290## 00665000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020031000520030082000830070053001650220004002180080 00500222009003100227010000500258011001400263020001800277020000500295020001400300 005001400314005001300328006001100341039000400352013000700356#VL12.02054#VL12.020 53#36000#Vi?t#S106T#372.21#^214#Sng to v thc hnh ton hc#Rn luyn kh n ng s hc. Hc tp theo ch im. Cc hot ng y tnh sng to#Ch.b.: Nghim Vn K, Tng Vn Mai ; Thanh Tng dch#T.3#^aH.#^aM thut ; Nh sch Tn Vit#2 012#^a79tr.^b29cm#Gio dc mu gio#Ton#Sch mu gio#Nghim Vn K#Tng Vn Ma i#Thanh Tng#Hu#297291## 00500000000000265000450002600110000004100050001118100070001608200070002380800050 00300140007000350020034000420030020000760070015000960080005001110090031001160100 00500147011001400152020000900166020001400175006001000189039000400199020001000203 020001400213013000700227#VL12.02055#Vi?t#NH556C#372.21#^214#98000#Nhng cu chu yn dnh cho b trai#Song ng Anh - Vit#Thu Dng dch#^aH.#^aM thut ; Nh s ch Tn Vit#2012#^a63tr.^b32cm#Mu gio#Sch mu gio#Thu Dng#Hu#Truyn k#S ch song ng#297292## 00522000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410140007000460020033000530030020000860070015001060080005001210090 03100126010000500157011001400162020000900176020001400185006001000199039000400209 020001000213020001400223013000700237#VL12.02057#VL12.02056#Vi?t#NH556C#372.21#^2 14#98000#Nhng cu chuyn dnh cho b gi#Song ng Anh - Vit#Thu Dng dch#^a H.#^aM thut ; Nh sch Tn Vit#2012#^a63tr.^b32cm#Mu gio#Sch mu gio#Thu Dng#Hu#Truyn k#Sch song ng#297293## 00476000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020030000490070015000790080005000940090031000990100 00500130011001400135020001000149020000700159020000800166006001000174039000400184 013000700188020001500195#VL12.02059#VL12.02058#98000#Vi?t#M458N#428#^214#1000 t ting Anh theo ch #Thu Dng dch#^aH.#^aM thut ; Nh sch Tn Vit#2012# ^a64tr.^b32cm#Ting Anh#Tr em#T vng#Thu Dng#Hu#297294#Sch thiu nhi## 00407000000000229000450002600110000001400060001104100050001708200070002280800050 00290020032000340030028000660080005000940090011000990100005001100110017001150200 00900132020000400141020000700145020001400152039000400166013000700170#VN12.04609# 4200#Vi?t#372.21#^214#B nh tr chi vi hnh v mu#La tui 24 - 36 thng tu i#^aH.#^aM thut#2012#^a24tr.^b15x21cm#Mu gio#Dn#T mu#Sch mu gio#Hu#2 97295## 00524000000000277000450002600110000004100050001108200060001680800050002201400070 00270020015000340030013000490070028000620220004000900080005000940090037000990100 00500136011001500141020001800156020001100174020001300185005001300198006000800211 039000400219019001600223013000700239#VN12.04610#Vi?t#895.1#^214#22500#X Xn on line#Truyn tranh#Mao Tiu Lc ; Tu Vn dch#T.1#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a108tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Mao T iu Lc#Tu Vn#Hu#Dch Trung Quc#297296## 00524000000000277000450002600110000004100050001108200060001680800050002201400070 00270020015000340030013000490070028000620220004000900080005000940090037000990100 00500136011001500141020001800156020001100174020001300185005001300198006000800211 039000400219019001600223013000700239#VN12.04611#Vi?t#895.1#^214#22500#X Xn on line#Truyn tranh#Mao Tiu Lc ; Tu Vn dch#T.2#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a108tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Mao T iu Lc#Tu Vn#Hu#Dch Trung Quc#297297## 00542000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020015000400030013000550070028000680220004000960080005001000090 03700105010000500142011001500147020001800162020001100180020001300191005001300204 006000800217039000400225019001600229013000700245#VN12.04612#Vi?t#X300X#895.1#^21 4#22500#X Xn on line#Truyn tranh#Mao Tiu Lc ; Tu Vn dch#T.3#^aH.#^aM t hut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a108tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc# Truyn tranh#Mao Tiu Lc#Tu Vn#Hu#Dch Trung Quc#297298## 00524000000000277000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020015000340030013000490070028000620220004000900080005000940090037000990100 00500136011001500141020001800156020001100174020001300185005001300198006000800211 039000400219019001600223013000700239#VN12.04613#22500#Vi?t#895.1#^214#X Xn on line#Truyn tranh#Mao Tiu Lc ; Tu Vn dch#T.4#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a108tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Mao T iu Lc#Tu Vn#Hu#Dch Trung Quc#297299## 00524000000000277000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020015000340030013000490070028000620220004000900080005000940090037000990100 00500136011001500141020001800156020001100174020001300185005001300198006000800211 039000400219019001600223013000700239#VN12.04614#22500#Vi?t#895.1#^214#X Xn on line#Truyn tranh#Mao Tiu Lc ; Tu Vn dch#T.5#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a108tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Mao T iu Lc#Tu Vn#Hu#Dch Trung Quc#297300## 00528000000000277000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020015000340030013000490070030000620220004000920080005000960090037001010100 00500138011001500143020001800158020001100176020001300187005001300200006001000213 039000400223019001600227013000700243#VN12.04615#22500#Vi?t#895.1#^214#X Xn on line#Truyn tranh#Mao Tiu Lc ; Ngc Linh dch#T.6#^aH.#^aM thut ; Cng ty V n ho inh T#2012#^a108tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Mao Tiu Lc#Ngc Linh#Hu#Dch Trung Quc#297301## 00528000000000277000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020015000340030013000490070030000620220004000920080005000960090037001010100 00500138011001500143020001800158020001100176020001300187005001300200006001000213 039000400223019001600227013000700243#VN12.04616#22500#Vi?t#895.1#^214#X Xn on line#Truyn tranh#Mao Tiu Lc ; Ngc Linh dch#T.7#^aH.#^aM thut ; Cng ty V n ho inh T#2012#^a108tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Mao Tiu Lc#Ngc Linh#Hu#Dch Trung Quc#297302## 00546000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400030013000550070030000680220004000980080005001020090 03700107010000500144011001500149020001800164020001100182020001300193005001300206 006001000219039000400229013000700233019001600240#VN12.04617#22500#Vi?t#X300X#89 5.1#^214#X Xn on line#Truyn tranh#Mao Tiu Lc ; Ngc Linh dch#T.8#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a108tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Qu c#Truyn tranh#Mao Tiu Lc#Ngc Linh#Hu#297303#Dch Trung Quc## 00546000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400030013000550070030000680220004000980080005001020090 03700107010000500144011001500149020001800164020001100182020001300193005001300206 006001000219039000400229019001600233013000700249#VN12.04618#22500#Vi?t#X300X#89 5.1#^214#X Xn on line#Truyn tranh#Mao Tiu Lc ; Ngc Linh dch#T.9#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a108tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Qu c#Truyn tranh#Mao Tiu Lc#Ngc Linh#Hoa#Dch Trung Quc#297304## 00547000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400030013000550070030000680220005000980080005001030090 03700108010000500145011001500150020001800165020001100183020001300194005001300207 006001000220039000400230019001600234013000700250#VN12.04619#22500#Vi?t#X300X#89 5.1#^214#X Xn on line#Truyn tranh#Mao Tiu Lc ; Ngc Linh dch#T.10#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a108tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Qu c#Truyn tranh#Mao Tiu Lc#Ngc Linh#Hoa#Dch Trung Quc#297305## 00547000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020015000400030013000550070030000680220005000980080005001030090 03700108010000500145011001500150020001800165020001100183020001300194005001300207 006001000220039000400230019001600234013000700250#VN12.04620#Vi?t#X300X#895.1#^21 4#22500#X Xn on line#Truyn tranh#Mao Tiu Lc ; Ngc Linh dch#T.11#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a107tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Qu c#Truyn tranh#Mao Tiu Lc#Ngc Linh#Hoa#Dch Trung Quc#297306## 00547000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020015000400030013000550070030000680220005000980080005001030090 03700108010000500145011001500150020001800165020001100183020001300194005001300207 006001000220039000400230019001600234013000700250#VN12.04621#Vi?t#X300X#895.1#^21 4#22500#X Xn on line#Truyn tranh#Mao Tiu Lc ; Ngc Linh dch#T.12#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a107tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Qu c#Truyn tranh#Mao Tiu Lc#Ngc Linh#Hoa#Dch Trung Quc#297307## 00547000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020015000400030013000550070030000680220005000980080005001030090 03700108010000500145011001500150020001800165020001100183020001300194005001300207 006001000220039000400230019001600234013000700250#VN12.04622#Vi?t#X300X#895.1#^21 4#22500#X Xn on line#Truyn tranh#Mao Tiu Lc ; Ngc Linh dch#T.13#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a107tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Qu c#Truyn tranh#Mao Tiu Lc#Ngc Linh#Hoa#Dch Trung Quc#297308## 00547000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020015000400030013000550070030000680220005000980080005001030090 03700108010000500145011001500150020001800165020001100183020001300194005001300207 006001000220039000400230019001600234013000700250#VN12.04623#Vi?t#X300X#895.1#^21 4#22500#X Xn on line#Truyn tranh#Mao Tiu Lc ; Ngc Linh dch#T.14#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a107tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Qu c#Truyn tranh#Mao Tiu Lc#Ngc Linh#Hoa#Dch Trung Quc#297309## 00547000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020015000400030013000550070030000680220005000980080005001030090 03700108010000500145011001500150020001800165020001100183020001300194005001300207 006001000220039000400230019001600234013000700250#VN12.04624#Vi?t#X300X#895.1#^21 4#22500#X Xn on line#Truyn tranh#Mao Tiu Lc ; Ngc Linh dch#T.15#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a107tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Qu c#Truyn tranh#Mao Tiu Lc#Ngc Linh#Hoa#Dch Trung Quc#297310## 00547000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020015000400030013000550070030000680220005000980080005001030090 03700108010000500145011001500150020001800165020001100183020001300194005001300207 006001000220039000400230019001600234013000700250#VN12.04625#Vi?t#X300X#895.1#^21 4#22500#X Xn on line#Truyn tranh#Mao Tiu Lc ; Ngc Linh dch#T.16#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a107tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Qu c#Truyn tranh#Mao Tiu Lc#Ngc Linh#Hoa#Dch Trung Quc#297311## 00547000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020015000400030013000550070030000680220005000980080005001030090 03700108010000500145011001500150020001800165020001100183020001300194005001300207 006001000220039000400230019001600234013000700250#VN12.04626#Vi?t#X300X#895.1#^21 4#22500#X Xn on line#Truyn tranh#Mao Tiu Lc ; Ngc Linh dch#T.17#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a107tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Qu c#Truyn tranh#Mao Tiu Lc#Ngc Linh#Hoa#Dch Trung Quc#297312## 00547000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020015000400030013000550070030000680220005000980080005001030090 03700108010000500145011001500150020001800165020001100183020001300194005001300207 006001000220039000400230019001600234013000700250#VN12.04627#Vi?t#X300X#895.1#^21 4#22500#X Xn on line#Truyn tranh#Mao Tiu Lc ; Ngc Linh dch#T.18#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a107tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Qu c#Truyn tranh#Mao Tiu Lc#Ngc Linh#Hoa#Dch Trung Quc#297313## 00547000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020015000400030013000550070030000680220005000980080005001030090 03700108010000500145011001500150020001800165020001100183020001300194005001300207 006001000220039000400230019001600234013000700250#VN12.04628#Vi?t#X300X#895.1#^21 4#22500#X Xn on line#Truyn tranh#Mao Tiu Lc ; Ngc Linh dch#T.19#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a107tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Qu c#Truyn tranh#Mao Tiu Lc#Ngc Linh#Hoa#Dch Trung Quc#297314## 00547000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020015000400030013000550070030000680220005000980080005001030090 03700108010000500145011001500150020001800165020001100183020001300194005001300207 006001000220039000400230019001600234013000700250#VN12.04629#Vi?t#X300X#895.1#^21 4#22500#X Xn on line#Truyn tranh#Mao Tiu Lc ; Ngc Linh dch#T.20#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a107tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Qu c#Truyn tranh#Mao Tiu Lc#Ngc Linh#Hoa#Dch Trung Quc#297315## 00547000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020015000400030013000550070030000680220005000980080005001030090 03700108010000500145011001500150020001800165020001100183020001300194005001300207 006001000220039000400230019001600234013000700250#VN12.04630#Vi?t#X300X#895.1#^21 4#22500#X Xn on line#Truyn tranh#Mao Tiu Lc ; Ngc Linh dch#T.21#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a107tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Qu c#Truyn tranh#Mao Tiu Lc#Ngc Linh#Hoa#Dch Trung Quc#297316## 00547000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020015000400030013000550070030000680220005000980080005001030090 03700108010000500145011001500150020001800165020001100183020001300194005001300207 006001000220039000400230019001600234013000700250#VN12.04631#Vi?t#X300X#895.1#^21 4#22500#X Xn on line#Truyn tranh#Mao Tiu Lc ; Ngc Linh dch#T.22#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a107tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Qu c#Truyn tranh#Mao Tiu Lc#Ngc Linh#Hoa#Dch Trung Quc#297317## 00547000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020015000400030013000550070030000680220005000980080005001030090 03700108010000500145011001500150020001800165020001100183020001300194005001300207 006001000220039000400230019001600234013000700250#VN12.04632#Vi?t#X300X#895.1#^21 4#22500#X Xn on line#Truyn tranh#Mao Tiu Lc ; Ngc Linh dch#T.23#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a107tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Qu c#Truyn tranh#Mao Tiu Lc#Ngc Linh#Hoa#Dch Trung Quc#297318## 00547000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020015000400030013000550070030000680220005000980080005001030090 03700108010000500145011001500150020001800165020001100183020001300194005001300207 006001000220039000400230019001600234013000700250#VN12.04633#Vi?t#X300X#895.1#^21 4#22500#X Xn on line#Truyn tranh#Mao Tiu Lc ; Ngc Linh dch#T.24#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a107tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Qu c#Truyn tranh#Mao Tiu Lc#Ngc Linh#Hoa#Dch Trung Quc#297319## 00547000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020015000400030013000550070030000680220005000980080005001030090 03700108010000500145011001500150020001800165020001100183020001300194005001300207 006001000220039000400230019001600234013000700250#VN12.04634#Vi?t#X300X#895.1#^21 4#22500#X Xn on line#Truyn tranh#Mao Tiu Lc ; Ngc Linh dch#T.25#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a107tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Qu c#Truyn tranh#Mao Tiu Lc#Ngc Linh#Hoa#Dch Trung Quc#297320## 00547000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020015000400030013000550070030000680220005000980080005001030090 03700108010000500145011001500150020001800165020001100183020001300194005001300207 006001000220039000400230019001600234013000700250#VN12.04635#Vi?t#X300X#895.1#^21 4#22500#X Xn on line#Truyn tranh#Mao Tiu Lc ; Ngc Linh dch#T.26#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a107tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Qu c#Truyn tranh#Mao Tiu Lc#Ngc Linh#Hoa#Dch Trung Quc#297321## 00547000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020015000400030013000550070030000680220005000980080005001030090 03700108010000500145011001500150020001800165020001100183020001300194005001300207 006001000220039000400230019001600234013000700250#VN12.04636#Vi?t#X300X#895.1#^21 4#22500#X Xn on line#Truyn tranh#Mao Tiu Lc ; Ngc Linh dch#T.27#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a107tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Qu c#Truyn tranh#Mao Tiu Lc#Ngc Linh#Hoa#Dch Trung Quc#297322## 00547000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020015000400030013000550070030000680220005000980080005001030090 03700108010000500145011001500150020001800165020001100183020001300194005001300207 006001000220039000400230019001600234013000700250#VN12.04637#Vi?t#X300X#895.1#^21 4#22500#X Xn on line#Truyn tranh#Mao Tiu Lc ; Ngc Linh dch#T.28#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho inh T#2012#^a107tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Qu c#Truyn tranh#Mao Tiu Lc#Ngc Linh#Hoa#Dch Trung Quc#297323## 00832000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050018000570020031000750030047001060070018001530080 00500171009001800176010000500194011001500199021025500214020001700469020000500486 020000900491020000900500020001000509039000400519013000700523#VN12.04639#VN12.046 38#50000#Vi?t#V115H#390.0959734#^214#Nguyn Long Nhim#Vn ho dn gian lng Ho ng X#X Quyt Thng, huyn Thanh H, tnh Hi Dng#Nguyn Long Nhim#^aH.#^aV n ho dn tc#2012#^a327tr.^b19cm#Gii thiu v vng t v con ngi lng Hon g X ( x Quyt Thng, huyn Thanh H, tnh Hi Dng). Cc trung tm tn ngng ca lng, cc l hi v sinh hot vn ho, vn hc ngh thut dn gian lng. S lc vi nt khi qut v lng Hong X ngy nay#Vn ho dn gian#Lng#Hong X #Thanh H#Hi Dng#Hoa#297324## 00439000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050007000540020018000610030004000790070007000830080 00500090009001800095010000500113011001400118020001700132020000900149039000400158 020000400162013000700166#VN12.04641#VN12.04640#25000#Vi?t#T105M#895.9221#^214#L Bo#Tn mn chiu qu#Th#L Bo#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a71tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Hoa#Th#297325## 00626000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400030039000580070065000970080005001620090011001670100 00500178011001700183020000900200020001400209039000400223004001800227020001100245 020000700256005002300263005001600286005001500302013000700317#VN12.04642#8000#Vi ?t#B200T#372.21#^214#B tp t, tp v#Theo Chng trnh Gio dc mm non mi#Ng uyn Th Thanh Huyn, Nguyn Thu Hng ; Ho s: ng Hng Qun#^aH.#^aGio dc#2 012#^a24tr.^b17x24cm#Mu gio#Sch mu gio#Hoa#Ti bn ln th 1#Tp t mu#Tp v#Nguyn Th Thanh Huyn#Nguyn Thu Hng#ng Hng Qun#297326## 00525000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020012000400030039000520070044000910080005001350090011001400100 00500151011001700156020000900173020001400182039000400196020000900200005002300209 005002000232013000700252#VN12.04643#8000#Vi?t#V460T#372.21#^214#V th cng#The o Chng trnh Gio dc mm non mi#Nguyn Th Thanh Huyn, Phng Th Ngc Oanh# ^aH.#^aGio dc#2012#^a20tr.^b17x24cm#Mu gio#Sch mu gio#Hoa#Th cng#Nguyn Th Thanh Huyn#Phng Th Ngc Oanh#297327## 00525000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020012000400030039000520070044000910080005001350090011001400100 00500151011001700156020000900173020001400182039000400196020000900200005002300209 005002000232013000700252#VN12.04644#9000#Vi?t#V460T#372.21#^214#V th cng#The o Chng trnh Gio dc mm non mi#Nguyn Th Thanh Huyn, Phng Th Ngc Oanh# ^aH.#^aGio dc#2012#^a24tr.^b17x24cm#Mu gio#Sch mu gio#Hoa#Th cng#Nguyn Th Thanh Huyn#Phng Th Ngc Oanh#297328## 00526000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020012000410030039000530070044000920080005001360090011001410100 00500152011001700157020000900174020001400183039000400197020000900201005002300210 005002000233013000700253#VN12.04645#12000#Vi?t#V460T#372.21#^214#V th cng#Th eo Chng trnh Gio dc mm non mi#Nguyn Th Thanh Huyn, Phng Th Ngc Oanh #^aH.#^aGio dc#2012#^a32tr.^b17x24cm#Mu gio#Sch mu gio#Hoa#Th cng#Nguy n Th Thanh Huyn#Phng Th Ngc Oanh#297329## 00570000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050013000420020029000550070013000840080005000970090043001020100 00500145011001500150021010700165020001200272039000400284020000800288020001300296 013000700309#VV12.16428#VV12.16427#Vi?t#108L#174#^214#Ha Vn Lng#o lm ng i - ngh dy hc#Ha Vn Lng#^aH.#^aThng tn ; Cng ty Thng mi Sch Vit#20 12#^a132tr.^b19cm#Trnh by mt s trit l v o lm ngi, o lm con trong gia nh v o c t cch ca ngh dy hc#Ngh nghip#Hoa#o c#Ngh dy h c#297330## 00988000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020029000440030049000730070063001220080005001850090012001900100 00500202011001500207021026000222020000700482039000400489020002400493005001200517 00500130052900500100054200500100055200500210056200500120058300500140059500500140 0609013000700623020000800630#VV12.16430#VV12.16429#Vi?t#M558C#959.7#^214#1968-19 72 - Mt thi nh#Kho 13 - Khoa lch s - i hc Tng hp H Ni#Nguyn Vi t, Ng Quc Tu, Huyn Yn... ; B.s.: V Xun Bn...#^aH.#^aThng tn#2012#^a31 1tr.^b24cm#Tp hp nhng bi vit v k nim, hi c, k yu, danh sch, in th oi, a ch v nhng hnh nh xa v nay ca tng hc vin lp s kho 13 (1968 -1972), i hc Tng hp H Ni c ( nay l i hc Khoa hc x hi v Nhn vn thuc i hc Quc gia H Ni)#Hi k#Hoa#i hc Tng hp H Ni#Nguyn Vit#Ng Quc Tu#Huyn Yn#on Vit#Nguyn Th Thu Hng#V Xun Bn#V Minh Giang#i nh Minh Hu#297331#Khoa s## 00473000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820011000418080005000520050016000570020016000730030019000890070016001080080 00500124009001200129010000500141011001500146020001700161020000900178020000900187 039000400196013000700200#VV12.16432#VV12.16431#100000#Vi?t#K312T#895.922803#^21 4#Hunh Dng Nhn#Knh tha -sin#Tuyn tp phng s#Hunh Dng Nhn#^aH.#^aThn g tn#2012#^a531tr.^b21cm#Vn hc hin i#Phng s#Vit Nam#Hoa#297332## 01000000000000373000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200140 00348080005000480020036000530030010000890070084000990080005001830090012001880100 00500200011002500205021019600230020000800426020001000434020000900444039000400453 02000400045700500150049701300070051202000100051900500120052900500180054100500120 0559005001700571005001700588005001000605005001100615#VV12.16433#VV12.16434#Vi?t# NH556B#324.259709092#^214#Nhng bi vit v ng ch Kim Ngc#Tuyn tp#Nguyn c Tm, Trn Vn S, Nguyn Ngc Thanh... ; Tuyn chn: Nguyn Ngc Tung...#^aH. #^aThng tn#2012#^a380tr., 4tr. nh^b21cm#Tp hp nhng bi vit v cuc i v nhng ng gp ca ng ch Kim Ngc (1917 - 1979), nguyn B th Tnh u Vnh Phc, Vnh Ph v t duy i mi ca ng v nng nghip, nng dn v nng thn#T iu s#Tuyn tp#Vit Nam#Hoa#Kim Ngc, B th, (1917-1979), Vit Nam#Nguyn c Tm#297333#S nghip#Trn Vn S#Nguyn Ngc Thanh#T Vn Tnh#Trnh nh Quang #Nguyn Ngc Tung#Hi Thanh#Thanh Vnh## 00657000000000265000450004100050000018100080000508200120001380800050002500500140 00300020044000440070014000880080005001020090018001070100005001250110015001300150 04100145021013500186020001700321039000400338020001000342020000800352020000900360 013000700369020001500376#Vi?t#NGH300L#392.0959799#^214#V Thnh Hng#Nghi l vn g i ngi Khmer tnh Sc Trng#V Thnh Hng#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a428 tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu khi qut v ngi Khmer tnh Sc Trng. Trnh by v quan nim ca ngi Khmer v vng i v nh ng nghi l vng i ngi#Vn ho dn gian#Hoa#Sc Trng#Nghi l#Vng i#297334 #Dn tc Kh Me## 00791000000000253000450004100050000018100080000508200100001380800050002300500120 00280020048000400070012000880080005001000090018001050100005001230110015001280150 04100143021028100184020001700465039000400482020002100486020000900507020001400516 013000700530#Vi?t#NGH300L#390.09597#^214#T ng Hi#Nghi l truyn thng ca ng i Bu Nng (M'nng)#T ng Hi#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a325tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu khi qut v tc ngi Bu Nong ( M'nng). Trnh by nhng nghi l truyn thng v vng i ngi, vng sinh trn g ca cy la, nhng nghi l lin quan n phong tc, tp qun v sinh hot cng ng cng cc li khn thn trong cc l cng truyn thng ca ngi Bu Nong#V n ho dn gian#Hoa#Nghi l truyn thng#Vit Nam#Dn tc Mnng#297335## 00813000000000313000450004100050000018100060000508200120001180800050002300500180 00280020024000460030010000700070018000800080005000980090011001030100005001140110 01500119015004100134021020800175020001700383039000400400020001600404020001100420 020001300431020000700444020002300451020000800474020001000482013000700492#Vi?t#L1 06P#390.0959756#^214#Nguyn Vit Trung#Lng Ph Lc xa v nay#Bin kho#Nguyn Vit Trung#^aH.#^aThi i#2011#^a480tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian V it Nam#Trnh by khi qut v lng Ph Lc, Din Khnh, tnh Khnh Ho. Gii th iu cc di tch lch s - vn ho, l hi c truyn, cc lng ngh truyn thng, kho tng vn ngh dn gian v m thc c sc ca lng#Vn ho dn gian#Hoa#Di tch vn ho#Din Khnh#Lng Ph Lc#L hi#Lng ngh truyn thng#m thc#Khnh Ho#297336## 00822000000000265000450004100050000018100070000508200120001280800050002400500140 00290020083000430070014001260080005001400090011001450100005001560110015001610150 04100176021029000217020000800507039000400515020001000519020001100529020000500540 020000400545013000700549#Vi?t#KH406#390.0959749#^214#L Nguyn Lu#Khon nh - Hng c v np sng vn ho lng x Hu th k XVII - u th k XX#L Nguyn Lu#^aH.#^aThi i#2011#^a514tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Na m#Trnh by tng quan qu trnh hnh thnh, c cu t chc ca cc lng x Hu q ua cc thi k lch s (t th k XVII n u th k XX). Cc vn bn khon n h v hng c. Gii thiu vi nt khi qut v xy dng i sng tinh thn v v t cht cng nh s thay i vn ho qua khon c.#Vn ho#Hoa#Hng c#Khon nh#Lng#Hu#297337## 00698000000000277000450004100050000018100060000508200100001180800050002100500140 00260020034000400070014000740220004000880080005000920090011000970100005001080110 01500113015004100128021018100169020001700350020000900367020001000376020000900386 039000400395013000700399005001400406#Vi?t#V115H#390.09597#^214#Chu Quang Tr#Vn ho Vit Nam nhn t m thut#Chu Quang Tr#T.1#^aH.#^aThi i#2011#^a850tr.^b 21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Trnh by khi qut vn ho trong tm thc ngi Vit v bn sc vn ho Vit Nam. Gii thiu mt s nt c bn v m thut hin i. Ngh thut nh lng v kin trc truyn thng#Vn ho dn g ian#M thut#Kin trc#Vit Nam#Hoa#297338#Chu Quang Tr## 00785000000000265000450004100050000018100060000508200120001180800050002300500120 00280020050000400030080000900070012001700080005001820090011001870100005001980110 01500203015004100218021021300259020001700472039000400489020000700493020000400500 020000800504013000700512#Vi?t#V115H#390.0959749#^214# Danh Gia#Vn ho dn gia n c Hoa L v cc vng ph cn#Su tm v gii thiu mt s nt tiu biu v L hi, Vn ho dn gian, m thc# Danh Gia#^aH.#^aThi i#2010#^a374tr.^b21 cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Khi qut vi nt s lc v mi tr ng sinh thi, cnh quan thin nhin v nhn ti vng "a linh nhn kit" - c Hu. Gii thiu mt s l hi, th ca dn gian, vn ho m thc c Hu v cc vng ph cn#Vn ho dn gian#Hoa#L hi#Hu#m thc#297339## 00723000000000265000450004100050000018100060000508200110001180800050002200500100 00270020065000370070010001020080005001120090011001170100005001280110015001330150 04100148021019300189020001700382039000400399020001700403020001200420020000900432 013000700441020000900448#Vi?t#V115H#390.095971#^214#Trn Bnh#Vn ho mu sinh c a cc dn tc thiu s vng ng Bc Vit Nam#Trn Bnh#^aH.#^aThi i#2011#^a 525tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Khi qut a l t nhin v c im thnh phn dn tc sinh sng vng ng Bc b. Trnh by mt s tp qun mu sinh ca cc dn tc thiu s nh dn tc H Nh, dn tc Ty, dn tc Dao...#Vn ho dn gian#Hoa#Dn tc thiu s#ng Bc B#Vit Nam#297340#Tp qu n## 00772000000000265000450004100050000018100060000508200130001180800050002400500130 00290020019000420070013000610080005000740090011000790100005000900110015000950150 04100110021026500151020001700416039000400433020001400437020000900451020001900460 020002000479013000700499#Vi?t#L250H#394.26959719#^214#Bi Huy Vng#L hi nh K hing#Bi Huy Vng#^aH.#^aThi i#2011#^a247tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh d n gian Vit Nam#Khi qut i nt v v tr a l, lch s, tn ngng v phong tc, vn ho - vn ngh dn gian Mng Khng. Gii thiu l hi nh Khing t rong i sng vn ho tinh thn ca ngi dn tc Mng Khing Ho Bnh v vn bo tn, pht huy l hi nh Khing#Vn ho dn gian#Hoa#Dn tc Mng#Ho Bnh#L hi nh Khing#L hi truyn thng#297341## 00697000000000265000450004100050000018100060000508200110001180800050002200500160 00270020046000430070016000890080005001050090011001100100005001210110015001260150 04100141021017800182020001700360039000400377020000800381020001100389020001400400 020001000414013000700424#Vi?t#G434P#390.095976#^214#Lng Thanh Sn#Gp phn bo tn vn ho ngi Bih Ty Nguyn#Lng Thanh Sn#^aH.#^aThi i#2011#^a342tr.^ b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Khi qut i nt v v tr a l , c im vng c tr v tc ngi Bih Ty Nguyn. Gii thiu vn ho truyn thng v vn bo tn, pht huy bn sc vn ho ca ngi Bih#Vn ho dn gia n#Hoa#Bo tn#Ty Nguyn#Dn tc Mng#Ngi Bih#297342## 00622000000000265000450001400070000004100050000718100060001208200100001880800050 00280050015000330020024000480070015000720080005000870090009000920100005001010110 02900106021015200135020000700287039000400294020000700298020000900305020001700314 004001800331013000700349#44000#Vi?t#M430A#641.59597#^214#Triu Th Chi#Mn n c sn Vit Nam#Triu Th Chi#^aH.#^aPh n#2012#^a220tr., 8tr. nh mu^b22cm# Hng dn cch la chn vt liu, ch bin v trnh by cc mn n, c sn Vit Nam t tm, ln, ch, ra, baba, mc, s, c, tht th, d, nai v c#Mn n#H oa#Nu n#Ch bin#Sch thng thc#Ti bn ln th 3#297343## 00891000000000277000450004100050000018100060000508200120001180800050002300500100 00280020049000380070010000870080005000970090018001020100005001200110015001250150 04100140021034300181020001700524039000400541020001900545020000900564020000700573 020001100580020001500591013000700606#Vi?t#M114P#392.3959786#^214#Trn Dng#Mm P rhc & nhng mn n ch bin t mm Prhc#Trn Dng#^aH.#^aKhoa hc x hi#201 1#^a164tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Trnh by khi qut v ngi Khmer v vn ho Khmer Tr Vinh. S lc vi nt v mm Prhc v vai tr ca mm Prhc trong i sng ngi Khmer Tr Vinh. Gii thiu mt s mn n c trng ch bin t mm Prhc. Vn bo tn, pht huy mm Prhc nh mt bn sc vn ho Khmer Tr Vinh v ng dng ca n trong qung b, khai thc du lch #Vn ho dn gian#Hoa#Ngh thut m thc#Tr Vinh#Mn n#Mm Prhc#Dn tc Kh Me#297344## 00722000000000277000450004100050000018100060000508200100001180800050002100500130 00260020064000390070013001030080005001160090011001210100005001320110015001370150 04100152021016000193020001700353039000400370020002100374020000900395020000500404 020001400409013000700423020001400430#Vi?t#K312N#390.09597#^214#Bi Huy Vng#Kinh nghim dn nc nhp ng v lch c r ca ngi Mng#Bi Huy Vng#^aH.#^a Lao ng#2011#^a209tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Khi qut i nt v ngi Mng v h thng tri thc dn gian Mng. K thut lm mng, bai, xe nc c truyn. Lch bm n r v ng dng trong i sng#Vn ho d n gian#Hoa#K thut nng nghip#Vit Nam#Lch#Lch c r#297345#Dn tc Mng ## 00678000000000277000450004100050000018100060000508200100001180800050002100500140 00260020027000400070014000670080005000810090011000860100005000970110015001020150 04100117021015800158020001700316039000400333020000900337020000900346020001100355 020001400366020001300380013000700393#Vi?t#X254P#392.59597#^214#Lng Th i#Xn phn b - cng chm d#Lng Th i#^aH.#^aLao ng#2011#^a981tr.^b21cm#TTS g hi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Trnh by cc bc chun b cc mm l cng c hm d, hay cn gi l l cng ct t mi tin duyn (m dng) v trnh t cc nghi thc xng l cng chm d#Vn ho dn gian#Hoa#Cng bi#Vit Nam#Tn ng ng#Sch song ng#Dn tc Thi#297346## 00611000000000253000450004100050000018100060000508200090001180800050002000500100 00250020035000350070010000700080005000800090011000850100005000960110015001010150 04100116021014800157020001100305039000400316020001100320020001100331020000800342 013000700350#Vi?t#S450T#495.9223#^214#Nguyn T#S tay li n ting ni Qung B nh#Nguyn T#^aH.#^aLao ng#2011#^a367tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#T in phng ng ca ngi dn Qung Bnh v ting Vit, c km theo v d minh ho v gii thch ng ngha, c sp xp theo trt t A, B, C...#Ti ng Vit#Hoa#Phng ng#Qung Bnh#T in#297347## 00703000000000265000450004100050000018100060000508200140001180800050002500500110 00300020016000410070011000570080005000680090011000730100005000840110015000890150 04100104021022100145020001700366039000400383020001600387020000800403020000700411 020001200418013000700430#Vi?t#C105H#394.265959742#^214#H c Th#Cn Hi linh t #H c Th#^aH.#^aLao ng#2011#^a250tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu v huyn thoi Cn Hi linh t, khu di tch n Cn Hi - N gh An v din trnh l hi, th tch, tn ngng tm linh th cng i Cn Thn h Mu. Khi qut vi nt v Cn Hi vi a lch s - vn ho dn gian#Vn ho d n gian#Hoa#Di tch lch s#Ngh An#L hi#n Cn Hi#297348## 00641000000000265000450004100050000018100060000508200100001180800050002100500140 00260020015000400070014000550080005000690090011000740100005000850110015000900150 04100105021016200146020001700308039000400325020000900329020001200338020000400350 020001400354013000700368#Vi?t#L560B#398.89597#^214#Ma Ngc Hng#Ln Bch Gio# Ma Ngc Hng#^aH.#^aLao ng#2011#^a177tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gia n Vit Nam#Su tm, gii thiu 2 tc phm th dn gian ca dn tc Ty: Ln Bc h gio (trm li rn dy, gio dc) v Ln truyn Thc Qung M (Ln truyn Th c Qung M)#Vn hc dn gian#Hoa#Vit Nam#Dn tc Ty#Th#Sch song ng#297349# # 00829000000000301000450004100050000018100060000508200120001180800050002300500160 00280020087000440070016001310080005001470090011001520100005001630110015001680150 04100183021021400224020001700438039000400455020000700459020001000466020001000476 020001300486020000500499020000300504020001300507013000700520#Vi?t#L250H#390.0959 736#^214#Phan Th Hoa L#L hi lng Vng L v vn ho dn gian x Qunh Hoa (h uyn Qunh Ph, tnh Thi Bnh)#Phan Th Hoa L#^aH.#^aLao ng#2011#^a310tr.^b2 1cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Trnh by s lc v lng Vng L v i l hi Tun tng s tch. Gii thiu cc ngnh ngh sn xut, l tit, nghi l , tn ngng, trang phc... trong vn ho dn gian x Qunh Hoa (huyn Qunh Ph , tnh Thi Bnh)#Vn ho dn gian#Hoa#L hi#Thi Bnh#Qunh Ph#Lng Vng L# Lng#X#X Qunh Hoa#297350## 00627000000000253000450004100050000018100060000508200120001180800050002300500180 00280020026000460070018000720080005000900090011000950100005001060110015001110150 04100126021014100167020001700308039000400325020002000329020000800349020000900357 013000700366#Vi?t#H452L#390.0959721#^214#Nguyn Khc Xng#Hi lng qu i t t t#Nguyn Khc Xng#^aH.#^aLao ng#2011#^a640tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu cc l hi lng bt ngun t ci ngun t t Hn g Vng: vn ho Vn Lang, m thc, cc tr din trnh ngh, tr chi, ca ma... #Vn ho dn gian#Hoa#L hi truyn thng#Ph Th#Hi lng#297351## 00786000000000277000450004100050000018100060000508200120001180800050002300500170 00280020062000450070031001070080005001380090011001430100005001540110015001590150 04100174021021100215020001700426039000400443020000900447020001000456020001300466 020000900479005001300488013000700501#Vi?t#N257S#390.0959754#^214#Nguyn Xun Nh n#Np sng c truyn ngi Chm huyn Vn Canh - tnh Bnh nh#Nguyn Xun Nhn , on Vn To#^aH.#^aLao ng#2011#^a264tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gi an Vit Nam#Nghin cu v vn ho dn gian Chm v cc nt p trong np sng c truyn ca ngi Chm huyn Vn Canh - tnh Qung Bnh. xut mt s gii ph p bo tn, pht huy tinh hoa np sng c truyn ca ngi Chm#Vn ho dn gian# Hoa#Np sng#Bnh nh#Dn tc Chm#Vn Canh#on Vn To#297352## 00672000000000253000450004100050000018100060000508200120001180800050002300500140 00280020055000420070014000970080005001110090011001160100005001270110015001320150 04100147021018100188020001700369039000400386020000900390020000400399020000800403 013000700411#Vi?t#V115H#390.0959749#^214#L Nguyn Lu#Vn ho Hu trong gia n h v h tc th k XVII - XIX#L Nguyn Lu#^aH.#^aLao ng#2011#^a407tr.^b21cm# TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Khi qut vi nt v gia nh - h tc, h ngi Vit v cc mi quan h gia nh - h tc. Ci ngun h tc Hu v vn ho gia tc. i sng vn ho vt th v vn ho phi vt th#Vn ho dn gian#H oa#Gia nh#Hu#Gia tc#297353## 00487000000000253000450004100050000008200110000580800050001600500090002100200130 00300030019000430070022000620080005000840090011000890100005001000110015001050150 04100120020001700161020001200178020001100190020000900201039000400210005001200214 013000700226#Vi?t#398.809597#^214#Triu n#L Th Khanh#Truyn th Nm Ty#Triu n, Hong Quyt#^aH.#^aLao ng#2011#^a217tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Dn tc Ty#Truyn nm#Vit Nam#Hu#Hong Quyt#2 97354## 00735000000000253000450004100050000008200100000580800050001500500150002000200200 00350070032000550080005000870090011000920100005001030110015001080150084001230210 19400207020002000401020000900421039000400430005001600434020001300450020001100463 013000700474#Vi?t#398.09597#^214#Nguyn Th Yn#L cp sc Pt Nng#Nguyn Th Y n, Nguyn Thin T#^aH.#^aLao ng#2010#^a265tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh d n gian Vit Nam. - Tn sch ngoi ba: L cp sc Pt Nng#Gii thiu khi qut v l cp sc Pt Nng, trnh t l cp sc, cc yu t tn gio tn ngng v gi tr ca PT, mt s im hn ch cng nh vn bo tn, pht huy Pt v v n bn hnh l#Tn ngng dn gian#Vit Nam#Hu#Nguyn Thin T#Dn tc Nng#L c p sc#297355## 00711000000000277000450004100050000008200120000580800050001700500110002200200300 00330070042000630080005001050090011001100100005001210110015001260150041001410210 14900182020001700331020001000348020002300358020000800381020001000389039000400399 013000700403005001200410005001100422#Vi?t#390.0959752#^214#V Vn Ho#Vn ho x Qung mt gc nhn#B.s.: V Vn Ho, H Tn Tun, Lu Anh R#^aH.#^aLao ng#20 10#^a389tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu v vn ho dn gian tnh Qung Nam qua kin trc c ca mt s cng trnh lch s, mt s lng ngh truyn thng, cc nghi l dn gian...#Vn ho dn gian#Kin trc#Lng ngh truyn thng#Nghi l#Qung Nam#Hu#297356#H Tn Tun#Lu Anh R## 00573000000000229000450004100050000008200100000580800050001500500140002000200410 00340070014000750080005000890090011000940100005001050110015001100150041001250210 14200166020001000308020000500318020000900323039000400332013000700336#Vi?t#726.09 597#^214#Chu Quang Tr#Kin trc cha vi bia v chung ng#Chu Quang Tr#^a H.#^aLao ng#2010#^a147tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Trnh by v kin trc cha Vit Nam, cch bi tr bia v vn bia trong cha, gii t hiu v chung ng v vn chung cc thi ca cha Vit#Kin trc#Cha#Vit Nam #Hu#297357## 00640000000000241000450004100050000008200120000580800050001700500120002200200400 00340070012000740080005000860090011000910100005001020110015001070150041001220210 17200163020001700335020001800352020000700370020001000377039000400387013000700391 #Vi?t#390.0959752#^214#Trn Vn An#Di sn vn ho vn ngh dn gian Hi An#Trn Vn An#^aH.#^aLao ng#2010#^a388tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu vi nt v c im vng t, lch s v con ngi Hi An cng nh tp qun n, , tc l trong gia nh v cng ng, tn ngng dn gian, vn n gh dn gian...#Vn ho dn gian#Vn ngh dn gian#Hi An#Qung Nam#Hu#297358## 00641000000000289000450003900040000004100050000418100060000908200130001580800050 00280050013000330020033000460070013000790220004000922210015000960080005001110090 02600116010000500142011001500147015004100162021008200203020001700285020000300302 020001500305020001100320013000700331005001300338#Hu#Vi?t#T455T#398.80959749#^21 4#Triu Nguyn#Tng tp vn hc dn gian x Hu#Triu Nguyn#T.3#V, truyn th# ^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a794tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gi an Vit Nam#Gii thiu, tuyn chn vn hc dn gian x Hu vi cc th loi v v truyn th#Vn hc dn gian#V#Tha Thin-Hu#Truyn th#297359#Triu Nguyn# # 00677000000000241000450004100050000008200110000580800050001600500140002100200080 00350070014000430080005000570090026000620100005000880110015000930150041001080210 23300149039000400382020001700386020000900403020000800412013000700420020000800427 #Vi?t#398.809597#^214#Trn Vit Ng#Ht Xm#Trn Vit Ng#^aH.#^ai hc Quc gi a H Ni#2011#^a312tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu khi qut chung v ht xm. Gii thiu v tuyn chn mt s iu ht xm v bi ht xm, bao gm nhng bi ht theo cc iu xm chnh tng, nhng cu xm ht theo ln iu khc, truyn xm v nhng bi ht xm c tc gi#Hu#Vn ho dn g ian#Vit Nam#Ht xm#297360#Bi ht## 00646000000000253000450004100050000008200110000580800050001600500140002100200160 00350070031000510080005000820090026000870100005001130110015001180150041001330210 15500174020000800329039000400337020001700341020001000358020000800368013000700376 020000900383#Vi?t#398.209597#^214#Trn Vit Ng#Cho c x Ngh#Trn Vit Ng s. t., gii thiu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a353tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu vi nt v cho c Thanh Ho, Ngh An v su tm mt s bn cho c tiu biu nh: Thi Thao, Th Khanh din ca, V Ba C ai Vng, Kim Vn Kiu#Cho c#Hu#Vn ho dn gian#Thanh Ho#Ngh An#297361#Kch bn## 00733000000000229000450004100050000008200130000580800050001800500110002300200380 00340070016000720080005000880090026000930100005001190110015001240150041001390210 27600180020001700456039000400473020001000477020000900487013000700496#Vi?t#398.20 959733#^214#V Tin K#Truyn c dn gian su tm Hng Yn#V Tin K s.t.#^aH .#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a657tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Trnh by khi qut v gi tr truyn c dn gian su tm Hng Yn. S u tm cc truyn c dn gian nh: s tch mc cng thi Hng Vng, s tch Tn Vin Sn Thnh cng cc v Hin cng, Minh cng v Phm Hiu, Phm Thnh, Phm Lng nh Thc, nm dng tng lng im...#Vn hc dn gian#Hu#Truyn c#Hng Yn#297362## 00801000000000229000450004100050000008200120000580800050001700500160002200200390 00380070016000770080005000930090026000980100005001240110015001290150041001440210 33600185020001700521039000400538020001200542020001000554013000700564#Vi?t#390.09 59725#^214#Nguyn Thu Minh#Vn ho dn gian ngi Dao Bc Giang#Nguyn Thu Min h#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a390tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Trnh by vi nt khi qut v ngi Dao Bc Giang. Gii thiu v ngn ng - ch vit, cc loi hnh kinh t, a vc c tr, trang phc, gia nh - dng h, tn gio - tn ngng, tp qun trong chu k vng i. Tp hp mt s di sn Hn Nm qua th tch c, tri thc dn gian v vn hc ngh thut dn dn ca ngi Dao Bc Giang#Vn ho dn gian#Hu#Dn tc Dao#Bc Giang#297363# # 00666000000000241000450004100050000008200130000580800050001800500140002300200300 00370070031000670080005000980090026001030100005001290110015001340150041001490210 17600190020001700366039000400383020000600387020001500393013000700408020000900415 #Vi?t#398.20959749#^214#Tn Tht Bnh#Tung dn gian Tha Thin Hu#Tn Tht Bn h s.t., gii thiu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a736tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu nhng vn c bn v ngh thut tun g dn gian Tha Thin - Hu v mt s v kch c in nh: Nghu s c hn, Tr ng Ngo, Bnh hoi truyn, Trng Nhc...#Vn ho dn gian#Hu#Tung#Tha T hin-Hu#297364#Kch bn## 00671000000000241000450004100050000008200120000580800050001700500120002200200380 00340070012000720080005000840090026000890100005001150110015001200150041001350210 19600176020001700372039000400389020001300393020000800406020000800414013000700422 #Vi?t#390.0959755#^214#Trn S Hu#Chn dung mt lng qu Vn Ho th y#Trn S Hu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a202tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh d n gian Vit Nam#Tm hiu v lng Vn Ho (huyn Sn Ho, tnh Ph Yn) vi nhn g nt chnh v thin nhin, con ngi, i sng kinh t - x hi, i sng tinh thn, mt s di tch, thng cnh v nhn vt lch s#Vn ho dn gian#Hu#Lng V n Ho#Sn Ho#Ph Yn#297365## 00717000000000253000450004100050000008200100000580800050001500500140002000200630 00340070014000970080005001110090026001160100005001420110015001470150041001620210 18900203020001300392020000900405020000800414020001000422039000400432013000700436 020002000443#Vi?t#398.09597#^214#Lng Th i#Cc hnh thc ma thut, ba ch c a ngi Thi en in Bin#Lng Th i#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011# ^a249tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu mt s li b a ch ca dn tc Thi en tnh in Bin c dng cha bnh, ngn chn t ma, t bo v v thng ngi... c vit bng ting Thi v bn dch ra ting Vit#Dn tc Thi#Ma thut#Ba ch#in Bin#Hu#297366#Tn ngng dn gian## 00844000000000265000450004100050000008200130000580800050001800500160002300200580 00390030041000970070016001380080005001540090026001590100005001850110015001900150 04100205021025600246020001900502020001700521020000400538020000900542020001600551 039000400567013000700571#Vi?t#895.92213409#^214#Nguyn c Hnh#nh hng ca th ca dn gian trong th Vit Nam hin i#Th cch mng v khng chin 1945 - 19 75#Nguyn c Hnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a300tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Trnh by nhng nt c bn v th ca dn gian, n h hng ca th ca dn gian i vi s pht trin ca th ca cch mng, khng ch in 1945 - 1975 v s vn ng, chuyn ho cc yu t thi php th ca dn gian t rong th ca cch mng, khng chin 1945 - 1975#Nghin cu vn hc#Th ca cch m ng#Th#Vit Nam#Th ca dn gian#Hu#297367## 00674000000000241000450004100050000008200100000580800050001500500150002000200560 00350070015000910080005001060090026001110100005001370110015001420150041001570210 17000198020001700368020001000385020001700395020000900412039000400421013000700425 #Vi?t#398.20957#^214#Phan Xun Vin#Truyn k dn gian cc dn tc ngi Nam o Vit Nam#Phan Xun Vin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a782tr.^b21cm#T TS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Tng quan v truyn k dn gian ca cc d n tc ngi Nam o Vit Nam v gii thiu mt s thn thoi v truyn thuyt , truyn c tch, truyn ci v truyn ng ngn#Vn hc dn gian#Truyn k#Dn tc thiu s#Vit Nam#Hu#297368## 00619000000000277000450004100050000018100060000508200130001180800050002400500130 00290020033000420070013000750220004000882210007000920080005000990090026001040100 00500130011001600135015004100151021008600192020000700278020001700285020001500302 039000400317013000700321005001300328#Vi?t#T455T#398.80959749#^214#Triu Nguyn#T ng tp vn hc dn gian x Hu#Triu Nguyn#T.5#Ca dao#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a1119tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Trnh by k hi lc v ca dao x Hu. Gii thiu tuyn chn ca dao x Hu c ch gii#Ca da o#Vn hc dn gian#Tha Thin-Hu#Hu#297369#Triu Nguyn## 00787000000000253000450004100050000008200120000580800050001700500110002200200390 00330070011000720080005000830090013000880100005001010110015001060150041001210210 30400162020001700466020000800483020001400491020000900505020000800514039000400522 013000700526#Vi?t#390.0959751#^214#V Vn Ho#a ch vn ho dn gian lng Phon g L#V Vn Ho#^aH.#^aThanh nin#2011#^a464tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu nhng nghin cu vn ho dn gian a phng lng Phon g L (nay l lng Phong Nam, x Ho Chu, huyn Ho Vang, thnh ph Nng) v thin nhin v con ngi, pht trin kinh t nng - ng nghip, lng ngh truyn thng, phong tc, tp qun, l hi, tn ngng, tn gio, vn ho - x hi...#V n ho dn gian#a ch#Lng Phong L#Ho Vang# Nng#Hu#297370## 00779000000000277000450004100050000018100060000508200120001180800050002300500130 00280020042000410070024000830080005001070090013001120100005001250110015001300150 04100145021024500186020001700431020000500448020001100453020000800464020000800472 005001000480039000400490013000700494#Vi?t#V115H#390.0959742#^214#Qun Vi Min#V n ho dn gian bn lng x Chu Quang#Qun Vi Min, Sm Phong#^aH.#^aThanh ni n#2011#^a195tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu khi q ut v iu kin t nhin, kinh t - x hi ca bn lng Chu Quang, huyn Qu H p, tnh Ngh An. Nghin cu t chc hnh chnh, sn xut kinh t, ngh truyn t hng, tn ngng, phong tc tp qun v vn hc dn gian Chu Quang#Vn ho dn gian#Lng#Chu Quang#Qu Hp#Ngh An#Sm Phong#Hu#297371## 00675000000000241000450004100050000008200100000580800050001500500140002000200390 00340070014000730080005000870090013000920100005001050110015001100150041001250210 20800166020000800374020001300382020000900395020001800404039000400422013000700426 #Vi?t#305.89591#^214#ng Th Oanh#Vn ho Thi - Nhng tri thc dn gian#ng T h Oanh#^aH.#^aThanh nin#2011#^a199tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vi t Nam#Gii thiu khi qut v vn ho ca ngi Thi Ty Bc - Vit Nam. ng thi, tm hiu tri thc dn gian v hoa ban, cu thang nh sn trong vn hc d n gian cng nh phong tc v tn ngng ca ngi Thi#Vn ho#Dn tc Thi#Vit Nam#Tri thc dn gian#Hu#297372## 00668000000000229000450004100050000008200130000580800050001800500160002300200300 00390070016000690080005000850090013000900100005001030110015001080150041001230210 23300164020000700397020001000404039000400414020001300418013000700431#Vi?t#394.26 959735#^214#Trnh Minh Hin#L hi truyn thng Hi Phng#Trnh Minh Hin#^aH.#^ aThanh nin#2011#^a271tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Trnh b y khi nim hi lng, hi l, l hi v c im c bn ca l hi Hi Phng. Gii thiu nhng l hi truyn thng tiu biu Hi Phng nh: hi lng An Bi n, hi thi hoa thu tin n Ngh, hi du xun v cha M C...#L hi#Hi Ph ng#Hu#Truyn thng#297373## 00779000000000229000450004100050000008200110000580800050001600500160002100200330 00370070016000700080005000860090013000910100005001040110015001090150041001240210 32900165020001700494020000700511039000400518013000700522020002000529#Vi?t#398.09 5977#^214#Nguyn Hu Hiu#Tm hiu vn ho tm linh Nam B#Nguyn Hu Hiu#^aH.# ^aThanh nin#2011#^a206tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Trnh by khi qut v vn ho tm linh, c s tc ng n din trnh i sng tm li nh ca ngi Vit Nam B. Gii thiu ngun gc v nhng bin i ca mt s d ng sinh hot vn ho tm linh tiu biu nh: tn ngng thn linh, thnh hong l ng, cng vic l, l hi G Thp v mt s dng sinh hot tm linh trong gia nh#Vn ho dn gian#Nam B#Hu#297374#Tn ngng dn gian## 00646000000000241000450004100050000018100060000508200120001180800050002300500180 00280020026000460070018000720080005000900090013000950100005001080110015001130150 04100128021019000169020001700359020000900376020000800385039000400393013000700397 #Vi?t#V115H#390.0959742#^214#Nguyn Thanh Tng#Vn ho dn gian Da Lng#Nguyn Thanh Tng#^aH.#^aThanh nin#2011#^a302tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu khi qut v vng t, thin nhin, con ngi v biu hin ca vn ho dn gian vng Da Lng thuc tnh Ngh An. Su tm mt s bi ca dao , v, th vn v Da Lng v Da Lng#Vn ho dn gian#Da Lng#Ngh An#Hu#29 7375## 00573000000000241000450004100050000008200080000580800050001300500160001800200440 00340070016000780080005000940090013000990100005001120110015001170150041001320210 09100173020001600264020001100280039000400291020002000295013000700315020000900322 #Vi?t#959.795#^214#Nguyn Anh ng#Di tch - danh thng v a danh Kin Giang#N guyn Anh ng#^aH.#^aThanh nin#2011#^a247tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu khi qut v vng t Kin Giang cng nh cc di tch l ch s, vn ho ca tnh#Di tch lch s#Kin Giang#Hu#Danh lam thng cnh#2973 76#a danh## 00573000000000229000450004100050000008200090000580800050001400500120001900200260 00310070024000570080005000810090013000860100005000990110015001040150041001190210 14200160020000900302020001000311005001100321039000400332013000700336#Vi?t#915.97 39#^214# Danh Gia#a danh tnh Ninh Bnh# Danh Gia, Hong Linh#^aH.#^aTha nh nin#2011#^a879tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu khi qut v tnh Ninh Bnh. Nghin cu v cc yu t t nhin, lch s, vn ho ca tng huyn theo n v hnh chnh t cp lng#a danh#Ninh Bnh#Hong Linh #Hu#297377## 00952000000000265000450004100050000008200120000580800050001700500170002200200530 00390070017000920080005001090090013001140100005001270110015001320150041001470210 41400188020002000602020001700622020000900639020000800648020001000656020000900666 039000400675013000700679#Vi?t#398.0959741#^214#Hong Minh Tng#Tc th thn c Cc lng Ni, Sm Sn, Thanh Ho#Hong Minh Tng#^aH.#^aThanh nin#2010#^a2 40tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu lch s hnh th nh, iu kin t nhin, kinh t - x hi v dn c ca lng Ni, Sm Sn, Thanh Ho. Tm hiu truyn thuyt, tc th thn c Cc v so snh tc th thn c C c lng Ni vi tc th ny mt s ni khc. nh gi nhng bin i ca t c th ny, phn tch nguyn nhn v xut mt s gii php qun l, t chc v pht huy gi tr vn ho tc th thn c Cc giai on hin nay#Tn ngng d n gian#Vn ho dn gian#Lng Ni#Sm Sn#Thanh Ho#Th thn#Hu#297378## 00728000000000265000450004100050000018100060000508200120001180800050002300500180 00280020034000460070018000800080005000980090013001030100005001160110015001210150 04100136021021600177020001800393039000700411020001000418020000800428020001100436 020000800447013000700455#Vi?t#V115H#390.0959742#^214#Nguyn Thanh Tng#Vn ho c truyn huyn Anh Sn#Nguyn Thanh Tng#^aH.#^aThanh nin#2010#^a294tr.^b21cm #TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Khi qut v a l, lch s huyn Anh Sn v nghin cu vn ho vt th, phi vt th ca huyn nh: kin trc, trang phc, m thc, vn hc, gio dc, tn ngng, phong tc tp qun... huyn Anh Sn, tnh Ngh An#Vn ho c truyn#P.Dung#Phong tc#Anh Sn#Tn ngng#Ngh An# 297379## 00879000000000277000450004100050000018100060000508200090001180800050002000500180 00250020022000430070018000650220004000830080005000870090013000920100005001050110 01500110015004100125021037800166020000500544020000300549020000800552020000900560 039000700569013000700576005001800583#Vi?t#L106X#915.9727#^214#Nguyn Quang Khi# Lng x tnh Bc Ninh#Nguyn Quang Khi#T.2#^aH.#^aThanh nin#2011#^a566tr.^b21c m#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Cung cp nhng thng tin c bn ca t t c cc lng x, khu ph ca tnh Bc Ninh xa v nay, c th gm cc thng ti n v dn s, din tch, ngh nghip, c im c tr, cc dng h, tn thnh ho ng c th, tn cha, s lng n miu, cc v khoa bng v danh nhn thi c, cc s liu v vn ho gio dc, x hi... v qu trnh hnh thnh lng v xut x tn gi ca lng#Lng#X#Lch s#Bc Ninh#P.Dung#297380#Nguyn Quang Khi## 00624000000000253000450004100050000018100070000508200120001280800050002400500180 00290020045000470070018000920080005001100090013001150100005001280110015001330150 04100148021012200189020001700311039000700328020000800335020000700343020001300350 013000700363#Vi?t#PH431T#393.0959718#^214#Lng Vng Trung#Phong tc tang l c a ngi Thi en xa kia#Lng Vng Trung#^aH.#^aThanh nin#2011#^a165tr.^b21cm #TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Tm hiu nghi thc t chc tang l ca ngi Thi en (vng Thun Chu, Sn La) v gii thiu mt s bi t trong l t ang#Vn ho dn gian#P.Dung#Tang l#Sn La#Dn tc Thi#297381## 00805000000000253000450004100050000018100060000508200130001180800050002400500170 00290020046000460070017000920080005001090090013001140100005001270110015001320150 04100147021031700188020000900505039000700514020000800521020000800529020000700537 013000700544#Vi?t#T310H#398.90959755#^214#Nguyn nh Chc#Tm hiu a danh qua tc ng, ca dao Ph Yn#Nguyn nh Chc#^aH.#^aThanh nin#2011#^a297tr.^b21cm# TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Khi qut s hnh thnh v ngha ca a danh theo dng lch s, c th c biu hin qua tc ng ca dao Ph Yn nh : a danh C Mng, vnh Xun i, G Dui, sng Cu, sng Ci, ni L - sng Hi nh, ging Bng... v tng hp, phn loi tn ring ch a danh, a danh da th eo ch qua tc ng, ca dao Ph Yn#a danh#P.Dung#Ph Yn#Tc ng#Ca dao#297 382## 00633000000000289000450004100050000018100060000508200130001180800050002400500120 00290020026000410070012000670080005000790090013000840100005000970110015001020150 04100117021011100158020001700269039000700286020000800293020000800301020000700309 020001000316020000700326020000300333013000700336#Vi?t#V115H#398.20959755#^214#Ng uyn nh#Vn hc dn gian Sng Cu#Nguyn nh#^aH.#^aThanh nin#2011#^a245tr.^ b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Khi qut v huyn Sng Cu v gi i thiu mt s cu tc ng, ca dao, cu , truyn k, v ca huyn Sng Cu#V n hc dn gian#P.Dung#Ph Yn#Tc ng#Ca dao#Truyn k#Cu #V#297383## 00879000000000277000450004100050000018100060000508200090001180800050002000500180 00250020022000430070018000650220004000830080005000870090013000920100005001050110 01500110015004100125021037800166020000500544020000300549020000800552020000900560 039000700569013000700576005001800583#Vi?t#L106X#915.9727#^214#Nguyn Quang Khi# Lng x tnh Bc Ninh#Nguyn Quang Khi#T.1#^aH.#^aThanh nin#2011#^a659tr.^b21c m#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Cung cp nhng thng tin c bn ca t t c cc lng x, khu ph ca tnh Bc Ninh xa v nay, c th gm cc thng ti n v dn s, din tch, ngh nghip, c im c tr, cc dng h, tn thnh ho ng c th, tn cha, s lng n miu, cc v khoa bng v danh nhn thi c, cc s liu v vn ho gio dc, x hi... v qu trnh hnh thnh lng v xut x tn gi ca lng#Lng#X#Lch s#Bc Ninh#P.Dung#297384#Nguyn Quang Khi## 00785000000000277000450004100050000018100060000508200110001180800050002200500170 00270020044000440070017000880080005001050090013001100100005001230110015001280150 04100143021024200184020001700426020001900443020000800462020000700470039000700477 013000700484020000700491020000900498#Vi?t#108L#398.909597#^214#Nguyn Ngha Dn #o lm ngi trong tc ng ca dao Vit Nam#Nguyn Ngha Dn#^aH.#^aThanh nin# 2011#^a334tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Nhng c im ca tc ng, ca dao Vit Nam v o lm ngi. Phn loi, ni dung, su tp, la ch n v gii thch hn 1300 cu (km theo d bn) tc ng, ca dao Vit Nam v o l m ngi km theo bng tra cu tc ng, ca dao theo chuyn mc#Vn hc dn gian# Nghin cu vn hc#Tc ng#Ca dao#P.Dung#297385#o l#Vit Nam## 00732000000000277000450004100050000018100060000508200120001180800050002300500120 00280020021000400070028000610080005000890090013000940100005001070110015001120150 04100127021020100168020001700369020001600386020000500402020001100407020000700418 005001500425039000700440013000700447#Vi?t#105P#390.0959731#^214#Minh Nhng#an Phng nghn xa#Minh Nhng, Trn Ngc Tun#^aH.#^aThanh nin#2010#^a407tr.^b2 1cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Nghin cu v truyn thuyt, con ng i, vn ho vt th, phi vt th, v vn ho m thc x an Phng xa. Gii th iu mt s di tch lch s ca lng, x nh: Lng Diu nghn tui v ging c x oi#Vn ho dn gian#Di tch lch s#Lng#an Phng#H Ni#Trn Ngc Tun#P.D ung#297386## 00634000000000241000450004100050000018100080000508200090001380800050002200500120 00270020018000390070012000570080005000690090013000740100005000870110015000920200 00800107020001000115020000800125039000700133013000700140015004100147021020400188 #Vi?t#NGH300X#915.9742#^214#L Vn Din#Nghi xun a ch#L Vn Din#^aH.#^aTha nh Nin#2010#^a250tr.^b21cm#a ch#Nghi Xun#Ngh An#P.Dung#297387#TTS ghi: H i Vn ngh dn gian Vit Nam#Ghi chp mt cch t m hu khp cc mt ca huyn Nghi Xun (tnh Ngh An) c th v a l t nhin, a l hnh chnh, lch s, vn ho x hi, vn hc, phong tc tp qun... v nhn vt ch ca huyn## 00797000000000265000450004100050000018100060000508200130001180800050002400500150 00290020043000440070015000870080005001020090013001070100005001200110015001250150 04100140021029000181020000800471020000800479020000800487039000700495020001300502 020000900515013000700524#Vi?t#V115H#394.10959717#^214#Nguyn Vn Ho#Vn ho m thc Thi vng Ty Bc Vit Nam#Nguyn Vn Ho#^aH.#^aThanh nin#2011#^a170tr.^b 21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Tm hiu mt s mn n ca dn tc Thi vng Ty Bc, c th gm cc mn n nu bng tht b, tht tru, tht ln, tht cc loi gia cm, thu sn, mn n nu bng ng tre, bng nm, mn rong t o, rau rng, cc mn nhng, u trng, cm xi, nc chm v ung bng nc, r u, ru thuc#Vn ho#m thc#Ty Bc#P.Dung#Dn tc Thi#Vit Nam#297388## 00448000000000229000450004100050000018100070000508200110001280800050002300500180 00280020023000460070018000690080005000870090013000920100005001050110015001100150 04100125020001700166039000700183020000900190020001200199013000700211#Vi?t#CH527V #398.209597#^214#Nguyn Quang Khi#Chuyn vui thng ngy#Nguyn Quang Khi#^aH. #^aThanh nin#2011#^a177tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn h c dn gian#P.Dung#Vit Nam#Truyn ci#297389## 00441000000000229000450004100050000018100070000508200110001280800050002300500140 00280020027000420070014000690080005000830090013000880100005001010110015001060150 04100121020001700162020000900179020000900188039000700197013000700204#Vi?t#KH400T #398.809597#^214#Trn Gia Linh#Kho tng ng dao Vit Nam#Trn Gia Linh#^aH.#^aT hanh nin#2011#^a149tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc d n gian#Vit Nam#ng dao#P.Dung#297390## 00870000000000277000450004100050000018100070000508200110001280800050002300500120 00280020042000400070012000820080005000940090013000990100005001120110015001170150 04100132039000700173021034100180020001700521020000900538020001000547020000900557 020001000566020000900576013000700585#Vi?t#CH121D#391.009597#^214#Ng Vn Ban#Ch n dung con ngi qua ci nhn Vit Nam#Ng Vn Ban#^aH.#^aThanh nin#2011#^a516t r.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#P.Dung#Tm hiu v chn dung c on ngi ca ngi Vit c th hin qua nhng ngn t, nhng cu ca dao, tc n g, thnh ng, cu ... v nghin cu li v mt, mang ru trong ht bi, ht t ung, chuyn Ngi ngoy tai thi Php, v lch s mi tc Vit, tc nhum rng ca ngi Vit, tc c rng cng tai ca cc dn tc t ngi Ty Nguyn...#V n ho dn gian#Din mo#Con ngi#Vit Nam#Phong tc#Tp qun#297391## 00677000000000313000450004100050000018100070000508200130001280800050002500200360 00300070052000660080005001180090013001230100005001360110015001410150041001560390 00700197020001700204020001200221020001300233020000900246020001200255020001100267 005001600278005001600294005001500310005001600325005001500341013000700356#Vi?t#TR 527D#398.20959712#^214#Truyn dn gian Ty - Nng Cao Bng#Nguyn Thin T, Hon g Th Nhun, Nng Vnh Tun...#^aH.#^aThanh nin#2011#^a279tr.^b21cm#TTS ghi: H i Vn ngh dn gian Vit Nam#P.Dung#Vn hc dn gian#Dn tc Ty#Dn tc Nng#C ao Bng#Truyn ci#Truyn th#Nguyn Thin T#Hong Th Nhun#Nng Vnh Tun#Ho ng Ngc Bch#Hong Anh Minh#297392## 00831000000000277000450004100050000018100060000508200120001180800050002300500170 00280020036000450030042000810070017001230080005001400090013001450100005001580110 01500163015004100178021026500219020001700484020001200501020000900513039000700522 013000700529020000700536020001000543#Vi?t#V115H#390.0959741#^214#Hong Minh Tn g#Vn ho dn gian ngi Th lng St#X Yn L, huyn Nh Xun, tnh Thanh Ho# Hong Minh Tng#^aH.#^aThanh nin#2011#^a190tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh d n gian Vit Nam#Gii thiu v v tr a l, mi trng t nhin, con ngi, c im kinh t, x hi, vn ho lng St (thuc x Yn L, huyn Nh Xun, tnh T hanh Ho). Nhng nghi thc, phong tc, tp qun, di tch, l hi, dn ca, vn v n v tc ci xin ca ngi Th lng St#Vn ho dn gian#Dn tc Th#Nh Xun#P .Dung#297393#Dn ca#Thanh Ho## 00681000000000253000450004100050000018100060000508200110001180800050002200500150 00270020013000420070015000550080005000700090013000750100005000880110015000930150 04100108039000700149013000700156021021600163020001900379020001700398020000300415 020000900418#Vi?t#V200C#398.809597#^214#Trn Xun Ton#V chng La#Trn Xun To n#^aH.#^aThanh nin#2010#^a343tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Na m#P.Dung#297394#Khi qut v th v v tnh hnh vn bn "V chng La". Mt s vn v ni dung, ngh thut v hnh tng "V chng La" trong cc th loi v n hc dn gian v vn hc vit. Gii thiu ton vn bn "V chng La"#Nghin c u vn hc#Vn hc dn gian#V#Vit Nam## 00682000000000265000450004100050000018100060000508200140001180800050002500500100 00300020020000400070010000600080005000700090013000750100005000880110015000930150 04100108021019000149020001700339020000700356020001700363020001300380020000900393 039000700402013000700409#Vi?t#104C#392.509597167#^214#Sn Chng#m ci ngi Giy#Sn Chng#^aH.#^aThanh nin#2011#^a577tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Tm hiu v hn nhn, gia nh v nhng bc c bn trong m ci truyn thng ca ngi Giy. Gii thiu ni dung nhng bi ht s dng trc, t rong m ci v nhng bi ht bn mm ru#Vn ho dn gian#Hn l#Dn tc thi u s#Dn tc Giy#Vit Nam#P.Dung#297395## 00671000000000277000450004100050000018100060000508200110001180800050002200500100 00270020032000370070010000690080005000790090013000840100005000970110015001020150 04100117021015600158020001700314039000700331020001100338020000800349020000700357 020001300364020000900377013000700386#Vi?t#L250H#390.095976#^214#Trng Bi#L hi truyn thng dn tc #Trng Bi#^aH.#^aThanh nin#2011#^a297tr.^b21cm#TTS g hi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Nhng ni dung c bn ca l hi dn tc . Cc gii php bo tn, pht huy cc gi tr vn ho nghi l - l hi v mt s nghi l - l hi tiu biu#Vn ho dn gian#P.Dung#Ty Nguyn#Nghi l#L hi #Dn tc #Vit Nam#297396## 00921000000000301000450004100050000018100060000508200120001180800050002300500170 00280020039000450030056000840070017001400080005001570090013001620100005001750110 01500180015004100195021027700236020001700513020001600530020001700546039000700563 020001000570020000800580020000800588013000700596020001600603#Vi?t#V115H#390.0959 755#^214#Nguyn nh Chc#Vn ho dn gian Ph Nng Tn Hi Thn#Lng Ph Nng, x Ho Bnh, huyn Ty Ho, tnh Ph Yn#Nguyn nh Chc#^aH.#^aThanh nin#2011 #^a439tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Khi qut v lch s th nh lp lng Ph Nng v qu trnh hnh thnh h tc, c dn trn hai trm nm q ua. Tm hiu v cu trc x hi, vn ho vt th, phi vt th, vn ho ngh nghi p v vn ho sinh tn lng Ph Nng Tn Hi (thuc x Ho Bnh, huyn Ty Ho, tnh Ph Yn)#Vn ho dn gian#Cu trc x hi#Ph Nng Tn Hi#P.Dung#Lng ngh #Ty Ho#Ph Yn#297397#Vn ho vt th## 00476000000000253000450004100050000018100060000508200140001180800050002500500130 00300020015000430030012000580070013000700080005000830090013000880100005001010110 01500106015004100121020001700162020000900179039000700188020001300195020000700208 013000700215#Vi?t#V560C#398.809597167#^214#L Dn Sing#Vn chang hm#Dn ca Gi y#L Dn Sing#^aH.#^aThanh nin#2011#^a533tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Vit Nam#P.Dung#Dn tc Giy#Dn ca#297398## 00739000000000265000450004100050000018100060000508200120001180800050002300500120 00280020038000400070012000780080005000900090010000950100005001050110015001100150 04100125021021900166020001700385020000800402039000700410020001300417013000700430 020001600437020002000453#Vi?t#V115H#390.0959755#^214#L Th Vnh#Vn ho ngi C hm H'roi tnh Ph Yn#L Th Vnh#^aH.#^aDn tr#2010#^a206tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Tm hiu ngun gc, tn gi tc ngi Chm H'roi tnh Ph Yn. Nghin cu cc hnh thi kinh t sn xut, vn ho vt th, phi vt th, vn ho chun mc, vn hc ngh thut v cuc sng hin ti ca ngi C hm H'roi#Vn ho dn gian#Ph Yn#P.Dung#Dn tc Chm#297399#Vn ho vt th#V n ho phi vt th## 00771000000000253000450004100050000018100060000508200110001180800050002200500120 00270020057000390070012000960080005001080090010001130100005001230110015001280150 04100143021025700184020001700441020001600458020000900474039000700483020002000490 013000700510#Vi?t#V115H#390.095973#^214#Bi Vn Tam#Vn ho lng trn t Thin Bn vng ng bng sng Hng#Bi Vn Tam#^aH.#^aDn tr#2010#^a335tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Tm hiu nhng nt c trng v vn ho ln g trn t Thin Bn, c th v tn lng, tn ngng tn gio, vn hc - ngh th ut, vn ho dng h v vn ho mt s lng tiu biu nh: vn ho lng K Dy, lng Go, lng Vnh Lai, lng H Sen, lng Bo Ng...#Vn ho dn gian#Vn ho l ng x#Vit Nam#P.Dung#ng bng sng Hng#297400## 00632000000000277000450004100050000018100060000508200120001180800050002300500130 00280020035000410070013000760080005000890090010000940100005001040110015001090150 04100124021011100165020001700276020001200293020001000305039000700315020000800322 020000900330020000800339013000700347#Vi?t#H103P#398.0959735#^214#Ng ng Li#H i Phng - thnh hong v l phm#Ng ng Li#^aH.#^aDn tr#2010#^a291tr.^b21cm #TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#S lc v min t, con ngi, vn ho Hi Phng. Lc kho thnh hong Hi Phng v l phm dng Thnh Hong#Vn ho dn gian#Thnh hong#Hi Phng#P.Dung#Nghi l#Th cng#L phm#297401## 00729000000000277000450004100050000018100060000508200120001180800050002300500090 00280020048000370070009000850080005000940090010000990100005001090110015001140150 04100129021020100170020001700371020000800388020001100396039000700407020000700414 020001500421020000800436013000700444#Vi?t#P450A#390.0959758#^214#Hi Lin#P Ana i Tang - di tch, l hi ca ngi Raglai#Hi Lin#^aH.#^aDn tr#2010#^a163tr.^ b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Tm hiu l hi dn gian Raglai c th v di tch, l hi P Anai Tang v nghin cu s giao thoa vn ho qua nh ng im chung v mi trng sng, s gn b v lch s gia hai tc ngi Raglai - Chm#Vn ho dn gian#Di tch#Ninh Thun#P.Dung#L hi#Dn tc Raglai#Vn ho #297402## 00607000000000241000450004100050000018100060000508200130001180800050002400500140 00290020033000430070014000760080005000900090010000950100005001050110015001100150 04100125021015200166020001700318020000700335020000900342039000700351013000700358 #Vi?t#M430A#394.10959797#^214#H Xun Tuyn#Mn n dn d ca ngi Bc Liu#H Xun Tuyn#^aH.#^aDn tr#2010#^a142tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vi t Nam#Vi nt v thin nhin, con ngi, vn ho m thc ca ngi Bc Liu v su tp, la chn nhng mn n nh, mn n m tiu biu ca vng t Bc Liu#V n ho dn gian#Mn n#Bc Liu#P.Dung#297403## 00535000000000229000450004100050000018100060000508200070001180800050001800500130 00230020018000360070013000540080005000670090010000720100005000820110015000870150 04100102013000700143021013000150020000900280020000900289039000700298#Vi?t#301D# 915.97#^214#L Trung Hoa#a danh Vit Nam#L Trung Hoa#^aH.#^aDn tr#2010#^a24 7tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#297404#Trnh by cc khi ni m lin quan n a danh hc. Nghin cu cc a danh Vit Nam, cch t tn c c vng a danh ca Vit Nam#a danh#Vit Nam#T.Dung## 00704000000000253000450002102170000002000210021702000090023804100050024718100080 02520820010002608080005002700050015002750020033002900070015003230080005003380090 01000343010000500353011001500358015004100373020000800414020001400422039000700436 013000700443#Trnh by ngun gc ca nghi l va tra v din trnh nghi l va tra nh: chun b cho nghi l, nhng quy nh chung, s ni hnh l, hnh tr nh i tm v chuc va, a vua v Ba V v cc th tc sau l chnh#Nghi l tr uyn thng#Vit Nam#Vi?t#NGH300L#394.09597#^214#Hong Anh Nhn#Nghi l va tra ca ngi Mng#Hong Anh Nhn#^aH.#^aDn tr#2010#^a224tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#Gi hn#Dn tc Mng#T.Dung#297405## 00397000000000241000450001400070000004100050000718100060001208200090001880800050 00270050009000320020023000410030004000640070009000680080005000770090010000820100 00500092011001500097020001700112020000900129020000400138039000600142013000700148 #42000#Vi?t#H100N#895.9221#^214#Phng L#H Ni mi trong ti#Th#Phng L#^a H.#^aVn hc#2011#^a135tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung#297406## 00724000000000289000450002000190000004100050001918100060002408200130003080800050 00430050015000480020025000630070015000880220005001032210027001080080005001350090 02000140010000500160011001500165015004100180021015600221020001700377020000800394 020000300402039000700405013000700412005001500419#Nghin cu vn hc#Vi?t#V115H#3 98.80959742#^214#Ninh Vit Giao#Vn ho dn gian x Ngh#Ninh Vit Giao#T.13#V u tranh trong lng x#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a609tr.^b21cm#TTS ghi: H i Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu nhng bi v ca nhn dn x Ngh v ng y l tt, hi h, gi chp, ma chay; nhng bi v v chm bim, ph phn thi h tt xu trong x hi c#Vn hc dn gian#Ngh An#V#T.Dung#297407#Ninh Vit Gi ao## 00683000000000289000450002000190000004100050001918100060002408200130003080800050 00430050015000480020025000630070015000880220004001032210021001070080005001280090 02000133010000500153011001500158015004100173021012200214020001700336020000800353 020000300361039000700364013000700371005001500378#Nghin cu vn hc#Vi?t#V115H#3 98.80959742#^214#Ninh Vit Giao#Vn ho dn gian x Ngh#Ninh Vit Giao#T.9#V t nh yu tri gi#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a559tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu nhng bi v ca nhn dn x Ngh v tnh yu nam n tha ban u, tnh yu dang d v tnh yu i n kt hn#Vn hc dn gia n#Ngh An#V#T.Dung#297408#Ninh Vit Giao## 00676000000000289000450002000190000004100050001918100060002408200130003080800050 00430050015000480020025000630070015000880220004001032210015001070080005001220090 02000127010000500147011001500152015004100167021012100208020001700329020000800346 020000300354039000700357013000700364005001500371#Nghin cu vn hc#Vi?t#V115H#3 98.80959742#^214#Ninh Vit Giao#Vn ho dn gian x Ngh#Ninh Vit Giao#T.8#V n gh nghip#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a575tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh d n gian Vit Nam#Gii thiu nhng bi v ca nhn dn x Ngh ni v k s, ngh nng, ngh th cng, ngh bun bn, ngh rng, ngh bin#Vn hc dn gian#Ngh An#V#T.Dung#297409#Ninh Vit Giao## 00747000000000277000450002000110000002000120001102000070002302000090003003900070 00390410005000461810006000510820010000578080005000670050019000720020038000910070 01900129022000900148221001300157008000500170009002000175010000500195011001600200 015004100216021020500257013000700462#Ting Vit#Th tch c#T ng#Vit Nam#T.Du ng#Vi?t#T306V#495.92201#^214#Nguyn Thch Giang#Ting Vit trong th tch c Vi t Nam#Nguyn Thch Giang#T.1, Q.2#T vn L - Y#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a1 044tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Tp hp nhng t ng c ma ng mt ni dung vn ho, mt sc thi tu t nht nh, thng dng trong th tch c Vit Nam nh: in c, tc ng, thnh ng.... v c sp xp theo th t ch ci t vn L - Y#297410## 00499000000000253000450004100050000018100060000508200100001180800050002100200130 00260030004000390290004000430070053000470080016001000090035001160100005001510110 01500156020001600171020000900187020000400196005001700200039000700217013000700224 005001400231#Vi?t#L566H#895.92212#^214#Lu Hng K#Th# #H Xun Hng ; Nguy n Ngc Bch phin m, ch thch#^aArlington, VA#^aT hp xut bn Min ng Hoa K#2011#^a192tr.^b24cm#Vn hc cn i#Vit Nam#Th#Nguyn Ngc Bch#T.Dung#297 411#H Xun Hng## 00741000000000265000450002600110000002600110001102102110002201400070023304100050 02401810007002450820004002528080005002560050015002610020044002760070015003200080 00500335009003300340010000500373011001500378020001700393039000700410012003500417 020001600452013000700468#VV12.16435#VV12.16436#Trnh by v vnh a thc, Ian, Ian nguyn t, nh l nghim ca Hilbert, hu hn sinh, vnh to , nh x a thc, mun, m rng nguyn, bc siu vit, chiu... trong i s giao hon v hnh hc i s#76000#Vi?t#NH123M#512#^214#Ng Vit Trung#Nhp mn i s gia o hon & hnh hc i s#Ng Vit Trung#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#20 12#^a183tr.^b24cm#i s giao hon#T.Dung#B sch Ton cao cp-Vin Ton hc#Hn h hc i s#297412## 00561000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050010000490020027000590290028000860070015001140080 00500129009002800134010000500162011001400167021008100181020001000262039000700272 020000900279013000700288#VV12.16438#VV12.16437#35000#Vi?t#H419T#428#^214#Thu Tr ang#Hc ting Anh qua hnh nh#Learn English through image#Thu Trang b.s.#^aH.#^ aThng tin v Truyn thng#2012#^a47tr.^b21cm#Gii thiu cc t ting Anh km h nh minh ho, dch ngha ting Vit v phin m#Ting Anh#T.Dung#Hnh nh#297413# # 00675000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020017000460080005000630090028000680100005000960110015001010150 07200116021018000188020000800368020000800376020000700384039000700391020001600398 013000700414#VV12.16439#VV12.16440#Vi?t#S450T#330.071#^214#S tay sinh vin#^aH. #^aThng tin v Truyn thng#2012#^a149tr.^b24cm#TTS ghi: Trng cao ng Kinh t - K thut Ph Th. - Lu hnh ni b#Gii thiu v trng cao ng Kinh t - K thut Ph Th v mt s quy ch, quy nh v hc sinh, sinh vin; quy ch o to, chng trnh o to cao ng h chnh quy ca trng#o to#Hc tp#S tay#T.Dung#Trng cao ng#297414## 00649000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050013000510020022000640070019000860080005001050090 02800110010000500138011001500143015005700158021013200215020001100347020001100358 039000700369013000700376#VV12.16442#VV12.16441#58000#Vi?t#GI-108T#301#^214#Ng Vn Nhn#Gio trnh x hi hc#Ng Vn Nhn ch.b.#^aH.#^aThng tin v Truyn th ng#2012#^a293tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni# Trnh by khi qut v x hi hc. Nghin cu x hi hc v c cu x hi, php lut, ti phm, d lun x hi, th v nng thn#X hi hc#Gio trnh#T.Dung #297415## 00838000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820006000648080005000700050015000750020030000900070 01500120008000500135009002800140010000500168011001500173015005700188021025900245 020001900504020001100523039000700534013000700541#VV12.16446#VV12.16445#VV12.1644 4#VV12.16443#70000#Vi?t#GI-108T#338.9#^214#Bi Quang Bnh#Gio trnh kinh t ph t trin#Bi Quang Bnh#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a412tr.^b24cm#TT S ghi: Trng i hc Nng. Trng i hc Kinh t#Trnh by l thuyt v tn g trng kinh t, pht trin kinh t, chuyn dch c cu kinh t v m hnh pht trin kinh t ca cc nc chu . Nghin cu cc ngun lc pht trin kinh t, chnh sch pht trin kinh t, tng trng kinh t v cc vn x hi#Kinh t pht trin#Gio trnh#T.Dung#297416## 00834000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020061000480080005001090090028001140100005001420110015001470150 05700162021030200219020001900521020000900540020000900549020000800558039000700566 013000700573#VV12.16448#VV12.16447#Vi?t#M458S#369.09597#^214#Mt s vn bn cn thit v cng tc cu chin binh Vit Nam#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012# ^a716tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Cu chin binh Vit Nam. - Lu hnh ni b#Gii thi u vn bn v t chc v hot ng ca hi Cu chin binh Vit Nam, ch chnh sch i vi cu chin binh. Cc vn bn phi hp cng tc gia hi Cu chin binh vi cc c quan t chc, vn bn cng tc kim tra, cng tc ti chnh, vn bn cng tc tr gip php l v t vn php lut...#Hi cu chin binh#Cng t c#Vit Nam#Vn bn#T.Dung#297417## 00849000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003302102940 00440200005003380200010003430410005003531810006003580820006003648080005003700050 01500375002003100390007002100421008000500442009002800447010000500475011001500480 020001000495020001900505039000700524013000700531020000900538#VV12.16449#VV12.164 50#VV12.16452#VV12.16451#Gii thiu v tr, vai tr ca bin, o Vit Nam trong bin ng, xc lp cc vng bin v thm lc a Vit Nam. Trnh by qu trnh xc lp v thc thi ch quyn ca Vit Nam ti qun o Hong Sa v qun o Tr ng Sa. Nu ln thc trng v xut gii php v vn tranh chp bin ng#B in#Bin ng#Vi?t#D125A#327.1#^214#Trn Cng Trc#Du n Vit Nam trn bin n g#Trn Cng Trc ch.b.#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a395tr.^b24cm#Ch quyn#Tranh chp quc t#T.Dung#297418#Vit Nam## 00745000000000289000450002600110000002600110001102600110002202102050003302000100 02380410005002481810006002530820004002598080005002630050015002680020025002830080 00500308009001800313010000500331011002600336015004000362020000600402020001500408 020000800423020001000431039000700441013000700448#VV12.16455#VV12.16453#VV12.1645 4#Gii thiu nhng bi nghin cu ca Gio s, Tin s khoa hc, Vin s Nguyn Duy Qu v nhn thc th gii vi m, nhn thc vn ho Vit Nam v tin ti mt ASEAN ho bnh, n nh v pht trin bn vng#Trit hc#Vi?t#T527T#300#^214#Ngu yn Duy Qu#Tuyn tp Nguyn Duy Qu#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a599tr., 20tr. nh^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam#ASEAN#Th gii vi m#Vn ho# Tuyn tp#T.Dung#297419## 00797000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200090 00358080005000440050014000490020028000630070020000910080005001110090018001160100 00500134011001500139015009100154021023500245020000800480020001100488039000700499 020001800506013000700524#VV12.16456#VV12.16457#Vi?t#GI-108T#621.3815#^214#inh G ia Hun#Gio trnh in t c bn 1#inh Gia Hun ch.b.#^aH.#^aLao ng X hi#2 012#^a242tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm K thut Nam nh. Khoa in - in t. - Lu hnh ni b#Trnh by v cu to, nguyn l lm vic, cc tham s c bn ca cc linh kin in t gm: diode bn dn, transistor, cc mch kh uych i c bn tn hiu nh dng BJT v FET, linh kin nhiu mt ghp, linh ki n quang in v vi mch#in t#Gio trnh#T.Dung#Linh kin in t#297420## 00781000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410050017000460020042000630070023001050080005001280090018001330100 00500151011001500156015009600171021017500267020000800442020001700450020001100467 020001100478039000700489013000700496#VV12.16459#VV12.16458#Vi?t#GI-108T#005.7#^2 14#ng Quyt Thng#Gio trnh cu trc d liu v gii thut#ng Quyt Thng c h.b.#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a255tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm K thut Nam nh. Khoa Cng ngh Thng tin. - Lu hnh ni b#Trnh by khi q ut v thit k v phn tch gii thut, quy v gii thut quy, mng v da nh sch, danh sch mc ni, cy, qu trnh sp xp v tm kim trong lp trnh#T in hc#Cu trc d liu#Thut ton#Gio trnh#T.Dung#297421## 00932000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200040 00358080005000390050014000440020029000580070054000870080005001410090018001460100 00500164011001500169015007300184021033400257020000800591020001100599005001500610 005001500625039000700640013000700647#VV12.16460#VV12.16461#Vi?t#GI-108T#540#^214 #Phm Vn Thi#Gio trnh ho hc i cng#Phm Vn Thi (ch.b.), C Th Vn An h, Phm Th Hng#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a242tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm K thut Nam nh. Khoa Khoa hc c bn#Trnh by v cu to nguy n t, h thng tun hon cc nguyn t ho hc, lin kt ho hc, cu to phn t , nhit ng ho hc, tc phn ng ho hc v cn bng ho hc, dung dch, in ho hc, cht v c, km bi tp thc hnh v cn bng ho hc, tc phn ng ho hc, dung dch, in ho hc v tnh cht mt s cht v c#Ho hc#Gio trnh#C Th Vn Anh#Phm Th Hng#T.Dung#297422## 00682000000000253000450002600110000004100050001118100080001608200070002480800050 00310050014000360020033000500070020000830080005001030090018001080100005001260110 01500131015009600146021013100242020000800373020001100381039000700392020002200399 013000700421#VV12.16462#Vi?t#GI-108T#005.75#^214#Phm Hng Ph#Gio trnh c s d liu quan h#Phm Hng Ph ch.b.#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a199tr.^b24cm# TTS ghi: Trng i hc S phm K thut Nam nh. Khoa Cng ngh Thng tin. - L u hnh ni b#Trnh by v h c s d liu, m hnh c s d liu quan h, ng n ng con d liu SQL v l thuyt thit k c s d liu quan h#Tin hc#Gio t rnh#T.Dung#C s d liu quan h#297423## 00878000000000325000450002600110000004100050001118100080001608200040002480800050 00280050018000330020026000510070043000770080005001200090018001250100005001430110 01500148015009200163021015600255020001300411020001100424005001600435039000700451 02000180045802000080047602000100048402000270049402000060052102000180052701300070 0545#VV12.16463#Vi?t#GI-108T#510#^214#Nguyn Mnh Tng#Gio trnh ton cao cp 2#Nguyn Mnh Tng (ch.b.), Nguyn nh Thi#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a130tr .^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm K thut Nam nh. Khoa Khoa hc c bn . - Lu hnh ni b#Trnh by l thuyt v bi tp v ma trn, nh thc v h p hng trnh tuyn tnh, khng gian vect, nh x tuyn tnh, cho ho ma trn, d ng ton phng#Ton cao cp#Gio trnh#Nguyn nh Thi#T.Dung#i s tuyn tnh #Ma trn#nh thc#H phng trnh tuyn tnh#Vect#nh x tuyn tnh#297424## 00695000000000253000450002600110000004100050001118100080001608200060002480800050 00300050016000350020029000510070045000800080005001250090018001300100005001480110 01500153015009200168021012400260020001800384020001100402005001400413039000700427 013000700434#VV12.16464#Vi?t#GI-108T#519.2#^214#Nguyn nh Thi#Gio trnh xc s ut thng k#B.s.: Nguyn nh Thi (ch.b.), Trn Mnh Hn#^aH.#^aLao ng X hi #2011#^a211tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm K thut Nam nh. Khoa Kh oa hc c bn. - Lu hnh ni b#Trnh by l thuyt v bi tp v khi nim xc sut, bin ngu nhin, l thuyt c lng v kim nh gi thuyt thng k#Xc sut thng k#Gio trnh#Trn Mnh Hn#T.Dung#297425## 00869000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200040 00358080005000390050016000440020030000600070039000900080005001290090018001340100 00500152011001500157015007300172021027000245020000700515020001100522005001400533 039000700547020000800554020001000562013000700572#VV12.16466#VV12.16465#Vi?t#GI-1 08T#535#^214#Bi Phng Thu#Gio trnh vt l i cng 2#Bi Phng Thu (ch.b .), Trnh Th Anh#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a274tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm K thut Nam nh. Khoa Khoa hc c bn#Trnh by l thuyt v bi tp v in t hc v quang hc gm: Trng tnh in, vt dn, t trng khng i, hin tng cm ng in t, trng in t, c s ca quang hnh hc v c c i lng trc quang, giao thoa nh sng, nhiu x nh sng v quang hc lng t#Vt l#Gio trnh#Trnh Th Anh#T.Dung#in t#Quang hc#297426## 00940000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410050017000460020030000630070064000930080005001570090018001620100 00500180011001500185015004300200021031000243020000500553020001500558020000900573 020001100582005001300593005001800606039000700624013000700631#VV12.16468#VV12.164 67#Vi?t#GI-108T#305.3#^214#Nguyn Th Thun#Gio trnh gii v pht trin#B.s.: Nguyn Th Thun, Trn Xun K (ch.b.), Nguyn Th Thu H#^aH.#^aLao ng X hi #2012#^a355tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lao ng - X hi#Trnh by khi n im gii v cc khi nim c lin quan, lch s nghin cu gii, mi quan h gi a gii v pht trin. Gii thiu b my thc thi bnh ng gii Vit Nam. Lng ghp gii, phn tch gii trong cc chnh sch, chng trnh v d n pht tri n. Bnh ng gii trong lao ng v cc vn x hi#Gii#Bnh ng gii#Vit N am#Gio trnh#Trn Xun K#Nguyn Th Thu H#T.Dung#297427## 00808000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050016000510020024000670070050000910080005001410090 01800146010000500164011001500169015007200184021017000256020001300426020001100439 005001100450039000700461004001800468013000700486005001300493#VV12.16469#VV12.164 70#31500#Vi?t#GI-108T#658#^214#Nguyn Thnh #Gio trnh qun tr hc#Nguyn T hnh , o Vn T (ch.b.), L Minh Hnh#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a303tr.^b 21cm#TTS ghi: B Ti chnh. Trng cao ng Ti chnh - Qun tr Kinh doanh#Tr nh by nhng vn c bn v qun tr hc, nguyn tc qun tr, quyt nh qun tr v cc chc nng trong vic qun tr: hoch nh, t chc, iu khin v ki m tra#Qun tr hc#Gio trnh#o Vn T#T.Dung#Ti bn ln th 1#297428#L Min h Hnh## 00662000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820006000408080005000460050011000510020022000620070036000840080005001200090 01800125010000500143011001500148020000500163039000500168015007200173005001800245 021008500263020000900348020000800357013000700365#VV12.16472#VV12.16471#Vi?t#1250 0#B103T#336.2#^214#H Ngc H#Bi tp thu nh nc#B.s.: H Ngc H, Nguyn V n Chng#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a120tr.^b21cm#Thu#oanh#TTS ghi: B Ti c hnh. Trng cao ng Ti chnh - Qun tr kinh doanh#Nguyn Vn Chng#Gii thi u mt s dng bi tp thu nh nc c km theo phn hng dn gii bi tp#Nh nc#Bi tp#297429## 01048000000000325000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820004000408080005000440020037000490070062000860080005001480090018001530100 00500171011001500176020000800191039000500199005001600204005001300220015007200233 00500140030500500140031900500180033302103350035102000210068602000080070701300070 0715#VV12.16474#VV12.16473#Vi?t#15000#B103T#657#^214#Bi tp k ton hnh chnh s nghip#B.s.: Nguyn Th Lun (ch.b.), Trn Th La, inh Hi Oanh...#^aH.#^a Lao ng X hi#2012#^a144tr.^b21cm#K ton#oanh#Nguyn Th Lun#Trn Th La#T TS ghi: B Ti chnh. Trng cao ng Ti chnh - Qun tr kinh doanh#inh Hi O anh#C Ngc Khnh#L Th Ngc Khnh#Nhim v v t chc cng tc k ton trong c c n v hnh chnh s nghip. Gii thiu mt s dng bi tp v k ton nh: k ton vn bng tin v u t ti chnh, k ton vt liu, k ton ti sn c nh, k ton thanh ton, k ton ngun kinh ph v cc khon thu, k ton cc kh on chi, k ton chi hot ng sn xut kinh doanh#Hnh chnh s nghip#Bi tp# 297430## 01042000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020099000450030082001440080005002260090018002310100005002490110 01500254020001700269039000500286015006800291020000800359020000900367021037300376 020002000749013000700769#VV12.16475#VV12.16476#Vi?t#T103L#331.25#^214#Ti liu h un luyn v an ton v sinh lao ng cho cn b lm cng tc an ton - v sinh lao ng#Chng trnh quc gia v an ton lao ng, v sinh lao ng giai on 2 011 - 2015#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a318tr.^b21cm#V sinh lao ng#oanh#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v x hi. Cc An ton lao ng#An ton#Lao ng #Trnh by nhng vn c bn v bo h lao ng, an ton - v sinh lao ng. G ii thiu h thng vn bn qui phm php lut v an ton v sinh lao ng, cng tc an ton v sinh lao ng ti c s, phng php xc nh cc yu t c hi, cc yu t nguy him v bin php phng chng, thc hin an ton v sinh lao n g trong thit k nh xng v t chc cp cu ti ch#Ti liu hun luyn#297431 ## 00886000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020047000460030070000930080005001630090018001680100005001860110 01500191020000800206020000700214039000500221015004400226021027400270020000800544 020001500552020003400567013000700601#VV12.16478#VV12.16477#Vi?t#S450T#338.071#^2 14#S tay sinh vin hc k I, nm hc 2012 - 2013#Dng cho sinh vin i hc kho 7, h chnh quy theo h thng tn ch#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a254tr.^b21 cm#o to#S tay#oanh#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#Trnh by mt s qui ch o to ca trng i hc Cng nghip H Ni. K hoch hc tp v t hi hc k I nm hc 2012 - 2013, qui trnh ng k hc tp, thi kho biu, hn g dn ng k khi lng hc tp qua mng Internet v lin h cng vic cho sinh vin i hc kho 7#Hc tp#Trng i hc#Trng i hc Cng nghip H Ni#29 7432## 00703000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380050016000430020022000590070016000810080005000970090018001020100 00500120011001500125020002200140039000500162015004100167021022400208013000700432 020001000439#VV12.16479#VV12.16480#Vi?t#QU105T#658#^214#Phan Th Phng#Qun tr doanh nghip#Phan Th Phng#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a539tr.^b24cm#Qun tr doanh nghip#oanh#TTS ghi: Trng i hc Lao ng X hi#Trnh by cc kin thc v qun tr doanh nghip nh: b my qun tr doanh nghip, qun tr sn xu t, qun tr hot ng khoa hc v cng ngh, qun tr nhn lc, qun tr ti ch nh qun tr chin lc, qun tr cht lng#297433#L thuyt## 00800000000000265000450002600110000002600110001104100050002201400080002718100060 00350820010000418080005000510020059000560080005001150090018001200100005001380110 01500143020001000158020000900168020001700177039000500194021031800199020000400517 020000600521013000700527#VV12.16481#VV12.16482#Vi?t#155000#M458S#346.59704#^214 #Mt s quy nh ca php lut mi nht v t ai v nh #^aH.#^aLao ng X h i#2012#^a679tr.^b24cm#Php lut#Vit Nam#Vn bn php qui#oanh#Trnh by ni du ng cc ngh quyt, ngh nh ca Quc hi v Chnh ph v quy nh t ai v n h nh: min gim thu s dng t nng nghip, th im cho t chc c nhn nc ngoi mua v s hu nh ti Vit Nam, quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca lut thu s dng t phi nng nghip...#t#Nh #297434## 00889000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400080002718100070 00350820010000428080005000520050015000570020113000720070015001850080005002000090 01800205010000500223011001500228020001000243020000900253020001800262039000500280 021028900285020000900574020000900583013000700592#VV12.16484#VV12.16483#Vi?t#2850 00#CH300D#346.59701#^214#Nguyn Th Lan#Ch dn php lut hn nhn v gia nh v h thng vn bn php lut v hn nhn v gia nh t nm 1945 n nay#Nguyn Th Lan#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a743tr.^b24cm#Php lut#Vit Nam#Vn bn p hp lut#oanh#Gii thiu cc ch dn v lut Hn nhn v gia nh. H thng vn bn php lut hin hnh trong lnh vc hn nhn v gia nh v mt s vn bn ph p lut quc t bo v quyn ph n v tr em. Cc vn bn php lut trong lnh vc hn nhn v gia nh t nm 1945 n nay ( ht hiu lc)#Hn nhn#Gia nh #297435## 00820000000000301000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820004000408080005000440050017000490020032000660070037000980080005001350090 01800140010000500158011001500163020001300178039000500191005001100196015007200207 021019800279020001500477020000900492020001000501013000700511#VV12.16486#VV12.164 85#Vi?t#18500#250C#515#^214#Nguyn Hu Tuyn# cng bi ging ton cao cp#N guyn Hu Tuyn (ch.b.), V Th Thu#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a176tr.^b21cm#T on cao cp#oanh#V Th Thu#TTS ghi: B Ti chnh. Trng cao ng Ti chnh - Qun tr kinh doanh#Trnh by cc kin thc c bn ca ton hc cao cp nh nh thc v h phng trnh tuyn tnh, hm s v gii hn, o hm v vi phn, hm s nhiu bin, php tnh tch phn, phng trnh vi phn#Ton gii tch# cn g#Bi ging#297436## 00816000000000301000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820004000408080005000440050018000490020063000670070049001300080005001790090 01800184010000500202011001500207020000800222039000500230005002200235021020000257 004001800457020001300475020000900488020001000497013000700507#VV12.16488#VV12.164 87#Vi?t#31500#250C#657#^214#Nguyn Quc Thng# cng bi ging t chc cng tc k ton trong doanh nghip#Nguyn Quc Thng (ch.b.), Nguyn Th Minh Hng# ^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a303tr.^b21cm#K ton#oanh#Nguyn Th Minh Hng#Kh i qut chung v t chc cng tc k ton. T chc vn dng ch chng t k t on v h thng ti khon, h thng s k ton. Cch thc thc hin ch bo co k ton v t chc b my k ton#Ti bn ln th 1#Doanh nghip# cng#B i ging#297437## 00883000000000301000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820007000408080005000470050015000520020042000670070047001090080005001560090 01800161010000500179011001500184020002300199039000500222005002300227015007200250 021021000322004002300532020000900555020001000564013000700574#VV12.16490#VV12.164 89#Vi?t#36500#250C#658.15#^214#Nguyn Th Ln# cng bi ging ti chnh doa nh nghip#Nguyn Th Ln (ch.b.), Nguyn Th Thanh Huyn#^aH.#^aLao ng X hi# 2012#^a351tr.^b21cm#Ti chnh doanh nghip#oanh#Nguyn Th Thanh Huyn#TTS ghi: B Ti chnh. Trng cao ng Ti chnh - Qun tr kinh doanh#Tng quan v ti chnh doanh nghip. Vn c nh, vn lu ng ca doanh nghip. Chi ph, doanh t hu v li nhun ca doanh nghip, u t di hn ca doanh nghip. Doanh li v ri ro trong hot ng u t...#C chnh l v b sung# cng#Bi ging#29743 8## 01050000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020050000490070063000990220005001620040018001670080 00500185009001800190010000500208011001500213015007200228021024100300020001800541 02000130055902000090057202000100058100500150059100500160060600500130062200500220 0635005001900657039000500676013000700681#VV12.16491#VV12.16492#46000#Vi?t#250C #657#^214# cng bi ging k ton ti chnh doanh nghip#B.s.: Phm Th Thoan , Nguyn Th Lun (ch.b.), Mai Th Hng...#Ph.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aLao n g X hi#2012#^a447tr.^b21cm#TTS ghi: B Ti chnh. Trng cao ng Ti chnh - Qun tr kinh doanh#T chc cng tc k ton trong cc doanh nghip. Cng tc k ton trong mt s lnh vc c th nh: k ton nguyn liu, vt liu, cng c dng c, k ton tin lng v cc khon trch theo lng, ti sn c nh v b t ng sn u t...#K ton ti chnh#Doanh nghip# cng#Bi ging#Phm Th Thoan#Nguyn Th Lun#Mai Th Hng#Nguyn Th Minh Hng#Nguyn Thanh Khit#oan h#297439## 00889000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020050000490070039000990220005001380040018001430080 00500161009001800166010000500184011001500189015007200204021019300276020001800469 02000130048702000090050002000100050900500180051903900050053700500140054201300070 0556#VV12.16493#VV12.16494#13500#Vi?t#250C#657#^214# cng bi ging k ton ti chnh doanh nghip#B.s.: Nguyn Hi H, Nguyn Quc Thng#Ph.3#Ti bn ln th 1#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a127tr.^b21cm#TTS ghi: B Ti chnh. Trng cao ng Ti chnh - Qun tr kinh doanh#Trnh by c im k ton lu chuyn h ng ho trong kinh doanh thng mi ni a v trong kinh doanh xut nhp khu. K ton trong hot ng kinh doanh du lch v trong doanh nghip xy lp#K to n ti chnh#Doanh nghip# cng#Bi ging#Nguyn Quc Thng#oanh#Nguyn Hi H #297440## 01051000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020050000510070063001010220005001640080005001690090 01800174010000500192011001500197015007200212021027300284020002100557020001000578 02000090058802000100059700500230060700500130063000500160064300500170065900500130 0676039000500689013000700694#VV12.16496#VV12.16495#33000#Vi?t#250C#332.1#^214# cng bi ging nghip v ngn hng thng mi#B.s.: Nguyn Th Thanh Huyn, V Vn Hong, Nguyn Th Lin...#Ph.1#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a320tr.^b21cm #TTS ghi: B Ti chnh. Trng cao ng Ti chnh - Qun tr kinh doanh#Tng qu an v ngn hng thng mi. Trnh by mt s k nng nghip v v ngn hng th ng mi nh: ngun vn v qun l ngun vn, ti sn v qun l ti sn, nghip v tn dng ngn hng, cho vay ngn hn cc doanh nghip, tn dng trung v di hn, cho vay tiu dng...#Ngn hng thng mi#Nghip v# cng#Bi ging#Nguy n Th Thanh Huyn#V Vn Hong#Nguyn Th Lin#Nguyn Huy Cng#L Tun Hip#oa nh#297441## 01059000000000349000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820004000408080005000440020048000490070061000970080005001580090018001630100 00500181011001500186020000800201039000500209005001600214005001200230015007400242 00500140031600500140033000500190034402102810036300400180064402000210066202000090 0683020001000692013000700702#VV12.16498#VV12.16497#Vi?t#48000#250C#657#^214# cng bi ging k ton hnh chnh s nghip#B.s.: Nguyn Th Lun (ch.b.), Tr n Th M, Trn c Hng...#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a463tr.^b21cm#K ton#oa nh#Nguyn Th Lun#Trn Th M#TTS ghi: B Ti chnh. - Trng cao ng Ti ch nh - Qun tr kinh doanh#Trn c Hng#Phm Th Loan#Hong Th Hng Vn#c im , nhim v v t chc cng tc k ton trong cc n v hnh chnh s nghip. M t s kin thc c bn v k ton vn bng tin v u t ti chnh, k ton vt liu, dng c, k ton ti sn c nh, k ton cc khon thanh ton, k ton ng un kinh ph v cc khon thu...#Ti bn ln th 3#Hnh chnh s nghip# cng #Bi ging#297442## 00719000000000277000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820004000408080005000440050022000490020039000710070027001100080005001370090 01800142010000500160011001500165020001000180039000500190015007200195021014100267 004001800408020000800426013000700434#VV12.16500#VV12.16499#Vi?t#12500#C125H#340 #^214#Nguyn Th Thanh Thu#Cu hi v bi tp php lut i cng#Nguyn Th Th anh Thu b.s.#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a119tr.^b21cm#Php lut#oanh#TTS ghi : B Ti chnh. Trng cao ng Ti chnh - Qun tr kinh doanh#Nhng vn chu ng v nh nc v php lut. Hnh thc php lut v h thng php lut Vit Nam. Gii thiu lut hnh chnh, dn s, hnh s#Ti bn ln th 1#Bi tp#297443## 00912000000000325000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820006000408080005000460020050000510070068001010080005001690090018001740100 00500192011001500197020001300212039000500225005001300230005001700243015007200260 00500120033200500150034402101820035902000100054102000080055102000200055901300070 0579#VV12.16502#VV12.16501#Vi?t#13500#C125H#001.4#^214#Cu hi trc nghim v b i tp nguyn l thng k#Kim Th Hnh (ch.b.), Th Minh Nhm, Tin Ti, L Nguyn Tng#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a127tr.^b21cm#Thng k hc#oanh#Kim T h Hnh# Th Minh Nhm#TTS ghi: B Ti chnh. Trng cao ng Ti chnh - Qu n tr kinh doanh# Tin Ti#L Nguyn Tng#Nhng vn chung v thng k hc, qu trnh nghin cu thng k v phng php trnh by s liu. Cc mc ca h in tng kinh t x hi. Kin thc v dy s thi gian v ch s#Nguyn l#Bi tp#Cu hi trc nghim#297444## 00855000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050015000520020042000670070037001090220005001460040 01800151008000500169009001800174010000500192011001500197015007200212020002300284 02000080030702000080031500500130032303900050033601300070034100500150034802101660 0363#VV12.16503#VV12.16504#22500#Vi?t#C125H#658.15#^214#Nguyn Th Ln#Cu hi v bi tp ti chnh doanh nghip#Nguyn Th Ln (ch.b.), on Th Nga#Ph.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a215tr.^b21cm#TTS ghi: B Ti chnh. Trng cao ng Ti chnh - Qun tr kinh doanh#Ti chnh doanh nghip#Cu hi# Bi tp#on Th Nga#oanh#297445#Nguyn Th Ln#Trnh by h thng cu hi v d ng bi tp v ti chnh doanh nghip nh: vn c nh ca doanh nghip, vn lu ng, chi ph, doanh thu v li nhun, u t di hn## 00989000000000337000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820004000408080005000440050017000490020067000660070061001330080005001940090 01800199010000500217011001500222020001000237039000500247005002200252015007200274 02000110034602000100035702000100036700500140037702000080039102102250039902000200 0624013000700644#VV12.16506#VV12.16505#Vi?t#18500#C125H#382#^214# Th Minh Nh m#Cu hi trc nghim v bi tp nghip v kinh doanh xut nhp khu#B.s.: T h Minh Nhm, Trng Th Thanh Loan, Phm Linh Chi#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^ a176tr.^b21cm#Nghip v#oanh#Trng Th Thanh Loan#TTS ghi: B Ti chnh. Trn g cao ng Ti chnh - Qun tr kinh doanh#Kinh doanh#Xut khu#Nhp khu#Phm L inh Chi#Bi tp#Gii thiu cc mu cu hi v bi tp thc hnh v nghip v kin h doanh xut nhp khu nh tng quan kinh doanh xut nhp khu, Incoterms 2000, cc phng thc kinh doanh xut nhp khu, hp ng kinh doanh xut nhp khu... #Cu hi trc nghim#297446## 00932000000000325000450002600110000002600110001104100050002201400080002718100080 00350820006000438080005000490020039000540070078000930080005001710090027001760100 00500203011001500208020001100223020001100234039000500245005001600250021023300266 00400380049902000090053702000080054600500170055400500160057100500120058701300070 0599#VV12.16508#VV12.16507#Vi?t#109000#GI-108T#338.4#^214#Gio trnh qun tr k inh doanh l hnh#B.s.: Nguyn Vn Mnh, Phm Hng Chng (ch.b.), Nguyn Vn nh, Ng c Anh#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2012#^a494tr.^b24cm#Kinh doanh#G io trnh#oanh#Nguyn Vn Mnh#Khi qut v lch s pht trin kinh doanh l hn h v cc ni dung c bn ca kinh doanh. C cu t chc v qun tr nhn lc ca doanh nghip l hnh, t chc kinh doanh ca a l l hnh, xy dng chng tr nh du lch trn gi...#Ti bn ln th 3 c sa i, b sung#Qun tr#Du lch#P hm Hng Chng#Nguyn Vn nh#Ng c Anh#297447## 01046000000000337000450002600110000002600110001104100050002201400080002718100080 00350820004000438080005000470020028000520290021000800070060001010080005001610090 02700166010000500193011001500198020000900213020001100222039000500233005001200238 00500180025001500980026800500180036600500120038400500200039602102770041602000080 0693013000700701#VV12.16509#VV12.16510#Vi?t#125000#GI-108T#658#^214#Gio trnh qun tr hu cn#Logistics management#L Cng Hoa (ch.b), Nguyn Thnh Hiu, Ngu yn nh Trung...#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2012#^a567tr.^b24cm#Qun tr#G io trnh#oanh#L Cng Hoa#Nguyn Thnh Hiu#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Qu c dn. Khoa Qun tr kinh doanh. B mn Qun tr doanh nghip#Nguyn nh Trung # Th ng#Trn Th Thch Lin#Gii thiu chung v qun tr hu cn. Cc sn p hm, dch v khch hng v h thng thng tin hu cn. Trnh by nhng vn c bn v vn ti v cc quyt nh v vn ti, d tr, mua v cung ng. Cc khu t chc, kim sot hu cn, hu cn quc t, qun tr chui cung ng#Hu cn#29 7448## 00992000000000337000450002600110000002600110001104100050002201400080002718100080 00350820004000438080005000470020031000520070064000830080005001470090027001520100 00500179011001500184020001000199020001100209039000500220005001900225005001200244 01500680025600500140032400500170033802102220035500400380057702000100061500500220 0625013000700647#VV12.16511#VV12.16512#Vi?t#114000#GI-108T#657#^214#Gio trnh kim ton ti chnh#B.s.: Nguyn Quang Quynh, Ng Tr Tu (ch.b.), Phm Huy on ...#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2012#^a519tr.^b24cm#Kim ton#Gio trnh#oan h#Nguyn Quang Quynh#Ng Tr Tu#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Vin K ton - Kim ton#Phm Huy on#Bi Th Minh Hi#Khi qut v kim ton ti c hnh trong h thng kim ton, mc tiu v bng chng ca kim ton. nh gi h thng kim sot ni b v xy dng k hoch kim ton. K nng kim ton trn c c chu trnh v khon mc ch yu#Ti bn ln th 3, c sa i b sung#Ti chn h#Nguyn Th Phng Hoa#297449## 00683000000000265000450002600110000002600110001104100050002201400080002718100060 00350820006000418080005000470050016000520020042000680070016001100080005001260090 02700131010000500158011001500163020000800178039000500186021019900191020001000390 020001000400013000700410#VV12.16514#VV12.16513#Vi?t#178000#T305T#332.1#^214#Ngu yn Vn Ngc#Tin t ngn hng v th trng ti chnh#Nguyn Vn Ngc#^aH.#^a i hc Kinh t Quc dn#2012#^a686tr.^b24cm#Tin t#oanh#Tng quan v tin t ng n hng v th trng ti chnh. Cc vn v th trng ti chnh v cc nh c h ti chnh. Ngn hng trung ng, ti chnh quc t v chnh sch tin t. L thuyt tin t#Ngn hng#Ti chnh#297450## 00849000000000301000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100070 00340820006000418080005000470050018000520020024000700070018000940080005001120090 02700117010000500144011001500149020001000164039000500174015005800179021023600237 004003600473020000900509020000900518020001300527013000700540#VV12.16515#VV12.165 16#Vi?t#85000#QU105T#658.8#^214#Trng nh Chin#Qun tr knh phn phi#Trn g nh Chin#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2012#^a399tr.^b21cm#Phn phi#oanh# TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Marketing#Trnh by nhng kin t hc c bn v t chc v qun l h thng knh phn phi sn phm ca cc doanh nghip; nhng ni dung v s hot ng ca knh phn phi, cu trc knh, hnh v i v cc hnh thc t chc cc kiu knh lin kt dc#Ti bn ln 2, c chnh s a b sung#Sn phm#Qun tr#Doanh nghip#297451## 00962000000000313000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820006000428080005000480050016000530020075000690070040001440080005001840090 02700189010000500216011001500221020001100236020001100247039000500258005001600263 021029300279004004000572020001000612020001100622020000800633013000700641#VV12.16 517#VV12.16518#Vi?t#54000#GI-108T#338.4#^214#Nguyn Vn nh#Gio trnh tm l v ngh thut giao tip, ng x trong kinh doanh du lch#Ch.b.: Nguyn Vn nh, Nguyn Vn Mnh#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2012#^a270tr.^b24cm#Tm l hc# Gio trnh#oanh#Nguyn Vn Mnh#Vai tr ca tm l hc x hi trong du lch v m t s vn c bn v tm l hc. Vi nt v s hnh thnh v pht trin ca t m l hc x hi. Cc hin tng tm l c bn v mt s khi nim quan trng. n h hng ca mt s hin tng tm l x hi v cc quy lut tm l trong du lc h...#Ti bn ln th 3 c chnh sa, b sung#Giao tip#Kinh doanh#Du lch#297452 ## 01056000000000373000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100080 00340820004000428080005000460020029000510030061000800070066001410080005002070090 02700212010000500239011001500244020000800259020001100267039000500278005001500283 00500140029801500640031200500120037600500140038802101740040200400380057602000130 0614020001800627020001600645020001400661013000700675#VV12.16520#VV12.16519#Vi?t# 86000#GI-108T#005#^214#Gio trnh tin hc i cng#Dng cho sinh vin khi ng nh kinh t v qun tr kinh doanh#Hn Vit Thun (ch.b.), Trn Cng Un, Bi Th Ng, ng Qu Vinh#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2012#^a407tr.^b21cm#Tin hc# Gio trnh#oanh#Hn Vit Thun#Trn Cng Un#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Qu c dn. Khoa Tin hc kinh t#Bi Th Ng#ng Qu Vinh#Trnh by mt s khi ni m c s ca tin hc. Gii thiu h iu hnh ca my tnh. K nng son tho vn bn v lp trnh bng Pascal, tm hiu v mng my tnh v Internet#Ti bn ln th 3, c sa i b sung#H iu hnh#Son tho vn bn#Ngn ng Pascal#Mng m y tnh#297453## 00937000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050014000520020017000660070041000830220004001240080 00500128009002300133010000500156011001500161021035400176020000900530020001100539 005001800550005001800568039000600586013000700592005001400599020001000613#VV12.16 522#VV12.16521#55000#Vi?t#301V#623.89#^214#Phm K Quang#a vn hng hi#Phm K Quang (ch.b.), Nguyn Thi Dng#T.2#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a279t r.^b24cm#Trnh by nhng kin thc chuyn su ca a vn hng hi lin quan n nghip v thao tc v xc nh v tr tu bin: D on ng i ca tu bng c ch v, d ton ng i ca tu bng gii tch; c s l thuyt v cc phng p hp ca vic xc nh v tr tu bng mc tiu a vn; phng php nh gi tin cy v xc nh ca v tr xc nh#Hng hi#Gio trnh#Nguyn Thi Dng #Nguyn Phng Hng#Qunh#297454#Phm K Quang#Dn ng## 00946000000000337000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200080 00308080005000380050012000430020011000550030046000660070058001120080005001700090 02300175010000500198011001500203021026900218020000700487020000800494020001100502 00500100051300500090052300600170053200600180054900600190056703900060058601300070 0592019000900599#VV12.16523#190000#Vi?t#C460#621.381#^214#Heimann, B.#C in t#Cc thnh phn - cc phng php - cc th d#B. Heimann, W. Gerth, K. Popp ; Dch: Nguyn Vn Khang...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a413tr.^b24cm#Cc k hi nim c bn ca c in t. Cc c cu dn ng. Cc cm bin. X l tn hi u. X l d liu ca cc qu trnh. Xy dng m hnh ca cc h nhiu vt. Lp t rnh qu o. iu khin cc h c in t. Cc th d chn lc ca cc h c i n t v c s ton hc#C hc#in t#C in t#Gerth, W.#Popp, K.#Nguyn Vn Khang#Nguyn Phong in#Nguyn Quang Hong#Qunh#297455#Dch c## 01062000000000325000450002600110000002600110001104100050002208200070002780800050 00340020040000390030019000790070108000980080005002060090011002110100005002220110 01500227015009900242039000600341013000700347019000900354021026400363005001700627 00500150064400500140065900500130067300600160068602000100070202000090071202000150 0721#VV12.16525#VV12.16524#Vi?t#342.02#^214#Tuyn tp hin php ca mt s quc gia#Ti liu tham kho#Ch.b.: Nguyn ng Dung, Phm Hng Thi, L Khnh Tng, V Cng Giao ; Tp hp, bin dch: L Khnh Tng...#^aH.#^aHng c#2012#^a750tr. ^b24cm#TTS ghi: Khoa Lut i hc quc gia H Ni. Trung tm Nghin cu quyn c on ngi & quyn cng dn#Qunh#297456#Dch Anh#Gii thiu Hin php ca mt s nc Chu nh Nht Bn (1946), Hn Quc (1987), Vit Nam (1992)...mt s nc Chu u nh Cng ho Php (1958), Cng ho Lin bang c (1949), Lin bang Nga ( 1993)...v cc nc Chu M, Chu Phi nh Hoa K (1787), Nam Phi (1996)#Nguyn ng Dung#Phm Hng Thi#L Khnh Tng#V Cng Giao#Nguyn c Tnh#Hin php#Th gii#Sch tham kho## 00532000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003008200060 00358080005000410050012000460020019000580030021000770070035000980080005001330090 01100138010000500149011001500154020001700169020001100186020001200197039000600209 013000700215019001600222006001600238#VV12.16527#VV12.16526#115000#Vi?t#895.1#^2 14#Hiu Nguyt#Nu nh anh yu em#Tiu thuyt tnh yu#Hiu Nguyt ; Nhm Hng T T dch#^aH.#^aHng c#2012#^a499tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu t huyt#Qunh#297457#Dch Trung Quc#Nhm Hng T T## 00667000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020020000440070043000640080005001070090011001120100005001230110 01500128015003800143021012000181020000900301020001000310006001700320039000600337 013000700343019000500350005000800355020001400363#VV12.16529#VV12.16528#Vi?t#T550 B#294.3#^214#T bi thu sm php#Trc tc: Ng t ; Thch Huyn Dung dch#^aH. #^aHng c#2012#^a183tr.^b24cm#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#Gii thiu phng thc v nghi l tng nim kinh T bi thu sm: nghi l khai kinh, php t bi thu sm, phn hi hng#o Pht#Kinh Pht#Thch Huyn Dung#Qunh#297458#D ch#Ng t#Kinh Thu sm## 00612000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420050015000470020031000620070015000930080005001080090011001130100 00500124011001500129020000800144020001500152020001300167020000800180039000600188 013000700194021014500201#VV12.16530#VV12.16531#Vi?t#TH107V#959.742#^214#Nguyn V it Ba#Thanh Vn nhng du n lch s#Nguyn Vit Ba#^aH.#^aHng c#2012#^a135t r.^b21cm#Lch s#Lng Thanh Vn#Thanh Chng#Ngh An#Qunh#297459#Gii thiu nh ng nt c bn v a l, tin trnh lch s v cc c trng vn ho ca cng ng c dn c tr trn mnh t Thanh Vn (Ngh An)## 00551000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430050018000480020013000660030069000790070018001480080005001660090 03500171010000500206011001500211020001700226020000900243020001000252039000600262 013000700268020001000275#VV12.16533#VV12.16532#69000#Vi?t#895.9228#^214#Nguyn Phng Vn#K c th#Truyn v phim v suy ngh v cuc sng ca ngi tr t ui th#Nguyn Phng Vn#^aH.#^aHng c ; Cng ty Sch Khai Tm#2012#^a25 1tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k#Qunh#297460#Phim m## 00865000000000277000450002600110000002600110001104100050002208200070002780800050 00340020083000390030019001220080005001410090011001460100005001570110015001620150 09900177020001700276020000800293020000700301020000800308020001500316039000600331 013000700337021023200344020001100576#VV12.16535#VV12.16534#Vi?t#342.08#^214#Gii thiu cng c quc t v cc quyn kinh t, x hi v vn ho (ICESCR, 1966)#T i liu tham kho#^aH.#^aHng c#2012#^a395tr.^b21cm#TTS ghi: Khoa Lut i h c Quc gia H Ni. Trung tm Nghin cu Quyn con ngi - Quyn cng dn#Cng c quc t#Kinh t#X hi#Vn ho#Sch tham kho#Qunh#297461#Khi qut lch s r a i v pht trin ca Cng c quc t v cc quyn kinh t, x hi, vn ho. Gii thiu tm tt ni dung Cng c v c ch gim st thc thi Cng c ca C ng c quc t v cc quyn kinh t, x hi, vn ho#Nhn quyn## 00702000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000510820004000568080005000600020036000650070026001010080005001270090 01100132010000500143011001500148021020500163020000800368020001000376020000900386 006001600395039000600411013000700417#CDVN.01813#VV12.16537#VV12.16536#CDVN.01814 #65000#Vi?t#428#^214#Luyn pht m v ng iu ting Anh#Trn Mnh Tng bin d ch#^aH.#^aHng c#2012#^a378tr.^b21cm#Gm cc bi hng dn cch pht m v ng iu ting Anh: cc nguyn m trc, nguyn m i kp ming, ph m tc, ph m xt, ph m mi...v cch s dng ng iu xung ging, ln ging trong ting Anh#Pht m#Ting Anh#Ng iu#Trn Mnh Tng#Qunh#297462## 00775000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200080 00348080005000420020018000470070049000650220004001142210077001180040013001950080 00500208009002600213010000500239011001500244021011400259020001000373020001000383 020000800393005001700401005001600418039000600434013000700440005001400447#VV12.16 538#VV12.16539#35000#Vi?t#515.076#^214#Bi tp gii tch#Trn c Long, Nguyn nh Sang, Hong Quc Ton#T.3#Tch phn ph thuc tham s - tch phn bi tch phn ng v tch phn mt#In ln th 7#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a2 68tr.^b21cm#Kin thc chung v tch phn nh: Tch phn ph thuc tham s, tch phn bi, tch phn ng v tch phn mt...#Gii tch#Tch phn#Bi tp#Nguyn nh Sang#Hong Quc Ton#Qunh#297463#Trn c Long## 00959000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020035000520070066000870080005001530090026001580100 00500184011001500189015003800204020000800242020000900250020000800259005002300267 00500150029000500150030500500170032000500120033703900060034901300070035502102710 0362#VV12.16541#VV12.16540#29000#Vi?t#B103T#330.02#^214#Bi tp nguyn l thng k kinh t#Nguyn Th Tuyt Nhung (ch.b.), Phm Ngc Kim, Tng Vn Khin...#^a H.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a189tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Ngoi thng#Kinh t#Thng k#Bi tp#Nguyn Th Tuyt Nhung#Phm Ngc Kim#Tng Vn K hin#Nguyn Trng Hi#Bi Lin H#Qunh#297464#Cung cp nhng kin thc c bn v thng k hc: iu tra thng k, tng hp thng k, cc tham s thng k, iu tra chn mu, phn tch hi quy v tng quan, phn tch dy s thi gian, ch s kinh t...cng mt s hng dn v p n v cc vn chung ca thng k## 00752000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200080 00348080005000420020060000470030091001070070047001980080005002450090026002500100 00500276011001500281020000700296020000700303020001200310020001400322005001300336 00500150034900500140036400500130037800500150039103900060040601300070041202000070 0419#VV12.16542#VV12.16543#55000#Vi?t#530.076#^214#B kim tra - b thi t h theo chuyn mn Vt l 12#Cc kim tra 15 pht, cc kim tra 45 pht , cc kim tra hc k I v hc k II...#Chu Vn Lanh, Dng c Tun, V Long Khnh...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a303tr.^b24cm#Vt l#Lp 12# ki m tra#Sch c thm#Chu Vn Lanh#Dng c Tun#V Long Khnh#Trn Th Cao#Trn h nh Cao#Qunh#297465# thi## 00861000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200080 00348080005000420020137000470030025001840080005002090090026002140100005002400110 01500245021017900260020001800439020001900457020002200476020002300498020000900521 020000900530020001900539039000600558013000700564#VV12.16545#VV12.16544#30000#Vi ?t#379.597#^214#Ti liu hng dn nhim v nm hc 2012 - 2013 v gio dc mm non, gio dc ph thng, gio dc thng xuyn v gio dc chuyn nghip#Tuyn c hn v gii thiu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a127tr.^b24cm#Gm cc ch th, quyt nh v hng dn trin khai cc nhim v nm hc 2010 - 2011 i v i gio dc mm non, gio dc ph thng, gio dc thng xuyn v gio dc chuyn nghip#Gio dc mu gio#Gio dc ph thng#Gio dc thng xuyn#Gio dc chuy n nghip#Nhim v#Vit Nam#Ti liu hng dn#Qunh#297466## 00533000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020053000430030041000960070015001370080005001520090026001570100 00500183011001500188020000800203020000600211020000800217020001400225005001500239 039000600254013000700260#VV12.16546#VV12.16547#42000#Vi?t#807#^214#Nhng bi v n theo chun kin thc k nng ng vn 6#C nhiu cu hi m v gim ti ni dun g#Phm Ngc Thm#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a239tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Bi vn#Sch c thm#Phm Ngc Thm#Qunh#297467## 00533000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020053000430030041000960070015001370080005001520090026001570100 00500183011001500188020000800203020000600211020000800217020001400225005001500239 039000600254013000700260#VV12.16549#VV12.16548#42000#Vi?t#807#^214#Nhng bi v n theo chun kin thc k nng ng vn 7#C nhiu cu hi m v gim ti ni dun g#Phm Ngc Thm#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a251tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Bi vn#Sch c thm#Phm Ngc Thm#Qunh#297468## 00761000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200120 00348080005000460050016000510020058000670070031001250080005001560090021001610100 00500182011001500187021017600202020002300378020001000401020001300411020001100424 020000900435005001400444039000600458013000700464#VV12.16551#VV12.16550#45000#Vi ?t#324.2597071#^214#Nguyn Ngc n#Cm nang v k nng gii quyt khiu ni k lut ca ng#Nguyn Ngc n, Cao Vn Thng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a26 8tr.^b21cm#Trnh by mt s vn v gii quyt khiu ni k lut ca ng. a ra cc phng php, trnh t, k nng, quy trnh v cc biu mu v gii quyt khiu ni k lut ca ng#ng Cng sn Vit Nam#Khiu ni#K lut ng#Gii qu yt#Cm nang#Cao Vn Thng#Qunh#297469## 00600000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200080 00348080005000420050015000470020022000620070015000840080005000990090019001040100 00500123011001500128021018900143020000300332020001000335039000600345013000700351 #VV12.16553#VV12.16552#60000#Vi?t#667.028#^214#Nguyn Vn Lc#Cng ngh m c bit#Nguyn Vn Lc#^aH.#^aBch Khoa H Ni#2012#^a146tr.^b24cm#Cung cp nhng k in thc c bn v m xoa (m khng cn b m), m cun tm mng v dy, m c, m trn mch in in, m trn hp kim km c, m phc hp, m nhng nng chy, sn in i#M#Cng ngh#Qunh#297470## 01141000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200120 00348080005000460020083000510070057001340080005001910090021001960100005002170110 01500222021039800237020002300635020000900658020000900667020000900676020001300685 02000160069803900060071401300070072000500140072700500160074100500140075700500130 0771005001900784#VV12.16555#VV12.16554#40000#Vi?t#324.2597071#^214#Nng cao ch t lng cng tc tham mu ca u ban kim tra trong tnh hnh hin nay#Cao Vn T hng (ch.b.), Nguyn Ngc n, Ng Quc Thi...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^ a226tr.^b21cm#Trnh by vn l lun v tham mu v cng tc tham mu v cng tc kim tra, gim st, k lut ng ca u ban kim tra. Thc trng cng tc th am mu v cng tc kim tra, gim st k lut ng ca U ban Kim tra Trung n g v u ban kim tra cc tnh, thnh u, ng u trc thuc Trung ng. Mt s g ii php nng cao cht lng cng tc tham mu ca u ban kim tra trong tnh h nh hin nay#ng Cng sn Vit Nam#Tham mu#Kim tra#Gim st#K lut ng#y ba n kim tra#Qunh#297471#Cao Vn Thng#Nguyn Ngc n#Ng Quc Thi# Xun Tut #Trng Thanh Ging## 00856000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380050016000430020069000590030015001280070016001430080005001590090 02100164010000500185011001500190021029800205020000900503020001000512020000700522 020000900529020001500538039000600553013000700559#VV12.16557#VV12.16556#61000#Vi ?t#201#^214#Nguyn Vn Dng#Tn gio vi i sng chnh tr - x hi mt s n c trn th gii#Sch tham kho#Nguyn Vn Dng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^ a379tr.^b21cm#Gm mt s bi vit nghin cu v lnh vc tn gio vi i sng c hnh tr - x hi mt s nc trn th gii: V tr ca tn gio trong i sn g chnh tr - x hi M, nhng vn trong chnh sch tn gio ca nc Nga hi n nay, vn Islam gio trong i sng chnh tr - x hi Pakixtan...#Tn gio #Chnh tr#X hi#Th gii#Sch tham kho#Qunh#297472## 00686000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050013000450020043000580070013001010080005001140090021001190100 00500140011001500145021023200160020001000392020000800402020000900410039000600419 013000700425#VV12.16559#VV12.16558#35000#Vi?t#959.7#^214#Cao Vn Lin#Quc hiu Vit Nam qua cc thi k lch s#Cao Vn Lin#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a 195tr.^b21cm#Gii thiu cc quc hiu ca Vit Nam qua tng giai on lch s c th trn cc lnh vc: lch s hnh thnh nh nc, thit ch chnh tr, th ch , cc n v hnh chnh, kinh t, qun s, vn ho, t tng chnh tr, tn gi o...#Quc hiu#Lch s#Vit Nam#Qunh#297473## 01052000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020076000640070026001400040044001660080 00500210009002100215010000500236011001500241021043900256020000800695020002000703 020000900723005001500732039000800747013000700755#VV12.16560#VV12.16561#60000#Vi ?t#C102M#959.7032#^214#Trnh Nh#Cch mng thng Tm 1945 - Thng li v i u tin ca cch mng Vit Nam#Trnh Nh, Trn Trng Th#Xut bn ln th 2 c b sung v iu chnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a371tr.^b21cm#Gii thiu v q u trnh vn dng truyn thng i on kt ca dn tc trong vic khi dy v q uy t cc ngun lc dn tc cu quc. Mt s ch trng quan trng ca Ban Ch p hnh Trung ng v s lnh o ng n ca ng v Ch tch H Ch Minh tron g phong tro u tranh cch mng ca nhn dn v nh cao l thng li ca Cch mng thng Tm 1945. Gi tr l lun, tm vc v i v mt s kinh nghim ca c uc Cch mng thng Tm#Lch s#Cch mng thng Tm#Vit Nam#Trn Trng Th#Trn H#297474## 00926000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020041000690070040001100040019001500080 00500169009002100174010000500195011001500200021029400215020000800509020002100517 020002900538020000900567020000700576005001400583039000800597013000700605#VV12.16 562#VV12.16563#72000#Vi?t#T455H#959.7043#^214#V Nguyn Gip#Tng hnh dinh tro ng ma xun ton thng#V Nguyn Gip ; Phm Ch Nhn th hin#Xut bn ln th 5#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a366tr.^b21cm#Gii thiu nhng hi c ca i tng V Nguyn Gip v cc s kin lch s, quyt sch chin lc, s sng sut v nhy cm ca tp th B Chnh tr, Qun u Trung ng, B Tng t lnh v ti nh thn quyt on ca B Tng t lnh ti cao trong lch s khng chin Vit Na m giai on 1972-1975#Lch s#Khng chin chng M#Tng tin cng ma xun 1975# Vit Nam#Hi c#Phm Ch Nhn#Trn H#297475## 00966000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020040000680030095001080070053002030040 02000256008000500276009002100281010000500302011001500307021026400322020002100586 020001300607005001500620039000800635005001400643013000700657#VV12.16565#VV12.165 64#44000#Vi?t#H428V#335.4346#^214#Phm Ngc Anh#Hi v p mn hc t tng H Ch Minh#Dnh cho sinh vin i hc, cao ng khi khng chuyn ngnh Mc - Lni n, t tng H Ch Minh#Phm Ngc Anh (ch.b.), Bi nh Phong, Phm Vn Bnh#Ti bn c sa cha#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a236tr.^b21cm#Gii thiu 59 cu hi - p v khi nim, ngun gc, qu trnh hnh thnh h t tng H Ch Minh , t tng H Ch Minh v cc vn dn tc, ch ngha x hi v con ngi, v ng Cng sn Vit Nam, i on kt dn tc, qun s, nhn vn, o c v vn ho...#T tng H Ch Minh#Sch hi p#Bi nh Phong#Trn H#Phm Vn Bnh#29 7476## 00869000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820010000428080005000520050015000570020129000720070015002010040062002160080 00500278009002100283010000500304011001500309021018300324020001000507020001100517 020000900528039000800537013000700545020001000552020000500562#VV12.16567#VV12.165 66#105000#Vi?t#TH552H#343.59704#^214#Hunh Vit Tn#Thc hin ho n, chng t , thu gi tr gia tng, thu thu nhp doanh nghip, cc loi thu khc trong ki nh doanh v hch ton#Hunh Vit Tn#Ti bn ln th 11, c iu chnh, b sung nhng quy nh mi#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a639tr.^b21cm#Gii thiu cc quy nh ca php lut v cc nguyn tc thc hin ho n, chng t v vn ng dng cc quy phm php lut v thu cng cc lut khc trong kinh doanh v h ch ton#Hch ton#Kinh doanh#Vit Nam#Trn H#297477#Php lut#Thu## 00808000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510050011000560020058000670030017001250070011001420220 00400153008000500157009002100162010000500183011001500188021019200203020001000395 02000180040502000090042302000070043202000170043903900080045601300070046400500110 0471#VV12.16569#VV12.16568#115000#Vi?t#L504N#342.59708#^214# Vn i#Lut ngh a v dn s v bo m thc hin ngha v dn s#Sch chuyn kho# Vn i#T. 1#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a631tr.^b21cm#Tuyn chn, trch dn cc bn n , quyt nh ca to n cc cp. Nghin cu, bnh lun cc vn php l c bn ca php lut Vit Nam v ngha v dn s v bo m thc hin ngha v dn s# Php lut#Ngha v cng dn#Vit Nam#Bn n#Sch chuyn kho#Trn H#297478# V n i## 00846000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510050011000560020058000670030017001250070011001420220 00400153008000500157009002100162010000500183011001500188021023000203020001000433 02000180044302000090046102000070047002000170047703900080049401300070050200500110 0509#VV12.16571#VV12.16570#115000#Vi?t#L504N#342.59708#^214# Vn i#Lut ngh a v dn s v bo m thc hin ngha v dn s#Sch chuyn kho# Vn i#T. 2#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a616tr.^b21cm#Tuyn chn, trch dn cc bn n , quyt nh ca to n cc cp. Nghin cu, bnh lun cc vn php l c bn ca php lut Vit Nam v ngha v dn s trong cc lnh vc cm c ,th chp t i sn, t cc, ngha v bo lnh...#Php lut#Ngha v cng dn#Vit Nam#Bn n#Sch chuyn kho#Trn H#297479# Vn i## 01030000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490050013000540020022000670070013000890220004001022210 01800106008000500124009002100129010000500150011001500155021043600170020001000606 02000090061602000130062502000090063803900080064701300070065500500130066200400290 0675#VV12.16572#VV12.16573#148000#Vi?t#L504H#345.597#^214#Phm Vn Beo#Lut hn h s Vit Nam#Phm Vn Beo#Q.2#Phn cc ti phm#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012# ^a728tr.^b24cm#Mt s vn l lun v xc nh ti danh v phng php xc n h ti danh, khung hnh pht trong lut hnh s Vit Nam. Cc ti xm phm an nin h quc gia, xm phm tnh mng, sc kho, nhn phm, danh d ca con ngi, xm phm quyn t do, dn ch ca cng dn, xm phm s hu, xm phm ch hn nh n v gia nh, xm phm trt t qun l kinh t. Cc ti v mi trng, ma tu, xm phm an ton cng cng v trt t cng cng...#Php lut#Ti phm#Lut hnh s#Vit Nam#Trn H#297480#Phm Vn Beo#Ti bn c sa cha, b sung## 01198000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020055000460070070001010080005001710090021001760100005001970110 01500202015007000217021038200287020002100669020000800690020002100698020001000719 02000080072900500170073700500190075400500150077300500140078800500150080203900080 0817013000700825020001600832#VV12.16574#VV12.16575#Vi?t#L302S#959.762#^214#Lch s phong tro cng nhn ch Bu Cn (1930 - 2010)#B.s.: Nguyn Vn Chin (ch.b.) , Nguyn Th Kim Vn, V Th Vit H...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a315tr.^ b21cm#TTS ghi: ng b tnh Gia Lai. Ban Chp hnh ng b huyn Ch Prng#Gii thiu v vng t Bu Cn v c bit l nhng iu kin hnh thnh i ng cn g nhn n in u tin ca tnh Gia Lai, phong tro tham gia u tranh chng ch thc dn ginh chnh quyn thng Tm 1945, phong tro cng nhn Bu Cn tham gia khng chin chng thc dn Php (1945-1954) v chng M cu nc (1954-19750 , pht trin sn xut theo nh hng x hi ch ngha...#Phong tro cng nhn#L ch s#Phong tro cch mng#Ch Prng#Gia Lai#Nguyn Vn Chin#Nguyn Th Kim V n#V Th Vit H#Tng Thi Mc#Phm Th Thun#Trn H#297481#Thi k i mi## 00827000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450050011000500020053000610070011001140040040001250080005001650090 02100170010000500191011001500196021027400211020002300485020000900508020000800517 020000900525039000800534013000700542#VV12.16576#VV12.16577#Vi?t#T116C#324.259707 1#^214#T Huy Ra#Tng cng s lnh o ca ng v cng cuc i mi#T Huy R a#Xut bn ln th 2 c sa cha, b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a491tr .^b21cm#Tp hp cc bi nghin cu l lun v tng kt thc tin su sc ca tc gi v cc vn nh vng bc trn nn tng t tng ca ng l ch ngha M c -Lnin v t tng H Ch Minh, v cng tc t tng v vn ho, xy dng chn h n ng ngang tm yu cu nhim v mi#ng Cng sn Vit Nam#Lnh o#i m i#Vit Nam#Trn H#297482## 00882000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050017000510020043000680070041001110080010001520090 01800162010000500180011001500185021031300200020001000513020000900523020001800532 020001100550005001600561039000800577013000700585#VV12.16579#VV12.16578#23000#Vi ?t#GI-108T#639#^214#Ng Th Thu Tho#Gio trnh k thut nui ng vt thn mm# Ch.b.: Ng Th Thu Tho, Trng Quc Ph#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a136t r.^b24cm#Gii thiu khi qut v c im sinh hc cc loi ng vt thn mm c gi tr kinh t c nui Vit Nam. c im hnh thi cu to ngnh ng vt thn mm, k thut nui cc loi ng vt thn mm ph bin v cc loi ng v t thn mm khc, dch bnh v vn an ton thc phm vng thu hoch v sn ph m#Chn nui#Thu sn#ng vt thn mm#Gio trnh#Trng Quc Ph#Trn H#297483 ## 00496000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380020031000430030006000740070020000800080005001000090014001050100 00500119011001400124020001100138020000600149020001400155039000800169013000700177 020001000184005001500194020000900209#VV12.16580#12000#Vi?t#GI-521E#372.63#^214# Gip em luyn thi vit ch p#Lp 1#Nguyn Hu Cao b.s.#^aH.#^aNxb. H Ni#2012 #^a32tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#Trn H#297484#Luyn thi#Nguyn H u Cao#Vit ch## 00496000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380020031000430030006000740070020000800080005001000090014001050100 00500119011001400124020001100138020000600149020001400155039000800169013000700177 020001000184005001500194020000900209#VV12.16581#12000#Vi?t#GI-521E#372.63#^214# Gip em luyn thi vit ch p#Lp 2#Nguyn Hu Cao b.s.#^aH.#^aNxb. H Ni#2012 #^a32tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#Trn H#297485#Luyn thi#Nguyn H u Cao#Vit ch## 00496000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380020031000430030006000740070020000800080005001000090014001050100 00500119011001400124020001100138020000600149020001400155039000800169013000700177 020001000184005001500194020000900209#VV12.16582#12000#Vi?t#GI-521E#372.63#^214# Gip em luyn thi vit ch p#Lp 3#Nguyn Hu Cao b.s.#^aH.#^aNxb. H Ni#2012 #^a32tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#Trn H#297486#Luyn thi#Nguyn H u Cao#Vit ch## 00496000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380020031000430030006000740070020000800080005001000090014001050100 00500119011001400124020001100138020000600149020001400155039000800169013000700177 020001000184005001500194020000900209#VV12.16583#12000#Vi?t#GI-521E#372.63#^214# Gip em luyn thi vit ch p#Lp 4#Nguyn Hu Cao b.s.#^aH.#^aNxb. H Ni#2012 #^a32tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#Trn H#297487#Luyn thi#Nguyn H u Cao#Vit ch## 00496000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380020031000430030006000740070020000800080005001000090014001050100 00500119011001400124020001100138020000600149020001400155039000800169013000700177 020001000184005001500194020000900209#VV12.16584#12000#Vi?t#GI-521E#372.63#^214# Gip em luyn thi vit ch p#Lp 5#Nguyn Hu Cao b.s.#^aH.#^aNxb. H Ni#2012 #^a32tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#Trn H#297488#Luyn thi#Nguyn H u Cao#Vit ch## 00676000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020034000420030041000760070080001170220004001970080005002010090 01400206010000500220011001500225020001000240020000600250020000800256020001400264 005001700278005001400295005002100309005001700330039000800347013000700355#VV12.16 585#28000#Vi?t#B103T#372.652#^214#Bi tp cui tun ting Anh lp 4#Theo chng trnh ting Anh tiu hc mi#Nguyn Song Hng (ch.b.), An Th Thu H, Trng Th Ngc Minh, Nguyn Bch Thu#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a116tr.^b24cm#Ting A nh#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Song Hng#An Th Thu H#Trng Th Ngc Mi nh#Nguyn Bch Thu#Trn H#297489## 00655000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020032000400030026000720070051000980080005001490090014001540100 00500168011001500173020001100188020000600199020001400205039000800219013000700227 00500160023400500140025000500160026400500170028000500160029702000070031302000090 0320#VV12.16586#45000#Vi?t#454T#372.6#^214#n tp v kim tra ting Vit 5# trc nghim v t lun#Dng Hng Minh, Nguyn H Sn, Nguyn Ngc Anh...#^aH.#^ aNxb. H Ni#2012#^a248tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#Trn H#297490#D ng Hng Minh#Nguyn H Sn#Nguyn Ngc Anh#Phan Phng Dung#Nguyn Vn ip#n tp#Kim tra## 00648000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050022000530020029000750070022001040080005001260090 01400131010000500145011001400150021014000164020000800304020000600312020002200318 020001500340039000800355013000700363#VV12.16587#VV12.16588#15000#Vi?t#TH308K#37 2.83#^214#inh Nguyn Trang Thu#Thit k bi ging o c 2#inh Nguyn Trang T hu#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a84tr.^b24cm#Gii thiu v mc tiu, cc bc chun b cn thit, tin trnh hot ng dy hc ch yu trong tng bi hc ca chng trnh o c lp 2#o c#Lp 2#Phng php ging dy#Sch gio vin#Trn H# 297491## 00753000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050012000520020032000640070055000960220004001510080 00500155009001400160010000500174011001500179021011900194020001100313020000600324 02000220033002000150035200500170036700500160038403900080040001300070040800500120 0415#VV12.16590#VV12.16589#60000#Vi?t#TH308K#372.6#^214#Nguyn Tri#Thit k b i ging ting Vit 3#Nguyn Tri (ch.b.), L Th Thu Huyn, Phm Th Thu H#T.1# ^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a474tr.^b24cm#Trnh by chi tit cc bc ging dy mn Ting Vit lp 3 theo cc ch : Mng non, mi m, ti trng, cng ng...#Ti ng Vit#Lp 3#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Th Thu Huyn#Phm Th Th u H#Trn H#297492#Nguyn Tri## 00638000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050016000450020030000610070016000910080005001070090014001120100 00500126011001500131021015900146020000900305020000600314020002200320020001500342 039000800357013000700365#VV12.16591#VV12.16592#15000#Vi?t#372.5#^214#Nguyn Hu Hnh#Thit k bi ging m thut 4#Nguyn Hu Hnh#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a10 8tr.^b24cm#Gii thiu nhng vn v ni dung v phng php dy m thut lp 4 ; ng thi gii thiu 34 bi thit k dy m thut 4 theo nh hng i mi ph ng php#M thut#Lp 4#Phng php ging dy#Sch gio vin#Trn H#297493## 00821000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020029000680030016000970070036001130220 00400149004002900153008000500182009001400187010000500201011001500206021012600221 02000080034702000110035502000120036602000220037802000060040002000150040600500100 0421039000400431013000700435005001700442#VV12.16594#VV12.16593#47000#Vi?t#H308K #807.1#^214#Nguyn Vn ng#Thit k bi ging ng vn 6#Trung hc c s#Nguyn Vn ng (ch.b.), Hong Dn#T.1#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aNxb. H N i#2012#^a340tr.^b24cm#Gii thiu mc tiu bi hc v hng dn cc bc chun b , hot ng dy hc cc bi c th trong chng trnh ng vn lp 6#Vn hc#Tin g Vit#Tp lm vn#Phng php ging dy#Lp 6#Sch gio vin#Hong Dn#Th#2974 94#Nguyn Vn ng## 00697000000000313000450002600110000002600110001102101230002201400070014504100050 01521810007001570820009001648080005001730050018001780020028001960030016002240070 01800240022000400258008000500262009001400267010000500281011001500286020000700301 020000600308020002200314020001500336039000700351013000700358005001800365#VV12.16 596#VV12.16595#Gii thiu mc tiu bi hc, phng tin dy hc, hot ng dy - hc v mt s bi tp cng c kin thc mn a l lp 9#30000#Vi?t#TH308K#330 .9597#^214#Nguyn Chu Giang#Thit k bi ging a l 9#Trung hc c s#Nguyn Chu Giang#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a202tr.^b24cm#a l#Lp 9#Phng php g ing dy#Sch gio vin#Thu H#297495#Nguyn Chu Giang## 00723000000000289000450002600110000002600110001102600110002202101950003301400070 02280410005002350820011002408080005002510050014002560020026002700070026002960080 00500322009001400327010000500341011001500346020000800361020000800369020001500377 039000700392013000700399005001100406020001600417#VV12.16599#VV12.16598#VV12.1659 7#Tm hiu v vn ho m thc ca ngi Vit. ngha vn ho m thc ca ngi Vit v phong tc, thm m, ngn ng, trit hc v tm linh t ba n trong mt gia nh n ba n ca c cng ng#63000#Vi?t#394.109597#^214#V Ngc Khnh# n v ung ca ngi Vit#V Ngc Khnh, Hong Khi#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a315 tr.^b24cm#Vn ho#m thc#Ngi Vit Nam#Thu H#297496#Hong Khi#Vn ho m th c## 00722000000000289000450002600110000002600110001102600110002202101950003301400070 02280410005002350820007002408080005002470050014002520020040002660070026003060080 00500332009001400337010000500351011001500356020000800371020000900379039000700388 020000900395013000700404005001100411020001000422#VV12.16602#VV12.16601#VV12.1660 0#Nhng nt c trng trong quan nim gia nh ca ngi Vit. Quan h gia nh. Quan h cng ng. Gia nh theo truyn thng vn ho Vit Nam. Tc ci hi, t ang l, ma chay, th cng t tin...#79000#Vi?t#306.85#^214#V Ngc Khnh#Gia nh - Gia phong trong vn ho Vit#V Ngc Khnh, Hong Khi#^aH.#^aNxb. H Ni# 2012#^a395tr.^b21cm#Vn ho#Gia nh#Thu H#Vit Nam#297497#Hong Khi#Gia phong ## 01024000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020019000510070050000700220005001200050018001250050012001430050 01500155005001100170005001500181008000500196009001400201010000500215011001500220 015009300235021034400328020002000672039000400692020000700696013000700703#VV12.16 603#VV12.16604#Vi?t#NH556B#302.0959731#^214#Nhng bng hoa p#Nguyn Thanh Dung , Nghim Trn, Quyn Quyn...#T.19#Nguyn Thanh Dung#Nghim Trn# Quyn Quy n#Vit Cng#Khang Sao Sng#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a431tr.^b22cm#TTS ghi: y ban nhn dn thnh ph H Ni. Hi ng Thi ua v Khen thng thnh ph H Ni #Gii thiu 80 tm gng in hnh tin tin trn nhiu lnh vc H Ni nh: t m gng hng say vi cng tc x hi; ngi lnh nhim cht c da cam thu phc giang h; hip s ng ph; ph n "gii vic nc, m vic nh"; sinh vin n gho vt kh hc gii v nhng chin s trong lc lng v trang qun mnh v s bnh yn ca x hi...#in hnh tin tin#Th#H Ni#297498## 00724000000000265000450002600110000002600110001102102380002201400070026004100050 02671810006002720820009002788080005002870050017002920020041003090070017003500080 00500367009001400372010000500386011001500391020001700406020001100423020001000434 039000700444013000700451#VN12.04647#VN12.04646#Trnh by bi cnh tng cng m bo v kim nh cht lng gio dc i hc. Tng quan v m bo cht lng g io dc, h thng v cc m hnh m bo cht lng gio dc, kim nh cht l ng gio dc, kim nh chng trnh gio dc#39000#Vi?t#104B#378.0028#^214# Th Thu Hng#m bo v kim nh cht lng gio dc# Th Thu Hng#^aH.#^aN xb. H Ni#2012#^a160tr.^b19cm#Gio dc i hc#Cht lng#Kim nh#Thu H#2974 99## 00473000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050007000510020016000580070007000740080005000810090 01100086010000500097011001500102020001700117020001200134039000700146019001600153 020001100169013000700180020000800187#VN12.04648#VN12.04649#76000#Vi?t#A109C#895 .1#^214#L Tn#AQ chnh truyn#L Tn#^aH.#^aHng c#2012#^a378tr.^b19cm#Vn h c hin i#Truyn ngn#Thu H#Dch Trung Quc#Trung Quc#297500#Tp vn## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050015000560020006000710030012000770070015000890080 00500104009001100109010000500120011001500125020001700140020001200157039000700169 020000900176013000700185#VN12.04651#VN12.04650#55000#Vi?t#S450#895.922332#^214 #V Trng Phng#S #Tiu thuyt#V Trng Phng#^aH.#^aHng c#2012#^a303tr.^b 19cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Thu H#Vit Nam#297501## 00750000000000301000450002600110000002600110001102102010002201400070022304100050 02301810006002350820008002418080005002490050016002540020054002700070016003240080 00500340009001800345010000500363011001500368020001000383020001300393039000700406 020000900413020000300422020000900425020000700434013000700441#VN12.04653#VN12.046 52#Gm 157 cu hi - p tnh hung php lut v chnh quyn c s, x l vi ph m hnh chnh, quc tch, h tch, h khu, dn s, hn nhn gia nh, hnh s, p hon chng t nn x hi, khiu ni, t co#45000#Vi?t#S450T#349.597#^214#inh Quc Khnh#S tay php lut dnh cho cn b x, phng, th trn#inh Quc Khnh #^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a200tr.^b19cm#Php lut#Sch hi p#Thu H#Vit N am#X#Th trn#Phng#297502## 00854000000000325000450002600110000002600110001102101070002204100050012918100060 01340820007001408080005001470020010001520070071001620080005002330090025002380100 00500263011002500268020001400293039000700307020000900314020000800323020001000331 01501040034101300070044500500170045200500130046900500170048200500160049900500130 0515#VN12.04654#VN12.04655#Lch s ra i, qu trnh pht trin v nhng c tr ng c bn mang m nt vn ho dn gian ca h Nh L#Vi?t#H400N#781.62#^214#H Nh L#Nguyn Hu Thng (ch nhim ti), L nh Hng, Hong Th i Hoa...#^a H.#^aThng tin Truyn thng#2012#^a193tr., 4tr. nh^b19cm#Nhc dn gian#Thu H#V it Nam#m nhc#H Nh L#TTS ghi: S Vn ho, Th thao v Du lch tnh Qung T r. Phn vin Vn ho Ngh thut Vit Nam ti Hu#297503#Nguyn Hu Thng#L n h Hng#Hong Th i Hoa#Nguyn Vn Khoa#H Th Phc## 01029000000000301000450002600110000002600110001102103460002204100050036808200180 03738080005003910050016003960020050004120070062004620080005005240090025005290100 00500554011002500559020000800584039000700592020000700599020000800606020000700614 015005400621020001500675005001600690005001400706013000700720#VN12.04657#VN12.046 56#Khi qut s hnh thnh v truyn thng vn ho, yu nc ca nhn dn phng Thanh Xun Bc, Thanh Xun, H Ni. Qu trnh thnh lp ng b phng, cng t c nng cao nng lc lnh o nhm xy dng cp phng vng mnh, hon thnh cc ch tiu kinh t x hi, xy dng ng b trong sch vng mnh v pht trin to n din giai on 1982 - 2012#Vi?t#324.2597070959731#^214#Phm Quang Minh#Lch s ng b phng Thanh Xun Bc (1982-2012)#B.s.: Phm Quang Minh (ch.b.), Nguyn Thanh B, Trn Mnh Tr#^aH.#^aThng tin Truyn Thng#2012#^a198tr., 9tr. nh^b 19cm#Lch s#Thu H#H Ni#ng b#Phng#TTS ghi: Ban chp hnh ng b phng Thanh Xun Bc#Thanh Xun Bc#Nguyn Thanh B#Trn Mnh Tr#297504## 01000000000000313000450002600110000002600110001102103610002201400070038304100050 03901810006003950820010004018080005004110050013004160020048004290070032004770080 00500509009002100514010000500535011001500540020001000555020001300565039000700578 020001000585020001100595020002600606005001800632013000700650012002900657#VN12.04 659#VN12.04658#Gm 106 cu hi - p v mt s quy nh php lut v thm quyn ca trng ti thng mi, cc hnh thc trng ti, t chc trng ti, trng ti vin; trnh t, th tc trng ti; quyn, ngha v v trch nhim ca cc bn tr ong t tng trng ti; thm quyn ca to n i vi hot ng trng ti; t ch c v hot ng ca trng ti nc ngoi ti Vit Nam...#35000#Vi?t#H428#346.59 707#^214#Trn Thu Ho#Hi - p v lut trng ti thng mi nm 2010#Trn Thu H o, Trng Hng Quang#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a242tr.^b19cm#Php lut#S ch hi p#Thu H#Trng ti#Thng mi#Lut trng ti thng mi#Trng Hng Qua ng#297505#T sch Php lut doanh nhn## 00741000000000265000450002600110000002600110001102102860002201400070030804100050 03151810006003200820008003268080005003340020023003390080005003620090021003670100 00500388011001400393020001000407020001800417039000700435020000900442020000700451 020001000458013000700468#VN12.04660#VN12.04661#Gii thiu nhng quy nh php lu t v ngha v; quyn ca cn b, cng chc; cn b, cng chc trung ng, cp tnh, cp huyn, cp x; vn qun l cn b, cng chc, cc iu kin m b o thi hnh cng v, thanh tra cng v, khen thng, x l vi phm v cc iu kh on thi hnh#10000#Vi?t#L504C#342.597#^214#Lut cn b, cng chc#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a60tr.^b19cm#Php lut#Vn bn php lut#Thu H#Vit Nam#Cn b#Cng chc#297506## 00915000000000253000450002600110000002600110001102104420002201400070046404100050 04711810006004760820010004828080005004920020054004970080005005510090021005560100 00500577011001500582020001000597020001800607039000700625020000900632020001300641 013000700654#VN12.04663#VN12.04662#Trnh by mt s lnh ca Ch tch nc Cng ha x hi ch ngha Vit Nam v vic cng b lut v mt s iu trch trong lu t t ai, lut nh , lut t tng hnh chnh. Gii thiu nhng quy nh chung v lut t ai; quyn ca nh nc i vi t ai v qun l nh nc v t ai; ch s dng cc loi t; quyn v ngha v ca ngi s dng t; th t c hnh chnh v qun l v s dng t ai km theo cc iu khon thi hnh#290 00#Vi?t#L504#346.59704#^214#Lut t ai nm 2003 sa i, b sung nm 2009, 2 010#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a210tr.^b19cm#Php lut#Vn bn php lut#Th u H#Vit Nam#Lut t ai#297507## 00737000000000265000450002600110000002600110001102102450002201400070026704100050 02740820008002798080005002870020062002920080005003540090021003590100005003800110 01400385020001000399020001800409039000700427020000900434020000700443020000700450 020000700457013000700464#VN12.04664#VN12.04665#Gii thiu ni dung php lnh n ph, l ph to n vi nhng quy nh v n ph trong v n hnh s, v n dn s v v n hnh chnh; l ph to n gii quyt vic dn s v cc l ph to n khc; quy nh v khiu ni v iu khon thi hnh#14000#Vi?t#347.597#^214#Ph p lnh n ph, l ph to n v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a71tr.^b19cm#Php lnh#Vn bn php lut#Thu H#Vit Nam#n ph#L ph #To n#297508## 00757000000000253000450002600110000002600110001102101910002201400070021304100050 02200820010002258080005002350020151002400080005003910090021003960100005004170110 01400422020001000436020001800446039000700464020000900471013000700480020000500487 020001100492#VN12.04667#VN12.04666#Gm mt s lnh, ngh quyt, ngh nh, thng t v cng vn ca Ch tch nc, Quc hi, Chnh ph, Th tng v ban hnh m t s chnh sch thu nhm tho g kh khn cho t chc v c nhn#13000#Vi?t#34 3.59704#^214#Ngh quyt s 29/2012/QH13 ca Quc hi ban hnh mt s chnh sch thu nhm tho g kh khn cho t chc v c nhn v cc vn bn hng dn thi h nh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a68tr.^b19cm#Php lut#Vn bn php lut#Thu H#Vit Nam#297509#Thu#Chnh sch## 00747000000000289000450002600110000002600110001102101700002201400070019204100050 01990820008002048080005002120020068002170030042002850080005003270090021003320100 00500353011001500358020001000373020001800383039000700401020000900408020000500417 020000800422020000900430020001100439013000700450#VN12.04669#VN12.04668#Gm mt s thng t, ngh nh, cng vn...ca Chnh Ph - NHNN quy nh v hot ng kin h doanh vng, giao dch ngoi t cng vi mt s quy nh php lut c lin quan #34000#Vi?t#343.597#^214#Quy nh php lut v qun l ngoi t v hot ng ki nh doanh vng#Ban hnh t thng 1-2012 n thng 4-2012#^aH.#^aChnh tr Quc gi a#2012#^a254tr.^b19cm#Php lut#Vn bn php lut#Thu H#Vit Nam#Vng#Qun l#N goi t#Kinh doanh#297510## 00534000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020035000440030016000790080005000950090014001000100005001140110 01400119020000900133020001700142039000700159020000700166020000600173015009400179 013000700273#VL12.02061#VL12.02060#Vi?t#H561D#372.3#^214#Hng dn hc t nhin v x hi 2#Sch th nghim#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a96tr.^b27cm#T nhin#Sch thc nghim#Thu H#X hi#Lp 2#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Ti u hc. D n M hnh trng hc mi Vit Nam#297511## 00530000000000253000450002600110000002600110001104100050002208200060002780800050 00330020035000380030016000730220004000890080005000930090014000980100005001120110 01500117020000900132020000700141020000600148020001700154039000400171013000700175 015009400182#VL12.02062#VL12.02063#Vi?t#372.3#^214#Hng dn hc t nhin v x hi 3#Sch th nghim#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a108tr.^b27cm#T nhin#X hi #Lp 3#Sch thc nghim#Th#297512#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Tiu hc. D n M hnh trng hc mi Vit Nam## 00506000000000241000450002600110000002600110001104100050002208200060002780800050 00330020027000380030016000650220005000810080005000860090014000910100005001050110 01500110015009400125020001100219020000600230020001700236039000400253013000700257 #VL12.02064#VL12.02065#Vi?t#372.6#^214#Hng dn hc ting Vit 2#Sch th nghi m#T.1A#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a127tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Tiu hc. D n M hnh trng hc mi Vit Nam#Ting Vit#Lp 2#Sc h thc nghim#Th#297513## 00506000000000241000450002600110000002600110001104100050002208200060002780800050 00330020027000380030016000650220005000810080005000860090014000910100005001050110 01500110015009400125020001100219020000600230020001700236039000400253013000700257 #VL12.02067#VL12.02066#Vi?t#372.6#^214#Hng dn hc ting Vit 3#Sch th nghi m#T.1A#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a119tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Tiu hc. D n M hnh trng hc mi Vit Nam#Ting Vit#Lp 3#Sc h thc nghim#Th#297514## 00493000000000241000450002600110000002600110001104100050002208200060002780800050 00330020021000380030016000590220005000750080005000800090014000850100005000990110 01400104015009400118020000500212020000600217020001700223039000400240013000700244 #VL12.02069#VL12.02068#Vi?t#372.7#^214#Hng dn hc ton 2#Sch th nghim#T.1A #^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a91tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Tiu hc. D n M hnh trng hc mi Vit Nam#Ton#Lp 2#Sch thc nghim #Th#297515## 00493000000000241000450002600110000002600110001104100050002208200060002780800050 00330020021000380030016000590220005000750080005000800090014000850100005000990110 01400104015009400118020000500212020000600217020001700223039000400240013000700244 #VL12.02071#VL12.02070#Vi?t#372.7#^214#Hng dn hc ton 3#Sch th nghim#T.1A #^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a75tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Tiu hc. D n M hnh trng hc mi Vit Nam#Ton#Lp 3#Sch thc nghim #Th#297516## 00949000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000510820006000568080005000620020052000670070012001190080005001310090 02500136010000500161011001500166015005700181020001900238039000400257005001200261 013000700273021034100280020001000621020000900631020000700640#VL12.02075#VL12.020 74#VL12.02072#VL12.02073#55000#Vi?t#658.8#^214#ng dng ch k s trong an ton thng mi in t#Trn c S#^aH.#^aThng tin Truyn thng#2012#^a210tr.^b27c m#TTS ghi: Ban C yu Chnh ph. Hc vin K thut mt m#Thng mi in t#Th #Trn c S#297517#Trnh by s pht trin v cc nguy c mt an ton trn Int ernet, thng mi in t. Kin thc v ch k s. ng dng k thut trong trin khai ch k s v cc k thut m bo an ton thng tin trong thng mi in t nh: h thng thanh ton in t, dch v bo mt thanh ton in t, bo mt tin in t, sc in t v bo mt Web#Ch k s#ng dng#Ch k## 00484000000000253000450002600110000004100050001108200040001680800050002000200140 00250290023000390070044000620080005001060090011001110100005001220110014001270200 01800141020001300159039000400172005000900176005002000185013000700205020000400212 020001400216#VL12.02076#Vi?t#823#^214#Ch rng xanh#The little blue dragon#Li, minh ho: Stphane, San Alexandre YVin#^aH.#^aHng c#2012#^a32tr.^b27cm#Vn h c thiu nhi#Truyn tranh#Th#Stphane#YVin, San Alexandre#297518#Anh#Sch song n g## 00744000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500020040000550070017000950080005001120090023001170100 00500140011001500145020001600160039000400176005001700180020001700197020000500214 013000700219021025200226#VL12.02078#VL12.02077#199000#Vi?t#B108H#621.3028#^214# Bo h lao ng & k thut an ton in#Trn Quang Khnh#^aH.#^aKhoa hc v K t hut#2012#^a379tr.^b27cm#Bo h lao ng#Th#Trn Quang Khnh#K thut an ton# in#297519#Khi nim chung v bo h lao ng, cc iu kin kh hu ni lm vi c, bo v chng ting n, chng rung. K thut an ton in, tiu chun an ton in, phn tch an ton in trong cc mng in, bo v an ton in. K thut an ton chng chy n.## 01019000000000337000450001400080000004100050000818100070001308200100002080800050 00300050016000350020053000510030121001040070038002250220004002630040038002670080 00500305009002300310010000500333011001500338020001600353020001200369020000800381 02000110038900500150040003900040041501300070041900500160042602102190044202000100 0661020001000671#135000#Vi?t#PH561P#624.10285#^214#Nguyn Quc Bo#Phng php phn t hu hn - L thuyt v lp trnh#Dng cho sinh vin, hc vin cao hc, n ghin cu sinh chuyn ngnh c, k thut, thuc khi ngnh xy dng, kin trc.. .#B.s.: Nguyn Quc Bo, Trn Nht Dng#T.1#In ln th 2 c iu chnh v b sun g#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a236tr.^b27cm#Phn t hu hn#Phng php#K t cu#Gio trnh#Trn Nht Dng#Th#297520#Nguyn Quc Bo#Nghin cu l thuyt chung ca phng php phn t hu hn. Cc nguyn l c bn ca c hc kt cu. Tnh cht phn t. Phn t ng tham s. Phng php cng trc tip. Chng t rnh Passfem. Phn tch kt cu khung#Lp trnh#L thuyt## 01041000000000361000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820010000428080005000520050016000570020053000730030121001260070038002470220 00400285004003800289008000500327009002300332010000500355011001500360020001600375 02000120039102000100040302000110041300500150042403900040043901300070044300500160 0450021019500466020000800661020001000669#VL12.02079#VL12.02080#153000#Vi?t#PH56 1P#624.10285#^214#Nguyn Quc Bo#Phng php phn t hu hn - L thuyt v lp trnh#Dng cho sinh vin, hc vin cao hc, nghin cu sinh chuyn ngnh c, k thut, thuc khi ngnh xy dng, kin trc...#B.s.: Nguyn Quc Bo, Trn Nht Dng#T.2#In ln th 2 c iu chnh v b sung#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012 #^a264tr.^b27cm#Phn t hu hn#Phng php#Lp trnh#Gio trnh#Trn Nht Dng# Th#297521#Nguyn Quc Bo#Trnh by cc dng bi ton in hnh ca phng php phn t hu hn: bi ton phng, phn tch ng sut 3 chiu, phn tch tm chu un, bi ton kt cu v, phn mm phn tch phn t hu hn#Kt cu#L thuyt# # 01192000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020068000470030027001150070059001420080005002010090033002060100 00500239011001900244015019000263020000700453020001700460039000400477005001900481 00500190050002000120051902000140053102102300054502000180077500500160079300500140 0809005001200823013000700835#VL12.02082#VL12.02081#Vi?t#H452N#330.9597#^214#Hi ngh Khoa hc a l ton quc ln th 6. Thnh ph Hu, 9/2012#Tuyn tp bo c o khoa hc#Bi Th Thanh Dung, Nguyn Th Kim Hu, Nguyn Ngc nh...#^aH.#^aKho a hc T nhin v Cng ngh#2012#^aIX, 419tr.^b27cm#TTS ghi: Hi a l Vit Na m. Hi a l v Ti nguyn mi trng Tha Thin Hu. - Tn sch ngoi ba: Kho a hc a l vi pht trin kinh t x hi v bo v mi trng bin o Vit Na m#a l#Bo co khoa hc#Th#Bi Th Thanh Dung#Nguyn Th Kim Hu#a kinh t# a l x hi#Gii thiu 57 bo co ca cc nh a l nghin cu v nhiu lnh vc nh a l t nhin, ti nguyn v mi trng; a l kinh t - x hi; a l chnh tr v qun s; o to a l; phng php v cng ngh nghin cu a l#Hi ngh khoa hc#Nguyn Ngc nh# Trng Dng#L Minh Hi#297522## 01155000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020068000470030027001150070052001420080005001940090033001990100 00500232011002000237015019000257020000700447020001700454039000400471005001600475 00500140049102000120050502000140051702102120053102000180074300500160076100500100 0777005001100787013000700798#VL12.02084#VL12.02083#Vi?t#H452N#330.9597#^214#Hi ngh Khoa hc a l ton quc ln th 6. Thnh ph Hu, 9/2012#Tuyn tp bo c o khoa hc#Nguyn Cao Thun, ng Th Ngc, V Th Thu Mai...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2012#^aXV, 1152tr.^b27cm#TTS ghi: Hi a l Vit Nam. Hi a l v Ti nguyn mi trng Tha Thin Hu. - Tn sch ngoi ba: Khoa hc a l vi pht trin kinh t x hi v bo v mi trng bin o Vit Nam#a l#Bo co khoa hc#Th#Nguyn Cao Hun#ng Th Ngc#a kinh t#a l x hi# Gii thiu 174 bo co ca cc nh a l nghin cu v nhiu lnh vc nh a l bin v hi o; a l t nhin, ti nguyn v mi trng; a l kinh t - x hi; a l chnh tr v qun s; gio dc a l#Hi ngh khoa hc#V Th Thu Mai#L c T#V Nh Vn#297523## 00693000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020066000440080005001100090041001150100005001560110015001610150 04900176020001200225020001100237020001000248020000800258039000500266013000700271 021016100278#VL12.02085#VL12.02086#Vi?t#B108C#338.1#^214#Bo co 5 nm ngnh nn g nghip v pht trin nng thn 2006-2010#^aH.#^aB Nng nghip v Pht trin n ng thn#2011#^a208tr.^b29cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn#N ng nghip#Pht trin#Nng thn#Bo co#Loan#297524#Ghi li chng ng pht tri n ca ngnh Nng nghip v Pht trin nng thn 5 nm qua; nhng thnh tu t c v nhng kh khn m ngnh ang phi i mt## 00504000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520020018000570030004000750070013000790080005000920090 01900097010000500116011002800121020001700149020000400166039000500170012002200175 005001300197020000900210013000700219#VN12.04670#VN12.04671#45000#Vi?t#GI-550T#8 95.92214#^214#Gi trn lng son#Th#H Thin Vn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a 87tr., 2tr. nh mu^b19cm#Vn hc hin i#Th#Loan#T sch ngi yu th#H Thi n Vn#Vit Nam#297525## 00467000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020023000550030004000780070017000820080005000990090 01900104010000500123011001400128020001700142020000400159039000500163005001700168 020000900185013000700194#VN12.04673#VN12.04672#25000#Vi?t#NH556N#895.9221#^214# Nhng no ng c n#Th#Nguyn Xun Hoan#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a56tr. ^b19cm#Vn hc hin i#Th#Loan#Nguyn Xun Hoan#Vit Nam#297526## 00508000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020010000540030004000640070016000680080005000840090 01900089010000500108011002800113015003100141020001700172020000400189039000500193 005001600198020000900214013000700223#VN12.04675#VN12.04674#35000#Vi?t#H561Q#895 .9221#^214#Hng qu#Th#Phm Quang Hon#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a99tr., 1 tr. nh mu^b19cm#Bt danh ca tc gi: Minh Tm#Vn hc hin i#Th#Loan#Phm Quang Hon#Vit Nam#297527## 00705000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020010000570030004000670070052000710220004001230050 01600127005001500143005001600158005001600174005001700190008000500207009001900212 01000050023101100150023602000170025102000090026802000040027703900050028101300070 0286015007400293#VN12.04676#VN12.04677#45000#Vi?t#H561L#895.9221008#^214#Hng la#Th#Phm Quang Hon, Nguyn B Bng, Nguyn ng Bt...#T.3#Phm Quang Hon# Nguyn B ng#Nguyn ng Bt#ng Xun Chin#Nguyn Th Chin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a151tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Loan#297528#TTS ghi: Cu lc b Th Vit Nam. Cu lc b Th - Ca Vit Nam Hng La## 00439000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020008000540030008000620070009000700080005000790090 01900084010000500103011001400108020001700122020000400139039000500143005000900148 020000900157013000700166#VN12.04678#VN12.04679#42000#Vi?t#V108T#895.9221#^214#V o thu#Tp th#V B L#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a79tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#Loan#V B L#Vit Nam#297529## 00472000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020018000540030004000720070022000760080005000980090 01900103010000500122011001500127020001700142020000400159039000500163005002200168 020000900190013000700199#VN12.04680#VN12.04681#Vi?t#C125T#895.9221#^214#54000#C u th trn sng#Th#Nguyn Th Minh Thng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a127tr. ^b19cm#Vn hc hin i#Th#Loan#Nguyn Th Minh Thng#Vit Nam#297530## 00478000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020008000540030004000620070010000660080005000760090 01900081010000500100011001400105015002900119020001700148020000400165039000500169 005001000174020000900184013000700193#VN12.04683#VN12.04682#Vi?t#M118Q#895.9221#^ 214#32000#Mt qu#Th#H c i#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a85tr.^b19cm#Bt danh ca tc gi: L Vn#Vn hc hin i#Th#Loan#H c i#Vit Nam#297531## 00488000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020008000540030004000620070011000660080005000770090 01900082010000500101011001400106015003700120020001700157020000400174039000500178 005001100183020000900194013000700203#VN12.04685#VN12.04684#Vi?t#M501G#895.9221#^ 214#30000#Ma gi#Th#Hu Nguyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a86tr.^b19cm#Tn tht ca tc gi: Nguyn Vn Hp#Vn hc hin i#Th#Loan#Hu Nguyn#Vit Nam# 297532## 00453000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430140007000480020019000550030004000740070012000780080005000900090 01900095010000500114011001400119020001700133020000400150039000500154005001200159 020000900171013000700180#VN12.04686#VN12.04687#Vi?t#N551V#895.92214#^214#40000# Na vng trng qua#Th#L Th Vnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a86tr.^b19cm#V n hc hin i#Th#Loan#L Th Vnh#Vit Nam#297533## 00481000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020022000540030011000760070017000870080005001040090 01900109010000500128011001500133020001700148020001200165039000500177005001700182 020000900199013000700208#VN12.04688#VN12.04689#Vi?t#H430V#895.9223#^214#59000#H n vng phu tr bng#Tp truyn#Nguyn Ngc Minh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a 278tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#Loan#Nguyn Ngc Minh#Vit Nam#297534# # 00444000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200090 00358080005000440140007000490020011000560030004000670070011000710080005000820090 01900087010000500106011001400111020001700125020000400142039000500146005001100151 020000900162013000700171#VN12.04691#VN12.04690#Vi?t#GI-460T#895.9221#^214#40000 #Gi th 25#Th#Phm ng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a58tr.^b19cm#Vn hc hi n i#Th#Loan#Phm ng#Vit Nam#297535## 00690000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300140008000350020018000430030042000610070015001030080005001180090019001230100 00500142011001500147020001100162020000700173039000500180005001500185020000900200 013000700209021018700216020000900403#VN12.04692#Vi?t#H401T#338.092#^214#318000# Hoa thm t Vit#Tp truyn k v cc doanh nhn thnh t#Nguyn Cao Cm#^aH.# ^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a250tr.^b19cm#Doanh nhn#Bt k#Loan#Nguyn Cao Cm#Vi t Nam#297536#Gm nhng bi bt k, phng s, bi vit v nhng doanh nhn v dan h nhn tiu biu trong nhiu lnh vc c nhiu ng gp cho cng cuc xy dn g v bo v t nc giai on hin nay#Phng s## 00654000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400140007000450020021000520070013000730080005000860090045000910100 00500136011001500141020000900156039000500165005001300170020000900183013000700192 021020100199#VN12.04693#VN12.04694#Vi?t#TH123T#294.3#^214#50000#Thp thong li kinh# Hng Ngc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2012#^a128t r.^b17cm#o Pht#Loan# Hng Ngc#Trit l#297537#Vit v nhng li dy Vit v nhng li dy ca Pht, di dng nh mt "ty bt", t mt tri nghim ca m t bc s vi nhng cm xc dung d v nhng iu gin n nhng y ngha tro ng cuc sng## 00473000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020025000540030004000790070019000830080005001020090 01900107010000500126011001500131020001700146020000400163039000500167005001900172 020000900191013000700200#VN12.04696#VN12.04695#Vi?t#L200S#895.9221#^214#59000#L sng tht l n gin#Th#Nguyn Quyt Thng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a15 5tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#Loan#Nguyn Quyt Thng#Vit Nam#297538## 00495000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020016000540030004000700070010000740080005000840090 01900089010000500108011001500113015003700128020001700165020000400182039000500186 005001000191020000900201013000700210#VV12.16606#VV12.16605#Vi?t#B112M#895.9221#^ 214#70000#72 bi th chn#Th#Thanh Qu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a155tr.^b 21cm#Tn tht ca tc gi: Phan Thanh Qu#Vn hc hin i#Th#Loan#Thanh Qu#Vi t Nam#297539## 00449000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020014000540030010000680070007000780080005000850090 01900090010000500109011001400114020001700128020001000145039000500155005000700160 020000900167013000700176#VV12.16607#VV12.16608#Vi?t#T312C#895.9221#^214#30000#T nh ch tnh#Trng ca#Anh V#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a41tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trng ca#Loan#Anh V#Vit Nam#297540## 00654000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380140007000430020046000500070061000960080005001570090061001620100 00500223011001400228020001800242020001200260005001700272006001000289039000500299 019001000304005001700314020000500331006000900336013000700345#VV12.16610#VV12.166 09#Vi?t#ST105H#843#^214#42000#Stan hay nhng g c o nht v mt ch ch#Cla udine Aubrun, Delphine Perret ; Dch: Minh Phc, Quc Bo#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a95tr.^b23cm#Vn hc thiu nhi #Truyn ngn#Perret, Delphine#Minh Phc#Loan#Dch Php#Aubrun, Claudine#Php#Qu c Bo#297541## 00790000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430140007000480020043000550070066000980080005001640090019001690100 00500188011001500193020001900208005001700227039000500244020000900249020001800258 02000040027600500170028000500190029700500160031600500170033201300070034902101080 0356#VV12.16611#VV12.16612#Vi?t#TH460V#895.9221#^214#99000#Th Vit Nam hin i & Nguyn Quang Thiu#Nguyn ng ip (ch.b.), Nguyn Mnh Tin, Mai Th Lin Giang...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a350tr.^b21cm#Nghin cu vn hc#Nguyn ng ip#Loan#Vit Nam#Bnh lun vn hc#Th#Nguyn Mnh Tin#Mai Th Lin Giang #Nguyn Ch Hoan#Nguyn Thanh Tm#297542#Nghin cu th php ngh thut trong th Nguyn Quang Thiu. Phn tch v bnh ging mt s bi th ca ng## 00450000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140008000470020019000550070014000740080005000880090019000930100 00500112011001500117020001200132039000500144005001400149020000900163020001700172 013000700189#VV12.16614#VV12.16613#Vi?t#K250C#895.9223#^214#125000#K chuyn l ng ti#inh Nho Hoan#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a543tr.^b21cm#Tiu thuyt#Loa n#inh Nho Hoan#Vit Nam#Vn hc hin i#297543## 00659000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020022000490070066000710080005001370090061001420100 00500203011001500208020001100223006001500234005001500249039000500264019000900269 012003200278005001800310020000400328020001800332013000700350#VV12.16616#VV12.166 15#Vi?t#W309T#823#^214#62000#William thc sut m#Richmal Crompton ; ng Xun Tho dch ; Minh ho: Trn Thu Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a292tr.^b21cm#Truyn di#ng Xun Tho#Trn Thu H ng#Loan#Dch Anh#Vn hc thiu nhi Anh kinh in#Crompton, Richmal#Anh#Vn hc thiu nhi#297544## 00832000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400140007000450020018000520070017000700080005000870090019000920100 00500111011001500116020001700131020001400148020001300162039000500175005001700180 020000900197013000700206021034100213#VV12.16618#VV12.16617#Vi?t#TH205D#364.1#^21 4#70000#Theo dng cng l#Dng Thanh Biu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a320tr .^b24cm#Vn hc hin i#T nn x hi#Truyn v n#Loan#Dng Thanh Biu#Vit N am#297545#K li cc v n, cc nhn vt tng lm xn xao d lun. Ghi li nh ng suy ngm, lng say m v tm huyt vi ngh nghip; nhng nim vui v ni nh ; nhng thng trm ca cuc i; nhng cuc u l quyt lit nhm khc ho hn h nh cc ng ch ca ngnh Kim st nhn dn qua cc thi k trong s nghip b o v php ch, bo v l phi## 00462000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020018000540030004000720070017000760080005000930090 01900098010000500117011001500122020001700137020000400154039000500158005001700163 020000900180013000700189#VV12.16619#VV12.16620#Vi?t#G462N#895.9221#^214#48000#G i nh cho ngi#Th#Nguyn Thanh Tm#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a151tr.^b20c m#Vn hc hin i#Th#Loan#Nguyn Thanh Tm#Vit Nam#297546## 00664000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200100 00358080005000450020059000500070016001090080005001250090019001300100005001490110 01500154020000800169039000500177005001600182020000900198013000700207021014400214 020000800358020001000366020001000376#VV12.16622#VV12.16621#Vi?t#GI-100M#929.0959 7#^214#Gia Miu ngoi trang v ng t cc vua cha dng h Nguyn#Nguyn Huy San h#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a166tr.^b21cm#Lch s#Loan#Nguyn Huy Sanh#H Tr ung#297547#Tm hiu v con ngi v vng t c c nhiu du n m nt v lch s vn ho Gia Miu, ni 8 i cha Nguyn xy dng c nghip ng Trong#Dng h#Thanh Ho#H Nguyn## 00632000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020020000490070028000690080005000970090061001020100 00500163011001500168015005300183020001800236020001200254006000900266039000500275 019000900280012001700289005001300306020000400319013000700323#VV12.16623#VV12.166 24#Vi?t#B450N#823#^214#65000#B nm trn xe moc#Enid Blyton ; L Trung dch#^a H.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a187tr.^b2 0cm#Dch t nguyn bn ting Anh: Five go off on caravan#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt#L Trung#Loan#Dch Anh#B nm lng danh#Blyton, Enid#Anh#297548## 00580000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020004000680030011000720070041000830080 00500124009006100129010000500190011001500195020001700210020000900227020001100236 006001700247039000500264013000700269019001400276#VV12.16625#VV12.16626#48000#Vi ?t#N000P#895.6#^214#Banana Yoshimoto#N.P#Truyn di#Banana Yoshimoto ; Lng Vi t Dzng dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2 012#^a256tr.^b21cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn di#Lng Vit Dzng#Loan#29 7549#Dch Nht Bn## 00611000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050021000500020023000710030018000940070042001120080 00500154009006100159010000500220011001500225020001700240020000700257020001800264 006001500282039000500297019001200302013000700314#VV12.16628#VV12.16627#72000#Vi ?t#QU100K#853#^214#Carofiglio, Gianrico#Qu kh l min t l#Truyn trinh thm #Gianrico Carofiglio ; Trn Hng Hnh dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a314tr.^b21cm#Vn hc hin i#Italia#Truyn trinh thm#Trn Hng Hnh#Loan#Dch Italia#297550## 00592000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430140008000480020016000560030022000720070012000940080005001060090 06100111010000500172011001500177015003800192020001700230020001200247039000500259 005001200264020000900276020001000285013000700295#VV12.16630#VV12.16629#Vi?t#PH45 0N#895.9223#^214#135000#Ph 50 mancanh#Tp truyn ngn v k#Trng Khang#^aH.# ^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a319tr.^b21cm #Tn tht ca tc gi: Phan Thit Nhn#Vn hc hin i#Truyn ngn#Loan#Trng K hang#Vit Nam#Truyn k#297551## 00471000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050012000550020020000670030012000870070012000990080 00500111009001900116010000500135011001500140020001700155020000900172020001200181 039000500193013000700198#VV12.16632#VV12.16631#63000#Vi?t#TR205T#895.9223#^214# V Ngc Lan#Treo tnh trn sng#Tiu thuyt#V Ngc Lan#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn# 2012#^a315tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Loan#297552## 00669000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020035000470070015000820080005000970090019001020100005001210110 01500126020002100141039000500162005001500167020000900182020001200191013000700203 021017300210020002000383#VV12.16633#VV12.16634#Vi?t#H450C#335.4346#^214#H Ch M inh - xin nh mi n ngi#Hong Xun Huy#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a198tr.^ b21cm#T tng H Ch Minh#Loan#Hong Xun Huy#Vit Nam#H Ch Minh#297553#Gm n hng cu chuyn cm ng v cuc i hot ng cch mng ca Ch tch H Ch Min h t trong n ngoi nc; v t tng H Ch Minh v vn ho, chnh tr, ngoi giao...#Hot ng cch mng## 00420000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020020000560080010000760090015000860100005001010110 01500106020001700121005001200138020000900150039000400159020000800163013000700171 #VN12.04697#VN12.04698#35000#Vi?t#H450P#895.922808#^214#H Phi Phc tp vn#^aN gh An#^ai hc Vinh#2012#^a141tr.^b19cm#Vn hc hin i#H Phi Phc#Vit Nam# Hoa#Tp vn#297554## 00431000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020014000540030004000680070009000720080005000810090 01000086010000500096011001400101020001700115005000900132020000900141039000400150 020000400154013000700158#VN12.04700#VN12.04699#27000#Vi?t#309B#895.9221#^214# iu bt cht#Th#Hnh Mai#^aH.#^aVn hc#2012#^a91tr.^b19cm#Vn hc hin i#Hn h Mai#Vit Nam#Hoa#Th#297555## 00647000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020014000570030008000710070045000790080005001240090 01000129010000500139011001500144020001700159020000900176039000400185020000400189 00500090019301500470020200500150024900500160026400500180028000500160029801300070 0314#VN12.04702#VN12.04701#68000#Vi?t#N205#895.9221008#^214#No ng th#Tp th#Phm Nh, Nguyn B Qut, Nguyn Vn Khi...#^aH.#^aVn hc#2012#^a199tr.^b1 9cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Hoa#Th#Phm Nh#u ba sch ghi: Cu lc b ph ng Quang Hanh#Nguyn B Qut#Nguyn Vn Khi#Nguyn Xun ng#Nguyn Huy Hin#2 97556## 00476000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020019000540030012000730070010000850080005000950090 01000100010000500110011001500115020001700130005001000147020000900157039000400166 020000400170013000700174020001700181#VN12.04704#VN12.04703#50000#Vi?t#T301N#895 .9221#^214#Tia nng Lam Giang#Tp th vn#Tn Dng#^aH.#^aVn hc#2012#^a151tr. ^b19cm#Vn hc hin i#Tn Dng#Vit Nam#Hoa#Th#297557#Ph bnh vn hc## 00503000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020010000540030012000640070015000760080005000910090 01000096010000500106011001500111020001700126005001500143020000900158039000400167 020001200171015003500183013000700218#VN12.04705#VN12.04706#59100#Vi?t#304N#895 .9223#^214#im nhn#Truyn ngn#Lng Hin Xun#^aH.#^aVn hc#2012#^a161tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Lng Hin Xun#Vit Nam#Hoa#Truyn ngn#Tn tht tc gi: Ng uyn Xun Hin#297558## 00427000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020007000540030004000610070010000650080005000750090 01000080010000500090011001500095020001700110005001000127020000900137039000400146 020000400150013000700154#VN12.04708#VN12.04707#48000#Vi?t#M551L#895.9221#^214#M a l#Th#Duy Khot#^aH.#^aVn hc#2012#^a115tr.^b19cm#Vn hc hin i#Duy Kho t#Vit Nam#Hoa#Th#297559## 00441000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020013000550030004000680070014000720080005000860090 01000091010000500101011001400106020001700120005001400137020000900151039000400160 020000400164013000700168#VN12.04710#VN12.04709#18000#Vi?t#KH506T#895.9221#^214# Khc t tnh#Th#Phm Vn ng#^aH.#^aVn hc#2012#^a68tr.^b19cm#Vn hc hin i#Phm Vn ng#Vit Nam#Hoa#Th#297560## 00435000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020011000540030004000650070012000690080005000810090 01000086010000500096011001500101020001700116005001200133020000900145039000400154 020000400158013000700162#VN12.04712#VN12.04711#45000#Vi?t#K600U#895.9221#^214#K c xanh#Th#Ng Ngc Ry#^aH.#^aVn hc#2012#^a158tr.^b19cm#Vn hc hin i#Ng Ngc Ry#Vit Nam#Hoa#Th#297561## 00442000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020019000550030004000740070011000780080005000890090 01000094010000500104011001500109020001700124005001100141020000900152039000400161 020000400165013000700169#VN12.04714#VN12.04713#45000#Vi?t#452T#895.92214#^214# i thoi th tnh#Th#H Th Lm#^aH.#^aVn hc#2012#^a112tr.^b19cm#Vn hc hi n i#H Th Lm#Vit Nam#Hoa#Th#297562## 00619000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020059000490080005001080090010001130100005001230110014001280210 18000142020001300322020000900335039000400344020001300348020000900361013000700370 #VN12.04716#VN12.04715#Vi?t#M458S#364.109597#^214#Mt s iu cn bit v cc t i phm trong b lut hnh s#^aH.#^aT php#2012#^a40tr.^b18cm#Gm mt s cu h i - p v cc ti phm mi trng, cc ti xm phm quyn t do dn ch ca cn g dn, ti xm phm an ton cng cng - trt t cng cng... trong b lut hnh s#Lut hnh s#Vit Nam#Hoa#Sch hi p#Ti phm#297563## 00443000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020008000550030004000630070017000670080005000840090 01000089010000500099011001500104020001700119005001700136020000900153039000400162 020000400166013000700170#VN12.04718#VN12.04717#50000#Vi?t#CH463C#895.9221#^214# Chm c#Th#Nguyn Cng Canh#^aH.#^aVn hc#2012#^a111tr.^b18cm#Vn hc hin i #Nguyn Cng Canh#Vit Nam#Hoa#Th#297564## 00631000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020017000510030004000680070058000720220004001300080005001340090 01000139010000500149011001500154020001700169020000900186020000400195005000800199 00500100020700500080021700500100022500500070023500500080024200500100025000500100 0260039000400270013000700274#VN12.04720#VN12.04719#Vi?t#CH117C#895.9221008#^214# Chp cnh c m#Th#Song An, Hong Anh, Vn Anh... ; B.s.: M Kin (ch.b.)...#T .2#^aH.#^aVn hc#2012#^a406tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Song An#Hon g Anh#Vn Anh#Hong nh#Vn Ba#M Kin#Hong Nhi#Hong nh#Hoa#297565## 00446000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020018000540030004000720070014000760080005000900090 01000095010000500105011001500110020001700125005001400142020000900156039000400165 020000400169013000700173#VV12.16635#VV12.16636#45000#Vi?t#N315L#895.9221#^214#N u li thi gian#Th#Dng Vn Phi#^aH.#^aVn hc#2012#^a122tr.^b19cm#Vn hc hi n i#Dng Vn Phi#Vit Nam#Hoa#Th#297566## 00450000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050015000550020019000700220004000890080005000930090 01000098010000500108011001500113020001700128020000900145020000400154039000400158 013000700162005001500169#VV12.16638#VV12.16637#35000#Vi?t#TH460D#895.9221#^214# Dng ng Hu#Th Dng ng Hu#Q.1#^aH.#^aVn hc#2012#^a114tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hoa#297567#Dng ng Hu## 00471000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020019000550030004000740070006000780080005000840090 01000089010000500099011001400104020001700118005000600135020000900141039000400150 020000400154015002800158013000700186#VV12.16640#VV12.16639#30000#Vi?t#NG452T#89 5.9221#^214#Ngi trt bc thm#Th#V An#^aH.#^aVn hc#2012#^a94tr.^b20cm#Vn h c hin i#V An#Vit Nam#Hoa#Th#Tn tht tc gi: V Vn An#297568## 00433000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020008000550070016000630080005000790090010000840100 00500094011001500099020001700114005001600131020000900147039000400156020001200160 013000700172#VV12.16641#VV12.16642#29000#Vi?t#TR460L#895.9223#^214#Tr li#Nguy n Nht Lm#^aH.#^aVn hc#2012#^a107tr.^b20cm#Vn hc hin i#Nguyn Nht Lm# Vit Nam#Hoa#Truyn ngn#297569## 00463000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020021000540030016000750070011000910080005001020090 01000107010000500117011001500122020001700137005001100154020000900165039000400174 020001200178013000700190#VV12.16644#VV12.16643#42000#Vi?t#B105S#895.9223#^214#B n sch v bn giy#Tp truyn ngn#T Hi Vn#^aH.#^aVn hc#2012#^a211tr.^b21c m#Vn hc hin i#T Hi Vn#Vit Nam#Hoa#Truyn ngn#297570## 00666000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020021000550030021000760070015000970080005001120090 01000117010000500127011001500132021014800147020001900295005001500314020000900329 039000400338020001000342020001700352013000700369#VV12.16645#VV12.16646#70000#Vi ?t#L502B#895.92209#^214#Lun bnh vn chng#Tiu lun - Ph bnh#Nguyn Hu Sn #^aH.#^aVn hc#2012#^a315tr.^b21cm#Tp hp nhng bi vit, nghin cu, ph bnh cc tc phm vn hc v chn dung cc nh vn tn tui, cng mt s bi tiu lu n, ph bnh vn chng#Nghin cu vn hc#Nguyn Hu Sn#Vit Nam#Hoa#Tiu lun #Ph bnh vn hc#297571## 00703000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050010000550020022000650070026000870220004001130080 00500117009001000122010000500132011001500137021012700152020001900279020001700298 02000090031502000080032402000090033200500150034103900040035601300070036000500100 0367#VV12.16647#VV12.16648#64000#Vi?t#L502C#895.92209#^214#Chu Giang#Lun chin vn chng#Chu Giang, Nguyn Vn Lu#Q.2#^aH.#^aVn hc#2012#^a319tr.^b21cm#Gm mt s bi vit, nghin cu, ph bnh cc tc phm vn hc v chn dung cc nh vn tn tui trong nn vn chng nc nh#Nghin cu vn hc#Ph bnh vn hc# Tc phm#Tc gi#Vit Nam#Nguyn Vn Lu#Hoa#297572#Chu Giang## 00729000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020011000550030055000660070054001210080005001750090 01000180010000500190011001500195020001900210020000900229039000400238020000400242 00500110024602000080025702000080026502000130027302000090028600500110029500500100 0306005000900316005001400325005000900339013000700348#VV12.16650#VV12.16649#40000 #Vi?t#T102M#895.92208#^214#Tagalau 13#Tuyn tp sng tc - su tm - nghin cu vn ho Chm#Jalau Ank, Tu Nguyn, Tr Vigia... ; Inrasara ch.b.#^aH.#^aVn h c#2012#^a239tr.^b21cm#Nghin cu vn hc#Vit Nam#Hoa#Th#Jalau Ank#Vn hc#V n ho#Dn tc Chm#Vn xui#Tu Nguyn#Tr Vigia#Sonputra#Trm Ngc Lan#Inrasara #297573## 00758000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020019000560030029000750070008001040080005001120090 01000117010000500127011001500132021025400147020001900401005000800420020000900428 039000400437020001000441020001000451013000700461#VV12.16652#VV12.16651#45000#Vi ?t#TR462M#895.92209#^214#Tri ma bong bng#Cm nhn v tiu lun thi ca#Vn Duy #^aH.#^aVn hc#2012#^a230tr.^b21cm#Tp hp nhng bi ph bnh v cm nhn mt s cc tc phm vn chng ca tc gi v cc vn quan im sng tc vn hc, quan nim v th ca cc nh th, cc biu tng trong th... v mt s bnh lu n v tc gi, tc phm trong nn vn hc Vit Nam#Nghin cu vn hc#Vn Duy#Vi t Nam#Hoa#Tiu lun#Bnh lun#297574## 00626000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020012000570030004000690070053000730220004001260080 00500130009001000135010000500145011001500150012001600165020001700181020000900198 02000040020700500180021100500160022900500140024500500090025900500090026803900040 0277013000700281#VV12.16653#VV12.16654#50000#Vi?t#B454M#895.9221008#^214#Bn m a th#Th#Bi Th Ngc Bch, Nguyn Vn Bnh, Hunh Vn Cn...#T.5#^aH.#^aVn h c#2012#^a154tr.^b20cm#Thi hu bn ma#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Bi Th Ngc Bch#Nguyn Vn Bnh#Hunh Vn Cn#Trn Cn#Triu C#Hoa#297575## 00459000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020012000470030004000590070010000630080005000730090010000780100 00500088011001500093020001700108005001000125020000900135039000400144020000400148 015003400152013000700186#VV12.16656#VV12.16655#Vi?t#T400C#895.9221#^214#T cht tm#Th#Chnh Tm#^aH.#^aVn hc#2012#^a152tr.^b21cm#Vn hc hin i#Chnh Tm# Vit Nam#Hoa#Th#Tn tht tc gi: Nguyn Th Thn#297576## 00471000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020008000470030004000550070009000590080005000680090010000730100 00500083011003000088020001700118005000900135020000900144039000400153020000400157 015003700161013000700198#VV12.16658#VV12.16657#Vi?t#R454L#895.9221#^214#Rn ln# Th#Bin Bc#^aH.#^aVn hc#2012#^a58tr., 8tr. tranh mu^b21cm#Vn hc hin i# Bin Bc#Vit Nam#Hoa#Th#Tn tht tc gi: V Nguyn Quang V#297577## 00549000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430020021000480030032000690290024001010070009001250080005001340090 01000139010000500149011003000154020001700184005000900201020000900210039000400219 020000400223015003700227013000700264#VV12.16660#VV12.16659#Vi?t#TH523L#895.9221# ^214#Thu lin khc ngoi#Vietnamese new formalism poetry#The outer bluish medle y#Bin Bc#^aH.#^aVn hc#2012#^a98tr., 7tr. tranh mu^b21cm#Vn hc hin i#Bi n Bc#Vit Nam#Hoa#Th#Tn tht tc gi: V Nguyn Quang V#297578## 00572000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020023000510030012000740070032000860080005001180090 05100123010000500174011001500179020001700194005001600211020000900227039000400236 019001400240020001200254006000900266013000700275#VV12.16661#VV12.16662#72000#Vi ?t#E202S#895.6#^214#Em s n cng cn ma#Tiu thuyt#Ichikawa Takuji ; Mc Mi n dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho & Truyn thng Nh Nam#2012#^a329tr.^b21 cm#Vn hc hin i#Ichikawa Takuji#Nht Bn#Hoa#Dch Nht Bn#Tiu thuyt#Mc M in#297579## 00448000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020016000540030004000700070016000740080005000900090 01000095010000500105011001500110020001700125005001600142020000900158039000400167 020000400171013000700175#VV12.16664#VV12.16663#39000#Vi?t#M118B#895.9221#^214#M t bo con tim#Th#Phng Trung Tp#^aH.#^aVn hc#2012#^a111tr.^b21cm#Vn hc hi n i#Phng Trung Tp#Vit Nam#Hoa#Th#297580## 00624000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020020000530070011000730080005000840090010000890100 00500099011001500104021021200119020000900331005001100340039000400351020000800355 013000700363#VV12.16666#VV12.16665#64000#Vi?t#NG454N#306.44#^214#Ngn ng v v n ho#L Cng S#^aH.#^aVn hc#2012#^a311tr.^b21cm#Gm mt s bi vit v ch ngn ng v vn ho, mi quan h gia ngn ng (ting ni v ch vit) vi vn ho, v cuc i v s nghip ca nhng nh vn ho cng hin ht mnh v m t nn ho bnh vnh cu#Ngn ng#L Cng S#Hoa#Vn ho#297581## 00885000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200130 00348080005000470020030000520030115000820070021001970080005002180090010002230100 00500233011001500238021025700253020001000510005001600520020000900536039000400545 015004300549020000800592013000700600#VV12.16667#VV12.16668#Vi?t#PH124G#294.30959 733#^214#Pht gio Hng Yn xa v nay#n phm cho mng i hi gio hi Pht g io Vit Nam kho VII v i hi gio hi Pht gio tnh Hng Yn kho IV#Nguyn i ng b.s.#^aH.#^aVn hc#2012#^a317tr.^b21cm#Gii thiu tng quan lch s h nh thnh v pht trin ca Pht gio Hng Yn gn lin vi cc thi k lch s ca t nc: thi k khi nguyn, thi k t nc c lp t ch, cng cuc gi i phng dn tc... n khi thnh lp Tnh hi Pht gio Hng Yn.#Pht gio#Ngu yn i ng#Hng Yn#Hoa#TTS ghi: Gio hi Pht gio tnh Hng Yn#Lch s#297 582## 00476000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020010000540030004000640070008000680080005000760090 01000081010000500091011002500096020001700121005000800138020000900146039000400155 020000400159015002800163013000700191#VV12.16669#VV12.16670#85000#Vi?t#D527T#895 .9221#^214#Duyn th#Th#V Gip#^aH.#^aVn hc#2012#^a262tr., 8tr. nh^b21cm#V n hc hin i#V Gip#Vit Nam#Hoa#Th#Bt danh tc gi: Vn Thun#297583## 00684000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020010000570030004000670070070000710220004001410080 00500145009001000150010000500160011001500165020001700180020000900197020000400206 00500120021000500140022200500080023600500130024400500170025700500140027400500140 0288005000900302039000400311013000700315#VV12.16672#VV12.16671#56000#Vi?t#H561S #895.9221008#^214#Hng sen#Th#Li Th Anh, Quang Bnh, Bin... ; Tuyn c hn: Phm Minh Tn...#T.4#^aH.#^aVn hc#2012#^a250tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#Li Th Anh# Quang Bnh# Bin#ng Th Bao#Bi Th Kim Dung#Phm Minh Tn# Quang Bnh#V Thnh#Hoa#297584## 00883000000000361000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510050012000560020021000680070108000890220004001970080 00500201009004200206010000500248011001600253021011100269020001200380020001600392 02000090040802000040041700500140042100600170043500600170045200600150046900600140 0484039000400498013000700502005001200509#VV12.16674#VV12.16673#450000#Vi?t#C108 B#895.92212#^214#Cao B Qut#Cao B Qut ton tp#Mai Quc Lin ch.b. ; Dch ngh a: Nguyn Tin on... ; Dch th: Ng Ngc Linh... ; H..: Mai Quc Lin...#T. 2#^aH.#^aVn hc ; Trung tm Nghin cu Quc hc#2012#^a1783tr.^b24cm#Gii thiu cc tc phm ca Cao B Qut bao gm c phn nguyn tc, dch ngha, dch th t ch Nm v ch Hn#Cao B Qut#Vn hc cn i#Ton tp#Th#Mai Quc Lin#Nguy n Tin on#Nguyn Ngc Qun#Thi Trng Lai#Ng Ngc Linh#Hoa#297585#Cao B Qu t## 00645000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020045000540070015000990080005001140090010001190100 00500129011001600134021007400150020001700224005001500241039000400256020001000260 015004000270020000800310020000900318013000700327020000900334#VL12.02087#VL12.020 88#310000#Vi?t#T527T#895.922#^214#Tuyn tp cc bi vit v gio dc & vn hc# Trn Thanh m#^aH.#^aVn hc#2012#^a1149tr.^b27cm#Gm nhng bi vit v vn vn hc, tc phm vn hc v vn gio dc#Ph bnh vn hc#Trn Thanh m#Hoa #Tuyn tp#TTS ghi: Trung tm Nghin cu Quc hc#Vn hc#Bi vit#297586#Gio dc## 00827000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450020025000500070022000750220004000970080005001010090 04200106010000500148011001600153020001900169020001800188020000800206020000900214 03900040022301300070022701900050023400600130023900600120025200600150026402102220 0279#VL12.02089#VL12.02090#350000#Vi?t#L302S#809#^214#Lch s vn hc th gii# Dch: o Tun nh...#T.2#^aH.#^aVn hc ; Trung tm Nghin cu Quc hc#2012#^a 1103tr.^b27cm#Nghin cu vn hc#Vn hc trung i#Lch s#Th gii#Hoa#297587#D ch#o Tun nh#Trn Vn C#Trn Thanh m#Trnh by mt ci nhn ton cnh v nn vn hc th gii thi trung i t th k III n th k XIII: cc nn vn h c Nam - ng Nam , nn vn hc ng - ng Nam , nn vn hc Tm , nn vn h c Cn ng v Trung ...## 00722000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020030000430030079000730070071001520080005002230090026002280100 00500254011001500259020001100274020000800285020001200293020000600305020001400311 005001900325005001900344005002300363039000500386013000700391020001000398#VV12.16 676#VV12.16675#33000#Vi?t#807#^214#Hc - luyn vn bn ng vn 6#Khc su kin thc cn bn. M rng, nng cao. Bi dng hc sinh kh, gii...#Nguyn Quang Tr ung (ch.b.), Nguyn Th Anh o, Nguyn Th Phng Tho#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a192tr.^b24cm#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Lp 6#Sch c thm#Ng uyn Quang Trung#Nguyn Th Anh o#Nguyn Th Phng Tho#Uyn#297588#Luyn tp ## 00762000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020030000430030079000730070065001520080005002170090026002220100 00500248011001500253020001100268020000800279020001200287020000600299020001400305 00500190031900500180033800500150035603900050037100500160037600500150039201300070 0407020001000414#VV12.16677#VV12.16678#38000#Vi?t#807#^214#Hc - luyn vn bn ng vn 7#Khc su kin thc cn bn. M rng, nng cao. Bi dng hc sinh kh, gii...#Nguyn Quang Trung (ch.b.), Hong Phng Ngc, ng Th Ngha...#^aH.#^ ai hc Quc gia H Ni#2012#^a224tr.^b24cm#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Lp 7#Sch c thm#Nguyn Quang Trung#Hong Phng Ngc#ng Th Ngha#Uyn#Nguyn Ngc Ng#Trnh Ngc nh#297589#Luyn tp## 00766000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020030000430030079000730070067001520080005002190090026002240100 00500250011001500255020001100270020000800281020001200289020000600301020001400307 00500190032100500150034000500200035503900050037500500140038000500170039401300070 0411020001000418#VV12.16680#VV12.16679#38000#Vi?t#807#^214#Hc - luyn vn bn ng vn 8#Khc su kin thc cn bn. M rng, nng cao. Bi dng hc sinh kh, gii...#Nguyn Quang Trung (ch.b.), Nguyn Th Hoa, Nguyn Th Danh Mai...#^aH. #^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a232tr.^b24cm#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#L p 8#Sch c thm#Nguyn Quang Trung#Nguyn Th Hoa#Nguyn Th Danh Mai#Uyn#Ph m Th Loan#Phm Qunh Dng#297590#Luyn tp## 00682000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020030000430030079000730070051001520080005002030090026002080100 00500234011001500239020001100254020000800265020001200273020000600285020001400291 005001900305005001400324005000800338039000500346020001000351013000700361#VV12.16 681#VV12.16682#44000#Vi?t#807#^214#Hc - luyn vn bn ng vn 9#Khc su kin thc cn bn. M rng, nng cao. Bi dng hc sinh kh, gii...#Nguyn Quang Tr ung (ch.b.), Phm Th Loan, Thi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a264tr. ^b24cm#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Lp 9#Sch c thm#Nguyn Quang Trung#Ph m Th Loan# Thi#Uyn#Luyn tp#297591## 00536000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430020019000480030051000670070015001180080005001330090026001380100 00500164011001500169020001000184020000600194020000800200020001400208005001500222 039000500237013000700242004000900249#VV12.16684#VV12.16683#31000#Vi?t#428.0076# ^214#English Practice 7#Bin son theo chng trnh v SGK ting Anh 7 mi#L Th Dim T#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a200tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#L Th Dim T#Uyn#297592#In ln 2## 00536000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430020019000480030051000670070015001180080005001330090026001380100 00500164011001500169020001000184020000600194020000800200020001400208005001500222 039000500237013000700242004000900249#VV12.16686#VV12.16685#25000#Vi?t#428.0076# ^214#English Practice 8#Bin son theo chng trnh v SGK ting Anh 8 mi#L Th Dim T#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a160tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#L Th Dim T#Uyn#297593#In ln 2## 00567000000000289000450002600110000002600110001102000080002202000050003002000060 00350200014000410050007000550140007000620410005000691810006000740820007000808080 00500087002002600092003008500118007000700203022000400210008000500214009002600219 010000500245011001500250039000500265013000700270#VV12.16687#VV12.16688#Bi tp#T on#Lp 8#Sch c thm#L c#37000#Vi?t#C101D#510.76#^214#Cc dng ton in hnh 8#Bi dng hc sinh kh - gii. Nng cao k nng v phng php gii cc d ng bi tp#L c#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a223tr.^b24cm#Uyn#2 97594## 00494000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020032000430030045000750070013001200080005001330090026001380100 00500164011001500169020001000184020000700194020001400201005001300215039000500228 013000700233#VV12.16689#VV12.16690#41000#Vi?t#428#^214#Ti liu bi dng ting Anh 10#Bi dng HS kh, gii, HS cc lp chuyn...#Hong Th L#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a248tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 10#Sch c thm#Hong Th L #Uyn#297595## 00608000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020055000430030127000980070012002250080005002370090026002420100 00500268011001500273020000800288020002000296020001400316005001200330039000500342 013000700347#VV12.16691#VV12.16692#35000#Vi?t#546#^214#Cm nang gip tr nh & cng thc ho hc 10 - 11 - 12#H thng ho kin thc trng tm Ho hc10, 11, 1 2. Cc nh lut c bn, quy tc u tin phn ng, cc cng thc kinh in...#Ph m S Lu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a212tr.^b24cm#Ho hc#Ph thng t rung hc#Sch c thm#Phm S Lu#Uyn#297596## 00619000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430020044000480030107000920070013001990220004002120080005002160090 02600221010000500247011001500252020001900267020000700286020000900293020001400302 005001300316039000500329013000700334#VV12.16693#VV12.16694#45000#Vi?t#516.3076# ^214#500 bi ton chn lc gii tch hnh hc 12#Bi dng HS kh - gi, HS lp chuyn.Rn luyn, nng cao k nng v phng php gii cc dng ton kh...#L H onh Ph#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a272tr.^b24cm#Hnh hc gii t ch#Lp 12#Bi ton#Sch c thm#L Honh Ph#Uyn#297597## 00594000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020048000530030065001010070015001660220004001810080 00500185009002600190010000500216011001500221020000700236020000700243020001300250 020001400263005001500277039000500292013000700297#VV12.16696#VV12.16695#50000#Vi ?t#V124L#530.076#^214#Vt l 12 - cc dng bi tp & phng php gii#Bin son theo st ni dung & chng trnh SGK ca B GD & T...#Hong Danh Ti#T.3#^aH.#^ ai hc Quc gia H Ni#2012#^a304tr.^b24cm#Vt l#Lp 12#Gii bi tp#Sch c thm#Hong Danh Ti#Uyn#297598## 00620000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430020044000480030108000920070013002000220004002130080005002170090 02600222010000500248011001500253020001900268020000700287020000900294020001400303 005001300317039000500330013000700335#VV12.16698#VV12.16697#45000#Vi?t#516.3076# ^214#500 bi ton chn lc gii tch hnh hc 12#Bi dng HS kh - gi, HS lp chuyn. Rn luyn, nng cao k nng v phng php gii cc dng ton kh...#L Honh Ph#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a272tr.^b24cm#Hnh hc gii t ch#Lp 12#Bi ton#Sch c thm#L Honh Ph#Uyn#297599## 00638000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020078000490030093001270070018002200080005002380090 01400243010000500257011001500262020001000277020002000287020000700307020001400314 005001800328039000700346013000700353#VV12.16700#VV12.16699#40000#Vi?t#H561D#428 #^214#Hng dn gii chi tit b thi tuyn sinh i hc & cao ng mn ting Anh#Dnh cho HS d thi H-C khi D1&A1. Hng dn, gii thch cc ch im vn phm, t vng...#Trn Th i Thanh#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a233tr.^b24cm#Ting Anh#Ph thng trung hc# thi#Sch c thm#Trn Th i Thanh#P.Dung#297600## 00909000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050017000470020014000640030032000780070048001100080005001580090 02300163010000500186011001400191015005300205020000900258020001100267005001300278 005001600291039000800307013000700315021028000322020000500602#VL12.02092#VL12.020 91#Vi?t#V124L#621.3028#^214#Nguyn Tun Hon#Vt liu in#Dng cho h cao ng, trung cp#Nguyn Tun Hon, Trn Vn Tp, Nguyn Vn ip#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a98tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc in lc. - Lu hnh ni b#V t liu#Gio trnh#Trn Vn Tp#Nguyn Vn ip#P. Dung#297601#Tng quan cc lo i vt liu bn dn, vt liu cch in, vt liu bn dn v vt liu t. Trnh b y nhng l thuyt c s tin hnh nghin cu hoc th nghim cc vt liu d ng trong k thut in. Phn loi vt liu in theo thnh phn cu to, cng d ng, c tnh ca chng#in## 00934000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420050021000470020025000680030032000930070052001250080005001770090 02300182010000500205011001400210015004900224020001400273020001000287020001100297 005001500308005001400323039000800337013000700345021025700352020001100609#VL12.02 094#VL12.02093#Vi?t#TH300N#621.319#^214#Trn Th Khnh Duyn#Th nghim k thut in#Dng cho h cao ng, trung cp#Trn Th Khnh Duyn, Hong Minh Su, Phm Th Loan#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a39tr.^b27cm#TTS: Trng i hc i n lc. - Lu hnh ni b#K thut in#Mch in#Gio trnh#Hong Minh Su#Phm Th Loan#P. Dung#297602#Trnh by tun t cc bc th nghim qua 6 bi hc li n quan ti k thut in nh: mch in thun tr, mch in mc ni tip, mch in mc song song, mch 3 pha c ph ti ni sao, mch 3 pha c ph ti ni tam gic v mch in xoay chiu c li thp#Th nghim## 00838000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400050015000450020044000600030032001040070030001360080005001660090 02300171010000500194011001400199015004900213020000500262020000900267020001900276 005001400295039000800309013000700317021020100324020001100525#VL12.02095#VL12.020 96#Vi?t#T103L#621.37#^214#Hong Minh Su#Ti liu hung dn th nghim o lung in#Dng cho h cao ng, trung cp#Hong Minh Su, Phm Th Loan#^aH.#^aKhoa h c v K thut#2012#^a35tr.^b27cm#TTS: Trng i hc in lc. - Lu hnh ni b#in#o lng#Ti liu hng dn#Phm Th Loan#P. Dung#297603#Gm 5 bi th n ghim hng dn o dng in, in p, o in tr, o in tr cch in v i n tr tip t, o cng sut tc dng v cng sut phn khng mch 3 pha, o i n nng v h s cng sut#Th nghim## 00920000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050014000460020023000600030032000830070031001150080005001460090 02300151010000500174011001400179015004900193020000800242020001100250020001100261 005001600272039000700288013000700295021032800302#VL12.02098#VL12.02097#Vi?t#B103 T#621.381#^214#Mai Phc Vinh#Bi th nghim in t#Dng cho h cao ng, trung cp#Mai Phc Vinh, Nguyn Th Thu#^aH.#^aKhoa hc v k thut#2012#^a54tr.^b27c m#TTS: Trng i hc in lc. - Lu hnh ni b#in t#Th nghim#Gio trnh #Nguyn Th Thu#P.Dung#297604#Gii thiu mt cch h thng cc bi th nghim in t c s, c th cp n cc vn kho st cu to, c tuyn ca it, nguyn l lm vic ca mch chnh lu, cc b lc, khuch i v khuch i cn g sut dng Tranzito, cc mch a hi, cc phn t logic thng dng... v nguyn tc hot ng ca b m, b ghi dch## 01010000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400050014000450020039000590030032000980070041001300080005001710090 02300176010000500199011001400204015004900218020000900267020001200276020001100288 020001900299005001000318005001500328039000800343013000700351021033800358#VL12.02 099#VL12.02100#Vi?t#T103L#621.31#^214#Nguyn Vn #Ti liu hng dn th nghi m my in#Dng cho h cao ng, trung cp#Nguyn Vn , V Th H, Nguyn Vn Mn#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a74tr.^b27cm#TTS: Trng i hc in lc . - Lu hnh ni b#My in#My bin p#Th nghim#Ti liu hng dn#V Th H #Nguyn Vn Mn#P. Dung#297605#Mt s th nghim nghin cu v cc c tnh ca my pht in 1 chiu kch thch c lp v kch thch song song, my bin p m t pha, xc nh t u dy ca my bin p 3 pha. Phng php vn hnh song song my bin p, th nghim khng ti, ngn mch ng c khng ng b v cc c t nh lm vic ca my pht in ng b ba pha...## 00506000000000277000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020017000340030013000510070033000640220004000970080005001010090010001060100 00500116011001500121020001800136020000900154020001300163005001300176006001300189 039000500202013000700207019001400214#VN12.04721#17000#Vi?t#895.7#^214#Chuyn t nh Mary#Truyn tranh#Soo Yeon Won ; Lm Kim Dung dch#T.9#^aH.#^aDn tr#2012#^a 159tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Soo Yeon Won#Lm Kim Dung#U yn#297606#Dch Hn Quc## 00547000000000289000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020007000340030013000410070034000540220004000880080005000920090010000970100 00500107011001500112012003800127020001700165020000900182020001300191005001400204 006001300218039000500231013000700236019001400243#VN12.04722#17000#Vi?t#895.7#^2 14#Avatar#Truyn tranh#Lee Hye Young ; Lm Kim Dung dch#T.7#^aH.#^aDn tr#2012 #^a172tr.^b18cm#Truyn dnh cho la tui trung thnh#Vn hc hin i#Hn Quc# Truyn tranh#Lee Hye Young#Lm Kim Dung#Uyn#297607#Dch Hn Quc## 00579000000000301000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020023000340030013000570070041000700220004001110080005001150090010001200100 00500130011001500135012002900150020001700179020000900196020001300205005001300218 005001100231006000900242039000500251013000700256019001400263#VN12.04723#17000#V i?t#895.6#^214#Bng ti lc bnh minh#Truyn tranh#Yumiko Kawai, Ayumi Kano ; Th i Trm dch#T.3#^aH.#^aDn tr#2012#^a177tr.^b18cm#Truyn dnh cho tui mi ln# Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Yumiko Kawai#Ayumi Kano#Thi Trm#Uyn#297 608#Dch Nht Bn## 00579000000000301000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020023000340030013000570070041000700220004001110080005001150090010001200100 00500130011001500135012002900150020001700179020000900196020001300205005001300218 005001100231006000900242039000500251019001400256013000700270#VN12.04724#17000#V i?t#895.6#^214#Bng ti lc bnh minh#Truyn tranh#Yumiko Kawai, Ayumi Kano ; Th i Trm dch#T.4#^aH.#^aDn tr#2012#^a177tr.^b18cm#Truyn dnh cho tui mi ln# Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Yumiko Kawai#Ayumi Kano#Thi Trm#Uyn#Dc h Nht Bn#297609## 00579000000000301000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020023000340030013000570070041000700220004001110080005001150090010001200100 00500130011001500135012002900150020001700179020000900196020001300205005001300218 005001100231006000900242039000500251019001400256013000700270#VN12.04725#17000#V i?t#895.6#^214#Bng ti lc bnh minh#Truyn tranh#Yumiko Kawai, Ayumi Kano ; Th i Trm dch#T.5#^aH.#^aDn tr#2012#^a207tr.^b18cm#Truyn dnh cho tui mi ln# Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Yumiko Kawai#Ayumi Kano#Thi Trm#Uyn#Dc h Nht Bn#297610## 00504000000000277000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020017000340030013000510070029000640220004000930080005000970090010001020100 00500112011001500117020001800132020000900150020001300159005001500172005001300187 039000500200013000700205019001400212#VN12.04726#16000#Vi?t#895.6#^214#Cm th m a thut#Truyn tranh#Kazuma Kamaike, Chuya Kogino#T.7#^aH.#^aDn tr#2012#^a156t r.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Kazuma Kamaike#Chuya Kogino#Uy n#297611#Dch Nht Bn## 00504000000000277000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020017000340030013000510070029000640220004000930080005000970090010001020100 00500112011001500117020001800132020000900150020001300159005001500172005001300187 039000500200019001400205013000700219#VN12.04727#16000#Vi?t#895.6#^214#Cm th m a thut#Truyn tranh#Kazuma Kamaike, Chuya Kogino#T.8#^aH.#^aDn tr#2012#^a160t r.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Kazuma Kamaike#Chuya Kogino#Uy n#Dch Nht Bn#297612## 00529000000000289000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020006000340030013000400070030000530220004000830080005000870090010000920100 00500102011001500107012002900122020001700151020000900168020001300177005001500190 006000800205039000500213013000700218019001400225#VN12.04728#17000#Vi?t#895.6#^2 14#n s#Truyn tranh#Kawori Tsubaki ; L Thu dch#T.2#^aH.#^aDn tr#2012#^a17 7tr.^b18cm#Truyn dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#K awori Tsubaki#L Thu#Uyn#297613#Dch Nht Bn## 00529000000000289000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020006000340030013000400070030000530220004000830080005000870090010000920100 00500102011001500107012002900122020001700151020000900168020001300177005001500190 006000800205039000500213019001400218013000700232#VN12.04729#17000#Vi?t#895.6#^2 14#n s#Truyn tranh#Kawori Tsubaki ; L Thu dch#T.4#^aH.#^aDn tr#2012#^a17 7tr.^b18cm#Truyn dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#K awori Tsubaki#L Thu#Uyn#Dch Nht Bn#297614## 00529000000000289000450002600110000004100050001108200060001680800050002201400070 00270020006000340030013000400070030000530220004000830080005000870090010000920100 00500102011001500107012002900122020001700151020000900168020001300177005001500190 006000800205039000500213019001400218013000700232#VN12.04730#Vi?t#895.6#^214#1700 0#n s#Truyn tranh#Kawori Tsubaki ; L Thu dch#T.5#^aH.#^aDn tr#2012#^a17 5tr.^b18cm#Truyn dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#K awori Tsubaki#L Thu#Uyn#Dch Nht Bn#297615## 00501000000000277000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020019000340030013000530070012000660220004000780080005000820090010000870100 00500097011001500102012002900117020001700146020000900163020001300172005001200185 039000500197013000700202019001400209#VN12.04731#17000#Vi?t#895.7#^214#Khng bao gi khc#Truyn tranh#Han Yu Rang#T.3#^aH.#^aDn tr#2012#^a157tr.^b18cm#Truyn dnh cho la tui 18+#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Han Yu Rang#Uyn#2 97616#Dch Hn Quc## 00520000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600070012000730220004000850080005000890090 01000094010000500104011001500109012002900124020001700153020000900170020001300179 005001200192039000500204019001400209013000700223#VN12.04732#17000#Vi?t#KH455B#8 95.7#^214#Khng bao gi khc#Truyn tranh#Han Yu Rang#T.4#^aH.#^aDn tr#2012#^a 157tr.^b18cm#Truyn dnh cho la tui 18+#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh #Han Yu Rang#Uyn#Dch Hn Quc#297617## 00520000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600070012000730220004000850080005000890090 01000094010000500104011001500109012002900124020001700153020000900170020001300179 005001200192039000500204019001400209013000700223#VN12.04733#17000#Vi?t#KH455B#8 95.7#^214#Khng bao gi khc#Truyn tranh#Han Yu Rang#T.5#^aH.#^aDn tr#2012#^a 157tr.^b18cm#Truyn dnh cho la tui 18+#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh #Han Yu Rang#Uyn#Dch Hn Quc#297618## 00520000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600070012000730220004000850080005000890090 01000094010000500104011001500109012002900124020001700153020000900170020001300179 005001200192039000500204019001400209013000700223#VN12.04734#17000#Vi?t#KH455B#8 95.7#^214#Khng bao gi khc#Truyn tranh#Han Yu Rang#T.6#^aH.#^aDn tr#2012#^a 157tr.^b18cm#Truyn dnh cho la tui 18+#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh #Han Yu Rang#Uyn#Dch Hn Quc#297619## 00520000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600070012000730220004000850080005000890090 01000094010000500104011001500109012002900124020001700153020000900170020001300179 005001200192039000500204019001400209013000700223#VN12.04735#17000#Vi?t#KH455B#8 95.7#^214#Khng bao gi khc#Truyn tranh#Han Yu Rang#T.7#^aH.#^aDn tr#2012#^a 157tr.^b18cm#Truyn dnh cho la tui 18+#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh #Han Yu Rang#Uyn#Dch Hn Quc#297620## 00520000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600070012000730220004000850080005000890090 01000094010000500104011001500109012002900124020001700153020000900170020001300179 005001200192039000500204019001400209013000700223#VN12.04736#17000#Vi?t#KH455B#8 95.7#^214#Khng bao gi khc#Truyn tranh#Han Yu Rang#T.8#^aH.#^aDn tr#2012#^a 157tr.^b18cm#Truyn dnh cho la tui 18+#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh #Han Yu Rang#Uyn#Dch Hn Quc#297621## 00499000000000277000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020017000340030013000510070012000640220004000760080005000800090010000850100 00500095011001500100012002900115020001700144020000900161020001300170005001200183 039000500195013000700200019001400207#VN12.04737#17000#Vi?t#895.7#^214#Tnh yu qu tc#Truyn tranh#Han Yu Rang#T.3#^aH.#^aDn tr#2012#^a157tr.^b18cm#Truyn d nh cho la tui 18+#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Han Yu Rang#Uyn#297 622#Dch Hn Quc## 00517000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070012000700220004000820080005000860090 01000091010000500101011001500106012002900121020001700150020000900167020001300176 005001200189039000500201019001400206013000700220#VN12.04738#17000#Vi?t#T312Y#89 5.7#^214#Tnh yu qu tc#Truyn tranh#Han Yu Rang#T.4#^aH.#^aDn tr#2012#^a157 tr.^b18cm#Truyn dnh cho la tui 18+#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Ha n Yu Yang#Uyn#Dch Hn Quc#297623## 00517000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020017000400030013000570070012000700220004000820080005000860090 01000091010000500101011001500106012002900121020001700150020000900167020001300176 005001200189039000500201019001400206013000700220#VN12.04739#Vi?t#T312Y#895.7#^21 4#17000#Tnh yu qu tc#Truyn tranh#Han Yu Rang#T.5#^aH.#^aDn tr#2012#^a157 tr.^b18cm#Truyn dnh cho la tui 18+#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Ha n Yu Rang#Uyn#Dch Hn Quc#297624## 00517000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020017000400030013000570070012000700220004000820080005000860090 01000091010000500101011001500106012002900121020001700150020000900167020001300176 005001200189039000500201019001400206013000700220#VN12.04740#Vi?t#T312Y#895.7#^21 4#17000#Tnh yu qu tc#Truyn tranh#Han Yu Rang#T.6#^aH.#^aDn tr#2012#^a157 tr.^b18cm#Truyn dnh cho la tui 18+#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Ha n Yu Rang#Uyn#Dch Hn Quc#297625## 00517000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020017000400030013000570070012000700220004000820080005000860090 01000091010000500101011001500106012002900121020001700150020000900167020001300176 005001200189039000500201019001400206013000700220#VN12.04741#Vi?t#T312Y#895.7#^21 4#17000#Tnh yu qu tc#Truyn tranh#Han Yu Rang#T.7#^aH.#^aDn tr#2012#^a157 tr.^b18cm#Truyn dnh cho la tui 18+#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Ha n Yu Rang#Uyn#Dch Hn Quc#297626## 00517000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020017000400030013000570070012000700220004000820080005000860090 01000091010000500101011001500106012002900121020001700150020000900167020001300176 005001200189039000500201019001400206013000700220#VN12.04742#Vi?t#T312Y#895.7#^21 4#17000#Tnh yu qu tc#Truyn tranh#Han Yu Rang#T.8#^aH.#^aDn tr#2012#^a157 tr.^b18cm#Truyn dnh cho la tui 18+#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Ha n Yu Rang#Uyn#Dch Hn Quc#297627## 00853000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020015000530080005000680090023000730100005000960110 01400101021041700115020001000532020001500542020000900557020001800566039000800584 013000700592#VN12.04743#VN12.04744#12000#Vi?t#L504K#347.597#^214#Lut khiu ni #^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2012#^a51tr.^b19cm#Trnh by mt s qui nh chung v qui nh c th ca php lut v khiu ni quyt nh hnh chnh, hnh vi hn h chnh, gii quyt khiu ni, khiu ni, gii quyt khiu ni quyt nh k lu t k lut cn b, cng chc, vic t chc tip cng dn, trch nhim ca c quan , t chc, c nhn c thm quyn trong vic qun l cng tc gii quyt khiu n i, x l vi phm v cc iu khon thi hnh trong Lut khiu ni#Php lut#Lut khiu ni#Vit Nam#Vn bn php lut#Trn H#297628## 00853000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200080 00348080005000420020012000470080005000590090023000640100005000870110014000920210 44100106020001000547020001200557020000900569020001800578039000800596013000700604 #VN12.04745#VN12.04746#10000#Vi?t#347.597#^214#Lut t co#^aH.#^aChnh tr Hn h chnh#2012#^a40tr.^b19cm#Trnh by mt s quy nh ca php lut v quyn v n gha v ca ngi t co, ngi b t co v ngi gii quyt t co, vic gii quyt t co i vi hnh vi vi phm php lut ca cn b, cng chc, vin chc trong vic thc hin nhim v, cng v v i vi hnh vi vi phm php lut v q un l nh nc trong cc lnh vc, vn bo v ngi t co v trch nhim c a c quan, t chc trong vic qun l cng tc gii quyt t co...#Php lut#Lu t t co#Vit Nam#Vn bn php lut#Trn H#297629## 00744000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020019000570030048000760070047001240220004001710080 01400175009002200189010000500211011001500216020001700231020000400248005000600252 00500160025800500200027400500100029400500110030403900080031501500670032302000090 0390013000700399#VN12.04747#VN12.04748#50000#Vi?t#H561S#895.9221008#^214#Hng sc vn nh#Hng v 50 nm thnh lp thnh ph Thi Nguyn#L An, Nguyn Ngc Bt, Nguyn Th Thu Bnh...#T.9#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2012#^a176tr .^b19cm#Vn hc hin i#Th#L An#Nguyn Ngc Bt#Nguyn Th Thu Bnh#Trn Chc #Phm B H#Trn H#TTS ghi: Cu lc b Th phng Quang Trung, Thnh ph Thi Nguyn#Vit Nam#297630## 01079000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200100 00348080005000440020114000490070060001630080005002230090023002280100005002510110 01500256021028400271020000800555020001100563020000700574020001600581020001300597 02000110061002000110062100500160063200500150064800500160066300500190067900500160 0698039000800714013000700722#VV12.16702#VV12.16701#50000#Vi?t#338.95976#^214#Ph t trin kinh t - x hi cc tnh min Trung - Ty Nguyn trong thi k y mn h cng nghip ho, hin i ho# Thanh Phng, Trn nh Chn (ch.b.), Trng Minh Dc...#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2012#^a211tr.^b21cm#Gii thiu khi qut v c im, li th v tim nng cc tnh min Trung - Ty Nguyn; thc trng v vn t ra ca kinh t - x hi min Trung - Ty Nguyn giai on 2001-201 0; nh hng v gii php pht trin kinh t x hi cc tnh min Trung - Ty N guyn thi k 2011-2020#Kinh t#Pht trin#X hi#Cng nghip ho#Hin i ho#M in Trung#Ty Nguyn# Thanh Phng#Trn nh Chn#Trng Minh Dc#Trn Th Bc h Hng#Nguyn Ngc Ho#Trn H#297631## 01114000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430050013000480020038000610030093000990070065001920220005002572210 02200262008000500284009002300289010000500312011001500317015003000332021026700362 02000200062902000190064902000100066802000090067802000090068702000130069600500120 0709005001600721039000800737013000700745#VV12.16704#VV12.16703#30500#Vi?t#320.4 597#^214#Trn Th Cc#Hi & p qun l hnh chnh nh nc#Ti liu luyn thi d nh cho h o to chuyn vin, chuyn vin chnh v chuyn vin cao cp#B.s.: T rn Th Cc (ch.b.), L Th Tho (ch.b.), Hong Ngc Dng#Ph.1#Nh nc v php lut#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2012#^a175tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh ch nh#Tp hp 84 cu hi p cc vn v h thng chnh tr, Nh nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam, php lut v php ch x hi ch ngha, hin php v ch chnh tr trong h thng php lut Vit Nam...quy ch, php ch lm vic c a c quan hnh chnh nh nc#Hnh chnh nh nc#Qun l hnh chnh#Php lut#N h nc#Vit Nam#Sch hi p#L Th Tho#Hong Ngc Dng#Trn H#297632## 01215000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020038000430030093000810070065001740220005002392210044002440080 00500288009002300293010000500316011001500321015003000336021033300366020002000699 02000190071902000090073802000130074700500130076000500140077303900080078700500110 0795005002300806005001700829013000700846#VV12.16706#VV12.16705#58500#Vi?t#352#^ 214#Hi & p qun l hnh chnh nh nc#Ti liu luyn thi dnh cho h o to chuyn vin, chuyn vin chnh v chuyn vin cao cp#B.s.: Trn Th Cc (ch.b. ), Nguyn Th La (ch.b.), L Vn Ho...#Ph.2#Hnh chnh nh nc v cng ngh h nh chnh#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2012#^a358tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#Trnh by nhng vn c bn v qun l hnh chnh nh nc, quyt nh v cng ch trong qun l hnh chnh, t chc b my v ci cch hnh chnh, c ng v cng chc, k thut son tho v t chc qun l vn bn trong c quan nh nc, t chc v iu hnh cng s hnh chnh, th tc hnh chnh v ng dng cng ngh thng tin#Hnh chnh nh nc#Qun l hnh chnh#Vit Nam#Sch hi p #Trn Th Cc#Nguyn Th La#Trn H#L Vn Ho#Nguyn Th Ngc Phng#Ng Th Ki m Dung#297633## 01211000000000373000450002600110000001400070001104100050001808200040002380800050 00270020038000320030093000700070064001630220005002272210052002320080005002840090 02300289010000500312011001500317015003000332021030300362020002000665020001900685 02000090070402000130071300500130072600500160073903900080075500500140076300500170 0777005001300794020000600807020001700813013000700830#VV12.16707#56500#Vi?t#353# ^214#Hi & p qun l hnh chnh nh nc#Ti liu luyn thi dnh cho h o t o chuyn vin, chuyn vin chnh v chuyn vin cao cp#Trn Th Cc (ch.b.), L ng Minh Vit (ch.b.), Phm Thu Thu...#Ph.3#Qun l hnh chnh nh nc i vi ngnh, lnh vc#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2012#^a367tr.^b21cm#TTS ghi: Hc v in Hnh chnh#Trnh by nhng kin thc v k nng c bn trong vic qun l nh nc thuc cc lnh vc: kinh t, ti chnh cng, th, nng nghip nng th n, khoa hc cng ngh, ti nguyn mi trng, cc vn x hi v chnh sch x hi, vn ho, gio dc, y t, tn gio, dn tc, an ninh quc phng, t php#H nh chnh nh nc#Qun l hnh chnh#Vit Nam#Sch hi p#Trn Th Cc#Lng Mi nh Vit#Trn H#Phm Thu Thu#Nguyn Th Hng#T Th Hng#Ngnh#Qun l nh n c#297634## 00590000000000229000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200120 00348080005000460020050000510080005001010090023001060100005001290110015001340210 15100149020002300300020001300323020000900336039000800345013000700353#VV12.16709# VV12.16708#32000#Vi?t#324.2597071#^214#Quy nh, hng dn thi hnh iu l n g kho XI#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2012#^a174tr.^b21cm#Gii thiu ni dung i u l ng Cng sn Vit Nam kho XI v cc quy nh hng dn thi hnh iu l, quy nh v nhng iu ng vin khng c lm#ng Cng sn Vit Nam#iu l ng#Vit Nam#Trn H#297635## 00862000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200100 00348080005000440050016000490020054000650030017001190070029001360080005001650090 02300170010000500193011001500198021024600213020000800459020000900467020001000476 020000900486020000900495020001700504005001200521039000800533013000700541#VV12.16 710#VV12.16711#32000#Vi?t#306.09597#^214#Phng Th An Na#nh hng ca t duy t n gio n li sng ngi Vit#Sch chuyn kho#Phng Th An Na, Lan Hin#^a H.#^aChnh tr Hnh chnh#2012#^a174tr.^b21cm#Trnh by khi nim t duy tn gi o v li sng, nh hng ca t duy tn gio n li sng ngi Vit, mt s vn t ra, gii php v kin ngh trong vic xy dng li sng ca ngi Vit h in nay p ng yu cu i mi v hi nhp quc t#Vn ho#Li sng#nh hng#T n gio#Vit Nam#Sch chuyn kho# Lan Hin#Trn H#297636## 00873000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400020030000450030115000750070068001900080005002580100005002630110 01500268021017900283020000900462020002200471020001000493005001600503005001800519 005001700537005001400554039000800568013000700576#VV12.16712#VV12.16713#85000#Vi ?t#371.3#^214#L thuyt phng php dy hc#Sch chuyn kho cho o to sau i hc. Sch tham kho cho ging vin, gio vin, nghin cu v qun l gio dc# ng Thnh Hng, Trnh Th Hng H, Nguyn Khi Hon, Trn V Khnh#^aH.#2012#^a2 88tr.^b21cm#Trnh by khi nim, cu trc chung ca phng php dy hc, cc ki u v m hnh phng php dy hc ph bin theo phng thc hc tp, cc chin l c hc tp v dy hc hiu qu#Gio dc#Phng php ging dy#L thuyt#ng Th nh Hng#Trnh Th Hng H#Nguyn Khi Hon#Trn V Khnh#Trn H#297637## 00950000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400020031000450070059000760040018001350080005001530090010001580100 00500168011001500173015002900188021028900217020000800506020001000514020001100524 03900080053501300070054300500120055000500180056200500180058000500130059800500130 0611#VV12.16714#VV12.16715#50000#Vi?t#332.1#^214#Gio trnh tin t - ngn hng #T Kim Ngc ch.b., L Th Tun Ngha, Nguyn Thanh Nhn...#Ti bn ln th 4#^a H.#^aDn tr#2012#^a415tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ngn hng#Trnh by bn cht chc nng ca tin t, tng quan v h thng ti chnh v th trng ti chnh, cc ngn hng trung gian, cc t chc ti chnh phi ngn hng, li sut, cung c u tin t, ngn hng trung ng, chnh sch tin t v mt s vn c bn v ti chnh v ti chnh quc t#Tin t#Ngn hng#Gio trnh#Trn H#297638#T Ki m Ngc#L Th Tun Ngha#Nguyn Thanh Nhn#Trn Th Lc#Phm Lm Anh## 00990000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820012000428080005000540020067000590070054001260080005001800090023001850100 00500208011001500213021030100228020002300529020000900552020001300561020000900574 01300070058300500140059000500130060400500140061700500110063100500140064203900080 0656#VL12.02102#VL12.02101#325000#Vi?t#NH556V#324.2597071#^214#Nhng vn c bn v cng tc kim tra, gim st v k lut ng#Cao Vn Thng (ch.b)., L Vn Ging, Hong Kim Sn...#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2012#^a434tr.^b27cm#Trnh b y c s l lun, nguyn l chung v cng tc kim tra, gim st, k lut ng. Cc phng php c bn trong cng tc kim tra, gim st, k lut ng. Mt s n i dung v cng tc kim tra, gim st v thi hnh k lut ng. Mt s vn bn ca ng v cng tc kim tra, gim st, k lut ng#ng Cng sn Vit Nam#Ki m tra#K lut ng#Gim st#297639#Cao Vn Thng#L Vn Ging#Hong Kim Sn#H H u c# Hng Cng#Trn H## 01025000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820008000428080005000500050021000550020148000760070045002240080005002690090 02300274010000500297011001500302021029900317020001000616020001000626020001000636 020000900646020000900655020001800664005001600682039000600698013000700704#VL12.02 103#VL12.02104#340000#Vi?t#NH556#342.597#^214#Nguyn Th Ngc Linh#Nhng iu cn bit v xc nh v tr cn b, cng chc, vin chc - bo him ca v tr c n b, cng chc, vin chc t trung ng n a phng#Ch.b.: Nguyn Th Ngc Linh, Trn Trung Kin#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2012#^a611tr.^b27cm#Khi qut qu trnh pht trin php lut v cn b, cng chc, vin chc Vit Nam t nm 1950 n nay. Mt s khi nim, quyn, ngha v v mt s vn lin quan n v tr cn b, cng chc, vin chc, vn bo him v tr cn b, cng chc, v in chc... cng cc vn bn php lut lin quan#Php lut#Cng chc#Vin chc#B o him#Vit Nam#Vn bn php lut#Trn Trung Kin#Qunh#297640## 00861000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003008200100 00358080005000450050009000500020053000590070009001120080005001210090023001260100 00500149011001500154021028800169020001000457020001400467020000800481020000900489 020001800498020001300516039000600529013000700535020001700542#VL12.02106#VL12.021 05#330000#Vi?t#344.59701#^214#c Hin#Hi - p cc quy nh ca B lut lao ng nm 2012#c Hin#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2012#^a463tr.^b27cm#Gii thiu 86 cu hi p cc quy nh ca B lut lao ng nm 2012 v vic lm, hp ng lao ng, i thoi ti ni lm vic, thng lng tp th, tho c lao ng t p th, tin lng, thi gi lm vic, thi gi ngh ngi, k lut lao ng...c ng vi mt s vn bn mi v lao ng#Php lut#Lut lao ng#B lut#Vit Nam#V n bn php lut#Sch hi p#Qunh#297641#B lut lao ng## 00586000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410070023000610220004000840080005000880090010000930100 00500103011001400108012010400122020001700226020000900243020001400252006001300266 039000600279019001600285013000700301#VL12.02107#40000#Vi?t#D105G#372.21#^214#D n giy tr tu FQ#Khng Giang bin dch#T.1#^aH.#^aDn tr#2012#^a24tr.^b26cm#B sch nhn gii thng tr chi tr tu nht dnh cho tr 2009) (Pht trin tr tu ton din cho tr#Tr chi tr tu#Dn hnh#Sch mu gio#Khng Giang#Qun h#Dch Trung Quc#297642## 00584000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020012000410030023000530070018000760080005000940090035000990100 00500134011001600139012007900155020001800234020000900252020001400261006001300275 039000600288013000700294019000500301#VL12.02108#68000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B kho tay#Phng tin giao thng#Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a14t^b25x26cm#Tr chi th cng cho tr nh. Rn luyn tnh s ng to v i bn tay kho lo#Gio dc mu gio#Th cng#Sch mu gio#Ng Minh Vn#Qunh#297643#Dch## 00581000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020012000410030019000530070018000720080005000900090035000950100 00500130011001600135012008000151020001800231020000900249020001400258006001300272 039000600285013000700291019000500298#VL12.02109#68000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B kho tay# chi ng nghnh#Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a15t^b25x26cm#Tr chi th cng cho tr nh : Rn luyn tnh sng to v i bn tay kho lo#Gio dc mu gio#Th cng#Sch mu gio#Ng Minh V n#Qunh#297644#Dch## 00583000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020012000410030021000530070018000740080005000920090035000970100 00500132011001600137012008000153020001800233020000900251020001400260006001300274 039000600287013000700293019000500300#VL12.02110#68000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B kho tay#Cng trnh kin trc#Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a15t^b25x26cm#Tr chi th cng cho tr nh : Rn luyn tnh sn g to v i bn tay kho lo#Gio dc mu gio#Th cng#Sch mu gio#Ng Minh Vn#Qunh#297645#Dch## 00580000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020012000410030018000530070018000710080005000890090035000940100 00500129011001600134012008000150020001800230020000900248020001400257006001300271 039000600284013000700290019000500297#VL12.02111#68000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B kho tay#ng vt ng yu#Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a15t^b25x26cm#Tr chi th cng cho tr nh : Rn luyn tnh sng t o v i bn tay kho lo#Gio dc mu gio#Th cng#Sch mu gio#Ng Minh Vn #Qunh#297646#Dch## 00902000000000289000450002600110000002600110001104100050002208200040002780800050 00310050017000360020030000530070052000830220004001350080010001390090018001490100 00500167011001500172021032700187020001900514020001600533020001400549020001100563 005001200574005001300586039000600599013000700605#VV12.16717#VV12.16716#Vi?t#576# ^214#Trn Phc ng#Gio trnh sinh hc i cng#Trn Phc ng (ch.b.), B i Tn Anh, Phm Th Nga#T.1#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a260tr.^b24cm#Nghi n cu mt s vn v sinh hc t bo, di truyn hc, hc thuyt tin ho: Cu trc ca t bo, cu trc ca mng t bo, s trao i vt cht qua mng t bo ...; nhim sc th v s phn ct t bo, di truyn hc c in, c s phn t c a s di truyn...; cc thuyt tin ho, bin d di truyn v chn lc t nhin. ..#Sinh hc i cng#Sinh hc t bo#Di truyn hc#Gio trnh#Bi Tn Anh#Phm Th Nga#Qunh#297647## 00812000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200040 00358080005000390020030000440070063000740220004001370080010001410090018001510100 00500169011001500174021012900189020001900318020000900337020002300346020001100369 00500170038000500130039703900060041000500120041600500100042801300070043802000120 0445020001700457#VV12.16718#VV12.16719#Vi?t#GI-108T#571#^214#Gio trnh sinh hc i cng#Trn Phc ng (ch.b.), Bi Tn Anh, V Vn B, Phm Th Nga#T.2#^a Cn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a325tr.^b24cm#Trnh by mt s kin thc c bn v sinh hc c th thc vt, sinh hc c th ng vt c xng sng v vn a dng sinh hc#Sinh hc i cng#Thc vt#ng vt c xng sng#Gio trnh#Tr n Phc ng#Phm Th Nga#Qunh#Bi Tn Anh#V Vn B#297648#Sinh l hc#a dn g sinh hc## 00807000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050017000440020040000610070031001010080005001320090018001370100 00500155011001400160015006100174021023800235020001700473020001000490020000900500 005000700509039000600516013000700522#VV12.16720#VV12.16721#Vi?t#X126D#306.4#^214 #Trng Cng Thm#Xy dng i sng vn ho nng thn mi#B.s.: Trng Cng Thm , V Hi#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a75tr.^b21cm#TTS ghi: B Vn ho, Th tha o v Du lch. Cc Vn ho c s#Trnh by nhng vn c bn trong vic xy dn g nng thn mi, vic xy dng vn ho nng thn mi theo tiu ch 06 v 16 tron g B Tiu ch quc gia v nng thn mi cng mt s kinh nghim, hnh nh tiu b iu v xy dng nng thn mi#i sng vn ha#Nng thn#Vit Nam#V Hi#Qunh#2 97649## 00791000000000289000450002600110000002600110001100500110002202000170003304100050 00501810006000550820013000618080005000740020021000790070027001000220004001272210 03900131008001600170009005700186010000500243011001500248021019600263020001300459 020000900472020000700481039000600488013000700494#VV12.16722#VV12.16723# Th T c#Vn hc dn gian#Vi?t#D121C#398.80959717#^214#Dn ca Thi Lai Chu# Th Tc s.t., bin dch#Q.1#Ching xoong m bk - Ma xun ma hoa#^aH. ; Lai Chu#^aVn ho dn tc ; Hi Vn hc Ngh thut tnh Lai Chu#2012#^a423tr.^b21cm#Tp hp 46 bi dn ca ca ngi Thi Mng Cang, Mng Kim, Mng Than ca Lai Chu v t nh yu nam n thy chung, lng mn, mnh lit vi li ca bnh d, gn gi, cht phc, hoang d v cun ht#Dn tc Thi#Lai Chu#Dn ca#Qunh#297650## 00765000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490050011000540020021000650070011000860080005000970090 01800102010000500120011001500125021026100140020000800401039000600409013000700415 020002000422020001600442020000900458020000800467#VV12.16724#VV12.16725#100000#V i?t#B103N#959.754#^214#V Ngc An#Bi Ngang xa v nay#V Ngc An#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a339tr.^b21cm#Gii thiu v lch s hnh thnh, ngha a danh, cc danh lam thng cnh, di tch lch s, c vt, phong tc tp qun, cc ngh truyn thng v mt s giai thoi vn hc dn gian ca hai lng c Vng Nm, V ng Bc - nay thuc x Nhn L, thnh ph Quy Nhn#Lch s#Qunh#297651#Danh lam thng cnh#Di tch lch s#Quy Nhn#Vn ho## 00657000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460050011000510020017000620290020000790070027000990080005001260090 01800131010000500149011001500154021012900169020001700298020001300315020001000328 020000900338020000700347039000600354013000700360#VV12.16727#VV12.16726#Vi?t#M501 X#398.80959717#^214# Th Tc#Ma xun ma hoa#Ching xoong m bk# Th Tc s .t., bin dch#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a423tr.^b21cm#Tp hp 46 bi dn ca v tnh yu nam n ca ngi Thi Mng Cang, Mng Kim, Mng Than thuc huy n Than Uyn tnh Lai Chu#Vn hc dn gian#Dn tc Thi#Than Uyn#Lai Chu#Dn ca#Qunh#297652## 00427000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430050013000480020010000610030004000710070013000750080005000880090 01800093010000500111011001400116020001700130020000900147020000400156039000600160 013000700166#VN12.04749#VN12.04750#30000#Vi?t#895.9221#^214#Trn Th Mn#Ting thu#Th#Trn Th Mn#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a95tr.^b19cm#Vn hc hin i# Vit Nam#Th#Qunh#297653## 00561000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020009000490030030000580070028000880080005001160090018001210100 00500139011001500144020001700159020001200176020001300188020000900201020000900210 020001000219039000600229013000700235019000500242005001200247#VN12.04752#VN12.047 51#Vi?t#C111K#398.209597#^214#Cu Khay#Truyn c Ty - Nng Lng Sn#M Th Vinh s.t., bin dch#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a131tr.^b19cm#Vn hc dn gian#Dn tc Ty#Dn tc Nng#Lng Sn#Vit Nam#Truyn c#Qunh#297654#Dch#M Th Vinh# # 00781000000000265000450002600110000002600110001102101970002202000150021904100050 02341810006002390820012002458080005002570020083002620070017003450080016003620090 05700378010000500435011001400440020000800454039000400462005001700466020000900483 013000700492020001600499#VN12.04754#VN12.04753#Trnh by vai tr ca cc di sn vn ho i vi s pht trin kinh t - x hi tnh Lng Sn. Thc trng v cng tc bo tn - pht huy gi tr di sn vn ho tnh Lng Sn trong thi k hin nay#Di sn vn ho#Vi?t#B108T#390.0959711#^214#Bo tn v pht huy cc gi tr d i sn vn ho tnh Lng Sn trong thi k i mi#Trnh Ngc Chnh#^aH. ; Lng S n#^aVn ho dn tc ; Hi Vn hc Ngh thut tnh Lng Sn#2012#^a99tr.^b19cm#B o tn#Hoa#Trnh Ngc Chnh#Lng Sn#297655#Thi k i mi## 00493000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450050017000500020025000670030004000920070033000960080005001290090 01800134010000500152011001400157020001700171020000900188020000400197005001500201 039000400216013000700220#VN12.04756#VN12.04755#Vi?t#300T#895.9221008#^214#Nguy n ng Minh#i tm mt cht ngy xa#Th#Nguyn ng Minh, Nguyn Minh L#^aH.#^ aVn ho dn tc#2012#^a90tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Nguyn Minh L #Hoa#297656## 00670000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450050013000500020024000630070013000870080016001000090057001160100 00500173011001500178020001700193020000900210039000400219021016900223020001700392 013000700409#VN12.04758#VN12.04757#Vi?t#N207#390.0959711#^214#ng Th Anh#Nt p vn ho x Lng#ng Th Anh#^aH. ; Lng Sn#^aVn ho dn tc ; Hi Vn hc Ngh thut tnh Lng Sn#2012#^a231tr.^b19cm#Vn ho dn gian#Lng Sn#Hoa#Gm mt s bi vit v cc hin tng vn ho c sc vng t bin i Lng Sn nh ht giao duyn (sli Nng), truyn c - truyn th, cc nghi l (Then Ht khon )...#Dn tc thiu s#297657## 00987000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020066000540030031001200080005001510090010001560100 00500166011001400171021041400185020001000599020001800609020001400627020001800641 020000900659039000400668020001800672013000700690#VN12.04759#VN12.04760#27000#Vi ?t#PH109L#344.597#^214#Php lnh u i ngi c cng vi cch mng v vn bn l in quan#c sa i, b sung nm 2012#^aH.#^aT php#2012#^a87tr.^b19cm#Gii t hiu ni dung php lnh u i ngi c cng vi cch mng, lit s v thn nhn lit s, ch u i i vi B m Vit Nam anh hng, anh hng lc lng v t rang, thng binh, bnh binh, nhng ngi hot ng b t y...; cc ch u i v chm sc sc kho, ci thin nh , gio dc o to, hng th vn ho; qu n n p ngha; x l cc vi phm v ch u i ngi c cng vi cch mng...#Php lnh#Chnh sch x hi#Ngi c cng#Cch mng dn tc#Vit Nam#Hoa #Vn bn php lut#297658## 00629000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020024000530070013000770080005000900090010000950100 00500105011001500110021018000125020001000305020001500315020000900330039000400339 005001300343013000700356#VN12.04762#VN12.04761#68000#Vi?t#T310H#343.597#^214#T m hiu lut ti chnh#V nh Ton#^aH.#^aT php#2012#^a430tr.^b19cm#Trnh by nhng kin thc php lut c bn, h thng v ngn sch nh nc, ch php l thu - chi ngn sch nh nc, php lut v ti chnh doanh nghip v kinh doanh bo him#Php lut#Lut ti chnh#Vit Nam#Hoa#V nh Ton#297659## 00789000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020036000550070038000910080005001290090010001340100 00500144011001500149021019100164020001000355020001600365005001200381020000900393 039000400402020001100406005001700417013000700434015004600441#VV12.16729#VV12.167 28#57000#Vi?t#GI-108T#342.597#^214#Gio trnh lut hnh chnh Vit Nam#Bi Th o (ch.b.), Nguyn Ngc Bch#^aH.#^aT php#2012#^a334tr.^b21cm#Gii thiu mn hc lut hnh chnh v qun l nh nc, quy phm v quan h php lut hnh chn h, cc nguyn tc c bn trong qun l hnh chnh nh nc, th tc v quyt n h hnh chnh...#Php lut#Lut hnh chnh#Bi Th o#Vit Nam#Hoa#Gio trnh#Ng uyn Ngc Bch#297660#TTS ghi: Trng trung cp Lut Bun Ma Thut## 00880000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020074000560070045001300080005001750090010001800100 00500190011001500195021024000210020001000450020001300460005001300473020000900486 039000400495005001700499004001800516020001400534020001100548013000700559#VV12.16 731#VV12.16730#35000#Vi?t#QU603S#346.59704#^214#Quyn s dng hn ch bt ng sn lin k v vn tranh chp ranh gii#B.s.: Trn Th Hu (ch.b.), Nguyn Th Tuyt#^aH.#^aT php#2012#^a123tr.^b21cm#Gii thiu nhng khi nim lin quan n bt ng sn v quyn s dng hn ch bt ng sn lin k. Trnh by quy nh ca B Lut dn s v quyn s dng hn ch bt ng sn lin k v thc tin p dng v ranh gii bt ng sn lin k#Php lut#Bt ng sn#Trn Th Hu#V it Nam#Hoa#Nguyn Th Tuyt#Ti bn ln th 1#Quyn s dng#Tranh chp#297661## 00948000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020092000540030017001460070036001630080005001990090 01000204010000500214011001500219021025100234020001000485020001800495005001600513 02000090052903900040053802000170054200500190055902000040057802000080058202000130 0590013000700603#VV12.16733#VV12.16732#61000#Vi?t#PH109L#346.597#^214#Php lut v gp vn, mua c phn ca nh u t nc ngoi trong cc doanh nghip Vit N am#Sch chuyn kho#Don Hng Nhung, Nguyn Th Lan Anh#^aH.#^aT php#2012#^a23 5tr.^b21cm#Trnh by nhng vn c bn v php lut gp vn, mua c phn ca n h u t nc ngoi trong cc doanh nghip Vit Nam. Thc trng v cc gii ph p hon thin php lut gp vn, mua c phn ca nh u t nc ngoi trong cc doanh nghip Vit Nam#Php lut#u t nc ngoi#Don Hng Nhung#Vit Nam#Hoa#S ch chuyn kho#Nguyn Th Lan Anh#Vn#C phn#Doanh nghip#297662## 01078000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200080 00358080005000430020038000480030015000860070055001010080005001560090010001610100 00500171011001500176021034400191020001200535020001000547020000900557039000400566 02000110057000500100058101500270059100400290061800500160064700500160066300500190 0679005002300698013000700721#VV12.16735#VV12.16734#Vi?t#GI-108T#347.597#^214#Gi o trnh k nng thi hnh n dn s#Phn nghip v#L Thu H (ch.b.), Phm Quang Dng, L Th Kim Dung...#^aH.#^aT php#2012#^a741tr.^b24cm#Trnh by cc k nn g phn tch bn n, quyt nh ca to; k nng nhn bn n, quyt nh, nhn n yu cu thi hnh n v ra quyt nh thi hnh n; k nng xc minh iu kin t hi hnh n. Gii thiu cc bin php thi hnh n, cng ch thi hnh n, vn chung v giao nhn, bo qun, x l vt chng, ti sn trong thi hnh n dn s ...#Thi hnh n#n dn s#Vit Nam#Hoa#Gio trnh#L Thu H#TTS ghi: Hc vin T php#Ti bn c sa cha, b sung#Phm Quang Dng#L Th Kim Dung#L Th Hng Giang#Nguyn Th Hng Giang#297663## 01050000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200080 00358080005000430020038000480030011000860070053000970080005001500090010001550100 00500165011001500170021032900185020001200514020001000526020000900536039000400545 02000110054900500100056001500270057000400290059700500140062600500160064000500190 0656005001800675013000700693#VV12.16737#VV12.16736#Vi?t#GI-108T#347.597#^214#Gi o trnh k nng thi hnh n dn s#Phn chung#L Thu H (ch.b.), Hong Th Anh, L Th Kim Dung...#^aH.#^aT php#2012#^a337tr.^b24cm#Gii thiu v h thng c quan thi hnh n dn s v c quan qun l thi hnh n dn s; v nhim v, quy n hn ca chp hnh vin; mi quan h gia c quan thi hnh n v chp hnh vin vi c nhn, t chc hu quan; v cng tc thanh tra, kim tra thi hnh n, cn g tc gii quyt khiu ni, t co trong thi hnh n dn s...#Thi hnh n#n d n s#Vit Nam#Hoa#Gio trnh#L Thu H#TTS ghi: Hc vin T php#Ti bn c sa cha, b sung#Hong Th Anh#L Th Kim Dung#L Th Hng Giang#Cao Th Kim Trin h#297664## 00454000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020014000550030004000690070018000730080005000910090 01100096010000500107011001500112039000600127013000700133005001800140020001700158 020000900175020000400184#VV12.16738#VV12.16739#40000#Vi?t#D125T#895.92214#^214# Du thi gian#Th#Nguyn Minh Khang#^aH.#^aGio dc#2012#^a163tr.^b21cm#Qunh#29 7665#Nguyn Minh Khang#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 01094000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020077000540030038001310070066001690080005002350090 01100240010000500251011001500256021028100271020001800552020001800570020002200588 02000090061002000150061900500060063400500170064000500160065700500140067300500150 0687005001700702039000600719013000700725#VV12.16740#VV12.16741#35000#Vi?t#GI-10 8D#372.35#^214#Gio dc bo v mi trng bin o Vit Nam qua hot ng ngoi gi ln lp#Ti liu hng dn gio vin tiu hc#B.s.: Nguyn Tuyt Nga (ch.b.) , Nguyn Th Thn, Phan Thanh H...#^aH.#^aGio dc#2012#^a155tr.^b24cm#Cung cp cho gio vin mt s kin thc v bin, o Vit nam v s cn thit phi bo v mi trng bin, o; gi mt s m hnh t chc hot ng ngoi gi ln lp bao gm 24 m un t chc hot ng gio dc ngoi gi ln lp c ni dung gio dc bo v mi trng bin, o#Gio dc tiu hc#Bo v mi trng#Phng php ging dy#Vit Nam#Sch gio vin#ch.b.#Nguyn Tuyt Nga#Nguyn Th Thn#Phan T hanh H#Nguyn Th Chi#Trng Xun Cnh#Qunh#297666## 00621000000000217000450002600110000004100050001108200090001680800050002500200930 00300030009001230080013001320090036001450100005001810110014001860210150002000200 02200350020000900372020000900381039000600390013000700396#VV12.16742#Vi?t#324.259 7#^214#i hi i biu on TNCS H Ch Minh khi Dn chnh ng ln th VII, n him k 2012 - 2017#Vn kin#^aLong Xuyn#^aon khi Dn chnh ng An Giang#20 12#^a51tr.^b21cm#Gii thiu cc bi pht biu v bo co ti i hi i biu o n TNCS H Ch Minh khi Dn chnh ng tnh An Giang, ln th 7, nhim k 2012 - 2017#on TNCS H Ch Minh#An Giang#Vn kin#Qunh#297667## 00859000000000301000450002600110000002600110001104100050002208200040002780800050 00310020036000360030056000720070058001280080005001860090019001910100005002100110 01500215015007200230021015300302020001000455020000800465020000800473020001500481 039000600496013000700502005001600509005001700525005001500542#VV12.16743#VV12.167 44#Vi?t#796#^214#Cc bi tp th lc trong in kinh#Sch tham kho dng cho nh ng ngi yu thch in kinh#Nguyn Vn Phc (ch.b.), Nguyn i Dng, m Trun g Kin#^aH.#^aTh dc Th thao#2012#^a359tr.^b21cm#TTS ghi: B Vn ho, Th tha o v Du lch. Trng i hc TDTT Bc Ninh#Trnh by nhng vn c bn v hun luyn cc t cht th lc v bi tp hun luyn c th cc t cht th lc cho tng nhm mn chy, nhy v nm y#in kinh#Th lc#Bi tp#Sch tham kho#Qu nh#297668#Nguyn Vn Phc#Nguyn i Dng#m Trung Kin## 00946000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00400820007000458080005000520050013000570020075000700070013001450080005001580090 01800163010000500181011001500186015007200201021031800273020001500591020001800606 020001000624020000900634039000600643013000700649#VV12.16747#VV12.16745#VV12.1674 6#54000#Vi?t#342.08#^214#V Kiu Oanh#Ch nh quyn v ngha v c bn ca cn g dn mt s nc trn th gii#V Kiu Oanh#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a215 tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Thng tin khoa hc x h i#Trnh by nhng vn l lun v ch nh quyn v ngha v c bn ca cng dn. Gii thiu mt s ch nh quyn v ngha v c bn ca cng dn mt s n c trn th gii. Nhn xt tng quan ch nh quyn v ngha v c bn ca cng dn cc nc v vn hon thin ch nh quyn v ngha v c bn Vit Nam# Quyn cng dn#Ngha v cng dn#Hin php#Th gii#Qunh#297669## 00983000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020061000560070069001170080005001860090018001910100 00500209011001500214015006300229021024300292020001200535020001100547020000900558 02000190056700500160058600500120060200500180061400500120063203900060064401300070 0650#VV12.16749#VV12.16748#55000#Vi?t#PH110T#338.09597#^214#Pht trin cng ngh ip h tr: nh gi thc trng v h qu#Trn nh Thin (ch.b.), L Vn Hng, Trn Thanh Phng, H L Ngha#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a223tr.^b21cm#TTS g hi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Kinh t Vit Nam#Trnh by c s l lun v kinh nghim quc t v pht trin cng nghip h tr; thc trng vn pht trin cng nghip h tr Vit Nam cng nh nh hng v gii php thc y p ht trin cng nghip h tr Vit Nam trong giai on ti#Cng nghip#Pht tri n#Vit Nam#Cng nghip h tr#Trn nh Thin#L Vn Hng#Trn Thanh Phng#H L Ngha#Qunh#297670## 00867000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200100 00348080005000440050015000490020070000640070015001340080005001490090018001540100 00500172011001500177015008200192021027500274020000800549020002000557020001100577 039000600588013000700594#VV12.16750#VV12.16751#50000#Vi?t#338.95976#^214#Bch H ng Vit#Mt s vn c bn ca kinh t Ty Nguyn trong pht trin bn vng#B ch Hng Vit#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a194tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Pht trin bn vng vng Ty Nguyn#Gii thiu khi qut v iu kin t nhin, x hi v nhng li th pht trin kinh t ca Ty Nguyn ; mt s vn c bn ca kinh t Ty Nguyn trong pht trin bn vng cng nh quan im v gii php cho pht trin kinh t bn vng vng Ty Nguyn giai o n 2011 - 2020#Kinh t#Pht trin bn vng#Ty Nguyn#Qunh#297671## 00762000000000241000450002600110000002600110001104100050002208200080002780800050 00350020057000400080005000970090033001020100005001350110015001400150016001550210 27900171020003100450020000900481020000800490020000900498039000600507013000700513 #VV12.16753#VV12.16752#Vi?t#347.597#^214#Vin kim st nhn dn trong tin trnh ci cch t php#^aH.#^aVin Kim st Nhn dn Ti cao#2012#^a254tr.^b20cm#Lu hnh ni b#Tp hp cc bi vit, bi pht biu ca lnh o ng v Nh nc v i ngnh kim st nhn dn, mt s vn bn ca Ban cn s ng vin kim st nhn dn ti cao v trin khai thc hin ch trng ci cch t php, cc bi vit, bi pht biu ca lnh o ngnh kim st nhn dn#Vin Kim st Nhn dn ti ca o#Ci cch#T php#Vit Nam#Qunh#297672## 00783000000000265000450002600110000002600110001104100050002208200070002780800050 00340050017000390020035000560070017000910080005001080090023001130100005001360110 01500141015008600156021022700242020001100469020000500480020000800485020001100493 039000600504013000700510#VV12.16755#VV12.16754#Vi?t#333.91#^214#Hong Ngc Quang #Gio trnh qun l ti nguyn nc#Hong Ngc Quang#^aH.#^aKhoa hc v K thut #2012#^a231tr.^b24cm#TTS ghi: B Ti nguyn v Mi trng. Trng i hc Ti n guyn v Mi trng H Ni#Trnh by v qun l ti nguyn nc ni chung v cc ngun ti nguyn nc c th nh: nc ma, nc mn, nc di t, nc sng. Gii thiu m hnh qun l tng hp ti nguyn nc v cc gii php qun l t i nguyn nc#Ti nguyn#Nc#Qun l#Gio trnh#Qunh#297673## 00800000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410050016000460020034000620070032000960080005001280090023001330100 00500156011001500161015003400176021022300210020003000433020002000463020001100483 005001500494039000600509013000700515#VV12.16756#VV12.16757#62000#Vi?t#621.39#^2 14#Hong Ngc Nhn#H thng truyn thng cng nghip#Hong Ngc Nhn, Bi ng T hnh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a200tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc i n lc#Trnh by tng quan v h thng truyn thng cng nghip, c s l thuyt ca h thng truyn thng cng nghip, cc chun thng tin cng nghip, cc gia o thc cng nghip v cc h thng truyn thng cng nghip tiu biu#Mng truy n thng cng nghip#Cng ngh thng tin#Gio trnh#Bi ng Thnh#Qunh#297674## 00865000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410050018000460020036000640030015001000070018001150080005001330090 02300138010000500161011001500166015003800181021029500219020001700514020000800531 020000800539020001500547039000600562013000700568#VV12.16758#VV12.16759#37000#Vi ?t#658.15#^214#o Th Thu Giang#Cu hi v bi tp k ton qun tr#Sch tham k ho#o Th Thu Giang#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a128tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Ngoi thng#Tng quan v k ton qun tr. Chi ph v gi thnh, h thng k ton chi ph, d ton ngn sch, kim sot ngn sch v k ton tr ch nhim. Mi lin h gia chi ph v khi lng li nhun, k ton qun tr vi vic ra cc quyt nh v hng dn tr li mt s cu hi v gii mt s bi t p#K ton qun tr#Cu hi#Bi tp#Sch tham kho#qunh#297675## 00920000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000510820008000568080005000640050015000690020054000840070015001380080 00500153009002300158010000500181011001500186039000600201013000700207021036700214 020001400581020000900595020001000604020001600614#VV12.16762#VV12.16761#VV12.1676 0#VV12.16763#45000#Vi?t#621.319#^214#Nguyn Vn Tu#Tnh ton thit k h thng phn phi truyn ti in#Nguyn Vn Tu#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a176 tr.^b24cm#Qunh#297676#Trnh by cc bc thit k cn thit, nu ra cc cng th c tnh ton, phng php la chn cc phn t ca h thng cp in ph hp vi tng lnh vc: x nghip, nng thn, th. Hng dn thit k chiu sng xn g sn xut, chiu sng cng cng; thit k lp t t in b nng cao h s cng sut; thit k trm bin p v phn c kh ng dy ti in...#H thng in#Thit k#Tnh ton#Truyn ti in## 00870000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000510820008000568080005000640050013000690020061000820070033001430080 00500176009002300181010000500204011001500209020000900224020000800233020001000241 020001000251020001200261005001900273039000600292013000700298021025100305#VV12.16 766#VV12.16767#VV12.16765#VV12.16764#45000#Vi?t#621.319#^214#Trn Th San#Hng dn thit k lp t mng in x nghip - cng nghip#Trn Th San, Nguyn Tr ng Thng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a263tr.^b24cm#Thit k#Lp t#Mng in#X nghip#Cng nghip#Nguyn Trng Thng#Qunh#297677#Cung cp nhng kin th c c bn v thit k lp t mng in x nghip - cng nghip: Bn v v hin trng, trm bin in, h thng thanh gp mch cung cp, bng in, ng dn tha nh gp di trt, s dng cc bng dy v xc nh kch c dy dn...## 00723000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000510820007000568080005000630050015000680020036000830070015001190080 00500134009002300139010000500162011001500167021019600182020000900378020001300387 020001100400039000600411013000700417020000900424#VV12.16770#VV12.16771#VV12.1676 9#VV12.16768#42000#Vi?t#621.31#^214#Nguyn Vn Tu#Thit k dy qun qun dy m y in#Nguyn Vn Tu#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a190tr.^b24cm#Trnh by nhng kin thc chung v my in. Cc phng php tnh b dy qun my bin th mt pha, dng s qun dy ng c vn nng, dng s dy qun stato ng c khng ng b ba pha...#My in#ng c in#Gio trnh#Qunh#297678#Qun d y## 00562000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000510820007000568080005000630050015000680020018000830030054001010070 01500155008000500170009002300175010000500198011001500203020000500218020001200223 020001300235020000900248039000800257013000700265#VV12.16775#VV12.16774#VV12.1677 3#VV12.16772#40000#Vi?t#621.31#^214#Trn Duy Phng#K thut qun dy#My bin p ng c vn nng ng c mt pha - ba pha#Trn Duy Phng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a206tr.^b24cm#in#My bin p#ng c in#Qun dy#Trn H#297679 ## 00744000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000510820007000568080005000630050013000680020031000810070026001120080 00500138009002300143010000500166011001500171021019100186020000700377020001100384 020001000395020001000405005001200415039000800427013000700435#VV12.16779#VV12.167 78#VV12.16777#VV12.16776#99000#Vi?t#530.14#^214#o Vng c#Bi ging l thuy t ht c bn#o Vng c, Ph Ch Ho#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a289tr. ^b24cm#Trnh by nhng kin thc c bn v l thuyt ht c bn: cc nguyn l, i xng cc ht tng tc mnh, tng tc yu, tng tc in t, l thuyt i xng Gauge, m hnh tng tc yu...#Vt l#Ht c bn#L thuyt#Bi ging#Ph Ch Ho#Trn H#297680## 00537000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020054000430030041000970070015001380080005001530090026001580100 00500184011001500189020000800204020000700212020000800219020001400227005001500241 039000800256013000700264#VV12.16781#VV12.16780#48000#Vi?t#807#^214#Nhng bi v n theo chun kin thc k nng ng vn 10#C nhiu cu hi m v gim ti ni du ng#Phm Ngc Thm#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a272tr.^b24cm#Ng vn#Lp 10#Bi vn#Sch c thm#Phm Ngc Thm#Trn H#297681## 00561000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020054000430030041000970070015001380080005001530090026001580100 00500184011001500189020000800204020000700212020001200219020000800231020001400239 039000800253013000700261005001500268#VV12.16783#VV12.16782#48000#Vi?t#807#^214# Nhng bi vn theo chun kin thc k nng ng vn 11#C nhiu cu hi m v gi m ti ni dung#Phm Ngc Thm#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a272tr.^b24cm #Ng vn#Lp 11#Tp lm vn#Bi vn#Sch c thm#Trn H#297682#Phm Ngc Thm# # 00609000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020057000550070026001120040042001380080005001800090 02600185010000500211011001500216020001900231020000700250020000800257020001400265 005001200279005001300291039000800304013000700312#VV12.16785#VV12.16784#65000#Vi ?t#PH561P#516.3076#^214#Phng php gii ton hnh gii tch trong khng gian 12 #L Hng c, L Bch Ngc#Ti bn ln th 3, c sa cha v b sung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a365tr.^b24cm#Hnh hc gii tch#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#L Hng c#L Bch Ngc#Trn H#297683## 00610000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410020027000460030047000730070017001200080005001370090026001420100 00500168011001500173020000500188020002000193020000700213020001400220020001500234 005001700249039000800266013000700274004003900281#VV12.16786#VV12.16787#72000#Vi ?t#510.76#^214#Luyn thi cp tc mn ton#Theo cu trc thi ca B Gio dc - o to#Nguyn Ph Khnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a400tr.^b24cm#To n#Ph thng trung hc#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#Nguyn Ph Khnh#Trn H#297684#Ti bn ln th 1, c sa cha b sung## 00637000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410020037000460070039000830040068001220080005001900090026001950100 00500221011001500226020000500241020002000246020000700266020001400273020001500287 005001500302005001500317039000800332013000700340#VV12.16789#VV12.16788#75000#Vi ?t#510.76#^214#B luyn thi th i hc mn ton#Nguyn Vn Nho (ch.b.), Nguy n Vn Th#Ti bn ln th 1, c sa cha v b sung theo tinh thn thi mi#^ aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a384tr.^b24cm#Ton#Ph thng trung hc# th i#Sch c thm#Sch luyn thi#Nguyn Vn Nho#Nguyn Vn Th#Trn H#297685## 00683000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430020058000480030034001060070037001400220004001772210011001810080 00500192009002600197010000500223011001500228020001100243020002000254020001400274 020001500288005002100303039000800324013000700332005001500339005001500354#VV12.16 790#VV12.16791#55000#Vi?t#547.0076#^214#Phng php gii nhanh b luyn thi th theo chuyn #Hng dn gii chi tit v p n#Quch Vn Long, Hong Th T hu Hng#T.2#Ho hu c#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a300tr.^b24cm#Ho hu c#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Hong Th Thu Hng#Tr n H#297686#Quch Vn Long#Quch Vn Long## 00719000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200080 00348080005000420020058000470030034001050070037001390220004001762210023001800080 00500203009002600208010000500234011001500239020001000254020002000264020001400284 02000140029802000150031200500210032703900080034801300070035600500150036300500150 0378#VV12.16792#VV12.16793#75000#Vi?t#546.076#^214#Phng php gii nhanh b luyn thi th theo chuyn #Hng dn gii chi tit v p n#Quch Vn Long, Hong Th Thu Hng#T.1#Ho i cng v v c#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 012#^a400tr.^b24cm#Ho v c#Ph thng trung hc#Ho i cng#Sch c thm#Sc h luyn thi#Hong Th Thu Hng#Trn H#297687#Quch Vn Long#Quch Vn Long## 00606000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410050010000460020033000560070015000890080005001040090011001090100 00500120011001500125020002000140020000900160039000800169013000700177021015100184 020001700335#VV12.16795#VV12.16794#42000#Vi?t#910.91#^214#Huyn Anh#Tm hiu 10 0 k quan thin nhin#Huyn Anh b.s.#^aH.#^aHng c#2012#^a207tr.^b21cm#K quan thin nhin#Th gii#Trn H#297688#Gii thiu 100 k quan thin nhin th gii : dy ni Pyrenees, Himalaya, Hong Sn...b mt tri t nh l Thp Devil, b bin Skeleton, Lopnor...#Sch thng thc## 00655000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050010000510020025000610070015000860080005001010090 01100106010000500117011001500122021018300137020000900320020000900329039000800338 013000700346020001700353020000700370#VV12.16796#VV12.16797#51000#Vi?t#S550H#523 .1#^214#Huyn Anh#S huyn b ca t nhin#Huyn Anh b.s.#^aH.#^aHng c#2012#^ a255tr.^b21cm#Trnh by cc kin thc t nhin nh nhng loi ng vt: khng l ong, s t, h, gu trc, bo, voi... v nhng kin thc v v tr nh di ngn h, mt tri, mt trng, sao chi...#T nhin#ng vt#Trn H#297689#Sch thn g thc#V tr## 00611000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050010000450020022000550070015000770080005000920090011000970100 00500108011001500113020000700128020001500135020001700150039000800167013000700175 021017500182#VV12.16799#VV12.16798#51000#Vi?t#523.1#^214#Huyn Anh#B n phi h nh v tr#Huyn Anh b.s.#^aH.#^aHng c#2012#^a255tr.^b21cm#V tr#Du hnh v t r#Sch thng thc#Trn H#297690# cp nhng khi nim c bn v cu trc v tr, s tin b ca khoa hc k thut a con ngi ln v tr v thm d v tr , gii m hng khng v tr, chinh phc v tr...## 00824000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520020047000570070037001040080005001410090011001460100 00500157011001500162020001600177005001400193005001600207039000500223020001000228 013000700238020001900245020000800264020000900272020000900281021022000290#VV12.16 800#VV12.16801#38000#Vi?t#GI-103T#895.92212#^214#Giai thoi Nguyn Du v nhng mi tnh dang d#S.t.: Phan Th Hin, Nguyn Th Thn#^aH.#^aHng c#2012#^a183 tr.^b21cm#Vn hc cn i#Phan Th Hin#Nguyn Th Thn#Loan#Nguyn Du#297691#Ng hin cu vn hc#Tc gi#Tc phm#Vit Nam#Tm hiu v tiu s cuc i v s ng hip ca i thi ho Nguyn Du. Tp hp nhng mu chuyn vui, chuyn p din ra trong cuc sng thng nht ca ng. Nhng mi tnh dang d trong tc phm cng nh ca chnh tc gi## 00598000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020020000520030021000720070054000930080005001470090 01100152010000500163011001500168020001700183020001200200006001400212006001100226 039000500237019001600242020001100258005002000269013000700289#VV12.16803#VV12.168 02#100000#Vi?t#T312Y#895.1#^214#Tnh yu in cung#Tiu thuyt tnh yu#Thu T hu Sinh Sinh ; Dch: Cao Tun Vit, Hng T T#^aH.#^aHng c#2012#^a401tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Cao Tun Vit#Hng T T#Loan#Dch Trung Quc#T rung Quc#Thu Thu Sinh Sinh#297692## 00697000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020034000510070030000850080005001150090011001200100 00500131011001500136020000700151006001100158039000500169019001600174005001200190 020001600202013000700218012002600225021013300251020001100384#VV12.16804#VV12.168 05#50000#Vi?t#M458T#153.6#^214#100 cu chuyn trit l v k tr#Quch Thnh ; Tin Thnh dch#^aH.#^aHng c#2012#^a222tr.^b21cm#ng x#Tin Thnh#Loan#Dch Trung Quc#Quch Thnh#Ngh thut sng#297693#T sch Tm l - Gio dc#Gm nhn g trit l sng v cc bi hc kinh nghim qu bu c c kt t cuc sng th ng qua cc cu chuyn mang y tnh trit l#Tm l hc## 00553000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020031000500070015000810080005000960090011001010100 00500112011001500117020000900132039000500141005001000146020001600156013000700172 021012000179#VV12.16806#VV12.16807#42000#Vi?t#KH104P#590#^214#Khm ph ng vt thi tin s#Huyn Anh b.s.#^aH.#^aHng c#2012#^a207tr.^b21cm#ng vt#Loan#H uyn Anh#Thi k tin s#297694#Gii thiu nhng pht hin mi v ng vt thi tin s. Tm hiu s ni lon v nhng iu mi l v cc loi ng vt## 00665000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020035000550070019000900080005001090090011001140100 00500125011001500130020002000145006000900165039000500174019000500179020002000184 020000700204013000700211021016900218#VV12.16808#VV12.16809#55000#Vi?t#TH250N#15 8.1082#^214#Th no l ngi ph n thng minh#Bch Nga bin dch#^aH.#^aHng c#2012#^a271tr.^b21cm#Tm l hc ng dng#Bch Nga#Loan#Dch#B quyt thnh cng #Ph n#297695#Gii thiu cch thc v phng php gi v ngc nghch ca ph n trong tnh yu, cng vic, hn nhn v gia nh gip ngi ph n nm gi c cha kho ca hnh phc## 00817000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070030000760080005001060090011001110100 00500122011001500127020000900142020001200151006001100163039000500174019001600179 005001200195020001700207012002600224013000700250021025800257#VV12.16810#VV12.168 11#50000#Vi?t#M458T#294.3#^214#100 cu chuyn Pht gio#Quch Thnh ; Tin Thn h dch#^aH.#^aHng c#2012#^a222tr.^b21cm#o Pht#Truyn ngn#Tin Thnh#Loan# Dch Trung Quc#Quch Thnh#Vn hc hin i#T sch Tm l - Gio dc#297696#G m nhng cu chuyn k v tr tu, lng t bi ca c Pht v cc v B Tt ht l ng gio ho chng sinh. Mi cu chuyn u mang mt gi tr trit l nhn sinh su sc, nhc nh khuyn rn con ngi nn lm lnh trnh d, hng n cuc sn g an lc t ti## 00855000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020064000490070030001130080005001430090011001480100 00500159011001500164020000800179020000700187020001200194006001100206039000500217 01900160022202000110023800500120024901200260026102102260028701300070051302000090 0520#VV12.16812#VV12.16813#65000#Vi?t#M458T#951#^214#100 cu chuyn v mu lc trong chnh tr - qun s & i sng#Quch Thnh ; Tin Thnh dch#^aH.#^aHng c#2012#^a295tr.^b21cm#Lch s#Mu k#Truyn ngn#Tin Thnh#Loan#Dch Trung Qu c#Trung Quc#Quch Thnh#T sch Tm l - Gio dc#Tp hp nhiu k sch hay c ng nh thut dng ngi khn kho ca cc nhn vt ni ting trong lch s Trung Hoa; gip chng ta nhn li qu kh, hc hi kinh nghim, t vn dng mt c ch sng to trong cuc sng hng ngy#297697#Mu lc## 00962000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020071000550070065001260080005001910090011001960100 00500207011001500212020001000227020001100237020001100248005001800259039000500277 02000110028202000110029302000090030402101690031301500460048200500140052800500140 0542005002000556005001700576013000700593#VV12.16814#VV12.16815#54000#Vi?t#GI-10 8T#343.597#^214#Gio trnh php lut v cnh tranh v gii quyt tranh chp th ng mi#B.s.: H Th Thanh Bnh (ch.b.), Phm Tr Hng, Phan Huy Hng...#^aH.#^aH ng c#2012#^a410tr.^b21cm#Php lut#Cnh tranh#Gio trnh#H Th Thanh Bnh#Lo an#Tranh chp#Thng mi#Vit Nam#Trnh by nhng ni dung c bn ca php lut cnh tranh Vit Nam. Cc phng php gii quyt tranh chp thng mi ngoi to n nh thng lng, ho gii v trng ti#TTS ghi: Trng i hc Lut TP. H Ch Minh#Phm Tr Hng#Phan Huy Hng#Nguyn Th Thanh L#ng Quc Chng#297698 ## 01141000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020027000530030011000800070065000910080005001560090 03500161010000500196011001500201015004600216021041700262020001600679020000900695 02000110070400500130071500500160072803900040074400500170074800500170076500500140 0782013000700796#VV12.16817#VV12.16816#30000#Vi?t#GI-108T#340.9#^214#Gio trnh t php quc t#Phn ring#B.s.: Mai Hng Qu (ch.b.), Nguyn Ngc Lm, Trnh A nh Nguyn...#^aH.#^aHng c ; Hi Lut gia Vit Nam#2012#^a283tr.^b21cm#TTS gh i: Trng i hc Lut Tp. H Ch Minh#Trnh by khi nim v t php quc t v ngun ca t php quc t. L lun chung v xung t php lut. Ch th ca t php quc t. Quyn s hu, hp ng v thanh ton quc t. Tha k, quyn tc g i trong t php quc t. Quyn s hu cng nghip v quyn i vi ging cy tr ng trong t php quc t. Hn nhn v gia nh trong t php quc t. Quan h l ao ng, t tng dn s v trng ti thng mi quc t#T php quc t#Vit Nam #Gio trnh#Mai Hng Qu#Nguyn Ngc Lm#Th#Trnh Anh Nguyn#L Th Nam Giang#P han Ngc Tm#297699## 00980000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520020045000570070072001020080005001740090035001790100 00500214011001500219015004600234021024800280020001000528020000900538020001100547 00500160055800500130057403900040058702000090059102000090060000500150060900500110 0624013000700635#VV12.16819#VV12.16818#69000#Vi?t#GI-108T#346.59701#^214#Gio t rnh lut hn nhn & gia nh Vit Nam#B.s.: Nguyn Vn Tin (ch.b.), L Vnh Ch u, Trn Th Hng, L Th Mn#^aH.#^aHng c ; Hi Lut gia Vit Nam#2012#^a54 8tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut Tp. H Ch Minh#Khi nim v nhng nguy n tc c bn ca lut hn nhn v gia nh Vit Nam. Kt hn v hu vic kt h n tri php lut, quyn v ngha v ca v chng, cha m v con, cp dng, chm dt hn nhn. Quan h hn nhn v gia nh c yu t nc ngoi#Php lut#Vit Nam#Gio trnh#Nguyn Vn Tin#L Vnh Chu#Th#Hn nhn#Gia nh#Trn Th Hng #L Th Mn#297700## 01064000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020040000550070091000950080005001860090035001910100 00500226011001500231015004600246021031100292020001000603020000900613020001100622 00500150063300500150064803900040066301300070066702000200067400500230069400500210 0717#VV12.16820#VV12.16821#48000#Vi?t#GI-108T#347.597#^214#Gio trnh lut t t ng dn s Vit Nam#B.s.: Nguyn Th Hoi Phng (ch.b.), Nguyn B Tin, ng T hanh Hoa, Nguyn Th Hoi Trm#^aH.#^aHng c ; Hi Lut gia Vit Nam#2012#^a42 3tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut Tp. H Ch Minh#Khi nim v cc nguyn tc c bn ca lut t tng dn s. Ch th quan h php lut t tng dn s. T hm quyn ca to n nhn dn. n ph, l ph trong t tng dn s. Chng c v chng minh trong t tng dn s. Bin php khn cp tm thi, nh ch gii quy t v n dn s. Th tc s thm v n dn s...#Php lut#Vit Nam#Gio trnh#Ng uyn B Tin#ng Thanh Hoa#Th#297701#Lut t tng dn s#Nguyn Th Hoi Phn g#Nguyn Th Hoi Trm## 00986000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020032000510070062000830080005001450090035001500100 00500185011001500190015004600205021036600251020001100617020001100628005001500639 005001600654039000400670005001500674013000700689#VV12.16823#VV12.16822#33000#Vi ?t#GI-108T#301#^214#Gio trnh x hi hc i cng#B.s.: Phm c Trng (ch.b.) , Nguyn Hu Tc, Hong Th Cng#^aH.#^aHng c ; Hi Lut gia Vit Nam#2012#^ a237tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut Tp. H Ch Minh#Khi qut v qu tr nh hnh thnh v pht trin ca x hi hc. i tng, chc nng, nhim v v ph ng php nghin cu x hi hc. Mt s vn v x hi hc nh x hi ho, x hi hc v bt bnh ng v phn tng x hi, x hi hc v d lun x hi v tr uyn thng i chng, x hi hc th, x hi hc gia nh, x hi hc ti ph m v x hi hc php lut#X hi hc#Gio trnh#Nguyn Hu Tc#Hong Th Cng#T h#Phm c Trng#297702## 01072000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020055000550070074001100080005001840090035001890100 00500224011001500229015004600244021026300290020001000553020000900563020001100572 00500140058300500230059700500180062003900040063802000110064200500130065300500200 0666020000900686020000800695013000700703#VV12.16825#VV12.16824#61000#Vi?t#GI-10 8T#343.597#^214#Gio trnh php lut v thng mi hng ho v dch v#B.s.: Pha n Huy Hng (ch.b.), Nguyn Th Thanh Huyn, H Th Thanh Bnh...#^aH.#^aHng c ; Hi Lut gia Vit Nam#2012#^a458tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut Tp. H Ch Minh#Khi qut v hot ng thng mi, p dng lut i vi hot ng th ng mi, cc nguyn tc c bn trong hot ng thng mi. Hot ng mua bn hn g ho. Hot ng cung ng dch v. Hot ng xc tin thng mi. Ch ti v khi u ni trong hot ng thng mi#Php lut#Vit Nam#Gio trnh#Phan Huy Hng#Ng uyn Th Thanh Huyn#H Th Thanh Bnh#Th#Thng mi#Bi Xun Hi#Nguyn Th Th anh L#Hng ho#Dch v#297703## 00854000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020032000510070060000830080005001430090035001480100 00500183011001500188015004600203021023800249020001100487020001100498005001400509 005001200523039000400535005001800539013000700557#VV12.16827#VV12.16826#40000#Vi ?t#GI-108T#150#^214#Gio trnh tm l hc i cng#B.s.: Phan Th Kim Ngn, Ph m Vn Dinh (ch.b.), L Vn Bch#^aH.#^aHng c ; Hi Lut gia Vit Nam#2012#^a2 94tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut Tp. H Ch Minh#Khi qut chung v tm l hc. C s t nhin v x hi ca s hnh thnh tm l, thc. thc v ch . Hot ng nhn thc. Ngn ng v tr nh. Xc cm v tnh cm. ch v hn h ng ch. Nhn cch v cc thuc tnh ca nhn cch#Tm l hc#Gio trnh#Ph m Vn Dinh#L Vn Bch#Th#Phan Th Kim Ngn#297704## 01056000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020026000550070071000810080005001520090035001570100 00500192011001500197015004600212021031800258020001000576020001500586020000900601 02000110061000500150062100500210063600500180065700500160067500500160069103900040 0707013000700711#VV12.16828#VV12.16829#34000#Vi?t#GI-108T#346.597#^214#Gio tr nh lut ngn hng#B.s.: Nguyn Vn Vn (ch.b.), Phan Th Thnh Dng, Nguyn Tha nh T...#^aH.#^aHng c ; Hi Lut gia Vit Nam#2012#^a358tr.^b21cm#TTS ghi: T rng i hc Lut Tp. H Ch Minh#Nhng l lun chung v ngn hng v lut ngn hng. a v php l ca Ngn hng nh nc Vit Nam. a v php l ca t ch c tn dng. Php lut v qun l tin t v ngoi hi. Php lut iu chnh hot ng cp tn dng ca t chc tn dng. Php lut v dch v thanh ton qua t chc cung ng dch v thanh ton#Php lut#Lut ngn hng#Vit Nam#Gio trnh#Ng uyn Vn Vn#Phan Th Thnh Dng#Nguyn Thanh Bnh#Nguyn Thanh T#Nguyn Th T hu#Th#297705## 01082000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020038000550070071000930080005001640090035001690100 00500204011001500209015004600224021032300270020001800593020000900611020001100620 00500160063100500200064700500160066703900040068302000180068700500180070500500140 0723013000700737#VV12.16830#VV12.16831#45000#Vi?t#GI-108T#342.597#^214#Gio tr nh xy dng vn bn php lut#B.s.: Nguyn Cnh Hp (ch.b.), Thi Th Tuyt Dung , Nguyn Th Nhn...#^aH.#^aHng c ; Hi Lut gia Vit Nam#2012#^a419tr.^b21cm #TTS ghi: Trng i hc Lut Tp. H Ch Minh#Gii thiu khi qut v vn bn p hp lut. H thng vn bn php lut. Th thc chung v k thut trnh by vn b n php lut. Ngn ng trong vn bn php lut xy dng v trnh by quy phm ph p lut. Quy trnh xy dng v ban hnh vn bn php lut. Son tho vn bn ph p lut. Kim tra x l vn bn quy phm php lut#Vn bn php lut#Vit Nam#Gi o trnh#Nguyn Cnh Hp#Thi Th Tuyt Dung#Nguyn Th Nhn#Th#Son tho vn b n#Trn Th nh Minh#ng Tt Dng#297706## 00941000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020036000550070067000910080005001580090011001630100 00500174011001500179015007800194021019100272020001000463020001600473020000900489 02000110049800500160050900500160052500500160054100500170055700500180057401300070 0592039000400599#VV12.16833#VV12.16832#90000#Vi?t#GI-108T#342.597#^214#Gio tr nh lut hnh chnh Vit Nam#B.s.: Nguyn Cu Vit (ch.b.), Nguyn Cnh Hp, Nguy n Th Nhn...#^aH.#^aHng c#2012#^a711tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut TP H Ch Minh. Khoa Lut hnh chnh - nh nc#Gii thiu mn hc lut hnh ch nh v qun l nh nc, quy phm v quan h php lut hnh chnh, cc nguyn t c c bn trong qun l hnh chnh nh nc, th tc v quyt nh hnh chnh...# Php lut#Lut hnh chnh#Vit Nam#Gio trnh#Nguyn Cu Vit#Nguyn Cnh Hp#Ng uyn Th Nhn#Nguyn Vn Thch#Trn Th Kim Liu#297707#Hoa## 00994000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020068000520070049001200080005001690090014001740100 00500188011003000193015005500223021026500278020000800543020001300551020001100564 00500170057500500150059200500150060702000200062202000150064201300070065703900040 0664#VV12.16835#VV12.16834#80000#Vi?t#L250N#394.26#^214#L nghi nng nghip tru yn thng tc ngi Chm - Raglai Ninh Thun#Nguyn Th Thu, Thp Lin Trng, P hm Vn Thnh#^aH.#^aNng nghip#2010#^a333tr., 12tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: Tr ung tm Nghin cu Vn ho Chm Ninh Thun#Khi qut chung v hot ng nng ngh ip truyn thng ca tc ngi Chm v Raglai. Gii thiu v nghi l nng nghip truyn thng ca tc ngi Chm tnh Ninh Thun. Nhng gi tr vn ho c s c ca nghi l nng nghip truyn thng ca tc ngi Chm v Raglai#Nghi l#Dn tc Chm#Ninh Thun#Thp Lin Trng#Phm Vn Thnh#Nguyn Th Thu#Nghi l nng nghip#Dn tc Raglai#297708#Hoa## 00866000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020098000490070012001470080005001590090019001640100005001830110 01500188015001600203021027800219020000900497020000800506020000900514005001200523 020002000535020001000555039000400565013000700569#VV12.16837#VV12.16836#Vi?t#B108 V#070.509597#^214#Bo v an ninh trong lnh vc xut bn nc ta thc trng v gii php trong tnh hnh hin nay#Trn Anh V#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a3 19tr.^b21cm#Lu hnh ni b#Khi qut chung nhng vn v xut bn v bo v a n ninh trong lnh vc xut bn. Trnh by thc trng tnh hnh v cng tc bo v an ninh trong lnh vc xut bn. D bo tnh hnh v xut mt s gii php nng cao hiu qu cng tc bo v an ninh trong lnh vc xut bn#Xut bn#An ni nh#Vit Nam#Trn Anh V#Nghi l nng nghip#Gii php#Hoa#297709## 00905000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020041000530070058000940080005001520090019001570100 00500176011001500181015003700196021016700233020000800400020000900408020001100417 00500120042802000100044003900040045000400290045400500170048300500160050000500170 0516005001500533013000700548#VV12.16839#VV12.16838#55000#Vi?t#GI-108T#320.1#^21 4#Gio trnh l lun nh nc v php lut#L Minh Tm, Nguyn Minh oan (ch.b.) , Nguyn Vn ng...#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a502tr.^b22cm#TTS ghi: Trn g i hc Lut H Ni#Trnh by cc khi nim chung v nh nc v php lut. C c kiu nh nc v php lut trn th gii. Mt s vn v nh nc v php lu t x hi ch ngha Vit Nam#L lun#Nh nc#Gio trnh#L Minh Tm#Php lut#H oa#Ti bn ln th 2 c sa i#Nguyn Minh oan#Nguyn Vn ng#Nguyn Quc Ho n#Nguyn Th Hi#297710## 00874000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020035000530070063000880080005001510090019001560100 00500175011001500180015003700195021017300232020001100405005001500416020002400431 03900040045500400180045900500200047700500150049700500170051200500120052901300070 0541#VV12.16841#VV12.16840#43000#Vi?t#GI-108T#341.7#^214#Gio trnh lut thng mi quc t#Nng Quc Bnh (ch.b.), Nguyn Th Thu Hin, Nguyn B Din...#^aH. #^aCng an nhn dn#2012#^a427tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Mt s vn l lun v lut thng mi quc t v lut thng mi quc t gia c c quc gia. Trnh by lut thng mi quc t c s tham gia ch yu gia cc th ng nhn#Gio trnh#Nng Quc Bnh#Lut thng mi quc t#Hoa#Ti bn ln th 7#Nguyn Th Thu Hin#Nguyn B Din#Hong Phc Hip#Ng Quc K#297711## 01107000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020044000550070067000990080005001660090019001710100 00500190011001500195015003700210021031200247020000900559020001100568005001700579 02000100059603900040060600400380061000500190064800500180066700500140068500500170 0699020001200716020001000728013000700738#VV12.16843#VV12.16842#31000#Vi?t#GI-10 8T#347.597#^214#Gio trnh lut thi hnh n dn s Vit Nam#Nguyn Cng Bnh (ch .b.), Nguyn Triu Dng, Nguyn Th Thu H...#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a31 5tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Trnh by nhng vn l lun c bn v lut thi hnh n dn s Vit Nam. Nhim v, quyn hn ca cc c quan, t chc, c nhn trong thi hnh n dn s. Th tc thi hnh n, bin php bo m, bin php cng ch, min gim ngha v v mt s khiu ni, t co, khng ng h, x l vi phm v thi hnh n dn s#Vit Nam#Gio trnh#Nguyn Cng Bnh#Ph p lut#Hoa#Ti bn ln th 2 c sa i, b sung#Nguyn Triu Dng#Nguyn Th T hu H#Bi Th Huyn#Trn Phng Tho#Thi hnh n#n dn s#297712## 01073000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020027000530070051000800080005001310090019001360100 00500155011001500160015003700175021041700212020000900629020001100638005001300649 03900040066200500100066600500150067600500170069100500160070802000160072401300070 0740#VV12.16845#VV12.16844#40000#Vi?t#GI-108T#340.9#^214#Gio trnh t php qu c t#Bi Xun Nh (ch.b.), on Nng, Nguyn B Din...#^aH.#^aCng an nhn dn# 2012#^a403tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Trnh by khi nim v t php quc t v ngun ca t php quc t. L lun chung v xung t php lu t. Ch th ca t php quc t. Quyn s hu, hp ng v thanh ton quc t. Th a k, quyn tc gi trong t php quc t. Quyn s hu cng nghip v quyn i vi ging cy trng trong t php quc t. Hn nhn v gia nh trong t php quc t. Quan h lao ng, t tng dn s v trng ti thng mi quc t#Vit N am#Gio trnh#Bi Xun Nh#Hoa#on Nng#Nguyn B Din#Nguyn Vn Quyn#Nguyn Hng Bc#T php quc t#297713## 01028000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020044000550070060000990080005001590090019001640100 00500183011001500188015003700203021025800240020002000498020000900518020001100527 00500140053802000110055203900040056300400380056700500180060500500150062300500170 0638005001600655013000700671#VV12.16847#VV12.16846#46000#Vi?t#GI-108T#342.597#^ 214#Gio trnh lut t tng hnh chnh Vit Nam#Hong Vn Sao, Nguyn Phc Thnh (ch.b.), Trn Mnh Hin...#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a454tr.^b21cm#TTS ghi : Trng i hc Lut H Ni#Trnh by cc khi nim khoa hc lut t tng hnh chnh v lut t tng hnh chnh Vit Nam, thm quyn xt x hnh chnh ca ta n nhn dn, ngi tin hnh t tng hnh chnh, tham gia t tng hnh chnh, kh i kin, khi t v th l v n hnh chnh...#Lut t tng dn s#Vit Nam#Gio trnh#Hong Vn Sao#Hnh chnh#Hoa#Ti bn ln th 7 c sa i, b sung#Nguyn Phc Thnh#Trn Mnh Hin#Nguyn Mnh Hng#Phm Hng Quang#297714## 01033000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520020035000570070054000920080005001460090019001510100 00500170011001500175015003700190021029900227020000900526020001100535005001600546 02000100056202000150057203900040058700400300059100500120062100500130063300500170 0646005001300663013000700676#VV12.16849#VV12.16848#62000#Vi?t#GI-108T#342.59702 #^214#Gio trnh lut hin php Vit Nam#Thi Vnh Thng, V Hng Anh (ch.b.), P hm c Bo...#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a563tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Nhng vn c bn v lut hin php. S ra i v pht trin c a nn lp hin Vit Nam. Phn tch cc nh ch c bn ca lut hin php bao g m: ch chnh tr, kinh t, chnh sch x hi, vn ho, gio dc, khoa hc v cng ngh, i ngoi, quc phng, an ninh quc gia, quc tch Vit Nam...#Vit Nam#Gio trnh#Thi Vnh Thng#Hin php#Lut hin php#Hoa#Ti bn ln th 12 c sa i#V Hng Anh#Phm c Bo#Nguyn ng Dung#Bi Xun c#297715## 00966000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020093000540070060001470080005002070090019002120100 00500231011001500236015003700251021021600288020001100504005001600515020001600531 02000200054703900040056700500150057100500160058600500160060200500150061801300070 0633#VV12.16851#VV12.16850#35000#Vi?t#GI-108T#346.07#^214#Gio trnh mt s hp ng c th trong hot ng thng mi v k nng m phn, son tho#Nguyn T h Dung (ch.b.), V Th Lan Anh, on Trung Kin...#^aH.#^aCng an nhn dn#2012 #^a351tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Gii thiu mt s hp ng c th trong lnh vc hot ng thng mi. K nng m phn, son tho hp n g v a ra cc tnh hung, c hng dn thc hnh m phn - son tho hp ng trong hot ng thng mi#Gio trnh#Nguyn Th Dung#Lut thng mi#Hp ng thng mi#Hoa#V Th Lan Anh#on Trung Kin#V ng Hi Yn#Nguyn Th Yn#29 7716## 00953000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020024000510070060000750080005001350090019001400100 00500159011001500164015003700179021022500216020000900441020001100450005001700461 02000100047802000130048803900040050100400290050500500140053400500160054800500130 0564005001900577013000700596#VV12.16853#VV12.16852#54000#Vi?t#GI-108T#340#^214# Gio trnh lut so snh#Nguyn Quc Hon (ch.b.), Phm Tr Hng, Thi Vnh Thng ...#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a539tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Trnh by mt s vn chung v lut so snh, c im mt s dng h php lut c bn trn th gii: chu u lc a, Anh - M, x hi ch ngha, Hi gi o. Ni dung h thng php lut ca mt s nc ng v ng Nam #Th gii#G io trnh#Nguyn Quc Hon#Php lut#Lut so snh#Hoa#Ti bn ln th 4 c sa i#Phm Tr Hng#Thi Vnh Thng#L Minh Tin#Nguyn Th nh Vn#297717## 00732000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050013000500020085000630070027001480080005001750090 02300180010000500203011001500208021011800223020000800341039000400349013000700353 005001300360020000500373020001900378020001900397020001400416#VL12.02114#VL12.021 15#95000#Vi?t#TH552H#697#^214#Tng Vn Mi#Thc hnh k thut in - in t tr ong h thng si - thng gi iu ho khng kh#Tng Vn Mi, Trn Duy Nam#^aH. #^aKhoa hc v K thut#2012#^a240tr.^b27cm#Cung cp cc nguyn l cn bn v i n v in t c p dng vo h thng lm lnh, cp nhit v iu ho khng kh #in t#Hoa#297718#Trn Duy Nam#in#iu ho khng kh#H thng thng gi#H thng si## 00820000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050019000510020036000700070040001060080005001460090 02300151010000500174011001500179021027700194020002000471039000400491020001200495 020000800507005002000515013000700535#VL12.02117#VL12.02116#95000#Vi?t#H250T#629 .8#^214#Nguyn Ngc Phng#H thng iu khin t ng kh nn#Nguyn Ngc Phn g, Nguyn Trng Thnh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a287tr.^b27cm#Cung cp cc kin thc c bn v lnh vc truyn ng kh nn vi cc phng thc iu kh in a dng t iu khin bng R le, IC s, PLC, vi x l, cho n my tnh, t cc khi nim c bn n cc phng php thit k iu khin mi nht hin ang ng dng trong cng nghip#H thng iu khin#Hoa#T ng ho#Kh nn#Nguyn T rng Thnh#297719## 00722000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020025000670070033000920080005001250090 02300130010000500153011001500158021023700173039000400410020000700414020000900421 005001900430013000700449#VL12.02119#VL12.02118#95000#Vi?t#V124L#621.8028#^214#T rn Th San#Vt liu c kh hin i#Trn Th San, Nguyn Ngc Phng#^aH.#^aKho a hc v K thut#2012#^a276tr.^b27cm#Cung cp cc kin thc c bn v cc loi vt liu c kh, cc tnh cht c trng, c bit l tnh cht c hc, cc ph ng php ci thin tnh cht v cc hng pht trin chnh ca cc loi vt liu kim loi, s gm, vt liu polymer#Hoa#C kh#Vt liu#Nguyn Ngc Phng#297720 ## 00978000000000361000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020026000340290036000600070051000960220005001470080005001520090023001570100 00500180011001500185015006600200005001400266005001600280005001600296005001200312 00500200032402101940034402000140053802000170055202000100056902000050057902000110 0584020001000595039000400605013000700609#VL12.02120#Vi?t#T527T#551.46#^214#Tuyn tp nghin cu bin#Collection of marine research works#Bi Hng Long, Nguyn V n Tun, Nguyn Ch Cng...#T.18#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a133tr.^b28cm #TTS ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam. Vin Hi dng hc#Bi Hng Long #Nguyn Vn Tun#Nguyn Ch Cng#L nh Mu#Trn Th Thanh Dung#Gm 14 bi vit l cc cng trnh nghin cu, cc ti v bin nh: dng nc, mi trng bi n, pht trin nui trng hi sn, ng hc mui dinh dng, hot cht sinh hc t sinh vt bin...#Sinh vt bin#a dng sinh hc#Sinh thi#Bin#Mi trng#Tuy n tp#Hoa#297721## 00669000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420050016000470020029000630070040000920080005001320090023001370100 00500160011001500165021011700180039000400297020001800301020000500319005001500324 015003400339020001100373013000700384#VL12.02122#VL12.02121#Vi?t#GI-108T#621.37#^ 214#Hong Ngc Nhn#Gio trnh k thut o lng#Hong Ngc Nhn (ch.b.), Trnh Khnh Ly#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a162tr.^b27cm#Trnh by nhng kin th c c bn v o lng, c s ca php o, cc phng php o cc i lng in v khng in#Hoa#K thut o lng#in#Trnh Khnh Ly#TTS ghi: Trng i hc in lc#Gio trnh#297722## 00588000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410020016000460220005000620080005000670090023000720100005000950110 01400100015005300114021013000167020000500297020001000302020001100312039000400323 013000700327#VL12.02123#VL12.02124#Vi?t#TH300N#621.31#^214#Th nghim rle#Ph.1# ^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a56tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc in lc . - Lu hnh ni b#Hng dn trnh t th nghim rle dng in, rle in p, rle dng in cm ng, rle dng in k thut s, rle cng sut...#Rle#Dng in#Th nghim#Hoa#297723## 00895000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410020041000460030047000870070052001340220004001860080005001900090 02300195010000500218011001500223021013100238020001400369020001000383020001100393 00500150040400500140041903900040043301300070043701500870044400500170053100500210 0548#VL12.02125#VL12.02126#Vi?t#GI-108T#621.3#^214#Gio trnh c s l thuyt k thut in#Ti liu lu hnh ni b dng cho h trung cp#Trn Th Khnh Duyn, Hong Minh Su, Phm Th Loan#T.1#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a115tr.^b27 cm#Sc in ng v dng in hnh sin. Mch in xoay chiu tuyn tnh. T tr ng, mch t, cm ng in t v tnh ton in trng#K thut in#L thuyt#Gi o trnh#Hong Minh Su#Phm Th Loan#Hoa#297724#TTS ghi: Trng i hc in l c. - Tn sch ngoi ba: C s l thuyt k thut in#Trn Khnh Duyn#Trn Th Khnh Duyn## 00999000000000325000450002600110000002600110001101500870002204100050010918100080 01140820006001228080005001280020041001330030047001740070052002210220004002730080 00500277009002300282010000500305011001500310021023500325020001400560020001000574 02000110058400500150059500500140061003900040062401300070062800500170063500500210 0652#VL12.02128#VL12.02127#TTS ghi: Trng i hc in lc. - Tn sch ngoi b a: C s l thuyt k thut in#Vi?t#GI-108T#621.3#^214#Gio trnh c s l th uyt k thut in#Ti liu lu hnh ni b dng cho h trung cp#Trn Th Khnh Duyn, Hong Minh Su, Phm Th Loan#T.2#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a118 tr.^b27cm#Phng php s phc tnh ton mch in xoay chiu tuyn tnh. th trn, mch in ba pha. Mch in vi in p v dng in khng hnh sin. Mch in xoay chiu phi tuyn. Qu trnh qu trong cc mch c cc thng s tp t rung#K thut in#L thuyt#Gio trnh#Hong Minh Su#Phm Th Loan#Hoa#297725# Trn Khnh Duyn#Trn Th Khnh Duyn## 00764000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410050014000460020051000600070014001110080005001250090023001300100 00500153011001500158021021300173039000400386020001700390020002000407015005300427 020001100480013000700491#VL12.02130#VL12.02129#Vi?t#GI-108T#620.8#^214#Nguyn V n #Gio trnh k thut an ton v v sinh cng nghip#Nguyn Vn #^aH.#^aKho a hc v K thut#2012#^a167tr.^b27cm#Trnh by nhng vn chung v bo h lao ng v v sinh lao ng; k thut phng chy v cha chy; k thut an ton tr ong cng tc vn chuyn nng h v i vi cc thit b chu p lc; k thut an ton in#Hoa#K thut an ton#V sinh cng nghip#TTS ghi: Trng i hc i n lc. - Lu hnh ni b#Gio trnh#297726## 00896000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420050014000470020020000610030037000810070035001180220004001530080 00500157009002300162010000500185011001500190021028100205020000900486020001900495 020001200514020001100526005002000537039000400557013000700561005001400568#VL12.02 132#VL12.02131#Vi?t#GI-108T#621.31#^214#Nguyn Vn #Gio trnh my in#Lu h nh ni b dng cho h cao ng#Nguyn Vn , Nguyn Th Thu Hin#T.1#^aH.#^aKho a hc v K thut#2012#^a109tr.^b27cm#Trnh by i cng v my in mt chiu; dy qun phn ng, phn ng phn ng ca my in mt chiu; i chiu dng i n; my pht in mt chiu; ng c in mt chiu. Khi nim chung, nguyn l l m vic v cu to ca my bin p, my bin p mt pha, my bin p ba pha...#M y in#My in mt chiu#My bin p#Gio trnh#Nguyn Th Thu Hin#Hoa#297727 #Nguyn Vn ## 00822000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420050014000470020020000610030037000810070035001180220004001530080 00500157009002300162010000500185011001500190021016600205020000900371020002000380 02000230040002000110042300500200043403900040045402000170045801300070047500500140 0482#VL12.02133#VL12.02134#Vi?t#GI-108T#621.31#^214#Nguyn Vn #Gio trnh my in#Lu hnh ni b dng cho h cao ng#Nguyn Vn , Nguyn Th Thu Hin#T. 2#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a142tr.^b27cm#Trnh by nhng nguyn l c b n v cu to, nguyn l hot ng, ch lm vic v c tnh ca cc my in xoay chiu, my in khng ng b v my in ng b#My in#My in xoay c hiu#My in khng ng b#Gio trnh#Nguyn Th Thu Hin#Hoa#My in ng b# 297728#Nguyn Vn ## 00696000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050015000440020012000590030047000710070040001180080005001580090 02300163010000500186011001400191021010200205039000400307020001600311005001600327 015005700343020001100400013000700411#VL12.02136#VL12.02135#Vi?t#C460K#620.1#^214 #L Thng Hin#C k thut#Lu hnh ni b dnh cho sinh vin h cao ng#L Th ng Hin (ch.b.), Phm Xun Khang#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a92tr.^b27c m#Trnh by nhng kin thc c bn v c hc vt rn - c hc l thuyt, sc bn vt liu, chi tit my#Hoa#C hc k thut#Phm Xun Khang#TTS ghi: Trng i hc in lc. Khoa Cng ngh C kh#Gio trnh#297729## 00772000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050021000460020017000670030048000840070052001320080005001840090 02300189010000500212011001500217021014800232039000400380020001700384005001500401 015003400416020001100450005001400461013000700475#VL12.02138#VL12.02137#Vi?t#K300 T#621.381#^214#Trn Th Khnh Duyn#K thut in t#Lu hnh ni b dnh cho h cao ng, trung cp#Trn Th Khnh Duyn, Hong Minh Su, Phm Th Loan#^aH.#^a Khoa hc v K thut#2012#^a187tr.^b27cm#Gii thiu cc vn c bn v tn hi u, cc h thng in t in hnh, k thut tng t, k thut xung s, cc b b in i in p v dng in#Hoa#K thut in t#Hong Minh Su#TTS ghi: Trn g i hc in lc#Gio trnh#Phm Th Loan#297730## 00697000000000217000450004100050000018100070000508200040001280800050001600200630 00210080013000840090008000970100005001050110013001100210230001230390004003530200 01000357015007800367020000700445020002000452013000700472#Vi?t#NH556#627#^214#Nh ng iu cn bit v khai thc v bo v cng trnh thu li#^aBnh Thun#^aKnxb .#2012#^a5tr.^b21cm#Gii thiu mt s iu cn phi bit trong vic khai thc v bo v cng trnh thu li: cc hnh v b nghim cm, quyn v ngha v ca t chc - c nhn c cp giy php cho hot ng trong phm vi bo v cng trnh thu li#Hoa#Khai thc#TTS ghi: S Nng nghip v Pht trin Nng thn Bnh Th un. Chi cc Thu li#Bo v#Cng trnh thu li#297731## 00730000000000241000450004100050000018100060000508200100001180800050002100200750 00260080013001010090008001140100005001220110013001270210188001400390004003280200 01000332015007800342020000900420020001000429020001300439020002900452013000700481 #Vi?t#M458S#343.59709#^214#Mt s quy nh v giy php x nc thi vo h thn g cng trnh thu li#^aBnh Thun#^aKnxb.#2012#^a5tr.^b21cm#Gii thiu ni dung mt s quy nh v giy php x nc thi vo cc h thng cng trnh thu li: i tng, trnh t cp giy php, h s xin cp giy php v quy nh x l vi phm...#Hoa#Php lut#TTS ghi: S Nng nghip v Pht trin Nng thn Bnh Thu n. Chi cc Thu li#Qui nh#Giy php#X nc thi#H thng cng trnh thu l i#297732## 00901000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020042000560070056000980080010001540090008001640100005001720110 01500177021025700192039000400449020000800453005001400461020000800475020001200483 02000030049502000080049800500170050600500140052300500130053700500180055001300070 0568#VV12.16855#VV12.16854#Vi?t#L302S#324.2597070959793#^214#Lch s ng b x Long Ho (1975 - 2005)#B.s.: Trn Vn Kit, Nguyn Thanh Ho, L Minh Xuyn...#^ aCn Th#^aKnxb.#2012#^a164tr.^b20cm#Trnh by qu trnh ng b x Long Ho tn h Cn Th lnh o nhn dn xy dng v bo v T quc khc phc nhng kh khn sau chin tranh, khi phc nn kinh t; thc hin cng cuc i mi v s nghip cng nghip ho, hin i ho t nc (1975 - 2005)#Hoa#Lch s#Trn Vn Kit# ng b#X Long Ho#X#Cn Th#Nguyn Thanh Ho#L Minh Xuyn#Trn Hu Lc#Trn Th Thu Hng#297733## 00883000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020049000500070043000990080005001420090019001470100005001660110 01500171021024500186039000400431020001900435005001100454020000800465020000900473 00500130048200500140049500500090050900500140051801300070053202000100053902000080 0549#VV12.16856#VV12.16857#Vi?t#L250T#895.9223009#^214#L Tri K - nh vn tin phong ca ngnh cng an#Xun Thiu, Ma Vn Khng, Hong Nh Mai...#^aH.#^aCng a n nhn dn#2012#^a343tr.^b21cm#Tp hp mt s bi vit ca cc nh vn, nh ph bnh, ca bo ch vit v con ngi, s nghip vn chng ca nh vn L Tri K v nhng thnh tu, ng gp ca ng i vi nn vn chng cch mng ni chung v ti an ninh trt t ni ring#Hoa#Nghin cu vn hc#Xun Thiu#Tiu s#Vi t Nam#Ma Vn Khng#Hong Nh Mai#Vn Phan#Dng Duy Ng#297734#S nghip#Nh v n## 00605000000000265000450002600110000002600110001102000090002202000100003104100050 00411810007000460820010000538080005000630050007000680020036000750070025001110080 00500136009001900141010000500160011001500165021012800180039000400308005001100312 020000900323013000700332#VV12.16859#VV12.16858#Tnh bo#Hot ng#Vi?t#NH556C#32 7.12597#^214#ng A#Nhng cuc hnh qun trong bng ti#B.s.: ng A, Cnh Dng #^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a494tr.^b21cm#Cung cp mt ci nhn a chiu v c uc i u gia cc cn b phn gin ca b cng an Vit Nam vi cc Tnh bo T rung ng M#Hoa#Cnh Dng#Vit Nam#297735## 00828000000000313000450002600110000002600110001102000100002202000080003204100050 00401810006000450820011000518080005000620020050000670070047001170080005001640090 01900169010000500188011001500193021020700208039000400415005001600419020000900435 005001200444005001400456005001400470005001300484013000700497020001000504#VV12.16 860#VV12.16861#S nghip#Tiu s#Vi?t#455C#959.704092#^214#ng ch Phm Hng v i lc lng cng an nhn dn#Nguyn Tn Dng, V Vn Kit, Phan Vn Khi...#^aH .#^aCng an nhn dn#2012#^a355tr.^b21cm#Tp hp mt s bi vit v cuc i, s nghip v nhng cng lao ng gp ca ng ch Phm Hng nhm ghi li hnh nh sinh ng v ngi chin s cng sn Phm Hng qua k c ngi thn, ng i v bn b#Hoa#Nguyn Tn Dng#Vit Nam#V Vn Kit#Phan Vn Khi#Vn Tin Dng#L Minh Chu#297736#Phm Hng## 00477000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020015000410030013000560220004000690080005000730090011000780100 00500089011001500094012003800109020001700147020000900164020001300173039000400186 013000700190019001400197#VN12.04763#16000#Vi?t#TH305T#895.6#^214#Thin thn en #Truyn tranh#T.1#^aH.#^aHng c#2012#^a157tr.^b17cm#Truyn dnh cho la tui t rng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hoa#297737#Dch Nht Bn## 00477000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020015000410030013000560220004000690080005000730090011000780100 00500089011001500094012003800109020001700147020000900164020001300173039000400186 019001400190013000700204#VN12.04764#16000#Vi?t#TH305T#895.6#^214#Thin thn en #Truyn tranh#T.2#^aH.#^aHng c#2012#^a160tr.^b17cm#Truyn dnh cho la tui t rng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hoa#Dch Nht Bn#297738## 00477000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020015000410030013000560220004000690080005000730090011000780100 00500089011001500094012003800109020001700147020000900164020001300173039000400186 019001400190013000700204#VN12.04765#16000#Vi?t#TH305T#895.6#^214#Thin thn en #Truyn tranh#T.3#^aH.#^aHng c#2012#^a157tr.^b17cm#Truyn dnh cho la tui t rng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hoa#Dch Nht Bn#297739## 00477000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020015000410030013000560220004000690080005000730090011000780100 00500089011001500094012003800109020001700147020000900164020001300173039000400186 019001400190013000700204#VN12.04766#16000#Vi?t#TH305T#895.6#^214#Thin thn en #Truyn tranh#T.4#^aH.#^aHng c#2012#^a152tr.^b17cm#Truyn dnh cho la tui t rng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hoa#Dch Nht Bn#297740## 00502000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030017000610290021000780070012000990220004001110080 00500115009001100120010000500131011001500136020001800151020000900169020001300178 005001200191013000700203019001400210#VN12.04767#16000#Vi?t#B105T#895.6#^214# B n trai ma c rng#Truyn gi tng#Be's my only bamprie#Aya Chouoto#T.1#^aH.#^aH ng c#2012#^a172tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aya Chouoto# 297741#Dch Nht Bn## 00482000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070011000740220004000850080005000890090 01100094010000500105011001500110020001800125020000900143020001300152005001100165 039000700176013000700183019001400190#VN12.04768#16000#Vi?t#C430M#895.6#^214#Con mo ca ph thu#Truyn tranh#Yui Kikuta#T.1#^aH.#^aHng c#2012#^a160tr.^b18c m#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yui Kikuta#T.Dung#297742#Dch Nht Bn ## 00535000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020023000400030013000630070031000760220004001070080005001110090 01100116010000500127011001500132020001800147020000900165020001300174005001600187 005001400203039000700217013000700224019001400231#VN12.04769#16000#Vi?t#H527T#89 5.6#^214#Huyn thoi chin binh#Truyn tranh#Nagakura Hiroko, Kagami Takaya#T.1# ^aH.#^aHng c#2012#^a160tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Naga kura Hiroko#Kagami Takaya#T.Dung#297743#Dch Nht Bn## 00758000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320020047000370080013000840090007000970100005001040110014001090150062001230210 25400185020001000439020000900449020000800458020001700466020000700483039000700490 013000700497#VN12.04770#Vi?t#S450T#343.59709#^214#S tay php lut v lnh vc t hu li, iu#^aBnh Thun#^aKnxb#2012#^a95tr.^b19cm#TTS ghi: S Nng nghip v PTNT Bnh Thun. Chi cc Thu li#Gii thiu cc quy nh ca php lut iu. Mt s quy nh chung v lnh vc thu li, khai thc v bo v cng trnh thu li, x l cc hnh vi vi phm lin quan n khai thc v bo v cng trnh thu li. Mt s cc quy nh php lut v iu#Php lut#Thu li# iu#V n bn php qui#S tay#T.Dung#297744## 00615000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320020071000370080013001080090007001210100005001280110014001330150062001470210 11000209020001000319020000900329020000800338020001300346039000700359013000700366 #VN12.04771#Vi?t#H428#343.59709#^214#Hi p php lut lin quan n bo v v pht trin thu li, iu#^aBnh Thun#^aKnxb#2012#^a51tr.^b19cm#TTS ghi: S Nng nghip v PTNT Bnh Thun. Chi cc Thu li#Gii thiu mt s cu hi p lin quan n lnh vc thu li, iu v chng trnh xy dng nng thn mi# Php lut#Thu li# iu#Sch hi p#T.Dung#297745## 00470000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050018000540020012000720030014000840070018000980080 00500116009001900121010000500140011001400145020001800159020000900177020000400186 039000700190013000700197#VN12.04773#VN12.04772#15000#Vi?t#C126#895.9221#^214#T rn Th Nht Tn#Cy a lng#Th thiu nhi#Trn Th Nht Tn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a36tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#T.Dung#297746## 00481000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050012000530020012000650030014000770070012000910080 00500103009001900108010000500127011001500132020001700147020000900164020000400173 039000700177020001200184013000700196#VN12.04775#VN12.04774#35000#Vi?t#B450K#895 .922#^214#Nguyn Kim#B kt xanh#Th v truyn#Nguyn Kim#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a114tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.Dung#Truyn ngn#297747# # 00510000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050016000540020021000700030021000910070016001120080 00500128009001900133010000500152011001500157020001700172020000900189020001200198 039000700210020000800217013000700225#VN12.04777#VN12.04776#59000#Vi?t#CH527T#89 5.922#^214#Phan Thanh Ton#Chuyn tnh mt thu#Truyn ngn, tp vn#Phan Thanh Ton#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a267tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truy n ngn#T.Dung#Tp vn#297748## 00471000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020009000690030016000780070015000940080 00500109009001900114010000500133011001500138020001700153020000900170020001200179 039000700191013000700198#VN12.04779#VN12.04778#48000#Vi?t#S455Q#895.9223#^214#T rn Mnh Hng#Sng qu#Tp truyn ngn#Trn Mnh Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#20 12#^a159tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#T.Dung#297749## 00448000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020016000640030004000800070010000840080 00500094009001900099010000500118011001500123020001700138020000900155020000400164 039000700168013000700175#VN12.04780#VN12.04781#50000#Vi?t#G117L#895.9221#^214#N g Cng#Gp li hoa sa#Th#Ng Cng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a199tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.Dung#297750## 00498000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050011000550020008000660030012000740070011000860220 00400097008000500101009001900106010000500125011001500130020001700145020000900162 020001200171039000700183013000700190005001100197#VN12.04782#VN12.04783#70000#Vi ?t#X429L#895.92234#^214#Xun Chun#Xm Ln#Tiu thuyt#Xun Chun#Q.2#^aH.#^aNxb . Hi Nh vn#2012#^a163tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#T.Dung#2 97751#Xun Chun## 00590000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050018000500020017000680030012000850070033000970080 00500130009004500135010000500180011001500185020001700200020000300217020001200220 039000700232019000800239012002500247006000900272013000700281#VN12.04785#VN12.047 84#73000#Vi?t#KH300T#813#^214#Faulkner, William#Khi ti nm cht#Tiu thuyt#Wi lliam Faulkner ; Hiu Tn dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam #2012#^a250tr.^b19cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#T.Dung#Dch M#T sch Tinh hoa vn hc#Hiu Tn#297752## 00438000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050009000540020009000630030004000720070009000760080 00500085009001900090010000500109011001400114020001700128020000900145020000400154 039000700158013000700165#VN12.04787#VN12.04786#50000#Vi?t#M551T#895.9221#^214#L Hng#Ma tnh#Th#L Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a96tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.Dung#297753## 00604000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820010000428080005000520050016000570020017000730030021000900070016001110080 00500127009001900132010000500151011001500156020001900171020000800190039000700198 013000700205021010600212020000800318#VN12.04788#VN12.04789#100000#Vi?t#CH522L#8 95.92209#^214#Hong Vit Qun#Cht lng tri n#Nghin cu, ph bnh#Hong Vit Q un#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a615tr.^b19cm#Nghin cu vn hc#Lo Cai#T.Dun g#297754#Vit v con ngi v s nghip ca nhng nh vn, nh th, nh nghin c u v su tm vn ho tnh Lo Cai#Tc gi## 00454000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020012000690030004000810070015000850080 00500100009001900105010000500124011001500129020001700144020000900161020000400170 039000700174013000700181#VN12.04791#VN12.04790#55000#Vi?t#253A#895.9221#^214# ng Hng Thu#m o thc#Th#ng Hng Thu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a119t r.^b18cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.Dung#297755## 00660000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020015000570030004000720070043000760080005001190090 01900124010000500143011002700148020001700175039000700192020000900199020000400208 02000100021200500150022200500140023700500090025100500080026000500170026800400300 0285013000700315#VV12.16863#VV12.16862#45000#Vi?t#C107B#895.9221008#^214#Cnh b um xanh#Th#Nguyn V Tim, o Tin Sinh, Ngc Cn...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn# 2012#^a150tr., 10 tr. nh^b20cm#Vn hc hin i#T.Dung#Vit Nam#Th#Tuyn tp#N guyn V Tim#o Tin Sinh#Ngc Cn#Vn Su#Nguyn Khc Vinh#Ti bn ln th 1, c b sung#297756## 00456000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050012000550020020000670030004000870070012000910080 00500103009001900108010000500127011001400132020001700146020000900163020000400172 039000700176013000700183#VV12.16865#VV12.16864#97000#Vi?t#D431S#895.92214#^214# L Ngc Bo#Dng sng cha cht#Th#L Ngc Bo#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a9 9tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.Dung#297757## 00456000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050018000550020008000730030004000810070018000850080 00500103009001900108010000500127011001400132020001700146020000900163020000400172 039000700176013000700183#VV12.16867#VV12.16866#35000#Vi?t#M118#895.92214#^214# Vng Hng Trng#Mt m#Th#Vng Hng Trng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a7 9tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.Dung#297758## 00566000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050020000530020027000730030021001000070020001210080 02200141009004500163010000500208011001500213020001700228020000900245020001200254 039000700266020000800273013000700281#VV12.16868#VV12.16869#45000#Vi?t#H112T#895 .922#^214#ng Nguyn ng Vy#Hy tm ti gia cnh ng#Tn vn, truyn ngn# ng Nguyn ng Vy#^aH., Tp. H Ch Minh#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2012#^a188tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#T.Dung#Tn vn#29 7759## 00683000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020011000560030065000670070046001320080005001780090 01900183010000500202011001500207020001700222020000900239039000700248020000900255 02000040026402000100026800500090027800500180028700500140030500500110031900500080 0330013000700338#VV12.16871#VV12.16870#50000#Vi?t#L551V#895.922008#^214#La v ht#Tp vn - th K11 khoa Vit vn - Bo ch i hc Vn ho H Ni#L Trang, N guyn Thanh Dung, Trn c Hin...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a171tr.^b21cm#V n hc hin i#Vn xui#T.Dung#Vit Nam#Th#Tuyn tp#L Trang#Nguyn Thanh Dun g#Trn c Hin#Phm Hng#Mai Anh#297760## 00698000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050015000570020018000720030021000900070015001110080 00500126009001900131010000500150011001500155020001700170020000900187020001000196 039000700206013000700213021018400220020000400404#VV12.16872#VV12.16873#55000#Vi ?t#B105X#895.9221009#^214#Hong Thu Anh#Bn x-nt thi ca#Tiu lun - Ph bnh# Hong Thu Anh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a254tr.^b21cm#Ph bnh vn hc#Vit Nam#Tiu lun#T.Dung#297761#Phn tch c im ngh thut ca mt s tc phm t h nh: Nhng k nim tng tng ca Trng ng Dung, tp th Mu ca Hong V Thut, tp th Ma hai mt ca Nguyn Khc Thch...#Th## 00632000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020023000670030021000900290029001110070 06800140008000500208009001900213010000500232011001500237020001700252020000900269 020000400278039000700282005001600289005001800305013000700323#VV12.16875#VV12.168 74#90000#Vi?t#B125T#895.9221#^214#Mai Vn Phn#Bu tri khng mi che#The colle ction poems#Firmament without roof cover#Mai Vn Phn ; Bn Anh ng: Trn Nghi H ong ; Frederick Turner h..#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a231tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.Dung#Trn Nghi Hong#Turner, Frederick#297762## 00643000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050007000520020025000590030022000840070037001060080 00500143009004500148010000500193011001500198020001700213020001100230020001200241 039000700253019001600260006002300276015003500299013000700334#VV12.16877#VV12.168 76#90000#Vi?t#TR114P#895.1#^214#Lao M#Trm phn trm hnh phc#Tuyn tp truy n ngn#Lao M ; Nguyn Th Minh Thng dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty S ch Phng Nam#2012#^a328tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn ngn#T.Dung #Dch Trung Quc#Nguyn Th Minh Thng#Tn tht ca tc gi: M Tun Kit#29776 3## 00799000000000361000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820012000418080005000530020012000580030084000700070069001540080005002230090 01900228010000500247011002700252020001700279039000700296020000900303020000400312 02000100031600500080032600500090033400500140034300500150035700500200037200500100 0392005001500402005001300417013000700430#VV12.16878#VV12.16879#260000#Vi?t#X550 #895.9221008#^214#X oi th#Qu H tr Vn chng & Cuc sng ch tr tuyn c hn, bin son v ti tr xut bn#m Kh, Kiu Ph, Kiu Bn Tnh... ; Tuyn c hn, b.s.: Bng Vit...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a647tr., 24 tr. nh^b21cm# Vn hc hin i#T.Dung#Vit Nam#Th#Tuyn tp#m Kh#Kiu Ph#Kiu Bn Tnh#Ng uyn Tr Bo#Nguyn Qung Nghim#Bng Vit#Bnh Thanh Bn#Ch Thu Hng#297764## 00613000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100050 00350820006000408080005000460050016000510020005000670030012000720070033000840220 00400117008000500121009006100126010000500187011001500192020001700207020000900224 020001200233006001000245039000700255013000700262019001400269005001600283#VV12.16 880#VV12.16881#115000#Vi?t#1000#895.6#^214#Haruki Murakami#1Q84#Tiu thuyt#Har uki Murakami ; Lc Hng dch#T.1#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v T ruyn thng Nh Nam#2012#^a462tr.^b24cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Tiu thuyt#L c Hng#T.Dung#297765#Dch Nht Bn#Haruki Murakami## 01180000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560020054000610070047001150080018001620090 03500180010000500215011001500220015010700235021034500342020001400687005001600701 00500110071700500150072800500170074303900070076000500150076701300070078202000120 0789020002000801020000900821#VV12.16883#VV12.16882#VV12.16884#70000#Vi?t#NH556T #301#^214#Nhng thnh tu nguyn cu bc u ca khoa Nhn hc#Nguyn Vn Tip, Ng Vn L, Nguyn c Lc...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch M inh#2012#^a359tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc X hi & Nhn vn. Khoa Nhn hc#Gii thiu cc bi nghin cu v dn tc hc v nhn hc: ngun gc lch s v vn ho tc ngi, khoa hc x hi v nhn vn trong bi cnh hi nhp, pht trin v pht trin bn vng ca cc tc ngi thiu s, tn ngng tn gio, nhn hc truyn thng, nhn hc th, nhn hc sc kho, nhn hc kinh t, nhn hc bin v nhn hc du lch#Nhn loi hc#Nguyn Vn Tip#Ng Vn L#Nguyn c Lc#Nguyn Khc Cnh#T.Dung#Tr ng Vn Mn#297766#Dn tc hc#Nghin cu khoa hc#Nhn hc## 00994000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420020065000470070066001120080018001780090035001960100005002310110 01500236021027800251020001700529005002000546005001800566005001500584005001500599 039000700614005001500621013000700636020000900643020002100652020000700673#VV12.16 885#VV12.16886#Vi?t#TH308K#378.597#^214#Thit k v pht trin chng trnh o to p ng chun u ra#on Th Minh Trinh (ch.b.), Nguyn Quc Chnh, Nguyn Hu Lc...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a250tr.^b2 4cm#Trnh by cc thnh phn, quy trnh thit k v pht trin chng trnh o to. Gii thiu khi nim chun u ra, thit k v pht trin chng trnh o to p ng chun u ra. Hng dn thit k chng trnh k thut o to, ch ng trnh o to tch hp theo chun CDIO#Gio dc i hc#on Th Minh Trinh#N guyn Quc Chnh#Nguyn Hu Lc#Phm Cng Bng#T.Dung#Gray, Peter J.#297767#Thi t k#Chng trnh o to#u ra## 01214000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490290015000670070081000820080018001630090 03500181010000500216011001500221015007400236021042800310020001800738020001100756 00500160076700500150078300500160079800500170081403900070083101300070083800400430 0845#VV12.16888#VV12.16887#35000#Vi?t#K312T#339#^214#Kinh t hc v m#Macroeco nomics#B.s.: Nguyn Vn Lun (ch.b.), Nguyn Ch Hi, Nguyn Tn Pht, Ph Tr n Tnh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a276tr.^b24cm #TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Kinh t - Lut#Trnh by khi qut v kinh t v m, tng cung v tng cu, phng php hch ton s n lng quc gia, xc nh tng mc cu v sn lng, tin t v hot ng ngn hng, chnh sch n nh ho kinh t, lm pht v tht nghip, chnh sch ti ch nh, thu v chi tiu ngn sch, thng mi quc t, chnh sch ngoi thng, t ng trng, pht trin kin kinh t, chu k kinh doanh v vai tr ca chnh ph t rong nn kinh t v m#Kinh t hc v m#Gio trnh#Nguyn Vn Lun#Nguyn Ch H i#Nguyn Tn Pht# Ph Trn Tnh#T.Dung#297768#Ti bn ln th 2, c chnh s a v b sung## 01008000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050012000530020033000650030078000980070012001760080 01800188009003500206010000500241011001500246021040300261020001300664020001000677 020000800687020000900695039000700704013000700711#VV12.16890#VV12.16889#50000#Vi ?t#T103L#345.597#^214#V Th Thu#Ti liu n tp mn lut hnh s#Sch dnh cho sinh vin ngnh Kinh t - Lut, Lut Kinh t v Qun tr - Lut#V Th Thu#^aT p, H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a302tr.^b24cm#Trnh by l thuyt v bi tp v Lut hnh s nh: khi nim, cc nguyn tc c bn, cu to v hiu lc ca Lut hnh s. Khi nim v phn loi ti phm. Cu thnh ti phm, khch th v mt khch quan ca ti phm. Ch th v mt ch quan ca ti phm. Cc gia on thc hin ti phm... Gii thiu B lut hnh s ca nc c ng ho x hi ch ngha Vit Nam nm 1999 c sa i, b sung nm 2009#Lut h nh s#L thuyt#Bi tp#Vit Nam#P.Dung#297769## 00851000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050016000530020035000690070016001040080018001200090 03500138010000500173011001500178015007400193021021900267013000700486039000700493 020001800500020000900518020000900527020000600536020000700542#VV12.16892#VV12.168 91#40000#Vi?t#K600T#621.402#^214#inh Xun Thng#K thut l t cht thi nguy hi#inh Xun Thng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^ a218tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Vin Mi trng v Ti nguyn#Tng quan v cht thi nguy hi v cc phng php x l. Cng ngh t cht thi nguy hi lm c s cho vic la chn cng ngh t. Tnh ton thit k l t cht thi nguy hi v cng ngh x l kh thi sau khi t#297770#P.Dung #Cht thi c hi#K thut#Thit k#X l#L t## 00894000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020025000540070064000790040040001430080018001830090 03500201010000500236011001500241021022400256020000800480020000800488020000900496 005001600505005001700521005001300538005001500551039000700566013000700573#VV12.16 894#VV12.16893#85000#Vi?t#L302S#027.0597#^214#Lch s lu tr Vit Nam#Nguyn V n Thm, Vng nh Quyn, o Th Din, Nghim K Hng#Ti bn ln th 1, c s a cha, b sung#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a351t r.^b24cm#Gii thiu s lc v lu tr Vit Nam qua cc thi k phong kin, thi thuc Php (1858 - 1945) v t nm 1945 n nay. Mt s bi hc kinh nghim t qu kh v cc vn v pht trin lu tr Vit Nam trong giai on mi#Lu tr #Lch s#Vit Nam#Nguyn Vn Thm#Vng nh Quyn#o Th Din#Nghim K Hng#P .Dung#297771## 01016000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020031000560030008000870070017000950080018001120090 01100130010000500141011001500146021044900161039000700610013000700617005001700624 015003200641020001700673020000700690020000900697020000800706#VV12.16895#VV12.168 96#70000#Vi?t#V300C#895.922808#^214#V cuc i l nhng chuyn i#Tn vn#Hin Bonnin Trn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a249tr.^b20cm#Cun sch l tp t n vn, l li tm s, l nhng chia s ca tc gi tr - mt du hc sinh Vit N am nc ngoi. Qa trnh hc tp v sinh sng ni "t khch qu ngi" vi nh ng khc bit v thi tit, v gi gic, v ngn ng, v li sng, thi quen n ung.... thm ch c nhng c sc vn ha gia phng ng v phng Ty, nhn g vt ln tt c l ngh lc, l s c gng ha nhp bi l do tht n gin "V cuc i l nhng chuyn i"#P.Dung#297772#Hin Bonnin Trn#Tn tht tc gi: Trn Th Hin#Vn hc hin i#Du hc#Vit Nam#Tn vn## 00471000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100050 00340820009000398080005000480050017000530020005000700030012000750070017000870080 01800104009001100122010000500133011001500138020001700153020000900170020001200179 039000700191013000700198#VV12.16898#VV12.16897#55000#Vi?t#V431#895.9223#^214#Ng uyn Mnh Hng#Vng#Tiu thuyt#Nguyn Mnh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#20 12#^a199tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#P.Dung#297773## 00468000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520050009000570020010000660030016000760070009000920080 01800101009001100119010000500130011001500135020001700150020000900167020001200176 039000700188013000700195#VV12.16900#VV12.16899#65000#Vi?t#GI-400T#895.92234#^21 4#Thu Anh#Gi trng#Tp truyn ngn#Thu Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012# ^a247tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung#297774## 00556000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050016000500020012000660290009000780070044000870080 01800131009001100149010000500160011001500165020001700180020000300197020001200200 006001100212006000900223039000700232013000700239019000800246#VV12.16902#VV12.169 01#105000#Vi?t#B300H#813#^214#Hocking, Amanda#B hon i#Switched#Amanda Hocki ng ; Dch: Huyn Trn, Nh Ngc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a376tr.^b20cm #Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Huyn Trn#Nh Ngc#P.Dung#297775#Dch M## 00467000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100050 00340820009000398080005000480050015000530020005000680030012000730070015000850080 01800100009001100118010000500129011001500134020001700149020000900166020001200175 039000700187013000700194#VV12.16904#VV12.16903#70000#Vi?t#S455#895.9223#^214#Ng uyn Ngc T#Sng#Tiu thuyt#Nguyn Ngc T#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^ a229tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#P.Dung#297776## 00898000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020018000670030003000850070016000880080 01800104009001100122010000500133011001500138021042200153020000900575020001900584 020000300603039000700606013000700613#VV12.16906#VV12.16905#50000#Vi?t#V460#306 .8#^214#Kiu Bch Hng#V ng chng Ty#K#Kiu Bch Hng#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2012#^a198tr.^b21cm#Nhng cu chuyn tht sinh ng qua li k ca ng i trong cuc, l nhng chuyn bn tri Ty, cuc sng ca nhng cp v ch ng - u. Bt u bng tnh yu, cc th tc giy t n mt l ci, cuc s ng chung, c con, nui con, i lm, i chi... v cch gii quyt nhng khc bi t v vn ha, tn gio, thm ch nhng khc bit trong thi v phng php x l vi mi s vic nh trong i sng thng nht#Hn nhn#Cuc sng gia nh# K#P.Dung#297777## 00577000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050011000500020050000610030035001110070026001460080 01800172009001100190010000500201011001500206020001800221020000400239020001200243 006000900255039000700264013000700271019000900278#VV12.16907#VV12.16908#100000#V i?t#T429G#823#^214#Pichon, L.#Tom Gates - nhng chuyn kinh ngc (i loi th)# ot gii sch hi Roald-Dahl 2011#L. Pichon ; Huy Pht dch#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2012#^a413tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn ci#Huy Pht#P.Dung# 297778#Dch Anh## 00505000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020014000410030013000550070030000680220004000980080018001020090 01100120010000500131011001500136020001800151020000900169020001300178006000800191 039000700199019001400206013000700220#VV12.16909#52000#Vi?t#SH434P#895.6#^214#Sh ort program#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tr#2012#^a282tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Cm Vn#P.Du ng#Dch Nht Bn#297779## 00505000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020014000410030013000550070030000680220004000980080018001020090 01100120010000500131011001500136020001800151020000900169020001300178006000800191 039000700199019001400206013000700220#VV12.16910#52000#Vi?t#SH434P#895.6#^214#Sh ort program#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tr#2012#^a315tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Cm Vn#P.Du ng#Dch Nht Bn#297780## 00672000000000325000450002600110000001200400001102000170005101100150006802000110 00830200013000940390008001070050016001150410005001310190016001360050015001521810 00600167082000600173808000500179014000700184002002000191003001300211007004900224 02200060027322100160027900600100029500800180030500900110032301000050033401300070 0339#VV12.16911#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#^a120tr .^b20cm#Trung Quc#Truyn tranh#Trn H#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Kh u Phc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.121#Quyt h tu ma#Trn Vnh#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2012#297781## 00679000000000325000450002600110000001200400001102000170005101100150006802000110 00830200013000940390007001070050016001140410005001300190016001350050015001511810 00600166082000600172808000500178014000700183002002000190003001300210007004900223 02200060027222100240027800600100030200800180031200900110033001000050034101300070 0346#VV12.16912#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#^a120tr .^b20cm#Trung Quc#Truyn tranh#P.Dung#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Phc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc L ang, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.122#Cu dng gp trnh ho#Trn Vnh#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#297782## 00675000000000325000450002600110000001200400001102000170005101100150006802000110 00830200013000940390007001070050016001140410005001300190016001350050015001511810 00600166082000600172808000500178014000700183002002000190003001300210007004900223 02200060027222100200027800600100029800800180030800900110032601000050033701300070 0342#VV12.16913#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#^a119tr .^b20cm#Trung Quc#Truyn tranh#P.Dung#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Phc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc L ang, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.123#Mu nhum ni tuyt#Trn Vnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#297783## 00676000000000325000450002600110000001200400001102000170005101100150006802000110 00830200013000940390007001070050016001140410005001300190016001350050015001511810 00600166082000600172808000500178014000700183002002000190003001300210007004900223 02200060027222100210027800600100029900800180030900900110032701000050033801300070 0343#VV12.16914#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#^a119tr .^b20cm#Trung Quc#Truyn tranh#P.Dung#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Phc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc L ang, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.124#Sng gi thng thin#Trn Vnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#297784## 00438000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020025000420220004000670080018000710090011000890100005001000110 01400105020001800119020001100137020001400148039000700162013000700169012002000176 #VV12.16915#15000#Vi?t#NH556T#372.21#^214#Nhng t u tin ca b#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a24tr.^b23cm#Gio dc mu gio#Ting Vit#Sch mu gi o#P.Dung#297785#B t hc cng Bubu## 00438000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020025000420220004000670080018000710090011000890100005001000110 01400105020001800119020001100137020001400148039000700162013000700169012002000176 #VV12.16916#15000#Vi?t#NH556T#372.21#^214#Nhng t u tin ca b#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a24tr.^b23cm#Gio dc mu gio#Ting Vit#Sch mu gi o#P.Dung#297786#B t hc cng Bubu## 00490000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020020000500070013000700220004000832210018000870080 01800105009001100123010000500134011001400139020000900153020000800162020001500170 005001300185039000700198013000700205#VV12.16917#VV12.16918#21000#Vi?t#CH527T#59 0#^214#Chuyn thi tin s#L Trng Sm#T.1#S sng xut hin#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2012#^a31tr.^b23cm#ng vt#S sng#Sch thiu nhi#L Trng Sm#P.Dun g#297787## 00492000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020020000500070013000700220004000832210020000870080 01800107009001100125010000500136011001400141020000900155020000800164020001500172 005001300187039000700200013000700207#VV12.16919#VV12.16920#21000#Vi?t#CH527T#59 0#^214#Chuyn thi tin s#L Trng Sm#T.2#Thi ca khng long#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2012#^a31tr.^b23cm#ng vt#S sng#Sch thiu nhi#L Trng Sm#P.D ung#297788## 00919000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020077000480080005001250090018001300100005001480110015001530150 04600168021034800214020001000562020001100572020000900583020000700592039000700599 013000700606020001900613020000900632#VV12.16922#VV12.16921#Vi?t#S450T#344.59701# ^214#S tay v quy trnh xut khu lao ng cho thanh nin trc khi i xut kh u#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a119tr.^b21cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi#Trnh by nhng qui nh php lut v ngi lao ng Vit Nam i lm vic nc ngoi theo hp ng nh: iu kin a ngi lao ng i lm vic th eo hp ng, quyn v ngha v ca cc t chc, c nhn c lin quan, chi ph, t uyn chn v o to ngi lao ng, qu h tr vic lm ngoi nc... mt s qu i nh chi tit v hng dn thc hin#Php lut#Thanh nin#Vit Nam#S tay#P.Du ng#297789#Xut khu lao ng#Lao ng## 00719000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020027000500080005000770090018000820100005001000110015001050150 04600120021024100166020001500407020001100422020000900433039000700442013000700449 020000900456#VV12.16924#VV12.16923#Vi?t#C120N#305.4209597#^214#Cm nang v bnh ng gii#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a255tr.^b21cm#TTS ghi: B Lao ng - Th ng binh v X hi#Nhng kin thc c bn v bnh ng gii. Hin trng bnh n g gii trong hot ng chnh tr, gio dc, y t, vic lm, thu nhp, mc sng, khen thng. B my thc thi bnh ng gii Vit Nam v gii p nhng thc m c v bnh ng gii#Bnh ng gii#Thc trng#Vit Nam#P.Dung#297790#Cm nang## 00805000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020050000450070035000950080005001300090018001350100005001530110 01500158015005900173039000700232013000700239021016000246020001400406020000900420 020001100429005001000440005001000450005001000460005000900470005001200479#VV12.16 926#VV12.16925#Vi?t#NH556T#362.4#^214#Nhng tm gng ngi khuyt tt vt ln s phn#Thanh Nga, Minh Hng, Minh Qun...#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a215tr.^ b21cm#TTS ghi: Hi Bo tr ngi tn tt v tr m ci Vit Nam#P.Dung#297791#T p hp nhng bi vit v tm gng ngi khuyt tt vt qua kh khn, khng n h bn thn, to dng cuc sng cho ring mnh, ng gp cho gia nh v x hi#N gi tn tt#Ngh lc#Thnh cng#Thanh Nga#Minh Hng#Minh Qun# L Na#Phng U yn## 00763000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020034000460080005000800090018000850100005001030110015001080150 04600123021026500169020001000434020001200444020001100456020000900467020000700476 039000700483013000700490#VV12.16927#VV12.16928#Vi?t#S450T#345.597#^214#S tay ph ng, chng mua bn ngi#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a254tr.^b21cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi#Vn nn mua bn ngi Vit Nam, chnh sch p hng, chng v tr gip nn nhn, tnh hnh mua bn ngi v chng trnh hnh ng cng cc gii php nng cao hiu qu u tranh phng, chng ti phm mua bn ngi. Hi - p tnh hung v phng, chng mua bn ngi#Php lut#Phng chng #Bun ngi#Vit Nam#S tay#P.Dung#297792## 00736000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020042000440070028000860080005001140090014001190100005001330110 01500138015006200153021018400215020001500399020000800414020001100422005002300433 039000700456013000700463#VV12.16930#VV12.16929#Vi?t#M558N#959.7#^214#10 nm tp ch di sn vn ho 2002 - 2012#Tp ch Di sn vn ho b.s.#^aH.#^aNxb. H Ni#20 12#^a107tr.^b24cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Cc Di sn Vn ho# Gii thiu mt s bi vit nu ln cm tng, nh gi, ghi nhn vai tr v nhn g ng gp ca Tp ch cho cc hot ng bo tn v pht huy gi tr di sn vn ho trong thi gian qua#Di sn vn ho#Bo tn#Pht trin#Tp ch Di sn vn ho #P.Dung#297793## 01139000000000361000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820006000458080005000510020099000560070059001550080005002140090018002190100 00500237011001500242015006500257021031100322020000800633020000700641020000800648 02000030065602000090065902000170066803900070068501300070069200500190069900500130 0718005001400731005001800745005001400763#VV12.16931#VV12.16933#VV12.16932#Vi?t#Q U105H#363.7#^214#Quan h Vit Nam - Lin minh chu u trong trin khai c ch ph t trin sch giai on 2011 - 2020#Nguyn Quang Thun, Nguyn An H (ch.b.), ng Minh c...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a255tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa h c x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Chu u#Tm hiu c ch pht trin sch trong vic ng ph vi bin i kh hu ton cu. Chin lc trin khai c ch pht t rin sch ton cu ca Lin minh chu u v chnh sch, thc trng trin khai Vit Nam. Quan h hp tc gia Vit Nam v Lin minh chu u trong trin khai c ch pht trin sch n nm 2020#Kh hu#C ch#Hp tc#EU#Vit Nam#Bin i kh hu#P.Dung#297794#Nguyn Quang Thun#Nguyn An H#ng Minh c#Nguyn Bch Th un#Bi Vit Hng## 00725000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420020043000470080005000900090021000950100005001160110015001210150 03200136021025000168020001100418020002100429020001900450039000700469013000700476 #VV12.16935#VV12.16934#Vi?t#TR518B#959.742#^214#Trung Bn - khc trng ca v l ng qu cm#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2012#^a268tr.^b25cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Gii thiu v Trng Bn vi nhng chin cng v huyn thoi, nhng tc phm vn hc ngh thut, bo ch tiu biu vit v Trung Bn, v nhng chin c ng ca ngnh GTVT Ngh An trong khng chin chng M cu nc, ngnh GTVT Vit Nam vi Trung Bn#Chin cng#Khng chin chng M#Giao thng vn ti#P.Dung#297 795## 00893000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050013000460020021000590070025000800080005001050090021001100100 00500131011001500136021043400151039000700585013000700592005001100599020002000610 020000900630#VV12.16936#VV12.16937#Vi?t#L600T#621.382#^214#Trn c Inh#L thuy t truyn tin#Trn c Inh, V c Lp#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2012#^a402tr.^b2 4cm#Khi nim chung v truyn tin. Tn hiu xc nh, tn hiu ngu nhin v ph ng php phn tch. Truyn dn tn hiu v ph mt cng sut. c tnh tin c a ngun tin v knh truyn, m hiu, phng php s trong truyn tin, thu tin r i rc v lin tc. Hiu sut s dng m chng nhiu trong h thng truyn tin. M ho tn hiu phc tp trong truyn tin khng ng b. Tnh chng nhiu v hiu sut ca h thng truyn tin a knh#P.Dung#297796#V c Lp#H thng truyn t in#Tn hiu## 00873000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400050011000450020030000560070025000860080005001110090021001160100 00500137011001500142021030300157020001000460020000900470020001900479020001700498 020001800515020001100533005001300544039000700557013000700564#VV12.16939#VV12.169 38#Vi?t#312V#623.89#^214#V c Lp#nh v v dn ng hng hi#V c Lp, T rn c Inh#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2012#^a258tr.^b24cm#Nguyn l chung ca v tuyn nh v. Tnh cht phn x ca vt th. Tm hiu tm xa ca radar hng h i, my pht v my thu radar, Anten, c cu ch bo ca radar v phng php nn g cao tnh chng nhiu trong nh v hng hi. Gii thiu cu trc v nguyn l hot ng ca h thng dn ng v tinh#Dn ng#Hng hi#Thng tin v tuyn#V tuyn nh v#Thng tin v tinh#Gio trnh#Trn c Inh#P.Dung#297797## 00941000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020035000530030065000880070063001530080005002160090 02800221010000500249011001500254021011500269020001700384020000900401020000900410 03900050041902000040042400500230042800500180045101500390046900500200050800500350 0528005002100563013000700584#VV12.16941#VV12.16940#35000#Vi?t#TH250T#808.86#^21 4#Th thao mang li iu g cho em ?#Nhng bc th ot gii cuc thi Vit th q uc t UPU ln th 41#Marios A. Chatzidimou, Valentine Chimba, Alyona Kuchanskay a...#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a218tr.^b21cm#Gii thiu ni dung nh ng bi vit ch v th thao t gii cao trong cuc thi vit th quc t UPU ln th 41#Vn hc hin i#Th thao#Th gii#oanh#Th#Chatzidimou, Marios A.# Chimba, Valentine#TTS ghi: B Thng tin v Truyn thng#Kuchanskaya, Alyona#Man garoo, Chelsea Gabriella Ellise#Nguyn ng Qu Minh#297798## 00745000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020017000520290012000690070032000810080005001130090 02800118010000500146011001500151021018100166020000800347020001400355005001300369 039000500382005001800387015002100405020001000426013000700436#VV12.16943#VV12.169 42#75000#Vi?t#KH103P#005.7#^214#Khai ph d liu#Data mining#L Vn Phng, Quc h Xun Trng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a291tr.^b24cm#Cc khi nim c bn v khai ph d liu. Mt s phng php khai ph mu d liu n cha tro ng nhng tp d liu ln. Gii thiu mt s thut ton in hnh trong khai ph d liu#Tin hc#C s d liu#L Vn Phng#oanh#Quch Xun Trng#Th mc: tr. 2 79-283#Khai thc#297799## 00828000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820011000528080005000630020035000680030052001030070024001550080 00500179009002800184010000500212011001500217021021200232020000800444020002100452 005001300473020000700486039000500493015002100498013000700519#VV12.16945#VV12.169 44#VV12.16946#240000#Vi?t#V431C#959.704331#^214#Vng cung la trn bu tri H Ni#K nim 40 nm chin thng in Bin Ph trn khng#L Vn Chung s.t., b.s.# ^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a571tr.^b24cm#Wasington v Nh Trng tro ng cuc chin tranh xm lc Vit Nam. Lch s ho hng ca dn tc, c bit c a qun v dn Th H Ni trong cuc chng chin tranh ph hoi min Bc ca quc M (1965 - 1972)#Lch s#Khng chin chng M#L Vn Chung#H Ni#oanh#T h mc: tr. 566-568#297800## 00995000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820008000428080005000500020034000550030110000890070028001990080005002270090 02800232010000500260011001500265021024300280020001000523020001400533020000900547 03900050055602000180056100500110057901500520059002000110064201300070065302000090 0660#VL12.02140#VL12.02139#299000#Vi?t#CH312S#344.597#^214#Chnh sch mi v ti n lng 2012#B lut lao ng v cc vn bn mi nht hng dn v ch ph c p, tr cp bo him x hi - bo him y t#Hng Linh s.t., tuyn chn#^aH.#^aT hng tin v Truyn thng#2012#^a671tr.^b27cm#Trnh by ni dung b lut lao ng v cc vn bn lin quan. Cc chnh sch mi v tin lng cho ngi lao ng v lng hu cho ngi hu tr, hng ch chnh sch nh nc. Gii thiu vn bn mi hng dn v ch ph cp, tr cp...#Php lut#Lut lao ng#Vit Nam #oanh#Vn bn php lut#Hng Linh#u ba sch ghi: B Lao ng thng binh v X hi#Tin lng#297801#Bo him## 00907000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020033000540030090000870070028001770080005002050090 02800210010000500238011001500243021023200258020001000490020001400500020000900514 039000500523020001800528005001100546015004100557013000700598#VL12.02141#VL12.021 42#299000#Vi?t#H561D#344.597#^214#Hng dn thi hnh lut gio dc#Cc quy nh , quy ch mi dnh cho hiu trng v lnh o cc c s gio dc 2012 - 2013#H ng Linh s.t., tuyn chn#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a579tr.^b27cm#G ii thiu ni dung b lut gio dc Vit Nam v cc ngh nh hng dn thi hnh . Cc vn bn quy nh v h thng gio dc quc dn, nh trng v cc c s gi o dc khc, chng trnh gio dc v kim nh cht lng gio dc...#Php lut #Lut gio dc#Vit Nam#oanh#Vn bn php lut#Hng Linh#u ba sch ghi: B G io dc v o to#297802## 00970000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020034000440030045000780070039001230080005001620090028001670100 00500195011001500200021029600215020000900511039000500520020000700525005000800532 02000080054002000130054800500150056100500110057600500150058700500150060201300070 0617020000800624#VL12.02143#VL12.02144#Vi?t#K600Y#658.4#^214#K yu ngy nhn s Vit Nam 2012#Ch cht lng lnh o doanh nghip Vit#L Qun, Phng Xun Nh, H Nh Hi...#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a214tr.^b30cm#Tp hp cc bi vit mang tnh nhn nhn v nh gi v cht lng lnh o doanh nghip ngoi quc doanh t chnh ngi trong cuc l cc nh lnh o, th hin cc g c nhn a chiu v cc ch nhn c nhiu quan tm nh lnh o v cng tc nhn s, qun l nhn ti, gy dng vn ho...#Lnh o#oanh#K yu#L Qun#Qu n l#Doanh nghip#Phng Xun Nh#H Nh Hi#Nguyn Duy Hi#Dng Tn Dip#297803 #Nhn s## 00867000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460020065000510070052001160080005001680090019001730100005001920110 01500197021022500212020000800437020000800445020000700453039000500460005001200465 005001400477005001500491005001600506005001000522013000700532020001400539#VL12.02 146#VL12.02145#Vi?t#C455A#363.20959731#^214#Cng an qun Cu Giy 15 nm xy dn g, chin u v trng thnh#B.s.: V Qu ng, Trn Bch Mai, Nguyn Vn Sn... #^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a146tr.^b27cm#Gii thiu s lc lch s qu trn h chin u, xy dng v trng thnh qua 15 nm ca cng an qun Cu Giy. Nhn g tm gng chin s tiu biu trong phong tro u tranh phng trng ti phm g i gn trt t an ninh x hi#Lch s#Cng an#H Ni#oanh#V Qu ng#Trn Bch Mai#Nguyn Vn Sn#Nguyn Vn Thu#Phm Minh#297804#Qun Cu Giy## 00722000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020044000550030013000990070038001120080005001500090 01900155010000500174011001500179021013800194020000800332020001200340005001400352 039000500366005001500371020001900386020000800405013000700413#VL12.02148#VL12.021 47#55000#Vi?t#TR527#621.5076#^214#Truyn ng - T ng v iu khin kh nn# Sch bi tp#Phm Vn Kho (ch.b.), Phm Tt Thng#^aH.#^aBch khoa H Ni#2012# ^a149tr.^b27cm#Tm tt l thuyt v truyn ng - t ng v iu khin kh nn. Cc dng bi tp v cc h truyn ng - t ng v iu khin kh nn#Kh nn #Truyn ng#Phm Vn Kho#oanh#Phm Tt Thng#iu khin t ng#Bi tp#297805 ## 00694000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020020000460070054000660080005001200090021001250100005001460110 01500151021013600166020001300302039000500315020000700320005001100327005001400338 005001600352005001200368005001700380013000700397#VL12.02149#VL12.02150#Vi?t#S450 T#624.028#^214#S tay my xy dng#V Th Lc (ch.b.), V Thanh Bnh, Nguyn Vn Bang...#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2012#^a937tr.^b27cm#Nhng vn chung v my xy dng. Phng php qun l v khai thc k thut my xy dng. c tnh k t hut ca cc loi my xy dng#My xy dng#oanh#S tay#V Th Lc#V Thanh Bnh #Nguyn Vn Bang#Trng Bin#Nguyn ng im#297806## 00774000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260020043000310070016000740080005000900090021000950100005001160110016001210210 33300137020000900470020000900479005001600488039000500504020001600509013000700525 #VL12.02151#Vi?t#C120N#627#^214#Cm nang thit k xy dng cng trnh thu#Trn Minh Quang#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2012#^a1147tr.^b27cm#Gii thiu nhng n v o thng gp, nhng k hiu, ch vit tt thng dng. Mt s quy nh v chu n trong thit k xy dng cng trnh nh: chun h to v cao trong thi t k cng trnh, chun xc nh cao trnh nh v y cng trnh, chun xc nh tu thuyn v s liu, chun xc nh cp sng gi, bo, dng chy...#Thit k# Xy dng#Trn Minh Quang#oanh#Cng trnh thu#297807## 00910000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520020144000570080005002010090024002060100005002300110 01500235021029500250020001000545020001600555020000900571039000500580020001800585 020001100603020001100614013000700625#VN12.04792#VN12.04793#20000#Vi?t#NGH300#3 43.59709#^214#Ngh nh 60/2011/N-CP ngy 20 thng 7 nm 2011 ca Chnh ph quy nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc giao thng ng thu ni a#^a H.#^aGiao thng Vn ti...#2012#^a159tr.^b15cm#Gii thiu mt s qui nh php l ut v x pht cc hnh vi vi phm hnh chnh trong lnh vc giao thng ng th u ni a nh hnh vi vi phm hnh chnh, hnh thc v mc x pht, vi phm qy nh v thuyn vin, ngi li phng tin, vi phm quy tc giao thng v tn hi u ca phng tin...#Php lut#Pht hnh chnh#Vit Nam#oanh#Vn bn php lut# Giao thng#ng thu#297808## 00855000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520020122000570080005001790090021001840100005002050110 01500210021026700225020001000492020001600502020000900518039000500527020001800532 020001100550020000900561013000700570#VN12.04794#VN12.04795#10000#Vi?t#NGH300#3 43.59709#^214#Ngh nh 34/2010/N-CP v ngh nh 71/2012/N-CP quy nh x ph t vi phm hnh chnh trong lnh vc giao thng ng b#^aH.#^aGiao thng Vn t i#2012#^a159tr.^b15cm#Gii thiu mt s qui nh php lut v x pht cc hnh v i vi phm hnh chnh trong lnh vc giao thng ng b nh vi phm quy tc giao thng, vi phm quy nh v kt cu h tng giao thng ng b, vi phm quy n h v phng tin tham gia giao thng ng b...#Php lut#Pht hnh chnh#Vit Nam#oanh#Vn bn php lut#Giao thng#ng b#297809## 00449000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020018000470030004000650070016000690080005000850090028000900100 00500118011001400123020001700137005001600154020000900170039000500179020000400184 013000700188#VN12.04796#VN12.04797#Vi?t#H401V#895.9221#^214#Hoa vn tr mun#Th #Nguyn Vn Hin#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a66tr.^b19cm#Vn hc hi n i#Nguyn Vn Hin#Vit Nam#oanh#Th#297810## 00589000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020019000410030013000600070029000730220005001020050010001070060 01200117008001800129009001100147010000500158011001500163012004000178019001600218 020001700234020001100251020001300262039000500275013000700280#VN12.04798#TH250G#8 95.1#^214#18000#Vi?t#Th gii ngi mu#Truyn tranh#Nicky Lee ; Tuyt Nhung d ch#T.13#Nicky Lee#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a173tr.^b18cm#T ruyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Qu c#Truyn tranh#oanh#297811## 00581000000000301000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270390005000320140007000370020004000440030013000480070036000610220004000970080 01800101009001100119010000500130011001500135012004000150020001700190020000900207 020001300216005001700229006001200246019001400258013000700272#VN12.04799#Vi?t#L51 1#895.6#^214#oanh#18000#Lum#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T. 8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a178tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#D ch Nht Bn#297812## 00585000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020020000410030013000610070029000740220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012004000156020001700196020000900213020001300222 005001300235006000900248039000500257019001400262013000700276#VN12.04800#Vi?t#I-3 00L#895.6#^214#18000#I love you Suzuki!!#Truyn tranh#Ikeyamada Go ; Phi Ngc d ch#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a190tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Ikeyamada Go#Phi Ngc#oa nh#Dch Nht Bn#297813## 00585000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020020000410030013000610070029000740220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012004000156020001700196020000900213020001300222 005001300235006000900248039000500257019001400262013000700276#VN12.04801#Vi?t#I-3 00L#895.6#^214#18000#I love you Suzuki!!#Truyn tranh#Ikeyamada Go ; Phi Ngc d ch#T.4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a190tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Ikeyamada Go#Phi Ngc#oa nh#Dch Nht Bn#297814## 00614000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600070039000730220004001120080018001160090 01100134010000500145011001500150012004000165020001700205020000900222020001300231 005001400244006001000258039000500268013000700273019001400280006000600294#VN12.04 802#18000#Vi?t#KH300S#895.6#^214#Khi sp l hu bn#Truyn tranh#Hiro Fujiwara ; Dch: Nh , Bo Quyn#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a191tr.^b18cm#Tr uyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hir o Fujiwara#Bo Quyn#oanh#297815#Dch Nht Bn#Nh ## 00614000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600070039000730220004001120080018001160090 01100134010000500145011001500150012004000165020001700205020000900222020001300231 005001400244006001000258039000500268019001400273013000700287006000600294#VN12.04 803#18000#Vi?t#KH300S#895.6#^214#Khi sp l hu bn#Truyn tranh#Hiro Fujiwara ; Dch: Nh , Bo Quyn#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a190tr.^b18cm#Tr uyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hir o Fujiwara#Bo Quyn#oanh#Dch Nht Bn#297816#Nh ## 00591000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070033000720220004001050080018001090090 01100127010000500138011001500143012004000158020001700198020000900215020001300224 005001300237039000500250013000700255019001400262006001300276#VN12.04804#18000#V i?t#NG558A#895.6#^214#Ngi anh yu du#Truyn tranh#Hari Tokeino ; Thanh Phng dch#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a191tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hari Tokeino#oanh#2978 17#Dch Nht Bn#Thanh Phng## 00591000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070033000720220004001050080018001090090 01100127010000500138011001500143012004000158020001700198020000900215020001300224 005001300237039000500250019001400255013000700269006001300276#VN12.04805#18000#V i?t#NG558A#895.6#^214#Ngi anh yu du#Truyn tranh#Hari Tokeino ; Thanh Phng dch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a197tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hari Tokeino#oanh#Dch Nht Bn#297818#Thanh Phng## 00622000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070046000720220004001180080018001220090 01100140010000500151011001500156012003500171020001700206020000900223020001300232 005001700245006001000262039000500272013000700277019001400284006001000298#VN12.04 806#18000#Vi?t#B107F#895.6#^214#Bnh Flan bit yu#Truyn tranh#Shinozuka Hirom u ; Dch: Anh Quyn, Dim Chu#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a187tr.^b1 8cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Sh inozuka Hiromu#Dim Chu#oanh#297819#Dch Nht Bn#Anh Quyn## 00622000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070046000720220004001180080018001220090 01100140010000500151011001500156012003500171020001700206020000900223020001300232 005001700245006001000262039000500272019001400277013000700291006001000298#VN12.04 807#18000#Vi?t#B107F#895.6#^214#Bnh Flan bit yu#Truyn tranh#Shinozuka Hirom u ; Dch: Anh Quyn, Dim Chu#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a187tr.^b1 8cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Sh inozuka Hiromu#Dim Chu#oanh#Dch Nht Bn#297820#Anh Quyn## 00622000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070046000720220004001180080018001220090 01100140010000500151011001500156012003500171020001700206020000900223020001300232 005001700245006001000262039000500272019001400277013000700291006001000298#VN12.04 808#18000#Vi?t#B107F#895.6#^214#Bnh Flan bit yu#Truyn tranh#Shinozuka Hirom u ; Dch: Anh Quyn, Dim Chu#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a189tr.^b1 8cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Sh inozuka Hiromu#Dim Chu#oanh#Dch Nht Bn#297821#Anh Quyn## 00622000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070046000720220004001180080018001220090 01100140010000500151011001500156012003500171020001700206020000900223020001300232 005001700245006001000262039000500272019001400277013000700291006001000298#VN12.04 809#18000#Vi?t#B107F#895.6#^214#Bnh Flan bit yu#Truyn tranh#Shinozuka Hirom u ; Dch: Anh Quyn, Dim Chu#T.4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a191tr.^b1 8cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Sh inozuka Hiromu#Dim Chu#oanh#Dch Nht Bn#297822#Anh Quyn## 00622000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070046000720220004001180080018001220090 01100140010000500151011001500156012003500171020001700206020000900223020001300232 005001700245006001000262039000500272019001400277013000700291006001000298#VN12.04 810#18000#Vi?t#B107F#895.6#^214#Bnh Flan bit yu#Truyn tranh#Shinozuka Hirom u ; Dch: Anh Quyn, Dim Chu#T.5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a187tr.^b1 8cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Sh inozuka Hiromu#Dim Chu#oanh#Dch Nht Bn#297823#Anh Quyn## 00650000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020012000490070035000610080018000960090011001140100 00500125011001400130021007800144005001200222039000500234020001000239005002200249 012002300271020000800294013000700302020001700309020002200326#VN12.04811#VN12.048 12#20000#Vi?t#T312C#173#^214#Tnh ch em#Nguyn Hnh, Trn Th Thanh Nguyn#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a99tr.^b19cm#Gii thiu cc cu chuyn mang tnh gio dc v quan h ch em trong gia nh#Nguyn Hnh#oanh#Truyn k#Trn Th T hanh Nguyn#500 cu chuyn o c#o c#297824#Quan h gia nh#Sch thanh th iu nin## 00652000000000313000450002600110000000500110001103900050002201400070002704100050 00340020015000390030013000540070068000670220005001350080018001400090011001580100 00500169011001500174012004000189019001600229020001700245020001100262020001300273 181000600286082000600292808000500298005001600303006001200319013000700331#VN12.04 813#n Thu An#oanh#17000#Vi?t#T i danh b#Truyn tranh#Nguyn tc: n Thu An ; Ho s: T Kim Kiu ; Tuyt Nhung dch#T.75#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a132tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#V n hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#T550#895.1#^214#T Kim Kiu#Tuyt Nh ung#297825## 00652000000000313000450002600110000000500110001103900050002201400070002704100050 00340020015000390030013000540070068000670220005001350080018001400090011001580100 00500169011001500174012004000189019001600229020001700245020001100262020001300273 181000600286082000600292808000500298005001600303006001200319013000700331#VN12.04 814#n Thu An#oanh#17000#Vi?t#T i danh b#Truyn tranh#Nguyn tc: n Thu An ; Ho s: T Kim Kiu ; Tuyt Nhung dch#T.76#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a132tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#V n hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#T550#895.1#^214#T Kim Kiu#Tuyt Nh ung#297826## 00744000000000241000450002600110000002600110001104100050002208200100002780800050 00370020020000420030075000620080005001370090014001420100005001560110015001610210 28100176020000800457020000700465039000500472020000900477013000700486020000900493 #VN12.03449#VN12.03450#Vi?t#306.09597#^214#Mi ngy mt chuyn#K nim 55 nm H Ni mi hng ngy ra s u tin (24/10/1957-14/10/2012)#^aH.#^aNxb. H Ni#201 2#^a310tr.^b18cm#Tp hp nhng bi vit ca phng vin bo H Ni mi c ng trn chuyn mc "mi ngy mt chuyn" cp ti mi gc , bnh din vn ho ca ngi th , nh: vn ho ng x, vn ho giao tip, vn ho ni cng cn g, vn ho giao thng...mang m tnh thi s v gio dc#Vn ho#X hi#Vanh#Vi t Nam#297827#Bi vit## 00706000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820007000408080005000470020073000520290079001250080005002040090014002090100 00500223011001400228015002800242021013000270020000700400020001200407039000500419 020000900424013000700433#VV12.16947#VV12.16948#1450b#Vi?t#CH561T#363.45#^214#Ch ng trnh mc tiu quc gia phng, chng ma tu giai on 2012 - 2015#National t arget programme on drugs prevention and suppression period 2012-2015#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a34tr.^b21cm#TTS ghi: UNODC; B Cng an#Gii thiu chng trnh m c tiu quc gia phng, chng ma tu giai on 2012-2015 v quyt nh ph duyt ca Th tng chnh ph#Ma tu#Phng chng#Vanh#Vit Nam#297828## 00694000000000253000450002600110000002600110001101400060002204100050002808200060 00338080005000390020075000440290081001190080005002000090014002050100005002190110 01400224015002800238021013200266020000900398020001200407039000500419020000900424 013000700433#VV12.16949#VV12.16950#1450b#Vi?t#363.4#^214#Chng trnh mc tiu q uc gia phng, chng ti phm giai on 2012 - 2015#National target programme on criminal prevention and suppresion period 2012-2015#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a3 4tr.^b21cm#TTS ghi: UNODC; B Cng an#Gii thiu chng trnh mc tiu quc gia phng, chng ti phm giai on 2012-2015 v quyt nh ph duyt ca Th tng chnh ph#Ti phm#Phng chng#Vanh#Vit Nam#297829## 00862000000000313000450002600110000002600110001104100050002208200100002780800050 00370020018000420030075000600070039001350080005001740090014001790100005001930110 01500198021023100213020000800444020000700452005000800459005001300467005001300480 005001100493005001400504039000500518020000900523013000700532020000900539#VV12.16 951#VV12.16952#Vi?t#306.09597#^214#Suy ngm u tun#K nim 55 nm H Ni mi h ng ngy ra s u tin (24/10/1957-14/10/2012)#T Phn, L Hong Anh, Nguyn Tr iu...#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a218tr.^b22cm#Tp hp nhng bi vit ca phng v in bo H Ni mi c ng trn chuyn mc "suy ngm u tun" vi nhng th ng tin dnh cho bn c ng suy ngm, m x, phn tch, bnh lun...mang m chiu su vn ho v tnh nhn vn#Vn ho#X hi#T Phn#L Hong Anh#Nguyn Triu#L Huy Anh#inh Tun Anh#Vanh#Vit Nam#297830#Bi vit## 00884000000000313000450002600110000002600110001104100050002208200080002780800050 00350020018000400030075000580070049001330080005001820090014001870100005002010110 01500206021021100221020000800432020002100440020001800461005001300479005001300492 005001800505005001500523005001100538039000500549013000700554020000900561#VV12.16 954#VV12.16953#Vi?t#959.704#^214#Ba ln xuyn Vit#K nim 55 nm H Ni mi hn g ngy ra s u tin (24/10/1957-14/10/2012)#Nguyn Triu, on AnhTun, Nguyn c Trng...#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a475tr.^b22cm#Tp hp nhng bi vit ca phng vin bo H Ni mi thc hin sau 3 chuyn i trong nm 2009-2011, kh i dy nim t ho ln lao v nhng con ng mang tn huyn thoi: ng Trng Sn v ng H Ch Minh#Lch s#Khng chin chng M#ng H Ch Minh#Nguyn T riu#on AnhTun#Nguyn c Trng#Bi Tun Lng#L c Hi#Vanh#297831#Bi vi t## 00717000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050012000450020026000570070034000830220004001170080005001210090 01400126010000500140011001500145021012900160020000500289020000600294020002200300 020001500322005001300337039000500350004002900355013000700384005001200391#VV12.16 955#VV12.16956#38000#Vi?t#372.7#^214#Nguyn Tun#Thit k bi ging ton 3#Nguy n Tun (ch.b.), L Thu Huyn#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a295tr.^b24cm#Gii th iu mc tiu bi hc, dng tr ging cn thit v gi cc thit k bi gin g mn ton lp 3 theo tng bi hc c th#Ton#Lp 3#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Thu Huyn#Vanh#Ti bn c sa cha, b sung#297832#Nguyn Tun## 00747000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410050015000460020029000610070033000900080005001230090014001280100 00500142011001500147021022700162020000800389020000600397020002200403020001500425 005001700440039000500457013000700462#VV12.16958#VV12.16957#17000#Vi?t#372.83#^2 14#inh Trang Thu#Thit k bi ging o c 4#inh Trang Thu, Nguyn Cm Hng# ^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a116tr.^b24cm#Hng dn ging dy mn o c lp 4 tro ng trng tiu hc. Gii thiu 14 bi ging, mi bi u ch r mc tiu v kin thc, k nng, cc cng vic cn chun b ca gio vin v hc sinh, cc phng tin tr ging cn thit#o c#Lp 4#Phng php ging dy#Sch gio vin#Ngu yn Cm Hng#Vanh#297833## 00819000000000301000450002600110000002600110001104100050002208200060002780800050 00330050019000380020032000570070044000890220004001330080005001370090014001420100 00500156011001500161021015600176020001100332020000600343020002200349020001500371 005001600386039000500402004008400407013000700491005001900498#VV12.16959#VV12.169 60#Vi?t#372.6#^214#Nguyn Huyn Trang#Thit k bi ging ting Vit 4#Nguyn Huy n Trang (ch.b.), Phm Th Thu H#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a524tr.^b24cm#Gi i thiu mc tiu ging dy, dng tr ging cn thit v cc hot ng dy - h c ch yu trn lp ca chng trnh ting Vit lp 4 theo tng ch im#Ting V it#Lp 4#Phng php ging dy#Sch gio vin#Phm Th Thu H#Vanh#Ti bn c c hnh l theo hng dn iu chnh vic dy v hc cho hc sinh tiu hc#297834#N guyn Huyn Trang## 00559000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410020056000460070028001020040040001300080005001700090014001750100 00500189011001500194020000500209020000700214020000700221020001400228005001600242 005001100258039000500269013000700274#VV12.16961#VV12.16962#56500#Vi?t#510.76#^2 14#Tuyn chn thi tuyn sinh vo lp 10 chuyn mn ton#Nguyn Ngc m, T H u Ph#Ti bn ln th 7, c chnh l, b sung#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a336tr.^ b24cm#Ton#Lp 10# thi#Sch c thm#Nguyn Ngc m#T Hu Ph#Vanh#297835## 00740000000000277000450002600110000002600110001104100050002208200100002780800050 00370050012000420020023000540070024000770080005001010090022001060100005001280110 01500133015006800148021018800216020001300404020000900417020001000426005001100436 039000500447013000700452019000300459#VV12.16963#VV12.16964#Vi?t#346.59704#^214#V Vn Tun#Bi ging lut t ai#V Vn Tun, L Th Yn#^aH.#^ai hc Nng ng hip#2012#^a247tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng n ghip H Ni#Tm hiu v lut t ai. Ch qun l nh nc i vi t ai. Ch php l cc loi t v a v php l ca ngi s dng t. Cc th tc hnh chnh trong qun l v s dng t#Lut t ai#Vit Nam#Bi ging#L Th Yn#Vanh#297836#XH## 00446000000000253000450002600110000001400070001104100050001808200090002380800050 00320050008000370020015000450030004000600070008000640080006000720090017000780100 00500095011001500100015003500115020001700150020000900167020000400176039000500180 013000700185#VV12.16965#40000#Vi?t#895.9221#^214#Vn Vn#Pht giy vng#Th#Vn Vn#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a103tr.^b20cm#Tn tht ca tc gi: Phan Vn V n#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#297837## 00437000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430050015000480020017000630030004000800070015000840080006000990090 01700105010000500122011001400127020001700141020000900158020000400167039000500171 013000700176#VV12.16966#VV12.16967#40000#Vi?t#895.9221#^214#Li ng Thin#Th thm li qu#Th#Li ng Thin#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a72tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Vanh#297838## 00415000000000241000450002600110000001400070001104100050001808200090002380800050 00320050013000370020021000500030004000710070013000750080006000880090017000940100 00500111011001500116020001700131020000900148020000400157039000500161013000700166 #VV12.16968#45000#Vi?t#895.9221#^214# Vn Khoi#Cho nhng g cn li#Th# V n Khoi#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a125tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th #Vanh#297839## 00928000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410050017000460020031000630070038000940080006001320090017001380100 00500155011001500160015005700175021036300232020001800595020000700613005002000620 013000700640020001500647#VV12.16969#VV12.16970#95000#Vi?t#781.62#^214#Nguyn nh Sng#Ca Hu & dn ca Bnh Tr Thin#Nguyn nh Sng, Nguyn Th Kim Lin#^aH u#^aNxb. Thun Ho#2012#^a331tr.^b21cm#TTS ghi: S Vn ho, Th thao v Du lc h Tha Thin Hu#Gii thiu m nhc truyn thng cc vng dn ca ca ngi Vit, mt s th loi ca nhc tiu biu ca hai dng dn gian v chuyn nghip c tru yn. Nghin cu cc th loi ca dn ca Bnh Tr Thin nh: cc iu h, l, v, chu vn, ngm th Hu. Cc th loi ca Hu: ca nhc Hu, n ca Hu cng mt s bi trong m nhc cung nh c ng dng trong ca Hu...#Nhc truyn thng#D n ca#Nguyn Th Kim Lin#297840#Tha Thin-Hu## 00555000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020023000440070020000670080006000870090017000930100005001100110 01500115021011200130020000900242020001400251020000900265006001500274039000500289 013000700294#VV12.16971#VV12.16972#Vi?t#L502K#294.3#^214#Lun khi tn i tha# Thch Gic Qu dch#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a270tr.^b21cm#Gii thiu ni du ng H thng Kinh i tha v trit l ca cc b Kinh. Trnh by ni dung t t ng ca b Kinh#o Pht#Kinh i tha#T tng#Thch Gic Qu#Thu#297841## 00456000000000265000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200110 00308080005000410050007000460020007000530030021000600070007000810080006000880090 01700094010000500111011001500116020001700131020001400148020000900162020000700171 039000500178013000700183#VV12.16973#185000#Vi?t#A100C#398.209597#^214#K Su#A Cht#S thi dn tc Ta-i#K Su#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a698tr.^b24cm#Vn hc dn gian#Dn tc T i#Vit Nam#S thi#Thu#297842## 00696000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020026000660070021000920080018001130090 03500131010000500166011001500171015005700186021012600243020001000369020001600379 039000500395020001100400013000700411#VV12.16974#VV12.16975#40000#Vi?t#C455N#628 .3#^214#Nguyn Vn Sc#Cng ngh x l nc thi#Nguyn Vn Sc ch.b.#^aTp. H C h Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a316tr.^b24cm#Tn sch ngoi b a: gio trnh cng ngh x l nc thi#Khi qut ngun gc v thnh phn ca n c thi. Gii thiu nhng kin thc c bn v x l nc thi bng cng ngh sin h hc#Cng ngh#X l nc thi#Thu#Gio trnh#297843## 00840000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050013000530020029000660070013000950080018001080090 03500126010000500161011001500166015008800181021023800269020001000507020002200517 039000500539020001100544013000700555#VV12.16976#VV12.16977#26000#Vi?t#GI-108T#3 71.1#^214#Ng Anh Tun#Gio trnh cng ngh dy hc#Ng Anh Tun#^aTp. H Ch Mi nh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a189tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm k thut thnh ph H Ch Minh#S hnh thnh v pht trin ca cng ngh dy hc. Cc khi nim, quan im v cng ngh gio dc v cng ngh dy hc, thit k dy hc, ng dng khoa hc nhn thc trong c ng ngh dy hc, thit k bi ging in t v phn mm dy hc#Cng ngh#Phng php ging dy#Thu#Gio trnh#297844## 00802000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050019000510020022000700070035000920080018001270090 03500145010000500180011001500185015008800200021016500288020001100453020001000464 039000500474020001100479005001500490013000700505#VV12.16978#VV12.16979#24000#Vi ?t#GI-108T#150#^214#Hong Th Thu Hin#Gio trnh tm l hc#Hong Th Thu Hin, Nguyn Th Lan#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a172t r.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm k thut thnh ph H Ch Minh#Gii thiu nhng vn chung ca tm l hc, cc hin tng t m l con ngi, trng thi tm l v cc thuc tnh tm l, tm l hc s phm v tm l hc la tui#Tm l hc#L thuyt#Thu#Gio trnh#Nguyn Th Lan#297845 ## 00751000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500050009000550020026000640070009000900080018000990090 03500117010000500152011001500157021025400172020000500426020000900431020001000440 039000500450020001100455013000700466#VV12.16980#VV12.16981#34000#Vi?t#GI-108T#6 29.222#^214#ng Qu#Gio trnh l thuyt t#ng Qu#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a215tr.^b24cm#Cung cp cho sinh vin nhng ph ng php v cng c kho st c tnh ng hc v ng lc hc chuyn ng c a t. Cc kin thc l thuyt v kt cu v tnh ston t, phn phi cng s ut v n nh chuyn ng ca t, t ng iu khin t...# t#K thut#L thuyt#Thu#Gio trnh#297846## 00887000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050016000530020052000690070033001210080018001540090 03500172010000500207011001500212015008800227021022200315020000900537020001100546 020001200557005001600569039000500585013000700590#VV12.16982#VV12.16983#17000#Vi ?t#GI-108T#370.1#^214#V Th Ngc Lan#Gio trnh phng php nghin cu khoa hc gio dc#V Th Ngc Lan, Nguyn Vn Tun#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a100tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm k thut thnh ph H Ch Minh#Gii thiu chung v nghin cu khoa hc v nghin cu khoa hc gio dc. Phng php nghin cu khoa hc gio dc v cc giai on tin hnh ti nghin cu khoa hc gio dc. Hnh thc v cu t rc ca lun vn khoa hc#Gio dc#Nghin cu#Phng php#Nguyn Vn Tun#Thu#2 97847## 00817000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050016000530020053000690030057001220070016001790080 01800195009003500213010000500248011001500253015008800268021014000356020000900496 020002200505039000500527013000700532#VV12.16984#VV12.16985#22000#Vi?t#GI-108T#6 07.1#^214#Nguyn Vn Tun#Gio trnh phng php dy hc chuyn ngnh k thut#G io trnh dng cho sinh vin, hc vin s phm k thut#Nguyn Vn Tun#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a146tr.^b24cm#TTS ghi: B Gi o dc v o to. Trng i hc S phm k thut thnh ph H Ch Minh#Cung c p nhng kin thc l thuyt chung v gio dc k thut v l thuyt v mc tiu, ni dung, phng php, phng tin dy hc k thut#K thut#Phng php ging dy#Thu#297848## 00792000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050011000440020027000550030055000820070011001370080005001480090 02200153010000500175011001500180015006800195021018900263020000700452020001000459 020001000469020001100479039000500490013000700495#VL12.02152#VL12.02153#Vi?t#B103 G#333.7#^214#Ng Th n#Bi ging a l cnh quan#Bi ging dnh cho sinh vin ngnh Khoa hc Mi trng#Ng Th n#^aH.#^ai hc Nng nghip#2012#^a103tr.^b2 7cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Gii thi u chung v a l cnh quan hc. Khi qut ho v cc quy lut phn ho a l, hc thuyt cnh quan vi cc thuc tnh v cu trc, ng lc, hnh thi v ph t trin cnh quan...#a l#Cnh quan#Bi ging#Mi trng#Thu#297849## 00722000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020048000630070014001110080005001250090 02200130010000500152011001500157015006800172021016700240020000600407020000900413 020001000422039000500432013000700437#VL12.02154#VL12.02155#80000#Vi?t#B103G#632 #^214#H Vit Cng#Bi ging virus thc vt, phytoplasma v viroid#H Vit Cn g#^aH.#^ai hc Nng nghip#2012#^a252tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o t o. Trng i hc Nng nghip H Ni#Nghin cu v s ti sinh virus, s di chuy n ca virus trong cy, c ch gy bnh, chun on bnh v phng chng bnh vir us thc vt. Cc virus thc vt Vit Nam#Virus#Thc vt#Bi ging#Thu#297850 ## 00739000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020038000440080005000820090022000870100005001090110015001140150 06800129021020900197020001700406020001300423020000900436020000800445020000800453 039000500461013000700466#VL12.02156#VL12.02157#Vi?t#D107M#630.7#^214#Danh mc ch ng trnh o to thc s#^aH.#^ai hc Nng nghip#2012#^a128tr.^b24cm#TTS g hi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Gii thiu tng qu an v Trng i hc Nng nghip H Ni. Gii thiu cc chng trnh ca cc chu yn ngnh o to thc s ca trng. Cc hc phn trong chng trnh o to v danh mc chng trnh o to#Gio dc i hc#Chng trnh#Danh mc#o to#Th c s#Thu#297851## 00691000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020030000440080005000740090022000790100005001010110015001060150 06800121021018800189020001700377020001300394020000900407020000900416039000500425 013000700430#VL12.02158#VL12.02159#Vi?t#D107M#630.7#^214#Danh mc chng trnh o to#^aH.#^ai hc Nng nghip#2012#^a420tr.^b30cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Gii thiu tng quan v Trng i hc Nng nghip H Ni. Gii thiu cc tin trnh cc ngnh o to ca trng. Cc hc phn trong chng trnh o to v danh mc chng trnh o to#Gio dc i hc#Chng trnh#Danh mc#Vit Nam#Thu#297852## 00688000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020018000510030060000690070041001290080014001700090022001840100 00500206011001500211020001700226020000400243020000900247039000500256013000700261 015004600268005001000314005001100324005001500335005001000350005001400360#VN12.04 816#VN12.04815#Vi?t#TH107P#895.9221008#^214#Thnh ph ti yu#K nim 50 nm th nh lp thnh ph Thi Nguyn: 1962 - 2012#Nguyn Du, V Huy t, Nguyn c Ho. ..#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2012#^a131tr.^b24cm#Vn hc hin i#Th# Vit Nam#Thu#297853#TTS ghi: Cu lc b Th phng Hong Vn Th#Nguyn Du#V Huy t#Nguyn c Ho#Song Hng#L Xun Khnh## 00488000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050017000550020027000720030012000990070017001110080 00500128009001900133010000500152011001500157020001700172020000900189020001200198 039000500210013000700215#VN12.04817#VN12.04818#65000#Vi?t#N116T#895.92234#^214# Nguyn Vn Thin#Nng trc ca thin ng#Truyn ngn#Nguyn Vn Thin#^aH.#^a Nxb. Hi Nh vn#2012#^a176tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu# 297854## 00467000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050015000560020017000710030008000880070015000960080 00500111009001900116010000500135011001500140020001700155020000900172020000800181 039000500189013000700194#VN12.04820#VN12.04819#50000#Vi?t#B455B#895.922808#^214 #Nguyn Hi Yn#Bng bnh rm r#Tn vn#Nguyn Hi Yn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn# 2012#^a127tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tn vn#Thu#297855## 00483000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050011000560020021000670030008000880070011000960080 00500107009001900112010000500131011001500136020001700151020000900168020000800177 020000800185039000500193013000700198#VN12.04821#VN12.04822#55000#Vi?t#B254T#895 .922808#^214#H S Bnh#Bn trin sng Lu#Tn vn#H S Bnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a181tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tn vn#Tp vn#Thu#29785 6## 00467000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050013000550020022000680030009000900070013000990080 00500112009001900117010000500136011001800141020001700159020000900176020000400185 039000500189013000700194#VN12.04823#VN12.04824#80500#Vi?t#V431T#895.92214#^214# Ng Kim nh#Vng ting nhng ngy#Th chn#Ng Kim nh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn #2012#^a403tr.^b15x17cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#297857## 00464000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050013000550020013000680030010000810070013000910080 00500104009001900109010000500128011001700133020001700150020000900167020001000176 039000500186013000700191#VN12.04825#VN12.04826#49000#Vi?t#R556C#895.92214#^214# ng B Tin#Rng c tch#Trng ca#ng B Tin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a 91tr.^b18x19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Trng ca#Thu#297858## 00456000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510050014000560020017000700030004000870070014000910080 00500105009001900110010000500129011001400134020001700148020000900165020000400174 039000500178013000700183#VN12.04827#VN12.04828#36000#Vi?t#GI-551H#895.9221#^214 #Bi Xun Dng#Gia hai ma nh#Th#Bi Xun Dng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^ a71tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#297859## 00452000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050016000550020009000710030004000800070016000840080 00500100009001900105010000500124011001500129020001700144020000900161020000400170 039000500174013000700179#VN12.04830#VN12.04829#50000#Vi?t#124L#895.92214#^214# ng Cng Lng#t lng#Th#ng Cng Lng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a139t r.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#297860## 00456000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050013000550020019000680030004000870070013000910080 00500104009001900109010000500128011001500133020001700148020000900165020000400174 039000500178013000700183#VN12.04831#VN12.04832#50000#Vi?t#TR116S#895.9221#^214# Vn Luyn#Trng soi bn nc#Th# Vn Luyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a 104tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#297861## 00433000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050015000470020012000620030004000740070015000780080005000930090 01900098010000500117011001500122020001700137020000900154020000400163039000500167 013000700172#VN12.04833#VN12.04834#Vi?t#108N#895.9221#^214#Hong Vn Thu#o - Ngha#Th#Hong Vn Thu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a114tr.^b19cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#Thu#297862## 00438000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050015000470020017000620030004000790070015000830080005000980090 01900103010000500122011001500127020001700142020000900159020000400168039000500172 013000700177#VN12.04835#VN12.04836#Vi?t#G553C#895.9221#^214#Phan Vn Quang#Gi c hiu ra ph#Th#Phan Vn Quang#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a115tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Thu#297863## 00438000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050017000470020013000640030004000770070017000810080005000980090 01900103010000500122011001500127020001700142020000900159020000400168039000500172 013000700177#VN12.04837#VN12.04838#Vi?t#H401#895.9221#^214#Nguyn Thnh Ti#Hoa ng ni#Th#Nguyn Thnh Ti#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a114tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Thu#297864## 00451000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020010000700030004000800070016000840080 00500100009001900105010000500124011001400129020001700143020000900160020000400169 039000500173013000700178#VN12.04839#VN12.04840#36000#Vi?t#B312M#895.9221#^214# ng Vinh Bnh#Bnh minh#Th#ng Vinh Bnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a95tr .^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#297865## 00460000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020019000700030004000890070016000930080 00500109009001900114010000500133011001400138020001700152020000900169020000400178 039000500182013000700187#VV12.16986#VV12.16987#65000#Vi?t#R463V#895.9221#^214#N guyn Vn Vng#Rm vng ng gi#Th#Nguyn Vn Vng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#20 12#^a98tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#297866## 00454000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020016000680030004000840070014000880080 00500102009001900107010000500126011001500131020001700146020000900163020000400172 039000500176013000700181#VV12.16988#VV12.16989#45000#Vi?t#D100K#895.9221#^214#N guyn H Thu#D khc ma thu#Th#Nguyn H Thu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a14 2tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#297867## 00514000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050023000500020013000730070040000860080005001260090 01900131010000500150011001500155020001700170020000400187020001200191039000500203 013000700208019000900215006001200224#VV12.16990#VV12.16991#65000#Vi?t#NG558C#82 3#^214#Isherwood, Christopher#Ngi c c#Christopher Isherwood, Trn Nguyn d ch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a236tr.^b21cm#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt# Thu#297868#Dch Anh#Trn Nguyn## 00543000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020020000570070013000770080005000900090019000950100 00500114011001500119020001700134020000900151020000900160039000400169013000700173 005001300180021008400193#VV12.16992#VV12.16993#56000#Vi?t#CH527Q#895.922803#^21 4#Chuyn qu k ph#Phan Th Hi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a389tr.^b21cm#V n hc hin i#Vit Nam#Bi vit#Th#297869#Phan Th Hi#Tp hp nhng bi vit ca tc gi v k c, chuyn i, chuyn ngi, cuc sng...## 00538000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020023000500070027000730080005001000090061001050100 00500166011001500171020001700186020000400203020001200207039000400219019000900223 005001300232006000800245013000700253#VV12.16994#VV12.16995#88000#Vi?t#CH527X#82 3#^214#Chuyn xy ra London#Julia Quinn ; D Tho dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a402tr.^b21cm#Vn hc hin i# Anh#Tiu thuyt#Th#Dch Anh#Quinn, Julia#D Tho#297870## 00466000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020019000540030012000730070012000850080010000970090 01200107010000500119011001500124020001700139020000900156020001200165039000400177 005001200181013000700193#VV12.16996#VV12.16997#52000#Vi?t#M116R#895.9223#^214#M ng rng si sui#Tiu thuyt#L Tn Hin#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a231tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Th#L Tn Hin#297871## 00472000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020018000550030012000730070015000850080010001000090 01200110010000500122011001500127020001700142020000900159020001200168039000400180 005001500184013000700199#VV12.16998#VV12.16999#36000#Vi?t#T310T#895.92234#^214# Tm thy mnh la#Tiu thuyt#Thm Thin Th#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a174tr. ^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Th#Thm Thin Th#297872## 00549000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020018000450030027000630070022000900080010001120090018001220100 00500140011001400145020000900159020001700168039000400185005001700189012006100206 013000700267020000900274#VV12.17000#VV12.17001#Vi?t#QU105T#658.5#^214#Qun tr s n xut#Ti liu hng dn hc tp#Nguyn Vn Duyt b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a91tr.^b21cm#Qun tr#Ti liu hc tp#Th#Nguyn Vn Duyt#TTS ghi: Trng i hc Cn Th. Trung tm Lin kt o to#297873#Sn xut## 00751000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020039000530070034000920080010001260090018001360100 00500154011001500159020001100174020001100185039000400196005001600200005001100216 013000700227021020600234020001000440020001100450#VV12.17002#VV12.17003#21000#Vi ?t#GI-108T#631.5#^214#Gio trnh nhn ging v tnh thc vt#B.s.: Lm Ngc Ph ng, L Minh L#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a125tr.^b24cm#Trng trt#Gio t rnh#Th#Lm Ngc Phng#L Minh L#297874#Gii thiu phng php nhn ging v tnh v nhn ging hu tnh. Cc nhn t nh hng n nhn ging v tnh. Nguy n tc, k thut, cch tin hnh chit cnh, ghp cnh, gim cnh, gim r, vi nh n ging#Cy trng#Nhn ging## 00983000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430020034000480030019000820070065001010080005001660090023001710100 00500194011001500199020000800214020001900222039000400241005001400245005001500259 00500170027400500150029100500210030601300070032701501400033402101750047402000080 0649#VV12.17004#VV12.17005#Vi?t#NH556K#330.9597#^214#Nhng kin thc c bn v i mi#Ti liu tham kho#B.s.: Trn Cng Yn (ch.b.), Phm Hng Qut, Phan Quc Nguyn...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a255tr.^b21cm#i mi#Ti liu tham kho#Th#Trn Cng Yn#Phm Hng Qut#Phan Quc Nguyn#Hong Thu Hin#Nguyn Th Thu Hin#297875#u ba sch ghi: B Khoa hc v Cng ngh. Trng Qun l Kh oa hc v Cng ngh. Chng trnh i tc i mi sng to Vit Nam - Phn Lan#T ng quan v i mi. Qun l cc d n i mi. i mi trong cc doanh nghip. Vai tr ca cc trng i hc v vin nghin cu trong hot ng i mi. Chnh sch i mi#Qun l## 00781000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020012000510290014000630070018000770080005000950090 02300100010000500123011001500128020000600143039000400149005001800153012002900171 015004800200013000700248021022600255020001000481#VV12.17007#VV12.17006#80000#Vi ?t#R418B#629.8#^214#Robot - Bay#Flying robots#Nguyn Thin Phc#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a198tr.^b24cm#Robot#Th#Nguyn Thin Phc#T sch "Robot vi t ui tr"#TTS ghi: Hi Khoa hc Cng ngh Robot Vit Nam#297876#Thng tin chung v robot-bay t h thng truyn thng. Kin thc c s v thit b bay. My bay khng ngi li. Nhng bc ng pht trin my bay khng ngi li qun s. M y bay m hnh iu khin t ng. Robot-bay X4...#Robot-bay## 00681000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020040000510070020000910080005001110090023001160100 00500139011001500144020000600159039000400165005002000169004001300189021015100202 020000900353020001000362020001200372013000700384#VV12.17008#VV12.17009#95000#Vi ?t#X550L#628.1#^214#X l nc cp sinh hot v cng nghip#Nguyn Th Thu Thu# ^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a256tr.^b24cm#X l#Th#Nguyn Th Thu Thu#In ln th 6#Tng quan v nc cp, ngun nc v cht lng nc. K thut x l nc cp sinh hot v cng nghip. X l c hc, ho hc v qu trnh chuyn kh i#Cp nc#Nc sch#Cng nghip#297877## 00836000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070055000690220005001242210030001290080 01800159009002300177010000500200011001500205021019300220020002000413020001000433 00500110044303900040045401900160045800600090047400600080048300600120049101300070 0503#VV12.17010#VV12.17011#36000#Vi?t#H110G#158.1#^214#Ht ging tm hn#First News ; Bin dch: Ngc Nh, An Bnh, Hoi Nguyn#T.12#Ngh thut sng to cuc s ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a151tr.^b13cm#Gm nhiu cu c huyn nh qua bn s tm thy ngha v ngh thut sng, hiu c bn cht ca cuc sng hng ti hnh phc v bnh an, gip chng ta t c nhng i u mnh mong mun#Tm l hc ng dng#Cuc sng#First News#Th#Dch Trung Quc#N gc Nh#An Bnh#Hoi Nguyn#297878## 00780000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070055000690220005001242210030001290080 01800159009002300177010000500200011001500205021013700220020002000357020001000377 00500110038703900040039801900160040200600090041800600080042700600120043501300070 0447#VV12.17012#VV12.17013#36000#Vi?t#H110G#158.1#^214#Ht ging tm hn#First News ; Bin dch: Ngc Nh, An Bnh, Hoi Nguyn#T.13#Cch ngh quyt nh hng i#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a151tr.^b13cm#Gm nhiu cu c huyn nh qua bn s tm thy hng i trong tng lai, chun b hnh trang c ho chnh mnh hnh trnh vo cuc sng#Tm l hc ng dng#Cuc sng#First Ne ws#Th#Dch Trung Quc#Ngc Nh#An Bnh#Hoi Nguyn#297879## 00920000000000337000450002600110000002600110001101500510002201400070007304100050 00801810006000850820006000918080005000970050015001020020018001170290026001350070 03400161022000500195221002300200008001800223009002300241010000500264011001500269 02102130028402000200049700500200051703900040053701900090054102000100055001300070 0560005001500567#VV12.17014#VV12.17015#Tn sch bng ting Anh: Chicken soup for the soul#40000#Vi?t#H110G#158.1#^214#Canfield, Jack#Ht ging tm hn#Chicken soup for the soul#Jack Canfield, Mark Victor Hansen#T.21#Cm hng cho cuc sng# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a175tr.^b21cm#Gm nhiu cu chuy n nh nhng li l mt thng ip gip bn vt qua nhng ni bun, nhng tht v ng hng ti mt ngy mai ti p hn vi nhng c m, hoi bo ca mnh v cm nhn cuc sng trn vn hn#Tm l hc ng dng#Hansen, Mark Victor#Th#D ch Anh#Cuc sng#297880#Canfield, Jack## 00899000000000325000450002600110000002600110001101500360002201400070005804100050 00651810007000700820006000778080005000830050010000880020043000980030041001410070 04900182008001800231009002300249010000500272011001500277021020000292020002000492 00500120051203900040052401900090052802000100053700600100054700600090055701300070 0566#VV12.17016#VV12.17017#Tn sch bng ting Anh: Well Being#38000#Vi?t#NG558 T#650.1#^214#Rath, Tom#Ngi thng minh lm th no hnh phc?#Nm yu t cu thnh cuc sng hnh phc#Tom Rath, Jim Harter ; Dch: Bch Thu, Song Thu#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a125tr.^b21cm#a ra nm yu t l n n tng c mt cuc sng an khang, hnh phc: nim vui trong cng vic, hnh p hc v mt x hi, hi lng v ti chnh, bn vng v th cht, yn vui trong i sng cng ng#Tm l hc ng dng#Harter, Jim#Th#Dch Anh#Cuc sng#Bch Thu #Song Thu#297881## 00698000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050014000560020015000700030049000850070014001340080 01800148009002300166010000500189011002500194021017600219020001700395039000400412 020000900416013000700425#VV12.17018#VV12.17019#35000#Vi?t#B103C#959.704092#^214 #M Thin ng#Bi ca hy vng#Chuyn k v n bit ng Si Gn Nguyn Th Mai#M Thin ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a140tr., 4tr. nh^b2 1cm#Nhng cu chuyn v n bit ng Si Gn Nguyn Th Mai, ngi ph n min N am kin cng bt khut trong cuc khng chin chng M cu nc m dn tc Vit Nam ta tri qua#Vn hc hin i#Th#Vit Nam#297882## 00676000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020029000510070017000800080018000970090023001150100 00500138011001500143020001200158020001200170039000500182005001700187013000700204 021018700211020001200398#VV12.17020#VV12.17021#50000#Vi?t#K600D#612.6#^214#K d iu dn ho tu ni tit#Nguyn Chn Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Mi nh#2012#^a175tr.^b21cm#H ni tit#H sinh sn#Loan#Nguyn Chn Hng#297883#Cung cp nhng kin thc c bn v c ch hot ng ca h ni tit; bao gm cc tuy n v cc hormon nh tuyn gip trng, cristina v oprah, cc tuyn thng thn, l nhau, tuyn tu...#Sinh l hc## 00727000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020066000510070014001170080018001310090023001490100 00500172011001500177020001400192020001000206039000500216005001400221013000700235 020000900242021021000251#VV12.17022#VV12.17023#55000#Vi?t#B256P#618.1#^214#Bnh ph khoa cn lu nht tui sinh sn v quanh mn kinh#o Xun Dng#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a215tr.^b21cm#Bnh ph khoa#Chn on #Loan#o Xun Dng#297884#iu tr#Cung cp nhng kin thc c bn nht v: kin h nguyt, nhng du hiu bt thng h sinh sn n; nhng phin mun ca ph n tui sinh sn v tin mn kinh; mt s bnh nghim trng cn quan tm p h n## 00737000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020040000510070014000910080018001050090023001230100 00500146011001500151020000900166020000800175039000500183005001400188013000700202 021024400209020001800453#VV12.17025#VV12.17024#55000#Vi?t#M106T#618.2#^214#Mang thai an ton v sinh con kho mnh#o Xun Dng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a199tr.^b21cm#Thai sn#Sn ph#Loan#o Xun Dng#297885#Hng dn cch tng cng dinh dng v chm sc sc kho trong thi k mang thai. Cc h phng cha bnh v cch dng thuc an ton trong thi k mang thai thai ph c nhng kin thc tt nht chm sc thai nhi, sn ph trc v sau khi sinh#Ch m sc sc kho## 00722000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020045000440070053000890080018001420090023001600100005001830110 01500188020000900203020000900212006001500221006001100236039000500247019000500252 005001900257013000700276021016100283#VV12.17026#VV12.17027#Vi?t#B105V#294.3#^214 #Bn v nhng vn nn trong i sng hin nay#K.Sri Dhammananda ; Dch: Thch Lo ng Vn, Thin Phc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a226tr.^b21cm# o pht#Trit l#Thch Long Vn#Thin Phc#Loan#Dch#Dhammananda, K.Sri#297886# Trnh by bn cht, nguyn nhn gy ra nhng vn nn trong x hi hin i. a ra nhng li dy su sc v c gi tr, gip con ngi sng vi nhau nhn i hn ## 00728000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020017000490070035000660080018001010090023001190100 00500142011001500147020001500162006000900177006000900186039000500195019000800200 005001000208006001100218013000700229021018100236020000900417#VV12.17029#VV12.170 28#40000#Vi?t#M200T#230#^214#Trn c tnh yu#M Teresa ; Bin dch: Bch Nga.. .#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a199tr.^b21cm#o Thin cha#B ch Nga#Ngc Su#Loan#Dch M#M Teresa#Hoa Phng#297887#Nhng cu chuyn v cu c i M Teresa. Nhng cu chuyn v tnh yu nhn loi ca mt n tu cng gio vi s thnh thin v bao dung sc lm lay ng nhng tm hn lm lc nht#Tr it l## 00697000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020041000470070016000880080018001040090023001220100005001450110 01500150020001700165039000500182005001600187004001800203021022700221013000700448 #VV12.17031#VV12.17030#Vi?t#V250C#324.2597#^214#V cng tc vn ng qun chng hin nay#Nguyn Vn Linh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a199tr.^ b21cm#Cng tc dn vn#Loan#Nguyn Vn Linh#Ti bn ln th 1#Gm nhng bi pht biu v tr li phng vn ca ng ch Nguyn Vn Linh v cng tc dn vn, mt trn, cng on, Hi lin hip nng dn tp th, thanh nin, lin hip cc hi khoa hc k thut, ph n, tn gio v ngi Hoa#297888## 00519000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490070032000680080018001000090023001180100 00500141011001500146020001700161020001200178006000800190039000500198019000900203 005001800212020000400230013000700234#VV12.17032#VV12.17033#60000#Vi?t#108T#833 #^214#o tr liu b n#Sebastian Fitzek ; Phan Ba dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tp. H Ch Minh#2012#^a324tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Phan Ba#Loan# Dch c#Fitzek, Sebastian#c#297889## 00527000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020019000540070015000730080018000880090023001060100 00500129011001500134015003600149020001700185020000700202039000500209005001500214 020000900229013000700238020000400245#VV12.17035#VV12.17034#80000#Vi?t#H110R#895 .9221#^214#Ht ru Vit s thi#Phm Thin Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a271tr.^b21cm#Tn tht ca tc gi: Phm Kim Long#Vn hc hin i#S thi#Loan#Phm Thin Th#Vit Nam#297890#Th## 00716000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200080 00318080005000390020039000440070046000830080018001290090023001470100005001700110 01500175020001000190005001300200039000500213005001800218021016700236020000700403 020001100410020001000421013000700431#VV12.17036#85000#Vi?t#GI-108T#338.001#^214 #Giao tip trong kinh doanh & cuc sng#B.s.: on Th Hng Vn (ch.b.), Kim Ng c t#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a388tr.^b24cm#Giao tip#Kim Ngc t#Loan#on Th Hng Vn#Trnh by nhng vn l lun c bn v giao t ip; cc nguyn tc giao trong giao tip; k nng nghe hiu; k nng thuyt trn h; k nng vit; giao tip phi ngn ng#ng x#Kinh doanh#Cuc sng#297891## 00975000000000313000450002600110000004100050001118100080001608200080002480800050 00320020051000370030030000880070046001180080018001640090023001820100005002050110 01500210015010600225020001600331005001300347039000500360021018900365020001100554 020002200565005001500587005001300602005001900615005002000634013000700654#VV12.17 037#Vi?t#NGH305C#495.922#^214#Nghin cu v ging dy Vit Nam hc v ting Vit #K yu hi tho khoa hc 2011#Lu Tun Anh, Phan Trn Cng, o Mc ch...#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a304tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn. Khoa Vit Nam hc#K yu khoa hc#Lu Tun Anh#Loan#Gm nhng bi nghin cu lin quan n ph ng php, kinh nghim trong vic ging dy ting Vit nh ng m, t vng, ng n gha, ng php, so snh i chiu ting Vit vi cc ngn ng khc#Ting Vit#Ph ng php ging dy#Phan Trn Cng#o Mc ch#Trn Th Minh Gii#Nguyn Th Th anh H#297892## 00977000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490030057000670070075001240080018001990090 02300217010000500240011001500245020001800260005001600278039000500294004001800299 02102510031702000210056802000130058900500140060200500120061600500160062801300070 0644#VV12.17038#VV12.17039#85000#Vi?t#K250T#657#^214#K ton ti chnh#Cn bn cho nh qun tr, chuyn nghip cho k ton vin#B.s.: Nguyn Tn Bnh (ch.b.), Phan c Dng, L Minh c, Nguyn Trn Huy#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a430tr.^b24cm#K ton ti chnh#Nguyn Tn Bnh#Loan#Ti bn ln th 3#Gii thiu tng quan v k ton, bo co kt qu kinh doanh, quy trnh k ton , hon tt v s dng cc bo co ti chnh, k ton doanh thu, hng tn kho v gi vn hng bn, ti sn c nh v khu hao, bo co ngn lu, phn tch bo c o ti chnh#Hot ng kinh doanh#Doanh nghip#Phan c Dng#L Minh c#Nguyn Trn Huy#297893## 00668000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020030000540070035000840080018001190090023001370100 00500160011001500165020000800180020001100188005001600199039000500215005001800220 021013600238020000900374013000700383#VV12.17041#VV12.17040#80000#Vi?t#GI-108T#6 47.94#^214#Gio trnh nghip v nh hng#H Nam Khnh Giao, Nguyn Vn Bnh#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a389tr.^b24cm#Qun l#Gio trnh#Nguy n Vn Bnh#Loan#H Nam Khnh Giao#Trnh by mt s kin thc c bn v c cu c c b phn trong khch sn: dch v m thc, v sinh an ton, thc n, thi phc v...#Nh hng#297894## 00798000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020029000530070018000820080018001000090023001180100 00500141011001500146020000800161020001100169039000500180005001800185021031300203 020000900516013000700525#VV12.17042#VV12.17043#85000#Vi?t#GI-108T#338.4#^214#Gi o trnh marketing du lch#H Nam Khnh Giao#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a402tr.^b24cm#Du lch#Gio trnh#Loan#H Nam Khnh Giao#Trnh by t ng quan v marketing du lch. Phn tch c hi v nghin cu marketing. Phn tc h hnh vi ca khch hng. Chin thut marketing trong du lch: phn on v la chn th trng mc tiu, lp k hoch marketing, chnh sch sn phm v quan h i tc ,chnh sch gi, chnh sch phn phi, qung co...#Tip th#297895## 01016000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510020094000560070046001500080018001960090023002140100 00500237011001500242020001100257020000900268005001900277005001200296039000500308 00500130031302102970032602000090062302000100063202000100064202000100065202000090 0662013000700671#VV12.17044#VV12.17045#110000#Vi?t#C120N#382.09597#^214#Cm nan g ro cn thng mi quc t i vi mt hng nng lm thu sn xut khu ca Vi t Nam#V Thanh Thu, Ng Th Ngc Huyn, V Thu Ho#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp . H Ch Minh#2012#^a394tr.^b24cm#Thng mi#Cm nang#Ng Th Ngc Huyn#V Thu Ho#Loan#V Thanh Thu#Trnh by mt s kin thc c bn v ro cn thu quan v ro cn phi thu quan trong hot ng kinh doanh quc t. Ro cn thng mi t i cc th trng ch lc p dng vi cc mt hng ch lc ca Vit Nam. Hng d n doanh nghip xut khu v cc chin lc v gii php vt ro cn thng mi# Vit Nam#Xut khu#Nhp khu#Thu quan#Hng ho#297896## 00830000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200100 00348080005000440050014000490020025000630030016000880070029001040040018001330080 01800151009002300169010000500192011001500197015007400212021020300286020001700489 020000800506005001400514039000500528013000700533#VV12.17046#VV12.17047#42000#Vi ?t#658.15076#^214#Phm Vn Dc#Bi tp k ton qun tr#C li gii mu#Phm V n Dc, o Tt Thng#Ti bn ln th 5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh #2012#^a306tr.^b24cm#TTS ghi: Khoa K ton - Kim ton. i hc Kinh t thnh p h H Ch Minh#Tng quan v k ton qun tr, phn loi chi ph, phng php tn h chi ph theo cng vic, theo qu trnh. Mi quan h chi ph - khi lng - li nhun, nh gi sn phm,... C cc bi tp km li gii#K ton qun tr#Bi t p#o Tt Thng#Uyn#297897## 00795000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003008200120 00358080005000470050013000520020037000650070033001020040040001350080018001750090 02300193010000500216011001500221020001800236020001700254020000900271005001900280 039000500299013000700304021016600311020002800477#VV12.17049#VV12.17048#105000#V i?t#332.6709597#^214#V Thanh Thu#K thut u t trc tip nc ngoi#V Thanh Thu, Ng Th Ngc Huyn#Ti bn ln th 4, c cp nht sa cha#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a617tr.^b24cm#u t nc ngoi#u t trc tip# Vit Nam#Ng Th Ngc Huyn#Uyn#297898#Trnh by nhng vn chung v u t q uc t, u t trc tip nc ngoi ti Vit Nam, nhng kin thc v ch dn kho a hc v k thut u t trc tip nc ngoi#u t trc tip nc ngoi## 00764000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003008200080 00358080005000430050018000480020030000660070018000960080018001140090023001320100 00500155011001500160021027100175020001500446020000800461020000900469039000500478 013000700483020000800490#VV12.17050#VV12.17051#125000#Vi?t#959.777#^214#Nguyn nh Thng#Cn o - t gc nhn lch s#Nguyn nh Thng#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tp. H Ch Minh#2012#^a479tr.^b21cm#Khi qut v a l, iu kin t nhin, lch s Cn o. Ti hin mt cch sinh ng, chn thc bi cnh lch s v ch n dung nhng nhn vt tiu biu trn tng gc , mi thi k, t khi nh t C n o mi c thnh lp cho n ngy hon ton gii phng (1-5-1975)#Nh t C n o#Lch s#Vit Nam#Uyn#297899#Cn o## 00671000000000265000450002600110000002600110001104100050002208200060002780800050 00330050017000380020036000550070040000910080018001310090023001490100005001720110 01500177021012500192020001700317039000500334013000700339020000900346005001200355 005001900367005001900386#VV12.17052#VV12.17053#Vi?t#615.8#^214#Nguyn Vn Hng# Toa thuc ng y c truyn Vit Nam#Nguyn Vn Hng ; B.s.: Trng Thn...#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a631tr.^b24cm#Gii thiu mt s bi t huc c truyn tr cc chng bnh thng gp ca h h hp, h tiu ho, h tim mch, h tit liu...#Bi thuc ng y#Uyn#297900#Vit Nam#Trng Thn#Nguyn T h i Lin#Nguyn Tha Nghip## 00837000000000313000450001400080000004100050000808200090001380800050002200200240 00270070081000510080005001320090020001370100005001570110015001620150073001770050 01500250006001700265006001300282006000900295005001400304039000500318013000700323 021013700330020001500467020000800482020000900490020000900499005001500508#190000 #Vi?t#959.7029#^214#Phm Thn Dut ton tp#Phm nh Nhn s.t., b.s. ; Dch: Ng uyn Vn Huyn... ; inh Xun Lm gii thiu#^aH.#^aVn ho Thng tin#2000#^a837 tr.^b24cm#TTS ghi: Trung tm UNESCO thng tin t liu lch s v vn ho Vit N am#Phm nh Nhn#Nguyn Vn Huyn#Ng Th Long#Hong L#inh Xun Lm#Uyn#2979 01#Tm hiu cuc i, s nghip v cc tc phm ca danh nhn Phm Thn Dut: H ng Ho k lc, H tu tp, Vng s Thin Tn nht k...#Phm Thn Dut#Tiu s#Tc phm#Vit Nam#Phm Thn Dut## 00962000000000325000450002600110000004100050001108200120001680800050002800200270 00330030118000600070045001780080005002230090014002280100005002420110015002470210 17500262039000500437013000700442020001500449020000800464020001000472020001000482 02000070049201500660049900500140056500500140057900500120059300500160060500500150 0621#VV12.17054#Vi?t#959.7029092#^214#Phm Thn Dut 125 nm sau#K yu L k ni m 125 nm ngy mt danh nhn Phm Thn Dut v l trao gii thng s hc Phm Thn ln th 11 (2010)#inh Xun Lm, Nguyn Hi K, Chng Thu...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a143tr.^b24cm#Gm nhng bi pht biu, tham lun v cng trnh nghi n cu v danh nhn Phm Thn Dut, cng mt s mt hot ng ca Qu Gii thn g Phm Thn Dut t khi thnh lp n nay#Uyn#297902#Phm Thn Dut#Tiu s#S nghip#Danh nhn#K yu#TTS ghi: U ban nhn dn tnh Ninh Bnh; Vin S hc Vi t Nam...#inh Xun Lm#Nguyn Hi K#Chng Thu#Nguyn Vn Nht#Phm Vn Dng ## 00895000000000277000450002600110000004100050001108200080001680800050002400200440 00290070026000730080005000990090020001040100005001240110015001290150073001440210 28100217020000800498020000800506020001100514020000900525005001500534039000500549 013000700554005001500561020004100576#VV12.17055#Vi?t#959.701#^214#Danh tng Ph m Tu v h Phm trong lch s#Phm nh Nhn s.t., b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin #2012#^a390tr.^b21cm#TTS ghi: Trung tm UNESCO thng tin t liu Lch s v Vn ho Vit Nam#Gii thiu v cc bi vit v danh tng Phm Tu - v Khai quc c ng thn nh Tin L, ngi ng u Ban V ca triu nh Nh nc Vn Xun v n ghin cu v dng h Phm, v s chuyn c, v truyn thng v nhng ng gp c a dng h Phm qua cc thi i trong lch s Vit Nam#Lch s#Dng h#Danh tn g#Vit Nam#Phm nh Nhn#Uyn#297903#Phm nh Nhn#Phm Tu, Danh tng, (476-5 45), Vit Nam## 00387000000000229000450002600110000004100050001108200100001680800050002600500150 00310020016000460030004000620070015000660080005000810090010000860100005000960110 01400101020001700115020000900132020000400141039000500145013000700150#VV12.17056# Vi?t#895.92214#^214#Phm nh Nhn#Vn xa li c#Th#Phm nh Nhn#^aH.#^aVn hc#2011#^a95tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Uyn#297904## 00806000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050012000450020031000570030059000880290027001470070049001740080 01800223009001100241010000500252011001500257020000900272020001900281006001100300 006001800311039000500329013000700334021015400341020000900495#VV12.17057#VV12.170 58#75000#Vi?t#658.8#^214#Blyth, Alex#Tip th trc tuyn thng minh#S dng Int ernet tip th cho doanh nghip nh th no?#Brilliant online Marketing#Alex Blyth ; Dch: Hin Trang, Nguyn Hong Minh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a 284tr.^b21cm#Tip th#Thng mi in t#Hin Trang#Nguyn Hong Minh#Uyn#29790 5#Gii thiu v hng dn cch p dng nhng k thut tin phong nhm gip c nh n v doanh nghip tn dng c ti a knh tip th trc tuyn thng minh#Inte rnet## 00871000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050012000450020029000570030093000860290020001790070037001990080 01800236009001100254010000500265011001500270020000900285020000900294020001400303 006001900317039000500336013000700341021023300348#VV12.17059#VV12.17060#66000#Vi ?t#658.5#^214#Greene, Jay#Thit k lm nn thng hiu#Nhng cng ty khn ngoan nht khin khch hng phi sng bi sn phm ca h nh th no?#Design is ho w Works#Jay Greene ; Phan Hong L Thu dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^ a239tr.^b21cm#Thit k#Sn phm#Nhn hng ho#Phan Hong L Thu#Uyn#297906#Gi i thiu 8 cng ty vi 8 m hnh, lnh vc hot ng v nhng chu lc khc nha u nh: Virgin Atlantic, Nike, Lego... H u gt hi c thnh cng ng k nh vo thit k xut sc, ly thit k lm nh hng cho s pht trin## 00517000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200100 00348080005000440050013000490020021000620070047000830080018001300090011001480100 00500159011001500164020001700179020000900196020001200205005001300217039000500230 013000700235005000900242#VV12.17062#VV12.17061#46000#Vi?t#895.92234#^214#Thi L Dinh#Tt c v ly lc tr#Thi L Dinh, Du Qunh Thy ; Minh ho: Di Miu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a139tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ng n#Du Qunh Thy#Uyn#297907#minh ho## 00586000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050016000550020022000710070067000930080018001600090 01100178010000500189011001500194020001700209020000900226020001200235005001600247 005000800263005001300271039000500284013000700289#VV12.17063#VV12.17064#47000#Vi ?t#H103#895.92234#^214#Trng Vn Tun#Hai a mnh cng li#Trng Vn Tun, T rn Hong Trm ; Minh ho: Di Miu, Qunh Phng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#20 12#^a149tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Trn Hong Trm#Di Miu# Qunh Phng#Uyn#297908## 00554000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200100 00348080005000440050020000490020027000690070063000960080018001590090011001770100 00500188011001500193020001700208020000900225020001200234005001700246005001300263 039000500276013000700281#VV12.17066#VV12.17065#45000#Vi?t#895.92234#^214#Hong Th Thanh Tm#Giy v c gi nhm ln#Hong Th Thanh Tm, Trn Huyn Trang ; Minh ho: Qunh Phng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a131tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Trn Huyn Trang#Qunh Phng#Uyn#297909## 00498000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200100 00348080005000440050010000490020019000590070039000780080018001170090011001350100 00500146011001500151020001700166020000900183020001200192005000600204005001000210 039000500220013000700225#VV12.17068#VV12.17067#45000#Vi?t#895.92234#^214#Xun O anh#B mt sau cn ma#Xun Oanh, Chili ; Minh ho: Phan Hin#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2012#^a129tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Chili#Phan Hin#Uyn#297910## 00687000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200110 00348080005000450050012000500020020000620030006000820070012000880080018001000090 01100118010000500129011001500134021016500149020000800314020002100322020002100343 020001600364020000600380039000400386013000700390#VV12.17069#VV12.17070#80000#Vi ?t#959.704332#^214#L Vn Nui#Si Gn - Dy m i#K s#L Vn Nui#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a313tr.^b20cm#Nhng ghi chp ca nh bo L Vn Nui v phong tro u tranh ginh t do, dn ch v c lp dn tc ca thanh nin, sin h vin, hc sinh Si Gn thi k 1965-1975#Lch s#Khng chin chng M#Phong tr o sinh vin#Tp. H Ch Minh#K s#Hu#297911## 00886000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003008200070 00358080005000420050020000470020015000670030090000820070058001720080018002300090 01100248010000500259011001500264021019200279020000900471020000900480020000700489 02000100049602000030050600500200050900600120052903900040054101300070054501900080 0552#VV12.17071#VV12.17072#155000#Vi?t#973.93#^214#Friedman, Thomas L.#Tng l b ch#Nc M b tt hu ngay trong th gii mnh to ra nh th no v lm sao quay tr li#Thomas L. Friedman, Michael Mandelbaum ; Nguyn Hng dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a405tr.^b23cm#Gii thiu ton cnh v nc M tron g giai on hin nay v phn tch nhng c hi, thch thc i vi nc M v c c mt: gio dc, khoa hc, chnh tr... ginh li v th b ch th gii#Sng to#Gio dc#X hi#Cng ngh#M#Mandelbaum, Michael#Nguyn Hng#Hu#297912#Dc h M## 00769000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050017000450020019000620290022000810070034001030080018001370090 01100155010000500166011001500171021019800186020000800384020000900392020002000401 006001100421039000400432013000700436019000500443020001900448#VV12.17073#VV12.170 74#83000#Vi?t#658.8#^214#Vaynerchuk, Gary#Nn kinh t cm n#The thank you econ omy#Gary Vaynerchuk ; Mc T Anh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a311tr. ^b21cm#Gii thiu mt s b quyt dnh cho nhng ngi hot ng kinh t thng q ua hot ng tip th v s dng cc phng tin truyn thng x hi. Mt s bi hc kinh nghim t cc doanh nhn ni ting#Qun l#Tip th#Truyn thng x h i#Mc T Anh#Hu#297913#Dch#Quan h khch hng## 00624000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200120 00348080005000460020047000510070041000980080018001390090011001570100005001680110 01500173012001700188020001700205020000900222020001200231005001500243005000900258 005001200267005001700279005001500296039000400311013000700315#VV12.17075#VV12.170 76#78000#Vi?t#895.9223408#^214#Truyn ngn hay tui tr cui tun 2010 - 2011#P han Cung Vit, Thu Anh, Nguyn Hip...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a300t r.^b20cm#T sch Tui tr#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Phan Cung Vit#T hu Anh#Nguyn Hip#Nguyn ng Thc#Nguyn Vit H#Hu#297914## 00653000000000313000450002600110000001200400001102000170005101100150006802000110 00830200013000940390004001070050016001110410005001270190016001320050015001480820 00600163808000500169014000700174002002000181003001300201007004900214022000600263 221001900269006001000288008001800298009001100316010000500327013000700332#VV12.17 077#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#^a119tr.^b20cm#Trun g Quc#Truyn tranh#Hu#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Phc Long#895. 1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.125#La Hn gp Nh Lai#Trn Vnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2012#297915## 00664000000000313000450002600110000001200400001102000170005101100150006802000110 00830200013000940390004001070050016001110410005001270190016001320050015001480820 00600163808000500169014000700174002002000181003001300201007004900214022000600263 221003000269006001000299008001800309009001100327010000500338013000700343#VV12.17 078#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#^a119tr.^b20cm#Trun g Quc#Truyn tranh#Hu#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Phc Long#895. 1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.126#St chiu cui ca Kim La Hn#Trn Vnh#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2012#297916## 00633000000000301000450002600110000000500110001103900040002201400070002604100050 00330020015000380030013000530070068000660220005001340080018001390090011001570100 00500168011001500173012004000188019001600228020001700244020001100261020001300272 082000600285808000500291005001600296006001200312013000700324#VV12.17079#n Thu An#Hu#17000#Vi?t#T i danh b#Truyn tranh#Nguyn tc: n Thu An ; Ho s: T Kim Kiu ; Tuyt Nhung dch#T.77#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a132t r.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#895.1#^214#T Kim Kiu#Tuyt Nhung#297917## 00507000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020028000340030013000620070030000750080018001050090011001230100005001340110 01500139020001700154020000900171020001300180005001500193006000800208039000400216 013000700220019001400227#VV12.17080#52000#Vi?t#895.6#^214#Short program - Girl' s type#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2 012#^a263tr.^b21cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Adachi Mitsuru#Cm Vn #Hu#297918#Dch Nht Bn## 00435000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200100 00348080005000440050009000490020008000580030012000660070009000780080005000870090 02000092010000500112011001500117020001700132020000900149020001200158039000400170 013000700174#VV12.17081#VV12.17082#35000#Vi?t#895.92234#^214#Hu Tin#Hu hn#T iu thuyt#Hu Tin#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a198tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Hu#297919## 00436000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430050018000480020008000660030004000740070018000780080005000960090 02000101010000500121011001500126020001700141020000900158020000400167039000400171 013000700175#VV12.17083#VV12.17084#22000#Vi?t#895.9221#^214#Nguyn Trng Hon#B n qu#Th#Nguyn Trng Hon#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a148tr.^b20cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Hu#297920## 00620000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400020043000450220004000880080005000920090020000970100005001170110 01500122021018400137020000900321020000800330020000800338020000900346039000400355 013000700359#VV12.17085#VV12.17086#61000#Vi?t#959.7#^214#Tm hiu a danh lch s qun s Vit Nam#T.1#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a345tr.^b21cm#Gii thiu nhng a danh lch s qun s ca nc ta bao gm: tn gi, v tr v quan h a l, hnh chnh khi din ra s kin, nhng s kin lch s qun s gn vi m i a danh...#a danh#Lch s#Qun s#Vit Nam#Hu#297921## 01010000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200130 00348080005000470020058000520070054001100080005001640090020001690100005001890110 01500194021039100209020002300600020000800623005001800631005001500649005001600664 005001400680005001500694039000400709013000700713#VV12.17087#VV12.17088#44000#Vi ?t#324.25970755#^214#i hi ng ton quc ln th XI - nim tin ca chng ta#N guyn Vit Thng, Dng Ph Hip, Nguyn Ngc Hi...#^aH.#^aQun i nhn dn#20 12#^a250tr.^b21cm#Gii thiu cc bi vit nhm qun trit, tuyn truyn v t ch c trin khai thc hin Ngh quyt i hi ln th XI ca ng vi cc ni dung: lm r c s khoa hc, tnh ng n, sng to, s vn dng, pht trin v c t h ho nhng quan im, ch trng ca i hi ng ln th XI; vic p dng vo thc tin xy dng v bo v T quc Vit Nam x hi ch ngha trong giai on hin nay#ng Cng sn Vit Nam#i hi#Nguyn Vit Thng#Dng Ph Hip#Nguyn Ngc Hi#Bi Thanh Sn#Nguyn Vn Ti#Hu#297922## 00441000000000229000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380050014000430020049000570070019001060080005001250090020001300100 00500150011001500155020002000170020001000190039000400200013000700204#VV12.17089# VV12.17090#42000#Vi?t#158#^214#Mai Thu Qunh#Mt pht mi ngy thay i thi qu en xu ca bn#Mai Thu Qunh b.s.#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a207tr.^b21cm#T m l hc ng dng#Cuc sng#Hu#297923## 00450000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430050015000480020008000630030016000710070015000870080005001020090 02000107010000500127011001500132020001700147020000900164020001200173039000400185 013000700189#VV12.17091#VV12.17092#36000#Vi?t#895.9223#^214# Vit Nghim#Cm vua#Tp truyn ngn# Vit Nghim#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a201tr.^b21cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hu#297924## 00988000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020027000680070017000950080005001120090 02000117010000500137011002500142020001600167020000900183039000700192021044300199 020001500642020001900657020001500676013000700691#VV12.17093#VV12.17094#46000#Vi ?t#D300S#959.7#^214#Trn Mnh Thng#Di sn th gii Vit Nam#Trn Mnh Thng #^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a219tr., 8tr. nh^b21cm#Di sn th gii#Vit Nam #T.Dung#Gii thiu v 15 di sn th gii Vit Nam c chia ra lm cc nhm di sn vn ho, di sn thin nhin, di sn vn ho phi vt th v di sn t liu g m: c Hu, thnh a M Sn, th Hi An, hong thnh Thng Long, thnh nh H, vnh H Long, ng Phong Nha - K Bng, nh nhc Cung nh Hu, khng gian vn ho cng ching Ty Nguyn, dn ca quan h, ca tr, hi Ging, ht Xoan, m c bn triu Nguyn, bia Vn Miu - Quc T Gim#Di sn vn ho#Di sn thin n hin#Di sn t liu#297925## 00605000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200120 00348080005000460020030000510030016000810070041000970080005001380090020001430100 00500163011001500168020001700183020000900200020001200209039000700221005001000228 005001500238005001100253005001600264005001600280013000700296#VV12.17095#VV12.170 96#38000#Vi?t#895.9223008#^214#Chuyn tnh trong chin tranh#Tp truyn ngn#V Hu i, H Th Cm Anh, T Duy Anh...#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a216tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#T.Dung#V Hu i#H Th Cm Anh#T Duy Anh#Nguyn Kim Chu#Ng Th Kim Cc#297926## 00747000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410050010000460020040000560070041000960080005001370090020001420100 00500162011001500167020000800182039000700190005001000197021023200207020000900439 020000700448005000700455013000700462#VV12.17097#VV12.17098#72000#Vi?t#004.67#^2 14#Cao Cng#25 phng php s dng internet an ton#S.t., b.s.: Cao Cng, nh Hun, Anh Ba#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a358tr.^b21cm#Tin hc#T.Dung#nh H un#Hng dn cc bc cha m phng php gio dc v kim sot con ci s dng i nternet an ton v hiu qu nh: gii hn thi gian, a im s dng internet, gim st hp l, tn trng la chn ca con, lm quen gio trnh in t...#Inte rnet#Tr em#Anh Ba#297927## 00508000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430050016000480020024000640030016000880070029001040080005001330090 02000138010000500158011001500163020001700178020000900195020001200204039000700216 005001200223013000700235#VV12.17099#VV12.17100#41000#Vi?t#895.9223#^214#Nguyn Tin Hi#Pht giao tha bn sng#Tp truyn ngn#Nguyn Tin Hi, Ng Hoa Lan#^a H.#^aQun i nhn dn#2012#^a235tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn #T.Dung#Ng Hoa Lan#297928## 00751000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430020038000480070051000860080005001370090020001420100005001620110 01500167020000800182039000700190005001500197005001700212021021800229020002100447 020001000468013000700478#VV12.17101#VV12.17102#38000#Vi?t#959.7043#^214#Qung T r - Nhng ngy rc la - 1972#S.t., tuyn chn: ng Vit Thu, Giang Tuyt Min h#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a214tr.^b21cm#Lch s#T.Dung#ng Vit Thu#Gia ng Tuyt Minh#Gii thiu khi qut v mnh t Qung Tr. Trnh by din bin cu c u tranh anh dng ko di 81 ngy m ca qun dn ta ti thnh c Qung Tr , gp phn quan trng vo thng li ca Vit Nam trn bn Hi ngh Pari#Khng ch in chng M#Qung Tr#297929## 00805000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410050016000460020049000620030012001110070016001230220004001390080 00500143009002000148010000500168011001500173021024500188020000900433020001100442 020000800453039000700461013000700468005001600475020001200491#VV12.17103#VV12.171 04#36000#Vi?t#306.44#^214#Nguyn Thanh T#H Ch Minh v nhng mch ngun ngn ng vn ho#Chuyn lun#Nguyn Thanh T#T.1#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a205t r.^b21cm#Tm hiu mch ngun ngn ng vn ho dn gian, vn ho lch s, vn ho giao tip truyn thng, vn ho vn hc trung i, ngn ng i sng x hi ng i ca Vit Nam v th gii thng qua cch p dng vo thc tin ca Ch tc h H Ch Minh#Ngn ng#Ting Vit#Vn ho#T.Dung#297930#Nguyn Thanh T#H Ch M inh## 00881000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200110 00348080005000450020032000500070047000820080005001290090020001340100005001540110 01500159020001200174020000900186039000700195005001200202005001300214005001700227 005001600244005001200260021026800272020001200540020000800552013000700560#VV12.17 105#VV12.17106#45000#Vi?t#959.704092#^214#Bc H vi thng binh, lit s#H Ch Minh, V nh Tng, Nguyn Th Chin...#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a258tr. ^b21cm#Thng binh#Vit Nam#T.Dung#H Ch Minh#V nh Tng#Nguyn Th Chin#Ho ng Vn Vng#Trn Th L#Gii thiu nhng bi ni, bi vit, th, trch dn ca ch tch H Ch Minh vi thng binh v gia nh lit s. Ghi li hi c ca mt s thng binh, thn nhn lit s... nh nghin cu, nh bo... ni v Bc H v i thng binh, lit s v cng tc n n p ngha#H Ch Minh#Lit s#297931# # 00810000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050014000450020068000590070014001270080005001410090020001460100 00500166011002500171020000900196020000900205039000700214021025600221020000900477 020000800486020000800494020001100502013000700513#VV12.17107#VV12.17108#27000#Vi ?t#025.5#^214#Ng Vn Chung#Nng cao cht lng phc v bn c ca cc th vin trong qun i#Ng Vn Chung#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a99tr., 14tr. nh^b 21cm#Th vin#Vit Nam#T.Dung#Trnh by mt s vn l lun v thc tin v n ng cao cht lng phc v bn c ca h thng th vin trong qun i. Phn tc h cc yu t tc ng, yu cu v gii php nng cao cht lng phc v bn c ca cc th vin trong qun i thi gian ti#Qun i#Bn c#Phc v#Cht ln g#297932## 00604000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380050007000430020032000500070030000820080005001120090020001170100 00500137011001500142020000800157020000900165039000700174005001000181021013000191 020001000321013000700331#VV12.17109#VV12.17110#51000#Vi?t#909#^214#Anh Ba#101 v n ho k l trn th gii#S.t., b.s.: Anh Ba, Mai Hng#^aH.#^aQun i nhn d n#2012#^a255tr.^b21cm#Vn ho#Th gii#T.Dung#Mai Hng#Tm hiu cc nt vn ho c o v khc bit ca cc nc trn th gii t chu u, chu , chu M, ch u Phi n chu i Dng#Phong tc#297933## 00444000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430050020000480020009000680030004000770070020000810080005001010090 02000106010000500126011001500131020001700146020000900163020000400172039000700176 013000700183#VV12.17111#VV12.17112#80000#Vi?t#895.9221#^214#Phm Th Ngc Thanh #Tr bng#Th#Phm Th Ngc Thanh#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a162tr.^b21cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#T.Dung#297934## 00844000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020035000500070046000850220004001310080005001350090 02000140010000500160011001500165012006000180005001400240005001600254005001100270 00500150028100500080029602101200030402000090042402000190043302000200045202000080 0472039000700480013000700487#VV12.17113#VV12.17114#35000#Vi?t#NH556T#170#^214#N hng tm gng bnh d m cao qu#Vn Qunh Lu, Nguyn Tn Tun, Khnh Kin...# T.7#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a222tr.^b21cm#T sch "Hc tp v lm theo t m gng o c H Ch Minh"#Vn Qunh Lu#Nguyn Tn Tun#Khnh Kin#Nguyn Vn Hi#Trc H#Gii thiu mt s tm gng ngi tt vic tt vi nhng hnh ng, cng hin hy sinh ca h v x hi, v cng ng...#Vit Nam#Ngi tt vic tt #in hnh tin tin#o c#T.Dung#297935## 00595000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200110 00348080005000450050009000500020016000590030010000750070009000850220004000940080 00500098009002000103010000500123011001500128021010400143020001700247020000900264 020001000273039000600283013000700289005000900296#VV12.17115#VV12.17116#31000#Vi ?t#895.922803#^214#Minh Sn#Nhng qung i#Truyn k#Minh Sn#T.2#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a174tr.^b21cm#Ghi li cu chuyn v nhng ngi lnh C H chin u chng quc M v ho bnh, c lp dn tc#Vn hc hin i#Vit Na m#Truyn k#TDung#297936#Minh Sn## 00786000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003008200090 00358080005000440050013000490020034000620070013000960080005001090090020001140100 00500134011001500139020001000154020000900164039000700173021028300180013000700463 020001900470020000800489020001100497#VV12.17117#VV12.17118#110000#Vi?t#320.9597 #^214#H Quang Li#Vit Nam trn ngn sng thi cuc#H Quang Li#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a420tr.^b21cm#Chnh tr#Vit Nam#T.Dung#Trnh by quan im v cch nhn nhn ca M v mt s nc phng Ty v vn dn ch, nhn quyn v tn gio Vit Nam. Phn tch mi quan h y thng trm ca Vit Nam v M t sau 1975 n nay. Vit Nam pht trin vt bc trong thi i mi v vt qua k hng hong ton cu#297937#Quan h ngoi giao#i mi#Pht trin## 00437000000000253000450002600110000002600110001101400080002204100050003008200090 00358080005000440050015000490020011000640030004000750070015000790080005000940090 02000099010000500119011001500124020001700139020000900156020000400165039000700169 013000700176#VV12.17119#VV12.17120#100000#Vi?t#895.9221#^214#L Chiu Cng#Ti ng lng#Th#L Chiu Cng#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a214tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.Dung#297938## 00801000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430020017000480030006000650070043000710080005001140090020001190100 00500139011001500144020000800159039000700167005000800174005001500182005001500197 00500100021200500160022202101860023802000210042402000160044502000070046101300070 0468#VV12.17121#VV12.17122#52000#Vi?t#959.7043#^214#Thnh ph n hoa#K s#Hu Mai, H Bnh Nhng, on Minh Tun...#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a296tr.^b2 1cm#Lch s#T.Dung#Hu Mai#H Bnh Nhng#on Minh Tun#Khnh Vn#Nguyn Vn B ng#Tp hp nhng bi bo c ng vo cui nm 1972 ghi li kh th chin u, hng hi lp cng nh gic ca nhng ngi con H Ni trong "12 ngy m H Ni - in Bin Ph trn khng"#Khng chin chng M#Chin thng B52#H Ni#297939# # 00806000000000313000450002600110000002600110001102000070002201400070002904100050 00361810006000410820009000478080005000560050013000610020019000740070013000930220 00500106221002300111008000500134009002000139010000500159011001500164020001800179 020000900197039000700206021024200213020001700455013000700472005001300479#VV12.17 123#VV12.17124#Nh L#40000#Vi?t#B102T#959.7026#^214#V Thanh Sn#Bch thn t Vit#V Thanh Sn#T.11#Cc v thn thi L S#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a2 27tr.^b21cm#Lch s trung i#Vit Nam#T.Dung#Gii thiu thn th v cng c c a cc v thn c cng vi dn, vi nc thi nh L S l nhng anh hng ho ki t dng hin trn i mnh cho non sng, c truyn tng trong nhn dn qua c c ngc ph, thn tch t i ny sang i khc#Nhn vt lch s#297940#V Thanh Sn## 00828000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020019000670070013000860220005000992210 02600104008000500130009002000135010000500155011001500160020001800175020000900193 03900070020202102410020902000170045002000080046701300070047500500130048202000070 0495#VV12.17125#VV12.17126#36000#Vi?t#B102T#959.7026#^214#V Thanh Sn#Bch th n t Vit#V Thanh Sn#T.12#Cc v thn thi L - Mc#^aH.#^aQun i nhn dn# 2012#^a202tr.^b21cm#Lch s trung i#Vit Nam#T.Dung#Gii thiu thn th v cn g c ca cc v thn c cng vi dn, vi nc thi nh Mc, l nhng anh hng ho kit dng hin trn i mnh cho non sng, c truyn tng trong nhn d n qua cc ngc ph, thn tch t i ny sang i khc#Nhn vt lch s#Nh Mc# 297941#V Thanh Sn#Nh L## 00819000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020019000670070013000860220005000992210 03100104008000500135009002000140010000500160011001500165020001800180020000900198 039000700207021024700214020001700461020000700478013000700485005001300492#VV12.17 127#VV12.17128#39000#Vi?t#B102T#959.7026#^214#V Thanh Sn#Bch thn t Vit#V Thanh Sn#T.13#Cc v thn thi L Trung hng#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a 227tr.^b21cm#Lch s trung i#Vit Nam#P.Dung#Gii thiu thn th v cng c c a cc v thn c cng vi dn, vi nc thi L Trung hng, l nhng anh hng h o kit dng hin trn i mnh cho non sng, c truyn tng trong nhn dn qua cc ngc ph, thn tch t i ny sang i khc#Nhn vt lch s#Nh L#29 7942#V Thanh Sn## 00810000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020019000670070013000860220005000992210 02500104008000500129009002000134010000500154011001500159020001600174020000900190 039000700199021024100206020001700447020001200464013000700476005001300483#VV12.17 129#VV12.17130#40000#Vi?t#B102T#959.7028#^214#V Thanh Sn#Bch thn t Vit#V Thanh Sn#T.14#Cc v thn thi Ty Sn#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a227tr. ^b21cm#Lch s cn i#Vit Nam#P.Dung#Gii thiu thn th v cng c ca cc v thn c cng vi dn, vi nc thi Ty Sn, l nhng anh hng ho kit dn g hin trn i mnh cho non sng, c truyn tng trong nhn dn qua cc ngc ph, thn tch t i ny sang i khc#Nhn vt lch s#Nh Ty Sn#297943#V T hanh Sn## 00807000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020019000670070013000860220005000992210 02400104008000500128009002000133010000500153011001500158020001600173020000900189 039000700198021024000205020001700445020001100462013000700473005001300480#VV12.17 131#VV12.17132#37000#Vi?t#B102T#959.7029#^214#V Thanh Sn#Bch thn t Vit#V Thanh Sn#T.15#Cc v thn thi Nguyn#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a207tr.^ b21cm#Lch s cn i#Vit Nam#P.Dung#Gii thiu thn th v cng c ca cc v thn c cng vi dn, vi nc thi Nguyn, l nhng anh hng ho kit dng hin trn i mnh cho non sng, c truyn tng trong nhn dn qua cc ngc ph , thn tch t i ny sang i khc#Nhn vt lch s#Nh Nguyn#297944#V Than h Sn## 00453000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430050017000480020008000650030012000730070017000850080005001020090 02000107010000500127011001500132020001700147020000900164020001200173039000700185 013000700192#VV12.17133#VV12.17134#35000#Vi?t#895.9223#^214#Nguyn Xun nh# t mn#Tiu thuyt#Nguyn Xun nh#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a197tr.^b21cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#P.Dung#297945## 00451000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430050010000480020020000580030012000780070010000900080005001000090 02000105010000500125011001500130020001700145020000900162020001200171039000700183 013000700190#VV12.17135#VV12.17136#54000#Vi?t#895.9223#^214#Trn Hip#Hng nhan phiu dt#Tiu thuyt#Trn Hip#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a311tr.^b21cm#V n hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#P.Dung#297946## 01081000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430020018000480030011000660070053000770040033001300080005001630090 02000168010000500188011001500193021031900208020001700527020000900544020000700553 03900070056001300070056701500660057402000210064000500170066100500180067800500130 0696005001000709005001200719#VV12.17137#VV12.17138#83000#Vi?t#959.7043#^214#Rn g la Vit Nam#Tp hi c#Nguyn Vn Phit, o on Th Hng, Ng Th Nng...#I n ln th 2 c sa cha b sung#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a459tr.^b21cm#Nh ng k c ca cc cu chin binh B i Tn la phng khng - nhng nhn chng l ch s gn b vi binh chng t ngy u thnh lp, trc tip tham gia nhiu t rn chin u m nh cao l trn "in Bin Ph trn khng nm 1972" - gp phn xy dng nn truyn thng ca B i Tn la phng khng Vit Nam anh hng#Vn hc hin i#Vit Nam#Hi c#P.Dung#297947#TTS ghi: Ban Lin lc Cu chin binh . B i tn la Phng khng#Khng chin chng M#Nguyn Vn Phit#o on Th Hng#Ng Th Nng#Hong Bo#L c Khu## 00527000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050009000550020032000640030012000960070020001080080 01800128009001100146010000500157011002500162020001700187020000900204020001200213 005001000225039000700235013000700242#VV12.17139#VV12.17140#46000#Vi?t#TH116Q#89 5.9223#^214#Hong V#Thng qu, ngy qui qu, v...#Truyn ngn#Hong V, Thi Hin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a144tr., 2tr. nh^b20cm#Vn hc hin i #Vit Nam#Truyn ngn#Thi Hin#P.Dung#297948## 00674000000000325000450002600110000001200400001102000170005101100150006802000110 00830200013000940390007001070050016001140410005001300190016001350050015001511810 00600166082000600172808000500178014000700183002002000190003001300210007004900223 02200060027222100190027800600100029700800180030700900110032501000050033601300070 0341#VV12.17141#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#^a119tr .^b20cm#Trung Quc#Truyn tranh#P.Dung#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Phc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc L ang, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.127#Lo t thn tr v#Trn Vnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#297949## 00676000000000325000450002600110000001200400001102000170005101100150006802000110 00830200013000940390007001070050016001140410005001300190016001350050015001511810 00600166082000600172808000500178014000700183002002000190003001300210007004900223 02200060027222100210027800600100029900800180030900900110032701000050033801300070 0343#VV12.17142#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#^a119tr .^b20cm#Trung Quc#Truyn tranh#P.Dung#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu Phc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc L ang, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.128#Thin ma v hnh ao#Trn Vnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#297950## 00938000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00410820012000468080005000580050016000630020045000790070016001240080018001400090 01100158010000500169011001500174021039600189020001500585020000800600020002100608 020001700629039000700646013000700653#VV12.17143#VV12.17144#VV12.17145#120000#Vi ?t#959.7043092#^214#Nguyn Hu Chu#Lut s Nguyn Hu Th - Hnh trnh yu nc #Nguyn Hu Chu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a331tr.^b24cm#Khc ha chn dung v "hnh trnh yu nc "ca Lut s Nguyn Hu Th - mt nh tr thc tiu biu ca min Nam- mt tn tui ln gn lin vi cc s kin ln ca t nc v cc phong tro u tranh ca nhn dn min Nam t nhng nm gia th k 20, lu n gn dn, v dn, tm huyt, hy sinh v cng hin... rt lng l m ln lao , nh tnh yu ln thing ling m ng dnh cho dn, cho nc#Nguyn Hu Th#Lc h s#Khng chin chng M#Nhn vt lch s#P.Dung#297951## 00534000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200080 00348080005000420020034000470030063000810070012001440080005001560090026001610100 00500187011001500192020000800207020000600215020000700221020001400228005001200242 039000700254013000700261#VV12.17146#VV12.17147#91000#Vi?t#546.076#^214#B ho hc 9 n thi vo lp 10#Bin son theo ni dung v nh hng ra thi ca B GD & T#Phm S Lu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a444tr.^b24cm#Ho hc# Lp 9# thi#Sch c thm#Phm S Lu#P.Dung#297952## 00532000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400020039000450030014000840070020000980080005001180090026001230100 00500149011001500154020000900169020001400178020000700192020000700199020001400206 005002000220039000700240013000700247#VV12.17148#VV12.17149#63000#Vi?t#576.5#^21 4#Hng dn t hc v n tp sinh hc 12#Di truyn hc#Trng Th Nh Hnh#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a303tr.^b24cm#Sinh hc#Di truyn hc#Lp 12#n t p#Sch c thm#Trng Th Nh Hnh#P.Dung#297953## 00566000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430020051000480030057000990070013001560080005001690090026001740100 00500200011001500205020001100220020000800231020002000239020001400259005001300273 039000700286013000700293#VV12.17151#VV12.17150#70000#Vi?t#547.0076#^214#Cm nan g gii nhanh bi tp bng cng thc ho hc#Dnh cho hc sinh lp 12 n tp v t hi i hc, Cao ng#Cao Thin An#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a326tr.^b 24cm#Ho hu c#Bi tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#Cao Thin An#P.Dung#29 7954## 00577000000000253000450002600110000001400070001104100050001808200090002380800050 00320020078000370030058001150070017001730080005001900090026001950100005002210110 01500226020001000241020000700251020002000258020001400278005001700292039000700309 013000700316#VV12.17152#69000#Vi?t#428.0076#^214#Luyn gii trc k thi i hc: Tuyn chn v gii thiu thi ting Anh#Bin son theo ni dung v cu t rc thi ca B GD & T#V Tm Lc Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^ a342tr.^b24cm#Ting Anh# thi#Ph thng trung hc#Sch c thm#V Tm Lc Hn g#P.Dung#297955## 00596000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410020077000460030058001230070017001810080005001980090026002030100 00500229011001500234020000900249020000700258020002000265020001400285005001700299 039000700316013000700323#VV12.17153#VV12.17154#98000#Vi?t#570.76#^214#Luyn gi i trc k thi i hc: Tuyn chn v gii thiu thi Sinh hc#Bin son th eo ni dung v cu trc thi ca B GD & T#Hunh Quc Thnh#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2012#^a470tr.^b24cm#Sinh hc# thi#Ph thng trung hc#Sch c t hm#Hunh Quc Thnh#P.Dung#297956## 00685000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003008200100 00358080005000450020054000500030058001040070053001620080005002150090026002200100 00500246011001500251020002000266020001000286020002000296020001400316005001800330 005001700348005001600365039000700381013000700388#VV12.17156#VV12.17155#110000#V i?t#516.23076#^214#Chuyn bi dng hc sinh gii hnh hc khng gian#Bin so n theo ni dung v cu trc thi ca B GD & T#Nguyn Anh Trng, Nguyn Tn Sing, Nguyn Vn Bnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a534tr.^b24cm#Hnh hc khng gian#Chuyn #Ph thng trung hc#Sch c thm#Nguyn Anh Trng#Ngu yn Tn Sing#Nguyn Vn Bnh#P.Dung#297957## 00425000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380050013000430020012000560030004000680070013000720080006000850090 01700091010000500108011001400113020001700127020000900144020000400153039000700157 013000700164#VN12.04841#30000#Vi?t#V500V#895.9221#^214#Nguyn Phiu#Vu v chiu #Th#Nguyn Phiu#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a75tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#P.Dung#297958## 00430000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380050016000430020013000590030004000720070016000760080006000920090 01700098010000500115011001400120020001700134020000900151020000400160039000500164 013000700169#VN12.04842#34000#Vi?t#V500#895.9221#^214#Trn Quang ng#V iu sng#Th#Trn Quang ng#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2012#^a65tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#297959## 00777000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020028000490070031000770220004001080080005001120090 02000117010000500137011001500142012002800157006001400185019000500199021025800204 020000800462020000500470039000500475013000700480#VN12.04843#VN12.04844#35000#Vi ?t#N110N#355#^214#NATO - Nhng b mt qun s#Trn Bch Hu s.t., tuyn dch#T.2 #^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a243tr.^b19cm#Tm hiu qun s nc ngoi#Trn B ch Hu#Dch#Gii m h s lch s, tin tc hu trng v nhng b mt qun s c a khi qun s Nato nh: v sao Hy Lp li rt khi NATO hn 6 nm v Ty c l i c th gia nhp NATO, NATO s dng nhng loi my bay chin u no trong hot ng khng kch Kosovo...#Qun s#NATO#oanh#297960## 00860000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020042000560070056000980220004001540080005001580090 02000163010000500183011001500188012002800203006000800231006001100239019000500250 02102380025502000090049302000040050203900050050600600090051100600070052001300070 0527#VN12.04845#VN12.04846#35000#Vi?t#QU121#355.00947#^214#Qun i Nga - Nhn g b mt bn cha bit#S.t., tuyn dch: Vn Nam, Quc Cng, Vn Hiu, Anh Ba#T .2#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a243tr.^b19cm#Tm hiu qun s nc ngoi#Vn Nam#Quc Cng#Dch#Gii m cc b mt, k thut qun s ca qun i Nga nh: t rong qun i Nga qua bao nhiu bc mi ln hm nguyn soi, lc lng c chng Nga c bin ch nh th no, c trang b v kh g, Nga c nhng loi tu n gm ht nhn no?#Qun i#Nga#oanh#Vn Hiu#Anh Ba#297961## 00781000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020041000560070039000970220004001360080005001400090 02000145010000500165011001500170012002800185006001100213006000900224019000500233 021021700238020000900455020000300464039000500467013000700472#VN12.04847#VN12.048 48#38000#Vi?t#QU121#335.00973#^214#Qun i M - Nhng b mt bn cha bit#S. t., tuyn dch: Thanh H, Ngc Khanh#T.2#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a262tr.^ b19cm#Tm hiu qun s nc ngoi#Ngc Khanh#Thanh H#Dch#Gii m cc h s lc h s, b mt, k thut qun s ca qun i M nh: v sao M phi ng qun n c ngoi, c bao niu cn c qun s nc ngoi, v sao M mun ginh v tr ch huy cao nht trong khi Nato...#Qun i#M#oanh#297962## 00473000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020010000710030015000810070017000960080 00500113009002000118010000500138011001500143020001700158020000900175020001100184 039000500195013000700200#VN12.04849#VN12.04850#40000#Vi?t#T306Q#895.9223#^214#N guyn c Thin#Ting qu#Tp truyn va#Nguyn c Thin#^aH.#^aQun i nhn d n#2012#^a275tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn va#oanh#297963## 00456000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050010000550020032000650070010000970080005001070090 02000112010000500132011001500137020001700152020000900169020001200178039000500190 013000700195#VN12.04851#VN12.04852#30000#Vi?t#CH527V#895.9223#^214#Qunh Vn#Ch uyn v ngi con gi m bom#Qunh Vn#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a206tr.^b 19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#oanh#297964## 00564000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050010000560020020000660030014000860070010001000080 00500110009002000115010000500135011001500140020001700155020000900172020001000181 039000500191021008300196013000700279#VN12.04853#VN12.04854#27000#Vi?t#X561R#895 .922803#^214#nh Tuyt#Xng rng trn ct#Tp truyn k#nh Tuyt#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a185tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k#oanh#Khc ho chn dung ca nhng ngi lnh, nhng con ngi bnh d v rt i thng#2979 65## 00473000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050009000540020010000630030015000730070009000880080 00500097009002000102010000500122011001500127020001700142020000900159020001200168 039000500180020000300185013000700188#VN12.04856#VN12.04855#30000#Vi?t#T312K#895 .9223#^214#Chi Phan#Tinh khi#Tp truyn, k#Chi Phan#^aH.#^aQun i nhn dn#2 012#^a206tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#oanh#K#297966## 00497000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050021000540020012000750030013000870070021001000080 00500121009002000126010000500146011001500151020001700166020000900183020001200192 039000500204020000300209013000700212#VN12.04858#VN12.04857#29000#Vi?t#B305T#895 .9223#^214#Nguyn Th Thu Sng#Bin thng#Truyn v k#Nguyn Th Thu Sng#^a H.#^aQun i nhn dn#2012#^a198tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn #oanh#K#297967## 00595000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020008000570030004000650070049000690080005001180090 02000123010000500143011001500148020001700163020000900180020000400189039000500193 005001300198005001500211005001600226005001500242005001700257013000700274#VN12.04 860#VN12.04859#22000#Vi?t#X429L#895.9221008#^214#Xm lu#Th#Phan Duy Bn, Nguy n B Chu, Phan Qunh Chu...#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a150tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#Phan Duy Bn#Nguyn B Chu#Phan Qunh Chu#H Ng c Chng#Nguyn Nng Cung#297968## 00466000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050009000540020017000630030016000800070009000960080 00500105009002000110010000500130011001500135020001700150020000900167020001200176 039000500188013000700193#VN12.04862#VN12.04861#29000#Vi?t#T310C#895.9223#^214#H ong D#Tm chng cho m#Tp truyn ngn#Hong D#^aH.#^aQun i nhn dn#2012# ^a194tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#oanh#297969## 00745000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020043000560070035000990220004001340080005001380090 02000143010000500163011001500168012002800183021018100211020000900392020000900401 006000700410006000900417039000500426019000500431013000700436#VN12.04863#VN12.048 64#37000#Vi?t#QU121#355.00952#^214#Qun i Nht - nhng b mt bn cha bit# S.t., tuyn dch: Quc Nam, Anh Ba#T.2#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a242tr.^b1 9cm#Tm hiu qun s nc ngoi#Gii thiu khi qut qun i Nht Bn v hng dn tham quan trng im, gii p thc mc, gii m h s lch s, tin tc hu trng, b mt qun s, gii p l thut qun s...#Qun i#Nht Bn#Anh Ba#Qu c Nam#oanh#Dch#297970## 00476000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020015000690030016000840070015001000080 00500115009002000120010000500140011001500145020001700160020000900177020001200186 039000500198013000700203#VN12.04866#VN12.04865#30000#Vi?t#N116C#895.9223#^214# on Ngc Minh#Nng cui ng#Tp truyn ngn#on Ngc Minh#^aH.#^aQun i nhn dn#2012#^a206tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#oanh#297971## 00491000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510050016000560020012000720030015000840070016000990080 00500115009002000120010000500140011001500145020001700160020000900177020001200186 039000500198020000300203013000700206#VN12.04868#VN12.04867#27000#Vi?t#NGH307B#8 95.9223#^214#Nguyn Ngc Ph#Nghip bin#Tp truyn, k#Nguyn Ngc Ph#^aH.#^aQ un i nhn dn#2012#^a183tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#oanh# K#297972## 00693000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050015000570020024000720030007000960070015001030080 00500118009002000123010000500143011001500148020001700163020000900180020000700189 039000500196021020700201013000700408#VN12.04870#VN12.04869#32000#Vi?t#NH556#89 5.922803#^214#Bi Xun Phong#Nhng a con ca Mng#Bt k#Bi Xun Phong#^aH.# ^aQun i nhn dn#2012#^a218tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Bt k#oanh#Gh i li nhng k nim su sc trong i b i, nhng n v, nhng cn b, chii n s, nhng ngi sn sng hy sinh v c lp t do thng nht t quc trong c nhng a con ca Mng qu hng tc gi#297973## 00581000000000301000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270390005000320140007000370020004000440030013000480070036000610220004000970080 01800101009001100119010000500130011001500135012004000150020001700190020000900207 020001300216005001700229006001200246019001400258013000700272#VN12.04871#Vi?t#L51 1#895.6#^214#oanh#18000#Lum#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T. 9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a180tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#D ch Nht Bn#297974## 00591000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070033000720220004001050080018001090090 01100127010000500138011001500143012004000158020001700198020000900215020001300224 005001300237039000500250019001400255006001300269013000700282#VN12.04872#18000#V i?t#NG558A#895.6#^214#Ngi anh yu du#Truyn tranh#Hari Tokeino ; Thanh Phng dch#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a189tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hari Tokeino#oanh#Dch Nht Bn#Thanh Phng#297975## 00614000000000313000450002600110000000600060001101400070001704100050002418100070 00290820006000368080005000420020019000470030013000660070039000790220004001180080 01800122009001100140010000500151011001500156012004000171020001700211020000900228 020001300237005001400250006001000264039000500274019001400279013000700293#VN12.04 873#Nh #18000#Vi?t#KH300S#895.6#^214#Khi sp l hu bn#Truyn tranh#Hiro Fuj iwara ; Dch: Nh , Bo Quyn#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a192tr.^b1 8cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tra nh#Hiro Fujiwara#Bo Quyn#oanh#Dch Nht Bn#297976## 00584000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020020000410030013000610070029000740220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012004000156020001700196020000900213020001300222 005001300235006000900248039000400257019001400261013000700275#VN12.04874#Vi?t#I-3 00L#895.6#^214#18000#I love you Suzuki!!#Truyn tranh#Ikeyamada Go ; Phi Ngc d ch#T.5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Ikeyamada Go#Phi Ngc#Ho a#Dch Nht Bn#297977## 00651000000000313000450002600110000000500110001103900040002201400070002604100050 00330020015000380030013000530070068000660220005001340080018001390090011001570100 00500168011001500173012004000188019001600228020001700244020001100261020001300272 181000600285082000600291808000500297005001600302006001200318013000700330#VN12.04 875#n Thu An#Hoa#17000#Vi?t#T i danh b#Truyn tranh#Nguyn tc: n Thu A n ; Ho s: T Kim Kiu ; Tuyt Nhung dch#T.78#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a132tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#T550#895.1#^214#T Kim Kiu#Tuyt Nhu ng#297978## 00684000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050012000490020015000610070035000760080018001110090 01100129010000500140011001500145012002300160021014600183020000800329020000900337 020001500346005002200361039000400383013000700387#VN12.04876#VN12.04877#21000#Vi ?t#L431H#173#^214#Nguyn Hnh#Lng hiu tho#Nguyn Hnh, Trn Th Thanh Nguyn# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a109tr.^b19cm#500 cu chuyn o c#Gm 500 cu chuyn vit v lng hiu tho ca con ci i vi cha m, ng b, t tin nh m gio dc con ngi v bn phn o hiu trong gia nh#o c#Gia nh#Lng hiu tho#Trn Th Thanh Nguyn#Hoa#297979## 00524000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020010000410030013000510070030000640220004000940080018000980090 01100116010000500127011001500132020001700147020000900164020001300173005001500186 006000800201039000400209013000700213019001400220#VN12.04878#53000#Vi?t#SL435S#8 95.6#^214#Slow step#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a424tr.^b19cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Adach i Mitsuru#Cm Vn#Hoa#297980#Dch Nht Bn## 01007000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430020014000480030057000620070055001190080018001740090011001920100 00500203011001500208020001600223020000700239039000400246005001900250005001400269 01500980028300500170038100500140039800500140041202102050042602000220063102000090 0653013000700662#VV12.17157#VV12.17158#Vi?t#KH110V#324.2597#^214#Kht vng tr#T hi tui tr si ni v nhng cm xc, hin k cho on#on Th Thu Tin, Nguy n Vn n, Trng Cng ang...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a184tr.^b26cm# Tp. H Ch Minh#Hi k#Hoa#on Th Thu Tin#Nguyn Vn n#Cho mng i hi i biu on TNCS H Ch Minh Tp. H Ch Minh ln th IX, nhim k 2012 - 2017#Tr ng Cng ang#Hunh Th Hu#Gip c Minh#Tp hp mt s bi vit ghi li nhng k nim, k c, nhng dng t s tm tnh, k vng, c mun xy dng t chc on ngy cng pht trin hn ca tui tr nhit huyt vi on, vi cng tc tha nh nin#on TNCS H Ch Minh#Tui tr#297981## 00741000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020019000490080018000680090060000860100005001460110015001510200 00800166020001600174039000400190015009800194021017900292020002100471013000700492 #VV12.17160#VV12.17159#Vi?t#452V#324.259779#^214#i vin tip bc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Hi ng i Tp. H Ch Minh Bo Khn qung #2012#^a271tr. ^b26cm#Lch s#Tp. H Ch Minh#Hoa#Cho mng i hi i biu on TNCS H Ch M inh Tp. H Ch Minh ln th IX, nhim k 2012 - 2017#Gii thiu nhng trang s v ng v vang ca lch s truyn thng i - c bit l chng ng hnh thnh ph t trin ca t chc i v phong tro thiu nhi thnh ph mang tn Bc#i TNTP H Ch Minh#297982## 00697000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020054000450080018000990090011001170100005001280110030001330150 09800163021011400261020001100375020000900386020000500395020000400400020001600404 039000400420013000700424#VV12.17161#VV12.17162#Vi?t#T515T#915.97#^214#Tui tr t hnh ph H Ch Minh vi bin o qu hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a 173tr., 32tr. nh mu^b26cm#Cho mng i hi i biu on TNCS H Ch Minh Tp. H Ch Minh ln th IX, nhim k 2012 - 2017#Tp hp mt s bi vit, th, nhc v hnh nh phn nh hot ng ca tui tr thnh ph H Ch Minh vi bin o# Thanh nin#Tui tr#Bin#o#Tp. H Ch Minh#Hoa#297983## 01093000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020041000470030097000880070054001850080018002390090011002570100 00500268011001500273015009800288021024200386020001100628020002000639020001600659 03900040067500500120067900500220069100500150071300500190072800500130074701300070 0760#VV12.17163#VV12.17164#Vi?t#G561S#324.2597#^214#Gng sng thanh nin thnh ph anh hng#Tp sch gii thiu nhng gng thanh nin tiu biu thnh ph H C h Minh giai on 2007 - 2012#L Vn Minh, Phan Th Thanh Phng, Trng Tn t ...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a249tr.^b26cm#Cho mng i hi i biu on TNCS H Ch Minh Tp. H Ch Minh ln th IX, nhim k 2012 - 2017#Gii thi u 60 gng in hnh thanh nin tiu biu thnh ph H Ch Minh tin tin trn c c lnh vc: th lnh thanh nin (on, Hi, i); Cn b, cng chc tr, gii, thn thin; gio vin, ging vin, tr l thanh nin, tng ph trch i#Thanh n in#in hnh tin tin#Tp. H Ch Minh#Hoa#L Vn Minh#Phan Th Thanh Phng#Tr ng Tn t#L Th Tuyt Nhung#H Thanh t#297984## 00833000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020030000460070040000760080018001160090011001340100005001450110 01500150015009800165021018100263020001700444020002100461020001600482039000400498 020001100502005003500513013000700548#VV12.17165#VV12.17166#Vi?t#452T#959.704#^2 14#i thanh nin cn v Si Gn#Cu lc b Truyn thng Thnh on b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a355tr.^b26cm#Cho mng i hi i biu on TNCS H Ch Minh Tp. H Ch Minh ln th IX, nhim k 2012 - 2017#Tp hp mt s bi v it v nhng tm gng tui tr anh hng trong i thanh nin cn v Si Gn sn sng chin uthcj hin c m hoi bo gii phng min Nam thng nht t quc #Lch s hin i#Khng chin chng M#Tp. H Ch Minh#Hoa#Thanh nin#Cu lc b Truyn thng Thnh on#297985## 00914000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430020135000480080018001830090011002010100005002120110015002170150 09800232021021700330020001700547020001600564039000400580020001400584013000700598 020002200605020002100627#VV12.17167#VV12.17168#Vi?t#NH556M#324.2597#^214#Nhng m hnh, gii php, cng trnh tiu biu trong cng tc on v phong tro thanh thiu nhi thnh ph nhim k VIII (2007 - 2012)#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 2#^a431tr.^b26cm#Cho mng i hi i biu on TNCS H Ch Minh Tp. H Ch Min h ln th IX, nhim k 2012 - 2017#Tp hp mt s bi vit, bi bo, tham lun g ii thiu cc gii php, m hnh, cng trnh tiu biu t c s n cp thnh th c hin t 2007 - 2012 v cng tc on v phong tro thanh thiu nhi thnh ph H Ch Minh#Thanh thiu nin#Tp. H Ch Minh#Hoa#Cng tc on#297986#on TNCS H Ch Minh#i TNTP H Ch Minh## 00758000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020066000470080018001130090011001310100005001420110015001470150 09800162021013100260020001700391020001600408039000400424020001400428013000700442 020002200449020002100471#VV12.17169#VV12.17170#Vi?t#C455T#324.2597#^214#Cng tc on v phong tro thanh thiu nhi thnh ph H Ch Minh#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tr#2012#^a430tr.^b26cm#Cho mng i hi i biu on TNCS H Ch Minh Tp. H Ch Minh ln th IX, nhim k 2012 - 2017#Ghi li cc phong tro, s kin v nhng cch lm sng to trong cng tc on v phong tro thanh thiu nhi thnh ph H Ch Minh#Thanh thiu nin#Tp. H Ch Minh#Hoa#Cng tc on#297987#on T NCS H Ch Minh#i TNTP H Ch Minh## 01035000000000361000450002600110000001400080001104100050001918100070002408200090 00318080005000400020021000450030074000660070053001400220004001932210012001970080 01800209009001100227010000500238011002600243021015600269020001700425020002100442 02000100046302000160047300500160048900500130050500500130051800500200053100500180 0551039000400569013000700573015009300580#VV12.17171#540000#Vi?t#CH513T#959.7043 #^214#Chng ta ng dy#Truyn thng phong tro sinh vin hc sinh Si Gn - Gia nh 1954 - 1975#B.s.: Phm Chnh Trc, L Minh Chu, Trng M L...#T.1#19 54 - 1968#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a400tr., 12tr. nh^b26cm#Ghi chp l i phong tro u tranh cng khai ca sinh vin hc sinh Si Gn - Gia nh (195 4 - 1968) gn lin vi lch s cuc khng chin chng M cu nc#Lch s hin i#Khng chin chng M#Sinh vin#Tp. H Ch Minh#Phm Chnh Trc#L Minh Chu#T rng M L#Hong Ph Ngc Phan#Trn Th Ngc Ho#Hoa#297988#TTS ghi: Ban Thn g v Thnh on thnh ph H Ch Minh. Cu lc b truyn thng Thnh on## 00585000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070040000710220004001110080005001150090 01100120010000500131011001500136020001700151020000900168020001300177005001100190 006002200201039000400223013000700227019001400234012003500248#VN12.04879#17000#V i?t#H125D#895.7#^214#Hu du hong gia#Truyn tranh#Hwang Miri ; Nguyn Th Hi Phng dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2012#^a157tr.^b18cm#Vn hc hin i#Hn Quc#Tr uyn tranh#Hwang Miri#Nguyn Th Hi Phng#Hoa#297989#Dch Hn Quc#Truyn tran h dnh cho la tui 16+## 00558000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070044000700220005001140080005001190090 01100124010000500135011001500140020001800155020000900173020001300182005001200195 005001000207006001400217039000400231019001400235013000700249#VN12.04880#15000#V i?t#452Q#895.7#^214#i qun nh nh#Truyn tranh#Park In Seo, Choi Sang ; Phm Thanh T dch#T.10#^aH.#^aKim ng#2012#^a167tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Qu c#Truyn tranh#Park In Seo#Choi Sang#Phm Thanh T#Hoa#Dch Hn Quc#297990## 00558000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070044000700220005001140080005001190090 01100124010000500135011001500140020001800155020000900173020001300182005001200195 005001000207006001400217039000400231019001400235013000700249#VN12.04881#15000#V i?t#452Q#895.7#^214#i qun nh nh#Truyn tranh#Park In Seo, Choi Sang ; Phm Thanh T dch#T.11#^aH.#^aKim ng#2012#^a172tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Qu c#Truyn tranh#Park In Seo#Choi Sang#Phm Thanh T#Hoa#Dch Hn Quc#297991## 00558000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070044000700220005001140080005001190090 01100124010000500135011001500140020001800155020000900173020001300182005001200195 005001000207006001400217039000400231019001400235013000700249#VN12.04882#15000#V i?t#452Q#895.7#^214#i qun nh nh#Truyn tranh#Park In Seo, Choi Sang ; Phm Thanh T dch#T.12#^aH.#^aKim ng#2012#^a165tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Qu c#Truyn tranh#Park In Seo#Choi Sang#Phm Thanh T#Hoa#Dch Hn Quc#297992## 00558000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070044000700220005001140080005001190090 01100124010000500135011001500140020001800155020000900173020001300182005001200195 005001000207006001400217039000400231019001400235013000700249#VN12.04883#15000#V i?t#452Q#895.7#^214#i qun nh nh#Truyn tranh#Park In Seo, Choi Sang ; Phm Thanh T dch#T.13#^aH.#^aKim ng#2012#^a170tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Qu c#Truyn tranh#Park In Seo#Choi Sang#Phm Thanh T#Hoa#Dch Hn Quc#297993## 00590000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020034000410030013000750070034000880220004001220080005001260090 01100131010000500142011001500147012003500162020001700197020000900214020001300223 005001600236006001100252039000400263019001400267013000700281#VN12.04884#16000#V i?t#TR527T#895.6#^214#Truyn thuyt anh hng Yoshirsune#Truyn tranh#Hirofumi Sa wada ; Thu Dng dch#T.4#^aH.#^aKim ng#2012#^a188tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hirofumi Sawada#Thu D ng#Hoa#Dch Nht Bn#297994## 00590000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020034000410030013000750070034000880220004001220080005001260090 01100131010000500142011001500147012003500162020001700197020000900214020001300223 005001600236006001100252039000400263019001400267013000700281#VN12.04885#16000#V i?t#TR527T#895.6#^214#Truyn thuyt anh hng Yoshirsune#Truyn tranh#Hirofumi Sa wada ; Thu Dng dch#T.5#^aH.#^aKim ng#2012#^a201tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hirofumi Sawada#Thu D ng#Hoa#Dch Nht Bn#297995## 00590000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020034000410030013000750070034000880220004001220080005001260090 01100131010000500142011001500147012003500162020001700197020000900214020001300223 005001600236006001100252039000400263019001400267013000700281#VN12.04886#Vi?t#TR5 27T#895.6#^214#16000#Truyn thuyt anh hng Yoshirsune#Truyn tranh#Hirofumi Sa wada ; Thu Dng dch#T.6#^aH.#^aKim ng#2012#^a188tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hirofumi Sawada#Thu D ng#Hoa#Dch Nht Bn#297996## 00590000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020034000410030013000750070034000880220004001220080005001260090 01100131010000500142011001500147012003500162020001700197020000900214020001300223 005001600236006001100252039000400263019001400267013000700281#VN12.04887#Vi?t#TR5 27T#895.6#^214#16000#Truyn thuyt anh hng Yoshirsune#Truyn tranh#Hirofumi Sa wada ; Thu Dng dch#T.7#^aH.#^aKim ng#2012#^a196tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hirofumi Sawada#Thu D ng#Hoa#Dch Nht Bn#297997## 00555000000000301000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020007000390030013000460070048000590220005001070080005001120090 01100117010000500128011001500133020001800148020000900166020001300175005001300188 005001600201006001100217039000400228019001400232013000700246#VN12.04888#Vi?t#Y00 0#895.7#^214#15000#Yureka#Truyn tranh#Son Hee Joon, Kim Youn Kyoung ; Hi Ph ng dch#T.17#^aH.#^aKim ng#2012#^a171tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truy n tranh#Son Hee Joon#Kim Youn Kyoung#Hi Phng#Hoa#Dch Hn Quc#297998## 00555000000000301000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020007000390030013000460070048000590220005001070080005001120090 01100117010000500128011001500133020001800148020000900166020001300175005001300188 005001600201006001100217039000400228019001400232013000700246#VN12.04889#Vi?t#Y00 0#895.7#^214#15000#Yureka#Truyn tranh#Son Hee Joon, Kim Youn Kyoung ; Hi Ph ng dch#T.18#^aH.#^aKim ng#2012#^a170tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truy n tranh#Son Hee Joon#Kim Youn Kyoung#Hi Phng#Hoa#Dch Hn Quc#297999## 00555000000000301000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020007000390030013000460070048000590220005001070080005001120090 01100117010000500128011001500133020001800148020000900166020001300175005001300188 005001600201006001100217039000400228019001400232013000700246#VN12.04890#Vi?t#Y00 0#895.7#^214#15000#Yureka#Truyn tranh#Son Hee Joon, Kim Youn Kyoung ; Hi Ph ng dch#T.19#^aH.#^aKim ng#2012#^a170tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truy n tranh#Son Hee Joon#Kim Youn Kyoung#Hi Phng#Hoa#Dch Hn Quc#298000## 00589000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020027000410030013000680070054000810220005001350080005001400090 01100145010000500156011001500161020001800176020000900194020001300203005001400216 005001400230006001800244039000400262019001400266013000700280#VN12.04891#21000#V i?t#KH110V#895.6#^214#Kht vng ng ua Capeta#Truyn tranh#Masahito Soda, Kur o Tomiyama ; Nguyn Thanh Ngn dch#T.12#^aH.#^aKim ng#2012#^a199tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Masahito Soda#Kuro Tomiyama#Nguyn Thanh Ng n#Hoa#Dch Nht Bn#298001## 00589000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020027000410030013000680070054000810220005001350080005001400090 01100145010000500156011001500161020001800176020000900194020001300203005001400216 005001400230006001800244039000400262019001400266013000700280#VN12.04892#21000#V i?t#KH110V#895.6#^214#Kht vng ng ua Capeta#Truyn tranh#Masahito Soda, Kur o Tomiyama ; Nguyn Thanh Ngn dch#T.13#^aH.#^aKim ng#2012#^a210tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Masahito Soda#Kuro Tomiyama#Nguyn Thanh Ng n#Hoa#Dch Nht Bn#298002## 00589000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020027000410030013000680070054000810220005001350080005001400090 01100145010000500156011001500161020001800176020000900194020001300203005001400216 005001400230006001800244039000400262019001400266013000700280#VN12.04893#21000#V i?t#KH110V#895.6#^214#Kht vng ng ua Capeta#Truyn tranh#Masahito Soda, Kur o Tomiyama ; Nguyn Thanh Ngn dch#T.14#^aH.#^aKim ng#2012#^a208tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Masahito Soda#Kuro Tomiyama#Nguyn Thanh Ng n#Hoa#Dch Nht Bn#298003## 00589000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020027000410030013000680070054000810220005001350080005001400090 01100145010000500156011001500161020001800176020000900194020001300203005001400216 005001400230006001800244039000400262019001400266013000700280#VN12.04894#21000#V i?t#KH110V#895.6#^214#Kht vng ng ua Capeta#Truyn tranh#Masahito Soda, Kur o Tomiyama ; Nguyn Thanh Ngn dch#T.15#^aH.#^aKim ng#2012#^a178tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Masahito Soda#Kuro Tomiyama#Nguyn Thanh Ng n#Hoa#Dch Nht Bn#298004## 00567000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020032000400070052000720080005001240090011001290100005001400110 01700145020001800162039000400180020001400184005001900198005001600217005001500233 020001600248013000700264004001800271#VN12.04895#9500#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi lut giao thng#Trn Th Ngc Trm, Phng Th Tng, Nguyn Th Nga #^aH.#^aGio dc#2012#^a28tr.^b17x24cm#Gio dc mu gio#Hoa#Sch mu gio#Trn Th Ngc Trm#Phng Th Tng#Nguyn Th Nga#Lut giao thng#298005#Ti bn ln th 2## 00546000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020015000400030013000550070043000680220004001110080005001150090 01100120010000500131011001500136020001800151020000900169020001300178005001700191 006001900208039000800227019001400235013000700249#VN12.04896#Vi?t#T452L#895.6#^21 4#16000#Ti l Galileo#Truyn tranh#Kashimoto Manavu ; Nguyn Hng Giang dch# T.5#^aH.#^aKim ng#2012#^a182tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh# Kashimoto Manavu#Nguyn Hng Giang#Trn H#Dch Nht Bn#298006## 00546000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020015000400030013000550070043000680220004001110080005001150090 01100120010000500131011001500136020001800151020000900169020001300178005001700191 006001900208039000800227019001400235013000700249#VN12.04897#Vi?t#T452L#895.6#^21 4#16000#Ti l Galileo#Truyn tranh#Kashimoto Manavu ; Nguyn Hng Giang dch# T.6#^aH.#^aKim ng#2012#^a182tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh# Kashimoto Manavu#Nguyn Hng Giang#Trn H#Dch Nht Bn#298007## 00546000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020015000400030013000550070043000680220004001110080005001150090 01100120010000500131011001500136020001800151020000900169020001300178005001700191 006001900208039000800227019001400235013000700249#VN12.04898#Vi?t#T452L#895.6#^21 4#16000#Ti l Galileo#Truyn tranh#Kashimoto Manavu ; Nguyn Hng Giang dch# T.7#^aH.#^aKim ng#2012#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh# Kashimoto Manavu#Nguyn Hng Giang#Trn H#Dch Nht Bn#298008## 00546000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020015000400030013000550070043000680220004001110080005001150090 01100120010000500131011001500136020001800151020000900169020001300178005001700191 006001900208039000800227019001400235013000700249#VN12.04899#Vi?t#T452L#895.6#^21 4#16000#Ti l Galileo#Truyn tranh#Kashimoto Manavu ; Nguyn Hng Giang dch# T.8#^aH.#^aKim ng#2012#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh# Kashimoto Manavu#Nguyn Hng Giang#Trn H#Dch Nht Bn#298009## 00546000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020015000400030013000550070043000680220004001110080005001150090 01100120010000500131011001500136020001800151020000900169020001300178005001700191 006001900208039000800227019001400235013000700249#VN12.04900#Vi?t#T452L#895.6#^21 4#16000#Ti l Galileo#Truyn tranh#Kashimoto Manavu ; Nguyn Hng Giang dch# T.9#^aH.#^aKim ng#2012#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh# Kashimoto Manavu#Nguyn Hng Giang#Trn H#Dch Nht Bn#298010## 00547000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020015000400030013000550070043000680220005001110080005001160090 01100121010000500132011001500137020001800152020000900170020001300179005001700192 006001900209039000800228019001400236013000700250#VN12.04901#Vi?t#T452L#895.6#^21 4#16000#Ti l Galileo#Truyn tranh#Kashimoto Manavu ; Nguyn Hng Giang dch# T.10#^aH.#^aKim ng#2012#^a182tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Kashimoto Manavu#Nguyn Hng Giang#Trn H#Dch Nht Bn#298011## 00533000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070037000670220004001040080005001080090 01100113010000500124011001500129020001800144020000900162020001300171005001300184 006001700197039000800214019001400222013000700236#VN12.04902#19000#Vi?t#K200A#89 5.6#^214#K n c mng#Truyn tranh#Shin Mashiba ; Cao Th Hi Linh dch#T.6#^aH .#^aKim ng#2012#^a177tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Shin Ma shiba#Cao Th Hi Linh#Trn H#Dch Nht Bn#298012## 00533000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070037000670220004001040080005001080090 01100113010000500124011001500129020001800144020000900162020001300171005001300184 006001700197039000800214019001400222013000700236#VN12.04903#19000#Vi?t#K200A#89 5.6#^214#K n c mng#Truyn tranh#Shin Mashiba ; Cao Th Hi Linh dch#T.7#^aH .#^aKim ng#2012#^a177tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Shin Ma shiba#Cao Th Hi Linh#Trn H#Dch Nht Bn#298013## 00533000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070037000670220004001040080005001080090 01100113010000500124011001500129020001800144020000900162020001300171005001300184 006001700197039000800214019001400222013000700236#VN12.04904#19000#Vi?t#K200A#89 5.6#^214#K n c mng#Truyn tranh#Shin Mashiba ; Cao Th Hi Linh dch#T.8#^aH .#^aKim ng#2012#^a177tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Shin Ma shiba#Cao Th Hi Linh#Trn H#Dch Nht Bn#298014## 00533000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070037000670220004001040080005001080090 01100113010000500124011001500129020001800144020000900162020001300171005001300184 006001700197039000800214019001400222013000700236#VN12.04905#19000#Vi?t#K200A#89 5.6#^214#K n c mng#Truyn tranh#Shin Mashiba ; Cao Th Hi Linh dch#T.9#^aH .#^aKim ng#2012#^a177tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Shin Ma shiba#Cao Th Hi Linh#Trn H#Dch Nht Bn#298015## 00533000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020024000400030013000640070032000770220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134020001800149020000900167020001300176005001600189 006000900205039000800214019001400222013000700236#VN12.04906#Vi?t#A109C#895.6#^21 4#16000#Asari c b tinh nghch#Truyn tranh#Muroyama Mayumi ; Ngc Lan dch#T. 5#^aH.#^aKim ng#2012#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mu royama Mayumi#Ngc Lan#Trn H#Dch Nht Bn#298016## 00533000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020024000400030013000640070032000770220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134020001800149020000900167020001300176005001600189 006000900205039000800214019001400222013000700236#VN12.04907#Vi?t#A109C#895.6#^21 4#16000#Asari c b tinh nghch#Truyn tranh#Muroyama Mayumi ; Ngc Lan dch#T. 6#^aH.#^aKim ng#2012#^a183tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mu royama Mayumi#Ngc Lan#Trn H#Dch Nht Bn#298017## 00533000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020024000400030013000640070032000770220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134020001800149020000900167020001300176005001600189 006000900205039000800214019001400222013000700236#VN12.04908#Vi?t#A109C#895.6#^21 4#16000#Asari c b tinh nghch#Truyn tranh#Muroyama Mayumi ; Ngc Lan dch#T. 7#^aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mu royama Mayumi#Ngc Lan#Trn H#Dch Nht Bn#298018## 00623000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020008000410030013000490070036000620220005000982210038001030080 00500141009001100146010000500157011001500162020001700177020000900194020001300203 005001600216006001300232039000800245019001400253012003500267013000700302#VN12.04 909#Vi?t#GI-315#895.6#^214#16000#Gintama#Truyn tranh#Hideaki Sorachi ; Barbie Ayumi dch#T.26#Ru ung ban ngy c mi v rt khc#^aH.#^aKim ng#2012#^a212 tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hideaki Sorachi#Barbie Ayumi#Tr n H#Dch Nht Bn#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#298019## 00653000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020008000410030013000490070036000620220005000982210068001030080 00500171009001100176010000500187011001500192020001700207020000900224020001300233 005001600246006001300262039000800275019001400283012003500297013000700332#VN12.04 910#Vi?t#GI-315#895.6#^214#16000#Gintama#Truyn tranh#Hideaki Sorachi ; Barbie Ayumi dch#T.27#Tri khng sinh ra ngi u ci c ngi, ch sinh ra tc t hi#^aH.#^aKim ng#2012#^a185tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#H ideaki Sorachi#Barbie Ayumi#Trn H#Dch Nht Bn#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#298020## 00601000000000301000450002600110000004100050001108200060001680800050002201400070 00270020008000340030013000420070036000550220005000912210038000960080005001340090 01100139010000500150011001500155020001700170020000900187020001300196005001600209 006001300225039000500238019001400243012003500257013000700292#VN12.04911#Vi?t#895 .6#^214#16000#Gintama#Truyn tranh#Hideaki Sorachi ; Barbie Ayumi dch#T.28#Vo qun va h cng cn lng can m#^aH.#^aKim ng#2012#^a186tr.^b18cm#Vn hc h in i#Nht Bn#Truyn tranh#Hideaki Sorachi#Barbie Ayumi#Vanh#Dch Nht Bn#Tr anh truyn dnh cho la tui 16+#298021## 00595000000000301000450002600110000004100050001108200060001680800050002201400070 00270020008000340030013000420070036000550220005000912210032000960080005001280090 01100133010000500144011001500149020001700164020000900181020001300190005001600203 006001300219039000500232019001400237012003500251013000700286#VN12.04912#Vi?t#895 .6#^214#16000#Gintama#Truyn tranh#Hideaki Sorachi ; Barbie Ayumi dch#T.29#Nh n nhn m mang li im xu#^aH.#^aKim ng#2012#^a186tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hideaki Sorachi#Barbie Ayumi#Vanh#Dch Nht Bn#Tranh tr uyn dnh cho la tui 16+#298022## 00551000000000289000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020027000340030013000610070037000740220005001112210013001160080005001290090 01100134010000500145011001500150020001800165020000900183020001300192005001900205 006001100224019001400235039000500249013000700254#VN12.04913#16000#Vi?t#895.6#^2 14#Kuroko - Tuyn th v hnh#Truyn tranh#Tadatoshi Fujimaki ; Nguyt Kh dch# T.15#t nim tin#^aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#Tadatoshi Fujimaki#Nguyt Kh#Dch Nht Bn#Vanh#298023## 00547000000000289000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020027000340030013000610070037000740220005001112210009001160080005001250090 01100130010000500141011001500146020001800161020000900179020001300188005001900201 006001100220019001400231039000500245013000700250#VN12.04914#16000#Vi?t#895.6#^2 14#Kuroko - Tuyn th v hnh#Truyn tranh#Tadatoshi Fujimaki ; Nguyt Kh dch# T.16#Ht gi!#^aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tru yn tranh#Tadatoshi Fujimaki#Nguyt Kh#Dch Nht Bn#Vanh#298024## 00549000000000289000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020027000340030013000610070037000740220005001112210011001160080005001270090 01100132010000500143011001500148020001800163020000900181020001300190005001900203 006001100222019001400233039000500247013000700252#VN12.04915#16000#Vi?t#895.6#^2 14#Kuroko - Tuyn th v hnh#Truyn tranh#Tadatoshi Fujimaki ; Nguyt Kh dch# T.17#Khai trn!#^aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Tadatoshi Fujimaki#Nguyt Kh#Dch Nht Bn#Vanh#298025## 00527000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020013000400030013000530070036000660220004001020080005001060090 01100111010000500122011001500127020001800142020000900160020001300169005001700182 006001200199039000500211019001400216013000700230#VN12.04916#Vi?t#C512C#895.6#^21 4#19000#Cn con Momo#Truyn tranh#Kikuno Shirakawa ; Choko Akuma dch#T.5#^aH.# ^aKim ng#2012#^a158tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Kikuno Sh irakawa#Choko Akuma#Vanh#Dch Nht Bn#298026## 00526000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020013000400030013000530070036000660220004001020080005001060090 01100111010000500122011001500127020001700142020000900159020001300168005001700181 006001200198039000500210019001400215013000700229#VN12.04917#Vi?t#C512C#895.6#^21 4#19000#Cn con Momo#Truyn tranh#Kikuno Shirakawa ; Choko Akuma dch#T.6#^aH.# ^aKim ng#2012#^a158tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Kikuno Shi rakawa#Choko Akuma#Vanh#Dch Nht Bn#298027## 00508000000000277000450002600110000004100050001108200060001680800050002201400070 00270020013000340030013000470070036000600220004000960080005001000090011001050100 00500116011001500121020001700136020000900153020001300162005001700175006001200192 039000500204019001400209013000700223#VN12.04918#Vi?t#895.6#^214#19000#Cn con M omo#Truyn tranh#Kikuno Shirakawa ; Choko Akuma dch#T.7#^aH.#^aKim ng#2012#^a 158tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Kikuno Shirakawa#Choko Akuma #Vanh#Dch Nht Bn#298028## 00567000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020014000400030013000540070050000670220005001170080005001220090 01100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185005001300198 006001300211006001500224039000500239019001400244013000700258#VN12.04919#N312R#89 5.6#^214#22000#Vi?t#Ninja Rantaro#Truyn tranh#Soubee Amako ; Dch: T Phng H , Nguyn Vn Anh#T.34#^aH.#^aKim ng#2012#^a238tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Soubee Amako#T Phng H#Nguyn Vn Anh#Thu#Dch Nht Bn#2 98029## 00567000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020014000400030013000540070050000670220005001170080005001220090 01100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185005001300198 006001300211006001500224039000500239019001400244013000700258#VN12.04920#N312R#89 5.6#^214#22000#Vi?t#Ninja Rantaro#Truyn tranh#Soubee Amako ; Dch: T Phng H , Nguyn Vn Anh#T.35#^aH.#^aKim ng#2012#^a238tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Soubee Amako#T Phng H#Nguyn Vn Anh#Thu#Dch Nht Bn#2 98030## 00527000000000289000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020014000400030013000540070035000670220005001020080005001070090 01100112010000500123011001500128020001800143020000900161020001300170005001300183 006001500196039000500211019001400216013000700230#VN12.04921#N312R#895.6#^214#220 00#Vi?t#Ninja Rantaro#Truyn tranh#Soubee Amako ; Nguyn Vn Anh dch#T.36#^aH. #^aKim ng#2012#^a238tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Soubee A mako#Nguyn Vn Anh#Thu#Dch Nht Bn#298031## 00581000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070033000790220005001120080005001170090 01100122010000500133011001500138012003500153020001700188020000900205020001300214 005001500227006001100242039000500253019001400258013000700272#VN12.04922#16000#V i?t#M102M#895.6#^214#Magi - M cung thn thoi#Truyn tranh#Ohtaka Shinobu ; m Nguyt dch#T.12#^aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Ohtaka Shinobu#m Nguyt#Thu#D ch Nht Bn#298032## 00581000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400030013000660070033000790220005001120080005001170090 01100122010000500133011001500138012003500153020001700188020000900205020001300214 005001500227006001100242039000500253019001400258013000700272#VN12.04923#16000#V i?t#M102M#895.6#^214#Magi - M cung thn thoi#Truyn tranh#Ohtaka Shinobu ; m Nguyt dch#T.13#^aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 15+#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Ohtaka Shinobu#m Nguyt#Thu#D ch Nht Bn#298033## 00558000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030011000570070049000680080005001170090011001220100 00500133011001500138012001600153020001800169020000900187020001300196005001600209 005001800225005001300243039000500256013000700261#VN12.04924#24000#Vi?t#D434H#89 5.6#^214#Doraemon hc tp#Cng - Tr#Fujiko F. Fujio, Kobayashi Kanjiro, Isoho Y usuke#^aH.#^aKim ng#2012#^a223tr.^b24cm#T sch Hc vui#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Kobayashi Kanjiro#Isoho Yusuke#Thu#298034## 00518000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030016000570070032000730080005001050090011001100100 00500121011001500126012001600141020001800157020000900175020001300184005001600197 005001500213039000500228013000700233#VN12.04925#24000#Vi?t#D434H#895.6#^214#Dor aemon hc tp#Cng lm ho s#Fujiko F. Fujio, Okada Yasunori#^aH.#^aKim ng#20 12#^a223tr.^b24cm#T sch Hc vui#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Okada Yasunori#Thu#298035## 00568000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030021000570070049000780080005001270090011001320100 00500143011001500148012001600163020001800179020000900197020001300206005001600219 005001800235005001300253039000500266013000700271#VN12.04926#24000#Vi?t#D434H#89 5.6#^214#Doraemon hc tp#Din tch - Th tch#Fujiko F. Fujio, Kobayashi Kanjir o, Takaya Kenji#^aH.#^aKim ng#2012#^a223tr.^b24cm#T sch Hc vui#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Kobayashi Kanjiro#Takaya Kenji#Thu# 298036## 00602000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030023000570070052000800080005001320090011001370100 00500148011001500153012001600168020001800184020000900202020001300211005001600224 005001800240005001600258039000500274013000700279019001400286#VN12.04927#24000#V i?t#D434H#895.6#^214#Doraemon hc tp#Phn s - s thp phn#Fujiko F. Fujio, Ko bayashi Kanjiro, Mitani Yukihiro#^aH.#^aKim ng#2012#^a223tr.^b18cm#T sch Hc vui#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Kobayashi Kanjiro#M itani Yukihiro#Thu#298037#Dch Nht Bn## 00600000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030021000570070052000780080005001300090011001350100 00500146011001500151012001600166020001800182020000900200020001300209005001600222 005001800238005001600256039000500272019001400277013000700291#VN12.04928#24000#V i?t#D434H#895.6#^214#Doraemon hc tp#Lm quen vi biu #Fujiko F. Fujio, Koba yashi Kanjiro, Mitani Yukihiro#^aH.#^aKim ng#2012#^a223tr.^b18cm#T sch Hc v ui#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Kobayashi Kanjiro#Mit ani Yukihiro#Thu#Dch Nht Bn#298038## 00573000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030010000570070044000670080005001110090011001160100 00500127011001500132012001600147020001800163020000900181020001300190005001600203 005001100219005001500230039000500245019001400250013000700264#VN12.04929#24000#V i?t#D434H#895.6#^214#Doraemon hc tp#Thin th#Fujiko F. Fujio, Nichinoken, Mur ata Hiroshi#^aH.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#T sch Hc vui#Vn hc thiu nh i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Nichinoken#Murata Hiroshi#Thu#Dch Nht Bn#298039## 00591000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030012000570070052000690080005001210090011001260100 00500137011001500142012001600157020001800173020000900191020001300200005001600213 005001800229005001600247039000500263019001400268013000700282#VN12.04930#24000#V i?t#D434H#895.6#^214#Doraemon hc tp#Nhn - chia#Fujiko F. Fujio, Kobayashi Kan jiro, Mitani Yukihiro#^aH.#^aKim ng#2012#^a223tr.^b18cm#T sch Hc vui#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Kobayashi Kanjiro#Mitani Yukih iro#Thu#Dch Nht Bn#298040## 00589000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030026000570070044000830080005001270090011001320100 00500143011001500148012001600163020001800179020000900197020001300206005001600219 005001100235005001500246039000500261019001400266013000700280#VN12.04931#24000#V i?t#D434H#895.6#^214#Doraemon hc tp#Nhng bi ton thng gp#Fujiko F. Fujio, Nichinoken, Murata Hiroshi#^aH.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#T sch Hc vui# Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Nichinoken#Murata Hirosh i#Thu#Dch Nht Bn#298041## 00630000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030010000570070067000670080005001340090011001390100 00500150011001500155012001600170020001800186020000900204020001300213005001600226 005001800242005001600260039000500276019001400281005001400295013000700309#VN12.04 932#24000#Vi?t#D434H#895.6#^214#Doraemon hc tp#Hnh khi#Fujiko F. Fujio, Kob ayashi Kanjiro, Mitani Yukihiro, Shinoda Hideo#^aH.#^aKim ng#2012#^a223tr.^b18 cm#T sch Hc vui#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Kobay ashi Kanjiro#Mitani Yukihiro#Thu#Dch Nht Bn#Shinoda Hideo#298042## 00584000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030021000570070044000780080005001220090011001270100 00500138011001500143012001600158020001800174020000900192020001300201005001600214 005001100230005001500241039000500256019001400261013000700275#VN12.04933#24000#V i?t#D434H#895.6#^214#Doraemon hc tp#Cch gii ton nhanh#Fujiko F. Fujio, Nich inoken, Murata Hiroshi#^aH.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#T sch Hc vui#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Nichinoken#Murata Hiroshi#Thu #Dch Nht Bn#298043## 00622000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020041000400030013000810070081000940080005001750090011001800100 00500191011001500196020001800211020001300229039000700242019001400249020000900263 005001600272005001500288006002200303013000700325#VN12.04934#20000#Vi?t#D434N#89 5.6#^214#Doraemon - Nobita v ngi khng l xanh#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujik o F. Fujio ; Tranh: Okada Yasunori ; Nguyn Song Tm Quyn dch#^aH.#^aKim ng# 2012#^a193tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#T.Dung#Dch Nht Bn#Nht Bn #Fujiko F. Fujio#Okada Yasunori#Nguyn Song Tm Quyn#298044## 00639000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020058000400030013000980070081001110080005001920090011001970100 00500208011001500213020001800228020001300246039000700259019001400266020000900280 005001600289005001500305006002200320013000700342#VN12.04935#20000#Vi?t#D434N#89 5.6#^214#Doraemon - Nobita v cuc i thu chin x s ngi c#Truyn tranh# Nguyn tc: Fujiko F. Fujio ; Tranh: Okada Yasunori ; Nguyn Song Tm Quyn dch #^aH.#^aKim ng#2012#^a193tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#T.Dung#Dch Nht Bn#Nht Bn#Fujiko F. Fujio#Okada Yasunori#Nguyn Song Tm Quyn#298045## 00663000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020013000400030013000530070064000660220005001302210020001350080 00500155009001100160010000500171011001500176012003500191020001800226020000900244 02000130025300500170026600500140028300600120029701900140030903900070032301300070 0330#VN12.04936#Vi?t#E207H#895.6#^214#16000#Eyeshield 21#Truyn tranh#Li: Riic hiro Inagaki ; Tranh: Yusuke Murata ; Trang Tempo dch#T.16#The down of timeout# ^aH.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 14+#Vn hc t hiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Riichiro Inagaki#Yusuke Murata#Trang Tempo#Dch N ht Bn#T.Dung#298046## 00679000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020013000400030013000530070064000660220005001302210036001350080 00500171009001100176010000500187011001500192012003500207020001800242020000900260 02000130026900500170028200500140029900600120031301900140032503900070033901300070 0346#VN12.04937#Vi?t#E207H#895.6#^214#16000#Eyeshield 21#Truyn tranh#Li: Riic hiro Inagaki ; Tranh: Yusuke Murata ; Trang Tempo dch#T.17#Kht khao tr thnh ngi mnh nht#^aH.#^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tu i 14+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Riichiro Inagaki#Yusuke Murata#Tr ang Tempo#Dch Nht Bn#T.Dung#298047## 00659000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020013000400030013000530070064000660220005001302210016001350080 00500151009001100156010000500167011001500172012003500187020001800222020000900240 02000130024900500170026200500140027900600120029301900140030503900070031901300070 0326#VN12.04938#Vi?t#E207H#895.6#^214#16000#Eyeshield 21#Truyn tranh#Li: Riic hiro Inagaki ; Tranh: Yusuke Murata ; Trang Tempo dch#T.18#Sena Kobayakawa#^aH. #^aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 14+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Riichiro Inagaki#Yusuke Murata#Trang Tempo#Dch Nht Bn#T.Dung#298048## 00657000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020013000400030013000530070064000660220005001302210014001350080 00500149009001100154010000500165011001500170012003500185020001800220020000900238 02000130024700500170026000500140027700600120029101900140030303900070031701300070 0324#VN12.04939#Vi?t#E207H#895.6#^214#16000#Eyeshield 21#Truyn tranh#Li: Riic hiro Inagaki ; Tranh: Yusuke Murata ; Trang Tempo dch#T.19#Ngi tha k#^aH.#^ aKim ng#2012#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 14+#Vn hc thiu n hi#Nht Bn#Truyn tranh#Riichiro Inagaki#Yusuke Murata#Trang Tempo#Dch Nht B n#T.Dung#298049## 00580000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020011000400030013000510290008000640070029000720220005001010050 01200106008000500118009001100123010000500134011001500139019001400154020001700168 020000900185020001300194039000700207012003500214006001000249013000700259#VN12.04 940#Vi?t#B112M#895.6#^214#16000#7 mm sng#Truyn tranh#7 Seeds#Tamura Yumi ; T hu Trang dch#T.22#Tamura Yumi#^aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn #Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#T.Dung#Tranh truyn dnh cho la tui 16 +#Thu Trang#298050## 00614000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400030013000650070044000780220004001220080005001260090 01100131010000500142011001500147012003500162020001700197020000900214020001300223 005001300236005001200249006001100261039000700272013000700279019001400286#VN12.04 941#16000#Vi?t#K304K#895.7#^214#Kim khch Baek Dong Soo#Truyn tranh#Lee Jae H eon, Hong Ki Woo ; Thanh Tng dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2012#^a188tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Lee Jae Heo n#Hong Ki Woo#Thanh Tng#T.Dung#298051#Dch Hn Quc## 00581000000000277000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020026000340030013000600070073000730080005001460090011001510100005001620110 01500167020001800182020001300200039000700213019001400220020000900234005001600243 013000700259005001500266006002200281#VN12.04942#16000#Vi?t#895.6#^214#Minidora tr th c lc!#Truyn tranh#Nguyn tc: Fujiko F. Fujio, Okada Yasunori ; Nguy n Song Tm Quyn dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a193tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Tru yn tranh#T.Dung#Dch Nht Bn#Nht Bn#Fujiko F. Fujio#298052#Okada Yasunori#Ng uyn Song Tm Quyn## 00466000000000253000450002600110000004100050001108200090001680800050002500500090 00300020016000390030004000550070009000590080005000680090019000730100005000920110 01500097020001700112020000900129020000400138039000700142015003400149013000700183 012002200190#VN12.04943#Vi?t#895.9221#^214#L Quang#Mt thi nh#Th#L Quang #^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a101tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T.Dun g#Tn tht ca tc gi: L Hu Thi#298053#T sch Ngi yu th## 00575000000000301000450002600110000002000090001102000130002002000170003303900070 00500140007000570410005000641810007000690820006000768080005000820020026000870030 01300113007003500126022000500161005001200166006001600178008000500194009001100199 010000500210011001500215019001400230012002200244013000700266#VN12.04944#Nht Bn #Truyn tranh#Vn hc hin i#T.Dung#16000#Vi?t#CH106Q#895.6#^214#Chng qun g ia ca b Mei#Truyn tranh#Riko Miyagi ; Trnh Thu Giang dch#T.18#Riko Miyagi#T rnh Thu Giang#^aH.#^aKim ng#2012#^a184tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Dnh cho la tu i 16+#298054## 00538000000000289000450002600110000000500130001101400070002404100050003118100060 00360820006000428080005000480020017000530030013000700070038000830220005001210080 00500126009001100131010000500142011001500147020001800162020000900180020001300189 039000700202019001400209006001800223013000700241#VN12.04945#Kim Yeon Joo#18000# Vi?t#N100C#895.7#^214#Nabi - Cnh bm#Truyn tranh#Kim Yeon Joo ; Nguyn Hi Ph ng dch#T.12#^aH.#^aKim ng#2012#^a164tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Tr uyn tranh#T.Dung#Dch Hn Quc#Nguyn Hi Phng#298055## 00594000000000301000450002600110000001400070001104100050001800200240002300300130 00470070040000600220005001000080005001050090011001100100005001210110015001260190 01400141020001700155020000900172020001300181005001300194006001900207039000700226 012003400233181000700267082000600274808000500280013000700285#VN12.04946#16000#V i?t#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Aoyama ; Dch: Nguyn Hng Giang #T.75#^aH.#^aKim ng#2012#^a177tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Nht B n#Truyn tranh#Gosho Aoyama#Nguyn Hng Giang#T.Dung#Sch dnh cho la tui thi u nin#TH104T#895.6#^214#298056## 00650000000000313000450002600110000001900160001101200220002701400070004904100050 00561810006000610820006000678080005000730020026000780030014001040070032001180220 00500150221006400155008000500219009001100224010000500235011001500240020001800255 020001100273020001300284005001300297006001200310039000700322013000700329#VN12.04 947#Dch Trung Quc#Dnh cho la tui 14+#21500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long Vi n linh vt sng#Truyn di k#Au Yao Hsing ; Phng Thu dch#T.19#Ri tri xu t hin dit c ma. Linh vt chuyn thn l ng ra#^aH.#^aKim ng#2012#^a122tr .^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Thu#T.Dun g#298057## 00649000000000313000450002600110000001900160001101200220002701400070004904100050 00561810006000610820006000678080005000730020026000780030014001040070032001180220 00500150221006300155008000500218009001100223010000500234011001500239020001800254 020001100272020001300283005001300296006001200309039000700321013000700328#VN12.04 948#Dch Trung Quc#Dnh cho la tui 14+#21500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long Vi n linh vt sng#Truyn di k#Au Yao Hsing ; Phng Thu dch#T.20#"Tnh yu kh cc" trong nh l. u vi kh d trn o hoang#^aH.#^aKim ng#2012#^a122tr. ^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Thu#T.Dung #298058## 00651000000000313000450002600110000001900160001101200220002701400070004904100050 00561810006000610820006000678080005000730020026000780030014001040070032001180220 00500150221006500155008000500220009001100225010000500236011001500241020001800256 020001100274020001300285005001300298006001200311039000700323013000700330#VN12.04 949#Dch Trung Quc#Dnh cho la tui 14+#21500#Vi?t#450L#895.1#^214# Long Vi n linh vt sng#Truyn di k#Au Yao Hsing ; Phng Thu dch#T.21#Ngi rng x ut hin cu thy tr. Miu n giu mnh i thi c#^aH.#^aKim ng#2012#^a122t r.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Thu#T.Du ng#298059## 00650000000000313000450002600110000001200220001101400070003301900160004004100050 00561810006000610820006000678080005000730020026000780030014001040070032001180220 00500150221006400155008000500219009001100224010000500235011001500240020001800255 020001100273020001300284005001300297006001200310039000700322013000700329#VN12.04 950#Dnh cho la tui 14+#21500#Dch Trung Quc#Vi?t#450L#895.1#^214# Long Vi n linh vt sng#Truyn di k#Au Yao Hsing ; Phng Thu dch#T.22#Thy tr cn g khp thp cao. By ging khp chn lm sao m tm#^aH.#^aKim ng#2012#^a122tr .^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Thu#T.Dun g#298060## 00648000000000313000450002600110000001200220001101400070003301900160004004100050 00561810006000610820006000678080005000730020026000780030014001040070032001180220 00500150221006200155008000500217009001100222010000500233011001500238020001800253 020001100271020001300282005001300295006001200308039000700320013000700327#VN12.04 951#Dnh cho la tui 14+#21500#Dch Trung Quc#Vi?t#450L#895.1#^214# Long Vi n linh vt sng#Truyn di k#Au Yao Hsing ; Phng Thu dch#T.23#Lng my di u vi ng mn. Qun Mo say st kh ngp trn#^aH.#^aKim ng#2012#^a121tr.^ b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Thu#T.Dung# 298061## 00643000000000313000450002600110000001200220001101400070003301900160004004100050 00561810006000610820006000678080005000730020026000780030014001040070032001180220 00500150221005700155008000500212009001100217010000500228011001500233020001800248 020001100266020001300277005001300290006001200303039000700315013000700322#VN12.04 952#Dnh cho la tui 14+#21500#Dch Trung Quc#Vi?t#450L#895.1#^214# Long Vi n linh vt sng#Truyn di k#Au Yao Hsing ; Phng Thu dch#T.24#i hng ch t oan qu mn quan. Bo tha v hi vng mi#^aH.#^aKim ng#2012#^a122tr.^b17cm #Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Thu#P.Dung#29806 2## 00657000000000313000450002600110000001400070001101900160001801200220003404100050 00561810006000610820006000678080005000730020026000780030014001040070032001180220 00500150221007100155008000500226009001100231010000500242011001500247020001800262 020001100280020001300291005001300304006001200317039000700329013000700336#VN12.04 953#21500#Dch Trung Quc#Dnh cho la tui 14+#Vi?t#450L#895.1#^214# Long Vi n linh vt sng#Truyn di k#Au Yao Hsing ; Phng Thu dch#T.27#Bc Ba Qu g i th on ngm ngm. Quan lnh lng nhm vo Long Vin#^aH.#^aKim ng#2012# ^a121tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Thu #P.Dung#298063## 00646000000000313000450002600110000001400070001101900160001801200220003404100050 00561810006000610820006000678080005000730020026000780030014001040070032001180220 00500150221006000155008000500215009001100220010000500231011001500236020001800251 020001100269020001300280005001300293006001200306039000700318013000700325#VN12.04 954#21500#Dch Trung Quc#Dnh cho la tui 14+#Vi?t#450L#895.1#^214# Long Vi n linh vt sng#Truyn di k#Au Yao Hsing ; Phng Thu dch#T.28#M bng rch ghp thnh b mt. Lo Sa Khch gp nn v con#^aH.#^aKim ng#2012#^a121tr.^b1 7cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Thu#P.Dung#29 8064## 00660000000000313000450002600110000001400070001101900160001801200220003404100050 00561810006000610820006000678080005000730020026000780030014001040070032001180220 00500150221007400155008000500229009001100234010000500245011001500250020001800265 020001100283020001300294005001300307006001200320039000700332013000700339#VN12.04 955#21500#Dch Trung Quc#Dnh cho la tui 14+#Vi?t#450L#895.1#^214# Long Vi n linh vt sng#Truyn di k#Au Yao Hsing ; Phng Thu dch#T.29#Sa Khch Qu nay tr thnh trang ch. Lng my di tm n Ph Dc Vng#^aH.#^aKim ng#20 12#^a122tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Thu#P.Dung#298065## 00653000000000313000450002600110000001400070001101900160001801200220003404100050 00561810006000610820006000678080005000730020026000780030014001040070032001180220 00500150221006700155008000500222009001100227010000500238011001500243020001800258 020001100276020001300287005001300300006001200313039000700325013000700332#VN12.04 956#21500#Dch Trung Quc#Dnh cho la tui 14+#Vi?t#450L#895.1#^214# Long Vi n linh vt sng#Truyn di k#Au Yao Hsing ; Phng Thu dch#T.30#ng Lng H tm ra linh vt sng. Long Vin bt ng b tn cng#^aH.#^aKim ng#2012#^a12 3tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Thu#P. Dung#298066## 00587000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030014000480070045000620220004001070080005001110090 01100116010000500127011001500132012003200147020001800179020000900197020001300206 005001600219006002200235039000700257013000700264019001400271#VN12.04957#25000#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Hot hnh mu#Fujiko F. Fujio ; Nguyn Song Tm Quy n dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2012#^a142tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi# Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Nguyn Song Tm Quyn#P. Dung#298067#Dch Nht Bn## 00587000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030014000480070045000620220004001070080005001110090 01100116010000500127011001500132012003200147020001800179020000900197020001300206 005001600219006002200235039000700257019001400264013000700278#VN12.04958#25000#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Hot hnh mu#Fujiko F. Fujio ; Nguyn Song Tm Quy n dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2012#^a142tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi# Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Nguyn Song Tm Quyn#P. Dung#Dch Nht Bn#298068## 00548000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020019000400030013000590070039000720220005001110080005001160090 01100121010000500132011001500137020001800152020000900170020001300179005001800192 005002000210039000700230019001400237013000700251#VN12.04959#Vi?t#D434B#895.6#^21 4#16000#Doraemon bng chy#Truyn tranh#Mugiwara Shintaro, Fujiko F. Fujio Pro# T.16#^aH.#^aKim ng#2012#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Mugiwara Shintaro#Fujiko F. Fujio Pro#P.Dung#Dch Nht Bn#298069## 00548000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020019000400030013000590070039000720220005001110080005001160090 01100121010000500132011001500137020001800152020000900170020001300179005001800192 005002000210039000700230019001400237013000700251#VN12.04960#Vi?t#D434B#895.6#^21 4#16000#Doraemon bng chy#Truyn tranh#Mugiwara Shintaro, Fujiko F. Fujio Pro# T.17#^aH.#^aKim ng#2012#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Mugiwara Shintaro#Fujiko F. Fujio Pro#P.Dung#Dch Nht Bn#298070## 00548000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020019000400030013000590070039000720220005001110080005001160090 01100121010000500132011001500137020001800152020000900170020001300179005001800192 005002000210039000700230019001400237013000700251#VN12.04961#Vi?t#D434B#895.6#^21 4#16000#Doraemon bng chy#Truyn tranh#Mugiwara Shintaro, Fujiko F. Fujio Pro# T.18#^aH.#^aKim ng#2012#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Mugiwara Shintaro#Fujiko F. Fujio Pro#P.Dung#Dch Nht Bn#298071## 00548000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020019000400030013000590070039000720220005001110080005001160090 01100121010000500132011001500137020001800152020000900170020001300179005001800192 005002000210039000700230019001400237013000700251#VN12.04962#Vi?t#D434B#895.6#^21 4#16000#Doraemon bng chy#Truyn tranh#Mugiwara Shintaro, Fujiko F. Fujio Pro# T.19#^aH.#^aKim ng#2012#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Mugiwara Shintaro#Fujiko F. Fujio Pro#P.Dung#Dch Nht Bn#298072## 00583000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020019000400030013000590070054000720220005001260080005001310090 01100136010000500147011001500152020001800167020000900185020001300194005001800207 005002000225039000700245019001400252006000800266013000700274#VN12.04963#Vi?t#D43 4B#895.6#^214#16000#Doraemon bng chy#Truyn tranh#Mugiwara Shintaro, Fujiko F . Fujio Pro ; Anh o dch#T.20#^aH.#^aKim ng#2012#^a182tr.^b18cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mugiwara Shintaro#Fujiko F. Fujio Pro#P.Dung#Dch Nh t Bn#Anh o#298073## 00589000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020019000400030013000590070057000720220005001290080005001340090 01100139010000500150011001500155020001800170020000900188020001300197005001800210 005002000228039000700248019001400255006001100269013000700280#VN12.04964#Vi?t#D43 4B#895.6#^214#16000#Doraemon bng chy#Truyn tranh#Mugiwara Shintaro, Fujiko F . Fujio Pro ; Thu Hng dch#T.21#^aH.#^aKim ng#2012#^a181tr.^b18cm#Vn hc t hiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mugiwara Shintaro#Fujiko F. Fujio Pro#P.Dung#Dch Nht Bn#Thu Hng#298074## 00589000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020019000400030013000590070057000720220005001290080005001340090 01100139010000500150011001500155020001800170020000900188020001300197005001800210 005002000228039000700248019001400255006001100269013000700280#VN12.04965#Vi?t#D43 4B#895.6#^214#16000#Doraemon bng chy#Truyn tranh#Mugiwara Shintaro, Fujiko F . Fujio Pro ; Thu Hng dch#T.22#^aH.#^aKim ng#2012#^a182tr.^b18cm#Vn hc t hiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mugiwara Shintaro#Fujiko F. Fujio Pro#P.Dung#Dch Nht Bn#Thu Hng#298075## 00589000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020019000400030013000590070057000720220005001290080005001340090 01100139010000500150011001500155020001800170020000900188020001300197005001800210 005002000228039000700248019001400255006001100269013000700280#VN12.04966#Vi?t#D43 4B#895.6#^214#16000#Doraemon bng chy#Truyn tranh#Mugiwara Shintaro, Fujiko F . Fujio Pro ; Thu Hng dch#T.23#^aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Vn hc t hiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mugiwara Shintaro#Fujiko F. Fujio Pro#P.Dung#Dch Nht Bn#Thu Hng#298076## 00709000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020029000400070123000690220004001922210040001960080005002360090 01100241010000500252011001400257020001000271020000900281020001400290005001200304 00500100031600500140032600500180034000600060035803900070036401300070037101900050 0378#VN12.04967#7500#Vi?t#H419T#372.21#^214#Hc ting Anh cng Ngi Di#Li: L ucy Rosen ; Sng to nhn vt: Bob Kane ; Quy hoch t vng, m: Cathy Toohey ; Tranh: Steven E. Gordon ; H An dch#Q.1#Lm quen vi cc siu anh hng : M u #^aH.#^aKim ng#2012#^a12tr.^b15cm#Ting Anh#Mu gio#Sch mu gio#Rosen, Lucy #Kane, Bob#Toohey, Cathy#Gordon, Steven E.#H An#P.Dung#298077#Dch## 00697000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020029000400070123000690220004001922210028001960080005002240090 01100229010000500240011001400245020001000259020000900269020001400278005001200292 00500100030400500140031400500180032800600060034603900070035201900050035901300070 0364#VN12.04968#7500#Vi?t#H419T#372.21#^214#Hc ting Anh cng Ngi Di#Li: L ucy Rosen ; Sng to nhn vt: Bob Kane ; Quy hoch t vng, m: Cathy Toohey ; Tranh: Steven E. Gordon ; H An dch#Q.2#B ng nh mo : m a ngn#^aH.#^aKim ng#2012#^a12tr.^b15cm#Ting Anh#Mu gio#Sch mu gio#Rosen, Lucy#Kane, Bob#T oohey, Cathy#Gordon, Steven E.#H An#P.Dung#Dch#298078## 00720000000000337000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020029000400030019000690070118000880220004002062210031002100080 00500241009001100246010000500257011001400262020001000276020000900286020001400295 00500120030900500100032100500140033100600060034503900070035101900050035800500120 0363013000700375#VN12.04969#7500#Vi?t#H419T#372.21#^214#Hc ting Anh cng Ng i Di#Gii cu thnh ph#Li: Lucy Rosen ; Sng to nhn vt: Bob Kane ; Quy ho ch t vng, m: Cathy Toohey ; Tranh: MADA Design ; H An dch#Q.3#Gii cu thn h ph : m e ngn#^aH.#^aKim ng#2012#^a12tr.^b15cm#Ting Anh#Mu gio#Sch mu gio#Rosen, Lucy#Kane, Bob#Toohey, Cathy#H An#P.Dung#Dch#MADA Design#298079## 00744000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020029000400070148000690220004002172210030002210080005002510090 01100256010000500267011001400272020001000286020000900296020001400305005001100319 00500090033000500130033900500180035203900050037001900050037500500130038000600060 0393013000700399#VN12.04970#Vi?t#H419T#372.21#^214#7500#Hc ting Anh cng Ng i Di#Li: Lucy Rosen ; Sng to nhn vt Ngi Di: Bob Kane ; Quy hoch t vn g v m: Cathy Toohey ; Tranh: Steven E. Gordon, Rick Farley ; H An dch#Q.4#Th m ho rng la : m i ngn#^aH.#^aKim ng#2012#^a12tr.^b15cm#Ting Anh#Mu gi o#Sch mu gio#Lucy Rosen#Bob Kane#Cathy Toohey#Gordon, Steven E.#Thu#Dch#Far ley, Rick#H An#298080## 00693000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020029000400070130000690220004001992210027002030080005002300090 01100235010000500246011001400251020001000265020000900275020001400284005001100298 00500090030900500130031800500120033100600060034303900060034901900050035501300070 0360#VN12.04971#Vi?t#H419T#372.21#^214#7500#Hc ting Anh cng Ngi Di#Li: L ucy Rosen ; Sng to nhn vt Ngi Di: Bob Kane ; Quy hoch t vng v m: Cat hy Toohey ; Tranh: MADA Design ; H An dch#Q.5#Ti phm v t : m o ngn#^aH.# ^aKim ng#2012#^a12tr.^b15cm#Ting Anh#Mu gio#Sch mu gio#Lucy Rosen#Bob Ka ne#Cathy Toohey#MADA Design#H An#Thanh#Dch#298081## 00710000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020029000400070135000690220004002042210034002080080005002420090 01100247010000500258011001400263020001000277020000900287020001400296005001100310 00500090032100500130033000500180034303900050036101900050036600600060037101300070 0377#VN12.04972#Vi?t#H419T#372.21#^214#7500#Hc ting Anh cng Ngi Di#Li: L ucy Rosen ; Sng to nhn vt Ngi Di: Bob Kane ; Quy hoch t vng v m: Cat hy Toohey ; Tranh: Steven E. Gordon ; H An dch#Q.6#Thm ho ngy tri t : m i di#^aH.#^aKim ng#2012#^a12tr.^b15cm#Ting Anh#Mu gio#Sch mu gio#Lucy Rosen#Bob Kane#Cathy Toohey#Gordon, Steven E.#Thu#Dch#H An#298082## 00487000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410070024000600080005000840090011000890100005001000110 01400105012001500119020001800134020001100152006001900163039000500182013000700187 019001400194004001300208#VN12.04973#10000#Vi?t#H312K#372.21#^214#Hnh khi n gin#Nguyn Phng Dung dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a20tr.^b17cm#Pororo vui hc#G io dc mu gio#Sch tranh#Nguyn Phng Dung#Thu#298083#dch Hn Quc#In ln th 3## 00483000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410070024000560080005000800090011000850100005000960110 01400101012001500115020001800130020001100148006001900159039000500178019001400183 004001300197013000700210#VN12.04974#10000#Vi?t#M111S#372.21#^214#Mu sc rc r #Nguyn Phng Dung dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a20tr.^b17cm#Pororo vui hc#Gio dc mu gio#Sch tranh#Nguyn Phng Dung#Thu#dch Hn Quc#In ln th 3#29808 4## 00485000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410070024000580080005000820090011000870100005000980110 01400103012001500117020001800132020001100150006001900161039000500180019001400185 004001300199013000700212#VN12.04975#10000#Vi?t#S450#372.21#^214#S m sinh ng#Nguyn Phng Dung dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a20tr.^b17cm#Pororo vui hc#Gi o dc mu gio#Sch tranh#Nguyn Phng Dung#Thu#dch Hn Quc#In ln th 3#298 085## 00494000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020018000420070024000600080005000840090011000890100005001000110 01400105012001500119020001800134020001400152006001900166039000400185013000700189 019001400196004001800210#VN12.04976#10000#Vi?t#NH556L#372.21#^214#Nhng li ni p#Nguyn Phng Dung dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a18tr.^b17cm#Pororo vui hc#G io dc mu gio#Sch mu gio#Nguyn Phng Dung#Th#298086#Dch Hn Quc#Ti b n ln th 3## 00493000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070024000590080005000830090011000880100005000990110 01400104012001500118020001800133020001400151006001900165039000400184019001400188 004001800202013000700220#VN12.04977#10000#Vi?t#T550L#372.21#^214#T ly ng ngh nh#Nguyn Phng Dung dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a18tr.^b17cm#Pororo vui hc#Gi o dc mu gio#Sch mu gio#Nguyn Phng Dung#Th#Dch Hn Quc#Ti bn ln t h 3#298087## 00492000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410070024000580080005000820090011000870100005000980110 01400103012001500117020001800132020001400150006001900164039000400183019001400187 004001800201013000700219#VN12.04978#10000#Vi?t#N108C#372.21#^214#No cng so s nh#Nguyn Phng Dung dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a18tr.^b17cm#Pororo vui hc#Gi o dc mu gio#Sch mu gio#Nguyn Phng Dung#Th#Dch Hn Quc#Ti bn ln th 3#298088## 00487000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020026000410030021000670070021000880080005001090090011001140100 00500125011001400130020001800144020001400162005000900176039000400185020000700189 020001800196013000700214#VN12.04979#22000#Vi?t#C125#372.21#^214#Cu nh tr - mu gio#Dnh cho b 2-6 tui#Tranh, li: Duy Tng#^aH.#^aKim ng#2012#^a10t r.^b15cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Duy Tng#Th#Cu #ng vt hoang d#2 98089## 00478000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020026000410030021000670070021000880080005001090090011001140100 00500125011001400130020001800144020001400162005000900176039000400185020000700189 020000900196013000700205#VN12.04980#22000#Vi?t#C125#372.21#^214#Cu nh tr - mu gio#Dnh cho b 2-6 tui#Tranh, li: Duy Tng#^aH.#^aKim ng#2012#^a10t r.^b15cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Duy Tng#Th#Cu #ng vt#298090## 00481000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020026000410030021000670070021000880080005001090090011001140100 00500125011001400130020001800144020001400162005000900176039000400185020000700189 020001200196013000700208#VN12.04981#22000#Vi?t#C125#372.21#^214#Cu nh tr - mu gio#Dnh cho b 2-6 tui#Tranh, li: Duy Tng#^aH.#^aKim ng#2012#^a10t r.^b15cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Duy Tng#Th#Cu #Thin nhin#298091# # 00482000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020026000410030023000670070021000900080005001110090011001160100 00500127011001400132020001800146020001400164039000500178005000900183020001000192 020000700202013000700209#VN12.04982#22000#Vi?t#C125#372.21#^214#Cu nh tr - mu gio#Dnh cho b 2 - 6 tui#Tranh, li: Duy Tng#^aH.#^aKim ng#2012#^a1 0tr.^b15cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Loan#Duy Tng#Cn trng#B st#298092 ## 00496000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020026000410030023000670070034000900080005001240090011001290100 00500140011001400145020001800159020001400177039000500191005000900196020000700205 005001100212013000700223#VN12.04983#22000#Vi?t#C125#372.21#^214#Cu nh tr - mu gio#Dnh cho b 2 - 6 tui#Li: Duy Tng (tranh), Lc Nguyn#^aH.#^aKim ng#2012#^a10tr.^b15cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Loan#Duy Tng# vt#Lc Nguyn#298093## 00452000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020024000410030008000650070015000730080005000880090011000930100 00500104011001400109020000800123020001700131039000500148005001000153020000900163 020000700172013000700179#VN12.04984#26000#Vi?t#T550#372.21#^214#T in hnh nh cho b# dng#Hiu Minh b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a14tr.^b13cm# dng#T in hnh nh#Loan#Hiu Minh#Gio dc#Tr em#298094## 00450000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020024000410030007000650070015000720080005000870090011000920100 00500103011001400108020000900122020001700131039000500148005001000153020000700163 013000700170020000700177#VN12.04985#26000#Vi?t#T550#372.21#^214#T in hnh nh cho b#S m#Hiu Minh b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a14tr.^b13cm#Gio dc#T in hnh nh#Loan#Hiu Minh#S m#298095#Tr em## 00444000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020024000410030004000650070015000690080005000840090011000890100 00500100011001400105020000400119020001700123039000500140005001000145020000900155 013000700164020000700171#VN12.04986#26000#Vi?t#T550#372.21#^214#T in hnh nh cho b#Hoa#Hiu Minh b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a14tr.^b13cm#Hoa#T in hnh nh#Loan#Hiu Minh#Gio dc#298096#Tr em## 00449000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020024000410030009000650070015000740080005000890090011000940100 00500105011001400110020000400124020001700128039000500145005001000150020000900160 013000700169020000700176#VN12.04987#26000#Vi?t#T550#372.21#^214#T in hnh nh cho b#Tri cy#Hiu Minh b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a14tr.^b13cm#Qu#T in hnh nh#Loan#Hiu Minh#Gio dc#298097#Tr em## 00420000000000241000450002600110000001400070001104100050001808200070002380800050 00300020024000350030008000590070015000670080005000820090011000870100005000980110 01400103020001800117020000800135020001400143005001000157039000400167013000700171 #VN12.04988#26000#Vi?t#372.21#^214#T in hnh nh cho b# chi#Hiu Minh b. s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a16tr.^b13cm#Gio dc mu gio# chi#Sch mu gio#Hi u Minh#Hu#298098## 00430000000000253000450002600110000001400070001104100050001808200070002380800050 00300020024000350030007000590070015000660080005000810090011000860100005000970110 01400102020001800116020000400134020001400138005001000152039000400162020000300166 013000700169#VN12.04989#26000#Vi?t#372.21#^214#T in hnh nh cho b#Rau c#H iu Minh b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a16tr.^b13cm#Gio dc mu gio#Rau#Sch mu gio#Hiu Minh#Hu#C#298099## 00422000000000241000450002600110000001400070001104100050001808200070002380800050 00300020024000350030009000590070015000680080005000830090011000880100005000990110 01400104020001800118020000900136020001400145005001000159039000400169013000700173 #VN12.04990#26000#Vi?t#372.21#^214#T in hnh nh cho b#ng vt#Hiu Minh b .s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a16tr.^b13cm#Gio dc mu gio#ng vt#Sch mu gio# Hiu Minh#Hu#298100## 00420000000000241000450002600110000001400070001104100050001808200070002380800050 00300020024000350030008000590070015000670080005000820090011000870100005000980110 01400103020001800117020000800135020001400143005001000157039000400167013000700171 #VN12.04991#26000#Vi?t#372.21#^214#T in hnh nh cho b#Ch ci#Hiu Minh b. s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a16tr.^b13cm#Gio dc mu gio#Ch ci#Sch mu gio#Hi u Minh#Hu#298101## 00454000000000253000450002600110000001400070001104100050001808200070002380800050 00300020024000350030020000590070015000790080005000940090011000990100005001100110 01400115020001800129020000800147020001400155005001000169039000400179020001000183 013000700193#VN12.04992#26000#Vi?t#372.21#^214#T in hnh nh cho b#Mu sc & hnh dng#Hiu Minh b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a16tr.^b13cm#Gio dc mu gio# Mu sc#Sch mu gio#Hiu Minh#Hu#Hnh dng#298102## 00428000000000241000450002600110000001400070001104100050001808200070002380800050 00300020024000350030012000590070015000710080005000860090011000910100005001020110 01400107020001800121020001200139020001400151005001000165039000400175013000700179 #VN12.04993#26000#Vi?t#372.21#^214#T in hnh nh cho b#Phng tin#Hiu Min h b.s.#^aH.#^aKim ng#2012#^a16tr.^b13cm#Gio dc mu gio#Phng tin#Sch mu gio#Hiu Minh#Hu#298103## 00482000000000253000450002600110000001400070001104100050001808200090002380800050 00320020016000370030013000530070037000660080005001030090011001080100005001190110 01400124012002200138020001800160020000900178020001300187005001700200039000400217 013000700221#VN12.04994#12500#Vi?t#895.9223#^214#Bc H sng mi#Truyn tranh#K ch bn, v tranh: Cng ty Phan Th#^aH.#^aKim ng#2012#^a32tr.^b19cm#Truyn tr anh Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Cng ty Phan Th#Hu#298104 ## 00482000000000253000450002600110000001400070001104100050001808200090002380800050 00320020016000370030013000530070037000660080005001030090011001080100005001190110 01400124012002200138020001800160020000900178020001300187005001700200039000400217 013000700221#VN12.04995#12500#Vi?t#895.9223#^214#Bc H sng mi#Truyn tranh#K ch bn, v tranh: Cng ty Phan Th#^aH.#^aKim ng#2012#^a32tr.^b19cm#Truyn tr anh Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Cng ty Phan Th#Hu#298105 ## 00482000000000253000450002600110000001400070001104100050001808200090002380800050 00320020016000370030013000530070037000660080005001030090011001080100005001190110 01400124012002200138020001800160020000900178020001300187005001700200039000400217 013000700221#VN12.04996#12500#Vi?t#895.9223#^214#Bc H sng mi#Truyn tranh#K ch bn, v tranh: Cng ty Phan Th#^aH.#^aKim ng#2012#^a32tr.^b19cm#Truyn tr anh Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Cng ty Phan Th#Hu#298106 ## 00482000000000253000450002600110000001400070001104100050001808200090002380800050 00320020016000370030013000530070037000660080005001030090011001080100005001190110 01400124012002200138020001800160020000900178020001300187005001700200039000400217 013000700221#VN12.04997#12500#Vi?t#895.9223#^214#Bc H sng mi#Truyn tranh#K ch bn, v tranh: Cng ty Phan Th#^aH.#^aKim ng#2012#^a32tr.^b19cm#Truyn tr anh Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Cng ty Phan Th#Hu#298107 ## 00482000000000253000450002600110000001400070001104100050001808200090002380800050 00320020016000370030013000530070037000660080005001030090011001080100005001190110 01400124012002200138020001800160020000900178020001300187005001700200039000400217 013000700221#VN12.04998#12500#Vi?t#895.9223#^214#Bc H sng mi#Truyn tranh#K ch bn, v tranh: Cng ty Phan Th#^aH.#^aKim ng#2012#^a32tr.^b19cm#Truyn tr anh Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Cng ty Phan Th#Hu#298108 ## 00614000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200080 00348080005000420020027000470070021000740080005000950090011001000100005001110110 01400116021012200130020001100252020000900263020000700272039000400279013000700283 020001200290020000700302005000600309005000900315#VN12.04999#VN12.05000#17000#Vi ?t#959.704#^214#Ngi suy ngh v tui tr#V K ; Phm c ghi#^aH.#^aKim ng# 2012#^a91tr.^b19cm#Ghi li nhng cu chuyn cm ng v tnh cm ca Bc H i vi th h tr Vit Nam, thng qua li k ca ng ch V K#Thanh nin#Vit Nam #Hi k#Hu#298109#H Ch Minh#Tr em#V K#Phm c## 00551000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020037000430030013000800070028000930080005001210090011001260100 00500137011001400142012002200156020001800178020000700196020001300203005001100216 006001100227039000400238019001200242013000700254#VN12.05002#VN12.05001#24000#Vi ?t#853#^214#Aldin v vin thn ca vua Suntan#Truyn tranh#Tony Wolf ; Ph Ng uyn dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a36tr.^b19cm#Gu ph thu ng tr#Vn hc thiu nhi#Italia#Truyn tranh#Wolf, Tony#Ph Nguyn#Hu#Dch Italia#298110## 00538000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020024000430030013000670070028000800080005001080090011001130100 00500124011001400129012002200143020001800165020000700183020001300190005001100203 006001100214039000400225019001200229013000700241#VN12.05004#VN12.05003#24000#Vi ?t#853#^214#Aldin ti Ai Cp c i#Truyn tranh#Tony Wolf ; Ph Nguyn dch#^aH .#^aKim ng#2012#^a36tr.^b19cm#Gu ph thu ng tr#Vn hc thiu nhi#Italia#T ruyn tranh#Wolf, Tony#Ph Nguyn#Hu#Dch Italia#298111## 00533000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020019000430030013000620070028000750080005001030090011001080100 00500119011001400124012002200138020001800160020000700178020001300185005001100198 006001100209039000400220013000700224019001200231#VN12.05006#VN12.05005#24000#Vi ?t#853#^214#Lm quen vi Aldin#Truyn tranh#Tony Wolf ; Ph Nguyn dch#^aH.#^aK im ng#2012#^a36tr.^b19cm#Gu ph thu ng tr#Vn hc thiu nhi#Italia#Truyn tranh#Wolf, Tony#Ph Nguyn#Hu#298112#Dch Italia## 00485000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200100 00348080005000440050011000490020017000600030012000770070034000890080005001230090 01100128010000500139011001500144020001700159020000900176020001200185039000400197 005001100201013000700212#VN12.05008#VN12.05007#24000#Vi?t#895.92234#^214#H Huy Sn#Th chim v tri#Truyn ngn#H Huy Sn ; Minh ha: Tin Thng#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hu#Tin Thng#298 113## 00497000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200100 00348080005000440050020000490020019000690030012000880070039001000080005001390090 01100144010000500155011001500160020001700175020000900192020001200201039000400213 013000700217005000700224#VN12.05009#VN12.05010#27000#Vi?t#895.92234#^214#Nguyn Th Kim Ngn#Nht k mo Liggen#Truyn ngn#Nguyn Th Kim Ngn ; Minh ho: V Thy#^aH.#^aKim ng#2012#^a143tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hu #298114#V Thy## 00890000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050010000490020028000590030031000870070010001180080 00500128009001100133010000500144011001400149021040100163020000900564020001200573 039000500585013000700590020001500597#VN12.05014#VN12.05013#18000#Vi?t#557M#801 #^214#Phong Thu#c m vit vn vit truyn#Dnh cho cc em thch vit vn#Phong Thu#^aH.#^aKim ng#2012#^a87tr.^b19cm#Cung cp nhng kin thc c bn cng nh ng kinh nghim thc t, hu ch, d thc hnh khng ch cho cc bn nh yu thc h vit vn v sng tc m cn cho mi em hc sinh ang ngi trn gh nh trng. Qua phn hng dn t ngi, t cnh, t vt con vt, t m thanh ting ng , t mu sc hng v hay vit mt on i thoi, cc em s bit cch vit nhn g cu vn hay, vit mt bi vn cun ht#Vit vn#Kinh nghim#Uyn#298116#Sch t hiu nhi## 00426000000000241000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430050015000480020019000630070015000820080005000970090011001020100 00500113011001500118020001800133020000900151020001200160039000500172013000700177 #VN12.05015#VN12.05016#27000#Vi?t#895.9223#^214#Mn ng Hng#Hng tri pht n#Mn ng Hng#^aH.#^aKim ng#2012#^a141tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam #Truyn ngn#Uyn#298117## 00604000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400020024000450030057000690070025001260040013001510080005001640090 01100169010000500180011001500185012002700200020001800227020001100245020001000256 006002000266039000500286013000700291019001600298#VN12.05017#VN12.05018#46000#Vi ?t#895.1#^214#Hm nay con ng cng b#Nhng truyn k rn luyn tr thng minh v lng can m#Phm Dng c Tng dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a141t r.^b19cm#Truyn k trc gi i ng#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn k#Phm Dng c Tng#Uyn#298118#Dch Trung Quc## 00616000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020024000510030051000750070025001260040013001510080 00500164009001100169010000500180011001500185012002700200020001800227020001100245 020001000256006002000266039000500286013000700291019001600298#VN12.05019#VN12.050 20#46000#Vi?t#H453N#895.1#^214#Hm nay con ng cng m#Nhng truyn k v tnh yu thng v lng nhn i#Phm Dng c Tng dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng #2012#^a141tr.^b19cm#Truyn k trc gi i ng#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Tru yn k#Phm Dng c Tng#Uyn#298119#Dch Trung Quc## 00616000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400020025000450030068000700070025001380040013001630080005001760090 01100181010000500192011001500197012002700212020001800239020001100257020001000268 006002000278039000500298013000700303019001600310#VN12.05022#VN12.05021#46000#Vi ?t#895.1#^214#Hm nay con ng mt mnh#Nhng truyn k v nim tin, cch sng t lp v vt qua th thch#Phm Dng c Tng dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng #2012#^a141tr.^b19cm#Truyn k trc gi i ng#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Tru yn k#Phm Dng c Tng#Uyn#298120#Dch Trung Quc## 00607000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410050016000460020019000620070016000810080005000970090011001020100 00500113011001700118021007600135020000800211020000800219020001000227020004000237 020001500277039000500292013000700297004001300304#VN12.05023#VN12.05024#18000#Vi ?t#780.92#^214#Nguyn Thu Kha#Nhc s Phm Tuyn#Nguyn Thu Kha#^aH.#^aKim n g#2012#^a55tr.^b19x21cm#Gii thiu tiu s v s nghip hot ng ngh thut ca nhc s Phm Tuyn#Nhc s#Tiu s#S nghip#Phm Tuyn, Nhc s, (1930-?), Vi t Nam#Sch thiu nhi#Uyn#298121#In ln th 2## 00506000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020020000430030013000630070020000760080005000960090011001010100 00500112011001400117012002400131020001800155020000500173020001300178006001500191 039000500206013000700211019001000218#VN12.05025#VN12.05026#55000#Vi?t#843#^214# Chc mng b 8 tui#Truyn tranh#Trn Ngc Dip dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a97tr .^b20cm#Chuyn k dp sinh nht#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Trn Ngc Di p#Uyn#298122#Dch Php## 00507000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020020000430030013000630070020000760080005000960090011001010100 00500112011001500117012002400132020001800156020000500174020001300179006001500192 039000500207013000700212019001000219#VN12.05027#VN12.05028#55000#Vi?t#843#^214# Chc mng b 9 tui#Truyn tranh#Trn Ngc Dip dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a129t r.^b19cm#Chuyn k dp sinh nht#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Trn Ngc D ip#Uyn#298123#Dch Php## 00509000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020022000430030013000650070020000780080005000980090011001030100 00500114011001500119012002400134020001800158020000500176020001300181006001500194 039000500209013000700214019001000221#VN12.05030#VN12.05029#68000#Vi?t#843#^214# Chc mng bn 10 tui#Truyn tranh#Trn Ngc Dip dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a16 2tr.^b19cm#Chuyn k dp sinh nht#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Trn Ngc Dip#Uyn#298124#Dch Php## 00521000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050013000550020033000680070034001010080005001350090 01100140010000500151011001500156020001700171020000900188020001200197005000900209 039000500218013000700223012001300230#VV12.17173#VV12.17172#32000#Vi?t#N259C#895 .92234#^214#Nguyn Hng#Nu chng mnh nm cht tay nhau#Nguyn Hng ; Minh ho : Xun Lc#^aH.#^aKim ng#2012#^a166tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Xun Lc#Uyn#298125#Teen vn hc## 00476000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200100 00348080005000440050008000490020018000570070008000750080005000830090011000880100 00500099011001500104015002800119020001700147020000900164020001200173039000500185 013000700190012001300197#VV12.17174#VV12.17175#28000#Vi?t#895.92234#^214#Mc an h#i mt cascadeur#Mc Anh#^aH.#^aKim ng#2012#^a141tr.^b20cm#Tn tht tc gi : V Th H#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Uyn#298126#Teen vn hc## 00454000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200100 00348080005000440050017000490020018000660070017000840080005001010090011001060100 00500117011001500122020001700137020000900154020001200163039000500175013000700180 012001300187#VV12.17176#VV12.17177#25000#Vi?t#895.92234#^214#Phm V Ngc Nga#T r chi nh sng#Phm V Ngc Nga#^aH.#^aKim ng#2012#^a121tr.^b20cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Truyn ngn#Uyn#298127#Teen vn hc## 00607000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020026000570070038000830080005001210090011001260100 00500137011001500142020001700157020000900174020001200183005000900195005001100204 005001300215005002000228005002000248039000500268013000700273012001300280#VV12.17 178#VV12.17179#30000#Vi?t#B305C#895.9223008#^214#Bin ca nhng yu thng#Hon g V, Hong Trm, Vn Thnh L...#^aH.#^aKim ng#2012#^a136tr.^b21cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Truyn ngn#Hong V#Hong Trm#Vn Thnh L#Trn Th Thu Trang #L Nguyn Tm Thanh#Uyn#298128#Teen vn hc## 00503000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380050015000430020023000580070032000810080005001130090011001180100 00500129011001500134020001700149020000300166020001200169006001100181039000500192 013000700197019000800204012001300212#VV12.17180#VV12.17181#56000#Vi?t#813#^214# Strasser, Todd#Ngi ni ting v ti#Todd Strasser ; Nh Thuyn dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a271tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Truyn ngn#Nh Thuyn#Uyn#298129 #Dch M#Teen vn hc## 00529000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430020019000480030042000670070008001090080005001170090011001220100 00500133011001500138012005100153020001800204020000900222020001200231039000500243 013000700248005000800255#VV12.17182#VV12.17183#34000#Vi?t#895.9223#^214#Ni v ci u ti#Nhng truyn ngn sng tc trc nm 1945#T Hoi#^aH.#^aKim ng#20 12#^a162tr.^b21cm#T sch vng. Tc phm chn lc dnh cho thiu nhi#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Uyn#298130#T Hoi## 00451000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430050008000480020023000560070008000790080005000870090011000920100 00500103011001500108012002300123020001800146020000900164020001200173039000500185 013000700190#VV12.17184#VV12.17185#26000#Vi?t#895.9223#^214#Anh o#Xo tay m thin thn#Anh o#^aH.#^aKim ng#2012#^a121tr.^b21cm#T sch Tui thn tin#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Uyn#298131## 00494000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050008000560020025000640070040000890080005001290090 01100134010000500145011001500150020001800165020000900183020001200192039000400204 013000700208005001300215#VV12.17186#VV12.17187#60000#Vi?t#CH500B#895.92234#^214 #T Hoi#Ch b nng Sa-mc-can#T Hoi ; Ba v minh ho: V Xun Hon#^aH.#^ aKim ng#2012#^a250tr.^b23cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#TH#298132# V Xun Hon## 00503000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510070024000640220004000880080005000920090 01100097010000500108011001500113020001800128020001100146020001300157005000700170 006000900177039000400186013000700190019001600197#VV12.17188#24000#Vi?t#T550B#89 5.1#^214#T bt ng#Truyn tranh#H t ; Leon Chen dch#T.1#^aH.#^aKim ng#201 2#^a178tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#H t#Leo Chen#Th#2 98133#Dch Trung Quc## 00503000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510070024000640220004000880080005000920090 01100097010000500108011001500113020001800128020001100146020001300157005000700170 006000900177039000400186019001600190013000700206#VV12.17189#24000#Vi?t#T550B#89 5.1#^214#T bt ng#Truyn tranh#H t ; Leon Chen dch#T.2#^aH.#^aKim ng#201 2#^a162tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#H t#Leo Chen#Th#D ch Trung Quc#298134## 00503000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510070024000640220004000880080005000920090 01100097010000500108011001500113020001800128020001100146020001300157005000700170 006000900177039000400186019001600190013000700206#VV12.17190#24000#Vi?t#T550B#89 5.1#^214#T bt ng#Truyn tranh#H t ; Leon Chen dch#T.3#^aH.#^aKim ng#201 2#^a187tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#H t#Leo Chen#Th#D ch Trung Quc#298135## 00546000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070040000610080005001010090011001060100 00500117011001400122020001800136020001300154039000400167019001400171012002200185 020000900207005001600216006001700232013000700249#VV12.17191#21500#Vi?t#D434#895 .6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Nguyn Thanh Vn dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a53tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Th#Dch Nht Bn#Tranh truyn nhi ng#Nht Bn#Fujiko F. Fujio#Nguyn Thanh Vn#298136## 00538000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070036000610080005000970090011001020100 00500113011001400118020001800132020001300150039000400163019001400167012002200181 020000900203005001600212006001300228013000700241#VV12.17192#20000#Vi?t#D434#895 .6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Barbie Ayumi dch#^aH.#^aKim n g#2012#^a95tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Th#Dch Nht Bn#Tranh truy n nhi ng#Nht Bn#Fujiko F. Fujio#Barbie Ayumi#298137## 00578000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020022000410030013000630070033000760220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003500150020001800185020000900203020001300212 005001300225006001300238019001400251039000400265013000700269#VV12.17193#SH311C#8 95.6#^214#16000#Vi?t#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usui ; Barbie A yumi dch#T.36#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tu i 12+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshito Usui#Barbie Ayumi#Dch Nh t Bn#Th#298138## 00578000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020022000410030013000630070033000760220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003500150020001800185020000900203020001300212 005001300225006001300238019001400251039000400265013000700269#VV12.17194#SH311C#8 95.6#^214#16000#Vi?t#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usui ; Barbie A yumi dch#T.37#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tu i 12+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshito Usui#Barbie Ayumi#Dch Nh t Bn#Th#298139## 00578000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020022000410030013000630070033000760220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003500150020001800185020000900203020001300212 005001300225006001300238019001400251039000400265013000700269#VV12.17195#16000#V i?t#SH311C#895.6#^214#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usui ; Barbie A yumi dch#T.38#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tu i 12+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshito Usui#Barbie Ayumi#Dch Nh t Bn#Th#298140## 00656000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020022000410030013000630070066000760080005001420090011001470100 00500158011001500163020001800178020001300196039000400209019001400213012003200227 020000900259005001300268005001600281020002200297006001600319013000700335#VV12.17 196#45000#Vi?t#L506V#780.92#^214#Ludwing Van Beethoven#Truyn tranh#Li: Park Y eon-ah ; Tranh: Studio Cheongbi ; Nguyn Th Thm dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a14 9tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Th#Dch Hn Quc#Chuyn k v danh nh n th gii#Hn Quc#Park Yeon-ah#Studio Cheongbi#Beethoven, Ludwig Van#Nguyn T h Thm#298141## 00668000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020015000430030013000580070066000710080005001370090011001420100 00500153011001500158020001800173020001300191039000400204019001400208012003200222 020000900254005001300263020003900276005001600315013000700331006001600338#VV12.17 197#45000#Vi?t#W109B#332.6092#^214#Warren Buffett#Truyn tranh#Li: Oh Youngseo k ; Tranh: Studio Cheongbi ; Nguyn Th Thm dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a149tr.^ b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Th#Dch Hn Quc#Chuyn k v danh nhn th gii#Hn Quc#Oh Youngseok#Warren Buffett, 1930- , Nh u t, M#Studio Cheon gbi#298142#Nguyn Th Thm## 00680000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200100 00308080005000400020011000450030013000560070064000690080005001330090011001380100 00500149011001500154020001800169020001300187039000400200019001400204012003200218 020000900250005001100259020005700270005001600327013000700343006001600350#VV12.17 198#45000#Vi?t#ST207J#621.39092#^214#Steve Jobs#Truyn tranh#Li: Kim Wonsik ; Tranh: Studio Cheongbi ; Nguyn Th Thm dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a159tr.^b21c m#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Th#Dch Hn Quc#Chuyn k v danh nhn th gi i#Hn Quc#Kim Wonsik#Jobs, Steve, K s my tnh, doanh nhn, (1955-2011), M# Studio Cheongbi#298143#Nguyn Th Thm## 00587000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020016000560030013000720070035000850080005001200090 01100125010000500136011001400141020001800155020001300173039000400186020000900190 020001700199004001300216020001600229005001200245005000900257013000700266#VV12.17 199#VV12.17200#12000#Vi?t#C125B#398.209597