00639000000000241000450004100050000080800050000503900050001000200140001500500090 00290070009000380080012000470090017000590100005000760110026000810820008001070130 00700115026001100122181000600133020000800139020001000147020001400157021022600171 #Vi?t#^214#H.H#Lng Qung X#Vn Kinh#Vn Kinh#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#201 1#^a223tr., 17tr. nh^b21cm#959.741#283758#VV12.00007#L106Q#Lch s#Thanh Ho#L ng Qung X#Gii thiu v v tr a l, qu trnh hnh thnh, pht trin, c b it l giai on lch s t nm 1945 n nm 2001ca lng Qung X (thnh ph Th anh Ho) cng nhng truyn thng tt p v cc dng h truyn thng ca lng## 00953000000000313000450004100050000080800050000503900050001000200630001500500150 00780050015000930050013001080050016001210050014001370070062001510080012002130090 01700225010000500242011002600247015005400273082001300327013000700340026001100347 181000600358020000800364020000800372020001900380020001000399021023000409#Vi?t#^2 14#H.H#Lch s lc lng v trang nhn dn huyn Nga Sn(1945 - 2010)#Phan Vn Thanh#Phm Quc Vit#L Vn Thun#Nguyn Hu Chc#V Quc Huyn#B.s.: Phan Vn T hanh (ch.b.), Phm Quc Vit, L Vn Thun...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011# ^a412tr., 17tr. nh^b21cm#TTS ghi: ng u - Ban Ch huy Qun s huyn Nga Sn# 355.00959741#283759#VV12.00008#L302S#Lch s#Nga Sn#Lc lng v trang#Thanh Ho #Gii thiu v tr a l, con ngi, truyn thng u tranh yu nc v lc l ng v trang ca nhn dn huyn Nga Sn (thnh ph Thanh Ho) trong khng chin chng Php, chng M cu nc v trong thi k xy dng, bo v t quc## 01310000000000337000450004100050000080800050000503900050001000200470001500500130 00620050014000750050017000890050014001060050016001200050012001360070094001480080 01200242009001700254010000500271011003000276015007100306082001800377013000700395 02600110040218100060041302000080041902000100042702000080043702000100044502000070 0455021051000462#Vi?t#^214#H.H#Lch s ng b phng Ngc Tro (1947 - 2011)#P hm Th ng#o Minh Chu#Trng Ngc Phan#L Ngc Quang#Hong Xun Tc#V c Phc#B.s.: o Minh Chu (ch.b.), Phm Th ng,Trng Ngc Phan ; S.t., tng hp : L Ngc Quang...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a292tr., 22tr. nh mu^b21 cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b phng Ngc Tro - thnh ph Thanh Ho#324.25 97070959741#283760#VV12.00009#L302S#Lch s#Ngc Tro#ng b#Thanh Ho#Phng#G ii thiu vi nt v iu kin t nhin v truyn thng lch s phng Ngc Tro , thnh ph Thanh Ho. Lch s ng b phng Ngc Tro trong phong tro u tra nh cch mng ca nhn dn a phng gp phn vo thng li ca cuc khng chi n chng thc dn Php v quc M (1930-1975), thi k khc phc hu qu chin tranh,thc hin k hoch Nh nc 5 nm ln th III v thc hin ng li i mi (1976-1995) v giai on y mnh s nghip i mi theo hng cng nghip h o, hin i ho (1996-2011)## 01184000000000325000450004100050000080800050000503900050001000200460001500500130 00610050014000740050012000880050014001000050013001140070075001270080012002020090 01700214010000500231011003000236015007100266082001800337013000700355026001100362 18100060037302000080037902000090038702000080039602000100040402000070041402104370 0421#Vi?t#^214#H.H#Lch s ng b phng ng Sn (1981 - 2011)#Phm Th ng# o Minh Chu#L Ch Hng#Mai Xun Hiu#Hong V Ci#B.s.: o Minh Chu (ch.b.), Phm Th ng ; S.t., tng hp: L Ch Hng...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011 #^a280tr., 16tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b phng Ngc Tro - Thnh ph Thanh Ho#324.2597070959741#283761#VV12.00010#L302S#Lch s#ng Sn #ng b#Thanh Ho#Phng#Gii thiu vi nt v iu kin t nhin v truyn th ng lch s phng ng Sn, thnh ph Thanh Ho. Lch s ng b phng ng Sn trong phong tro u tranh cch mng ca nhn dn a phng gp phn vo thng li ca cuc khng chin chng thc dn Php v quc M (1930-1980); thi k bt u thc hin ng li i mi (1981-1991) v giai on y mnh s nghi p i mi theo hng cng nghip ho, hin i ho (1991-2011)## 00947000000000301000450004100050000080800050000503900050001000200190001500300870 00340050013001210050015001340050012001490070048001610080012002090090017002210100 00500238011002500243082000800268013000700276026001100283181000700294020000800301 020001300309020000900322020000800331020001000339021029600349#Vi?t#^214#H.H#Ph Nhi xa v nay#Lc s v tc ph cc dng h lng Ph Nhi x Hng Lc, huyn H u Lc, tnh Thanh Ho#Mai Th Vin#Hong Anh Nhn#V Hng Phi#B.s.: Hong Anh Nh n, Mai Th Vin, V Hng Phi#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a756tr., 9tr. nh^b24cm#959.741#283762#VV12.00011#PH500N#Lch s#Lng Ph Nhi#Hng Lc#Hu Lc# Thanh Ho#Gii thiu s b v nhng chng ng pht trin ca lng t thi tin s cho n nay. Chn dung, bt tch ca cc chin s cng sn hot ng b mt ti lng, cc ng ch ng vin u tin, b th chi b ca lng v tc ph cc dng h lng Ph Nhi, x Hng Lc, huyn Hu Lc, tnh Thanh Ha## 00446000000000253000450004100050000080800050000503900050001000200120001500500190 00270070019000460080005000650090019000700100005000890110015000940820010001090130 00700119014000700126026001100133026001100144181000700155020001700162020000400179 020000900183#Vi?t#^214#H.H#Th dng m#Nguyn Trng Thng#Nguyn Trng Thng#^a H.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a193tr.^b21cm#895.92214#283763#86000#VV12.00012#VV1 2.00013#TH460D#Vn hc hin i#Th#Vit Nam## 00482000000000265000450004100050000080800050000503900050001000200170001500300040 00320050018000360070018000540080005000720090019000770100005000960110025001010820 01000126013000700136014000700143026001100150026001100161181000600172020001700178 020001200195020000900207#Vi?t#^214#H.H#Tnh th lc bt#Th#Nguyn Tng Vnh#N guyn Tng Vnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a151tr., 6tr. nh^b21cm#895.92214 #283764#40000#VV12.00014#VV12.00015#T312T#Vn hc hin i#Th lc bt#Vit Nam ## 00457000000000265000450004100050000080800050000503900050001000200190001500300040 00340050014000380070014000520080005000660090019000710100005000900110014000950820 00900109013000700118014000700125026001100132026001100143181000700154020001700161 020000400178020000900182#Vi?t#^214#H.H#Chng vng hoa n#Th#Phm Ngc San#Ph m Ngc San#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a95tr.^b21cm#895.9221#283765#45000#VV1 2.00016#VV12.00017#CH106V#Vn hc hin i#Th#Vit Nam## 00449000000000265000450004100050000080800050000503900050001000200100001500300080 00250050012000330070012000450080005000570090019000620100005000810110015000860820 00900101013000700110014000700117026001100124026001100135181000700146020001700153 020000400170020000900174#Vi?t#^214#H.H#Tr ngha#Tp th#Khuynh Dip#Khuynh Di p#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a127tr.^b21cm#895.9221#283766#50000#VV12.00018# VV12.00019#TR100N#Vn hc hin i#Th#Vit Nam## 00466000000000265000450004100050000080800050000503900050001000200220001500300040 00370050016000410070016000570080005000730090019000780100005000970110015001020820 01100117013000700128014000700135026001100142026001100153181000600164020001700170 020000400187020000900191#Vi?t#^214#H.H#Lng l mt ng bay#Th#Lng Hu Thn g#Lng Hu Thng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a147tr.^b21cm#895.922134#283767# 59000#VV12.00020#VV12.00021#L116L#Vn hc hin i#Th#Vit Nam## 00615000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050015000560020020000710030007000910070015000980080 00500113009001900118010000500137011001500142021013500157020001700292020000900309 020000700318039000500325013000700330#VV12.00022#VV12.00023#54000#Vi?t#X100X#895 .922803#^214#Ng Th Trng#X Xa khng xa xi#Bt k#Ng Th Trng#^aH.#^aNxb . Hi Nh vn#2011#^a171tr.^b21cm#Mt s suy ngh ca tc gi v con ngi, vn ho, an ninh trt t... ca mt s vng min t nc nh Ph Quc, H Tin, Ki n Hi...#Vn hc hin i#Vit Nam#Bt k#H.H#283768## 00505000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820010000528080005000620050020000670020014000870030012001010070 02000113008000500133009001900138010000500157011001500162020001700177020000900194 020001200203039000500215013000700220#VV12.00024#VV12.00025#VV12.00026#135000#Vi ?t#M107G#895.92234#^214#Nguyn Th Thu Thu#Mnh giy bc#Tiu thuyt#Nguyn Th Thu Thu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a314tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam# Tiu thuyt#H.H#283769## 00432000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020011000550070009000660080005000750090019000800100 00500099011001500104020001700119020001200136039000500148005000900153020000900162 013000700171#VV12.00027#VV12.00028#89000#Vi?t#S455G#895.92234#^214#Sng gng#L Tuyt#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a345tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt #H.H#L Tuyt#Vit Nam#283770## 00570000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020018000600070033000780080005001110090 06100116010000500177011001500182020001700197020001200214039000500226019001000231 005001400241006001300255020000500268013000700273#VV12.00029#VV12.00030#VV12.0003 1#76000#Vi?t#B100P#843#^214#Ba ph n can m#Marie Ndiaye ; H Thanh Vn dch# ^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a386tr.^ b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#H.H#Dch Php#Ndiaye, Marie#H Thanh Vn#Ph p#283771## 00662000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500140008000550050006000630020016000690030054000850070 02300139022000400162008000500166009006100171010000500232011001500237020001700252 02000110026902000120028000600100029203900050030201900160030701300070032300500060 0330#VV12.00032#VV12.00034#VV12.00033#Vi?t#M124M#895.1#^214#125000#H M#Mt m Ty Tng#Cuc truy tm kho bu ngn nm ca Pht gio Ty Tng#H M ; Lc Hn g dch#T.8#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#201 1#^a678tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Lc Hng#H.H#Dch Tru ng Quc#283772#H M## 01015000000000349000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400020030000450070056000750220004001312210010001350080006001450090017001510100 00500168011002500173015004600198021030600244020000800550020000800558020000300566 02000110056902000100058000500160059000500080060600500130061400500110062700500150 0638039000500653013000700658#VV12.00035#Vi?t#L302S#324.2597070959747#^214#Lch s ng b x Triu Long#B.s.: Nguyn Vn Minh (ch.b.), V Son, Nguyn Hu ...# T.1#1930-1975#^aHu#^aNxb. Thun Ha#2011#^a167tr., 5tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x Triu Long#S lc vi nt v mnh t v con ngi x Tri u Long huyn Triu Phong tnh Qung Tr. Lch s ng b v phong tro cch mn g ca nhn dn x qua cc giai on: trong thi k u tranh ginh chnh quyn c ch mng (1930-1945), trong khng chin chng Php (1945-1954) v khng chin ch ng M (1954-1975)#Lch s#ng b#X#Triu Long#Qung Tr#Nguyn Vn Minh#V So n#Nguyn Hu #Nguyn Ph#Nguyn Hu Cn#H.H#283773## 00771000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020019000440290018000630070014000810080006000950090017001010100 00500118011001400123015006000137021018500197020001700382020002100399020001000420 006000900430039000500439013000700444020000900451020000900460#VV12.00036#15000#V i?t#TH107C#959.7043#^214#Thnh c Qung Tr#Quang Tri citadel#Minh c dch#^aHu #^aNxb. Thun Ho#2011#^a44tr.^b21cm#TTS ghi: Trung tm Bo tn Di tch v Dan h thng Qung Tr#Ghi li chn thc v cuc sng v qu trnh anh dng chin u , hy sinh ca qun v dn ta trn chin trng Qung Tr nm 1972, c bit l 81 ngy m chin u Thnh c Qung Tr#Lch s hin i#Khng chin chng M #Qung Tr#Minh c#H.H#283774#Vit Nam#Thnh c## 00641000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020046000430030010000890070016000990080006001150090017001210100 00500138011001500143021010100158020001700259020001100276020000600287039000500293 005001600298020002100314020000900335013000700344#VV12.00037#60000#Vi?t#5611#95 9.7043#^214#ng 12A nh cao anh hng tng lai rng m#Tp k s#Nguyn Khc Ph#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a248tr.^b21cm#Vit v cuc chin u xy dng v bo v ng 12A (nay l Quc l 12A) trong khng chin chng M#Lch s hin i#Qung Bnh#K s#H.H#Nguyn Khc Ph#Khng chin chng M#Vit Nam#283775# # 01077000000000385000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020094000550030017001490070065001660080005002310090 02600236010000500262011001500267021021300282020001000495020000900505020000900514 01500380052302000080056102000090056902000090057800500130058700500160060000500170 0616005001300633005001600646039000500662013000700667020001700674#VV12.00038#VV12 .00039#44500#Vi?t#N122C#382.09597#^214#Nng cao nng lc xut khu nhm hng n ng lm thu sn ca Vit Nam sang th trng Nht Bn#Sch chuyn kho#B.s.: Bi Ngc Sn (ch.b.), Nguyn Vn Minh, Nguyn Minh Hng...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a248tr.^b21cm#Trnh by nhng vn c bn v th trng nhp khu hng nng lm thu sn ca Nht Bn, thc trng v cc gii php nhm nng cao nng lc xut khu nhm hng nng lm thu sn ca Vit Nam sang th trng ny# Xut khu#Nng sn#Vit Nam#TTS ghi: Trng i hc Ngoi thng#Lm sn#Thu s n#Nht Bn#Bi Ngc Sn#Nguyn Vn Minh#Nguyn Minh Hng#H Thu Ngc#Nguyn Th u Hng#H.H#283776#Sch chuyn kho## 00847000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020048000410070017000890080005001060090026001110100005001370110 01500142015007800157021024000235020000800475039000500483005001700488020000800505 004004100513013000700554020000800561#VV12.00040#55000#Vi?t#L600L#651.01#^214#L lun v phng php cng tc vn th lu tr#Vng nh Quyn#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2011#^a399tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Nhng vn chung v cng tc vn th. Gii thi u vn bn qun l nh nc v cc th thc vn bn. Cc k thut son tho vn bn nh ngn ng v vn phong ca vn bn hnh chnh. Cch qun l v gii quyt vn bn v lp h s hin hnh#Vn th#H.H#Vng nh Quyn#Vn bn#Ti bn l n th 2 c b sung v sa cha#283777#Lu tr## 01164000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020068000470030106001150070052002210080005002730090026002780100 00500304011001500309015010500324021023100429020004000660020000800700039000500708 00500170071300500130073000500170074300500220076000500200078201300070080202000080 0809020000900817#VV12.00041#VV12.00042#Vi?t#M458C#027.0597#^214#Mt chng ng o to v nghin cu khoa hc Thng tin - Th vin#K nim 38 nm truyn thng o to v 15 nm thnh lp khoa Thng tin - Th vin (1973-2011 & 1996-2011)#Ng uyn Vn Khnh, Trn Th Qu, Hunh nh Chin...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2011#^a594tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn. Khoa Thng tin - Th vin#Gii thiu mt s thnh tch ni b t ca Khoa Thng tin - Th vin ca trng i hc Khoa hc X hi Nhn vn v cc tham lun ti Hi tho Nghin cu Khoa hc "S nghip Thng tin - Th vin V it Nam i mi v hi nhp quc t"#Trng i hc Khoa hc X hi Nhn vn#Lc h s#H.H#Nguyn Vn Khnh#Trn Th Qu#Hunh nh Chin#Hunh Th Xun Phng#H ong Th Trung Thu#283778#o to#Th vin## 00615000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020022000490030076000710070016001470040018001630080 00500181009002600186010000500212011001500217020000900232020000700241020000800248 020001400256020001500270005001600285039000500301013000700306#VV12.00043#VV12.000 44#45000#Vi?t#B452D#516#^214#Bi dng hnh hc 10#Dng cho hc sinh ban khoa h c t nhin. n luyn thi vo i hc, cao ng#Phm Quc Phong#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a248tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 10#Bi tp#Sc h c thm#Sch luyn thi#Phm Quc Phong#H.H#283779## 00576000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020052000530070012001050040018001170080005001350090 02600140010000500166011001500171020000800186020000700194020000800201020001400209 020001500223005001200238039000500250020001200255013000700267#VV12.00045#VV12.000 46#45000#Vi?t#H561D#546.076#^214#Hng dn gii nhanh bi tp trc nghim ho h c 11#Cao C Gic#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a262tr. ^b24cm#Ho hc#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#Sch luyn thi#Cao C Gic#H.H#Trc nghim#283780## 00654000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560020020000610070035000810080005001160090 01100121010000500132011001500137021015300152020001000305039000500315005001700320 020002000337006001200357013000700369#VV12.00047#VV12.00049#VV12.00048#40000#Vi? t#CH500N#142#^214#Ch ngha hin sinh#Jacques Colette ; Hong Thch dch#^aH.#^a Th gii#2011#^a166tr.^b21cm#Gii thiu v l thuyt v thc hnh suy t, cc v n hin sinh, t do, siu vit, thi gian, th gii, giao tip v tng lai c a ch ngha hin sinh#Trit hc#H.H#Colette, Jacques#Ch ngha hin sinh#Hong Thch#283781## 00866000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540020010000590070049000690080005001180090011001230100 00500134011001500139021025400154020004300408020001300451020000900464039000500473 005001400478005001600492005001400508005001200522005001100534013000700545#VV12.00 050#VV12.00052#VV12.00051#Vi?t#N114M#959.70071#^214#55 nm y#Trn Vn Giu, Tr n Quc Vng, inh Xun Lm...#^aH.#^aTh gii#2011#^a166tr.^b21cm#Gii thiu m t s bi vit, nhng tm tnh ca cc lp thy tr, cc b tng dy, hc, cn g tc Khoa Lch s - Trng i hc Tng hp H Ni (t 1995 l Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn - i hc Quc gia H Ni) v c bn b ng nghip #Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Khoa lch s#Bi vit#H.H#Trn Vn Giu#Trn Quc Vng#inh Xun Lm#Phan Huy L#H Vn Tn#283782## 00708000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050021000620020007000830070044000900080 00500134009005300139010000500192011001500197021008900212020000800301020001000309 02000070031902000090032602000060033501300070034101900120034800600170036003900050 0377#VV12.00053#VV12.00055#VV12.00054#92000#Vi?t#G450M#960.3#^214#Kapu[ciDski, Ryszard#G mun#Ryszard Kapu[ciDski ; Nguyn Thi Linh dch#^aH.#^aTh gii ; Cn g ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a469tr.^b21cm#Gm hai mi chn cu c huyn k v lch s, cuc sng, con ngi hin i ca chu Phi#Lch s#Chnh tr#X hi#Chu Phi#Du k#283783#Dch Ba Lan#Nguyn Thi Linh#H.H## 00875000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630020027000680030053000950070042001480080 00500190009001100195010000500206011002600211021018300237020001100420020001400431 03900050044500500190045000600080046900600070047702000050048402000080048902000120 0497013000700509020000900516#VV12.00056#VV12.00058#VV12.00059#VV12.00057#Vi?t#C1 01V#616.904#^214#Cc vin Pasteur hi ngoi#K nim 120 nm ngnh vi sinh vt Ph p trn th gii#Jean-Pierre Dedet ; Dch: Thi Hoa, T Nga#^aH.#^aTh gii#2011# ^a596tr., 18tr. nh^b21cm#Gii thiu v qu trnh hnh thnh, hot ng, thnh q u v trin vng ca mng li vin Pasteur chu , Bc Phi, vng Nam Sahara, chu u, chu M, Thi Bnh Dng v n Dng#Vin Past#Sch song ng#H.H#D edet, Jean-Pierre#Thi Hoa#T Nga#Php#Lch s#Vi sinh vt#283784#Th gii## 00975000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620020037000670030071001040070045001750080 00500220009002800225010000500253011001500258015009100273021015200364020000800516 02000070052402000160053100500120054700500130055900500150057200500140058700500120 0601039000500613013000700618#VV12.00060#VV12.00061#VV12.00062#VV12.00063#Vi?t#M1 26V#959.77#^214#My vn tin trnh lch s x hi#K yu hi tho khoa hc l n th hai, thnh ph H Ch Minh, 30-5-2009#Phan Huy L, L Xun Dim, Nguyn Th Hu...#^aH.#^aTh gii ; Cng ty T Vn#2011#^a544tr.^b24cm#TTS ghi: n kh oa hc cp Nh nc "Qu trnh hnh thnh v pht trin vng t Nam B"#Tuyn c hn mt s bo co trong khun kh n khoa hc x hi cp Nh nc v qu tr nh lch s x hi vng t Nam B t khi ngun cho n hin nay#Lch s#Nam B# K yu hi tho#Phan Huy L#L Xun Dim#Nguyn Th Hu#Phm c Mnh#Nguyn Vi t#H.H#283785## 00963000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820008000558080005000630020024000680070048000920080005001400090 02800145010000500173011001500178015009200193021017300285020000800458020000700466 02000200047300500160049300500120050900500140052100500110053500500120054603900050 0558020004300563013000700606#VV12.00064#VV12.00065#VV12.00067#VV12.00066#Vi?t#V4 62T#959.731#^214#Vi Thng Long - H Ni#Trnn Quc Vng, Phan Huy L, Nguyn H i K...#^aH.#^aTh gii ; Cng ty T Vn#2011#^a702tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn. Khoa Lch s#Tuyn chn mt s nghin cu khoa hc v Thng Long - H Ni qua cc giai on lch s : trc nh , trong k nguyn i Vit, di thi Php thuc v t nm 1945 n nay#Lch s#H Ni#Nghin cu khoa hc#Trn Quc Vng#Phan Huy L#Nguyn Hi K#H Vn Tn#Trn B Chi#H.H#Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#28378 6## 00601000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020019000380030010000570290032000670080006000990090017001050100 00500122011001600127021016300143020001000306020001100316020000800327039000500335 013000700340#VN12.00001#65000#Vi?t#T550#423#^214#T in Anh - Vit#75.000 t# English - Vietnamese dictionary#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a1151tr.^b18cm#Gii thiu khong 75000 t thng dng trong ting Anh c dch sang ting Vit, c km ch thch, v d minh ho c th v sp xp theo trt t ch ci ting Anh#T ing Anh#Ting Vit#T in#H.H#283787## 00817000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030072000670070015001390080006001540090017001600100 00500177011001500182021023700197020001100434039000500445005001500450020001800465 020000900483004004000492013000700532#VN12.00002#18000#Vi?t#120T#616.4#^214#m thc tr bnh i ng#Hng dn n ung tr bnh i ng bng cc mn n n gin d lm#Phan Vn Chiu#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a124tr.^b19cm#S l c v nguyn nhn, cc triu chng, phn loi bnh, cc bin chng ca bnh i ng. Trnh by cc phng php n ung ca bnh i ng, cch tnh ton thc n ph hp, hng dn cc loi thc n hng ngy dng iu tr bnh#Tiu n g#H.H#Phan Vn Chiu#Liu php n ung#iu tr#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#283788## 00758000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020033000340070068000670080006001350090017001410100005001580110014001630210 16400177020000600341039000500347020000700352020000900359005001500368005001900383 005002200402005001800424005001900442013000700461#VN12.00003#Vi?t#H103M#371.94#^2 14#20 cu hi v gio dc tr t k#Phan Minh Tin (ch.b.), Dorothee Faessler, N guyn Ngc Qunh Anh...#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a24tr.^b19cm#Trnh by mt s kin thc c bn v khi nim, nguyn nhn, triu chng, cch pht hin, cc bin php chm sc, v c bit l cc phng php gio dc tr t k#T k#H.H #Tr em#Gio dc#Phan Minh Tin#Faessler, Dorothee#Nguyn Ngc Qunh Anh#Phm Th Qunh Ni#Mai Th Thanh Thu#283789## 00480000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050012000480020016000600030004000760070012000800080006000920090 01700098010000500115011001500120020001700135020000900152020000400161015003500165 013000700200039000700207#VN12.00004#VN12.00005#Vi?t#N116S#895.92214#^214#Hoi Ph ng#Nng sn trng#Th#Hoi Phng#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a106tr.^b19cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tn tht ca tc gi: L Th Chun#283790#T.Dung## 00443000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050015000480020020000630030004000830070015000870080006001020090 01700108010000500125011001500130020001700145020000900162020000400171013000700175 039000700182#VN12.00006#VN12.00007#Vi?t#T312Y#895.92214#^214#Lu Xun Tng#Tnh yu ngi lnh#Th#Lu Xun Tng#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2011#^a100tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#283791#T.Dung## 00602000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380050016000430020054000590070016001130080006001290090017001350100 00500152011002600157020000800183020000900191021010700200020001100307020000400318 013000700322039000700329#VN12.00008#35000#Vi?t#V501C#959.7029#^214#Lng Kim Th nh#Vua cha triu Nguyn - Chn i cha mi ba i vua#Lng Kim Thnh#^aHu# ^aNxb. Thun Ho#2011#^a255tr., 16tr. nh^b19cm#Lch s#Vit Nam#Tm hiu v cu c i ca chn v cha v mi ba i vua nh Nguyn cng mt s chuyn ni cung nh Nguyn#Nh Nguyn#Vua#283792#T.Dung## 00723000000000277000450002600110000004100050001118100070001608200080002380800050 00310050009000360020051000450070024000960080012001200090017001320100005001490110 02800154005001400182013000700196021019000203020000800393020000900401020000800410 020001000418020001000428039000700438#VN12.00009#Vi?t#TH116C#959.741#^214#Phm T n#Thng cnh Ngn Na vi n Na v Am Tin c tch#Phm Tn, Phm Vn Tun#^aT hanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a60tr., 4tr. nh mu^b19cm#Phm Vn Tun#283793# Gii thiu khi qut v a danh ni Ngn Na (Triu Sn, Thanh Ho) trong s s ch v l cn c a khi ngha B Triu (nm 248), cng nh gi tr vn ho v d u lch ca n Na v Am Tin#Lch s#a danh#Du lch#Triu Sn#Thanh Ho#T.Dun g## 00527000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390050008000440020031000520030019000830070008001020080012001100090 01700122010000500139011001500144020001700159020000900176020001000185015003600195 020000400231013000700235039000700242#VN12.00010#40000#Vi?t#B300T#895.92214#^214 #K Chu#Bi tnh s git mu chung tnh#Trng ca tnh yu#K Chu#^aThanh Ho#^ aNxb. Thanh Ho#2011#^a123tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Trng ca#Tn tht ca tc gi: Phan Vn Phn#Th#283794#T.Dung## 00483000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020008000620030004000700070008000740080 00500082009001900087010000500106011001500111020001700126020000900143020000400152 015003500156013000700191039000700198#VN12.00011#VN12.00012#50000#Vi?t#H205M#895 .9221#^214#ng #Heo may#Th#ng #^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a120tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tn tht ca tc gi: ng Bch #283795#T.Dun g## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050017000550020011000720030004000830070017000870080 00500104009001900109010000500128011001500133020001700148020000900165020000400174 013000700178039000700185#VN12.00013#VN12.00014#25000#Vi?t#V250B#895.92214#^214# Nguyn nh Hng#V bn neo#Th#Nguyn nh Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a 101tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#283796#T.Dung## 00474000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050010000560020022000660030014000880070010001020080 00500112009001900117010000500136011001500141020001700156020000900173020001200182 013000700194039000700201#VN12.00015#VN12.00016#30000#Vi?t#S533C#895.922802#^214 #Phan Thi#Sut cht v... b v#Tiu phm vui#Phan Thi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn #2010#^a103tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ci#283797#T.Dung## 00448000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020011000670030004000780070013000820080 00500095009001900100010000500119011001400124020001700138020000900155020000400164 013000700168039000700175#VN12.00017#VN12.00018#30000#Vi?t#M305T#895.9221#^214#L Ngc Phi#Min trng#Th#L Ngc Phi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a73tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#283798#T.Dung## 00493000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050015000560020019000710030025000900070015001150080 00500130009001900135010000500154011001500159020001800174020000900192020001200201 013000700213039000700220#VN12.00019#VN12.00020#25000#Vi?t#NH103B#895.92234#^214 #Nguyn Anh Ho#Nhi bn kin tri#Tp truyn cho thiu nhi#Nguyn Anh Ho#^aH.# ^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a100tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#28 3799#T.Dung## 00450000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050015000550020008000700030004000780070015000820080 00500097009001900102010000500121011001400126020001700140020000900157020000400166 013000700170039000700177#VN12.00021#VN12.00022#25000#Vi?t#TR100#895.9221#^214# Nguyn S Nhn#Tr t#Th#Nguyn S Nhn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a92tr.^b 19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#283800#T.Dung## 00549000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050012000550020011000670030004000780070012000820080 01600094009006300110010000500173011001400178020001700192020000900209020000400218 015003500222013000700257039000700264#VN12.00023#VN12.00024#13000#Vi?t#NH460L#89 5.9221#^214#Trung Thnh#Nh l cn#Th#Trung Thnh#^aH. ; An Giang#^aNxb. Hi Nh vn ; Hi Lin hip Vn hc Ngh thut An Giang#2011#^a59tr.^b19cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#Tn tht ca tc gi: L Ch Thnh#283801#T.Dung## 00462000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050015000550020020000700030004000900070015000940080 00500109009001900114010000500133011001400138020001700152020000900169020000400178 013000700182039000700189#VN12.00025#VN12.00026#30000#Vi?t#PH500S#895.9221#^214# Bi Quang Chu#Ph sinh nhp phch#Th#Bi Quang Chu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#20 11#^a95tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#283802#T.Dung## 00647000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020022000580030011000800070052000910080005001430090 01900148010000500167011001500172020001700187020000900204020000400213020001000217 00500140022700500160024100500170025700500150027400500180028901300070030703900070 0314#VN12.00027#VN12.00028#60000#Vi?t#TH460#895.9221008#^214#Th ng Thi Ng uyn#Tuyn chn#Trn Ngc nh, Nguyn Vit Bc, Phng Thanh Bnh...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a260tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tuyn tp#Trn Ng c nh#Nguyn Vit Bc#Phng Thanh Bnh#Nguyn S Bi#Ng T. Hi Chuyn#283803#T .Dung## 00516000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020021000700030004000910070016000950080 00500111009001900116010000500135011001400140020001700154020000900171020000400180 015004000184013000700224039000700231#VN12.00029#VN12.00030#30000#Vi?t#N116T#895 .9221#^214#Nguyn Hng Vn#Nng tui tnh chiu#Th#Nguyn Hng Vn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2012#^a61tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tn tht ca tc gi : Nguyn Quang Minh#283804#T.Dung## 00527000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050017000550020021000720030004000930070017000970080 00500114009001900119010000500138011002900143020001700172020000900189020000400198 015003300202013000700235039000700242#VN12.00031#VN12.00032#36000#Vi?t#QU250H#89 5.9221#^214#Nguyn Th Phong#Qu hng v ni nh#Th#Nguyn Th Phong#^aH.#^aNx b. Hi Nh vn#2011#^a123tr., 4tr. nh mu^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#B t danh ca tc gi: Hng Phong#283805#T.Dung## 00467000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050012000480020015000600030004000750070012000790080005000910090 01900096010000500115011001500120020001700135020000900152020000400161012002200165 013000700187039000700194#VN12.00033#VN12.00034#Vi?t#X107T#895.92214#^214#Phm B Dc#Xanh thi gian#Th#Phm B Dc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a103tr.^b19cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T sch Ngi yu th#283806#T.Dung## 00467000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050013000550020012000680030012000800070013000920080 00500105009001900110010000500129011001500134020001700149020000900166020001200175 013000700187039000700194#VN12.00035#VN12.00036#80000#Vi?t#TH462#895.9223#^214# Khut Trng#Thi nh#Tiu thuyt#Khut Trng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^ a367tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#283807#T.Dung## 00623000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200130002280800050 00350020036000400080012000760090017000880100005001050110014001100150046001240130 00700170021013000177020001100307020001000318020001000328020003600338039000700374 #VL12.00001#Vi?t#D125A#305.40959741#^214#Du n trong nhim k (1996 - 2011)#^aT hanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a24tr.^b27cm#TTS ghi: Hi Lin hip Ph n tnh Thanh Ho#283808#Gii thiu nhng thnh tu ca Hi Lin hip Ph n tnh Thanh Ho nhim k 1996 - 2011 trong vic thc hin su nhim v ca Hi#Hi ph n#T hnh tu#Thanh Ho#Hi Lin hip Ph n tnh Thanh Ho#T.Dung## 00886000000000313000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300020046000350070045000810080012001260090017001380100005001550110014001600050 01500174015004700189005001300236005001200249005001600261005001600277013000700293 021017600300020002900476020000800505020001000513020004200523039000700565#VL12.00 002#Vi?t#T104M#373.597#^214#80 nm hnh thnh v pht trin (1931 - 2011)#Kim Ng c Chnh, Ng Anh Dng, L Vn Vinh...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a80tr. ^b27cm#Kim Ngc Chnh#TTS ghi: Trng THPT chuyn Lam Sn Thanh Ho#Ng Anh Dn g#L Vn Vinh#Nguyn Vn Hng#Phm Ngc Quang#283809#Gii thiu lch s hnh th nh, pht trin v nhng thnh tch gio vin v hc sinh trng trung hc ph th ng chuyn Lam Sn (Thanh Ho) t c trong 80 nm qua (1931-2011)#Gio dc ph thng trung hc#Lch s#Thanh Ho#Trng ph thng trung hc chuyn Lam Sn#T. Dung## 00704000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300020047000350030032000820080005001140090021001190100005001400110015001450200 00900160020000900169020001700178015001600195021021800211020000700429013000700436 039000700443#VL12.00003#Vi?t#K600Y#328.597#^214#K yu ca Quc hi kho XII - K hp th chn#T ngy 21-3 n ngy 29-3-2010#^aH.#^aVn phng Quc hi#2011#^a 963tr.^b27cm#Quc hi#Vit Nam#Vn kin i hi#Lu hnh ni b#Gii thiu ni d ung cc vn kin chung, cc bo co tng kt nhim k Quc hi kho 12, cc d n lut trnh Quc hi thng qua v cho kin, cc ngh quyt v lut c th ng qua ti k hp th 9 Quc hi kho 12#K yu#283810#T.Dung## 01266000000000373000450001400080000004100050000818100060001308200080001980800050 00270020098000320030062001300290073001920070045002650080005003100090026003150100 00500341011001600346005001600362015006200378005001600440005000900456005001200465 00500140047701300070049102103080049802000130080602000110081902000170083002000080 0847020001100855020000900866020001000875039000700885#315000#Vi?t#H452T#495.922# ^214#Hi tho quc t o to v nghin cu ngn ng hc Vit Nam: Nhng vn l lun v thc tin#Theoretical and practical issues : Hanoi, November 11th, 2011#International conference on linguistics training and research in Vietnam#Ng uyn Hng Cn, Marrina Prvot, Quyn Di...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^ a1016tr.^b29cm#Nguyn Hng Cn#TTS ghi: Trng i hc Khoa hc x hi v Nhn vn - HQGHN#Prvot, Marrina#Quyn Di#Vi Th Quan#Song Jung Nam#283811#Gii thi u ni dung cc bi tham lun c trnh by ti Hi tho quc t o to v nghi n cu ngn ng hc Vit Nam v: ging dy ngn ng hc, Vit ng hc v ting Vit, nhng vn ngn ng hc v Vit ng hc, nhng vn v ting Vit v vn ho Vit Nam, ngn ng cc dn tc Vit Nam v khu vc#Ngn ng hc#Ting Vi t#Hi tho quc t#o to#Nghin cu#Vit Nam#Tham lun#T.Dung## 00904000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820007000418080005000480050017000530020036000700030058001060070017001640080 00500181009002600186010000500212011001500217013000700232021033300239020000500572 020001100577020000900588039000700597020001000604#VL12.00004#VL12.00005#295000#V i?t#S450Q#362.16#^214#Nguyn V K Anh#S qun l cng tc y t trng hc#Ti l iu dng cho cn b qun l cng tc y t trng hc#Nguyn V K Anh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a273tr.^b41cm#283812#Trnh by khi qut v cng tc y t trng hc. Gii thiu ni dung trng hc nng cao sc kho: k nng truy n thng gio dc sc kho, rn luyn k nng gi gn v sinh c nhn, gi gn v sinh mi trng trng hc, gio dc dinh dng v v sinh an ton thc phm, g io dc gii tnh v sc kho sinh sn tui v thnh nin...#Y t#Trng hc#Sc kho#T.Dung#Rn luyn## 00917000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820010000638080005000730020047000780030086001250080 00500211009001400216010000500230011001500235015004700250013000700297021015000304 02000100045402000220046402000140048602000130050002000220051302000080053502000080 0543020000900551039000700560#VV12.00068#VV12.00071#VV12.00070#VV12.00069#100000 #Vi?t#H561D#343.59705#^214#Hng dn mi v k khai thu GTGT & thu TNDN#Theo T hng t s 28/2011/TT-BTC ca B Ti chnh hng dn thi hnh Lut qun l thu# ^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a286tr.^b24cm#TTS ghi: Tng cc Thu. Tp ch Thu Nh nc#283813#Hng dn k khai bn loi thu chnh l thu gi tr gia tng, thu thu nhp doanh nghip, thu i vi nh thu nc ngoi v thu thu nhp c nh n#Php lut#Thu gi tr gia tng#Thu thu nhp#Doanh nghip#Vn u t nc ng oi#C nhn#K khai#Vit Nam#T.Dung## 00609000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020043000550030094000980070019001920080005002110090 01400216010000500230011001500235020001100250020001400261020000800275020001500283 005001900298013000700317039000700324#VV12.00072#VV12.00073#68000#Vi?t#PH561P#54 7.0076#^214#Phng php gii nhanh bi ton ho hu c#Luyn thi i hc v cao ng. Bi dng hc sinh kh, gii. Ti liu tham kho cho gio vin#Nguyn Xun Trng#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a445tr.^b24cm#Ho hu c#Sch c thm#Bi tp# Sch luyn thi#Nguyn Xun Trng#283814#T.Dung## 00574000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050015000600020009000750030012000840070 03100096008000500127009005600132010000500188011001500193020001700208020000300225 020001200228006001000240019000800250013000700258039000700265#VV12.00074#VV12.000 75#VV12.00076#98000#Vi?t#M111L#813#^214#Capote, Truman#Mu lnh#Tiu thuyt#Tru man Capote ; Trn nh dch#^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a508tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Trn nh#Dch M#2 83815#T.Dung## 00463000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020017000680030004000850070014000890080 00500103009001400108010000500122011002600127020001700153020000900170020000400179 013000700183039000700190#VV12.00078#VV12.00077#60000#Vi?t#L120H#895.9221#^214#P han Hu Gin#Lm H trong ti#Th#Phan Hu Gin#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a197tr. , 49tr. nh^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#283816#T.Dung## 00663000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810005000450820004000508080005000540050022000590020006000810030012000870070 03600099022000400135221001700139008000500156009005600161010000500217011001500222 02000170023702000050025402000120025900600080027101300070027901900100028600500220 0296039000700318#VV12.00079#VV12.00080#VV12.00081#92000#Vi?t#V106#843#^214#Fomb elle, Timothe de#Vango#Tiu thuyt#Timothe de Fombelle ; H Tho dch#T.1#Gia tri v t#^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^ a484tr.^b21cm#Vn hc hin i#Php#Tiu thuyt#H Tho#283817#Dch Php#Fombell e, Timothe de#T.Dung## 00579000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050017000600020014000770030012000910070 03100103008000500134009005600139010000500195011001500200020001700215020000300232 020001200235006000800247013000700255019000800262039000700270#VV12.00082#VV12.000 83#VV12.00084#96000#Vi?t#C450G#813#^214#Scottoline, Lisa#C gi ca b#Tiu thu yt#Lisa Scottoline ; Miel. G dch#^aH.#^aNxb. H Ni ; Cng ty Vn ho v Truy n thng Nh Nam#2011#^a491tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Miel. G#2838 18#Dch M#T.Dung## 00891000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820011000558080005000660050013000710020087000840070013001710080 00500184009002000189010000500209011001500214015001600229013000700245021025600252 020000800508020001100516020000900527020002100536020001300557039000700570#VV12.00 085#VV12.00087#VV12.00088#VV12.00086#Vi?t#T550T#355.009597#^214#H Huy Thng#T tng H Ch Minh v mt s vn c bn trong quc phng, qun s v i on kt#H Huy Thng#^aH.#^aQun i nhn dn#2011#^a386tr.^b21cm#Lu hnh ni b#28 3819#Trnh by ni dung t tng H Ch Minh v nn quc phng ton dn, chin t ranh nhn dn, on kt, dn ch v k lut trong xy dng qun i nhn dn Vi t Nam. Ni dung t tng H Ch Minh v mt s vn c bn trong xy dng qun i v i on kt#Qun s#Quc phng#Qun i#T tng H Ch Minh#i on k t#T.Dung## 01123000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820006000638080005000690050013000740020015000870070 01300102022000400115221007900119008000500198009002300203010000500226011001500231 02000110024601300070025700500130026402103670027702000090064402000090065303900070 0662020000900669015009500678#VV12.00089#VV12.00092#VV12.00090#VV12.00091#107000 #Vi?t#L600T#621.6#^214#Trn Vn c#L thuyt cnh#Trn Vn c#T.1#C s l thu yt thit k v kho st bm, qut, tuabin v my nn kh hin i#^aH.#^aKhoa h c v K thut#2011#^a375tr.^b24cm#Gio trnh#283820#Trn Vn c#Trnh by v h m bin phc dng trong c cht lng v l thuyt cnh, ng lc hc cht lng c huyn ng. Trnh by khi qut v nhit ng hc cht lng l tng, kh ng h c mt th nguyn - dng ng entropi, phng php tc dng hai th nguyn tr ong cht lng chu nn, dng siu m hai th nguyn vi nhiu nh, phng php ng c trng v sng xung kch#Thu kh#K thut#T.Dung#Thit k#Tn sch ngo i ba: T.1: C s l thuyt thit k v kho st bm, qut, tuabin v my nn kh ## 01089000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820004000638080005000670050014000720020036000860070 01400122008000500136009002300141010000500164011001500169021055900184020000800743 020000700751020001000758020000700768039000500775013000700780#VV12.00093#VV12.000 95#VV12.00096#VV12.00094#106000#Vi?t#B108V#627#^214#Tn Tht Vnh#Bo v b bi n chng nc bin dng#Tn Tht Vnh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a375tr.^b 24cm#Trnh by nguyn nhn gy xi l b bin Vit Nam v cc bin php, kinh nghim bo v b bin nc ta v trn th gii. Gii thiu mt s vn v , k lt mi v bin, tng k, m hn, k ph sng; vt liu s dng trong c c cng trnh bin; iu kin bin thu lc, vn chuyn bn ct, tin trin mt ct b v sng ti cng trnh; cng tc thi cng, kim tra, duy tu v chi ph k ph sng; trng rng ngp mn ven bin, bo v san h v duy tr cn ct n c t ven bin. Qun l vng ven bin lin quan phng chng thin tai v nc bin d ng#B bin#St l#Bin php#Bo v#Thu#283821## 00843000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820006000638080005000690050015000740020047000890070 01500136004003500151008000500186009002300191010000500214011001500219021024700234 020001900481020001100500039000500511013000700516020001800523#VV12.00098#VV12.000 97#VV12.00100#VV12.00099#118000#Vi?t#H561D#697.9#^214#Nguyn c Li#Hng dn thit k h thng iu ho khng kh#Nguyn c Li#In ln th 4, c sa cha, b sung#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a467tr.^b24cm#Phn tch cc h thng i u ho khng kh. Phng php tnh cn bng nhit m bng phng php truyn th ng, phng php carrier; tnh chn my v thit b ca h thng iu ho khng k h; tnh ton thit k h thng ng ng nc, ng ng gi#iu ho khng kh #Gio trnh#Thu#283822#Thit k h thng## 00451000000000217000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020024000360080005000600090011000650100005000760110014000810150086000950200 01800181020000900199020001300208039000500221013000700226#VN12.00037#Vi?t#B455H#8 95.9223#^214#Bng hoa bi kiu ngo#^aH.#^aKim ng#2011#^a32tr.^b17cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu#283823## 00437000000000217000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020010000360080005000460090011000510100005000620110014000670150086000810200 01800167020000900185020001300194039000500207013000700212#VN12.00038#Vi?t#B125V#8 95.9223#^214#Bu v b#^aH.#^aKim ng#2011#^a32tr.^b17cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nh i#Vit Nam#Truyn tranh#Thu#283824## 00490000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050009000550020020000640070009000840080005000930090 01100098010000500109011001400114012001800128020002000146020001000166020001500176 039000500191013000700196020000900203#VN12.00040#VN12.00039#12000#Vi?t#B100H#895 .92212#^214#Qunh C#B Huyn Thanh Quan#Qunh C#^aH.#^aKim ng#2011#^a59tr.^b 19cm#T sch Danh nhn#B Huyn Thanh Quan#Danh nhn#Sch thiu nhi#Thu#283825# Vit Nam## 00544000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050015000480020013000630030007000760070015000830080005000980090 01100103010000500114011001500119015009300134020001800227020000900245020001200254 039000500266013000700271#VN12.00041#VN12.00042#Vi?t#NG558S#895.9223#^214#Ng Qua ng Hng#Ngi sn h#Truyn#Ng Quang Hng#^aH.#^aKim ng#2011#^a115tr.^b19cm#S ch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng s u - vng xa#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#283826## 01026000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020019000530030052000720070062001240080005001860090 01100191010000500202011001500207012002800222021031400250020000900564020001000573 02000110058303900050059401300070059901900050060600500130061100600090062400600090 0633005001400642020002000656#VN12.00044#VN12.00043#23000#Vi?t#H419C#158.107#^21 4#Hc cch lm ngi#K nng khng th thiu dnh cho hc sinh th k 21#Ch.b.: Chu Nam Chiu, Tn Vn Hiu ; Dch: Thu Thu, La Giang#^aH.#^aKim ng#2011#^a11 1tr.^b19cm#Ti tin ti c th lm c#Gii thiu nhng cu chuyn v a ra li khuyn cho cc em hc sinh v cch cm nhn tnh yu thng, cm nhn tr tu, cm nhn v c th v sc kho, cm nhn gi tr, s t lp, s ho ng, v p v cuc sng, gip nhn nhn bn thn r rng hn tip tc c gng v to r a nhng iu tt p, c gi tr#Gio dc#Nhn thc#Thnh cng#Thu#283827#Dch# Tn Vn Hin#Thu Thu#La Giang#Chu Nam Chiu#Ph thng trung hc## 00540000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050023000470020014000700070023000840080005001070090011001120100 00500123011001400128015009300142020001800235020000900253020001200262039000500274 013000700279#VN12.00045#VN12.00046#Vi?t#M501C#895.9223#^214#Nguyn Th Phng H nh#Ma chu chu#Nguyn Th Phng Hnh#^aH.#^aKim ng#2011#^a91tr.^b19cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#283828## 00587000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450050015000500020025000650030016000900070015001060080005001210090 01100126010000500137011001400142015009300156020001800249020000900267020000400276 039000500280020001700285013000700302#VN12.00047#VN12.00048#Vi?t#H561R#895.922100 9#^214#Nguyn Hu Qu#Hng rng thm i vng#c th cng em#Nguyn Hu Qu#^a H.#^aKim ng#2011#^a93tr.^b19cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Thu #Ph bnh vn hc#283829## 00521000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050015000470020018000620070015000800080005000950090011001000100 00500111011001400116015008600130020001800216020000900234020001200243039000500255 013000700260#VN12.00050#VN12.00049#Vi?t#H419T#895.9223#^214#Trn Quc Ton#Hc t rong bng m#Trn Quc Ton#^aH.#^aKim ng#2011#^a67tr.^b19cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#283830## 00906000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020008000330070097000410080005001380090011001430100005001540110014001590150 08600173021016300259020000800422020001500430005001900445005001700464005001900481 00600100050003900050051001900100051502000100052501300070053501200170054202000210 0559#VN12.00051#Vi?t#B454M#551.6#^214#Bn ma# tng: Christophe Hublet ; Li: milie Beaumont ; Minh ho: Catherine Ferrier ; Qunh Vn dch#^aH.#^aKim ng#2 011#^a19tr.^b19cm#Sch nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min n i - vng su - vng xa#Gii thiu khi qut v ma v ma mt s vng trn th gii. ng thi nu ln c im kh hu ca cc ma trong nm nh ma ng, m a xun, ma h v ma thu#Kh hu#Sch thiu nhi#Hublet, Christophe#Beaumont, milie#Ferrier, Catherine#Qunh Vn#Thu#Dch Php#Thi tit#283831#Album nh ca em#Khoa hc thng thc## 00908000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200040002380800050 00270020023000320070097000550080005001520090011001570100005001680110014001730150 08600187021015800273020002300431020001500454005001900469005001700488005001900505 006001000524039000500534013000700539019001000546012001700556020002100573#VN12.00 052#Vi?t#PH561T#388#^214#Phng tin giao thng# tng: Christophe Hublet ; Li : milie Beaumont ; Minh ho: Catherine Ferrier ; Qunh Vn dch#^aH.#^aKim ng #2011#^a19tr.^b19cm#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Gii thiu s lc v c im hnh dng, vai tr v t c dng cng nh hot ng ca cc loi phng tin giao thng nh: xe p, xe m y, t con, xe ti...#Phng tin giao thng#Sch thiu nhi#Hublet, Christophe #Beaumont, milie#Ferrier, Catherine#Qunh Vn#Thu#283832#Dch Php#Album nh c a em#Khoa hc thng thc## 00671000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050015000400020021000550070058000760080005001340090011001390100 00500150011001400155012001800169021009100187020002100278020001500299005001300314 006001300327019000900340039000500349020000800354013000700362#VN12.00053#28000#V i?t#H307S#929.7#^214#Ardagh, Philip#Hip s v thnh tr#Philip Ardagh ; Minh ho : Mike Gordon ; Nguyn Hng dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a60tr.^b19cm#Ngi nh k hoa hc#Tm hiu v trang phc, huy hiu, phong cch, s tp luyn v chin u ca cc hip s...#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Gordon, Mike#Nguyn Hng #Dch Anh#Thu#Hip s#283833## 00729000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050015000380020013000530070058000660080005001240090011001290100 00500140011001400145012001800159021015400177020001300331020002100344020001500365 005001300380006001300393019000900406039000500415013000700420#VN12.00054#28000#V i?t#C460T#612#^214#Ardagh, Philip#C th ngi#Philip Ardagh ; Minh ho: Mike Go rdon ; Nguyn Hng dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a60tr.^b19cm#Ngi nh khoa hc#Cu ng cp kin thc khoa hc v cc c quan thuc h thng c th ngi nh b xn g ngi, c bp, lp da di chn, c quan h hp, hot ng ca tim...#C th n gi#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Gordon, Mike#Nguyn Hng#Dch Anh#Thu #283834## 00726000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360050015000410020011000560070058000670080005001250090011001300100 00500141011001400146012001800160021015200178020001100330020002100341020001500362 005001300377006001300390019000900403039000500412013000700417#VN12.00055#28000#V i?t#KH513L#567.9#^214#Ardagh, Philip#Khng long#Philip Ardagh ; Minh ho: Mike G ordon ; Nguyn Hng dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a60tr.^b19cm#Ngi nh khoa hc#C ung cp kin thc khoa hc nhng loi khng long khng l, khng long bo cha, v kh t v ca khng long, nhng pht hin ho thch khng long ...#Khng lon g#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Gordon, Mike#Nguyn Hng#Dch Anh#Thu#28 3835## 00750000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050015000380020014000530070058000670080005001250090011001300100 00500141011001400146012001800160021013200178020001500310020000900325020001500334 00500130034900600130036201900090037503900050038401300070038902000210039602000070 0417#VN12.00056#28000#Vi?t#A103C#932#^214#Ardagh, Philip#Ai Cp c i#Philip A rdagh ; Minh ho: Mike Gordon ; Nguyn Hng dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a60tr.^b 19cm#Ngi nh khoa hc#Cung cp kin thc v nn vn minh Ai Cp c i nh cc Pharaoh, hong gia Ai Cp, Kim T Thp, cc v thn, tranh khc trn ...#Lch s c i#Vn minh#Sch thiu nhi#Gordon, Mike#Nguyn Hng#Dch Anh#Thu#283836 #Khoa hc thng thc#Ai Cp## 00740000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340050015000390020012000540070058000660080005001240090011001290100 00500140011001400145012001800159021012400177020001500301020000900316020001500325 00500130034000600130035301900090036603900050037502000060038001300070038602000210 0393#VN12.00057#28000#Vi?t#NG558L#937#^214#Ardagh, Philip#Ngi La M#Philip Ar dagh ; Minh ho: Mike Gordon ; Nguyn Hng dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a60tr.^b1 9cm#Ngi nh khoa hc#Cung cp kin thc v nn vn minh La M nh thnh La M, ch La M, v s gic u, cch mc Toga, cng dn v n l...#Lch s c i #Vn minh#Sch thiu nhi#Gordon, Mike#Nguyn Hng#Dch Anh#Thu#La M#283837#Kh oa hc thng thc## 00716000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050015000400020016000550070058000710080005001290090011001340100 00500145011001400150012001800164021012300182020000400305020001000309020001500319 005001300334006001300347019000900360039000500369020002100374013000700395#VN12.00 058#28000#Vi?t#S125B#595.7#^214#Ardagh, Philip#Su b lm ngm#Philip Ardagh ; Minh ho: Mike Gordon ; Nguyn Hng dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a60tr.^b19cm#Ng i nh khoa hc#Cung cp kin thc khoa v cc loi su b nh rui, ong, nhn, k in, bm, b cnh cng, b nc, chun chun, b nga...#Su#Cn trng#Sch thi u nhi#Gordon, Mike#Nguyn Hng#Dch Anh#Thu#Khoa hc thng thc#283838## 00738000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050015000400020007000550070058000620080005001200090011001250100 00500136011001400141012001800155021017300173020000700346020002100353020001500374 005001300389006001300402013000700415019000900422039000500431#VN12.00059#28000#V i?t#V500T#523.1#^214#Ardagh, Philip#V tr#Philip Ardagh ; Minh ho: Mike Gordon ; Nguyn Hng dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a60tr.^b19cm#Ngi nh khoa hc#Cung c p kin thc khoa hc v v tr nh cc v sao, mt tri, mt trng, tri t, s sng trn tri t, nht tht v nguyt thc, h en, hnh tinh trong h mt t ri...#V tr#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Gordon, Mike#Nguyn Hng#2838 39#Dch Anh#Thu## 00414000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380050010000430020015000530030004000680070010000720080005000820090 01100087010000500098011001400103020001800117020000900135020000400144039000500148 013000700153#VN12.00060#10000#Vi?t#455T#895.9221#^214#Dng Ng#ng trng diu #Th#Dng Ng#^aH.#^aKim ng#2011#^a26tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th #Thu#283840## 00542000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020015000360070022000510080005000730090011000780100005000890110014000940150 09300108020001800201020000900219020001300228039000400241012002600245005001000271 013000700281#VN12.00061#Vi?t#C450G#895.9223#^214#C gio lp em#Tranh, li: C B n L#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^b19cm#Sch nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Vit Nam #Truyn tranh#THa#Nhng ngi sng quanh em#C Bn L#283841## 00610000000000265000450002600110000004100050001118100070001608200090002380800050 00320020028000370070044000650080005001090090011001140100005001250110014001300150 09300144020001800237020000900255020001300264039000400277012002600281005002000307 005001000327013000700337#VN12.00062#Vi?t#NH556C#895.9223#^214#Nhng ch cng an ng ph#Li: Nguyn Th Bch Nga ; Tranh: C Bn L#^aH.#^aKim ng#2011#^a24t r.^b19cm#Sch nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#THa#Nhng ngi s ng quanh em#Nguyn Th Bch Nga#C Bn L#283842## 00764000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440020032000490070027000810080005001080090011001130100005001240110 01700129015009300146021016100239020001800400020000900418039000400427005002200431 020001100453013000700464020001500471#VN12.00064#VN12.00063#Vi?t#TR400C#394.09597 #^214#Tr chi dn gian cho thiu nhi#Nguyn Th Thanh Thu b.s.#^aH.#^aKim ng #2011#^a55tr.^b19x21cm#Sch nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#Gii thiu v hng dn cch thc chi cc t r chi dn gian cho thiu nhi trong i sng, sinh hot thng ngy: nh quay, on t t, trm trng g, chi u...#Tr chi dn gian#Vit Nam#THa#Nguyn Th T hanh Thu#Thiu nin#283843#Sch thiu nhi## 00536000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020013000410290022000540070047000760080005001230090011001280100 00500139011001700144020001800161020000900179019001400188020001300202039000400215 005001800219006001400237013000700251#VN12.00065#55000#Vi?t#P434T#839.82#^214#Po po tm bn#Popo looks for friend# tng: Tove Krebs Lange ; V Qunh Lin dch# ^aH.#^aKim ng#2011#^a30tr.^b15x30cm#Vn hc thiu nhi#an Mch#Dch an Mch#T ruyn tranh#THa#Lange, Tove Krebs#V Qunh Lin#283844## 00495000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020009000490070038000580080005000960090011001010100 00500112011001500117020001800132020000400150019000900154020001100163039000400174 005001800178006001400196013000700210#VN12.00066#VN12.00067#29000#Vi?t#X504H#823 #^214#Chin m#Michael Morpurgo ; Phm Mnh Ho dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a167t r.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Dch Anh#Truyn va#THa#Morpurgo, Michael#Phm M nh Ho#283845## 00626000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020022000500070050000720080005001220090011001270100005001380110 01400143015009300157020001800250020000900268020001200277039000400289005001700293 005001800310005001300328013000700341#VN12.00068#VN12.00069#Vi?t#X504H#895.922300 8#^214#Xut hin v bin mt#V Th Thanh Tm, Trn L Thu Linh, Bi Thu Hon#^ aH.#^aKim ng#2011#^a94tr.^b19cm#Sch nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#THa#V Th Thanh Tm#Trn L Thu Linh#Bi Thu Hon#283846## 00557000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020017000470030016000640070016000800080005000960090011001010100 00500112011001500117015009300132020001800225020000900243020001200252039000400264 005001600268013000700284#VN12.00070#VN12.00071#Vi?t#D558T#895.9223#^214#Di tn l rng#Truyn khoa hc#Hong Xun Vinh#^aH.#^aKim ng#2011#^a126tr.^b19cm#Sc h nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#THa#Hong Xun Vinh#283847## 00563000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020020000490070016000690080005000850090011000900100005001010110 01400106015009300120020002100213020000900234020001500243039000400258005001100262 013000700273020001700280#VN12.00072#VN12.00073#Vi?t#G561S#959.704092#^214#Gng sng i vin#Nam Phng b.s.#^aH.#^aKim ng#2011#^a54tr.^b19cm#Sch nh nc t i tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa# i TNTP H Ch Minh#i vin#Sch thiu nhi#THa#Nam Phng#283848#Nhn vt lch s ## 00531000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020011000470030011000580070009000690080005000780090011000830100 00500094011001400099015009300113020001800206020000900224020001200233039000400245 005000900249013000700258#VN12.00074#VN12.00075#Vi?t#C430B#895.9223#^214#Con Bon Bi#Tp truyn#Kim Nht#^aH.#^aKim ng#2011#^a94tr.^b19cm#Sch nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#Vn hc t hiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#THa#Kim Nht#283849## 00548000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020037000470070016000840080005001000090011001050100005001160110 01400121015009300135020001800228020000900246020001200255039000400267005001600271 013000700287#VN12.00076#VN12.00077#Vi?t#L312T#895.9223#^214#Lnh Trng Sn k c huyn Trng Sn#Phm Thnh Long#^aH.#^aKim ng#2011#^a94tr.^b19cm#Sch nh n c ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa #Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#THa#Phm Thnh Long#283850## 00517000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050010000470020016000570070010000730080005000830090011000880100 00500099011001500104020001800119020000900137020001200146039000500158015009300163 013000700256#VN12.00079#VN12.00078#Vi?t#V124B#895.9223#^214#Hong Dn#Vt bu H Gm#Hong Dn#^aH.#^aKim ng#2011#^a115tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#T ruyn ngn#oanh#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s m in ni - vng su - vng xa#283851## 00897000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020016000460030029000620080005000910090011000960100005001070110 01400112020001200126039000500138020000900143020001000152015009300162021035400255 013000700609020001500616#VN12.00080#VN12.00081#Vi?t#N114N#331.702#^214#5 ngh k thut#Khng cn qua trng i hc#^aH.#^aKim ng#2011#^a59tr.^b19cm#Ngh nghi p#oanh#K thut#Chn ngh#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#Cung cp nhng ch dn c bn cho hc si nh tm hiu mt s ngnh ngh k thut: ngh ct may, ngh sa cha in thoi d i ng, ngh in lnh, sa cha in t gia dng, bo dng sa cha xe my gip hc sinh tm hiu ngnh ngh lm vic u , cn nhng t cht no, o to ra sao... la chn ngh nghip ph hp vi bn thn khi ra trng#283852 #Sch thiu nhi## 00542000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050007000560020014000630070007000770080005000840090 01100089010000500100011001400105020001000119020000900129020001500138012002700153 039000500180020004500185020001500230013000700245#VN12.00082#VN12.00083#18000#Vi ?t#V460B#959.703092#^214#Huy C#V ba Thm#Huy C#^aH.#^aKim ng#2011#^a87tr .^b19cm#Danh nhn#Vit Nam#Truyn lch s#T sch Danh nhn Vit Nam#oanh#ng T h Nhu, ngha qun (? -1910), Vit Nam#Sch thiu nhi#283853## 00520000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050009000550020020000640070009000840080005000930090 01100098010000500109011001400114020001500128012002700143039000500170020001000175 020001500185020001400200020000900214013000700223#VN12.00084#VN12.00085#18000#Vi ?t#N550S#895.92211#^214#Qunh C#N s on Th im#Qunh C#^aH.#^aKim ng#20 11#^a51tr.^b19cm#Truyn lch s#T sch Danh nhn Vit Nam#oanh#Danh nhn#Sch t hiu nhi#on Th im#Vit Nam#283854## 00908000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020017000510030052000680070049001200080005001690090 01100174010000500185011001500190012002800205021022600233020000900459020000800468 02000120047603900050048801900160049300500130050900600070052200500140052902000200 0543013000700563#VN12.00086#VN12.00087#29000#Vi?t#H419C#371.3#^214#Hc cch hc tp#K nng khng th thiu dnh cho hc sinh th k 21#Ch.b.: Chu Nam Chiu, T n Vn Hiu ; L Tm dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a151tr.^b19cm#Ti tin ti c th lm c#Gii thiu s lc v cuc cch mng trong hc tp, ch r cho hc sin h thy tim nng v gi tr ca vic hc tp. a ra mt s phng php gip hc sinh v gio vin c c nhng kt qu tt nht trong gio dc v hc tp#Gio dc#Hc tp#Phng php#oanh#Dch Trung Quc#Tn Vn Hiu#L Tm#Chu Nam Chiu# Ph thng trung hc#283855## 01059000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520030052000700070052001220080005001740090 01100179010000500190011001500195012002800210021038000238020000900618020000900627 02000110063603900050064701900050065200500130065700600100067000500140068001300070 0694020002000701#VN12.00089#VN12.00088#30000#Vi?t#H419C#158.07#^214#Hc cch l m vic#K nng khng th thiu dnh cho hc sinh th k 21#Ch.b.: Chu Nam Chiu, Tn Vn Hiu ; Qunh Hoa dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a151tr.^b19cm#Ti tin ti c th lm c#Gii thiu nhng cu chuyn v a ra nhng li khuyn v vic t trang b y nng lc v tri thc, t tin v thu hiu bn thn, c sng to nng ng, kh nng thu thp v x l thng tin, c tnh trung thc trong hp tc vi ngi khc, nng lc gii quyt vn v ho gii mu thun.. gip cc bn tr c kh nng lm vic thnh cng khi bc vo con ng lp nghip#Gio dc#Lm vic#Thnh cng#oanh#Dch#Tn Vn Hiu#Qunh Hoa#Chu Nam Chiu#283856#Ph thng trung hc## 00908000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020016000530030052000690070054001210080005001750090 01100180010000500191011001500196012002800211021022800239020000900467020000700476 02000110048303900050049401900050049900500130050400600120051700500140052901300070 0543020002000550#VN12.00090#VN12.00091#23000#Vi?t#H419C#158.207#^214#Hc cch ng x#K nng khng th thiu dnh cho hc sinh th k 21#Ch.b.: Chu Nam Chiu, Tn Vn Hiu ; Phng Linh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a107tr.^b19cm#Ti tin ti c th lm c#Gii thiu nhng cu chuyn v a ra li khuyn cho cc em hc sinh v k nng ng x trong cuc sng nh bit tn trng v cm thng vi ngi khc, bit mnh bit ngi, bit quan tm, yu thng v hp tc vi mi ngi ...#Gio dc#ng x#Thnh cng#oanh#Dch#Tn Vn Hiu#Phng Linh#Chu Nam Chiu# 283857#Ph thng trung hc## 00648000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290020022000340070053000560220004001090080005001130090011001180100005001290110 01400134012001600148015008600164020000500250020000700255020000900262020001400271 005000600285005001500291006001100306039000500317013000700322019000500329#VN12.00 092#Vi?t#NH556C#372.7#^214#Nhng cu ti tnh#Li: Luyao ; Tranh: Mingyangkat ong ; Hong Dng dch#T.3#^aH.#^aKim ng#2011#^a44tr.^b15cm#Em vui hc ton#Sc h Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Ton#Cu #Tiu hc#Sch c thm#Luyao#Mingyangkatong#Hong Dng#oanh#28385 8#Dch## 00552000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020032000430030013000750070041000880220004001290080005001330090 01100138010000500149011001400154012001800168020001800186020000900204020001300213 005001300226005001100239039000500250013000700255#VN12.00093#26000#Vi?t#M300M#89 5.9223#^214#Mi - Min v cuc sng nhim mu#Truyn tranh#Li: Phng Trinh ; Min h ho: Tin Thng#T.1#^aH.#^aKim ng#2011#^a55tr.^b17cm#Ln thm mi ngy#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Phng Trinh#Tin Thng#oanh#283859## 00548000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020032000430030013000750070039000880220004001270080005001310090 01100136010000500147011001400152012001800166020001800184020000900202020001300211 005001300224005000900237039000500246013000700251#VN12.00094#26000#Vi?t#M300M#89 5.9223#^214#Mi - Min v cuc sng nhim mu#Truyn tranh#Li: Phng Trinh ; Min h ho: Minh Th#T.2#^aH.#^aKim ng#2011#^a55tr.^b17cm#Ln thm mi ngy#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Phng Trinh#Minh Th#oanh#283860## 00550000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020032000430030013000750070040000880220004001280080005001320090 01100137010000500148011001400153012001800167020001800185020000900203020001300212 005001300225005001000238039000500248013000700253#VN12.00095#26000#Vi?t#M300M#89 5.9223#^214#Mi - Min v cuc sng nhim mu#Truyn tranh#Li: Phng Trinh ; Min h ho: Tuyt Mai#T.3#^aH.#^aKim ng#2011#^a55tr.^b17cm#Ln thm mi ngy#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Phng Trinh#Tuyt Mai#oanh#283861## 00688000000000313000450002600110000004100050001118100070001608200120002380800050 00350020016000400030014000560070066000700080005001360090011001410100005001520110 01400157020001800171020000900189020000400198005001200202039000500214015009300219 005001300312005001300325005001100338005000800349005001000357013000700367#VN12.00 096#Vi?t#NG112E#895.9221008#^214#Ngy em vo i#Th thiu nhi#H Ch Minh, Dn g K Anh, Phm nh n... ; c Quang tuyn chn#^aH.#^aKim ng#2011#^a61tr.^b1 8cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#H Ch Minh#oanh#Sch Nh nc ti tr cho th iu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#Dng K Anh#Ph m nh n#Nguyn Bao#L Bnh#c Quang#283862## 00573000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020019000420030013000610070041000740080005001150090011001200100 00500131011001400136020001800150020000900168020001300177005001000190004001300200 012004100213005001700254039000500271013000700276#VN12.00097#6000#Vi?t#M450H#895 .9223#^214#M hi ca th con#Truyn tranh#Li: Phong Thu ; Tranh: Song Long stu dio#^aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#P hong Thu#In ln th 5#Nhng tia nng u tin. B vi bn thn#Song Long studio# oanh#283863## 00581000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020015000420030013000570070047000700080005001170090011001220100 00500133011001400138020001800152020000900170020001300179005001600192004001300208 012004100221005001700262039000500279013000700284#VN12.00098#6000#Vi?t#G100C#895 .9223#^214#G con trn m#Truyn tranh#Li: Nguyn Thu Hin ; Tranh: Song Long s tudio#^aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh #Nguyn Thu Hin#In ln th 5#Nhng tia nng u tin. B vi bn thn#Song Long studio#oanh#283864## 00585000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020018000430030013000610070047000740080005001210090011001260100 00500137011001400142020001800156020000900174020001300183005001600196004001300212 012004100225005001700266039000500283013000700288#VN12.00099#6000#Vi?t#CH527C#89 5.9223#^214#Chuyn ch d con#Truyn tranh#Li: Phng Thanh Vn ; Tranh: Song Lo ng studio#^aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn t ranh#Phng Thanh Vn#In ln th 5#Nhng tia nng u tin. B vi bn thn#Song Long studio#oanh#283865## 00578000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020011000430030013000540070047000670080005001140090011001190100 00500130011001400135020001800149020000900167020001300176005001600189004001300205 012004100218005001700259039000500276013000700281#VN12.00100#6000#Vi?t#CH460M#89 5.9223#^214#Ch mt t#Truyn tranh#Li: Nguyn Thu Hin ; Tranh: Song Long stud io#^aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Ng uyn Thu Hin#In ln th 5#Nhng tia nng u tin. B vi bn thn#Song Long st udio#oanh#283866## 00574000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020008000420030013000500070047000630080005001100090011001150100 00500126011001400131020001800145020000900163020001300172005001600185004001300201 012004100214005001700255039000500272013000700277#VN12.00101#6000#Vi?t#L462H#895 .9223#^214#Li ha#Truyn tranh#Li: Nguyn Thu Hin ; Tranh: Song Long studio#^ aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyn Thu Hin#In ln th 5#Nhng tia nng u tin. B vi bn thn#Song Long studio #oanh#283867## 00583000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020017000420030013000590070047000720080005001190090011001240100 00500135011001400140020001800154020000900172020001300181005001600194004001300210 012004100223005001700264039000500281013000700286#VN12.00102#6000#Vi?t#M205C#895 .9223#^214#Mo con au rng#Truyn tranh#Li: Nguyn Thu Hin ; Tranh: Song Long studio#^aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tra nh#Nguyn Thu Hin#In ln th 5#Nhng tia nng u tin. B vi bn thn#Song Lo ng studio#oanh#283868## 00586000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020019000430030013000620070047000750080005001220090011001270100 00500138011001400143020001800157020000900175020001300184005001600197004001300213 012004100226005001700267039000500284013000700289#VN12.00103#6000#Vi?t#KH455T#89 5.9223#^214#Khng th thiu m#Truyn tranh#Li: Nguyn Thu Hin ; Tranh: Song L ong studio#^aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyn Thu Hin#In ln th 5#Nhng tia nng u tin. B vi gia nh#Song Long studio#oanh#283869## 00584000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200090 00288080005000370020018000420030013000600070047000730080005001200090011001250100 00500136011001400141020001800155020000900173020001300182005001600195004001300211 012004100224005001700265039000500282013000700287#VN12.00104#6000#Vi?t#K300N#895 .9223#^214#K ngh h th v#Truyn tranh#Li: Nguyn Thu Hin ; Tranh: Song Lon g studio#^aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tr anh#Nguyn Thu Hin#In ln th 5#Nhng tia nng u tin. B vi gia nh#Song L ong studio#oanh#283870## 00572000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020013000430030013000560070043000690080005001120090011001170100 00500128011001400133020001800147020000900165020001300174005001200187004001300199 012004100212005001700253039000500270013000700275#VN12.00105#6000#Vi?t#CH500V#89 5.9223#^214#Ch vt xanh#Truyn tranh#Li: Ngc Phng ; Tranh: Song Long studio #^aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Ngc Phng#In ln th 5#Nhng tia nng u tin. B vi bn thn#Song Long studio#o anh#283871## 00581000000000289000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200090 00298080005000380020016000430030013000590070047000720080005001190090011001240100 00500135011001400140020001800154020000900172020001300181005001600194004001300210 012003900223005001700262039000500279013000700284#VN12.00106#6000#Vi?t#KH300C#89 5.9223#^214#Kh con l php#Truyn tranh#Li: Nguyn Thu Hin ; Tranh: Song Long studio#^aH.#^aKim ng#2011#^a10tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tra nh#Nguyn Thu Hin#In ln th 5#Nhng tia nng u tin. B vi bn b#Song Long studio#oanh#283872## 00622000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020014000410030013000550290008000680070044000760220004001200080 00500124009001100129010000500140011001500145012003500160020001700195020000900212 02000130022100500130023400500120024700600110025903900050027001300070027501900140 0282#VN12.00107#15000#Vi?t#NG558R#895.7#^214#Ngi ra ti#Truyn tranh#Baptist #Yu Guyng Won, Mun Sung Ho ; Hi Phng dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2011#^a166tr.^b 18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Y u Guyng Won#Mun Sung Ho#Hi Phng#oanh#283873#Dch Hn Quc## 00622000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020014000410030013000550290008000680070044000760220004001200080 00500124009001100129010000500140011001500145012003500160020001700195020000900212 02000130022100500130023400500120024700600110025903900050027001900140027501300070 0289#VN12.00108#15000#Vi?t#NG558R#895.7#^214#Ngi ra ti#Truyn tranh#Baptist #Yu Guyng Won, Mun Sung Ho ; Hi Phng dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2011#^a169tr.^b 18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Y u Guyng Won#Mun Sung Ho#Hi Phng#oanh#Dch Hn Quc#283874## 00622000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020014000410030013000550290008000680070044000760220004001200080 00500124009001100129010000500140011001500145012003500160020001700195020000900212 02000130022100500130023400500120024700600110025903900050027001900140027501300070 0289#VN12.00109#15000#Vi?t#NG558R#895.7#^214#Ngi ra ti#Truyn tranh#Baptist #Yu Guyng Won, Mun Sung Ho ; Hi Phng dch#T.3#^aH.#^aKim ng#2011#^a173tr.^b 18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Y u Guyng Won#Mun Sung Ho#Hi Phng#oanh#Dch Hn Quc#283875## 00622000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020014000410030013000550290008000680070044000760220004001200080 00500124009001100129010000500140011001500145012003500160020001700195020000900212 02000130022100500130023400500120024700600110025903900050027001900140027501300070 0289#VN12.00110#15000#Vi?t#NG558R#895.7#^214#Ngi ra ti#Truyn tranh#Baptist #Yu Guyng Won, Mun Sung Ho ; Hi Phng dch#T.4#^aH.#^aKim ng#2011#^a169tr.^b 18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Y u Guyng Won#Mun Sung Ho#Hi Phng#KVn#Dch Hn Quc#283876## 00565000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020012000410030013000530070033000660220004000992210032001030080 00500135009001100140010000500151011001500156020001800171020000900189020001300198 039000500211019001400216005001500230006001100245013000700256#VN12.00111#Vi?t#O-4 31#895.6#^214#16000#Ong a th#Truyn tranh#Hiroyuki Asada ; Thanh Ngn dch# T.6#K khng th tr thnh linh hn#^aH.#^aKim ng#2011#^a185tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#Dch Nht Bn#Hiroyuki Asada#Thanh Ngn#283 877## 00560000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020012000410030013000530070033000660220004000992210027001030080 00500130009001100135010000500146011001500151020001800166020000900184020001300193 039000500206019001400211005001500225006001100240013000700251#VN12.00112#Vi?t#O-4 31#895.6#^214#16000#Ong a th#Truyn tranh#Hiroyuki Asada ; Thanh Ngn dch# T.7#Ngn hi ng ni hoang d#^aH.#^aKim ng#2011#^a185tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#Dch Nht Bn#Hiroyuki Asada#Thanh Ngn#283878## 00550000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020012000410030013000530070033000660220004000992210017001030080 00500120009001100125010000500136011001500141020001800156020000900174020001300183 039000500196019001400201005001500215006001100230013000700241#VN12.00113#Vi?t#O-4 31#895.6#^214#16000#Ong a th#Truyn tranh#Hiroyuki Asada ; Thanh Ngn dch# T.8#Blue notes blues#^aH.#^aKim ng#2011#^a185tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#Dch Nht Bn#Hiroyuki Asada#Thanh Ngn#283879## 00567000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540070050000670220005001170080005001220090 01100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185005001300198 006001300211006001500224039000500239019001400244013000700258#VN12.00114#Vi?t#N31 2R#895.6#^214#22000#Ninja Rantaro#Truyn tranh#Soubee Amako ; Dch: T Phng H , Nguyn Vn Anh#T.13#^aH.#^aKim ng#2011#^a237tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Soubee Amako#T Phng H#Nguyn Vn Anh#KVn#Dch Nht Bn#2 83880## 00567000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540070050000670220005001170080005001220090 01100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185005001300198 006001300211006001500224039000500239019001400244013000700258#VN12.00115#Vi?t#N31 2R#895.6#^214#22000#Ninja Rantaro#Truyn tranh#Soubee Amako ; Dch: T Phng H , Nguyn Vn Anh#T.14#^aH.#^aKim ng#2011#^a233tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Soubee Amako#T Phng H#Nguyn Vn Anh#KVn#Dch Nht Bn#2 83881## 00567000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280410005000350020014000400030013000540070050000670220005001170080005001220090 01100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185005001300198 006001300211006001500224039000500239019001400244013000700258#VN12.00116#N312R#89 5.6#^214#22000#Vi?t#Ninja Rantaro#Truyn tranh#Soubee Amako ; Dch: T Phng H , Nguyn Vn Anh#T.15#^aH.#^aKim ng#2011#^a237tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Soubee Amako#T Phng H#Nguyn Vn Anh#KVn#Dch Nht Bn#2 83882## 00517000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020017000400030013000570070029000700220004000990080005001030090 01100108010000500119011001500124020001800139020000900157020001300166005001100179 006001100190039000500201019001400206013000700220#VN12.00117#Vi?t#L104H#895.6#^21 4#16000#Lam ho dit qu#Truyn tranh#Kazue Kato ; m Nguyt dch#T.6#^aH.#^aK im ng#2011#^a198tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Kazue Kato# m Nguyt#KVn#Dch Nht Bn#283883## 00540000000000289000450002600110000002000130001102000180002402000090004203900050 00510140007000560410005000631810007000680820006000758080005000810020026000860030 01300112007003500125022000500160005001200165006001600177008000500193009001100198 010000500209011001500214019001400229013000700243#VN12.00118#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#KVn#16000#Vi?t#CH106Q#895.6#^214#Chng qun gia ca b Mei #Truyn tranh#Riko Miyagi ; Trnh Thu Giang dch#T.15#Riko Miyagi#Trnh Thu Gian g#^aH.#^aKim ng#2011#^a191tr.^b18cm#Dch Nht Bn#283884## 00570000000000301000450002600110000001400070001104100050001800200150002300300130 00380290025000510070037000760220005001130080005001180090011001230100005001340110 01500139019001400154020001800168020000900186020001300195005001300208006001700221 039000500238181000700243082000600250808000500256013000700261#VN12.00119#16000#V i?t#Chng qun gia#Truyn tranh#Hayate the combat butler#Hata Kenjiro ; Nguyn T hanh Vn dch#T.27#^aH.#^aKim ng#2011#^a185tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hata Kenjiro#Nguyn Thanh Vn#KVn#CH106Q#895.6#^21 4#283885## 00570000000000301000450002600110000001400070001104100050001800200150002300300130 00380290025000510070037000760220005001130080005001180090011001230100005001340110 01500139019001400154020001800168020000900186020001300195005001300208006001700221 039000500238181000700243082000600250808000500256013000700261#VN12.00120#16000#V i?t#Chng qun gia#Truyn tranh#Hayate the combat butler#Hata Kenjiro ; Nguyn T hanh Vn dch#T.28#^aH.#^aKim ng#2011#^a185tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hata Kenjiro#Nguyn Thanh Vn#KVn#CH106Q#895.6#^21 4#283886## 00709000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070115000710080005001860090011001910100 00500202011001500207012001800222020001800240020000900258020001300267005001500280 00500130029500500160030800600170032400500160034103900050035701300070036201900140 0369#VN12.00121#16000#Vi?t#V510C#895.6#^214#Vui cng Doraemon#Truyn tranh#Fuji ko F Fujio ; Kch bn: Onodera Shin, Mitani Yukihiro ; Nguyn Thu Trang dch ; T u chnh, h..: Nguyn Thng Vu#^aH.#^aKim ng#2011#^a174tr.^b18cm#Super game co mics#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F Fujio#Onodera Shin#Mitani Yukihiro#Nguyn Thu Trang#Nguyn Thng Vu#KVn#283887#Dch Nht Bn## 00576000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290410005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000500262013000700267#VN12.00122#TH104T#8 95.6#^214#16000#Vi?t#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.72#^aH.#^aKim ng#2011#^a179tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#KVn#283888## 00531000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070041000610220004001020080005001060090 01100111010000500122011001500127020001800142020000900160020001300169005001300182 006002000195039000500215013000700220019001400227#VN12.00123#15000#Vi?t#R102#895 .7#^214#Ragnarok#Truyn tranh#Lee Myung Jin ; Nguyn Th Bch Nga dch#T.1#^aH.# ^aKim ng#2011#^a182tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#L Myung Jin#Nguyn Th Bch Nga#KVn#283889#Dch Hn Quc## 00531000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070041000610220004001020080005001060090 01100111010000500122011001500127020001800142020000900160020001300169005001300182 006002000195039000500215019001400220013000700234#VN12.00124#15000#Vi?t#R102#895 .7#^214#Ragnarok#Truyn tranh#Lee Myung Jin ; Nguyn Th Bch Nga dch#T.2#^aH.# ^aKim ng#2011#^a171tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#L Myung Jin#Nguyn Th Bch Nga#KVn#Dch Hn Quc#283890## 00531000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070041000610220004001020080005001060090 01100111010000500122011001500127020001800142020000900160020001300169005001300182 006002000195039000500215019001400220013000700234#VN12.00125#15000#Vi?t#R102#895 .7#^214#Ragnarok#Truyn tranh#Lee Myung Jin ; Nguyn Th Bch Nga dch#T.3#^aH.# ^aKim ng#2011#^a180tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#L Myung Jin#Nguyn Th Bch Nga#KVn#Dch Hn Quc#283891## 00531000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070041000610220004001020080005001060090 01100111010000500122011001500127020001800142020000900160020001300169005001300182 006002000195039000500215019001400220013000700234#VN12.00126#15000#Vi?t#R102#895 .7#^214#Ragnarok#Truyn tranh#Lee Myung Jin ; Nguyn Th Bch Nga dch#T.4#^aH.# ^aKim ng#2011#^a171tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#L Myung Jin#Nguyn Th Bch Nga#KVn#Dch Hn Quc#283892## 00531000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070041000610220004001020080005001060090 01100111010000500122011001500127020001800142020000900160020001300169005001300182 006002000195039000500215019001400220013000700234#VN12.00127#15000#Vi?t#R102#895 .7#^214#Ragnarok#Truyn tranh#Lee Myung Jin ; Nguyn Th Bch Nga dch#T.5#^aH.# ^aKim ng#2011#^a166tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#L Myung Jin#Nguyn Th Bch Nga#KVn#Dch Hn Quc#283893## 00531000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070041000610220004001020080005001060090 01100111010000500122011001500127020001800142020000900160020001300169005001300182 006002000195039000500215019001400220013000700234#VN12.00128#15000#Vi?t#R102#895 .7#^214#Ragnarok#Truyn tranh#Lee Myung Jin ; Nguyn Th Bch Nga dch#T.6#^aH.# ^aKim ng#2011#^a174tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#L Myung Jin#Nguyn Th Bch Nga#KVn#Dch Hn Quc#283894## 00552000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020013000400030013000530070043000660220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134020001800149020000900167020001300176005001200189 005001000201006001300211039000500224019001400229013000700243#VN12.00129#Vi?t#H20 1K#895.7#^214#15000#Hello Komang#Truyn tranh#Park In Seo, Choi Sang ; Trn Thu Cc dch#T.6#^aH.#^aKim ng#2011#^a171tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Tru yn tranh#Park In Seo#Choi Sang#Trn Thu Cc#KVn#Dch Hn Quc#283895## 00564000000000301000450002600110000001400070001118100070001808200060002580800050 00310390004000360020010000400030013000500070038000630220005001012210023001060410 00500129005001300134006001800147008000500165009001100170010000500181011001500186 020001800201020000900219020001300228019001400241013000700255#VN12.00130#16000#O -430P#895.6#^214#Mai#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Nguyn Hong Qun dc h#T.62#Thm him o ngi c#Vi?t#Eiichiro Oda#Nguyn Hong Qun#^aH.#^aKim n g#2011#^a209tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#2838 96## 00581000000000301000450002600110000002000090001102000170002002000130003700500130 00500060012000630390004000750140007000790410005000860020029000910030013001200070 03200133022000500165008000500170009001100175010000500186011001500191012003500206 019001400241181000600255082000600261808000500267013000700272#VN12.00131#Nht Bn #Vn hc hin i#Truyn tranh#Bisco Hatori#Bi Minh V#Mai#16000#Vi?t#Su chn g trai v mt c gi#Truyn tranh#Bisco Hatori ; Bi Minh V dch#T.18#^aH.#^aKi m ng#2011#^a223tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 15+#Dch Nht Bn#S111 C#895.6#^214#283897## 00555000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540290018000670070035000850220004001200080 00500124009001100129010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001200200006001600212039000400228019001400232013000700246#VN12.00132#Vi?t#A10 3C#895.6#^214#16000#Akuno ca ti#Truyn tranh#My fist Mr. Akuno#Fujiki Syun ; Trnh Thu Giang dch#T.7#^aH.#^aKim ng#2011#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Truyn tranh#Fujiki Syun#Trnh Thu Giang#Mai#Dch Nht Bn#283898## 00555000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540290018000670070035000850220004001200080 00500124009001100129010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001200200006001600212039000400228019001400232013000700246#VN12.00133#Vi?t#A10 3C#895.6#^214#16000#Akuno ca ti#Truyn tranh#My fist Mr. Akuno#Fujiki Syun ; Trnh Thu Giang dch#T.8#^aH.#^aKim ng#2011#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Truyn tranh#Fujiki Syun#Trnh Thu Giang#Mai#Dch Nht Bn#283899## 00555000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540290018000670070035000850220004001200080 00500124009001100129010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001200200006001600212039000400228019001400232013000700246#VN12.00134#Vi?t#A10 3C#895.6#^214#16000#Akuno ca ti#Truyn tranh#My fist Mr. Akuno#Fujiki Syun ; Trnh Thu Giang dch#T.9#^aH.#^aKim ng#2011#^a191tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Truyn tranh#Fujiki Syun#Trnh Thu Giang#Mai#Dch Nht Bn#283900## 00546000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540290018000670070030000850220005001150080 00500120009001100125010000500136011001500141020001800156020000900174020001300183 005001200196006001100208039000400219019001400223013000700237#VN12.00135#Vi?t#A10 3C#895.6#^214#16000#Akuno ca ti#Truyn tranh#My fist Mr. Akuno#Fujiki Syun ; Nguyt Kh dch#T.10#^aH.#^aKim ng#2011#^a206tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiki Syun#Nguyt Kh#Mai#Dch Nht Bn#283901## 00549000000000301000450002600110000003900040001101400070001504100050002218100060 00270820006000338080005000390020016000440030013000600290014000730070033000870220 00400120008000500124009001100129010000500140011001500145020001800160020000900178 020001300187005001500200006001100215019001400226013000700240#VN12.00136#Mai#1500 0#Vi?t#T304T#895.6#^214#Tim thi trang#Truyn tranh#Love - cotton#Chan Kashino ki ; Thanh Thu dch#T.5#^aH.#^aKim ng#2011#^a182tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Truyn tranh#Chan Kashinoki#Thanh Thu#Dch Nht Bn#283902## 00549000000000301000450002600110000003900040001101400070001504100050002218100060 00270820006000338080005000390020016000440030013000600290014000730070033000870220 00400120008000500124009001100129010000500140011001500145020001800160020000900178 020001300187005001500200006001100215019001400226013000700240#VN12.00137#Mai#1500 0#Vi?t#T304T#895.6#^214#Tim thi trang#Truyn tranh#Love - cotton#Chan Kashino ki ; Thanh Thu dch#T.6#^aH.#^aKim ng#2011#^a166tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Truyn tranh#Chan Kashinoki#Thanh Thu#Dch Nht Bn#283903## 00524000000000289000450002600110000001400070001100200160001800300130003400700330 00470220005000801810006000850820006000918080005000970050015001020060011001170080 00500128009001100133010000500144011001500149019001400164020001800178020000900196 020001300205039000400218041000500222013000700227#VN12.00138#16000#Lovely childr en#Truyn tranh#Shiina Takashi ; Thanh Thu dch#T.25#L435C#895.6#^214#Shiina Ta kashi#Thanh Thu#^aH.#^aKim ng#2011#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai#Vi?t#283904## 00524000000000289000450002600110000001400070001100200160001800300130003400700330 00470220005000801810006000850820006000918080005000970050015001020060011001170080 00500128009001100133010000500144011001500149019001400164020001800178020000900196 020001300205039000400218041000500222013000700227#VN12.00139#16000#Lovely childr en#Truyn tranh#Shiina Takashi ; Thanh Thu dch#T.26#L435C#895.6#^214#Shiina Ta kashi#Thanh Thu#^aH.#^aKim ng#2011#^a183tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mai#Vi?t#283905## 00567000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020023000400030013000630070038000760220005001142210014001190080 00500133009001100138010000500149011001500154020001800169020000900187020001300196 005001800209006001300227039000400240019001400244013000700258#VN12.00140#Vi?t#H12 5D#895.6#^214#16000#Hu du ca Nurarihyon#Truyn tranh#Hiroshi Shiibashi ; Bar bie Ayumi dch#T.15#Mnh v k c#^aH.#^aKim ng#2011#^a188tr.^b18cm#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hiroshi Shiibashi#Barbie Ayumi#Mai#Dch Nht Bn#2 83906## 00574000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020023000400030013000630070038000760220005001142210021001190080 00500140009001100145010000500156011001500161020001800176020000900194020001300203 005001800216006001300234039000400247019001400251013000700265#VN12.00141#Vi?t#H12 5D#895.6#^214#16000#Hu du ca Nurarihyon#Truyn tranh#Hiroshi Shiibashi ; Bar bie Ayumi dch#T.16#Tuyn ngn ca Rikuo#^aH.#^aKim ng#2011#^a191tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hiroshi Shiibashi#Barbie Ayumi#Mai#Dch Nh t Bn#283907## 00571000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020023000400030013000630070038000760220005001142210018001190080 00500137009001100142010000500153011001500158020001800173020000900191020001300200 005001800213006001300231039000400244019001400248013000700262#VN12.00142#Vi?t#H12 5D#895.6#^214#16000#Hu du ca Nurarihyon#Truyn tranh#Hiroshi Shiibashi ; Bar bie Ayumi dch#T.17#Th ct Tooryanse#^aH.#^aKim ng#2011#^a189tr.^b18cm#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hiroshi Shiibashi#Barbie Ayumi#Mai#Dch Nht B n#283908## 00551000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020008000410030013000490070033000620220004000952210023000990080 00500122009001100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185 005001600198006001000214039000400224019001400228013000700242#VN12.00143#16000#V i?t#GI-315#895.6#^214#Gintama#Truyn tranh#Hideaki Sorachi ; Thanh Vn dch#T.5# Coi chng bng ti !#^aH.#^aKim ng#2011#^a191tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Hideaki Sorachi#Thanh Vn#Mai#Dch Nht Bn#283909## 00570000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020008000410030013000490070033000620220004000952210042000990080 00500141009001100146010000500157011001500162020001800177020000900195020001300204 005001600217006001000233039000400243019001400247013000700261#VN12.00144#16000#V i?t#GI-315#895.6#^214#Gintama#Truyn tranh#Hideaki Sorachi ; Thanh Vn dch#T.6# Cng c nhng th khng dng dao ct c#^aH.#^aKim ng#2011#^a186tr.^b18cm#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hideaki Sorachi#Thanh Vn#Mai#Dch Nht B n#283910## 00575000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020008000410030013000490070033000620220004000952210047000990080 00500146009001100151010000500162011001500167020001800182020000900200020001300209 005001600222006001000238039000400248019001400252013000700266#VN12.00145#16000#V i?t#GI-315#895.6#^214#Gintama#Truyn tranh#Hideaki Sorachi ; Thanh Vn dch#T.7# Nhng chuyn tri i t hi li cng kh qun#^aH.#^aKim ng#2011#^a187tr.^b18 cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hideaki Sorachi#Thanh Vn#Mai#Dch Nh t Bn#283911## 00573000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020008000410030013000490070033000620220004000952210045000990080 00500144009001100149010000500160011001500165020001800180020000900198020001300207 005001600220006001000236039000400246019001400250013000700264#VN12.00146#16000#V i?t#GI-315#895.6#^214#Gintama#Truyn tranh#Hideaki Sorachi ; Thanh Vn dch#T.8# Bn trai ca con gi ru l c phi nh #^aH.#^aKim ng#2011#^a185tr.^b18cm #Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hideaki Sorachi#Thanh Vn#Mai#Dch Nht Bn#283912## 00565000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020012000420030013000540070032000670220004000990080005001030090 01100108010000500119011001500124012003500139020001700174020000900191020001300200 005001200213006001300225039000400238013000700242019001400249#VN12.00147#16000#V i?t#STR418E#895.6#^214#Strobe Edge#Truyn tranh#Io Sakisaka ; Barbie Ayumi dch# T.1#^aH.#^aKim ng#2011#^a180tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Vn h c hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Io Sakisaka#Barbie Ayumi#Mai#283913#Dch Nht Bn## 00565000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200060 00318080005000370020012000420030013000540070032000670220004000990080005001030090 01100108010000500119011001500124012003500139020001700174020000900191020001300200 005001200213006001300225039000400238019001400242013000700256#VN12.00148#16000#V i?t#STR418E#895.6#^214#Strobe Edge#Truyn tranh#Io Sakisaka ; Barbie Ayumi dch# T.2#^aH.#^aKim ng#2011#^a197tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Vn h c hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Io Sakisaka#Barbie Ayumi#Mai#Dch Nht Bn#283 914## 00625000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070063000810220004001442210013001480080 00500161009001100166010000500177011001500182020001800197020000900215020001300224 005001700237006001600254005001600270039000400286013000700290019001400297#VN12.00 149#16000#Vi?t#H419T#895.6#^214#Hc ting Anh cng Doraemon#Truyn tranh#Fujiko . F. Fujio ; Nguyn Anh Tun dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.1#I am Doramon#^aH.#^ aKim ng#2011#^a157tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Anh Tun#Nguyn Thng Vu#Mai#283915#Dch Nht Bn## 00631000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070063000810220004001442210018001480080 00500166009001100171010000500182011001500187020001800202020000900220020001300229 005001700242006001600259005001600275039000500291019001400296013000700310#VN12.00 150#16000#Vi?t#H419T#895.6#^214#Hc ting Anh cng Doraemon#Truyn tranh#Fujiko . F. Fujio ; Nguyn Anh Tun dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.2#How are you doing#^ aH.#^aKim ng#2011#^a157tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujik o. F. Fujio#Nguyn Anh Tun#Nguyn Thng Vu#Thu#Dch Nht Bn#283916## 00628000000000313000450002600110000004100050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070063000810220004001442210015001480080 00500163009001100168010000500179011001500184020001800199020000900217020001300226 005001700239006001600256005001600272039000500288019001400293013000700307#VN12.00 151#Vi?t#16000#H419T#895.6#^214#Hc ting Anh cng Doraemon#Truyn tranh#Fujiko . F. Fujio ; Nguyn Anh Tun dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.3#I love to sing#^aH. #^aKim ng#2011#^a157tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Anh Tun#Nguyn Thng Vu#Thu#Dch Nht Bn#283917## 00630000000000313000450002600110000001400070001118100060001808200060002480800050 00300410005000350020028000400030013000680070063000810220004001442210017001480080 00500165009001100170010000500181011001500186020001800201020000900219020001300228 005001700241006001600258005001600274039000500290019001400295013000700309#VN12.00 152#16000#H419T#895.6#^214#Vi?t#Hc ting Anh cng Doraemon#Truyn tranh#Fujiko . F. Fujio ; Nguyn Anh Tun dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.4#I'm the wolf man#^a H.#^aKim ng#2011#^a157tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko . F. Fujio#Nguyn Anh Tun#Nguyn Thng Vu#Thu#Dch Nht Bn#283918## 00630000000000313000450002600110000001400070001118100060001808200060002480800050 00300410005000350020028000400030013000680070063000810220004001442210017001480080 00500165009001100170010000500181011001500186020001800201020000900219020001300228 005001700241006001600258005001600274039000500290019001400295013000700309#VN12.00 153#16000#H419T#895.6#^214#Vi?t#Hc ting Anh cng Doraemon#Truyn tranh#Fujiko . F. Fujio ; Nguyn Anh Tun dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.5#Come take a swim#^a H.#^aKim ng#2011#^a157tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko . F. Fujio#Nguyn Anh Tun#Nguyn Thng Vu#Thu#Dch Nht Bn#283919## 00642000000000313000450002600110000001400070001118100060001808200060002480800050 00300410005000350020028000400030013000680070063000810220004001442210029001480080 00500177009001100182010000500193011001500198020001800213020000900231020001300240 005001700253006001600270005001600286039000500302019001400307013000700321#VN12.00 154#16000#H419T#895.6#^214#Vi?t#Hc ting Anh cng Doraemon#Truyn tranh#Fujiko . F. Fujio ; Nguyn Anh Tun dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.6#This training stuff is hard!#^aH.#^aKim ng#2011#^a157tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Anh Tun#Nguyn Thng Vu#Thu#Dch Nht Bn#283920 ## 00636000000000313000450002600110000001400070001118100060001808200060002480800050 00300410005000350020028000400030013000680070063000810220004001442210023001480080 00500171009001100176010000500187011001500192020001800207020000900225020001300234 005001700247006001600264005001600280039000500296019001400301013000700315#VN12.00 155#16000#H419T#895.6#^214#Vi?t#Hc ting Anh cng Doraemon#Truyn tranh#Fujiko . F. Fujio ; Nguyn Anh Tun dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.7#Let's relax for a b it!#^aH.#^aKim ng#2011#^a157tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh# Fujiko. F. Fujio#Nguyn Anh Tun#Nguyn Thng Vu#Thu#Dch Nht Bn#283921## 00638000000000313000450002600110000001400070001118100060001808200060002480800050 00300410005000350020028000400030013000680070063000810220004001442210025001480080 00500173009001100178010000500189011001500194020001800209020000900227020001300236 005001700249006001600266005001600282039000500298019001400303013000700317#VN12.00 156#16000#H419T#895.6#^214#Vi?t#Hc ting Anh cng Doraemon#Truyn tranh#Fujiko . F. Fujio ; Nguyn Anh Tun dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.8#I was a little conf used!#^aH.#^aKim ng#2011#^a157tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tran h#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Anh Tun#Nguyn Thng Vu#Thu#Dch Nht Bn#283922## 00639000000000313000450002600110000001400070001118100060001808200060002480800050 00300410005000350020028000400030013000680070063000810220004001442210026001480080 00500174009001100179010000500190011001500195020001800210020000900228020001300237 005001700250006001600267005001600283039000500299019001400304013000700318#VN12.00 157#16000#H419T#895.6#^214#Vi?t#Hc ting Anh cng Doraemon#Truyn tranh#Fujiko . F. Fujio ; Nguyn Anh Tun dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.9#It's love at first sight!#^aH.#^aKim ng#2011#^a157tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Anh Tun#Nguyn Thng Vu#Thu#Dch Nht Bn#283923## 00633000000000313000450002600110000001400070001118100060001808200060002480800050 00300410005000350020028000400030013000680070063000810220005001442210019001490080 00500168009001100173010000500184011001500189020001800204020000900222020001300231 005001700244006001600261005001600277039000500293019001400298013000700312#VN12.00 158#16000#H419T#895.6#^214#Vi?t#Hc ting Anh cng Doraemon#Truyn tranh#Fujiko . F. Fujio ; Nguyn Anh Tun dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.10#What's happening!? #^aH.#^aKim ng#2011#^a157tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fuj iko. F. Fujio#Nguyn Anh Tun#Nguyn Thng Vu#Thu#Dch Nht Bn#283924## 00707000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020046000400030013000860070089000990220004001880080005001920090 01100197010000500208011001500213020001800228020000900246020001300255005001700268 00500160028500600170030100500160031803900050033401300070033901900140034601200210 0360#VN12.00159#16000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun Doraemon c bit - Trng hc robot#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Tranh: Mitani Yukihiro ; Nguyn Thu T rang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.1#^aH.#^aKim ng#2011#^a205tr.^b24cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Mitani Yukihiro#Nguyn Thu Tra ng#Nguyn Thng Vu#Thu#283925#Dch Nht Bn#Doraemon game comics## 00707000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020046000400030013000860070089000990220004001880080005001920090 01100197010000500208011001500213020001800228020000900246020001300255005001700268 00500160028500600170030100500160031803900050033401900140033901300070035301200210 0360#VN12.00160#16000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun Doraemon c bit : Trng hc robot#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Tranh: Mitani Yukihiro ; Nguyn Thu T rang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.2#^aH.#^aKim ng#2011#^a205tr.^b24cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Mitani Yukihiro#Nguyn Thu Tra ng#Nguyn Thng Vu#Thu#Dch Nht Bn#283926#Doraemon game comics## 00707000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020046000400030013000860070089000990220004001880080005001920090 01100197010000500208011001500213020001800228020000900246020001300255005001700268 00500160028500600170030100500160031803900050033401900140033901300070035301200210 0360#VN12.00161#16000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun Doraemon c bit : Trng hc robot#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Tranh: Mitani Yukihiro ; Nguyn Thu T rang dch ; Nguyn Thng Vu h..#T.3#^aH.#^aKim ng#2011#^a205tr.^b24cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Mitani Yukihiro#Nguyn Thu Tra ng#Nguyn Thng Vu#Thu#Dch Nht Bn#283927#Doraemon game comics## 00572000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020017000410030013000580070033000710220004001040080005001080090 01100113010000500124011001500129012003500144020001700179020000900196020001300205 005001500218006001100233039000500244019001400249013000700263#VN12.00162#18000#V i?t#NG452S#895.7#^214#Ngi sao may mn#Truyn tranh#Baek Hye Kyung ; Hi Phng dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2011#^a198tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+# Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Baek Hye Kyung#Hi Phng#Thu#Dch Hn Q uc#283928## 00572000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020017000410030013000580070033000710220004001040080005001080090 01100113010000500124011001500129012003500144020001700179020000900196020001300205 005001500218006001100233039000500244019001400249013000700263#VN12.00163#Vi?t#NG4 52S#895.7#^214#18000#Ngi sao may mn#Truyn tranh#Baek Hye Kyung ; Hi Phng dch#T.3#^aH.#^aKim ng#2011#^a198tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+# Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Baek Hye Kyung#Hi Phng#Thu#Dch Hn Q uc#283929## 00572000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020017000410030013000580070033000710220004001040080005001080090 01100113010000500124011001500129012003500144020001700179020000900196020001300205 005001500218006001100233039000500244019001400249013000700263#VN12.00164#Vi?t#NG4 52S#895.7#^214#18000#Ngi sao may mn#Truyn tranh#Baek Hye Kyung ; Hi Phng dch#T.4#^aH.#^aKim ng#2011#^a198tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+# Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Baek Hye Kyung#Hi Phng#Thu#Dch Hn Q uc#283930## 00572000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020017000410030013000580070033000710220004001040080005001080090 01100113010000500124011001500129012003500144020001700179020000900196020001300205 005001500218006001100233039000500244019001400249013000700263#VN12.00165#18000#V i?t#NG452S#895.7#^214#Ngi sao may mn#Truyn tranh#Baek Hye Kyung ; Hi Phng dch#T.5#^aH.#^aKim ng#2011#^a194tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+# Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Baek Hye Kyung#Hi Phng#H.H#Dch Hn Q uc#283931## 00572000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020017000410030013000580070033000710220004001040080005001080090 01100113010000500124011001500129012003500144020001700179020000900196020001300205 005001500218006001100233039000500244019001400249013000700263#VN12.00166#18000#V i?t#NG452S#895.7#^214#Ngi sao may mn#Truyn tranh#Baek Hye Kyung ; Hi Phng dch#T.6#^aH.#^aKim ng#2011#^a187tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+# Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Baek Hye Kyung#Hi Phng#H.H#Dch Hn Q uc#283932## 00572000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020017000410030013000580070033000710220004001040080005001080090 01100113010000500124011001500129012003500144020001700179020000900196020001300205 005001500218006001100233039000500244019001400249013000700263#VN12.00167#18000#V i?t#NG452S#895.7#^214#Ngi sao may mn#Truyn tranh#Baek Hye Kyung ; Hi Phng dch#T.7#^aH.#^aKim ng#2011#^a179tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+# Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Baek Hye Kyung#Hi Phng#H.H#Dch Hn Q uc#283933## 00572000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020017000410030013000580070033000710220004001040080005001080090 01100113010000500124011001500129012003500144020001700179020000900196020001300205 005001500218006001100233039000500244019001400249013000700263#VN12.00168#Vi?t#NG4 52S#895.7#^214#18000#Ngi sao may mn#Truyn tranh#Baek Hye Kyung ; Hi Phng dch#T.8#^aH.#^aKim ng#2011#^a183tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+# Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Baek Hye Kyung#Hi Phng#H.H#Dch Hn Q uc#283934## 00572000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030017000480070046000650220004001112210026001150080 00500141009001100146010000500157011001500162020001800177020000900195020001300204 005001700217006001000234039000500244013000700249019001400256#VN12.00169#45000#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tranh truyn mu#Nguyn tc: Fujiko. F. Fujio ; Nam Khnh dch#T.1#Ch khng long ca Nobita#^aH.#^aKim ng#2011#^a240tr.^b18cm#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nam Khnh#H.H#283935#Dc h Nht Bn## 00580000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030017000480070046000650220004001112210034001150080 00500149009001100154010000500165011001500170020001800185020000900203020001300212 005001700225006001000242039000500252019001400257013000700271#VN12.00170#45000#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tranh truyn mu#Nguyn tc: Fujiko. F. Fujio ; Nam Khnh dch#T.2#Nobita v lch s khai ph v tr#^aH.#^aKim ng#2011#^a241tr.^ b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nam Khnh#H.H#D ch Nht Bn#283936## 00563000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030017000480070046000650220004001112210017001150080 00500132009001100137010000500148011001500153020001800168020000900186020001300195 005001700208006001000225039000500235019001400240013000700254#VN12.00171#45000#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tranh truyn mu#Nguyn tc: Fujiko. F. Fujio ; Nam Khnh dch#T.3#Nobita ty du k#^aH.#^aKim ng#2011#^a233tr.^b18cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nam Khnh#H.H#Dch Nht Bn#28393 7## 00576000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030017000480070046000650220004001112210030001150080 00500145009001100150010000500161011001500166020001800181020000900199020001300208 005001700221006001000238039000500248019001400253013000700267#VN12.00172#45000#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tranh truyn mu#Nguyn tc: Fujiko. F. Fujio ; Nam Khnh dch#T.4#Nobita thm him vng t mi#^aH.#^aKim ng#2011#^a241tr.^b18c m#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nam Khnh#H.H#Dch N ht Bn#283938## 00578000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030017000480070046000650220004001112210032001150080 00500147009001100152010000500163011001500168020001800183020000900201020001300210 005001700223006001000240039000500250019001400255013000700269#VN12.00173#45000#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tranh truyn mu#Nguyn tc: Fujiko. F. Fujio ; Nam Khnh dch#T.5#Nobita v lu i di y bin#^aH.#^aKim ng#2011#^a241tr.^b1 8cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nam Khnh#H.H#Dch Nht Bn#283939## 00584000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030017000480070046000650220004001112210038001150080 00500153009001100158010000500169011001500174020001800189020000900207020001300216 005001700229006001000246039000500256019001400261013000700275#VN12.00174#45000#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tranh truyn mu#Nguyn tc: Fujiko. F. Fujio ; Nam Khnh dch#T.6#Nobita v chuyn phiu lu vo x qu#^aH.#^aKim ng#2011#^a239 tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nam Khnh#H.H #Dch Nht Bn#283940## 00574000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030017000480070046000650220004001112210028001150080 00500143009001100148010000500159011001500164020001800179020000900197020001300206 005001700219006001000236039000500246019001400251013000700265#VN12.00175#45000#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tranh truyn mu#Nguyn tc: Fujiko. F. Fujio ; Nam Khnh dch#T.7#Nobita v cuc chin v tr#^aH.#^aKim ng#2011#^a241tr.^b18cm# Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nam Khnh#H.H#Dch Nh t Bn#283941## 00576000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030017000480070046000650220004001112210030001150080 00500145009001100150010000500161011001500166020001800181020000900199020001300208 005001700221006001000238039000500248019001400253013000700267#VN12.00176#45000#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tranh truyn mu#Nguyn tc: Fujiko. F. Fujio ; Nam Khnh dch#T.8#Nobita v binh on ngi st#^aH.#^aKim ng#2011#^a241tr.^b18c m#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nam Khnh#H.H#Dch N ht Bn#283942## 00569000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030017000480070046000650220004001112210023001150080 00500138009001100143010000500154011001500159020001800174020000900192020001300201 005001700214006001000231039000500241019001400246013000700260#VN12.00177#45000#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tranh truyn mu#Nguyn tc: Fujiko. F. Fujio ; Nam Khnh dch#T.9#Nobita v hip s rng#^aH.#^aKim ng#2011#^a241tr.^b18cm#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nam Khnh#H.H#Dch Nht Bn #283943## 00584000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030017000480070046000650220005001112210037001160080 00500153009001100158010000500169011001500174020001800189020000900207020001300216 005001700229006001000246039000500256019001400261013000700275#VN12.00178#45000#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tranh truyn mu#Nguyn tc: Fujiko. F. Fujio ; Nam Khnh dch#T.10#Nobita v nc Nht thi nguyn thu#^aH.#^aKim ng#2011#^a257 tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nam Khnh#H.H #Dch Nht Bn#283944## 00588000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030017000480070046000650220005001112210041001160080 00500157009001100162010000500173011001500178020001800193020000900211020001300220 005001700233006001000250039000500260019001400265013000700279#VN12.00179#45000#V i?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Tranh truyn mu#Nguyn tc: Fujiko. F. Fujio ; Nam Khnh dch#T.11#m trc m ci Nobita. K nim v b#^aH.#^aKim ng#2011#^ a217tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nam Khnh #H.H#Dch Nht Bn#283945## 00652000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020027000500030010000770070025000870080018001120090 02300130010000500153011001500158021014600173020001000319020000900329039000500338 005001600343005000800359013000700367#VN12.00180#VN12.00181#20000#Vi?t#NG550P#42 8#^214#Ng php ting Anh cn bn#Km s #Nguyn Hng Sao, V Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a101tr.^b18cm#Trnh by mt s kin thc c bn v cu v cc phn ca cu, danh t, i t, ng t, ch nh t, cc php so snh, cc t ni v cch dng t#Ting Anh#Ng php#H.H#Nguyn Hng Sao#V H ng#283946## 00601000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490290019000690070015000880080018001030090 02300121010000500144011001500149021012400164020001000288020001000298039000500308 013000700313005001500320#VN12.00182#VN12.00183#80000#Vi?t#C120N#428#^214#Cm na ng xut ngoi#Pocket Interpreter#Nhn vn group#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a191tr.^b18cm#Trnh by mt s mu cu c bn thuc cc ch : x giao hng ngy,giao thng vn ti, ch , n ung, mua sm, du lch...#Ting A nh#Giao tip#H.H#283947#Nhn vn group## 00483000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200090 00318080005000400020009000450030004000540070010000580080018000680090023000860100 00500109011001500114020001700129020000400146039000500150005001000155015003600165 020000900201013000700210#VN12.00184#30000#Vi?t#GI-506G#895.9221#^214#Gic gi#T h#En T Ht#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a191tr.^b19cm#Vn h c hin i#Th#H.H#En T Ht#Tn tht ca tc gi: V Nht Thng#Vit Nam#28394 8## 00619000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460020048000510080005000990090021001040100005001250110014001300150 05200144021010200196020002300298020001000321020001300331020000900344039000500353 013000700358#VN12.00185#VN12.00186#Vi?t#QU600#324.2597071#^214#Quy nh v nhn g iu ng vin khng c lm#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a15tr.^b15cm#TT S ghi: ng Cng sn Vit Nam. - Lu hnh ni b#Trnh by 19 quy nh v nhng iu ng vin khng c lm v vic t chc thc hin, x l vi phm#ng Cng sn Vit Nam#ng vin#K lut ng#Vit Nam#H.H#283949## 00856000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820012000448080005000560020062000610080005001230090021001280100005001490110 01500154015001600169021029800185020002300483020002500506020000900531020000900540 020001700549039000500566013000700571#VN12.00187#VN12.00189#VN12.00188#Vi?t#V115K #324.2597071#^214#Vn kin Hi ngh ln th ba Ban Chp hnh Trung ng kho XI# ^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a255tr.^b19cm#Lu hnh ni b#Gm nhng bi pht biu ca Tng b th Nguyn Ph Trng, cc bo co v cc vn nh tnh hnh kinh t - x hi, ti chnh - ngn sch nh nc giai on 2006 - 2010 v 2011 - 2015, quy nh thi hnh iu l ng, cng tc kim tra, gim st v k lut ng, nhng iu ng vin khng c lm#ng Cng sn Vit Nam#Ban chp hnh Tru ng ng#Hi ngh#Vit Nam#Vn kin i hi#H.H#283950## 00724000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590020055000640070010001190080005001290090 02100134010000500155011001400160021008900174020001000263020001700273020000900290 02000130029903900050031200500100031701200290032702000170035602000180037301300070 0391#VN12.00190#VN12.00192#VN12.00191#17000#Vi?t#H428#346.597#^214#Hi - p v chnh sch h tr doanh nghip nh v va#Bch Loan#^aH.#^aChnh tr Quc gia# 2011#^a96tr.^b19cm#Gm 57 cu hi p v php lut, cc c ch v chnh sch h tr doanh nghip nh v va#Php lut#Doanh nghip nh#Vit Nam#Sch hi p#H.H #Bch Loan#T sch Php lut Doanh nhn#Doanh nghip va#Chnh sch h tr#2839 51## 00765000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610020038000660030017001040070016001210080 00500137009002100142010000500163011001500168021022100183020001700404020000900421 020001700430039000500447005001600452013000700468#VN12.00193#VN12.00195#VN12.0019 4#32000#Vi?t#M458S#381.09597#^214#Mt s nghin cu v th trng ngch#Sch ch uyn kho# Th Phi Hoi#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a155tr.^b19cm#Trnh b y mt s kin thc c bn v th trng v chin lc khai thc th trng, c s l lun v thc tin ca th trng ngch, nhng quan im v gii php vn d ng v khai thc th trng ngch Vit Nam hin nay#Th trng ngch#Vit Nam#S ch chuyn kho#H.H# Th Phi Hoi#283952## 00893000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820008000528080005000600020041000650070057001060080005001630090 02100168010000500189011001500194021025800209020001000467020001500477020000900492 039000500501012002800506013000700534005001200541005001400553005001200567#VN12.00 196#VN12.00197#VN12.00198#24000#Vi?t#NH556N#342.597#^214#Nhng ni dung c bn ca lut vin chc#B.s.: Vn Tt Thu (ch.b.), L Trng Vinh, L Anh Tun...#^aH. #^aChnh tr Quc gia#2011#^a150tr.^b19cm#Trnh by thc trng t chc cc n v s nghip cng lp v i ng vin chc, th ch qun l vin chc hin nay. S cn thit ban hnh Lut vin chc, mc tiu, quan im ca Lut, nhng ni dun g ch yu ca Lut v vic t chc thc hin Lut vin chc#Php lut#Lut vin chc#Vit Nam#H.H#T sch Php lut ph thng#283953#Vn Tt Thu#L Trng Vinh# L Anh Tun## 00952000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020026000550080005000810090011000860100005000970110 01500102021049400117020001000611020000900621020001800630039000500648020001700653 020000900670013000700679#VN12.00199#VN12.00200#26000#Vi?t#L504C#346.59707#^214# Lut cc t chc tn dng#^aH.#^aHng c#2011#^a144tr.^b19cm#Gii thiu cc quy nh trong Lut cc t chc tn dng v giy php, t chc, qun tr, iu hnh ca t chc tn dng, hot ng ca t chc tn dng, vn phng i din ca t chc tn dng nc ngoi v t chc nc ngoi khc c hot ng ngn hng, cc hn ch m bo an ton trong hot ng ca t chc tn dng, cc vn v ti chnh, hch ton,bo co, kim sot c bit, t chc li, ph sn, gii th , thanh l t chc tn dng,c quan qun l nh nc v iu khon thi hnh#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#H.H#T chc tn dng#Tn dng#283954## 00697000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020014000530080005000670090011000720100005000830110 01400088021025700102020001000359020000900369020001800378039000500396020001400401 020000900415013000700424#VN12.00201#VN12.00202#15000#Vi?t#L504#346.597#^214#Lu t u thu#^aH.#^aHng c#2011#^a88tr.^b19cm#Trnh by ni dung lut u thu nm 2005 c sa i, b sung nm 2009 gm 77 iu vi cc phn qui nh chung v quy nh v la chn nh thu, hp ng, quyn v ngha v ca cc bn trong u thu, qun l hot ng u thu v cc iu khon thi hnh#Php lut#Vit N am#Vn bn php lut#H.H#Lut u thu#u thu#283955## 00744000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020029000530080005000820090011000870100005000980110 01500103021028800118020001000406020000900416020001800425039000500443020001200448 020001100460013000700471#VN12.00203#VN12.00204#23000#Vi?t#L504P#345.597#^214#Lu t phng, chng tham nhng#^aH.#^aHng c#2011#^a111tr.^b19cm#Gii thiu cc qu y nh chung v c th ca lut phng, chng tham nhng v minh bch ti sn, th u nhp, cc qui nh v phng, chng tham nhng trong qun l kinh doanh, v tr cng tc, tin lng, thu nhp, gim st cn b v cc qui nh v x l trch nhim khi xy ra tham nhng...#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#H.H#Phng c hng#Tham nhng#283956## 00916000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020026000550080005000810090011000860100005000970110 01400102021048200116020001000598020000900608020001800617039000500635020001500640 013000700655#VN12.00205#VN12.00206#18000#Vi?t#L504K#344.59704#^214#Lut khm b nh, cha bnh#^aH.#^aHng c#2011#^a80tr.^b19cm#Gii thiu mt s quy nh v q uyn v ngha v ca ngi bnh; ngi hnh ngh khm bnh, cha bnh; c s kh m bnh, cha bnh; cc quy nh v chuyn mn k thut cng nh vic p dng k thut, phng php mi trong khm bnh, cha bnh; vn sai st chuyn mn k thut, gii quyt khiu ni, t co v tranh chp trong khm bnh, cha bnh; c c iu kin bo m cng tc khm bnh, cha bnh; nhng quy nh chung v cc iu khon thi hnh trong Lut khm bnh, cha bnh#Php lut#Vit Nam#Vn bn ph p lut#H.H#Khm cha bnh#283957## 00717000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020020000550080005000750090011000800100005000910110 01400096021028900110020001000399020000900409020001800418039000500436020001500441 013000700456#VN12.00207#VN12.00208#10000#Vi?t#L504N#346.59701#^214#Lut ngi c ao tui#^aH.#^aHng c#2011#^a32tr.^b19cm#Gii thiu mt s quy nh php lut v phng dng, chm sc ngi cao tui, pht huy vai tr ngi cao tui, Hi ng i cao tui Vit Nam, trch nhim ca c quan nh nc v cng tc ngi cao tu i, nhng quy nh chung v cc iu khon thi hnh c quy nh trong Lut ng i cao tui#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#H.H#Ngi cao tui#283958## 00745000000000265000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020013000540080005000670090011000720100005000830110 01400088021031200102020001000414020000900424020001800433039000500451020001300456 020000300469013000700472#VN12.00209#VN12.00210#9000#Vi?t#L504#344.59704#^214#L ut iu#^aH.#^aHng c#2011#^a44tr.^b19cm#Gii thiu cc iu khon trong l ut iu: nhng quy nh chung, quy hoch u t xy dng, tu b, nng cp v kin c ho iu, bo v v s dng iu, h , lc lng trc tip qun l iu, trch nhim qun l nh nc v iu, thanh tra, khen thng, x l vi phm v cc iu khon thi hnh#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#H.H #Lut iu##283959## 00774000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020025000530080005000780090011000830100005000940110 01400099021032700113020001000440020000900450020001800459039000500477020001200482 020000700494013000700501#VN12.00211#VN12.00212#14000#Vi?t#L504P#345.597#^214#Lu t phng, chng ma tu#^aH.#^aHng c#2011#^a78tr.^b19cm#Gii thiu nhng quy nh v trch nhim phng chng ma tu, kim sot cc hot ng hp php lin qua n n ma tu, cai nghin ma tu, qun l nh nc v phng chng ma tu, hp tc quc t v phng chng ma tu, khen thng, x l vi phm, cc iu khon thi h nh trong Lut phng chng ma tu c sa i, b sung nm 2008#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#H.H#Phng chng#Ma tu#283960## 00783000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020040000530080005000930090011000980100005001090110 01400114021029700128020001000425020000900435020001800444039000500462020001000467 020001200477020000900489013000700498#VN12.00213#VN12.00214#23000#Vi?t#L504T#344 .597#^214#Lut thc hnh tit kim chng lng ph#^aH.#^aHng c#2011#^a56tr.^b 19cm#Gii thiu lut thc hnh tit kim, chng lng ph nm 2005 c th trong m t s lnh vc nh u t, mua sm cc sn phm cng ngh thng tin, trang thit b lm vic ca c quan, vin chc nh nc, qun l s dng phng tin i li , nghim cm dng cng qu lm qu biu v chiu i khch...#Php lut#Vit Nam #Vn bn php lut#H.H#Tit kim#Phng chng#Lng ph#283961## 00907000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020095000550080005001500090011001550100005001660110 01400171021037400185020001000559020000900569020001800578039000500596020001200601 020000400613020000500617013000700622#VN12.00215#VN12.00216#11000#Vi?t#L504P#344 .59704#^214#Lut phng, chng nhim vi rt gy ra hi chng suy gim min dch m c phi ngi (HIV/AIDS)#^aH.#^aHng c#2011#^a40tr.^b19cm#Gii thiu v lut phng, chng nhim vi rt gy ra hi chng suy gim min dch mc phi ngi, nhng qui nh chung v cc bin php x hi trong phng, chng HIV/AIDS, cc b in php chuyn mn k thut y t trong phng, chng HIV/AIDS, iu tr, chm s c, h tr ngi nhim HIV,cc iu kin bo m thc hin bin php phng chng HIV/AIDS v cc iu khon thi hnh#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#H.H#Ph ng chng#HIV#AIDS#283962## 00715000000000289000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820010000408080005000500020051000550080005001060090011001110100005001220110 01400127021020800141020001000349020000900359020001800368039000500386020000700391 020000800398020000300406020000900409013000700418#VN12.00217#VN12.00218#9000#Vi? t#PH109L#342.59708#^214#Php lnh thc hin dn ch x, phng, th trn#^aH.# ^aHng c#2011#^a24tr.^b19cm#Gii thiu ton vn Php lnh thc hin dn ch qu y nh v nhng ni dung nhn dn bit, nhn dn bn v quyt nh, nhn dn tham gia kin trc khi c quan c thm quyn quyt nh, nhn dn gim st#Ph p lnh#Vit Nam#Vn bn php lut#H.H#Phng#Dn ch#X#Th trn#283963## 00786000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020015000530080005000680090011000730100005000840110 01500089021036400104020001000468020000900478020001800487039000500505020001500510 013000700525#VN12.00219#VN12.00220#51000#Vi?t#B450L#349.597#^214#B lut dn s #^aH.#^aHng c#2011#^a336tr.^b19cm#Trnh by ni dung b lut Dn s c Quc hi thng qua 2005, c hiu lc 2006, bao gm 777 iu, vi cc mc: qui nh c hung, nhng nguyn tc c bn, c nhn, h gia nh, t hp tc, giao dch dn s , i din, thi hn, quyn s hu, bo v quyn s hu, hp ng dn s, trch nhim bi thng thit hi ngoi hp ng, quyn s hu tr tu, cng nghip... #Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#H.H#B lut dn s#283964## 00727000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020016000530080005000690090011000740100005000850110 01500090021030300105020001000408020000900418020001800427039000500445020001600450 013000700466#VN12.00221#VN12.00222#38000#Vi?t#B450L#345.597#^214#B lut hnh s #^aH.#^aHng c#2011#^a287tr.^b19cm#Trnh by ni dung b lut hnh s nm 199 9, c sa i, b sung nm 2009 bao gm 344 iu vi cc phn iu khon c b n, hiu lc ca b lut hnh s, ti phm, thi hiu truy cu trch nhim hnh s , hnh pht, cc bin php t php, thi hiu thi hnh bn n, cc ti xm phm an ninh quc gia...#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#H.H#B lut hnh s#2 83965## 00568000000000301000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020022000410030013000630070028000760220004001040080005001080090 01100113010000500124011001500129012003500144020001800179020000900197020001300206 005001300219006000800232039000500240019001400245013000700259#VV12.00101#Vi?t#SH3 11C#895.6#^214#16000#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usui ; Kim Anh dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2011#^a123tr.^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+# Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshito Usui#Kim Anh#H.H#Dch Nht Bn# 283966## 00568000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020022000410030013000630070028000760220004001040080005001080090 01100113010000500124011001500129012003500144020001800179020000900197020001300206 005001300219006000800232039000500240013000700245019001400252#VV12.00102#16000#V i?t#SH311C#895.6#^214#Shin - Cu b bt ch#Truyn tranh#Yoshito Usui ; Kim Anh dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2011#^a124tr.^b21cm#Tranh truyn dnh cho la tui 12+# Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshito Usui#Kim Anh#H.H#283967#Dch Nh t Bn## 00488000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050012000550020018000670070012000850040013000970080 00500110009001100115010000500126011001500131012001300146020001800159020000900177 020001200186039000500198013000700203#VV12.00103#VV12.00104#25000#Vi?t#NH556N#89 5.9223#^214#Nguyn Hng#Nhng ngy th u#Nguyn Hng#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2011#^a119tr.^b21cm#T sch Vng#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#H.H# 283968## 00484000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050011000550020018000660070011000840040013000950080 00500108009001100113010000500124011001500129012001300144020001800157020000900175 020001000184039000500194013000700199#VV12.00105#VV12.00106#25000#Vi?t#NG558M#89 5.9223#^214#Nguyn Thi#Ngi m cm sng#Nguyn Thi#In ln th 7#^aH.#^aKim ng #2011#^a119tr.^b21cm#T sch Vng#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn k#H.H#2839 69## 00482000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020022000550070006000770080005000830090011000880100 00500099011001500104020001800119020001500137039000500152005000600157020000900163 012003700172013000700209#VV12.00107#VV12.00108#32000#Vi?t#TR254S#895.9223#^214# Trn sng truyn hch#H n#^aH.#^aKim ng#2011#^a163tr.^b21cm#Vn hc thiu nh i#Truyn lch s#H.H#H n#Vit Nam#Tc phm chn lc dnh cho thiu nhi#283970 ## 00586000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440050010000510020026000610290035000870070025001220220 00400147008000500151009001100156010000500167011001500172020001700187020001100204 020001100215006000800226039000500234019001600239013000700255005001000262#VV12.00 109#VV12.00110#Vi?t#B300M#895.1#^214#40000#Girlne Ya#B mt tnh yu ph Angel# The love story in the Angel street#Girlne Ya ; Nht M dch#T.9#^aH.#^aKim ng# 2011#^a170tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn di#Nht M#H.H#Dch Tru ng Quc#283971#Girlne Ya## 00616000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020022000550070050000770080005001270090011001320100 00500143011001500148012002300163020001800186020000900204020001200213039000500225 005001300230005001900243005001300262005001200275005000800287013000700295#VV12.00 111#VV12.00112#22000#Vi?t#CH527K#895.9223#^214#Chuyn k ca Bn Ma#Nguyn H ng, Trng Tip Trng, H Phc Qu...#^aH.#^aKim ng#2011#^a102tr.^b21cm#T s ch Tui thn tin#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#H.H#Nguyn Hng#Tr ng Tip Trng#H Phc Qu#Khi Nguyn#Anh o#283972## 00446000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020010000540070008000640080005000720090011000770100 00500088011001500093020001800108020001200126039000500138005000800143020000900151 013000700160004001300167#VV12.00113#VV12.00114#60000#Vi?t#108H#895.9223#^214# o hoang#T Hoi#^aH.#^aKim ng#2011#^a307tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Tiu thuy t#H.H#T Hoi#Vit Nam#283973#In ln th 9## 00735000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020017000540070079000710080005001500090011001550100 00500166011001500171012002300186020001800209020000900227020001200236039000500248 00500130025300500150026600500160028100500200029700500150031700500150033200500140 0347005001700361013000700378#VV12.00115#VV12.00116#25000#Vi?t#B308T#895.9223#^2 14#Bit th Mng B#Phng Trinh, Nguyn Duy Qu, Nguyn Thi Hi... ; Minh ho: Trn Thu Hng...#^aH.#^aKim ng#2011#^a211tr.^b21cm#T sch Tui thn tin#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#H.H#Phng Trinh#Nguyn Duy Qu#Nguyn Th i Hi#Nguyn Th Bch Nga#Lc Mnh Cng#Trn Thu Hng#Trn Minh Tm#Phm Hong Giang#283974## 00649000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050015000560020027000710070036000980080005001340090 01100139010000500150011001500155021013600170020001700306020000900323020000700332 005002000339039000500359013000700364#VV12.00117#VV12.00118#45000#Vi?t#CH527#89 5.92264#^214#Nguyn Nh Mai#Chuyn i hc x Kanguru#Nguyn Nh Mai, Nguyn V Qunh Nh#^aH.#^aKim ng#2011#^a128tr.^b21cm#Gii thiu cch "hc kiu c" qua nhng l th ca mt bn hc sinh tt nghip lp 9 Vit Nam "nhy" ngay vo h c k II lp 10 bn c#Vn hc hin i#Vit Nam#Th t#Nguyn V Qunh Nh#H.H #283975## 00475000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020017000540070006000710080005000770090011000820100 00500093011001400098020001800112020001500130039000500145005000600150020000900156 012003700165013000700202#VV12.00119#VV12.00120#21000#Vi?t#B254B#895.9223#^214#B n b Thin Mc#H n#^aH.#^aKim ng#2011#^a95tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truy n lch s#H.H#H n#Vit Nam#Tc phm chn lc dnh cho thiu nhi#283976## 00484000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020024000550070006000790080005000850090011000900100 00500101011001500106020001800121020001500139039000500154005000600159020000900165 012003700174013000700211#VV12.00121#VV12.00122#24000#Vi?t#TR116N#895.9223#^214# Trng nc Chng Dng#H n#^aH.#^aKim ng#2011#^a115tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn lch s#H.H#H n#Vit Nam#Tc phm chn lc dnh cho thiu nhi#2839 77## 00476000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050013000550020030000680070013000980080005001110090 01100116010000500127011001500132012001300147020001700160020000900177020001200186 039000500198013000700203#VV12.00123#VV12.00124#30000#Vi?t#TR104#895.9223#^214# Vn Thnh L#Trm in thoi thin ng#Vn Thnh L#^aH.#^aKim ng#2011#^a1 46tr.^b21cm#Teen vn hc#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H.H#283978## 00601000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020024000580030022000820070031001040080005001350090 01100140010000500151011001500156012001300171020001700184020000900201020001200210 03900050022200500080022700500110023500500070024600500080025300500070026101300070 0268#VV12.00125#VV12.00126#34000#Vi?t#C103-O#895.9223408#^214#Ci m m nht th gii#Tuyn tp truyn ngn#Tm Anh, T Anh Anh, Chilli...#^aH.#^aKim ng#2011 #^a130tr.^b21cm#Teen vn hc#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H.H#Tm Anh# T Anh Anh#Chilli#Thu c#Bc H#283979## 00649000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020017000670070016000840080005001000090 01100105010000500116011001500121021015800136020002000294039000500314012001900319 020001500338013000700353020001100360#VV12.00127#VV12.00128#34000#Vi?t#H112N#158 .1#^214#Thm Qunh Trn#Hy ngh khc i#Thm Qunh Trn#^aH.#^aKim ng#2011#^a 171tr.^b21cm#Gii thiu mt s mu chuyn v ngha ca vic phi sng, phng php vt qua tht bi, cch sng dng cm v hy ngh khc i cuc sng t t p hn#Tm l hc ng dng#H.H#Teen cm nang sng#Sch thiu nhi#283980#Th nh cng## 00722000000000265000450002600110000001200310001104100050004218100060004708200090 00538080005000620050013000670020016000800070013000960080005001090090011001140100 00500125011001400130020001200144020000900156015009300165021016800258020001600426 013000700442039000700449#VV12.00129#K chuyn cc dn tc Vit Nam#Vi?t#D121T#30 5.8951#^214#Chu Thi Sn#Dn tc Sn Du#Chu Thi Sn#^aH.#^aKim ng#2011#^a24t r.^b21cm#Dn tc hc#Vit Nam#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tru ng hc c s min ni - vng su - vng xa#Gii thiu s lc lch s dn tc, c uc sng lao ng, tp qun sinh hot, phong tc c truyn, i sng tm linh v cuc sng hin nay ca dn tc Sn Du Vit Nam#Dn tc Sn Du#283981#T.Dung ## 00752000000000265000450002600110000001200310001104100050004218100060004708200090 00538080005000620050013000670020013000800070013000930080005001060090011001110100 00500122011001400127020001700141020000900158015009300167021020100260020001100461 013000700472039000700479#VV12.00130#K chuyn cc dn tc Vit Nam#Vi?t#D121T#30 6.8954#^214#Chu Thi Sn#Dn tc Cng#Chu Thi Sn#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^ b21cm#Dn tc thiu s#Vit Nam#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng t rung hc c s min ni - vng su - vng xa#Gii thiu s lc lch s dn tc, cuc sng lao ng, tp qun sinh hot, phong tc c truyn, i sng tm linh v cuc sng hin nay ca dn tc Cng (hay cn gi l dn tc X) Ty Bc Vi t Nam#Dn tc X#283982#T.Dung## 00730000000000265000450002600110000001200310001104100050004218100060004708200100 00538080005000630050013000680020014000810070013000950080005001080090011001130100 00500124011001400129020001700143020000900160015009300169021017400262020001400436 013000700450039000700457#VV12.00131#K chuyn cc dn tc Vit Nam#Vi?t#D121T#30 5.89593#^214#Chu Thi Sn#Dn tc Khng#Chu Thi Sn#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr .^b21cm#Dn tc thiu s#Vit Nam#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#Gii thiu s lc lch s dn t c, cuc sng lao ng, tp qun sinh hot, phong tc c truyn, i sng tm lin h v cuc sng hin nay ca dn tc Khng Ty Bc Vit Nam#Dn tc Khng#28398 3#T.Dung## 00719000000000265000450002600110000001200310001104100050004218100060004708200100 00538080005000630050013000680020012000810070013000930080005001060090011001110100 00500122011001400127020001200141020000900153015009300162021017200255013000700427 020001200434039000700446#VV12.00132#K chuyn cc dn tc Vit Nam#Vi?t#D121T#30 5.89591#^214#Chu Thi Sn#Dn tc Lo#Chu Thi Sn#^aH.#^aKim ng#2011#^a24tr.^ b21cm#Dn tc hc#Vit Nam#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#Gii thiu s lc lch s dn tc, cuc sng lao ng, tp qun sinh hot, phong tc c truyn, i sng tm linh v cu c sng hin nay ca dn tc Lo Ty Bc Vit Nam#283984#Dn tc Lo#T.Dung## 00685000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260020040000310030013000710070069000840080005001530090011001580100005001690110 01400174020001200188020001300200019001700213015008600230020001800316005001200334 005002000346006001500366013000700381039000700388#VV12.00133#Vi?t#T103S#863#^214# Ti sao anh em sinh i li ging nhau?#Truyn tranh#Li: Carmen Gil ; Minh ho: Ins Luis Gonzlez ; Nguyn M Vinh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b21cm#Ty Ban Nha#Truyn tranh#Dch Ty Ban Nha#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc t rng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Vn hc thiu nhi#Gil, Carmen#Gonz lez, Ins Luis#Nguyn M Vinh#283985#T.Dung## 00520000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050014000470020009000610030004000700070014000740080005000880090 01100093010000500104011001400109020001800123020000900141020000400150015008600154 013000700240039000700247#VV12.00135#VV12.00134#Vi?t#H401N#895.9221#^214#Triu Ki m Vn#Hoa nng#Th#Triu Kim Vn#^aH.#^aKim ng#2011#^a39tr.^b21cm#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Th#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#283986#T.Dung## 00516000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050009000470020015000560030004000710070009000750080005000840090 01100089010000500100011001400105020001800119020000900137020000400146015008600150 013000700236039000700243#VV12.00136#VV12.00137#Vi?t#B103H#895.9221#^214#Y Phng #Bi ht cho Sa#Th#Y Phng#^aH.#^aKim ng#2011#^a43tr.^b21cm#Vn hc thiu nh i#Vit Nam#Th#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#283987#T.Dung## 00535000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050010000470020016000570030012000730070010000850080005000950090 01100100010000500111011001400116020001800130020000900148020001200157015008600169 013000700255039000700262#VV12.00138#VV12.00139#Vi?t#R556X#895.9223#^214#Phong Th u#Rng xanh b n#Truyn ngn#Phong Thu#^aH.#^aKim ng#2011#^a66tr.^b21cm#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#283988#T.Dung## 00623000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450050007000500020022000570070016000790080005000950090011001000100 00500111011001400116020001000130020000900140020001500149015008600164020001500250 005000800265013000700273020004600280039000700326#VV12.00141#VV12.00140#Vi?t#T561 Q#959.7029092#^214#Huy C#Tng qun Nguyn Cao#Huy C, Huy Tm#^aH.#^aKim ng# 2011#^a47tr.^b21cm#Danh nhn#Vit Nam#Truyn lch s#Sch Nh nc ti tr cho t hiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#Sch thiu nhi#Huy T m#283989#Nguyn Cao, Danh tng, (1837-1887), Vit Nam#T.Dung## 00531000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050012000470020017000590030011000760070012000870080005000990090 01100104010000500115011001400120020001800134020000900152020000400161015008600165 013000700251039000700258#VV12.00143#VV12.00142#Vi?t#S550T#895.9221#^214#Dng Th un#S tch h Ba B#Truyn th#Dng Thun#^aH.#^aKim ng#2011#^a51tr.^b21cm#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng ti u hc min ni - vng su - vng xa#283990#T.Dung## 00985000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320050009000370020027000460070009000730080005000820090011000870100005000980110 01400103020001400117020000900131020001500140015009300155021038000248020001800628 020000500646013000700651020001000658020000800668039000700676#VV12.00144#Vi?t#T30 6K#577.09597#^214#Bi Vit#Ting ku cu ni hoang d#Bi Vit#^aH.#^aKim ng#2 011#^a32tr.^b21cm#Sinh thi hc#Vit Nam#Sch thiu nhi#Sch Nh nc ti tr ch o thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#Phn tch t m quan trng ca ng thc vt trong i sng v thc trng tn ph mi trng ni hoang d nh tnh trng t rng, ph rng, truy st ng vt hoang d nh h ng n a dng sinh hc. Mc ch thnh lp cc vn quc gia v cung cp nhn g thng tin v cp nguy c tuyt chng ca cc loi ng vt nhm ngn chn, gim thiu cu cc loi khi nguy c tuyt chng#ng vt hoang d#Rng#283991#K hai thc#Bo tn#T.Dung## 00860000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200140002280800050 00360050009000410020034000500070023000840080005001070090011001120100005001230110 01400128020001400142020001100156020001500167015009300182021022000275020000900495 020000900504005001300513013000700526020001800533039000700551#VV12.00145#Vi?t#V56 0Q#333.750959745#^214#Bi Vit#Vn quc gia Phong Nha - K Bng#Bi Vit, inh Huy Tr#^aH.#^aKim ng#2011#^a32tr.^b21cm#Vn quc gia#Qung Bnh#Sch thiu n hi#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vn g su - vng xa#Gii thiu vn quc gia Phong Nha - K Bng vi nhng c im a l t nhin, sinh thi cc loi ng, thc vt v qun th hang ng k v c ng cc nhm tc ngi sinh sng v cc loi hnh du lch sinh thi hp dn#Thc vt#ng vt#inh Huy Tr#283992#Du lch sinh thi#T.Dung## 00830000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200120 00348080005000460050016000510020019000670070021000860080005001070090011001120100 00500123011001400128020001800142020000900160020001500169015008600184021018700270 020000800457020001000465013000700475020000800482020001900490039000700509#VV12.00 146#VV12.00147#Vi?t#NH100V#895.9223009#^214#Nguyn Vn Tng#Nh vn ca cc em#N guyn Vn Tng b.s.#^aH.#^aKim ng#2011#^a55tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Na m#Sch thiu nhi#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min n i - vng su - vng xa#Khi qut v cuc i, s nghip ca nhng cy bt ni ti ng vit cho thiu nhi nh: Kim Ba, Nguyn Thi Hi, Bi Hin, Nguyn Kin, Nguy n Ngc K... cng tc phm tiu biu nht ca h#Tiu s#S nghip#283993#Nh v n#Nghin cu vn hc#T.Dung## 00715000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050016000470020035000630070021000980080005001190090011001240100 00500135011001400140020001900154020000900173020001500182015009300197021006300290 020000800353020001000361013000700371020000800378020000800386039000700394#VV12.00 148#VV12.00149#Vi?t#T450H#895.9223#^214#Nguyn Vn Tng#T Hoi - Nh vn ca m i la tui#Nguyn Vn Tng b.s.#^aH.#^aKim ng#2011#^a55tr.^b21cm#Nghin cu v n hc#Vit Nam#Sch thiu nhi#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tru ng hc c s min ni - vng su - vng xa#Gii thiu cuc i, s nghip vn ch ng ca nh vn T Hoi#Tiu s#S nghip#283994#T Hoi#Nh vn#T.Dung## 00550000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050011000470020030000580030011000880070011000990080005001100090 01100115010000500126011001400131020001800145020000900163020001200172015008600184 013000700270039000700277#VV12.00150#VV12.00151#Vi?t#M200T#895.9223#^214#V Th H o#M Tm Xun v lo Chut cng#Tp truyn#V Th Ho#^aH.#^aKim ng#2011#^a67 tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng tiu hc min ni - vng su - vng xa#283995#T.Dung## 00547000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050015000470020012000620030011000740070015000850080005001000090 01100105010000500116011001400121020001800135020000900153020001200162015009300174 013000700267039000700274#VV12.00152#VV12.00153#Vi?t#C126P#895.9223#^214#Lc Mnh Cng#Cy Pc pt#Tp truyn#Lc Mnh Cng#^aH.#^aKim ng#2011#^a81tr.^b21cm# Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc t rng trung hc c s min ni - vng su - vng xa#283996#T.Dung## 00695000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400050017000450020032000620070017000940080005001110090011001160100 00500127011001400132020000800146020000900154020001500163015009300178021008000271 020001900351020002100370013000700391039000700398#VV12.00154#VV12.00155#Vi?t#T452 K#915.97#^214#Nguyn Xun Thu#Ti k em nghe chuyn Trng Sa#Nguyn Xun Thu# ^aH.#^aKim ng#2011#^a91tr.^b21cm#a ch#Vit Nam#Sch thiu nhi#Sch Nh nc ti tr cho thiu nhi cc trng trung hc c s min ni - vng su - vng xa# Gii thiu v cuc sng, thin nhin, cy ci, loi vt... qun o Trng Sa# Qun o Trng Sa#Khoa hc thng thc#283997#T.Dung## 00609000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020022000390030013000610070070000740080005001440090011001490100 00500160011001400165020001800179020000700197020001300204005001400217019001200231 004001300243005001800256006001900274013000700293039000700300#VV12.00156#16000#V i?t#CH519T#853#^214#Chut Tp i hc mun#Truyn tranh#Li: Anna Casalis ; Tranh : Marco Campanella ; Nguyn Th M Dung dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a27tr.^b21cm# Vn hc thiu nhi#Italia#Truyn tranh#Casalis, Anna#Dch Italia#In ln th 2#Cam panella, Marco#Nguyn Th M Dung#283998#T.Dung## 00617000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020030000390030013000690070070000820080005001520090011001570100 00500168011001400173020001800187020000700205020001300212005001400225019001200239 004001300251005001800264006001900282013000700301039000700308#VV12.00157#16000#V i?t#CH519T#853#^214#Chut Tp - Bm i, tm bit!#Truyn tranh#Li: Anna Casalis ; Tranh: Marco Campanella ; Nguyn Th M Dung dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a27tr .^b21cm#Vn hc thiu nhi#Italia#Truyn tranh#Casalis, Anna#Dch Italia#In ln t h 2#Campanella, Marco#Nguyn Th M Dung#283999#T.Dung## 00621000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070035000700220004001050080005001090090 01100114010000500125011001400130012007900144020001800223020000900241020001300250 005001300263006001500276019001400291013000700305039000700312#VV12.00158#20000#V i?t#C512C#895.6#^214#Cn con Billiken#Truyn tranh#Fujiko Fujio ; Song Tm Quyn dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2011#^a99tr.^b20cm#B tranh truyn mu pikka pika comi cs. Tranh truyn dnh cho la tui nhi ng#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tr anh#Fujiko Fujio#Song Tm Quyn#Dch Nht Bn#284000#T.Dung## 00621000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070035000700220004001050080005001090090 01100114010000500125011001400130012007900144020001800223020000900241020001300250 005001300263006001500276013000700291019001400298039000700312#VV12.00159#20000#V i?t#C512C#895.6#^214#Cn con Billiken#Truyn tranh#Fujiko Fujio ; Song Tm Quyn dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2011#^a95tr.^b20cm#B tranh truyn mu pikka pika comi cs. Tranh truyn dnh cho la tui nhi ng#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tr anh#Fujiko Fujio#Song Tm Quyn#284001#Dch Nht Bn#T.Dung## 00389000000000229000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030021000550080005000760090011000810100005000920110 01400097020000900111020001400120020001100134013000700145039000700152#VV12.00160# 10000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#Ging sinh tuyt vi#^aH.#^aKim ng #2011#^a16tr.^b21cm#Mu gio#Sch mu gio#Tp t mu#284002#T.Dung## 00385000000000229000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030017000550080005000720090011000770100005000880110 01400093020000900107020001400116020001100130013000700141039000700148#VV12.00161# 10000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#Nhn vt c tch#^aH.#^aKim ng#201 1#^a16tr.^b21cm#Mu gio#Sch mu gio#Tp t mu#284003#T.Dung## 00391000000000229000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030023000550080005000780090011000830100005000940110 01400099020000900113020001400122020001100136013000700147039000700154#VV12.00162# 10000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#Phng tin giao thng#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b21cm#Mu gio#Sch mu gio#Tp t mu#284004#T.Dung## 00388000000000229000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030020000550080005000750090011000800100005000910110 01400096020000900110020001400119020001100133013000700144039000700151#VV12.00163# 10000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#B l vn ng vin#^aH.#^aKim ng# 2011#^a16tr.^b21cm#Mu gio#Sch mu gio#Tp t mu#284005#T.Dung## 00375000000000229000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030007000550080005000620090011000670100005000780110 01400083020000900097020001400106020001100120013000700131039000700138#VV12.00164# 10000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#Bn b#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^ b21cm#Mu gio#Sch mu gio#Tp t mu#284006#T.Dung## 00386000000000229000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030018000550080005000730090011000780100005000890110 01400094020000900108020001400117020001100131013000700142039000700149#VV12.00165# 10000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu# dng trong nh#^aH.#^aKim ng#20 11#^a16tr.^b21cm#Mu gio#Sch mu gio#Tp t mu#284007#T.Dung## 00393000000000229000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030025000550080005000800090011000850100005000960110 01400101020000900115020001400124020001100138013000700149039000700156#VV12.00166# 10000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#Nhng con vt ng nghnh#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr.^b21cm#Mu gio#Sch mu gio#Tp t mu#284008#T.Dung## 00385000000000229000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030017000550080005000720090011000770100005000880110 01400093020000900107020001400116020001100130013000700141039000700148#VV12.00167# 10000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#Th gii chi#^aH.#^aKim ng#201 1#^a16tr.^b21cm#Mu gio#Sch mu gio#Tp t mu#284009#T.Dung## 00377000000000229000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030009000550080005000640090011000690100005000800110 01400085020000900099020001400108020001100122013000700133039000700140#VV12.00168# 10000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#B ngoan#^aH.#^aKim ng#2011#^a16tr .^b21cm#Mu gio#Sch mu gio#Tp t mu#284010#T.Dung## 00384000000000229000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030016000550080005000710090011000760100005000870110 01400092020000900106020001400115020001100129013000700140039000700147#VV12.00169# 10000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#Sn chi vui v#^aH.#^aKim ng#2011 #^a16tr.^b21cm#Mu gio#Sch mu gio#Tp t mu#284011#T.Dung## 00895000000000373000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200100 00308080005000400050014000450020022000590070092000810080005001730090011001780100 00500189011001400194012002200208005001400230005001600244005001500260006001600275 01900050029101300070029602101310030302000190043402000190045302000050047202000150 0477020000800492020001000500020000400510039000700514#VV12.00170#32000#Vi?t#CH30 3M#944.05092#^214#Bailey, Gerry#Chic m ca Napoleon#Gerry Bailey, Karen Foster ; Minh ho: Leighton Noyes, Karen Radford ; Hong Minh Qun dch#^aH.#^aKim n g#2011#^a35tr.^b24cm#Bu vt ca danh nhn#Foster, Karen#Noyes, Leighton#Radford , Karen#Hong Minh Qun#Dch#284012#Gii thiu s lc cuc i v s nghip chi nh chin cng nh tht bi trn chin trng ca Hong nc Php Napoleon Bon aparte#Napolon Bonaparte#Danh nhn th gii#Php#Sch thiu nhi#Tiu s#S nghi p#Vua#T.Dung## 00889000000000373000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360050014000410020024000550070093000790080005001720090011001770100 00500188011001400193012002200207005001400229005001600243005001500259006001700274 01900050029101300070029602101200030302000120042302000190043502000080045402000100 0462020001400472020000700486020001500493039000700508#VV12.00171#32000#Vi?t#T120 H#970.01#^214#Bailey, Gerry#Tm hi ca Columbus#Gerry Bailey, Karen Foster ; Minh ho: Leighton Noyes, Karen Radford ; Nguyn Thu Linh dch#^aH.#^aKim ng #2011#^a35tr.^b24cm#Bu vt ca danh nhn#Foster, Karen#Noyes, Leighton#Radford, Karen#Nguyn Thu Linh#Dch#284013#Gii thiu s lc cuc i v nhng chuyn thm him i tm vng t mi ca nh hng hi ngi Christopher Columbus#Cl mb, C.#Danh nhn th gii#Tiu s#S nghip#Nh thm him#Italia#Sch thiu nhi #T.Dung## 00945000000000385000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360050014000410020037000550070092000920080005001840090011001890100 00500200011001400205012002200219005001400241005001600255005001500271006001600286 01900050030201300070030702101440031402000120045802000190047002000180048902000080 0507020001000515020000800525020000400533020001500537039000700552#VV12.00172#3200 0#Vi?t#CH303B#822.3#^214#Bailey, Gerry#Chic bt lng ngng ca Shakespeare#Ger ry Bailey, Karen Foster ; Minh ho: Leighton Noyes, Karen Radford ; Nguyn Kim D iu dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a35tr.^b24cm#Bu vt ca danh nhn#Foster, Karen# Noyes, Leighton#Radford, Karen#Nguyn Kim Diu#Dch#284014#Gii thiu s lc cu c i, s nghip sng tc v nhng tc phm tiu biu cng c im sng tc c a i vn ho nc Anh William Shakespeare#Scxpia, U.#Danh nhn th gii#Vn h c trung i#Tiu s#S nghip#Nh vn#Anh#Sch thiu nhi#T.Dung## 00883000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370050014000420020035000560070089000910080005001800090011001850100 00500196011001400201012002200215005001400237005001600251005001500267006001300282 01900050029501300070030002101400030702000120044702000190045902000080047802000100 0486020000300496020001500499039000700514#VV12.00173#32000#Vi?t#CH303M#973.92#^2 14#Bailey, Gerry#Chic micro ca Martin Luther King#Gerry Bailey, Karen Foster ; Minh ho: Leighton Noyes, Karen Radford ; Thi Lm Anh dch#^aH.#^aKim ng#201 1#^a35tr.^b24cm#Bu vt ca danh nhn#Foster, Karen#Noyes, Leighton#Radford, Kar en#Thi Lm Anh#Dch#284015#Gii thiu s lc cuc i v s nghip u tranh c ho quyn li ca ngi da en nc M cng nh ci cht ca mc s Martin Luth er King#King, M. L.#Danh nhn th gii#Tiu s#S nghip#M#Sch thiu nhi#T.Dun g## 00978000000000385000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360050014000410020037000550070091000920080005001830090011001880100 00500199011001400204012002200218005001400240005001600254005001500270006001500285 01900050030001300070030502101120031202000190042402000080044302000100045102000140 0461020000300475020004700478020004500525020001500570039000700585#VV12.00174#3200 0#Vi?t#CH303T#609.2#^214#Bailey, Gerry#Chic tu ln ca anh em nh Wright#Ger ry Bailey, Karen Foster ; Minh ho: Leighton Noyes, Karen Radford ; on Ngc Tr m dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a35tr.^b24cm#Bu vt ca danh nhn#Foster, Karen#N oyes, Leighton#Radford, Karen#on Ngc Trm#Dch#284016#Gii thiu cuc i v s nghip ca cp i thin ti pht minh ra my bay: Wilbur Wright v Ornill e Wright#Danh nhn th gii#Tiu s#S nghip#Nh pht minh#M#Wright, Orville, Nh khoa hc, (1871-1948), M#Wright,Wilbur, Nh khoa hc, (1867-1912), M#Sch thiu nhi#T.Dung## 00949000000000373000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380050014000430020022000570070093000790080005001720090011001770100 00500188011001400193012002200207005001400229005001600243005001500259006001700274 01900050029101300070029602101510030302000190045402000080047302000100048102000160 0491020000300507020004300510020001500553039000700568#VV12.00175#32000#Vi?t#V305 #629.4092#^214#Bailey, Gerry#Vin ca Armstrong#Gerry Bailey, Karen Foster ; Minh ho: Leighton Noyes, Karen Radford ; Nguyn Thu Linh dch#^aH.#^aKim ng #2011#^a35tr.^b24cm#Bu vt ca danh nhn#Foster, Karen#Noyes, Leighton#Radford, Karen#Nguyn Thu Linh#Dch#284017#Gii thiu s lc tiu s, s nghip ca ph i hnh gia ngi M Neil Alden Armstrong cng cuc hnh trnh chinh phc mt tr ng ca phi thuyn Apollo11#Danh nhn th gii#Tiu s#S nghip#Phi cng v tr# M#Armstrong, Neil, Phi hnh gia, (1930-), M#Sch thiu nhi#T.Dung## 00854000000000373000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360050014000410020022000550070085000770080005001620090011001670100 00500178011001400183012002200197005001400219005001600233005001500249006000900264 01900050027301300070027802101130028502000120039802000190041002000080042902000100 0437020000800447020000300455020001500458039000700473#VV12.00176#32000#Vi?t#B450 T#780.92#^214#Bailey, Gerry#B tc gi ca Mozart#Gerry Bailey, Karen Foster ; M inh ho: Leighton Noyes, Karen Radford ; Huy Ton dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a35 tr.^b24cm#Bu vt ca danh nhn#Foster, Karen#Noyes, Leighton#Radford, Karen#Huy Ton#Dch#284018#Gii thiu cuc i v nhng hot ng sng tc m nhc, biu din m nhc ca nhc s thin ti ngi o Mozart#Mda, V. A.#Danh nhn th gi i#Tiu s#S nghip#Nhc s#o#Sch thiu nhi#T.Dung## 00891000000000373000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350050014000400020026000540070092000800080005001720090011001770100 00500188011001400193012002200207005001400229005001600243005001500259006001600274 01900050029001300070029502101230030202000190042502000190044402000080046302000100 0471020000700481020000700488020001500495039000700510#VV12.00177#32000#Vi?t#B106 P#709.2#^214#Bailey, Gerry#Bng pha mu ca Leonardo#Gerry Bailey, Karen Foster ; Minh ho: Leighton Noyes, Karen Radford ; Nguyn Kim Diu dch#^aH.#^aKim ng #2011#^a35tr.^b24cm#Bu vt ca danh nhn#Foster, Karen#Noyes, Leighton#Radford, Karen#Nguyn Kim Diu#Dch#284019#Gii thiu v cuc i v s nghip ca Leona rdo Da Vinci - ho s, nh khoa hc thin ti thi i Phc hng ngi Italia#L onac Vanhxi#Danh nhn th gii#Tiu s#S nghip#Ho s#Italia#Sch thiu n hi#T.Dung## 00912000000000373000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370050014000420020033000560070093000890080005001820090011001870100 00500198011001400203012002200217005001400239005001600253005001500269006001700284 01900050030101300070030602101350031302000110044802000190045902000080047802000100 0486020001300496020000700509020001500516039000700531#VV12.00178#32000#Vi?t#CH30 3K#520.92#^214#Bailey, Gerry#Chic knh vin vng ca Galileo#Gerry Bailey, Kare n Foster ; Minh ho: Leighton Noyes, Karen Radford ; Nguyn Thu Linh dch#^aH.# ^aKim ng#2011#^a35tr.^b24cm#Bu vt ca danh nhn#Foster, Karen#Noyes, Leighto n#Radford, Karen#Nguyn Thu Linh#Dch#284020#Gii thiu cuc i v s nghip v khoa hc ca Gralilei Galileo, nh vt l hc, nh thin vn hc ca thi Phc hng vn ho Italia#Galil, G.#Danh nhn th gii#Tiu s#S nghip#Nh khoa h c#Italia#Sch thiu nhi#T.Dung## 00861000000000361000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050014000380020022000520070093000740080005001670090011001720100 00500183011001400188012002200202005001400224005001600238005001500254006001700269 01300070028601900050029302101370029802000080043502000080044302000100045102000090 0461020000700470020001500477039000700492#VV12.00179#32000#Vi?t#455X#932#^214#B ailey, Gerry#ng xu ca Cleopatra#Gerry Bailey, Karen Foster ; Minh ho: Leight on Noyes, Karen Radford ; Nguyn Thu Linh dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a35tr.^b24 cm#Bu vt ca danh nhn#Foster, Karen#Noyes, Leighton#Radford, Karen#Nguyn Thu Linh#284021#Dch#Gii thiu tiu s v cuc i ca N hong Ai Cp Cleopatra cng mi tnh ca b vi tng qun Julius Caesar v tng qun Mark Antony#Cl pat#Tiu s#S nghip#N hong#Ai Cp#Sch thiu nhi#T.Dung## 00548000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050012000380020033000500070063000830080005001460090011001510100 00500162011001400167020001800181020000400199020001000203019000900213006002000222 005001400242013000700256039000700263#VV12.00180#25000#Vi?t#H564C#823#^214#Dahl, Roald#Hu cao c, chim b nng v ti#Roald Dahl ; Nguyn Th Bch Nga dch ; Minh ho: Quetin Blake#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#Anh# Truyn k#Dch Anh#Nguyn Th Bch Nga#Blake, Quetin#284022#T.Dung## 00537000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330050012000380020020000500070064000700080005001340090011001390100 00500150011001400155020001800169020000400187020001000191019000900201006002100210 005001400231013000700245039000700252#VV12.00181#25000#Vi?t#C430C#823#^214#Dahl, Roald#Con c su khng l#Roald Dahl ; Nguyn V Hng Khanh dch ; Minh ho: Qu etin Blake#^aH.#^aKim ng#2011#^a31tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn k#D ch Anh#Nguyn V Hng Khanh#Blake, Quetin#284023#T.Dung## 00527000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340050012000390020019000510070059000700080005001290090011001340100 00500145011001400150020001800164020000400182020001000186019000900196006001400205 005001600219013000700235039000700242#VV12.00182#35000#Vi?t#NH556N#823#^214#Dahl , Roald#Nhng ngi t hon#Roald Dahl ; Phm Mnh Ho dch ; Minh ho: Patrick B enson#^aH.#^aKim ng#2011#^a47tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn k#Dch An h#Phm Mnh Ho#Benson, Patrick#284024#T.Dung## 00489000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400030013000640070024000770080005001010090011001060100 00500117011001400122020001800136020000900154020001300163019001400176006001900190 013000700209039000700216#VV12.00183#27000#Vi?t#P434V#895.6#^214#Pororo v Crong hu u#Truyn tranh#Nguyn Phng Dung dch#^aH.#^aKim ng#2011#^a42tr.^b24cm #Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Dch Hn Quc#Nguyn Phng Dung#284025 #T.Dung## 00602000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020016000550030013000710070040000840080005001240090 01100129010000500140011001400145005000900159015008200168020001800250020000900268 020001300277005000800290013000700298039000700305#VV12.00184#VV12.00185#17000#Vi ?t#NG400H#895.9223#^214#Ng hoa bm bm#Truyn tranh#Li: Lan Hnh, Mai Hoa ; Tr anh: Mai Hoa#^aH.#^aKim ng#2011#^a20tr.^b24cm#Lan Hnh#Tc phm c gii cuc vn ng sng tc "i thoi vi thin nhin" (2009-2010)#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn tranh#Mai Hoa#284026#T.Dung## 00563000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020015000540030013000690070022000820080005001040090 01100109010000500120011001400125005001000139015008200149020001800231020000900249 020001300258013000700271039000700278#VV12.00186#VV12.00187#22000#Vi?t#B559M#895 .9223#^214#Bm mt trng#Truyn tranh#Tranh, li: Bch Khoa#^aH.#^aKim ng#201 1#^a28tr.^b24cm#Bch Khoa#Tc phm c gii cuc vn ng sng tc "i thoi v i thin nhin" (2009-2010)#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#284027#T.Dun g## 00628000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020017000550030012000720070049000840080005001330090 01100138010000500149011001400154005002100168015008200189020001800271020000900289 020001200298005001400310013000700324039000700331#VV12.00189#VV12.00188#30000#Vi ?t#KH500V#895.9223#^214#Khu vn ca Chi#Truyn ngn#Li: ng Ngc Minh Trang ; Tranh: L Thanh Tng#^aH.#^aKim ng#2011#^a43tr.^b24cm#ng Ngc Minh Trang#T c phm c gii cuc vn ng sng tc "i thoi vi thin nhin" (2009-2010)# Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#L Thanh Tng#284028#T.Dung## 00572000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020004000540030025000580070026000830080005001090090 01100114010000500125011001400130005001400144015008200158020001800240020000900258 020001300267013000700280039000700287#VV12.00190#VV12.00191#22000#Vi?t#108H#895 .9223#^214#o#Gii nht : Truyn tranh#Tranh, li: Thi Thanh#^aH.#^aKim n g#2011#^a31tr.^b21cm# Thi Thanh#Tc phm c gii cuc vn ng sng tc " i thoi vi thin nhin" (2009-2010)#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#284 029#T.Dung## 00608000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020041000550030013000960070031001090080005001400090 01100145010000500156011001400161005001900175015008200194020001800276020000900294 020001300303013000700316039000700323#VV12.00192#VV12.00193#22000#Vi?t#TR103#89 5.9223#^214#Tri t l mt vng trn c phi khng?#Truyn tranh#Tranh, li: Ph an Trn Minh Thu#^aH.#^aKim ng#2011#^a26tr.^b24cm#Phan Trn Minh Thu#Tc phm c gii cuc vn ng sng tc "i thoi vi thin nhin" (2009-2010)#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#284030#T.Dung## 00928000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050017000550020032000720030038001040070050001420220 00400192008000500196009001100201010000500212011001500217021022700232020001700459 02000080047602000100048402000090049400500150050300500160051803900050053401300070 0539020001500546005001700561#VV12.00194#VV12.00195#58000#Vi?t#H305T#959.70092#^ 214#Nguyn Huy Thng#Hin ti l nguyn kh quc gia#Tr tu Vit Nam qua cc b c hin ti#Nguyn Huy Thng, Nguyn Nh Mai, Nguyn Quc Tn#T.1#^aH.#^aKim ng #2011#^a279tr.^b21cm#Gii thiu tiu s v nhng ng gp ca cc bc hin ti x a v nay c ng gp ln cho t nc trong cc lnh vc gio dc, khoa hc, t tng nh: Php Thun, L Vn Hu, Trn Nhn Tng, ng L, Chu Vn An, Tu Tnh...#Nhn vt lch s#Tiu s#S nghip#Vit Nam#Nguyn Nh Mai#Nguyn Quc T n#Thu#284031#Sch thiu nhi#Nguyn Huy Thng## 00515000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020032000470290002000790070026000810080005001070090011001120100 00500123011001500128020001700143020000900160020000900169020001500178039000500193 013000700198020001800205005001400223#VV12.00196#VV12.00197#Vi?t#C125B#398.2095#^ 214#Cu b li bing bin thnh b##S.t., b.s.: Keum Gi Hyung#^aH.#^aKim ng# 2011#^a203tr.^b24cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Hn Quc#Truyn c tch#Thu#28403 2#Vn hc thiu nhi#Keum Gi Hyung## 00843000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820008000448080005000520020076000570080005001330090019001380100005001570110 01500162015005900177021025800236020001000494020001200504020001000516020000900526 020001800535039000500553013000700558#VV12.00199#VV12.00198#VV12.00200#Vi?t#C101V #347.597#^214#Cc vn bn hng dn p dng php lut v thi hnh n dn s (200 9 - 2011)#^aH.#^aTp ch Kim st#2011#^a248tr.^b20cm#TTS ghi: Vin Kim st nh n dn ti cao. Tp ch Kim st#Gii thiu ton vn mt s vn bn hng dn p dng php lut trong lnh vc thi hnh n dn s v th tc thi hnh n; x ph t vi; phm hnh chnh trong lnh vc t php; c quan qun l, c quan thi hnh n v cng chc lm cng tc thi hnh n dn s...#Php lut#Thi hnh n#n dn s#Vit Nam#Vn bn php lut#Thu#284033## 00869000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820011000518080005000620050015000670020057000820070015001390080 00500154009002100159010000500180011001500185021032200200020001900522020000800541 020000900549020000900558039000500567013000700572#VV12.00201#VV12.00202#VV12.0020 3#39000#Vi?t#M452Q#294.309597#^214#Nguyn Tt t#Mi quan h gia Nh nc v Gio hi Pht gio Vit Nam#Nguyn Tt t#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a223t r.^b21cm#Trnh by qu trnh ra i, pht trin ca Gio hi Pht gio Vit Nam; phan tch thc trng mi quan h gia Nh nc v Gio hi Pht gio Vit Nam t 1981 n nay; bc u ch ra nhng hn ch v nhng bi hc kinh nghim, x ut mt s kin ngh nhm cng c mi quan h gia Nh nc v Gio hi Pht gi o Vit Nam#Gio hi Pht gio#Quan h#Nh nc#Vit Nam#Thu#284034## 00933000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820008000638080005000710050018000760020048000940070 01800142008000500160009002100165010000500186011001500191021037500206020001200581 020000900593020000800602020000900610039000500619013000700624#VV12.00205#VV12.002 07#VV12.00206#VV12.00204#48000#Vi?t#CH500T#328.597#^214#Vn Th Thanh Mai#Ch t ch H Ch Minh vi Quc hi (1946 - 1969)#Vn Th Thanh Mai#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2011#^a287tr.^b21cm#Trnh by nhn thc ca H Ch Minh v Quc hi v va i tr ca H Ch Minh trong qu trnh sng lp v hot ng ca Quc hi nc Vi t Nam dn ch cng ho (1/12/1946); H Ch Minh vi vic pht huy vai tr ca Q uc hi (12/1946-5/1960) v vic lnh o cuc bu c Quc hi kho II, III, ho n thin h thng php lut p ng yu cu ca cch mng hai min (5/1960-8/1969 )#H Ch Minh#Quc hi#Lch s#Vit Nam#Thu#284035## 01214000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820004000558080005000590020105000640070060001690080005002290090 02100234010000500255011001500260021043300275020000800708020000900716005001700725 00500140074200500160075600500150077200500170078703900050080401300070080902000150 0816020001600831020001700847#VV12.00208#VV12.00209#VV12.00210#VV12.00211#Vi?t#V2 50C#303#^214#V cc mi quan h ln cn c gii quyt tt trong qu trnh i mi i ln x hi ch ngha nc ta#Nguyn Ph Trng (ch.b.), Hong Ch Bo, N guyn Vn ng...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a279tr.^b21cm#Trnh by l lu n v thc tin v cc mi quan h c bn cn nm vng v gii quyt tt trong qu trnh i mi, i ln ch ngha x hi Vit Nam nh mi quan h gia i mi , n nh v pht trin; mi quan h gia i mi kinh t v i mi chnh tr; mi quan h gia kinh t th trng v nh hng x hi ch ngha; mi quan h gia pht trin lc lng sn xut v xy dng, hon thin tng bc quan h sn xut ph hp...#i mi#Vit Nam#Nguyn Ph Trng#Hong Ch Bo#Nguyn Vn ng #Phm Bnh Minh#Nguyn Vit Tho#Thu#284036#Quan h x hi#Quan h kinh t#Ch ngha x hi## 01114000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020033000620030034000950070060001290080 00500189009002100194010000500215011001500220021039600235020000900631020001000640 02000080065002000120065800500110067000500180068100500180069900500180071700500170 0735039000500752013000700757#VV12.00212#VV12.00214#VV12.00213#93000#Vi?t#M125T# 302.4#^214#Mu thun, xung t li ch nhm#Thc trng, xu hng v gii php#H B Thm (ch.b.), Nguyn Trn Dng, Nguyn Hu Nguyn...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a464tr.^b21cm#Trnh by quan nim v mu thun, xung t li ch nhm. Phn tch thc trng v nguyn nhn mu thun, xung t v li ch nhm v nhm li ch trong thi k chuyn i t kinh t k hoch ho tp trung sang kinh t th trng trong x hi Vit nam hin nay. ng thi xut xu hng v gii p hp nhm gii quyt mu thun, xung t v li ch nhm gia mt s nhm x hi v cc nhm li ch#Xung t#Mu thun#Li ch#Nhm x hi#H B Thm#Nguyn Tr n Dng#Nguyn Hu Nguyn#Phan Th Kim Ngn#Vn Th Ngc Lan#Thu#284037## 00831000000000253000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820004000448080005000480020112000530080005001650090021001700100005001910110 01500196015003600211039000500247013000700252021028200259020002100541020000800562 020000700570#VV12.00215#VV12.00217#VV12.00216#Vi?t#K600Y#174#^214#K yu kt qu 4 nm trin khai cuc vn ng "Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Mi nh" (2007 - 2010)#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a643tr.^b21cm#TTS ghi: Ban Tu yn gio Trung ng#Thu#284038#Gii thiu cc vn bn ch o v hng dn tri n khai cuc vn ng "Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh". Trnh by ni dung hc tp v t tng v tm gng o c H Ch Minh trong 4 nm, 2 007-2010 v nhng kt qu ch yu t c trong trin khai cuc vn ng#T t ng H Ch Minh#o c#K yu## 00879000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820006000528080005000580050015000630020031000780030044001090070 01500153008000500168009002100173010000500194011001500199021029900214013000700513 020000800520020000800528020000800536020000900544020000700553039000500560#VV12.00 218#VV12.00219#VV12.00220#129000#Vi?t#V308N#959.7#^214#Nguyn Vn Kim#Vit Nam trong th gii ng #Mt cch tip cn lin ngnh v khu vc hc#Nguyn Vn Kim #^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a635tr.^b24cm#Trnh by mt s c trng lch s , vn ho tiu biu v v th ca i Vit - i Nam - Vit Nam qua cc thi k lch s; ng thi nhn nhn nhng din tin c bn ca lch s, vn ho v v th ca Vit Nam trong cc mi quan h a chiu, trong s tng quan v tng c quyn lc khu vc ng #284039#Lch s#Vn ho#Quan h#Vit Nam#ng #Thu## 01139000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820008000638080005000710020058000760070053001340080 00500187009002100192010000500213011001500218015005900233021036400292020001500656 02000080067102000230067902000210070202000090072300500120073200500170074403900050 0761013000700766005001600773#VV12.00222#VV12.00223#VV12.00224#VV12.00221#132000 #Vi?t#103T#959.704#^214#i tng Tng T lnh V Nguyn Gip vi s hc Vit N am#B.s.: Phan Huy L, Dng Trung Quc, Trn Xun Thanh#^aH.#^aChnh tr Quc gi a#2011#^a417tr.^b22cm#TTS ghi: Hi Khoa hc Lch s Vit Nam. Tp ch Xa & Nay #Tp hp cc bi vit ca i tng, Tng T lnh V Nguyn Gip vit v hai cu c khng chin chng thc dn Php v quc M ca dn tc, v cc s kin lch s, cc nhn vt lch s v cc hot ng ca Hi Khoa hc lch s Vit Nam. M t s bi vit ca cc nh khoa hc, nh nghin cu trong v ngoi nc v cuc i v s nghip ca i tng V Nguyn Gip#V Nguyn Gip#Lch s#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Vit Nam#Phan Huy L#Dng Trung Quc#Thu#28404 0#Trn Xun Thanh## 01192000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700020060000750030015001350070 07400150008000500224009002100229010000500250011001500255015003000270020001500300 00500150031500500140033000500150034400500130035903900050037201300070037702104280 0384020002100812020000900833#VV12.00225#VV12.00228#VV12.00227#VV12.00226#60000# Vi?t#561L#327.597#^214#ng li chnh sch i ngoi Vit Nam trong giai on mi#Sch tham kho#B.s.: Phm Bnh Minh (ch.b.), ng nh Qu, Nguyn V Tng, Thanh Hi#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a367tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ng oi giao#Sch tham kho#Phm Bnh Minh#ng nh Qu#Nguyn V Tng# Thanh Hi #Thu#284041#Tp hp cc nghin cu ca cc nh nghin cu trong lnh vc i ng oi v cc ch trng nh hng quan trng ca ng li, chnh sch i ngoi thi k i mi, c bit l nhng pht trin mi trong t duy v i ngoi ca ng ta qua nhng vn kin ca i hi XI. ng thi nh gi kt qu hot ng i ngoi trn mt s lnh vc v xut mt s phng hng, nhim v c th n hm nng cao hiu qu cng tc i ngoi#Chnh sch i ngoi#Vit Nam## 00646000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050009000440020018000530070009000710080005000800090011000850100 00500096011001400101015003400115021019000149020001200339020000900351039000500360 013000700365020000800372#VV12.00229#VV12.00230#Vi?t#304T#299.5#^214#Hu Khi#i m ta tm linh#Hu Khi#^aH.#^aTn gio#2011#^a31tr.^b21cm#Tn tht ca tc gi : L Anh Dng#Tm hiu v ng li tu hc v hnh o ca mt thnh tht, thnh tnh Cao i. Gi tr tm linh ca thnh s. Vn ging o v thc trng tr nh hiu bit gio l ca tn hu Cao i#o Cao i#Tm linh#Thu#284042#Gi o l## 00724000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020034000440070022000780080005001000090011001050100005001160110 01500121020000900136020001000145020001400155006001700169039000500186013000700191 019000500198021025500203#VV12.00231#VV12.00232#Vi?t#K312P#294.3#^214#Kinh Phc H o & tm iu gic ng#Thch Minh Quang dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a100tr.^b21cm #o Pht#Kinh Pht#Kinh Phc ho#Thch Minh Quang#Thu#284043#Dch#Gii thiu b n Kinh Phc ho gii thch nguyn nhn v kt qu ca vic kh vui m ngi con Pht phi i din hng ngy v nhng iu c Pht dy trong Kinh Phc ho v trnh ho cu phc, nim tin vo ni Pht, o thy ngha tr v bn phn xut g ia## 00907000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020042000490030023000910070087001140080005002010090 01100206010000500217011001500222021022600237020001500463020001100478020000800489 005002300497005002100520005002100541005001900562039000500581013000700586#VV12.00 233#VV12.00234#40000#Vi?t#L462C#220#^214#Li ca Cha quanh nm sng v chia s#Cc l trng & l knh#Giuse Nguyn Hu Trit, Giuse Nguyn Hu Ti, Antn N guyn Hu Vn, Giuse Trn Ph Sn#^aH.#^aTn gio#2011#^a272tr.^b21cm#Gii thiu cc trch on Kinh thnh v nhng li rn dy ca Cha trong cc ngy L trng v L knh. Nu ln nhng bi hc c gi tr thn hc v c sc bi dng thin g ling qua gng lnh c bit ca c m v cc Thnh#o Thin cha#Kinh Thn h#Gio l#Giuse Nguyn Hu Trit#Giuse Nguyn Hu Ti#Antn Nguyn Hu Vn#Giuse Trn Ph Sn#Thu#284044## 00814000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050045000510020043000960070045001390080005001840090 01100189010000500200011001500205021029400220020000900514020000800523039000500531 013000700536019000500543#VV12.00235#VV12.00236#50000#Vi?t#T104T#294.3#^214#Kyab je Khamtrul Rinpoche Jigme Pema Nyinjadh#Tam tha Pht gio v truyn tha tinh tu#Kyabje Khamtrul Rinpoche Jigme Pema Nyinjadh#^aH.#^aTn gio#2011#^a183tr.^b 21cm#Gii thiu tiu s, cng hnh c Php Vng Gyalwang Drukpa v Truyn tha Khamtrul. Trnh by v Tam tha Pht gio v Truyn tha tinh tu; lch s Kim cng tha v tm quan trng ca Truyn tha; ngha ca Chn ngn trong vic c ha lnh; php thc hnh Kim cng Thng s Lin Hoa Sinh#o Pht#Gio l#Thu #284045#Dch## 00807000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020057000520070025001090080005001340090011001390100 00500150011001500155021028000170020000900450039000400459005002600463020000800489 020001500497013000700512020001000519#VV12.00237#VV12.00238#50000#Vi?t#TH552H#29 4.3#^214#Thc hnh bn tn chn ngn tr tu trong kim cng tha#Kyabje Khamtru l Rinpoche#^aH.#^aTn gio#2011#^a276tr.^b21cm#Gii thiu tiu s v cng hnh c Php Vng Gyalwang Drukpa, truyn tha Khamtrul v con ng tu tp theo Kim Cng Tha, nghi l va Pht t Kim Cng Tha, thc hnh Bn tn - Chn ngn - Tr tu trong Kim Cng Tha, ng thi gii thch v cc php thc hnh gin l c...#o Pht#THa#Rinpoche, Kyabje Khamtrul#Gio l#Kim Cng Tha#284046#Thc hnh## 00693000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020015000440070023000590080005000820090011000870100005000980110 01500103020000900118020000800127006001800135039000400153015006700157013000700224 021020800231#VV12.00240#VV12.00239#Vi?t#D561C#294.3#^214#Dng chn tp#Nguyn M inh Thin dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a175tr.^b21cm#o Pht#Gio l#Nguyn Minh Thin#TH#TTS ghi: Minh L o Tam Tng Miu. Bnh ng - Cng tc - Ho i#284 047#Gm nhng iu dn dy ca o Pht v o, l, thin a, nhn sanh, lo, b nh, t, kh, tm, tnh, t, nim, ho, thn, danh li, sc..., km theo tm tt kin ca tc gi v ghi li ph bnh sau mi bi## 00419000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050014000440020017000580030004000750070014000790080005000930090 01100098010000500109011001500114020001200129020000400141013000700145039000400152 020000900156#VV12.00241#VV12.00242#Vi?t#T306C#299.5#^214#Phm Vn Lim#Ting chi m quyn#Th#Phm Vn Lim#^aH.#^aTn gio#2011#^a127tr.^b21cm#o Cao i#Th#28 4048#TH#Vit Nam## 00720000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050009000450020050000540070009001040080005001130090011001180100 00500129011001400134020001200148020002300160039000400183013000700187015003400194 021023800228#VV12.00243#VV12.00244#Vi?t#NG558#299.5#^214#Hu Khi#Ngi o Cao i lm quen phng php nghin cu#Hu Khi#^aH.#^aTn gio#2011#^a79tr.^b21cm #o Cao i#Phng php nghin cu#TH#284049#Tn tht ca tc gi: L Anh Dng #Trnh by su loi nghin cu c nhn, tp th, thun tu, ng dng, in d, t h tch v 12 giai on thc hin mt nghin cu. Gii thiu chn ti nghin cu, su tm, kho chng, chp s, cc ch, th mc trong phng php s hc## 00649000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050009000440020027000530070009000800080005000890090011000940100 00500105011001500110020001200125020000800137020001200145039000400157013000700161 015003400168021018100202#VV12.00245#VV12.00246#Vi?t#419L#299.5#^214#Hu Khi# c li tht chn nhn qu#Hu Khi#^aH.#^aTn gio#2011#^a119tr.^b21cm#o Cao i#Gio l#Tiu thuyt#TH#284050#Tn tht ca tc gi: L Anh Dng#Truyn k v nhng li dy gio l tu o Cao i ca c Gio Tng v gio php cao siu tu n, tnh luyn, phng php i tr nhng chng ngi trn ng cng phu ca h nh gi## 00718000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050009000440020029000530070009000820080005000910090011000960100 00500107011001500112020001200127039000400139013000700143015003400150021027200184 020000800456#VV12.00247#VV12.00248#Vi?t#M458G#299.5#^214#Hu Khi#Mt gc nhn v n ho Cao i#Hu Khi#^aH.#^aTn gio#2011#^a247tr.^b21cm#o Cao i#TH#2840 51#Tn tht ca tc gi: L Anh Dng#Gii thiu nhng kin thc c bn trong vn ho Cao i nh tnh dn tc, nhc l v nhc xng l Cao i, cch n tt ca ngi o Cao i, nt p trong hn l o Cao i... cng mt s bi nghin c u v du n ca o Pht, Tam gio, Ki t gio trong o Cao i...#Vn ho## 00702000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050010000440020055000540070038001090080005001470090011001520100 00500163011001500168020000900183020000700192005001700199039000400216013000700220 021019800227020001100425#VV12.00249#VV12.00250#Vi?t#C101B#294.3#^214#Kh Trit#C c bc long tng - Hnh tng ph n trong pht gio#Kh Trit b.s ; Nguyn Min h Tin h..#^aH.#^aTn gio#2011#^a151tr.^b21cm#o Pht#Ph n#Nguyn Minh Tin #TH#284052#Gm nhng cu chuyn v nhng tm gng sng chi ca ph n c tr uyn tng trong o Pht: B tt qun th m, Thng Man phu nhn, thin n ri h oa, Long n, Ma Da thnh mu, ng n Diu Hu...#Hnh tng## 00542000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050010000450020019000550030018000740070010000920220004001020080 00500106009001100111010000500122011002400127020000900151020000800160020000400168 020000900172039000400181013000700185015003800192005001000230#VV12.00251#VV12.002 52#Vi?t#NG430T#294.3#^214#Nh Huyn#Ngn tay ch trng#Trc ch cng#Nh Huy n#T.3#^aH.#^aTn gio#2011#^a75tr., 2tr. nh^b21cm#o Pht#Gio l#Th#Vit Na m#TH#284053#Php danh ca tc gi: Thch T Thng#Nh Huyn## 00546000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050010000450020019000550030018000740070010000920220004001020080 00500106009001100111010000500122011002800127020000900155020000800164020000400172 020000900176039000400185013000700189015003800196005001000234#VV12.00253#VV12.002 54#Vi?t#NG430T#294.3#^214#Nh Huyn#Ngn tay ch trng#Trc ch cng#Nh Huy n#T.5#^aH.#^aTn gio#2011#^a77tr., 2tr. nh mu^b21cm#o Pht#Gio l#Th#Vi t Nam#TH#284054#Php danh ca tc gi: Thch T Thng#Nh Huyn## 00615000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050009000440020022000530030064000750070031001390080005001700090 01100175010000500186011001500191020000900206020001400215006000900229039000400238 013000700242021010000249#VV12.00255#VV12.00256#Vi?t#D523T#294.3#^214#Th Thn#Du y thc hc yu lun#Gio n cao ng Pht hc trng Pht hc thnh ph H Ch M inh#Th Thn ; Bin dch: T Thng#^aH.#^aTn gio#2011#^a108tr.^b21cm#o Pht# Duy thc lun#T Thng#TH#284055#Gii thch cc thut ng v phm tr duy thc hc, ging gii v pht hc v duy thc hc pht gio## 00578000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020041000450030025000860070015001110080005001260090011001310100 00500142011001500147021009700162020000900259020000900268039000500277005001500282 020000800297013000700305#VV12.00257#VV12.00258#Vi?t#NH550L#294.3#^214#Nh Lai vi n gic kinh trc ch cng#Gio n cao cp Pht hc#Thch T Thng#^aH.#^aT n gio#2011#^a139tr.^b21cm#Gm cc bi ging v php hnh ca Nh Lai trong khi tu, con ng tu tp chnh o, lun hi...#o Pht#Pht hc#KVn#Thch T Thn g#Gio n#284056## 00558000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020019000450070009000640080005000730090011000780100005000890110 01500094015003000109021010200139020001200241020000800253039000500261005000900266 020001000275013000700285#VV12.00259#VV12.00260#Vi?t#NH313C#299.5#^214#Nhp cu t ng tri#Hu Khi#^aH.#^aTn gio#2011#^a239tr.^b21cm#Tn tht tc gi: L Anh D ng#Gm nhng bi vit v mi iu din ra trong cuc sng hng ngy ca con ng i qua tn l o Cao i#o Cao i#Gio l#KVn#Hu Khi#Cuc sng#284057## 00715000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020058000450080005001030090011001080100005001190110015001240150 06700139021024700206020001200453020000800465039000500473013000700478#VV12.00261# VV12.00262#Vi?t#TH107G#299.5#^214#Thnh gio su tp nm Canh Tut v Tn Hi (1 970 - 1971)#^aH.#^aTn gio#2011#^a352tr.^b21cm#TTS ghi: i o Tam K ph . C quan Ph thng gio l i o#Gm nhng gio l dy con ngi va bit vui hng thin nhin va nui dng tm hn o c, gio dc truyn thng dn tc, lng yu nc thng ni, t tng Tam gio ng nguyn, nhng thnh gio ph s u sc cc phm tr trit gio Cao i...#o Cao i#Gio l#KVn#284058## 00730000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020022000450030021000670290041000880070021001290220004001500080 00500154009001100159010000500170011001500175015006000190021011600250020001200366 020000800378020001400386006001600400039000500416013000700421#VV12.00263#VV12.002 64#Vi?t#TH107N#299.5#^214#Thnh ngn hip tuyn#Song ng Vit - Php#Anthologie de saintes paroles Caodaistes#Quach Hiep Long dch#Q.2#^aH.#^aTn gio#2011#^a27 9tr.^b21cm#TTS ghi: i o Tam k ph . Cng bnh - Bc i - T bi#Tp hp n hng li dy ca c Ch Tn v c tin, s tn l v mi iu trong cuc sng c ho con dn ca o Cao i#o Cao i#Gio l#Sch song ng#Quach Hiep Long#KV n#284059## 00572000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200060 00358080005000410050013000460020028000590070013000870080005001000090011001050100 00500116011001500121021013700136020000900273020000800282039000500290020001600295 013000700311#VV12.00265#VV12.00266#Vi?t#GI-106N#294.3#^214#Hi Triu m#Ging ng ha kinh T Nim X#Hi Triu m#^aH.#^aTn gio#2011#^a441tr.^b21cm#Ging ngha gio l qun thn, qun th, qun tm, qun php trong kinh T Nim X gip vi c tu hnh vt qua c tham sn si, dit kh#o Pht#Gio l#KVn#Kinh T Nim X#284060## 00637000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050015000450020018000600070037000780080005001150090011001200100 00500131011003200136021014600168020000900314020000800323039000500331020001300336 006001500349013000700364#VV12.00267#VV12.00268#Vi?t#PH450M#294.3#^214#Thch Bo Tnh#Ph mn ging lc#Thch Bo Tnh ; Thch Minh Tr dch#^aH.#^aTn gio#2011 #^a379tr., 17tr. tranh mu^b24cm#Thuyt ging ca c Pht v kinh Diu Php Li n Hoa. ngha v gii thch v chc danh ca Qun Th m B Tt cng ni dung t huyt php Ph Mn#o Pht#Gio l#KVn#Phm Ph mn#Thch Tr Minh#284061## 00558000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050015000440020026000590070015000850080005001000090011001050100 00500116011001500121021007200136020000900208020000900217039000500226020000800231 015004600239013000700285#VV12.00270#VV12.00269#Vi?t#103C#294.3#^214#Thch Hu ng#i cng i tr lun#Thch Hu ng#^aH.#^aTn gio#2011#^a703tr.^b21cm #Phn tch trng thi ca tm v phng php tu hnh vin thnh Pht o#o Ph t#Pht hc#KVn#Tu hnh#u ba sch ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#284062## 00578000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050015000440020019000590070015000780080005000930090011000980100 00500109011001500114021007400129020000900203020000800212039000500220020000800225 020001400233013000700247015004600254#VV12.00273#VV12.00274#Vi?t#T455L#294.3#^214 #Thch Hu ng#Tng lun Mt tng#Thch Hu ng#^aH.#^aTn gio#2011#^a591tr.^ b21cm#Gii thiu gio l ca phi Mt tng v nhng phng php tu hnh c o# o Pht#Gio l#KVn#Tu hnh#Phi Mt tng#284064#u ba sch ghi: Gio hi Ph t gio Vit Nam## 00576000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050010000440020012000540070035000660080005001010090011001060100 00500117011001500122021012200137020000900259020000900268039000500277020000800282 006001300290013000700303#VV12.00275#VV12.00276#Vi?t#B450T#294.3#^214#Hong Tn#B Tt gii#Hong Tn ; Hi Triu m son dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a308tr.^b21c m#Gii thch v 10 gii trng v 48 gii khinh trong o Pht, gip Pht t tu h nh c o v hnh tr tng kinh nim Pht#o Pht#Pht hc#KVn#Tu hnh#Hi T riu m#284065## 00546000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050008000440020015000520030032000670070008000990080005001070090 01100112010000500123011001500128021011300143020000900256020001500265039000500280 013000700285#VV12.00277#VV12.00278#Vi?t#K312N#294.3#^214#Supanno#Kinh Nht tng# Nghi thc tng nim cc kho l#Supanno#^aH.#^aTn gio#2011#^a566tr.^b21cm#Gii thiu ni dung kinh Nht tng v nghi thc tng nim cc kho l i chng, l cu an, sm hi, cu siu...#o Pht#Kinh Nht tng#KVn#284066## 00827000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490050017000540020073000710070017001440080018001610090 02300179010000500202011001400207021026200221020000800483020001800491039000500509 020000900514020001900523013000700542#VV12.00279#VV12.00280#15000#Vi?t#NH556#35 1.597#^214#Nguyn Quang Thi#Nhng iu cn bit v th thc v k thut trnh b y vn bn hnh chnh#Nguyn Quang Thi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2 011#^a57tr.^b21cm#Trnh by c h thng nhng vn c bn v son tho vn bn hnh chnh nh vic phn loi cc vn bn hnh chnh, xc nh nguyn tc, son tho vn bn hnh chnh; ngn ng v vn phong ca vn bn hnh chnh; quy trn h chung son tho vn bn hnh chnh...#Vn bn#Son tho vn bn#KVn#Vit Nam# Vn bn hnh chnh#284067## 00849000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020026000580030057000840290024001410070080001650220 00400245008001800249009002300267010000500290011001500295012001800310020001700328 02000090034502000120035402000140036600500170038000500110039700500150040800500170 0423005001000440006001300450039000500463013000700468#VV12.00282#VV12.00281#30000 #Vi?t#TR250C#895.9223008#^214#Tr cn hn khng bao gi#Tuyn tp truyn ngn v cuc sng : Song ng Vit - Anh#Better late than never!#Nguyn Khoa ng, Tng Trung, Dng Anh Tun... ; Tn Tht Lan tuyn chn, dch#T.2#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a167tr.^b21cm#Ht ging tm hn#Vn hc hin i#Vi t Nam#Truyn ngn#Sch song ng#Nguyn Khoa ng#Tng Trung#Dng Anh Tun#Khu Vit Trng#Kim Quyn#Tn Tht Lan#KVn#284068## 00779000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050013000510020037000640290032001010070039001330080 01800172009002300190010000500213011001500218021014600233020001100379020002000390 006001000410039000500420019000500425020002000430006000800450013000700458#VV12.00 283#VV12.00284#26000#Vi?t#B112B#658.4#^214#George, Bill#7 bi hc lnh o tron g khng hong#7 lessons for leading in crisis#Bill George ; Dch: Cng Minh, Nh Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a182tr.^b21cm#Gii thiu cc bi kim tra c bn dnh cho lnh o v cc bi hc gip nh lnh o thnh c ng vt qua nhng khoa khn ca khng honh kinh t#Kinh doanh#Ngh thut lnh o#Cng Minh#KVn#Dch#Khng hong kinh t#Nh Th#284069## 00758000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050015000520020025000670290033000920070034001250080 01800159009002300177010000500200011001500205012001800220021016800238020002000406 020001000426005002000436039000500456013000700461#VV12.00286#VV12.00285#36000#Vi ?t#NH556T#158.1#^214#Canfield, Jack#Nhng tm hn cao thng#Chicken soup for th e golden soul#Jack Canfield, Mark Victor Hansen#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a191tr.^b21cm#Ht ging tm hn#Phn tch tm l nhn cch con ng i thng qua mi cu chuyn l mt thng ip c th hn gn vt thng, lm th ay i suy ngh, tm hn v i khi l c cuc i bn#Tm l hc ng dng#Nhn cch#Hansen, Mark Victor#KVn#284070## 00977000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050018000490020020000670290041000870070064001280080 01800192009002300210010000500233011001500238021028300253020002000536020001000556 02000200056603900040058601900050059000600200059500600190061502000100063401300070 0644#VV12.00287#VV12.00288#52000#Vi?t#M558C#158#^214#DeVos, Richard M.#10 cu n i vn nng#Ten powerful phrases for positive people#Rich Devos ; Bin dch: Pha nTh Phng Tho, Phm V Thanh Tng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#20 11#^a196tr.^b21cm#Gii thiu nhng li khuyn n gin, tch cc v mang tnh x y dng, nhc nh chng ta v sc mnh lm thay i cuc sng theo hng tt p ca 10 cu ni cn thit th hin lch s, nh nhn v thi tri n trong cuc sng: "Ti sai", "Ti xin li", "Bn c th lm c"...#Tm l hc ng dng #Giao tip#B quyt thnh cng#Mai#Dch#PhanTh Phng Tho#Phm V Thanh Tng#C uc sng#284071## 00827000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050018000510020022000690070044000910080018001350090 02300153010000500176011001500181021022000196020002000416020002000436020001000456 039000400466019000500470006001100475006000900486006001100495013000700506#VV12.00 289#VV12.00290#62000#Vi?t#B112S#158.1#^214#Norbert D. Y. Cha#By sc mu hnh p hc#Norbert D.Y. Cha ; Bin dch: Thanh Tho...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a309tr.^b21cm#Gii thiu cc phng php hon thin bn thn c xy dng trn cc lun im: nn tng ca nim hy vng, sc mnh s pht trin tr tu, s pht trin tnh cm, ti luyn ch, s hn gn v tm nhn trong c uc sng#Tm l hc ng dng#B quyt thnh cng#Cuc sng#Mai#Dch#Thanh Tho#T hc Nhi#Giang Thu#284072## 00676000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020024000710070017000950080018001120090 02300130010000500153011001500158020001700173020001000190039000400200021012500204 020002000329020002100349020000900370013000700379#VV12.00291#VV12.00292#32000#Vi ?t#M118T#959.7043#^214#Nguyn Xun Chu#Mt tri trong lng ni#Nguyn Xun Chu #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a126tr.^b21cm#Lch s hin i#T ruyn k#Mai#Gii thiu s ra i v qu trnh hot ng ca i bit ng B R vi nhng chin cng xut sc trong khng chin chng M#i bit ng B R#Kh ng chin chng M#Vit Nam#284073## 00977000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020017000660030028000830290008001110070 04600119008001800165009002300183010000500206011001500211021030300226020001600529 02000090054502000080055400500120056203900040057401900050057800500200058300600080 0603006000900611013000700620#VV12.00294#VV12.00293#65000#Vi?t#L517L#658.3#^214# Schwartz, Tony#Lun l cm hng#We're working isn't working#The way#Tony Schwart z, Jean Gomes, Catherine McCarthy#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011# ^a239tr.^b21cm# cp n bn nhu cu chnh yu hot ng ht cng sut: s b n vng (th ch)t; s an ton (cm xc); th hin bn thn (tr tu); v cm th y c ngha (tinh thn); ng thi cung cp mt lot cc chin lc mang tnh thc tin cao, gip t chc, kim sot nhng iu pht sinh mi trong thc t#Qu n l nhn s#Hiu qu#T chc#Gomes, Jean#Mai#Dch#McCarthy, Catherine#Anh Th# Song Thu#284074## 00891000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050013000520020021000650030052000860070028001380040 01800166008001800184009004200202010000500244011001500249021023700264020001100501 02000070051202000110051900600090053003900040053901300070054301900050055002000100 0555#VV12.00295#VV12.00296#53000#Vi?t#NH556C#158.1#^214#Kukla, Andr#Nhng cm by t duy#Phng php t duy gip bn thnh cng v hnh phc#Andr Kukla ; Pha n Thu dch#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Tinh Vn#2011#^a223tr.^b21cm# cp n nhng thi quen t duy c hi: c chp, khuch i, ngng tr, hi bin, tin liu, i khng, tr hon, phn chia, thc bch t nhn dng nhng chic by t duy to s thnh cng, hnh phc tro ng s nghip v cuc sng#Tm l hc#T duy#Thnh cng#Phan Thu#Mai#284075#Dch# Cuc sng## 00835000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820004000428080005000460050009000510020017000600070065000770080018001420090 04700160010000500207011001500212021021900227020001500446020000900461020001100470 005001400481006002200495039000400517013000700521019000500528#VV12.00297#VV12.002 98#158000#Vi?t#TH504N#138#^214#Bch Sn#Thut nhn ngi#Bch Sn ch.b. ; Cng ty Nhn Tr Vit dch ; Chu Trng Thu h..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch M inh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2011#^a244tr.^b23cm#Trnh by nhng kin thc c bn v nhn tng hc. Phng php quan st din mo, thn thi, kh sc, hnh vi, c ch, li ni, s thch, thi quen... on bit tnh cch, nng lc, phm cht o c ca mt ngi#Nhn tng hc#Tng s#Trung Quc#Chu Trng Thu#Cng ty Nhn Tr Vit#Mai#284076#Dch## 00943000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050023000520020029000750030090001040070059001940080 01800253009002300271010000500294011001500299021027500314020002200589020000800611 020000900619005001400628039000400642013000700646#VV12.00300#VV12.00299#108000#V i?t#C120N#371.3#^214#Nguyn Th Minh Phng#Cm nang phng php s phm#Nhng p hng php v k nng s phm hin i, hiu qu t cc chuyn gia c v Vit N am#Nguyn Th Minh Phng, Phm Th Thu ; inh Vn Tin h..#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a191tr.^b24cm#M t tm th v k nng ca ngi gi ng vin khi t chc kho hc, mc tiu chng trnh o to... n nhng k nn g c th, thao tc ca cc ging vin trong gi hc: nghe ni, c vit, hi, tr li, quan st lp hc, tip xc vi hc sinh, t chc th gin, gii tr...#Ph ng php ging dy#K nng#Cm nang#inh Vn Tin#Mai#284077## 00975000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820007000418080005000480050017000530020034000700030022001040290029001260070 03200155008001800187009004200205010000500247011001500252020001100267006000900278 039000400287019000500291021036200296020000800658013000700666#VV12.00301#VV12.003 02#129000#Vi?t#C101C#650.01#^214#Bragg, Steven M.#Cc cng thc v h s kinh d oanh#A comprehensive guide#Business ratios and formulas#Steven M. Bragg ; Mai Ng c dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Tinh Vn#2011#^a495tr .^b24cm#Kinh doanh#Mai Ngc#Mai#Dch#Trnh by cc thc o hiu qu s dng ti sn, hiu sut hot ng, dng tin mt, tnh thanh khon, cu trc vn v kh nng thanh ton, o sut sinh li trn u t, tnh hnh th trng, cc thc o dnh cho b phn ti chnh, k ton, b phn k thut, phng qun l nhn s, b phn hu cn, sn xut, bn hng v phn tch thc o bng Microsoft Excel#Q un l#284078## 01068000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020046000540070064001000040037001640080018002010090 02300219010000500242011001500247012005500262021027600317020001400593020000800607 02000080061502000120062302000110063500500130064600500190065900500120067800500170 0690039000400707013000700711#VV12.00304#VV12.00303#86000#Vi?t#C125H#338.5076#^2 14#Cu hi - Bi tp - Trc nghim kinh t vi m#Nguyn Nh , Trn Th Bch Dun g, Trn B Th, Nguyn Hong Bo#Ti bn ln 8, c sa cha & b sung#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a325tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t thnh ph H Ch Minh#Trnh by cc cu hi, bi tp, trc nghim v kinh t hc; cu, cung v gi th trng; l thuyt la chn ca ngi tiu dng; l th uyt v sn xut v chi ph; cc th trng cnh tranh hon ton, c quyn hon ton v khng hon ton, cng th trng cc yu t sn xut#Kinh t vi m#Cu hi#Bi tp#Trc nghim#Gio trnh#Nguyn Nh #Trn Th Bch Dung#Trn B Th#N guyn Hong Bo#Mai#284079## 00580000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050023000500020034000730070052001070080018001590090 02300177010000500200011001500205020001800220020001200238006000800250006000800258 039000400266013000700270019000500277020000800282#VV12.00305#VV12.00306#50000#Vi ?t#NH556C#823#^214#Nagaraja, Dharrmachari#Nhng cu chuyn thn tin ca b#Dhar rmachari Nagaraja ; Bin dch: Kim Vn, An Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a118tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#Kim Vn#An Bnh#Mai#2 84080#Dch#Xctlen## 00761000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820004000638080005000670020035000720290021001070070 01500128008001800143009005000161010000500211011001500216012003300231021014900264 020001000413020001000423005001500433039000400448013000700452#VV12.00307#CDVN.015 54#CDVN.01555#VV12.00308#150000#Vi?t#T306A#428#^214#Ting Anh trong i sng h ng ngy#Holidays & Every day#Nhn Vn Group#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2011#^a187tr.^b25cm#T sch bit ni. Bt thng minh#Gii thiu cc bi hi thoi ting Anh trong i sng hng ngy v cc ch : tic ci, bu in, tim git i t ng, nng bnh, phng ng...#Ting Anh#Giao tip#Nhn Vn Group#Mai#284081## 01049000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820006000638080005000690020060000740070056001340080 00500190009001800195010000500213011001500218015007600233021023300309020001800542 02000030056002000120056302000090057502000080058400500130059200500170060500500130 0622005001400635005001500649039000400664013000700668#VV12.00309#VV12.00312#VV12. 00311#VV12.00310#50000#Vi?t#KH513H#336.3#^214#Khng hong n cng trn th gii v hm i vi Vit Nam#Chu c Dng, Nguyn Mnh Hng (ch.b.), Bi Ngc Sn. ..#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a187tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vi t Nam. Vin Kinh t v Chnh tr Th gii#Cung cp thng tin v nguy c khng ho ng n cng trn th gii hin nay v tnh trng n cng ca cc nn kinh t ln nh Lin minh Chu u (EU), M, Nht Bn v Trung Quc, t rt ra mt s hm cho vn n cng ca Vit Nam#Kinh t ti chnh#N#Khng hong#Th gii#N cng#Chu c Dng#Nguyn Mnh Hng#Bi Ngc Sn#Phm Anh Tun#inh Cng Tun#Mai #284082## 00687000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820009000528080005000610050014000660020022000800070014001020080 00500116009001100121010000500132011001500137021022300152020000800375020000800383 020000700391039000400398013000700402#VV12.00313#VV12.00314#VV12.00315#76000#Vi? t#PH105B#338.9597#^214#Phm Minh Tr#Phn bin xy dng#Phm Minh Tr#^aH.#^a Hng c#2011#^a185tr.^b21cm#Gm cc bi vit v nhng k nim v nhng trn tr , suy t ca tc tc gi trong thi k i mi v khi lm ngi i biu ca nh n dn phn bin mt s ch trng gii php mang tnh kinh t n thun hoc phi kinh t...#Kinh t#i mi# kin#Mai#284083## 00763000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820007000418080005000480050013000530020024000660070013000900080005001030090 01100108010000500119011001500124039000400139013000700143021032000150020000800470 020000900478020001000487#VV12.00316#VV12.00317#179000#Vi?t#N104Y#616.99#^214# o Kim Long#Nam y cha bnh ung th#o Kim Long#^aH.#^aHng c#2011#^a234tr.^b2 1cm#Mai#284084#Gii thiu v cc bc tin ca y hc nhn loi v K mn y php, thn chm cha bnh, cng cc hng nghin mi v thuc iu tr ung th t cc v thuc linh an cha tr ca Vit Nam. Trnh by tng quan v cn bnh ung th v thuc nam cha ung th v, i trng, gan, d dy, phi, no, thn kinh v bnh mu trng#Ung th#iu tr#Thuc nam## 00795000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560050012000610020026000730290013000990070 03400112008000500146009001100151010000500162011001500167021024500182020000900427 020000900436020000900445006001100454039000400465013000700469019000500476#VV12.00 319#VV12.00318#VV12.00320#78000#Vi?t#NH556C#204#^214#Zukav, Gary#Nhng cu chuy n tm linh#Soul stories#Gary Zukav ; First News bin dch#^aH.#^aHng c#2011# ^a279tr.^b21cm#Trnh by nhng khi nim mi v linh hn v s vn hnh ca linh hn, din mo linh hn, sng vi thc linh hn thng qua cc cu chuyn, gi m nhng li khuyn thit thc, gip bn t khm ph bn thn, khi dy ngun l c sn c t ni tm#Tn gio#Tm linh#Linh hn#First News#Mai#284085#Dch## 00668000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050011000450020015000560070027000710080005000980090011001030100 00500114011001800119020000900137020000800146006000900154039000500163019000500168 021017600173012003400349013000700383#VN12.00223#VN12.00224#Vi?t#CH116C#294.3#^21 4#Ajahn Chah#Chng c ai c#Ajahn Chah ; Khnh H dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a12 2tr.^b14x15cm#o Pht#Gio l#Khnh H#oanh#Dch#Gm nhng li dy bo gin d, gn gi v rt i thng ca Thin s Ajahn Chah v sanh t, thn th, hi th , gio php, tm v tr, v thng, nghip, hnh thin, v ng...#Pht gio nguy n thu = Theravada#284086## 00742000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020023000670070016000900080005001060090 01100111010000500122011001500127020000900142020000800151039000500159021029600164 020000900460013000700469#VN12.00225#VN12.00226#29000#Vi?t#T120L#294.3#^214#Gyal wang Drukpa#Tm linh thi hin i#Gyalwang Drukpa#^aH.#^aTn gio#2011#^a180tr. ^b19cm#o Pht#Gio l#oanh#Tm lc v truyn tha Drukpa v tiu s, cng hn h ca c php vng Gyalwang Drukpa i th 7. Tm hiu v tm linh khng tn g io v li khuyn tm linh cho thin nin nin k mi; i sng tm linh trong t hi hin i, khuyn nh con ngi hng v o Pht coi nh mt trit l sn g...#Tm linh#284087## 00751000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020043000510070021000940080005001150090011001200100 00500131011001500136020000900151039000500160021030100165005001600466013000700482 020000800489#VN12.00229#VN12.00230#25000b#Vi?t#H502T#294.3#^214#Hun t tm huy t t cc bc thy gic ng#Drukpa Vit Nam b.s.#^aH.#^aTn gio#2011#^a155tr.^b1 9cm#o Pht#oanh#Gii thiu khi qut v truyn tha Drukpa, truyn tha Khamtr ul v tiu s cng hnh ca c php vng Gyalwang Drukpa. Tuyn tp nhng li gio hun cn bn, thit thc, gn gi gip ng dng g gii, cha lnh cc phin no, vng mc trong i sng v trong s tu tp thc hnh ca mi ngi#D rukpa Vit Nam#284089#Gio l## 00797000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020047000670070016001140080005001300090 01100135010000500146011001500151020000900166020000800175039000500183021032900188 020000700517013000700524#VN12.00231#VN12.00232#29000b#Vi?t#H401G#294.3#^214#Gyal wang Drukpa#Ho gii stress v chng ngi trong cuc sng#Gyalwang Drukpa#^aH.# ^aTn gio#2011#^a153tr.^b19cm#o Pht#Gio l#oanh#Gii thiu v truyn tha D rukpa v tiu s, cng hnh ca c php vng Gyalwang Drukpa i th 7. Tuyn chn cc bi php, nhng li gio hun ca c php vng Drukpa ni v stress v cch i tr vi stress trong cuc sng, tnh tr chng ngi trn con ng t u tp tm linh, chuyn ho cm xc v mt lng hng thin...#Stress#284090## 00813000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020035000670070016001020080005001180090 01100123010000500134011001500139020000900154020000800163039000500171021035400176 013000700530020001000537#VN12.00233#VN12.00234#29000#Vi?t#V450U#294.3#^214#Gyal wang Drukpa#V u t do - B mt ca hnh phc#Gyalwang Drukpa#^aH.#^aTn gio#2 011#^a165tr.^b19cm#o Pht#Gio l#oanh#Gii thiu v truyn tha Drukpa v ti u s, cng hnh ca c php vng Gyalwang Drukpa i th 7. Tuyn chn nhng l i gio hun v khai th tn qu nhng gn gi v gin d ca c php vng Dru kpa khuyn con ngi thnh tm hng Pht thot khi s tri buc ca cc tr ng thi phin no, kh au tm v sui ngun ca nim hnh phc chn tht#28409 1#Hnh phc## 00823000000000253000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820006000408080005000460050016000510020027000670070016000940080005001100090 01100115010000500126011001500131020000900146020000800155039000500163021039400168 013000700562#VN12.00235#VN12.00236#29000#Vi?t#CH301K#294.3#^214#Gyalwang Drukpa# Cha kho dn n gic ng#Gyalwang Drukpa#^aH.#^aTn gio#2011#^a177tr.^b19cm# o Pht#Gio l#oanh#Gii thiu v truyn tha Drukpa v tiu s, cng hnh ca c php vng Gyalwang Drukpa i th 7. Tuyn chn nhng li gio hun c ph p vng Drukpa khuyn con ngi thnh tm hng Pht ho gii nhng ch tc, cn g thng kh khn trong i sng thng nht v chuyn ho cm xc tnh cm phin no thnh tnh yu thng v tr tu hiu bit em li li ch cho bn thn v cho mi ngi#284092## 00562000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050012000440020013000560070023000690080005000920090011000970100 00500108011001400113020000900127020001000136039000500146021013900151020001100290 013000700301#VN12.00237#VN12.00238#Vi?t#K312A#294.3#^214#L Nht Anh#Kinh A di #L Nht Anh s.t., b.s.#^aH.#^aTn gio#2011#^a71tr.^b19cm#o Pht#Kinh Pht#o anh#Trnh by cc nghi thc u kinh A di nh qu tng, nim hng bch Pht, tn Pht...; cc bi kinh ch sm tng v i chng ngi tng#Kinh Adi#284093 ## 00592000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050012000440020037000560070023000930080005001160090011001210100 00500132011001400137020000900151020001000160039000500170021014100175020001500316 013000700331#VN12.00239#VN12.00240#Vi?t#K312D#294.3#^214#L Nht Anh#Kinh Diu p hp lin hoa phm ph mn#L Nht Anh s.t., b.s.#^aH.#^aTn gio#2011#^a78tr.^b1 9cm#o Pht#Kinh Pht#oanh#Trnh by cc nghi thc u kinh Diu php nh qu t ng, nim hng bch Pht, tn Pht...; cc bi kinh ch sm tng v i chng n gi tng#Kinh Diu php#284094## 00634000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020017000440070027000610080005000880090011000930100005001040110 01500109020000900124020000800133006001700141039000500158019000500163021020500168 013000700373#VN12.00242#VN12.00241#Vi?t#L104C#294.3#^214#Lm ch vn mnh#Thch Minh Quang bin dch#^aH.#^aTn gio#2011#^a142tr.^b19cm#o Pht#Gio l#Thch Minh Quang#oanh#Dch#Gm nhng iu khuyn rn con ngi theo o l nh Pht bi t sa i li lm, lun tch c v hng thin, hc c tch khim tn c t h chuyn ho c vn mnh ca mnh v c c cuc sng tt p#284095## 00804000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050016000440020020000600070059000800080005001390090011001440100 00500155011001500160020000900175020000800184005002000192039000500212021032600217 013000700543#VN12.00244#VN12.00243#Vi?t#B100M#294.3#^214#Gyalwang Drukpa#37 phm B Tt hnh#Gyalwang Drukpa ; Jigme Pema Nyinjadh bin tp, gii thiu#^aH.#^aT n gio#2011#^a211tr.^b19cm#o Pht#Gio l#Jigme Pema Nyinjadh#oanh#Gii thiu v tiu s, cng hnh ca c php vng Gyalwang Drukpa i th 7 v truyn th a Khamtrul. Tuyn chn nhng li lun ging ca c php vng Drukpa v 37 ph m B Tt hnh, rn dy con ngi thnh tm hng Pht, loi b nhng nh kin s ai lm vng bc trn con ng B Tt hnh t n gic ng ti thng#2840 96## 00532000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020026000530070014000790220004000930080018000970090 02300115010000500138011001400143020001500157020000900172020001400181005001400195 039000500209012003300214013000700247#VL12.00007#VL12.00006#42000#Vi?t#T306H#372 .659#^214#Ting Hn dnh cho tr em#Kim Kwang Sik#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T p. H Ch Minh#2011#^a51tr.^b27cm#Ting Hn Quc#Tiu hc#Sc gio khoa#Kim Kwan g Sik#oanh#T sch Bit ni. Bt thng minh#284097## 00532000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020026000530070014000790220004000930080018000970090 02300115010000500138011001400143020001500157020000900172020001400181005001400195 039000500209012003300214013000700247#VL12.00008#VL12.00009#35000#Vi?t#T306H#372 .659#^214#Ting Hn dnh cho tr em#Kim Kwang Sik#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T p. H Ch Minh#2011#^a68tr.^b27cm#Ting Hn Quc#Tiu hc#Sc gio khoa#Kim Kwan g Sik#oanh#T sch Bit ni. Bt thng minh#284098## 01014000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280050016000330020036000490030031000850290013001160070080001290080029002090090 04900238010000500287011001500292020000800307020000800315006001400323005001400337 03900050035101900050035602102450036102000070060601200260061300600200063901300070 0659020001000666#VL12.00010#Vi?t#T450C#658.4#^214#Gibson James L.#T chc: Hnh vi, c cu, qui trnh#Behavior, structure, processes#Organization#James L. Gibso n ; Dch: Phan Quc Bo, Nhm dch thut DTU ; L Minh Chiu h..#^aTp. H Ch M inh ; New York#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; McGraw - Hill education#2011#^a782tr.^b2 7cm#T chc#Hnh vi#Phan Quc Bo#L Minh Chiu#oanh#Dch#Gii thiu nhng kin thc chung v t chc. Trnh by nhng vn v hnh vi trong t chc c nhn v nhm, s nh hng gia cc c nhn; c cu v thit k ca t chc; quy trnh giao tip, ra quyt nh v qun l s thay i trong t chc#C cu#T sch Tr i thc hin i#Nhm dch thut DTU#284099#Qui trnh## 01004000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820011000578080005000680020022000730030024000950070058001190080 00500177009003400182010000500216011001400221005001300235005002200248039000500270 02102640027501500400053902000190057902000090059801300070060700500180061400500140 0632005002000646#VL12.00011#VL12.00012#VL12.00013#VL12.00014#Vi?t#GI-104N#339.40 9597#^214#Gim ngho Vit Nam#Thnh tu v thch thc#Nguyn Thng, Nguyn Th Thu Phng, Trn Ng Minh Tm...#^aH.#^aTh gii ; Vin Khoa hc x hi#2011#^a 95tr.^b30cm#Nguyn Thng#Nguyn Th Thu Phng#oanh#Trnh by v nhng xu hng gn y trong cng cuc gim ngho Vit Nam v tnh hnh gim ngho trong bi cnh kinh t mi trong giai on sau khi Vit Nam gia nhp T chc Thng mi Th gii (WTO), ng thi ch ra nhng thch thc cn gii quyt pha trc#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam#Xo i gim ngho#Vit Nam#284100#Trn Ng Minh Tm#L ng Trung#Nguyn Th Thu Hng## 01001000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440020080000490070100001290080019002290090053002480100005003010110 01500306015016000321020001400481020000800495020000800503020000700511005001100518 00500140052900500080054300500110055100500070056200500150056900500140058400500140 0598005001500612039000500627013000700632#NV12.00001#NV12.00002#Vi?t#E201-O#305.8 9593#^214#The economic, cultural and social life of Bahnar people sustainable de velopment#Compil.: Thanh Phan, Tran Dinh Lam, Van Mon... ; Trans.: Truong Van An h... ; Revise: Meek H. Oliver#^aHo Chi Minh City#^aVietnam National University H o Chi Minh City Press#2011#^a307tr.^b24cm#At head of title: Vietnam National Uni versity Ho Chi Minh City. University of Social Sciences and Humanities. Center f or Vietnamese and Southeast Asian Studies#Dn tc Ba Na#Kinh t#Vn ho#X hi#T hanh Phan#Tran Dinh Lam#Van Mon#Le Dinh Ba#Y Brom#Truong Van Anh#Tran Ngoc Anh#D ang Nang Hoa#Meek H. Oliver#Thu#284101## 00537000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050014000520020015000660030026000810070014001070080 02800121009003500149010000500184011001600189020001000205020001200215020000600227 039000500233013000700238004001400245#NV12.00003#NV12.00004#138000#Vi?t#T421C#42 8.2#^214#Park Seong-Uk#TOEIC training#Reading comprehension 730#Park Seong-Uk#^a H. ; Tp. Ho Chi Minh City#^aThi i ; Cng ty Nhn Tr Vit#2011#^a211 p.^b26 c m#Ting Anh#K nng c#TOEIC#Thu#284102#New TOEIC ed.## 00537000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050014000520020015000660030026000810070014001070080 02800121009003500149010000500184011001600189020001000205020001200215020000600227 039000500233004001400238013000700252#NV12.00006#NV12.00005#178000#Vi?t#T421C#42 8.2#^214#Park Seong-Uk#TOEIC training#Reading comprehension 860#Park Seong-Uk#^a H. ; Tp. Ho Chi Minh City#^aThi i ; Cng ty Nhn Tr Vit#2011#^a267 p.^b26 c m#Ting Anh#K nng c#TOEIC#Thu#New TOEIC ed.#284103## 00608000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820006000638080005000690050009000740020015000830030 02800098007000800126008002400134009003500158010000500193011001600198020001000214 020001800224039000500242020000600247012004600253013000700299#NV12.00007#NV12.000 08#CDVN.01557#CDVN.01556#248000#Vi?t#T421C#428.3#^214#Lee, Jim#TOEIC training#L istening comprehension 730#Jim Lee#^aH. ; Ho Chi Minh City#^aThi i ; Cng ty Nhn Tr Vit#2011#^a295 p.^b26 cm#Ting Anh#K nng nghe hiu#Thu#TOEIC#Multi- level new TOEIC test preparation series#284104## 00781000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020076000450030018001210070045001390080010001840090026001940100 00500220011001600225015007700241020001000318020000800328020001100336020001100347 02000090035800500170036700500140038400500100039800500130040800500100042103900050 0431013000700436#NV12.00009#NV12.00010#Vi?t#F431D#363.19#^214#Food safety & food quality in Southeast Asia challenges for the next decade#Book of abstracts#Trin h Khanh Tuoc, Kiyotaka Sato, R. Verh...#^aCan Tho#^aCan Tho University pub.#201 1#^a107 p.^b29 cm#At the title: Learning Resouce Center, Can Tho University, Can Tho, Viet Nam#Thc phm#An ton#Cht lng#ng Nam #Hi tho#Trinh Khanh Tuoc #Kiyotaka Sato#Verh, R.#Hoed, V. Van#Echim, C.#Thu#284105## 00660000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490030018000680290032000860070011001180080 00500129009002000134010000500154011001600159021009400175020001000269039000500279 005001100284012003700295020001100332020000800343013000700351#VN12.00245#VN12.002 46#78000#Vi?t#T550#423#^214#T in Anh - Vit#Khong 345.000 t#English - Vie tnamese dictionary#Khang Vit#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a1198tr.^b18cm#Gii thiu khong 345000 t ting Anh - ting Vit sp xp theo th t bng ch ci ting Anh#Ting Anh#Loan#Khang Vit#The Oxford modern English dictionary#Ting V it#T in#284106## 00660000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490030018000680290032000860070011001180080 00500129009002000134010000500154011001600159021009400175020001000269039000500279 005001100284012003700295020001100332020000800343013000700351#VN12.00247#VN12.002 48#75000#Vi?t#T550#423#^214#T in Anh - Vit#Khong 340.000 t#English - Vie tnamese dictionary#Khang Vit#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a1103tr.^b18cm#Gii thiu khong 340000 t ting Anh - ting Vit sp xp theo th t bng ch ci ting Anh#Ting Anh#Loan#Khang Vit#The Oxford modern English dictionary#Ting V it#T in#284107## 00660000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490030018000680290032000860070011001180080 00500129009002000134010000500154011001600159021009400175020001000269039000500279 005001100284012003700295020001100332020000800343013000700351#VN12.00249#VN12.002 50#77000#Vi?t#T550#423#^214#T in Anh - Vit#Khong 372.000 t#English - Vie tnamese dictionary#Khang Vit#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a1038tr.^b18cm#Gii thiu khong 372000 t ting Anh - ting Vit sp xp theo th t bng ch ci ting Anh#Ting Anh#Loan#Khang Vit#The Oxford modern English dictionary#Ting V it#T in#284108## 00717000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020019000620030022000810070027001030080 00500130009001900135010000500154011001500159021017300174020000900347006001700356 039000500373020000900378004001400387020000700401013000700408#VN12.00251#VN12.002 52#VN12.00253#52000#Vi?t#T105C#794.1#^214#Tn cuc tuyt st#360 th c tinh tu yn#Dip Khai Nguyn bin dch#^aH.#^aTh dc Th thao#2011#^a260tr.^b19cm#Gii thiu 360 th c tinh tuyn, cc th "chiu b" theo phng thc truyn thng, c th hin qua nhng cu thnh ng in tch hnh dung cch "chiu b" ca th c#Th thao#Dip Khai Nguyn#Loan#C tng#Ti bn ln 1#Th c#284109## 01064000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020054000520290054001060070074001600080005002340090 02000239010000500259011001500264015006800279021026700347020000800614020001100622 00500140063303900050064702000110065202000070066300500160067000500140068600500190 0700013000700719#VV12.00321#VV12.00322#30000#Vi?t#455B#330.95#^214#ng Bc - Nhng vn kinh t ni bt (2011-2020)#Economic focus issues in northeast As ian area through#Phm Qu Long (ch.b.), Dng Minh Tun, Bi Tt Thng, Nguyn T H Phi Nga#^aH.#^aT in Bch Khoa#2011#^a267tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu ng Bc #Trnh by bi cnh kinh t khu vc ng Bc 10 nm u th k 21. D bo mt s vn kinh t ni bt khu vc ng Bc giai on 2011-2020. Mt s gii php nh hng Vit Nam tng cn g hp tc vi cc i tc thuc khu vc ng Bc giai on 2011-2020#Kinh t# ng Bc #Phm Qu Long#Loan#Thc trng#D bo#Dng Minh Tun#Bi Tt Thng#Ngu yn Th Phi Nga#284110## 01004000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020062000540030017001160070063001330080005001960090 02000201010000500221011001500226015006800241021017900309020001000488020000900498 00500160050703900050052302000080052802000170053602000160055300500160056900500180 0585005001400603005001800617013000700635#VV12.00323#VV12.00324#40000#Vi?t#NH124 B#320.952#^214#Nht Bn - Mt s vn kinh t, chnh tr ni bt 2001-2020#Sc h chuyn kho#Trn Quang Minh (ch.b.), Dng Minh Tun, Phm Th Xun Mai...#^aH .#^aT in Bch Khoa#2011#^a351tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Na m. Vin Nghin cu ng Bc #Trnh by mt s vn kinh t, chnh tr v i ngoi ni bt ca Nht Bn trong 10 nm qua v chin lc pht trin kinh t, ch nh tr, i ngoi ca nc ny trong 10 nm ti#Chnh tr#Nht Bn#Trn Quang M inh#Loan#Kinh t#Sch chuyn kho#Quna h quc t#Dng Minh Tun#Phm Th Xun Mai#Ng Hng Lan#Phan Cao Nht Anh#284111## 00660000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450020019000500030018000690290032000870070011001190080 00500130009002000135010000500155011001500160021009400175020001000269039000500279 005001100284012003700295020001100332020000800343013000700351#VV12.00325#VV12.003 26#147000#Vi?t#T550#423#^214#T in Anh - Vit#Khong 370.000 t#English - Vi etnamese dictionary#Khang Vit#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a959tr.^b20cm#Gii thiu khong 370000 t ting Anh - ting Vit sp xp theo th t bng ch ci ting Anh#Ting Anh#Loan#Khang Vit#The Oxford modern English dictionary#Ting V it#T in#284112## 00660000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450020019000500030018000690290032000870070011001190080 00500130009002000135010000500155011001500160021009400175020001000269039000500279 005001100284012003700295020001100332020000800343013000700351#VV12.00327#VV12.003 28#145000#Vi?t#T550#423#^214#T in Anh - Vit#Khong 380.000 t#English - Vi etnamese dictionary#Khang Vit#^aH.#^aT in Bch khoa#2011#^a975tr.^b20cm#Gii thiu khong 380000 t ting Anh - ting Vit sp xp theo th t bng ch ci ting Anh#Ting Anh#Loan#Khang Vit#The Oxford modern English dictionary#Ting V it#T in#284113## 00760000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020023000450030047000680070044001150080018001590090023001770100 00500200011001500205021013600220020000800356005001100364039000500375005001500380 020001800395020001300413005001100426020001400437013000700451#VV12.00329#VV12.003 30#Vi?t#NH123M#005.3#^214#Nhp mn DB2 Express-C#Mt cun sch ca cng ng dn h cho cng ng#Raul F. Chong (ch.b.), Ian Hakes, Rav Ahuja#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tp. H Ch Minh#2011#^a256tr.^b21cm#Trnh by tng quan v hng dn ci t DB2 Express-C phin bn mi. Gii thiu cc tnh nng, cng c, kin trc, ng dng... ca DB2#Tin hc#Hakes, Ian#Loan#Chong, Raul F.#Phn mm my tnh#H i u hnh#Ahuja, Rav#DB2 Express-C#284114## 01083000000000337000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820006000428080005000480020023000530290032000760070083001080080018001910090 04200209010000500251011001500256021035600271020000800627005001600635039000500651 01900080065600500160066402000060068002000090068600500190069500600120071400600120 0726013000700738#VV12.00331#VV12.00332#219000#Vi?t#QU105L#658.4#^214#Qun l d n xy dng#Construction project management#S. Keoki Sears, Glenn A. Sears, Ric hard H. Clough ; Dch: Tho Nguyn, Song Thng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Tinh Vn#2011#^a542tr.^b24cm#Cung cp nhng phng php nm b t, lp m hnh mu v xem xt ton vn mt d n xy dng c th lp k hoc h v qun l mt cch hiu qu t khu du tin cho n khu hon thnh d n: l p d ton chi ph d n, lp k hoch d n, lp tin d n, lp k hoch th i cng, qun l ngun nhn lc, qun l thi gian d n, qun l ti chnh d n ...#Qun l#Sears, Glenn A.#Loan#Dch M#Sears, S. Keoki#D n#Xy dng#Clough, Richard H.#Tho Nguyn#Song Thng#284115## 00756000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500020034000550070009000890080005000980090018001030100 00500121011001400126021029300140020000800433039000500441005000900446020000500455 020000700460013000700467020000400474#VV12.00334#VV12.00333#VV12.00335#Vi?t#S450T #306.4#^214#S tay xy dng lng, bn vn ho#V Trung#^aH.#^aVn ho dn tc#20 11#^a67tr.^b21cm#Trnh by khi nim lng, bn vn ho; mc ch v vai tr ca vic xy dng lng, bn vn ho vng dn tc thiu s. Cng tc tuyn truyn, vn ng v li ch ca lng, bn vn ho. Quy trnh t chc, xy dng lng, bn vn ho. T chc cc hot ng vn ho, vn ngh lng, bn vn ho#Vn ho#Lo an#V Trung#Lng#S tay#284116#Bn## 00753000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820007000448080005000510020082000560070014001380080005001520090019001570100 00500176011001500181015007400196021014500270020001700415039000500432005001400437 020000900451020000800460013000700468#VV12.00336#VV12.00338#VV12.00337#Vi?t#M458S #796.44#^214#Mt s gii php gio dc nng lc s phm cho sinh vin i hc Th dc th thao#Kiu Tt Vinh#^aH.#^aTh dc th thao#2011#^a139tr.^b21cm#TTS gh i: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm Th dc th thao#Cung cp mt s gii php c bn nhm pht trin v xy dng ni dung, tiu ch nh gi nng lc s phm cho sinh vin s phm th dc th thao#Th dc th thao#Loan#Kiu T t Vinh#Gio dc#S phm#284117## 00529000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500020025000550220007000800040012000870080018000990090 05000117010000500167011001400172012003200186020001000218020000900228020001400237 039000500251013000700256#VL12.00015#VL12.00016#55000#Vi?t#GI-521E#372.652#^214# Gip em hc tt Let's go#Book 1#New edition#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2011#^a86tr.^b27cm#T sch Bit ni bt thng mi nh#Ting Anh#Tiu hc#Sch c thm#Loan#284118## 00530000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400030020000640070037000840220004001210080005001250090 01800130010000500148011001400153020000500167020000600172020000800178020001400186 005001400200005001400214039000500228013000700233#VV12.00339#27000#Vi?t#B103T#37 2.7#^214#Bi tp chn lc ton 1#Hai bui trong ngy# Trung Hiu (ch.b.), T rung Kin#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a88tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu# Trung Kin#Loan#284119## 00530000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400030020000640070037000840220004001210080005001250090 01800130010000500148011001400153020000500167020000600172020000800178020001400186 005001400200005001400214039000500228013000700233#VV12.00340#27000#Vi?t#B103T#37 2.7#^214#Bi tp chn lc ton 1#Hai bui trong ngy# Trung Hiu (ch.b.), T rung Kin#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a88tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu# Trung Kin#Loan#284120## 00531000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400030020000640070037000840220004001210080005001250090 01800130010000500148011001500153020000500168020000600173020000800179020001400187 005001400201005001400215039000500229013000700234#VV12.00341#22000#Vi?t#B103T#37 2.7#^214#Bi tp chn lc ton 2#Hai bui trong ngy# Trung Hiu (ch.b.), T rung Kin#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a124tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu# Trung Kin#Loan#284121## 00531000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400030020000640070037000840220004001210080005001250090 01800130010000500148011001500153020000500168020000600173020000800179020001400187 005001400201005001400215039000500229013000700234#VV12.00342#22000#Vi?t#B103T#37 2.7#^214#Bi tp chn lc ton 2#Hai bui trong ngy# Trung Hiu (ch.b.), T rung Kin#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a120tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu# Trung Kin#Loan#284122## 00473000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070015000670080005000820090018000870100005001050110 01500110020000500125005001500130039000500145020000600150020001400156004001800170 020001200188013000700200#VV12.00343#23000#Vi?t#N114T#372.7#^214#500 bi ton tr c nghim 2#Phm nh Thc#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a118tr.^b24cm#Ton#Phm nh Thc#Loan#Lp 2#Sch c thm#Ti bn ln th 4#Trc nghim#284123## 00505000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300140007000350020046000420070020000880080005001080090018001130100005001310110 01500136020001000151005002000161039000500181020000600186020001400192004001800206 020000800224013000700232#VV12.00344#Vi?t#V460B#372.652#^214#22000#V bi tp b tr v nng cao ting Anh lp 3#Hunh Th i Nguyn#^aH.#^ai hc S phm#2012 #^a103tr.^b24cm#Ting Anh#Hunh Th i Nguyn#Loan#Lp 3#Sch c thm#Ti bn l n th 1#Bi tp#284124## 00546000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300140007000350020046000420030029000880070020001170080005001370090018001420100 00500160011001500165020001000180005002000190039000500210020000600215020001400221 004001800235020000800253013000700261#VV12.00345#Vi?t#V460B#372.652#^214#22000#V bi tp b tr v nng cao ting Anh lp 4#Dng km Let's learn English#Hunh Th i Nguyn#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a111tr.^b24cm#Ting Anh#Hunh Th i Nguyn#Loan#Lp 4#Sch c thm#Ti bn ln th 2#Bi tp#284125## 00499000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400070037000640220004001010080005001050090018001100100 00500128011001500133020000500148020000600153020000800159020001400167005001400181 039000500195013000700200005001400207#VV12.00346#24500#Vi?t#C101D#372.7#^214#Cc dng bi tp ton 5# Trung Hiu (ch.b.), Trung Kin#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a120tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu#H.H#284 126# Trung Kin## 00716000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020030000400030093000700070061001630220004002240080005002280090 01800233010000500251011001400256012002900270020001100299020000600310020000900316 020001400325005001600339005001700355005001800372039000500390013000700395#VV12.00 347#7000#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch chun v p 1#Theo Quyt nh s 31/2002/Q - BGD & T ngy 14/6/2002 ca B trng B Gio dc v o to#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Vit Hng, Nguyn Th Thu H#Q.1#^aH.#^ai hc S p hm#2011#^a36tr.^b24cm#Luyn nt ch. Rn nt ngi#Ting Vit#Lp 1#Tp vit#S ch c thm#Trn Mnh Hng#Nguyn Vit Hng#Nguyn Th Thu H#H.H#284127## 00716000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020030000400030093000700070061001630220004002240080005002280090 01800233010000500251011001400256012002900270020001100299020000600310020000900316 020001400325005001600339005001700355005001800372039000500390013000700395#VV12.00 348#7000#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch chun v p 1#Theo Quyt nh s 31/2002/Q - BGD & T ngy 14/6/2002 ca B trng B Gio dc v o to#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Vit Hng, Nguyn Th Thu H#Q.2#^aH.#^ai hc S p hm#2011#^a28tr.^b24cm#Luyn nt ch. Rn nt ngi#Ting Vit#Lp 1#Tp vit#S ch c thm#Trn Mnh Hng#Nguyn Vit Hng#Nguyn Th Thu H#H.H#284128## 00716000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020030000400030093000700070061001630220004002240080005002280090 01800233010000500251011001400256012002900270020001100299020000600310020000900316 020001400325005001600339005001700355005001800372039000500390013000700395#VV12.00 349#7000#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch chun v p 2#Theo Quyt nh s 31/2002/Q - BGD & T ngy 14/6/2002 ca B trng B Gio dc v o to#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Vit Hng, Nguyn Th Thu H#Q.1#^aH.#^ai hc S p hm#2011#^a28tr.^b24cm#Luyn nt ch. Rn nt ngi#Ting Vit#Lp 2#Tp vit#S ch c thm#Trn Mnh Hng#Nguyn Vit Hng#Nguyn Th Thu H#H.H#284129## 00716000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020030000400030093000700070061001630220004002240080005002280090 01800233010000500251011001400256012002900270020001100299020000600310020000900316 020001400325005001600339005001700355005001800372039000500390013000700395#VV12.00 350#7000#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch chun v p 2#Theo Quyt nh s 31/2002/Q - BGD & T ngy 14/6/2002 ca B trng B Gio dc v o to#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Vit Hng, Nguyn Th Thu H#Q.2#^aH.#^ai hc S p hm#2011#^a28tr.^b24cm#Luyn nt ch. Rn nt ngi#Ting Vit#Lp 2#Tp vit#S ch c thm#Trn Mnh Hng#Nguyn Vit Hng#Nguyn Th Thu H#H.H#284130## 00716000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020030000400030093000700070061001630220004002240080005002280090 01800233010000500251011001400256012002900270020001100299020000600310020000900316 020001400325005001600339005001700355005001800372039000500390013000700395#VV12.00 351#7000#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch chun v p 3#Theo Quyt nh s 31/2002/Q - BGD & T ngy 14/6/2002 ca B trng B Gio dc v o to#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Vit Hng, Nguyn Th Thu H#Q.1#^aH.#^ai hc S p hm#2011#^a28tr.^b24cm#Luyn nt ch. Rn nt ngi#Ting Vit#Lp 3#Tp vit#S ch c thm#Trn Mnh Hng#Nguyn Vit Hng#Nguyn Th Thu H#H.H#284131## 00716000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020030000400030093000700070061001630220004002240080005002280090 01800233010000500251011001400256012002900270020001100299020000600310020000900316 020001400325005001600339005001700355005001800372039000500390013000700395#VV12.00 352#7000#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch chun v p 3#Theo Quyt nh s 31/2002/Q - BGD & T ngy 14/6/2002 ca B trng B Gio dc v o to#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Vit Hng, Nguyn Th Thu H#Q.2#^aH.#^ai hc S p hm#2011#^a28tr.^b24cm#Luyn nt ch. Rn nt ngi#Ting Vit#Lp 3#Tp vit#S ch c thm#Trn Mnh Hng#Nguyn Vit Hng#Nguyn Th Thu H#H.H#284132## 00716000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020030000400030093000700070061001630220004002240080005002280090 01800233010000500251011001400256012002900270020001100299020000600310020000900316 020001400325005001600339005001700355005001800372039000500390013000700395#VV12.00 353#7000#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch chun v p 4#Theo Quyt nh s 31/2002/Q - BGD & T ngy 14/6/2002 ca B trng B Gio dc v o to#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Vit Hng, Nguyn Th Thu H#Q.1#^aH.#^ai hc S p hm#2011#^a28tr.^b24cm#Luyn nt ch. Rn nt ngi#Ting Vit#Lp 4#Tp vit#S ch c thm#Trn Mnh Hng#Nguyn Vit Hng#Nguyn Th Thu H#H.H#284133## 00716000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020030000400030093000700070061001630220004002240080005002280090 01800233010000500251011001400256012002900270020001100299020000600310020000900316 020001400325005001600339005001700355005001800372039000500390013000700395#VV12.00 354#7000#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch chun v p 4#Theo Quyt nh s 31/2002/Q - BGD & T ngy 14/6/2002 ca B trng B Gio dc v o to#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Vit Hng, Nguyn Th Thu H#Q.2#^aH.#^ai hc S p hm#2011#^a28tr.^b24cm#Luyn nt ch. Rn nt ngi#Ting Vit#Lp 4#Tp vit#S ch c thm#Trn Mnh Hng#Nguyn Vit Hng#Nguyn Th Thu H#H.H#284134## 00716000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020030000400030093000700070061001630220004002240080005002280090 01800233010000500251011001400256012002900270020001100299020000600310020000900316 020001400325005001600339005001700355005001800372039000500390013000700395#VV12.00 355#7000#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch chun v p 5#Theo Quyt nh s 31/2002/Q - BGD & T ngy 14/6/2002 ca B trng B Gio dc v o to#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Vit Hng, Nguyn Th Thu H#Q.1#^aH.#^ai hc S p hm#2011#^a28tr.^b24cm#Luyn nt ch. Rn nt ngi#Ting Vit#Lp 5#Tp vit#S ch c thm#Trn Mnh Hng#Nguyn Vit Hng#Nguyn Th Thu H#H.H#284135## 00716000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020030000400030093000700070061001630220004002240080005002280090 01800233010000500251011001400256012002900270020001100299020000600310020000900316 020001400325005001600339005001700355005001800372039000500390013000700395#VV12.00 356#7000#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch chun v p 5#Theo Quyt nh s 31/2002/Q - BGD & T ngy 14/6/2002 ca B trng B Gio dc v o to#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Vit Hng, Nguyn Th Thu H#Q.2#^aH.#^ai hc S p hm#2011#^a28tr.^b24cm#Luyn nt ch. Rn nt ngi#Ting Vit#Lp 5#Tp vit#S ch c thm#Trn Mnh Hng#Nguyn Vit Hng#Nguyn Th Thu H#H.H#284136## 00528000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020040000530070017000930040018001100080005001280090 01800133010000500151011001500156020000700171020000600178020002000184020000800204 020001400212005001700226013000700243#VV12.00357#VV12.00358#20000#Vi?t#C125H#530 .076#^214#Cu hi v bi tp trc nghim vt l 7#Nguyn Thanh Hi#Ti bn ln t h 2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a119tr.^b24cm#Vt l#Lp 7#Cu hi trc nghim #Bi tp#Sch c thm#Nguyn Thanh Hi#284137## 00604000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020024000520070049000760040018001250080005001430090 01800148010000500166011001500171020000700186020000900193020000600202020000900208 020001400217005001600231005001800247005001300265039000500278013000700283#VV12.00 359#VV12.00360#39000#Vi?t#N114T#510.76#^214#500 bi ton chn lc 7#Nguyn Ngc m, Nguyn Quang Hanh, Ng Long Hu#Ti bn ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2 011#^a223tr.^b24cm#i s#Hnh hc#Lp 7#Bi ton#Sch c thm#Nguyn Ngc m# Nguyn Quang Hanh#Ng Long Hu#H.H#284138## 00742000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020019000570030072000760070048001480080005001960090 01800201010000500219011001500224020001700239020000400256005001500260005001600275 00500120029103900050030301500660030802000090037400500180038300500080040101300070 0409#VV12.00361#VV12.00362#30000#Vi?t#T312N#895.9221008#^214#Tnh ngi s phm #K nim 60 nm ngy thnh lp trng i hc S phm H Ni (1951-2011)#Nguyn Kim Anh, Nguyn nh nh, Tn Gia Cc...#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a290tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#Th#Nguyn Kim Anh#Nguyn nh nh#Tn Gia Cc#H.H#TTS gh i: Trng i hc S phm H Ni. Hi Cu gio chc trng#Vit Nam#Nguyn Vit Cng#Trn C#284139## 00537000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020041000530070012000940040018001060080005001240090 01800129010000500147011001500152020000800167020000600175020002000181020000800201 020001400209005001200223039000500235013000700240#VV12.00364#VV12.00363#25000#Vi ?t#C125H#546.076#^214#Cu hi v bi tp trc nghim ho hc 9#Ng Ngc An#Ti b n ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a135tr.^b24cm#Ho hc#Lp 9#Cu hi tr c nghim#Bi tp#Sch c thm#Ng Ngc An#H.H#284140## 00584000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070038000810040018001190080005001370090 01800142010000500160011001500165020000800180020001100188020001200199020000800211 020001400219005001100233039000500244020000600249013000700255020000800262#VV12.00 365#VV12.00366#26000#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp trc nghim ng vn 9#Nguyn Tr, o Tin Thi, Tho Nguyn#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a 143tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Sch c thm#Nguyn Tr#H.H #Lp 9#284141#Bi tp## 00586000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020032000540030032000860070023001180040018001410080 00500159009001800164010000500182011001500187020001000202020000600212020002000218 020000800238020001400246005001200260039000500272013000700277#VV12.00367#VV12.003 68#25000#Vi?t#S111T#428.0076#^214#670 cu trc nghim ting Anh 9#730 cu hi v bi tp km theo#Tho Nguyn, Nguyn B#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S ph m#2011#^a135tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 9#Cu hi trc nghim#Bi tp#Sch c thm #Tho Nguyn#H.H#284142## 00541000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020040000540070019000940040018001130080005001310090 01800136010000500154011001500159020001000174020000600184020000700190020001400197 005001900211039000500230013000700235020000900242#VV12.00369#VV12.00370#30000#Vi ?t#454T#428.0076#^214#n tp v kim tra ng php ting Anh 9#Nguyn Hin Phn g#Ti bn ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a159tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 9# n tp#Sch c thm#Nguyn Hin Phng#H.H#284143#Ng php## 00521000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020047000550070016001020040018001180080005001360090 01800141010000500159011001500164020000800179020000600187020000800193020001400201 005001600215039000500231013000700236#VV12.00371#VV12.00372#32000#Vi?t#H561D#959 .70076#^214#Hng dn tr li cu hi v bi tp lch s 9#T Th Thu Anh#Ti b n ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a175tr.^b24cm#Lch s#Lp 9#Bi tp#S ch c thm#T Th Thu Anh#H.H#284144## 00568000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020024000520030024000760070041001000080005001410090 01800146010000500164011001500169020000900184020000700193020001400200005002300214 039000500237020001200242005001700254013000700271#VV12.00373#VV12.00374#33000#Vi ?t#250K#570.76#^214# kim tra sinh hc 10#Theo chng trnh chun#Nguyn Lm Quang Thoi, L Th Minh Chu#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a181tr.^b24cm#Sinh h c#Lp 10#Sch c thm#Nguyn Lm Quang Thoi#H.H# kim tra#L Th Minh Chu# 284145## 00521000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490030048000680070014001160080005001300090 01800135010000500153011001500158020000800173020000700181020001400188005001400202 039000500216013000700221020001500228#VV12.00375#VV12.00376#42000#Vi?t#H419T#546 #^214#Hc tt ho hc 10#Bi dng hc sinh kh, gii. Luyn thi i hc#Phm c Bnh#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a230tr.^b24cm#Ho hc#Lp 10#Sch c thm#P hm c Bnh#H.H#284146#Sch luyn thi## 00522000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020024000530030024000770070023001010080005001240090 01800129010000500147011001500152020000900167020000700176020001400183005002300197 039000500220020001200225013000700237#VV12.00377#VV12.00378#42000#Vi?t#250K#571 .076#^214# kim tra sinh hc 11#Theo chng trnh chun#Nguyn Lm Quang Thoi #^aH.#^ai hc S phm#2011#^a232tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 11#Sch c thm#Nguyn Lm Quang Thoi#H.H# kim tra#284147## 00576000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020029000540030010000830070035000930080005001280090 01800133010000500151011001500156020001000171020000700181020001400188005001600202 039000500218020000800223005001800231004001800249013000700267#VV12.00380#VV12.003 79#29000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp b sung ting Anh 12#C p n#V Th Thu Anh, Tn N Phng Chi#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a159tr.^b24cm#Ting An h#Lp 12#Sch c thm#V Th Thu Anh#H.H#Bi tp#Tn N Phng Chi#Ti bn l n th 2#284148## 00553000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500020042000550030017000970070008001140080005001220090 01800127010000500145011001500150020001000165020000700175020001400182005000800196 039000500204020000800209004001800217020000900235013000700244#VV12.00381#VV12.003 82#33000#Vi?t#NG550P#428.0076#^214#Ng php v bi tp nng cao ting Anh 12#Ch ng trnh mi#Vnh B#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a183tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 12#Sch c thm#Vnh B#H.H#Bi tp#Ti bn ln th 2#Ng php#284149## 00971000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050015000550020060000700070063001300040013001930080 00500206009001800211010000500229011001500234021020600249020000800455020000700463 02000220047002000150049200500180050700500200052503900050054501300070055001500880 0557#VV12.00383#VV12.00384#37000#Vi?t#H561D#959.70071#^214#Nguyn Th Ci#Hng dn s dng knh hnh trong SGK lch s lp 12 - THPT#Nguyn Th Ci (ch.b.), N guyn Mnh Hng, Nguyn Th Th Bnh#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^ a205tr.^b24cm#Hng dn s dng cc loi knh hnh nh bn , s , hnh v, t ranh nh trong sch gio khoa lch s lp 12. Gi v phng php dy hc c s dng cc knh hnh cho ph hp vi tng i tng hc sinh#Lch s#Lp 12#Phn g php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Mnh Hng#Nguyn Th Th Bnh#H.H#28415 0#Tn sch ngoi ba ghi: Hng dn s dng knh hnh trong sch gio khoa lch s lp 12## 00625000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020024000490030041000730070025001140220005001392210 02900144008000500173009001800178010000500196011001500201020001000216020000800226 02000140023400500120024800500120026003900050027201300070027702000080028402000070 0292#VV12.00385#VV12.00386#52000#Vi?t#250H#515#^214# hc tt gii tch 12#Bi n son theo chng trnh mi nng cao#L Hng c, Nhm C Mn#Ph.1#o hm, n g dng m logarit#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a246tr.^b24cm#Gii tch#o hm#S ch c thm#L Hng c#Nhm C Mn#H.H#284151#Logarit#Lp 12## 00525000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020023000490030041000720070025001130080005001380090 01800143010000500161011001500166020000900181020000700190020001400197005001200211 039000500223005001200228013000700240#VV12.00387#VV12.00388#59000#Vi?t#250H#516 #^214# hc tt hnh hc 12#Bin son theo chng trnh mi nng cao#L Hng c, Nhm C Mn#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a246tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 12#Sch c thm#L Hng c#H.H#Nhm C Mn#284152## 00634000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020051000500030047001010070011001480080005001590090 01800164010000500182011001500187020001000202020001400212005001100226039000500237 004001800242020001700260020001400277020000700291013000700298020001500305#VV12.00 389#VV12.00390#52000#Vi?t#PH561P#515#^214#Phng php gii ton tch phn & gi i tch t hp#Dng cho hc sinh 12 luyn thi tt nghip THPT#Nguyn Cam#^aH.#^a i hc S phm#2011#^a287tr.^b24cm#Tch phn#Sch c thm#Nguyn Cam#H.H#Ti b n ln th 4#Gii tch t hp#Gii bi ton#Lp 12#284153#Sch luyn thi## 00645000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020031000540030067000850070020001520080005001720090 01800177010000500195011001500200020001000215020001200225020001400237005002000251 039000500271004001800276020000800294020000700302013000700309020001500316#VV12.00 391#VV12.00392#26000#Vi?t#M458N#428.0076#^214#1000 cu trc nghim ting Anh#D ng cho hc sinh 12 n thi tt nghip THPT v cc k thi quc gia#Hunh Th i Ng uyn#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a143tr.^b24cm#Ting Anh#Trc nghim#Sch c t hm#Hunh Th i Nguyn#H.H#Ti bn ln th 1#Bi tp#Lp 12#284154#Sch luyn thi## 00775000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020018000530030056000710070069001270080005001960090 01800201010000500219011001500224020000800239020000700247020001400254005001200268 03900050028000400400028502000120032502000200033702000150035700500150037200500180 0387005001300405013000700418#VV12.00393#VV12.00394#79000#Vi?t#B450#546.076#^21 4#B thi ho hc#Thi tt nghip THPT. Thi tuyn sinh i hc v cao ng#Cao C Gic (ch.b.), Nguyn i Nhn, Hong Thanh Phong, H Xun Thu#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a469tr.^b24cm#Ho hc# thi#Sch c thm#Cao C Gic#H.H#Ti b n ln th 2, c sa cha, b sung#Trc nghim#Ph thng trung hc#Sch luyn thi #Nguyn i Nhn#Hong Thanh Phong#H Xun Thu#284155## 00756000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020073000500070062001230080005001850090018001900100 00500208011001500213020001300228020001700241020001400258005001200272039000500284 00400410028902000080033002000200033800500150035800500130037300500110038601300070 0397020001400404#VV12.00395#VV12.00396#54000#Vi?t#PH561P#512#^214#Phng php g ii ton phng trnh - bt phng trnh v h m - lgarit#L Hng c (ch.b.), o Thin Khi, L Bch Ngc, L Hu Tr#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a285tr.^b 24cm#Phng trnh#Bt phng trnh#Sch c thm#L Hng c#H.H#Ti bn ln th 1 c sa cha v b sung#Logarit#Ph thng trung hc#o Thin Khi#L Bch Ng c#L Hu Tr#284156#Gii bi ton## 00789000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050017000530020066000700070017001360080005001530090 01800158010000500176011001500181021024200196020000700438020001700445020002200462 020001500484013000700499039000500506#VV12.00397#VV12.00398#50000#Vi?t#S550D#530 .071#^214#Nguyn Thanh Hi#S dng bi tp nh tnh v cu hi thc t trong d y hc vt l#Nguyn Thanh Hi#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a272tr.^b24cm#Trnh b y mt s vn v i mi phng php dy hc vt l v vic xy dng, s dng bi tp nh tnh, cu hi thc t trong dy hc b mn ny v mt s h tr ch o qu trnh dy hc nhm nng cao kh nng vn dng thc tin cho hc sinh#Vt l #Trng ph thng#Phng php ging dy#Sch gio vin#284157#H.H## 00783000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050013000530020074000660070013001400080005001530090 01800158010000500176011001500181021023600196020000700432020001700439020002200456 020001500478039000500493013000700498#VV12.00399#VV12.00400#62000#Vi?t#C101K#530 .071#^214# Hng Tr#Cc kiu t chc dy hc hin i trong dy hc vt l trng ph thng# Hng Tr#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a279tr.^b24cm#Trnh b y mc tiu gio dc mn hc, m hnh dy hc truyn thng tch cc hng ti m c tiu gio dc mn hc vt l hin nay Vit Nam v mt s m hnh dy hc tc h cc c kh nng p dng vo thc tin dy hc b mn ny nc ta#Vt l#Tr ng ph thng#Phng php ging dy#Sch gio vin#H.H#284158## 00975000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050020000510020059000710030036001300070062001660080 00500228009001800233010000500251011001400256021017600270020001800446020002200464 02000150048603900050050101500880050600500140059400500180060801300070062602000160 0633#VV12.00402#VV12.00401#16000#Vi?t#H411#005.5#^214#Nguyn V Quc Hng#Hot ng gio dc ngh ph thng - Ngh tin hc vn phng#Dng cho gio vin v hc sinh THCS#Nguyn V Quc Hng (ch.b.), V Thi Giang, Nguyn Tin Trung#^aH.#^a i hc S phm#2011#^a80tr.^b24cm#Trnh by v nh hng ngh nghip lm quen vi ngh tin hc vn phng. Hng dn thc hnh vi h iu hnh MS-DOS, Windows v tm kim thng tin trn Internet - th in t#Tin hc vn phng#Gio dc h ng nghip#Sch tham kho#H.H#Tn sch ngoi ba ghi: Hot ng gio dc ngh p h thng - Ngh tin hc vn phng THCS#V Thi Giang#Nguyn Tin Trung#284159#Tr ung hc c s## 00804000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050013000520020055000650030047001200070019001670080 00500186009001800191010000500209011001400214021011100228020001400339020002200353 020001500375039000500390015008400395013000700479020001600486#VV12.00403#VV12.004 04#16000#Vi?t#H411#621.31#^214#Trn Minh S#Hot ng gio dc ngh ph thng - Ngh in dn dng#Dng cho gio vin v hc sinh trung hc c s#Trn Minh S ch.b.#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a75tr.^b24cm#Trnh by tng quan v ngh i n dn dng v cc kin thc v mng in sinh hot, my bin p v ng c in# in dn dng#Gio dc hng nghip#Sch tham kho#H.H#Tn sch ngoi ba ghi: Hot ng gio dc ngh ph thng - Ngh in dn dng THCS#284160#Trung hc c s## 00956000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050017000490020050000660030036001160070042001520080 00500194009001800199010000500217011001400222021023200236020001400468020002200482 020001500504039000500519015007900524005001600603013000700619020001600626#VV12.00 405#VV12.00406#16000#Vi?t#H411#635#^214#Nguyn c Thnh#Hot ng gio dc ng h ph thng - Ngh lm vn#Dng cho gio vin v hc sinh THCS#Nguyn c Thn h (ch.b.), Nguyn Vn Vinh#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a80tr.^b24cm#Gii thiu mt s kin thc c s v quy trnh k thut lm vn v quy trnh trng cc lo i cy trong vn, c bit l cc k nng thc hin nhng thao tc v lm vn v trng cy n qu, cy rau, cy gia v, cy hoa v cy cnh#Ngh lm vn#Gio dc hng nghip#Sch tham kho#H.H#Tn sch ngoi ba ghi: Hot ng gio dc ngh ph thng - Ngh lm vn THCS#Nguyn Vn Vinh#284161#Trung hc c s## 00978000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050017000490020050000660030036001160070042001520080 00500194009001800199010000500217011001500222021024900237020001400486020002200500 020001500522039000500537015007900542005001600621013000700637020002000644#VV12.00 407#VV12.00408#19500#Vi?t#H411#635#^214#Nguyn c Thnh#Hot ng gio dc ng h ph thng - Ngh lm vn#Dng cho gio vin v hc sinh THPT#Nguyn c Thn h (ch.b.), Nguyn Vn Vinh#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a100tr.^b24cm#Gii thiu mt s kin thc c s v quy trnh k thut lm vn v quy trnh trng cc lo i cy trong vn, c bit l cc k nng thc hin nhng thao tc v lm vn v trng mt s loi cy c gi tr kinh t trong vn nh cy n qu, cy hoa#N gh lm vn#Gio dc hng nghip#Sch tham kho#H.H#Tn sch ngoi ba ghi: H ot ng gio dc ngh ph thng - Ngh lm vn THPT#Nguyn Vn Vinh#284162#Ph thng trung hc## 00946000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050016000520020055000680030051001230070056001740080 00500230009001800235010000500253011001500258021015000273020001400423020002200437 02000150045903900050047401500840047900500160056300500140057901300070059302000200 0600#VV12.00409#VV12.00410#19500#Vi?t#H411#621.31#^214#Phm Khnh Tng#Hot ng gio dc ngh ph thng - Ngh in dn dng#Dng cho gio vin v hc sinh t rung hc ph thng#Phm Khnh Tng (ch.b.), Nguyn Cao ng, L Xun Quang#^aH.# ^ai hc S phm#2011#^a100tr.^b24cm#Trnh by mt s kin thc c bn v an to n lao ng trong ngh in dn dng; dng c o lng in; my bin p; ng c in; mng in trong nh#in dn dng#Gio dc hng nghip#Sch tham kho#H .H#Tn sch ngoi ba ghi: Hot ng gio dc ngh ph thng - Ngh in dn d ng THPT#Nguyn Cao ng#L Xun Quang#284163#Ph thng trung hc## 00991000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050020000510020059000710030036001300070062001660080 00500228009001800233010000500251011001500256021018700271020001800458020002200476 02000150049803900050051301500880051800500140060600500180062001300070063802000200 0645#VV12.00411#VV12.00412#19500#Vi?t#H411#005.5#^214#Nguyn V Quc Hng#Hot ng gio dc ngh ph thng - Ngh tin hc vn phng#Dng cho gio vin v hc sinh THPT#Nguyn V Quc Hng (ch.b.), V Thi Giang, Nguyn Tin Trung#^aH.#^a i hc S phm#2011#^a100tr.^b24cm#Trnh by v nh hng ngh nghip lm quen vi ngh tin hc vn phng. Hng dn thc hnh vi h iu hnh Windows, h so n tho vn bn Microsoft Word, Microsoft Excel v mng cc b#Tin hc vn phng #Gio dc hng nghip#Sch tham kho#H.H#Tn sch ngoi ba ghi: Hot ng gi o dc ngh ph thng - Ngh tin hc vn phng THPT#V Thi Giang#Nguyn Tin Tru ng#284164#Ph thng trung hc## 00901000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020056000530030097001090070052002060220004002580080 00500262009001800267010000500285011001500290021011300305020000800418020000600426 02000220043202000150045400500100046900500140047900500150049300500140050800500170 0522039000500539013000700544#VV12.00413#VV12.00414#35000#Vi?t#D112H#005.071#^21 4#Dy hc theo chun kin thc, k nng mn tin hc lp 6#nh hng dy hc the o chun kin thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#H C m H (ch.b.), Bi Vn Thanh, Nguyn Th Lc...#Q.1#^aH.#^ai hc S phm#2012#^ a160tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio kh oa tin hc lp 6 theo chun kin thc, k nng#Tin hc#Lp 6#Phng php ging d y#Sch gio vin#H Cm H#Bi Vn Thanh#Nguyn Th Lc#L Thu Thch#Kiu Ph ng Thu#H.h#284165## 00861000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050017000520020057000690030097001260070031002230080 00500254009001800259010000500277011001500282021018500297020000900482020000600491 020002200497020001500519005001300534039000500547013000700552#VV12.00415#VV12.004 16#43000#Vi?t#D112H#580.71#^214#Nguyn nh Nhm#Dy hc theo chun kin thc, k nng mn sinh hc lp 6#nh hng dy hc theo chun kin thc, k nng. Thi t k bi hc theo chun kin thc, k nng#Nguyn nh Nhm, Trn Th Gi#^aH.# ^ai hc S phm#2012#^a197tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc b i hc trong sch gio khoa sinh hc lp 6 theo chun kin thc, k nng v gii thiu mt s kim tra nh gi kt qu hc tp ca hc sinh#Sinh hc#Lp 6#Ph ng php ging dy#Sch gio vin#Trn Th Gi#H.H#284166## 01009000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020058000540030097001120070074002090080005002830090 01800288010000500306011001500311021018600326020001000512020000600522020002200528 02000150055000500190056503900050058400500210058900500210061000500180063100500150 0649013000700664#VV12.00417#VV12.00418#42000#Vi?t#D112H#428.0071#^214#Dy hc t heo chun kin thc, k nng mn ting Anh lp 6#nh hng dy hc theo chun k in thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#Thi Th Cm T rang (ch.b.), Nguyn Th Mai Hng, Nguyn Th Hng Lan...#^aH.#^ai hc S ph m#2012#^a192tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sc h gio khoa ting Anh lp 6 theo chun kin thc, k nng v gii thiu mt s kim tra nh gi kt qu hc tp ca hc sinh#Ting Anh#Lp 6#Phng php gi ng dy#Sch gio vin#Thi Th Cm Trang#H.H#Nguyn Th Mai Hng#Nguyn Th H ng Lan#Lu Th Kim Nhung#Nguyn Th Tm#284167## 00907000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050013000530020055000660030097001210070055002180080 00500273009001800278010000500296011001500301021018300316020000700499020000600506 020002200512020001500534005001900549039000500568005001300573013000700586#VV12.00 419#VV12.00420#43000#Vi?t#D112H#530.071#^214# Hng Tr#Dy hc theo chun ki n thc, k nng mn vt l lp 6#nh hng dy hc theo chun kin thc, k n ng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng# Hng Tr (ch.b.), Nguyn Phng Hng, o Vn Ton#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a177tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa vt l lp 6 theo chu n kin thc, k nng v gii thiu mt s kim tra nh gi kt qu hc tp c a hc sinh#Vt l#Lp 6#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Phng Hng #H.H#o Vn Ton#284168## 01026000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020066000520030097001180070070002150080005002850090 01800290010000500308011001500313021018800328020001800516020000800534020002200542 02000150056400500130057903900050059200500170059700500140061400500160062800500190 0644013000700663020000600670#VV12.00421#VV12.00422#38000#Vi?t#D112H#170.71#^214 #Dy hc theo chun kin thc, k nng mn gio dc cng dn lp 6#nh hng d y hc theo chun kin thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k n ng#inh Vn c (tng ch.b.), V Th Thanh Nga, Nguyn L Thu (ch.b.)...#^aH.#^ ai hc S phm#2012#^a174tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa gio dc cng dn lp 6 theo chun kin thc, k nng v mt s bi tp kim tra nh gi kt qu hc tp ca hc sinh#Gio dc cng d n#o c#Phng php ging dy#Sch gio vin#inh Vn c#H.H#V Th Thanh N ga#Nguyn L Thu#Nguyn Vn Phc#Dng Th Thu Nga#284169#Lp 6## 00833000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050014000550020056000690030097001250070051002220080 00500273009001800278010000500296011001500301021011300316020000800429020000600437 020002200443020001500465005001600480039000500496005001100501013000700512#VV12.00 423#VV12.00424#33000#Vi?t#D112H#959.70071#^214#inh Ngc Bo#Dy hc theo chun kin thc, k nng mn lch s lp 6#nh hng dy hc theo chun kin thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#inh Ngc Bo (ch.b.), Ng uyn Th Bch, L Th Thu#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a152tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa lch s lp 6 theo chu n kin thc, k nng#Lch s#Lp 6#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Th Bch#H.H#L Th Thu#284170## 00808000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050016000520020053000680030097001210070016002180080 00500234009001800239010000500257011001500262021018100277020000500458020000600463 020002200469020001500491039000500506013000700511#VV12.00425#VV12.00426#43000#Vi ?t#D112H#510.71#^214#Hong Xun Vinh#Dy hc theo chun kin thc, k nng mn t on lp 6#nh hng dy hc theo chun kin thc, k nng. Thit k bi hc the o chun kin thc, k nng#Hong Xun Vinh#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a195tr.^ b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa ton lp 6 theo chun kin thc, k nng v gii thiu mt s kim tra nh gi k t qu hc tp ca hc sinh#Ton#Lp 6#Phng php ging dy#Sch gio vin#H.H# 284171## 00930000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050016000520020055000680030097001230070067002200080 00500287009001800292010000500310011001500315021018300330020000700513020000600520 020002200526020001500548005001900563039000500582005002200587013000700609#VV12.00 427#VV12.00428#36000#Vi?t#D112H#910.71#^214#Nguyn Minh Tu#Dy hc theo chun kin thc, k nng mn a l lp 6#nh hng dy hc theo chun kin thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#Nguyn Minh Tu (ch.b.), Ng uyn Th Thu Anh, on Th Thanh Phng#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a165tr.^b24 cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa a l l p 6 theo chun kin thc, k nng v gii thiu mt s kim tra nh gi kt qu hc tp ca hc sinh#a l#Lp 6#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguy n Th Thu Anh#H.H#on Th Thanh Phng#284172## 00861000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020056000670030097001230070035002200080 00500255009001800260010000500278011001500283021011300298020000800411020000800419 02000110042702000150043800500180045303900050047102000120047602000060048802000220 0494013000700516#VV12.00429#VV12.00430#47000#Vi?t#D112H#807.1#^214#Nguyn Th H in#Dy hc theo chun kin thc, k nng mn ng vn lp 6#nh hng dy hc t heo chun kin thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#Ngu yn Th Hin, Bi Th Hng Thu#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a214tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa ng vn lp 6 th eo chun kin thc, k nng#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Sch gio vin#Bi Th H ng Thu#H.H#Tp lm vn#Lp 6#Phng php ging dy#284173## 00822000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050017000520020057000690030097001260070017002230080 00500240009001800245010000500263011001500268021018500283020000900468020000600477 020002200483020001500505039000500520013000700525#VV12.00431#VV12.00432#36000#Vi ?t#D112H#590.71#^214#Hong Th Thu H#Dy hc theo chun kin thc, k nng mn sinh hc lp 7#nh hng dy hc theo chun kin thc, k nng. Thit k bi h c theo chun kin thc, k nng#Hong Th Thu H#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a1 64tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa sinh hc lp 7 theo chun kin thc, k nng v gii thiu mt s kim tra nh gi kt qu hc tp ca hc sinh#Sinh hc#Lp 7#Phng php ging dy#Sch g io vin#H.H#284174## 00900000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020056000530030097001090070072002060220004002780080 00500282009001800287010000500305011001500310021011300325020000800438020000600446 02000220045202000150047400500100048900500170049900500170051600500170053303900050 0550013000700555#VV12.00433#VV12.00434#37000#Vi?t#D112H#005.071#^214#Dy hc th eo chun kin thc, k nng mn tin hc lp 7#nh hng dy hc theo chun kin thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#H Cm H (ch.b.) , ng Thnh Trung, Nguyn Ch Trung, Kiu Phng Thu#Q.2#^aH.#^ai hc S ph m#2012#^a168tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa tin hc lp 7 theo chun kin thc, k nng#Tin hc#Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#H Cm H#ng Thnh Trung#Nguyn Ch Trung#Kiu Phn g Thu#H.H#284175## 00898000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050016000520020055000680030097001230070051002200080 00500271009001800276010000500294011001500299021018300314020000700497020000600504 020002200510020001500532005001400547039000500561005001100566013000700577#VV12.00 435#VV12.00436#43000#Vi?t#D112H#910.71#^214#Nguyn Minh Tu#Dy hc theo chun kin thc, k nng mn a l lp 7#nh hng dy hc theo chun kin thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#Nguyn Minh Tu (ch.b.), Ph m Ngc Tr, L M Dung#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a196tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa a l lp 7 theo chun kin thc, k nng v gii thiu mt s kim tra nh gi kt qu hc tp ca hc sinh#a l#Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#Phm Ngc Tr#H.H#L M Dung#284176## 01033000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020066000520030097001180070073002150080005002880090 01800293010000500311011001500316021018800331020001800519020000800537020000600545 02000150055100500130056603900050057900500230058400500110060700500190061800500170 0637013000700654020002200661#VV12.00437#VV12.00438#37000#Vi?t#D112H#170.71#^214 #Dy hc theo chun kin thc, k nng mn gio dc cng dn lp 7#nh hng d y hc theo chun kin thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k n ng#inh Vn c (tng ch.b.), Nguyn Th Phng Thu, o Th H (ch.b.)...#^aH .#^ai hc S phm#2012#^a166tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa gio dc cng dn lp 7 theo chun kin thc, k n ng v mt s bi tp kim tra nh gi kt qu hc tp ca hc sinh#Gio dc cn g dn#o c#Lp 7#Sch gio vin#inh Vn c#H.H#Nguyn Th Phng Thu#o Th H#Dng Th Thu Nga#V Th Thanh Nga#284177#Phng php ging dy## 00806000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050014000550020056000690030097001250070043002220080 00500265009001800270010000500288011001500293021011300308020000800421020000600429 020002200435020001500457005002000472039000500492013000700497#VV12.00439#VV12.004 40#44000#Vi?t#D112H#959.70071#^214#inh Ngc Bo#Dy hc theo chun kin thc, k nng mn lch s lp 7#nh hng dy hc theo chun kin thc, k nng. Thi t k bi hc theo chun kin thc, k nng#inh Ngc Bo (ch.b.), Nguyn Th Th Bnh#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a198tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa lch s lp 7 theo chun kin thc, k nn g#Lch s#Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Th Th Bnh#H.H#28 4178## 00808000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050016000520020053000680030097001210070016002180080 00500234009001800239010000500257011001500262021018100277020000500458020000600463 020002200469020001500491039000500506013000700511#VV12.00441#VV12.00442#36000#Vi ?t#D112H#510.71#^214#Hong Xun Vinh#Dy hc theo chun kin thc, k nng mn t on lp 7#nh hng dy hc theo chun kin thc, k nng. Thit k bi hc the o chun kin thc, k nng#Hong Xun Vinh#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a163tr.^ b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa ton lp 7 theo chun kin thc, k nng v gii thiu mt s kim tra nh gi k t qu hc tp ca hc sinh#Ton#Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#H.H# 284179## 00999000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020058000540030097001120070068002090080005002770090 01800282010000500300011001500305021018600320020001000506020000600516020002200522 02000150054400500210055903900050058000500160058500500180060100500170061900500180 0636013000700654#VV12.00444#VV12.00443#42000#Vi?t#D112H#428.0071#^214#Dy hc t heo chun kin thc, k nng mn ting Anh lp 7#nh hng dy hc theo chun k in thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#Nguyn Th H ng Lan (ch.b.), Chu Th Mai Hoa, Nguyn Thu Dng...#^aH.#^ai hc S phm#201 2#^a192tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa ting Anh lp 7 theo chun kin thc, k nng v gii thiu mt s kim tra nh gi kt qu hc tp ca hc sinh#Ting Anh#Lp 7#Phng php ging dy #Sch gio vin#Nguyn Th Hng Lan#H.H#Chu Th Mai Hoa#Nguyn Thu Dng#Nguy n Mai Hng#Lu Th Kim Nhung#284180## 00838000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050013000530020055000660030097001210070055002180080 00500273009001800278010000500296011001500301021011200316020000700428020000600435 020002200441020001500463005001300478005001900491013000700510039000700517#VV12.00 445#VV12.00446#40000#Vi?t#D112H#530.071#^214# Hng Tr#Dy hc theo chun ki n thc, k nng mn vt l lp 7#nh hng dy hc theo chun kin thc, k n ng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng# Hng Tr (ch.b.), o Vn Ton, Cao Th Sng Hng#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a182tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa vt l lp 7 theo chu n kin thc, k nng#Vt l#Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#o Vn T on#Cao Th Sng Hng#284181#T.Dung## 00796000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020056000670030097001230070035002200080 00500255009001800260010000500278011001500283021011300298020000800411020000600419 020002200425020001500447005001800462013000700480039000700487#VV12.00447#VV12.004 48#47000#Vi?t#D112H#807.1#^214#Nguyn Th Hin#Dy hc theo chun kin thc, k nng mn ng vn lp 7#nh hng dy hc theo chun kin thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#Nguyn Th Hin, Bi Th Hng Thu#^aH. #^ai hc S phm#2012#^a214tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc b i hc trong sch gio khoa ng vn lp 7 theo chun kin thc, k nng#Ng vn# Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#Bi Th Hng Thu#284182#T.Dung## 00851000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050015000530020056000680030097001240070060002210080 00500281009001800286010000500304011001500309021011300324020000800437020000600445 020002200451020001500473005001400488005002100502013000700523039000700530#VV12.00 450#VV12.00449#44000#Vi?t#D112H#546.071#^214#Nguyn Th Su#Dy hc theo chun kin thc, k nng mn ho hc lp 8#nh hng dy hc theo chun kin thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#Nguyn Th Su (ch.b.), Ca o Th Thng, Trn Th Thanh Hng#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a200tr.^b24cm#H ng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa ho hc lp 8 theo chun kin thc, k nng#Ho hc#Lp 8#Phng php ging dy#Sch gio vin #Cao Th Thng#Trn Th Thanh Hng#284183#T.Dung## 00850000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050013000530020055000660030097001210070061002180080 00500279009001800284010000500302011001500307021011200322020000700434020000600441 020002200447020001500469005001900484005001900503013000700522039000700529#VV12.00 451#VV12.00452#38000#Vi?t#D112H#530.071#^214# Hng Tr#Dy hc theo chun ki n thc, k nng mn vt l lp 8#nh hng dy hc theo chun kin thc, k n ng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng# Hng Tr (ch.b.), Nguyn Phng Hng, Cao Th Sng Hng#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a172tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa vt l lp 8 the o chun kin thc, k nng#Vt l#Lp 8#Phng php ging dy#Sch gio vin#Ngu yn Phng Hng#Cao Th Sng Hng#284184#T.Dung## 00739000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050016000520020053000680030097001210070016002180080 00500234009001800239010000500257011001500262021011000277020000500387020000600392 020002200398020001500420013000700435039000700442#VV12.00453#VV12.00454#43000#Vi ?t#D112H#510.71#^214#Hong Xun Vinh#Dy hc theo chun kin thc, k nng mn t on lp 8#nh hng dy hc theo chun kin thc, k nng. Thit k bi hc the o chun kin thc, k nng#Hong Xun Vinh#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a196tr.^ b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa ton lp 8 theo chun kin thc, k nng#Ton#Lp 8#Phng php ging dy#Sch gio v in#284185#T.Dung## 00823000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020057000710030097001280070033002250080 00500258009001800263010000500281011001500286021011400301020000900415020000600424 020002200430020001500452005001500467013000700482020001300489039000700502#VV12.00 455#VV12.00456#41000#Vi?t#D112H#612.0071#^214#Nguyn nh Nhm#Dy hc theo chu n kin thc, k nng mn sinh hc lp 8#nh hng dy hc theo chun kin thc , k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#Nguyn nh Nhm, Phm Th Hng#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a189tr.^b24cm#Hng dn t chc hot n g dy hc cc bi hc trong sch gio khoa sinh hc lp 8 theo chun kin thc, k nng#Sinh hc#Lp 8#Phng php ging dy#Sch gio vin#Phm Th Hng#28418 6#C th ngi#T.Dung## 00847000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020056000650030097001210070060002180080 00500278009001800283010000500301011001500306021011300321020000800434020000600442 020002200448020001500470005001600485005001800501013000700519039000700526#VV12.00 457#VV12.00458#40000#Vi?t#D112H#909#^214#Trnh nh Tng#Dy hc theo chun ki n thc, k nng mn lch s lp 8#nh hng dy hc theo chun kin thc, k n ng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#Trnh nh Tng (ch.b.), Nguy n Th Bch, Nguyn Mnh Hng#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a184tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa lch s lp 8 the o chun kin thc, k nng#Lch s#Lp 8#Phng php ging dy#Sch gio vin#Ng uyn Th Bch#Nguyn Mnh Hng#284187#T.Dung## 00751000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050018000510020056000690030097001250070018002220080 00500240009001800245010000500263011001500268021011300283020000800396020000600404 020002200410020001500432013000700447039000700454#VV12.00459#VV12.00460#48000#Vi ?t#D112H#807.1#^214#Nguyn c Khung#Dy hc theo chun kin thc, k nng mn ng vn lp 8#nh hng dy hc theo chun kin thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#Nguyn c Khung#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a2 20tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa ng vn lp 8 theo chun kin thc, k nng#Ng vn#Lp 8#Phng php ging dy #Sch gio vin#284188#T.Dung## 00840000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050016000570020061000730070016001340080005001500090 01800155010000500173011001500178021024500193020001600438020002000454015006500474 020000900539013000700548039000700555#VV12.00461#VV12.00462#94000#Vi?t#NH121D#39 4.269597#^214#Nguyn Quang L#Nhn din bn sc vn ho qua l hi truyn thng ngi Vit#Nguyn Quang L#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a419tr.^b24cm#Nghin cu lp vn ho bn a, lp giao lu vn ho vi Pht gio, vi o gio, vi Nho gio, vi tn ngng Chm trong bn sc vn ho ngi Vit thng qua l hi truy n thng, l hi cha, l hi th cc v thnh bt t v c thnh Trn...#Bn s c vn ho#L hi truyn thng#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Ngh in cu Vn ho#Vit Nam#284189#T.Dung## 00819000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050009000520020055000610030097001160070046002130080 00500259009001800264010000500282011001500287021011200302020000700414020000600421 020002200427020001500449005001400464005001300478013000700491039000700498#VV12.00 463#VV12.00464#41000#Vi?t#D112H#910.71#^214#L Thng#Dy hc theo chun kin th c, k nng mn a l lp 8#nh hng dy hc theo chun kin thc, k nng. T hit k bi hc theo chun kin thc, k nng#L Thng (ch.b.), Phm Ngc Tr, Q un Th Hu#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a188tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa a l lp 8 theo chun kin thc, k nng#a l#Lp 8#Phng php ging dy#Sch gio vin#Phm Ngc Tr#Qun Th Hu#284190#T.Dung## 00957000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020066000520030097001180070076002150080005002910090 01800296010000500314011001500319021012300334020001800457020000600475020002200481 02000150050300500130051800500190053100500180055000500180056800500190058601300070 0605039000700612#VV12.00465#VV12.00466#39000#Vi?t#D112H#170.71#^214#Dy hc the o chun kin thc, k nng mn gio dc cng dn lp 8#nh hng dy hc theo c hun kin thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#inh Vn c (tng ch.b.), Dng Th Thu Nga, o Th Ngc Minh (ch.b.)...#^aH.#^ai h c S phm#2012#^a167tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc t rong sch gio khoa gio dc cng dn lp 8 theo chun kin thc, k nng#Gio d c cng dn#Lp 8#Phng php ging dy#Sch gio vin#inh Vn c#Dng Th Th u Nga#o Th Ngc Minh#Ng Th Kiu Linh#inh Th Thu Kiu#284191#T.Dung## 00923000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020058000540030097001120070067002090080005002760090 01800281010000500299011001500304021011500319020001000434020000600444020002200450 02000150047200500180048700500210050500500150052600500180054100500120055901300070 0571039000700578#VV12.00467#VV12.00468#43000#Vi?t#D112H#428.0071#^214#Dy hc t heo chun kin thc, k nng mn ting Anh lp 8#nh hng dy hc theo chun k in thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#Nguyn Thu D ng (ch.b.), Nguyn Th Mai Hng, Nguyn Th Tm...#^aH.#^ai hc S phm#2012 #^a196tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa ting Anh lp 8 theo chun kin thc, k nng#Ting Anh#Lp 8#Phng php g ing dy#Sch gio vin#Nguyn Thu Dng#Nguyn Th Mai Hng#Nguyn Th Tm#L u Th Kim Nhung#L Thanh H#284192#T.Dung## 00896000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020056000530030097001090070069002060220004002750080 00500279009001800284010000500302011001500307021011300322020000800435020000600443 02000220044902000150047100500100048600500140049600500170051000500170052701300070 0544039000700551#VV12.00470#VV12.00469#36500#Vi?t#D112H#005.071#^214#Dy hc th eo chun kin thc, k nng mn tin hc lp 8#nh hng dy hc theo chun kin thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#H Cm H (ch.b.) , L Khc Thnh, Nguyn Ch Trung, Kiu Phng Thu#Q.3#^aH.#^ai hc S phm#2 012#^a167tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gi o khoa tin hc lp 8 theo chun kin thc, k nng#Tin hc#Lp 8#Phng php gi ng dy#Sch gio vin#H Cm H#L Khc Thnh#Nguyn Ch Trung#Kiu Phng Thu #284193#T.Dung## 00760000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050018000540020058000720030097001300070018002270080 00500245009001800250010000500268011001500273021011500288020001000403020000600413 020002200419020001500441013000700456039000700463#VV12.00471#VV12.00472#43000#Vi ?t#D112H#428.0071#^214#Lu Th Kim Nhung#Dy hc theo chun kin thc, k nng m n ting Anh lp 9#nh hng dy hc theo chun kin thc, k nng. Thit k b i hc theo chun kin thc, k nng#Lu Th Kim Nhung#^aH.#^ai hc S phm#201 2#^a198tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa ting Anh lp 9 theo chun kin thc, k nng#Ting Anh#Lp 9#Phng php ging dy#Sch gio vin#284194#T.Dung## 00751000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050018000510020056000690030097001250070018002220080 00500240009001800245010000500263011001500268021011300283020000800396020000600404 020002200410020001500432013000700447039000700454#VV12.00474#VV12.00473#48000#Vi ?t#D112H#807.1#^214#Nguyn c Khung#Dy hc theo chun kin thc, k nng mn ng vn lp 9#nh hng dy hc theo chun kin thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#Nguyn c Khung#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a2 20tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa ng vn lp 9 theo chun kin thc, k nng#Ng vn#Lp 9#Phng php ging dy #Sch gio vin#284195#T.Dung## 00913000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020055000540030097001090070064002060080005002700090 01800275010000500293011001500298021011200313020000700425020000600432020002200438 02000150046000500090047500500190048400500140050300500110051702000120052802000090 0540013000700549039000700556#VV12.00475#VV12.00476#43000#Vi?t#D112H#330.9597#^2 14#Dy hc theo chun kin thc, k nng mn a l lp 9#nh hng dy hc the o chun kin thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#L Th ng (ch.b.), Nguyn Th Thu Anh, V Th Chuyn, L M Dung#^aH.#^ai hc S ph m#2012#^a197tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa a l lp 9 theo chun kin thc, k nng#a l#Lp 9#Phng php g ing dy#Sch gio vin#L Thng#Nguyn Th Thu Anh#V Th Chuyn#L M Dung#a kinh t#Vit Nam#284196#T.Dung## 00872000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050016000550020056000710030097001270070059002240080 00500283009001800288010000500306011001500311021011300326020000800439020000600447 02000220045302000150047500500200049000500130051001300070052302000090053003900070 0539#VV12.00477#VV12.00478#42000#Vi?t#D112H#959.70071#^214#Trnh nh Tng#Dy hc theo chun kin thc, k nng mn lch s lp 9#nh hng dy hc theo chu n kin thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#Trnh nh Tng (ch.b.), Nguyn Th Th Bnh, Bi c Dng#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a19 1tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa lch s lp 9 theo chun kin thc, k nng#Lch s#Lp 9#Phng php ging dy# Sch gio vin#Nguyn Th Th Bnh#Bi c Dng#284197#Vit Nam#T.Dung## 00898000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020056000530030097001090070070002060220004002760080 00500280009001800285010000500303011001500308021011300323020000800436020000600444 02000220045002000150047200500100048700500150049700500140051200500200052601300070 0546039000700553#VV12.00479#VV12.00480#32000#Vi?t#D112H#005.071#^214#Dy hc th eo chun kin thc, k nng mn tin hc lp 9#nh hng dy hc theo chun kin thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#H Cm H (ch.b.) , Nguyn Th Lc, V Thi Giang, Trn Th Thanh Bnh#Q.4#^aH.#^ai hc S phm# 2011#^a146tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch g io khoa tin hc lp 9 theo chun kin thc, k nng#Tin hc#Lp 9#Phng php g ing dy#Sch gio vin#H Cm H#Nguyn Th Lc#V Thi Giang#Trn Th Thanh B nh#284198#T.Dung## 00828000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020057000710030097001280070039002250080 00500264009001800269010000500287011001500292021011400307020000900421020000600430 020002200436020001500458005001300473013000700486020001400493039000700507#VV12.00 481#VV12.00482#37000#Vi?t#D112H#576.5071#^214#Nguyn nh Nhm#Dy hc theo chu n kin thc, k nng mn sinh hc lp 9#nh hng dy hc theo chun kin thc , k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#Nguyn nh Nhm (ch.b .), L nh Tuyt#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a166tr.^b24cm#Hng dn t chc ho t ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa sinh hc lp 9 theo chun kin thc, k nng#Sinh hc#Lp 9#Phng php ging dy#Sch gio vin#L nh Tuyt#2 84199#Di truyn hc#T.Dung## 00954000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020066000520030097001180070074002150080005002890090 01800294010000500312011001500317021012300332020001800455020000600473020002200479 02000150050100500130051600500160052900500190054500500190056400500190058301300070 0602039000700609#VV12.00483#VV12.00484#39000#Vi?t#D112H#170.71#^214#Dy hc the o chun kin thc, k nng mn gio dc cng dn lp 9#nh hng dy hc theo c hun kin thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#inh Vn c (tng ch.b.), Nguyn Vn Long, inh Th Thu Kiu (ch.b.)...#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a175tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc tro ng sch gio khoa gio dc cng dn lp 9 theo chun kin thc, k nng#Gio dc cng dn#Lp 9#Phng php ging dy#Sch gio vin#inh Vn c#Nguyn Vn Lon g#inh Th Thu Kiu#Trn Th Thu Huyn#Dng Th Thu Nga#284200#T.Dung## 00838000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050013000530020055000660030097001210070055002180080 00500273009001800278010000500296011001500301021011200316020000700428020000600435 020002200441020001500463005001900478005001300497013000700510039000700517#VV12.00 485#VV12.00486#49000#Vi?t#D112H#530.071#^214# Hng Tr#Dy hc theo chun ki n thc, k nng mn vt l lp 9#nh hng dy hc theo chun kin thc, k n ng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng# Hng Tr (ch.b.), Cao Th Sng Hng, o Vn Ton#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a231tr.^b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa vt l lp 9 theo chu n kin thc, k nng#Vt l#Lp 9#Phng php ging dy#Sch gio vin#Cao Th S ng Hng#o Vn Ton#284201#T.Dung## 00739000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050016000520020053000680030097001210070016002180080 00500234009001800239010000500257011001500262021011000277020000500387020000600392 020002200398020001500420013000700435039000700442#VV12.00487#VV12.00488#42000#Vi ?t#D112H#510.71#^214#Hong Xun Vinh#Dy hc theo chun kin thc, k nng mn t on lp 9#nh hng dy hc theo chun kin thc, k nng. Thit k bi hc the o chun kin thc, k nng#Hong Xun Vinh#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a188tr.^ b24cm#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa ton lp 9 theo chun kin thc, k nng#Ton#Lp 9#Phng php ging dy#Sch gio v in#284202#T.Dung## 00851000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050015000530020056000680030097001240070060002210080 00500281009001800286010000500304011001500309021011300324020000800437020000600445 020002200451020001500473005001400488005002100502013000700523039000700530#VV12.00 489#VV12.00490#49000#Vi?t#D112H#546.071#^214#Nguyn Th Su#Dy hc theo chun kin thc, k nng mn ho hc lp 9#nh hng dy hc theo chun kin thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#Nguyn Th Su (ch.b.), Ca o Th Thng, Trn Th Thanh Hng#^aH.#^ai hc S phm#2012#^a222tr.^b24cm#H ng dn t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa ho hc lp 9 theo chun kin thc, k nng#Ho hc#Lp 9#Phng php ging dy#Sch gio vin #Cao Th Thng#Trn Th Thanh Hng#284203#T.Dung## 00882000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050017000540020080000710030028001510070017001790040 01300196008000500209009001800214010000500232011001500237021025400252020000900506 020002200515020001100537013000700548020001800555039000700573#VV12.00491#VV12.004 92#55000#Vi?t#GI-108T#372.21#^214#ng Hng Phng#Gio trnh l lun v phng php gio dc th cht cho tr em la tui mm non#Dng cho cc trng s phm# ng Hng Phng#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a466tr.^b21cm#Trnh b y mt s khi nim c bn trong l lun gio dc th cht, nhim v v nguyn t c gio dc th cht cho tr em la tui mm non, ni dung gio dc th cht, ph ng php gio dc, hnh thc t chc gio dc th cht cho tr em la tui mm non...#Mu gio#Phng php ging dy#Gio trnh#284204#Gio dc th cht#T.Dung ## 00931000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020032000510030036000830070063001190040013001820080 00500195009001800200010000500218011001500223021025500238020001100493020001100504 00500170051500500170053200500160054900500160056500500100058101300070059103900070 0598#VV12.00493#VV12.00494#35000#Vi?t#GI-108T#150#^214#Gio trnh tm l hc i cng#Dng cho cc trng i hc s phm#Nguyn Xun Thc (ch.b.), Nguyn Qua ng Un, Nguyn Vn Thc...#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a271tr.^b21 cm#Gii thiu khi qut v khoa hc tm l hc. Trnh by hot ng, giao tip v s hnh thnh pht trin tm l. Phn tch s hnh thnh v pht trin tm l, thc, hot ng nhn thc, tnh cm v ch, nhn cch v s hnh thnh, ph t trin nhn cch#Tm l hc#Gio trnh#Nguyn Xun Thc#Nguyn Quang Un#Nguyn Vn Thc#Trn Quc Thnh#Hong Anh#284205#T.Dung## 01038000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020033000530070063000860040018001490080005001670090 01800172010000500190011001500195021035700210020001600567020001100583005001900594 00500170061300500140063000500150064400500170065902000220067601300070069803900070 0705#VV12.00495#VV12.00496#40000#Vi?t#GI-108T#155.4#^214#Gio trnh tm l hc pht trin#Dng Th Diu Hoa (ch.b.), Nguyn nh Tuyt, Nguyn K Ho...#Ti b n ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a222tr.^b24cm#Khi qut v tm l hc p ht trin. Trnh by nhng vn c bn v s pht trin tm l ngi, hot n g v tng tc x hi trong s hnh thnh v pht trin tm l c nhn, cc yu t tc ng ti s pht trin tm l c nhn. Phn tch s pht trin tm l ca tr em trong ba nm u, tr mu gio, la tui nhi ng, tui thiu nin, tui thanh nin#Tm l la tui#Gio trnh#Dng Th Diu Hoa#Nguyn nh Tuyt#Nguy n K Ho#Phan Trng Ng# Th Hnh Phc#Tm l hc pht trin#284206#T.Dung## 00702000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050013000530020025000660070013000910040018001040080 00500122009001800127010000500145011001500150021023200165020001400397020001100411 013000700422039000700429#VV12.00497#VV12.00498#53000#Vi?t#GI-108T#621.3#^214#Tr n Minh S#Gio trnh k thut in#Trn Minh S#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai h c S phm#2011#^a416tr.^b24cm#Trnh by v mch in, dng in sin, cc phng php phn tch v gii mch in, mch in ba pha, my in, my bin p, ng c in khng ng b, my in ng b, my in mt chiu, o lng in v i u khin ng c in#K thut in#Gio trnh#284207#T.Dung## 00806000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050017000540020083000710070017001540040013001710080 00500184009001800189010000500207011001500212021021300227020001800440020002200458 020001100480020001100491013000700502039000700509#VV12.00499#VV12.00500#39500#Vi ?t#GI-108T#372.21#^214#Hong Th Phng#Gio trnh l lun v phng php hng dn tr lm quen vi mi trng xung quanh#Hong Th Phng#In ln th 3#^aH.#^a i hc S phm#2011#^a196tr.^b24cm#Gii thiu khi qut v phng php hng d n tr lm quen vi mi trng xung quanh. Trnh by v phng php hng dn, c c hnh thc t chc, cc phng tin hng dn tr lm quen vi mi trng xung quanh...#Gio dc mu gio#Phng php ging dy#Mi trng#Gio trnh#284208#T. Dung## 00806000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480050015000530020052000680070015001200040018001350080 00500153009001800158010000500176011001500181021025900196020000500455020000900460 020002200469020001100491013000700502039000700509#VV12.00501#VV12.00502#33000#Vi ?t#GI-108T#372.7#^214#Trn Din Hin#Gio trnh chuyn rn k nng gii ton tiu hc#Trn Din Hin#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a182tr.^b 24cm#Gii thiu cc ni dung bi ging v hng dn phng php gii ton tiu h c s dng s on thng, rt v n v v t s, chia t l, th chn, kh, gi thit tm, tnh ngc t cui, thay th, din tch, th, i s v ng d ng nguyn l i-rch-l#Ton#Tiu hc#Phng php ging dy#Gio trnh#284209#T. Dung## 00806000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050017000540020083000710070017001540040013001710080 00500184009001800189010000500207011001500212021021300227020001800440020002200458 020001100480020001100491013000700502039000700509#VV12.00503#VV12.00504#36000#Vi ?t#GI-108T#372.21#^214#Hong Th Phng#Gio trnh l lun v phng php hng dn tr lm quen vi mi trng xung quanh#Hong Th Phng#In ln th 4#^aH.#^a i hc S phm#2011#^a196tr.^b24cm#Gii thiu khi qut v phng php hng d n tr lm quen vi mi trng xung quanh. Trnh by v phng php hng dn, c c hnh thc t chc, cc phng tin hng dn tr lm quen vi mi trng xung quanh...#Gio dc mu gio#Phng php ging dy#Mi trng#Gio trnh#284210#T. Dung## 00854000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050018000540020043000720070018001150040013001330080 00500146009001800151010000500169011001500174021028700189020000900476020000900485 020001100494020001300505013000700518020002000525039000700545#VV12.00505#VV12.005 06#36000#Vi?t#GI-108T#373.18#^214#Nguyn Thanh Bnh#Gio trnh chuyn gio d c k nng sng#Nguyn Thanh Bnh#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a199 tr.^b24cm#Gii thiu khi qut v k nng sng v gio dc k nng sng, tnh h nh gio dc k nng sng Vit Nam v mt s nc. Trnh by ni dung c th gi o dc k nng sng. Hng dn cch t chc hot ng gio dc nhm hnh thnh c c k nng sng ct li cho hc sinh trung hc ph thng#Gio dc#Hc sinh#Gio trnh#K nng sng#284211#Ph thng trung hc#T.Dung## 00920000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020027000510070062000780220004001402210030001440040 01300174008000500187009001800192010000500210011001500215021021200230020001600442 02000190045802000170047702000110049400500130050500500140051800500120053200500120 0544013000700556039000700563#VV12.00507#VV12.00508#39000#Vi?t#GI-108T#801#^214# Gio trnh l lun vn hc#Trn nh S (ch.b.), Phan Huy Dng, La Khc Ho, L Hu Oanh#T.1#Bn cht v c trng vn hc#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2 011#^a227tr.^b24cm#Trnh by khi qut v l lun vn hc v bn cht thm m c a vn hc, ngh thut ngn t v qu trnh sng to vn hc. Vai tr ca vn hc trong cuc sng. Qu trnh tip nhn, thng thc v ph bnh vn hc#L lun v n hc#Nghin cu vn hc#Ph bnh vn hc#Gio trnh#Trn nh S#Phan Huy Dng #La Khc Ho#L Lu Oanh#284212#T.Dung## 00652000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820004000648080005000680050013000730020026000860070 03100112008000500143009001800148010000500166011001500171021007100186020000500257 020001100262005001700273020001800290020001600308013000700324039000700331#VV12.00 509#VV12.00511#VV12.00510#VV12.00512#35000#Vi?t#GI-108T#514#^214#Cung Th Anh#G io trnh tp i cng#Cung Th Anh, Nguyn Thnh Anh#^aH.#^ai hc S phm#2 011#^a155tr.^b24cm#Trnh by l thuyt v bi tp v khng gian mtric v khng gian tp#Topo#Gio trnh#Nguyn Thnh Anh#Khng gian Metric#Khng gian Topo#284 213#T.Dung## 01056000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500050014000550020023000690030064000920070014001560040 03100170008000500201009001800206010000500224011001500229021040400244020000800648 02000080065602000110066401300070067502000170068202000090069902000150070803900070 0723#VV12.00513#VV12.00514#60000#Vi?t#GI-108T#540.285#^214#Trn Vnh Qu#Gio t rnh ho tin hc#Cc bi ton nhit ng, thng k v l thuyt phn ng ha hc #Trn Vnh Qu#Ti bn ln th 2, c sa cha#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a358t r.^b24cm#Trnh by v ngn ng lp trnh Pascal v cc thut ton tm nghim c bn dng trong ho hc, cc phng php nhit ng v c hc thng k xc nh h ng s cn bng ho hc. Nghin cu tnh cht ho l h phn ng cn bng nhi t cao. Trnh by l thuyt hi quy, phng php gii h phng trnh vi phn ng ho hc xc nh c ch phn ng ho hc, ng hc phn ng n phn t, l thuyt RRKM#Ho hc#Tin hc#Gio trnh#284214#Phn ng ho hc#Thng k#Nhit ng hc#T.Dung## 00777000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820010000428080005000520050014000570020026000710070014000970040035001110080 00500146009001800151010000500169011001500174021024800189020001800437020001900455 020001100474013000700485039000700492#VV12.00515#VV12.00516#26500#Vi?t#GI-108T#8 95.92209#^214#L Th Bc L#Gio trnh vn hc tr em#L Th Bc L#In ln th 8 , c chnh l, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a199tr.^b24cm#Trnh by khi qut tnh hnh sng tc vn hc cho tr em v th do tr em vit Vit Nam v nc ngoi. Gii thiu mt s tc gi vit vn, th cho tr em nh: V Qung, T Hoi, Phm H, Trn ng Khoa, Tago, Lep Tnxti, Ancxen, Hecto Mal#Vn h c thiu nhi#Nghin cu vn hc#Gio trnh#284215#T.Dung## 00871000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020044000520030057000960070056001530040013002090080 00500222009001800227010000500245011001500250021015600265020001100421020000900432 02000110044102000220045200500140047400500050048800500130049300500130050601300070 0519039000700526#VV12.00517#VV12.00518#18000#Vi?t#PH561P#372.6#^214#Phng php dy hc ting Vit tiu hc I#Gio trnh dnh cho h o to c nhn gio dc tiu hc#L Phng Nga (ch.b.), L A, ng Kim Nga, Xun Tho#In ln th 3#^ aH.#^ai hc S phm#2011#^a235tr.^b24cm#Trnh by nhng vn chung ca phn g php dy hc ting Vit tiu hc. Phng php dy hc cc phn mn ting Vi t tiu hc: vn, tp vit, chnh t#Ting Vit#Tiu hc#Gio trnh#Phng php ging dy#L Phng Nga#L A#ng Kim Nga# Xun Tho#284216#T.Dung## 00859000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050016000520020039000680030071001070070016001780040 01300194008000500207009001800212010000500230011001500235021022100250020000900471 020000900480020001100489020000900500020002200509013000700531039000700538#VV12.00 519#VV12.00520#29000#Vi?t#PH561P#372.5#^214#o Quang Trung#Phng php dy hc th cng, k thut#Dnh cho ngnh gio dc tiu hc o to gio vin c trnh i hc#o Quang Trung#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a172tr.^b24 cm#Gii thiu v mn hc th cng, k thut tiu hc. Trnh by phng php, p hng tin, hnh thc t chc dy hc mn hc ny. Thc hin kim tra, nh gi kt qu hc tp v dy hc cc phn th cng v k thut c th#Th cng#K thu t#Gio trnh#Tiu hc#Phng php ging dy#284217#T.Dung## 00774000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050012000520020057000640070012001210040013001330080 00500146009001800151010000500169011001500174021022700189020000800416020000900424 020001500433020002200448013000700470039000700477#VV12.00521#VV12.00522#27500#Vi ?t#D112H#372.01#^214#Ph c Ho#Dy hc tch cc v cch tip cn trong dy hc tiu hc#Ph c Ho#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a148tr.^b24cm#L gii v phn tch h thng l thuyt khc nhau v phng php dy hc tch cc. Trnh by nhng l lun c bn v l lun v dy hc tch cc v cch tip cn dy hc tch cc trong cc mn hc tiu hc c minh ho km theo#Dy hc#Tiu h c#Sch gio vin#Phng php ging dy#284218#T.Dung## 00772000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020054000680070031001220040013001530080 00500166009001800171010000500189011001500194021015500209020001000364020001100374 020001500385020000900400020002200409005001300431013000700444039000700451#VV12.00 523#VV12.00524#29000#Vi?t#H411#372.6#^214#Phan Phng Dung#Hot ng giao tip vi dy hc ting Vit tiu hc#Phan Phng Dung, ng Kim Nga#In ln th 3#^ aH.#^ai hc S phm#2011#^a154tr.^b24cm#Tm hiu giao tip v hot ng giao t ip, t v cu trong hot ng giao tip. Cc phng php dy hc ting Vit the o quan im giao tip bc tiu hc#Giao tip#Ting Vit#Sch gio vin#Tiu h c#Phng php ging dy#ng Kim Nga#284219#T.Dung## 00938000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020033000520070073000850080005001580090018001630100 00500181011001500186021027300201020000900474020000600483020001500489020002200504 00500160052600500180054200500140056000500140057402000100058801300070059803900070 0605#VV12.00525#VV12.00526#34000#Vi?t#D112K#372.35#^214#Dy khoa hc 4 hp dn v l th#Nguyn Th Thn (ch.b.), ng Th Thi Hng, V Trung Minh, Phng H L an#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a146tr.^b24cm#Hng dn thit k bi dy mn kho a hc lp 4 mt cch hp dn, l th theo ni dung bi hc: con ngi cn g sng, trao i cht ngi, vai tr ca vitamin, khong cht v cht x, ti sa o cn n phi hp nhiu loi thc n, phi hp m ng vt v m thc vt...#K hoa hc#Lp 4#Sch gio vin#Phng php ging dy#Nguyn Th Thn#ng Th Thi Hng#V Trung Minh#Phng H Lan#Bi ging#284220#T.Dung## 00897000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020033000520070073000850080005001580090018001630100 00500181011001500186021023200201020000900433020000600442020001500448020002200463 00500160048500500180050100500140051900500140053302000100054701300070055703900070 0564#VV12.00527#VV12.00528#38000#Vi?t#D112K#372.35#^214#Dy khoa hc 5 hp dn v l th#Nguyn Th Thn (ch.b.), ng Th Thi Hng, V Trung Minh, Phng H L an#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a160tr.^b24cm#Hng dn thit k bi dy mn kho a hc lp 4 mt cch hp dn, l th theo ni dung bi hc: s sinh sn, nam hay n, t tui v thanh nin n tui gi, ni khng vi cc cht gy nghin, dng thuc an ton, phng bnh st rt...#Khoa hc#Lp 5#Sch gio vin#Phng php ging dy#Nguyn Th Thn#ng Th Thi Hng#V Trung Minh#Phng H Lan#Bi gin g#284221#T.Dung## 00726000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020039000520070024000910080005001150090018001200100 00500138011001500143021020700158020000900365020000700374020001000381005001300391 020000900404013000700413020000900420039000700429#VV12.00529#VV12.00530#50000#Vi ?t#S450T#372.11#^214#S tay cng tc gio vin khi mm non#Phm Vn Ty s.t., b .s.#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a240tr.^b24cm#Gm nhng ghi ch v thng tin c nhn, k hoch hot ng, mc tiu, nhim v v kim im cng tc,... cng mt s vn bn php lut ca Nh nc, B Gio dc v o to ch o hot ng gi o dc mm non#Mu gio#S tay#Gio vin#Phm Vn Ty#Vit Nam#284222#Gio dc#T. Dung## 00728000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020040000520070024000920080005001160090018001210100 00500139011001500144021020800159020000900367020000700376020001000383005001300393 020000900406013000700415020000900422039000700431#VV12.00531#VV12.00532#50000#Vi ?t#S450T#372.11#^214#S tay cng tc gio vin khi tiu hc#Phm Vn Ty s.t., b.s.#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a230tr.^b24cm#Gm nhng ghi ch v thng tin c nhn, k hoch hot ng, mc tiu, nhim v v kim im cng tc,... cng m t s vn bn php lut ca Nh nc, B Gio dc v o to ch o hot ng gi o dc tiu hc#Tiu hc#S tay#Gio vin#Phm Vn Ty#Vit Nam#284223#Gio dc# T.Dung## 00805000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020069000520070024001210080005001450090018001500100 00500168011001500173021023800188020002000426020000700446020001600453005001300469 020001000482013000700492020000900499039000700508#VV12.00533#VV12.00534#50000#Vi ?t#S450T#372.11#^214#S tay cng tc gio vin khi trung hc c s & trung hc ph thng#Phm Vn Ty s.t., b.s.#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a241tr.^b24cm#Gm nhng ghi ch v thng tin c nhn, k hoch hot ng, mc tiu, nhim v v k im im cng tc,... cng mt s vn bn php lut ca Nh nc, B Gio dc v o to ch o hot ng gio dc trung hc c s v trung hc ph thng#Ph t hng trung hc#S tay#Trung hc c s#Phm Vn Ty#Gio vin#284224#Gio dc#T.D ung## 00921000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820004000638080005000670050013000720020026000850070 05000111008000500161009001800166010000500184011001500189021031700204020001600521 020001100537005001900548005001600567020001000583013000700593039000700600#VV12.00 535#VV12.00538#VV12.00537#VV12.00536#32000#Vi?t#TH552H#579#^214#Mai Th Hng#Th c hnh vi sinh vt hc#Mai Th Hng, inh Th Kim Nhung, Vng Trng Ho#^aH.#^ ai hc S phm#2011#^a143tr.^b24cm#Trnh by cc bi th nghim nghin cu mi trng, phn lp, nui cy vi sinh vt, nghin cu hnh thi t bo vi sinh vt , nghin cu mt s hat tnh ca vi sinh vt, nghin cu s chuyn ho ca cc hp cht hu c khng cha nit bng vi sinh vt, nghin cu s tun hon ca ni t trong t nhin nh vi sinh vt#Vi sinh vt hc#Gio trnh#inh Th Kim Nhung# Vng Trng Ho#Thc hnh#284225#T.Dung## 00704000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050018000490020021000670070018000880080005001060090 01800111010000500129011001500134021020000149020000900349020001500358020002200373 013000700395020001700402039000700419#VV12.00539#VV12.00540#43000#Vi?t#K300N#807 #^214#Nguyn Thanh Hng#K nng c hiu vn#Nguyn Thanh Hng#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a200tr.^b24cm#Nghin cu c s l lun v thc tin ca c hiu tc phm vn chng. Trnh by cch thc dy hc c hiu, thit k bi dy th ngh im c hiu tc phm vn chng theo th loi trng trung hc#c hiu#Sch gio vin#Phng php ging dy#284226#Tc phm vn hc#T.Dung## 01205000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020048000490070058000970040013001550080005001680090 01800173010000500191011001500196021048800211020000800699020000800707020001000715 00500150072502000110074002000080075102000080075900500160076700500140078300500180 0797005001400815013000700829039000700836#VV12.00541#VV12.00542#41000#Vi?t#R203L #907#^214#Rn luyn k nng nghip v s phm mn lch s#Nguyn Th Ci (ch.b.) , Trnh nh Tng, Trn Vit Th...#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a2 27tr.^b24cm#Trnh by mt s vn nhn thc v rn luyn k nng nghip v s phm cho sinh vin ngnh lch s cc trng s phm. Hng dn rn luyn cc k nng trong dy hc lch s trng ph thng: din t, s dng bng en, xy d ng v s dng cc loi dng trc quan, s dng sch gio khoa v xy dng, s dng h s t liu, khai thc thng tin trn mng Internet, s dng phn mm P ower Point, t chc cc hot ng ngoi kho, cng tc cng ch x hi v xy d ng phng hc b mn#Lch s#Dy hc#Nghip v#Nguyn Th Ci#Gio trnh#S phm# K nng#Trnh nh Tng#Trn Vit Th#Nguyn Mnh Hng#on Vn Hng#284227#T.D ung## 00739000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050017000730020017000900070 01700107008000500124009001800129010000500147011001500152021025200167020001700419 020001100436013000700447039000700454#VV12.00543#VV12.00544#VV12.00545#VV12.00546 #32000#Vi?t#V124L#539.7#^214#Nguyn Minh Thu#Vt l nguyn t#Nguyn Minh Thu #^aH.#^ai hc S phm#2011#^a144tr.^b24cm#Gii thiu cu trc nguyn t theo t huyt c in. Trnh by c s ca c hc lng t, phng trnh Schrodinger cho nguyn t hiro v cc ion tng t, nguyn t nhiu electron, bng tun hon M endeleev, cu trc phn t v my pht lng t - laser#Vt l nguyn t#Gio tr nh#284228#T.Dung## 00772000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050018000730020018000910070 03600109008000500145009001800150010000500168011001500173021020700188020001800395 020001100413005001700424020001500441013000700456039000700463#VV12.00547#VV12.005 50#VV12.00549#VV12.00548#47000#Vi?t#305#537.6#^214#Nguyn Phc Thun#in n g lc hc#Nguyn Phc Thun, Nguyn Vn Thun#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a240t r.^b24cm#Trnh by v trng in t trong chn khng v trong mi trng lin t c, in trng khng i, t trng khng i, trng in t chun dng, trn g in t t do, trng in t bc x v vt l plasma#in ng lc hc#Gio t rnh#Nguyn Vn Thun#Trng in t#284229#T.Dung## 00769000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050015000500020033000650070055000980040018001530080 00500171009001800176010000500194011001500199021016500214020002300379020001000402 020001100412005001500423005001500438013000700453039000700460#VV12.00551#VV12.005 52#48000#Vi?t#TH552H#596#^214#Trn Hng Vit#Thc hnh ng vt c xng sng#T rn Hng Vit (ch.b.), Nguyn Hu Dc, L Nguyn Ngt#Ti bn ln th 1#^aH.#^a i hc S phm#2011#^a306tr.^b24cm#Hng dn thc hnh nghin cu ng vt c x ng sng: hi tiu, lng tim, c ming trn, c sn, c xng, ch ng, loi lng c, b st, rn nc, chim v th#ng vt c xng sng#Thc hnh#Gio tr nh#Nguyn Hu Dc#L Nguyn Ngt#284230#T.Dung## 00887000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020024000510030068000750070013001430040039001560080 00500195009001800200010000500218011001500223021025500238020001100493020001000504 020001000514020001100524005001300535013000700548020001100555039000700566#VV12.00 553#VV12.00554#27000#Vi?t#C430N#363.7#^214#Con ngi v mi trng#Gio trnh o to chnh quy, ti chc, t xa khoa Gio dc mm non#L Thanh Vn#Ti bn ln th 9 c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a140tr.^b24cm#Trnh by cc mi quan h tng tc gia c th v mi trng, qun th sinh vt, qun x sinh vt, h sinh thi, sinh quyn v mt s mi trng sng chnh, bo v ti nguyn thin nhin v mi trng, dn s v nhng vn chung v gio dc mi t rng#Mi trng#Sinh thi#Con ngi#Gio trnh#L Thanh Vn#284231#Ti nguyn#T .Dung## 00814000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710050017000760020026000930070 03500119008000500154009001800159010000500177011001500182021022000197020001800417 020001100435005001700446020001500463020000800478013000700486039000700493#VV12.00 555#VV12.00556#VV12.00558#VV12.00557#32000#Vi?t#B103T#537.6076#^214#Nguyn Vn Thun#Bi tp in ng lc hc#Nguyn Vn Thun, Nguyn Quang Hc#^aH.#^ai h c S phm#2011#^a192tr.^b24cm#Gii thiu cc bi tp v trng in t trong ch n khng v trong mi trng lin tc, in trng khng i, t trng khng i , trng in t chun dng, trng in t t do, trng in t bc x v vt l plasma#in ng lc hc#Gio trnh#Nguyn Quang Hc#Trng in t#Bi tp#2 84232#T.Dung## 00887000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020071000540070060001250040034001850080005002190090 01800224010000500242011001500247021012700262020002200389020001800411020002000429 02000110044900500130046000500190047300500150049200500110050700500170051801300070 0535039000700542#VV12.00559#VV12.00560#45000#Vi?t#PH561P#320.071#^214#Phng ph p dy hc mn gio dc cng dn trng trung hc ph thng#inh Vn c, Dn g Th Thu Nga (ch.b.), Nguyn Nh Hi...#In ln th 2 c chnh l, b sung#^aH. #^ai hc S phm#2011#^a236tr.^b24cm#Trnh by l lun v phng php dy hc gio dc cng dn v cc phng php dy hc mn ny trong trng trung hc ph thng#Phng php ging dy#Gio dc cng dn#Ph thng trung hc#Gio trnh#in h Vn c#Dng Th Thu Nga#Nguyn Nh Hi#o Th H#V Th Thanh Nga#284233#T .Dung## 00748000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020052000450220004000972210018001010080005001190090018001240100 00500142011001500147015004000162021021900202020002000421020001800441020000900459 013000700468039000700475#VV12.00561#VV12.00562#Vi?t#D107M#500.72#^214#Danh mc c ng trnh nghin cu khoa hc 2006 - 2011#T.1#Khoa hc t nhin#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a311tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni#Gii thiu da nh mc cc cng trnh khoa hc x hi v nhn vn trong 5 nm (2006-2011) ca c c khoa ton tin, cng ngh thng tin, vt l, ho hc, sinh hc, s phm k thu t, a l thuc trng i hc S phm H Ni#Nghin cu khoa hc#Khoa hc t nh in#Danh mc#284234#T.Dung## 00855000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020052000340220004000862210028000900080005001180090018001230100005001410110 01500146015004000161021030900201020002200510020001600532020000900548013000700557 020001800564039000700582#VV12.00563#Vi?t#D107M#300.72#^214#Danh mc cng trnh n ghin cu khoa hc 2006 - 2011#T.2#Khoa hc x hi v nhn vn#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a432tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni#Gii thiu dan h mc cc cng trnh khoa hc x hi v nhn vn trong 5 nm (2006-2011) ca cc khoa ng vn, lch s, Vit Nam hc, tm l gio dc, qun l gio dc, gio d c chnh tr, trit hc, cng tc x hi, gio dc tiu hc, gio dc mm non, gi o dc th cht... thuc trng i hc S phm H Ni#Cng trnh nghin cu#Kho a hc x hi#Danh mc#284235#Khoa hc nhn vn#T.Dung## 00809000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050015000510020026000660070035000920220004001270050 01900131004001800150008000500168009001800173010000500191011001500196015007500211 02101400028602000080042602000090043402000110044303900070045401300070046100500150 0468#VV12.00565#VV12.00564#36000#Vi?t#GI-108T#781#^214#Phm Thanh Vn#Gio trn h c - ghi nhc#Phm Thanh Vn, Nguyn Honh Thng#T.2#Nguyn Honh Thng#Ti b n ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a199tr.^b24cm#u ba tn sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to Gio vin THCS#Trnh by nhng vn v cn g c v hon thin cc bi mang tnh k thut v c v ghi nhc, cc bi tp n ng cao k nng c v ghi nhc#m nhc#Tit tu#Gio trnh#T.Dung#284236#Phm Th anh Vn## 00944000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020025000490070065000740080005001390090018001440100 00500162011001500167015006300182021028300245020001600528020000900544020001100553 005001500564005001500579005001300594005001100607039000500618013000700623#VV12.00 566#VV12.00567#70000#Vi?t#L302S#909#^214#Lch s th gii cn i#Phan Ngc Li n (ch.b.), o Tun Thnh, Phm Thu Nga, on Trung#^aH.#^ai hc S phm#2011# ^a399tr.^b14cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. D n o to gio vin THCS#Gi i thiu lch s cc cuc cch mng t sn t gia th k 16 n cui th k 18; phong tro cng nhn th gii t th k 19 n u th k 20 v lch s cc n c phng Ty, cc nc , Phi, M La Tinh thi cn i; mi quan h quc t v c hin tranh th gii th nht (1914-1918)#Lch s cn i#Th gii#Gio trnh#Pha n Ngc Lin#o Tun Thnh#Phm Thu Nga#on Trung#Thu#284237## 01009000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020026000600070060000860080005001460090 01800151010000500169011001500174021032800189020001900517020000800536020000900544 03900050055301300070055800500110056500500160057600500200059200500180061200500130 0630020000800643020000800651#VV12.00568#VV12.00569#VV12.00570#75000#Vi?t#V115H# 809#^214#Vn hc u - M th k XX#L Huy Bc (ch.b.), Nguyn Linh Chi, Nguyn T h Thu Dung...#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a399tr.^b24cm#Nghin cu v cc tc gi tiu biu thuc ba loi hnh th, kch, vn xui trong nn vn hc u - M t h k XX nh tc gi Bernard Shaw, Marcel Proust, James Joyce, Franz Kafka, Paul luard, William Faulkner... ng thi phn tch cc tc phm theo c trng th loi lm r tin trnh v c trng ring ca vn hc u - M#Nghin cu vn hc#Tc gi#Tc phm#Thu#284238#L Huy Bc#Nguyn Linh Chi#Nguyn Th Thu Dung #Nguyn Thanh Hiu#o Duy Hip#Chu u#Chu M## 00725000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050010000520020050000620070010001120040013001220080 00500135009001800140010000500158011001500163021025200178020000900430020000800439 039000500447013000700452#VV12.00572#VV12.00571#59000#Vi?t#NH556V#371.2#^214#Tr n Kim#Nhng vn c bn ca khoa hc qun l gio dc#Trn Kim#In ln th 3# ^aH.#^ai hc S phm#2011#^a353tr.^b24cm#Trnh by khi qut v qun l gio d c v khoa hc qun l gio dc; qu trnh qun l gio dc; qun l nh nc v gio dc; i mi qun l gio dc; lnh o v qun l nh trng; lao ng qu n l gio dc v nghin cu khoa hc qun l gio dc#Gio dc#Qun l#Thu#284 239## 01039000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820014000408080005000540020031000590030047000900070060001370080005001970090 01800202010000500220011001500225021027900240020001400519020001400533020001700547 02000240056403900050058801300070059300500200060000500120062000500150063200500140 0647005001800661020001000679#VV12.00573#VV12.00574#36000#Vi?t#100D#577.6809597 39#^214#a dng sinh hc t ngp nc#Khu bo tn thin nhin t ngp nc Vn Long#Nguyn Ln Hng Sn (ch.b.), Trn Vn Ba, Nguyn Hu Dc...#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a156tr.^b21cm#Gii thiu nhng kin thc, khi nim c bn v t ngp nc ni chung v t ngp ngc Vit Nam ni ring. Tng quan v iu k in t nhin v kinh t x hi khu bo tn thin nhin t ngp nc Vn Long v s a dng sinh hc khu bo tn thin nhin t ngp nc Vn Long#t ngp n c#Sinh thi hc#a dng sinh hc#Khu bo tn thin nhin#Thu#284240#Nguyn Ln Hng Sn#Trn Vn Ba#Nguyn Hu Dc# Vn Nhng#Nguyn Vnh Thanh#Ninh Bnh## 00752000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050014000520020045000660030055001110070014001660040 01300180008000500193009001800198010000500216011001500221021014900236020001100385 020002200396020000900418020001100427039000500438013000700443#VV12.00575#VV12.005 76#16000#Vi?t#PH561P#372.6#^214#L Phng Nga#Phng php dy hc ting Vit tiu hc II#Gio trnh dnh cho h c nhn Gio dc tiu hc t xa#L Phng Nga #In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a203tr.^b21cm#Gii thiu phng php dy hc tp c, luyn t v cu, tp lm vn, phng php dy hc k v hng d n hot ng ngoi kho ting Vit tiu hc#Ting Vit#Phng php ging dy#T iu hc#Gio trnh#Thu#284241## 00873000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020019000650030031000840070016001150040 01300131008000500144009001800149010000500167011001500172021031700187020000800504 020000800512020002200520020001700542039000500559013000700564#VV12.00577#VV12.005 78#57000#Vi?t#V115H#807#^214#Phan Trng Lun#Vn hc nh trng#Nhn din - ti p cn - i mi#Phan Trng Lun#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a311tr .^b24cm#Trnh by cch tip cn, cch nhn din thc trng dy hc vn trong nh trng; s i mi t duy trong gio dc v cc phng php i mi dy hc tc phm vn chng trong nh trng, i mi thit k gi hc tc phm vn chng, nng cao cht lng cc bi hc v l lun vn hc, i mi kim tra v nh gi ...#Vn hc#i mi#Phng php ging dy#Trng ph thng#Thu#284242## 00672000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020026000710070017000970040018001140080 00500132009001800137010000500155011001500160020001800175020000800193020001100201 039000500212013000700217021017000224#VV12.00579#VV12.00580#49000#Vi?t#B103T#512 .0076#^214#Nguyn Duy Thun#Bi tp i s tuyn tnh#Nguyn Duy Thun#Ti bn l n th 1#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a300tr.^b24cm#i s tuyn tnh#Bi tp#Gi o trnh#Thu#284243#Trnh by tm lc kin thc v cc bi tp v nh thc kh ng gian vect, nh x tuyn tnh, h phng trnh tuyn tnh, ma trn, dng son g tuyn tnh, dng ton phng## 00798000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480050014000530020029000670070014000960040018001100080 00500128009001800133010000500151011001500156021029900171020000500470020001100475 039000500486013000700491020002200498#VV12.00581#VV12.00582#55000#Vi?t#PH561P#51 0.71#^214#Nguyn B Kim#Phng php dy hc mn ton#Nguyn B Kim#Ti bn ln t h 6#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a460tr.^b21cm#Trnh by nhng kin thc cn b n v phng php dy hc mn ton. Gii thiu i cng v b mn ton, nh h ng, ni dung v phng php dy hc mn ton; nhng xu hng dy hc khng truy n thng v s nh gi vic hc tp ca hc sinh; cc tnh hung, phng tin v k hoch dy hc mn ton#Ton#Gio trnh#Thu#284244#Phng php ging dy## 00822000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050013000510020014000640070054000780220004001320040 01800136008000500154009001800159010000500177011001500182021023000197020001400427 020001100441005001700452005001400469039000500483013000700488005001300495#VV12.00 583#VV12.00584#42000#Vi?t#D300T#576.5#^214#Phan C Nhn#Di truyn hc#Phan C N hn (ch.b.), Nguyn Minh Cng, ng Hu Lanh#T.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^ai h c S phm#2011#^a324tr.^b24cm#Cung cp kin thc v vt cht di truyn, phn lo i t bin, t bin gen, t bin cu trc nhim sc th, bin i s lng nhi m sc th, thng bin, m di truyn, ti t hp vt cht di truyn v cu trc , chc nng ca gen#Di truyn hc#Gio trnh#Nguyn Minh Cng#ng Hu Lanh#Thu #284245#Phan C Nhn## 00795000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050017000510020035000680030023001030070056001260040 01400182008000500196009001800201010000500219011001500224021014600239020001100385 02000070039602000160040302000090041900500150042800500140044303900050045701300070 0462#VV12.00585#VV12.00586#42000#Vi?t#T120L#155.4#^214#Nguyn nh Tuyt#Tm l hc tr em la tui mm non#T lt lng n 6 tui#Nguyn nh Tuyt (ch.b.), Ngu yn Nh Mai, inh Kim Thoa#In ln th 11#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a379tr.^b2 1cm#Trnh by nhng vn chung ca tm l hc tr em; cc trnh v c im pht trin tm l ca tr em tui mm non t lt lng cho n 6 tui#Tm l hc #Tr em#Tm l la tui#Mu gio#Nguyn Nh Mai#inh Kim Thoa#Thu#284246## 00876000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020028000650030036000930070016001290080 00500145009001800150010000500168011001500173021033100188020000800519020000800527 039000500535013000700540020002200547020001700569#VV12.00587#VV12.00588#54000#Vi ?t#V115C#807#^214#Phan Trng Lun#Vn chng bn c sng to#i mi dy hc t c phm vn chng#Phan Trng Lun#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a340tr.^b21cm#Cun g cp mt s hiu bit khoa hc v tnh c th ca cm th vn chng; mi quan h thm m ca bn c i vi tc phm; tnh ch quan, tnh khch quan, tnh s ng to ca vic cm th vn chng v vn i mi phng php ging dy cm th vn chng trong nh trng theo hng coi hc sinh l bn c, l ch th s ng to#Vn hc#i mi#Thu#284247#Phng php ging dy#Trng ph thng## 00805000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660050011000710020031000820070 01100113008000500124009001800129010000500147011001500152021031500167020001600482 020001700498039000500515013000700520#VV12.00589#VV12.00591#VV12.00590#VV12.00592 #45000#Vi?t#L300T#801#^214#Phng Lu#L thuyt vn hc hu hin i#Phng Lu #^aH.#^ai hc S phm#2011#^a279tr.^b21cm#Gii thiu tng quan c im v di n bin ca l lun vn hc hin i. Tng quan v ch ngha hu hin i v trn h by l lun vn hc hu hin i qua cc giai on. Cc quan im ca mt s t c gi v l thuyt vn hc hu hin i. Nghin cu vn ho c tnh cht gii p vn l lun vn hc hu hin i#L lun vn hc#Vn hc hin i#Thu#284 248## 00801000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050017000520020018000690070050000870040013001370080 00500150009001800155010000500173011001500178021021000193020001900403020000900422 020000900431006001300440006001200453039000500465013000700470019001000477#VV12.00 593#VV12.00594#33000#Vi?t#TH300P#808.3#^214#Todorov, Tzvetan#Thi php vn xui# Tzvetan Todorov ; Dch: ng Anh o, L Hng Sm#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a250tr.^b21cm#Nghin cu, phn tch cc phng php vit loi hnh t iu thuyt trinh thm, truyn k, cc gii php gii quyt mu thun, tnh tit ca truyn, bin i t s, din ngn c tnh quy chiu, xy dng ch ...#Nghi n cu vn hc#Thi php#Vn xui#ng Anh o#L Hng Sm#Thu#284249#Dch Php# # 00745000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050013000540020029000670070013000960080005001090090 01800114010000500132011001500137021024500152020002100397020000800418020001100426 039000500437013000700442020001800449#VV12.00595#VV12.00596#49000#Vi?t#B103T#512 .0076#^214#Ph Mnh Ban#Bi tp quy hoch tuyn tnh#Ph Mnh Ban#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a379tr.^b21cm#Gii thiu mt s khi nim v gii tch li v cc k hiu thng dng trong quy hoch tuyn tnh; cc bi ton quy hoch tuyn t nh, phng php n hnh, thut ton, bi ton quy hoch tuyn tnh i ngu, b i ton vn ti, thut ton th v#Qui hoch tuyn tnh#Bi tp#Gio trnh#Thu#2 84250#i s tuyn tnh## 00895000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820007000428080005000490050013000540020017000670030036000840070026001200220 00400146221002600150004001300176008000500189009001800194010000500212011001500217 02102460023202000220047802000080050002000090050802000150051703900050053201300070 0537005001300544#VV12.00597#VV12.00598#21000#Vi?t#GI-108D#372.21#^214#Phm Th Ho#Gio dc m nhc#Sch dng cho Khoa Gio dc Mm non#Phm Th Ho, Ng Th N am#T.1#Nhc l c bn - Xng m#In ln th 9#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a170t r.^b21cm#Cung cp nhng kin thc c bn v nhc l cho ngi bt u hc nhc n h: m thanh, cch ghi chp nhc, tit tu, tit nhp, qung, iu thc, ging, hp m, cch tm ging iu ca bn nhc, dch ging v giai iu mt s t v k hiu m nhc#Phng php ging dy#m nhc#Mu gio#Sch gio vin#Thu#284251 #Phm Th Ho## 00781000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200070 00358080005000420140007000470050013000540020017000670030036000840070013001200220 00400133221002900137004001300166008000500179009001800184010000500202011001500207 02101670022202000220038902000080041102000090041902000150042803900050044301300070 0448#VV12.00599#VV12.00600#Vi?t#GI-108D#372.21#^214#21000#Phm Th Ho#Gio dc m nhc#Sch dng cho Khoa Gio dc Mm non#Phm Th Ho#T.2#Phng php gio d c m nhc#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a174tr.^b21cm#Trnh by mt s vn v gio dc m nhc trong trng mm non, phng php ging dy v m t s hnh thc t chc hot ng m nhc. K nng son gio n v tp dy#Phng php ging dy#m nhc#Mu gio#Sch gio vin#oanh#284252## 00868000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820004000448080005000480020134000530070012001870080005001990090018002040100 00500222011001500227021021700242020000800459020000900467039000500476005001200481 013000700493020000900500020000800509020000900517020001600526020001200542#VV12.00 601#VV12.00603#VV12.00602#Vi?t#T550V#306#^214#T vn ho v tr thc phng ng , Vit Nam n vn ho v tri thc lng Hnh Thin (x Xun Hng, huyn Xun Tr ng, tnh Nam nh)#ng c An#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a168tr.^b21cm#Trnh by mt s vn v vn ho, tr thc phng ng v Vit Nam thi c, trung i. Gii thiu nhng nt c trng tiu biu v lch s v vn ha lng Hnh Thi n (x Xun Hng, huyn Xun Trng, tnh Nam nh)#Vn ho#Vit Nam#oanh#ng c An#284253#Tr thc#Lch s#Nam nh#Lng Hnh Thin#Phng ng## 00796000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450020036000500070039000860080005001250090018001300100 00500148011001500153021025100168020001300419039000500432005001600437005001400453 004001300467020001100480020000800491013000700499#VV12.00604#VV12.00605#25000#Vi ?t#NH556V#370#^214#Nhng vn chung ca gio dc hc#Phan Thanh Long (ch.b.), L Trng nh#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a182tr.^b21cm#Gii thiu nhng vn c bn mang tnh cht phng php lun ca gio dc hc: gio dc l mt hin t ng x hi, mt khoa hc, l s pht trin c nhn v x hi. Trnh by mc ch, tnh cht v nguyn l ca gio dc, h thng gio dc quc dn#Gio dc hc #oanh#Phan Thanh Long#L Trng nh#In ln th 2#Nghin cu#L lun#284254## 00619000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020036000490070012000850080005000970090018001020100 00500120011001500125021015700140020000800297039000500305005001200310004001300322 013000700335020001100342#VV12.00606#VV12.00607#36500#Vi?t#V115H#700#^214#Vn h c v cc loi hnh ngh thut#L Lu Oanh#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a363tr.^b 21cm#Trnh by nhng vn chung v ngh thut. Mt s c trng ca ngh thut to hnh, m nhc v mi lin vi vn hc. Vi nt v c trng thm m Vit na m#Vn hc#oanh#L Lu Oanh#In ln th 2#284255#Ngh thut## 00908000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710020043000760030052001190070 05500171008000500226009001800231010000500249011001500254021023400269020002100503 020001300524039000500537005001600542005001700558005001200575013000700587#VV12.00 608#VV12.00609#VV12.00611#VV12.00610#33000#Vi?t#H428V#335.4346#^214#Hi v p v mn hc T tng H Ch Minh#Dng cho sinh vin cc h o to i hc, cao ng#Nguyn c Thn (ch.b.), Nguyn c Chin, L Th Ninh#^aH.#^ai hc S ph m#2011#^a258tr.^b21cm#Gm 53 cu hi p tm hiu v t tng H Ch Minh nh kh i nim t tng H Ch Minh, i tng v nhm v ca mn hc, c s phng ph p lun v phng php nghin cu t tng H Ch Minh, c s hnh thnh t tng H Ch Minh...#T tng H Ch Minh#Sch hi p#oanh#Nguyn c Thn#Nguyn c Chin#L Th Ninh#284256## 00720000000000265000450002600110000002600110001102600110002204100050003308200100 00388080005000480020078000530070017001310080005001480090028001530100005001810110 01500186021017200201020001600373020001300389039000500402005001700407013000700424 020001000431020001300441#VV12.00612#VV12.00614#VV12.00613#Vi?t#343.59709#^214#H i - p x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc thng tin v truyn thng#Nguy n Minh Hng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a122tr.^b21cm#Gm cc cu h i p tm hiu nhng quy nh php lut v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc bu chnh, vin thng, tn s v tuyn in, Internet, bo ch, xut bn#Ph t hnh chnh#Sch hi p#oanh#Nguyn Minh Hng#284257#Thng tin#Truyn thng## 00972000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020028000450030107000730070043001800080011002230090034002340100 00500268011001500273021021300288020001700501020000900518005001300527039000500540 02000070054501300070055200500110055900500140057000500130058400500150059702000120 0612020001000624#VV12.00615#VV12.00616#Vi?t#NG558K#338.1#^214#Ngi khng ch th ung ngho#Tuyn tp cc tc phm bt k v ti nng nghip, nng dn, nng th n trong thi k i mi v hi nhp#Tng c Sn, Dip Thanh, Lc Bch Kim...# ^aLng Sn#^aHi Vn hc ngh thut Lng Sn#2011#^a397tr.^b21cm#Gii thiu cc bi bt k vit v ti nng nghip, nng thn trrong thi k i mi v hi n hp nh ngi khng ch thung ngho, vng na X Lng, hnh trnh thc hin kht vng nng dn giu, nng thn mnh...#Vn hc hin i#Vit Nam#Tng c Sn#oan h#Bt k#284258#Dip Thanh#Lc Bch Kim#Ha Th Loan#Lng Xun Tam#Nng nghip #Nng thn## 00892000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020068000520070072001200080005001920090018001970100 00500215011001500220015004300235021015900278020000700437020000900444005002000453 03900050047300500210047800500180049900500220051700500150053901300070055402000050 0561#VV12.00618#VV12.00617#55000#Vi?t#PH500N#305.4#^214#Ph n v mt s vn gii trong thp k 2001 - 2010 ti Vit Nam#Nguyn Th Ngn Hoa (ch.b.), Nguyn Th Thanh Tm, Trn Th Hng Vn...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a183tr.^b21cm# TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam...#Vn di c v tc ng ca n i v i cuc sng ph n. Ph n dn tc thiu s trong qu trnh pht trin. Tm hi u v sc kho sinh sn v cc vn gii#Ph n#Vit Nam#Nguyn Th Ngn Hoa#oa nh#Nguyn Th Thanh Tm#Trn Th Hng Vn#Nguyn Th Phng Yn#Nguyn Tn Dn#2 84259#Gii## 00964000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020077000520030118001290070056002470080005003030090 01800308010000500326011001500331021014100346020002000487020001100507039000500518 00500120052300400130053502000100054800500160055800500150057400500140058900500160 0603013000700619#VV12.00619#VV12.00620#23000#Vi?t#T104M#335.43#^214#81 cu hi - p v mn hc nhng nguyn l c bn ca Ch ngha Mc - Lnin#Dnh cho sinh vin khng thuc chuyn ngnh l lun chnh tr cc loi hnh o to ca trng i hc S phm H Ni#L Vn on, Nguyn Thi Sn (ch.b.), Trn ng Sinh...# ^aH.#^ai hc S phm#2011#^a162tr.^b21cm#Gii thiu 81 cu hi - p v nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc - Lnin phn trit hc, kinh t chnh tr, ch ngha x hi khoa hc#Ch ngha Mc-Lnin#Gio trnh#oanh#L Vn on#In ln t h 3#Nguyn l#Nguyn Thi Sn#Trn ng Sinh#o Ngc Minh#Nguyn Ngc Tr#2842 60## 00598000000000277000450002600110000004100050001118100070001608200060002380800050 00290020045000340030008000790070060000870080005001470090021001520100005001730110 01700178020000500195020001400200005001500214012004100229039000500270020000900275 005001600284005001300300013000700313#VV12.00621#Vi?t#CH561T#372.7#^214#Chng tr nh gio dc ton thng minh Abacus#Primary#B.s.: V Trng Dng (ch.b.), Phm H ong Vit, Phm Th Ho#^aH.#^ai hc S phm...#2011#^a44tr.^b21x30cm#Ton#Sc h c thm#V Trng Dng#nh thc tim nng. Pht trin nhn ti#oanh#Tiu hc #Phm Hong Vit#Phm Th Ho#284261## 00613000000000277000450002600110000004100050001118100070001608200070002380800050 00300020045000350030013000800070060000930080005001530090021001580100005001790110 01700184020001800201020001400219005001500233012004100248039000500289020000500294 005001600299005001300315013000700328#VV12.00622#Vi?t#CH561T#372.21#^214#Chng t rnh gio dc ton thng minh Abacus#Kindergarten#B.s.: V Trng Dng (ch.b.), Phm Hong Vit, Phm Th Ho#^aH.#^ai hc S phm...#2011#^a36tr.^b21x30cm#Gi o dc mu gio#Sch mu gio#V Trng Dng#nh thc tim nng. Pht trin nh n ti#oanh#Ton#Phm Hong Vit#Phm Th Ho#284262## 00411000000000241000450002600110000004100050001118100070001608200090002380800050 00320020012000370030004000490070015000530080010000680090015000780100005000930110 01400098020001700112020000400129039000500133005001500138020000900153013000700162 #VV12.00623#Vi?t#QU254#895.9221#^214#Qun nh#Th#Cao Khc Tng#^aNgh An#^ aNxb. Ngh An#2011#^a78tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#oanh#Cao Khc Tng#Vit N am#284263## 00617000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200120 00308080005000420020034000470070072000810080010001530090015001630100005001780110 01500183020001700198020000900215005001200224039000500236020001200241005000600253 005001300259005001600272005000900288005001100297013000700308#VV12.00624#70000#V i?t#TH460L#895.9221008#^214#Th lc bt x Ngh (1945 - 2005)#V Thanh An, V An , Dng K Anh... ; Huy Phng s.t., b.s., gii thiu#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2 011#^a311tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#V Thanh An#oanh#Th lc bt#V An# Dng K Anh#Nguyn Quc Anh#Thi Anh#Huy Phng#284264## 00847000000000289000450002600110000004100050001118100060001608200080002280800050 00300020028000350070018000630080010000810090015000910100005001060110026001110210 29700137020000800434039000500442005001300447015005200460020001000512020000800522 020000300530020000800533020000900541013000700550#VV12.00625#Vi?t#301C#959.742#^ 214#a ch lch s x M Thnh#Ng c Tin b.s.#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011# ^a229tr., 24tr. nh^b21cm#Gii thiu khi qut a ch x M Thnh, huyn Yn Th nh, tnh Ngh An vi cc c im v kinh t, x hi, gio dc, vn ho. Trnh by qu trnh hnh thnh v lch s truyn thng u tranh thi k trc cch m ng thng Tm, khng chin chng Php, chng M v trong s nghip i mi t n c#Lch s#oanh#Ng c Tin#TTS ghi: ng u, HND - UBND - UBMTTQ x M Thnh #Yn Thnh#a ch#X#Ngh An#M Thnh#284265## 00680000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200120 00298080005000410020019000460070063000650220004001280080010001320090015001420100 00500157011001400162015006300176020001700239020000900256020000400265005001000269 00500090027900500170028800500110030500500150031600500110033103900050034201300070 0347#VV12.00626#30000#Vi?t#B510P#895.9221008#^214#Bi phn cn vng#H Hu u, Ngc Bn, Nguyn Ngc Bch... ; B.s.: Xun Chun...#T.2#^aNgh An#^aNxb. Ngh A n#2011#^a92tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Cu gio chc Cng on gio dc huyn Qunh Lu#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H Hu u#Ngc Bn#Nguyn Ngc Bch#V Vn Cn #H Ngha Chnh#Xun Chun#oanh#284266## 00955000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820014000628080005000760050013000810020076000940070 01300170008000500183009001800188010000500206011001500211021034700226020001800573 020002600591020001400617020001000631039000500641013000700646#VV12.00627#VV12.006 28#VV12.00630#VV12.00629#68000#Vi?t#125T#332.670959735#^214#o Vn Hip#u t trc tip nc ngoi v chuyn dch c cu kinh t ngnh Hi Phng#o Vn H ip#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a303tr.^b21cm#Trnh by mt s vn l lun, thc tin v u t nc ngoi; mi quan h gia u t nc ngoi vi qu trnh chuyn dch c cu kinh t ngnh Vit Nam ni chung, Hi Phng ni ring v v vic tng cng thu ht u t nc ngoi thc y chuyn dch c cu ngnh theo hng cng nghip ho, hin i ho Hi Phng trong nhng nm ti#u t nc ngoi#Chuyn i c cu kinh t#Kinh t ngnh#Hi Phng#H.H#284267## 01054000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610020055000660070049001210080005001700090 01200175010000500187011003000192021025700222020001600479020000900495020000800504 03900050051201501180051700500160063500500140065100500140066500500150067900500150 0694013000700709#VV12.00631#VV12.00632#VV12.00633#VV12.00634#Vi?t#T101P#303.4#^2 14#Tc phm ot Gii bo ch quc gia ln th V nm 2010#Nguyn ng Lm, Ng M ai Phong, Trn Ngc Duy...#^aH.#^aThng tn#2011#^a730tr., 21tr. nh mu^b22cm#T p hp cc tc phm bo in t gii bo ch Quc Gia ln th 4 nm 2010 phn nh nhng n lc thc hin nhim v pht trin kinh t x hi, quc phng, an ninh, i ngoi ca t nc; nhng nhn t mi, in hnh tin tin trong cc phong tro thi ua...#i sng x hi#Tc phm#Bo ch#H.H#TTS ghi: Hi Nh bo Vit Nam. - Tn sch ngoi ba ghi: Tc phm ot gii Gii bo ch quc gia ln th V nm 2010#Nguyn ng Lm#Ng Mai Phong#Trn Ngc Duy#L Qunh Trang#Tng Vn Thanh#284268## 00676000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020027000460220004000732210030000770080005001070090021001120100 00500133011001600138021017800154020000900332020000900341020000900350020000900359 020001800368039000500386013000700391#VV12.00635#VV12.00636#Vi?t#V115K#328.597#^2 14#Vn kin Quc hi ton tp#T.8#1992 - 1993, Q.1: 1992 - 1993#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2011#^a1699tr.^b24cm#Gii thiu cc vn kin ca Quc hi, U ban th ng v Quc hi v mt s bo co quan trng ca Chnh ph ti t k hp th 1 n k hp th 4 ca Quc hi kho IX (1992- 1993)#Vn kin#Quc hi#Ton tp#Vit Nam#Vn bn php lut#H.H#284269## 00854000000000301000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320020033000370070050000700080010001200090015001300100005001450110030001500210 21800180020003700398020000800435020001100443020000800454005001600462005001300478 005001600491005001700507005001600524039000500540013000700545#VL12.00017#Vi?t#N55 1T#373.59742#^214#Na th k trng THPT Nam n I#Trn nh Hng, L Tin Hng , Nguyn Thu Hng...#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2011#^a127tr., 27tr. nh mu^b27cm #Gii thiu nhng bi vit, nh, s liu v cc thnh tch trong dy v hc ca trng trung hc ph thng Nam n I - tnh Ngh An trong 50 nm qua v mt s s uy ngh, cm tng ca nhiu th h hc tr ca nh trng#Trng ph thng trun g hc Nam n I#Lch s#Pht trin#Ngh An#Trn nh Hng#L Tin Hng#Nguyn T hu Hng#Bi Th Bch Vn#Nguyn Nht Tn#H.H#284270## 01002000000000349000450002600110000004100050001118100060001608200040002280800050 00260020066000310070050000970080005001470090018001520100005001700110015001750210 21300190020001800403020001900421020000700440005001500447005001800462005001400480 00500120049400500150050603900050052101500640052601300070059002000160059702000090 0613020001000622020002000632#VL12.00018#Vi?t#K600Y#001#^214#K yu Hi ngh sinh vin nghin cu khoa hc nm hc 2010 - 2011#V Phng Thu, Nguyn Th Phng, Cn Vn Ho...#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a541tr.^b27cm#Tp hp nhng ti nghin cu khoa hc c nh gi cao ca cc sinh vin trng i hc S phm ba lnh vc khoa hc: khoa hc t nhin cng ngh, khoa hc x hi v nhn vn, khoa hc gio dc v ngoi ng#Khoa hc t nhin#Khoa hc cng ngh#K yu#V P hng Thu#Nguyn Th Phng#Phm Anh Ton#Cn Vn Ho#Trn Th Xuyn#H.H#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm H Ni#284271#Khoa hc x h i#Gio dc#Ngoi ng#Nghin cu khoa hc## 00667000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470050010000520020025000620070010000870040018000970080 00500115009001800120010000500138011001500143021020600158020001600364020000900380 039000500389013000700394#VL12.00019#VL12.00020#65000#Vi?t#301L#915.97#^214#V T Lp#a l t nhin Vit Nam#V T Lp#Ti bn ln th 6#^aH.#^ai hc S ph m#2011#^a351tr.^b27cm#Trnh by v c im chung v lch s pht trin ca t nhin Vit Nam. Tng quan v a hnh, kh hu, thu vn, th nhng, sinh vt v bin ng Vit Nam cng vn bo v v ci to t nhin Vit Nam#a l t n hin#Vit Nam#H.H#284272## 00797000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820006000648080005000700050017000750020044000920070 03200136008000500168009001800173010000500191011001500196021025300211020000800464 020000900472039000500481005001400486013000700500#VL12.00021#VL12.00022#VL12.0002 4#VL12.00023#150000#Vi?t#NH556V#959.7#^214#Trng Ngc Thi#Nhng vin kim cn g trong lch s Vit Nam#Trng Ngc Thi, L Vn Phng#^aH.#^ai hc S phm# 2011#^a464tr.^b27cm#Khi qut tin trnh lch s ca dn tc t thi dng nc n nay ng thi gii thiu mt s nhn vt lch s, s kin lch s, a danh, di tch vn ho, di tch lch s v chuyn lch s gn vi cc s kin, cc n gy l ln trong lch s dn tc#Lch s#Vit Nam#H.H#L Vn Phng#284273## 00853000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050014000500020022000640070014000860040031001000080 00500131009001800136010000500154011001500159021038200174020001100556020000800567 039000500575013000700580#VL12.00025#VL12.00026#145000#Vi?t#C460S#547#^214#Trn Quc Sn#C s ho hc d vng#Trn Quc Sn#Ti bn ln th 1, c sa cha#^aH. #^ai hc S phm#2011#^a741tr.^b27cm#Trnh by nhng kin thc v danh php, c u trc v tnh cht vt l ca d vng; d vng thm su cnh v nm cnh cha mt d t; dn xut benzo ca d vng thm su cnh v nm cnh cha mt d t; d vng thm su cnh cha nhiu nguyn t nitrogen; d vng thm nm cnh cha mt d t v nhiu d t; h dung hp gia hai d vng cha nitrogen; d vng no v d vng khng no#Ho hu c#D vng#H.H#284274## 00575000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200120 00288080005000400020017000450070033000620080012000950090017001070100005001240110 01400129020001700143020000900160039000500169013000700174012002900181005000900210 005001100219005000800230005000900238005000900247020001700256#VV12.00637#7800#Vi ?t#B300K#895.9223408#^214#Bi kch gia nh#Tn Hng, Thnh Long, V Thu...#^aTh anh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a60tr.^b24cm#Vn hc hin i#Vit Nam#H.H#28427 5#T sch Cu chuyn cnh gic#Tn Hng#Thnh Long#V Thu#Tn Bnh#Lun Huy#Tru yn cnh gic## 00591000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200120 00298080005000410020025000460070035000710080012001060090017001180100005001350110 01400140020001700154020000900171039000500180012002900185005000900214005001100223 005001000234005000900244005001600253020001300269013000700282#VV12.00638#7800#Vi ?t#KH407L#895.9223408#^214#Khong lng sau song st#Tn Hng, Thnh Long, Xun H in...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a60tr.^b24cm#Vn hc hin i#Vit Nam #H.H#T sch Tnh yu & lut php#Tn Hng#Thnh Long#Xun Hin#Thu Chi#Mch T hin Bnh#Truyn v n#284276## 00573000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200120 00288080005000400020015000450070034000600080012000940090017001060100005001230110 01400128020001700142020000900159039000500168012002900173005001100202005000800213 005001000221005001000231005000600241013000700247020001700254#VV12.00639#7800#Vi ?t#Y606N#895.9223408#^214#Yu nhm ngi#Thnh Long, Huy Tn, Hong Vn...#^aTha nh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a60tr.^b24cm#Vn hc hin i#Vit Nam#H.H#T sc h Cu chuyn cnh gic#Thnh Long#Huy Tn#Hong Vn#Tiu Linh#V L#284277#Truy n cnh gic## 00826000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020016000440070041000600220006001010050009001070050017001160050 01000133005000700143005001000150008000500160009001900165010000500184011001400189 01200180020302102350022102000140045602000090047002000090047903900050048801300070 0493#VV12.00640#VV12.00641#Vi?t#A105N#363.4#^214#An ninh trt t#Thnh S, Hong Minh Quang, ng Vinh...#T.239#Thnh S#Hong Minh Quang#ng Vinh#Lc H#ng Thi#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a96tr.^b20cm#T sch Chuyn #Gm nhng phn g s cp ti nhng t nn x hi nh cp ca, git ngi, la tnh, mi dm v nhng tm gng ngi tt vic tt... cng cc phng n phng chng ti phm , nhng n lc ph n thnh cng ca cc chin s cng an...#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#H.H#284278## 00737000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490030018000690070015000870080005001020090 01900107010000500126011001500131021025100146020001800397039000500415005001500420 020000800435020000900443013000700452#VV12.00642#VV12.00643#66000#Vi?t#L104C#649 #^214#Lm cha m tht kh#Tr t 0 - 6 tui#Phan Minh Ngc#^aH.#^aCng an nhn d n#2011#^a343tr.^b21cm#Cung cp mt s kinh nghim cho cc bc ph huynh trong v ic khc phc nhng kh khn v ho gii nhng tnh hung gio dc, nui dy con ci nhm gip h tm c nhng phng php gio dc con tr trong tui t 0 n 6 tui t hiu qu tt nht#Gio dc gia nh#H.H#Phan Minh Ngc#Dy con# Nui tr#284279## 00718000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490030019000690070015000880080005001030090 01900108010000500127011001500132021025200147020001800399039000500417005001500422 020000800437013000700445#VV12.00644#VV12.00645#48000#Vi?t#L104C#649#^214#Lm ch a m tht kh#Tr t 6 - 15 tui#Phan Minh Ngc#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a2 39tr.^b21cm#Cung cp mt s kinh nghim cho cc bc ph huynh trong vic khc ph c nhng kh khn v ho gii nhng tnh hung gio dc, nui dy con ci nhm g ip h tm c nhng phng php gio dc con tr trong tui t 6 n 15 tu i t hiu qu tt nht#Gio dc gia nh#H.H#Phan Minh Ngc#Dy con#284280## 00657000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580020051000630070018001140080005001320090 01900137010000500156011001500161021014600176020001900322039000500341005001800346 020002000364013000700384#VV12.00648#VV12.00647#VV12.00646#83000#Vi?t#NH556N#650 .1#^214#Nhng nc thang thnh cng trn ng s nghip#Nguyn Phng Ho#^aH .#^aCng an nhn dn#2011#^a415tr.^b21cm#Gii thiu v tm quan trng v cch t o lp cc mi quan h hiu qu trong thng trng vn ti nhng thnh cng trong s nghip kinh doanh#Quan h kinh doanh#H.H#Nguyn Phng Ho#B quyt th nh cng#284281## 00936000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450020027000500030011000770070047000880080005001350090019001400100 00500159011001500164015005000179021023800229020000800467020000900475020000700484 00500130049100500130050400500160051700500210053300500150055403900050056901300070 0574020001700581#VV12.00649#VV12.00650#Vi?t#NH556T#363.209597#^214#Nhng thng n m thng nh#Tp hi k#Lng S Cm, H Thanh Can, Nguyn Vn Chc...#^aH.#^aC ng an nhn dn#2011#^a310tr.^b21cm#TTS ghi: Cu lc b S quan hu tr - B C ng an#Gm nhng trang hi k, ghi chp ca nhng chin s cng an khc ho li m t bc tranh sinh ng v cuc sng chin u bo v anh ninh trt t x hi tro ng sut chng ng di khng chin chng xm lc cng nh trong cng cuc i mi#Cng an#Vit Nam#Hi k#Lng S Cm#H Thanh Can#Nguyn Vn Chc#Nguyn Th Thanh Ch#Nguyn Hu Duy#H.H#284282#Cng an nhn dn## 00773000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020017000620070023000790080005001020090 01900107010000500126011001500131021027100146020002000417039000500437005001800442 020000800460013000700468020002000475#VV12.00651#VV12.00653#VV12.00652#62000#Vi? t#M566T#158.1#^214#Mu th ti nhn#Nguyn Phng Ho b.s.#^aH.#^aCng an nhn d n#2011#^a302tr.^b21cm#Gii thiu mt s phng php rn luyn cc phm cht cn thit nh ham hc hi, thay i hnh vi, rn luyn ch kin cng, khc phc tht bi, kim tm s t tin chin thng s t ti v nht nt, chn thnh v gi ch tn... gip bn thnh cng trong cuc sng#Tm l hc ng dng#H.H#N guyn Phng Ho#C nhn#284283#B quyt thnh cng## 00802000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020043000620070023001050080005001280090 01900133010000500152011001500157021027400172020002000446039000500466005001800471 020000800489020002000497013000700517#VV12.00655#VV12.00657#VV12.00656#80000#Vi? t#T550N#158.1#^214#T nhn thc bn thn n qun l thin h#Nguyn Phng Ho b.s.#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a399tr.^b21cm#Gii thiu cc phng php hon thin bn thn da trn cc yu t: tu thn; qun l tin bc, mc tiu, thi g ian, tnh cm ca c nhn; qun l thi quen, sc kho bn thn; ch ng to d ng v tr ca mnh mt cch tch cc c th t c thnh cng trong cuc s ng#Tm l hc ng dng#H.H#Nguyn Phng Ho#C nhn#B quyt thnh cng#284284 ## 00747000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580020058000630070023001210080005001440090 01900149010000500168011001500173021021300188020000800401039000500409005001800414 020001000432020002000442013000700462#VV12.00658#VV12.00659#VV12.00660#90000#Vi? t#QU105L#650.1#^214#Qun l thi gian - Phng thuc cho mt tm hn th thi#Ng uyn Phng Ho b.s.#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a447tr.^b21cm#Gii thiu mt s phng php lm vic thng minh, hiu qu gip bn cn i qu thi gian hp l thc hin cng vic v duy tr cc mi quan h gia nh, x hi; kim sot c thi gian v cuc sng bn thn#Qun l#H.H#Nguyn Phng Ho#Thi gian#B quyt thnh cng#284285## 00911000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820007000448080005000510020039000560070046000950080005001410090019001460100 00500165011001500170015006700185021027000252020001000522020001400532006001600546 005001500562039000500577020001600582020000400598013000700602#VV12.00661#VV12.006 62#VV12.00663#Vi?t#B450L#345.43#^214#B lut hnh s Cng ho Lin bang c#Dch : Nguyn Ngc Ho... ; Thu Lan Boehm h..#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a563tr.^ b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni. - Sch c ti tr bi Sida#Gii th iu mt s quy nh php lut v hnh vi, cc hu qu php l ca hnh vi, cc t i phm lin quan n quc phng, chng ho bnh, phn bi Nh nc, gy nguy h i cho Chnh ph, xm phm tnh mng, t do c nhn... trong B lut hnh s ca Cng ho Lin bang c#Php lut#Sch song ng#Nguyn Ngc Ho#Boehm, Thu Lan#H. H#B lut hnh s#c#284286## 00898000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820013000448080005000570020111000620030017001730070013001900080005002030090 01900208010000500227011001500232021025300247020001900500039000500519005001300524 020001200537020000900549020001500558013000700573015001600580#VV12.00665#VV12.006 64#VV12.00666#Vi?t#125T#364.15209597#^214#u tranh phng, chng ti phm git ngi ca lc lng cnh st nhn dn - Nhng vn l lun v thc tin#Sch c huyn kho#ng i Lc#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a246tr.^b21cm#Trnh by l lun, nh gi thc trng tnh hnh ti phm git ngi v hot ng ca lc l ng cnh st nhn dn trong u tranh phng, chng ti phm Vit Nam thi gian qua. xut gii php gp phn nng cao hiu qu hot ng trong thi gian ti #Lc lng cnh st#H.H#ng i Lc#Phng chng#Vit Nam#Ti git ngi#284287 #Lu hnh ni b## 01051000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820011000448080005000550020069000600070057001290080005001860090019001910100 00500210011002600215015004100241021030400282005001500586005001600601005001500617 00500140063200500130064603900050065902000080066402000090067202000080068101300070 0689020001700696#VV12.00667#VV12.00669#VV12.00668#Vi?t#C107V#363.209597#^214#Cn h v Cng an nhn dn Vit Nam - Lch s bin nin (2006 - 2010)#B.s.: Nguyn c Qu, ng Quc Trung, Phm Ngc Tun...#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a638tr. , 12tr. nh^b21cm#TTS ghi: B Cng an. B T lnh Cnh v#Gii thiu hn 400 s kin tiu biu phn nh giai on lch s hot ng ca lc lng cnh v cng an nhn dn Vit Nam gp phn bo v ng, bo v an ton tuyt i cc ng ch lnh o cp cao ca ng, Nh nc, c quan trung ng, chnh ph, cc hi ngh , mt tinh quan trng... t nm 2006-2010#Nguyn c Qu#ng Quc Trung#Phm N gc Tun#ng Tin c#Chu Lan Vinh#H.H#Lch s#Vit Nam#Cnh v#284288#Cng an nhn dn## 00926000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820008000528080005000600020045000650070040001100080005001500090 01900155010000500174011002600179021028800205020000600493005001600499039000500515 005001500520020000900535020004200544020000900586020001000595013000700605#VV12.00 670#VV12.00671#VV12.00672#135000#Vi?t#V400Q#669.092#^214#V Qu Hun - Ngi k s nng tnh non nc#inh Vit Dng (ch.b.), V Qu Ho Bnh#^aH.#^aCng an nh n dn#2011#^a359tr., 34tr. nh^b21cm#Gii thiu v cuc i, s nghip, nhng c ng hin ca k s V Qu Hun - mt trong nhng tr thc, k s ngi Vit u tin tt nghip ngnh c - luyn kim, ngi sn sng chu mi gian kh hy si nh cng ton dn tham gia khng chin, mang ngh nghip ca mnh ra phng s t nc#K s#V Qu Ho Bnh#H.H#inh Vit Dng#Vit Nam#V Qu Hun, K s, (19 12-1967), Vit Nam#Cuc i#S nghip#284289## 00942000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820007000468080005000530020055000580070031001130080005001440090019001490100 00500168011001500173021023300188020002100421005001600442039000500458005001400463 020000800477020000900485020002100494004003500515015007100550013000700621#VV12.00 673#VV12.00674#VV12.00675#Vi?t#GI-108T#320.01#^214#Gio trnh lch s cc hc th uyt chnh tr, php lut#V Khnh Vinh, Nguyn Ngc o#^aH.#^aCng an nhn dn #2011#^a335tr.^b24cm#Khi qut chung v lch s cc hc thuyt chnh tr - php lut. Trnh by hc thuyt chnh tr - php lut thi k c i, thi k phong k in, thi k cch mng t sn phng Ty v hc thuyt Mc - Lnin v nh nc v php lut#Hc thuyt chnh tr#Nguyn Ngc o#H.H#V Khnh Vinh#Lch s#Th gii#Hc thuyt php lut#In ln th 5 c sa i v b sung#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Hu. Trung tm o to t xa#284290## 00892000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020050000600070062001100080005001720090 01800177010000500195011001500200021017800215005001500393005001900408039000500427 005001800432020001400450015011000464013000700574020000900581#VV12.00676#VV12.006 78#VV12.00677#65000#Vi?t#H107T#320#^214#Hnh trnh nghin cu chnh tr hc (20 06 - 2010)#Nguyn Tun Trit (ch.b.), Hng Giang, Phan Th Thu Trm#^aH.#^a Khoa hc x hi#2011#^a227tr.^b21cm#Gii thiu cc bi vit nghin cu v chnh tr, chnh tr hc v chnh tr hc Vit Nam; phm tr c bn ca chnh tr hc; dn ch c s v kt qu thc thi nng thn Nam B# Hng Giang#Phan Th Th u Trm#H.H#Nguyn Tun Trit#Chnh tr hc#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Pht trin bn vng vng Nam B. Trung tm Nghin cu Chnh tr#28429 1#Bi vit## 00689000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820008000528080005000600020017000650070040000820080005001220090 01900127010000500146011002600151021011000177020000800287005001700295039000500312 005001400317020000900331020000900340020001000349013000700359020000900366#VV12.00 679#VV12.00680#VV12.00681#135000#Vi?t#L504S#340.092#^214#Lut s Phan Anh#inh Xun Lm (ch.b.), Nguyn Vn Khoan#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a567tr., 24tr. nh^b24cm#Phc ho nhng nt chnh v cuc i, qu trnh hc tp, gic ng v h ot ng cch mng ca lut s Phan Anh#Lut s#Nguyn Vn Khoan#H.H#inh Xun Lm#Cuc i#Vit Nam#S nghip#284292#Phan Anh## 00749000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560020027000610070034000880080018001220090 01600140010000500156011001500161021021100176020000900387039000500396019000900401 005001200410020001900422006001100441013000700452#VV12.00682#VV12.00683#VV12.0068 4#78000#Vi?t#KH104P#133#^214#Khm ph th gii tm linh#Gary Zukav ; First News bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Hng c#2011#^a271tr.^b24cm#Trnh by quan im ca tc gi v th gii ni tm ca con ngi khng ch da trn nhn thc ca nm gic quan m tin ho tr thnh con ngi nhn thc a gic quan v tn vinh cc gi tr tinh thn nhn vn#Tm linh#H.H#Dch Anh#Zukav, Gary#i sng tinh thn#First News#284293## 00988000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020087000490070059001360080005001950090019002000100005002190110 01400224015007500238021018700313020000800500020000900508005001700517020004500534 02000080057900500150058700500160060200500140061800500160063201300070064803900070 0655#VL12.00028#VL12.00027#Vi?t#V115P#363.209597#^214#Vn phng Tng cc Xy dn g Lc lng Cng an nhn dn 30 nm xy dng v trng thnh#B.s.: Nguyn Minh C hu, Nguyn Hu Nam, ng Minh Quang...#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a71tr.^b27 cm#TTS ghi: Tng cc Xy dng Lc lng Cng an nhn dn. Vn phng Tng cc#Kh i qut qu trnh hnh thnh, pht trin v thnh tch ca Vn phng Tng cc x y dng lc lng Cng an nhn dn trong 30 qua (1981 - 2011) cng nhng hnh nh v hot ng ca n v#Cng an#Vit Nam#Nguyn Minh Chu#Tng cc Xy dng Lc lng Cng an nhn dn#Lch s#Nguyn Hu Nam#ng Minh Quang#Mai Ph Cng#Ngu yn Anh Tun#284294#T.Dung## 01055000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020062000460070061001080220004001690080005001730090019001780100 00500197011001500202015009000217021025000307020001000557020000900567020001800576 02000090059400500170060300500160062000500170063600500160065300500140066901300070 0683020000800690039000700698#VL12.00029#VL12.00030#Vi?t#H250T#344.597#^214#H th ng vn bn v ch , chnh sch trong cng an nhn dn#B.s.: Nguyn Minh Thao, L Th Vinh Hoa, Nguyn Mnh Dng...#T.1#^aH.#^aCng an nhn dn#2011#^a995tr.^ b27cm#TTS ghi: B Cng an. Tng cc Xy dng Lc lng CAND. Cc Chnh sch. - Lu hnh ni b#Gii thiu cc vn bn v chnh sch i vi ngi c cng vi c ch mng v hu phng Cng an nhn dn, bo him x hi, bo him y t v bo h im tht nghip... trong h thng cng an nhn dn c ban hnh t thng 9 nm 2004 n thng 7 nm 2011#Php lut#Bo him#Ch chnh sch#Vit Nam#Nguyn M inh Thao#L Th Vinh Hoa#Nguyn Mnh Dng#Nguyn c Tng#Phm Sn Tng#284295#C ng an#T.Dung## 00670000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050016000550020014000710030010000850070016000950080 00500111009001900116010000500135011001500140020001700155020000900172020001000181 021015400191020002100345013000700366039000700373#VV12.00685#VV12.00686#45000#Vi ?t#TH462L#959.7043#^214#T Qunh Phng#Thi la chy#Truyn k#T Qunh Phng# ^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a143tr.^b20cm#Lch s hin i#Vit Nam#Truyn k# Ghi li mt thi chin u ho hng ca nhng ngi con kin trung ti vng t min Trung, c bit l tnh Qung Tr trong thi k khng chin chng M#Khng chin chng M#284296#T.Dung## 01134000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020104000520030017001560070057001730080005002300090 01800235010000500253011001500258015006800273021032100341020001000662020001700672 00500160068900500110070500500170071600500140073300500160074702000190076301300070 0782039000700789#VV12.00688#VV12.00687#48000#Vi?t#T103P#342.02#^214#Ti php hi n php - Mt s vn l lun c bn, kinh nghim quc t v kh nng p dng cho Vit Nam#Sch chuyn kho#Nguyn Nh Pht (ch.b.), o Tr c, Nguyn ng D ung...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a438tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nh nc v Php lut#Phn tch vai tr ca ti phn hin php t rong vic duy tr v bo v ch nh nc php quyn v nn dn ch. Gii thi u nhng xu th pht trin ca m hnh ti phn hin php trn th gii. Phn tc h v la chn m hnh ti phn hin php ph hp vi cc iu kin chnh tr - p hp l, x hi v kinh t ca Vit Nam#Hin php#Sch chuyn kho#Nguyn Nh Ph t#o Tr c#Nguyn ng Dung#Phm Hu Ngh#Trng c Linh#Ti phn hin php#2 84297#T.Dung## 00738000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020009000570030012000660070048000780220004001260080 00500130009001900135010000500154011003100159015007100190020001700261020000900278 02000040028702000090029100500110030000500180031100500140032900500150034300500160 0358013000700374039000700381#VV12.00689#VV12.00690#50000#Vi?t#N510T#895.9221008 #^214#Ni Thy#Tp th vn#Phan B t, Thch Trng Xun, Nguyn B Bo...#T.1#^ aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a171tr., 4tr. tranh mu^b20cm#TTS ghi: Hi Ngi c ao tui x Si Sn. Cu lc b vn hc ngh thut#Vn hc hin i#Vit Nam#Th# Vn xui#Phan B t#Thch Trng Xun#Nguyn B Bo#Phan Tin Diu#Nguyn Huy Du ng#284298#T.Dung## 00460000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050012000540020008000660030012000740070012000860080 00500098009001900103010000500122011001500127020001700142020000900159020001200168 013000700180039000700187#VV12.00691#VV12.00692#90000#Vi?t#M107V#895.9223#^214# o B on#Mnh v#Tiu thuyt#o B on#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a298tr. ^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#284299#T.Dung## 00638000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020023000570030004000800070050000840080005001340090 01900139010000500158011001500163020001700178020000900195020000400204005001400208 00500170022200500140023900500130025300500100026601200220027601300070029803900070 0305#VV12.00693#VV12.00694#60000#Vi?t#S106M#895.9221008#^214#Sng mi vi thi gian#Th#Nguyn Th B, Nguyn Th Chiu, Phm Cng t...#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2011#^a197tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Nguyn Th B#Nguyn Th Ch iu#Phm Cng t#Phan nh #Lam Giang#T sch Ngi yu th#284300#T.Dung## 00467000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820010000428080005000520050013000570020010000700030012000800070013000920080 00500105009001900110010000500129011001500134020001700149020000900166020001200175 013000700187039000700194#VV12.00695#VV12.00696#109000#Vi?t#PH121K#895.92234#^21 4#T c Chiu#Phn kin#Tiu thuyt#T c Chiu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^ a463tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#284301#T.Dung## 00464000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050013000550020009000680030012000770070013000890080 00500102009001900107010000500126011001500131020001700146020000900163020001200172 013000700184039000700191#VV12.00697#VV12.00698#66000#Vi?t#B510T#895.92234#^214# L Xun Khoa#Bi trn#Tiu thuyt#L Xun Khoa#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a21 9tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#284302#T.Dung## 00487000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820009000418080005000500050022000550020014000770030012000910070022001030080 00500125009001900130010000500149011001500154020001700169020000900186020001200195 013000700207039000700214#VV12.00699#VV12.00700#148000#Vi?t#M256#895.9223#^214# Trng Th Thanh Hin#Mnh vng#Tiu thuyt#Trng Th Thanh Hin#^aH.#^aNxb . Hi Nh vn#2011#^a627tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#284303#T .Dung## 00427000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100050002708200100 00328080005000420050015000470020005000620030004000670070015000710080005000860090 01900091010000500110011001400115020001700129020000900146020000400155013000700159 039000700166#VN12.00254#VN12.00255#Vi?t#E201#895.92214#^214#L Nguyt Minh#Edit# Th#L Nguyt Minh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a96tr.^b18cm#Vn hc hin i#V it Nam#Th#284304#T.Dung## 00497000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020021000620030004000830070008000870080 00500095009001900100010000500119011001500124020001700139020000900156020000400165 015003600169013000700205039000700212#VN12.00256#VN12.00257#40000#Vi?t#V122T#895 .9221#^214#Hng n#Vng trng cha trn#Th#Hng n#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010 #^a111tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tn tht ca tc gi: ng c Tn h#284305#T.Dung## 00837000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520020019000570030022000760070044000980080016001420090 06300158010000500221011001500226015005300241021008600294020001700380020000900397 02000100040600500150041600500100043100500140044100500140045500500160046901300070 0485039000700492#VN12.00258#VN12.00259#24000#Vi?t#NG558C#895.922803#^214#Ngi ca mt thi#Tuyn tp truyn - k#Nguyn c Anh, Lim Chu, L Thnh Chn...#^ aH. ; An Giang#^aNxb. Hi Nh vn ; Hi Lin hip Vn hc Ngh thut An Giang#20 11#^a223tr.^b19cm#TTS ghi: K nim 20 nm ngy Quc t Ngi cao tui#Ghi li n hng cu chuyn, nhng k c v bn b, ng ch mt thi chin u bn nhau#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k#Nguyn c Anh#Lim Chu#L Thnh Chn#Trn Thu ng#Nguyn Hu Hip#284306#T.Dung## 00509000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050015000550020009000700030010000790070015000890080 00500104009001900109010000500128011001500133020001700148020000900165020001000174 015003300184013000700217039000700224#VN12.00260#VN12.00261#40000#Vi?t#L551T#895 .92214#^214#Nguyn Vn Tao#La thc#Trng ca#Nguyn Vn Tao#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a102tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Trng ca#Bt danh ca tc gi : ng Xuyn#284307#T.Dung## 00474000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050013000550020019000680030012000870070013000990080 00500112009001900117010000500136011001500141020001700156020000900173020001200182 013000700194039000700201#VN12.00262#VN12.00263#60000#Vi?t#CH100C#895.9223#^214# Phan Th Bo#Cha con ngi lnh#Tiu thuyt#Phan Th Bo#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn #2011#^a315tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#284308#T.Dung## 00471000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420050018000470020043000650030004001080070018001120080005001300090 01900135010000500154011001400159020001700173020000900190020000400199013000700203 039000700210#VN12.00264#VN12.00265#Vi?t#253P#895.9221#^214#Khng Vnh Nguyn# m Phng Hong tr d & la gm Nht To#Th#Khng Vnh Nguyn#^aH.#^aNxb. Hi N h vn#2011#^a78tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#284309#T.Dung## 00465000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050019000550020015000740030004000890070019000930080 00500112009001900117010000500136011001400141020001700155020000900172020000400181 013000700185039000700192#VN12.00266#VN12.00267#37000#Vi?t#L101T#895.92214#^214# Trng Quang Khin#Lc trong nhau#Th#Trng Quang Khin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn #2011#^a78tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#284310#T.Dung## 00495000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020008000710030004000790070017000830080 00500100009001900105010000500124011001400129020001700143020000900160020000400169 015003000173013000700203039000700210#VN12.00268#VN12.00269#35000#Vi?t#N207T#895 .9221#^214#Nguyn Ngc Pht#Nt thu#Th#Nguyn Ngc Pht#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn #2011#^a71tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Bt danh ca tc gi: An Pht# 284311#T.Dung## 00650000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020011000570030004000680070047000720080005001190090 01900124010000500143011001400148020001700162020000900179020000400188015004600192 00500150023800500110025300500160026400500160028000500140029601300070031003900070 0317#VN12.00270#VN12.00271#29000#Vi?t#H561N#895.9221008#^214#Hng nhn#Th#Ngu yn nh Di, Giang in, Nguyn Xun Hi...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a92tr. ^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TTS ghi: Cu lc b Th Hng nhn Hi Ph ng#Nguyn nh Di#Giang in#Nguyn Xun Hi#Nguyn Th Hin#Lu nh Hng#28431 2#T.Dung## 00493000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050007000550020019000620030004000810070007000850080 00500092009001900097010000500116011001400121020001700135020000900152020000400161 015003600165013000700201039000700208#VN12.00272#VN12.00273#40000#Vi?t#H110D#895 .92214#^214#V Du#Ht di hong hn#Th#V Du#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a 89tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tn tht ca tc gi: T Th V Du#28 4313#T.Dung## 00440000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050008000550020012000630030004000750070008000790080 00500087009001900092010000500111011001400116020001700130020000900147020000400156 013000700160039000700167#VN12.00274#VN12.00275#20000#Vi?t#G553M#895.92214#^214# Mai Dn#Gi mai sau#Th#Mai Dn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a76tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#284314#T.Dung## 00448000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050009000550020017000640030004000810070009000850080 00500094009001900099010000500118011001500123020001700138020000900155020000400164 013000700168039000700175#VN12.00276#VN12.00277#25000#Vi?t#T452T#895.92214#^214# Duy Thm#Ti tm bng ti#Th#Duy Thm#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a123tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#284315#T.Dung## 00623000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820008000538080005000610020047000660070024001130080005001370090 01900142010000500161011001500166021009400181020001200275020001800287020001200305 013000700317006001400324039000700338#VN12.00278#VN12.00280#VN12.00279#100000#Vi ?t#NH556Y#330.092#^214#Nhng tng trng l ot gii Nobel kinh t#Nng Ngc Hn bin dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a327tr.^b19cm#Trnh by ni dung mt s tng kinh t ot gii Nobel kinh t t nm 1969 n nm 2010#Kinh t hc#Gii thng Nobel#Nh kinh t#284316#Nng Ngc Hn#T.Dung## 00476000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050018000550020025000730030004000980070018001020080 00500120009001900125010000500144011001700149020001700166020000900183020000400192 013000700196039000700203#VN12.00281#VN12.00282#70000#Vi?t#NH556T#895.9221#^214# Nguyn Thu Qunh#Nhng tch tc quanh ti#Th#Nguyn Thu Qunh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a69tr.^b18x24cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#284317#T.Dung## 00478000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050017000550020011000720030019000830070017001020080 00500119009001900124010000500143011001400148020001700162020000900179020001000188 013000700198039000700205#VN12.00284#VN12.00283#45000#Vi?t#115X#895.92214#^214# Phan Trung Thnh#n x bng#Trng ca hot ho#Phan Trung Thnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a83tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Trng ca#284318#T.Dung## 00523000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020024000490070027000730040018001000080005001180090 01800123010000500141011001500146020000500161020000600166020001400172005001400186 005001200200020000700212013000700219039000700226#VN12.00285#VN12.00286#15000#Vi ?t#S450T#510#^214#S tay kin thc ton 7#Dng c Kim, Duy ng#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a133tr.^b15cm#Ton#Lp 7#Sch c thm#Dng c Kim# Duy ng#S tay#284319#T.Dung## 00476000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020017000490070011000660040018000770080005000950090 01800100010000500118011001500123020000800138020000600146020001400152005001100166 020000700177013000700184039000700191#VN12.00287#VN12.00288#22000#Vi?t#S450T#807 #^214#S tay ng vn 9# Kim Bo#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2011# ^a227tr.^b18cm#Ng vn#Lp 9#Sch c thm# Kim Ho#S tay#284320#T.Dung## 00460000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020017000490070017000660080005000830090018000880100 00500106011001500111020000700126005001700133039000500150020000700155004001800162 020000700180013000700187#VN12.00289#VN12.00290#18000#Vi?t#S450T#530#^214#S tay vt l 10#Nguyn Thanh Hi#^aH.#^ai hc S phm#2011#^a159tr.^b18cm#Vt l#Ng uyn Thanh Hi#oanh#S tay#Ti bn ln th 2#Lp 10#284321## 00407000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310020010000360030004000460070014000500080010000640090015000740100005000890110 01500094020001700109020000900126039000500135005001400140020000400154013000700158 #VN12.00291#Vi?t#N116H#895.9221#^214#Nng hng#Th#L Phc Vang#^aNgh An#^aNxb . Ngh An#2011#^a124tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#oanh#L Phc Vang#Th#2 84322## 00551000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070017000700220004000872210017000910080 00500108009001100113010000500124011001500129012003100144020001800175020000900193 020001300202039000500215013000700220019000500227005001700232#VN12.00292#17000#V i?t#C450N#895.6#^214#C nng p trai#Truyn tranh#Wataru Yoshizumi#T.1#Ti i ng phim#^aH.#^aHng c#2011#^a167tr.^b18cm#Truyn tranh hin i Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#oanh#284323#Dch#Wataru Yoshizumi## 00553000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070017000700220004000872210019000910080 00500110009001100115010000500126011001500131012003100146020001800177020000900195 020001300204039000500217019000500222013000700227005001700234#VN12.00293#17000#V i?t#C450N#895.6#^214#C nng p trai#Truyn tranh#Wataru Yoshizumi#T.2#Tnh cm tro ngoe#^aH.#^aHng c#2011#^a167tr.^b18cm#Truyn tranh hin i Nht Bn#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#oanh#Dch#284324#Wataru Yoshizumi## 00552000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070017000700220004000872210018000910080 00500109009001100114010000500125011001500130012003100145020001800176020000900194 020001300203039000500216019000500221013000700226005001700233#VN12.00294#17000#V i?t#C450N#895.6#^214#C nng p trai#Truyn tranh#Wataru Yoshizumi#T.3#Khng hi u v sao#^aH.#^aHng c#2011#^a168tr.^b18cm#Truyn tranh hin i Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#oanh#Dch#284325#Wataru Yoshizumi## 00548000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070017000700220004000872210014000910080 00500105009001100110010000500121011001500126012003100141020001800172020000900190 020001300199039000500212019000500217013000700222005001700229#VN12.00295#17000#V i?t#C450N#895.6#^214#C nng p trai#Truyn tranh#Wataru Yoshizumi#T.4#Bn b l th#^aH.#^aHng c#2011#^a168tr.^b18cm#Truyn tranh hin i Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#oanh#Dch#284326#Wataru Yoshizumi## 00552000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070017000700220004000872210018000910080 00500109009001100114010000500125011001500130012003100145020001800176020000900194 020001300203039000500216019000500221013000700226005001700233#VN12.00296#17000#V i?t#C450N#895.6#^214#C nng p trai#Truyn tranh#Wataru Yoshizumi#T.5#Mt pha nguy him#^aH.#^aHng c#2011#^a168tr.^b18cm#Truyn tranh hin i Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#oanh#Dch#284327#Wataru Yoshizumi## 00547000000000289000450002600110000003900050001101900050001600600090002101200100 00300050007000400200019000470140007000660410005000731810006000780820004000848080 00500088002001800093003001300111007003300124008000500157009003500162010000500197 011001700202020001800219020001300237013000700250#VN12.00297#oanh#Dch#Hoi Nha#B aby book#ng #Vn hc nc ngoi#12000#Vi?t#D250C#800#^214#D con thng minh# Truyn tranh#Hoi Nha dch ; Minh ho: ng #^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a16tr.^b19x21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#284328## 00590000000000289000450002600110000003900050001101900050001600600090002101200380 00300050007000680200019000750140007000940410005001011810007001060820004001138080 00500117002003200122003001300154007003300167008000500200009003500205010000500240 011001700245020001800262020001300280013000700293#VN12.00298#oanh#Dch#Hoi Nha#B aby book. Nhng ngi bn ng nghnh#ng #Vn hc nc ngoi#12000#Vi?t#CH527 P#800#^214#Chuyn phiu lu ca chut nht#Truyn tranh#Hoi Nha dch ; Minh ho : ng #^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a16tr.^b19x21cm#Vn hc t hiu nhi#Truyn tranh#284329## 00542000000000289000450002600110000003900050001101900050001600600090002101200100 00300050007000400200019000470140007000660410005000731810007000780820004000858080 00500089002001200094003001300106007003300119008000500152009003500157010000500192 011001700197020001800214020001300232013000700245#VN12.00299#oanh#Dch#Hoi Nha#B aby book#ng #Vn hc nc ngoi#12000#Vi?t#NH450R#800#^214#Nh rng h#Truy n tranh#Hoi Nha dch ; Minh ho: ng #^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A #2011#^a16tr.^b19x21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#284330## 00544000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410070037000560080005000930090035000980100005001330110 01700138020001800155020001300173039000500186019000500191006001300196012002800209 020001500237005000700252013000700259#VN12.00300#12000#Vi?t#V314C#398.24#^214#V t con xu x#Ng Minh Vn dch ; Minh ho: ng #^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn h o ng A#2011#^a16tr.^b19x21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#oanh#Dch#Ng Min h Vn#Baby book. Chc b ng ngon#Truyn c tch#ng #284331## 00573000000000289000450002600110000003900050001101900050001600600090002101200380 00300050007000680200019000750140007000940410005001011810006001060820004001128080 00500116002001600121003001300137007003300150008000500183009003500188010000500223 011001700228020001800245020001300263013000700276#VN12.00301#oanh#Dch#Hoi Nha#B aby book. Nhng ngi bn ng nghnh#ng #Vn hc nc ngoi#12000#Vi?t#R125C #800#^214#Ru ca mo con#Truyn tranh#Hoi Nha dch ; Minh ho: ng #^aH.#^aD n tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a16tr.^b19x21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn t ranh#284332## 00566000000000289000450002600110000003900050001101900050001600600080002101200290 00290050007000580200019000650140007000840410005000911810006000960820004001028080 00500106002002000111003001300131007003200144008000500176009003500181010000500216 011001700221020001800238020001300256013000700269#VN12.00302#oanh#Dch#Tu Vn#Ba by book. Cng hc iu hay#ng #Vn hc nc ngoi#10000#Vi?t#B105N#800#^214# Ban ngy v ban m#Truyn tranh#Tu Vn dch ; Minh ho: ng #^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a12tr.^b19x21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#28 4333## 00563000000000289000450002600110000003900050001101900050001600600080002101200290 00290050007000580200019000650140007000840410005000911810007000960820004001038080 00500107002001600112003001300128007003200141008000500173009003500178010000500213 011001700218020001800235020001300253013000700266#VN12.00303#oanh#Dch#Tu Vn#Ba by book. Cng hc iu hay#ng #Vn hc nc ngoi#10000#Vi?t#TR400C#800#^214 #Tr chi b ch#Truyn tranh#Tu Vn dch ; Minh ho: ng #^aH.#^aDn tr ; C ng ty Vn ho ng A#2011#^a12tr.^b19x21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#28433 4## 00566000000000289000450002600110000003900050001101900050001600600080002101200290 00290050007000580200019000650140007000840410005000911810006000960820004001028080 00500106002002000111003001300131007003200144008000500176009003500181010000500216 011001700221020001800238020001300256013000700269#VN12.00304#oanh#Dch#Tu Vn#Ba by book. Cng hc iu hay#ng #Vn hc nc ngoi#10000#Vi?t#G100C#800#^214# G con thch n si#Truyn tranh#Tu Vn dch ; Minh ho: ng #^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a12tr.^b19x21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#28 4335## 00560000000000289000450002600110000003900050001101900050001600600080002101200290 00290050007000580200019000650140007000840410005000911810006000960820004001028080 00500106002001400111003001300125007003200138008000500170009003500175010000500210 011001700215020001800232020001300250013000700263#VN12.00305#oanh#Dch#Tu Vn#Ba by book. Cng hc iu hay#ng #Vn hc nc ngoi#10000#Vi?t#C100N#800#^214# C ng m mt#Truyn tranh#Tu Vn dch ; Minh ho: ng #^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a12tr.^b19x21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#284336## 00562000000000289000450002600110000003900050001101900050001600600080002101200290 00290050007000580200019000650140007000840410005000911810006000960820004001028080 00500106002001600111003001300127007003200140008000500172009003500177010000500212 011001700217020001800234020001300252013000700265#VN12.00306#oanh#Dch#Tu Vn#Ba by book. Cng hc iu hay#ng #Vn hc nc ngoi#10000#Vi?t#L464C#800#^214# Ln con cu th#Truyn tranh#Tu Vn dch ; Minh ho: ng #^aH.#^aDn tr ; C ng ty Vn ho ng A#2011#^a12tr.^b19x21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#284337 ## 00562000000000289000450002600110000003900050001101900050001600600080002101200290 00290050007000580200019000650140007000840410005000911810006000960820004001028080 00500106002001600111003001300127007003200140008000500172009003500177010000500212 011001700217020001800234020001300252013000700265#VN12.00307#oanh#Dch#Tu Vn#Ba by book. Cng hc iu hay#ng #Vn hc nc ngoi#10000#Vi?t#S462M#800#^214# Si m dai chc#Truyn tranh#Tu Vn dch ; Minh ho: ng #^aH.#^aDn tr ; C ng ty Vn ho ng A#2011#^a12tr.^b19x21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#284338 ## 00562000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020016000380030013000540070032000670080005000990090035001040100 00500139011001700144020001800161020001300179039000500192019000500197006000800202 012002900210005000700239020001900246013000700265#VN12.00308#10000#Vi?t#G125C#80 0#^214#Gu con ba bi#Truyn tranh#Tu Vn dch ; Minh ho: ng #^aH.#^aDn t r ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a12tr.^b19x21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh #oanh#Dch#Tu Vn#Baby book. Cng hc iu hay#ng #Vn hc nc ngoi#284339 ## 00568000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020022000380030013000600070032000730080005001050090035001100100 00500145011001700150020001800167020001300185039000500198019000500203006000800208 012002900216005000700245020001900252013000700271#VN12.00309#10000#Vi?t#G125B#80 0#^214#Gu bo bit nghe li#Truyn tranh#Tu Vn dch ; Minh ho: ng #^aH.#^ aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a12tr.^b19x21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#oanh#Dch#Tu Vn#Baby book. Cng hc iu hay#ng #Vn hc nc ngoi# 284340## 00527000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410070037000560080005000930090035000980100005001330110 01700138020001800155020001300173039000500186006001300191012002800204020001500232 005000700247013000700254#VN12.00310#12000#Vi?t#B100C#398.24#^214#Ba ch ln con #Ng Minh Vn dch ; Minh ho: ng #^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#20 11#^a16tr.^b19x21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#oanh#Ng Minh Vn#Baby book. Chc b ng ngon#Truyn c tch#ng #284341## 00931000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420020019000470070045000660220004001110080010001150090015001250100 00500140011001500145015003800160021024600198020000800444020002100452020001900473 02000030049200500160049500500120051100500120052300500080053500500170054303900050 0560013000700565020000900572#VN12.00320#VN12.00321#Vi?t#NH556N#959.704#^214#Nhn g ngy t ngc#Phm Thnh Nghi, Phm Vn Ba, Vn ng...#T.4#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a367tr.^b19cm#TTS ghi: Hi t yu nc Tp. Nng#Nhng cu chu yn, k ca cc chin s cch mng v qu kh ho hng v cuc sng ca bn thn , nhng nm thng t y trong chin tranh v tng nh ti s hi sinh ca cc c hin s ng xung ngoi trn mc v trong lao t ca thc dn quc#Lch s #Khng chin chng M#Chin s cch mng#K#Phm Thnh Nghi#Phm Vn Ba# Vn ng#L Bin#Hong Thanh Thu#oanh#284342#Vit Nam## 00525000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020013000410070037000540080005000910090035000960100005001310110 01700136020001800153020001300171039000500184006001300189012002800202020001500230 005000700245013000700252#VN12.00311#12000#Vi?t#H407T#398.22#^214#Hong t ch#N g Minh Vn dch ; Minh ho: ng #^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011 #^a16tr.^b19x21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#oanh#Ng Minh Vn#Baby book. Ch c b ng ngon#Truyn c tch#ng #284343## 00540000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020028000410070037000690080005001060090035001110100005001460110 01700151020001800168020001300186039000500199006001300204012002800217020001500245 005000700260013000700267#VN12.00312#12000#Vi?t#B450Q#398.22#^214#B qun o mi ca hong #Ng Minh Vn dch ; Minh ho: ng #^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a16tr.^b19x21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#oanh#Ng Minh V n#Baby book. Chc b ng ngon#Truyn c tch#ng #284344## 00491000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410070018000580080005000760090035000810100005001160110 01400121020001800135020001300153039000500166006001300171012003100184020001500215 013000700230#VV12.00701#11000#Vi?t#552V#398.22#^214#c vua tr tui#Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a20tr.^b20cm#Vn hc thi u nhi#Truyn tranh#oanh#Ng Minh Vn#Truyn c tch v cc hong t#Truyn c t ch#284345## 00588000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400030013000640070018000770080005000950090035001000100 00500135011001400140012003100154020001800185020001300203020001500216006001300231 039000400244013000700248019000500255020001700260020000900277#VV12.00702#11000#V i?t#A103V#398.2#^214#Alaanh v cy n thn#Truyn tranh#Ng Minh Vn dch#^aH. #^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a20tr.^b20cm#Truyn c tch v cc ho ng t#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch#Ng Minh Vn#TH#284346#Dch #Vn hc dn gian#Th gii## 00589000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400030013000650070018000780080005000960090035001010100 00500136011001400141012003100155020001800186020001300204020001500217006001300232 039000400245019000500249013000700254020001700261020000900278#VV12.00703#11000#V i?t#H407T#398.2#^214#Hong t v cng cha t#Truyn tranh#Ng Minh Vn dch#^aH .#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a20tr.^b20cm#Truyn c tch v cc ho ng t#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch#Ng Minh Vn#TH#Dch#28434 7#Vn hc dn gian#Th gii## 00586000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070018000750080005000930090035000980100 00500133011001400138012003100152020001800183020001300201020001500214006001300229 039000400242019000500246013000700251020001700258020000900275#VV12.00704#11000#V i?t#H407T#398.2#^214#Hong t v gu trng#Truyn tranh#Ng Minh Vn dch#^aH.#^ aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a20tr.^b20cm#Truyn c tch v cc hong t#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch#Ng Minh Vn#TH#Dch#284348#V n hc dn gian#Th gii## 00582000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070018000710080005000890090035000940100 00500129011001400134012003100148020001800179020001300197020001500210006001300225 039000400238019000500242013000700247020001700254020000900271#VV12.00705#11000#V i?t#B100C#398.2#^214#Ba chng hong t#Truyn tranh#Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a20tr.^b20cm#Truyn c tch v cc hong t# Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch#Ng Minh Vn#TH#Dch#284349#Vn h c dn gian#Th gii## 00577000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070018000660080005000840090035000890100 00500124011001400129012003100143020001800174020001300192020001500205006001300220 039000400233019000500237013000700242020001700249020000900266#VV12.00706#11000#V i?t#H407T#398.2#^214#Hong t ch#Truyn tranh#Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a20tr.^b20cm#Truyn c tch v cc hong t#Vn h c thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch#Ng Minh Vn#TH#Dch#284350#Vn hc d n gian#Th gii## 00583000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400030013000590070018000720080005000900090035000950100 00500130011001400135012003100149020001800180020001300198020001500211006001300226 039000400239019000500243013000700248020001700255020000900272#VV12.00707#11000#V i?t#H407T#398.2#^214#Hong t hnh phc#Truyn tranh#Ng Minh Vn dch#^aH.#^aD n tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a20tr.^b20cm#Truyn c tch v cc hong t #Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch#Ng Minh Vn#TH#Dch#284351#Vn hc dn gian#Th gii## 00592000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070018000810080005000990090035001040100 00500139011001400144012003100158020001800189020001300207020001500220006001300235 039000400248019000500252013000700257020001700264020000900281#VV12.00708#11000#V i?t#H407T#398.2#^214#Hong t " c g c ny"#Truyn tranh#Ng Minh Vn dch# ^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a20tr.^b20cm#Truyn c tch v cc hong t#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch#Ng Minh Vn#TH#Dch#28 4352#Vn hc dn gian#Th gii## 00479000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020024000410070027000650220004000920080005000960090010001010100 00500111011001400116020001100130020000900141020000600150020001400156005001000170 005001000180039000400190013000700194#VV12.00709#14500#Vi?t#V460L#372.63#^214#V luyn vit ch p 1#B.s.: Liu in, Mnh Linh#T.1#^aH.#^aDn tr#2011#^a52tr. ^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Liu in#Mnh Linh#TH#284353## 00459000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020027000410070017000680220004000850080005000890090010000940100 00500104011001400109020001200123020000600135020001000141020001400151005001700165 039000400182013000700186#VV12.00710#13000#Vi?t#V460T#372.62#^214#V thc hnh t p lm vn 2#ng Mnh Thng#T.1#^aH.#^aDn tr#2011#^a51tr.^b24cm#Tp lm vn# Lp 2#Thc hnh#Sch c thm#ng Mnh Thng#TH#284354## 00459000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020027000410070017000680220004000850080005000890090010000940100 00500104011001400109020001200123020000600135020001000141020001400151005001700165 039000400182013000700186#VV12.00711#13000#Vi?t#V460T#372.62#^214#V thc hnh t p lm vn 3#ng Mnh Thng#T.1#^aH.#^aDn tr#2011#^a51tr.^b24cm#Tp lm vn# Lp 3#Thc hnh#Sch c thm#ng Mnh Thng#TH#284355## 00459000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020027000410070017000680220004000850080005000890090010000940100 00500104011001400109020001200123020000600135020001000141020001400151005001700165 039000400182013000700186#VV12.00712#19500#Vi?t#V460T#372.62#^214#V thc hnh t p lm vn 4#ng Mnh Thng#T.1#^aH.#^aDn tr#2011#^a77tr.^b24cm#Tp lm vn# Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#ng Mnh Thng#TH#284356## 00459000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020027000410070017000680220004000850080005000890090010000940100 00500104011001400109020001200123020000600135020001000141020001400151005001700165 039000400182013000700186#VV12.00713#20000#Vi?t#V460T#372.62#^214#V thc hnh t p lm vn 5#ng Mnh Thng#T.1#^aH.#^aDn tr#2011#^a83tr.^b24cm#Tp lm vn# Lp 5#Thc hnh#Sch c thm#ng Mnh Thng#Th#284357## 00478000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400070027000660220004000930080005000970090010001020100 00500112011001400117020001100131020000600142020000700148005001000155005001000165 039000400175013000700179020001400186#VV12.00714#18500#Vi?t#V460L#372.6#^214#V luyn tp ting Vit 1#B.s.: Liu in, Mnh Linh#T.1#^aH.#^aDn tr#2011#^a71tr .^b24cm#Ting Vit#Lp 1#n tp#Liu in#Mnh Linh#Th#284358#Sch c thm## 00460000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020026000340070027000600220004000870080005000910090010000960100005001060110 01400111020001100125020000600136020000700142020001400149005001000163005001000173 039000400183013000700187#VV12.00715#17500#Vi?t#372.6#^214#V luyn tp ting Vi t 2#B.s.: Liu in, Mnh Linh#T.1#^aH.#^aDn tr#2011#^a65tr.^b24cm#Ting Vit #Lp 2#n tp#Sch c thm#Liu in#Mnh Linh#TH#284359## 00460000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290020026000340070027000600220004000870080005000910090010000960100005001060110 01400111020001100125020000600136020000700142020001400149005001000163005001000173 039000400183013000700187#VV12.00716#18500#Vi?t#372.6#^214#V luyn tp ting Vi t 3#B.s.: Liu in, Mnh Linh#T.1#^aH.#^aDn tr#2011#^a71tr.^b24cm#Ting Vit #Lp 3#n tp#Sch c thm#Liu in#Mnh Linh#Th#284360## 00478000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400070027000660220004000930080005000970090010001020100 00500112011001400117020001100131020000600142020000700148020001400155005001000169 005001000179039000400189013000700193#VV12.00717#19500#Vi?t#V460L#372.6#^214#V luyn tp ting Vit 4#B.s.: Liu in, Mnh Linh#T.1#^aH.#^aDn tr#2011#^a79tr .^b24cm#Ting Vit#Lp 4#n tp#Sch c thm#Liu in#Mnh Linh#TH#284361## 00478000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400070027000660220004000930080005000970090010001020100 00500112011001400117020001100131020000600142020000700148020001400155005001000169 005001000179039000400189013000700193#VV12.00718#20000#Vi?t#V460L#372.6#^214#V luyn tp ting Vit 5#B.s.: Liu in, Mnh Linh#T.1#^aH.#^aDn tr#2011#^a83tr .^b24cm#Ting Vit#Lp 5#n tp#Sch c thm#Liu in#Mnh Linh#Th#284362## 00453000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400070025000600220004000850080005000890090010000940100 00500104011001400109020000500123020000600128020000700134020001400141005002100155 039000400176013000700180#VV12.00719#16500#Vi?t#V460L#372.7#^214#V luyn tp to n 1#Hunh Nh oan Trinh b.s#T.1#^aH.#^aDn tr#2011#^a63tr.^b24cm#Ton#Lp 1# n tp#Sch c thm#Hunh Nh oan Trinh#TH#284363## 00454000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400070026000600220004000860080005000900090010000950100 00500105011001400110020000500124020000600129020000700135020001400142005002100156 039000400177013000700181#VV12.00720#20000#Vi?t#V460L#372.7#^214#V luyn tp to n 5#Hunh Nh oan Trinh b.s.#T.1#^aH.#^aDn tr#2011#^a83tr.^b24cm#Ton#Lp 5# n tp#Sch c thm#Hunh Nh oan Trinh#TH#284364## 00590000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020104000520030067001560070015002230080005002380090 01000243010000500253011001500258013000700273020000500280020000600285020001400291 005001500305039000400320#VV12.00721#VV12.00722#25000#Vi?t#PH110T#372.7#^214#Ph t trin t duy ton hc lp 5 theo ch ton hc qua cc cu chuyn vui v nh ng bi ton dn gian#Bi dng v pht trin t duy ton hc cho hc sinh t 10- 14 tui#Nguyn Vn Nho#^aH.#^aDn tr#2011#^a152tr.^b24cm#284365#Ton#Lp 5#Sch c thm#Nguyn Vn Nho#TH## 00569000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020080000520030069001320070015002010080005002160090 01000221010000500231011001500236020000500251020000600256020001400262005001500276 039000500291013000700296#VV12.00723#VV12.00724#30000#Vi?t#PH110T#372.7#^214#Ph t trin t duy ton hc lp 5 theo ch ma phng, sodoku v bi ton s#Bi dng v pht trin t duy ton hc cho hc sinh t 10 - 14 tui#Nguyn Vn Nho #^aH.#^aDn tr#2011#^a179tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Sch c thm#Nguyn Vn Nho#KVn #284366## 00512000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020048000520070013001000220004001130080005001170090 01000122010000500132011001500137020000500152020000600157020000800163020001200171 020001400183005001300197039000500210013000700215#VV12.00725#VV12.00726#33000#Vi ?t#N122C#510.76#^214#Nng cao k nng lm bi tp trc nghim ton 6#V Minh Hn g#T.1#^aH.#^aDn tr#2011#^a200tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#V Minh Hng#KVn#284367## 00512000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020048000520070013001000220004001130080005001170090 01000122010000500132011001500137020000500152020000600157020000800163020001200171 020001400183005001300197039000500210013000700215#VV12.00727#VV12.00728#25500#Vi ?t#N122C#510.76#^214#Nng cao k nng lm bi tp trc nghim ton 6#V Minh Hn g#T.2#^aH.#^aDn tr#2011#^a153tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#V Minh Hng#KVn#284368## 00557000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020048000520070030001000220004001300080005001340090 01000139010000500149011001500154020000500169020000600174020000800180020001200188 020001400200005001700214005001200231039000500243013000700248#VV12.00730#VV12.007 29#26500#Vi?t#N122C#510.76#^214#Nng cao k nng lm bi tp trc nghim ton 9 #Nguyn Xun Thu, L Minh c#T.1#^aH.#^aDn tr#2011#^a158tr.^b24cm#Ton#Lp 9 #Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Nguyn Xun Thu#L Minh c#KVn#284369## 00512000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020048000520070013001000220004001130080005001170090 01000122010000500132011001500137020000500152020000600157020000800163020001200171 020001400183005001300197039000500210013000700215#VV12.00731#VV12.00732#36000#Vi ?t#N122C#510.76#^214#Nng cao k nng lm bi tp trc nghim ton 9#V Minh Hn g#T.2#^aH.#^aDn tr#2011#^a220tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#V Minh Hng#KVn#284370## 00512000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020020000420290020000620070016000820080005000980090010001030100 00500113011001400118012003600132020001000168020000600178020000800184020001400192 005001600206039000500222013000700227#VV12.00733#26000#Vi?t#B103T#372.652#^214#B i tp ting Anh 1#English exercises 1#Nguyn Hnh Th#^aH.#^aDn tr#2011#^a56t r.^b24cm#Bi tp ting Anh tiu hc nng cao#Ting Anh#Lp 1#Bi tp#Sch c th m#Nguyn Hnh Th#KVn#284371## 00512000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020020000420290020000620070016000820080005000980090010001030100 00500113011001400118012003600132020001000168020000600178020000800184020001400192 005001600206039000500222013000700227#VV12.00734#35000#Vi?t#B103T#372.652#^214#B i tp ting Anh 2#English exercises 2#Nguyn Hnh Th#^aH.#^aDn tr#2011#^a80t r.^b24cm#Bi tp ting Anh tiu hc nng cao#Ting Anh#Lp 2#Bi tp#Sch c th m#Nguyn Hnh Th#KVn#284372## 00512000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020020000420290020000620070016000820080005000980090010001030100 00500113011001400118012003600132020001000168020000600178020000800184020001400192 005001600206039000500222013000700227#VV12.00735#35000#Vi?t#B103T#372.652#^214#B i tp ting Anh 3#English exercises 3#Nguyn Hnh Th#^aH.#^aDn tr#2011#^a80t r.^b24cm#Bi tp ting Anh tiu hc nng cao#Ting Anh#Lp 3#Bi tp#Sch c th m#Nguyn Hnh Th#KVn#284373## 00512000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020020000420290020000620070016000820080005000980090010001030100 00500113011001400118012003600132020001000168020000600178020000800184020001400192 005001600206039000500222013000700227#VV12.00736#35000#Vi?t#B103T#372.652#^214#B i tp ting Anh 4#English exercises 4#Nguyn Hnh Th#^aH.#^aDn tr#2011#^a80t r.^b24cm#Bi tp ting Anh tiu hc nng cao#Ting Anh#Lp 4#Bi tp#Sch c th m#Nguyn Hnh Th#KVn#284374## 00512000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020020000420290020000620070016000820080005000980090010001030100 00500113011001400118012003600132020001000168020000600178020000800184020001400192 005001600206039000500222013000700227#VV12.00737#35000#Vi?t#B103T#372.652#^214#B i tp ting Anh 5#English exercises 5#Nguyn Hnh Th#^aH.#^aDn tr#2011#^a80t r.^b24cm#Bi tp ting Anh tiu hc nng cao#Ting Anh#Lp 5#Bi tp#Sch c th m#Nguyn Hnh Th#KVn#284375## 00577000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020032000400070046000720080005001180090010001230100005001330110 01500138020001100153020000600164020000800170020001400178005001200192005001500204 005001400219005001700233005001300250039000500263013000700268#VV12.00738#25000#V i?t#B103H#372.6#^214#Bi hc v bi tp ting Vit 3#T c Hin, Nguyn Ngc H , Nguyn Kim Sa...#^aH.#^aDn tr#2011#^a151tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#S ch c thm#T c Hin#Nguyn Ngc H#Nguyn Kim Sa#Hong Ngc Hng#Trn Yn Lan#KVn#284376## 00552000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400020029000450070049000740220004001230040018001270080005001450090 01000150010000500160011001500165020001100180020000600191020001400197005000900211 005001100220005001900231039000500250013000700255#VV12.00739#VV12.00740#39000#Vi ?t#372.6#^214#Gip em hc tt ting Vit 4#Trn Nga (ch.b.), Hp Thu H, Nguyn Th Hi Yn#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aDn tr#2011#^a235tr.^b24cm#Ting Vit# Lp 4#Sch c thm#Trn Nga#Hp Thu H#Nguyn Th Hi Yn#KVn#284377## 00572000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020029000530070049000820220004001310040018001350080 00500153009001000158010000500168011001500173020001100188020000600199020001400205 005000900219005001100228005001900239039000500258013000700263#VV12.00741#VV12.007 42#35000#Vi?t#GI-521E#372.6#^214#Gip em hc tt ting Vit 4#Trn Nga (ch.b.), Hp Thu H, Bi Th Xun Hng#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aDn tr#2011#^a211t r.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#Trn Nga#Hp Thu H#Bi Th Xun Hng#K Vn#284378## 00572000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020029000530070049000820220004001310040018001350080 00500153009001000158010000500168011001500173020001100188020000600199020001400205 005000900219005001100228005001900239039000500258013000700263#VV12.00743#VV12.007 44#33500#Vi?t#GI-521E#372.6#^214#Gip em hc tt ting Vit 5#Trn Nga (ch.b.), Hp Thu H, Bi Th Xun Hng#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aDn tr#2011#^a202t r.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#Trn Nga#Hp Thu H#Bi Th Xun Hng#K Vn#284379## 00572000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820006000428080005000480020029000530070049000820220004001310040018001350080 00500153009001000158010000500168011001500173020001100188020000600199020001400205 005000900219005001100228005001900239039000500258013000700263#VV12.00745#VV12.007 46#33500#Vi?t#GI-521E#372.6#^214#Gip em hc tt ting Vit 5#Trn Nga (ch.b.), Hp Thu H, Nguyn Th Hi Yn#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aDn tr#2011#^a203t r.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#Trn Nga#Hp Thu H#Nguyn Th Hi Yn#K Vn#284380## 00661000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490030087000670070040001540220004001940080 00500198009001000203010000500213011001500218020000800233020000600241020000800247 02000110025502000120026602000140027800500130029200500180030503900050032301300070 0328#VV12.00747#VV12.00748#20000#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng vn 8#y , r rng, d hiu. Bin son theo ni sung v chng trnh SGK mi ca B GD&T#L Xun Soan (ch.b.), Hong Th Lm Nho#T.1#^aH.#^aDn tr#2011#^a128tr.^b24cm#Ng vn#Lp 8#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#L Xun Soan#Hong Th Lm Nho#KVn#284381## 00593000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490030025000680070032000930220004001250080 00500129009001000134010000500144011001500149020000800164020000700172020000800179 02000110018702000120019802000140021000500130022400500180023703900050025501300070 0260#VV12.00749#VV12.00750#22000#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng vn 12#y , r rng, d hiu#L Xun Soan, Hong Th Lm Nho#T.2#^aH.#^aDn tr#2011#^a139t r.^b24cm#Ng vn#Lp 12#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#L Xun Soa n#Hong Th Lm Nho#KVn#284382## 00593000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490030025000680070032000930220004001250080 00500129009001000134010000500144011001500149020000800164020000700172020000800179 02000110018702000120019802000140021000500130022400500180023703900050025501300070 0260#VV12.00751#VV12.00752#28000#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng vn 12#y , r rng, d hiu#L Xun Soan, Hong Th Lm Nho#T.1#^aH.#^aDn tr#2011#^a179t r.^b24cm#Ng vn#Lp 12#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#L Xun Soa n#Hong Th Lm Nho#KVn#284383## 00682000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820011000628080005000730020021000780030024000990070 05500123008000500178009001000183010000500193011001400198020001700212020000900229 02000090023800500170024700500180026400500150028200500180029700500170031503900050 0332013000700337#VV12.00753#VV12.00754#VV12.00755#VV12.00756#25000#Vi?t#M452T#8 95.922808#^214#Mi tnh u ca ti#Nhng bi vit t gii#Mai Th Kim nh, Ph m Th Diu Thu, Phm Qunh Dao...#^aH.#^aDn tr#2011#^a98tr.^b21cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Bi vit#Mai Th Kim nh#Phm Th Diu Thu#Phm Qunh Dao#Nguyn Th Tr My#Quch Th Nguyt#KVn#284384## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020018000550030012000730070007000850080005000920090 01000097010000500107011001500112020001700127020000900144020002000153039000500173 005000700178013000700185#VV12.00757#VV12.00758#29000#Vi?t#A107H#895.92234#^214# Anh hng sn cc#Tiu thuyt#Huy C#^aH.#^aDn tr#2011#^a150tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt lch s#KVn#Huy C#284385## 00564000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020015000470030050000620290028001120070026001400080005001660090 01000171010000500181011001400186020000800200020000900208020000400217039000500221 020001400226013000700240005002200247005000500269#VV12.00760#VV12.00761#Vi?t#H561 T#895.9221#^214#Hng th Vit#Acollection of Vietnamese poetic & musical pieces #Scents of Vietnamese poetry#Michelle Phng Tho dch#^aH.#^aDn tr#2011#^a91t r.^b20cm#Vn hc#Vit Nam#Th#KVn#Sch song ng#284386#Phng Tho, Michelle#d ch## 00604000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020032000490030011000810070008000920080005001000090 01000105010000500115011001500120021008700135020001000222039000500232005000800237 020001200245020001200257020001300269020001300282013000700295#VV12.00762#VV12.007 63#Vi?t#B103T#428#^214#60000#Bi tp nghe - ni - c - vit#Trnh A#Xun B #^aH.#^aDn tr#2012#^a302tr.^b21cm#Gm 25 bi test khc nhau vi nhiu ch n hm luyn 4 k nng nghe, ni, c v vit#Ting Anh#Loan#Xun B#K nng ni#K nng c#K nng nghe#K nng vit#284387## 00636000000000253000450002600110000002600110001102000110002204100050003318100070 00380820006000458080005000510140007000560020052000630070015001150080005001300090 01000135010000500145011001500150021017000165020002000335039000500355005001500360 013000700375#VV12.00764#VV12.00765#Kinh doanh#Vi?t#NH556S#650.1#^214#38000#Nhn g sai lm thng gp trong kinh doanh theo mng#Thn Ninh Hoi#^aH.#^aDn tr#20 11#^a190tr.^b21cm#Gii p nhng sai lm thng gp v ph bin trong kinh doanh mng; 10 cu hi lm thay i cuc i bn. Nhng cu chuyn c p dng nhiu nht trong kinh doanh mng#B quyt thnh cng#Loan#Thn Ninh Hoi#284388## 00526000000000301000450002600110000002600110001102600110002202000170003304100050 00501810006000550820004000618080005000650140008000700020018000780030012000960070 02600108008000500134009001000139010000500149011001500154020000300169006000600172 039000500178019000800183005001400191020001200205013000700217#VV12.00766#VV12.007 67#VV12.00768#Vn hc hin i#Vi?t#V500M#813#^214#112000#V mt tch b n#Ti u thuyt#Lisa Gardner ; Orkid dch#^aH.#^aDn tr#2011#^a556tr.^b21cm#M#Orkid#L oan#Dch M#Gardner, Lisa#Tiu thuyt#284389## 00675000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000170 00440410005000611810006000660820008000728080005000800020038000850070016001230080 00500139009001000144010000500154011001500159015006000174021010600234020000900340 039000500349005001600354013000700370020000800377#VV12.00769#VV12.00770#VV12.0077 2#VV12.00771#Dn tc thiu s#Vi?t#V115H#305.895#^214#Vn ho cc dn tc t ng i Vit Nam#Phm Nhn Thnh#^aH.#^aDn tr#2011#^a263tr.^b21cm#Tn sch ngoi b a: Vn ho cc dn tc t ngi Vit Nam#Gii thiu nhng gi tr truyn thng v cc biu hin c o trong vn ho cc dn tc t ngi nc ta#Vit Nam#Lo an#Phm Nhn Thnh#284390#Vn ho## 00978000000000397000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000080 00440410005000521810006000570820008000638080005000710020017000760030034000930070 07900127008000500206009001000211010000500221011001500226021017700241020000900418 00600150042703900050044200500120044700600110045900600140047000600180048400600170 0502006001700519013000700536020001600543020000500559020000500564020001100569#VV1 2.00773#VV12.00774#VV12.00776#VV12.00775#Vn ho#Vi?t#V115H#959.729#^214#Vn ho Yn Hng#Di tch, vn bia, cu i, i t#S.t., b.s.: L ng Sn ch.b., V Th Lan Anh ; Bin dch, h..: Hong Gip...#^aH.#^aDn tr#2011#^a655tr.^b21cm#Gi i thiu 161 di tch lch s - vn ho, c vn bia, cu i, i t tnh Hng Y n. Bao gm cc nh, cha lng, n - miu - ngh, vn t - vn ch, t ng c c dng h khc#Yn Hng#V Th Lan Anh#Loan#L ng Sn#Hong Gip#Phm Vn Thm #Nguyn Th Nguyt#Nguyn Th Dng#Nguyn Hong Yn#284391#Di tch lch s#nh #Cha#Qung Ninh## 00490000000000265000450002600110000002000050001104100050001618100060002108200070 00278080005000340140007000390020021000460030026000670070019000930080005001120090 03500117010000500152011001400157005000900171039000500180020001400185005000900199 020000900208013000700217#VL12.00032#Ton#Vi?t#B200L#372.21#^214#24000#B lm qu en vi ton#Dnh cho b t 3 - 4 tui#Minh Vn, Ngc Anh#^aH.#^aDn tr ; Cng t y Vn ho ng A#2011#^a23tr.^b27cm#Minh Vn#Loan#Sch mu gio#Ngc Anh#Mu gi o#284392## 00490000000000265000450002600110000002000050001104100050001618100060002108200070 00278080005000340140007000390020021000460030026000670070019000930080005001120090 03500117010000500152011001400157005000900171039000500180020001400185005000900199 020000900208013000700217#VL12.00033#Ton#Vi?t#B200L#372.21#^214#24000#B lm qu en vi ton#Dnh cho b t 4 - 5 tui#Minh Vn, Ngc Anh#^aH.#^aDn tr ; Cng t y Vn ho ng A#2011#^a23tr.^b27cm#Minh Vn#Loan#Sch mu gio#Ngc Anh#Mu gi o#284393## 00490000000000265000450002600110000002000050001104100050001618100060002108200070 00278080005000340140007000390020021000460030026000670070019000930080005001120090 03500117010000500152011001400157005000900171039000500180020001400185005000900199 020000900208013000700217#VL12.00034#Ton#Vi?t#B200L#372.21#^214#24000#B lm qu en vi ton#Dnh cho b t 5 - 6 tui#Minh Vn, Ngc Anh#^aH.#^aDn tr ; Cng t y Vn ho ng A#2011#^a23tr.^b27cm#Minh Vn#Loan#Sch mu gio#Ngc Anh#Mu gi o#284394## 00502000000000265000450002600110000002000110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020027000520030026000790070019001050080005001240090 03500129010000500164011001400169005000900183039000500192020001400197005000900211 020000900220013000700229#VL12.00035#Ting Vit#Vi?t#B200L#372.21#^214#24000#B lm quen vi ting Vit#Dnh cho b t 4 - 6 tui#Minh Vn, Ngc Anh#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a23tr.^b27cm#Minh Vn#Loan#Sch mu gio#Ngc Anh#Mu gio#284395## 00522000000000277000450002600110000002000050001104100050001618100080002108200070 00298080005000360140007000410020021000480030007000690070028000760080005001040090 04700109010000500156011001400161005001700175039000500192019000500197020001400202 005001200216020000900228013000700237#VL12.00036#Ton#Vi?t#GI-103T#372.21#^214#30 000#Gii ton tht l d#Cc s#Carol Vorderman, Su Hurrell#^aH.#^aDn tr ; C ng ty Vn ho gio dc Long Minh#2011#^a33tr.^b30cm#Vorderman, Carol#Loan#Dch#S ch mu gio#Hurrell, Su#Mu gio#284396## 00506000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380020019000430030032000620070031000940080005001250090010001300100 00500140011001400145020000500159020000900164020001400173005001200187006001300199 039000400212019000500216013000700221#VL12.00037#30000#Vi?t#GI-103T#372.21#^214# Gii ton tht d!#Dnh cho mu gio t 3 - 5 tui#Su Hurrell ; Ngc Hng dc h#^aH.#^aDn tr#2011#^a33tr.^b30cm#Ton#Mu gio#Sch mu gio#Hurrell, Su# N gc Hng#Mai#Dch#284397## 00506000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380020019000430030032000620070031000940080005001250090010001300100 00500140011001400145020000500159020000900164020001400173005001200187006001300199 039000400212019000500216013000700221#VL12.00038#30000#Vi?t#GI-103T#372.21#^214# Gii ton tht d!#Dnh cho mu gio t 3 - 5 tui#Su Hurrell ; Ngc Hng dc h#^aH.#^aDn tr#2011#^a33tr.^b30cm#Ton#Mu gio#Sch mu gio#Hurrell, Su# N gc Hng#Mai#Dch#284398## 00506000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380020019000430030032000620070031000940080005001250090010001300100 00500140011001400145020000500159020000900164020001400173005001200187006001300199 039000400212019000500216013000700221#VL12.00039#30000#Vi?t#GI-103T#372.21#^214# Gii ton tht d!#Dnh cho mu gio t 3 - 5 tui#Su Hurrell ; Ngc Hng dc h#^aH.#^aDn tr#2011#^a33tr.^b30cm#Ton#Mu gio#Sch mu gio#Hurrell, Su# N gc Hng#Mai#Dch#284399## 00510000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380020019000430030032000620070033000940080005001270090010001320100 00500142011001400147020000500161020000900166020001400175005001400189006001300203 039000400216019000500220013000700225#VL12.00040#30000#Vi?t#GI-103T#372.21#^214# Gii ton tht d!#Dnh cho mu gio t 5 - 6 tui#Sue Phillips ; Ngc Hng d ch#^aH.#^aDn tr#2011#^a33tr.^b30cm#Ton#Mu gio#Sch mu gio#Phillips, Sue# Ngc Hng#Mai#Dch#284400## 00510000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200070 00318080005000380020019000430030032000620070033000940080005001270090010001320100 00500142011001400147020000500161020000900166020001400175005001400189006001300203 039000400216013000700220019000500227#VL12.00041#30000#Vi?t#GI-103T#372.21#^214# Gii ton tht d!#Dnh cho mu gio t 5 - 6 tui#Sue Phillips ; Ngc Hng d ch#^aH.#^aDn tr#2011#^a33tr.^b30cm#Ton#Mu gio#Sch mu gio#Phillips, Sue# Ngc Hng#Mai#284401#Dch## 00771000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450020030000500070037000800080005001170090035001220100 00500157011001500162021016800177020000900345020002100354020001500375039000400390 019000500394020000700399020001300406005001600419006001500435013000700450#VL12.00 042#VL12.00043#135000#Vi?t#B102K#500#^214#Bch khoa khoa hc cho tr em#Mike Go ldsmith ; Nguyn Th Nga dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a160 tr.^b27cm#Gii thiu nhng kin thc khoa hc cho tr em vi cc ch : Con s v hnh dng, th gii quanh ta hot ng nh th no, th gii vt cht, sinh v t, v khng gian#Tri thc#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Mai#Dch#Tr em#S ch hi p#Goldsmith, Mike#Nguyn Th Nga#284402## 00865000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560020025000610070028000860040008001140080 00500122009003500127010000500162011001500167012003500182021015100217020000900368 02000210037702000150039803900040041301300070041701900050042402000070042902000130 0436006001400449006000900463006001000472006000900482#VL12.00044#VL12.00045#VL12. 00046#175000#Vi?t#M558V#001#^214#Mi vn cu hi v sao?#Bin dch: Nguyn B Cao...#Ti bn#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2011#^a327tr.^b29cm#Bch khoa tri thc dnh cho tr em#Gii p nhng kin thc khoa hc v nhng iu k diu ca c th, sc kho, th gii ng, thc vt, tri t, v tr... ang di n ra xung quanh tr#Tri thc#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Mai#284403#Dc h#Tr em#Sch hi p#Nguyn B Cao#Hng Ln#Bch Liu#Cao Dung## 00442000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050016000490020037000650070016001020040007001180080005001250090 01100130010000500141011001600146020001700162020000900179039000500188013000700193 #FV12.00025#FV12.00026#Vi?t#F258E#394.269597#^214# Phng Qunh#Les ftes trad itionnelles au Vietnam# Phng Qunh#2e d.#^aH.#^aTh gii#2010#^a249 p.^b21 cm#L hi c truyn#Vit Nam#Vanh#284404## 00385000000000217000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020015000470080005000620090030000670100005000970110015001020200 01200117020001000129020001600139039000500155013000700160#NV12.00011#NV12.00012#V i?t#S435A#305.8959#^214#Southeast Asia#^aH.#^aVietnam Museum of ethnology#2011#^ a127 p.^b28cm#Dn tc hc#Trin lm#ng Nam Chu #Vanh#284405## 00717000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003008200040 00358080005000390050016000440020011000600030116000710070033001870080018002200090 04700238010000500285011001600290020001000306039000500316012004600321020000600367 005001700373020001800390020001200408013000700420#NV12.00013#NV12.00014#164000#V i?t#428#^214#Young-Sook Sohn#Easy TOEIC#Improve your listening and reading skill s. Acquire knowledge in various fields . Train for the TOEIC test naturally#Youn g-Sook Sohn, Brian J. Stuart#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2011#^a218 p.^b28 cm#Ting Anh#Vanh#Multi-level new TOEIC test pre paration series#TOEIC#Stuart, Brian J.#K nng nghe hiu#K nng c#284406## 00620000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820006000638080005000690050014000740020015000880030 02400103007001300127008001800140009004700158010000500205011001600210020001000226 020001800236039000500254020000600259012004600265013000700311#NV12.00016#NV12.000 15#CDVN.01559#CDVN.01558#212000#Vi?t#C429L#428.3#^214#Han, Michelle#Complete TO EIC#Listening comprehension#Michelle Han#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Min h ; Cng ty Nhn Tr Vit#2011#^a282 p.^b28 cm#Ting Anh#K nng nghe hiu#Vanh# TOEIC#Multi-level new TOEIC test preparation series#284407## 00626000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820004000648080005000680050014000730020015000870030 01300102007003200115008001800147009004700165010000500212011001600217020001000233 039000500243012004600248020000600294005001700300013000700317#NV12.00017#NV12.000 18#CDVN.01561#CDVN.01560#124000#Vi?t#E201-O#428#^214#Im Jeong-seop#Economiy TOE IC#Actual tests#Im Jeong-seop, Jang Gwang-hyeop#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2011#^a157 p.^b26 cm#Ting Anh#Vanh#Multi-level new TOEIC test preparation series#TOEIC#Jang Gwang-hyeop#284408## 00592000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820006000638080005000690050014000740020037000880070 01400125008001800139009004700157010000500204011001600209012003700225020001000262 020001200272039000500284020000600289013000700295#NV12.00020#NV12.00019#CDVN.0156 3#CDVN.01562#184000#Vi?t#M558L#428.3#^214#Wang Hong Xia#15 day's practice for I ELTS speaking#Wang Hong Xia#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty N hn Tr Vit#2011#^a246 p.^b26 cm#Multi-level IELTS preparation series#Ting Anh #K nng ni#Vanh#IELTS#284409## 00525000000000253000450002600110000002600110001101400080002204100050003008200060 00358080005000410050013000460020036000590070013000950080018001080090047001260100 00500173011001600178012003700194020001000231020001200241039000500253020000600258 013000700264#NV12.00021#NV12.00022#188000#Vi?t#428.4#^214#Deng He Gang#15 day's practice for IELTS reading#Deng He Gang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Min h ; Cng ty Nhn Tr Vit#2011#^a275 p.^b26 cm#Multi-level IELTS preparation ser ies#Ting Anh#K nng c#Vanh#IELTS#284410## 00654000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050017000520020064000690070042001330080018001750090 04700193010000500240011001600245012003700261020001000298020001200308005001100320 005001500331039000500346013000700351020000600358#NV12.00023#NV12.00024#248000#V i?t#B100M#428.3#^214#Palley, Jonathan#31 high-scoring formulas to answer the IEL TS speaking questions#Jonathan Palley, Adrian Li, Oliver Davies#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2011#^a367 p.^b26 cm#Multi-leve l IELTS preparation series#Ting Anh#K nng ni#Li, Adrian#Davies, Oliver#Vanh# 284411#IELTS## 00626000000000313000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450050014000500020014000640030013000780070025000910220 00600116008001800122009004700140010000500187011001500192012004600207020001000253 020000700263005001000270039000500280020000600285013000700291005001400298#NV12.00 025#NV12.00026#156000#Vi?t#G434T#428#^214#Ko Kyeong Hee#Gorilla TOEIC#Actual te sts#Ko Kyeong Hee, Lee Ri Ra#Vol.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; C ng ty Nhn Tr Vit#2011#^a204 p.^b26cm#Multi-level new TOEIC test preparation s eries#Ting Anh# thi#Lee Ri Ra#Vanh#TOEIC#284412#Ko Kyeong Hee## 00672000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820004000638080005000670050014000720020014000860030 01300100007002500113022000600138008001800144009004700162010000500209011001500214 01200460022902000100027502000070028500500100029203900050030201300070030702000060 0314005001400320#CDVN.01565#CDVN.01564#NV12.00028#NV12.00027#156000#Vi?t#G434T# 428#^214#Ko Kyeong Hee#Gorilla TOEIC#Actual tests#Ko Kyeong Hee, Lee Ri Ra#Vol.1 #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2011#^a204 p.^ b26cm#Multi-level new TOEIC test preparation series#Ting Anh# thi#Lee Ri Ra#V anh#284413#TOEIC#Ko Kyeong Hee## 00550000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050009000520020015000610030017000760070008000930080 02300101009003500124010000500159011001600164020001000180020001800190039000500208 013000700213020000600220012004600226#NV12.00029#NV12.00030#248000#Vi?t#T421C#42 8.3#^214#Lee, Jim#TOEIC training#cripts & answers#Jim Lee#^aH. ; Tp. H Ch Minh #^aThi i ; Cng ty Nhn Tr Vit#2011#^a111 p.^b26 cm#Ting Anh#K nng nghe hiu#Vanh#284414#TOEIC#Multi-level new TOEIC test preparation series## 00476000000000265000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050017000520020021000690030028000900070017001180080 00500135009001100140010000500151011001600156020000900172020000800181020000900189 039000500198013000700203#NV12.00032#NV12.00031#120000#Vi?t#T100B#363.4#^214#Ngu yn Thu Hng#Taboos and realities#Rape in present-day Vietnam#Nguyn Thu Hng# ^aH.#^aTh gii#2011#^a133 p.^b24 cm#Tnh dc#Xm hi#Vit Nam#Vanh#284415## 00439000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050011000490020048000600070011001080080005001190090011001240100 00500135011001600140020000800156020000900164039000500173013000700178020001200185 #NV12.00033#NV12.00034#Vi?t#C430V#959.704092#^214#Hng Khanh#Conversations with H Ch Minh's closest nephew#Hng Khanh#^aH.#^aTh gii#2011#^a130 p.^b21 cm#Lc h s#Vit Nam#Vanh#284416#H Ch Minh## 01011000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050017000630020027000800070079001070080 01200186009001700198010000500215011001500220021030600235020000900541020001000550 02000080056002000200056802000110058800500150059900500170061400500140063103900040 0645013000700649019000500656#VV12.00777#VV12.00779#VV12.00778#45000#Vi?t#NH556L #371.3#^214#Grudinxki, P. A.#Nhng li khuyn sinh vin#P. A. Grudinxki, P. A. J oonkin, M. G. Trilinkin ; Ng Vn Quyt dch, ch gii#^aHi Phng#^aNxb. Hi Ph ng#2011#^a151tr.^b21cm#Gm nhng li khuyn v cc ch dn b ch trong qu tr nh hc tp ca sinh vin: nghe ging, lm bi tp, bi th nghim, v v lm n, nghin cu khoa hc, hc tp ngoi ng, ch hc kinh t, thc tp sn xut , c sch, t chc t hc, thi v chun b thi, quan h thy tr v lm n t t nghip#Gio dc#Sinh vin#Hc tp#Nghin cu khoa hc#Li khuyn#Joonkin, P. A.#Trilinkin, M. G.#Ng Vn Quyt#Mai#284417#Dch## 00976000000000325000450002600110000002600110001102000080002202000080003000500160 00380050010000540050013000640410005000771810006000820820018000888080005001060020 03000111007006800141008001200209009001700221010000500238011002500243015008200268 02102450035002000070059500500200060203900040062202000100062602000070063601300070 0643#VV12.00780#VV12.00781#Lch s#ng b#Nguyn Th Phc#Thanh Mai#Trn Vn Ho #Vi?t#L302S#324.2597070959735#^214#Lch s ng b phng H Nam#B.s.: Nguyn T h Phc, Thanh Mai, Trn Vn Ho, Nguyn Th Thu Tho#^aHi Phng#^aNxb. Hi Ph ng#2011#^a183tr., 8tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b phng H Nam. Qun L Chn - Thnh ph Hi Phng#Gii thiu qu trnh hnh thnh, th ho v truyn thng vn ho, yu nc ca nhn dn phng H Nam, qun L Chn, Hi P hng. Trnh by lch s lnh o nhn dn qua thi k khng chin chng M v th i k i mi ca ng b phng H Nam#H Nam#Nguyn Th Thu Tho#Mai#Hi Phng #Phng#284418## 01013000000000337000450002600110000002600110001102000080002202000080003000500180 00380050016000560050013000720410005000851810006000900820018000968080005001140020 03900119007006400158008001200222009001700234010000500251011002600256015009100282 02102280037302000160060100500140061700500160063103900040064702000100065102000070 0661013000700668#VV12.00782#VV12.00783#Lch s#ng b#Nguyn Xun Phch#Nguyn Mnh Bo#L Mnh Hin#Vi?t#L302S#324.2597070959735#^214#Lch s ng b phng T rn Nguyn Hn#S.t., b.s.: Nguyn Xun Phch, Nguyn Mnh Bo, L Mnh Hin...#^ aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a128tr., 12tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban chp h nh ng b phng Trn Nguyn Hn. Qun L Chn - Thnh ph Hi Phng#Gii thiu s lc v vng t - con ngi phng Trn Nguyn Hn, qun L Chn, Hi Phng . Trnh by lch s qu trnh lnh o nhn dn qua cc thi k: Cch mng thng Tm, khng chin chng Php, chng M v thi k i mi#Trn Nguyn Hn#Trn Q uc Bo#Nguyn Tin Ch#Mai#Hi Phng#Phng#284419## 01063000000000325000450002600110000002600110001102000080002202000080003000500160 00380050018000540050012000720410005000841810006000890820018000958080005001130020 03000118007006900148008001200217009001700229010000500246011002500251015008500276 02103270036102000070068800500140069503900040070902000100071302000070072301300070 0730#VV12.00785#VV12.00784#Lch s#ng b#Nguyn Th Phc#Nguyn Quang Hng#L Th Tho#Vi?t#L302S#324.2597070959735#^214#Lch s ng b phng Vn M#B.s.: N guyn Th Phc, Nguyn Quang Hng, L Th Tho, Trn Ngc Mai#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a151tr., 8tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b phng Vn M - Qun Ng Quyn - Thnh ph Hi Phng#Gii thiu khi qut v mnh t, con ngi v truyn thng vn ho ca nhn dn phng Vn M, qun Ng Quyn, H i Phng. Trnh by lch s qu trnh hnh thnh, pht trin ca ng b, nhn d n t nhng ngy mi thnh lp v qua cc giai on thc hin cng cuc i mi, hon thnh cc ch tiu kinh t, x hi ca t nc#Vn M#Trn Ngc Mai#Mai#H i Phng#Phng#284420## 01005000000000337000450002600110000002600110001102000080002202000080003000500160 00380050010000540050012000640410005000761810006000810820018000878080005001050020 03100110007005500141008001200196009001700208010000500225011002600230015010800256 02102460036402000080061000500080061800500130062603900040063902000100064302000070 0653013000700660#VV12.00786#VV12.00787#Lch s#ng b#on Trng Sn#V Vn An #T Vn Hin#Vi?t#L302S#324.2597070959735#^214#Lch s ng b phng D Hng#S. t., b.s.: on Trng Sn, V Vn An, T Vn Hin...#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phn g#2011#^a119tr., 14tr. nh^b21cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b phng D Hng - Qun L Chn - Thnh ph Hi Phng#Gii thiu khi qu t v vng t - con ngi v truyn thng lch s phng D Hng, qun L Chn, Hi Phng. Trnh by lch s qu trnh lnh o nhn dn qua cc thi k: Cch m ng thng Tm, khng chin chng Php, chng M v thi k i mi#D Hng# T nh#o Gia Hun#Mai#Hi Phng#Phng#284421## 01000000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020060000480070047001080080012001550090017001670100005001840110 01500189021029900204020000800503020000800511020001000519005001000529005001700539 03900040055602000220056002000110058202000150059300500150060800500160062300500160 0639013000700655#VV12.00789#VV12.00788#Vi?t#B108A#079.59735#^214#Bo An ninh Hi Phng vi vai tr nh hng d lun x hi# Hu Ca, Nguyn Bch Khi, Dng Anh in...#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a106tr.^b21cm#Gm cc bi tham lu n, pht biu v chng ng pht trin v vn nng cao cht lng, hiu qu ca bo An ninh Hi Phng trong phc v nhim v: Tuyn truyn, ph cp thng ti n, phn nh tm t nguyn vng ca dn v cung cp nhng thng tin v tnh hnh kinh t, chnh tr, vn ho, an ninh...#Bo ch#Vai tr#Hi Phng# Hu Ca#Nguy n Bch Khi#Mai#Bo An ninh Hi Phng#nh hng#D lun x hi#Dng Anh in# on Vn Chng#Nguyn Vn iu#284422## 00867000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200140 00338080005000470050018000520020046000700070049001160080012001650090017001770100 00500194011001500199015006800214021020600282020001500488020000800503020001000511 020001000521005001000531005001300541039000400554013000700558#VV12.00790#VV12.007 91#Vi?t#B454M#384.540959735#^214#Lng Quang Phc#40 nm i Pht thanh Tin L ng (1971 - 2011)#B.s.: Lng Quang Phc, Thch Lu, Phm Vn o#^aHi Phng#^a Nxb. Hi Phng#2011#^a130tr.^b21cm#TTS ghi: U ban nhn dn huyn Tin Lng. i Pht thanh Tin Lng#Gii thiu qu trnh ra i, pht trin, cng nhng thnh tu t c ca i Pht thanh Tin Lng qua 40 nm (1971-2011) v mt s bi th, bi ht, bi vit n tng, su sc v i Pht thanh Tin Lng#i pht th anh#Lch s#Tin Lng#Hi Phng#Thch Lu#Phm Vn o#Mai#284423## 00463000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020022000680030004000900070014000940080 01200108009001700120010000500137011001400142020001700156020000900173020000400182 039000400186013000700190#VV12.00792#VV12.00793#36000#Vi?t#V106V#895.9221#^214#N g Vn Quyt#Vang vng ging ng#Th#Ng Vn Quyt#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phn g#2011#^a96tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#284424## 00666000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020019000570030004000760070054000800080012001340090 01700146010000500163011001500168020001700183020000900200020000400209039000400213 01500400021700500170025700500150027400500170028900500150030600500120032101300070 0333#VN12.00313#VN12.00314#40000#Vi?t#N116T#895.9221008#^214#Nng thng trng #Th#Nguyn Ngc Chu, Phm Thanh Ci, Nguyn Khc Dng...#^aHi Phng#^aNxb. H i Phng#2011#^a104tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#TTS ghi: CLB Th Vn ho Doanh nhn HP#Nguyn Ngc Chu#Phm Thanh Ci#Nguyn Khc Dng#Nguyn Th Hu#L nh Hi#284425## 00480000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050011000480020013000590030004000720070011000760080012000870090 01700099010000500116011001400121020001700135020000900152020000400161039000400165 013000700169015003800176#VN12.00315#VN12.00316#Vi?t#QU100T#895.9221#^214#o T Vn#Qu tri ma#Th#o T Vn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a91tr.^b19cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#284426#Tn tc gi ngoi ba ghi: o T Vn## 00452000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050015000540020009000690030004000780070015000820080 01200097009001700109010000500126011001400131020001700145020000900162020000400171 039000400175013000700179#VN12.00318#VN12.00317#36000#Vi?t#T311C#895.9221#^214#N guyn nh Di#Tn chp#Th#Nguyn nh Di#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a81 tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#284427## 00406000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200090002280800050 00310050009000360020016000450030004000610070009000650080012000740090017000860100 00500103011001500108020001700123020000900140020000400149039000400153013000700157 #VN12.00319#Vi?t#561V#895.9221#^214#Hi ng#ng v t m#Th#Hi ng#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2011#^a111tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#28 4428## 00690000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820007000528080005000590050014000640020034000780070014001120080 00500126009001300131010000500144011001500149021022800164020000900392020000900401 039000700410013000700417#VV12.00794#VV12.00796#VV12.00795#80000#Vi?t#NH556N#920 .02#^214#Trn Thu Hng#Nhng nhn vt ni ting th gii#Trn Thu Hng#^aH.#^aTh anh nin#2012#^a351tr.^b21cm#Phc ho nhng nhn vt ni ting th gii trn nhi u lnh vc khc nhau, m cuc i v s nghip ca h c nh hng mnh m v a chiu n i sng x hi ca tng quc gia ni ring cng nh i sng nh n loi ni chung#Nhn vt#Th gii#P.Dung#284429## 00483000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820010000528080005000620050014000670020008000810030012000890070 01400101008000500115009001300120010000500133011001500138020001700153020000900170 020001200179039000700191013000700198#VV12.00798#VV12.00799#VV12.00797#125000#Vi ?t#B108T#985.92234#^214#Trn Vn Miu#Bo tan#Tiu thuyt#Trn Vn Miu#^aH.#^aT hanh nin#2011#^a551tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#P.Dung#28443 0## 00961000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050012000540020039000660070048001050080005001530090 01300158010000500171011001500176015007100191021030300262020001600565020002200581 020000800603005001600611005001800627039000700645013000700652#VV12.00800#VV12.008 01#29000#Vi?t#H561D#324.2597#^214#L Quang T#Hng dn t chc i hi on c c cp#L Quang T, inh Quc Thin, Nguyn Quang Khi#^aH.#^aThanh nin#2012#^a1 26tr.^b21cm#TTS ghi: Trung ng on Thanh nin Cng sn H Ch Minh. Ban t ch c#Tp hp cc vn bn v i hi on cc cp v cng tc cn b ca on. Gii thiu cc nguyn tc, th tc, qui trnh trong vic t chc i hi on cc c p v cch x l nhng tnh hung thng gp trong qu trnh t chc, iu hnh i hi cng mt s mu vn bn s dng trong i hi on cc cp#i hi cc c p#on TNCS H Ch Minh#T chc#inh Quc Thin#Nguyn Quang Khi#P.Dung#284431# # 01033000000000385000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370050016000420020025000580030025000830070049001080220004001572210 02100161008001800182009003800200010000500238011001500243021023900258020001700497 02000090051402000090052300500100053200600130054200600160055500500170057100600160 0588039000700604013000700611019000500618005001600623020000800639#VV12.00802#4600 0#Vi?t#B103T#531.076#^214#Meserxki, I. V.#Bi tp c hc l thuyt# bi v h ng dn gii#I. V. Meserxki, H. Noibe ; Dch: o Huy Bch...#T.1#Tnh hc v ng hc#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Cng Nghip Tp. H Ch Minh#2011#^a470tr.^b24 cm#Gm cc bi tp v tnh hc ca vt rn v ng hc trong c hc l thuyt nh bi tp h lc phng; h lc khng gian; chuyn ng ca im; chuyn ng n gin, chuyn ng phng ca vt rn... v km theo phn hng dn gii chi ti t#C hc l thuyt#Tnh hc#ng hc#Noibe, H.#o Huy Bch#Nguyn Xun Bi#Hon g c Nguyn#Ng Thnh Phong#P.Dung#284432#Dch#Meserxki, I. V.#Bi tp## 00922000000000373000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370050016000420020025000580030025000830070049001080220004001572210 01300161008001800174009003800192010000500230011001500235021015300250020001700403 02000130042002000080043300500100044100600130045100600160046400600170048000600160 0497039000700513019000500520013000700525005001600532#VV12.00803#50000#Vi?t#B103 T#531.076#^214#Meserxki, I. V.#Bi tp c hc l thuyt# bi v hng dn gii #I. V. Meserxki, H. Noibe ; Dch: o Huy Bch...#T.2#ng lc hc#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Cng Nghip Tp. H Ch Minh#2011#^a541tr.^b24cm#Gm cc bi tp v ng lc hc trong c hc l thuyt nh bi tp ng lc hc im, ng lc h c h, dao ng v km theo phn hng dn gii chi tit#C hc l thuyt#ng l c hc#Bi tp#Noibe, H.#o Huy Bch#Nguyn Xun Bi#Hong c Nguyn#Ng Thnh Phong#P.Dung#Dch#284433#Meserxki, I. V.## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020014000710030004000850070017000890080 01000106009001500116010000500131011001500136020001700151020000900168020000400177 039000700181013000700188#VV12.00804#VV12.00805#35000#Vi?t#N116T#895.9221#^214#N guyn Nho Khim#Nng trn i#Th#Nguyn Nho Khim#^a Nng#^aNxb. Nng#2011 #^a162tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#284434## 00820000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050015000550020037000700030020001070070015001270080 01000142009001500152010000500167011001500172021023500187020000800422020001900430 020001700449020000800466020000900474020000900483039000700492013000700499#VV12.00 806#VV12.00807#50000#Vi?t#TH500B#895.9221#^214#Nguyn Kim Huy#Thu Bn - Nh th tr tnh t Qung#Chuyn lun vn hc#Nguyn Kim Huy#^a Nng#^aNxb. Nng# 2011#^a235tr.^b21cm#Tm hiu v cuc i v sng tc ca Thu Bn, nh th tr t nh t Qung cng nh phong cch ngh thut, bn sc ci ti tr tnh, lng mn, phng thc t duy, th hin, sng to... v ngh thut ngn t, ging iu tro ng th ca ng#Thu Bn#Nghin cu vn hc#Vn hc hin i#Tc gi#Tc phm#Vit Nam#P.Dung#284435## 00733000000000349000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820012000428080005000540020025000590030012000840070072000960080010001680090 01500178010000500193011001500198020001700213020000900230020001200239005001400251 00500110026500500080027600500190028400500130030300500170031600500150033300500210 0348039000700369013000700376#VV12.00808#VV12.00809#130000#Vi?t#TR527N#895.92230 08#^214#Truyn ngn hay Non Nc#Truyn ngn#Bi Cng Dng, Bi T Lc, Linh. .. ; Tuyn chn: Nguyn Nho Khim...#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a584tr.^b21c m#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Bi Cng Dng#Bi T Lc# Linh#ng Ng c Vit Anh# Kim Cung#Nguyn Nho Khim#Nguyn Kim Huy#Nguyn Th Thu Hng#P. Dung#284436## 00876000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400020027000450070058000720080010001300090015001400100005001550110026001600130 00700186005001800193005001600211005001300227005001400240005001400254039000700268 01500300027502101910030502000080049602000080050402000080051202000200052002000100 0540#VV12.00810#Vi?t#K600Y#324.2597070959751#^214#K yu c khu u Qung #B.s .: Nguyn Hng Thng, Phng Vn Thnh, on Vn Lc...#^a Nng#^aNxb. Nng# 2011#^a229tr., 11tr. nh^b21cm#284437#Nguyn Hng Thng#Phng Vn Thnh#on Vn Lc#ng Hng Vn#L Cng Thnh#P.Dung#TTS ghi: c khu u Qung #Tm tt s yu l lch v danh sch cc ng ch tnh u, c khu u Qung . Gii thiu bn hnh chnh v danh sch Ban chp hnh ng b Qung v c khu u Qun g qua cc thi k#Tnh u#ng b# Nng#c khu u Qung #Qung Nam## 00891000000000277000450002600110000004100050001118100060001608200180002280800050 00400020040000450080010000850090015000950100005001100110026001150150066001410210 33700207020000800544020000700552039000700559013000700566020000800573020000300581 020000800584020001000592020001100602#VV12.00811#Vi?t#L302S#324.2597070959752#^21 4#Lch s ng b x i An (1975 - 2010)#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a179tr. , 15tr. nh^b19cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b x i An#Ghi li nhng thnh tu to ln cng nh nhng tn ti ca ng b x i An, huyn i Lc, tnh Qung Nam trong qu trnh khc phc hu qu chin tranh (19 75-1979); n nh i sng, tng bc khi phc v pht trin sn xut (1979-198 6); thc hin cng cuc i mi, pht trin kinh t - x hi, nng cao i sng nhn dn (1986-2010)#Lch s#i An#P.Dung#284438#ng b#X#i Lc#Qung Nam# ng b x## 00694000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020019000630070014000820080010000960090 01500106010000500121011001500126021025400141020001800395020001300413039000700426 013000700433#VV12.00813#VV12.00812#22000#Vi?t#S552K#613#^214#Mai Hu Phc#Sc kho tui teen#Mai Hu Phc#^a Nng#^aNxb. Nng#2011#^a129tr.^b20cm# cp ti mt s vn sc kho v bnh l thng gp tui teen gn vi nhng bin i sinh hc, tm l ang din ra tng ngy. ng thi nu cc phng php iu tr, hn ch hoc phng trnh cc vn lin quan ti sc kho v tm l khi m c phi#Chm sc sc kho#Tui dy th#P.Dung#284439## 00554000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020032000420070013000740220004000870080028000910090065001190100 00500184011001700189020000900206020000900215006000800224039000700232013000700239 019001600246020000700262020000700269#VN12.00322#15000#Vi?t#TR400C#372.21#^214#T r chi t duy dnh cho tr em#Tu Vn dch#T.1#^aGia Lai ; Tp. H Ch Minh#^aNx b. Hng Bng ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a24tr.^b18x21 cm#Gio dc#Tr chi#Tu Vn#P.Dung#284440#Dch Trung Quc#T duy#Tr em## 00554000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020032000420070013000740220004000870080028000910090065001190100 00500184011001700189020000900206020000900215006000800224039000700232019001600239 020000700255020000700262013000700269#VN12.00323#15000#Vi?t#TR400C#372.21#^214#T r chi t duy dnh cho tr em#Tu Vn dch#T.2#^aGia Lai ; Tp. H Ch Minh#^aNx b. Hng Bng ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a24tr.^b18x21 cm#Gio dc#Tr chi#Tu Vn#P.Dung#Dch Trung Quc#T duy#Tr em#284441## 00554000000000277000450002600110000004100050001118100070001608200070002380800050 00300140007000350020032000420070013000740220004000870080028000910090065001190100 00500184011001700189020000900206020000900215006000800224039000700232019001600239 020000700255020000700262013000700269#VN12.00324#Vi?t#TR400C#372.21#^214#15000#T r chi t duy dnh cho tr em#Tu Vn dch#T.3#^aGia Lai ; Tp. H Ch Minh#^aNx b. Hng Bng ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a24tr.^b18x21 cm#Gio dc#Tr chi#Tu Vn#P.Dung#Dch Trung Quc#T duy#Tr em#284442## 00554000000000277000450002600110000004100050001118100070001608200070002380800050 00300140007000350020032000420070013000740220004000870080028000910090065001190100 00500184011001700189020000900206020000900215006000800224039000700232019001600239 020000700255020000700262013000700269#VN12.00325#Vi?t#TR400C#372.21#^214#15000#T r chi t duy dnh cho tr em#Tu Vn dch#T.4#^aGia Lai ; Tp. H Ch Minh#^aNx b. Hng Bng ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a24tr.^b18x21 cm#Gio dc#Tr chi#Tu Vn#P.Dung#Dch Trung Quc#T duy#Tr em#284443## 00558000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020034000420070013000760220004000890080028000930090065001210100 00500186011001700191020000900208020000900217020000900226020000700235006000800242 039000700250013000700257019001600264#VN12.00326#15000#Vi?t#TR400C#372.21#^214#T r chi ton hc dnh cho tr em#Tu Vn dch#T.1#^aGia Lai ; Tp. H Ch Minh#^a Nxb. Hng Bng ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a24tr.^b18x 21cm#Gio dc#Tr chi#Ton hc#Tr em#Tu Vn#P.Dung#284444#Dch Trung Quc## 00558000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020034000420070013000760220004000890080028000930090065001210100 00500186011001700191020000900208020000900217020000900226020000700235006000800242 039000700250019001600257013000700273#VN12.00327#15000#Vi?t#TR400C#372.21#^214#T r chi ton hc dnh cho tr em#Tu Vn dch#T.2#^aGia Lai ; Tp. H Ch Minh#^a Nxb. Hng Bng ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a24tr.^b18x 21cm#Gio dc#Tr chi#Ton hc#Tr em#Tu Vn#P.Dung#Dch Trung Quc#284445## 00558000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020034000420070013000760220004000890080028000930090065001210100 00500186011001700191020000900208020000900217020000900226020000700235006000800242 039000700250019001600257013000700273#VN12.00328#15000#Vi?t#TR400C#372.21#^214#T r chi ton hc dnh cho tr em#Tu Vn dch#T.3#^aGia Lai ; Tp. H Ch Minh#^a Nxb. Hng Bng ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a24tr.^b18x 21cm#Gio dc#Tr chi#Ton hc#Tr em#Tu Vn#P.Dung#Dch Trung Quc#284446## 00558000000000277000450002600110000004100050001118100070001608200070002380800050 00300140007000350020034000420070013000760220004000890080028000930090065001210100 00500186011001700191020000900208020000900217020000900226020000700235006000800242 039000700250019001600257013000700273#VN12.00329#Vi?t#TR400C#372.21#^214#15000#T r chi ton hc dnh cho tr em#Tu Vn dch#T.4#^aGia Lai ; Tp. H Ch Minh#^a Nxb. Hng Bng ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a24tr.^b18x 21cm#Gio dc#Tr chi#Ton hc#Tr em#Tu Vn#P.Dung#Dch Trung Quc#284447## 00558000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020034000420070013000760220004000890080028000930090065001210100 00500186011001700191020000900208020000900217020000900226020000700235006000800242 039000700250013000700257019001600264#VN12.00330#15000#Vi?t#TR400C#372.21#^214#T r chi ngn ng dnh cho tr em#Tu Vn dch#T.1#^aGia Lai ; Tp. H Ch Minh#^a Nxb. Hng Bng ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a24tr.^b18x 21cm#Gio dc#Tr chi#Ngn ng#Tr em#Tu Vn#P.Dung#284448#Dch Trung Quc## 00558000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020034000420070013000760220004000890080028000930090065001210100 00500186011001700191020000900208020000900217020000900226020000700235006000800242 039000700250019001600257013000700273#VN12.00332#15000#Vi?t#TR400C#372.21#^214#T r chi ngn ng dnh cho tr em#Tu Vn dch#T.2#^aGia Lai ; Tp. H Ch Minh#^a Nxb. Hng Bng ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a24tr.^b18x 21cm#Gio dc#Tr chi#Ngn ng#Tr em#Tu Vn#P.Dung#Dch Trung Quc#284449## 00558000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020034000420070013000760220004000890080028000930090065001210100 00500186011001700191020000900208020000900217020000900226020000700235006000800242 039000700250019001600257013000700273#VN12.00333#15000#Vi?t#TR400C#372.21#^214#T r chi ngn ng dnh cho tr em#Tu Vn dch#T.3#^aGia Lai ; Tp. H Ch Minh#^a Nxb. Hng Bng ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a24tr.^b18x 21cm#Gio dc#Tr chi#Ngn ng#Tr em#Tu Vn#P.Dung#Dch Trung Quc#284450## 00558000000000277000450002600110000004100050001118100070001608200070002380800050 00300140007000350020034000420070013000760220004000890080028000930090065001210100 00500186011001700191020000900208020000900217020000900226020000700235006000800242 039000700250019001600257013000700273#VN12.00334#Vi?t#TR400C#372.21#^214#15000#T r chi ngn ng dnh cho tr em#Tu Vn dch#T.4#^aGia Lai ; Tp. H Ch Minh#^a Nxb. Hng Bng ; Cng ty Thng mi v Dch v Vn ho inh T#2011#^a24tr.^b18x 21cm#Gio dc#Tr chi#Ngn ng#Tr em#Tu Vn#P.Dung#Dch Trung Quc#284451## 00451000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050010000540020020000640030004000840070010000880080 00500098009001800103010000500121011001500126020001700141020000900158020000400167 039000700171013000700178#VV12.00814#VV12.00815#35000#Vi?t#H561S#895.9221#^214#T hanh Tu#Hng sc ng thi#Th#Thanh Tu#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a128tr.^ b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#284452## 00667000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050012000440020023000560070012000790080005000910090018000960100 00500114011001400119021024300133020001800376020001700394039000700411013000700418 #VV12.00817#VV12.00816#Vi?t#H112G#363.7#^214#V Mc Min#Hy gi ly ngun sng# V Mc Min#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a75tr.^b21cm#Thng qua mt s cu chuy n, tnh hung khi con ngi ang lm hi mi trng sng ca mnh, tc gi vn d ng, gii thiu v trao i trn c s nhng qui nh ca php lut ng bo hiu thay i cch ngh, cch lm khng ph hp ca mnh#Bo v mi trng#Sch thng thc#P.Dung#284453## 00692000000000265000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020041000330070048000740080005001220090018001270100005001450110014001500120 05100164021013200215020001800347020001700365005000900382005001100391005001000402 039000700412013000700419#VN12.00331#Vi?t#H112L#363.7#^214#Hy lm t vic nh bo v mi trng#Truyn: Minh Anh, Hng Thanh ; Tranh: Phm Tun#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a31tr.^b18cm#Sch phc v ng bo dn tc thiu s v min ni# Gm nhng cu chuyn v vic bo v mi trng ca ng bo dn tc thiu s t nhng vic nh thng gp trong cuc sng hng ngy#Bo v mi trng#Dn tc th iu s#Minh Anh#Hng Thanh#Phm Tun#P.Dung#284454## 00441000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440050016000490020015000650030004000800070016000840080005001000090 01800105010000500123011001500128020001700143020000900160020000400169039000700173 013000700180#VN12.00335#VN12.00336#Vi?t#NH118T#895.92214#^214#ng Quang Long#Nh t thi gian#Th#ng Quang Long#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a176tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#284455## 00472000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050009000480020011000570030008000680070009000760080005000850090 01800090010000500108011001500113020001700128020000900145020000400154039000700158 015003400165013000700199#VN12.00337#VN12.00338#Vi?t#H561N#895.92214#^214#Kim Dun g#Hng ngn#Tp th#Kim Dung#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a155tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#Tn tht tc gi: Nguyn Kim Dung#284456## 00463000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050014000480020008000620030015000700070014000850080005000990090 01800104010000500122011001500127020001700142020000900159020001200168020000300180 039000700183013000700190#VN12.00339#VN12.00340#Vi?t#M501M#895.92234#^214#Nng Ng c Bc#Ma mi#Tp truyn, k#Nng Ngc Bc#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a147tr. ^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#K#P.Dung#284457## 00903000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050015000510020032000660030044000980070038001420080 01000180009001800190010000500208011001400213021030600227020001900533020002000552 020001100572005001600583039000700599013000700606#VV12.00818#VV12.00819#19000#Vi ?t#GI-108T#664#^214#Nguyn Cng H#Gio trnh k thut thc phm 3#Qu trnh sin h ho trong ch bin thc phm#B.s.: Nguyn Cng H, Nguyn oan Duy#^aCn Th#^ ai hc Cn Th#2011#^a94tr.^b24cm#Gii thiu s lc v cng ngh sinh hc, k thut ho sinh hc, ng hc enzyme, k thut s dng enzyme, cc yu t nh h ng n hot ng ca enzyme v ng dng ca enzyme trong cng nghip, ng hc t bo v s ln men, k thut thu hi sn phm, s tit trng v ty trng tron g cng ngh thc phm#Cng ngh sinh hc#Cng ngh thc phm#Gio trnh#Nguyn oan Duy#P.Dung#284458## 00832000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460050014000510020037000650070037001020080010001390090 01800149010000500167011001500172021032200187020001600509020001100525005001600536 039000700552013000700559#VV12.00820#VV12.00821#26000#Vi?t#GI-108T#579#^214#Cao Ngc ip#Gio trnh vi sinh vt hc i cng#B.s.: Cao Ngc ip, Nguyn Hu H ip#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2011#^a115tr.^b24cm#Khi qut chung v lch s p ht trin ca vi sinh vt hc. Th thut trong phng th nghim vi sinh hc. Tm hiu cu to ho hc, cu trc t bo v s phn b ca cc loi vi sinh vt nh : vi khun, virus, vi sinh vt chn hch. Nghin cu s tng trng ca vi sinh vt, di truyn vi sinh vt, dinh dng v bin dng#Vi sinh vt hc#Gio trnh #Nguyn Hu Hip#P.Dung#284459## 00814000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020046000510070056000970080010001530090018001630100 00500181011001500186021016200201020000900363020002000372020001100392005001700403 005001500420005001100435005001800446005002200464039000700486013000700493#VV12.00 822#VV12.00823#19000#Vi?t#GI-108T#664#^214#Gio trnh thc tp cng ngh thc p hm (PTN)#Nguyn Minh Thu (ch.b.), Nguyn Bo Lc, L M Hng...#^aCn Th#^a i hc Cn Th#2011#^a112tr.^b24cm#Gii thiu mc tiu v hng dn phng php t hc hin cng ngh ch bin cc loi thc phm nh ch bin rau qu, ch bin ng cc, tht, thu sn, trng v sa#Thc tp#Cng ngh thc phm#Gio trnh#Nguy n Minh Thu#Nguyn Bo Lc#L M Hng#Bi Th Qunh Hoa#Dng Th Phng Lin#P .Dung#284460## 01038000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020029000510030043000800070069001230080005001920090 01200197010000500209011001500214015005700229021026200286020000800548020001800556 02000090057402000110058300500170059400500130061100500200062400500160064400500140 0660039000700674013000700681#VV12.00824#VV12.00825#40000#Vi?t#GI-108T#005#^214# Gio trnh tin hc i cng#Dng cho chng trnh o to bc Cao ng#B.s.: L Th Thanh Lu (ch.b.), Nguyn Quang, Nguyn Th Thu Hng...#^aH.#^aTi chnh#20 11#^a295tr.^b21cm#TTS ghi: B Ti chnh. Trng i hc Ti chnh K ton# c p ti nhng kin thc c bn v tin hc nh thng tin, x l thng tin trong my tnh, hot ng ca my vi tnh v k nng s dng cc phn mm nh h iu hn h Windows, cc trnh ngdng icrosoft Word, Microsoft Excel, Powerpoint, Interne t v th in t#Tin hc#Phn mm my tnh#Internet#Gio trnh#L Th Thanh Lu# Nguyn Quang#Nguyn Th Thu Hng#Nguyn Th Lin#Phm Ngc Lm#P.Dung#284461## 00987000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100080 00380820004000468080005000500050013000550020042000680070063001100040045001730080 00500218009001200223010000500235011001500240015004900255021027900304020001800583 020001300601020001100614005002000625005001400645039000700659013000700666#VV12.00 826#VV12.00828#VV12.00827#Vi?t#GI-108T#657#^214#inh Th Mai#Gio trnh k ton ti chnh doanh nghip#B.s.: inh Th Mai (ch.b.), Nguyn Th Ngc Lan, inh Th Thu#In ln th 2, c sa cha, b sung, cp nht#^aH.#^aTi chnh#2011#^a628tr .^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng on. Khoa K ton#Trnh by nhng kin th c c bn v cc loi hnh k ton ti chnh doanh nghip nh k ton ti sn c nh, k ton nguyn vt liu v cng c dng c, k ton tin lng v cc kho n trch theo lng, k ton chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm, k to n thnh phm...#K ton ti chnh#Doanh nghip#Gio trnh#Nguyn Th Ngc Lan#i nh Th Thu#P.Dung#284462## 01167000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540020056000590030021001150070057001360080005001930090 01200198010000500210011001500215015005800230021040200288020001800690020000900708 02000170071700500180073400500120075200500220076400500130078600500160079903900070 0815013000700822#VV12.00829#VV12.00830#VV12.00831#Vi?t#M458S#332.09597#^214#Mt s vn v kinh t ti chnh Vit Nam 2010 - 2011#Ti liu chuyn kho# Th Phng Anh, c Minh, Nguyn Th Thanh Tho...#^aH.#^aTi chnh#2011#^a620tr. ^b24cm#TTS ghi: B Ti chnh. Trng Bi dng cn b ti chnh#Gm mt s chuy n nghin cu v kinh t ti chnh Vit Nam nh: tnh hnh kinh t ti chnh th gii nm 2011v nh hng ca n n Vit Nam; kinh t v m v cc vn t i chnh tin tl; nh hng chin lc ti chnh giai on 2011-2020; vn c cu li nn kinh t v i mi hot ng qun l ti chnh; tnh hnh thc hi n ngn sch nh nc nm 2010 v phng hng nhim v nm 2011...#Kinh t ti c hnh#Vit Nam#Sch chuyn kho# Th Phng Anh# c Minh#Nguyn Th Thanh Th o#L Hong Nga#Phm Xun Tuyn#P.Dung#284463## 00807000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820006000528080005000580020096000630030031001590080005001900090 01200195010000500207011001500212013000700227021025900234020000500493020002200498 020001400520039000700534#VV12.00832#VV12.00833#VV12.00834#150000#Vi?t#H561D#336 .2#^214#Hng dn mi nht v k khai thu gi tr gia tng v thu nhp doanh ng hip phin bn HTKK 3.0#Theo thng t 28/2011/TT - BTC#^aH.#^aTi chnh#2011#^a3 20tr.^b24cm#284464#Hng dn chi tit k khai, np mt s loi thu nh thu gi tr gia tng, thu thu nhp doanh nghip, thu nhp c nhn, thu tiu th c b it, thu ti nguyn, qui trnh hon thu v gii p vng mc thu 2011 km th eo cc vn bn php lut c lin quan#Thu#Thu gi tr gia tng#Thu thu nhp#P .Dung## 00768000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020065000470080005001120090012001170100005001290110015001340150 05800149021026000207020001800467020001000485020001700495039000700512013000700519 #VV12.00835#VV12.00836#Vi?t#H561D#657.0285#^214#Hng dn s dng chng trnh k ton ngn sch v ti chnh x#^aH.#^aTi chnh#2011#^a127tr.^b24cm#TTS ghi: B Ti chnh. Cc Tin hc v Thng k Ti chnh#Tng quan v chng trnh phn m m k ton ngn sch v ti chnh x. Gii thiu cch s dng cc chc nng tron g menu h thng KTXA; cch thnh lp h thng danh mc m hiu ca KTXA; cch c p nht s liu, in cc s sch, bo co ti chnh bng chng trnh#K ton ngn sch#Ti chnh#Tin hc ng dng#P.Dung#284465## 01259000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020034000530070058000870220004001452210038001490080 00500187009002800192010000500220011001500225015007400240021043900314020003200753 02000110078500500140079600500130081003900070082301300070083000500120083700500170 0849005001700866020002600883#VV12.00837#VV12.00838#70000#Vi?t#K312T#335.412#^21 4#Kinh t hc chnh tr Mc - Lnin#B.s.: Quang Vinh, V Thanh Sn (ch.b.), T Th on...#T.1#Phng thc sn xut t bn ch ngha#^aH.#^aThng tin v Truy n thng#2011#^a335tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Hnh chnh khu vc I. Khoa Kinh t Chnh tr#Trnh by v i tng v phng php ca kinh t hc ch nh tr. Cung cp cc kin thc v nn sn xut x hi, ti sn xut x hi, tng trng v pht trin kinh t, sn xut gi tr thng d, quy lut kinh t tuyt i ca ch ngha t bn, tun hon v chu chuyn ca t bn, li nhun bnh qu n v gi c sn xut, bn cht ca t bn thng nghip, li nhun thng nghi p, t bn cho vay v li tc cho vay di ch ngha t bn...#Kinh t chnh tr hc Mc-Lnin#Gio trnh# Quang Vinh#V Thanh Sn#P.Dung#284466#T Th on#Ng uyn c Chnh#Nguyn Mai Hng#Phng thc sn xut TBCN## 01364000000000373000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020034000530070057000870220004001442210088001480080 00500236009002800241010000500269011001500274015007400289021045700363020003200820 02000110085200500130086300500130087603900070088900500120089600500170090800500170 0925020001500942020001700957020000900974013000700983#VV12.00840#VV12.00839#70000 #Vi?t#K312T#335.412#^214#Kinh t hc chnh tr Mc - Lnin#B.s.: Phm Th Cn, V Thanh Sn (ch.b.), T Th on...#T.2#Nhng vn kinh t hc chnh tr tron g thi k qu ln ch ngha x hi Vit Nam#^aH.#^aThng tin v Truyn thn g#2011#^a326tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Hnh chnh khu vc I. Khoa Ki nh t Chnh tr#Trnh by v thi k qu ln ch ngha x hi khng qua ch t bn ch ngha Vit Nam; gi tr khoa hc v thi k qu ln CNXH trong chnh sch kinh t mi ca Lnin; kinh t th trng nh hng XHCN; l lun c bn v cng nghip ho, hin i ho, quan h s hu v thnh phn kinh t, l i ch kinh t, quan h phn phi - thu nhp, quan h kinh t i ngoi, ti chn h, tin t, tn dng, ngn hng trong thi k qu ln CNXH Vit Nam#Kinh t chnh tr hc Mc-Lnin#Gio trnh#Phm Th Cn#V Thanh Sn#P.Dung#T Th on #Nguyn c Chnh#Nguyn Mai Hng#Thi k qu #Ch ngha x hi#Vit Nam#2844 67## 00995000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020031000520030044000830080005001270090028001320100 00500160011001500165015007400180021042400254020001900678020000800697020001000705 039000700715013000700722#VV12.00842#VV12.00841#50000#Vi?t#L302S#330.15#^214#Lc h s cc hc thuyt kinh t#Tp bi ging dng cho h c nhn chnh tr#^aH.#^aT hng tin v Truyn thng#2011#^a210tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Hnh c hnh khu vc I. Khoa Kinh t Chnh tr#Trnh by v cc t tng kinh t thi c i v trung c; cc hc thuyt kinh t t sn trc Mc; kinh t chnh tr ti u t sn; hc thuyt kinh t ca nhng ngi XHCN khng tng cui th k XIX; s hnh thnh v pht trin hc thuyt kinh t Mc - Lnin; cc hc thuyt kinh t ca trng phi c in mi, trng phi Keynes, trng phi chnh hin i v hc thuyt kinh t ca ch ngha t do mi, ch ngha th ch#Hc thuyt kinh t #Lch s#Bi ging#P.Dung#284468## 00792000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820007000538080005000600050012000650020047000770070036001240080 00500160009002800165010000500193011001500198015002600213021018900239020000800428 020001100436005001600447039000700463013000700470020001300477#VV12.00843#VV12.008 44#VV12.00845#39000#Vi?t#GI-108T#330.02#^214#L c Ton#Gio trnh nguyn l t hng k kinh t vi SPSS#Ch.b.: L c Ton, Nguyn Th Tin#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a232tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Duy Tn#Gii thiu nhng vn chung v thng k hc. Cung cp h thng cc phng php thu thp, tng hp, trnh by s liu thc tin, tnh ton cc c trng ca cc i tng kinh t - x hi#Kinh t#Gio trnh#Nguyn Th Tin#P.Dung#284469#Thng k hc## 00617000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580050012000630020026000750070012001010040 01400113008000500127009002800132010000500160011001500165021011700180020000800297 020002000305039000700325013000700332#VV12.00847#VV12.00848#VV12.00846#70000#Vi? t#C460S#004.01#^214#L Huy Thp#C s l thuyt song song#L Huy Thp#Ti bn l n 1#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a259tr.^b24cm#Gii thiu mt s kin thc c bn v tnh ton song song, lp trnh tnh ton song song v x l phn tn song song#Tin hc#L thuyt song song#P.Dung#284470## 00522000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050012000550020026000670030004000930070012000970080 00500109009001900114010000500133011002500138015003700163020001700200020000900217 020000400226039000700230013000700237#VV12.00849#VV12.00850#35000#Vi?t#TR116B#89 5.9221#^214#Trng Khnh#Trng buc gc tru khng#Th#Trng Khnh#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2011#^a162tr., 7tr. nh^b21cm#Tn tht tc gi: Nguyn Trng Khnh#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#284471## 00492000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050015000550020029000700030016000990070015001150080 00500130009001900135010000500154011001500159020001700174020000900191020001200200 039000700212013000700219#VV12.00851#VV12.00852#32000#Vi?t#115T#895.92234#^214# V Th Xun H#n tri o hi hoa hng o#Tp truyn ngn#V Th Xun H#^aH.# ^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a186tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#P.D ung#284472## 00692000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820011000418080005000520050017000570020018000740030017000920070017001090080 00500126009001900131010000500150011001500155021017700170020001700347020000900364 020000700373020000800380039000700388013000700395#VV12.00853#VV12.00854#28000#Vi ?t#NH313#895.922803#^214#Nguyn ng Mng#Nhp i bun vui#Bt k - tn vn#Ng uyn ng Mng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a173tr.^b20cm#Ghi li mt cch sng ng, d dm v nhiu cm xc nhng k c ca tc gi v tui th, v nhng th n qu yn bnh, v hng du, b ao... cng nhng thng trm trong cuc sng#Vn hc hin i#Vit Nam#Bt k#Tn vn#P.Dung#284473## 00456000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050012000560020018000680030004000860070012000900080 00500102009001900107010000500126011001500131020001700146020000900163020000400172 039000700176013000700183#VV12.00855#VV12.00856#45000#Vi?t#NG430N#895.92214#^214 #Nguyn Long#Ngn ni con sng#Th#Nguyn Long#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a13 9tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#284474## 00524000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050015000550020021000700030012000910070015001030080 02300118009004500141010000500186011001500191020001700206020000900223020001200232 039000700244013000700251#VV12.00857#VV12.00858#90000#Vi?t#B105T#895.92234#^214# Trng Vn Dn#Bn tay nh di ma#Tiu thuyt#Trng Vn Dn#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2011#^a416tr.^b21cm#Vn hc h in i#Vit Nam#Tiu thuyt#P.Dung#284475## 01063000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390050017000440020019000610030022000800070030001020080005001320090 01900137010000500156011001500161039000700176013000700183021047700190020001700667 020001000684020000900694005001200703020000800715020000900723020001700732#VV12.00 859#47000#Vi?t#C104N#895.92209#^214#Nguyn Diu Linh#Cm nhn thi gian#Ph bn h v tiu lun#Nguyn Diu Linh, Nguyn Long#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a432t r.^b21cm#P.Dung#284476#Gm nhiu bi vit em n nhng gc nhn a chiu v mt s nh vn, nh th tiu biu m tc phm ca h c nh hng to ln trong nn vn hc cch mng nh H Ch Minh, T Hu, Ch Lan Vin, Huy Cn, T Hanh, Lu T rng L... v cm nhn t nhng nt ring v mt s tc phm c th hoc ang c mt trong chng trnh Vn hc hin hnh nh trng t bc ph thng n i hc nh Chiu ti (H Ch Minh), Ting ht con tu (Ch Lan Vin), t nc ( Nguyn nh Thi)...#Ph bnh vn hc#Tiu lun#Vit Nam#Nguyn Long#Tc gi#Tc phm#Vn hc hin i## 00571000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820008000428080005000500050012000550020019000670070012000860220004000980080 00500102009001900107010000500126011001500131020001700146020000900163020000700172 03900070017901300070018600500120019302000090020502000090021402000120022302000100 0235#VV12.00860#VV12.00861#120000#Vi?t#TR462B#895.922#^214#Trn Truyn#Tri bi c ng sau#Trn Truyn#T.1#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a671tr.^b21cm#Vn hc h in i#Vit Nam#Bt k#P.Dung#284477#Trn Truyn#Ghi chp#Phng s#Truyn ngn# Truyn k## 00507000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100070 00350820008000428080005000500050012000550020019000670070012000860220004000980080 00500102009001900107010000500126011001500131020001700146020000900163020001200172 039000700184020000700191013000700198005001200205#VV12.00862#VV12.00863#100000#V i?t#TR462B#895.922#^214#Trn Truyn#Tri bic ng sau#Trn Truyn#T.2#^aH.#^aNx b. Hi Nh vn#2011#^a521tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung# Bt k#284478#Trn Truyn## 00593000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560050013000610020028000740030012001020070 02800114008000500142009006100147010000500208011001500213020001700228020000300245 020001200248006000900260039000700269013000700276019000800283#VV12.00864#VV12.008 66#VV12.00865#100000#Vi?t#L106Q#813#^214#Quinn, Julia#Lng qun em sau ma v h i#Tiu thuyt#Julia Quinn ; Huyn V dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a520tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt #Huyn V#P.Dung#284479#Dch M## 01000000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050016000530020022000690030057000910070016001480080 00500164009001900169010000500188011002500193021036200218020000800580020000700588 02000080059502000050060302000130060802000080062102000090062902000100063803900070 0648013000700655#VV12.00867#VV12.00868#60000#Vi?t#L106M#959.747#^214#Trng Hu Tho#Lng Mai t v ngi#Lng Mai X Chnh, x Gio Mai, huyn Gio Linh, Qung Tr#Trng Hu Tho#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a267tr., 5tr. nh^b20cm#Gii thiu v lch s hnh thnh, v tr a l, danh nhn, cc di tch lch s - vn ho; i sng x hi, i sng kinh t, i sng vn hc ngh thut; truyn th ng yu nc, phong tro hot ng cch mng trong cuc khng chin chng Php, c hng M gp phn gii phng dn tc, xy dng qu hng ca lng Mai X Chnh, x Gio Mai, huyn Gio Linh, Qung Tr#Lch s#a l#Vn ho#Lng#Mai X Chnh#Gi o Mai#Gio Linh#Qung Tr#P.Dung#284480## 00540000000000265000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400030073000560080005001290090014001340100005001480110 01400153015004300167020001100210020000900221020001400230039000700244013000700251 020000700258020000900265#VV12.00869#7000#Vi?t#V460T#372.63#^214#Tp vit ch s #Tp vit theo mu ch mi. Vit ch s nt ng, nt nghing vit thng#^aH.#^ aNxb. H Ni#2011#^a24tr.^b24cm#Tn sch ngoi ba ghi: V tp vit ch s#Ting Vit#Tp vit#Sch c thm#P.Dung#284481#Ch s#Tiu hc## 00439000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020018000420220004000600080005000640090014000690100005000830110 01400088020001100102020000900113020000600122020001400128039000700142013000700149 012002900156#VV12.00870#10000#Vi?t#V460-O#372.63#^214#V ly c mu ch#Q.1#^aH .#^aNxb. H Ni#2011#^a48tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#P.Dun g#284482#Luyn nt ch, rn nt ngi## 00415000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410220004000550080005000590090014000640100005000780110 01400083020001100097020001100108020000800119020000600127020001400133039000700147 013000700154#VV12.00871#10000#Vi?t#V460T#372.63#^214#V tp t ch#Q.1#^aH.#^aN xb. H Ni#2011#^a44tr.^b24cm#Ting Vit#Tp t ch#Ch ci#Lp 1#Sch c thm# P.Dung#284483## 00415000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410220004000550080005000590090014000640100005000780110 01400083020001100097020001100108020000800119020000600127020001400133039000700147 013000700154#VV12.00872#10000#Vi?t#V460T#372.63#^214#V tp t ch#Q.2#^aH.#^aN xb. H Ni#2011#^a44tr.^b24cm#Ting Vit#Tp t ch#Ch ci#Lp 1#Sch c thm# P.Dung#284484## 00439000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200070 00308080005000370020018000420220004000600080005000640090014000690100005000830110 01400088020001100102020000900113020000600122020001400128039000700142013000700149 012002900156#VV12.00873#10000#Vi?t#V460-O#372.63#^214#V ly c mu ch#Q.2#^aH .#^aNxb. H Ni#2011#^a48tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#P.Dun g#284485#Luyn nt ch, rn nt ngi## 00446000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030029000540220004000832210023000870080005001100090 01400115010000500129011001400134020000700148020000900155020001400164039000700178 013000700185#VV12.00874#9000#Vi?t#D105V#372.21#^214#Dn v t mu#Dnh cho tr t 3 n 5 tui#Q.5#Phng tin giao thng#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a16tr.^b21cm #T mu#Mu gio#Sch mu gio#P.Dung#284486## 00440000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030029000540220004000832210017000870080005001040090 01400109010000500123011001400128020000700142020000900149020001400158039000700172 013000700179#VV12.00875#9000#Vi?t#D105V#372.21#^214#Dn v t mu#Dnh cho tr t 3 n 5 tui#Q.3#Tri cy bn ma#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a16tr.^b21cm#T m u#Mu gio#Sch mu gio#P.Dung#284487## 00440000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030029000540220004000832210017000870080005001040090 01400109010000500123011001400128020000700142020000900149020001400158039000700172 013000700179#VV12.00876#9000#Vi?t#D105V#372.21#^214#Dn v t mu#Dnh cho tr t 3 n 5 tui#Q.4#Th gii loi c#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a16tr.^b21cm#T m u#Mu gio#Sch mu gio#P.Dung#284488## 00444000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030029000540220004000832210021000870080005001080090 01400113010000500127011001400132020000700146020000900153020001400162039000700176 013000700183#VV12.00877#9000#Vi?t#D105V#372.21#^214#Dn v t mu#Dnh cho tr t 3 n 5 tui#Q.1#Nhng con vt em yu#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a16tr.^b21cm#T mu#Mu gio#Sch mu gio#P.Dung#284489## 00442000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030029000540220004000832210019000870080005001060090 01400111010000500125011001400130020000700144020000900151020001400160039000700174 013000700181#VV12.00878#9000#Vi?t#D105V#372.21#^214#Dn v t mu#Dnh cho tr t 3 n 5 tui#Q.2#Nhn vt hot hnh#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a16tr.^b21cm#T mu#Mu gio#Sch mu gio#P.Dung#284490## 00420000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020014000340220004000482210018000520080005000700090014000750100005000890110 01400094012002600108020000700134020000900141020001400150039000700164013000700171 #VV12.00879#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm ho s#Q.1#Th gii loi vt#^aH.#^aNx b. H Ni#2011#^a16tr.^b24cm#V t mu dnh cho tr em#T mu#Mu gio#Sch mu gio#P.Dung#284491## 00418000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020014000340220004000482210016000520080005000680090014000730100005000870110 01400092012002600106020000700132020000900139020001400148039000700162013000700169 #VV12.00880#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm ho s#Q.2#Nhn vt em yu#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a16tr.^b24cm#V t mu dnh cho tr em#T mu#Mu gio#Sch mu gi o#P.Dung#284492## 00417000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020014000340220004000482210015000520080005000670090014000720100005000860110 01400091012002600105020000700131020000900138020001400147039000700161013000700168 #VV12.00881#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm ho s#Q.3#Rau - C - Qu#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a16tr.^b24cm#V t mu dnh cho tr em#T mu#Mu gio#Sch mu gi o#P.Dung#284493## 00421000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020014000340220004000482210019000520080005000710090014000760100005000900110 01400095012002600109020000700135020000900142020001400151039000700165013000700172 #VV12.00882#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm ho s#Q.4#Nhng loi hoa p#^aH.#^aN xb. H Ni#2011#^a16tr.^b24cm#V t mu dnh cho tr em#T mu#Mu gio#Sch mu gio#P.Dung#284494## 00431000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020014000340220004000482210029000520080005000810090014000860100005001000110 01400105012002600119020000700145020000900152020001400161039000700175013000700182 #VV12.00883#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm ho s#Q.5#Khm ph th gii khng lon g#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a16tr.^b24cm#V t mu dnh cho tr em#T mu#Mu gi o#Sch mu gio#P.Dung#284495## 00417000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020014000340220004000482210015000520080005000670090014000720100005000860110 01400091012002600105020000700131020000900138020001400147039000700161013000700168 #VV12.00884#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm ho s#Q.1# chi ca b#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a16tr.^b24cm#V t mu dnh cho tr em#T mu#Mu gio#Sch mu gi o#P.Dung#284496## 00418000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020014000340220004000482210016000520080005000680090014000730100005000870110 01400092012002600106020000700132020000900139020001400148039000700162013000700169 #VV12.00885#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm ho s#Q.2#Qu ngon ca b#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a16tr.^b24cm#V t mu dnh cho tr em#T mu#Mu gio#Sch mu gi o#P.Dung#284497## 00402000000000229000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020014000340220004000482210019000520080005000710090014000760100005000900110 01400095012002600109020000700135020000900142020001400151013000700165#VV12.00886# Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm ha s#Q.3#Th gii cn trng#^aH.#^aNxb. H Ni#2 011#^a16tr.^b24cm#V t mu dnh cho tr em#T mu#Mu gio#Sch mu gio#284498 ## 00418000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020014000340220004000482210018000520080005000700090014000750100005000890110 01400094012002600108020000700134020000900141020001400150039000500164013000700169 #VV12.00887#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm ha s#Q.4#Th gii loi vt#^aH.#^aNx b. H Ni#2011#^a16tr.^b24cm#V t mu dnh cho tr em#T mu#Mu gio#Sch mu gio#oanh#284499## 00415000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200070002280800050 00290020014000340220004000482210015000520080005000670090014000720100005000860110 01400091012002600105020000700131020000900138020001400147039000500161013000700166 #VV12.00888#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm ha s#Q.5#Hoa p b yu#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a16tr.^b24cm#V t mu dnh cho tr em#T mu#Mu gio#Sch mu gi o#oanh#284500## 00672000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430020023000480070013000710080005000840090014000890100005001030110 01500108021018200123020000800305039000500313005001300318020000900331020000900340 020001000349012002800359013000700387#VV12.00889#VV12.00890#Vi?t#NH556M#700.9597# ^214#Nhng mnh i ngh s#L Khc Cung#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a175tr.^b21cm# Gii thiu v cuc i v s nghip ca mt s ngh s nh nng Hu, ng Trm Th nh, ngh s o Mng Long, Dim Lc, b Snh, ho s Nguyn Th, Trn Tuy, Nhc s ng Th Phong...#Ngh s#oanh#L Khc Cung#Vit Nam#Cuc i#S nghip#T s ch Thng Long 1000 nm#284501## 00724000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020018000530070012000710080005000830090014000880100 00500102011001400107021020000121020002200321020001500343039000500358005001200363 015003400375020000900409020000900418013000700427#VV12.00891#VV12.00892#21500#Vi ?t#TR400C#372.21#^214#Tr chi ngn tay#H Lam Hng#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a10 4r.^b21cm#Gii thiu nhng bi tp tr chi vi ngn tay mang tnh vn ng c s kt hp vi dng li vn nhm khuyn khch tr hot ng ngn ng, ghi nh nh ng iu tr cm nhn c t th gii xung quanh#Phng php ging dy#Sch gi o vin#oanh#H Lam Hng#TTS ghi: Vin nghin cu S phm#Tr chi#Mu gio#2845 02## 00772000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020030000530070012000830080005000950090014001000100 00500114011001400119021023600133020002200369020001500391039000500406005001200411 015003400423020000900457020000900466013000700475#VV12.00893#VV12.00894#18500#Vi ?t#TR200M#372.21#^214#Tr mm non khm ph khoa hc#H Lam Hng#^aH.#^aNxb. H N i#2011#^a90tr.^b21cm#Gii thiu nhng tr chi nhm mang tnh khm ph thin th in cho tr mm non nh chi vi ct , chi vi nc, t v cc vt liu th ng him khc, gi v cc hin tng vi gi, cc nguyn vt liu th nghim, nh s ng, nhng vt ht#Phng php ging dy#Sch gio vin#oanh#H Lam Hng#TTS ghi : Vin Nghin cu S phm#Tr chi#Mu gio#284503## 00740000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020081000450290075001260080005002010090014002060100005002200110 01400225021015300239020000900392039000500401020001100406015002900417013000700446 020001200453020000900465#VV12.00895#VV12.00896#Vi?t#CH561T#364.1#^214#Chng tr nh hnh ng phng, chng ti phm mua bn ngi giai on 2011 - 2015#The Natio nal plan of action on anti - human trafficking period 2011 - 2015#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a54tr.^b21cm#Gii thiu chng trnh hnh ng ca quc gia v phng chng ti phm mua bn ngi giai on 2011-2015 v quyt nh ph duyt ca Th tng chnh ph#Ti phm#oanh#Bun ngi#TTS ghi: UNODC ; B Cng an#284504#Ph ng chng#Vit Nam## 00791000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020104000450290091001490080005002400090014002450100005002590110 01400264021016800278020001200446020001000458039000500468020000700473015002900480 013000700509020000900516#VV12.00897#VV12.00898#Vi?t#CH305L#363.4#^214#Chin lc quc gia phng, chng v kim sot ma tu Vit Nam n nm 2020 v nh hng n nm 2030#National strategy on drug prevention and control in Vietnam till 2 020 and a vision to 2030#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a46tr.^b21cm#Gii thiu chng trnh hnh ng ca quc gia v phng chng v kim sot ma tu n nm 2020, nh hng n nm 2030 v quyt nh ph duyt ca Th tng chnh ph#Phng ch ng#Kim sot#oanh#Ma tu#TTS ghi: UNODC ; B Cng an#284505#Vit Nam## 00699000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020085000540030061001390070030002000080005002300090 01400235010000500249011001500254020000700269020001400276039000500290005001600295 020001200311020002000323020000700343020001500350013000700365005001300372#VV12.00 900#VV12.00899#75000#Vi?t#T527T#330.9597#^214#Tuyn tp 39 thi th - thi tuy n sinh vo cc trng i hc, cao ng mn a l#Bin son theo cu trc t hi ca B Gio dc v o to...#Nguyn Vn Tin, on Thu Tr#^aH.#^aNxb. H N i#2011#^a435tr.^b24cm#a l#Sch c thm#oanh#Nguyn Vn Tin#a kinh t#Ph thng trung hc# thi#Sch luyn thi#284506#on Thu Tr## 00670000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020086000490030061001350070029001960080005002250090 01400230010000500244011001500249020000800264020001400272039000500286005001600291 020002000307020000700327020001500334005001200349013000700361#VV12.00902#VV12.009 01#73000#Vi?t#T527T#909#^214#Tuyn tp 39 thi th, thi tuyn sinh vo cc tr ng i hc - cao ng mn lch s#Bin son theo cu trc thi ca B Gio d c v o to...#on Qun Trang, Bi Thu Vn#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a418tr.^b 24cm#Lch s#Sch c thm#oanh#on Qun Trang#Ph thng trung hc# thi#Sch luyn thi#Bi Thu Vn#284507## 00528000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020057000510070014001080080005001220090014001270100 00500141011001500146020000700161020001400168039000500182005001400187020002000201 020000700221020001500228013000700243#VV12.00903#VV12.00904#55000#Vi?t#GI-462T#5 30#^214#Gii thiu thi tuyn sinh i hc cao ng mn vt l#Hong Cao Tn#^ aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a300tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#oanh#Hong Cao Tn#Ph thng trung hc# thi#Sch luyn thi#284508## 00536000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020058000510070017001090080005001260090014001310100 00500145011001500150020000800165020001400173039000500187005001700192020002000209 020000700229020001500236013000700251#VV12.00905#VV12.00906#55000#Vi?t#GI-462T#5 46#^214#Gii thiu thi tuyn sinh i hc cao ng mn ho hc#on Thanh T ng#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a291tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#oanh#on Thanh Tng#Ph thng trung hc# thi#Sch luyn thi#284509## 00528000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020059000510070014001100080005001240090014001290100 00500143011001500148020000500163020001400168039000500182005001400187020002000201 020000700221020001500228013000700243#VV12.00907#VV12.00908#60000#Vi?t#GI-462T#5 10#^214#Gii thiu thi tuyn sinh i hc cao ng mn ton hc#Nguyn Vn C #^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a343tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#oanh#Nguyn Vn C#Ph thng trung hc# thi#Sch luyn thi#284510## 00540000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820004000428080005000460020058000510070019001090080005001280090014001330100 00500147011001500152020000800167020001400175039000500189005001900194020002000213 020000700233020001500240013000700255#VV12.00909#VV12.00910#56000#Vi?t#GI-462T#8 07#^214#Gii thiu thi tuyn sinh i hc cao ng mn ng vn#Hong Th Minh Hi#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a307tr.^b24cm#Ng vn#Sch c thm#oanh#Hong Th Minh Hi#Ph thng trung hc# thi#Sch luyn thi#284511## 00681000000000289000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820007000408080005000470020029000520070015000810080005000960090014001010100 00500115011001400120021015000134020000800284020001500292039000500307005001500312 020000600327020002200333004002900355013000700384#VV12.00911#VV12.00912#8000#Vi? t#TH308K#372.83#^214#Thit k bi ging o c 1#Nguyn Hu Hp#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a50tr.^b24cm#Gii thiu c th tng bc thit k bi ging o c l p 1 gm: mc tiu, ti liu v phng tin dy hc km theo cc hot ng dy - hc tng bi#o c#Sch gio vin#oanh#Nguyn Hu Hp#Lp 1#Phng php ging dy#Ti bn c sa cha, b sung#284512## 00643000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020029000530070012000820080005000940090014000990100 00500113011001500118021015700133020000800290020001500298039000500313005001200318 020000600330020002200336013000700358#VV12.00913#VV12.00914#18000#Vi?t#TH308K#37 2.87#^214#Thit k bi ging m nhc 1#L Anh Tun#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a143 tr.^b24cm#Gii thiu c th cho gio vin tng bc thit k bi ging m nhc l p 1 gm: mc tiu, cc dng c cn thit dy cho tng tit hc, tin trnh d y hc#m nhc#Sch gio vin#oanh#L Anh Tun#Lp 1#Phng php ging dy#28451 3## 00769000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050012000520020032000640070055000960220004001510080 00500155009001400160010000500174011001500179021013800194020001100332020000600343 02000220034902000150037100500170038600500160040303900050041901300070042400500120 0431#VV12.00915#VV12.00916#49000#Vi?t#TH308K#372.6#^214#Nguyn Tri#Thit k b i ging ting Vit 3#Nguyn Tri (ch.b.), L Th Thu Huyn, Phm Th Thu H#T.1# ^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a474tr.^b24cm#Trnh by chi tit cc bc thit k gin g dy mn ting Vit lp 3 theo cc ch mng non, mi m, ti trng, cng ng, qu hng...#Ting Vit#Lp 3#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Th Th u Huyn#Phm Th Thu H#oanh#284514#Nguyn Tri## 00601000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050012000520020026000640070052000900220004001420080 00500146009001400151010000500165011001500170020000500185020000600190020002200196 020001500218005001300233005001700246039000500263013000700268005001200275#VV12.00 917#VV12.00918#35000#Vi?t#TH308K#372.7#^214#Nguyn Tun#Thit k bi ging ton 3#Nguyn Tun (ch.b.), L Thu Huyn, Nguyn Th Hng#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#20 11#^a295tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Thu Huyn#N guyn Th Hng#oanh#284515#Nguyn Tun## 00686000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820007000418080005000480020029000530070033000820080005001150090014001200100 00500134011001500139021015500154020000800309020001500317039000500332005001200337 005001200349020000600361020002200367013000700389#VV12.00919#VV12.00920#22000#Vi ?t#TH308K#372.89#^214#Thit k bi ging lch s 5#Nguyn Tri (ch.b.), L Hoi Thu#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a166tr.^b24cm#Gii thiu cho gio vin phng php thit k c th tng bi ging ln lp mn lch s lp 5 nh mc tiu, dng d y hc, cc hot ng dy hc ch yu#Lch s#Sch gio vin#oanh#Nguyn Tri#L Hoi Thu#Lp 5#Phng php ging dy#284516## 00674000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050012000520020030000640070012000940220004001060080 00500110009001400115010000500129011001500134020000900149020000600158020002200164 020001500186039000500201021014700206013000700353005001200360#VV12.00921#VV12.009 22#21000#Vi?t#TH308K#372.3#^214#Phm Thu H#Thit k bi ging khoa hc 5#Phm Thu H#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a162tr.^b24cm#Khoa hc#Lp 5#Phng php gi ng dy#Sch gio vin#oanh#Gii thiu cho gio vin phng php thit k bi gi ng ln lp mn khoa hc lp 5 theo tng ch con ngi v sc kho, vt cht v nng lng#284517#Phm Thu H## 00896000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020026000520070066000780220004001440050012001480050 01300160005001700173005001300190008000500203009001400208010000500222011001500227 02102680024202000050051002000060051502000220052102000150054303900050055801300070 0563#VV12.00923#VV12.00924#42000#Vi?t#TH308K#372.7#^214#Thit k bi ging ton 5#Nguyn Tun (ch.b.), L Thu Huyn, Nguyn Th Hng, on Th Lan#T.1#Nguyn Tun#L Thu Huyn#Nguyn Th Hng#on Th Lan#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a355tr. ^b24cm#Gii thiu mc tiu bi hc, phng php chun b bi, dng dy hc, c c hot ng dy hc ch yu mn ton 5 vi cc phn n tp v b sung v phn s , gii ton lin quan n t l, bng n v o din tch, s thp phn, cc ph p tnh vi s thp phn, hnh hc#Ton#Lp 5#Phng php ging dy#Sch gio vi n#oanh#284518## 00714000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820004000418080005000450050015000500020031000650030016000960070015001120220 00400127008000500131009001400136010000500150011001500155021015000170020001000320 020000600330020002200336020001500358039000500373013000700378005001500385#VV12.00 925#VV12.00926#28000#Vi?t#TH308K#428#^214#Chu Quang Bnh#Thit k bi ging ti ng Anh 7#Trung hc c s#Chu Quang Bnh#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2011#^a224tr.^b24 cm#Hng dn cho gio vin phng php thit k bi ging ting Anh lp 7 theo n i dung chng trnh v theo trnh t cc bc trong hot ng ging dy#Ting A nh#Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#oanh#284519#Chu Quang Bnh## 00659000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020021000380070058000590080005001170090026001220100005001480110 01500153021014500168020001100313020001100324039000500335005001700340005001500357 004001400372013000700386#VV12.00927#29500#Vi?t#T120L#150#^214#Tm l hc i c ng#Nguyn Quang Un (ch.b.), Trn Hu Luyn, Trn Quc Thnh#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2011#^a199tr.^b21cm#Trnh by nhng vn chung ca tm l hc. Ph n tch v s hnh thnh v pht trin tm l, thc, nhn cch hnh vi, nhn t hc ca con ngi#Tm l hc#Gio trnh#oanh#Nguyn Quang Un#Trn Hu Luyn#In ln th 19#284520## 00639000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020019000390070016000580080005000740090026000790100005001050110 01500110021014300125020001100268039000500279005001600284015006800300020001000368 013000700378#VV12.00928#52000#Vi?t#QU106H#535#^214#Quang hc hin i#Nguyn Th Bnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a245tr.^b24cm#Trnh by cc kin th c i cng v quang hc nh dn sng quang hc, hiu ng in quang v ng dng , quang hc phi tuyn, quang hc fourier#Gio trnh#oanh#Nguyn Th Bnh#TTS gh i: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc T nhin#Quang hc#284521## 00774000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020016000380070038000540080005000920090026000970100005001230110 01500128021016800143020001300311020001100324039000500335005001700340005001200357 015006800369020001200437020000700449020000900456013000700465#VV12.00929#48000#V i?t#K305T#551#^214#Kin to vt l#Nguyn Vn Vng (ch.b.), V Vn Tch#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2011#^a233tr.^b24cm#Trnh by nhng vn c bn ca ki n to mng, ng sut v bin dng trong cc vt rn, n hi v on vng ca th ch quyn, qu trnh truyn nhit trong thch quyn#a cht hc#Gio trnh#oanh #Nguyn Vn Vng#V Vn Tch#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc T nhin#Thch quyn#Vt l#Kin to#284522## 00889000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070053000670080005001200090026001250100005001510110 01500156021022900171020000700400020001100407039000500418005001700423015006800440 020000800508020001900516005001300535005001200548005000800560013000700568#VV12.00 930#75000#Vi?t#L600T#537.6#^214#L thuyt bn dn hin i#Nguyn Quang Bu, Quc Hng, V Vn Hng, L Tun#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a264tr.^b2 4cm#Trnh by nhng kin thc v cu trc ca cc bn dn c dng tinh th, mt s tnh cht vt l ca bn dn khi, hiu ng kch thc lng t trong cc bn dn thp chiu, phonon trong siu mng bn dn v hiu ng ng hm...#Vt l# Gio trnh#oanh#Nguyn Quang Bu#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i h c Khoa hc T nhin#Bn dn#L thuyt lng t# Quc Hng#V Vn Hng#L Tun #284523## 00765000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020029000490070041000780080005001190090026001240100 00500150011001500155021024100170020002000411039000500431019000500436005001400441 006001500455020001000470013000700480#VV12.00931#VV12.00932#40000#Vi?t#H561T#158 #^214#Hng ti nh cao cuc sng#Ikeda Daisaku ; Trn Quang Tu bin dch#^aH. #^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a159tr.^b21cm#a ra nhng chim nghim su sc ca cuc i v nhng vn trng tm ca thi i v tc gi mang li cho ch ng ta nhng gi su xa, cch nhn tr tu v nhiu ti lin quan n cuc s ng, gia nh, vn ho, gio dc, tn ngng...#Tm l hc ng dng#oanh#Dch#Ik eda Daisaku#Trn Quang Tu#Cuc sng#284524## 00560000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020046000520030032000980070012001300080005001420090 02600147010000500173011001500178020000700193020001400200039000500214005001200219 020000600231004001800237020000800255013000700263#VV12.00933#VV12.00934#33000#Vi ?t#H561D#910.76#^214#Hng dn tr li cu hi v bi tp a l 7#Bin son the o chng trnh mi#H Vn Mnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a176tr.^b24c m#a l#Sch c thm#oanh#H Vn Mnh#Lp 7#Ti bn ln th 2#Bi tp#284525## 00571000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200040 00298080005000330020025000380030059000630070034001220080005001560090026001610100 00500187011001500192020001200207020001400219039000500233005001500238020000800253 005001800261020000700279013000700286#VV12.00935#68000#Vi?t#M458T#807#^214#199 v bi vn hay 12#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#P hm Ngc Thm, Phm Th Hng Hoa#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a407tr.^b2 4cm#Tp lm vn#Sch c thm#oanh#Phm Ngc Thm#Bi vn#Phm Th Hng Hoa#Lp 12#284526## 00628000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020032000530070034000850220004001192210042001230040 01800165008000500183009002600188010000500214011001500219020001500234020000700249 020000700256005001300263005001200276039000500288020001400293013000700307#VV12.00 937#VV12.00936#33000#Vi?t#H419V#515.076#^214#Hc v n tp ton gii tch 12#L Bch Ngc (ch.b.), L Hng c#Q.2#Nguyn hm, tch phn v ng dng s phc#T i bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a182tr.^b24cm#Ton gii tc h#Lp 12#n tp#L Bch Ngc#L Hng c#oanh#Sch c thm#284527## 00529000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020031000430070034000740080005001080090026001130100005001390110 01500144020000900159020001400168039000500182005001300187020000700200005001200207 004001800219020000700237013000700244#VV12.00938#40000#Vi?t#H419V#516.0076#^214# Hc v n tp ton hnh hc 12#L Bch Ngc (ch.b.), L Hng c#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a239tr.^b24cm#Hnh hc#Sch c thm#oanh#L Bch Ngc#Lp 12#L Hng c#Ti bn ln th 1#n tp#284528## 00651000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020032000530070034000850220004001192210065001230040 01800188008000500206009002600211010000500237011001500242020001500257020000700272 020000700279005001300286005001200299039000500311013000700316020001400323#VV12.00 939#VV12.00940#40000#Vi?t#H419V#515.076#^214#Hc v n tp ton gii tch 12#L Bch Ngc (ch.b.), L Hng c#Q.1#ng dng ca o hm, hm s lu tha, hm s m, hm s Lgarit#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a239 tr.^b24cm#Ton gii tch#Lp 12#n tp#L Bch Ngc#L Hng c#oanh#284529#Sch c thm## 00688000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020076000560030112001320070014002440080005002580090 02600263010000500289011001500294020001000309020002000319005001400339039000500353 020001200358020000700370020001400377013000700391#VV12.00941#VV12.00942#50000#Vi ?t#GI-103C#428.0076#^214#Gii chi tit thi trc nghim tuyn sinh i hc, ca o ng mn ting Anh#Tp hp cc thi tt nghip THPT, i hc v cao ng ca B Gio dc v o to. Phn tch hng dn d hiu#Lu Hong Tr#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2011#^a279tr.^b24cm#Ting Anh#Ph thng trung hc#Lu Hong Tr #oanh#Trc nghim# thi#Sch c thm#284530## 00705000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020093000420030061001350070017001960040038002130080005002510090 02600256010000500282011001500287020000800302020002000310005001700330039000500347 020000800352020000700360020001400367020001500381013000700396#VV12.00943#46000#V i?t#H561D#546.076#^214#Hng dn gii chi tit bi tp trong cu trc thi mn ho hc ca B Gio dc v o to#Luyn thi tt nghipTHPT v i hc. Phng php trc nghim#Nguyn Tn Trung#Ti bn ln th 2 c sa cha b sung#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2011#^a254tr.^b24cm#Ho hc#Ph thng trung hc#Nguyn T n Trung#oanh#Bi tp# thi#Sch c thm#Sch luyn thi#284531## 00644000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020049000550030059001040070017001630040018001800080 00500198009002600203010000500229011001500234020000800249020002000257005001700277 039000500294020000700299020001400306020001500320013000700335#VV12.00944#VV12.009 45#48000#Vi?t#T103L#959.70076#^214#Ti liu luyn thi i hc, cao ng mn lc h s#Bin son theo chng trnh hin hnh. Phng php t lun#Trng Ngc Thi #Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a263tr.^b24cm#Lch s#Ph thng trung hc#Trng Ngc Thi#oanh#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#2845 32## 00579000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020050000420030038000920070012001300040018001420080005001600090 02600165010000500191011001500196020000800211020000700219005001200226039000500238 020001000243020001400253020001500267013000700282#VV12.00946#46000#Vi?t#B103G#54 6.076#^214#Bi ging trng tm chng trnh chun ho hc 10#Luyn thi t ti, i hc v cao ng#Cao C Gic#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni# 2011#^a255tr.^b24cm#Ha hc#Lp 10#Cao C Gic#oanh#Bi ging#Sch c thm#Sch luyn thi#284533## 00756000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050019000630020040000820070019001220080 00500141009000800146010000500154011001500159021026100174020001200435020000800447 039000500455020001100460013000700471#VV12.00947#VV12.00948#VV12.00949#45000#Vi? t#NH556C#617.4#^214#Nguyn Cng Thnh#Nhng cp cu ngoi tiu ho thng gp#N guyn Cng Thnh#^aH.#^aY hc#2011#^a127tr.^b21cm#Gii thiu mt s bnh thng gp v h tiu ho v cch chn on, din bin bnh v phng php iu tr: chn thng v vt thng bng, vim rut tha cp, thng lot d dy t trng , chy mu do lot d dy t trng, vim ti mt cp, si ng mt ch..#H tiu ho#Cp cu#oanh#Ngoi khoa#284534## 01027000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020028000450030025000730070068000980080005001660090008001710100 00500179011001400184021027000198020001000468020000600478005001600484039000500500 02000100050502000150051501500670053002000100059700500160060700500170062300500170 0640005001300657013000700670#VV12.00950#VV12.00951#Vi?t#L561G#610.71#^214#Lng gi k nng thc hnh#Sch dnh cho ging vin#B.s.: Lng Xun Hin, Nguyn Xu n Bi (ch.b.), Hong Nng Trng...#^aH.#^aY hc#2011#^a70tr.^b21cm#Gii thiu m t s phng php lng gi cho cho gio vin nh gi cht lng hc tp ca sinh vin trng y nh lng gi k nng, lng gi vn p, lng gi bng bn g im, qua nghin cu trng hp, lng gi lm sng theo cu trc khch quan, lng gi 360 #Ging dy#Y hc#Lng Xun Hin#oanh#Thc hnh#Sch gio vin# TTS ghi: Trng i hc Y Thi Bnh. Tiu d n Vit Nam - H Lan#Lng gi#Nguy n Xun Bi#Hong Nng Trng#Nguyn c Thanh#V Phong Tc#284535## 00688000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820006000638080005000690050017000740020067000910070 04300158008000500201009000800206010000500214011001500219021009700234020000900331 020000800340005001100348039000500359013000700364020001500371#VV12.00952#VV12.009 53#VV12.00954#VV12.00955#108000#Vi?t#309T#618.1#^214#Nguyn Vit Tin#iu tr v sinh bng phng php bm tinh trng vo bung t cung#B.s.: Nguyn Vit Ti n (ch.b.), H S Hng#^aH.#^aY hc#2011#^a191tr.^b22cm#Trnh by mt s k nng v phng php iu tr v sinh bng cch bm tinh trng vo c t cung#iu tr #V sinh#H S Hng#oanh#284536#Bm tinh trng## 00784000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050018000620020047000800070018001270080 00500145009000800150010000500158011001500163021025700178020001100435020001000446 039000500456020001100461013000700472020001500479#VV12.00957#VV12.00956#VV12.0095 8#99000#Vi?t#S428C#618.1#^214#Cung Th Thu Thu#Soi c t cung v mt s tn th ng c t cung#Cung Th Thu Thu#^aH.#^aY hc#2011#^a169tr.^b22cm#Gii thiu v gii phu, m bnh hc, sinh l c c t cung, phng php soi c t cung v ch n on. Mt s tn thng c t cung: tn thng vim, l tuyn c t cung, t n thng c t cung do HPV, tn thng tin ung th c t cung, ung th c t c ung#C t cung#Chn on#oanh#Tn thng#284537#Soi c t cung## 00655000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020008000520070017000600080005000770090008000820100 00500090011001400095039000700109005001700116013000700133021017400140020001200314 020001200326020001000338020000900348020000800357#VV12.00959#VV12.00960#20000#Vi ?t#V304V#618.92#^214#Vim VA#Nguyn Ngc Phn#^aH.#^aY hc#2011#^a42tr.^b21cm#T. Dung#Nguyn Ngc Phn#284538#Gii thiu khi qut v bnh vim VA (vgtation ad noides) tr em. Trnh by v triu chng lm sng, cc bin chng, chn on v phng php iu tr khi tr b vim VA#Bnh tr em#Triu chng#Chn on#i u tr#Vim VA## 00754000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020017000510070017000680080005000850090008000900100 00500098011001400103039000700117005001700124013000700141021031100148020000900459 020001100468020000900479#VV12.00961#VV12.00962#35000#Vi?t#V304M#616.2#^214#Vim mi - xoang#Nguyn Ngc Phn#^aH.#^aY hc#2011#^a99tr.^b21cm#T.Dung#Nguyn Ngc Phn#284539#Gii thiu s lc gii phu sinh l mi - xoang cng mt s bnh v im mi - xoang thng gp do d ng v do vi khun. Trnh by mt s phng ph p thm khm mi - xoang hay dng hin nay v phng php iu tr mt s bnh vi m mi - xoang thng gp nh vim mi - xoang d ng, vim mi - xoang do vi kh un#Vim mi#Vim xoang#iu tr## 00856000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050015000510020026000660070027000920220004001192210 14200123008000500265009000800270010000500278011001500283005001100298039000700309 013000700316005001500323021018300338020000700521020000900528020000500537#VV12.00 963#VV12.00964#38000#Vi?t#T500S#615.8#^214#Nguyn Vn Qu#T sch bi dng l ng y#Nguyn Vn Qu, L c Qu#T.6#ng y iu tr mt ng, ng y iu tr alz heimer, chng t, au na u, khm bnh xng, thng trut, ng v t, hi ch ng Guillain-Barr#^aH.#^aY hc#2011#^a143tr.^b21cm#L c Qu#T.Dung#284540#Nguy n Vn Qu#Trnh by nguyn nhn, triu chng v cc bi thuc ng y iu tr b nh mt ng, alzheimer, chng t, au na u, khm bnh xng, thng trut, ng v t, hi chng Guillain-Barr#ng y#iu tr#Bnh## 00783000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820004000528080005000560020049000610070020001100080005001300090 00800135010000500143011001500148039000700163005002000170013000700190021028500197 020000900482020000900491020000500500#VV12.00965#VV12.00966#VV12.00967#34000#Vi? t#NH556B#618#^214#Nhng bnh thng gp trong sn khoa v ph khoa#Phm Th Than h Hin#^aH.#^aY hc#2011#^a102tr.^b21cm#T.Dung#Phm Th Thanh Hin#284541#Trnh by cch thm khm v phng php iu tr mt s bnh l thng gp trong sn k hoa v ph khoa nh: sy thai sm t nhin, thai ngng pht trin, sy thai lin tip trong qu mt ca thai k, do sy thai mun, thai cht lu, nhim khun ng sinh dc di v sinh dc trn...#Sn khoa#Ph khoa#Bnh## 01080000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420020079000470030025001260070063001510080005002140090008002190100 00500227011001400232015006700246005001700313039000700330005001300337005001400350 00500170036400500160038101300070039702102670040402000170067102000080068802000090 0696020001600705020000900721#VV12.00968#VV12.00969#Vi?t#QU105L#378.597#^214#Qun l, nh gi cng c lng gi, chm im v phin gii kt qu lng gi#Sch dnh cho ging vin#B.s.: Hong Nng Trng, V Phong Tc (ch.b.), Vng Th Ho. ..#^aH.#^aY hc#2011#^a74tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Y Thi Bnh. Tiu d n Vit Nam - H Lan#Hong Nng Trng#T.Dung#V Phong Tc#Vng Th Ho#Nguyn c Thanh#Nguyn Xun Bi#284542#Gii thiu vic xy dng t hp thi, t chc lng gi v xy dng ngn hng cu hi kim tra, nh gi kt qu hc tp c a sinh sinh. Trnh by phng php nh gi cng c lng gi; ni dung cng t c xp loi, bo co kt qu v phin gii kt qu lng gi#Gio dc i hc#Qu n l#nh gi#Kt qu hc tp#Vit Nam## 01010000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420020043000470030025000900070067001150080005001820090008001870100 00500195011001400200015006700214005001400281039000700295005001700302005001700319 005001600336005001300352013000700365021029800372020001700670020000900687#VV12.00 970#VV12.00971#Vi?t#KH103Q#378.597#^214#Khi qut lng gi v lng gi kin th c#Sch dnh cho ging vin#B.s.: Vng Th Ho, Nguyn c Thanh (ch.b.), Hong Nng Trng...#^aH.#^aY hc#2011#^a74tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Y Thi B nh. Tiu d n Vit Nam - H Lan#Vng Th Ho#T.Dung#Nguyn c Thanh#Hong N ng Trng#Nguyn Xun Bi#V Phong Tc#284543#Trnh by khi qut v lng gi tr ong qu trnh dy - hc i hc. Hng dn cch trin khai test blueprint, l ng gi kin thc k nng, lng gi thi nh gi kt qu hc tp ca sinh vin y khoa; ng thi nu ln phng php test trc nghim kim tra cht l ng o to sinh vin#Gio dc i hc#Kim tra## 00806000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820006000528080005000580020059000630070015001220080005001370090 00800142010000500150011001500155039000700170005001500177013000700192021027000199 020001700469020001100486020001000497020000900507#VV12.00972#VV12.00974#VV12.0097 3#118000#Vi?t#M458S#617.4#^214#Mt s kin thc lin quan ti bnh l ngoi kho a tiu ho#Trnh Hng Sn#^aH.#^aY hc#2011#^a274tr.^b21cm#T.Dung#Trnh Hng Sn #284544#Trnh by v cng tc chn on, iu tr, k thut x tr mt s phu t hut v k thut trong m tiu ho nh kim v ch khu trong phu thut, dao ct v cm mu trong phu thut; phn loi polyp ng tiu ho; cc phng php nh gi giai on ung th biu m tu...#Bnh h tiu ho#Phu thut#Chn on#iu tr## 01223000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610020033000660030040000990070112001390080 00500251009000800256010000500264011001500269005002000284039000700304019000900311 00500170032000500160033700500140035300500180036700600170038500600150040200600210 0417006001700438013000700455021034900462020001700811020000900828#VV12.00975#VV12 .00976#VV12.00978#VV12.00977#Vi?t#T310M#616.1#^214#Tim mch hc nhng iu cn b it#Cu hi v tr li v 100 iu cn bit#Salvatore Mangione, Glenn N. Levine, Jame J. Fenton... ; Dch: Hunh Thanh Kiu... ; Phm Nguyn Vinh h.. dch#^aH. #^aY hc#2011#^a503tr.^b22cm#Mangione, Salvatore#T.Dung#Dch Anh#Levine, Glenn N .#Fenton, Jame J.#Seutter, Ryan#Dokainish, Hisham#Hunh Thanh Kiu# Vn Bu a n#Nguyn Th Kim Thnh#Phm Nguyn Vinh#284545#Trnh by kin thc v thm khm tng qut, phng thc chn on, lon nhp, triu chng c nng v tnh trng b nh, dc l hc tim mch v cc trng hp ni khoa khc lin quan n tim mch hc nh: bnh ng mch vnh, hi chng ng mch vnh cp, suy tim sung huyt, vim c tim, bnh c tim, bnh van tim, vin ni tm mc, lon nhp tim...#Bnh h tim mch#iu tr## 00932000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820006000528080005000580020050000630070066001130080005001790090 00800184010000500192011001500197005001500212039000700227005001400234005001800248 00500140026600500130028001300070029302102700030002000170057002000090058702000100 0596#VV12.00979#VV12.00980#VV12.00981#200000#Vi?t#C105T#616.1#^214#Can thip ng mch vnh trong thc hnh lm sng#B.s.: ng Vn Phc, Chu Ngc Hoa, Trn g Quang Bnh (ch.b.)...#^aH.#^aY hc#2011#^a298tr.^b24cm#ng Vn Phc#T.Dung#C hu Ngc Hoa#Trng Quang Bnh#V Thnh Nhn#Hong Vn S#284546#Trnh by lch s v bnh ng mch vnh v iu tr can thip bnh ng mch vnh; nhng vn can thip ng mch vnh cho tng tnh hung, tng loi sang thng, tng dng bnh ng mch vnh cng nh chm sc trong th thut, ngay sau th thut v ch m sc lu di#Bnh h tim mch#iu tr#Can thip## 00821000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020032000520070034000840080005001180090008001230100 00500131011001500136015004900151005001200200039000700212013000700219005001500226 021026000241020000900501020001200510020000900522#VV12.00982#VV12.00983#40000#Vi ?t#NH556#618.1#^214#Nhng iu cn bit v mn kinh#B.s.: T Minh Nguyt, Phn g Lin#^aH.#^aY hc#2012#^a158tr.^b21cm#Tn sch ngoi ba: Mn kinh nhng iu cn bit#Phng Lin#T.Dung#284547#T Minh Nguyt#Cung cp kin thc v nhng tr iu chng thng gp ca ph n thi k mn kinh v nhng chng bnh thi k n y. Hng dn nhng bin php hn ch nhng triu chng mn kinh nh bin php t inh thn, bo m sc kho, cc liu php t nhin v vn tnh dc#Mn kinh#T riu chng#iu tr## 00802000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020027000440030034000710070086001050080005001910090008001960100 00500204011001400209021013600223020001000359006001400369039000400383019000500387 020001000392020000900402020000800411020000700419013000700426005005500433#VV12.00 984#VV12.00985#Vi?t#H452C#616.6#^214#Hi chng thn h tr em#Thng tin dnh c ho cc bc cha m#Khoa Thn Bnh vin Nhi Hong gia Melbourne, Australia b.s. ; Mc Yn Thanh bin dch#^aH.#^aY hc#2011#^a23tr.^b21cm#Cung cp cc kin thc c bn v hi chng thn h. Trnh by nguyn nhn, phng php iu tr v kim sot hi chng thn h tr em#Bnh thn#Mc Yn Thanh#Mai#Dch#Hi chng#iu tr#Thn h#Tr em#284548#Khoa Thn Bnh vin Nhi Hong gia Melbourne, Australia ## 00698000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020027000440030059000710070024001300080005001540090008001590100 00500167011001400172021013600186020001000322006001400332039000400346019000500350 020001000355020000900365020000800374020000700382013000700389#VV12.00986#VV12.009 87#Vi?t#H452C#616.6#^214#Hi chng thn h tr em#Hng dn iu tr v kim s ot hi chng thn h tr em#Mc Yn Thanh bin dch#^aH.#^aY hc#2011#^a28tr. ^b21cm#Cung cp cc kin thc c bn v hi chng thn h. Trnh by nguyn nhn , phng php iu tr v kim sot hi chng thn h tr em#Bnh thn#Mc Yn Thanh#Mai#Dch#Hi chng#iu tr#Thn h#Tr em#284549## 00725000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500050013000550020040000680070059001080080005001670090 00800172010000500180011001400185021014100199020001000340020001300350005001300363 039000400376020001000380020000900390005001700399013000700416#VV12.00988#VV12.009 89#VV12.00990#Vi?t#H428#616.2#^214#Ng Qu Chu#Hi p v bnh phi tc nghn mn tnh#B.s.: Ng Qu Chu (ch.b.), Chu Th Hnh, Nguyn Thanh Hi#^aH.#^aY hc #2011#^a90tr.^b21cm#Cung cp cc kin thc cn thit cho bnh nhn mc COPD. Tr nh by triu chng lm sng, nguyn nhn, chn on v phng php iu tr COPD #Bnh phi#Sch hi p#Chu Th Hnh#Mai#Chn on#iu tr#Nguyn Thanh Hi#284 550## 00691000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820006000458080005000510050013000560020056000690070028001250080005001530090 00800158010000500166011001400171021016600185020001600351005001400367039000400381 020001200385020000900397013000700406#VV12.00991#VV12.00992#VV12.00993#Vi?t#NG527 N#618.3#^214#Lu Th Hng#Nguyn nhn v cc yu t nh hng gy d tt bm sin h#Lu Th Hng, L Quang Vinh#^aH.#^aY hc#2011#^a68tr.^b21cm#Gm cc kin thc v cc giai on pht trin phi thai ngi, thi gian c kh nng pht sinh gy d tt, d tt bm sinh v nguyn nhn gy d tt bm sinh ngi#D tt bm s inh#L Quang Vinh#Mai#Nguyn nhn#Thai nhi#284551## 00729000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050015000450020053000600070062001130080005001750090008001800100 00500188011001400193021013700207020001700344005001500361005001600376039000400392 020001500396020001200411013000700423020000900430#VV12.00994#VV12.00995#Vi?t#NH55 6B#616.7#^214#Nguyn Vn Tr#Nhng bnh c xng khp thng gp ngi cao tu i#B.s.: Nguyn Vn Tr (ch.b.), Cao Thanh Ngc, Nguyn Minh c#^aH.#^aY hc#201 1#^a42tr.^b21cm#Trnh by nguyn nhn, triu chng, phng php iu tr v nhn g vn lin quan n bnh long xng, bnh gt v bnh thoi ho khp#Bnh h c xng#Cao Thanh Ngc#Nguyn Minh c#Mai#Ngi cao tui#Triu chng#284552# iu tr## 00877000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820006000458080005000510050015000560020039000710070021001100080005001310090 00800136010000500144011001500149015004600164021027400210020001700484039000400501 020000900505013000700514020002700521020001600548020001100564#VV12.00996#VV12.009 97#VV12.00998#Vi?t#PH431S#616.9#^214#Trn Th Trng#Phng sn xut vc-xin BCG 1 983 - 2010#Trn Th Trng ch.b.#^aH.#^aY hc#2011#^a200tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Pasteur. Thnh ph H Ch Minh#Gii thiu qu trnh hnh thnh v ra i ca Ph ng sn xut vc-xin BCG Vin Pasteur thnh ph H Ch Minh, cng vi c s v qui trnh sn xut thuc nga lao BCG, AAFV; t chc, chng trnh, chuyn, nhn hng, lp t my, khnh thnh Labo sn xut Vc xin BCG mi...#Vacxin phng la o#Mai#Sn xut#284553#Phng sn xut vc-xin BCG#Tp. H Ch Minh#Vin Past## 00653000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050016000620020028000780030020001060070 01600126008000500142009000800147010000500155011001500160021014900175020000900324 039000400333020001100337020000800348013000700356#VV12.00999#VV12.01000#VV12.0100 1#79000#Vi?t#M458S#618.1#^214#Nguyn c Hinh#Mt s k thut ct t cung#Kinh nghim c nhn#Nguyn c Hinh#^aH.#^aY hc#2011#^a279tr.^b21cm#Trnh by mt s k thut ct t cung qua ng m o, ct t cung qua ni soi, qua ng bng v hng dn phng php chm sc sau m ct t cung#Ph khoa#Mai#Phu thut#T cung#284554## 00835000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050016000630020041000790030033001200070 05300153008000500206009000800211010000500219011001500224021013300239020001700372 00500160038900500220040503900040042702000120043102000100044302000090045302000070 0462013000700469020000900476#VV12.01002#VV12.01003#VV12.01004#72000#Vi?t#NH556 #616.3#^214#Phng Tn Cng#Nhng iu cn bit v kh nut - nn i#Nguyn nhn , chn on, iu tr#B.s.: Phng Tn Cng (ch.b.), Nguyn Th Bch Thun#^aH.# ^aY hc#2011#^a349tr.^b21cm#Trnh by khi nim c bn v cc bnh thng gp kh i kh nut, nn i, ng thi nu nguyn nhn, chn on v phng php iu tr #Bnh h tiu ho#Phng Tn Cng#Nguyn Th Bch Thun#Mai#Nguyn nhn#Chn o n#Kh nut#Nn i#284555#iu tr## 00658000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820006000528080005000580020023000630070068000860080005001540090 00800159010000500167011001500172020000900187005001700196005001800213039000400231 02000100023502000090024502000140025400500210026800500190028900500170030801300070 0325#VV12.01005#VV12.01007#VV12.01006#230000#Vi?t#B256H#616.6#^214#Bnh hc gi i tnh nam#B.s.: Trn Qun Anh, Nguyn Bu Triu (ch.b.), V Nguyn Khi Ca...#^ aH.#^aY hc#2011#^a669tr.^b24cm#Bnh hc#Nguyn Bu Triu#V Nguyn Khi Ca#Mai# Gii tnh#Nam gii#Bnh nam gii#Trn Th Trung Chin#Nguyn Phng Hng#Nguyn Bu Triu#284556## 00680000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050015000620020025000770070047001020080 00500149009000800154010000500162011001500167015001800182021011400200020001000314 020001300324005001400337005001600351013000700367039000400374#VV12.01008#VV12.010 10#VV12.01009#72000#Vi?t#S450T#615.8#^214#Nguyn Vn n#S tay tra cu ng d c#Nguyn Vn n, V Xun Quang, Ng Ngc Khuyn#^aH.#^aY hc#2011#^a295tr.^b24 cm#TTS ghi: B Y t#Gii thiu bng tra cc v thuc ng y theo tn Vit Nam, theo tn khc, theo tn khoa hc v theo tn ting Anh#ng dc#Sch tra cu#V Xun Quang#Ng Ngc Khuyn#284557#Mai## 01159000000000385000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500050022000550020034000770030040001110290018001510070 08400169008000500253009000800258010000500266011003000271012003200301015003900333 00500170037200600150038900500120040403900040041601300070042001900050042702000220 0432020001800454021027300472020001000745020000900755020000900764#VV12.01011#VV12 .01013#VV12.01012#Vi?t#C120N#616.8#^214#Goldszmidt, Adrian J.#Cm nang x tr ta i bin mch no#Cc bin chng lin quan vi t qu...#Stroke essentials#Adrian J. Goldszmidt, Louis R. Caplan ; Nguyn t Anh bin dch ; L c Hinh h..#^a H.#^aY hc#2011#^a291, XIXtr., 6tr. nh^b24cm#T sch A9 - Bnh vin Bch Mai#Bi n dch theo n bn ln th 2 - 2010#Caplan, Louis R.#Nguyn t Anh#L c Hinh #Mai#284558#Dch#Tai bin mch mu no#Bnh h thn kinh#Trnh by cc phng ph p chn on, nh gi v iu tr t qu. Hng dn cch lm gim nguy c bnh mch mu no, nguy c tim mch; cc th nghim lm sng, th vin phim, km the o ph trng v hnh nh cc ng mch ca no v chn on hnh nh tai bin m ch no...#Chn on#iu tr#Cm nang## 00858000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020033000440030048000770070067001250080005001920090008001970100 00500205011001900210021013900229020002200368020000800390005001900398005001900417 039000400436015008800440005001300528020000800541013000700549#VV12.01014#VV12.010 15#Vi?t#K600N#371.3#^214#K nng v phng php ging dy#Ti liu dnh cho gin g vin tuyn tnh & huyn#B.s.: Phm L Tun (ch.b.), Nguyn Thu L Hng, Vn Th Thu Hng#^aH.#^aY hc#2011#^aIIV, 68tr.^b24cm#Trnh by cc nguyn tc, c im hc tp ca ngi ln. Cc phng php, k nng s dng trong ging dy v 5 bc trong chu k tp hun#Phng php ging dy#Hc tp#Nguyn Thu L Hng#V n Th Thu Hng#Mai#D n H tr chm sc sc kho cho ngi ngho cc tnh mi n ni pha Bc v Ty Nguyn#Phm L Tun#K nng#284559## 01033000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020019000440030035000630070068000980080005001660090008001710100 00500179011002000184021029000204020001100494020000700505005001300512005001500525 00500210054000500180056100500190057903900040059801500880060202000100069001300070 0700#VV12.01016#VV12.01017#Vi?t#T304C#614.4#^214#Tim chng m rng#Ti liu o to cho CBYT tuyn x#B.s.: Phm L Tun (ch.b.), Dng Th Hng, ng Th Than h Huyn...#^aH.#^aY hc#2011#^aIIV, 121tr.^b24cm#Gii thiu ni dung cc bi gi ng cho tuyn x v gim st cc bnh trong tim chng m rng, cc loi vc xin tim chng, dy chuyn lnh bo qun, lp k hoch, thc hnh, gim st tim ch ng v chng trnh tp hun v tim chng m rng cho cn b tuyn x, cng vi k hoch bi ging#Tim chng#Vacxin#Phm L Tun#Dng Th Hng#ng Th Thanh Huyn#Nguyn Lin Hng#Vn Th Thu Hng#Mai#D n H tr chm sc sc kho ch o ngi ngho cc tnh min ni pha Bc v Ty Nguyn#Bi ging#284560## 00969000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020019000440030042000630070064001050080005001690090008001740100 00500182011002000187021022500207020001100432020000700443005001300450005001700463 00500150048000500210049500500180051603900040053401500880053802000100062601300070 0636#VV12.01018#VV12.01019#Vi?t#T304C#614.4#^214#Tim chng m rng#Bi ging t p hun TCMR cho CBYT tuyn x#B.s.: Phm L Tun (ch.b.), Nguyn Vn Cng, Dn g Th Hng...#^aH.#^aY hc#2011#^aIIV, 111tr.^b24cm#Gii thiu ti liu tp hun v TCMR cho CBYT tuyn x. Trnh by cc bnh v cc vc xin s dng trong ch ng trnh tim chng m rng. Hng dn bo qun vc xin v lp k hoch, t chc , gim st, an ton trong tim chng#Tim chng#Vacxin#Phm L Tun#Nguyn Vn C ng#Dng Th Hng#ng Th Thanh Huyn#Nguyn Lin Hng#Mai#D n H tr chm sc sc kho cho ngi ngho cc tnh min ni pha Bc v Ty Nguyn#Bi ging #284561## 00992000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020015000440030040000590070068000990080005001670090008001720100 00500180011002000185021024100205020000900446020000900455020001800464005001300482 00500200049500500160051500500230053100500130055403900040056701500880057101300070 0659#VV12.01020#VV12.01021#Vi?t#L104M#618.2#^214#Lm m an ton#Bi trnh by o to cho CBYT tuyn x#B.s.: Phm L Tun (ch.b.), Trn Th Phng Mai, Nguyn c Hinh...#^aH.#^aY hc#2011#^aVII, 209tr.^b24cm#Cung cp nhng thng tin c b n v s dng khng sinh, cc nguyn tc v qui trnh v khun trong dch v chm sc sc kho sinh sn, t vn chm sc trc v sau khi c thai, chn on, x tr nhng s c thng gp khi mang thai v khi #Sn khoa#Thai sn#Chm sc s c kho#Phm L Tun#Trn Th Phng Mai#Nguyn c Hinh#Nguyn Th Ngc Phng#L u Th Hng#Mai#D n H tr chm sc sc kho cho ngi ngho cc tnh min ni pha Bc v Ty Nguyn#284562## 01009000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020015000440030035000590070068000940080005001620090008001670100 00500175011002000180021024100200020000900441020000900450020001800459005001300477 00500200049000500160051000500230052600500130054903900040056201500880056602000100 0654013000700664#VV12.01023#VV12.01022#Vi?t#L104M#618.2#^214#Lm m an ton#Ti liu o to cho CBYT tuyn x#B.s.: Phm L Tun (ch.b.), Trn Th Phng Mai, Nguyn c Hinh...#^aH.#^aY hc#2011#^aVII, 385tr.^b24cm#Cung cp nhng thng ti n c bn v s dng khng sinh, cc nguyn tc v qui trnh v khun trong dch v chm sc sc kho sinh sn, t vn chm sc trc v sau khi c thai, chn o n, x tr nhng s c thng gp khi mang thai v khi #Sn khoa#Thai sn#Chm sc sc kho#Phm L Tun#Trn Th Phng Mai#Nguyn c Hinh#Nguyn Th Ngc P hng#Lu Th Hng#Mai#D n H tr chm sc sc kho cho ngi ngho cc tnh m in ni pha Bc v Ty Nguyn#Bi ging#284563## 01013000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020015000440030036000590070068000950080005001630090008001680100 00500176011002000181021024400201020000900445020000900454020001800463005001300481 00500200049400500160051400500230053000500130055303900040056601300070057001500880 0577020001000665#VV12.01024#VV12.01025#Vi?t#L104M#618.2#^214#Lm m an ton#Ti liu o to cho c thn bn#B.s.: Phm L Tun (ch.b.), Trn Th Phng Mai, Nguyn c Hinh...#^aH.#^aY hc#2011#^aIIV, 241tr.^b24cm#Cung cp nhng thng t in c bn v k nng giao tip, cc nguyn tc v khun trong thm khm, ; nh gi cc ch s sinh tn ca sn ph; cch di chuyn ngi bnh/nn nhn; c ch chm sc, theo di mt s bnh thng gp cc sn ph...#Sn khoa#Thai sn# Chm sc sc kho#Phm L Tun#Trn Th Phng Mai#Nguyn c Hinh#Nguyn Th Ng c Phng#Lu Th Hng#Mai#284564#D n H tr chm sc sc kho cho ngi ngho cc tnh min ni pha Bc v Ty Nguyn#Bi ging## 01024000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020015000440030037000590070068000960080005001640090008001690100 00500177011001800182021025600200020000900456020000900465020001800474005001300492 00500200050500500160052500500230054100500130056403900040057701500880058102000100 0669013000700679#VV12.01026#VV12.01027#Vi?t#L104M#618.2#^214#Lm m an ton#Thi t k bi ging cho CBYT tuyn x#B.s.: Phm L Tun (ch.b.), Trn Th Phng Mai , Nguyn c Hinh...#^aH.#^aY hc#2011#^aV, 127tr.^b24cm#Cung cp nhng thng ti n c bn v s dng khng sinh trong sn khoa, cc nguyn tc v qui trnh v kh un trong dch v chm sc sc kho sinh sn, t vn chm sc trc v sau khi c thai, chn on, x tr nhng s c thng gp khi mang thai v khi #Sn kho a#Thai sn#Chm sc sc kho#Phm L Tun#Trn Th Phng Mai#Nguyn c Hinh#Ng uyn Th Ngc Phng#Lu Th Hng#Mai#D n H tr chm sc sc kho cho ngi n gho cc tnh min ni pha Bc v Ty Nguyn#Bi ging#284565## 01036000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020015000440030038000590070068000970080005001650090008001700100 00500178011001800183021026700201020000900468020000900477020001800486005001300504 00500200051700500160053700500230055300500130057603900040058901500880059302000100 0681013000700691#VV12.01028#VV12.01029#Vi?t#L104M#618.2#^214#Lm m an ton#Thi t k bi ging cho c thn bn#B.s.: Phm L Tun (ch.b.), Trn Th Phng Ma i, Nguyn c Hinh...#^aH.#^aY hc#2011#^aV, 127tr.^b24cm#Cung cp nhng thng t in c bn v k nng giao tip, cc nguyn tc v qui trnh v khun trong dch v chm sc sc kho sinh sn, cch di chuyn ngi bnh, t vn chm sc trc v sau khi c thai, chn on, x tr nhng s c thng gp khi mang thai v kh i #Sn khoa#Thai sn#Chm sc sc kho#Phm L Tun#Trn Th Phng Mai#Nguyn c Hinh#Nguyn Th Ngc Phng#Lu Th Hng#Mai#D n H tr chm sc sc kho cho ngi ngho cc tnh min ni pha Bc v Ty Nguyn#Bi ging#284566## 01041000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020015000440030041000590070068001000080005001680090008001730100 00500181011002000186021026700206020000900473020000900482020001800491005001300509 00500200052200500160054200500230055800500130058103900040059401500880059802000100 0686013000700696#VV12.01030#VV12.01031#Vi?t#L104M#618.2#^214#Lm m an ton#Bi trnh by o to cho c thn bn#B.s.: Phm L Tun (ch.b.), Trn Th Phng Mai, Nguyn c Hinh...#^aH.#^aY hc#2011#^aVII, 149tr.^b24cm#Cung cp nhng th ng tin c bn v k nng giao tip, cc nguyn tc v qui trnh v khun trong dch v chm sc sc kho sinh sn, cch di chuyn ngi bnh, t vn chm sc t rc v sau khi c thai, chn on, x tr nhng s c thng gp khi mang thai v khi #Sn khoa#Thai sn#Chm sc sc kho#Phm L Tun#Trn Th Phng Mai#N guyn c Hinh#Nguyn Th Ngc Phng#Lu Th Hng#Mai#D n H tr chm sc sc kho cho ngi ngho cc tnh min ni pha Bc v Ty Nguyn#Bi ging#284567# # 00887000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430020020000480030040000680070064001080080005001720090008001770100 00500185011001700190021012800207020001100335020000900346005001300355005001600368 00500160038400500140040000500190041403900040043301500880043702000100052501300070 0535020000700542#VV12.01032#VV12.01033#Vi?t#CH114S#613.2083#^214#Chm sc dinh d ng#Bi trnh by o to cho CBYT tuyn x#B.s.: Phm L Tun (ch.b.), Trng Hng Sn, Nguyn c Minh...#^aH.#^aY hc#2011#^aV, 35tr.^b24cm#Gm cc bi trn h by Power Point v nui con bng sa m, nhu cu nng lng, n b sung, phng v iu tr tr suy dinh dng#Dinh dng#Chm sc#Phm L Tun#Trng Hng Sn #Nguyn c Minh#Hong Th Ho#Vn Th Thu Hng#Mai#D n H tr chm sc sc kho cho ngi ngho cc tnh min ni pha Bc v Ty Nguyn#Bi ging#284568#T r em## 00880000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430020020000480030037000680070064001050080005001690090008001740100 00500182011001700187021012400204020001100328020000900339005001300348005001600361 00500160037700500140039300500190040703900040042601500880043002000100051801300070 0528020000700535#VV12.01034#VV12.01035#Vi?t#CH114S#613.2083#^214#Chm sc dinh d ng#Thit k bi ging cho CBYT tuyn x#B.s.: Phm L Tun (ch.b.), Trng Hn g Sn, Nguyn c Minh...#^aH.#^aY hc#2011#^aV, 31tr.^b24cm#Gm cc bi ging v nhu cu dinh dng, nui con bng sa m, hng dn n b sung hp l v phn g php chm sc tr bnh#Dinh dng#Chm sc#Phm L Tun#Trng Hng Sn#Nguyn c Minh#Hong Th Ho#Vn Th Thu Hng#Mai#D n H tr chm sc sc kho ch o ngi ngho cc tnh min ni pha Bc v Ty Nguyn#Bi ging#284569#Tr em## 00995000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430020020000480030036000680070064001040080005001680090008001730100 00500181011001900186021023800205020001100443020000900454005001300463005001600476 00500160049200500140050800500190052203900040054101500880054502000100063301300070 0643020000700650#VV12.01036#VV12.01037#Vi?t#CH114S#613.2083#^214#Chm sc dinh d ng#Ti liu tp hun cho CBYT tuyn x#B.s.: Phm L Tun (ch.b.), Trng Hng Sn, Nguyn c Minh...#^aH.#^aY hc#2011#^aIV, 209tr.^b24cm#Gm cc bi ging v nhu cu dinh dng v cc cht dinh dng, dinh dng cho cc b m mang thai , hng dn nui con bng sa m, ch n b sung hp l, trnh din ba n, c hm sc tr bnh, phng chng thiu vitamin A, thiu mu...#Dinh dng#Chm sc# Phm L Tun#Trng Hng Sn#Nguyn c Minh#Hong Th Ho#Vn Th Thu Hng#Ma i#D n H tr chm sc sc kho cho ngi ngho cc tnh min ni pha Bc v T y Nguyn#Bi ging#284570#Tr em## 00817000000000301000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820007000458080005000520050011000570020065000680070017001330080005001500090 00800155010000500163011001500168015004700183021022200230020000800452020001600460 020000900476039000400485020001000489020000900499013000700508#VV12.01038#VV12.010 40#VV12.01039#Vi?t#CH121#616.02#^214#T Vn Hi#Chn on v iu tr cc bnh cp cu hi sc tch cc ni khoa#T Vn Hi ch.b.#^aH.#^aY hc#2011#^a370tr.^b2 1cm#TTS ghi: S Y t H Ni. Bnh vin Thanh Nhn#Gii thiu phng php chn on v iu tr cc bnh cp cu, hi sc ni khoa: Ngng tun hon c bn cho n gi ln, cp cu ong t, rn c cn, sc phn v, sc tim, sc gim th tch mu, hn m do h ng huyt...#Cp cu#Hi sc cp cu#Bnh tt#Mai#Chn on# iu tr#284571## 00847000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820008000528080005000600050012000650020014000770030044000910070 01800135008000500153009000800158010000500166011001500171015001800186021026400204 020001400468020001000482020001100492020001900503039000400522013000700526#VV12.01 041#VV12.01042#VV12.01043#103000#Vi?t#M305D#571.903#^214#V Triu An#Min dch hc#T in gii ngha Anh - Vit v Vit - Anh#V Triu An ch.b.#^aH.#^aY hc#2 011#^a420tr.^b24cm#TTS ghi: B Y t#Cung cp nhng thut ng c th c dng t rong lnh vc y sinh hc, c trnh by di dng i chiu thut ng min dch Anh-Vit, c km theo nh ngha v i chiu thut ng Vit-Anh ch gm n th un thut ng ting Vit vi dch tng ng sang ting Anh#Min dch hc#Ting Anh#Ting Vit#T in gii ngha#Mai#284572## 00801000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440050010000490020072000590070010001310080005001410090008001460100 00500154011002500159021027500184020000500459020001100464020001100475039000400486 013000700490020000900497020001700506#VV12.01044#VV12.01045#Vi?t#M458T#362.109597 #^214#Phm Song#Mt thp k suy ngh v chin lc, chnh sch ngnh y t (2000 - 2010)#Phm Song#^aH.#^aY hc#2011#^a499tr., 8tr. nh^b24cm#Ghi li nhng trn tr v x hi ho cng tc khm cha bnh v m hnh y t nh hng x hi ch ngha trong nn kinh t th trng; cc chuyn y hc phc v cng ng, cng cc bi cho mng, tham lun, bo co khoa hc y t ti Vit Nam, cng ng ng Nam , quc t#Y t#Chin lc#Chnh sch#Mai#284573#Bi vit#Bo co khoa hc# # 00877000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050012000520020041000640290063001050070012001680080 00500180009000800185010000500193011001500198021029600213020001600509020001100525 020001000536020001000546020000800556039000400564013000700568#VV12.01047#VV12.010 46#150000#Vi?t#T550#610.3#^214#Trn Vn K#T in y hc c truyn Hn - Vit - Anh#Sino - Vietnamese - English dictionary of traditional medicine#Trn Vn K #^aH.#^aY hc#2011#^a745tr.^b21cm#Gii thiu khong 3500 thut ng v t v cc l lun c bn, ni, ngoi, ph, sn, nhi, ngoi da, mt, rng hm mt, tai mi hng... m cc t v thut ng u s dng m Hn, gii thch bng ting Vit v Anh, km theo bng ph lc i chiu tn thuc c truyn theo ting Vit - La T inh - Hoa#Y hc c truyn#Ting Vit#Ting Hn#Ting Anh#T in#Mai#284574## 00799000000000301000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050014000520020044000660070014001100080005001240090 00800129010000500137011001500142021027400157013000700431020000700438020001700445 020000900462020000900471020000900480020000400489039000400493#VV12.01049#VV12.010 48#800000#Vi?t#T123T#615.8#^214#Ng Cng Tnh#Tp th ng y Vit Nam hc v cha bnh#Ng Cng Tnh#^aH.#^aY hc#2011#^a942tr.^b24cm#Vi nt v trit hc p hng ng v ng dng trong y hc. Gii thiu cc kin thc c bn v thuc, v thuc v cc bi thuc, cng mt s bnh thng gp theo ng y: bnh thuc h h hp, h tun hon, h tiu ho, sinh dc tit niu... v cc thng tin khc c lin quan#284575#ng y#Bi thuc ng y#iu tr#Bnh tt#Vit Nam#Th#Mai## 00687000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820008000628080005000700050013000750020027000880030 02100115007001300136008000500149009002000154010000500174011001500179020001300194 02000110020702000090021802000080022702000080023503900040024301300070024702101070 0254#VV12.01050#VV12.01053#VV12.01052#VV12.01051#58000#Vi?t#Y606N#495.922#^214# T Vn Thng#Yu nhau ng ng xa...#Tn vn ngn ng hc#T Vn Thng#^aH.#^ aT in Bch khoa#2011#^a287tr.^b20cm#Ngn ng hc#Ting Vit#i sng#Vn hc# Tn vn#Mai#284576#Gm nhng bi vit, ghi li nhng cm nhn v suy ngm ca t c gi v cch s dng ngn ng trong i sng## 00754000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710020054000760070044001300080 00500174009002000179010000500199011001500204021015200219020002100371020000900392 020000900401005001800410005001300428039000400441013000700445#VV12.01054#VV12.010 57#VV12.01056#VV12.01055#98000#Vi?t#H450C#335.4346#^214#H Ch Minh v pht hi n, bi dng, s dng nhn ti#Tuyn chn: Giang Thiu Thanh, Hong Yn My#^aH.# ^aT in Bch khoa#2011#^a271tr.^b24cm#Gm cc bi ni, bi vit, tc phm ca Bc H c sp xp theo th t thi gian t nm 1945 n khi Bc mt v pht hi n, bi dng, s dng nhn ti#T tng H Ch Minh#Nhn ti#Vit Nam#Giang Thi u Thanh#Hong Yn My#Mai#284577## 01029000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810008000490820007000578080005000640050015000690020033000840030064001170070 04300181008000500224009001900229010000500248011001500253015008400268021027600352 02000070062802000090063502000100064402000170065400500210067103900040069201300070 0696#VV12.01058#VV12.01061#VV12.01060#VV12.01059#Vi?t#STR201T#796.01#^214#Phm N gc Vin#Streess trong hot ng th thao#Sch chuyn kho dng trong cc trng i hc Th dc Th thao#Phm Ngc Vin, Phm Th Thanh Hng ch.b.#^aH.#^aTh dc Th thao#2011#^a551tr.^b21cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Tr ng i hc Th dc Th thao Bc Ninh#Gii thiu bn cht stress trong hot ng th thao; phn loi stress v nhng nh hng ca stress. Trnh by nhng yu t c bn cu thnh stress, biu hin stress, ngha stress, nhng nghin cu v mt s phng php nghin cu, kim sot stress trong hot ng th thao#Stress# Th thao#Hot ng#Sch chuyn kho#Phm Th Thanh Hng#Mai#284578## 00850000000000265000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820007000558080005000620020056000670030102001230080005002250090 01900230010000500249011001500254015008400269020001700353020002000370039000400390 013000700394021018300401#VL12.00047#VL12.00050#VL12.00049#VL12.00048#Vi?t#T527T# 796.44#^214#Tuyn tp nghin cu khoa hc th dc th thao nm 2011#K nim 50 n m ngy Bc H v thm trng i hc Th dc Th thao Bc Ninh (14/12/1961 - 14 /12/2011)#^aH.#^aTh dc Th thao#2011#^a383tr.^b27cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng i hc Th dc Th thao Bc Ninh#Th dc th thao#Nghi n cu khoa hc#Mai#284579#Gii thiu kt qu nghin cu th dc th thao trong c c lnh vc: qun l - l lun th dc th thao, gio dc th cht, hun luyn t h thao, tm l - y sinh hc v th dc th thao## 01019000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510020103000560080005001590090008001640100005001720110 01500177021043300192020001000625020001500635020001000650020000900660020001700669 039000400686015001800690020001400708013000700722#VL12.00052#VL12.00051#325000#V i?t#H561D#344.59704#^214#Hng dn quy ch s dng thuc quy ch bnh vin 2011 nh mc, danh mc thuc bo him y t mi nht#^aH.#^aY hc#2011#^a455tr.^b28cm #Gii thiu lut khm cha bnh v hng dn mi nht thc hin danh mc thuc c ha bnh ti cc bnh vin phng khm; cc quy ch v t chc hot ng trong c c bnh vin, phng khoa; v qun l phn phi thuc; trang thit b y t, chn on, iu tr v chm sc, khm cha bnh; quy trnh chuyn mn k thut v tuy n iu tr; qun l ti chnh, k ton; ch chnh sch v qui nh mi v thi ua khen thng trong ngnh y t#Php lut#Khm cha bnh#Dc phm#Vit Nam#V n bn php qui#Mai#TTS ghi: B Y t#Bo him y t#284580## 00926000000000325000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820004000418080005000450020011000500030034000610070063000950080005001580090 00800163010000500171011001500176021024700191020001100438039000400449015005200453 02000110050500500140051600500160053000500140054600500210056000500120058101300070 0593#VL12.00053#VL12.00054#140000#Vi?t#H401H#547#^214#Ho hu c#Sch dng o to Dc s i hc#B.s.: Trng Th K (ch.b.), Nguyn Anh Tun, ng Vn Tnh. ..#^aH.#^aY hc#2011#^a335tr.^b28cm#Trnh by nhng kin thc c bn v cu to nguyn t v lin kt ho hc, tnh cht vt l v phng php xc nh cu to cht hu c, ho lp th, nhm chc hu c, cc loi phn ng ho hc trong ho hu c v ho hc cc hp cht thin nhin#Ho hu c#Mai#TTS ghi: i hc Y D c Tp. H Ch Minh. Khoa Dc#Gio trnh#Trng Th K#Nguyn Anh Tun#ng Vn Tnh#Phm Khnh Phong Lan# Th Thu#284581## 01004000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00410820010000468080005000560020227000610070038002880080005003260090008003310100 00500339011001500344021025400359020001000613020001500623020001000638020000900648 020001700657005000900674005000800683039000400691013000700695#VL12.00055#VL12.000 57#VL12.00056#325000#Vi?t#344.59704#^214#Hng dn chi tit v thi hnh lut kh m bnh, cha bnh - Quy nh mi v cng tc khm, cha, iu tr bnh, s dng , chn on, qun l hot ng bn l thuc v cng tc thi ua, khen thng, ch c th i vi ngnh y#S.t., h thng ho: Qu Long, Kim Th#^aH.#^aY hc# 2011#^a495tr.^b28cm#Gii thiu lut khm cha bnh v vn bn mi nht hng dn thi hnh, cng cc quy nh v cng tc khm, cha bnh, iu tr bnh ,danh m c thuc, s dng, qun l thuc, cng tc phng chng bnh truyn nhim, kinh do anh phn phi, qung co thuc...#Php lut#Khm cha bnh#Dc phm#Vit Nam#V n bn php qui#Qu Long#Kim Th#Mai#284582## 00768000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020028000600070061000880220004001490080 00500153009000800158010000500166011001500171021015200186020001800338020001000356 00500160036600500150038200500110039700500120040800500110042003900040043101300070 0435#VL12.00058#VL12.00059#VL12.00060#85000#Vi?t#B103G#616#^214#Bi ging bnh hc ni khoa#B.s.: Nguyn Th Dung, Phm Vn Nhin (ch.b.), Bi Th H...#T.1#^a H.#^aY hc#2011#^a246tr.^b27cm#Trnh by nguyn nhn, triu chng v phng php chn on, phng, iu tr cc bnh thuc h h hp, tim mch, bnh hc khp - mu v c quan to mu#Bnh hc ni khoa#Bi ging#Nguyn Th Dung#Phm Vn Nhi n#Bi Th H# Th Tnh# Th Vn#Mai#284583## 00819000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020028000600070058000880220004001460080 00500150009000800155010000500163011001500168021020600183020001800389020001000407 00500160041700500120043300500110044500500150045600500110047103900040048201300070 0486#VL12.00062#VL12.00061#VL12.00063#75000#Vi?t#B103G#616#^214#Bi ging bnh hc ni khoa#B.s.: Nguyn Th Dung, Th Tnh (ch.b.), Bi Th H...#T.2#^aH.# ^aY hc#2011#^a215tr.^b27cm#Trnh by nguyn nhn, triu chng v phng php ch n on, phng, iu tr cc bnh thuc h tiu ho, bnh hc thn - tit niu, bnh hc ni tit - ri lon tiu ho, hi sc cp cu v cc vn khc#Bnh h c ni khoa#Bi ging#Nguyn Th Dung# Th Tnh#Bi Th H#Phm Vn Nhin# T h Vn#Mai#284584## 00693000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820010000518080005000610050014000660020020000800030039001000070 01900139008000500158009000800163010000500171011001500176021016400191020001000355 020000900365039000400374015001800378013000700396#VL12.00064#VL12.00065#VL12.0006 6#56000#Vi?t#M109B#362.11068#^214#Phm Tr Dng#Marketing bnh vin#Sch o t o cao hc qun l bnh vin#Phm Tr Dng b.s.#^aH.#^aY hc#2011#^a170tr.^b27cm# Trnh by v khi nim v qu trnh pht trin marketing, th trng dch v y t , marketing dch v chm sc sc kho v hoch nh chin lc marketing bnh v in#Bnh vin#Tip th#Mai#TTS ghi: B Y t#284585## 01075000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820014000418080005000550020120000600070077001800080005002570090008002620100 00500270011001500275021032300290020001900613020001900632020001100651020000700662 02000090066900500150067800500140069300500150070700500160072203900040073801300070 0742#VL12.00067#VL12.00068#66000#Vi?t#TH552T#363.700959732#^214#Thc trng nh im mi trng v tnh hnh sc kho cng ng ti nhng im c nguy c cao H Ty giai on st nhp#B.s.: o Ngc Phong (ch.b.), Lu Ngc Hot, Nguyn Vn Huy, o Th Minh An#^aH.#^aY hc#2011#^a150tr.^b29cm#Gii thiu nhng kin th c c bn v mi trng v nhim mi trng; tc ng ca mi trng n sc kh o v chin lc, gii php ng ph vi cc vn nhim mi trng v bnh t t. Trnh by i tng, phng php, kt qu nghin cu, cng nhng vn bn l un v nhim mi trng v tnh hnh sc kho cng ng# nhim mi trng#Sc kho cng ng#Thc trng#H Ty#Vit Nam#o Ngc Phong#Lu Ngc Hot#Nguyn V n Huy#o Th Minh An#Mai#284586## 00886000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050019000630020075000820030034001570070 04900191008000500240009000800245010000500253011001500258021022200273020001400495 020001000509020000900519039000400528015001800532005001500550013000700565#VL12.00 069#VL12.00070#VL12.00071#47000#Vi?t#CH121#617.5#^214#Phan Quan Ch Hiu#Chn on v iu tr au tht lng theo y hc hin i v y hc c truyn#Sch o t o sau i hc Y - Dc#B.s.: Phan Quan Ch Hiu (ch.b.), Nguyn Th Bay#^aH.#^a Y hc#2011#^a118tr.^b27cm#Gii thiu nhng quan nim ca y hc hin i v y hc c truyn v au v chng au. Trnh by nguyn nhn, c ch sinh bnh v phn g hng phng, iu tr cc chng au tht lng ca hai nn y hc hin i v c truyn#au tht lng#Chn on#iu tr#Mai#TTS ghi: B Y t#Nguyn Th Bay#28 4587## 01004000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580050019000630020083000820030034001650070 02500199008000500224009000800229010000500237011001400242021031700256020001700573 02000080059002000120059802000080061002000100061802000090062803900040063701300070 0641015001800648#VL12.00072#VL12.00073#VL12.00074#36000#Vi?t#CH121#616.7#^214# Phan Quan Ch Hiu#Chn on v iu tr cc bnh l thuc h kinh cn - bnh c a phn mm quanh khp#Sch o to sau i hc Y - Dc#Phan Quan Ch Hiu ch.b. #^aH.#^aY hc#2011#^a75tr.^b27cm#M t kin thc c bn ca ng y v h thng k inh cn v cch vn dng theo ng y. ng thi phn tch nhng im tng ng gia 2 nn y hc c truyn v hin i v bnh h kinh cn v bnh ca m mm qu anh khp. Trnh by cc phng php chn on v iu tr bnh l thuc vng vai , khuu, c tay, gi, c chn#Bnh h c xng#Bnh l#H kinh lc#C khp#Chn on#iu tr#Mai#284588#TTS ghi: B Y t## 00936000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550020020000600030032000800070054001120080 00500166009000800171010000500179011001500184021025700199020000900456039000500465 01500180047000500140048800500080050200500130051000500120052300500140053502000110 0549020001900560013000700579#VL12.00076#VL12.00075#VL12.00077#50000#Vi?t#S552K# 613#^214#Sc kho mi trng#Sch o to c nhn iu dng#B.s.: Chu Vn Thng (ch.b.), V Din, Ng Vn Ton...#^aH.#^aY hc#2011#^a151tr.^b27cm#Trnh by nh ng kin thc c bn v sc kho mi trng; nhim nc, t, khng kh, thm ho v sc kho cng ng. Cc hnh thc x l cht thi ca ngi hp v sinh. Vn nhim mi trng th v sc kho cng ng, nhim nh v sc kho ...#Sc kho#KVn#TTS ghi: B Y t#Chu Vn Thng#V Din#Ng Vn Ton#L Th B nh#Trn Minh Hi#Mi trng#Sc kho cng ng#284589## 00917000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820007000518080005000580020025000630030032000880070051001200080 00500171009000800176010000500184011001500189021025200204020001300456039000500469 01500180047400500130049200500150050500500120052000500180053200500120055002000100 0562013000700572#VL12.00078#VL12.00079#VL12.00080#56000#Vi?t#S312L#616.07#^214# Sinh l bnh - min dch#Sch o to c nhn iu dng#B.s.: Vn nh Hoa, Ph m ng Khoa, Ho Bnh...#^aH.#^aY hc#2011#^a182tr.^b27cm#Gii thiu v sinh l bnh i cng, qu trnh bnh l in hnh, bnh l c quan thng gp trong cng ng thuc h tun hon, h hp, tiu ho, gan mt, to mu, tit niu; mi n dch t nhin, c hiu, bnh l min dch, mt s k thut min dch#Sinh l bnh#KVn#TTS ghi: B Y t#Vn nh Hoa#Phm ng Khoa# Ho Bnh#Nguyn Than h Thu#L Ngc Anh#Min dch#284590## 00813000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020031000450030031000760070060001070080005001670090008001720100 00500180011001500185021011200200020002200312039000500334015003400339005001600373 00500110038900500180040000500110041800500140042902000210044302000160046401300070 0480#VL12.00081#VL12.00082#Vi?t#PH561P#378.1#^214#Phng php dy - hc tch cc #Dnh cho sinh vin sau i hc#B.s.: Nguyn Vn Hin, L Thu Ho (ch.b.), inh Hu Dung...#^aH.#^aY hc#2011#^a278tr.^b27cm#Khi qut v dy - hc tch cc; c c phng php dy hc tch cc; lng gi; pht trin k hoch bi dy - hc#Ph ng php ging dy#KVn#TTS ghi: Trng i hc Y H Ni#Nguyn Vn Hin#L Thu Ho#Phm Th Minh c#L Th Ti#Phm Vn Thn#Gio dc sau i hc#Phng php hc#284591## 00847000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020011000440030038000550070071000930080005001640090008001690100 00500177011001500182021016400197020001100361039000500372015005300377020001100430 005001400441005001700455005002100472005001600493005001700509013000700526#VL12.00 083#VL12.00084#Vi?t#D121S#363.9#^214#Dn s hc#Sch o to h bc s y hc d phng#B.s.: Trn Ch Lim (ch.b.), Nguyn ng Vng, Nguyn Th Thu Hnh...#^aH .#^aY hc#2011#^a351tr.^b27cm#Cung cp nhng kin thc c bn cho cc i tng chuyn khoa y t d phng v cc qu trnh dn s, dn s pht trin, y t, vn d bo v chnh sch v dn s#Dn s hc#KVn#TTS ghi: Trng i hc Y H Ni. B mn Dn s hc#Gio trnh#Trn Ch Lim#Nguyn ng Vng#Nguyn Th Thu Hnh#Nguyn Duy Lut#Trng Vit Dng#284592## 00754000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820004000528080005000560050012000610020014000730030029000870070 03000116022000400146008000500150009000800155010000500163011001500168015001800183 02101680020102000140036902000110038300500100039403900050040401300070040900500120 0416#VL12.00085#VL12.00087#VL12.00086#132000#Vi?t#D557L#615#^214#Ng Vn Thu#D c liu hc#Sch o to dc s i hc#Ch.b.: Ng Vn Thu, Trn Hng#T.1#^aH.# ^aY hc#2011#^a501tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Gii thiu i cng v dc liu. Trnh by cc kin thc c bn v dc liu cha alcaloid, dc liu cha tinh du, cha cht nha, cha lipid v ng vt lm thuc#Dc liu hc#Gio trnh#T rn Hng#KVn#284593#Ng Vn Thu## 01207000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003308200070 00388080005000450020216000500030072002660070070003380080005004080090008004130100 00500421011001500426021020800441020001000649039000500659015010300664020000900767 00500170077600500170079300500170081002000180082700500140084500500150085901300070 0874#VL12.00088#VL12.00090#VL12.00089#Vi?t#363.19#^214#Hng dn xy dng k ho ch thanh tra, kim tra an ton thc phm trong cc t cao im hng nm v than h tra, kim tra an ton thc phm theo chuyn : nc ung ng chai, nc kho ng thin nhin, bp n tp th#Sch c T chc Lng thc v Nng nghip lin hp quc (FAO) ti tr#B.s.: Nguyn Cng Khn (ch.b.), Nguyn Hng Long, Nguyn Vn Nhin...#^aH.#^aY hc#2011#^a126tr.^b27cm#Gm cc mu khung k hoch v hn g dn chi tit xy dng k hoch thanh tra, kim tra an ton thc phm trong cc t cao im hng nm, cc loi nc ung ng chai, nc khong thin nhin, b p n tp th#Thc phm#KVn#u ba ghi: B Y t. Cc An ton v sinh thc phm . - T chc Lng thc v Nng nghip Lin hp quc#Kim tra#Nguyn Cng Khn#Ng uyn Hng Long#Nguyn Vn Nhin#An ton thc phm#Phm Th Ngc#Nguyn Th Yn#2 84594## 00835000000000361000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020027000450070063000720080005001350090008001400100005001480110 01500153021013300168020000800301039000500309015002100314005001400335020000700349 02000090035600500090036502000090037400500090038300500170039200500180040900500150 0427005001200442005001200454013000700466#VL12.00091#VL12.00092#Vi?t#N114M#613.05 #^214#50 nm Sc kho & i sng#Mai Quc Lin, Vn Long, Qung... ; B.s.: T Quang Trung...#^aH.#^aY hc#2011#^a184tr.^b26cm#Gii thiu chng ng xy dng , pht trin qua 50 nm ca bo Sc kho & i sng cng nhng cng tc vin ng hnh cng t bo#Bo ch#KVn#u ba ghi: B Y t#Mai Quc Lin#K yu#Sc kho#Vn Long#i sng# Qung#Nguyn Thu Hng#Nguyn Ton Thng#T Quang Tru ng#L Qu Hin#Phm T Lan#284595## 00915000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820007000418080005000480020104000530070034001570080005001910090008001960100 00500204011001500209021033300224020000500557039000500562005000900567020001300576 020001000589005000800599020001100607013000700618#VL12.00093#VL12.00094#298000#V i?t#T527T#362.16#^214#Tuyn tp 1059 cu gii p cc tnh hung i vi cng t c qun l hot ng y t trong cc trng hc#S.t., h thng: Qu Long, Kim Th# ^aH.#^aY hc#2011#^a499tr.^b29cm#Gii p v cng tc qun l hot ng y t tro ng cc trng hc. Tm hiu phg php chn on v bin php phng nga mt s bnh thng dng i vi hc sinh. Tm hiu v nhu cu dinh dng khuyn ngh dn h cho tr em. Gii p tnh hung v cng tc v sinh trng hc, phng chng ta i nn thng tch trong cc c s gio dc...#Y t#KVn#Qu Long#Sch hi p#Ho t ng#Kim Th#Trng hc#284596## 00958000000000337000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820012000448080005000560020072000610070060001330080005001930090008001980100 00500206011001500211021024000226020000800466039000500474015001800479005001200497 02000070050902000290051602000110054500500170055600500200057300500130059300500070 0606013000700613#VL12.00095#VL12.00096#VL12.00097#Vi?t#V305P#614.0959779#^214#Vi n Pasteur Si Gn - TP. H Ch Minh 120 nm hnh thnh v pht trin#B.s.: Cao Bo Vn, V Th Qu Hng, Nguyn Th Kim Dung...#^aH.#^aY hc#2011#^a322tr.^b30 cm#Ghi li nhng chng ng pht trin, nhng ng gp ca Vin Pasteur TP. H Ch Minh vo s nghip chm sc sc kho nhn dn; cc thnh qu nghin cu y h c v thanh ton bi lit, un vn s sinh, phng chng cm A/H1N1 i dch 2009. ..#Lch s#KVn#TTS ghi: B Y t#Cao Bo Vn#K yu#Vin Pasteur TP. H Ch Min h#Pht trin#V Th Qu Hng#Nguyn Th Kim Dung#L nh Hun#L Nhi#284597## 01073000000000349000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820007000448080005000510020113000560070052001690080005002210090008002260100 00500234011001500239021022700254020002000481039000500501015006200506005001600568 02000070058402000320059102000190062302000130064200500140065500500160066900500190 0685005001200704013000700716#VL12.00098#VL12.00099#VL12.00100#Vi?t#K600Y#616.89# ^214#K yu cc cng trnh nghin cu khoa hc k nim 20 nm thnh lp Vin Sc kho tm thn Quc gia (1991 - 2011)#Nguyn Kim Vit, Trn Hu Bnh, Nguyn Min h Tun...#^aH.#^aY hc#2011#^a267tr.^b29cm#Tp hp gii thiu mt s cng trnh nghin cu khoa hc tiu biu ca cc nh khoa hc trong ngnh, c bit l cc bo co tm tt lun n, lun vn v nhng kin thc v kinh nghim trong cng t c chm sc sc kho tm thn#Nghin cu khoa hc#KVn#TTS ghi: B Y t. Bnh v in Bch Mai. Vin Sc kho Tm thn#Nguyn Kim Vit#K yu#Vin Sc kho Tm th n Quc gia#Sc kho tinh thn#Tm thn hc#Trn Hu Bnh#Nguyn Vn Tun#Nguyn Don Phng# Thu Lan#284598## 00734000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820006000448080005000500050013000550020008000680070013000760220004000890080 00500093009000800098010000500106011001500111021025600126020001800382020001000400 020000900410039000500419013000700424005001300431#VL12.00101#VL12.00102#VL12.0010 3#Vi?t#454B#616.9#^214#Phm Vit D#n bnh#Phm Vit D#T.1#^aH.#^aY hc#2011# ^a179tr.^b27cm#Trnh by bin chng lun tr cc chng bnh gy ra bi phong hn nh: phong n, phong nhit, th thp... l cc bnh ngoi cm c st v nhng b nh truyn nhim. Khi nim, nguyn nhn v c ch pht bnh, bin chng n bnh , iu tr chn tr n bnh...#Bnh truyn nhim#Chn on#iu tr#KVn#284599# Phm Vit D## 01103000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820006000528080005000580020015000630070067000780080005001450090 00800150010000500158011001500163021038900178020001500567039000500582015008700587 00500160067400500190069000500190070900500190072800500120074702000110075901300070 0770#VL12.00104#VL12.00105#VL12.00106#140000#Vi?t#D312D#613.2#^214#Dinh dng h c#o Th Yn Phi (ch.b.), on Th nh Tuyt, Phm Th Tuyt Lan...#^aH.#^aY h c#2011#^a526tr.^b28cm#Trnh by i cng v dinh dng hc, vai tr v nhu cu ca cc cht dinh dng c bn, cht dinh dng a lng, cht dinh dng vi l ng, cc vitamin, cht khong vi lng, gi tr dinh dng ca thc phm, chuyn ho nng lng v khu phn n hp l. Cc vn dinh dng cng ng nh ng c thc phm, iu tr tiu ng, cc phng php nui dng bnh nhn trong b nh vin...#Dinh dng hc#KVn#TTS ghi: Trng i hc Y khoa Phm Ngc Thch. B mn Dinh dng - An ton thc phm#o Th Yn Phi#on Th nh Tuyt#Phm T h Tuyt Lan#Trn Th Minh Hnh#L Vn Nhn#Gio trnh#284600## 00956000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430020046000480070048000940080005001420090026001470100005001730110 01500178021030400193020000800497020000900505020000900514039000500523015004200528 005001300570005001100583005001100594005001400605005001600619013000700635#VL12.00 107#VL12.00108#Vi?t#KH401H#370.9597#^214#Khoa hc gio dc Vit Nam t i mi n nay#Phan Vn Kha, Nguyn Lc (ch.b.), L Vn Anh...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a643tr.^b27cm#Tp hp cc kt qu nghin cu ca nhiu chuyn gia v cc lnh vc khoa hc gio dc, nh hng pht trin khoa hc gio dc Vit Na m trong giai on mi, xc nh cc kha nim c bn ca khoa hc gio dc t i mi n nay v khi qut mt s vn chung nht v cc cu phn ca khoa hc gio dc#i mi#Gio dc#Vit Nam#KVn#TTS ghi: Vin Khoa hc Gio dc Vit N am#Phan Vn Kha#Nguyn Lc#L Vn Anh#ng Quc Bo#ng Xun Cng#284601## 00672000000000277000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820011000418080005000520020056000570080005001130090026001180100005001440110 01500149021016400164020000800328020000900336020000800345020001100353020000900364 020000900373039000500382013000700387#VL12.00109#VL12.00110#275000#Vi?t#452M#35 3.809597#^214#i mi nm hc qun l v nng cao cht lng gio dc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2011#^a613tr.^b27cm#Tp hp nhng vn bn phc v cng tc qun l nh nc v gio dc v cc vn bn phc v cng tc qun l cc cp hc mm non, ph thng v gio dc thng xuyn#Qun l#Nh nc#i mi#Cht lng #Gio dc#Vit Nam#KVn#284602## 01036000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020084000460030012001300070049001420080005001910090026001960100 00500222011001500227021028400242020003300526020002400559020000800583020001100591 02000120060200500160061400500150063000500130064500500170065800500110067503900050 0686013000700691#VL12.00111#VL12.00112#Vi?t#K600N#530.071#^214#K nim 55 nm kh oa Vt l i hc Tng hp H Ni trng i hc Khoa hc T nhin#1956 - 2011#B ch Thnh Cng, Ng Quc Qunh, L Khc Bnh...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 011#^a132tr.^b27cm#Gii thiu qu trnh xy dng v pht trin ca Khoa Vt l t rng i hc Khoa hc T nhin, i hc quc gia H Ni qua 55 nm gm cc b m n: Vt l i cng, vt l l thuyt, quang in t vt l ht nhn, vt l v tuyn, vt l nhit thp, vt l a cu tin hc vt l...#Trng i hc Kh oa hc T nhin#i hc Quc gia H Ni#Lch s#Pht trin#Khoa vt l#Bch Thn h Cng#Ng Quc Qunh#L Khc Bnh#Nguyn Ngc Long#L Hng H#KVn#284603## 00806000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680020023000730070022000960080 00500118009002800123010000500151011001500156021019400171039000500365005002200370 020002000392015003400412020001700446020001500463020000700478013000700485#VL12.00 113#VL12.00116#VL12.00115#VL12.00114#90000#Vi?t#454T#004.6#^214#n thi Route t rong 24h#Nguyn Th Thanh Minh#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a217tr.^b2 7cm#H thng nhng kin thc c bn ca mn Route, khi qut v nhng k thut, cng ngh c din gii trong mn Route: cc giao thc nh tuyn, RPI, EIGRP, OSPE, policy based routing, BGP, IPv6#KVn#Nguyn Th Thanh Minh#Cng ngh thng tin#TTS ghi: Trung tm Tin hc VNPRO#nh tuyn Route#Giao thc mng#n tp#28 4604## 00840000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820004000558080005000590020042000640030041001060080005001470090 02800152010000500180011001500185021025300200039000500453020002000458020000900478 020000800487015003900495020000900534013000700543#VL12.00117#VL12.00119#VL12.0012 0#VL12.00118#Vi?t#B108C#004#^214#Bo co ng dng cng ngh thng tin 2010#Bo c o c hiu chnh thng 9 nm 2011#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a191t r.^b27cm#Gm cc bo co ng dng cng ngh thng tin trong hot ng ca c qua n nh nc, trong doanh nghip v cng ng. Tp trung phn tch nhng ch trn g, chnh sch thc y ng dng cng ngh thng tin, hin trng h tng k thut , nhn lc phc v...#KVn#Cng ngh thng tin#Vit Nam#Bo co#TTS ghi: B Th ng tin v Truyn thng#ng dng#284605## 00955000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820010000648080005000740020055000790070038001340080 00500172009002800177010000500205011001500210021030700225020001000532020000800542 03900050055002000200055502000090057502000170058400500100060100500110061101300070 0622#VL12.00121#VL12.00123#VL12.00124#VL12.00122#325000#Vi?t#NH556Q#343.59709#^ 214#Nhng quy nh mi nht v qun l cng ngh thng tin#S.t., h thng: Thu Linh, Vit Trinh#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2011#^a508tr.^b27cm#Gm ni du ng Lut cng ngh thng tin v vn bn hng dn thi hnh; quy nh v qun l, cung cp, s dng dch v internet v thng tin in t trn internet; chng tr nh quc gia v ng dng cng ngh thng tin, pht trin ngun nhn lc; s dng kinh ph, lp v qun l chi ph cng ngh thng tin...#Php lut#Qun l#KVn# Cng ngh thng tin#Vit Nam#Vn bn php qui#Thu Linh#Vit Trinh#284606## 00980000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810006000460820010000528080005000620020094000670030040001610080005002010090 01200206010000500218011001500223021035300238020001000591020001000601039000500611 020000800616020000900624020002000633020001800653013000700671#VL12.00125#VL12.001 27#VL12.00126#100000#Vi?t#L504T#343.59705#^214#Lut thu s dng t phi nng n ghip v cc quy nh mi nht v thu i vi t ai, nh #C hiu lc thi h nh t ngy 01/01/2012#^aH.#^aTi chnh#2011#^a400tr.^b27cm#Gm thu s dng t phi nng nghip; thu tin s dng t; thu s dng t nng nghip; thu thu nh p c nhn t chuyn nhng bt ng sn (i vi h gia nh, c nhn); thu th u nhp doanh nghip t chuyn nhng bt ng sn; thu tin thu t, thu mt n c; l ph trc b nh t; quy nh v khung gi cc loi t; bi thng, h tr v t#Php lut#Lut thu#KVn#S dng#Vit Nam#t phi nng nghip#Vn b n php lut#284607## 00860000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810008000460820008000548080005000620020120000670070017001870080005002040090 01200209010000500221011001500226021022200241020001900463020001000482039000500492 005001700497020001000514020001800524020000900542013000700551#VL12.00128#VL12.001 29#VL12.00130#330000#Vi?t#NGH307V#351.597#^214#Nghip v t chc hnh chnh vn phng hng dn th thc k thut trnh by v cc mu son tho dng cho n v c s#Nguyn Vn Thung#^aH.#^aTi chnh#2011#^a710tr.^b27cm#Trnh by nghip v qun l hnh chnh vn phng; k thut son tho vn bn hnh chnh; nghip v qun l vn bn, lu tr ti liu; cc quy nh mi nht v cng tc son tho vn bn, vn th lu tr v vn ho cng s#Qun l hnh chnh#Vn phng#KVn#Ng uyn Vn Thung#Nghip v#Son tho vn bn#Vit Nam#284608## 01089000000000241000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00410820004000468080005000500020325000550030091003800080005004710090012004760100 00500488011001500493021029800508020000800806020002100814039000500835013000700840 #VL12.00132#VL12.00131#VL12.00133#328000#Vi?t#657#^214#Ch k ton hnh chn h s nghip v cc vn bn mi v ch t ch, nh mc, qun l, s dng ti sn cng, thc hin d ton 2011, quyt ton thu, chi ngn sch, cng tc ph, c hi tiu hi ngh, quyt ton d n hon thnh thuc nhun vn nh nc, phc hi x l ti liu k ton, h thng mc lc ngn sch nh nc# c sa i, b sung theo Thng t s 185/2010/TT-BTC ngy 15/11/2010 ca B Ti chnh#^aH.#^aT i chnh#2011#^a696tr.^b27cm#Gm cc ch k ton hnh chnh s nghip; ch mi v quyn t ch, t chu trch nhim v t chc b my, bin ch v ti ch nh i vi cc n v s nghip; ch mi v cng tc ph, chi tiu hi ngh; ch mi v qun l thu, chi nhn sch nh nc; h thng mc lc ngn sch nh nc#K ton#Hnh chnh s nghip#KVn#284609## 00857000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200040 00308080005000340020025000390070054000640080018001180090038001360100005001740110 01500179021027400194020001200468020000900480005001200489005001500501005001400516 005001300530005001200543039000500555013000700560#VL12.00134#56000#Vi?t#TH552T#5 79#^214#Thc tp vi sinh vt hc#m Sao Mai (ch.b.), Trnh Ngc Nam, Bi Hng Q un...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Cng nghip Tp. H Ch Minh#2011#^a219tr.^b27 cm#Gii thiu cc phng php nghin cu vi sinh vt hc. Cung cp cho ngi c kin thc thc hnh c bn, c s l thuyt c bn, d tr nguyn liu, ho ch t, chun b dng c, hng dn trnh t tin hnh v cc thao tc chuyn mn c bit ca th nghim vi sinh vt hc#Vi sinh hc#Thc tp#m Sao Mai#Trnh Ngc Nam#Bi Hng Qun#L Hng Tha#o Hng H#KVn#284610## 00483000000000241000450004100050000018100070000508200070001280800050001900200230 00240070036000470080005000830090018000880100005001060110013001110120054001240200 01000178020001200188020001000200005000900210005001000219039000500229013000700234 #Vi?t#CH112R#363.37#^214#Chy rng nh chy nh#Li: Minh Anh ; Minh ho: Phm T un#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a7tr.^b19cm#n phm phc v ng bo dn tc th iu s v min ni#Chy rng#Phng chng#Truyn k#Minh Anh#Phm Tun#KVn#28461 1## 00518000000000253000450004100050000018100060000508200080001180800050001900200250 00240070035000490080005000840090018000890100005001070110013001120120054001250200 01900179020001700198020000900215020001000224005000800234005001000242039000500252 013000700257#Vi?t#C430G#370.597#^214#Con gi cng c i hc#Li: Tho Ly ; Min h ho: Phm Tun#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a7tr.^b19cm#n phm phc v ng b o dn tc thiu s v min ni#Gio dc ph thng#Dn tc thiu s#Vit Nam#Tru yn k#Tho Ly#Phm Tun#KVn#284612## 00444000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050012000550020010000670030004000770070012000810080 00500093009001900098010000500117011001400122020001700136020000900153020000400162 039000500166013000700171#VN12.00341#VN12.00342#35000#Vi?t#C107D#895.92214#^214# V Vn Hun#Cnh diu#Th#V Vn Hun#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a87tr.^b19cm #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#284613## 00452000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050012000550020018000670030004000850070012000890080 00500101009001900106010000500125011001400130020001700144020000900161020000400170 039000500174013000700179#VN12.00343#VN12.00344#35000#Vi?t#T312M#895.92214#^214# Ng nh Du#Tnh mi hoang s#Th#Ng nh Du#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a92t r.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#284614## 00463000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050016000560020020000720030004000920070016000960080 00500112009001900117010000500136011001400141020001700155020000900172020000400181 039000500185013000700190#VN12.00345#VN12.00346#50000#Vi?t#TH250G#895.92214#^214 #Nguyn Hng Li#Th gii yu thng#Th#Nguyn Hng Li#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn #2011#^a79tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#284615## 00470000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050011000560020016000670030016000830070011000990080 00500110009001900115010000500134011001500139020001700154020000900171020001200180 039000500192013000700197#VN12.00347#VN12.00348#55000#Vi?t#NH556#895.92234#^214 #L Song V#Nhng m trng#Tp truyn ngn#L Song V#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2 011#^a191tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn#284616## 00798000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050009000540020021000630030006000840070009000900080 00500099009001900104010000500123011001500128020001700143020000900160020000600169 039000500175021025800180020002100438020001100459020000700470013000700477#VN12.00 349#VN12.00350#60000#Vi?t#C450T#959.7043#^214#Ng Minh#C tch tu khng s#K s#Ng Minh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a303tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Na m#K s#KVn#Vit v con ng vn ti chin lc trn bin ng, trong ghi l i mt cch chn thc nhng k nim, nhng cu chuyn ca cn b chin s v nh n dn tng tham gia lm nhim v vn chuyn v kh trn bin trong nhng nm khng chin chng M cu nc#Khng chin chng M#Vn chuyn#V kh#284617## 00920000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020043000440070061000870080005001480090008001530100005001610110 01500166021022300181020000600404020002000410005001600430039000500446020000900451 01500340046000500140049400500180050800500140052600500160054002000090055602000100 0565013000700575#VN12.00352#VN12.00351#Vi?t#C120N#610.7#^214#Cm nang hc tch c c cho sinh vin y khoa#Nguyn c Hinh (ch.b.), inh Hu Dung, Phm Th Minh c...#^aH.#^aY hc#2011#^a194tr.^b18cm#Gm nhng bi vit trang b cho cc sinh v in y khoa nhng tri thc ti thiu, gip cc em to lp thi quen, phng php hc tt ngh y t bi ging, hc lm sng, k nng, hc trong phng th nghim, hc ti cng ng...#Y hc#Phng php hc tp#Nguyn c Hinh#KVn#Cm nang#TT S ghi: Trng i hc Y H Ni#inh Hu Dung#Phm Th Minh c#Kim Bo Giang#Ngu yn Vn Hin#Gio dc#Sinh vin#284618## 00927000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020040000450070067000850080005001520090008001570100005001650110 01500170021026400185020001000449020001900459005001300478039000500491015005900496 020001800555005001900573005001300592005001300605013000700618#VN12.00353#VN12.003 54#Vi?t#A105T#363.19#^214#An ton thc phm v sc kho cng ng#B.s.: Phan Th Kim, Trng Th L Trm, Trn Ngc Ba, Phan Th Su#^aH.#^aY hc#2011#^a155tr.^ b19cm#Gii thiu ni dung Lut An ton thc phm. Qu trnh 10 nm xy dng v p ht trin ca Hi Khoa hc k thut an ton thc phm Vit Nam. Trnh by mi tr ng v an ton thc phm. Hin trng sn xut rau qu Vit Nam, cc gii php ci thin cht lng rau qu#Thc phm#Sc kho cng ng#Phan Th Kim#KVn#TT S ghi: Hi Khoa hc k thut an ton thc phm Vit Nam#An ton thc phm#Trng Th L Trm#Trn Ngc Ba#Phan Th Su#284619## 00859000000000349000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070086000690040030001550080005001850090 00800190010000500198011001400203021012700217020001000344020001000354005001600364 03900050038001500380038502000080042300500150043100500170044600500110046300500160 0474005001200490013000700502#VN12.00355#VN12.00356#30000#Vi?t#C126R#615.8#^214# Cy rau cy thuc#B.s.: Nguyn c on, Phm Hng Cng (ch.b.), L Th Cnh Khu ... ; T Vn Sng h..#Ti bn ln th 6 c sa cha#^aH.#^aY hc#2011#^a59tr.^ b19cm#Gii thiu cng dng v cc bi thuc ng dng cc loi cy rau lm thuc cha bnh nh cy bc h, b ng, ci c, cn ty...#Cy thuc#Bi thuc#Nguyn c on#KVn#TTS ghi: B Y t. V Y hc c truyn#Cy rau#Phm Hng Cng#L Th Cnh Khu#T Vn Ni#Nguyn nh Cm#T Vn Sng#284620## 00731000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050016000440020013000600030045000730070037001180040018001550080 00500173009000800178010000500186011001400191021018000205020000800385020000900393 005001600402039000500418020001100423013000700434#VN12.00357#VN12.00358#Vi?t#B256 Q#616.3#^214#Nguyn c Hin#Bnh quai b#Nhng iu cn bit x tr v phng trnh#Nguyn c Hin, Trnh Th Minh Lin#Ti bn ln th 1#^aH.#^aY hc#2011# ^a33tr.^b19cm#Trnh by i cng v dch t hc v bnh quai b. Chn on bnh quai b da vo du hiu lm sng, phng php iu tr, pht hin bnh sm gi p ch ng phng trnh bin chng#Quai b#iu tr#Trnh Minh Lin#KVn#Phng b nh#284621## 00680000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050015000440020013000590070033000720040018001050080005001230090 00800128010000500136011001400141021017000155020000800325020000900333005001700342 039000500359020001000364020000900374013000700383#VN12.00359#VN12.00360#Vi?t#B256 U#616.9#^214#Nguyn Hng H#Bnh un vn#Nguyn Hng H, Nguyn Quc Thi#Ti b n ln th 1#^aH.#^aY hc#2011#^a59tr.^b19cm#Gii thiu lch s bnh un vn, s ly truyn bnh un vn, c ch gy bnh, biu hin lm sng ca bnh. Hng dn cch phng chng, chn on v iu tr bnh un vn#Un vn#Lm sng#Nguyn Qu c Thi#KVn#Chn on#iu tr#284622## 00542000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050019000440020016000630070019000790040018000980080005001160090 00800121010000500129011001400134021010800148020001100256020000900267039000500276 013000700281#VN12.00362#VN12.00361#Vi?t#B256#617.7#^214#Phm Th Khnh Vn#Bnh au mt #Phm Th Khnh Vn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aY hc#2011#^a46tr.^b19cm #Gii thiu i cng v bnh au mt , hon cnh xut hin bnh, triu chng bnh v phng php iu tr#au mt #Bnh hc#KVn#284623## 00668000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050016000440020027000600070016000870040018001030080005001210090 00800126010000500134011001400139021013600153020000900289020001000298039000500308 015003900313020000900352020001000361013000700371#VN12.00363#VN12.00364#Vi?t#B256 T#616.9#^214#Nguyn Duy Hng#Bnh thu u v bnh zona#Nguyn Duy Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aY hc#2011#^a39tr.^b19cm#Trnh by kin thc chung v bnh thu u v bnh Zona, biu hin lm sng ca bnh, cc bin chng ca bnh, cch x l v phng bnh#Thu u#Chn on#KVn#TTS ghi: Bnh vin Da liu trung ng #iu tr#Bnh Zona#284624## 00564000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400050017000450020031000620070017000930040018001100080005001280090 00800133010000500141011001400146021009800160020000900258020001000267039000500277 020000900282013000700291#VN12.00365#VN12.00366#Vi?t#CH556V#616.2#^214#Nguyn Ti n Dng#Chng vim mi, hng v x tr#Nguyn Tin Dng#Ti bn ln th 1#^aH.#^a Y hc#2011#^a55tr.^b19cm#Trnh by nguyn nhn, triu chng, chn on v cc bi n php phng tr bnh vim mi, vim hng#Vim mi#Vim hng#KVn#iu tr#2846 25## 00641000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050014000440020044000580070014001020040018001160080005001340090 00800139010000500147011001400152021014300166020000900309020001100318039000500329 020001300334020000900347013000700356#VN12.00368#VN12.00367#Vi?t#H428#616.9#^214 #Trn Vn Sng#Hi p v bnh lao c vi khun khng thuc#Trn Vn Sng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aY hc#2011#^a71tr.^b19cm#Trnh by khi nim v bnh lao khng thuc, cc nguyn nhn dn n bnh lao khng thuc, bin php phng v iu tr bnh lao khng thuc#Bnh lao#Phng bnh#KVn#Sch hi p#iu tr#284626# # 00939000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070046000810040041001270080005001680090 00800173010000500181011001500186021023200201020001000433020001000443005001300453 03900050046602000130047100500130048400500150049700500160051201500500052800500160 0578013000700594#VN12.00369#VN12.00370#40000#Vi?t#H428#616.7#^214#Hi p v c c bnh thp khp#Trn Ngc n, Bi Hi Bnh, on Minh Chu...#Ti bn ln th 3 c sa cha v b sung#^aH.#^aY hc#2011#^a123tr.^b19cm#Ph bin kin thc v bnh thp khp cp, vim khp dng thp, vim ct sng dnh khp, thoi ho khp v ct sng, vim khp mn tnh thiu nin, bnh gt, vim khp vai... Hng d n cch s dng thuc trong iu tr cc bnh khp#Bnh khp#Thp khp#Trn Ngc n#KVn#Sch hi p#Bi Hi Bnh#on Minh Chu#Nguyn Cm Chu#TTS ghi: Khoa C xng khp - Bnh vin Bch Mai#Trn Hoi Dng#284627## 00836000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020050000450070065000950080005001600090008001650100005001730110 01500178021019400193020001800387020000900405005001200414039000500426020001300431 005001500444005001400459005001500473013000700488015003900495#VN12.00371#VN12.003 72#Vi?t#H428#616.95#^214#Hi p v cc bnh ly truyn qua ng tnh dc#B.s. : L Kinh Du, Nguyn Th o, Phm Vn Hin, Trn Hu Khang#^aH.#^aY hc#2011#^ a119tr.^b19cm#Cung cp nhng kin thc c bn v hng dn thc hnh, chn on, iu tr v d phng cc bnh ly truyn qua ng tnh dc nh bnh giang mai, bnh lu, vim niu o, nhim khun m o...#Bnh truyn nhim#Tnh dc#L Ki nh Du#KVn#Sch hi p#Nguyn Th o#Phm Vn Hin#Trn Hu Khang#284628#TTS ghi: Bnh vin Da liu trung ng## 00774000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050014000510020023000650070037000880040031001250080 00500156009000800161010000500169011001500174021025500189020001200444020001400456 005001400470039000500484013000700489#VN12.00373#VN12.00374#45000#Vi?t#H561D#616 .1#^214#Trn Trinh#Hng dn c in tim#Trn Trinh (ch.b.), Trn Vn n g#Ti bn ln th 11 c sa cha#^aH.#^aY hc#2011#^a208tr.^b19cm#Trnh by nhn g khi nim c bn v in tim . Hng dn nguyn tc v phc c cng nh khi ghi in tim . Phn tch hnh dng cc sng. Cc hi chng v hnh dng s ng, ri lon nhp tim. Cch chn on v theo di bnh bng phng php in tim #in tm #Bnh tim mch#Trn Vn ng#KVn#284629## 00789000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200120 00358080005000470050016000520020057000680070016001250080005001410090018001460100 00500164011001500169015004100184021014600225020000900371020002700380020001300407 020001500420020000900435020001000444020000900454039000500463013000700468#VV12.01 062#VV12.01063#Vi?t#NGH250R#682.0959712#^214#Hong Th Nhun#Ngh rn truyn th ng ca ngi Nng An bn Phya Chang#Hong Th Nhun#^aH.#^aKhoa hc x hi#201 1#^a152tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#Gii thiu v bn Phya Chang v cc ngh th cng truyn thng, c bit l ngh rn v vn bo tn , pht huy ngh ny trong bi cnh hin nay#Ngh rn#Ngh th cng truyn thng# Dn tc Nng#Bn Phya Chang#Phc Sen#Qung Ho#Cao Bng#H.H#284630## 00671000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460050011000510020041000620070011001030080005001140090018001190100 00500137011001500142015004100157021013500198020000800333020001300341020001100354 039000500365013000700370020001600377#VV12.01064#VV12.01065#Vi?t#V115H#394.109597 59#^214#B Xun H#Vn ho m thc dn gian Chm Bnh Thun#B Xun H#^aH.#^aKh oa hc x hi#2010#^a126tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#Gii thiu mt s nt v qu trnh hnh thnh, tp qun, phong tc, bn sc ring ca vn ho m thc dn gian dn tc Chm Bnh Thun#m thc#Dn tc Chm#Bnh Thu n#H.H#284631#Vn ho m thc## 00771000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200110 00338080005000440020024000490080005000730090018000780100005000960110014001010150 14500115021017400260020000900434020000800443039000500451020000800456020000900464 020000800473013000700481020000500488#VV12.01066#VV12.01067#Vi?t#H401V#746.095971 #^214#Hoa vn th cm Ty Bc#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a94tr.^b21cm#u ba sch ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Cc Ch bin, Thng mi, Nng lm thu sn v ngh mui. C quan hp tc Quc t Jica#Gii thiu v hoa vn v k thut dt, thu ca 8 dn tc Ty Bc v vic pht trin ngh dt th cm ca ng bo dn tc thng qua mt s m hnh th im do Jica h tr#Ngh dt# Ty Bc#H.H#Hoa vn#Vit Nam#Th cm#284632#Thu## 00817000000000361000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820008000458080005000530020016000580290051000740070052001250080005001770090 01100182010000500193011001500198021009800213020000800311039000500319020000600324 02000140033000500140034400500170035800500160037500500180039100500170040901300070 0426020000700433020000800440020000700448#VV12.01068#VV12.01070#VV12.01069#Vi?t#Q U100P#959.731#^214#Qua ph nh g?#Streets of memory - City memory as heritage m emory#Nguyn Huy An, Nguyn Hong Anh, L Trn Hu Anh...#^aH.#^aTh gii#2011#^ a116tr.^b20cm#Gii thiu tng quan v lch s, kinh t, vn ho... ca th H Ni qua mt s bc nh t liu#Lch s#H.H#D n#Sch song ng#Nguyn Huy An#N guyn Hong Anh#L Trn Hu Anh#Nguyn Quc Thnh#Trn Hu Yn Th#284633#H Ni #Vn ho#Di sn## 00773000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450020027000500030051000770290076001280070059002040080005002630090 01800268010000500286011001500291015006500306020001700371020001600388020001100404 020000700415005000500422005001500427039000400442006000600446013000700452#VV12.01 071#VV12.01072#Vi?t#KH400T#398.209597#^214#Kho tng s thi Ty Nguyn#Mng Lng vu cho Dung n cp tru = Mng Lng sl#Mng Lng sl Dung tmng d kp. Dung Nng t rng = Dung Nng ch gmng#Ht k: A Ar ; V Quang Trng s.t. ; Phin m, dch: A Jar#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a917tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa h c x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn ho#Vn hc dn gian#Dn tc X ng#Ty Nguyn#S thi#A Ar#V Quang Trng#Tm#A Jar#284634## 00780000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450020027000500030033000770290017001100070094001270080005002210090 01800226010000500244011001500249015006500264020001700329020001300346020001100359 02000070037000500100037700500110038703900040039800500100040200500080041200600150 0420013000700435#VV12.01073#VV12.01074#Vi?t#KH400T#398.209597#^214#Kho tng s t hi Ty Nguyn#Dm Yi cht t my = Kdm Yi kO#Kdm Yi kOh gul#Ht k: Y Nuh Ni ; S.t.: Hng K, Y Wn Kna... ; Phin m: Ama Bik ; Dch: Y Jek Ni Kdm#^a H.#^aKhoa hc x hi#2011#^a481tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam . Vin Nghin cu Vn ho#Vn hc dn gian#Dn tc #Ty Nguyn#S thi#Y Nuh Ni# Hng K#Tm#Y Wn Kna#Ama Bik#Y Jek Ni Kdm#284635## 00792000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450020027000500030048000770290028001250070084001530080005002370090 01800242010000500260011001600265015006500281020001700346020001400363020001100377 02000070038800500100039500500110040503900040041600500100042000600090043000600080 0439013000700447#VV12.01075#VV12.01076#Vi?t#KH400T#398.209597#^214#Kho tng s t hi Ty Nguyn#Chu chu khng l n bon Ting = Srah dmk kun#Srah dmk kung sa bon Ting#Ht k: iu Klt ; S.t.: Hng K, Trng Bi ; Phin m, dch: iu Ku, Th Mai#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a1042tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa h c x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn ho#Vn hc dn gian#Dn tc Mnng#Ty Ng uyn#S thi#iu Klt# Hng K#Tm#Trng Bi#iu Ku#Th Mai#284636## 00793000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450020027000500030048000770290030001250070084001550080005002390090 01800244010000500262011001500267015006500282020001700347020001400364020001100378 02000070038900500100039600500110040603900040041700500100042100600090043100600080 0440013000700448#VV12.01077#VV12.01078#Vi?t#KH400T#398.209597#^214#Kho tng s t hi Ty Nguyn#Ting, Lng ly li ch yng be = Ting, Lng s#Ting, Lng sOk rl ung yng be#Ht k: iu Klt ; S.t.: Hng K, Trng Bi ; Phin m, dch: i u Ku, Th Mai#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a948tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa h c x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn ho#Vn hc dn gian#Dn tc Mnng#Ty N guyn#S thi#iu Klt# Hng K#Tm#Trng Bi#iu Ku#Th Mai#284637## 00797000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450020027000500030037000770290074001140070075001880080005002630090 01800268010000500286011001500291015006500306020001700371020001400388020001100402 02000070041300500100042000500110043000500100044100600090045103900040046001300070 0464#VV12.01079#VV12.01080#Vi?t#KH400T#398.209597#^214#Kho tng s thi Ty Nguy n#nh trm c h Lch = Ntung krau Ng#Ntung krau Nglau Lch. Bn ching c bon Ting = Tch ching yau bon Ting#Ht k: iu Klt ; S.t.: Hng K, Trng Bi ; Phin m, dch: iu Ku#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a815tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn ho#Vn hc dn gian#Dn tc Mnng#Ty Nguyn#S thi#iu Klt# Hng K#Trng Bi#iu Ku#Tm#284638## 00788000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450020027000500030064000770290039001410070074001800080005002540090 01800259010000500277011001600282015006500298020001700363020001400380020001100394 02000070040500500100041200500110042200500100043300600080044303900040045101300070 0455#VV12.01081#VV12.01082#Vi?t#KH400T#398.209597#^214#Kho tng s thi Ty Nguy n#Lng ginh li cy nu bon Ting, Yng con Gr = Lng sOk ndri#Lng sOk ndrin g bon Ting, Yng kon Gr#Ht k: iu Klt ; S.t.: Hng K, Trng Bi ; Phin m, dch: Th Mai#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a1257tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Kh oa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn ho#Vn hc dn gian#Dn tc Mnng#T y Nguyn#S thi#iu Klt# Hng K#Trng Bi#Th Mai#Tm#284639## 00843000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450020027000500030049000770290090001260070068002160080005002840090 01800289010000500307011001500312015006500327020001700392020001400409020001100423 02000070043400500110044100500110045200500100046300500120047303900040048500600090 0489013000700498#VV12.01083#VV12.01084#Vi?t#KH400T#398.209597#^214#Kho tng s t hi Ty Nguyn#Ndu, Yang con Sp nh bon Ting = Ndu, Yang kon#Ndu, Yang kon Sp lih bon Ting. Con kh gi n Yang con Rung = Dk mra sa Yang kon Rung#Ht k: iu Klung ; S.t.: Hng K... ; Phin m, dch: iu Ku#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a811tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn ho#Vn hc dn gian#Dn tc Mnng#Ty Nguyn#S thi#iu Klung# Hng K# Trng Bi#T ng Hi#Tm#iu Ku#284640## 00803000000000349000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820011000458080005000560020027000610030043000880290022001310070084001530080 00500237009001800242010000500260011001500265015006500280020001700345020001400362 02000110037602000070038700500100039400500110040403900040041500500100041900600090 0429013000700438006000800445#VV12.01086#VV12.01085#VV12.01087#Vi?t#KH400T#398.20 9597#^214#Kho tng s thi Ty Nguyn#Lng con Rung b bt i bn = Bu tach Lng# Bu tach Lng kon Rung#Ht k: iu Klt ; S.t.: Hng K, Trng Bi ; Phin m , dch: iu Ku, Th Mai#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a560tr.^b24cm#TTS ghi: V in Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn ho#Vn hc dn gian#Dn tc M nng#Ty Nguyn#S thi#iu Klt# Hng K#Tm#Trng Bi#iu Ku#284641#Th Ma i## 00825000000000337000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200110 00348080005000450020027000500030071000770290037001480070085001850080005002700090 01800275010000500293011001500298015006500313020001700378020001400395020001100409 02000070042000500110042700500110043803900040044900500100045300600090046300600080 0472013000700480#VV12.01088#VV12.01089#Vi?t#KH400T#398.209597#^214#Kho tng s t hi Ty Nguyn#Tranh chp b ching gia bon Ting v Sm, S con Phan = SOk gong bon#SOk gong bon Ting, Sm, S kon Phan#Ht k: iu Klung ; S.t.: Hng K, Trng Bi ; Phin m, dch: iu Ku, Th Mai#^aH.#^aKhoa hc x hi#2011#^a560 tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn ho#Vn h c dn gian#Dn tc Mnng#Ty Nguyn#S thi#iu Klung# Hng K#Tm#Trng Bi# iu Ku#Th Mai#284642## 00571000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050008000440020043000520070008000950080005001030090010001080100 00500118011001500123021008000138039000500218020000800223020000900231020000700240 020000800247020001000255020000900265013000700274#VV12.01090#VV12.01091#Vi?t#M430 A#641.8#^214#Ngc H#Mn n ngon - Cc mn nm, gi salad, cun#Ngc H#^aH.#^aD n tr#2011#^a208tr.^b21cm#Gii thiu b quyt v cch lm cc mn nm, mn gi, mn salad v cc mn cun#H.H#Mn nm#Ch bin#Mn n#Mn gi#Mn salad#Mn cu n#284643## 00552000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050008000440020047000520030041000990070008001400080005001480090 01000153010000500163011001500168021006800183020000700251039000500258020000700263 020000900270013000700279#VV12.01092#VV12.01093#Vi?t#M430A#641.8#^214#Ngc H#Mn n Vit Nam - Cc mn bn, ph, min, cho#Dnh cho cc b ni tr kho tay hay lm#Ngc H#^aH.#^aDn tr#2011#^a208tr.^b21cm#Gii thiu b quyt v cch ch bin cc mn bn, ph, min v cho#Nu n#H.H#Mn n#Vit Nam#284644## 00510000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050017000540020018000710030027000890070017001160080 00500133009001000138010000500148011001500153020001700168020000900185039000500194 020001200199020001400211013000700225#VV12.01094#VV12.01095#52000#Vi?t#T550T#895 .9223#^214#ng Minh Phng#T trong ci thc#Vn th chm bim vui ci#ng Mi nh Phng#^aH.#^aDn tr#2012#^a251tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#H.H#Truy n ci#Th chm bim#284645## 00621000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050016000490020022000650070021000870080005001080090 01000113010000500123011001500128021016900143020000900312039000500321013000700326 020001100333020001100344#VV12.01096#VV12.01097#52000#Vi?t#S552K#613#^214#Phan o Nguyn#Sc kho qu hn vng#Phan o Nguyn b.s.#^aH.#^aDn tr#2011#^a258tr .^b21cm#Gii thiu mt s kin thc c bn v y hc thng thc, dinh dng, sc kho, thm m, b quyt sng lu, thc phm chc nng v cch iu tr cc bnh thng thng...#Sc kho#H.H#284646#Dinh dng#Phng bnh## 00564000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050009000510020017000600070009000770080005000860090 05200091010000500143011001500148020000700163013000700170021006900177020000900246 020000500255039000700260020001900267#VV12.01098#VV12.01099#85000#Vi?t#N114M#641 .8#^214#Khai Tm#5 ma yu thng#Khai Tm#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho v T ruyn thng Nh Nam#2011#^a143tr.^b21cm#Mn n#284647#Hng dn cch ch bin c c mn bnh, mn kem s dng trong gia nh#Ch bin#Bnh#T.Dung#Mn n trng mi ng## 00693000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020035000630070039000980080005001370090 01000142010000500152011001500157020000800172020000700180005001800187013000700205 021015400212020001800366039000700384020001200391#VV12.01100#VV12.01101#53000#Vi ?t#C101B#649#^214# Hng Thanh#Cc b m, xin hy "li" mt cht#B.s.: Hng Thanh, Nguyn Thanh Thu#^aH.#^aDn tr#2011#^a261tr.^b21cm#Dy con#Tr em#Nguy n Thanh Thu#284648#Hng dn ngi m phng php nui dy con tr tnh t lp , t gic, chm ch, ngn np v tr thnh ngi c ch cho gia nh v x hi t rong tng lai#Gio dc gia nh#T.Dung#Tnh t lp## 00743000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050022000600020038000820030030001200070 03800150008000500188009005200193010000500245011001500250020001000265006001000275 020001900285013000700304021013500311039000700446#VV12.01102#VV12.01104#VV12.0110 3#99000#Vi?t#T452L#190#^214#Precht, Richard David#Ti l ai - v nu vy th ba o nhiu?#Mt chuyn du hnh trit lun#Richard David Precht ; Trn Vinh dch#^aH .#^aDn tr ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a503tr.^b21cm#Trit hc#Trn Vinh#Trit hc hin i#284649#Nghin cu bn cht s tn ti ca con n gi, ngha ca cuc sng, ti sao con ngi nn hon thin mnh... bng quan im trit hc#T.Dung## 00669000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050019000530020034000720070019001060080005001250090 01000130010000500140011001500145020000800160020000900168012003000177013000700207 021015800214020001200372039000700384#VV12.01105#VV12.01106#40000#Vi?t#S552M#959 .704#^214#Nguyn Ngc Truyn#Sc mnh t tm lng knh yu Bc#Nguyn Ngc Truy n#^aH.#^aDn tr#2010#^a223tr.^b24cm#Lch s#Vit Nam#T sch Danh nhn H Ch M inh#284650#Ghi li cc cu chuyn ca nhng ngi c gp, c tip xc v lm vic cng Bc H, qua ni ln tinh thn cch mng, t cch o c cao p c a Ngi#H Ch Minh#T.Dung## 00475000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050014000540020024000680030016000920070014001080080 00500122009001000127010000500137011001500142020001700157020000900174020001200183 013000700195039000700202#VV12.01107#VV12.01108#56000#Vi?t#K200C#895.9223#^214# ng Vn Sinh#K chim dng thi gian#Tp truyn ngn#ng Vn Sinh#^aH.#^aDn tr #2011#^a293tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#284651#T.Dung## 00463000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050009000560020024000650030012000890070009001010080 00500110009001000115010000500125011001500130020001700145020000900162020001200171 013000700183039000700190#VV12.01109#VV12.01110#41000#Vi?t#T561#895.922334#^214 #Xun c#Tng ng en mt chn#Tiu thuyt#Xun c#^aH.#^aDn tr#2011#^a206 tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#284652#T.Dung## 00439000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050012000540020009000660030008000750070012000830080 00500095009001000100010000500110011001400115020001700129020000900146020000400155 013000700159039000700166#VV12.01111#VV12.01112#25000#Vi?t#T105C#895.9221#^214#L Thu Bc#Tan chy#Tp th#L Thu Bc#^aH.#^aDn tr#2010#^a83tr.^b20cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#284653#T.Dung## 00434000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200100 00348080005000440050012000490020011000610030012000720070012000840080005000960090 01000101010000500111011001400116020001700130020000900147020001200156039000500168 013000700173#VV12.01115#VV12.01114#27000#Vi?t#895.92234#^214#L Thu Bc#Xng rng#Truyn ngn#L Thu Bc#^aH.#^aDn tr#2010#^a98tr.^b20cm#Vn hc hin i# Vit Nam#Truyn ngn#KVn#284654## 00580000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050015000450020017000600030012000770290025000890070031001140080 00500145009004300150010000500193011001500198020001700213039000500230019001600235 020001100251020001200262006000900274013000700283#VV12.01116#VV12.01117#86000#Vi ?t#895.1#^214#Thm Thng My#N hong tin n#Tiu thuyt#The story of gossip gi rl#Thm Thng My ; Thu Trn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Truyn thng Qung V n#2010#^a495tr.^b21cm#Vn hc hin i#KVn#Dch Trung Quc#Trung Quc#Tiu thuy t#Thu Trn#284655## 00704000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00400820006000458080005000510050007000560020028000630030012000910070065001030080 00500168009004300173010000500216011001500221020001700236039000500253019001600258 00400320027402000110030602000120031700600130032900600100034200500190035201300070 0371#VV12.01118#VV12.01120#VV12.01119#79000#Vi?t#895.1#^214#C Mn#Yu em t c i nhn u tin#Tiu thuyt#C Mn ; Dch: Nguyn Trang, Thu Thu ; Nguyn Thn h Phc h..#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Truyn thng Qung Vn#2010#^a476tr.^b21cm #Vn hc hin i#KVn#Dch Trung Quc#Ti bn ln th 1, c chnh sa#Trung Qu c#Tiu thuyt#Nguyn Trang#Thu Thu#Nguyn Thnh Phc#284656## 00678000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380050012000430020017000550070017000720220004000892210063000930080 00500156009001000161010000500171011001500176021011900191020001000310020000800320 020001200328020001200340039000500352013000700357005001200364#VV12.01121#VV12.011 22#22000#Vi?t#428#^214#L Tu Minh#T hc ting Anh#L Tu Minh b.s.#T.1#Pht m & c hiu ting Anh : English reading & pronunciation#^aH.#^aDn tr#2010#^a1 50tr.^b21cm#Trnh by cch c ting Anh c phin m ting Vit, theo phng ph p trc tip vi cc tnh hung giao tip hng ngy#Ting Anh#Pht m#K nng c #Sch t hc#KVn#284657#L Tu Minh## 00627000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050012000450020017000570070017000740220004000912210053000950080 00500148009001000153010000500163011001500168021010000183020001000283020000800293 020001200301039000500313013000700318005001200325#VV12.01123#VV12.01124#22000#Vi ?t#428.2#^214#L Tu Minh#T hc ting Anh#L Tu Minh b.s.#T.2#i cng vn ph m Anh ng : General English grammar#^aH.#^aDn tr#2010#^a155tr.^b21cm#Hng d n s dng ting Anh thnh tho vi lng kin thc phong ph v t vng, phin m, ng php#Ting Anh#T vng#Sch t hc#KVn#284658#L Tu Minh## 00645000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380050012000430020017000550070017000720220004000892210040000930080 00500133009001000138010000500148011001500153021010700168020001000275020001300285 020001200298039000500310020000900315013000700324005001200331#VV12.01125#VV12.011 26#23000#Vi?t#428#^214#L Tu Minh#T hc ting Anh#L Tu Minh b.s.#T.3#Cc b i lun ting Anh : English essays#^aH.#^aDn tr#2010#^a158tr.^b21cm#Hng dn k nng vit cc bi lun ting Anh vi lng kin thc phong ph v t vng, phi n m, ng php#Ting Anh#K nng vit#Sch t hc#KVn#Bi lun#284659#L Tu M inh## 00608000000000265000450002600110000001400070001104100050001808200040002380800050 00270050012000320020043000440030023000870290019001100070023001290080005001520090 01000157010000500167011001500172021011400187020001000301020001000311039000500321 020000900326013000700335#VV12.01113#25000#Vi?t#428#^214#L Tu Minh#Cm nang s dng thnh ng trong ting Anh#Figurative expressions#The key to English#L Tu Minh s.t., b.s.#^aH.#^aDn tr#2010#^a175tr.^b21cm#Ch gii nhng thnh ng c tnh n d, nhng thnh ng theo ch im v qun o, i sng, kh hu, thi ti t...#Thnh ng#Ting Anh#KVn#Cm nang#284660## 00537000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380050012000430020019000550290016000740070023000900080005001130090 01000118010000500128011001500133021010400148020000900252020001000261039000500271 013000700276#VV12.01127#VV12.01128#55000#Vi?t#425#^214#L Tu Minh#Ng php ti ng Anh#English grammar#L Tu Minh s.t., b.s.#^aH.#^aDn tr#2010#^a459tr.^b21cm #Trnh by b cc ng php, cch s dng cc th gip ngi hc nm vng nhng k in thc ng php c bn#Ng php#Ting Anh#KVn#284661## 00442000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200080 00348080005000420020027000470070017000740080005000910090010000960100005001060110 01400111020000700125020000600132020000700138020001400145005001700159039000500176 013000700181#VV12.01129#VV12.01130#39500#Vi?t#530.076#^214#n tp hc tt v t l 8#Nguyn Vn Hng#^aH.#^aDn tr#2011#^a247r.^b24cm#Vt l#Lp 8#n tp#S ch c thm#Nguyn Vn Hng#KVn#284662## 00539000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410020048000460070030000940220004001240080005001280090010001330100 00500143011001500148020000500163020000600168020000800174020001200182020001400194 005001700208005001200225039000500237013000700242#VV12.01131#VV12.01132#31500#Vi ?t#510.76#^214#Nng cao k nng lm bi tp trc nghim ton 7#Nguyn Xun Thu, L Minh c#T.1#^aH.#^aDn tr#2011#^a193tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Trc nghi m#Sch c thm#Nguyn Xun Thu#L Minh c#KVn#284663## 00539000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200070 00348080005000410020048000460070030000940220004001240080005001280090010001330100 00500143011001500148020000500163020000600168020000800174020001200182020001400194 005001700208005001200225039000500237013000700242#VV12.01133#VV12.01134#20500#Vi ?t#510.76#^214#Nng cao k nng lm bi tp trc nghim ton 7#Nguyn Xun Thu, L Minh c#T.2#^aH.#^aDn tr#2011#^a126tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Trc nghi m#Sch c thm#Nguyn Xun Thu#L Minh c#KVn#284664## 00582000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400020032000450070047000770080005001240090010001290100005001390110 01400144020001100158020000600169020000800175020001400183005001200197005001500209 005001500224005001500239005001400254039000500268013000700273#VV12.01135#VV12.011 36#25000#Vi?t#372.6#^214#Bi hc v bi tp ting Vit 2#T c Hin, Nguyn Th Ho, Thi Thanh Vn...#^aH.#^aDn tr#2011#^a151r.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#T c Hin#Nguyn Th Ho#Thi Thanh Vn#Nguyn Ngc H#Nguy n Kim Sa#KVn#284665## 00582000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400020032000450070047000770080005001240090010001290100005001390110 01400144020001100158020000600169020000800175020001400183005001200197005001500209 005001500224005001500239005001400254039000500268013000700273#VV12.01137#VV12.011 38#31500#Vi?t#372.6#^214#Bi hc v bi tp ting Vit 4#T c Hin, Nguyn Th Ho, Thi Thanh Vn...#^aH.#^aDn tr#2011#^a191r.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#T c Hin#Nguyn Th Ho#Thi Thanh Vn#Nguyn Ngc H#Nguy n Kim Sa#KVn#284666## 00582000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400020032000450070047000770080005001240090010001290100005001390110 01400144020001100158020000600169020000800175020001400183005001200197005001500209 005001500224005001500239005001400254039000500268013000700273#VV12.01140#VV12.011 39#34500#Vi?t#372.6#^214#Bi hc v bi tp ting Vit 5#T c Hin, Nguyn Th Ho, Thi Thanh Vn...#^aH.#^aDn tr#2011#^a199r.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#T c Hin#Nguyn Th Ho#Thi Thanh Vn#Nguyn Ngc H#Nguy n Kim Sa#KVn#284667## 00683000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020040000430070066000830220004001490080005001530090010001580100 00500168011001500173020000800188020000600196020000800202020001100210020001200221 02000140023300500090024700500160025600500140027200500160028603900050030201300070 0307004003100314#VV12.01142#VV12.01141#37500#Vi?t#807#^214#Nm vng kin thc hc tt ng vn 8#Trn Nga (ch.b.), Thn Phng Tr, Phm c Hiu, Quch Thu Huyn#T.1#^aH.#^aDn tr#2011#^a231tr.^b24cm#Ng vn#Lp 8#Vn hc#Ting Vit#T p lm vn#Sch c thm#Trn Nga#Thn Phng Tr#Phm c Hiu#Quch Thu Huyn#K Vn#284668#Ti bn ln th 1, c sa cha## 00681000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020040000430070065000830220004001480080005001520090010001570100 00500167011001500172020000800187020000600195020000800201020001100209020001200220 02000140023200500090024600500150025500500140027000500160028403900050030000400310 0305013000700336#VV12.01144#VV12.01143#39500#Vi?t#807#^214#Nm vng kin thc hc tt ng vn 8#Trn Nga (ch.b.), Trng Mai Anh, Phm c Hiu, Quch Thu H uyn#T.2#^aH.#^aDn tr#2011#^a235tr.^b24cm#Ng vn#Lp 8#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#Trn Nga#Trng Mai Anh#Phm c Hiu#Quch Thu Huyn#KV n#Ti bn ln th 1, c sa cha#284669## 00648000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020040000430070054000830220004001370040031001410080005001720090 01000177010000500187011001500192020000800207020000600215020001100221020001200232 02000080024402000140025200500090026600500190027500500160029403900050031001300070 0315#VV12.01145#VV12.01146#36500#Vi?t#807#^214#Nm vng kin thc hc tt ng vn 9#Trn Nga (ch.b.), Nguyn Th Hi Yn, Thn Phng Tr#T.1#Ti bn ln th 1, c sa cha#^aH.#^aDn tr#2011#^a219tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Sch c thm#Trn Nga#Nguyn Th Hi Yn#Thn Phng Tr#KVn# 284670## 00640000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020040000430070050000830220004001330040031001370080005001680090 01000173010000500183011001500188020000800203020000600211020001100217020001200228 02000080024002000140024800500090026200500150027100500160028603900050030201300070 0307#VV12.01147#VV12.01148#38000#Vi?t#807#^214#Nm vng kin thc hc tt ng vn 9#Trn Nga (ch.b.), Thn Phng Tr, Trng Mai Anh#T.2#Ti bn ln th 1, c sa cha#^aH.#^aDn tr#2011#^a227tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Sch c thm#Trn Nga#Trng Mai Anh#Thn Phng Tr#KVn#284671## 00603000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020043000430070056000860080005001420090010001470100005001570110 01400162020000800176020001200184020000600196020001400202005001200216005001500228 005001600243005001400259005001600273039000500289013000700294#VV12.01149#VV12.011 50#34500#Vi?t#807#^214#Hc vn v luyn vn trung hc c s lp 7#T c Hin ( ch.b.), Nguyn Ngc H, Thi Thnh Vinh...#^aH.#^aDn tr#2010#^a212r.^b24cm#Vn hc#Tp lm vn#Lp 7#Sch c thm#T c Hin#Nguyn Ngc H#Thi Thnh Vinh# Nguyn Kim Sa#Nguyn Minh Ho#KVn#284672## 00603000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020043000430070054000860080005001400090010001450100005001550110 01400160020000800174020001200182020000600194020001400200005001200214005001300226 005001600239005001800255005001600273039000500289013000700294#VV12.01151#VV12.011 52#30500#Vi?t#807#^214#Hc vn v luyn vn trung hc c s lp 6#T c Hin ( ch.b.), Trn Th Hi, Hong Thanh Nga...#^aH.#^aDn tr#2010#^a184r.^b24cm#Vn h c#Tp lm vn#Lp 6#Sch c thm#T c Hin#Trn Th Hi#Hong Thanh Nga#Nguy n Trung Kin#Nguyn Minh Ho#KVn#284673## 00604000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020043000430070054000860080005001400090010001450100005001550110 01500160020000800175020001200183020000600195020001400201005001200215005001300227 005001600240005001800256005001600274039000500290013000700295#VV12.01153#VV12.011 54#37000#Vi?t#807#^214#Hc vn v luyn vn trung hc c s lp 8#T c Hin ( ch.b.), Trn Th Hi, Hong Thanh Nga...#^aH.#^aDn tr#2010#^a229tr.^b24cm#Vn hc#Tp lm vn#Lp 8#Sch c thm#T c Hin#Trn Th Hi#Hong Thanh Nga#Ngu yn Trung Kin#Nguyn Minh Ho#KVn#284674## 00595000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380020043000430070051000860080005001370090010001420100005001520110 01500157020000800172020001200180020000600192020001400198005001200212005001400224 005001200238005001500250005001600265039000500281013000700286#VV12.01155#VV12.011 56#38000#Vi?t#807#^214#Hc vn v luyn vn trung hc c s lp 9#T c Hin ( ch.b.), Nguyn Kim Sa, L Bo Chu...#^aH.#^aDn tr#2010#^a235tr.^b24cm#Vn hc #Tp lm vn#Lp 9#Sch c thm#T c Hin#Nguyn Kim Sa#L Bo Chu#Nguyn Ng c H#Thi Thnh Vinh#KVn#284675## 00843000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000520820009000578080005000660050008000710020055000790070021001340080 00500155009005300160010000500213011002600218021022300244020001700467039000500484 020001600489020000900505005001200514020000800526013000700534#VV12.01157#VV12.011 59#VV12.01160#VV12.01158#170000#Vi?t#959.7032#^214#Vn To#Nn i nm 1945 V it Nam - Nhng chng tch lch s#Vn To, Futura Moto#^aH.#^aTri thc ; Cng t y Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a720tr., 25tr. nh^b24cm#Gii thiu lch s v nn i nm 1945 Vit Nam; nhng thng tin iu tra thc a v nn i mt s cc tnh thnh trong c nc; tnh hnh nghin cu Nht Bn v ti c chin tranh ca pht xt Nht ti Vit Nam...#Lch s hin i#KVn#S kin l ch s#Vit Nam#Futura Moto#Nn i#284676## 00807000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810007000570820004000648080005000680050020000730020023000930070 03400116008000500150009003700155010000500192011001500197021023500212020001700447 039000500464019000800469020001300477006000800490013000700498#VV12.01162#VV12.011 61#VV12.01163#VV12.01164#145000#Vi?t#CH303L#547#^214#Friedman, Thomas L.#Chic Lexus & cy liu#Thomas L. Friedman ; L Minh dch#^aH.#^aTri thc ; Cng ty Sc h Phng Nam#2011#^a566tr.^b24cm#Tc gi a ra ci nhn xuyn sut v h thng mi ang lm bin i th gii ngy nay bng Ton cu ho thay th chin tran h lnh, mang li mt s hi nhp xuyn bin gii v t bn, cng ngh v thng t in, nn kinh t ton cu...#Kinh t th gii#KVn#Dch M#Ton cu ho#L Minh#2 84677## 01170000000000433000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680020030000730070085001030220 00400188008000500192009001100197010000500208011001500213015005300228021027100281 02000130055202000080056502000100057302000070058302000060059002000090059600500180 06050050015006230050013006380050017006510050015006680050015006830050012006980050 01400710039000500724013000700729#VV12.01165#VV12.01166#VV12.01167#VV12.01168#770 00#Vi?t#D300S#509.2#^214#Di sn k c ca nh khoa hc#Trnh S Anh Dng, Trn Bch Hnh, Bi Minh Ho... ; B.s.: Nguyn Vn Huy (ch.b.)...#T.1#^aH.#^aTri thc #2011#^a317tr.^b24cm#TTS ghi: Trung tm Di sn cc nh khoa hc Vit Nam#Nhng cm nhn ca cc tc gi khi tip xc, nghin cu cc t liu, v ghi chp hc t p, nghin cu, hi k, bng ghi m, nh, th t v cc k vt ca 62 nh khoa h c ngay t khi trong khi la chin tranh, lc nc ngoi nhng u ng gp c ho nn khoa hc Vit Nam#Nh khoa hc#Tiu s#S nghip#Di sn#K c#Vit Nam#Tr nh S Anh Dng#Trn Bch Hnh#Bi Minh Ho#Nguyn Thanh Ho#Trn Quang Huy#Nguy n Vn Huy#Mai Phi Nga#Phm Kim Ngn#KVn#284678## 00802000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000510820010000568080005000660050013000710020046000840070013001300080 00500143009001100148010000500159011001500164021029000179020002300469039000500492 020001100497020000900508013000700517#VV12.01169#VV12.01170#VV12.01171#VV12.01172 #92000#Vi?t#680.09597#^214#V Quc Tun#Lng ngh trong cng cuc pht trin t nc#V Quc Tun#^aH.#^aTri thc#2011#^a374tr.^b24cm#Gii thiu nhng gi tr to ln ca lng ngh Vit Nam trong cng cuc pht trin t nc. Gm nhiu b i vit, chuyn v nhng nhn thc, gii php trong bo tn v pht trin lng ngh trong qu trnh i mi t nc, xy dng ngun nhn lc lng ngh, i m i th ch, chnh sch...#Lng ngh truyn thng#KVn#Pht trin#Vit Nam#284679 ## 01135000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00440820004000498080005000530020036000580290072000940070088001660080005002540090 01100259010000500270011001500275021035000290020001100640039000500651019000500656 02000110066100500190067200500170069100500120070800500130072000500170073300600160 0750006001200766013000700778#VV12.01173#VV12.01176#VV12.01175#VV12.01174#Vi?t#54 7#^214#C s ho hc hu c ca hng liu#Base organic of odour compounds for a pplied aesthetics and aromatherapy#A. T. Soldatenkov, N. M. Kolyadina, Le Tuan A nh... ; Dch: Phan Ttrng c, L Tun Anh#^aH.#^aTri thc#2011#^a277tr.^b24cm#T ng hp nhng kin thc c bn v ho hc hu c ca cc hp cht c s dng l m hng liu ng dng thc tin trong m phm, thc phm, y hc. Trnh by k hi nim chung v nguyn tc tng hp cht thm; tng hp hng liu thuc dy H idrocacbon mch thng; cc dn xut thm ca dy vng No - alixiclic; cc dn xu t ca dy ng ng Aren...#Ho hu c#KVn#Dch#Hng liu#Soldatenkov, A. T.# Kolyadina, N. M.#Le Tuan Anh#A. N., Levov#G. V., Avramenco#Phan Ttrng c#L Tu n Anh#284680## 00731000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00410820012000468080005000580050016000630020021000790070016001000080005001160090 01100121010000500132011001500137021026100152020002300413020000800436020000900444 039000500453013000700458#VV12.01177#VV12.01178#VV12.01179#110000#Vi?t#324.25970 71#^214#Trn nh Hunh#Nhng bi chnh lun#Trn nh Hunh#^aH.#^aTri thc#201 2#^a263tr.^b24cm#Tp hp nhng bi chnh lun ng trn Tp ch Xy dng ng trong 20 nm ca tc gi v nhng vn c bn ca cng tc xy dng ng tr c thc tin mi, v phng thc lnh o, ng vin, phm cht ng vin, dn ch t ph bnh, on kt trong ng...#ng Cng sn Vit Nam#L lun#Bi vit#KV n#284681## 00976000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000520820006000578080005000630020034000680030043001020070087001450080 00500232009001100237010000500248011001500253021016300268020000800431039000500439 01900050044402000090044900500160045800400190047401200340049302000100052700500120 0537005001300549005001700562006001600579013000700595#VL12.00135#VL12.00138#VL12. 00137#VL12.00136#160000#Vi?t#006.7#^214#Thit k web vi Dreramweaver CS4#Adobe . Dreramweaver. CS4 Digital Classroom#Jeremy Osbonrn, Grey Heald, Jeff Ausura, F red Gerantabee ; Dch, h..: FPT Polytechnic#^aH.#^aTri thc#2011#^a351tr.^b24cm #Hng dn v cung cp nhng k nng s dng cng c thit yu xy dng websi te, thng qua tng bi hc chi tit v cc video hng dn c th trong CD nh km#Tin hc#KVn#Dch#Thit k#Osbonrn, Jeremy#Xut bn ln th 1#T sch Bn qu yn FPT Polytechnic#Trang web#Heald, Grey#Ausura, Jeff#Gerantabee, Fred#FPT Poly technic#284682## 00890000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00400820004000458080005000490020027000540070033000810080005001140090011001190100 00500130011001500135021033000150039000500480019000900485005001200494012003500506 020000700541020000900548020000900557006001500566013000700581#VV12.01180#VV12.011 81#VV12.01182#88000#Vi?t#530#^214#Ci ton th v trt t n#David Bohm ; Tit Hng Thi dch#^aH.#^aTri thc#2011#^a429tr.^b21cm#Tp hp cc tiu lun trnh b y qu trnh pht trin t tng ca tc gi v bn cht thc ti ni chung v thc ni ring, vai tr ca ngn ng trong t duy, qu trnh c bn ph qut t p hp cc hnh thc trong mt vn ng... ca vt l, cp n nhng bin thi n trong thuyt lng t l phng php c bn ca vt l...#KVn#Dch Anh#Bohm, David#T sch Tinh hoa tri thc th gii#Vt l#Qui lut#Khoa hc#Tit Hng Th i#284683## 00874000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00400820008000458080005000530020042000580070018001000080005001180090053001230100 00500176011001500181021030500196020000900501039000500510005001800515020000500533 020001100538020001900549020000900568013000700577#VV12.01183#VV12.01185#VV12.0118 4#72000#Vi?t#959.703#^214#Ngi lnh thuc a Nam K (1861 - 1945)#T Ch i Trng#^aH.#^aTri thc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a382tr.^b 21cm#Gii thiu v nhng ngi lnh mi thi chim ng (1861 - 1879), cc nh ch cn bn u tin, cc tng tin t chc qun s n th chin 1, tnh hnh p hng v lnh th Nam K gia hai cuc th chin - nhng chun b s dng ng i dn bn x mc cao, chng mc vai tr ca ngi lnh bn x...#Vit Nam#K Vn#T Ch i Trng#Lnh#Dn bn x#Thi k thuc Php#Min Nam#284684## 00786000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00400820004000458080005000490020025000540030055000790070036001340080005001700090 01100175010000500186011001500191021018100206039000500387019000800392005001500400 020000700415020000900422020001000431020000900441006001500450013000700465#VV12.01 187#VV12.01188#VV12.01186#89000#Vi?t#530#^214#T xc nh n bt nh#Nhng c u chuyn v khoa hc v t tng ca th k 20#F. David Peat ; Phm Vit Hng d ch#^aH.#^aTri thc#2011#^a452tr.^b21cm#Gm nhng cu chuyn ni ln s thay i, s chuyn bin nhiu thnh tu ni bt cn bn ca nhn loi trong khm ph v sng to trn mi no ng cuc sng trong lnh vc vt l#KVn#Dch M#Peat, F . David#Vt l#T tng#Th k 20#Khoa hc#Phm Vit Hng#284685## 00891000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00400820012000458080005000570020020000620070017000820080005000990090011001040100 00500115011001500120021034700135020002000482020000900502039000500511005001700516 012001900533020001100552020000900563020001000572013000700582#VV12.01189#VV12.011 90#VV12.01191#39000#Vi?t#306.4309597#^214#Gio dc thnh nhn#Hong Thanh Linh# ^aH.#^aTri thc#2011#^a181tr.^b20cm#Trnh by nhu cu v nh hng cho trit l gio dc Vit Nam trong thi k hi nhp quc t. Nn tng l lun v h gi tr ct li ca gio dc thnh nhn. Mc ch, mc tiu v kt qu mong i ca gi o dc thnh nhn. Hnh thc, gio dc v s tc ng n c nhn, gia nh v x hi. Xy dng h thng cc gi tr v nng lc thnh nhn...#Gio dc thnh nh n#Vit Nam#KVn#Hong Thanh Linh#T sch Thnh nhn#X hi hc#Gio dc#Con ng i#284686## 00682000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820009000518080005000600020035000650030037001000070015001370080 00500152009001100157010000500168011001500173021016200188020001800350020000900368 005001500377039000500392013000700397#VV12.01208#VV12.01210#VV12.01209#45000#Vi? t#M458N#370.9597#^214#Mt nn gio dc Vit Nam hin i#K yu hi tho T hc - T gio dc#Nhm Cnh Bum#^aH.#^aTri thc#2011#^a231tr.^b21cm#Tng hp cc b o co v tham lun ca nhm Cnh Bum v thc trng nn gio dc Vit Nam v nh ng hng dn thc nghim ci cch nn gio dc theo hng hin i#Gio dc hin i#Vit Nam#Nhm Cnh Bum#KVn#284687## 01062000000000289000450002600110000004100050001108200180001680800050003400500130 00390020068000520070054001200080012001740090017001860100005002030110030002080210 40100238020000800639020000300647020001100650039000500661015004600666020001000712 020001000722005001900732005001400751013000700765#VV12.01192#Vi?t#324.25970709597 41#^214#Lu Minh Tu#Lch s ng b v phong tro cch mng x Thiu Ngc (1930 - 2010)#B.s.: Lu Minh Tu, Nguyn Quang Thng, Trn Vit Lu#^aThanh Ho#^aNxb . Thanh Ho#2011#^a306tr., 11tr. nh mu^b21cm#Gii thiu vi nt v tr a l, iu kin t nhin, con ngi v truyn thng lch s x Thiu Ngc, huyn Thi u Ho, tnh Thanh Ho. Lch s ng b x Thiu Ngc trong qu trnh lnh o nh n dn xy dng hu phng, cng c nc nh thng thc dn Php, quc M, l nh o nhn dn xy dng qu hng v bo v t quc XHCN, thc hin cng cuc i mi, tin ln cng nghip ho, hin i ho#Lch s#X#Thiu Ngc#KVn#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x Thiu Ngc#Thiu Ho#Thanh Ho#Nguyn Quang Thng# Trn Vit Lu#284688## 00991000000000289000450002600110000004100050001108200080001680800050002400500110 00290020019000400070047000590080012001060090017001180100005001350110029001400210 38500169020000800554020000300562020000800565039000500573015006900578020000900647 020001000656005001100666005001700677013000700694#VV12.01193#Vi?t#959.741#^214#L Xun K#Lch s x Th Lm#B.s.: L Xun K, Hong Hng, Trnh Cng Thnh#^aTha nh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a220tr., 8tr. nh mu^b21cm#Khi qut v tr a l , qu trnh hnh thnh v truyn thng lch s, vn ho x Th Lm, huyn Th X un, tnh Thanh Ho. Gii thiu lch s x Th Lm trong cc thi k chng qu c phong kin, khi ngha ginh chnh quyn, khng chin chng thc dn Php, kh ng chin chng M v trong giai on khc phc hu qu chin tranh, pht trin kinh t x hi, xy dng v bo v t quc#Lch s#X#Th Lm#KVn#TTS ghi: n g U - HND - UBND - UBMTTQ x Th Lm - Huyn Th Xun#Th Xun#Thanh Ho#Hong Hng#Trnh Cng Thnh#284689## 00851000000000253000450002600110000004100050001108200120001680800050002800500170 00330020063000500070017001130080012001300090017001420100005001590110015001640210 36000179020000800539020001100547020000800558020000900566020001000575039000500585 013000700590#VV12.01194#Vi?t#390.0959741#^214#Hong Minh Tng#Tm hiu vn ho v tn ngng ca ng bo min ni Thanh Ho#Hong Minh Tng#^aThanh Ho#^aNxb . Thanh Ho#2011#^a274tr.^b21cm#Gii thiu cc loi hnh vn ho phi vt th ca ng bo cc dn tc min ni tnh Thanh Ho, nhng sinh hot cng ching, ht ru, ngh c ng, lm hoa vn th cm, ht dn ca... Trnh by nhng tn ngng v nc, l cng bn, l hi gu to, nghi l cu ma, l cm mi, l dng tru , tn ngng th ... ca ng bo cc dn tc min ni tnh Thanh Ho#Vn ho# Tn ngng#Dn tc#Min ni#Thanh Ho#KVn#284690## 00870000000000241000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320020044000370080012000810090017000930100005001100110015001150210426001300200 01000556020000400566020002000570020000900590020001700599039000500616013000700621 #VV12.01195#Vi?t#C101V#346.59704#^214#Cc vn bn php quy v gii phng mt bn g#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a284tr.^b21cm#Gii thiu cc Ngh nh, th ng t ca Chnh ph v ca tnh Thanh Ho v cng tc gii phng mt bng; phn g php xc nh gi t v khung gi cc loi t; bi thng, h tr v ti n h c khi Nh nc thu hi t; quy nh b sung v vic cp giy chng nhn quy n s dng t, thc hin quyn s dng t, trnh t, th tc bi thng, h tr , ti nh c khi Nh nc thu hi t v gii quyt khiu ni v t ai...#Ph p lut#t#Gii phng mt bng#Vit Nam#Vn bn php qui#Thu#284691## 00739000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020028000410070034000690080012001030090017001150100005001320110 01500137012002400152020001400176020000900190020000900199005001200208005001000220 005001000230005000900240005000900249013000700258021015500265039000500420#VV12.01 196#14000#Vi?t#NH556K#363.4#^214#Nhng k cp v thnh nin#Thanh Hong, Nghi Phc, Phng My#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a118tr.^b21cm#T sch Phng s x hi#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#Thanh Hong#Nghi Phc#Phng My#H Chun g#L Hong#284692#Gm cc phng s x hi cp n nhng t nn x hi nh: c p ca git ngi, mi gii hn nhn, c bc... c trit ph v khi t tr c php lut#Thu## 00783000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020034000400070036000740080012001100090017001220100005001390110 01500144012002400159020001400183020000900197020000900206005001000215005001200225 005000900237005001000246005001000256021019100266039000500457013000700462#VV12.01 197#14000#Vi?t#B300K#363.4#^214#Bi kch cuc i cc n cng nhn#Hong Mai, Ph ng Bnh, Thin Di...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a119tr.^b21cm#T sch Phng s x hi#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#Hong Mai#Phng Bnh#Thin Di#T ho Qun#Qun Bnh#Gm nhng phng s cp ti nhng t nn x hi nh bi kch sng th, bi kch ph thai ca cc n cng nhn; cc v la o, bun bn ma tu ... c trit ph v khi t trc php lut#Thu#284693## 00570000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200120 00288080005000400020010000450070039000550080012000940090017001060100005001230110 01400128012002000142020001700162020000900179020001300188005001000201005001300211 005001100224005001000235005001100245039000500256013000700261#VV12.01198#7800#Vi ?t#L431T#895.9223408#^214#Lng tham#Nh Qunh, Trn Hoi An, Nguyn Mai...#^aTha nh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a60tr.^b24cm#Ph n v Php lut#Vn hc hin i# Vit Nam#Truyn v n#Nh Qunh#Trn Hoi An#Nguyn Mai#Yn Giang#Hnh Hunh#Thu #284694## 00471000000000253000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200100 00298080005000390050016000440020020000600070016000800080012000960090017001080100 00500125011001500130012002100145020001700166020000900183020001300192039000500205 013000700210#VV12.01199#14600#Vi?t#L561T#895.92234#^214#Nguyn Ngc Mc#Lng t m v ti c#Nguyn Ngc Mc#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a127tr.^b21cm#C u chuyn php nh#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn v n#Thu#284695## 00598000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200120 00298080005000410020028000460070039000740080012001130090017001250100005001420110 01400147012003100161020001700192020000900209020001300218005001100231005001300242 005001000255005000900265005001000274039000500284013000700289#VV12.01200#7800#Vi ?t#NH556C#895.9223408#^214#Nhng chuyn tnh vng trm#Huy Phng, Thng Nhin, Nh Qunh...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a58tr.^b24cm#T sch Cuc sng v Php lut#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn v n#Huy Phng#Thng Nhin#Nh Qunh#Ngc Lan#Minh Hnh#Thu#284696## 00578000000000253000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350050008000400020014000480030020000620070008000820080012000900090 01700102010000500119011001400124021015800138020000700296020000900303039000500312 013000700317#VV12.01201#7800#Vi?t#NH400T#152.4#^214#H Dung#Nh to tm s#Bi k ch ngi v h#H Dung#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a60tr.^b24cm#Ghi li n hng trn tr ca cc bn tr trong chuyn tnh cm, hnh phc gia nh, tnh y u la i v li khuyn, li t vn ca ch H Dung dnh cho cc bn#Tm l#Tnh yu#Thu#284697## 00582000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200120 00288080005000400020016000450070040000610080012001010090017001130100005001300110 01400135012002800149020001700177020000900194020001300203005001000216005001500226 005001000241005000800251005000900259039000500268013000700273#VV12.01202#7800#Vi ?t#430G#895.9223408#^214#n ghen c c#Hong Hi, Nguyn Ph Tn, Yn Giang.. .#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a60tr.^b24cm#T sch Chuyn k t to n#V n hc hin i#Vit Nam#Truyn v n#Hong Hi#Nguyn Ph Tn#Yn Giang#K Minh# Nguyn#Thu#284698## 00578000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200120 00298080005000410020023000460070033000690080012001020090017001140100005001310110 01400136012002700150020001700177020000900194020001300203005000900216005001000225 005000900235005001000244005001000254039000500264013000700269#VV12.01203#7800#Vi ?t#NH556C#895.9223408#^214#Nhng con yu ru xanh# Nguyn, Nh Qunh, Minh Anh. ..#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a60tr.^b24cm#T sch Pha sau phin to#V n hc hin i#Vit Nam#Truyn v n# Nguyn#Nh Qunh#Minh Anh#Huy Hong#Hoi Phc#Thu#284699## 00580000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200120 00288080005000400020019000450070036000640080012001000090017001120100005001290110 01400134012002000148020001700168020000900185020001300194005001000207005001200217 005000900229005001500238005001300253039000500266013000700271#VV12.01204#7800#Vi ?t#T312Y#895.9223408#^214#Tnh yu v ti c#Yn Giang, Hng Phng, Nguyn... #^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a60tr.^b24cm#Ph n v Php lut#Vn hc hi n i#Vit Nam#Truyn v n#Yn Giang#Hng Phng# Nguyn#Nguyn Ph Tn#Trung Nguyn#Thu#284700## 00780000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200060 00298080005000350020019000400070037000590080012000960090017001080100005001250110 01400130012002100144020001400165020000900179020000600188005001000194005001300204 005000900217005001600226005001200242039000500254021020000259013000700459#VV12.01 205#7800#Vi?t#PH522G#363.4#^214#Pht giy nng ni#Yn Giang, Trn Hoi An, Mai Xun...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a60tr.^b24cm#T sch K s to n#T nn x hi#Vit Nam#K s#Yn Giang#Trn Hoi An#Mai Xun#V Thnh Phng#Phn g Tho#Thu#Gm cc k s vit v nhng t nn, v n ang tn ti trong x hi hin i nh cp ca git ngi, mi dm, la o... v nhng phng n iu tr a lm r v x l v n theo quy nh ca php lut#284701## 00593000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200120 00288080005000400020020000450070042000650080012001070090017001190100005001360110 01400141012002700155020001700182020000900199020001300208005001600221005001000237 005001100247005000900258005001200267039000500279013000700284#VV12.01206#7800#Vi ?t#G100N#895.9223408#^214#G nhn tnh c c#V Thnh Phng, Yn Giang, Phng Tr...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a60tr.^b24cm#T sch Pha sau phin t o#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn v n#V Thnh Phng#Yn Giang#Phng Tr#T hin Di#Phng Tho#Thu#284702## 00576000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200120 00288080005000400020016000450070040000610080012001010090017001130100005001300110 01400135020001700149020001300166039000500179005001600184020000900200012002100209 005001000230005000900240005001000249005000800259013000700267#VV12.01207#7800#Vi ?t#T105G#895.9223408#^214#Tn gic m hoa#V Thnh Phng, H Nguyn, Huy on.. .#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a60tr.^b24cm#Vn hc hin i#Truyn v n# oanh#V Thnh Phng#Vit Nam#Tui tr & php lut#H Nguyn#Huy on#Nh Qunh# Minh An#284703## 00927000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820010000638080005000730020033000780030024001110290 01300135008000500148009001100153010000500164011002600169021032100195020001400516 02000090053003900050053900500130054402000100055702000130056702000140058001300070 0594#VV12.01211#VV12.01214#VV12.01212#VV12.01213#305000#Vi?t#L250K#320.09597#^2 14#L Kh Phiu: Nhng iu tm c#most cherished thoughts#L Kh Phiu#^aH.#^a Th gii#2011#^a491tr., 20tr. nh^b24cm#Tp hp nhng bi vit, bi pht biu c a nguyn Tng b th L Kh Phiu v tm lng vi ng, Bc H, vi nhn dn v vi bn b quc t: mi mi i theo con ng m Bc H, ng v nhn dn ta la chn, tin vo Si Gn, Vit Nam mun l bn vi tt c cc nc trn th gi i v ho bnh, c lp v pht trin...#ng cng sn#Bi vit#oanh#L Kh Phi u#Chnh tr#L Kh Phiu#Bi pht biu#284704## 00980000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020047000440070042000910080005001330090011001380100005001490110 01600154021025000170020000800420039000500428005001400433015009200447020002000539 005001100559020004300570005001200613005001500625005001900640013000700659#VV12.01 215#VV12.01216#Vi?t#M458C#959.7#^214#Mt chng ng nghin cu lch s (2006-20 11)#V Minh Giang, Hong Hng, L Vn Sinh...#^aH.#^aTh gii#2011#^a1006tr.^b24 cm#Tp hp nhng bi vit ca nhng nh nghin cu theo hng quan tm, tip cn a dng ca cc khoa hc lch s: l lun s hc, kho c hc, nhn hc - dn t c hc, lch s th gii, lch s Vit Nam, lch s ng Cng sn Vit Nam, lc h s vn ho#Lch s#oanh#V Minh Giang#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trn g i hc Khoa hc X hi v Nhn vn. Khoa Lch s#Nghin cu khoa hc#Hong H ng#Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#L Vn Sinh#Phm Xun Hng#inh Th Thu Hin#284705## 00820000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820010000638080005000730020011000780070016000890080 00500105009003200110010000500142011001500147021019300162020000800355039000500363 019000800368005001700376020001000393020005700403013000700460015003900467#VV12.01 217#VV12.01220#VV12.01218#VV12.01219#189000#Vi?t#T309S#621.39092#^214#Steve Job s#Walter Isaacson#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Sch Alpha#2011#^a693tr.^b24cm#Gii thiu v tiu s v s nghip thnh cng ca Steve Jobs trong vai tr ca ngi iu hnh v sng lp hng my tnh Apple, ngi c nh hng to ln nht trong ngnh cng nghip my tnh#Tiu s#oanh#Dch M#Isaacson, Walter#S nghip#Jobs , Steve, K s my tnh, doanh nhn, (1955-2011), M#284706#Tn sch ngoi ba: Tiu s Steve Jobs## 00859000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440410005000521810006000570820006000638080005000690020007000740030048000810070 03500129008000500164009005300169010000500222011002600227021021800253020000700471 039000500478019000500483005001200488006001700500020002100517013000700538#VV12.01 221#VV12.01222#VV12.01223#VV12.01224#126000#Vi?t#V500T#523.1#^214#V tr#S ti n ho ca v tr, s sng v nn vn minh#Carl Sagan ; Nguyn Vit Long dch#^aH .#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2011#^a628tr., 16tr. nh^ b21cm#Gii thiu nhng cu chuyn gip cho bn c c th tm hiu th gii t n hng thin h to ln n th gii vi m ca nhng con vi khun nh b trn tri t, i t nhng nn vn minh c xa n tng lai ca th gii#V tr#oanh#Dch #Sagan, Carl#Nguyn Vit Long#Khoa hc thng thc#284707## 00794000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810007000560820010000638080005000730020032000780070042001100080 00500152009001100157010000500168011001500173021021900188020001800407039000500425 019001000430005001600440006002000456020000900476013000700485#VV12.01225#VV12.012 26#VV12.01228#VV12.01227#60000#Vi?t#KH455G#307.76091#^214#Khng gian th tr n th gii#Pierre Laborde ; Phm Th Khnh Thy dch#^aH.#^aTh gii#2011#^a287t r.^b21cm#Tm hiu v s pht trin th trn th gii v kin trc khng gian, thi gian ca thnh ph, phn xy dng v khng xy dng, cc hot ng kinh t trong thnh ph, cc khu ph, trung tm v vnh ai, vng ngoi vi#Khng gian th#oanh#Dch Php#Laborde, Pierre#Phm Th Khnh Thu#Th gii#284708## 00436000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050012000550020010000670030004000770070012000810080 00500093009001100098010000500109011001400114020001700128020000900145020000400154 039000500158013000700163#VV12.01229#VV12.01230#45000#Vi?t#M126T#895.92214#^214# Trang Thanh#My trng#Th#Trang Thanh#^aH.#^aTh gii#2011#^a65tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#284709## 00825000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820006000628080005000680050018000730020018000910030 05000109007001800159004002500177008000500202009002300207010000500230011001500235 021022000250020001100470020000600481020001200487039000500499013000700504#VV12.01 231#VV12.01234#VV12.01233#VV12.01232#93000#Vi?t#R418C#629.8#^214#Nguyn Thin P hc#Robot cng nghip#Gio trnh dng cho sinh vin cc trng k thut#Nguyn T hin Phc#In ln th 4, c b sung#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a372tr.^b24 cm#Gii thiu chung v khoa hc cng ngh robot, cu trc v phn loi robot cn g nghip, cc php bin i dng ma trn thun nht, tng hp chuyn ng ca ro bot, ng lc hc ca robot, iu khin, truyn dn ng robot#Gio trnh#Robot# Cng nghip#Thu#284710## 00932000000000289000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820008000448080005000520050017000570020041000740070039001150080005001540090 02300159010000500182011001500187015005600202021032300258020000900581020001700590 005001500607039000500622013000700627020000800634#VV12.01235#VV12.01237#VV12.0123 6#Vi?t#M458S#363.738#^214#Trng Quang Hc#Mt s iu cn bit v bin i kh hu#B.s.: Trng Quang Hc, Nguyn c Ng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a22 0tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Bo v Thin nhin v Mi trng Vit Nam#Khi qut v bin i kh hu ton cu. Gii thiu v tri t v h thng kh hu ca tri t. Bin i kh hu ton cu trong qu kh v hin nay, nguyn nhn ca nhng b in i kh hu trong cc thi k a cht hin nay... Mt s hin tng bin i kh hu Vit Nam v cc gii php nhm ngn chn bin i kh hu#Bin i#B in i kh hu#Nguyn c Ng#Thu#284711#Kh hu## 00907000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820006000458080005000510050016000560020053000720070016001250080005001410090 02300146010000500169011001500174015005600189021032500245020001800570020001200588 039000500600013000700605020001700612#VV12.01238#VV12.01240#VV12.01239#Vi?t#PH105 B#363.7#^214#Nguyn nh Ho#Phn bin x hi v bo v thin nhin v mi trn g#Nguyn nh Ho#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a131tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Bo v Thin nhin v Mi trng Vit Nam#Trnh by c s khoa hc v phn bin x hi; phng php tin hnh phn bin x hi v bo v mi trng v thin nhi n. Thc trng v kinh nghim thc tin ca Hi Bo v Thin nhin v Mi trng Vit Nam trong cng tc ny; ng thi cung cp mt s phng php khoa hc th ch hp vi lnh vc phn bin x hi nc ta#Bo v mi trng#Thin nhin#Thu #284712#Phn bin x hi## 00804000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050014000620020036000760070014001120080 00500126009002300131010000500154011001500159021022300174020001800397020001000415 020001600425039000500441013000700446015006100453#VV12.01241#VV12.01243#VV12.0124 2#40000#Vi?t#H561D#005.5#^214#Bi Dng Hi#Hng dn thc hnh phn mm Eviews #Bi Dng Hi#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a163tr.^b24cm#Gii thiu cc c tnh c bn v nhng ng dng ca phn mm Eviews. Hng dn thc hnh cc tn h nng ca phn mm trong nhp, x l s liu, c lng m hnh hi quy n, h i quy nhiu bin c lp, cc dng m hnh...#Phn mm my tnh#Thc hnh#Phn m m Eviews#Thu#284713#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Ton Kinh t## 00895000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003304100050 00411810007000460820011000538080005000640050014000690020035000830070053001180080 00500171009002300176010000500199011001500204021029200219020001700511020001500528 020000900543005001400552005001500566039000500581013000700586#VV12.01244#VV12.012 46#VV12.01245#100000#Vi?t#QU105L#352.709597#^214#Phm Tun Anh#Qun l nh nc v s hu tr tu#Phm Tun Anh (ch.b.), V Trng Hch, Phng Vn Hin#^aH.#^aK hoa hc v K thut#2011#^a399tr.^b24cm#Gii thiu khi qut chung v s hu tr tu. Trnh by tng quan qun l nh nc i vi quyn s hu tr tu; vn thc thi quyn s hu tr tu v vn qun l nh nc i vi quyn tc gi, nhn hiu hng ho, kiu dng cng nghip, uy tn kinh doanh ca doanh nghip... Vit Nam#Qun l nh nc#S hu tr tu#Vit Nam#V Trng Hch#Phng Vn Hi n#Thu#284714## 00858000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820008000448080005000520050017000570020060000740030036001340070017001700220 00400187008000500191009002300196010000500219011001500224021023400239020001500473 020000800488020001000496039000500506013000700511005001700518020000900535#VV12.01 247#VV12.01248#VV12.01249#Vi?t#C514#530.092#^214#Nguyn Quang Hc#Cuc i v s nghip ca cc nh vt l ni ting th gii#Nhng tm gng nghin cu khoa h c#Nguyn Quang Hc#T.1#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a233tr.^b24cm#Gii thi u tiu s, s nghip v nhng nghin cu khoa hc ca cc nh bc hc c nhng ng gp ln cho s nghip hnh thnh v pht trin khoa hc vt l th gii nh Ernst Abbe, Andr Marie Ampre, Dominique Francois Jean Arago...#Nh vt l hc #Tiu s#S nghip#Thu#284715#Nguyn Quang Hc#Th gii## 00847000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820008000448080005000520050017000570020060000740030036001340070017001700220 00400187008000500191009002300196010000500219011001500224021022300239020001500462 020000900477020000800486020001000494039000500504013000700509005001700516#VV12.01 250#VV12.01251#VV12.01252#Vi?t#C514#530.092#^214#Nguyn Quang Hc#Cuc i v s nghip ca cc nh vt l ni ting th gii#Nhng tm gng nghin cu khoa h c#Nguyn Quang Hc#T.2#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a251tr.^b24cm#Gii thi u tiu s, s nghip v nhng nghin cu khoa hc ca cc nh bc hc c nhng ng gp ln cho s nghip hnh thnh v pht trin khoa hc vt l th gii nh Nguyn Vn Hiu, Robert Hooke, Edwin Powell Hubble...#Nh vt l hc#Th gii#T iu s#S nghip#Thu#284716#Nguyn Quang Hc## 00901000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820008000448080005000520020051000570070061001080080005001690090023001740100 00500197011002800202021019800230020000800428020000900436020001700445039000500462 01300070046700500170047400500130049100500170050400500200052100500170054102000170 0558#VV12.01253#VV12.01254#VV12.01255#Vi?t#T103L#363.738#^214#Ti liu o to t p hun vin v bin i kh hu#Trng Quang Hc (ch.b.), V Vn Triu, Nguyn Vn Cng ...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^axii, 282, 6 tr. nh^b24cm#Tp h p cc bi ging tp hun v bin i kh hu ton cu v Vit Nam; vn th ch ng vi bin i kh hu; cc gii php gim nh bin i kh hu v k nng truyn thng v bin i kh hu#Kh hu#Bin i#Ti liu hc tp#Thu#284717#T rng Quang Hc#V Vn Triu#Nguyn Vn Cng#Trn Vn Gii Phng#Nguyn Quang T n#Bin i kh hu## 00982000000000313000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820007000458080005000520020031000570030039000880070060001270080005001870090 02300192010000500215011001500220015008100235021027600316020000900592020001000601 020000800611039000500619013000700624020001100631020001700642020000900659#VV12.01 256#VV12.01257#VV12.01258#Vi?t#KH401H#338.91#^214#Khoa hc v cng ngh th gii #i mi v pht trin kinh t tri thc#B.s.: T B Hng (ch.b.), Nguyn Phng Anh, T Hoi Anh...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a222tr.^b24cm#TTS ghi: B Khoa hc v Cng ngh. Cc Thng tin Khoa hc v Cng ngh Quc gia#Gii thiu v nhng xu th ln trong khoa hc, cng ngh v i mi. S pht trin v i m i khoa hc, cng ngh cc nc. Mt s ch tiu thng k ch s kinh t tri t hc, ch s nhn ti ton cu, ch s sng to ton cu phn nh nng lc khoa h c, cng ngh v i mi#Khoa hc#Cng ngh#i mi#Thu#284718#Pht trin#Kinh t tri thc#Th gii## 00757000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050013000510020017000640070028000810080005001090090 02300114010000500137011001500142005001400157039000500171013000700176021028000183 020001100463020001700474#VV12.01259#VV12.01260#82000#Vi?t#S552B#620.1#^214#L N gc Hng#Sc bn vt liu#L Ngc Hng, L Ngc Thch#^aH.#^aKhoa hc v K thu t#2011#^a319tr.^b21cm#L Ngc Thch#Thu#284719#Trnh by khi qut chung v sc bn vt liu. Phn tch ni lc, v bin dng, iu kin bn, iu kin cng c a thanh chu ng lc n gin v t hp cc ng lc. Cung cp cc kin thc v t rng thi ng sut, c trng hnh hc ca hnh phng, l thuyt un, xon cc t hanh...#Gio trnh#Sc bn vt liu## 00820000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820007000538080005000600050014000650020029000790070014001080080 00500122009002300127010000500150011001500155015003300170021028600203020001000489 020000800499039000500507013000700512020001100519#VV12.01261#VV12.01263#VV12.0126 2#36000#Vi?t#GI-108T#371.19#^214#L Thanh Lim#Gio trnh giao tip s phm#L Thanh Lim#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a179tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Cung cp nhng khi nim, nhng kin thc c bn trong giao tip ph thng, giao tip s phm truyn thng, giao tip s phm hin i v ngh thut giao tip ng x cc tnh hung giao tip s phm gia gio vin vi hc sinh, gio vin vi gio vin, gio vin vi cha m hc sinh...#Giao tip#S phm#Thu #284720#Gio trnh## 00615000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280020012000330030036000450070016000810080005000970090023001020100005001250110 01400130021014700144020001900291020001500310039000500325013000700330005001600337 020000800353#VV12.01264#Vi?t#115S#362.4#^214#n sch p#Ti liu dy tr khuy t tt ti nh#Trn Th Thu H#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a22tr.^b24cm#H ng dn tr khuyt tt cch n ung sch s nhm phc hi sm cc chc nng b kh im khuyt, gip tr ci thin v chc nng sinh hot hng ngy#Phc hi chc n ng#Tr khuyt tt#Thu#284721#Trn Th Thu H#n ung## 00911000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100080002308200040 00318080005000350020025000400070059000650080018001240090022001420100005001640110 01500169015003300184021028000217020001400497005001700511039000500528020001100533 005001600544005001300560005001500573005001400588013000700602#VV12.01265#43000#V i?t#GI-108T#339#^214#Gio trnh kinh t v m#Nguyn nh Lun (ch.b.), Hong H u Lng, H Ngc Thu...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Cng nghip#2011#^a285tr.^b 21cm#TTS ghi: Trng i hc Si Gn#Trnh by cc vn c bn v kinh t hc v m, quy lut cung cu hng ho v gi c th trng; l thuyt v s la ch n ca ngi tiu dng, l thuyt v hnh vi ca doanh nghip; th trng cnh tr anh hon ho; th trng c quyn; cnh tranh c quyn v c quyn nhm...#Ki nh t v m#Nguyn nh Lun#Loan#Gio trnh#Hong Hu Lng#H Ngc Thu#Nguyn Vn Vn#Trn Nam Quc#284722## 00875000000000325000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100070 00380820012000458080005000570020030000620070063000920080005001550090018001600100 00500178011001500183021022900198020000800427020000800435020000900443039000500452 00500190045701300070047602000080048300500160049100500150050700500160052200500110 0538#VV12.01267#VV12.01266#VV12.01268#Vi?t#TH450T#929.0959711#^214#Th ty Lng S n trong lch s#Nguyn Quang Huynh (ch.b.), Nguyn Vn Nht, Nguyn Vn Huy...# ^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a399tr.^b21cm#Gii thiu khi qut v ch phin thn (nhng qu tc, cng thn di thi phong kin), cc dng h phin thn, th ty trong lch s. Vai tr v v tr ca cc dng h phin thn, th ty Lng Sn i vi qu hng, t nc#Lch s#Dng h#Lng Sn#Loan#Nguyn Quang Huynh #284723#Qu tc#Nguyn Vn Nht#Nguyn Vn Huy#Trnh Khc Mnh#Hong Gip## 00667000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020012000500030004000620070072000660220004001380080005001420090 01800147010000500165011001500170020001700185020000900202020000400211005000900215 00500120022400500140023600500090025000500080025900500150026700500140028200500090 0296039000500305013000700310#VN12.00376#VN12.00375#Vi?t#H561C#895.9221008#^214#H ng chiu#Th#Xun Bi, L Th Bng, o Thin Dn... ; Tuyn chn: Nguyn Vn Th...#T.8#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a112tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam# Th#Xun Bi#L Th Bng#o Thin Dn#Thu Dip#L Dut#Nguyn Vn Th#Nguyn H u #Linh Lm#Loan#284724## 00456000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020021000560030007000770070006000840080005000900090 01900095010000500114011001500119020001700134020000900151039000500160005000600165 020001200171013000700183#VN12.00377#VN12.00378#20000#Vi?t#CH527S#895.92214#^214 #Chuyn sau cnh cng#Truyn#T Ba#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a120tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Loan#T Ba#Truyn ngn#284725## 00645000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020013000580070076000710080005001470090018001520100 00500170011001500175020001700190020000900207005001200216039000500228020000400233 00500110023700500170024800500170026500500140028200500070029600500090030301300070 0312#VN12.00379#VN12.00380#50000#Vi?t#TH460N#895.9221008#^214#Th nh gio#L N gc Bo, H Nh Bt, Trng Khc Chn... ; Tuyn chn: L Lm, Qu Thp#^aH.#^aV n ho dn tc#2011#^a399tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#L Ngc Bo#Loan#Th #H Nh Bt#Trng Khc Chn#Phng Mnh Chinh#Dng Th Di#L Lm#Qu Thp#284 726## 00487000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200090 00338080005000420020019000470030024000660070016000900080005001060090018001110100 00500129011001500134020001700149020000900166039000500175005001600180020000400196 020001400200013000700214#VN12.00381#VN12.00382#Vi?t#L106S#895.9221#^214#Lng Sn qu Nong#Th song ng Ty - Vit#Hong Trung Thu#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^ a111tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Loan#Hong Trung Thu#Th#Sch song ng#2 84727## 00474000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020018000540030011000720070017000830080005001000090 01800105010000500123011001400128020001700142020000900159039000500168005001700173 020001100190013000700201#VN12.00383#VN12.00384#30000#Vi?t#T309T#895.9221#^214#T iu tng k ng#Truyn th#Dng Mnh Ngha#^aH.#^aVn ho dn tc#2012#^a95tr. ^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Loan#Dng Mnh Ngha#Truyn th#284728## 00536000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020012000560030023000680070028000910080005001190090 01800124010000500142011001500147020001700162020000900179006000900188039000500197 020001100202013000700213020001400220020001200234#VN12.00385#VN12.00386#35000#Vi ?t#T104M#398.209597#^214#Tam Mu Ng#Truyn th dn tc Ty#Thu Bnh dch v gi i thiu#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a143tr.^b19cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Thu Bnh#Loan#Truyn th#284729#Sch song ng#Dn tc Ty## 00526000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510020014000560030024000700290014000940070015001080080 00500123009001800128010000500146011001400151020001700165020000900182039000500191 005001500196020000400211020001400215013000700229#VN12.00388#VN12.00387#24000#Vi ?t#GI-400H#895.9221#^214#Gi hong hn#Th song ng Ty - Vit#Lm hon mut#o n Ngc Minh#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a91tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam# Loan#on Ngc Minh#Th#Sch song ng#284730## 00690000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520020019000570030015000760070014000910080005001050090 01800110010000500128011001500133021017700148020001900325020000900344039000500353 005001400358020000400372020001700376013000700393#VN12.00389#VN12.00390#35000#Vi ?t#T310N#895.9221009#^214#Tm ngc trong th#Th & li bnh#Trn Th Tch#^aH.#^ aVn ho dn tc#2011#^a183tr.^b19cm#Gm 28 bi bnh v ni dung v ngh thut s ng tc cc tc phm th ca cc tc gi Trng Nam Hng, Nguyn Bnh, V Thnh , Nguyn Anh Thun, Phm Xun Trng, Trung Nguyn...#Nghin cu vn hc#Vit Na m#Loan#Trn Th Tch#Th#Vn hc hin i#284731## 00447000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020010000540030004000640070014000680080005000820090 01800087010000500105011001500110020001700125020000900142039000500151005001400156 020000400170013000700174#VN12.00391#VN12.00392#30000#Vi?t#N116X#895.9221#^214#N ng xun#Th#Nguyn B Ph#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a159tr.^b19cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Loan#Nguyn B Ph#Th#284732## 00717000000000361000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530020020000580030004000780070080000820220004001620050 01500166005001400181005001300195005001100208005001300219008000500232009001800237 01000050025501100150026002000170027502000090029202000040030103900050030500500160 0310005001000326005001200336013000700348#VN12.00393#VN12.00394#35000#Vi?t#KH462 M#895.9221008#^214#Khi mch ng thi#Th#Nguyn Xun p, ng nh Ban, Phm V n Bi... ; Tuyn chn: V c Trung K...#T.6#Nguyn Xun p#ng nh Ban#Phm Vn Bi#V c Cm#Phan Lc Cm#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a239tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Loan#V c Trung K#Xun Khi#T Anh Khi#284733## 00910000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020082000480080005001300090010001350100005001450110015001500150 05400165021034400219020001000563020000900573039000500582020001300587020000800600 020001000608020000700618013000700625#VN12.00395#VN12.00396#Vi?t#S450T#346.59704# ^214#S tay tm hiu cc quy nh php lut v t ai v gii quyt khiu ni, t co#^aH.#^aT php#2011#^a163tr.^b19cm#TTS ghi: B T php. V Ph bin, gi o dc php lut#Gm 93 cu hi - p vi nhng tnh hung php l v quy nh ph p lut v trnh t th tc ng k giao dch bo m bng quyn s dng t, t i sn gn lin vi t; x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc t ai; quy nh php lut v quyn v ngha v ca ngi khiu ni, ngi b khiu ni, thm quyn, th tc gii quyt khiu ni...#Php lut#Vit Nam#Loan#Sch hi p#t ai#Khiu ni#T co#284734## 00845000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020066000450070058001110080005001690090010001740100005001840110 01500189015005400204021014600258020001000404005001400414039000500428005001800433 005001500451005001600466005001600482020000900498013000700507020001700514#VN12.00 397#VN12.00398#Vi?t#H561D#340.07#^214#Hng dn nghip v ph bin, gio dc ph p lut trong nh trng#B.s.: Phm Kim Dung, inh Th nh Hng, Nguyn Th Qu.. .#^aH.#^aT php#2011#^a249tr.^b19cm#TTS ghi: B T php. V Ph bin, Gio dc Php lut#Gii thiu 9 chuyn hng dn mt s kin thc, k nng, nghip v cn thit t chc cng tc ph bin, gio dc php lut trong nh trng#Ph p lut#Phm Kim Dung#Loan#inh Th nh Hng#Nguyn Th Qu#Nguyn Th Tho#Nguy n Kim Thoa#Gio dc#284735#Trng ph thng## 00825000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020058000530070014001110080005001250090010001300100 00500140011001500145021030400160020001000464020002300474020000900497020001800506 005000900524039000700533013000700540#VN12.00399#VN12.00400#65000#Vi?t#M458S#347 .597#^214#Mt s quy nh hng dn thi hnh B lut t tng dn s#c Hin b.s .#^aH.#^aT php#2011#^a489tr.^b19cm#Gm cc vn bn ca Hi ng thm phn To n nhn dn ti cao hng dn v trnh t, th tc tin hnh mt s qui nh tro ng B lut t tng dn s nh: cc bin php khn cp tm thi, chng minh v ch ng c, th tc gii quyt v n ti to n cp s thm, cp phc thm v cc v n bn hng dn khc#Php lut#B lut t tng dn s#Vit Nam#Vn bn php lut #c Hin#P.Dung#284736## 00929000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020064000460070055001100080005001650090010001700100005001800110 01500185021028300200020001000483020000900493020000900502039000700511013000700518 020001700525005001200542005001300554005001700567005001600584005001500600#VN12.00 401#VN12.00402#Vi?t#M458T#342.597#^214#100 tnh hung nghip v v kim tra vn bn quy phm php lut#L Hng Sn (ch.b.), ng Ngc Ba, Nguyn Tt Thng...#^a H.#^aT php#2011#^a199tr.^b19cm#H thng cc tnh hung c rt ra t chnh th c t cng tc kim tra, x l vn bn nhm pht hin kp thi cc vn bn sai v th thc v k thut trnh by, sai v cn c php l, ban hnh khng ng th m quyn v sai do ni dung vn bn khng ph hp vi qui nh ca php lut#Php lut#Kim tra#Vit Nam#P.Dung#284737#Vn bn php qui#L Hng Sn#ng Ngc Ba# Nguyn Tt Thng#Phan Hong Ngc#Trn Thu Giang## 00822000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020048000550070014001030220004001172210098001210080 00500219009001000224010000500234011001500239021019300254020001000447020001300457 020000900470020001800479005000900497039000700506013000700513#VN12.00403#VN12.004 04#54000#Vi?t#M458S#346.59704#^214#Mt s quy nh hng dn thi hnh lut t ai#Tun Anh b.s.#T.1#Cp giy chng nhn quyn s dng t v bi thng, h tr , ti nh c khi nh nc thu hi t#^aH.#^aT php#2011#^a406tr.^b19cm#Gii thiu cc vn bn php lut quy nh b sung v hng dn thi hnh vic bi th ng, h tr v ti nh c khi Nh nc thu hi t v cc qui nh v cp giy c hng nhn quyn s dng t#Php lut#Lut t ai#Vit Nam#Vn bn php lut#Tu n Anh#P.Dung#284738## 00465000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050020000540020013000740030004000870070020000910080 00500111009002000116010000500136011001400141020001700155020000900172020000400181 039000700185013000700192#VN12.00405#VN12.00406#35000#Vi?t#C430S#895.9221#^214#B i Th Minh Phng#Con sng nh#Th#Bi Th Minh Phng#^aH.#^aVn ho Thng tin #2011#^a83tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#284739## 00915000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020059000530070014001120080005001260090010001310100 00500141011001500146021039200161020001000553020002400563020000900587020001800596 005000900614039000700623013000700630#VN12.00408#VN12.00407#63000#Vi?t#M458S#345 .597#^214#Mt s quy nh hng dn thi hnh B lut t tng hnh s#c Hin b. s.#^aH.#^aT php#2011#^a409tr.^b19cm#Gm cc ngh nh ca Chnh ph, Hi ng thm phn To n nhn dn ti cao hng dn thi hnh mt s quy nh trong B lu t t tng v ch n, khm cha bnh i vi ngi b tm giam gi, v nh g i ti sn, v thi hiu thi hnh bn n, min v gim thi hn chp hnh hnh p ht, n pht t i vi ngi b bnh nng, tai nn lao ng cht ngi... cng mt s vn bn hng dn khc#Php lut#B lut t tng hnh s#Vit Nam#Vn bn php lut#c Hin#P.Dung#284740## 00914000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020051000530070014001040080005001180090010001230100 00500133011001500138021040700153020001000560020001600570020000900586020001800595 005000900613039000700622013000700629#VN12.00409#VN12.00410#52000#Vi?t#M458S#345 .597#^214#Mt s quy nh hng dn thi hnh B lut hnh s#c Hin b.s.#^aH.# ^aT php#2011#^a387tr.^b19cm#Gm cc thng t, ngh quyt ca Quc hi, Hi n g thm phn To n nhn dn ti cao hng dn p dng mt s quy nh trong B l ut hnh s, quy nh v truy cu trch nhim hnh s i vi cc hnh vi sn xu t, mua bn, tng tr, vn chuyn, s dng tri php pho n v thuc pho, hnh vi xm phm quyn s hu tr tu, qun l lm sn, xut khu lao ng, hnh vi xm phm ch hn nhn gia nh...#Php lut#B lut hnh s#Vit Nam#Vn bn php lut#c Hin#P.Dung#284741## 00889000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820008000418080005000490020035000540030046000890080005001350090010001400100 00500150011001500155021038600170020001000556020001600566020000900582020001800591 039000700609013000700616#VN12.00411#VN12.00412#16000#Vi?t#PH109L#342.597#^214#P hp lnh x l vi phm hnh chnh# c sa i, b sung nm 2007 v nm 2008# ^aH.#^aT php#2011#^a170tr.^b19cm#Gii thiu php lnh x l vi phm hnh chnh c sa i, b sung nm 2007 v 2008 vi nhng quy nh v cc hnh thc x pht vi phm hnh chnh v bin php khc phc hu qu, thm quyn x l vi ph m, cc bin php ngn chn v th tc p dng cc bin php x l hnh chnh kh c, kim tra vic thi hnh x l vi phm, cng tc khen thng, khiu ni v cc iu khon thi hnh#Php lnh#Pht hnh chnh#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung #284742## 00845000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020077000550070014001320080005001460090010001510100 00500161011001500166021026700181020001000448020001600458020001100474020000900485 020000900494020001700503005000900520039000700529013000700536#VN12.00413#VN12.004 14#20000#Vi?t#C101V#343.59709#^214#Cc vn bn v x pht vi phm hnh chnh tr ong lnh vc giao thng ng b#c Hin b.s.#^aH.#^aT php#2011#^a121tr.^b19c m#Gii thiu mt s qui nh php lut v x pht cc hnh vi vi phm hnh chnh trong lnh vc giao thng ng b nh vi phm quy tc giao thng, vi phm quy nh v kt cu h tng giao thng ng b, vi phm quy nh v phng tin tha m gia giao thng ng b...#Php lut#Pht hnh chnh#Giao thng#ng b#Vit Nam#Vn bn php qui#c Hin#P.Dung#284743## 00854000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050011000550020076000660070011001420080005001530090 01000158010000500168011001400173021024500187020001000432020000800442020000900450 020001300459039000700472013000700479020001600486020002000502012001800522#VN12.00 415#VN12.00416#22000#Vi?t#T312H#346.59704#^214#Nguyn Anh#Tnh hung php lut v ch s dng t nng nghip, t phi nng nghip#Nguyn Anh#^aH.#^aT php #2011#^a90tr.^b19cm#Gm 31 cu hi v p cc quy nh php lut v hn mc giao t nng nghip i vi h gia nh c nhn; ch s dng t nng nghip, s dng t xy dng khu chung c, xy dng tr s U ban; t s dng vo mc c h quc phng, an ninh...#Php lut#S dng#Vit Nam#Sch hi p#P.Dung#284744# t nng nghip#t phi nng nghip#T sch Php lut## 00484000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050008000550020016000630030004000790070008000830080 00500091009001100096010000500107011001500112015003500127020001700162020000900179 020000400188039000700192013000700199#VN12.00417#VN12.00418#25000#Vi?t#CH112#89 5.9221#^214#Xun V#Chy i sng i#Th#Xun V#^aH.#^aLao ng#2011#^a112tr.^b2 0cm#Tn tht ca tc gi: V Xun nh#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#2847 45## 00502000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050012000550020017000670030008000840070012000920080 01600104009005200120010000500172011001500177020001700192020000900209020000400218 039000700222013000700229#VN12.00419#VN12.00420#40000#Vi?t#TR116V#895.9221#^214# Bi Th Sn#Trng v lc bt#Tp th#Bi Th Sn#^aH. ; Lai Chu#^aVn ho dn t c ; Hi Vn hc Ngh thut Lai Chu#2011#^a135tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit N am#Th#P.Dung#284746## 00985000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020075000550030031001300080005001610090010001660100 00500176011001500181021045500196020001000651020001700661020000900678020001800687 039000700705013000700712#VN12.00421#VN12.00422#18000#Vi?t#B450L#344.59701#^214# B lut lao ng v lut sa i, b sung mt s iu ca B lut lao ng#Nm 2 002, nm 2006 v nm 2007#^aH.#^aT php#2011#^a138tr.^b19cm#Cung cp ton vn n i dung B lut lao ng gm 198 iu vi cc mc qui nh chung v qui nh c th v vic lm, hc ngh, hp ng lao ng, tho c lao ng tp th, thi gi lm vic v ngh ngi, an ton, v sinh lao ng, qui nh i vi lao ng n , lao ng cha thnh nin v mt s loi lao ng khc, gii quyt tranh chp l ao ng v qun l nh nc v lao ng. ng thi gii thiu lut sa i b su ng mt s iu ca B lut lao ng#Php lut#B lut lao ng#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#284747## 00486000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050015000550020017000700030029000870070015001160080 00500131009001100136010000500147011001500152020001700167020000900184020001300193 039000700206013000700213#VN12.00423#VN12.00424#59500#Vi?t#K200C#895.92234#^214# ng nh Lim#K cp tnh yu#Tp truyn v n v gia nh#ng nh Lim#^aH. #^aLao ng#2011#^a315tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn v n#P.Dung#28 4748## 00457000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510020022000560070023000780080005001010090011001060100 00500117011001500122020001700137020000900154020001400163005001200177039000700189 013000700196#VN12.00425#VN12.00426#49500#Vi?t#C101V#398.209597#^214#Cc v thn nc Vit#L Anh Tun s.t., b.s.#^aH.#^aLao ng#2011#^a243tr.^b19cm#Vn hc d n gian#Vit Nam#Truyn thuyt#L Anh Tun#P.Dung#284749## 00917000000000253000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500080005000550090010000600100005000700110014000750210 48200089020001000571020001500581020000900596020001800605039000700623013000700630 002002600637#VN12.00427#VN12.00428#12000#Vi?t#L504K#344.59704#^214#^aH.#^aT ph p#2011#^a70tr.^b19cm#Gii thiu mt s quy nh v quyn v ngha v ca ngi bnh; ngi hnh ngh khm bnh, cha bnh; c s khm bnh, cha bnh; cc quy nh v chuyn mn k thut cng nh vic p dng k thut, phng php mi tron g khm bnh, cha bnh; vn sai st chuyn mn k thut, gii quyt khiu ni , t co v tranh chp trong khm bnh, cha bnh; cc iu kin bo m cng t c khm bnh, cha bnh; nhng quy nh chung v cc iu khon thi hnh trong Lu t khm bnh, cha bnh#Php lut#Khm cha bnh#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Du ng#284750#Lut khm bnh, cha bnh## 00686000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420050017000470020020000640030010000840070017000940080005001110090 01100116010000500127011001400132015003000146039000700176013000700183021015500190 020000800345020000500353020001000358020000900368020000700377#VN12.00429#VN12.004 30#Vi?t#TR513H#959.731#^214#Nguyn Vn Khoan#Trung Ho qu ta #Phc tho#Nguy n Vn Khoan#^aH.#^aLao ng#2011#^a88tr.^b19cm#TTS ghi: Hi Di sn Vit Nam#P.D ung#284751#Nghin cu ngun gc lng c Trung Ho cng nhng a danh lch s li n quan, cc di sn, di tch v mt s bi vit, s liu v phng Trung Ho hi n nay#Lch s#Lng#Trung Ho#Cu Giy#H Ni## 00435000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430050016000480020018000640030004000820070016000860080005001020090 01100107010000500118011001400123020001700137020000900154020000400163039000700167 013000700174#VN12.00431#VN12.00432#Vi?t#124N#895.92214#^214#Nguyn c Tin#t nc vo xun#Th#Nguyn c Tin#^aH.#^aLao ng#2011#^a95tr.^b19cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#P.Dung#284752## 00427000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440050013000490020014000620030004000760070013000800080005000930090 01100098010000500109011001500114020001700129020000900146020000400155039000700159 013000700166#VN12.00433#VN12.00434#Vi?t#CH309N#895.92214#^214#L Qu Phng#Chiu Nghing#Th#L Qu Phng#^aH.#^aLao ng#2011#^a136tr.^b19cm#Vn hc hin i#V it Nam#Th#P.Dung#284753## 00486000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020013000520070029000650080005000940090011000990100 00500110011001500115012002800130020001700158020000900175020001000184005001200194 039000700206013000700213#VN12.00436#VN12.00435#46000#Vi?t#QU254L#398.2#^214#Qu n li ha#T ng Pha s.t., tuyn chn#^aH.#^aLao ng#2011#^a231tr.^b19cm#Kho t ng truyn c dn gian#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn c#T ng Pha#P.Dung#28 4754## 00694000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470050011000520020037000630070016001000080005001160090 01100121010000500132011001400137012004000151021012700191020001700318020000700335 039000500342013000700347020001300354020000700367020001800374#VN12.00437#VN12.004 38#12000#Vi?t#NH556R#159.9#^214#Thanh Hng#Nhng ro cn gia cha m v con ci #Thanh Hng b.s.#^aH.#^aLao ng#2011#^a24tr.^b19cm#K nng sng dnh cho tr v thnh nin#Nhng phn tch gip cho cc bc cha m c th hiu v chia s vi c on ci nhng vn trong hc tp cng nh trong cuc sng#Quan h gia nh#ng x#Vanh#284755#K nng sng#Tm l#Tui v thnh nn## 00684000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050011000490020070000600070016001300080005001460090 01100151010000500162011001400167012004000181021012200221020000700343020000900350 013000700359039000500366020001300371020001000384#VN12.00439#VN12.00440#12000#Vi ?t#H561D#302#^214#Thanh Hng#Hng dn k nng giao tip, ng x v t nhn thc nh gi bn thn#Thanh Hng b.s.#^aH.#^aLao ng#2011#^a24tr.^b19cm#K nng s ng dnh cho tr v thnh nin#Hng dn hc sinh k nng giao tip, ng x v t nhn thc nh gi bn thn nhm rn luyn vn ho ng x ca hc sinh#ng x#H c sinh#284756#Vanh#K nng sng#Giao tip## 00897000000000373000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020035000520070031000870220004001182210034001220040 01800156008000500174009001100179010000500190011001500195012001800210021016900228 02000100039702000070040702000090041402000170042302000090044002000170044902000150 0466005001700481039000500498013000700503005001300510#VN12.00441#VN12.00442#9500 #Vi?t#E202T#346.597#^214#Em tm hiu v thc hnh php lut#V Xun Vinh, Nguyn Ngha Dn#T.1#Php lut trong i sng gia nh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio d c#2011#^a106tr.^b18cm#T sch Php lut#Trch ni dung v hi p v lut bo v chm sc v gio dc tr em, lut hn nhn v gia nh, lut phng chng bo l c gia nh, km theo thc hnh mt s tnh hung#Php lut#Tr em#Gia nh#Bo lc gia nh#Vit Nam#Sch thng thc#Sch thiu nhi#Nguyn Ngha Dn#Vanh#2847 57#V Xun Vinh## 00861000000000361000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020035000520070031000870220004001182210027001220040 01800149008000500167009001100172010000500183011001400188012001800202021016000220 02000100038002000090039002000170039902000090041602000170042502000150044200500170 0457039000500474013000700479005001300486#VN12.00443#VN12.00444#8500#Vi?t#E202T# 344.597#^214#Em tm hiu v thc hnh php lut#V Xun Vinh, Nguyn Ngha Dn#T .2#Php lut trong nh trng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a86tr.^b18 cm#T sch Php lut#Trch ni dung v din gii nhng ni dung c bn ca lut gio dc, lut th dc th thao v ni qui trng trung hc c s, km theo cc tnh hung thc hnh#Php lut#Gio dc#Th dc th thao#Vit Nam#Sch thng th c#Sch thiu nhi#Nguyn Ngha Dn#Vanh#284758#V Xun Vinh## 00831000000000337000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820008000398080005000470020035000520070031000870220004001182210024001220040 01800146008000500164009001100169010000500180011001400185012001800199021018300217 02000100040002000090041002000170041902000150043600500170045103900050046801300070 0473005001300480#VN12.00445#VN12.00446#8000#Vi?t#E202T#349.597#^214#Em tm hiu v thc hnh php lut#V Xun Vinh, Nguyn Ngha Dn#T.3#Php lut ni cng c ng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a77tr.^b18cm#T sch Php lut#Trch ni dung v din gii, tm hiu cc lut bo v mi trng, lut di sn vn ho, b lut dn s, hnh s Vit Nam. Mt s tnh hung thc hnh cc lut trong i sng cng ng#Php lut#Vit Nam#Sch thng thc#Sch thiu nhi#Nguyn Ngha Dn#Vanh#284759#V Xun Vinh## 00915000000000361000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820010000398080005000490020035000540070031000890220004001202210034001240040 01800158008000500176009001100181010000500192011001400197012001800211021020400229 02000100043302000090044302000170045202000150046900500170048403900050050102000110 0506020001600517013000700533005001300540#VN12.00447#VN12.00448#7000#Vi?t#E202T# 343.59709#^214#Em tm hiu v thc hnh php lut#V Xun Vinh, Nguyn Ngha Dn #T.4#Php lut khi tham gia giao thng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a 74tr.^b18cm#T sch Php lut#Trch ni dung c bn ca lut giao thng ng b v din gii cc iu khon ca lut giao thng ng b lin quan n vic tha m gia giao thng ca cc em, km theo bi tp thc hnh v cc tnh hung#Php l ut#Vit Nam#Sch thng thc#Sch thiu nhi#Nguyn Ngha Dn#Vanh#Giao thng#Lu t giao thng#284760#V Xun Vinh## 00909000000000349000450002600110000002600110001102000100002202000140003201400060 00460410005000521810006000570820010000638080005000730020035000780070031001130220 00400144221003200148004001800180008000500198009001100203010000500214011001500219 01200180023402102240025202000090047602000170048502000150050200500170051703900050 0534013000700539005001300546#VN12.00449#VN12.00450#Php lut#T nn x hi#9500 #Vi?t#E202T#344.59705#^214#Em tm hiu v thc hnh php lut#V Xun Vinh, Nguy n Ngha Dn#T.5#Php lut vi cc t nn x hi#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio d c#2011#^a103tr.^b18cm#T sch Php lut#Trch ni dung c bn v din gii, th c hnh cc tnh hung php lut ca mt s lut nh: Phng chng ma tu, phng c hng nhim virut gy ra HIV, chng mi dm, lut thanh nin v lut hnh s v x pht cc t nn x hi#Vit Nam#Sch thng thc#Sch thiu nhi#Nguyn Ngha D n#Vanh#284761#V Xun Vinh## 00595000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020021000530030022000740070030000960220004001260080 00500130009001100135010000500146011001500151020001200166020001100178020000800189 02000140019700500080021100500110021900500090023001300070023900400180024603900050 0264#VN12.00451#VN12.00452#20000#Vi?t#T550V#495.932#^214#T vng Khmer - Vit#D ng trong nh trng#Kim Sn, Ngc Thch, Trn The#T.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a15 9tr.^b17cm#Ting Khme#Ting Vit#T vng#Sch c thm#Kim Sn#Ngc Thch#Trn The#284762#Ti bn ln th 1#Vanh## 00595000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020021000530030022000740070030000960220004001260080 00500130009001100135010000500146011001500151020001200166020001100178020000800189 02000140019700500080021100500110021900500090023000400180023903900050025701300070 0262#VN12.00454#VN12.00453#20000#Vi?t#T550V#495.932#^214#T vng Khmer - Vit#D ng trong nh trng#Kim Sn, Ngc Thch, Trn The#T.2#^aH.#^aGio dc#2011#^a13 5tr.^b17cm#Ting Khme#Ting Vit#T vng#Sch c thm#Kim Sn#Ngc Thch#Trn The#Ti bn ln th 1#Vanh#284763## 00616000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020054000450030016000990070030001150080005001450090011001500100 00500161011001700166020001800183020001100201020001700212005002000229039000500249 015005400254020002300308013000700331#VN12.00455#VN12.00456#Vi?t#V460B#372.21#^21 4#V b lm quen vi phng tin v quy nh giao thng#Sch th nghim#Minh ho : Nguyn Th Kim Dung#^aH.#^aGio dc#2011#^a24tr.^b19x27cm#Gio dc mu gio#Gi ao thng#Sch thc nghim#Nguyn Th Kim Dung#Vanh#TTS ghi: B gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Phng tin giao thng#284764## 00655000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020054000450030016000990070044001150080005001590090011001640100 00500175011001700180020001800197020001100215020001700226005001900243039000500262 015005400267020002300321005001400344013000700358#VN12.00457#VN12.00458#Vi?t#V460 B#372.21#^214#V b lm quen vi phng tin v quy nh giao thng#Sch th ngh im#Minh ho: Nguyn Phng Dung, ng Hong V#^aH.#^aGio dc#2011#^a24tr.^b19 x27cm#Gio dc mu gio#Giao thng#Sch thc nghim#Nguyn Phng Dung#Vanh#TTS ghi: B gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Phng tin giao thng#ng Ho ng V#284765## 00604000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020054000450030016000990070024001150080005001390090011001440100 00500155011001700160020001800177020001100195020001700206005001400223039000500237 015005400242020002300296013000700319#VN12.00460#VN12.00459#Vi?t#V460B#372.21#^21 4#V b lm quen vi phng tin v quy nh giao thng#Sch th nghim#Minh ho : Chin Cng#^aH.#^aGio dc#2011#^a31tr.^b19x27cm#Gio dc mu gio#Giao th ng#Sch thc nghim# Chin Cng#Vanh#TTS ghi: B gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Phng tin giao thng#284766## 00605000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100070 00330820007000408080005000470020023000520070046000750040018001210080005001390090 01100144010000500155011001700160012001400177020000900191020001100200020001400211 005001100225005001100236005000900247039000500256020002300261013000700284#VN12.00 461#VN12.00462#8500#Vi?t#PH561T#372.21#^214#Phng tin giao thng#Phng Nhi b .s. ; Tranh: Hong Vit, Trnh L#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a19tr. ^b17x24cm#B tp t mu#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#Phng Nhi#Hong Vit# Trnh L#Vanh#Phng tin giao thng#284767## 00626000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500020032000550080005000870090010000920100005001020110 01400107021016300121020001000284020001400294020001300308020000900321020001800330 039000500348013000700353#VN12.00463#VN12.00464#17000#Vi?t#L504T#343.59706#^214# Lut thu thu nhp doanh nghip#^aH.#^aT php#2011#^a18tr.^b19cm#Gii thiu 20 iu trong Lut thu thu nhp doanh nghip quy nh v cn c v phng php tn h thu, u i thu thu nhp doanh nghip v cc iu khon thi hnh#Php lut#T hu thu nhp#Doanh nghip#Vit Nam#Vn bn php lut#Vanh#284768## 00581000000000313000450002600110000002600110001101400060002204100050002818100060 00330820007000398080005000460020015000510070046000660040018001120080005001300090 01100135010000500146011001700151012001400168020000900182020001100191020000800202 020001400210005001100224005001100235005000900246039000500255013000700260#VN12.00 465#VN12.00466#8500#Vi?t#450C#372.21#^214# chi ca b#Phng Nhi b.s. ; Tra nh: Hong Vit, Trnh L#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a19tr.^b17x24cm #B tp t mu#Mu gio#Tp t mu# chi#Sch mu gio#Phng Nhi#Hong Vit#T rnh L#Vanh#284769## 00659000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480020035000530080005000880090010000930100005001030110 01400108021018100122020001000303020000900313020001100322020000900333020000900342 020001800351039000500369013000700374#VN12.00467#VN12.00468#17000#Vi?t#L504C#343 .597#^214#Lut cht lng sn phm, hng ho#^aH.#^aT php#2011#^a71tr.^b19cm#T rnh by ni dung lut Cht lng sn phm, hng ho gm 72 iu khon vi cc m c: qui nh chung, quyn v ngha v ca t chc, c nhn i vi cht lng s n phm, hng ho...#Php lut#Hng ho#Cht lng#Sn phm#Vit Nam#Vn bn php lut#Vanh#284770## 00826000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820008000408080005000480050011000530020040000640070041001040080005001450090 01800150010000500168011001400173020001600187020000900203039000500212005001100217 005001700228013000700245021023400252020000400486020000500490020001700495#VN12.00 469#VN12.00470#25000#Vi?t#H561T#959.727#^214#Nguyn Hu#Hng Thu t & n tn g b Ba Cai Vng#S.t., b.s.: Nguyn Hu, Phm Thun Thnh#^aH.#^aVn ho dn tc #2011#^a95tr.^b19cm#Di tch lch s#Bc Ninh#Vanh#Nguyn Hu#Phm Thun Thnh#28 4771#Gii thiu lch s pht trin vng t Thun Thnh, Bc Ninh vi nhng di t ch c t lu i nh: n v lng King Dng Vng, n th Lc Long Qun u C , th ph Huy Lu, cha Hng Thu,...v cc nhn vt lch s ca vng t ny# n#Cha#Nhn vt lch s## 00449000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050016000550020008000710030004000790070016000830080 00500099009001800104010000500122011001400127020001700141020000900158020000400167 039000500171013000700176#VN12.00471#VN12.00472#30000#Vi?t#124Q#895.92214#^214# Nguyn c Kim#t qu#Th#Nguyn c Kim#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a99tr.^ b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#284772## 00669000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050016000510020036000670070016001030040013001190080 00500132009000900137010000500146011001500151021018000166020001300346020001100359 020000900370039000500379013000700384#VN12.00473#VN12.00474#19000#Vi?t#T116H#616 .1#^214#Quch Tun Vinh#Tng huyt p - Nhng iu cn bit#Quch Tun Vinh#In l n th 3#^aH.#^aPh n#2011#^a107tr.^b19cm#Trnh by mt s vn v bnh l t ng huyt p. Gii thiu nhng loi cy, tr thuc nam cha bnh tng huyt p. H ng dn cch xoa xt, bm huyt, tp luyn cha tng huyt p#Cao huyt p#Phn g bnh#iu tr#Vanh#284773## 00658000000000265000450002600110000002600110001102000090002202000180003101400060 00490410005000551810006000600820006000668080005000720020034000770030012001110080 00500123009000900128010000500137011001400142039000500156021018900161020000900350 012002600359013000700385#VN12.00475#VN12.00476#Thai sn#Chm sc sc kho#2500# Vi?t#C120N#618.2#^214#Cm nang chm sc b m mang thai#Tun 1 - 19#^aH.#^aPh n #2011#^a47tr.^b19cm#Vanh#Cung cp nhng thng tin hu ch v s tng trng v pht trin ca thai nhi cng nh hng dn tm l v ch dinh dng hp l ch o cc b m mang thai t tun th nht n tun th 19#Thai nhi#Khoa hc nui b ln khn#284774## 00657000000000265000450002600110000002600110001102000090002202000180003101400060 00490410005000551810006000600820006000668080005000720020034000770030013001110080 00500124009000900129010000500138011001400143039000500157021018700162020000900349 012002600358013000700384#VN12.00477#VN12.00478#Thai sn#Chm sc sc kho#2500# Vi?t#C120N#618.2#^214#Cm nang chm sc b m mang thai#Tun 20 - 30#^aH.#^aPh n#2011#^a47tr.^b19cm#Vanh#Cung cp nhng thng tin hu ch v s tng trng v pht trin ca thai nhi cng nh hng dn tm l v ch dinh dng hp l c ho cc b m mang thai t tun th 20 n tun th 30#Thai nhi#Khoa hc nui b ln khn#284775## 00657000000000265000450002600110000002600110001102000090002202000180003101400060 00490410005000551810006000600820006000668080005000720020034000770030013001110080 00500124009000900129010000500138011001400143039000500157021018700162020000900349 012002600358013000700384#VN12.00479#VN12.00480#Thai sn#Chm sc sc kho#2500# Vi?t#C120N#618.2#^214#Cm nang chm sc b m mang thai#Tun 31 - 40#^aH.#^aPh n#2011#^a47tr.^b19cm#Vanh#Cung cp nhng thng tin hu ch v s tng trng v pht trin ca thai nhi cng nh hng dn tm l v ch dinh dng hp l c ho cc b m mang thai t tun th 31 n tun th 40#Thai nhi#Khoa hc nui b ln khn#284776## 00679000000000301000450002600110000002600110001102000100002202000090003201400070 00410410005000481810007000530820006000608080005000660050016000710020018000870030 02400105007001600129008000500145009000900150010000500159011001500164039000500179 004002000184021015200204020000700356013000700363020000700370#VN12.00481#VN12.004 82#Thuc nam#iu tr#29000#Vi?t#TH514H#615.8#^214#Nguyn Vn Bch#Thuc hay ta y m#Nhng bi thuc nam hay#Nguyn Vn Bch#^aH.#^aPh n#2011#^a159tr.^b19cm# Vanh#Ti bn c sa cha#Gii thiu nhng bi thuc Nam bng nhng cy ci thng thng cha bnh cho ph n, tr em. Cu cha kp thi nhng tai nn lt vt x y ra thng ngy#Ph n#284777#Tr em## 00460000000000265000450002600110000002600110001102000170002201400070003904100050 00461810007000510820009000588080005000670050016000720020012000880030011001000070 01600111008000500127009000900132010000500141011001500146039000500161020000900166 020001200175013000700187#VN12.00483#VN12.00484#Vn hc hin i#39000#Vi?t#CH51 8C#895.9223#^214#Trn Thanh Giao#Chung cha#Tp truyn#Trn Thanh Giao#^aH.#^aP h n#2011#^a239tr.^b19cm#Vanh#Vit Nam#Truyn ngn#284778## 00714000000000289000450002600110000002600110001102000080002202000090003001400070 00390410005000461810006000510820007000578080005000640050016000690020013000850030 01700098007001600115008000500131009000900136010000500145011001500150039000500165 004000800170021022800178020001100406013000700417#VN12.00485#VN12.00486#Ung th# iu tr#45000#Vi?t#B256U#616.99#^214#Quch Tun Vinh#Bnh ung th#St th giu mt#Quch Tun Vinh#^aH.#^aPh n#2011#^a255tr.^b19cm#Vanh#Ti bn#Tm hiu bnh ung th, nguyn nhn, triu chng, bin php d phng, xt nghim cn lm sng, chn on, phng php iu tr bnh ung th. Gii thiu mt s loi thc phm, thuc v nhng thi quen c tc ng ti bnh ung th#Phng bnh#284779## 00613000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200040 00338080005000370050006000420020028000480070011000760080005000870090018000920100 00500110011001400115021016200129020002100291020001800312020001700330039000500347 013000700352#VN12.00488#VN12.00487#Vi?t#L462C#172#^214#H L#Li ca Bc l li t nc#H L b.s.#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a99tr.^b20cm#Gm nhng mu chuy n chn thc, y , su sc, phn nh t tng o c v tinh thn on kt d n tc ca H Ch Minh qua nhng li ni v hnh ng ca Ngi#T tng H Ch Minh#o c cch mng#on kt dn tc#Vanh#284780## 00757000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050014000490020024000630030042000870070026001290080 00500155009000900160010000500169011001500174005001100189039000500200013000700205 020001800212020000700230012004000237021019000277#VN12.00489#VN12.00490#22000#Vi ?t#D112C#649#^214#Dng Xun V#Dy con t thu cn th#Dnh cho cc b m c co n th n 12 tui#Dng Xun V, L Long C#^aH.#^aPh n#2011#^a159tr.^b19cm#L Long C#Vanh#284781#Gio dc gia nh#Tr em#Cm nang tu dng v trau di nhn cch#Hng dn cc b m t khi mang thai cho n b quyt gip nhn thc thc v hiu c s pht trin ca tr c th dy con ngay t khi lt lng cho t i 12 tui theo tng la tui c th## 00456000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820009000428080005000510050013000560020018000690030004000870070013000910080 00500104009001900109010000500128011001500133020001700148020000900165020000400174 039000500178013000700183#VN12.00491#VN12.00492#40000#Vi?t#GI-400R#895.9221#^214 # Vn Luyn#Gi reo ngoi bi#Th# Vn Luyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a 111tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#284782## 00602000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820006000418080005000470050018000520020019000700070038000890080023001270090 04500150010000500195011001500200020001700215020000900232020001200241039000500253 019000900258012002500267006001300292013000700305#VN12.00493#VN12.00494#105000#V i?t#203K#895.6#^214#Watanabe Dzunichi#n khng ht bng#Watanabe Dzunichi ; Ca o Xun Ho dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2011#^a513tr.^b19cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Tiu thuyt#Vanh#Dch Nga#T s ch Tinh hoa vn hc#Cao Xun Ho#284783## 00457000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050012000540020013000660030004000790070012000830080 00500095009001900100010000500119011002500124020001700149020000900166020000400175 039000500179013000700184#VN12.00495#VN12.00496#40000#Vi?t#S203#895.9221#^214#P hng Lin#Sen ng ni#Th#Phng Lin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a112tr., 8 tr. nh^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#284784## 00459000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050015000550020018000700030004000880070015000920080 00500107009001900112010000500131011001500136020001700151020000900168020000400177 039000500181013000700186#VN12.00498#VN12.00497#31000#Vi?t#H401L#895.92214#^214# Trn i Thanh#Hoa la min xanh#Th#Trn i Thanh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011 #^a137tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#284785## 00463000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820010000408080005000500050018000550020016000730030004000890070018000930080 00500111009001900116010000500135011001500140020001700155020000900172020000400181 039000500185013000700190#VN12.00499#VN12.00500#40000#Vi?t#M118T#895.92214#^214# Nguyn Vit Luyn#Mt thng ging#Th#Nguyn Vit Luyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn# 2011#^a120tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#284786## 00743000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430140007000480020023000550080005000780090010000830100005000930110 01400098020001000112020000900122039000500131020001800136021030500154020002300459 013000700482#VN12.00501#VN12.00502#Vi?t#L504A#344.59704#^214#17000#Lut an ton thc phm#^aH.#^aT php#2011#^a69tr.^b19cm#Php lut#Vit Nam#Vanh#Vn bn ph p lut#Gii thiu ni dung ca Lut an ton thc phm bao gm cc quy nh v qu yn v ngha v ca t chc, c nhn trong bo m an ton thc phm, iu kin bo m an ton thc phm trong sn xut, kinh doanh thc phm, chng nhn c s iu kin an ton thc phm trong sn xut, kinh doanh thc phm...#Lut an ton thc phm#284787## 00629000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430140006000480020027000540080005000810090010000860100005000960110 01400101020001000115020002200125020000900147039000500156020001800161021018900179 013000700368#VN12.00503#VN12.00504#Vi?t#L504T#343.59705#^214#6500#Lut thu gi tr gia tng#^aH.#^aT php#2011#^a22tr.^b19cm#Php lut#Thu gi tr gia tng# Vit Nam#Vanh#Vn bn php lut#Gii thiu mt s quy nh php lut v cn c v phng php tnh thu; khu tr, hon thu, nhng quy nh chung v cc iu k hon thi hnh c quy nh trong lut thu gi tr gia tng#284788## 00508000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050016000540020020000700030004000900070016000940080 00500110009001900115010000500134011001500139020001700154020000900171020000400180 039000500184013000700189015003400196#VN12.00505#VN12.00506#55000#Vi?t#M501R#895 .9221#^214#Nguyn Xun Lai#Ma rau khc i qua#Th#Nguyn Xun Lai#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2011#^a170tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vanh#284789#Tn th t tc gi: Nguyn nh Quy## 00511000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050012000550020028000670030022000950070012001170080 00500129009001900134010000500153011001500158020001700173020000900190020001200199 039000500211013000700216020001000223#VN12.00507#VN12.00508#40000#Vi?t#NG558K#89 5.9223#^214#Thanh Hng#Ngi khng c ht n ca#Tp truyn ngn v k#Thanh Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a170tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truy n ngn#Vanh#284790#Truyn k## 00701000000000241000450004100050000018100070000508200100001280800050002200200370 00270030041000640080005001050090034001100100005001440110013001490390005001620150 15000167021009300317020001000410020001100420013000700431020001200438020000900450 #Vi?t#QU600#344.59705#^214#Quy nh v phng nga mua bn ngi#Lut Phng, ch ng mua bn ngi nm 2011#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut#2011#^a6tr.^b21 cm#Vanh#TTS ghi: B T php. n "Tng cng cng tc ph bin gio dc php lut nhm nng cao thc php lut cho thanh thiu nin giai on 2011-1015"#G m nhng quy nh v phng nga mua bn ngi theo lut Phng, chng mua bn ng i nm 2011#Php lut#Bun ngi#284791#Phng chng#Vit Nam## 00809000000000241000450004100050000018100060000508200100001180800050002100200330 00260030151000590080005002100090034002150100005002490110013002540390005002670150 15000272021009800422020001000520020001300530013000700543020000800550020000900558 #Vi?t#C101H#342.59708#^214#Cc hnh vi vi phm quyn tr em#Ngh nh s 71/2011 /N-CP ngy 22/8/2011 ca Chnh ph quy nh chi tit, hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Bo v, chm sc v gio dc tr em#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut#2011#^a6tr.^b21cm#Vanh#TTS ghi: B T php. n "Tng cng cng t c ph bin gio dc php lut nhm nng cao thc php lut cho thanh thiu ni n giai on 2011-1015"#a ra mt s hnh vi c coi l cc hnh vi vi phm quy n tr em theo ngh nh s 71/2011N-CP#Php lut#Quyn tr em#284792#Vi phm#V it Nam## 00758000000000265000450004100050000018100070000508200100001280800050002200200470 00270030041000740080005001150090034001200100005001540110013001590390005001720150 15000177021010500327020001000432020000700442020001100449020000900460013000700469 020000700476020000900483#Vi?t#QU600#344.59705#^214#Quy nh v bo v, h tr n n nhn b mua bn#Lut Phng, chng mua bn ngi nm 2011#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut#2011#^a6tr.^b21cm#Vanh#TTS ghi: B T php. n "Tng cn g cng tc ph bin gio dc php lut nhm nng cao thc php lut cho thanh thiu nin giai on 2011-1015"#Gm nhng quy nh v bo v v h tr nn nhn b mua bn theo lut Phng, chng mua bn ngi nm 2011#Php lut#Bo v#Bun n gi#Nn nhn#284793#H tr#Vit Nam## 01131000000000253000450004100050000018100060000508200100001180800050002100200890 00260030159001150080005002740090034002790100005003130110013003180390005003310150 15000336021032100486020001000807020002300817020001000840013000700850020000900857 020001100866#Vi?t#C101#344.59703#^214#Cc iu kin m bo cho phm nhn sp c hp hnh xong n pht t ti ho nhp cng ng#Ngh nh s 80/2011/N-CP ngy 16 thng 9 nm 2011ca Chnh ph quy nh cc bin php bo m ti ho nhp cn g ng i vi ngi chp hnh xong n pht t#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut#2011#^a6tr.^b21cm#Vanh#TTS ghi: B T php. n "Tng cng cng tc ph bin gio dc php lut nhm nng cao thc php lut cho thanh thiu nin gi ai on 2011-1015"#Cc iu kin m bo cho phm nhn sp chp hnh xong n ph t t ti ho nhp cng ng: Gio dc, h tr cc th tc php l cho phm nhn sp chp hnh xong n pht t. T vn v nh hng ngh nghip, nng cao kh n ng tm kim vic lm cho phm nhn sp chp hnh xong n pht t... theo ngh nh s 80/2011/N-CP#Php lut#Ti ho nhp cng ng#Phm nhn#284794#Vit Nam#M n hn t## 00524000000000253000450001400070000004100050000718100060001208200100001880800050 00280050016000330020037000490070016000860080005001020090020001070100005001270110 01400132020000800146020000900154039000500163021007700168020000700245020001100252 013000700263#18000#Vi?t#V115H#390.09597#^214#Nguyn Triu T#Vn ho ng x - Vn ho tn ngng#Nguyn Triu T#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a56tr.^b19cm#V n ho#Vit Nam#Vanh#Tm hiu v vn ho giao tip, ng x, vn ho tn ngng c a ngi Vit Nam#ng x#Tn ngng#284795## 00423000000000241000450001400070000004100050000718100070001208200110001980800050 00300050016000350020009000510030020000600070016000800080005000960090019001010100 00500120011001400125020001700139020000900156020000400165039000500169013000700174 #18000#Vi?t#CH460M#895.922134#^214#Nguyn Triu T#Ch mong#Th - lun bnh th #Nguyn Triu T#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2011#^a73tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#Vanh#284796## 00679000000000241000450004100050000018100070000508200100001280800050002200200270 00270030041000540080005000950090034001000100005001340110013001390390005001520150 15000157021008100307020001000388020001100398020001200409013000700421020000900428 #Vi?t#PH431C#344.59705#^214#Phng, chng mua bn ngi#Lut Phng, chng mua bn ngi nm 2011#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut#2011#^a6tr.^b21cm#Vanh#T TS ghi: B T php. n "Tng cng cng tc ph bin gio dc php lut nhm nng cao thc php lut cho thanh thiu nin giai on 2011-1015"#Gm nhng c u hi v mua bn ngi theo lut phng, chng mua bn ngi nm 2011#Php lut#B un ngi#Phng chng#284797#Vit Nam## 00941000000000277000450004100050000018100060000508200100001180800050002100200660 00260030132000920080005002240090034002290100005002630110013002680390005002810150 15000286021015300436020001000589020000900599020000900608020000700617020000700624 013000700631020001600638020000900654#Vi?t#X550P#342.59708#^214#X pht vi phm h nh chnh v bo v, chm sc v gio dc tr em#Ngh nh s 91/2011/N-CP ngy 17/10/2011 ca Chnh ph quy nh x pht vi phm hnh chnh v bo v, chm s c v gio dc tr em#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut#2011#^a6tr.^b21cm#Va nh#TTS ghi: B T php. n "Tng cng cng tc ph bin gio dc php lut nhm nng cao thc php lut cho thanh thiu nin giai on 2011-1015"#Gm nh ng hnh thc x pht vi phm hnh chnh v bin php khc phc hu qu. Hnh vi vi phm hnh chnh v mc x pht theo ngh nh s 91/2011/N-CP#Php lut#Chm sc#Gio dc#Tr em#Bo v#284798#Pht hnh chnh#Vit Nam## 00876000000000241000450004100050000018100060000508200100001180800050002100200610 00260030118000870080005002050090034002100100005002440110013002490390005002620150 15000267021017300417020001000590020001100600013000700611020000700618020000900625 #Vi?t#452T#344.59705#^214#i tng, th tc cai nghin ma tu ti gia nh, c ng ng#Ngh nh s 94/2010/N-CP ngy 09/9/2010 ca Chnh ph quy nh v t c hc cai nghin ma tu ti gia nh, cng ng#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut#2011#^a6tr.^b21cm#Vanh#TTS ghi: B T php. n "Tng cng cng tc ph bin gio dc php lut nhm nng cao thc php lut cho thanh thiu nin gia i on 2011-1015"#i tng, th tc t nguyn cai nghin ma tu ti gia nh, t i cng ng v nhng th tc p dng cai nghin ma tu bt buc ti cng ng t heo Ngh nh s 94/2010/N-CP#Php lut#Cai nghin#284799#Ma tu#Vit Nam## 01085000000000277000450004100050000018100060000508200100001180800050002100200930 00260030132001190080005002510090034002560100005002900110013002950390005003080150 15000313021027000463020001000733020000700743020000900750020000900759020000700768 013000700775020000900782020001600791#Vi?t#H107V#342.59708#^214#Hnh vi vi phm h nh chnh v bo v, chm sc v gio dc tr em - hnh thc v mc x pht#Ngh nh s 91/2011/N-CP ngy 17/10/2011 ca Chnh ph quy nh x pht vi phm h nh chnh v bo v, chm sc v gio dc tr em#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Ph p lut#2011#^a6tr.^b21cm#Vanh#TTS ghi: B T php. n "Tng cng cng tc p h bin gio dc php lut nhm nng cao thc php lut cho thanh thiu nin g iai on 2011-1015"#X pht hnh vi lm dng lao ng tr em, s dng tr em lm cng vic nng nhc, nguy him hoc tip xc vi cht c hi, lm nhng cng v ic khc tri vi quy nh ca php lut. X pht vi phm hnh vi cn tr vic h c tp ca tr em theo ngh nh s 91/2010/N-CP#Php lut#Bo v#Chm sc#Gio dc#Tr em#284800#Vit Nam#Pht hnh chnh## 00799000000000241000450004100050000018100070000508200100001280800050002200200520 00270030041000790080005001200090034001250100005001590110013001640390005001770150 15000182021017900332020001000511020001100521020000900532013000700541020000900548 #Vi?t#QU600#344.59705#^214#Quy nh v tip nhn, xc minh nn nhn b mua bn# Lut Phng, chng mua bn ngi nm 2011#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut# 2011#^a6tr.^b21cm#Vanh#TTS ghi: B T php. n "Tng cng cng tc ph bin gio dc php lut nhm nng cao thc php lut cho thanh thiu nin giai o n 2011-1015"#Gm nhng quy nh tip nhn, xc minh nn nhn b mua bn trong n c, nhng nn nhn c gii cu v nn nhn t nc ngoi tr v theo lut Phn g, chng mua bn ngi nm 2011#Php lut#Bun ngi#Nn nhn#284801#Vit Nam## 01084000000000253000450004100050000018100060000508200100001180800050002100200870 00260030160001130080005002730090034002780100005003120110013003170390005003300150 15000335021027500485020001000760020002300770013000700793020000900800020001000809 020001100819#Vi?t#C101B#344.59703#^214#Cc bin php bo m ti ho nhp cng ng i vi ngi chp hnh xong hnh pht t#Ngh nh s 80/2011/N-CP ngy 16 thng 9 nm 2011 ca Chnh ph quy nh cc bin php bo m ti ho nhp cng ng i vi ngi chp hnh xong n pht t#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut#2011#^a6tr.^b21cm#Vanh#TTS ghi: B T php. n "Tng cng cng tc ph bin gio dc php lut nhm nng cao thc php lut cho thanh thiu nin gia i on 2011-1015"#Gm cc bin php bo m ti ho nhp cng ng i vi ngi chp hnh xong n pht t. Trch nhim ca U ban Nhn dn cp x v gia nh t rong vic thc hin cc bin php bo m ti ho nhp cng ng cho ngi chp hnh xong n pht t theo ngh nh s 80/2011/N-CP#Php lut#Ti ho nhp cng ng#284802#Vit Nam#Phm nhn#Mn hn t## 00457000000000229000450004100050000018100060000508200070001180800050001800200470 00230070047000700080005001170090018001220100005001400110013001450200022001580200 00800180005000900188005001000197039000500207013000700212020000800219#Vi?t#H112C# 363.17#^214#Hy cn thn khi s dng thuc bo v thc vt#Li: Minh Anh ; Minh ho, trnh by: Phm Tun#^aH.#^aVn ho dn tc#2011#^a8tr.^b19cm#Thuc bo v thc vt#S dng#Anh Minh#Phm Tun#Vanh#284803#An ton## 00960000000000241000450004100050000018100060000508200100001180800050002100201030 00260030118001290080005002470090034002520100005002860110013002910390005003040130 00700309015015000316021021500466020001000681020001100691020000700702020000900709 #Vi?t#T450C#344.59705#^214#T chc cai nghin ma tu ti gia nh, cng ng, tr ch nhim ca gia nh v ca ngi nghin ma tu#Ngh nh s 94/2010/N-CP ng y 09/9/2010 ca Chnh ph quy nh v t chc cai nghin ma tu ti gia nh, c ng ng#^aH.#^aV Ph bin, Gio dc Php lut#2011#^a6tr.^b21cm#Vanh#284804#TT S ghi: B T php. n "Tng cng cng tc ph bin gio dc php lut nhm n ng cao thc php lut cho thanh thiu nin giai on 2011-1015"#T chc cai n ghin ma tu. iu tr ct cn, qun l, gim st, gio dc... ngi nghin ma t u. Trch nhim ca ngi nghin ma tu v trch nhim ca gia nh ngi nghin ma tu theo ngh nh s 94/2010/10N-CP#Php lut#Cai nghin#Ma tu#Vit Nam## 00615000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020056000530070014001090080005001230090010001280100 00500138011001500143020001000158020001800168020000900186005000900195039000500204 020001800209021010300227013000700330#VV12.01269#VV12.01270#Vi?t#L504D#346.597#^2 14#65000#Lut doanh nghip v mt s quy nh hng dn thi hnh#c Hin b.s.# ^aH.#^aT php#2011#^a483tr.^b21cm#Php lut#Lut doanh nghip#Vit Nam#c Hin #Vanh#Vn bn php lut#Gm cc thng t, ngh nh ca chnh ph v lut doanh nghip cng mt s quy nh hng dn thi hnh#284805## 01074000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020110000460030030001560070035001860080005002210090010002260100 00500236011001500241015015300256020001000409020001200419005001300431039000500444 00500150044902000130046402102330047702000120071002000090072202000100073101300070 0741#VV12.01271#VV12.01272#Vi?t#S450T#343.597#^214#S tay hi - p php lut v chnh sch khuyn nng, pht trin nng nghip, nng thn, lao ng v vic lm #Dnh cho thanh nin nng thn#B.s.: Nguyn Duy Lm, Phm Th Ho#^aH.#^aT php #2011#^a101tr.^b21cm#TTS ghi: B T php. n "Tng cng cng tc ph bin, gio dc php lut nhm nng cao thc php lut cho thanh thiu nin giai on 2011 - 2015"#Php lut#Khuyn nng#Phm th Ho#Vanh#Nguyn Duy Lm#Sch hi p#Gm nhng cu hi p thng qua cc tnh hung nhm gii thiu cc quy nh p hp lut hin hnh v mt s lnh vc c lin quan trc tip ti i sng, cng vic ca thanh nin nng thn, gip h nm bt, vn dng php lut tt hn#Nng nghip#Lao ng#Nng thn#284806## 00658000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420020028000470070062000750080005001370090010001420100005001520110 01500157020001000172020000800182020000900190006001700199005001800216039000500234 005001300239021009300252013000700345020001600352#VV12.01273#VV12.01274#Vi?t#QU45 1T#349.597#^214#Quc triu lut l tot yu#Cao Xun Dc ; Trn Th Kim Anh dch ; Nguyn Vn Nguyn h..#^aH.#^aT php#2011#^a265tr.^b21cm#Php lut#Lch s#V it Nam#Trn Th Kim Anh#Nguyn Vn Nguyn#Vanh#Cao Xun Dc#Gii thiu b lut c ban hnh di triu Duy Tn vi nhng quy nh theo t vn c th#284807 #B lut Duy Tn## 00617000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430140007000480020049000550070014001040080005001180090010001230100 00500133011001500138020001000153020001100163020000900174005000900183039000500192 020001800197021011700215013000700332#VV12.01276#VV12.01275#Vi?t#L504N#346.59704# ^214#58000#Lut nh v mt s quy nh hng dn thi hnh#c Hin b.s.#^aH.# ^aT php#2011#^a439tr.^b21cm#Php lut#Lut nh #Vit Nam#c Hin#Vanh#Vn b n php lut#Gm nhng quy nh chung, cc quy nh php lut v nh . Cc quy nh php lut v qun l v s dng nh chung c#284808## 00744000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420020089000470070013001360080005001490090010001540100005001640110 01500169020001000184020001000194020001000204020000900214039000500223005001300228 020001300241013000700254021018600261020000700447#VV12.01277#VV12.01278#Vi?t#NH55 6#347.597#^214#Nhng iu cn bit v khi kin v n dn s, yu cu gii quy t vic dn s ti ta n#L Quang Hu#^aH.#^aT php#2011#^a247tr.^b21cm#Php lu t#n dn s#Khi kin#Vit Nam#Vanh#L Quang Hu#Sch hi p#284809#Nhng cu hi p v trnh t, th tc khi kin v n, yu cu gii quyt vic dn s ti to n: Quyn v ngha v, thi hiu khi kin, n khi kin, php lut quy nh khi kin...#Dn s## 00865000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510020111000560030032001670070019001990080005002180090 01000223010000500233011001500238020001000253020000800263020002000271020000900291 039000500300005001900305013000700324021022900331020000300560#VV12.01279#VV12.012 80#70000#Vi?t#TH552H#342.59708#^214#Thc hin php lut v dn ch cp x tro ng iu kin xy dng nh nc php quyn x hi ch ngha Vit Nam#T thc tin ca tnh Thi Bnh#Nguyn Hng Chuyn#^aH.#^aT php#2011#^a311tr.^b21cm#Php l ut#Dn ch#Nh nc php quyn#Vit Nam#Vanh#Nguyn Hng Chuyn#284810#Mt s v n l lun v dn ch cp x v nh nc php quyn x hi ch ngha Vit N am. Thc hin php lut v dn ch cp x. Thc trng thc hin bin php dn ch cp x nc ta hin nay qua thc t tnh Thi Bnh#X## 00716000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020045000480070064000930080005001570090010001620100005001720110 01500177015005600192020001000248020001200258020001100270020000900281005001700290 00500160030700500120032300500150033500500150035003900050036501300070037002000130 0377#VV12.01281#VV12.01282#Vi?t#H428#344.59705#^214#Hi - p v lut phng, ch ng mua bn ngi#B.s.: Nguyn Cng Hng (ch.b.), Nguyn Vn Hon, Thu Vn.. .#^aH.#^aT php#2011#^a131tr.^b21cm#TTS ghi: B T Php. V Php lut Hnh s - Hnh chnh#Php lut#Phng chng#Bun ngi#Vit Nam#Nguyn Cng Hng#Nguyn V n Hon# Thu Vn#L Th Vn Anh#Nguyn Hi Anh#Vanh#284811#Sch hi p## 01051000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020041000480070064000890080005001530090010001580100005001680110 01500173021030700188020001000495020001200505020000900517020001000526020001800536 00500170055401500560057102000090062700500160063600500120065200500110066400500150 0675039000400690013000700694#VV12.01283#VV12.01284#Vi?t#T310H#344.59705#^214#Tm hiu lut phng, chng mua bn ngi#B.s.: Nguyn Cng Hng (ch.b.), Nguyn Vn Hon, Thu Vn...#^aH.#^aT php#2011#^a146tr.^b21cm#Trnh by vic ban hnh lut phng, chng mua bn ngi nhm gp phn khc phc nhng bt cp, hn ch trong thc tin u tranh phng, chng mua bn ngi v p ng yu cu hi nhp quc t. Gii thiu mt s ni dung c bn ca lut phng, chng mua bn ngi v ton vn lut phng, chng mua bn ngi#Php lut#Phng chng#Bun bn#Con n gi#Vn bn php lut#Nguyn Cng Hng#TTS ghi: B T php. V Php lut Hnh s - Hnh chnh#Vit Nam#Nguyn Vn Hon# Thu Vn#L Vn Anh#Nguyn Hi Anh#M ai#284812## 01026000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820012000418080005000530050015000580020069000730030017001420070034001590080 00500193009001000198010000500208011001500213021040800228020000700636020001100643 020001900654020000900673020001700682005001800699013000700717#VV12.01286#VV12.012 85#66000#Vi?t#NG558C#364.3609597#^214#ng Thanh Nga#Ngi cha thnh nin phm ti - c im tm l v chnh sch x l#Sch chuyn kho#ng Thanh Nga, Tr ng Quang Vinh#^aH.#^aT php#2011#^a274tr.^b21cm#Gii thiu mt s khi nim v nguyn tc c bn v t php ngi cha thnh nin. Trnh by c im tm l c a ngi cha thnh nin phm ti v yu t tm l x hi tc ng n hnh vi ph m ti ca ngi cha thnh nin. Nhng iu tra v n hnh s do ngi cha th nh nin thc hin; ng thi xt x, ti ho nhp, tham vn, h tr tm l cho n gi cha thnh nin phm ti, km theo mt s kin ngh#Tm l#Chnh sch#Tui v thnh nin#Phm ti#Sch chuyn kho#Trng Quang Vinh#284813## 00847000000000325000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820010000418080005000510050015000560020105000710070015001760080005001910090 01000196010000500206011001500211021019500226020001000421020000900431039000400440 02000090044402000180045301300070047102000080047802000110048602000060049702000180 0503#VV12.01287#VV12.01288#48000#Vi?t#CH300D#344.59701#^214#Nguyn Vn Hu#Ch dn php lut v hp ng lao ng, x l vi phm k lut lao ng v gii quyt tranh chp lao ng#Nguyn Vn Hu#^aH.#^aT php#2011#^a287tr.^b21cm#Gii thi u mt s s v hp ng lao ng, gii quyt tranh chp, x l k lut lao ng, cng cc lnh vc khc ca php lut lao ng, km theo mt s vn bn quy p hm php lut v lao ng#Php lut#Vit Nam#Mai#Lao ng#Hp ng lao ng#2848 14#K lut#Tranh chp#X l#Vn bn php lut## 01126000000000325000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020105000460070060001510220004002110080005002150090010002200100 00500230011001500235015005400250021036800304020001000672020001900682005001400701 00500180071500500170073300500180075000500120076803900040078002000090078401300070 0793#VV12.01289#VV12.01290#Vi?t#T103L#349.597#^214#Ti liu hng dn bi dng kin thc php lut cho gio vin mn gio dc cng dn cp trung hc c s#B.s. : Phm Kim Dung, inh Th nh Hng, Phan Hng Nguyn...#T.2#^aH.#^aT php#2011# ^a374tr.^b21cm#TTS ghi: B T php. V Ph bin, Gio dc Php lut#Cung cp c c kin thc php lut mi v quyn v ngha v c bn ca cng dn, lut dn s i vi ngi cha thnh nin, ti sn v quyn s hu, bo v di sn vn ho, l ao ng cha thnh nin, gio dc v o to, quc tch v ng k khai sinh cho tr em v hng dn thc hin bi dng kin thc php lut cho gio vin mn G io dc cng dn cp trung hc c s#Php lut#Ti liu hng dn#Phm Kim Dung# inh Th nh Hng#Phan Hng Nguyn#Nguyn Thu Nhung#Bi Anh Th#Mai#Vit Nam#28 4815## 00802000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003018100060 00350820010000418080005000510050012000560020055000680070012001230080005001350090 01000140010000500150011001500155021028300170020001000453020000900463020001700472 039000400489020000400493020000800497013000700505#VV12.01291#VV12.01292#143000#V i?t#M458S#346.59704#^214#Nguyn Vit#Mt s quy nh php lut mi nht v t ai v nh #Nguyn Vit#^aH.#^aT php#2011#^a574tr.^b24cm#Gii thiu mt s ngh quyt ca quc hi, ngh nh ca chnh ph, quyt nh ca th tng chnh ph v mt s vn bn khc v t ai v nh : min gim thu s dng t nng ng hip, s hu nh , s dng t phi nng nghip, c ch, chnh sch pht trin n h cho sinh vin...#Php lut#Vit Nam#Vn bn php qui#Mai#t#Nh ca#284816 ## 00838000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500050017000550020036000720070057001080080005001650090 01000170010000500180011001500185021021300200020001600413020000900429020001100438 039000400449015004600453005001300499005001700512013000700529#VV12.01293#VV12.012 94#48000#Vi?t#GI-108T#343.597#^214#Hong Minh Chin#Gio trnh lut thng mi Vit Nam#Hong Minh Chin (ch.b.), ng Ngc Ba, Trn Th Bo nh#^aH.#^aT php #2011#^a293tr.^b21cm#Trnh by nhng vn l lun v lut thng mi. Gii thi u php lut v doanh nghip t nhn v h kinh doanh, php lut v cng ty, hp tc x, hp ng thng mi v gii quyt tranh chp thng mi, ph sn#Lut t hng mi#Vit Nam#Gio trnh#Mai#TTS ghi: Trng trung cp Lut Bun Ma Thut# ng Ngc Ba#Trn Th Bo nh#284817## 00834000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500050019000550020040000740070019001140080005001330090 01000138010000500148011001500153021029100168020002000459020000900479020001100488 039000400499015004600503013000700549#VV12.01295#VV12.01296#71000#Vi?t#GI-108T#3 47.597#^214#Nguyn Triu Dng#Gio trnh lut t tng dn s Vit Nam#Nguyn Tr iu Dng#^aH.#^aT php#2011#^a429tr.^b21cm#Cung cp nhng vn chung ca lu t t tng dn s; thm quyn ca to n nhn dn; c quan v ngi tin hnh t tng; ngi tham gia t tng; chng minh v chng c trong t tng dn s; bin php khn cp tm thi, n ph, l ph v chi ph t tng... trong lut t tng dn s Vit Nam#Lut t tng dn s#Vit Nam#Gio trnh#Mai#TTS ghi: Trng tru ng cp Lut Bun Ma Thut#284818## 00847000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500050017000550020033000720070017001050080005001220090 01000127010000500137011001500142021032200157020001300479020000900492020001100501 039000400512015004600516013000700562#VV12.01298#VV12.01297#76000#Vi?t#GI-108T#3 45.597#^214#Phan Xun Trng#Gio trnh lut hnh s Vit Nam#Phan Xun Trng#^ aH.#^aT php#2011#^a493tr.^b21cm#Gii thiu cc khi nim, nhim v v cc nguy n tc c bn ca Lut hnh s. Khi nim, cu to v hiu lc ca vn bn quy p hm php lut hnh s Vit Nam. Trnh by cc kin thc c bn v ti phm v c u thnh ti phm; mt khch th, khch quan, ch th, ch quan ca ti phm... v cc vn lin quan n ti phm#Lut hnh s#Vit Nam#Gio trnh#Mai#TTS gh i: Trng trung cp Lut Bun Ma Thut#284819## 00779000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500050015000550020032000700070015001020220004001170080 00500121009001000126010000500136011001500141015004600156021023300202020001200435 020000900447020001100456013000700467005001500474#VV12.01299#VV12.01300#52000#Vi ?t#GI-108T#349.597#^214#V Th Hi Yn#Gio trnh lut dn s Vit Nam#V Th H i Yn#T.1#^aH.#^aT php#2011#^a234tr.^b21cm#TTS ghi: Trng trung cp Lut Bu n Ma Thut#Khi qut chung lut Dn s Vit Nam. Trnh by kin thc php lut v quan h php lut dn s, quyn nhn thn, giao dch dn s, i din, thi h n v thi hiu, ti sn v quyn s hu, nhng quy nh v nguyn tc v tha k ...#Lut dn s#Vit Nam#Gio trnh#284820#V Th Hi Yn## 00807000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100080 00340820008000428080005000500050015000550020032000700070015001020220004001170080 00500121009001000126010000500136011001500141015004600156021024500202020001200447 020000900459020001100468039000400479013000700483005001500490#VV12.01301#VV12.013 02#66000#Vi?t#GI-108T#349.597#^214#V Th Hi Yn#Gio trnh lut dn s Vit N am#V Th Hi Yn#T.2#^aH.#^aT php#2011#^a306tr.^b21cm#TTS ghi: Trng trung cp Lut Bun Ma Thut#Trnh by cc kin thc php lut v ngha v dn s, hp ng dn s, cc hp ng c i tng l ti sn, i tng l cng vic, cc ngha v dn s ring bit, trch nhim bi thng thit hi ngoi hp ng, bi thng thit hi c th...#Lut dn s#Vit Nam#Gio trnh#Mai#284821#V Th H i Yn## 00801000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200100 00348080005000440050015000490020060000640070015001240080005001390090010001440100 00500154011001500159021030400174020001000478020001000488020000900498039000400507 020001700511013000700528#VV12.01303#VV12.01304#Vi?t#PH109L#342.59708#^214#Nguyn Th Bo#Php lut v quyn ca ngi khuyt tt Vit Nam hin nay#Nguyn Th Bo#^aH.#^aT php#2011#^a445tr.^b21cm#Gii thiu mt s vn l lun php lu t v quyn ca ngi khuyt tt v c ch bo v, thc y quyn ca ngi khuy t tt. Trnh by s hnh thnh, pht trin v thc trng, quan im, gii php h on thin php lut, xy dng c ch bo v v thc y quyn ca ngi khuyt t t Vit Nam hin nay#Php lut#Quyn li#Vit Nam#Mai#Ngi khuyt tt#284822# # 00918000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100080002708200080 00358080005000430020059000480070061001070080005001680090010001730100005001830110 01500188021012900203020001000332020000900342020000900351020001800360039000400378 01500620038200500120044400500130045600500170046900500150048600500150050101300070 0516020001700523004002800540#VV12.01305#VV12.01306#Vi?t#NGH307V#342.597#^214#Ngh ip v r sot, h thng ho vn bn quy phm php lut#B.s.: L Hng Sn (ch.b. ), ng Ngc Ba, Nguyn Tt Thng...#^aH.#^aT php#2011#^a267tr.^b24cm#Trnh b y khi qut, khi nim, nguyn tc, c im, mc ch, nh k v tng r sot, h thng ho vn bn quy phm php lut#Php lut#Qui phm#Vit Nam#Vn bn ph p lut#Mai#TTS ghi: B T php. Cc Kim tra Vn bn quy phm php lut#L Hng Sn#ng Ngc Ba#Nguyn Tt Thng#Hong Linh Cm#Trn Thu Giang#284823#Vn bn nh nc#Ti bn c sa i, b sung## 00667000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410050016000460020037000620070016000990080005001150090010001200100 00500130011001500135021016000150020001000310020001000320020000800330020001000338 020000900348020000900357039000400366013000700370#VV12.01307#VV12.01308#Vi?t#C120 N#346.597#^214#Hong Quc Hng#Cm nang nghip v thanh tra t php#Hong Quc H ng#^aH.#^aT php#2011#^a642tr.^b24cm#Tng quan v thanh tra t php. Gii thi u cc nghip v thanh tra hnh chnh, chuyn ngnh, thanh tra gii quyt khiu n i, t co v cc vn bn c lin quan#Php lut#Thanh tra#T php#Nghip v#Vi t Nam#Cm nang#Mai#284824## 00893000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050010000620020042000720030034001140070 01000148008000500158009002100163010000500184011001500189012003900204021028400243 020001600527020002700543039000400570020001000574013000700584#VV12.01309#VV12.013 10#VV12.01311#97000#Vi?t#H561D#006.6#^214#Khi Hon#Hng dn thc hnh Adobe I llustrator CS6#Ch dn bng hnh - Hc 1 bit 10#Khi Hon#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2011#^a255tr.^b24cm#T sch Gii mt ngh - Hng trn i#Gii thiu v v ng lm vic vi Adobe Illustrator CS6 v hng dn s dng cng c chn, canh ch nh, to v bin tp cc hnh dng, bin i cc i tng, v cc cng c Pen v Pencil, k thut mu v t mu, lm vic vi Type, Layer, phi cnh bn v, ho trn cc mu v hnh dng# ho my tnh#Phn mm Adobe Illustrator#Mai#Thc hnh#284825## 00912000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050010000620020036000720030034001080070 01000142008000500152009002100157010000500178011001500183012003900198021021700237 02000130045402000100046702000090047702000210048603900040050702000100051102000190 0521020001500540013000700555#VV12.01312#VV12.01314#VV12.01313#56000#Vi?t#H561D# 006.6#^214#Khi Hon#Hng dn thc hnh Adobe Flash CS6#Ch dn bng hnh - Hc 1 bit 10#Khi Hon#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2011#^a255tr.^b24cm#T sch Gii mt ngh - Hng trn i#Gii thiu cc bc khi u trong Flash CS6. Hng d n v, lm symbol, hot hnh, nh sng, camera, clip movie, iu khin movie, i vo dng lm vic, xut bn ln Web v phng php lm vic vi Flash Catalyst C S6#Tp my tnh#Trang Web#Thit k#Phn mm Adobe Flash#Mai#Thc hnh#Hot hnh my tnh#Sch hng dn#284826## 00860000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050010000620020042000720030034001140070 01000148008000500158009002100163010000500184011001500189012003900204021024200243 020000900485020001000494020001000504020002100514039000400535013000700539#VV12.01 316#VV12.01317#VV12.01315#91000#Vi?t#H561D#006.7#^214#Khi Hon#Hng dn thc hnh Adobe Dreamweaver CS6#Ch dn bng hnh - Hc 1 bit 10#Khi Hon#^aH.#^aGi ao thng Vn ti#2011#^a415tr.^b24cm#T sch Gii mt ngh - Hng trn i#Gii thiu nhng tc v c th thit k trang Web, lm vic trong mi trng Drea mweaver, thm text v trang Web, chn hnh nh vo trang Web, lin kt cc trang Web, thm bng, to khung v cc form, qun l v a trang Web ln Internet#Th it k#Trang Web#Thc hnh#Phn mm Dreamweaver#Mai#284827## 00824000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050010000620020034000720030034001060070 01000140008000500150009002100155010000500176011001500181012003900196021022700235 020001600462020002300478020001000501039000400511013000700515#VV12.01318#VV12.013 19#VV12.01320#80000#Vi?t#H561D#006.6#^214#Khi Hon#Hng dn thc hnh Photosh op CS6#Ch dn bng hnh - Hc 1 bit 10#Khi Hon#^aH.#^aGiao thng Vn ti#201 1#^a335tr.^b24cm#T sch Gii mt ngh - Hng trn i#Gii thiu v Workspace trong Photoshop CS6. Hng dn cch s dng Adobe Bridge, k thut to cc vng chn tt nht, t v chnh sa nh, to nh p, k nng s dng cc Layer hiu qu, s dng cc b lc Adobe Photoshop...# ho my tnh#Phn mm Photoshop CS 6#Thc hnh#Mai#284828## 00882000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050010000620020039000720030034001110070 01000145008000500155009002100160010000500181011001500186012003900201021025200240 020002400492020001600516020001000532039000400542020001500546013000700561#VV12.01 321#VV12.01322#VV12.01323#91000#Vi?t#H561D#686.2#^214#Khi Hon#Hng dn thc hnh Adobe InDesign CS6#Ch dn bng hnh - Hc 1 bit 10#Khi Hon#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2011#^a415tr.^b24cm#T sch Gii mt ngh - Hng trn i#Gii th iu nhng khi u vi InDesign CS6. Hng dn to v xem mt ti liu, qun l cc trang v book, lm vic vi text, place, ho, cc i tng v layer, p dng v qun l mu, t, nt v hiu ng, cng vi cc bc hon tt mt ti liu#Phn mm Adobe InDesign#Ch bn in t#Thc hnh#Mai#Sch hng dn#284829 ## 00814000000000313000450002600110000002600110001102102200002202000110024203900040 02530050009002570140007002660410005002731810006002780820008002848080006002920020 04200298007004600340022000500386005001400391008000500405009002100410010000500431 011001500436005001000451005001000461005001300471020000900484013000700493#VV12.01 324#VV12.01325#Gii thiu qu trnh phn u, ngh lc t c nhng thnh c ng trong s nghip kinh doanh ca mt s doanh nhn Vit Nam trong v ngoi n c trn nhiu lnh vc: kinh t, khoa hc k thut, sn xut, thng mi...#Doanh nhn#Mai#Lu Vinh#60000#Vi?t#D408N#338.092#^2 14#Doanh nhn Vit Nam - N ci v nc mt#Lu Vinh (ch.b.), Nguyn Phng, Thi Bnh...#T.17#Nguyn Phng#^a H.#^aGiao thng Vn ti#2011#^a319tr.^b21cm#Thi Bnh#Thanh Hn#Nguyn Hng#Vi t Nam#284830## 00986000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820006000558080005000610020062000660030019001280070060001470080 00500207009001100212010000500223011001500228021021900243020001900462020000900481 02000080049002000080049802000100050600500150051600500070053100500130053800500180 0551005001800569005001400587039000400601013000700605#VL12.00139#VL12.00142#VL12. 00141#VL12.00140#Vi?t#B305#327.1#^214#Bin ng: Hng ti mt khu vc ho bnh , an ninh v hp tc#Ti liu tham kho#Vinod Saighal, Su Hao, Ren Yuanzhe... ; ng nh Qu ch.b.#^aH.#^aTh gii#2011#^a509tr.^b27cm#Gii thiu tm quan trn g ca bin ng trong mi trng chin lc ang thay i. Trnh by v nhng di n bin, tranh chp, gii quyt, hp tc bin ng v vic thc y hp tc v an ninh v pht trin bin ng#Tranh chp quc t#Ho bnh#An ninh#Hp tc#B in ng#Saighal, Vinod#Su Hao#Yuanzhe, Ren#Schaeffer, Daniel#Percival, Bronson# ng nh Qu#Mai#284831## 00757000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020034000460080005000800090033000850100005001180110015001230210 31200138020001000450039000400460020000600464020000900470020000900479020000800488 013000700496#VL12.00143#VL12.00144#Vi?t#C101Q#343.597#^214#Cc quy nh v qun l d n ODA#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a117tr.^b30cm#Gii thi u cc ngh nh, thng t, quyt nh v quy ch qun l v s dng ngun h tr pht trin chnh thc ODA v hng dn v chc nng, nhim v v c cu t chc ca ban qun l chng trnh, d n ODA... km theo s tay hng dn chun b t hc hin d n ca B K hoch v u t v Ngn hng th gii#Php lut#Mai#D n#Qui nh#Vit Nam#Vn ODA#284832## 00780000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020038000460080005000840090033000890100005001220110015001270210 34000142020001000482020000900492039000400501013000700505020000900512020001700521 #VL12.00145#VL12.00146#Vi?t#C101Q#346.597#^214#Cc quy nh v u thu ca Vit Nam#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a135tr.^b30cm#Gii thiu ton v n lut u thu nm 2005 v lut sa i, b sung mt s iu ca cc lut lin quan n u t xy dng c bn; ngh nh hng dn thi hnh lut u thu v la chn nh thu xy dng theo lut xy dng v ch th v chn chnh vic thc hin hot ng u thu s dng vn nh nc, nng cao hiu qu cng tc u th u#Php lut#u thu#Mai#284833#Vit Nam#Vn bn php qui## 00670000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020050000440080005000940090033000990100005001320110015001370120 06100152021018500213020000400398020000600402020000900408039000400417013000700421 #VL12.00147#VL12.00148#Vi?t#C101T#332.6#^214#Cc ti liu ca d n qu chun b d n (PPTAF)#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a227tr.^b30cm#u ba sch ghi: B K hoch v u t ; Ngn hng Th gii#Gii thiu tm tt d n, bi cnh, cn c, m t d n, tng chi ph, c cu vn d n v k hoch ti ch nh, qun l thc hin, vn hnh d n, cng cc kt qu v tc ng ca d n#Q u#D n#Ti liu#Mai#284834## 00934000000000301000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390020068000440030018001120070044001300080005001740090033001790100 00500212011001500217021020900232005001200441005001500453039000400468015007300472 012003900545005001200584005001200596005001700608013000700625#VL12.00149#VL12.001 50#Vi?t#B108C#523.1#^214#Bo co tng hp kt qu khoa hc cng ngh (giai on 2008 - 2011)#Nghin cu c bn#o Khc An, Hong Thi Lan, L Huy Minh...#^aH.# ^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a359tr.^b27cm#Gii thiu 5 ti nghin cu khoa hc ng dng v kh quyn, nng lng, vt liu, y - sinh hc... v mt s ni dung v xy dng php l v chnh sch trong nghin cu v ng dng khoa hc cng ngh v tr#o Khc An#Hong Thi Lan#Mai#TTS ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam ; B Khoa hc v Cng ngh#Chng trnh Khoa hc Cng ngh v tr#L Huy Minh#V Th Bch#Nguyn Hng Thao#284835## 01081000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200080 00338080005000410020068000460030020001140070049001340080005001830090033001880100 00500221011001500226021024300241020000800484005001300492005001500505039000400520 01500730052401200390059702000100063602000200064602000080066600500160067400500160 0690005001800706013000700724#VL12.00151#VL12.00152#Vi?t#B108C#621.382#^214#Bo c o tng hp kt qu khoa hc cng ngh (giai on 2008 - 2011)#Nghin cu ng d ng#ng Vn c, Trn Tun Ngc, inh Hng Phong...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a353tr.^b27cm#Gii thiu 6 ti nghin cu khoa hc ng dng v vin thm v nh v nh v tinh nh: Vin thm trn nn phn mm grass; thit k, vn hnh v khai thc hiu qu trm thu v tinh vin thm; xy dng v khai thc c s d liu vin thm...#V tinh#ng Vn c#Trn Tun Ngc#Mai#TTS gh i: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam ; B Khoa hc v Cng ngh#Chng trnh K hoa hc Cng ngh v tr#Vin thm#Nghin cu khoa hc#nh v#inh Hng Phong#T hi Quang Vinh#Nguyn Hnh Quyn#284836## 01086000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020068000450030021001130070053001340080005001870090033001920100 00500225011001500230021024000245020000800485005001700493005001600510039000400526 01500730053001200390060302000100064202000200065202000140067200500150068600500110 0701005001700712013000700729#VL12.00153#VL12.00154#Vi?t#B108C#629.46#^214#Bo c o tng hp kt qu khoa hc cng ngh (giai on 2008 - 2011)#Nghin cu cng ng h#Nguyn Minh Tun, Nguyn Khoa Sn, Nguyn Hu c...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a369tr.^b27cm#Gii thiu 6 ti nghin cu khoa hc cng n gh v tinh v cng ngh phng v tinh nh: nh hng ng hc phng tn la n cc thit b trn boong; xc nh, gim st v iu khin chuyn ng v t th v tinh nh trn qu o thp...#V tinh#Nguyn Minh Tun#Nguyn Khoa Sn#Mai# TTS ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam ; B Khoa hc v Cng ngh#Chng t rnh Khoa hc Cng ngh v tr#Cng ngh#Nghin cu khoa hc#Phng v tinh#Nguy n Hu c#L K Bin#Nguyn Hanh Hon#284837## 00747000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200070 00338080005000400020024000450070043000690080005001120090033001170100005001500110 01500155021017800170020001400348020001000362006001400372039000400386019000500390 015005000395013000700445005001700452#VL12.00156#VL12.00155#Vi?t#B103G#330.01#^21 4#Bi ging kinh t lng#o Vn Khim dch ; Nguyn Mnh Hng h..#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a603tr.^b27cm#Trnh by nhng vn c bn v cc m hnh hi quy phng trnh n, ni lng cc gi thit ca m hnh c in , cc ch kinh t lng v cc m hnh phng trnh ng thi#Kinh t lng#B i ging#o Vn Khim#Mai#Dch#TTS ghi: Trng i hc Thu li. B mn Kinh t #284838#Nguyn Mnh Hng## 00833000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430050015000480020050000630070015001130080005001280090033001330100 00500166011001500171021024700186020000800433039000400441020000500445015005400450 020000400504020001900508020000900527013000700536#VL12.00157#VL12.00158#Vi?t#NH55 6M#338.9597#^214#Phm Hong Hi#Nhng m hnh pht trin kinh t hi o Vit Na m#Phm Hong Hi#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a367tr.^b27cm#Nghi n cu c s l lun v thc tin pht trin bn vng kinh t - x hi di ven bi n, hi o v cc khu vc trng im; ng thi xc lp cc tuyn v cc m hn h thc tin pht trin bn vng kinh t - x hi di ven bin v hi o Vit Na m#Kinh t#Mai#Bin#u ba sch ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#o#M hnh pht trin#Vit Nam#284839## 00925000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020066000480070057001140080005001710090033001760100005002090110 01500214021015200229020000900381005001600390005001200406039000400418020001100422 01500540043302000100048702000090049702000100050602000090051600500160052500500150 0541005001200556013000700568#VL12.00160#VL12.00159#Vi?t#113#553.09597#^214#c im a cht v tim nng khong sn vng nc su bin ng#Nguyn Th Tip ( ch.b.), Nguyn Biu, Nguyn Th Hng...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#20 11#^a221tr.^b27cm#Gii thiu lch s nghin cu a cht khu vc. c im kin trc hnh thi, a cht, cu trc kin to, tim nng khong sn vng nc su bin ng#a cht#Nguyn Th Tip#Nguyn Biu#Mai#Khong sn#u ba sch ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Tim nng#c im#Bin ng#Vit Nam#Nguyn Th Hng#Trn nh Thn#L nh Nam#284840## 01188000000000373000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450020086000500070061001360080005001970090033002020100005002350110 01500240021033600255020000900591005001600600005001700616039000400633020001300637 01500540065002000100070402000080071402000130072202000100073502000120074502000090 0757005001500766005001200781005001400793013000700807#VL12.00161#VL12.00162#Vi?t# K305T#553.2095973#^214#Kin to - a ng lc v tim nng du kh ca b trm tch sng Hng - vnh Bc B#Phng Vn Phch (ch.b.), Nguyn Trng Tn, Trn c Thnh...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a212tr.^b27cm#Gii thiu t ng quan v tnh hnh nghin cu b trm tch sng Hng - vnh Bc B, c im a hnh - a mo, kin to a ng lc khng ch qu trnh hnh thnh v tin ho b trm tch sng Hng - vnh Bc B, a tng, ngun cung cp vt liu tr m tch v trin vng, tim nng du kh b sng Hng v b Bc vnh Bc B Vit Nam#Kin to#Phng Vn Phch#Nguyn Trng Tn#Mai#a ng lc#u ba sch ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Tim nng#Du kh#B trm tch#Sng Hng#V nh Bc B#Vit Nam#Trn c Thnh#Nguyn Ngc#Don nh Lm#284841## 00846000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200120 00338080005000450050014000500020061000640070014001250080005001390090033001440100 00500177011001500182021024800197020000500445039000400450020000700454015005400461 020001000515020000900525020001500534013000700549#VL12.00163#VL12.00164#Vi?t#120 H#551.4609597#^214#Phm Vn Thc#m hc bin v trng sng m ti khu vc bin ng Vit Nam#Phm Vn Thc#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a324tr.^ b27cm#Trnh by cc kin thc c bn v sng m, sng m trong mi trng nc b in, vn tc sng m, tia sng m, cc yu t gy ra hin tng tn sng v hp th sng m trong mi trng nc bin, tp m, trng sng m ti khu vc bin ng Vit Nam#Bin#Mai#m hc#u ba sch ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Bin ng#Vit Nam#Trng sng m#284842## 01005000000000349000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200130 00338080005000460020048000510070056000990080005001550090033001600100005001930110 01500198021025600213020000800469005001500477005001400492039000400506020000800510 01500540051802000110057202000070058300500140059000500140060400500130061802000090 0631013000700640020000800647#VL12.00165#VL12.00166#Vi?t#312H#333.91009597#^214# nh hng qun l tng hp vng b bin Bc B#Trn c Thnh (ch.b.), Nguyn H u C, Cng Thung...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a272tr.^b27c m#Gii thiu v iu kin t nhin, ti nguyn, kinh t - x hi v mi trng v ng b bin Bc B trong bi cnh chung ca di ven b Ty vnh Bc B. Trnh b y nh hng s dng, tip cn m hnh qun l v nh hng qun l tng hp v ng b bin Bc B#Kinh t#Trn c Thnh#Nguyn Hu C#Mai#B bin#u ba sch ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#nh hng#Bc B# Cng Thung#Trn nh Ln#inh Vn Huy#Vit Nam#284843#Qun l## 00918000000000313000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200060 00338080005000390050017000440020008000610290017000690070062000860080005001480090 03300153010000500186011001500191021025400206020000900460006001400469039000400483 019000500487015006000492005001700552020001100569013000700580020001700587#VL12.00 167#VL12.00168#Vi?t#H419M#006.3#^214#Mitchell, Tom M.#Hc my#Machine learning#T om M. Mitchell ; Nguyn Duy Hip dch ; Nguyn Th Vinh h..#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a383tr.^b29cm#Tp trung nhng khi nim v thng tin li n quan n hc my. Hng dn cch hc cy quyt nh, cc kin thc v nron n hn to, nh gi cc gi thit, hc bayes, hc da trn thc th, cc thut to n di truyn, hc cc tp quy tc v hc phn tch...#My tnh#o Vn Khim#Mai# Dch#TTS ghi: Trng i hc Thu li. Khoa Cng ngh Thng tin#Nguyn Mnh Hn g#Thut ton#284844#Tr tu nhn to## 00737000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380050017000430020037000600070038000970080005001350090021001400100 00500161011001500166021016100181020001400342020001100356005002000367039000400387 015007300391013000700464#VL12.00169#VL12.00170#Vi?t#TH455K#519#^214#Nguyn Th T hanh#Thng k trong kinh t v kinh doanh#Nguyn Th Thanh, Hong Th Cm Thch# ^aH.#^aGiao thng Vn ti#2011#^a144tr.^b27cm#Gii thiu cc thng tin c bn v tnh phn bi, tch phn ng, tch phn mt v phng trnh vi phn, km theo cc bi tp, hng dn v p s sau mi phn#Ton ng dng#Gio trnh#Hong Th Cm Thch#Mai#TTS ghi: Trng i hc Cng ngh Giao thng Vn ti. - Lu hn h ni b#284845## 00856000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440050013000490020018000620070051000800040039001310080 00500170009002100175010000500196011001500201021026100216020000900477020001800486 020001100504005001500515005001300530039000400543013000700547#VL12.00171#VL12.001 72#65000#Vi?t#V124L#691#^214#Phm Duy Hu#Vt liu xy dng#Phm Duy Hu (ch.b. ), Ng Xun Qung, Mai nh Lc#Ti bn ln th 3 c sa cha, b sung#^aH.#^aGi ao thng Vn ti#2011#^a295tr.^b27cm#Trnh by nhng vn chung v nhng c s khoa hc v thnh phn, cu trc, tnh cht, phng php thit k, cc gii ph p cng ngh. Cc vt liu chnh cho ngnh xy dng: , xi mng, b tng, bi tum , b tng asphalt, polime, sn, thp v cc vt liu khc#Xy dng#Vt liu xy dng#Gio trnh#Ng Xun Qung#Mai nh Lc#Mai#284846## 00956000000000289000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200070 00348080005000410020037000460070040000830080005001230090033001280100005001610110 01600166021033700182020000800519006001400527039000400541019000500545015007500550 020000900625020001100634005001400645013000700659#VL12.00173#VL12.00174#Vi?t#TH45 5K#330.02#^214#Thng k trong kinh t v kinh doanh#o Vn Khim dch ; Ng Tha nh Vn h..#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2011#^a1038tr.^b29cm#Trnh by cc thng tin c bn v thng k hc v nhiu ng dng ca n trong kinh t v kinh doanh: Thng k m t; xc xut; phn phi xc xut ri rc, lin tc; ly mu v phn phi ly mu; c lng khong; kim nh gi thit thng k; suy lu n thng k; phn tch phng sai v thit k th nghim; hi quy tuyn tnh, d bo...#Kinh t#o Vn Khim#Mai#Dch#TTS ghi: Trng i hc Thu li. B mn Kinh t. Khoa Kinh t v Qun l#Thng k#Kinh doanh#Ng Thanh Vn#284847## 00689000000000253000450002600110000004100050001118100060001608200100002280800050 00320020025000370030021000620080009000830090032000920100005001240110015001290150 01600144021021200160020001800372039000400390013000700394020000700401020000900408 020001800417#VL12.00175#Vi?t#103B#328.59796#^214#i biu nhn dn C Mau#Nhim k 2011 - 2016#^aC Mau#^aHi ng Nhn dn tnh C Mau#2011#^a340tr.^b29cm#Lu hnh ni b#Gii thiu hnh nh v tiu s tm tt ca tng i biu Quc hi t nh C Mau, HND v UBND tnh C Mau, i biu HND tnh C Mau, Tp. C Mau v c c huyn thuc tnh C Mau c sp xp theo vn ch ci A, B, C#i biu nhn d n#Mai#284848#C Mau#Vit Nam#i biu quc hi## 00809000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820009000628080005000710050012000760020060000880070 04600148008000500194009002100199010000500220011001500225021014100240020001200381 02000130039300500140040600500120042003900040043202000090043602000100044502000090 0455013000700464#VL12.00176#VL12.00179#VL12.00178#VL12.00177#85000#Vi?t#T312T#6 71.3028#^214# Hu Nhn#Tnh ton thit k ch to my cn kim loi v my cn thp# Hu Nhn, Thnh Dng ; Phan Vn H h..#^aH.#^aGiao thng Vn ti#201 1#^a229tr.^b27cm#Trnh by khi nim v sn phm v my cn kim loi. Phn loi my cn v thit b cn. Cc tnh ton nghim bn v thit k ch to my cn#Ch to my#Cn kim loi# Thnh Dng#Phan Vn H#Mai#Cn thp#Tnh ton#Thit k #284849## 00746000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810008000560820008000648080005000720050015000770020046000920070 01500138008000500153009001900158010000500177011001500182021019200197020001400389 020001000403020001100413039000400424020000900428013000700437#VL12.00180#VL12.001 81#VL12.00183#VL12.00182#90000#Vi?t#GI-108T#672.028#^214#o Minh Ngng#Gio tr nh cng ngh & thit b cn thp hnh#o Minh Ngng#^aH.#^aBch khoa H Ni#20 11#^a319tr.^b27cm#Trnh by c s l thuyt qu trnh cn, my cn v thit b c hnh, thit b c kh ho qu trnh sn xut, thit k l hnh trc cn, sn ph m thp hnh v hiu qu kinh t sn xut thp cn#Cn thp hnh#Cng ngh#Gio t rnh#Mai#Thit b#284850## 00711000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050009000600020020000690030044000890070 00900133008000500142009001100147010000500158011001500163021020600178020000500384 020001200389039000400401013000700405020000900412#VV12.01326#VV12.01327#VV12.0132 8#36000#Vi?t#V105S#529#^214#Gia Linh#Vn s bt cu nhn#Ngy lnh thng tt th eo phong tc dn gian#Gia Linh#^aH.#^aHng c#2011#^a214tr.^b21cm#Trnh by nh ng kin thc c bn v lch vn s nh cch chn ngy - gi tt, m dng ng h nh, h s can chi v lc thp hoa gip... Gii thiu chi tit c th ni dung l ch vn nin nm Nhm Thn (2012)#Lch#Lch vn s#Mai#284851#Nm 2012## 00679000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00400820006000458080005000510020014000560030015000700070017000850080005001020090 01600107010000500123011001500128021016700143020001000310020001100320020001500331 039000500346005001700351020001400368013000700382#VV12.01329#VV12.01331#VV12.0133 0#84000#Vi?t#133.3#^214#Bt qui lch#Sch tham kho#Nguyn Mnh Linh#^aH.#^aNx b. Hng c#2011#^a293tr.^b24cm#Gii thiu kin thc chung v Kinh dch, bt qu i lch v gii ngha 64 qu Kinh dch, dng 64 qu Kinh dch ng vi 24 gi tron g ngy tnh ngy gi c th tt xu#Kinh dch#Phong thu#Sch tham kho#KVn# Nguyn Mnh Linh#Lch bt qui#284852## 00982000000000289000450002600110000002600110001101400080002204100050003008200060 00358080005000410020097000460070015001430080005001580090027001630100005001900110 01500195015007600210021033300286020000700619020001100626039000500637005001500642 020000700657020001200664020000900676013000700685#VV12.01333#VV12.01332#100000#V i?t#363.9#^214#50 nm chnh sch gim sinh Vit Nam (1961 - 2011): Thnh tu, tc ng v bi hc kinh nghim#Nguyn nh C#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2 011#^a293tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Vin Dn s v cc vn x hi#Cung cp nhng thng tin v kin thc v c im ca xu hng gi m sinh 50 nm qua Vit Nam, nh gi y v ng mc tc ng ca bin i x hi, rt ra nhng bi hc b hc b ch nhm hoch nh cc chnh sch dn s , kinh t, x hi c c s khoa hc, thc tin vng chc, thc y qu trnh ph t trin bn vng nc ta#X hi#Chnh sch#KVn#Nguyn nh C#Dn s#Gim d n s#Vit Nam#284853## 01109000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00400820004000458080005000490020031000540070066000850080005001510090027001560100 00500183011001500188015009800203021031600301020001100617005001500628005001800643 00500140066100500200067500500160069503900050071100400400071602000200075601300070 0776#VV12.01334#VV12.01336#VV12.01335#88000#Vi?t#658#^214#Gio trnh qun tr t c nghip#B.s.: Trng c Lc, Nguyn nh Trung (ch.b.), Mai Xun c...#^aH. #^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a447tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Qun tr kinh doanh. B mn Qun tr doanh nghip#Gii thiu chu ng v qun tr tc nghip; d bo cu sn phm; thit k sn phm v la chn qu trnh sn xut; hoch nh cng sut; nh v doanh nghip; b tr mt bng s n xut trong doanh nghip; hoch nh ngun lc doanh nghip (ERP); qun tr d n sn xut; qun tr d n sn xut; qun tr hng d tr...#Gio trnh#Trng c Lc#Nguyn nh Trung#Mai Xun c#Trn Th Thch Lin#Nguyn K Ngha#KVn #Ti bn ln th 2, c chnh sa b sung#Qun tr tc nghip#284854## 00978000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00400820006000458080005000510020031000560070025000870080005001120090027001170100 00500144011001500149015011000164021034000274020001100614020000900625020001100634 039000500645004001800650005001300668013000700681#VV12.01337#VV12.01338#VV12.0133 9#79000#Vi?t#158.7#^214#Gio trnh tm l hc lao ng#Lng Vn c ch.b., b.s. #^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a391tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Ki nh t Quc dn. Khoa Kinh t v Qun l ngun nhn lc. B mn Tm l - X hi h c#Cung cp kin thc tng quan v tm l hc lao ng v cc kin thc v c s tm l ca ca t chc qu trnh lao ng, s thch ng ca k thut v cng vi c i vi con ngi, ca con ngi vi k thut v cng vic, giao tip nhn s , ngh thut m phn nhn s, tm l ca qun tr nhm, ca lao ng qun l v tm l ngi lao ng#Tm l hc#Lao ng#Gio trnh#KVn#Ti bn ln th 1#L ng Vn c#284855## 01038000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00400820006000458080005000510020029000560070067000850080005001520090027001570100 00500184011001500189015010800204021028700312020000900599020000900608020001100617 00500160062800500170064400500150066100500130067603900050068900500110069401300070 0705#VV12.01340#VV12.01341#VV12.01342#60000#Vi?t#658.3#^214#Gio trnh qun tr nhn lc#B.s.: Nguyn Vn im, Nguyn Ngc Qun (ch.b.), Mai Quc Chnh...#^aH .#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a338tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Kinh t v Qun l ngun nhn lc. B mn Qun tr nhn lc#Tn g quan v qun tr nhn lc; k hoch ho v b tr nhn lc; to ng lc trong lao ng; pht trin v nh gi ngun nhn lc; vn th lao v cc phc li ; qun tr tin cng v tin lng; cc khuyn khch ti chnh; quan h lao ng ; an ton v sc kho cho ngi lao ng...#Qun tr#Nhn lc#Gio trnh#Nguyn Vn im#Nguyn NGc Qun#Mai Quc Chnh#Bi Anh Tun#KVn#V Th Mai#284856## 01088000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810008000450820004000538080005000570020039000620070082001010080005001830090 02700188010000500215011001500220015005600235021031300291020001000604020001000614 02000110062400500170063500500180065200500160067000500140068603900050070000400180 0705020000800723013000700731#VV12.01343#VV12.01345#VV12.01344#75000#Vi?t#GI-108 T#657#^214#Gio trnh phn tch bo co ti chnh#B.s.: Nguyn Nng Phc (ch.b.) , Nguyn Ngc Quang, Nguyn Vn Cng, Phm Th Thu#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a359tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa K ton# Nhng vn l lun c bn ca phn tch bo co ti chnh; c v kim tra bo co ti chnh c s d liu phn tch; nh gi tnh hnh ti chnh; phn t ch cu trc ti chnh v cn bng ti chnh; phn tch tnh hnh cng n v kh nng thanh ton; phn tch hiu qu kinh doanh; nh gi doanh nghip...#Ti ch nh#Phn tch#Gio trnh#Nguyn Nng Phc#Nguyn Ngc Quang#Nguyn Vn Cng#Phm Th Thu#KVn#Ti bn ln th 2#Bo co#284857## 01079000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00400820004000458080005000490020052000540070068001060080005001740090027001790100 00500206011001500211015005600226021034100282020001800623020001300641020001100654 00500140066500500190067900500160069800500160071400500110073003900050074101300070 0746#VV12.01346#VV12.01347#VV12.01348#99000#Vi?t#657#^214#Gio trnh k ton t i chnh trong cc doanh nghip#B.s.: ng Th Loan (ch.b.), Nguyn Minh Phng, Nguyn Th ng...#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2011#^a519tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa K ton#Trnh by nhng kin thc c bn v hch ton ti sn c nh, nguyn vt liu v cng c dng c, tin lng, c c khon trch theo lng v tnh hnh thanh ton vi ngi lao ng, chi ph kin h doanh v gi thnh sn phm, thnh phm, tiu th thnh phm, hch ton vn b ng tin, tin vay v cc nghip v thanh ton, bo co ti chnh...#K ton ti chnh#Doanh nghip#Gio trnh#ng Th Loan#Nguyn Minh Phng#Nguyn Th ng#N guyn Vn Cng#Phm Quang#KVn#284858## 00648000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050008000450020038000530070018000910080005001090090011001140100 00500125011001500130012001700145021018200162020001000344020000700354005000900361 039000500370013000700375#VN12.00509#VN12.00510#17000#Vi?t#636.2#^214#Thi H#K thut chm sc v chn nui b sa#Thi H, ng Mai#^aH.#^aHng c#2011#^a102 tr.^b19cm#Bn ca nh nng#Trnh by nhng kin thc c bn v c im ca b s a, cch chm sc v k thut nui dng, ch n ung v cch la chn loi t hc n dnh cho b sa nng cao nng sut sa#Chn nui#B sa#ng Mai#KVn# 284859## 00600000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050008000450020030000530070018000830080005001010090011001060100 00500117011001500122012001700137021014500154020001000299020000400309005000900313 039000500322013000700327#VN12.00511#VN12.00512#17000#Vi?t#639.3#^214#Thi H#K thut nui v chm sc ra#Thi H, ng Mai#^aH.#^aHng c#2011#^a102tr.^b19c m#Bn ca nh nng#Trnh by nhng kin thc c bn v c im ca loi ra, c ch chm sc v k thut nui dng, ch n ung v cc loi thc n dnh cho ra#Chn nui#Ra#ng Mai#KVn#284860## 00601000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050008000450020030000530070018000830080005001010090011001060100 00500117011001500122012001700137021014600154020001000300020000400310005000900314 039000500323013000700328#VN12.00514#VN12.00515#19000#Vi?t#636.7#^214#Thi H#K thut nui v chm sc ch#Thi H, ng Mai#^aH.#^aHng c#2011#^a110tr.^b19c m#Bn ca nh nng#Trnh by nhng kin thc c bn v c im ca loi ch, c ch chm sc v k thut nui dng, ch n ung, cc loi thc n... dnh cho ch#Chn nui#Ch#ng Mai#KVn#284861## 00617000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050008000450020035000530070018000880080005001060090011001110100 00500122011001400127012001700141021015900158020001000317020000300327005000900330 039000500339013000700344#VN12.00516#VN12.00517#15000#Vi?t#636.3#^214#Thi H#K thut nui dng v chm sc d#Thi H, ng Mai#^aH.#^aHng c#2011#^a88tr.^ b19cm#Bn ca nh nng#Trnh by c tnh sinh l loi d, k thut nhn ging n d, tiu chun ho thc n cho d, gii php chn nui d, phng trnh v i u tr bnh cho n d#Chn nui#D#ng Mai#KVn#284862## 00596000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050008000450020035000530070018000880080005001060090011001110100 00500122011001500127012001700142021013600159020001000295020000400305005000900309 039000500318013000700323#VN12.00524#VN12.00525#17000#Vi?t#636.4#^214#Thi H#K thut chm sc v chn nui ln#Thi H, ng Mai#^aH.#^aHng c#2011#^a103tr. ^b19cm#Bn ca nh nng#Trnh by nhng kin thc v ging v cch chn ging l n, nhng k thut chm sc v cch phng, iu tr mt s bnh thng gp ln# Chn nui#Ln#ng Mai#KVn#284863## 00652000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380050008000430020030000510070018000810080005000990090011001040100 00500115011001400120012001700134021019000151020002000341020000400361005000900365 039000500374013000700379#VN12.00526#VN12.00527#17000#Vi?t#639#^214#Thi H#K t hut nui v chm sc tm#Thi H, ng Mai#^aH.#^aHng c#2011#^a94tr.^b19cm#B n ca nh nng#Trnh by nhng kin thc v ging v cch chn ging tm, nh h ng ca mi trng nc n qu trnh nui tm, nhng k thut chm sc v cch phng, iu tr mt s bnh thng gp tm#Nui trng thu sn#Tm#ng Mai#K Vn#284864## 00600000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200090 00348080005000430050008000480020030000560070018000860080005001040090011001090100 00500120011001400125012001700139021014300156020001000299020000400309005000900313 039000500322013000700327#VN12.00529#VN12.00530#15000#Vi?t#636. 932#^214#Thi H #K thut nui v chm sc th#Thi H, ng Mai#^aH.#^aHng c#2011#^a87tr.^b1 9cm#Bn ca nh nng#Trnh by nhng kin thc v ging v cch chn ging th, c im loi th v nhng k thut chm sc c c hiu qu chn nui tt n ht#Chn nui#Th#ng Mai#KVn#284865## 00636000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050008000450020034000530070018000870080005001050090011001100100 00500121011001500126012001700141021017800158020001000336020000300346005000900349 039000500358013000700363#VN12.00531#VN12.00532#17000#Vi?t#636.5#^214#Thi H#K thut chm sc v chn nui g#Thi H, ng Mai#^aH.#^aHng c#2011#^a102tr.^ b19cm#Bn ca nh nng#Cung cp nhng kin thc c bn v c im c tnh sinh l loi g, cc ging g, kh nng sn xut v k thut chm sc nui dng cn g nh cc bin php th y phng tr bnh#Chn nui#G#ng Mai#KVn#284866## 00570000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050008000450020030000530070018000830080005001010090011001060100 00500117011001500122012001700137021011500154020001000269020000400279005000900283 039000500292013000700297#VN12.00533#VN12.00534#17000#Vi?t#636.5#^214#Thi H#K thut nui v chm sc vt#Thi H, ng Mai#^aH.#^aHng c#2011#^a102tr.^b19c m#Bn ca nh nng#Cung cp nhng kin thc c bn v c im c tnh sinh l loi vt, cc ging vt, thc n v k thut chm sc#Chn nui#Vt#ng Mai#KV n#284867## 00606000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050008000450020031000530070018000840080005001020090011001070100 00500118011001400123012001700137021015000154020001000304020000500314005000900319 039000500328013000700333#VN12.00536#VN12.00535#17000#Vi?t#636.6#^214#Thi H#K thut nui v chm sc chim#Thi H, ng Mai#^aH.#^aHng c#2011#^a95tr.^b19c m#Bn ca nh nng#Cung cp nhng kin thc c bn v c im cu to sinh hc ca cc loi chim v phng php chm sc, luyn tp ph hp vi mi loi chim k hc nhau#Chn nui#Chim#ng Mai#KVn#284868## 00732000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050008000620020035000700070018001050080 00500123009001100128010000500139011001500144012001700159021023100176020001000407 020000400417005000900421039000500430013000700435#VN12.00539#VN12.00537#VN12.0053 8#25000#Vi?t#K600T#639.3#^214#Thi H#K thut nui v chm sc ch tru#Thi H , ng Mai#^aH.#^aHng c#2011#^a135tr.^b19cm#Bn ca nh nng#Trnh by c t nh sinh vt hc ca ch tru; nhu cu v iu kin sinh thi, c im sinh sn ca ch tru. Quy trnh k thut nui ch. Cc bnh gy hi cho ch tru v cc h phng tr. Phng php thu hoch v ch bin ch tru#Chn nui#ch#ng Mai#K Vn#284869## 00643000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380050008000430020032000510070018000830080005001010090011001060100 00500117011001400122012001700136021018700153020001100340020000500351005000900356 039000500365013000700370#VN12.00518#VN12.00519#16000#Vi?t#634#^214#Thi H#K t hut trng v chm sc nhn#Thi H, ng Mai#^aH.#^aHng c#2011#^a94tr.^b19cm #Bn ca nh nng#Trnh by c im hnh thi ca cy nhn, cc ging nhn. K thut trng nhn. Mt s gii php k thut nng cao nng sut nhn. Cch phng trnh mt s loi su bnh hi trn cy nhn#Trng trt#Nhn#ng Mai#KVn#28487 0## 00714000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050008000450020038000530070018000910080005001090090011001140100 00500125011001400130012001700144021024400161020001100405020001100416005000900427 039000500436013000700441#VN12.00520#VN12.00521#19000#Vi?t#633.6#^214#Thi H#K thut trng v chm sc khoai lang#Thi H, ng Mai#^aH.#^aHng c#2011#^a94t r.^b19cm#Bn ca nh nng#Gii thiu chung tnh hnh sn xut khoai lang, cc gi ng khoai Vit Nam. K thut trng khoai lang. Gii php k thut nng cao nn g sut v cht lng khoai lang. Phng tr su bnh hi trn cy khoai lang. Thu hoch v bo qun khoai lang#Trng trt#Khoai lang#ng Mai#KVn#284871## 00603000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380050008000430020043000510070018000940080005001120090011001170100 00500128011001500133012001700148021013600165020001100301020000400312005000900316 039000500325013000700330#VN12.00522#VN12.00523#17000#Vi?t#635#^214#Thi H#K t hut trng v chm sc mt s loi rau#Thi H, ng Mai#^aH.#^aHng c#2011#^a 102tr.^b19cm#Bn ca nh nng#Gii thiu chung c im sinh hc v k thut tr ng cy mt s loi rau ma h, rau v ng, cy rau h bu b, rau thm v rau g ia v#Trng trt#Rau#ng Mai#KVn#284872## 00614000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050008000510020024000590070018000830080005001010090 01100106010000500117011001500122012001700137021010200154020001000256020001100266 005000900277039000500286020000600291020000800297013000700305#VN12.00541#VN12.005 40#22000#Vi?t#K600T#639.3#^214#Thi H#K thut nui c th ao#Thi H, ng Ma i#^aH.#^aHng c#2011#^a111tr.^b19cm#Bn ca nh nng#Trnh by c tnh sinh h c v k thut nui c th ao sch nh c trm c, c m, c m hoa, c chp#Ch n nui#C trm c#ng Mai#KVn#C m#C chp#284873## 00625000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380050008000430020048000510070018000990080005001170090011001220100 00500133011001400138012001700152021011400169020001100283020000800294005000900302 039000500311020000700316020000500323013000700328#VN12.00542#VN12.00543#18000#Vi ?t#635#^214#Thi H#K thut trng v chm sc mt s cy h bu b#Thi H, n g Mai#^aH.#^aHng c#2011#^a95tr.^b19cm#Bn ca nh nng#Gii thiu chung c im sinh hc v k thut trng cy mp ng, mp hng, mp Nht, b ao, b ng, bu...#Trng trt#Cy bu#ng Mai#KVn#Cy b#Mp#284874## 00656000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380050008000430020032000510070018000830080005001010090011001060100 00500117011001400122012001700136021020000153020001100353020000500364005000900369 039000500378013000700383#VN12.00544#VN12.00545#18000#Vi?t#634#^214#Thi H#K t hut trng v chm sc xoi#Thi H, ng Mai#^aH.#^aHng c#2011#^a94tr.^b19cm #Bn ca nh nng#Trnh by c im hnh thi cy xoi; k thut nhn ging xo i; k thut trni; phng tr su bnh trn cy xoi; mt s gii php k thu t nng cao nng sut xoi; k thut thu hoch v bo qun#Trng trt#Xoi#ng M ai#KVn#284875## 00647000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380050008000430020035000510070018000860080005001040090011001090100 00500120011001500125012001700140021018400157020001100341020000800352005000900360 039000500369013000700374#VN12.00546#VN12.00547#17000#Vi?t#634#^214#Thi H#K t hut trng v chm sc da hu#Thi H, ng Mai#^aH.#^aHng c#2011#^a102tr.^b 19cm#Bn ca nh nng#Trnh by c im cy da hu; cc ging da hu; k thu t trng da hu; phng php phng tr su bnh trn cy da hu; gii php k t hut nng cao nng sut v sn lng da hu#Trng trt#Da hu#ng Mai#KVn#2 84876## 00591000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380050008000430020032000510070018000830080005001010090011001060100 00500117011001400122012001700136021013500153020001100288020000500299005000900304 039000500313013000700318#VN12.00548#VN12.00549#17000#Vi?t#634#^214#Thi H#K t hut trng v chm sc bi#Thi H, ng Mai#^aH.#^aHng c#2011#^a94tr.^b19cm #Bn ca nh nng#Trnh by k thut trng bi; quy trnh k thut trng bi d a xanh; quy trnh k thut trng bi Nm Roi, bi Din, bi oan Hng#Trng t rt#Bi#ng Mai#KVn#284877## 00580000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380050008000430020034000510070018000850080005001030090011001080100 00500119011001500124012001700139021011900156020001100275020000700286005000900293 039000500302013000700307#VN12.00550#VN12.00551#19000#Vi?t#635#^214#Thi H#K t hut trng v chm sc gi #Thi H, ng Mai#^aH.#^aHng c#2011#^a103tr.^b1 9cm#Bn ca nh nng#Trnh by c im ca gi ; gi tr ca gi ; quy trn h k thu lm gi ; mt s k thut lm gi thng dng#Trng trt#Gi # ng Mai#KVn#284878## 00678000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380050008000430020035000510070018000860080005001040090011001090100 00500120011001400125012001700139021021600156020001100372020000800383005000900391 039000500400013000700405#VN12.00552#VN12.00553#19000#Vi?t#635#^214#Thi H#K t hut trng v chm sc c chua#Thi H, ng Mai#^aH.#^aHng c#2011#^a95tr.^b1 9cm#Bn ca nh nng#Trnh by c im hnh thi cy c chua; ging c chua v k thut trng c chua; phng tr su bnh hi c chua; gii php k thut nng cao nng sut v cht lng c chua; thu hoch, bo qun v ch bin c chua#Tr ng trt#C chua#ng Mai#KVn#284879## 00636000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380050008000430020043000510070018000940080005001120090011001170100 00500128011001500133012001700148021016900165020001100334020000400345005000900349 039000500358013000700363#VN12.00554#VN12.00555#19000#Vi?t#635#^214#Thi H#K t hut trng v chm sc mt s loi nm#Thi H, ng Mai#^aH.#^aHng c#2011#^a 110tr.^b19cm#Bn ca nh nng#Trnh by c im sinh hc ca nm; k thut trn g nm rm, nm hng, nm bo ng, nm linh chi, nm tai mo, nm kim chm... v cc gii php nng cao cht lng nm#Trng trt#Nm#ng Mai#KVn#284880## 00665000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380050008000430020031000510070018000820080005001000090011001050100 00500116011001400121012001700135021021100152020001100363020000400374005000900378 039000500387013000700392#VN12.00556#VN12.00557#19000#Vi?t#634#^214#Thi H#K t hut trng v chm sc vi#Thi H, ng Mai#^aH.#^aHng c#2011#^a77tr.^b19cm# Bn ca nh nng#Trnh by c im sinh hc ca cy vi; ging vi v k thut nhn ging; k thut trng vi; cch phng tr su bnh hi vi; gii php k th ut nng cao nng sut v cht lng vi; thu hoch v bo qun vi#Trng trt#V i#ng Mai#KVn#284881## 00651000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380050008000430020037000510070018000880080005001060090011001110100 00500122011001400127012001700141021018900158020001100347020000600358005000900364 039000500373013000700378#VN12.00559#VN12.00558#18000#Vi?t#634#^214#Thi H#K t hut trng v chm sc cy u #Thi H, ng Mai#^aH.#^aHng c#2011#^a87tr.^ b19cm#Bn ca nh nng#Trnh by c im hnh thi cy u ; k thut trng u ; cch phng tr su bnh trn cy u ; gii php k thut nng cao nng su t v cht lng u ; thu hoch v ch bin u #Trng trt#u #ng Mai#KV n#284882## 00598000000000253000450002600110000001400070001104100050001808200060002380800050 00290050008000340020031000420070018000730080005000910090011000960100005001070110 01500112012001700127021016400144020001100308020000400319005000900323039000500332 013000700337#VN12.00528#19000#Vi?t#634.8#^214#Thi H#K thut trng v chm s c nho#Thi H, ng Mai#^aH.#^aHng c#2011#^a103tr.^b19cm#Bn ca nh nng#Tr nh by c im hnh thi sinh hc ca cy nho; k thut trng nho trnh ma, m trng nho, chm sc dy leo v hoa qu; k thut qun l phn bn, nc v t #Trng trt#Nho#ng Mai#KVn#284883## 00684000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200060 00348080005000400050008000450020031000530070018000840080005001020090011001070100 00500118011001500123012001700138021022700155020001100382020000400393005000900397 039000500406013000700411#VN12.00560#VN12.00561#19000#Vi?t#633.1#^214#Thi H#K thut trng v chm sc ng#Thi H, ng Mai#^aH.#^aHng c#2011#^a103tr.^b19 cm#Bn ca nh nng#Trnh by c im hnh thi sinh hc ca cy ng; ging ng v k thut nhn ging ng; k thut trng ng; gii php k thut nng cao nn g sut cy ng; phng tr su bnh hi cy ng; phng php thu hoch, bo qun ng...#Trng trt#Ng#ng Mai#KVn#284884## 00649000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380050008000430020033000510070018000840080005001020090011001070100 00500118011001400123012001700137021019100154020001100345020000600356005000900362 039000500371013000700376#VN12.00562#VN12.00563#18000#Vi?t#634#^214#Thi H#K t hut trng v chm sc chui#Thi H, ng Mai#^aH.#^aHng c#2011#^a87tr.^b19c m#Bn ca nh nng#Trnh by c im hnh thi cy chui; ging chui v k thu t nhn ging chui; k thut trng v chm sc chui; phng tr su bnh hi c y chui; phng php thu hoch, bo qun chui...#Trng trt#Chui#ng Mai#KVn #284885## 00604000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002908200040 00348080005000380050008000430020031000510070018000820080005001000090011001050100 00500116011001400121012001700135021015000152020001100302020000400313005000900317 039000500326013000700331#VN12.00564#VN12.00565#18000#Vi?t#634#^214#Thi H#K t hut trng v chm sc da#Thi H, ng Mai#^aH.#^aHng c#2011#^a87tr.^b19cm# Bn ca nh nng#Trnh by c im hnh thi cy da; k thut trng v chm s c da; phng tr su bnh hi cy da; phng php thu hoach, bo qun v ch bi n da#Trng trt#Da#ng Mai#KVn#284886## 00522000000000217000450002600110000004100050001108200100001680800050002600200710 00310080013001020090019001150100005001340110014001390210099001530200010002520200 00900262020000800271020001300279039000500292013000700297#VN12.00566#Vi?t#343.597 09#^214#Hi p php lut lin quan n bo v v pht trin thu li, iu#^ aBnh Thun#^aChi cc Thu li#2011#^a51tr.^b19cm#Mt s hi p v vi phm, ph m vi x nc thi vo cng trnh thu li, s dng v bo v iu#Php lut#T hu li# iu#Sch hi p#KVn#284887## 00677000000000229000450002600110000004100050001108200100001680800050002600200470 00310080013000780090019000910100005001100110014001150210254001290200010003830200 00900393020000800402020001800410020000700428039000500435013000700440#VN12.00567# Vi?t#343.59709#^214#S tay php lut v lnh vc thu li, iu#^aBnh Thun# ^aChi cc Thu li#2011#^a95tr.^b19cm#Gii thiu cc quy nh ca php lut iu. Mt s quy nh chung v lnh vc thu li, khai thc v bo v cng trnh thu li, x l cc hnh vi vi phm lin quan n khai thc v bo v cng trnh thu li. Mt s cc quy nh php lut v iu#Php lut#Thu li# iu#V n bn php lut#S tay#KVn#284888## 00507000000000265000450002600110000001400060001104100050001708200090002280800050 00310020017000360030013000530070036000660080012001020090017001140100005001310110 01400136012001700150020001800167020000900185020001300194005001300207005000900220 039000500229013000700234#VN12.00568#7000#Vi?t#895.9223#^214#Ngi cha u#Tr uyn tranh#Li: Lu c Hnh ; Tranh: Hoa Nin#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011 #^a14tr.^b17cm#K chuyn Bc H#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Lu c Hnh#Hoa Nin#KVn#284889## 00512000000000265000450002600110000001400060001104100050001708200090002280800050 00310020022000360030013000580070036000710080012001070090017001190100005001360110 01400141012001700155020001800172020000900190020001300199005001300212005000900225 039000500234013000700239#VN12.00569#7000#Vi?t#895.9223#^214#Nh yu nc tr tu i#Truyn tranh#Li: Lu c Hnh ; Tranh: Hoa Nin#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho #2011#^a14tr.^b17cm#K chuyn Bc H#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Lu c Hnh#Hoa Nin#KVn#284890## 00511000000000265000450002600110000001400060001104100050001708200090002280800050 00310020021000360030013000570070036000700080012001060090017001180100005001350110 01400140012001700154020001800171020000900189020001300198005001300211005000900224 039000500233013000700238#VN12.00570#7000#Vi?t#895.9223#^214#Chuyn hang Nc n#Truyn tranh#Li: Lu c Hnh ; Tranh: Hoa Nin#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho# 2011#^a14tr.^b17cm#K chuyn Bc H#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Lu c Hnh#Hoa Nin#KVn#284891## 00509000000000265000450002600110000001400060001104100050001708200090002280800050 00310020019000360030013000550070036000680080012001040090017001160100005001330110 01400138012001700152020001800169020000900187020001300196005001300209005000900222 039000500231013000700236#VN12.00571#7000#Vi?t#895.9223#^214#Bc H v thm qu# Truyn tranh#Li: Lu c Hnh ; Tranh: Hoa Nin#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#20 11#^a14tr.^b17cm#K chuyn Bc H#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Lu c Hnh#Hoa Nin#KVn#284892## 00542000000000277000450002600110000003900070001102000170001802000130003502000120 00480140006000600410005000661810006000710820011000778080005000880020032000930070 03600125008001200161009001700173010000500190011001400195012001700209005001300226 005000900239020000900248013000700257#VN12.00572#P.Dung#Nhn vt lch s#Truyn t ranh#H Ch Minh#7000#Vi?t#B101H#959.704092#^214#Bc H vi hc sinh cc dn t c#Li: Lu c Hnh ; Tranh: Hoa Nin#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a14tr.^ b17cm#K chuyn Bc H#Lu c Hnh#Hoa Nin#Vit Nam#284893## 00538000000000277000450002600110000003900070001102000170001802000130003502000120 00480140006000600410005000661810006000710820011000778080005000880020028000930070 03600121008001200157009001700169010000500186011001400191012001700205005001300222 005000900235020000900244013000700253#VN12.00573#P.Dung#Nhn vt lch s#Truyn t ranh#H Ch Minh#7000#Vi?t#V300K#959.704092#^214#V khch ca Chnh ph Php#L i: Lu c Hnh ; Tranh: Hoa Nin#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a14tr.^b17c m#K chuyn Bc H#Lu c Hnh#Hoa Nin#Vit Nam#284894## 00529000000000277000450002600110000003900070001102000170001802000130003502000120 00480140006000600410005000661810006000710820011000778080005000880020019000930070 03600112008001200148009001700160010000500177011001400182012001700196005001300213 005000900226020000900235013000700244#VN12.00574#P.Dung#Nhn vt lch s#Truyn t ranh#H Ch Minh#7000#Vi?t#L462H#959.704092#^214#Li ha ca Bc H#Li: Lu c Hnh ; Tranh: Hoa Nin#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a14tr.^b17cm#K chuy n Bc H#Lu c Hnh#Hoa Nin#Vit Nam#284895## 00541000000000277000450002600110000003900070001102000170001802000130003502000120 00480140006000600410005000661810006000710820011000778080005000880020031000930070 03600124008001200160009001700172010000500189011001400194012001700208005001300225 005000900238020000900247013000700256#VN12.00575#P.Dung#Nhn vt lch s#Truyn t ranh#H Ch Minh#7000#Vi?t#B101H#959.704092#^214#Bc H vi c Hunh Thc Khng #Li: Lu c Hnh ; Tranh: Hoa Nin#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a14tr.^b 17cm#K chuyn Bc H#Lu c Hnh#Hoa Nin#Vit Nam#284896## 00532000000000277000450002600110000003900070001102000170001802000130003502000120 00480140006000600410005000661810006000710820011000778080005000880020022000930070 03600115008001200151009001700163010000500180011001400185012001700199005001300216 005000900229020000900238013000700247#VN12.00576#P.Dung#Nhn vt lch s#Truyn t ranh#H Ch Minh#7000#Vi?t#253T#959.704092#^214#m Trung thu c lp#Li: Lu c Hnh ; Tranh: Hoa Nin#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a14tr.^b17cm#K c huyn Bc H#Lu c Hnh#Hoa Nin#Vit Nam#284897## 00532000000000277000450002600110000003900070001102000170001802000130003502000120 00480140006000600410005000661810007000710820011000788080005000890020021000940070 03600115008001200151009001700163010000500180011001400185012001700199005001300216 005000900229020000900238013000700247#VN12.00577#P.Dung#Nhn vt lch s#Truyn t ranh#H Ch Minh#7000#Vi?t#NH556B#959.704092#^214#Nhng ba n ca Bc#Li: Lu c Hnh ; Tranh: Hoa Nin#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a14tr.^b17cm#K c huyn Bc H#Lu c Hnh#Hoa Nin#Vit Nam#284898## 00523000000000277000450002600110000003900070001102000170001802000130003502000120 00480140006000600410005000661810006000710820011000778080005000880020013000930070 03600106008001200142009001700154010000500171011001400176012001700190005001300207 005000900220020000900229013000700238#VN12.00578#P.Dung#Nhn vt lch s#Truyn t ranh#H Ch Minh#7000#Vi?t#V300M#959.704092#^214#V mi ngi#Li: Lu c Hnh ; Tranh: Hoa Nin#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a14tr.^b17cm#K chuyn Bc H#Lu c Hnh#Hoa Nin#Vit Nam#284899## 00538000000000277000450002600110000003900070001102000170001802000130003502000120 00480140006000600410005000661810006000710820011000778080005000880020028000930070 03600121008001200157009001700169010000500186011001400191012001700205005001300222 005000900235020000900244013000700253#VN12.00579#P.Dung#Nhn vt lch s#Truyn t ranh#H Ch Minh#7000#Vi?t#B101H#959.704092#^214#Bc H thm nh ngi ngho#L i: Lu c Hnh ; Tranh: Hoa Nin#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a14tr.^b17c m#K chuyn Bc H#Lu c Hnh#Hoa Nin#Vit Nam#284900## 00528000000000277000450002600110000003900070001102000170001802000130003502000120 00480140006000600410005000661810007000710820011000788080005000890020017000940070 03600111008001200147009001700159010000500176011001400181012001700195005001300212 005000900225020000900234013000700243#VN12.00580#P.Dung#Nhn vt lch s#Truyn t ranh#H Ch Minh#7000#Vi?t#KH450C#959.704092#^214#Kh cng hc tp#Li: Lu c Hnh ; Tranh: Hoa Nin#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a14tr.^b17cm#K chuy n Bc H#Lu c Hnh#Hoa Nin#Vit Nam#284901## 00529000000000277000450002600110000003900070001102000170001802000130003502000120 00480140006000600410005000661810008000710820011000798080005000900020017000950070 03600112008001200148009001700160010000500177011001400182012001700196005001300213 005000900226020000900235013000700244#VN12.00581#P.Dung#Nhn vt lch s#Truyn t ranh#H Ch Minh#7000#Vi?t#GI-460H#959.704092#^214#Gi hc c bit#Li: Lu c Hnh ; Tranh: Hoa Nin#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a14tr.^b17cm#K chuy n Bc H#Lu c Hnh#Hoa Nin#Vit Nam#284902## 00527000000000277000450002600110000003900070001102000170001802000130003502000120 00480140006000600410005000661810006000710820011000778080005000880020017000930070 03600110008001200146009001700158010000500175011001400180012001700194005001300211 005000900224020000900233013000700242#VN12.00582#P.Dung#Nhn vt lch s#Truyn t ranh#H Ch Minh#7000#Vi?t#B101N#959.704092#^214#Bc nh min Nam#Li: Lu c Hnh ; Tranh: Hoa Nin#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a14tr.^b17cm#K chuyn Bc H#Lu c Hnh#Hoa Nin#Vit Nam#284903## 00533000000000277000450002600110000003900070001102000170001802000130003502000120 00480140006000600410005000661810006000710820011000778080005000880020023000930070 03600116008001200152009001700164010000500181011001400186012001700200005001300217 005000900230020000900239013000700248#VN12.00583#P.Dung#Nhn vt lch s#Truyn t ranh#H Ch Minh#7000#Vi?t#B101H#959.704092#^214#Bc H vi thng binh#Li: L u c Hnh ; Tranh: Hoa Nin#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a14tr.^b17cm#K chuyn Bc H#Lu c Hnh#Hoa Nin#Vit Nam#284904## 00534000000000277000450002600110000003900070001102000170001802000130003502000120 00480140006000600410005000661810006000710820011000778080005000880020024000930070 03600117008001200153009001700165010000500182011001400187012001700201005001300218 005000900231020000900240013000700249#VN12.00584#P.Dung#Nhn vt lch s#Truyn t ranh#H Ch Minh#7000#Vi?t#B101H#959.704092#^214#Bc H vi cc chin s#Li: L u c Hnh ; Tranh: Hoa Nin#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a14tr.^b17cm#K chuyn Bc H#Lu c Hnh#Hoa Nin#Vit Nam#284905## 00537000000000277000450002600110000003900070001102000170001802000130003502000120 00480140006000600410005000661810006000710820011000778080005000880020027000930070 03600120008001200156009001700168010000500185011001400190012001700204005001300221 005000900234020000900243013000700252#VN12.00585#P.Dung#Nhn vt lch s#Truyn t ranh#H Ch Minh#7000#Vi?t#B101H#959.704092#^214#Bc H vi cc chu m ci#Li : Lu c Hnh ; Tranh: Hoa Nin#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a14tr.^b17cm #K chuyn Bc H#Lu c Hnh#Hoa Nin#Vit Nam#284906## 00534000000000277000450002600110000003900070001102000170001802000130003502000120 00480140006000600410005000661810007000710820011000788080005000890020023000940070 03600117008001200153009001700165010000500182011001400187012001700201005001300218 005000900231020000900240013000700249#VN12.00586#P.Dung#Nhn vt lch s#Truyn t ranh#H Ch Minh#7000#Vi?t#NG558C#959.704092#^214#Ngi cn b gip vic#Li: L u c Hnh ; Tranh: Hoa Nin#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2011#^a14tr.^b17cm#K chuyn Bc H#Lu c Hnh#Hoa Nin#Vit Nam#284907## 00538000000000277000450002600110000001400060001104100050001718100070002208200110 00298080005000400020027000450070036000720080012001080090017001200100005001370110 01400142012001700156005001300173005000900186013000700195039000700202020001700209 020001300226020001200239020000900251#VN12.00587#7000#Vi?t#NG558#959.704092#^21 4#Ngi i tm hnh ca nc#Li: Lu c Hnh ; Tranh: Hoa Nin#^aThanh Ho#^aN xb. Thanh Ho#2011#^a14tr.^b17cm#K chuyn Bc H#Lu c Hnh#Hoa Nin#284908#T .Dung#Nhn vt lch s#Truyn tranh#H Ch Minh#Vit Nam## 00743000000000241000450002600110000002600110001104100050002218100060002708200100 00338080005000430020052000480080005001000090021001050100005001260110015001310150 03200146021026500178020001600443020001900459020000900478039000700487013000700494 #VN12.00588#VN12.00589#Vi?t#T103L#343.59709#^214#Ti liu hc tp lut giao thn g ng thu ni a#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2011#^a216tr.^b18cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Cung cp nhng quy nh ca php lut giao thng ng thu n i a v mt s vn bn ca Chnh ph, B Giao thng Vn ti hng dn thi hnh lut, quy nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc giao thng ng thu v cc bo hiu ng thu ni a Vit Nam#Lut giao thng#ng thu ni a#V it Nam#P.Dung#284909## 00763000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820004000518080005000550050027000600020018000870070049001050080 00500154009001100159010000500170011001500175012002700190039000700217019000900224 006001600233021018700249020000800436020001000444013000700454#VN12.00591#VN12.005 90#VN12.00592#45000#Vi?t#L302S#529#^214#Holford-Strevens, Leofranc#Lch s thi gian#Leofranc Holford-Strevens ; Nguyn Hi Bng dch#^aH.#^aTri thc#2011#^a22 4tr.^b19cm#T sch Tri thc ph thng#P.Dung#Dch Anh#Nguyn Hi Bng#Nghin cu , kho st gii m v nhng tranh ci v Ngy Phc Sinh, s ra i ca tun, th ng, Dng lch v m lch, tin s v lch s lch hin i, cc ma, cc lch, cch ghi du nm#Lch s#Thi gian#284910## 00955000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820007000528080005000590050014000640020018000780070032000960080 00500128009001100133010000500144011001500149012002700164015005800191039000700249 013000700256019000900263006001200272021033900284020000900623020000900632#VN12.00 593#VN12.00595#VN12.00594#43000#Vi?t#TH104H#363.34#^214#McGuire, Bill#Thm ha ton cu#Bill McGuire ; Trn Hi H dch#^aH.#^aTri thc#2011#^a221tr.^b19cm#T sch Tri thc ph thng#TTS ghi: Lin hip cc Hi Khoa hc v K thut Vit Na m#P.Dung#284911#Dch Anh#Trn Hi H#Lc dn nhng thm ho tim n m hnh tin h chng ta ang phi i mt trong tng lai nh: s nng ln ca ton cu, k B ng h ang n, ni la phun tro, thm ho sng thn, ng t, s va chm vi sao chi v cc tiu hnh tinh, v s dit vong ca hnh tinh tri t v a r a nhng d on cuc phiu lu cui cng ca loi ngi#Thm ho#Tri t## 00601000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050008000510020030000590070013000890080005001020090 01000107010000500117011001500122021016100137020000700298020000700305020000900312 039000700321013000700328#VN12.00596#VN12.00597#15000#Vi?t#M458T#641.8#^214#Ngc H#100 mn n ngon ming, d lm#Ngc H b.s.#^aH.#^aDn tr#2011#^a213tr.^b15c m#Gii thiu ngn gn, d thc hnh gn 140 mo vt trong cng vic ni tr v p hng php ch bin 100 mn n, ngon ming, d lm trong ngy thng, ngy l, t t#Nu n#Mn n#Ch bin#P.Dung#284912## 00558000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510290041000790070021001200080005001410090 01000146010000500156011001500161020001000176020000900186020000600195020000700201 005001100208039000700219013000700226020001400233005000900247#VN12.00598#VN12.005 99#17000#Vi?t#S450T#428.2#^214#S tay ng php ting Anh 6#English grammar hand book for the 6 grade#Hong Dng, Minh Anh#^aH.#^aDn tr#2011#^a151tr.^b18cm#Ti ng Anh#Ng php#Lp 6#S tay#Hong Dng#P.Dung#284913#Sch c thm#Minh Anh## 00558000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510290041000790070021001200080005001410090 01000146010000500156011001500161020001000176020000900186020000600195020000700201 005001100208039000700219013000700226020001400233005000900247#VN12.00601#VN12.006 00#16500#Vi?t#S450T#428.2#^214#S tay ng php ting Anh 7#English grammar hand book for the 7 grade#Hong Dng, Minh Anh#^aH.#^aDn tr#2011#^a147tr.^b18cm#Ti ng Anh#Ng php#Lp 7#S tay#Hong Dng#P.Dung#284914#Sch c thm#Minh Anh## 00558000000000301000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510290041000790070021001200080005001410090 01000146010000500156011001500161020001000176020000900186020000600195020000700201 005001100208039000700219013000700226020001400233005000900247#VN12.00602#VN12.006 03#22500#Vi?t#S450T#428.2#^214#S tay ng php ting Anh 8#English grammar hand book for the 8 grade#Hong Dng, Minh Anh#^aH.#^aDn tr#2011#^a199tr.^b18cm#Ti ng Anh#Ng php#Lp 8#S tay#Hong Dng#P.Dung#284915#Sch c thm#Minh Anh## 00584000000000265000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820006000408080005000460050008000510020018000590070013000770080005000900090 01000095010000500105011001500110021015700125020000700282020000900289020000900298 039000400307013000700311#VN12.00604#VN12.00605#20000#Vi?t#C101M#641.8#^214#Ngc H#Cc mn canh ngon#Ngc H b.s.#^aH.#^aDn tr#2011#^a145tr.^b18cm#Hng dn chn nguyn liu, cch lm v ch bin cc mn canh ngon t c, tht, rau qu: C anh c r - ci cc, tht nc nu ci xoong, tht g vi hoa l...#Nu n#Ch bi n#Mn canh#Mai#284916## 00687000000000253000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200090 00348080005000430020091000480220004001392210024001430080005001670090023001720100 00500195011001400200021016900214020002000383020001100403039000400414013000700418 020000800425#VN12.00606#VN12.00607#Vi?t#PH450C#338.1068#^214#Ph cp kin thc p dng khoa hc cng ngh lm kinh t h gia nh cho nng dn cc min#T.1#Phn qun l kinh t h#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a50tr.^b19cm# cp n c c vn v qun l thu - chi trong gia nh, phng php thc hnh tit kim, l p k hoch kinh doanh v cch qun l vic vay vn, tr n ca h gia nh#Kinh t nng nghip#Kinh t h#Mai#284917#Qun l## 00608000000000229000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200060 00348080005000400020091000450220004001362210031001400080005001710090023001760100 00500199011001500204021012800219020002000347039000400367013000700371#VN12.00608# VN12.00609#Vi?t#PH450C#631.5#^214#Ph cp kin thc p dng khoa hc cng ngh l m kinh t h gia nh cho nng dn cc min#T.2#Pht trin k thut trng trt# ^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a210tr.^b19cm#Gii thiu c im thc vt, k thut trng v thu hoch b xanh, c chua, c pho, cy u xanh, gng, la, n m hng, ng...#K thut trng trt#Mai#284918## 00660000000000265000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200040 00348080005000380020091000430220004001342210030001380080005001680090023001730100 00500196011001400201021013200215020001000347039000400357020000800361020000800369 013000700377020001000384#VN12.00610#VN12.00611#Vi?t#PH450C#636#^214#Ph cp kin thc p dng khoa hc cng ngh lm kinh t h gia nh cho nng dn cc min#T .3#Pht trin k thut chn nui#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2011#^a82tr.^b19cm# Gii thiu phng php chn ging, lm chung, cung cp thc n, phng v iu t r bnh trong chn nui g, vt, ln, b, c r phi#Chn nui#Mai#Gia cm#Gia s c#284919#C r phi## 00843000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650050019000700020038000890070019001270220 00900146221002100155008000500176009002000181010000500201011001500206015004100221 02102050026202000110046702000120047802000070049002000090049703900040050601300070 0510#VV12.01349#VV12.01350#VV12.01352#VV12.01351#Vi?t#T306V#495.92201#^214#Nguy n Thch Giang#Ting Vit trong th tch c Vit Nam#Nguyn Thch Giang#T.2, Q.1# B sung t vn A - K#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a695tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Tp hp nhng t ng c mang mt ni dung vn ho, m t sc thi tu t nht nh, thng dng trong th tch c Vit Nam nh: in c, tc ng, thnh ng.... v c sp xp theo th t ch ci t vn A - K#Ting Vi t#Th tch c#T ng#Vit Nam#Mai#284920## 00620000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820011000568080005000670050011000720020046000830070011001290080 00500140009002000145010000500165011001500170020001700185020001200202020000800214 039000400222015004100226020000900267020001300276020001000289013000700299#VV12.01 353#VV12.01356#VV12.01355#VV12.01354#Vi?t#TR527C#398.209597#^214#H nh T#Truy n c ngi Ty - ngi Thi tnh Yn Bi#H nh T#^aH.#^aVn ho Thng tin#20 11#^a235tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Dn tc Ty#Yn Bi#Mai#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vit Nam#Dn tc Thi#Truyn c#284921## 00722000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820012000568080005000680050017000730020041000900070017001310080 00500148009002000153010000500173011001500178021012700193020001700320020001800337 020000400355039000400359015004100363020000900404013000700413#VV12.01357#VV12.013 58#VV12.01360#VV12.01359#Vi?t#TR400C#394.0959749#^214#Trn c Anh Sn#Tr chi v th tiu khin ca ngi Hu#Trn c Anh Sn#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^ a237tr.^b21cm#Gii thiu nhng thng tin c bn v tr chi v th tiu khin ma ng tnh cng ng, tnh hi nhm, tnh c nhn ca ngi Hu#Vn ho dn gian#Tr chi dn gian#Hu#Mai#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vit Nam#284922 ## 00797000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670050016000720020061000880070016001490080 00500165009002000170010000500190011001500195021019100210020001800401020000800419 020000700427039000400434015004100438020000900479013000700488#VV12.01362#VV12.013 61#VV12.01363#VV12.01364#Vi?t#D550#390.0959712#^214#Nguyn Thin T#D a ch vn ho truyn thng huyn Ho An - tnh Cao Bng#Nguyn Thin T#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a417tr.^b21cm#Gii thiu vng t con ngi, lch s, a l, k inh t, th thao, gio dc, y t, vn ho, lng ngh truyn thng, phong tc, t p qun, l hi, tn ngng... ca huyn Ho An, tnh Cao Bng#Vn ho c truyn# a ch#Ho An#Mai#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Cao Bng#284923## 00843000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820010000558080005000650050019000700020038000890070019001270220 00900146221002100155008000500176009002000181010000500201011001500206015004100221 02102050026202000110046702000120047802000070049002000090049703900040050601300070 0510#VV12.01365#VV12.01366#VV12.01367#VV12.01368#Vi?t#T306V#495.92201#^214#Nguy n Thch Giang#Ting Vit trong th tch c Vit Nam#Nguyn Thch Giang#T.2, Q.2# B sung t vn L - Y#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a967tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Tp hp nhng t ng c mang mt ni dung vn ho, m t sc thi tu t nht nh, thng dng trong th tch c Vit Nam nh: in c, tc ng, thnh ng.... v c sp xp theo th t ch ci t vn L - Y#Ting Vi t#Th tch c#T ng#Vit Nam#Mai#284924## 00932000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810006000490820012000558080005000670050015000720020036000870070015001230080 00500138009002000143010000500163011001500168021033300183020001700516020000800533 020000800541020000700549039000400556015004100560020001000601013000700611#VV12.01 369#VV12.01372#VV12.01371#VV12.01370#Vi?t#301C#390.0959739#^214#Trn nh Hng# a ch vn ho dn gian x Yn Mc#Trn nh Hng#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011 #^a501tr.^b21cm#Gii thiu thin nhin, x hi, con ngi v lch s x Yn Mc. Trnh by khi qut v lch s pht trin kinh t nng - ng nghip, lng ngh truyn thng, phong tc, tp qun, l hi, tn ngng, tn gio... ca cc lng Yn M Thng, Phng Tr, Yn M Cn, Knh o v vn ho dn gian x Yn Mc, huyn Yn M, tnh Ninh Bnh#Vn ho dn gian#a ch#Yn Mc#Yn M#Mai#TTS gh i: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Ninh Bnh#284925## 00936000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003304100050 00441810007000490820011000568080005000670050015000720020053000870070015001400080 00500155009002000160010000500180011001500185021028500200020001900485020001700504 02000110052102000090053203900040054101500410054501300070058602000080059302000090 0601#VV12.01373#VV12.01374#VV12.01375#VV12.01376#Vi?t#TR527N#398.209597#^214#Ki u Thu Hoch#Truyn nm - Lch s hnh thnh v bn cht th loi#Kiu Thu Hoch# ^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a536tr.^b21cm#Gii thiu vi nt v chng ng l ch s ca truyn nm, cng ngun gc v lch s pht trin th loi truyn nm, thi php truyn nm, chc nng t tng - thm m ca truyn nm v truyn nm trong tng quan so snh loi hnh vi th loi truyn th cc dn tc bn a v khu vc#Nghin cu vn hc#Vn hc dn gian#Truyn nm#Vit Nam#Mai#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#284926#Lch s#Th loi## 00665000000000277000450002600110000002600110001102600110002204100050003318100060 00380820010000448080005000540050019000590020038000780070019001160080005001350090 02000140010000500160011001600165021015600181020001100337020001200348020000700360 020000900367039000400376013000700380#VV12.01377#VV12.01379#VV12.01378#Vi?t#T306V #495.92201#^214#Nguyn Thch Giang#Ting Vit trong th tch c Vit Nam#Nguyn Thch Giang#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a1087tr.^b24cm#Tp hp nhng t ng c mang mt ni dung vn ho, mt sc thi tu t nht nh, thng dng trong th tch c Vit Nam nh: in c, tc ng, thnh ng....#Ting Vit#Th tch c#T ng#Vit Nam#Mai#284927## 00667000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570050011000620020023000730290006000960070 03100102008000500133009002000138010000500158011001500163021013200178020001500310 020000800325020000800333005001300341039000400354013000700358#VV12.01381#VV12.013 80#VV12.01382#35000#Vi?t#T306H#495.7#^214#V Huy Tu#Ting Hn chuyn ngnh#8\ m#B.s.: V Huy Tu, L Minh Ngc#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a171tr.^b21cm#G ii thiu t vng v cc mu cu ting hn trong cc lnh vc: Cng nghip, nng nghip, xy dng, thu sn v sinh hot hng ngy#Ting Hn Quc#T vng#Mu c u#L Minh Ngc#Mai#284928## 00766000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820008000518080005000590050011000640020053000750070016001280080 00500144009002000149010000500169011001500174020001800189039000400207021025100211 020000800462020001100470013000700481#VV12.01384#VV12.01383#VV12.01385#61000#Vi? t#H561D#394.071#^214#V Kim Yn#Hng dn t chc tr chi dn gian trong nh tr ng#V Kim Yn b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a243tr.^b24cm#Tr chi dn g ian#Mai#Gii thiu tm quan trng v ngha gio dc ca vic t chc tr chi dn gian trong trng hc. c im tr chi dn gian Vit Nam v mt s tr ch i dn gian tiu biu, ng thi hng dn t chc cc tr chi dn gian vi cc hot ng gio dc#T chc#Trng hc#284929## 00552000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820009000528080005000610050009000660020019000750030012000940070 02400106008000500130009002000135010000500155011001500160020001700175020001100192 020001200203039000400215019001600219006000800235013000700243#VV12.01386#VV12.013 87#VV12.01388#95000#Vi?t#TR460L#895.9223#^214#Si Tun#Tr li hoang thn#Tiu thuyt#Si Tun ; Dung L dch#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a443tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#Mai#Dch Trung Quc#Dung L#284930## 00713000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820012000408080005000520050013000570020040000700070018001100080005001280090 02000133010000500153011001400158021016900172020001800341020000400359039000400363 020000900367020005200376013000700428#VV12.01389#VV12.01390#24000#Vi?t#L600C#959 .7023092#^214#L Thi Dng#L Chiu Hong thng trm phn n vng#L Thi Dng b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a79tr.^b21cm#Gii thiu v cuc i y sng gi v nhng bin c au thng ca L Chiu Hong v Hong cui cng ca nh L, v n hong duy nht ca ch phong kin Vit Nam#Lch s trung i#Vua# Mai#Vit Nam#L Chiu Hong, Vua nh L, (1218 - 1278), Vit Nam#284931## 00487000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490050008000540020012000620030004000740070008000780080 00500086009002000091010000500111011001400116020001700130020000900147020000400156 039000400160015003800164013000700202#VV12.01391#VV12.01392#25000#Vi?t#T312V#895 .9221#^214#My Ty#Tnh v th#Th#My Ty#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a91tr. ^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#Tn tht ca tc gi: V Th Thu Nga#2 84932## 00496000000000277000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820009000418080005000500050008000550020019000630030008000820070008000900080 00500098009002000103010000500123011001500128020001700143020000900160020000400169 039000400173013000700177015003400184#VV12.01393#VV12.01394#39000#Vi?t#QU250H#89 5.9221#^214#Nh Mai#Qu hng tnh yu#Tp th#Nh Mai#^aH.#^aVn ho Thng tin# 2011#^a168tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#284933#Tn tht ca tc gi : Mai Th Nh## 00795000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820011000408080005000510050018000560020027000740070041001010080005001420090 02000147010000500167011001400172021013500186020000800321039000400329020001000333 020000700343013000700350015009600357020000800453020000900461005001100470#VV12.01 395#VV12.01396#29000#Vi?t#H408P#895.922802#^214#Nguyn Tin Lng#Honh phi & c u i n #Nguyn Tin Lng b.s. ; Th Ho h..#^aH.#^aVn ho Thng tin# 2011#^a60tr.^b21cm#Gii thiu hnh nh n v mt s hnh nh honh phi, cu i ti n , cng cch trnh by honh phi, cu i trong ti liu ny#Vn h c#Mai#Honh phi#n #284934#TTS ghi: Ban Qun l Di tch lch s vn ho n , phng nh Bng, th x T Sn, Bc Ninh#Cu i#Vit Nam# Th Ho## 00836000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810006000450820006000518080005000570020017000620030042000790070030001210080 00500151009002000156010000500176011001500181021023800196020000700434020001000441 02000100045103900040046101900050046500500140047000600100048401300070049402000090 0501#VV12.01398#VV12.01399#VV12.01397#90000#Vi?t#M124M#001.9#^214#Mt m thi g ian#B mt v nm 2012 v mt th gii k mi#Gregg Braden ; Trn Cung dch#^aH. #^aVn ho Thng tin#2011#^a365tr.^b21cm#Trnh by v nhng khm ph hin i v cc hnh mu mang tnh lp i lp li ca t nhin vi cc quan im c xa v tnh tun hon ca v tr v m ra mt cnh ca mi nhn vo thc t ca mt nm y b n - nm 2012 v xa hn na#B mt#Thi gian#Th k 21#Mai#Dch#Brade n, Gregg#Trn Cung#284935#Nm 2012## 00694000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003304100050 00401810007000450820006000528080005000580020032000630030015000950070028001100080 00500138009002000143010000500163011001500168021012600183020000900309020000900318 039000400327019000500331005001200336006001000348013000700358020001500365#VV12.01 400#VV12.01402#VV12.01401#85000#Vi?t#TH455#133.8#^214#Thng ip & nhng iu k diu#Sch tham kho#Jane Greer ; Trn Cung dch#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011 #^a419tr.^b21cm#Gm nhng cu chuyn v nhng tri nghim ca tc gi trn con ng tm hiu, nhn nhn v suy xt v linh hn ca con ngi#Tm linh#Linh hn# Mai#Dch#Greer, Jane#Trn Cung#284936#ch tham kho## 00859000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440410005000511810006000560820004000628080005000660020024000710070037000950080 00500132009002000137010000500157011001500162021027400177020001100451020000900462 039000400471019000500475005001700480012002700497006001400524013000700538#VV12.01 403#VV12.01404#VV12.01406#VV12.01405#70000#Vi?t#C101C#301#^214#Cc cu trc x hi hc#Gaston Bouthoul ; on Vn Chc dch#^aH.#^aVn ho Thng tin#2011#^a420 tr.^b21cm#Trnh by i tng, s kin, cc phng php, qui lut x hi hc. Gi i thiu cc dng v ca nhm x hi, nhm ng cm tm l, cu trc tc ngi, cu trc ng th, cu trc thi gian, tinh thn, nhng thng bng x hi, c t nh thng bng x hi v l thuyt v s c#X hi hc#Cu trc#Mai#Dch#Bouthou l, Gaston#T sch Vn ho ngh thut#on Vn Chc#284937## 00753000000000277000450002600110000002600110001104100050002218100070002708200080 00348080005000420020100000470030029001470080005001760090033001810100005002140110 01500219021016100234020000900395020000800404020001800412020000900430020001800439 020000700457039000400464013000700468#VV12.01407#VV12.01408#Vi?t#NG107K#347.597#^ 214#Ngnh Kim st nhn dn thc hin cuc vn ng "Hc tp v lm theo tm g ng o c H Ch Minh"#K yu giai on 2007 - 2011#^aH.#^aVin Kim st nhn d n ti cao#2011#^a368tr.^b24cm#Trnh by kt qu v bi hc kinh nghim ca cc tp th, c nhn Vin Kim st nhn dn trong cuc vn ng "Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh"#Kim st#o c#C nhn in hnh#Vit Nam#Tp th in hnh#K yu#Mai#284938## 00469000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400070017000570220004000740040018000780080005000960090 01100101010000500112011001400117020000500131020000600136020000700142020001400149 005001700163039000400180013000700184#VV12.01409#10500#Vi?t#L527T#372.7#^214#Luy n tp ton 1#Nguyn Danh Ninh#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a75tr .^b24cm#Ton#Lp 1#n tp#Sch c thm#Nguyn Danh Ninh#Mai#284939## 00469000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400070017000570220004000740040018000780080005000960090 01100101010000500112011001400117020000500131020000600136020000700142020001400149 005001700163039000400180013000700184#VV12.01410#10500#Vi?t#L527T#372.7#^214#Luy n tp ton 1#Nguyn Danh Ninh#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a71tr .^b24cm#Ton#Lp 1#n tp#Sch c thm#Nguyn Danh Ninh#Mai#284940## 00470000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400070017000570220004000740040018000780080005000960090 01100101010000500112011001500117020000500132020000600137020000700143020001400150 005001700164039000400181013000700185#VV12.01411#16000#Vi?t#L527T#372.7#^214#Luy n tp ton 2#Nguyn Danh Ninh#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a123t r.^b24cm#Ton#Lp 2#n tp#Sch c thm#Nguyn Danh Ninh#Mai#284941## 00542000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020039000400030042000790070005001210080005001260090011001310100 00500142011001500147020001100162020000900173020001400182005000500196039000400201 004001800205020000700223020001500230013000700245#VV12.01412#16000#Vi?t#454L#37 2.6#^214#n luyn kin thc ting Vit tiu hc#Dnh cho hc sinh thi vo trung hc c s#L A#^aH.#^aGio dc#2011#^a127tr.^b24cm#Ting Vit#Tiu hc#Sch c thm#L A#Mai#Ti bn ln th 1#n tp#Sch luyn thi#284942## 00481000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400070017000680220004000850040018000890080005001070090 01100112010000500123011001400128020000500142020000600147020000800153020001400161 005001700175039000400192013000700196#VV12.01413#12500#Vi?t#107G#372.7#^214#n h gi kt qu hc ton 4#Nguyn Mnh Thc#T.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc# 2011#^a96tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Mnh Thc#Mai#284943# # 00458000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400070015000640080005000790090011000840100005000950110 01500100020000500115020000600120020000800126020001400134005001500148039000400163 004001800167013000700185#VV12.01414#33000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp nng ca o ton 5#Phm nh Thc#^aH.#^aGio dc#2011#^a191tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#S ch c thm#Phm nh Thc#Mai#Ti bn ln th 2#284944## 00513000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020028000430030010000710070035000810040018001160080005001340090 01100139010000500150011001500155020001000170020000600180020000800186020001400194 005001600208039000400224013000700228#VV12.01415#32000#Vi?t#B103T#428.0076#^214# Bi tp b sung ting Anh 6#C p n#V Th Thu Anh, Tn N Phng Chi#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a159tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#V Th Thu Anh#Mai#284945## 00571000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020037000430030029000800070066001090040018001750080005001930090 01100198010000500209011001500214020001000229020000600239020000800245020001400253 005001500267039000400282013000700286#VV12.01416#24000#Vi?t#B103T#428.0076#^214# Bi tp b tr v nng cao Ting Anh#Trung hc c s - Khi lp 6#Trn Vn Phc (ch.b.), Tn N Thc Anh, Nguyn Vn Huy, Bo Khm#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGi o dc#2011#^a135tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Trn Vn Phc#M ai#284946## 00539000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020023000490030048000720070016001200080005001360090 01100141010000500152011001500157020000500172020000700177020000600184020001400190 005001600204039000400220004001800224013000700242#VV12.01417#VV12.01418#30000#Vi ?t#T406S#613#^214#Ton s hc nng cao 6#Tp hp s t nhin. Tp hp s nguyn. Phn s#Nguyn Vnh Cn#^aH.#^aGio dc#2011#^a175tr.^b24cm#Ton#S hc#Lp 6#S ch c thm#Nguyn Vnh Cn#Mai#Ti bn ln th 3#284947## 00533000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020025000490030038000740070016001120080005001280090 01100133010000500144011001500149020000500164020000900169020000600178020001400184 005001600198039000400214013000700218004001800225#VV12.01419#VV12.01420#23000#Vi ?t#T406H#616#^214#Ton hnh hc nng cao 6#Bi dng hc sinh kh, gii lp 6... #Nguyn Vnh Cn#^aH.#^aGio dc#2011#^a126tr.^b24cm#Ton#Hnh hc#Lp 6#Sch c thm#Nguyn Vnh Cn#Mai#284948#Ti bn ln th 3## 00524000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020036000430030042000790070011001210040018001320080005001500090 01100155010000500166011001500171020001000186020000600196020000800202020001400210 005001100224039000400235013000700239#VV12.01421#25000#Vi?t#B103T#428.0076#^214# Bi tp c bn & nng cao ting Anh#Dnh cho ph huynh v hc sinh khi lp 6#V Vn Lm#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a143tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6#B i tp#Sch c thm#V Vn Lm#Mai#284949## 00513000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020041000440030010000850070008000950040018001030080005001210090 01100126010000500137011001500142020001000157020000600167020000800173020001400181 005000800195039000400203020000900207013000700216#VV12.01422#23000#Vi?t#NG550P#4 28.0076#^214#Ng php v bi tp nng cao ting Anh 6#C p n#Vnh B#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a127tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Bi tp#Sch c t hm#Vnh B#Mai#Ng php#284950## 00626000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020026000420030023000680070062000910040018001530080005001710090 01100176010000500187011001500192020000700207020000600214020000800220020001400228 005001400242039000400256005001500260005001200275005001800287013000700305#VV12.01 423#17000#Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp chn lc vt l 7#Trc nghim v t l un#on Ngc Cn, ng Thanh Hi, V nh Tu, Trnh Th Hi Yn#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a131tr.^b24cm#Vt l#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#on Ngc Cn#Mai#ng Thanh Hi#V nh Tu#Trnh Th Hi Yn#284951## 00591000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020026000420070062000680040018001300080005001480090011001530100 00500164011001500169020000700184020000600191020000800197020001400205005001400219 039000400233005001500237005001200252005001800264013000700282#VV12.01424#15500#V i?t#B103T#530.076#^214#Bi tp chn lc vt l 8#on Ngc Cn, ng Thanh Hi, V nh Tu, Trnh Th Hi Yn#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a106tr.^b 24cm#Vt l#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#on Ngc Cn#Mai#ng Thanh Hi#V nh Tu#Trnh Th Hi Yn#284952## 00561000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020027000420030087000690070013001560040018001690080005001870090 01100192010000500203011001500208020000800223020000600231020000800237020001400245 005001300259039000400272013000700276#VV12.01425#25000#Vi?t#B103T#546.076#^214#B i tp chn lc ho hc 8#Dng cho hc sinh kh, gii lp 8 v gio vin bi d ng hc sinh gii Trung hc c s#Hunh Vn t#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc# 2011#^a192tr.^b24cm#Ho hc#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Hunh Vn t#Mai#284953# # 00612000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020036000540070060000900040018001500080005001680090 01100173010000500184011001500189020000700204020000600211020000700217020001400224 005000900238039000400247005001200251005001400263013000700277005001400284#VV12.01 426#VV12.01427#29000#Vi?t#454K#512.0076#^214#n kin thc luyn k nng i s 9#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, V Quc Lng, Bi Vn Tuyn#Ti bn ln th 2 #^aH.#^aGio dc#2011#^a200tr.^b24cm#i s#Lp 9#n tp#Sch c thm#Tn Thn# Mai#V Hu Bnh#V Quc Lng#284954#Bi Vn Tuyn## 00616000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820009000408080005000490020038000540070060000920040018001520080005001700090 01100175010000500186011001500191020000900206020000600215020000700221020001400228 005000900242039000400251005001200255005001400267005001400281013000700295#VV12.01 428#VV12.01429#29000#Vi?t#454K#516.0076#^214#n kin thc luyn k nng hnh h c 9#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Bi Vn Tuyn, V Quc Lng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a224tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 9#n tp#Sch c thm#Tn T hn#Mai#V Hu Bnh#Bi Vn Tuyn#V Quc Lng#284955## 00513000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020036000420070029000780040018001070080005001250090011001300100 00500141011001500146020000700161020000600168020000800174020001400182005001600196 039000400212005001200216013000700228#VV12.01430#31000#Vi?t#B103T#530.076#^214#B i tp c bn v nng cao vt l 9#Nguyn c Hip, L Cao Phan#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2011#^a249tr.^b24cm#Vt l#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Hip#Mai#L Cao Phan#284956## 00518000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200080 00298080005000370020041000420070012000830040018000950080005001130090011001180100 00500129011001500134020000800149020000600157020000800163020001400171005001200185 039000400197020000800201020001200209013000700221#VV12.01431#19000#Vi?t#C125H#54 6.076#^214#Cu hi v bi tp trc nghim ho hc 9#Ng Ngc An#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2011#^a147tr.^b24cm#Ho hc#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Ng Ng c An#Mai#Cu hi#Trc nghim#284957## 00618000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820004000408080005000440020040000490070053000890220004001420040018001460080 00500164009001100169010000500180011001500185020001200200020001800212020000600230 020001400236039000400250013000700254005001600261005001300277005001400290#VV12.01 432#VV12.01433#15000#Vi?t#C104T#807#^214#Cm th v phn tch tc phm vn hc 9#Nguyn Vn Long (ch.b.), L Nhm Thn, Trn Vn Ton#T.1#Ti bn ln th 4#^aH .#^aGio dc#2011#^a112tr.^b24cm#Tp lm vn#Phn tch vn hc#Lp 9#Sch c th m#Mai#284958#Nguyn Vn Long#L Nhm Thn#Trn Vn Ton## 00676000000000313000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100070 00340820006000418080005000470020062000520030068001140070019001820040018002010080 00500219009001100224010000500235011001500240020000800255020000800263020001400271 005001900285039000400304020001200308020002000320020001500340013000700355#VV12.01 434#VV12.01435#49000#Vi?t#CH458K#807.6#^214#Cht kin thc ng vn trong chng trnh trung hc ph thng#Phc v n thi tt nghip THPT, n thi tuyn sinh i hc, cao ng#Nguyn Trng Khnh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a355tr .^b24cm#Ng vn#Vn hc#Sch c thm#Nguyn Trng Khnh#Mai#Tp lm vn#Ph th ng trung hc#Sch luyn thi#284959## 00558000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020029000430030010000720070035000820040031001170080005001480090 01100153010000500164011001500169020001000184020000700194020001400201005001600215 039000400231020000800235005001800243013000700261#VV12.01436#30000#Vi?t#B103T#42 8.0076#^214#Bi tp b sung ting Anh 10#C p n#V Th Thu Anh, Tn N Phn g Chi#Ti bn ln th 2, c sa cha#^aH.#^aGio dc#2011#^a167tr.^b24cm#Ting A nh#Lp 10#Sch c thm#V Th Thu Anh#Mai#Bi tp#Tn N Phng Chi#284960## 00537000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200090 00308080005000390020023000440070038000670040018001050080005001230090011001280100 00500139011001500144020001000159020000700169020001400176005001300190039000400203 020001000207005001100217005001200228013000700240#VV12.01437#32000#Vi?t#TH552H#4 28.0076#^214#Thc hnh ting Anh 10#H Th Giang, V Vn Hoa, Nguyn Linh#Ti b n ln th 4#^aH.#^aGio dc#2011#^a259tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 10#Sch c thm#H Th Giang#Mai#Thc hnh#V Vn Hoa#Nguyn Linh#284961## 00527000000000289000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020034000520070017000860040018001030080005001210090 01100126010000500137011001500142020000700157020000700164020001400171005001700185 039000400202020001200206020001200218013000700230#VV12.01438#VV12.01439#35000#Vi ?t#250K#530.76#^214# kim tra trc nghim vt l 10#Nguyn Thanh Hi#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a199tr.^b24cm#Vt l#Lp 10#Sch c thm#Nguyn Thanh Hi#Mai#Trc nghim# kim tra#284962## 00527000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020031000430070025000740040018000990080005001170090011001220100 00500133011001500138020001000153020000700163020001400170005001300184039000400197 020000800201020001000209005001100219013000700230#VV12.01440#20000#Vi?t#B103T#42 8.0076#^214#Bi tp thc hnh ting Anh 11#H Th Giang, V Vn Hoa#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a155tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 11#Sch c thm#H Th Giang#Mai#Bi tp#Thc hnh#V Vn Hoa#284963## 00564000000000301000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200090 00298080005000380020031000430070038000740040018001120080005001300090011001350100 00500146011001500151020001000166020000700176020001400183005001300197039000400210 020000800214020001000222005001100232005001200243013000700255#VV12.01441#33000#V i?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp thc hnh ting Anh 12#H Th Giang, V Vn Hoa, Nguyn Linh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a259tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 12#Sch c thm#H Th Giang#Mai#Bi tp#Thc hnh#V Vn Hoa#Nguyn Linh#2849 64## 00518000000000265000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400030059000730070015001320040018001470080005001650090 01100170010000500181011001500186020000500201020000600206020001400212005001500226 039000400241013000700245#VV12.01442#14000#Vi?t#B452D#372.7#^214#Bi dng ton lp 5 theo ch #Cc bi ton v hnh vung, hnh ch nht v hnh tam gic#Ngu yn Vn Nho#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a107tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Sc h c thm#Nguyn Vn Nho#Mai#284965## 00511000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400030030000730070015001030040018001180080005001360090 01100141010000500152011001500157020000500172020000600177020001000183020001400193 005001500207039000400222013000700226#VV12.01443#15000#Vi?t#B452D#372.7#^214#Bi dng ton lp 5 theo ch #Phn tch s v dy php tnh#Nguyn Vn Nho#Ti b n ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a111tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Php tnh#Sch c t hm#Nguyn Vn Nho#Mai#284966## 00495000000000277000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400030012000730070015000850040018001000080005001180090 01100123010000500134011001500139020000500154020000600159020001200165020001400177 005001500191039000400206013000700210#VV12.01444#14000#Vi?t#B452D#372.7#^214#Bi dng ton lp 5 theo ch #S t nhin#Nguyn Vn Nho#Ti bn ln th 4#^aH.# ^aGio dc#2011#^a103tr.^b24cm#Ton#Lp 5#S t nhin#Sch c thm#Nguyn Vn N ho#Mai#284967## 00775000000000337000450002600110000002600110001101400070002204100050002918100060 00340820007000408080005000470020039000520030085000910070041001760220004002172210 04800221004001800269008000500287009001100292010000500303011001500308020001200323 02000160033502000140035102000150036500500160038000500160039603900040041201300070 0416020001400423#VV12.01445#VV12.01446#50000#Vi?t#H103M#510.76#^214#23 chuyn gii 1001 bi ton s cp#Bi dng hc sinh gii v luyn thi vo lp 10 cc trng THPT chuyn v nng khiu#Nguyn Vn Vnh (ch.b.), Nguyn c ng#Q.2#11 chuyn v ton ri rc v hnh hc s cp#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc# 2011#^a319tr.^b24cm#Ton s cp#Trung hc c s#Sch c thm#Sch luyn thi#Ngu yn Vn Vnh#Nguyn c ng#Mai#284968#Gii bi ton## 00504000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020021000410070030000620220004000920080005000960090011001010100 00500112011001400117020001200131020000900143020000900152020001400161005000800175 005001100183005000900194039000400203013000700207#VV12.01447#16000#Vi?t#L527V#37 2.63#^214#Luyn vit ch Khmer#Kim Sn, Ngc Thch, Trn The#Q.1#^aH.#^aGio dc #2011#^a51tr.^b24cm#Ting Khmer#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#Kim Sn#Ngc Th ch#Trn The#Mai#284969## 00504000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020021000410070030000620220004000920080005000960090011001010100 00500112011001400117020001200131020000900143020000900152020001400161005000800175 005001100183005000900194039000400203013000700207#VV12.01448#16000#Vi?t#L527V#37 2.63#^214#Luyn vit ch Khmer#Kim Sn, Ngc Thch, Trn The#Q.2#^aH.#^aGio dc #2011#^a55tr.^b24cm#Ting Khmer#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#Kim Sn#Ngc Th ch#Trn The#Mai#284970## 00614000000000325000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140006000330020012000390030013000510070071000640220004001350040018001390080 00500157009001100162010000500173011001400178020001200192020000900204020001500213 00500070022800500080023503900040024302000080024700500170025500500090027201300070 0281#VV12.01449#Vi?t#T306K#372.6#^214#8500#Ting Khmer#Sch bi tp#B.s.: Lm E S (tng ch.b.), Kim Sn (ch.b.), Chau Moni Sockha, Trn The#Q.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a92tr.^b24cm#Ting Khme#Tiu hc#Sch gio khoa#Lm ES# Kim Sn#Mai#Bi tp#Chau Moni Sockha#Trn The#284971## 00617000000000337000450002600110000004100050001118100060001608200060002280800050 00280140006000330020012000390030013000510070058000640220004001220040018001260080 00500144009001100149010000500160011001400165020001200179020000900191020001500200 00500070021500500080022203900040023002000080023400500110024200500130025300500060 0266013000700272#VV12.01450#Vi?t#T306K#372.6#^214#6800#Ting Khmer#Sch bi tp #B.s.: Lm ES (tng ch.b.), Lm Qui (ch.b.), Trn Chinh...#Q.2#Ti bn ln th 2 #^aH.#^aGio dc#2011#^a64tr.^b24cm#Ting Khme#Tiu hc#Sch gio khoa#Lm ES#L m Qui#Mai#Bi tp#Trn Chinh#Thch Chng#L Ry#284972## 00518000000000301000450002600100000004100050001018100060001508200060002180800050 00270140006000320020012000380030013000500070021000630220004000840040018000880080 00500106009001100111010000500122011001400127020001200141020000900153020001500162 005001000177005001000187039000400197013000700201020000800208#VV12.1451#Vi?t#T306 K#372.6#^214#8000#Ting Khmer#Sch bi tp#Thch i, Thch Lam#Q.3#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a87tr.^b24cm#Ting Khme#Tiu hc#Sch gio khoa#Th ch i#Thch Lam#Mai#284973#Bi tp## 00560000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200060 00288080005000340020012000390030013000510070036000640220004001000040018001040080 00500122009001100127010000500138011001400143020001200157020000900169020001500178 005001200193005001200205005001000217039000400227013000700231020000800238#VV12.01 452#8500#Vi?t#T306K#372.6#^214#Ting Khmer#Sch bi tp#Thch Sing, Thch Saro n, Thch Lam#Q.4#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a91tr.^b24cm#Ting Khm e#Tiu hc#Sch gio khoa#Thch Sing#Thch Saron#Thch Lam#Mai#284974#Bi tp## 00563000000000301000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400070065000610220004001260080005001300090011001350100 00500146011001400151020001200165020000900177020000900186020001400195005000700209 005000800216005001700224005000900241039000400250013000700254#VV12.01453#7500#Vi ?t#T123V#372.63#^214#Tp vit ting Khmer#Lm ES (tng ch.b.), Kim Sn (ch.b.), Chau Moni Sockha, Trn The#Q.1#^aH.#^aGio dc#2011#^a31tr.^b24cm#Ting Khmer#T p vit#Tiu hc#Sch c thm#Lm ES#Kim Sn#Chau Moni Sockha#Trn The#Mai#28497 5## 00640000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400070062000520220004001140040018001180080005001360090 01100141010000500152011001500157015003300172020001200205020000900217020001500226 00500070024100500080024800500210025600500170027700500090029403900040030301300070 0307#VV12.01454#18000#Vi?t#T306K#372.6#^214#Ting Khmer#Lm ES (tng ch.b.), Ki m Sn (ch.b.), Trn Th Minh Phng...#Q.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#201 1#^a127tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Khme#Tiu hc#Sch gio khoa#Lm ES#Kim Sn#Trn Th Minh Phng#Chau Moni Sockha#Trn The#Mai#284976## 00623000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400070052000520220004001040040018001080080005001260090 01100131010000500142011001500147015003300162020001200195020000900207020001500216 00500070023100500080023800500110024600500130025700500160027003900040028601300070 0290#VV12.01455#17500#Vi?t#T306K#372.6#^214#Ting Khmer#Lm ES (tng ch.b.), L m Qui (ch.b.), Trn Chinh...#Q.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a123tr. ^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Khme#Tiu hc#Sch gio khoa#Lm ES#Lm Qui#Trn Chinh#Thch Chng#Nguyn Th Hnh#Mai#284977## 00619000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400070054000520220004001060040018001100080005001280090 01100133010000500144011001500149015003300164020001200197020000900209020001500218 00500070023300500110024000500100025100500080026100500130026903900040028201300070 0286#VV12.01456#22000#Vi?t#T306K#372.6#^214#Ting Khmer#Lm ES (tng ch.b.), Th ch Rinh (ch.b.), Thch i...#Q.3#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2011#^a167t r.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Khme#Tiu hc#Sch gio khoa#L m ES#Thch Rinh#Thch i#Lm Khu#Mng K Slay#Mai#284978## 00642000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400070065000520220004001170040018001210080005001390090 01100144010000500155011001500160015003300175020001200208020000900220020001500229 00500070024400500120025100500200026300500120028300500100029503900040030501300070 0309#VV12.01457#20000#Vi?t#T306K#372.6#^214#Ting Khmer#Lm ES (tng ch.b.), Th ch Sing (ch.b.), Trn Th Hin Lng...#Q.4#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc# 2011#^a143tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Khme#Tiu hc#Sch g io khoa#Lm ES#Thch Sing#Trn Th Hin Lng#Thch Saron#Thch Sn#Mai#284979 ## 00499000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070030000650220004000950080005000990090 01100104010000500115011001400120020001200134020000900146020001500155005000800170 005001100178005000900189039000400198013000700202#VV12.01458#19000#Vi?t#T306K#37 2.6#^214#Ting Khmer#Sch bi tp#Kim Sn, Ngc Thch, Trn The#Q.5#^aH.#^aGio dc#2011#^a99tr.^b24cm#Ting Khme#Tiu hc#Sch gio khoa#Kim Sn#Ngc Thch#Tr n The#Mai#284980## 00520000000000289000450002600110000001400070001104100050001818100070002308200060 00308080005000360020017000410070038000580220004000960040018001000080005001180090 01100123010000500134011001500139020001100154020001200165020001400177005000800191 005000900199005001100208039000400219013000700223#VV12.01459#17500#Vi?t#TR527#3 72.6#^214#Truyn c Khmer#Kim Sn (ch.b.), Trn The, Ngc Thch#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2011#^a107tr.^b24cm#Truyn c#Ting Khmer#Sch c thm# Kim Sn#Trn The#Ngc Thch#Mai#284981## 00608000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020053000400030016000930070036001090040018001450080005001630090 01100168010000500179011001400184020001800198020000900216020000400225020001000229 020000700239020001400246005001100260005001200271039000400283013000700287#VV12.01 460#9000#Vi?t#T527C#372.21#^214#Tuyn chn th ca, truyn k, cu cho tr m m non#Ch gia nh#Tuyn chn: Thu Qunh, Phng Tho#Ti bn ln th 3#^aH. #^aGio dc#2011#^a55tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Gia nh#Th#Truyn k#Cu #S ch mu gio#Thu Qunh#Phng Tho#Mai#284982## 00615000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020053000400030025000930070036001180040018001540080005001720090 01100177010000500188011001400193020001800207020000700225020000400232020001000236 020000700246020001400253005001100267005001200278039000400290013000700294#VV12.01 461#9000#Vi?t#T527C#372.21#^214#Tuyn chn th ca, truyn k, cu cho tr m m non#Ch l hi v bn ma#Tuyn chn: Thu Qunh, Phng Tho#Ti bn ln t h 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a55tr.^b24cm#Gio dc mu gio#L hi#Th#Truyn k#C u #Sch mu gio#Thu Qunh#Phng Tho#Mai#284983## 00614000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020053000400030019000930070036001120040018001480080005001660090 01100171010000500182011001400187020001800201020001200219020000400231020001000235 020000700245020001400252005001100266005001200277039000400289013000700293#VV12.01 462#9000#Vi?t#T527C#372.21#^214#Tuyn chn th ca, truyn k, cu cho tr m m non#Ch ngh nghip#Tuyn chn: Thu Qunh, Phng Tho#Ti bn ln th 3#^ aH.#^aGio dc#2011#^a55tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Ngh nghip#Th#Truyn k#C u #Sch mu gio#Thu Qunh#Phng Tho#Mai#284984## 00620000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020053000400030028000930070036001210040018001570080005001750090 01100180010000500191011001400196020001800210020000900228020000400237020001000241 020000700251020001400258005001100272005001200283039000400295013000700299#VV12.01 463#9000#Vi?t#T527C#372.21#^214#Tuyn chn th ca, truyn k, cu cho tr m m non#Ch qu hng - t nc#Tuyn chn: Thu Qunh, Phng Tho#Ti bn l n th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a55tr.^b24cm#Gio dc mu gio#t nc#Th#Truyn k#Cu #Sch mu gio#Thu Qunh#Phng Tho#Mai#284985## 00614000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020053000410030022000940070036001160040018001520080005001700090 01100175010000500186011001400191020001800205020000800223020000400231020001000235 020000700245020001400252005001100266005001200277039000400289013000700293#VV12.01 464#13800#Vi?t#T527C#372.21#^214#Tuyn chn th ca, truyn k, cu cho tr m m non#Ch trng mm non#Tuyn chn: Thu Qunh, Phng Tho#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a87tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Mm non#Th#Truyn k#C u #Sch mu gio#Thu Qunh#Phng Tho#Mai#284986## 00612000000000313000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020053000400030018000930070036001110040018001470080005001650090 01100170010000500181011001400186020001800200020001100218020000400229020001000233 020000700243020001400250005001100264005001200275039000400287013000700291#VV12.01 465#7800#Vi?t#T527C#372.21#^214#Tuyn chn th ca, truyn k, cu cho tr m m non#Ch mi trng#Tuyn chn: Thu Qunh, Phng Tho#Ti bn ln th 3#^a H.#^aGio dc#2011#^a47tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Mi trng#Th#Truyn k#Cu #Sch mu gio#Thu Qunh#Phng Tho#Mai#284987## 00618000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020053000410030025000940070036001190040018001550080005001730090 01100178010000500189011001400194020001800208020000900226020000400235020001000239 020000700249020001400256005001100270005001200281039000400293013000700297#VV12.01 466#11400#Vi?t#T527C#372.21#^214#Tuyn chn th ca, truyn k, cu cho tr m m non#Ch th gii thc vt#Tuyn chn: Thu Qunh, Phng Tho#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a71tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Thc vt#Th#Truyn k #Cu #Sch mu gio#Thu Qunh#Phng Tho#Mai#284988## 00661000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020053000410030042000940070036001360040018001720080005001900090 01100195010000500206011001400211020001800225020000800243020000400251020001000255 02000070026502000140027200500110028600500120029703900040030902000150031301300070 0328#VV12.01467#14400#Vi?t#T527C#372.21#^214#Tuyn chn th ca, truyn k, cu cho tr mm non#Ch bn thn v cc mi quan h x hi#Tuyn chn: Thu Qu nh, Phng Tho#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a71tr.^b24cm#Gio dc m u gio#C nhn#Th#Truyn k#Cu #Sch mu gio#Thu Qunh#Phng Tho#Mai#Qu an h x hi#284989## 00660000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020053000410030039000940070036001330040018001690080005001870090 01100192010000500203011001400208020001800222020000500240020000400245020001000249 02000070025902000140026600500110028000500120029103900040030302000200030701300070 0327#VV12.01468#12600#Vi?t#T527C#372.21#^214#Tuyn chn th ca, truyn k, cu cho tr mm non#Ch nc v cc hin tng t nhin#Tuyn chn: Thu Qunh , Phng Tho#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a79tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Nc#Th#Truyn k#Cu #Sch mu gio#Thu Qunh#Phng Tho#Mai#Hin t ng t nhin#284990## 00618000000000313000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020053000410030025000940070036001190040018001550080005001730090 01100178010000500189011001400194020001800208020000900226020000400235020001000239 020000700249020001400256005001100270005001200281039000400293013000700297#VV12.01 469#13800#Vi?t#T527C#372.21#^214#Tuyn chn th ca, truyn k, cu cho tr m m non#Ch th gii ng vt#Tuyn chn: Thu Qunh, Phng Tho#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a87tr.^b24cm#Gio dc mu gio#ng vt#Th#Truyn k #Cu #Sch mu gio#Thu Qunh#Phng Tho#Mai#284991## 00643000000000325000450002600110000001400070001104100050001818100060002308200070 00298080005000360020053000410030028000940070036001220040018001580080005001760090 01100181010000500192011001400197020001800211020000800229020001100237020000400248 02000100025202000070026202000140026900500110028300500120029403900040030601300070 0310#VV12.01470#11400#Vi?t#T527C#372.21#^214#Tuyn chn th ca, truyn k, cu cho tr mm non#Ch v sinh - dinh dng#Tuyn chn: Thu Qunh, Phng Th o#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a71tr.^b24cm#Gio dc mu gio#V sin h#Dinh dng#Th#Truyn k#Cu #Sch mu gio#Thu Qunh#Phng Tho#Mai#28499 2## 00664000000000325000450002600110000001400060001104100050001718100060002208200070 00288080005000350020053000400030041000930070036001340040018001700080005001880090 01100193010000500204011001400209020001800223020001200241020001600253020000400269 02000100027302000070028302000140029000500110030400500120031503900040032701300070 0331#VV12.01471#9000#Vi?t#T527C#372.21#^214#Tuyn chn th ca, truyn k, cu cho tr mm non#Ch phng tin v lut l giao thng#Tuyn chn: Thu Qun h, Phng Tho#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2011#^a55tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Phng tin#Lut giao thng#Th#Truyn k#Cu #Sch mu gio#Thu Qunh# Phng Tho#Mai#284993##