00821000000000253000450004100050000080800050000503900040001000200370001402900340 00510080010000850090015000950100005001100110030001150150031001450820009001760130 00700185026001100192181000600203020000900209020000800218020001400226020001900240 021030800259#Vi?t#^214#Hu#Nin gim thng k tnh Ngh An 2011#Statistical year book Nghe An 2011#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2012#^a383tr., 12tr. nh mu^b25cm#T TS ghi: Cc Thng k Ngh An#315.9742#295193#VV12.13843#N305G#Thng k#Ngh An#S ch song ng#Nin gim thng k#Tp hp s liu thng k nm 2011 v n v hnh chnh, dn s - lao ng, ti khon quc gia v ngn sch nh nc, u t, doa nh nghip, c s kinh doanh c th, nng lm nghip, thu sn, cng nghip, th ng mi, gi c, du lch, vn ti, bu chnh vin thng, gio dc, y t v vn h o ca tnh Ngh An## 00420000000000241000450004100050000080800050000503900040001000200090001400300040 00230050015000270070015000420080010000570090015000670100005000820110028000870820 00900115013000700124026001100131181000600142020001700148020000900165020000400174 #Vi?t#^214#Hu#Tnh i#Th#Nguyn Vit Ba#Nguyn Vit Ba#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2012#^a52tr., 4tr. nh mu^b21cm#895.9221#295194#VV12.13850#T312#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th## 00619000000000265000450004100050000080800050000503900040001000200370001400500150 00510070015000660080010000810090015000910100005001060110028001110820012001390130 00700151026001100158181000600169020001000175020001000185020001300195020000800208 020000800216021012900224#Vi?t#^214#Hu#Dng h khoa bng bn dng Lam Giang#Nguy n Vit Ba#Nguyn Vit Ba#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2012#^a41tr., 4tr. nh mu^b2 1cm#929.0959742#295195#VV12.13844#D431H#Khoa bng#Thanh Vn#Thanh Chng#Ngh An #Dng h#Gii thiu nhng tm gng tiu biu, truyn thng yu nc, hiu hc c a dng h Nguyn x Thanh Vn (Thanh Chng - Ngh An)## 00433000000000253000450004100050000080800050000503900040001000200160001400300040 00300050015000340070015000490080010000640090015000740100005000890110015000940820 00900109013000700118014000700125026001100132181000600143020001700149020000900166 020000400175#Vi?t#^214#Hu#K c thi gian#Th#Trn Xun Sinh#Trn Xun Sinh#^aN gh An#^aNxb. Ngh An#2012#^a124tr.^b21cm#895.9221#295196#33000#VV12.13845#K600 U#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00975000000000289000450004100050000080800050000503900040001000200900001400500130 01040050013001170050015001300070035001450080010001800090015001900100005002050110 03000210015005600240082001300296013000700309026001100316181000600327020000800333 020000800341020001000349020000800359021031800367#Vi?t#^214#Hu#Cng an nhn dn huyn Qunh Lu 65 nm xy dng, chin u v trng thnh (1945 - 2010)#H Vn ng#H Vn ng#Quch Hu ng#B.s.: H Vn ng, Quch Hu ng#^aNgh An#^ aNxb. Ngh An#2012#^a171tr., 23tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: Cng an tnh Ngh An. Cng an huyn Qunh Lu#363.20959742#295197#VV12.13846#C455A#Lch s#Cng an#Qu nh Lu#Ngh An#Gii thiu khi qut v huyn Qunh Lu (Ngh An). Ghi li qu t rnh 65 nm xy dng v trng thnh, cng nh nhng thnh tch t c ca lc lng cng an nhn dn huyn Qunh Lu trong thi k khng chin chng Php (1945 - 1954), khng chin chng M (1945 - 1975) v thi k pht trin kinh t (1976 - 2010)## 00709000000000313000450004100050000080800050000503900040001000200200001400300490 00340050015000830050014000980050020001120050016001320050018001480070054001660080 01000220009001500230010000500245011002800250015004600278022000400324082001200328 013000700340026001100347181000700358020001700365020000900382020000400391#Vi?t#^2 14#Hu#Nhng khc tm tnh#Tp th mng 30 nm thnh lp phng Quang Trung#V T h Lan Anh#V Quang Cnh#Nguyn Th M Cng#Nguyn Vit i#Nguyn Lng in#V Th Lan Anh, V Quang Cnh, Nguyn Th M Cng...#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#20 12#^a66tr., 8tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: Phng Quang Trung - Thnh ph Vinh#T.5 #895.9221008#295198#VV12.13847#NH556K#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00457000000000265000450004100050000080800050000503900040001000200120001400300110 00260050013000370070013000500080010000630090015000730100005000880110015000930820 01100108013000700119014000700126026001100133181000600144020001200150020000800162 020001100170020001000181#Vi?t#^214#Hu#H Ch Minh#Truyn th#o Vn Giai#o V n Giai#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2012#^a156tr.^b21cm#959.704092#295199#40000#VV 12.13848#H450C#H Ch Minh#Tiu s#Truyn th#S nghip## 00806000000000265000450004100050000080800050000503900040001000200260001400500170 00400070022000570080010000790090015000890100005001040110029001090150065001380820 00800203013000700211026001100218181000600229020000800235020000500243020000700248 020000800255021027700263#Vi?t#^214#Hu#Lch s phng Trng Thi#Nguyn Vn Chi n#Nguyn Vn Chin b.s.#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2012#^a139tr., 6tr. nh mu^b21 cm#TTS ghi: ng u - HND - UBND - UBMT T quc phng Trng Thi#959.742#2952 00#VV12.13849#L302S#Lch s#Vinh#Phng#Ngh An#Gii thiu v tr a l, iu k in t nhin - x hi, ngun gc, qu trnh hnh thnh v lch s pht trin ph ng Trng Thi Tp. Vinh qua cc thi k: u tranh ginh c lp dn tc, trong giai on khi phc kinh t, cng c nc xy dng XHCN, thc hin cng cuc i mi## 00917000000000289000450004100050000080800050000503900040001000200370001400300690 00510050011001200050016001310070034001470080005001810090019001860100005002050110 01500210015008100225082000700306013000700313026001100320026001100331181000800342 020001700350020000900367020001100376021024000387#Vi?t#^214#Hu#Gio trnh o l ng th dc th thao#Sch dng cho sinh vin i hc v cao ng S phm Th dc Th thao#L Vn Lm#Phm Xun Thnh#B.s.: L Vn Lm, Phm Xun Thnh#^aH.#^aTh dc Th thao#2012#^a335tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i h c S phm Th dc Th thao H Ni#796.44#295201#VV12.13851#VV12.13852#GI-108T#T h dc th thao#o lng#Gio trnh#Gii thiu nhng l lun c bn v o lng th dc th thao, nguyn l c bn v nh gi v t chc o lng; cc vn v o lng v nh gi hnh thi c th, chc nng sinh l, chc nng tm l, t cht th lc, k thut ng tc...## 00902000000000277000450004100050000080800050000503900040001000200320001400300690 00460050014001150070014001290080005001430090019001480100005001670110015001720150 08100187082001100268013000700279026001100286026001100297181000800308020001100316 020001100327020001000338021027600348#Vi?t#^214#Hu#Gio trnh ting Vit thc h nh#Sch dng cho sinh vin i hc v cao ng S phm Th dc Th thao#Trn Thu Khoa#Trn Thu Khoa#^aH.#^aTh dc Th thao#2012#^a303tr.^b21cm#TTS ghi: B Gi o dc v o to. Trng i hc S phm Th dc Th thao H Ni#495.922071#2952 02#VV12.13853#VV12.13854#GI-108T#Ting Vit#Gio trnh#Thc hnh#Gii thiu khi qut v vn bn v vn bn khoa hc nh khi nim, c trng, cch to lp v t ip nhn vn bn. Tm hiu khi nim, cch xc nh chnh, cu trc, phng ph p xy dng v lin kt on vn. Luyn vit cu, khc phc li dng t v li c hnh t thng thng## 00760000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820008000448080005000520050015000570020051000720070015001230080005001380090 03300143010000500176011001500181015005700196021018300253020001800436020000800454 039000400462013000700466020000900473#VV12.13855#VV12.13856#VV12.13857#Vi?t#M450H #363.739#^214#Dng Hng Sn#M hnh nhim khng kh v ng dng ti Vit Nam# Dng Hng Sn#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2012#^a136tr.^b24cm#TTS gh i: Vin Khoa hc Kh tng Thu vn v Mi trng#Gii thiu khi qut v nhi m khng kh, cc loi m hnh ho cht lng khng kh v vic ng dng h thng WRF-SMOKE-CMAQ trong vic tip cn v nh gi mc nhim khng kh# nhim khng kh#M hnh#Hu#295203#Vit Nam## 00857000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020041000450070051000860080010001370090007001470100005001540110 01400159021021300173020000800386020000900394020001100403020001600414020001100430 00500120044100500190045300500150047200500180048700500150050503900040052001300070 0524#VV12.13859#VV12.13858#Vi?t#T126N#959.78#^214#Ty Nam B 10 nm xy dng v pht trin#L Hng Anh, Nguyn Phong Quang, Bi Ngc Sng...#^aCn Th#^aKnxb#2 012#^a93tr.^b25cm#Gm cc bi vit khi qut tnh hnh 10 nm xy dng v pht t rin vng kinh t Ty Nam B trn nhiu mt, trong ch trng phn tch tnh h nh pht trin kinh t vng cng nh th mnh pht trin ca tng tnh#Lch s#X y dng#Pht trin#Thi k i mi#Ty Nam B#L Hng Anh#Nguyn Phong Quang#Bi Ngc Sng#Nguyn Phng Nam#Trn Thanh Mn#Hu#295204## 00827000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020059000450030011001040070091001150080005002060090021002110100 00500232011001500237021013700252020001000389020000900399020001100408020001800419 039000400437013000700441005003200448005002900480006001600509#VV12.13860#VV12.138 61#Vi?t#T527T#344.51#^214#Tuyn tp vn bn quy phm php lut v hot ng bo tng#Tuyn dch#B.s.: Cc Vn vt quc gia Trung Quc, Hip hi Bo tng Trung Q uc ; Nguyn t Thc dch#^aH.#^aCc Di sn vn ho#2012#^a162tr.^b24cm#Tp hp cc vn bn quy phm php lut v hot ng bo tng Trung Quc cng nh cc qu y nh mang tnh a phng v hot ng bo tng#Php lut#Bo tng#Trung Quc# Vn bn php lut#Hu#295205#Cc Vn vt quc gia Trung Quc#Hip hi Bo tng T rung Quc#Nguyn t Thc## 00893000000000313000450002600110000002600110001102102630002202000150028502000080 03000200020003080200016003280410005003441810006003490820006003558080005003610020 03800366007004700404022000400451005001400455005001500469005001300484005001300497 005001600510008000500526009002100531010000500552011001500557013000700572#VV12.13 862#VV12.13863#Gm cc bi vit nghin cu l lun cng nh tng kt trao i ki nh nghim thc tin v hot ng bo v v pht huy gi tr di sn vn ho dn t c. Cc di sn vn ho vt th v vn ho phi vt th cn thit phi bo tn cn g nh hin trng v gii php bo tn#Di sn vn ho#Bo tn#Vn ho phi vt th #Vn ho vt th#Vi?t#M458C#959.7#^214#Mt con ng tip cn di sn vn ho#Lu Trn Tiu, Phm Sanh Chu, ng Vn Bi...#T.6#Lu Trn Tiu#Phm Sanh Chu#n g Vn Bi#Bi Hoi Sn#Nguyn Hu Thc#^aH.#^aCc Di sn vn ho#2012#^a390tr.^b 22cm#295206## 00491000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050017000560020032000730030012001050070017001170080 01000134009001200144010000500156011001500161020001700176020000900193020001200202 039000400214013000700218#VV12.13864#VV12.13865#85000#Vi?t#L101R#895.922334#^214 #Trung Trung nh#Lc rng - Ngc chiu ci cht#Tiu thuyt#Trung Trung nh#^ aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a326tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#H u#295207## 00602000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020040000400030049000800070025001290220004001540080005001580090 01800163010000500181011001400186012002300200020000900223020001400232005001200246 005001200258039000400270013000700274020000800281020001100289#VV12.13866#9500#Vi ?t#V460B#372.21#^214#V b nhn bit v lm quen vi ch ci#Bin son theo Ch ng trnh gio dc mm non mi#L Tu Minh, L Thu Ngc#T.1#^aH.#^ai hc S ph m#2012#^a31tr.^b24cm#T sch B vo lp mt#Mu gio#Sch mu gio#L Tu Minh#L Thu Ngc#Hu#295208#Ch ci#Ting Vit## 00602000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020040000400030049000800070025001290220004001540080005001580090 01800163010000500181011001400186012002300200020000900223020001400232005001200246 005001200258039000400270013000700274020000800281020001100289#VV12.13867#9500#Vi ?t#V460B#372.21#^214#V b nhn bit v lm quen vi ch ci#Bin son theo Ch ng trnh gio dc mm non mi#L Tu Minh, L Thu Ngc#T.2#^aH.#^ai hc S ph m#2012#^a31tr.^b24cm#T sch B vo lp mt#Mu gio#Sch mu gio#L Tu Minh#L Thu Ngc#Hu#295209#Ch ci#Ting Vit## 00484000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400070023000590220009000820080005000910090018000960100 00500114011001400119020001100133020000900144020000600153020001400159005001000173 005001200183039000400195013000700199#VV12.13868#8000#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luy n vit ch p#ng Khoa, nh Chng#Q.1, T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a32 tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#ng Khoa#nh Chng#Hu#2952 10## 00484000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400070023000590220009000820080005000910090018000960100 00500114011001400119020001100133020000900144020000600153020001400159005001000173 005001200183039000400195013000700199#VV12.13869#8000#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luy n vit ch p#ng Khoa, nh Chng#Q.1, T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a32 tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#ng Khoa#nh Chng#Hu#2952 11## 00485000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400070023000590220009000820080005000910090018000960100 00500114011001400119020001100133020000900144020000600153020001400159005001000173 005001200183039000500195013000700200#VV12.13870#8000#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luy n vit ch p#ng Khoa, nh Chng#Q.2, T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a32 tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#ng Khoa#nh Chng#Uyn#295 212## 00485000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400070023000590220009000820080005000910090018000960100 00500114011001400119020001100133020000900144020000600153020001400159005001000173 005001200183039000500195013000700200#VV12.13871#8000#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luy n vit ch p#ng Khoa, nh Chng#Q.2, T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a32 tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#ng Khoa#nh Chng#Uyn#295 213## 00485000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400070023000590220009000820080005000910090018000960100 00500114011001400119020001100133020000900144020000600153020001400159005001000173 005001200183039000500195013000700200#VV12.13872#8000#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luy n vit ch p#ng Khoa, nh Chng#Q.3, T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a32 tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#ng Khoa#nh Chng#Uyn#295 214## 00485000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400070023000590220009000820080005000910090018000960100 00500114011001400119020001100133020000900144020000600153020001400159005001000173 005001200183039000500195013000700200#VV12.13873#8000#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luy n vit ch p#ng Khoa, nh Chng#Q.3, T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a32 tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#ng Khoa#nh Chng#Uyn#295 215## 00479000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400070020000610220004000810080005000850090018000900100 00500108011001400113020000900127020001100136020000900147020001400156005001000170 005000900180039000500189013000700194#VV12.13874#9000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t & tp vit#Hong Hu, S Hong#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a23tr.^b2 4cm#Mu gio#Tp t ch#Tp vit#Sch mu gio#Hong Hu#S Hong#Uyn#295216## 00479000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400070020000610220004000810080005000850090018000900100 00500108011001400113020000900127020001100136020000900147020001400156005001000170 005000900180039000500189013000700194#VV12.13875#9000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t & tp vit#Hong Hu, S Hong#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a23tr.^b2 4cm#Mu gio#Tp t ch#Tp vit#Sch mu gio#Hong Hu#S Hong#Uyn#295217## 00552000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020010000400030049000500070030000990080005001290090018001340100 00500152011001400157020000900171020001100180020001400191005001300205005001600218 039000500234013000700239012002800246#VV12.13876#8700#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t#Bin son theo chng trnh gio dc mm non mi#L Hng ng, L Th Ng c nh#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a56tr.^b24cm#Mu gio#Tp t ch#Sch mu gi o#L Hng ng#L Th Ngc nh#Uyn#295218#Hnh trang cho b vo lp 1## 00596000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020035000410030049000760070030001250080005001550090018001600100 00500178011001400183020000900197020000800206020000900214020001400223005001300237 005001600250039000500266013000700271012002800278#VV12.13877#12500#Vi?t#V460B#37 2.21#^214#V b chun b hc c v hc vit#Bin son theo chng trnh gio d c mm non mi#L Hng ng, L Th Ngc nh#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a56tr.^ b24cm#Mu gio#Tp c#Tp vit#Sch mu gio#L Hng ng#L Th Ngc nh#Uyn# 295219#Hnh trang cho b vo lp 1## 00525000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020047000400070029000870040035001160080005001510090018001560100 00500174011001500179020000500194020000600199020001400205005001600219005001200235 039000500247013000700252#VV12.13878#30000#Vi?t#T406N#372.7#^214#Ton nng cao v bi dng hc sinh gii lp 1#Nguyn Bo Minh, L Yn Ngc#In ln th 2, c ch nh l, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a134tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Sch c t hm#Nguyn Bo Minh#L Yn Ngc#Uyn#295220## 00466000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400070019000710220004000900080005000940090018000990100 00500117011001400122020000500136020000600141020000800147020001400155005001900169 039000500188013000700193#VV12.13879#23000#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton nng cao lp 1#Trn Th Kim Cng#Q.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a71tr.^b24cm #Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#Trn Th Kim Cng#Uyn#295221## 00466000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400070019000710220004000900080005000940090018000990100 00500117011001400122020000500136020000600141020000800147020001400155005001900169 039000500188013000700193#VV12.13880#23000#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton nng cao lp 1#Trn Th Kim Cng#Q.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a71tr.^b24cm #Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#Trn Th Kim Cng#Uyn#295222## 00483000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070018000730220004000910080005000950090018001000100 00500118011001400123020001100137020000600148020000800154020001400162005000800176 005000900184039000500193013000700198#VV12.13881#27000#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit nng cao 1#Hi Yn, Minh Anh#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012# ^a79tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#Hi Yn#Minh Anh#Uyn#29522 3## 00557000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020023000410070054000640220004001180080005001220090018001270100 00500145011001400150020001100164020000600175020000800181020001400189005001700203 005001600220005001900236039000500255013000700260#VV12.13882#12000#Vi?t#TH552H#3 72.6#^214#Thc hnh ting Vit 1#Nguyn T Phng, Nguyn Thu Vn, Trn Th Tha nh Mai#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a72tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Bi tp#S ch c thm#Nguyn T Phng#Nguyn Thu Vn#Trn Th Thanh Mai#Uyn#295224## 00549000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020017000410070056000580220004001140080005001180090018001230100 00500141011001400146020000500160020000600165020001400171005001900185005001600204 005001900220039000500239013000700244020000800251#VV12.13883#12000#Vi?t#TH552H#3 72.7#^214#Thc hnh ton 1#Trn Th Kim Cng, L Th Kim Oanh, Nguyn Th Hi Y n#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a56tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Sch c thm#Trn T h Kim Cng#L Th Kim Oanh#Nguyn Th Hi Yn#Uyn#295225#Bi tp## 00663000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020025000410030090000660070032001560220004001880040013001920080 00500205009001800210010000500228011001400233020001100247020000600258020001600264 020001200280020001400292005001600306005001500322039000500337013000700342#VV12.13 884#14000#Vi?t#TR113N#372.6#^214#Trc nghim ting Vit 1#Bi tp trc nghim t lun v cc kim tra. Bin son theo chun kin thc v k nng#Nguyn Th Hnh, Nguyn c Hu#T.2#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a72tr.^b24cm# Ting Vit#Lp 1#Bi trc nghim# kim tra#Sch c thm#Nguyn Th Hnh#Nguy n c Hu#Uyn#295226## 00619000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020047000400030042000870070031001290220004001600040013001640080 00500177009001800182010000500200011001400205020001000219020000600229020000800235 020001200243020001400255005001000269005001400279039000500293013000700298#VV12.13 885#8000#Vi?t#B103T#372.67#^214#Bi tp trc nghim k chuyn theo tranh lp 1# Sch b tr phn mn k chuyn Tiu hc#B.s.: Thnh Vn, Trn Mnh Hi#T.1#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a28tr.^b24cm#K chuyn#Lp 1#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Thnh Vn#Trn Mnh Hi#Uyn#295227## 00619000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020047000400030042000870070031001290220004001600040013001640080 00500177009001800182010000500200011001400205020001000219020000600229020000800235 020001200243020001400255005001000269005001400279039000500293013000700298#VV12.13 886#8000#Vi?t#B103T#372.67#^214#Bi tp trc nghim k chuyn theo tranh lp 1# Sch b tr phn mn k chuyn Tiu hc#B.s.: Thnh Vn, Trn Mnh Hi#T.2#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a28tr.^b24cm#K chuyn#Lp 1#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Thnh Vn#Trn Mnh Hi#Uyn#295228## 00645000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020032000410070095000730040018001680080005001860090018001910100 00500209011001500214020001200229020000800241020000600249020001400255005001600269 005001400285005001800299005001400317039000500331013000700336#VV12.13887#24000#V i?t#T527T#372.62#^214#Tuyn tp 150 bi vn hay lp 2#B.s., tuyn chn, gii thi u: Thi Quang Vinh, Trn c Nim, Trn L Tho Linh, L Th Nguyn#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a122tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 2#Sch c thm#Thi Quang Vinh#Trn c Nim#Trn L Tho Linh#L Th Nguyn#Uyn#295 229## 00619000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020029000400030056000690070029001250040018001540080005001720090 01800177010000500195011001500200020001100215020000600226020000800232020000700240 020000400247020001400251005002000265005000800285039000500293013000700298#VV12.13 888#20000#Vi?t#L527T#372.6#^214#Luyn t v cu ting Vit 2#Sch tham kho dn g cho gio vin v ph huynh hc sinh#Nguyn Th Kim Dung, Minh T#Ti bn ln t h 2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a103tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#T ng# Cu#Sch c thm#Nguyn Th Kim Dung#Minh T#Uyn#295230## 00556000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020023000410070054000640220004001180080005001220090018001270100 00500145011001400150020001100164020000600175020000800181020001400189005001700203 005001600220005001900236039000400255013000700259#VV12.13889#12000#Vi?t#TH552H#3 72.6#^214#Thc hnh ting Vit 2#Nguyn T Phng, Nguyn Thu Vn, Trn Th Tha nh Mai#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a72tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#S ch c thm#Nguyn T Phng#Nguyn Thu Vn#Trn Th Thanh Mai#TH#295231## 00482000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070018000730220004000910080005000950090018001000100 00500118011001400123020001100137020000800148020000600156020001400162005000800176 005000900184039000400193013000700197#VV12.13890#27000#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit nng cao 2#Hi Yn, Minh Anh#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012# ^a95tr.^b24cm#Ting Vit#Bi tp#Lp 2#Sch c thm#Hi Yn#Minh Anh#Th#295232 ## 00546000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020047000510070029000980040034001270080005001610090 01800166010000500184011001500189020000500204020000600209020001400215005001600229 005001200245039000400257013000700261#VV12.13891#VV12.13892#28000#Vi?t#T406N#372 .7#^214#Ton nng cao v bi dng hc sinh gii lp 2#Nguyn Bo Minh, L Yn N gc#Ti bn ln 2 c sa cha b sung#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a123tr.^b24cm #Ton#Lp 2#Sch c thm#Nguyn Bo Minh#L Yn Ngc#Th#295233## 00465000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400070019000710220004000900080005000940090018000990100 00500117011001400122020000500136020000800141020000600149020001400155005001900169 039000400188013000700192#VV12.13893#27000#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton nng cao lp 2#Trn Th Kim Cng#Q.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a91tr.^b24cm #Ton#Bi tp#Lp 2#Sch c thm#Trn Th Kim Cng#Tha#295234## 00548000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020017000410070056000580220004001140080005001180090018001230100 00500141011001400146020000500160020000600165020000800171020001400179005001900193 005001600212005001900228039000400247013000700251#VV12.13894#12000#Vi?t#TH552H#3 72.7#^214#Thc hnh ton 2#Trn Th Kim Cng, L Th Kim Oanh, Nguyn Th Hi Y n#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a72tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c th m#Trn Th Kim Cng#L Th Kim Oanh#Nguyn Th Hi Yn#Th#295235## 00584000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020047000400030042000870070014001290220004001430040018001470080 00500165009001800170010000500188011001400193020001000207020000600217020000800223 020001200231020001400243005001400257039000400271013000700275#VV12.13895#8000#Vi ?t#B103T#372.67#^214#Bi tp trc nghim k chuyn theo tranh lp 2#Sch b tr phn mn k chuyn tiu hc#Trn Mnh Hi#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a28tr.^b24cm#K chuyn#Lp 2#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Tr n Mnh Hi#Th#295236## 00509000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200080 00288080005000360020025000410030036000660070020001020080005001220090018001270100 00500145011001400150020001000164020000600174020001400180005002000194039000400214 004001800218013000700236#VV12.13896#7500#Vi?t#V460L#372.652#^214#V luyn ting Anh lp 3#Dng km Let's learn English book 1#Hunh Th i Nguyn#^aH.#^ai h c S phm#2012#^a86tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 3#Sch c thm#Hunh Th i Nguyn#T h#Ti bn ln th 3#295237## 00533000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200080 00298080005000370020037000420030041000790070022001200220004001420080005001460090 01800151010000500169011001400174020001000188020000900198020001400207005001700221 039000400238013000700242020000600249#VV12.13897#7500#Vi?t#TH552H#372.652#^214#T hc hnh luyn vit ting Anh lp 3#Theo chng trnh ting Anh tiu hc mi#Tr n Th M Dung b.s.#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a32tr.^b24cm#Ting Anh#Tp v it#Sch c thm#Trn Th M Dung#Th#295238#Lp 3## 00533000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200080 00298080005000370020037000420030041000790070022001200220004001420080005001460090 01800151010000500169011001400174020001000188020000900198020001400207005001700221 039000400238013000700242020000600249#VV12.13898#7500#Vi?t#TH552H#372.652#^214#T hc hnh luyn vit ting Anh lp 3#Theo chng trnh ting Anh tiu hc mi#Tr n Th M Dung b.s.#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a32tr.^b24cm#Ting Anh#Tp v it#Sch c thm#Trn Th M Dung#Th#295239#Lp 3## 00527000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200080 00308080005000380020031000430070040000740220004001140080005001180090018001230100 00500141011001400146020001000160020000600170020000900176020001400185005001800199 005002100217039000400238013000700242#VV12.13899#14000#Vi?t#TH552H#372.652#^214# Thc hnh tp vit ting Anh 3#Phm Th M Trang, Ngc Phng Trinh#T.1#^aH.# ^ai hc S phm#2012#^a47tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 3#Tp vit#Sch c thm#Phm Th M Trang# Ngc Phng Trinh#Th#295240## 00527000000000277000450002600110000004100050001118100070001608200080002380800050 00310140007000360020031000430070040000740220004001140080005001180090018001230100 00500141011001400146020001000160020000600170020000900176020001400185005001800199 005002100217039000400238013000700242#VV12.13900#Vi?t#TH552H#372.652#^214#14000# Thc hnh tp vit ting Anh 3#Phm Th M Trang, Ngc Phng Trinh#T.2#^aH.# ^ai hc S phm#2012#^a47tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 3#Tp vit#Sch c thm#Phm Th M Trang# Ngc Phng Trinh#Th#295241## 00507000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020035000410030035000760070010001110220009001210080005001300090 01800135010000500153011001400158020000800172020000600180020000800186020001400194 005001000208039000400218013000700222#VV12.13901#12000#Vi?t#B103T#372.34#^214#B i tp thc hnh cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh tiu hc - Lp 5#Trn Vinh#Q. 3, T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a72tr.^b24cm#Tin hc#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Trn Vinh#Th#295242## 00657000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020025000410030042000660070051001080220004001590080005001630090 01800168010000500186011001400191020001000205020000600215020001400221005001400235 00500130024900500180026200500130028000500130029303900040030601300070031000400140 0317#VV12.13902#13000#Vi?t#C513H#372.19#^214#Cng hc cng chi lp 3#Thc hnh cc kin thc hc tiu hc#Trn Ngc Lan, V Thu Hng, Phm Th Kim Oanh. ...#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a64tr.^b24cm#Kin Thc#Lp 3#Sch c thm# Trn Ngc Lan#V Thu Hng#Phm Th Kim Oanh#Nguyn H My#L Thu Huyn#Th#29524 3#Ti bn ln 3## 00556000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020023000410070054000640220004001180080005001220090018001270100 00500145011001400150020001100164020000600175020001400181005001700195005001600212 005001900228039000400247013000700251020000800258#VV12.13903#12000#Vi?t#TH552H#3 72.6#^214#Thc hnh ting Vit 3#Nguyn T Phng, Nguyn Thu Vn, Trn Th Tha nh Mai#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a72tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Sch c t hm#Nguyn T Phng#Nguyn Thy Vn#Trn Th Thanh Mai#Th#295244#Bi tp## 00548000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020017000410070056000580220004001140080005001180090018001230100 00500141011001400146020000500160020000600165020001400171005001900185005001600204 005001900220039000400239013000700243020000800250#VV12.13904#12000#Vi?t#TH552H#3 72.7#^214#Thc hnh ton 3#Trn Th Kim Cng, L Th Kim Oanh, Nguyn Th Hi Y n#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a72tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Sch c thm#Trn T h Kim Cng#L Th Kim Oanh#Nguyn Th Hi Yn#Th#295245#Bi tp## 00482000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070018000730220004000910080005000950090018001000100 00500118011001400123020001100137020000800148020000600156020001400162005000800176 005000900184039000400193013000700197#VV12.13905#27000#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit nng cao 3#Hi Yn, Minh Anh#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012# ^a95tr.^b24cm#Ting Vit#Bi tp#Lp 3#Sch c thm#Hi Yn#Minh Anh#Th#295246 ## 00548000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020017000410070056000580220004001140080005001180090018001230100 00500141011001400146020000500160020000600165005001900171005001600190005001900206 039000400225013000700229020001400236020000800250#VV12.13906#14000#Vi?t#TH552H#3 72.7#^214#Thc hnh ton 4#Trn Th Kim Cng, L Th Kim Oanh, Nguyn Th Hi Y n#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a72tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Trn Th Kim Cng#L Th Kim Oanh#Nguyn Th Hi Yn#Th#295247#Sch c thm#Bi tp## 00533000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200080 00298080005000370020037000420030041000790070022001200220004001420080005001460090 01800151010000500169011001400174020001000188020000900198020000600207020001400213 005001700227039000400244013000700248#VV12.13907#7500#Vi?t#TH552H#372.652#^214#T hc hnh luyn vit ting Anh lp 4#Theo chng trnh ting Anh tiu hc mi#Tr n Th M Dung b.s.#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a32tr.^b24cm#Ting Anh#Tp v it#Lp 4#Sch c thm#Trn Th M Dung#Th#295248## 00533000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200080 00298080005000370020037000420030041000790070022001200220004001420080005001460090 01800151010000500169011001400174020001000188020000900198020000600207020001400213 005001700227039000400244013000700248#VV12.13908#7500#Vi?t#TH552H#372.652#^214#T hc hnh luyn vit ting Anh lp 4#Theo chng trnh ting Anh tiu hc mi#Tr n Th M Dung b.s.#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a32tr.^b24cm#Ting Anh#Tp v it#Lp 4#Sch c thm#Trn Th M Dung#Th#295249## 00599000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020029000400070052000690220009001210040013001300080005001430090 01800148010000500166011001400171020000800185020000600193020000800199020001000207 020001400217005001500231005001600246005001100262039000500273013000700278#VV12.13 909#8000#Vi?t#V460B#372.89#^214#V bi tp thc hnh lch s#Phan Ngc Lin (ch .b.), Trn Lng Dng, L nh H#Q.4, T.1#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2 012#^a40tr.^b24cm#Lch s#Lp 4#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#Phan Ngc Lin#T rn Lng Dng#L nh H#oanh#295250## 00599000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020029000400070052000690220009001210040013001300080005001430090 01800148010000500166011001400171020000800185020000600193020000800199020001000207 020001400217005001500231005001600246005001100262039000500273013000700278#VV12.13 910#8000#Vi?t#V460B#372.89#^214#V bi tp thc hnh lch s#Phan Ngc Lin (ch .b.), Trn Lng Dng, L nh H#Q.4, T.2#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2 012#^a40tr.^b24cm#Lch s#Lp 4#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#Phan Ngc Lin#T rn Lng Dng#L nh H#oanh#295251## 00553000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400070040000600220009001000040013001090080005001220090 01800127010000500145011001400150020000700164020000600171020001000177020001400187 005001200201005001400213005001200227039000500239013000700244#VV12.13911#8000#Vi ?t#V460T#372.89#^214#V thc hnh a l#Trn T Nga, Phan Duy Linh, Trng Thng #Q.4, T.1#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a44tr.^b24cm#a l#Lp 4#Th c hnh#Sch c thm#Trn T Nga#Phan Duy Linh#Trng Thng#oanh#295252## 00553000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400070040000600220009001000040013001090080005001220090 01800127010000500145011001400150020000700164020000600171020001000177020001400187 005001200201005001400213005001200227039000500239013000700244#VV12.13912#8000#Vi ?t#V460T#372.89#^214#V thc hnh a l#Trn T Nga, Phan Duy Linh, Trng Thng #Q.4, T.2#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a40tr.^b24cm#a l#Lp 4#Th c hnh#Sch c thm#Trn T Nga#Phan Duy Linh#Trng Thng#oanh#295253## 00571000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020022000400070051000620220009001130040013001220080005001350090 01800140010000500158011001400163020000900177020000600186020001000192020001400202 005001200216005001500228005001400243039000500257013000700262#VV12.13913#8000#Vi ?t#V460T#372.35#^214#V thc hnh khoa hc#Trn T Nga (ch.b.), Phan Duy Thng, Bch Nhun#Q.4, T.1#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a48tr.^b24cm#Kh oa hc#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#Trn T Nga#Phan Duy Thng# Bch Nhun#oa nh#295254## 00571000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020022000400070051000620220009001130040013001220080005001350090 01800140010000500158011001400163020000900177020000600186020001000192020001400202 005001200216005001500228005001400243039000500257013000700262#VV12.13914#8000#Vi ?t#V460T#372.35#^214#V thc hnh khoa hc#Trn T Nga (ch.b.), Phan Duy Thng, Bch Nhun#Q.4, T.2#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a44tr.^b24cm#Kh oa hc#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#Trn T Nga#Phan Duy Thng# Bch Nhun#oa nh#295255## 00483000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070018000730220004000910080005000950090018001000100 00500118011001400123020001100137020000600148020000800154020001400162005000800176 005000900184039000500193013000700198#VV12.13915#27000#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit nng cao 4#Hi Yn, Minh Anh#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012# ^a95tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Hi Yn#Minh Anh#oanh#29525 6## 00559000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020048000520070034001000220004001340080005001380090 01800143010000500161011001500166020001100181020001200192020000600204020001400210 005001500224005001800239039000500257013000700262#VV12.13917#VV12.13916#36000#Vi ?t#H561D#372.62#^214#Hng dn hc v lm bi - lm vn ting Vit 4#Phm Ngc T hm, Phm Th Hng Hoa#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a182tr.^b24cm#Ting Vit #Tp lm vn#Lp 4#Sch c thm#Phm Ngc Thm#Phm Th Hng Hoa#oanh#295257## 00559000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020048000520070034001000220004001340080005001380090 01800143010000500161011001500166020001100181020001200192020000600204020001400210 005001500224005001800239039000500257013000700262#VV12.13918#VV12.13919#36000#Vi ?t#H561D#372.62#^214#Hng dn hc v lm bi - lm vn ting Vit 4#Phm Ngc T hm, Phm Th Hng Hoa#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a184tr.^b24cm#Ting Vit #Tp lm vn#Lp 4#Sch c thm#Phm Ngc Thm#Phm Th Hng Hoa#oanh#295258## 00559000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020048000520070034001000220004001340080005001380090 01800143010000500161011001500166020001100181020001200192020000600204020001400210 005001500224005001800239039000500257013000700262#VV12.13920#VV12.13921#36000#Vi ?t#H561D#372.62#^214#Hng dn hc v lm bi - lm vn ting Vit 5#Phm Ngc T hm, Phm Th Hng Hoa#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a190tr.^b24cm#Ting Vit #Tp lm vn#Lp 5#Sch c thm#Phm Ngc Thm#Phm Th Hng Hoa#oanh#295259## 00559000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020048000520070034001000220004001340080005001380090 01800143010000500161011001500166020001100181020001200192020000600204020001400210 005001500224005001800239039000500257013000700262#VV12.13922#VV12.13923#36000#Vi ?t#H561D#372.62#^214#Hng dn hc v lm bi - lm vn ting Vit 5#Phm Ngc T hm, Phm Th Hng Hoa#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a182tr.^b24cm#Ting Vit #Tp lm vn#Lp 5#Sch c thm#Phm Ngc Thm#Phm Th Hng Hoa#oanh#295260## 00483000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070018000730220004000910080005000950090018001000100 00500118011001400123020001100137020000600148020000800154020001400162005000800176 005000900184039000500193013000700198#VV12.13924#27000#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit nng cao 5#Hi Yn, Minh Anh#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012# ^a95tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Hi Yn#Minh Anh#oanh#29526 1## 00530000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020020000520070042000720040018001140080005001320090 01800137010000500155011001500160020001200175020000600187020001400193005001400207 005001900221039000500240013000700245#VV12.13925#VV12.13926#28000#Vi?t#L527T#372 .62#^214#Luyn tp lm vn 5#L Phng Nga (ch.b.), Th Tuyt Nhung#Ti bn l n th 2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a151tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 5#Sch c t hm#L Phng Nga# Th Tuyt Nhung#oanh#295262## 00571000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020022000400070051000620220009001130040013001220080005001350090 01800140010000500158011001400163020000900177020000600186020001000192020001400202 005001200216005001500228005001400243039000500257013000700262#VV12.13927#Vi?t#V46 0T#372.35#^214#8000#V thc hnh khoa hc#Trn T Nga (ch.b.), Phan Duy Thng, Bch Nhun#Q.5, T.1#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a40tr.^b24cm#Kh oa hc#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm#Trn T Nga#Phan Duy Thng# Bch Nhun#oa nh#295263## 00571000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020022000400070051000620220009001130040013001220080005001350090 01800140010000500158011001400163020000900177020000600186020001000192020001400202 005001200216005001500228005001400243039000500257013000700262#VV12.13928#Vi?t#V46 0T#372.35#^214#8000#V thc hnh khoa hc#Trn T Nga (ch.b.), Phan Duy Thng, Bch Nhun#Q.5, T.2#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a40tr.^b24cm#Kh oa hc#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm#Trn T Nga#Phan Duy Thng# Bch Nhun#oa nh#295264## 00555000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400070041000600220009001010040013001100080005001230090 01800128010000500146011001400151020000700165020000600172020001000178020001400188 005001300202005001400215005001200229039000500241013000700246#VV12.13929#8000#Vi ?t#V460T#372.89#^214#V thc hnh a l#Trn Bo c, Phan Duy Linh, Trng Thn g#Q.5, T.1#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a36tr.^b24cm#a l#Lp 5#T hc hnh#Sch c thm#Trn Bo c#Phan Duy Linh#Trng Thng#oanh#295265## 00555000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400070041000600220009001010040013001100080005001230090 01800128010000500146011001400151020000700165020000600172020001000178020001400188 005001300202005001400215005001200229039000500241013000700246#VV12.13930#8000#Vi ?t#V460T#372.89#^214#V thc hnh a l#Trn Bo c, Phan Duy Linh, Trng Thn g#Q.5, T.2#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a32tr.^b24cm#a l#Lp 5#T hc hnh#Sch c thm#Trn Bo c#Phan Duy Linh#Trng Thng#oanh#295266## 00593000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020029000400070049000690220009001180040013001270080005001400090 01800145010000500163011001400168020000800182020000600190020000800196020001000204 020001400214005001500228005001600243005000800259039000500267013000700272#VV12.13 931#8000#Vi?t#V460B#372.89#^214#V bi tp thc hnh lch s#Phan Ngc Lin (ch .b.), Trn Lng Dng, Bo c#Q.5, T.1#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2012 #^a36tr.^b24cm#Lch s#Lp 5#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#Phan Ngc Lin#Trn Lng Dng#Bo c#oanh#295267## 00599000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020029000400070052000690220009001210040013001300080005001430090 01800148010000500166011001400171020000800185020000600193020000800199020001000207 020001400217005001500231005001600246005001100262039000500273013000700278#VV12.13 932#8000#Vi?t#V460B#372.89#^214#V bi tp thc hnh lch s#Phan Ngc Lin (ch .b.), Trn Lng Dng, L nh H#Q.5, T.2#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2 012#^a36tr.^b24cm#Lch s#Lp 5#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#Phan Ngc Lin#T rn Lng Dng#L nh H#oanh#295268## 00551000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020017000410070056000580220004001140080005001180090018001230100 00500141011001400146020000500160020000600165020000800171020001400179005001900193 005001600212005001900228039000700247013000700254#VV12.13933#14000#Vi?t#TH552H#3 72.7#^214#Thc hnh ton 5#Trn Th Kim Cng, L Th Kim Oanh, Nguyn Th Hi Y n#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a72tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c th m#Trn Th Kim Cng#L Th Kim Oanh#Nguyn Th Hi Yn#P.Dung#295269## 00702000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030090000600070027001500220004001770040013001810080 00500194009001800199010000500217011001400222012004700236020000500283020000600288 02000160029402000120031002000140032200500130033600500130034903900070036201300070 0369#VV12.13934#14000#Vi?t#TR113N#372.7#^214#Trc nghim ton 5#Bi tp trc ng him t lun v cc kim tra. Bin son theo chun kin thc v k nng#Hong Mai L, V Vn Dng#T.1#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a80tr.^b24cm #B sch Trc nghim ton cho hc sinh Tiu hc#Ton#Lp 5#Bi trc nghim# ki m tra#Sch c thm#Hong Mai L#V Vn Dng#P.Dung#295270## 00616000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020027000490070057000760040018001330080005001510090 01800156010000500174011001500179020001200194020000600206020000800212020001400220 005001300234005001200247005001600259005001300275039000700288013000700295#VV12.13 935#VV12.13936#38000#Vi?t#M458T#807#^214#155 bi lm vn chn lc 6#T Thanh S n, L Thun An, Nguyn Vit Nga, Phm Minh T#Ti bn ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a216tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 6#Bi vn#Sch c thm#T Thanh Sn# L Thun An#Nguyn Vit Nga#Phm Minh T#P.Dung#295271## 00567000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510070016000720040112000880080005002000090 01800205010000500223011001400228020000800242020000600250020001400256005001700270 039000700287013000700294#VV12.13937#VV12.13938#22000#Vi?t#250H#959.7#^214# h c tt lch s 6#on Cng Tng#Ti bn c chnh l theo chng trnh gim ti ti CV s 5842/BGDT-VP ngy 01.9.2011 ca B Gio dc - o to#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a99tr.^b24cm#Lch s#Lp 6#Sch c thm#on Cng Thng#P.Dung#2 95272## 00518000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020020000540030013000740070014000870040018001010080 00500119009001800124010000500142011001500147020001000162020000600172020000800178 020001400186005001400200039000700214013000700221#VV12.13939#VV12.13940#32000#Vi ?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 6#Khng p n#Lu Hong Tr#Ti bn l n th 2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a175tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Lu Hong Tr#P.Dung#295273## 00652000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020029000410070049000700220009001190040014001280080005001420090 01800147010000500165011001400170012005500184020001800239020000600257020000800263 020001400271005001400285005001100299005001400310039000700324013000700331#VV12.13 941#10000#Vi?t#V460B#170.76#^214#V bi tp gio dc cng dn#Phm Vn Hng (ch .b.), Trn Qung, ng Thu Anh#Q.7, T.2#In ln th 10#^aH.#^ai hc S phm#20 12#^a44tr.^b24cm#B sch Gio dc cng dn cho hc sinh Trung hc c s#Gio dc cng dn#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Phm Vn Hng#Trn Qung#ng Thu Anh#P.D ung#295274## 00597000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020013000400070038000530220009000910040013001000080005001130090 01800118010000500136011001400141012005000155020000800205020000600213020000800219 020001400227005001100241005000900252005000800261039000700269013000700276#VV12.13 942#Vi?t#B103T#780.76#^214#8000#Bi tp nhc#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#Q.7, T.1#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a40tr.^b24cm#B sch Bi tp nhc cho hc sinh Trung hc c s#m nhc#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Trn C ng#c Mnh#c Hi#P.Dung#295275## 00598000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400070038000530220009000910040014001000080005001140090 01800119010000500137011001400142012005000156020000800206020000600214020000800220 020001400228005001100242005000900253005000800262039000700270013000700277#VV12.13 943#8000#Vi?t#B103T#780.76#^214#Bi tp nhc#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#Q.7, T.2#In ln th 10#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a40tr.^b24cm#B sch Bi tp nhc cho hc sinh Trung hc c s#m nhc#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Trn Cng#c Mnh#c Hi#P.Dung#295276## 00619000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020021000380070024000590220009000832210012000920040013001040080 00500117009001800122010000500140011001400145012004700159020001000206020000600216 02000120022202000080023402000140024200500090025600500140026503900070027901300070 0286#VV12.13944#12000#Vi?t#V460B#607#^214#V bi tp cng ngh#c Mnh, Bc h Nhun#Q.8, T.2#Cng nghip#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a64tr.^b2 4cm#B sch Cng ngh cho hc sinh Trung hc c s#Cng ngh#Lp 8#Cng nghip#B i tp#Sch c thm#c mnh# Bch Nhun#P.Dung#295277## 00649000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020013000410030034000540070038000880220009001260040018001350080 00500153009001800158010000500176011001400181012005000195020000800245020000600253 02000080025902000140026700500110028100500090029200500080030103900070030901300070 0316#VV12.13945#10000#Vi?t#B103T#780.76#^214#Bi tp nhc#Bin son theo sch g io khoa mi#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#Q.8, T.1#Ti bn ln th 7#^a H.#^ai hc S phm#2012#^a48tr.^b24cm#B sch Bi tp nhc cho hc sinh Trung hc c s#m nhc#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Trn Cng#c Mnh#c Hi#P.Dung #295278## 00598000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020013000410070038000540220009000920040013001010080005001140090 01800119010000500137011001400142012005000156020000800206020000600214020000800220 020001400228005001100242005000900253005000800262039000700270013000700277#VV12.13 946#10000#Vi?t#B103T#780.76#^214#Bi tp nhc#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#Q.8, T.2#In ln th 9#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a48tr.^b24cm#B sch Bi tp nhc cho hc sinh Trung hc c s#m nhc#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Trn Cng#c Mnh#c Hi#P.Dung#295279## 00630000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020031000490030069000800070044001490040018001930080 00500211009001800216010000500234011001500239020001000254020000600264020001400270 005002200284005002000306039000700326013000700333#VV12.13947#VV12.13948#29000#Vi ?t#T306A#428#^214#Ting Anh c bn v nng cao 8#T vng, ng php, bi tp t l un, bi tp trc nghim, kim tra#Nguyn Th Thanh Hng, Hong N Thu Tran g#Ti bn ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a166tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 8#S ch c thm#Nguyn Th Minh Hng#Hong N Thu Trang#P.Dung#295280## 00495000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020020000430030013000630070014000760040018000900080005001080090 01800113010000500131011001500136020001000151020000600161020000800167020001400175 005001400189039000700203013000700210#VV12.13949#30000#Vi?t#B103T#428.0076#^214# Bi tp ting Anh 8#Khng p n#Lu Hong Tr#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a167tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Lu Hong Tr# P.Dung#295281## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530070013000730080005000860090018000910100 00500109011001500114020000800129020000600137020001400143005001300157039000700170 020000800177013000700185#VV12.13950#VV12.13951#33000#Vi?t#B452D#546.076#^214#B i dng ho hc 8# Xun Hng#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a184tr.^b24cm#Ho h c#Lp 8#Sch c thm# Xun Hng#P.Dung#Bi tp#295282## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530070013000730080005000860090018000910100 00500109011001500114020000800129020000600137020001400143005001300157039000700170 020000800177013000700185#VV12.13952#VV12.13953#42000#Vi?t#B452D#546.076#^214#B i dng ho hc 9# Xun Hng#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a224tr.^b24cm#Ho h c#Lp 9#Sch c thm# Xun Hng#P.Dung#Bi tp#295283## 00603000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020017000490070062000660040018001280080005001460090 01800151010000500169011001500174020001900189020000600208020001400214005001200228 005001800240005001600258005001300274039000700287013000700294#VV12.13954#VV12.139 55#30000#Vi?t#B312G#807#^214#Bnh ging vn 9#T c Hin, Nguyn Trung Kin, N guyn Vit Nga, Phm Minh T#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a159 tr.^b24cm#Bnh ging vn hc#Lp 9#Sch c thm#T c Hin#Nguyn Trung Kin#N guyn Vit Nga#Phm Minh T#P.Dung#295284## 00595000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020013000410070035000540220004000890040013000930080005001060090 01800111010000500129011001400134012005000148020000800198020000600206020000800212 020001400220005001500234005000700249005001100256039000700267013000700274#VV12.13 956#Vi?t#B103T#780.76#^214#12000#Bi tp nhc#Cao Minh Khnh, H Hi, Trn Cn g#Q.9#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a60tr.^b24cm#B sch Bi tp nh c cho hc sinh Trung hc c s#m nhc#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Cao Minh Khn h#H Hi#Trn Cng#P.Dung#295285## 00567000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510070016000720040112000880080005002000090 01800205010000500223011001500228020000800243020000600251020001400257005001600271 039000700287013000700294#VV12.13957#VV12.13958#31000#Vi?t#250H#959.7#^214# h c tt lch s 9#on Cng Tng#Ti bn c chnh l theo chng trnh gim ti ti CV s 5842/BGDT-VP ngy 01.9.2011 ca B Gio dc - o to#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a144tr.^b24cm#Lch s#Lp 9#Sch c thm#on Cng Tng#P.Dung#2 95286## 00576000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020037000490030035000860070036001210080005001570090 01800162010000500180011001500185020001000200020000600210020001400216005001700230 039000700247020000700254005001800261013000700279#VV12.13959#VV12.13960#30000#Vi ?t#H561D#428#^214#Hng dn n tp mn ting Anh lp 9#Luyn thi vo lp 10 THPT - chuyn#Trnh Quang Vinh, Nguyn Nam Nguyn#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a143t r.^b24cm#Ting Anh#Lp 9#Sch c thm#Trnh Quang Vinh#P.Dung#n tp#Nguyn Nam Nguyn#295287## 00620000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020023000510030024000740070034000980080005001320090 01800137010000500155011001500160020000800175020000700183020001400190039000700204 02000120021102000120022302000110023502000080024600500150025400500180026901300070 0287#VV12.13961#VV12.13962#40000#Vi?t#250K#807.6#^214# kim tra ng vn 10#1 5 pht, 1 tit, hc k#Phm Ngc Thm, Phm Th Hng Hoa#^aH.#^ai hc S phm# 2012#^a224tr.^b24cm#Ng vn#Lp 10#Sch c thm#T.Dung# kim tra#Tp lm vn# Ting Vit#Vn hc#Phm Ngc Thm#Phm Th Hng Hoa#295288## 00489000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020043000520070017000950080005001120090018001170100 00500135011001500140020000900155020000700164020001400171039000700185020000700192 005001700199013000700216#VV12.13963#VV12.13964#48500#Vi?t#K300N#570.76#^214#K nng lm thi v kim tra sinh hc 10#Nguyn Th Giang#^aH.#^ai hc S phm# 2012#^a223tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 10#Sch c thm#T.Dung# thi#Nguyn Th Giang #295289## 00490000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020043000530070017000960080005001130090018001180100 00500136011001500141020000900156020000700165020001400172039000700186020000700193 005001700200013000700217#VV12.13965#VV12.13966#52500#Vi?t#K300N#571.076#^214#K nng lm thi v kim tra sinh hc 11#Nguyn Th Giang#^aH.#^ai hc S phm #2012#^a239tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 11#Sch c thm#T.Dung# thi#Nguyn Th Gian g#295290## 00585000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020037000520030063000890070014001520080005001660090 01800171010000500189011001500194020001100209020000700220020001400227039000700241 020000800248005001400256004001800270013000700288#VV12.13967#VV12.13968#45000#Vi ?t#T527C#516.24#^214#Tuyn chn 400 bi tp lng gic 11#Bin son theo chng trnh SGK mi ca B Gio dc v o to#V Giang Giai#^aH.#^ai hc S phm#20 12#^a275tr.^b24cm#Lng gic#Lp 11#Sch c thm#T.Dung#Bi tp#V Giang Giai#T i bn ln th 2#295291## 00477000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020022000560070016000780080005000940090018000990100 00500117011001500122020000900137020000700146020001400153039000700167020001400174 005001600188013000700204#VV12.13969#VV12.13970#55000#Vi?t#GI-103T#516.0076#^214 #Gii ton hnh hc 12#Nguyn Duy Hiu#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a288tr.^b24c m#Hnh hc#Lp 12#Sch c thm#T.Dung#Gii bi ton#Nguyn Duy Hiu#295292## 00478000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020023000550070016000780080005000940090018000990100 00500117011001500122020001000137020000700147020001400154039000700168020001400175 005001600189013000700205#VV12.13971#VV12.13972#88000#Vi?t#GI-103T#515.076#^214# Gii ton gii tch 12#Nguyn Duy Hiu#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a583tr.^b24c m#Gii tch#Lp 12#Sch c thm#T.Dung#Gii bi ton#Nguyn Duy Hiu#295293## 00620000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020023000510030024000740070034000980080005001320090 01800137010000500155011001500160020000800175020000700183020001400190039000700204 02000120021102000120022302000110023502000080024600500150025400500180026901300070 0287#VV12.13973#VV12.13974#44000#Vi?t#250K#807.6#^214# kim tra ng vn 12#1 5 pht, 1 tit, hc k#Phm Ngc Thm, Phm Th Hng Hoa#^aH.#^ai hc S phm# 2012#^a240tr.^b24cm#Ng vn#Lp 12#Sch c thm#T.Dung# kim tra#Tp lm vn# Ting Vit#Vn hc#Phm Ngc Thm#Phm Th Hng Hoa#295294## 00710000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020060000540070050001140080005001640090018001690100 00500187011001500192020001000207020002000217020001400237039000700251020001400258 005001200272004008900284005001500373005001300388013000700401#VV12.13976#VV12.139 75#52000#Vi?t#PH561P#515.076#^214#Phng php gii ton: H v t - H cha du tr tuyt i#L Hng c (ch.b.), o Thin Khi, L Bch Ngc#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a286tr.^b24cm#Gii tch#Ph thng trung hc#Sch c thm#T.Dung#G ii bi ton#L Hng c#Ti bn ln th 3, c sa cha v b sung theo ni dung mi - gim ti ca B GD & T#o Thin Khi#L Bch Ngc#295295## 00780000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020046000650070045001110080005001560090 01800161010000500179011001500184021020600199020001300405020000900418020001100427 039000700438020001800445005002000463013000700483#VV12.13977#VV12.13978#50000#Vi ?t#T406C#515#^214#Phng Duy Quang#Ton cao cp ng dng trong phn tch kinh t# Phng Duy Quang (ch.b.), Nguyn Dng Nguyn#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a186tr .^b24cm#Trnh by v ma trn v nh thc, khng gian vect, h phng trnh tuy n tnh, php tnh vi phn, tch phn hm mt bin s, php tnh vi phn hm nhi u bin v ng dng ca chng trong phn tch kinh t#Ton cao cp#ng dng#Gio trnh#T.Dung#Phn tch kinh t#Nguyn Dng Nguyn#295296## 00589000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020024000520070049000760080005001250090018001300100 00500148011001500153020001200168020000800180020001400188039000700202020000600209 005001400215004001800229005001400247005001900261013000700280#VV12.13979#VV12.139 80#28000#Vi?t#H103T#372.62#^214#207 v bi vn hay 3#Trn c Nim, L Th N guyn, Ng L Hng Giang#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a127tr.^b24cm#Tp lm vn #Bi vn#Sch c thm#T.Dung#Lp 3#Trn c Nim#Ti bn ln th 2#L Th Nguy n#Ng L Hng Giang#295297## 01067000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020058000540030052001120070062001640080005002260090 01800231010000500249011001400254021026600268020000800534020000700542020001500549 03900070056402000160057100500170058700500120060400500140061602000200063002000110 0650005001400661005002300675013000700698#VV12.13981#VV12.13982#27000#Vi?t#T103L #915.9745#^214#Ti liu dy - hc lch s - a l a phng Qung Bnh#Chng trnh Trung hc c s v Trung hc ph thng#B.s.: Trng Duy Quyn (ch.b.), V Don Dia, Dng Xun S...#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a95tr.^b24cm#Trnh by k hi qut lch s tnh Qung Bnh t thi nguyn thu, phong kin n khi c ng lnh o u tranh ginh chnh quyn trong hai cuc khng chin chng Php v c hng M. Gii thiu s lc v tnh hnh t nhin, kinh t - x hi a phng t nh Qung Bnh#Lch s#a l#Sch gio vin#T.Dung#Trung hc c s#Trng Duy Q uyn#V Don Dia#Dng Xun S#Ph thng trung hc#Qung Bnh#Phm Ngc San#Tr ng Th Thanh Hng#295298## 00802000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050016000520020042000680030047001100070016001570080 00500173009001800178010000500196011001500201021022500216020001100441020000900452 020002200461020001500483039000700498013000700505#VV12.13983#VV12.13984#67000#Vi ?t#PH561P#372.6#^214#Nguyn Duy Xun#Phng php dy hc ting Vit tiu hc#T i liu tham kho dnh cho gio vin tiu hc#Nguyn Duy Xun#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a160tr.^b24cm#Trnh by nhng vn chung ca phng php dy hc ti ng Vit tiu hc. Gii thiu phng php dy hc cc phn mn ting Vit ti u hc: vn, tp vit, chnh t, tp c, luyn t v cu, dy hc k chuyn, t p lm vn#Ting Vit#Tiu hc#Phng php ging dy#Sch gio vin#T.Dung#295299 ## 00500000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020046000510070017000970080005001140090018001190100 00500137011001500142020000500157020000900162020001400171039000700185020000700192 005000800199005000800207013000700215#VV12.13986#VV12.13985#35000#Vi?t#T527C#372 .7#^214#Tuyn chn thi hc sinh gii ton tiu hc#Hi Yn, Ngc H#^aH.#^a i hc S phm#2012#^a151tr.^b24cm#Ton#Tiu hc#Sch c thm#T.Dung# thi#Hi Yn#Ngc H#295300## 00732000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050024000530020056000770070024001330080005001570090 01800162010000500180011001500185021023300200020000900433020002200442039000700464 013000700471#VV12.13987#VV12.13988#68000#Vi?t#D112H#372.071#^214#Dng Ging Th in Hng#Dy hc theo cch tip cn gii quyt vn tiu hc#Dng Ging Th in Hng#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a219tr.^b24cm#Trnh by mt s vn l lun v thc tin v dy hc gii quyt vn ni chung v trong nh trng ti u hc ni ring. xut cc cch tip cn gii quyt vn trong dy hc tiu hc v vic p dng trong thc tin ging dy#Tiu hc#Phng php ging dy#T.D ung#295301## 00729000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020040000520070025000920080005001170090018001220100 00500140011001500145021020700160020000900367020001000376020000700386039000700393 020000900400005001400409020000900423013000700432#VV12.13989#VV12.13990#65000#Vi ?t#S450T#372.11#^214#S tay cng tc gio vin khi tiu hc#Trn Vit Lu s.t., b.s.#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a244tr.^b24cm#Gm nhng ghi ch v thng tin c nhn, k hoch hot ng, mc tiu, nhim v v kim im cng tc... cng m t s vn bn php lut ca Nh nc, B Gio dc v o to ch o hot ng gi o dc tiu hc#Tiu hc#Gio vin#S tay#T.Dung#Gio dc#Trn Vit Lu#Vit Nam #295302## 00750000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020047000520070025000990080005001240090018001290100 00500147011001500152021021400167020001600381020001000397020000700407039000700414 020000900421005001400430020000900444013000700453#VV12.13991#VV12.13992#65000#Vi ?t#S450T#372.11#^214#S tay cng tc gio vin khi trung hc c s#Trn Vit L u s.t., b.s.#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a239tr.^b24cm#Gm nhng ghi ch v th ng tin c nhn, k hoch hot ng, mc tiu, nhim v v kim im cng tc... cng mt s vn bn php lut ca Nh nc, B Gio dc v o to ch o hot ng gio dc trung hc c s#Trung hc c s#Gio vin#S tay#T.Dung#Gio dc#T rn Vit Lu#Vit Nam#295303## 00840000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020046000520070025000980080005001230090018001280100 00500146011001500151021021800166020002000384020001000404020000700414039000700421 020000900428005001400437020000900451013000700460015007100467#VV12.13993#VV12.139 94#65000#Vi?t#S450T#372.11#^214#S tay cng tc gio vin trung hc ph thng#T rn Vit Lu s.t., b.s.#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a248tr.^b24cm#Gm nhng ghi ch v thng tin c nhn, k hoch hot ng, mc tiu, nhim v v kim im c ng tc... cng mt s vn bn php lut ca Nh nc, B Gio dc v o to ch o hot ng gio dc trung hc ph thng#Ph thng trung hc#Gio vin#S ta y#T.Dung#Gio dc#Trn Vit Lu#Vit Nam#295304#Tn sch ngoi ba: S tay cng tc gio vin khi trung hc ph thng## 00902000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020069000440080005001130090018001180100005001360110015001410210 37300156020002000529020001000549039000700559015006400566020002300630013000700653 #VV12.13996#VV12.13995#Vi?t#N304G#378.1#^214#Nim gim o to sau i hc thc s khoa hc kho 19 (2009 - 2011)#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a416tr.^b24cm#Gm mt s thng tin chung gii thiu cc chuyn ngnh o to trnh tin s, tr nh thc s ca trng i hc S phm H Ni, cc Quyt nh ca hiu trng nh tr\ng v vic cng nhn tt nghip cao hc v cp bng thc s, nh chn d ung v mt s thng tin cn bn v 1451 hc vin thuc 49 chuyn ngnh o to c nhn hc v thc s khoa hc kho 2009 - 2011#o to sau i hc#Nin gim# T.Dung#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm H Ni#i hc S phm H Ni#295305## 00617000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050012000530020043000650070012001080080005001200090 01800125010000500143011001500148021016200163020001300325020001100338039000700349 013000700356#VV12.13997#VV12.13998#70000#Vi?t#NH556C#370.15#^214#Bi Vn Hu#Nh ng cng trnh tm l hc - gio dc hc#Bi Vn Hu#^aH.#^ai hc S phm#2012 #^a266tr.^b24cm#Tp hp nhng cng trnh nghin cu khoa hc tiu biu ca Gio s, tin s Bi Vn Hu v lnh vc gio dc v tm l ni chung, tm l trong g io dc ni ring#Gio dc hc#Tm l hc#T.Dung#295306## 00846000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020078000560080010001340090007001440100005001510110014001560150 05100170021024300221020000700464039000500471013000700476020000800483020000800491 020000500499020001600504020000700520020000900527020000800536#VV12.13999#VV12.140 00#Vi?t#K600Y#324.2597070959793#^214#K yu cn b lnh o qua cc thi k v c n b tham gia gii phng Tht Nt#^aCn Th#^aKnxb#2012#^a96tr.^b24cm#TTS ghi: ng b Qun Tht Nt. - Lu hnh ni b#Khi qut lch s ng b Qun Tht N t v nhng thnh tu t c qua cc thi k. Gii thiu chn dung cc ng ch lnh o, cc cn b tham gia gii phng Tht Nt. Danh sch cc ng ch Ban chp hnh Huyn u Tht Nt qua cc nhim k#K yu#Thu#295307#Lch s#ng b# Qun#Cn b lnh o#Cn b#Tht Nt#Cn Th## 00888000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020057000630070014001200220005001340080 00500139009002800144010000500172011001500177021037400192020000900566020000900575 039000500584013000700589005001400596#VV12.14001#VV12.14002#50000#Vi?t#C101C#001 #^214#Trn Hng Lu#Cc chuyn v bi bo lin quan n tri thc khoa hc#Tr n Hng Lu#Ph.2#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a191tr.^b21cm#Gm cc chu yn v bi bo vit v vai tr ca tri thc ni chung i vi x hi, qua bn cht v phn loi, cu trc ca tri thc khoa hc v vai tr ca n qua cc th i k lch s cng nh thi i ngy nay, c bit nu bt vai tr ca tri thc k hoa hc vi s nghip cng nghip ho, hin i ho nc ta hin nay v mt s bi bo lin quan n gio dc v o to#Tri thc#Khoa hc#Thu#295308#Trn H ng Lu## 00995000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020031000650030048000960070058001440080 00500202009002800207010000500235011001500240039000500255021036300260020002100623 005002000644005001400664020002000678013000700698#VV12.14004#VV12.14003#55000#Vi ?t#T455Q#302.2#^214#L Thanh Bnh#Tng quan truyn thng quc t#Dnh cho ngi lm cng tc thng tin i ngoi#L Thanh Bnh (ch.b.), Nguyn Th Vit Nga, Th i c Khi#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a257tr.^b21cm#Thu#Trnh by c c khi nim c bn, lin quan truyn thng v truyn thng quc t. Nhng tiu chun i vi nh truyn thng quc t v nh bo quc t. Hot ng truyn thn g quc t thng qua cc phng tin truyn thng i chng. Tiu ch hiu qu v hiu lc ca truyn thng quc t. Truyn thng quc t l lnh vc hot ng k hoa hc - ngh thut lin ngnh#Truyn thng quc t#Nguyn Th Vit Nga#Thi c Khi#Thng tin i ngoi#295309## 00821000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050016000550020022000710070029000930040032001220080 00500154009002800159010000500187011001500192015004100207021019800248020000800446 020001400454020000800468020000700476005001200483039000500495013000700500#VV12.14 005#VV12.14006#32000#Vi?t#B103T#005.74076#^214#Nguyn Xun Huy#Bi tp c s d liu#Nguyn Xun Huy, L Hoi Bc#Hiu nh v xut bn ln th 6#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a167tr.^b21cm#u ba sch ghi: Trng i hc Duy Tn #Trnh by tm tt l thuyt v bi tp v quan h - i s quan h, cc thao t c trn b - quan h, ngn ng truy vn c cu trc SQL, ph thuc hm... trong c s d liu c km theo mt s thi#Tin hc#C s d liu#Bi tp# thi#L H oi Bc#Thu#295310## 00805000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050012000560020057000680030081001250070023002060080 00500229009002800234010000500262011001500267021016500282020001900447020000900466 020001900475020000900494039000500503013000700508#VV12.14007#VV12.14008#45000#Vi ?t#H250T#352.409597#^214# Thanh K#H thng mc lc ngn sch nh nc v vn bn hng dn# c sa i, b sung theo cc Quyt dnh, Thng t mi nht c a B Ti chnh# Thanh K s.t., b.s.#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a15 8tr.^b21cm#Gii thiu h thng mc lc ngn sch nh nc v mt s vn bn hn g dn thc hin mc lc ngn sch nc i vi cc c quan, n v th hng ng n sch nh nc#Ngn sch nh nc#Danh mc#Ti chnh nh nc#Vit Nam#Thu#295 311## 00967000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590050014000640020042000780070058001200080 00500178009002800183010000500211011001500216039000500231013000700236015007000243 021028600313020002100599020001100620005002000631005001400651#VV12.14009#VV12.140 10#VV12.14011#55000#Vi?t#GI-108T#302.2#^214#L Thanh Bnh#Gio trnh i cng truyn thng quc t#L Thanh Bnh (ch.b.), Nguyn Th Vit Nga, Thi c Khi#^ aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a257tr.^b21cm#Thu#295312#TTS ghi: Hc vi n Ngoi giao. Khoa Truyn thng v Vn ho i ngoi#Trnh by cc khi nim c bn, lin quan truyn thng v truyn thng quc t. Nhng tiu chun i vi n h truyn thng quc t v nh bo quc t. Hot ng truyn thng quc t thng qua cc phng tin truyn thng i chng. Tiu ch hiu qu v hiu lc ca t ruyn thng quc t#Truyn thng quc t#Gio trnh#Nguyn Th Vit Nga#Thi c Khi## 00804000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050016000540020055000700070021001250080010001460090 01800156010000500174011001500179015005300194021020500247020000900452020001400461 020001600475020001100491039000500502013000700507#VV12.14012#VV12.14013#32000#Vi ?t#GI-108T#005.74#^214#Hunh Thanh Nh#Gio trnh qun tr c s d liu vi Mic rosoft Access#Hunh Thanh Nh b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a119tr.^b24 cm#TTS ghi: Trng cao ng Kinh t - K thut Cn Th#Gii thiu v h qun tr c s d liu Microsoft Access. Hng dn cc k nng v bng d liu, truy v n d liu, biu mu nhp liu v biu mu bo co. Tp lnh v m, lnh n v n th chng trnh#Qun tr#C s d liu#Phn mm Access#Gio trnh#Thu#2953 13## 00899000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020099000670070016001660080005001820090 02000187010000500207011001500212021029200227020001100519020000800530020001000538 020000900548020000800557020002000565039000500585013000700590#VV12.14014#VV12.140 15#40000#Vi?t#X100H#027.6#^214#Nguyn Hu Gii#X hi ho v a dng ho t ch c v hot ng th vin, t sch c s khu vc ng bng sng Hng#Nguyn Hu Gi i#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a183tr.^b21cm#Trnh by ch trng, chnh sch ca ng v Nh nc v vn X hi ho, a dng ho t chc v hot ng th vin. Thc trng cng tc x hi ho v a dng ho t chc v hot ng th vi n, t sch c s khu vc ng bng sng Hng (2001 - 2010). nh hng pht tri n v cc gii php#X hi ho#T chc#Hot ng#Th vin#T sch#ng bng sng Hng#Thu#295314## 01247000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020097000560030025001530070056001780080005002340090 01800239010000500257011001500262015015500277021029700432020001900729020000800748 02000090075602000090076502000110077402000070078500500120079200500180080400500130 0822005001400835005001200849039000500861013000700866#VV12.14016#VV12.14017#80000 #Vi?t#H466T#337.597051#^214#Hp tc pht trin "Hai hnh lang mt vnh ai kinh t" Vit Nam - Trung Quc trong bi cnh mi#K yu Hi tho khoa hc# Tin S m, Kurihara Hirohide (ch.b.), Nguyn B n...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a319 tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Trung Quc ; i hc Ngoi ng Tokyo Nht Bn. Vin Nghin cu Ngn ng v Vn ho cc nc Phi#Gm cc bi nghin cu v thc trng, vn v trin vng ca hp tc kin h t gia Vit Nam - Trung Quc. Bi cnh mi ca hp tc pht trin hnh lang kinh t Cn Minh  Lo Cai - H Ni - Hi Phng; hnh lang Nam Ninh - Lng Sn - H Ni - Hi Phng v xy dng vnh ai kinh t Vnh Bc B#Hp tc pht trin #Kinh t#Hi tho#Vit Nam#Trung Quc#K yu# Tin Sm#Kurihara Hirohide#Nguy n B n#Bi Tt Thng#L Vn Sang#Thu#295315## 00857000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050018000570020083000750070018001580080005001760090 01800181010000500199011001500204015006500219021023500284020001100519020000900530 020002800539039000500567013000700572#VV12.14018#VV12.14019#67000#Vi?t#N122C#332 .6709597#^214#Nguyn Xun Trung#Nng cao cht lng u t trc tip nc ngoi ti Vit Nam giai on 2011 - 2020#Nguyn Xun Trung#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012 #^a287tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Chu M #Gii thiu v u t trc tip nc ngoi (FDI) v cht lng u t trc tip nc ngoi. Thc trng cht lng FDI ti Vit Nam giai on 2001 - 2010. Quan im v gii php nng cao cht lng FDI ti Vit Nam giai on 2011 - 2010#Cht lng#Vit Nam#u t trc tip nc ngoi#Thu#295316## 00801000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020056000660070015001220080018001370090 03500155010000500190011001400195015006900209021017900278020000900457020001100466 020001500477020000700492039000500499013000700504#VV12.14020#VV12.14021#15000#Vi ?t#S450T#628.3#^214#Bi Xun Thnh#S tay hng dn thit k cc cng trnh x l sinh hc#Bi Xun Thnh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2 012#^a59tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bc h khoa#Trnh by tm tt cc thng s thit k ca cc cng trnh x l sinh hc , bao gm qu trnh x l sinh hc hiu kh, k kh, h t nhin, v mt s cng ngh ci tin/kt hp...#Thit k#Cng trnh#X l sinh hc#S tay#Thu#295317# # 00927000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500050014000550020045000690070014001140040018001280080 00500146009003500151010000500186011001500191015006900206021021300275020002200488 02000110051002000130052102000090053402000040054302000190054702000110056603900050 0577013000700582#VV12.14022#VV12.14023#29000#Vi?t#GI-108T#621.382#^214#V nh Thnh#Gio trnh nguyn l thng tin tng t - s#V nh Thnh#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a277tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gii thiu tng qut v h t hng thng tin, cc m hnh ton hc tng qut cho cc loi tn hiu, ph trc v sau iu ch, thng tin tng t, thng tin s, k thut x l truyn thng t ng t - s v tri ph#K thut truyn thng#Vin thng#Thng tin s#Tn hiu# Ph#Thng tin tng t#Gio trnh#Thu#295318## 01003000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050013000530020028000660290019000940070013001130040 01800126008000500144009003500149010000500184011001500189015006900204021033800273 02000080061102000090061902000100062802000160063802000110065403900050066501300070 0670#VV12.14024#VV12.14025#22000#Vi?t#GI-108T#620.1#^214# Kin Quc#Gio trn h n hi ng dng#Applied elasticity# Kin Quc#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a204tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Trnh by cc khi nim v kin thc c b n v n hi ng dng. L thuyt ng sut, bin dng, quan h gia ng sut v b in dng. Bi ton phng trong to vung gc v trong to cc, bi ton i xng trc trong h to tr. L thuyt un tm mng, cc nguyn l nng ln g v phng php bin phn. Phng php phn t hu hn#n hi#ng sut#Bin d ng#Phn t hu hn#Gio trnh#Thu#295319## 00945000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050015000540020052000690070015001210220004001362210 05700140004001800197008001800215009003500233010000500268011001500273015006900288 02101570035702000100051402000080052402000090053202000040054102000060054502000050 0551039000500556013000700561005001500568#VV12.14026#VV12.14027#26000#Vi?t#QU100 T#660.028#^214#Nguyn Vn La#Qu trnh v thit b cng ngh ho hc & thc ph m#Nguyn Vn La#T.1#Cc qu trnh v thit b c hc, Q.1 : Khuy - lng lc#T i bn ln th 5#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a242t r.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Tr nh by kin thc v cc hin tng thu kh ng lc. Trng thi gi lng ca v t liu ri. Khy mi trng lng. Phn ring bng phng php lng v lc#Cng ngh#Ho hc#Thit b#Lc#Khuy#Lng#Thu#295320#Nguyn Vn La## 00711000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050013000490020016000620070013000780080018000910090 03500109010000500144011001500149015006900164021018400233020000600417020001000423 039000500433013000700438#VV12.14028#VV12.14029#28000#Vi?t#C455N#667#^214#o Du y Thi#Cng ngh nhum#o Duy Thi#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a258tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gi Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gii thiu v l thuyt nhum, phng php nhum v cng ngh nhum cc lp thuc nhum. S vn dng nhum cho cc loi cht liu khc nhau. K hi qut v vn qun l k thut nhum#Nhum#Cng ngh#Thu#295321## 00873000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500020036000550070070000910080005001610090018001660100 00500184011001500189015006800204021017700272020000800449020000800457020000900465 02000080047400500090048200500140049100500140050500500160051903900050053501300070 0540#VV12.14030#VV12.14031#196000#Vi?t#T550#959.5003#^214#T in lch s v v n ho Malaixia#B.s.: c Ninh (ch.b.), Dng Vn Huy, Nguyn Vn H, Nguyn Huy Hng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a763tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu ng Nam #Tm hiu v t nc - con ngi - vn ho Malaixia. Gii thiu cc mc t t in v lch s v vn ho Malaixia. Cc bng tra cu mc t theo vn ch ci v theo cc lnh vc#Lch s#Vn ho#Malaixia#T in#c Ninh#Dng Vn Huy#Nguyn Vn H#Nguyn Huy Hng#Thu#295322## 01006000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050012000630020015000750030044000900070 03100134008000500165009002800170010000500198011001500203015005700218021033200275 02000150060702000090062202000080063102000100063900500180064903900060066701300070 0673#VL12.01628#VL12.01629#VL12.01630#75000#Vi?t#NG454N#005.8#^214#Trn c S# Ngn ng Maple#nh hng ng dng trong an ton thng tin#Trn c S, Nguyn N gc Cng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a228tr.^b30cm#TTS ghi: Ban C yu Chnh ph. Hc vin K thut Mt m#Gii thiu phn mm Maple. Nhng hiu bi t trc khi vn dng Maple. Cc k hiu v mt vi php ton gn chng. Cc hn g s, hm s, th tc, module. Cc cu lnh c cu trc v iu khin. Cc i t ng v php ton trn chng. Cc u vo v u ra. Nhng ni dung Maple c d ng nhiu trong mt m. ng dng Maple trong mt m#Ngn ng Maple#ng dng#An t on#Thng tin#Nguyn Ngc Cng#Thanh#295323## 00930000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020041000620070068001030080005001710090 02800176010000500204011001500209015006700224021020800291020000600499020000800505 02000200051300500140053300500150054700500130056200500170057503900050059201300070 0597#VL12.01631#VL12.01632#VL12.01633#95000#Vi?t#L123V#658.4#^214#Lp v qun l d n cng ngh thng tin#B.s.: o Ch Thanh, Bi Th Truyn, H i Dng, N guyn Mnh Hng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a278tr.^b27cm#Trng o to, Bi dng cn b qun l Thng tin v Truyn thng#Gm cc chuyn v ngh ip v lp d n, thit k thi cng ng dng cng ngh thng tin. Nghip v qun l d n cng ngh thng tin. Nghip v thm nh thit k thi cng d n ng d ng cng ngh thng tin#D n#Qun l#Cng ngh thng tin#o Ch Thanh#Bi Th Truyn#H i Dng#Nguyn Mnh Hng#Thu#295324## 00882000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050016000530020032000690070037001010040018001380080 01800156009003500174010000500209011001500214015006900229021022900298020000900527 020000900536020001100545005001200556039000500568013000700573#VL12.01635#VL12.016 34#30000#Vi?t#GI-108T#519.2#^214#Nguyn nh Huy#Gio trnh xc sut v thng k #Nguyn nh Huy (ch.b.), u Th Cp#Ti bn ln th 5#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a154tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Trnh by i cng v xc sut. i ln g ngu nhin. Vect ngu nhin. Cc c trng ca i lng ngu nhin. Cc quy lut phn phi. L thuyt mu. L thuyt c lng. Kim nh gi thit thng k . Tng quan v hi quy mu#Xc sut#Thng k#Gio trnh#u Th Cp#Thu#295325 ## 00914000000000349000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820009000428080005000510050018000560020040000740070052001140220004001660080 01800170009003500188010000500223011001500228020000900243020000900252020000900261 02000080027000500150027800500170029301300070031000500180031702101920033502000110 0527020002100538039000500559#VL12.01636#VL12.01637#160000#Vi?t#TH308K#624.0285# ^214#Nguyn Khnh Hng#Thit k kt cu cng trnh Etabs 9.7.2#Nguyn Khnh Hng , Nguyn Hng n, Nguyn Ngc Phc#T.1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a423tr.^b28cm#Xy dng#K thut#Thit k#Kt cu#Nguyn Hng n#Nguyn Ngc Phc#295326#Nguyn Khnh Hng#Trnh by nhng kin thc c bn nh t trong thit k kt cu cng trnh trn phn mm Etabs V9.7.2. Gii thch v ph n tch rt chi tit cc bc tin hnh, km theo cc v d minh ho c th#Cng trnh#Phn mm Etabs 9.7.2#Loan## 00908000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050020000520020047000720070055001190040018001740080 01800192009003500210010000500245011001400250021015700264020001400421020000900435 02000060044402000190045000500160046900500170048501300070050201500680050903900050 0577#VL12.01638#VL12.01639#14000#Vi?t#H561D#621.31#^214#Phan Th Thanh Bnh#H ng dn n mn hc thit k cung cp in#Phan Th Thanh Bnh, Dng Lan Hng , Phan Th Thu Vn#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a65tr.^b27cm#Trnh by mt s kin thc c bn v n cp in , km theo hng dn chi tit v thit k cung cp in, tnh ton v an ton i n v k thut chiu sng#Cung cp in#Thit k# n#Ti liu tham kho#Dng Lan Hng#Phan Th Thu Vn#295327#TTS ghi: i hc Quc gia TP H Ch Minh. Tr ng i hc Bch Khoa#Loan## 00720000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050019000540020087000730070019001600080018001790090 03500197010000500232011001500237021013600252020001500388020000900403020000800412 020001000420013000700430039000500437#VL12.01640#VL12.01641#80000#Vi?t#GI-103P#3 62.74#^214#Nguyn Thanh Thin#Gii php nng cao cht lng chm sc gio dc tr ng ph trong iu kin hin nay#Nguyn Thanh Thin#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a212tr.^b28cm#Trnh by c s l lun ca ho t ng chm sc, gio dc tr ng ph. Thc trng v xut gii php chm s c gio dc tr ng ph#Tr lang thang#Gio dc#Qun l#Gii php#295328#Loan## 01013000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020061000510070068001120080018001800090035001980100 00500233011001500238021025000253020000700503020001100510020001300521020000900534 00500130054301500600055602000090061600500130062500500110063800500140064901300070 0663039000500670#VL12.01643#VL12.01642#25000#Vi?t#C120N#378.1#^214#Cm nang t vn hng nghip, tuyn sinh H - C - TCCN 2012#B.s.: T Vn Doanh, Trn Ngc A n (ch.b.), Thanh Xun, Phm Tun Anh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a212tr.^b28cm#Cung cp nhng thng tin v tuyn sinh i hc, ca o ng v trung cp chuyn nghip: nhng iu cn ghi nh ca th sinh d thi, l ch cng tc tuyn sinh, bng k hiu cc i tng u tin, bng phn chia khu vc tuyn sinh ca 63 tnh thnh ph...#T vn#Tuyn sinh#Hng nghip#Cm nang# T Vn Doanh#u ba sch ghi: Bo Gio dc thnh ph H Ch Minh online#Vit Na m#Trn Ngc An#Thanh Xun#Phm Tun Anh#295329#Loan## 01079000000000361000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820014000418080005000550020079000600030030001390070049001690080005002180090 01800223010000500241011001500246021030900261020000900570020000900579020000800588 00500130059602000100060900500130061900500120063200500180064402000100066200500150 0672013000700687020001800694039000500712#VV12.14032#VV12.14033#135300#Vi?t#H452 C#371.100959723#^214#Hi Cu gio chc huyn Lp Thch tnh Vnh Phc 5 nm thn h lp v pht trin#Thng 10/2007 - Thng 10/2012#B.s.: Phm Vn Cn, Vn T ng, H Vn Knh...#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a421tr.^b25cm#Tm tt qu trnh pht trin ca ngnh gio dc huyn Lp Thch t nm 1945 - 2011; qu trnh hnh thnh v pht trin ca Hi Cu gio chc huyn Lp Thch cng chn dung v i dng tiu s hi vin... Gii thiu vn, th ca hi vin vit v ng, Bc H, qu hng t nc v nh trng, thy c gio...#Gio dc#Nh gio#Lch s#Ph m Vn Cn#Lp Thch# Vn Tng#H Vn Knh#Nguyn Quang Hun#Vnh Phc#Trn Ng c Minh#295330#Hi Cu gio chc#Loan## 00641000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200120 00308080005000420020023000470070067000700220004001370080018001410090035001590100 00500194011001400199012001800213020001800231020000900249020001600258020001300274 005001000287005001400297005001600311013000700327039000500334#VV12.14034#18000#V i?t#TR527N#398.2709597#^214#Truyn ng ngn cho b#B.s., minh ho: Hong Tn, V ng Chi Lan ; Truyn: Trn Hng Thng#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh T p. H Ch Minh#2012#^a24tr.^b23cm#T sch thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#T ruyn ng ngn#Truyn tranh#Hong Tn#Vng Chi Lan#Trn Hng Thng#295331#Loan# # 00641000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200120 00308080005000420020023000470070067000700220004001370080018001410090035001590100 00500194011001400199012001800213020001800231020000900249020001600258020001300274 005001000287005001400297005001600311013000700327039000500334#VV12.14035#18000#V i?t#TR527N#398.2709597#^214#Truyn ng ngn cho b#B.s., minh ho: Hong Tn, V ng Chi Lan ; Truyn: Trn Hng Thng#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh T p. H Ch Minh#2012#^a24tr.^b23cm#T sch thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#T ruyn ng ngn#Truyn tranh#Hong Tn#Vng Chi Lan#Trn Hng Thng#295332#Loan# # 00783000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020037000640070030001010080005001310090 02300136010000500159011001500164021018700179020000900366020000900375020000900384 00500140039302000120040702000080041902000080042701300070043502000100044203900050 0452#VV12.14036#VV12.14037#46000#Vi?t#T103B#551#^214#Cao nh Triu#Tai bin a cht Ngh An v H Tnh#Cao nh Triu, Phm Vn Hng#^aH.#^aKhoa hc v K th ut#2012#^a171tr.^b24cm#Trnh by khi nim, c im v nguyn nhn ca tai bi n a cht. Cung cp nhng thng tin v cc gii php trong quy hoch hp nhm gim thiu thit hi cho tai bin ng t gy ra#a cht#a chn#c im#Ph m Vn Hng#Nguyn nhn#Ngh An#H Tnh#295333#Gii php#Loan## 00475000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020004000700030004000740070016000780080 01800094009003500112010000500147011001500152020001700167020000400184020000900188 013000700197039000500204#VV12.14038#VV12.14039#55000#Vi?t#G000D#895.9221#^214#N g Vnh Nguyn#GDP#Th#Ng Vnh Nguyn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a130tr.^b20cm#Vn hc hin i#Th#Vit Nam#295334#Loan## 00708000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020069000490080018001180090035001360100005001710110014001760210 15300190020001800343020000900361020000800370020005400378013000700432020001000439 039000500449#VV12.14040#VV12.14041#Vi?t#T123H#959.703092#^214#Tp hp cc t li u v danh nhn vn ho Phm Hy Lng (1834 - 1886)#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho V n ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a35tr.^b24cm#Tp hp cc ti liu lch s, cc ti liu nghin cu trong v ngoi nc, cc ti liu trn internet v tiu s v s nghip ca danh s Phm Hy Lng#Danh nhn vn ho#Vit Nam#Tiu s#Phm Hy L ng, danh nhn vn ho, 1834-1886, Vit Nam#295335#S nghip#Loan## 00696000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050014000520020018000660070014000840080018000980090 03500116010000500151011001500156021021900171020000800390020001000398013000700408 020001000415039000500425#VV12.14042#VV12.14043#69000#Vi?t#K312T#330.01#^214#Ph m Vn Minh#Kinh t pht gio#Phm Vn Minh#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a229tr.^b20cm#Nghin cu kinh t theo quan im ca Pht g io. nh gi cao nn kinh t th gii c nhng bc pht trin vt bc. Ph phn kinh t ch n gi tr th trng m cha n nhng gi tr x hi v o c#Kinh t#L thuyt#295336#Pht gio#Loan## 00721000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050020000520020014000720030024000860070020001100080 01800130009003500148010000500183011001500188021017700203020000900380020001200389 020000900401013000700410020000900417039000500426#VV12.14045#VV12.14044#70000#Vi ?t#PH310V#791.4#^214#Trn Trng ng n#Phim Vit Nam#Thng thc - Bnh lun#T rn Trng ng n#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a4 66tr.^b21cm#Gm nhng bi bnh, tiu lun, ph bnh v nghin cu ca tc gi v in nh Vit Nam v i sng vn ho - in nh my thp k gn y; v cc b phim truyn t sau nm 1975#in nh#Phim truyn#Vit Nam#295337#Ph bnh#Loan# # 00484000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050007000470020039000540030015000930070007001080080018001150090 03500133010000500168011001500173020001700188020000400205020000900209013000700218 039000500225#VV12.14046#VV12.14047#Vi?t#M458#895.9221#^214#L Qu#Mt on n g i mi mi khng qun!#Tuyn th nhc#L Qu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a288tr.^b20cm#Vn hc hin i#Th#Vit Nam#295338#Lo an## 00488000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020017000700030004000870070016000910080 01800107009003500125010000500160011001500165020000400180020000900184020001700193 013000700210039000500217#VV12.14048#VV12.14049#60000#Vi?t#T452T#895.9221#^214# ng Vit Cng#Ti tm thy ti#Th#ng Vit Cng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a194tr.^b20cm#Th#Vit Nam#Vn hc hin i#29533 9#Loan## 00510000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050014000470020014000610030008000750070014000830080018000970090 03500115010000500150011001500155020000400170015003200174020000900206020001700215 013000700232039000500239#VV12.14050#VV12.14051#Vi?t#K600U#895.9221#^214#Trn Bo Hng#K c i ti#Tp th#Trn Bo Hng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh T p. H Ch Minh#2012#^a149tr.^b21cm#Th#Bt danh ca tc gi: Hong Ph#Vit Nam# Vn hc hin i#295340#Loan## 00717000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050013000530020046000660030038001120070013001500080 01800163009003500181010000500216011001500221021015800236020001900394020002600413 013000700439039000500446#VV12.14052#VV12.14053#50000#Vi?t#M558B#335.423#^214#Ph m Nh Hi#17 ch chnh mn ch ngha x hi khoa hc#Sch b tr cho nghin cu v hc tp#Phm Nh Hi#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh #2012#^a310tr.^b21cm#Trnh by quan im, h t tng Mc - Lnin v ch ngha x hi khoa hc; vn bo lc cch mng; v thi i ngy nay, an ninh - quc p hng, i ngoi...#Ti liu tham kho#Ch ngha x hi khoa hc#295341#Loan## 00796000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050020000550020017000750030024000920070020001160080 01800136009003500154010000500189011001500194021015800209020000900367020001900376 01300070039502000170040202000180041903900050043702000120044202000120045402000040 0466#VV12.14054#VV12.14055#80000#Vi?t#V115T#895.92209#^214#Trn Trng ng n# Vn th Vit Nam#Thng thc - Bnh lun#Trn Trng ng n#^aTp. H Ch Minh#^ aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2011#^a445tr.^b21cm#Trnh by nhng vn ct yu ca i sng l lun ph bnh vn hc Vit Nam hin t thi k i mi. Ph n tch, bnh lun mt s tc phm vn hc tiu biu#Vit Nam#Nghin cu vn hc# 295342#Ph bnh vn hc#Bnh lun vn hc#Loan#Tiu thuyt#Truyn ngn#Th## 00565000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050009000540020010000630030004000730070019000770080 01800096009003500114010000500149011001500154020000400169005000900173015005500182 020000900237020001700246013000700263039000500270#VV12.14056#VV12.14057#70000#Vi ?t#E202V#895.9221#^214#Hng Lc#Em v Anh#Th#Hng Lc, Hng Nga#^aTp. H Ch Mi nh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a227tr.^b21cm#Th#Hng Nga#Tn tht ca tc gi: Phng Vn Huy, Phan Th Hng Nga#Vit Nam#Vn hc hin i#295343#L oan## 00638000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050021000500020013000710290011000840070042000950080 01800137009003500155010000500190011001500195021012300210005001400333020001300347 013000700360039000500367#VV12.14058#VV12.14059#65000#Vi?t#QU105T#658#^214#Nguy n Th Lin Dip#Qun tr hc#Management#B.s.: Nguyn Th Lin Dip, Trn Anh Min h#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a372tr.^b21cm#Trnh by khi qut nhng vn chung ca qun tr hc; cc chc nng ca qun tr; cc tnh hung trong thc t qun tr#Trn Anh Minh#Qun tr hc#295344#Loan## 00514000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050016000470020019000630030004000820070016000860080018001020090 03500120010000500155011001500160020000400175015003100179020000900210020001700219 013000700236039000500243#VV12.14060#VV12.14061#Vi?t#H404N#895.9221#^214#V Th T n Vit#Hoi nim cuc i#Th#V Th Tn Vit#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn n gh Tp. H Ch Minh#2012#^a147tr.^b21cm#Th#Bt danh ca tc gi: Tn Vit#Vit Nam#Vn hc hin i#295345#Loan## 00603000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020018000570030004000750070039000790080018001180090 03500136010000500171011001500176020001700191020000900208020000400217039000500221 005001800226005000700244005000900251005000900260005001300269013000700282#VV12.14 062#VV12.14063#99000#Vi?t#L431M#895.9221008#^214#Lng m ma ngun#Th#Nguyn H i Phng, i Lan, Bch Bu...#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch M inh#2012#^a246tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#Nguyn Hi Phng#i Lan#Bch Bu#Bch Yn#Bi c Dung#295346## 00839000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020023000520070036000750220004001110080018001150090 06600133010000500199011001500204021015900219020002000378020000800398005001100406 00500110041700500090042800500140043700500090045103900050046001300070046502000200 0472020000900492#VV12.14065#VV12.14064#58000#Vi?t#561L#370.92#^214#ng ln nh Olympia#Ngc Trinh, Dng Bnh, Ngc Anh...#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh ; Bo Gio dc Tp. H Ch Minh#2012#^a204tr.^b20cm#Tuy n tp cc bi bo v cch hc, cch lm, ch v chn dung ca cc bn tr c vinh danh gng sng hc ng Thnh ph H Ch Minh nhng nm gn y#in hnh tin tin#Hc tp#Ngc Trinh#Dng Bnh#Ngc Anh#L Phng Tr#H Xuyn#Van h#295347#B quyt thnh cng#Vit Nam## 00619000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020038000670070035001050080018001400090 03500158010000500193011001500198021006900213020000900282020001600291020000700307 005001500314039000500329013000700334#VV12.14066#VV12.14067#48000#Vi?t#S450T#915 .9779#^214#L Trung Hoa#S tay a danh thnh ph H Ch Minh#L Trung Hoa ch.b. , Nguyn nh T#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a195 tr.^b20cm#Cung cp nhng thng tin ch yu v a danh thnh ph H Ch Minh# a danh#Tp. H Ch Minh#S tay#Nguyn nh T#Vanh#295348## 00767000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050013000540020057000670030047001240070013001710080 00500184009002300189010000500212011001800217021020100235020001000436020001200446 020001900458039000500477013000700482#VV12.14068#VV12.14069#86000#Vi?t#PH121T#62 1.319#^214# Xun Khi#Phn tch ch xc lp ng dy ti in v li in #Vi v d p dng v chng trnh trong Matlab# Xun Khi#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^av, 252tr.^b24cm#Trnh by nhng kin thc c bn v c im lm vic cng nh phng php tnh ton phn tch s lm vic ca ng dy ti i n cao p (dng in xoay chiu) v li in cao p trong ch xc lp#Mng i n#in cao p#ng dy ti in#Vanh#295349## 00507000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510050016000560020014000720030016000860070016001020080 01800118009003500136010000500171011001500176020001700191020000900208020001200217 039000500229013000700234#VV12.14071#VV12.14070#44000#Vi?t#GI-400T#895.9223#^214 #Nguyn Kim Chu#Gi trn ng#Tp truyn ngn#Nguyn Kim Chu#^aTp. H Ch Minh #^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a169tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Na m#Truyn ngn#Vanh#295350## 00706000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050014000520020022000660290005000880070014000930080 01800107009003500125010000500160011001500165020001900180020001100199039000500210 020001000215013000700225020001900232021016500251#VV12.14072#VV12.14073#48000#Vi ?t#TH561T#895.1#^214#Lm Hn Cng#Thng thc th ng#O#Lm Hn Cng#^aTp . H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a143tr.^b21cm#Nghin cu vn hc#Trung Quc#Vanh#Th ng#295351#Bnh ging vn hc#Phn tch v bnh gi ng mt s bi th ng ni ting ca Trung Quc nh: Tnh d t, Hong lach L u tng Mnh Ho nhin chi Qung lng, To pht Bch thnh,...## 00508000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050017000570020016000740030014000900070017001040080 01800121009003500139010000500174011001500179020001700194020000900211020001000220 039000500230013000700235#VV12.14074#VV12.14075#54000#Vi?t#KH102T#895.922803#^21 4#Phan Trung Ngha#Khch thng h#Tp truyn k#Phan Trung Ngha#^aTp. H Ch M inh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a224tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k#Vanh#295352## 00651000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050011000530020020000640030010000840070011000940080 01800105009003500123010000500158011001500163020002300178020002400201020001000225 039000500235013000700240021012600247#VV12.14076#VV12.14077#58000#Vi?t#N259N#959 .704#^214#Trm Hng#Nu nh c linh hn#Truyn k#Trm Hng#^aTp. H Ch Minh# ^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a213tr.^b21cm#Khng chin chng Php# ng bng sng Cu Long#Truyn k#Vanh#295353#Gm nhng cu chuyn k v nhng c gi tham gia vo cuc chin tranh chng gic ngoi xm v hy sinh cao c v t quc## 00514000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050019000550020011000740030021000850070019001060080 01800125009003500143010000500178011001400183020001800197020000900215020001200224 039000500236013000700241#VV12.14078#VV12.14079#19000#Vi?t#TH550C#895.9223#^214# Bch L Vn Nguyn#Th cho b#Tp truyn thiu nhi#Bch L Vn Nguyn#^aTp. H C h Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a78tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi# Vit Nam#Truyn ngn#Vanh#295354## 00819000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050016000520020044000680290020001120070045001320080 01800177009003500195010000500230011001400235039000500249021023900254020001000493 020002000503006001100523013000700534#VV12.14080#VV12.14081#15000#Vi?t#TH107C#15 8.1#^214#Hubbard, Elbert#Thnh cng hnh phc rc sng trong tm tay#A message t o Garcia#Elbert Hubbard ; Huyn Diu dch, gii thiu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a47tr.^b22cm#Vanh#Gm nhng bi vit gip cho c c bn tr c th vt qua c nhng b tc trong cuc sng, kh khn trong cn g vic c th nm bt c nhng thnh cng nh s p dng mt php trn con ng lp nghip vi 5 ch T: Tm-Tn-Tm-Tin-Tr#Cuc sng#B quyt thnh cng# Huyn Diu#295355## 00471000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050011000540020011000650030004000760070011000800080 01800091009003500109010000500144011001400149020001700163020000900180020000400189 039000500193013000700198#VV12.14082#VV12.14083#20000#Vi?t#M107G#895.9221#^214#L Tr Tu#Mnh gng#Th#L Tr Tu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a44tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#295356## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050009000540020018000630030017000810070009000980080 00500107009001000112010000500122011001400127020001800141020000900159020001200168 039000500180013000700185#VV12.14084#VV12.14085#18000#Vi?t#D558C#895.9223#^214#N gc Bi#Di con mt rng#Truyn thiu nhi#Ngc Bi#^aH.#^aDn tr#2012#^a83tr.^ b20cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Vanh#295357## 00417000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200110 00298080005000400050009000450020009000540030004000630070009000670080010000760090 01500086010000500101011001500106020001700121020000900138020000400147039000500151 013000700156#VN12.04066#65000#Vi?t#H110N#895.922134#^214#Xun Ct#Ht nng#Th# Xun Ct#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2012#^a157tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam# Th#Vanh#295358## 00918000000000361000450002600110000002600110001102000090002200500120003118100070 00430820007000508080005000570140007000620410005000690020038000740070073001120220 00400185008000500189009001800194010000500212011001500217021018700232020002000419 02000070043902000090044602000090045500500170046400500100048100500210049100500160 0512005001600528039000500544013000700549#VN12.04068#VN12.04067#Bi vit#V Vn T hc#NH556N#020.92#^214#45000#Vi?t#Nhng ngi gi la tnh yu vi sch#V Vn Thc, Nguyn Huy Thng, Khnh Chi... ; Nguyn Hu Gii tuyn chn#T.6#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a227tr.^b19cm#Nhng tm gng cn b th vin tiu biu trong h thng th vin cng cng v nhiu chn dung ng nghip th vin v ang cng tc cc trng i hc, trung tm thng tin th vin#in hnh tin tin# Cn b#Th vin#Vit Nam#Nguyn Huy Thng#Khnh Chi#Hong Th Thanh Thu#Nguyn Th Hng#Nguyn Hu Gii#Vanh#295359## 00513000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020040000520070021000920080005001130090028001180100 00500146011001500151020001800166020001700184020001600201039000500217013000700222 005001000229020000800239#VN12.04069#VN12.04070#28000#Vi?t#108#398.24#^214#o c lm ngi trong truyn ng ngn#Thu Trang s.t., b.s.#^aH.#^aThng tin v Tr uyn thng#2012#^a141tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Truyn ng ng n#Vanh#295360#Thu Trang#o c## 00925000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400020056000450080013001010090026001140100005001400110026001450130007001710210 46000178020000800638020000800646020000300654020001000657020001100667039000500678 #VN12.04071#Vi?t#X100G#324.2597070959759#^214#X Gia Huynh - 50 nm u tranh v xy dng (1960-2010)#^aBnh Thun#^ang b huyn Tnh Linh#2011#^a155tr., 11tr . nh^b19cm#295361#Gii thiu lch s pht trin v nhng hot ng ca x Gia Linh, huyn Tnh Linh, tnh Bnh Thun theo tng giai on c th: Phong tro kh ng chin chng gic ngoi xm trc khi thnh lp x (1946-1975), Gia Huynh sau 10 nm gii phng (1975-1985), Gia Huynh bc u thc hin ng li ca ng (1986-1991), Tip tc s nghip i mi theo hng y mnh cng nghip ho, hi n i ho t nc (1991-2000) v vng bc trn con ng i mi (2000-2010)#L ch s#ng b#X#Gia Huynh#Bnh Thun#Vanh## 00523000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050019000560020020000750030004000950070019000990040 03000118008001400148009002200162010000500184011001400189020001700203020000900220 020000400229039000500233013000700238#VN12.04072#VN12.04073#68000#Vi?t#X311#895 .922134#^214#Trn Th Vn Trung#Xin ng t nc...#Th#Trn Th Vn Trung#Ti b n, c chnh sa b sung#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2012#^a67tr.^b19cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#295362## 00707000000000265000450002600110000004100050001118100080001608200060002480800050 00300050011000350020043000460070011000890080010001000090015001100100005001250110 02800130021018200158020001600340020001800356020000900374020001000383020003600393 039000500429013000700434#VN12.04074#Vi?t#NGH300S#338.7#^214#H Minh #Nghi Sn vng t tim nng c thc tnh#H Minh #^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2012#^a62t r., 6tr. nh mu^b19cm#Gii thiu v vng t tim nng kinh t mi Nghi Sn - Tnh Gia, Thanh Ho v s ra i ca nh my lin doanh xi mng Nghi Sn vi nh ng hot ng ca cc t chc ca nh my ny#Nh my xi mng#Tim nng kinh t#N ghi Sn#Thanh Ho#Nh my Lin doanh Xi mng Nghi Sn#Vanh#295363## 00715000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020048000540080005001020090011001070100005001180110 01400123021022200137020001000359020000900369020001000378020000900388020001800397 039000500415020001000420013000700430#VN12.04075#VN12.04076#10000#Vi?t#PH109L#34 2.597#^214#Php lnh php in h thng quy phm php lut#^aH.#^aHng c#2012# ^a20tr.^b19cm#Trnh by nhng qui nh chung v qui nh c th v B php in v trnh t, th tc php in, trch nhim ca cc c quan trong cng tc php in v vic m bo kinh ph cho cng tc php in v iu khon thi hnh#Php lnh#Qui phm#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#Vanh#Php in#295364## 00686000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020027000530080005000800090011000850100005000960110 01400101021023500115020001000350020001200360020000900372020000900381020001800390 039000500408013000700413#VN12.04077#VN12.04078#13500#Vi?t#L504P#345.597#^214#Lu t phng, chng ra tin#^aH.#^aHng c#2012#^a44tr.^b19cm#Trnh by nhng qui nh chung v qui nh c th v bin php phng, chng ra tin; trch nhim c a cc c quan nh nc trong phng, chng ra tin cng nh vn hp tc quc t v phng, chng ra tin v cc iu khon thi hnh#Php lut#Phng chng#Ra tin#Vit Nam#Vn bn php lut#Vanh#295365## 00644000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020019000550080005000740090011000790100005000900110 01400095021022200109020001000331020001000341020000900351020001800360039000500378 013000700383#VN12.04079#VN12.04080#13000#Vi?t#L504B#346.59704#^214#Lut bin Vi t Nam#^aH.#^aHng c#2012#^a40tr.^b19cm#Trnh by ni dung Lut bin gm nhng qui nh chung v qui nh c th v vng bin; hot ng trong vng bin Vit Nam; pht trin kinh t bin; tun tra, kim sot trn bin; x l vi phm cng cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut bin#Vit Nam#Vn bn php lut#Thu#2953 66## 00687000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020015000530080005000680090011000730100005000840110 01400089021024400103020001000347020001000357020000900367020001800376039000500394 020001500399013000700414#VN12.04081#VN12.04082#13500#Vi?t#L504Q#343.597#^214#Lu t qung co#^aH.#^aHng c#2012#^a43tr.^b19cm#Trnh by nhng qui nh chung v qui nh c th v quyn v ngha v ca t chc, c nhn trong hot ng qun g co; phng tin, ni dung, iu kin v cc loi hnh hot ng qung co; qu ng co c yu t nc ngoi v iu khon thi hnh#Php lut#Qung co#Vit Nam #Vn bn php lut#Thu#Lut Qung co#295367## 00694000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020039000550080005000940090011000990100005001100110 01400115021022900129020001000358020001200368020000900380020001800389039000500407 020000900412013000700421#VN12.04083#VN12.04084#11000#Vi?t#L504P#344.59704#^214# Lut phng, chng tc hi ca thuc l#^aH.#^aHng c#2012#^a28tr.^b19cm#Trnh by nhng qui nh chung v qui nh c th v cc bin php gim nhu cu s dn g thuc l, cc bin php kim sot ngun cung cp thuc l, cc iu kin bo m phng, chng tc hi ca thuc l v iu khon thi hnh#Php lut#Phng c hng#Vit Nam#Vn bn php lut#Thu#Thuc l#295368## 00660000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020009000530080005000620090011000670100005000780110 01400083021025300097020001000350020000700360020000900367020001800376039000500394 013000700399#VN12.04085#VN12.04086#13000#Vi?t#L504G#343.597#^214#Lut gi#^aH.# ^aHng c#2012#^a40tr.^b19cm#Trnh by ni dung Lut gi gm nhng qui nh chu ng v qui nh c th v quyn, ngha v ca t chc, c nhn sn xut, kinh doa nh v ngi tiu dng trong lnh vc gi; hot ng iu tit gi; thm nh gi ca nh nc cng cc iu khon thi hnh#Php lut#Gi c#Vit Nam#Vn bn ph p lut#Thu#295369## 00826000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020023000530080005000760090011000810100005000920110 01400097021037400111020001000485020000800495020000900503020001800512039000500530 020001800535013000700553#VN12.04087#VN12.04088#14000#Vi?t#L504G#347.597#^214#Lu t gim nh t php#^aH.#^aHng c#2012#^a48tr.^b19cm#Gii thiu nhng qui n h chung v qui nh c th v gim nh vin t php, t chc gim nh t php, ngi gim nh t php v t chc gim nh t php theo v vic, hot ng gi m th t php, chi ph gim nh, ch , chnh sch trong hot ng gim nh t php, trch nhim ca c quan nh nc i vi t chc, hot ng gim nh t php v iu khon thi hnh#Php lut#T php#Vit Nam#Vn bn php lut#Thu# Gim nh t php#295370## 00849000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020015000550030024000700080005000940090011000990100 00500110011001400115021031200129020001000441020001500451020000900466020001800475 039000500493015006600498013000700564#VN12.04089#VN12.04090#11000#Vi?t#L504C#344 .59701#^214#Lut cng on#Thc hin t 01/01/2013#^aH.#^aHng c#2012#^a28tr.^ b19cm#Trnh by nhng qui nh chung v qui nh c th v quyn, trch nhim c a cng on v on vin cng on; trch nhim ca nh nc, c quan, t chc, doanh nghip i vi cng on; nhng bo m hot ng ca cng on; gii quy t tranh chp, x l vi phm php lut v cng on v cc iu khon thi hnh#Ph p lut#Lut cng on#Vit Nam#Vn bn php lut#Thu#Tn sch ngoi ba: Lut cng on c sa i, b sung nm 2012#295371## 00795000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020023000530080005000760090011000810100005000920110 01400097021031700111020001000428020000900438020000900447020001800456039000500474 020002300479020000800502013000700510#VN12.04091#VN12.04092#11000#Vi?t#L504B#346 .597#^214#Lut bo him tin gi#^aH.#^aHng c#2012#^a28tr.^b19cm#Trnh by nh ng qui nh chung v qui nh c th v: quyn v ngha v ca ngi c bo h im tin gi, ca t chc tham gia bo him tin gi v t chc bo him tin g i; vn t chc v hot ng bo him tin gi; hot ng thng tin, bo co, thanh tra, khiu ni v bo him tin gi v iu khon thi hnh#Php lut#Bo h im#Vit Nam#Vn bn php lut#Thu#Lut bo him tin gi#Tin t#295372## 00845000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020099000540080005001530090011001580100005001690110 01400174021027300188020001000461020001800471020000900489020001800498039000500516 020001000521020000900531020000800540013000700548#VN12.04093#VN12.04094#17000#Vi ?t#PH109L#347.597#^214#Php lnh chi ph gim nh, nh gi; chi ph cho ngi lm chng, ngi phin dch trong t tng#^aH.#^aHng c#2012#^a44tr.^b19cm#Tr nh by nhng qui nh chung v qui nh c th v chi ph gim nh trong t tn g; chi ph nh gi ti sn, chi ph cho ngi lm chng v ngi phin dch tro ng t tng; kinh ph thanh ton chi ph gim nh cng nh nh gi cc i tn g trn v iu khon thi hnh#Php lnh#Vn bn php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#Thu#Gim nh#nh gi#T tng#295373## 00594000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020046000540080005001000090011001050100005001160110 01400121021014700135020001000282020001800292020000900310039000500319020000900324 013000700333#VN12.04095#VN12.04096#17000#Vi?t#PH109L#342.597#^214#Php lnh hp nht vn bn quy phm php lut#^aH.#^aHng c#2012#^a64tr.^b19cm#Trnh by nh ng qui nh chung v qui nh c th v thm quyn v vic t chc hp nht vn bn, k thut hp nht vn bn v iu khon thi hnh#Php lnh#Vn bn php lu t#Vit Nam#Thu#Hp nht#295374## 00799000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020034000520080005000860090011000910100005001020110 01400107021031500121020001000436020000900446020001800455039000500473020002400478 013000700502020002400509#VN12.04097#VN12.04098#11500#Vi?t#L504P#340.07#^214#Lu t ph bin, gio dc php lut#^aH.#^aHng c#2012#^a72tr.^b19cm#Trnh by ni dung Lut ph bin, gio dc php lut gm nhng qui nh chung v qui nh c t h v ni dung, hnh thc ph bin, gio dc php lut; trch nhim ph bin, gi o dc php lut ca c quan, t chc, c nhn; cc iu kin bo m cho cng t c ph bin, gio dc php lut cng cc iu khon thi hnh#Php lut#Vit Nam# Vn bn php lut#Thu#Lut gio dc php lut#295375#Lut ph bin php lut## 00847000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020022000530080005000750090011000800100005000910110 01400096021039100110020001000501020001400511020000900525020001800534039000500552 020001700557013000700574#VN12.04099#VN12.04100#18000#Vi?t#L504G#344.597#^214#Lu t gio dc i hc#^aH.#^aHng c#2012#^a72tr.^b19cm#Gii thiu ni dung Lut gio dc i hc gm nhng qui nh chung v qui nh c th v t chc c s gi o dc i hc; nhim v v quyn hn; hot ng o to; hot ng khoa hc v cng ngh; hot ng hp tc quc t ca c s gio dc i hc; bo m cht l ng v kim nh cht lng gio dc i hc; cc qui nh v ging vin; ngi hc; ti chnh, ti sn ca c s gio dc...#Php lut#Lut gio dc#Vit Nam#V n bn php lut#Thu#Gio dc i hc#295376## 00839000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020021000550080005000760090011000810100005000920110 01400097021039200111020001000503020000500513020000900518020001800527039000500545 020001600550013000700566#VN12.04101#VN12.04102#20500#Vi?t#L504T#346.59704#^214# Lut ti nguyn nc#^aH.#^aHng c#2012#^a88tr.^b19cm#Gii thiu ni dung Lut ti nguyn nc gm nhng qui nh chung v qui nh c th v iu tra c bn, chin lc, quy hoch, bo v, khai thc v s dng ti nguyn nc; phng, ch ng v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra; ti chnh, quan h quc t v t i nguyn nc; trch nhim qun l, thanh tra chuyn ngnh v gii quyt tranh c hp v ti nguyn nc; cc iu khon thi hnh#Php lut#Nc#Vit Nam#Vn bn php lut#Thu#Ti nguyn nc#295377## 00860000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020030000530080005000830090011000880100005000990110 01500104021042200119020001000541020001600551020000900567020001800576039000500594 013000700599#VN12.04104#VN12.04103#32000#Vi?t#L504X#342.597#^214#Lut x l vi phm hnh chnh#^aH.#^aHng c#2012#^a160tr.^b19cm#Gii thiu Lut x l vi ph m hnh chnh vi nhng quy nh chung; cc hnh thc x pht, thm quyn x pht v bin php khc phc hu qu; th tc x pht, thi hnh quyt nh x pht v cng ch thi hnh quyt nh x pht; p dng cc bin php x l hnh chnh; cc bin php ngn chn v bo m x l vi phm hnh chnh; nhng quy nh i vi ngi cha thnh nin vi phm hnh chnh cng cc iu khon thi hnh#Php l ut#Pht hnh chnh#Vit Nam#Vn bn php lut#Thu#295378## 00974000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020017000550030023000720080005000950090011001000100 00500111011001500116021051400131020001000645020001400655020000900669020001800678 039000500696013000700701#VN12.04105#VN12.04106#28000#Vi?t#B450L#344.59701#^214# B lut lao ng#Thc hin t 01/5/2013#^aH.#^aHng c#2012#^a136tr.^b19cm#Cung cp ton vn B lut lao ng thng qua thng 6 nm 2012 gm cc qui nh chung v qui nh c th v vic lm; hp ng lao ng; hc ngh, o to, bi dng nng cao trnh k nng ngh; i thoi ti ni lm vic, thng lng tp th , tho c lao ng tp th; tin lng; thi gi lm vic v ngh ngi; k lu t lao ng, trch nhim vt cht; an ton v v sinh lao ng; nhng quy nh ri ng i vi lao ng n, lao ng cha thnh nin v mt s loi lao ng khc; bo him x hi; cng on...#Php lut#Lut lao ng#Vit Nam#Vn bn php lut #Thu#295379## 00486000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050014000560020014000700030008000840070014000920080 01800106009003500124010000500159011001400164020001700178020000900195020000400204 039000500208013000700213#VN12.04107#VN12.04108#22000#Vi?t#TH462A#895.92214#^214 #H Thanh Dng#Thi o trng#Tp th#H Thanh Dng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho V n ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a54tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#29 5380## 00492000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050017000550020018000720030004000900070017000940080 01800111009003500129010000500164011001500169020001700184020000900201020000400210 039000500214013000700219#VN12.04109#VN12.04110#20000#Vi?t#T452K#895.92214#^214# Hunh Trung Hiu#Ti k chuyn ny#Th#Hunh Trung Hiu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a100tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T hu#295381## 00458000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050015000480020007000630030004000700070015000740080018000890090 03500107010000500142011001500147020001700162020000900179020000400188039000500192 013000700197#VN12.04111#VN12.04112#Vi?t#L452R#895.92214#^214#ng c Thng#Li r#Th#ng c Thng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012# ^a289tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#295382## 00484000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050013000550020019000680030004000870070013000910080 01800104009003500122010000500157011001400162020001700176020000900193020000400202 039000500206013000700211#VN12.04113#VN12.04114#30000#Vi?t#C430M#895.92214#^214# Trn Ngc n#Con mt thng mi#Th#Trn Ngc n#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a79tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#2953 83## 00431000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050015000440020009000590070015000680080018000830090035001010100 00500136011001400141020000900155020000900164020000400173039000500177013000700182 #VN12.04115#VN12.04116#Vi?t#S106T#294.3#^214#Hunh Vn ng#Sng Tm#Hunh Vn ng#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a40tr.^b19cm#o Pht#Vit Nam#Th#Thu#295384## 00564000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050015000440020018000590070015000770080018000920090035001100100 00500145011001400150021012800164020000900292020000900301039000500310013000700315 #VN12.04117#VN12.04118#Vi?t#H401S#294.3#^214#Thch Thanh T#Hoa sen trong bn#Th ch Thanh T#^aTp. H Ch Minh#^aVn ho Vn ngh Tp. H Ch Minh#2012#^a90tr.^b 19cm#Gii thiu nhng iu mu cht ca Pht Php: Pht l g? Th no l Pht P hp? Hc Pht bng cch no? Lm sao tu theo Pht...#o Pht#Pht hc#Thu#2953 85## 00450000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050012000540020018000660030004000840070012000880080 00500100009001800105010000500123011001400128020001700142020000900159020000400168 039000500172013000700177#VN12.04119#VN12.04120#30000#Vi?t#T310L#895.9221#^214#P hm c C#Tm li thi gian#Th#Phm c C#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a59tr. ^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#295386## 00539000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020021000500030004000710070046000750080005001210090018001260100 00500144011001500149020001700164020000900181020000400190039000500194005000800199 005001100207005001500218005000900233013000700242#VN12.04121#VN12.04122#Vi?t#N205 #895.9221008#^214#Neo u bn sng qu#Th#Song H, Dip Thanh, Vng nh Tr, Tng Th#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a123tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#T h#H.H#Song H#Dip Thanh#Vng nh Tr#Tng Th#295387## 00454000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020013000700030004000830070016000870080 00500103009001800108010000500126011001500131020001700146020000900163020000400172 039000500176013000700181#VN12.04123#VN12.04124#35000#Vi?t#561T#895.9221#^214#T rn Quang Ngh#ng ti i#Th#Trn Quang Ngh#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a10 7tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#295388## 00445000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050018000470020020000650030004000850070018000890080005001070090 01800112010000500130011001400135020001700149020000900166020000400175039000500179 013000700184#VN12.04125#VN12.04126#Vi?t#T103S#895.9221#^214#Nng Th Ngc Ho#T i sao li c th?#Th#Nng Th Ngc Ho#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a79tr.^b19c m#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#295389## 00876000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460020043000510070055000940080005001490090023001540100 00500177011001500182015005100197005001300248005001200261005001700273005001400290 00500140030403900050031801300070032302101830033002000180051302000070053102000120 0538#VV12.14086#VV12.14087#135000#Vi?t#TH523K#622#^214#Thu kh ng lc ca c c va cha du kh#Phan Ngc C (ch.b.), Trng Bin, Nguyn Xun Tho...#^aH.#^ aKhoa hc v K thut#2012#^a248tr.^b24cm#TTS ghi: Hi Cng ngh Khoan - Khai t hc Vit Nam#Phan Ngc C#Trng Bin#Nguyn Xun Tho#Trn Vn Xun#Phan Hoi N am#H.H#295390#Trnh by mt s kin thc c bn v s vn ng ca lu th du kh trong mi trng l hng di dng nng lng khc nhau do cc tc nhn y du nh nc, kh hoc c nc v kh#Thu kh ng lc#M du#Va du kh## 00888000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020022000520030103000740070037001770080005002140090 02300219010000500242011001500247015004200262005002300304039000500327005001300332 00400360034501300070038102101230038802000070051102000040051802000080052202000090 0530020001100539#VV12.14088#VV12.14089#110000#Vi?t#H401H#665.5#^214#Ho hc du m v kh#Gio trnh dng ging dy cho i hc v cao hc trng i hc B ch khoa H Ni v cc trng khc#inh Th Ng, Nguyn Khnh Diu Hng#^aH.#^aKh oa hc v K thut#2012#^a335tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa H Ni #Nguyn Khnh Diu Hng#H.H#inh Th Ng#In ln th 7 c sa cha v b sung#29 5391#Trnh by cc kin thc c bn v ho hc du m v kh, c bit v ho h c du th v ho hc cc qu trnh ch bin du#Du m#Kh#Ho hc#Ch bin#Gio trnh## 00811000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020009000520030044000610070064001050220004001690040 03600173008000500209009002300214010000500237011001500242005001200257005001200269 00500140028100500150029503900050031001300070031502101430032202000090046502000110 0474#VV12.14090#VV12.14091#70000#Vi?t#M112#621.31#^214#My in#Sch gio trn h dng cho cc trng i hc#V Gia Hanh (ch.b.), Phan T Th, Trn Khnh H, N guyn Vn Su#T.2#In ln th 8 c sa cha v b sung#^aH.#^aKhoa hc v K thu t#2012#^a254tr.^b24cm#V Gia Hanh#Phan T Th#Trn Khnh H#Nguyn Vn Su#H.H# 295392#Trnh by mt s kin thc c bn v my in ng b, my in mt chiu , my in xoay chiu c vnh gp v l thuyt tng qut cc my in#My in#G io trnh## 01033000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100080 00350820007000438080005000500020059000550030032001140080005001460090021001510100 00500172011001500177015003200192039000500224013000700229021043600236020000900672 020002000681020001900701020000800720020001500728#VV12.14092#VV12.14093#125000#V i?t#GI-108D#363.12#^214#Gio dc k nng an ton giao thng cho hc sinh trung h c#ng b, ng thu, ng st#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2012#^a260tr.^b24cm #TTS ghi: B Giao thng Vn ti#H.H#295393#Trnh by nhng vn chung, cc v n bn php lut v trt t an ton giao thng, quy tc v cch x l cc tnh h ung khi tham gia giao thng i vi hc sinh trung hc, nhng iu cn bit v an ton giao thng ng thu ni a, trch nhim v vic tham gia s cp cu t ai nn giao thng ng b cng mt s cu hi - p v cc hnh vi vi phm, mc x pht v cc hnh nh vi phm Lut Giao thng ng b ca hc sinh trung hc #Gio dc#Ph thng trung hc#An ton giao thng#K nng#Sch tham kho## 00733000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020048000450030055000930070082001480080005002300090021002350100 00500256011001700261020000800278020001100286020000900297020000900306020000700315 02000110032200500190033300500180035200500100037003900050038001300070038500500150 0392#VV12.14094#VV12.14095#Vi?t#S450T#363.12#^214#S tay an ton giao thng n g b cho hc sinh#Xy dng vn ho giao thng trong gia nh, nh trng#B.s.: T rn Th Lan Khanh, Th Hng Qunh, Kim C ; Minh ho: Li Hin Lng#^aH.# ^aGiao thng Vn ti#2012#^a23tr.^b21x30cm#An ton#Giao thng#ng b#Hc sinh# S tay#Sch tranh#Trn Th Lan Khanh# Th Hng Qunh# Kim C#H.H#295394#Li Hin Lng## 00750000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050015000540020057000690030028001260070099001540080 00500253009002100258010000500279011001700284020001800301020000800319020001100327 02000150033800500140035300500160036700500140038303900050039700500150040201300070 0417#VV12.14097#VV12.14096#50000#Vi?t#GI-108D#372.21#^214#Trn Lan Khanh#Gio d c k nng an ton giao thng cho hc sinh mm non#Ti liu dnh cho gio vin#B .s.: Trn Th Lan Khanh, Hng Qunh, Phm Quang Hun ; Minh ho: Nguyn nh M y, Li Hin Lng#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2012#^a24tr.^b21x30cm#Gio dc mu g io#An ton#Giao thng#Sch gio vin# Hng Qunh#Phm Quang Hun#Nguyn nh M y#H.H#Li Hin Lng#295395## 00898000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020044000440290041000880080005001290090021001340100005001550110 01500160015004100175039000500216013000700221021033600228020003400564020001600598 020000400614020001400618#VV12.14098#VV12.14099#Vi?t#S111M#624.2#^214#60 nm xy dng v pht trin (1952 - 2012)#60 years of construction and development#^aH.#^ aGiao thng Vn ti#2012#^a160tr.^b25cm#u ba sch ghi: Cng ty c phn Cu 12 #H.H#295396#Gii thiu v cng ty c phn cu 12 - Cienco 1, mt n v xy dn g cu ln mnh c thng hiu, uy tn trn th trng trong nc v khu vc cng mt s hot ng, thnh tu, c bit l mt s cng trnh tiu biu m n v trc tip thi cng v danh sch nhng cng trnh m n v v ang thi cng t khi thnh lp n nm 2012#Cng ti c phn cu 12 - Cienco 1#Cng ti c phn#C u#Sch song ng## 00627000000000241000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200040 00308080005000340050014000390020032000530070014000850080005000990090023001040100 00500127011001500132039000500147013000700152021020400159020001200363020001000375 #VL12.01644#108000#Vi?t#C460S#664#^214#L Thanh Bnh#C s vi sinh vt hc thc phm#L Thanh Bnh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a192tr.^b27cm#H.H#295397# Trnh by mt s kin thc c bn v cu trc v cc qu trnh c bn vi sinh vt, vn vi sinh vt gy bnh thc phm, c t vi sinh vt, ln men thc ph m v cht bo qun thc phm ngun sinh hc#Vi sinh vt#Thc phm## 00423000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020009000420070012000510080005000630090010000680100005000780110 01400083012001400097020000900111020001100120020001400131005001200145039000500157 013000700162#VL12.01645#10000#Vi?t#TR103C#372.21#^214#Tri cy#Ho S Tng#^aH. #^aDn tr#2012#^a20tr.^b28cm#B tp t mu#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Ho S Tng#H.H#295398## 00440000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020027000410070012000680080005000800090010000850100005000950110 01400100012001400114020000900128020001100137020001400148005001200162039000500174 013000700179#VL12.01646#10000#Vi?t#450C#372.21#^214# chi v dng c hc tp #Ho S Tng#^aH.#^aDn tr#2012#^a20tr.^b28cm#B tp t mu#Mu gio#Tp t mu #Sch mu gio#Ho S Tng#H.H#295399## 00432000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410070012000600080005000720090010000770100005000870110 01400092012001400106020000900120020001100129020001400140005001200154039000500166 013000700171#VL12.01647#10000#Vi?t#455V#372.21#^214#ng vt di nc#Ho S Tng#^aH.#^aDn tr#2012#^a20tr.^b28cm#B tp t mu#Mu gio#Tp t mu#Sch m u gio#Ho S Tng#H.H#295400## 00801000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020050000450290051000950080005001460090021001510100005001720110 01400177039000500191013000700196020002000203020000900223020001000232021029600242 020000900538#VL12.01648#VL12.01649#Vi?t#QU600C#625.1#^214#Quy chun k thut qu c gia v tn hiu ng st#National technical regulation on railway operation#^ aH.#^aGiao thng Vn ti#2012#^a77tr.^b30cm#H.H#295401#Tiu chun nh nc#Vit Nam#ng st#Trnh by nhng quy nh chung, cc quy nh v tn hiu c nh, tn hiu di ng, pho hiu, bin php phng v, bin hiu, n hiu v mc hi u, tn hiu tay, tn hiu tu, tn hiu tai nghe v t chc thc hin trong Quy chun k thut quc gia v tn hiu ng st ban hnh ngy 28/12/2011#Tn hiu# # 01132000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020066000450290062001110080005001730090021001780100005001990110 01500204039000500219013000700224021057900231020002000810020001000830020000800840 020000900848020000900857#VL12.01650#VL12.01651#Vi?t#QU600C#625.1#^214#Quy chun k thut quc gia v chy tu v cng tc dn ng st#National technical regul ation on railway running anh shunting#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2012#^a108tr.^b3 0cm#H.H#295402#Trnh by nhng quy nh chung, quy nh v chy tu vi phng php ng ng t ng, na t ng, ng ng bng my th ng, bng in t n, bng thng tri, bin php chy tu cu vin v gii quyt khi tu b dng tr ong khu gian, bin php chy tu khi tin hnh cng tc sa cha thit b v cn g trnh kin trc, bin php cho tu dng trong khu gian, bin php chy gong, bin php n gi tu, cng tc dn, cng tc iu chy tu, cp cnh bo v t chc thc hin trong Quy chun k thut quc gia v chy tu v cng tc dn ng st ban hnh ngy 28/12/2011#Tiu chun nh nc#ng st#Dn tu#Vit Na m#Chy tu## 00775000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020051000450290051000960080005001470090021001520100005001730110 01500178039000500193013000700198021026700205020002000472020001000492020001000502 020000900512#VL12.01652#VL12.01653#Vi?t#QU600C#625.1#^214#Quy chun k thut qu c gia v khai thc ng st#National technical regulation on railway operation# ^aH.#^aGiao thng Vn ti#2012#^a104tr.^b30cm#H.H#295403#Trnh by quy nh chu ng, cc quy nh v cng trnh v thit b ng st, phng tin giao thng ng st, t chc chy tu, trch nhim ca nhn vin ng st v t chc thc hi n trong Quy chun k thut quc gia v khai thc ng st ban hnh ngy 28/12/ 2011#Tiu chun nh nc#ng st#Khai thc#Vit Nam## 00728000000000229000450004100050000018100060000508200080001180800050001900200380 00240080013000620090039000750100005001140110015001190210276001340200010004100200 01600420020001100436020002200447020001700469039000500486013000700491#Vi?t#T103L# 343.597#^214#Ti liu tuyn truyn kinh t tp th#^aBnh Dng#^aLin minh Hp tc x tnh Bnh Dng#2012#^a110tr.^b21cm#Gii thiu cc vn bn ca Chnh ph, cc b ngnh lin quan v ng k kinh doanh hp tc x, ch ti chnh h tr , t chc v hot ng ca t hp tc, v nng nghip, nng dn, nng thn, ch nh sch h tr, khuyn khch pht trin hp tc x trn a tnh Bnh Dng...#P hp lut#Kinh t tp th#Bnh Dng#Ti liu tuyn truyn#Vn bn php qui#H.H# 295404## 00807000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050015000460020039000610070043001000080005001430090033001480100 00500181011001400186015005700200020001900257020000900276020000900285020000900294 005001900303039000500322013000700327021018300334#VV12.14100#VV12.14101#Vi?t#M551 A#363.738#^214#Dng Hng Sn#Ma axit trn th gii v ti Vit Nam#Dng Hng Sn (ch.b.), Trn Th Diu Hng#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2012#^a84t r.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc Kh tng Thu vn v Mi trng#Kh tng thu vn#Vit Nam#Th gii#Ma axit#Trn Th Diu Hng#H.H#295405#Trnh by khi ni m v ma axit, tnh trng ma axit trn th gii ni chung v Vit Nam ni ri ng, cc tc ng ca hin tng ny, hot ng gim st v mt s gii php hu hiu## 00719000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020040000680070017001080080005001250090 03300130010000500163011001500168015004600183021014800229020000900377020001200386 020000800398020001100406039000500417013000700422#VV12.14102#VV12.14103#96000#Vi ?t#M450H#578.6#^214#Nguyn Ngc Chu#M hnh sinh hc pht trin tuyn trng#Ngu yn Ngc Chu#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2012#^a244tr.^b24cm#TTS ghi : Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Trnh by mt s kin thc c bn trong si nh hc pht trin tuyn trng, bao gm: cu trc h gen tuyn trng, bn gen, t chc nhim sc th...#Sinh hc#Tuyn trng#M hnh#Gio trnh#H.H#295406## 00551000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050014000400020014000540030012000680070037000800080015001170090 03700132010000500169011001500174020001700189020001100206020001200217006001600229 039000500245019001600250013000700266#VV12.14104#65000#Vi?t#C107C#895.1#^214#Hn g Nng T#Cnh ca xanh#Tiu thuyt#Hng Nng T ; Nguyn Thanh An dch#^aGia Lai ; H.#^aHng Bng ; Cng ty Sch Bch Vit#2012#^a301tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Nguyn Thanh An#H.H#Dch Trung Quc#295407## 00587000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020015000660030012000810070043000930080 01500136009003700151010000500188011001500193020001700208020001100225020001200236 006002100248039000500269013000700274019001600281#VV12.14105#VV12.14106#65000#Vi ?t#M501#895.1#^214#Hi u Phi Phi#Ma ng m p#Tiu thuyt#Hi u Phi Phi ; N guyn Th Thu Ngc dch#^aGia Lai ; H.#^aHng Bng ; Cng ty Sch Bch Vit#201 2#^a340tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Nguyn Th Thu Ngc#H. H#295408#Dch Trung Quc## 00570000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050011000510020026000620030012000880070029001000080 01500129009003700144010000500181011001500186020001700201020001100218020001200229 006001100241039000500252019001600257013000700273#VV12.14107#VV12.14108#85000#Vi ?t#C514S#895.1#^214#Phong Lng#Cuc sng i hc xui xo#Tiu thuyt#Phong Lng ; Dng Kim dch#^aGia Lai ; H.#^aHng Bng ; Cng ty Sch Bch Vit#2012#^a398 tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Dng Kim#H.H#Dch Trung Qu c#295409## 00572000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020024000660030012000900070031001020080 01500133009003700148010000500185011001500190020001700205020001100222020001200233 006000900245039000500254019001600259013000700275#VV12.14109#VV12.14110#89000#Vi ?t#T452V#895.1#^214#Nhn Hi Trung#Ti v bn trai kinh t#Tiu thuyt#Nhn Hi Trung ; Hng nh dch#^aGia Lai ; H.#^aHng Bng ; Cng ty Sch Bch Vit#2012#^ a452tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Hng nh#H.H#Dch Trung Q uc#295410## 00593000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050018000520020024000700030012000940070041001060080 01500147009003700162010000500199011001500204020001700219020001100236020001200247 006001600259039000500275019001600280013000700296#VV12.14111#VV12.14112#125000#V i?t#107H#895.1#^214#Tnh Khng Lam H#nh hong hn mng manh#Tiu thuyt#Tnh Khng Lam H ; Nguyn Th Thi dch#^aGia Lai ; H.#^aHng Bng ; Cng ty Sch B ch Vit#2012#^a588tr.^b24cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Nguyn Th T hi#H.H#Dch Trung Quc#295411## 00763000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020036000690070039001050080005001440090 01800149010000500167011001500172015007200187021012700259020001800386020000800404 020001000412020001100422005001600433039000500449013000700454#VV12.14113#VV12.141 14#12500#Vi?t#B103T#005.1076#^214#Nguyn Kim Chi#Bi tp thc hnh tin hc i cng#Ch.b.: Nguyn Kim Chi, Nguyn Gia Lin#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a119tr .^b21cm#TTS ghi: B Ti chnh. Trng cao ng Ti chnh - Qun tr Kinh doanh# Trnh by mt s kin thc c bn v bi tp thc hnh v tin hc c bn, h i u hnh, Microsoft Word, mng v virus my tnh#Tin hc i cng#Bi tp#Thc h nh#Gio trnh#Nguyn Gia Lin#H.H#295412## 00992000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020038000510070074000890080005001630090018001680100 00500186011001500191015007200206021026800278020001300546020001000559020001000569 00500130057903900050059200500150059700500170061200500120062901300070064100400180 0648#VV12.14115#VV12.14116#14000#Vi?t#250C#001.4#^214# cng bi ging nguy n l thng k#B.s.: Kim Th Hnh (ch.b.), L Nguyn Tng, Th Minh Nhm, T in Ti#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a136tr.^b21cm#TTS ghi: B Ti chnh. Trn g cao ng Ti chnh - Qun tr Kinh doanh#Trnh by mt s kin thc c bn v thng k hc. Xy dng qu trnh nghin cu thng k. Nguyn tc trnh by s li u thng k. Cc mc ca hin tng kinh t - x hi trong thng k. Phng p hp phn loi, xc nh dy s thi gian. Tc dng ca ch s thng k#Thng k hc#Nguyn l#Bi ging#Kim Th Hnh#H.H#L Nguyn Tng# Th Minh Nhm# Ti n Ti#295413#Ti bn ln th 4## 00836000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050014000520020036000660070049001020080005001510090 01800156010000500174011001500179015007200194021017300266020000800439020000900447 020001000456005001200466039000500478004001800483005001400501013000700515#VV12.14 117#VV12.14118#23500#Vi?t#250C#658.15#^214#Trn c Hng# cng bi ging k ton qun tr#Ch.b.: Trn c Hng, c Kin, Nguyn Hi H#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a223tr.^b21cm#TTS ghi: B Ti chnh. Trng cao ng Ti chnh - Q un tr Kinh doanh#Tng quan v k ton qun tr. Cc phng php phn loi chi ph, xc nh chi ph. Phn tch mi quan h gia chi ph khi lng li nhun, lp d ton sn xut kinh doanh#K ton#Qun tr#Bi ging# c Kin#H.H#Ti bn ln th 3#Nguyn Hi H#295414## 00722000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050019000420020041000610290038001020070039001400080005001790090 01800184010000500202011001500207015004300222021008700265020001000352020000900362 020001100371005001900382039000500401020000700406013000700413#VV12.14119#VV12.141 20#Vi?t#T306A#428#^214#Phan Th Mai Hng#Ting Anh chuyn ngnh lao ng - x h i#English for labour and social affairs#Ch.b.: Phan Th Mai Hng, L Anh Tun# ^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a434tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lao ng - X hi#Rn luyn k nng c hiu, hi thoi v dch thut v cc lnh vc lao ng v x hi#Ting Anh#Lao ng#Gio trnh#Phm Th Mai Hng#H.H#X hi#295415 ## 01124000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050022000420020035000640030021000990070065001200080005001850090 01800190010000500208011001500213015004300228021046500271020000800736020000700744 020001000751005001300761039000500774020001000779005001400789013000700803#VV12.14 122#VV12.14121#Vi?t#B103G#330#^214#Nguyn Th Thanh Bnh#Bi ging phn tch kin h t x hi#Chng trnh i hc#B.s.: Nguyn Th Thanh Bnh (ch.b.), Thu H ng, Ng Anh Cng#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a223tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lao ng - X hi#Trnh by nhng vn c bn ca phn tch kinh t x h i. Phn tch s bin ng, s bin ng theo thi gian ca hin tng kinh t x hi, nh hng ca cc yu t, c bit l thu nhp v tiu dng ti tng tr ng v pht trin kinh t. Phng php so snh v nh gi trnh pht trin ki nh t x hi, mi quan h nhn qu gia xo i gim ngho vi vic tng trng v pht trin kinh t bn vng. ng dng phn tch kinh t trong l thuyt ra qu yt nh#Kinh t#X hi#Bi ging# Thu Hng#H.H#Phn tch#Ng Anh Cng#2954 16## 00640000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370020023000420070016000650080005000810090018000860100005001040110 01500109015004300124021016800167020001300335020001000348039000500358005001600363 013000700379#VV12.14123#VV12.14124#Vi?t#B103G#658#^214#Bi ging qun tr hc#Ph an Th Phng#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a527tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i h c Lao ng - X hi#Khi qut v qun tr hc. Mi trng, thng tin v quyt nh qun tr. Chc nng hoch nh v kim tra trong qun tr t chc. Chc nng t chc v lnh o t chc#Qun tr hc#Bi ging#H.H#Phan Th Phng#295417## 01008000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020020000500070063000700080005001330090018001380100 00500156011001500161015005700176021032900233020000900562020001100571005001400582 00500160059600500140061200500170062600500160064303900050065902000110066401300070 0675#VV12.14125#VV12.14126#65000#Vi?t#QU105T#658#^214#Qun tr kinh doanh#B.s.: Hong Ton (ch.b.), Nguyn Trc Anh, Th Hi H...#^aH.#^aLao ng X hi #2012#^a345tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#Tr nh by c s l lun v kinh doanh v qun tr kinh doanh, quy lut v nguyn t c trong qun tr kinh doanh, nh hng kinh doanh, chc nng t chc v qun t r mt s lnh vc hot ng c bn ca doanh nghip, cng tc lnh o doanh ng hip, thng tin v quyt nh qun tr kinh doanh, cng vic ca gim c doanh nghip#Qun tr#Gio trnh# Hong Ton#Nguyn Trc Anh# Th Hi H#Nguyn C nh Hoan#Phan Trng Phc#H.H#Kinh doanh#295418## 00788000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020013000500070063000630080005001260090018001310100 00500149011001500154015005700169021013500226020001300361020001100374005001400385 005001600399005001400415005001500429005001800444039000500462013000700467#VV12.14 127#VV12.14128#61000#Vi?t#QU105T#658#^214#Qun tr hc#B.s.: Hong Ton (ch. b.), Nguyn Trc Anh, Th Hi H...#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a311tr.^b24c m#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#Tng quan v t chc v qun tr hc. Cc chc nng qun tr t chc. Vn con ngi trong t chc. Thng tin v quyt nh qun tr#Qun tr hc#Gio trnh# Hong Ton#Nguyn T rc Anh# Th Hi H#Hong Vn Hoan#Trn Th Ngc Nga#H.H#295419## 00963000000000373000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020036000450030015000810070072000960080005001680090018001730100 00500191011001500196015004500211021015600256020001900412020001100431020001000442 00500060045200500140045800500200047200500150049200500100050703900050051702000150 0522005001700537005001500554005001300569013000700582#VV12.14129#VV12.14130#Vi?t# V250P#320.01#^214#V php quyn v ch ngha hp hin#Sch tham kho#L Ba, Greg Russell, Alexander Hamilton... ; Ch.b.: Nguyn ng Dung...#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a583tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Khoa Lut#Trnh by c c nguyn l nn tng, cc yu t cu thnh v nhng yu cu chung ca nn php quyn v ch ngha hp hin nh php lut, hin php, dn ch...#Ch ngha hp h in#Php quyn#Tiu lun#L Ba#Russell, Greg#Hamilton, Alexander#Madison, James# Jay, John#H.H#Sch tham kho#Nguyn ng Dung#Phm Hng Thi#V Cng Giao#29542 0## 00660000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020010000490070012000590080005000710090018000760100 00500094011001500099015005700114021017800171020001000349020001100359039000500370 005001200375013000700387#VV12.14132#VV12.14131#57000#Vi?t#L451H#160#^214#Lgc hc#V Ngc Pha#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a288tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#Trnh by i tng, ngha, khi nim, ph n on suy lun, gi thuyt, chng minh, bc b nhng quy lut c bn ca logic hnh thc v nhng vn c bn ca logic bin chng#Logic hc#Gio trnh#H.H# V Ngc Pha#295421## 01004000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020048000480070076000960080005001720090018001770100005001950110 01500200015004300215021025800258020001000516020001300526020000800539020000800547 02000110055500500210056600500190058700500170060600500140062300500170063703900050 0654013000700659#VV12.14134#VV12.14133#Vi?t#B450C#343.59704#^214#B cu hi v b i tp lut thu v lut k ton#B.s.: Nguyn Th Tuyt Vn (ch.b.), Khut Th T hu Hin, V Th Lan Hng...#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a207tr.^b24cm#TTS ghi : Trng i hc Lao ng - X hi#Gii thiu b cu hi v bi tp v php lut thu nh thu thu gi tr gia tng, thu tiu th c bit, thu thu nhp doan h nghip... v v lut k ton nh cng tc k ton v hot ng ngh nghip k ton, x l vi phm php lut trong lnh vc k ton#Lut thu#Lut k ton#Cu hi#Bi tp#Gio trnh#Nguyn Th Tuyt Vn#Khut Th Thu Hin#V Th Lan Hng# Phm Kim Thoa#Trn Th Lan Anh#H.H#295422## 00779000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020039000480030052000870070019001390080005001580090018001630100 00500181011001500186015004300201021015500244020001000399020001100409039000500420 005001900425020000900444020000800453020000900461013000700470#VV12.14136#VV12.141 35#Vi?t#M450H#344.59702#^214#M hnh php lut v bo him Vit Nam#Cc s , b ng biu Php lut v Bo him Vit Nam#Khut Th Thu Hin#^aH.#^aLao ng X h i#2012#^a235tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lao ng - X hi#Gii thu cc s , bng biu theo quy nh php lut Vit Nam v bo him x hi, y t, thn g mi v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc bo him#Php lut#Gio trnh #H.H#Khut Th Thu Hin#Bo him#M hnh#Vit Nam#295423## 00807000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020047000460030072000930080005001650090018001700100005001880110 01500193021025000208020000800458020000800466020001500474020000700489039000400496 013000700500020003400507#VV12.14137#VV12.14138#Vi?t#S450T#338.071#^214#S tay si nh vin hc k I, nm hc 2012 - 2013#Dng cho sinh vin Cao ng Kho 12, h ch nh quy theo h thng tn ch#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a119tr.^b21cm#Trnh b y mt s iu qui ch o to ca trng i hc Cng nghip H Ni. K hoch h c tp v thi hc k I nm hc 2012 - 2013, qui trnh ng k hc tp, thi kho biu, hng dn ng k khi lng hc tp qua mng Internet v lin h cng vi c#o to#Hc tp#Trng i hc#S tay#Hu#295424#Trng i hc Cng nghip H Ni## 01059000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020099000450030082001440080005002260090018002310100005002490110 01500254015006800269021036200337020001700699020000900716020000800725020001700733 020002000750039000400770013000700774#VV12.14139#VV12.14140#Vi?t#T103L#331.25#^21 4#Ti liu hun luyn v an ton v sinh lao ng cho cn b lm cng tc an to n - v sinh lao ng#Chng trnh quc gia v an ton lao ng, v sinh lao ng giai on 2011 - 2015#^aH.#^aLao ng X hi#2011#^a318tr.^b21cm#TTS ghi: B L ao ng - Thng binh v X hi. Cc An ton lao ng#Trnh by nhng vn c bn v bo h lao ng, an ton - v sinh lao ng, h thng vn bn qui phm ph p lut v an ton v sinh lao ng, cng tc an ton v sinh lao ng ti c s , phng php xc nh cc yu t c hi, cc yu t nguy him v bin php phn g chng, thc hin an ton v sinh lao ng trong thit k nh xng v t chc cp cu ti ch#V sinh lao ng#Lao ng#An ton#An ton lao ng#Ti liu hun luyn#Hu#295425## 00963000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020040000650070060001050220005001650040 01800170008000500188009001800193010000500211011001500216015007200231021025100303 02000210055402000080057502000080058300500220059100500130061303900040062601300070 0630#VV12.14141#VV12.14142#23500#Vi?t#C125H#657#^214#Nguyn Th Lun#Cu hi v bi tp k ton doanh nghip#Ch.b.: Nguyn Th Lun, Nguyn Th Minh Hng, Mai Th Hng#Ph.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a224tr.^b21cm#TTS ghi: B Ti chnh. Trng cao ng Ti chnh - Qun tr kinh doanh#Gii thiu m t s cu hi l thuyt v cc bi tp thc hnh k ton v: vt liu cng c d ng c, tin lng v cc khon trch theo lng, ti sn c nh v bt ng sn u t, u t ti chnh, tp hp chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm#K ton doanh nghip#Cu hi#Bi tp#Nguyn Th Minh Hng#Mai Th Hng#Hu#29542 6## 00712000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050019000530020021000720070042000930080005001350090 01800140010000500158011001500163015007200178021013700250020001300387020000800400 005001500408039000400423013000700427#VV12.14143#VV12.14144#12500#Vi?t#B103T#515 .076#^214#inh Th Kim Nhung#Bi tp ton cao cp#Ch.b.: inh Th Kim Nhung, o n Thanh Sn#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a120tr.^b21cm#TTS ghi: B Ti chnh. T rng cao ng Ti chnh - Qun tr kinh doanh#Gii thiu tm tt l thuyt v h ng dn gii mt s bi tp ton cao cp v ma trn, nh thc, hm s, o hm , tch phn, vi phn...#Ton cao cp#Bi tp#on Thanh Sn#Hu#295427## 00879000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020043000710070056001140080005001700090 01800175010000500193011001500198015007300213021019400286020000800480020001000488 020001500498020001000513005001700523005001400540039000400554013000700558#VV12.14 145#VV12.14146#27500#Vi?t#250C#657.0285#^214#Trn Th Kim Anh# cng bi gi ng thc hnh k ton excel#B.s.: Trn Th Kim Anh, Nguyn Thu Hng, Phm Vn T ch#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a263tr.^b21cm#TTS ghi: B Ti chnh - Trng ca o ng Ti chnh - Qun tr kinh doanh#Hng dn s dng phn mm Excel trong vi c t chc c s d liu k ton, thc hnh lp s k ton v bo co ti chnh theo hnh thc "nht k chung" v cc k thut lp bo co ti chnh nm#K ton #Ti chnh#Phn mm Excel#Bi ging#Nguyn Thu Hng#Phm Vn Tch#Hu#295428## 00924000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050023000490020037000720070064001090080005001730090 01800178010000500196011001500201015007200216021025300288020001000541020001800551 020001000569005001600579005001600595039000400611013000700615#VV12.14148#VV12.141 47#17500#Vi?t#250C#332#^214#Nguyn Th Thanh Huyn# cng bi ging ti chn h quc t#Ch.b.: Nguyn Th Thanh Huyn, Nguyn Khc Ho, Nguyn Th Lin#^aH.#^ aLao ng X hi#2012#^a168tr.^b21cm#TTS ghi: B Ti chnh. Trng cao ng Ti chnh - Qun tr kinh doanh#Trnh by nhng vn c bn v tnh hnh ti chn h quc t nh: th trng ti chnh quc t, u t quc t ca cc t chc kinh t, ti tr quc t nh nc, thu quan v lin minh thu quan, mt s t chc ti chnh quc t c quan h vi Vit Nam#Ti chnh#Ti chnh quc t#Bi ging# Nguyn Khc Ho#Nguyn Th Lin#Hu#295429## 01056000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050018000490020048000670070042001150080005001570090 01800162010000500180011001500185015007300200021042600273020000800699020002100707 020001000728005001700738039000400755013000700759#VV12.14149#VV12.14150#32500#Vi ?t#250C#657#^214#Nguyn Th Thu H# cng bi ging k ton ngn hng thng mi#B.s.: Nguyn Th Thu H, Nguyn Huy Cng#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a312t r.^b21cm#TTS ghi: B Ti chnh - Trng cao ng Ti chnh - Qun tr kinh doan h#Gii thiu tng quan v cng tc k ton trong h thng ngn hng thng mi n h: k ton ngun vn, k ton nghip v tn dng v u t, k ton nghip v n gn qu v thanh ton qua ngn hng, k ton thanh ton vn gia cc ngn hng, k ton nghip v kinh doanh ngoi t v vng bc, k ton ti sn c nh v c ng c lao ng, k ton thu nhp, chi ph v xc nh kt qu kinh doanh cng nh bo co k ton ngn hng#K ton#Ngn hng thng mi#Bi ging#Nguyn Huy C ng#Hu#295430## 00957000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020042000650070020001070080005001270090 01800132010000500150011001500155015007200170021038100242020000700623020000600630 020001000636020001000646039000400656013000700660#VV12.14152#VV12.14151#27500#Vi ?t#250C#332.6#^214#Trn Vn Khi# cng bi ging thm nh d n u t#Trn Vn Khi ch.b.#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a264tr.^b21cm#TTS ghi: B Ti chn h. Trng cao ng Ti chnh - Qun tr kinh doanh#Tng quan v thit lp v th m nh d n u t, cc quan im khc nhau trong phn tch v quyt nh u t , xy dng bin dng ngn lu ti chnh ca d n, chit khu v cc tiu chun nh gi u t ng dng trong thm nh gi, quy m, thi im v nhng vn l thuc nhau trong phn tch v la chn d n u t, mt s phng php p hn tch ti chnh tng hp....#u t#D n#Thm nh#Bi ging#Hu#295431## 00775000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050013000490020037000620070035000990040018001340080 00500152009001800157010000500175011001500180015007200195021016400267020001800431 020001000449005001500459039000400474013000700478#VV12.14153#VV12.14154#34000#Vi ?t#250C#005#^214#T Minh Chu# cng bi ging tin hc i cng#B.s.: T Min h Chu, Th Kim Chi#Ti bn ln th 4#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a328tr.^b2 1cm#TTS ghi: B Ti chnh. Trng cao ng Ti chnh - Qun tr kinh doanh#Trn h by mt s khi nim c bn v tin hc v my tnh, h iu hnh my tnh. Gi i thiu k thut son tho vn bn vi MS-Word. Tm hiu mng v virus my tnh# Tin hc i cng#Bi ging# Th Kim Chi#Hu#295432## 00925000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050022000530020037000750070050001120040037001620080 00500199009001800204010000500222011001500227015007200242021021200314020001800526 020000900544020001000553005002000563039000400583013000700587020001700594#VV12.14 155#VV12.14156#33000#Vi?t#250C#351.597#^214#Nguyn Th Thanh Thu# cng bi ging son tho vn bn#Ch.b.: Nguyn Th Thanh Thu, Nguyn Th Ngc Hoa#Ti b n ln 4, c chnh sa, b sung#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a318tr.^b21cm#TTS ghi: B Ti chnh. Trng cao ng Ti chnh - Qun tr kinh doanh#Trnh by nh ng vn chung v vn bn, quy trnh son tho vn bn qun l nh nc, cc th ao tc son tho mt s vn bn thng dng trong cc c quan, t chc qun l v n bn v gii thiu mt s mu vn bn#Son tho vn bn#Vit Nam#Bi ging#Nguy n Th Ngc Hoa#Hu#295433#Qun l nh nc## 00875000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020064000690070035001330040018001680080 00500186009001800191010000500209011001500214015007200229021015500301020000800456 02000090046402000180047302000250049102000100051600500120052603900040053801300070 0542#VV12.14157#VV12.14158#25500#Vi?t#250C#657.0285#^214#Phm Ngc Tho# c ng bi ging hng dn thc hnh k ton trn my vi tnh#Ch.b.: Phm Ngc Tho, c Kin#Ti bn ln th 3#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a248tr.^b21cm#TTS g hi: B Ti chnh. Trng cao ng Ti chnh - Qun tr kinh doanh#Gii thiu nh ng vn c bn v nhp mn k ton trn my vi tnh, qui trnh x l phn mm k ton trn my vi tnh v phn mm k ton fast accounting#K ton#ng dng#Ph n mm my tnh#Phn mm Fast Accounting#Bi ging# c Kin#Hu#295434## 00699000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050016000420020028000580070022000860080005001080090018001130100 00500131011001500136015006900151021019500220020000900415020001000424039000400434 013000700438#VV12.14159#VV12.14160#Vi?t#B103G#381#^214#Phan Th Phng#Bi ging marketing cn bn#Phan Th Phng ch.b.#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a526tr.^b2 1cm#TTS ghi: Trng i hc Lao ng - X hi. Khoa Qun tr kinh doanh#Gii th iu khi qut v marketing cn bn, nghin cu th trng, tm hiu chnh sch v sn phm, gi c, phn phi sn phm cng nh chnh sch xc tin hn hp tron g marketing ca cc t chc#Tip th#Bi ging#Hu#295435## 00971000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490050016000540020048000700070016001180080005001340090 01800139010000500157011001500162021044300177020001000620020000800630020000900638 020001300647039000400660013000700664020001000671#VV12.14161#VV12.14162#135000#V i?t#C120N#349.597#^214#Phm Ngc Tuyn#Cm nang nghip v t php x, phng, th trn#Phm Ngc Tuyn#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a631tr.^b21cm#Trnh by nhn g kin thc c bn v v tr, chc nng, nhim v, quyn hn ca chnh quyn v cng tc t php c s, ng thi gii thiu mt cch c h thng cc kin thc v chuyn mn nghip v ca cng chc t php - h tch x, phng, th trn nh vn ng k, qun l h tch; chng thc; thi hnh n; xy dng vn bn quy phm php lut, t kim tra, r sot v h thng ho vn bn quy phm php lut; x l vi phm hnh chnh...#Php lut#T php#Vit Nam#Sch tra cu#Hu#295436# Nghip v## 00877000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490050017000540020065000710070017001360080005001530090 01800158010000500176011001500181021032100196020001000517020001100527020000900538 020001100547020001800558039000400576013000700580#VV12.14163#VV12.14164#120000#V i?t#M458S#347.597#^214#Nguyn Quang Huy#Mt s vn bn php lut v chng thc v mu vn bn chng thc#Nguyn Quang Huy#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a555tr.^b 21cm#Cung cp ni dung chi tit v cc vn bn php lut lin quan n hot ng chng thc. Gii thiu cc ngh nh, quyt nh, thng t ca chnh ph v cc b, ngnh v cng tc vn th, cp bn sao t s gc, chng thc bn sao t bn chnh, chng thc ch k, lut giao dch in t, cng chng, chng thc hp ng...#Php lut#Cng chng#Vit Nam#Chng thc#Vn bn php lut#Hu#295437## 00898000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420020020000470070067000670080005001340090018001390100005001570110 01500162015004300177021023300220020001000453020001100463005001300474005001400487 005002100501005002100522005002100543039000400564013000700568020000900575#VV12.14 165#VV12.14166#Vi?t#PH109L#349.597#^214#Php lut i cng#B.s.: o Xun Hi, Trn Thu Thu (ch.b.), Phan Th Thanh Huyn...#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a467 tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lao ng - X hi#Trnh by nhng vn chun g v nh nc v php lut, qui phm php lut, quan h php lut, vi phm php lut, trch nhim php l, php ch x hi ch ngha v gii thiu mt s ngnh lut c bn trong h thng php lut Vit Nam#Php lut#Gio trnh#o Xun Hi# Trn Thu Thu#Phan Th Thanh Huyn#Nguyn V Hong Oanh#Nguyn Th Tuyt Vn#Hu #295438#Vit Nam## 00879000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410020029000460070076000750220004001510080005001550090018001600100 00500178011001500183015004300198021022500241020000900466020000900475020001100484 005001200495005001600507005001500523005001600538039000400554013000700558#VV12.14 167#VV12.14168#Vi?t#GI-108T#658.3#^214#Gio trnh qun tr nhn lc#B.s.: L Tha nh H (ch.b.), Nguyn Th Hng, Nguyn B Ngc, Phm Ngc Thnh#T.1#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a411tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Lao ng - X hi#Khi q ut chung v qun tr nhn lc v trnh by cc vn c th gm: m hnh qun tr nhn lc, phn tch v xy dng tiu chun chc danh cng vic, nh gi th c hin cng vic, hoch nh nhn lc, tuyn chn nhn lc#Qun tr#Nhn lc#Gi o trnh#L Thanh H#Nguyn Th Hng#Nguyn B Ngc#Phm Ngc Thnh#Hu#295439## 00836000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410020029000460070076000750220004001510080005001550090018001600100 00500178011001500183015004300198021018200241020000900423020000900432020001100441 005001200452005001600464005001500480005001600495039000400511013000700515#VV12.14 169#VV12.14170#Vi?t#GI-108T#658.3#^214#Gio trnh qun tr nhn lc#B.s.: L Tha nh H (ch.b.), Nguyn Th Hng, Nguyn B Ngc, Phm Ngc Thnh#T.2#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a422tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Lao ng - X hi#Nhng vn c bn v s dng nhn lc, to ng lc lao ng, o to v pht trin nhn lc. Th lao v phc li cho ngi lao ng v ni dung ca quan h lao n g trong t chc#Qun tr#Nhn lc#Gio trnh#L Thanh H#Nguyn Th Hng#Nguyn B Ngc#Phm Ngc Thnh#Hu#295440## 00810000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050012000510020025000630070051000880080005001390090 01800144010000500162011001500167015007200182021020500254020001000459020001100469 005001100480039000400491013000700495005001800502#VV12.14171#VV12.14172#30000#Vi ?t#GI-108T#332#^214# nh Thu#Gio trnh ti chnh hc# nh Thu, H Ngc H (ch.b.), Nguyn Th Thu H#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a288tr.^b21cm#TTS ghi: B Ti chnh. Trng cao ng Ti chnh - Qun tr kinh doanh#Trnh by nhng v n c bn v ti chnh. Phn tch cc vn lin quan n ti chnh cng, t i chnh doanh nghip, tn dng, cc t chc ti chnh trung gian, ti chnh quc t v th trng ti chnh#Ti chnh#Gio trnh#H Ngc H#Hu#295441#Nguyn Th Thu H## 00851000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410050012000460020028000580070012000860080005000980090018001030100 00500121011001500126015004300141021036200184020000800546020000900554020001100563 039000400574013000700578#VV12.14174#VV12.14173#Vi?t#GI-108T#658.3#^214#Nguyn Ti p#Gio trnh t chc lao ng#Nguyn Tip#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a647tr.^ b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lao ng - X hi#Gii thiu i tng, nhim v, ni dung v phng php lun ca mn hc "T chc lao ng". Phn cng v hp t c lao ng trong doanh nghip, xy dng v hon thin phng php lao ng tron g qu trnh sn xut, t chc v phc v ni lm vic, ch lm vic v ngh n gi, t chc lao ng trong doanh nghip mt s ngnh v trong c quan hnh chn h nh nc#T chc#Lao ng#Gio trnh#Hu#295442## 00814000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200080 00358080005000430050013000480020029000610070055000900080005001450090018001500100 00500168011001500173021022700188020000900415020000900424020001100433005001300444 005001300457039000400470013000700474015004300481#VV12.14175#VV12.14176#Vi?t#GI-1 08T#368.002#^214#Mc Vn Tin#Gio trnh thng k bo him#B.s.: Mc Vn Tin (c h.b.), V Quang Th, Thu Hng#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a219tr.^b24cm#L lun chung v thng k bo him. Cc vn v thng k bo him x hi v bo h im thng mi, phng php d bo thng k bo him, ng dng mt s phng ph p thng k trong phn tch bo him. iu tra thng k bo him#Bo him#Thng k #Gio trnh#V Quang Th# Thu Hng#Hu#295443#TTS ghi: Trng i hc Lao ng - X hi## 00883000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200100 00358080005000450050019000500020025000690070064000940080005001580090018001630100 00500181011001500186021027000201020001400471020001100485039000500496005001400501 005002100515015004100536020000900577013000700586#VV12.14177#VV12.14178#Vi?t#GI-1 08T#344.59701#^214#Khut Th Thu Hin#Gio trnh lut lao ng#Khut Th Thu Hi n (ch.b.), Trn Thu Thu, Nguyn Th Tuyt Vn#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a538 tr.^b24cm#Gii thiu khi qut chung v lut lao ng Vit Nam v nhng vn l in quan n lao ng nh: quan h php lut lao ng, cng on, vic lm, hc ngh, hp ng lao ng, ch tin lng, thi gian lm vic, k lut lao ng , x pht vi phm php lut lao ng...#Lut lao ng#Gio trnh#oanh#Trn Thu T hu#Nguyn Th Tuyt Vn#TTS ghi: Trng i hc Lao ng X hi#Vit Nam#29544 4## 00705000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050013000470020046000600070013001060080005001190090011001240100 00500135011001500140021021800155020001000373039000500383012002000388020001500408 020000900423013000700432#VV12.14179#VV12.14180#Vi?t#B300Q#153.6081#^214#Phng Q unh#B quyt gip bn trai t tin trong giao tip#Phng Qunh#^aH.#^aHng c# 2012#^a118tr.^b21cm#Tm hiu nhng k nng giao tip: nhng k nng c bn, cch biu l kin ca mnh vi ngi i thoi, hc cch bit lng nghe, k nng n ghe ch ng,... Trnh by ngh thut din thuyt v giao tip trong tnh yu#Gi ao tip#oanh#Hnh trang cuc i#Tm l c nhn#Nam gii#295445## 00696000000000265000450002600110000002600110001101200200002202000090004204100050 00511810006000560820009000628080005000710200009000760050013000850020051000980070 01300149008000500162009001100167010000500178011001500183021020000198020002000398 039000500418013000700423#VV12.14181#VV12.14182#Hnh trang cuc i#Tnh yu#Vi?t #B300Q#152.4081#^214#Nam gii#Phng Qunh#B quyt gip bn trai trng thnh t rong tnh yu#Phng Qunh#^aH.#^aHng c#2012#^a126tr.^b21cm#a ra mt s b quyt gip bn trai t tin v d dng thnh cng trong tnh yu: vt qua s nh t nht, tr thnh ngi n ng hp dn, thu ht nhng nh nhn, nhng cch khi n nng cm mn bn...#B quyt thnh cng#oanh#295446## 00655000000000253000450002600110000002600110001101200200002202000200004204100050 00621810006000670820008000738080005000810200009000860050013000950020039001080070 01300147008000500160009001100165010000500176011001500181021019300196039000500389 013000700394#VV12.14183#VV12.14184#Hnh trang cuc i#Tm l hc ng dng#Vi?t# B300Q#158.081#^214#Nam gii#Phng Qunh#B quyt gip bn trai tr nn hp dn# Phng Qunh#^aH.#^aHng c#2012#^a154tr.^b21cm#a ra nhng b quyt gip bn trai c sc ht nam tnh, bn lnh n ng, ngh thut li cun i phng, mang li nim vui v nm bt c tm l ph n,... hp dn hn i vi mi ng i#oanh#295447## 00700000000000277000450002600110000002600110001101200200002202000200004204100050 00621810006000670820008000738080005000810200009000860050013000950020050001080070 01300158008000500171009001100176010000500187011001500192021017300207020002000380 039000500400020001000405013000700415#VV12.14185#VV12.14186#Hnh trang cuc i#T m l hc ng dng#Vi?t#B300Q#158.081#^214#Nam gii#Phng Qunh#B quyt gip b n trai thnh cng trong cuc sng#Phng Qunh#^aH.#^aHng c#2012#^a154tr.^b2 1cm#a ra nhng b quyt gip bn trai hon thin hnh nh bn thn, to dng c c hi v pht huy th mnh, vch ra mc tiu, n lc lm vic thnh cng trong cuc sng#B quyt thnh cng#oanh#Cuc sng#295448## 00622000000000265000450002600110000002600110001101200200002202000090004204100050 00511810006000560820009000628080005000710200009000760050013000850020043000980070 01300141008000500154009001100159010000500170011001500175021013400190020002000324 039000500344013000700349#VV12.14188#VV12.14187#Hnh trang cuc i#Tnh yu#Vi?t #B300Q#152.4081#^214#Nam gii#Phng Qunh#B quyt gip bn trai chinh phc ph i p#Phng Qunh#^aH.#^aHng c#2012#^a138tr.^b21cm#a ra mt s b quyt gi p bn trai to c hnh nh ngi n ng l tng, hiu c tm l ca nng v thnh cng trong tnh yu#B quyt thnh cng#oanh#295449## 00635000000000265000450002600110000002600110001101200200002202000090004204100050 00511810006000560820009000628080005000710200007000760050013000830020043000960070 01300139008000500152009001100157010000500168011001500173021014900188020002000337 039000500357013000700362#VV12.14189#VV12.14190#Hnh trang cuc i#Tnh yu#Vi?t #B300Q#152.4082#^214#Ph n#Phng Qunh#B quyt gip bn gi chinh phc phi m nh#Phng Qunh#^aH.#^aHng c#2012#^a132tr.^b21cm#a ra mt s b quyt gip bn gi tm c con ng dn li vo tim anh y, hiu c tm l ca chng, gi gn v p n tnh v mi c yu#B quyt thnh cng#oanh#295450## 00684000000000277000450002600110000002600110001101200200002202000200004204100050 00621810006000670820008000738080005000810200007000860050013000930020049001060070 01300155008000500168009001100173010000500184011001500189021016000204020002000364 039000500384020001000389013000700399#VV12.14191#VV12.14192#Hnh trang cuc i#T m l hc ng dng#Vi?t#B300Q#158.082#^214#Ph n#Phng Qunh#B quyt gip bn gi thnh cng trong cuc sng#Phng Qunh#^aH.#^aHng c#2012#^a142tr.^b21cm #a ra nhng b quyt gip bn gi c c giao tip ng x tt, m mang t ch t tr tu, lun gi c tnh yu hn nhn bn p cng nh nhan sc v sc kho #B quyt thnh cng#oanh#Cuc sng#295451## 00727000000000265000450002600110000002600110001101200200002202000090004204100050 00511810006000560820009000628080005000710200007000760050013000830020050000960070 01300146008000500159009001100164010000500175011001500180021023400195020002000429 039000500449013000700454#VV12.14193#VV12.14194#Hnh trang cuc i#Tnh yu#Vi?t #B300Q#152.4082#^214#Ph n#Phng Qunh#B quyt gip bn gi trng thnh tron g tnh yu#Phng Qunh#^aH.#^aHng c#2012#^a132tr.^b21cm#Mt s b quyt gip bn gi thnh cng hn trong tnh yu: nhn bit bn yu v c yu, gi p bn may mn ngay ln hn u tin, ngh thut hn h vi bn trai, su iu c n trnh trong ngy hn, ng n ng hiu nhm...#B quyt thnh cng#oanh#2 95452## 00585000000000253000450002600110000002600110001101200200002202000200004204100050 00621810006000670820008000738080005000810200007000860050013000930020038001060070 01300144008000500157009001100162010000500173011001500178021012600193039000500319 013000700324#VV12.14195#VV12.14196#Hnh trang cuc i#Tm l hc ng dng#Vi?t# B300Q#158.082#^214#Ph n#Phng Qunh#B quyt gip bn gi tr nn hp dn#Ph ng Qunh#^aH.#^aHng c#2012#^a134tr.^b21cm#Mt s b quyt gip cho bn gi c hm sc dng v bn ngoi, hon thin hnh nh bn thn v to nn sc hp dn t bn trong#oanh#295453## 00609000000000277000450002600110000002600110001102000090002204100050003118100070 00360820006000438080005000490200006000540050012000600020010000720290015000820070 04100097008000500138009001100143010000500154011001500159021012300174039000500297 019000500302006001700307013000700324#VV12.14197#VV12.14198#o Pht#Vi?t#TH305# 294.3#^214#Thin#Watts, Alan#Thin o#The way of Zen#Alan Watts ; Thch N Tr Hi phng dch#^aH.#^aHng c#2012#^a155tr.^b20cm#Gii thiu ngun gc ca thi n. B quyt ca thin v k thut thin. i sng ti thin vin. Thin v vn m inh Vin ng#oanh#Dch#Thch N Tr Hi#295454## 00674000000000277000450002600110000002600110001102000090002204100050003118100060 00360820006000428080005000480200006000530050016000590020011000750290018000860070 04500104008000500149009001100154010000500165011001500170021017700185039000500362 019000500367006001700372013000700389#VV12.14199#VV12.14200#o Pht#Vi?t#S455T#2 94.3#^214#Thin#Herrigel, Eugen#Sng thin#The method of Zen#Eugen Herrigel ; Th ch N Tr Hi phng dch#^aH.#^aHng c#2012#^a159tr.^b20cm#Con ng n Pht gio Zen v nhng phng php thin c in. Thin i chiu vi thn b Chu u v di mt ngi Ty phng. S tp luyn trong cc thin vin pht gio...#o anh#Dch#Thch N Tr Hi#295455## 00658000000000277000450002600110000002600110001101200260002202000060004804100050 00541810007000590820006000668080005000720200009000770140007000860050010000930020 02700103007001000130008000500140009001100145010000500156011001500161021018300176 039000500359020000900364013000700373#VV12.14202#VV12.14201#T sch o Pht ngy nay#Thin#Vi?t#TH305T#613.7#^214#iu tr#70000#Phng Sn#Thin tr bnh v s c kho#Phng Sn#^aH.#^aHng c#2012#^a355tr.^b20cm#Nhng khm ph khoa hc v li ch ca thin trong th k hin i. Thin Pht gio trong h tr cha tr bnh tt th cht v cha tr bnh tm thn. Thc hnh dinh dng lnh mnh#oanh #Sc kho#295456## 00721000000000301000450002600110000002600110001102000090002204100050003118100070 00360820006000438080005000490020018000540070072000720080005001440090011001490100 00500160011001500165021012800180039000500308005001600313005001400329005001500343 005001400358013000700372005001700379005001500396020000800411#VV12.14203#VV12.142 04#o pht#Vi?t#CH107T#294.3#^214#Chnh tn Tam bo#Thch Nht Hnh, Thch Tr Hi, Thch Thanh T... ; Thin Tri Thc b.s.#^aH.#^aHng c#2012#^a180tr.^b20cm #Tp hp mt s bi vit mang tnh rn dy ca o pht gip cc pht t hiu bi t ng n v o pht v p dng vo cuc sng#oanh#Thch Nht Hnh#Thch Tr Hi#Thch Thanh T#Thch T Lin#295457#Thch Thin Siu#Thin Tri Thc#Gio l# # 00464000000000241000450002600110000002600110001102000080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470200003000520050010000550020017000650070010000820080 00500092009001100097010000500108011001400113021008300127039000500210013000700215 #VV12.14205#VV12.14206#Cm xc#Vi?t#B455H#152.4#^214#M#Nht Hnh#Bng hng ci o#Nht Hnh#^aH.#^aHng c#2012#^a25tr.^b20cm#Ghi li nhng cm xc, tm trng i vi ngi m ca tc gi trong ngy l Vu lan#oanh#295458## 00554000000000301000450002600110000002600110001101200170002202000170003904100050 00561810007000610820006000688080005000740140007000790050009000860020017000950030 01200112007002900124008000500153009001000158010000500168011001500173020001200188 039000500200019001600205006001300221020001100234013000700245#VV12.14207#VV12.142 08#T sch Ajarbook#Vn hc hin i#Vi?t#KH455T#895.1#^214#84000#Lin Tm#Khn g th la xa#Tiu thuyt#Lin Tm ; Trn Th Thu dch#^aH.#^aDn tr#2012#^a419t r.^b21cm#Tiu thuyt#oanh#Dch Trung Quc#Trn Th Thu#Trung Quc#295459## 00483000000000265000450002600110000002600110001102000120002204100050003418100060 00390820006000458080005000510200008000560140007000640020045000710070023001160080 00500139009001000144010000500154011001500159020001400174039000500188005000800193 020000900201013000700210#VV12.14209#VV12.14210#Tp lm vn#Vi?t#T527T#372.6#^214 #Bi vn#35000#Tuyn tp nhng bi vn chn lc v nng cao#Thu My s.t., tng hp#^aH.#^aDn tr#2012#^a148tr.^b21cm#Sch c thm#oanh#Thu My#Tiu hc#29546 0## 00462000000000253000450002600110000002600110001102000050002204100050002718100060 00320820006000388080005000440200009000490140007000580020054000650070014001190080 00500133009001000138010000500148011001500153020001400168039000500182005001400187 013000700201#VV12.14212#VV12.14211#Ton#Vi?t#T406B#372.7#^214#Tiu hc#35000#To n bi dng v nng cao dnh cho hc sinh tiu hc#Hong Duy Bo#^aH.#^aDn tr #2012#^a148tr.^b21cm#Sch c thm#oanh#Hong Duy Bo#295461## 00515000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020038000510070028000890220004001170080005001210090 01000126010000500136011001500141020001100156020000600167020001400173005000800187 005000800195005001000203039000500213013000700218#VV12.14213#VV12.14214#31500#Vi ?t#M200D#372.6#^214#M dy con hc ting Vit nh lp 1#Hi Yn, Mai Anh, Minh Dng#T.1#^aH.#^aDn tr#2012#^a191tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#Hi Yn#Mai Anh#Minh Dng#oanh#295462## 00515000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020038000510070028000890220004001170080005001210090 01000126010000500136011001500141020001100156020000600167020001400173005000800187 005000800195005001000203039000500213013000700218#VV12.14215#VV12.14216#31500#Vi ?t#M200D#372.6#^214#M dy con hc ting Vit nh lp 1#Hi Yn, Mai Anh, Minh Dng#T.2#^aH.#^aDn tr#2012#^a191tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#Hi Yn#Mai Anh#Minh Dng#oanh#295463## 00514000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020038000510070028000890220004001170080005001210090 01000126010000500136011001500141013000700156020001100163020000600174020001400180 039000400194005000800198005000800206005001000214#VV12.14217#VV12.14218#35500#Vi ?t#M200D#372.6#^214#M dy con hc ting Vit nh lp 2#Hi Yn, Mai Anh, Minh Dng#T.1#^aH.#^aDn tr#2012#^a215tr.^b24cm#295464#Ting Vit#Lp 2#Sch c th m#Hoa#Hi Yn#Mai Anh#Minh Dng## 00514000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020038000510070028000890220004001170080005001210090 01000126010000500136011001500141005000800156005000800164020001100172020000600183 020001400189039000400203005001000207013000700217#VV12.14219#VV12.14220#35500#Vi ?t#M200D#372.6#^214#M dy con hc ting Vit nh lp 2#Hi Yn, Mai Anh, Minh Dng#T.2#^aH.#^aDn tr#2012#^a215tr.^b24cm#Hi Yn#Mai Anh#Ting Vit#Lp 2#S ch c thm#Hoa#Minh Dng#295465## 00564000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020038000510070053000890220004001420080005001460090 01000151010000500161011001500166020001100181020000600192020001400198005001500212 005001900227005001700246039000400263013000700267#VV12.14221#VV12.14222#32500#Vi ?t#M200D#372.6#^214#M dy con hc ting Vit nh lp 3#Trng Mai Anh, Nguyn Th Hi Yn, Nguyn Hong Tr#T.1#^aH.#^aDn tr#2012#^a183tr.^b24cm#Ting Vit #Lp 3#Sch c thm#Trng Mai Anh#Nguyn Th Hi Yn#Nguyn Hong Tr#Hoa#2954 66## 00564000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020038000510070053000890220004001420080005001460090 01000151010000500161011001500166020001100181020000600192020001400198005001500212 005001900227005001700246039000400263013000700267#VV12.14223#VV12.14224#31000#Vi ?t#M200D#372.6#^214#M dy con hc ting Vit nh lp 3#Trng Mai Anh, Nguyn Th Hi Yn, Nguyn Hong Tr#T.2#^aH.#^aDn tr#2012#^a177tr.^b24cm#Ting Vit #Lp 3#Sch c thm#Trng Mai Anh#Nguyn Th Hi Yn#Nguyn Hong Tr#Hoa#2954 67## 00571000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020071000510070030001220080005001520090010001570100 00500167011001500172020001100187020000600198020000600204020000600210020001400216 005000800230005001100238005000900249039000400258013000700262#VV12.14226#VV12.142 25#34500#Vi?t#T455H#372.6#^214#Tng hp kin thc ting Vit dnh cho hc sinh tiu hc (lp 3, 4, 5)#Hi Yn, nh Nguyt, Minh Anh#^aH.#^aDn tr#2012#^a207tr .^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Lp 4#Lp 5#Sch c thm#Hi Yn#nh Nguyt#Minh Anh#H oa#295468## 00474000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020024000490070030000730080005001030090010001080100 00500118011001500123020001000138020000600148020001400154005001500168005001400183 039000400197013000700201#VV12.14227#VV12.14228#24500#Vi?t#H419T#428#^214#Hc t t ting Anh lp 6#Lu Thu Dng, Phm Thu Hng#^aH.#^aDn tr#2012#^a151tr.^b24 cm#Ting Anh#Lp 6#Sch c thm#Lu Thu Dng#Phm Thu Hng#Hoa#295469## 00474000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020024000490070030000730080005001030090010001080100 00500118011001500123020001000138020000600148020001400154005001500168005001400183 039000400197013000700201#VV12.14229#VV12.14230#23000#Vi?t#H419T#428#^214#Hc t t ting Anh lp 7#Lu Thu Dng, Phm Thu Hng#^aH.#^aDn tr#2012#^a143tr.^b24 cm#Ting Anh#Lp 7#Sch c thm#Lu Thu Dng#Phm Thu Hng#Hoa#295470## 00474000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020024000490070030000730080005001030090010001080100 00500118011001500123020001000138020000600148020001400154005001500168005001400183 039000400197013000700201#VV12.14231#VV12.14232#24500#Vi?t#H419T#428#^214#Hc t t ting Anh lp 8#Lu Thu Dng, Phm Thu Hng#^aH.#^aDn tr#2012#^a151tr.^b24 cm#Ting Anh#Lp 8#Sch c thm#Lu Thu Dng#Phm Thu Hng#Hoa#295471## 00492000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020023000550070025000780080005001030090010001080100 00500118011001500123020000800138020000600146020001400152005001500166005000900181 039000400190020001300194013000700207#VV12.14233#VV12.14234#20500#Vi?t#GI-103B#5 46.076#^214#Gii bi tp ho hc 8#Lu Thu Dng, Tu Linh#^aH.#^aDn tr#2012# ^a114tr.^b24cm#Ho hc#Lp 8#Sch c thm#Lu Thu Dng#Tu Linh#Hoa#Gii bi tp#295472## 00474000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020024000490070030000730080005001030090010001080100 00500118011001500123020001000138020000600148020001400154005001500168005001400183 039000400197013000700201#VV12.14235#VV12.14236#24000#Vi?t#H419T#428#^214#Hc t t ting Anh lp 9#Lu Thu Dng, Phm Thu Hng#^aH.#^aDn tr#2012#^a127tr.^b24 cm#Ting Anh#Lp 9#Sch c thm#Lu Thu Dng#Phm Thu Hng#Hoa#295473## 00492000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020023000550070025000780080005001030090010001080100 00500118011001500123020000800138020000600146020001400152005001500166005000900181 039000400190020001300194013000700207#VV12.14238#VV12.14237#24000#Vi?t#GI-103B#5 46.076#^214#Gii bi tp ho hc 9#Lu Thu Dng, Tu Linh#^aH.#^aDn tr#2012# ^a131tr.^b24cm#Ho hc#Lp 9#Sch c thm#Lu Thu Dng#Tu Linh#Hoa#Gii bi tp#295474## 00460000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070011000590080005000700090010000750100005000850110 01400090020000900104020001100113020001400124005001100138039000400149012002600153 020000800179013000700187#VV12.14239#10500#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t ch ci#Dng Minh#^aH.#^aDn tr#2012#^a31tr.^b24cm#Mu gio#Tp t ch#Sch mu gi o#Dng Minh#Hoa#Chun b cho b vo lp 1#Ch ci#295475## 00457000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020017000400070011000570080005000680090010000730100005000830110 01400088020000900102020001100111020001400122005001100136012002600147039000400173 020000700177013000700184#VV12.14240#8000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t ch s #Dng Minh#^aH.#^aDn tr#2012#^a19tr.^b24cm#Mu gio#Tp t ch#Sch mu gio #Dng Minh#Chun b cho b vo lp 1#Hoa#Ch s#295476## 00541000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020026000400030029000660070021000950110014001160200009001300080 00500139009001000144010000500154020001000159020001400169005000900183039000400192 020000700196020001000203020000800213005001100221013000700232#VV12.14241#9000#Vi ?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi ting Anh#S m - hnh dng - mu sc#Hnh Th, Dng Minh#^a24tr.^b24cm#Mu gio#^aH.#^aDn tr#2012#Ting Anh#Sch mu g io#Hnh Th#Hoa#S m#Hnh dng#Mu sc#Dng Minh#295477## 00460000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020026000400030008000660070017000740110014000910200009001050080 00500114009001000119010000500129020001000134020001400144039000400158020000800162 005001700170013000700187#VV12.14242#9500#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi ting Anh#Ch ci#V Th Ngc Minh#^a28tr.^b24cm#Mu gio#^aH.#^aDn tr#2012#T ing Anh#Sch mu gio#Hoa#Ch ci#V Th Ngc Minh#295478## 00543000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020022000330030035000550110014000900200005001040080005001090090010001140100 00500124020001400129012002000143039000400163013000700167015005800174020000800232 020000900240020000700249020000900256#VV12.14243#Vi?t#B105T#372.7#^214#Bn tnh v s hc IQ#Tp t s lm quen vi bn tnh IQ#^a40tr.^b24cm#Ton#^aH.#^aDn tr #2012#Sch c thm#IQ drawing a talent#Hoa#295479#TTS ghi: Cng ty C phn Ph t trin Gio dc IQ Vit Nam#Bi tp#Bn tnh#S hc#Tiu hc## 00615000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510030050000810110015001310200010001460080 00500156009001000161010000500171012001400176039000400190021015100194020000900345 013000700354#VV12.14245#VV12.14244#50000#Vi?t#N428N#646.7#^214#Ni nhiu khng bng ni ng#36 b quyt chim c tnh cm ca ngi khc#^a125tr.^b23cm#G iao tip#^aH.#^aDn tr#2012#2 1/2 bn tt#Hoa#Hng dn mt s b quyt, nguyn tc, k xo "im lng, quan st, lng nghe" trong ngh thut ni chuyn nhm gi p bn thn thnh cng trong giao tip#B quyt#295480## 00630000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020042000510030045000930110015001380200008001530080 00500161009001000166010000500176012001400181039000400195021014200199020000900341 020000700350013000700357#VV12.14246#VV12.14247#50000#Vi?t#H103M#646.7#^214#28 c ch tr thnh ngi ph n giu c#Ngh thut qun l tin bc dnh cho bn g i#^a127tr.^b23cm#Qun l#^aH.#^aDn tr#2012#2 1/2 bn tt#Hoa#Hng dn mt s b quyt trong ngh thut qun l tin bc dnh cho cc bn gi gip h tr thnh nhng ngi ph n giu c trong x hi#Tin bc#Ph n#295481## 00526000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020022000330030015000550110017000700200005000870080005000920090010000970100 00500107020001400112012002000126039000400146015005800150020000800208020000900216 020000700225020000900232013000700241#VV12.14248#Vi?t#B105T#372.7#^214#Bn tnh v s hc IQ#K IQ2 nng cao#^a36tr.^b21x30cm#Ton#^aH.#^aDn tr#2012#Sch c th m#IQ drawing a talent#Hoa#TTS ghi: Cng ty C phn Pht trin Gio dc IQ Vit Nam#Bi tp#Bn tnh#S hc#Tiu hc#295482## 00524000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020022000330030013000550110017000680200005000850080005000900090010000950100 00500105020001400110012002000124039000400144015005800148020000800206020000900214 020000700223020000900230013000700239#VV12.14249#Vi?t#B105T#372.7#^214#Bn tnh v s hc IQ#IQ2 nng cao#^a55tr.^b21x30cm#Ton#^aH.#^aDn tr#2012#Sch c thm #IQ drawing a talent#Hoa#TTS ghi: Cng ty C phn Pht trin Gio dc IQ Vit N am#Bi tp#Bn tnh#S hc#Tiu hc#295483## 00520000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020022000330030006000550080005000610090010000660100005000760110017000810120 02000098015005800118020000500176020000800181020000900189020000700198020000900205 020001400214039000700228013000700235#VV12.14250#Vi?t#B105T#372.7#^214#Bn tnh v s hc IQ#K IQ3#^aH.#^aDn tr#2012#^a36tr.^b21x30cm#IQ drawing a talent#TTS ghi: Cng ty C phn Pht trin Gio dc IQ Vit Nam#Ton#Bi tp#Bn tnh#S h c#Tiu hc#Sch c thm#P.Dung#295484## 00518000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020022000330030004000550080005000590090010000640100005000740110017000790120 02000096015005800116020000500174020000800179020000900187020000700196020000900203 020001400212039000700226013000700233#VV12.14251#Vi?t#B105T#372.7#^214#Bn tnh v s hc IQ#IQ2#^aH.#^aDn tr#2012#^a56tr.^b21x30cm#IQ drawing a talent#TTS gh i: Cng ty C phn Pht trin Gio dc IQ Vit Nam#Ton#Bi tp#Bn tnh#S hc# Tiu hc#Sch c thm#P.Dung#295485## 00474000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020013000410030020000540070021000740080005000950090010001000100 00500110011001700115020000700132020001100139020000900150020001400159005002100173 039000700194013000700201#VV12.14252#11500#Vi?t#T108H#372.21#^214#To hnh vui#M u gio 5 - 6 tui#Nguyn Ngc Bo Chu#^aH.#^aDn tr#2012#^a48tr.^b17x25cm#Tp v#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Nguyn Ngc Bo Chu#P.Dung#295486## 00453000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400030008000530070017000610080005000780090010000830100 00500093011001700098020000700115020001100122020000900133020001400142005001700156 039000700173013000700180#VV12.14253#8000#Vi?t#T108H#372.21#^214#To hnh vui#Nh tr#Nguyn Hong Yn#^aH.#^aDn tr#2012#^a32tr.^b17x25cm#Tp v#Tp t mu#M u gio#Sch mu gio#Nguyn Hong Yn#P.Dung#295487## 00473000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400030020000530070021000730080005000940090010000990100 00500109011001700114020000700131020001100138020000900149020001400158005002100172 039000700193013000700200#VV12.14254#8000#Vi?t#T108H#372.21#^214#To hnh vui#M u gio 3 - 4 tui#Nguyn Ngc Bo Chu#^aH.#^aDn tr#2012#^a32tr.^b17x25cm#Tp v#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Nguyn Ngc Bo Chu#P.Dung#295488## 00680000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050008000500020027000580070027000850080005001120090 01000117010000500127011001500132021020500147020002100352020001500373005001200388 039000700400013000700407#VV12.14255#VV12.14256#32500#Vi?t#NH556#001#^214#L H nh#Nhng iu k th quanh em#B.s.: L Hnh, Ngc Phng#^aH.#^aDn tr#2012#^a2 31tr.^b21cm#Gii thiu nhng kin thc ph thng dnh cho tr em, kt hp gia k hoa hc v thc tin nhm mc ch ph cp khoa hc vi 9 ch : thc vt, ng vt, c th ngi, khoa hc v tr, ton hc, vt l...#Khoa hc thng thc#S ch thiu nhi#Ngc Phng#P.Dung#295489## 00795000000000277000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020021000520070021000730080005000940090010000990100 00500109011001400114021032700128020001000455020000700465020000900472020001200481 005001000493039000700503013000700510#VN12.04127#VN12.04128#9000#Vi?t#T310H#343. 597#^214#Tm hiu lut c yu#Ngc Linh tuyn son#^aH.#^aDn tr#2012#^a27tr.^b 19cm#Gii thiu nhng quy nh chung ca lut c yu vi cc ni dung v hot ng mt m bo v thng tin b mt nh nc, nhim v, quyn hn, t chc ca lc lng c yu, ngi lm vic trong t chc c yu v ch , chnh sch i vi ngi lm vic trong t chc c yu, cng cc quy nh chung v cc iu kho n thi hnh#Php lut#C yu#Vit Nam#Lut c yu#Ngc Linh#P.Dung#295490## 00918000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020023000530070021000760080005000970090010001020100 00500112011001400117021044300131020001000574020000900584020000900593020001400602 005001000616039000700626013000700633#VN12.04129#VN12.04130#13000#Vi?t#T310H#343 .597#^214#Tm hiu lut o lng#Ngc Linh tuyn son#^aH.#^aDn tr#2012#^a51tr .^b19cm#Trnh by mt s quy nh chung v quy nh c th ca php lut v n v o, chun o lng, phng tin o, ph duyt mu, kim nh, hiu chun, th nghim phng tin o, chun o lng, php o v lng ca hng ng gi sn, quyn v ngha v ca t chc, c nhn trong hot ng o lng, kim tra, thanh tra, x l vi phm php lut v o lng, trch nhim qun l nh nc v o l ng v cc iu khon thi hnh trong Lut o lng#Php lut#o lng#Vit Nam#L ut o lng#Ngc Linh#P.Dung#295491## 00728000000000277000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020022000520070021000740080005000950090010001000100 00500110011001400115021025700129020001000386020000800396020000900404020001300413 005001000426039000700436013000700443#VN12.04131#VN12.04132#9000#Vi?t#T310H#344. 597#^214#Tm hiu lut lu tr#Ngc Linh tuyn son#^aH.#^aDn tr#2012#^a39tr.^ b19cm#Trnh by mt s qui nh chung v qui nh c th ca php lut v thu th p, bo qun, thng k, s dng ti liu lu tr, hu ti liu ht gi tr, o to, bi dng nghip v lu tr, hot ng dch v lu tr, qun l v lu tr v iu khon thi hnh#Php lut#Lu tr#Vit Nam#Lut lu tr#Ngc Linh#P.Dung# 295492## 00474000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020018000680030021000860070014001070080 00500121009001000126010000500136011001400141020001800155020000900173020001200182 039000700194013000700201#VN12.04133#VN12.04134#18000#Vi?t#M458C#895.9223#^214#H ong Kim Yn#Mt cuc gii cu#Tp truyn thiu nhi#Hong Kim Yn#^aH.#^aDn tr #2012#^a82tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung#295493## 00462000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050009000550020020000640030016000840070009001000080 00500109009001000114010000500124011001400129020001800143020000900161020001200170 039000700182013000700189#VN12.04135#VN12.04136#20000#Vi?t#TH116B#895.9223#^214# Ngc Bi#Thng b nghch ct#Tp truyn ngn#Ngc Bi#^aH.#^aDn tr#2012#^a93tr .^b20cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung#295494## 00475000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050009000540020029000630030021000920070009001130080 00500122009001000127010000500137011001400142020001800156020000900174020001200183 039000700195013000700202#VV12.14257#VV12.14258#20000#Vi?t#C514D#895.9223#^214#V n Bin#Cuc du lch u tin ca b#Tp truyn thiu nhi#Vn Bin#^aH.#^aDn tr #2012#^a89tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung#295495## 00614000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020015000520030018000670070019000850080005001040090 01000109010000500119011001500124021017200139020000700311020000800318005000800326 039000700334013000700341#VV12.14259#VV12.14260#32000#Vi?t#450V#793.73#^214# vui tr tu#Dnh cho hc sinh#Hi Anh s.t., b.s.#^aH.#^aDn tr#2012#^a199tr.^b2 1cm#Gm nhng cu vui th v v cc hin tng t nhin, a danh, loi vt, vt, con ngi, danh nhn, nhn vt lch s... gip cc em pht huy tr tu k m li gii p# vui#Tr tu#Hi Anh#P.Dung#295496## 00829000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020039000530070021000920080005001130090010001180100 00500128011001500133021033300148020001000481020000900491020000900500005001000509 039000700519020001800526013000700544#VN12.04137#VN12.04138#32000#Vi?t#V115B#344 .597#^214#Vn bn hng dn mi v lut gio dc#Ngc Linh tuyn chn#^aH.#^aDn tr#2012#^a162tr.^b19cm#Trnh by ni dung lut gio dc vi cc phn qui nh chung v cc qui nh c th v h thng gio dc quc dn, nh trng v c s gio dc khc. Nhim v v quyn hn ca nh gio, ngi hc, nh trng, gia nh v x hi, ni dung qun l nh nc v gio dc, vn khen thng v x l vi phm cng cc iu khon thi hnh#Php lut#Gio dc#Vit Nam#Ngc Linh#P.Du ng#Vn bn php lut#295497## 00782000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020065000530070014001180080005001320090010001370100 00500147011001500152021027300167020001000440020000900450020000900459039000700468 020001300475013000700488005000900495#VN12.04139#VN12.04140#37000#Vi?t#H428#344 .597#^214#Hi p cc quy nh php lut hin hnh trong lnh vc gio dc#Hong H b.s.#^aH.#^aDn tr#2012#^a182tr.^b19cm#Gm nhng cu hi - p v cc qui nh php lut hin hnh trong lnh vc gio dc nh: gio dc mm non, gio dc ph thng, gio dc ngh nghip, gio dc i hc, gio dc thng xuyn. Cc qu i nh lin quan ti nh trng, nh gio v cc vn bn php lut lin quan#Ph p lut#Gio dc#Vit Nam#P.Dung#Sch hi p#295498#Hong H## 00953000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020057000550070021001120080005001330090010001380100 00500148011001500153021040800168020001000576020000700586020000900593020000900602 020000700611020000900618005001000627039000700637013000700644#VN12.04141#VN12.041 42#35000#Vi?t#T310H#342.59708#^214#Tm hiu quy nh v bo v, chm sc v gi o dc tr em#Ngc Linh tuyn son#^aH.#^aDn tr#2012#^a174tr.^b19cm#Gii thiu cc vn bn php lut lin quan ti vic bo v, chm sc v gio dc tr em, tr em c hon cnh c bit. X l cc hnh vi vi phm quyn tr em v hng dn vic cp, qun l, s dng th khm cha bnh di 6 tui ti cc c s y t cn g lp, qui nh qui trnh can thip, tr gip tr em b bo lc, b xm hi tnh dc. Trch nhim ca cc c quan qun l nh nc... v iu khon thi hnh#Ph p lut#Bo v#Chm sc#Gio dc#Tr em#Vit Nam#Ngc Linh#P.Dung#295499## 00903000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020065000530070015001180080005001330090010001380100 00500148011001500153021037700168020001000545020001900555020000900574039000700583 013000700590020001800597005001000615#VN12.04143#VN12.04144#40000#Vi?t#T310H#344 .597#^214#Tm hiu nhng quy nh php lut mi nht v gio dc ph thng#Ngc Linh b.s.#^aH.#^aDn tr#2012#^a189tr.^b19cm#Gii thiu cc qui nh php lut m i nht v gio dc ph thng gm: nhng qui nh chung, qui nh v vic dy v hc ting ni, ch vit ca dn tc thiu s trong cc c s gio dc ph thng v trung tm gio dc thng xuyn, qui nh v hc ph, trao v nhn hc bng trong cc c s gio dc thuc h thng gio dc quc dn... v mt s vn bn p hp lut c lin quan#Php lut#Gio dc ph thng#Vit Nam#P.Dung#295500#Vn b n php lut#Ngc Linh## 00890000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050010000530020075000630070015001380080005001530090 01000158010000500168011001500173021031900188020001000507020001800517020000900535 020000800544020000900552020001300561039000700574013000700581#VN12.04145#VN12.041 46#37000#Vi?t#H428#344.597#^214#Minh Thu#Hi p v cc ch trong gio dc , o to dnh cho hc sinh, sinh vin#Minh Thu b.s.#^aH.#^aDn tr#2012#^a183t r.^b19cm#Gm nhng cu hi p v cc ch trong gio dc, o to dnh cho si nh vin nh: min gim hc ph, h tr chi ph o to, ch u i vi ngi c cng v con ca h, chnh sch hc bng, hc bng khuyn khch, tn dng cho hc sinh, sinh vin v mt s ch h tr khc cng nhng vn bn php lut li n quan#Php lut#Ch chnh sch#Gio dc#o to#Vit Nam#Sch hi p#P.Dun g#295501## 00839000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050015000530020076000680070057001440080005002010090 01800206010000500224011001500229021017000244020001000414020001200424020002100436 020000900457020001300466005001500479005001700494039000700511013000700518#VN12.04 147#VN12.04148#63000#Vi?t#H428#345.597#^214#Hong Vn Hiu#Hi - p v bin p hp ngn chn trong t tng hnh s v vn bn lin quan#Hong Vn Hiu (ch.b.), Nguyn Vit H, Trn Th Lan Anh#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a268tr.^b19cm#Ph n tch, gii thch khoa hc v nhng cn c, iu kin, thm quyn, trnh t... p dng cc bin php ngn chn trong t tng hnh s c trnh by di dng h i p#Bin php#Phng chng#Lut t tng hnh s#Vit Nam#Sch hi p#Nguyn V it H#Trn Th Lan Anh#P.Dung#295502## 00856000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050013000550020021000680030021000890070013001100080 00500123009001800128010000500146011001500151039000700166013000700173021033300180 020001700513020001900530020000700549020001000556#VN12.04149#VN12.04150#45000#Vi ?t#V308T#895.92209#^214#Trn i To#Vit t min hoa ban#Tiu lun - ph bnh#T rn i To#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a211tr.^b19cm#P.Dung#295503#Tp hp nh ng tc phm tm huyt ca tc gi vit v v p thin nhin, con ngi, vn ha ca vng t Sn La, cng nh cc vn v vn hc - ngh thut m tc gi tr n tr v vit ra t vng t hoa ban ny. V p ca thin nhin, con ngi Sn La ni ring v Ty Bc ni chung c khm ph qua cc bi vit m cht thc t #Ph bnh vn hc#Nghin cu vn hc#Sn La#Tiu lun## 00525000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410200010000460140007000560020030000630030012000930070014001050080 00500119009003300124010000500157011001500162020001500177005001400192039000400206 020000600210020000600216020000600222013000700228#VN12.04152#VN12.04151#Vi?t#S102 L#372.652#^214#Ting Anh#30000#Sch luyn chun ting Anh A1#Lp 3, 4, 5#Don H Thng#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2012#^a190tr.^b17cm#Sch luyn thi #Don H Thng#Th#Lp 3#Lp 4#Lp 5#295504## 00650000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430210219000480200010002670020015002770080005002920090021002970100 00500318011001400323020000900337020001800346039000400364020001100368013000700379 020001000386#VN12.04153#VN12.04154#Vi?t#L504#343.59709#^214#Gii thiu 114 iu quy nh v hot ng ng st gm nhng quy nh chung, kt cu h tng ng st, phng tin giao thng ng st, quy nh cc loi ng st, tn hiu, q uy tc giao thng, an ton ng st...#Php lut#Lut ng st#^aH.#^aGiao th ng Vn ti#2012#^a92tr.^b19cm#Vit Nam#Vn bn php lut#Th#Giao thng#295505# ng st## 00738000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430210305000480200010003530020025003630080005003880090021003930100 00500414011001400419020000900433020001800442039000400460020002500464013000700489 #VN12.04155#VN12.04156#Vi?t#L504G#343.59709#^214#Gii thiu ni dung Lut giao t hng ng b, gm 89 iu vi cc mc qui nh v qui tc giao thng ng b, kt cu h tng giao thng ng b, phng tin tham gia h thng ng b, ng i iu khin phng tin, vn ti ng b, qun l nh nc v giao thng n g b cng cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut giao thng ng b#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2012#^a96tr.^b19cm#Vit Nam#Vn bn php lut#Th#Lut giao thng ng b#295506## 00776000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390210135000440200011001790140007001900020020001970290006002170070 05400223008000500277009002000282010000500302011001500307020000800322039000400330 00500180033400500180035200500100037001200380038000400140041802000110043201300070 0443#VN12.04157#VN12.04158#Vi?t#T550#495.6#^214#Gm khong 10000 t ng ting N ht trong giao tip hng ngy c gii ngha r rng bng ting Vit v sp xp theo th t 50 ch ci#Ting Nht#40000#T in Nht - Vit#x#B.s.: Takeuc hi Yonosuke, Yamaguchi Kenichi, Imai Akio#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a465tr. ^b16cm#T in#Th#Takeuchi Yonosuke#Yamaguchi Kenichi#Imai Akio#T sch Tin hc - Ngoi ng - T in#Ti bn ln 3#Ting Vit#295507## 00775000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370210094000420200010001360140007001460020017001530030017001700290 03200187007004800219008000500267009002000272010000500292011001500297020000800312 03900040032001500550032400500120037900500100039100500080040100500100040901300070 0419020001100426#VN12.04159#VN12.04160#Vi?t#T550#423#^214#Gii thiu khong 333 000 t ting Anh - ting Vit sp xp theo th t bng ch ci ting Anh#Ting A nh#70000#T in Anh Vit#Khong 333000 t#English - Vietnamese dictionary#B.s: nh Chng, Tho Uyn, Kim Anh, Ngc Hng#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a864t r.^b18cm#T in#Th#u ba sch ghi: The oxford modern English dictionary#nh Chng#Tho Uyn#Kim Anh#Ngc Hng#295508#Ting Vit## 00647000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420210094000470200010001410140007001510020019001580030017001770070 01100194008000500205009002000210010000500230011001600235020000800251039000400259 005001100263015006500274013000700339020001100346#VN12.04161#VN12.04162#Vi?t#T550 #495.9223#^214#Gii thiu khong 350000 t ting Anh - ting Vit sp xp theo th t bng ch ci ting Anh#Ting Anh#75000#T in ting Vit#Khong 350000 t#Khang Vit#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a1007tr.^b18cm#T in#Th#Khang Vi t#u ba sch ghi: Khoa hc - X hi - Nhn vn ngn ng Vit Nam#295509#Ting Vit## 00647000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420210094000470200010001410140007001510020019001580030017001770070 01100194008000500205009002000210010000500230011001600235020000800251039000400259 005001100263015006500274013000700339020001100346#VN12.04163#VN12.04164#Vi?t#T550 #495.9223#^214#Gii thiu khong 370000 t ting Anh - ting Vit sp xp theo th t bng ch ci ting Anh#Ting Anh#78000#T in ting Vit#Khong 370000 t#Khang Vit#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a1007tr.^b18cm#T in#Th#Khang Vi t#u ba sch ghi: Khoa hc - X hi - Nhn vn ngn ng Vit Nam#295510#Ting Vit## 00827000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420210230000470200021002770140007002980020048003050070038003530080 00500391009002000396010000500416011001500421006001100436039000400447019000500451 012002600456006001500482004001400497013000700511020000700518#VV12.14261#VV12.142 62#Vi?t#T103S#155.3082#^214#Tc gi a ra nhng nt ni bt, nhng im cun h t ca ngi ph n "kh a" nh: t lp, cng rn nhng khng km phn du dng n tnh v c bit v cng khn kho thy c sc hp dn ca h i vi nh ng ngi n ng#Tm l hc gii tnh#60000#Ti sao n ng thch mu ngi ph n "kh a"#Bin dch: Dng Tun, N. Khi Nguyn#^aH.#^aT in Bch khoa#201 2#^a311tr.^b21cm#Dng Tun#Th#Dch#T sch Tm l & Gio dc#N. Khi Nguyn#T i bn ln 1#295511#Ph n## 00774000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390210212000440200009002560140007002650020039002720070035003110080 00500346009002000351010000500371011001500376006001500391039000400406019000500410 005001400415012004000429013000700469020000800476#VV12.14263#VV12.14264#Vi?t#V563 Q#294.3#^214#a ra gio l gip bn hc c cch xoa du cn tc gin, xua tan ni u phin, lo s, tuyt vng& bng vic rn luyn mt tinh thn rng m, mt tm lng bao dung, trc n, nh thc b tm trong mi ngi#o Pht#45000 #Vt qua ni lo u nh thc b tm#Pema Chdrn ; Nguyn Kim Dn dch#^aH.# ^aT in Bch khoa#2012#^a198tr.^b21cm#Nguyn Kim Dn#Th#Dch#Chdrn, Pema#T sch Trit hc - Tn gio - Tm linh#295512#Gio l## 00788000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400210161000450200011002060140007002170020018002240030039002420070 05000281008000500331009002000336010000500356011001500361005001300376039000400389 019000800393005001500401012002600416013000700442020000900449006001600458#VV12.14 265#VV12.14266#Vi?t#NH311C#154.2#^214#Nhng trit l v kinh doanh theo bn nng ca ngi kinh doanh, mang n cho bn cm hng v nim tin i theo thin t nh ca mnh trong con ng kinh doanh#Kinh doanh#52000#Nhn cm ngh lm#Sc m nh ca bn nng trong kinh doanh#Andy Milligan, Shaun Smith ; Hunh Vn Thanh d ch#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a239tr.^b21cm#Smith, Shaun#Th#Dch M#Millig an, Andy#T sch Tm l & Gio dc#295513#Bn nng#Hunh Vn Thanh## 00831000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400210220000450200020002650140007002850020040002920070041003320080 00500373009002000378010000500398011001500403006000900418039000400427019000500431 005000700436012002600443006001100469013000700480020002000487020001000507#VV12.14 267#VV12.14268#Vi?t#NH556C#158.1#^214#Gm nhng bi hc sinh ng, phong ph v cch i nhn x th, cch x giao, x l thi gian, cng vic... t rt ra n hng kinh nghim qu gi, bit nhng iu nn v khng nn lm c c thnh cng v hnh phc#Tm l hc ng dng#54000#Nhng chuyn khng ch n ng nn bit#Ty n ; Bin dch: Kin Vn, Trinh Kin#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a23 9tr.^b21cm#Kin Vn#Th#Dch#Ty n#T sch Tm l & Gio dc#Trinh Kin#295514# B quyt thnh cng#Cuc sng## 00863000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380210266000430200015003090140007003240020042003310070036003730080 00500409009002000414010000500434011001500439006001500454039000400469019000500473 005001500478012004000493013000700533020001000540020001100550#VV12.14269#VV12.142 70#Vi?t#KH104P#230#^214#Khm ph b n t nhng cun kinh c, tranh la, th cng c nin i t th k V n th k XII v li tip cn khc thng vo gio l y uyn thm ca o C c, nhng vn v tn ngng Pht gio v Lo gi o phng ng so snh vi C c gio phng Ty#o Thin cha#60000#Khm ph bn kinh tht lc ca cha Jesus#Martin Palmer ; Nguyn Kim Dn dch#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a270tr.^b21cm#Nguyn Kim Dn#Th#Dch#Palmer, Martin#T sc h Trit hc - Tn gio - Tm linh#295515#o Ki T#Kinh Thnh## 00784000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390210159000440200009002030140007002120020028002190030043002470070 03600290008000500326009002000331010000500351011001500356006001200371039000400383 019000500387005001200392012004000404013000700444020001100451020000800462#VV12.14 271#VV12.14272#Vi?t#105K#294.3#^214#Gm nhng bi ging gii v Thin tng, s kt hp gia tinh hoa gio l Pht gio v thc tin cuc sng, ch ra nit bn vi diu tn ti trong tm mi ngi#o Pht#98000#n Kinh tinh hoa & tr tu# Kit tc v Thin tng ca Lc T Hu Nng#Gi Thao ; T Thanh T bin dch#^ aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a462tr.^b21cm#T Thanh T#Th#Dch#Gi Thao#T sch Trit hc - Tn gio - Tm linh#295516#Thin tng#Gio l## 00798000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390210185000440200009002290140007002380020012002450070057002570080 00500314009002000319010000500339011001500344005001400359006001200373039000400385 019000500389005002500394012004000419013000700459020000800466020001000474#VV12.14 273#VV12.14274#Vi?t#S455A#294.3#^214#Gii m nhng b quyt tm thy nim vui v s mn nguyn trong cuc sng thng ngy, tm con ng vt qua nhng ch ng ngi thnh c hi nhn ra tim nng v tn ca tm thc#o Pht#76000#S ng an lc#Yongey Mingyur Rinpoche, Eric Swanson ; Chng Ngc dch#^aH.#^aT i n Bch khoa#2012#^a366tr.^b21cm#Swanson, Eric#Chng Ngc#Th#Dch#Rinpoche, Yon gey Mingyur#T sch Trit hc - Tn gio - Tm linh#295517#Gio l#Cuc sng## 01085000000000349000450002600110000004100050001118100060001608200120002280800050 00340210265000390200016003040140007003200020072003270030020003990070051004190080 00500470009002000475010000500495011001500500020001300515005001300528005001500541 00500180055600500140057400500140058803900040060201500790060602000200068502000140 0705020000900719013000700728#VV12.14275#Vi?t#M458S#307.1095975#^214#Mt s vn l lun v thc tin pht trin bn vng cp vng trong qu trnh th ho. Thc trng pht trin kinh t, x hi bn vng vng duyn hi Nam Trung B. nh hng v mt s vn gii php chin lc pht trin bn vng vng duyn hi Nam Trung B#Pht trin vng#46000#Mt s vn c bn v pht trin bn vng vng duyn hi Nam Trung B#Giai on 2011-2020#Bi c Hng, Nguyn K Tun, L Th Hng Dng...#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a287tr.^b21cm#Nam Trung B#Bi c Hng#Nguyn K Tun#L Th Hng Dng#inh Nh Hoi#Chu Ngc Ho#Th#TTS ghi: Vin Khoa hc hi Vit Nam. Vin pht trin bn vng vng Trung B#Pht t rin bn vng#Vng ven bin#Vit Nam#295518## 00904000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400210328000450200015003730140007003880020055003950070018004500080 00500468009002000473010000500493011001500498020000900513039000400522005001800526 015006600544013000700610020000900617#VV12.14276#VV12.14277#Vi?t#M458S#275.97#^21 4#Trnh by khi qut v t chc gio hi cng gio Vit Nam. Hi ng gim mc Vit Nam. Hng gio phm. Dng tu. T chc gio x. Hi on. i sng o. Mi quan h gia nh nc Vit Nam v gio hi cng gio Vit Nam vi gio hi cng gio Rma. Xu hng pht trin v nhng nhn t nh hng ca gio hi cng gio Vit Nam#o Thin cha#48000#Mt s vn c bn ca cng gio Vit Nam hi n nay#Nguyn Hng Dng#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a302tr.^b21cm#Vit Nam#T h#Nguyn Hng Dng#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu T n gio#295519#Gio hi## 00822000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410210208000460200013002540200010002670140007002770020047002840070 01400331008000500345009002000350010000500370011001500375020000800390039000400398 005001400402015008000416020001000496020000700506013000700513#VV12.14278#VV12.142 79#Vi?t#C455#305.899#^214#Khi qut v lch s Ty Nguyn, tnh k Lk v dn tc . Cng ng dn tc trong i sng chnh tr - x hi tnh k L k hin nay. Cc nhn t tc ng n cng ng dn tc tnh k Lk#Dn t c #Cng ng#42000#Cng ng dn tc tnh k Lk hin nay#H nh Thnh#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a258tr.^b21cm#k Lk#Th#H nh Thnh#TT S ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Pht trin bn vng vng Trung B#Ch nh tr#X hi#295520## 00655000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430210109000480200012001570200009001690140007001780020043001850030 01700228007001700245008000500262009002000267010000500287011001500292020001700307 039000400324005001700328020001300345013000700358#VV12.14280#VV12.14281#Vi?t#CH50 1B#959.7024#^214#Lch s hnh thnh, v a th, vn ho, kin trc, nin i v di vt cha Bi Kh, huyn Thanh Oai, H Ni#Kho c hc#o Pht#98000#Cha B i Kh nhn t kho c hc Pht gio#Sch chuyn kho#Nguyn Quc Tun#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a267tr.^b21cm#Sch chuyn kho#Th#Nguyn Quc Tun#Cha B i Kh#295521## 00760000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410210203000460200008002490200007002570140007002640020032002710070 02600303008000500329009002000334010000500354011001500359020001100374005000700385 039000400392005001200396013000700408020000800415020000700423020001600430#VV12.14 282#VV12.14283#Vi?t#T312B#959.771#^214#Gii thiu khi qut v v tr a l tn h Bnh Phc. Phn tch, l gii cc chnh sch thng tr ca thc dn Php cng nh nhng bin i v kinh t - x hi ca tnh Bnh Phc giai on 1862 - 194 5#Lch s#a l#68000#Tnh Bnh Phc thi Php thuc#Bi Th Hu ; L Sn h. .#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a287tr.^b20cm#Bnh Phc#L Sn#Th#Bi Th Hu #295522#Kinh t#X hi#Thi Php thuc## 00988000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390210278000440200008003220200011003300020033003410030063003740070 05400437008000500491009002000496010000500516011001500521005001300536005001800549 03900040056700500120057100500130058300500130059601300070060902000130061602000330 0629#VV12.14284#VV12.14285#Vi?t#C455T#338.7#^214#Gii thiu khi qut v Cng ty C phn cu 5 Thng Long. Qu trnh hnh thnh, pht trin v cc thnh tch t c ca cng ty qua cc thi k khng chin chng Php, khng chin chng M, xy dng v bo v t quc v thi k i mi. nh hng v chin lc pht trin#Lch s#Pht trin#Cng ty c phn cu 5 Thng Long#60 nm xy dng, tr ng thnh v pht trin (8/1952 - 8/2012 )#B.s.: Ng Vn Tun, Nguyn Vn Phng, L Tun Sn...#^aH.#^aT in Bch khoa#2012#^a192tr.^b21cm#Ng Vn Tun#Nguyn Vn Phng#Th#L Tun Sn# Mnh Tun#Trn nh #295523#Cu ng b#Cng t y C phn cu 5 Thng Long## 00675000000000289000450002600110000001400080001104100050001918100060002408200060 00308080005000360050013000410020024000540070036000780080005001140090020001190100 00500139011001500144021014700159020001000306020001300316006001100329019001600340 013000700356039000500363020000900368020000800377#VV12.14286#185000#Vi?t#T104T#1 33.3#^214#Thiu V Hoa#880 cu hi v thut s#Thiu V Hoa ; Tin Thnh bin d ch#^aH.#^aT in Bch Khoa#2012#^a726tr.^b24cm#Gm 880 cu hi - p v thut s , t Kinh Dch n phong thu, K mn n gip, Bt t mnh l, t hng mt, t ng tay n tam thc tuyt hc...#Kinh dch#Sch hi p#Tin Thnh#Dch Trung Quc#295524#Loan#Thut s#D on## 00829000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680020067000730030023001400070 02300163008000500186009002000191010000500211011001500216021022700231020001600458 020002300474020001000497005000800507013000700515039000500522#VV12.14287#VV12.142 88#CDVN.01776#CDVN.01777#90000#Vi?t#H561D#006.6#^214#Hng dn thc hnh 100 k thut chuyn nghip Adobe photoshop CS5#C km a DVD bi tp#VL.COMP tng hp , b.s.#^aH.#^aT in Bch Khoa#2012#^a271tr.^b24cm#Gii thiu v Workspace tron g Photoshop CS6. Hng dn cch s dng Adobe Bridge, k thut to cc vng chn tt nht, t v chnh sa nh, to nh p, k nng s dng cc Layer hiu qu, s dng cc b lc Adobe Photoshop...# ho my tnh#Phn mm Photoshop CS5#Th c hnh#VL.COMP#295525#Loan## 01400000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820009000558080005000640020022000690030116000910290105002070070 10100312008000500413009002100418010000500439011001400444021036800458020002100826 02000150084702000140086200500130087600500150088901500160090402000200092000600160 0940006002100956005001300977013000700990039000500997020001201002#VV12.14289#VV12 .14290#VV12.14291#VV12.14292#Vi?t#T550G#390.0959#^214#T gii thiu vn ho#Dng sng kt ni cc nn vn ho ti L hi i sng dn gian Smithsonian 2007 = Ex periences from the Program Meko#Experiences from the Program Mekong river: Conne cting cultures at the 2007 Smithsonian folklife festival#B.s.: ng Vn Bi, L Th Minh L, Nguyn Kim Dung... ; Dch: Nguyn Th Thu Hng, Nguyn Kim Dung#^a H.#^aCc Di sn vn ho#2012#^a97tr.^b20cm#Gii thiu di sn vn ho phi vt th trong v ngoi nc v nhng truyn thng vn ho c sc ca cc cng ng c dn thuc tiu vng sng M Cng Vit Nam. Nhng thch thc m cc truyn thn g vn ho ang phi i din. Chia s nhng kinh nghim v cch nhn din di sn v cch tip cn cng ng, kinh nghim qun l v t chc l hi, to dng kh ng gian...#Vn ho truyn thng#Di sn vn ho#Sch song ng#ng Vn Bi#L Th Minh L#Lu hnh ni b#Vn ho phi vt th#Nguyn Kim Dung#Nguyn Th Thu Hn g#Phm Cao Qu#295526#Loan#Sng Mkng## 00474000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020039000410030022000800070009001020080005001110090010001160100 00500126011001400131020000900145020000800154020001400162005000900176013000700185 020001100192039000500203#VL12.01654#12000#Vi?t#H419C#372.21#^214#Hc ch theo p hng php mi - "A.B.C"#Dnh cho tr mu gio#Vit Hoa#^aH.#^aDn Tr#2012#^a40 tr.^b27cm#Mu gio#Ch ci#Sch mu gio#Vit Hoa#295527#Tp t ch#Loan## 00397000000000241000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020012000410070011000530080005000640090010000690100005000790110 01400084020000900098020001100107020001400118005001100132013000700143039000500150 #VL12.01655#12000#Vi?t#V510H#372.21#^214#Vui hc ch#Phc Thnh#^aH.#^aDn Tr# 2012#^a40tr.^b27cm#Mu gio#Ting Vit#Sch mu gio#Phc Thnh#295528#Loan## 00492000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020013000410030026000540070018000800080005000980090035001030100 00500138011001400143020000900157020000500166020001400171006001300185019001600198 013000700214039000500221#VL12.01656#22000#Vi?t#B200V#372.21#^214#B vo lp 1#D nh cho b t 4 - 6 tui#Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn Tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a24tr.^b29cm#Mu gio#Ton#Sch mu gio#Ng Minh Vn#Dch Trung Quc#2 95529#Loan## 00494000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020013000410030026000540070018000800080005000980090035001030100 00500138011001400143020000900157020001400166006001300180019001600193013000700209 020000700216039000500223#VL12.01657#22000#Vi?t#B200V#372.21#^214#B vo lp 1#D nh cho b t 4 - 6 tui#Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn Tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a24tr.^b29cm#Mu gio#Sch mu gio#Ng Minh Vn#Dch Trung Quc#295530 # thi#Loan## 00494000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020013000410030026000540070018000800080005000980090035001030100 00500138011001400143020000900157020001400166006001300180019001600193020000700209 013000700216039000500223#VL12.01658#22000#Vi?t#B200V#372.21#^214#B vo lp 1#D nh cho b t 4 - 6 tui#Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn Tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a24tr.^b29cm#Mu gio#Sch mu gio#Ng Minh Vn#Dch Trung Quc#n tp #295531#Loan## 00496000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020013000410030026000540070018000800080005000980090035001030100 00500138011001400143020000900157020001400166006001300180019001600193020000900209 013000700218039000500225#VL12.01659#22000#Vi?t#B200V#372.21#^214#B vo lp 1#D nh cho b t 4 - 6 tui#Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn Tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a24tr.^b29cm#Mu gio#Sch mu gio#Ng Minh Vn#Dch Trung Quc#Ngn n g#295532#Loan## 00494000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020013000410030026000540070018000800080005000980090035001030100 00500138011001400143020000900157020001400166006001300180019001600193020000700209 013000700216039000500223#VL12.01660#22000#Vi?t#B200V#372.21#^214#B vo lp 1#D nh cho b t 4 - 6 tui#Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn Tr ; Cng ty Vn ho ng A#2012#^a24tr.^b29cm#Mu gio#Sch mu gio#Ng Minh Vn#Dch Trung Quc#T duy #295533#Loan## 00530000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020013000330030027000460080005000730090010000780100005000880110014000930200 00500107020001400112015005800126012004300184020000900227013000700236039000500243 020000700248020000900255#VL12.01661#Vi?t#V510H#372.7#^214#Vui hc ton#Lm quen vi cc s 1 - 10#^aH.#^aDn Tr#2012#^a24tr.^b30cm#Ton#Sch c thm#TTS ghi: Cng ty C phn Pht trin gio dc IQ Vit Nam#IQ drawing a talent. Bn tnh v s hc IQ#Tiu hc#295534#Loan#Ch s#Bn tnh## 00978000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050014000440020108000580030046001660070031002120080005002430090 01800248010000500266011001500271021028300286020000900569020000900578020005200587 020000800639020000900647020000800656013000700664039000500671#VL12.01662#VL12.016 63#Vi?t#C455T#338.7#^214#Bi Xun Vinh#Cng ty c phn Supe Pht pht v Ho ch t Lm Thao - 50 nm xy dng v pht trin (24/6/1962 - 24/6/2012)#n v 3 ln anh hng hun chng H Ch Minh#Bi Xun Vinh nghin cu, b.s.#^aH.#^aLao ng X hi#2012#^a270tr.^b27cm#Gii thiu qu trnh hnh thnh v pht trin ca Cn g ty c phn Supe Pht pht v Ho cht Lm Thao qua nhng giai on pht trin khc nhau; nhm tn vinh nhng ng gp to ln v ngha ca nhiu th h cn b , cng nhn vin Supe Lm Thao on kt nht tr trong 50 nm qua#Ho cht#P hn bn#Cng ti C phn Supe Pht pht v Ho cht Lm Thao#Lch s#Lm Thao#Ph Th#295535#Loan## 00836000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490050017000540020073000710070044001440040036001880080 00500224009002300229010000500252011001500257021018800272020001400460005001800474 020001000492020000700502020001300509039000500522013000700527#VL12.01664#VL12.016 65#130000#Vi?t#H250T#621.319#^214#Nguyn Cng Hin#H thng cung cp in ca x nghip cng nghip, th v nh cao tng#Nguyn Cng Hin (ch.b.), Nguyn M nh Hoch#In ln th 4 c sa cha v b sung#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a 430tr.^b27cm#Trnh by nguyn l c bn ca h thng cung cp in. Gii thiu h thng cung cp in trong cc lnh vc kinh t quc dn. a ra v d v thit k cung cp in v cc s liu tra cu#Cung cp in#Nguyn Mnh Hoch#X nghi p# th#Nh cao tng#Loan#295536## 00853000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050013000530020034000660070013001000080005001130090 02300118010000500141011001500146021028400161020000900445020001100454015005600465 020001800521039000500539013000700544020001200551#VV12.14293#VV12.14294#63500#Vi ?t#GI-108T#621.8#^214#Phm V Dng#Gio trnh dung sai - k thut o#Phm V Dn g#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a194tr.^b24cm#Cung cp nhng kin thc c b n v dung sai v lp ghp tnh ton, la chn v tra cu mt cch hp l tr s dung sai hnh hc ca cc chi tit nh: dung sai kch thc, hnh dng, v tr v nhm b mt. Gii thiu mt s phng php o v thit b o theo tiu chu n ca nc ta#Dung sai#Gio trnh#TTS ghi: Trng i hc Kinh t - K thut C ng nghip#K thut o lng#Loan#295537#Ch to my## 00940000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590050012000640020042000760070034001180080 00500152009002300157010000500180011001500185021026300200020002100463020001100484 005001300495015007500508020001800583020001300601039000500614013000700619#VV12.14 296#VV12.14297#VV12.14298#41000#Vi?t#GI-108T#338.7#^214#Mai Th La#Gio trnh phn tch hot ng kinh doanh#Mai Th La (ch.b.), Trn Th Vn#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a214tr.^b24cm#Khi qut nhng vn mang tnh l lun v ph n tch hot ng kinh doanh. Trnh by cch thc phn tch kt qu hot ng sn xut, tnh hnh s dng cc yu t sn xut, gi thnh sn phm, tnh hnh tiu th v li nhun, tnh hnh ti chnh ca doanh nghip#Hot ng kinh doanh#Gi o trnh#Trn Th Vn#TTS ghi: Trng i hc Kinh t - K thut Cng nghip. - Lu hnh ni b#Phn tch kinh t#Doanh nghip#Loan#295538## 00797000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820011000518080005000620050017000670020024000840070017001080080 00500125009002300130010000500153011001500158021030700173020000900480020000900489 039000500498013000700503020000900510#VV12.14299#VV12.14300#VV12.14301#48500#Vi? t#107G#371.009597#^214# Th Thu Hng#nh gi trong gio dc# Th Thu Hn g#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a163tr.^b24cm#Trnh by nhng vn chung v nh gi trong gio dc nhm gii quyt bi ton v cht lng gio dc. nh gi chng trnh gio dc; nh gi c nhn v tp th c nh hng n cht l ng gio dc nh: ngi dy, ngi hc, cn b qun l, chng trnh v cc iu kin nng cao cht lng gio dc...#Gio dc#Vit Nam#Loan#295539#nh gi## 00810000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820008000538080005000610050015000660020024000810070043001050080 00500148009002300153010000500176011001500181021017300196020001300369020001100382 005001900393015007500412020000900487039000500496013000700501#VV12.14303#VV12.143 02#VV12.14304#32000#Vi?t#GI-108T#343.597#^214#Phm Th Ngoan#Gio trnh lut ki nh t#Phm Th Ngoan (ch.b.), Nguyn Thu Phng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#201 2#^a170tr.^b24cm#Trnh by l lun chung v Lut Kinh t, a v php l ca doa nh nghip; php lut v ph sn, hp ng trong kinh doanh thng mi, gii quy t tranh chp trong kinh doanh#Lut kinh t#Gio trnh#Nguyn Thu Phng#TTS gh i: Trng i hc Kinh t - K thut Cng nghip. - Lu hnh ni b#Vit Nam#Loa n#295540## 00724000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570050013000620020029000750070013001040080 00500117009002300122010000500145011001500150021016500165020001800330020001100348 015007500359039000500434013000700439#VV12.14305#VV12.14306#VV12.14307#21000#Vi? t#GI-108T#512#^214#L Thanh Sn#Gio trnh i s tuyn tnh#L Thanh Sn#^aH.#^ aKhoa hc v K thut#2012#^a106tr.^b24cm#Trnh by nhng vn c bn ca i s tuyn tnh nh tuyn tnh khng gian, ma trn v nh thc, h phng trnh t uyn tnh, nh x tuyn tnh, dng ton phng#i s tuyn tnh#Gio trnh#TTS ghi: Trng i hc Kinh t - K thut Cng nghip. - Lu hnh ni b#Loan#2955 41## 00943000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590050014000640020032000780070040001100080 00500150009002300155010000500178011001500183021028800198020000900486020001100495 005001700506015007500523039000500598020001200603013000700615020000700622#VV12.14 308#VV12.14309#VV12.14310#89000#Vi?t#GI-108T#621.8#^214#Trn Ngc Hi#Gio trn h hnh ho v k thut#Trn Ngc Hi (ch.b.), Nguyn ch Thng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a275tr.^b24cm#Cung cp nhng kin thc c bn v cc tiu chun trnh by bn v v cc phng php v hnh hc, v ng cong c bit thng dng trong v, thit k cc chi tit, thit b cng nghip; v hnh ho, lm c s cho vic v, t duy khng gian; v k thut v c kh v cc v d minh ho#H nh ho#Gio trnh#Nguyn ch Thng#TTS ghi: Trng i hc Kinh t - K thut Cng nghip. - Lu hnh ni b#Loan#V k thut#295542#C kh## 00901000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590050017000640020029000810070017001100080 00500127009002300132010000500155011001500160021029100175020000800466020001100474 015007500485039000500560020001000565013000700575020001700582#VV12.14311#VV12.143 12#VV12.14313#71000#Vi?t#GI-108T#005.2#^214#V Th Thu Huyn#Gio trnh lp tr nh Windows#V Th Thu Huyn#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a218tr.^b24cm#Trn h by tng quan v lp trnh .NET Framework v ngn ng lp trnh Visual Basis.N ET, cch ci t b sn phm Visual Studio 2005. Gii thiu c php cc cu lnh v cch vit cc sub, function trong ngn ng lp trnh Visual Basis.NET; lp t rnh hng i tng trong Visual Basis.NET...#Tin hc#Gio trnh#TTS ghi: Tr ng i hc Kinh t - K thut Cng nghip. - Lu hnh ni b#Loan#Lp trnh#2955 43#Phn mm Windows## 00792000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590020042000640070017001060080005001230090 02300128010000500151011001500156015007500171021018300246020002100429020001000450 020001100460005001700471039000700488013000700495#VV12.14314#VV12.14315#VV12.1431 6#43000#Vi?t#GI-108T#332.1#^214#Gio trnh nghip v ngn hng thng mi#ng Hng Giang#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a169tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t - K thut Cng nghip. - Lu hnh ni b#Gii thiu tng quan v n gn hng thng mi. Trnh by v nghip v qun l ngun vn ti sn, tn dng, thanh ton, dch v ngn hng v cc nghip v kinh doanh khc ca ngn hng#Ng n hng thng mi#Nghip v#Gio trnh#ng Hng Giang#T.Dung#295544## 01048000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820008000538080005000610020031000660070056000970080005001530090 02300158010000500181011001500186015007500201021031100276020001000587020000900597 02000110060600500120061700500130062900500180064200500150066000500210067503900070 0696013000700703#VV12.14317#VV12.14318#VV12.14319#27000#Vi?t#GI-108T#349.597#^2 14#Gio trnh php lut i cng#Tng c C (ch.b.), H Diu Hng, Trn Th Th u Hng...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a137tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i h c Kinh t - K thut Cng nghip. - Lu hnh ni b#Trnh by nhng vn c b n v nh nc v php lut, quy phm php lut, vn bn quy phm php lut, qua n h php lut, vi phm php lut, trch nhim php l v php ch x hi ch ng ha. Gii thiu v php lut Vit Nam: Lut hnh chnh, lut hnh s, lut dn s , lut hn nhn v gia nh, lut lao ng#Php lut#Vit Nam#Gio trnh#Tng c C#H Diu Hng#Trn Th Thu Hng#Trn Mnh Ton#Nguyn Th Diu Hin#T.Dung# 295545## 00920000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570020031000620070072000930080005001650090 02300170010000500193011001500198015007500213021016600288020001800454020001100472 00500210048300500170050400500210052100500150054200500230055703900070058001300070 0587#VV12.14320#VV12.14321#VV12.14322#25000#Vi?t#GI-108T#657#^214#Gio trnh k ton ti chnh 1#Nguyn Th T Phng (ch.b.), Nguyn Ngc Ton, Hong Th Ph ng Lan...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a128tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i h c Kinh t - K thut Cng nghip. - Lu hnh ni b#Trnh by nghip v k ton nguyn liu, vt liu, cng c, dng c, k ton ti sn c nh v bt ng s n u t, k ton tin lng v cc khon trch theo lng#K ton ti chnh#Gi o trnh#Nguyn Th T Phng#Nguyn Ngc Ton#Hong Th Phng Lan#Hong Thu Hi n#Nguyn Th Thanh Hng#T.Dung#295546## 00946000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570020031000620070074000930080005001670090 02300172010000500195011001500200015007500215021018800290020001800478020001100496 00500230050700500170053000500210054700500170056800500210058503900070060601300070 0613#VV12.14323#VV12.14324#VV12.14325#47000#Vi?t#GI-462T#657#^214#Gii thiu k ton ti chnh 2#Nguyn Th Thanh Hng (ch.b.), V Th Thanh Tm, Nguyn Th T Phng...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a186tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t - K thut Cng nghip. - Lu hnh ni b#Trnh by nghip v k to n tp hp chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm, k ton thnh phm, tiu th thnh phm v xc nh kt qu kinh doanh, k ton hot ng u t ti ch nh#K ton ti chnh#Gio trnh#Nguyn Th Thanh Hng#V Th Thanh Tm#Nguyn T h T Phng#Nguyn Ngc Ton#Hong Th Phng Lan#T.Dung#295547## 00944000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570020031000620070066000930080005001590090 02300164010000500187011001500192015007500207021019600282020001800478020001100496 00500210050700500150052800500170054300500210056000500230058103900070060401300070 0611#VV12.14326#VV12.14327#VV12.14328#39000#Vi?t#GI-462T#657#^214#Gii thiu k ton ti chnh 3#Hong Th Phng Lan (ch.b.), Hong Thu Hin, Nguyn Ngc Ton ...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a209tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kin h t - K thut Cng nghip. - Lu hnh ni b#Trnh by nghip v k ton vn b ng tin v cc khon ng trc, k ton tin vay v cc nghip v thanh ton, k ton d phng, k ton vn ch s hu v cc qu doanh nghip, bo co ti ch nh#K ton ti chnh#Gio trnh#Hong Th Phng Lan#Hong Thu Hin#Nguyn Ngc Ton#Nguyn Th T Phng#Nguyn Th Thanh Hng#T.Dung#295548## 01095000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590020034000640070056000980080005001540090 02300159010000500182011001500187015007500202021042200277020002300699020001100722 005001700733005001600750005001300766039000700779013000700786#VV12.14329#VV12.143 30#VV12.14331#49000#Vi?t#GI-108T#658.1#^214#Gio trnh ti chnh doanh nghip#T rn c Cn (ch.b.), Nguyn Mnh Hng, ng Thanh Hi#^aH.#^aKhoa hc v K thu t#2012#^a255tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t - K thut Cng nghip. - Lu hnh ni b#Gii thiu tng quan v ti chnh doanh nghip. Trnh by v n ghip v qun l ti chnh doanh nghip: qun l vn c nh, vn lu ng, ngu n ti tr i vi doanh nghip, u t di hn, chi ph sn xut kinh doanh v g i thnh sn phm, tiu th sn phm v doanh thu tiu th sn phm, li nhun v phn phi li nhun, k hoch ho ti chnh v vn ti chnh trong vic sp nhp, hp nht v ph sn doanh nghip#Ti chnh doanh nghip#Gio trnh#Nguyn Mnh Hng#ng Thanh Hi#Trn c Cn#T.Dung#295549## 00842000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590020024000640070043000880080005001310090 02300136010000500159011001500164015007500179021022200254020001700476020001100493 005001700504005001700521039000700538013000700545#VV12.14333#VV12.14334#VV12.1433 2#63000#Vi?t#GI-108T#671.5#^214#Gio trnh ct kim loi#Nguyn ch Thng (ch.b. ), Nguyn Tin Dng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a194tr.^b24cm#TTS ghi: Tr ng i hc Kinh t - K thut Cng nghip. - Lu hnh ni b#Trnh by cc th ng s hnh hc ca dao v lp ct, vt liu lm dao, c s vt l ca qu trnh ct kim loi, tin kim loi, bo v xc, khoan v doa, phay kim loi, dao gia c ng ren, dao gia cng bnh rng, chut v mi#Ct gt kim loi#Gio trnh#Nguyn Tin Dng#Nguyn ch Thng#T.Dung#295550## 00899000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570020046000620070023001080080005001310090 02300136010000500159011001500164015007500179021023900254020000900493020001100502 005002300513039000700536020001000543020001700553013000700570020000800577#VV12.14 335#VV12.14336#VV12.14337#32000#Vi?t#GI-108T#664#^214#Gio trnh an ton mi tr ng ngnh thc phm#Nguyn Th Minh Nguyt#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a1 94tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t - K thut Cng nghip. - Lu hnh ni b#Trnh by v an ton trong nh my ch bin thc phm, an ton phng th nghim, v sinh an ton thc phm vi cc ho cht ty ra, bn cht ca ph gia thc phm v cch s dng, cc vn nhim trong mi trng ch bin thc ph m...#Ch bin#Gio trnh#Nguyn Th Minh Nguyt#T.Dung#Thc phm#An ton lao ng#295551#An ton## 00724000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590020027000640070013000910080005001040090 02300109010000500132011001500137015007500152021015000227020001200377020001100389 005001300400039000700413020000700420013000700427#VV12.14338#VV12.14339#VV12.1434 0#41000#Vi?t#GI-108T#006.6#^214#Gio trnh ho my tnh#Cao Ngc nh#^aH.#^a Khoa hc v K thut#2012#^a125tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t - K t hut Cng nghip. - Lu hnh ni b#Gii thiu v ho my tnh. Trnh by cc i tng ho c s, cc php bin i hnh hc hai chiu, cc thut ton x n hnh v ho ba chiu#My vi tnh#Gio trnh#Cao Ngc nh#T.Dung# ho#2955 52## 01022000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570020027000620030019000890070071001080040 03800179008000500217009002700222010000500249011001500254015007800269021020000347 02000170054702000110056400500120057500500190058700500210060600500130062700500180 0640039000700658013000700665#VV12.14341#VV12.14342#VV12.14343#67000#Vi?t#GI-108 T#337#^214#Gio trnh kinh t quc t#Chng trnh c s#B.s.: c Bnh, Nguy n Thng Lng (ch.b.), Nguyn Th Thu Hng...#Ti bn ln th 1, c sa i b sung#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2012#^a335tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i h c Kinh t Quc dn. Khoa Thng mi v Kinh t quc t#Trnh by tng quan v n n kinh t th gii v thng mi quc t, u t quc t v di chuyn lao ng quc t, cn cn thanh ton v th trng tin t quc t, lin kt v hi nhp kinh t quc t#Kinh t th gii#Gio trnh# c Bnh#Nguyn Thng Lng#Nguy n Th Thu Hng# Th Hng#Ng Th Tuyt Mai#T.Dung#295553## 01138000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820009000538080005000620020033000670290018001000070064001180040 03800182008000500220009002700225010000500252011001500257015006800272021031100340 02000110065102000110066200500120067300500180068500500150070300500150071800500180 0733039000700751020001100758013000700769#VV12.14344#VV12.14345#VV12.14346#70000 #Vi?t#GI-108T#658.0072#^214#Gio trnh nghin cu kinh doanh#Business research#B .s.: L Cng Hoa, Nguyn Thnh Hiu (ch.b.), o Thanh Tng...#Ti bn ln th 1 , c sa i b sung#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2012#^a318tr.^b24cm#TTS gh i: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Qun tr Kinh doanh#Trnh by cc vn v phng php, cng c, nghip v v k nng nghin cu kinh doanh nh: qu t rnh nghin cu, o c trong nghin cu, xut v thit k nghin cu, thu t hp d liu th cp v s cp, phn tch nh tnh v nh lng, kim nh gi thit, vit bo co v trnh by kt qu nghin cu#Kinh doanh#Gio trnh#L Cn g Hoa#Nguyn Thnh Hiu#o Thanh Tng#Trn Quang Huy#Hong Thanh Hng#T.Dung#N ghin cu#295554## 00719000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050009000600020033000690070020001020080 00500122009002700127010000500154011001500159021018900174020002000363020001300383 020000900396005001000405039000700415013000700422#VV12.14347#VV12.14348#VV12.1434 9#89000#Vi?t#K312N#658#^214#Minh Hi#Kinh nghim vt qua khng hong#Minh Hi, Thin Tn#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2012#^a227tr.^b24cm#Tm hiu v khng hong kinh t v gii thiu cc phng php ngn chn, vt qua khng hong, qu n tr thi khng hong v cc bi hc vt qua khng hong kinh t ca mt s d oanh nghip#Khng hong kinh t#Doanh nghip#Qun tr#Thin Tn#T.Dung#295555## 01034000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570020049000620070017001110040038001280080 00500166009002700171010000500198011001500203015006800218021035700286020001900643 020000800662020001100670005001700681039000700698020000800705013000700713#VV12.14 350#VV12.14351#VV12.14352#87000#Vi?t#GI-108T#174#^214#Gio trnh o c kinh d oanh v vn ho cng ty#Nguyn Mnh Qun#Ti bn ln th 1, c sa i b sung#^ aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2012#^a383tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Qun tr Kinh doanh#Trnh by nhng vn l lun v o c kinh doanh, cc trit l o c trong kinh doanh v cc ngha v trong trch n him x hi ca cng ty. Trnh by phng php v cng c phn tch hnh vi o c trong kinh doanh v vn dng trong qun l, xy dng pht trin vn ho cng ty, ng thi gii thiu mt s tnh hung in hnh v o c kinh doanh#o c kinh doanh#Vn ho#Gio trnh#Nguyn Mnh Qun#T.Dung#Cng ti#295556## 00919000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590020025000640070022000890040038001110080 00500149009002700154010000500181011001500186015007800201021026400279020000600543 020000700549020001100556005001600567039000700583020000800590013000700598#VV12.14 353#VV12.14354#VV12.14355#70000#Vi?t#GI-108T#658.4#^214#Gio trnh qun l d n#T Quang Phng ch.b.#Ti bn ln th 5, c sa i b sung#^aH.#^ai hc Kin h t Quc dn#2012#^a326tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Kho a u t. B mn Kinh t u t#Trnh by tng quan v qun l d n u t, m hnh t chc v nh qun l d n, lp k hoch d n, qun l thi gian v tin d n, phn phi ngun lc cho d n, d ton ngn sch v qun l chi ph, qun l cht lng d n, gim st v nh gi d n...#D n#u t#Gio trnh# T Quang Phng#T.Dung#Qun l#295557## 00905000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570020031000620070060000930040038001530080 00500191009002700196010000500223011001500228015004200243021020500285020000900490 02000110049902000110051000500150052100500120053600500170054803900070056501300070 0572#VV12.14356#VV12.14357#VV12.14358#51000#Vi?t#GI-108T#301#^214#Gio trnh i u tra x hi hc#B.s.: Trn Th Kim Thu (ch.b.), Cao Quc Quang, Vn Hun#T i bn ln th 1, c sa i b sung#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2012#^a255tr .^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn#Trnh by nhng vn c bn ca iu tra x hi hc, o lng v xy dng thang o, k thut t cu hi v thit k bng hi, phng php thu thp thng tin, x l d liu v phn tch k t qu iu tra#iu tra#X hi hc#Gio trnh#Cao Quc Quang# Vn Hun#Trn Th Kim Thu#T.Dung#295558## 01113000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570020029000620070060000910040038001510080 00500189009002700194010000500221011001500226015009900241021032700340020001900667 02000090068602000110069500500120070600500180071800500140073603900070075002000110 0757013000700768#VV12.14361#VV12.14359#VV12.14360#53000#Vi?t#GI-108T#382#^214#G io trnh marketing quc t#B.s.: Trn Minh o, V Tr Dng (ch.b.), Trng n h Chin#Ti bn ln th 2, c sa i b sung#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#20 12#^a263tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Marketing. - T n sch ngoi ba: Marketing quc t#Nghin cu v marketing quc t v mi tr ng marketing quc t. Phn on v la chn th trng. Phn tch cnh tranh v chin lc quc t ca cng ty, thm nhp v m rng th trng quc t. Phn t ch cc yu t quyt nh sn phm, gi v xc tin hn hp trn th trng quc t. Trnh by v marketing xut - nhp khu#Thng mi quc t#Tip th#Gio tr nh#V Tr Dng#Trng nh Chin#Trn Minh o#T.Dung#Th trng#295559## 01066000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820007000538080005000600020043000650070067001080040038001750080 00500213009002700218010000500245011001500250015006800265021025100333020000900584 02000230059302000110061600500150062700500170064200500160065900500140067500500130 0689039000700702013000700709#VV12.14362#VV12.14363#VV12.14364#64000#Vi?t#GI-108 T#658.15#^214#Gio trnh qun tr ti chnh doanh nghip#B.s.: Nguyn Vn Nam, P hm Quang Trung (ch.b.), Nguyn Vn nh...#Ti bn ln th 1, c sa i b sun g#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2012#^a311tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc K inh t Quc dn. Vin Qun tr Kinh doanh#Trnh by nhng kin thc c bn ca q un l ti sn c nh, ti sn v vn lu ng, cc bo co ti chnh ch yu, qun l vn bng tin v tn dng thng mi, qun l ngun vn, cc quyt nh v phn tch v chi ph u t, doanh li, ri ro...#Qun tr#Ti chnh doanh ng hip#Gio trnh#Nguyn Vn Nam#Phm Quang Trung#Nguyn Vn nh#Dng c Ln#V nh Hin#T.Dung#295560## 00905000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580020023000630030021000860070033001070040 03800140008000500178009002700183010000500210011001500215015007000230021019800300 02000230049802000080052102000110052900500110054000500140055103900070056501300070 0572#VV12.14366#VV12.14365#VV12.14367#45000#Vi?t#T103C#658.15#^214#Ti chnh do anh nghip#Dng cho ngoi ngnh#Ch.b.: Lu Th Hng, V Duy Ho#Ti bn ln th 5, c sa i b sung#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2012#^a223tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Vin Ngn hng - Ti chnh#Trnh by nhng kin thc c bn v qun l ti chnh doanh nghip nh qun l thu chi, phn t ch ti chnh, chi ph vn, c cu vn, ngun vn, qun l ti sn v u t di hn trong doanh nghip#Ti chnh doanh nghip#Qun l#Gio trnh#V Duy Ho#Lu Th Hng#T.Dung#295561## 01166000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820008000538080005000610020071000660070060001370040039001970080 00500236009002700241010000500268011001500273015007000288021028000358020001800638 02000080065602000220066402000090068602000110069500500130070600500140071900500140 0733005001500747005001600762013000700778039000700785#VV12.14368#VV12.14369#VV12. 14370#82000#Vi?t#GI-108T#351.597#^214#Gio trnh k thut son tho vn bn kin h t v qun tr doanh nghip#B.s.: Lng Vn c (ch.b.), Trn Cao Khi, ng H ng Sn...#Ti bn ln th 1, c sa cha b sung#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn #2012#^a377tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. B mn Tm l - X hi hc#Gii thiu khi nim, nhng yu cu chung v quy trnh son tho vn bn. Trnh by nhng k nng s dng ngn ng trong vn bn, k thut son tho vn bn tc nghip hnh chnh, hp ng kinh t - thng mi, hp ng dn s, v n bn qun l t chc v kinh t ca doanh nghip#Son tho vn bn#Kinh t#Qu n tr doanh nghip#Vit Nam#Gio trnh#Lng Vn c#Trn Cao Khi#ng Hng Sn# Trn Kim Thanh#Nguyn Th Bch#295562#T.Dung## 00742000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820008000448080005000520020088000570080005001450090033001500100005001830110 01500188015001600203021014600219020003100365020000900396039000700405020000700412 020001000419020000800429013000700437020000800444#VV12.14371#VV12.14372#VV12.1437 3#Vi?t#C101Q#347.597#^214#Cc quy ch v t chc v hot ng ca cc n v thu c Vin kim st nhn dn ti cao#^aH.#^aVin Kim st Nhn dn Ti cao#2012#^a3 76tr.^b21cm#Lu hnh ni b#Gii thiu ni dung 21 bn Quy ch quy nh v t ch c v hot ng ca cc n v thuc Vin kim st nhn dn ti cao ang c hiu lc thi hnh#Vin Kim st Nhn dn ti cao#Vit Nam#T.Dung#n v#Hot ng#Qu i ch#295563#T chc## 00747000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560050015000610020017000760030017000930070 03800110008000500148009001200153010000500165011001500170015004300185021013400228 020001000362020001700372020001700389005001500406039000500421013000700426#VV12.14 374#VV12.14375#VV12.14376#189000#Vi?t#K304T#657#^214#Thnh Vn Vinh#Kim ton n i b#Sch chuyn kho#Ch.b.: Thnh Vn Vinh, Phm Tin Hng#^aH.#^aTi chnh#20 12#^a523tr.^b24cm#TTS ghi: B Ti chnh. Hc vin Ti Chnh#Khi qut chung v kim ton ni b, kim ton hot ng, kim ton tun th.... Quy trnh, phng php v chun mc kim ton ni b#Kim ton#Kim ton ni b#Sch chuyn kho#P hm Tin Hng#Uyn#295564## 00967000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020065000470080005001120090012001170100005001290110015001340150 10900149021039700258020000800655020002100663020001400684039000500698013000700703 019000300710#VV12.14377#VV12.14378#Vi?t#H561D#657.0285#^214#Hng dn s dng ch ng trnh k ton hnh chnh s nghip IMAS#^aH.#^aTi chnh#2012#^a202tr.^b25c m#TTS ghi: B Ti chnh. Cc Tin hc v Thng k Ti chnh. Trung tm Chuyn gi ao Cng ngh & H tr K thut#Gii thiu v cc vn lin quan n qu trnh ci t chng trnh; giao din chung, cc thanh tiu v trng thi ca chn g trnh; hng dn s dng cc chc nng chung v cc phm tt ca chng trnh; cc chc nng lin quan n h thng chng trnh; m hiu; k ton; cch cp n ht cc chng t vt t hng ho; ti sn c nh; s sch v bo co ti chnh; tin ch; k ton lng...#K ton#Hnh chnh s nghip#Phn mm IMAS#Uyn#2955 65#KT## 00889000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820006000528080005000580020087000630030152001500080005003020090 01200307010000500319011001500324015003500339021013900374020002200513020000800535 020000900543039000500552013000700557020001000564020001300574#VV12.14379#VV12.143 80#VV12.14381#150000#Vi?t#K250K#336.2#^214#K khai - khu tr - hon thu GTGT v quy nh v ho n p dng t thng 3 nm 2012#im mi sa i, b sung v thu GTGT; K khai, khu tr, hon thu GTGT; Quy nh v ho n; X pht vi ph m ho n; X pht vi phm php lut thu#^aH.#^aTi chnh#2012#^a472tr.^b24cm# TTS ghi: Hi T vn thu Vit Nam#Gm 208 cu hi - p v nhng im mi sa i ca thu gi tr gia tng v h thng vn bn php lut hin hnh v thu gi tr gia tng#Thu gi tr gia tng#K khai#Khu tr#Uyn#295566#Hon thu#Sch hi p## 00923000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510020054000560070058001100220004001680080005001720090 01200177010000500189011001500194015002900209021024000238020000800478020000900486 00500120049500500140050700500130052100500180053400500130055203900050056501300070 0570020000800577#VV12.14383#VV12.14382#280000#Vi?t#K250T#657.09597#^214#K ton Vit Nam - Qu trnh hnh thnh v pht trin#B.s.: Ng Th Chi, Phm Vn ng (ch.b.), Mai Ngc Anh...#T.1#^aH.#^aTi chnh#2012#^a435tr.^b24cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Tng quan v s hnh thnh v pht trin ca k ton Vit Nam tro ng lch s th gii hin i. Lch s hnh thnh v xy dng k ton Vit Nam tr c v sau cch mng thng 8, hon thin h thng k ton Vit Nam sau khi thng nht t nc#K ton#Vit Nam#Ng Th Chi#Phm Vn ng#Mai Ngc Anh#Nguyn Ng c Tuyn#Ng Vn Khoa#Uyn#295567#Lch s## 00770000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820007000418080005000480020073000530030098001260080005002240090012002290100 00500241011001500246015003500261021013500296020001400431020001300445039000500458 013000700463020001300470020000900483#VV12.14384#VV12.14385#120000#Vi?t#X101#33 6.24#^214#Xc nh thu nhp chu thu, min, gim v quyt ton thu TNDN nm 20 11#Chi ph uc tr khi xc nh thu nhp chu thu. Xc nh thu thu nhp doan h nghip phi np...#^aH.#^aTi chnh#2012#^a368tr.^b24cm#TTS ghi: Hi T vn t hu Vit Nam#Gm 146 cu hi - p v thu thu nhp doanh nghip v h thng vn bn qui phm php lut mi v thu thu nhp doanh nghip nm 2011#Thu thu nh p#Doanh nghip#Uyn#295568#Sch hi p#Vit Nam## 00782000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820007000418080005000480020063000530030146001160080005002620090012002670100 00500279011001500284015003500299021012500334020001400459020002200473039000500495 013000700500020000900507#VV12.14386#VV12.14387#100000#Vi?t#H561D#336.24#^214#H ng dn k khai, min, gim v quyt ton thu TNCN nm 2011#chu thu, khng ch u thu v quyt ton thu i vi thu nhp t tin lng, t cho thu nh. Khai v np thu i vi thu nhp t u t vn...#^aH.#^aTi chnh#2012#^a307tr.^b2 4cm#TTS ghi: Hi T vn thu Vit Nam#Gm 79 cu hi v tr li v thu thu nh p c nhn. Gii thiu h thng vn bn php lut mi s i v b sung v thu T NCN#Thu thu nhp#Thu thu nhp c nhn#Uyn#295569#Vit Nam## 00908000000000349000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510020024000560030037000800070056001170080005001730090 01200178010000500190011001500195015005000210020001000260020000900270005002000279 00500120029900500190031100500210033000500180035103900050036901300070037402101530 0381020001100534020001300545#VV12.14389#VV12.14388#145000#Vi?t#T103C#332.09597# ^214#Ti chnh Vit Nam 2011#Ti cu trc v minh bch chnh sch#Nguyn Th Hi Bnh, Phm Vn H, Hong Th Minh Ho...#^aH.#^aTi chnh#2012#^a633tr.^b24cm# TTS ghi: Vin Chin lc v Chnh sch ti chnh#Ti chnh#Vit Nam#Nguyn Th H i Bnh#Phm Vn H#Hong Th Minh Ho#Nghim Th Thu Hng#V Th Phng Hoa#Uy n#295570#Khi qut v nn tng ti chnh Vit Nam nm 2011: Kinh t ti chnh v m, chnh sch ti kho, th trng ti chnh tin t, ti chnh doanh nghip. ..#Chnh sch#Ti cu trc## 00802000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570050015000620020057000770070056001340080 00500190009001200195010000500207011001500212015002900227021013600256020001000392 02000110040200500090041301300070042203900050042900500160043402000160045002000100 0466#VV12.14391#VV12.14390#VV12.14392#55000#Vi?t#GI-108T#657#^214#Thnh Vn Vin h#Gio trnh kim ton u t xy dng c bn v ngn sch#B.s.: Thnh Vn Vinh, Mai Vinh (ch.b.), Giang Th Xuyn#^aH.#^aTi chnh#2012#^a335tr.^b24cm#TTS ghi : Hc vin Ti chnh#Cung cp nhng kin thc c bn v kim ton bo co quyt ton d n u t xy dng c bn hon thnh v kim ton ngn sch nh nc#Ki m ton#Gio trnh#Mai Vinh#295571#Uyn#Giang Th Xuyn#Xy dng c bn#Ngn sch ## 00970000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020058000530070063001110080005001740090012001790100 00500191011001500196015002900211021025600240020000900496020000800505020002100513 02000110053400500150054500500180056000500110057800500150058900500160060403900050 0620013000700625#VV12.14393#VV12.14394#40000#Vi?t#GI-108T#332.1#^214#Gio trnh qun tr dch v khc ca ngn hng thng mi#B.s.: Nghim Vn By (ch.b.), Tr n Th Thu Hin, L Th Lm...#^aH.#^aTi chnh#2012#^a287tr.^b21cm#TTS ghi: H c vin Ti chnh#Gii thiu mt s quy nh v dch v thanh ton trong nc, th anh ton quc t trong ngoi thng v tn dng xut nhp khu. Cc phng thc kinh doanh ngoi t v qun tr ri ro hi oi, chin lc pht trin cc dch v khc ca ngn hng thng mi#Qun tr#Dch v#Ngn hng thng mi#Gio trn h#Nghim Vn By#Trn Th Thu Hin#L Th Lm#Trn Cnh Ton#Nguyn Ch Dng#Uy n#295572## 00862000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050015000510020057000660070061001230080005001840090 01200189010000500201011001500206015002900221021022900250020001000479020001800489 020001100507005001600518005001400534039000500548013000700553#VV12.14395#VV12.143 96#35000#Vi?t#GI-108T#657#^214#Thnh Vn Vinh#Gio trnh t chc qu trnh kim ton bo co ti chnh#B.s.: Thnh Vn Vinh, Giang Th Xuyn (ch.b.), u Ngc Chu#^aH.#^aTi chnh#2012#^a234tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Cung cp nhng kin thc c bn hng dn t chc qu trnh kim ton t khi qung b, gi i thiu doanh nghip kim ton, n khi tip nhn khch hng, k hp ng, thc hnh kim ton v lp k hoch kim ton bo co ti chnh#Kim ton#Bo co t i chnh#Gio trnh#Giang Th Xuyn#u Ngc Chu#Uyn#295573## 00883000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020035000510070089000860080005001750090012001800100 00500192011001500197015002900212021020500241020001900446020000900465020001100474 005001500485005002000500005002400520005001300544039000500557013000700562#VV12.14 397#VV12.14398#30000#Vi?t#GI-108T#382#^214#Gio trnh kim tra sau thng quan#B .s.: Hong Trn Hu, Nguyn Th Kim Oanh (ch.b.), Nguyn Th Thng Huyn, Trn V Minh#^aH.#^aTi chnh#2012#^a222tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Cung c p kin thc tng quan v kim tra sau thng quan. Ni dung, phng php v k t hut nghip v kim tra sau thng quan. Gii thiu m hnh kim tra sau thng qu an Nht Bn, Hn Quc, Trung Quc...#Thng mi quc t#Hi quan#Gio trnh#Ho ng Trn Hu#Nguyn Th Kim Oanh#Nguyn Th Thng Huyn#Trn V Minh#Uyn#29557 4## 00989000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590020030000640030038000940070062001320080 00500194009001200199010000500211011001600216015009800232021019800330020000800528 02000110053602000110054700500160055800500130057403900050058701300070059200500140 0599005001100613005001500624#VV12.14399#VV12.14400#VV12.14401#50000#Vi?t#GI-108 T#338.9#^214#Gio trnh kinh t pht trin#Dng cho sinh vin ngoi chuyn ngnh #B.s.: Nguyn Ngc Sn, Bi c Tun (ch.b.), Ng Thng Li...#^aH.#^aTi chnh# 2012#^a311tr.^b311cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t quc dn. Khoa K hoch v Pht trin. B mn Kinh t pht trin#Tng quan v tng trng v pht trin ki nh t. Cc m hnh tng trng kinh t v chuyn dch c cu ngnh kinh t. Phc li cho con ngi v pht trin kinh t. Lao ng vi pht trin kinh t...#Kin h t#Pht trin#Gio trnh#Nguyn Ngc Sn#Bi c Tun#Uyn#295575#Ng Thng L i#L Huy c#Phan Th Nhim## 00937000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570020070000620070063001320080005001950090 01200200010000500212011001500217015002900232021021200261020001000473020001800483 02000110050100500140051200500160052600500140054200500160055600500150057203900050 0587013000700592#VV12.14402#VV12.14403#VV12.14404#35000#Vi?t#GI-108T#657#^214#G io trnh kim ton bo co ti chnh - Kim ton cc chu k ch yu#B.s.: u N gc Chu, Nguyn Vit Li (ch.b.), Lu c Tuyn...#^aH.#^aTi chnh#2012#^a204t r.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Khi qut v kim ton bo co ti chnh. Gii thiu cc loi kim ton bo co ti chnh: kim ton chu k bn hng v th u tin, kim ton chu k mua hng v thanh ton, kim ton chu k hng tn kho v chi ph#Kim ton#Bo co ti chnh#Gio trnh#u Ngc Chu#Nguyn Vit Li#L u c Tuyn#Giang Th Xuyn#Thnh Vn Vinh#Uyn#295576## 00973000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020068000510070065001190080005001840090012001890100 00500201011001500206015002900221021021200250020000800462020001900470020001700489 02000110050600500140051700500140053100500180054500500160056300500220057903900050 0601013000700606020001000613#VV12.14405#VV12.14406#45000#Vi?t#GI-108T#657#^214# Gio trnh k ton ngn sch nh nc v nghip v kho bc nh nc#B.s.: Phm V n Lin, Phm Vn ng (ch.b.), V Th Phng Lan...#^aH.#^aTi chnh#2012#^a364 tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#Gii thiu nhng vn chung v k ton ngn sch v nghip v kho bc nh nc. Cc ni dung, phng php k ton ngn sch nh nc ti kho bc nh nc. K ton cc qu ti chnh nh nc khc ti kho bc...#K ton#Ngn sch nh nc#Kho bc nh nc#Gio trnh#Phm Vn Lin# Phm Vn ng#V Th Phng Lan#Ng Thanh Hong#Phm Th Hong Phng#Uyn#29557 7#Nghip v## 00931000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820007000538080005000600020032000650070069000970080005001660090 01200171010000500183011001500188015002900203021023000232020001300462020000800475 02000110048300500160049400500150051000500190052500500160054400500210056003900050 0581013000700586#VV12.14407#VV12.14408#VV12.14409#35000#Vi?t#GI-108T#330.01#^21 4#Gio trnh m hnh ton kinh t#B.s.: Phm nh Phng, Nguyn Vn Qu (ch.b.), Phm Th Hng Hnh...#^aH.#^aTi chnh#2012#^a242tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin T i chnh#Gii thiu m hnh ton kinh t, m hnh ti u tuyn tnh, cc bi to n qui hoch tuyn tnh, bi ton vn ti v mt s m hnh kinh t thng dng: m hnh ti u v mt kinh t, m hnh ng dng, m hnh cn bng th trng...#T on kinh t#M hnh#Gio trnh#Phm nh Phng#Nguyn Vn Qu#Phm Th Hng Hnh #Nguyn Kim Hng#Nguyn Th Bch Ngc#Uyn#295578## 00960000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590020050000640070054001140080005001680090 01200173010000500185011001500190015002900205021024300234020000900477020000900486 02000210049502000110051600500150052700500150054200500110055700500120056800500180 0580039000500598013000700603#VV12.14412#VV12.14411#VV12.14410#38000#Vi?t#GI-108 T#332.1#^214#Gio trnh qun tr tn dng ngn hng thng mi#inh Xun Hng, N guyn Vn Lc (ch.b.), L Th Lm...#^aH.#^aTi chnh#2012#^a265tr.^b21cm#TTS g hi: Hc vin Ti chnh#Trnh by nhng vn chung trong cho vay ca ngn hng thng mi, quy trnh v phn tch tn dng ca ngn hng thng mi, tn dng n gn hng i vi doanh nghip, cc loi cho vay khc v qun tr ri ro tn dng ca ngn hng thng mi#Qun tr#Tn Dng#Ngn hng thng mi#Gio trnh#inh Xun Hng#Nguyn Vn Lc#L Th Lm#ng Th i#Trn Th Thu Hin#Uyn#295579## 00902000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820011000428080005000530020032000580070085000900080005001750090012001800100 00500192011001500197015002900212021020200241020000800443020000900451020001100460 00500120047100500220048300500160050500500180052103900050053901300070054402000100 0551020000300561#VV12.14413#VV12.14414#30000#Vi?t#GI-108T#352.409597#^214#Gio trnh qun l ti chnh x#B.s.: ng Vn Du, Hong Th Thu Nguyt (ch.b.), Ng Thanh Hong, o Th Bch Hnh#^aH.#^aTi chnh#2012#^a210tr.^b21cm#TTS ghi: H c vin Ti chnh#Trnh by nhng vn c bn v qun l ti chnh x, lp d ton ngn sch x, chp hnh ngn sch x, quyt ton ngn sch v cc hot ng ti chnh khc cp x, k ton ngn sch v ti chnh x#Qun l#Vit Nam#Gi o trnh#ng Vn Du#Hong Th Thu Nguyt#Ng Thanh Hong#o Th Bch Hnh#Uyn #295580#Ti chnh#X## 01045000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820008000538080005000610020130000660070041001960080005002370090 01200242010000500254011001500259021029600274020001000570020001000580020001000590 02000190060002000090061902000180062800500100064603900050065601300070066100500100 0668020002900678#VL12.01666#VL12.01667#VL12.01668#325000#Vi?t#QU600T#343.597#^2 14#Quy trnh thanh tra kim tra ti chnh n v hnh chnh s nghip - Quy nh v qun l v iu hnh ngn sch nh nc nm 2012#S.t., h thng ho: Thu Huy n, i Phng#^aH.#^aTi chnh#2012#^a462tr.^b28cm#Trnh by nhng vn c bn v thanh tra ti chnh. Nhng quy nh mi v quy trnh thanh tra ti chnh, ki m ton n v hnh chnh s nghip; v ch , chc nng, hot ng ca thanh t ra, phng chng tham nhng, lng ph; v qun l, iu hnh ngn sch v qun l ti sn nh nc nm 2012#Php lut#Thanh tra#Ti chnh#Ngn sch nh nc#Vit Nam#Vn bn php lut#i Phng#Uyn#295581#Thu Huyn#C quan hnh chnh s ngh ip## 00934000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490050010000540020071000640030045001350070042001800080 00500222009001200227010000500239011001500244012003500259021023200294020001000526 02000080053602000190054402000090056300500110057203900050058301300070058802000130 0595#VL12.01669#VL12.01670#325000#Vi?t#N114T#343.597#^214#Thu Linh#550 tnh hu ng gii p trong cng tc qun l thu, chi ngn sch 2012#H thng mc lc ng n sch nh nuc mi nht#B.s., h thng ho: Thu Linh, Vit Trinh#^aH.#^aTi ch nh#2012#^a463tr.^b28cm#T sch Php lut dnh cho k ton#Gii thiu 550 tnh h ung gii p v thu, chi, lp d ton, quyt ton, ch k ton ngn sch nh nc... Gii thiu nhng quy nh mi nht v s dng kinh ph ngn sch nh n c nm 2012 v h thng mc lc ngn sch nh nc#Php lut#Qun l#Ngn sch n h nc#Vit Nam#Vit Trinh#Uyn#295582#Sch hi p## 00967000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020117000540070038001710080005002090090012002140100 00500226011001500231021027700246020001000523020000800533020001100541020000800552 00500080056003900050056801300070057302000180058002000180059802000160061600500090 0632#VL12.01671#VL12.01672#325000#Vi?t#H561D#343.597#^214#Hng dn i mi c ch qun l ti chnh k ton, chi tiu ni b v quy ch s dng ti sn cng t rong trng hc#S.t., h thng ho: Qu Long, Kim Thu#^aH.#^aTi chnh#2012#^a49 5tr.^b28cm#Gii thiu nhng quy nh mi nht v: c ch qun l ti chnh, cng tc qun l thu chi, ch k ton trong trng hc, quyt ton thu chi kinh p h, ngn sch nh nc.... Quy nh mi nht v tin lng v cc khon ph cp khc i vi gio vin v cn b ngnh gio dc#Php lut#Qun l#Trng hc#Ti sn#Kim Th#Uyn#295583#Vn bn php lut#Ti chnh k ton#Chi tiu ni b#Qu Long## 01103000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820008000428080005000500020142000550070041001970080005002380090012002430100 00500255011001500260020001000275020000700285020000900292020000900301020001800310 00500100032800500100033803900060034801300070035402103790036102000290074002000080 0769#VL12.01673#VL12.01674#325000#Vi?t#QU600C#343.597#^214#Quy ch t chc u t, u thu, mua sm ti sn, hng ho, dch v theo phng thc tp trung ti cc n v hnh chnh, s nghip nm 2012#S.t., h thng ho: Thu Huyn, i Ph ng#^aH.#^aTi chnh#2012#^a463tr.^b28cm#Php lut#u t#u thu#Vit Nam#Vn b n php lut#Thu Huyn#i Phng#Qunh#295584#Trnh by mt s qui nh php lu t v t chc mua sm ti sn, hng ho dch v theo phng thc tp trung ti c c n v hnh chnh, s nghip, tiu chun nh mc mi v s dng ti sn, ngn sch nh nc, u t, u thu, u gi, chuyn nhng quyn s dng, hng ho , ti sn...cng cc vn bn php lut mi nht v s dng kinh ph ngn sch, t i sn nh nc nm 2012#C quan hnh chnh s nghip#Qui ch## 01057000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510020091000560030096001470070041002430080005002840090 01200289010000500301011001500306021030500321020001000626020001000636020000900646 02000170065500500100067200500100068203900060069201300070069802000080070502000180 0713#VL12.01675#VL12.01676#325000#Vi?t#H561D#343.59704#^214#Hng dn thc hin cc lut thu chnh sch h tr v nghip v qun l thu mi nm 2012#Thu thu nhp doanh nghip, gi tr gia tng, tiu th c bit, bo v mi trng, thu t...#S.t., h thng ho: Thu Huyn, i Phng#^aH.#^aTi chnh#2012#^a463tr.^ b28cm#Gm nhng ngh nh, quyt nh, thng t... ca Chnh Ph v chnh sch h tr mi v thu nm 2012. Hng dn thi hnh cc lut thu nh: thu thu nhp doanh nghip, thu GTGT, thu tiu tiu th c bit... Hng dn s dng ho n, chng t v nghip v thu mi nh thu in t, qun l n thu...#Php lut #Lut thu#Vit Nam#Vn bn php qui#Thu Huyn#i Phng#Qunh#295585#Qun l#Ch nh sch h tr## 01042000000000349000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020098000540070039001520220004001910080005001950090 01200200010000500212011001500217021033100232020001000563020001700573020000800590 02000040059802000080060200500090061000500090061903900060062801300070063401500230 0641020000900664020001900673#VL12.01677#VL12.01678#297000#Vi?t#H561D#343.597#^2 14#Hng dn lp d ton ngn sch nh nc nm 2013 v thc hin kim sot chi qua kho bc nh nc#S.t., h thng ho: Ngc Sn, Vit c#T.1#^aH.#^aTi chnh #2012#^a503tr.^b27cm#Hng dn xy dng d ton ngn sch nh nc nm 2013. Tr nh by h thng mc lc ngn sch nh nc v cc sa i, b sung mi nht. Mt s quy nh v thanh ton tin mt v kim sot cam kt chi qua h thng kho b c nh nc, x l vi phm hnh chnh trong lnh vc k ton v quyn t ch ti chnh trong n v s nghip...#Php lut#Kho bc nh nc#Qun l#Chi#D ton#N gc Sn#Vit c#Qunh#295586#TTS ghi: B Ti chnh#Vit Nam#Ngn sch nh nc ## 00995000000000349000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020098000540070039001520220004001910080005001950090 01200200010000500212011001500217021028400232020001000516020001700526020000800543 02000040055102000080055500500090056300500090057203900060058101300070058701500230 0594020001900617020000900636#VL12.01680#VL12.01679#298000#Vi?t#H561D#343.597#^2 14#Hng dn lp d ton ngn sch nh nc nm 2013 v thc hin kim sot chi qua kho bc nh nc#S.t., h thng ho: Ngc Sn, Vit c#T.2#^aH.#^aTi chnh #2012#^a503tr.^b27cm#Hng dn vic chi thng xuyn nh chi tin lng, hot ng gio dc, o to - bi dng cn b - vin chc, ng ph v quyt ton kinh ph bu c nhim k 2011-2016... Gii thiu mt s thng t, quy nh hng dn v s dng, mua sm ti sn v u thu, u t xy dng c bn#Php lut#Kho b c nh nc#Qun l#Chi#D ton#Ngc Sn#Vit c#Qunh#295587#TTS ghi: B Ti chnh#Ngn sch nh nc#Vit Nam## 01057000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510020027000560030147000830070038002300080005002680090 01200273010000500285011001500290021035900305020001000664020000800674020000500682 020000900687020001700696005000900713005000800722039000600730013000700736#VL12.01 682#VL12.01681#325000#Vi?t#L504Q#343.59704#^214#Lut qun l thu nm 2012#Hn g dn chi tit thi hnh mi nht v mt s c ch, chnh sch thu nhm tho g kh khn cho sn xut kinh doanh, h tr th trng pht trin#S.t., h thng ho : Qu Long, Kim Th#^aH.#^aTi chnh#2012#^a478tr.^b28cm#Gii thiu lut qun l thu v vn bn mi nht hng dn thi hnh. Nhng qui nh v quy trnh qun l n thu v x l n ng thu, gii quyt hon thu, min thu v gim thu, thc hin lut thu gi tr gia tng, thu thu nhp doanh nghip... Mt s gii php v c ch, chnh sch thu nhm tho g kh khn cho sn xut kinh doanh, h tr thi trng#Php lut#Qun l#Thu#Vit Nam#Vn bn php qui#Qu Long#Kim T h#Qunh#295588## 00992000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560020054000610030058001150070041001730080 00500214009001200219010000500231011001500236020000800251020002900259020001000288 005001000298005001000308039000600318013000700324021035900331#VL12.01684#VL12.016 83#VL12.01685#325000#Vi?t#K600N#657#^214#K nng nghip v k ton n v hnh chnh s nghip#T chc cng tc k ton n v hnh chnh s nghip...#S.t., h thng ho: Thu Huyn, i Phng#^aH.#^aTi chnh#2012#^a463tr.^b28cm#K ton# C quan hnh chnh s nghip#Nghip v#Thu Huyn#i Phng#Qunh#295589#Trnh b y v t chc cng tc k ton n v hnh chnh s nghip v cc nghip v k ton c th nh h thng chng t k ton, s k ton, phng php hch ton, b o co ti chnh, bo co quyt ton n v thu, chi ngn sch... Nhng quy nh mi nht v quy trnh thanh tra ti chnh, kim ton v vic x pht vi phm hn h chnh trong lnh vc k ton## 00868000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100080 00350820008000438080005000510020072000560030017001280080005001450090012001500100 00500162011001500167021030400182020001000486020000800496020001000504020000900514 039000600523013000700529020000900536020001100545020001000556#VL12.01686#VL12.016 87#289000#Vi?t#NGH307V#343.597#^214#Nghip v k ton, kim ton trng hc v cc c s gio dc - o to#Tp hp vn bn#^aH.#^aTi chnh#2012#^a480tr.^b27 cm#Tp hp cc vn bn hng dn cng tc k ton, kim ton trong trong trng hc, hng dn cng tc qun l ti chnh trong gio dc, cng tc thu, chi ti chnh, hc bng, tr cp x hi, ch u i cho vay i vi hc sinh, sinh vi n... Qui nh mi v xy dng d ton ngn sch nh nc nm 2012#Php lut#K ton#Kim ton#Gio dc#Qunh#295590#Vit Nam#Trng hc#Nghip v## 01038000000000361000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020130000540070038001840080005002220090012002270100 00500239011001500244020001000259020000800269020001000277020000300287020000900290 02000090029902000070030802000180031500500090033300500080034203900060035001300070 0356021029500363020001000658020000800668#VL12.01689#VL12.01688#325000#Vi?t#H561 D#343.597#^214#Hng dn mi nht v qun l ti chnh ngn sch x, phng, th trn - quy ch chi tiu ni b, qun l v s dng ti sn cng#S.t., h thng ho: Qu Long, Kim Th#^aH.#^aTi chnh#2012#^a479tr.^b28cm#Php lut#Qun l#Ng n sch#X#Th Trn#Vit Nam#Phng#Vn bn php lut#Qu Long#Kim Th#Qunh#295 591#Trnh by mt s qui nh php lut mi nht v qun l v iu hnh ngn s ch nh nc, cc hot ng ti chnh ca x, phng, th trn, lp d ton, s d ng, quyt ton thu, chi ngn sch nh nc, thu chi tin mt qua h thng kho b c, ch k ton, kim ton ngn sch v ti chnh x...#Ti chnh#Ti sn## 01037000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820008000528080005000600020177000650070038002420080005002800090 01200285010000500297011001500302021024900317020001000566020000800576020000900584 02000100059302000190060302000090062202000180063100500090064900500080065803900060 0666013000700672020000800679#VL12.01691#VL12.01690#VL12.01692#325000#Vi?t#H561D #343.597#^214#Hng dn chi tit v u thu, mua sm, lp d ton, quyt ton t hu, chi ngn sch v cc quy nh mi nht trong qun l ti chnh, ti sn c q uan nh nc, n v s nghip#S.t., h thng ho: Qu Long, Kim Th#^aH.#^aTi chnh#2012#^a479tr.^b28cm#Trnh by mt s qui nh php lut mi v u thu, m ua sm hng ho, ti sn, qun l, nh mc, tiu chun s dng ti sn, quyt t on thu chi ngn sch nh nc, thanh tra, kim tra, qun l ti chnh... trong c quan nh nc, n v s nghip#Php lut#Qun l#u thu#Ti chnh#Ngn sc h nh nc#Vit Nam#Vn bn php lut#Qu Long#Kim Th#Qunh#295592#Ti sn## 01019000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460020121000510030020001720220005001920080005001970090 01200202010000500214011001500219021025500234020000900489020001000498020001000508 039000600518013000700524020000900531020001200540020001400552015013900566#VL12.01 693#VL12.01694#400000#Vi?t#CH500G#382#^214#Ch gii chi tit m ho hng ho (H S) trong danh mc hng ho XNK Vit Nam & quy tc phn loi hng ho xut nhp khu#Song ng Vit - Anh#Ph.1#^aH.#^aTi chnh#2012#^a503tr.^b28cm#Gii thiu c ng c HS v hng dn phn loi hng ho trong danh mc hng ho XNK. Ch gii chi tit m hng ho HS trong danh mc hng ho XNK Vit Nam v ch gii b sung ca danh mc thu quan hi ho Asean cng vi mt s vn bn php lut lin qua n#Hng ho#Xut khu#Nhp khu#Qunh#295593#Vit Nam#M hng ha#Sch song ng#T n sch ngoi ba: Ch gii chi tit m hng ho m HS trong danh mc hng ho x ut nhp khu - quy tc phn loi hng ho xut nhp khu## 01019000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460020121000510030020001720220005001920080005001970090 01200202010000500214011001500219021025500234020000900489020001000498020001000508 039000600518013000700524015013900531020000900670020001200679020001400691#VL12.01 696#VL12.01695#400000#Vi?t#CH500G#382#^214#Ch gii chi tit m ho hng ho (H S) trong danh mc hng ho XNK Vit Nam & quy tc phn loi hng ho xut nhp khu#Song ng Vit - Anh#Ph.2#^aH.#^aTi chnh#2012#^a485tr.^b28cm#Gii thiu c ng c HS v hng dn phn loi hng ho trong danh mc hng ho XNK. Ch gii chi tit m hng ho HS trong danh mc hng ho XNK Vit Nam v ch gii b sung ca danh mc thu quan hi ho Asean cng vi mt s vn bn php lut lin qua n#Hng ho#Xut khu#Nhp khu#Qunh#295594#Tn sch ngoi ba: Ch gii chi ti t m hng ho m HS trong danh mc hng ho xut nhp khu - quy tc phn loi h ng ho xut nhp khu#Vit Nam#M hng ho#Sch song ng## 00905000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020071000540070038001250080005001630090012001680100 00500180011001500185020001000200020001100210020000500221020001300226020001700239 005000900256005000800265039000600273013000700279021029700286020000800583#VL12.01 697#VL12.01698#325000#Vi?t#H561D#343.597#^214#Hng dn thc hnh k ton thu v quyt ton thu trong doanh nghip#S.t., h thng ho: Qu Long, Kim Th#^aH. #^aTi chnh#2012#^a495tr.^b28cm#Php lut#Quyt ton#Thu#Doanh nghip#Vn bn php qui#Qu Long#Kim Th#Qunh#295595#Trnh by mt s hng thc hnh v h th ng ti khon k ton mi nht p dng cho cc doanh nghip, thu v k ton th u trong doanh nghip, thu gi tr gia tng v k ton thu gi tr gia tng... cng vi qui nh php lut mi nht v qun l k khai thu, np thu, n thu v k ton thu#K ton## 00807000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020061000540030016001150080005001310090012001360100 00500148011001500153020001000168020000900178020000800187020001000195020001000205 020000900215020001800224039000600242013000700248021025000255#VL12.01699#VL12.017 00#320000#Vi?t#C120N#344.597#^214#Cm nang nghip v thanh tra chuyn ngnh gi o dc - o to#Tp hp vn bn#^aH.#^aTi chnh#2012#^a488tr.^b27cm#Php lut#G io dc#o to#Thanh tra#Nghip v#Vit Nam#Vn bn php lut#Qunh#295596#Gii thiu Lut thanh tra v vn bn hng dn thc hin do Quc hi, Chnh ph, Tha nh tra Chnh ph ban hnh. Nhng quy nh mi v thanh tra ti chnh, thanh tra gio dc, quy tc ng x, tuyn dng, qun l nng ngch i vi cn b, cng ch c...## 00885000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020063000460080005001090090012001140100005001260110015001310150 04200146020001000188020000900198020001000207020001000217020000900227039000600236 013000700242021032000249020001700569020000900586#VL12.01701#VL12.01702#Vi?t#C101 V#343.597#^214#Cc vn bn quy nh v hot ng gia cng, sn xut xut khu#^a H.#^aTi chnh#2012#^a128tr.^b27cm#TTS ghi: B Ti chnh. Tng cc Hi quan#Ph p lut#Gia cng#Xut khu#Nhp khu#Vit Nam#Qunh#295597#Trnh by mt s quy nh php lut v hng dn th tc hi quan, quy trnh nghip v qun l hi qua n i vi hng ho gia cng vi thng nhn nc ngoi, i vi nguyn liu, vt t nhp khu sn xut hng ho xut khu, i vi hng ho xut khu, nhp k hu chuyn ca khu...cng cc bn mu, t khai lin quan#Vn bn php qui#Hi q uan## 00844000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440020075000490030058001240080005001820090012001870100005001990110 01400204015003800218020001000256020002200266020002300288020000900311020002700320 039000600347013000700353021017200360020002200532#VL12.01703#VL12.01704#Vi?t#NH55 6N#343.59705#^214#Nhng ni dung hng dn mi v thu TNDN, thu TNCN, thu GTG T, thu TTB#S dng km b ti liu bi dng nghip v cng chc mi#^aH.#^aT i chnh#2012#^a38tr.^b30cm#TTS ghi: B Ti chnh. Tng cc Thu#Php lut#Thu gi tr gia tng#Thu tiu th c bit#Vit Nam#Thu thu nhp doanh nghip#Qun h#295598#Gii thiu h thng vn bn php lut v nhng ni dung hng dn mi v thu thu nhp doanh nghip, thu thu nhp c nhn, thu gi tr gia tng v th u tiu th c bit#Thu thu nhp c nhn## 00870000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020047000460220004000932210047000970080005001440090012001490100 00500161011001500166015005700181021027500238020001900513020002000532020000900552 020001900561039000500580013000700585#VL12.01705#VL12.01706#Vi?t#T103L#351.597#^2 14#Ti liu bi dng nghip v cho cng chc mi#T.1#Kin thc chung v qun l hnh chnh nh nc#^aH.#^aTi chnh#2012#^a158tr.^b30cm#TTS ghi: B Ti chnh . Tng cc Thu. - Lu hnh ni b#Gii thiu cc chuyn v t chc, nhn s, h thng vn bn trong c quan hnh chnh nh nc. Cc vn chung v cng v , cng chc, k thut son tho vn bn qun l hnh chnh nh nc v k thut xy dng chng trnh, k hoch lm vic ca c nhn, n v, t chc#Qun l h nh chnh#Hnh chnh nh nc#Vit Nam#Ti liu nghip v#Thu#295599## 00886000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020047000500220004000972210072001010080005001730090012001780100 00500190011001500195015005700210021024700267020000500514020000800519020000900527 020001900536039000500555020001000560020000700570013000700577#VL12.01707#VL12.017 08#Vi?t#T103L#336.2009597#^214#Ti liu bi dng nghip v cho cng chc mi#T. 2#Kin thc khi qut v thu, ngnh thu, o c, tc phong cn b thu#^aH.#^ aTi chnh#2012#^a355tr.^b30cm#TTS ghi: B Ti chnh. Tng cc Thu. - Lu hnh ni b#Gii thiu cc chuyn l lun c bn v thu, lch s, t chc b my ngnh thu Vit Nam, chin lc ci cch h thng thu giai on 2011-2020 v c c yu cu v giao tip - ng x, tc phong lm vic, vn ho cng s, o c c a cn b thu#Thu#o c#Vit Nam#Ti liu nghip v#Thu#Tc phong#Cn b#29 5600## 00788000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020047000500220004000972210048001010080005001490090012001540100 00500166011001500171015005700186021021100243020000500454020001100459020000900470 020001900479039000500498013000700503#VL12.01709#VL12.01710#Vi?t#T103L#336.200959 7#^214#Ti liu bi dng nghip v cho cng chc mi#T.3#Kin thc v h thng chnh sch thu hin hnh#^aH.#^aTi chnh#2012#^a258tr.^b30cm#TTS ghi: B Ti chnh. Tng cc Thu. - Lu hnh ni b#Gii thiu cc chuyn v thu thu nh p doanh nghip, thu nhp c nhn, gi tr gia tng, tiu th c bit, ti nguy n, bo v mi trng v cc khon thu t t ai, chnh sch ph, l ph - l ph trc b#Thu#Chnh sch#Vit Nam#Ti liu nghip v#Thu#295601## 00727000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020047000480220004000952210026000990080005001250090012001300100 00500142011001500147015005700162021015500219020001000374020000500384020000900389 020001900398039000500417020000800422013000700430#VL12.01711#VL12.01712#Vi?t#T103 L#343.59704#^214#Ti liu bi dng nghip v cho cng chc mi#T.4#Kin thc v qun l thu#^aH.#^aTi chnh#2012#^a165tr.^b30cm#TTS ghi: B Ti chnh. Tng cc Thu. - Lu hnh ni b#Gii thiu cc chuyn v lut qun l thu v cc vn bn hng dn thc hin lut qun l thu. Cc quy nh v ho n bn hng ho, cung ng dch v#Php lut#Thu#Vit Nam#Ti liu nghip v#Thu#Qun l#2 95602## 00882000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020122000460080005001680090012001730100005001850110015001900150 04200205039000500247013000700252021028200259020001000541020000900551020000800560 020000900568020000900577020001800586#VL12.01714#VL12.01713#Vi?t#H250T#343.597#^2 14#H thng vn bn quy phm php lut v cc quy nh, quy trnh nghip v gim st, qun l hi quan giai on 2006 - 2011#^aH.#^aTi chnh#2012#^a424tr.^b27c m#TTS ghi: B Ti chnh. Tng cc Hi quan#Thu#295603#Gii thiu cc vn bn q uy phm php lut v quy trnh th tc hi quan c bn. Hng bu chnh, chuyn p ht nhanh. Xut nhp khu xng du, kinh doanh hng min thu v mt s loi hn h xut nhp khu khc. Nhng quy nh v E-manifest, phng tin vn ti XNC v gim st hi quan#Php lut#Hi quan#Qun l#Gim st#Vit Nam#Vn bn php lut ## 01171000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820008000428080005000500020149000550030088002040080005002920090012002970100 00500309011001500314021039700329020001000726020000800736020000800744020001700752 020002000769020002900789020000900818020001800827039000500845013000700850#VL12.01 715#VL12.01716#310000#Vi?t#QU600#343.597#^214#Quy nh mi nht v qun l s dng, mua sm ti sn nh nc - Hng dn cng tc thanh tra, kim tra ti chn h trong c quan hnh chnh s nghip#Thng t s 10/2012/TT-NHNN ngy 16/4/2012. Thng t s 04/TT-BVHTTDL ngy 30/3/2012...#^aH.#^aTi chnh#2012#^a464tr.^b27c m#Gii thiu nhng quy nh chung; tiu chun, nh mc v ch mua sm, qun l, s dng ti sn nh nc. Tiu chun, nh mc v ch qun l, s dng ph ng tin i li. Ch cng tc ph, chi tiu, tip khch, t chc hi ngh. Q uy nh mi v vic tng qu, khiu ni, t co v phng chng tham nhng. Hng dn cng tc thanh tra, kim tra ti chnh trong c quan hnh chnh s nghip#P hp lut#Qun l#S dng#Ti sn quc gia#Thanh tra ti chnh#C quan hnh chnh s nghip#Vit Nam#Vn bn php lut#Thu#295604## 00603000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460020041000510030089000920080005001810090012001860100 00500198011001500203015005500218020000800273020001000281020001000291020000300301 039000500304013000700309020000900316#VL12.01717#VL12.01718#190000#Vi?t#CH250#6 57#^214#Ch k ton ngn sch v ti chnh x#Ban hnh theo Quyt nh s 94/ 2005/Q-BTC ngy 12/12/2005 ca B trng B Ti chnh...#^aH.#^aTi chnh#2011# ^a331tr.^b27cm#TTS ghi: B Ti chnh. V Ch K ton v Kim ton#K ton#Ng n sch#Ti chnh#X#Thu#295605#Vit Nam## 01057000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020145000540070034001990080005002330090012002380100 00500250011001500255021042100270020001000691020001000701039000500711013000700716 020000900723020001800732005000900750005000800759#VL12.01719#VL12.01720#325000#V i?t#H561D#343.597#^214#Hng dn mi nht v quy trnh kim ton ngn sch nh n c, d n u t xy dng cng trnh, doanh nghip v cc t chc ti chnh, ng n hng#S.t., h thng: Qu Long, Kim Th#^aH.#^aTi chnh#2012#^a554tr.^b28cm#G ii thiu Lut Kim ton c lp v hng dn mi nht v cng tc kim ton c lp. Hng dn mi nht v chin lc pht trin v nng cao cht lng ngnh k im ton n nm 2020. H thng chun mc kim ton nh nc v chun mc kim t on Vit Nam. Quy nh mi nht v quy trnh kim ton d n u t xy dng cn g trnh v ngn sch nh nc; Quy trnh kim ton doanh nghip v cc t chc t i chnh, ngn hng#Php lut#Kim ton#Thu#295606#Vit Nam#Vn bn php lut#Q u Long#Kim Th## 01098000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020049000540070034001030080005001370090012001420100 00500154011001500159021050800174020001000682020000800692020001300700020001500713 020000900728005000900737005000800746039000500754013000700759020001800766#VL12.01 721#VL12.01722#325000#Vi?t#K250T#343.597#^214#K ton trng nhng quy nh ph p lut cn bit#S.t., h thng: Qu Long, Kim Th#^aH.#^aTi chnh#2012#^a495tr. ^b28cm#Gii thiu quy nh mi ca nh nc v ch k ton doanh nghip nnm 2012. Hng dn mi nht v chnh sch min thu, gim thu, gia hn np thu i vi doanh nghip. Quy nh mi v qun l ti chnh v thu lin quan n doan h nghip; Qun l k khai thu, np thu, n thu v k ton thu; Cng tc kim ton trong doanh nghip; Phc hi, x l ti liu k ton v x l vi phm hnh chnh trong lnh vc k ton; Quy trnh kim tra ho n v pht hnh, s dng ho n bn hng, cung ng dch v#Php lut#K ton#Doanh nghip#K ton trng #Vit Nam#Qu Long#Kim Th#Thu#295607#Vn bn php lut## 01165000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820010000428080005000520020025000570030097000820070034001790080005002130090 01200218010000500230011001500235021049900250020001000749020000500759020000800764 02000110077202000090078302000180079200500090081000500080081903900050082701300070 0832#VL12.01723#VL12.01724#325000#Vi?t#CH312S#343.59704#^214#Chnh sch thu n m 2012#Vn bn chi tit thi hnh quy trnh qun l khai thu, np thu, hon thu v x l n ng thu#S.t., h thng: Qu Long, Kim Th#^aH.#^aTi chnh#2012# ^a478tr.^b28cm#Gii thiu v Lut Qun l thu v hng dn mi nht v k khai, np thu v quyt ton thu. Trnh by nhng quy nh mi nht v chnh sch u i min thu, gim thu, gia hn np thu v hon thu i vi doanh nghip; C hnh sch thu gi tr gia tng v thu tiu th c bit; Chnh sch thu thu n hp doanh nghip, thu thu nhp c nhn v xut nhp khu; Phng php xc nh thu v ngha v np thu i vi doanh nghip; X l n ng thu v qun l kh ai thu, np thu v k ton thu#Php lut#Thu#Qun l#Chnh sch#Vit Nam#Vn bn php lut#Qu Long#Kim Th#Thu#295608## 01307000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820008000528080005000600020115000650070038001800080005002180090 01200223010000500235011001500240012003500255021053500290020001000825039000500835 01300070084002000080084702000150085502000290087000500100089900500110090902000090 0920020001000929020001800939#VL12.01726#VL12.01725#VL12.01727#325000#Vi?t#H561D #343.597#^214#Hng dn nghip v qun l ti chnh dnh cho k ton trng - k ton ngn sch n v hnh chnh s nghip 2012#S.t., h thng: Thu Linh, Vit Trinh#^aH.#^aTi chnh#2012#^a487tr.^b28cm#T sch Php lut dnh cho k ton#T rnh by nhng vn c bn nhm nng cao hiu qu qun l ti chnh cng. Qun l ti chnh n v s nghip v nhng vn t ra hin nay. T chc k ton trong n v hnh chnh s nghip v hch ton k ton ngun kinh ph. Nhng bi n php quan trng trong cng tc kim ton x l cc hnh vi vi phm php lu t. Hng dn t chc bi dng v cp chng ch bi dng k ton trng. Gii t hiu nhng vn bn php lut hng dn ch qun l ti chnh, qun l v s d ng kinh ph trong cc n v hnh chnh s nghip...#Php lut#Thu#295609#Qun l#K ton trng#C quan hnh chnh s nghip#Thu Linh#Vit Trinh#Vit Nam#T i chnh#K ton ngn sch## 00818000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020070000540030062001240070034001860080005002200090 01200225010000500237011001500242021016300257020001000420020000800430020000900438 005000900447005000800456039000500464013000700469020001800476020001000494#VL12.01 728#VL12.01729#298000#Vi?t#H250T#343.597#^214#H thng 26 chun mc k ton Vi t Nam v vn bn hng dn thc hin#C s php lut v cc h thng Chun mc k ton Vit Nam...#S.t., h thng: Qu Long, Kim Th#^aH.#^aTi chnh#2012#^a468 tr.^b28cm#Gii thiu c s php lut v cc h thng Chun mc k ton Vit Nam. H thng cc Chun mc k ton Vit Nam. Hng dn thc hin cc Chun mc k t on Vit Nam#Php lut#K ton#Vit Nam#Qu Long#Kim Th#Thu#295610#Vn bn ph p lut#Chun mc## 00966000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020159000540030090002130080005003030090012003080100 00500320011001500325021021700340020001000557020001900567020000800586020001000594 020000900604020001800613039000500631013000700636020002100643#VL12.01730#VL12.017 31#320000#Vi?t#H250T#343.597#^214#H thng mc lc ngn sch nh nc, ch k ton hnh chnh s nghip, quy nh mi nht v qun l thu, chi v quyt ton kinh ph ngn sch nh nc 2012#Thng t s 53/2012/TT-BTC ngy 9/4/2012. Quy t nh s 05/2012/Q-KTNN ngy 06/4/2012...#^aH.#^aTi chnh#2012#^a496tr.^b27cm #Gii thiu h thng mc lc ngn sch nh nc. Ch mi v qun l thu, chi v quyt ton ngn sch nh nc hng nm. Trnh by mt s vn bn mi v ch k ton hnh chnh s nghip v ch mi v kim ton#Php lut#Ngn sch nh nc#K ton#Kim ton#Vit Nam#Vn bn php lut#Thu#295611#Hnh chnh s ng hip## 00971000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050014000500020153000640030032002170070014002490080 00500263009001200268010000500280011001500285012002600300021032700326020002100653 039000500674013000700679020000700686#VL12.01732#VL12.01733#350000#Vi?t#H561D#65 7#^214#Phm Huy on#Hng dn thc hnh ch k ton doanh nghip - Hng dn ghi s k ton theo cc hnh thc k ton, bi tp v phng php lp bo co t i chnh 2012#Cc hnh thc ghi s k ton...#Phm Huy on#^aH.#^aTi chnh#201 2#^a720tr.^b27cm#H thng k ton Vit Nam#Trnh by cc vn c bn v k to n doanh nghip. Hng dn ch k ton vn bng tin, ti sn c nh, vt li u, cng c, dng c, tin lng v cc khon trch theo lng, chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm... Phng php lp bo co ti chnh. Gii thiu h t hng chng t k ton v h thng s sch k ton#K ton doanh nghip#Thu#2956 12#Ch ## 01123000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820008000428080005000500020158000550070034002130080005002470090012002520100 00500264011001500269021044400284020001000728020000800738020001900746020000900765 020001800774005000900792005000800801039000500809013000700814#VL12.01734#VL12.017 35#298000#Vi?t#QU600#343.597#^214#Quy nh mi v cng tc nh gi nhim v q un l ngn sch nh nc v h thng biu mu lp, bo co, d kin phn b thu , chi ngn sch nh nc nm 2012#S.t., h thng: Qu Long, Kim Th#^aH.#^aTi c hnh#2012#^a495tr.^b28cm#Gii thiu nhng quy nh mi nht v t chc thc hin d ton v phn b ngn sch nh nc nm 2012. Quy nh mi v cng tc nh g i nhim v qun l ngn sch nh nc nm 2011. Quy nh v lp d ton, qun l v s dng thu chi ngn sch nh nc. Qun l, thanh ton v quyt ton ngun vn thuc ngn sch nh nc. Quy trnh kim ton ngn sch nh nc. H thng biu mu lp, bo co v phn b d ton ngn sch nh nc nm 2012#Php lut#Q un l#Ngn sch nh nc#Vit Nam#Vn bn php lut#Qu Long#Kim Th#Thu#29561 3## 00661000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820006000528080005000580020025000630070028000880080005001160090 01100121010000500132011001500137020001800152039000500170005001500175005001200190 005001500202021015900217013000700376#VL12.01738#VL12.01737#VL12.01736#250000#Vi ?t#S450T#551.3#^214#S tay a cht thu vn#Trnh Minh Th, Nguyn Uyn#^aH.#^a Xy dng#2012#^a587tr.^b27cm#a cht thu vn#oanh#Trnh Minh Th#Nguyn Uyn#T rnh Minh Th#Gii thiu cc kin thc c bn v a cht thu vn c s. Phng php tnh ton a cht thu vn. Cc phng php nghin cu v kho st a ch t thu vn#295614## 00848000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500050018000550020046000730030019001190290043001380070 01800181022000400199008000500203009002600208010000500234011001500239015003500254 021019400289020001100483020001000494039000500504013000700509005001800516#VL12.01 739#VL12.01740#130000#Vi?t#T306V#495.9228#^214#Nguyn Vit Hng#Ting Vit nn g cao dnh cho ngi nc ngoi#Pre - Intermediate#Intermediate Vietnamese use f or foreigners#Nguyn Vit Hng#Q.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a280tr. ^b27cm#TTS ghi: Vin Pht trin ngn ng#Gii thiu cc ch ting Vit thng dng hng ngy cho ngi nc ngoi nh: chun i i Vit Nam, khch sn, nh hng, cc dch v, thu nh, xin hc, lm quen vi cuc sng Vit Nam...#Tin g Vit#Giao tip#oanh#295615#Nguyn Vit Hng## 00814000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020040000540070048000940080005001420090028001470100 00500175011001500180020001100195005001400206005001700220039000500237005001500242 021025800257013000700515020001400522#VL12.01742#VL12.01741#95000#Vi?t#TR527T#62 1.382#^214#Truyn tin s v sa li d liu truyn#Thi Hng Ngh, Phm Vn Bnh , Nguyn ng Tin#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a313tr.^b27cm#Truyn t in#Phm Vn Bnh#Nguyn ng Tin#oanh#Thi Hng Ngh#Trnh by nhng kin thc c bn ca h thng truyn tin in t, truyn dn s, radio s v iu ch tn hiu radio s, ghp knh s, truyn d liu. Tm hiu li d liu truyn v c c phng php kim sot li, m khi v m khi tuyn tnh, m Cycli...#295616#X l d liu## 01179000000000277000450002600110000002600110001102000100002204100050003218100070 00370820010000448080005000540020069000590290079001280080005002070090028002120100 00500240011001500245020001300260039000500273021041400278015015600692020002000848 020001700868020000900885013000700894#VL12.01744#VL12.01743#Thng tin#Vi?t#TH455T #384.09597#^214#Thng tin v s liu thng k v cng ngh thng tin v truyn t hng#Information and data on information and communication technology Viet Nam 2 012#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a161tr.^b26cm#Truyn thng#oanh#Gii thiu cc h thng t chc v cng ngh thng tin v truyn thng; c s h tng cng ngh thng tin - truyn thng; s lng doanh thu, s lao ng, mc lng trung bnh, kim ngch xut khu ca ngnh cng nghip CNTT, bu chnh, vin thn g; ng dng cng ngh thng tin trong c quan nh nc; an ton thng tin; ngun nhn lc; h thng chnh sch, vn bn quy phm php lut CNTT - TT; hp tc qu c t...#TTS ghi: Ban Ch o Quc gia v Cng ngh thng tin; B Thng tin v Truyn thng. - Tn sch ngoi ba ghi: Cng ngh thng tin v truyn thng Vit Nam#Cng ngh thng tin#S liu thng k#Vit Nam#295617## 00763000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820004000638080005000670020035000720070011001070080 00500118009001100123010000500134011001500139020002000154020001100174039000500185 005001100190021021700201015002700418020000900445013000700454#VL12.01748#VL12.017 47#VL12.01746#VL12.01745#120000#Vi?t#K600T#624#^214#K thut iu khin trong x y dng#L Nho Bi#^aH.#^aXy dng#2012#^a346tr.^b27cm#K thut iu khin#Gio trnh#oanh#L Nho Bi#Gii thiu nhng khi nim c bn v iu khin t ng. M t ton hc h thng iu khin t ng v kho st n nh, cht lng ca h thng. Tng hp v thit k h thngiu khin t ng tuyn tnh lin tc...# TTS ghi: i hc Xy dng#Xy dng#295618## 00643000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820007000628080005000690020042000740070017001160080 00500133009001100138010000500149011001500154020001800169020001100187039000500198 005001700203021012000220020000600340013000700346#VL12.01750#VL12.01749#VL12.0175 2#VL12.01751#52000#Vi?t#H561D#621.31#^214#Hng dn n mn hc nh my thu in#Nguyn Thanh Ho#^aH.#^aXy dng#2012#^a134tr.^b27cm#Nh my thu in#Gio trnh#oanh#Nguyn Thanh Ho#Gii thiu nhim v ca n. Cch chn thit b c hnh cho nh my thu in v phng php thit k nh my thu in# n#29561 9## 00834000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020028000620070055000900080005001450090 01100150010000500161011001500166020000800181020001600189039000500205005001500210 005001600225005001400241021025200255020001800507013000700525#VL12.01753#VL12.017 54#VL12.01755#84000#Vi?t#B250T#693.8#^214#B tng cho cng trnh bin#Phm Hu Hanh (ch.b.), L Trung Thnh, Nguyn Vn Tun#^aH.#^aXy dng#2012#^a216tr.^b27c m#B tng#Cng trnh bin#oanh#L Trung Thnh#Nguyn Vn Tun#Phm Hu Hanh#Trn h by tng qut v b tng cho cng trnh bin, mi trng bin v nh hng ca n n cht lng b tng, thnh phn cu trc v tnh cht ca b tng. La ch n vt liu v cp phi cho b tng dng trong cng trnh bin. Thi cng cho b tng...#Vt liu xy dng#295620## 00955000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050016000620020028000780070034001060080 00500140009001100145010000500156011001500161021042000176020001000596020001100606 005001700617039000400634013000700638020002000645#VL12.01757#VL12.01758#VL12.0175 6#73000#Vi?t#C101V#624.1#^214#Nguyn Hng c#Cc vn v nc di t#Nguy n Hng c, Nguyn Vit Minh#^aH.#^aXy dng#2012#^a194tr.^b27cm#Gii thiu ngu n gc, phn b, c tnh ca cc dng v loi nc di t, thnh phn v tnh cht ho - l ca nc di t, mt s tnh cht nc ca t , c s ng l c nc di t. Trnh by cch tnh ton dng thm nc di t, phng php x c nh tnh thm ca t . Phn tch cc hin tng, qu trnh a cht ng lc lin quan vi hot ng a cht ca nc di t v cng tc kho st k t hut#Nc ngm#Gio trnh#Nguyn Vit Minh#Hu#295621#a cht cng trnh## 00887000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820009000638080005000720020059000770070057001360080 00500193009001100198010000500209011001500214021022100229020000800450020000600458 02000090046402000110047300500140048400500140049800500140051200500120052603900040 0538013000700542#VL12.01760#VL12.01759#VL12.01762#VL12.01761#88000#Vi?t#QU105L# 338.4068#^214#Qun l cc ngun lc ca d n u t xy dng cng trnh#Bi Mn h Hng, Bi Ngc Ton, o Tng Bch, Trn Anh T#^aH.#^aXy dng#2012#^a242tr.^ b27cm#Trnh by nhng vn chung v qun l d n u t xy dng cng trnh n h: qun l vt t, my mc thit b, tin v khi lng ca d n, qun l n hn lc, chi ph v thng tin ca d n u t xy dng cng trnh#Qun l#D n #Xy dng#Cng trnh#Bi Mnh Hng#Bi Ngc Ton#o Tng Bch#Trn Anh T#Hu#2 95622## 00629000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440020035000490080005000840090011000890100005001000110018001050210 12800123020001000251020000900261020001600270039000400286020000900290015006900299 013000700368#VV12.14415#VV12.14416#Vi?t#TH308K#725.09597#^214#Thit k in hnh bnh vin huyn#^aH.#^aXy dng#2012#^a144tr.^b21x30cm#Gii thiu cc mu thit k in hnh v bnh vin cp huyn, c a ra cc phng n minh ha c th c ng nh kt cu chi tit#Kin trc#Thit k#Bnh vin huyn#Hu#Vit Nam#TTS ghi : B Xy dng. Vin Kin trc, Quy hoch th v Nng thn#295623## 00652000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440020057000490080005001060090011001110100005001220110017001270210 10400144020001000248020000900258020000300267039000400270020000900274015006900283 020002700352013000700379#VV12.14417#VV12.14418#Vi?t#TH308K#725.09597#^214#Thit k in hnh khu trung tm vn ho th thao cp x#^aH.#^aXy dng#2012#^a65tr.^ b21x30cm#Gii thiu cc mu thit k khu trung tm vn ho th thao cp x, a ra cc phng n minh ha c th#Kin trc#Thit k#X#Hu#Vit Nam#TTS ghi: B Xy dng. Vin Kin trc, Quy hoch th v Nng thn#Trung tm vn ho th t hao#295624## 00552000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440050016000490020013000650070016000780080005000940090011000990100 00500110011001700115021010300132020001000235020000900245020001200254039000400266 013000700270020000900277#VV12.14420#VV12.14419#Vi?t#CH513C#728.09597#^214#Nguyn Ngc Vn#Chung c AVZ#Nguyn Ngc Vn#^aH.#^aXy dng#2012#^a48tr.^b21x30cm#Gi i thiu cc mu thit k nh chung c AVZ p ng yu cu xy dng cn h cao t ng cc th ln#Kin trc#Thit k#Nh tp th#Hu#295625#Vit Nam## 00517000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020017000630070014000800080005000940090 01100099010000500110011001500115021009400130020001700224020001100241039000400252 013000700256#VV12.14422#VV12.14421#70000#Vi?t#C460H#531#^214#Trn Trng H#C h c l thuyt#Trn Trng H#^aH.#^aXy dng#2012#^a213tr.^b24cm#Trnh by mt s kin thc c bn v tnh hc, ng hc, ng lc hc v cc nguyn l c hc#C hc l thuyt#Gio trnh#Hu#295626## 00746000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050012000620020019000740070026000930080 00500119009001100124010000500135011001500140021026400155020001600419020000900435 005001300444039000400457013000700461#VV12.14424#VV12.14423#VV12.14425#65000#Vi? t#K258C#620.1#^214#Nguyn Trm#Kt cu composites#Nguyn Trm, Trn Quc Ca#^aH. #^aXy dng#2012#^a134tr.^b24cm#Trnh by nhng vn c bn v cu to, tnh c ht ca loi vt liu xy dng mi - cht do ct si FRP (Fiber - Reinforced - Plastics). Gii thiu cc thit k c bn, cu kin v gia cng FRP chu un v FRP chu ct cng nh cng ngh thi cng gia cng FRP#Vt liu t hp#Cht do #Trn Quc Ca#Hu#295627## 00700000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820006000528080005000580020021000630070016000840080005001000090 01100105010000500116011001500121020000900136020000700145039000700152021020600159 020001500365005001600380020000700396013000700403#VV12.14428#VV12.14427#VV12.1442 6#120000#Vi?t#X126D#307.1#^214#Xy dng v trn tr#Nguyn Xun Hi#^aH.#^aXy dng#2012#^a445tr.^b24cm#Xy dng#H Ni#T.Dung#Trnh by khi qut ni dung qu n l nh nc v xy dng v quy hoch th. Phn tch quy hoch, kin trc th v nh khu vc ni thnh H Ni v mt s vn khc lin quan n xy d ng ni chung#Qui hoch vng#Nguyn Xun Hi# th#295628## 00797000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020031000600070042000910080005001330090 01100138010000500149011001500154020001100169006001700180039000700197021021400204 005001500418020001800433006001800451006001900469013000700488#VV12.14431#VV12.144 30#VV12.14429#54000#Vi?t#S521#624#^214#Sp lu tin ca cng trnh#Uwe Star ossek ; Dch: Nguyn Vn Khang...#^aH.#^aXy dng#2012#^a130tr.^b24cm#Cng trnh #Nguyn Vn Khang#T.Dung#Phn loi sp lu tin trong k thut xy dng. Trn h by cc phng php thit k xy dng, thit k chng li sp lu tin, cc phng php thit k, thc bn vng v sc khng sp ca cng trnh#S tarossek, Uwe#K thut xy dng#Nguyn Phong in#Nguyn Quang Hong#295629## 01085000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020038000520030083000900070016001730080005001890090 01800194010000500212011001500217020001100232020000700243039000700250021049500257 020000900752005001600761020001100777013000700788#VV12.14433#VV12.14432#50000#Vi ?t#CH121D#294.3#^214#Chn dung x hi ca ngi i l cha#Mt tip cn x hi h c qua trng hp ngi i l cha Qun S v cha H, H Ni#Hong Thu Hng#^a H.#^aKhoa hc x hi#2012#^a211tr.^b21cm#X hi hc#H Ni#T.Dung#Gii thiu cc h tip cn nghin cu tn gio di gc x hi hc, bi cnh nghin cu tn g io Vit Nam v phng php tip cn nghin cu. Nghin cu cc c trng nhn khu x hi ca ngi i l cha trong mi quan h vi v tr v v th ca ch a H, cha Qun S (H Ni) cng nh vic thc hin cc khun mu nghi l v qua n nim v vic i l cha ca ngi i l. Phn tch cc tc ng ca hot ng i l cha i vi c nhn ngi i l cng nh vi mi trng x hi xung quanh #o Pht#Hong Thu Hng#Tn ngng#295630## 01063000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020055000560070060001110080005001710090021001760100005001970110 02900202020000800231020000900239005001400248039000700262021030800269020000800577 01500400058500500130062502000030063802000100064102000100065100500150066100500140 0676005001600690013000700706#VV12.14434#VV12.14435#Vi?t#L302S#324.2597070959736# ^214#Lch s ng b v nhn dn x ng Long (1930 - 2010)#B.s.: Bi Vn Tht, Phm Ngc Yn ; S.t.: Dng Vn Tun...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a411tr., 8tr. nh mu^b21cm#Lch s#Tin Hi#Phm Ngc Yn#T.Dung#Gii thiu khi qut v x ng Long (huyn Tin Hi, tnh Thi Bnh). Trnh by qu trnh u tranh c ch mng ca ng b v nhn dn x ng Long ginh chnh quyn nm 1945, khng chin chng Php (1945 - 1954) v chng M (1954 - 1975). Tnh hnh x ng Long trong thi k i mi t nc (1975 - 2010)#ng b#TTS ghi: Ban Chp ng b x ng Long#Bi Vn Tht#X#Thi Bnh#ng Long#Dng Vn Tun#V Thanh Ngh#H ong Xun Bng#295631## 00928000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020031000560070057000870220004001442210012001480080005001600090 02100165010000500186011002900191015004700220021016800267020000800435020000800443 02000060045102000090045702000110046600500170047700500150049400500140050900500150 0523005001400538039000700552013000700559#VV12.14436#VV12.14437#Vi?t#L302S#324.25 97070959745#^214#Lch s ng b huyn Minh Ho#B.s.: Nguyn Khc Thi, Nguyn S Hng, Vn Hoi Linh...#T.2#1975 - 2005#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a528tr. , 6tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b huyn Minh Ho#Trnh by qu trnh ng b huyn Minh Ho (Qung Bnh) ch o nhn dn huyn xy dng kinh t, pht trin t nc trong cc giai on ca thi k m ca 1975 - 2005#Lch s#ng b#Huyn#Minh Ho#Qung Bnh#Nguyn Khc Thi#Nguyn S Hng#Vn Hoi L inh#inh Xun Sang#Cao Vit Phc#T.Dung#295632## 00901000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020088000470070043001350080005001780090021001830100005002040110 02600209020001700235020000900252005001700261005000800278039000700286021017700293 02000140047002000230048402000170050700500130052400500180053700500130055501300070 0568#VV12.14439#VV12.14438#Vi?t#L250H#959.7032#^214#L Hng Phong - Chin s cn g sn quc t kin cng, nh lnh o xut sc ca ng ta#Nguyn Ph Trng, Mi, L Kh Phiu...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a899tr., 16tr. nh^b24cm# Lch s hin i#Vit Nam#Nguyn Ph Trng# Mi#T.Dung#Gii thiu cc bi vi t ca cc ng ch lnh o ng, Nh nc nh gi v ng ch L Hng Phong. T rnh by tiu s, s nghip hot ng cch mng ca ng ch L Hng Phong#L H ng Phong#Khng chin chng Php#Nhn vt lch s#L Kh Phiu#Nguyn Minh Trit# L Xun Tng#295633## 01128000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020051000510030014001020070063001160080005001790090 02100184010000500205011001500210020000900225020001000234005001600244005001800260 03900070027802103570028502000140064200500160065600500210067200500170069301500730 0710013000700783#VV12.14441#VV12.14440#39000#Vi?t#C455T#362.7#^214#Cng tc bo v, chm sc tr em trong thi k mi#Tp bi ging#Nguyn Trng An (ch.b.), Ng uyn Th Thu H, Trn Quang Tin...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a222tr.^b21c m#Chm sc#Bi ging#Nguyn Trng An#Nguyn Th Thu H#T.Dung#Trnh by ni dung cng c quc t v quyn tr em v quy nh ca php lut Vit Nam v quyn tr em, phng chng bo lc v lm dng tr em, tai nn thng tch tr em Vit Nam, thc trng v gii php phng trnh, phng trnh suy dinh dng tr em, ch m sc sc kho tm tr cho tr em, phng trnh HIV/AIDS cho tr em v chm sc t r em b nhim HIV#Bo v tr em#Trn Quang Tin#Nguyn Th Kim Khnh#Bi Th Ma i ng#TTS ghi: Hi Lin hip Ph n Vit Nam. Trng Cn b Ph n Trung ng# 295634## 00728000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050008000510020030000590070008000890040035000970080 00500132009002100137010000500158011001500163021018200178020000800360020002000368 020000800388020000900396020000900405039000500414013000700419#VV12.14442#VV12.144 43#50000#Vi?t#M118S#070.4#^214#Hu Th#Mt sng, lng trong, bt sc#Hu Th#X. b ln th 3 c sa cha, b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a299tr.^b21cm#G m cc bi vit v nhng cng vic ca ngi vit bo, nhng hot ng trong cu c i lm bo, o c ngh bo v suy ngh ca mt ngi cm bt v thi i, c uc sng v ngh bo#Bo ch#o c ngh nghip#Nh bo#Bi vit#Vit Nam#Uyn# 295635## 01111000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510050019000560020058000750070063001330080005001960090021002010100 00500222011002500227015007000252021038800322020000800710020000800718020000700726 020000900733005001900742005001700761039000500778013000700783020000700790#VV12.14 445#VV12.14444#Vi?t#L302S#324.2597070959731#^214#Nguyn Minh Nguyt#Lch s ng b v nhn dn phng Hng Bt (1930 - 2010)#B.s.: Nguyn Minh Nguyt, Phm Th Kim Thanh, Nguyn Vn Thnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a367tr., 10tr.nh^b 21cm#TTS ghi: ng b Qun ng a. Ban chp hnh ng b phng Hng Bt#Gii thiu lch s ng b v nhn dn phng Hng Bt trong cng cuc u tranh gin h chnh quyn v tay nhn dn v khng chin chng thc dn Php xm lc (1930 - 1954); trong cng cuc bo v Th x hi ch ngha, u tranh thng nht t quc (1954 - 1975); thi k c nc thng nht, khc phc hu qu chin tranh, xy dng ch ngha x hi v nhng nm u i mi t nc...#Lch s#ng b#H Ni#Hng Bt#Phm Th Kim Thanh#Nguyn Vn Thnh#Uyn#295636#Phng## 00991000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050018000530020064000710070054001350080005001890090 02100194010000500215011001500220021029100235020001000526020001100536020000900547 02000090055602000130056500500180057800500160059600500180061203900050063001300070 0635020001100642#VV12.14446#VV12.14447#35000#Vi?t#H428#344.597#^214#Nguyn Tha nh Xun#Hi - p chnh sch ca ng, nh nc v tn ngng, tn gio#Nguyn T hanh Xun, V Vn Hong H, Nguyn Ngc Qunh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a1 94tr.^b21cm#Gm 133 cu hi v gii p cp n nhng qun im ca ng, nh nc v tn ngng, tn gio. Gii thiu cc tn gio v t chc gio hi Vi t Nam, mt s khi nim trong qun l hot ng tn ngng, tn gio, thnh lp, chia, tch, sp nhp, hp nht t chc tn gio trc thuc...#Php lut#Tn ng ng#Tn Gio#Vit Nam#Sch hi p#Nguyn Thanh Xun#V Vn Hong H#Nguyn Ngc Qunh#Uyn#295637#Chnh sch## 00911000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050015000540020089000690070015001580080005001730090 02800178010000500206011001500211021026200226020001000488020000700498020001100505 02000100051602000030052602000090052902000070053802000090054502000070055403900050 0561013000700566#VV12.14448#VV12.14449#45000#Vi?t#NH556#342.597#^214#Nguyn An Tim#Nhng iu cn bit v ch , chnh sch i vi cn b, cng chc x, ph ng, th trn#Nguyn An Tim#^aH.#^aThng tin v Truyn Thng#2012#^a235tr.^b21 cm#Trnh by nhng vn chung v cn b, cng chc x, phng, th trn, gii p php lut v ch , chnh sch i vi cn b, cng chc v nhng vn bn quy phm php lut hin hnh lin quan n ch , chnh sch i vi cn b, cng c hc x, phng, th trn#Php lut#Ch #Chnh sch#Cng chc#X#Th trn#Cn b #Vit Nam#Phng#Uyn#295638## 00962000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500050014000550020039000690070054001080080005001620090 02600167010000500193011001500198012001700213015005800230021029700288020002200585 020001100607005001100618005001900629039000500648013000700653#VV12.14453#VV12.144 52#75000#Vi?t#GI-108T#335.412#^214#Phm Vn Dng#Gio trnh kinh t chnh tr i cng#Phm Vn Dng (ch.b.), V Th Du, Mai Th Thanh Xun#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2012#^a411tr.^b24cm#T sch Khoa hc#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Kinh t#Trnh by khi lun v kinh t chnh tr, kinh t h ng ho, tin t, t bn v gi tr thng d; qu trnh tch lu t bn, cch m ng cng nghip v cng nghip ho, qu trnh lu thng ca t bn c bit, ti s n sut t bn x hi; qu trnh phn phi gi tr thng d trong ch ngha t b n...#Kinh t chnh tr hc#Gio trnh#V Th Du#Mai Th Thanh Xun#Uyn#295639 ## 00518000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020031000540030025000850070008001100080005001180090 02600123010000500149011001500154020000700169020001000176020002000186020001400206 005000800220039000500228013000700233#VV12.14451#VV12.14450#86000#Vi?t#T527T#428 .0076#^214#Tuyn tp thi mn ting Anh#n thi i hc, cao ng#Vnh B#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a503tr.^b24cm# thi#Ting Anh#Ph thng trung h c#Sch c thm#Vnh B#Uyn#295640## 00565000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020055000540070037001090080005001460090026001510100 00500177011001500182020000800197020000700205020001300212020001400225005001500239 005002100254039000500275013000700280#VV12.14454#VV12.14455#56000#Vi?t#PH121L#54 6.076#^214#Phn loi v phng php gii nhanh bi tp ho hc 10#Quch Vn Long , Hong Th Thu Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a312tr.^b24cm#Ho h c#Lp 10#Gii bi tp#Sch c thm#Quch Vn Long#Hong Th Thu Hng#Uyn#295 641## 00590000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020030000500030050000800070033001300040018001630080 00500181009002600186010000500212011001500217020000800232020000600240020001200246 020001400258005001600272039000500288013000700293#VV12.14456#VV12.14457#20000#Vi ?t#NH556B#807#^214#Nhng bi lm vn tiu biu 8#Bin son theo chng trnh v sch gio khoa mi#Nguyn Xun Lc s.t., tuyn chn#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a109tr.^b24cm#Bi vn#Lp 8#Tp lm vn#Sch c thm #Nguyn Xun Lc#Vanh#295642## 00501000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020023000510070015000740040018000890080005001070090 02600112010000500138011001500143020000500158020000600163020001300169020001400182 005001500196039000500211013000700216#VV12.14458#VV12.14459#26000#Vi?t#B454M#372 .7#^214#41 bi kim tra ton 5#Phm nh Thc#Ti bn ln th 4#^aH.#^ai hc Q uc gia H Ni#2012#^a142tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi kim tra#Sch c thm#Phm nh Thc#Vanh#295643## 00565000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020055000540070037001090080005001460090026001510100 00500177011001500182020000800197020000700205020001300212020001400225005001500239 005002100254039000500275013000700280#VV12.14460#VV12.14461#65000#Vi?t#PH121L#54 6.076#^214#Phn loi v phng php gii nhanh bi tp ho hc 11#Quch Vn Long , Hong Th Thu Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a398tr.^b24cm#Ho h c#Lp 11#Gii bi tp#Sch c thm#Quch Vn Long#Hong Th Thu Hng#Vanh#295 644## 00575000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020053000500030041001030070015001440080005001590090 02600164010000500190011001500195020000800210020000600218020000800224020001400232 005001500246039000500261020001200266013000700278#VV12.14462#VV12.14463#42000#Vi ?t#NH556B#807#^214#Nhng bi vn theo chun kin thc k nng ng vn 8#C nhiu cu hi m v gim ti ni dung#Phm Ngc Thm#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 012#^a231tr.^b24cm#Ng vn#Lp 8#Bi vn#Sch c thm#Phm Ngc Thm#Vanh#Tp l m vn#295645## 00680000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020030000520070031000820080005001130090026001180100 00500144011001500149020001700164020000900181005001200190039000500202012003300207 021014500240005001000385013000700395#VV12.14464#VV12.14465#54000#Vi?t#NG550P#49 5.1#^214#Ng php ting Trung hin i#Qunh Thin (ch.b.), The Windy#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a335tr.^b24cm#Ting Trung Quc#Ng php#Qunh Thin#V anh#T sch Gip hc tt ting Trung#Gii thiu ng php c bn ting Trung Quc v nhng mu cu n gin, km theo mt s b thi v p n nhm gip hc vi n rn luyn ng php#The Windy#295646## 00920000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020098000580030035001560070017001910080005002080090 02600213010000500239011001500244020001500259020001100274020001700285039000500302 005001700307020000900324013000700333021029000340#VV12.14466#VV12.14467#85000#Vi ?t#PH110T#331.1109597#^214#Pht trin ngun nhn lc cht lng cao p ng yu cu xy dng nn kinh t tri thc Vit Nam#Mt s vn l lun v thc tin# L Th Hng ip#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a317tr.^b24cm#Ngun nhn l c#Pht trin#Kinh t tri thc#Vanh#L Th Hng ip#Vit Nam#295647#Nhng vn l lun v kinh nghim thc tin v pht trin ngun nhn lc cht lng cao p ng yu cu xy dng nn kinh t tri thc. Thc trng pht trin v cc quan im, gii php nhm pht trin ngun nhn lc cht lng cao p ng yu cu x y dng nn kinh t tri thc Vit Nam## 00741000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020026000540070044000800080005001240090026001290100 00500155011001500160020001000175020000800185020001400193005001100207039000500218 021018200223005001000405020000800415005000900423013000700432#VV12.14468#VV12.144 69#30000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp gii t ting Anh#The Windy ; Vit Ho ng b.s. ; M Hng h..#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a178tr.^b21cm#Tin g Anh#Gii t#Sch c thm#Vit Hong#Vanh#nh ngha v gii t v cc loi gi i t trong ting Anh; v tr gii t v cch t t ng c gii t; mt s gii t thng thng; cc dng bi bi tp luyn cch s dng gii t#The Windy#Bi tp#M Hng#295648## 00835000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050017000710020042000880070 05200130008000500182009002600187010000500213011001500218012003100233021020600264 020001000470020001000480005000900490005001000499039000500509013000700514#VV12.14 470#CDVN.01778#VV12.14471#CDVN.01779#60000#Vi?t#H103M#428#^214#Nguyn Thu Huyn #20000 cu m thoi Anh - Vit thng dng#Nguyn Thu Huyn (ch.b.), The Windy ; M Hng h..#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a318tr.^b21cm#T sch Gip h c tt ting Anh#Cung cp v hng dn cc phng php giao tip ting Anh bng nhng cu ngn gn, n gin thng dng trong cuc sng hng ngy nh: cch xn g h trong giao tip x hi, xin php, tm bit, li khuyn...#Ting Anh#m tho i#M Hng#The Windy#Thu#295649## 00718000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370050012000420020012000540070028000660080005000940090026000990100 00500125011001500130021023200145020000500377020001000382020000900392020001200401 005001500413039000500428013000700433#VV12.14472#49500#Vi?t#R102#621.384#^214#L Quc Hm#Raa o cao#L Quc Hm, Mai Cng Trang#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2012#^a146tr.^b21cm#Trnh by nguyn l, mt s phng php o cao v tuyn n i chung v raa o cao trn vt bay ni ring. Gii thiu cc hnh thc o, c im thit b o, cc ch hot ng, cu trc v mt s gii php k thut c a raa o cao#Raa#Nguyn l#c im#Raa o cao#Mai Cng Trang#Thu#295650## 00762000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050015000510020028000660070015000940080005001090090 02800114010000500142011001500147015005000162021024400212020001700456020001100473 039000500484013000700489#VV12.14474#VV12.14473#70000#Vi?t#GI-108T#331#^214#Bi Quang Bnh#Gio trnh kinh t lao ng#Bi Quang Bnh#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a302tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Nng. Trng i hc Kinh t#Tr nh by nhng vn v kinh t lao ng nh: Cung lao ng trong ngn v di hn . Cu lao ng, cn bng th trng lao ng v s b p chnh lch tin lng. Vn con ngi, di dn, phn bit i x trn th trng lao ng v tht nghip #Kinh t lao ng#Gio trnh#Thu#295651## 01025000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020058000440070056001020080005001580090028001630100005001910110 01500196021035400211020001900565020000800584020000900592020000400601020001000605 03900050061501300070062000500160062700500130064300500140065600500130067000500160 0683#VV12.14477#VV12.14478#Vi?t#V308N#337.1#^214#Vit Nam - Lo - Campuchia hp tc hu ngh v pht trin#Nguyn Duy Dng (ch.b.), L Hong Anh, Nguyn Vn H. ..#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a107tr.^b24cm#Trnh by c s thc ti n xy dng tam gic pht trin Vit Nam - Lo - Campuchia. Thc trng pht trin trong khu vc tam gic pht trin Vit Nam - Lo - Campuchia. Nhng thnh tu n i bt trong hp tc pht trin khu vc tam gic pht trin Vit Nam - Lo - Cam puchia. nh hng v gii php pht trin tam gic pht trin Vit Nam - Lo - Campuchia#Hp tc pht trin#Kinh t#Vit Nam#Lo#Campuchia#Thu#295653#Nguyn D uy Dng#L Hong Anh#Nguyn Vn H#L Phng H#Nguyn Ngc Lan## 00791000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050018000510020025000690070054000940040014001480080 00500162009002800167010000500195011001500200021022900215020000800444020001100452 005001300463005001300476039000500489013000700494#VV12.14479#VV12.14480#60000#Vi ?t#GI-108T#004#^214#Nguyn Ngc Cng#Gio trnh tin hc c s#Nguyn Ngc Cng (ch.b.), V nh Hip, V Ch Quang#Ti bn ln 2#^aH.#^aThng tin v Truyn th ng#2012#^a283tr.^b24cm#Trnh by kin thc v thng tin v x l thng tin. Gi i thiu cc k nng v h iu hnh Windows, h son tho vn bn Microsoft Word , bng tnh Excel v h qun tr c s d liu Access. Hng dn v phc hi d liu in t#Tin hc#Gio trnh#V nh Hip#V Ch Quang#Thu#295654## 00442000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440050012000490020013000610070012000740080005000860090028000910100 00500119011001500124020001700139020000900156020000400165020000700169039000500176 013000700181#VV12.14481#VV12.14482#Vi?t#TR103#895.92214#^214#Mai nh B#Tri u ma#Mai nh B#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a104tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hi k#Thu#295655## 00891000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020024000510070053000750080005001280090028001330100005001610110 01500166015010200181021018800283020000800471005001600479005001600495005001600511 005001400527005001100541039000500552013000700557020000900564020000400573#VV12.14 483#VV12.14484#Vi?t#NH550S#327.5970594#^214#Nh sui ngun chy mi#Vansa Launhi ada, Nguyn B Thanh, Th Kim Lnh...#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^ a137tr.^b21cm#TTS ghi: Lin hip cc t chc hu ngh thnh ph Nng. Hi H u ngh Vit - Lo thnh ph Nng#Tp hp cc bi vit ca cc ng ch lnh o thnh ph, cc chuyn gia, cu tnh nguyn qun tng chin u, cc nh vn.. . cng tc ti Lo vit v cc mi quan h hu ngh gia 2 nc#Quan h#Vansa La unhiada#Nguyn B Thanh# Th Kim Lnh#Bi Vn Thanh#on Lng#Thu#295656#Vi t Nam#Lo## 00957000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020017000460030053000630070043001160080005001590090028001640100 00500192011001500197015003500212021020000247020001700447020000800464020000800472 02000100048000500080049000500160049800500080051400500130052200500140053503900050 0549013000700554020000800561020002600569#VV12.14485#VV12.14486#Vi?t#S450T#378.59 7#^214#S tay sinh vin#Dng cho sinh vin o to theo chng trnh tn ch#B.s .: Vn Cao, Phng Quc Vit, Tng...#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a 193tr.^b24cm#TTS ghi:Trng i hc Hng Vng#Gii thiu chung v Trng i h c Hng Vng; cc quy ch v quy nh v cng tc o to; chng trnh o to , k hoch o to; qui ch v quy nh trong cng tc hc sinh, sinh vin; cc mu n#Gio dc i hc#o to#Qui ch#Sinh vin#Vn Cao#Phng Quc Vit# T ng#o c Tin# Thi Giang#Thu#295657#Tn ch#Trng i hc Hng Vng## 01048000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020018000460070062000640080005001260090028001310100005001590110 01500164015005500179021030000234020001700534020000800551020001100559020000700570 00500160057700500190059300500160061200500160062800500080064403900050065201300070 0657020000800664020002600672#VV12.14487#VV12.14488#Vi?t#S450T#378.597#^214#S ta y ging vin#B.s.: Phng Quc Vit, Nguyn Thnh Chung, Hong Th Thun...#^aH.# ^aThng tin v Truyn thng#2012#^a206tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Hng V ng. - Lu hnh ni b#Cung cp cc thng tin v quy ch v quy nh trong cng tc t chc o to i hc, cao ng h chnh quy theo hc ch tn ch, o to i hc va lm va hc, lin thng, trung cp chuyn nghip ca trng i hc Hng Vng cng nh cc ni dung lin quan n hot ng ging dy ca ging vi n#Gio dc i hc#Qui ch#Ging vin#S tay#Phng Quc Vit#Nguyn Thnh Trung #Hong Th Thun#Nguyn Vn Hng# Tng#Thu#295658#o to#Trng i hc Hng Vng## 00983000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680020027000730070052001000220 00400152008000500156009001100161010000500172011001500177021037700192020000900569 02000180057800500120059600500110060800500140061900500120063303900050064501300070 0650#VL12.01765#VL12.01764#VL12.01763#VL12.01766#90000#Vi?t#K600T#624.2#^214#K thut xy dng mng cu#Nguyn Trm, L Vn Lc, Nguyn Vn M, Vit Hi#T.1 #^aH.#^aXy dng#2012#^a333tr.^b27cm#Trnh by cng tc t chc, qun l cht l ng, nghim thu cng trnh cu ng. Gii thiu cc bin php thi cng kt cu: o v bnh khu vc, nh v tm m tr cu, t chc thi cng o c; k thu t xy dng mng nng trn nn thin nhin; k thut xy dng mng cc c sn; k thut xy dng cc b tng ct thp ti ch; k thut thi cng lp b tng trong nc...#Mng cu#K thut xy dng#Nguyn Trm#L Vn Lc#Nguyn Vn M# Vit Hi#Thu#295659## 00813000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820004000638080005000670050016000720020062000880070 01600150022000400166008000500170009001100175010000500186011001500191020000900206 02000100021502000110022502000110023603900050024701300070025202101670025902000070 0426005001600433020001400449#VL12.01769#VL12.01767#VL12.01768#VL12.01770#50000# Vi?t#TH308K#725#^214#Nguyn Cao Lnh#Thit k kin trc cng trnh u mi h t ng k thut th#Nguyn Cao Lnh#T.1#^aH.#^aXy dng#2012#^a114tr.^b24cm#Thit k#Kin trc#Cng trnh#Gio trnh#Thu#295660#Cc kin thc c bn v quy hoc h v thit k kin trc cc cng trnh u mi h tng k thut th nh: nh my cp nc, nh my x l nc thi v cht thi rn# th#Nguyn Cao Lnh#C s h tng## 01032000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820010000638080005000730050010000780020085000880070 03500173008000500208009001100213010000500224011001500229012004500244015006500289 02102320035402000180058602000090060402000170061300500160063003900050064601300070 0651020001300658020001100671#VL12.01773#VL12.01771#VL12.01772#VL12.01774#57000# Vi?t#PH121M#624.10285#^214# Vn #Phn mm Sigma/W phn tch ng sut - bin dng v tnh ton ln cng trnh xy dng# Vn (ch.b.), Nguyn Quc Ti#^aH .#^aXy dng#2012#^a140tr.^b27cm#Ph lc: tr. 133-136. - Th mc: tr. 137-138#T TS ghi: Trng i hc Xy dng. Vin Cng - K thut hng hi#Cc c s l thuy t ca phng php phn tch ng sut, bin dng trong phn mm Sigma/W. Hng d n s dng phn mm phn mm Sigma/W. Gii thiu cc v d mu in hnh gii b i ton cng trnh trong xy dng bng phn mm Sigma/W#Phn mm my tnh#Xy dn g#Phn mm Sigma/W#Nguyn Quc Ti#Thu#295661#a k thut#Cng trnh## 00726000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820006000428080005000480050012000530020037000650070036001020080005001380090 01100143010000500154011001500159021016300174020001000337020001100347020000700358 020001100365005001500376039000500391013000700396012002100403#VL12.01776#VL12.017 75#135000#Vi?t#QU600H#388.4#^214#Lu c Hi#Quy hoch giao thng th bn v ng#Lu c Hi (ch.b.), inh Quc Thi#^aH.#^aXy dng#2012#^a118tr.^b27cm#Tng quan v quy hoch giao thng th bn vng. Cc quan im v giao thng th bn vng. H thng ch tiu v tiu ch quy hoch giao thng th bn vng#Qu i hoch#Giao thng# th#Gio trnh#inh Quc Thi#Thu#295662#Th mc: tr. 114 -115## 00902000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630210387000680200008004550200009004630140 00800472002002500480007001500505008000500520009001100525010000500536011001500541 039000400556005001500560020000900575020000900584013000700593#VL12.01778#VL12.017 79#VL12.01780#VL12.01781#Vi?t#M112V#624.028#^214#Gii thiu c im cu to v nguyn l vn hnh my, cc tnh nng k thut ca my v thit b, phm vi s d ng, cch la chn, bo qun v bo dng k thut cc my v thit b thi cng cc ng, cc ng v cc khoan nhi. Cn trc dng trong xy dng. Dng c lp r p v thit b nng ti n gin. Thit b phc v cng tc b tng. Thit b gi a cng ct thp. Thit b o c...#My mc#Thit b#132000#My v thit b thi cng#Phm Huy Chnh#^aH.#^aXy dng#2012#^a352tr.^b27cm#Th#Phm Huy Chnh#Thi cng#Xy dng#295663## 00789000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590050012000640020029000760070027001050220 00400132008000500136009001100141010000500152011001500157015002200172021023100194 020001000425020000400435020001100439005001400450039000400464013000700468#VL12.01 782#VL12.01783#VL12.01784#89000#Vi?t#GI-108T#671.5#^214#L Vn Hin#Gio trnh cao ng ngh hn#L Vn Hin, Trn Cng Tr#T.1#^aH.#^aXy dng#2012#^a176tr.^b 27cm#TTS ghi: B Xy dng#Trnh by cng ngh hn v ct kh. T chc sn xut v nh mc k thut cc cng vic hn. Ch to g lp kt cu hn v loi lin kt mi hn theo AWS1.1.2002. Hn h quang tay. K thut hn h quang tay cn b n mt s mi ghp#Cng ngh#Hn#Gio trnh#Trn Cng Tr#Th#295664## 00793000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590050012000640020029000760070027001050220 00400132008000500136009001100141010000500152011001500157015002200172021023500194 020001000429020000400439020001100443005001400454039000400468013000700472#VL12.01 785#VL12.01786#VL12.01787#99000#Vi?t#GI-108T#671.5#^214#L Vn Hin#Gio trnh cao ng ngh hn#L Vn Hin, T Thanh Tun#T.2#^aH.#^aXy dng#2012#^a184tr.^b 27cm#TTS ghi: B Xy dng#Trnh by k thut hn MIG, MAG. Hn TIG c bn. Hn h quang tay nng cao. Tnh ton kt cu hn. Hn tip xc. Hn kim loi mu v hp kim mu. Rbt hn. Quy trnh hn. Hn t ng di lp thuc. Hn h quang dy li thuc c bn#Cng ngh#Hn#Gio trnh#T Thanh Tun#Th#295665## 00766000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590050012000640020029000760070030001050220 00400135008000500139009001100144010000500155011001500160015002200175021020200197 020001000399020000400409020001100413005001700424039000400441013000700445#VL12.01 788#VL12.01789#VL12.01790#86000#Vi?t#GI-108T#671.5#^214#L Vn Hin#Gio trnh cao ng ngh hn#L Vn Hin, Dng Cng Cng#T.3#^aH.#^aXy dng#2012#^a158tr .^b27cm#TTS ghi: B Xy dng#Trnh by k thut hn MIG, MAG nng cao. Kim tra cht lng mi hn. Hn ng cng ngh cao. Hn ng thp hp kim theo tiu chun ASME IX. K thut hn thp hp kim v tr 5G. T chc qun l sn xut#Cng ngh #Hn#Gio trnh#Dng Cng Cng#Th#295666## 00774000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820009000458080005000540210218000590200008002770200006002850140008002910020 06300299007003200362008000500394009001100399010000500410011001500415005001900430 039000400449005001200453020001200465013000700477#VL12.01791#VL12.01792#VL12.0179 3#Vi?t#QU105L#338.4068#^214#Nhng vn chung v qun l. Qun l cc d n the o hnh thc tng thu EPC quc t. Cc chc nng qun l d n. Qun l thit k d n. Qun l mua sm s n, Qun l thi cng xy lp d n. Qun l chy th d n#Qun l#D n#149000#Qun l d n cng nghip theo hnh thc tng thu E PC quc t#L Vn Hin, Nguyn Khnh Cng#^aH.#^aXy dng#2012#^a288tr.^b27cm#N guyn Khnh Cng#Th#L Vn Hin#Cng nghip#295667## 00808000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500210184000550200021002390200009002600140007002690020 05000276007005900326008000500385009001100390010000500401011001400406005001900420 039000400439005001800443005001200461013000700473020000400480020001000484#VL12.01 794#VL12.01795#VL12.01796#Vi?t#C455N#624.2#^214#Tng quan v cc cng ngh lao l p dm b tng ct tho d ng lc nhp n gin Vit Nam t nm 2005 n nay. nh gi cc cng ngh lao lp. Phn tch ri ro trong lao lp dm cu#Dm b t ng ct thp#Thi cng#42000#Cng ngh lao lp dm b tng ct thp d ng lc#N guyn Vit Trung (ch.b.), Nguyn Tuyt Trinh, o Duy Lm#^aH.#^aXy dng#2012#^ a96tr.^b27cm#Nguyn Tuyt Trinh#Th#Nguyn Vit Trung#o Duy Lm#295668#Cu#Cn g ngh## 00625000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500210129000550200006001840200009001900140007001990020 03600206007001300242008000500255009001100260010000500271011001500276039000400291 005001300295020000900308013000700317020001100324#VL12.01797#VL12.01798#VL12.0179 9#Vi?t#H561D#624.1#^214#Trnh by cc phng php tnh ton nn mng nng v mn g cc t n gin n phc tp. Thit k mng nng, mng cc, gia c nn# n#N n mng#77000#Hng dn n mn hc nn v mng#Chu Ngc n#^aH.#^aXy dng# 2012#^a238tr.^b27cm#Th#Chu Ngc n#Xy dng#295669#Cng trnh## 00917000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560020043000610070012001040080005001160090 01100121010000500132011001500137020000900152020000900161039000500170005001200175 021035800187020000800545020001500553020001600568020001200584013000700596#VL12.01 800#VL12.01801#VL12.01802#78000#Vi?t#PH561P#690#^214#Phng php phn t hu h n v di hu hn#Nguyn Trm#^aH.#^aXy dng#2012#^a189tr.^b27cm#Xy dng#K thu t#Loan#Nguyn Trm#Cung cp nhng kin thc c bn v phng php phn tch s, ch yu l phng php phn t hu hn v di hu hn. Qua gip hc vin c kh nng xy dng, thit lp nhng bi ton phn tch v tnh ton kt cu theo phng php s. Gii thiu nhng phng php tip cn ch yu xy dng cc ma trn c trng nh ma trn cng, cc vect ti nt...#Kt cu#Phng php s #Phn t hu hn#Di hu hn#295670## 01039000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820009000528080005000610020057000660070058001230080005001810090 01100186010000500197011001500202020000900217020001000226005001400236005001300250 03900050026302103400026802000080060802000100061602000130062600500180063900500130 0657005001200670013000700682#VL12.01803#VL12.01804#VL12.01805#150000#Vi?t#S109H #627.0285#^214#SAP 2000 phn tch kt cu cng trnh thu li thu in#V Hong Hng (ch.b.), V Thnh Hi, Nguyn Quang Hng...#^aH.#^aXy dng#2012#^a478tr.^ b27cm#Thu li#Thu in#V Hong Hng#V Thnh Hi#Loan#Gii thiu khi qut v phn mm SAP 2000. ng dng phn mm ny trong phn tch kt cu cng trnh thu li thu in. Mt s bi ton c bn nh: kt cu h thanh, bi ton phng, t m v v, hnh khi, hiu ng P-DELTA... Mt s bi ton chuyn ngnh nh: p t rng lc, kt cu cng ngm, thp van cng ngm, tng chn t, cu mng...#Kt cu#Phn tch#Phn mm SAP#Nguyn Quang Hng#o Vn Hng#Cao Vn Mo#295671## 00829000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560020040000610070013001010080005001140090 01100119010000500130011001500135020001600150020001200166039000500178005001300183 021033600196020001200532013000700544#VL12.01807#VL12.01806#VL12.01808#178000#Vi ?t#M112L#681#^214#My lm t v c gii ho cng tc t#Lu B Thun#^aH.#^aX y dng#2012#^a505tr.^b27cm#My nng nghip#My lm t#Loan#Lu B Thun#Trnh b y cu to, nguyn l lm vic, cc tnh ton c bn cc loi my lm t v my phc v cng tc gia c mng ang c s dng ph bin trong thc t; tnh ch n my, t hp my v cc phng php thi cng hp l bng cc loi my lm t v my phc v cng tc gia c mng nhm nng cao nng sut v hiu qu s dng c a chng#C gii ho#295672## 00732000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820006000458080005000510020028000560070036000840080005001200090011001250100 00500136011001500141020001200156020001800168005001600186039000500202005001900207 021021200226013000700438020000900445#VL12.01809#VL12.01810#VL12.01811#Vi?t#TH308 K#631.5#^214#Thit k h thng ti tiu#Nguyn Thng Bng, Nguyn Anh Tun#^aH .#^aXy dng#2012#^a482tr.^b27cm#Nng nghip#H thng thu li#Nguyn Anh Tun#L oan#Nguyn Thng Bng#Cung cp nhng kin thc c bn ca k thut ti, tiu v trm bm; qun l khai thc h thng ti tiu; phn tch hiu qu kinh t ca d n ti tiu cng nh cc vn c lin quan ti x hi v mi trng#29567 3#Thit k## 00734000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200140 00338080005000470020026000520080005000780090028000830100005001110110014001160200 01900130020001100149039000500160021022400165015008500389020001100474013000700485 #VN12.04165#VN12.04166#Vi?t#D107B#384.959774025#^214#Danh b in thoi ni b#^ aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a59tr.^b13cm#Danh b in thoi#Vin thng #Loan#Cung cp mt s thng tin v danh b in thoi ni b VNPT tnh Bnh Dn g; s in thoi khn cp v c bit; bng m vng trong nc; dch v ca VNPT Bnh Dng; cc im cung cp dch v vin thng ca VNPT Bnh Dng#TTS ghi: Tp on Bu chnh vin thng Vit Nam. VNPT Bnh Dng. - Lu hnh ni b#Bnh Dng#295674## 01108000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020050000460290050000960070021001460040025001670080005001920090 02800197010000500225011001500230020001000245020001100255020001700266006001600283 039000500299021037700304015008800681020000900769013000700778020000900785#VN12.04 168#VN12.04167#Vi?t#V115B#344.597#^214#Vn bn php lut Vit Nam v tn ngng tn gio#Vietnamese legal documents on belief and religion#Pham Van Chuong dch# Ti bn ln 2 c b sung#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a135tr.^b19cm#Ph p lut#Tn ngng#Vn bn php qui#Pham Van Chuong#Loan#Gii thiu nhng ni du ng chnh ca php lnh tn ngng, tn gio cng cc vn bn php lut lin quan v hot ng tn ngng ca ngi c tn ngng v hot ng tn gio ca tn , nh tu hnh, chc sc, t chc tn gio v hot ng ca t chc tn gio; ng h nh hng dn thi hnh php lnh ny; ch th ca Th tng Chnh ph v mt s cng tc i vi o Tin Lnh#TTS ghi: Ban Tn gio chnh ph. Cc Thng ti n i ngoi. B Thng tin v Truyn thng#Vit Nam#295675#Tn gio## 00648000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020086000550080005001410090021001460100005001670110 01500172020001000187020001700197039000500214021014800219020000900367020001100376 013000700387#VN12.04170#VN12.04169#18000#Vi?t#NGH300#344.597#^214#Ngh nh s 31/2012/N-CP v mc lng ti thiu chung v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^ aChnh tr Quc gia#2012#^a111tr.^b19cm#Php lut#Vn bn php qui#Loan#Gii thi u cc ngh nh, quyt nh, thng t ca Chnh ph, B, ngnh lin quan v mc lng ti thiu chung v mt s vn bn hng dn thi hnh#Vit Nam#Tin lng# 295676## 00993000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020103000540080005001570090021001620100005001830110 01500188021041400203020001000617020001800627020001400645020001800659020000900677 039000400686013000700690020001800697#VN12.04171#VN12.04172#18000#Vi?t#PH109L#34 4.597#^214#Php lnh u i ngi c cng vi cch mng nm 2005 v cc php ln h sa i, b sung nm 2007, 2012#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a118tr.^b19cm# Gii thiu ni dung php lnh u i ngi c cng vi cch mng, lit s v th n nhn lit s, ch u i i vi B m Vit Nam anh hng, anh hng lc ln g v trang, thng binh, bnh binh, nhng ngi hot ng b t y...; cc ch u i v chm sc sc kho, ci thin nh , gio dc o to, hng th vn ho; qu n n p ngha; x l cc vi phm v ch u i ngi c cng vi cch mng...#Php lnh#Chnh sch x hi#Ngi c cng#Cch mng dn tc#Vit N am#Hoa#295677#Vn bn php lut## 01022000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020088000540080005001420090021001470100005001680110 01400173021045900187020001000646020001800656020001400674020001800688020000900706 039000400715013000700719020001800726#VN12.04173#VN12.04174#13000#Vi?t#PH109L#34 4.597#^214#Php lnh sa i, b sung mt s iu ca php lnh u i ngi c cng vi cch mng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a79tr.^b19cm#Gii thiu ni d ung php lnh sa i, b sung mt s iu trong php lnh u i ngi c cng vi cch mng, lit s v thn nhn lit s, ch u i i vi B m Vit Na m anh hng, anh hng lc lng v trang, thng binh, bnh binh, nhng ngi ho t ng b t y...; cc ch u i v chm sc sc kho, ci thin nh , gi o dc o to, hng th vn ho; qu n n p ngha; x l cc vi phm v ch u i ngi c cng vi cch mng...#Php lnh#Chnh sch x hi#Ngi c cng#Cch mng dn tc#Vit Nam#Hoa#295678#Vn bn php lut## 01004000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020080000530080005001330090021001380100005001590110 01500164021041800179020001000597020002000607020002100627020000900648020000900657 039000400666004001900670020001800689013000700707#VN12.04175#VN12.04176#27000#Vi ?t#L504T#347.597#^214#Lut trch nhim bi thng ca Nh nc nm 2009 v vn b n hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a191tr.^b19cm#Gii thiu n hng quy nh php lut v trch nhim bi thng ca Nh nc trong hot ng q un l hnh chnh, trong hot ng t tng v hot ng thi hnh n; v thit h i c bi thng; kinh ph bi thng v th tc chi tr; trch nhim hon tr v cc iu khon thi hnh trong Lut trch nhim bi thng ca Nh nc v ni dung mt s thng t, ngh nh c lin quan n trch nhim bi thng ca Nh nc#Php lut#Trch nhim php l#Bi thng thit hi#Nh nc#Vit Nam#Hoa#T i bn c b sung#Vn bn php lut#295679## 00772000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020015000530080005000680090021000730100005000940110 01500099021031700114020001000431020001200441020000900453039000400462020001800466 020001500484013000700499#VN12.04177#VN12.04178#45000#Vi?t#B450L#349.597#^214#B lut dn s#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a386tr.^b19cm#Trnh by ni dung b lut dn s, bao gm 777 iu, vi cc mc: qui nh chung, nhng nguyn tc c bn, c nhn, h gia nh, t hp tc, giao dch dn s, i din, thi hn, qu yn s hu, bo v quyn s hu, hp ng dn s, trch nhim bi thng thit h i ngoi hp ng, quyn s hu tr tu, cng nghip...#Php lut#Lut dn s#Vi t Nam#Hoa#Vn bn php lut#B lut dn s#295680## 00669000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020031000510070017000820080005000990090011001040100 00500115011001400120021015000134020001100284020000400295039000400299005001700303 020000900320013000700329015005500336#VN12.04179#VN12.04180#48000#Vi?t#K600T#633 .6#^214#K thut canh tc sn bn vng#Nguyn Vit Hng#^aH.#^aXy dng#2012#^a4 8tr.^b19cm#Trnh by c im thc vt hc ca cy sn, k thut canh tc sn, c ch ch bin, bo qun v s dng sn cng mt s hnh nh canh tc sn bn vng #Trng trt#Sn#Hoa#Nguyn Vit Hng#Canh tc#295681#TTS ghi: i hc Thi Nguy n. Trng i hc Nng lm## 01026000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020059000570030038001160070052001540080005002060090 01200211010000500223011001500228021024500243020002300488020000900511020000900520 03900040052901500370053301300070057002000090057702000080058600500140059400500130 0608005001400621005001400635005001500649#VN12.04181#VN12.04182#38000#Vi?t#C455T #324.2597071#^214#Cng tc kim tra, gim st v thi hnh k lut trong ng#Ti liu nghip v dng cho cp c s#B.s.: Mai Th Dng, T Quang Thu, Hong Vn Tr...#^aH.#^aTi chnh#2012#^a274tr.^b19cm#Trnh by nhng ni dung ch yu v cng tc kim tra, gim st ca ng. K lut ca ng v vic thi hnh k lut trong ng. Cng tc kim tra, gim st ca u ban kim tra ng u c s. Thm tra xc minh trong cng tc kim tra ca ng...#ng Cng sn Vit Nam#Kim tra #Gim st#Hoa#TTS ghi: U ban Kim tra Trung ng#295682#Thi hnh#K lut#Mai T h Dng#T Quang Thu#Hong Vn Tr#Cao Vn Thng#Trng Kim Sn## 00593000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020029000400030046000690070053001150220004001680080005001720090 01400177010000500191011001400196020001100210020000600221020001400227005001600241 005001700257005001800274039000400292013000700296#VV12.14489#15000#Vi?t#C513E#37 2.6#^214#Cng em hc ting Vit lp 2#H tr bui hc th hai, lp hc 2 bui/ n gy#Nguyn Tr Dng, Hong Minh Hng, Nguyn Thanh Thu#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni# 2012#^a72tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#Nguyn Tr Dng#Hong Minh H ng#Nguyn Thanh Thu#Hoa#295683## 00593000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020029000400030046000690070053001150220004001680080005001720090 01400177010000500191011001400196020001100210020000600221020001400227005001600241 005001700257005001800274039000400292013000700296#VV12.14490#15000#Vi?t#C513E#37 2.6#^214#Cng em hc ting Vit lp 3#H tr bui hc th hai, lp hc 2 bui/ n gy#Nguyn Tr Dng, Hong Minh Hng, Nguyn Thanh Thu#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni# 2012#^a80tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#Nguyn Tr Dng#Hong Minh H ng#Nguyn Thanh Thu#Hoa#295684## 00593000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020029000400030046000690070053001150220004001680080005001720090 01400177010000500191011001400196020001100210020000600221020001400227005001600241 005001700257005001800274039000400292013000700296#VV12.14491#15000#Vi?t#C513E#37 2.6#^214#Cng em hc ting Vit lp 4#H tr bui hc th hai, lp hc 2 bui/ n gy#Nguyn Tr Dng, Hong Minh Hng, Nguyn Thanh Thu#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni# 2012#^a80tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#Nguyn Tr Dng#Hong Minh H ng#Nguyn Thanh Thu#Hoa#295685## 00593000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020029000400030046000690070053001150220004001680080005001720090 01400177010000500191011001400196020001100210020000600221020001400227005001600241 005001700257005001800274039000400292013000700296#VV12.14492#15000#Vi?t#C513E#37 2.6#^214#Cng em hc ting Vit lp 5#H tr bui hc th hai, lp hc 2 bui/ n gy#Nguyn Tr Dng, Hong Minh Hng, Nguyn Thanh Thu#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni# 2012#^a76tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#Nguyn Tr Dng#Hong Minh H ng#Nguyn Thanh Thu#Hoa#295686## 00592000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020023000400030046000630070053001090220004001620080005001660090 01400171010000500185011001400190020000500204020000600209020001400215005001100229 005001300240005001200253005001400265039000400279013000700283#VV12.14493#18000#V i?t#C513E#372.7#^214#Cng em hc ton lp 2#H tr bui hc th hai, lp hc 2 b ui/ ngy#Mai B Bc, L Vn Thng, Trn Vn H, Phm Th Phc#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a96tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Sch c thm#Mai B Bc#L Vn Thng#Trn V n H#Phm Th Phc#Hoa#295687## 00592000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020023000400030046000630070053001090220004001620080005001660090 01400171010000500185011001400190020000500204020000600209020001400215005001100229 005001300240005001200253005001400265039000400279013000700283#VV12.14494#18000#V i?t#C513E#372.7#^214#Cng em hc ton lp 3#H tr bui hc th hai, lp hc 2 b ui/ ngy#Mai B Bc, L Vn Thng, Trn Vn H, Phm Th Phc#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a95tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Sch c thm#Mai B Bc#L Vn Thng#Trn V n H#Phm Th Phc#Hoa#295688## 00592000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020023000400030046000630070053001090220004001620080005001660090 01400171010000500185011001400190020000500204020000600209020001400215005001100229 005001300240005001200253005001400265039000400279013000700283#VV12.14495#18000#V i?t#C513E#372.7#^214#Cng em hc ton lp 4#H tr bui hc th hai, lp hc 2 b ui/ ngy#Mai B Bc, L Vn Thng, Trn Vn H, Phm Th Phc#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a95tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Sch c thm#Mai B Bc#L Vn Thng#Trn V n H#Phm Th Phc#Hoa#295689## 00592000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020023000400030046000630070053001090220004001620080005001660090 01400171010000500185011001400190020000500204020000600209020001400215005001100229 005001300240005001200253005001400265039000400279013000700283#VV12.14496#18000#V i?t#C513E#372.7#^214#Cng em hc ton lp 5#H tr bui hc th hai, lp hc 2 b ui/ ngy#Mai B Bc, L Vn Thng, Trn Vn H, Phm Th Phc#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a99tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Sch c thm#Mai B Bc#L Vn Thng#Trn V n H#Phm Th Phc#Hoa#295690## 00718000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520020120000570030064001770070031002410080005002720090 01400277010000500291011001500296020000800311020002000319020000700339020001400346 005001600360005001700376005001200393039000400405013000700409#VV12.14497#VV12.144 98#42500#Vi?t#GI-462T#959.70076#^214#Gii thiu thi tuyn sinh vo i hc - cao ng ton quc t nm hc 2002 - 2003 n nm hc 2012- 2013 mn lch s#11 nm i mi phng thc ra thi ca B Gio dc v o to#Tuyn chn: Bi Tu yt Hng...#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a236tr.^b24cm#Lch s#Ph thng trung hc# thi#Sch c thm#Bi Tuyt Hng#Nguyn Hng Lin#L Hng Sn#Hoa#295691## 00657000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020120000530030064001730070027002370080005002640090 01400269010000500283011001500288020000800303020002000311020000700331020001400338 005001600352039000400368013000700372#VV12.14499#VV12.14500#46500#Vi?t#GI-462T#8 07.6#^214#Gii thiu thi tuyn sinh vo i hc - cao ng ton quc t nm h c 2002 - 2003 n nm hc 2012- 2013 mn ng vn#11 nm i mi phng thc ra thi ca B Gio dc v o to#inh Thi Hng tuyn chn#^aH.#^aNxb. H Ni# 2012#^a259tr.^b24cm#Ng vn#Ph thng trung hc# thi#Sch c thm#inh Thi H ng#Hoa#295692## 00577000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020026000520070060000780220004001380080005001420090 01400147010000500161011001500166020000500181020000600186020000800192020001400200 005001500214005001900229005001600248039000400264013000700268#VV12.14501#VV12.145 02#36000#Vi?t#B450T#510.76#^214#B tr v nng cao ton 6#Trn Din Hin (ch.b. ), Nguyn Trng Phong, Phm Th T Nga#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a147tr.^b24c m#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Trn Din Hin#Nguyn Trng Phong#Phm Th T Nga#Hoa#295693## 00656000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820011000428080005000530020119000580030064001770070025002410080005002660090 01400271010000500285011001500290020000700305020002000312020000700332020001400339 005001400353039000400367013000700371#VV12.14503#VV12.14504#41000#Vi?t#GI-462T#9 15.970076#^214#Gii thiu thi tuyn sinh vo i hc - cao ng ton quc t nm hc 2002 - 2003 n nm hc 2012- 2013 mn a l#11 nm i mi phng thc ra thi ca B Gio dc v o to#Ph Cng Vit tuyn chn#^aH.#^aNxb. H N i#2012#^a226tr.^b24cm#a l#Ph thng trung hc# thi#Sch c thm#Ph Cng V it#Hoa#295694## 00640000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020088000560030064001440070026002080080005002340090 01400239010000500253011001500258020001000273020002000283020001900303020001400322 005001500336039000400351013000700355#VV12.14505#VV12.14506#45000#Vi?t#GI-462T#4 28.0076#^214#Gii thiu thi trc nghim tuyn sinh vo i hc - cao ng to n quc mn ting Anh#11 nm i mi phng thc ra thi ca B Gio dc v o to#ng c Trung tuyn chn#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a247tr.^b24cm#Ting Anh# Ph thng trung hc# thi trc nghim#Sch c thm#ng c Trung#Hoa#295695## 00685000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020086000550030064001410070046002050080005002510090 01400256010000500270011001500275020000800290020002000298020001900318020001400337 005001700351005001600368039000400384013000700388#VV12.14507#VV12.14508#53000#Vi ?t#GI-462T#546.076#^214#Gii thiu thi trc nghim tuyn sinh vo i hc - c ao ng ton quc mn ho hc#11 nm i mi phng thc ra thi ca B Gio d c v o to#Tuyn chn: Nguyn Vn Thoi, Nguyn Hu Thc#^aH.#^aNxb. H Ni#2 012#^a311tr.^b24cm#Ho hc#Ph thng trung hc# thi trc nghim#Sch c thm# Nguyn Vn Thoi#Nguyn Hu Thc#Hoa#295696## 00637000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020085000550030064001400070028002040080005002320090 01400237010000500251011001500256020000700271020002000278020001900298020001400317 005001700331039000400348013000700352#VV12.14509#VV12.14510#49500#Vi?t#GI-462T#5 30.076#^214#Gii thiu thi trc nghim tuyn sinh vo i hc - cao ng ton quc mn vt l#11 nm i mi phng thc ra thi ca B Gio dc v o to #Nguyn Quang Hu tuyn chn#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a282tr.^b24cm#Vt l#Ph t hng trung hc# thi trc nghim#Sch c thm#Nguyn Quang Hu#Hoa#295697## 00730000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020133000540030064001870070045002510080005002960090 01400301010000500315011001500320020000900335020002000344020001900364020001400383 005001400397005001800411039000400429013000700433#VV12.14511#VV12.14512#45500#Vi ?t#GI-462T#570.76#^214#Gii thiu thi trc nghim tuyn sinh vo i hc - ca o ng ton quc t nm hc 2002 - 2003 n nm hc 2012- 2013 mn sinh hc#11 n m i mi phng thc ra thi ca B Gio dc v o to#Tuyn chn: L nh Trung, Trnh Nguyn Giao#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a252tr.^b24cm#Sinh hc#Ph th ng trung hc# thi trc nghim#Sch c thm#L nh Trung#Trnh Nguyn Giao#Ho a#295698## 00709000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020117000540030064001710070030002350080005002650090 01400270010000500284011001500289020000500304020002000309020000700329020001400336 005001500350005001300365005001800378039000400396013000700400#VV12.14513#VV12.145 14#57000#Vi?t#GI-462T#510.76#^214#Gii thiu thi tuyn sinh vo i hc - ca o ng ton quc t nm hc 2002 - 2003 n nm hc 2012- 2013 mn ton#11 nm i mi phng thc ra thi ca B Gio dc v o to#Tuyn chn: Trn Tun i p...#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a335tr.^b24cm#Ton#Ph thng trung hc# thi#Sc h c thm#Trn Tun ip#Ng Long Hu#Nguyn Ph Trng#Hoa#295699## 00905000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020026000550070045000810080005001260090014001310100 00500145011001500150020001600165020001000181005001700191039000400208005001900212 021030000231020000900531013000700540015006800547#VV12.14515#VV12.14516#41600#Vi ?t#B103G#344.59704#^214#Bi ging lut mi trng#Trnh Th Ngc Anh (ch.b.), Th Kim Hng#^aH.#^aNng nghip#2012#^a195tr.^b21cm#Lut mi trng#Bi ging# Th Kim Hng#Hoa#Trnh Th Ngc Anh#Gii thiu khi qut v lut mi trng v vn qun l nh nc v mi trng. Trnh by ni dung php lut v nh g i mi trng chin lc, nh gi tc ng mi trng v cam kt bo v mi tr ng; kim sot nhim mi trng; bo v cc ngun ti nguyn v lut quc t v bo v mi trng#Vit Nam#295700#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni## 00555000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490070032000680220004001000080005001040090 01000109010000500119011001500124020000800139020000700147020000800154020001100162 020001200173020001400185005001300199005001800212039000400230013000700234#VV12.14 519#VV12.14520#28000#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng vn 12#L Xun Soan, Hong Th Lm Nho#T.1#^aH.#^aDn tr#2012#^a179tr.^b24cm#Ng vn#Lp 12#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#L Xun Soan#Hong Th Lm Nho#Hoa#295702## 00640000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070056000670220004001230080005001270090 02600132010000500158011001500163039000400178013000700182020000800189020000700197 02000080020402000110021202000120022302000140023500500120024900500130026100500150 0274005001300289#VV12.14521#VV12.14522#27000#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng v n 9#L Anh Xun, Phm An Min, Nguyn L Hun, Ng Vn Tun#T.2#^aH.#^ai hc Q uc gia H Ni#2012#^a155tr.^b24cm#Hoa#295703#Ng vn#Lp 12#Vn hc#Ting Vit# Tp lm vn#Sch c thm#L Anh Xun#Phm An Min#Nguyn L Hun#Ng Vn Tun## 00623000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070056000820080005001380090026001430100 00500169011001500174020000800189020000600197020001400203005001200217005002000229 039000400249005001900253005002100272005002100293013000700314#VV12.14523#VV12.145 24#28000#Vi?t#M458T#372.62#^214#199 bi v on vn hay lp 4#L Anh Xun, Nguy n Th Kiu Anh, V Th Hng Giang...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a132 tr.^b24cm#Bi vn#Lp 4#Sch c thm#L Anh Xun#Nguyn Th Kiu Anh#Hoa#V Th Hng Giang#Nguyn Th Hng Lan#Trnh Th Hng Loan#295704## 00818000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020054000540030028001080070069001360080005002050090 02600210010000500236011001500241020001800256020000900274020001000283005001200293 03900040030501500740030902000160038302000200039900500120041900500210043100500210 0452013000700473#VV12.14525#VV12.14526#42000#Vi?t#CH527#895.922#^214#Chuyn vn hc trung i Vit Nam trong nh trng#Dnh cho hc sinh trung hc#L Anh Xun, V Th Dung, Nguyn Th Lan Hng, Nguyn Th nh Tuyt#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2012#^a206tr.^b24cm#Vn hc trung i#Vit Nam#Chuyn #L Anh Xu n#Hoa#Tn sch ngoi ba: Chuyn vn hc trung i Vit Nam trong nh trng# Trung hc c s#Ph thng trung hc#V Th Dung#Nguyn Th Lan Hng#Nguyn Th nh Tuyt#295705## 00629000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020030000490070055000790080005001340090026001390100 00500165011001500170020000800185020000600193005001200199020001400211005001700225 005002100242039000400263005001500267005001400282013000700296020001200303#VV12.14 527#VV12.14528#Vi?t#M458T#807#^214#50000#199 bi v on vn hay lp 9#L Anh X un, Nguyn Thu Hng, Nguyn Th Hng Lan...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#20 12#^a263tr.^b24cm#Bi vn#Lp 9#L Anh Xun#Sch c thm#Nguyn Thu Hng#Nguy n Th Hng Lan#Hoa#V Th Hng L#Bi Thu Linh#295706#Tp lm vn## 00607000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020031000490070042000800080005001220090026001270100 00500153011001500158020000800173020000700181005001200188020001400200005001300214 005001200227039000400239005001700243005001400260013000700274020001200281#VV12.14 530#VV12.14529#Vi?t#M458T#807#^214#66000#199 bi v on vn hay lp 10#L Anh Xun, L Qunh Anh, V Th Dung...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a329tr.^ b24cm#Bi vn#Lp 10#L Anh Xun#Sch c thm#L Qunh Anh#V Th Dung#Hoa#Nguy n Thu Hng#Bi Thu Linh#295707#Tp lm vn## 00464000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020013000540030021000670070010000880080005000980090 01000103010000500113011001500118020001800133020000900151039000400160005001000164 020001700174013000700191#VV12.14531#VV12.14532#24000#Vi?t#M100X#895.9223#^214#M a x i hc#Tp truyn thiu nhi#Ngc Chu#^aH.#^aDn tr#2012#^a115tr.^b20cm#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Hoa#Ngc Chu#Truyn thiu nhi#295708## 00729000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020019000550030029000740070037001030080005001400090 04700145010000500192011001500197020000800212005001600220006001500236039000400251 019000900255020001300264021015500277013000700432#VV12.14533#VV12.14534#55000#Vi ?t#S102C#646.70083#^214#Sch cho con gi 1# tr thnh c gi ti nng#Juliana Foster ; Phm Thu Trang dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Gio dc Long Minh #2012#^a137tr.^b21cm#Con gi#Foster, Juliana#Phm Thu Trang#Hoa#Dch Anh#K nng sng#Hng dn cc bn gi mt s k nng, b quyt mo vt trong cuc sng t hon thin bn thn tr thnh c gi hin i, c tnh, nng ng v sng to #295709## 00717000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020019000550030027000740070033001010080005001340090 04700139010000500186011001500191020000800206005001400214006001300228039000400241 019000900245020001300254021015300267013000700420#VV12.14535#VV12.14536#55000#Vi ?t#S102C#646.70083#^214#Sch cho con gi 2# lun l c gi ti nng#Sally Nort on ; Bi Th Tho dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho Gio dc Long Minh#2012# ^a139tr.^b21cm#Con gi#Norton, Sally#Bi Th Tho#Hoa#Dch Anh#K nng sng#Hn g dn cc bn gi mt s k nng, b quyt mo vt trong cuc sng t hon thin bn thn lun l c gi hin i, c tnh, nng ng v sng to#295710## 00472000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020021000440030013000650070022000780080005001000090010001050100 00500115011001400120020001800134020000900152020001300161005001200174005000900186 039000400195013000700199#VN12.04183#12000#Vi?t#CH527C#895.9223#^214#Chuyn ca c r ron#Truyn tranh#Phng Tng, Trn Mai#^aH.#^aDn tr#2012#^a30tr.^b15cm#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Phng Tng#Trn Mai#Hoa#295711## 00472000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020019000440030013000630070022000760080005000980090010001030100 00500113011001400118020001800132020000900150020001300159005001200172005000900184 039000600193013000700199#VN12.04184#12000#Vi?t#CH527C#895.9223#^214#Chuyn ca B Nga#Truyn tranh#Phng Tng, Trn Mai#^aH.#^aDn tr#2012#^a30tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Phng Tng#Trn Mai#Qunh#295712## 00449000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020017000440030013000610070017000740080005000910090010000960100 00500106011001400111020001800125020000900143020001300152005001700165039000600182 013000700188#VN12.04185#12000#Vi?t#NH254C#895.9223#^214#Nhn con hc ch#Truyn tranh#V Th Ngc Minh#^aH.#^aDn tr#2012#^a30tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#V Th Ngc Minh#Qunh#295713## 00457000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020026000430030013000690070017000820080005000990090010001040100 00500114011001400119020001800133020000900151020001300160005001700173039000600190 013000700196#VN12.04186#12000#Vi?t#S125C#895.9223#^214#Su con khng vng li m #Truyn tranh#V Th Ngc Minh#^aH.#^aDn tr#2012#^a30tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#V Th Ngc Minh#Qunh#295714## 00451000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020020000430030013000630070017000760080005000930090010000980100 00500108011001400113020001800127020000900145020001300154005001700167039000600184 013000700190#VN12.04187#11000#Vi?t#309K#895.9223#^214#iu k diu ca b#Truy n tranh#V Th Ngc Minh#^aH.#^aDn tr#2012#^a26tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn tranh#V Th Ngc Minh#Qunh#295715## 00439000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020020000430030013000630070011000760080005000870090010000920100 00500102011001400107020001800121020000900139020001300148005001100161039000600172 013000700178#VN12.04188#12000#Vi?t#B103H#895.9223#^214#Bi hc ca ln con#Truy n tranh#Nguyn Nga#^aH.#^aDn tr#2012#^a30tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam #Truyn tranh#Nguyn Nga#Qunh#295716## 00440000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020021000430030013000640070011000770080005000880090010000930100 00500103011001400108020001800122020000900140020001300149005001100162039000600173 013000700179#VN12.04189#12000#Vi?t#K305M#895.9223#^214#Kin mp v kin cm#Tru yn tranh#Nguyn Nga#^aH.#^aDn tr#2012#^a30tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Vit Na m#Truyn tranh#Nguyn Nga#Qunh#295717## 00450000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020031000430030013000740070011000870080005000980090010001030100 00500113011001400118020001800132020000900150020001300159005001100172039000600183 013000700189#VN12.04190#12000#Vi?t#C514T#895.9223#^214#Cuc thi gia Voi v Tr u rng#Truyn tranh#Nguyn Nga#^aH.#^aDn tr#2012#^a30tr.^b15cm#Vn hc thiu n hi#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyn Nga#Qunh#295718## 00460000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020029000430030013000720070017000850080005001020090010001070100 00500117011001400122020001800136020000900154020001300163005001700176039000600193 013000700199#VN12.04191#12000#Vi?t#B103H#895.9223#^214#Bi hc u tin ca B Nga#Truyn tranh#V Th Ngc Minh#^aH.#^aDn tr#2012#^a30tr.^b15cm#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn tranh#V Th Ngc Minh#Qunh#295719## 00459000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020007000430030013000500070022000630080005000850090010000900100 00500100011001400105020001800119020000900137020001300146005001200159005000900171 039000600180013000700186#VN12.04192#12000#Vi?t#M200H#895.9223#^214#M hoa#Truy n tranh#Phng Tng, Trn Mai#^aH.#^aDn tr#2012#^a30tr.^b15cm#Vn hc thiu nh i#Vit Nam#Truyn tranh#Phng Tng#Trn Mai#Qunh#295720## 00527000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400030013000640070030000770220004001070080005001110090 01100116010000500127011001500132020001800147020000900165020001300174005001000187 006001300197039000600210013000700216019001400223#VN12.04193#16000#Vi?t#T452L#89 5.6#^214#Ti l Yamamoto Zenjiro#Truyn tranh#Yoko Maki ; Barbie Ayumi dch#T.1# ^aH.#^aKim ng#2012#^a197tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoko Maki#Barbie Ayumi#Qunh#295721#Dch Nht Bn## 00527000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400030013000640070030000770220004001070080005001110090 01100116010000500127011001500132020001800147020000900165020001300174005001000187 006001300197039000600210019001400216013000700230#VN12.04194#16000#Vi?t#T452L#89 5.6#^214#Ti l Yamamoto Zenjiro#Truyn tranh#Yoko Maki ; Barbie Ayumi dch#T.2# ^aH.#^aKim ng#2012#^a174tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoko Maki#Barbie Ayumi#Qunh#Dch Nht Bn#295722## 00527000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400030013000640070030000770220004001070080005001110090 01100116010000500127011001500132020001800147020000900165020001300174005001000187 006001300197039000600210019001400216013000700230#VN12.04195#16000#Vi?t#T452L#89 5.6#^214#Ti l Yamamoto Zenjiro#Truyn tranh#Yoko Maki ; Barbie Ayumi dch#T.3# ^aH.#^aKim ng#2012#^a213tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoko Maki#Barbie Ayumi#Qunh#Dch Nht Bn#295723## 00527000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400030013000640070030000770220004001070080005001110090 01100116010000500127011001500132020001800147020000900165020001300174005001000187 006001300197039000600210019001400216013000700230#VN12.04196#16000#Vi?t#T452L#89 5.6#^214#Ti l Yamamoto Zenjiro#Truyn tranh#Yoko Maki ; Barbie Ayumi dch#T.4# ^aH.#^aKim ng#2012#^a164tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoko Maki#Barbie Ayumi#Qunh#Dch Nht Bn#295724## 00527000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020024000400030013000640070030000770220004001070080005001110090 01100116010000500127011001500132020001800147020000900165020001300174005001000187 006001300197039000600210019001400216013000700230#VN12.04197#Vi?t#T452L#895.6#^21 4#16000#Ti l Yamamoto Zenjiro#Truyn tranh#Yoko Maki ; Barbie Ayumi dch#T.5# ^aH.#^aKim ng#2012#^a198tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoko Maki#Barbie Ayumi#Qunh#Dch Nht Bn#295725## 00591000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020027000410030013000680070054000810220005001350080005001400090 01100145010000500156011001500161020001800176020000900194020001300203005001400216 005001400230006001800244039000600262019001400268013000700282#VN12.04198#21000#V i?t#KH110V#895.6#^214#Kht vng ng ua Capeta#Truyn tranh#Masahito Soda, Kur o Tomiyama ; Nguyn Thanh Ngn dch#T.11#^aH.#^aKim ng#2012#^a212tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Masahito Soda#Kuro Tomiyama#Nguyn Thanh Ng n#Qunh#Dch Nht Bn#295726## 00565000000000301000450002600110000002000090001102000130002002000170003301400070 00500410005000571810006000620820006000688080005000740020017000790030013000960070 02900109022000500138008000500143009001100148010000500159011001500164012003500179 005001300214006000900227039000600236019001400242013000700256#VN12.04199#Hn Quc #Truyn tranh#Vn hc hin i#18000#Vi?t#C450D#895.7#^214#C du thu thn#Tru yn tranh#Yun Mi Kyung ; Kim Dung dch#T.17#^aH.#^aKim ng#2012#^a171tr.^b18cm# Tranh truyn dnh cho la tui 17+#Yun Mi Kyung#Kim Dung#Qunh#Dch Hn Quc#295 727## 00580000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020023000400030013000630070038000760220005001142210025001190080 00500144009001100149010000500160011001500165020001800180020000900198020001300207 005001800220006001300238039000600251019001400257013000700271#VN12.04200#Vi?t#H12 5D#895.6#^214#16000#Hu du ca Nurarihyon#Truyn tranh#Hiroshi Shiibashi ; Bar bie Ayumi dch#T.21#Yu qui Thanh Hnh ng#^aH.#^aKim ng#2012#^a205tr.^b18cm #Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hiroshi Shiibashi#Barbie Ayumi#Qunh#D ch Nht Bn#295728## 00518000000000289000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020017000400030013000570070029000700220004000990080005001030090 01100108010000500119011001500124020001800139020000900157020001300166005001100179 006001100190039000600201019001400207013000700221#VN12.04201#L104H#895.6#^214#160 00#Vi?t#Lam ho dit qu#Truyn tranh#Kazue Kato ; m Nguyt dch#T.8#^aH.#^aK im ng#2012#^a179tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Kazue Kato# m Nguyt#Qunh#Dch Nht Bn#295729## 00571000000000301000450002600110000001400070001104100050001800200150002300300130 00380290025000510070037000760220005001130080005001180090011001230100005001340110 01500139019001400154020001800168020000900186020001300195005001300208006001700221 039000600238181000700244082000600251808000500257013000700262#VN12.04202#16000#V i?t#Chng qun gia#Truyn tranh#Hayate the combat butler#Hata Kenjiro ; Nguyn T hanh Vn dch#T.32#^aH.#^aKim ng#2012#^a185tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hata Kenjiro#Nguyn Thanh Vn#Qunh#CH106Q#895.6#^2 14#295730## 00546000000000301000450002600110000001400070001118100070001808200060002580800050 00310390006000360020010000420030013000520070030000650220005000952210019001000410 00500119005001300124006001000137008000500147009001100152010000500163011001500168 020001800183020000900201020001300210019001400223013000700237#VN12.04203#16000#O -430P#895.6#^214#Qunh#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Thu Trang dch#T.66 #ng ti mt tri#Vi?t#Eiichiro Oda#Thu Trang#^aH.#^aKim ng#2012#^a198tr.^b1 8cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#295731## 00531000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400030013000640070032000770220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134020001800149020000900167020001300176005001600189 006000900205039000600214019001400220013000700234#VN12.04204#16000#Vi?t#A109C#89 5.6#^214#Asari c b tinh nghch#Truyn tranh#Muroyama Mayumi ; Trang L dch#T. 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mu royama Mayumi#Trang L#Qunh#Dch Nht Bn#295732## 00531000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400030013000640070032000770220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134020001800149020000900167020001300176005001600189 006000900205039000600214019001400220013000700234#VN12.04205#16000#Vi?t#A109C#89 5.6#^214#Asari c b tinh nghch#Truyn tranh#Muroyama Mayumi ; Ngc Lan dch#T. 4#^aH.#^aKim ng#2012#^a185tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mu royama Mayumi#Ngc Lan#Qunh#Dch Nht Bn#295733## 00569000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020014000400030013000540070050000670220005001170080005001220090 01100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185005001300198 006001300211006001500224039000700239019001400246013000700260#VN12.04206#N312R#89 5.6#^214#22000#Vi?t#Ninja Rantaro#Truyn tranh#Soubee Amako ; Dch: T Phng H , Nguyn Vn Anh#T.32#^aH.#^aKim ng#2012#^a238tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Soubee Amako#T Phng H#Nguyn Vn Anh#P.Dung#Dch Nht Bn #295734## 00569000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020014000400030013000540070050000670220005001170080005001220090 01100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185005001300198 006001300211006001500224039000700239019001400246013000700260#VN12.04207#N312R#89 5.6#^214#22000#Vi?t#Ninja Rantaro#Truyn tranh#Soubee Amako ; Dch: T Phng H , Nguyn Vn Anh#T.33#^aH.#^aKim ng#2012#^a238tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Soubee Amako#T Phng H#Nguyn Vn Anh#P.Dung#Dch Nht Bn #295735## 00539000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070042000660220004001080080005001120090 01100117010000500128011001500133020001700148020000900165020001300174005001700187 006001800204039000600222019001400228013000700242#VN12.04208#19000#Vi?t#C512C#89 5.6#^214#Cn con Momo#Truyn tranh#Kikuno Shirakawa ; Nguyn Thanh Ngn dch#T.2 #^aH.#^aKim ng#2012#^a165tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Kiku no Shirakawa#Nguyn Thanh Ngn#PDung#Dch Nht Bn#295736## 00527000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070036000660220004001020080005001060090 01100111010000500122011001500127020001700142020000900159020001300168005001700181 006001200198039000600210019001400216013000700230#VN12.04209#19000#Vi?t#C512C#89 5.6#^214#Cn con Momo#Truyn tranh#Kikuno Shirakawa ; Choko Akuma dch#T.3#^aH.# ^aKim ng#2012#^a158tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Kikuno Shi rakawa#Choko Akuma#PDung#Dch Nht Bn#295737## 00527000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020013000400030013000530070036000660220004001020080005001060090 01100111010000500122011001500127020001700142020000900159020001300168005001700181 006001200198039000600210019001400216013000700230#VN12.04210#Vi?t#C512C#895.6#^21 4#19000#Cn con Momo#Truyn tranh#Kikuno Shirakawa ; Choko Akuma dch#T.4#^aH.# ^aKim ng#2012#^a158tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Kikuno Shi rakawa#Choko Akuma#PDung#Dch Nht Bn#295738## 00559000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070044000700220004001140080005001180090 01100123010000500134011001500139020001800154020000900172020001300181005001200194 005001000206006001400216039000600230019001400236013000700250#VN12.04211#15000#V i?t#452Q#895.7#^214#i qun nh nh#Truyn tranh#Park In Seo, Choi Sang ; Phm Thanh T dch#T.8#^aH.#^aKim ng#2012#^a174tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Qu c#Truyn tranh#Park In Seo#Choi Sang#Phm Thanh T#PDung#Dch Hn Quc#295739## 00559000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070044000700220004001140080005001180090 01100123010000500134011001500139020001800154020000900172020001300181005001200194 005001000206006001400216039000600230019001400236013000700250#VN12.04212#15000#V i?t#452Q#895.7#^214#i qun nh nh#Truyn tranh#Park In Seo, Choi Sang ; Phm Thanh T dch#T.9#^aH.#^aKim ng#2012#^a169tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Qu c#Truyn tranh#Park In Seo#Choi Sang#Phm Thanh T#PDung#Dch Hn Quc#295740## 00646000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020008000410030013000490070036000620220005000982210063001030080 00500166009001100171010000500182011001500187020001700202020000900219020001300228 005001600241006001300257039000600270019001400276012003500290013000700325#VN12.04 213#Vi?t#GI-315#895.6#^214#16000#Gintama#Truyn tranh#Hideaki Sorachi ; Barbie Ayumi dch#T.24#C nhng iu k c khi gp ri cng cha chc bit c#^ aH.#^aKim ng#2012#^a186tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hideak i Sorachi#Barbie Ayumi#PDung#Dch Nht Bn#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#29 5741## 00621000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020008000410030013000490070036000620220005000982210038001030080 00500141009001100146010000500157011001500162020001700177020000900194020001300203 005001600216006001300232039000600245019001400251012003500265013000700300#VN12.04 214#Vi?t#GI-315#895.6#^214#16000#Gintama#Truyn tranh#Hideaki Sorachi ; Barbie Ayumi dch#T.25#Tranh i mi l phong cch ca Jump!#^aH.#^aKim ng#2012#^a186 tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hideaki Sorachi#Barbie Ayumi#PD ung#Dch Nht Bn#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#295742## 00677000000000313000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020038000400030013000780070075000910220005001662210043001710080 00500214009001100219010000500230011001500235020001800250020000900268020001300277 005001300290005001400303006001900317039000600336019001400342013000700356#VN12.04 215#B103G#895.6#^214#16000#Vi?t#Bakuman - Gic m ho s truyn tranh#Truyn tr anh#Nguyn tc: Tsugumi Ohba ; Ho s: Takeshi Obata ; Nguyn Hng Giang dch#T .17#Trn u quyt nh v truyn n 1 chng#^aH.#^aKim ng#2012#^a185tr.^b18 cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tsugumi Ohba#Takeshi Obata#Nguyn H ng Giang#PDung#Dch Nht Bn#295743## 00667000000000313000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020038000400030013000780070075000910220005001662210033001710080 00500204009001100209010000500220011001500225020001800240020000900258020001300267 005001300280005001400293006001900307039000600326019001400332013000700346#VN12.04 216#B103G#895.6#^214#16000#Vi?t#Bakuman - Gic m ho s truyn tranh#Truyn tr anh#Nguyn tc: Tsugumi Ohba ; Ho s: Takeshi Obata ; Nguyn Hng Giang dch#T .18#D n thi gian v chy nc rt#^aH.#^aKim ng#2012#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tsugumi Ohba#Takeshi Obata#Nguyn Hng Giang#P Dung#Dch Nht Bn#295744## 00593000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020034000410030013000750070034000880220004001220080005001260090 01100131010000500142011001500147012003500162020001700197020000900214020001300223 005001600236006001100252039000700263019001400270013000700284#VN12.04217#16000#V i?t#TR527T#895.6#^214#Truyn thuyt anh hng Yoshirsune#Truyn tranh#Hirofumi Sa wada ; Thu Dng dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2012#^a215tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hirofumi Sawada#Thu D ng#P.Dung#Dch Nht Bn#295745## 00593000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020034000410030013000750070034000880220004001220080005001260090 01100131010000500142011001500147012003500162020001700197020000900214020001300223 005001600236006001100252039000700263019001400270013000700284#VN12.04218#16000#V i?t#TR527T#895.6#^214#Truyn thuyt anh hng Yoshirsune#Truyn tranh#Hirofumi Sa wada ; Thu Dng dch#T.3#^aH.#^aKim ng#2012#^a189tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Hirofumi Sawada#Thu D ng#P.Dung#Dch Nht Bn#295746## 00544000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400030013000550070043000680220004001110080005001150090 01100120010000500131011001500136020001800151020000900169020001300178005001700191 006001900208039000600227013000700233019001400240#VN12.04219#16000#Vi?t#T452L#89 5.6#^214#Ti l Galileo#Truyn tranh#Kashimoto Manavu ; Nguyn Hng Giang dch# T.1#^aH.#^aKim ng#2012#^a185tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh# Kashimoto Manavu#Nguyn Hng Giang#PDung#295747#Dch Nht Bn## 00544000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400030013000550070043000680220004001110080005001150090 01100120010000500131011001500136020001800151020000900169020001300178005001700191 006001900208039000600227019001400233013000700247#VN12.04220#16000#Vi?t#T452L#89 5.6#^214#Ti l Galileo#Truyn tranh#Kashimoto Manavu ; Nguyn Hng Giang dch# T.2#^aH.#^aKim ng#2012#^a176tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh# Kashimoto Manavu#Nguyn Hng Giang#PDung#Dch Nht Bn#295748## 00544000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400030013000550070043000680220004001110080005001150090 01100120010000500131011001500136020001800151020000900169020001300178005001700191 006001900208039000600227019001400233013000700247#VN12.04221#16000#Vi?t#T452L#89 5.6#^214#Ti l Galileo#Truyn tranh#Kashimoto Manavu ; Nguyn Hng Giang dch# T.3#^aH.#^aKim ng#2012#^a182tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh# Kashimoto Manavu#Nguyn Hng Giang#PDung#Dch Nht Bn#295749## 00544000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020015000400030013000550070043000680220004001110080005001150090 01100120010000500131011001500136020001800151020000900169020001300178005001700191 006001900208039000600227019001400233013000700247#VN12.04222#Vi?t#T452L#895.6#^21 4#16000#Ti l Galileo#Truyn tranh#Kashimoto Manavu ; Nguyn Hng Giang dch# T.4#^aH.#^aKim ng#2012#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh# Kashimoto Manavu#Nguyn Hng Giang#PDung#Dch Nht Bn#295750## 00531000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070037000670220004001040080005001080090 01100113010000500124011001500129020001800144020000900162020001300171005001300184 006001700197039000600214019001400220013000700234#VN12.04223#19000#Vi?t#K200A#89 5.6#^214#K n c mng#Truyn tranh#Shin Mashiba ; Cao Th Hi Linh dch#T.4#^aH .#^aKim ng#2012#^a175tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Shin Ma shiba#Cao Th Hi Linh#PDung#Dch Nht Bn#295751## 00531000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070037000670220004001040080005001080090 01100113010000500124011001500129020001800144020000900162020001300171005001300184 006001700197039000600214019001400220013000700234#VN12.04224#19000#Vi?t#K200A#89 5.6#^214#K n c mng#Truyn tranh#Shin Mashiba ; Cao Th Hi Linh dch#T.5#^aH .#^aKim ng#2012#^a175tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Shin Ma shiba#Cao Th Hi Linh#PDung#Dch Nht Bn#295752## 00557000000000301000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020007000390030013000460070048000590220005001070080005001120090 01100117010000500128011001500133020001800148020000900166020001300175005001300188 005001600201006001100217039000600228019001400234013000700248#VN12.04225#Vi?t#Y00 0#895.7#^214#15000#Yureka#Truyn tranh#Son Hee Joon, Kim Youn Kyoung ; Hi Ph ng dch#T.14#^aH.#^aKim ng#2012#^a171tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truy n tranh#Son Hee Joon#Kim Youn Kyoung#Hi Phng#PDung#Dch Hn Quc#295753## 00557000000000301000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020007000390030013000460070048000590220005001070080005001120090 01100117010000500128011001500133020001800148020000900166020001300175005001300188 005001600201006001100217039000600228019001400234013000700248#VN12.04226#Vi?t#Y00 0#895.7#^214#15000#Yureka#Truyn tranh#Son Hee Joon, Kim Youn Kyoung ; Hi Ph ng dch#T.15#^aH.#^aKim ng#2012#^a170tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truy n tranh#Son Hee Joon#Kim Youn Kyoung#Hi Phng#PDung#Dch Hn Quc#295754## 00557000000000301000450002600110000004100050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020007000390030013000460070048000590220005001070080005001120090 01100117010000500128011001500133020001800148020000900166020001300175005001300188 005001600201006001100217039000600228019001400234013000700248#VN12.04227#Vi?t#Y00 0#895.7#^214#15000#Yureka#Truyn tranh#Son Hee Joon, Kim Youn Kyoung ; Hi Ph ng dch#T.16#^aH.#^aKim ng#2012#^a170tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truy n tranh#Son Hee Joon#Kim Youn Kyoung#Hi Phng#PDung#Dch Hn Quc#295755## 00663000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020013000400030013000530070064000660220005001302210020001350080 00500155009001100160010000500171011001500176012003500191020001800226020000900244 02000130025300500170026600500140028300600120029701900140030903900070032301300070 0330#VN12.04228#Vi?t#E207H#895.6#^214#16000#Eyeshield 21#Truyn tranh#Li: Riic hiro Inagaki ; Tranh: Yusuke Murata ; Trang Tempo dch#T.14#c qu VS thn bin# ^aH.#^aKim ng#2012#^a207tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 14+#Vn hc t hiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Riichiro Inagaki#Yusuke Murata#Trang Tempo#Dch N ht Bn#P.Dung#295756## 00676000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070064000660220005001302210033001350080 00500168009001100173010000500184011001500189012003500204020001800239020000900257 02000130026600500170027900500140029600600120031001900140032203900070033601300070 0343#VN12.04229#16000#Vi?t#E207H#895.6#^214#Eyeshield 21#Truyn tranh#Li: Riic hiro Inagaki ; Tranh: Yusuke Murata ; Trang Tempo dch#T.15#Nhng chin binh mn h nht Tokyo#^aH.#^aKim ng#2012#^a199tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 14+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Riichiro Inagaki#Yusuke Murata#Trang Tempo#Dch Nht Bn#P.Dung#295757## 00525000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070029000700220004000990080005001030090 01100108010000500119011001500124020001800139020000900157020001300166005001700179 005001100196039000700207013000700214019001400221#VN12.04230#20000#Vi?t#D434B#89 5.6#^214#Doraemon bo bi#Truyn tranh#Fujiko F. Fujiko, Fujiko Pro#T.1#^aH.#^aK im ng#2012#^a346tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fu jiko#Fujiko Pro#P.Dung#295758#Dch Nht Bn## 00525000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070029000700220004000990080005001030090 01100108010000500119011001500124020001800139020000900157020001300166005001700179 005001100196039000700207019001400214013000700228#VN12.04231#20000#Vi?t#D434B#89 5.6#^214#Doraemon bo bi#Truyn tranh#Fujiko F. Fujiko, Fujiko Pro#T.2#^aH.#^aK im ng#2012#^a341tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fu jiko#Fujiko Pro#P.Dung#Dch Nht Bn#295759## 00508000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070011000690220004000802210019000840080 00500103009001100108010000500119011001500124020001800139020000900157020001300166 005001100179039000700190013000700197019001400204#VN12.04232#20000#Vi?t#D434#89 5.6#^214#Doraemon vui#Truyn tranh#Fujiko Pro#T.1#Doraemon xut hin#^aH.#^aK im ng#2012#^a290tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko Pro#P .Dung#295760#Dch Nht Bn## 00515000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070011000690220004000802210028000840080 00500112009001100117010000500128011001500133020001800148020000900166020001300175 005001100188039000500199019001400204013000700218#VN12.04233#20000#Vi?t#D434#89 5.6#^214#Doraemon vui#Truyn tranh#Fujiko Pro#T.2#Doraemon v nhng ngi bn #^aH.#^aKim ng#2012#^a290tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fuj iko Pro#H.H#Dch Nht Bn#295761## 00517000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070011000690220004000802210030000840080 00500114009001100119010000500130011001500135020001800150020000900168020001300177 005001100190039000500201019001400206013000700220#VN12.04234#20000#Vi?t#D434#89 5.6#^214#Doraemon vui#Truyn tranh#Fujiko Pro#T.3#Doraemon qu kh v tng l ai#^aH.#^aKim ng#2012#^a290tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#F ujiko Pro#H.H#Dch Nht Bn#295762## 00519000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020016000400030013000560070011000690220004000802210032000840080 00500116009001100121010000500132011001500137020001800152020000900170020001300179 005001100192039000500203019001400208013000700222#VN12.04235#Vi?t#D434#895.6#^21 4#20000#Doraemon vui#Truyn tranh#Fujiko Pro#T.4#Doraemon ch mo my thng minh#^aH.#^aKim ng#2012#^a291tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Fujiko Pro#H.H#Dch Nht Bn#295763## 00519000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400030021000700070016000910080005001070090011001120100 00500123011001500128012001600143020001800159020000900177020001300186005001600199 039000500215013000700220019001400227#VN12.04236#20000#Vi?t#D434N#895.6#^214#Dor aemon nhng cuc phiu lu#Truyn di hot hnh#Fujiko F. Fujio#^aH.#^aKim ng# 2012#^a251tr.^b15cm#Doraemon vui#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fuji ko F. Fujio#H.H#295764#Dch Nht Bn## 00585000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020024000400070019000640220004000832210023000870040013001100080 00500123009001100128010000500139011003200144012002600176020001800202020000700220 020001400227006001400241039000500255013000700260019001600267#VN12.04237#6600#Vi ?t#E206R#372.21#^214#EQ - "Rn np sng hay"#Trn Hi Chu dch#T.1#Chut ti co n t i b#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#T lp#Sch mu gio#Trn Hi Chu#H.H #295765#Dch Trung Quc## 00577000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020024000400070019000640220004000832210015000870040013001020080 00500115009001100120010000500131011003200136012002600168020001800194020000700212 020001400219006001400233039000500247019001600252013000700268#VN12.04238#6600#Vi ?t#E206R#372.21#^214#EQ - "Rn np sng hay"#Trn Hi Chu dch#T.2#Kh con l n#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#T lp#Sch mu gio#Trn Hi Chu#H.H#Dch Tr ung Quc#295766## 00586000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020024000400070019000640220004000832210024000870040013001110080 00500124009001100129010000500140011003200145012002600177020001800203020001400221 006001400235039000500249019001600254013000700270020000700277#VN12.04239#6600#Vi ?t#E206R#372.21#^214#EQ - "Rn np sng hay"#Trn Hi Chu dch#T.3#Nhng ht ng nghnh#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#V a hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Trn Hi Chu#H.H#Dch Trung Quc#295767#T duy## 00605000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020024000400070019000640220004000832210022000870040013001090080 00500122009001100127010000500138011003200143012002600175020001800201020000700219 020001400226006001400240039000500254019001600259013000700275020000900282#VN12.04 240#6600#Vi?t#E206R#372.21#^214#EQ - "Rn np sng hay"#Trn Hi Chu dch#T.4# Chic ca th trng#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#T lp#Sch mu gio#Trn H i Chu#H.H#Dch Trung Quc#295768#Sng to## 00590000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020025000400070019000650220004000842210025000880040013001130080 00500126009001100131010000500142011003200147012002600179020001800205020000900223 020001400232006001400246039000500260019001600265013000700281#VN12.04241#6600#Vi ?t#E206R#372.21#^214#EQ - "Rn thi quen tt"#Trn Hi Chu dch#T.5#Ngi nh m i ca gu nu#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm# Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#Nim tin#Sch mu gio#Trn Hi Chu #H.H#Dch Trung Quc#295769## 00587000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020024000400070019000640220004000832210023000870040013001100080 00500123009001100128010000500139011003200144012002600176020001800202020001400220 006001400234039000500248019001600253020000900269013000700278#VN12.04242#6600#Vi ?t#E206R#372.21#^214#EQ - "Rn np sng hay"#Trn Hi Chu dch#T.6#Bnh sinh nh t tng m#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Trn Hi Chu#H.H#Dch T rung Quc#on kt#295770## 00595000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020024000400070019000640220004000832210024000870040013001110080 00500124009001100129010000500140011003200145012002600177020001800203020001600221 020001400237006001400251039000500265019001600270013000700286#VN12.04243#6600#Vi ?t#E206R#372.21#^214#EQ - "Rn np sng hay"#Trn Hi Chu dch#T.7#Chic gng ca gu con#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#V a hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#Lng yu thng#Sch mu gio#Trn Hi Chu#H.H#Dch Trung Quc#295771## 00582000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020024000400070019000640220004000832210019000870040013001060080 00500119009001100124010000500135011003200140012002600172020001800198020001400216 006001400230039000500244019001600249020000800265013000700273#VN12.04244#6600#Vi ?t#E206R#372.21#^214#EQ - "Rn np sng hay"#Trn Hi Chu dch#T.8#Chuyn ca b n gi#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Trn Hi Chu#H.H#Dch Trung Quc#Gip #295772## 00581000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020024000400070019000640220004000832210017000870040013001040080 00500117009001100122010000500133011003200138012002600170020001800196020001400214 006001400228039000500242019001600247020000900263013000700272#VN12.04245#6600#Vi ?t#E206R#372.21#^214#EQ - "Rn np sng hay"#Trn Hi Chu dch#T.9#Thu hoch b ng#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc v a chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Trn Hi Chu#H.H#Dch Trung Q uc#Np sng#295773## 00582000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020024000400070019000640220005000832210016000880040013001040080 00500117009001100122010000500133011003200138012002600170020001800196020001400214 006001400228039000500242019001600247020001000263013000700273#VN12.04246#6600#Vi ?t#E206R#372.21#^214#EQ - "Rn np sng hay"#Trn Hi Chu dch#T.10#Kh con hp tp#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc v a chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Trn Hi Chu#H.H#Dch Trung Q uc#Nhn thc#295774## 00585000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020025000400070019000650220004000842210016000880040013001040080 00500117009001100122010000500133011003200138012002600170020001800196020001300214 020001400227006001400241039000500255013000700260019001600267#VN12.04247#6600#Vi ?t#E206R#372.21#^214#EQ - "Rn thi quen tt"#Trn Hi Chu dch#T.1# xanh tng bn#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc v a chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#Lng nhn i#Sch mu gio#Trn Hi Chu#H.H #295775#Dch Trung Quc## 00585000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020025000400070019000650220004000842210020000880040013001080080 00500121009001100126010000500137011003200142012002600174020001800200020001400218 006001400232039000500246019001600251020000900267013000700276#VN12.04248#6600#Vi ?t#E206R#372.21#^214#EQ - "Rn thi quen tt"#Trn Hi Chu dch#T.2#Mt ong ca ai nh?#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va h c va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Trn Hi Chu#H.H#Dch Tru ng Quc#Tht th#295776## 00583000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020025000400070019000650220004000842210018000880040013001060080 00500119009001100124010000500135011003200140012002600172020001800198020001400216 006001400230039000500244019001600249020000900265013000700274#VN12.04249#6600#Vi ?t#E206R#372.21#^214#EQ - "Rn thi quen tt"#Trn Hi Chu dch#T.3#Nhm con d ng cm#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Trn Hi Chu#H.H#Dch Trung Quc#Dng cm#295777## 00584000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020025000400070019000650220004000842210018000880040013001060080 00500119009001100124010000500135011003200140012002600172020001800198020001400216 006001400230039000500244019001600249020001000265013000700275#VN12.04250#6600#Vi ?t#E206R#372.21#^214#EQ - "Rn thi quen tt"#Trn Hi Chu dch#T.4#Cng ung m t ong#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Trn Hi Chu#H.H#Dch Trung Quc#Thi quen#295778## 00583000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020025000400070019000650220004000842210017000880040013001050080 00500118009001100123010000500134011003200139012002600171020001800197020001400215 006001400229039000500243019001600248020001000264013000700274#VN12.04251#6600#Vi ?t#E206R#372.21#^214#EQ - "Rn thi quen tt"#Trn Hi Chu dch#T.5#Ch ngy mai!#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Trn Hi Chu#H.H#Dch Trung Quc#Thi quen#295779## 00585000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020025000400070019000650220004000842210019000880040013001070080 00500120009001100125010000500136011003200141012002600173020001800199020001400217 006001400231039000500245019001600250020001000266013000700276#VN12.04252#6600#Vi ?t#E206R#372.21#^214#EQ - "Rn thi quen tt"#Trn Hi Chu dch#T.6#Tm cng l ng cong#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va h c va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Trn Hi Chu#H.H#Dch Trun g Quc#Thi quen#295780## 00589000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020025000400070019000650220004000842210022000880040013001100080 00500123009001100128010000500139011003200144012002600176020001800202020001400220 006001400234039000500248019001600253020001100269013000700280#VN12.04253#6600#Vi ?t#E206R#372.21#^214#EQ - "Rn thi quen tt"#Trn Hi Chu dch#T.7#Si con vo thnh ph#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Trn Hi Chu#H.H#Dch T rung Quc#Giao thng#295781## 00593000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020025000400070019000650220004000842210027000880040013001150080 00500128009001100133010000500144011003200149012002600181020001800207020001400225 006001400239039000500253019001600258020001000274013000700284#VN12.04254#6600#Vi ?t#E206R#372.21#^214#EQ - "Rn thi quen tt"#Trn Hi Chu dch#T.8#Ai ginh c phn thng?#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14c m#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Trn Hi Chu#H.H#D ch Trung Quc#Thi quen#295782## 00590000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020025000400070019000650220004000842210021000880040013001090080 00500122009001100127010000500138011003200143012002600175020001800201020001400219 006001400233039000500247019001600252020001300268013000700281#VN12.04255#6600#Vi ?t#E206R#372.21#^214#EQ - "Rn thi quen tt"#Trn Hi Chu dch#T.9#Mo mp mu n lm h#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Trn Hi Chu#H.H#Dch Tr ung Quc#Tnh c lp#295783## 00583000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020025000400070019000650220005000842210016000890040013001050080 00500118009001100123010000500134011003200139012002600171020001800197020001400215 006001400229039000500243019001600248020001000264013000700274#VN12.04256#6600#Vi ?t#E206R#372.21#^214#EQ - "Rn thi quen tt"#Trn Hi Chu dch#T.10#S t hng hch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Trn Hi Chu#H.H#Dch Trung Quc#Thi quen#295784## 00580000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410070019000640220004000832210022000870040013001090080 00500122009001100127010000500138011003200143012002600175020001800201020000300219 006001400222039000500236019001600241020001400257013000700271#VN12.04257#6600#Vi ?t#I-313H#372.21#^214#IQ - "Hc n, hc ni"#Trn Hi Chu dch#T.1#m nhc tr n ng c#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#m#Trn Hi Chu#H.H#Dch Trung Quc#S ch mu gio#295785## 00575000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410070019000640220004000832210010000870040013000970080 00500110009001100115010000500126011003200131012002600163020001800189020001000207 006001400217039000500231019001600236020001400252013000700266#VN12.04258#6600#Vi ?t#I-313H#372.21#^214#IQ - "Hc n, hc ni"#Trn Hi Chu dch#T.2#Reng reng#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#Giao tip#Trn Hi Chu#H.H#Dch Trung Quc#Sch m u gio#295786## 00584000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200070002380800050 00300140006000350020023000410070019000640220004000832210019000870040013001060080 00500119009001100124010000500135011003200140012002600172020001800198020001000216 006001400226039000500240019001600245020001400261013000700275#VN12.04259#Vi?t#I-3 13H#372.21#^214#6600#IQ - "Hc n, hc ni"#Trn Hi Chu dch#T.3#Kh con hiu khch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#Giao tip#Trn Hi Chu#H.H#Dch Trung Qu c#Sch mu gio#295787## 00575000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410070019000640220004000832210017000870040013001040080 00500117009001100122010000500133011003200138012002600170020001800196020000900214 020000800223006001400231039000500245013000700250019001600257#VN12.04260#6600#Vi ?t#I-313H#372.21#^214#IQ - "Hc n, hc ni"#Trn Hi Chu dch#T.4#Ai dy sm n ht?#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc v a chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#Ngn ng#ng t#Trn Hi Chu#Vanh#295788#D ch Trung Quc## 00551000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410070019000640220004000832210014000870040013001010080 00500114009001100119010000500130011003200135012002600167020001800193020000800211 006001400219039000500233019001600238013000700254#VN12.04261#6600#Vi?t#I-313H#37 2.21#^214#IQ - "Hc n, hc ni"#Trn Hi Chu dch#T.5#Khc nhc ma#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tu i#Gio dc mu gio#Mu sc#Trn Hi Chu#Vanh#Dch Trung Quc#295789## 00559000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410070019000640220004000832210018000870040013001050080 00500118009001100123010000500134011003200139012002600171020001800197020001200215 006001400227039000500241019001600246013000700262#VN12.04262#6600#Vi?t#I-313H#37 2.21#^214#IQ - "Hc n, hc ni"#Trn Hi Chu dch#T.6#Chic hp diu k#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio# gia dng#Trn Hi Chu#Vanh#Dch Trung Quc#295790## 00558000000000289000450002600110000004100050001118100070001608200070002380800050 00300140006000350020023000410070019000640220004000832210022000870040013001090080 00500122009001100127010000500138011003200143012002600175020001800201020000700219 006001400226039000500240019001600245013000700261#VN12.04263#Vi?t#I-313H#372.21#^ 214#6600#IQ - "Hc n, hc ni"#Trn Hi Chu dch#T.7#Sinh nht ca gu con#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#Mi v#Trn Hi Chu#Vanh#Dch Trung Quc#295791## 00578000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200070002380800050 00300140006000350020023000410070019000640220004000832210021000870040013001080080 00500121009001100126010000500137011003200142012002600174020001800200020000700218 006001400225039000500239019001600244020000900260013000700269#VN12.04264#Vi?t#I-3 13H#372.21#^214#6600#IQ - "Hc n, hc ni"#Trn Hi Chu dch#T.8#Gu con bit lau nh#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va h c va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#T duy#Trn Hi Chu#Vanh#Dch Trung Quc #Ngn ng#295792## 00590000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200070002380800050 00300140006000350020023000410070019000640220004000832210026000870040013001130080 00500126009001100131010000500142011003200147012002600179020001800205020001200223 006001400235039000500249019001600254020001100270013000700281#VN12.04265#Vi?t#I-3 13H#372.21#^214#6600#IQ - "Hc n, hc ni"#Trn Hi Chu dch#T.9#Chic khu t rang c bit#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm# Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#Thin nhin#Trn Hi Chu#Vanh#Dch Trung Quc#Mi trng#295793## 00559000000000289000450002600110000004100050001118100070001608200070002380800050 00300140006000350020023000410070019000640220005000832210020000880040013001080080 00500121009001100126010000500137011003200142012002600174020001800200020000900218 006001400227039000500241019001600246013000700262#VN12.04266#Vi?t#I-313H#372.21#^ 214#6600#IQ - "Hc n, hc ni"#Trn Hi Chu dch#T.10#V hi trn ng c#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tui#Gio dc mu gio#ng vt#Trn Hi Chu#Vanh#Dch Trung Quc#295794## 00548000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410070019000640220004000832210015000870040013001020080 00500115009001100120010000500131011003200136012002600168020001800194020000400212 006001400216039000500230013000700235019001600242#VN12.04268#6600#Vi?t#I-313H#37 2.21#^214#IQ - "Hc gi, hc m"#Trn Hi Chu dch#T.1#Hoa n bn ma#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1-4 tu i#Gio dc mu gio#Hoa#Trn Hi Chu#Vanh#295795#Dch Trung Quc## 00557000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410070019000640220004000832210019000870040013001060080 00500119009001100124010000500135011003200140012002600172020001800198020000900216 006001400225039000500239019001600244013000700260#VN12.04269#6600#Vi?t#I-313H#37 2.21#^214#IQ - "Hc gi, hc m"#Trn Hi Chu dch#T.2#Ai l nh v ch?#In l n th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1- 4 tui#Gio dc mu gio#ng vt#Trn Hi Chu#Vanh#Dch Trung Quc#295796## 00630000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410030009000640070019000730220004000922210021000960040 01300117008000500130009001100135010000500146011003200151012001700183020001800200 02000210021800600140023903900050025301900160025802000090027401300070028302000140 0290#VN12.04270#6600#Vi?t#I-313H#372.21#^214#IQ - "Hc gi, hc m"#1-4 tui#Tr n Hi Chu dch#T.3#Bc nh ca ch xanh#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8t r.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi#Gio dc mu gio#Khoa hc thng t hc#Trn Hi Chu#Vanh#Dch Trung Quc#ng vt#295797#Sch mu gio## 00561000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410070019000640220004000832210023000870040013001100080 00500123009001100128010000500139011003200144012002600176020001800202006001400220 039000500234019001600239020000900255013000700264#VN12.04271#6600#Vi?t#I-313H#37 2.21#^214#IQ - "Hc gi, hc m"#Trn Hi Chu dch#T.4#Chic n lng nh xu#I n ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va ch i 1-4 tui#Gio dc mu gio#Trn Hi Chu#Vanh#Dch Trung Quc#ng vt#295798# # 00557000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410070019000640220004000832210019000870040013001060080 00500119009001100124010000500135011003200140012002600172020001800198006001400216 039000500230019001600235020000900251013000700260#VN12.04272#6600#Vi?t#I-313H#37 2.21#^214#IQ - "Hc gi, hc m"#Trn Hi Chu dch#T.5#Chuyn hai bn my#In l n th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1- 4 tui#Gio dc mu gio#Trn Hi Chu#Vanh#Dch Trung Quc#Khoa hc#295799## 00558000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410070019000640220004000832210020000870040013001070080 00500120009001100125010000500136011003200141012002600173020001800199006001400217 039000500231019001600236020000900252013000700261#VN12.04273#6600#Vi?t#I-313H#37 2.21#^214#IQ - "Hc gi, hc m"#Trn Hi Chu dch#T.6#Nhng cy d t hon#In l n th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi 1 -4 tui#Gio dc mu gio#Trn Hi Chu#Vanh#Dch Trung Quc#Sinh hc#295800## 00603000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410030009000640070019000730220004000922210031000960040 01300127008000500140009001100145010000500156011003200161012001700193020001800210 006001400228039000500242019001600247020000500263013000700268020001400275#VN12.04 274#6600#Vi?t#I-313H#372.21#^214#IQ - "Hc gi, hc m"#1-4 tui#Trn Hi Chu dch#T.7#Chuyn phiu lu ca git nc#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8tr. ^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi#Gio dc mu gio#Trn Hi Chu#Thu# Dch Trung Quc#Nc#295801#Sch mu gio## 00587000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410030009000640070019000730220004000922210011000960040 01300107008000500120009001100125010000500136011003200141012001700173020001800190 006001400208039000500222019001600227013000700243020000900250020001400259#VN12.04 275#6600#Vi?t#I-313H#372.21#^214#IQ - "Hc gi, hc m"#1-4 tui#Trn Hi Chu dch#T.8#Chic bng#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi#Gio dc mu gio#Trn Hi Chu#Thu#Dch Trung Quc#2958 02#Quan st#Sch mu gio## 00592000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410030009000640070019000730220004000922210016000960040 01300112008000500125009001100130010000500141011003200146012001700178020001800195 006001400213039000500227019001600232013000700248020000900255020001400264#VN12.04 276#6600#Vi?t#I-313H#372.21#^214#IQ - "Hc gi, hc m"#1-4 tui#Trn Hi Chu dch#T.9#Gu con xy nh#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8tr.^bTrn b 10 cu n. - 14cm#Va hc va chi#Gio dc mu gio#Trn Hi Chu#Thu#Dch Trung Quc #295803#ng vt#Sch mu gio## 00597000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410030009000640070019000730220005000922210020000970040 01300117008000500130009001100135010000500146011003200151012001700183020001800200 006001400218039000500232019001600237013000700253020000900260020001400269#VN12.04 277#6600#Vi?t#I-313H#372.21#^214#IQ - "Hc gi, hc m"#1-4 tui#Trn Hi Chu dch#T.10#Chuyn hai ch bm#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a8tr.^bTrn b 10 cun. - 14cm#Va hc va chi#Gio dc mu gio#Trn Hi Chu#Thu#Dch Trung Quc#295804#ng vt#Sch mu gio## 00632000000000313000450002600110000002600110001101400070002218100060002908200040 00358080005000390050016000440020045000600070060001050080005001650090011001700100 00500181011001400186020001700200020000300217020001100220005001400231006001300245 039000500258019000800263013000700271041000500278020002200283020001300305#VN12.04 278#VN12.04279#16000#T452#813#^214#Tarshis, Lauren#Ti sng st khi c mp tn cng nm 1916#Lauren Tarshis ; Minh ho: Scott Dawson ; Nguyn Hng dch#^a H.#^aKim ng#2012#^a76tr.^b19cm#Vn hc hin i#M#Truyn va#Dawson, Scott#Ng uyn Hng#Thu#Dch M#295805#Vi?t#Sch thanh thiu nin#K nng sng## 00631000000000313000450002600110000002600110001101400070002218100060002908200040 00358080005000390050016000440020044000600070060001040080005001640090011001690100 00500180011001400185020001700199020000300216020001100219005001400230006001300244 039000500257013000700262019000800269041000500277020002200282020001300304#VN12.04 280#VN12.04281#16000#T452#813#^214#Tarshis, Lauren#Ti sng st trong cn b o Katrina, 2005#Lauren Tarshis ; Minh ho: Scott Dawson ; Nguyn Hng dch#^aH .#^aKim ng#2012#^a84tr.^b19cm#Vn hc hin i#M#Truyn va#Dawson, Scott#Ngu yn Hng#Thu#295806#Dch M#Vi?t#Sch thanh thiu nin#K nng sng## 00499000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020021000410030011000620070015000730080005000880090011000930100 00500104011001700109012002900126020000900155020001000164020001400174005001600188 039000500204019000500209013000700214#VN12.04282#26000#Vi?t#D125C#372.21#^214#D u chn ai th nh?#2 - 6 tui#Jeannette Rowe#^aH.#^aKim ng#2012#^a16tr.^b17x19 cm#m ba la! No cng khm ph!#Mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#Rowe, Jeannette #Thu#dch#295807## 00495000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030011000580070015000690080005000840090011000890100 00500100011001700105012002900122020000900151020001000160020001400170005001600184 039000500200019000500205013000700210#VN12.04267#26000#Vi?t#515A#372.21#^214#u i ai th nh?#2 - 6 tui#Jeannette Rowe#^aH.#^aKim ng#2012#^a16tr.^b17x19cm# m ba la! No cng khm ph!#Mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#Rowe, Jeannette#Thu #dch#295808## 00495000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030011000580070015000690080005000840090011000890100 00500100011001700105012002900122020000900151020001000160020001400170005001600184 039000500200019000500205013000700210#VN12.04283#26000#Vi?t#C107A#372.21#^214#C nh ai th nh?#2 - 6 tui#Jeannette Rowe#^aH.#^aKim ng#2012#^a16tr.^b17x19cm# m ba la! No cng khm ph!#Mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#Rowe, Jeannette#Thu #dch#295809## 00496000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020017000420030011000590070015000700080005000850090011000900100 00500101011001700106012002900123020000900152020001000161020001400171005001600185 039000500201019000500206013000700211#VN12.04284#26000#Vi?t#CH121A#372.21#^214#C hn ai th nh?#2 - 6 tui#Jeannette Rowe#^aH.#^aKim ng#2012#^a16tr.^b17x19cm# m ba la! No cng khm ph!#Mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#Rowe, Jeannette#Th u#dch#295810## 00495000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020016000420030011000580070015000690080005000840090011000890100 00500100011001700105012002900122020000900151020001000160020001400170005001600184 039000500200019000500205013000700210#VN12.04285#26000#Vi?t#NH100A#372.21#^214#N h ai th nh?#2 - 6 tui#Jeannette Rowe#^aH.#^aKim ng#2012#^a16tr.^b17x19cm# m ba la! No cng khm ph!#Mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#Rowe, Jeannette#Thu #dch#295811## 00494000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410030011000570070015000680080005000830090011000880100 00500099011001700104012002900121020000900150020001000159020001400169005001600183 039000500199013000700204019000500211#VN12.04286#26000#Vi?t#M118A#372.21#^214#M t ai th nh?#2 - 6 tui#Jeannette Rowe#^aH.#^aKim ng#2012#^a16tr.^b17x19cm#m ba la! No cng khm ph!#Mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#Rowe, Jeannette#Thu #295812#dch## 00494000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410030011000570070015000680080005000830090011000880100 00500099011001700104012002900121020000900150020001000159020001400169005001600183 039000500199019000500204013000700209#VN12.04287#26000#Vi?t#T103A#372.21#^214#Ta i ai th nh?#2 - 6 tui#Jeannette Rowe#^aH.#^aKim ng#2012#^a16tr.^b17x19cm#m ba la! No cng khm ph!#Mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#Rowe, Jeannette#Thu #dch#295813## 00479000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030011000580070015000690080005000840090011000890100 00500100011001700105012002900122020000900151020001000160020001400170005001700184 039000500201013000700206#VN12.04288#26000#Vi?t#R116A#372.21#^214#Rng ai th nh ?#2 - 6 tui#Jeannette Rowe#^aH.#^aKim ng#2012#^a12tr.^b17x19cm#m ba la! No cng khm ph!#Mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#Rowe, Jeanneette#Uyn#295814## 00477000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410030011000570070015000680080005000830090011000880100 00500099011001700104012002900121020000900150020001000159020001400169005001600183 039000500199013000700204#VN12.04289#26000#Vi?t#M510A#372.21#^214#Mi ai th nh ?#2 - 6 tui#Jeannette Rowe#^aH.#^aKim ng#2012#^a12tr.^b17x19cm#m ba la! No cng khm ph!#Mu gio#Ting Anh#Sch mu gio#Rowe, Jeannette#Uyn#295815## 00478000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030011000580070015000690080005000840090011000890100 00500100011001700105012002900122020000900151020001400160005001600174039000500190 013000700195020001000202#VN12.04290#26000#Vi?t#B513A#372.21#^214#Bng ai th nh ?#2 - 6 tui#Jeannette Rowe#^aH.#^aKim ng#2012#^a16tr.^b17x19cm#m ba la! No cng khm ph!#Mu gio#Sch mu gio#Rowe, Jeannette#Uyn#295816#Ting Anh## 00524000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030023000550070033000780080005001110090011001160100 00500127011001700132012002100149020001800170020001300188005000800201005001100209 039000500220013000700225020001400232#VN12.04291#10000#Vi?t#D431S#372.21#^214#D ng sui en#Dnh cho b 2 - 6 tui#Tranh: Komteam ; Li: Mai Phng#^aH.#^aKim ng#2012#^a12tr.^b17x19cm#B khn ln mi ngy#Gio dc mu gio#Truyn tranh#Ko mteam#Mai Phng#Uyn#295817#Sch mu gio## 00532000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020022000410030023000630070033000860080005001190090011001240100 00500135011001700140012002100157020001800178020001300196005000800209005001100217 039000500228013000700233020001400240#VN12.04292#10000#Vi?t#452G#372.21#^214# i giy ca nim vui#Dng cho b 2 - 6 tui#Tranh: Komteam ; Li: Mai Phng#^aH. #^aKim ng#2012#^a12tr.^b17x19cm#B khn ln mi ngy#Gio dc mu gio#Truyn tranh#Komteam#Mai Phng#Uyn#295818#Sch mu gio## 00528000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410030023000590070033000820080005001150090011001200100 00500131011001700136012002100153020001800174020001300192005000800205005001100213 039000500224013000700229020001400236#VN12.04293#10000#Vi?t#C512M#372.21#^214#C n mun tro cy#Dnh cho b 2 - 6 tui#Tranh: Komteam ; Li: Mai Phng#^aH.#^aK im ng#2012#^a12tr.^b17x19cm#B khn ln mi ngy#Gio dc mu gio#Truyn tran h#Komteam#Mai Phng#Uyn#295819#Sch mu gio## 00530000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020019000420030023000610070033000840080005001170090011001220100 00500133011001700138012002100155020001800176020001300194005000800207005001100215 039000500226013000700231020001400238#VN12.04294#10000#Vi?t#CH303B#372.21#^214#C hic bnh tng m#Dnh cho b 2 - 6 tui#Tranh: Komteam ; Li: Mai Phng#^aH.#^ aKim ng#2012#^a12tr.^b17x19cm#B khn ln mi ngy#Gio dc mu gio#Truyn tr anh#Komteam#Mai Phng#Uyn#295820#Sch mu gio## 00532000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020022000410030023000630070033000860080005001190090011001240100 00500135011001700140012002100157020001800178020001300196005000800209005001100217 039000500228013000700233020001400240#VN12.04295#10000#Vi?t#B300M#372.21#^214#B mt ca mo khoang#Dnh cho b 2 - 6 tui#Tranh: Komteam ; Li: Mai Phng#^aH. #^aKim ng#2012#^a12tr.^b17x19cm#B khn ln mi ngy#Gio dc mu gio#Truyn tranh#Komteam#Mai Phng#Uyn#295821#Sch mu gio## 00529000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410030023000600070033000830080005001160090011001210100 00500132011001700137012002100154020001800175020001300193005000800206005001100214 039000500225013000700230020001400237#VN12.04296#10000#Vi?t#M205K#372.21#^214#M o khoang bt lp#Dnh cho b 2 - 6 tui#Tranh: Komteam ; Li: Mai Phng#^aH.#^a Kim ng#2012#^a12tr.^b17x19cm#B khn ln mi ngy#Gio dc mu gio#Truyn tra nh#Komteam#Mai Phng#Uyn#295822#Sch mu gio## 00526000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410030023000570070033000800080005001130090011001180100 00500129011001700134012002100151020001800172020001300190005000800203005001100211 039000500222013000700227020001400234#VN12.04297#10000#Vi?t#B105V#372.21#^214#B n voi vng v#Dnh cho b 2 - 6 tui#Tranh: Komteam ; Li: Mai Phng#^aH.#^aKim ng#2012#^a12tr.^b17x19cm#B khn ln mi ngy#Gio dc mu gio#Truyn tranh# Komteam#Mai Phng#Uyn#295823#Sch mu gio## 00535000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020024000420030023000660070033000890080005001220090011001270100 00500138011001700143012002100160020001800181020001300199005000800212005001100220 039000500231013000700236020001400243#VN12.04298#10000#Vi?t#NG112T#372.21#^214#N gy tt ca mo khoang#Dnh cho b 2 - 6 tui#Tranh: Komteam ; Li: Mai Phng#^ aH.#^aKim ng#2012#^a12tr.^b17x19cm#B khn ln mi ngy#Gio dc mu gio#Truy n tranh#Komteam#Mai Phng#Uyn#295824#Sch mu gio## 00526000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410030023000570070033000800080005001130090011001180100 00500129011001700134012002100151020001800172020001300190005000800203005001100211 039000500222013000700227020001400234#VN12.04299#10000#Vi?t#V305#372.21#^214#Vi n thn k#Dnh cho b 2 - 6 tui#Tranh: Komteam ; Li: Mai Phng#^aH.#^aKim ng#2012#^a12tr.^b17x19cm#B khn ln mi ngy#Gio dc mu gio#Truyn tranh# Komteam#Mai Phng#Uyn#295825#Sch mu gio## 00527000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030023000580070033000810080005001140090011001190100 00500130011001700135012002100152020001800173020001300191005000800204005001100212 039000500223013000700228020001400235#VN12.04300#10000#Vi?t#L250H#372.21#^214#L hi ho trang#Dnh cho b 2 - 6 tui#Tranh: Komteam ; Li: Mai Phng#^aH.#^aKi m ng#2012#^a12tr.^b17x19cm#B khn ln mi ngy#Gio dc mu gio#Truyn tranh #Komteam#Mai phng#Uyn#295826#Sch mu gio## 00431000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020022000410030011000630080005000740090011000790100005000900110 01400095012002600109020001800135020001000153020001400163039000500177013000700182 #VN12.04301#8500#Vi?t#CH527H#372.21#^214#Chuyn hai d qua cu#2 - 6 tui#^aH.# ^aKim ng#2012#^a12tr.^b17cm#Chuyn k cho b ho ng#Gio dc mu gio#Tnh c ch#Sch mu gio#Uyn#295827## 00420000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020012000400030011000520080005000630090011000680100005000790110 01400084012002600098020001800124020001000142020001400152039000500166013000700171 #VN12.04302#8500#Vi?t#C455V#372.21#^214#Cng v cc#2 - 6 tui#^aH.#^aKim ng# 2012#^a12tr.^b17cm#Chuyn k cho b ho ng#Gio dc mu gio#Tnh cch#Sch m u gio#Uyn#295828## 00427000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020018000410030011000590080005000700090011000750100005000860110 01400091012002600105020001800131020001000149020001400159039000500173013000700178 #VN12.04303#8500#Vi?t#CH310S#372.21#^214#Chim su tt bng#2 - 6 tui#^aH.#^aKi m ng#2012#^a12tr.^b17cm#Chuyn k cho b ho ng#Gio dc mu gio#Tnh cch# Sch mu gio#Uyn#295829## 00432000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410030011000640080005000750090011000800100005000910110 01400096012002600110020001800136020001000154020001400164039000500178013000700183 #VN12.04304#8500#Vi?t#CH500C#372.21#^214#Ch co co thng minh#2 - 6 tui#^aH. #^aKim ng#2012#^a12tr.^b17cm#Chuyn k cho b ho ng#Gio dc mu gio#Tnh cch#Sch mu gio#Uyn#295830## 00429000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400030011000610080005000720090011000770100005000880110 01400093012002600107020001800133020001000151020001400161039000500175013000700180 #VN12.04305#8500#Vi?t#451S#372.21#^214#c sn v chim chch#2 - 6 tui#^aH.#^a Kim ng#2012#^a12tr.^b16cm#Chuyn k cho b ho ng#Gio dc mu gio#Tnh cc h#Sch mu gio#Uyn#295831## 00426000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400030011000580080005000690090011000740100005000850110 01400090012002600104020001800130020001000148020001400158039000500172013000700177 #VN12.04306#8500#Vi?t#S550T#372.21#^214#S t, si v co#2 - 6 tui#^aH.#^aKim ng#2012#^a12tr.^b17cm#Chuyn k cho b ho ng#Gio dc mu gio#Tnh cch#S ch mu gio#Uyn#295832## 00419000000000241000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020011000400030011000510080005000620090011000670100005000780110 01400083012002600097020001800123020001400141039000500155013000700160020001000167 #VN12.04307#8500#Vi?t#G125V#372.21#^214#Gu v co#2 - 6 tui#^aH.#^aKim ng#2 012#^a12tr.^b17cm#Chuyn k cho b ho ng#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Uyn #295833#Tnh cch## 00532000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020013000420030011000550070043000660080005001090090011001140100 00500125011001400130012002700144020001800171020000900189020001300198005001500211 005001400226039000700240013000700247#VN12.04308#8500#Vi?t#H103C#895.9223#^214#H ai ch kin#2 - 6 tui#Li: V Th Xun H ; Tranh: Chu c Thng#^aH.#^aKim n g#2012#^a12tr.^b17cm#Chuyn k cho b. Ho ng#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#V Th Xun H#Chu c Thng#T.Dung#295834## 00532000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020018000430030011000610070040000720080005001120090011001170100 00500128011001400133012002700147020001800174020000900192020001300201005001200214 005001400226039000700240013000700247#VN12.04309#8500#Vi?t#NG452N#895.9223#^214# Ngi nh ma ng#2 - 6 tui#Li: Vng Trng ; Tranh: Chu c Thng#^aH.#^aKim ng#2012#^a12tr.^b17cm#Chuyn k cho b. Ho ng#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tr uyn tranh#Vng Trng#Chu c Thng#T.Dung#295835## 00531000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020022000420030011000640070038000750080005001130090011001180100 00500129011001400134012002700148020001800175020000900193020001300202005001000215 005001400225039000700239013000700246#VN12.04310#8500#Vi?t#L462H#895.9223#^214#L i ha ca ch chut#2 - 6 tui#Li: Hiu Minh ; Tranh: Chu c Thng#^aH.#^aKim ng#2012#^a12tr.^b17cm#Chuyn k cho b. Ho ng#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#T ruyn tranh#Hiu Minh#Chu c Thng#T.Dung#295836## 00563000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020026000420030011000680070041000790080005001200090011001250100 00500136011001400141012005800155020001800213020000900231020000400240005001300244 005001400257039000700271013000700278#VN12.04311#8500#Vi?t#M205#895.9221#^214#M o i chi tho cm vin#2 - 6 tui#Th: Cao Xun Sn ; Tranh: Chu c Thng#^aH .#^aKim ng#2012#^a12tr.^b17cm#Chuyn k cho b. Sng kho)(Nhng cu chuyn k bng th#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Cao Xun Sn#Chu c Thng#T.Dung#29583 7## 00550000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020015000420030011000570070040000680080005001080090011001130100 00500124011001400129012005800143020001800201020000900219020000400228005001200232 005001400244039000700258013000700265#VN12.04312#8500#Vi?t#455D#895.9221#^214# ng dao v c#2 - 6 tui#Th: Vng Trng ; Tranh: Chu c Thng#^aH.#^aKim ng #2012#^a12tr.^b17cm#Chuyn k cho b. Sng kho)(Nhng cu chuyn k bng th#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Vng Trng#Chu c Thng#T.Dung#295838## 00548000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020007000420030011000490070043000600080005001030090011001080100 00500119011001400124012005800138020001800196020000900214020000400223005001500227 005001400242039000700256013000700263#VN12.04313#8500#Vi?t#C126#895.9221#^214#C y a#2 - 6 tui#Th: Trn ng Khoa ; Tranh: Chu c Thng#^aH.#^aKim ng#2012 #^a12tr.^b17cm#Chuyn k cho b. Sng kho)(Nhng cu chuyn k bng th#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Trn ng Khoa#Chu c Thng#T.Dung#295839## 00553000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020014000420030011000560070042000670080005001090090011001140100 00500125011001400130012005800144020001800202020000900220020000400229005001400233 005001400247039000700261013000700268#VN12.04314#8500#Vi?t#T311T#895.9221#^214#T in thi tit#2 - 6 tui#Th: Phm Vit Lm ; Tranh: Chu c Thng#^aH.#^aKim n g#2012#^a12tr.^b17cm#Chuyn k cho b. Sng kho)(Nhng cu chuyn k bng th#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Phm Vit Lm#Chu c Thng#T.Dung#295840## 00550000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020009000420030011000510070043000620080005001050090011001100100 00500121011001400126012005800140020001800198020000900216020000400225005001500229 005001400244039000700258013000700265#VN12.04315#8500#Vi?t#400#895.9221#^214# o...#2 - 6 tui#Th: Trn ng Khoa ; Tranh: Chu c Thng#^aH.#^aKim ng#20 12#^a12tr.^b17cm#Chuyn k cho b. Sng kho)(Nhng cu chuyn k bng th#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Th#Trn ng Khoa#Chu c Thng#T.Dung#295841## 00542000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020013000420030011000550070037000660080005001030090011001080100 00500119011001400124012005800138020001800196020000900214020000400223005000900227 005001400236039000700250013000700257#VN12.04316#8500#Vi?t#C400B#895.9221#^214#C ba ch...#2 - 6 tui#Th: Thy Ngc ; Tranh: Chu c Thng#^aH.#^aKim ng#2012 #^a12tr.^b17cm#Chuyn k cho b. Sng kho)(Nhng cu chuyn k bng th#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Thy Ngc#Chu c Thng#T.Dung#295842## 00549000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020014000420030011000560070040000670080005001070090011001120100 00500123011001400128012005800142020001800200020000900218020000400227005001200231 005001400243039000700257013000700264#VN12.04317#8500#Vi?t#N108B#895.9221#^214#N o, bt tay!#2 - 6 tui#Th: Vng Trng ; Tranh: Chu c Thng#^aH.#^aKim ng# 2012#^a12tr.^b17cm#Chuyn k cho b. Sng kho)(Nhng cu chuyn k bng th#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Vng Trng#Chu c Thng#T.Dung#295843## 00593000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020007000420030011000490070060000600080005001200090011001250100 00500136011001400141012005800155020001800213020000900231020000400240005001700244 005001400261039000700275005001400282013000700296#VN12.04318#8500#Vi?t#V108H#895 .9221#^214#Vo h#2 - 6 tui#Th: Nguyn Hong Sn, Phm Vit Lm ; Tranh: Chu c Thng#^aH.#^aKim ng#2012#^a12tr.^b17cm#Chuyn k cho b. Sng kho)(Nhng c u chuyn k bng th#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Nguyn Hong Sn#Phm Vit Lm#T.Dung#Chu c Thng#295844## 00551000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020014000420030011000560070041000670080005001080090011001130100 00500124011001400129012005800143020001800201020000900219020000400228005001300232 005001400245039000700259013000700266#VN12.04319#8500#Vi?t#M501T#895.9221#^214#M a tri chn#2 - 6 tui#Th: Cao Xun Sn ; Tranh: Chu c Thng#^aH.#^aKim ng #2012#^a12tr.^b17cm#Chuyn k cho b. Sng kho)(Nhng cu chuyn k bng th#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Cao Xun Sn#Chu c Thng#T.Dung#295845## 00559000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020022000420030011000640070041000750080005001160090011001210100 00500132011001400137012005800151020001800209020000900227020000400236005001300240 005001400253039000700267013000700274#VN12.04320#8500#Vi?t#M501X#895.9221#^214#M a xun ca Ngh con#2 - 6 tui#Th: Cao Xun Sn ; Tranh: Chu c Thng#^aH.#^a Kim ng#2012#^a12tr.^b17cm#Chuyn k cho b. Sng kho)(Nhng cu chuyn k bn g th#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Cao Xun Sn#Chu c Thng#T.Dung#295846## 00702000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020020000500070074000700080005001440090011001490100 00500160011001400165012002400179020001800203020000500221020001300226005001500239 03900070025401900100026100500160027100500220028700500150030900500210032400600120 0345013000700357#VN12.04321#VN12.04322#35000#Vi?t#CH506M#843#^214#Chc mng b 6 tui#Claire Renaud, Myriam Mollier, Sophie Maraval-Hutin... ; Lan Hnh dch #^aH.#^aKim ng#2012#^a66tr.^b20cm#Chuyn k dp sinh nht#Vn hc thiu nhi#Ph p#Truyn tranh#Renaud, Claire#T.Dung#Dch Php#Mollier, Myriam#Maraval-Hutin, S ophie#Puybaret, ric#Richermo, Marie-Ange# Lan Hnh#295847## 00706000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020020000500070078000700080005001480090011001530100 00500164011001400169012002400183020001800207020000500225020001300230005001800243 03900070026101900100026800500180027800500210029600500160031700500160033300600120 0349013000700361#VN12.04323#VN12.04324#45000#Vi?t#CH506M#843#^214#Chc mng b 7 tui#ve-Marie Bouch, Folrence Delclos, Marie-Ange Richermo... ; Lan Hnh dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a81tr.^b20cm#Chuyn k dp sinh nht#Vn hc thiu nh i#Php#Truyn tranh#Bouch, ve-Marie#T.Dung#Dch Php#Delclos, Folrence#Richerm o, Marie-Ange#Girel, Stphane#Devaux, Stfany# Lan Hnh#295848## 00523000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020027000540030012000810070038000930080005001310090 01100136010000500147011001400152020001800166020000900184020001200193005001100205 039000700216005001500223013000700238#VN12.04325#VN12.04326#21000#Vi?t#S309N#895 .9223#^214#Siu nhn made in Vit Nam#Truyn ngn#Nguyn L Thu ; Minh ho: Ti n Thng#^aH.#^aKim ng#2012#^a99tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ng n#Tin Thng#T.Dung#Nguyn L Thu#295849## 00581000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020022000410030013000630070033000760220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003500150020001800185020000900203020001300212 005001300225006001300238019001400251039000700265013000700272#VV12.14537#SH311C#8 95.6#^214#16000#Vi?t#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usui ; Barbie A yumi dch#T.34#^aH.#^aKim ng#2012#^a122tr.^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tu i 12+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshito Usui#Barbie Ayumi#Dch Nh t Bn#T.Dung#295850## 00581000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020022000410030013000630070033000760220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003500150020001800185020000900203020001300212 005001300225006001300238019001400251039000700265013000700272#VV12.14538#SH311C#8 95.6#^214#16000#Vi?t#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usui ; Barbie A yumi dch#T.35#^aH.#^aKim ng#2012#^a123tr.^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tu i 12+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshito Usui#Barbie Ayumi#Dch Nh t Bn#T.Dung#295851## 00888000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020053000550070045001080080005001530090011001580100 00500169011001500174012001500189020001900204020000900223020001500232005001500247 03900070026200500130026902102190028202000160050102000080051702000080052502000100 0533013000700543#VV12.14539#VV12.14540#42000#Vi?t#NG527N#895.9223#^214#Nguyn N ht nh, hong t b trong th gii tui th#L Minh Quc b.s. ; Minh ho: Ho ng Tng#^aH.#^aKim ng#2012#^a143tr.^b21cm#Nh vn ca em#Nghin cu vn hc# Vit Nam#Sch thiu nhi# Hong Tng#T.Dung#L Minh Quc#Gii thiu tiu s b n thn, hnh trnh vn chng ca nh vn Nguyn Nht nh cng nhng nh gi, n hn xt ca ng nghip, bo ch trong v ngoi nc vit v Nguyn Nht nh v cc tc phm lm nn tn tui ca ng#Nguyn Nht nh#Nh vn#Tiu s#S nghip# 295852## 00739000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020018000530070071000710080005001420090011001470100 00500158011001500163012002800178020001000206005001500216005001500231039000700246 021014500253020000800398005001100406006001300417013000700430#VV12.14542#VV12.145 41#28000#Vi?t#TH104H#910.91#^214#Thm him a cc#Paul Dowswell ; Minh ho: Jo hn Woodcock, Glen Bird ; Nguyn Hng dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a125tr.^b21cm#N hng cuc phiu lu v i#Thm him#Woodcock, John#Dowswell, Paul#T.Dung#K li cc cuc hnh trnh ca nhng nh thm him u tin khm ph hai a cc: cc Bc v cc Nam trong thi k cui th k 19, u th k 20#a cc#Bird, Glen#Ng uyn Hng#295853## 00707000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050013000530020022000660070058000880080005001460090 01100151010000500162011001500167021011200182020001000294020000800304005001500312 006001300327039000400340019000900344020000500353013000700358012002800365#VV12.14 543#VV12.14544#28000#Vi?t#TH102T#910.91#^214#Brook, Henry#Thch thc trng khi #Henry Brook ; Minh ho: John Woodcock ; Nguyn Hng dch#^aH.#^aKim ng#2012# ^a133tr.^b21cm#Gii thiu cc cuc thm him, nhng nguy him gp phi v nhng iu k th khi con ngi chinh phc bin khi#Thm him#Du hnh#Woodcock, John# Nguyn Hng#Hu#Dch Anh#Bin#295854#Nhng cuc phiu lu v i## 00729000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050013000520020016000650070058000810080005001390090 01100144010000500155011001500160021013900175020001000314020000800324005001500332 006001300347039000400360019000900364020000700373013000700380012002800387#VV12.14 545#VV12.14546#28000#Vi?t#V563Q#910.91#^214#Harvey, Gill#Vt qua sa mc#Gill H arvey ; Minh ho: John Woodcock ; Nguyn Hng dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a125tr .^b21cm#Gii thiu cc cuc thm him v nhng nguy him m con ngi gp phi k hi vt qua vng sa mc hoang s v khc nghit nht trn Tri t#Thm him#Du hnh#Woodcock, John#Nguyn Hng#Hu#Dch Anh#Sa mc#295855#Nhng cuc phiu lu v i## 00741000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050015000530020019000680070071000870080005001580090 01100163010000500174011001500179021010300194020001000297020000800307020001300315 00500150032800500110034300600130035403900040036701300070037101900090037801200280 0387#VV12.14547#VV12.14548#28000#Vi?t#CH312P#915.49#^214#Dowswell, Paul#Chinh p hc Everest#Paul Dowswell ; Minh ha: John Woodcock, Glen Bird ; Nguyn Hng d ch#^aH.#^aKim ng#2012#^a121tr.^b21cm#Gii thiu cc cuc thm him v nhng ng uy him m con ngi gp phi khi chinh phc nh ni Everest#Thm him#Du hnh# nh Everest#Woodcock, John#Bird, Glen#Nguyn Hng#Hu#295856#Dch Anh#Nhng cu c phiu lu v i## 00481000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050018000540020012000720030020000840070018001040080 00500122009001100127010000500138011001500143020001700158020000900175020002000184 039000400204013000700208#VV12.14550#VV12.14549#36000#Vi?t#B100C#895.9223#^214#N guyn Triu Lut#B cha ch#Tiu thuyt lch s#Nguyn Triu Lut#^aH.#^aKim ng#2012#^a187tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt lch s#Hu#295857# # 00516000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050013000550020016000680030011000840070013000950040 01300108008000500121009001100126010000500137011001500142012002100157020001700178 020000900195020001100204039000400215013000700219#VV12.14552#VV12.14551#80000#Vi ?t#NG112C#895.9223#^214#Nguyn Hng#Ngy c bn ma#Truyn di#Nguyn Hng#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a431tr.^b21cm#T sch Vn hc teen#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn di#Hu#295858## 00607000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050010000520020016000620290018000780070045000960220 00400141004001300145008000500158009001100163010000500174011001500179020001700194 02000110021102000110022200600120023300500090024503900040025401900160025801300070 0274#VV12.14553#VV12.14554#44000#Vi?t#CH310S#895.1#^214#Girlne Ya#Chim s ban m ai#Lady's revolution#Girlne Ya ; Lina Nguyn dch ; Leo Chen h..#T.1#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a234tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn di#Li na Nguyn#Leo Chen#Hu#Dch Trung Quc#295859## 00607000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050010000520020016000620290018000780070045000960220 00400141004001300145008000500158009001100163010000500174011001500179020001700194 02000110021102000110022200600120023300500090024503900040025401300070025801900160 0265#VV12.14555#VV12.14556#44000#Vi?t#CH310S#895.1#^214#Girlne Ya#Chim s ban m ai#Lady's revolution#Girlne Ya ; Lina Nguyn dch ; Leo Chen h..#T.2#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2012#^a230tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn di#Li na Nguyn#Leo Chen#Hu#295860#Dch Trung Quc## 00585000000000253000450001400070000004100050000718100060001208200060001880800050 00240050011000290020027000400070016000670040013000830080005000960090009001010100 00500110011002900115021015300144020000700297020000900304020000700313039000400320 013000700324#39000#Vi?t#M430A#641.8#^214#Chung Thu#Mn n gii nhit ma nng# Chung Thu b.s.#In ln th 2#^aH.#^aPh n#2012#^a222tr., 8tr. nh mu^b21cm#H ng dn cch chun b nguyn liu v cch ch bin cc mn n gii nhit m ng y s dng phng v cha mt s bnh thng thng trong ma nng#Mn n#Ch bin#Ma h#Hu#295861## 00746000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020014000580030129000720070048002010080005002490090 01100254010000500265011001400270012002300284020001800307020000900325020001200334 00500130034600500160035900500140037500500130038900500070040203900040040901300070 0413#VV12.14558#VV12.14557#23000#Vi?t#V400-O#895.9223008#^214#V c diu k#Tc phm c gii thng cuc vn ng sng tc c m xanh (2010-2011) do Hi Nh vn an Mch - Nh xut bn Kim ng t chc#V Hng Nam, Chu Thanh Hng, Tr n c Tin...#^aH.#^aKim ng#2012#^a90tr.^b21cm#T sch Tui thn tin#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#V Hng Nam#Chu Thanh Hng#Trn c Tin#Phng Trinh#Tu An#Hu#295862## 00715000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820013000408080005000530020013000580070033000710080005001040090011001090100 00500120011001500125012001900140021009800159020000800257020001600265020001300281 02000220029400500090031600500080032500500110033300500110034400500110035503900040 0366013000700370#VV12.14559#VV12.14560#40000#Vi?t#T201S#394.10959779#^214#Teen Si Gn#inh Nga, Yn Chi, Phng Anh...#^aH.#^aKim ng#2012#^a127tr.^b21cm#Tee n cm nang sng#Gii thiu nhng a im n ung, mua sm, gii tr c o dn h cho tui teen Tp. H Ch Minh#m thc#Tp. H Ch Minh#K nng sng#Sch than h thiu nin#inh Nga#Yn Chi#Phng Anh#Phong Vit#Qunh Trn#Hu#295863## 00554000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050018000550020013000730030012000860070044000980080 00500142009001100147010000500158011001400163012002300177020001800200013000700218 020000900225020001200234005001400246039000400260#VV12.14561#VV12.14562#18000#Vi ?t#NG452N#895.9223#^214#Trn L Mng Dim#Ngi nh bay#Truyn ngn#Trn L Mng Dim ; Minh ho: Thi Thanh#^aH.#^aKim ng#2012#^a63tr.^b21cm#T sch Tui t hn tin#Vn hc thiu nhi#295864#Vit Nam#Truyn ngn# Thi Thanh#Hu## 00557000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020024000410030049000650070030001140080005001440090018001490100 00500167011001400172012002500186020000500211020000900216020001400225005001300239 005001600252039000400268013000700272#VV12.14563#10000#Vi?t#V460B#372.21#^214#V b lm quen vi ton#Bin son theo Chng trnh Gio dc mm non mi#L Hng ng, L Th Ngc nh#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a24tr.^b24cm#T sch Mai em v o lp 1#Ton#Mu gio#Sch mu gio#L Hng ng#L Th Ngc nh#Hu#295865## 00557000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020024000410030049000650070030001140080005001440090018001490100 00500167011001400172012002500186020000500211020000900216020001400225005001300239 005001600252039000400268013000700272#VV12.14564#10000#Vi?t#V460B#372.21#^214#V b lm quen vi ton#Bin son theo Chng trnh Gio dc mm non mi#L Hng ng, L Th Ngc nh#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a24tr.^b24cm#T sch Mai em v o lp 1#Ton#Mu gio#Sch mu gio#L Hng ng#L Th Ngc nh#Hu#295866## 00535000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030028000580070030000860080005001160090018001210100 00500139011001400144012002500158020001100183020000900194020001400203005001300217 005001600230039000400246013000700250#VV12.14565#10000#Vi?t#V460T#372.21#^214#V tp t ch s#Luyn vit theo mu ch mi#L Hng ng, L Th Ngc nh#^aH.#^a i hc S phm#2012#^a23tr.^b24cm#T sch Mai em vo lp 1#Tp t ch#Mu gio# Sch mu gio#L Hng ng#L Th Ngc nh#Hu#295867## 00565000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020026000410030049000670070030001160080005001460090018001510100 00500169011001400174012002500188020001100213020000900224020001400233005001300247 005001600260039000400276013000700280#VV12.14566#10000#Vi?t#V460B#372.21#^214#V b lm quen vi ch s#Bin son theo Chng trnh Gio dc mm non mi#L Hng ng, L Th Ngc nh#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a23tr.^b24cm#T sch Mai em vo lp 1#Tp t ch#Mu gio#Sch mu gio#L Hng ng#L Th Ngc nh#Hu#295 868## 00535000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030028000580070030000860080005001160090018001210100 00500139011001400144012002500158020001100183020000900194020001400203005001300217 005001600230039000400246013000700250#VV12.14567#10000#Vi?t#V460T#372.21#^214#V tp t ch s#Luyn vit theo mu ch mi#L Hng ng, L Th Ngc nh#^aH.#^a i hc S phm#2012#^a23tr.^b24cm#T sch Mai em vo lp 1#Tp t ch#Mu gio# Sch mu gio#L Hng ng#L Th Ngc nh#Hu#295869## 00541000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020023000410030028000640070030000920080005001220090018001270100 00500145011001400150012002500164020001100189020000900200020001400209005001300223 005001600236039000400252013000700256#VV12.14568#11000#Vi?t#V460T#372.21#^214#V tp t ch mu gio#Luyn vit theo mu ch mi#L Hng ng, L Th Ngc nh#^ aH.#^ai hc S phm#2012#^a31tr.^b24cm#T sch Mai em vo lp 1#Tp t ch#Mu gio#Sch mu gio#L Hng ng#L Th Ngc nh#Hu#295870## 00541000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020023000410030028000640070030000920080005001220090018001270100 00500145011001400150012002500164020001100189020000900200020001400209005001300223 005001600236039000400252013000700256#VV12.14569#11000#Vi?t#V460T#372.21#^214#V tp t ch mu gio#Luyn vit theo mu ch mi#L Hng ng, L Th Ngc nh#^ aH.#^ai hc S phm#2012#^a31tr.^b24cm#T sch Mai em vo lp 1#Tp t ch#Mu gio#Sch mu gio#L Hng ng#L Th Ngc nh#Hu#295871## 00548000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030028000550070030000830220004001130080005001170090 01800122010000500140011001400145012002500159020001100184020000900195020001400204 005001300218039000400231013000700235005001600242#VV12.14570#11000#Vi?t#V460T#37 2.21#^214#V tp t ch#Luyn vit theo mu ch mi#L Hng ng, L Th Ngc n h#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a31tr.^b24cm#T sch Mai em vo lp 1#Tp t ch#Mu gio#Sch mu gio#L Hng ng#Hu#295872#L Th Ngc nh## 00548000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030028000550070030000830220004001130080005001170090 01800122010000500140011001400145012002500159020001100184020000900195020001400204 005001300218039000400231013000700235005001600242#VV12.14571#11000#Vi?t#V460T#37 2.21#^214#V tp t ch#Luyn vit theo mu ch mi#L Hng ng, L Th Ngc n h#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a31tr.^b24cm#T sch Mai em vo lp 1#Tp t ch#Mu gio#Sch mu gio#L Hng ng#Hu#295873#L Th Ngc nh## 00540000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030028000550070030000830220004001130080005001170090 01800122010000500140011001400145012001700159020001100176020000900187020001400196 005001300210005001600223039000400239013000700243#VV12.14572#11000#Vi?t#V460T#37 2.21#^214#V tp t ch#Luyn vit theo mu ch mi#L Hng ng, L Th Ngc n h#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a31tr.^b24cm#Mai em vo lp 1#Tp t ch#Mu gio#Sch mu gio#L Hng ng#L Th Ngc nh#Th#295874## 00540000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030028000550070030000830220004001130080005001170090 01800122010000500140011001400145012001700159020001100176020000900187020001400196 005001300210005001600223039000400239013000700243#VV12.14573#11000#Vi?t#V460T#37 2.21#^214#V tp t ch#Luyn vit theo mu ch mi#L Hng ng, L Th Ngc n h#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a31tr.^b24cm#Mai em vo lp 1#Tp t ch#Mu gio#Sch mu gio#L Hng ng#L Th Ngc nh#Th#295875## 00531000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020021000410030028000620070030000900080005001200090018001250100 00500143011001400148012001700162020001100179020000900190020001400199005001300213 005001600226039000400242013000700246#VV12.14574#11000#Vi?t#V460T#372.21#^214#V tp t nt c bn#Luyn vit theo mu ch mi#L Hng ng, L Th Ngc nh#^aH .#^ai hc S phm#2012#^a31tr.^b24cm#Mai em vo lp 1#Tp t ch#Mu gio#Sch mu gio#L Hng ng#L Th Ngc nh#Th#295876## 00531000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020021000410030028000620070030000900080005001200090018001250100 00500143011001400148012001700162020001100179020000900190020001400199005001300213 005001600226039000400242013000700246#VV12.14575#11000#Vi?t#V460T#372.21#^214#V tp t nt c bn#Luyn vit theo mu ch mi#L Hng ng, L Th Ngc nh#^aH .#^ai hc S phm#2012#^a31tr.^b24cm#Mai em vo lp 1#Tp t ch#Mu gio#Sch mu gio#L Hng ng#L Th Ngc nh#Th#295877## 00571000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020027000410030049000680070030001170220004001470080005001510090 01800156010000500174011001400179012001700193020000800210020000900218020001400227 005001300241005001600254039000400270013000700274#VV12.14576#11000#Vi?t#V460B#37 2.21#^214#V b lm quen vi ch ci#Bin son theo chng trnh gio dc mm no n mi#L Hng ng, L Th Ngc nh#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a31tr.^b24c m#Mai em vo lp 1#Ch ci#Mu gio#Sch c thm#L Hng ng#L Th Ngc nh#T h#295878## 00571000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020027000410030049000680070030001170220004001470080005001510090 01800156010000500174011001400179012001700193020000800210020000900218020001400227 005001300241005001600254039000400270013000700274#VV12.14577#11000#Vi?t#V460B#37 2.21#^214#V b lm quen vi ch ci#Bin son theo chng trnh gio dc mm no n mi#L Hng ng, L Th Ngc nh#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a31tr.^b24c m#Mai em vo lp 1#Ch ci#Mu gio#Sch c thm#L Hng ng#L Th Ngc nh#T h#295879## 00571000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020027000410030049000680070030001170220004001470080005001510090 01800156010000500174011001400179012001700193020000800210020000900218020001400227 005001300241005001600254039000400270013000700274#VV12.14578#11000#Vi?t#V460B#37 2.21#^214#V b lm quen vi ch ci#Bin son theo chng trnh gio dc mm no n mi#L Hng ng, L Th Ngc nh#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a31tr.^b24c m#Mai em vo lp 1#Ch ci#Mu gio#Sch mu gio#L Hng ng#L Th Ngc nh#T h#295880## 00571000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020027000410030049000680070030001170220004001470080005001510090 01800156010000500174011001400179012001700193020000800210020000900218020001400227 005001300241005001600254039000400270013000700274#VV12.14579#11000#Vi?t#V460B#37 2.21#^214#V b lm quen vi ch ci#Bin son theo chng trnh gio dc mm no n mi#L Hng ng, L Th Ngc nh#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a31tr.^b24c m#Mai em vo lp 1#Ch ci#Mu gio#Sch mu gio#L Hng ng#L Th Ngc nh#T h#295881## 00504000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020026000400070032000660220004000980080005001020090018001070100 00500125011001400130020001100144020000900155020000600164020001400170005001400184 005001700198039000400215013000700219#VV12.14580#8000#Vi?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ch p lp 1#ng Th Lanh, Nguyn Hng Hnh#T.2#^aH.#^ai hc S ph m#2012#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#ng Th Lanh#Nguy n Hng Hnh#Th#295882## 00556000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020026000400030040000660070032001060220004001380080005001420090 01800147010000500165011001400170020001100184020000900195020000600204020001400210 005001400224005001700238039000400255013000700259#VV12.14581#8000#Vi?t#V460T#372 .63#^214#V tp vit ch p lp 2#Theo mu ch vit trong trng tiu hc#ng Th Lanh, Nguyn Hng Hnh#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a39tr.^b24cm#Ting V it#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#ng Th Lanh#Nguyn Hng Hnh#Th#295883## 00515000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400070029000560220004000850040042000890080005001310090 01800136010000500154011001400159020000500173020000600178020001400184005001400198 005001400212039000400226013000700230#VV12.14582#22000#Vi?t#V460L#372.7#^214#V luyn ton 1# Trung Hiu, Trung Kin#T.1#Ti bn ln th 3, c sa cha v b sung#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a87tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Sch c thm# Tr ung Hiu# Trung Kin#Th#295884## 00515000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400070029000560220004000850040042000890080005001310090 01800136010000500154011001400159020000500173020000600178020001400184005001400198 005001400212039000400226013000700230#VV12.14583#22000#Vi?t#V460L#372.7#^214#V luyn ton 1# Trung Hiu, Trung Kin#T.2#Ti bn ln th 3, c sa cha v b sung#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a85tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Sch c thm# Tr ung Hiu# Trung Kin#Th#295885## 00605000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400030080000710070034001510220004001850080005001890090 01800194010000500212011001500217020001100232020000800243020000600251020001400257 005001400271005001900285039000400304013000700308#VV12.14584#24000#Vi?t#B103T#37 2.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 1#c bin son theo chng trnh ting V it tiu hc ca B Gio dc v o to#Nguyn Hi Mi, Trn Th Hng Thm#T.2#^a H.#^ai hc S phm#2012#^a104tr.^b24cm#Ting Vit#Bi tp#Lp 1#Sch c thm# Nguyn Hi Mi#Trn Th Hng Thm#Th#295886## 00494000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510070015000790220004000940040018000980080 00500116009001800121010000500139011001500144020001100159020000600170020001400176 005001500190039000400205013000700209#VV12.14585#VV12.14586#32000#Vi?t#M200D#372 .6#^214#M dy con hc ting Vit 1#L Phng Lin#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^a i hc S phm#2012#^a175tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#L Phng Li n#Th#295887## 00508000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070015000670220004000820040042000860080005001280090 01800133010000500151011001500156020000500171020000600176020000800182020001400190 005001500204039000400219013000700223#VV12.14587#20000#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp nng cao ton 1#Phm nh Thc#T.1#Ti bn ln th 3, c sa cha v b sung#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a102tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm #Phm nh Thc#TH#295888## 00553000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030059000670070010001260080005001360090018001410100 00500159011001500164020000500179020000800184020001200192020000600204020001400210 005001000224039000400234004001800238013000700256#VV12.14588#29000#Vi?t#B103T#37 2.7#^214#Bi tp trc nghim ton 2#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to# S Ho#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a157tr.^b24cm#Ton#Bi tp #Trc nghim#Lp 2#Sch c thm# S Ho#Th#Ti bn ln th 2#295889## 00531000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020050000400070015000900220004001050080005001090090018001140100 00500132011001500137020000500152020000800157020001200165020000600177020001400183 005001500197039000400212013000700216004001800223#VV12.14589#20000#Vi?t#V460B#37 2.7#^214#V bi tp nng cao t lun v trc nghim ton 2#Phm nh Thc#T.2#^a H.#^ai hc S phm#2012#^a100tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Trc nghim#Lp 2#Sch c thm#Phm nh Thc#Th#295890#Ti bn ln th 1## 00531000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020050000400070015000900220004001050080005001090090018001140100 00500132011001500137020000500152020000600157020000800163020001400171039000400185 005001500189004001800204013000700222020001200229#VV12.14590#20000#Vi?t#V460B#37 2.7#^214#V bi tp nng cao t lun v trc nghim ton 3#Phm nh Thc#T.2#^a H.#^ai hc S phm#2012#^a100tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Th#Ph m nh Thc#Ti bn ln th 1#295891#Trc nghim## 00522000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100080002208200070 00308080005000370020040000420070033000820220004001150080005001190090018001240100 00500142011001400147020001100161020000900172020000600181020001400187039000400201 013000700205005001500212005001700227#VV12.14591#9000#Vi?t#GI-521E#372.63#^214#G ip em luyn v thi vit ch p lp 3#Hong Ho Bnh, Nguyn Thu Hng#T.2#^aH. #^ai hc S phm#2012#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#Th #295892#Hong Ho Bnh#Nguyn Thu Hng## 00557000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020048000510070034000990220004001330080005001370090 01800142010000500160011001500165020001100180020001200191020000600203020001400209 005001500223005001800238039000400256013000700260#VV12.14592#VV12.14593#35000#Vi ?t#H561D#372.6#^214#Hng dn hc v lm bi - lm vn ting Vit 3#Phm Ngc Th m, Phm Th Hng Hoa#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a208tr.^b24cm#Ting Vit# Tp lm vn#Lp 3#Sch c thm#Phm Ngc Thm#Phm Th Hng Hoa#Th#295893## 00558000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020048000510070034000990220004001330080005001370090 01800142010000500160011001500165020001100180020001200191020000600203020001400209 005001500223005001800238039000500256013000700261#VV12.14594#VV12.14595#35000#Vi ?t#H561D#372.6#^214#Hng dn hc v lm bi - lm vn ting Vit 3#Phm Ngc Th m, Phm Th Hng Hoa#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a175tr.^b24cm#Ting Vit# Tp lm vn#Lp 3#Sch c thm#Phm Ngc Thm#Phm Th Hng Hoa#Loan#295894## 00571000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020020000420030029000620070040000910040018001310080005001490090 01800154010000500172011001500177020001000192020000600202020001400208005001800222 005002100240039000500261020000800266013000700274#VV12.14596#26000#Vi?t#B103T#37 2.652#^214#Bi tp ting Anh 4#Dng km Let's learn English#Phm Th M Trang, Ngc Phng Trinh#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a143tr.^b24cm #Ting Anh#Lp 4#Sch c thm#Phm Th M Trang# Ngc Phng Trinh#Loan#Bi t p#295895## 00525000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020036000510070015000870040018001020080005001200090 01800125010000500143011001500148020000500163020000600168020001400174005001500188 039000500203020000800208020001200216013000700228#VV12.14597#VV12.14598#23000#Vi ?t#C101D#372.7#^214#Cc dng bi tp trc nghim ton 4#Phm nh Thc#Ti bn l n th 3#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a119tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Sch c thm#Ph m nh Thc#Loan#Bi tp#Trc nghim#295896## 00668000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020029000520070048000810040018001290080005001470090 01800152010000500170011001500175020001100190020001200201020001400213005001300227 00500160024003900050025602000060026102000080026700500140027500500180028900500160 0307013000700323#VV12.14599#VV12.14600#32000#Vi?t#M458T#372.62#^214#155 bi lm vn ting Vit 4#T Thanh Sn, Nguyn Vit Nga, Phm c Minh...#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a174tr.^b24cm#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c t hm#T Thanh Sn#Nguyn Vit Nga#Loan#Lp 4#Bi vn#Phm c Minh#Nguyn Trung K in#Nguyn Thanh H#295897## 00554000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030059000670070010001260040018001360080005001540090 01800159010000500177011001500182020000500197020000600202020001400208005001000222 039000500232020000800237020001200245013000700257#VV12.14601#30000#Vi?t#B103T#37 2.7#^214#Bi tp trc nghim ton 4#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to# S Ho#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a175tr.^ b24cm#Ton#Lp 4#Sch c thm# S Ho#Loan#Bi tp#Trc nghim#295898## 00506000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020028000530070017000810040018000980080005001160090 01800121010000500139011001500144020001200159020001400171005001700185039000500202 020000600207020000800213013000700221#VV12.14602#VV12.14603#20000#Vi?t#NH556B#37 2.62#^214#Nhng bi lm vn hay lp 4#Hunh Tn Phng#Ti bn ln th 3#^aH.#^a i hc S phm#2012#^a102tr.^b24cm#Tp lm vn#Sch c thm#Hunh Tn Phng#L oan#Lp 4#Bi vn#295899## 00521000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070015000730220004000880040042000920080005001340090 01800139010000500157011001500162020001100177020000600188020000800194020001400202 005001500216039000500231013000700236#VV12.14604#24000#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp nng cao ting Vit 5#L Phng Lin#T.2#Ti bn ln th 3, c sa cha v b sung#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a127tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#S ch c thm#L Phng Lin#Loan#295900## 00557000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020045000490070019000940220004001130040013001170080 00500130009001800135010000500153011001500158020000800173020001100181020001200192 020000600204020001400210005001900224039000500243013000700248#VV12.14605#VV12.146 06#29000#Vi?t#H561D#807#^214#Hng dn hc v lm bi - lm vn ng vn 6#Hong Th Thu Hin#T.1#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a160tr.^b24cm#Ng v n#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 6#Sch c thm#Hong Th Thu Hin#Loan#295901## 00652000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020045000490070053000940220004001470040018001510080 00500169009001800174010000500192011001500197020000800212020001100220020001200231 02000060024302000140024900500190026300500190028200500130030103900050031401300070 0319#VV12.14607#VV12.14608#37000#Vi?t#H561D#807#^214#Hng dn hc v lm bi - lm vn ng vn 7#Hong Th Thu Hin, L Hong Anh Thng, L Hong Tm#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a203tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 7#Sch c thm#Hong Th Thu Hin#L Hong Anh Thng#L Hong Tm#L oan#295902## 00652000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020045000490070053000940220004001470040018001510080 00500169009001800174010000500192011001500197020000800212020001100220020001200231 02000060024302000140024900500190026300500190028200500130030103900050031401300070 0319#VV12.14609#VV12.14610#30000#Vi?t#H561D#807#^214#Hng dn hc v lm bi - lm vn ng vn 7#Hong Th Thu Hin, L Hong Anh Thng, L Hong Tm#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a163tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 7#Sch c thm#Hong Th Thu Hin#L Hong Anh Thng#L Hong Tm#L oan#295903## 00541000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020041000550070017000960040018001130080005001310090 01800136010000500154011001500159020000800174020000600182020001400188005001700202 039000500219020000800224020001200232013000700244#VV12.14612#VV12.14611#28000#Vi ?t#C125H#959.70076#^214#Cu hi v bi tp trc nghim lch s 7#Trng Ngc Th i#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a151tr.^b24cm#Lch s#Lp 7#Sc h c thm#Trng Ngc Thi#Loan#Bi tp#Trc nghim#295904## 00591000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070056000700040018001260080005001440090 01400149010000500163011001500168020001200183020000600195020001400201005001900215 039000500234020000800239005001800247005001700265013000700282#VV12.14613#VV12.146 14#26000#Vi?t#H419Q#372.62#^214#Hc qua vn mu 4#Xun Th Nguyt H, Phm Th Thanh H, Nguyn Th Nhung#Ti bn ln th 2#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a120tr.^b2 4cm#Tp lm vn#Lp 4#Sch c thm#Xun Th Nguyt H#Loan#Bi vn#Phm Th Tha nh H#Nguyn Th Nhung#295905## 00531000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020026000520070028000780040018001060080005001240090 01800129010000500147011001500152020000700167020000600174020001400180005001000194 005001700204039000500221020000800226013000700234#VV12.14615#VV12.14616#28000#Vi ?t#B103T#530.76#^214#Bi tp nng cao vt l 7#Trn Dng, Nguyn Thanh Hi#Ti b n ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a151tr.^b24cm#Vt l#Lp 7#Sch c th m#Trn Dng#Nguyn Thanh Hi#Loan#Bi tp#295906## 00523000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020025000410070043000660220004001090080005001130090018001180100 00500136011001400141020000500155020000600160020000800166020001400174005000900188 005001300197039000500210005001100215013000700226#VV12.14617#19800#Vi?t#V460B#51 0.76#^214#V bi tp b tr ton 6#Tn Thn (ch.b.), Mai Cng Mn, H S Dng#T. 1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a98tr.^b26cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Tn Thn#Mai Cng Mn#Loan#H S Dng#295907## 00533000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020041000490070016000900040018001060080005001240090 01800129010000500147011001500152020000800167020000600175020001400181005001600195 039000500211020000800216020001200224013000700236#VV12.14619#VV12.14618#28000#Vi ?t#C125H#909#^214#Cu hi v bi tp trc nghim lch s 8#T Th Thu Anh#Ti b n ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a151tr.^b24cm#Lch s#Lp 8#Sch c t hm#T Th Thu Anh#Loan#Bi tp#Trc nghim#295908## 00543000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020024000540030032000780070014001100040018001240080 00500142009001800147010000500165011001500170020001000185020000600195020001400201 005001400215039000500229020001200234013000700246#VV12.14620#VV12.14621#23000#Vi ?t#250K#428.0076#^214# kim tra ting Anh 8#Bin son theo chng trnh mi#T n N Cm T#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a118tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 8#Sch c thm#Tn N Cm T#Loan# kim tra#295909## 00491000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020025000490070016000740040018000900080005001080090 01800113010000500131011001500136020000500151020000900156020001400165005001600179 039000500195020000600200013000700206#VV12.14622#VV12.14623#37000#Vi?t#T406N#516 #^214#Ton nng cao hnh hc 8#Nguyn Vnh Cn#Ti bn ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a231tr.^b24cm#Ton#Hnh hc#Sch c thm#Nguyn Vnh Cn#Loan#Lp 8#295910## 00463000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020017000520070014000690040018000830080005001010090 01800106010000500124011001500129020000700144020001400151005001400165039000500179 020000600184013000700190#VV12.14624#VV12.14625#28000#Vi?t#H419T#910.76#^214#Hc tt a l 8#Nguyn c V#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a152t r.^b24cm#a l#Sch c thm#Nguyn c V#Loan#Lp 8#295911## 00501000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020034000520070015000860040018001010080005001190090 01800124010000500142011001500147020000500162020001400167005001500181039000500196 020000600201020000900207013000700216#VV12.14626#VV12.14627#43000#Vi?t#N114T#510 .76#^214#500 bi ton c bn v nng cao 8#Nguyn c Ch#Ti bn ln th 4#^aH. #^ai hc S phm#2012#^a246tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#Nguyn c Ch#Loan#L p 8#Bi ton#295912## 00668000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020045000490070053000940220004001470040018001510080 00500169009001800174010000500192011001500197020000800212020000600220020000800226 02000080023402000110024202000140025300500190026700500190028600500130030503900050 0318013000700323#VV12.14629#VV12.14628#30000#Vi?t#H561D#807#^214#Hng dn hc v lm bi - lm vn ng vn 8#Hong Th Thu Hin, L Hong Anh Thng, L Hong Tm#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a167tr.^b24cm#Ng vn#Lp 8#Bi vn#Vn hc#Ting Vit#Sch c thm#Hong Th Thu Hin#L Hong Anh Thn g#L Hong Tm#oanh#295913## 00568000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020042000510070028000930040013001210080005001340090 01800139010000500157011001500162020000800177020000600185020001400191005001200205 005001500217039000500232020000700237020001500244013000700259#VV12.14630#VV12.146 31#43000#Vi?t#H561D#807.6#^214#Hng dn n tp ng vn 9 thi vo lp 10#L Min h Thu, o Phng Hu#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a271tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Sch c thm#L Minh Thu#o Phng Hu#oanh#n tp#Sch luyn thi# 295914## 00528000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020028000490070023000770040018001000080005001180090 01800123010000500141011001500146020001000161020000600171020001400177005001000191 005001200201039000500213020001300218013000700231#VV12.14632#VV12.14633#27000#Vi ?t#B100M#428#^214#30 bi kim tra ting Anh 9#Nguyn B, Tho Nguyn#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a143tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 9#Sch c thm# Nguyn B#Tho Nguyn#oanh#Bi kim tra#295915## 00544000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020041000550030010000960070008001060040018001140080 00500132009001800137010000500155011001500160020001000175020000600185020001400191 005000800205039000500213020000900218020000800227013000700235#VV12.14634#VV12.146 35#25000#Vi?t#NG550P#428.0076#^214#Ng php v bi tp nng cao ting Anh 9#C p n#Vnh B#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a135tr.^b24cm#Tin g Anh#Lp 9#Sch c thm#Vnh B#oanh#Ng php#Bi tp#295916## 00518000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020021000540030013000750070014000880040018001020080 00500120009001800125010000500143011001500148020001000163020000700173020001400180 005001400194039000500208020000800213013000700221#VV12.14636#VV12.14637#33000#Vi ?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 10#Khng p n#Lu Hong Tr#Ti bn l n th 1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a198tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 10#Sch c th m#Lu Hong Tr#oanh#Bi tp#295917## 00502000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020059000490070024001080080005001320090018001370100 00500155011001500160020000800175020000700183020001400190005001300204039000500217 020000700222013000700229#VV12.14638#VV12.14639#50000#Vi?t#T527C#807#^214#Tuyn chn thi tuyn sinh vo lp 10 chuyn mn ng vn#L Minh Lun s.t., b.s.#^aH .#^ai hc S phm#2012#^a281tr.^b24cm#Ng vn#Lp 10#Sch c thm#L Minh Lu n#oanh# thi#295918## 00495000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020021000430030013000640070014000770040018000910080005001090090 01800114010000500132011001500137020001000152020000700162020001400169005001400183 039000500197020000800202013000700210#VV12.14640#33000#Vi?t#B103T#428.0076#^214# Bi tp ting Anh 11#Khng p n#Lu Hong Tr#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a197tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 11#Sch c thm#Lu Hong Tr#oanh#B i tp#295919## 00497000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020035000510030027000860070023001130080005001360090 01800141010000500159011001500164020000500179020000900184020001400193005001200207 039000500219013000700224#VV12.14641#VV12.14642#36000#Vi?t#T527C#372.7#^214#Tuy n chn nhng bi ton nng cao#Dnh cho hc sinh tiu hc#Phng Thanh s.t., b.s. #^aH.#^ai hc S phm#2012#^a144tr.^b24cm#Ton#Tiu hc#Sch c thm#Phng Th anh#oanh#295920## 00494000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020022000520030022000740070015000960080005001110090 01800116010000500134011001400139020000500153020000900158020001400167005001500181 039000500196020000800201013000700209#VV12.14643#VV12.14644#200000#Vi?t#B103T#37 2.7#^214#Bi tp ton tiu hc#Php nhn & php chia#Phm nh Thc#^aH.#^ai h c S phm#2012#^a96tr.^b24cm#Ton#Tiu hc#Sch c thm#Phm nh Thc#oanh#B i tp#295921## 00492000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020022000510030021000730070015000940080005001090090 01800114010000500132011001400137020000500151020000900156020001400165005001500179 039000500194020000800199013000700207#VV12.14645#VV12.14646#20000#Vi?t#B103T#372 .7#^214#Bi tp ton tiu hc#Php cng & php tr#Phm nh Thc#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a99tr.^b24cm#Ton#Tiu hc#Sch c thm#Phm nh Thc#oanh#Bi tp#295922## 00521000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020029000510030027000800070027001070080005001340090 01800139010000500157011001500162020001200177020000900189020001400198005001100212 039000500223020000800228013000700236#VV12.14647#VV12.14648#36000#Vi?t#T527C#372 .6#^214#Tuyn chn nhng bi vn hay#Dnh cho hc sinh tiu hc#Phng Nam b.s., gii tiu#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a160tr.^b24cm#Tp lm vn#Tiu hc#Sch c thm#Phng Nam#oanh#Bi vn#295923## 00566000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020060000510070048001110080005001590090018001640100 00500182011001500187020000800202020001600210020001400226005001400240039000500254 020000700259005001500266013000700281#VV12.14649#VV12.14650#50000#Vi?t#T527C#807 .6#^214#Tuyn chn thi hc sinh gii trung hc c s mn ng vn#Tuyn chn, b.s.: L Minh Thun, L Phng Tho#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a282tr.^b24cm#N g vn#Trung hc c s#Sch c thm#L Minh Thun#oanh# thi#L Phng Tho#29 5924## 00624000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020059000520070054001110040018001650080005001830090 01800188010000500206011001500211020000900226020001100235020001400246005001700260 039000500277020000600282005001200288005001500300013000700315#VV12.14651#VV12.146 52#22000#Vi?t#H561D#373.18#^214#Hng dn thc hin hot ng gio dc ngoi gi ln lp 6#Nguyn Dc Quang (ch.b.), L Thanh S, Nguyn Hu Hp#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a118tr.^b24cm#Gio dc#Ngoi kho#Sch c thm #Nguyn Dc Quang#oanh#Lp 6#L Thanh S#Nguyn Hu Hp#295925## 00624000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020059000520070054001110040018001650080005001830090 01800188010000500206011001500211020000900226020001100235020001400246005001700260 039000500277020000600282005001200288005001500300013000700315#VV12.14653#VV12.146 54#22000#Vi?t#H561D#373.18#^214#Hng dn thc hin hot ng gio dc ngoi gi ln lp 7#Nguyn Dc Quang (ch.b.), L Thanh S, Nguyn Hu Hp#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a108tr.^b24cm#Gio dc#Ngoi kho#Sch c thm #Nguyn Dc Quang#oanh#Lp 7#L Thanh S#Nguyn Hu Hp#295926## 00624000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020059000520070054001110040018001650080005001830090 01800188010000500206011001500211020000900226020001100235020001400246005001700260 039000500277020000600282005001200288005001500300013000700315#VV12.14655#VV12.146 56#22000#Vi?t#H561D#373.18#^214#Hng dn thc hin hot ng gio dc ngoi gi ln lp 8#Nguyn Dc Quang (ch.b.), L Thanh S, Nguyn Hu Hp#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a111tr.^b24cm#Gio dc#Ngoi kho#Sch c thm #Nguyn Dc Quang#oanh#Lp 8#L Thanh S#Nguyn Hu Hp#295927## 00619000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020059000520070054001110040013001650080005001780090 01800183010000500201011001500206020000900221020001100230020001400241005001700255 039000500272020000600277005001200283005001500295013000700310#VV12.14657#VV12.146 58#22000#Vi?t#H561D#373.18#^214#Hng dn thc hin hot ng gio dc ngoi gi ln lp 9#Nguyn Dc Quang (ch.b.), L Thanh S, Nguyn Hu Hp#In ln th 2#^ aH.#^ai hc S phm#2012#^a103tr.^b24cm#Gio dc#Ngoi kho#Sch c thm#Nguy n Dc Quang#oanh#Lp 9#L Thanh S#Nguyn Hu Hp#295928## 00697000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020039000530030016000920070057001080080005001650090 01800170010000500188011001500193020000700208020002000215020001400235005001500249 03900050026402000070026900500130027600500160028902000150030500500100032000500220 0330013000700352#VV12.14659#VV12.14660#74000#Vi?t#B450#530.076#^214#B luy n thi th i hc mn vt l# dng thi th#Phm c Cng (ch.b.), Cnh Ch t, Thn Thanh Sang...#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a407tr.^b24cm#Vt l#Ph thn g trung hc#Sch c thm#Phm c Cng#oanh# thi#Cnh Ch t#Thn Thanh San g#Sch luyn thi#L Tn Ri#Bi Trn c Anh Thi#295929## 00551000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020054000540030012001080070013001200220004001330080 00500137009001800142010000500160011001500165020000700180020002000187020001400207 020001500221005001300236039000500249013000700254#VV12.14661#VV12.14662#52000#Vi ?t#PH561P#530.076#^214#Phng php n luyn thi i hc, cao ng mn vt l#The o ch #L Vn Thnh#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a304tr.^b24cm#Vt l#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#L Vn Thnh#oanh#295930## 00551000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020054000540030012001080070013001200220004001330080 00500137009001800142010000500160011001500165020000700180020002000187020001400207 020001500221005001300236039000500249013000700254#VV12.14663#VV12.14664#60000#Vi ?t#PH561P#530.076#^214#Phng php n luyn thi i hc, cao ng mn vt l#The o ch #L Vn Thnh#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a337tr.^b24cm#Vt l#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#L Vn Thnh#oanh#295931## 00871000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020057000490030069001060070050001750040069002250080 00500294009001800299010000500317011001500322020001200337020001400349020000700363 02000200037002000140039002000150040400500150041900500150043400500150044900500180 0464005001500482039000500497013000700502#VV12.14666#VV12.14665#58000#Vi?t#H561D #807#^214#Hng dn n tp v lm bi thi mn vn ngh lun x hi#Dng cho hc sinh n thi tt nghip THPT, thi vo H-C, thi HS gii#Nguyn Tn Huy, Nguyn M inh V, Mai B Gia Hn...#Ti bn ln th 2, c sa cha, b sung m theo tin h thn thi mi#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a324tr.^b24cm#Tp lm vn#Vn ngh l un#n tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Nguyn Tn Huy#Nguy n Minh V#Mai B Gia Hn#Lu Th Thu Hng#Cao L M Diu#Thu#295932## 00585000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020064000550030025001190070014001440080005001580090 01800163010000500181011001500186020000500201020001400206020002000220020001500240 020001400255013000700269039000500276005001400281#VV12.14668#VV12.14667#40000#Vi ?t#PH561P#512.0076#^214#Phng php n luyn thi i hc, cao ng mn ton theo ch #Bt ng thc v cc tr#Trn Quc Anh#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a215 tr.^b24cm#Ton#Bt ng thc#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Sch c thm#29 5933#Thu#Trn Quc Anh## 00693000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020057000540030025001110070030001360040068001660080 00500234009001800239010000500257011001500262020000500277020002000282020000700302 020001400309020001500323005001400338039000500352013000700357005001500364#VV12.14 670#VV12.14669#75000#Vi?t#GI-462T#510.76#^214#Gii thiu thi tuyn sinh i hc & cao ng mn ton#T nm 2005 n nm 2012#H Vn Chng, Phm Hng Danh#T i bn ln th 2, c sa cha v b sung theo tinh thn thi mi#^aH.#^ai h c S phm#2012#^a372tr.^b24cm#Ton#Ph thng trung hc# thi#Sch c thm#Sch luyn thi#H Vn Chng#Thu#295934#Phm Hng Danh## 00708000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020039000540030029000930070055001220040042001770080 00500219009001800224010000500242011001500247020000700262020002000269020001400289 02000150030300500150031800500110033300500100034403900050035401300070035900500160 0366#VV12.14671#VV12.14672#53000#Vi?t#T527C#512.0076#^214#Tuyn chn cc chuyn i s s cp#Luyn thi i hc & Cao ng#Trn Xun Tip, Phm Hong, Phm Ton, Phan Hong Ngn#Ti bn ln th 1, c sa cha v b sung#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a290tr.^b24cm#i s#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn t hi#Trn Xun Tip#Phm Hong#Phm Ton#Thu#295935#Phan Hong Ngn## 00487000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020012000530030017000650070017000820080005000990090 01800104010000500122011001500127020000900142020000700151020000800158020001400166 005001700180039000500197013000700202#VV12.14674#VV12.14673#68000#Vi?t#S312H#576 .076#^214#Sinh hc 12#Phng php gii#Hunh Quc Thnh#^aH.#^ai hc S phm#2 012#^a373tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Hunh Quc Thnh#Thu#2 95936## 00516000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020012000530030022000650070017000870080005001040090 01800109010000500127011001500132020000900147020000700156020000800163020001200171 020001400183005001700197039000500214013000700219#VV12.14676#VV12.14675#60000#Vi ?t#S312H#576.076#^214#Sinh hc 12#T lun - trc nghim#Hunh Quc Thnh#^aH.#^a i hc S phm#2012#^a324tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 12#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Hunh Quc Thnh#Thu#295937## 00589000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020039000520030072000910070011001630040018001740080 00500192009001800197010000500215011001500220020000500235020000700240020001400247 020001500261039000500276013000700281005001100288#VV12.14677#VV12.14678#50000#Vi ?t#T123S#510.76#^214#Tp sch ton lp 12 luyn thi i hc#Gii thiu cc bi g ing trn knh HTV4 i Truyn hnh TP. H Ch Minh#Nguyn Cam#Ti bn ln th 1 #^aH.#^ai hc S phm#2012#^a278tr.^b24cm#Ton#Lp 12#Sch c thm#Sch luyn thi#Thu#295938#Nguyn Cam## 00549000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020043000490070008000920040041001000080005001410090 01800146010000500164011001500169020001000184020000700194020001200201020001200213 020001400225005000800239039000500247013000700252#VV12.14680#VV12.14679#62000#Vi ?t#B454M#428#^214#40 b kim tra trc nghim ting Anh 12#Vnh B#Ti bn ln th 2 c sa cha v b sung#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a367tr.^b24cm#Ting A nh#Lp 12# kim tra#Trc nghim#Sch c thm#Vnh B#Thu#295939## 00817000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020065000640070030001290080005001590090 01800164010000500182011001500187021024800202020001200450020001400462020000700476 039000500483013000700488004001800495005001400513#VV12.14682#VV12.14681#50000#Vi ?t#S550D#512#^214#V Quc B Cn#S dng phng php Cauchy - Schwarz chng m inh bt ng thc#V Quc B Cn, Trn Quc Anh#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a27 6tr.^b24cm#Gii thiu s lc lch s ra i ca bt ng thc Cauchy - Schwarz v nhng kinh nghim s dng bt ng thc Cauchy - Schwarz chng minh bt ng thc i s khc. Mt s k thut thng c s dng v cc bi ton tng h p v bt ng thc#Ton s cp#Bt ng thc#i s#Thu#295940#Ti bn ln th 1#Trn Quc Anh## 00846000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020039000530030032000920070033001240220004001572210 01300161008000500174009001800179010000500197011001500202021016400217020000800381 02000130038902000080040202000080041002000200041802000140043800500170045200500150 0469039000500484013000700489#VV12.14684#VV12.14683#27000#Vi?t#B100T#546.076#^21 4#333 cu hi & bi tp ho hc chn lc#Chuyn nng cao ho hc THPT#Nguyn Vn Thoi, Phan Tng Ln#T.1#Cu to cht#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a118tr.^ b24cm#Gm cc cu hi, bi tp trc nghim v t lun km theo hng dn tr li v cc ch : cu to nguyn t, bng tun hon cc nguyn t ho hc, lin k t ho hc#Ho hc#Cu to cht#Cu hi#Bi tp#Ph thng trung hc#Sch c thm #Nguyn Vn Thoi#Phan Tng Ln#Thu#295941## 00725000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020022000460080005000680090018000730100005000910110015000960150 06400111021026800175020003000443020000800473020000700481013000700488#VV12.14685# VV12.14686#Vi?t#S450T#378.597#^214#S tay sinh vin 2012#^aH.#^ai hc S phm# 2012#^a156tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm H Ni#Gii thiu v trng i hc S phm H Ni v cc n v trong trng. Mt s quy ch, quyt nh v o to v qun l sinh vin, thng tin v o to, c ng tc on thanh nin v phong tro sinh vin, th vin, k tc x, y t ... v bi ht truyn thng v trng#Trng i hc S phm H Ni#o to#S tay#295 942## 00674000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050008000620020055000700070008001250080 00500133009001800138010000500156011001500161021016200176020000900338020000800347 020000800355020000900363039000500372013000700377#VV12.14687#VV12.14688#VV12.1468 9#88000#Vi?t#M558C#959.7#^214#Vn To#Mi cuc ci cch, i mi ln trong lc h s Vit Nam#Vn To#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a395tr.^b21cm#Trnh by nhn thc l lun v ci cch, i mi v cch mng. Gii thiu mi cuc ci cch, i mi ln trong lch s Vit Nam. Lin h vi hin ti Vit Nam#Ci cch#i mi#Lch s#Vit Nam#Thu#295943## 00893000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050019000540020097000730070019001700080005001890090 01800194010000500212011001500217021030900232020002800541020001600569020000900585 020000900594039000500603013000700608#VV12.14690#VV12.14691#28000#Vi?t#106N#324 .2594#^214#On Ko Phm Ma Kon#ng nhn dn cch mng Lo lnh o qu trnh xy dng b my hnh chnh nh nc (1975 - 1995)#On Ko Phm Ma Kon#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a135tr.^b24cm#Gii thiu v ng nhn dn cch mng Lo lnh o xy dng b my hnh chnh nh nc (1975 - 1985). Qu trnh i mi s lnh o ca ng trong vic xy dng b my hnh chnh nh nc (1986 - 1995). Nhng th nh tu, kinh nghim bc u v mt gii php nhm xy dng b my hnh chnh n h nc vng mnh#ng nhn dn cch mng Lo#B my nh nc#Lnh o#Xy dng# Thu#295944## 00470000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070015000810080012000960090017001080100 00500125011001500130020000500145020000800150020000600158020001400164005001500178 039000400193013000700197#VV12.14693#VV12.14692#21000#Vi?t#B452D#372.7#^214#Bi dng & pht trin ton 2#Hunh Bo Chu#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2012#^a100 tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 2#Sch c thm#Hunh Bo Chu#Hu#295945## 00470000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070015000810080012000960090017001080100 00500125011001500130020000500145020000800150020000600158020001400164005001500178 039000400193013000700197#VV12.14695#VV12.14694#24000#Vi?t#B452D#372.7#^214#Bi dng & pht trin ton 3#Hunh Bo Chu#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2012#^a111 tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 3#Sch c thm#Hunh Bo Chu#Hu#295946## 00470000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070015000810080012000960090017001080100 00500125011001500130020000500145020000800150020000600158020001400164005001500178 039000400193013000700197#VV12.14696#VV12.14697#28000#Vi?t#B452D#372.7#^214#Bi dng & pht trin ton 4#Hunh Bo Chu#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2012#^a131 tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 4#Sch c thm#Hunh Bo Chu#Hu#295947## 00508000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020028000520070032000800080012001120090017001240100 00500141011001500146020000500161020000800166020000600174020001400180005001300194 005001200207039000400219013000700223#VV12.14699#VV12.14698#40000#Vi?t#N114T#510 .76#^214#500 bi tp ton 6 chn lc#Phan Vn c ; u Th Cp h..#^aHi Phng #^aNxb. Hi Phng#2012#^a200tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 6#Sch c thm#Phan Vn c#u Th Cp#Hu#295948## 00537000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020023000490070059000720080012001310090017001430100 00500160011001500165020001200180020000600192020000800198020001400206005001600220 005001200236039000400248013000700252#VV12.14700#VV12.14701#42000#Vi?t#M458T#807 #^214#162 bi vn chn lc 7#B.s., tuyn chn, gii thiu: Thi Quang Vinh, Tho Bo Mi#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2012#^a196tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 8#Bi v n#Sch c thm#Thi Quang Vinh#Tho Bo Mi#Hu#295949## 00537000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020023000490070059000720080012001310090017001430100 00500160011001500165020001200180020000600192020000800198020001400206005001600220 005001200236039000400248013000700252#VV12.14703#VV12.14702#54000#Vi?t#M458T#807 #^214#162 bi vn chn lc 8#B.s., tuyn chn, gii thiu: Thi Quang Vinh, Tho Bo Mi#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2012#^a270tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 8#Bi v n#Sch c thm#Thi Quang Vinh#Tho Bo Mi#Hu#295950## 00695000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020056000520030020001080070043001280080012001710090 01700183010000500200011001500205020000500220020001600225020001500241020001400256 00500130027003900040028302000070028700500140029400500110030800500210031900500100 0340013000700350#VV12.14705#VV12.14704#25000#Vi?t#454T#510.76#^214#n thi vo lp 10 theo chun kin thc k nng mn ton#Nm hc 2012 - 2013#o Vn Minh, T rn Duy Mnh, Hong Hng...#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2012#^a132tr.^b24cm#To n#Trung hc c s#Sch luyn thi#Sch c thm#o Vn Minh#Hu#n tp#Trn Duy Mnh#Hong Hng#Nguyn Th Thu Hng#Nguyn Ca#295951## 00578000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020059000510030020001100070019001300080012001490090 01700161010000500178011001500183020000800198020001600206020001500222020001400237 005001900251039000400270013000700274020000700281#VV12.14706#VV12.14707#35000#Vi ?t#454T#807.6#^214#n thi vo lp 10 theo chun kin thc k nng mn ng vn#N m hc 2012 - 2013#Nguyn Th Kim Lan#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2012#^a220tr. ^b24cm#Ng vn#Trung hc c s#Sch luyn thi#Sch c thm#Nguyn Th Kim Lan#H u#295952#n tp## 00585000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020047000530030010001000070028001100080012001380090 01700150010000500167011001500172020000900187020000700196020002000203020000800223 020001400231005001500245039000400260013000700264005001200271#VV12.14709#VV12.147 08#35000#Vi?t#T104T#571.076#^214#800 cu hi v bi tp trc nghim sinh hc 11 #C p n#Hunh Vn Hoi, V Hu Tnh#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2012#^a175tr .^b24cm#Sinh hc#Lp 11#Cu hi trc nghim#Bi tp#Sch c thm#Hunh Vn Hoi #Hu#295953#V Hu Tnh## 00945000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820012000428080005000540020047000590070037001060080012001430090017001550100 00500172011001500177015003200192021028000224020000800504020000900512020001000521 00500140053100500070054500500110055200500100056300500090057303900040058201300070 0586020001400593#VV12.14711#VV12.14710#115000#Vi?t#NH556T#303.0959735#^214#Nhn g tc phm bo ch cht lng cao nm 2011#L Minh Thng, Lu H, Hng Thanh...# ^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2012#^a392tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Nh bo Hi Phng #Gii thiu cc tc phm bo ch xut sc t gii trong cc cuc thi bo ch c t chc Hi Phng trong cc nm 2010, 2011 v "Gii bo ch Hi Phng ln t h 4 (5.2009 - 4.2011)" v cc vn x hi: cc ch xy dng ng, nm t h v bo m an sinh x hi, du lch...#Bo ch#Tc phm#Hi Phng#L Minh Thn g#Lu H#Hng Thanh#Hong Yn#Thu Thu#Hu#295954#Vn x hi## 00590000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020017000510070038000680080012001060090017001180100005001350110 01500140015006800155020001700223020000900240020000400249005001700253005001400270 039000400284013000700288005001700295#VV12.14713#VV12.14712#Vi?t#TH460B#895.92210 08#^214#Th b i C H#Tuyn chn, b.s.: Nguyn Minh Hot...#^aHi Phng#^aNxb . Hi Phng#2011#^a105tr.^b21cm#TTS ghi: Cu lc b Trung Dng - Quyt Thng - Thnh ph Hi Phng#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Nguyn Minh Hot#Phm Thanh H #Hu#295955#Nguyn Cng Xnh## 00464000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050017000550020016000720030004000880070017000920080 01200109009001700121010000500138011001400143020001700157020000900174020000400183 039000400187013000700191#VV12.14715#VV12.14714#35000#Vi?t#KH407T#895.9221#^214# Nguyn Vn ng#Khong tri qu#Th#Nguyn Vn ng#^aHi Phng#^aNxb. Hi Ph ng#2012#^a87tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hu#295956## 00974000000000349000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820008000418080005000490020050000540030033001040070037001370080012001740090 01700186010000500203011001500208021023200223020001100455020000900466020000700475 00500140048200500100049600500080050600500160051400500160053003900040054601300070 0550015003100557020003600588#VV12.14716#VV12.14717#100000#Vi?t#D408N#338.092#^2 14#Doanh nhn Nguyn Sn H vi doanh nhn Hi Phng#K yu hi tho khoa hc, 8 -2011#inh Xun Lm, Phm Xanh, Vn To...#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2012#^a1 89tr.^b21cm#Tp hp cc bo co ca cc nh s hc v nh doanh nghip tr vit v thn th, s nghip v bn lnh ca doanh nhn Nguyn Sn H cng nh tm nh hng ca ng trn cc lnh vc sn xut, kinh doanh v hot ng vn ho - x hi#Doanh nhn#Vit Nam#K yu#inh Xun Lm#Phm Xanh#Vn To#Nguyn Vn Vin#T rnh Trng Gi#Hu#295957#TTS ghi: Ban t chc hi tho#Nguyn Sn H, Doanh nh n, Vit Nam## 00763000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020025000570030026000820070090001080080012001980090 01700210010000500227011001500232020001700247020000900264020000400273039000400277 01500610028100500100034200500140035200500180036600500100038400500120039400500120 0406013000700418#VV12.14718#VV12.14719#50000#Vi?t#300T#895.9221008#^214#i tro ng chiu phng #100 bi th v hoa phng#Nguyn An, Vng Vn Bo, Nguyn Th anh Bnh... ; T Hong V s.t., tuyn chn, gii thiu#^aHi Phng#^aNxb. Hi Ph ng#2012#^a205tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hu#u ba sch ghi: Hi Lin hip Vn hc Ngh thut Hi Phng#Nguyn An#Vng Vn Bo#Nguyn Thanh Bnh #Hong Ct#Nguyn Chu#T Hong V#295958## 00446000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050015000480020020000630030004000830070015000870080012001020090 01700114010000500131011001500136020001700151020000900168020000400177039000400181 013000700185#VV12.14721#VV12.14720#Vi?t#CH309X#895.9221#^214#o Quang Khi#Chi u xun ng ni#Th#o Quang Khi#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2012#^a119tr.^b2 0cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hu#295959## 00880000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050008000550020034000630030007000970070008001040040 02900112008001200141009001700153010000500170011001500175021030300190020000800493 020002100501020000900522020000700531039000400538013000700542020001700549#VV12.14 722#VV12.14723#45000#Vi?t#NH556N#959.7043#^214#Hi Chi#Nhng ngi lnh tiu o n Ct Bi#Hi k#Hi Chi#Ti bn c sa cha, b sung#^aHi Phng#^aNxb. Hi Ph ng#2012#^a349tr.^b21cm#Tp hi k ghi li nhng trn nh ngoan cng ca tiu on Ct Bi trn mt trn bc Si Gn, Gia nh, Trng Bng, Ty Ninh. Tc gi c ng ng i, nhng ngi lnh anh dng vt qua nguy him v gian kh, hy sin h xng mu trong cuc khng chin chng M ginh li c lp, thng nht t nc#Lch s#Khng chin chng M#Vit Nam#Hi k#Hu#295960#Tiu on Ct Bi## 01082000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020031000560070065000870080012001520090017001640100005001810110 03000186015008200216021033600298020000800634020000800642020000800650020000800658 02000100066602000070067600500160068303900040069900500130070300500120071600500090 0728013000700737#VV12.14725#VV12.14724#Vi?t#L302S#324.2597070959735#^214#Lch s ng b phng Ct Di#S.t., b.s.: on Trng Sn, Ng ng Li, Hong Cng, Minh Nga#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2012#^a134tr., 12tr. nh mu^b21cm#TTS gh i: Ban chp hnh ng b phng Ct Di qun L Chn - Thnh ph Hi Phng#Gii thiu vi nt v vng t, con ngi v lch s phng Ct Di, qun L Chn, th nh ph Hi Phng. Lch s ng b phng Ct Di trong giai on khng chin ch ng Php (1929 - 1955), khng chin chng M v xy dng ch ngha x hi (1955 - 1980), thnh lp phng Ct Di v xy dng phng pht trin ton din (1981 - 2010)...#Lch s#ng b#Ct Di#L Chn#Hi Phng#Phng#on Trng Sn#Hu# Ng ng Li#Hong Cng#Minh Nga#295961## 01128000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510050016000560020032000720070063001040080012001670090017001790100 00500196011002900201015008500230021039300315020000800708020000800716020000900724 02000100073302000100074302000070075300500170076003900040077701300070078100500140 0788#VV12.14726#VV12.14727#Vi?t#L302S#324.2597070959735#^214#Nguyn Th Phc#Lc h s ng b phng Gia Vin#B.s.: Nguyn Th Phc (ch.b.), Nguyn Thanh Lam, Tr n Thu Minh#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2012#^a174tr., 8tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b phng Gia Vin qun Ng Quyn - Thnh ph Hi Phng# Gii thiu vi nt v lch s hnh thnh, truyn thng vn ho, yu nc v cch mng ca ng b phng Gia Vin, qun Ng Quyn, thnh ph Hi Phng. Lch s ng b phng Gia Vin trong giai on khng chin chng M (1955 - 1980), nhn g nm u thnh lp v thc hin cng cuc i mi (1981 - 1990) cng nh giai on lnh o nhn dn xy dng phng pht trin ton din (1991 - 2011)#Lch s #ng b#Gia Vin#Ng Quyn#Hi Phng#Phng#Nguyn Thanh Lam#Hu#295962#Trn Th u Minh## 00717000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820011000528080005000630050013000680020032000810070031001130080 00500144009001900149010000500168011003000173021010100203020000800304020000800312 006001700320039000400337019000900341013000700350020005800357#VV12.14729#VV12.147 30#VV12.14728#110000#Vi?t#R430A#796.334092#^214#Caioli, Luca#Ronaldo - m nh v s hon ho#Luca Caioli ; Alpha Books dch#^aH.#^aTh dc Th thao#2012#^a333t r., 16tr. nh mu^b21cm#Gm nhiu bi vit gii thiu v cuc i, s nghip v nhng thnh cng ca cu th bng Ronaldo#Bng #Cu th#Nhm Alpha Books#Hu #Dch Anh#295963#Ronaldo, Cristiano, Cu th bng , (1985- ), B o Nha## 00717000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820011000528080005000630050013000680020040000810070031001210080 00500152009001900157010000500176011003000181021009900211020000800310020000800318 006001700326039000400343013000700347019000900354020005200363#VV12.14733#VV12.147 32#VV12.14731#120000#Vi?t#M206T#796.334092#^214#Caioli, Luca#Messi - T El Pulg a n mt huyn thoi#Luca Caioli ; Alpha Books dch#^aH.#^aTh dc Th thao#201 2#^a396tr., 16tr. nh mu^b21cm#Gm nhiu bi vit gii thiu v cuc i, s ng hip v nhng thnh cng ca cu th bng Messi#Bng #Cu th#Nhm Alpha Bo oks#Hu#295964#Dch Anh#Messi, Lionel, Cu th bng , (1987- ), Argentina## 01194000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820009000468080005000550020039000600030014000990070079001130080005001920090 01900197010000500216011001500221015008100236021043900317020001700756020001100773 02000110078400500150079500500160081000500150082600500160084103900040085701300070 0861#VV12.14736#VV12.14735#VV12.14734#Vi?t#GI-108T#796.4401#^214#Gio trnh tm l hc th dc th thao#Sch t hng#B.s.: Phm Ngc Vin (ch.b.), Phm Xun Th nh, Nguyn Thu Nga, Ng Thanh Huyn#^aH.#^aTh dc Th thao#2012#^a367tr.^b21cm #TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm Th dc Th thao H N i#Trnh by nhng vn chung v tm l hc th thao, c im tm l ca hot ng th thao; gio dc th cht, trng thi tm l ca vn ng vin, ch tro ng hot ng th thao; c im tm l ca ging dy v hun luyn k thut, c s tm l ca hun luyn th lc; c im tm l ca gio vin, hun luyn vin th thao, lc lng vn ng v nng lng tm l, cng tc hun luyn tm l v t vn tm l trong hot ng th thao#Th dc th thao#Tm l hc#Gio trnh# Phm Ngc Vin#Phm Xun Thnh#Nguyn Thu Nga#Ng Thanh Huyn#Hu#295965## 01077000000000253000450002600110000004100050001118100070001608200100002380800050 00330020093000380030243001310080005003740090034003790100005004130110013004180150 15100431021019500582020001000777020000900787039000400796013000700800020000800807 020000800815#VV12.14737#Vi?t#QU600#342.59708#^214#Quy nh v giy t xut trn h khi ng k h tch, thi hn gii quyt vic ng k h tch#Ngh nh s 158 /2005/N-CP ngy 27/12/2005 ca Chnh ph v ng l v qun l h tch; Ngh nh s 06/2012/N-CP ngy 02/02/2012 ca Chnh ph v sa i, b sung mt s i u ca cc Ngh nh v h tch, hn nhn v gia nh v chng thc#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut#2012#^a6tr.^b21cm#TTS ghi: B T php. n "Tng c ng cng tc ph bin, gio dc php lut nhm nng cao thc php lut cho tha nh thiu nin giai on 2011-2015"#Quy nh v nhng giy t cn xut trnh khi ng k h tch cng nh thi hn gii quyt vic ng k h tch c th nh n g k ht hn, ng k vic gim h, ng k vic nhn cha, m, con...#Php lut# Vit Nam#Hu#295966#ng k#H khu## 00844000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320020033000370030163000700080005002330090034002380100005002720110013002770150 15100290021009800441020001000539020001300549020000800562020000900570039000400579 013000700583#VV12.14738#Vi?t#C101H#342.59708#^214#Cc hnh vi vi phm quyn tr em#Ngh nh s 71/2011/N-CP ngy 22 thng 8 nm 2011 ca Chnh ph quy nh ch i tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Bo v, chm sc v gio dc t r em#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut#2012#^a6tr.^b21cm#TTS ghi: B T p hp. n "Tng cng cng tc ph bin, gio dc php lut nhm nng cao th c php lut cho thanh thiu nin giai on 2011-2015"#a ra mt s hnh vi c coi l cc hnh vi vi phm quyn tr em theo ngh nh s 71/2011N-CP#Php lu t#Quyn tr em#Vi phm#Vit Nam#Hu#295967## 01088000000000265000450002600110000004100050001118100070001608200100002380800050 00330020092000380030171001300080005003010090034003060100005003400110013003450150 15100358021024600509020001000755020000900765020001900774020000900793020000900802 039000400811013000700815#VV12.14739#Vi?t#TH300H#344.59703#^214#Thi hnh bin ph p gio dc ti x, phng, th trn i vi ngi cha thnh nin phm ti#Ngh nh s 10/2012/N-CP ngy 17 thng 02 nm 2012 quy nh chi tit thi hnh bin php t php gio dc ti x, phng, th trn i vi ngi cha thnh nin ph m ti#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut#2012#^a6tr.^b21cm#TTS ghi: B T p hp. n "Tng cng cng tc ph bin, gio dc php lut nhm nng cao th c php lut cho thanh thiu nin giai on 2011-2015"#Trnh by nhng vn c bn v th tc thng bo vic thi hnh bin php gio dc ti x, phng, th tr n; h s thi hnh v theo di s tin b ca ngi c gio dc cng nh ch gim st, gio dc i vi ngi cha thnh nin phm ti#Php lut#Gio dc#T ui v thnh nin#Phm ti#Vit Nam#Hu#295968## 00785000000000253000450002600110000004100050001118100070001608200100002380800050 00330020071000380030032001090080005001410090034001460100005001800110013001850150 15100198021012600349020001000475020000800485020001800493020000900511039000400520 013000700524#VV12.14740#Vi?t#QU603V#344.59704#^214#Quyn v ngha v ca t chc , c nhn trong bo m an ton thc phm#Lut An ton thc phm nm 2010#^aH.#^ aV Ph bin, Gio dc Php lut#2012#^a6tr.^b21cm#TTS ghi: B T php. n " Tng cng cng tc ph bin, gio dc php lut nhm nng cao thc php lut cho thanh thiu nin giai on 2011-2015"#Trnh by quyn v ngha v ca cc t chc, c nhn trong vic sn xut v kinh doanh thc phm m bo an ton th c phm#Php lut#An ton#V sinh thc phm#Vit Nam#Hu#295969## 00981000000000253000450002600110000004100050001118100070001608200100002380800050 00330020048000380030163000860080005002490090034002540100005002880110013002930150 15100306021021900457020001000676020001300686020000900699039000400708013000700712 020000800719#VV12.14741#Vi?t#TR102N#342.59708#^214#Trch nhim bo m cc quyn c bn ca tr em#Ngh nh s 71/2011/N-CP ngy 22 thng 8 nm 2011 ca Chnh ph quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Bo v, chm s c v gio dc tr em#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut#2012#^a6tr.^b21cm# TTS ghi: B T php. n "Tng cng cng tc ph bin, gio dc php lut nh m nng cao thc php lut cho thanh thiu nin giai on 2011-2015"#Trnh by cc vn c bn v ng k khai sinh v xc nh cha, m cho tr em, bo m l i ch ca tr em khi phi sng cch ly cha, m cng nh trch nhim bo v tnh mng, thn th, nhn phm v danh d ca tr em#Php lut#Quyn tr em#Vit Nam #Hu#295970#m bo## 01188000000000265000450002600110000004100050001118100070001608200100002380800050 00330020049000380030344000870080005004310090034004360100005004700110013004750150 15100488021021900639020001000858020000900868020000900877039000400886020000800890 020001700898013000700915#VV12.14742#Vi?t#QU600#346.59701#^214#Quy nh v kt h n i vi cc dn tc thiu s#Lut Hn nhn v Gia nh nm 2000; Ngh nh s 32/2002/N-CP ngy 27 thng 3 nm 2002 ca Chnh ph quy nh vic p dng Lut Hn nhn v Gia nh i vi cc dn tc thiu s; Ngh nh s 06/2012/N-CP n gy 02 thng 02 nm 2012 ca Chnh ph v sa i, b sung mt s iu ca cc N gh nh v h tch, hn nhn v gia nh v chng thc#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut#2012#^a6tr.^b21cm#TTS ghi: B T php. n "Tng cng cng t c ph bin, gio dc php lut nhm nng cao thc php lut cho thanh thiu ni n giai on 2011-2015"#Trnh by cc vn c bn v iu kin, a im, th tc v thi hn ng k kt hn ca ngi dn tc thiu s; cc phong tc, tp q un lc hu v hn nhn v gia nh b nghim cm p dng hoc cn vn ng xo b#Php lut#Hn nhn#Vit Nam#Hu#Kt hn#Dn tc thiu s#295971## 00941000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320020111000370030032001480080005001800090034001850100005002190110013002240150 15100237021019900388020001000587020000800597020001800605020001100623020000900634 039000400643013000700647020000900654#VV12.14743#Vi?t#309K#344.59704#^214#iu k in m bo an ton thc phm trong sn xut, kinh doanh thc phm ti sng, ki nh doanh dch v n ung#Lut An ton thc phm nm 2010#^aH.#^aV Ph bin, Gi o dc Php lut#2012#^a6tr.^b21cm#TTS ghi: B T php. n "Tng cng cng t c ph bin, gio dc php lut nhm nng cao thc php lut cho thanh thiu n in giai on 2011-2015"#Trnh by cc iu kin bo m an ton thc phm trong sn xut, kinh doanh thc phm ti sng, trong s ch, ch bin thc phm, kin h doanh thc phm qua ch bin v kinh doanh dch v n ung#Php lut#An to n#V sinh thc phm#Kinh doanh#Vit Nam#Hu#295972#Sn xut## 01064000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320020058000370030163000950080005002580090034002630100005002970110013003020150 15100315021025800466020001000724020000700734020000900741020000900750020000900759 039000400768020000700772013000700779#VV12.14744#Vi?t#B108V#342.59708#^214#Bo v , chm sc v gio dc tr em c hon cnh c bit#Ngh nh s 71/2011/N-CP n gy 22 thng 8 nm 2011 ca Chnh ph quy nh chi tit v hng dn thi hnh m t s iu ca Lut Bo v, chm sc v gio dc tr em#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut#2012#^a6tr.^b21cm#TTS ghi: B T php. n "Tng cng cng tc ph bin, gio dc php lut nhm nng cao thc php lut cho thanh thiu ni n giai on 2011-2015"#Trnh by v cng tc bo v, chm sc v gio dc tr em c hon cnh c bit c s, cc bin php qun l, tr gip tr em c hon c nh c bit cng nh vic qun l, tr gip tr em vi phm php lut chp h nh xong thi hn gio dc hoc hnh pht#Php lut#Bo v#Chm sc#Gio dc#Vit Nam#Hu#Tr em#295973## 01173000000000265000450002600110000004100050001118100070001608200100002380800050 00330020092000380030171001300080005003010090034003060100005003400110013003450150 15100358021033100509020001000840020000900850020001900859020000900878039000400887 013000700891020000900898#VV12.14745#Vi?t#QU603V#342.59708#^214#Quyn v ngha v ca ngi cha thnh nin phm ti c gio dc ti x, phng, th trn#Ngh nh s 10/2012/N-CP ngy 17 thng 02 nm 2012 quy nh chi tit thi hnh bin php t php gio dc ti x, phng, th trn i vi ngi cha thnh nin ph m ti#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut#2012#^a6tr.^b21cm#TTS ghi: B T p hp. n "Tng cng cng tc ph bin, gio dc php lut nhm nng cao th c php lut cho thanh thiu nin giai on 2011-2015"#Gii thiu quyn v ngha v c gio dc ti x, phng, th trn i vi ngi cha thnh nin phm ti nh: quyn khng b phn bit i x, c gio dc, to iu kin tm vic lm ... ngha v chp hnh nghim chnh chnh sch, php lut ca Nh nc, chu s gim st, gio dc ca chnh quyn, cam kt sa cha sai phm...#Quyn li#Ngha v#Tui v thnh nin#Vit Nam#Hu#295974#Phm ti## 00825000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320020044000370030032000810080005001130090034001180100005001520110013001570200 01000170020000800180039000500188015015000193021019400343020000900537013000700546 020001800553#VV12.14746#Vi?t#309K#344.59704#^214#iu kin bo m an ton i vi thc phm#Lut An ton thc phm nm 2010#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut#2012#^a6tr.^b21cm#Php lut#An ton#Loan#TTS ghi: B T php. n "Tng cng cng tc ph bin gio dc php lut nhm nng cao thc php lut cho th anh thiu nin giai on 2011-1015"#Cc iu kin m bo an ton vi cc loi t hc phm nh: thc phm ti sng, thc phm qua ch bin, thc phm tng c ng vi cht dinh dng, thc phm chc nng, thc phm bin i gen...#Vit Nam#2 95975#V sinh thc phm## 00806000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320020069000370030060001060080005001660090034001710100005002050110013002100200 01000223020000800233039000500241021028400246020000900530020001800539013000700557 #VV12.14747#Vi?t#M458S#344.59704#^214#Mt s quy nh ca php lut v iu kin bo m an ton thc phm#Ph bin php lut cho hc vin trung tm hc tp cn g ng#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut#2012#^a6tr.^b21cm#Php lut#An to n#Loan#Gii thiu mt s quy nh php lut v iu kin bo m an ton thc ph m i vi c s sn xut, kinh doanh thc phm; c s sn xut, kinh doanh thc phm nh l; c s sn xut thc phm ti sng; c s kinh doanh thc phm t i sng; c s ch bin, kinh doanh dch v n ung#Vit Nam#V sinh thc phm#29 5976## 00719000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320020063000370030060001000080005001600090034001650100005001990110013002040200 01000217020001700227039000500244021020000249020000900449020001200458013000700470 #VV12.14748#Vi?t#M458S#346.59701#^214#Mt s quy nh ca php lut v phng, ch ng bo lc gia nh#Ph bin php lut cho hc vin trung tm hc tp cng ng #^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut#2012#^a6tr.^b21cm#Php lut#Bo lc gia nh#Loan#Gii thiu mt s quy nh php lut v phng nga bo lc gia nh; b o v v h tr nn nhn bo lc gia nh; trch nhim ca c nhn, gia nh, c quan, t chc trong phng chng bo lc gia nh#Vit Nam#Phng chng#295977## 00667000000000229000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320020057000370030060000940080005001540090034001590100005001930110013001980200 01000211020001800221039000500239021017700244020000900421013000700430#VV12.14749# Vi?t#M458S#344.59704#^214#Mt s quy nh chung ca php lut v bo v mi tr ng#Ph bin php lut cho hc vin trung tm hc tp cng ng#^aH.#^aV Ph bi n, Gio dc Php lut#2012#^a6tr.^b21cm#Php lut#Bo v mi trng#Loan#Gii th iu mt s quy nh chung ca php lut v bo v mi trng: nhng hot ng b o v mi trng c khuyn khch, nhng hnh vi b nghim cm, cam kt bo v m i trng#Vit Nam#295978## 00699000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320020057000370030060000940080005001540090034001590100005001930110013001980200 01000211020000800221039000500229021018900234020000900423020001800432013000700450 #VV12.14750#Vi?t#M458S#344.59704#^214#Mt s quy nh chung ca php lut v an ton thc phm#Ph bin php lut cho hc vin trung tm hc tp cng ng#^aH.# ^aV Ph bin, Gio dc Php lut#2012#^a6tr.^b21cm#Php lut#An ton#Loan#Gii thiu mt s quy nh php lut v an ton thc phm: ngha v ca t chc, c n hn trong sn xut v kinh doanh thc phm; nhng hnh vi b cm trong sn xut v kinh doanh thc phm#Vit Nam#V sinh thc phm#295979## 00763000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320020072000370030060001090080005001690090034001740100005002080110013002130200 01000226020001000236039000500246021023800251020000900489020001600498013000700514 #VV12.14751#Vi?t#M458S#343.59707#^214#Mt s quy nh chung ca php lut v bo v quyn li ngi tiu dng#Ph bin php lut cho hc vin trung tm hc tp cng ng#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut#2012#^a6tr.^b21cm#Php lut#Quy n li#Loan#Gii thiu mt s quy nh php lut v bo v quyn li ngi tiu dng: nguyn tc bo v quyn li ngi tiu dng; quyn v ngha v ca ngi t iu dng; cc hnh vi b cm; x l vi phm php lut v bo v quyn li ngi tiu dng#Vit Nam#Ngi tiu dng#295980## 00848000000000253000450002600110000004100050001118100070001608200100002380800050 00330020079000380030060001170080005001770090034001820100005002160110013002210200 01000234020001700244039000500261021028400266020000900550020001200559020001600571 013000700587#VV12.14752#Vi?t#QU600#346.59701#^214#Quy nh v x pht vi phm h nh chnh i vi mt s hnh vi bo lc gia nh#Ph bin php lut cho hc vi n trung tm hc tp cng ng#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut#2012#^a6tr. ^b21cm#Php lut#Bo lc gia nh#Loan#Mt s quy nh v x pht vi phm hnh c hnh i vi mt s hnh vi bo lc gia nh: nh p, xm hi sc kho thnh v in gia nh; hnh h, ngc i thnh vin gia nh; xc phm danh d, nhn ph m ca thnh vin gia nh; c lp, xua ui hoc gy p lc thng xuyn v tm l#Vit Nam#Phng chng#Pht hnh chnh#295981## 00933000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320020119000370030060001560080005002160090034002210100005002550110013002600200 01000273020001200283039000500295021033700300020000900637020001600646013000700662 020001000669#VV12.14753#Vi?t#M458S#343.59707#^214#Mt s quy nh ca php lut v trch nhim ca t chc, c nhn kinh doanh hng ho, dch v i vi ngi t iu dng#Ph bin php lut cho hc vin trung tm hc tp cng ng#^aH.#^aV P h bin, Gio dc Php lut#2012#^a6tr.^b21cm#Php lut#Trch nhim#Loan#Mt s quy nh ca php lut v trch nhim ca t chc, c nhn kinh doanh hng ho, dch v i vi ngi tiu dng: cung cp thng tin v hng ho, dch v cho ng i tiu dng; cung cp bng chng giao dch; bo hnh hng ho linh kin, ph ki n; thu hi hng ho c khuyt tt; bi thng thit hi do hng ho c khuyt t t gy ra#Vit Nam#Ngi tiu dng#295982#Quyn li## 00952000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600020020000650030067000850070046001520080 00500198009001000203010000500213011001500218020001000233005001600243039000500259 021034000264020000900604005002100613013000700634020000900641#VV12.14756#VV12.147 55#VV12.14754#65000#Vi?t#PH109L#349.597#^214#Php lut i cng#Dng trong cc trng i hc, cao ng v trung hc chuyn nghip#Nguyn Th Ngc Linh (ch.b. ), Trn Trung Kin#^aH.#^aT php#2012#^a346tr.^b21cm#Php lut#Trn Trung Kin# Loan#Trnh by cc l lun c bn v ngun gc, bn cht, vai tr, cc kiu v h nh thc ca nh nc v php lut. Gii thiu tng quan v h thng chnh tr. Tm hiu nhng vn c bn v cc h thng c quan trong b my nh nc ta hi n nay; nhng ni dung c bn ca nhng ngnh lut, trch nhim php l, v php ch x hi ch ngha...#Vit Nam#Nguyn Th Ngc Linh#295983#Nh nc## 01192000000000373000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020066000560070064001220220004001862210012001900080005002020090 01000207010000500217011003000222015007000252020000800322020000800330020000300338 02000110034102000070035202000090035900500170036800500140038500500150039900500120 0414039000500426013000700431021036600438005001400804#VV12.14758#VV12.14757#Vi?t# L302S#324.2597070959733#^214#Lch s u tranh cch mng ca ng b v nhn dn x Nht Quang#B.s.: Phm Th ang (ch.b.), Nguyn Minh Gio, Lu nh Hip...#T .1#1945 - 2010#^aH.#^aT php#2012#^a279tr., 16tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: Ban C hp hnh ng b x Nht Quang. - Ph lc: tr. 235-275#Lch s#ng b#X#Nht Q uang#Ph C#Hng Yn#Nguyn Minh Gio#Lu nh Hip#Nguyn Ch To#L Vn Hip#L oan#295984#Gii thiu v mnh t, con ngi v truyn thng u tranh cch mng x Nht Quang, huyn Ph C, tnh Hng Yn. Qu trnh ng b x lnh o nhn dn ginh chnh quyn v khng chin chng thc dn Php (1945-1954); trong cng cuc xy dng CNXH v khng chin chng M (1954-1975); xy dng v bo v t q uc (1975-1986); thc hin cng cuc i mi (1986-2010)#Phm Th ang## 01086000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020106000530070059001590080005002180090010002230100 00500233011001500238020001000253020000900263005001200272039000500284015004900289 02102430033802000090058102000180059002000080060802000110061600500150062700500130 0642005002000655005002100675013000700696020000900703#VV12.14760#VV12.14759#70000 #Vi?t#C120N#346.597#^214#Cm nang ng k, cung cp thng tin v giao dch bo m, hp ng thng qua h thng ng k trc tuyn#B.s.: V c Long (ch.b.), P hm Tun Ngc, H Quang Huy...#^aH.#^aT php#2012#^a170tr.^b21cm#Php lut#Cm nang#V c Long#Loan#TTS ghi: Cc ng k Quc gia giao dch bo m#Tm hiu nghip v v ng k, cung cp thng tin trc tuyn giao dch bo m, hp ng v mt s cu hi p v vn ny. Gii thiu mt s vn bn php lut lin qu an n ng k, cung cp thng tin trc tuyn giao dch bo m, hp ng#Vit N am#Giao dch bo m#ng k#Trc tuyn#Phm Tun Ngc#H Quang Huy#Nguyn Th T hu Hng#Nguyn Th Thi Lng#295985#Hp ng## 01071000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320020099000370070066001360080005002020090010002070100005002170110015002220200 01000237020001700247005001500264039000500279015007700284021024100361020000900602 02000150061102000120062602000170063800500170065500500150067200500230068700500160 0710013000700726#VV12.14761#Vi?t#C101V#342.59708#^214#Cc vn bn hin hnh v b nh ng gii, v s tin b ca ph n v phng, chng bo lc gia nh#B.s.: T rn Vn Qung (ch.b.), Phan Th Hng H, Trn Thu Hng...#^aH.#^aT php#2012#^ a350tr.^b24cm#Php lut#Vn bn php qui#Trn Vn Qung#Loan#TTS ghi: Ban V s tin b ca ph n ngnh T php. - Ph lc: tr. 171-189#Mt s vn bn php lu t v bnh ng gii, v s tin b ca ph n v phng, chng bo lc gia nh. Cc vn bn hng dn thi hnh ca Chnh ph, Th tng Chnh ph, cc b, ngn h. Mt s quy nh trong cc cng c quc t c lin quan#Vit Nam#Bnh ng gi i#Phng chng#Bo lc gia nh#Phan Th Hng H#Trn Thu Hng#Nguyn Th Hong Giang#Nguyn Hng Ly#295986## 00732000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200110002280800050 00330140007000380020009000450030017000540070087000710080005001580090011001630100 00500174011001400179020001700193020001600210005001200226039000500238020000900243 02000180025200500140027000500130028400500160029701200730031302000130038601300070 0399#VV12.14762#Vi?t#X305B#398.209597#^214#48000#Xin Bt#Truyn tranh mu#V t ranh: L Minh Hi ; Tuyn chn, b.s.: Trn nh Nam, L Thanh Nga, Nguyn Hng L#^aH.#^aKim ng#2012#^a63tr.^b25cm#Vn hc dn gian#Truyn dn gian#L Minh H i#Loan#Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Trn nh Nam#L Thanh Nga#Nguyn Hng L#Ti nh hoa vn hc dn gian ngi Vit. Nhng ng trng dn gian lng danh#Truyn tr anh#295987## 00734000000000325000450002600110000004100050001118100070001608200110002380800050 00340140007000390020010000460030017000560070087000730080005001600090011001650100 00500176011001400181020001700195020001600212005001200228039000500240020000900245 02000180025400500140027200500130028600500160029901200730031502000130038801300070 0401#VV12.14763#Vi?t#TR106L#398.209597#^214#48000#Trng Ln#Truyn tranh mu#V tranh: T Huy Long ; Tuyn chn, b.s.: Trn nh Nam, L Thanh Nga, Nguyn Hn g L#^aH.#^aKim ng#2012#^a63tr.^b25cm#Vn hc dn gian#Truyn dn gian#T Huy Long#Loan#Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Trn nh Nam#L Thanh Nga#Nguyn Hng L# Tinh hoa vn hc dn gian ngi Vit. Nhng ng trng dn gian lng danh#Truyn tranh#295988## 00690000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200110002380800050 00340140007000390020012000460030017000580070076000750080005001510090011001560100 00500167011001400172020001700186020001600203005001200219039000500231020000900236 020001800245005001200263005000800275012007300283020001300356013000700369#VV12.14 764#Vi?t#TR106Q#398.209597#^214#66000#Trng Qunh#Truyn tranh mu#V tranh: Ng uyn Bch ; T mu: T Huy Long ; Tuyn chn, b.s. li: Ngn H#^aH.#^aKim ng# 2012#^a91tr.^b25cm#Vn hc dn gian#Truyn dn gian#Nguyn Bch#Loan#Vit Nam#V n hc thiu nhi#T Huy Long#Ngn H#Tinh hoa vn hc dn gian ngi Vit. Nhng ng trng dn gian lng danh#Truyn tranh#295989## 00745000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200110002280800050 00330140007000380020011000450030017000560070092000730080005001650090011001700100 00500181011001500186020001700201020001600218005001700234039000500251020000900256 02000180026500500140028300500130029700500160031001200730032602000130039901300070 0412#VV12.14765#Vi?t#B101B#398.209597#^214#68000#Bc Ba Phi#Truyn tranh mu#V tranh: Nguyn Tin Dng ; Tuyn chn, b.s.: Trn nh Nam, L Thanh Nga, Nguyn Hng L#^aH.#^aKim ng#2012#^a100tr.^b25cm#Vn hc dn gian#Truyn dn gian#N guyn Tin Dng#Loan#Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Trn nh Nam#L Thanh Nga#Nguy n Hng L#Tinh hoa vn hc dn gian ngi Vit. Nhng ng trng dn gian lng d anh#Truyn tranh#295990## 00753000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200110002280800050 00330140007000380020018000450030017000630070093000800080005001730090011001780100 00500189011001400194020001700208020001600225005001800241039000500259020000900264 02000180027300500140029100500130030500500160031801200730033402000130040701300070 0420#VV12.14766#Vi?t#B100G#398.209597#^214#50000#Ba Giai - T Xut#Truyn tranh mu#V tranh: Nguyn Quang Ton ; Tuyn chn, b.s.: Trn nh Nam, L Thanh Nga , Nguyn Hng L#^aH.#^aKim ng#2012#^a67tr.^b25cm#Vn hc dn gian#Truyn dn gian#Nguyn Quang Ton#Loan#Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Trn nh Nam#L Thanh N ga#Nguyn Hng L#Tinh hoa vn hc dn gian ngi Vit. Nhng ng trng dn gia n lng danh#Truyn tranh#295991## 00497000000000277000450002600110000004100050001118100070001608200070002380800050 00300140007000350020021000420070022000630040013000850080005000980090011001030100 00500114011001400119020001400133006001700147039000500164019000500169020000700174 012002200181013000700203020000900210#VV12.14767#Vi?t#NH556N#372.21#^214#13500#N hng ngi bn thn#Nguyn Thu Hng dch#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a16 tr.^b26cm#Sch mu gio#Nguyn Thu Hng#Loan#Dch#T mu#T mu cng cng cha# 295992#Mu gio## 00432000000000253000450002600110000004100050001118100080001608200070002480800050 00310140007000360020018000430040013000610080005000740090011000790100005000900110 01400095020001400109039000500123019000500128020000700133012002200140013000700162 020000900169#VV12.14768#Vi?t#GI-126P#372.21#^214#13500#Giy pht diu k#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a16tr.^b26cm#Sch mu gio#Loan#Dch#T mu#T mu cng cng cha#295993#Mu gio## 00524000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020049000410070022000900040013001120080005001250090011001300100 00500141011001400146020001400160006001700174039000500191019000500196020000700201 012002200208013000700230020000900237#VV12.14769#Vi?t#C455C#372.21#^214#13500#C ng cha Jasmine v cuc phiu lu cng Aladdin#Nguyn Thu Hng dch#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a16tr.^b26cm#Sch mu gio#Nguyn Thu Hng#Loan#Dch#T mu#T mu cng cng cha#295994#Mu gio## 00525000000000277000450002600110000004100050001118100070001608200070002380800050 00300140007000350020049000420070022000910040013001130080005001260090011001310100 00500142011001400147020001400161006001700175039000500192019000500197020000700202 012002200209013000700231020000900238#VV12.14770#Vi?t#NG558#372.21#^214#13500#N gi p v qui th cng nhng cu chuyn khc#Nguyn Thu Hng dch#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a16tr.^b26cm#Sch mu gio#Nguyn Thu Hng#Loan#Dch#T mu#T mu cng cng cha#295995#Mu gio## 00509000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020034000410070022000750040013000970080005001100090011001150100 00500126011001400131020001400145006001700159039000500176019000500181020000700186 012002200193013000700215020000900222#VV12.14771#Vi?t#N106T#372.21#^214#13500#N ng tin c v m ci trong m#Nguyn Thu Hng dch#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a16tr.^b26cm#Sch mu gio#Nguyn Thu Hng#Loan#Dch#T mu#T mu cn g cng cha#295996#Mu gio## 00444000000000253000450002600110000004100050001118100070001608200070002380800050 00300140007000350020031000420040013000730080005000860090011000910100005001020110 01400107020001400121039000500135019000500140020000700145012002200152013000700174 020000900181#VV12.14772#Vi?t#NH556N#372.21#^214#13500#Nhng nng cng cha kiu dim#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2012#^a16tr.^b26cm#Sch mu gio#Loan#Dch#T mu#T mu cng cng cha#295997#Mu gio## 00503000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020028000410070022000690040013000910080005001040090011001090100 00500120011001400125020001400139006001700153039000500170019000500175020000700180 012002200187013000700209020000900216#VV12.14773#Vi?t#N106L#372.21#^214#13500#N ng L Lem trong ngy ci#Nguyn Thu Hng dch#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#201 2#^a16tr.^b26cm#Sch mu gio#Nguyn Thu Hng#Loan#Dch#T mu#T mu cng cng cha#295998#Mu gio## 00506000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020031000410070022000720040013000940080005001070090011001120100 00500123011001400128020001400142006001700156039000500173019000500178020000700183 012002200190013000700212020000900219#VV12.14774#Vi?t#N106B#372.21#^214#13500#N ng Bch Tuyt v by ch ln#Nguyn Thu Hng dch#In ln th 3#^aH.#^aKim ng# 2012#^a16tr.^b26cm#Sch mu gio#Nguyn Thu Hng#Loan#Dch#T mu#T mu cng c ng cha#295999#Mu gio## 00821000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420140007000470020031000540070025000850080010001100090012001200100 00500132011001500137020001000152005001400162039000500176021032400181020000900505 020001000514020001200524013000700536#VV12.14776#VV12.14775#Vi?t#CH527K#959.704#^ 214#42000#Chuyn k Bc H vi cng nhn#Lng Th Lan s.t., b.s.#^aGia Lai#^aH ng Bng#2012#^a235tr.^b21cm#Truyn k#Lng Th Lan#Loan#Tp hp nhng cu chuy n k v nhng nt phm cch cao p, trong sng ca Ch tch H Ch Minh, nhm trang b cho cng nhn tri thc, hiu bit v nhiu mt: ng li, chnh sch, lut php, khoa hc k thut, cng ngh qun l... nng cao nng sut lao n g, thc hnh tit kim, xy dng nn kinh t x hi ch ngha#Vit Nam#Cng nhn #H Ch Minh#296000## 00782000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420140007000470020028000540070028000820080010001100090012001200100 00500132011001500137020001000152005001700162039000500179021028500184020000900469 020000700478020001200485013000700497#VV12.14777#VV12.14778#Vi?t#CH527K#959.704#^ 214#45000#Chuyn k Bc H vi ph n#Nguyn Vn Dng s.t., b.s.#^aGia Lai#^aH ng Bng#2012#^a253tr.^b21cm#Truyn k#Nguyn Vn Dng#Loan#Tp hp nhng cu c huyn k v nhng nt phm cch cao p, trong sng ca Ch tch H Ch Minh. Nh ng cu chuyn v tnh cm, s quan tm chm sc ca Bc i vi ph n, lun ng vin, c v ph n Vit Nam phn u vn ln, khng nh v th v nhng n g gp ca mnh cho x hi#Vit Nam#Ph n#H Ch Minh#296001## 00941000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420140007000470020042000540070026000960080010001220090012001320100 00500144011001500149020001000164005001500174039000500189021042400194020000900618 020001200627020001700639013000700656#VV12.14779#VV12.14780#Vi?t#CH527K#959.704#^ 214#38000#Chuyn k Bc H vi ng bo cc dn tc#V Th Kim Yn s.t., b.s.#^ aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a215tr.^b21cm#Truyn k#V Th Kim Yn#Loan#Tp hp n hng cu chuyn k v nhng nt phm cch cao p, trong sng ca Ch tch H Ch Minh. S c v, khch l ca Bc i vi cng ng cc dn tc thiu s trong vic gi gn v pht huy nn vn ho Vit Nam tin tin, m bn sc dn tc; khng ngng nng cao cnh gic, kin quyt phng chng mi m mu ph hoi, chi a r khi i on kt cc dn tc; chung sc, ng lng xy dng t nc ngy cng giu mnh#Vit Nam#H Ch Minh#Dn tc thiu s#296002## 00808000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420140007000470020042000540070026000960080010001220090012001320100 00500144011001500149020001000164005001500174039000500189021027600194020000900470 020001200479020001100491020000900502013000700511#VV12.14782#VV12.14781#Vi?t#CH52 7K#959.704#^214#38000#Chuyn k Bc H vi thiu nin, nhi ng#V Th Kim Yn s.t., b.s.#^aGia Lai#^aHng Bng#2012#^a215tr.^b21cm#Truyn k#V Th Kim Yn#Lo an#Tp hp nhng chuyn k cm ng ca nhng nhn vt tng c dp c tip xc vi Bc H, gp phn lm r hn quan im ca Bc v gio dc thiu nin, nhi ng; khng nh tnh cm, s quan tm, ht lng v th h tr ca Bc v lng k nh yu Bc H ca thiu nin, nhi ng#Vit Nam#H Ch Minh#Thiu nin#Nhi ng# 296003## 00838000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420140007000470020032000540070028000860080010001140090012001240100 00500136011001500141020001000156005001700166039000500183021035400188020001200542 020001100554013000700565#VV12.14784#VV12.14783#Vi?t#CH527K#959.704#^214#46000#C huyn k Bc H vi thanh nin#Nguyn Vn Dng s.t., b.s.#^aGia Lai#^aHng Bng #2012#^a259tr.^b21cm#Truyn k#Nguyn Vn Dng#Loan#Tp hp nhng chuyn k cm ng ca nhng nhn vt tng c dp c tip xc vi Bc H, gp phn lm r h n quan im ca Bc v gio dc thanh nin, v vai tr to ln ca th h tr tr ong s nghip gii phng dn tc, bo v v xy dng T quc; khng nh tnh c m, s quan tm ca Bc i vi thanh nin v lng knh yu Bc ca th h tr Vi t Nam#H Ch Minh#Thanh nin#296004## 00776000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020030000540070025000840080010001090090012001190100 00500131011001500136021028100151020001200432020000900444005001400453039000500467 013000700472020001000479020000900489#VV12.14785#VV12.14786#48000#Vi?t#CH527K#95 9.704#^214#Chuyn k Bc H vi nng dn#Lng Th Lan s.t., b.s.#^aGia Lai#^aH ng bng#2012#^a267tr.^b21cm#Tp hp cc bi ni, bi vit, bui gp g, chuyn c ng tc, hnh nh sng ng, cu ni chn thc, cc chuyn k cm ng ca nhng nhn vt tng c dp c tip xc vi Bc H, c Ngi quan tm, thm hi, ng vin. Qua th hin tnh cm ca Bc i vi nng dn Vit Nam#H Ch Minh #Nng dn#Lng Th Lan#Uyn#296005#Truyn k#Vit Nam## 00876000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020030000540070026000840080010001100090012001200100 00500132011001500137021037900152020001200531020000900543020000900552005001500561 039000500576013000700581020001000588#VV12.14788#VV12.14789#48000#Vi?t#CH527K#95 9.704#^214#Chuyn k Bc H vi tr thc#V Th Kim Yn s.t., b.s.#^aGia Lai#^aH ng bng#2012#^a267tr.^b21cm#Tp hp c chn lc cc bi ni, bi vit, bui gp g, chuyn cng tc, hnh nh sng ng, cu ni chn thc, cc chuyn k cm ng ca nhng nhn vt tng c dp c tip xc vi Bc H. Quan im ca Ch t ch H Ch Minh v s mnh lch s ca tr thc v tng lp tr thc Vit Nam, v vn gio dc, trang b cho tr thc nhiu mt: ng li, chnh sch, lut php...#H Ch Minh#Giai cp#Tr thc#V Th Kim Yn#Uyn#296006#Truyn k## 01059000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820013000648080005000770020043000820070044001250080 00500169009001800174010000500192011001500197021033200212020000800544020001000552 02000500056200500160061200500140062800500140064203900050065601300070066101500650 0668#VV12.14790#VV12.14792#VV12.14791#VV12.14793#280000#Vi?t#TH561T#959.7027209 2#^214#Thng tng qun Vip cng Hong Ng Phc#S.t., bin dch: Trnh Khc M nh ch tr...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a680tr.^b24cm#Gii thiu v bin dch nhng on vn trong s sch ghi chp v Hong Ng Phc cng nhng sng tc vn chng ca ng, tuyn chn mt s bi nghin cu v thn th v s nghip ca H ong Ng Phc cng nhng hnh nh t nguyn bn Hn Nm nhng on vn trong s sch ghi chp v Hong Ng Phc v nhng sng tc vn chng ca ng#Tiu s#S nghip#Hong Ng Phc, Danh tng, (1713-1776), Vit Nam#Trnh Khc Mnh#Nguyn T Nh#Hong Vn Th#Uyn#296007#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin N ghin cu Hn Nm## 00549000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020019000380070047000570040018001040080005001220090018001270100 00500145011001500150020001000165020000600175020001400181005001600195005001800211 005001100229039000500240013000700245020000700252#VN12.04327#23000#Vi?t#S450T#42 8#^214#S tay ting Anh 7#V Th Thu Anh, Tn N Phng Chi, Minh Hng#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a233tr.^b18cm#Ting Anh#Lp 7#Sch c t hm#V Th Thu Anh#Tn N Phng Chi#Minh Hng#Uyn#296008#S tay## 00766000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050017000440020029000610070017000900080005001070090019001120100 00500131011001500136020002100151039000500172013000700177021028200184020000800466 020001700474020000900491#VN12.04329#VN12.04330#Vi?t#V115H#306.4#^214#Trng Quc Uyn#Vn ho th cht H Ch Minh#Trng Quc Uyn#^aH.#^aTh dc Th thao#2012 #^a216tr.^b19cm#T tng H Ch Minh#Uyn#296009#Gii thiu nhng vn chung v vn ho v vn ho th cht; nhng gi tr tip thu, tp luyn v truyn th v n ho th cht ca H Ch Minh; t tng vn ho th cht H Ch Minh; vai tr vn ho th cht H Ch Minh vi xu th pht trin nn th dc th thao cch mn g Vit Nam#Vn ho#Th dc th thao#Th cht## 00728000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050013000560020017000690030021000860070013001070080 01200120009001700132010000500149011002600154021020100180020001700381020000900398 020000700407020001200414039000500426013000700431#VN12.04331#VN12.04332#35000#Vi ?t#M458T#895.922803#^214#V Hong Lm#Mt trm nm sau#Bt k - Truyn ngn#V H ong Lm#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2012#^a198tr., 12tr. nh^b19cm#Gm nhng t rang bt k v nhng mu truyn ngn cp ti hnh nh, cuc i ca nhng con ngi trong nhiu lnh vc khc nhau x hi nh: nh gio, ngh s, chn dung v i tng V Nguyn Gip...#Vn hc hin i#Vit Nam#Bt k#Truyn ngn#Uyn# 296010## 00502000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050012000540020010000660030014000760070012000900080 01200102009001700114010000500131011001400136015003400150020001700184020000400201 020000700205039000500212013000700217#VN12.04333#VN12.04334#25000#Vi?t#H561T#895 .9221#^214#Hong Thng#Hng Thu#Tuyn tp th#Hong Thng#^aHi Phng#^aNxb. H i Phng#2012#^a78tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Nguyn c Bch#Vn hc hin i#Th #Hi c#Uyn#296011## 00490000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050011000550020010000660030004000760070011000800080 01200091009001700103010000500120011001400125015003100139020001700170020000900187 020000400196039000500200013000700205#VN12.04335#VN12.04336#30000#Vi?t#H561Q#895 .92214#^214#Xun Chiu#Hng qu#Th#Xun Chiu#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#201 2#^a87tr.^b19cm#Tn tht tc gi: V Minh Xun#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Uy n#296012## 00972000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400050014000450020064000590070059001230080012001820090017001940100005002110110 02500216015007200241021022400313020000800537020000700545020000300552020000800555 02000100056302000090057300500160058200500150059803900050061301300070061802000210 0625#VN12.04337#Vi?t#L302S#324.2597070959735#^214#inh Vn Thu#Lch s phong tr o cch mng ca chi b v nhn dn x Vit Hi#S.t., b.s.: inh Vn Thu, on Trng Sn, Nguyn Th Nh#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2012#^a119tr., 8tr. nh^ b19cm#TTS ghi: Chi u chi b x Vit Hi - huyn Ct Hi thnh ph Hi Phng#V i nt v vng t v con ngi Vit Hi, phong tro cch mng v khng chin ch ng thc dn Php xm lc, khi phc, ci to v pht trin kinh t - x hi, th c hin cng nghip ho - hin i ho nng nghip, nng thn#Lch s#Chi b#X# Ct Hi#Hi Phng#Vit Hi#on Trng Sn#Nguyn Th Nh#Uyn#296013#Phong tro cch mng## 00643000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020019000550080005000740090010000790100005000890110 01400094021022200108020001000330020001000340020000900350020001800359039000500377 013000700382#VN12.04338#VN12.04339#13000#Vi?t#L504B#346.59704#^214#Lut bin Vi t Nam#^aH.#^aT php#2012#^a46tr.^b19cm#Trnh by ni dung Lut bin gm nhng qui nh chung v qui nh c th v vng bin; hot ng trong vng bin Vit N am; pht trin kinh t bin; tun tra, kim sot trn bin; x l vi phm cng c c iu khon thi hnh#Php lut#Lut bin#Vit Nam#Vn bn php lut#Uyn#29601 4## 00854000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020022000530080005000750090010000800100005000900110 01400095021039100109020001000500020001700510020000900527020001800536039000500554 013000700559020002200566#VN12.04340#VN12.04341#16000#Vi?t#L504G#344.597#^214#Lu t gio dc i hc#^aH.#^aT php#2012#^a78tr.^b19cm#Gii thiu ni dung Lut g io dc i hc gm nhng qui nh chung v qui nh c th v t chc c s gi o dc i hc; nhim v v quyn hn; hot ng o to; hot ng khoa hc v c ng ngh; hot ng hp tc quc t ca c s gio dc i hc; bo m cht l ng v kim nh cht lng gio dc i hc; cc qui nh v ging vin; ngi h c; ti chnh, ti sn ca c s gio dc...#Php lut#Gio dc i hc#Vit Nam #Vn bn php lut#Uyn#296015#Lut gio dc i hc## 00734000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020015000550080005000700090010000750100005000850110 01400090021031200104020001000416020001500426020000900441020001800450039000500468 013000700473#VN12.04343#VN12.04342#11500#Vi?t#L504C#344.59701#^214#Lut cng o n#^aH.#^aT php#2012#^a30tr.^b19cm#Trnh by nhng qui nh chung v qui nh c th v quyn, trch nhim ca cng on v on vin cng on; trch nhim c a nh nc, c quan, t chc, doanh nghip i vi cng on; nhng bo m ho t ng ca cng on; gii quyt tranh chp, x l vi phm php lut v cng o n v cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut cng on#Vit Nam#Vn bn php lut #Uyn#296016## 00693000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020039000550080005000940090010000990100005001090110 01400114021022900128020001000357020001200367020000900379020000900388020001800397 039000500415013000700420#VN12.04344#VN12.04345#12000#Vi?t#L504P#344.59704#^214# Lut phng, chng tc hi ca thuc l#^aH.#^aT php#2012#^a35tr.^b19cm#Trnh b y nhng qui nh chung v qui nh c th v cc bin php gim nhu cu s dng thuc l, cc bin php kim sot ngun cung cp thuc l, cc iu kin bo m phng, chng tc hi ca thuc l v iu khon thi hnh#Php lut#Phng ch ng#Thuc l#Vit Nam#Vn bn php lut#Uyn#296017## 00659000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020009000530080005000620090010000670100005000770110 01400082021025300096020001000349020000700359020000900366020001800375039000500393 013000700398#VN12.04347#VN12.04346#13500#Vi?t#L504G#343.597#^214#Lut gi#^aH.# ^aT php#2012#^a51tr.^b19cm#Trnh by ni dung Lut gi gm nhng qui nh chun g v qui nh c th v quyn, ngha v ca t chc, c nhn sn xut, kinh doan h v ngi tiu dng trong lnh vc gi; hot ng iu tit gi; thm nh gi ca nh nc cng cc iu khon thi hnh#Php lut#Gi c#Vit Nam#Vn bn php lut#Uyn#296018## 00854000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020021000550080005000760090010000810100005000910110 01400096021039200110020001000502020000900512020001800521039000500539013000700544 020002100551020001600572#VN12.04348#VN12.04349#17000#Vi?t#L504T#346.59704#^214# Lut ti nguyn nc#^aH.#^aT php#2012#^a91tr.^b19cm#Gii thiu ni dung Lut ti nguyn nc gm nhng qui nh chung v qui nh c th v iu tra c bn, chin lc, quy hoch, bo v, khai thc v s dng ti nguyn nc; phng, chn g v khc phc hu qu tc hi do nc gy ra; ti chnh, quan h quc t v ti nguyn nc; trch nhim qun l, thanh tra chuyn ngnh v gii quyt tranh ch p v ti nguyn nc; cc iu khon thi hnh#Php lut#Vit Nam#Vn bn php l ut#Uyn#296019#Lut ti nguyn nc#Ti nguyn nc## 00795000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020023000530080005000760090010000810100005000910110 01400096021031700110020001000427020000900437020000900446020001800455039000500473 013000700478020002300485020000900508#VN12.04350#VN12.04351#11500#Vi?t#L504B#346 .597#^214#Lut bo him tin gi#^aH.#^aT php#2012#^a31tr.^b19cm#Trnh by nh ng qui nh chung v qui nh c th v: quyn v ngha v ca ngi c bo hi m tin gi, ca t chc tham gia bo him tin gi v t chc bo him tin gi ; vn t chc v hot ng bo him tin gi; hot ng thng tin, bo co, t hanh tra, khiu ni v bo him tin gi v iu khon thi hnh#Php lut#Bo hi m#Vit Nam#Vn bn php lut#Uyn#296020#Lut bo him tin gi#Tin gi## 00724000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020027000530080005000800090010000850100005000950110 01400100021023500114020001000349020001200359020000900371020000900380020001800389 039000500407013000700412020002700419#VN12.04353#VN12.04352#13500#Vi?t#L504P#345 .597#^214#Lut phng, chng ra tin#^aH.#^aT php#2012#^a49tr.^b19cm#Trnh by nhng qui nh chung v qui nh c th v bin php phng, chng ra tin; tr ch nhim ca cc c quan nh nc trong phng, chng ra tin cng nh vn h p tc quc t v phng, chng ra tin v cc iu khon thi hnh#Php lut#Phn g chng#Ra tin#Vit Nam#Vn bn php lut#Uyn#296021#Lut phng, chng ra ti n## 00686000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020015000530080005000680090010000730100005000830110 01400088021024400102020001000346020001000356020000900366020001800375039000500393 013000700398020001500405#VN12.04354#VN12.04355#13500#Vi?t#L504Q#343.597#^214#Lu t qung co#^aH.#^aT php#2012#^a49tr.^b19cm#Trnh by nhng qui nh chung v qui nh c th v quyn v ngha v ca t chc, c nhn trong hot ng qung co; phng tin, ni dung, iu kin v cc loi hnh hot ng qung co; qu ng co c yu t nc ngoi v iu khon thi hnh#Php lut#Qung co#Vit Nam# Vn bn php lut#Uyn#296022#Lut qung co## 00967000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020017000550080005000720090010000770100005000870110 01500092021051400107020001000621020001400631020000900645020001800654039000500672 013000700677020001700684#VN12.04357#VN12.04356#25000#Vi?t#B450L#344.59701#^214# B lut lao ng#^aH.#^aT php#2012#^a163tr.^b19cm#Cung cp ton vn B lut la o ng thng qua thng 6 nm 2012 gm cc qui nh chung v qui nh c th v v ic lm; hp ng lao ng; hc ngh, o to, bi dng nng cao trnh k n ng ngh; i thoi ti ni lm vic, thng lng tp th, tho c lao ng tp th; tin lng; thi gi lm vic v ngh ngi; k lut lao ng, trch nhim vt cht; an ton v v sinh lao ng; nhng quy nh ring i vi lao ng n, lao ng cha thnh nin v mt s loi lao ng khc; bo him x hi; cng o n...#Php lut#Lut lao ng#Vit Nam#Vn bn php lut#Uyn#296023#B lut lao ng## 00813000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020060000530080005001130090010001180100005001280110 01400133015004200147021030900189020001000498020000900508020000900517020000900526 039000500535013000700540#VN12.04359#VN12.04358#16000#Vi?t#NH556N#340.07#^214#Nh ng ni dung c bn ca lut ph bin, gio dc php lut#^aH.#^aT php#2012#^a 70tr.^b19cm#TTS ghi: V Ph bin, Gio dc Php lut#Gii thiu ni dung Lut p h bin, gio dc php lut gm nhng qui nh chung v qui nh c th v ni d ung, hnh thc ph bin gio dc php lut; trch nhim ph bin, gio dc php lut ca c quan, t chc, c nhn; cc iu kin bo m cho cng tc ph bin, gio dc php lut v iu khon thi hnh#Php lut#Gio dc#Ph bin#Vit Nam# Uyn#296024## 01030000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020056000540070070001100080005001800090010001850100 00500195011001500200015004400215021031300259020001000572020001600582020000900598 00500260060700500140063300500180064700500120066500500150067703900050069201300070 0697#VN12.04360#VN12.04361#48000#Vi?t#NH556N#342.597#^214#Nhng ni dng c bn ca lut x l vi phm hnh chnh#B.s.: Nguyn Th Kim Thoa (ch.b.),L Thanh B nh, Trng Khnh Hon...#^aH.#^aT php#2012#^a318tr.^b19cm#TTS ghi: V Php lu t hnh s - Hnh chnh#Gii thiu ni dung Lut x l vi phm hnh chnh gm nh ng qui nh chung v qui nh c th v x pht vi phm hnh chnh, p dng cc bin php x l hnh chnh, cc bin php ngn chn v bo m x l vi phm h nh chnh, nhng qui nh i vi ngi cha thnh nin vi phm hnh chnh v i u khon thi hnh#Php lut#Pht hnh chnh#Vit Nam#B.s.: Nguyn Th Kim Thoa#L Thanh Bnh#Trng Khnh Hon#Bi Th Nam#o Th Thu An#Uyn#296025## 00896000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020066000450070058001110040018001690080005001870090010001920100 00500202011001500207015005400222021014600276020001000422020000900432020001700441 00500140045800500180047200500150049000500160050500500160052103900050053701300070 0542020000900549#VN12.04363#VN12.04362#Vi?t#H561D#340.07#^214#Hng dn nghip v ph bin, gio dc php lut trong nh trng#B.s.: Phm Kim Dung, inh Th n h Hng, Nguyn Th Qu...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aT php#2012#^a249tr.^b19cm# TTS ghi: B T php. V Ph bin, Gio dc Php lut#Gii thiu 9 chuyn hn g dn mt s kin thc, k nng, nghip v cn thit t chc cng tc ph bi n, gio dc php lut trong nh trng#Php lut#Gio dc#Trng ph thng#Phm Kim Dung#inh Th nh Hng#Nguyn Th Qu#Nguyn Th Tho#Nguyn Kim Thoa#Uyn#2 96026#Vit Nam## 00805000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050010000530020040000630070010001030080005001130090 01000118010000500128011001500133012001800148021026400166020001000430020001000440 020000900450020001300459039000500472013000700477020001900484#VN12.04365#VN12.043 64#31000#Vi?t#H428#343.597#^214#Phan Dng#Hi p php lut v kim ton nh n c#Phan Dng#^aH.#^aT php#2012#^a119tr.^b19cm#T sch Php lut#Gm 33 cu h i v gii p v nhng quy nh chung ca kim ton nh nc; a v php l, ch c nng, nhim v, quyn hn v t chc ca kim ton nh nc; nhim v, quyn hn ca kim ton vin nh nc, n v c kim ton v hot ng ca kim to n nh nc#Php lut#Kim ton#Vit Nam#Sch hi p#Uyn#296027#Kim ton nh n c## 00758000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050011000530020042000640070011001060080005001170090 01000122010000500132011001500137012001800152021023300170020001000403020002100413 020000900434020001300443039000500456013000700461#VN12.04367#VN12.04366#32000b#Vi ?t#H428#346.597#^214#Hong Thu#Hi p php lut v ngn hng thng mi#Hong Thu#^aH.#^aT php#2012#^a119tr.^b19cm#T sch Php lut#Gm 65 cu hi v gi i p v nhng quy nh chung ca ngn hng thng mi; qu trnh thnh lp, ho t ng, kim sot c bit, gii th, ph sn ngn hng thng mi; t chc, qu n tr, iu hnh, kim sot ngn hng thng mi...#Php lut#Ngn hng thng m i#Vit Nam#Sch hi p#Uyn#296028## 00744000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820011000418080005000520020051000570070025001080080010001330090012001430100 00500155011001500160012003000175021020500205020001200410020000800422020001000430 039000500440013000700445005001400452#VL12.01813#VL12.01812#165000#Vi?t#H450C#95 9.704092#^214#H Ch Minh - hnh trnh 79 ma xun (1890 - 1969)# Hong Linh s .t., b.s.#^aGia Lai#^aHng bng#2012#^a379tr.^b27cm#T sch Danh nhn H Ch Min h#Gii thiu bc tranh lch s t thi th u n tui trng thnh ca H Ch M inh v phn tch, l gii mt s ng lc, hnh trnh ra i tm ng cu nc v hot ng cch mng ca Ch tch H Ch Minh#H Ch Minh#Tiu s#S nghip#Uy n#296029# Hong Linh## 00522000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020017000420030037000590070025000960080005001210090011001260100 00500137011001400142012002500156020000900181020001000190020001400200005000700214 006001100221039000500232013000700237#VL12.01814#58000#Vi?t#GH206H#372.21#^214#G hp hnh l th#Dnh cho b 2 - 5 tui : Cun c bn#Tangke ; Lc Nguyn dch#^a H.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b27cm#Hc m chi! Chi m hc#Mu gio#Ghp hnh#Sc h mu gio#Tangke#Lc Nguyn#Uyn#296030## 00525000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020017000420030039000590070025000980080005001230090011001280100 00500139011001400144012002600158020000900184020001000193020001400203005000700217 006001100224039000500235013000700240#VL12.01815#58000#Vi?t#GH206H#372.21#^214#G hp hnh l th#Dnh cho b 2 - 5 tui : Cun nng cao#Tangke ; Lc Nguyn dch# ^aH.#^aKim ng#2012#^a31tr.^b27cm#Hc m chi! Chi m hc!#Mu gio#Ghp hnh# Sch mu gio#Tangke#Lc Nguyn#Uyn#296031## 01043000000000361000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820007000418080005000480050016000530020035000690030029001040070104001330080 00500237009001100242010000500253011001500258005001600273005001500289005001300304 00500230031700600140034003900050035401300070035902102490036602000190061502000080 0634020001000642020001500652020001400667#VL12.01817#VL12.01816#120000#Vi?t#B102 K#920.02#^214#Blanchard, Anne#Bch khoa th nhng ngi cng u#K phn khng, nh cch mng#Anne Blanchard, Francis Mizio, Serge Bloch ; C vn lch s: Chris tophe Giudicelli ; Cao Vit Dng dch#^aH.#^aKim ng#2012#^a105tr.^b27cm#Blanch ard, Anne#Mizio, Francis#Bloch, Serge#Giudicelli, Christophe#Cao Vit Dng#Uyn# 296032#Gii thiu v 25 danh nhn qua nhng nt khi qut nht v cuc i h. V i mi nhn vt, tc gi u tm n nhng iu ct yu, im c bit khin cho s nghip ca h tr nn v vang, tn tui ca h c c nhn loi knh tr ng v ngng m#Danh nhn th gii#Tiu s#S nghip#Sch thiu nhi#Bch khoa th ## 00889000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430020021000480070031000690080010001000090012001100100005001220110 01500127015006000142021029500202020000800497020000800505020000900513020001300522 005002600535039000500561013000700566020002600573#VL12.01818#VL12.01819#Vi?t#CH56 1T#378.5976#^214#Chng trnh o to#Trng i hc Ty Nguyn b.s.#^aGia lai#^ aHng Bng#2012#^a168tr.^b30cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Ty Nguyn#Gii thiu ton b chng trnh o to i hc, cao ng h chnh qu i theo h thng tn ch, p dng cho kho tuyn sinh 2012, k hoch hc tp v s tin trnh o to ca cc ngnh nhm hng dn sinh vin ng k k hoch hc tp trn mng ni b v website ca trng i hc Ty Nguyn#o to#i h c#Cao ng#Chng trnh#Trng i hc Ty Nguyn#Uyn#296033#Trng i hc Ty Nguyn## 00526000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020026000410030022000670290017000890070031001060080005001370090 01800142010000500160011001400165020001000179020000900189020001400198039000500212 013000700217005001200224005001200236#VL12.01820#16000#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi ting Anh#Dnh cho tr 5-6 tui#English for Kids#B.s.: L Tu Minh , L Thu Ngc#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a31tr.^b27cm#Ting Anh#Mu gio#Sch mu gio#Uyn#296034#L Tu Minh#L Thu Ngc## 00790000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100080 00350820006000438080005000490050012000540020027000660070012000930220004001050080 00500109009001800114010000500132011001500137020001900152020001000171020000800181 020001500189039000600204013000700210005001200217021025900229#VL12.01821#VL12.018 22#315000#Vi?t#NGH307V#370.1#^214#H Ngc i#Nghip v s phm hin i#H Ng c i#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a503tr.^b27cm#Cng ngh gio dc#Nghip v #S phm#Tm l s phm#Qunh#296035#H Ngc i#Cung cp nhng kin thc c b n v nghip v s phm hin i. Gii thiu mt s cu chuyn v cch gio dc c on ci cho cc bc cha m. Khi qut v tm l hc dy hc nh: Hot ng, phn g thc pht trin ca tr em, k thut ging dy; cng ngh gio dc## 00779000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100080 00350820006000438080005000490050012000540020027000660070012000930220004001050080 00500109009001800114010000500132011001500137020001900152020001000171020000800181 02000080018902000080019703900060020502000080021101300070021900500120022602102150 0238#VL12.01823#VL12.01824#315000#Vi?t#NGH307V#370.1#^214#H Ngc i#Nghip v s phm hin i#H Ngc i#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a503tr.^b27cm#Cn g ngh gio dc#Nghip v#S phm#L lun#Dy hc#Qunh#Bi hc#296036#H Ngc i#Phn tch, nghin cu v hng dn v cng ngh gio dc. a ra cc gii ph p gio dc, gio dc tiu hc u th k XXI cng vi mt s l lun dy hc, t chc, k thut c bn, tin trnh pht trin ca bi hc## 01124000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820010000528080005000620020051000670290067001180070057001850080 00500242009002800247010000500275011001500280020000800295020000900303020001700312 02000080032900500180033700500200035500500140037500500170038900500150040603900060 0421013000700427021034000434#VL12.01825#VL12.01827#VL12.01826#350000#Vi?t#B108C #339.09597#^214#Bo co thng nin ch s tn nhim Vit Nam 2012#Annual report credit rating of Vietnam index 2012 (CRV Index 2012)#Nguyn Ngc Tuyn, Nguyn Th Hi Bnh, Bi c Dng...#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a189tr.^b2 9cm#Kinh t#Vit Nam#Ch s tn nhim#Bo co#Nguyn Ngc Tuyn#Nguyn Th Hi B nh#Bi c Dng#Nguyn Vit Hng#Phm Vn Khnh#Qunh#296037#Tng quan v nn kinh t Vit Nam nm 2011 v ch s cnh tranh ton cu. Xp hng nng lc cnh tranh cc ngn hng thng mi, tn nhim cc doanh nghip nim yt trn sn ch ng khon v c phiu - CRV. Nng lc ti chnh, ch s tin b cng ngh, ch s tp trung v cu trc th trng ca mt s ngnh cng nghip v dch v Vit N am## 00883000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820011000458080005000560050012000610020056000730030053001290070051001820080 00500233009002800238010000500266011001500271015003200286021013900318020000900457 02000050046602000090047102000120048002000090049200500130050100500180051403900060 0532013000700538#VL12.01830#VL12.01829#VL12.01828#Vi?t#NH556T#070.509597#^214#Ng uyn Kim#Nhng tc phm tiu biu c gii thng sch Vit Nam#60 nm ngnh x ut bn - in - pht hnh sch Vit Nam#B.s.: Nguyn Kim, L Vn Thnh, Nguyn T h Thu H#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a379tr.^b27cm#TTS ghi: Hi Xu t bn Vit Nam#Gii thiu nhng tc phm ot Gii thng Sch Vit Nam t nm 2 005-2011, cc nh xut bn v mt s c s in c gii Sch p Vit Nam#Xut b n#Sch#Tc phm#Gii thng#Vit Nam#L Vn Thnh#Nguyn Th Thu H#Qunh#29603 8## 00699000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820004000538080005000570050017000620020020000790030052000990070 01700151008001200168009001700180010000500197011001500202021016800217020001100385 020001200396039000600408013000700414#VL12.01832#VL12.01831#VL12.01833#205000#Vi ?t#PH431T#133#^214#Lng Trng Nhn#Phong thu ton tp#Mt ci nhn ton cnh v sinh thi hc Phng ng#Lng Trng Nhn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2012#^ a255tr.^b27cm#Trnh by mt s kin thc c bn v phong thu nh: phong thu v a th, phong thu ngoi tht, phong thu ni tht, phong thu ni lm vic v phong thu phi tinh#Phong thu#Phng ng#Qunh#296039## 00765000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020033000560030041000890080012001300090017001420100005001590110 01500164015006500179021020400244020000800448020001300456020001000469020000700479 039000600486013000700492#VL12.01834#VL12.01835#Vi?t#K600Y#324.2597070959735#^214 #K yu ng b khi doanh nghip#5 nm xy dng v pht trin (2007-2012)#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2012#^a156tr.^b29cm#TTS ghi: ng B thnh ph Hi Phn g. ng u khi doanh nghip#Gii thiu vai tr lnh o, ch o ca ng u kh i, cc ban ca ng u khi, cc ng b, chi b c s trc thuc v nhng kt qu t c trn cc lnh vc ca ng b trong nm nm qua (2007-2012)#ng b #Doanh nghip#Hi Phng#K yu#Qunh#296040## 00594000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520030027000700290018000970070039001150080 00500154009001000159010000500169011001400174020001000188020000800198020000900206 020001400215005001200229006002100241039000600262013000700268019000500275#VL12.01 837#VL12.01836#35000#Vi?t#T306A#372.21#^214#Ting Anh tht d#Hc vn = English made eas#English made easy#Su Hurrell ; Phm Th Hoi Phng dch#^aH.#^aDn tr #2012#^a32tr.^b30cm#Ting Anh#Hc vn#Mu gio#Sch mu gio#Hurrell, Su#Phm T h Hoi Phng#Qunh#296041#Dch## 00594000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520030027000700290018000970070039001150080 00500154009001000159010000500169011001400174020001000188020000800198020000900206 020001400215005001200229006002100241039000600262013000700268019000500275#VL12.01 839#VL12.01838#35000#Vi?t#T306A#372.21#^214#Ting Anh tht d#Tp c = English made eas#English made easy#Su Hurrell ; Phm Th Hoi Phng dch#^aH.#^aDn tr #2012#^a32tr.^b30cm#Ting Anh#Tp c#Mu gio#Sch mu gio#Hurrell, Su#Phm T h Hoi Phng#Qunh#296042#Dch## 00604000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520030032000700290018001020070039001200080 00500159009001000164010000500174011001400179020001000193020000900203020001300212 020001400225005001200239006002100251039000600272013000700278019000500285#VL12.01 840#VL12.01841#35000#Vi?t#T306A#372.21#^214#Ting Anh tht d#Bng ch ci = En glish made eas#English made easy#Su Hurrell ; Phm Th Hoi Phng dch#^aH.#^aD n tr#2012#^a32tr.^b30cm#Ting Anh#Mu gio#Bng ch ci#Sch mu gio#Hurrell, Su#Phm Th Hoi Phng#Qunh#296043#Dch## 00596000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520030028000700290018000980070039001160080 00500155009001000160010000500170011001400175020001000189020000900199020000900208 020001400217005001200231006002100243039000600264013000700270019000500277#VL12.01 843#VL12.01842#35000#Vi?t#T306A#372.21#^214#Ting Anh tht d#Tp vit = Englis h made eas#English made easy#Su Hurrell ; Phm Th Hoi Phng dch#^aH.#^aDn t r#2012#^a32tr.^b30cm#Ting Anh#Tp vit#Mu gio#Sch mu gio#Hurrell, Su#Phm Th Hoi Phng#Qunh#296044#Dch## 00580000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520030019000700290028000890070041001170080 00500158009001000163010000500173011001400178020001000192020000900202020001400211 005001500225006002100240039000500261013000700266019000500273#VL12.01845#VL12.018 44#35000#Vi?t#T306A#372.21#^214#Ting Anh tht d#Preschool ages 5-6#English ma de easy: Preschoo#Brenda Apsley; Phm Th Hoi Phng dch#^aH.#^aDn tr#2012#^ a32tr.^b30cm#Ting Anh#Mu gio#Sch mu gio#Apsley, Brenda#Phm Th Hoi Phn g#T.h#296045#Dch## 00416000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200070 00288080005000350020004000400070012000440080005000560090010000610100005000710110 01400076012001400090020000900104020001100113020001400124005001200138039000500150 013000700155#VL12.01846#10000#Vi?t#H401#372.21#^214#Hoa#Ho S Tng#^aH.#^aDn tr#2012#^a20tr.^b28cm#B tp t mu#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Ho S T ng#T.h#296046## 00437000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020023000420070012000650080005000770090010000820100005000920110 01400097012001400111020000900125020001100134020001400145005001200159039000500171 013000700176#VL12.01847#10000#Vi?t#PH561T#372.21#^214#Phng tin giao thng#Ho S Tng#^aH.#^aDn tr#2012#^a20tr.^b28cm#B tp t mu#Mu gio#Tp t mu#S ch mu gio#Ho S Tng#T.h#296047## 00430000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410070012000580080005000700090010000750100005000850110 01400090012001400104020000900118020001100127020001400138005001200152039000500164 013000700169#VL12.01848#10000#Vi?t#450D#372.21#^214# dng gia nh#Ho S T ng#^aH.#^aDn tr#2012#^a20tr.^b28cm#B tp t mu#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Ho S Tng#T.h#296048## 00421000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020008000410070012000490080005000610090010000660100005000760110 01400081012001400095020000900109020001100118020001400129005001200143039000500155 013000700160#VL12.01849#10000#Vi?t#R111C#372.21#^214#Rau, c#Ho S Tng#^aH.#^ aDn tr#2012#^a20tr.^b28cm#B tp t mu#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Ho S Tng#T.h#296049## 00423000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020010000410070012000510080005000630090010000680100005000780110 01400083012001400097020000900111020001100120020001400131039000500145013000700150 005001200157#VL12.01850#10000#Vi?t#C454T#372.21#^214#Cn trng#Ho S Tng#^aH. #^aDn tr#2012#^a20tr.^b28cm#B tp t mu#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#T. h#296050#Ho S Tng## 00431000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380020016000430070012000590080005000710090010000760100005000860110 01400091012001400105020000900119020001100128020001400139039000500153013000700158 005001200165#VL12.01851#10000#Vi?t#GI-100S#372.21#^214#Gia sc gia cm#Ho S T ng#^aH.#^aDn tr#2012#^a20tr.^b28cm#B tp t mu#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#T.h#296051#Ho S Tng## 00431000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020018000410070012000590080005000710090010000760100005000860110 01400091012001400105020000900119020001100128020001400139039000500153013000700158 005001200165#VL12.01852#10000#Vi?t#455V#372.21#^214#ng vt hoang d#Ho S T ng#^aH.#^aDn tr#2012#^a20tr.^b28cm#B tp t mu#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#T.h#296052#Ho S Tng## 01152000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020026000490070065000750080005001400090010001450100005001550110 01600160021055700176020000500733020000800738020000900746005001600755005001500771 005001600786005001500802005001800817039000800835013000700843#VL12.01854#VL12.018 53#Vi?t#M558T#362.109597#^214#Mi th k y t Vit Nam#B.s.: Nguyn Minh San, T rn Thy Hnh, Phm Ngc Quang (ch.b)...#^aH.#^aDn tr#2012#^a1354tr.^b30cm#Gi i thiu nhng thnh tu v s trng thnh ca ngnh y t Vit Nam trong mi th k thng qua nhng s kin, hot ng c ghi li qua nhiu giai on lch s : nhng di hun ca cc i y tn v li dy ca Bc H; s ch o ca ng nh nc; kinh nghim dn gian trong y hc c truyn.T chc v hot ng y t Vi t Nam di thi phong kin, thi Php thuc, thi k khng chin chng M v ng nh y t nc Cng ha x hi ch ngha Vit Nam. ng thi gii thiu ton cnh ngnh y t 63 tnh thnh, cc c quan y t, cc n v chuyn ngnh y t#Y t#L ch s#Vit Nam#Nguyn Minh San#Trn Thy Hnh#Phm Ngc Quang#Trn c Trung#Ng uyn Minh Hong#Trn H#296053## 00845000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200130002280800050 00350020021000400070043000610220004001042210047001080080016001550090057001710100 00500228011001500233021017900248020001700427020000900444020000400453020000700457 006001400464006001100478039000800489013000700497020001300504005001400517#VV12.14 787#Vi?t#D121C#398.80959717#^214#Dn ca Thi Lai Chu#S.t., bin dch: H Mnh P hong, Th Tc#Q.2#Th v dn ca tnh yu ca ngi Thi Mng So#^aH. ; Lai C hu#^aVn ho dn tc ; Hi Vn hc Ngh thut tnh Lai Chu#2012#^a751tr.^b21cm #Tp hp 183 bi th v dn ca ca ngi Thi Mng So ca Lai Chu v tnh yu nam n thy chung, lng mn, mnh lit vi li ca bnh d, gn gi, cht phc, h oang d v cun ht#Vn hc dn gian#Lai Chu#Th#Dn ca#H Mnh Phong# Th T c#Trn H#296054#Dn tc Thi#H Mnh Phong## 00697000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050013000490020030000620070041000920080005001330090018001380100 00500156011001500161015004100176020001700217020000900234039000400243013000700247 021014400254020000700398020001400405#VV12.14795#VV12.14794#Vi?t#D121C#398.809597 #^214#L Vn Chin#Dn ca ngi Pu N Lai Chu#L Vn Chin s.t., bin dch, g ii thiu#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a255tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Vit Nam#Th#296055#Gii thiu khi qut v ngi Pu N Lai Chu. i nt v dn ca Pu N, dn ca Pu N th hin cc dng, c c lnh vc. Nhng bi dn ca Pu N#Dn ca#Dn tc P N## 00657000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020024000490070058000730080005001310090018001360100005001540110 01500159015004100174020001700215020000900232020000700241039000400248005001600252 005002100268005000900289005000900298013000700307020001400314020001500328#VV12.14 797#VV12.14796#Vi?t#S550T#398.209597#^214#S thi RagLai v M'Nng#Nguyn Th San g, Chamaliaq Riya Tinq, iu Ku, Tn Vnh#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a413tr. ^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Vit Nam#S thi #Th#Nguyn Th Sang#Chamaliaq Riya Tinq#iu Ku#Tn Vnh#296056#Dn tc Mnng #Dn tc Raglai## 00593000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050015000490020015000640070032000790080005001110090018001160100 00500134011001500139015004100154020001700195020000900212039000400221013000700225 021010700232#VV12.14799#VV12.14798#Vi?t#T452G#398.209597#^214#Nguyn Tn c#Ti gp cc i#Nguyn Tn c s.t., gii thiu#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a271tr. ^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn ho dn gian#Vit Nam#Th#29 6057#Gm nhng ghi chp ca tc gi v cc i, nhng con ngi tn knh v thin g ling ca vng t Ty Nguyn## 00777000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050014000490020024000630070043000870080005001300090018001350100 00500153011001500158015004100173020001500214020000900229039000400238005001000242 013000700252021022900259020001100488#VV12.14801#VV12.14800#Vi?t#T310H#398.809597 #^214#Trn Linh Qu#Tm hiu dn ca quan h#S.t., gii thiu: Trn Linh Qu, Hn g Thao#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a343tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gia n Vit Nam#Dn ca quan h#Vit Nam#Th#Hng Thao#296058#Gii thiu v qu hng, l li, phong tc ngun gc quan h. Tm hiu li ca quan h, m nhc dn ca qu an h. Gi tr ni dung v gi tr t tng ngh thut ca sinh hot vn ho qua n h. Ngh thut th ca trong li ca quan h#Nghin cu## 00523000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050013000490020029000620070024000910080005001150090018001200100 00500138011001500143015004100158020001700199020000900216020000700225039000400232 020001400236013000700250#VV12.14802#VV12.14803#Vi?t#X561T#398.809597#^214#Bi Ch Hng#Xng trai gi dn tc Mng#Bi Ch Hng s.t., dch#^aH.#^aVn ho dn t c#2012#^a203tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian #Vit Nam#Dn ca#Th#Dn tc Mng#296059## 00708000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050012000480020050000600070012001100080005001220090018001270100 00500145011001500150015004100165020001700206020001200223039000400235020001100239 013000700250021012700257020001800384020001600402#VV12.14805#VV12.14804#Vi?t#V115 H#390.09597#^214#Trn Vn i#Vn ho dn gian ngi Sn Ch tnh Thi Nguyn#T rn Vn i#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a215tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn ho dn gian#Thi Nguyn#Th#Tn ngng#296060#Gii thiu v lch s, tn ngng, l hi dn gian, tri thc dn gian, vn hc ngh thut dn gian ngi Sn Ch Thi Nguyn#Vn ngh dn gian#Dn tc Sn Ch## 00583000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820011000448080005000550050017000600020015000770030024000920070033001160080 00500149009001800154010000500172011001500177015004100192020001700233020000900250 020000700259039000400266013000700270020001600277#VV12.14808#VV12.14807#VV12.1480 6#Vi?t#D121C#398.809597#^214#Nguyn Quang Tu#Dn ca Gia Rai#Song ng Gia Rai - Vit#Nguyn Quang Tu s.t., bin dch#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a342tr.^b21cm #TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Vit Nam#Dn ca#Th#2 96061#Dn tc Gia Rai## 00773000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020011000490030039000600070097000990080005001960090018002010100 00500219011001500224015004100239020001700280020000900297020000700306039000400313 00500150031700500120033200500190034400500090036300500090037202000130038100500130 0394005000900407013000700416#VV12.14809#VV12.14810#Vi?t#S550T#398.209597#^214#S thi #Km Rol. Y' Khng J - H'Bia J Yo#S.t., b.s.: Nguyn Kim Hoa (ch.b .), L M YNgao, Trng Hong Thch... ; Ht k: HPha M Lc...#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a527tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Vit Nam#S thi#Th#Nguyn Kim Hoa#L M YNgao#Trng Hong Thch#Nay YBan #Kso YLi#Dn tc #HPha M Lc#Tun Rm#296062## 00755000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050012000480020032000600070040000920080005001320090018001370100 00500155011001500160015004100175020001700216020000900233039000400242020000800246 013000700254021017100261020002000432020001300452#VV12.14812#VV12.14811#Vi?t#L250 N#392.09597#^214#S Vn Ngc#L nghi cuc i ca ngi Chm#S Vn Ngc s.t., b in dch, gii thiu#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a375tr.^b21cm#TTS ghi: Hi V n ngh dn gian Vit Nam#Vn ho dn gian#Vit Nam#Th#L nghi#296063#Gii thiu c im chung, c tr, lng, dn s, c cu dng tc, i sng kinh t, vn ho , l hi, l tc ci hi, hn nhn, gia nh, cc l tc trc v sau khi sinh #Phong tc c truyn#Dn tc Chm## 00492000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450050012000500020010000620070033000720080005001050090018001100100 00500128011001500133015004100148020001700189020000900206039000400215013000700219 020001200226#VV12.14814#VV12.14813#Vi?t#PH431S#398.209597#^214#Phng Bng#Phong Sl#Phng Bng s.t., phin m, dch#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a415tr.^b21cm #TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn ho dn gian#Th tnh#Th#296064#D n tc Ty## 00729000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050014000490020046000630070014001090080005001230090018001280100 00500146011001500151015004100166020001700207020000900224039000400233013000700237 021012800244020001300372020001900385020000800404020001500412#VV12.14815#VV12.148 16#Vi?t#H110T#398.209597#^214#Trn Vit Ng#Ht trng qun v v cho Lu Bnh - Dng L#Trn Vit Ng#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a463tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Vit Nam#Th#296065#Gii thiu v h t trng qun v v cho Lu Bnh - Dng L. Ngh thut th hin cc nhn vt t rong v cho Lu Bnh - Dng L#Nhc dn tc#Nghin cu vn hc#Cho c#Ht tr ng qun## 00761000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440020018000490070056000670080005001230090018001280100005001460110 01500151015004100166020001800207020000900225039000400234005000700238005001000245 020000700255005001700262005001200279005000900291013000700300021014000307#VV12.14 818#VV12.14817#Vi?t#TR400C#394.09597#^214#Tr chi dn gian#S.t., gii thiu: V Qu, Tiu Kiu, Nguyn Vn Tng...#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a471tr.^b21cm# TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Tr chi dn gian#Vit Nam#Th#V Qu#Ti u Kiu#Tr em#Nguyn Vn Thng#Phm Khng# Quyn#296066#Gii thiu cc tr c hi dn gian tr em Vit Nam. Phn loi, nhn nhn gi tr ni dung v ngh thu t ca tr chi dn gian tr em Vit Nam## 00763000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450050009000500020050000590070037001090080005001460090018001510100 00500169011001500174015004100189020001700230020000900247039000400256020000700260 013000700267021019800274020001300472#VV12.14819#VV12.14820#Vi?t#NH429L#394.26959 7#^214#Hi Lin#Nhm l - hi Rija ca ngi Chm tnh Ninh Thun#Hi Lin s.t., bin dch, gii thiu#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a344tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn ho dn gian#Vit Nam#Th#L hi#296067#Khi qut v tn gio, tn ngng dn gian, cc l hi ln v c bit v nhm l - hi Rija ca ngi Chm Ninh Thun. Gi tr ngh thut v bo tn pht huy di sn vn ho ca nhm l hi Rija#Dn tc Chm## 00564000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050011000490020009000600030029000690070027000980080005001250090 01800130010000500148011001500153015004100168020001700209020000900226039000400235 013000700239020000800246020000700254020001300261#VV12.14822#VV12.14821#Vi?t#L311 T#398.809597#^214#Dng Sch#Ln Thi#Ht dao duyn ca ngi Nng#Dng Sch s. t., bin dch#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a614tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn ho dn gian#Vit Nam#Th#296068#Bi ht#Dn ca#Dn tc N ng## 00530000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450050014000500020032000640070029000960080005001250090018001300100 00500148011001500153015004100168020001700209020000900226020000400235039000400239 005001400243013000700257#VV12.14824#VV12.14823#Vi?t#TH460C#398.209597#^214#V Xu n Trang#Th ca dn gian ca ngi ngun#V Xun Trang, inh Thanh D#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a203tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn h c dn gian#Vit Nam#Th#Th#inh Thanh D#296069## 00894000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050014000490020014000630030014000770070069000910080005001600090 01800165010000500183011001500188015004100203020001000244020000900254020000900263 039000400272006001300276020001200289006001600301013000700317021025600324#VV12.14 826#VV12.14825#Vi?t#L504T#398.209597#^214#Ng c Thnh#Lut tc #Tp qun p hp#S.t., gii thiu, dch: Ng c Thnh, Chu Thi Sn, Nguyn Hu Thu#^aH.#^a Vn ho dn tc#2012#^a455tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Pho ng tc#Tp qun#Vit Nam#Th#Chu Thi Sn#Dn tc #Nguyn Hu Thu#296070#Gi i thiu v lut tc trong x hi truyn thng v hin nay: Qui nh v cc hnh pht, cc ti xc phm n ngi u lng, cc ti ca ngi trng bun, v i phm li ch cng ng, hn nhn, quan h cha m - con ci, ti gian dm, cc trng ti...## 00700000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050016000490020030000650070016000950080005001110090018001160100 00500134011001500139015004100154020001700195020000900212039000400221020001600225 013000700241021015800248020001600406#VV12.14827#VV12.14828#Vi?t#V115H#394.109597 #^214#Dip Trung Bnh#Vn ho m thc ngi Sn Du#Dip Trung Bnh#^aH.#^aVn h o dn tc#2012#^a218tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn ho dn gian#Vit Nam#Th#Dn tc Sn Du#296071#Gii thiu khi qut v ngi Sn D u. Nhng nt c trng trong vn ho m thc ca ngi Sn Du. Bo tn v pht huy gi tr vn ho m thc ngi Sn Du#Vn ho m thc## 00930000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440050012000490020051000610070047001120080005001590090018001640100 00500182011001500187015004100202020001700243020001000260020000900270039000400279 005001600283013000700299021030300306020001100609020000800620#VV12.14829#VV12.148 30#Vi?t#PH431T#390.09597#^214#L Th Vnh#Phong tc - tn ngng dn gian lng b in ng Tc#S.t., gii thiu: L Th Vnh, Nguyn Hoi Sn#^aH.#^aVn ho dn t c#2012#^a263tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn ha dn gian #Phong tc#Vit Nam#Th#Nguyn Hoi Sn#296072#Khi qut v vng t v con ng i ng Tc, Tuy Ho, Ph Yn. Gii thiu cc phong tc trong vn ho tn ngng dn gian lng vin ng Tc. Cc phong tc theo nghi l vng i, nh bt, c ng t ngh, chn nui, th thn cng ng v ti gia. Bo tn v pht huy gi tr vn ho tn ngng dn gian#Tn ngng#Bo tn## 00853000000000373000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450020055000500030085001050070043001900080005002330090018002380100 00500256011001500261015004100276020001700317020001300334020000900347020001000356 03900040036600500160037000500120038602000130039802000120041102000080042302000070 0431005001000438005001200448005001200460013000700472#VV12.14832#VV12.14831#Vi?t# TH107N#398.209597#^214#Thnh ng, tc ng, cu cc dn tc Thi, Giy, Dao#Th nh ng, tc ng dn tc Thi. Tc ng Giy. Cu , tc ng thnh ng dn tc D ao#Phan Kin Giang, L Vn Pnh, Sn Chng...#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a489t r.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn ho dn gian#Dn tc Giy# Vit Nam#Thnh ng#Th#Phan Kin Giang#L Vn Pnh#Dn tc Thi#Dn tc Dao#Tc ng#Cu #Sn Chng#L Ngn Sn# Quang T#296073## 00840000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200140 00338080005000470050012000520020017000640070052000810080005001330090018001380100 00500156011001500161015004100176020001700217020000700234020001000241039000400251 005001600255005001400271013000700285021025800292#VV12.14833#VV12.14834#Vi?t#L250 H#394.260959725#^214#Ng Vn Tr#L hi Bc Giang#Ng Vn Tr (ch.b.), Nguyn Th u Minh, Trn Vn Lng#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a823tr.^b21cm#TTS ghi: Hi V n ngh dn gian Vit Nam#Vn ho dn gian#L hi#Bc Giang#Th#Nguyn Thu Minh# Trn Vn Lng#296074#Gii thiu tng qut v cc l hi tnh Bc Giang v nhng l hi c th 10 huyn, thnh ph Bc Giang. Cc loi hnh l hi v ngha x hi v nhu cu ca l hi. Qui trnh t chc l hi, nghi thc, nghi l, tr c hi v hot ng vn ngh trong l hi## 00558000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050012000490020009000610070040000700220004001100080005001140090 01800119010000500137011001500142015004100157020001700198020001400215020000900229 020000700238039000400245013000700249005001200256#VV12.14836#VV12.14835#Vi?t#M400 M#398.209597#^214#Bi Vn Ni#Mo Mng#Bi Vn Ni s.t., bin dch, gii thiu#T .1#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a759tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vi t Nam#Vn hc dn gian#Dn tc Mng#Vit Nam#S thi#Th#296075#Bi Vn Ni## 00667000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050011000490020025000600070077000850220004001620080005001660090 01800171010000500189011001500194015004100209020001700250020000900267020000700276 00600090028300500100029200600050030200600120030703900040031901300070032300500110 0330#VV12.14838#VV12.14837#Vi?t#S550T#398.209597#^214# Hng K#S thi thn tho i M'Nng#S.t.: Hng K, iu Ku ; Ht k: iu KLt ; Phin m, dch: iu Ku...#T.1#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a855tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Vit Nam#S thi#iu Ku#iu KLt#NYu#m P T iu#Th#296076# Hng K## 00954000000000409000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020020000510030055000710070059001260220004001852210 02100189008000900210009001900219010000500238011001500243020001700258020001900275 02000080029402000090030200500140031100500150032500500170034003900040035701300070 03610210121003680200011004890200009005000200004005090200009005130050011005220050 01100533#VV12.14839#VV12.14840#20000#Vi?t#C400M#294.3#^214#C mt vn th o# Sng tc, su tp k nim 100 nm ngy sinh Hn Mc T#Trng Thp T (ch.b.), Tr n Qu Thin, Nguyn Th Tuyt...#T.1#Thi s ca thnh gi#^aC Mau#^aNxb. Phn g ng#2012#^a539tr.^b21cm#Vn hc hin i#Nghin cu vn hc#Tc gi#Vit Nam# Trng Thp T#Trn Qu Thin#Nguyn Th Tuyt#Th#296077#Gii thiu con ngi, c uc i v s nghip th o ca Hn Mc T, km cc bi vit ca mt s ngi v th o ca ng#Hn Mc T#Tc phm#Th#o Pht#V Long T#Phan C ## 00953000000000385000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020020000510030055000710070052001260220004001782210 02600182008000900208009001900217010000500236011001500241020001700256020001900273 02000040029202000090029600500140030500500120031900500130033103900040034401300070 0348005001400355021016600369020000900535005000900544005001400553#VV12.14841#VV12 .14842#20000#Vi?t#C400M#294.3#^214#C mt vn th o#Sng tc, su tp k ni m 100 nm ngy sinh Hn Mc T#Trng Thp T (ch.b.), Bng B Ln, Trn Vn Thi. ..#T.2#Nh song lc triu nguyn#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a446tr.^b21cm #Vn hc hin i#Nghin cu vn hc#Th#Vit Nam#Trng Thp T#Bng B Ln#Trn Vn Thi#Th#296078#Trng Thp T#Gii thiu tc phm v tc gi th Cng gio, c nm sinh t 1912 n 1955 chia s cm nghim ni tm v c tin Thin cha, c km i dng tiu s v nh chn dung#o Pht#Bi Tun#Phm nh Tn## 00943000000000385000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020020000510030055000710070054001260220004001802210 01200184008000900196009001900205010000500224011001500229020001700244020001900261 02000040028002000090028400500140029300500140030700500130032103900040033401300070 0338005001400345021016600359020000900525005001400534005000900548#VV12.14843#VV12 .14844#20000#Vi?t#C400M#294.3#^214#C mt vn th o#Sng tc, su tp k ni m 100 nm ngy sinh Hn Mc T#Trng Thp T (ch.b.), Trn Uyn Thi, L nh Bn g...#T.3#n phc c#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a511tr.^b21cm#Vn hc hi n i#Nghin cu vn hc#Th#Vit Nam#Trng Thp T#Trn Uyn Thi#L nh Bng#T h#296079#Trng Thp T#Gii thiu tc gi v tc phm th Cng gio, c nm sin h t 1941 n 1955 chia s cm nghim ni tm v c tin Thin cha, c km i dng tiu s v nh chn dung#o Pht#Nghinh Nguyn#Phan Ng## 00921000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020020000510030055000710070046001260220004001722210 02500176008000900201009001900210010000500229011001500234020001700249020000400266 02000090027000500140027900500100029300500100030303900040031301300070031700500140 0324021016600338005001700504005001700521020000900538#VV12.14846#VV12.14845#20000 #Vi?t#C400M#294.3#^214#C mt vn th o#Sng tc, su tp k nim 100 nm ng y sinh Hn Mc T#Trng Thp T (ch.b.), Hng Phc, Phanxico...#T.4#Thn nhc s ng hn trng#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a495tr.^b21cm#Vn hc hin i#T h#Vit Nam#Trng Thp T#Hng Phc#Phanxicox#Th#296080#Trng Thp T#Gii thi u tc gi v tc phm th Cng gio, c nm sinh t 1956 n 1990 chia s cm ng him ni tm v c tin Thin cha, c km i dng tiu s v nh chn dung#Ngu yn Hong c#Trm Tnh Nguyn#o Pht## 00627000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200130 00348080005000470020051000520030021001030080009001240090019001330100005001520110 01500157020000900172039000400181015004700185013000700232020001100239021011500250 020000800365#VV12.14847#VV12.14848#Vi?t#PH124G#294.30959783#^214#Pht gio tnh Tin Giang hnh thnh v pht trin#Pht gio & i sng#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a179tr.^b21cm#o Pht#TH#TTS ghi: Ban Tr s Pht gio tnh Tin G iang#296081#Tin Giang#Gii thiu khi qut v qu trnh hnh thnh v pht tri n ca Pht gio Tin Giang t sau gii phng 1975 n nay#Lch s## 00553000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050010000450020025000550030016000800070010000960080009001060090 01900115010000500134011001500139020000900154039000400163020000800167013000700175 021011700182#VV12.14850#VV12.14849#Vi?t#NH550L#294.3#^214#Tu Trung#Nh lai gin g chnh php#Th k hai mi#Tu Trung#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a347tr. ^b21cm#o Pht#TH#Gio l#296082#Gm cc bi ging ca Nh Lai v gio l, gi i lut, sinh t, hnh trang tu hnh t b nhng tham vng tm thng## 00907000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020033000650070014000980080009001120090 01900121010000500140011001500145020001200160039000400172015003200176013000700208 021030600215020005700521020001000578020000800588020000900596#VV12.14851#VV12.148 52#50000#Vi?t#552Q#299.5#^214#Trn Vn Rng#c quyn gio tng L Vn Trung#T rn Vn Rng#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a244tr.^b21cm#o Cao i#TH#TT S ghi: i o tam k ph #296083#Gii thiu cuc i L Vn Trung qua cc gia i on t mt ngi khng khi (1875-1925); ng o v c phong thng u s ( 1926-1927); b co ch o hu (1928-1929); anh c ton o (1930-1932) v nhng tr ngi ca ng trn ng hnh o (1933-1934) v ng c quyn tng (13/10/ Gip Tut-19/11/1934)#L Vn Trung, c quyn gio tng, (1876-1934), Vit Nam#G io tng#Tu hnh#Vit Nam## 00661000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020029000680070043000970080010001400090 01500150010000500165011001500170020001000185020000900195005001700204039000400221 013000700225021016300232#VV12.14853#VV12.14854#30000#Vi?t#100H#591.3#^214#Nguy n Kim ng#a hnh di truyn ng vt#Nguyn Kim ng (ch.b.), Nguyn nh Vinh#^aNgh An#^ai hc Vinh#2012#^a169tr.^b21cm#Di truyn#ng vt#Nguyn nh Vinh#TH#296084#Trnh by khi nim, phng php nghin cu v cc kt qu t c, cng nh nhng ng dng ca tnh a hnh di truyn sinh vt ni chung v vt nui ni ring## 00876000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050018000600020030000780070018001080080 00500126009003500131010000500166011001500171021037400186020000900560020000800569 020001000577039000400587013000700591#VV12.14857#VV12.14856#VV12.14855#80000#Vi? t#120T#400#^214#Nguyn Quang Hng#m tit v loi hnh ngn ng#Nguyn Quang H ng#^aH.#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2012#^a314tr.^b24cm#Trnh by khi qu t v hin tng m tit, m t v l thuyt m tit trn t liu nhiu ngn ng khc nhau v trong cc truyn thng ngn ng hc. Mt s vn trong nghin c u so snh truyn thng ngn ng hc Chu u - Trung Hoa, t bn trong, t bn ng oi v t bn trn. m tit trong m vn hc c in Trung Hoa. m v hc m ti t, m tit v loi hnh cc ngn ng#Ngn ng#m tit#Loi hnh#Hoa#296085## 00536000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050015000570020023000720070026000950080005001210090 02000126010000500146011001500151021006000166020001700226039000400243020000900247 013000700256020000700263#VV12.14859#VV12.14858#48000#Vi?t#CH311T#398.809597#^21 4#Cao Hong Long#999 bi dn ca ba min#Cao Hong Long s.t., b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a247tr.^b21cm#Gii thiu 999 bi dn ca c sc ba min Nam - T rung - Bc#Vn hc dn gian#Hoa#Vit Nam#296086#Dn ca## 00540000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050015000570020023000720070026000950080005001210090 02000126010000500146011001500151021006000166020001700226020000900243039000400252 020001100256013000700267#VV12.14861#VV12.14860#44000#Vi?t#CH311T#398.809597#^21 4#Cao Hong Long#999 bi ht ru ba min#Cao Hong Long s.t., b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a222tr.^b21cm#Gii thiu 999 bi ht ru c sc ba min Nam - T rung - Bc#Vn hc dn gian#Vit Nam#Hoa#Bi ht ru#296087## 00542000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050015000570020025000720070026000970080005001230090 02000128010000500148011001500153021006200168020001700230020000900247039000400256 020000900260013000700269#VV12.14862#VV12.14863#46000#Vi?t#CH311T#398.809597#^21 4#Cao Hong Long#999 bi ng dao ba min#Cao Hong Long s.t., b.s.#^aH.#^aVn h o Thng tin#2012#^a237tr.^b21cm#Gii thiu 999 bi ng dao c sc ba min Nam - Trung - Bc#Vn hc dn gian#Vit Nam#Hoa#ng dao#296088## 00485000000000265000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820011000408080005000510050010000560020032000660070023000980080005001210090 02000126010000500146011001500151020001700166020000900183039000400192020000400196 013000700200005001200207#VV12.14865#VV12.14864#Vi?t#36000#N207#895.922134#^214 #Xun Diu#Nt c o trong th Xun Diu#Xun Trng tuyn chn#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a183tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Hoa#Th#296089#Xun Tr ng## 00487000000000265000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820011000408080005000510050011000560020033000670070023001000080005001230090 02000128010000500148011001500153020001700168020000900185039000400194020000400198 005001200202013000700214#VV12.14867#VV12.14866#Vi?t#38000#N207#895.922132#^214 #Hn Mc T#Nt c o trong th Hn Mc T#Xun Trng tuyn chn#^aH.#^aVn h o Thng tin#2012#^a195tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Hoa#Th#Xun Trng#2 96090## 00487000000000265000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820011000408080005000510050011000560020033000670070023001000080005001230090 02000128010000500148011001500153020001700168020000900185039000400194020000400198 005001200202013000700214#VV12.14869#VV12.14868#Vi?t#32000#N207#895.922134#^214 #Xun Qunh#Nt c o trong th Xun Qunh#Xun Trng tuyn chn#^aH.#^aVn h o Thng tin#2012#^a163tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Hoa#Th#Xun Trng#2 96091## 00489000000000265000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820011000408080005000510050012000560020034000680070023001020080005001250090 02000130010000500150011001500155020001700170020000900187039000400196020000400200 005001200204013000700216#VV12.14870#VV12.14871#Vi?t#32000#N207#895.922132#^214 #Nguyn Bnh#Nt c o trong th Nguyn Bnh#Xun Trng tuyn chn#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a163tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Hoa#Th#Xun Trng #296092## 00491000000000265000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820011000408080005000510050013000560020035000690070023001040080005001270090 02000132010000500152011001500157020001700172020000900189039000400198020000400202 005001200206013000700218#VV12.14873#VV12.14872#Vi?t#33000#N207#895.922134#^214 #Ch Lan Vin#Nt c o trong th Ch Lan Vin#Xun Trng tuyn chn#^aH.#^aV n ho Thng tin#2012#^a171tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Hoa#Th#Xun Tr ng#296093## 00490000000000265000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820009000408080005000490050016000540020033000700030011001030070016001140080 00500130009002000135010000500155011001500160020001700175020000900192039000400201 020001200205013000700217#VV12.14874#VV12.14875#Vi?t#50000#M510N#895.9223#^214# inh Khc Vng#Mi nc hoa ly t nc rn cha#Tp truyn#inh Khc Vng#^aH.# ^aVn ho Thng tin#2011#^a212tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Hoa#Truyn ng n#296094## 00758000000000301000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100070 00340820006000418080005000470050017000520020017000690030017000860070017001030080 00500120009002000125010000500145011001400150021019800164020000900362039000400371 020001700375020001100392020001700403013000700420012002900427#VV12.14876#VV12.148 77#Vi?t#40000#TH107L#613.7#^214#Hong Trng Vit#Thanh lc c th#Sch chuyn k ho#Hong Trng Vit#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a63tr.^b21cm#Hng dn mt s phng php thanh lc c th ca mn kh cng trng sinh nhm loi b nhn g cht d tha, a ra khi c th cc kh c, kh bnh, kh h... gip con ng i kho mnh, sng lu#Kh cng#Hoa#Sch chuyn kho#Dng sinh#Thanh lc c th #296095#T sch Kh cng trng sinh## 00625000000000265000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820006000408080005000460050015000510020044000660070015001100080005001250090 02000130010000500150011001400155021013700169020001100306039000400317020000400321 013000700325015002700332#VV12.14878#VV12.14879#Vi?t#20000#K600T#635.9#^214#Nguy n Vn Hai#K thut gim & chit cnh mai vng 12 cnh#Nguyn Vn Hai#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a51tr.^b21cm#Trnh by cc kin thc c bn v k thut gi m cnh, chit cnh, gim r v phng php phng - tr dch hi, chm sc mai v ng 12 cnh#Trng trt#Hoa#Hoa#296096#Bt danh tc gi: Hai Riu## 00508000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050008000470020022000550070032000770080005001090090019001140100 00500133011001500138020001700153020000900170039000400179020000400183005001700187 005000900204005001000213013000700223#VV12.14881#VV12.14880#Vi?t#L120Q#895.9221#^ 214#Lm Qu#Lm Qu tuyn tp th#Tuyn chn: Nguyn Ngc Tung...#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2012#^a505tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Hoa#Th#Nguyn Ngc Tung #Xun Mai#Hi Thanh#296097## 00680000000000277000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820004000408080005000440050011000490020030000600070016000900080005001060090 02000111010000500131011001500136021017900151020001800330039000400348012002300352 020000700375020001300382013000700395#VV12.14883#VV12.14882#Vi?t#31000#B200L#649 #^214#Thanh Bnh#B ln ln trong s hiu bit#Thanh Bnh b.s.#^aH.#^aVn ho Th ng tin#2012#^a160tr.^b21cm#Trnh by mt s k nng c bn, tr chi cng nh t hc phm v cc cu chuyn v tr thng minh gio dc b ln ln thng minh t r thnh ngi tt v bn lnh trong cuc sng#Gio dc gia nh#Hoa#ng hnh c ng con yu#Tr em#K nng sng#296098## 00642000000000277000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820004000408080005000440050011000490020031000600070016000910080005001070090 02000112010000500132011001500137021014000152020001800292039000400310012002300314 020000700337020001300344013000700357#VV12.14885#VV12.14884#Vi?t#28000#B200L#649 #^214#Thanh Bnh#B ln ln trong s thnh thc#Thanh Bnh b.s.#^aH.#^aVn ho T hng tin#2012#^a144tr.^b21cm#Trnh by mt s k nng c bn v cc cu chuyn v lng trung thc gio dc b ln ln tr thnh ngi tt v bn lnh trong c uc sng#Gio dc gia nh#Hoa#ng hnh cng con yu#Tr em#K nng sng#296099 ## 00647000000000277000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820004000408080005000440050011000490020027000600070016000870080005001030090 02000108010000500128011001500133021014900148020001800297039000400315012002300319 020000700342020001300349013000700362#VV12.14887#VV12.14886#Vi?t#27000#B200L#649 #^214#Thanh Bnh#B ln ln trong s t tin#Thanh Bnh b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a136tr.^b21cm#Trnh by mt s k nng c bn v lng t tin v cc c u chuyn v s t tin gio dc b ln ln tr thnh ngi tt v bn lnh tr ong cuc sng#Gio dc gia nh#Hoa#ng hnh cng con yu#Tr em#K nng sng#2 96100## 00653000000000277000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820004000408080005000440050011000490020029000600070016000890080005001050090 02000110010000500130011001500135021015300150020001800303039000400321012002300325 020000700348020001300355013000700368#VV12.14888#VV12.14889#Vi?t#27000#B200L#649 #^214#Thanh Bnh#B ln ln trong s dng cm#Thanh Bnh b.s.#^aH.#^aVn ho Th ng tin#2012#^a140tr.^b21cm#Trnh by mt s k nng c bn v s dng cm v cc cu chuyn v lng dng cm gio dc b ln ln tr thnh ngi tt v bn l nh trong cuc sng#Gio dc gia nh#Hoa#ng hnh cng con yu#Tr em#K nng sng#296101## 00658000000000277000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820004000408080005000440050011000490020031000600070016000910080005001070090 02000112010000500132011001500137021015600152020001800308039000400326012002300330 020000700353020001300360013000700373#VV12.14891#VV12.14890#Vi?t#28000#B200L#649 #^214#Thanh Bnh#B ln ln trong s khoan dung#Thanh Bnh b.s.#^aH.#^aVn ho T hng tin#2012#^a144tr.^b21cm#Trnh by mt s k nng c bn tnh khoan dung v cc cu chuyn v lng khoan dung gio dc b ln ln tr thnh ngi tt v bn lnh trong cuc sng#Gio dc gia nh#Hoa#ng hnh cng con yu#Tr em#K nng sng#296102## 00597000000000241000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100070 00340820004000418080005000450020039000500080005000890090020000940100005001140110 01500119021017600134020001800310039000400328020000700332020000900339013000700348 #VV12.14893#VV12.14892#Vi?t#52000#TR400C#649#^214#Tr chi cho tr t s sinh n 3 tui#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a175tr.^b21cm#Hng dn 168 tr chi gi o dc in hnh dnh cho tr t s sinh n 3 tui nhm gip tr va chi va k hm ph th gii xung quanh v gn kt tnh cm gia b m vi con ci#Gio dc gia nh#Hoa#Tr em#Tr chi#296103## 00715000000000253000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100070 00340820004000418080005000450020033000500030062000830080005001450090020001500100 00500170011001500175021022600190020001800416039000400434020000700438020000900445 013000700454#VV12.14894#VV12.14895#Vi?t#56000#TR400C#649#^214#Tr chi cho tr t 4 n 7 tui#Gia nh ngt ngo. tr c thi gian vui v bn ngi thn#^a H.#^aVn ho Thng tin#2012#^a190tr.^b21cm#Hng dn 184 tr chi gio dc in hnh dnh cho tr t 4 n 7 tui tr va chi va khm ph xung quanh c tc dng pht trin no gip tm sinh l tr pht trin ton din v tng cng tn h cm gia b m vi con ci#Gio dc gia nh#Hoa#Tr em#Tr chi#296104## 00682000000000265000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820004000408080005000440050013000490020040000620030040001020070013001420080 00500155009002000160010000500180011001500185021017900200020001800379039000400397 020000800401013000700409#VV12.14897#VV12.14896#Vi?t#57000#B452D#649#^214#Trng Chinh#Bi dng tr thnh ngi lun ng u#6 cha kho tr tr thnh ng i s 1#Trng Chinh#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a271tr.^b21cm#Cung cp kinh n ghim dy con cho cc bc ph huynh lm th no dy d con ci, bi dng ph m cht v hng dn tr tch lu tri thc tr lun tr thnh ngi xut sc s 1#Gio dc gia nh#Hoa#Con ci#296105## 00706000000000265000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100070 00340820004000418080005000450050013000500020059000630070013001220080005001350090 02000140010000500160011001500165021021200180020001800392039000400410020000800414 020001100422013000700433#VV12.14899#VV12.14898#Vi?t#58000#TR557M#649#^214#Chu o Nam#Trc 10 tui - Thi k vng quyt nh thnh cng ca tr#Chu o Nam# ^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a279tr.^b21cm#Cung cp kin thc cho cc bc ph huynh lm th no dy d con ci, bi dng phm cht thnh cng, hng dn t r tch lu tri thc t nhng iu nh nht trong cuc sng sau ny bc ra x hi thnh cng#Gio dc gia nh#Hoa#Con ci#Thnh cng#296106## 00763000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820004000408080005000440050009000490020044000580030078001020070028001800080 00500208009002000213010000500233011001500238021015500253020001800408039000400426 019001600430006001200446020000800458013000700466#VV12.14900#VV12.14901#Vi?t#5000 0#B452D#649#^214#L Lm#Bi dng kh nng chu ng p lc cho tr#ng c on bn tr thnh "g cng nghip" khng c kh nng chu ng p lc#L Lm ; Thanh Hng dch#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a239tr.^b21cm#Cung cp kinh nghi m dy con cho cc bc ph huynh lm th no dy d con ci, bi dng kh n ng chu ng p lc tr c th t lp trong cuc sng#Gio dc gia nh#Hoa#D ch Trung Quc#Thanh Hng#Con ci#296107## 00527000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050011000540020034000650030017000990070011001160220 00400127221002100131008000500152009001000157010000500167011001500172020001800187 020000900205039000400214013000700218020001200225#VV12.14903#VV12.14902#36000#Vi ?t#C514P#895.9223#^214#T Hi Vn#Cuc phiu lu k th ca mo con#Truyn thiu nhi#T Hi Vn#Q.2#Php mu ca mo con#^aH.#^aDn tr#2012#^a182tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Hoa#296108#Tiu thuyt## 00520000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020034000680030017001020070014001190220 00400133221000800137008000500145009001000150010000500160011001500165020001800180 020000900198039000400207013000700211020001200218#VV12.14904#VV12.14905#23000#Vi ?t#C514P#895.9223#^214#Trn c Tin#Cuc phiu lu k th ca mo con#Truyn th iu nhi#Trn c Tin#Q.1#Lm mo#^aH.#^aDn tr#2012#^a115tr.^b20cm#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Hoa#296109#Tiu thuyt## 00430000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020009000470030015000560070015000710080005000860090010000910100 00500101011001400106020001700120020000900137020000400146005001500150039000400165 013000700169#VV12.14907#VV12.14906#Vi?t#T312Q#895.9221#^214#Tnh qu#Tuyn chn th#Hong Vn Tun#^aH.#^aDn tr#2012#^a70tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#T h#Hong Vn Tun#Hoa#296110## 00726000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020017000530030020000700070016000900080005001060090 01000111010000500121011002900126020000800155020000900163005001600172039000400188 020001000192021021700202020001000419013000700429#VV12.14908#VV12.14909#25000#Vi ?t#L106Q#959.727#^214#Lng qu yu du#Su tm v sng tc#Nguyn nh Ch#^aH.# ^aDn tr#2012#^a120tr., 2tr. nh mu^b21cm#Lch s#Bc Ninh#Nguyn nh Ch#Hoa #X M Du#Trnh by mt s nt khi qut v lch s xy dng v pht trin ca lng M Du, x Ph Ho, huyn Lng Ti - Bc Ninh. Gii thiu cc bi trng c a v lng qu M Du v cc bn ch Hn cc thn tch, sc phong...#Lng Ti#29 6111## 00475000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020017000540030016000710070019000870080005001060090 01000111010000500121011001500126020001700141020000900158020001200167005001900179 039000400198013000700202#VV12.14911#VV12.14910#44000#Vi?t#B254B#895.9223#^214#B n b hnh phc#Tp truyn ngn#Phm Th Thanh Quy#^aH.#^aDn tr#2012#^a217tr.^ b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Phm Th Thanh Quy#Hoa#296112## 00466000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020025000550030016000800070010000960080005001060090 01000111010000500121011001500126020001700141020000900158020001200167005001000179 039000400189013000700193#VV12.14912#VV12.14913#37000#Vi?t#NH556M#895.9223#^214# Nhng mi tnh vng trm#Tp truyn ngn#Thanh Hoa#^aH.#^aDn tr#2012#^a177tr.^ b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thanh Hoa#Hoa#296113## 00453000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020012000550030016000670070010000830080005000930090 01000098010000500108011001500113020001700128020000900145020001200154005001000166 039000400176013000700180#VV12.14914#VV12.14915#30000#Vi?t#C460-O#895.9223#^214# C tay ai#Tp truyn ngn#Thanh Hoa#^aH.#^aDn tr#2012#^a148tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thanh Hoa#Hoa#296114## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020010000550030016000650070015000810080005000960090 01000101010000500111011001500116020001700131020000900148020001200157005001500169 039000400184013000700188#VV12.14917#VV12.14916#32000#Vi?t#A107-O#895.9223#^214# Anh u#Tp truyn ngn#L Nguyn Hng#^aH.#^aDn tr#2012#^a157tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#L Nguyn Hng#Hoa#296115## 00589000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020009000470070047000560080005001030090010001080100005001180110 01400123020001700137020000900154020001200163005001600175039000400191012003100195 005001300226005001300239005001400252005001400266013000700280#VV12.14919#VV12.149 18#Vi?t#B510V#895.9223#^214#Bi vng#ng Quang nh, Bi Anh Tun, Suzuki Ayano ...#^aH.#^aDn tr#2012#^a94tr.^b23cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#ng Quang nh#Hoa#T sch Ngi tt vic tt FPT#Bi Anh Tun#Suzuki Ayano#Phan ng Cu#Lm Hong Sn#296116## 00774000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020050000480070037000980080005001350090010001400100005001500110 01500155020001700170020000900187005001400196039000400210020000800214021019400222 020000500416020001500421013000700436015004100443#VV12.14921#VV12.14920#Vi?t#D300 S#390.09597#^214#Di sn tn Nm cc lng vn ho dn gian Vit Nam#Trn Gia Linh nghin cu, s.t., b.s.#^aH.#^aDn tr#2012#^a392tr.^b21cm#Vn ho dn gian#Vit Nam#Trn Gia Linh#Hoa#Tn Nm#Trnh by khi qut v tn Nm cc lng vn ho d n gian Vit Nam - mt di sn qu bu ca dn tc. Gii thiu 261 tn Nm cc l ng Vit Nam v c gii thch v ngun gc tn Nm ca cc lng#Lng#Di sn vn ho#296117#TTS ghi: Hi vn ngh dn gian Vit Nam## 00579000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410070018000610220004000790080005000830090010000880100 00500098011001400103012010400117020001700221020000900238020001400247006001300261 039000400274013000700278019001600285#VV12.14922#40000#Vi?t#D105G#372.21#^214#D n giy tr tu FQ#Khng Giang dch#T.2#^aH.#^aDn tr#2012#^a24tr.^b26cm#B sc h nhn gii thng tr chi tr tu nht dnh cho tr 2009) (Pht trin tr tu ton din cho tr#Tr chi tr tu#Dn hnh#Sch mu gio#Khng Giang#Hoa#29611 8#Dch Trung Quc## 00579000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410070018000610220004000790080005000830090010000880100 00500098011001400103012010400117020001700221020000900238020001400247006001300261 039000400274019001600278013000700294#VV12.14923#40000#Vi?t#D105G#372.21#^214#D n giy tr tu FQ#Khng Giang dch#T.3#^aH.#^aDn tr#2012#^a24tr.^b26cm#B sc h nhn gii thng tr chi tr tu nht dnh cho tr 2009) (Pht trin tr tu ton din cho tr#Tr chi tr tu#Dn hnh#Sch mu gio#Khng Giang#Hoa#Dch Trung Quc#296119## 00671000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030080000610070018001410220004001590080005001630090 01000168010000500178011001400183012010400197020001700301020000900318020001400327 006001300341039000400354013000700358019001600365#VV12.14924#40000#Vi?t#D105G#37 2.21#^214#Dn giy tr tu CQ#Tr chi mang tnh t duy cao. Cm nhn nim vui k hi hot ng i tay kho lo#Khng Giang dch#T.1#^aH.#^aDn tr#2012#^a24tr.^ b26cm#B sch nhn gii thng tr chi tr tu nht dnh cho tr 2009) (Pht tr in tr tu ton din cho tr#Tr chi tr tu#Dn hnh#Sch mu gio#Khng Gia ng#Hoa#296120#Dch Trung Quc## 00671000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030080000610070018001410220004001590080005001630090 01000168010000500178011001400183012010400197020001700301020000900318020001400327 006001300341039000400354019001600358013000700374#VV12.14925#40000#Vi?t#D105G#37 2.21#^214#Dn giy tr tu CQ#Tr chi mang tnh t duy cao. Cm nhn nim vui k hi hot ng i tay kho lo#Khng Giang dch#T.2#^aH.#^aDn tr#2012#^a24tr.^ b26cm#B sch nhn gii thng tr chi tr tu nht dnh cho tr 2009) (Pht tr in tr tu ton din cho tr#Tr chi tr tu#Dn hnh#Sch mu gio#Khng Gia ng#Hoa#Dch Trung Quc#296121## 00693000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030080000610070018001410220004001590080005001630090 01000168010000500178011001400183012010400197020001700301020000900318020001400327 006001300341039000500354019001600359013000700375020000900382#VV12.14926#40000#V i?t#D105G#372.21#^214#Dn giy tr tu CQ#Tr chi mang tnh t duy cao. Cm nh n nim vui khi hot ng i tay kho lo#Khng Giang dch#T.3#^aH.#^aDn tr#2 012#^a24tr.^b26cm#B sch nhn gii thng tr chi tr tu nht dnh cho tr 20 09) (Pht trin tr tu ton din cho tr#Tr chi tr tu#Dn hnh#Sch mu gi o#Khng Giang#oanh#Dch Trung Quc#296122#Mu gio## 00693000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030080000610070018001410220004001590080005001630090 01000168010000500178011001400183012010400197020001700301020000900318020001400327 006001300341039000500354013000700359019001600366020000900382#VV12.14927#40000#V i?t#D105G#372.21#^214#Dn giy tr tu DQ#Tr chi mang tnh t duy cao. Cm nh n nim vui khi hot ng i tay kho lo#Khng Giang dch#T.1#^aH.#^aDn tr#2 012#^a26tr.^b26cm#B sch nhn gii thng tr chi tr tu nht dnh cho tr 20 09) (Pht trin tr tu ton din cho tr#Tr chi tr tu#Dn hnh#Sch mu gi o#Khng Giang#oanh#296123#Dch Trung Quc#Mu gio## 00693000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030080000610070018001410220004001590080005001630090 01000168010000500178011001400183012010400197020001700301020000900318020001400327 006001300341039000500354019001600359013000700375020000900382#VV12.14928#40000#V i?t#D105G#372.21#^214#Dn giy tr tu DQ#Tr chi mang tnh t duy cao. Cm nh n nim vui khi hot ng i tay kho lo#Khng Giang dch#T.2#^aH.#^aDn tr#2 012#^a26tr.^b26cm#B sch nhn gii thng tr chi tr tu nht dnh cho tr 20 09) (Pht trin tr tu ton din cho tr#Tr chi tr tu#Dn hnh#Sch mu gi o#Khng Giang#oanh#Dch Trung Quc#296124#Mu gio## 00693000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030080000610070018001410220004001590080005001630090 01000168010000500178011001400183012010400197020001700301020000900318020001400327 006001300341039000500354019001600359013000700375020000900382#VV12.14929#40000#V i?t#D105G#372.21#^214#Dn giy tr tu DQ#Tr chi mang tnh t duy cao. Cm nh n nim vui khi hot ng i tay kho lo#Khng Giang dch#T.3#^aH.#^aDn tr#2 012#^a26tr.^b26cm#B sch nhn gii thng tr chi tr tu nht dnh cho tr 20 09) (Pht trin tr tu ton din cho tr#Tr chi tr tu#Dn hnh#Sch mu gi o#Khng Giang#oanh#Dch Trung Quc#296125#Mu gio## 00693000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030080000610070018001410220004001590080005001630090 01000168010000500178011001400183012010400197020001700301020000900318020001400327 006001300341039000500354013000700359019001600366020000900382#VV12.14930#40000#V i?t#D105G#372.21#^214#Dn giy tr tu IQ#Tr chi mang tnh t duy cao. Cm nh n nim vui khi hot ng i tay kho lo#Khng Giang dch#T.1#^aH.#^aDn tr#2 012#^a26tr.^b26cm#B sch nhn gii thng tr chi tr tu nht dnh cho tr 20 09) (Pht trin tr tu ton din cho tr#Tr chi tr tu#Dn hnh#Sch mu gi o#Khng Giang#oanh#296126#Dch Trung Quc#Mu gio## 00693000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030080000610070018001410220004001590080005001630090 01000168010000500178011001400183012010400197020001700301020000900318020001400327 006001300341039000500354019001600359013000700375020000900382#VV12.14931#40000#V i?t#D105G#372.21#^214#Dn giy tr tu IQ#Tr chi mang tnh t duy cao. Cm nh n nim vui khi hot ng i tay kho lo#Khng Giang dch#T.2#^aH.#^aDn tr#2 012#^a26tr.^b26cm#B sch nhn gii thng tr chi tr tu nht dnh cho tr 20 09) (Pht trin tr tu ton din cho tr#Tr chi tr tu#Dn hnh#Sch mu gi o#Khng Giang#oanh#Dch Trung Quc#296127#Mu gio## 00693000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030080000610070018001410220004001590080005001630090 01000168010000500178011001400183012010400197020001700301020000900318020001400327 006001300341039000500354019001600359013000700375020000900382#VV12.14932#40000#V i?t#D105G#372.21#^214#Dn giy tr tu IQ#Tr chi mang tnh t duy cao. Cm nh n nim vui khi hot ng i tay kho lo#Khng Giang dch#T.3#^aH.#^aDn tr#2 012#^a26tr.^b26cm#B sch nhn gii thng tr chi tr tu nht dnh cho tr 20 09) (Pht trin tr tu ton din cho tr#Tr chi tr tu#Dn hnh#Sch mu gi o#Khng Giang#oanh#Dch Trung Quc#296128#Mu gio## 00693000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030080000610070018001410220004001590080005001630090 01000168010000500178011001400183012010400197020001700301020000900318020001400327 006001300341039000500354013000700359019001600366020000900382#VV12.14933#40000#V i?t#D105G#372.21#^214#Dn giy tr tu EQ#Tr chi mang tnh t duy cao. Cm nh n nim vui khi hot ng i tay kho lo#Khng Giang dch#T.1#^aH.#^aDn tr#2 012#^a26tr.^b26cm#B sch nhn gii thng tr chi tr tu nht dnh cho tr 20 09) (Pht trin tr tu ton din cho tr#Tr chi tr tu#Dn hnh#Sch mu gi o#Khng Giang#oanh#296129#Dch Trung Quc#Mu gio## 00693000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030080000610070018001410220004001590080005001630090 01000168010000500178011001400183012010400197020001700301020000900318020001400327 006001300341039000500354019001600359013000700375020000900382#VV12.14934#40000#V i?t#D105G#372.21#^214#Dn giy tr tu EQ#Tr chi mang tnh t duy cao. Cm nh n nim vui khi hot ng i tay kho lo#Khng Giang dch#T.2#^aH.#^aDn tr#2 012#^a26tr.^b26cm#B sch nhn gii thng tr chi tr tu nht dnh cho tr 20 09) (Pht trin tr tu ton din cho tr#Tr chi tr tu#Dn hnh#Sch mu gi o#Khng Giang#oanh#Dch Trung Quc#296130#Mu gio## 00693000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030080000610070018001410220004001590080005001630090 01000168010000500178011001400183012010400197020001700301020000900318020001400327 006001300341039000500354019001600359013000700375020000900382#VV12.14935#40000#V i?t#D105G#372.21#^214#Dn giy tr tu EQ#Tr chi mang tnh t duy cao. Cm nh n nim vui khi hot ng i tay kho lo#Khng Giang dch#T.3#^aH.#^aDn tr#2 012#^a26tr.^b26cm#B sch nhn gii thng tr chi tr tu nht dnh cho tr 20 09) (Pht trin tr tu ton din cho tr#Tr chi tr tu#Dn hnh#Sch mu gi o#Khng Giang#oanh#Dch Trung Quc#296131#Mu gio## 00693000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030080000610070018001410220004001590080005001630090 01000168010000500178011001400183012010400197020001700301020000900318020001400327 006001300341039000500354013000700359019001600366020000900382#VV12.14936#40000#V i?t#D105G#372.21#^214#Dn giy tr tu LQ#Tr chi mang tnh t duy cao. Cm nh n nim vui khi hot ng i tay kho lo#Khng Giang dch#T.1#^aH.#^aDn tr#2 012#^a25tr.^b26cm#B sch nhn gii thng tr chi tr tu nht dnh cho tr 20 09) (Pht trin tr tu ton din cho tr#Tr chi tr tu#Dn hnh#Sch mu gi o#Khng Giang#oanh#296132#Dch Trung Quc#Mu gio## 00693000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030080000610070018001410220004001590080005001630090 01000168010000500178011001400183012010400197020001700301020000900318020001400327 006001300341039000500354019001600359013000700375020000900382#VV12.14937#40000#V i?t#D105G#372.21#^214#Dn giy tr tu LQ#Tr chi mang tnh t duy cao. Cm nh n nim vui khi hot ng i tay kho lo#Khng Giang dch#T.2#^aH.#^aDn tr#2 012#^a25tr.^b26cm#B sch nhn gii thng tr chi tr tu nht dnh cho tr 20 09) (Pht trin tr tu ton din cho tr#Tr chi tr tu#Dn hnh#Sch mu gi o#Khng Giang#oanh#Dch Trung Quc#296133#Mu gio## 00693000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030080000610070018001410220004001590080005001630090 01000168010000500178011001400183012010400197020001700301020000900318020001400327 006001300341039000500354019001600359013000700375020000900382#VV12.14938#40000#V i?t#D105G#372.21#^214#Dn giy tr tu LQ#Tr chi mang tnh t duy cao. Cm nh n nim vui khi hot ng i tay kho lo#Khng Giang dch#T.3#^aH.#^aDn tr#2 012#^a25tr.^b26cm#B sch nhn gii thng tr chi tr tu nht dnh cho tr 20 09) (Pht trin tr tu ton din cho tr#Tr chi tr tu#Dn hnh#Sch mu gi o#Khng Giang#oanh#Dch Trung Quc#296134#Mu gio## 00693000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030080000610070018001410220004001590080005001630090 01000168010000500178011001400183012010400197020001700301020000900318020001400327 006001300341039000500354013000700359019001600366020000900382#VV12.14939#40000#V i?t#D105G#372.21#^214#Dn giy tr tu AQ#Tr chi mang tnh t duy cao. Cm nh n nim vui khi hot ng i tay kho lo#Khng Giang dch#T.1#^aH.#^aDn tr#2 012#^a26tr.^b26cm#B sch nhn gii thng tr chi tr tu nht dnh cho tr 20 09) (Pht trin tr tu ton din cho tr#Tr chi tr tu#Dn hnh#Sch mu gi o#Khng Giang#oanh#296135#Dch Trung Quc#Mu gio## 00693000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030080000610070018001410220004001590080005001630090 01000168010000500178011001400183012010400197020001700301020000900318020001400327 006001300341039000500354019001600359013000700375020000900382#VV12.14940#40000#V i?t#D105G#372.21#^214#Dn giy tr tu AQ#Tr chi mang tnh t duy cao. Cm nh n nim vui khi hot ng i tay kho lo#Khng Giang dch#T.2#^aH.#^aDn tr#2 012#^a26tr.^b26cm#B sch nhn gii thng tr chi tr tu nht dnh cho tr 20 09) (Pht trin tr tu ton din cho tr#Tr chi tr tu#Dn hnh#Sch mu gi o#Khng Giang#oanh#Dch Trung Quc#296136#Mu gio## 00695000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030080000610070018001410220004001590080005001630090 01000168010000500178011001400183012010400197020001700301020000900318020001400327 006001300341039000700354019001600361013000700377020000900384#VV12.14941#40000#V i?t#D105G#372.21#^214#Dn giy tr tu AQ#Tr chi mang tnh t duy cao. Cm nh n nim vui khi hot ng i tay kho lo#Khng Giang dch#T.3#^aH.#^aDn tr#2 012#^a26tr.^b26cm#B sch nhn gii thng tr chi tr tu nht dnh cho tr 20 09) (Pht trin tr tu ton din cho tr#Tr chi tr tu#Dn hnh#Sch mu gi o#Khng Giang#P.Dung#Dch Trung Quc#296137#Mu gio## 00695000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030080000610070018001410220004001590080005001630090 01000168010000500178011001400183012010400197020001700301020000900318020001400327 006001300341039000700354013000700361019001600368020000900384#VV12.14942#40000#V i?t#D105G#372.21#^214#Dn giy tr tu MQ#Tr chi mang tnh t duy cao. Cm nh n nim vui khi hot ng i tay kho lo#Khng Giang dch#T.1#^aH.#^aDn tr#2 012#^a26tr.^b26cm#B sch nhn gii thng tr chi tr tu nht dnh cho tr 20 09)( Pht trin tr tu ton din cho tr#Tr chi tr tu#Dn hnh#Sch mu gi o#Khng Giang#P.Dung#296138#Dch Trung Quc#Mu gio## 00695000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030080000610070018001410220004001590080005001630090 01000168010000500178011001400183012010400197020001700301020000900318020001400327 006001300341039000700354019001600361013000700377020000900384#VV12.14943#40000#V i?t#D105G#372.21#^214#Dn giy tr tu MQ#Tr chi mang tnh t duy cao. Cm nh n nim vui khi hot ng i tay kho lo#Khng Giang dch#T.2#^aH.#^aDn tr#2 012#^a26tr.^b26cm#B sch nhn gii thng tr chi tr tu nht dnh cho tr 20 09) (Pht trin tr tu ton din cho tr#Tr chi tr tu#Dn hnh#Sch mu gi o#Khng Giang#P.Dung#Dch Trung Quc#296139#Mu gio## 00695000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030080000610070018001410220004001590080005001630090 01000168010000500178011001400183012010400197020001700301020000900318020001400327 006001300341039000700354019001600361013000700377020000900384#VV12.14944#40000#V i?t#D105G#372.21#^214#Dn giy tr tu MQ#Tr chi mang tnh t duy cao. Cm nh n nim vui khi hot ng i tay kho lo#Khng Giang dch#T.3#^aH.#^aDn tr#2 012#^a26tr.^b26cm#B sch nhn gii thng tr chi tr tu nht dnh cho tr 20 09) (Pht trin tr tu ton din cho tr#Tr chi tr tu#Dn hnh#Sch mu gi o#Khng Giang#P.Dung#Dch Trung Quc#296140#Mu gio## 00808000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050012000520020026000640070026000900220004001160040 08200120008000500202009001400207010000500221011001500226020000500241020000600246 02000220025202000150027400500130028903900070030201300070030900500120031602101320 0328020001000460#VV12.14946#VV12.14945#27000#Vi?t#TH308K#372.7#^214#Nguyn Tun #Thit k bi ging ton 1#Nguyn Tun, L Thu Huyn#T.1#Ti bn, c sa cha th eo hng dn iu chnh vic dy hc cho hc sinh tiu hc#^aH.#^aNxb. H Ni#20 12#^a191tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Thu Huyn#P .Dung#296141#Nguyn Tun#Gii thiu mc tiu bi hc, cc dng tr ging cn thit v cc hot ng dy - hc ch yu mn ton lp 1 theo tng bi c th#Bi ging## 00607000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050012000530020029000650070012000940080005001060090 01400111010000500125011001500130021009700145020000800242020000600250020002200256 020001500278039000700293013000700300020001000307#VV12.14947#VV12.14948#20000#Vi ?t#TH308K#372.87#^214#L Anh Tun#Thit k bi ging m nhc 2#L Anh Tun#^aH.# ^aNxb. H Ni#2012#^a148tr.^b24cm#Trnh by mc tiu, cc bc chun b v hot ng dy-hc trong tng tit hc mn m nhc lp 2#m nhc#Lp 2#Phng php gi ng dy#Sch gio vin#P.Dung#296142#Bi ging## 00901000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050012000520020032000640070055000960220004001510040 08400155008000500239009001400244010000500258011001500263020001100278020000600289 02000220029502000150031700500170033200500160034903900070036501300070037200500120 0379021015000391020001000541#VV12.14949#VV12.14950#50000#Vi?t#TH308K#372.6#^214 #Nguyn Tri#Thit k bi ging ting Vit 2#Nguyn Tri (ch.b.), L Th Thu Huy n, Phm Th Thu H#T.1#Ti bn c chnh l theo hng dn iu chnh vic dy v hc cho hc sinh tiu hc#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a415tr.^b24cm#Ting Vit#L p 3#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Th Thu Huyn#Phm Th Thu H#P.Dung #296143#Nguyn Tri#Trnh by chi tit cc bc thit k ging dy mn ting Vi t lp 3 theo cc ch im: em l hc sinh, bn b, trng hc, thy c, ng b, cha m...#Bi ging## 00976000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050012000520020040000640070054001040220004001580040 08400162008000500246009001400251010000500265011001500270021020200285020000900487 02000070049602000060050302000220050902000150053100500150054600500170056103900070 0578013000700585005001200592020001000604#VV12.14951#VV12.14952#25000#Vi?t#TH308 K#372.3#^214#Nguyn Tri#Thit k bi ging t nhin v x hi 3#Nguyn Tri (ch .b.), inh Trang Thu, Nguyn Cm Hng#T.1#Ti bn c chnh l theo hng dn i u chnh vic dy v hc cho hc sinh tiu hc#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a167tr.^ b24cm#Trnh by chi tit cc bc ging dy mn t nhin v x hi lp 3 t bi 1 n bi 35 theo trnh t: xc nh mc tiu bi hc, chun b thit b tr gi ng v tin hnh cc hot ng dy - hc ch yu#T nhin#X hi#Lp 3#Phng ph p ging dy#Sch gio vin#inh Trang Thu#Nguyn Cm Hng#P.Dung#296144#Nguyn Tri#Bi ging## 00607000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050012000530020029000650070012000940080005001060090 01400111010000500125011001500130021009700145020000800242020000600250020002200256 020001500278039000700293013000700300020001000307#VV12.14953#VV12.14954#16000#Vi ?t#TH308K#372.87#^214#L Anh Tun#Thit k bi ging m nhc 3#L Anh Tun#^aH.# ^aNxb. H Ni#2012#^a106tr.^b24cm#Trnh by mc tiu, cc bc chun b v hot ng dy-hc trong tng tit hc mn m nhc lp 2#m nhc#Lp 3#Phng php gi ng dy#Sch gio vin#P.Dung#296145#Bi ging## 00809000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050012000520020026000640070052000900220004001420040 08400146008000500230009001400235010000500249011001500254020000500269020000600274 02000220028002000150030200500130031700500170033003900070034701300070035400500120 0361021007600373020001000449#VV12.14956#VV12.14955#48000#Vi?t#TH308K#372.7#^214 #Nguyn Tun#Thit k bi ging ton 4#Nguyn Tun (ch.b.), L Thu Huyn, Nguyn Th Hng#T.1#Ti bn c chnh l theo hng dn iu chnh vic dy v hc cho hc sinh tiu hc#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a366tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Thu Huyn#Nguyn Th Hng#P.Dung#296146#Nguyn Tu n#Gii thiu mc tiu, ni dung chng trnh, hot ng dy v hc ton lp 4#B i ging## 00920000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020026000520070066000780220004001440080005001480090 01400153010000500167011001500172021026800187020000500455020000600460020002200466 02000150048800500120050300500130051500500170052800500130054503900070055801300070 0565020001000572#VV12.14958#VV12.14957#48000#Vi?t#TH308K#372.7#^214#Thit k b i ging ton 5#Nguyn Tun (ch.b.), L Thu Huyn, Nguyn Th Hng, on Th Lan #T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a355tr.^b24cm#Gii thiu mc tiu bi hc, phng php chun b bi, dng dy hc, cc hot ng dy hc ch yu mn ton 5 vi cc phn n tp v b sung v phn s, gii ton lin quan n t l, bng n v o din tch, s thp phn, cc php tnh vi s thp phn, hnh hc#Ton#Lp 5#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Tun#L Thu Huyn#Nguyn Th Hn g#on Th Lan#P.Dung#296147#Bi ging## 00875000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020026000530030016000790070058000950220004001530040 02900157008000500186009001400191010000500205011001500210021013400225020000500359 02000060036402000220037002000150039200500160040700500170042300500120044000500140 0452005001100466039000700477013000700484020001000491#VV12.14960#VV12.14959#45000 #Vi?t#TH308K#510.71#^214#Thit k bi ging ton 6#Trung hc c s#Hong Ngc D ip (ch.b.), Nguyn Th Thnh, L Thu Nga...#T.2#Ti bn c sa cha, b sung#^ aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a320tr.^b24cm#Gii thiu mc tiu bi hc, phng php c hun b bi v tin trnh dy hc cc tit s hc v hnh hc trong chng trnh ton lp 6#Ton#Lp 6#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hong Ngc Dip#Nguy n Th Thnh#L Thu Nga#m Thu Hng#L Th Hoa#P.Dung#296148#Bi ging## 00881000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440140007000490020029000560030016000850070085001010080005001860090 01400191010000500205011001500210021012900225020000800354020000600362020002200368 02000150039003900070040500400280041200500180044000500170045800500220047500500170 0497013000700514020001000521#VV12.14961#VV12.14962#Vi?t#TH308K#959.70071#^214#37 000#Thit k bi ging lch s 7#Trung hc c s#Nguyn Th Phng (ch.b.), Ngu yn Th Thch, Nguyn Th Khi Trang, Nguyn Bch Trm#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^ a275tr.^b24cm#Gii thiu trnh t cc bc thit k bi ging lch s lp 7 gm: mc tiu, phng tin v tin trnh dy - hc tng bi c th#Lch s#Lp 7#Ph ng php ging dy#Sch gio vin#P.Dung#Ti bn c sa cha b sung#Nguyn Th Phng#Nguyn Th Thch#Nguyn Th Khi Trang#Nguyn Bch Trm#296149#Bi ging# # 00730000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050014000530020039000670030016001060070014001220080 00500136009001400141010000500155011001500160021016800175020001800343020000600361 020002200367020001500389039000700404013000700411020001000418#VV12.14963#VV12.149 64#33000#Vi?t#TH308K#170.71#^214#H Thanh Din#Thit k bi ging gio dc cng dn 8#Trung hc c s#H Thanh Din#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a238tr.^b24cm#Hn g dn gio vin son bi ging mn gio dc cng dn lp 8 bao gm: mc tiu bi hc, chun b ca gio vin v hc sinh, hot ng dy v hc theo tng bi c th#Gio dc cng dn#Lp 8#Phng php ging dy#Sch gio vin#P.Dung#296150#B i ging## 00699000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050017000500020029000670030016000960070017001120220 00400129008000500133009001400138010000500152011001500157021010900172020000800281 02000060028902000220029502000150031703900070033201300070033900500170034602000100 0363#VV12.14966#VV12.14965#35000#Vi?t#TH308K#909#^214#Nguyn Th Thch#Thit k bi ging lch s 8#Trung hc c s#Nguyn Th Thch#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#201 2#^a246tr.^b24cm#Gii thiu mc tiu bi hc, cc bc chun b phng tin dy hc v tin trnh dy - hc mn lch s lp 8#Lch s#Lp 8#Phng php ging d y#Sch gio vin#P.Dung#296151#Nguyn Th Thch#Bi ging## 00851000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050015000540020029000690070033000980220004001310080 00500135009001400140010000500154011001500159021024400174020000700418020000700425 02000220043202000150045400500170046903900070048601300070049300500150050002000100 0515#VV12.14968#VV12.14967#25000#Vi?t#TH308K#530.071#^214#Trn Thu Hng#Thit k bi ging vt l 10#Trn Thu Hng, o Th Thu Thu#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2 012#^a174tr.^b24cm#Hng dn gio vin son bi ging vt l lp 10 bao gm: mc tiu bi hc, chun b ca gio vin v hc sinh, hot ng dy v hc cc bi hc vt l v cc phn ng hc cht im, ng lc hc cht im, cn bng v c huyn ng ca vt rn#Vt l#Lp 10#Phng php ging dy#Sch gio vin#o Th Thu Thu#P.Dung#296152#Trn Thu Hng#Bi ging## 00760000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050014000540020050000680070036001180080005001540090 01400159010000500173011001400178021017200192020000900364020000500373020002200378 020001500400020000800415005002100423039000700444013000700451#VV12.14970#VV12.149 69#15000#Vi?t#GI-108A#372.21#^214#o Quang Tm#Gio n mm non - hot ng lm quen vi ton hc#o Quang Tm, Nguyn Th Kim Thanh#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^ a80tr.^b24cm#Trnh by nhng kin thc cn thit v hu ch trong vic dy ton cho tr 3 - 4 tui, 4 - 5 tui, 5 - 6 tui qua cc tr chi nhn bit hnh khi, v tr, phng hng...#Mu gio#Ton#Phng php ging dy#Sch gio vin#Gio n#Nguyn Th Kim Thanh#P.Dung#296153## 00754000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050012000540020036000660070031001020080005001330090 01400138010000500152011001500157021018600172020000900358020000800367020002200375 020001500397020000800412005001800420039000700438013000700445#VV12.14972#VV12.149 71#25000#Vi?t#GI-108A#372.21#^214#V Anh Tun#Gio n mm non - hot ng m nh c#V Anh Tun, Trn Th Thu Dung#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a136tr.^b24cm#Trnh b y nhng kin thc cn thit v hu ch trong vic dy hc m nhc cho tr t 3 - 4 tui, 4 - 5 tui, 5 - 6 tui qua cc ch gia nh, thc vt, bn thn, tr ng, qu hng...#Mu gio#m nhc#Phng php ging dy#Sch gio vin#Gio n #Trn Th Thu Dung#P.Dung#296154## 00776000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020042000500030066000920070056001580220004002142210 01400218008000500232009001400237010000500251011001500256020000800271020000700279 02000140028602000100030002000140031000500160032400500130034000500140035300500150 0367005001800382039000700400013000700407#VV12.14974#VV12.14973#70000#Vi?t#PH121 L#546#^214#Phn loi v phng php gii ton ho 12#Ti liu n thi tt nghip THPT v tuyn sinh i hc v cao ng#Phng Ngc Trc (ch.b.), Trn Thu Ho, L ng Vn Tm...#T.2#Ho hc v c#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a336tr.^b24cm#Ho hc# Lp 12#Gii bi ton#Ho v c#Sch c thm#Phng Ngc Trc#Trn Thu Ho#Lng Vn Tm#Nguyn Hi Nam#Nguyn nh Thng#P.Dung#296155## 00745000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050011000570020022000680030037000900070011001270080 00500138009001400143010000500157011001500162021022200177020001300399020001100412 020000900423020000900432039000700441013000700448#VV12.14975#VV12.14976#65000#Vi ?t#B256G#636.5009597#^214#L Vn Nm#Bnh gia cm Vit Nam#B quyt phng tr b nh hiu qu cao#L Vn Nm#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a242tr.^b21cm#Tm hiu mt s bnh gia cm do sai st k thut chm sc nui dng, bnh do vi rt, vi khun , k sinh trng, nm mc v phng php phng tr bnh. Gii thiu mt s thuc cht lng cao, thng dng trong th y gia cm#Bnh gia cm#Phng bnh#iu tr #Vit Nam#P.Dung#296156## 00772000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050016000560020040000720070016001120080005001280090 01400133010000500147011001500152021030200167020001000469020000400479039000700483 013000700490020000900497#VV12.14978#VV12.14977#64000#Vi?t#N515-O#638.09597#^214 #Phng Hu Chnh#Nui ong ni a Apis cerana Vit Nam#Phng Hu Chnh#^aH.#^a Nxb. H Ni#2012#^a204tr.^b21cm#Tm hiu chung v cc loi ong, c im sinh h c ong mt, dng c nui ong, k thut nui ong c truyn v nui ong hin i. P hng php qun l n ong theo thi v. Cc cy ngun mt v s th phn cy tr ng bng ong mt. Su bnh v k th hi ong mt. Phng php thu hoch cc loi sn phm ong#Chn nui#Ong#P.Dung#296157#Vit Nam## 00734000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020046000510070071000970080005001680090014001730100 00500187011001500192021011700207020000900324020001400333020001100347005001300358 005001500371005001700386005001500403039000700418013000700425#VV12.14980#VV12.149 79#48000#Vi?t#T123T#591.5#^214#Tp tnh vt nui v nui dng theo tp tnh#Ng uyn Thin (ch.b.), Trn nh Min, Nguyn c Trng, Phng c Tin#^aH.#^aNxb. H Ni#2012#^a128tr.^b21cm#C s di truyn ca tp tnh. Gii thiu tp tnh c ch ca vt nui, ng vt v nui dng vt nui theo tp tnh#Tp tnh#ng v t nui#Nui dng#Nguyn Thin#Trn nh Min#Nguyn c Trng#Phng c Tin#P .Dung#296158## 00927000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530050016000580020045000740070044001190080005001630090 02000168010000500188011001500193021033700208020001700545020001200562020001200574 020001800586005001900604039000700623013000700630#VV12.14981#VV12.14982#55000#Vi ?t#TR300T#390.0959714#^214#H Th Thu Thu#Tri thc dn gian ngi Dao tnh Thi Nguyn#H Th Thu Thu (ch.b.), Dng Qunh Phng#^aH.#^aVn ho Thng tin#201 2#^a248tr.^b21cm#C s l lun v thc tin v tri thc dn gian ca cng ng d n tc Dao tnh Thi Nguyn. Nghin cu tri thc dn gian trong nng nghip, t rong qun l, khai thc bo v rng, trong chm sc sc kho, gio dc cng ng v trong cc lnh vc khc. Cc gii php bo tn, pht huy tri thc dn gian c a dn tc Dao tnh Thi Nguyn#Vn ho dn gian#Dn tc Dao#Thi Nguyn#Tri t hc dn gian#Dng Qunh Phng#P.Dung#296159## 00886000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560050008000610020029000690070008000980080 00500106009002000111010000500131011001500136012001600151039000700167013000700174 021039700181020002000578020001000598#VV12.14985#VV12.14984#VV12.14983#40000#Vi? t#NG558V#158#^214#Duy Tu#Ngi Vit Nam, hn Vit Nam#Duy Tu#^aH.#^aVn ho Th ng tin#2012#^a225tr.^b21cm#T sch Duy Tu#P.Dung#296160#Tp hp nhng suy lun c cht lc nhiu nm ca tc gi theo trng phi trit hc, tn gio c t ruyn ti cch gn gi, d hiu dnh cho cc bn tr thc s mun thay i i m nh nh: phi vo i bng xy dng c m, bit chn bn m chi trong cuc i , v kh nng hiu bit ca con ngi l v tn... cng nhng suy ngh y trch nhim ca tc gi v ci hn Vit Nam, ngi Vit Nam#Tm l hc ng dng#Cuc sng## 00881000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510050016000560020022000720030096000940070056001900080 00500246009002000251010000500271011001500276021016400291020001200455020001400467 02000120048100500190049300500110051203900070052301300070053002000090053702000090 0546#VV12.14986#VV12.14987#115000#Vi?t#C101D#305.89597#^214#H Th Thu Thu#Cc dn tc Mng, Dao#Gc nhn a chiu t a l dn tc hc lch s - sinh thi n hn vn min ni pha bc Vit Nam#H Th Thu Thu (ch.b.), Dng Qunh Phng, V Nh Vn#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a460tr.^b21cm#Nghin cu cc dn tc M ng, Dao trn nhiu phng din, c th t a l dn tc hc lch s, kinh t, x hi, tn gio... v sinh thi nhn vn min ni pha bc#Dn tc hc#Dn tc Hmng#Dn tc Dao#Dng Qunh Phng#V Nh Vn#P.Dung#296161#Min Bc#Vit Nam# # 00893000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820004000468080005000500050014000550020019000690030023000880070076001110080 00500187009002000192010000500212011001500217015004300232021022500275020001100500 020000800511006001500519005001600534005001500550039000700565013000700572#VV12.14 988#VV12.14990#VV12.14989#Vi?t#NGH305C#306#^214#Barker, Chris#Nghin cu vn ho #L thuyt v thc hnh#Chris Barker ; ng Tuyt Anh dch ; H..: Nguyn Th Hi n, Hong Th Tuyn#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a710tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Vn ho Ngh thut Vit Nam#Vn ho v nghin cu vn ho. Bi cnh thay i ca nghin cu vn ho v nhng vn c th ca nghin cu vn ho nh: tnh ch th v bn sc, tnh sc tc, chng tc v dn tc, tnh dc, tnh ch th v s th hin...#Nghin cu#Vn ho#ng Tuyt Anh#Nguyn Th Hin#on Th Tuyn#P. Dung#296162## 00747000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200130 00358080005000480050012000530020076000650070012001410080005001530090020001580100 00500178011001500183015004100198039000700239013000700246021013100253020001700384 020000800401020000700409020000800416020001200424020000900436#VV12.14991#VV12.149 92#Vi?t#NGH300L#392.09597173#^214#Tn Kim Phu#Nghi l trong vic ci - vic tan g ca ngi Dao Khu ( Sn H, Lai Chu)#Tn Kim Phu#^aH.#^aVn ho Thng tin#2 012#^a255tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#P.Dung#296163#Vi n t v ngi Dao v gii thiu mt s phong tc, tp qun in hnh nh l ci, l tang ca ngi Dao Khu Sn H, Lai Chu#Vn ho dn gian#Nghi l#Hn l#Tan g l#Dn tc Dao#Lai Chu## 00838000000000313000450002600110000002600110001102000180002204100050004018100060 00450820013000518080005000640050015000690020025000840070015001090220005001242210 06500129008000500194009002000199010000500219011001500224015004100239021018700280 020001700467020000800484020000300492039000700495013000700502005001500509#VV12.14 994#VV12.14993#Vn ngh dn gian#Vi?t#V115H#398.80959742#^214#Ninh Vit Giao#Vn ho dn gian x Ngh#Ninh Vit Giao#T.11#V ni v vic lng, vic x v quan v in chc sc trong lng x#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a631tr.^b21cm#TTS ghi : Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu nhng bi v ca nhn dn x Ngh n i v vic lng vic x, quan vin chc sc, hng l, lm nh, n, cha, bc c u, ci ch, p p, o ging, kin co... trong lng x#Vn hc dn gian#Ngh An#V#P.Dung#296164#Ninh Vit Giao## 00807000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560050016000610020038000770030015001150070 01600130008000500146009002000151010000500171011001500176039000700191013000700198 021028500205020000900490020001000499020000800509#VV12.14997#VV12.14996#VV12.1499 5#268000#Vi?t#X513#306#^214#Nguyn Ch Tnh#Xung t vn ho v u tranh vn ho#Sch tham kho#Nguyn Ch Tnh#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a706tr.^b24cm# P.Dung#296165#Trao i nhng vn lin quan ti vn ho v xung t vn ho. B i cnh ca xung t vn ho v s i mt ch ngha quc vn ho. Xung t v u tranh vn ho trong mi quan h truyn thng v hin i. Mt s vn v bn sc vn ho, tn gio, th trng v xung t vn ho#Xung t#u tranh#V n ho## 00847000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600050020000650020062000850030017001470070 02000164008000500184009001800189010000500207011001500212015007600227021017400303 020001400477020001100491020001100502020000600513039000700519013000700526#VV12.14 999#VV12.15000#VV12.14998#46000#Vi?t#KH500K#338.951#^214#ng Th Phng Hoa#Kh u kinh t t do: Thc tin pht trin Trung Quc v n #Sch chuyn kho#n g Th Phng Hoa#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a171tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Kinh t v chnh tr th gii#Tm hiu thc tin ca k hu kinh t t do trn th gii, c th v thc tin pht trin khu kinh t t do Trung Quc v n . Mt s gi khi pht trin khu kinh t t do#Kinh t t do#Pht trin#Trung Quc#n #P.Dung#296166## 01041000000000349000450002600110000002600110001102600110002201500680003302102660 01010140008003670410005003751810006003800820004003868080005003900020019003950070 05500414022000400469221007200473008000500545009001800550010000500568011001500573 02000080058802000110059603900050060700500140061200500150062600500130064100500150 0654005001500669013000700684#VV12.15001#VV12.15002#VV12.15003#TTS ghi: Vin Kho a hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu ng Nam #Bi cnh quc t v tc ng c a n ti ho bnh v pht trin ca ng Nam trong nhng nm 90 th k XX. Ho t ng cng c ho bnh an ninh khu vc ca ng Nam v cng cuc phc hi v pht trin kinh t trong thp nin u ca thi k hu chin tranh lnh...#1880 00#Vi?t#L302S#959#^214#Lch s ng Nam #Nguyn Thu M (ch.b.), Nguyn S Tun , V Kim Cng...#T.6#ng Nam trong thi k ho bnh, pht trin v hi nhp (1991 - 2010)#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a774tr.^b24cm#Lch s#ng Nam #oanh #Nguyn Thu M#Nguyn S Tun#V Kim Cng#L Thanh Hng#V Quang Thin#296167# # 00907000000000301000450002600110000002600110001102600110002201500680003302102520 01010140008003530410005003611810006003660820004003728080005003760020019003810070 02100400022000400421221009100425008000500516009001800521010000500539011001500544 020000800559020001100567039000500578013000700583005001500590#VV12.15004#VV12.150 05#VV12.15006#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu ng Nam #Gii thiu con ng i ti nn c lp dn tc ng Nam t sau chin tr anh th gii th 2 v ng Nam trong cng cuc xy dng t nc t 1945 n 1 975 cng vi nhng bc khi u hi nhp khu vc. Lch s ng Nam giai on 1976 n 1990#106000#Vi?t#L302S#959#^214#Lch s ng Nam #Phm c Thnh ch.b .#T.5#ng Nam trong cuc u tranh v c lp dn tc v xy dng t nc (t 1945 n 1990)#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a407tr.^b24cm#Lch s#ng Nam #o anh#296168#Phm c Thnh## 00438000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430140007000480020011000550030004000660070009000700080005000790090 01800084010000500102011001400107020001700121020000900138039000500147005000900152 020000400161013000700165#VN12.04369#VN12.04368#Vi?t#X551V#895.92214#^214#30000# Xa v nay#Th#Trc Mn#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a79tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#oanh#Trc Mn#Th#296169## 00444000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020011000550030004000660070012000700080005000820090 01800087010000500105011001400110020001700124020000900141039000500150005001200155 020000400167013000700171#VN12.04371#VN12.04370#30000#Vi?t#TH502Q#895.9221#^214# Thun qun#Th#Phong Thnh#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a71tr.^b19cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#oanh#Phong Thnh#Th#296170## 00598000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020020000520030004000720290018000760070039000940080 00500133009001800138010000500156011001500161020001700176020000400193006001500197 039000500212019000900217005001800226015002900244020000400273013000700277#VN12.04 372#VN12.04373#20000#Vi?t#M458Y#891.71#^214#Mt tng to bo#Th#G slng m n p'i#Xecgy Mikhancp ; Triu Lam Chu dch#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a115t r.^b19cm#Vn hc hin i#Nga#Triu Lam Chu#oanh#Dch Nga#Mikhancp, Xecgy#Dc h t nguyn bn ting Nga#Th#296171## 00603000000000313000450002600110000002600110001102000170002202000090003902000040 00480390005000520410005000571810006000620820012000688080005000800020009000850030 01000094007005300104022000400157005001600161005001900177005001300196005001700209 005001300226008000500239009001800244010000500262011001500267013000700282#VN12.04 374#VN12.04375#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#Vi?t#S455G#895.9221008#^214#S ng Gm#Th ng#Phm Lng Bng, Nguyn Th Ngc B, Nguyn Chin...#T.3#Phm L ng Bng#Nguyn Th Ngc B#Nguyn Chin#Hong Xun Chiu#Lu Vn Dim#^aH.#^aV n ho dn tc#2012#^a116tr.^b19cm#296172## 00459000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020018000540030004000720070016000760080005000920090 01800097010000500115011001500120020001700135020000900152039000500161005001600166 020000400182013000700186#VN12.04377#VN12.04376#25000#Vi?t#H561V#895.9221#^214#H ng v tnh yu#Th#Phan Cng Hoch#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a174tr.^b19cm# Vn hc hin i#Vit Nam#oanh#Phan Cng Hoch#Th#296173## 00629000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020013000580070070000710080005001410090018001460100 00500164011001500169020001700184020000900201005001000210039000500220020000400225 00500100022900500140023900500110025300500160026400500070028000500090028701300070 0296#VN12.04378#VN12.04379#50000#Vi?t#TH460N#895.9221008#^214#Th nh gio#Nguy n An, Mai B n, Trn Xun Bo... ; Tuyn chn: L Lm, Qu Thp#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a403tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Nguyn An#oanh#Th#Mai B n#Trn Xun Bo#H Nh Bt#Nguyn nh Cao#L Lm#Qu Thp#296174## 00430000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020007000470030014000540070009000680080009000770090019000860100 00500105011001500110020001700125020000900142039000500151005000900156020000400165 013000700169#VN12.04381#VN12.04380#Vi?t#L452V#895.9221#^214#Li v#Tuyn tp th #Ln Nhn#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a100tr.^b15cm#Vn hc hin i#Vit Nam#oanh#Ln Nhn#Th#296175## 00442000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020018000470030004000650070015000690080009000840090019000930100 00500112011001400117020001700131020000900148039000500157005001500162020000400177 013000700181#VN12.04382#VN12.04383#Vi?t#M517D#895.9221#^214#Mun dm nc non#Th #Hong Xun Ho#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a86tr.^b19cm#Vn hc hin i #Vit Nam#oanh#Hong Xun Ho#Th#296176## 00503000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020021000690030027000900070015001170080 00500132009001000137010000500147011001500152020001700167020000900184020001200193 039000500205013000700210020000800217#VN12.04385#VN12.04384#30000#Vi?t#T528V#895 .9223#^214#Phm Hng Danh#Tuyt vng v bt t#Tp truyn ngn v tu bt#Phm H ng Danh#^aH.#^aVn hc#2012#^a165tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ng n#oanh#296177#Tu bt## 00555000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410020025000460070014000710080005000850090020000900100005001100110 01500115021011100130020000700241039000500248005001400253020001800267013000700285 020000900292#VN12.04387#VN12.04386#Vi?t#TR400C#796.33#^214#Tr chi dn gian cu#ng Tin Huy#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a180tr.^b19cm#Cc giai thoi v s kin v mn cu. Trnh by cc k thut c bn trong cu v cch t ch c hun luyn# cu#oanh#ng Tin Huy#Tr chi dn gian#296178#Th thao## 00646000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020046000490070015000950080005001100090020001150100005001350110 01500140021016000155020001000315020000900325039000500334005001000339020000700349 020001700356013000700373#VN12.04388#VN12.04389#Vi?t#T312Y#392.509597#^214#Tnh y u - hn nhn truyn thng vng dn tc#Quang Huy b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin# 2012#^a153tr.^b19cm#Gii thiu mt s phong tc c bit trong tnh yu v hn n hn ca cc dn tc thiu s. Trnh by nhng nt c trng trong hn nhn ca c c dn tc Vit Nam#Phong tc#Vit Nam#oanh#Quang Huy#Hn l#Dn tc thiu s#29 6179## 00834000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020020000500070015000700080005000850090020000900100005001100110 01500115021033200130020000800462020000900470039000500479005001000484020001000494 020001700504013000700521020000700528020000900535#VN12.04390#VN12.04391#Vi?t#N207 #305.8009597#^214#Nt p vn ho ni#Quang Hi b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2 012#^a153tr.^b19cm#Gii thiu khi qut vn ho sn xut v mt s ngh truyn thng c trng ca tng dn tc. Khm ph mt s nt phong tc tp qun c o trong tt xun dn tc. Gii thiu gng in hnh trong vic bo tn pht huy di sn vn ho trong cc cng ng lng bn. Vi nt v vn ho c tr ca mt s tc ngi dn tc thiu s#Vn ho#Vit Nam#oanh#Quang Hi#Phong tc#Dn tc thiu s#296180#C tr#Sn xut## 00513000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020015000550030004000700070022000740080005000960090 02000101010000500121011001400126020001700140020000900157039000500166005002200171 015003100193020000400224013000700228#VN12.04393#VN12.04392#50000#Vi?t#C126M#895 .92214#^214#Cy minh trit#Th#Phng Quang Chu Vn#^aH.#^aVn ho Thng tin#20 12#^a90tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#oanh#Phng Quang Chu Vn#Tn tht t c gi: Trn c Lu#Th#296181## 00652000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020018000500070013000680080005000810090020000860100 00500106011001500111039000700126005001300133012003300146013000700179021018400186 020000900370020000700379#VN12.04395#VN12.04394#21000#Vi?t#CH527C#613#^214#Chuy n ca qu b#Nguyn c#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a130tr.^b19cm#T.Dung#Ng uyn c#T sch Bc s tr chuyn vi...#296182#Trnh by cc vn lin qua n n sc kho ph n: s khc bit gia nam v n, tim mch, ung th v, mn ki nh, him mun v sinh, nui con bng sa m, sinh con theo mun, thm m#Sc k ho#Ph n## 00617000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050021000500020015000710290012000860070041000980220 00400139221001000143008001800153009001100171010000500182011001500187020001700202 02000030021902000120022200600140023403900070024801900080025501300070026300500210 0270#VN12.04396#VN12.04397#135000#Vi?t#D300S#813#^214#Paolini, Christopher#Di s n tha k#Inheritance#Christopher Paolini ; ng Phi Bng dch#T.2#Phn cui#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a572tr.^b19cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt# ng Phi Bng#T.Dung#Dch M#296183#Paolini, Christopher## 00699000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020047000550070069001020080005001710090010001760100 00500186011001500191015003900206021009300245020000800338020000800346005001100354 005001300365039000700378005001700385013000700402#VN12.04399#VN12.04398#48000#Vi ?t#V561T#959.70271#^214#Vng triu Mc Cao Bng mt thi hng thnh#Nguyn Xu n Ton ch.b. ; Chnh l, b sung: Vng Hng, Mc Vn Nheo#^aH.#^aDn tr#2012# ^a207tr.^b19cm#TTS ghi: Ban lin lc h Mc Cao Bng#Gii thiu v lch s ca dng h Mc thi k Cao Bng trong gn mt th k t 1592 - 1685#Lch s#Nh M c#Vng Hng#Mc Vn Nheo#T.Dung#Nguyn Xun Ton#296184## 01214000000000337000450004100050000018100060000508200070001180800050001800200750 00230290135000980070084002330080005003170090078003220100005004000110015004050150 07700420005001800497005001800515005001500533005002100548039000700569005001600576 00500170059200500150060900500210062401300070064502101820065202000170083402000170 0851020000800868#Vi?t#S102C#025.04#^214#Sch ch dn cc phng lu tr bo qun ti Trung tm Lu tr Quc gia III#Guide des fonds d'archives conservs au Centr e no.3 des Archives Nationales = Guide to the collections of National Archives C entre III#Phm Th Bch Hi, V Th Minh Hng, Trn Th Hng... ; B.s.: Nghim Xun Bnh...#^aH.#^aVin Vin ng Bc c ; Vn ho Thng tin ; Cc Vn th v Lu tr Nh nc#2006#^a665tr.^b24cm#TTS ghi: cole Franaise D'extrme-Orient : Cc Vn th v Lu tr Nh nc#Phm Th Bch Hi#V Th Minh Hng#Trn Th H ng#Le Failler, Philippe#T.Dung#Nguyn Minh Sn#Nghim Xun Bnh#V Thit Cng #Nguyn Th Ngc Dip#296185#Hng dn tra cu ti liu lu tr v lch s hnh thnh cc c quan cng ni dung ti liu chnh ca cc c quan v c nhn sn si nh ra ti liu t Cch mng thng Tm 1945 n nay#Lu tr quc gia#Ti liu lu tr#Th mc## 00954000000000313000450004100050000018100060000508200070001180800050001800200490 00230030057000720290046001290070065001750040032002400080005002720090020002770100 00500297011001500302015006600317005001500383005001800398005001400416005001600430 039000700446013000700453021013800460020001700598020001700615020000800632#Vi?t#S1 02C#025.04#^214#Sch ch dn cc phng lu tr thi k thuc a#Conservs au Ce ntre no.1 des Archives nationales Hanoi#Guide des fonds d'archives d'epoque co loniale#Ng Thiu Hiu, V Th Minh Hng, V Vn Thuyn, Philippe Papin#Ti bn , c sa cha v b sung#^aH.#^aVn ho Thng tin#2001#^a300tr.^b24cm#TTS ghi: Cc Lu tr Nh nc : cole Franaise D'extrme-Orient#Ng Thiu Hiu#V Th Mi nh Hng#V Vn Thuyn#Papin, Philippe#T.Dung#296186#Hng dn tra cu ti liu lu tr v c, thng c, ton quyn ng Dng, cc nha, s, cng ty, to s ca Vit Nam thi Php thuc#Lu tr quc gia#Ti liu lu tr#Th mc## 01013000000000241000450004100050000018100060000508200060001180800050001700200300 00220030049000520070016001010080020001170090017001370100005001540110015001590390 00700174019000500181005001700186013000700203021053800210020000800748020001500756 #Vi?t#H419T#338.9#^214#Hc thuyt kinh t c cu mi#C s xem xt li s ph t trin v chnh sch#Justin Yifu Lin#^aOa-sing-tn, D.C.#^aThe World Bank#2012# ^a356tr.^b23cm#T.Dung#Dch#Lin, Justin Yifu#296187#Trnh by qu trnh tin ho ca t duy v pht trin, nhng lun c ca l thuyt kinh t c cu mi. So sn h nhng d bo t l thuyt kinh t c cu vi thc t trong Bo co tng trng nm 2008 ca U ban v Tng trng v Pht trin. Xc nh v h tr mc tiu t ng trng cng vai tr ca nh nc trong ng lc thay i c cu kinh t. Min h ho p dng khung xc nh v h tr mc tiu tng trng vi trng hp ca N igeria. Trnh by c cu ti chnh v pht trin kinh t, chin lc pht trin, th ch v hiu qu kinh t#Kinh t#C cu kinh t## 00781000000000253000450004100050000018100060000508200060001180800050001700200220 00220030069000440080005001130090021001180100005001390110015001440150080001590390 00700239019000500246013000700251021023100258020000900489020000800498020001100506 020001000517#Vi?t#V303C#352.5#^214#Vic cng, li ch t#Bo m trch nhim gi i trnh thng qua cng khai thu nhp, ti sn#^aH.#^aNgn hng th gii#2012#^a1 51tr.^b25cm#n phm km theo Cng khai thu nhp, ti sn: Minh ho qua trng h p in hnh#T.Dung#Dch#296188#Khi qut cc mc tiu ca h thng cng khai thu nhp, ti sn, v cc qui nh v cng khai thu nhp, ti sn p dng cho cc b phn hnh php, lp php ca chnh ph v hng dn trin khai, thc thi, hoc h nh chnh sch ny#Thu nhp#Ti sn#Chnh sch#Cng chc## 00809000000000241000450004100050000018100070000508200060001280800050001800200390 00230030016000620080005000780090021000830100005001040110015001090150060001240390 00700184013000700191019000500198021033100203020001700534020000900551020000700560 #Vi?t#PH110H#378.5#^214#Pht huy hiu qu ca gio dc i hc#Bo co khu vc#^ aH.#^aNgn hng th gii#2012#^a224tr.^b26cm#TTS ghi: Ngn hng Th gii khu v c ng Thi Bnh Dng#T.Dung#296189#Dch#Khi qut v nn gio dc i hc khu vc ng : nhng thay i, tin trin, cc gii php nng cao cht lng gi o dc. Nghin cu nhng k nng lm vic ngi lao ng cn c tm c vic lm v lm vic hiu qu. Kho st phng php gio dc i hc p dng thc hin nhng nghin cu c kh nng ng dng thng mi#Gio dc i hc#Lao ng #ng ## 00852000000000253000450004100050000018100060000508200060001180800050001700200310 00220030040000530080005000930090011000980100005001090110015001140390007001290190 00500136013000700141021038400148020001100532020001000543020000800553020001700561 020002000578#Vi?t#T116T#338.9#^214#Tng trng xanh cho mi ngi#Con ng hn g ti pht trin bn vng#^aH.#^aHng c#2012#^a189tr.^b27cm#T.Dung#Dch#296190 #Gm cc bo co khoa hc cp ti cc vn lin quan ti tng trng xanh. Khun kh phn tch tng trng xanh cho mi ngi. Vn tng trng xanh t c ng ti cc cng ty, ngi tiu dng v cc nh hoch nh chnh sch thng qua c ch th trng, phi th trng, ngun vn nhn lc, vn t nhin, vn c s vt cht... v qui trnh thit k chin lc tng trng xanh#Chin lc#Phn tch#Kinh t#Bo co khoa hc#Tng trng kinh t## 00959000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820006000538080005000590020021000640070079000850080005001640090 02200169010000500191011001500196015006800211021022600279020001000505020000400515 02000090051900500170052800500160054500500150056100500200057603900070059602000110 0603013000700614#VL12.01855#VL12.01856#VL12.01857#40000#Vi?t#GI-108T#526.9#^214 #Gio trnh vin thm#Nguyn Khc Thi (ch.b.), Phm Vng Thnh, Trn Quc Vinh, Nguyn Th Thu Hin#^aH.#^ai hc Nng nghip#2012#^a129tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Gii thiu khi qut v vin thm. Trnh by l thuyt phn x ph ca i tng t nhin, gii on nh vin thm. ng dng vin thm trong nghin cu ti nguyn v mi trng. Hng dn thc hnh vin thm vi phn mm ENVI#Vin thm#nh#ng dng#Nguyn Khc Th i#Phm Vng Thnh#Trn Quc Vinh#Nguyn Th Thu Hin#T.Dung#Gio trnh#296191## 00942000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020043000510070015000940080005001090090022001140100 00500136011001500141015006800156021035700224020000700581020000900588020001600597 039000700613020001000620005001500630013000700645#VL12.01859#VL12.01858#45000#Vi ?t#B103G#604.2#^214#Bi ging ho k thut trn my vi tnh#Hong Th Cht#^a H.#^ai hc Nng nghip#2012#^a145tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. T rng i hc Nng nghip H Ni#Gii thiu v phn mm AutoCAD 2004. Hng dn s dng phn mm AutoCAD thit lp bn v, qun l bn v theo lp, theo mu v theo ng nt, nhp to v cc phng php truy bt im. Gii thiu cc ln h v c bn, cc lnh v hiu chnh c bn v to hnh, cc php bin i v sao chp hnh, cc lnh v quan st bn v, cc lnh v hnh ct mt ct# ho#K thut# ho my tnh#T.Dung#Bi ging#Hong Th Cht#296192## 00872000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020038000510070053000890080005001420090022001470100 00500169011001500174015006800189021022000257020001600477020001000493005001800503 005001200521039000700533020001000540005001300550013000700563#VL12.01860#VL12.018 61#86000#Vi?t#B103G#628.4#^214#Bi ging qun l cht thi chn nui#Bi Hu o n (ch.b.), Nguyn Xun Trch, V nh Tn#^aH.#^ai hc Nng nghip#2012#^a159 tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Gi i thiu khi qut v chn nui v vn nhim mi trng. Trnh by tng qua n v qun l cht thi rn trong chn nui, qun l cht thi v kh thi chn n ui. Trnh by k thut sn xut sch hn trong chn nui#X l cht thi#Chn n ui#Nguyn Xun Trch#V nh Tn#T.Dung#Bi ging#Bi Hu on#296193## 00835000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020040000530030062000930070016001550080005001710090 02200176010000500198011001500203015006800218021016100286020001900447020001900466 039000700485020001100492005001600503020000700519013000700526#VL12.01863#VL12.018 62#52500#Vi?t#GI-108T#519.7#^214#Gio trnh otomat v ngn ng hnh thc#Gio t rnh cho sinh vin ngnh tin hc v cng ngh thng tin#Nguyn Vn nh#^aH.#^a i hc Nng nghip#2012#^a179tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Trnh by khi qut v ton ri rc, vn phm v ngn ng hnh thc, otomat hu hn v ngn ng chnh quy, otomat y xung v ngn n g phi ng cnh, my turing#Ngn ng thng tin#Ngn ng lp trnh#T.Dung#Gio tr nh#Nguyn Vn nh#Otomat#296194## 00976000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020033000530030035000860070077001210080005001980090 02200203010000500225011001500230015006800245021021500313020001100528020002000539 00500150055900500170057400500170059100500170060803900070062502000110063201300070 0643#VL12.01865#VL12.01864#56000#Vi?t#GI-108T#633.2#^214#Gio trnh cy thc n chn nui#Dnh cho sinh vin ngnh chn nui#Bi Quang Tun (ch.b.), Nguyn Bc h Vit, Nguyn Vn Quang, Nguyn Th Huyn#^aH.#^ai hc Nng nghip#2012#^a187 tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Tr nh by v ngun gc, c im thc vt hc, c im sinh thi, sinh trng, ph t trin, chm sc s dng lm thc n chn nui ca mt s cy ho tho, cy u, ng c, cy ch di, khoai lang, khoai nc, sn#Trng trt#Cy thc n gia sc#Bi Quang Tun#Nguyn Bch Vit#Nguyn Vn Quang#Nguyn Th Huyn#T.Dung#Gi o trnh#296195## 00662000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050014000530020025000670070014000920220004001060080 00900110009001900119010000500138011001400143012001900157021012500176020000900301 020001300310020000900323039000700332013000700339005001400346#VL12.01866#VL12.018 67#80000#Vi?t#T527T#621.388#^214#Phm nh Bo#Tuyn tp s tivi LCD#Phm nh Bo#T.1#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a33tr.^b27cm#K thut bch khoa#Gi i thiu bn v s mch tivi LCD ca mt s thng hiu ni ting nh: TCL, Sa nyo, Hitachi, Sony, JVC, Philips, Samsung#V tuyn#Mch in t#Tivi LCD#T.Dung# 296196#Phm nh Bo## 00850000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420020085000470070035001320080009001670090019001760100005001950110 01500200021016500215020002700380020000800407020001000415005001200425005000800437 005001000445005001600455039000700471005001300478013000700491020003800498#VL12.01 868#VL12.01869#Vi?t#TR513H#373.238#^214#Trung hc Hong Diu Sc Trng k nim 5 5 nm khai ging kho u tin (1957 - 2012)#H Quc Lc, Tun Ba, ng ng...# ^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2012#^a115tr.^b29cm#Tp hp nhng bi vit ni ln t nh cm yu mn ca thy v tr trng trung hc ph thng Hong Diu - Sc Trn g nhn k nim 55 nm thnh lp trng (1957 - 2012)#Trng ph thng trung hc# Lch s#Sc Trng#H Quc Lc#Tun Ba#ng ng#Nguyn Hu Mnh#T.Dung#L Xun V nh#296197#Trng trung hc ph thng Hong Diu## 00576000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020032000450290003000770070017000800080005000970090020001020100 00500122011001500127015002500142021009200167020000900259020001100268039000700279 005001700286013000700303#VL12.01870#VL12.01871#Vi?t#TH500P#745.6#^214#Th phc - Gi ly s chn thc#4#Nguyn Hu Tuyn#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a161tr. ^b30cm#Tn sch ngoi ba: . f#Gii thiu cc cch vit th php km theo bc t h php minh ho c dch ngha ting Vit#Th php#Ngh thut#T.Dung#Nguyn H u Tuyn#296198## 00944000000000373000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050016000470020027000630070091000900220004001810080005001850090 02000190010000500210011001500215015005200230021013900282020000800421020000900429 02000080043802000100044600500160045600500160047200500140048800500140050200600120 0516006001300528006001500541039000700556013000700563#VL12.01873#VL12.01872#Vi?t# T103L#915.9736#^214#Nguyn Quang n#Ti liu a ch Thi Bnh#Ch.b..: Nguyn Qu ang n, Bi Cng Phng ; S.t.: Nguyn Quang n... ; Dch: L Vn Biu...#T.7#^a H.#^aVn ho Thng tin#2011#^a299tr.^b27cm#TTS ghi: S Vn ho, Th thao v Du lch Thi Bnh#Gii thiu cc ngun th tch, vn khc Hn Nm vit v vng t v con ngi Thi Bnh nh: tc l, vn t, sc phong, thn tch, gia ph#a ch #Th tch#Vn bia#Thi Bnh#Bi Cng Phng#Nguyn Quang n#Phm Minh c#Mai N gc Hng#L Vn Biu#Ng Th Long#L Tin Nghim#T.Dung#296199## 00979000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620020041000670030035001080070041001430080 00500184009002000189010000500209011001500214015003400229021030000263020000900563 02000050057202000090057700600140058603900070060002000030060702000100061000600140 0620013000700634#VL12.01877#VL12.01876#VL12.01875#VL12.01874#Vi?t#301D#915.97#^ 214#a danh lng x Vit Nam u th k XIX#Thuc cc tnh t Ngh Tnh tr ra# Dch, b.s.: Dng Th The, Phm Th Thoa#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a608tr.^ b27cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Hn Nm#Gii thiu h thng tn lng x Vit Nam vng t lin thuc cc tnh t Ngh An tr ra giai on u th k XIX. Thn g k cc tn gi tng a phng t trn, x, o, huyn, ph, tng, x, thn... theo h thng t cao xung thp; tn gi cc a phng c sp xp theo h th ng ch ci a, b, c#a danh#Lng#Vit Nam#Dng Th The#T.Dung#X#Th k 19#Ph m Th Thoa#296200## 01011000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810008000460820006000548080005000600020032000650070048000970080005001450090 02300150010000500173011001500178021037200193020000900565020002200574005001100596 00500110060700500130061800500170063100500120064803900070066002000110066701300070 0678#VL12.01880#VL12.01879#VL12.01878#162000#Vi?t#GI-108T#660.6#^214#Gio trnh ho sinh cng nghip#L Ngc T (ch.b.), La Vn Ch, ng Th Thu...#^aH.#^aKho a hc v K thut#2012#^a443tr.^b27cm#Trnh by cu trc v cc tnh cht ca ez im tan v khng tan; cc phn ng ezim c quan h n cu trc, trng thi, mu sc v cht lng ca sn phm; cu trc, tnh cht cng ngh, kh nng chuyn h o ca cc cht trong iu kin t nhin v cc qu trnh cng ngh; c s ho s inh ca mt s qu trnh cng ngh tiu biu nh: bo qun, khai thc, lm giu, ch bin#Ho sinh#Cng nghip thc phm#L Ngc T#La Vn Ch#ng Th Thu#Nguy n Th Thnh#Bi c Hi#T.Dung#Gio trnh#296201## 01017000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820007000528080005000590020036000640030063001000070063001630080 00500226009002300231010000500254011001500259021023600274020001900510020001700529 00500150054600500160056100500140057700500150059103900070060602000110061300400310 0624020000500655013000700660#VL12.01882#VL12.01881#VL12.01883#165000#Vi?t#309C #621.31#^214#iu chnh t ng truyn ng in#Sch gio trnh dng cho sinh v in cc trng i hc k thut#Bi Quc Khnh, Nguyn Vn Lin, Phm Quc Hi, Dng Vn Nghi#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2012#^a418tr.^b27cm#Trnh by nhng n guyn tc c bn xy dng h truyn ng t ng, cc mch o lng iu khin v cc b bin i in t cng sut, cu trc c bn ca h truyn ng ng c mt chiu, xoay chiu khng ng b, xoay chiu ng b...#iu chnh t ng#Tr uyn ng in#Bi Quc Khnh#Nguyn Vn Lin#Phm Quc Hi#Dng Vn Nghi#T.Dun g#Gio trnh#Ti bn ln th 6 c chnh sa#in#296202## 01041000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820006000648080005000700020044000750070050001190080 00500169009001800174010000500192011001500197015005800212021028600270020001200556 02000070056802000070057502000090058200500150059100500130060600500170061900500160 0636005001300652039000700665013000700672#VL12.01886#VL12.01884#VL12.01885#VL12.0 1887#306000#Vi?t#NH556P#959.7#^214#Nhng pht hin mi v kho c hc nm 2011# Tng Trung Tn, Bi Vn Lim, Nguyn Vn Cng...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2012#^a 811tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Kho c hc#Gii thi u nhng thnh qu v nhng pht hin mi ca cc trung tm nghin cu, cc vin kho c, bo tng lch s khai qut v nghin cu cc di tch, di ch c sinh , hang ng tin s, nhng hin vt , di tch ng vt, cc c vt thuc nhiu nn vn ho trn ton quc nm 2011#Kho c hc#Di ch#Di vt#Vit Nam#Tng Tru ng Tn#Bi Vn Lim#Nguyn Vn Cng#Lm Th M Dung#Bi Hu Tin#T.Dung#296203# # 01042000000000397000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550260011000660260011000770140008000880410005000961810006001010820 00600107808000500113002003800118003003900156007003900195008000500234009001100239 01000050025001100150025501500160027002102190028602000100050502000190051500500140 0534020002200548005001200570039000700582005001400589012003400603013000700637#CDV N.01780#CDVN.01783#CDVN.01782#CDVN.01781#VL12.01888#VL12.01891#VL12.01890#VL12.0 1889#240000#Vi?t#L123T#005.2#^214#Lp trnh trc quan Visual Basic 2008#Phng php tip cn da trn ng dng#P. J. Deitel, H. M. Deitel, G. J. Ayer#^aH.#^aTr i thc#2012#^a584tr.^b27cm#Phin bn ln 3#Hng dn ci t v s dng phn mm Visual Basic 2008 v nhng ng dng c th nh: Advanced Painter, Welcome, Inve ntory, Wage Calculator, Dental Payment, Car Payment Calculator, Class Average, I nterest Calculator...#Lp trnh#Ngn ng lp trnh#Deitel, H. M.#Ngn ng Visual Basic#Ayer, G. J.#T.Dung#Deitel, P. J.#T sch bn quyn FPT Polytechnic#296204 ## 01020000000000397000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550260011000660260011000770140008000880410005000961810006001010820 00400107808000500111002005900116029007600175007003600251008000500287009001100292 01000050030301100150030801500160032302101630033902000190050203900070052101900050 0528005001400533012003400547013000700581020000800588020001000596006001600606#VL1 2.01895#CDVN.01786#CDVN.01787#VL12.01892#CDVN.01785#CDVN.01784#VL12.01894#VL12.0 1893#195000#Vi?t#A100H#004#^214#A+ Hng dn v phn cng: Qun l, bo tr v x l s c#A+ Guide to hardware managing, maintaining and troubleshooting, 5th edition#Jean Andrews ; FPT Polytechnic dch#^aH.#^aTri thc#2012#^a504tr.^b27cm# Phin bn ln 5#Hng dn cc k thut ci t, bo tr v x l s c ca phn cng my tnh gm: Case, b cp ngun, mainboard, CPU, b nh, cng, my tnh xch tay v my in#Phn cng my tnh#T.Dung#Dch#Andrews, Jean#T sch Bn quy n FPT-Polytechnic#296205#Ci t#Bo dng#FPT Polytechnic## 01078000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820007000448080005000510020099000560070057001550080005002120090033002170100 00500250011001500255015005400270005001500324005001400339005001500353005001200368 00500100038003900070039001300070039702102890040402000090069302000140070202000100 0716020001400726#VL12.01898#VL12.01897#VL12.01896#Vi?t#B305#551.46#^214#Bin ng ca sng v mi trng trm tch Holocen - hin i vng ven bin chu th s ng Cu Long#Nguyn ch D (ch.b.), Don nh Lm, Phm Quang Sn...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2012#^a252tr.^b27cm#u ba sch ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Nguyn ch D#Don nh Lm#Phm Quang Sn#V Vn Vnh#V Vn H#T.Dung#296206#Trnh by c im t nhin, kinh t - x hi, c im a cht, a mo vng ven bin chu th sng Cu Long. Phn tch s dao ng mc n c bin v c im tng c a l, bin ng ca sng v bin ng mi tr ng trm tch Holocen - hin i vng ven bin chu th sng Cu Long#Ca sng# a cht bin#Trm tch#Sng Cu Long## 01105000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820009000448080005000530020047000580070058001050080005001630090033001680100 00500201011001500206015005400221005001600275005001200291005001700303005001200320 00500140033203900070034601300070035302103580036002000100071802000100072802000190 0738020001000757#VL12.01901#VL12.01900#VL12.01899#Vi?t#C101L#551.0959#^214#Cc l oi hnh tai bin vng qun o Trng Sa#Nguyn Th Tip (ch.b.), Nguyn Biu, Nguyn Vn Lng...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2012#^a242tr.^b27cm# u ba sch ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Nguyn Th Tip#Nguyn Biu# Nguyn Vn Lng#L nh Nam#Trn Xun Li#T.Dung#296207#Trnh by c im kh tng thu vn, a hnh, a mo v a cht khu vc qun o Trng Sa. Phn t ch hin trng, nguyn nhn v quy lut phn b ca cc loi hnh tai bin qu n o Trng Sa nh: bo, p thp nhit i, nc dng, ging st, xi l, bi t ... xut mt s gii php phng chng nhm gim nh nhng thit hi do cc t ai bin gy ra#Kh tng#Thin tai#Qun o Trng Sa#Khnh Ho## 00889000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820007000448080005000510020067000560070017001230080005001400090033001450100 00500178011001500183015005400198039000700252005001700259013000700276021028000283 020000500563020000900568020001300577020000900590#VL12.01904#VL12.01903#VL12.0190 2#Vi?t#K305T#551.46#^214#Kin to tr v a ng lc hin i vng bin Vit Na m v k cn#Phan Trng Trnh#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2012#^a331tr. ^b27cm#u ba sch ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#T.Dung#Phan Trng T rnh#296208#Trnh by cu trc a cht, kin to Kainozoi, hot ng kin to t r trong giai on Pliocen - t, chuyn ng kin to hin i v a ng l c hin i trn bin ng Vit Nam v khu vc k cn. nh gi nguye him ng t, sng thn, ni la v cc gii php phng trnh#Bin#Kin to#a ng lc#V it Nam## 01380000000000361000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820011000448080005000550020085000600070052001450080005001970090033002020100 00500235011001500240015005400255005001500309005001000324005001400334005001400348 00500160036203900070037801300070038502105640039202000050095602000160096102000140 0977020001000991020000801001020000901009#VL12.01907#VL12.01906#VL12.01905#Vi?t#B 305#551.460959#^214#Bin o Vit Nam - Ti nguyn v th v nhng k quan a cht, sinh thi tiu biu#Trn c Thnh (ch.b.), L c An, Nguyn Hu C...#^a H.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2012#^a324tr.^b27cm#u ba sch ghi: Vin K hoa hc v Cng ngh Vit Nam#Trn c Thnh#L c An#Nguyn Hu C#Trn nh L n#Nguyn Vn Qun#T.Dung#296209#Nghin cu v nh gi ti nguyn v th, k qu an a cht v sinh thi vng bin o Vit Nam, c im phn b, bn cht t n hin v gi tr ca chng i vi pht trin kinh t - x hi, bo tn t nhin v gp phn m bo an ninh quc phng, ch quyn quc gia trn cc vng bin o. Trnh by cc gii php qun l v s dng hp l ti nguyn v th, k quan a cht v sinh thi vng bin, ven bin v cc o Vit Nam, ng thi nu mt s gii php c th cho pht trin du lch a cht v sinh thi bin mt s tr ng im bin nh Ct B v Ph Quc#Bin#Ti nguyn bin#a cht bin#Sinh th i#Du lch#Vit Nam## 01135000000000349000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500020046000550070060001010080005001610090033001660100 00500199011001500204015005400219005001500273005001400288005001800302005001200320 00500120033203900070034401300070035102103790035802000050073702000110074202000130 0753020000800766020001100774#VL12.01910#VL12.01909#VL12.01908#Vi?t#S552T#363.7#^ 214#Sc ti mi trng vnh H Long - Bi T Long#Trn c Thnh (ch.b.), Trn V n Minh, Cao Th Thu Trang...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2012#^a297tr .^b27cm#u ba sch ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Trn c Thnh#Tr n Vn Minh#Cao Th Thu Trang#V Duy Vnh#Trn Anh T#T.Dung#296210#Trnh by cc yu t lin quan n sc ti mi trng vnh H Long - Bi T Long. Nu ln th c trng v d bo ti lng cc ngun gy nhim mi trng nc vnh H Long - Bi T Long. Phn tch kh nng t lm sch, bi lng trm tch y v sc ti ca vnh H Long - Bi T Long. nh hng qun l, bo v mi trng vnh H Lo ng - Bi T Long t gc sc ti mi trng#Bin#Mi trng#Vnh H Long#H Lo ng#Qung Ninh## 00586000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020036000510070028000870220004001150040018001190080 00500137009002600142010000500168011001500173020001100188020000600199020001300205 020001400218005000900232005000900241005000800250039000700258013000700265#VV12.15 008#VV12.15007#23000#Vi?t#H561D#372.6#^214#Hng dn gii bi tp ting Vit 3# Xun Anh, Kiu Anh, Vn Anh#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2012#^a118tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Gii bi tp#Sch c thm#Xun Anh#Kiu A nh#Vn Anh#T.Dung#296211## 00532000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020036000510070013000870220004001000040018001040080 00500122009002600127010000500153011001500158020001100173020000600184020001300190 020001400203005001300217039000500230013000700235#VV12.15009#VV12.15010#24000#Vi ?t#H561D#372.6#^214#Hng dn gii bi tp ting Vit 4#V Khc Tun#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a130tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#G ii bi tp#Sch c thm#V Khc Tun#H.H#296212## 00558000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020025000550030019000800070032000990080005001310090 02600136010000500162011001500167020000900182020000700191020001300198020001400211 005001800225005001300243039000500256013000700261#VV12.15011#VV12.15012#26000#Vi ?t#GI-103B#576.076#^214#Gii bi tp sinh hc 12#Chng trnh chun#Trnh Nguyn Giao, L Tun Ngc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a136tr.^b24cm#Sinh hc# Lp 12#Gii bi tp#Sch c thm#Trnh Nguyn Giao#L Tun Ngc#H.H#296213## 01060000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500020082000550070057001370080005001940090026001990100 00500225011002400230013000700254005001700261005001100278005001600289005001300305 00500150031803900050033302103330033802000080067102000110067902000150069002000090 0705020000800714#VV12.15013#VV12.15014#152000#Vi?t#B108C#338.9597#^214#Bo co thng nin kinh t Vit Nam 2012: i din thch thc ti c cu kinh t#Nguyn c Thnh (ch.b.), Phm S An, Hong Xun Dim...#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2012#^axxxviii, 497tr.^b24cm#296214#Nguyn c Thnh#Phm S An#Hong Xun Di m#Phm Vn i#Quch Mnh Ho#H.H#Tng quan nn kinh t th gii v kinh t Vi t Nam nm 2011, c bit l v khuynh hng suy gim hiu qu v nng sut ca n n kinh t nc ta, vn ti c cu h thng ngn hng thng mi, l trnh t i c cu doanh nghip nh nc, vn u t cng v vin cnh kinh t Vit Nam nm 2012 cng mt s khuyn ngh v chnh sch#Kinh t#Chnh sch#C cu kinh t #Vit Nam#Bo co## 00799000000000289000450002600110000002600110001102600110002200500140003303900050 00470210245000520200024002970200010003210200009003310140008003400410005003481810 00600353082000800359808000500367002004300372007002300415008000500438009003100443 010000500474011001500479005000800494013000700502#VV12.15017#VV12.15016#VV12.1501 5#Trn Vn Vang#H.H#Trnh by mt s kin thc c bn v tnh ton thit k cho thit b trao i nhit vch ngn hot ng lin tc, thit b trao i nhit h n hp, thit b trao i nhit kiu ng nhit v kiu hot ng theo chu k, h thng iu ho khng kh#Thit b trao i nhit#Tnh ton#Thit k#115000#Vi? t#T312T#621.402#^214#Tnh ton thit k thit b trao i nhit#Bi Hi, Trn V n Vang#^aH.#^ai hc Khoa hc v K thut#2012#^a379tr.^b24cm#Bi Hi#296215## 00806000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820011000418080005000520050015000570020019000720070015000910220004001060080 00500110009003300115010000500148011001500153021032700168020000400495020000900499 020000800508039000500516013000700521#VV12.15018#VV12.15019#180000#Vi?t#N120L#57 9.609597#^214#Trnh Tam Kit#Nm ln Vit Nam#Trnh Tam Kit#T.2#^aH.#^aKhoa h c T nhin v Cng ngh#2012#^a412tr.^b24cm#Trnh by mt s kin thc v sinh thi v phng thc sng ca nm, s mc v s hnh thnh qu th ca nm, s h p th v vn chuyn vt cht nm, khu h nm nhit i v vic m t cc loi nm mi. M t cc loi nm v ti liu dn ca cc loi ghi nhn nh ngnh m yxomycota, ngnh glomeromycota, ngnh ascomycota...#Nm#Vit Nam#Nm ln#H.H#29 6216## 00824000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820007000468080005000530050010000580020064000680070031001320080005001630090 03300168010000500201011001500206021023700221020000800458020001000466020002300476 020001100499005001200510039000500522013000700527#VV12.15022#VV12.15021#VV12.1502 0#Vi?t#GI-108T#551.48#^214#Trn Thc#Gio trnh l qut - Khi nim c bn v ph ng php nghin cu#Trn Thc (ch.b.), L Thanh H#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2012#^a267tr.^b24cm#Khi nim c bn v l qut. Tnh hnh l qut ti mt s quc gia ni chung v Vit Nam ni ring. iu kin, c ch hnh thnh v c im l qut. Cc phng php nghin cu l qut. Mt s bin php phng t rnh v gim nh thit hi#L qut#Khi nim#Phng php nghin cu#Gio trnh#L Thanh H#H.H#296217## 00499000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440050011000490020012000600030004000720070011000760080005000870090 01900092010000500111011001500116015003700131020001700168020000900185020000400194 005001100198039000500209013000700214#VV12.15024#VV12.15023#Vi?t#TH500C#895.92214 #^214#Minh Quang#Thu c liu#Th#Minh Quang#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a111tr .^b20cm#Tn tht ca tc gi: Bi Minh Thch#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#MInh Quang#H.H#296218## 00473000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050014000550020039000690070019001080080005001270090 01900132010000500151011001500156020001700171020001000188020000900198039000500207 013000700212#VV12.15026#VV12.15025#91000#Vi?t#TR527V#895.9223#^214#Phan Vit An h#Truyn v c tr - c trung - c l#Phan Vit Anh b.s.#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a455tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn k#Vit Nam#H.H#296219## 00949000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400050017000450020130000620070017001920080005002090090019002140100 00500233011001500238015001600253021030700269020001800576020001700594020001000611 020000900621020001700630039000500647013000700652#VV12.15027#VV12.15028#Vi?t#M458 S#363.25#^214#Nguyn Xun Ton#Mt s gii php gp phn hon thin php lut v nng cao hiu qu p dng cc bin php iu tra hnh s trong cng an nhn dn #Nguyn Xun Ton#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a183tr.^b21cm#Lu hnh ni b#Tr nh by nhng vn l lun v bin php iu tra hnh s. Thc trng quy nh ca php lut v thc tin p dng cc bin php iu tra hnh s trong cng an nhn dn. T , xut mt s gii php gp phn hon thin v nng cao hiu q u p dng cc bin php iu tra hnh s trong cng an nhn dn#Lc lng cng an#iu tra hnh s#Gii php#Vit Nam#Sch chuyn kho#H.H#296220## 00896000000000349000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340140007000390410005000460020016000510070035000670220006001020050009001080050 01100117005001000128005001000138005001000148008000500158009001900163010000500182 01100140018701200180020102102370021902000140045602000090047002000090047903900050 0488015004600493013000700539#VV12.15030#VV12.15029#A105N#363.4#^214#10000#Vi?t# An ninh trt t#Xun Sn, Hong Lch, Song Ngn...#T.258#Xun Sn#Hong Lch#Son g Ngn#Binh Minh#ng Vinh#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a96tr.^b20cm#T sch Ch uyn #Gm cc phng s cp ti nhng t nn x hi nh cp ca, git ngi , la tnh, mi dm v nhng tm gng ngi tt vic tt... cng cc phng n truy tm, truy bt ti phm, nhng n lc ph n thnh cng ca cc chin s cn g an#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#H.H#Tn sch ngoi ba: Chuyn an ninh trt t#296221## 00896000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510070035000670220006001020050008001080050 01000116005001200126005000800138005001200146008000500158009001900163010000500182 01100140018701200180020102102370021902000140045602000090047002000090047903900050 0488015004600493013000700539#VV12.15032#VV12.15031#10000#Vi?t#A105N#363.4#^214# An ninh trt t#Mc Chu, Song Ngn, Thanh Giang...#T.259#Mc Chu#Song Ngn#Thanh Giang#L Bnh#Minh Phng#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a96tr.^b20cm#T sch Ch uyn #Gm cc phng s cp ti nhng t nn x hi nh cp ca, git ngi , la tnh, mi dm v nhng tm gng ngi tt vic tt... cng cc phng n truy tm, truy bt ti phm, nhng n lc ph n thnh cng ca cc chin s cn g an#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#H.H#Tn sch ngoi ba: Chuyn an ninh trt t#296222## 00888000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020016000510070032000670220006000990050009001050050 00900114005000900123005000700132005001100139008000500150009001900155010000500174 01100140017901200180019302102370021102000140044802000090046202000090047103900050 0480015004600485013000700531#VV12.15033#VV12.15034#Vi?t#A105N#363.4#^214#10000# An ninh trt t#Minh Th, Tr Dng, Xun Sn...#T.260#Minh Th#Tr Dng#Xun Sn #Bo H#Quang Minh#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a96tr.^b20cm#T sch Chuyn # Gm cc phng s cp ti nhng t nn x hi nh cp ca, git ngi, la t nh, mi dm v nhng tm gng ngi tt vic tt... cng cc phng n truy tm , truy bt ti phm, nhng n lc ph n thnh cng ca cc chin s cng an#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#H.H#Tn sch ngoi ba: Chuyn an ninh trt t# 296223## 00924000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460020060000510070051001110080005001620090019001670100005001860110 01500191015004400206021019900250020000800449020000800457020000800465020000900473 02000180048200500130050000500140051300500130052700500170054000500170055703900050 0574013000700579#VV12.15035#VV12.15036#Vi?t#B305N#363.20959775#^214#Bin nin s kin lch s cng an tnh ng Nai (1996-2010)#B.s.: Phan Vn Cm, Trn Tin t, Thanh Xm...#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a479tr.^b21cm#TTS ghi: B Cng an. Cng an tnh ng Nai#Ghi li nhng s kin ni bt, nh du mt chng ng chin u, xy dng v pht trin trn cc lnh vc chnh tr, kinh t, x h i, an ninh ca lc lng cng an tnh ng Nai t nm 1996 - 2010#Cng an#Lch s #S kin#ng Nai#Bin nin s kin#Phan Vn Cm#Trn Tin t# Thanh Xm#Bi Th Minh Thu#Nguyn Ngc Bch#H.H#296224## 00627000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020021000680030012000890070035001010080 00500136009001100141010000500152011001500157015002700172020001700199020001100216 020001200227006001100239039000500250013000700255019001600262012003500278#VV12.15 037#VV12.15038#88000#Vi?t#N259#895.1#^214#Nguyn Ng Khng#Nu c yu nh th #Tiu thuyt#Nguyn Ng Khng ; Hng Trang dch#^aH.#^aThi i#2012#^a431tr.^b 21cm#Tn tht tc gi: i Minh#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Hng Tra ng#H.H#296225#Dch Trung Quc#T sch Vn hc - Ban vn hc Amun## 00738000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020019000530030015000720070034000870080005001210090 01100126010000500137011001500142021020400157020001000361020000800371020001000379 020001500389039000500404013000700409020000900416005001100425#VV12.15040#VV12.150 39#92500#Vi?t#D107N#920.009#^214#Danh nhn th gii#Sch tham kho#on Trang g ii thiu, tuyn chn#^aH.#^aThi i#2012#^a548tr.^b21cm#Gii thiu mt s danh nhn th gii c nhiu ng gp v cng hin ln trong cc lnh vc khoa hc k thut, vn hc ngh thut, chnh tr, x hi... nh Abraham Lincoln, Adam Smith , Alexander i ...#Danh nhn#Tiu s#S nghip#Sch tham kho#H.H#296226#Th gii#on Trang## 00590000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050009000530020021000620070039000830080005001220090 03400127010000500161011001500166020001700181020001100198020001200209006001100221 006001000232039000500242013000700247019001600254012001800270#VV12.15042#VV12.150 41#86000#Vi?t#GI-100C#895.1#^214#Chu Nhu#Gi ca bt tt thi#Chu Nhu ; Dch: Huyn Ngc, Hng Nh#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Thi H#2012#^a290tr.^b21c m#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn ci#Huyn Ngc#Hng Nh#H.H#296227#Dch Trung Quc#Tam Quc hi hc## 00588000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050009000520020020000610070039000810080005001200090 03400125010000500159011001500164020001700179020001100196020001200207006001100219 006001000230039000500240019001600245013000700261012001800268#VV12.15044#VV12.150 43#89000#Vi?t#CH500D#895.1#^214#Chu Nhu#Chu Du hon mng k#Chu Nhu ; Dch: T hy Hng, Nam Khnh#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Thi H#2012#^a322tr.^b21cm# Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn ci#Thy Hng#Nam Khnh#H.H#Dch Trung Qu c#296228#Tam Quc hi hc## 00839000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050019000520020034000710030059001050070066001640040 01800230008000500248009003400253010000500287011001500292020000800307020000600315 039000500321013000700326019000900333021014900342006001700491005001700508#VV12.15 046#VV12.15045#44000#Vi?t#QU105L#658.4#^214#Campbell, Clark A.#Qun l d n tr n mt trang giy#Truyn t v qun l bt k d n no trn mt trang giy#Cla rk A. Campbell ; V Kiu Tun Anh dch ; Nguyn Mnh Hng h..#Ti bn ln th 3 #^aH.#^aThi i ; Cng ty sch Thi H#2012#^a147tr.^b24cm#Qun l#D n#H.H#2 96229#Dch Anh#Tng quan v d n. Trnh by 5 yu t ca mt d n v qun l d n trn mt trang giy cng 12 bc lp cng c qun l d n trn mt trang g iy#V Kiu Tun Anh#Nguyn Mnh Hng## 00828000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020033000510030020000840080005001040090011001090100005001200110 01500125015004700140020003000187020002200217020001100239039000500250013000700255 021031200262#VV12.15048#VV12.15047#Vi?t#TH107N#369.0959729#^214#Thanh nin xung phong Qung Ninh#Mt thi v mi mi#^aH.#^aThi i#2012#^a147tr.^b21cm#TTS gh i: Hi Thanh nin xung phong Qung Ninh#Hi Cu thanh nin Xung phong#Thanh nin xung phong#Qung Ninh#H.H#296230#Tm lng, tnh cm ca ng, Bc H - Nh n c i vi Thanh nin xung phong. Truyn thng ca Thanh nin xung phong Vit Nam ni chung, Qung Ninh ni ring. Hot ng v mt s gng sng ca Hi Cu tha nh nin xung phong cc a phng tnh Qung Ninh. Gii thiu cc tc phm vi t v Thanh nin xung phong## 00785000000000349000450002600110000002600110001102600110002202101090003304100050 01421810008001470820012001558080005001670020017001720030030001890070035002190080 00500254009001100259010000500270011001500275015004000290020001700330020000900347 03900050035602000090036102000040037000500130037400500090038700500080039600500120 0404005001200416013000700428#VV12.15051#VV12.15050#VV12.15049#S lc v cuc i, s nghip ca gio s V Khiu cng cc bi th, cu i mng sinh nht gio s 97 tui#Vi?t#GI-108S#895.9221008#^214#Gio s V Khiu#97 ma xun tnh th t nh bn#Kim Quc Hoa, Hoi Yn, Huy i...#^aH.#^aThi i#2012#^a258tr.^b21cm# TTS ghi: Hi Unesco th ng Vit Nam#Vn hc hin i#Vit Nam#H.H#V Khiu#T h#Kim Quc Hoa#Hoi Yn#Huy i#T Minh Tm#Phm Vn n#296231## 00808000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820007000528080005000590050011000640020038000750070016001130080 00500129009001100134010000500145011001500150012001600165021027700181020000800458 020000900466020001000475020000900485039000500494013000700499#VV12.15054#VV12.150 53#VV12.15052#113000#Vi?t#C120N#647.94#^214#Khnh Linh#Cm nang nghip v nh h ng khch sn#Khnh Linh b.s.#^aH.#^aThi i#2012#^a564tr.^b21cm#T sch Kinh t #Trnh by mt s kin thc c bn v c cu cc b phn trong khch sn, cc k hu qun l v v sinh bung, ngun nhn lc, vn kinh doanh, ti v, an ninh ca khch sn. Nhng iu cn lu v thi l nghi phc v v mt s mu c u ting Anh thng dng trong khch sn#Qun l#Nh hng#Khch sn#Cm nang#H.H# 296232## 00582000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050018000520020017000700030012000870070033000990080 00500132009001100137010000500148011001500153012003600168020001700204020001100221 020001200232039000500244013000700249019001600256006000800272#VV12.15056#VV12.150 55#108000#Vi?t#K250H#895.1#^214#Mo li ng ngy#K hoch mai mi#Tiu thuyt# Mo li ng ngy ; Lc Hoa dch#^aH.#^aThi i#2012#^a458tr.^b21cm#T sch Vn hc - Ban vn hc Acmun#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#H.H#296233#Dc h Trung Quc#Lc Hoa## 00616000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050026000420020021000680030007000890070025000960080005001210090 01100126010000500137011001500142013000700157021014900164020001300313020001200326 020000700338039000500345#VV12.15058#VV12.15057#Vi?t#557M#266#^214#Stebbins, Don na Stadsklev#c m thnh s tht#Hi k#Donna Stadsklev Stebbins#^aH.#^aThi i#2012#^a373tr.^b21cm#296234#Gii thiu cu chuyn v cuc cuc i truyn gio ca b Donna Stebbins vi nhng n in ca c Cha Tri m b cm nhn trong c uc sng ca mnh#o Tin lnh#Truyn gio#Hi k#H.H## 00637000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050012000570020014000690030008000830070012000910080 00500103009005300108010000500161011001500166021013200181020001700313020000900330 020000800339039000500347013000700352#VV12.15060#VV12.15059#70000#Vi?t#QU250H#89 5.922803#^214#Trng Thin#Qu hng ti#Tu bt#Trng Thin#^aH.#^aThi i ; C ng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a350tr.^b21cm#Tp hp mt s bi vi t gii thiu v nhng nt vn ho c sc trong trang phc, ngh thut m thc, l hi... ca ngi Vit Nam#Vn hc hin i#Vit Nam#Tu bt#H.H#296235## 00472000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020038000560070022000940080005001160090011001210100 00500132011001500137020001800152039000500170005001100175020001600186013000700202 020000900209#VV12.15062#VV12.15061#42000#Vi?t#108L#398.209597#^214#o l ln trong nhng cu chuyn nh#Hong Thy tuyn chn#^aH.#^aThi i#2012#^a250tr.^b 21cm#Vn hc thiu nhi#H.H#Hong Thy#Truyn dn gian#296236#Vit Nam## 00472000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020038000560070022000940080005001160090011001210100 00500132011001500137020001800152039000500170005001100175020000900186013000700195 020001600202#VV12.15063#VV12.15064#42000#Vi?t#C125C#398.209597#^214#Cu chuyn v bi dng phm cht tt#Hong Thy tuyn chn#^aH.#^aThi i#2012#^a247tr.^b 21cm#Vn hc thiu nhi#H.H#Hong Thy#Vit Nam#296237#Truyn dn gian## 00457000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020034000520070022000860080005001080090011001130100 00500124011001500129039000500144005001100149020000900160020001000169013000700179 020001700186#VV12.15066#VV12.15065#42000#Vi?t#TR527K#398.2#^214#Truyn k cho b trc gi i ng#Hong Thy tuyn chn#^aH.#^aThi i#2012#^a250tr.^b21cm#H.H #Hong Thy#Th gii#Truyn c#296238#Vn hc dn gian## 00452000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020026000540070022000800080005001020090011001070100 00500118011001500123020001800138039000500156005001100161020000900172020001000181 013000700191#VV12.15067#VV12.15068#42000#Vi?t#K250C#895.9223#^214#K chuyn g ng hiu tho#Hong Thy tuyn chn#^aH.#^aThi i#2012#^a246tr.^b21cm#Vn hc t hiu nhi#H.H#Hong Thy#Vit Nam#Truyn k#296239## 00494000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020037000550070022000920080005001140090011001190100 00500130011001500135020001800150039000500168005001100173020000900184013000700193 020001600200020001200216#VV12.15069#VV12.15070#42000#Vi?t#TR527K#895.9223#^214# Truyn k v nhng tri tim nhn hu#Hong Thy tuyn chn#^aH.#^aThi i#2012# ^a247tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#H.H#Hong Thy#Vit Nam#296240#Truyn dn gian #Truyn ngn## 00489000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020033000560070022000890080005001110090011001160100 00500127011001500132020001700147020000900164039000500173020001200178013000700190 020001500197005001100212#VV12.15072#VV12.15071#42000#Vi?t#TR527K#895.92234#^214 #Truyn k v nhng thi quen tt#Hong Thu tuyn chn#^aH.#^aThi i#2012#^a2 47tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Vanh#Truyn ngn#296241#Sch thiu nhi#Ho ng Thu## 00519000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020030000430070028000730080005001010090052001060100005001580110 01500163020001700178020000300195039000500198019000900203005001200212020001200224 013000700236006001000243#VV12.15073#VV12.15074#Vi?t#NH124K#813#^214#Nht k gi gi xuyn lc a#Tracy Quan ; Thu Linh dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho & Truyn thng Nh Nam#2012#^a330tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Vanh#Dch Anh#Qua n, Tracy#Truyn ngn#296242#Thu Linh## 00625000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020024000650070030000890220005001192210 03100124008000500155009005200160010000500212011001500217020001700232020000400249 020001200253039000500265013000700270019000900277005001600286006000900302#VV12.15 075#VV12.15076#69000#Vi?t#S550B#823#^214#Delaney, Joseph#S bo th ca ph thu #Joseph Delaney ; Miel G. dch#Ph.1#Cu b hc vic v thy tr t#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho v Truyn thng L Chi#2012#^a257tr.^b21cm#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#Vanh#296243#Dch Anh#Delaney, Joseph#G., Miel## 00808000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560020056000610070017001170080005001340090 01100139010000500150011001500155021017600170020000500346020001000351039000500361 005001700366015011900383020000900502013000700511#VV12.15079#VV12.15078#VV12.1507 7#100000#Vi?t#C101#512#^214#Cc nh l c bn m u ton hc ma phng k diu#Nguyn c Trch#^aH.#^aThi i#2012#^a194tr.^b24cm#Tm hiu lp bi ton con s c ma phng. Cc nh l c bn m u Ton hc ma phng v nhng ng dng ph bin v trin vng ng dng hin i ca ton hc ma phng#Ton# Ma phng#Vanh#Nguyn c Trch#TTS ghi: Lin hip Cc hi Khoa hc v K thut Vit Nam. Trung tm Dch thut, dch v Vn ho v Khoa hc Cng ngh#ng dng# 296244## 00830000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020038000670070016001050220005001210040 04000126008000500166009001100171010000500182011001500187021020100202020001100403 02000090041402000220042302000150044503900050046001300070046500500160047202000160 0488#VV12.15080#VV12.15081#95000#Vi?t#L300L#372.6#^214#Hong Th Tuyt#L lun dy hc ting Vit tiu hc#Hong Th Tuyt#Ph.1#Ti bn ln th 1, c b sung , sa cha#^aH.#^aThi i#2012#^a357tr.^b24cm#Tm hiu phng php nghin cu d y hc ting Vit. H thng cc cch tip cn i vi qu trnh dy v hc ting Vit nh ngn ng th nht. Cc cch tip cn c th i vi dy hc hai ngn ng,...#Ting Vit#Tiu hc#Phng php ging dy#Sch gio vin#Vanh#296245#Ho ng Th Tuyt#L lun dy hc## 00845000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050016000520020038000680070016001060220005001220040 04000127008000500167009001100172010000500183011001500188021021500203020001100418 02000090042902000220043802000150046003900050047501300070048000500160048702000160 0503#VV12.15082#VV12.15083#110000#Vi?t#L300L#372.6#^214#Hong Th Tuyt#L lun dy hc ting Vit tiu hc#Hong Th Tuyt#Ph.2#Ti bn ln th 1, c b sun g, sa cha#^aH.#^aThi i#2012#^a401tr.^b24cm#Trnh by vic dy cc k nng v kin thc ngn ng: tin k nng c vit bao gm hc vn v vit ch, k nng nghe, ni, c on vn, vit chnh t, vit vn, pht trin vn t v lnh hi kin thc ng php...#Ting Vit#Tiu hc#Phng php ging dy#Sch gio vin# Vanh#296246#Hong Th Tuyt#L lun dy hc## 00644000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820006000528080005000580020020000630070018000830080005001010090 01100106010000500117011001500122021014500137020000600282020000800288039000500296 005001800301015004000319013000700359#VV12.15086#VV12.15085#VV12.15084#220000#Vi ?t#B300M#133.5#^214#B mt t vi u s#Nguyn ng Quang#^aH.#^aThi i#2012#^ a386tr.^b21cm#Tm hiu v can, chi v ng hnh np m. B mt ca t vi u s, lun th trn tinh u, nguyn tc lp l s t vi, b mt ca cc ph tinh...#T vi#S mnh#Vanh#Nguyn ng Quang#Bt danh ca tc gi: Long Nguyn Quang#2962 47## 00894000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820009000528080005000610020034000660070036001000080005001360090 01100141010000500152011001500157021024200172020000900414020001000423020000900433 02000490044200500110049100500080050200500120051000500070052200500150052903900050 0544013000700549#VV12.15088#VV12.15087#VV12.15089#168000#Vi?t#V300T#355.0092#^2 14#V tng khi ngun gi i phong#Nguyn i, Ng Kha, Hng Chng...#^aH.#^a Thi i#2012#^a661tr.^b24cm#Gm nhng bi vit vit v cuc i, s nghip ca i tng Nguyn Ch Thanh (1914-1967) theo nhng ch : Ngha nng, tnh su; T duy chin lc bm sinh; v ngi hc tr xut sc ca H Ch Minh nhn dp k nim 45 nm ngy mt ca ng#Cuc i#S nghip#Vit Nam#Nguyn Ch Thanh, i tng, 1914-1967, Vit Nam#Nguyn i#Ng Kha#Hng Chng#T Hu#Nguyn Th Bo #Vanh#296248## 01013000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020031000550070066000860040038001520080005001900090 02700195010000500222011002100227015005300248021025000301020001000551020001100561 00500160057200500160058800500150060400500220061900500130064103900050065401300070 0659020000900666#VV12.15090#VV12.15091#99000#Vi?t#GI-108T#349.597#^214#Gio tr nh php lut i cng#B.s.: Nguyn Hp Ton (ch.b.), Nguyn Hu Vin, Phm Vn Luyn...#Ti bn ln th 5, c sa i b sung#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2 012#^aviii, 396tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Lut#Gi i thiu v nh nc Vit Nam v a v php l ca cc c quan trong b my nh nc. Trnh by ni dung ca h thng php lut l cng c iu chnh cc mi q uan h x hi, hnh thc php lut, lut hnh chnh, lut dn s, lut hnh s V it Nam#Php lut#Gio trnh#Nguyn Hp Ton#Nguyn Hu Vin#Phm Vn Luyn#Nguy n Th Thanh Thu# Kim Hong#Vanh#296249#Vit Nam## 01028000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020031000530070059000840040038001430080005001810090 02700186010000500213011001800218015007200236021021100308020000900519020001100528 02000110053902000130055002000110056300500140057400500150058800500120060300500210 0615005001800636039000500654013000700659#VV12.15093#VV12.15092#99000#Vi?t#GI-10 8T#658.4#^214#Gio trnh qun tr chin lc#B.s: Ng Kim Thanh (ch.b.), Trng c Lc, V Tr Dng...#Ti bn ln th 4, c sa i b sung#^aH.#^ai hc Kin h t Quc dn#2012#^av, 465tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. B mn Qun tr Doanh nghip#Gii thiu chung v chin lc v qun tr chin l c, xy dng chin lc, thc hin v nh gi chin lc, chin lc ton cu c a doanh nghip v ng dng ca qun tr chin lc vo doanh nghip va v nh# Qun tr#Chin lc#Kinh doanh#Doanh nghip#Gio trnh#Ng Kim Thanh#Trng c Lc#V Tr Dng#Nguyn Th Hoi Dung#Hong Thanh Hng#Vanh#296250## 00760000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050014000530020029000670070039000960080010001350090 01800145010000500163011001500168021022100183020001800404020001900422020001100441 005001800452039000500470013000700475#VV12.15094#VV12.15095#26000#Vi?t#GI-108T#0 06.3#^214# Thanh Ngh#Gio trnh nguyn l my hc#B.s.: Thanh Ngh, Phm N guyn Khang#^aCn Th#^ai hc cn Th#2012#^a137tr.^b24cm#Trnh by khi nim c bn my hc v nguyn l hc thng k. Gii thiu v gii thut hc c gim s t v gii thut hc khng gim st. Nhng ng dng ca my hc trong nhn dng ch vit tay v phn lp d liu vn bn#Nguyn l my hc#Gii thut my hc#Gi o trnh#Phm Nguyn Khang#Thu#296251## 00434000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050012000480020010000600030012000700070012000820080005000940090 02000099010000500119011001400124020001700138020000900155020000400164039000500168 013000700173#VV12.15097#VV12.15096#Vi?t#H561T#895.92214#^214#V Ngc Hi#Hng t h#2011 - 2012#V Ngc Hi#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a81tr.^b21cm#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#Thu#296252## 00759000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050009000570020045000660070009001110080005001200090 02000125010000500145011001500150021020100165020000800366020001500374020000900389 020002000398020000900418020001800427039000500445013000700450#VV12.15098#VV12.150 99#30000#Vi?t#254H#390.0959738#^214#Song Th#n Hng St Di - Di sn vn ho Thnh Nam#Song Th#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a142tr.^b21cm#Lch s th t n Hng St Di v bi cnh lin quan. Gii thiu cng trnh kin trc ngh t hut v ngh thut ch tc th. Tn ngng vn ho dn gian v i iu lin quan a lch s - vn ho#Lch s#Di sn vn ho#Th cng#Tn ngng dn gian#N am nh#n Hng St Di#Thu#296253## 00773000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050013000490020038000620290027001000070032001270080 00500159009002000164010000500184011001500189021022100204020001800425020000700443 006001200450039000500462013000700467019000900474#VV12.15101#VV12.15100#48000#Vi ?t#S550T#649#^214#Vng Phng#S tn tm ca m gip tr thnh cng#Kisses the child to relate#Vng Phng ; Thanh Hng dch#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a 230tr.^b21cm#Cung cp kin thc cho cc b m lm th no xy dng mi quan h giao tip vi tr trong cuc sng hng ngy. Hng dn tr tch lu tri thc t nhng iu nh nht trong cuc sng, tng bc ln con ng thnh cng#Gio d c gia nh#Tr em#Thanh Hng#Thu#296254#Dch Anh## 00874000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050016000530020030000690030072000990070043001710080 00500214009002000219010000500239011001500244021021300259020000900472020000800481 02000080048902000130049700500120051000600090052203900050053101300070053601900050 0543#VV12.15103#VV12.15102#65000#Vi?t#KH462D#370.15#^214#Stipek, Deborah#Khi d y lng ham hc cho con#Nhng hng dn thit thc gip con bn gt hi thnh c ng trng hc#Deborah Stipek, Kathy Seal ; Nh Ngc dch#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a358tr.^b21cm#Cung cp cho cc bc ph huynh, gio vin v tt c nhn g ai c trch nhim trong vic nui dy tr em nhng chin lc hiu qu nhm t o ra cc mi trng nui dng lng ham hc v s pht trin ton din tr#Gi o dc#Hc tp#Con ci#Lng ham hc#Seal, Kathy#Nh Ngc#Thu#296255#Dch## 00783000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020049000540070052001030080005001550090020001600100 00500180011001500185021021000200020000800410020001000418020001800428006001500446 006001500461039000500476013000700481019000500488#VV12.15104#VV12.15105#34500#Vi ?t#G561H#001.4092#^214#Gng hiu hc ca 100 danh nhn ot gii Nobel#Tng hp , bin dch: Trn Thanh Sn, Trn Nht Minh#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a250t r.^b21cm#Gii thiu nhng cu chuyn v tinh thn hc hi, s say m khm ph... ca 100 danh nhn, nhng ngi c nhiu cng hin cho nhn loi v vinh d n hn gii Nobel nh: Marie Curie, Onnes, Albert Einstein...#Tiu s#Danh nhn#Gi i thng Nobel#Trn Thanh Sn#Trn Nht Minh#Thu#296256#Dch## 00767000000000313000450002600110000002600110001100200320002200700190005402200040 00730080005000770090020000820100005001020110015001070210221001220200008003430200 01300351020000700364020000800371039000500379041000500384181000600389082000800395 808000500403005001300408020000500421020000700426013000700433005001300440#VV12.15 106#VV12.15107#H Ni - Truyn thng v di sn#Lu Minh Tr ch.b.#T.4#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a192tr.^b21cm#Gii thiu v nhng s kin lch s v nhn v t lich s ca H Ni. Mt s truyn thng v di sn vn ho qun H ng. Truy n thng v di sn nhn ra c nc v th gii. Thng tin di tch lch s - vn h o qun H ng#Lch s#Truyn thng#Di sn#H ng#Thu#Vi?t#H100N#959.731#^214 #Lu Minh Tr#Qun#H Ni#296257#Lu Minh Tr## 00763000000000313000450002600110000002600110001100200320002200700190005402200040 00730080005000770090020000820100005001020110015001070210215001220200008003370200 01300345020000700358020000800365039000500373041000500378181000600383082000800389 808000500397005001300402020000700415020000700422013000700429005001300436#VV12.15 108#VV12.15109#H Ni - Truyn thng v di sn#Lu Minh Tr ch.b.#T.5#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a167tr.^b21cm#Gii thiu v nhng s kin lch s v nhn v t lich s ca H Ni. Mt s truyn thng v di sn vn ho th x Sn Ty. Tru yn thng v di sn nhn ra c nc v th gii. Thng tin di tch v cy cnh n gh thut#Lch s#Truyn thng#Di sn#Sn Ty#Thu#Vi?t#H100N#959.731#^214#Lu M inh Tr#Th x#H Ni#296258#Lu Minh Tr## 00768000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020025000540030011000790070022000900080005001120090 02000117010000500137011001500142021020900157020000800366020000800374020001000382 020000800392020001100400020001400411005001700425039000500442013000700447#VV12.15 111#VV12.15110#52000#Vi?t#L106Y#915.9742#^214#Lng Yn Nhn xa v nay#Chuyn g p#Nguyn Mnh Tun s.t.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a208tr.^b21cm#Tm hiu v lng Yn Nhn xa v nay. Thin nhin v con ngi Yn Nhn. Gii thiu v cc n, nh, cha, miu xa. Khoa bng lng Yn nhn trc 1945; danh sch cc li t s lng Yn Nhn v bi cng n C#Lch s#Vn ho#Yn Thnh#Ngh An#Nhn Th nh#Lng Yn Nhn#Nguyn Mnh Tun#Thu#296259## 00666000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050017000530020034000700030020001040070045001240080 00500169009002000174010000500194011001500199020001200214006000800226006001200234 03900050024601300070025101900090025802000080026702000070027502000080028202000110 0290020001100301020000400312#VV12.15113#VV12.15112#95000#Vi?t#H103M#332.092#^21 4#Samodurov, Vadim#Hai mi t ph hng u nc Nga#Tiu thuyt t liu#Vadim S amodurov ; Dch: S Hng, V Phi Hng#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a533tr.^b21 cm#Tiu thuyt#S Hng#V Phi Hng#Thu#296260#Dch Anh#Tiu s#T ph#Giu c#T hnh cng#Kinh doanh#Nga## 00771000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050011000550020032000660070011000980080005001090090 02000114010000500134011001500139021030200154020000800456020002000464020000900484 039000500493013000700498#VV12.15115#VV12.15114#82000#Vi?t#V115H#306.09597#^214# H B Thm#Vn ho vi pht trin bn vng#H B Thm#^aH.#^aVn ho Thng tin#2 012#^a419tr.^b21cm#Cc vn l lun v phng php lun v pht trin bn vng v v vai tr ca vn ho i vi pht trin bn vng. Quan h mu thun gia p ht trin vn ho vi pht trin kinh t v nh hng gii quyt. Mt s quan n im v phng php nghin cu. Nhng thch thc v nh hng pht trin vn ho #Vn ho#Pht trin bn vng#Vit Nam#Thu#296261## 00693000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050011000550020035000660070011001010040040001120080 00500152009002000157010000500177011001500182021017300197020000800370020001600378 020000900394039000500403013000700408#VV12.15117#VV12.15116#86000#Vi?t#V115H#306 .09597#^214#H B Thm#Vn ho v bn sc vn ho dn tc#H B Thm#Ti bn ln th 1, c b sung, sa cha#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a438tr.^b21cm#Vn vn ho v bn sc vn ho trong tin trnh pht trin; ch ngha nhn vn tron g truyn thng v hin i; xy dng nn vn ho Vit Nam trong giai on hin i....#Vn ho#Bn sc vn ho#Vit Nam#Thu#296262## 00666000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820012000428080005000540050016000590020038000750070016001130080005001290090 02000134010000500154011001500159021015500174020000800329020000900337020002100346 020000900367039000500376013000700381#VV12.15118#VV12.15119#89000#Vi?t#GI-100#3 06.8509597#^214#Nguyn Th Long#Gia nh - nhng gi tr truyn thng#Nguyn Th Long#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a459tr.^b21cm#Tp hp cc bi vit v truy n thng hiu hc v "tn s trng o " ca ngi Vit, truyn thng o c tro ng gia nh, truyn thng tm linh v thm m#Vn ho#Gia nh#Gi tr truyn th ng#Vit Nam#Thu#296263## 00590000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020017000630070014000800080005000940090 02000099010000500119011001500124021013000139020002000269020001600289039000500305 013000700310020000700317#VV12.15121#VV12.15120#54000#Vi?t#H419C#158#^214#V Min h Trang#Hc cch chia s#V Minh Trang#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a276tr.^b2 1cm#Gii thiu nhng cu chuyn, cch thc rn luyn tng cng nhn thc ca tr v gip tr nhn bit cm xc yu thng v chia s#Tm l hc ng dng#Ngh t hut sng#Thu#296264#Tr em## 00528000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050009000510020024000600070009000840080005000930090 02000098010000500118011001400123021007200137020000700209020000900216020000500225 020000800230039000500238013000700243#VV12.15123#VV12.15122#18000#Vi?t#M430A#613 .2#^214#Bng Cm#Mn n cho bnh qu ng#Bng Cm#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012# ^a32tr.^b21cm#Gii thiu cch ch bin mt s mn n b dng v tr bnh cho n ng#Mn n#iu tr#Bnh#n ng#Thu#296265## 00397000000000229000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020022000630070019000850080005001040090 02000109010000500129011001400134020000700148039000500155013000700160#VV12.15125# VV12.15124#26000#Vi?t#C450V#808#^214#V Tun Doanh#C vn s hc vn tn#V Tu n Doanh b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a71tr.^b21cm#C vn#Thu#296266## 00734000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020027000440030015000710080005000860090020000910100005001110110 01400116021032300130020001100453020000900464020000700473039000500480013000700485 #VV12.15127#VV12.15126#Vi?t#S450T#070.4#^214#S tay phng vin iu tra#Sch tha m kho#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a98tr.^b21cm#Gii thiu cc tnh hung ti u biu nht v gi hng x l dnh cho cc phng vin iu tra. Nhng bi hc in hnh dnh cho phng vin iu tra. K thut ghi m v chp hnh, nhng ri ro php l cn trnh v cc iu lut quan trng cn ghi nh. Danh b in tho i cng an, thanh tra v hi ngh nghip 63 tnh thnh#Phng vin#iu tra#S tay #Thu#296267## 00491000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020018000560070038000740080005001120090020001170100 00500137011001500142020001700157020000900174020000900183005001300192039000500205 013000700210005000800217#VV12.15129#VV12.15128#40000#Vi?t#H110K#398.809597#^214 #Ht khc ng dao#c Th s.t. ; Minh ho: Hnh Hng T#^aH.#^aVn ho Thng ti n#2012#^a207tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#ng dao#Hnh Hng T#Thu#29626 8#c Th## 00508000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020043000520070021000950080005001160090020001210100 00500141011001500146020001700161020001800178020000900196020001500205005001000220 039000500230013000700235#VV12.15131#VV12.15130#40000#Vi?t#CH311M#398.2#^214#99 truyn c tch hay nht dnh cho b yu#Thu Linh tuyn chn#^aH.#^aVn ho Thn g tin#2012#^a255tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn c tch#Thu Linh#Thu#296269## 00748000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450050010000500020056000600070024001160080005001400090020001450100 00500165011001500170015004100185021016300226020001700389020001100406020000900417 005001300426039000500439020000700444013000700451#VV12.15133#VV12.15132#Vi?t#D305 M#398.0959786#^214#Trn Dng#Din mo vn ho tn ngng v l hi dn gian Tr Vinh#Trn Dng, ng Tn c#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a458tr.^b21cm#TTS g hi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Nhng vn chung v tn ngng v l hi d n gian cc dn tc ngi Vit, ngi Hoa v Kh me. Gii thiu nhng nt vn ho dn gian v l lng ven bin M Long#Vn ho dn gian#Tn ngng#Tr Vinh#ng Tn c#Thu#L hi#296270## 00884000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050010000480020044000580070010001020080005001120090020001170100 00500137011001500142015004100157021030200198020001200500020001900512020001700531 005001500548039000500563020001900568013000700587#VV12.15135#VV12.15134#Vi?t#T123 T#305.89593#^214#Yang Danh#Tp tc truyn thng ca ngi Bhnar Krim#Yang Danh #^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a335tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vi t Nam#Gii thiu v cc tp tc truyn thng ca ngi Bhnar Krim. Cc tp t c sinh hot trong gia nh t quan h gia ngi vi ngi, gia ngi vi mi v t xung quanh n ci n, ci mc, ci , ci i li... u mang tnh vn ho c trng ca vng ny. Cc l hi truyn thng ca ngi Bhnar Krim#Dn tc hc #Phong tc tp qun#Vn ho dn gian#V Triu Dng#Thu#Ngi Bhnar Krim#2962 71## 00762000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200130 00348080005000470050012000520020032000640070028000960080005001240090020001290100 00500149011001500154015004100169021015800210020001700368020001900385020000900404 020001000413020001000423005001500433039000500448013000700453#VV12.15136#VV12.151 37#Vi?t#CH527K#398.20959756#^214#Ng Vn Ban#Chuyn k dn gian t Ninh Ho#Ng Vn Ban, V Triu Dng#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a325tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Khi qut v chuyn k dn gian trn vng t Nin h Ho. Gii thiu ni dung cc cu chuyn k dn gian t truyn c tht n h c u v vng t Ninh Ninh Ho#Vn hc dn gian#Nghin cu vn hc#Ninh Ho#Khnh Ho#Truyn k#V Triu Dng#Thu#296272## 00790000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200140 00358080005000490050011000540020041000650070051001060080005001570090020001620100 00500182011001500187015004100202021017800243020001000421020001800431020000800449 005001700457005001400474039000500488013000700493#VV12.15139#VV12.15138#Vi?t#NGH2 50V#331.700959751#^214#V Vn Ho#Ngh v lng ngh truyn thng t Qung#Ch.b. : V Vn Ho, Hong Hng Vit, Bi Vn Ting#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a83 7tr.^b24cm#TTS ghi: Hi vn ngh dn gian Vit Nam#Tng quan v ngh v lng ng h truyn thng t Qung. Gii thiu v cc ngh v lng ngh truyn thng t Qung: nhm ngh lin quan n nng nghip, lm nghip, ng nghip...#Lng ngh# Ngh truyn thng# Nng#Hong Hng Vit#Bi Vn Ting#Thu#296273## 00820000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050017000570020036000740070017001100080005001270090 01100132010000500143011001500148021023700163020000800400020002000408020001700428 020000900445039000500454013000700459020001000466004001800476020001200494#VV12.15 141#VV12.15140#28000#Vi?t#NH556C#959.704092#^214#Nguyn Hong Tu#Nhng cu chu yn theo bc chn Bc#Nguyn Hong Tu#^aH.#^aGio dc#2012#^a167tr.^b24cm#Gii thiu cuc i, s nghip ca Bc H sau 30 nm bn ba khp nm chu tm ng cu nc, ri qua cuc khng chin trng k ca dn tc; nhng cu chuyn v B c i thm ng bo, chin s v nhng ngy cui cng trc lc Bc i xa#Lch s #Hot ng cch mng#Vn hc hin i#Vit Nam#Thu#296274#Truyn k#Ti bn ln th 1#H Ch Minh## 00723000000000313000450002600110000002600110001102101540002202000080017602000090 01840200009001930200012002020390005002140140007002190410005002261810007002310820 00400238808000500242002002600247007003300273022000900306221001800315005001500333 004001800348008000500366009001100371010000500382011001500387013000700402#VV12.15 143#VV12.15142#Gm nhng mu chuyn gio dc o c, nhn cch, hiu tho vi c ha m, cch i nhn x th vi ngi trong gia nh cng nh vi mi ngi tron g x hi#o c#Gio dc#Gia nh#Truyn ngn#Thu#20000#Vi?t#TR527#173#^214# Truyn o c xa v nay#Tuyn chn, b.s.: Trn Vn Thng#Q.3, T.1#Tnh cm gia nh#Trn Vn Thng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2012#^a135tr.^b21cm#29627 5## 00608000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020020000500070049000700080005001190090020001240100005001440110 01500149020001700164020000900181020000400190020000800194020001200202005001600214 005001200230005001600242005001400258005001000272039000500282013000700287#VV12.15 145#VV12.15144#Vi?t#V115N#895.9221008#^214#Vn ngh an Phng#Nguyn Xun Cu, Phan Vn , Nguyn ng Hm...#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a358tr.^b24cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Bi ht#Truyn ngn#Nguyn Xun Cu#Phan Vn #Nguy n ng Hm#Khng Minh D#on Bng#Thu#296276## 00686000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020052000560030012001080080005001200090020001250100005001450110 03100150015002800181021016700209020000800376020000800384020000700392020000900399 039000500408013000700413#VV12.15147#VV12.15146#Vi?t#L302S#324.2597070959711#^214 #Lch s ng b phng Tam Thanh thnh ph Lng Sn#1993 - 2010#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a147tr., 15 tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: Thnh u Lng Sn#Gii t hiu v nhng hot ng ca ng b v nhn dn phng Tam Thanh trong qu trnh thc hin cng cuc i mi qua cc giai on 1996-2000, 2001-2005 v 2006-2010 #Lch s#ng b#Phng#Lng Sn#Thu#296277## 00681000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020056000470080005001030090020001080100005001280110015001330210 15300148020001100301020000800312020000900320020000600329020000600335039000500341 013000700346012002100353015002900374#VV12.15149#VV12.15148#Vi?t#D408N#338.7092#^ 214#Doanh nhn V V - T ho ngun ci hng ti tng lai#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a318tr.^b24cm#Lc s h V V Vit Nam. Gii thiu cc thng tin ho t ng ca dng h hng ti ci ngun. Gng mt cc doanh nhn tiu biu dng h V V Vit Nam#Doanh nhn#Lch s#Vit Nam#H V#H V#Thu#296278#T sch V n ho Vit#TTS ghi: Doanh nhn dng h## 00539000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020045000540080005000990090008001040100005001120110 01500117021010700132020001100239020000800250020000700258020000800265039000500273 013000700278#VV12.15150#VV12.15151#98000#Vi?t#D408N#338.7092#^214#Doanh nhn Tr n Tc - V vang ho kh ng #^aH.#^aKnxb.#2012#^a202tr.^b24cm#Gii thiu nhn g c nhn tiu biu dng h Trn c cng i vi x hi, vi s pht trin kinh t t nc#Doanh nhn#Kinh t#X hi#H Trn#Thu#296279## 00429000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050009000480020008000570030010000650070009000750080005000840090 02000089010000500109011001900114020001700133020000900150020000400159039000500163 013000700168#VV12.15153#VV12.15152#Vi?t#D122M#895.92214#^214#Trn m#Dng m#n h & th#Trn m#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a87tr.^b20 x 22cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#296280## 00529000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020039000490080005000880090011000930100005001040110 01500109015001800124020001000142020001100152020000800163039000500171021009200176 013000700268#VN12.04400#VN12.04401#49000#Vi?t#B100N#423#^214#3000 t vng ting Anh thng dng nht#^aH.#^aThi i#2012#^a252tr.^b11cm#TTS ghi: UNIVINA#Ting Anh#Ting Vit#T in#Loan#Gii thiu khong 3000 t ting Anh - ting Vit s p xp theo th t bng ch ci ting Anh#296281## 00443000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020015000540030004000690070013000730080005000860090 01100091010000500102011001500107020001700122020000400139039000500143005001300148 020000900161013000700170#VN12.04403#VN12.04402#50000#Vi?t#B254#895.9221#^214#B n nm xa#Th# Ngc Ton#^aH.#^aThi i#2012#^a115tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#Loan# Ngc Ton#Vit Nam#296282## 00648000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020037000460080005000830090013000880100005001010110014001060150 05900120020001000179020001300189039000500202021016000207020000900367013000700376 020001100383#VN12.04405#VN12.04404#Vi?t#S450T#349.597#^214#S tay php lut dnh cho thanh nin#^aH.#^aS T php#2012#^a64tr.^b19cm#u ba sch ghi: U ban Nh n dn tnh Gia Lai. S T php#Php lut#Sch hi p#Loan#Gm cc cu hi - p php lut dnh cho thanh nin trong cc lnh vc: hn nhn v gia nh, hnh s , dn s, lao ng, vn ho, gio dc, kinh t, thng mi#Vit Nam#296283#Than h nin## 00472000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020010000470030004000570070009000610080010000700090018000800100 00500098011001400103015003800117020001700155020000400172039000500176005000900181 020000900190013000700199#VN12.04407#VN12.04406#Vi?t#H305N#895.9221#^214#Hin ng c#Th#Lm Thao#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a60tr.^b19cm#Tn tht ca tc g i: Nguyn Xun Sn#Vn hc hin i#Th#Loan#Lm Thao#Vit Nam#296284## 00959000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020075000490290092001240070015002160080005002310090020002360100 00500256011001400261015007000275020002000345020001400365039000500379021023900384 005001500623020000900638020001500647013000700662#VN12.04408#VN12.04409#Vi?t#D121 C#398.809597#^214#Dn ca quan h Bc Ninh, di sn vn ho phi vt th i din c a nhn loi#Les chants populaires quan h de Bc Ninh, le patrimoine culturel i mmatriel de L'humannit#Nguyn Ch Bn#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a38tr.^b1 8cm#TTS ghi: Institut Vietnamien de recherche sur la Culture et les arts#Vn ho phi vt th#Sch song ng#Loan#Tm hiu v ngun gc dn ca quan h Bc Ninh. Nghin cu ngh thut biu din, ca t, trang phc, m thc... gn lin vi loi hnh ngh thut ny. a ra cc nh hng nhm bo tn v pht huy gi tr ca di sn vn ho phi vt th ny#Nguyn Ch Bn#Vit Nam#Dn ca quan h#296285## 00524000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020032000570070027000890080005001160090020001210100 00500141011001500146015003400161020001700195020001500212039000500227005001000232 020000900242013000700251#VN12.04411#VN12.04410#40000#Vi?t#NH556S#398.209597#^21 4#Nhng s tch Vit Nam hay nht#Thu Hng s.t., tuyn chn#^aH.#^aVn ho Thn g tin#2012#^a195tr.^b19cm#Tn tc gi ngoi ba: Thanh Hin#Vn hc dn gian#Tru yn c tch#Loan#Thu Hng#Vit Nam#296286## 00460000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020010000540030008000640070018000720080005000900090 02000095010000500115011001400120020001700134020000400151039000500155005001800160 020000900178013000700187#VN12.04413#VN12.04412#37000#Vi?t#H561Q#895.9221#^214#H ng qu#Tp th#Nguyn Tin Thnh#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a79tr.^b19cm#V n hc hin i#Th#Loan#Nguyn Tin Thnh#Vit Nam#296287## 00454000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020008000550030004000630070017000670080005000840090 02000089010000500109011001500114020001700129020000400146039000500150005001700155 020000900172013000700181#VN12.04415#VN12.04414#50000#Vi?t#TH460Q#895.9221#^214# Th qu#Th#Nguyn Trng c#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a163tr.^b19cm#Vn h c hin i#Th#Loan#Nguyn Trng c#Vit Nam#296288## 00490000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020018000540030008000720070016000800080005000960090 02000101010000500121011001500126020001700141020000400158039000500162005001600167 020000900183004001300192013000700205#VN12.04416#VN12.04417#50000#Vi?t#B312M#895 .9221#^214#Bnh minh n sm#Tp th#Nguyn c Thn#^aH.#^aVn ho Thng tin#20 12#^a140tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#Loan#Nguyn c Thn#Vit Nam#In ln th 2#296289## 00995000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020031000480070092000790080005001710090020001760100005001960110 01500201015004300216020001800259005001600277006001500293039000500308021021500313 00500150052802000090054302000110055202000110056302000090057400600160058300600160 0599006002300615013000700638#VN12.04419#VN12.04418#Vi?t#T311N#390.09597#^214#Tn ngng th cng Hng Vng#Nguyn Ch Bn, Bi Quang Thanh ; Dch: ng Tuyt A nh, Hong Thu Qunh, Phan Phng Anh...#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a144tr.^b 19cm#TTS ghi: Vin Vn ho ngh thut Vit Nam#Vn ho c truyn#Bi Quang Than h#ng Tuyt Anh#Loan#Tm hiu ngun gc, tp tc, c im, gi tr vn ho th cng Hng Vng ca ngi Vit. Ch dn mt s a phng xy dng n th Hng Vng. a ra vn cn bo tn v pht huy tn ngng th cng Hng Vng#Ngu yn Ch Bn#Vit Nam#Hng Vng#Tn ngng#Th cng#Hong Thu Qunh#Phan Phng Anh#Nguyn Th Trang Nhung#296290## 00640000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020024000510070012000750080005000870090020000920100 00500112011001500117020001100132039000500143021019900148005001200347013000700359 020002000366#VN12.04421#VN12.04420#28000#Vi?t#H107P#158.1#^214#Hnh phc khp q uanh ta#Nguyn Minh#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a178tr.^b19cm#Tm l hc#Loan #Gii thiu v phn tch nhng phng thc nhm gip mi ngi chng ta c th n lc vt qua c nhng b tc ca chnh mnh do thi quen lu ngy to ra v hng n mt i sng an vui hnh phc#Nguyn Minh#296291#B quyt thnh cng## 00894000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020031000550030018000860070056001040080005001600090 02000165010000500185011002900190020000800219020001000227020000700237005001300244 00500170025703900050027402101530027902000090043202000180044101300070045900500150 0466005001900481005001600500020001600516#VN12.04434#VN12.04435#42000#Vi?t#K600Y #959.70092#^214#K yu tin s Phm nh Trng#Hi tho khoa hc#B.s.: Ng ng Li, Nguyn Ngc Thao, Phm Xun Thc...#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a223tr., 8tr. nh mu^b19cm#Tiu s#S nghip#K yu#Ng ng Li#Nguyn Ngc Thao#Loan# Gii thiu v tiu s, s nghip v nhng ng gp ca danh tng, tin s Phm nh Trng; vi nt v qu hng v dng h ca v danh tng nh L ny#Vit Na m#Hi tho khoa hc#296292#Phm Xun Thc#Trn Th Ngc Bch#Nguyn Vn Nht#Ph m nh Trng## 00493000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020012000570030004000690070028000730080005001010090 02000106010000500126011001500131020001700146020000400163005001300167039000500180 005001400185020000900199013000700208#VN12.04433#VN12.04432#29000#Vi?t#M103N#895 .9221008#^214#Mai n mun#Th#Mai Th Thim, Mai Knh Phu#^aH.#^aVn ho Thng t in#2012#^a100tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#Mai Knh Phu#Loan#Mai Th Thim#Vit Nam#296293## 00448000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020010000550030004000650070013000690080005000820090 02000087010000500107011001500112020001700127020000400144039000500148005001300153 020000900166013000700175#VN12.04431#VN12.04430#40000#Vi?t#H561T#895.92214#^214# Hng thu#Th# Vn Qunh#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a107tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#Loan# Vn Qunh#Vit Nam#296294## 00439000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020013000540030004000670070016000710080005000870090 02000092010000500112011001500117020001700132020000400149005001600153020000900169 013000700178#VN12.04429#VN12.04428#40000#Vi?t#300T#895.9221#^214#i tm k c# Th#Phm Minh Thanh#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a147tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#Phm Minh Thanh#Vit Nam#296295## 00516000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020020000550030011000750070016000860080005001020090 02000107010000500127011002800132020001700160020001100177039000500188005001600193 020000900209004001300218013000700231#VN12.04427#VN12.04426#12000#Vi?t#CH527B#89 5.9221#^214#Chuyn B Cha Mui#Truyn th#Nguyn Hng Vn#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a40tr., 2tr. nh mu^b19cm#Vn hc hin i#Truyn th#Loan#Nguyn Hn g Vn#Vit Nam#In ln th 2#296296## 00730000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020043000490070013000920080005001050090020001100100 00500130011001500135020000600150039000500156012003300161021019700194005001300391 013000700404020001100411020000900422020000900431#VN12.04424#VN12.04425#24000#Vi ?t#T310H#610#^214#Tm hiu & ngn nga nhng bnh thng gp#Nguyn c#^aH.#^ aVn ho Thng tin#2012#^a149tr.^b19cm#Y hc#Loan#T sch bc s tr chuyn vi. ..#Tp hp nhng bi vit ca bc s Nguyn c v cch nhn bit, phng v iu tr nhng chng bnh thng gp trong thi i ngy nay: cao huyt p, ch ng mt quay cung, tai bin, t qu...#Nguyn c#296297#Phng bnh#iu tr# Sc kho## 00664000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020049000540070014001030080005001170090020001220100 00500142011001500147039000500162021018700167005001400354013000700368020000700375 020000900382020000700391#VN12.04422#VN12.04423#22000#Vi?t#NGH250T#306.87#^214#N gh thut ng x vi chng & gia nh bn chng#on Ph Vinh#^aH.#^aVn ho Th ng tin#2012#^a158tr.^b19cm#Loan#B quyt ngi ph n c th sng hnh phc v ho thun vi chng v gia nh chng. Phn tch cc nguyn nhn dn n mu t hun gia v nhng nguyn tc ng x ho gii mu thun#on Ph Vinh#296298# ng x#Gia nh#Ph n## 00766000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020041000480080005000890090008000940100005001020110014001070200 01000121020001800131039000500149021028600154020000900440020000900449020000700458 020000900465020000700474013000700481#VN12.04437#VN12.04436#Vi?t#L504B#342.59708# ^214#Lut bo v, chm sc v gio dc tr em#^aH.#^aKnxb.#20-?#^a40tr.^b13cm#Ph p lut#Vn bn php lut#Loan#Gii thiu mt s quy nh php lut v cc quyn c bn v bn phn ca tr em, trch nhim bo v chm sc v gio dc tr em n i chung v tr em c hon cnh c bit ni ring, nhng quy nh chung v iu khon thi hnh c quy nh trong Lut bo v, chm sc v gio dc tr em#Vi t Nam#Chm sc#Bo v#Gio dc#Tr em#296299## 00496000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020020000500030004000700070030000740080005001040090019001090100 00500128011001500133020001700148020000400165005001000169005000800179039000500187 005001000192020000900202013000700211#VN12.04439#VN12.04438#Vi?t#T120G#895.922100 8#^214#Tm giao ngi lnh#Th#Ngc Tun, Tun Minh, Th Anh#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a143tr.^b18cm#Vn hc hin i#Th#Tun Minh#Th Anh#Loan#Ngc Tun#V it Nam#296300## 00698000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020026000500030012000760070078000880080005001660090019001710100 00500190011001500195020001700210020000400227005001000231005001200241039000500253 02000090025800500130026700500130028000500140029300500150030700500130032200500180 0335013000700353#VN12.04440#VN12.04441#Vi?t#L451P#895.9221008#^214#Lc pht Nhm Thn - 2012#Th lc bt#Bo Trung, Bi Anh Sc, Bi Ch Vinh... ; Tuyn chn, b .s.: Trng Nam Chi...#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a319tr.^b18cm#Vn hc hin i#Th#Bo Trung#Bi Anh Sc#Loan#Vit Nam#Bi Ch Vinh#Bi Th Bnh#Bi Vn Nh ip#Trng Nam Chi#L Minh Dung#Phm Th Cc Vng#296301## 00561000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020024000560030023000800070018001030080005001210090 01900126010000500145011001500150015003900165020001700204020002300221039000500244 005001800249020000900267013000700276#VN12.04443#VN12.04442#70000#Vi?t#TH104T#89 5.92214#^214#Thm t i hng dng#Tiu thuyt trinh thm#Nguyn Thi Huyn#^a H.#^aCng an nhn dn#2012#^a455tr.^b20cm#Bt danh ca tc gi: Nguyn Vit Linh #Vn hc hin i#Tiu thuyt trinh thm#Loan#Nguyn Thi Huyn#Vit Nam#296302# # 00601000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200110002280800050 00330020045000380080005000830090019000880100005001070110015001120150040001270200 00800167020000700175039000500182021014700187020000900334020000900343013000700352 #VN12.04444#Vi?t#K600Y#363.209597#^214#K yu cng an huyn Vnh Cu, tnh ng Nai#^aH.#^aCng an nhn dn#2012#^a135tr.^b19cm#TTS ghi: B Cng an. - Lu hnh ni b#Cng an#K yu#Loan#Gii thiu chn dung v thng tin c nhn ca cc ng ch lnh o, cn b chin s v ang cng tc ti Cng an huyn Vnh Cu, tnh ng Nai#Vnh Cu#ng Nai#296303## 00499000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020008000550030004000630070011000670080005000780090 02800083010000500111011001500116015003700131020001700168020000400185039000500189 005001100194020000900205013000700214#VV12.15154#VV12.15155#35000#Vi?t#T460L#895 .92214#^214#T lng#Th#Trng Sn#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a123tr .^b21cm#Tn tht ca tc gi: Trnh B Sng#Vn hc hin i#Th#Loan#Trng S n#Vit Nam#296304## 00753000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020017000460080005000630090028000680100005000960110015001010150 06300116020000800179020000700187039000500194021029500199013000700494020001000501 #VV12.15157#VV12.15156#Vi?t#S450T#378.597#^214#S tay sinh vin#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a200tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Nng. Trng cao ng Cng ngh Thng tin#o to#S tay#Loan#Gii thiu cc vn quy phm php lut v quy ch hc sinh, sinh vin, quy ch o to, quy nh o to lin thng, quy nh v hc ph... ca cc trng i hc, cao ng v trung cp chuyn nghip h chnh quy ni chung v trng cao ng Cng ngh Thng tin (thuc i hc N ng) ni ring#296305#Sinh vin## 00776000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020049000550070017001040080005001210090028001260100 00500154011001500159020001000174020000900184020000900193039000500202021023700207 005001700444020000900461020000900470013000700479#VV12.15159#VV12.15158#55000#Vi ?t#C120N#346.59701#^214#Cm nang php lut hn nhn v gia nh Vit Nam#Nguyn Minh Hng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a219tr.^b21cm#Php lut#Hn nh n#Cm nang#Loan#Cung cp mt s kin thc v lut hn nhn v gia nh: gii quy t tranh chp trong quan h hn nhn, th tc ly hn, phn chia ti sn, xc n h quyn nui con... Gii thiu mt s vn bn c bn v hn nhn v gia nh th ng dng nht#Nguyn Minh Hng#Vit Nam#Gia nh#296306## 00831000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020017000500070036000670080005001030090028001080100 00500136011001500141020000800156020000900164005001700173039000500190021024000195 005001800435020001300453004001400466020001400480020001600494013000700510#VV12.15 161#VV12.15160#23000#Vi?t#NH123M#004#^214#Nhp mn tin hc#Nguyn Mnh Cng, N guyn Vn Thng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a138tr.^b24cm#Tin hc#My tnh#Nguyn Vn Thng#Loan#Gii thiu nhng kin thc c bn v thng tin, an t on thng tin, phng php biu din thng tin trn my tnh, cu trc my tnh, cch gii quyt bi ton trn my tnh, h iu hnh MS-DOS v Windows, MS-Word , ngn ng lp trnh Pascal#Nguyn Mnh Cng#H iu hnh#Ti bn ln 3#Phn m m Word#Ngn ng Pascal#296307## 00837000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050023000530020046000760070043001220080005001650090 02800170010000500198011001500203015005500218021019600273020001000469020000800479 020001100487005001400498039000500512020001100517013000700528#VV12.15163#VV12.151 62#35000#Vi?t#GI-108T#658.4#^214#Nguyn Th Huyn Nhung#Gio trnh k nng giao tip trong kinh doanh#B.s.: Nguyn Th Huyn Nhung,T Quang Tho#^aH.#^aThng t in v Truyn thng#2012#^a201tr.^b24cm#TTS ghi: Trng Cao ng Kinh t - K th ut Vnh Phc#Trnh by nhng vn chung v giao tip. Cc k nng giao tip c bn, cc phng php giao tip thng dng. Giao tip trong kinh doanh. Vn ho giao tip ca ngi Vit Nam v ngi nc ngoi#Giao tip#K nng#Gio trnh#T Quang Tho#Vanh#Kinh doanh#296308## 00904000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020032000510070057000830080005001400090028001450100 00500173011001500178015005000193021023900243020001100482020001100493005001600504 039000500520005001200525005001600537005001600553005001400569013000700583#VV12.15 165#VV12.15164#50000#Vi?t#GI-108T#150#^214#Gio trnh tm l hc i cng#Nguy n B Dng (ch.b.), Thu Hin, Nguyn Vn Kiu...#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a279tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M#Trn h by i tng, nhim v ca tm l hc. C s sinh l thn kinh, s hnh thnh v pht trin tm l, thc. Hot ng giao v nhn cch. Ngn ng, hot n g nhn thc, hot ng giao tip, i sng tnh cm, ch v hnh ng...#Tm l hc#Gio trnh#Nguyn B Dng#Vanh# Thu Hin#Nguyn Vn Kiu#Nguyn Vn Nh n#Phm Hng Qu#296309## 00845000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500050016000550020033000710070047001040080005001510090 02800156010000500184011001500189015005000204021022300254020001100477020001100488 020001100499005001400510039000500524013000700529005000700536#VV12.15166#VV12.151 67#52000#Vi?t#GI-108T#658.001#^214#Nguyn B Dng#Gio trnh tm l hc kinh d oanh#Nguyn B Dng (ch.b.), c Uy, Phm Hng Qu#^aH.#^aThng tin v Truyn t hng#2012#^a317tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M#Trnh by nhng vn chung ca tm l hc kinh doanh, vn con ngi trong kinh d oanh, mt s khi nim lin quan n kinh doanh, c im x hi - tm l ca gi i doanh nhn, tm l khch hng, tip th kinh doanh...#Tm l hc#Kinh doanh# Gio trnh#Phm Hng Qu#Vanh#296310#c Uy## 00993000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820006000458080005000510050015000560020037000710030017001080070034001250080 00500159009002800164010000500192011001500197021039600212020001000608020001300618 020001300631005001800644039000500662013000700667020001700674#VV12.15169#VV12.151 70#VV12.15168#Vi?t#TH253L#341.4#^214#Nguyn B Din#Thm lc a trong php lut quc t#Sch chuyn kho#Nguyn B Din, Nguyn Hng Cng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a515tr.^b24cm#Trnh by v lun gii nhng vn v lut bi n quc t v thm lc a, nh: khi nim khoa hc a cht, khoa hc php l, q uy ch php l ca thm lc a. Xc nh ranh gii thm lc a theo quy nh p hp lut quc t. Quy trnh chung thc hin vic xc nh ranh gii ngoi thm l c a vt qu 200 hi l. Phn nh thm lc a ca cc quc gia c b bin l in k hoc i din nhau...#Php lut#Lut quc t#Thm lc a#Nguyn Hng C ng#Vanh#296311#Sch chuyn kho## 00830000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020042000480070059000900220004001490080010001530090018001630100 00500181011001500186021015500201020000800356020002400364005001300388005001700401 005001600418005001400434005001900448039000500467013000700472015003700479#VV12.15 171#VV12.15172#Vi?t#K312T#330.95978#^214#Kinh t ng bng sng Cu Long 2001-20 11#V Hng Dng (ch.b.), Nguyn Ngc Trn, V Thnh T Anh...#T.1#^aCn Th#^a i hc Cn Th#2012#^a460tr.^b24cm#Tp hp nhng bi vit ni dung 10 nm pht tr in kinh t, c s h tng, u t nc ngoi, mi trng u t, kinh doanh, th ch thc bin i kh hu...#Kinh t#ng bng sng Cu Long#V Hng Dng#Nguyn Ngc Trn#V Thnh T Anh#Nguyn Tc An#Nguyn Thanh Tuyn#Vanh#296312#TTS ghi : VCCI Chi nhnh ti Cn Th## 00699000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050012000520020030000640070033000940080010001270090 01800137010000500155011001500160021018400175020000900359020001000368020001100378 005002000389039000500409013000700414#VL12.01912#VL12.01911#52000#Vi?t#C115B#658 .15#^214#Trn i Kt#Cn bn v qun tr ti chnh#Trn i Kt, Nguyn Thanh Ngu yt#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2012#^a250tr.^b27cm#Gii thiu v qun tr ti c hnh. Nhng khi nim c bn v qun tr ti chnh. u t chin lc-cc quyt nh hoch nh ngn sch vn v nhng quyt nh ti tr u t chin lc#Qun tr#Ti chnh#Gio trnh#Nguyn Thanh Nguyt#Vanh#296313## 00810000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460020064000510290043001150080005001580090028001630100005001910110 01500196021015900211020001900370039000500389015013400394020001000528020001100538 013000700549#VL12.01914#VL12.01913#Vi?t#N305G#915.97740025#^214#Nin gim in t hoi nhng trang vng tnh Bnh Dng 2012-2013#Binh Duong province yellow pages 2012-2013#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a170tr.^b30cm#Thng tin cp nh t v danh b in thoi c xp theo ngnh, ngh, cc dch v Bu chnh - Vin thng cng nhiu thng tin hu ch khc thuc tnh Bnh Dng#Danh b in tho i#Vanh#u ba sch ghi: Tp on Bu chnh Vin thng Vit Nam VNPT Bnh Dng ; Cng ty CP Nin gim in thoi v Trang vng 2 - Vit Nam#Nin gim#Bnh Dn g#296314## 01011000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820009000558080005000640020059000690030035001280070070001630080 00500233009002800238010000500266011001500271021020400286020000800490020000900498 03900050050701500820051202000090059400500160060300500130061900500180063200500160 0650013000700666#VL12.01918#VL12.01917#VL12.01916#VL12.01915#Vi?t#455L#338.9597 #^214#ng lc thc y ci cch kinh t ti cc tnh Vit Nam#Mt s bi hc t ci cch kinh t#B.s.: Hubert Schmitz, u Anh Tun, Phm Th Thu Hng, Neil McCulloch#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a107tr.^b30cm#Gm nhng bi ngh in cu v phn tch thc trng kinh t Vit Nam ti cc tnh ni chung nhm th c y ci cch mi trng u t ng thi a ra nhng ng dng thc t i vi doanh nghip v Chnh ph#Kinh t#Ci cch#Vanh#TTS ghi: Vin Nghin cu Pht tin IDS; Phng Thng mi v Cng nghip Vit Nam#Vit Nam#Schmitz, Hubert#u Anh Tun#Phm Th Thu Hng#McCulloch, Neil#296315## 00542000000000241000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470020027000520080005000790090028000840100005001120110 01500117021013200132020000500264020001100269020000800280039000500288013000700293 #VL12.01920#VL12.01919#200000#Vi?t#S450Q#371.7#^214#S qun l y t trng hc# ^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a371tr.^b30cm#Gm nhng quy nh chung v y t trng hc. Hng dn mt s phng php k thut s cp cu ban u v s qun l y t trng hc#Y t#Trng hc#Qun l#Vanh#296316## 00805000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500020022000550070043000770080005001200090020001250100 00500145011001500150021023300165020002000398020000800418005001200426005001200438 005001400450005001600464005001100480039000500491013000700496#VL12.01921#VL12.019 22#385000#Vi?t#V300B#363.2092#^214#V bnh yn cuc sng#V B Cng, Thun Thi n, Trn Thanh H...#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a438tr.^b27cm#Tp hp cc b i ghi chp, bt k, phng s...vit v cng an cc n v, a phng, c km n h minh ho cho cc s kin v nhn vt tiu biu dng cm chin u hy sinh t rong hai cuc khng chin, u tranh vi cc loi ti phm#in hnh tin tin#C ng an#V B Cng#Thun Thin#Trn Thanh H#on Xun Tuyn#Thanh Tho#Vanh#296 317## 00575000000000217000450004100050000018100060000508200100001180800050002100200460 00260220004000720080005000760090024000810100005001050110015001100210187001250200 01400312020000900326020001000335039000500345013000700350#Vi?t#N305G#346.59704#^2 14#Nin gim ng k quyn tc gi Vit Nam 2011#Q.2#^aH.#^aCc Bn quyn tc gi #2012#^a754tr.^b27cm#Gm cc thng tin v tc phm, tc gi, ch s hu quyn t c gi, ch s hu quyn lin quan ca cc i tng ng k v c cc Bn quyn tc gi cp giy chng nhn trong nm 2011#Quyn tc gi#Vit Nam#Nin gi m#Vanh#296318## 00681000000000325000450002600110000001200400001102000170005101100150006802000110 00830200013000940390005001070050016001120410005001280190016001330050015001491810 00600164082000600170808000500176014000700181002002000188003001300208007004900221 02200060027022100280027600600100030400800180031400900110033201000050034301300070 0348#VV12.15173#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#^a120tr .^b20cm#Trung Quc#Truyn tranh#Vanh#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu P hc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lan g, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.118#Dc Long-nguyn thu hu s#Trn Vnh#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#296319## 00682000000000325000450002600110000001200400001102000170005101100150006802000110 00830200013000940390005001070050016001120410005001280190016001330050015001491810 00600164082000600170808000500176014000700181002002000188003001300208007004900221 02200060027022100290027600600100030500800180031500900110033301000050034401300070 0349#VV12.15174#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#^a120tr .^b20cm#Trung Quc#Truyn tranh#Vanh#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu P hc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lan g, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.119#Mi st lnh ca Dim vng#Trn Vnh# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#296320## 00679000000000325000450002600110000001200400001102000170005101100150006802000110 00830200013000940390005001070050016001120410005001280190016001330050015001491810 00600164082000600170808000500176014000700181002002000188003001300208007004900221 02200060027022100260027600600100030200800180031200900110033001000050034101300070 0346#VV12.15175#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#^a120tr .^b20cm#Trung Quc#Truyn tranh#Vanh#Hong Ngc Lang#Vi?t#Dch Trung Quc#Khu P hc Long#T121T#895.1#^214#14500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lan g, Khu Phc Long ; Trn Vnh dch#T.120#Mu nhum nguyn thu mn#Trn Vnh#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#296321## 00503000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020014000410030013000550070030000680220004000980080018001020090 01100120010000500131011001500136020001800151020000900169020001300178006000800191 039000500199013000700204019001400211#VV12.15176#52000#Vi?t#SH434P#895.6#^214#Sh ort program#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tr#2012#^a283tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Cm Vn#Vanh #296322#Dch Nht Bn## 00588000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020013000520030038000650070045001030220004001482210 02100152008001800173009001100191010000500202011001400207020000900221020001500230 005000900245005001000254005001000264039000500274013000700279#VV12.15177#VV12.151 78#12000#Vi?t#PH500T#793.8#^214#Ph thu nh#Nhng tr o thut th v m n g in#Ngc Tm, Ngc Thu ; V minh ho: Phan Hin#T.1#Nhng bng hoa k o#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a17tr.^b23cm#o thut#Sch thiu nhi#Ngc Tm#Ngc Thu#Phan Hin#Vanh#296323## 00587000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020013000520030038000650070045001030220004001482210 02000152008001800172009001100190010000500201011001400206020000900220020001500229 005000900244005001000253005001000263039000500273013000700278#VV12.15179#VV12.151 80#12000#Vi?t#PH500T#793.8#^214#Ph thu nh#Nhng tr o thut th v m n g in#Ngc Tm, Ngc Thu ; V minh ho: Phan Hin#T.2#Tung chiu gia lp#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a17tr.^b23cm#o thut#Sch thiu nhi#Ngc Tm#Ngc T hu#Phan Hin#Vanh#296324## 00590000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020013000520030038000650070045001030220004001482210 02300152008001800175009001100193010000500204011001400209020000900223020001500232 005000900247005001000256005001000266039000500276013000700281#VV12.15181#VV12.151 82#12000#Vi?t#PH500T#793.8#^214#Ph thu nh#Nhng tr o thut th v m n g in#Ngc Tm, Ngc Thu ; V minh ho: Phan Hin#T.3#C "ba ch" trong nh#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a17tr.^b23cm#o thut#Sch thiu nhi#Ngc Tm#Ng c Thu#Phan Hin#Vanh#296325## 00590000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020013000520030038000650070045001030220004001482210 02300152008001800175009001100193010000500204011001400209020000900223020001500232 005000900247005001000256005001000266039000500276013000700281#VV12.15184#VV12.151 83#12000#Vi?t#PH500T#793.8#^214#Ph thu nh#Nhng tr o thut th v m n g in#Ngc Tm, Ngc Thu ; V minh ho: Phan Hin#T.4#Ph php ti bui tic#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a17tr.^b23cm#o thut#Sch thiu nhi#Ngc Tm#Ng c Thu#Phan Hin#Vanh#296326## 00583000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020013000520030038000650070045001030220004001482210 01600152008001800168009001100186010000500197011001400202020000900216020001500225 005000900240005001000249005001000259039000500269013000700274#VV12.15185#VV12.151 86#12000#Vi?t#PH500T#793.8#^214#Ph thu nh#Nhng tr o thut th v m n g in#Ngc Tm, Ngc Thu ; V minh ho: Phan Hin#T.5#Mn qu thn k#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a17tr.^b23cm#o thut#Sch thiu nhi#Ngc Tm#Ngc Thu# Phan Hin#Vanh#296327## 00477000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050013000550020015000680030016000830070013000990080 01800112009001100130010000500141011001500146020001700161020000900178020001200187 039000500199013000700204#VV12.15188#VV12.15187#50000#Vi?t#400L#895.92234#^214# V Thu Hng# l tnh yu#Tp truyn ngn#V Thu Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tr#2012#^a216tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Vanh#296328## 00771000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020011000540070054000650080018001190090011001370100 00500148011001500153020001300168020000900181005001800190005001200208005001900220 00500100023900500160024901200160026502000080028103900050028901300070029402101100 0301020002200411#VV12.15189#VV12.15190#35000#Vi?t#T452ʆ.7083#^214#Ti & ti n#Trng Quc Vng, Thin Hng, Phan Th Xun Oanh...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a118tr.^b20cm#K nng sng#Li sng#Trng Quc Vng#Thin Hng#Pha n Th Xun Oanh#Bnh Linh#V Th Thu Tho#i vn p sao#Tin t#Vanh#296329#G m nhng bi vit tho cho la tui thiu nin tho lun v cuc sng xung quanh ta v gi tr ca ng tin#Sch thanh thiu nin## 00725000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020020000520070040000720080018001120090011001300100 00500141011001500146020000900161005001400170005001100184005001000195005000700205 00500080021201200160022003900050023601300070024102000220024802101160027002000130 0386#VV12.15192#VV12.15191#38000#Vi?t#B254T#306.85#^214#Bn ti l gia nh#Ngu yn H Anh, Thanh Thu, Thi Hin...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a139tr.^ b20cm#Gia nh#Nguyn H Anh#Thanh Thu#Thi Hin#Chilli#Thu c#i vn p sao #Vanh#296330#Sch thanh thiu nin#Gm nhng bi vit vit cho la tui thiu ni n vi nhng tho lun v li sng v nhng mi quan h trong gia nh#K nng s ng## 00750000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020013000540070036000670080018001030090011001210100 00500132011001500137020001300152020000900165020001100174005001300185005000800198 00500100020600500080021600500160022401300070024001200160024702000220026302101390 0285#VV12.15194#VV12.15193#40000#Vi?t#T452C#646.7083#^214#Ti c th !#Du Qunh Thy, Thu c, Xun Oanh...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a141tr.^b20cm#K nng sng#Li sng#Thnh cng#Du Qunh Thy#Thu c#Xun Oanh#L Lin#Nguyn Hon g V#296331#i vn p sao#Sch thanh thiu nin#Gm nhng bi vit vit cho l a tui thiu nin vi nhng tho lun v li sng v s thnh cng ca mi c nh n trong cuc sng hng ngy## 00468000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050016000570020027000730030008001000070016001080080 01800124009001100142010000500153011001500158020001700173020000900190020000800199 013000700207#VV12.15196#VV12.15195#58000#Vi?t#NG558Q#895.922808#^214#Nguyn Nh t nh#Ngi Qung i n m Qung#Tp vn#Nguyn Nht nh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tr#2012#^a202tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn#296332## 00570000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020029000510070012000800220004000922210017000960080 01800113009001100131010000500142011001500147020000700162020000700169020001600176 020001400192039000500206013000700211005001200218020001400230005001200244#VV12.15 197#VV12.15198#38000#Vi?t#GI-103T#513#^214#Gii ton l th v sng to#L Hi Chu#T.1#S - i s THCS#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a133tr.^b20cm#S h c#i s#Trung hc c s#Sch c thm#Vanh#296333#L Hi Chu#Gii bi ton#L Hi Chu## 00550000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020029000510070012000800220004000922210014000960080 01800110009001100128010000500139011001500144020000900159020001600168020001400184 039000500198013000700203005001200210020001400222005001200236#VV12.15199#VV12.152 00#39000#Vi?t#GI-103T#516#^214#Gii ton l th v sng to#L Hi Chu#T.2#Hn h hc THCS#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a137tr.^b20cm#Hnh hc#Trung hc c s#Sch c thm#Vanh#296334#L Hi Chu#Gii bi ton#L Hi Chu## 00474000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020019000700030008000890070016000970080 01800113009001100131010000500142011001500147020001700162020000900179020000800188 039000500196013000700201#VV12.15201#VV12.15202#60000#Vi?t#S561K#895.9228#^214#N guyn Nht nh#Sng khi qu nh#Tp vn#Nguyn Nht nh#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tr#2012#^a214tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn#Uyn#296335## 00454000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380050013000430070030000560080018000860090011001040100005001150110 01500120020001700135020000400152020001200156006001100168039000500179013000700184 019000900191#VV12.15204#VV12.15203#70000#Vi?t#823#^214#Nimmo, Jenny#Jenny Nimmo ; Bch Tuyt dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a242tr.^b21cm#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#Bch Tuyt#Uyn#296336#Dch Anh## 00469000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020020000640030011000840070010000950080 01800105009001100123010000500134011001500139020001700154020000900171020001100180 039000500191013000700196#VV12.15206#VV12.15205#50000#Vi?t#A107C#895.9223#^214#H ng Thu#Anh ch bit yu em#Truyn di#Hng Thu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2 012#^a190tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn di#Uyn#296337## 00471000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050006000560020026000620030012000880070006001000080 01800106009001100124010000500135011001500140020001700155020000900172020001200181 039000500193013000700198#VV12.15208#VV12.15207#55000#Vi?t#TR400C#895.92234#^214 #Y Ban#Tr chi hu dit cm xc#Tiu thuyt#Y Ban#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2012#^a204tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Uyn#296338## 00474000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050013000560020018000690030011000870070012000980080 01800110009001100128010000500139011001500144020001700159020000900176020001100185 039000500196013000700201#VV12.15210#VV12.15209#77000#Vi?t#NG558X#895.92234#^214 #Phm, Meggie#Ngi xa l v em#Truyn di#Meggie Phm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a305tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn di#Uyn#296339## 00470000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050012000540020015000660030012000810070012000930080 01800105009001100123010000500134011001500139020001700154020000900171020001200180 039000500192013000700197#VV12.15212#VV12.15211#82000#Vi?t#D125V#895.9223#^214#H Anh Thi#Du v gi xo#Tiu thuyt#H Anh Thi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2 012#^a330tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Uyn#296340## 00544000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050017000490020022000660030018000880070031001060080 01800137009001100155010000500166011001500171020001700186020000400203020001800207 006000800225039000500233013000700238019000900245#VV12.15214#VV12.15213#78000#Vi ?t#M558N#823#^214#Christie, Agatha#Mi ngi da en nh#Truyn trinh thm#Agath a Christie ; Vit H dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a269tr.^b20cm#Vn h c hin i#Anh#Truyn trinh thm#Vit H#Uyn#296341#Dch Anh## 00551000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050017000490020023000660030018000890070034001070080 01800141009001100159010000500170011001500175020001700190020000400207020001800211 006001100229039000500240013000700245019000900252#VV12.15216#VV12.15215#92000#Vi ?t#105M#823#^214#Christie, Agatha#n mng trn sng Nile#Truyn trinh thm#Agat ha Christie ; Lan Phng dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a334tr.^b20cm#V n hc hin i#Anh#Truyn trinh thm#Lan Phng#Uyn#296342#Dch Anh## 00571000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050017000490020045000660030018001110070033001290080 01800162009001100180010000500191011001500196020001700211020000400228020001800232 006001000250039000500260013000700265019000900272#VV12.15218#VV12.15217#92000#Vi ?t#105M#823#^214#Christie, Agatha#n mng trn chuyn tu tc hnh phng ng# Truyn trinh thm#Agatha Christie ; Tun Vit dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2012#^a297tr.^b20cm#Vn hc hin i#Anh#Truyn trinh thm#Tun Vit#Uyn#296343 #Dch Anh## 00801000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020027000680290029000950070032001240080 01800156009001100174010000500185011001500190020000800205020001000213006000900223 039000500232013000700237021027900244#VV12.15219#VV12.15220#57000#Vi?t#M452N#650 .1#^214#Heppell, Michael#Mi ngy tit kim mt gi#How to save an hour everyday #Michael Heppell ; Tiu Vn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a187tr.^b20c m#Qun l#Thi gian#Tiu Vn#Uyn#296344#Gii thiu nhng tng v cng c qun l thi gian mt cch hiu qu nht, tit kim nht. Vi nhng tng b n s c thm mt gi thm ch nhiu gi dnh thi gian cho gia nh, cho s thch, cng vic khc ng thi cng gia tng cht lng cuc sng ca bn thn# # 00894000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050017000530020010000700030041000800290008001210070 03500129008001800164009001100182010000500193011001500198020001100213020000900224 020001400233020000700247006001200254039000500266013000700271021030200278#VV12.15 222#VV12.15221#66000#Vi?t#NGH300K#650.1#^214#Heppell, Michael#Ngh khc#Lm th no tn dng tt nht mi th#Flip it#Michael Heppell ; L nh Chi dch#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a249tr.^b20cm#Thnh cng#Lc quan#Lng t trng# T tin#L nh Chi#Uyn#296345#Gii thiu nhng cng c n gin gip con ngi c ci nhn ti sng hn v cuc sng. D hon cnh c t hi nhng vi li t duy c tc gi a ra s gip con ngi c c sc mnh gnh vc v ci th in hon cnh ca mnh trong nhiu lnh vc ca cuc sng nh gia nh, x hi, cng vic...## 00943000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050017000520020076000690070017001450080018001620090 01100180010000500191011001500196021038200211020001300593020001000606020001800616 020001900634039000500653013000700658#VV12.15224#VV12.15223#100000#Vi?t#L200P#34 1.2#^214#Nguyn Vit Long#L phi - lut quc t v ch quyn trn hai qun o Hong Sa v Trng Sa#Nguyn Vit Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a299tr .^b20cm#Phn nh quan im ring ca tc gi, phn tch cc s kin trn tinh th n khch quan v khoa hc. Tc phm khng i din cho quan im ca bt c bn tranh chp no, nhng ni dung ca n vn tot ln sc mnh ca l phi, ph hp vi tm t tnh cm ca ng o ngi Vit Nam yu nc, ng thi xy dng n n tng php l cho cng cuc u tranh bo v bin o ca T quc ta#Lut quc t#Ch quyn#Qun o Hong Sa#Qun o Trng Sa#Uyn#296346## 00649000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500050012000550020030000670070012000970080018001090090 01100127010000500138011001500143020001700158020000900175039000500184013000700189 020000900196020000900205020000900214021013600223#VV12.15226#VV12.15225#130000#V i?t#H400T#895.9228#^214#H Anh Thi#H tr thnh nhn vt ca ti#H Anh Thi#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a539tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Uyn#29 6347#Bi vit#Nhn vt#a danh#K li nhng k nim v cm nhn ca tc gi v cc nh vn, nh th T Hoi, Ma Vn Khng, Nguyn Th Thu Hu, Nguyn Th Minh Thi...## 00615000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200120002280800050 00340020019000390030054000580070053001120080010001650090015001750100005001900110 01500195020001700210020000900227020000400236005001500240005001600255005001700271 005001100288005001400299039000500313013000700318#VV12.15227#Vi?t#S113Q#895.92210 08#^214#Sc qu Hng Thng#Tp th mng k nim 110 nm sinh T.B.T L Hng Phong #Phm Mnh Hng, Nguyn Don Mo, Hong Ngc Quang...#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2 012#^a281tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Phm Mnh Hng#Nguyn Don Mo# Hong Ngc Quang#Chu Vn An#on Xun Anh#Uyn#296348## 00922000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200110002280800050 00330020022000380070043000600080010001030090015001130100005001280110015001330150 03700148021029900185020001700484020000900501020000700510005001000517005001500527 005001300542005001500555005001100570039000500581013000700586020001500593#VV12.15 228#Vi?t#H452U#895.922803#^214#Hi c cu chin binh#Nh Quang, Nguyn Ti i, V Phi Thiu...#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2012#^a358tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Cu c hin binh Ngh An#Tp hp cc bi vit v cc hot ng xy dng, chin u ca cc th h cu chin binh Ngh An trong cc cuc khng chin gii phng dn t c, bo v T quc v lm nhim v quc t. ng thi phn nh nhng hot ng ph ong ph ca cc cp hi, hi vin cu chin binh gn b nhiu nm vi Hi#Vn hc hin i#Vit Nam#Hi c#Nh Quang#Nguyn Ti i#V Phi Thiu#Nguyn Vn N p#Bo Nguyn#Uyn#296349#Cu chin binh## 00879000000000373000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020019000430030055000620070042001170080010001590090015001690100 00500184011002600189015005100215021009100266020001700357020000900374020000400383 00500110038700500170039800500090041500500170042400500170044103900050045801300070 0463020000800470020000900478020001400487020000400501#VV12.15229#85000#Vi?t#H103 M#895.9228#^214#Hai mi trng sn#K nim 50 nm thit lp quan h ngoi giao V it - Lo#L Trn S, Trn Hoi Thng, Vn Linh...#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#201 2#^a188tr., 10tr. nh^b21cm#TTS ghi: Hi Lin hip Vn hc Ngh thut H Tnh#T p hp mt s tc phm vn xui, th, m nhc, nhip nh v ti tnh hu ngh Vit Lo#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#L Trn S#Trn Hoi Thng#Vn Linh#Ngu yn Xun Thi#Nguyn Khc Hin#Uyn#296350#Ca khc#Vn xui#Tnh hu ngh#Lo## 00627000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200120002280800050 00340020016000390030045000550070056001000080010001560090015001660100005001810110 02500186020001700211020000900228020000400237005001500241005001500256005002100271 005001700292005001600309039000500325013000700330#VV12.15230#Vi?t#G561D#895.92210 08#^214#Gng dng lit#Th v L Hng Phong v Nguyn Th Minh Khai#Nguyn Hu Bn, Trn Hng Chu, Nguyn Th Minh Khai...#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2012#^a146 tr., 4tr. nh^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Nguyn Hu Bn#Trn Hng Chu# Nguyn Th Minh Khai#Nguyn Th Nhun#Phm Mnh Cng#Uyn#296351## 00725000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200120002280800050 00340020009000390030004000480070058000520220004001102210033001140080010001470090 01500157010000500172011002800177015007400205020001700279020000900296020000400305 00500120030900500150032100500170033600500180035300500160037103900050038701300070 0392#VV12.15231#Vi?t#L451X#895.9221008#^214#Lc xun#Th#V Vn Vinh, Nguyn Cn g T (ch.b.), Nguyn nh Thanh...#T.2#Chung tay xy dng nng thn mi#^aNgh A n#^aNxb. Ngh An#2012#^a64tr., 4tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: U ban nhn dn x N ghi Thi. Cu lc b Th Vn Xun Nghi Thi#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#V Vn Vinh#Nguyn Cng T#Nguyn nhThanh#Nguyn Quyt Tin#Nguyn Th Hng#Uyn#296 352## 00640000000000265000450002600110000004100050001118100070001608200120002380800050 00350050015000400020017000550070015000720080010000870090015000970100005001120110 01400117039000500131013000700136021018000143020000800323020001000331020000800341 020001700349020000800366#VV12.15232#Vi?t#PH105#929.0959742#^214#Phan Hu Thnh# Phan i T Nng#Phan Hu Thnh#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2012#^a84tr.^b21cm#Uyn #296353#Huyn thoi v ngun gc h Phan. Lch s hnh thnh v pht trin ca d ng h Phan i T Nng huyn Qunh Lu, Ngh An qua cc th h. Cng ng h Phan trn mi min t nc#Dng h#Qunh Lu#Ngh An#Phan i T Nng#Lch s## 00918000000000361000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400020040000450070060000850220004001452210012001490080010001610090015001710100 00500186011002600191015007600217021011800293020000800411020000800419020000300427 02000090043002000080043900500180044700500140046500500170047900500150049600500150 0511039000500526013000700531005001800538#VV12.15233#Vi?t#L302S#324.2597070959742 #^214#Lch s ng b v nhn dn x Hin Sn#B.s.: Nguyn Quang Tng, Trn ng Tp, Trn ng Chng...#T.2#1954 - 5010#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2012#^a155tr. , 12tr. nh^b21cm#TTS ghi: ng u - HND - UBND - UBMT t quc x Hin Sn - h uyn Lng#Gii thiu qu trnh chin u, xy dng v trng thnh ca ng b v nhn dn X Hin Sn t nm 1954 n nm 2010#Lch s#ng b#X# Lng# Ngh An#Nguyn Quang Tng#Trn ng Tp#Trn ng Chng#Nguyn Xun Du#Trn n g Lim#Uyn#296354#Nguyn Quang Tng## 00696000000000289000450002600110000004100050001118100070001608200120002380800050 00350020014000400030144000540070051001980080010002490090015002590100005002740110 02500279020001700304020000900321020000400330005001700334005001500351005001400366 005000600380005000800386039000500394013000700399#VV12.15234#Vi?t#TH460H#895.9221 008#^214#Th Hng Bnh#Tuyn tp cho mng k nim 30 nm thnh lp phng Hng Bnh - thnh ph Vinh (18/8/1982) 20 nm ra i cu lc b th Hng Bnh (1992 - 2012)#Nguyn Hu Trung, Nguyn Hu c, Cao Xun Hnh...#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2012#^a178tr., 6tr. nh^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Nguyn Hu Trung# Nguyn Hu c#Cao Xun Hnh#V An#Vn Anh#Uyn#296355## 00808000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200130002280800050 00350020064000400070046001040080010001500090015001600100005001750110026001800200 00900206020000300215020001000218020000800228020000800236005000700244005001400251 005001400265005001700279005001900296039000500315013000700320021016700327#VV12.15 235#Vi?t#X504B#070.50959742#^214#Xut Bn - in - pht hnh sch Ngh An 60 nm n hng chng ng#B.s.: V Hi, inh Tr Dng, Ung Vn Hip...#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2012#^a161tr., 41tr. nh^b25cm#Xut bn#In#Pht hnh#Lch s#Ngh An#V Hi#inh Tr Dng#Ung Vn Hip#Nguyn Vn Thng#Nguyn Hong Trung#Uyn#296356# Trnh by nhng thnh tu t c trong chng ng pht trin ca nh xut bn Ngh An, nh xut bn i hc Vinh, cng ty C phn in Ngh An, nh in bo Ngh An...## 00668000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050014000630020018000770070014000950080 00500109009002800114010000500142011001500147021021000162020000900372020000900381 039000500390013000700395#VV12.15238#VV12.15237#VV12.15236#60000#Vi?t#QU105T#658 .8#^214#Trn Th Thp#Qun tr bn hng#Trn Th Thp#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2012#^a288tr.^b21cm#Tng quan v bn hng v qun tr bn hng, cc k th ut quan trng v phng php k nng bn hng, cch thc lp k hoch v t ch c bn hng nhm t hiu qu cao, phng thc kim sot v nh gi bn hng#Qu n tr#Bn hng#Uyn#296357## 00662000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300050014000350020027000490070028000760080010001040090015001140100005001290110 02400134021014800158020000800306020001600314020000900330020000800339005001300347 039000500360013000700365020001200372#VN12.04445#Vi?t#254D#959.742#^214#Hong An h Ti#n Din C x Nghi Trng#Hong Anh Ti, o Tam Tnh#^aNgh An#^aNxb. Ng h An#2012#^a71tr., 2tr. nh^b19cm#Gii thiu khi qut v lng Nghi Trng v l ch s hnh thnh, pht trin, kin trc ca n Din C thuc x Nghi Trng, h uyn Nghi Lc, Ngh An#Lch s#Di tch lch s#Nghi Lc#Ngh An#o Tam Tnh#Uy n#296358#n Din C## 00585000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020020000410030013000610070029000740220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012004000156020001700196020000900213020001300222 005001300235006000900248039000500257019001400262013000700276#VN12.04446#18000#V i?t#I-300L#895.6#^214#I love you Suzuki!!#Truyn tranh#Ikeyamada Go ; Phi Ngc d ch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a188tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Ikeyamada Go#Phi Ngc#Uy n#Dch Nht Bn#296359## 00588000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070032000710220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012004000156020001700196020000900213020001300222 005001200235006001300247039000500260019001400265013000700279#VN12.04447#18000#V i?t#551C#895.6#^214#a con ca Tengu#Truyn tranh#Iwamoto Nao ; Phng Quyn d ch#T.8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a190tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Iwamoto Nao#Phng Quyn #Uyn#Dch Nht Bn#296360## 00597000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020025000400030013000650070033000780220004001110080018001150090 01100133010000500144011001500149012004000164020001700204020000900221020001300230 005001700243006000900260039000500269019001400274013000700288#VN12.04448#Vi?t#R31 2C#895.6#^214#18000#Rinne cnh gii lun hi#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Qu c Nam dch#T.9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a186tr.^b18cm#Truyn tranh d nh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Takahashi Rumiko #Quc Nam#Uyn#Dch Nht Bn#296361## 00597000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020025000400030013000650070033000780220005001110080018001160090 01100134010000500145011001500150012004000165020001700205020000900222020001300231 005001700244006000900261039000400270019001400274013000700288#VN12.04449#Vi?t#R31 2C#895.6#^214#18000#Rinne cnh gii lun hi#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Qu c Nam dch#T.10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a186tr.^b18cm#Truyn tranh d nh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Takahashi Rumik o#Quc Nam#Th#Dch Nht Bn#296362## 00589000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020019000410030013000600070029000730220005001020050010001070060 01200117008001800129009001100147010000500158011001500163012004000178019001600218 020001800234020001100252020001300263039000400276013000700280#VN12.04450#Vi?t#TH2 50G#895.1#^214#18000#Th gii ngi mu#Truyn tranh#Nicky Lee ; Tuyt Nhung d ch#T.12#Nicky Lee#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a176tr.^b18cm#T ruyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nhi#Trung Q uc#Truyn tranh#Th#296363## 00585000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020019000400030013000590070028000720220005001000080018001050090 01100123010000500134011001500139012004000154020001700194020001100211020001300222 005001200235006000900247019001600256039000400272013000700276#VN12.04451#Vi?t#T31 2Y#895.1#^214#18000#Tnh yu trn mng#Truyn tranh#Pochi Chang ; L Hng dch #T.10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2011#^a179tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tu i trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Pochi Chang#L Hng#Dc h Trung Quc#Th#296364## 00585000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020019000400030013000590070031000720220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012003800156020001800194020000900212020001300221 005001700234006000700251039000400258019001400262013000700276#VN12.04452#Vi?t#G40 0G#895.6#^214#18000#Go go go ty du k#Truyn tranh#Konishi Noriyuki ; Achago d ch#T.7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a190tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Konishi Noriyuki#Achago#T H#Dch Nht Bn#296365## 00585000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020019000400030013000590070031000720220004001030080018001070090 01100125010000500136011001500141012003800156020001800194020000900212020001300221 005001700234006000700251039000400258019001400262013000700276#VN12.04453#Vi?t#G40 0G#895.6#^214#18000#Go go go ty du k#Truyn tranh#Konishi Noriyuki ; Achago d ch#T.8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2012#^a191tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho t ui thiu nin#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Konishi Noriyuki#Achago#T H#Dch Nht Bn#296366## 00651000000000313000450002600110000000500110001103900040002201400070002604100050 00330020015000380030013000530070068000660220005001340080018001390090011001570100 00500168011001500173012004000188019001600228020001700244020001100261020001300272 181000600285082000600291808000500297005001600302006001200318013000700330#VN12.04 454#n Thu An#Th#17000#Vi?t#T i danh b#Truyn tranh#Nguyn tc: n Thu A n ; Ho s: T Kim Kiu ; Tuyt Nhung dch#T.73#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a132tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#T550#895.1#^214#T Kim Kiu#Tuyt Nhu ng#296367## 00651000000000313000450002600110000000500110001103900040002201400070002604100050 00330020015000380030013000530070068000660220005001340080018001390090011001570100 00500168011001500173012004000188019001600228020001700244020001100261020001300272 181000600285082000600291808000500297005001600302006001200318013000700330#VN12.04 455#n Thu An#Th#17000#Vi?t#T i danh b#Truyn tranh#Nguyn tc: n Thu A n ; Ho s: T Kim Kiu ; Tuyt Nhung dch#T.74#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2012#^a132tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#T550#895.1#^214#T Kim Kiu#Tuyt Nhu ng#296368## 00796000000000277000450002600110000002600110001103900040002201400070002604100050 00330020020000380030014000580070009000720080010000810090017000910100005001080110 01500113020001700128020000900145181000700154082001000161808000500171005000900176 021031600185020001000501013000700511#VV12.15239#VV12.15240#Th#35000#Vi?t#Ngy lnh thng tt#Qu T (2013)#Gia Linh#^aGia Lai#^aNxb. Hng Bng#2012#^a222tr.^b 21cm#Vn ho dn gian#Vit Nam#NG112L#390.09597#^214#Gia Linh#Gii thiu v phon g tc chn ngy lnh, ma, tit kh, ngy l, ngy tt, king k, cch t bn t h, vn khn. Cch xem ngy thng trong nm vi nhng ch dn sao tt, sao xu, gi tt, gi xu, nhng iu nn lm v nhng iu cn trnh trong tng ngy, t i vn 12 con gip nm Qu T 2013 theo phong tc dn gian#Phong tc#296369## 00678000000000265000450002600110000002600110001100500160002203900040003801400070 00420410005000490020018000540070040000720080010001120090017001220100005001390110 01500144020000900159181000700168082000600175808000500181005001100186021020000197 013000700397020000800404#VV12.15242#VV12.15241#Thch Minh Tng#Th#55000#Vi?t#T r t v siu #L C Minh ; Thch Minh Tng gii thiu#^aGia Lai#^aNxb. Hng B ng#2012#^a247tr.^b21cm#o Pht#TR550T#294.3#^214#L C Minh#Gm nhng bi gin g v tr t v siu thng qua vic tu hnh, tu chn, nh vo chnh nim ca b n tm chuyn bin nhng bt chnh bn ngoi, gip cho linh gii y kh nn c c s gii thot#296370#Tu hnh## 00528000000000265000450002600110000002600110001103900040002201400070002604100050 00330020028000380030032000660080005000980090020001030100005001230110014001280120 05400142020000900196020001400205181000600219082000700225808000500232020001000237 013000700247020000800254#VV12.15243#VV12.15244#Th#35000#Vi?t#Hc ting Anh bn g hnh nh#Dnh cho hc sinh 2 - 3 - 4 - 5#^aH.#^aVn ho Thng tin#2012#^a48tr. ^b21cm#T in Anh - Vit bng hnh nh - Picture dictionary#Mu gio#Sch mu g io#H419T#372.21#^214#Ting Anh#296371#T in## 00843000000000289000450002600110000002600110001103900040002201400070002604100050 00330020055000380070014000930080005001070090018001120100005001300110015001350200 02200150020001100172181000700183082000700190808000500197021029000202020000900492 004001300501020001800514013000700532005001400539#VV12.15245#VV12.15246#Th#36500 #Vi?t#Phng php t chc hot ng to hnh cho tr mm non#L Thanh Thu#^aH. #^ai hc S phm#2012#^a277tr.^b21cm#Phng php ging dy#Gio trnh#PH561P#3 72.21#^214#Trnh by c im pht trin hot ng to hnh ca tr em. Gii thi u cc vn v c s gio dc hc ca vic t chc hot ng to hnh trong tr ng mm non. Tng quan v cch thc lp k hoch, son gio n v thc hin t chc mi trng gio dc, t chc hot ng to hnh ca tr#To hnh#In ln th 9#Gio dc mu gio#296372#L Thanh Thu## 00869000000000289000450002600110000002600110001103900040002201400070002604100050 00330020084000380070015001220080005001370090018001420100005001600110015001650200 02200180181000700202082000700209808000500216005001500221021029000236020000900526 004001300535020001000548020001400558013000700572#VV12.15248#VV12.15247#Th#21500 #Vi?t#Pht huy tnh tch cc nhn thc ca tr mu gio 5 - 6 tui trong tr ch i hc tp#Nguyn Th Ho#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a140tr.^b21cm#Phng php ging dy#PH110H#372.21#^214#Nguyn Th Ho#Trnh by c im pht trin hot ng to hnh ca tr em. Gii thiu cc vn v c s gio dc hc ca vic t chc hot ng to hnh trong trng mm non. Tng quan v cch thc lp k ho ch, son gio n v thc hin t chc mi trng gio dc, t chc hot ng t o hnh ca tr#Tr chi#In ln th 7#Nhn thc#Tnh tch cc#296373## 00810000000000325000450002600110000002600110001100500190002200500180004103900040 00590140007000630410005000700020035000750030023001100070064001330080005001970090 01800202010000500220011001500225020001100240181000600251082000600257808000500263 00500170026802101460028502000160043100400140044702000070046102000090046801300070 0477#VV12.15250#VV12.15249#Nguyn Th Nh Mai#inh Th Kim Thoa#Th#46000#Vi?t# Tm l hc tr em la tui mm non#T lt lng n 6 tui#Nguyn nh Tuyt (ch.b .), Nguyn Th Nh Mai, inh Th Kim Thoa#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a379tr.^b 21cm#Tm l hc#T120L#155.4#^214#Nguyn nh Tuyt#Trnh by nhng vn chung c a tm l hc tr em; cc trnh v c im pht trin tm l ca tr em tui mm non t lt lng cho n 6 tui#Tm l la tui#In ln th 13#Tr em#Mu gi o#296374## 00659000000000289000450002600110000002600110001103900040002201400070002604100050 00330020050000380070017000880080005001050090018001100100005001280110015001330200 02200148020001500170181000700185082000700192808000500199005001700204021010900221 020000900330004001300339020001000352013000700362#VV12.15252#VV12.15251#Th#13000 #Vi?t#Phng php dy tr mu gio nh hng thi gian# Th Minh Lin#^aH.#^ ai hc S phm#2012#^a115tr.^b21cm#Phng php ging dy#Sch gio vin#PH561P #372.21#^214# Th Minh Lin#Trnh by c s l lun ca phng php dy tr m u gio nh hng thi gian, phng php v tin trnh dy#Mu gio#In ln th 6 #Thi gian#296375## 00866000000000265000450002600110000002600110001103900040002201400070002604100050 00330020055000380070014000930080005001070090018001120100005001300110015001350200 01800150181000600168082000700174808000500181005001400186021035000200020000800550 004003500558013000700593#VV12.15254#VV12.15253#Th#24000#Vi?t#Vn hc thiu nhi vi gio dc tr em la tui mm non#L Th Bc L#^aH.#^ai hc S phm#2012# ^a171tr.^b21cm#Gio dc mu gio#V115H#372.21#^214#L Th Bc L#Nhng c trng ca vn hc dnh cho tr em la tui mm non v nhng c im tm l ca tr c lin quan n vic tip nhn tc phm vn hc; Vai tr ca vn hc thiu nhi i vi vic gio dc tr em la tui mm non; Thc trng vic s dng tc phm v n hc trong cc hot ng trng mm non; Ni dung chng trnh "Chm sc gi o dc mm non"#Vn hc#In ln th 3, c chnh l, b sung#296376## 00919000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020017000540030036000710070026001070220004001332210 02600137004001400163008000500177009001800182010000500200011001500205020002200220 02000080024202000090025002000150025903900040027401300070027802102460028500500130 0531005001300544005001200557#VV12.15255#VV12.15256#23000#Vi?t#GI-108D#372.21#^2 14#Gio dc m nhc#Sch dng cho Khoa Gio dc Mm non#Phm Th Ho, Ng Th Na m#T.1#Nhc l c bn - Xng m#In ln th 10#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a174t r.^b21cm#Phng php ging dy#m nhc#Mu gio#Sch gio vin#Th#296377#Cung c p nhng kin thc c bn v nhc l cho ngi bt u hc nhc nh: m thanh, c ch ghi chp nhc, tit tu, tit nhp, qung, iu thc, ging, hp m, cch t m ging iu ca bn nhc, dch ging v giai iu mt s t v k hiu m nhc# Phm Th Ho#Phm Th Ho#Ng Th Nam## 00806000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020017000540030036000710070013001070220004001202210 02900124004001400153008000500167009001800172010000500190011001500195020002200210 02000080023202000090024002000150024903900040026401300070026802101670027500500130 0442005001300455#VV12.15257#VV12.15258#23000#Vi?t#GI-108D#372.21#^214#Gio dc m nhc#Sch dng cho Khoa Gio dc Mm non#Phm Th Ho#T.2#Phng php gio d c m nhc#In ln th 10#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a174tr.^b21cm#Phng php g ing dy#m nhc#Mu gio#Sch gio vin#Th#296378#Trnh by mt s vn v g io dc m nhc trong trng mm non, phng php ging dy v mt s hnh thc t chc hot ng m nhc. K nng son gio n v tp dy#Phm Th Ho#Phm Th Ho## 00666000000000265000450002600110000002600110001100500110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020044000600070011001040080005001150090 01800120010000500138011001500143020001700158020001600175039000400191021018900195 020000900384013000700393#VV12.15259#VV12.15260#L Huy Bc#67000#Vi?t#V115H#801# ^214#Vn hc hu hin i l thuyt v tip nhn#L Huy Bc#^aH.#^ai hc S ph m#2012#^a319tr.^b24cm#Vn hc hin i#L lun vn hc#Th#Gm nhng bi chuyn lun v din mo ca vn hc hu hin i th gii. Ngun gc, khi nim, khuyn h hng v c th bt php ca ch ngha hu hin i. Phn tch mt s tc ph m c th#Th gii#296379## 00832000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020019000510030053000700070011001230080005001340090 01800139010000500157011001500162020000800177020000800185020001100193039000400204 021030700208005001100515013000700526020000900533#VV12.15262#VV12.15261#70000#Vi ?t#L300L#371.2#^214#L lun v qun l#Gio trnh sau i hc chuyn ngnh Qun l gio dc#Nguyn Lc#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a390tr.^b24cm#Qun l#L lu n#Gio trnh#Th#Khi nim chung v qun l, s pht trin ca khoa hc qun l. Cc chc nng qun l, lp k hoch, t chc v cu trc, lnh o, kim tra. C c vn qun l trong t chc gio dc, lp k hoch chin lc, qun l ngun nhn lc, ng lc v thng cng, lnh o v qun l , hiu qu v cht lng ...#Nguyn Lc#296380#Gio dc## 00949000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020024000530030035000770070066001120220004001780040 01300182008000500195009001800200010000500218011001500223021022100238020002200459 02000130048102000110049403900040050501300070050900500200051600500170053600500160 0553005001400569005001600583#VV12.15263#VV12.15264#42000#Vi?t#GI-108T#370.1#^21 4#Gio trnh gio dc hc#Dnh cho sinh vin i hc S phm#Trn Th Tuyt Oanh (ch.b.), Phm Khc Chng, Phm Vit Vng...#T.1#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a295tr.^b21cm#Trnh by nhng vn chung ca gio dc hc. S ph t trin x hi v nhn cch. Mc ch v nguyn l gio dc. H thng gio dc q uc dn, l lun dy hc, phng php v phng tin dy hc, hnh thc t chc dy hc#Phng php ging dy#Gio dc hc#Gio trnh#Th#296381#Trn Th Tuyt Oanh#Phm Khc Chng#Phm Vit Vng#Bi Minh Hin#Nguyn Ngc Bo## 00924000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020032000510030036000830070063001190040013001820080 00500195009001800200010000500218011001500223021025100238020001100489020001100500 03900040051100500170051500500170053200500160054900500160056500500100058101300070 0591#VV12.15266#VV12.15265#29000#Vi?t#GI-108T#150#^214#Gio trnh tm l hc i cng#Dng cho cc trng i hc S phm#Nguyn Xun Thc (ch.b.), Nguyn Qua ng Un, Nguyn Vn Thc...#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a271tr.^b21 cm#Trnh by s lc lch s hnh thnh, pht trin, i tng v nhim v ca tm l hc. Bn cht, chc nng v phn loi cc hin tng tm l. Gii thiu p hng php nghin cu tm l. Nu v tr, vai tr ca tm l hc trong cuc sng v hot ng#Tm l hc#Gio trnh#Th#Nguyn Xun Thc#Nguyn Quang Un#Nguyn Vn Thc#Trn Quc Thnh#Hong Anh#296382## 00809000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020057000540070017001110040013001280080005001410090 01800146010000500164011001500169021018800184020002200372020001100394039000400405 015004700409020000900456020001800465013000700483005001700490#VV12.15268#VV12.152 67#33000#Vi?t#GI-108T#372.21#^214#Gio trnh phng php gio dc th cht cho tr mm non#ng Hng Phng#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a286tr.^b 24cm#Nhng vn chung v gio dc th cht cho tr mm non; gii thiu cc ph ng tin gio dc, c im pht trin ni dung, hnh thc v cc phng php gi o dc th cht trng mm non#Phng php ging dy#Gio trnh#Th#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Mu gio#Gio dc th cht#296383#ng Hng Phng## 00756000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520020034000570070022000910040013001130080005001260090 01800131010000500149011001500154021017800169020000800347020001100355039000400366 005001000370015004700380020000900427013000700436005001100443#VV12.15269#VV12.152 70#29000#Vi?t#GI-108T#306.09597#^214#Gio trnh c s vn ho Vit Nam#Nguyn S an, Phan ng#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a264tr.^b24cm#Trnh by nhng vn chung v vn ho v vn minh, nhng iu kin hnh thnh v pht tr in vn ho Vit Nam, vn ho nhn thc, vn ho t chc cng ng v sinh hot vn ho#Vn ho#Gio trnh#Th#Phan ng#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o t o t xa#Vit Nam#296384#Nguyn San## 00834000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490020023000540070015000770040013000920080005001050090 01800110010000500128011001500133021031200148020001200460020001100472039000400483 015004700487005001500534013000700549#VV12.15272#VV12.15271#19000#Vi?t#GI-108T#6 18.92#^214#Gio trnh bnh tr em#L Th Mai Hoa#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a158tr.^b24cm#Cung cp nhng kin thc c bn v mt s bnh thng g p tr em la tui nh tr v mu gio nh cc bnh chuyn khoa, bnh truyn n him, cng nh mt s tai nn, cp cu thng gp tr. Gii thiu v thuc, c ch s dng thuc v hng dn thc hnh pha dung dch Oresol, nu cho mui v c p cu ngng th#Bnh tr em#Gio trnh#Th#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#L Th Mai Hoa#296385## 00887000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020039000530030011000920070014001030040018001170080 00500135009001800140010000500158011001500163021023200178020000900410020001100419 03900040043001500470043400500140048102000220049502000090051702000070052601300070 0533020000900540#VV12.15273#VV12.15274#19500#Vi?t#PH561P#372.21#^214#Phng ph p dy hc t nhin v x hi#Gio trnh#Nguyn c V#Ti bn ln th 3#^aH.#^a i hc S phm#2012#^a170tr.^b24cm#Trnh by v tr, mc tiu, cu trc v ni d ung chng trnh, c im sch gio khoa mn t nhin v x hi: Cc phng ph p dy hc, cc hnh thc t chc v phng tin dy hc, kim tra v nh gi tr ong mn t nhin v x hi#Gio dc#Gio trnh#Th#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Nguyn c V#Phng php ging dy#Tiu hc#X hi#296386#T nhin## 00699000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200040 00358080005000390020030000440070016000740040018000900080005001080090018001130100 00500131011001500136021016100151020001300312020001100325039000400336015004700340 005001600387020001100403013000700414#VV12.15275#VV12.15276#Vi?t#GI-108T#401#^214 #Gio trnh c s ngn ng hc#Hong Tt Thng#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a145tr.^b24cm#Trnh by bn cht v chc nng ca ngn ng, ngun gc v s pht trin ca ngn ng. Phn loi ngn ng. Khi nim v ch vit, ng m, t vng, ng ngha hc#Ngn ng hc#Gio trnh#Th#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Hong Tt Thng#Pht trin#296387## 00917000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520020083000570030031001400070011001710080005001820090 01800187010000500205011001500210021025000225020001900475020001100494039000400505 015004700509020000900556005001100565013000700576020001000583020001000593#VV12.15 277#VV12.15278#31000#Vi?t#GI-108T#895.92209#^214#Gio trnh vn hc Vit Nam gi ai on na cui th k XVIII n na u th k XIX#Sch dng cho h o to t xa#Nguyn Lc#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a275tr.^b24cm#Khi qut vn hc Vit Nam giai on na cui th k XVIII n na u th k XIX. Gii thiu tc gi v tc phm tiu biu ca giai on vn hc ny nh Chinh ph ngm, Hong L nh t thng ch, H Xun Hng, Nguyn Du, Nguyn Cng Tr, Cao B Qut#Nghin cu v n hc#Gio trnh#Th#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Vit Nam#Ng uyn Lc#296388#Th k 18#Th k 19## 00949000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050019000420020012000610030055000730070040001280080006001680090 01400174010000500188011001500193015004700208021027500255020001200530020001400542 005002000556020001100576039000700587004001800594020001600612013000700628#VV12.15 279#VV12.15280#Vi?t#T406S#510#^214#Nguyn Trng Chin#Ton s cp#Gio trnh o to gio vin tiu hc trnh i hc#Nguyn Trng Chin, Nguyn Th Kim Thoa #^aHu#^ai hc Hu#2012#^a273tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o t o t xa#Gii thiu v ton hc s cp, bao gm cc chuyn hnh hc s cp v i s s cp, gip cho sinh vin h thng v chnh xc ho mt cch c ph phn nhng kin thc ton hc trng ph thng, nhm chun b tt nht cho vic gi ng dy mn ton trng tiu hc sau ny#Ton s cp#i s s cp#Nguyn Th Kim Thoa#Gio trnh#P.Dung#Ti bn ln th 1#Hnh hc s cp#296389## 00639000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200040 00358080005000390050011000440020019000550070011000740080006000850090014000910100 00500105011001500110015004700125021011900172020000700291020000800298020001100306 039000700317020001000324013000700334020000800341#VV12.15282#VV12.15281#Vi?t#GI-1 08T#513#^214#L Vn Nh#Gio trnh s lun#L Vn Nh#^aHu#^ai hc Hu#2012#^ a147tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Trnh by nhng ki n thc c bn v l thuyt chia ht, tp hp s phc, a thc, phng trnh i s v c s s lun#S hc#S phc#Gio trnh#P.Dung#L thuyt#296390#S lun## 00743000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200080 00358080005000430050014000480020024000620030022000860070014001080080006001220090 01400128010000500142011001500147015004700162021018100209020000900390020001100399 020001100410039000700421004001800428013000700446#VV12.15284#VV12.15283#Vi?t#GI-1 08T#495.922#^214#Bi Minh Ton#Gio trnh ting Vit 1#Dn lun ngn ng hc#Bi Minh Ton#^aHu#^ai hc Hu#2012#^a183tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Trnh by bn cht x hi, ngun gc v s pht trin ca ngn ng. Ngn ng l mt h thng tn hiu. Quan h ngun gc v quan h loi hnh ca ngn ng. Ch vit v ngn ng hc#Ngn ng#Ting Vit#Gio trnh#P.Dung#Ti bn ln th 1#296391## 00891000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410050011000460020061000570070033001180080006001510090014001570100 00500171011001500176015004700191021027000238020002000508020001700528020001100545 039000700556004001800563005001300581013000700594#VV12.15285#VV12.15286#Vi?t#GI-1 08T#001.4#^214#V Duy Dn#Gio trnh i cng v phng php lun nghin cu kh oa hc#V Duy Dn (ch.b.), L Vn Trng#^aHu#^ai hc Hu#2012#^a221tr.^b24cm# TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Trnh by mt s kin thc c bn v khoa hc, cng ngh, k thut v nghin cu khoa hc. Bn cht v vn kho a hc. Vai tr ca gi thuyt trong nghin cu khoa hc. Phng php thu thp v x l thng tin. Trnh t nghin cu v cng b kt qu nghin cu khoa hc#Ngh in cu khoa hc#Phng php lun#Gio trnh#P.Dung#Ti bn ln th 1#L Vn Tr ng#296392## 00987000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200110 00358080005000460050015000510020076000660070015001420080006001570090014001630100 00500177011001500182015004700197021035300244020000900597020000800606020001900614 020000900633020001100642039000700653013000700660004001800667#VV12.15288#VV12.152 87#Vi?t#GI-108T#353.809597#^214#Phan Minh Tin#Gio trnh qun l hnh chnh nh nc v qun l ngnh gio dc v o to#Phan Minh Tin#^aHu#^ai hc Hu#20 12#^a407tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Trnh by cc v n c bn v: Nh nc, qun l hnh chnh nh nc, cng v, cng chc v lu t cn b, cng chc, quan im ca ng v nh nc v pht trin gio dc, o to, iu l nh trng v quy ch, quy nh ca B Gio dc v o to i vi gio dc mm non v ngnh hc ph thng, Lut gio dc, Lut bo v, chm sc v gio dc tr em#Gio dc#o to#Qun l hnh chnh#Vit Nam#Gio trnh#P.Dung #296393#Ti bn ln th 1## 00450000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020030000620070008000920080005001000090 01900105010000500124011001500129020001700144020000900161020001200170039000700182 013000700189#VV12.15290#VV12.15289#39000#Vi?t#114V#895.9223#^214#Mai Sn#m v nhng truyn ngn khc#Mai Sn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a141tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung#296394## 00500000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050018000550020009000730030004000820070018000860080 00500104009001900109010000500128011001400133020001700147020000900164020000400173 039000700177015003100184013000700215#VV12.15292#VV12.15291#50000#Vi?t#NG400B#89 5.9221#^214#Hoi Quang Phng#Ng bin#Th#Hoi Quang Phng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a97tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#Tn tht tc gi: N guyn Quang#296395## 00744000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050018000560020019000740030007000930070018001000080 00500118009001900123010000500142011001500147021025800162020001700420020000800437 020000700445039000700452013000700459#VV12.15294#VV12.15293#45000#Vi?t#L513L#895 .922803#^214#Nguyn Hin Lng#Lung linh Mng L#Tp k#Nguyn Hin Lng#^aH.# ^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a164tr.^b21cm#Gm nhng trang bt k vit v v p thi n nhin, con ngi, vn ha, gio dc v th mnh kinh t ca vng t Ty Bc ni chung, Yn Bi ni ring. Nhng k nim p, cm xc kh qun vng cao yu du ny c khm ph qua cc bi vit m cht thc t#Vn hc hin i#Yn B i#Bt k#P.Dung#296396## 00743000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050012000570020028000690030020000970070012001170080 00500129009001900134010000500153011001500158021019800173020001700371020001600388 020000800404020001000412039000700422013000700429020000500436#VV12.15296#VV12.152 95#45000#Vi?t#K600U#390.0959741#^214#Nguyn ng#K c dn gian lng To Sn#S u tm - bin kho#Nguyn ng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a251tr.^b21cm#Gii t hiu a ch, danh nhn, cc dng h, di tch lch s vn ho v cc tr chi, l hi, v, giai thoi, truyn c tch, chuyn ngnh ngh (ngh mc), truyn ci ... ca lng To Sn, Thanh Ho#Vn ho dn gian#Di tch lch s#To Sn#Thanh H o#P.Dung#296397#Lng## 00557000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050018000490020034000670030012001010070036001130080 00500149009001900154010000500173011001500178020001700193020000700210020001200217 006001200229039000700241013000700248019001200255#VV12.15297#VV12.15298#67000#Vi ?t#A107T#813#^214#Montgomery, L. M.#Anne tc o hong t Edward#Tiu thuy t#L. M. Montgomery ; H Thanh i dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a352tr.^b21c m#Vn hc hin i#Canaa#Tiu thuyt#H Thanh i#P.Dung#296398#Dch Canaa## 00447000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020009000620030004000710070008000750080 00500083009001900088010000500107011002500112020001700137020000900154020000400163 039000700167013000700174#VV12.15299#VV12.15300#30000#Vi?t#D121K#895.9221#^214#V nh An#Dn khc#Th#Vnh An#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a130tr., 2tr. nh^b21c m#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#296399## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020017000700030004000870070016000910080 00500107009001900112010000500131011001500136020001700151020000900168020000400177 039000700181013000700188#VV12.15302#VV12.15301#45000#Vi?t#N452L#895.9221#^214#N guyn Kim Ton#Ni li dy diu#Th#Nguyn Kim Ton#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012 #^a127tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#296400## 00462000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020018000700030004000880070016000920080 00500108009001900113010000500132011001500137020001700152020000900169020000400178 039000700182013000700189#VV12.15304#VV12.15303#30000#Vi?t#T312K#895.9221#^214#N guyn Xun Ho#Tnh khc ma thu#Th#Nguyn Xun Ho#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#201 2#^a102tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#296401## 00473000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050018000550020021000730030008000940070018001020080 00500120009001900125010000500144011001400149020001700163020000900180020000400189 039000700193013000700200#VV12.15305#VV12.15306#85000#Vi?t#TH460#895.9221#^214# Nguyn Xun Rung#Th ng v cu i#Tp th#Nguyn Xun Rung#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a88tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#296402## 00619000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050009000540020022000630030013000850290043000980070 00900141008000500150009001900155010000500174011001500179012002200194015003100216 020001700247020000900264020000400273020001400277039000700291013000700298#VV12.15 307#VV12.15308#45000#Vi?t#S103C#895.9221#^214#ng Ph#Si cnh gia tri u#Th song ng#Spreading of the wings in the European sky#ng Ph#^aH.#^aNxb. Hi N h vn#2012#^a210tr.^b21cm#T sch Ngi yu th#Tn tht tc gi: ng Vn Ph# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Sch song ng#P.Dung#296403## 00471000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050014000560020019000700030004000890070014000930080 00500107009001900112010000500131011002500136020001700161020000900178020000400187 039000700191013000700198#VV12.15310#VV12.15309#35000#Vi?t#NH121T#895.92214#^214 #Mai Hng Nin#Nhn th tnh tang#Th#Mai Hng Nin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012 #^a152tr., 9tr. nh^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#296404## 00661000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050010000550020019000650030019000840070010001030080 00500113009001900118010000500137011001500142021014500157039000700302013000700309 020001700316020001900333020000900352020001000361#VV12.15312#VV12.15311#70000#Vi ?t#100C#895.92209#^214#Vn Chinh#a cc v im n#Ph bnh tiu lun#Vn Chin h#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a335tr.^b21cm#Nhng bi vit, nghin cu, ph b nh cc tc phm vn hc v chn dung cc nh vn tn tui, cng mt s bi tiu lun, ph bnh vn chng mng#P.Dung#296405#Ph bnh vn hc#Nghin cu vn hc #Vit Nam#Tiu lun## 00516000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020011000640030012000750070031000870080 00500118009001900123010000500142011001500147020001700162020000300179020001200182 006001000194039000700204019000800211013000700219#VV12.15314#VV12.15313#90000#Vi ?t#M452K#813#^214#McCarthy, Erin#Mi k mi#Tiu thuyt#Erin McCarthy ; Mai Hn g dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a377tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuy t#Mai Hng#P.Dung#Dch M#296406## 00499000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050009000550020008000640030012000720070009000840080 00500093009001900098010000500117011001500122020001700137020000900154020001200163 039000700175015003200182013000700214#VV12.15316#VV12.15315#45000#Vi?t#101M#895 .92234#^214#Hi Lng#c mng#Tiu thuyt#Hi Lng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^ a178tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#P.Dung#Tn tht tc gi: Ngu yn c Hy#296407## 00457000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510050011000560020029000670070011000960080005001070090 01900112010000500131011001500136020001700151020000900168020001200177039000700189 013000700196#VV12.15317#VV12.15318#75000#Vi?t#NGH200S#895.9223#^214#Cao Bo Vy# Nghe S-c-la k chuyn tnh#Cao Bo Vy#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a271tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung#296408## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050015000550020019000700030004000890070015000930080 00500108009001900113010000500132011001400137020001700151020000900168020000400177 039000700181013000700188#VV12.15319#VV12.15320#40000#Vi?t#NG557M#895.9221#^214# Hong Trng H#Ngc min nng m#Th#Hong Trng H#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#201 2#^a78tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#296409## 00452000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050014000550020012000690030004000810070014000850080 00500099009001900104010000500123011001400128020001700142020000900159020000400168 039000700172013000700179#VV12.15322#VV12.15321#35000#Vi?t#QU100T#895.9221#^214# Phm Th Phin#Qu tng m#Th#Phm Th Phin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a91tr. ^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#296410## 00450000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510050014000560020009000700030004000790070014000830080 00500097009001900102010000500121011001400126020001700140020000900157020000400166 039000700170013000700177#VV12.15324#VV12.15323#45000#Vi?t#GI-108M#895.9221#^214 #V Quc Khnh#Giao ma#Th#V Quc Khnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a91tr.^b 21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#296411## 00777000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020025000550070043000800080005001230090048001280100 00500176011002500181021012300206020001900329020001700348020000400365020000900369 03900070037801300070038500500110039200500100040300500170041300500110043000500100 0441#VV12.15326#VV12.15325#65000#Vi?t#TH460H#895.9221#^214#Th Hn Mc T - Gi qu#ng Tin, Trn Thin Khanh, Hoi Thanh...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng t y Vn ho Phng Nam#2012#^a238tr., 8tr. nh^b20cm#Gii thiu ni dung bi th " Gi qu" ca Hn Mc T. Mt s bi vit tng nim v cc t liu v th, nh t h Hn Mc T#Nghin cu vn hc#Ph bnh vn hc#Th#Vit Nam#P.Dung#296412#Hn Mc T#ng Tin#Trn Thin Khanh#Hoi Thanh#Hoi Chn## 00714000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050013000560020011000690070013000800080005000930090 01900098010000500117011002600122021023700148020001700385020000900402020000700411 020000400418039000700422013000700429#VV12.15328#VV12.15327#60000#Vi?t#430A#895 .922803#^214#ng Duy Bu#n anh v#ng Duy Bu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^ a165tr., 17tr. nh^b21cm#Gm 28 mu chuyn nh v nhng vn th lng, l nhng k nim c tc gi trn trng, cht chiu trong hnh trang cuc i, c quan h su m n cuc sng tinh thn ca tc gi, l bn khon suy ngh nhiu v c on ngi v cuc sng#Vn hc hin i#Vit Nam#Hi k#Th#P.Dung#296413## 00525000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820006000538080005000590050014000640020015000780070030000930080 00500123009001900128010000500147011001500152020001600167020000900183020000400192 039000700196020001600203006000900219013000700228#VV12.15330#VV12.15329#VV12.1533 1#120000#Vi?t#CH312P#895.1#^214#ng Trn Cn#Chinh ph ngm#ng Trn Cn ; Hong dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a168tr.^b21cm#Vn hc cn i#Vit Nam #Th#P.Dung#Vn hc ch Hn# Hong#296414## 00456000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050011000550020022000660030004000880070011000920080 00500103009001900108010000500127011001400132020001700146020000900163020000400172 039000700176013000700183#VV12.15333#VV12.15332#65000#Vi?t#M118V#895.92214#^214# L Vi Thu#Mt v khng cn bng#Th#L Vi Thu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a9 3tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#296415## 00566000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050026000500020023000760070042000990080005001410090 06100146010000500207011001500212020001700227020000300244020001200247006001000259 039000400269013000700273019000800280#VV12.15334#VV12.15335#110000#Vi?t#T312#81 3#^214#Phillips, Susan Elizabeth#Tnh u hay tnh cui#Susan Elizabeth Phillips ; Mai Trang dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a550tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Mai Trang#Hu#296416#Dc h M## 00470000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020035000670030004001020070013001060080 00500119009001900124010000500143011001500148020001700163020000900180020000400189 039000400193013000700197#VV12.15337#VV12.15336#60000#Vi?t#S455L#895.9221#^214#V Thanh Hi#Sng Lam - Ngc Lng cu v gim#Th#V Thanh Hi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a183tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hu#296417## 00512000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050009000470020014000560070043000700080005001130090019001180100 00500137011001500142020001700157020000900174020000400183005001700187005000900204 005001000213039000400223013000700227#VV12.15339#VV12.15338#Vi?t#T527T#895.9221#^ 214#Hong T#Tuyn tp th#Hong T ; Tuyn chn: Nguyn Ngc Tung...#^aH.#^aNxb . Hi Nh vn#2012#^a230tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Nguyn Ngc Tung #Xun Mai#Hi Thanh#Hu#296418## 00618000000000253000450001400070000004100050000718100060001208200060001880800050 00240020030000290070035000590080005000940090009000990100005001080110015001130210 14200128020000500270020001900275005002000294039000400314013000700318012002900325 020001000354#46000#Vi?t#Y609L#613.7#^214#Yoga luyn sc mnh tinh thn#Nguyn T h Hng Vn tng hp, b.s.#^aH.#^aPh n#2012#^a125tr.^b21cm#Gii thiu mt s k in thc Yoga nn tng, cc bi tp v chng trnh luyn tp Yoga gip con ng i nng cao sc kho v tp trung tinh thn#Yoga#Sc kho tinh thn#Nguyn Th H ng Vn#Hu#296419#Yoga cho cuc sng tinh thn#Luyn tp## 00443000000000241000450001400070000004100050000718100060001208200110001880800050 00290050018000340020035000520030012000870070018000990080005001170090010001220100 00500132011001500137020001700152020000900169020001200178039000400190013000700194 #70000#Vi?t#M100T#895.922334#^214#Nguyn Nguyn By#Ma trn tnh - Linh hn lan g thang#Tiu thuyt#Nguyn Nguyn By#^aH.#^aVn hc#2011#^a377tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Hu#296420## 00378000000000229000450004100050000018100060000508200090001180800050002000200130 00250030004000380070015000420080005000570090010000620100005000720110015000770200 01700092020000900109020000400118039000400122005001500126013000700141#Vi?t#C100B# 895.9221#^214#Ca bnh minh#Th#L Phng Lin#^aH.#^aVn hc#2012#^a103tr.^b20cm #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hu#L Phng Lin#296421## 00450000000000241000450004100050000018100070000508200090001280800050002100200230 00260030004000490070046000530080005000990090010001040100005001140110015001190200 01700134020000900151020000400160005001500164039000400179005001800183013000700201 #Vi?t#CH311M#895.9221#^214#99 tnh khc tng Lin#Th#Nguyn Nguyn By ; L Ph ng Lin tuyn chn#^aH.#^aVn hc#2012#^a215tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam #Th#L Phng Lin#Hu#Nguyn Nguyn By#296422## 00363000000000205000450004100050000018100070000508200090001280800050002100200220 00260080005000480090010000530100005000630110030000680200017000980200009001150200 00400124039000400128005001800132013000700150#Vi?t#TH460N#895.9221#^214#Th Nguy n Nguyn By#^aH.#^aVn hc#2012#^a480tr., 16tr. nh mu^b20cm#Vn hc hin i# Vit Nam#Th#Hu#Nguyn Nguyn By#296423## 00630000000000313000450002600110000001400080001104100050001918100070002408200120 00318080005000430020012000480070089000600080005001490090010001540100005001640110 01500169020001700184020000900201020000400210005000900214005001400223005001800237 005001000255005000700265005001500272005001800287039000400305013000700309#VV12.15 340#200000#Vi?t#TH460B#895.9221008#^214#Th bn th#Hoi Anh, Trn Ho Bnh, Ng uyn Trng nh... ; Ch.b.: L Phng Lin, Nguyn Nguyn By#^aH.#^aVn hc#201 2#^a301tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hoi Anh#Trn Ho Bnh#Nguyn Tr ng nh#Bi Ging#Hi K#L Phng Lin#Nguyn Nguyn By#Hu#296424## 00496000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050018000540020012000720030011000840070018000950080 00500113009001000118010000500128011001500133012002200148020001700170020000900187 020001100196039000400207013000700211#VV12.15342#VV12.15341#79000#Vi?t#462C#895 .9223#^214#Nguyn Ngc Thch#i Callboy#Truyn di#Nguyn Ngc Thch#^aH.#^aVn hc#2012#^a383tr.^b21cm#Tc phm Vn hc mng#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn di#Hu#296425## 00574000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020029000650030016000940070034001100080 00500144009005200149010000500201011001500206020001700221020000300238020001200241 006001200253039000400265013000700269019000800276#VV12.15344#VV12.15343#68000#Vi ?t#E202L#813#^214#Carver, Raymond#Em lm n im i, c khng?#Tp truyn ngn#R aymond Carver ; Lm V Thao dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thn g Nh Nam#2012#^a338tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Truyn ngn#Lm V Thao#Hu#29 6426#Dch M## 00574000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050015000490020023000640030012000870070035000990080 00500134009005200139010000500191011001500196020001700211020000700228020001200235 006001400247039000400261013000700265019001200272#VV12.15345#VV12.15346#56000#Vi ?t#H307S#853#^214#Calvino, Italo#Hip s khng hin hu#Tiu thuyt#Italo Calvin o ; V Ngc Thng dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam# 2012#^a218tr.^b21cm#Vn hc hin i#Italia#Tiu thuyt#V Ngc Thng#Hu#296427 #Dch Italia## 00789000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020019000550030043000740070088001170080005002050090 01000210010000500220011001500225020001700240020000900257020000400266020000900270 00500260027900500280030500500090033300500110034200500090035300500090036200500110 0371005001200382039000400394013000700398020001000405#VV12.15347#VV12.15348#60000 #Vi?t#K310T#895.92208#^214#Kim Trng mt thu#K nim 50 nm hp tc hu ngh V it - Lo#Phim Ma Xn Lng Khm Ma, Khm Phi Pan Ma Lay Thoong, Kim Bng... ; B.s.: Mc Khi...#^aH.#^aVn hc#2012#^a155tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#T h#Vn xui#Phim Ma Xn Lng Khm Ma#Khm Phi Pan Ma Lay Thoong#Kim Bng#Nguy n Cn#Nam Dung#Mc Khi#L Vn Tn#Bi Xun V#Hu#296428#Truyn k## 00463000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050008000550020027000630030016000900070008001060080 00500114009001000119010000500129011001400134020001700148020000900165020001200174 039000400186013000700190#VV12.15350#VV12.15349#50000#Vi?t#NH556C#895.9223#^214# Nh Mo#Nhng chuyn khng nh k#Tp truyn ngn#Nh Mo#^aH.#^aVn hc#2012#^ a94tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hu#296429## 00520000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020027000670030016000940070013001100080 00500123009001000128010000500138011001500143012003500158020001700193020000900210 020001200219039000400231013000700235#VV12.15352#VV12.15351#72000#Vi?t#H258H#895 .9223#^214#Hong Anh T#Ht hm nay l n hm qua#Tp truyn ngn#Hong Anh T# ^aH.#^aVn hc#2012#^a303tr.^b21cm#T sch Vn hc - Ban vn hc Amun#Vn hc hi n i#Vit Nam#Truyn ngn#Hu#296430## 00439000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020011000680030004000790070014000830080 00500097009001000102010000500112011001500117020001700132020000900149020000400158 039000400162013000700166#VV12.15354#VV12.15353#40000#Vi?t#B431C#895.9221#^214#T rn Vn Chn#Bng chiu#Th#Trn Vn Chn#^aH.#^aVn hc#2012#^a118tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hu#296431## 00442000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020016000670030004000830070013000870080 00500100009001000105010000500115011001500120020001700135020000900152020000400161 039000400165013000700169#VV12.15356#VV12.15355#45000#Vi?t#M305Y#895.9221#^214# Trng Ph#Min yu thng#Th# Trng Ph#^aH.#^aVn hc#2012#^a109tr.^b20cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hu#296432## 00439000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020019000640030004000830070010000870080 00500097009001000102010000500112011001500117020001700132020000900149020000400158 039000400162013000700166#VV12.15358#VV12.15357#36000#Vi?t#D431S#895.9221#^214#X un Tnh#Dng sng cuc i#Th#Xun Tnh#^aH.#^aVn hc#2012#^a122tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hu#296433## 00825000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020017000560070074000730220004001470040018001510080 00500169009001100174010000500185011001500190021018000205020001200385020001000397 00500140040700500070042100500140042800500120044200500070045400500150046103900040 0476013000700480#VV12.15359#VV12.15360#60000#Vi?t#K250C#959.704092#^214#K chuy n Bc H#Trn Dn Tin, T. Lan, Phng Th Ti... ; Trn Vn Thng tuyn chn, b .s.#T.7#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2012#^a320tr.^b20cm#Gii thiu 61 cu chuyn v lng yu nc, s nghip cch mng ca Bc H, v c tnh gin d, ti t kim, lng nhn i bao la v nhng li dy bo n cn ca Bc i vi nhn d n#H Ch Minh#Truyn k#Trn Dn Tin#T. Lan#Phng Th Ti#L Qung Ba#V Anh#Tr n Vn Thng#Hu#296434## 00428000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100050 00340820009000398080005000480050012000530020005000650030004000700070012000740080 00500086009001000091010000500101011001500106020001700121020000900138020000400147 039000400151013000700155#VV12.15361#VV12.15362#50000#Vi?t#S455#895.9221#^214#Vi t Phng#Sng#Th#Vit Phng#^aH.#^aVn hc#2012#^a132tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hu#296435## 00701000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050010000530020029000630070010000920080005001020090 01000107010000500117011001500122015003600137021019200173020000700365020001000372 039000400382013000700386020000900393020000900402#VV12.15363#VV12.15364#24000#Vi ?t#NH556N#920.72#^214#Nguyt T#Nhng ngi ph n ni ting#Nguyt T#^aH.#^aV n hc#2012#^a111tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Nguyn Nguyt Tu#Gii thiu khi qu t v tiu s, s nghip 50 gng mt ph n tiu biu ca Vit Nam v th gii nhiu lnh vc: tn gio, vn ho, th vn, ton hc, vt l, thm him, chng ngoi xm...#Ph n#Danh nhn#Hu#296436#Vit Nam#Th gii## 00449000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050017000550020015000720030004000870070017000910080 00500108009001000113010000500123011001400128020001700142020000900159020000400168 039000400172013000700176#VV12.15366#VV12.15365#45000#Vi?t#S111V#895.92214#^214# Nguyn Duy Chinh#Sau vt c may#Th#Nguyn Duy Chinh#^aH.#^aVn hc#2012#^a95tr. ^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hu#296437## 00460000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050015000550020009000700030016000790070015000950080 00500110009001000115010000500125011001500130020001700145020000900162020001200171 039000400183013000700187#VV12.15368#VV12.15367#45000#Vi?t#TR312N#895.9223#^214# inh Hong Anh#Trinh n#Tp truyn ngn#inh Hong Anh#^aH.#^aVn hc#2012#^a221 tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hu#296438## 00576000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510050008000560020037000640030012001010070008001130080 00500121009003200126010000500158011001500163012002000178015003900198020001700237 020000900254020001200263039000400275013000700279#VV12.15369#VV12.15370#89000#Vi ?t#GI-125A#895.9223#^214#Hn Nh#Giu anh vo trong ni nh ca em i#Tiu thuy t#Hn Nh#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Sch Bc H#2012#^a429tr.^b21cm#Ch c th l yu 3#Tn tht tc gi: Nguyn Th Minh Ngc#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thu yt#Hu#296439## 00535000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050017000500020021000670070032000880080005001200090 05200125010000500177011001500182020001700197020000300214020001200217006000900229 039000400238013000700242019000800249#VV12.15371#VV12.15372#62000#Vi?t#NH556#81 3#^214#Sparks, Nicholas#Nhng m Rodanthe#Nicholas Sparks ; Phong H dch#^aH .#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2012#^a249tr.^b21cm#Vn h c hin i#M#Tiu thuyt#Phong H#Hu#296440#Dch M## 00648000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020020000650070047000850080005001320090 01000137010000500147011001500152021011500167020002000282020001000302005001600312 006001100328039000400339013000700343019000800350#VV12.15374#VV12.15373#69000#Vi ?t#B103G#158.1#^214#Pausch, Randy#Bi ging cui cng#Randy Pausch, Jeffrey Zasl ow ; V Duy Mn dch#^aH.#^aVn hc#2012#^a272tr.^b21cm#Chia s nhng khm ph t h v v nhng bi hc ca tc gi vt qua kh khn v t c c m trong cuc sng#Tm l hc ng dng#Cuc sng#Zaslow, Jeffrey#V Duy Mn#Hu#296441#D ch M## 00424000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050008000560020007000640030004000710070008000750080 00500083009001000088010000500098011001400103020001700117020000900134020000400143 039000400147013000700151#VV12.15375#VV12.15376#25000#Vi?t#TR460V#895.92214#^214 #L Khi#Tr v#Th#L Khi#^aH.#^aVn hc#2012#^a72tr.^b20cm#Vn hc hin i#V it Nam#Th#Hu#296442## 00423000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050014000470020014000610030004000750070014000790080005000930090 01000098010000500108011001400113020001700127020000900144020000400153039000500157 013000700162#VV12.15377#VV12.15378#Vi?t#T310L#895.9221#^214#Bi Vn Thnh#Tm l i m ru#Th#Bi Vn Thnh#^aH.#^aVn hc#2012#^a87tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#oanh#296443## 00633000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050013000510020061000640070013001250080005001380090 01000143010000500153011001500158020000400173039000500177021015700182020001300339 013000700352020000800359#VV12.15380#VV12.15379#50000#Vi?t#T312D#793.3#^214#Bi Thu Hng#Tnh dn tc trong tc phm ma ca ngh s nhn dn Thi Ly#Bi Thu H ng#^aH.#^aVn hc#2012#^a194tr.^b21cm#Ma#oanh#Tiu s v s nghip hot ng ng h thut ca ngh s nhn dn Thi Ly. S biu hin tnh dn tc v nhng gi tr ngh thut trong cc tc phm ma ca ng#Tnh dn tc#296444#Ngh s## 00437000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020008000680030004000760070014000800080 00500094009001000099010000500109011001500114020001700129020000900146020000400155 039000500159013000700164#VV12.15382#VV12.15381#35000#Vi?t#N207Q#895.9221#^214#N guyn Huy H#Nt qu#Th#Nguyn Huy H#^aH.#^aVn hc#2012#^a103tr.^b21cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#oanh#296445## 00451000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020020000690030004000890070015000930080 00500108009001000113010000500123011001500128020001700143020000900160020000400169 039000500173013000700178#VV12.15384#VV12.15383#35000#Vi?t#T312#895.9221#^214#N guyn Quc T#Tnh t tnh ngi#Th#Nguyn Quc T#^aH.#^aVn hc#2012#^a121tr .^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#296446## 00664000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050012000540020033000660030044000990070012001430080 00500155009001000160010000500170011002500175020001900200020000900219039000500228 021012200233020000800355020000400363013000700367#VV12.15386#VV12.15385#70000#Vi ?t#N550S#895.9221#^214#H Minh c#N s Anh Th - Ma hoa ng i#Nghin cu, chuyn tr, ghi chp v Anh Th#H Minh c#^aH.#^aVn hc#2012#^a328tr., 6tr. nh^b21cm#Nghin cu vn hc#Vit Nam#oanh#Tp hp nhng bi vit, tr chuyn, gh i chp v n s Anh Th v nhng nghin cu, tm hiu th b qua nhng chng ng#Anh Th#Th#296447## 00445000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020019000670030004000860070013000900080 00500103009001000108010000500118011001400123020001700137020000900154020000400163 039000500167013000700172#VV12.15388#VV12.15387#36000#Vi?t#C104N#895.9221#^214#L Bch Chu#Cm nhn thi gian#Th#L Bch Chu#^aH.#^aVn hc#2012#^a99tr.^b21c m#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#296448## 00450000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020019000690030004000880070015000920080 00500107009001000112010000500122011001500127020001700142020000900159020000400168 039000500172013000700177#VV12.15390#VV12.15389#55000#Vi?t#H103P#895.9221#^214#P hm Hng Nht#Hi Phng m lnh#Th#Phm Hng Nht#^aH.#^aVn hc#2012#^a137tr. ^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#296449## 00426000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050012000470020020000590030004000790070012000830080005000950090 01000100010000500110011001500115020001700130020000900147020000400156039000500160 013000700165#VV12.15392#VV12.15391#Vi?t#V250P#895.9221#^214#Cao Xun M#V ph H in vi anh#Th#Cao Xun M#^aH.#^aVn hc#2012#^a132tr.^b21cm#Vn hc hin i# Vit Nam#Th#oanh#296450## 00430000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020009000640030004000730070010000770080 00500087009001000092010000500102011001500107020001700122020000900139020000400148 039000500152013000700157#VV12.15394#VV12.15393#45000#Vi?t#452D#895.9221#^214#T hanh ng#i din#Th#Thanh ng#^aH.#^aVn hc#2012#^a138tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#296451## 00855000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020053000460070041000990080010001400090021001500100005001710110 01400176020001600190020000800206039000500214015009400219021013900313020001600452 005001000468005001100478005001500489005001300504005001700517013000700534#VV12.15 395#VV12.15396#Vi?t#C120N#959.793#^214#Cm nang di tch lch s - vn ho thnh ph Cn Th#Hng Qun, Kim Phng, Qunh Hng...#^aCn Th#^aThnh on Cn Th#2012#^a58tr.^b20cm#Di tch lch s#Cn Th#oanh#Cho mng i hi i biu on TNCS H Ch Minh Tp. Cn Th ln th IX, nhim k 2012 - 2017#Tp hp nhng ti liu ni v cc di tch lch s cp quc gia, cp thnh ph v nhng hot ng vn ho phi vt th ca thnh ph Cn Th#Di tch vn ho#Hng Qun#Kim Phn g# Qunh Hng#Trn Th Lc#Phm Th Bch M#296452## 00507000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050021000550020022000760030022000980070021001200080 00500141009001000146010000500156011001500161020001700176020000900193020001200202 039000500214020000300219013000700222#VV12.15398#VV12.15397#60000#Vi?t#CH527N#89 5.9223#^214#Hong Th Phng Lan#Chuyn ngi bu in#Tp truyn ngn v k#Ho ng Th Phng Lan#^aH.#^aVn hc#2012#^a134tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#T ruyn ngn#oanh#K#296453## 00486000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050005000550020025000600030012000850070005000970220 00400102008000500106009001000111010000500121011001500126020001700141020000900158 020001200167039000500179013000700184005000500191#VV12.15400#VV12.15399#95000#Vi ?t#S200#895.92234#^214#Born#S em yu anh ln na#Tiu thuyt#Born#T.2#^aH.# ^aVn hc#2012#^a494tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#oanh#296454# Born## 00486000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050005000550020025000600030012000850070005000970220 00400102008000500106009001000111010000500121011001500126020001700141020000900158 020001200167039000500179013000700184005000500191#VV12.15401#VV12.15402#95000#Vi ?t#S200#895.92234#^214#Born#S em yu anh ln na#Tiu thuyt#Born#T.3#^aH.# ^aVn hc#2012#^a495tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#oanh#296455# Born## 00817000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820010000428080005000520050016000570020041000730030051001140070077001650080 00500242009001000247010000500257011001500262020000900277039000500286021012400291 020000800415020005000423005002100473005001400494013000700508#VV12.15404#VV12.154 03#142000#Vi?t#TR121Q#895.92233#^214#Cao Th Xun M#Trn Quang Nghip - Cuc i v tc phm#Nh vn in hnh ca vn hc Nam B u th k XX#S.t., b.s.: Ca o Th Xun M, Phm Th Phng Linh ; Hong Nh Mai gii thiu#^aH.#^aVn hc#20 12#^a592tr.^b23cm#Tc phm#oanh#Vi nt v tiu s ca nh vn Trn Quang Nghip . Gii thiu cc on thin tiu thuyt v trng thin tiu thuyt ca ng#Tiu s#Trn Quang Nghip, Nh vn, (1907-1983), Vit Nam#Phm Th Phng Linh#Hong Nh Mai#296456## 00421000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440050013000490020011000620030004000730070013000770080005000900090 01000095010000500105011001500110020001700125020000900142020000400151039000500155 013000700160#VV12.15405#VV12.15406#Vi?t#CH500K#895.92214#^214#Bi Huy Phc#Chu k mi#Th#Bi Huy Phc#^aH.#^aVn hc#2012#^a106tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#296457## 00472000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820009000428080005000510050019000560020031000750030004001060070019001100080 00500129009001000134010000500144011001500149020001700164020000900181020000400190 039000500194013000700199#VV12.15408#VV12.15407#100000#Vi?t#CH305T#895.9221#^214 #Nguyn Thnh Khit#Chin tranh ngy y... by gi#Th#Nguyn Thnh Khit#^aH.#^ aVn hc#2012#^a294tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#296458## 00447000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500050017000550020011000720030004000830070017000870080 00500104009001000109010000500119011001500124020001700139020000900156020000400165 039000500169013000700174#VV12.15409#VV12.15410#200000#Vi?t#H561V#895.9221#^214# Nguyn Vn Thnh#Hng Vit#Th#Nguyn Vn Thnh#^aH.#^aVn hc#2012#^a390tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#296459## 00537000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100080 00350820009000438080005000520050008000570020032000650030020000970070008001170220 00400125008000500129009001000134010000500144011003200149020001700181020000900198 020002000207039000500227013000700232005000800239#VV12.15411#VV12.15412#100000#V i?t#NTR106L#895.9223#^214#L Thu#N'Trang Lng - a con ca rng#Tiu thuyt l ch s#L Thu#T.1#^aH.#^aVn hc#2012#^a446tr.^bTrn b 3 tp. - 21cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Tiu thuyt lch s#oanh#296460#L Thu## 00597000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050013000550020017000680030010000850070025000950080 00500120009001000125010000500135011001500140020001700155020000900172020000400181 03900050018500500100019000500090020000400190020901200260022800500100025401300070 0264#VV12.15414#VV12.15413#99000#Vi?t#TH460T#895.9221#^214#Triu Nguyn#Th Tri u Nguyn#Tuyn tp#Gii thiu: Hu Thnh...#^aH.#^aVn hc#2012#^a446tr.^b21cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#Hu Thnh#Phong L#Ti bn c b sung#Vn hc hin i Vit Nam#Quang Huy#296461## 00440000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050013000550020013000680030004000810070013000850080 00500098009001000103010000500113011001400118020001700132020000900149020000400158 039000500162013000700167#VN12.04456#VN12.04457#69000#Vi?t#C428B#895.92214#^214# V Mai Phong#Ci bnh yn#Th#V Mai Phong#^aH.#^aVn hc#2012#^a83tr.^b14cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#296462## 00427000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050008000550020010000630030004000730070008000770080 00500085009001000090010000500100011001400105020001700119020000900136020000400145 039000500149013000700154#VN12.04459#VN12.04458#30000#Vi?t#B431H#895.92214#^214# V Phn#Bng hnh#Th#V Phn#^aH.#^aVn hc#2012#^a65tr.^b18cm#Vn hc hin i #Vit Nam#Th#oanh#296463## 00446000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050012000560020019000680030004000870070012000910080 00500103009001000108010000500118011001500123020001700138020000900155020000400164 039000500168013000700173#VN12.04461#VN12.04460#38000#Vi?t#QU105H#895.92214#^214 #V Tun Anh#Quan h i... ng#Th#V Tun Anh#^aH.#^aVn hc#2012#^a118tr.^b18 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#296464## 00442000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050015000560020010000710030004000810070015000850080 00500100009001000105010000500115011001400120020001700134020000900151020000400160 039000500164013000700169#VN12.04462#VN12.04463#40000#Vi?t#QU250H#895.92214#^214 #Vng Mnh Qu#Qu hng#Th#Vng Mnh Qu#^aH.#^aVn hc#2012#^a79tr.^b21cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#296465## 00539000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050020000570020011000770030004000880070051000920080 00500143009001000148010000500158011001500163020001700178020000900195020000400204 039000500208005001500213005001400228013000700242#VN12.04465#VN12.04464#40000#Vi ?t#T306L#895.9221008#^214#Nguyn Thanh Phng#Ting lng#Th#Nguyn Thanh Phng , Trnh Chu Sch, H Th Phng#^aH.#^aVn hc#2012#^a182tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#Trnh Chu Sch#H Th Phng#296466## 00457000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050017000550020021000720030004000930070017000970080 00500114009001000119010000500129011001500134020001700149020000900166020000400175 039000500179013000700184#VN12.04467#VN12.04466#40000#Vi?t#TH108T#895.9221#^214# Nguyn Minh Bch#Thao thc ng chiu#Th#Nguyn Minh Bch#^aH.#^aVn hc#2012#^ a126tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#296467## 00444000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510050013000560020015000690030004000840070013000880080 00500101009001000106010000500116011001500121020001700136020000900153020000400162 039000500166013000700171#VN12.04469#VN12.04468#50000#Vi?t#GI-400T#895.9221#^214 #Bi Minh Tr#Gi thng xanh#Th#Bi Minh Tr#^aH.#^aVn hc#2012#^a103tr.^b19cm #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#296468## 00456000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020021000710030004000920070017000960080 00500113009001000118010000500128011001500133020001700148020000900165020000400174 039000500178013000700183#VN12.04471#VN12.04470#45000#Vi?t#A108C#895.9221#^214#N guyn Trn Thi#Ao cha hoa sng tm#Th#Nguyn Trn Thi#^aH.#^aVn hc#2012#^a 182tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#296469## 00448000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050017000550020009000720030004000810070017000850080 00500102009001000107010000500117011001500122020001700137020000900154020000400163 039000800167013000700175#VN12.04473#VN12.04472#35000#Vi?t#TH500V#895.9221#^214# Nguyn Trng Hu#Thu vng#Th#Nguyn Trng Hu#^aH.#^aVn hc#2012#^a100tr.^b19c m#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Trn H#296470## 00447000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050016000550020010000710030004000810070016000850080 00500101009001000106010000500116011001500121020001700136020000900153020000400162 039000800166013000700174#VN12.04475#VN12.04474#40000#Vi?t#NG527S#895.9221#^214# Nguyn c Khn#Nguyn s#Th#Nguyn c Khn#^aH.#^aVn hc#2012#^a129tr.^b19cm #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Trn H#296471## 00444000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020021000640030004000850070010000890080 00500099009001000104010000500114011001400119020001700133020000900150020000400159 039000800163013000700171#VN12.04476#VN12.04477#35000#Vi?t#M458T#895.9221#^214#L Vn Hy#Mt thong ng thi#Th#L Vn Hy#^aH.#^aVn hc#2012#^a94tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Trn H#296472## 00484000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050020000540020020000740030016000940070020001100080 00500130009001000135010000500145011001500150020001700165020000900182020001200191 039000800203013000700211#VN12.04479#VN12.04478#63000#Vi?t#D431#895.9223#^214#T rn Th Minh Ngha#Dng i xui ngc#Tp truyn ngn#Trn Th Minh Ngha#^aH.# ^aVn hc#2012#^a143tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Trn H#2964 73## 00478000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020011000640030004000750070010000790080 00500089009001000094010000500104011001500109020001700124020000900141020000400150 039000800154013000700162015003100169#VN12.04481#VN12.04480#45000#Vi?t#H401B#895 .9221#^214#Bch Lin#Hoa bt t#Th#Bch Lin#^aH.#^aVn hc#2012#^a160tr.^b19cm #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Trn H#296474#Tn tht tc gi: V Bch Lin## 00684000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020016000570030004000730070048000770080005001250090 01000130010000500140011001500145020001700160020000900177020001200186039000800198 01500730020600500160027900500170029500500100031200500140032200500150033601300070 0351#VN12.04483#VN12.04482#55000#Vi?t#L506B#895.9221408#^214#Lc bt qu la#Th #Lng Vinh Hiu, Nguyn Ph Cng, H Vn D...#^aH.#^aVn hc#2012#^a182tr.^b 19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th lc bt#Trn H#TTS ghi: Cu lc b th lc bt H Ni. Chi nhnh th lc bt Nguyn Du#Lng Vinh Biu#Nguyn Ph Cng#H Vn D#ng Th im#Phng Vn c#296475## 00458000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050012000540020010000660030004000760070012000800080 00500092009001000097010000500107011001500112020001700127020000900144020000400153 039000800157013000700165004000800172#VN12.04485#VN12.04484#35000#Vi?t#H561#895 .9221#^214#V Nh Hon#Hng i#Th#V Nh Hon#^aH.#^aVn hc#2012#^a186tr.^b1 9cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Trn H#296476#Ti bn## 00487000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050011000540020016000650030004000810070011000850080 00500096009001000101010000500111011001400116020001700130020000900147020000400156 039000800160015003400168013000700202#VN12.04487#VN12.04486#40000#Vi?t#N116C#895 .9221#^214#Xun Quang#Nng chiu xun#Th#Xun Quang#^aH.#^aVn hc#2012#^a78tr. ^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Trn H#Tn tht tc gi: ng Trn Qung#2 96477## 00426000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440050015000490020010000640030004000740070015000780080005000930090 01000098010000500108011001400113020001700127020000900144020000400153039000800157 013000700165#VN12.04489#VN12.04488#Vi?t#KH110V#895.92214#^214#Nguyn Vn Th#Kh t vng#Th#Nguyn Vn Th#^aH.#^aVn hc#2012#^a87tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#Trn H#296478## 00419000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440050011000490020010000600030004000700070011000740080005000850090 01000090010000500100011001500105020001700120020000900137020000400146039000800150 013000700158#VN12.04491#VN12.04490#Vi?t#TR116Q#895.92214#^214#H Xun An#Trng q u#Th#H Xun An#^aH.#^aVn hc#2012#^a131tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#T h#Trn H#296479## 00518000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050009000560020028000650030016000930070009001090080 00500118009001000123010000500133011001500138020001700153020000900170020001200179 039000800191015003400199013000700233#VN12.04493#VN12.04492#45000#Vi?t#CH527C#89 5.92234#^214#Xun Ho#Chuyn ca hai ngi n b#Tp truyn ngn#Xun Ho#^aH.# ^aVn hc#2012#^a138tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Trn H#Tn tht tc gi: Nguyn Xun Ho#296480## 00429000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050014000470020017000610030004000780070014000820080005000960090 01000101010000500111011001400116020001700130020000900147020000400156039000800160 013000700168#VN12.04495#VN12.04494#Vi?t#T550T#895.9221#^214#Phm Xun o#T tuy t th cy#Th#Phm Xun o#^aH.#^aVn hc#2012#^a94tr.^b19cm#Vn hc hin i# Vit Nam#Th#Trn H#296481## 00604000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200120 00348080005000460020003000510030004000540070075000580080005001330090010001380100 00500148011001400153020001700167020000900184020000400193039000800197005001600205 005001200221005000800233005001700241005001000258005001500268013000700283#VN12.04 497#VN12.04496#40000#Vi?t#895.9221008#^214#M#Th#Mnh Quang Bch, Vn Bng, Duy Bn... ; Khang Sao Sng chn, gii thiu#^aH.#^aVn hc#2012#^a92tr.^b20cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Trn H#Mnh Quang Bch# Vn Bng#Duy Bn#L Th Ngc Bch#Ngc Bch#Khang Sao Sng#296482## 00441000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020012000670030004000790070013000830080 00500096009001000101010000500111011001400116020001700130020000900147020000400156 039000800160013000700168#VN12.04499#VN12.04498#40000#Vi?t#H404V#895.9221#^214# Th Thng#Hoi vng 2#Th# Th Thng#^aH.#^aVn hc#2012#^a86tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Trn H#296483## 00445000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050013000550020015000680030004000830070013000870080 00500100009001000105010000500115011001400120020001700134020000900151020000400160 039000800164013000700172#VN12.04501#VN12.04500#35000#Vi?t#KH110V#895.9221#^214# Trn Ngc C#Kht vng sng#Th#Trn Ngc C#^aH.#^aVn hc#2012#^a71tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Trn H#296484## 00648000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020023000570030004000800070040000840080005001240090 01000129010000500139011001500144020001700159020000900176020000400185039000800189 01500600019700500130025700500060027000500160027600500140029200500090030601300070 0315#VN12.04503#VN12.04502#45000#Vi?t#G561M#895.9221008#^214#Gng mt th hi vin#Th#V Vn Giang, L Ba, Nguyn S Chin...#^aH.#^aVn hc#2012#^a122tr.^b1 9cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Trn H#TTS ghi: Trung tm vn hc ngh thut Quc gia - H Ni...#V Vn Giang#L Ba#Nguyn S Chin#Hong S iu#V Hung# 296485## 00434000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200090 00358080005000440050017000490020014000660030004000800070017000840080005001010090 01000106010000500116011001400121020001700135020000900152020000400161039000800165 013000700173#VN12.04505#VN12.04504#Vi?t#GI-400T#895.9221#^214#Nguyn Vn Quang#G i trn gian#Th#Nguyn Vn Quang#^aH.#^aVn hc#2012#^a81tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Trn H#296486## 00484000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020017000640030004000810070010000850080 00500095009001000100010000500110011001500115020001700130020000900147020000400156 039000800160013000700168015003100175#VN12.04507#VN12.04506#50000#Vi?t#C126S#895 .9221#^214#Bch Lin#Cy si hoang di#Th#Bch Lin#^aH.#^aVn hc#2012#^a184tr. ^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Trn H#296487#Tn tht tc gi: V Bch Li n## 00781000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050013000560020014000690030007000830070013000900080 00500103009001000108010000500118011001500123015003300138020001700171020000900188 020000700197039000800204013000700212021027200219#VN12.04508#VN12.04509#43000#Vi ?t#H103M#895.922803#^214#Nguyn Quang#Hai ma x #Bt k#Nguyn Quang#^aH.#^aV n hc#2012#^a255tr.^b19cm#Tn tht tc gi: Nguyn KimThoa#Vn hc hin i#Vi t Nam#Bt k#Trn H#296488#Gm nhng bi bt k ca tc gi vit v mnh t, c on ngi, phong cnh ni rng Ty Bc nh nh M P Lng, nh Lng C, cao ngu yn ng Vn... v nhng s i thay ca ng bo cc dn tc trong cuc sng , trong vic hc tp tip thu vn ho v pht trin kinh t## 00437000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050010000550020028000650070010000930080005001030090 01000108010000500118011001500123020001700138020000900155020000400164039000800168 013000700176#VN12.04511#VN12.04510#55000#Vi?t#CH311M#895.9221#^214#Tuyt Mai#99 bi th tnh lu nht n#Tuyt Mai#^aH.#^aVn hc#2012#^a119tr.^b19cm#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#Trn H#296489## 00629000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050013000560020016000690030029000850070013001140080 00500127009001000132010000500142011001500147020001700162020000900179039000800188 021009100196020001800287020000800305020000700313013000700320#VN12.04513#VN12.045 12#50000#Vi?t#Y602T#398.809597#^214#Ng Vn Hiu#Ym thm b ba#Chn v bnh t c ng, ca dao#Ng Vn Hiu#^aH.#^aVn hc#2012#^a205tr.^b19cm#Vn hc dn gian# Vit Nam#Trn H#Gii thiu v bnh lun ngha ca mt s cu ca dao, tc ng tiu biu nht ca Vit Nam#Bnh lun vn hc#Tc ng#Ca dao#296490## 00450000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050014000550020017000690030004000860070014000900080 00500104009001000109010000500119011001500124020001700139020000900156020000400165 039000800169013000700177#VN12.04515#VN12.04514#47000#Vi?t#L506B#895.92214#^214# Phm Huy ng#Lc bt tnh i#Th#Phm Huy ng#^aH.#^aVn hc#2012#^a106tr.^b1 9cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Trn H#296491## 00443000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020010000690030004000790070015000830080 00500098009001000103010000500113011001400118020001700132020000900149020000400158 039000800162013000700170#VN12.04516#VN12.04517#47000#Vi?t#H561#895.9221#^214#N guyn Vn Bi#Hng i#Th#Nguyn Vn Bi#^aH.#^aVn hc#2012#^a98tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Trn H#296492## 00440000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050012000540020013000660030004000790070012000830080 00500095009001000100010000500110011001400115020001700129020000900146020000400155 039000800159013000700167#VN12.04519#VN12.04518#45000#Vi?t#453C#895.9221#^214#V Tun Sn#m c c m#Th#V Tun Sn#^aH.#^aVn hc#2012#^a78tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Trn H#296493## 00439000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020008000670030008000750070013000830080 00500096009001000101010000500111011001400116020001700130020000900147020000400156 039000600160013000700166#VN12.04520#VN12.04521#30000#Vi?t#L452G#895.9221#^214#N guyn ng#Li gi#Tp th#Nguyn ng#^aH.#^aVn hc#2012#^a74tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Qunh#296494## 00575000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020008000500030015000580070047000730080005001200090010001250100 00500135011001500140020001700155020000900172020001000181005001400191005001300205 005001500218005001100233005001600244039000600260013000700266#VN12.04523#VN12.045 22#Vi?t#T550L#895.9221008#^214#T Lim#Th ng lut#Phm Hng nh, Kim Ngc B o, Th Minh B...#^aH.#^aVn hc#2012#^a160tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Na m#Th ng#Phm Hng nh#Kim Ngc Bo# Th Minh B#ng Giang#Nguyn Th Bng #Qunh#296495## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050016000570020009000730030010000820070016000920080 00500108009001000113010000500123011001500128020001700143020000900160020001000169 039000600179013000700185#VN12.04525#VN12.04524#56000#Vi?t#M566S#895.9228403#^21 4#Nguyn Ngc Ho#Mu sinh#Truyn k#Nguyn Ngc Ho#^aH.#^aVn hc#2012#^a198tr .^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k#Qunh#296496## 00468000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500050015000550020035000700030004001050070015001090080 00500124009001000129010000500139011001500144020001700159020000900176020000400185 039000600189013000700195#VN12.04527#VN12.04526#105000#Vi?t#561R#895.9221#^214# Nguyn Cao Sn#ng ra trn & hng la ng qu#Th#Nguyn Cao Sn#^aH.#^aVn hc#2012#^a272tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Qunh#296497## 00467000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820011000418080005000520050013000570020020000700030012000900070013001020080 00500115009001000120010000500130011001500135020001700150020000900167020001200176 039000600188013000700194#VN12.04529#VN12.04528#145000#Vi?t#C430#895.922334#^21 4#Thng Giang#Con ng xa em i#Tiu thuyt#Thng Giang#^aH.#^aVn hc#2012# ^a647tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Qunh#296498## 00625000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820012000418080005000530020019000580030004000770070075000810080005001560090 01000161010000500171011001500176020001700191020000900208020000400217005001400221 005001900235005001100254005001600265005001700281039000600298013000700304#VN12.04 530#VN12.04531#130000#Vi?t#T556B#895.9221008#^214#Tng bic xen hng#Th#Bi Tr ng Thng (ch.b.), Trn Quc Anh, Lng Th Minh Anh, Bi Vn n...#^aH.#^aVn hc#2012#^a515tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Trn Quc Anh#Lng Th Mi nh Anh#Bi Vn n#Nguyn Quang n#Bi Trng Thng#Qunh#296499## 00705000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050015000560020018000710030017000890070015001060080 00500121009001900126010000500145011001500150021021500165020001700380020000900397 020000800406039000600414013000700420#VN12.04533#VN12.04532#55000#Vi?t#B107T#895 .922808#^214#Nguyn Ngc T#Bnh tri ma xa#Gc nh min ty#Nguyn Ngc T#^a H.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a211tr.^b14cm#Gii thiu nhng mn bnh tri truyn thng, c trng, gn b vi i sng sinh hot thng ngy, vi nhng dp l h i ca ngi dn Min Ty Nam B nh: bnh bt u, bnh kp cun, bnh bng lan, bnh rau m,...#Vn hc hin i#Vit Nam#Tn vn#Qunh#296500## 00529000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050017000560020017000730030012000900070041001020080 00500143009001900148010000500167011001400172020001700186020000900203020000900212 005001700221039000600238013000700244#VN12.04535#VN12.04534#20000#Vi?t#C458#895 .922232#^214#Nguyn Huy Tng#Ct ng M Vin#Kch ba hi#Nguyn Huy Tng ; Ng uyn Huy Thng b.s.#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a67tr.^b18cm#Vn hc hin i# Vit Nam#Kch bn#Nguyn Huy Thng#Qunh#296501## 00450000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050010000550020014000650080005000790090019000840100 00500103011001400108015003100122020001700153020000900170020000400179039000600183 013000700189#VN12.04537#VN12.04536#18000#Vi?t#TH460V#895.9221#^214#Vn Thanh#Th Vn Thanh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a79tr.^b18cm#Tn tht tc gi: L Hi Thanh#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Qunh#296502## 00493000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050010000550020022000650030016000870070010001030080 00500113009001900118010000500137011001500142020001700157020000900174020001200183 039000600195013000700201020000700208#VN12.04538#VN12.04539#69000#Vi?t#TR115T#89 5.9223#^214#c Thun#Trn tr ht vng nu#Tp truyn - k#c Thun#^aH.#^aNxb . Hi Nh vn#2012#^a279tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Qunh#29 6503#Bt k## 00539000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050008000550020008000630030008000710070008000790080 01600087009006300103010000500166011001400171020001700185020000900202020000400211 039000600215015003300221013000700254#VN12.04540#VN12.04541#17000#Vi?t#M551Q#895 .92214#^214#Anh Sc#Ma qu#Tp th#Anh sc#^aH. ; An Giang#^aNxb. Hi Nh vn ; Hi Lin Hip Vn hc ngh thut An Giang#2012#^a85tr.^b19cm#Vn hc hin i#V it Nam#Th#Qunh#Tn tht tc gi: Nguyn c nh#296504## 00447000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050009000550020018000640030004000820070009000860080 00500095009001900100010000500119011001400124020001700138020000900155020000400164 039000600168013000700174#VN12.04542#VN12.04543#40000#Vi?t#X454X#895.92214#^214# Hong An#Xn xao hong hn#Th#Hong An#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a76tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Qunh#296505## 00447000000000265000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820009000408080005000490050009000540020019000630030004000820070009000860080 00500095009001900100010000500119011001400124020001700138020000900155020000400164 039000600168013000700174#VN12.04544#VN12.04545#Vi?t#35000#G553#895.9221#^214# ng Nam#Gi i cht hng#Th#ng Nam#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a76tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung#296506## 00445000000000265000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820009000408080005000490050011000540020013000650030004000780070011000820080 00500093009001900098010000500117011001400122020001700136020000900153020000400162 039000600166013000700172#VN12.04547#VN12.04546#Vi?t#48000#L506B#895.9221#^214#L an Phng#Lc bt xun#Th#Lan Phng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a71tr.^b19cm #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung#296507## 00457000000000253000450002600110000002600110001104100050002201400070002708200090 00348080005000430050017000480020018000650030014000830070017000970080005001140090 01900119010000500138011001500143020001800158020001000176020000400186039000600190 013000700196#VN12.04549#VN12.04548#Vi?t#35000#895.9221#^214#Nguyn Tin Bnh#V ng trng ca em#Th thiu nhi#Nguyn Tin Bnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a10 3tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#TDung#296508## 00464000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050013000550020026000680030004000940070013000980080 00500111009001900116010000500135011001500140020001700155020000900172020000400181 039000600185013000700191#VN12.04550#VN12.04551#45000#Vi?t#B312M#895.92214#^214# Phan B Linh#Bnh minh gia nng chiu#Th#Phan B Linh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn# 2012#^a124tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung#296509## 00456000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020015000690030004000840070015000880080 00500103009001900108010000500127011001500132020001700147020000900164020000400173 039000600177013000700183#VN12.04553#VN12.04552#40000#Vi?t#S455L#895.9221#^214#N guyn Hu Dc#Sng L gi v#Th#Nguyn Hu Dc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a1 03tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung#296510## 00488000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020009000640030004000730070010000770080 00500087009001900092010000500111011001500116020001700131020000900148020000400157 039000600161013000700167015003600174#VN12.04555#VN12.04554#35000#Vi?t#H110M#895 .9221#^214#Mai Thng#Ht mui#Th#Mai Thng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a103tr .^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung#296511#Tn tht ca tc gi: Nguyn Th T## 00447000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020008000680030004000760070014000800080 00500094009001900099010000500118011001500123020001700138020000900155020000400164 039000600168013000700174#VN12.04557#VN12.04556#49000#Vi?t#L523Q#895.9221#^214#T rn Tun t#Lu qu#Th#Trn Tun t#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a102tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung#296512## 00430000000000241000450002600110000002600110001104100050002208200100002780800050 00370050018000420020020000600030004000800070018000840080005001020090019001070100 00500126011001400131020001700145020000900162020000400171039000600175013000700181 #VN12.04559#VN12.04558#Vi?t#895.92214#^214#Nguyn Khc Huyn#Git nc mi tranh #Th#Nguyn Khc Huyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a73tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung#296513## 00430000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430050011000480020011000590030008000700070011000780080005000890090 01900094010000500113011001500118020001700133020000900150020000400159039000600163 013000700169#VN12.04560#VN12.04561#30000#Vi?t#895.9221#^214# Vn Yn#Ngp ng ng#Tp th# Vn Yn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a123tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung#296514## 00520000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020014000680030017000820070014000990080 01600113009006300129010000500192011001400197020001700211020000900228020000400237 039000600241013000700247#VN12.04563#VN12.04562#16000#Vi?t#B455B#895.9221#^214#H Thanh in#Bng bnh tm#60 bi th tuyn#H Thanh in#^aH. ; An Giang#^aNxb. Hi Nh vn ; Hi Lin hip Vn hc Ngh thut An Giang#2012#^a96tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung#296515## 00435000000000253000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820009000408080005000490050010000540020020000640070010000840080005000940090 01900099010000500118011001500123020001700138020000900155020000400164039000600168 013000700174#VN12.04565#VN12.04564#Vi?t#45000#T312T#895.9221#^214#Kim Quang#Tn h th phng Ty#Kim Quang#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a149tr.^b19cm#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#TDung#296516## 00439000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020009000640030004000730070010000770080 00500087009001900092010000500111011001400116020001700130020000900147020000400156 039000600160013000700166#VN12.04567#VN12.04566#20000#Vi?t#T419B#895.9221#^214#H ong Vn#Tc bin#Th#Hong Vn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a83tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#TDung#296517## 00472000000000265000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820010000408080005000500050015000550020014000700030012000840070015000960080 00500111009001900116010000500135011001500140020001700155020000900172020001200181 039000600193013000700199#VN12.04569#VN12.04568#Vi?t#55000#N557M#895.92234#^214# Dng Thin L#Nc mt ng#Tiu thuyt#Dng Thin L#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn# 2012#^a250tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#TDung#296518## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020016000710030004000870070017000910080 00500108009001900113010000500132011001500137020001700152020000900169020000400178 039000600182013000700188#VN12.04571#VN12.04570#45000#Vi?t#D431S#895.9221#^214#N guyn Quang Hu#Dng sng k c#Th#Nguyn Quang Hu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#201 2#^a123tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung#296519## 00447000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050011000560020012000670030004000790070011000830080 00500094009001900099010000500118011001500123020001700138020000900155020000400164 039000600168013000700174#VN12.04573#VN12.04572#55000#Vi?t#PH500S#895.92214#^214 #V Vn Hoa#Ph sa tnh#Th#V Vn Hoa#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a128tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung#296520## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050016000550020014000710030004000850070016000890080 00500105009001900110010000500129011001500134020001700149020000900166020000400175 039000600179013000700185#VN12.04574#VN12.04575#50000#Vi?t#NG112N#895.9221#^214# Trn nh Thnh#Ngy nng mi#Th#Trn nh Thnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^ a108tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung#296521## 00444000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100050 00340820009000398080005000480050012000530020004000650030008000690070012000770080 00500089009001900094010000500113011001700118020001700135020000900152020000400161 039000600165013000700171#VN12.04576#VN12.04577#65000#Vi?t#D452#895.9221#^214#Tr n Nh My#Di#Tp th#Trn Nh My#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a91tr.^b19x20cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung#296522## 00435000000000253000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100070 00340820011000418080005000520050013000570020017000700030007000870080005000940090 01900099010000500118011001500123020001700138020000900155020000400164039000600168 013000700174#VV12.15416#VV12.15415#Vi?t#40000#TH460#895.922134#^214# Chu Th ng#Th Chu Thng#Di co#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a103tr.^b20cm#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#TDung#296523## 00615000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100070 00340820006000418080005000470020020000520070019000720080018000910090023001090100 00500132011001500137020000900152020000700161039000600168021009600174012001800270 006001000288006001200298006000800310013000700318#VV12.15417#VV12.15418#Vi?t#3600 0#NG517S#152.4#^214#Ngun sng tnh yu#Dch: Minh Trm...#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a159tr.^b21cm#Tnh yu#Tm l#TDung#Gm nhng cu chu yn cm ng v tnh yu ca mi ngi mi la tui, mi a v trong x hi#H t ging tm hn#Minh Trm#Nguyn Hin#Lan Chi#296524## 00709000000000289000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820009000408080005000490050013000540020024000670030029000910290017001200070 06000137008001800197009002300215010000500238011001500243020000800258039000600266 021011200272006001600384020001200400013000700412#VV12.15419#VV12.15420#Vi?t#4000 0#H419G#371.3028#^214#Teo Aik Cher#Hc gii, cch no y?#Phng php hc tp hiu qu#Why study smart?#Tc gi, minh ho: Teo Aik Cher ; Phm Hoa Phng bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a159tr.^b21cm#Hc tp#TDung #Trnh by nhng phng php d thc hnh nhm hc tp mt cch hiu qu nht m khng mt nhiu cng sc v ch#Phm Hoa Phng#Phng php#296525## 00953000000000301000450002600110000002600110001104100050002201400070002708200060 00348080005000400050013000450020041000580030073000990070060001720080018002320090 02300250010000500273011001500278020000800293039000600301021026700307005001300574 020002000587006001200607006000900619013000700628020001600635#VV12.15421#VV12.154 22#Vi?t#40000#158.2#^214#Wagner, Rodd#Ngi thng minh khng lm vic mt mnh# Khai thc sc mnh ti u ca cng s trong cng vic v trong cuc sng#Rodd Wa gner, Gale Muller ; Bin dch: Phng Tho, Song Thu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp . H Ch Minh#2012#^a149tr.^b21cm#Hp tc#TDung#Phn tch tm yu t quan trng ca vic duy tr mt mi quan h hp tc cng vic bn vng l: sc mnh cng h ng, lm vic v mc ch chung, tnh cng bng trong s hp tc, tin tng ln nhau, chp nhn c tnh ring ca tng ngi, tha th, trao i thng tin#Mulle r, Gale#Tm l hc ng dng#Phng Tho#Song Thu#296526#Quan h c nhn## 00865000000000277000450002600110000002600110001104100050002201400070002708200060 00348080005000400050015000450020017000600030108000770290034001850070041002190080 01800260009002300278010000500301011001500306020000700321020001500328039000600343 021021600349006001500565013000700580#VV12.15424#VV12.15423#Vi?t#70000#152.4#^21 4#Jeffers, Susan#Xuyn qua ni s#Nhng phng php hiu qu gip bn bin ni s , s do d v cn gin thnh sc mnh, hnh ng v tnh yu#Feel the fear... a nd do it anyway#Susan Jeffers ; H Th Vit H bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tp. H Ch Minh#2012#^a311tr.^b21cm#S hi#Tm l c nhn#TDung#Phn tch tm l s hi trong mi con ngi nhm ch ra bn cht ca ni s, ng thi cung c p nhng cng c cn thit x l cc tnh hung s hi, gip ngi c t c thnh cng trong cuc sng v s nghip#H Th Vit H#296527## 00930000000000301000450002600110000002600110001104100050002201400070002708200060 00348080005000400050013000450020032000580030046000900290024001360070045001600080 01800205009004200223010000500265011001500270020000700285020002000292039000600312 021026600318005001400584006001200598013000700610020001100617#VV12.15425#VV12.154 26#Vi?t#89000#658.8#^214#Lewis, Robin#Nhng quy lut mi trong bn l#Competing in the worlds toughest marketplace#The new rules of retail#Robin Lewis, Michae l Dart ; Phng Thu dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Tin h Vn#2012#^a321tr.^b21cm#Bn l#B quyt thnh cng#TDung#Trnh by tng qut v nhng tc ng n s thay i din mo trong ngnh bn l v sn phm tiu d ng c lin quan trong vi thp k gn y. a ra nhng quy tc mi trong bn l v nhng m hnh bn l ph hp vi s thay i ny c th cnh tranh thnh cng#Dart, Michael#Phng Thu#296528#Cnh tranh## 00878000000000277000450002600110000002600110001104100050002201400070002708200080 00348080005000420050015000470020059000620070015001210080018001360090023001540100 00500177011001500182020001500197020000800212039000600220021033900226020000900565 020001000574020000900584013000700593#VV12.15428#VV12.15427#Vi?t#52000#663.028#^ 214#Phan Quc Linh#Cng ngh - Thit b trong nh my sn xut nc gii kht#Ph an Quc Linh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a232tr.^b21cm#Nc g ii kht#Nh my#TDung#Trnh by tng quan v quy trnh sn xut trong nh my n c gii kht. Trnh by v cng ngh, thit b trong trm x l nc cp, bao b v cng ngh sn xut chai nha PET, pha ch nc gii kht, dy chuyn ng g i sn phm, cc dng nng lng ph tr nh kh nn, hi nc, cht ti lnh v cc thit b sn xut nng lng ph tr#Sn xut#Cng ngh#Thit b#296529## 00538000000000277000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820009000408080005000490050015000540020032000690030004001010070015001050080 01800120009002300138010000500161011001500166020001700181020000900198020000400207 039000600211015003600217013000700253#VV12.15429#VV12.15430#Vi?t#62000#H125K#895 .9221#^214#Phm Thin Th#Hu Kiu - on trng v thanh#Th#Phm Thin Th#^aT p. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a191tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung#Tn tht ca tc gi: Phm Kim Long#296530## 00524000000000277000450002600110000002600110001104100050002201400070002718100060 00340820011000408080005000510050015000560020016000710030004000870070015000910080 01800106009002300124010000500147011001500152020001700167020000900184020000400193 039000600197013000700203015003600210#VV12.15431#VV12.15432#Vi?t#50000#H527N#895 .922134#^214#Phm Thin Th#Huyn ngn xanh#Th#Phm Thin Th#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a142tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung# 296531#Tn tht ca tc gi: Phm Kim Long## 00736000000000277000450002600110000002600110001104100050002201400070002708200060 00348080005000400050016000450020038000610290036000990070056001350080018001910090 02300209010000500232011001500237020001100252039000600263021014400269005001800413 006001100431013000700442020000900449#VV12.15434#VV12.15433#Vi?t#76000#155.9#^21 4#Dresser, Norine#Pht cui nh bc trn con ng mi#Saying gooodbye to someo ne you love#Norine Dresser, Fredda Wasserman ; Phan Quang bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a291tr.^b21cm#Tm l hc#TDung#Ghi li nhng cu chuyn ca nhng ngi phi i mt vi ngi thn sp mt, qua gip mi ngi i din vi thc t mt cch nh nhng hn#Wasserman, Fredda#Phan Quang#2 96532#Ci cht## 01135000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050019000520020029000710070083001000080018001830090 02300201010000500224011001500229021024200244020001100486020000900497020000700506 03900050051301300070051801501360052500500190066100500280068000500120070800600080 0720808000500728039000500733006001100738006001200749#VV12.15436#VV12.15435#86000 #Vi?t#250C#370.15#^214#Hirsh Pasek, Kathy# con bn gii nh Einstein#Kathy H irsh Pasek, Roberta Michnick Golinkoff, Diane Eyer ; Bin dch: Vit H ...#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a350tr.^b24cm#Nhng kin thc phn t ch v qu trnh pht trin tm l, t duy ca tr nh, nhm gip cc bc cha m p dng nhng kin thc ny vo cuc sng gia nh mnh, vo trng hc hay a ra mt chnh sch gio dc ph hp v hiu qu i vi tr#Tm l hc#Gio dc#T r em#Thu#296533#Tn sch nguyn bn: Einstein never used flash cards : how our children really learn - and why they need to play more and memorize less#Pasek, Kathy Hirsh#Golinkoff, Roberta Michnick#Eyer, Diane#Vit H#^214#Thu#Trung Uy n#Hoi Nguyn## 00730000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050022000500020030000720070042001020040039001440080 01800183009002300201010000500224011001500229021013800244020000800382020001000390 005001900400039000500419013000700424019000900431#VV12.15437#VV12.15438#40000#Vi ?t#QU105T#351#^214#ng Th Thanh Phng#Qun tr hnh chnh vn phng#ng Th Thanh Phng, Nguyn Th Ngc An#Ti bn ln th 4, c sa i, b sung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a329tr.^b24cm#Gii thiu tng quan v vn phng. Nghip v hnh chnh vn phng. T chc, qun l v gii quyt vn bn. Cng tc vn th to lp h s#Qun l#Vn phng#Nguyn Th Ngc An#Thu#296534# dch Anh## 00923000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100080 00350820004000438080005000470050018000520020036000700070079001060080018001850090 02300203010000500226011001500231021027700246020001100523020000800534020000900542 006001300551005001500564005001300579039000500592013000700597019000500604#VV12.15 440#VV12.15439#148000#Vi?t#NGH250T#658#^214#Covey, Stephen R.#Ngh thut lnh o theo nguyn tc#Stephen R. Covey ; V Tin Phc bin dch ; H..: Vng Bo L ong, Loan Vn Sm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a503tr.^b24cm#G ii thiu v phn tch cc yu t c bn ca ngh thut lnh o theo nguyn tc nhm pht trin con ngi v t chc, qua a ra nhng li khuyn gip bn p dng nhng nguyn tc ny v cng vic v cuc sng gia nh sao cho cuc sng ngy cng cn bng v hiu qu hn#Ngh thut#Qun l#Lnh o#V Tin Phc#V ng Bo Long#Loan Vn Sm#Thu#296535#Dch## 00750000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050017000550020017000720070017000890080018001060090 02300124010000500147011002200152021023400174020000800408020001000416020001600426 020001800442039000500460013000700465#VV12.15441#VV12.15442#72000#Vi?t#300Q#352 .23092#^214#Phm Phng Tho#i qua thi gian#Phm Phng Tho#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a292, 9tr. nh^b24cm#Nhng ghi chp ca tc gi v cuc sng, gia nh v qu trnh lm vic vi nhng v tr khc nhau, t cc t chc chnh tr, on th, t vic lm ngi i biu ca dn cho ti cng v c h tch hi ng nhn dn thnh ph ca mnh#Tiu s#S nghip#Cng tc cn b#H i ng nhn dn#Thu#296536## 00724000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050018000500020020000680070046000880080018001340090 02300152010000500175011001500180021019500195020000900390020001100399020001100410 039000500421013000700426005001300433#VV12.15443#VV12.15444#95000#Vi?t#QU105T#65 8#^214#on Th Hng Vn#Qun tr chin lc#B.s.: on Th Hng Vn (ch.b.), Ki m Ngc t#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a538tr.^b24cm#Nhng v n c bn v chin lc v qun tr chin lc. Nghin cu cc mi trng bn ngoi v bn trong ca chin lc kinh doanh. Hoch nh v thc hin chin lc kinh doanh ca cng ty...#Qun tr#Kinh doanh#Chin lc#Thu#296537#Kim Ngc t## 00899000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020032000510070063000830080018001460090023001640100 00500187011001500192015006700207021016800274020001000442020001100452020001100463 03900050047401300070047900500210048600500160050700500210052300500150054400500140 0559#VV12.15446#VV12.15445#85000#Vi?t#GI-108T#332#^214#Gio trnh th trng t i chnh#Nguyn Th Bch Loan, Nguyn Vn Nng, Hunh Th Hng Tho...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a351tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Tn c Thng. Khoa Ti chnh - Ngn hng#Gii thiu tng quan v h thng ti chn h hin i, cc nh ch ti chnh, th trng ti chnh, th trng tin t, c c cng c v nghip v trn th trng tin t#Ti chnh#Th trng#Gio trnh#T hu#296538#Nguyn Th Bch Loan#Nguyn Vn Nng#Hunh Th Hng Tho#L H Dim Chi#H Thanh Tng## 00791000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050022000490020046000710070042001170080018001590090 02300177010000500200011001500205021022000220020001800440020000800458020001600466 005001900482039000500501013000700506#VV12.15447#VV12.15448#40000#Vi?t#S406T#652 #^214#ng Th Thanh Phng#Son tho vn bn v cng tc vn th lu tr#ng T h Thanh Phng, Nguyn Th Ngc An#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#201 2#^a238tr.^b24cm#Gii thiu chung v cng tc son tho vn bn v k thut son tho vn bn. Nhng kin thc c bn, c s php l v k nng cn thit ca vi c xy dng, t chc, s dng v qun l vn bn trong c quan, doanh nghip#So n tho vn bn#Lu tr#Vn th lu tr#Nguyn Th Ngc An#Thu#296539## 00815000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020027000650030094000920070036001860080 01800222009002300240010000500263011001500268021013200283020001800415020000900433 020001100442020000900453020000800462005001900470039000500489013000700494#VV12.15 449#VV12.15450#38000#Vi?t#K600T#652#^214#Nguyn Hu Thn#K thut trnh by vn bn#Son tho vn bn theo tiu chun Vit Nam hin hnh. Son tho vn bn the o thng l quc t#Nguyn Hu Thn, Nguyn Th Kim Hu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a219tr.^b24cm#Gii thiu cc th thc v k thut son th o vn bn theo tiu chun Vit Nam hin hnh v son tho vn bn theo thng l quc t#Son tho vn bn#K thut#Tiu chun#Vit Nam#Quc t#Nguyn Th Kim Hu #Thu#296540## 00753000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050012000500020070000620290055001320070011001870080 01800198009002300216010000500239011001500244021012600259020001800385020001000403 020000800413020000900421039000500430013000700435019000900442#VV12.15452#VV12.154 51#10800#Vi?t#NH556C#332#^214#Chen, James#Nhng cng c thit yu trong phn t ch k thut th trng ti chnh#Essentials of technical analysis for financial markets#James Chen#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a295tr.^b24cm# Gii thiu v phn tch k thut th trng ti chnh v cc phng php c bn trong phn tch k thut th trng ti chnh#Kinh t ti chnh#Phn tch#Cng c #K thut#Thu#296541#dch Anh## 00705000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050018000520020018000700070064000880080018001520090 02300170010000500193011001500198021015400213020000900367020000900376005001700385 005001300402039000500415013000700420#VV12.15453#VV12.15454#95000#Vi?t#QU105T#65 8.7#^214#on Th Hng Vn#Qun tr cung ng#B.s.: on Th Hng Vn (ch.b.), Ng uyn Xun Minh, Kim Ngc t#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a491 tr.^b24cm#Nhng vn l lun c bn v cung ng v qun tr cung ng. T chc qun tr cung ng. Quy trnh nghip v cung ng. Mua sm trang thit b sn phm ...#Qun tr#Cung cu#Nguyn Xun Minh#Kim Ngc t#Thu#296542## 00661000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050013000490020029000620070013000910080018001040090 02300122010000500145011001500150021018100165020001900346020000800365020001000373 039000500383013000700388#VV12.15455#VV12.15456#95000#Vi?t#H428V#387#^214#V Tha nh Thu#Hi v p v Incoterms 2010#V Thanh Thu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a510tr.^b24cm#Gii thiu tng qut v Incoterms 2000 & Incoterms 2010. Nhng hiu bit v Incoterms. Kt cu, ni dung ca Incoterms 1990, 2000 v 2010. Hi p v s dng Incoterms 2000 v 2010#Thng mi quc t#Vn ti#i u kin#Thu#296543## 00894000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050012000510020015000630030057000780070057001350080 01800192009002300210010000500233011001500238021022600253020002000479020001000499 00600120050900600090052100500090053003900050053901300070054401900090055102000080 0560#VV12.15458#VV12.15457#12000#Vi?t#T120L#158.2#^214#Earls, Mark#Tm l by n#Khm ph bn cht con ngi thay i hnh vi m ng#Mark Earls ; Dch: H ong Trung, Minh Thu ; Tho Lm h..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#20 12#^a469tr.^b24cm#Nhng khm ph v bn cht con ngi v tm l by n, thng qua nghin cu v tm l by n ng dng trong cc lnh vc ca cuc sng, c ng vic. Gii thiu cc nguyn tc ca phng php tip th theo xu hng m ng#Tm l hc ng dng#Con ngi#Hong Trung#Minh Thu#Tho Lm#Thu#296544#dch Anh#Hnh vi## 01031000000000385000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820011000428080005000530020078000580070053001360080018001890090023002070100 00500230011001500235015004000250021016200290020000800452020000800460020001000468 02000230047802000210050102000090052202000090053102000190054000500130055900500130 0572005001600585005001600601005001600617039000500633013000700638#VV12.15460#VV12 .15459#135000#Vi?t#TR103G#959.704332#^214#Tri giam t binh Ph Quc thi k ch ng thc dn Php v quc M xm lc#B.s.: Trn Th Lan, Bi Hu Hng, Trn Nguyn Ph...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a442tr.^b24cm#TTS ghi: Ban Lin lc t binh Vit Nam#Gii thiu khi qut vng t, con ngi Ph Quc. Lch s hnh thnh tri giam v cc bi vit, hnh nh v bao th h chin s b t y ti tri giam Ph Quc#Lch s#T binh#Tri giam#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Vit Nam#Ph Quc#Tri giam Ph Quc#Trn Th Lan#Bi Hu Hng#Trn Nguyn Ph#Nguyn Dng K#Nguyn Hi Lin#Thu#296545## 00546000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100080 00350820006000438080005000490050019000540020016000730070038000890080018001270090 02300145010000500168011001500173020001700188020001100205020001200216006001200228 039000500240013000700245019001600252#VV12.15461#VV12.15462#135000#Vi?t#GI-100C# 895.1#^214#Thanh Sam Lc Thc#Gia c tnh yu#Thanh Sam Lc Thc ; Nhin Nhin d ch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2012#^a669tr.^b24cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Nhin Nhin#Thu#296546#dch Trung Quc## 01010000000000385000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500020037000550030012000920070055001040040039001590080 00500198009002100203010000500224011001600229015006400245021014100309020000800450 02000230045802000210048102000070050202000090050903900050051802000160052300500170 0539005001100556005001600567005001400583005002000597013000700617#VV12.15465#VV12 .15466#290000#Vi?t#B305N#959.7042#^214#Bin nin lch s Nam B khng chin#194 5 - 1975#B.s.: Nguyn Thi Bng, Hunh Ngh, Nguyn c Minh...#Ti bn ln th 1 c sa cha, b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a1042tr.^b24cm#TTS ghi: Hi ng ch o bin son lch s Nam B khng chin#Gii thiu nhng s kin d in ra Nam B v nhng vn lin quan n Nam B t nm 1945 n nm 1975 c trnh by theo th t thi gian#Lch s#Khng chin chng Php#Khng chin ch ng M#Nam B#Vit Nam#Thu#S kin lch s#Nguyn Thi Bng#Hunh Ngh#Nguyn c Minh#Trn Vn Knh#Trng V Anh Giang#296548## 01017000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820009000428080005000510020056000560030010001120040039001220080005001610090 02100166010000500187011001600192015006400208021036300272020000800635020002300643 020002100666020000700687020000900694039000500703013000700708#VV12.15468#VV12.154 67#350000#Vi?t#NH556V#959.7042#^214#Nhng vn chnh yu trong lch s Nam B khng chin#1945-1975#Ti bn ln th 1 c sa cha, b sung#^aH.#^aChnh tr Q uc gia#2012#^a1319tr.^b24cm#TTS ghi: Hi ng ch o bin son lch s Nam B khng chin#Vai tr lch s ca giai cp nng dn v vn rung t, nng th n trong lch s khng chin Nam B. Phong tro cch mng th Si Gn, ch Ln, Gia nh v cc thnh ph Min Nam. Nhng sng to v xy dng lc lng v trang v u tranh v trang trn chin trng Nam B. Phong tro khng chin v hot ng yu nc ca ng bo cc tn gio Nam B#Lch s#Khng chin chn g Php#Khng chin chng M#Nam B#Vit Nam#Thu#296549## 00889000000000361000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500020027000550070062000820220005001442210012001490080 00500161009002100166010000500187011001500192021015500207020000800362020001600370 02000230038602000210040902000090043000500150043900500160045400500120047000500180 0482005001500500039000500515013000700520#VV12.15470#VV12.15469#395000#Vi?t#L302 S#959.7041#^214#Lch s Nam b khng chin#B.s.: Trn Bch ng (ch.b.), Dng nh Tho, T Bu Gim...#T. 1#1945 - 1954#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a955tr .^b24cm# cp n rt nhiu s kin lch s xy ra trong thi gian di ca cuc khng chin t nm 1945 n 1954, cng vi s bin i kinh t, x hi thi k #Lch s#S kin lch s#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Vit Nam# Trn Bch ng#Dng nh Tho#T Bu Gim#Nguyn Trng Xut#Trn Phn Chn#Thu #296550## 00890000000000361000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500020027000550070062000820220005001442210012001490080 00500161009002100166010000500187011001600192021015500208020000800363020001600371 02000230038702000210041002000090043100500150044000500160045500500120047100500180 0483005001500501039000500516013000700521#VV12.15471#VV12.15472#575000#Vi?t#L302 S#959.7043#^214#Lch s Nam b khng chin#B.s.: Trn Bch ng (ch.b.), Dng nh Tho, T Bu Gim...#T. 2#1954 - 1975#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a1666t r.^b24cm# cp n rt nhiu s kin lch s xy ra trong thi gian di ca cu c khng chin t nm 1954 n 1975, cng vi s bin i kinh t, x hi thi k #Lch s#S kin lch s#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Vit Nam #Trn Bch ng#Dng nh Tho#T Bu Gim#Nguyn Trng Xut#Trn Phn Chn#Thu #296551## 01000000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020032000560030010000880070052000980080005001500090021001550100 00500176011002600181015004800207021027300255020000800528020000800536020000600544 02000090055000500110055900500160057000500140058600500140060000500140061403900050 0628013000700633020001000640#VV12.15473#VV12.15474#Vi?t#L302S#324.2597070959717# ^214#Lch s ng b huyn Phong Th#1950-2010#B.s.: Huy Lu, Nguyn Vn Din , on Cao Khi...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a487tr., 10tr. nh^b24cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b huyn Phong Th#Gii thiu v tr a l, con ngi v truyn thng u tranh cch mng ng b huyn Phong Th (tnh Lai Chu). Nh ng ng gp ca ng b v nhn dn huyn Phong Th trong cuc khng chin chng Php, chng quc M cu nc qua cc giai on: 1945 - 1954, 1954 - 1975#Lc h s#ng b#Huyn#Lai Chu# Huy Lu#Nguyn Vn Din#on Cao Khi#o c Ch nh#Ngu Vn Phc#Thu#296552#Phong Th## 00704000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020077000460080005001230090021001280100005001490110015001540150 07200169021012800241020001200369020001100381020000800392020000900400020001700409 039000500426013000700431#VV12.15475#VV12.15476#Vi?t#M458S#345.597#^214#Mt s v n bn ca ng, nh nc v tnh Ph Th v phng, chng tham nhng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a654tr.^b24cm#TTS ghi: Vn phng ban ch o tnh Ph Th v phng, chng tham nhng#Gii thiu mt s vn bn ca ng, Nh nc, Quc hi , cc B, ngnh Trung ng v ca tnh Ph Th v phng, chng tham nhng#Phng chng#Tham nhng#Vn bn#Vit Nam#Vn bn php qui#Thu#296553## 01100000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020035000560030010000910070053001010080005001540090021001590100 00500180011002600185021035300211020000800564020000800572020001000580020000900590 00500130059900500150061200500140062700500200064100500150066103900050067601300070 0681015007400688#VV12.15478#VV12.15477#Vi?t#L302S#324.2597070959712#^214#Lch s ng b thnh ph Cao Bng#1930-2012#B.s.: Trnh Phng, inh Ngc Vin, Trn V n Trn...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a536tr., 26tr. nh^b24cm#Gii thiu k hi qut v t nc v con ngi Cao Bng. Qu trnh ng b thnh ph Cao Bng ra i v lnh o nhn dn u tranh ginh chnh quyn, cng nhn dn c nc thc hin thnh cng hai cuc khng chin chng Php v chng M, lnh o s n ghip xy dng ch ngha x hi, thc hin cng cuc i mi, cng nghip ho, h in i ho t nc#Lch s#ng b#Thnh ph#Cao Bng#Trnh Phng#inh Ngc V in#Trn Vn Trn#Triu Th Thu Trang#Lm Hng Trang#Thu#296554#TTS ghi: ng b tnh Cao Bng. Ban chp hnh ng b thnh ph Cao Bng## 00688000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820009000428080005000510050015000560020026000710070015000970080005001120090 02100117010000500138011001500143021017900158020000800337020002300345020002100368 020000900389039000500398013000700403#VV12.15480#VV12.15479#104000#Vi?t#NH556C#3 55.0092#^214#V Nguyn Gip#Nhng chng ng lch s#V Nguyn Gip#^aH.#^aChn h tr Quc gia#2012#^a648tr.^b24cm#Ti hin lch s ho hng ca dn tc Vit Na m qua hai cuc chin tranh chng Php v M di s lnh o ca ng, c bit l hnh nh H Ch Minh trong mt giai on cch mng#Lch s#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Vit Nam#Thu#296555## 00699000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820009000528080005000610050017000660020049000830070017001320080 00500149009002100154010000500175011001500180021012500195020000800320020002300328 020001000351020000900361039000500370013000700375020001500382#VV12.15484#VV12.154 83#VV12.15482#210000#Vi?t#V400N#355.0092#^214#Trn Trng Trung#V Nguyn Gip - danh tng thi i H Ch Minh#Trn Trng Trung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012 #^a911tr.^b24cm#Trnh by qu trnh i tng V Nguyn Gip, di s ch o c a ng, Bc H ch huy ton qun nh thng thc dn Php#Lch s#Khng chin chng Php#i tng#Vit Nam#Thu#296556#V Nguyn Gip## 00767000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820008000528080005000600050015000650020019000800030015000990070 03900114004001800153008000500171009002100176010000500197011001500202021015900217 02000170037602000100039302000090040300600120041203900050042401300070042901900050 0436#VV12.15486#VV12.15485#VV12.15487#153000#Vi?t#M458T#920.008#^214#Taranp, P . S.#106 nh thng thi#Sch tham kho#P. S. Taranp ; Minh Hp dch, h..#T i bn ln th 2#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a750tr.^b24cm#Gii thiu cuc i, s phn, hc thuyt ca 106 nh thng thi thuc nhiu lnh vc khc nhau tr n th gii nh Solmng, Khng T, Hraolit, Bant, Talt...#Nhn vt lch s#Da nh nhn#Th gii# Minh Hp#Thu#296557#Dch## 01127000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200180 00338080005000510020072000560070055001280080005001830090021001880100005002090110 02400214015007600238021037300314020000800687020000800695020000700703020000700710 00500140071700500140073100500160074500500130076100500150077403900050078901300070 0794#VV12.15488#VV12.15489#Vi?t#L302S#324.2597070959731#^214#Lch s truyn thn g cch mng ca ng b v nhn dn phng Nguyn Du#B.s.: Nguyn Th M, V Huy Chng, Trn Chu Qunh...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a66tr., 10tr.nh^b21 cm#TTS ghi: ng b Qun Hai B Trng. Ban chp hnh ng b phng Nguyn Du#G ii thiu lch s ng b v nhn dn phng Nguyn Du trong cng cuc u tranh ginh chnh quyn v khng chin chng thc dn Php xm lc (1930 - 1954); tr ong cng cuc bo v Th x hi ch ngha, u tranh thng nht t quc (1954 - 1975); thi k c nc thng nht, khc phc hu qu chin tranh, xy dng ch ngha x hi v nhng nm u i mi t nc...#Lch s#ng b#Phng#H N i#Nguyn Th M#V Huy Chng#Trn Chu Qunh#Lc Vn Thao#Nguyn Vn Tri#Thu#2 96558## 00803000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050008000560020004000640030018000680070008000860040 03200094008000500126009002100131010000500152011001500157021021200172020001700384 02000070040102000090040802000110041702000090042802000080043702000080044503900050 0453013000700458#VV12.15490#VV12.15491#61000#Vi?t#GH250#363.409597#^214#Hu Th #Gh#Tiu phm bo ch#Hu Th#Ti bn ln th 2, c chnh sa#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a378tr.^b21cm#Tp hp nhng bi vit, cu chuyn ca tc gi v c on ngi, cuc sng, s kin, vn ho con ngi, x hi... nhng mt tch cc v tiu cc, c bit l s tha ho v nhn cch ca mt b phn cn b, cng chc #Vn hc hin i#X hi#Tiu cc#Tham nhng#Vit Nam#Tp vn#Bi bo#Thu#29655 9## 00484000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020005000620030018000670070008000850040 01900093008000500112009002100117010000500138011001500143020001700158020000900175 020001000184039000500194013000700199#VV12.15492#VV12.15493#56000#Vi?t#CH112#895 .9223#^214#Hu Th#Chy#Tiu phm bo ch#Hu Th#Xut bn ln th 4#^aH.#^aChn h tr Quc gia#2012#^a342tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu phm#Thu#2965 60## 00899000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020058000560030015001140070055001290080005001840090 02100189010000500210011001500215015004800230021014400278020001000422020001100432 02000090044302000150045200500130046700500150048000500140049500500130050900500150 0522039000500537013000700542#VV12.15494#VV12.15495#41000#Vi?t#M458S#355.009597# ^214#Mt s vn v u tranh quc phng Vit Nam hin nay#Sch tham kho#Tr n ng B (ch.b.), Dng Vn Minh, Phm Anh Tun...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2 012#^a234tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Nhn vn Qun s#Gii thiu nh ng vn chung v u tranh quc phng. Trnh by nhn t tc ng, xu hng v yu cu u tranh quc phng Vit Nam hin nay#u tranh#Quc phng#Vit Nam #Sch tham kho#Trn ng B#Dng Vn Minh#Phm Anh Tun#ng c Quy#Nguyn V n Quy#Thu#296561## 01319000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020031000510030094000820070070001760080005002460090 02100251010000500272011001500277015007900292021049400371020000800865020001000873 02000100088302000170089300500140091000500140092400500150093800500160095303900050 0969013000700974#VV12.15497#VV12.15496#50000#Vi?t#B108C#070.4#^214#Bo ch v t hng tin i ngoi#Sch chuyn kho dnh cho hc vin, nh qun l v bo ch, q uan h quc t, PR, chnh tr...#L Thanh Bnh (ch.b.), Thi c Khi, Phm Vit Long, Nguyn Vn Xun#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a298tr.^b21cm#TTS ghi: H c vin Ngoi giao Vit Nam. Khoa Truyn thng v Vn ho i ngoi#L lun chun g v lnh vc truyn thng i chng, bo ch, thng tin i ngoi. Tng quan v truyn thng i chng Vit Nam; ng li, chnh sch ca ng, Nh nc v truyn thng i chng, cng tc i ngoi v thng tin i ngoi. Cc th loi bo ch s dng trong truyn thng quc t, ngoi giao vn ho thi k hi nhp. Vai tr ca bo ch i vi thng tin i ngoi. Thc trng, phng hng v gi i php nhm nng cao cht lng cng tc thng tin i ngoi trong tnh hnh m i#Bo ch#Thng tin#i ngoi#Sch chuyn kho#L Thanh Bnh#Thi c Khi#Phm Vit Long#Nguyn Vn Xun#Thu#296562## 00745000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820011000418080005000520050014000570020048000710070014001190040019001330080 00500152009002100157010000500178011002600183021016100209020000900370020001000379 020002100389020000900410039000500419013000700424020001200431#VV12.15499#VV12.154 98#124000#Vi?t#H450C#959.704092#^214#Phm Vn ng#H Ch Minh - Tinh hoa v kh phch ca dn tc#Phm Vn ng#Xut bn ln th 2#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2 012#^a654tr., 20tr. nh^b22cm#Gm cc tc phm, cc bi ni, bi vit ca ng c h Phm Vn ng c cng b t nm 1948 n 1998 v t tng, cuc i v s n ghip ca ch tch H Ch Minh#Cuc i#S nghip#T tng H Ch Minh#Bi vit# Thu#296563#H Ch Minh## 00777000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050012000480020033000600030035000930070012001280080005001400090 02100145010000500166011001500171015006200186021012800248020000800376020001000384 020002000394020004200414020000700456039000500463013000700468#VV12.15500#VV12.155 01#Vi?t#TR254N#355.0092#^214#Ng Vn To#Trn nhng chng ng cch mng#Hi k ca Thiu tng Ng Vn To#Ng Vn To#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a187tr. ^b21cm#u ba sch ghi: ng u - B ch huy Qun s tnh Sc Trng#Hi k v s rn luyn, phn u, nhng nm thng tham gia cch mng, qu trnh cng tc v hc tp ca Thiu tng Ng Vn To#Tiu s#S nghip#Hot ng cch mng#Ng V n To, thiu tng, 1932-, Vit Nam#Hi k#Thu#296564## 01085000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020086000540070063001400040031002030080005002340090 02100239010000500260011001500265015002900280021025900309020000800568020001100576 02000110058702000190059802000090061700500190062600500150064500500180066000500170 0678005001600695039000500711013000700716#VV12.15503#VV12.15502#41000#Vi?t#S550T #323.1597#^214#S tht vn dn ch v nhn quyn trong chin lc "Din bin ho bnh" Vit Nam#B.s.: Trng Thnh Trung, Nguyn Vn Ti, Nguyn Vnh Thng ...#Xut bn ln th 2 c sa cha#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a235tr.^b21cm #TTS ghi: Hc vin Chnh tr#Trnh by s tht v vn "Dn ch", "Nhn quyn " trong thc hin chin lc "Din bin ho bnh" Vit Nam hin nay. Gii thi u bin php u tranh lm tht bi m mu s dng chiu bi "Dn ch v nhn quy n" thc hin "Din bin ho bnh Vit Nam"#Dn ch#Nhn quyn#Chin lc#D in bin ho bnh#Vit Nam#Trng Thnh Trung#Nguyn Vn Ti#Nguyn Vnh Thng#N guyn Minh Khi#Nguyn B Dng#Thu#296565## 01117000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020023000580030015000810070056000960040029001520080 00500181009002100186010000500207011001500212021035200227020002300579020000800602 02000150061002000080062502000100063302000150064300500140065800500150067200500140 0687005001400701005001600715039000500731013000700736#VV12.15505#VV12.15504#69000 #Vi?t#TH250C#324.2597071#^214#Th ch ng cm quyn#Sch tham kho#ng nh T n, ng Minh Tun (ch.b.), Phan Xun Sn...#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^ aChnh tr Quc gia#2012#^a428tr.^b21cm#Trnh by s cn thit xy dng th ch ng cm quyn trong nh hng i mi chnh tr Vit Nam. Nhng vn l lu n v ng cm quyn, th ch ng cm quyn. Nhng c im ch yu v th ch ca mt s ng cm quyn trn th gii. Thnh tu, nhng vn t ra hin na y v gii php i vi th ch ng cng sn Vit Nam lnh o nh nc#ng Cn g sn Vit Nam#Th ch#ng cm quyn#L lun#Thc tin#Sch tham kho#ng nh Tn#ng Minh Tun#Phan Xun Sn#V Hong Cng#Nguyn Vn Vnh#Thu#296566## 00746000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050008000500020024000580070008000820040033000900080 00500123009002100128010000500149011001500154021020400169020000700373020000900380 020000800389020001000397039000500407013000700412020000700419020000600426#VV12.15 506#VV12.15507#44000#Vi?t#CH527N#302#^214#Hu Th#Chuyn nh, chuyn nc#Hu T h#Xut bn ln th 2, c chnh sa#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a255tr.^b21c m#Gm nhng tn vn, tiu lun vit trong khong thi gian 2001-2006, phn nh n hng nt chm ph c phn su sc v cc vn con ngi, lm ngi trong cc m i ng x mi vo nhng nm u ca th k 21#X hi#Vit Nam#Tn vn#Tiu lun# Thu#296567#ng x#Ngi## 00661000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050008000510020017000590070008000760040019000840080 00500103009002100108010000500129011001500134021019800149020000800347020000800355 020000800363039000500371013000700376#VV12.15509#VV12.15508#40000#Vi?t#203X#070 .4#^214#Hu Th#n xanh, n #Hu Th#Xut bn ln th 2#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2012#^a227tr.^b21cm#Gm nhng li t s ca tc gi v cuc i lm bo v qun l bo ch, v s vinh quang cng nh nhng cam go ca ngh bo. S rn lu yn bn lnh, trau di tinh thng ngh nghip ca ngi lm bo#Bo ch#Nh bo# Qun l#Thu#296568## 00675000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020012000620070008000740040034000820080 00500116009002100121010000500142011001500147021013500162020000800297020000900305 020001000314039000500324013000700329020001000336020000800346020000700354#VV12.15 510#VV12.15511#43000#Vi?t#450D#300.9597#^214#Hu Th#, d, lng#Hu Th#Xut bn ln th 2, c chnh cha#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a251tr.^b21cm#Gm n hng tiu phm mang du n i thng vit v nhng vn v kinh t, chnh tr , vn ho v x hi v ang din ra Vit Nam#Kinh t#Vit Nam#Tiu phm#Thu #296569#Chnh tr#Vn ho#X hi## 00879000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050013000520020042000650290025001070070049001320080 00500181009001100186010000500197011001500202039000500217013000700222021029200229 020001000521020000800531020001000539005001500549005001300564#VV12.15513#VV12.155 12#68000#Vi?t#TH552H#646.7#^214#Trn Hu Tr#Thc hnh tit kim cho cuc sng tt hn#Do save for better life!#B.s.: Trn Hu Tr, V Nguyn Khi, L Thu Hn g#^aH.#^aHng c#2012#^a200tr.^b21cm#Thu#296570#Trnh by mc ch chnh ca v ic thc hnh tit kim. Gii thiu nhng cu chuyn thnh cng ca ngi Nht v nhng ngi giu c khc trn th gii nh thc hnh tit kim. Mt s bi hc v phng trnh lng ph c nhn v thc hnh tit kim gp phn xy dng x hi ngy cng pht trin#Ti chnh#C nhn#Tit kim#V Nguyn Khi#L Thu Hng## 01002000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200080 00358080005000430020040000480030020000880070073001080080005001810090021001860100 00500207011001500212015008200227021027500309020000900584020001000593020001100603 005001300614005001600627005001900643005001400662039000500676013000700681#VV12.15 515#VV12.15514#Vi?t#GI-108T#343.597#^214#Gio trnh bi dng nghip v u thu #Chng trnh c bn#Phm Vn Bn (ch.b.), Nguyn Ngc Hi, Hong Phng Nhung, Vng Hi Sn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a203tr.^b24cm#TTS ghi: Ngn hng Pht trin Vit Nam. Trung tm o to v Nghin cu khoa hc#Tng quan v u t hu. Cc hnh thc la chn nh thu. Hp ng, k hoch u thu v s tuyn nh thu. Quy trnh u thu rng ri v hn ch i vi gi thu dch v t vn, gi thu mua sm hng ho, xy lp. Cc hnh thc la chn nh thu khc v cc vn lin quan#u thu#Nghip v#Gio trnh#Phm Vn Bn#Nguyn Ngc Hi#Hon g Phng Nhung#Vng Hi Sn#Thu#296571## 01197000000000397000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600050016000650020078000810030015001590070 07000174004001800244008000500262009002100267010000500288011001500293021032800308 02000150063602000090065102000120066002000090067202000090068102000150069003900050 0705013000700710006001700717006001300734006001900747005001600766005001700782#VV1 2.15518#VV12.15517#VV12.15516#80000#Vi?t#N254H#959.7043#^214#Asselin, Pierre#N n ho bnh mong manh - Washington, H Ni v tin trnh ca Hip nh Paris#Sch tham kho#Pierre Asselin ; Dch: Dng Vn Nghin... ; H..: Trnh Huy Quang... #Ti bn ln th 1#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a374tr.^b24cm#Trnh by qu t rnh m phn hip nh Paris ko di hn 4 nm gia nhng nh m phn ca H N i v Washington. Phn tch bi cnh, tnh hnh ca mi bn trong tng giai on , t lm r ng c, chin lc ca mi bn trong tng thi im. ng t hi nu ln tnh hnh chin tranh Vit Nam sau Hip nh Paris 1973-1975#Hip nh Pari#m phn#Chin tranh#Ho Bnh#Vit Nam#Sch tham kho#Thu#296572#Dng Vn Nghin#L Th Phit#Nguyn Hong Thnh#Trnh Quang Huy#Phng Trng Tun## 00776000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050014000490020049000630070014001120080005001260090021001310100 00500152011001500157021031300172020000800485020000800493020000900501039000500510 013000700515#VV12.15519#VV12.15520#Vi?t#D121T#305.895922#^214#Trn Hu Tin#Dn tc trong lch s v trong thi i ngy nay#Trn Hu Tin#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2012#^a362tr.^b24cm#Gii thiu nhng vn chung v dn tc: bn cht, dn tc v x hi, vn dn tc trong hc thuyt Mc - Lnin, quan h dn tc - g iai cp hin nay. Nhn t dn tc trong lch s Vit Nam t thi Hng Vng dng nc, thi k phong kin, thi k cch mng, thi k khng chin chng Php ... cho n ngy nay#Dn tc#Lch s#Vit Nam#Thu#296573## 00546000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020043000520070042000950220004001370080005001410090 02600146010000500172011001500177020000800192020000900200020001400209005001500223 005001800238039000500256013000700261#VV12.15522#VV12.15521#24000#Vi?t#H419T#372 .34#^214#Hc tt tin hc dnh cho hc sinh tiu hc#Trn Don Vinh (ch.b.), Tr ng Th Thu H#Q.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a119tr.^b24cm#Tin hc#Ti u hc#Sch c thm#Trn Don Vinh#Trng Th Thu H#Thu#296574## 00705000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020036000510030051000870070068001380080005002060090 02600211010000500237011001500242020000500257020000600262020000800268020001200276 02000140028800500150030200500190031700500110033600500200034703900050036701300070 0372#VV12.15524#VV12.15523#31000#Vi?t#B454M#372.7#^214#45 b bi tp trc ng him ton 1#900 bi tp trc nghim chn lc v hng dn gii#Nguyn c Tn, T rn Th Kim Cng, T Th Yn, Trn Th Thanh Nhn#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2012#^a170tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Nguyn c T n#Trn Th Kim Cng#T Th Yn#Trn Th Thanh Nhn#Thu#296575## 00542000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020020000530070024000730220004000970040018001010080 00500119009002600124010000500150011001500155020000700170020000600177020000800183 020001400191005000800205005001500213039000500228013000700233#VV12.15526#VV12.155 25#20000#Vi?t#GI-103B#372.7#^214#Gii bi tp ton 1#T Thp, Nguyn c Ho#T. 2#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a110tr.^b24cm#Ton 1#L p 1#Bi tp#Sch c thm#T Thp#Nguyn c Ho#Thu#296576## 00529000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020023000530070032000760220004001080080005001120090 02600117010000500143011001500148020000500163020000600168020000800174020001400182 005001100196005002000207039000500227013000700232#VV12.15528#VV12.15527#25000#Vi ?t#GI-103V#372.7#^214#Gii v bi tp ton 3#T Th Yn, Trn Th Thanh Nhn#T.1 #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a139tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#T Th Yn#Trn Th Thanh Nhn#Thu#296577## 00529000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020023000530070032000760220004001080080005001120090 02600117010000500143011001500148020000500163020000600168020000800174020001400182 005001100196005002000207039000500227013000700232#VV12.15530#VV12.15529#25000#Vi ?t#GI-103V#372.7#^214#Gii v bi tp ton 3#T Th Yn, Trn Th Thanh Nhn#T.2 #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a135tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#T Th Yn#Trn Th Thanh Nhn#Thu#296578## 00637000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070052000820080005001340090026001390100 00500165011001400170020001200184020000800196020000600204020001400210005001200224 005002000236005001500256005001900271005002100290039000500311013000700316#VV12.15 531#VV12.15532#20000#Vi?t#M458T#372.63#^214#199 bi v on vn hay lp 3#L An h Xun, Nguyn Th Kiu Anh, L Th Vn Anh...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#20 12#^a95tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 3#Sch c thm#L Anh Xun#Nguyn Th Kiu Anh#L Th Vn Anh#V Th Hng Giang#Nguyn Th Hng Lan#Thu#296579## 00529000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020023000530070032000760220004001080080005001120090 02600117010000500143011001500148020000500163020000600168020000800174020001400182 005001100196005002000207039000500227013000700232#VV12.15533#VV12.15534#20500#Vi ?t#GI-103V#372.7#^214#Gii v bi tp ton 4#T Th Yn, Trn Th Thanh Nhn#T.1 #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a116tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#T Th Yn#Trn Th Thanh Nhn#Thu#296580## 00494000000000277000450002600110000002600110001102000110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020033000620070013000950220004001080080 00500112009002600117010000500143011001500148020000800163020000600171020001400177 005001300191039000500204013000700209#VV12.15535#VV12.15536#Ting Vit#19000#Vi? t#L462G#372.6#^214#Li gii v bi tp ting Vit 4#V Khc Tun#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a104tr.^b24cm#Bi tp#Lp 4#Sch c thm#V Khc Tun #Thu#296581## 00560000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020026000530070028000790220004001070040018001110080 00500129009002600134010000500160011001500165020001100180020000600191020000800197 020001400205005001200219005001500231039000500246013000700251#VV12.15538#VV12.155 37#20000#Vi?t#GI-103B#372.6#^214#Gii bi tp ting Vit 4#L Anh Xun, L Th Vn Anh#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a112tr.^b24cm #Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#L Anh Xun#L Th Vn Anh#Thu#296582## 00629000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020026000510070051000770220004001280080005001320090 02600137010000500163011001500168020000800183020001100191020001200202020000800214 02000060022202000140022800500140024200500190025600500160027503900050029101300070 0296#VV12.15539#VV12.15540#36000#Vi?t#GI-521E#807#^214#Gip em hc tt ng vn 8#Hong Th Th, Trn Th Thu Ninh, Nguyn Thnh L#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a160tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Lp 8#Sch c thm#Hong Th Th#Trn Th Thu Ninh#Nguyn Thnh L#Thu#296583## 00629000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020026000510070051000770220004001280080005001320090 02600137010000500163011001500168020000800183020001100191020001200202020000800214 02000060022202000140022800500140024200500190025600500160027503900050029101300070 0296#VV12.15542#VV12.15541#38000#Vi?t#GI-521E#807#^214#Gip em hc tt ng vn 9#Hong Th Th, Trn Th Thu Ninh, Nguyn Thnh L#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a176tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Lp 9#Sch c thm#Hong Th Th#Trn Th Thu Ninh#Nguyn Thnh L#Thu#296584## 00611000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020031000490070042000800080005001220090026001270100 00500153011001500158020001200173020000800185020000700193020001400200005001200214 005001300226005001200239005001700251005001700268039000500285013000700290#VV12.15 544#VV12.15543#75000#Vi?t#M458T#807#^214#199 bi v on vn hay lp 11#L Anh Xun, L Qunh Anh, V Th Dung...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^a398tr.^ b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 11#Sch c thm#L Anh Xun#L Qunh Anh#V Th D ung#Nguyn Th Giang#Nguyn Thu Hng#Thu#296585## 01077000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050011000540020043000650070046001080080005001540090 02600159010000500185011001500190015005800205021045800263020001800721020001100739 005001200750005001300762039000500775013000700780#VV12.15546#VV12.15545#99000#Vi ?t#GI-108T#330.01#^214#V Th Du#Gio trnh l thuyt kinh t ca Karl Marx#V Th Du (ch.b.), Th Tng, V c Thanh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2012#^ a313tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Kinh t#Trnh b y nhng vn v l thuyt kinh t ca Karl Marx bao gm: Hng ho v tin. T bn v gi tr thng d trong ch ngha t bn. Tch lu t bn trong ch ngha t bn. Tun hon v chu chuyn ca t bn. Ti sn xut v lu thng t bn x hi. Li nhun v li nhun trung bnh. T bn thng nghip v li nhun thn g nghip trong ch ngha t bn. T bn sinh li tc v t sut li tc. T bn kinh doanh nng nghip v a t t bn ch ngha#L thuyt kinh t#Gio trnh# Th Tng#V c Thanh#Thu#296586## 00864000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100080 00350820006000438080005000490050011000540020030000650070011000950080005001060090 02600111010000500137011001500142015005800157021034100215020001900556020001100575 039000500586013000700591#VV12.15548#VV12.15547#150000#Vi?t#GI-108T#332.1#^214#H Vn Hi#Gio trnh thanh ton quc t#H Vn Hi#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2012#^a641tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Kinh t# Tng quan v thanh ton quc t. Gii thiu v cc phng tin v iu kin than h ton quc t. Phng tin thanh ton nh thu v phng tin tn dng chng t. Bo lnh thanh ton v tn dng d phng trong thng mi quc t. B chng t trong thanh ton quc t v cc phng thc thanh ton khc. Bao thanh ton tron g thng mi quc t#Thanh ton quc t#Gio trnh#Thu#296587##