00846000000000289000450080800050000003900050000500200810001000800050009100900140 00960100005001100110015001150150047001300820008001770130007001850140007001920260 01100199026001100210181000600221019000500227020000500232020000600237020001000243 020000700253020000800260020000900268021027900277#^214#KVn#H thng vn bn php lut v cn b cng chc v t chc b my ngnh thu 2010#^aH.#^aNxb. H Ni#2 010#^a325tr.^b21cm#TTS ghi: Tng cc Thu. Tp ch Thu Nh nc#342.597#262778 #80000#VV10.10928#VV10.10929#H250T#Vi?t#Thu#Ngnh#Php lut#Cn b#T chc#Vi t Nam#Gii thiu Lut cn b cng chc v cc vn bn hng dn thi hnh. Cc qu yt nh v chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca c quan Thu. M t s vn bn khc lin quan v ch nng lng, ph cp chc v, qun l cn b, cng chc i nc ngoi...ca ngnh thu## 00701000000000253000450080800050000003900050000500200520001000800050006200900140 00670100005000810110015000860150047001010820007001480130007001550140007001620260 01100169026001100180181000600191019000500197020001400202020001100216020002200227 021019800249#^214#KVn#Hng dn quyt ton thu thu nhp c nhn nm 2009#^aH.# ^aNxb. H Ni#2010#^a191tr.^b24cm#TTS ghi: Tng cc Thu. Tp ch Thu Nh nc #336.24#262779#50000#VV10.10930#VV10.10931#H561D#Vi?t#Thu thu nhp#Quyt ton# Thu thu nhp c nhn#Gm cc ni dung hng dn sa i b sung mt s th tc hnh chnh v thu thu nhp c nhn, hng dn quyt ton thu thu nhp c nhn, gii p 134 tnh hung vng mc v thu thu nhp c nhn## 00694000000000253000450080800050000003900050000500200570001000800050006700900140 00720100005000860110015000910150047001060820007001530130007001600140008001670260 01100175026001100186181000600197019000500203020001400208020001300222020001100235 021019400246#^214#KVn#Hng dn quyt ton thu thu nhp doanh nghip nm 2009# ^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a512tr.^b24cm#TTS ghi: Tng cc Thu. Tp ch Thu Nh nc#336.24#262780#100000#VV10.10933#VV10.10932#H561D#Vi?t#Thu thu nhp#Doanh nghip#Quyt ton#Hng dn quyt ton thu thu nhp doanh nghip nm 2009. Mt s ni dung cn lu khi p dng chnh sch thu GTGT. Mt s vn lu khi p dng chnh sch thu i vi nh thu nc ngoi## 01025000000000289000450080800050000003900050000500201220001000800050013200900140 01370100005001510110015001560150047001710820008002180130007002260140008002330260 01100241026001100252181000600263019000500269020001000274020001000284020002900294 020000700323020000900330020001800339021037800357#^214#KVn#H thng vn bn php lut hng dn c ch ti chnh i vi c quan hnh chnh n v s nghip thu c B Ti chnh 2010#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a839tr.^b24cm#TTS ghi: Tng cc T hu. Tp ch Thu Nh nc#343.597#262781#290000#VV10.10934#VV10.10935#H250T#Vi ?t#Php lut#Ti chnh#C quan hnh chnh s nghip#C ch#Vit Nam#Vn bn php lut#Gii thiu cc vn bn hng dn cng tc qun l s dng ti sn, ti ch nh nh nc cng nh cc ch mua sm ti sn, u t xy dng, chi tiu ti c c c quan hnh chnh, n v s nghip s dng ngun kinh ph nh nc nh: ch cng tc ph, ch s dng in thoi cng v, ch t chc hi ngh, ch s dng kinh ph o to, chi qu khen thng, phc li...## 00531000000000301000450080800050000003900050000500100120001000200200002200300120 00420060008000540070026000620080005000880090014000930100005001070110015001120820 00400127013000700131014000700138026001100145026001100156026001100167181000600178 019000500184019000800189020001700197020000300214020001200217#^214#KVn#Tyler, An ne#Du khch bt c d#Tiu thuyt#D Tho#Anne Tyler ; D Tho dch#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a491tr.^b21cm#813#262782#88000#VV10.10937#VV10.10936#VV10.10938#D 500K#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt## 00918000000000289000450080800050000003900050000500200550001000300960006500800050 01610090014001660100005001800110015001850150047002000820008002470130007002550140 00800262026001100270026001100281181000600292019000500298020001000303020000800313 020001200321020000900333020001800342021026800360#^214#KVn#H thng vn bn php lut v thi ua khen thng 2010#Lut Thi ua khen thng. Ngh nh 42/2010/N -CP. Cc vn bn hng dn v thi ua khen thng#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a496t r.^b21cm#TTS ghi: Tng cc Thu. Tp ch Thu Nh nc#344.597#262783#100000#V V10.10939#VV10.10940#H250T#Vi?t#Php lut#Thi ua#Khen thng#Vit Nam#Vn bn p hp lut#Tp hp cc vn bn hng dn v cng tc Thi ua Khen thng c hiu l c n nm 2010 gm: Lut Thi ua Khen thng v cc vn bn hng dn v cng t c thi ua khen thng, cc vn bn ca B Ti chnh v ca Tng cc Thu hng dn v cng tc thi ua khen thng## 00763000000000277000450080800050000003900050000500100110001000200390002100700160 00600080005000760090014000810100005000950110015001000150041001150820008001560130 00700164026001100171026001100182181000600193019000500199020000800204020001600212 020001700228020000700245021023300252#^214#KVn#L Vn Lan#K chuyn ngn xa Th ng Long - H Ni#L Vn Lan b.s.#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a187tr.^b21cm#TTS ghi : Ban Tuyn gio Thnh u H Ni#959.731#262784#VV10.10941#VV10.10942#K250C#Vi?t #Lch s#S kin lch s#Nhn vt lch s#H Ni#Tp hp 35 cu chuyn, s tch tiu biu v con ngi, a danh Thng Long - H Ni trong hn 1000 nm. Nu nh ng gi tr vn ho, lch s ca con ngi v mnh t ngn nm vn vt bng nhn g truyn thuyt, s tch, s kin lch s## 00793000000000289000450080800050000003900050000500100160001000200220002600300170 00480070016000650040029000810080005001100090014001150100005001290110015001340820 01000149013000700159014000700166026001100173026001100184181000600195019000500201 020001300206020000900219020001700228021025800245#^214#KVn#Phng Trung Tp#Lut tha k Vit Nam#Sch chuyn kho#Phng Trung Tp#Ti bn ln th 1 c b sung#^ aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a344tr.^b21cm#346.59705#262785#52000#VV10.10943#VV10.10 944#L504T#Vi?t#Lut tha k#Vit Nam#Sch chuyn kho#Cung cp nhng kin thc p hp lut tha k Vit Nam hin hnh, nhng tnh hung phn chia di sn c bn v cch tnh hai phn ba mt sut tha k theo php lut. Mt s bn lun v phn tch ca tc gi v t tng v trnh lp php lut Tha k Vit Nam## 00652000000000265000450080800050000003900050000500200380001000800050004800900140 00530100005000670110014000720150018000860820006001040130007001100260011001170260 01100128181000600139019000500145020001800150020000600168020001000174020001500184 020001500199021017200214#^214#KVn#Hng dn x l dch st xut huyt#^aH.#^a Nxb. H Ni#2010#^a19tr.^b21cm#TTS ghi: B Y t#362.1#262786#VV10.10945#VV10.10 946#H561D#Vi?t#Chm sc sc kho#X l#Bnh dch#St xut huyt#Y t cng ng#G m cc quyt nh ca B Y t v vic ban hnh, hng dn x l v ni dung x l dch st xut huyt, p dng trong cc c s y t d phng chm sc sc kho cng ng## 00500000000000277000450080800050000003900050000500100120001000200390002200300110 00610070012000720080005000840090014000890100005001030110015001080820010001230130 00700133014000800140026001100148026001100159181000700170019000500177020001700182 020000500199020000900204020000900213#^214#KVn#Nguyn Hiu#Trong chin tranh kh ng c huyn thoi#Tuyn kch#Nguyn Hiu#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a591tr.^b22cm# 895.92224#262787#108000#VV10.10947#VV10.10948#TR431C#Vi?t#Vn hc hin i#Kch #Vit Nam#Kch bn## 00437000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510020006000560030004000620070012000660080005000780090 01400083010000500097011001500102039000500117020001700122001001200139020000900151 020000400160013000700164#VV10.10949#VV10.10950#85000#Vi?t#H550A#895.922134#^214 #H o#Th#Nguyn Hiu#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a484tr.^b22cm#KVn#Vn hc hin i#Nguyn Hiu#Vit Nam#Th#262788## 00993000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020024000440030035000680070029001030080005001320090014001370100 00500151011001500156015003900171039000500210021033000215020000700545020000900552 02000080056101200370056901300070060600500090061300500080062200500070063000500100 0637005000800647#VV10.10951#VV10.10952#Vi?t#C430V#303.4#^214#Con voi chui qua l kim#Tc phm bo ch chn lc nm 2009#nh Mn, M. Tun, P. Tm...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a415tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Nh bo thnh ph H Ni#KVn#Tuyn ch n 20 tc phm bo vit tiu biu cp ti nhiu vn trong x hi hin nay nh: ng Lm - C im n ca du lch vn ho cng ng, s pht tn th r c qua dch v TD, cn st trng im, xy dng hng lot cng trnh tri ph p ti x M nh (T lim - H Ni), tho g gii to nt tc ng vnh ai 3.. .#X hi#Tc phm#Bo ch#K nim 1000 nm Thng Long - H Ni#262789#nh Mn#M . Tun#P. Tm#Quang Anh#L Minh## 00723000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020038000510070026000890080005001150090019001200100 00500139011001500144039000500159019001600164001000900180006001000189013000700199 021021800206020000900424020001200433#VN10.02830#VN10.02831#34000#Vi?t#T312H#794 .1#^214#Tinh hoa trung cc thc dng c tng#Lm Hng ; ng Bnh dch#^aH.#^aT h dc Th thao#2010#^a259tr.^b19cm#KVn#Dch Trung Quc#Lm Hng#ng Bnh#2627 90#Gii thiu cc nguyn l, trnh k chin thut trong qu trnh thi u v chi c tng. Phng php gii quyt mu thun cc din trn u v a ra nhn g nc i xut sc trong k xo trung cc thc dng c tng#C tng#Chin thu t## 00723000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020038000510070026000890080005001150090019001200100 00500139011001500144039000500159019001600164001000900180006001000189013000700199 021021800206020000900424020001200433#VN10.02832#VN10.02833#37000#Vi?t#T528K#794 .1#^214#Tuyt k trung cc thc dng c tng#Lm Hng ; ng Bnh dch#^aH.#^aT h dc Th thao#2010#^a277tr.^b19cm#KVn#Dch Trung Quc#Lm Hng#ng Bnh#2627 91#Gii thiu cc nguyn l, trnh k chin thut trong qu trnh thi u v chi c tng. Phng php gii quyt mu thun cc din trn u v a ra nhn g nc i xut sc trong k xo trung cc thc dng c tng#C tng#Chin thu t## 00779000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510070077000790040014001560080005001700090 01900175010000500194011001500199039000500214005001300219005001100232005001100243 005001000254005001600264013000700280021015300287020000900440020001600449#VN10.02 834#VN10.02835#38000#Vi?t#C460T#794.1#^214#C tng khai cuc hin i#B.s.: L Kim Tng, Trng Nhn, Hong Minh, Hng Phc ; Hong nh Hng h..#Ti bn ln 1#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a275tr.^b19cm#KVn#L Kim Tng#Hong Minh#Trn g Nhn#Hng Phc#Hong nh Hng#262792#Gii thiu th c khai cuc c tng the o li cp cng, i cng, trc cng, li lu hnh, li tn tro, bin i, ging by, tn th, iu ng chm...#C tng#Th c khai cc## 00625000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020036000510070026000870080005001130090019001180100 00500137011001500142039000600157019001600163001000900179006001000188013000700198 021010700205020000900312020000700321020000700328#VN10.02837#VN10.02836#22000#Vi ?t#K600X#794.1#^214#K xo trung cc thc dng c tng#Lm Hng ; ng Bnh dc h#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a167tr.^b19cm#Thanh#Dch Trung Quc#Lm Hng#n g Bnh#262793#Gii thiu th c tng qua cc k xo iu ng qun trung cc, k xo i qun, th qun, hin qun...#C tng#K xo#Th c## 00753000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510070027000780040014001050080005001190090 01900124010000500143011001500148039000600163013000700169019001600176006001300192 006001100205006001100216006001000227021018600237020000900423020000700432#VN10.02 838#VN10.02839#20000#Vi?t#D107T#794.1#^214#Danh th i cuc tinh hoa#Bin dch : L Kim Tng...#Ti bn ln 1#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a132tr.^b19cm#Than h#262794#Dch Trung Quc#L Kim Tng#Hong Minh#Trng Nhn#Hng Phc#Gii thiu cc th c tng khi chi i cuc ginh chin thng ca mt s danh th Tru ng Quc nh: thun pho trc xa i honh xa, thun pho honh xa i trc xa, l it th pho...#C tng#Th c## 00595000000000241000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010017000490020007000660070022000730080005000950090 01800100010000500118011001500123021019500138020000700333039000600340013000700346 #VN10.02841#VN10.02840#28000#Vi?t#M600H#111#^214#Phm Quang Trung#M hc#Phm Q uang Trung b.s.#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a179tr.^b21cm#Trnh by i tng n ghin cu ca m hc Trc nghim. Khi qut v mi quan h thm m, ch th thm m, i tng thm m. c trng ngh thut t gc nhn thm m, cc loi hnh ngh thut...#M hc#Thanh#262795## 00417000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430010011000480020008000590030004000670070011000710080005000820090 01400087010000500101011001500106020001700121020000900138020000400147039000500151 013000700156#VN10.02842#VN10.02843#Vi?t#T460L#895.92214#^214#Hoi Hng#T lng# Th#Hoi Hng#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a147tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam# Th#KVn#262796## 00471000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010008000560020016000640030028000800070008001080080 00500116009001400121010000500135011001500140020001700155020000900172020001200181 039000500193013000700198#VN10.02845#VN10.02846#46000#Vi?t#TR527N#895.92234#^214 #Qu Th#Truyn ngn hay#Nhng truyn ngn c gii#Qu Th#^aH.#^aNxb. H Ni# 2010#^a267tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn#262797## 00454000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010009000550020010000640030016000740070009000900080 00500099009001400104010000500118011001500123020001700138020000900155020001200164 039000500176013000700181#VN10.02847#VN10.02848#30000#Vi?t#M111D#895.92234#^214# Vn Trm#Mu digan#Tp truyn ngn#Vn Trm#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a163tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn#262798## 01148000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200120 00348080005000460020171000510030144002220080005003660090007003710100005003780110 01500383015007200398039000400470013000700474021028300481020000800764020001800772 020001700790020001400807020000800821020000900829020000800838#VL10.01277#VL10.012 78#Vi?t#PH110H#324.2597071#^214#Pht huy truyn thng anh hng, ng tm hip l c, i mi quyt lit, tng tc pht trin, gi vng v tr u tu trong s ngh ip cng nghip ho, hin i ho t nc#Bo co chnh tr v bo co kim i m ca Ban chp hnh trnh i hi ng b Tp on Du kh quc gia Vit Nam ln th I, nhim k 2010-2015#^aH.#^aKnxb#2010#^a102tr.^b28cm#TTS ghi: ng u Tp on Du kh quc gia Vit Nam. - Lu hnh ni b#Nga#262799#Gii thiu ni dun g bo co chnh tr v bo co kim im 5 nm ln th nht (2006-2010) thc hi n chin lc pht trin Ngnh Du kh Vit Nam n 2015 - nh hng n 2025. M c tiu, nhim v, gii php ch yu pht trin Tp on Du kh Quc gia Vit N am nhim k 2010-2015...#Du kh#Bo co chnh tr#Bo co tng kt#Ban chp hn h#i hi#Vit Nam#ng b## 01250000000000361000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200120 00348080005000460020171000510030095002220070044003170080005003610090007003660100 00500373011001500378015007200393039000400465013000700469021029000476020000800766 02000080077402000080078202000090079002000080079902000100080700500130081700500110 0830005001500841005001500856005001700871#VL10.01279#VL10.01280#Vi?t#PH110H#324.2 597071#^214#Pht huy truyn thng anh hng, ng tm hip lc, i mi quyt li t, tng tc pht trin, gi vng v tr u tu trong s nghip cng nghip ho, hin i ho t nc#Tham lun ti i hi ng b Tp on Du kh quc gia V it Nam ln th I, nhim k 2010-2015#Phan Th Ho, Vn Hu, Phm Xun Cnh.. .#^aH.#^aKnxb#2010#^a203tr.^b28cm#TTS ghi: ng u Tp on Du kh quc gia Vi t Nam. - Lu hnh ni b#Nga#262800#Gm cc bi bo co, tham lun ng gp k in vo d tho cc vn kin trnh i hi XI ca ng, d tho bo co mt s v n v b sung, sa i iu l ng v d tho bo co chnh tr trnh i h i i biu ng b khi Doanh nghip Trung ng ca Tp on Du kh Quc gia Vi t Nam#Du kh#i hi#ng b#Vit Nam#Bo co#Tham lun#Phan Th Ho# Vn H u#Phm Xun Cnh#Nguyn Ngc S#Nguyn Tin Dng## 00658000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010016000600020040000760070016001160080 00500132009002300137010000500160011001500165039000500180013000700185021015400192 020001600346020001000362020000800372#VL10.01281#VL10.01283#VL10.01282#38000#Vi? t#S105P#693#^214#Phan Quang Minh#Sn phng btng ng lc trc cng sau#Phan Qu ang Minh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a140tr.^b27cm#KVn#262801#Trnh by k hi nim v kt cu btng ng lc trc. C s kt cu kin btng, tnh ton s n phng btng ng lc trc cng sau. Mt s v d tnh ton#Kt cu b tng#S n phng#ng lc## 00827000000000289000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820008000448080005000520010017000570020042000740030059001160070017001750040 01800192008000500210009002300215010000500238011001500243021022200258020001800480 020001200498020001500510039000500525013000700530#VV10.10953#VV10.10954#VV10.1095 5#Vi?t#B454T#004.076#^214#Nguyn ng Khoa#400 cu hi v p n trc nghim tin hc#Sch tham kho cho thi tuyn, nng ngch cn b, cng chc#Nguyn ng Khoa #Ti bn ln th 2#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a138tr.^b21cm#Tp hp 400 c u hi v p n thi trc nghim tin hc dnh cho cn b cng chc thi nng ngc h gm: Khi nim v cng ngh thng tin, h iu hnh Windows, phn mm Microsof t Word, Microsoft Excel, Internet v th in t#Tin hc vn phng#Trc nghim#S ch luyn thi#KVn#262803## 00893000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820008000528080005000600020045000650070061001100080005001710090 02300176010000500199011001500204021013000219020000800349020001700357039000500374 00500150037900500190039400500140041300500180042700500140044501300070045902000090 0466020001900475020000900494012002800503#VV10.10956#VV10.10957#VV10.10958#69000 #Vi?t#NG454N#351.597#^214#Ngn ng vn bn qun l hnh chnh nh nc#Lu Kim Thanh (ch.b.), Nguyn Th Thu Vn, Nguyn Th H...#^aH.#^aKhoa hc v K thut# 2010#^a363tr.^b21cm#Gii thiu nhng kin thc c bn chuyn su v l lun v t hc hnh phong cch ngn ng chuyn ngnh qun l hnh chnh nh nc#Vn bn#Qu n l nh nc#KVn#Lu Kim Thanh#Nguyn Th Thu vn#Nguyn Th H#Nguyn Th T hu H#Phm Th Ninh#262804#Ngn ng#Qun l hnh chnh#Vit Nam#Ngn ng hnh ch nh cng v## 00889000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570020029000620070066000910220004001570040 01300161008000500174009002300179010000500202011003200207021016500239020001800404 02000100042202000090043202000120044102000070045300500150046000500120047500500130 0487005001500500039000500515013000700520#VV10.10960#VV10.10961#VV10.10959#98000 #Vi?t#S450T#621.8#^214#S tay cng ngh ch to my#Nguyn c Lc (ch.b.), L V n Tin, Ninh c Tn, Trn Xun Vit#T.1#In ln th 8#^aH.#^aKhoa hc v K thu t#2010#^a471tr.^bTrn b 3 tp. - 24cm#Trnh by thit k cc qui trnh cng ng h v nguyn cng trong ch to my. Dung sai v lp ghp. Chn phi v xc nh lng d gia cng. Cc dng c ct kim loi#Gia cng kim loi#Cng ngh#Thit k #Ch to my#S tay#Nguyn c Lc#L Vn Tin#Ninh c Tn#Trn Xun Vit#KVn #262805## 00967000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00411810006000460820006000528080005000580020029000630070066000920220004001580040 01300162008000500175009002300180010000500203011003200208021024200240020001800482 02000100050002000090051002000120051902000070053100500150053800500120055300500130 0565005001500578039000500593013000700598#VV10.10962#VV10.10964#VV10.10963#121000 #Vi?t#S450T#621.8#^214#S tay cng ngh ch to my#Nguyn c Lc (ch.b.), L Vn Tin, Ninh c Tn, Trn Xun Vit#T.2#In ln th 8#^aH.#^aKhoa hc v K th ut#2010#^a582tr.^bTrn b 3 tp. - 24cm#Trnh by nhng kin thc tnh ton ch ct, bng tra ch ct. Gia cng cc b mt bng bin dng do. Gia cng c c chi tit c kh trn my NC, CNC v s dng rbt cng nghip trong h thng gia cng linh hot. g trn my cng c#Gia cng kim loi#Cng ngh#Thit k# Ch to my#S tay#Nguyn c Lc#L Vn Tin#Ninh c Tn#Trn Xun Vit#KVn#2 62806## 01099000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820007000538080005000600010015000650020044000800070033001240080 01800157009003500175010000500210011001500215012006200230015005700292021033900349 02000180068802000150070602000110072102000120073200500170074403900050076101300070 0766#VV10.10965#VV10.10966#VV10.10967#40000#Vi?t#GI-108T#005.54#^214#Phm Quang Huy#Gio trnh Excel 2010 dnh cho ngi t hc#Phm Quang Huy, V Duy Thanh T m#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a207tr.^b24cm#Tin h c vn phng dnh cho mi ngi. Hng dn hc tng bc#Tn sch ngoi ba ghi: Excel 2010 dnh cho ngi t hc#Trnh by tng quan v Excel 2010 v thit lp mi trng lm vic. Hng dn thao tc lp bng tnh v xy dng th. Gii thiu cc hm Excel v php tnh c bn. Thc hnh cc bi tp ng dng cc hm Excel sp xp d liu, d tm i tng v k thut in bng tnh. 10 bi tp ng dng thc t v to bng Pivot. Hng dn to Macro#Tin hc vn phng#Phn mm Excel#Gio trnh#Sch t hc#V Duy Thanh Tm#KVn#262807## 00961000000000313000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820006000418080005000470010016000520020132000680070016002000080018002160090 03500234010000500269011001500274039000500289013000700294021026400301020001000565 020000800575020000800583020001100591020001900602020000800621020001800629#VV10.10 968#VV10.10969#100000#Vi?t#X126D#616.9#^214#Trn Linh Thc#Xy dng quy trnh v ch to cc b kit PCR (Polymerase chain reaction) xt nghim cc vi khun gy bnh, gy ng c thc phm#Trn Linh Thc#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Qu c gia Tp. H Ch Minh#2010#^a347tr.^b24cm#KVn#262808#Trnh by cc nguyn nhn gy bnh do thc phm, ng c thc phm. Nguyn tc xy dng quy trnh v ch t o b Kit PCR xt nghim 12 vi khun gy bnh, gy ng c thc phm. Xy dng q uy trnh v ch to b Kit PCR xt nghim Escherichia Coli trong thc phm...#Qu i trnh#Ch to#Cng c#Xt nghim#Vi khun sinh bnh#Ng c#Ng c thc phm# # 00823000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820007000518080005000580010017000630020026000800030068001060070 01700174022000400191008001800195009003500213010000500248011001500253021018600268 020000800454020000800462020001200470020001500482039000500497013000700502#VV10.10 970#VV10.10971#VV10.10972#30000#Vi?t#B103T#540.76#^214#Nguyn c Chung#Bi tp ho hc i cng#Cu hi gio khoa. Bi tp t lun. Bi tp trc nghim c l i gii#Nguyn c Chung#T.1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh #2010#^a275tr.^b24cm#Nhng kin thc c bn l thuyt v bi tp v cc khi ni m v nh lut cn bn, cu to nguyn t - nh lut tun hon, lin kt ho h c, trng thi tp hp cht, nhit ng lc hc#Ho hc#Bi tp#Trc nghim#Sch tham kho#KVn#262809## 01056000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590020025000640030055000890070059001440080 01800203009003500221010000500256011001500261039000500276015010000281021023000381 02000140061102000110062500500150063600500190065100500130067000500150068300500130 0698013000700711#VV10.10973#VV10.10974#VV10.10975#50000#Vi?t#GI-108T#621.3#^214 #Gio trnh k thut in#Dng cho cc trng i hc v cao ng khi cng ngh #Ch.b.: ng Vn Thnh, L Th Thanh Hong, Phm Th Nga...#^aTp. H Ch Minh#^a i hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a243tr.^b24cm#KVn#TTS ghi: i hc S p hm K thut Tp. H Ch Minh. Khoa in - in t. B mn C s k thut in#Tr nh by nhng khi nim c bn v mch in. Mch in xoay chiu hnh sin mt p ha. Cc phng php gii mch in. Mch in xoay chiu ba pha. My in mt ch iu, my bin p, my in khng ng b. An ton in. Kh c in#K thut i n#Gio trnh#ng Vn Thnh#L Th Thanh Hong#Phm Th Nga#Bi Thun Ninh#Bi V n Hng#262810## 00709000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820007000538080005000600010014000650020023000790030043001020070 02800145008001800173009003500191010000500226011001500231039000500246021012500251 020001200376020001100388005001300399013000700412#VV10.10976#VV10.10977#VV10.1097 8#60000#Vi?t#GI-108T#621.31#^214#H Xun Thanh#Gio trnh kh c in#Dng cho cc trng i hc khi cng ngh#H Xun Thanh, Phm Xun H#^aTp. H Ch Minh# ^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a327tr.^b24cm#KVn#Trnh by nhng kin thc c bn l thuyt pht nng trong kh c in, lc in ng, tip xc in , h quang in, mch t#Kh c in#Gio trnh#Phm Xun H#262811## 01015000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820007000518080005000580010015000630020029000780070033001070080 01800140009003500158010000500193011001500198012006200213021032100275020001800596 02000150061402000120062900500170064103900050065802000100066302000090067301300070 0682#VV10.10979#VV10.10981#VV10.10980#54000#Vi?t#M458T#005.54#^214#Phm Quang H uy#100 th thut vi Excel 2010#Phm Quang Huy, V Duy Thanh Tm#^aTp. H Ch Mi nh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a270tr.^b24cm#Tin hc vn phng dnh cho mi ngi. Hng dn hc tng bc# cp nhng vn lin quan n th th ut, k thut nng cao khai thc Excel 2010 trong qun l qua 100 bi thc hnh: nng cao tnh hu dng; cng thc 1; sao chp - nh dng; thao tc trn bng tnh; kho st cc mu trong d liu; to biu ; trnh by trang tnh; bo v, lu v in; m rng Excel; c ch Excel#Tin hc vn phng#Phn mm Excel#Sch t hc#V Duy Thanh Tm#KVn#Th thut#ng dng#262812## 00482000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010016000550020018000710030012000890070016001010080 01800117009001100135010000500146011001500151020001700166020000900183020001200192 039000500204013000700209#VV10.10982#VV10.10983#29000#Vi?t#H103T#895.92234#^214# V c Sao Bin#Hai tung ht bi#Truyn ngn#V c Sao Bin#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2010#^a143tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn#262813 ## 00883000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820012000528080005000640020018000690030077000870290011001640070 03700175008001800212009001100230010000500241011001500246039000600261021017400267 02000180044102000070045900100140046601900050048000600160048502000080050100500100 0509013000700519020000700526#VV10.10984#VV10.10985#VV10.10986#80000#Vi?t#NG558P #332.0240082#^214#Ngi ph n giu#Quyn sch v u t dnh cho ph n = Rich woman : Take charge of your mone#Rich woman#Kim Kiyosaki ; Hunh Thch Trc dch #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a351tr.^b20cm#K.Vn#Gii thiu v nhng c im, hnh mu l tng v ngi ph n hin i: vui v, y yu thng, t t, xinh p, c lp, thng minh v qun l ti chnh mt cch hiu qu#Ti chnh c nhn#Ph n#Kiyosaki, Kim#Dch#Hunh Thc Trc#Qun l#Nhm dch#262814#u t ## 00655000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490070021000690080018000900090011001080100 00500119011001500124021016200139020000900301020002100310020001300331006001600344 039000500360013000700365019000500372#VV10.10987#VV10.10988#34000#Vi?t#H428#550 #^214#Hi p v Tri t#Trnh Huy Triu dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010 #^a127tr.^b24cm#Gii thiu nhng kin thc v s sng thi Tin s, khm ph tr i t, nhng thin tai trn tri t, phng php bo v tri t t trong cuc sng hng ngy...#Tri t#Khoa hc thng thc#Sch hi p#Trnh Huy Triu#KV n#262815#Dch## 00527000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010019000500020030000690070038000990080018001370090 01100155010000500166011001500171020001800186020000300204020001100207039000500218 019000800223006001100231013000700242#VN10.02849#VN10.02850#23000#Vi?t#CH300E#81 3#^214#Lucy Fitch Perkins#Ch em song sinh ngi Sparta#Perkins, Lucy Fitch ; Ng c Huyn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a150tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi #M#Truyn va#KVn#Dch M#Ngc Huyn#262816## 00465000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010012000550020017000670070012000840080018000960090 01100114010000500125011001500130020001800145020000900163020002700172039000500199 013000700204#VN10.02851#VN10.02852#33000#Vi?t#NH124K#895.9223#^214#Hong Giang# Nht k gii cu#Hong Giang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a206tr.^b18cm#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn khoa hc vin tng#KVn#262817## 00583000000000301000450002600110000002000090001102000170002002000130003703900050 00500190005000551810006000600820006000668080005000720140007000770020010000840030 01300094007003300107022000500140005001400145006001200159008001800171009001100189 010000500200011001500205019001400220012004000234013000700274#VN10.02853#Nht Bn #Vn hc hin i#Truyn tranh#KVn#Vi?t#M107G#895.6#^214#14000#Mnh ghp#Truy n tranh#Inoue Kazurou ; Tuyt Nhung dch#T.10#Inoue Kazurou#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tu i trng thnh#262818## 00566000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020005000390030013000440070030000570220004000870080018000910090 01100109010000500120011001500125012003500140020001800175020000900193020001300202 005001500215006000800230039000500238019001400243013000700257#VN10.02854#14000#V i?t#N311#895.6#^214#Nine#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a191tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Adachi Mitsuru#Cm Vn#KVn#Dch Nht Bn#26 2819## 00579000000000301000450002600110000001900050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070031000670220005000980050019001030060 00500122008001800127009001100145010000500156011001500161012003500176019001400211 020001800225020000900243020001300252039000500265013000700270#VN10.02855#Vi?t#140 00#C117B#895.6#^214#Cp bi trng#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; Kira dch#T .19#Nishimori Hiroyuki#Kira#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a183tr.^b18cm#Tru yn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#262820## 00621000000000313000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020018000400030013000580290022000710070031000930220005001240080 01800129009001100147010000500158011001500163012004000178020001700218020000900235 020001300244005001600257006000800273039000500281019001400286013000700300#VN10.02 856#Vi?t#G107X#895.6#^214#14000#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Le Crique de Kar akuri#Fujita Kazuhiro ; Hi Th dch#T.11#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a18 4tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Tru yn tranh#Fujita Kazuhiro#Hi Th#KVn#Dch Nht Bn#262821## 00538000000000289000450002600110000001900050001101400070001618100070002308200060 00308080005000360020009000410030013000500070036000630220005000990050017001040060 01200121008001800133009001100151010000500162011001500167019001400182020001800196 020000900214020001300223039000500236013000700241#VN10.02857#Vi?t#14000#I-312Y#8 95.6#^214#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T.20#Takahas hi Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a190tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#262822## 00622000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020008000400030013000480070046000610220005001070080018001120090 01100130010000500141011001500146012004000161020001700201020001100218020001300229 005001400242005001300256006001100269039000500280019001600285013000700301#VN10.02 858#14000#Vi?t#V400T#895.1#^214#V thn#Truyn tranh#Wan Yat Leung, Tang Chi Fa i ; Trung Kin dch#T.69#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Wan Y at Leung#Tang Chi Fai#Trung Kin#KVn#Dch Trung Quc#262823## 00489000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020019000370070034000560080005000900090026000950100005001210110 01400126020000900140020000600149020000900155020001400164005001600178005001700194 039000500211013000700216#VV10.10989#9000#Vi?t#H419T#580#^214#Hc tt sinh hc 6 #L Th Kim Dung, Nguyn Kim Thnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a60tr.^b 24cm#Sinh hc#Lp 6#Thc vt#Sch c thm#L Th Kim Dung#Nguyn Kim Thnh#KVn #262824## 00487000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020019000380070030000570080005000870090026000920100005001180110 01500123020000900138020000600147020001300153020001400166005001400180005001500194 039000500209013000700214#VV10.10990#23000#Vi?t#H419T#612#^214#Hc tt sinh hc 8#Trn Vn Minh, La Th Thu Cc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a168tr.^b24 cm#Sinh hc#Lp 8#C th ngi#Sch c thm#Trn Vn Minh#La Th Thu Cc#KVn#2 62825## 00509000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020019000380030022000570070019000790220004000980040018001020080 00500120009002600125010000500151011001500156020000800171020000700179020001400186 005001900200039000500219013000700224#VV10.10991#22000#Vi?t#H419T#807#^214#Hc t t ng vn 12#Theo chng trnh mi#Nguyn Thc Phng#T.1#Ti bn ln th 1#^aH .#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a135tr.^b24cm#Ng vn#Lp 12#Sch c thm#Ngu yn Thc Phng#KVn#262826## 00459000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200060 00318080005000370020020000420070013000620220004000750080005000790090026000840100 00500110011001500115020000500130020000600135020001300141020001400154005001300168 039000500181013000700186#VV10.10992#25000#Vi?t#GI-103B#372.7#^214#Gii bi tp ton 4# Nh Thin#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a175tr.^b24cm#Ton# Lp 4#Gii bi tp#Sch c thm# Nh Thin#KVn#262827## 00521000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200060 00318080005000370020020000420070029000620220004000910080005000950090050001000100 00500150011001500155020000500170020000600175020000800181020001400189005001300203 005001500216039000500231013000700236#VV10.10993#17000#Vi?t#GI-103B#372.7#^214#G ii bi tp ton 5# Nh Thin, Lng Minh Tr#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H N i ; Cng ty Sch Hoa Hng#2010#^a120tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm# Nh Thin#Lng Minh Tr#KVn#262828## 00520000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200060 00318080005000370020020000420070029000620220004000910080005000950090050001000100 00500150011001500155020000500170020000600175020000800181020001400189005001300203 005001500216039000400231013000700235#VV10.10994#19000#Vi?t#GI-103B#372.7#^214#G ii bi tp ton 5# Nh Thin, Lng Minh Tr#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H N i ; Cng ty Sch Hoa Hng#2010#^a136tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm# Nh Thin#Lng Minh Tr#Hoa#262829## 00515000000000277000450002600110000000500170001100800050002800900500003301000050 00830110015000880140007001030190005001101810008001150820007001238080005001300020 02000135007002600155022000400181005000800185020000500193020000600198020000800204 020001400212039000400226013000700230#VV10.10995#Hunh nh Tng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni ; Cng ty Sch Hoa Hng#2010#^a136tr.^b24cm#19000#Vi?t#GI-103B# 510.76#^214#Gii bi tp ton 9#L Nht, Hunh nh Tng#T.1#L Nht#Ton#Lp 9 #Bi tp#Sch c thm#Hoa#262830## 00534000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200090 00318080005000400020034000450070033000790080005001120090050001170100005001670110 01500172020000900187039000400196020000700200020001400207005001600221020000800237 005001600245013000700261#VV10.10996#19000#Vi?t#GI-103B#516.0076#^214#Gii bi t p hnh hc 10 nng cao#Nguyn V Thanh, Trn Minh Chin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni ; Cng ty Sch Hoa Hng#2010#^a136tr.^b24cm#Hnh hc#Hoa#Lp 10#Sch c thm#Nguyn V Thanh#Bi tp#Trn Minh Chin#262831## 00530000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200090 00318080005000400020032000450070033000770080005001100090050001150100005001650110 01500170020000700185039000400192020000700196020001400203005001600217020000800233 005001600241013000700257#VV10.10998#33000#Vi?t#GI-103B#512.0076#^214#Gii bi t p i s 10 nng cao#Nguyn V Thanh, Trn Minh Chin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni ; Cng ty Sch Hoa Hng#2010#^a248tr.^b24cm#i s#Hoa#Lp 10#Sch c th m#Nguyn V Thanh#Bi tp#Trn Minh Chin#262832## 00524000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200090 00318080005000400020025000450070033000700080005001030090050001080100005001580110 01400163020000900177039000400186020000700190020001400197005001600211020000800227 005001600235013000700251#VV10.10999#15000#Vi?t#GI-103B#516.0076#^214#Gii bi t p hnh hc 11#Nguyn V Thanh, Trn Minh Chin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni ; Cng ty Sch Hoa Hng#2010#^a95tr.^b24cm#Hnh hc#Hoa#Lp 11#Sch c thm#Nguy n V Thanh#Bi tp#Trn Minh Chin#262833## 00489000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200090 00318080005000400020034000450070016000790080005000950090050001000100005001500110 01500155020000900170039000400179020000700183020001400190005001600204020000800220 013000700228#VV10.11000#19000#Vi?t#GI-103B#516.0076#^214#Gii bi tp hnh hc 12 nng cao#Nguyn V Thanh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni ; Cng ty Sch Hoa H ng#2010#^a128tr.^b24cm#Hnh hc#Hoa#Lp 12#Sch c thm#Nguyn V Thanh#Bi tp #262834## 00707000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020036000400070017000760080005000930090026000980100005001240110 01500129021015800144020001700302039000400319001001700323020000800340020000900348 012001700357020000900374020001100383020000400394013000700398#VV10.11001#42000#V i?t#S400S#398.9#^214#So snh tc ng Vit v tc ng Lo#Nguyn Vn Thng#^aH.#^ ai hc Quc gia H Ni#2010#^a279tr.^b21cm#Trnh by tng quan mi quan h vn ho - x hi Vit Nam - Lo. So snh ni dung tc ng Vit v tc ng Lo. So s nh ngh thut tc ng Vit v tc ng Lo#Vn hc dn gian#Hoa#Nguyn Vn Thng #Tc ng#Vit Nam#T sch Khoa hc#Ni dung#Ngh thut#Lo#262835## 00915000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020042000490030053000910070030001440080005001740090 02600179010000500205011001500210021032600225020001300551039000400564001001500568 020001100583020001000594005001400604013000700618#VV10.11002#VV10.11003#30000#Vi ?t#B103G#518#^214#Bi ging thit k v nh gi thut ton#Dng cho sinh vin n gnh ton v cng ngh thng tin#Trn Xun Sinh, Trn Xun Ho#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2010#^a228tr.^b21cm#Cung cp nhng kin thc, k nng c bn v th ut ton v nh gi thut ton, gm cc khi nim, tnh cht, cu trc c bn, phng php biu din thut ton, phn loi... Gii thiu mt s phng php thi t k thut ton v nh gi phc tp nh phng php trc tip, phng php tham lam, phng php quy hoch ng...#Ton cao cp#Hoa#Trn Xun Sinh#Thut to n#Bi ging#Trn Xun Ho#262836## 00533000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020022000530030031000750070014001060080005001200090 02600125010000500151011001500156020000700171039000400178004001300182020000700195 020001400202020000800216005001200224013000700236#VV10.11005#VV10.11004#45000#Vi ?t#B454T#537.076#^214#400 bi tp vt l 11#Bi tp t lun v trc nghim#Trn Vn Dng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a280tr.^b24cm#Vt l#Hoa#In ln th 2#Lp 11#Sch c thm#Bi tp#Mai Trng #262837## 00608000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020035000530030036000880070009001240080005001330090 02600138010000500164011001500169020000800184039000400192004001800196020000700214 020001400221005000900235020000800244020002000252020001500272013000700287#VV10.11 006#VV10.11007#50000#Vi?t#T104T#546.076#^214#800 cu hi trc nghim ho hc 11 #Luyn thi trc nghim khch quan...#Hunh B#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#201 0#^a343tr.^b24cm#Ho hc#Hoa#Ti bn ln th 1#Lp 11#Sch c thm#Hunh B#Bi tp#Cu hi trc nghim#Sch luyn thi#262838## 00686000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020076000540030120001300070018002500080005002680090 02600273010000500299011001500304020000700319039000400326020000700330020001400337 005001800351020000800369020001200377013000700389#VV10.11009#VV10.11008#40000#Vi ?t#PH121L#530.076#^214#Phn loi - phn tch v gii nhanh bi tp trc nghim t rng tm vt l 12#Hng dn tht c bn tng chng theo SGK. Nhm cng c tht chc kin thc c bn hc sinh gii tt, nhanh bi tp#Trn Nguyn Tng#^aH .#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a240tr.^b24cm#Vt l#Hoa#Lp 12#Sch c thm# Trn Nguyn Tng#Bi tp#Trc nghim#262839## 00500000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020035000540070017000890080005001060090026001110100 00500137011001500142020000900157039000400166020000600170020001400176005001700190 020002000207013000700227#VV10.11010#VV10.11011#23000#Vi?t#N114T#576.5076#^214#5 67 cu hi trc nghim sinh hc 9#Hunh Quc Thnh#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2010#^a135tr.^b24cm#Sinh hc#Hoa#Lp 9#Sch c thm#Hunh Quc Thnh#Cu hi trc nghim#262840## 00609000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020045000530030049000980070012001470080005001590090 02600164010000500190011001500195020000700210039000400217004001800221020000700239 020001400246020000800260005001200268020002000280013000700300#VV10.11013#VV10.110 12#30000#Vi?t#N114T#537.076#^214#540 cu hi v bi tp trc nghim vt l 11#T heo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#Mai Trng #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a191tr.^b24cm#Vt l#Hoa#Ti bn ln th 1#Lp 11#Sch c thm #Bi tp#Mai Trng #Cu hi trc nghim#262841## 00662000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020038000490030076000870070012001630220004001750040 01800179008000500197009002600202010000500228011001500233020000500248020002000253 02000100027302000090028302000070029202000140029900500120031303900040032501300070 0329#VV10.11014#VV10.11015#50000#Vi?t#B103G#510#^214#Bi ging trng tm n luy n mn ton#Dnh cho hc sinh thi tt nghip THPT, thi tuyn sinh i hc & cao ng...#Trn Phng#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a 303tr.^b24cm#Ton#Ph thng trung hc#Gii tch#Hnh hc#n tp#Sch c thm#Tr n Phng#Hoa#262842## 00662000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020038000490030076000870070012001630220004001750040 01800179008000500197009002600202010000500228011001500233020000500248020002000253 02000100027302000090028302000070029202000140029900500120031303900040032501300070 0329#VV10.11016#VV10.11017#45000#Vi?t#B103G#510#^214#Bi ging trng tm n luy n mn ton#Dnh cho hc sinh thi tt nghip THPT, thi tuyn sinh i hc & cao ng...#Trn Phng#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a 263tr.^b24cm#Ton#Ph thng trung hc#Gii tch#Hnh hc#n tp#Sch c thm#Tr n Phng#Hoa#262843## 00664000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020027000530030072000800070034001520080005001860090 02600191010000500217011001500222020000700237039000400244004001800248020000700266 020001400273020000800287005001700295005001600312013000700328020001500335#VV10.11 018#VV10.11019#45000#Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp nng cao vt l 10#Dng ch o hc sinh chuyn l, luyn thi hc sinh gii v thi vo i hc#Nguyn Quang B u, Nguyn Cnh Ho#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a287tr.^b24cm#Vt l#Hoa #Ti bn ln th 1#Lp 10#Sch c thm#Bi tp#Nguyn Quang Bu#Nguyn Cnh Ho #262844#Sch luyn thi## 00583000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020021000500030024000710070037000950080005001320090 02600137010000500163011001500168020001200183039000400195004001800199020000800217 020001400225020000700239005001600246005001200262013000700274#VV10.11021#VV10.110 20#30000#Vi?t#NH556B#807#^214#Nhng bi vn hay 12#Theo chng trnh chun#Phm Minh Thim (ch.b.), H Vn Lch#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a182tr.^b2 4cm#Tp lm vn#Hoa#Ti bn ln th 1#Bi vn#Sch c thm#Lp 12#Phm Minh Thi m#H Vn Lch#262845## 00534000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020048000380030019000860070017001050080005001220090026001270100 00500153011001500158020000800173039000400181004001800185020000700203020001400210 020000800224005001700232013000700249#VV10.11022#29000#Vi?t#H561D#909#^214#Hng dn tr li cu hi v bi tp lch s 11#Chng trnh chun#Trng Ngc Thi#^ aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a175tr.^b24cm#Lch s#Hoa#Ti bn ln th 1# Lp 11#Sch c thm#Bi tp#Trng Ngc Thi#262846## 00497000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200090 00318080005000400020023000450070033000680080005001010090026001060100005001320110 01500137020000700152039000400159020000700163020001400170020000800184005001600192 005001600208013000700224#VV10.10997#18000#Vi?t#GI-103B#512.0076#^214#Gii bi t p i s 10#Nguyn V Thanh, Trn Minh Chin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#201 0#^a128tr.^b24cm#i s#Hoa#Lp 10#Sch c thm#Bi tp#Nguyn V Thanh#Trn Mi nh Chin#262847## 00500000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020036000510070015000870080005001020090018001070100 00500125011001500130020000500145039000400150004001800154020000600172020001400178 020000800192005001500200013000700215#VV10.11048#VV10.11047#16000#Vi?t#C101D#372 .7#^214#Cc dng bi tp trc nghim ton 1#Phm nh Thc#^aH.#^ai hc S ph m#2010#^a100tr.^b24cm#Ton#Hoa#Ti bn ln th 1#Lp 1#Sch c thm#Bi tp#Ph m nh Thc#262848## 00463000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020030000520070014000820080005000960090018001010100 00500119011001500124020000500139039000400144020000600148020001400154020000800168 005001400176013000700190#VV10.11049#VV10.11050#24000#Vi?t#PH110T#372.7#^214#Ph t trin v nng cao ton 1#Phm Vn Cng#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a143tr.^b2 4cm#Ton#Hoa#Lp 1#Sch c thm#Bi tp#Phm Vn Cng#262849## 00463000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020030000520070014000820080005000960090018001010100 00500119011001500124020000500139039000400144020000600148020001400154020000800168 005001400176013000700190#VV10.11051#VV10.11052#23000#Vi?t#PH110T#372.7#^214#Ph t trin v nng cao ton 2#Phm Vn Cng#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a134tr.^b2 4cm#Ton#Hoa#Lp 2#Sch c thm#Bi tp#Phm Vn Cng#262850## 00570000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070015000730220004000880040018000920080005001100090 01800115010000500133011001500138020001100153020000600164020000800170020001400178 005001500192039000400207015006200211013000700273#VV10.11053#20000#Vi?t#V460B#37 2.6#^214#V bi tp nng cao ting Vit 2#L Phng Lin#T.1#Ti bn ln th 2#^ aH.#^ai hc S phm#2010#^a119tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm #L Phng Lin#Hoa#Tn sch ngoi ba: V bi tp nng cao ting Vit tiu hc 2#262851## 00570000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070015000730220004000880040018000920080005001100090 01800115010000500133011001500138020001100153020000600164020000800170020001400178 005001500192039000400207013000700211015006200218#VV10.11054#18000#Vi?t#V460B#37 2.6#^214#V bi tp nng cao ting Vit 2#L Phng Lin#T.2#Ti bn ln th 2#^ aH.#^ai hc S phm#2010#^a119tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm #L Phng Lin#Hoa#262852#Tn sch ngoi ba: V bi tp nng cao ting Vit ti u hc 2## 00539000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510070015000790220004000940040018000980080 00500116009001800121010000500139011001500144020001100159020000600170020001400176 005001500190039000400205013000700209015003300216#VV10.11055#VV10.11056#30000#Vi ?t#M200D#372.6#^214#M dy con hc ting Vit 2#L Phng Lin#T.2#Ti bn ln t h 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a167tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#L Phng Lin#Hoa#262853#Ngoi ba sch ghi: In ln th 2## 00552000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020035000520030035000870070010001220220009001320080 00500141009001800146010000500164011001400169020000800183020000600191020000800197 020001000205020001400215005001000229039000400239013000700243#VV10.11057#VV10.110 58#10000#Vi?t#B103T#372.34#^214#Bi tp thc hnh cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh tiu hc - Lp 5#Trn Vinh#Q.3, T.1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a72tr.^b2 4cm#Tin hc#Lp 5#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#Trn Vinh#Hoa#262854## 00552000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020035000520030035000870070010001220220009001320080 00500141009001800146010000500164011001400169020000800183020000600191020000800197 020001000205020001400215005001000229039000400239013000700243#VV10.11059#VV10.110 60#10000#Vi?t#B103T#372.34#^214#Bi tp thc hnh cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh tiu hc - Lp 5#Trn Vinh#Q.3, T.2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a72tr.^b2 4cm#Tin hc#Lp 5#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#Trn Vinh#Hoa#262855## 00517000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020035000540070020000890040018001090080005001270090 01800132010000500150011001500155020001000170020000600180020001400186005002000200 039000400220020000800224013000700232#VV10.11062#VV10.11061#27000#Vi?t#CH100M#37 2.652#^214#Cha m dy con hc ting Anh lp 3#Hunh Th i Nguyn#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a159tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 3#Sch c thm#Hu nh Th i Nguyn#Hoa#Bi tp#262856## 00463000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020030000520070014000820080005000960090018001010100 00500119011001500124020000500139039000400144020000600148020001400154020000800168 005001400176013000700190#VV10.11063#VV10.11064#24000#Vi?t#PH110T#372.7#^214#Ph t trin v nng cao ton 3#Phm Vn Cng#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a143tr.^b2 4cm#Ton#Hoa#Lp 3#Sch c thm#Bi tp#Phm Vn Cng#262857## 00552000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510030059000780070010001370080005001470090 01800152010000500170011001500175020000500190039000400195004001800199020000600217 020001400223020000800237005001000245013000700255#VV10.11065#VV10.11066#26000#Vi ?t#B103T#372.7#^214#Bi tp trc nghim ton 3#Bin son theo chng trnh mi c a B Gio dc v o to# S Ho#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a159tr.^b24cm#T on#Hoa#Ti bn ln th 1#Lp 3#Sch c thm#Bi tp# S Ho#262858## 00463000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020030000520070014000820080005000960090018001010100 00500119011001500124020000500139039000400144020000600148020001400154020000800168 005001400176013000700190#VV10.11067#VV10.11068#26000#Vi?t#PH110T#372.7#^214#Ph t trin v nng cao ton 4#Phm Vn Cng#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a152tr.^b2 4cm#Ton#Hoa#Lp 4#Sch c thm#Bi tp#Phm Vn Cng#262859## 00638000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020046000510030074000970070014001710040018001850080 00500203009001800208010000500226011001500231020000500246020000600251020001400257 005001400271039000400285020000600289020000700295020001500302013000700317#VV10.11 069#VV10.11070#26000#Vi?t#T527T#372.7#^214#Tuyn tp cc thi hc sinh gii t on 4 - 5#Bi dng hc sinh gii Ton v luyn thi vo cc trng chuyn, lp c hn#Trn Ngc Lan#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a167tr.^b24cm#T on#Lp 4#Sch c thm#Trn Ngc Lan#Hoa#Lp 5# thi#Sch luyn thi#262860## 00662000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020029000520070048000810080005001290090018001340100 00500152011001500157020001100172039000400183004001300187020001200200020001400212 02000080022600500130023402000060024700500160025300500140026900500180028300500160 0301013000700317#VV10.11071#VV10.11072#28000#Vi?t#M458T#372.62#^214#155 bi lm vn ting Vit 4#T Thanh Sn, Nguyn Vit Nga, Phm c Minh...#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a174tr.^b24cm#Ting Vit#Hoa#In ln th 3#Tp lm vn#Sch c th m#Bi vn#T Thanh Sn#Lp 4#Nguyn Vit Nga#Phm c Minh#Nguyn Trung Kin#Ng uyn Thanh H#262861## 00574000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020035000540030045000890070020001340040018001540080 00500172009001800177010000500195011001500200020001000215020000600225020001400231 005002000245039000400265020000800269013000700277#VV10.11073#VV10.11074#34000#Vi ?t#CH100M#372.652#^214#Cha m dy con hc ting Anh lp 4#Ti liu dnh cho ph huynh dy con em nh#Hunh Th i Nguyn#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S p hm#2010#^a223tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 4#Sch c thm#Hunh Th i Nguyn#Hoa#B i tp#262862## 00540000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200080 00298080005000370020046000420030029000880070020001170040013001370080005001500090 01800155010000500173011001500178020001000193020000600203020001400209005002000223 039000400243020000800247013000700255#VV10.11075#20000#Vi?t#V460B#372.652#^214#V bi tp b tr v nng cao ting Anh lp 4#Dng km Let's learn English#Hunh Th i Nguyn#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a111tr.^b24cm#Ting Anh# Lp 4#Sch c thm#Hunh Th i Nguyn#Hoa#Bi tp#262863## 00463000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020030000520070014000820080005000960090018001010100 00500119011001500124020000500139039000400144020000600148020001400154020000800168 005001400176013000700190#VV10.11077#VV10.11076#24000#Vi?t#PH110T#372.7#^214#Ph t trin v nng cao ton 5#Phm Vn Cng#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a143tr.^b2 4cm#Ton#Hoa#Lp 5#Sch c thm#Bi tp#Phm Vn Cng#262864## 01103000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020018000550030072000730070066001450080005002110090 02100216010000500237011001500242015003300257021027200290020001000562039000400572 00400350057602000240061102000090063502000100064400500170065400500160067100500140 0687005001600701005001700717013000700734#VN10.02859#VN10.02860#35000#Vi?t#M454H #340.09597#^214#Mn hc php lut#Tp bi ging dng trong cc trng trung hc chuyn nghip v dy ngh#B.s.: Nguyn Ngc Hin (ch.b.), Nguyn c Bnh, Phm Kim Dung...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a311tr.^b19cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trnh by nhng tri thc c bn v Nh nc v php lut ni chung, N h nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam ni ring, h thng php lut v mt s lnh vc php lut thit yu ni ring nh Lut hin php, Lut hnh chnh, L ut lao ng. Lut dn s, Lut t ai...#Php lut#Hoa#In ln th 10 c sa ch a, b sung#Trung hc chuyn nghip#Vit Nam#Bi ging#Nguyn Ngc Hin#Nguyn c Bnh#Phm Kim Dung#Trn Ngc ng#Hong Phc Hip#262865## 01013000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020173000550030017002280070013002450080005002580090 02100263010000500284011001500289021030200304020001000606039000400616001001300620 020000700633020000900640020001700649020001700666020000900683013000700692#VN10.02 861#VN10.02862#24000#Vi?t#M458S#320.09597#^214#Mt s im nng chnh tr - x hi in hnh ti cc vng a dn tc min ni trong nhng nm gn y - Hin trng, vn cc bi hc kinh nghim trong x l tnh hung#Sch chuyn kho#L u Vn Sng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a194tr.^b19cm#Nghin cu tnh hnh ch nh tr - x hi in hnh ti cc vng a dn tc min ni nc ta trong nhn g nm gn y nh a bn Ty Bc, Ty Nguyn v Ty Nam b. Phn tch, nh gi nhng nguyn nhn khch quan, ch quan v tnh hnh bt n. Trnh by mt s gi i php hu hiu ngn chn kp thi#Chnh tr#Hoa#Lu Vn Sng#X hi#Vit Na m#Sch chuyn kho#Dn tc thiu s#Min ni#262866## 00829000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820007000428080005000490020056000540070018001100080005001280090021001330100 00500154011001500159021031200174020001900486039000400505001001800509020000900527 020002000536013000700556#VN10.02863#VN10.02864#15000#Vi?t#GI-462T#335.43#^214#G ii thiu tc phm bin chng ca t nhin ca ngghen#Nguyn Bng Tng#^aH.#^a Chnh tr Quc gia#2010#^a107tr.^b19cm#Gii thiu tc phm "Bin chng ca t nh in" ca ngghen nhm cung cp thng tin v bi cnh lch s, s ra i v kt c u ca tc phm; lch s pht trin ca khoa hc t nhin v cc vn t ra; nhng vn ca php bin chng; cc hnh thc vn ng ca vt cht; ph phn nhng tro lu t tng t sn#Duy vt bin chng#Hoa#Nguyn Bng Tng#T nhin #Trit hc Mc-Lnin#262867## 00844000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020027000520070035000790080005001140090021001190100 00500140011001500145021029100160020000900451039000400460020002100464020000900485 020001000494020000900504005001100513005001100524013000700535#VN10.02865#VN10.028 66#47000#Vi?t#H450C#305.23#^214#H Ch Minh vi th h tr#Tuyn chn: L Vn Y n, V T Oanh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a422tr.^b19cm#Gm cc bi vit, b i ni ca Ch tch H Ch Minh v v tr, vai tr ca th h tr trong s nghi p cch mng; ni dung, nhim v, phng thc t chc on kt th h tr; th h tr trong mi quan h vi ng, vi T quc; tm quan trng v cn thit ca vi c gio dc, o to th h tr#Tui tr#Hoa#T tng H Ch Minh#Bi vit#Cch mng#Gio dc#L Vn Yn#V T Oanh#262868## 00699000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020027000500070017000770080005000940090021000990100 00500120011001500125021017300140020002100313039000400334001001700338004002000355 020000800375020000900383020001000392013000700402#VN10.02867#VN10.02868#14000#Vi ?t#KH113S#170#^214#Khc su nhng li Bc dy#Nguyn Vn Khoan#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a102tr.^b19cm#Gm 34 mu chuyn hay v nhng li dy ca Bc c ngha gio dc ln v o c lm ngi, lm cch mng nhm vn ng, tuyn tru yn nhng bi hc o c trong cuc sng#T tng H Ch Minh#Hoa#Nguyn Vn Kh oan#Ti bn c sa cha#o c#Vit Nam#Truyn k#262869## 00607000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510020039000560080005000950090021001000100005001210110 01500126021014200141020001000283039000400293020000400297020000900301020001700310 020000700327013000700334#VN10.02869#VN10.02870#35000#Vi?t#QU600#346.59704#^214 #Quy nh php lut v gi cc loi t#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a303tr.^ b19cm#Mt s quy nh php lut v gi cc loi t ai trong Lut t ai v c c vn bn php lut quy nh v t ai, qun l gi t Vit Nam#Php lut#Ho a#t#Vit Nam#Vn bn php qui#Gi c#262870## 00774000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020102000530070014001550080005001690090021001740100 00500195011001400200021014900214020001000363039000400373001001400377020000800391 020000900399020001300408012002800421020001600449013000700465#VN10.02871#VN10.028 72#13000#Vi?t#H428#342.597#^214#Hi - p v dn ch v t chc thc hin php lnh thc hin dn ch x, phng, th trn nm 2007#L Trng Vinh#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2010#^a86tr.^b19cm#Gm 42 cu hi v p v cc quy nh ca ph p lut v dn ch v vic t chc thc hin php lnh thc hin dn ch x, ph ng, th trn nm 2007#Php lut#Hoa#L Trng Vinh#Dn ch#Vit Nam#Sch hi p#T sch Php lut ph thng#Qui ch dn ch#262871## 00614000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020067000530080005001200090021001250100005001460110 01500151021013600166020001000302039000400312020001000316020000900326020001800335 013000700353#VN10.02874#VN10.02873#45000#Vi?t#L504K#343.597#^214#Lut kim ton nh nc nm 2005 v cc vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2 010#^a406tr.^b19cm#Trnh by ni dung Lut kim ton nh nc nm 2005 v cc Ng h quyt, Ngh nh, Quyt nh hng dn thi hnh Lut kim ton nh nc#Php lut#Hoa#Kim ton#Vit Nam#Vn bn php lut#262872## 00777000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020065000550080005001200090021001250100005001460110 01500151021028800166020001000454039000400464020002100468020000900489020001800498 013000700516#VN10.02875#VN10.02876#27000#Vi?t#L504N#343.59709#^214#Lut nng l ng nguyn t nm 2008 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2 010#^a226tr.^b19cm#Trnh by ni dung ton vn Lut nng lng nguyn t nm 200 8, Ngh nh ca Chnh ph quy nh chi tit v hng dn thi hnh lut, Ngh nh ca Chnh ph v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc nng lng nguyn t nm 2009 v s quyt nh c lin quan n nng lng nguyn t#Php lut#Hoa #Nng lng nguyn t#Vit Nam#Vn bn php lut#262873## 00924000000000253000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020026000540080005000800090021000850100005001060110 01400111021048200125020001000607039000400617020001500621020000900636020001800645 013000700663#VN10.02877#VN10.02878#9000#Vi?t#L504K#344.59704#^214#Lut khm bn h, cha bnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a86tr.^b19cm#Gii thiu mt s quy nh v quyn v ngha v ca ngi bnh; ngi hnh ngh khm bnh, cha bnh; c s khm bnh, cha bnh; cc quy nh v chuyn mn k thut cng nh vic p dng k thut, phng php mi trong khm bnh, cha bnh; vn sai st chuy n mn k thut, gii quyt khiu ni, t co v tranh chp trong khm bnh, cha bnh; cc iu kin bo m cng tc khm bnh, cha bnh; nhng quy nh chung v cc iu khon thi hnh trong Lut khm bnh, cha bnh#Php lut#Hoa#Khm c ha bnh#Vit Nam#Vn bn php lut#262874## 00674000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020013000530080005000660090021000710100005000920110 01400097021022800111020001000339039000400349020001300353020000800366020000900374 020001800383013000700401#VN10.02879#VN10.02880#10000#Vi?t#L504K#343.597#^214#Lu t k ton#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a58tr.^b19cm#Trnh by ni dung ca L ut k ton gm 64 iu vi cc phn: qui nh chung, cng tc k ton, chng t k ton, ti khon k ton, bo co ti chnh, kim tra k ton, t chc b my k ton v ngi lm k ton... Vit Nam#Php lut#Hoa#Lut k ton#K ton#V it Nam#Vn bn php lut#262875## 00649000000000253000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020019000540080005000730090021000780100005000990110 01400104021021500118020001000333039000400343020001400347020000900361020001800370 013000700388#VN10.02881#VN10.02882#9000#Vi?t#L504B#344.59702#^214#Lut bo him y t#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a47tr.^b19cm#Gii thiu ni dung Lut bo him y t gm 52 iu vi cc phn: cc quy nh chung, i tng, mc ng, tr ch nhim v phng thc ng bo him y t, th bo him y t, phm vi c hn g bo him, thanh ton...#Php lut#Hoa#Bo him y t#Vit Nam#Vn bn php lut #262876## 01214000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820016000408080005000560020102000610070059001630080005002220090021002270100 00500248011001500253015004500268021039900313020001400712020001500726039000400741 02000090074500500110075400500190076500500160078400500140080000500180081402000150 0832020001000847013000700857#VV10.11023#VV10.11024#34000#Vi?t#M452Q#324.2597070 9597#^214#Mi quan h gia xy dng v bo v T quc x hi ch ngha trong t hc ngi dn Vit Nam hin nay#L Minh V, Trng Thnh Trung, Nguyn B Dng (ch.b.)...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a233tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Chn h tr - B Quc phng#Gm nhiu tham lun trnh by nhng vn l lun c bn v nhng biu hin trong thc t ca mi quan h gia xy dng v bo v T quc x hi ch ngha trong thc ngi dn Vit Nam; nhm phn nh ng lgc nhn thc nhng vn thi s "nng bng" v tnh hnh gii quyt mi quan h gia xy dng ch ngha x hi v bo v T quc trong thc tin xy dng v bo v T quc nhng nm qua#Xy dng CNXH#Bo v T quc#Hoa#Vit Nam#L Minh V#Trng Thnh Trung#Nguyn B Dng#L Hng Quang#Nguyn Vnh Thng# thc dn tc#Tham lun#262877## 01169000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510020060000560070071001160080005001870090021001920100005002130110 03000218015004500248021042100293020000800714020000500722039000400727020000800731 02000070073900500190074600500180076500500230078300500160080600500140082201300070 0836#VV10.11026#VV10.11025#Vi?t#K600Y#324.2597070959731#^214#K yu ng b qun Ba nh kho XXIII nhim k 2005 - 2010#B.s.: Nguyn Quang Trung, Nguyn Cng T hnh, Nguyn Th Hng Phng...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a385tr., 18tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b qun Ba nh#Gm cc chng trnh, chuyn , bo co... ca Ban chp hnh ng b qun Ba nh nhim k XXIII (200 5 - 2010), th hin s lnh o, ch o ca Qun u Ba nh trong 55 nm qua, t rn cc lnh vc pht trin kinh t, u t xy dng, th ho, qun l nh n c, xy dng ng, chnh quyn v cc on th, vn ho, gio dc, xo i gim ngho, phng chng cc t nn x hi, th dc th thao, an ninh, quc phng...# ng b#Qun#Hoa#Ba nh#H Ni#Nguyn Quang Trung#Nguyn Cng Thnh#Nguyn Th H ng Phng#Nguyn Th Thu#Phm Minh c#262878## 01043000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510020045000560070071001010080005001720090021001770100005001980110 03000203015007000233021031300303020000800616020001400624039000400638020000900642 020000900651005001500660005001400675005002000689005001300709013000700722#VV10.11 027#VV10.11028#Vi?t#L302S#324.2597070959712#^214#Lch s ng b huyn H Qung (1930 - 2010)#B.s.: inh Ngc Vin, Trn Vn Trn, Triu Th Thu Trang, Vng V n V#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a480tr., 26tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: ng b tnh Cao Bng. Ban chp hnh ng b huyn H Qung#Phn nh qu trnh hnh thnh, pht trin, nhng ng gp to ln ca ng b v nhn dn Kim ng qua c c thi k hot ng, ginh v gi chnh quyn, qua cc cuc chin tranh gii ph ng dn tc, bo v T quc, xy dng ch ngha x hi v thc hin cng cuc i mi di s lnh o ca ng Cng sn Vit Nam#Lch s#ng b huyn#Hoa#H Qu ng#Cao Bng#inh Ngc Vin#Trn Vn Trn#Triu Th Thu Trang#Vng Vn V#26287 9## 00869000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510010011000560020045000670070028001120080005001400090021001450100 00500166011002600171015004700197021024900244013000700493020000800500020001400508 020000900522020001100531005001100542005000900553039000500562#VV10.11029#VV10.110 30#Vi?t#L302S#324.2597070959753#^214#V Vn Ho#Lch s ng b huyn Bnh Sn ( 1975 - 2005)#Ch.b.: V Vn Ho, T Thanh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a398tr. , 20tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b huyn Bnh Sn#Lch s ng b huyn Bnh Sn tnh Qung Ngi lnh o nhn dn thc hin cc nhim v chin l c cch mng qua hai thi k: xy dng v bo v T quc (1975-1985) v thc h in ng li i mi, y mnh cng nghip ho, hin i ho (1986-2005)#262880 #Lch s#ng b huyn#Bnh Sn#Qung Ngi#V Vn Ho#T Thanh#H.H## 01374000000000325000450002600110000002600110001102000080002202000140003002000100 00440200008000540050013000620050013000750390005000880190005000931810006000980820 01800104808000500122002004600127007006100173008000500234009002100239010000500260 01100260026501500610029102106460035200500160099800500140101400500130102801300070 1041#VV10.11031#VV10.11032#Lch s#ng b huyn#Ngha n#Ngh An#Ng ng Tr# Bi Ngc Tam#H.H#Vi?t#L302S#324.2597070959742#^214#Lch s ng b huyn Ngha n (1930 - 2008)#B.s.: Ng ng Tr (ch.b.), Bi Ngc Tam, Phm Thanh Dung...#^ aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a319tr., 29tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b huyn Ngha n tnh Ngh An#S lc v iu kin t nhin, con ngi v truyn thng yu nc ca nhn dn cc dn tc Ngha n trc th k XX. Qu t rnh hnh thnh v lch s ng b huyn Ngha n lnh o nhn dn thc hin c c nhim v chin lc cch mng qua cc thi k: u tranh ginh chnh quyn (1 930-1945); xy dng, bo v chnh quyn v khng chin chng thc dn Php xm l c (1945-1954); pht trin kinh t - x hi v khng chin chng M cu nc (1 954-1975); thc hin hai nhim v chin lc xy dng v bo v T quc Vit Nam x hi ch ngha (1976-1985) v thc hin cng cuc i mi, y mnh s nghip cng nghip ho, hin i ho (1986-2008)#Phm Thanh Dung#Ng c Khnh#Dng V n Em#262881## 01139000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200100 00348080005000440010016000490020127000650030176001920070034003680080005004020090 02100407010000500428011001400433021025400447020003000701020002200731020001300753 020000900766005001100775039000500786013000700791020003900798#VV10.11033#VV10.110 34#Vi?t#TR527T#369.09597#^214#Nguyn Anh Lin#Truyn thng 60 nm lc lng Than h nin xung phong v s ra i Hi cu Thanh nin xung phong Vit Nam (15-7-1950 "15-7-2010)#Ti liu tuyn truyn k nim 60 nm truyn thng thanh nin xung p hong n nhn Hun chng Sao vng ca ng v Nh nc tng thng lc lng th anh nin xung phong Vit Nam#B.s.: Nguyn Anh Lin, V Vn Cn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a67tr.^b21cm#Gii thiu hon cnh ra i, qu trnh t chc, s l nh o ca ng, Nh nc v nhng ng gp ca thanh nin xung phong trong hai cuc khng chin chng Php v M. Qu trnh hnh thnh Hi cu thanh nin xung phong Vit Nam v cc k i hi ca Hi#Hi Cu Thanh nin xung phong#Thanh ni n xung phong#Truyn thng#Vit Nam#V Vn Cn#H.H#262882#Hi Cu thanh nin xu ng phong Vit Nam## 00645000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490010016000540020048000700070016001180040008001340080 00500142009002100147010000500168011001500173021011200188020001000300020000700310 020000900317020001700326039000500343013000700348#VV10.11035#VV10.11036#80000#Vi ?t#TR312T#349.597#^214#Dng Bch Long#Trnh t, th tc gii quyt cc v vic dn s#Dng Bch Long#Ti bn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a606tr.^b21cm#H thng ho cc quy nh php lut theo hng php in ho v trnh t, th tc g ii quyt cc v vic dn s#Php lut#Dn s#Vit Nam#Vn bn php qui#H.H#262 883## 00893000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010015000560020086000710070060001570040020002170080 00500237009002100242010000500263011001500268015004700283021019400330020001600524 020002000540020001000560020000900570039000500579013000700584#VV10.11037#VV10.110 38#74000#Vi?t#M458S#339.509597#^214#Nguyn Minh T#Mt s ni dung c bn ch t rng, chnh sch ca ng v Nh nc v kinh t tp th#Nguyn Minh T ch.b., V Hp tc x - B K hoch v u t#Ti bn c sa cha#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a550tr.^b21cm#TTS ghi: B K hoch v u t. V Hp tc x#Gii thi u mt s ni dung ch yu v l lun v thc tin pht trin kinh t tp th; ch trng ca ng, cc quy nh ca php lut v cc vn bn quy phm php lut chnh v kinh t tp th#Kinh t tp th#Chnh sch nh nc#Php lut#Vit Nam# H.H#262884## 00996000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820012000418080005000530020082000580070054001400040029001940080005002230090 02100228010000500249011001500254021028600269020001100555020001200566020000900578 00500140058700500130060100500140061400500170062800500130064503900050065801300070 0663#VV10.11039#VV10.11040#36000#Vi?t#NH121D#364.1609597#^214#Nhn din tham nh ng v cc gii php phng, chng tham nhng Vit Nam hin nay#Phan Xun Sn, Phm Th Lc (ch.b.), Hong Ch Bo...#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a254tr.^b21cm#C s l lun v thc tin nhn din v thi t lp cc bin php phng chng tham nhng. Vn nhn din, c im, nguyn nhn ca tham nhng Vit Nam, thc trng phng chng tham nhng v phng hun g, gii php nng cao hiu qu trong u tranh phng chng t nn ny nc ta# Tham nhng#Phng chng#Vit Nam#Phan Xun Sn#Phm Th Lc#Hong Ch Bo#Nguyn Vn Huyn#Lu Vn Sng#H.H#262885## 00821000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020022000460070065000680080005001330090021001380100005001590110 01500164021025500179020000800434020001100442005001400453005001300467039000500480 020001000485005001200495005001700507013000700524#VV10.11041#VV10.11042#Vi?t#K305 X#959.736#^214#Kin Xng xa v nay#B.s.: Phm Minh c, Nguyn Thanh, Bi Duy Lan, Nguyn Tin on#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a530tr.^b24cm#Lch s huy n Kin Xng tnh Thi Bnh qua cc giai on: trc th k X, trong thi k pho ng kin c lp (t th k X n th k XIX), trong cng cuc xy dng qu hng , xy dng i sng vn ho v trong s nghip cch mng do ng Cng sn lnh o#Lch s#Kin Xng#Phm Minh c#Nguyn Thanh#H.H#Thi Bnh#Bi Duy Lan#Nguy n Tin on#262886## 00807000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400010013000450020022000580220004000800080005000840090021000890100 00500110011003300115021031400148020002000462020002100482039000500503013000700508 005001300515020001300528#VV10.11045#VV10.11046#Vi?t#V300L#335.43#^214#Lnin, V. I.#V. I. Lnin tuyn tp#T.1#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a1026tr.^bTrn b 4 tp. - 22cm#Gii thiu 7 tc phm ca V. I. Lnin trong giai on t nm 1893 n thng 3/1913, gm: Ba ngun gc v ba b phn cu thnh ca ch ngha Mc; V n mnh lch s ca ch ngha Mc; Bn v ci gi l vn th trng; Lm g?; Mt bc tin hai bc li; Hai sch lc ca ng x hi Dn ch; V vic ci t ng#Ch ngha Mc-Lnin#Hc thuyt Mc-Lnin#H.H#262888#Lnin, V. I.#Lnin, V. I.## 00501000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020017000510070029000680040018000970080005001150090 01800120010000500138011001500143020000500158020000600163020001400169005001200183 005001600195039000500211013000700216#VV10.11078#VV10.11079#30000#Vi?t#B452D#372 .7#^214#Bi dng ton 5#L Hi Chu, Nguyn Xun Qu#Ti bn ln th 2#^aH.#^a i hc S phm#2010#^a175tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Sch c thm#L Hi Chu#Nguyn X un Qu#H.H#262889## 00525000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020036000510070015000870040018001020080005001200090 01800125010000500143011001500148020000500163020000600168020001400174005001500188 039000500203020000800208020001200216013000700228#VV10.11080#VV10.11081#22000#Vi ?t#C101D#372.7#^214#Cc dng bi tp trc nghim ton 5#Phm nh Thc#Ti bn l n th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a175tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Sch c thm#Ph m nh Thc#H.H#Bi tp#Trc nghim#262890## 00512000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020036000530070019000890040013001080080005001210090 01800126010000500144011001500149020000500164020000600169020001400175005001900189 039000500208020001400213013000700227#VV10.11083#VV10.11082#29000#Vi?t#GI-103B#3 72.7#^214#Gii bng nhiu cch cc bi ton 5#Trn Th Kim Cng#In ln th 2#^a H.#^ai hc S phm#2010#^a183tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Sch c thm#Trn Th Kim C ng#H.H#Gii bi ton#262891## 00538000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020043000530070019000960040013001150080005001280090 01800133010000500151011001500156020000500171020000600176020001400182005001900196 039000500215020001400220020000700234013000700241#VV10.11084#VV10.11085#26000#Vi ?t#GI-103B#372.7#^214#Gii bng nhiu cch cc bi ton s hc 5#Trn Th Kim C ng#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a167tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Sch c thm#Trn Th Kim Cng#H.H#Gii bi ton#S hc#262892## 00597000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020035000540030022000890070020001110040039001310080 00500170009001800175010000500193011001500198020001000213020000600223020001400229 005002000243039000500263013000700268015003200275#VV10.11086#VV10.11087#28000#Vi ?t#CH100M#372.652#^214#Cha m dy con hc ting Anh lp 5#Theo chng trnh mi# Hunh Th i Nguyn#Ti bn ln th 2 c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S ph m#2010#^a166tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 5#Sch c thm#Hunh Th i Nguyn#H.H#262 893#Ba sch ghi: Ti bn ln th 1## 00541000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200080 00298080005000370020046000420030029000880070020001170040013001370080005001500090 01800155010000500173011001500178020001000193020000600203020001400209005002000223 039000500243020000800248013000700256#VV10.11088#20000#Vi?t#V460B#372.652#^214#V bi tp b tr v nng cao ting Anh lp 5#Dng km Let's learn English#Hunh Th i Nguyn#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a119tr.^b24cm#Ting Anh# Lp 5#Sch c thm#Hunh Th i Nguyn#H.H#Bi tp#262894## 00541000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400070015000730220004000880040018000920080005001100090 01800115010000500133011001500138015003200153020001100185020000600196020000800202 020001400210005001500224039000500239013000700244#VV10.11089#22000#Vi?t#V460B#37 2.6#^214#V bi tp nng cao ting Vit 5#L Phng Lin#T.1#Ti bn ln th 2#^ aH.#^ai hc S phm#2010#^a143tr.^b24cm#Ba sch ghi: Ti bn ln th 1#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#L Phng Lin#H.H#262895## 00667000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020024000520030075000760070049001510040018002000080 00500218009001800223010000500241011001500246020000500261020000600266020001400272 005001600286005001800302039000500320020000800325005001300333013000700346#VV10.11 091#VV10.11090#35000#Vi?t#N114T#510.76#^214#500 bi ton chn lc 6#Cc dng b i tp s hc, hnh hc c bn v nng cao theo chng trnh mi#Nguyn Ngc m, Nguyn Quang Hanh, Ng Long Hu#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2010#^ a214tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Sch c thm#Nguyn Ngc m#Nguyn Quang Hanh#H.H#B i tp#Ng Long Hu#262896## 00574000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490030036000670070017001030040018001200080 00500138009001800143010000500161011001500166020000700181020000600188020001400194 005001700208039000500225015004700230013000700277#VV10.11092#VV10.11093#19000#Vi ?t#V124L#530#^214#Vt l nng cao 6#B tr v nng cao kin thc c bn#Nguyn T hanh Hi#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a127tr.^b24cm#Vt l#Lp 6#Sch c thm#Nguyn Thanh Hi#H.H#Tn sch ngoi ba ghi: Vt l nng cao T HCS 6#262897## 00607000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020020000540030010000740070050000840040018001340080 00500152009001800157010000500175011001500180020001000195020000600205020001400211 005001600225005001800241039000500259020000800264005001400272013000700286#VV10.11 094#VV10.11095#23000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 6#C p n#V Th Thu Anh, Tn N Phng Chi, Lu Hong Tr#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a143tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Sch c thm#V Th Thu Anh#Tn N Phng Chi#H.H#Bi tp#Lu Hong Tr#262898## 00531000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020026000520070028000780040018001060080005001240090 01800129010000500147011001500152020000700167020000600174020001400180005001000194 039000500204020000800209005001700217013000700234#VV10.11096#VV10.11097#25000#Vi ?t#B103T#530.76#^214#Bi tp nng cao vt l 7#Trn Dng, Nguyn Thanh Hi#Ti b n ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a151tr.^b24cm#Vt l#Lp 7#Sch c th m#Trn Dng#H.H#Bi tp#Nguyn Thanh Hi#262899## 00624000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490030009000670070059000760080005001350090 01800140010000500158011001500163020000800178020000600186020001400192005001500206 03900050022102000080022602000110023402000120024500500170025700500170027401300070 0291#VV10.11098#VV10.11099#48000#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng vn 7#Ton tp #Phm Minh Diu (ch.b.), Nguyn Ch Trung, V Th Hng Tnh#^aH.#^ai hc S ph m#2010#^a276tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Sch c thm#Phm Minh Diu#H.H#Vn hc#T ing Vit#Tp lm vn#Nguyn Ch Trung#V Th Hng Tnh#262900## 00679000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020031000540030096000850070043001810040018002240080 00500242009001800247010000500265011001500270020001000285020000600295020001400301 005002200315039000500337020000800342005002000350013000700370#VV10.11100#VV10.111 01#28000#Vi?t#T306A#428.0076#^214#Ting Anh c bn v nng cao 7#T lun v tr c nghim. T vng - Ng php - Bi tp t lun. Bi tp trc nghim - kim tr a#Nguyn Th Minh Hng, Hong N Thu Trang#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a175tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 7#Sch c thm#Nguyn Th Minh Hng#H. H#Bi tp#Hong N Thu Trang#262901## 00465000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020023000490070016000720040013000880080005001010090 01800106010000500124011001500129020000700144020000600151020001400157005001600171 039000500187013000700192#VV10.11102#VV10.11103#27000#Vi?t#T406N#512#^214#Ton n ng cao i s 7#Nguyn Vnh Cn#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a167t r.^b24cm#i s#Lp 7#Sch c thm#Nguyn Vnh Cn#H.H#262902## 00612000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020027000490070056000760040018001320080005001500090 01800155010000500173011001500178020001200193020000600205020001400211005001200225 039000500237020000800242005001200250005001500262005001400277013000700291#VV10.11 104#VV10.11105#40000#Vi?t#M458T#807#^214#155 bi lm vn chn lc 8#T c Hin , L Thun An, Nguyn Kim Hoa, Phm c Minh#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a255tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 8#Sch c thm#T c Hin#H.H#Bi v n#L Thun An#Nguyn Kim Hoa#Phm c Minh#262903## 00687000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020045000490070053000940220004001470040013001510080 00500164009001800169010000500187011001500192020000800207020000600215020001200221 02000080023302000080024102000110024902000140026000500190027400500190029300500130 0312039000500325013000700330#VV10.11106#VV10.11107#27000#Vi?t#H561D#807#^214#H ng dn hc v lm bi - lm vn ng vn 8#Hong Th Thu Hin, L Hong Anh Thn g, L Hong Tm#T.2#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a167tr.^b24cm#Ng vn#Lp 8#Tp lm vn#Bi vn#Vn hc#Ting Vit#Sch c thm#Hong Th Thu Hi n#L Hong Anh Thng#L Hong Tm#H.Ha#262904## 00484000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020031000490070020000800040013001000080005001130090 01800118010000500136011001500141020001000156020000600166020001400172005002000186 039000500206013000700211#VV10.11108#VV10.11109#20000#Vi?t#T306A#428#^214#Ting Anh c bn v nng cao 9#Thn Trng Lin Tn#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm #2010#^a119tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 9#Sch c thm#Thn Trng Lin Tn#H.H#2629 05## 00628000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020030000540030070000840070020001540040018001740080 00500192009001800197010000500215011001500220020001000235020000600245020001400251 005001000265039000500275020000800280020001000288005000900298013000700307#VV10.11 110#VV10.11111#31000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp thc hnh ting Anh 9#C p n. Cng c v b tr kin thc. Bi dng hc sinh kh - gii#Trnh Can, C m Hon#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a207tr.^b24cm#Ting Anh#L p 9#Sch c thm#Trnh Can#H.H#Bi tp#Thc hnh#Cm Hon#262906## 00571000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020031000520030103000830070010001860080005001960090 01800201010000500219011001500224020000500239020000600244020001400250005001000264 039000500274020000700279013000700286#VV10.11112#VV10.11113#51000#Vi?t#B450#510 .76#^214#B ton hc 9 n thi vo 10#Dnh cho th sinh lp 9 thi vo lp 10. Bin son theo ni dung v nh hng ra thi ca B GD & T#L B Ho#^aH.#^a i hc S phm#2010#^a237tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Sch c thm#L B Ho#H.H# t hi#262907## 00607000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020020000540030010000740070050000840040018001340080 00500152009001800157010000500175011001500180020001000195020000600205020001400211 005001600225039000500241020000800246005001800254005001400272013000700286#VV10.11 114#VV10.11115#34000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 9#C p n#V Th Thy Anh, Tn N Phng Chi, Lu Hong Tr#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a223tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 9#Sch c thm#V Th Thy Anh#H.H#B i tp#Tn N Phng Chi#Lu Hong Tr#262908## 00474000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020025000490070016000740040018000900080005001080090 01800113010000500131011001500136020000900151020000600160020001400166005001600180 039000500196013000700201#VV10.11116#VV10.11117#34000#Vi?t#T406N#516#^214#Ton n ng cao hnh hc 9#Nguyn Vnh Cn#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010 #^a207tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 9#Sch c thm#Nguyn Vnh Cn#H.H#262909## 00565000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020040000540070035000940040018001290080005001470090 01800152010000500170011001500175020001000190020000700200020001400207005001600221 039000500237020000800242005001800250013000700268#VV10.11118#VV10.11119#35000#Vi ?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp b tr v nng cao ting Anh 11#V Th Thy Anh, Tn N Phng Chi#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a215tr.^b24cm#T ing Anh#Lp 11#Sch c thm#V Th Thy Anh#H.H#Bi tp#Tn N Phng Chi#262 910## 00582000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020033000540070035000870040018001220080005001400090 01800145010000500163011001500168020001000183020000700193020001400200005001600214 039000500230020000800235005001800243020001200261013000700273#VV10.11120#VV10.111 21#30000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp trc nghim ting Anh 11#V Th Thy Anh, Tn N Phng Chi#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a183tr.^b2 4cm#Ting Anh#Lp 11#Sch c thm#V Th Thy Anh#H.H#Bi tp#Tn N Phng Ch i#Trc nghim#262911## 00524000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020042000550070008000970040018001050080005001230090 01800128010000500146011001500151020001000166020000700176020001400183005000800197 039000500205020000800210020000900218013000700227#VV10.11122#VV10.11123#26000#Vi ?t#NG550P#428.0076#^214#Ng php v bi tp nng cao ting Anh 11#Vnh B#Ti b n ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a167tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 11#Sch c thm#Vnh B#H.H#Bi tp#Ng php#262912## 00552000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020034000530070017000870040014001040080005001180090 01800123010000500141011001500146020000700161020000700168020000800175020001200183 020001200195020001400207005001700221039000500238013000700243#VV10.11124#VV10.111 25#38000#Vi?t#250K#537.076#^214# kim tra trc nghim vt l 11#Nguyn Thanh Hi#Ti bn ln 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a254tr.^b24cm#Vt l#Lp 11#Bi tp# kim tra#Trc nghim#Sch c thm#Nguyn Thanh Hi#H.H#262913## 00518000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020022000530030026000750070012001010080005001130090 01800118010000500136011001500141020000700156020000700163020000800170020001200178 020001400190005001200204039000500216013000700221#VV10.11126#VV10.11127#23000#Vi ?t#250K#537.076#^214# kim tra vt l 11#15 pht, 1 tit v hc k#Mai Trng #^aH.#^ai hc S phm#2010#^a143tr.^b24cm#Vt l#Lp 11#Bi tp# kim tra#S ch c thm#Mai Trng #H.H#262914## 00506000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020023000490030026000720070017000980080005001150090 01800120010000500138011001500143020000800158020000700166020001200173020001400185 005001700199039000500216013000700221#VV10.11128#VV10.11129#28000#Vi?t#250K#909 #^214# kim tra lch s 11#15 pht, 1 tit v hc k#Trng Ngc Thi#^aH.#^a i hc S phm#2010#^a175tr.^b24cm#Lch s#Lp 11# kim tra#Sch c thm#Tr ng Ngc Thi#H.H#262915## 00538000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020023000550030032000780070017001100080005001270090 01800132010000500150011001500155005001700170013000700187020000800194020000700202 020001200209020000900221020001400230039000400244#VV10.11130#VV10.11131#28000#Vi ?t#250K#959.70076#^214# kim tra lch s 12#1 tit, hc k, tt nghip THPT#T rng Ngc Thi#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a182tr.^b24cm#Trng Ngc Thi#2629 16#Lch s#Lp 12# kim tra#Vit Nam#Sch c thm#Mai## 00576000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020044000540030017000980070008001150080005001230090 01800128010000500146011001500151005000800166004001800174013000700192020001000199 020000700209020000800216020000800224020001200232020001400244039000400258#VV10.11 132#VV10.11133#26000#Vi?t#C125H#428.0076#^214#Cu hi v bi tp trc nghim ti ng Anh 12#Chng trnh mi#Vnh B#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a159tr.^b24cm#V nh B#Ti bn ln th 1#262917#Ting Anh#Lp 12#Cu hi#Bi tp#Trc nghim#Sc h c thm#Mai## 00681000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020063000530030081001160070017001970080005002140090 01800219010000500237011001500242005001700257004001800274013000700292020000900299 020001400308020000700322020000800329020001400337039000400351020001200355#VV10.11 134#VV10.11135#38000#Vi?t#H561D#576.076#^214#Hng dn gii nhanh bi tp trc nghim trng tm sinh hc 12#Phng php gii nhanh. Bi tp p dng v hng d n gii. Cc bi ton t luyn#Hunh Quc Thnh#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a238 tr.^b24cm#Hunh Quc Thnh#Ti bn ln th 1#262918#Sinh hc#Di truyn hc#Lp 1 2#Bi tp#Sch c thm#Mai#Trc nghim## 00678000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500020037000550030057000920070064001490080005002130090 01800218010000500236011001500241005001400256005001400270005002100284005001200305 013000700317020000800324020000700332020001400339039000400353020000700357#VV10.11 137#VV10.11136#51000#Vi?t#GI-462T#546.076#^214#Gii thiu gii nhanh thi ho hc#Dnh cho hc sinh lp 12 chng trnh c bn v nng cao#ng Th Oanh, Ph m Hng Bc, Nguyn Th Thin Nga, V Nh Hng#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a294t r.^b24cm#ng Th Oanh#Phm Hng Bc#Nguyn Th Thin Nga#V Nh Hng#262919#Ho hc#Lp 12#Sch c thm#Mai# thi## 00693000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820007000428080005000490020038000540030057000920070073001490080005002220090 01800227010000500245011001500250005001700265005002100282005001800303005001400321 013000700335020000500342020000700347020000700354020001400361039000400375#VV10.11 138#VV10.11139#37000#Vi?t#GI-462T#510.76#^214#Gii thiu gii nhanh thi ton hc#Dnh cho hc sinh lp 12 chng trnh c bn v nng cao#Nguyn c Hong, Nguyn Vn Thi Bnh, Nguyn Tin Trung, m Th Phong#^aH.#^ai hc S phm#20 10#^a214tr.^b24cm#Nguyn c Hong#Nguyn Vn Thi Bnh#Nguyn Tin Trung#m Th Phong#262920#Ton#Lp 12# thi#Sch c thm#Mai## 00572000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500020036000550030057000910070023001480080005001710090 01800176010000500194011001500199005001200214005001000226013000700236020000700243 020000700250020000700257020001400264039000400278#VV10.11140#VV10.11141#34000#Vi ?t#GI-462T#530.076#^214#Gii thiu gii nhanh thi vt l#Dnh cho hc sinh l p 12 chng trnh c bn v nng cao#L Nh Thc, L S c#^aH.#^ai hc S ph m#2010#^a183tr.^b24cm#L Nh Thc#L S c#262921#Vt l#Lp 12# thi#Sch c thm#Mai## 00632000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450020021000500070045000710220004001160080005001200100005001250110 01500130005001700145005001300162005001000175005001300185005000700198013000700205 020001700212020000900229020000400238039000400242015008400246#VV10.11142#VV10.111 43#Vi?t#G561S#895.9221008#^214#Gng sng qu hng#Nguyn Thanh Sn, Bi Vit P h, Thanh Cao...#T.2#^aH.#2010#^a210tr.^b21cm#Nguyn Thanh Sn#Bi Vit Ph#Than h Cao#Thanh Chng#L Hp#262922#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#TTS ghi: Tru ng tm Vn ho tnh Bnh Phc. Cu lc b Th ca tnh Bnh Bnh Phc## 00970000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820007000528080005000590010010000640020046000740070010001200080 00500130009002600135010000500161011001500166012001900181015007000200013000700270 021032800277020001400605020001400619020000800633020001100641039000400652#VL10.01 286#VL10.01287#VL10.01288#78000#Vi?t#TR120T#551.46#^214#Trn Nghi#Trm tch lu n trong a cht bin v du kh#Trn Nghi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^ a328tr.^b27cm#T sch Gio trnh#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. i hc Khoa hc t nhin#262923#Trnh by cc kin thc c bn v trm tch lun t rong a cht bin v du kh nh: B trm tch trong mi quan h vi a ng l c, b trm tch thm lc a Vit Nam, cc kiu tng v mi trng trm tch tiu biu, a tng phn tp v chu k trm tch, khi phc b trm tch v th nh lp bn tng - c a l...#Trm tch hc#a cht bin#Du kh#Gio t rnh#Mai## 00718000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010017000490020017000660070017000830080018001000090 03500118010000500153011001500158015007000173013000700243021015200250020000800402 020000700410020001900417039000400436#VL10.01289#VL10.01290#35000#Vi?t#P428#547 #^214#Hong Ngc Cng#Polyme i cng#Hong Ngc Cng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a272tr.^b30cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. i hc Khoa hc t nhin#262924#Cung cp cc kin thc c bn v polyme: Khi nim, phn t lng, ho thch, ho bc, cc k thut polyme ho, c ng mt s polyme ph bin v c bit#Ho hc#Polime#Ti liu tham kho#Mai## 00941000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430010015000480020025000630290019000880070070001070080005001770090 00900182010000500191011001400196015005400210005001500264006002100279013000700300 02102380030702000090054502000110055402000080056502000090057302000090058202000080 0591039000400599#VL10.01291#VL10.01292#Vi?t#B108C#553.09597#^214#ng Ngc Trn# Bo co thng nin 2009#2009 annual report#B.s.: ng Ngc Trn, Hong Vn Khoa ; Nguyn Th Minh Ngc bin dch#^aH.#^aBn #2010#^a47tr.^b47cm#u ba sch ghi: Cc a cht v Khong sn Vit Nam#Hong Vn Khoa#Nguyn Th Minh Ngc#262 925#Gii thiu cng tc nh nc v a cht v khong sn. Kt qu cng tc i u tra v kt qu iu tra, nh gi khong sn. Hp tc quc t. Cc cng tc kh c v danh mc bo co iu tra a cht, thm d khong sn np lu tr nm 200 9#a cht#Khong sn#Qun l#iu tra#Vit Nam#Bo co#Mai## 00739000000000301000450001900050000018100060000508200080001180800050001900200330 00240070048000570080013001050090007001180100005001250110014001300050016001440050 01500160005001200175005001600187005001300203013000700216021016100223020000800384 020001000392020000900402020001100411039000400422020001100426#Vi?t#R102G#959.795# ^214#Rch Gi thnh tu v pht trin#Trn Minh Thng, Phm Hong Nam, Ng Vn H u...#^aKin Giang#^aKnxb#2010#^a60tr.^b29cm#Trn Minh Thng#Phm Hong Nam#Ng Vn Hu#Trn Thanh Dng#Bi Vn Tut#262926#Gii thiu thnh tch, kt qu t c trn cc lnh vc trong 5 nm qua v nhng nh hng pht trin trong tng lai ca thnh ph tr Rch Gi - Kin Giang#Lch s#Thnh tu#Rch Gi#Kin Gia ng#Mai#Pht trin## 00626000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510020017000560030013000730070032000860080005001180090 01100123010000500134011001400139012003100153020001800184020001700202020000900219 02000130022802000160024100500080025700500100026503900040027500400140027901300070 0293#VV10.11144#VV10.11145#12500#Vi?t#N460N#398.209597#^214#N nh cha chm#Tr uyn tranh#Hng H b.s. ; Tranh: L Thu H#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tr anh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Hng H#L Thu H#Mai#In ln th 10#262927## 00620000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510020023000560030013000790070039000920080005001310090 01100136010000500147011001400152012003100166020001800197020001700215020000900232 020001300241020001600254005000800270005001700278039000400295013000700299#VV10.11 146#VV10.11147#10000#Vi?t#B100C#398.209597#^214#Ba chng trai ti gii#Truyn t ranh#Hng H b.s. ; Tranh: Nguyn Cng Hoan#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#T ranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Hng H#Nguyn Cng Hoan#Mai#262928## 00844000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010017000540020057000710070049001280080005001770090 01100182010000500193011001400198012001500212005001600227013000700243021016500250 02000190041502000080043402000090044202000120045102000090046302000150047203900040 0487020001500491#VV10.11148#VV10.11149#14000#Vi?t#V500T#895.9223#^214#Nguyn Hu y Thng#V Trng Phng vua phng s - nh tiu thuyt trc tuyt#Nguyn Huy Thn g b.s. ; Nghim Xun Sn cng tc#^aH.#^aKim ng#2010#^a43tr.^b21cm#Nh vn ca em#Nghim Xun Sn#262929#Gii thiu cuc i v s nghip sng tc ca nh vn V Trng Phng, cng mt s bi phn tch, nh gi v tc phm trong th loi phng s v tiu thuyt ca ng#Nghin cu vn hc#Nh vn#Phng s#Tiu thuyt# Vit Nam#V Trng Phng#Mai#Sch thiu nhi## 00678000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010017000540020044000710070022001150080005001370090 01100142010000500153011001400158012001500172013000700187021011400194020001900308 020000800327020000900335020001300344039000400357020001500361#VV10.11150#VV10.111 51#14000#Vi?t#V500N#895.9223#^214#Nguyn Huy Thng#V Ngc Phan qua nhng trang vn, trang i#Nguyn Huy Thng b.s.#^aH.#^aKim ng#2010#^a59tr.^b21cm#Nh vn ca em#262930#Gii thiu v tiu s, s nghip, gia nh ca nh vn V Ngc Ph an v nhng bi vit ca cc tc gi khc v ng#Nghin cu vn hc#Nh vn#Vit Nam#V Ngc Phan#Mai#Sch thiu nhi## 00932000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200110 00298080005000400020053000450070040000980080005001380090011001430100005001540110 01500159012003200174020001700206020000300223020001300226005001200239006000900251 01300070026001900140026702102120028102000080049302000100050102000410051103900040 0552020001100556020001500567#VV10.11152#45000#Vi?t#C125B#973.931092#^214#Cu b c c m tr thnh tng thng - Barack Obama#Tranh, li: Tae Soo Lee ; Ngc An h dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a203tr.^b21cm#Chuyn k v danh nhn th gii#Lch s hin i#M#Truyn tranh#Tae Soo Lee#Ngc Anh#262931#Dch Hn Quc#Gii thiu bng truyn tranh v gia nh, thi th u v qu trnh phn u cho s nghip, cng nh nhng nh gi v con ngi, quan im, nng lc chnh tr ca Barack Obama trong nhng ngy tranh c v c c#Tiu s#S nghip#Obama, Barack, Tng thng, (1961 - ), M#Mai#Tng thng#Sch thiu nhi## 00487000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010012000550020018000670070012000850040013000970080 00500110009001100115010000500126011001500131012001300146013000700159020001800166 020000900184020001200193039000400205#VV10.11153#VV10.11154#21000#Vi?t#NH556N#89 5.9223#^214#Nguyn Hng#Nhng ngy th u#Nguyn Hng#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a119tr.^b21cm#T sch Vng#262932#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ng n#Mai## 00479000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010009000540020017000630070009000800040013000890080 00500102009001100107010000500118011001500123013000700138012001300145020001800158 020000900176020001200185039000400197#VV10.11155#VV10.11156#39000#Vi?t#T515T#895 .9223#^214#Duy Khn#Tui th im lng#Duy Khn#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010# ^a227tr.^b21cm#262933#T sch Vng#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Mai## 00507000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010011000550020018000660070011000840040013000950080 00500108009001100113010000500124011001500129013000700144012001300151020001800164 020000900182020001200191020001000203039000400213#VV10.11157#VV10.11158#21000#Vi ?t#NG558M#895.9223#^214#Nguyn Thi#Ngi m cm sng#Nguyn Thi#In ln th 6#^aH .#^aKim ng#2010#^a119tr.^b21cm#262934#T sch Vng#Vn hc thiu nhi#Vit Nam# Truyn ngn#Truyn k#Mai## 00583000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010019000490020034000680070069001020080005001710090 01100176010000500187011001500192020001800207020000400225020001100229005001900240 006001400259039000400273013000700277019000900284#VV10.11159#VV10.11160#28000#Vi ?t#C125C#833#^214#Freussler, Otfried#Cu chuyn mi v tn cp mi to#Otfried F reussler ; Minh ho: Franz Josef Tripp ; T Quang Hip dch#^aH.#^aKim ng#2010 #^a125tr.^b23cm#Vn hc thiu nhi#c#Truyn va#Tripp, Franz Josef#T Quang Hi p#Mai#262935#Dch c## 00614000000000265000450001400070000001900050000718100060001208200130001880800050 00310010008000360020018000440070008000620080005000700090011000750100005000860110 01500091013000700106021018600113020000800299020000800307020000700315020000700322 039000400329020001500333#46000#Vi?t#M306N#394.10959731#^214#V Bng#Ming ngon H Ni#V Bng#^aH.#^aKim ng#2010#^a189tr.^b23cm#262936#Ghi li nhng cm nhn tinh t v ngh thut m thc v vn ho m thc ca ngi H Ni qua cc mn n truyn thng nh: Ph b, bnh cun, bnh c, bnh khoi, cm Vng, nhn Ct, ...#Vn ho#m thc#Mn n#H Ni#Mai#Sch thiu nhi## 00498000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010017000540020008000710030012000790070017000910080 00500108009001100113010000500124011001500129013000700144012002600151020001800177 020000900195020001200204039000400216#VV10.11161#VV10.11162#42000#Vi?t#L523H#895 .9223#^214#Nguyn Huy Tng#Lu hoa#Truyn phim#Nguyn Huy Tng#^aH.#^aKim ng #2010#^a171tr.^b23cm#262937#T sch Thng Long H Ni#Vn hc thiu nhi#Vit Nam #Truyn phim#Mai## 00526000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010019000550020019000740030012000930070019001050080 00500124009001100129010000500140011001500145004001300160013000700173012001300180 020001800193020000900211020001200220039000400232#VV10.11164#VV10.11163#20000#Vi ?t#QU200K#895.9223#^214#on Th Phng i#Que kem mc o di#Truyn ngn#on T h Phng i#^aH.#^aKim ng#2010#^a133tr.^b20cm#In ln th 2#262938#Teen Vn h c#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Mai## 00512000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010016000550020013000710030011000840070016000950080 00500111009001100116010000500127011001500132004001300147013000700160012001300167 020001800180020000900198020001100207039000400218#VV10.11165#VV10.11166#17000#Vi ?t#PH561T#895.9223#^214#Nguyn nh Bn#Phng trng#Truyn va#Nguyn nh Bn# ^aH.#^aKim ng#2010#^a111tr.^b20cm#In ln th 3#262939#Teen Vn hc#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn va#Mai## 00470000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010010000540020009000640030011000730070010000840080 00500094009001100099010000500110011001500115013000700130012001300137020001800150 020000900168020001100177039000400188#VV10.11167#VV10.11168#25000#Vi?t#M313M#895 .9223#^214#Ct Tng#Miss mo#Truyn va#Ct Tng#^aH.#^aKim ng#2010#^a164tr. ^b20cm#262940#Teen Vn hc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn va#Mai## 00491000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020018000700030011000880070016000990080 00500115009001100120010000500131011001500136013000700151012001300158020001800171 020000900189020001100198039000400209#VV10.11169#VV10.11170#24000#Vi?t#406K#895 .9223#^214#Trn Hong Trm#on khc Si Gn#Truyn va#Trn Hong Trm#^aH.#^aK im ng#2010#^a157tr.^b20cm#262941#Teen Vn hc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n va#Mai## 00531000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010022000550020020000770030011000970070022001080040 01300130008000500143009001100148010000500159011001500164013000700179012001300186 020001800199020000900217020001100226039000400237#VV10.11171#VV10.11172#17000#Vi ?t#CH106N#895.9223#^214#Chu Nguyn Nht Qunh#Chng, nng v rock#Truyn va#Chu Nguyn Nht Qunh#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a118tr.^b20cm#262942#Teen Vn hc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn va#Mai## 00910000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010009000490020019000580030027000770070075001040040 01300179008000500192009001100197010000500208011001500213012002400228021018000252 02000090043202000100044102000210045102000150047200500130048700600180050000500140 0518013000700532019000500539039000400544#VV10.11173#VV10.11174#35000#Vi?t#C514S #001#^214#Vn Phm#Cuc sng quanh ta#Dnh cho la tui nhi ng#B.s.: Vn Phm, ng T Dc ; Nguyn Thanh Din dch ; Thi Tm Giao h..#In ln th 2#^aH.#^a Kim ng#2010#^a131tr.^b21cm#Mi vn cu hi v sao#Gii p cho cc em nhng t hc mc l th v khoa hc v i sng nh: V sao khng c vt pin hng ba b i? V sao cng n kem cng thy kht? V sao tu thu khng b chm?...#Khoa h c#Cuc sng#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#ng T Dc#Nguyn Thanh Din#T hi Tm Giao#262943#Dch#Mai## 00902000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010009000510020019000600030027000790070072001060040 01300178008000500191009001100196010000500207011001500212012002400227021019100251 02000140044202000070045602000150046300500070047800600160048500500190050101900050 0520039000400525013000700529020000400536#VV10.11175#VV10.11176#35000#Vi?t#B300A #523.1#^214#Vn Phm#B n bu tri sao#Dnh cho la tui nhi ng#B.s.: Vn Ph m, Tn L ; Nguyn Thu Hin dch ; Nguyn Phng Trm h..#In ln th 2#^aH.#^aK im ng#2010#^a131tr.^b21cm#Mi vn cu hi v sao#Gii p nhng thc mc l t h v tri t v v tr, gip cc em pht trin c quan st hin tng nhng ng i sao nhp nhy, sao ri, bu tri c mu xanh lam, nc bin lc dng lc rt. ..#Thin vn hc#V tr#Sch thiu nhi#Tn L#Nguyn Thu Hin#Nguyn Phng Trm #Dch#Mai#262944#Sao## 00941000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010014000500020024000640030027000880070094001150040 01300209008000500222009001100227010000500238011001500243012002400258021015700282 02000090043902000090044802000150045700500120047200500140048401900050049803900040 0503020002100507006001800528013000700546005001400553#VV10.11177#VV10.11178#35000 #Vi?t#TH250G#580#^214#Ha Kinh Sinh#Th gii ng, thc vt#Dnh cho la tui n hi ng#B.s.: Ha Kinh Sinh, Dng Dng, Lu Hiu Dip ; Nguyn Thanh Din dch ; Thi Tm Giao h..#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a131tr.^b21cm#Mi vn cu hi v sao#Gii p cho cc em nhng b n v th gii ng, thc vt nh: v sao c li c mu xanh? V sao ma thu gu li tham n? V sao ma h ch hay th li...#ng vt#Thc vt#Sch thiu nhi#Dng Dng#Lu Hiu Dip#Dch#Mai# Khoa hc thng thc#Nguyn Thanh Din#262945#Thi Tm Giao## 00852000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010009000490020019000580030027000770070078001040040 01300182008000500195009001100200010000500211011001500216012002400231021013400255 02000130038902000210040202000150042300500130043800600160045100500190046701900050 0486039000400491013000700495#VV10.11179#VV10.11180#35000#Vi?t#B300A#612#^214#V n Phm#B n c th ngi#Dnh cho la tui nhi ng#B.s.: Vn Phm, Vu Khai Li n ; Nguyn Thu Hin dch ; Nguyn Phng Trm h..#In ln th 2#^aH.#^aKim ng# 2010#^a131tr.^b21cm#Mi vn cu hi v sao#Gii p cho cc em nhng b n ca c th: V sao nc mt li mn? Sao i ngi c ti hai ln mc rng? V sao i mi hng...#C th ngi#Khoa hc thng thc#Sch thiu nhi#Vu Khai Lin# Nguyn Thu Hin#Nguyn Phng Trm#Dch#Mai#262946## 00611000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010019000490020016000680030034000840070069001180080 00500187009001100192010000500203011001500208020001800223020000400241020001100245 005001900256006001400275039000400289019000900293013000700302#VV10.11181#VV10.111 82#28000#Vi?t#T254C#833#^214#Freussler, Otfried#Tn cp mi to#Mt cu chuyn v ch ri Kasperl#Otfried Freussler ; Minh ho: Franz Josef Tripp ; T Quang Hi p dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a124tr.^b23cm#Vn hc thiu nhi#c#Truyn va#Tri pp, Franz Josef#T Quang Hip#Mai#Dch c#262947## 00475000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010010000550020026000650070010000910080005001010090 01100106010000500117011001400122012002300136039000400159013000700163020001800170 020000900188020001200197#VV10.11184#VV10.11183#15000#Vi?t#TR527C#895.9223#^214# Phong Thu#Truyn c tch bn ca s#Phong Thu#^aH.#^aKim ng#2010#^a67tr.^b21cm #T sch Tui thn tin#Mai#262948#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn## 00530000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820011000418080005000520020017000570070016000740080005000900090011000950100 00500106011001500111020001700126013000700143006001100150039000400161019000500165 012003600170020001800206020000600224020001000230#VV10.11185#VV10.11186#34000#Vi ?t#TR527C#398.209497#^214#Truyn c Secbia#Trng Tn dch#^aH.#^aKim ng#2010# ^a185tr.^b21cm#Vn hc dn gian#262949#Trng Tn#Mai#Dch#Vn hc Th gii. Tc phm chn lc#Vn hc thiu nhi#Xcbi#Truyn c## 00521000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010016000560020042000720030015001140070016001290080 00500145009001100150010000500161011001500166020001800181020000900199020001100208 039000400219013000700223004001300230#VV10.11187#VV10.11188#44000#Vi?t#TR557M#89 5.92234#^214#Trn Nhun Minh#Trc ma ma bo. Hn o pha chn tri#Tp truy n va#Trn Nhun Minh#^aH.#^aKim ng#2010#^a271tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn va#Mai#262950#In ln th 5## 00575000000000289000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820007000418080005000480010015000530020038000680070061001060080005001670090 01100172010000500183011001500188020001800203020000400221020001100225006001300236 005001600249039000400265013000700269019000900276#VV10.11189#VV10.11190#145000#V i?t#C514P#891.73#^214#Nosov, Nikolay#Cuc phiu lu ca mt c v cc bn#Nikol ay Nosov ; V Ngc Bnh dch ; Minh ho: Olga Chumakova#^aH.#^aKim ng#2010#^a2 16tr.^b25cm#Vn hc thiu nhi#Nga#Truyn di#V Ngc Bnh#Chumakova, Olga#Mai#26 2951#Dch Nga## 00633000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020031000380030013000690070078000820080005001600090011001650100 00500176011001400181012001600195020001800211020000300229020001300232005001300245 005001600258006001500274005001100289039000400300013000700304019000800311#VV10.11 191#15000#Vi?t#N106L#813#^214#Nng L Lem v chic nhn ngc#Truyn tranh#Li: Lara Bergen ; Minh ho: Hng Iboix, Valoria Turati ; Trn Ngc Dip dch#^aH.#^a Kim ng#2010#^a24tr.^b23cm#Disney Princess#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Be rgen, Lara#Turati, Valeria#Trn Ngc Dip#Hng Iboix#Mai#262952#Dch M## 00647000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020039000380030013000770070081000900080005001710090011001760100 00500187011001400192012001600206020001800222020000300240020001300243005001300256 005001900269006001500288005001100303039000400314019000800318013000700326#VV10.11 192#15000#Vi?t#C455C#813#^214#Cng cha Jasmine v ngi sao x Ba T#Truyn tra nh#Li: Lara Bergen ; Minh ho: Hng Iboix, Cristina Spagnoli ; Trn Ngc Dip d ch#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b23cm#Disney Princess#Vn hc thiu nhi#M#Truy n tranh#Bergen, Lara#Spagnoli, Cristina#Trn Ngc Dip#Hng Iboix#Mai#Dch M#2 62953## 00758000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020038000510080005000890090011000940100005001050110 01500110012002100125013000700146021025100153020001600404020001000420020001400430 020001700444020001500461039000400476#VV10.11193#VV10.11194#25000#Vi?t#H112T#155 .5#^214#Hy tng hoa hng cho ngi thua cuc#^aH.#^aKim ng#2010#^a142tr.^b24c m#Teen - cm nang sng#262954#Gm nhng bi vit v chn dung nhng bn tr ca thi i mi, thch hot ng b ni, thch internet, bit cch lm mnh ni bt gia m ng, c kiu sng nhanh v mt tnh yu vi v... t a ra li kh uyn, bi hc qu gi cho tt c cc bn#Tm l la tui#Cuc sng#Trit l sng #Thanh thiu nin#Sch thiu nhi#Mai## 00570000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020049000390070060000880080005001480090011001530100005001640110 01400169012003900183020000700222020001500229006001700244005002700261039000400288 013000700292019000500299#VV10.11195#12500#Vi?t#NG558#741#^214#Ngi p v qu i th cng nhng cu chuyn khc#Ho s truyn tranh Disney minh ho ; Nguyn Th u Hng dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a16tr.^b26cm#Disney Princess. T mu cng cn g cha#T mu#Sch thiu nhi#Nguyn Thu Hng#Ho s truyn tranh Disney#Mai#262 955#Dch## 00471000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020028000380070022000660080005000880090011000930100005001040110 01400109012003900123020000700162020001500169006001700184039000400201019000500205 013000700210#VV10.11196#12500#Vi?t#N106L#741#^214#Nng L Lem trong ngy ci#N guyn Thu Hng dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a16tr.^b26cm#Disney Princess. T mu cng cng cha#T mu#Sch thiu nhi#Nguyn Thu Hng#Mai#Dch#262956## 00497000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020022000390030013000610070013000740080005000870090011000920100 00500103011001400108012003600122020001800158020001300176006000800189039000400197 019000800201020000300209013000700212#VV10.11197#18000#Vi?t#NG558#813#^214#Ng i p v qui th#Truyn tranh#Vit H dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a16tr.^b26cm#D isney Princess. Vui cng cng cha#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Vit H#Mai#D ch M#M#262957## 00394000000000241000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020011000390220004000500080005000540090011000590100005000700110 01400075012001900089020000700108020001500115039000400130013000700134020001100141 #VV10.11198#12000#Vi?t#TH462T#741#^214#Thi trang#T.1#^aH.#^aKim ng#2010#^a15 tr.^b26cm#T mu theo ch #T mu#Sch thiu nhi#Mai#262958#Thi trang## 00394000000000241000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020011000390220004000500080005000540090011000590100005000700110 01400075012001900089020000700108020001500115039000400130013000700134020001100141 #VV10.11199#12000#Vi?t#TH462T#741#^214#Thi trang#T.2#^aH.#^aKim ng#2010#^a15 tr.^b26cm#T mu theo ch #T mu#Sch thiu nhi#Mai#262959#Thi trang## 00380000000000229000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020021000380220004000590080005000630090011000680100005000790110 01400084012001900098020000700117020001500124039000400139013000700143#VV10.11200# 12000#Vi?t#C514S#741#^214#Cuc sng bn phng#T.1#^aH.#^aKim ng#2010#^a15tr. ^b26cm#T mu theo ch #T mu#Sch thiu nhi#Mai#262960## 00380000000000229000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020021000380220004000590080005000630090011000680100005000790110 01400084012001900098020000700117020001500124039000400139013000700143#VV10.11201# 12000#Vi?t#C514S#741#^214#Cuc sng bn phng#T.2#^aH.#^aKim ng#2010#^a15tr. ^b26cm#T mu theo ch #T mu#Sch thiu nhi#Mai#262961## 00390000000000241000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020009000390220004000480080005000520090011000570100005000680110 01400073012001900087020000700106020001500113039000400128013000700132020000900139 #VV10.11202#12000#Vi?t#TH250T#741#^214#Th thao#T.1#^aH.#^aKim ng#2010#^a15tr .^b26cm#T mu theo ch #T mu#Sch thiu nhi#Mai#262962#Th thao## 00390000000000241000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020009000390220004000480080005000520090011000570100005000680110 01400073012001900087020000700106020001500113039000400128013000700132020000900139 #VV10.11203#12000#Vi?t#TH250T#741#^214#Th thao#T.2#^aH.#^aKim ng#2010#^a15tr .^b26cm#T mu theo ch #T mu#Sch thiu nhi#Mai#262963#Th thao## 00397000000000241000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200040 00318080005000350020012000400220004000520080005000560090011000610100005000720110 01400077012001900091020000700110020001500117039000400132013000700136020001200143 #VV10.11204#12000#Vi?t#NGH250N#741#^214#Ngh nghip#T.1#^aH.#^aKim ng#2010#^a 15tr.^b26cm#T mu theo ch #T mu#Sch thiu nhi#Mai#262964#Ngh nghip## 00397000000000241000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200040 00318080005000350020012000400220004000520080005000560090011000610100005000720110 01400077012001900091020000700110020001500117039000400132013000700136020001200143 #VV10.11205#12000#Vi?t#NGH250N#741#^214#Ngh nghip#T.2#^aH.#^aKim ng#2010#^a 15tr.^b26cm#T mu theo ch #T mu#Sch thiu nhi#Mai#262965#Ngh nghip## 00941000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020017000380030035000550070051000900080005001410090011001460100 00500157011001400162020001600176005000900192019001600201012003200217006001400249 00400130026302102900027602000110056602000130057702000120059001300070060203900060 0609#VV10.11206#30000#Vi?t#D112C#649#^214#Dy con ton ti#Dnh cho b s sinh v tui n dm#B.s., v tranh: Lng T ; Thi Tm Giao bin dch#^aH.#^aKim n g#2010#^a59tr.^b21cm#Chm sc tr em#Lng T#Dch Trung Quc#T sch Cha m vui c cng con#Thi Tm Giao#In ln th 2#Hng dn cc bc cha m cch chm sc em b qua cc giai on, la tui khc nhau t 0 - 3 thng tui, 4 - 6 thng, 7 - 9 thng v 10 - 12 thng, rn luyn v pht trin kh nng ngn ng, nng l c th gic, k nng vn ng, nng lc ni tm, giao tip v cm nhn thin nhi n ca tr#Nui dng#Tui nh tr#Tr s sinh#262966#TDung## 00831000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020017000380030030000550070051000850080005001360090011001410100 00500152011001400157020001600171005000900187019001600196012003200212006001400244 004001300258021023400271020001100505013000700516039000600523#VV10.11207#30000#V i?t#D112C#649#^214#Dy con ton ti#Dnh cho b tp i v hc ni#B.s., v tranh : Lng T ; Thi Tm Giao bin dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a59tr.^b21cm#Chm sc tr em#Lng T#Dch Trung Quc#T sch Cha m vui c cng con#Thi Tm Giao#I n ln th 2#Hng dn cc bc cha m trong chm sc con khi b la tui t 13 - 24 thng tui, nhm gip cc b rn luyn v pht trin kh nng ngn ng, nn g lc th gic, k nng vn ng, nng lc ni tm, giao tip v cm nhn thin nhin#Nui dng#262967#TDung## 00856000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020017000380030025000550070051000800080005001310090011001360100 00500147011001400152020001600166005000900182019001600191012003200207006001400239 004001300253021023900266020001100505020001300516013000700529039000600536#VV10.11 208#30000#Vi?t#D112C#649#^214#Dy con ton ti#Dnh cho b tui nh tr#B.s., v tranh: Lng T ; Thi Tm Giao bin dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a59tr.^b21cm#C hm sc tr em#Lng T#Dch Trung Quc#T sch Cha m vui c cng con#Thi Tm Giao#In ln th 2#Hng dn cc bc cha m trong chm sc con khi b la tui nh tr 25 - 36 thng tui, nhm gip cc b rn luyn v pht trin kh nng n gn ng, nng lc th gic, k nng vn ng, nng lc ni tm, giao tip v cm nhn thin nhin#Nui dng#Tui nh tr#262968#TDung## 00846000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020017000380030026000550070051000810080005001320090011001370100 00500148011001400153020001600167005000900183019001600192012003200208006001400240 004001300254021023200267020001100499020000900510039000600519013000700525#VV10.11 209#30000#Vi?t#D112C#649#^214#Dy con ton ti#Dnh cho b tui mu gio#B.s., v tranh: Lng T ; Thi Tm Giao bin dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a59tr.^b21cm# Chm sc tr em#Lng T#Dch Trung Quc#T sch Cha m vui c cng con#Thi T m Giao#In ln th 2#Hng dn cc bc cha m trong chm sc con khi b la tu i mu gio 3 - 4 tui, nhm gip cc b rn luyn v pht trin kh nng ngn ng , nng lc th gic, k nng vn ng, nng lc ni tm, giao tip v cm nhn thin nhin#Nui dng#Mu gio#TDung#262969## 00546000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200090 00308080005000390020036000440030023000800070046001030080005001490090011001540100 00500165011001400170020001800184020001300202005001200215020000900227005001000236 039000600246005000900252013000700261#VV10.11210#12000#Vi?t#NH556C#895.9223#^214 #Nhng cu chuyn v tnh yu thng#Th con v bc th sn#Tranh: V Bch Hoa ; Li: Lin Hon, Tm Hng#^aH.#^aKim ng#2010#^a23tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#T ruyn tranh#V Bch Hoa#Vit Nam#Lin Hon#TDung#Tm Hng#262970## 00534000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200090 00308080005000390020033000440030014000770070046000910080005001370090011001420100 00500153011001400158020001800172020001300190005001200203020000900215005001000224 039000600234005000900240013000700249#VV10.11211#12000#Vi?t#NH556C#895.9223#^214 #Nhng cu chuyn v tnh k lut#Gic m k l#Tranh: V Bch Hoa ; Li: Lin H on, Tm Hng#^aH.#^aKim ng#2010#^a23tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh# V Bch Hoa#Vit Nam#Lin Hon#TDung#Tm Hng#262971## 00543000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200090 00308080005000390020035000440030021000790070046001000080005001460090011001510100 00500162011001400167020001800181020001300199005001200212020000900224005001000233 039000600243005000900249013000700258#VV10.11212#12000#Vi?t#NH556C#895.9223#^214 #Nhng cu chuyn v tnh tit kim#n lng ca om m#Tranh: V Bch Hoa ; L i: Lin Hon, Tm Hng#^aH.#^aKim ng#2010#^a23tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truy n tranh#V Bch Hoa#Vit Nam#Lin Hon#TDung#Tm Hng#262972## 00538000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200090 00308080005000390020035000440030016000790070046000950080005001410090011001460100 00500157011001400162020001800176020001300194005001200207020000900219005001000228 039000600238005000900244013000700253#VV10.11213#12000#Vi?t#NH556C#895.9223#^214 #Nhng cu chuyn v lng hiu tho#Mn qu tng b#Tranh: V Bch Hoa ; Li: Li n Hon, Tm Hng#^aH.#^aKim ng#2010#^a23tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tr anh#V Bch Hoa#Vit Nam#Lin Hon#TDung#Tm Hng#262973## 00540000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200090 00308080005000390020033000440030020000770070046000970080005001430090011001480100 00500159011001400164020001800178020001300196005001200209020000900221005001000230 039000600240005000900246013000700255#VV10.11214#12000#Vi?t#NH556C#895.9223#^214 #Nhng cu chuyn v s ho thun#Tr a ca Kin em#Tranh: V Bch Hoa ; Li: Lin Hon, Tm Hng#^aH.#^aKim ng#2010#^a23tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#V Bch Hoa#Vit Nam#Lin Hon#TDung#Tm Hng#262974## 00538000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200090 00308080005000390020031000440030020000750070046000950080005001410090011001460100 00500157011001400162020001800176020001300194005001200207020000900219005001000228 039000600238005000900244013000700253#VV10.11215#12000#Vi?t#NH556C#895.9223#^214 #Nhng cu chuyn v s l php#Chic m c php l#Tranh: V Bch Hoa ; Li: Li n Hon, Tm Hng#^aH.#^aKim ng#2010#^a23tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tr anh#V Bch Hoa#Vit Nam#Lin Hon#TDung#Tm Hng#262975## 00538000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200090 00308080005000390020034000440030017000780070046000950080005001410090011001460100 00500157011001400162020001800176020001300194005001200207020000900219005001000228 039000600238005000900244013000700253#VV10.11216#12000#Vi?t#NH556C#895.9223#^214 #Nhng cu chuyn v lng dng cm#S con thng Qu#Tranh: V Bch Hoa ; Li: Li n Hon, Tm Hng#^aH.#^aKim ng#2010#^a23tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tr anh#V Bch Hoa#Vit Nam#Lin Hon#TDung#Tm Hng#262976## 00479000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020019000430070031000620080005000930090011000980100005001090110 01400114020001800128020001300146005000700159012001500166020000900181005001000190 013000700200039000600207#VN10.02883#10000#Vi?t#S550T#895.9223#^214#S tch hoa Lu Ly#Li: H Thu ; Tranh: C bn l#^aH.#^aKim ng#2010#^a19tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#H Thu#Hoa thm C l#Vit Nam#C bn l#262977#TDung## 00484000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020024000430070031000670080005000980090011001030100005001140110 01400119020001800133020001300151005000700164012001500171020000900186005001000195 013000700205039000600212#VN10.02884#10000#Vi?t#S550T#895.9223#^214#S tch hoa B Cng Anh#Li: H Thu ; Tranh: C bn l#^aH.#^aKim ng#2010#^a19tr.^b19cm#V n hc thiu nhi#Truyn tranh#H Thu#Hoa thm C l#Vit Nam#C bn l#262978#TDu ng## 00480000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020020000430070031000630080005000940090011000990100005001100110 01400115020001800129020001300147005000700160012001500167020000900182005001000191 013000700201039000600208#VN10.02885#10000#Vi?t#S550T#895.9223#^214#S tch hoa Mc Lan#Li: H Thu ; Tranh: C bn l#^aH.#^aKim ng#2010#^a19tr.^b19cm#Vn h c thiu nhi#Truyn tranh#H Thu#Hoa thm C l#Vit Nam#C bn l#262979#TDung## 00477000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020017000430070031000600080005000910090011000960100005001070110 01400112020001800126020001300144005000700157012001500164020000900179005001000188 013000700198039000600205#VN10.02886#10000#Vi?t#S550T#895.9223#^214#S tch hoa Nhi#Li: H Thu ; Tranh: C bn l#^aH.#^aKim ng#2010#^a19tr.^b19cm#Vn hc t hiu nhi#Truyn tranh#H Thu#Hoa thm C l#Vit Nam#C bn l#262980#TDung## 00478000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430070031000610080005000920090011000970100005001080110 01400113020001800127020001300145005000700158012001500165020000900180005001000189 013000700199039000600206#VN10.02887#10000#Vi?t#S550T#895.9223#^214#S tch hoa Tulip#Li: H Thu ; Tranh: C bn l#^aH.#^aKim ng#2010#^a19tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#H Thu#Hoa thm C l#Vit Nam#C bn l#262981#TDung## 00479000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020019000430070031000620080005000930090011000980100005001090110 01400114020001800128020001300146005000700159012001500166020000900181005001000190 013000700200039000600207#VN10.02888#10000#Vi?t#S550T#895.9223#^214#S tch hoa D Qu#Li: H Thu ; Tranh: C bn l#^aH.#^aKim ng#2010#^a19tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#H Thu#Hoa thm C l#Vit Nam#C bn l#262982#TDung## 00496000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020021000410030017000620070016000790080005000950090011001000100 00500111011001400116020001100130020000900141020001400150005001700164019001000181 012001400191013000700205039000600212#VN10.02889#10000#Vi?t#V510C#372.21#^214#Vu i cng c tin nh#Th gii k diu#Claire Gaudriot#^aH.#^aKim ng#2010#^a20tr. ^b19cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Gaudriot, Claire#Dch Php#B tp t m u#262983#TDung## 00479000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030019000550070028000740080005001020090011001070100 00500118011001400123020001100137020000900148020001400157005001900171019001000190 013000700200039000600207#VN10.02890#10000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu# Cc thin thn nh#Minh ho: Marion Piffaretti#^aH.#^aKim ng#2010#^a20tr.^b19c m#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Piffaretti, Marion#Dch Php#262984#TDung## 00483000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030025000550070027000800080005001070090011001120100 00500123011001400128020001100142020000900153020001400162005001800176013000700194 019001000201039000600211#VN10.02891#10000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu# Nhng con vt ng nghnh#Minh ho: Mlusine Allirol#^aH.#^aKim ng#2010#^a20tr. ^b19cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Allirol, Mlusine#262985#Dch Php#TDun g## 00388000000000241000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410220004000550080005000590090011000640100005000750110 01400080020001100094020000900105020001400114019000500128013000700133039000600140 #VN10.02892#11500#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#T.1#^aH.#^aKim ng#2010 #^a24tr.^b19cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Dch#262986#TDung## 00388000000000241000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410220004000550080005000590090011000640100005000750110 01400080020001100094020000900105020001400114019000500128013000700133039000600140 #VN10.02893#11500#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#T.2#^aH.#^aKim ng#2010 #^a24tr.^b19cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Dch#262987#TDung## 00388000000000241000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410220004000550080005000590090011000640100005000750110 01400080020001100094020000900105020001400114019000500128013000700133039000600140 #VN10.02894#11500#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#T.3#^aH.#^aKim ng#2010 #^a24tr.^b19cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Dch#262988#TDung## 00388000000000241000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410220004000550080005000590090011000640100005000750110 01400080020001100094020000900105020001400114019000500128013000700133039000600140 #VN10.02895#11500#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#T.4#^aH.#^aKim ng#2010 #^a24tr.^b19cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Dch#262989#TDung## 00388000000000241000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410220004000550080005000590090011000640100005000750110 01400080020001100094020000900105020001400114019000500128013000700133039000600140 #VN10.02896#11500#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#T.5#^aH.#^aKim ng#2010 #^a24tr.^b19cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Dch#262990#TDung## 00388000000000241000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410220004000550080005000590090011000640100005000750110 01400080020001100094020000900105020001400114019000500128013000700133039000600140 #VN10.02897#11500#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#T.6#^aH.#^aKim ng#2010 #^a24tr.^b19cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Dch#262991#TDung## 00388000000000241000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410220004000550080005000590090011000640100005000750110 01400080020001100094020000900105020001400114019000500128013000700133039000600140 #VN10.02898#11500#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#T.7#^aH.#^aKim ng#2010 #^a24tr.^b19cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Dch#262992#TDung## 00388000000000241000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410220004000550080005000590090011000640100005000750110 01400080020001100094020000900105020001400114013000700128019000500135039000600140 #VN10.02899#11500#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#T.8#^aH.#^aKim ng#2010 #^a24tr.^b19cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#262993#Dch#TDung## 00615000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020013000380030031000510070059000820080005001410090011001460100 00500157011001400162012002500176020001800201020000500219020001300224005002200237 005001700259006001400276019001000290013000700300039000600307#VN10.02900#11000#V i?t#556S#843#^214#ng s nh!#Dnh cho cc b 3 tui tr ln#Sophie De Mullenh eim, Claire Gaudriot ; Ng Diu Chu dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a19tr.^b19cm#Th gii ca c tin nh#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Mullenheim, Sophie De# Gaudriot, Claire#Ng Diu Chu#Dch Php#262994#TDung## 00624000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020022000380030031000600070059000910080005001500090011001550100 00500166011001400171012002500185020001800210020000500228020001300233005002200246 005001700268006001400285019001000299013000700309039000600316#VN10.02901#11000#V i?t#M105B#843#^214#Mn biu din k diu#Dnh cho cc b 3 tui tr ln#Sophie D e Mullenheim, Claire Gaudriot ; Ng Diu Chu dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a19tr.^ b19cm#Th gii ca c tin nh#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Mullenheim, S ophie De#Gaudriot, Claire#Ng Diu Chu#Dch Php#262995#TDung## 00628000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020025000390030031000640070059000950080005001540090011001590100 00500170011001400175012002500189020001800214020000500232020001300237005002200250 005001700272006001400289019001000303013000700313039000600320#VN10.02902#11000#V i?t#PH206T#843#^214#Php thut gp trc trc#Dnh cho cc b 3 tui tr ln#Soph ie De Mullenheim, Claire Gaudriot ; Ng Diu Chu dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a19 tr.^b19cm#Th gii ca c tin nh#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Mullenhei m, Sophie De#Gaudriot, Claire#Ng Diu Chu#Dch Php#262996#TDung## 00622000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020020000380030031000580070059000890080005001480090011001530100 00500164011001400169012002500183020001800208020000500226020001300231005002200244 005001700266006001400283019001000297013000700307039000600314#VN10.02903#11000#V i?t#C450T#843#^214#C tin gy rc ri#Dnh cho cc b 3 tui tr ln#Sophie De Mullenheim, Claire Gaudriot ; Ng Diu Chu dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a19tr.^b1 9cm#Th gii ca c tin nh#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Mullenheim, Sop hie De#Gaudriot, Claire#Ng Diu Chu#Dch Php#262997#TDung## 00620000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020018000380030031000560070059000870080005001460090011001510100 00500162011001400167012002500181020001800206020000500224020001300229005002200242 005001700264006001400281019001000295013000700305039000600312#VN10.02904#11000#V i?t#V561Q#843#^214#Vng quc t hon#Dnh cho cc b 3 tui tr ln#Sophie De Mu llenheim, Claire Gaudriot ; Ng Diu Chu dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a19tr.^b19c m#Th gii ca c tin nh#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Mullenheim, Sophi e De#Gaudriot, Claire#Ng Diu Chu#Dch Php#262998#TDung## 00619000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020016000390030031000550070059000860080005001450090011001500100 00500161011001400166012002500180020001800205020000500223020001300228005002200241 005001700263006001400280013000700294019001000301039000600311#VN10.02905#11000#V i?t#TR561D#843#^214#Trng dy tin#Dnh cho cc b 3 tui tr ln#Sophie De Mul lenheim, Claire Gaudriot ; Ng Diu Chu dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a19tr.^b19cm #Th gii ca c tin nh#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Mullenheim, Sophie De#Gaudriot, Claire#Ng Diu Chu#262999#Dch Php#TDung## 00469000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200070 00308080005000370020020000420030019000620070014000810080005000950090011001000100 00500111011001400116012001200130020001800142020000700160020001400167005000900181 013000700190039000600197#VN10.02906#19500#Vi?t#TR106S#372.21#^214#Trang sch o thut# vt thng ngy#Li: Kim Diu#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b17cm#Tr m m non#Gio dc mu gio# vt#Sch mu gio#Kim Diu#263000#TDung## 00450000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020020000350030017000550070014000720080005000860090011000910100005001020110 01400107012001200121020001800133020000800151020001400159005000900173039000700182 013000700189#VN10.02907#19500#Vi?t#372.21#^214#Trang sch o thut#Rau qu p xinh#Li: Kim Diu#^aH.#^aKim Diu#2010#^a24tr.^b17cm#Tr mm non#Gio dc mu g io#Rau qu#Sch mu gio#Kim Diu#P.Dung#263001## 00502000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200070 00308080005000370020020000420030023000620070014000850080005000990090011001040100 00500115011001400120012001200134020001800146020001200164020001100176020001400187 005000900201039000700210013000700217#VN10.02908#19500#Vi?t#TR106S#372.21#^214#T rang sch o thut#Phng tin giao thng#Li: Kim Diu#^aH.#^aKim ng#2010#^a2 4tr.^b17cm#Tr mm non#Gio dc mu gio#Phng tin#Giao thng#Sch mu gio#Ki m Diu#P.Dung#263002## 00471000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200070 00308080005000370020020000420030018000620070014000800080005000940090011000990100 00500110011001400115012001200129020001800141020000900159020001400168005000900182 039000700191013000700198#VN10.02909#19500#Vi?t#TR106S#372.21#^214#Trang sch o thut#ng vt ng yu#Li: Kim Diu#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b17cm#Tr m m non#Gio dc mu gio#ng vt#Sch mu gio#Kim Diu#P.Dung#263003## 00525000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020023000420030013000650070038000780080005001160090011001210100 00500132011001400137012001800151020001800169020000900187020001300196005001400209 005001000223039000700233013000700240#VN10.02910#7500#Vi?t#X312X#895.9223#^214#X inh Xinh thch i hc#Truyn tranh#Tranh: Trn Anh Tun ; Li: Hng Phc#^aH.#^a Kim ng#2010#^a16tr.^b19cm#Nhng bi hc tt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Trn Anh Tun#Hng Phc#P.Dung#263004## 00512000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020008000420030013000500070039000630080005001020090011001070100 00500118011001400123012001800137020001800155020000900173020001300182005001600195 005000900211039000700220013000700227#VN10.02911#7500#Vi?t#452B#895.9223#^214# i bn#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Thanh H ; Li: Thu Hng#^aH.#^aKim ng#2010# ^a16tr.^b19cm#Nhng bi hc tt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyn T hanh H#Thu Hng#P.Dung#263005## 00534000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020027000430030013000700070040000830080005001230090011001280100 00500139011001400144012001800158020001800176020000900194020001300203005001600216 005001000232039000700242013000700249#VN10.02912#7500#Vi?t#CH500N#895.9223#^214# Ch nga non v bc b ci#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Thanh H ; Li: Hng Phc# ^aH.#^aKim ng#2010#^a16tr.^b19cm#Nhng bi hc tt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam# Truyn tranh#Nguyn Thanh H#Hng Phc#P.Dung#263006## 00528000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020021000430030013000640070040000770080005001170090011001220100 00500133011001400138012001800152020001800170020000900188020001300197005001600210 005001000226039000700236013000700243#VN10.02913#7500#Vi?t#CH400M#895.9223#^214# Ch, mo v chut X#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Thanh T ; Li: Hng Phc#^aH.#^ aKim ng#2010#^a16tr.^b19cm#Nhng bi hc tt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyn Thanh T#Hng Phc#P.Dung#263007## 00521000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020015000420030013000570070040000700080005001100090011001150100 00500126011001400131012001800145020001800163020000900181020001300190005001600203 005001000219039000700229013000700236#VN10.02914#7500#Vi?t#C430X#895.9223#^214#C on xin li m#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Thanh T ; Li: Hng Phc#^aH.#^aKim ng#2010#^a16tr.^b19cm#Nhng bi hc tt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh# Nguyn Thanh T#Hng Phc#P.Dung#263008## 00522000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020018000420030013000600070039000730080005001120090011001170100 00500128011001400133012001800147020001800165020000900183020001300192005001600205 005000900221039000700230013000700237#VN10.02915#7500#Vi?t#V428N#895.9223#^214#V oi nh v sn ca#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Thanh H ; Li: Thu Hng#^aH.#^aKim ng#2010#^a16tr.^b19cm#Nhng bi hc tt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tran h#Nguyn Thanh H#Thu Hng#P.Dung#263009## 00532000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020025000430030013000680070040000810080005001210090011001260100 00500137011001400142012001800156020001800174020000900192020001300201005001600214 005001000230039000700240013000700247#VN10.02916#7500#Vi?t#NH556Q#895.9223#^214# Nhng qung sng vy gi#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Thanh T ; Li: Hng Phc#^a H.#^aKim ng#2010#^a16tr.^b19cm#Nhng bi hc tt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tr uyn tranh#Nguyn Thanh T#Hng Phc#P.Dung#263010## 00528000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020021000430030013000640070040000770080005001170090011001220100 00500133011001400138012001800152020001800170020000900188020001300197005001600210 005001000226039000700236013000700243#VN10.02917#7500#Vi?t#TH400T#895.9223#^214# Th trng thch din#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Thanh T ; Li: Hng Phc#^aH.#^ aKim ng#2010#^a16tr.^b19cm#Nhng bi hc tt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyn Thanh T#Hng Phc#P.Dung#263011## 00515000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020008000430030013000510070040000640080005001040090011001090100 00500120011001400125012001800139020001800157020000900175020001300184005001600197 005001000213039000700223013000700230#VN10.02918#7500#Vi?t#NH101H#895.9223#^214# Nhc h#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Thanh T ; Li: Hng Phc#^aH.#^aKim ng#201 0#^a16tr.^b19cm#Nhng bi hc tt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyn Thanh T#Hng Phc#P.Dung#263012## 00488000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020016000420070040000580080005000980090011001030100005001140110 01400119012001800133020001800151020000900169020000400178005001600182005001000198 039000700208013000700215#VN10.02919#7500#Vi?t#C107C#895.9221#^214#Cnh cam lc m#Tranh: Nguyn Thanh H ; Th: Ngn Vnh#^aH.#^aKim ng#2010#^a16tr.^b19cm#Nh ng bi hc tt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Nguyn Thanh H#Ngn Vnh#P.Dung# 263013## 00516000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020010000420030013000520070040000650080005001050090011001100100 00500121011001400126012001800140020001800158020000900176020001300185005001600198 005001000214039000700224013000700231#VN10.02920#7500#Vi?t#B100A#895.9223#^214#B a anh em#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Ch Kin ; Li: Hng Phc#^aH.#^aKim ng#20 10#^a16tr.^b19cm#Nhng bi hc tt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nguy n Ch Kin#Hng Phc#P.Dung#263014## 00517000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020015000420030013000570070038000700080005001080090011001130100 00500124011001400129012001800143020001800161020000900179020001300188005001400201 005001000215039000700225013000700232#VN10.02921#7500#Vi?t#R501#895.9223#^214#R a i chi#Truyn tranh#Tranh: Trn Anh Tun ; Li: Hng Phc#^aH.#^aKim ng #2010#^a16tr.^b19cm#Nhng bi hc tt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Tr n Anh Tun#Hng Phc#P.Dung#263015## 00514000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020010000420030013000520070039000650080005001040090011001090100 00500120011001400125012001800139020001800157020000900175020001300184005001500197 005001000212039000700222013000700229#VN10.02922#7500#Vi?t#M200V#895.9223#^214#M v con#Truyn tranh#Tranh: ng Hng Qun ; Li: Hng Phc#^aH.#^aKim ng#201 0#^a16tr.^b19cm#Nhng bi hc tt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#ng H ng Qun#Hng Phc#P.Dung#263016## 00512000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430010007000480020022000550030015000770070016000920080005001080090 01100113010000500124011001400129012002700143020001800170020000900188020001500197 005000800212039000700220013000700227#VN10.02923#VN10.02924#10000#Vi?t#895.9223# ^214#Huy C#Tng qun Nguyn Cao#Truyn lch s#Huy C, Huy Tm#^aH.#^aKim ng #2010#^a55tr.^b19cm#T sch Danh nhn Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn lch s#Huy Tm#P.Dung#263017## 00558000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020016000420030013000580070022000710080005000930090011000980100 00500109011001400114012001600128015007200144020001800216020000900234020001300243 005001000256039000700266013000700273#VN10.02925#5000#Vi?t#T100A#895.9223#^214#T ao tin sinh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#^aH.#^aKim ng#2010#^a64tr.^b 19cm#Gng hiu tho#Tn sch ngoi ba: T ao tin sinh. Nu ru ng hong. M ai Thc Loan#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Khnh#P.Dung#263018## 00554000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020014000420030013000560070022000690080005000910090011000960100 00500107011001400112012001600126015007000142020001800212020000900230020001300239 005001000252039000700262013000700269#VN10.02926#5000#Vi?t#551C#895.9223#^214# a chu nui#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#^aH.#^aKim ng#2010#^a64tr.^b19 cm#Gng hiu tho#Tn sch ngoi ba: a chu nui. Liu mng v cha. Nng du can m#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Khnh#P.Dung#263019## 00563000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020014000430030013000570070022000700080005000920090011000970100 00500108011001400113012001600127015007800143020001800221020000900239020001300248 005001000261039000700271013000700278#VN10.02927#5000#Vi?t#CH258T#895.9223#^214# Cht theo cha#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#^aH.#^aKim ng#2010#^a64tr.^b1 9cm#Gng hiu tho#Tn sch ngoi ba: Cht theo cha. Trng - ngi con hi u. n my nui m#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Khnh#P.Dung#26302 0## 00561000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020017000430030013000600070022000730080005000950090011001000100 00500111011001400116012001600130015007300146020001800219020000900237020001300246 005001000259039000700269013000700276#VN10.02928#5000#Vi?t#QU250N#895.9223#^214# Qu ngi tm m#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#^aH.#^aKim ng#2010#^a64tr. ^b19cm#Gng hiu tho#Tn sch ngoi ba: Qu ngi tm m. Com hiu em ngoan. T quan nui m#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Khnh#P.Dung#263021# # 00558000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020016000420030013000580070022000710080005000930090011000980100 00500109011001400114012001600128015007200144020001800216020000900234020001300243 005001000256039000700266013000700273#VN10.02929#5000#Vi?t#D431L#895.9223#^214#D ng l m thm#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#^aH.#^aKim ng#2010#^a64tr.^b 19cm#Gng hiu tho#Tn sch ngoi ba: Dng l m thm. C quyn bng sn. Tm cha vn dm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Khnh#P.Dung#263022## 00575000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020022000420030013000640070022000770080005000990090011001040100 00500115011001400120012001600134015008300150020001800233020000900251020001300260 005001000273039000700283013000700290#VN10.02930#5000#Vi?t#X311T#895.9223#^214#X in tri cho cha sng#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#^aH.#^aKim ng#2010#^a6 4tr.^b19cm#Gng hiu tho#Tn sch ngoi ba: Xin tri cho cha sng. Hi Thng Ln ng. Trung hiu vn ton#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Khnh# P.Dung#263023## 00560000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020016000420030013000580070022000710080005000930090011000980100 00500109011001400114012001600128015007400144020001800218020000900236020001300245 005001000258039000700268013000700275#VN10.02931#5000#Vi?t#105C#895.9223#^214# n con c hiu#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#^aH.#^aKim ng#2010#^a64tr.^b 19cm#Gng hiu tho#Tn sch ngoi ba: n con c hiu. Tm thuc cu m. Nng du hiu tit#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Khnh#P.Dung#263024## 00550000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020011000420030013000530070022000660080005000880090011000930100 00500104011001400109012001600123015006900139020001800208020000900226020001300235 005001000248039000700258013000700265#VN10.02932#5000#Vi?t#H103A#895.9223#^214#H ai anh em#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#^aH.#^aKim ng#2010#^a64tr.^b19cm# Gng hiu tho#Tn sch ngoi ba: Hai anh em. Chu lnh cng m. Khng au m khc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Khnh#P.Dung#263025## 00496000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430010008000480020046000560030010001020070019001120080005001310090 01100136010000500147011001500152020001800167020000900185020001000194039000700204 013000700211020001200218#VN10.02933#VN10.02934#22000#Vi?t#895.9223#^214#Anh Chi #Ai yu Bc H Ch Minh bng chng em nhi ng#Truyn k#Anh Chi s.t., b.s.#^aH. #^aKim ng#2010#^a161tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn k#P.Dung#2630 26#H Ch Minh## 00462000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430010023000480020014000710030012000850070023000970080005001200090 01100125010000500136011001400141020001800155020000900173020001200182039000700194 013000700201#VN10.02935#VN10.02936#14000#Vi?t#895.9223#^214#Nguyn Th Phng H nh#Ma chu chu#Truyn ngn#Nguyn Th Phng Hnh#^aH.#^aKim ng#2010#^a90tr .^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung#263027## 00451000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430010019000480020010000670030012000770070019000890080005001080090 01100113010000500124011001500129020001800144020000900162020001200171039000700183 013000700190#VN10.02937#VN10.02938#17000#Vi?t#895.9223#^214#V Th Huyn Trang# C xe my#Truyn ngn#V Th Huyn Trang#^aH.#^aKim ng#2010#^a114tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung#263028## 00498000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010013000430020017000560030018000730070028000910080005001190090 01100124010000500135011001500140020001800155020000400173020001100177039000700188 013000700195019000900202006000900211#VN10.02940#VN10.02939#22000#Vi?t#823#^214# Murphy, Jill#Ph thu xui xo#Mt cuc gii cu#Jill Murphy ; Hng Vn dch#^aH. #^aKim ng#2010#^a163tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn di#P.Dung#263029#D ch anh#Hng Vn## 00410000000000241000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430010008000480020016000560070008000720080005000800090011000850100 00500096011001500101020001800116020000900134020001100143039000700154013000700161 #VN10.02941#VN10.02942#33000#Vi?t#895.9223#^214#Anh o#c g c ny#Anh o #^aH.#^aKim ng#2010#^a213tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn va#P.Dun g#263030## 00559000000000301000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020013000410030013000540070039000670220005001062210010001110080 00500121009001100126010000500137011001500142020001800157020000900175020001300184 005001600197006001600213039000700229019001400236013000700250#VN10.02943#Vi?t#DR1 02D#895.6#^214#14000#Dragon drive#Truyn tranh#Ken'ichi Sakura ; Trnh Thu Gian g dch#T.10#Ln ng#^aH.#^aKim ng#2010#^a182tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ken'ichi Sakura#Trnh Thu Giang#P.Dung#Dch Nht Bn#263031## 00558000000000301000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020013000410030013000540070039000670220005001062210009001110080 00500120009001100125010000500136011001500141020001800156020000900174020001300183 005001600196006001600212039000700228019001400235013000700249#VN10.02944#Vi?t#DR1 02D#895.6#^214#14000#Dragon drive#Truyn tranh#Ken'ichi Sakura ; Trnh Thu Gian g dch#T.11#Nim tin#^aH.#^aKim ng#2010#^a182tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ken'ichi Sakura#Trnh Thu Giang#P.Dung#Dch Nht Bn#263032## 00557000000000301000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020013000410030013000540070039000670220005001062210008001110080 00500119009001100124010000500135011001500140020001800155020000900173020001300182 005001600195006001600211039000700227019001400234013000700248#VN10.02945#Vi?t#DR1 02D#895.6#^214#14000#Dragon drive#Truyn tranh#Ken'ichi Sakura ; Trnh Thu Gian g dch#T.12#Li ha#^aH.#^aKim ng#2010#^a182tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#Ken'ichi Sakura#Trnh Thu Giang#P.Dung#Dch Nht Bn#263033## 00537000000000289000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020013000410030013000540070039000670220005001060080005001110090 01100116010000500127011001500132020001800147020000900165020001300174005001600187 006001600203039000700219019001400226013000700240#VN10.02946#Vi?t#DR102D#895.6#^2 14#14000#Dragon drive#Truyn tranh#Ken'ichi Sakura ; Trnh Thu Giang dch#T.13# ^aH.#^aKim ng#2010#^a182tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ken' ichi Sakura#Trnh Thu Giang#P.Dung#Dch Nht Bn#263034## 00537000000000289000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020013000410030013000540070039000670220005001060080005001110090 01100116010000500127011001500132020001800147020000900165020001300174005001600187 006001600203039000700219019001400226013000700240#VN10.02947#Vi?t#DR102D#895.6#^2 14#14000#Dragon drive#Truyn tranh#Ken'ichi Sakura ; Trnh Thu Giang dch#T.14# ^aH.#^aKim ng#2010#^a182tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ken' ichi Sakura#Trnh Thu Giang#P.Dung#Dch Nht Bn#263035## 00570000000000301000450002600110000001400070001101900050001800200150002300300130 00380290025000510070037000760220005001130080005001180090011001230100005001340110 01500139019001400154020001800168020000900186020001300195005001300208006001700221 039000500238181000700243082000600250808000500256013000700261#VN10.02948#14000#V i?t#Chng qun gia#Truyn tranh#Hayate the combat butler#Hata Kenjiro ; Nguyn T hanh Vn dch#T.24#^aH.#^aKim ng#2010#^a183tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hata Kenjiro#Nguyn Thanh Vn#oanh#CH106Q#895.6#^21 4#263036## 00578000000000301000450002600110000001900050001101400070001600200160002300300130 00390070036000520220005000880080005000930090011000980100005001090110015001140120 03500129019001400164005001300178006001600191181000600207082000600213808000500219 020001800224020000900242020001300251039000500264013000700269#VN10.02949#Vi?t#140 00#Hip s Vampire#Truyn tranh#Matsuri Hino ; Trnh Thu Giang dch#T.11#^aH.#^ aKim ng#2009#^a192tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+#Dch Nht Bn#M atsuri Hino#Trnh Thu Giang#H307S#895.6#^214#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn t ranh#oanh#263037## 00533000000000289000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280020016000350030013000510070037000640220005001010050015001060060015001210080 00500136009001100141010000500152011001500157019001400172020001800186020000900204 020001300213039000500226019000500231013000700236#VN10.02950#L435C#895.6#^214#140 00#Lovely children#Truyn tranh#Shiina Takashi ; Nguyn H Thu dch#T.21#Shiin a Takashi#Nguyn H Thu#^aH.#^aKim ng#2010#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#oanh#Vi?t#263038## 00545000000000301000450002600110000001900050001101400070001600200120002300300130 00350070040000480220005000880080005000930090011000980100005001090110015001140190 01400129020000900143020001300152005001400165006000800179006000900187039000500196 181000600201082000600207808000500213020001800218013000700236#VN10.02951#Vi?t#140 00#Kt gii s#Truyn tranh#Tanabe Yellow ; Dch: H Thu, Vit Anh#T.29#^aH.#^ aKim ng#2010#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Nht Bn#Truyn tranh#Tanabe Yellow# H Thu#Vit Anh#oanh#K258G#895.6#^214#Vn hc thiu nhi#263039## 00517000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020007000400030013000470070034000600220004000940080005000980090 01100103010000500114011001500119020001800134020000900152020001300161005001700174 006001000191039000500201013000700206019001400213#VN10.02952#14000#Vi?t#CR428#89 5.6#^214#Croket#Truyn tranh#Kashimoto Manavu ; Thanh Nam dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2010#^a185tr.^b18cm#Vm hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Kashimoto Manavu# Thanh Nam#oanh#263040#Dch Nht Bn## 00572000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070038000700220004001082210025001120080 00500137009001100142010000500153011001500158020001800173020000900191020001300200 005001300213006001800226039000500244013000700249019001400256#VN10.02953#14000#V i?t#M118N#895.6#^214#Mt n thu tinh#Truyn tranh#Suzue Miuchi ; Nguyn Huyn T rm dch#T.1#C gi mang nghn b mt#^aH.#^aKim ng#2010#^a183tr.^b18cm#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Suzue Miuchi#Nguyn Huyn Trm#oanh#263041#Dc h Nht Bn## 00575000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070032000750220004001070080005001110090 01100116010000500127011001500132012003500147020001800182020000900200020001300209 005001500222006001000237039000500247019001400252013000700266#VN10.02954#14000#V i?t#101Q#895.6#^214#c qu v bn tnh ca#Truyn tranh#Miyoshi Tomori ; Diu Th u dch#T.5#^aH.#^aKim ng#2010#^a198tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 1 6+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Miyoshi Tomori#Diu Thu#oanh#Dch Nh t Bn#263042## 00575000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070032000750220004001070080005001110090 01100116010000500127011001500132012003500147020001800182020000900200020001300209 005001500222006001000237039000500247019001400252013000700266#VN10.02955#14000#V i?t#101Q#895.6#^214#c qu v bn tnh ca#Truyn tranh#Miyoshi Tomori ; Diu Th u dch#T.6#^aH.#^aKim ng#2010#^a195tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 1 6+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Miyoshi Tomori#Diu Thu#oanh#Dch Nh t Bn#263043## 00575000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070032000750220004001070080005001110090 01100116010000500127011001500132012003500147020001800182020000900200020001300209 005001500222006001000237039000500247019001400252013000700266#VN10.02956#14000#V i?t#101Q#895.6#^214#c qu v bn tnh ca#Truyn tranh#Miyoshi Tomori ; Diu Th u dch#T.7#^aH.#^aKim ng#2010#^a186tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 1 6+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Miyoshi Tomori#Diu Thu#oanh#Dch Nh t Bn#263044## 00552000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020022000410030013000630070030000760220005001062210014001110050 01300125006001000138008000500148009001100153010000500164011001500169019001400184 020001800198020000900216020001300225039000500238013000700243#VN10.02957#13500#V i?t#I-314C#895.6#^214#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Mnh Lin h dch#T.23#By thn cht#Motoki Monma#Mnh Linh#^aH.#^aKim ng#2010#^a191tr.^b 18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#oanh#263045## 00556000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020022000410030013000630070030000760220005001062210018001110050 01300129006001000142008000500152009001100157010000500168011001500173019001400188 020001800202020000900220020001300229039000500242013000700247#VN10.02958#13500#V i?t#I-314C#895.6#^214#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Mnh Lin h dch#T.24#Thn tng sp #Motoki Monma#Mnh Linh#^aH.#^aKim ng#2010#^a191t r.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#oanh#263046## 00557000000000301000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020022000410030013000630070030000760220005001062210019001110050 01300130006001000143008000500153009001100158010000500169011001500174019001400189 020001800203020000900221020001300230039000500243013000700248#VN10.02959#Vi?t#I-3 14C#895.6#^214#13500#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Mnh Lin h dch#T.25#Ti nng thin bm#Motoki Monma#Mnh Linh#^aH.#^aKim ng#2010#^a181 tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#oanh#263047## 00626000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600290011000730070042000840220004001260080 00500130009001100135010000500146011001500151020001800166020000900184020001300193 00500130020600600120021900600080023103900050023901900140024401200350025801300070 0293#VN10.02960#15000#Vi?t#NG452N#895.7#^214#Ngi nh hnh phc#Truyn tranh#Fu ll house#Won Soo Yeon ; Dch: Phng Loan, Lan Anh#T.5#^aH.#^aKim ng#2010#^a19 0tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Won Soo Yeon#Phng Loan#Lan Anh#oanh#Dch Hn Quc#Truyn tranh dnh cho la tui 17+#263048## 00626000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600290011000730070042000840220004001260080 00500130009001100135010000500146011001500151020001800166020000900184020001300193 00500130020600600120021900600080023103900050023901900140024401200350025801300070 0293#VN10.02961#15000#Vi?t#NG452N#895.7#^214#Ngi nh hnh phc#Truyn tranh#Fu ll house#Won Soo Yeon ; Dch: Phng Loan, Lan Anh#T.6#^aH.#^aKim ng#2010#^a20 3tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Won Soo Yeon#Phng Loan#Lan Anh#oanh#Dch Hn Quc#Truyn tranh dnh cho la tui 17+#263049## 00626000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600290011000730070042000840220004001260080 00500130009001100135010000500146011001500151020001800166020000900184020001300193 00500130020600600120021900600080023103900050023901900140024401200350025801300070 0293#VN10.02962#15000#Vi?t#NG452N#895.7#^214#Ngi nh hnh phc#Truyn tranh#Fu ll house#Won Soo Yeon ; Dch: Phng Loan, Lan Anh#T.7#^aH.#^aKim ng#2010#^a19 4tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Won Soo Yeon#Phng Loan#Lan Anh#oanh#Dch Hn Quc#Truyn tranh dnh cho la tui 17+#263050## 00626000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600290011000730070042000840220004001260080 00500130009001100135010000500146011001500151020001800166020000900184020001300193 00500130020600600120021900600080023103900050023901900140024401200350025801300070 0293#VN10.02963#15000#Vi?t#NG452N#895.7#^214#Ngi nh hnh phc#Truyn tranh#Fu ll house#Won Soo Yeon ; Dch: Phng Loan, Lan Anh#T.8#^aH.#^aKim ng#2010#^a18 2tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Won Soo Yeon#Phng Loan#Lan Anh#oanh#Dch Hn Quc#Truyn tranh dnh cho la tui 17+#263051## 00626000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600290011000730070042000840220004001260080 00500130009001100135010000500146011001500151020001800166020000900184020001300193 00500130020600600120021900600080023103900050023901900140024401200350025801300070 0293#VN10.02964#15000#Vi?t#NG452N#895.7#^214#Ngi nh hnh phc#Truyn tranh#Fu ll house#Won Soo Yeon ; Dch: Phng Loan, Lan Anh#T.9#^aH.#^aKim ng#2010#^a21 2tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Won Soo Yeon#Phng Loan#Lan Anh#oanh#Dch Hn Quc#Truyn tranh dnh cho la tui 17+#263052## 00627000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600290011000730070042000840220005001260080 00500131009001100136010000500147011001500152020001800167020000900185020001300194 00500130020700600120022000600080023203900050024001900140024501200350025901300070 0294#VN10.02965#15000#Vi?t#NG452N#895.7#^214#Ngi nh hnh phc#Truyn tranh#Fu ll house#Won Soo Yeon ; Dch: Phng Loan, Lan Anh#T.10#^aH.#^aKim ng#2010#^a1 78tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Won Soo Yeon#Phng Loan#Lan Anh#oanh#Dch Hn Quc#Truyn tranh dnh cho la tui 17+#263053## 00515000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070027000720220004000990080005001030090 01100108010000500119011001500124020001800139020000900157020001300166005000900179 005001100188039000500199013000700204019001400211#VN10.02966#14000#Vi?t#PH100B#8 95.6#^214#Ph b li nguyn#Truyn tranh#Aso Haro ; Nhm Lesix dch#T.1#^aH.#^aK im ng#2010#^a196tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aso Haro#Nh m Lesix#oanh#263054#Dch Nht Bn## 00515000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070027000720220004000990080005001030090 01100108010000500119011001500124020001800139020000900157020001300166005000900179 005001100188039000500199019001400204013000700218#VN10.02967#14000#Vi?t#PH100B#8 95.6#^214#Ph b li nguyn#Truyn tranh#Aso Haro ; Nhm Lesix dch#T.2#^aH.#^aK im ng#2010#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aso Haro#Nh m Lesix#oanh#Dch Nht Bn#263055## 00515000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070027000720220004000990080005001030090 01100108010000500119011001500124020001800139020000900157020001300166005000900179 005001100188039000500199019001400204013000700218#VN10.02968#14000#Vi?t#PH100B#8 95.6#^214#Ph b li nguyn#Truyn tranh#Aso Haro ; Nhm Lesix dch#T.3#^aH.#^aK im ng#2010#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aso Haro#Nh m Lesix#oanh#Dch Nht Bn#263056## 00515000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070027000720220004000990080005001030090 01100108010000500119011001500124020001800139020000900157020001300166005000900179 005001100188039000500199019001400204013000700218#VN10.02969#14000#Vi?t#PH100B#8 95.6#^214#Ph b li nguyn#Truyn tranh#Aso Haro ; Nhm Lesix dch#T.4#^aH.#^aK im ng#2010#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aso Haro#Nh m Lesix#oanh#Dch Nht Bn#263057## 00578000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070041000670220004001080080017001120090 02900129010000500158011001500163020001800178020000900196020001300205005001200218 006000800230006001200238039000500250013000700255019001400262#VN10.02970#15500#V i?t#V560#895.6#^214#Vn a ng#Truyn tranh#Fujita Maki ; Dch: T Ngc, Min h Nguyt#T.3#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2010#^a190tr.^b18cm#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujita Maki#T Ngc#Minh Nguyt#oanh#2630 58#Dch Nht Bn## 00563000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002300200070 00280030013000350070041000480220005000892210019000940050018001130060016001310080 00500147009001100152010000500163011001500168019001400183020001800197020000900215 020001300224039000500237014000700242019000500249013000700254#VN10.02971#PS610#89 5.6#^214#Psyren#Truyn tranh#Toshiaki Iwashiro ; Trnh Thu Giang dch#T.11#Hai v t th nghim#Toshiaki Iwashiro#Trnh Thu Giang#^aH.#^aKim ng#2010#^a183tr.^b1 8cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#oanh#13500#Vi?t#26305 9## 00630000000000313000450002600110000001900050001103900050001601400070002118100060 00280820006000348080005000400020021000450030013000660070071000790220004001502210 02300154008000500177009001100182010000500193011001500198020001800213020000900231 020001300240005001100253005001400264019001400278006001700292013000700309#VN10.02 972#Vi?t#oanh#14000#H309K#895.6#^214#Hikaru k th c vy#Truyn tranh#Nguyn t c: Yumi Hotta ; Ho s: Takeshi Obata ; Nhm Kou Project dch#T.6#K thi tuyn vin sinh#^aH.#^aKim ng#2010#^a209tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yumi Hotta#Takeshi Obata#Dch Nht Bn#Nhm Kou Project#263060## 00624000000000313000450002600110000001900050001103900050001601400070002118100060 00280820006000348080005000400020021000450030013000660070071000790220004001502210 01700154008000500171009001100176010000500187011001500192020001800207020000900225 020001300234005001100247005001400258019001400272006001700286013000700303#VN10.02 973#Vi?t#oanh#14000#H309K#895.6#^214#Hikaru k th c vy#Truyn tranh#Nguyn t c: Yumi Hotta ; Ho s: Takeshi Obata ; Nhm Kou Project dch#T.7#Gii s t ch in#^aH.#^aKim ng#2010#^a203tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh# Yumi Hotta#Takeshi Obata#Dch Nht Bn#Nhm Kou Project#263061## 00617000000000313000450002600110000003900050001101400070001601900050002318100060 00280820006000348080005000400020021000450030013000660070071000790220004001502210 01000154008000500164009001100169010000500180011001500185020001800200020000900218 020001300227005001100240005001400251019001400265006001700279013000700296#VN10.02 974#oanh#14000#Vi?t#H309K#895.6#^214#Hikaru k th c vy#Truyn tranh#Nguyn t c: Yumi Hotta ; Ho s: Takeshi Obata ; Nhm Kou Project dch#T.8#Vng loi#^aH .#^aKim ng#2010#^a203tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yumi Ho tta#Takeshi Obata#Dch Nht Bn#Nhm Kou Project#263062## 00563000000000301000450002600110000001400070001118100070001808200060002580800050 00310190005000360020012000410030013000530070032000660220005000982210031001030050 01500134008000500149009001100154010000500165011001500170006001000185019001400195 020001800209020000900227020001300236039000500249013000700254#VN10.02975#13500#D R102B#895.6#^214#Vi?t#Dragon Ball#Truyn tranh#Akira Toriyama ; Nhm Yaki dch#T .39#Vnh bit chin binh ngo ngh#Akira Toriyama#^aH.#^aKim ng#2010#^a183tr.^ b18cm#Nhm Yaki#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#oanh#26306 3## 00574000000000301000450002600110000001400070001118100070001808200060002580800050 00310190005000360020012000410030013000530070032000660220005000982210042001030050 01500145008000500160009001100165010000500176011001500181006001000196019001400206 020001800220020000900238020001300247039000500260013000700265#VN10.02976#13500#D R102B#895.6#^214#Vi?t#Dragon Ball#Truyn tranh#Akira Toriyama ; Nhm Yaki dch#T .40#V kh b mt cui cng ca qun tri t#Akira Toriyama#^aH.#^aKim ng#201 0#^a183tr.^b18cm#Nhm Yaki#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #oanh#263064## 00557000000000301000450002600110000001400070001118100070001808200060002580800050 00310190005000360020012000410030013000530070032000660220005000982210025001030050 01500128008000500143009001100148010000500159011001500164006001000179019001400189 020001800203020000900221020001300230039000500243013000700248#VN10.02977#13500#D R102B#895.6#^214#Vi?t#Dragon Ball#Truyn tranh#Akira Toriyama ; Nhm Yaki dch#T .41#C ln nhc siu Gotenks#Akira Toriyama#^aH.#^aKim ng#2010#^a237tr.^b18cm# Nhm Yaki#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#oanh#263065## 00551000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002400200100 00290030013000390070032000520220005000842210021000890190005001100050013001150060 01200128008000500140009001100145010000500156011001500161020001800176020000900194 020001300203019001400216039000500230014000700235013000700242#VN10.02978#O-430P#8 95.6#^214#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Huyn Trang dch#T.39#Cuc chin cp ot#Vi?t#Eiichiro Oda#Huyn Trang#^aH.#^aKim ng#2010#^a204tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#oanh#13500#263066## 00535000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002400200100 00290030013000390070032000520220005000842210005000890190005000940050013000990060 01200112008000500124009001100129010000500140011001500145020001800160020000900178 020001300187019001400200039000500214014000700219013000700226#VN10.02979#O-430P#8 95.6#^214#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Huyn Trang dch#T.40#Gear#Vi?t# Eiichiro Oda#Huyn Trang#^aH.#^aKim ng#2010#^a219tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#oanh#13500#263067## 00539000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070033000620220004000952210010000990080 00500109009001100114010000500125011001500130020001800145020000900163020001300172 005001600185006001000201039000500211019001400216013000700230#VN10.02980#14000#V i?t#WH313#895.6#^214#Whistle!#Truyn tranh#Daisuke Higuchi ; Mnh Linh dch#T.5# Pure soul#^aH.#^aKim ng#2010#^a192tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Daisuke Higuchi#Mnh Linh#oanh#Dch Nht Bn#263068## 00538000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070033000620220004000952210009000990080 00500108009001100113010000500124011001500129020001800144020000900162020001300171 005001600184006001000200039000500210019001400215013000700229#VN10.02981#14000#V i?t#WH313#895.6#^214#Whistle!#Truyn tranh#Daisuke Higuchi ; Mnh Linh dch#T.6# Be there#^aH.#^aKim ng#2010#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn t ranh#Daisuke Higuchi#Mnh Linh#oanh#Dch Nht Bn#263069## 00542000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070033000620220004000952210013000990080 00500112009001100117010000500128011001500133020001800148020000900166020001300175 005001600188006001000204039000500214019001400219013000700233#VN10.02982#14000#V i?t#WH313#895.6#^214#Whistle!#Truyn tranh#Daisuke Higuchi ; Mnh Linh dch#T.7# Step by step#^aH.#^aKim ng#2010#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Daisuke Higuchi#Mnh Linh#oanh#Dch Nht Bn#263070## 00503000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020004000390030013000430070037000560220005000930080005000980090 01100103010000500114011001500119020001800134020000900152020001300161005001500174 006001500189019001400204013000700218#VN10.02983#14000#Vi?t#M109#895.6#^214#Mar# Truyn tranh#Anzai Nobuyuki ; Song Tm Quyn dch#T.11#^aH.#^aKim ng#2010#^a18 1tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Anzai Nobuyuki#Song Tm Quyn #Dch Nht Bn#263071## 00503000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020004000390030013000430070037000560220005000930080005000980090 01100103010000500114011001500119020001800134020000900152020001300161005001500174 006001500189019001400204013000700218#VN10.02984#14000#Vi?t#M109#895.6#^214#Mar# Truyn tranh#Anzai Nobuyuki ; Song Tm Quyn dch#T.12#^aH.#^aKim ng#2010#^a18 1tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Anzai Nobuyuki#Song Tm Quyn #Dch Nht Bn#263072## 00503000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020004000390030013000430070037000560220005000930080005000980090 01100103010000500114011001500119020001800134020000900152020001300161005001500174 006001500189019001400204013000700218#VN10.02985#14000#Vi?t#M109#895.6#^214#Mar# Truyn tranh#Anzai Nobuyuki ; Song Tm Quyn dch#T.13#^aH.#^aKim ng#2010#^a18 1tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Anzai Nobuyuki#Song Tm Quyn #Dch Nht Bn#263073## 00503000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020004000390030013000430070037000560220005000930080005000980090 01100103010000500114011001500119020001800134020000900152020001300161005001500174 006001500189019001400204013000700218#VN10.02986#14000#Vi?t#M109#895.6#^214#Mar# Truyn tranh#Anzai Nobuyuki ; Song Tm Quyn dch#T.14#^aH.#^aKim ng#2010#^a18 1tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Anzai Nobuyuki#Song Tm Quyn #Dch Nht Bn#263074## 00503000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020004000390030013000430070037000560220005000930080005000980090 01100103010000500114011001500119020001800134020000900152020001300161005001500174 006001500189019001400204013000700218#VN10.02987#14000#Vi?t#M109#895.6#^214#Mar# Truyn tranh#Anzai Nobuyuki ; Song Tm Quyn dch#T.15#^aH.#^aKim ng#2010#^a18 0tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Anzai Nobuyuki#Song Tm Quyn #Dch Nht Bn#263075## 00555000000000289000450002600110000002000090001102000130002000500180003300600130 00510190014000640190005000781810006000830820006000898080005000950140007001000020 01100107003001300118029003100131007003800162022000400200008000500204009001100209 010000500220011001500225020001800240013000700258#VN10.02988#Nht Bn#Truyn tran h#Renjuro Kindaichi#Barbie Ayumi#Dch Nht Bn#Vi?t#H109Ϳ.6#^214#14000#Hare & Guu#Truyn tranh#Jungle wa itsumo harenochi guu#Renjuro Kindaichi ; Barbie Ay umi dch#T.7#^aH.#^aKim ng#2010#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#263076## 00555000000000289000450002600110000002000090001102000130002000500180003300600130 00510190014000640190005000781810006000830820006000898080005000950140007001000020 01100107003001300118029003100131007003800162022000400200008000500204009001100209 010000500220011001500225020001800240013000700258#VN10.02989#Nht Bn#Truyn tran h#Renjuro Kindaichi#Barbie Ayumi#Dch Nht Bn#Vi?t#H109Ϳ.6#^214#14000#Hare & Guu#Truyn tranh#Jungle wa itsumo harenochi guu#Renjuro Kindaichi ; Barbie Ay umi dch#T.8#^aH.#^aKim ng#2010#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#263077## 00555000000000289000450002600110000002000090001102000130002000500180003300600130 00510190014000640190005000781810006000830820006000898080005000950140007001000020 01100107003001300118029003100131007003800162022000400200008000500204009001100209 010000500220011001500225020001800240013000700258#VN10.02990#Nht Bn#Truyn tran h#Renjuro Kindaichi#Barbie Ayumi#Dch Nht Bn#Vi?t#H109Ϳ.6#^214#14000#Hare & Guu#Truyn tranh#Jungle wa itsumo harenochi guu#Renjuro Kindaichi ; Barbie Ay umi dch#T.9#^aH.#^aKim ng#2010#^a196tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#263078## 00556000000000289000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020011000400030013000510290031000640070038000950220005001330080 00500138009001100143010000500154011001500159020001800174020000900192020001300201 005001800214006001300232019001400245013000700259#VN10.02991#Vi?t#H109Ϳ.6#^21 4#14000#Hare & Guu#Truyn tranh#Jungle wa itsumo harenochi guu#Renjuro Kindaich i ; Barbie Ayumi dch#T.10#^aH.#^aKim ng#2010#^a183tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi #Nht Bn#Truyn tranh#Renjuro Kindaichi#Barbie Ayumi#Dch Nht Bn#263079## 00566000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400070041000550220004000962210018001000080005001180090 01100123010000500134011001500139020001800154020000900172020001300181005001100194 006000800205006001500213006001500228013000700243019001400250#VN10.02992#15000#V i?t#457#895.6#^214#rmon vui#Fujiko-Pro ; Bin dch, b.s.: c Lm...#T.1 #rmon xut hin#^aH.#^aKim ng#2010#^a279tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#Fujiko-Pro#c Lm#L Phng Lin#Nguyn Qu Qu#263080#Dch Nht Bn## 00575000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400070041000550220004000962210027001000080005001270090 01100132010000500143011001500148020001800163020000900181020001300190005001100203 006000800214006001500222006001500237019001400252013000700266#VN10.02993#15000#V i?t#457#895.6#^214#rmon vui#Fujiko-Pro ; Bin dch, b.s.: c Lm...#T.2 #rmon v nhng ngi bn#^aH.#^aKim ng#2010#^a279tr.^b15cm#Vn hc thiu nh i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko-Pro#c Lm#L Phng Lin#Nguyn Qu Qu#Dch Nh t Bn#263081## 00577000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400070041000550220004000962210029001000080005001290090 01100134010000500145011001500150020001800165020000900183020001300192005001100205 006000800216006001500224006001500239019001400254013000700268#VN10.02994#15000#V i?t#457#895.6#^214#rmon vui#Fujiko-Pro ; Bin dch, b.s.: c Lm...#T.3 #rmon qu kh v tng lai#^aH.#^aKim ng#2010#^a278tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko-Pro#c Lm#L Phng Lin#Nguyn Qu Qu#Dch Nht Bn#263082## 00579000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400070041000550220004000962210031001000080005001310090 01100136010000500147011001500152020001800167020000900185020001300194005001100207 006000800218006001500226006001500241019001400256013000700270#VN10.02995#15000#V i?t#457#895.6#^214#rmon vui#Fujiko-Pro ; Bin dch, b.s.: c Lm...#T.4 #rmon ch mo my thng minh#^aH.#^aKim ng#2010#^a278tr.^b15cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko-Pro#c Lm#L Phng Lin#Nguyn Qu Qu#Dc h Nht Bn#263083## 00544000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400070045000550220004001000080005001040090011001090100 00500120011001500125020001800140020000900158020001300167005001500180006000800195 006001500203006001500218019001400233013000700247#VN10.02996#15000#Vi?t#457#89 5.6#^214#rmon vui#Fujiko F Fujio ; Bin dch, b.s.: c Lm...#T.5#^aH.#^a Kim ng#2010#^a343tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F Fu jio#c Lm#L Phng Lin#Nguyn Qu Qu#Dch Nht Bn#263084## 00544000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400070045000550220004001000080005001040090011001090100 00500120011001500125020001800140020000900158020001300167005001500180006000800195 006001500203006001500218019001400233013000700247#VN10.02997#15000#Vi?t#457#89 5.6#^214#rmon vui#Fujiko F Fujio ; Bin dch, b.s.: c Lm...#T.6#^aH.#^a Kim ng#2010#^a343tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F Fu jio#c Lm#L Phng Lin#Nguyn Qu Qu#Dch Nht Bn#263085## 00577000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400070045000550220004001002210021001040080005001250090 01100130010000500141011001500146020001800161020000900179020001300188005001500201 006000800216006001500224006001500239019001400254013000700268#VN10.02998#15000#V i?t#457#895.6#^214#rmon vui#Fujiko F Fujio ; Bin dch, b.s.: c Lm... #T.7#Nhng cuc phiu lu#^aH.#^aKim ng#2010#^a251tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi# Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F Fujio#c Lm#L Phng Lin#Nguyn Qu Qu#Dch Nht Bn#263086## 00592000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030008000530070069000610220004001302210018001340080 00500152009001100157010000500168011001500173020001800188020000900206020001300215 005001300228005001300241006001500254019001400269013000700283#VN10.02999#20000#V i?t#T104Q#895.6#^214#Tam quc ch#Hi kt#Nguyn tc: Yu Terashima ; Tranh: L C h Thanh ; Nguyn H Thu dch#T.3#Tam quc hp nht#^aH.#^aKim ng#2010#^a300t r.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yu Terashima#L Ch Thanh#Nguy n H Thu#Dch Nht Bn#263087## 00485000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020038000410070031000790080005001100090011001150100005001260110 01500131020001800146020000900164020001300173005001300186006001100199013000700210 019001400217#VN10.03000#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan b ch khoa th#Aoyama Gosho ; nhm Lesix dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a261tr.^b15cm#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#nhm Lesix#263088#Dch Nht Bn## 00489000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400070032000530220004000852210020000890080005001090090 01100114010000500125011001500130020001800145020000900163020001300172005001500185 005001600200013000700216#VN10.03001#13000#Vi?t#457T#895.6#^214#rmon thm#Fu jiko F Fujio, Tanaka Michiaki#T.1#Kho bu ca Alibaba#^aH.#^aKim ng#2010#^a192 tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F Fujio#Tanaka Michiaki #263089## 00487000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400070032000530220004000852210018000890080005001070090 01100112010000500123011001500128020001800143020000900161020001300170005001500183 005001600198013000700214#VN10.03002#13000#Vi?t#457T#895.6#^214#rmon thm#Fu jiko F Fujio, Tanaka Michiaki#T.2#Ngi sao in nh#^aH.#^aKim ng#2010#^a198tr .^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F Fujio#Tanaka Michiaki#2 63090## 00488000000000265000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020013000400070032000530220004000852210019000890080005001080090 01100113010000500124011001500129020001800144020000900162020001300171005001500184 005001600199013000700215#VN10.03003#Vi?t#457T#895.6#^214#13000#rmon thm#Fu jiko F Fujio, Tanaka Michiaki#T.3#Tng cp rpan#^aH.#^aKim ng#2010#^a185t r.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F Fujio#Tanaka Michiaki# 263091## 00502000000000265000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020013000400070032000530220004000852210033000890080005001220090 01100127010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185005001500198 005001600213013000700229#VN10.03004#Vi?t#457T#895.6#^214#13000#rmon thm#Fu jiko F Fujio, Tanaka Michiaki#T.4#Dit tr qui vt hnh tinh Miz#^aH.#^aKim ng#2010#^a192tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F Fujio#Ta naka Michiaki#263092## 00480000000000265000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020013000400070032000530220004000852210011000890080005001000090 01100105010000500116011001500121020001800136020000900154020001300163005001500176 005001600191013000700207#VN10.03005#Vi?t#457T#895.6#^214#13000#rmon thm#Fu jiko F Fujio, Tanaka Michiaki#T.5#Lu i ma#^aH.#^aKim ng#2010#^a190tr.^b18cm #Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F Fujio#Tanaka Michiaki#263093## 00484000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400070032000530220004000852210015000890080005001040090 01100109010000500120011001500125020001800140020000900158020001300167005001500180 005001600195013000700211#VN10.03006#13000#Vi?t#457T#895.6#^214#rmon thm#Fu jiko F Fujio, Tanaka Michiaki#T.6#X th v ch#^aH.#^aKim ng#2010#^a184tr.^b 18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F Fujio#Tanaka Michiaki#2630 94## 00552000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400030022000710070045000930220004001380080005001420090 01100147010000500158011001500163020001800178020000900196020001300205005001600218 005001500234013000700249012001800256#VN10.03007#13000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun rmon thm c bit#Robot yosei gakko-hen#Mitani Yukihiro ; Nguyn tc: Fujiko-F-Fujio#T.1#^aH.#^aKim ng#2010#^a206tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#Mitani Yukihiro#Fujiko-F-Fujio#263095#Trng hc r-bt## 00552000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400030022000710070045000930220004001380080005001420090 01100147010000500158011001500163020001800178020000900196020001300205005001600218 005001500234013000700249012001800256#VN10.03008#13000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun rmon thm c bit#Robot yosei gakko-hen#Mitani Yukihiro ; Nguyn tc: Fujiko-F-Fujio#T.2#^aH.#^aKim ng#2010#^a207tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#Mitani Yukihiro#Fujiko-F-Fujio#263096#Trng hc r-bt## 00552000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400030022000710070045000930220004001380080005001420090 01100147010000500158011001500163020001800178020000900196020001300205005001600218 005001500234013000700249012001800256#VN10.03009#13000#Vi?t#452Q#895.6#^214#i qun rmon thm c bit#Robot yosei gakko-hen#Mitani Yukihiro ; Nguyn tc: Fujiko-F-Fujio#T.3#^aH.#^aKim ng#2010#^a211tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#Mitani Yukihiro#Fujiko-F-Fujio#263097#Trng hc r-bt## 00580000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070066000780220004001440080005001480090 01100153010000500164011001500169020001800184020000900202020001300211005001300224 005001700237006001500254019001400269013000700283#VN10.03010#14000#Vi?t#TH104T#8 95.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Li: Aoyama Gosho ; Tranh: Yamagi shi Eiichi ; Nguyn H Thu dch#T.6#^aH.#^aKim ng#2010#^a196tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Yamagishi Eiichi#Nguyn H Thu#D ch Nht Bn#263098## 00615000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070078000780220004001560080005001600090 01100165010000500176011001500181020001800196020000900214020001300223005001300236 005001200249005001600261006001500277013000700292019001400299#VN10.03011#14000#V i?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Li: Aoyama Gosho ; T ranh: Ohta Masaru, Ekoda Tanteidan ; Nguyn H Thu dch#T.7#^aH.#^aKim ng#201 0#^a200tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Ohta Masar u#Ekoda Tanteidan#Nguyn H Thu#263099#Dch Nht Bn## 00607000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070074000780220004001520080005001560090 01100161010000500172011001500177020001800192020000900210020001300219005001300232 005001100245005001300256006001500269019001400284013000700298#VN10.03012#14000#V i?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Li: Aoyama Gosho ; T ranh: Abe Yutaka, Maru Denjiro ; Nguyn H Thu dch#T.8#^aH.#^aKim ng#2010#^a 188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Abe Yutaka#Mar u Denjiro#Nguyn H Thu#Dch Nht Bn#263100## 00607000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070074000780220004001520080005001560090 01100161010000500172011001500177020001800192020000900210020001300219005001300232 005001100245005001300256006001500269019001400284013000700298#VN10.03013#14000#V i?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Li: Aoyama Gosho ; T ranh: Abe Yutaka, Maru Denjiro ; Nguyn H Thu dch#T.9#^aH.#^aKim ng#2010#^a 188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Aoyama Gosho#Abe Yutaka#Mar u Denjiro#Nguyn H Thu#Dch Nht Bn#263101## 00559000000000289000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249013000700262#VN10.03014#Vi?t#TH104T#895.6#^2 14#13000#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T. 21#^aH.#^aKim ng#2010#^a190tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#263102## 00559000000000289000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249013000700262#VN10.03015#Vi?t#TH104T#895.6#^2 14#13000#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T. 22#^aH.#^aKim ng#2010#^a178tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#263103## 00559000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249013000700262#VN10.03016#13000#Vi?t#TH104T#8 95.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T. 23#^aH.#^aKim ng#2010#^a178tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#263104## 00559000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249013000700262#VN10.03017#13000#Vi?t#TH104T#8 95.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Lesix dch#T. 24#^aH.#^aKim ng#2010#^a190tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#263105## 00575000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000400262013000700266#VN10.03018#13000#V i?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.25#^aH.#^aKim ng#2010#^a192tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Hoa#263106## 00575000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000400262013000700266#VN10.03019#13000#V i?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.26#^aH.#^aKim ng#2010#^a176tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Hoa#263107## 00575000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000400262013000700266#VN10.03020#13000#V i?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.27#^aH.#^aKim ng#2010#^a176tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Hoa#263108## 00575000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000400262013000700266#VN10.03021#13000#V i?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.28#^aH.#^aKim ng#2010#^a190tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Hoa#263109## 00575000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000400262013000700266#VN10.03022#13000#V i?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.29#^aH.#^aKim ng#2010#^a192tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Hoa#263110## 00575000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000400262013000700266#VN10.03023#13000#V i?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.30#^aH.#^aKim ng#2010#^a192tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Hoa#263111## 00575000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000400262013000700266#VN10.03024#13000#V i?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.31#^aH.#^aKim ng#2010#^a194tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Hoa#263112## 00575000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000400262013000700266#VN10.03025#13000#V i?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.32#^aH.#^aKim ng#2010#^a188tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Hoa#263113## 00575000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000400262013000700266#VN10.03026#13000#V i?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.33#^aH.#^aKim ng#2010#^a190tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Hoa#263114## 00575000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000400262013000700266#VN10.03027#13000#V i?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.34#^aH.#^aKim ng#2010#^a194tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Hoa#263115## 00575000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000400262013000700266#VN10.03028#13000#V i?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.35#^aH.#^aKim ng#2010#^a190tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Hoa#263116## 00575000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000400262013000700266#VN10.03029#13000#V i?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.36#^aH.#^aKim ng#2010#^a186tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Hoa#263117## 00575000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000400262013000700266#VN10.03030#13000#V i?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.37#^aH.#^aKim ng#2010#^a176tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Hoa#263118## 00575000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000400262013000700266#VN10.03031#13000#V i?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.38#^aH.#^aKim ng#2010#^a176tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Hoa#263119## 00575000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000400262013000700266#VN10.03032#13000#V i?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.39#^aH.#^aKim ng#2010#^a190tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Hoa#263120## 00575000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000400262013000700266#VN10.03033#13000#V i?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.40#^aH.#^aKim ng#2010#^a178tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Hoa#263121## 00575000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000400262013000700266#VN10.03034#13000#V i?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.41#^aH.#^aKim ng#2010#^a190tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Hoa#263122## 00575000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000400262013000700266#VN10.03035#13000#V i?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.42#^aH.#^aKim ng#2010#^a192tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Hoa#263123## 00575000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000400262013000700266#VN10.03036#13000#V i?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.43#^aH.#^aKim ng#2010#^a190tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Hoa#263124## 00575000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000400262013000700266#VN10.03037#13000#V i?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.44#^aH.#^aKim ng#2010#^a190tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Hoa#263125## 00575000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000400262013000700266#VN10.03038#13000#V i?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.45#^aH.#^aKim ng#2010#^a186tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Hoa#263126## 00575000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000400262013000700266#VN10.03039#13000#V i?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.46#^aH.#^aKim ng#2010#^a190tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Hoa#263127## 00575000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000400262013000700266#VN10.03040#13000#V i?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.47#^aH.#^aKim ng#2010#^a186tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Hoa#263128## 00575000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000400262013000700266#VN10.03041#13000#V i?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.48#^aH.#^aKim ng#2010#^a176tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Hoa#263129## 00575000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000400262013000700266#VN10.03042#13000#V i?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.49#^aH.#^aKim ng#2010#^a170tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Hoa#263130## 00575000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000400262013000700266#VN10.03043#13000#V i?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.50#^aH.#^aKim ng#2010#^a186tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Hoa#263131## 00575000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000400262013000700266#VN10.03044#13000#V i?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.56#^aH.#^aKim ng#2010#^a178tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Hoa#263132## 00575000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000400262013000700266#VN10.03045#13000#V i?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.57#^aH.#^aKim ng#2010#^a180tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Hoa#263133## 00507000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020013000700070016000830220004000990040 01300103008000500116009001100121010000500132011001500137020001800152020000900170 020001100179039000400190013000700194005001600201#VN10.03046#VN10.03047#90000#Vi ?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh#T.1#In ln t h 9#^aH.#^aKim ng#2010#^a997tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn di#H oa#263134#Nguyn Nht nh## 00507000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020013000700070016000830220004000990040 01300103008000500116009001100121010000500132011001500137020001800152020000900170 020001100179039000400190013000700194005001600201#VN10.03048#VN10.03049#90000#Vi ?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh#T.2#In ln t h 9#^aH.#^aKim ng#2010#^a997tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn di#H oa#263135#Nguyn Nht nh## 00507000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020013000700070016000830220004000990040 01300103008000500116009001100121010000500132011001500137020001800152020000900170 020001100179039000400190013000700194005001600201#VN10.03050#VN10.03051#90000#Vi ?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh#T.3#In ln t h 9#^aH.#^aKim ng#2010#^a997tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn di#H oa#263136#Nguyn Nht nh## 00507000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020013000700070016000830220004000990040 01300103008000500116009001100121010000500132011001500137020001800152020000900170 020001100179039000400190013000700194005001600201#VN10.03052#VN10.03053#90000#Vi ?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh#T.4#In ln t h 9#^aH.#^aKim ng#2010#^a995tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn di#H oa#263137#Nguyn Nht nh## 00508000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020013000700070016000830220004000990040 01300103008000500116009001100121010000500132011001600137020001800153020000900171 020001100180039000400191013000700195005001600202#VN10.03054#VN10.03055#90000#Vi ?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Nguyn Nht nh#T.5#In ln t h 9#^aH.#^aKim ng#2010#^a1121tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn di# Hoa#263138#Nguyn Nht nh## 00542000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070027000670080005000940090018000990100 00500117011001400122015004300136020000500179039000400184004001800188020000600206 020000700212005001400219005001200233013000700245#VN10.03056#VN10.03057#11000#Vi ?t#S450T#510#^214#S tay ton hc 9#Dng c Kim, Duy ng#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a95tr.^b18cm#Tn sch ngoi ba: S tay ton hc THCS 9#Ton#Hoa#Ti bn ln th 2#Lp 9#S tay#Dng c Kim# Duy ng#263139## 00679000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430020042000480290037000900070035001270080005001620090023001670100 00500190011001800195021007300213020000500286039000400291001002000295020000900315 020000900324020000900333005001400342020001400356013000700370#VN10.03058#VN10.030 59#Vi?t#D107M#598.09597#^214#Danh mc chim vn quc gia U Minh Thng#Birds of U Minh Thuong national park#Nguyn Phc Bo Ho, o Vn Hong#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a157tr.^b13x21cm#Trnh by danh mc cc loi chim vn Quc g ia U Minh Thng, Vit Nam#Chim#Hoa#Nguyn Phc Bo Ho#ng vt#Vit Nam#Danh m c#o Vn Hong#Vn quc gia#263140## 00824000000000325000450080800050000003900050000500100120001000200210002200300330 00430050016000760060015000920070050001070080005001570090009001620100005001710110 01500176082001000191013000700201014000700208026001100215026001100226181000600237 01900050024301900100024802000100025802000070026802000060027502000160028102102010 0297#^214#oanh#Ali, Nojoud#Ly hn tui ln mi#B gi Yemen v v ly d lch s #Delphine Minoui#Nguyn Bnh An#Nojoud Ali, Delphine Minoui ; Nguyn Bnh An dc h#^aH.#^aPh n#2010#^a245tr.^b20cm#305.23086#263141#43000#VV10.11217#VV10.1121 8#L600H#Vi?t#Dch Php#Cuc sng#X hi#Ymen#Tr b lm dng#K v cuc cuc i v s phn ca b gi ngi Yemen mi mi tui b cng hn, lm dng tnh dc v b hnh h, nhng em vt ln s phn ca ca mnh v tm li cho mn h con ng sng t do## 00564000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020019000500030012000690070035000810080005001160090 03400121010000500155011001500160020001700175020001200192006001400204039000500218 019001700223001001500240020001200255013000700267#VV10.11219#VV10.11220#72000#Vi ?t#TR103T#863#^214#Tri tim bc nhc#Tiu thuyt#Javier Maras ; L Xun Qunh dch#^aH.#^aPh n ; Cng ty sch Bch Vit#2010#^a407tr.^b21cm#Vn hc hin i #Tiu thuyt#L Xun Qunh#oanh#Dch Ty Ban Nha#Maras, Javier#Ty Ban Nha#2631 42## 00575000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490030023000670070049000900080005001390090 00900144010000500153011001500158020001700173020001800190005001500208039000500223 019000800228001001700236020000300253006001000256013000700266#VV10.11221#VV10.112 22#68000#Vi?t#L504S#813#^214#Lut s v b co#Tiu thuyt trinh thm#James Pat terson, Peter De Jonge ; Thanh Vn dch#^aH.#^aPh n#2010#^a386tr.^b21cm#Vn h c hin i#Truyn trinh thm#Peter De Jonge#oanh#Dch M#Patterson, James#M#Tha nh Vn#263143## 00568000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020023000510030012000740290024000860070034001100080 00500144009000900149010000500158011001500163020001700178020001200195039000500207 019001200212001001400224020000700238006001400245013000700259#VV10.11224#VV10.112 23#99000#Vi?t#H103M#869.3#^214#24 gi c c Cannes#Tiu thuyt#The winner st ands alone#Paulo Coelho ; Bi Khnh Vn dch#^aH.#^aPh n#2010#^a553tr.^b21cm#V n hc hin i#Tiu thuyt#oanh#Dch Braxin#Coelho, Paulo#Braxin#Bi Khnh Vn# 263144## 00515000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490030012000670070033000790080005001120090 00900117010000500126011001500131020001700146020001200163039000500175019000800180 001001800188020000300206006000900209013000700218#VV10.11225#VV10.11226#52000#Vi ?t#C561C#833#^214#Cng cn gi bc#Tiu thuyt#Daniel Glattauer ; L Quang dch #^aH.#^aPh n#2010#^a286tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#oanh#Dch o#Gla ttauer, Daniel#o#L Quang#263145## 00448000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020014000550030011000690070009000800080005000890090 00900094010000500103011001500108020001700123020001200140039000500152001000900157 020000900166013000700175#VV10.11227#VV10.11228#37000#Vi?t#D126#895.92234#^214# Dy i ri i#Tp truyn#Mai Ninh#^aH.#^aPh n#2010#^a214tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#oanh#Mai Ninh#Vit Nam#263146## 00469000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820011000418080005000520020024000570030010000810070015000910080005001060090 00900111010000500120011001500125020001700140020001000157039000500167001001500172 020000900187013000700196#VV10.11229#VV10.11230#26000#Vi?t#NH556T#895.922803#^21 4#Nhng trang vit li#Truyn k#Trn Ngc Bch#^aH.#^aPh n#2010#^a159tr.^b 21cm#Vn hc hin i#Truyn k#oanh#Trn Ngc Bch#Vit Nam#263147## 00654000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070021000810040008001020080005001100090 00900115010000500124011001500129020000700144039000500151001001600156021015700172 020000700329020001200336020000900348013000700357#VV10.11231#VV10.11232#32000#Vi ?t#B450M#155.4#^214#B m, con chng lm c u#ng Thu Phng b.s.#Ti bn#^ aH.#^aPh n#2010#^a211tr.^b21cm#Tm l#oanh#ng Thu Phng#Trnh by nhng l gii, nhng li khuyn gip tr iu chnh thc v bn thn, nhn thc bn ch t ca vn v gip tr to lp s t tin vo chnh mnh#Tr em#Tnh t tin#Gi o dc#263148## 00486000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510020028000560030012000840070020000960080005001160090 00900121010000500130011001500135020001700150020001200167039000500179001002000184 020000900204013000700213#VV10.11233#VV10.11234#48000#Vi?t#NG450N#895.92234#^214 #Ng nhn vn l thin ng#Truyn ngn#Nguyn Th Dip Mai#^aH.#^aPh n#2010# ^a279tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#oanh#Nguyn Th Dip Mai#Vit Nam#26 3149## 00678000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020022000530030044000750070008001190080005001270090 00900132010000500141011001500146020001900161039000500180001000800185021017400193 020000900367013000700376020001700383#VV10.11235#VV10.11236#32000#Vi?t#X126N#306 .872#^214#Xy ngi nh tnh cm#Vt qua sng gi i thng trong hn nhn#ng H#^aH.#^aPh n#2010#^a181tr.^b20cm#Cuc sng gia nh#oanh#ng H#Vit v nh ng vn ny sinh trong mi quan h v chng sau khi kt hn, nhng sng gi i thng trong hn nhn, gip mi ngi nhn bit t vt qua nhng kh khn #Hn nhn#263150#Quan h v chng## 00589000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020017000510070016000680080005000840090009000890100 00500098011001500103020000700118039000500125001001600130021011800146020000900264 020001300273013000700286012001800293#VV10.11237#VV10.11238#38000#Vi?t#G460R#155 .5#^214#G ri tui teen#Nguyn nh San#^aH.#^aPh n#2010#^a239tr.^b21cm#Tm l #oanh#Nguyn nh San#Gii p cc thc mc v vn tnh cm, tm l ca la tui mi ln hay gp, gip cc em t tin hn trong cuc sng#Tnh cm#Tui mi l n#263151#T sch Tui xanh## 00515000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020024000490030012000730070029000850080005001140090 00900119010000500128011001400133020001700147020001200164006001000176039000500186 019001000191001001200201020000500213013000700218#VV10.11239#VV10.11240#64000#Vi ?t#V108M#843#^214#Vo mt m khng trng#Tiu thuyt#i T Kit ; Chu Din d ch#^aH.#^aPh n#2010#^a95tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Chu Din#oanh# Dch Php#i T Kit#Php#263152## 00511000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490030012000670070031000790080005001100090 00900115010000500124011001500129020001700144020001200161006000800173039000500181 019000800186001001700194020000300211013000700214#VV10.11241#VV10.11242#45000#Vi ?t#406#813#^214#on ng nh#Tiu thuyt#Nicholas Sparks ; Thi H dch#^ aH.#^aPh n#2010#^a247tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Thi H#oanh#Dch M#Sparks, Nicholas#M#263153## 00548000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510070016000720080005000880090009000930100 00500102011001500107020001100122039000500133001001600138021012400154020000900278 013000700287#VV10.11243#VV10.11244#32000#Vi?t#V300#152.4#^214#V ng ca tnh yu#Trnh Trung Ho#^aH.#^aPh n#2010#^a183tr.^b21cm#Tm l hc#oanh#Trnh Tru ng Ho#Vit v nhng biu hin, cm xc hnh phc hay kh au trong tnh yu v cch c thng thc v ngt ngo ca tnh yu#Tnh yu#263154## 00450000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020011000550030008000660070015000740080005000890090 00900094010000500103011001500108020001700123020000800140039000500148001001500153 020000900168013000700177#VV10.11245#VV10.11246#45000#Vi?t#QU100C#895.9228#^214# Qu ca b#Tp bt#Trn nh Dng#^aH.#^aPh n#2010#^a216tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tp vn#oanh#Trn nh Dng#Vit Nam#263155## 00483000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020020000550030028000750070011001030080005001140090 00900119010000500128011001500133020001700148020002000165039000500185001001100190 020000900201013000700210#VV10.11247#VV10.11248#70000#Vi?t#H454T#895.92234#^214# Hn thing sng ni#Tiu thuyt lch s cn i#Hong Tin#^aH.#^aPh n#2010#^a 387tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt lch s#oanh#Hong Tin#Vit Nam#26315 6## 00473000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020026000510080005000770090009000820100005000910110 01500096020001700111020001600128039000500144020000900149012003600158013000700194 020001800201#VV10.11249#VV10.11250#23000#Vi?t#C430C#398.2#^214#Con co trong xe ch hng#^aH.#^aPh n#2010#^a111tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Truyn ng ngn#oan h#Th gii#EQ ng ngn khi m cm xc tr tu#263157#Vn hc thiu nhi## 00632000000000313000450002600110000002600110001102000170002202000090003903900050 00480140007000530190005000601810006000650820012000718080005000830020014000880030 04300102007005100145008000500196009000900201010000500210011001500215005001500230 020000400245005001500249005001600264005001400280005001700294013000700311#VV10.11 251#VV10.11252#Vn hc hin i#Vit Nam#oanh#25000#Vi?t#103T#895.9221008#^214 #i tng Vn#Th mng i tng V Nguyn Gip tui 100#Nguyn Khc H, Bi Da nh Thun, Phan Th Thu H...#^aH.#^aPh n#2010#^a135tr.^b20cm#Nguyn Khc H#Th #Bi Danh Thun#Phan Th Thu H#Trn Th Chu#Nguyn Hu Trng#263158## 00723000000000289000450002600110000002600110001102101860002202000180020802000080 02260390005002340140007002390190005002461810007002510820004002588080005002620010 02000267002003800287007003600325008000500361009000900366010000500375011001500380 006001000395019000800405013000700413020001300420#VV10.11253#VV10.11254# cp to n din cc vn v lm cha m v a ra cc phng php nhng ngi lm ch a m gim bt s lo lng, tin tng nhiu hn vo bn thn v nui dy con ci m t cch tt nht#Gio dc gia nh#Con ci#oanh#42000#Vi?t#NH556#649#^214#Kohl , Susan Issaacs#Nhng iu tt nht cha m c th lm#Susan Issaacs Kohl ; Minh Hin dch#^aH.#^aPh n#2010#^a235tr.^b21cm#Minh Hin#Dch M#263159#Nui dy co n## 00748000000000277000450002600110000002600110001102101810002202000200020302000200 02230390005002430140007002480190005002551810007002600820007002678080005002740020 03200279003007700311007001900388008000500407009000900412010000500421011001500426 020001000441013000700451005001200458#VV10.11256#VV10.11255#a ra nhng quy tc quan trng khi lm vic ni cng s, rt ra nhng bi hc thng qua nhng tht b i m nhiu ngi i trc vp phi gip chng ta thnh cng trong cng vic# B quyt thnh cng#Phong cch lm vic#oanh#40000#Vi?t#PH431C#650.14#^214#Phon g cch lm vic ni cng s#50 tht bi ngi i trc phm phi, nhng iu bn khng th khng bit#Coral, Brain Works#^aH.#^aPh n#2010#^a135tr.^b21cm#C ng vic#263160#Brain Works## 00640000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020046000510070013000970080005001100090009001150100 00500124011001400129020001100143020000700154039000500161019000500166001000800171 021014700179020000800326013000700334020000900341#VV10.11257#VV10.11258#15000#Vi ?t#S450T#618.2#^214#S tay dinh dng dnh cho thai ph & sn ph#Tu Vn b.s.#^ aH.#^aPh n#2010#^a99tr.^b21cm#Dinh dng#S tay#oanh#Dch#Tu Vn#Cc kin th c c bn v ch dinh dng y v hp l cho thai ph v sn ph. Gii thi u mt s mn n b dng dnh cho thai ph v sn ph#Sn ph#263161#Thai ph## 00718000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020044000520070016000960080005001120090009001170100 00500126011001500131039000500146001001100151021022400162012001700386020001100403 020000700414020001200421013000700433#VV10.11259#VV10.11260#15000#Vi?t#CH250#61 3.2#^214#Ch dinh dng cho tr s sinh & tr nh#Ngc Khnh b.s.#^aH.#^aPh n#2010#^a108tr.^b21cm#oanh#Ngc Khnh#Cung cp nhng nguyn tc c bn v dinh dng trong chm sc tr; nhng cch phi hp n ung giu dinh dng v a dng tr c th cht kho mnh, phng chng bnh tt; cch t chc ba n h p l, khoa hc cho tr#T sch M v b#Dinh dng#Tr em#Tr s sinh#263162## 00849000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020041000510070034000920080005001260090009001310100 00500140011001500145020000900160005001400169039000500183001000800188021033000196 020000700526020001100533020000800544013000700552#VV10.11261#VV10.11262#28000#Vi ?t#M430A#641.5#^214#Mn n li sa cho ngi m mi sinh con#D Tho b.s. ; inh Cng By h..#^aH.#^aPh n#2010#^a143tr.^b21cm#Ch bin#inh Cng By#oanh#D Tho#Trnh by cc bc chun b nguyn ph liu, cch ch bin v nhng iu c n lu khi s dng cc mn n li sa cho b m mi sinh con nh mng gi hm u , mng heo p ru, chn gi heo quay, gi heo nu b ao... Mt s kin th c thc v ngun thc phm cho hai m con v cc mn n c nh hng xu n qu trnh to sa#Mn n#Dinh dng#Sn ph#263163## 00670000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510290026000780080005001040090009001090100 00500118011001500123020000900138039000500147021018500152020000900337020000800346 015002200354013000700376020000900383#VV10.11263#VV10.11264#98000#Vi?t#B102K#618 .2#^214#Bch khoa ph n mang thai#Encyclopedia of pregnancy#^aH.#^aPh n#2010# ^a511tr.^b21cm#Sc kho#oanh#Cung cp nhng kin thc c bn v vn mang thai v nui dy tr. Cc vn cn ch trc khi mang thai, trong khi mang thai v sau khi sinh n c c nhng a con kho mnh#Sinh sn#Sn ph#TTS ghi: Vietvanbook#263164#Thai ph## 00673000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020027000500070008000770080005000850090009000900100 00500099011001500104020000900119039000500128001000800133021023100141020001100372 020001700383013000700400#VV10.11266#VV10.11265#40000#Vi?t#TH103#613#^214#Thi c, thanh lc c th#Tu Vn#^aH.#^aPh n#2010#^a157tr.^b21cm#Sc kho#oanh#Tu Vn#Gii thiu cc phng php vn ng, dng sinh, ch ngh ngi v n u ng khoa hc phng trnh tc nhn gy nhim sn sinh c t cng nh thi c, thanh lc c th mt cch ng n, khoa hc m bo mt c th kho mnh#Din h dng#Thanh lc c th#263165## 00704000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020044000510070024000950080005001190090009001240100 00500133011001500138020000900153005000800162039000500170001000900175021019000184 020000700374020001100381020001500392013000700407#VV10.11267#VV10.11268#23000#Vi ?t#C101M#641.5#^214#Cc mn n b sung canxi cho ngi cao tui#B.s.: Ng Kit, Ng Tn#^aH.#^aPh n#2010#^a123tr.^b21cm#Ch bin#Ng Tn#oanh#Ng Kit#Gii th iu cch ch bin mt s mn n giu dinh dng v b sung thm canxi cho ngi cao tui nh: tht d hm ba ba, tm kho tng, rm rang chua ngt, xng ln h m c vc, ln st...#Mn n#Dinh dng#Ngi cao tui#263166## 00665000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020048000510070016000990080005001150090009001200100 00500129011001500134020001800149039000500167001001100172021019400183020000800377 020000700385013000700392#VV10.11269#VV10.11270#32000#Vi?t#B100T#646.7#^214#365 phng php t chm sc sc kho ca ph n#Ngc Khnh b.s.#^aH.#^aPh n#2010#^ a211tr.^b21cm#Chm sc sc kho#oanh#Ngc Khnh#Gii thiu cc k nng t chm s c sc kho v lm p cho ch em ph n nh ch n ung, dinh dng khoa hc hp l, cch la chn trang phc ph hp v cc phng php lm p hn bn th n#Lm p#Ph n#263167## 00905000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020029000520030074000810290025001550070044001800080 00500224009000900229010000500238011001400243020000800257006001200265006001000277 03900050028701900050029200100170029702102200031402000100053402000080054400600080 0552013000700560#VV10.11271#VV10.11272#52000#Vi?t#TH552U#641.8#^214#Thc ung l nh cho ngy nng#Cc loi nc gii kht pha trn, kem tuyt, cocktail, nc tr i cy lnh#Cool drinhs for hot days#Louise Pickford ; Bin dch: Chn Phng... #^aH.#^aPh n#2010#^a94tr.^b24cm# ung#Chn Phng#Minh Chu#oanh#Dch#Pickfo rd, Louise#Gii thiu k thut pha ch mt s loi ung mt v b dng cho m a h nh tr v thc ung lnh, nc p tri cy v ung khng cn, thc ung cho tic ru nh, cocktail ma h, thc ung ni bt v trn lc#Gii kht #Pha ch#An Bnh#263168## 00685000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010015000510020020000660070041000860080005001270090 00900132010000500141011001500146021015400161020000900315020000700324020000900331 005001700340039000500357013000700362020000700369020000700376#VV10.11273#VV10.112 74#29000#Vi?t#M458T#641.5#^214#Nguyn Th Hoa#120 thc n n dm#Nguyn Th Ho a (ch.b.), Tn N Thu Trang#^aH.#^aPh n#2010#^a155tr.^b24cm#Gii thiu cch ch un b nguyn liu, ch bin v thnh phn dinh dng ca 120 mn n cho tr n dm nh: bt sa b , bt ph mai, u h, bt tm...#Ch bin#Nu n#Thc n #Tn N Thu Trang#Oanh#263169#Mn n#Tr em## 00631000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010021000490020028000700070021000980220004001190080 00500123009000900128010000500137011002500142021009700167020000900264020000700273 020000900280039000500289013000700294005002100301020000700322#VV10.11275#VV10.112 76#30000#Vi?t#B100M#642#^214#Nguyn Th Diu Tho#30 thc n b dng d nu#N guyn Th Diu Tho#T.1#^aH.#^aPh n#2010#^a159tr., 3tr. nh^b21cm#Gii thiu c ch chun b nguyn liu v k thut ch bin 30 thc n cc mn n b dng d nu#Ch bin#Nu n#Thc n#oanh#263170#Nguyn Th Diu Tho#Mn n## 00631000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010021000490020028000700070021000980220004001190080 00500123009000900128010000500137011002500142021009700167020000900264020000700273 020000900280039000500289013000700294005002100301020000700322#VV10.11277#VV10.112 78#30000#Vi?t#B100M#642#^214#Nguyn Th Diu Tho#30 thc n b dng d nu#N guyn Th Diu Tho#T.2#^aH.#^aPh n#2010#^a159tr., 8tr. nh^b21cm#Gii thiu c ch chun b nguyn liu v k thut ch bin 30 thc n cc mn n b dng d nu#Ch bin#Nu n#Thc n#oanh#263171#Nguyn Th Diu Tho#Mn n## 00557000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020029000510070015000800080005000950090009001000100 00500109011001500114020000900129039000500138001001000143021009100153020000700244 020000900251013000700260020001200267#VV10.11279#VV10.11280#30000#Vi?t#B100M#641 .5#^214#30 thc n n chay b dng#Tu Thin b.s.#^aH.#^aPh n#2010#^a151tr.^ b21cm#Ch bin#oanh#Tu Thin#Gii thiu cch chn nguyn liu v k thut ch b in 30 thc n cc mn n chay b dng#Nu n#Thc n#263172#Mn n chay## 00674000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020033000510070012000840080005000960090009001010100 00500110011002600115020000900141039000500150001001200155021019700167020000700364 020000900371020000900380013000700389#VV10.11281#VV10.11282#28000#Vi?t#C102C#641 .8#^214#Cch ch bin cc loi da - mm#Qunh Hng#^aH.#^aPh n#2010#^a151tr. , 4 tr. nh^b21cm#Ch bin#oanh#Qunh Hng#Trnh by cch la chn vt liu, ch un b v cch lm mt s loi mm, loi da thng dng ca Vit Nam nh da c i mui chua, c mui, c kim chi, c bt bp xi, rau mung lm chua, da gi... #Mn n#Nc mm#Da mui#263173## 00676000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070017000690080005000860090009000910100 00500100011002600105020000900131039000500140001001700145021015300162012001600315 020000700331020000400338020000400342020000500346013000700351020000400358#VV10.11 283#VV10.11284#27000#Vi?t#X452C#641.8#^214#Xi ch, bnh mt#Nguyn Th Phng#^ aH.#^aPh n#2010#^a175tr., 4 tr. nh^b21cm#Ch bin#oanh#Nguyn Th Phng#Gii thiu k thut ch bin mt s mn xi, ch, bnh: xi u en, xi u xanh, x i u phng, xi l cm, xi khoai m, xi su ring, xi l da...#Nu n gia nh#Nu n#Xi#Ch#Bnh#263174#Mt## 00623000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510070039000780080005001170090009001220100 00500131011001500136020000800151005002000159039000500179001001800184021014000202 020000800342013000700350#VV10.11285#VV10.11286#35000#Vi?t#C120N#641.8#^214#Cm nang pha ch thc ung#Phm Th Minh Thu, Phan Th Ngc Tuyt#^aH.#^aPh n#2010 #^a206tr.^b21cm#Pha ch#Phan Th Ngc Tuyt#oanh#Phm Th Minh Thu#Trnh by nh ng kin thc cn bn v ung. Cung cp mt s phng php c bn v k thut pha ch ung hng ngy hoc cc dp l, tt# ung#263175## 00470000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020022000520080005000740090009000790100005000880110 01500093020001700108020001600125039000500141020000900146012003600155013000700191 020001800198#VV10.11287#VV10.11288#24000#Vi?t#KH300L#398.2#^214#Khi loi voi bi t bay#^aH.#^aPh n#2010#^a119tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Truyn ng ngn#oanh#T h gii#EQ ng ngn khi m cm xc tr tu#263176#Vn hc thiu nhi## 00852000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400020037000450030048000820080005001300090009001350100005001440110 01500149020000700164039000500171021035200176015004000528020000900568013000700577 020001400584#VV10.11289#VV10.11290#Vi?t#T455H#362.83#^214#Tng hp kt qu nghi n cu nm 2008#Tm tt bo co kt qu nghin cu ca 3 ti#^aH.#^aPh n#201 0#^a162tr.^b21cm#Ph n#oanh#Tng hp kt qu nghin cu v vai tr ca ngi ph n trong xy dng gia nh no m, bnh ng, tin b, hnh phc v nhng gii php xut; thc trng v gii php trong vic tham gia bo him x hi ca Ch tch Hi Lin hip ph n x, phng, th trn; vn v nhu cu gi tr di 36 thng tui ca cc gia nh v mt s xut chnh sch#TTS ghi: Hi Lin hip Ph n Vit Nam#Gia nh#263177#Vn x hi## 00540000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020027000520030012000790070017000910040013001080080 00500121009000900126010000500135011001500140020001700155020001200172039000500184 001001200189020000900201012003300210013000700243#VV10.11292#VV10.11291#28000#Vi ?t#309K#808.83#^214#iu k diu ca cuc sng#Truyn ngn#Doanh Doanh b.s.#In ln th 2#^aH.#^aPh n#2010#^a170tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#oanh#Do anh Doanh#Th gii#Nhng l th gi n thin ng#263178## 00456000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070021000820080005001030090009001080100 00500117011001500122020001800137020001000155039000500165001001600170020000900186 013000700195#VV10.11293#VV10.11294#34000#Vi?t#M458T#808.83#^214#100 cu chuyn m k con nghe#ng Thanh Tnh b.s.#^aH.#^aPh n#2010#^a195tr.^b20cm#Vn hc th iu nhi#Truyn k#oanh#ng Thanh Tnh#Th gii#263179## 00698000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400070010000590080005000690090009000740100005000830110 01500088020000800103039000500111001001000116021026500126020000900391020001800400 013000700418020000700425#VV10.11295#28000#Vi?t#M106T#618.2#^214#Mang thai nn b it#Phng H#^aH.#^aPh n#2010#^a187tr.^b21cm#Sn ph#oanh#Phng H#M t nh ng din bin ca thai k qua tng thng, ch n ung ca ph n mang thai v nhng phng ri ro cho m v con. Phng php chm sc tr s sinh, cho tr p ht trin mt cch ton din v cch pht hin, phng trnh nhng bnh thng g p tr s sinh#Thai sn#Chm sc sc kho#263180#Ph n## 00711000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020031000490070016000800080005000960090009001010100 00500110011001500115020001800130039000500148001001600153021023000169020001100399 020000900410013000700419020000700426#VV10.11296#VV10.11297#52000#Vi?t#T309B#649 #^214#Tiu bch khoa v chm sc tr#Nguyn Thu Hng#^aH.#^aPh n#2010#^a255tr. ^b24cm#Chm sc sc kho#oanh#Nguyn Thu Hng#Cung cp cho cc b m nhng kin thc c bn v chm sc v nui dng tr; cc vn v sc kho v cc thi k pht trin ca tr; cch x l, phng trnh nhng tai nn v bnh thng gp tr nh v phng php gio dc tr#Nui dng#Gio dc#263181#Tr em## 00782000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510070058000780080005001360090009001410100 00500150011001500155006001300170005001600183039000500199019000500204001001600209 021021200225020001100437020001800448020000700466013000700473#VV10.11298#VV10.112 99#68000#Vi?t#C120N#613.2#^214#Cm nang dinh dng cho b#Annabel Karmel ; Tn g Nguyn dch ; Nguyn Ln nh h..#^aH.#^aPh n#2010#^a145tr.^b26cm#Tng Ngu yn#Nguyn Ln nh#oanh#Dch#Karmel, Annabel#Cung cp nhng nguyn tc c bn v dinh dng trong chm sc tr; cch ch bin mt s mn n b dng v a dng tr c th cht kho mnh, phng chng bnh tt; cch t chc ba n hp l, khoa hc cho tr#Dinh dng#Chm sc sc kho#Tr em#263182## 00646000000000289000450080800050000003900050000500200420001000500160005200600160 00680070021000840080005001050090009001100100005001190110014001240120036001380820 00400174013000700178014000700185026001100192181000700203019000500210019000500215 020001800220020001100238020001200249021009500261#^214#oanh#Chm sc con t mi s inh n 6 thng tui#Nguyn Ln nh#Nguyn Ln nh#Nguyn Ln nh dch#^aH.#^ aPh n#2010#^a63tr.^b26cm#Cho s pht trin hon thin ca b#649#263183#28000 #VV10.11300#CH114S#Vi?t#Dch#Chm sc sc kho#Nui dng#Tr s sinh#Cung cp n hng kin thc c bn cho cc b m trong vic chm sc tr s sinh n 6 thng tui## 00608000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020067000490070016001160080005001320090009001370100 00500146011001500151020001100166039000500177001001600182021011200198020001800310 020000700328013000700335#VV10.11301#VV10.11302#35000#Vi?t#B300Q#649#^214#B quy t nui dng & chm sc tr con bn pht trin ton din#o Th Yn Phi#^aH .#^aPh n#2010#^a168tr.^b24cm#Nui dng#oanh#o Th Yn Phi#Cung cp nhng ki n thc c bn cho cc b m trong vic chm sc tr v nui dng tr trong nh ng nm u i#Chm sc sc kho#Tr em#263184## 00407000000000241000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020017000530080005000700090009000750100005000840110 01400089020000900103039000500112012002500117020000700142020000900149013000700158 #VV10.11303#VV10.11304#14000#Vi?t#TH550T#372.21#^214#Th ti quan st#^aH.#^aPh n#2010#^a24tr.^b21cm#Gio dc#oanh#Rn luyn k nng cho b#Tr em#Quan st#2 63185## 00402000000000241000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020013000520080005000650090009000700100005000790110 01400084020000900098039000500107012002500112020000700137020000900144013000700153 #VV10.11314#VV10.11315#14000#Vi?t#H312H#372.21#^214#Hnh hc vui#^aH.#^aPh n# 2010#^a24tr.^b21cm#Gio dc#oanh#Rn luyn k nng cho b#Tr em#Hnh hc#263186 ## 00466000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020016000550070019000710080005000900090009000950100 00500104011001500109020001800124020001200142005001300154039000500167020000900172 012001200181013000700193#VV10.11317#VV10.11316#39000#Vi?t#TR121T#895.9223#^214# Trn thu chin#Thng Huyn ch.b.#^aH.#^aPh n#2010#^a105tr.^b20cm#Vn hc thi u nhi#Truyn ngn#Thng Huyn#oanh#Vit Nam#Huynh k#263187## 00737000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020041000510070048000920080005001400090009001450100 00500154011001400159020000900173005000900182039000500191001001000196021018200206 020000700388020001100395020000700406005001500413013000700428#VV10.11318#VV10.113 19#45000#Vi?t#C101M#641.5#^214#Cc mn n dm cho tr t 6 n 12 thng#B.s.: V it in, Bi Linh ; Nguyn Th Hoa h..#^aH.#^aPh n#2010#^a83tr.^b21cm#Ch bi n#Bi Linh#oanh#Vit in#Gii thiu nguyn liu v cch ch bin cc mn n d m b sung cht dinh dng nh nc cam, nc nho, nc c rt, nc da hu, n c c chua, nc rau... cho tr t 6 n 12 thng#Mn n#Dinh dng#Tr em#Nguyn Th Hoa#263188## 00752000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570020050000620070048001120080005001600090 00900165010000500174011001400179020000900193005000900202039000500211001001000216 021016500226020000700391020001100398020000700409005001500416013000700431#VV10.11 305#VV10.11306#VV10.11307#45000#Vi?t#M430A#641.5#^214#Mn n b sung dinh dng cho tr t 1 n 3 tui#B.s.: Vit in, Bi Linh ; Nguyn Th Hoa h..#^aH.#^a Ph n#2010#^a83tr.^b21cm#Ch bin#Bi Linh#oanh#Vit in#Gii thiu nguyn li u v cch ch bin cc mn n b sung cht dinh dng nh canh bt m, nui sa, xp u sa hi sn, sa ci bng ci...cho tr t 1 n 3 tui#Mn n#Dinh dn g#Tr em#Nguyn Th Hoa#263189## 00660000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020023000520030018000750070020000930080009001130090 01900122010000500141011001500146020001000161006001000171039000500181019001600186 001001300202021012000215020000800335020000800343013000700351#VV10.11308#VV10.113 09#60000#Vi?t#TH107N#294.3#^214#Thnh Nghim t truyn#Vn ho pht gio#Hnh oan bin dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a415tr.^b21cm#Pht gio#Hnh oa n#oanh#Dch Trung Quc#Thnh Nghim#Vit v cuc sng, quan nim nhn sinh v nh ng li php thoi v tinh ba yu ngha Thin tng ca php s Thnh Nghim#Vn ho#Gio l#263190## 00522000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020024000520070012000760080009000880090019000970100 00500116011001500121020001000136039000500146001001200151021009000163020000800253 013000700261#VV10.11310#VV10.11311#50000#Vi?t#TR300T#294.3#^214#Tr tu trong p ht gio#Hoang Phong#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a311tr.^b21cm#Pht gio#o anh#Hoang Phong#Gii thiu cc bi vit ca tc gi bn v khi nim tr tu the o quan im ca Pht gio#Tr tu#263191## 00813000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200060 00358080005000410010011000460020045000570030020001020070028001220080009001500090 01900159010000500178011001500183021030700198020000900505020000900514006001000523 039000700533013000700540#VV10.11312#VV10.11313#Vi?t#GI-462T#294.3#^214#Vu Lng B a#Gii thiu pht gio cho thnh phn tr thc#Pht gio v x hi#Vu Lng Ba ; o Quang dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a604tr.^b21cm#Gii thiu, l gi i Pht php bng lng knh khoa hc vi tinh thn thc ti nhm dnh cho gii t ri thc nh: lc truyn c Pht Thch-ca Mu-ni, s hong truyn ca Pht gio ti Trung Quc, th gii quan ca Pht gio, gio l cn bn ca Pht gio nguy n th, phng php tu tr v tnh php mn...#o Pht#Tr thc#o Quang#P. Dung#263192## 00608000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020027000440070026000710080009000970090019001060100005001250110 01500130021017200145020000900317020001000326006001600336039000700352013000700359 #VV10.11320#VV10.11321#Vi?t#S100D#294.3#^214#Sa di gii & Sa di ni gii#Thch Tr Quang dch gii#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a344tr.^b21cm#Lun gii v l ut Sa di gii v Sa di ni gii, t ni nht dng thit yu, qui sn cnh sch v n, Sa di v Sa di ni lut nghi yu lc v Sa di thp gii uy nghi lc yu...# o Pht#Gii lut#Thch Tr Quang#P.Dung#263193## 00629000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010017000440020019000610070017000800080009000970090019001060100 00500125011001500130021018700145020001000332020000900342020001000351039000700361 013000700368#VV10.11322#VV10.11323#Vi?t#T312#294.3#^214#Thch Gic Quang#Tnh ging lc#Thch Gic Quang#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a226tr.^b21cm#Gi ng lc v tnh , phng php tu v tnh v gii thiu lch s tnh tn g Trung Hoa c i - cn i, tnh tng Nht Bn, tnh tng Vit Nam v li n tng tnh Non Bng#Kinh Pht#o Pht#Nim Pht#P.Dung#263194## 00542000000000241000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010017000430020033000600070017000930080009001100090019001190100 00500138011001500143021010400158020000900262020001500271039000700286013000700293 #VV10.11324#VV10.11325#34000#Vi?t#253#^214#Nguyn Hng Gio#Linh mc ngi loan bo tin mng#Nguyn Hng Gio#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a234tr.^b21cm#T m lc tiu s thnh Jean-Marie Vianney v nhng bi ging cho cc linh mc v vic loan bo tin mng#Linh mc#o Thin cha#P.Dung#263195## 00684000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010007000440020023000510290056000740070007001300080009001370090 01900146010000500165011001500170020000900185039000700194013000700201021021000208 020001200418#VV10.11326#VV10.11327#Vi?t#D500G#294.3#^214#Tu S#Du - gi b - t t gii#Bodhisattvabhumav adhave yogasthane dasamam silapatalam#Tu S#^aC Mau#^ aNxb. Phng ng#2010#^a380tr.^b21cm#o Pht#P.Dung#263196#Tng lun v phn t ch v Duyn khi, mt trong nhng gio l c bn ca cc tng phi Pht gio. N goi ra cn gii thiu vn bn v h thng b tt gii thuc h Du-gi c tnh t gii phm trong b tt a#B tt gii## 00562000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010014000510020009000650070014000740080009000880090 01900097010000500116011001500121021014100136020000800277020000900285039000700294 013000700301#VV10.11328#VV10.11329#13000#Vi?t#312T#294.3#^214#Chn Hin Tm# nh tu#Chn Hin Tm#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a111tr.^b21cm#Ging gii v nh v tu l nhng th cn thit i vi ngi tu Pht, nhm gip cc tng ni Pht t hon thnh con ng Pht o ca mnh#Tu hnh#o Pht#P.Dung#263197 ## 00472000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020022000450030013000670070010000800080009000900090019000990100 00500118011001500123012003400138020000900172020001300181005001000194039000700204 013000700211#VV10.11330#VV10.11331#23000#Vi?t#294.3#^214#ng trng gi kn r# Truyn tranh#Hng Bi#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a175tr.^b20cm#B Truyn c pht gio bng tranh#o Pht#Truyn tranh#Hng Bi#P.Dung#263198## 00486000000000217000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020017000460030021000630080009000840090019000930100005001120110 01400117021010400131020001900235039000700254013000700261#VV10.11332#VV10.11333#4 5000#Vi?t#745.92#^214#Cm hoa n gin#Ngh thut trang tr#^aC Mau#^aNxb. Ph ng ng#2010#^a94tr.^b21cm#Gii thiu cch la chn vt liu v nhng phng ph p cm hoa n gin, p, tinh t theo nhiu ch #Ngh thut cm hoa#P.Dung#26 3199## 00977000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450010016000500020069000660070048001350080005001830090018001880100 00500206011001500211015004100226021031400267013000700581020001700588020001700605 020000800622020000800630005001400638005001600652039000700668#VV10.11334#VV10.113 35#Vi?t#V115H#390.0959721#^214#Dng Huy Thin#Vn ha dn gian mt s dn tc t hiu s huyn Yn Lp, tnh Ph Th#Dng Huy Thin, on Hi Hng, Trn Quang M inh#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a251tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian V it Nam#Gii thiu vn ha dn gian Ph Th v vic bo, v pht huy, xy dng d i sn vn ho phi vt cht ca nhn dn huyn Yn Lp, c bit c phn nh qu a nn vn ho c truyn ca ng bo Mng v Dao nh: phong tc, tp qun, l h i, l nghi, m thc, l tc, tc ng, dn ca dn tc, truyn dn gian, ht v.. .#263200#Vn ho dn gian#Dn tc thiu s#Yn Lp#Ph Th#on Hi Hng#Trn Qu ang Minh#P.Dung## 00921000000000277000450002600110000002600110001101900050002208200110002780800050 00380010014000430020050000570070014001070080005001210090018001260100005001440110 01500149015004100164021031600205020001700521020001100538020002000549039000700569 013000700576020004900583020001100632#VV10.11336#VV10.11337#Vi?t#398.095973#^214# Phm Lan Oanh#Tn ngng Hai B Trng vng chu th sng Hng#Phm Lan Oanh#^a H.#^aKhoa hc x hi#2010#^a390tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Na m#Tng quan tnh hnh su tm, nghin cu v Hai B Trng v vng chu th sng Hng. Hai B Trng trong th tch v tm thc dn gian ngi Vit. Tn ngng Ha i B Trng 4 lng H Li, Ht Mn, ng Nhn, Phng Cng v vng lan to. Bn cht v con ng chuyn ho ca tn ngng Hai B Trng chu th sng Hng#V n ho dn gian#Tn ngng#ng bng sng Hng#P.Dung#263201#Trng Nh, ? - 43, T h lnh khi ngha, Vit Nam#Trng Trc## 00675000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420010016000470020021000630070016000840080006001000090017001060100 00500123011001500128021022000143020000700363020000700370020000900377020000900386 039000700395013000700402#VV10.11338#VV10.11339#27000#Vi?t#796.815#^214#Nguyn V n Dng#Ngha Dng Karate-Do#Nguyn Vn Dng#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a271tr .^b21cm#Nghin cu, l lun v v thut v v o ca v s Nguyn Vn Dng cng nhng bi vit ca mt s mn sinh Karate v tnh ng mn, ngha thy tr v t m huyt ca v s trong vic gio dc con ngi thng qua luyn v#V o#Karat e#Th thao#V thut#P.Dung#263202## 00811000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020025000650070016000900040018001060080 01800124009003500142010000500177011001500182015006900197021021900266020000800485 020000700493020000700500039000700507013000700514#VV10.11340#VV10.11341#17000#Vi ?t#H401H#547#^214#Phan Thanh Bnh#Ho hc v ho l polyme#Phan Thanh Bnh#Ti b n ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a184tr.^ b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gii thiu tng quan v vt liu polyme, cc phng php tng hp v bin tnh polyme . L thuyt c s, trng thi v bn cht cc tnh cht vt l, c l cng nh m t vi phng php chnh phn tch vt liu polyme#Ho hc#Ho l#Polime#P.Du ng#263203## 00723000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420010015000470020014000620070015000760040018000910080018001090090 03500127010000500162011001500167015006900182021016900251020001200420020001100432 039000700443013000700450#VV10.11342#VV10.11343#14000#Vi?t#621.381#^214#Nguyn N h Anh#K thut s 1#Nguyn Nh Anh#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^ai h c Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a157tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Trnh by kin thc v cc h thng s m v m s hc, cc l thuyt c s v i s logic, h t hp, h tun t, cc mc h logic lp trnh v cc vn v giao tip#K thut s#Gio trnh#P.Dung#26320 4## 00783000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010017000430020046000600070017001060040018001230080018001410090 03500159010000500194011001500199021021900214020000900433020000700442020001000449 020000800459020001200467039000700479013000700486#VV10.11344#VV10.11345#10000#Vi ?t#664#^214#ng Th Anh o#Bi tp trc nghim k thut bao b thc phm#ng Th Anh o#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Mi nh#2010#^a105tr.^b24cm#Bi tp trc nghim v k thut bao b thc phm. Chc n ng, phn loi bao b. Nhn hiu thc phm, m s m vch, bao b vn chuyn hng ho, bao b thu tinh, bao b kim loi, bao b plastic, bao b ghp nhiu lp.. .#K thut#Bao b#Thc phm#Bi tp#Trc nghim#P.Dung#263205## 00767000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010016000500020022000660070016000880080018001040090 03500122010000500157011001500162015006900177021017400246020001500420020002200435 039000700457013000700464004001800471#VV10.11346#VV10.11347#14000#Vi?t#PH206B#51 5#^214#Nguyn Kim nh#Php bin i Laplace#Nguyn Kim nh#^aTp. H Ch Minh#^ ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a142tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gii thiu nhng kin thc c bn v php bin i Laplace, php bin i Laplace ngc v ng dng php bin i Lap lace vo phng trnh vi phn v vo gii tch mch in#Ton gii tch#Php bi n i Laplax#P.Dung#263206#Ti bn ln th 2## 00821000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010012000450020014000570070044000710040018001150080018001330090 03500151010000500186011001500191015006900206021021700275020000800492020000600500 005002300506039000700529013000700536#VV10.11348#VV10.11349#15000#Vi?t#658.4#^21 4#Cao Ho Thi#Qun l d n#Cao Ho Thi (ch.b.), Nguyn Thu Qunh Loan#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a162tr.^b24 cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Cung cp nhng kin thc v k nng c bn trong qun l d n nh: phn tch v la ch n d n, t chc v lnh o thc hin s n, cc cch tip cn gii quyt cc v n pht sinh trong qu trnh qun l d n...#Qun l#D n#Nguyn Thu Qunh Loan#P.Dung#263207## 00810000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010012000450020021000570070012000780040018000900080018001080090 03500126010000500161011001500166021024500181020001400426020002100440039000700461 013000700468015006900475#VV10.11351#VV10.11350#12000#Vi?t#519.7#^214#Nguyn Cn h#Quy hoch tuyn tnh#Nguyn Cnh#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a119tr.^b24cm#Trnh by l thuyt v nhng phn g php c bn gii bi ton qui hoch tuyn tnh, ngha hnh hc v phng ph p th gii ton, phng php n hnh, thut ton, bi ton quy hoch tuyn t nh i ngu, bi ton vn ti, thut ton a thc#Gii bi ton#Qui hoch tuyn tnh#P.Dung#263208#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc B ch khoa## 00721000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010015000450020019000600070015000790040018000940080018001120090 03500130010000500165011001500170015006900185021011700254020001400371020001800385 020000900403020000500412039000700417013000700424#VV10.11352#VV10.11353#24000#Vi ?t#621.5#^214#Nguyn Vn Ti#K thut in lnh#Nguyn Vn Ti#Ti bn ln th 2 #^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a277tr.^b24cm#TTS g hi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Trnh by nhng k in thc c bn v k thut in lnh nh: nhit ng lc hc, c v lnh, in trong h thng lnh#K thut lnh#H thng lm lnh#Thit b#in#P.Dung#263209# # 00811000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820007000458080005000520010017000570020064000740070017001380080005001550090 01000160010000500170011001500175021026300190039000700453013000700460020000800467 020001800475020001100493020001100504020000600515#VV10.11354#VV10.11355#VV10.1135 6#45000#Vi?t#337.59#^214#Nguyn Thnh Tr#Th ch cng ng kinh t ASEAN v c ch gii quyt tranh chp#Nguyn Thnh Tr#^aH.#^aT php#2010#^a175tr.^b21cm#T m hiu h thng th ch ca Hip hi cc nc ng Nam - ASEAN ni chung v t h ch ca cng ng kinh t ASEAN - AEC ni ring, ng thi gii thiu v so s nh c ch gii quyt tranh chp AEC vi c ch gii quyt tranh chp ca t ch c thng mi th gii#P.Dung#263210#Th ch#Cng ng kinh t#Gii quyt#Tranh c hp#ASEAN## 00701000000000325000450002600110000001900050001101900160001600500160003200600190 00481810006000670820006000738080005000790140007000840020020000910030013001110070 05800124022000500182221002900187005001500216008001800231009001100249010000500260 01100150026501200400028002000170032002000110033702000130034803900070036101300070 0368#VV10.11357#Vi?t#Dch Trung Quc#Hong Ngc Lang#Nhm Mai Hoa Trang#T121T#89 5.1#^214#12500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.57#Thua lm vua. Thng lm gic#Khu Phc Long#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng t hnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#P.Dung#263211## 00638000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440010009000490020012000580070009000700080018000790090011000970100 00500108011001500113021018900128020001800317020000700335020000900342039000700351 013000700358012000700365#VV10.11358#VV10.11359#99000#Vi?t#394.09597#^214#Toan nh#Tr em chi#Toan nh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a495tr.^b20cm#Gii th iu cc tr chi dn gian ca tr em Vit Nam xa gm nhng tr chi trong nh, tr chi ngoi tri, tr chi trong nhng dp c bit, cc tr chi ny c ph n theo tng la tui#Tr chi dn gian#Tr em#Vit Nam#P.Dung#263212#Np c## 00508000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020056000320030058000880070014001460080005001600090011001650100005001760110 01400181020000900195020000700204020001100211020000900222039000700231013000700238 006000900245#VL10.01293#18000#Vi?t#649#^214#Kch thch pht trin th gic cho b di 2 thng tui#Kch hot tr no, pht trin hon thin th gic cho b!#N hin H dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a10tr.^b28cm#Gio dc#Tr em#Pht trin#Th g ic#P.Dung#263213#Nhin H## 00503000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020051000320030058000830070014001410080005001550090011001600100005001710110 01400176020000900190020000700199020001100206020000900217039000700226013000700233 006000900240#VL10.01294#18000#Vi?t#649#^214#Kch thch pht trin th gic cho b 2 thng tui#Kch hot tr no, pht trin hon thin th gic cho b!#Nhin H dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a10tr.^b28cm#Gio dc#Tr em#Pht trin#Th gic#P .Dung#263214#Nhin H## 00503000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020051000320030058000830070014001410080005001550090011001600100005001710110 01400176020000900190020000700199020001100206020000900217039000700226013000700233 006000900240#VL10.01295#18000#Vi?t#649#^214#Kch thch pht trin th gic cho b 3 thng tui#Kch hot tr no, pht trin hon thin th gic cho b!#Nhin H dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a10tr.^b28cm#Gio dc#Tr em#Pht trin#Th gic#P .Dung#263215#Nhin H## 00503000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020051000320030058000830070014001410080005001550090011001600100005001710110 01400176020000900190020000700199020001100206020000900217039000700226013000700233 006000900240#VL10.01296#18000#Vi?t#649#^214#Kch thch pht trin th gic cho b 4 thng tui#Kch hot tr no, pht trin hon thin th gic cho b!#Nhin H dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a10tr.^b28cm#Gio dc#Tr em#Pht trin#Th gic#P .Dung#263216#Nhin H## 00503000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020051000320030058000830070014001410080005001550090011001600100005001710110 01400176020000900190020000700199020001100206020000900217039000700226013000700233 006000900240#VL10.01297#18000#Vi?t#649#^214#Kch thch pht trin th gic cho b 5 thng tui#Kch hot tr no, pht trin hon thin th gic cho b!#Nhin H dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a10tr.^b28cm#Gio dc#Tr em#Pht trin#Th gic#P .Dung#263217#Nhin H## 00503000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020051000320030058000830070014001410080005001550090011001600100005001710110 01400176020000900190020000700199020001100206020000900217039000700226013000700233 006000900240#VL10.01298#18000#Vi?t#649#^214#Kch thch pht trin th gic cho b 6 thng tui#Kch hot tr no, pht trin hon thin th gic cho b!#Nhin H dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a10tr.^b28cm#Gio dc#Tr em#Pht trin#Th gic#P .Dung#263218#Nhin H## 00941000000000349000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100080 00350820008000438080005000510020015000560070065000710220004001360080006001400090 04400146010000500190011001500195021025200210020000800462020000800470020001000478 02000110048802000040049900500210050300500160052400500150054000500080055500500140 0563039000700577013000700584#VL10.01299#VL10.01300#138000#Vi?t#NGH305C#959.749# ^214#Nghin cu Hu#Nguyn Hu Chu Phan (ch.b.), Nguyn Hu nh, Nguyn Th An h...#T.7#^aHu#^aNxb. Thun Ho ; Trung tm Nghin cu Hu#2010#^a471tr.^b27cm#T ng quan nghin cu chung v Hu gm: tim nng nng lm nghip, vn ho, lch s pht trin x hi, hin tng cng c, tnh hnh i Vit cui th k 18, tin c ca cc Cha Nguyn, thu h kinh thnh Hu... cng mt s tc phm, k, hi k v Hu#Lch s#Vn ho#Chnh tr#Nghin cu#Hu#Nguyn Hu Chu Phan#Nguyn Hu nh#Nguyn Th Anh#Li Tana#Hunh Cng B#P.Dung#263219## 00583000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010012000510020016000630070012000790040018000910080 00500109009000900114010000500123011001500128021012400143020000800267020000800275 020000800283039000700291013000700298#VL10.01301#VL10.01302#50000#Vi?t#C118M#646 .4#^214#Qunh Hng#Ct may cn bn#Qunh Hng#Ti bn ln th 6#^aH.#^aPh n# 2010#^a231tr.^b27cm#Gii thiu cch o, v, may cc loi vy, qun ty, o, qun n, thit k mu nam, qun o thiu nhi v cc kiu c, tay o#May mc#Ct may# Qun o#P.Dung#263220## 00933000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010017000450020045000620070017001070080018001240090035001420100 00500177011001500182015006900197021028700266013000700553020001200560020001900572 020000900591020001200600039000700612020002400619#VL10.01303#VL10.01304#27000#Vi ?t#629.8#^214#Trng Cng Tin#T ng ho ng dng cng ngh PLC Schneider#Tr ng Cng Tin#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a200tr.^ b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Trnh by mt s ng dng c th vi b iu khin kh nng lp trnh Schneider (PLC Schneider), v h thng t ng ho, cc nguyn tc x l ca t ng ho, cu t rc h thng v thit b t ng ho, cc dng ngn ng v h m, mt s yu c u ring ca t ng ho trong cng nghip#263221#T ng ho#iu khin t ng# ng dng#Cng nghip#P.Dung#Cng ngh PLC Schneider## 00803000000000229000450002600110000001900050001118100060001608200110002280800050 00330020120000380080013001580090022001710100005001930110014001980210296002120390 00700508013000700515020000900522020001400531020001100545020001700556#VL10.01305# Vi?t#V115K#324.259701#^214#Vn kin ca ban chp hnh ng b huyn kho XI trn h i hi i biu ng b huyn ln th XII, nhim k 2010 - 2015#^aPhong in# ^aHuyn U Phong in#2010#^a60tr.^b27cm#Tm hiu tnh hnh thc hin ngh quyt i hi ng b huyn Phong in (tnh Tha Thin Hu) ln th XI, nhim k 200 5 - 2010, cng nhng phng hng, nhim v, nhng gii php chnh v bng tng hp s liu tnh hnh thc hin cc ch tiu ch yu v kinh t, vn ho, x hi nm 2005 - 2010#P.Dung#263222#Vn kin#ng b huyn#Phong in#Tha Thin - Hu ## 00777000000000289000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100070 00350820008000428080005000500010014000550020106000690070014001750080005001890090 01000194010000500204011001500209021018600224020000900410020001300419020000900432 020001400441020001800455039000700473013000700480#VL10.01306#VL10.01307#150000#V i?t#PH561P#345.597#^214#on Tn Minh#Phng php nh ti danh v hng dn n h ti danh i vi cc ti phm trong b lut hnh s hin hnh#on Tn Minh#^a H.#^aT php#2010#^a639tr.^b27cm#Trnh by nhng phng php nh ti danh trong t tng hnh s v hng dn nh ti danh i vi cc ti phm, cng nhng qui nh hng dn thi hnh phn cc ti phm b lut hnh s#Ti phm#Lut hnh s #Vit Nam#nh ti danh#Vn bn php lut#P.Dung#263223## 00830000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200100 00348080005000440020026000490220004000752210027000790080005001060090010001110100 00500121011001500126015005600141021032100197020001000518020001300528020000900541 039000700550013000700557#VL10.01308#VL10.01309#Vi?t#CH527#346.59707#^214#Chuyn khoa hc xt x#T.2#Tm hiu php lut ph sn#^aH.#^aT php#2010#^a115tr.^ b27cm#TTS ghi: To n Nhn dn ti cao. Vin Khoa hc xt x#Tm hiu v ph s n v php lut ph sn Vit Nam. Nhng quy nh ca lut ph sn nm 2004 v np n, th l n yu cu m th tc ph sn, xc nh ngha v v ti sn, bin php bo ton ti sn, th tc thu hi, thanh l, tuyn b doanh nghip v hp t c x b ph sn... Gii thiu php lut ph sn trn th gii#Php lut#Lut ph sn#Vit Nam#P.Dung#263224## 00856000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200070 00348080005000410020026000460220004000722210044000760080005001200090010001250100 00500135011001400140015005600154021032300210020001000533020002400543020000900567 039000700576013000700583#VL10.01310#VL10.01311#Vi?t#CH527#347.52#^214#Chuyn khoa hc xt x#T.3#Gii thiu lut t tng hnh chnh Nht Bn#^aH.#^aT php# 2010#^a62tr.^b27cm#TTS ghi: To n Nhn dn ti cao. Vin Khoa hc xt x#Khi qut v t tng hnh chnh v nghip v t tng hnh chnh Nht Bn. Trao i kin ca chnh thm v ph phm (thuc to n cp tnh Tokyo) cng nghin cu vi n Vit Nam v t tng hnh chnh. So snh lut t tng v vic hnh chnh ca N ht vi Anh, M, c, Php v gii thiu lut t tng hnh chnh ca Nht Bn#Ph p lut#Lut t tng hnh chnh#Nht Bn#P.Dung#263225## 00595000000000301000450002600110000001400070001101900050001803900070002318100060 00300820006000368080005000420020020000470030013000670070035000800220005001150080 01800120009001100138010000500149011001500154012003500169020001800204020000900222 020001300231005001400244006001400258019001400272013000700286#VN10.03060#14000#V i?t#P.Dung#T304B#895.6#^214#Tim bnh hnh phc#Truyn tranh#Matsuzuki Kou ; Ph c Song Anh dch#T.10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a188tr.^b18cm#Truyn tra nh dnh cho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Matsuzuki Kou#P hc Song Anh#Dch Nht Bn#263226## 00524000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020020000410030013000610070029000740080018001030090011001210100 00500132011001500137020001800152020001100170020001300181005001100194006001100205 039000700216013000700223019001600230#VN10.03061#14000#Vi?t#CH121D#895.1#^214#Ch n dung hnh phc#Truyn tranh#Honey Chen ; Khnh Linh dch#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2010#^a189tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Honey Che n#Khnh Linh#P.Dung#263227#Dch Trung Quc## 00605000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280190005000350020028000400030013000680070036000810220005001170050017001220060 01200139008001800151009001100169010000500180011001500185012003500200019001400235 020001800249020000900267020001300276039000700289013000700296#VN10.03062#B314A#89 5.7#^214#13000#Vi?t#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; H Th Bnh dch#T.26#Choe Byeong Yeol#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2010#^a158tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc th iu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#P.Dung#263228## 00598000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510070030000640220004000940080018000980090 01100116010000500127011001500132020001800147020000900165020001300174005001200187 006001100199039000700210013000700217019001400224012003500238020001100273#VN10.03 063#14000#Vi?t#L462N#895.1#^214#Li nguyn#Truyn tranh#Nan Kong Yu ; Khnh Lin h dch#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a168tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi# i Loan#Truyn tranh#Nan Kong Yu#Khnh Linh#P.Dung#263229#Dch i Loan#Truyn tr anh dnh cho tui mi ln#Trung Quc## 00575000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510070030000640220004000940080018000980090 01100116010000500127011001500132020001800147020000900165020001300174005001200187 006001100199039000700210019001400217013000700231012003500238#VN10.03064#14000#V i?t#L462N#895.1#^214#Li nguyn#Truyn tranh#Nan Kong Yu ; Khnh Linh dch#T.2#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a168tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#i Loan#Truy n tranh#Nan Kong Yu#Khnh Linh#P.Dung#Dch i Loan#263230#Truyn tranh dnh cho tui mi ln## 00648000000000313000450002600110000000500160001100600090002700500110003603900070 00470140007000540190005000611810006000660020015000720030013000870070065001000220 00500165008001800170009001100188010000500199011001500204012004000219019001600259 020001700275020001100292020001300303082000600316808000500322013000700327#VN10.03 065#T Kim Kiu#Hi ng#n Thu An#P.Dung#15000#Vi?t#T550#T i danh b# Truyn tranh#Nguyn tc: n Thu An ; Ho s: T Kim Kiu ; Hi ng dch#T. 58#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui t rng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#895.1#^214# 263231## 00431000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020013000430070017000560080018000730090011000910100005001020110 01500107020000900122020000900131020001000140005000800150039000700158013000700165 019000500172#VN10.03066#VN10.03067#20000#Vi?t#080#^214#102 tnh bn#Tin L tn g hp#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a110tr.^b19cm#Tnh bn#Th gii#Danh ng n#Tin L#P.Dung#263232#Dch## 00435000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020017000430070017000600080018000770090011000950100005001060110 01500111020000900126020000900135020001000144005000800154039000700162019000500169 013000700174#VN10.03068#VN10.03069#28000#Vi?t#080#^214#102 mi tnh u#Hng H tng hp#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a167tr.^b19cm#Tnh yu#Th gii#Dan h ngn#Hng H#P.Dung#Dch#263233## 00487000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020020000430070020000630080018000830090011001010100005001120110 01500117020000900132020000900141020001000150005001100160039000700171019000500178 020001000183020000900193013000700202#VN10.03071#VN10.03070#21000#Vi?t#080#^214# 102 tnh thy & tr#Hng Bnh tng hp#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a115t r.^b19cm#Tnh cm#Th gii#Danh ngn#Hng Bnh#P.Dung#Dch#Thy gio#Hc sinh#2 63234## 00501000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010011000560020011000670030004000780070011000820080 00600093009001700099010000500116011002600121015003200147020001700179020000900196 020000400205039000700209013000700216#VN10.03072#VN10.03073#60000#Vi?t#S431H#895 .922134#^214#Bch Hong#Song hong#Th#Bch Hong#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a 199tr., 3 tr. nh^b19cm#Tn tht tc gi: Hong Bch D#Vn hc hin i#Vit Na m#Th#P.Dung#263235## 00546000000000289000450002600110000001900050001118100070001608200120002380800050 00350020017000400030004000570070043000610080006001040090017001100100005001270110 01500132020001700147020000900164020000400173005001400177005001100191005001300202 005001600215005001100231039000700242013000700249#VN10.03074#Vi?t#QU250M#895.9221 408#^214#Qu mi ng Sn#Th#Phan Quc Hi, L B Hng, Trn B Phc...#^aHu#^ aNxb. Thun Ho#2010#^a119tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Phan Quc Hi# L B Hng#Trn B Phc#Trng Duy Mnh#Phng Nam#P.Dung#263236## 00548000000000253000450002600110000001400070001101900050001808200120002380800050 00350010018000400020026000580030012000840070018000960080006001140090017001200100 00500137011001500142021010500157020000700262020000700269020000400276039000700280 013000700287#VN10.03075#32000#Vi?t#641.5959749#^214#Hong Th Kim Cc#Ngh thu t nu mn n Hu#300 mn mn#Hong Th Kim Cc#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a254 tr.^b19cm#Gii thiu 300 mn n mn ca x Hu c ch bin theo ma vi phng php n gin, d lm, ngon ming#Nu n#Mn n#Hu#P.Dung#263237## 00895000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020055000700070016001250080006001410090 01700147010000500164011001500169021023700184020001700421020001600438020000900454 039000700463013000700470004004000477020001600517020006000533#VN10.03076#VN10.030 77#70000#Vi?t#T550N#959.7043#^214#Dng Phc Thu#T ngc Chn Hm v nhng i u t bit v Ng nh Cn#Dng Phc Thu#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a265tr.^b 19cm#Khi qut v thn th Ng nh Cn, c bit khu di tch lch s nh t Ch n Hm gn vi nhng ti c ca Ng nh Cn tin hnh, gii thiu cu trc c b it, cch tra tn v cc kiu git ngi d man di ch tay sai Ng nh Di m#Lch s hin i#Di tch lch s#Vit Nam#P.Dung#263238#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#Nh t Chn Hm#Ng nh Cn, chnh tr gia, 1912 - 1964, Vit Nam cng ho## 00787000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010011000510020037000620070024000990080006001230090 01700129010000500146011001500151021029200166020000900458020001100467020000500478 005001200483039000700495013000700502#VN10.03078#VN10.03079#23000#Vi?t#T550C#615 .8#^214#Thng Ton#T cha bnh bng Yoga v thc dng#Thng Ton, Thnh Trung# ^aHu#^aNxb. Thun Ho#2009#^a143tr.^b19cm#Hng dn cc phng php v php th c dng cng nhng cch luyn tp pht trin ni lc, kt hp vi mt s t t h Yoga chn lc c thc hnh t nhiu nm nay ti Trung Quc, Nht Bn, n nhm gip con ngi t cha khi bnh tt mt cch n gin, cng hiu m kh ng dng thuc#iu tr#Thc dng#Yga#Thnh Trung#P.Dung#263239## 00499000000000265000450001400070000001900050000708200060001280800050001800200100 00230030013000330070028000460220004000740080017000780090029000950100005001240110 01500129020001800144020000900162020001300171005001400184006000700198039000700205 013000700212019001400219#15000#Vi?t#895.6#^214#Em b UFO#Truyn tranh#Mika Kawa mura ; H Kim dch#T.8#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2010#^a160t r.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mika Kawamura#H Kim#P.Dung#263 240#Dch Nht Bn## 00610000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070040000650220004001050080017001090090 02900126010000500155011001500160012002200175020001800197020000900215020001300224 005001200237006000700249006001200256039000700268019001400275013000700289#VN10.03 080#16000#Vi?t#T452L#895.6#^214#Ti l idol#Truyn tranh#Nakahara An ; Dch: H Kim, Minh Nguyt#T.4#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2010#^a181tr .^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Nakahara A n#H Kim#Minh Nguyt#P.Dung#Dch Nht Bn#263241## 00448000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200110 00348080005000450010013000500020022000630030004000850070013000890080012001020090 01700114010000500131011001400136020001700150020000900167020000400176039000700180 013000700187#VN10.03081#VN10.03082#Vi?t#QU250H#895.922134#^214#Ng Ch Linh#Qu hng v ng i#Th#Ng Ch Linh#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a73tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#263242## 00474000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010017000540020024000710030004000950070017000990080 01200116009001700128010000500145011001500150020001700165020000900182020000400191 039000600195013000700201#VN10.03084#VN10.03083#30000#Vi?t#L462R#895.9221#^214#H ong nh Nhnh#Li ru sau lu tre lng#Th#Hong nh Nhnh#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a100tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung#263243## 00470000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010012000560020029000680030004000970070012001010080 01200113009001700125010000500142011001400147020001700161020000900178020000400187 039000600191013000700197#VN10.03085#VN10.03086#25000#Vi?t#QU106N#895.92214#^214 #L Duy Thi#Qung Ninh thng nh Bc H#Th#L Duy Thi#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a61tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung#263244## 00609000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070040000650220004001050080017001090090 02900126010000500155011001500160012002200175020001800197020000900215020001300224 005001200237006000700249006001200256039000600268013000700274019001400281#VN10.03 087#15500#Vi?t#T452L#895.6#^214#Ti l Idol#Truyn tranh#Nakahara An ; Dch: H Kim, Minh Nguyt#T.3#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2010#^a181tr .^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Nakahara A n#H Kim#Minh Nguyt#TDung#263245#Dch Nht Bn## 00579000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070041000670220004001080080017001120090 02900129010000500158011001500163020001800178020000900196020001300205005001200218 006000800230006001200238039000600250019001400256013000700270#VN10.03088#16000#V i?t#V560#895.6#^214#Vn a ng#Truyn tranh#Fujita Maki ; Dch: T Ngc, Min h Nguyt#T.4#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2010#^a188tr.^b18cm#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujita Maki#T Ngc#Minh Nguyt#TDung#Dc h Nht Bn#263246## 00831000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020047000510070057000980080005001550090009001600100 00500169011001400174006001100188019000500199001001700204005001600221013000700237 021024300244020000300487039000600490020000500496020000700501020000900508#VN10.03 089#VN10.03090#28000#Vi?t#M458T#612.6#^214#101 hng dn thc t v hu ch ch m sc ngc#Miriam Stoppard ; Th Vn dch ; Nguyn Ln nh h..#^aH.#^aPh n #2010#^a71tr.^b19cm# Th Vn#Dch#Stoppard, Miriam#Nguyn Ln nh#263247#Tm hiu v cu to, s pht trin, kch c, hnh dng ca v. Vai tr ca v trong i sng v chng, mang thai v cho con b. Hng dn cch chm sc ngc v nh ng thay i lnh tnh v. Ung th v v cch iu tr, cuc sng sau iu tr# V#TDung#Ngc#Ph n#Chm sc## 00694000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020034000510070016000850080005001010090009001060100 00500115011001400120001001600134013000700150021019400157020001400351020001100365 020000900376039000600385020000600391020000700397#VN10.03091#VN10.03092#15000#Vi ?t#H528A#616.1#^214#Huyt p thp nhng iu cn bit#Quch Tun Vinh#^aH.#^aPh n#2010#^a90tr.^b19cm#Quch Tun Vinh#263248#Nghin cu bnh huyt p thp di gc ca y hc hin i v ng y. Gii thiu mt s bi thuc nam v tho d c cha bnh huyt p thp. Phng php iu tr bnh bng bm huyt v cy ch# Huyt p thp#Phng bnh#iu tr#TDung#Y hc#ng y## 00450000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510020011000560030016000670070008000830080005000910090 00900096010000500105011001500110001000800125013000700133020001700140020000900157 020001200166039000600178#VN10.03093#VN10.03094#45000#Vi?t#NG561#895.92234#^214 #Ngng i#Tp truyn ngn#Th c#^aH.#^aPh n#2010#^a279tr.^b19cm#Th c#26 3249#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#TDung## 00509000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020023000550030011000780070010000890080005000990090 00900104010000500113011001500118001001000133015003700143013000700180020001700187 020000900204020001200213039000600225#VN10.03095#VN10.03096#30000#Vi?t#N116A#895 .92234#^214#Nng m cui chn tri#Tp truyn#Phm Mnh#^aH.#^aPh n#2010#^a170 tr.^b19cm#Phm Mnh#Tn tht ca tc gi: Phm Ngc Mnh#263250#Vn hc hin i #Vit Nam#Truyn ngn#TDung## 00724000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590020041000640070008001050080005001130090 00900118010000500127011001500132001000800147013000700155021018600162020000800348 020000500356020000400361020001600365020001600381020000700397039000600404#VN10.03 097#VN10.03098#VN10.03099#35000#Vi?t#M458S#959.731#^214#Mt s n cha ni ti ng t Thng Long#Chu Huy#^aH.#^aPh n#2010#^a211tr.^b19cm#Chu Huy#263251#Gii thiu lch s hnh thnh v nhng huyn tch lch s lin quan n mt s n ch a ni ting ca t Thng Long - H Ni nh n C Loa, n ng C, cha Trn Quc, cha Bo n...#Lch s#Cha#n#Di tch lch s#Di tch vn ho#H Ni#TDu ng## 00501000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510020027000560070024000830080005001070090009001120100 00500121011002500126005001300151013000700164020001700171020000900188020000900197 020000400206039000600210020000700216#VN10.03100#VN10.03101#18000#Vi?t#M200R#398 .209597#^214#M ru b ng... ... i...#L Thanh Nga tuyn son#^aH.#^aPh n#20 10#^a111tr., 8tr. nh^b19cm#L Thanh Nga#263252#Vn hc dn gian#Vit Nam#ng d ao#Th#TDung#Ht ru## 00716000000000253000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020020000540080005000740090010000790100005000890110 01400094013000700108021028900115020001000404020001500414020000900429020001800438 039000600456#VN10.03102#VN10.03103#7000#Vi?t#L504N#346.59701#^214#Lut ngi ca o tui#^aH.#^aT php#2010#^a23tr.^b19cm#263253#Gii thiu mt s quy nh php lut v phng dng, chm sc ngi cao tui, pht huy vai tr ngi cao tui, H i ngi cao tui Vit Nam, trch nhim ca c quan nh nc v cng tc ngi c ao tui, nhng quy nh chung v cc iu khon thi hnh c quy nh trong Lu t ngi cao tui#Php lut#Ngi cao tui#Vit Nam#Vn bn php lut#TDung## 00630000000000253000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020027000540080005000810090010000860100005000960110 01400101013000700115021018900122020001000311020002200321020000900343039000600352 020001800358#VN10.03104#VN10.03105#5500#Vi?t#L504T#343.59705#^214#Lut thu gi tr gia tng#^aH.#^aT php#2010#^a22tr.^b19cm#263254#Gii thiu mt s quy n h php lut v cn c v phng php tnh thu; khu tr, hon thu, nhng quy nh chung v cc iu khon thi hnh c quy nh trong Lut thu gi tr gia t ng#Php lut#Thu gi tr gia tng#Vit Nam#TDung#Vn bn php lut## 00684000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020011000550030031000660080005000970090010001020100 00500112011001400117013000700131021022600138020001000364020001100374020000900385 039000600394020001800400#VN10.03106#VN10.03107#11000#Vi?t#L504N#346.59704#^214# Lut nh #c b sung, sa i nm 2009#^aH.#^aT php#2010#^a89tr.^b19cm#2632 55#Gii thiu ni dung Lut sa i, b sung iu 126 ca Lut nh v iu 121 ca Lut t ai; Lut sa i, b sung mt s iu ca cc lut lin quan n u t xy dng c bn; lut nh c sa i, b sung nm 2009#Php lut#L ut nh #Vit Nam#TDung#Vn bn php lut## 00758000000000253000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020023000520080005000750090010000800100005000900110 01400095013000700109021032800116020001000444020001700454020000900471020001800480 039000600498#VN10.03108#VN10.03109#8000#Vi?t#L504T#344.597#^214#Lut th dc, t h thao#^aH.#^aT php#2010#^a46tr.^b19cm#263256#Gii thiu mt s quy nh php lut v vic tp luyn th dc th thao cho mi ngi, th thao thnh tch cao, c s th thao, ngun lc pht trin th dc th thao, U ban -lim-pch Vit N am v t chc x hi - ngh nghip v th thao, hp tc quc t v th thao, khe n thng v x pht vi phm trong Lut th dc, th thao#Php lut#Th dc th t hao#Vit Nam#Vn bn php lut#TDung## 00836000000000253000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020016000540080005000700090010000750100005000850110 01400090013000700104021041700111020001000528020001100538020000900549020001800558 039000600576#VN10.03110#VN10.03111#8500#Vi?t#L504V#343.59709#^214#Lut vin th ng#^aH.#^aT php#2010#^a59tr.^b19cm#263257#Gii thiu mt s quy nh php lut v kinh doanh vin thng, vin thng cng ch, thit lp mng v cung cp dch v vin thng, cp giy php vin thng, kt ni v chia s c s h tng vin t hng, ti nguyn vin thng, qun l tiu chun v quy chun k thut cng nh c ht lng v gi cc vin thng, cng trnh vin thng, nhng quy nh chung v cc iu khon thi hnh c quy nh trong Lut vin thng#Php lut#Vin thn g#Vit Nam#Vn bn php lut#TDung## 00781000000000253000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020014000540080005000680090010000730100005000830110 01400088013000700102021036600109020001000475020000900485020000900494020001800503 039000600521#VN10.03112#VN10.03113#7500#Vi?t#L504T#346.59704#^214#Lut thu sn #^aH.#^aT php#2010#^a47tr.^b19cm#263258#Gii thiu mt s quy nh php lut v bo v v pht trin ngun li thu sn, khai thc v nui trng thu sn, tu c v cc c s dch v hot ng thu sn, ch bin, mua bn, xut - nhp khu thu sn, hp tc quc t v qun l nh nc v thu sn, khen thng v x l vi phm, nhng quy nh chung v iu khon thi hnh c quy nh trong Lut t hu sn#Php lut#Thu sn#Vit Nam#Vn bn php lut#TDung## 00665000000000253000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020078000520080005001300090010001350100005001450110 01400150013000700164021018400171020001000355020001300365020000900378020001800387 039000600405#VN10.03114#VN10.03115#8500#Vi?t#L504S#343.597#^214#Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut s quan qun i nhn dn Vit Nam#^aH.#^aT php#20 10#^a53tr.^b19cm#263259#Gii thiu ton vn ni dung lut sa i, b sung mt s iu ca lut s quan qun i nhn dn Vit Nam v lut s quan Qun i nhn dn Vit Nam c sa i, b sung nm 2008#Php lut#Lut s quan#Vit Nam# Vn bn php lut#TDung## 00665000000000253000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020010000540080005000640090010000690100005000790110 01400084013000700098021025300105020001000358020001000368020000900378020001800387 039000600405#VN10.03116#VN10.03117#9000#Vi?t#L504D#344.59704#^214#Lut dc#^aH .#^aT php#2010#^a50tr.^b19cm#263260#Gii thiu mt s quy nh php lut v ki nh doanh, sn xut, xut - nhp khu, bn bun v bn l thuc, dch v bo qun thuc, ng k v lu hnh thuc, thuc ng y v thuc t dc liu, n thuc v s dng thuc... c quy nh trong Lut dc#Php lut#Dc phm#Vit Nam# Vn bn php lut#TDung## 00616000000000253000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020021000540080005000750090010000800100005000900110 01400095013000700109021018700116020001000303020001600313020000900329020001800338 039000600356#VN10.03118#VN10.03119#5000#Vi?t#L504T#343.59705#^214#Lut thu ti nguyn#^aH.#^aT php#2010#^a14tr.^b19cm#263261#Gii thiu mt s quy nh php lut v cn c tnh thu, k khai v np thu, min v gim thu, nhng quy n h chung v cc iu khon thi hnh c quy nh trong Lut thu ti nguyn#Php lut#Thu ti nguyn#Vit Nam#Vn bn php lut#TDung## 00778000000000277000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020039000520080005000910090010000960100005001060110 01400111013000700125021029200132020001000424020000800434020000800442020000900450 020001800459039000600477020001700483#VN10.03120#VN10.03121#6000#Vi?t#L504Q#343. 597#^214#Lut qun l, s dng ti sn Nh nc#^aH.#^aT php#2010#^a30tr.^b19c m#263262# Gii thiu mt s quy nh php lut v trch nhim qun l nh nc v ti sn nh nc, qun l s dng ti sn nh nc ti c quan nh nc, n v v trang nhn dn, n v s nghip cng lp t ch v cha t ch ti chnh.. . c quy nh trong Lut qun l, s dng ti sn Nh nc#Php lut#Qun l#S dng#Vit Nam#Vn bn php lut#TDung#Ti sn nh nc## 00869000000000265000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020035000540080005000890090010000940100005001040110 01400109013000700123021040100130020001000531020001700541020001200558020000900570 020001800579039000600597#VN10.03122#VN10.03123#7000#Vi?t#L504P#346.59701#^214#L ut phng, chng bo lc gia nh#^aH.#^aT php#2010#^a37tr.^b19cm#263263#Gii thiu mt s quy nh php lut v phng nga bo lc gia nh, ho gii mu thu n tranh chp gia cc thnh vin trong gia nh, bo v v h tr nn nhn bo lc gia nh, trch nhim ca c nhn, gia nh, c quan, t chc trong phng ch ng bo lc gia nh, x l vi phm v khiu ni t co, nhng quy nh chung v iu khon thi hnh c quy nh trong Lut phng, chng bo lc gia nh#Php lut#Bo lc gia nh#Phng chng#Vit Nam#Vn bn php lut#TDung## 00863000000000277000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020041000520080005000930090010000980100005001080110 01400113013000700127021035800134020001000492020002000502020002100522020000900543 020000900552020001800561039000600579#VN10.03124#VN10.03125#8500#Vi?t#L504T#347. 597#^214#Lut trch nhim bi thng ca Nh nc#^aH.#^aT php#2010#^a55tr.^b1 9cm#263264#Gii thiu mt s quy nh php lut v trch nhim bi thng ca Nh nc trong hot ng qun l hnh chnh, hot ng t tng v hot ng thi h nh n; nhng thit hi c bi thng, kinh ph bi thng, th tc chi tr, tr ch nhim hon tr v nhng quy nh chung, cc iu khon thi hnh c quy n h trong Lut trch nhim bi thng ca Nh nc#Php lut#Trch nhim php l#B i thng thit hi#Nh nc#Vit Nam#Vn bn php lut#TDung## 00812000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020041000540080005000950090010001000100005001100110 01400115013000700129021028600136020001000422020001300432020000900445020000700454 020000900461020000900470020001800479039000600497020000700503#VN10.03126#VN10.031 27#7500#Vi?t#L504B#342.59708#^214#Lut bo v, chm sc v gio dc tr em#^aH. #^aT php#2010#^a31tr.^b19cm#263265#Gii thiu mt s quy nh php lut v cc quyn c bn v bn phn ca tr em, trch nhim bo v chm sc v gio dc tr em ni chung v tr em c hon cnh c bit ni ring, nhng quy nh chung v iu khon thi hnh c quy nh trong Lut bo v, chm sc v gio dc tr em#Php lut#Quyn tr em#Chm sc#Bo v#Gio dc#Vit Nam#Vn bn php lut#TD ung#Tr em## 00804000000000253000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020020000520080005000720090010000770100005000870110 01400092013000700106021037900113020001000492020001500502020000900517020001800526 039000600544#VN10.03128#VN10.03129#8000#Vi?t#L504D#343.597#^214#Lut dn qun t v#^aH.#^aT php#2010#^a51tr.^b19cm#263266#Gii thiu mt s quy nh php lu t v t chc, bin ch, v kh, trang b ca dn qun t v nng ct, vic o to, bi dng, tp hun cn b v hun luyn dn qun t v nng ct, ch , chnh sch i vi dn qun t v, kinh ph bo m, qun l nh nc, khen th ng v x l vi phm, nhng quy nh chung v iu khon thi hnh c quy nh t rong Lut dn qun t v#Php lut#Dn qun t v#Vit Nam#Vn bn php lut#TDu ng## 00762000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410010015000460020057000610070025001180080020001430090052001630100 00500215011001400220004003000234013000700264021014100271020000800412020000500420 020001600425020001600441020000900457039000600466#VN10.03130#VN10.03131#Vi?t#L302 S#959.791#^214#Trnh Bu Hoi#Lch s pht trin v pht trin miu B Cha x n i Sam#Trnh Bu Hoi bin kho#^aC Mau ; An Giang#^aNxb. Phng ng ; Ban qu n tr lng miu ni Sam#2010#^a71tr.^b19cm#Ti bn, c sa cha, b sung#263267# Gii thiu lch s hnh thnh, qu trnh xy dng, pht trin, l hi v nghi th c lin quan n miu B Cha x ni Sam thuc tnh An Giang#Lch s#Miu#Di tc h vn ho#Di tch lch s#An Giang#TDung## 00512000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010007000440020015000510070026000660080009000920090019001010100 00500120011001400125006001200139013000700151021007700158020000900235020000800244 039000600252#VN10.03132#VN10.03133#Vi?t#N304P#294.3#^214#m H#Nim Pht lun# m H ; Gii Nghim dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a87tr.^b19cm#Gii Ngh im#263268#Khi qut v li ch ca nim Pht trong vic tu hnh ca chng sinh Pht t#o Pht#Tu hnh#TDung## 00591000000000265000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820006000398080005000450020027000500070028000770080005001050090009001100100 00500119011001400124005002200138013000700160021011500167020000800282020001100290 020001800301039000600319#VN10.03135#VN10.03134#2500#Vi?t#C120N#618.2#^214#Cm n ang chm sc thai ph#Nguyn Th Ngc Phng h..#^aH.#^aPh n#2010#^a19tr.^b19 cm#Hunh Th Ngc Phng#263269#Hng dn cch chm sc b m trong v sau thi k mang thai v b ngay t nhng ngy thng u tin trong bng m#Sn ph#Thai nghn#Chm sc sc kho#TDung## 00467000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020018000530070015000710080005000860090026000910100 00500117011001500122005001500137013000700152020000800159020000600167020000800173 020001400181039000600195#VV10.11360#VV10.11361#17000#Vi?t#H419T#546.076#^214#H c tt ho hc 9#Thi Hunh Nga#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a111tr.^b24c m#Thi Hunh Nga#263270#Ho hc#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00521000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820007000428080005000490020020000540070026000740220004001000050008001040050 01700112008000500129009002600134010000500160011001500165020000500180020000600185 020001300191020001400204039000600218013000700224#VV10.11362#VV10.11363#31000#Vi ?t#GI-103B#510.76#^214#Gii bi tp ton 9#L Nht, Hunh nh Tng#T.2#L Nht #Hunh nh Tng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a224tr.^b24cm#Ton#Lp 9# Gii bi tp#Sch c thm#TDung#263271## 00538000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500020032000550070034000870080005001210090026001260100 00500152011001500157005001600172005001700188013000700205020000700212020000700219 020001400226020001400240039000600254#VV10.11364#VV10.11365#29000#Vi?t#GI-103B#5 30.076#^214#Gii bi tp vt l 10 nng cao#Nguyn Thnh , Hong Minh Trung#^a H.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a216tr.^b24cm#Nguyn Thnh #Hong Minh Trun g#263272#Vt l#Lp 10#Giit bi tp#Sch c thm#TDung## 00570000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500020033000550070044000880080005001320090026001370100 00500163011001500168005001200183005001300195005001700208013000700225020000800232 020000700240020001300247020001400260039000600274#VV10.11366#VV10.11367#24000#Vi ?t#GI-103B#546.076#^214#Gii bi tp ho hc 10 nng cao#Cao Vn a, Hunh Vn t, Nguyn Vn Duyn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a167tr.^b24cm#Cao Vn a#Hunh Vn t#Nguyn Vn Duyn#263273#Ho hc#Lp 10#Gii bi tp#Sch c th m#TDung## 00645000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500020024000550030072000790070044001510080005001950090 02600200010000500226011001500231005001200246005001300258005001700271013000700288 020000800295020000700303020001300310020001400323039000600337#VV10.11368#VV10.113 69#22000#Vi?t#GI-103B#546.076#^214#Gii bi tp ho hc 10#Ti liu tham kho d nh cho Ban C bn, Ban Khoa hc X hi v Nhn vn#Cao Vn a, Hunh Vn t, N guyn Vn Duyn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a151tr.^b24cm#Cao Vn a#H unh Vn t#Nguyn Vn Duyn#263274#Ho hc#Lp 10#Gii bi tp#Sch c thm#TD ung## 00602000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500020023000550030062000780070034001400080005001740090 02600179010000500205011001500210005001600225005001700241013000700258020000700265 020000700272020001300279020001400292039000600306#VV10.11370#VV10.11371#23000#Vi ?t#GI-103B#530.076#^214#Gii bi tp vt l 10#Ti liu dng cho Ban C bn, Ban Khoa hc X hi v Nhn vn#Nguyn Thnh , Hong Minh Trung#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2010#^a151tr.^b24cm#Nguyn Thnh #Hong Minh Trung#263275#Vt l #Lp 10#Gii bi tp#Sch c thm#TDung## 00561000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820009000428080005000510020036000560070033000920080005001250090026001300100 00500156011001500161005001600176005001600192013000700208020000700215020001000222 020000700232020001200239020001400251039000600265#VV10.11372#VV10.11373#18000#Vi ?t#GI-103B#512.0076#^214#Gii bi tp i s v gii tch 11#Nguyn V Thanh, Tr n Minh Chin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a127tr.^b24cm#Nguyn V Thanh #Trn Minh Chin#263276#i s#Gii tch#Lp 11#Gi bi tp#Sch c thm#TDung# # 00570000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820009000428080005000510020045000560070033001010080005001340090026001390100 00500165011001500170005001600185005001600201013000700217020000700224020001000231 020000700241020001200248020001400260039000600274#VV10.11374#VV10.11375#32000#Vi ?t#GI-103B#512.0076#^214#Gii bi tp i s v gii tch 11 nng cao#Nguyn V Thanh, Trn Minh Chin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a223tr.^b24cm#Nguyn V Thanh#Trn Minh Chin#263277#i s#Gii tch#Lp 11#Gi bi tp#Sch c th m#TDung## 00538000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500020033000550070034000880080005001220090026001270100 00500153011001500158005001600173005001700189013000700206020000800213020000700221 020001200228020001400240039000600254#VV10.11376#VV10.11377#34000#Vi?t#GI-103B#5 46.076#^214#Gii bi tp ho hc 11 nng cao#Hong Lng Ho, Nguyn Vn Duyn#^ aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a255tr.^b24cm#Hong Lng Ho#Nguyn Vn Duy n#263278#Ho hc#Lp 11#Gi bi tp#Sch c thm#TDung## 00603000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500020032000550030054000870070034001410080005001750090 02600180010000500206011001500211005001600226005001700242013000700259020000700266 020000700273020001300280020001400293039000600307#VV10.11378#VV10.11379#25000#Vi ?t#GI-103B#537.076#^214#Gii bi tp vt l 11 nng cao#Ti liu tham kho cho h c sinh Ban Khoa hc T nhin#Lng Quc Vinh, Trn Th Thu Cc#^aH.#^ai hc Q uc gia H Ni#2010#^a184tr.^b24cm#Lng Quc Vinh#Trn Th Thu Cc#263279#Vt l #Lp 11#Gii bi tp#Sch c thm#TDung## 00995000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020028000380030066000660070072001320080005002040090026002090100 00500235011001500240004001800255005001600273012007000289013000700359021017700366 02000100054302000130055303900060056602000240057202000160059600500120061200500180 0624005001500642#VV10.11380#16500#Vi?t#H428ŀ#^214#Hi & p mn hc chnh t r#Dng cho sinh vin cc trng trung hc chuyn nghip v dy ngh#Phm Quc T rung, V Th Thoa (ch.b.), o Th Ngc Minh, Phm Vn Lng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a150tr.^b21cm#Ti bn ln th 2#Phm Quc Trung#T sch Hc t p, nghin cu mn hc ngnh Khoa hc X hi v Nhn vn#263280#Gm nhng cu hi v p ngn gn, h thng, da theo yu cu v cu trc ca chng trnh mn h c chnh tr c ging dy trong cc trng trung hc chuyn nghip v dy ngh# Chnh tr#Sch hi p#TDung#Trung hc chuyn nghip#Trng dy ngh#V Th Thoa #o Th Ngc Minh#Phm Vn Lng## 00780000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330010015000380020031000530030060000840070039001440080005001830090 02600188010000500214011001500219004001800234005001500252013000700267021017500274 020001100449020001100460039000600471020001300477#VV10.11381#18000#Vi?t#H428 0#^214#Nguyn Th Hu#Hi & p tm l hc i cng#Dng cho hc vin v sinh v in cc trng i hc, cao ng#Nguyn Th Hu (ch.b.), L Minh Nguyt#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2010#^a154tr.^b21cm#Ti bn ln th 2#L Minh Nguyt#2632 81#Gm nhng cu hi v p ngn gn, bm st yu cu v cu trc mn hc tm l hc i cng, h thng ho ton b cc kin thc v khi qut nhng ni dung c bn ca mn hc#Tm l hc#Gio trnh#TDung#Sch hi p## 00940000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330010013000380020030000510030086000810070032001670080005001990090 02600204010000500230011001400235004001800249005001800267012007000285013000700355 021023600362020001000598020001100608039000600619020001300625#VV10.11382#14000#V i?t#H428Ŕ#^214#Trn Th Cc#Hi & p php lut i cng#Dng cho sinh vin cao hc, nghin cu sinh v sinh vin cc trng i hc, cao ng#Trn Th Cc , Nguyn Th Phng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a90tr.^b21cm#Ti bn l n th 2#Nguyn Th Phng#T sch Hc tp, nghin cu mn hc ngnh Khoa hc X hi v Nhn vn#263282#Gm nhng cu hi v p cung cp nhng khi nim chung n ht v cc hin tng nh nc v php lut, ng thi cp nht nhng ch trng , chnh sch mi ca ng, Nh nc cng nh cc quy nh mi trong cc vn bn quy phm php lut#Php lut#Gio trnh#TDung#Sch hi p## 00806000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010017000490020021000660070058000870080005001450090 02600150010000500176011001500181004002700196005001500223005001600238013000700254 02101630026102000110042402000100043502000100044502000080045502000110046303900060 0474#VV10.11383#VV10.11384#25500#Vi?t#T120L#150#^214#Nguyn Quang Un#Tm l h c i cng#Nguyn Quang Un (ch.b.), Trn Hu Luyn, Trn Quc Thnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a199tr.^b21cm#In ln th 17, c sa cha#Trn Hu Luy n#Trn Quc Thnh#263283#Trnh by nhng vn chung ca tm l hc. Phn tch v nhn thc v s hc, nhn cch v s hnh thnh nhn cch, s sai lch hnh vi c nhn v hnh vi x hi#Tm l hc#Nhn thc#Nhn cch#Hnh vi#Gio trnh#T Dung## 00817000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010014000550020030000690070014000990080005001130090 02600118010000500144011001500149015004800164004001800212013000700230021022100237 020000900458020002200467020000900489039000600498020001100504#VV10.11386#VV10.113 85#22500#Vi?t#103C#792.09597#^214#Trn Tr Trc#i cng ngh thut sn khu# Trn Tr Trc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a160tr.^b21cm#u ba sch gh i: Trng i hc Vn ho H Ni#Ti bn ln th 1#263284#Trnh by v vai tr, v tr, ngun gc ra i, nhng thnh phn c bn trong ngh thut sn khu. Hn h ng, xung t, th ti v hnh tng sn khu. Nhng c trng c bn ca ngh thut sn khu truyn thng Vit Nam#Sn khu#Sn khu truyn thng#Vit Nam#T Dung#Gio trnh## 00928000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010014000520020062000660070020001280080005001480090 02600153010000500179011001500184015004800199013000700247021029700254020002300551 020001400574020001100588020000900599020001200608039000600620#VV10.11387#VV10.113 88#45500#Vi?t#H250Q#005.74#^214# Quang Vinh#H qun tr c s d liu Microso ft Visual FoxPro v ng dng# Quang Vinh ch.b.#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni# 2010#^a259tr.^b24cm#u ba sch ghi: Trng i hc Vn ho H Ni#263285#Trnh by tng quan v h qun tr c s d liu. Hng dn s dng h qun tr c s d liu Microsoft Visual FoxPro to lp bng d liu, cp nht d liu, sp xp v ch mc, tm kim thng tin, thng k v trch lc d liu, quan h gia cc bng d liu, ngn ng truy vn c cu trc SQL#Phn mm Visual Foxpro#C s d liu#Gio trnh#ng dng#H qun tr#TDung## 00508000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020017000530070031000700080005001010090026001060100 00500132011001500137020000700152020000600159020000800165020001400173005001500187 005001500202013000700217039000600224#VV10.11389#VV10.11390#27000#Vi?t#H419T#530 .076#^214#Hc tt vt l 9#on Thanh Sn, L Th Thu Tm#^aH.#^ai hc Quc gi a H Ni#2010#^a192tr.^b24cm#Vt l#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#on Thanh Sn#L Th Thu Tm#263286#TDung## 00827000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200070 00348080005000410020069000460070012001150080005001270090011001320100005001430110 01500148020000900163001001200172015005800184013000700242021028500249020000900534 020001200543039000600555#VV10.11391#VV10.11392#Vi?t#NG454N#791.43#^214#Ngn ng to hnh in nh trong s pht trin ca k thut in nh#Ng To Kim#^aH.#^aS n khu#2009#^a132tr.^b21cm#in nh#Ng To Kim#u ba sch ghi: Trng i h c Sn khu in nh H Ni#263287#Gii thiu s ra i ca in nh. Qu trnh h on thin ngn ng to hnh in nh trong s pht trin ca k thut in nh. Cng ngh k thut s v tng lai pht trin ca in nh. Tin b k thut i n nh v truyn hnh hin i v nhng vn t ra i vi in nh Vit Nam#T o hnh#K thut s#TDung## 00727000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450020031000500070013000810080005000940090011000990100005001100110 01500115020001900130020000900149001001300158015005000171013000700221021017600228 020000800404039000600412020001400418020000500432#VV10.11393#VV10.11394#Vi?t#G434 P#895.9222009#^214#Gp phn tm hiu tc gia cho#L Vit Hng#^aH.#^aSn khu#2 009#^a302tr.^b21cm#Nghin cu vn hc#Vit Nam#L Vit Hng#TTS ghi: Trng i hc Sn khu in nh H Ni#263288#Nghin cu nhng gi tr ngh thut v phon g cch vn chng trong sng tc ca ba tc gi vit kch bn cho sn khu cho. l Nguyn nh Ngh, Hoi Giao v Trn nh Ngn#Tc gi#TDung#Nh vit kch #Cho## 00919000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400020021000450070014000660080005000800090011000850100005000960110 01500101020000900116020000800125001001400133015006100147013000700208021042100215 020001100636039000600647#VV10.11395#VV10.11396#Vi?t#L600L#792.01#^214#L lun s n khu ho#Phm Duy Khu#^aH.#^aSn khu#2009#^a535tr.^b21cm#Sn khu#L lun#Ph m Duy Khu#u ba sch ghi: Trng i hc Sn khu v in nh H Ni#263289# Trnh by mt cch h thng nhng vn l thuyt c bn ca ngh thut sn kh u ho nh: hnh thc trnh din i chng; bn cht, i tng phn nh v cc h nh thc ch yu ca ngh thut sn khu ho; quy trnh bin kch, dn dng mt cuc trnh din chuyn sn khu ho; vai tr ca ho s thit k m thut v ca m nhc, ma trong vic t chc cc cuc trnh din s kin, l hi v chuy n sn khu ho...#Gio trnh#TDung## 00693000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020027000440070017000710080005000880090011000930100005001040110 01500109020001000124020000900134001001700143013000700160015005000167021019600217 039000600413020000800419#VV10.11397#VV10.11398#Vi?t#L302S#770.9#^214#Lch s nhi p nh th gii#Trn Mnh Thng#^aH.#^aSn khu#2009#^a322tr.^b21cm#Nhip nh#T h gii#Trn Mnh Thng#263290#TTS ghi: Trng i hc Sn khu in nh H N i#Gii thiu s ra i ca ngh thut nhip nh v nhng pht minh v chic my nh. Phng php chp nh ca Daguerra, Fox Talbot. Thnh tu v mi quan h gi a nhip nh v ngh thut to hnh...#TDung#Lch s## 00622000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510020012000560070021000680080005000890090019000940100 00500113011001500118020000700133020000900140001001000149013000700159021014500166 020001500311020001200326039000600338#VV10.11399#VV10.11400#70000#Vi?t#H110B#394 .269597#^214#Ht b tro#Trn Hng s.t., b.s.#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a369 tr.^b21cm#L hi#Vit Nam#Trn Hng#263291#Gii thiu cc nghi l v vic t ch c l hi cu ng ca ng dn vng bin Vit Nam. Cc bi ht v nghi l din x ng ht b tro trong l hi#L hi cu ng#Ht b tro#TDung## 00442000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020021000550070013000760080005000890090019000940100 00500113011001400118020001700132020000900149020000400158001001300162013000700175 039000600182#VN10.03136#VN10.03137#30000#Vi?t#TH460V#895.9221#^214#Th vit tro ng album#Phm Quc Ca#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a71tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Phm Quc Ca#263292#TDung## 00592000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820012000418080005000530020026000580030004000840070045000880080005001330090 01900138010000500157011001500162020001700177020000900194020000400203005001400207 005001500221005001100236005001200247005000600259013000700265039000600272#VN10.03 138#VN10.03139#45000#Vi?t#NH556D#895.9221008#^214#Nhng dng sng cng chy#Th #T Ngc Thch, V Thnh Chung, Kim Chung...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a191 tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T Ngc Thch#V Thnh Chung#Kim Chung# Trng Khnh#H C#263293#TDung## 00576000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010015000540020007000690070015000760080005000910090 01900096010000500115011001500120020000900135020000900144020000700153039000400160 013000700164021011800171020000900289#VN10.03140#VN10.03141#42000#Vi?t#H452K#791 .4302#^214#Phm ng Khoa#Hi k#Phm ng Khoa#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a2 30tr.^b19cm#o din#Vit Nam#Hi k#Mai#263294#Vit v tiu s, cuc i ca o din, ngh s nhn dn Phm Vn Khoa v mt s bi vit ca cc tc gi khc v ng#in nh## 00457000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010014000560020019000700030004000890070014000930080 00500107009001900112010000500131011001400136020001700150020000900167020000400176 039000400180013000700184#VN10.03142#VN10.03143#25000#Vi?t#NG460N#895.92214#^214 #Phm nh Qu#Ng ngng li bin#Th#Phm nh Qu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010 #^a56tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#263295## 00628000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020008000570030040000650070042001050080005001470090 01900152010000500171011002500176020001700201020000900218020000400227039000400231 005001500235005000900250005001300259005001700272005001800289013000700307#VN10.03 144#VN10.03145#45000#Vi?t#H452N#895.9221408#^214#Hi ng#Tuyn th vn trn di n n Ngoisaoblog#L Th Lan Anh, Phm Anh, L Minh Dung...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a117tr., 3tr. nh^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#L Th Lan A nh#Phm Anh#L Minh Dung#Nguyn c Duyn#Phong Thanh Dng#263296## 00479000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010022000560020024000780030004001020070022001060080 00500128009001900133010000500152011001500157020001700172020000900189020000400198 039000400202013000700206#VN10.03147#VN10.03146#29000#Vi?t#NG452N#895.92214#^214 #Nguyn Th Thu Ngoan#Ngi nh khng bnh yn#Th#Nguyn Th Thu Ngoan#^aH.#^a Nxb. Hi Nh vn#2010#^a112tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#263297## 00432000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010007000540020009000610030004000700070007000740080 00500081009001900086010000500105011001500110020001700125020000900142020000400151 039000400155013000700159#VN10.03148#VN10.03149#30000#Vi?t#B452T#895.9221#^214#L Mai#Bi tnh#Th#L Mai#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a126tr.^b19cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#Mai#263298## 00419000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420010010000470020009000570030004000660070010000700080005000800090 01900085010000500104011001500109013000700124020001700131020000900148020000400157 039000400161#VN10.03150#VN10.03151#Vi?t#T312Q#895.9221#^214#Hng ip#Tnh qu#T h#Hng ip#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a115tr.^b19cm#263299#Vn hc hin i #Vit Nam#Th#Mai## 00634000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820012000428080005000540010013000590020016000720030007000880070013000950080 00500108009001900113010000500132011001500137013000700152020001700159020000900176 020000700185039000400192021016000196#VN10.03152#VN10.03153#50000#Vi?t#GI-435M#8 95.9228403#^214#Phong Nguyn#Git mu thing#Bt k#Phong Nguyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a179tr.^b19cm#263300#Vn hc hin i#Vit Nam#Bt k#Mai#Gm cc cu chuyn i thng v nhng nhn vt, s vic, a danh Nha Trang m tc gi chng kin v ghi li trong thi gian sinh sng v lm vic ti ni y## 00445000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010009000550020018000640030004000820070009000860080 00500095009001900100010000500119011001400124020001700138020000900155020000400164 039000400168013000700172#VN10.03154#VN10.03155#29000#Vi?t#L506B#895.92214#^214# Minh Tm#Lc bt lng choa#Th#Minh Tm#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a54tr.^b16 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#263301## 00432000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440010011000490020018000600030004000780070011000820080005000930090 01900098010000500117011001500122020001700137020000900154020000400163039000400167 013000700171#VN10.03156#VN10.03157#Vi?t#N452N#895.922134#^214#V Vn Tr#Ni nh khng ma#Th#V Vn Tr#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a127tr.^b19cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#Mai#263302## 00457000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010015000550020017000700030004000870070015000910080 00500106009001900111010000500130011001500135020001700150020000900167020000400176 039000400180013000700184#VV10.11401#VV10.11402#25000#Vi?t#452B#895.92214#^214# Nguyn Vn Gia#i b thi gian#Th#Nguyn Vn Gia#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010# ^a118tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#263303## 00434000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010007000560020009000630030004000720070007000760080 00500083009001900088010000500107011001500112020001700127020000900144020000400153 039000400157013000700161#VV10.11404#VV10.11403#30000#Vi?t#TH300T#895.92214#^214 #V Du#Th thm#Th#V Du#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a135tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#263304## 00451000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010013000540020007000670030004000740070013000780080 00500091009001900096010000500115011002400120020001700144020000900161020000400170 039000400174013000700178#VV10.11405#VV10.11406#27000#Vi?t#B460D#895.9221#^214#T hn Vn Tp#B di#Th#Thn Vn Tp#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a92tr., 2tr. nh^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#263305## 00448000000000265000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820009000398080005000480010012000530020017000650030004000820070012000860080 00500098009001900103010000500122011001400127020001700141020000900158020000400167 039000400171013000700175#VV10.11407#VV10.11408#25000#Vi?t#M200T#895.9221#^214#Ng uyn Hot#M tc vo chiu#Th#Nguyn Hot#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a99tr.^ b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#263306## 00451000000000265000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820010000408080005000500010015000550020012000700030004000820070015000860080 00500101009001900106010000500125011001400130020001700144020000900161020000400170 039000400174013000700178#VV10.11409#VV10.11410#40000#Vi?t#NG452N#895.92214#^214# Hong V Thut#Ngi nh c#Th#Hong V Thut#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a96t r.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#263307## 00456000000000265000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490010014000540020020000680030004000880070014000920080 00500106009001900111010000500130011001400135020001700149020000900166020000400175 039000400179013000700183#VV10.11411#VV10.11412#35000#Vi?t#S455T#895.92214#^214#L Thnh Ngh#Sng tri khng li#Th#L Thnh Ngh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010# ^a98tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#263308## 00437000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420010012000470020024000590030004000830070012000870080005000990090 01900104010000500123011001400128020001700142020000900159020000400168039000400172 013000700176#VV10.11413#VV10.11414#Vi?t#B113L#895.9221#^214#Bi Kim Anh#Bc ln ngn gi m cn#Th#Bi Kim Anh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a62tr.^b20cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Mai#263309## 00472000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010018000560020009000740030012000830070018000950080 00500113009001900118010000500137011001500142020001700157020000900174020001200183 039000400195013000700199#VV10.11415#VV10.11416#72000#Vi?t#TH126T#895.92234#^214 #Nguyn Thin Lun#Thy tr#Tiu thuyt#Nguyn Thin Lun#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2010#^a504tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Mai#263310## 00447000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010014000550020026000690030004000950070014000990080 00500113009001900118010000500137011001400142020001700156020000900173020000400182 013000700186#VV10.11417#VV10.11418#30000#Vi?t#M501T#895.92214#^214#Hunh Kim B u#Ma thu bit th ra hng#Th#Hunh Kim Bu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a92t r.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#263311## 00715000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820011000418080005000520010010000570020035000670070010001020080005001120090 01900117010000500136011002600141013000700167021016100174020001900335020001700354 020000900371020000800380020000900388039000400397020001200401#VV10.11419#VV10.114 20#54000#Vi?t#TR400C#895.922332#^214#Ngc Trai#Tr chuyn vi nh vn Nguyn Tu n#Ngc Trai#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a191tr., 12tr. nh^b20cm#263312#Gm c c bi vit ca tc gi v cuc i, s nghip, gi tr ngh thut trong cc tc phm ca nh vn Nguyn Tun v nhng hi c, k nim ca mi ngi v ng#Nghi n cu vn hc#Vn hc hin i#Tc phm#Nh vn#Vit Nam#Mai#Nguyn Tun## 00667000000000325000450002600110000002600110001102000170002202000110003902000170 00500390004000670140007000710190005000781810007000830820006000908080005000960010 01000101002002100111003001500132007004500147022000400192221002000196008000500216 00900450022101000050026601100150027100600220028601900160030801300070032400500100 0331#VV10.11421#VV10.11422#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn kim hip#Mai#7500 0#Vi?t#PH431T#895.1#^214#Long Nhn#Phong thn song long#Truyn v hip#Long Nh n ; Nhm dch: Bin Hoang hip khch#T.2#Qu k ca yu nhn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2010#^a416tr.^b21cm#Bin Hoang hip khch#Dch Tr ung Quc#263313#Long Nhn## 00670000000000325000450002600110000002600110001102000170002202000110003902000170 00500390004000670140007000710190005000781810007000830820006000908080005000960010 01000101002002100111003001500132007004500147022000400192221002300196008000500219 00900450022401000050026901100150027400600220028901900160031101300070032700500100 0334#VV10.11423#VV10.11424#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn kim hip#Mai#7900 0#Vi?t#PH431T#895.1#^214#Long Nhn#Phong thn song long#Truyn v hip#Long Nh n ; Nhm dch: Bin Hoang hip khch#T.3#Bng ho lun hi ngc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2010#^a444tr.^b21cm#Bin Hoang hip khch#Dch Trung Quc#263314#Long Nhn## 00669000000000325000450002600110000002600110001102000170002202000110003902000170 00500390004000670140007000710190005000781810007000830820006000908080005000960010 01000101002002100111003001500132007004500147022000400192221002200196008000500218 00900450022301000050026801100150027300600220028801900160031001300070032600500100 0333#VV10.11426#VV10.11425#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn kim hip#Mai#7900 0#Vi?t#PH431T#895.1#^214#Long Nhn#Phong thn song long#Truyn v hip#Long Nh n ; Nhm dch: Bin Hoang hip khch#T.4#c k ca qu phng#^aH.#^aNxb. Hi N h vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2010#^a439tr.^b21cm#Bin Hoang hip khch#Dch Trung Quc#263315#Long Nhn## 00657000000000325000450002600110000002600110001103900040002201400070002601900050 00331810006000380820004000448080005000480010021000530020019000740030012000930070 04500105022000400150221002100154008000500175009004500180010000500225011001500230 02000170024502000030026202000120026500600180027701900080029501300070030300500210 0310#VV10.11427#VV10.11428#Mai#62000#Vi?t#K309N#813#^214#Von Ziegesar, Cecily#K iu n lm chuyn#Tiu thuyt#Cecily von Ziegesar ; Nguyn Trng Qu dch#T.3# iu g em cng mun#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2010#^a284 tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Nguyn Trng Qu#Dch M#263316#Von Z iegesar, Cecily## 00654000000000325000450002600110000002600110001103900040002201400070002601900050 00331810006000380820004000448080005000480010021000530020019000740030012000930070 04500105022000400150221001800154008000500172009004500177010000500222011001500227 02000170024202000030025902000120026200600180027401900080029201300070030000500210 0307#VV10.11429#VV10.11430#Mai#67000#Vi?t#K309N#813#^214#Von Ziegesar, Cecily#K iu n lm chuyn#Tiu thuyt#Cecily von Ziegesar ; Nguyn Trng Qu dch#T.4#B i v em cao gi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2010#^a318tr. ^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Nguyn Trng Qu#Dch M#263317#Von Zieg esar, Cecily## 01093000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440010014000490020161000630070051002240080005002750090019002800100 00500299011002400304015008000328005001600408005001300424013000700437021023100444 02000070067502000170068202000080069902000030070702000100071002000090072002000220 0729039000400751#VV10.11431#VV10.11432#Vi?t#T103L#355.009597#^214#ng nh n# Ti liu tuyn truyn 5 nm ngy hi ton dn bo v an ninh t quc (19/8/2005 - 19/8/2010), k nim 60 nm ngy thnh lp cng an x (10/10/1950 - 10/10/2010) #B.s.: ng nh n, Nguyn Vn Tho, Ng Minh Sn#^aH.#^aCng an nhn dn#2010 #^a87tr., 5tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban ch o Phong tro ton dn bo v an nin h t quc tnh Vnh Phc#Nguyn Vn Tho#Ng Minh Sn#263318#Gm cc vn bn ch o ca ng, Nh nc, Chnh ph v ca tnh Vnh Phc, cng qu trnh hnh th nh pht trin ca phong tro ton dn bo v an ninh t quc v cng tc xy d ng lc lng cng an x trn a bn tnh Vnh Phc#Bo v#An ninh quc gia#Cng an#X#Vnh Phc#Vit Nam#Ti liu tuyn truyn#Mai## 01016000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200130 00338080005000460010016000510020103000670070049001700080005002190090019002240100 00500243011002500248015004900273005001600322005000900338013000700347021026500354 02000080061902000080062702000100063502000030064502000090064802000100065702000070 0667039000400674#VV10.11433#VV10.11434#Vi?t#X126D#355.00959731#^214#Nguyn Duy N gc#Xy dng x, th trn an ton v an ninh nng thn trn a bn huyn Thanh Tr gii php v kin ngh#B.s.: Nguyn Duy Ngc, Nguyn nh Th, Phan Tn#^aH. #^aCng an nhn dn#2010#^a255tr., 8tr. nh^b21cm#TTS ghi: Huyn u - HND - UB ND huyn Thanh Tr#Nguyn nh Th#Phan Tn#263319#Khi qut v huyn Thanh Tr v cc khi nim v an ton, an ninh nng thn, x, th trn. Trnh by thc tr ng an ninh, trt t trn a bn th H Ni v huyn Thanh Tr nhng nm i mi v nhng gii php xy dng "x, th trn an ton v an ninh nng thn"#An t on#An ninh#Nng thn#X#Th trn#Thanh Tr#H Ni#Mai## 01160000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440020060000490070054001090080005001630090019001680100005001870110 01500192015007400207005001600281005001400297005001300311005001600324005002000340 013000700360021045000367020000800817020000800825020000900833039000400842#VV10.11 435#VV10.11436#Vi?t#C455A#363.209597#^214#Cng an nhn dn 65 nm xy dng, chi n u v trng thnh#B.s.: Nguyn Vn Ton, Trn Cao Kiu, o Anh Tun...#^aH. #^aCng an nhn dn#2010#^a701tr.^b24cm#TTS ghi: B Cng an. Tng cc Xy dng lc lng. Cc Cng tc chnh tr#Nguyn Vn Ton#Trn Cao Kiu#o Anh Tun#n g Vng Hng#Nguyn Th Thu Hng#263320#Gii thiu qu trnh chin u, xy dng , trng thnh v nhng thnh tu t c ca lc lng cng an nhn dn qua c c giai on: ra i, bo v chnh quyn cch mng non tr v chun b chng thc dn Php xm lc (8/1945-12/1946); khng chin chng thc dn Php xm lc (1 2/1946-7/1954); khng chin chng M cu nc (7/1954-4/1975); xy dng v bo v t quc Vit Nam XHCN; i mi, cng nghip ho, hin i ho t nc (12/198 6-7/2010)#Lch s#Cng an#Vit Nam#Mai## 01005000000000337000450002600110000001900050001118100070001608200090002380800050 00320020053000370070050000900080012001400090007001520100005001590110025001640050 01500189005001700204005001300221005001500234005000900249013000700258021026600265 02000170053102000210054802000100056902000090057902000220058802000100061003900040 0620015004300624#VV10.11437#Vi?t#CH305T#959.7043#^214#Chin thng Ni Thnh ng ha v bi hc kinh nghim#Nguyn c Hi, Nguyn Trung Thu, o Duy Minh...#^aQ ung Nam#^aKnxb#2010#^a375tr., 7tr. nh^b24cm#Nguyn c Hi#Nguyn Trung Thu# o Duy Minh#Nguyn Mnh H#H Khang#263321#Gm cc bi tham lun nh gi mt cc h khoa hc v v tr, ngha v bi hc lch s to ln ca chin thng Ni Thn h, vai tr v s tc ng i vi cng tc khng chin chng M cu nc ca qu n v dn Qung Nam ni ring, qun v dn Khu 5, min Nam ni chung#Lch s hin i#Khng chin chng M#Qung Nam#Vit Nam#Chin thng Ni Thnh#Tham lun#Mai #TTS ghi: Vin Lch s qun s Vit Nam...## 00445000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010012000540020014000660030004000800070012000840080 00500096009001800101010000500119011001400124020001700138020000900155020000400164 039000400168013000700172#VN10.03199#VN10.03200#25000#Vi?t#C107#895.9221#^214#T rn c #Cnh ng my#Th#Trn c #^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a55tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#263322## 00462000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820010000428080005000520010022000570020008000790030004000870070022000910080 00500113009001800118010000500136011001400141020001700155020000900172020000400181 039000400185013000700189#VN10.03201#VN10.03202#18500#Vi?t#GI-550L#895.92214#^21 4#Nguyn Th Minh Thng#Gi la#Th#Nguyn Th Minh Thng#^aH.#^aVn ho dn tc #2010#^a96tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#263323## 00784000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020027000570030004000840070073000880080005001610090 01800166010000500184011001500189020001700204020000900221020000400230039000400234 01500950023800500080033300500160034100500140035700500120037100500130038301300070 0396005001500403005001600418#VN10.03203#VN10.03204#35000#Vi?t#H450G#895.9221008 #^214#H gm hng sc ngn nm#Th#Duy Anh, Nguyn Hng Anh, L Th T Anh... ; Tuyn chn: Nguyn Phong...#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a111tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#TTS ghi: U ban Mt trn T quc Vit Nam qun Hon Kim. Cu lc b th ca Hng sc H Gm#Duy Anh#Nguyn Hng Anh#L Th T Anh# Nguyn Bng#Nguyn Phong#263324#ng Ngc Ton#Phm Thanh Liu## 00445000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010010000540020017000640030004000810070010000850080 00500095009001800100010000500118011001500123020001700138020000900155020000400164 039000400168013000700172#VN10.03206#VN10.03205#20000#Vi?t#T312G#895.9221#^214#K im Tuyn#Tnh gi cho th#Th#Kim Tuyn#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a111tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#263325## 00853000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010011000550020058000660030074001240070022001980040 01300220008000500233009001800238010000500256011001500261021014900276020001800425 020000900443020000900452039000400461020005600465013000700521020001100528#VN10.03 207#VN10.03208#20000#Vi?t#TR121T#959.7024#^214#H c Th#Trn triu Hng o i Vng trong tm thc dn tc Vit#Tc phm c gii B Vn hc ngh thut L ng Th Vinh nm 2002, Nam nh#H c Th s.t., b.s.#In ln th 7#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a159tr.^b19cm#S lc v Trn triu v quan h dng tc. Gii thi u Trn triu Hng o i Vng trong s nghip vn tr - v cng v trong tm thc dn tc Vit#Lch s trung i#Nh Trn#Vit Nam#Mai#Trn Hng o, Danh t ng nh Trn, 1226-1300, Vit Nam#263326#Danh tng## 00798000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520010013000570020020000700030030000900070023001200040 01300143008000500156009001800161010000500179011001500184021021400199020001800413 020000900431020000400440020002000444020000900464039000400473013000700477#VV10.11 442#VV10.11443#25000#Vi?t#H407#959.7024092#^214#Trng Khnh#Hong triu Tr n#Ci ngun - n tng dn gian#Trng Khnh s.t, b.s.#In ln th 6#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a214tr.^b21cm#Gii thiu mt s nt v qu hng Nh Trn; bi cnh lch s v s nghip ca cc v vua thi k ny nh Trn Thi Tng, Trn T hnh Tng, Trn Hin Tng, Trn D Tng... v n tng v mt triu trong dn gian#Lch s trung i#Nh Trn#Vua#Tn ngng dn gian#Vit Nam#Mai#263327## 00649000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200110 00348080005000450010013000500020019000630290016000820070076000980080005001740090 01800179010000500197011001500202015004100217006001500258006001300273013000700286 020001700293020001300310020000900323020001100332039000400343#VV10.11444#VV10.114 45#Vi?t#TR527K#398.209597#^214#Qun Vi Min#Truyn Khun Chng#Lai Khn Chng#Q un Vi Min (ch.b.) ; S.t., dch, gii thiu: L Khnh Xuyn, Sm Vn Bnh#^aH.# ^aVn ho dn tc#2010#^a432tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#L Khnh Xuyn#Sm Vn Bnh#263328#Vn hc dn gian#Dn tc Thi#Vit Nam#Truyn th#Mai## 00855000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440010014000490020047000630070028001100080005001380090018001430100 00500161011001600166015004100182005001300223013000700236021024700243020001800490 020000900508020001300517020001000530020000900540039000400549#VV10.11446#VV10.114 47#Vi?t#H454N#392.509597#^214#Lng Th i#Hn nhn truyn thng dn tc Thi in Bin#Lng Th i, L Xun Hinh#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a1049tr.^b21 cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#L Xun Hinh#263329#Gii thiu cc k in thc c bn v hn nhn truyn thng dn tc Thi in Bin nh: Hnh thc tm hiu ca i trai gi, cc bc l tc hi, l tc r, l tc kt hn, l trao o i nhp ma nh bn chng v l cng hn t n cng sinh thnh#Vn ho c truyn#Hn nhn#Dn tc Thi#in Bin#Vit Nam#Mai## 00741000000000253000450002600110000001900050001118100060001608200080002280800050 00300020046000350030069000810080005001500090018001550100005001730110015001780150 04400193039000400237021020100241020000800442020000800450020001500458020000700473 013000700480#VV10.11438#Vi?t#S450T#378.597#^214#S tay sinh vin hc k I nm h c 2010 - 2011#Dng cho sinh vin i hc Kho 5, h chnh quy theo hc ch tn c h#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a211tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghi p H Ni#Hoa#Trnh by mt s im mi trong qui ch o to ca trng i hc Cng nghip H Ni. K hoch hc tp v thi hc k I nm hc 2010 - 2011, k ho ch o to, qui trnh ng k hc tp, thi kho biu#o to#Hc tp#Trng i hc#S tay#263330## 00599000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200080 00288080005000360020030000410070070000710220004001410080005001450090011001500100 00500161011001400166020001000180020000900190020000600199020001400205005001700219 005001500236005001700251005001800268039000400286013000700290#VV10.11439#9500#Vi ?t#V460L#372.652#^214#V luyn vit ting Anh lp 1#Nguyn Song Hng, Phm Trng t, Nguyn Ngc Bch, Nguyn Quang Vinh#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a47tr.^b24cm #Ting Anh#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Nguyn Song Hng#Phm Trng t#Nguyn N gc Bch#Nguyn Quang Vinh#Hoa#263331## 00599000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200080 00288080005000360020030000410070070000710220004001410080005001450090011001500100 00500161011001400166020001000180020000900190020000600199020001400205005001700219 005001500236005001700251005001800268039000400286013000700290#VV10.11440#9500#Vi ?t#V460L#372.652#^214#V luyn vit ting Anh lp 1#Nguyn Song Hng, Phm Trng t, Nguyn Ngc Bch, Nguyn Quang Vinh#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a47tr.^b24cm #Ting Anh#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Nguyn Song Hng#Phm Trng t#Nguyn N gc Bch#Nguyn Quang Vinh#Hoa#263332## 00498000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020028000390070014000670080005000810090011000860100005000970110 01400102039000400116020000500120020000600125020000600131020000800137020001000145 004001800155020001400173005001400187013000700201#VV10.11441#8000#Vi?t#H419B#372 .7#^214#Hc bng nhn lp 2 lp 3#ng Th Bnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a52tr.^b 24cm#Hoa#Ton#Lp 2#Lp 3#Bi tp#Bng tnh#Ti bn ln th 2#Sch c thm#ng Th Bnh#263333## 00604000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400070076000610080005001370090011001420100005001530110 01400158039000400172020000800176020000600184020000800190004001800198020001400216 005001300230005001500243005002000258005001700278013000700295#VV10.11448#2900#Vi ?t#V460B#372.83#^214#V bi tp o c 2#Lu Thu Thu (ch.b.), Nguyn Hu Hp, Trn Th Xun Hng, Trn Th T Oanh#^aH.#^aGio dc#2010#^a48tr.^b24cm#Hoa#o c#Lp 2#Bi tp#Ti bn ln th 7#Sch c thm#Lu Thu Thu#Nguyn Hu Hp#T rn Th Xun Hng#Trn Th T Oanh#263334## 00632000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070066000760220004001420040018001460080 00500164009001100169010000500180011001400185020000500199020000600204020000800210 02000140021800500140023200500190024600500160026500500140028103900040029501300070 0299#VV10.11449#VV10.11450#14500#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp cui tun ton 2 # Trung Hiu, Trn Th Kim Cng, Nguyn Ngc Hi, Trung Kin#T.1#Ti bn l n th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a95tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu#Trn Th Kim Cng#Nguyn Ngc Hi# Trung Kin#Hoa#263335## 00632000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070066000760220004001420040018001460080 00500164009001100169010000500180011001400185020000500199020000600204020000800210 02000140021800500140023200500190024600500160026500500140028103900040029501300070 0299#VV10.11451#VV10.11452#14500#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp cui tun ton 2 # Trung Hiu, Trn Th Kim Cng, Nguyn Ngc Hi, Trung Kin#T.2#Ti bn l n th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a95tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu#Trn Th Kim Cng#Nguyn Ngc Hi# Trung Kin#Hoa#263336## 00539000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510030049000810070011001300080005001410090 01100146010000500157011001400162039000400176020000500180020000600185005001100191 020000800202004001800210020001400228013000700242#VV10.11453#VV10.11454#10500#Vi ?t#T406B#372.7#^214#Ton bi dng hc sinh lp 2#Theo chng trnh mi ca B G io dc v o to#Nguyn ng#^aH.#^aGio dc#2010#^a95tr.^b24cm#Hoa#Ton#Lp 2# Nguyn ng#Bi tp#Ti bn ln th 3#Sch c thm#263337## 00599000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200080 00288080005000360020030000410070070000710220004001410080005001450090011001500100 00500161011001400166020001000180020000900190020000600199020001400205005001700219 005001500236005001700251005001800268039000400286013000700290#VV10.11455#9500#Vi ?t#V460L#372.652#^214#V luyn vit ting Anh lp 2#Nguyn Song Hng, Phm Trng t, Nguyn Ngc Bch, Nguyn Quang Vinh#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a47tr.^b24cm #Ting Anh#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Nguyn Song Hng#Phm Trng t#Nguyn N gc Bch#Nguyn Quang Vinh#Hoa#263338## 00599000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200080 00288080005000360020030000410070070000710220004001410080005001450090011001500100 00500161011001400166020001000180020000900190020000600199020001400205005001700219 005001500236005001700251005001800268039000400286013000700290#VV10.11456#9500#Vi ?t#V460L#372.652#^214#V luyn vit ting Anh lp 2#Nguyn Song Hng, Phm Trng t, Nguyn Ngc Bch, Nguyn Quang Vinh#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a47tr.^b24cm #Ting Anh#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Nguyn Song Hng#Phm Trng t#Nguyn N gc Bch#Nguyn Quang Vinh#Hoa#263339## 00540000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510030049000810070011001300080005001410090 01100146010000500157011001500162039000400177020000500181020000600186005001100192 020000800203004001800211020001400229013000700243#VV10.11457#VV10.11458#15000#Vi ?t#T406B#372.7#^214#Ton bi dng hc sinh lp 3#Theo chng trnh mi ca B G io dc v o to#Nguyn ng#^aH.#^aGio dc#2010#^a144tr.^b24cm#Hoa#Ton#Lp 3 #Nguyn ng#Bi tp#Ti bn ln th 3#Sch c thm#263340## 00472000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200080 00298080005000370020027000420070017000690080005000860090011000910100005001020110 01500107039000400122020001000126020000600136005001700142020000800159004001800167 020001400185013000700199#VV10.11459#18000#Vi?t#V460B#372.652#^214#V bi tp ti ng Anh lp 3#Nguyn Quc Tun#^aH.#^aGio dc#2010#^a106tr.^b24cm#Hoa#Ting Anh #Lp 3#Nguyn Quc Tun#Bi tp#Ti bn ln th 2#Sch c thm#263341## 00633000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070066000760220004001420040018001460080 00500164009001100169010000500180011001500185020000500200020000600205020000800211 02000140021900500140023300500190024700500160026600500140028203900040029601300070 0300#VV10.11460#VV10.11461#15600#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp cui tun ton 3 # Trung Hiu, Trn Th Kim Cng, Nguyn Ngc Hi, Trung Kin#T.1#Ti bn l n th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a104tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu#Trn Th Kim Cng#Nguyn Ngc Hi# Trung Kin#Hoa#263342## 00632000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070066000760220004001420040018001460080 00500164009001100169010000500180011001400185020000500199020000600204020000800210 02000140021800500140023200500190024600500160026500500140028103900040029501300070 0299#VV10.11462#VV10.11463#13800#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp cui tun ton 3 # Trung Hiu, Trn Th Kim Cng, Nguyn Ngc Hi, Trung Kin#T.2#Ti bn l n th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a91tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu#Trn Th Kim Cng#Nguyn Ngc Hi# Trung Kin#Hoa#263343## 00494000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020017000510070017000680220004000850040018000890080 00500107009001100112010000500123011001500128020000500143020000600148020000800154 020001400162005001700176039000400193013000700197#VV10.11464#VV10.11465#16500#Vi ?t#L527T#372.7#^214#Luyn tp ton 3#Nguyn Danh Ninh#T.1#Ti bn ln th 1#^aH. #^aGio dc#2010#^a131tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Danh Nin h#Hoa#263344## 00494000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020017000510070017000680220004000850040018000890080 00500107009001100112010000500123011001500128020000500143020000600148020000800154 020001400162005001700176039000400193013000700197#VV10.11466#VV10.11467#20000#Vi ?t#L527T#372.7#^214#Luyn tp ton 3#Nguyn Danh Ninh#T.2#Ti bn ln th 1#^aH. #^aGio dc#2010#^a163tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Danh Nin h#Hoa#263345## 00614000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200080 00298080005000370020030000420070070000720080005001420090011001470100005001580110 01400163039000400177020001000181020000600191005001700197020000900214004001800223 020001400241005001500255005001700270005001800287013000700305#VV10.11468#16000#V i?t#V460L#372.652#^214#V luyn vit ting Anh lp 3#Nguyn Song Hng, Phm Trn g t, Nguyn Ngc Bch, Nguyn Quang Vinh#^aH.#^aGio dc#2010#^a83tr.^b24cm#Ho a#Ting Anh#Lp 3#Nguyn Song Hng#Tp vit#Ti bn ln th 1#Sch c thm#Phm Trng t#Nguyn Ngc Bch#Nguyn Quang Vinh#263346## 00729000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530290015000730070055000880220004001430040 01800147008000500165009001100170010000500181011001500186015003300201020001000234 02000060024402000220025002000150027200500170028700500080030400500170031200500130 0329005001400342039000400356013000700360#VV10.11469#VV10.11470#45700#Vi?t#L207L #372.652#^214#Let's learn English#Sch gio vin#Nguyn Quc Tun (ch.b.), Phan H, Th Ngc Hin...#Q.3#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a121tr.^b24c m#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 3#Phng php ging dy#Sch gi o vin#Nguyn Quc Tun#Phan H# Th Ngc Hin#o Ngc Lc#Lim, Clarence#Hoa #263347## 00615000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200080 00298080005000370020030000420070070000720080005001420090011001470100005001580110 01500163039000400178020001000182020000600192005001700198020000900215004001800224 020001400242005001500256005001700271005001800288013000700306#VV10.11471#16500#V i?t#V460L#372.652#^214#V luyn vit ting Anh lp 4#Nguyn Song Hng, Phm Trn g t, Nguyn Ngc Bch, Nguyn Quang Vinh#^aH.#^aGio dc#2010#^a103tr.^b24cm#H oa#Ting Anh#Lp 4#Nguyn Song Hng#Tp vit#Ti bn ln th 1#Sch c thm#Ph m Trng t#Nguyn Ngc Bch#Nguyn Quang Vinh#263348## 00633000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070066000760220004001420040018001460080 00500164009001100169010000500180011001500185020000500200020000800205020000600213 02000140021900500140023300500190024700500160026600500140028203900040029601300070 0300#VV10.11472#VV10.11473#19200#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp cui tun ton 4 # Trung Hiu, Trn Th Kim Cng, Nguyn Ngc Hi, Trung Kin#T.2#Ti bn l n th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a132tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 4#Sch c thm# Trung Hiu#Trn Th Kim Cng#Nguyn Ngc Hi# Trung Kin#Hoa#263349## 00615000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070061000760220004001370040018001410080 00500159009001100164010000500175011001500180020000500195020000600200020000800206 02000140021400500130022800500110024100500130025200500130026503900040027801300070 0282#VV10.11474#VV10.11475#17000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh ton 5 # nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Vn Dng, V Mai Hng#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a120tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#V Vn Dng#V Mai Hng#Hoa#263350## 00618000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200080 00298080005000370020030000420070070000720080005001420090011001470100005001580110 01500163039000400178020001000182020000600192005001700198020000900215004002100224 020001400245005001500259005001700274005001800291013000700309#VV10.11476#16900#V i?t#V460L#372.652#^214#V luyn vit ting Anh lp 5#Nguyn Song Hng, Phm Trn g t, Nguyn Ngc Bch, Nguyn Quang Vinh#^aH.#^aGio dc#2010#^a103tr.^b24cm#H oa#Ting Anh#Lp 5#Nguyn Song Hng#Tp vit#In ti bn ln th 1#Sch c thm# Phm Trng t#Nguyn Ngc Bch#Nguyn Quang Vinh#263351## 00685000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510030049000810070071001300080005002010090 01100206010000500217011001500222039000400237020000500241020000600246005001100252 02000080026300400180027102000140028900500140030300500200031700500150033701300070 0352#VV10.11477#VV10.11478#18000#Vi?t#T406B#372.7#^214#Ton bi dng hc sinh lp 5#Theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#Nguyn ng (ch.b.), Dng Quc n, Hong Th Phc Ho, Phan Th Ngha#^aH.#^aGio dc#2010#^a176tr.^b24c m#Hoa#Ton#Lp 5#Nguyn ng#Bi tp#Ti bn ln th 3#Sch c thm#Dng Quc n#Hong Th Phc Ho#Phan Th Ngha#263352## 00633000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070066000760220004001420040018001460080 00500164009001100169010000500180011001500185020000500200020000600205020000800211 02000140021900500140023300500190024700500160026600500140028203900040029601300070 0300#VV10.11479#VV10.11480#16200#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp cui tun ton 5 # Trung Hiu, Trn Th Kim Cng, Nguyn Ngc Hi, Trung Kin#T.2#Ti bn l n th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a111tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu#Trn Th Kim Cng#Nguyn Ngc Hi# Trung Kin#Hoa#263353## 00627000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020044000510030033000950070061001280080005001890090 01100194010000500205011001500210039000400225020001100229020000600240005002000246 020000700266020001400273005001600287005001500303013000700318#VV10.11481#VV10.114 82#25400#Vi?t#B452D#807.6#^214#Bi dng hc sinh vo lp 6 mn ting Vit#Dng cho cc trng c thi tuyn#Trn Th Hin Lng (ch.b.), Nguyn Khnh H, Nguy n L Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^a183tr.^b24cm#Hoa#Ting Vit#Lp 6#Trn Th Hin Lng#n tp#Sch c thm#Nguyn Khnh H#Nguyn L Hng#263354## 00561000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020043000540070046000970080005001430090011001480100 00500159011001500164039000400179020001000183020000600193005001500199020000700214 020001400221005001600235005001300251013000700264#VV10.11483#VV10.11484#22800#Vi ?t#B452D#428.0076#^214#Bi dng hc sinh vo lp 6 mn ting Anh#Nguyn Th Chi , Nguyn Kim Hin, on Thu Ho#^aH.#^aGio dc#2010#^a163tr.^b24cm#Hoa#Ting An h#Lp 6#Nguyn Th Chi#n tp#Sch c thm#Nguyn Kim Hin#on Thu Ho#263355# # 00580000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520030033000900070039001230080005001620090 01100167010000500178011001500183039000400198020000500202020000600207005001200213 020000700225020001400232005001200246005001300258013000700271#VV10.11485#VV10.114 86#25900#Vi?t#B452D#510.76#^214#Bi dng hc sinh vo lp 6 mn ton#Dng cho cc trng c thi tuyn# Hng Anh, Tin t, Hng Thu#^aH.#^aGio dc#2 010#^a187tr.^b24cm#Hoa#Ton#Lp 6# Hng Anh#n tp#Sch c thm# Tin t# Hng Thu#263356## 00712000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510030014000690070061000830220004001440080 00500148009001100153010000500164011001500169020000800184020000600192020001200198 02000110021002000080022102000080022902000150023700500160025200500190026800500130 0287005001400300005001300314039000400327013000700331#VV10.11487#VV10.11488#13300 #Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp ng vn 6#Bin son mi#Nguyn Khc Phi (ch.b.), Nguyn Th Bch H, Vit Hng...#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a100tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Tp lm vn#Ting Vit#Vn hc#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Khc Phi #Nguyn Th Bch H# Vit Hng#Trn c Ngn#Trn nh S#Hoa#263357## 00653000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020015000520030014000670070064000810220004001450080 00500149009001100154010000500165011001500170020000500185020000600190020000800196 02000150020400500160021900500160023500500190025100500170027000500170028703900040 0304013000700308#VV10.11489#VV10.11490#24300#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp to n 6#Bin son mi#Nguyn Huy oan (ch.b.), Nguyn Ngc m, Phm Th Bch Ngc.. .#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a192tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch gio khoa#Nguy n Huy oan#Nguyn Ngc m#Phm Th Bch Ngc#Nguyn Duy Thun#Nguyn Khc Tun #Hoa#263358## 00653000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020015000520030014000670070064000810220004001450080 00500149009001100154010000500165011001500170020000500185020000600190020000800196 02000150020400500160021900500160023500500190025100500170027000500170028703900040 0304013000700308#VV10.11491#VV10.11492#20500#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp to n 6#Bin son mi#Nguyn Huy oan (ch.b.), Nguyn Ngc m, Phm Th Bch Ngc.. .#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a160tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch gio khoa#Nguy n Huy oan#Nguyn Ngc m#Phm Th Bch Ngc#Nguyn Duy Thun#Nguyn Khc Tun #Hoa#263359## 00572000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020020000540030014000740070053000880080005001410090 01100146010000500157011001500162039000400177020001000181020000600191005001600197 020000800213020001500221005001400236005001300250013000700263#VV10.11493#VV10.114 94#19100#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 6#Bin son mi#ng Hip G iang (ch.b.), o Hng Hnh, Trnh an Ly#^aH.#^aGio dc#2010#^a148tr.^b24cm#Ho a#Ting Anh#Lp 6#ng Hip Giang#Bi tp#Sch gio khoa#o Hng Hnh#Trnh an Ly#263360## 00475000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020030000490070012000790220004000910040018000950080 00500113009001100118010000500129011001500134020000500149020000600154020001400160 005001200174039000400186013000700190#VV10.11495#VV10.11496#23000#Vi?t#N122C#510 #^214#Nng cao v pht trin ton 6#V Hu Bnh#T.1#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGi o dc#2010#^a175tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Sch c thm#V Hu Bnh#Hoa#263361## 00475000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020030000490070012000790220004000910040018000950080 00500113009001100118010000500129011001500134020000500149020000600154020001400160 005001200174039000400186013000700190#VV10.11497#VV10.11498#18500#Vi?t#N122C#510 #^214#Nng cao v pht trin ton 6#V Hu Bnh#T.2#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGi o dc#2010#^a139tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Sch c thm#V Hu Bnh#Hoa#263362## 00552000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430020034000480070059000820080005001410090011001460100005001570110 01500162039000400177020001000181020000600191005001600197020000700213020001400220 005001500234005001800249013000700267#VV10.11499#VV10.11500#21800#Vi?t#428.0076# ^214#n tp v t nh gi ting Anh 6#Nguyn Kim Hin (ch.b.), Hong Trung, Nguyn Mai Phng#^aH.#^aGio dc#2010#^a155tr.^b24cm#Hoa#Ting Anh#Lp 6#Nguyn Kim Hin#n tp#Sch c thm# Hong Trung#Nguyn Mai Phng#263363## 00687000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510030014000690070067000830220004001500080 00500154009001100159010000500170011001500175020000800190020000600198020001200204 02000110021602000080022702000080023502000150024300500160025800500130027400500140 0287005001300301039000400314013000700318#VV10.11502#VV10.11501#14700#Vi?t#B103T #807.6#^214#Bi tp ng vn 6#Bin son mi#Nguyn Khc Phi (ch.b.), Vit Hn g, Trn c Ngn, Trn nh S#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a112tr.^b24cm#Ng vn#L p 6#Tp lm vn#Ting Vit#Vn hc#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Khc Phi# Vi t Hng#Trn c Ngn#Trn nh S#Hoa#263364## 00617000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020033000520070074000850080005001590090011001640100 00500175011001500180039000400195020001800199020000600217005001600223020000800239 020001400247005001300261005001600274005001800290013000700308#VV10.11503#VV10.115 04#16000#Vi?t#C513V#170.76#^214#Cng vui hc gio dc cng dn 7#Nguyn Hu Kh i (ch.b.), Thu Hng, Phng Hng Thu, o Th Kim Tuyn#^aH.#^aGio dc#2010 #^a111tr.^b24cm#Hoa#Gio dc cng dn#Lp 7#Nguyn Hu Khi#Bi tp#Sch c th m# Thu Hng#Phng Hng Thu#o Th Kim Tuyn#263365## 00498000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070012000820220004000940040018000980080 00500116009001100121010000500132011001500137020000500152020000600157020000800163 020001400171005001200185039000400197013000700201#VV10.11505#VV10.11506#20000#Vi ?t#N122C#510.76#^214#Nng cao v pht trin ton 7#V Hu Bnh#T.1#Ti bn ln t h 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a152tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#V Hu Bnh#Hoa#263366## 00498000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070012000820220004000940040018000980080 00500116009001100121010000500132011001500137020000500152020000600157020000800163 020001400171005001200185039000400197013000700201#VV10.11507#VV10.11508#17000#Vi ?t#N122C#510.76#^214#Nng cao v pht trin ton 7#V Hu Bnh#T.2#Ti bn ln t h 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a128tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#V Hu Bnh#Hoa#263367## 00721000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510030014000690070062000830220004001450080 00500149009001100154010000500165011001500170020000800185020000600193020001100199 02000120021002000080022202000080023002000150023800500160025300500160026900500170 0285005001400302005002000316039000400336013000700340#VV10.11509#VV10.11510#15200 #Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp ng vn 8#Bin son mi#Nguyn Khc Phi (ch.b.), Nguyn Vn Long, Nguyn Th Nng...#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a116tr.^b24cm#Ng vn#Lp 8#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Khc Ph i#Nguyn Vn Long#Nguyn Th Nng#Bi Minh Ton#Nguyn Th Hng Vn#Hoa#263368# # 00713000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510030014000690070058000830220004001410080 00500145009001100150010000500161011001500166020000800181020000600189020001100195 02000120020602000080021802000080022602000150023400500160024900500160026500500130 0281005001400294005002000308039000400328013000700332#VV10.11511#VV10.11512#15200 #Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp ng vn 8#Bin son mi#Nguyn Khc Phi (ch.b.), Nguyn Vn Long, L Nhm Thn...#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a116tr.^b24cm#Ng v n#Lp 8#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Khc Phi#Ng uyn Vn Long#L Nhm Thn#Bi Minh Ton#Nguyn Th Hng Vn#Hoa#263369## 00582000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020023000540070055000770080005001320090011001370100 00500148011001500153039000400168020001000172020000600182005001100188020000800199 004001800207020001400225005001600239005001800255013000700273#VV10.11513#VV10.115 14#19500#Vi?t#V460B#428.0076#^214#V bi tp ting Anh 8#V Th Li (ch.b.), Ng uyn Kim Hin, Nguyn Mai Phng#^aH.#^aGio dc#2010#^a147tr.^b24cm#Hoa#Ting A nh#Lp 8#V Th Li#Bi tp#Ti bn ln th 6#Sch c thm#Nguyn Kim Hin#Nguy n Mai Phng#263370## 00646000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020020000540030014000740070061000880080005001490090 01100154010000500165011001500170039000400185020001000189020000600199005001600205 02000080022102000150022900500170024400500150026100500160027600500210029201300070 0313#VV10.11515#VV10.11516#20500#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 8#B in son mi#ng Hip Giang (ch.b.), Nguyn Thanh Lan, Hong Kim Uyn...#^aH.#^ aGio dc#2010#^a160tr.^b24cm#Hoa#Ting Anh#Lp 8#ng Hip Giang#Bi tp#Sch g io khoa#Nguyn Thanh Lan#Hong Kim Uyn#H Th Thanh H#Phm Hong Long Bin#26 3371## 00653000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020015000520030014000670070064000810220004001450080 00500149009001100154010000500165011001500170020000500185020000600190020000800196 02000150020400500160021900500160023500500190025100500170027000500170028703900040 0304013000700308#VV10.11517#VV10.11518#33500#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp to n 8#Bin son mi#Nguyn Huy oan (ch.b.), Nguyn Ngc m, Phm Th Bch Ngc.. .#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a268tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch gio khoa#Nguy n Huy oan#Nguyn Ngc m#Phm Th Bch Ngc#Nguyn Duy Thun#Nguyn Khc Tun #Hoa#263372## 00653000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020015000520030014000670070064000810220004001450080 00500149009001100154010000500165011001500170020000500185020000600190020000800196 02000150020400500160021900500160023500500190025100500170027000500170028703900040 0304013000700308#VV10.11520#VV10.11519#29600#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp to n 8#Bin son mi#Nguyn Huy oan (ch.b.), Nguyn Ngc m, Phm Th Bch Ngc.. .#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a236tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch gio khoa#Nguy n Huy oan#Nguyn Ngc m#Phm Th Bch Ngc#Nguyn Duy Thun#Nguyn Khc Tun #Hoa#263373## 00560000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020017000490030038000660070021001040080005001250090 01100130010000500141011001500146039000400161020001900165020000600184005001300190 004001800203020001400221005000700235013000700242020000900249#VV10.11521#VV10.115 22#19000#Vi?t#B312G#807#^214#Bnh ging vn 8#Mt cch c - hiu vn bn trong SGK#V Dng Qu, L Bo#^aH.#^aGio dc#2010#^a144tr.^b24cm#Hoa#Bnh ging vn hc#Lp 8#V Dng Qu#Ti bn ln th 5#Sch c thm#L Bo#263374#c hiu## 00529000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020041000530070012000940080005001060090011001110100 00500122011001500127039000400142020000800146020000600154005001200160020000800172 004001800180020001400198013000700212020002000219#VV10.11523#VV10.11524#23900#Vi ?t#C125H#546.076#^214#Cu hi v bi tp trc nghim ho hc 8#Ng Ngc An#^aH.# ^aGio dc#2010#^a171tr.^b24cm#Hoa#Ho hc#Lp 8#Ng Ngc An#Bi tp#Ti bn ln th 6#Sch c thm#263375#Cu hi trc nghim## 00639000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020041000520070062000930220004001550040018001590080 00500177009001100182010000500193011001500198020000500213020000600218020001300224 02000140023700500090025100500120026000500160027200500140028803900040030201300070 0306#VV10.11525#VV10.11526#29500#Vi?t#C101D#510.76#^214#Cc dng ton v phng php gii ton 9#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Nguyn V Thanh, Bi Vn Tuyn# T.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a230tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Gii bi t p#Sch c thm#Tn Thn#V Hu Bnh#Nguyn V Thanh#Bi Vn Tuyn#Hoa#263376## 00498000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070012000820220004000940050012000980040 01800110008000500128009001100133010000500144011001500149020000500164020000600169 020000800175020001400183039000400197013000700201#VV10.11527#VV10.11528#36500#Vi ?t#N122C#510.76#^214#Nng cao v pht trin ton 9#V Hu Bnh#T.2#V Hu Bnh#T i bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a295tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Hoa#263377## 00628000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020037000540030049000910070038001400080005001780090 01100183010000500194011001500199039000400214020000700218020000600225005001200231 020000800243004001800251020001400269005000900283005001500292013000700307#VV10.11 529#VV10.11530#23500#Vi?t#T406B#512.0076#^214#Ton bi dng hc sinh lp 9 i s#Theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#V Hu Bnh, Tn Thn, Q uang Thiu#^aH.#^aGio dc#2010#^a199tr.^b24cm#Hoa#i s#Lp 9#V Hu Bnh#Bi tp#Ti bn ln th 2#Sch c thm#Tn Thn# Quang Thiu#263378## 00553000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020019000500070043000690080005001120090011001170100 00500128011001500133039000400148020000800152020000600160005001700166020001100183 020001400194005001300208005001100221020001200232013000700244#VV10.11531#VV10.115 32#36000#Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn 9 nng cao#Nguyn ng ip, Vit Hng , V Bng T#^aH.#^aGio dc#2010#^a295tr.^b24cm#Hoa#Ng vn#Lp 9#Nguyn ng ip#Ting Vit#Sch c thm# Vit Hng#V Bng T#Tp lm vn#263379## 00649000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020020000540030014000740070066000880080005001540090 01100159010000500170011001500175039000400190020001000194020000600204005001600210 02000080022602000150023400500210024900500160027000500130028600500170029901300070 0316#VV10.11533#VV10.11534#15700#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 9#B in son mi#ng Hip Giang (ch.b.), Phm Hong Long Bin, H Th Thanh H...#^ aH.#^aGio dc#2010#^a120tr.^b24cm#Hoa#Ting Anh#Lp 9#ng Hip Giang#Bi tp#S ch gio khoa#Phm Hong Long Bin#H Th Thanh H#ng Th Ho#Nguyn Thanh Lan #263380## 00558000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020038000540070041000920080005001330090011001380100 00500149011001500154039000400169020001000173020000600183005001500189020000800204 004001800212020001400230005001700244013000700261#VV10.11535#VV10.11536#24000#Vi ?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp b tr - nng cao ting Anh 9#Nguyn Th Chi (ch. b.), Nguyn Hu Cng#^aH.#^aGio dc#2010#^a187tr.^b24cm#Hoa#Ting Anh#Lp 9#Ng uyn Th Chi#Bi tp#Ti bn ln th 4#Sch c thm#Nguyn Hu Cng#263381## 00570000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020017000490030048000660070021001140040018001350080 00500153009001100158010000500169011001500174020001900189020000600208020000900214 020001400223005001300237005000700250039000400257013000700261#VV10.11537#VV10.115 38#21000#Vi?t#B312G#807#^214#Bnh ging vn 9#Mt cch c - hiu vn bn trong SGK ng vn 9#V Dng Qu, L Bo#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a179 tr.^b24cm#Bnh ging vn hc#Lp 9#c hiu#Sch c thm#V Dng Qu#L Bo#Ma i#263382## 00498000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020037000530070015000900040018001050080005001230090 01100128010000500139011001500144020000700159020000600166020000800172020001400180 005001500194039000400209013000700213#VV10.11539#VV10.11540#32200#Vi?t#B452D#530 .076#^214#Bi dng hc sinh gii vt l lp 9#Ng Quc Qunh#Ti bn ln th 2# ^aH.#^aGio dc#2010#^a231tr.^b24cm#Vt l#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Ng Quc Qunh#Mai#263383## 00626000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020041000490030049000900070038001390040018001770080 00500195009001100200010000500211011001500216020000900231020000500240020001400245 005001200259005000900271005001500280039000400295013000700299020000600306#VV10.11 541#VV10.11542#22500#Vi?t#T406B#516#^214#Ton bi dng hc sinh lp 9 - Hnh h c#Theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#V Hu Bnh, Tn Thn, Qu ang Thiu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a187tr.^b24cm#Hnh hc#Ton#S ch c thm#V Hu Bnh#Tn Thn# Quang Thiu#Mai#263384#Lp 9## 00684000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070059000690220004001280080005001320090 01100137010000500148011001500153020000800168020000600176020001100182020001200193 02000080020502000140021300500160022700500140024300500160025700500170027300500130 0290039000400303013000700307020000800314#VV10.11543#VV10.11544#17100#Vi?t#B103T #807.6#^214#Bi tp ng vn 9#Nguyn Khc Phi (ch.b.), Bi Mnh Hng, Nguyn Vn Long...#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a132tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Ting Vit#Tp l m vn#Vn hc#Sch c thm#Nguyn Khc Phi#Bi Mnh Hng#Nguyn Vn Long#Nguyn Th Nng#L Nhm Thn#Mai#263385#Bi tp## 00693000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070062000690220004001310080005001350090 01100140010000500151011001500156020000800171020000600179020001100185020001200196 02000080020802000140021600500160023000500160024600500170026200500140027903900040 0293005001900297013000700316020000800323#VV10.11545#VV10.11546#16700#Vi?t#B103T #807.6#^214#Bi tp ng vn 9#Nguyn Khc Phi (ch.b.), Nguyn Vn Long, Nhuyn T h Nng...#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a128tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Sch c thm#Nguyn Khc Phi#Nguyn Vn Long#Nguyn Th Nng# Bi Minh Ton#Mai#Phm Th Ngc Trm#263386#Bi tp## 00626000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020015000520070064000670220004001310080005001350090 01100140010000500151011001500156020000500171020000600176020000800182020001400190 00500160020400500160022000500190023600500170025500500170027203900040028901300070 0293#VV10.11547#VV10.11548#29100#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 9#Nguyn H uy oan (ch.b.), Nguyn Ngc m, Phm Th Bch Ngc...#T.1#^aH.#^aGio dc#2010 #^a232tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Huy oan#Nguyn Ngc m #Phm Th Bch Ngc#Nguyn Duy Thun#Nguyn Khc Tun#Mai#263387## 00626000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020015000520070064000670220004001310080005001350090 01100140010000500151011001500156020000500171020000600176020000800182020001400190 00500160020400500160022000500190023600500170025500500170027203900040028901300070 0293#VV10.11549#VV10.11550#27700#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 9#Nguyn H uy oan (ch.b.), Nguyn Ngc m, Phm Th Bch Ngc...#T.2#^aH.#^aGio dc#2010 #^a220tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Huy oan#Nguyn Ngc m #Phm Th Bch Ngc#Nguyn Duy Thun#Nguyn Khc Tun#Tm#263388## 00553000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020046000550070027001010040018001280080005001460090 01100151010000500162011001500167020000900182020000700191020001400198020001400212 005001300226005001300239039000400252013000700256#VV10.11551#VV10.11552#32500#Vi ?t#PH561P#516.0076#^214#Phng php gii ton hnh hc 10 theo ch # Thanh S n, Trn Hu Nam#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a252tr.^b24cm#Hnh hc# Lp 10#Gii bi ton#Sch c thm# Thanh Sn#Trn Hu Nam#Mai#263389## 00599000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020044000540070051000980040018001490080005001670090 01100172010000500183011001500188020000700203020000700210020001400217020001400231 005001400245039000400259005001400263005001300277013000700290#VV10.11553#VV10.115 54#33000#Vi?t#PH561P#530.076#^214#Phng php gii ton vt l 10 theo ch #B i Gia Thnh (ch.b.), Lng Tt t, Ng Diu Nga#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a267tr.^b24cm#Vt l#Lp 10#Gii bi ton#Sch c thm#Bi Gia Thnh# Mai#Lng Tt t#Ng Diu Nga#263390## 00699000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820009000428080005000510020020000560030029000760070069001050040018001740080 00500192009001100197010000500208011001500213020000700228020000700235020001400242 02000140025600500120027000500150028200500160029700500180031300500190033103900040 0350013000700354#VV10.11555#VV10.11556#37000#Vi?t#GI-103T#512.0076#^214#Gii to n i s 10#Dng cho hc sinh lp chuyn#V Anh Dng (tng ch.b.), Trn c Huy n (ch.b.), Nguyn Duy Hiu...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a299tr.^b 24cm#i s#Lp 10#Gii bi ton#Sch c thm#V Anh Dng#Trn c Huyn#Nguyn Duy Hiu#Nguyn Thnh Tun#Nguyn L Thu Hoa#Mai#263391## 00657000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020045000540030083000990070014001820040018001960080 00500214009001100219010000500230011001500235020000800250020000700258020001100265 020000800276020002000284020001400304005001400318039000400332013000700336#VV10.11 557#VV10.11558#38000#Vi?t#C101D#547.0076#^214#Cc dng ton v phng php gii ho hc 11#T lun v trc nghim : Bin son theo chng trnh ho hc 11 c b n v nng cao#L Thanh Xun#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a299tr.^b24 cm#Ho hc#Lp 11#Ho hu c#Bi tp#Cu hi trc nghim#Sch c thm#L Thanh Xun#Mai#263392## 00515000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020044000540070016000980040018001140080005001320090 01100137010000500148011001500153020000700168020000700175020001400182020001400196 005001600210039000400226013000700230#VV10.11560#VV10.11559#35000#Vi?t#PH561P#53 0.076#^214#Phng php gii ton vt l 11 theo ch #Nguyn Cnh Ho#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a283tr.^b24cm#Vt l#Lp 11#Gii bi ton#Sch c thm#Nguyn Cnh Ho#Mai#263393## 00596000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020036000540070056000900040018001460080005001640090 01100169010000500180011001500185020000800200020000700208020001400215005001400229 005001600243005001600259039000400275013000700279020000800286#VV10.11561#VV10.115 62#34000#Vi?t#PH561P#546.076#^214#Phng php gii bi tp ho hc 11#ng Xun Th (ch.b.), Nguyn ng t, L Th Hng Hi#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc #2010#^a272tr.^b24cm#Ho hc#Lp 11#Sch c thm#ng Xun Th#Nguyn ng t# L Th Hng Hi#Mai#263394#Bi tp## 00700000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020052000500070056001020040018001580080005001760090 01100181010000500192011001500197020001800212020001900230020000900249020000700258 02000140026500500170027900500140029600500120031000500120032200500170033403900040 0351013000700355#VV10.11563#VV10.11564#28000#Vi?t#PH121T#807#^214#Phn tch - b nh ging tc phm vn hc 11 nng cao#Nguyn ng Mnh (ch.b.), Phan Huy Dng, L Lu Oanh...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a224tr.^b24cm#Phn tch v n hc#Bnh ging vn hc#Tc phm#Lp 11#Sch c thm#Nguyn ng Mnh#Phan Hu y Dng#L Lu Oanh#Chu Vn Sn#Nguyn Thnh Thi#Mai#263395## 00612000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020039000530030038000920070012001300220004001420040 01800146008000500164009001100169010000500180011001500185020000800200020000700208 02000080021502000120022302000140023502000140024900500120026301300070027503900040 0282#VV10.11565#VV10.11566#28500#Vi?t#R203L#546.076#^214#Rn luyn k nng gii ton ho hc 11#Bi tp t lun - bi tp trc nghim#Ng Ngc An#T.2#Ti bn l n th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a219tr.^b24cm#Ho hc#Lp 11#Bi tp#Trc nghim# Gii bi ton#Sch c thm#Ng Ngc An#263396#Mai## 00562000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020044000540070034000980040018001320080005001500090 01100155010000500166011001500171020000700186020000700193020001400200020001400214 005001600228005001700244039000400261013000700265#VV10.11567#VV10.11568#36500#Vi ?t#PH561P#530.076#^214#Phng php gii ton vt l 12 theo ch #Nguyn Cnh H o, Nguyn Mnh Tun#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a295tr.^b24cm#Vt l #Lp 12#Gii bi ton#Sch c thm#Nguyn Cnh Ho#Nguyn Mnh Tun#Mai#263397 ## 00573000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020047000530030023001000070016001230040018001390080 00500157009001100162010000500173011001500178020001000193020000700203020000800210 020001200218020001400230005001600244039000400260013000700264#VV10.11569#VV10.115 70#36000#Vi?t#C101D#515.076#^214#Cc dng ton v phng php gii gii tch 12 #T lun v trc nghim#Nguyn Hu Ngc#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^ a299tr.^b24cm#Gii tch#Lp 12#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Nguyn Hu Ngc #Mai#263398## 00504000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020038000530070014000910040018001050080005001230090 01100128010000500139011001500144020000700159020000700166020001400173020001400187 013000700201005001400208039000400222#VV10.11571#VV10.11572#34500#Vi?t#R203L#530 .076#^214#Rn luyn k nng gii ton vt l 12#Mai Chnh Tr#Ti bn ln th 2# ^aH.#^aGio dc#2010#^a287tr.^b24cm#Vt l#Lp 12#Gii bi ton#Sch c thm#26 3399#Mai Chnh Tr#Mai## 00597000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020038000490070041000870040018001280080005001460090 01100151010000500162011001500167020000800182020000700190020001200197020000800209 020000900217020001400226005001700240005001500257039000400272013000700276#VV10.11 573#VV10.11574#37000#Vi?t#K300N#807#^214#K nng c - hiu vn bn ng vn 12# Nguyn Kim Phong (ch.b.), ng Tng Nh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010# ^a311tr.^b24cm#Ng vn#Lp 12#K nng c#Vn hc#c hiu#Sch c thm#Nguyn Kim Phong#ng Tng Nh#Mai#263400## 00681000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020045000530030083000980070014001810040018001950080 00500213009001100218010000500229011001500234020000800249020000700257020001000264 02000080027402000200028202000140030200500140031603900040033001300070033402000140 0341#VV10.11575#VV10.11576#35500#Vi?t#C101D#546.076#^214#Cc dng ton v phn g php gii ho hc 12#T lun v trc nghim : Bin son theo chng trnh ho hc 12 c bn v nng cao#L Thanh Xun#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^ a291tr.^b24cm#Ho hc#Lp 12#Ho v c#Bi tp#Cu hi trc nghim#Sch c thm #L Thanh Xun#Mai#263401#Gii bi ton## 00643000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020039000530030085000920070012001770040018001890080 00500207009001100212010000500223011001500228020000800243020000700251020000800258 020001400266005001200280039000400292013000700296020001200303020001400315#VV10.11 577#VV10.11578#38000#Vi?t#R203L#546.076#^214#Rn luyn k nng gii ton ho h c 12#Sch tham d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to#Ng Ngc An#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a303tr.^b24cm#Ho hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Ng Ngc An#Mai#263402#Trc nghim#Gii bi to n## 00611000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020060000530070052001130080005001650090011001700100 00500181011001500186020000800201020000600209020000900215020001400224005001500238 005001600253005001100269039000400280004001800284013000700302#VV10.11579#VV10.115 80#28800#Vi?t#K304T#005.076#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn tin hc lp 6#Quch Tt Kin (ch.b.), Nguyn Ngc Huy, on Hng#^aH.#^aGio d c#2010#^a215tr.^b24cm#Tin hc#Lp 6#Kim tra#Sch c thm#Quch Tt Kin#Nguyn Ngc Huy#on Hng#Mai#Ti bn ln th 1#263403## 00715000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020060000510070058001110220004001690080005001730090 01100178010000500189011001500194020000800209020000600217020001100223020001400234 00500070024800500130025500500100026800500170027803900040029501300070029900400180 0306020001200324020000800336020000900344#VV10.11581#VV10.11582#23200#Vi?t#K304T #807.6#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn ng vn lp 6#V Nho ( ch.b.), Trn Kim Chi, Hong Dn, Nguyn Vn ng#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a176 tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Ting Vit#Sch c thm#V Nho#Trn Kim Chi#Hong Dn#N guyn Vn ng#Mai#263404#Ti bn ln th 2#Tp lm vn#Vn hc#Kim tra## 00715000000000361000450002600110000002600110001102000080002202000060003002000120 00360200011000480390004000590200008000630200014000710190005000851810006000900820 00600096808000500102002006000107007005800167022000400225014000700229005000700236 00500130024300500100025600500170026600800050028300900110028801000050029901100150 0304004001800319020000900337013000700346#VV10.11584#VV10.11583#Ng vn#Lp 6#Tp lm vn#Ting Vit#Mai#Vn hc#Sch c thm#Vi?t#K304T#807.6#^214#Kim tra n h gi thng xuyn v nh k mn ng vn lp 6#V Nho (ch.b.), Trn Kim Chi, Ho ng Dn, Nguyn Vn ng#T.2#18600#V Nho#Trn Kim Chi#Hong Dn#Nguyn Vn ng#^aH.#^aGio dc#2010#^a140tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Kim tra#263405## 00630000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020062000540070059001160080005001750090011001800100 00500191011001500196020001000211020000600221020000900227020001400236005001100250 005001800261039000400279004001800283005002000301013000700321#VV10.11585#VV10.115 86#20600#Vi?t#K304T#428.0076#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn ting Anh lp 6#V Th Li (ch.b.), Nguyn Quang Vnh, Hunh Th i Nguyn#^aH. #^aGio dc#2010#^a155tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Kim tra#Sch c thm#V Th L i#Nguyn Quang Vnh#Mai#Ti bn ln th 1#Hunh Th i Nguyn#263406## 00609000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020057000520070055001090040018001640080005001820090 01100187010000500198011001400203020000500217020000600222020000900228020001400237 005001600251005001300267005001600280039000400296013000700300#VV10.11587#VV10.115 88#13200#Vi?t#K304T#510.76#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn t on lp 6#Nguyn Hi Chu, Phm c Ti (ch.b.), Hong Xun Vinh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a96tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Kim tra#Sch c thm#Nguyn H i Chu#Phm c Ti#Hong Xun Vinh#Mai#263407## 00579000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020061000520070041001130040018001540080005001720090 01100177010000500188011001500193020000900208020000600217020000900223020001400232 005001800246005001400264039000400278013000700282#VV10.11589#VV10.11590#17100#Vi ?t#K304T#580.76#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn sinh hc lp 6#Nguyn Phng Nga (ch.b.), Hong Th Sn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#201 0#^a128tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 6#Kim tra#Sch c thm#Nguyn Phng Nga#Hong T h Sn#Mai#263408## 00630000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020062000540070059001160080005001750090011001800100 00500191011001500196020001000211020000600221020000900227020001400236005001100250 005001800261039000400279004001800283005002000301013000700321#VV10.11592#VV10.115 91#19600#Vi?t#K304T#428.0076#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn ting Anh lp 7#V Th Li (ch.b.), Nguyn Quang Vnh, Hunh Th i Nguyn#^aH. #^aGio dc#2010#^a148tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 7#Kim tra#Sch c thm#V Th L i#Nguyn Quang Vnh#Mai#Ti bn ln th 1#Hunh Th i Nguyn#263409## 00704000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020060000510070058001110220004001690040018001730080 00500191009001100196010000500207011001500212020000800227020000600235020001200241 02000140025300500070026700500220027400500190029603900040031501300070031902000110 0326020000800337020000900345#VV10.11593#VV10.11594#25200#Vi?t#K304T#807.6#^214# Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn ng vn lp 7#V Nho (ch.b.), Nguy n Ngc Hng Minh, Phm Th Ngc Trm#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010 #^a192tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Tp lm vn#Sch c thm#V Nho#Nguyn Ngc Hng Minh#Phm Th Ngc Trm#Mai#263410#Ting Vit#Vn hc#Kim tra## 00704000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020060000510070058001110220004001690040018001730080 00500191009001100196010000500207011001500212020000800227020000600235020001200241 02000140025300500070026700500220027400500190029603900040031501300070031902000110 0326020000800337020000900345#VV10.11595#VV10.11596#21200#Vi?t#K304T#807.6#^214# Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn ng vn lp 7#V Nho (ch.b.), Nguy n Ngc Hng Minh, Phm Th Ngc Trm#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010 #^a160tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Tp lm vn#Sch c thm#V Nho#Nguyn Ngc Hng Minh#Phm Th Ngc Trm#Mai#263411#Ting Vit#Vn hc#Kim tra## 00611000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020060000530070052001130080005001650090011001700100 00500181011001500186020000800201020000600209020000900215020001400224005001500238 005001600253005001100269039000400280004001800284013000700302#VV10.11597#VV10.115 98#24800#Vi?t#K304T#005.076#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn tin hc lp 7#Quch Tt Kin (ch.b.), Nguyn Ngc Huy, on Hng#^aH.#^aGio d c#2010#^a183tr.^b24cm#Tin hc#Lp 7#Kim tra#Sch c thm#Quch Tt Kin#Nguyn Ngc Huy#on Hng#Mai#Ti bn ln th 1#263412## 00642000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020060000550070056001150040018001710080005001890090 01100194010000500205011001500210020000800225020000600233020000900239020000900248 020001400257005001900271005001300290005001400303039000400317013000700321#VV10.11 599#VV10.11600#13600#Vi?t#K304T#959.70076#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn lch s lp 7#Nguyn Xun Trng (ch.b.), T nh Khoa, Ng Cao Th ng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a100tr.^b24cm#Lch s#Lp 7#Kim tra #Vit Nam#Sch c thm#Nguyn Xun Trng#T nh Khoa#Ng Cao Thng#Mai#263413 ## 00571000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020062000540070035001160080005001510090011001560100 00500167011001500172020001000187020000600197020000900203020001400212005001100226 005001500237039000400252004001800256013000700274#VV10.11601#VV10.11602#19200#Vi ?t#K304T#428.0076#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn ting Anh l p 8#V Th Li (ch.b.), Phm Trng t#^aH.#^aGio dc#2010#^a144tr.^b24cm#Tin g Anh#Lp 8#Kim tra#Sch c thm#V Th Li#Phm Trng t#Mai#Ti bn ln th 1#263414## 00616000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020057000520070058001090040018001670080005001850090 01100190010000500201011001500206020000500221020000600226020000900232020001400241 005001600255005001300271039000400284005001900288013000700307#VV10.11603#VV10.116 04#26200#Vi?t#K304T#510.76#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn t on lp 8#Nguyn Hi Chu, Phm c Ti (ch.b.), Phm Th Bch Ngc#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a198tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Kim tra#Sch c thm#Nguy n Hi Chu#Phm c Ti#Mai#Phm Th Bch Ngc#263415## 00673000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020060000530070057001130080005001700090011001750100 00500186011001500191020000800206020000600214020000900220020001400229005001500243 00500160025800500130027400500160028700500150030303900040031801300070032200400180 0329#VV10.11606#VV10.11605#28800#Vi?t#K304T#005.076#^214#Kim tra nh gi th ng xuyn v nh k mn tin hc lp 8#Quch Tt Kin (ch.b.), Nguyn Ngc Huy, T ng Xun T...#^aH.#^aGio dc#2010#^a215tr.^b24cm#Tin hc#Lp 8#Kim tra#Sch c thm#Quch Tt Kin#Nguyn Ngc Huy#Tng Xun T#Trn Quc Khang#Lu Kin Tru ng#Mai#263416#Ti bn ln th 1## 00673000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020060000510070052001110220004001630080005001670090 01100172010000500183011001500188020000800203020000600211020001200217020000800229 02000110023702000140024800500070026200500080026900500110027700500150028803900040 0303013000700307020000900314#VV10.11607#VV10.11608#22200#Vi?t#K304T#807.6#^214# Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn ng vn lp 8#V Nho (ch.b.), L H ng, Hunh Phc, Trn Th Thnh#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a168tr.^b24cm#Ng vn# Lp 8#Tp lm vn#Vn hc#Ting Vit#Sch c thm#V Nho#L Hng#Hunh Phc#Tr n Th Thnh#Mai#263417#Kim tra## 00703000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020060000510070052001110220004001630080005001670090 01100172010000500183011001500188020000800203020000600211020001200217020000800229 02000110023702000140024800500070026200500080026900500110027700500150028803900040 0303004001800307013000700325020000900332#VV10.11609#VV10.11610#23700#Vi?t#K304T #807.6#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn ng vn lp 8#V Nho ( ch.b.), L Hng, Hunh Phc, Trn Th Thnh#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a180tr.^b2 4cm#Ng vn#Lp 8#Tp lm vn#Vn hc#Ting Vit#Sch c thm#V Nho#L Hng#Hu nh Phc#Trn Th Thnh#Mai#Ti bn ln th 1#263418#Kim tra## 00679000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020059000520070082001110080005001930090011001980100 00500209011001500214020000700229020000600236020001400242039000400256005001300260 005001700273005001800290020000900308004001800317005002300335013000700358#VV10.11 611#VV10.11612#17600#Vi?t#K304T#910.76#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn a l lp 8#Phm Th Sen (ch.b.), Nguyn Vit Hng, Nguyn Thiu Ng n, Nguyn Th Minh Phng#^aH.#^aGio dc#2010#^a120tr.^b24cm#a l#Lp 8#Sch c thm#Mai#Phm Th Sen#Nguyn Vit Hng#Nguyn Thiu Ngn#Kim tra#Ti bn l n th 1#Nguyn Th Minh Phng#263419## 00573000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020062000540070036001160080005001520090011001570100 00500168011001500173020001000188020000600198020000900204020001400213005001100227 005001600238039000400254004001800258013000700276#VV10.11613#VV10.11614#19100#Vi ?t#K304T#428.0076#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn ting Anh l p 9#V Th Li (ch.b.), Nguyn Kim Hin#^aH.#^aGio dc#2010#^a143tr.^b24cm#Ti ng Anh#Lp 9#Kim tra#Sch c thm#V Th Li#Nguyn Kim Hin#Tm#Ti bn ln t h 2#263420## 00657000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020059000540070053001130080005001660090011001710100 00500182011001500187020000700202020000600209020001200215020001400227039000400241 00500130024500500180025800500120027602000090028802000090029700400180030601300070 0324#VV10.11615#VV10.11616#15400#Vi?t#K304T#330.9597#^214#Kim tra nh gi th ng xuyn v nh k mn a l lp 9#Phm Th Sen (ch.b.), Nguyn ng Chng, L M Phong#^aH.#^aGio dc#2010#^a112tr.^b24cm#a l#Lp 9#a kinh t#Sch c thm#Mai#Phm Th Sen#Nguyn ng Chng#L M Phong#Kim tra#Vit Nam#Ti bn l n th 1#263421## 00606000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020057000520070053001090040018001620080005001800090 01100185010000500196011001500201020000500216020000600221020000900227020001400236 005001600250005001300266039000400279013000700283005001400290#VV10.11617#VV10.116 18#22100#Vi?t#K304T#510.76#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn t on lp 9#Nguyn Hi Chu, Phm c Ti (ch.b.), Phm Bo Khu#Ti bn ln th 2 #^aH.#^aGio dc#2010#^a167tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Kim tra#Sch c thm#Nguyn H i Chu#Phm c Ti#Mai#263422#Phm Bo Khu## 00731000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020060000510030066001110220004001770040018001810080 00500199009001100204010000500215011001500220020000800235020000600243020001200249 02000080026102000110026902000090028002000140028900500070030300500150031000500170 0325005001600342039000400358013000700362#VV10.11619#VV10.11620#23900#Vi?t#K304T #807.6#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn ng vn lp 9#V Nho ( ch.b.), Trn Th Thnh, Nguyn Th Thun, Nguyn Vn Tng#T.1#Ti bn ln th 1# ^aH.#^aGio dc#2010#^a152tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Tp lm vn#Vn hc#Ting Vit #Kim tra#Sch c thm#V Nho#Trn Th Thnh#Nguyn Th Thun#Nguyn Vn Tng#M ai#263423## 00731000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020060000510030066001110220004001770040018001810080 00500199009001100204010000500215011001500220020000800235020000600243020001200249 02000080026102000110026902000090028002000140028900500070030300500150031000500170 0325005001600342039000400358013000700362#VV10.11621#VV10.11622#20400#Vi?t#K304T #807.6#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn ng vn lp 9#V Nho ( ch.b.), Trn Th Thnh, Nguyn Th Thun, Nguyn Vn Tng#T.2#Ti bn ln th 1# ^aH.#^aGio dc#2010#^a152tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Tp lm vn#Vn hc#Ting Vit #Kim tra#Sch c thm#V Nho#Trn Th Thnh#Nguyn Th Thun#Nguyn Vn Tng#M ai#263424## 00582000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020059000530070044001120040018001560080005001740090 01100179010000500190011001500195020000700210020000600217020000900223020001400232 005001700246005001800263039000400281013000700285#VV10.11623#VV10.11624#26300#Vi ?t#K304T#530.076#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn vt l lp 9 #Nguyn Trng Su (ch.b.), Nguyn Trng Thu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2 010#^a223tr.^b24cm#Vt l#Lp 9#Kim tra#Sch c thm#Nguyn Trng Su#Nguyn T rng Thu#Mai#263425## 00581000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020062000520070041001140040018001550080005001730090 01100178010000500189011001500194020000900209020000700218020000900225020001400234 005001600248005001600264039000400280013000700284#VV10.11625#VV10.11626#23400#Vi ?t#K304T#570.76#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn sinh hc lp 10#Nguyn Duy Minh (ch.b.), Nguyn Th Hng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#20 10#^a176tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 11#Kim tra#Sch c thm#Nguyn Duy Minh#Nguyn Th Hng#Mai#263426## 00624000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020063000540070055001170080005001720090011001770100 00500188011001500193020001000208020000700218020000900225020001400234005001100248 005001400259005002000273039000400293013000700297004001800304#VV10.11627#VV10.116 28#23200#Vi?t#K304T#428.0076#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn ting Anh lp 11#V Th Li (ch.b.), Hong Hi Anh, Trn Th Thanh Phc#^aH.#^a Gio dc#2010#^a175tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 11#Kim tra#Sch c thm#V Th Li# Hong Hi Anh#Trn Th Thanh Phc#Tm#263427#Ti bn ln th 2## 00674000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020060000520070062001120040018001740080005001920090 01100197010000500208011001400213020000700227020000700234020001200241020000900253 02000090026202000140027100500130028500500160029800500230031403900040033701300070 0341#VV10.11629#VV10.11630#12400#Vi?t#K304T#330.91#^214#Kim tra nh gi thn g xuyn v nh k mn a l lp 11#Phm Th Sen (ch.b.), Ng Thanh Hng, Nguy n Th Minh Phng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a88tr.^b24cm#a l#L p 11#a kinh t#Kim tra#Th gii#Sch c thm#Phm Th Sen#Ng Thanh Hng#N guyn Th Minh Phng#Mai#263428## 00635000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020061000490070065001100040018001750080005001930090 01100198010000500209011001500214020000800229020000700237020000900244020001400253 005001900267005001800286005001800304039000400322013000700326#VV10.11632#VV10.116 31#15400#Vi?t#K304T#909#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn lch s lp 11#Nguyn Xun Trng (ch.b.), Nguyn Tng Dng, Ng Th Hin Thu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a112tr.^b24cm#Lch s#Lp 12#Kim tra#Sch c thm#Nguyn Xun Trng#Nguyn Tng Dng#Ng Th Hin Thu#Mai#263429## 00602000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020062000530070039001150040018001540080005001720090 01100177010000500188011001500193020000900208020000700217020001200224020000900236 020001400245005001600259005001400275039000400289013000700293#VV10.11633#VV10.116 34#25500#Vi?t#K304T#571.076#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn sinh hc lp 11#Nguyn Duy Minh (ch.b.), Cao Xun Phan#Ti bn ln th 2#^aH.#^a Gio dc#2010#^a192tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 12#Sinh l hc#Kim tra#Sch c thm# Nguyn Duy Minh#Cao Xun Phan#Mai#263430## 00721000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020061000510070060001120220004001720080005001760090 01100181010000500192011001500197020000800212020000700220020000800227020001200235 02000110024702000090025802000140026700500050028100500160028600500150030200500130 0317039000400330013000700334004001800341#VV10.11635#VV10.11636#24900#Vi?t#K304T #807.6#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn ng vn lp 12#L A (c h.b.), Nguyn Khc m, Nguyn Thu Ho, Bi Xun Tn#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a 188tr.^b24cm#Ng vn#Lp 12#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#Kim tra#Sch c th m#L A#Nguyn Khc m#Nguyn Thu Ho#Bi Xun Tn#Mai#263431#Ti bn ln th 2# # 00721000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020061000510070060001120220004001720080005001760090 01100181010000500192011001500197020000800212020000700220020000800227020001200235 02000110024702000140025800500050027200500160027700500150029300500130030803900040 0321013000700325004001800332020000900350#VV10.11638#VV10.11637#15700#Vi?t#K304T #807.6#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn ng vn lp 12#L A (c h.b.), Nguyn Khc m, Nguyn Thu Ho, Bi Xun Tn#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a 111tr.^b24cm#Ng vn#Lp 12#Vn hc#Tp lm vn#Ting Vit#Sch c thm#L A#Ng uyn Khc m#Nguyn Thu Ho#Bi Xun Tn#Mai#263432#Ti bn ln th 2#Kim tra# # 00655000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020060000540070051001140080005001650090011001700100 00500181011001500186020000700201020000700208020001200215020001400227039000400241 01300070024500500130025200500110026500500170027602000090029302000090030200400180 0311#VV10.11639#VV10.11640#19400#Vi?t#K304T#330.9597#^214#Kim tra nh gi th ng xuyn v nh k mn a l lp 12#Phm Th Sen (ch.b.), Th By, Nguyn Trng c#^aH.#^aGio dc#2010#^a144tr.^b24cm#a l#Lp 12#a kinh t#Sch c thm#Mai#263433#Phm Th Sen# Th By#Nguyn Trng c#Kim tra#Vit Nam#Ti bn ln th 1## 00492000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020046000510070023000970080005001200090011001250100 00500136011001500141020001100156020000900167020001200176020001400188005001200202 039000500214013000700219#VV10.11641#VV10.11642#28000#Vi?t#T527T#372.6#^214#Tuy n tp kim tra mn ting Vit tiu hc#L Hng Mai tuyn chn#^aH.#^aGio dc #2010#^a167tr.^b24cm#Ting Vit#Tiu hc# kim tra#Sch c thm#L Hng Mai#K Vn#263434## 00540000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020065000520070033001170080005001500090011001550100 00500166011001500171020000800186020000900194020000900203020000800212020001400220 005001600234039000500250013000700255#VV10.11643#VV10.11644#24000#Vi?t#TR400C#37 2.6#^214#Tr chuyn vi nh vn c tc phm trong sch gio khoa tiu hc#Thn P hng Thu b.s., tuyn chn#^aH.#^aGio dc#2010#^a128tr.^b24cm#Vn hc#Tiu hc# Tc phm#Nh vn#Sch c thm#Thn Phng Thu#KVn#263435## 00664000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020052000510070013001030080005001160090011001210100 00500132011001500137020000900152020002200161020000600183020001500189005001300204 039000500217004004000222021006900262020000600331020000600337013000700343#VV10.11 645#VV10.11646#15000#Vi?t#H428#372.5#^214#Hi - p v dy hc mn th cng cc lp 1, 2, 3#Trn Th Thu#^aH.#^aGio dc#2010#^a100tr.^b24cm#Th cng#Phng php ging dy#Lp 1#Sch gio vin#Trn Th Thu#KVn#Ti bn ln th 2, c sa cha, b sung#Mt s cu hi v gii p v dy hc mn th cng cc lp 1, 2 , 3#Lp 2#Lp 3#263436## 00597000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020043000510070032000940080005001260090011001310100 00500142011001400147020000500161020000600166020000600172020000900178005001100187 03900050019800400180020302000100022102000070023102000140023800500120025201300070 0264#VV10.11647#VV10.11648#10500#Vi?t#M458T#372.7#^214#100 bi ton chu vi v d in tch lp 4 - 5#Nguyn ng (ch.b.), Nguyn Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^a80tr.^ b24cm#Ton#Lp 4#Lp 5#Bi ton#Nguyn ng#KVn#Ti bn ln th 2#Din tch#Chu vi#Sch c thm#Nguyn Hng#263437## 00584000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020037000510030073000880070039001610080005002000090 01100205010000500216011001500221020000500236020000900241005001500250039000500265 020001400270005001500284013000700299#VV10.11649#VV10.11650#21500#Vi?t#454L#372 .7#^214#n luyn kin thc mn ton tiu hc#Luyn k nng gii ton tiu hc. C hun b kin thc vo trung hc c s#Trn Din Hin (ch.b.), Trn Kim Cng#^aH .#^aGio dc#2010#^a167tr.^b24cm#Ton#Tiu hc#Trn Din Hin#KVn#Sch c thm #Trn Kim Cng#263438## 00606000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020011000520030058000630070014001210080005001350090 01100140010000500151011001500156020000500171020001100176005001400187039000500201 004001800206020001400224012003900238020002000277013000700297#VV10.11651#VV10.116 52#31000#Vi?t#L561G#516.24#^214#Lng gic#n thi tt nghip THPT. Luyn thi v o i hc v cao ng#Phan Huy Khi#^aH.#^aGio dc#2010#^a247tr.^b24cm#Ton#L ng gic#Phan Huy Khi#KVn#Ti bn ln th 2#Sch c thm#Cc chuyn ton tr ung hc ph thng#Ph thng trung hc#263439## 00661000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020033000520030058000850070014001430080005001570090 01100162010000500173011001500178020000700193020001300200005001400213039000500227 004001800232020001400250012003900264020001700303013000700320020002000327#VV10.11 653#VV10.11654#42000#Vi?t#PH561T#512.9#^214#Phng trnh v bt phng trnh#n thi tt nghip THPT. Luyn thi vo i hc v cao ng#Phan Huy Khi#^aH.#^aGi o dc#2010#^a321tr.^b24cm#i s#Phng trnh#Phan Huy Khi#KVn#Ti bn ln th 2#Sch c thm#Cc chuyn ton trung hc ph thng#Bt phng trnh#263440# Ph thng trung hc## 00704000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020060000490030058001090070014001670080005001810090 01100186010000500197011001500202020001500217020001100232005001400243039000500257 00400180026202000140028001200390029402000100033302000080034302000200035101300070 0371#VV10.11655#VV10.11656#26000#Vi?t#C101P#515#^214#Cc phng php c bn tm nguyn hm, tch phn v s phc#n thi tt nghip THPT. Luyn thi vo i hc v cao ng#Phan Huy Khi#^aH.#^aGio dc#2010#^a188tr.^b24cm#Ton gii tch#Ngu yn hm#Phan Huy Khi#KVn#Ti bn ln th 2#Sch c thm#Cc chuyn ton tr ung hc ph thng#Tch phn#S phc#Ph thng trung hc#263441## 00633000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530030058000730070014001310080005001450090 01100150010000500161011001500166020000500181020000700186005001400193039000500207 004001800212020001400230012003900244020000900283020002000292013000700312#VV10.11 658#VV10.11657#26500#Vi?t#C101B#511.076#^214#Cc bi ton t hp#n thi tt ngh ip THPT. Luyn thi vo i hc v cao ng#Phan Huy Khi#^aH.#^aGio dc#2010#^ a200tr.^b24cm#Ton#T hp#Phan Huy Khi#KVn#Ti bn ln th 2#Sch c thm#Cc chuyn ton trung hc ph thng#Bi ton#Ph thng trung hc#263442## 00664000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020059000540070054001130080005001670090011001720100 00500183011001500188020000700203020002000210005000900230039000500239020001400244 02000070025802000090026502000150027400500140028900500140030300500140031701300070 0331#VV10.11659#VV10.11660#38000#Vi?t#C101C#330.9597#^214#Cc ch c bn n thi vo i hc - cao ng mn a l#L Thng, Nguyn c V, Bi Minh Tun, Ph Cng Vit#^aH.#^aGio dc#2010#^a299tr.^b24cm#a l#Ph thng trung hc#L Th ng#KVn#Sch c thm#n tp#Vit Nam#Sch luyn thi#Nguyn c V#Bi Minh Tu n#Ph Cng Vit#263443## 00669000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020060000490070062001090080005001710090011001760100 00500187011001500192020000800207020002000215005001100235039000500246020001400251 02000070026502000090027202000150028100500110029600500170030700500120032401300070 0336#VV10.11661#VV10.11662#33000#Vi?t#C101C#909#^214#Cc ch c bn n thi v o i hc - cao ng mn lch s#L Mu Hn (ch.b.), L nh H, Nguyn Hng Li n, L Hng Sn#^aH.#^aGio dc#2010#^a244tr.^b24cm#Lch s#Ph thng trung hc# L Mu Hn#KVn#Sch c thm#n tp#Th gii#Sch luyn thi#L nh H#Nguyn H ng Lin#L Hng Sn#263444## 00635000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020044000530070055000970220004001520040018001560080 00500174009001100179010000500190011001500195020000800210020001600218020000800234 020001400242005001700256005001400273039000500287005002200292013000700314#VV10.11 663#VV10.11664#12500#Vi?t#V460B#005.076#^214#V bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#Nguyn Ch Trung, Ng nh Tuyt, Nguyn Th Thanh Xun#Q.3#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a127tr.^b24cm#Tin hc#Trung hc c s#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Ch Trung#Ng nh Tuyt#KVn#Nguyn Th Thanh Xun#263445## 00670000000000313000450002600110000002600110001102000140002201400070003601900050 00431810006000480820008000548080005000620020044000670070082001110220004001930050 01900197005002100216008000500237009001100242010000500253011001500258020000800273 020000800281020001600289039000500305005001700310005002200327013000700349#VV10.11 665#VV10.11666#Sch c thm#15000#Vi?t#V460B#004.076#^214#V bi tp tin hc d nh cho trung hc c s#Phm Th Thanh Nam, Dng V Khnh Thun, Nguyn Tr Chu ng, Nguyn Th Thanh Xun#Q.4#Phm Th Thanh Nam#Dng V Khnh Thun#^aH.#^aGi o dc#2010#^a127tr.^b24cm#Tin hc#Bi tp#Trung hc c s#KVn#Nguyn Ch Trung# Nguyn Th Thanh Xun#263446## 00771000000000361000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020017000510030015000680070055000830220004001380040 01800142008000500160009001100165010000500176011001500181021007400196020000800270 02000090027802000220028702000150030900500160032400500120034000500140035200500170 0366005001400383039000500397013000700402#VV10.11668#VV10.11667#8200#Vi?t#C513H# 372.34#^214#Cng hc tin hc#Sch gio vin#Nguyn Xun Huy (ch.b.), Bi Vit h , L Quang Phan...#Q.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a112tr.^b24cm#H ng dn dy tin hc theo chng tiu hc v nh gi k nng hc sinh#Tin hc#T iu hc#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Xun Huy#Bi Vit h#L Quan g Phan#Hong Trng Thi#Bi Vn Thanh#KVn#263447## 00804000000000361000450002600110000002600110001102000080002202000090003002000150 00390390005000540140006000590190005000651810006000700820007000768080005000830020 01700088003001500105007005500120022000400175005001600179005001200195005001400207 00500170022100500140023800800050025200900110025701000050026801100150027301500330 0288021009200321013000700413020002200420#VV10.11669#VV10.11670#Tin hc#Tiu hc# Sch gio vin#KVn#9700#Vi?t#C513H#372.34#^214#Cng hc tin hc#Sch gio vin #Nguyn Xun Huy (ch.b.), Bi Vit H, L Quang Phan...#Q.2#Nguyn Xun Huy#Bi Vit H#L Quang Phan#Hong Trng Thi#Bi Vn Thanh#^aH.#^aGio dc#2010#^a100t r.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hng dn ging dy tin hc tiu hc t heo chng trnh v nh gi k nng hc ca hc sinh#263448#Phng php ging d y## 00842000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020017000520030015000690070055000840220004001390050 01600143005001200159005001400171005001700185005001400202004001800216008000500234 00900110023901000050025001100150025501500330027002000080030302000090031102000150 0320039000500335021009900340020002200439013000700461#VV10.11671#VV10.11672#27000 #Vi?t#C513H#372.34#^214#Cng hc tin hc#Sch gio vin#Nguyn Xun Huy (ch.b.) , Bi Vit H, L Quang Phan...#Q.3#Nguyn Xun Huy#Bi Vit H#L Quang Phan#Ho ng Trng Thi#Bi Vn Thanh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a116tr.^b24 cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Tin hc#Tiu hc#Sch gio vin#KVn#Hng d n dy tin hc tiu hc theo cc mc tiu chng trnh v nh gi k nng hc c a hc sinh#Phng php ging dy#263449## 00835000000000361000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020033000520030015000850070066001000220004001660040 01800170008000500188009001100193010000500204011001400209015003300223021008900256 02000080034502000160035302000220036902000150039100500140040600500120042000500150 0432005001400447039000500461013000700466#VV10.11674#VV10.11673#7400#Vi?t#T311H# 004.071#^214#Tin hc dnh cho trung hc c s#Sch gio vin#Phm Th Long (ch.b .), Bi Vit H, Quch Tt Kin, Bi Vn Thanh#Q.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a99tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hng dn dy tin hc t heo chng trnh cho trung hc c s v nh gi k nng hc sinh#Tin hc#Trung hc c s#Phng php ging dy#Sch gio vin#Phm Th Long#Bi Vit H#Quch T t Kin#Bi Vn Thanh#KVn#263450## 00902000000000361000450002600110000002600110001102101540002202000080017602000160 01840200022002000200015002220390005002370140007002420190005002491810006002540820 00800260808000500268002003300273003001500306007006600321022000400387005001400391 00500120040500500150041700500140043200400180044600800050046400900110046901000050 0480011001500485015003300500013000700533#VV10.11675#VV10.11676#Tng quan v mn tin hc dnh cho trung hc c s. Phng php ging dy tin hc v my tnh in t, phn mm hc tp, h iu hnh v son tho vn bn#Tin hc#Trung hc c s #Phng php ging dy#Sch gio vin#KVn#11400#Vi?t#T311H#005.071#^214#Tin h c dnh cho trung hc c s#Sch gio vin#Phm Th Long (ch.b.), Bi Vit H, Qu ch Tt Kin, Bi Vn Thanh#Q.3#Phm Th Long#Bi Vit H#Quch Tt Kin#Bi Vn Thanh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a120tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio d c v o to#263451## 00770000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020024000550070084000790080005001630090011001680100 00500179011001500184021014300199020001600342020000800358020001700366005001800383 005001900401039000500420005001700425005001900442013000700461#VV10.11677#VV10.116 78#55000#Vi?t#B103T#620.10076#^214#Bi tp c hc k thut#Nguyn Phong in (c h.b.), Nguyn Quang Hong, Nguyn Vn Khang, Nguyn Minh Phng#^aH.#^aGio dc# 2010#^a403tr.^b24cm#Tm tt l thuyt, hng dn gii v li gii 435 bi tp c hc k thut v cc phn tnh hc vt rn, ng hc vt rn, ng lc hc vt r n#C hc k thut#Bi tp#Ti liu hc tp#Nguyn Phong in#Nguyn Quang Hong #KVn#Nguyn Vn Khang#Nguyn Minh Phng#263452## 00539000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010016000510020017000670070016000840080005001000090 01100105010000500116011001500121021010900136020001700245020001100262039000500273 013000700278#VV10.11680#VV10.11679#32000#Vi?t#H312H#516.3#^214#Nguyn Vit Hi# Hnh hc vi phn#Nguyn Vit Hi#^aH.#^aGio dc#2010#^a198tr.^b24cm#Gii thiu l thuyt ng v mt trong khng gian Euclide 2 chiu, chng trnh Maple ng dng vo hnh hc#Hnh hc vi phn#Gio trnh#KVn#263453## 00918000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820007000428080005000490010014000540020028000680030084000960070014001800040 01800194008000500212009001100217010000500228011001500233015003900248021024500287 020001700532020000800549020002400557020001100581039000500592013000700597#VV10.11 681#VV10.11682#29000#Vi?t#GI-108T#621.31#^214#Bi nh Tiu#Gio trnh truyn ng in#Sch dng cho cc trng o to h trung hc chuyn nghip v h cao ng k thut#Bi nh Tiu#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a215tr.^b24cm #u ba ghi: V Gio dc chuyn nghip#Nhng vn chung ca h truyn ng i n. c tnh c bn ca ng c in. iu chnh cc thng s u ra ca truyn ng in. Cc h truyn ng iu chnh thng dng. Qu trnh qu trong h t ruyn ng in. Tnh chn cng sut ng c#Truyn ng in#ng c#Trung hc chuyn nghip#Gio trnh#KVn#263454## 01024000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820009000428080005000510020033000560030055000890070073001440080005002170090 01100222010000500233011001500238021026700253020001700520020001300537020001100550 00500160056100500120057703900050058900400180059400500160061200500180062801500330 0646013000700679#VV10.11683#VV10.11684#33000#Vi?t#GI-108T#621.3815#^214#Gio tr nh k thut mch in t#Dng cho cc trng o to h trung cp chuyn nghip #ng Vn Chuyt (ch.b.), B Quc Bo, Phm Xun Khnh, Nguyn Vit Tuyn#^aH.#^ aGio dc#2010#^a247tr.^b24cm#Gm cc kin thc c bn k thut mch in t v khuych i tn hiu nh dng transistor lng cc - BJT, transistor trng - FE T, ghp tng khuych i v cc mch khuych i c bit, cng sut, khuych i thut ton, ngun in mt chiu, dao ng iu ho...#K thut in t#Mch in t#Gio trnh#ng Vn Chuyt#B Quc Bo#KVn#Ti bn ln th 1#Phm Xun K hnh#Nguyn Vit Tuyn#TTS ghi: B Gio dc v o to#263455## 01024000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020013000530030071000660070065001370080005002020090 01100207010000500218011001500223021030100238020001300539020001100552005002200563 03900050058500400180059002000090060800500180061700500120063500500160064700500160 0663013000700679#VV10.11685#VV10.11686#30000#Vi?t#L504K#343.597#^214#Lut kinh t#Dng trong cc trng cao ng v trung cp chuyn nghip khi kinh t#Nguyn Th Thanh Thu (ch.b.), Trn Th Ho Bnh, V Vn Ngc...#^aH.#^aGio dc#2010# ^a211tr.^b24cm#Quy ch php l chung v thnh lp, t chc qun l v hot ng ca doanh nghip. Ch php l v cc ch th kinh doanh. Php lut v hp n g trong kinh doanh - thng mi. Php lut v gii quyt cc tranh chp kinh doa nh - thng mi. a v php l ca cc c quan qun l nh nc v kinh t#Lut kinh t#Gio trnh#Nguyn Th Thanh Thu#KVn#Ti bn ln th 3#Vit Nam#Trn T h Ho Bnh#V Vn Ngc#Nguyn Hp Ton#Nguyn Hu Vin#263456## 00844000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820007000428080005000490010017000540020035000710030051001060070017001570080 00500174009001100179010000500190011001500195021029000210020001000500020000800510 020001100518039000500529020001300534013000700547#VV10.11687#VV10.11688#46000#Vi ?t#GI-108T#658.15#^214#Nghim S Thng#Gio trnh c s qun l ti chnh#Dnh cho cc trng i hc, cao ng khi kinh t#Nghim S Thng#^aH.#^aGio dc#2 010#^a332tr.^b24cm#Gii thiu ton b cc hot ng lin quan trc tip n vic qun l ti chnh ca doanh nghip bao gm: nhn dng v la chn c hi u t , t chc huy ng vn, qun l chi ph, hch ton chi ph v xc nh li nhun , t chc phn phi li nhun, ti u t v hoch nh ti chnh...#Ti chnh#Q un l#Gio trnh#KVn#Doanh nghip#263457## 01128000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820007000428080005000490020039000540030067000930070060001600080005002200090 01100225010000500236011001500241021039200256020001800648020001000666020001100676 00500160068703900050070300400180070800500080072600500170073400500170075100500150 0768013000700783#VV10.11689#VV10.11690#33500#Vi?t#GI-108T#339.01#^214#Gio trn h nguyn l kinh t hc v m#Sch dng cho sinh vin cc trng i hc - cao ng khi kinh t#B.s.: Nguyn Vn Cng (ch.b.), Ng Mn, Nguyn Khc Minh...#^aH .#^aGio dc#2010#^a271tr.^b24cm#Gii thiu cc nguyn l c bn ca kinh t hc v m: cch o lng hai bin s kinh t v m then cht l GDP v mc gi chun g, cc nhn t quyt nh mc v t l tng trng ca sn lng, cch thc u t v tit kim qua h thng ti chnh, t l tht nghip trong di hn, phn t ch hnh vi ca nn kinh t trong ngn hn, phn tch tng cu ca nn kinh t v i chnh sch ti kha...#Kinh t hc v m#Nguyn l#Gio trnh#Nguyn Vn Cng# KVn#Ti bn ln th 1#Ng Mn#Nguyn Khc Minh#Nguyn c Thnh#Trn nh Ton# 263458## 00852000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480010015000530020048000680070015001160080005001310090 01100136010000500147011001500152021031700167020001900484020000900503020001100512 039000500523004001800528020000900546013000700555#VV10.11691#VV10.11692#42000#Vi ?t#GI-108T#697.9#^214#Nguyn c Li#Gio trnh thit k h thng iu ho khng kh#Nguyn c Li#^aH.#^aGio dc#2010#^a339tr.^b24cm#Trnh by kin thc c b n v thit k h thng iu ho khng kh: cc s liu ban u, phn tch cc h thng iu ho khng kh, tnh cn bng nhit m bng phng php truyn thng , phng php carrier, tnh chn my v thit b ca h thng iu ho khng kh , tnh ton thit k ng ng nc v ng ng gi#iu ho khng kh#Thit k #Gio trnh#KVn#Ti bn ln th 1#H thng#263459## 00823000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500020027000550070074000820220004001560040018001600080 00500178009001100183010000500194011001500199021017800214020001600392020001100408 00500150041900500130043403900050044702000090045200500130046100500160047401300070 0490#VV10.11693#VV10.11694#22000#Vi?t#GI-108T#343.597#^214#Gio trnh lut th ng mi#B.s.: Bi Ngc Cng (ch.b.), ng Ngc Ba, L nh Vinh, on Trung Kin #T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a163tr.^b24cm#Trnh by nhng kin thc c bn v l lun v lut thng mi. Php lut v hp ng trong thng m i, thng mi dch v, cnh tranh, ph sn, gii quyt tranh chp thng mi#Lu t thng mi#Gio trnh#Bi Ngc Cng#ng Ngc Ba#KVn#Vit Nam#L nh Vinh# on Trung Kin#263460## 00869000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480010013000530020038000660070045001040080005001490090 01100154010000500165011001500170021033200185020002100517020001100538005001400549 005001600563039000500579013000700584#VV10.11695#VV10.11696#32500#Vi?t#GI-108T#5 51.5#^214#Phm Ngc H#Gio trnh c s mi trng khng kh#Phm Ngc H, ng Kim Loan, Trnh Th Thanh#^aH.#^aGio dc#2010#^a251tr.^b24cm#Trnh by cc thn h phn ca mi trng khng kh v cu trc kh quyn. Vn nhim khng kh v m hnh ho qu trnh lan truyn cht nhim. Hin tng suy gim tng zn, hiu ng nh knh, ma axit. Mt s nguyn tc c bn trong h thng kim sot cht lng khng kh nhm qun l, bo v mi trng khng kh trong sch#Mi tr ng khng kh#Gio trnh#ng Kim Loan#Trnh Th Thanh#KVn#263461## 00703000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820004000428080005000460020030000510070062000810080005001430090011001480100 00500159011001500164021014300179020001700322020001100339005001300350005000700363 005001400370005001700384039000500401013000700406#VV10.11697#VV10.11698#35000#Vi ?t#GI-108T#111#^214#Gio trnh m hc Mc - Lnin# Vn Khang (ch.b.), Huy, Phm Th Hng, Th Minh Tho#^aH.#^aGio dc#2010#^a247tr.^b24cm#Trnh by nh ng kin thc c bn m hc Mc - Lnin nh: v xut pht im ca m hc, khch th thm m, ch th thm m, gio dc thm m...#M hc Mc-Lnin#Gio trnh# Vn Khang# Huy#Phm Th Hng# Th Minh Tho#KVn#263462## 00788000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820004000428080005000460010016000510020039000670070016001060220004001222210 00700126008000500133009001100138010000500149011001500154021029200169020000700461 020000700468020001100475039000500486013000700491#VV10.11699#VV10.11700#32000#Vi ?t#GI-108T#530#^214#Nguyn Huy Sinh#Gio trnh vt l c - nhit i cng#Nguy n Huy Sinh#T.1#C hc#^aH.#^aGio dc#2010#^a219tr.^b24cm#Trnh by c s l thu yt, hin tng, bn cht vt l, nguyn l, gii thch hin tng v ng hc c ht im, lc v chuyn ng, cng v nng lng, h ht - va chm, chuyn ng trong trng hp dn, dao ng, chuyn ng quyay ca vt rn, thuyt tng i hp Einstein, c hc cht lu#Vt l#C hc#Gio trnh#KVn#263463## 00815000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820004000428080005000460010016000510020039000670070016001060220004001222210 03300126008000500159009001100164010000500175011001500180021025800195020000700453 020001500460020001100475039000500486020001500491013000700506#VV10.11701#VV10.117 02#32000#Vi?t#GI-108T#536#^214#Nguyn Huy Sinh#Gio trnh vt l c - nhit i cng#Nguyn Huy Sinh#T.2#Nhit ng hc v vt l phn t#^aH.#^aGio dc#2010 #^a227tr.^b24cm#Trnh by c s l thuyt, hin tng, bn cht vt l, nguyn l , gii thch hin tng v nhit v nguyn l th khng, kh l tng, c s ca nhit ng lc hc v nguyn l th 1, cc hin tng ng hc trong cht k h, kh thc v hi, cht lng...#Vt l#Nhit ng hc#Gio trnh#KVn#Vt l p hn t#263464## 00565000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020016000510070035000670040018001020080005001200090 01100125010000500136011001400141012002200155020000800177020001100185020001800196 020001400214005001200228005001100240039000500251013000700256#VV10.11703#VV10.117 04#9000#Vi?t#T550H#372.21#^214#T hnh n ch#Li: Minh Phng ; nh: Hong Vi t#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a30tr.^b21cm#T sch B thng minh#Ch ci#Ting Vit#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Minh Phng#Hong Vit#KVn#263 465## 00557000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020014000510070036000650040018001010080005001190090 01100124010000500135011001400140012002200154020000500176020000700181020001800188 020001400206005001200220005001100232039000500243013000700248#VV10.11705#VV10.117 06#6500#Vi?t#10002#372.21#^214#1, 2, 3...Ny#Li: Minh Phng ; Hnh: Hong Vi t#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a30tr.^b17cm#T sch B thng minh#To n#Ch s#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Minh Phng#Hong Vit#KVn#263466## 00454000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010018000550020015000730030004000880070018000920080 00500110009001100115010000500126011001500131020001700146020000900163039000500172 020000400177013000700181#VV10.11707#VV10.11708#30000#Vi?t#H401L#895.92214#^214# Hong Quang Thun#Hoa L thi tp#Th#Hong Quang Thun#^aH.#^aGio dc#2010#^a16 0tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#KVn#Th#263467## 00829000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480010010000530020038000630030018001010070010001190080 00500129009001100134010000500145011001500150021029800165020000800463020001700471 020000800488020001000496020000900506039000500515013000700520#VV10.11709#VV10.117 10#18600#Vi?t#C101V#959.702#^214#Quc Chn#Cc v ng u kinh thnh Thng Lon g#Th k XIII-XVIII#Quc Chn#^aH.#^aGio dc#2010#^a118tr.^b21cm#Gii thiu t liu tiu s, s nghip v nhng tm gng cao p ca mt s v ng u kinh Thng Long di tng triu i phong kin t th k XIII n XVIII nh i An ph kinh s Trn Th Kin, Trn Khc Chung, i Don kinh s Nguyn Trung Ngn, L Gic, Nguyn Tng Ty, Nguyn Tt Bt...#Lch s#Nhn vt lch s#Tiu s#S nghip#Vit Nam#KVn#263468## 00786000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020013000490070052000620080005001140090011001190100 00500130011001500135021015000150020001300300020001700313006001500330039000500345 019001600350005002000366005000500386012005300391020002100444013000700465#VV10.11 711#VV10.11712#42000#Vi?t#C460T#612#^214#C th ngi#Nguyn Vn Mu bin dch ; Trn Th Thanh Lim h..#^aH.#^aGio dc#2010#^a423tr.^b21cm#Cung cp tri thc khoa hc c bn cc khi nim v hin tng v c th ngi. Bnh tt, s tc ng ca hin tng bn ngoi i vi c th ngi...#C th ngi#Sch thng th c#Nguyn Vn Mu#KVn#Dch Trung Quc#Trn Th Thanh Lim#h..#Mi vn cu hi v sao : B mi. Tri thc th k 21#Khoa hc thng thc#263469## 00706000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020007000490070051000560080005001070090011001120100 00500123011001500128021008400143020000700227020001700234006001400251039000500265 019001600270005002000286005000500306012005300311020002100364013000700385#VV10.11 713#VV10.11714#44000#Vi?t#V124L#530#^214#Vt l#Phm Vn Bnh bin dch ; Trn Th Thanh Lim h..#^aH.#^aGio dc#2010#^a435tr.^b21cm#Cung cp tri thc khoa h c c bn cc khi nim v hin tng thuc lnh vc vt l#Vt l#Sch thng t hc#Phm Vn Bnh#KVn#Dch Trung Quc#Trn Th Thanh Lim#h..#Mi vn cu hi v sao : B mi. Tri thc th k 21#Khoa hc thng thc#263470## 00721000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020009000490070052000580080005001100090011001150100 00500126011001500131021009300146020000900239020001700248006001500265039000500280 019001600285005002000301005000500321012005300326020002100379013000700400#VV10.11 715#VV10.11716#44000#Vi?t#455V#590#^214#ng vt#Nguyn Vn Mu bin dch ; Tr n Th Thanh Lim h..#^aH.#^aGio dc#2010#^a430tr.^b21cm#Cung cp cc tri thc khoa hc c bn v i sng, c im pht trin ca cc loi ng vt#ng vt #Sch thng thc#Nguyn Vn Mu#KVn#Dch Trung Quc#Trn Th Thanh Lim#h..#M i vn cu hi v sao : B mi. Tri thc th k 21#Khoa hc thng thc#263471# # 00722000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020009000500070052000590080005001110090011001160100 00500127011001500132021009300147020000900240020001700249006001500266039000500281 019001600286005002000302005000500322012005300327020002100380013000700401#VV10.11 718#VV10.11717#42000#Vi?t#TH552V#580#^214#Thc vt#L Thanh Hng bin dch ; T rn Th Thanh Lim h..#^aH.#^aGio dc#2010#^a422tr.^b21cm#Cung cp cc tri th c khoa hc c bn v i sng, c im pht trin ca cc loi thc vt#Thc v t#Sch thng thc#L Thanh Hng#KVn#Dch Trung Quc#Trn Th Thanh Lim#h..# Mi vn cu hi v sao : B mi. Tri thc th k 21#Khoa hc thng thc#263472 ## 00684000000000289000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820007000418080005000480020045000530030030000980070040001280080005001680090 01100173010000500184011001500189020000700204005001600211039000500227021011700232 020000800349001001500357020001500372013000700387#VV10.11719#VV10.11720#105000#V i?t#T550#530.03#^214#T in vt l dng cho hc sinh - sinh vin#Dng cho hc sinh - sinh vin#V Thanh Khit (ch.b.), Dng Trng Bi#^aH.#^aGio dc#2010#^a 472tr.^b21cm#Vt l#Dng Trng Bi#KVn#Gii thch cc thut ng vt l c s p xp theo th t a, b, c...theo chng trnh vt l trong nh trng cc cp#T in#V Thanh Khit#Sch tham kho#263473## 00672000000000289000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820004000418080005000450020016000500030030000660070028000960080005001240090 01100129010000500140011001500145020000800160005000800168039000500176021016000181 020000800341001001100349013000700360020001500367#VV10.11722#VV10.11721#107000#V i?t#T550#903#^214#T in lch s#Dng cho hc sinh - sinh vin#L nh H (ch. b.), L Minh#^aH.#^aGio dc#2010#^a484tr.^b21cm#Lch s#L Minh#KVn#Gii thch cc khi nim c bn, cc s kin ni bt, cc nhn vt tiu biu ca Vit Nam v th gii gn vi chng trnh mn lch s trong nh trng cc cp#T in#L nh H#263474#Sch tham kho## 00851000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020035000490030022000840070054001060080005001600090 01100165010000500176011001500181020000800196020000800204005001500212039000500227 00400180023202102050025002000190045500500130047400100160048701300070050302000150 0510#VV10.11723#VV10.11724#45000#Vi?t#T550#803#^214#T in gii thch in c vn hc#Dng trong nh trng#Nguyn Ngc San (ch.b.), inh Vn Thin, H ng Vit#^aH.#^aGio dc#2010#^a287tr.^b21cm#Vn hc#in c#inh Vn Thin#KVn#Ti bn ln th 1#Gii thch in c vn hc gip hc sinh, sinh vin tm hiu su hn v nhng ng vn chng bng ch Nm v mt phn bng ch Hn sng tc trong thi k trung i, c a vo ging dy trong nh trng#T in gii thch#H ng Vit#Nguyn Ngc San#263475#Sch tham kho## 00601000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510030055000810070034001360220004001700080 01800174009002300192010000500215011001500220020001100235020000600246020001400252 005001500266005001800281039000500299013000700304#VV10.11725#VV10.11726#26000#Vi ?t#B450T#372.6#^214#B tr kin thc ting Vit 3#Bin son theo chng trnh c a B Gio dc v o to#Phm Ngc Thm, Phm Th Hng Hoa#T.1#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a153tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#Phm Ngc Thm#Phm Th Hng Hoa#KVn#263476## 00633000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020055000450030055001000070020001550220004001750080018001790090 02300197010000500220011001500225020001200240020001100252020000700263020000800270 020001200278020001400290005001500304039000500319013000700324#VV10.11728#VV10.117 27#55000#Vi?t#807.6#^214#Bi tp t lun v trc nghim lm vn - ting Vit 11 #Bin son theo chng trnh ca B Gio dc v o to#Phm Ngc Thm b.s.#T.1# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a341tr.^b24cm#Tp lm vn#Ting V it#Lp 11#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Phm Ngc Thm#KVn#263477## 00813000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820011000418080005000520020029000570070023000860080018001090090023001270100 00500150011001500155021024000170020001900410020000800429005001800437020000900455 039000500464020000800469013000700477020000900484020001800493#VV10.11729#VV10.117 30#99000#Vi?t#NG527Q#895.922334#^214#Nguyn Quang Sng vi bn b#Trn Thanh Ph ng s.t.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a359tr.^b21cm#Gii thi u nhng bi vit ca nh vn Nguyn Quang Sng v vic sng tc, v bn b, nhn g mi quan tm ca ng trong vn chng v nhng bi tr li phng vn ca ng. Mt s bi vit ca bn vn, nh bo vit v nh vn Nguyn Quang Sng#Nghin c u vn hc#Nh vn#Trn Thanh Phng#Vit Nam#KVn#Tp Vn#263478#Bi vit#Nguyn Quang Sng## 00752000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010011000490020014000600070011000740080018000850090 02300103010000500126011001500131021030900146020002000455020001100475039000500486 013000700491#VV10.11731#VV10.11732#74000#Vi?t#H419L#158#^214#Phong Liu#Hc lm ngi#Phong Liu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a463tr.^b21cm# a ra nhng v d thc t v phn tch nhng v d cp n nhng t cht c bn cn thit gip con ngi thnh t trong cuc sng cng nh cch suy ngh v hnh ng tm c li thot, ng hu t c thnh cng. L gii hin th c nhng nguyn nhn tht bi v ch ra cha kho ca s thnh cng#Tm l hc ng dng#Thnh cng#KVn#263479## 00781000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010005000510020026000560030038000820070055001200080 01800175009002300193010000500216011001500221021013500236020001100371020001100382 02000090039300500140040200600130041600600090042903900050043801300070044301900050 0450#VV10.11733#VV10.11734#32000#Vi?t#K600T#635.9#^214#Tony#K thut trng xn g rng#Ti liu hng dn chm sc cy king#Tony, Suzanne Mace ; Bin dch: Tr ng Thnh, Minh Tr#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a200tr.^b21cm #Gii thiu nhng c im chung ca xng rng, xut x ca loi cy ny v h ng dn cch chm sc cho tng loi xng rng khc nhau#Xng rng#Trng trt#C y cnh#Mace, Suzanne#Trng Thnh#Minh Tr#KVn#263480#Dch## 00482000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820011000418080005000520020031000570070020000880080018001080090023001260100 00500149011001500154020001700169005000900186039000500195020000900200020001200209 013000700221#VV10.11735#VV10.11736#75000#Vi?t#KH400T#398.209597#^214#Kho tng t ruyn trng Vit Nam#Hon Anh s.t., b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Min h#2010#^a486tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Hon Anh#KVn#Vit Nam#Truyn ci#263481 ## 00687000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010014000440020040000580070014000980080018001120090023001300100 00500153011001500158021019300173020001000366020000400376020000700380039000500387 013000700392020002200399#VV10.11737#VV10.11738#Vi?t#N515T#636.8#^214#Phan Vit L m#Nui th h mo Tho Cm Vin Si Gn#Phan Vit Lm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tp. H Ch Minh#2010#^a203tr.^b20cm#Trnh by cc c im v hnh thi, sinh thi, sinh hc, k thut chm sc, cch pht hin, chn on, cha tr v phng bnh tt cho nhng loi th h mo c nui ti Tho Cm Vin Si Gn#Chn nui #Th#H mo#KVn#263482#Tho Cm Vin Si Gn## 01081000000000301000450002600110000001900050001118100070001608200140002380800050 00370020061000420070080001030080018001830090023002010100005002240110015002290210 31500244020000800559020000700567020001100574020001600585039000500601005001800606 005001500624005002000639005001600659013000700675015009700682#VV10.11739#Vi?t#NH5 56G#307.760959779#^214#Nhng gi tr vn ho th Si Gn - Thnh ph H Ch M inh#Tn N Qunh Trn (ch.b.), Trn Quang nh, Trng Hong Thng, T Th Hng Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a184tr.^b24cm#Gii thiu s h nh thnh th v vn ho th. C s hnh thnh nhng gi tr vn ho th c bn Si Gn - Tp. H Ch Minh. Thnh phn c dn, tri thc, tn gio, vn h o, cnh quan, kin trc, tnh a dng ca gi tr vn ho th phi vt th, g i tr vn ho th vt th ca Si Gn - Tp. H Ch Minh#Vn ho# th#X h i hc#Tp. H Ch Minh#KVn#Tn N Qunh Trn#Trn Quang nh#Trng Hong Trng# T Th Hng Yn#263483#TTS ghi: S Khoa hc Cng ngh thnh ph H Ch Minh. Tr ung tm Nghin cu th v pht trin## 01381000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020050000490030156000990070042002550080018002970090 02300315010000500338011001500343021047500358020000800833020000800841005001500849 02000100086402000090087403900050088300500080088800500140089600500170091001500860 0927005001101013013000701024#VV10.11740#VV10.11741#30000#Vi?t#B108C#079#^214#B o ch Vit Nam nhng du n u tranh cch mng#Cng trnh cho mng 85 nm Ngy Bo ch Cch mng Vit Nam 21-6-1925 -- 21-6-2010, 80 nm Ngy truyn thng ng nh Tuyn gio ca ng 1-8-1930 -- 1-8-2010#Trn Thanh m, Vn Tm, Nguyn Th K...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a428tr.^b24cm#Gii thiu nh ng du n c sc ca tin trnh hnh thnh v pht trin ca bo ch Cch mng Vit Nam: qu trnh hot ng bo ch nc ngoi ca Bc H, bo ch cch mn g qua cc thi k u tranh, hot ng ca mt s c quan bo ch t ngy thng nht t nc n nay, vn khai thc t liu bo ch, thc trng hot ng b o ch ca Tp. H Ch Minh, nhng k nim ng nh trong hot ng bo ch ca m t s nh bo, cng tc o to i ng nhng ngi lm bo...#Bo ch#Lch s#Tr n Thanh m#Hot ng#Vit Nam#KVn#Vn Tm#Nguyn Th K#Nguyn Vn Khoan#TTS ghi: Ban Tuyn gio Thnh u thnh ph H Ch Minh. Tp ch S tay Xy dng n g#ng Sn Ca#263484## 00736000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010011000490020027000600070011000870080005000980090 01100103010000500114011001500119021027300134020002300407020001500430039000500445 013000700450020001300457#VL10.01312#VL10.01313#55000#Vi?t#455V#596#^214#L V Khi#ng vt hc c xng sng#L V Khi#^aH.#^aGio dc#2010#^a319tr.^b27cm#G ii thiu ngun gc, s tin ho, c im sinh thi, c im sinh hc, cu to , chc nng ca ng vt c xng sng thuc ngnh na dy sng, ngnh dy sng, phn ngnh c xng sng, lp c ming trn, lp c sn, lp c xng, lp ln g c, b st, lp chim, lp th#ng vt c xng sng#Sch tham kho#KVn#26348 5#ng vt hc## 00785000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020023000490030048000720070048001200080005001680090 01100173010000500184011001500189001001900204015001800223021018900241020001000430 020000600440020001100446005001400457039000500471013000700476#VL10.01315#VL10.013 14#55000#Vi?t#T306A#428#^214#Ting Anh chuyn ngnh#Dng cho sinh vin khi ng nh khoa hc sc kho#B.s.: Vng Th Thu Minh (ch.b.), Phm Gia Khi#^aH.#^aGio dc#2010#^a224tr.^b27cm#Vng Th Thu Minh#TTS ghi: B Y t#Gii thiu cc cu trc ng php c bn, cc thut ng v cc cu trc ng php trong y hc thng dng thng qua cc bi c hiu, bi hi thoi, bi tp ng php v bi c thm ting Anh#Ting Anh#Y hc#Gio trnh#Phm Gia Khi#oanh#263486## 00788000000000313000450002600110000002600110001102101420002202000130016402000110 01770390008001880140007001960190005002031810006002080820004002148080005002180010 01800223002003000241003005000271007005800321022000400379008000500383009001100388 010000500399011001500404005001800419005001200437013000700449005001800456#VL10.01 316#VL10.01317#Trnh by mt s kin thc c bn v ton cao cp: hm s nhiu b in s, tch phn bi, tch phn ng - tch phn mt, phng trnh vi phn#To n cao cp#Gio trnh#Hng H#64000#Vi?t#H561D#515#^214#L B Trn Phng#Hng dn t hc ton cao cp#Dng cho sinh vin cc trng i hc v cao ng#L B Trn Phng (ch.b.), Trnh Th Anh o, L Anh Tun#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a3 11tr.^b27cm#Trnh Th Anh o#L Anh Tun#263487#L B Trn Phng## 01155000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010010000510020019000610030082000800070042001620220 00400204221002600208004001800234008000500252009001100257010000500268011001500273 02103770028802000190066502000160068402000090070002000090070902000110071800500170 0729005001300746039000500759013000700764005001000771#VL10.01318#VL10.01319#28000 #Vi?t#C455N#660.6#^214#V Vn V#Cng ngh sinh hc#Dng cho sinh vin H, C c huyn v khng chuyn CNSH, gio vin v hc sinh THPT#V Vn V, Nguyn Mng H ng, L Hng ip#T.2#Cng ngh sinh hc t bo#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc #2010#^a184tr.^b27cm# Trnh by nhng kin thc v cng ngh t bo thc vt nh : cu trc v chc nng ca t bo thc vt, iu kin v mi trng nui cy m t bo thc vt, nui cy huyn ph t bo, cng ngh nui cy phi... Ngoi ra cn cp n cc vn cng ngh t bo ng vt nh: chuyn gen, t bo gc , t bo trng, t bo cng sinh dc, cng ngh t bo v ng vt chuyn gen#C ng ngh sinh hc#Sinh hc t bo#Thc vt#ng vt#Gio trnh#Nguyn Mng Hng#L Hng ip#oanh#263488#V Vn V## 00764000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570020012000620030036000740070069001100080 00500179009001100184010000500195011001500200001001600215015001800231021012800249 020001200377020001100389005001600400039000500416005002200421013000700443#VL10.01 320#VL10.01321#VL10.01322#56000#Vi?t#D302T#614.4#^214#Dch t hc#Dng cho o to c nhn iu dng#B.s.: Nguyn Minh Sn (ch.b.), Phan Trng Ln, Nguyn Th Thu Dng#^aH.#^aGio dc#2010#^a227tr.^b27cm#Nguyn Minh Sn#TTS ghi: B Y t #Gii thiu mt s kin thc c bn v dch t hc c s, dch t hc cc bnh ly nhim v dch t hc cc bnh khng ly nhim#Dch t hc#Gio trnh#Phan Tr ng Nhn#oanh#Nguyn Th Thu Dng#263489## 00875000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00411810006000460820007000528080005000590020019000640030048000830070066001310080 00500197009001100202010000500213011001500218015001800233021017200251020001900423 02000110044200500140045303900050046701300070047200500170047900500160049600500100 0512005001500522#VL10.01323#VL10.01325#VL10.01324#165000#Vi?t#B256H#616.07#^214 #Bnh hc i cng#Dng cho o to bc s v hc vin sau i hc#B.s.: L n h Roanh (ch.b.), Trnh Quang Din, Nguyn Vn Hng...#^aH.#^aGio dc#2010#^a672 tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Khi nim bnh hc i cng, nhng tn thng c b n ca t bo v m, bnh hc vim, bnh di truyn v ri lon s pht trin, ri lon huyt ng, bnh hc min dch...#Bnh hc i cng#Gio trnh#L nh Ro anh#oanh#263490#Trnh Quang Din#Nguyn Vn Hng#T Vn T#Nguyn Vn Ch## 00713000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510030032000690070044001010080005001450090 01100150010000500161011001500166001001300181015001800194021012400212020001800336 020001100354005001600365039000500381004001800386013000700404#VL10.01327#VL10.013 26#32000#Vi?t#X101S#519.2#^214#Xc sut thng k#Dng cho o to bc s a kho a#B.s.: ng c Hu (ch.b.), Hong Minh Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^a171tr.^b27c m#ng c Hu#TTS ghi: B Y t#Cung cp nhng kin thc c bn v xc sut th ng k, a ra mt s v d ng dng gn gi v xc sut thng k trong y hc#Xc sut thng k#Gio trnh#Hong Minh Hng#oanh#Ti bn ln th 2#263491## 00929000000000385000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020017000520030037000690070064001060220004001702210 01800174008000500192009001100197010000500208011001500213015001800228021014900246 02000110039502000050040602000070041102000110041800500120042900500180044100500150 0459005002000474005001900494039000500513013000700518004001800525#VL10.01328#VL10 .01329#51000#Vi?t#PH125T#617.6#^214#Phu thut ming#Dng cho o to bc s r ng hm mt#B.s.: L c Lnh (ch.b.), L Hunh Thin n, Trn Quang n...#T.1#G y t - Nh rng#^aH.#^aGio dc#2010#^a295tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Cc nguy n tc, k thut c bn ca phu thut ming nh v trng, gy t, nh rng. Mt s tai bin thng gp khi phu thut v phng php x tr#Phu thut#Rng#Gy t#Gio trnh#L c Lnh#L Hunh Thin n#Trn Quang n#Phm Th Hng Loan#N guyn Th Bch L#oanh#263492#Ti bn ln th 2## 00476000000000253000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200080 00288080005000360020045000410070018000860080005001040090011001090100005001200110 01300125020001100138020001600149020001400165005001300179039000500192004001800197 013000700215#VL10.01330#5000#Vi?t#T429T#495.922#^214#Tm tt kin thc ting Vi t trung hc c s# Vit Hng b.s.#^aH.#^aGio dc#2010#^a4tr.^b30cm#Ting Vi t#Trung hc c s#Sch c thm# Vit Hng#oanh#Ti bn ln th 1#263493## 00474000000000253000450002600110000001900050001118100060001608200040002280800050 00260140006000310020043000370070021000800080005001010090011001060100005001170110 01300122020000900135020001600144020001400160005001600174039000500190004001800195 013000700213#VL10.01331#Vi?t#T429T#570#^214#5000#Tm tt kin thc sinh hc tru ng hc c s#Trn Th Phng b.s.#^aH.#^aGio dc#2010#^a4tr.^b30cm#Sinh hc#Tru ng hc c s#Sch c thm#Trn Th Phng#oanh#Ti bn ln th 1#263494## 00528000000000265000450002600110000001900050001118100060001608200040002280800050 00260140006000310020048000370070038000850080005001230090011001280100005001390110 01300144020001000157020002000167020001400187005001500201039000500216004001800221 005001600239013000700255#VL10.01332#Vi?t#T429T#428#^214#5000#Tm tt kin thc ting Anh trung hc ph thng#B.s.: Trn Th Khnh, Nguyn Kim Hin#^aH.#^aGio dc#2010#^a4tr.^b30cm#Ting Anh#Ph thng trung hc#Sch c thm#Trn Th Khnh #oanh#Ti bn ln th 2#Nguyn Kim Hin#263495## 00530000000000277000450002600110000001900050001118100060001608200090002280800050 00310140006000360020031000420070019000730080005000920090011000970100005001080110 01300113015004100126020000700167020000800174020001400182005001400196039000500210 020002000215013000700235020001000242#VL10.01333#Vi?t#C101D#512.0076#^214#8000#C c dng bi tp ton hc THPT#Hong L Minh b.s.#^aH.#^aGio dc#2010#^a8tr.^b30 cm#Ni dung gm 2 phn: i s v gii tch#i s#Bi tp#Sch c thm#Hong L Minh#oanh#Ph thng trung hc#263496#Gii tch## 00536000000000277000450002600110000001900050001118100060001608200090002280800050 00310140006000360020031000420070019000730080005000920090011000970100005001080110 01300113015004400126020001100170020000800181020001400189005001400203039000500217 020002000222020000900242013000700251#VL10.01334#Vi?t#C101D#516.0076#^214#8000#C c dng bi tp ton hc THPT#Hong L Minh b.s.#^aH.#^aGio dc#2010#^a8tr.^b30 cm#Ni dung gm 2 phn: Lng gic v hnh hc#Lng gic#Bi tp#Sch c thm# Hong L Minh#oanh#Ph thng trung hc#Hnh hc#263497## 00482000000000253000450002600110000001900050001118100060001608200040002280800050 00260140006000310020047000370070021000840080005001050090011001100100005001210110 01300126020000900139020002000148020001400168005001600182039000500198004001800203 013000700221#VL10.01336#Vi?t#T429T#570#^214#5000#Tm tt kin thc sinh hc tru ng hc ph thng#Trn Th Phng b.s.#^aH.#^aGio dc#2010#^a4tr.^b30cm#Sinh hc #Ph thng trung hc#Sch c thm#Trn Th Phng#oanh#Ti bn ln th 2#263498 ## 00701000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020037000490030032000860070050001180080005001680090 01100173010000500184011001400189020001600203020001700219020000700236005001200243 03900050025500400180026002000070027802000090028500500160029400500090031000500130 0319005001200332013000700344#VL10.01337#VL10.01338#Vi?t#T123B#912#^214#26000#T p bn a l t nhin i cng#Dng trong nh trng ph thng#Ng t Tam ( ch.b.), Nguyn Trn Cu, L Hunh...#^aH.#^aGio dc#2010#^a39tr.^b30cm#a l t nhin#Trng ph thng#Bn #Ng t Tam#oanh#Ti bn ln th 3#Bn #Th gi i#Nguyn Trn Cu#L Hunh#ng Duy Li#L Ngc Nam#263499## 00680000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020030000490070058000790080005001370090011001420100 00500153011001400158020000800172020000600180020000700186005001500193039000500208 00400180021300500140023100500160024500500210026100500170028202000060029902000040 0305020001400309013000700323#VL10.01340#VL10.01339#Vi?t#B105#911#^214#18000#B n v tranh nh lch s 6#Phan Ngc Lin (ch.b.), Nguyn S Qu, Nguyn Th Hi p...#^aH.#^aGio dc#2010#^a27tr.^b30cm#Lch s#Lp 6#Bn #Phan Ngc Lin#oan h#Ti bn ln th 1#Nguyn S Qu#Nguyn Th Hip#Nguyn Th Hng Loan#Nguyn Na m Phng#Tranh#nh#Sch c thm#263500## 00664000000000337000450002600110000001900050001118100060001608200040002280800050 00260140007000310020030000380070062000680080005001300090011001350100005001460110 01400151020000800165020000600173020000700179005001500186039000500201004001800206 00500170022400500170024100500160025800500210027402000060029502000040030102000140 0305013000700319#VL10.01335#Vi?t#B105#911#^214#20000#Bn v tranh nh lch s 7#Phan Ngc Lin (ch.b.), Nguyn Cnh Minh, Nguyn Nam Phng...#^aH.#^aGio d c#2010#^a32tr.^b30cm#Lch s#Lp 7#Bn #Phan Ngc Lin#oanh#Ti bn ln th 1 #Nguyn Cnh Minh#Nguyn Nam Phng#Nguyn Th Hip#Nguyn Th Hng Loan#Tranh#n h#Sch c thm#263501## 00685000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020030000490070061000790080005001400090011001450100 00500156011001400161020000800175020000600183020000700189005001500196039000500211 00400180021600500160023400500170025000500210026700500160028802000060030402000040 0310020001400314013000700328#VL10.01341#VL10.01342#Vi?t#B105#911#^214#20000#B n v tranh nh lch s 8#Phan Ngc Lin (ch.b.), Trnh nh Tng, Nguyn Nam Phng...#^aH.#^aGio dc#2010#^a31tr.^b30cm#Lch s#Lp 8#Bn #Phan Ngc Lin# oanh#Ti bn ln th 1#Trnh nh Tng#Nguyn Nam Phng#Nguyn Th Hng Loan#Th nh Ngc Linh#Tranh#nh#Sch c thm#263502## 00668000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020030000490070059000790080005001380090011001430100 00500154011001400159020000800173020000600181020000700187005001500194039000500209 00400180021400500150023200500160024700500070026300500170027002000060028702000040 0293020001400297013000700311#VL10.01343#VL10.01344#Vi?t#B105#911#^214#20000#B n v tranh nh lch s 9#Phan Ngc Lin (ch.b.), Nguyn nh L, Nguyn Th H ip...#^aH.#^aGio dc#2010#^a32tr.^b30cm#Lch s#Lp 9#Bn #Phan Ngc Lin#oa nh#Ti bn ln th 1#Nguyn nh L#Nguyn Th Hip#L Ph#Nguyn Nam Phng#Tran h#nh#Sch c thm#263503## 00693000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020031000490070064000800080005001440090011001490100 00500160011001400165020000800179020000700187020000700194005001700201039000500218 00400180022300500150024100500190025600500210027500500160029602000060031202000040 0318020001400322013000700336#VL10.01345#VL10.01346#Vi?t#B105#911#^214#20000#B n v tranh nh lch s 10#Nguyn Quc Hng (ch.b.), Nguyn Ngc C, Nguyn Xu n Trng...#^aH.#^aGio dc#2010#^a31tr.^b30cm#Lch s#Lp 10#Bn #Nguyn Qu c Hng#oanh#Ti bn ln th 1#Nguyn Ngc C#Nguyn Xun Trng#Nguyn Th Hng Loan#Thnh Ngc Linh#Tranh#nh#Sch c thm#263504## 00693000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020031000490070064000800080005001440090011001490100 00500160011001400165020000800179020000700187020000700194005001500201039000500216 00400180022100500170023900500190025600500210027500500160029602000060031202000040 0318020001400322013000700336#VL10.01347#VL10.01348#Vi?t#B105#911#^214#20000#B n v tranh nh lch s 11#Nguyn Ngc C (ch.b.), Nguyn Quc Hng, Nguyn Xu n Trng...#^aH.#^aGio dc#2010#^a27tr.^b30cm#Lch s#Lp 11#Bn #Nguyn Ng c C#oanh#Ti bn ln th 1#Nguyn Quc Hng#Nguyn Xun Trng#Nguyn Th Hng Loan#Thnh Ngc Linh#Tranh#nh#Sch c thm#263505## 00693000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020031000490070064000800080005001440090011001490100 00500160011001400165020000800179020000700187020000700194005001900201039000500220 00400180022500500150024300500170025800500210027500500160029602000060031202000040 0318020001400322013000700336#VL10.01349#VL10.01350#Vi?t#B105#911#^214#20000#B n v tranh nh lch s 12#Nguyn Xun Trng (ch.b.), Nguyn Ngc C, Nguyn Quc Hng...#^aH.#^aGio dc#2010#^a31tr.^b30cm#Lch s#Lp 12#Bn #Nguyn Xu n Trng#oanh#Ti bn ln th 1#Nguyn Ngc C#Nguyn Quc Hng#Nguyn Th Hng Loan#Thnh Ngc Linh#Tranh#nh#Sch c thm#263506## 00610000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020038000530290010000910070015001010220004001160080 01800120009005000138010000500188011001400193012003300207020001000240020000900250 020001500259005001500274039000500289020000700294013000700301#VL10.01351#VL10.013 52#Vi?t#H450T#372.652#^214#25000#H tr cc em thiu nhi ni ting Anh#Go for i t#Nhn Vn group#Q.7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn Vn#2010#^a33tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh#Ting Anh#Tiu hc# Sch thiu nhi#Nhn Vn group#oanh#Tr em#263507## 00610000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020038000530290010000910070015001010220004001160080 01800120009005000138010000500188011001400193012003300207020001000240020000900250 020001500259005001500274039000500289020000700294013000700301#VL10.01353#VL10.013 54#Vi?t#H450T#372.652#^214#25000#H tr cc em thiu nhi ni ting Anh#Go for i t#Nhn Vn group#Q.8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn Vn#2010#^a34tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh#Ting Anh#Tiu hc# Sch thiu nhi#Nhn Vn group#oanh#Tr em#263508## 00610000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020038000530290010000910070015001010220004001160080 01800120009005000138010000500188011001400193012003300207020001000240020000900250 020001500259005001500274039000500289020000700294013000700301#VL10.01355#VL10.013 56#Vi?t#H450T#372.652#^214#25000#H tr cc em thiu nhi ni ting Anh#Go for i t#Nhn Vn group#Q.9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn Vn#2010#^a35tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh#Ting Anh#Tiu hc# Sch thiu nhi#Nhn Vn group#oanh#Tr em#263509## 00611000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020038000530290010000910070015001010220005001160080 01800121009005000139010000500189011001400194012003300208020001000241020000900251 020001500260005001500275039000500290020000700295013000700302#VL10.01357#VL10.013 58#Vi?t#H450T#372.652#^214#25000#H tr cc em thiu nhi ni ting Anh#Go for i t#Nhn Vn group#Q.10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn Vn#2010#^a29tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh#Ting Anh#Tiu hc #Sch thiu nhi#Nhn Vn group#oanh#Tr em#263510## 00611000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020038000530290010000910070015001010220005001160080 01800121009005000139010000500189011001400194012003300208020001000241020000900251 020001500260005001500275039000500290020000700295013000700302#VL10.01359#VL10.013 60#Vi?t#H450T#372.652#^214#25000#H tr cc em thiu nhi ni ting Anh#Go for i t#Nhn Vn group#Q.11#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn Vn#2010#^a31tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh#Ting Anh#Tiu hc #Sch thiu nhi#Nhn Vn group#oanh#Tr em#263511## 00611000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020038000530290010000910070015001010220005001160080 01800121009005000139010000500189011001400194012003300208020001000241020000900251 020001500260005001500275039000500290020000700295013000700302#VL10.01361#VL10.013 62#Vi?t#H450T#372.652#^214#25000#H tr cc em thiu nhi ni ting Anh#Go for i t#Nhn Vn group#Q.12#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn Vn#2010#^a33tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh#Ting Anh#Tiu hc #Sch thiu nhi#Nhn Vn group#oanh#Tr em#263512## 00579000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070015000690220004000840080018000880090 05000106010000500156011001400161012003300175020001800208020001100226020001000237 020001500247005001500262039000500277013000700282#VL10.01363#VL10.01364#25000#Vi ?t#M458T#895.1#^214#100 bi th ng#Nhn Vn group#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2010#^a28tr.^b27cm#T sch Bit ni . Bt thng minh#Vn hc trung i#Trung Quc#Th ng#Sch thiu nhi#Nhn Vn group#oanh#263513## 00579000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070015000690220004000840080018000880090 05000106010000500156011001400161012003300175020001800208020001100226020001000237 020001500247005001500262039000500277013000700282#VL10.01365#VL10.01366#25000#Vi ?t#M458T#895.1#^214#100 bi th ng#Nhn Vn group#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2010#^a30tr.^b27cm#T sch Bit ni . Bt thng minh#Vn hc trung i#Trung Quc#Th ng#Sch thiu nhi#Nhn Vn group#oanh#263514## 00713000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400020025000450030088000700080018001580090023001760100005001990110 01400204021018400218020000900402039000500411020000700416020001800423013000700441 020001100448#VL10.01367#VL10.01368#Vi?t#S550P#372.18#^214#S pht trin ca tr em#Dnh cho cc cn b t chc sinh hot. Dnh cho tr t 3 n 5 tui v t 6 n 12 tui#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a97tr.^b27cm#a ra c c li khuyn v cch t chc cc sinh hot tp th cng nh cc hng dn chi ti t v cc tr chi cho mi nhm thuc hai tui khc nhau: t 3 - 5 tui v t 6 - 12 tui#Gio dc#oanh#Tr em#Sinh hot tp th#263515#Ngoi kho## 00749000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020070000460030007001160080005001230090033001280100005001610110 01400166015004100180021018100221020000800402020002300410039000500433013000700438 020000700445020003100452#VL10.01369#VL10.01370#Vi?t#V500K#336.006#^214#V K ho ch - Ti chnh 50 nm xy dng v trng thnh (1960 - 2010)#K yu#^aH.#^aVin Kim st Nhn dn ti cao#2010#^a81tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Kim st Nhn dn t i cao#Gii thiu qu trnh xy dng v pht trin ca V K hoch - Ti chnh. M t s thnh tch ca tp th v c nhn cng cc hnh nh t liu v hot ng c a v K hoch - Ti chnh#Lch s#V K hoch -Ti chnh#oanh#263516#K yu#Vi n Kim st nhn dn ti cao## 00566000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020005000390030013000440070030000570220004000870080018000910090 01100109010000500120011001500125012003500140020001800175020000900193020001300202 005001500215006000800230039000500238013000700243019001400250#VN10.03158#14000#V i?t#N311#895.6#^214#Nine#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Adachi Mitsuru#Cm Vn#oanh#263517#Dch Nht Bn## 00579000000000301000450002600110000001900050001101400070001618100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070031000670220005000980050019001030060 00500122008001800127009001100145010000500156011001500161012003500176019001400211 020001800225020000900243020001300252039000500265013000700270#VN10.03159#Vi?t#140 00#C117B#895.6#^214#Cp bi trng#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; Kira dch#T .20#Nishimori Hiroyuki#Kira#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a184tr.^b18cm#Tru yn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#oanh#263518## 00577000000000301000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900050 00510140007000560190005000631810006000680820006000748080005000800020016000850030 01300101007002900114022000500143005001400148006000800162008001800170009001100188 010000500199011001500204019001400219012003500233013000700268#VN10.03160#Nht Bn #Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#oanh#14000#Vi?t#T203V#895.6#^214#Tenchi v dng !#Truyn tranh#Okuda Hitoshi ; Hi Th dch#T.11#Okuda Hitoshi#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a177tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#263519## 00538000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070033000660220004000990080018001030090 01100121010000500132011001500137020001800152020001100170020001300181005001500194 006001100209039000500220013000700225019001600232#VN10.03161#14000#Vi?t#T515M#89 5.1#^214#Tui mng m#Truyn tranh#Peng Hsueh Fen ; Khnh Linh dch#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a175tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tra nh#Peng Hsueh Fen#Khnh Linh#oanh#263520#Dch Trung Quc## 00538000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070033000660220004000990080018001030090 01100121010000500132011001500137020001800152020001100170020001300181005001500194 006001100209039000500220019001600225013000700241#VN10.03162#14000#Vi?t#T515M#89 5.1#^214#Tui mng m#Truyn tranh#Peng Hsueh Fen ; Khnh Linh dch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a175tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tra nh#Peng Hsueh Fen#Khnh Linh#oanh#Dch Trung Quc#263521## 00622000000000313000450002600110000002000170001102000110002802000130003903900050 00520190005000571810006000620820006000688080005000740140007000790020008000860030 01300094007004600107022000500153008001800158009001100176010000500187011001500192 012004000207019001600247005001400263005001300277006001100290013000700301#VN10.03 163#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#oanh#Vi?t#V400T#895.1#^214#14000#V thn#Truyn tranh#Wan Yat Leung, Tang Chi Fai ; Trung Kin dch#T.70#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a129tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh# Dch Trung Quc#Wan Yat Leung#Tang Chi Fai#Trung Kin#263522## 00538000000000289000450002600110000001900050001101400070001618100070002308200060 00308080005000360020009000410030013000500070036000630220005000990050017001040060 01200121008001800133009001100151010000500162011001500167019001400182020001800196 020000900214020001300223039000500236013000700241#VN10.03164#Vi?t#14000#I-312Y#8 95.6#^214#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T.21#Takahas hi Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#oanh#263523## 00673000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820013000408080005000530020027000580070009000850080018000940090011001120100 00500123011001500128001000900143012004300152021016100195020000900356020000900365 020000900374039000500383013000700388#VN10.03165#VN10.03166#50000#Vi?t#T310H#796 .81509597#^214#Tm hiu v thut Vit Nam#H Tng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2010#^a256tr.^b19cm#H Tng#T sch K nng hot ng thanh thiu nin#Tng qu t v v thut Vit Nam. Trnh by cc phng php luyn tp v thut c bn. Mt vi nhn xt v v thut Vit Nam trn con ng hi nhp v pht trin#V thu t#Th thao#Vit Nam#oanh#263524## 00601000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510070025000780080005001030090019001080100 00500127011001500132001000900147021013400156020000900290020001500299039000500314 005000900319013000700328#VN10.03167#VN10.03168#24000#Vi?t#C120N#794.1#^214#Cm nang c tng tn cuc#B.s.: Vn Thi, Hi Bnh#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a1 87tr.^b19cm#Vn Thi#Gii thiu cc th trn c tng v cc nc i trong giai on tn cuc: n tt tn cuc, tn cuc nhiu loi tt, m, tt tn cuc#C t ng#Th c tn cc#oanh#Hi Bnh#263525## 00632000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510070025000780080005001030090019001080100 00500127011001500132001000900147021016500156020000900321020001500330039000500345 005000900350013000700359#VN10.03169#VN10.03170#21000#Vi?t#C460T#794.1#^214#C t ng tn cuc n pho#B.s.: Vn Thi, Hi Bnh#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a1 55tr.^b19cm#Vn Thi#Gii thiu cc th trn c tng v cc nc i trong giai on tn cuc n pho: n pho thng cuc, n pho tn cuc, pho tt tn cu c, pho tt thng cuc...#C tng#Th c tn cc#oanh#Hi Bnh#263526## 00597000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070025000760080005001010090019001060100 00500125011001500130001000900145021013200154020000900286020001500295039000500310 005000900315013000700324#VN10.03171#VN10.03172#22000#Vi?t#C460T#794.1#^214#C t ng tn cuc n xe#B.s.: Vn Thi, Hi Bnh#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a167 tr.^b19cm#Vn Thi#Nghin cu cc th trn c tng v cc nc i trong giai o n tn cuc n xe: cuc n xe, n xe thng cuc, n xe ho cuc...#C tng# Th c tn cc#oanh#Hi Bnh#263527## 00675000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510020023000560070038000790080005001170090019001220100 00500141011001400146001001700160021014900177020000700326020000900333039000500342 006001000347004001400357020000700371013000700378#VN10.03173#VN10.03174#15000#Vi ?t#K109D#796.815083#^214#Karate dnh cho tr em#Robin L. Rielly ; Phm Hnh bin dch#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a86tr.^b19cm#Rielly, Robin L.#Gii thiu v mn v Karate: lch s; trang phc; v ng; lp hc v v cc k thut c bn trong th v Karate; cc li ch do v Karate mang li#Karate#V thut#oanh#Phm Hnh#Ti bn ln 1#Tr em#263528## 00704000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020024000510030050000750070023001250080005001480090 01900153010000500172011001500177021017200192020000900364020001600373039000500389 006001300394020001200407013000700419#VN10.03175#VN10.03176#52000#Vi?t#T561K#794 .1#^214#Tng k b cc phi ao# trnh nhng cm by v sai lm trong khai cu c#L Kim Tng bin dch#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a395tr.^b19cm#Gii thiu gn 200 vn c v 50 i cuc thc chin vi nhiu th loi b cc v: ngh thu t xut qun - phng php s dng chiu thc "phi ao" ca cc danh th c tng #C tng#Th c khai cc#oanh#L Kim Tng#Chin thut#263529## 00484000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020017000540030004000710070018000750080018000930090 02700111010000500138011001500143001001800158020001700176020000900193039000500202 020000400207013000700211#VN10.03178#VN10.03177#30000#Vi?t#D431#895.9221#^214#D ng i k nim#Th#Nguyn Xun Quyn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Mi nh#2009#^a103tr.^b19cm#Nguyn Xun Quyn#Vn hc hin i#Vit Nam#oanh#Th#2635 30## 00482000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020018000540030013000720070012000850080018000970090 02700115010000500142011001500147001001200162020001700174020000900191039000500200 020000400205013000700209#VN10.03179#VN10.03180#14000#Vi?t#T312M#895.9221#^214#T nh m hng yu#Tp th tnh#Chnh Ngha#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a112tr.^b19cm#Chnh Ngha#Vn hc hin i#Vit Nam#oanh#Th#263531 ## 00593000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450020012000500030021000620070037000830080018001200090027001380100 00500165011001500170020001700185020000900202039000500211005000900216020000400225 005001100229005001200240005001300252005001900265013000700284#VN10.03181#VN10.031 82#Vi?t#D431P#895.9221008#^214#Dng ph sa#Tuyn tp th - nhc#Xun Lan, Mai B Lm, Mai Kim Hu...#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a111tr.^ b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#oanh#Xun Lan#Th#Mai B Lm#Mai Kim Hu#Mai Ch Hiu#Phm Th Ngc Thi#263532## 00705000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200130 00338080005000460020031000510030007000820070010000890080018000990090027001170100 00500144011001500149001001000164021022000174020001700394020000900411020000700420 039000500427013000700432#VN10.03183#VN10.03184#Vi?t#N114T#895.92283403#^214#Nm thng vui bun bao k nim#Hi k#Phm Cang#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a121tr.^b19cm#Phm Cang#K li nm thng vui bun vi bit bao k nim ca cuc i tc gi t khi ln ln i b i tham gia cc cuc khng chi n chng Php, chng M, chin u bo v bin gii Ty Nam...cho n tui gi xu m hp vi gia nh#Vn hc hin i#Vit Nam#Hi k#oanh#263533## 00522000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020011000540030004000650070016000690080031000850090 06300116010000500179011001400184001001600198020001700214020000900231039000500240 020000400245013000700249#VN10.03185#VN10.03186#20000#Vi?t#M551M#895.9221#^214#M a M Tho#Th#Phan Thnh Hip#^aTp. H Ch Minh ; Tin Giang#^aVn ngh Tp. H C h Minh ; Hi Vn hc ngh thut Tin Giang#2009#^a87tr.^b19cm#Phan Thnh Hip#V n hc hin i#Vit Nam#oanh#Th#263534## 00689000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020009000570030004000660070040000700220004001100080 01800114009002700132010000500159011001500164020001700179020000900196020000400205 00500130020900500090022200500130023100500140024400500090025803900050026701300070 0272015007200279#VN10.03187#VN10.03188#25000#Vi?t#N116M#895.9221408#^214#Nng m i#Th#Trn Kim Anh, Duy Bng, ng Bnh...#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a123tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Trn Kim Anh#D uy Bng# ng Bnh#V Thanh Bnh#Nht Chi#oanh#263535#u ba sch ghi: Cu l c b sng tc th cung Vn ho Lao ng Tp. HCM## 00467000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020008000540030004000620070014000660080018000800090 02700098010000500125011001500130001001400145020001700159020000900176039000500185 020000400190013000700194#VN10.03189#VN10.03190#30000#Vi?t#D125X#895.9221#^214#D u xa#Th#o Hoa Khch#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a108 tr.^b19cm#o Hoa Khch#Vn hc hin i#Vit Nam#oanh#Th#263536## 01087000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020039000550030032000940070072001260080018001980090 01100216010000500227011001500232012001400247021031100261020000800572020000900580 03900050058902000230059402000210061702000090063801300070064700500150065400500140 0669005001100683005002100694020001000715#VV10.11742#VV10.11743#48000#Vi?t#NH556 T#959.7043#^214#Nhng trn nh trong lch s Vit Nam#Rng Sc - chin thng l y lng#Bi Th Thu H, Nguyn Th V (ch.b.), L Vn t, Trng Cng Hunh K#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a162tr.^b24cm#Bn ng hnh#Gii thiu nhng k in thc v t nhin, con ngi lm nn lch s vng t Rng Sc, c bit nh ng trn nh tiu biu gp phn lm nn chin cng chin cng vang di ca Rng Sc, nhng gng mt tiu biu trong khng chin chng Php v khng chin chn g M, nhng thng cnh, di tch lch s cch mng...#Lch s#Vit Nam#oanh#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Rng Sc#263537#Bi Th Thu H#Nguyn Th V#L Vn t#Trng Cng Hunh K#Trn nh## 00989000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820007000528080005000590010015000640020015000790030042000940290 01500136007003200151008001800183009001100201010000500212011001500217021036500232 02000090059702000070060602000200061300600110063303900070064401300070065101900050 0658#VV10.11744#VV10.11745#VV10.11746#78000#Vi?t#CH527#303.48#^214#Carr, Nicho las#Chuyn i ln#Rewiring the world, from Edison to Google#The big switch#Nich olas Carr ; V Duy Mn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a273tr.^b21cm# cp n cuc cch mng mi lin quan n my tnh v l gii vic chuyn t k n guyn my tnh c nhn sang k nguyn ca tin ch in ton, v in ton ang dn tr thnh mt loi dch v tin tch mang tnh i chng, cng nh gii thc h chi tit vic in cung cp qua mng li thay th cc ngun nng lng kh c nhau c dng gn sut trong th k 19#Internet#X hi#Cng ngh thng tin#V Duy Mn#P.Dung#263538#Dch## 00973000000000385000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590010015000640020019000790030053000980070 05000151008001800201009001100219010000500230011001500235012002100250021019700271 02000170046802000060048502000100049102000110050102000040051202000110051602000100 0527006001500537006001200552039000700564013000700571019000900578#VV10.11747#VV10 .11748#VV10.11749#65000#Vi?t#S312V#362.196#^214#Tammet, Daniel#Sinh vo ngy xa nh#T truyn ca mt ngi t k mt tr tu phi thng#Daniel Tammet ; Dch: Ph m Ngc ip, Nguyn Dung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a222tr.^b21cm#Khoa hc v khm ph#T truyn ca tc gi Daniel Tammet k v cuc sng ca mnh, t mt a tr t k dng hot ng cao vn ln thnh mt ngi t lp, c mt cu c sng bnh thng v gt hi c nhiu thnh cng#Vn hc hin i#T k#Cuc sng#Thnh cng#Anh#Bnh t k#T truyn#Phm Ngc ip#Nguyn Dung#P.Dung#2635 39#Dch Anh## 00802000000000253000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590010017000640020019000810030051001000070 01700151008001800168009001100186010000500197011001500202021031700217039000700534 013000700541#VV10.11750#VV10.11751#VV10.11752#77000#Vi?t#T103B#340.092#^214#Ngu yn Ngc Bch#Ti ba ca lut s#Sch "gi u" ca nhng ai mun tr thnh lut s#Nguyn Ngc Bch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a444tr.^b20cm#Gii thiu nhng kinh nghim cn bn v k thut phn tch v vic cho cc lut s bt u bc vo ngh vi nhng s kin, tnh hung v vic xy ra trong cuc sng. Mt s cch tip cn ca lut s, cc iu kin i hi suy ngh kiu lut s , phng php suy ngh kiu lut s km theo mt s v thc tp...#P.Dung#263540 ## 00911000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020048000510070072000990080018001710090011001890100 00500200011001500205021021800220020000800438020000900446020000800455005001800463 00500130048100500150049400500140050900500140052300600170053703900070055401300070 0561019000500568#VV10.11753#VV10.11754#27000#Vi?t#N114C#658.1#^214#Nm cu hi quan trng nht i vi mi t chc#Peter F. Drucker, Jim Collins, Philip Kotler ... ; Phan V Ngc Lan dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a115tr.^b21cm#Gm 5 cu hi c thit k dng t nh gi mang tnh chin lc ca t chc, l do tn ti v mc ch ca t chc nhm thay i c bn cch bn lm vic v d n dt t chc ca bn i n nc thang ca thnh cng#T chc#Lnh o#Qun l# Drucker, Peter F.#Collins, Jim#Kotler, Philip#Kauzes, James#Rodin, Judith#Phan V Ngc Lan#P.Dung#263541#Dch## 00777000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520010019000570020026000760030024001020070019001260080 01800145009001100163010000500174011002500179021022800204020001700432020000800449 020000800457020000800465039000700473013000700480#VV10.11755#VV10.11756#41000#Vi ?t#B107M#895.9228084#^214#Ng Th Ging Uyn#Bnh m thm, c ph ng#Lan man m thc chu u#Ng Th Ging Uyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a155tr., 2t r. nh^b21cm#Tm hiu v chuyn n ung tri u, cng nh tnh a dng v chiu su vn ho m thc ca nhiu dn tc khc, nhng vn t ho rng mn n Vit Na m vn tuyt vi nht v lun c mt ch ng nht nh trong lng bn b quc t #Vn hc hin i#m thc#Chu u#Tn vn#P.Dung#263542## 00466000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200090 00348080005000430010012000480020018000600030013000780070012000910080018001030090 02700121010000500148011001500153020001700168020000900185020000400194039000700198 013000700205#VV10.11757#VV10.11758#Vi?t#TR462X#895.9221#^214#Chnh Ngha#Tri xu n cnh n#Tp th tnh#Chnh Ngha#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh #2010#^a103tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#263543## 00763000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010006000560020042000620030020001040070011001240040 01800135008001800153009002700171010000500198011001400203021017700217020001700394 020001700411020001000428020000900438039000700447013000700454#VV10.11759#VV10.117 60#20000#Vi?t#TH460C#390.09597#^214#Y Chu#Th cng t tin trong phong tc Vit Nam#C cc bi khn mu#Y Chu b.s.#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^aVn ng h Tp. H Ch Minh#2010#^a31tr.^b20cm#Gii thiu mt s tc th cng t tin tro ng mi gia nh, cch thc th cng, cch khn, hnh thc v ni dung bi khn. Mt s bi khn mu trong cc dp gi, tt, l Co yt#Vn ho dn gian#Th cng t tin#Phong tc#Vit Nam#P.Dung#263544## 00493000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010015000550020013000700030012000830070015000950080 01800110009002700128010000500155011001500160020001700175020000900192020001200201 039000700213013000700220#VV10.11761#VV10.11762#70000#Vi?t#KH104C#895.9223#^214# Lng Hiu Vui#Khm Ch Ho#Tiu thuyt#Lng Hiu Vui#^aTp. H Ch Minh#^aVn n gh Tp. H Ch Minh#2009#^a443tr.^b24cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#P. Dung#263545## 00894000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020016000500030009000660070047000750040013001220080 01800135009001100153010000500164011002900169021013400198020000800332020001100340 02000150035102000160036602000080038200500170039000500140040700500110042100500090 0432005001200441039000700453013000700460015005300467#VV10.11763#VV10.11764#50000 #Vi?t#NH460V#373#^214#Nh v Quc hc#Nm 2010#H Th Minh Loan, Phan Thun An, T Hu Qu...#In ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2010#^a303tr., 8tr. nh mu^b24cm#Gm nhng bi nht k ca cc cu hc sinh trng Quc hc Hu thp n in 60 vit v nhng k nim su sc trong tnh thy tr, bn b#Lch s#Trng hc#Tha Thin Hu#Trng Quc hc#Nht k#H Th Minh Loan#Phan Thun An#T Hu Qu#Vnh Tn#Bi u Lng#P.Dung#263546#TTS ghi: Nh v Quc hc. Nhm thn hu Quc hc 60## 00542000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820011000418080005000520010016000570020008000730030008000810070058000890080 01800147009002700165010000500192011001500197020001700212020000900229020000400238 005000800242039000700250013000700257#VV10.11765#VV10.11766#50000#Vi?t#QU250H#89 5.922132#^214#Nguyn Ngc Tn#Qu Hi#Thi tp#Nguyn Ngc Tn ; T Hoi gii thi u, hiu kho, ch gii#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a216t r.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T Hoi#P.Dung#263547## 00757000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010010000520020035000620030020000970070021001170040 01800138008000500156009001900161010000500180011001500185021016500200020000900365 020001200374020001700386005001000403039000700413013000700420019001600427#VV10.11 767#VV10.11768#31000#Vi?t#KH103N#794.1#^214#Ch Thch#Khi nim v chin thut trung cc#Chin lc c tng#Ch Thch, T Hi #Ti bn ln th 2#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a225tr.^b21cm#Nhng ni dung c bn nht ca chin thut c t ng v gii thiu cc loi hnh chin thut khai cc, trung cc. Phn tch nhn g nc c trong chin thut trung cc#C tng#Chin thut#Th c trung cc#T H i #P.Dung#263548#Dch Trung Quc## 00677000000000301000450002600110000002600110001102000180002202000160004002000170 00560200009000730200004000820390008000860140008000940190005001021810007001070820 01200114808000500126002003800131007004100169022000400210005003000214008001800244 009002700262010000500289011001500294015005900309013000700368#VV10.11769#VV10.117 70#Vn hc trung i#Vn hc cn i#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P. Dung#35000 0#Vi?t#NH556B#895.9221008#^214#Nhng bi th Vit Nam hay l xa nay#Long Bin Trng Quang Nguyn s.t., b.s.#T.3#Long Bin Trng Quang Nguyn#^aTp. H Ch Mi nh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a964tr.^b21cm#Tn tht son gi: Trng Quan g Nguyn; Bt hiu Long Bin#263549## 00497000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020033000570030022000900070021001120080005001330090 01100138010000500149011001500154020001700169020000900186020001200195005001000207 039000700217013000700224#VV10.11771#VV10.11772#29000#Vi?t#T551V#895.9223008#^21 4#Ta vai v a tay y mnh nm!#Tuyn tp truyn ngn#Blog Vit tuyn chn#^a H.#^aThi i#2010#^a207tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Blog Vi t#P.Dung#263550## 00451000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820011000418080005000520020024000570070021000810080005001020090011001070100 00500118011001500123020001700138020000900155020000900164005001000173039000700183 013000700190#VV10.11773#VV10.11774#30000#Vi?t#NH556L#895.922803#^214#Nhng l t h trong chai#Blog Vit tuyn chn#^aH.#^aThi i#2010#^a218tr.^b21cm#Vn hc h in i#Vit Nam#Bi vit#Blog Vit#P.Dung#263551## 00787000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010014000430020046000570070043001030080005001460090011001510100 00500162011001500167021025900182039000700441013000700448019000500455020001100460 020001000471020001100481006001700492#VV10.11775#VV10.11776#40000#Vi?t#158#^214# Bng Trnh#20 tui quyt nh cuc i mt ngi n ng# Bng Trnh ; Phm Thanh Hng bin dch#^aH.#^aThi i#2010#^a262tr.^b21cm#Cung cp nhng kinh n ghim, phng php v nhn thc sm cc vn hin thc nhm quyt nh cuc i ngi n ng tui 20 nh nh hng tng lai, la chn quyt nh cuc i , cng vic, s nghip, tin bc... tr thnh mt ngi n ng thnh cng#P. Dung#263552#Dch#Thnh cng#Cuc sng#Thanh nin#Phm Thanh Hng## 01060000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820007000458080005000520010011000570020037000680070036001050080005001410090 01100146010000500157011002600162015004700188021037000235020000800605020001000613 02000140062302000110063702000030064802000390065100600130069003900070070301300070 0710019000500717#VV10.11778#VV10.11777#VV10.11779#45000#Vi?t#328.73#^214#Ung T ng#B quyt thnh cng ca Barack Obama#Ung Tng ; L Duyn Hi bin dch#^a H.#^aThi i#2010#^a295tr., 16 tr.nh^b21cm#Tn sch nguyn bn: Maker of Ameri can history#Tm hiu ton din v tng thng da mu u tin ca nc M Barack Obama bt u t ci ngun gia tc, tui th khc thng, nhng hot ng x hi tch cc, xut sc trong hc v... qu trnh phn u cho s nghip t thi sin h vin n khi tr thnh ng ch ca nh trng M, cng nh nhng quan im, nn g lc chnh tr ca Obama trong nhng ngy tranh c v c c#Tiu s#S nghip# Chnh tr gia#Thnh cng#M#Obama, Barack, Tng thng, 1961 - , M#L Duyn Hi# P.Dung#263553#Dch## 00804000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570010014000620020020000760030009000960070 03400105008000500139009001100144010000500155011001500160021022300175020000800398 02000180040602000100042402000110043400600140044503900070045901300070046601900050 0473#VV10.11780#VV10.11782#VV10.11781#62000#Vi?t#S515N#613.7#^214#Kelder, Peter #Sui ngun ti tr#Ton tp#Peter Kelder ; Bi Lin Tho dch#^aH.#^aThi i# 2010#^a421tr.^b21cm#Gii thiu mt chng trnh tp luyn y c sc kho tt nht v s tr trung. Tm hiu lch s v ngun gc 5 nghi l, li khuyn v ch dinh dng hp l, cch kt hp cc mn n v nhng bi luyn tp n gi n#Th dc#Chm sc sc kho#Rn luyn#Dng sinh#Bi Lin Tho#P.Dung#263554#D ch## 00730000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020020000700070016000900080005001060090 01100111010000500122011002600127021017900153020001100332020000700343020000800350 020000800358020001000366005001600376039000700392013000700399020001000406#VV10.11 783#VV10.11784#85000#Vi?t#M458N#915.9752#^214#Nguyn Vn Xun#Mt ngi Qung N am#Nguyn Vn Xun#^aH.#^aThi i#2010#^a220tr., 8 tr. nh^b21cm#Tp hp 27 bi bo vi nhiu th loi ng trn tp ch Xa v Nay t nm 1994 n nay, c th nghin cu, bin kho v a l, lch s, vn ho v con ngi Qung Nam xa nay#Nghin cu#a l#Lch s#Vn ho#Qung Nam#Nguyn Vn Xun#P.Dung#263555#C on ngi## 00611000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010013000500020019000630070043000820220004001252210 01600129008000500145009001100150010000500161011001500166020001700181020000300198 02000270020100600100022800600120023803900070025001300070025701900080026400500130 0272#VV10.11785#VV10.11786#48000#Vi?t#NH124K#813#^214#Smith, L. J.#Nht k ma c rng#L. J. Smith ; Dch: Diu Hng, Thin Thanh#T.1#Ngi khng ng#^aH.#^aTh i i#2010#^a230tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Truyn khoa hc vin tng#Diu H ng#Thin Thanh#P.Dung#263556#Dch M#Smith, L. J.## 00572000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010013000490020024000620030012000860290013000980070 02700111008000500138009001100143010000500154011001500159012002000174020001700194 020000400211020001200215006000800227039000700235013000700242019000900249#VV10.11 787#VV10.11788#89000#Vi?t#B254K#823#^214#Parks, Adele#Bn kia i c cn xanh#T iu thuyt#Playing away#Adele Parks ; Cm Chi dch#^aH.#^aThi i#2010#^a486tr. ^b21cm#T sch Vn hc Anh#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#Cm Chi#P.Dung#26355 7#Dch Anh## 00441000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820011000418080005000520010014000570020017000710070014000880080005001020090 01100107010000500118011001500123020001700138020000900155020000900164039000700173 013000700180#VV10.11789#VV10.11790#65000#Vi?t#TH462T#895.922803#^214#Phng Cm Sa#Thi tit th#Phng Cm Sa#^aH.#^aThi i#2010#^a355tr.^b21cm#Vn hc h in i#Vit Nam#Bi vit#P.Dung#263558## 00476000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010010000560020014000660030012000800070010000920080 00500102009001100107010000500118011001500123020001700138020000900155020001200164 039000700176013000700183004000800190#VV10.11791#VV10.11792#45000#Vi?t#NG558S#89 5.92234#^214#Chu Din#Ngi sng M#Tiu thuyt#Chu Din#^aH.#^aThi i#2010# ^a283tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#P.Dung#263559#Ti bn## 00759000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020055000520080022001070090032001290100005001610110 02600166021026100192020001100453020000800464020001000472039000700482013000700489 020000900496#VV10.11793#VV10.11794#90000#Vi?t#NG527#959.7#^214#Nguyn nh u - hnh trnh ca mt tri thc dn thn#^aTp. H Ch Minh ; H#^aTp ch Xa v N ay ; Thi i#2010#^a316tr., 8 tr. nh^b24cm#Tp hp nhng bi vit cng b t rn Tp ch Xa & Nay ca nh nghin cu s a Nguyn nh u, v cc cng cu c kho cu nhng vn lch s, nhng iu tri nghim lch s trong sut cuc i ca ng, v nghin cu, truyn b nhng tri thc lch s Vit#Nghin cu#Lc h s#Con ngi#P.Dung#263560#Vit Nam## 00599000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010009000510020020000600030023000800070009001030080 00500112009001100117010000500128011001500133021015300148039000700301013000700308 020000600315020001200321#VV10.11795#VV10.11796#60000#Vi?t#V105S#133.5#^214#Hon g C#Vn s bt cu nhn#Hong lch 2010 - 2013#Hong C#^aH.#^aThi i#2010#^a 377tr.^b24cm#Tm hiu, tra cu v ngy tt khi s trng i, ngoi ra cn ph c ho v nm sinh, tnh cch, ngh nghip v hn nhn ca cc tui trong 12 con gip#P.Dung#263561#T vi#Lch vn s## 00709000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010011000490020053000600070016001130080005001290090 01100134010000500145011001500150021019200165020001000357020000900367020001100376 020001000387039000700397013000700404020000800411#VV10.11797#VV10.11798#58000#Vi ?t#T454T#338#^214#Phng Hiu#Tn T binh php tinh tuyn ngh thut thng trn g#Phng Hiu b.s.#^aH.#^aThi i#2010#^a423tr.^b21cm#Gii thiu 18 k sch ca binh php Tn T v ng dng ca nhng k sch ny trong cc thut kinh doanh c ng nh trong i sng nhn sinh. Gii thiu Tn T binh php nguyn vn v dch ngha#Binh php#ng dng#Kinh doanh#Cuc sng#P.Dung#263562#K sch## 00804000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010016000510020020000670070042000870080005001290090 01100134010000500145011001500150021028400165020001200449020000800461020001100469 006001500480039000700495013000700502019000500509#VV10.11799#VV10.11800#98000#Vi ?t#L462H#658.8#^214#Knapp, Duane E.#Li ha thng hiu#Duane E. Knapp ; Trn M nh Qun bin dch#^aH.#^aThi i#2010#^a348tr.^b23cm#Trnh by nhng chin lc , nhng c ch hu ch v hng dn c th nhn thc, hnh thnh v thc hin mt li ha ch thc, gp phn ci thin cuc sng ca khch hng v to ngun sc mnh cho bt k nhn hiu, c nhn trong lnh vc kinh doanh cng nh cc t chc phi v li#Thng hiu#Li ha#Kinh doanh#Trn Mnh Qun#P.Dung#263563#D ch## 00848000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010021000510020036000720030099001080070053002070080 00500260009001100265010000500276011001500281021016100296020001000457020000900467 020001300476005001900489006000700508039000700515013000700522019000500529#VV10.11 801#VV10.11802#55000#Vi?t#T561L#658.8#^214#Vollmer, Christopher#Tng lai ca q ung co v tip th#Th gii lun lun cp nht qung co, tip th v truyn t hng trong k nguyn phc v khch hng#Christopher Vollmer, Geoffrey Precourt ; Hi L dch#^aH.#^aThi i#2010#^a183tr.^b23cm#Tm hiu nhng cp cao nht ca chin lc qung co v tip th ly khch hng lm trung tm, theo phng t hc hot ng lin quan ti lnh vc truyn thng#Qung co#Tip th#Truyn thn g#Precourt, Geoffrey#Hi L#P.Dung#263564#Dch## 00869000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010010000500020038000600030033000980070035001310080 00500166009001100171010000500182011001500187021032000202020000800522020001100530 020001100541006001300552039000700565013000700572#VV10.11803#VV10.11804#50000#Vi ?t#CH309B#658#^214#Trng M#Chiu bi qun l vng ca Bill Gates#Qun l theo cch ca Bill Gates#Trng M ; L Duyn Hi bin dch#^aH.#^aThi i#2010#^a30 3tr.^b21cm#Gii thiu nhng b quyt qun l vng ca Bill Gates - nhng yu t quan trng a n nh cao ca thnh cng trong kinh doanh nh: phi c nim a m m, ch trng cng ngh cao, trng dng nhn ti, kin tr sng to, la chn quyt on, nm bt c hi, coi trng sch lc trong kinh doanh... v khng ng ng hc hi#Qun l#Thnh cng#Kinh doanh#L Duyn Hi#P.Dung#263565## 00734000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010007000490020063000560070017001190080005001360090 01100141010000500152011001500157021021300172020001100385020000900396020001000405 020000600415005000900421039000700430013000700437#VV10.11805#VV10.11806#90000#Vi ?t#K305T#728#^214#H Sn#Kin thc c bn v phong thu v ng dng thc t cho nh bn#H Sn, Nam Vit#^aH.#^aThi i#2010#^a531tr.^b21cm#Khi qut v phong thu, lch s pht trin ca phong thu cng mt s c im ca phong thu hc v ng dng phong thu vo ngi nh hin i c bit i vi tng khu chc nng , v khu vc khng gian bn trong#Phong thu#Xy dng#Kin trc#Nh #Nam Vit#P .Dung#263566## 00693000000000277000450080800050000003900070000500100090001200200190002100600110 00400070032000510080005000830090011000880100005000990110015001040820006001190130 00700125014000700132026001100139026001100150181000700161019000500168019000500173 020000900178020000600187021022200193#^214#P.Dung#Tinh Vn#Thin & gii thot#Thu n Hng#Tinh Vn ; Thun Hng son dch#^aH.#^aThi i#2010#^a203tr.^b21cm#294. 3#263567#75000#VV10.11808#VV10.11807#TH305&#Vi?t#Dch#o Pht#Thin#Gii p v thin ca Pht gio, ngha ca hnh thin v phng php hnh thin a n s gic ng gii thot, r sch tham sn si an nhin t ti vt ngoi tam gi i, thot khi sinh lo bnh t trong kip lun hi## 00917000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010010000510020065000610070038001260080005001640090 01100169010000500180011001500185021031400200020000900514020001300523020001000536 020001100546020001100557006001600568039000700584013000700591019000500598#VV10.11 809#VV10.11810#45000#Vi?t#B300Q#658.4#^214#ng Qun#B quyt thnh cng tro ng hng bin, m phn v thuyt trnh#ng Qun ; Nguyn Gia Linh bin dch#^aH .#^aThi i#2010#^a363tr.^b21cm#Nghin cu tm quan trng ca ti hng bin, ph ng php nng cao ti hng bin v p dng ti hng bin trong tip th cng nh din thuyt trong kinh doanh, m phn vi khch hng. Ngh thut thuyt phc khch hng, nng cao ti hng bin trong m phn, b quyt tng s hp dn ca ti hng bin khi m phn#m phn#Thuyt trnh#Hng bin#Kinh doanh#Thnh cng #Nguyn Gia Linh#P.Dung#263568#Dch## 00833000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570010011000620020027000730070030001000080 00500130009001100135010000500146011001500151021026500166020000800431020001400439 020001200453039000700465015004000472005001200512013000700524#VV10.11811#VV10.118 13#VV10.11812#32000#Vi?t#T550H#005.5#^214#Phm Giang#T hc Microsoft Word 2003 #B.s.: Phm Giang, Nguyn Sang#^aH.#^aThi i#2010#^a235tr.^b21cm#Gii thiu nh ng kin thc cn bn v chng trnh Microsoft Word 2003, cch s dng thanh c ng c v thanh thc n ca chng trnh, thao tc vi chng trnh, thao tc th it lp trong chng trnh. Mt s ng dng khc ca Word 2003 km theo cu hi trc nghim#Tin hc#Phn mm Word#Sch t hc#P.Dung#TTS ghi: Tin hc cho ngi mi bt u#Nguyn Sang#263569## 00767000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590010010000640020042000740070010001160080 00500126009001100131010000500142011001500147021027200162020000800434020002100442 020001200463039000700475013000700482#VV10.11814#VV10.11816#VV10.11815#45000#Vi? t#T550H#005.368#^214#c Thnh#T hc Microsoft Windows XP bng hnh nh#c Th nh#^aH.#^aThi i#2010#^a327tr.^b21cm#Gii thiu nhng kin thc c bn v my tnh v h iu hnh Windows XP. Phng php lm vic vi cc chng trnh, vi th mc, file, my in, my qut, my nh k thut s, gii tr, gi Fax v th in t, kt ni internet, ci t cc chng trnh, bo dng a...#Tin hc#H iu hnh Windows#Sch t hc#P.Dung#263570## 00796000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820007000458080005000520010011000570020028000680070030000960080005001260090 01100131010000500142011001500147015004000162021024300202020000800445020001500453 020001200468005001200480039000700492013000700499#VV10.11817#VV10.11819#VV10.1181 8#32000#Vi?t#005.36#^214#Phm Giang#T hc Microsoft Excel 2003#B.s.: Phm Gian g, Nguyn Sang#^aH.#^aThi i#2010#^a227tr.^b21cm#TTS ghi: Tin hc cho ngi m i bt u#Hng dn nhng phng php c bn dnh cho ngi t hc chng trnh Excel, t khi ng phn mm, lm vic vi bng tnh, s dng mt s tin ch c a chng trnh, thao tc vi bng ghi, hm trong Excel, chn hnh nh v biu trong Excel#Tin hc#Phn mm Excel#Sch t hc#Nguyn Sang#P.Dung#263571## 00629000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010015000510020026000660070020000920080005001120090 01100117010000500128011001500133021015100148020001100299020001100310020000700321 020000900328039000700337013000700344#VV10.11820#VV10.11821#60000#Vi?t#M566L#650 .1#^214#Hong Vn Tun#Mu lc trong kinh doanh#Hong Vn Tun b.s.#^aH.#^aThi i#2010#^a427tr.^b21cm#Cung cp cho cc doanh nhn nhng kinh nghim ca nhng c nhn, c c kt di dng c ng y hnh nh vi nhng v d sng ng t chnh trng#Kinh doanh#Thnh cng#Mu k#Mu lc#P.Dung#263572## 00905000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010012000510020044000630030031001070070012001380080 00500150009001100155010000500166011001500171012002600186021034300212020001100555 020000700566020000700573039000700580020000900587013000700596#VV10.11822#VV10.118 23#50000#Vi?t#B300Q#153.4#^214#Trn i Vi#B quyt pht trin t duy sng to cho tr#Khm ph tim nng nng cao CQ#Trn i Vi#^aH.#^aThi i#2010#^a126tr. ^b24cm#T sch Dy tr thnh ti#Gm 60 b quyt, c sp xp mt cch h thng ho lm 5 phn gip tr nng cao ch s t duy sng to (CQ) nh: t ph bc t ng ngn cch ca t duy truyn thng, khai ph gc rng ca t duy sng to, k ch thch t cht tim n ca t duy sng to, rn luyn cc loi k nng t duy sng to v thot ra khi gng cm ca t duy sng to#Pht trin#T duy#Tr em #P.Dung#Sng to#263573## 00866000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010012000510020036000630030031000990070012001300080 00500142009001100147010000500158011001500163012002600178021030300204020001100507 020000700518039000700525020000900532020001600541013000700557#VV10.11824#VV10.118 25#50000#Vi?t#B300Q#152.4#^214#Trn i Vi#B quyt pht trin cm xc cho tr# Khm ph tim nng nng cao EQ#Trn i Vi#^aH.#^aThi i#2010#^a125tr.^b24cm#T sch Dy tr thnh ti#Gii thiu cc phng php gip tr nng cao ch s EQ (ch s tnh cm) qua cc v d n gin, gn gi vi i sng, bt u t t hi u mnh cho n khi lm mt cao th EQ nh: t tm hiu mnh, t qun l mnh, h c bit t ng vin khuyn khch mnh, giao tip vi mi ngi v lm cao th EQ#Pht trin#Tr em#P.Dung#Tnh cm#Ch s tnh cm#263574## 00788000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010012000510020043000630030031001060070012001370080 00500149009001100154010000500165011001500170012002600185021023700211020001100448 020001800459020000700477039000700484013000700491#VV10.11826#VV10.11827#50000#Vi ?t#B300Q#153.9#^214#Trn i Vi#B quyt pht trin tr thng minh cho tr#Khm ph tim nng nng cao IQ#Trn i Vi#^aH.#^aThi i#2010#^a125tr.^b24cm#T sc h Dy tr thnh ti#Gii thiu 60 b quyt gip tr nng cao ch s IQ mt cch thnh cng trc tui 12 nh nng cao kh nng ghi nh, nng lc t duy, gim s t, tng tng v kh nng ch thng qua nhng cu hi n gin, d hiu, gn gi vi i sng#Pht trin#Ch s thng minh#Tr em#P.Dung#263575## 00870000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020029000510070037000800080005001170090011001220100 00500133011001500138021033000153020001000483020001000493020001100503020001000514 006001100524005001400535039000700549013000700556019000500563#VV10.11828#VV10.118 29#75000#Vi?t#T312C#155.2#^214#Tnh cch quyt nh s phn#Bin dch: T Ngc i, Phan Quc Bo#^aH.#^aThi i#2010#^a551tr.^b21cm#Tm hiu v nhn thc tnh cch, xc nh phng thc rn luyn hnh thnh tnh cch, cng nh phn tch x em xt mi quan h nhiu mt gia tnh cch vi ngh nghip, hn nhn, qun l.. . nhm khc phc cc mt hn ch v pht huy cc mt u vit trong tnh cch ca bn thn, t hon thin mnh vn ti nh cao v hnh phc#Tnh cch#Rn lu yn#Thnh cng#Cuc sng#T Ngc i#Phan Quc Bo#P.Dung#263576#Dch## 00961000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480010017000530020026000700030032000960070017001280080 00500145009001100150010000500161011002500166021040400191020001100595020001100606 020001200617020000900629039000700638013000700645020000700652#VV10.11830#VV10.118 31#50000#Vi?t#B103H#338.092#^214#Nguyn Mnh Hng#Bi hc t ngi qut rc#Doa nh nhn vi tinh thn x hi#Nguyn Mnh Hng#^aH.#^aThi i#2010#^a261tr., 2tr . nh^b21cm#Tm hiu nhng kinh nghim, quan st ca tc gi v thc t kinh doa nh ti Vit Nam v chia s vi bn c s quyt tm vn ln tr thnh ngi gi u c, gp phn vo s phn vinh ca x hi, cng ku gi mi ngi nng cao vn ho c, thc y, khuyn khch cc bn tr tip thu tri thc ca th gii nhm vn dng hiu qu vo thc t ti Vit Nam. Nhng tri nghim th v ca tc gi trn ng i#Kinh doanh#Doanh nhn#Vn ho c#Vit Nam#P.Dung#263577#X hi# # 00657000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010007000510020023000580070007000810080005000880090 01100093010000500104011001500109012001700124021020000141020000900341020001000350 020000500360039000700365013000700372#VV10.11833#VV10.11832#28000#Vi?t#C126T#615 .8#^214#H Sn#Cy tng tr bch bnh#H Sn#^aH.#^aThi i#2010#^a166tr.^b21cm #Sc kho l vng#Gii thiu c th v im c bit ca cy tng, cng dng cn g cc bi thuc cha cc bnh ngi gi, cc bnh truyn thng v cc mn n, ung, v thuc bo v sc kho c ch bin t cy tng#iu tr#Bi thuc#Tn g#P.Dung#263578## 00671000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010007000520020023000590070007000820080005000890090 01100094010000500105011001500110020000900125020000900134012001700143013000700160 021021000167020001000377039000600387#VV10.11834#VV10.11835#40000#Vi?t#NH121S#61 5.8#^214#H Sn#Nhn sm tr bch bnh#H Sn#^aH.#^aThi i#2010#^a238tr.^b21c m#Nhn sm#iu tr#Sc kho l vng#263579#Trnh by kin thc chung v nhn s m. Gii thiu cc bi thuc t nhn sm cha bnh ni khoa, nhi khoa, ph khoa, bnh nam gii, ngoi khoa, bnh da liu, bnh v ng sinh dc, bnh c tnh tr uyn nhim...#Bi thuc#TDung## 00726000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010010000510020052000610070015001130080005001280090 01100133010000500144011001500149020001100164020001000175020000900185013000700194 021021100201020000900412020000900421039000600430#VV10.11836#VV10.11837#43000#Vi ?t#B100T#615.8#^214#T Hu V#300 bi thuc cha bnh nhi khoa - ph khoa t r u#T Hu V b.s.#^aH.#^aThi i#2010#^a269tr.^b21cm#Ru thuc#Bi thuc#iu t r#263580#Trnh by nhng kin thc c bn v ru thuc. Gii thiu c th thn h phn, cch iu ch, cng hiu, cng dng v cch dng ca 300 bi thuc t r u thuc cha bnh nhi khoa, ph khoa v phng chng ung th#Nhi khoa#Ph khoa#T Dung## 00535000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010011000520020026000630070011000890080005001000090 01100105010000500116011001500121020000800136020000700144013000700151021007700158 020000700235020000900242039000600251#VV10.11838#VV10.11839#58000#Vi?t#CH311M#64 1.6#^214#Thanh Nhn#99 mn u ph dinh dng#Thanh Nhn#^aH.#^aThi i#2010#^a 103tr.^b24cm#u ph#Mn n#263581#Gii thiu c th nguyn liu, cch ch bin 99 mn n dinh dng t u ph#Nu n#Ch bin#TDung## 00637000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010007000510020021000580070007000790080005000860090 01100091010000500102011001500107020000900122020001000131012001700141013000700158 021018100165020000700346039000600353#VV10.11840#VV10.11841#39000#Vi?t#L450H#615 .8#^214#H Sn#L hi tr bch bnh#H Sn#^aH.#^aThi i#2010#^a230tr.^b21cm# iu tr#Bi thuc#Sc kho l vng#263582#Trnh by ngun gc, thnh phn, tc d ng cha bnh ca cy l hi. Gii thiu cc bi thuc c th c ch bin t l hi cha bng ngoi da, bo v sc kho, chng lo ho...#L hi#TDung## 00607000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010007000520020023000590070007000820080005000890090 01100094010000500105011001500110020000900125020001000134012001700144013000700161 021012000168039000600288020000900294020001400303#VV10.11842#VV10.11843#37000#Vi ?t#PH121H#615.8#^214#H Sn#Phn hoa tr bch bnh#H Sn#^aH.#^aThi i#2010#^ a214tr.^b21cm#Phn hoa#Bi thuc#Sc kho l vng#263583#Trnh by v thnh phn , hnh thi, c im, cc hot tnh sinh hot, cng dng cha tr v cc bi t huc t phn hoa#TDung#iu tr#Y hc dn tc## 00645000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010007000510020023000580070007000810080005000880090 01100093010000500104011001500109020000900124020001000133012001700143013000700160 021015900167020000900326039000600335020001400341#VV10.11845#VV10.11846#36000#Vi ?t#H407K#615.8#^214#H Sn#Hong k tr bch bnh#H Sn#^aH.#^aThi i#2010#^a 207tr.^b21cm#iu tr#Bi thuc#Sc kho l vng#263584#Khi qut chung v cy t huc hong k. Gii thiu cc bi thuc c ch bin t hong k cha bnh ni khoa, nhi khoa, ph khoa, bnh nam gii, ngoi khoa...#Hong k#TDung#Y hc dn tc## 00653000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010007000510020023000580070007000810080005000880090 01100093010000500104011001500109020000900124020001000133012001700143013000700160 021016700167020000900334039000600343020001400349#VV10.11847#VV10.11848#34000#Vi ?t#L312C#615.8#^214#H Sn#Linh chi tr bch bnh#H Sn#^aH.#^aThi i#2010#^a 198tr.^b21cm#iu tr#Bi thuc#Sc kho l vng#263585#Trnh by khi qut v l inh chi. Tc dng ca linh chi trong vic tr bnh ung th v mt s bnh lin q uan n h min dch. Gii thiu cc bi thuc hay t linh chi#Linh chi#TDung#Y hc dn tc## 00650000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010007000510020023000580070007000810080005000880090 01100093010000500104011001500109020000900124020001000133012001700143013000700160 021016400167020000900331039000600340020001400346#VV10.11849#VV10.11850#40000#Vi ?t#S464D#615.8#^214#H Sn#Sn dc tr bch bnh#H Sn#^aH.#^aThi i#2010#^a 238tr.^b21cm#iu tr#Bi thuc#Sc kho l vng#263586#Trnh by khi qut v c y sn dc. Gii thiu cc bi thuc ch bin t sn dc cha bnh ni khoa, n hi khoa, ph khoa, bnh nam gii, ngoi khoa, bnh v da...#Sn dc#TDung#Y hc dn tc## 00585000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020026000520070026000780080005001040090011001090100 00500120011001500125005001500140020001400155013000700169021011500176020000700291 039000600298020001500304#VV10.11851#VV10.11852#59000#Vi?t#CH311M#158.1#^214#99 cu chuyn v trit l#Nguyn Kim Ln s.t., b.s.#^aH.#^aThi i#2010#^a233tr.^b 22cm#Nguyn Kim Ln#Trit l sng#263587#Gm nhng cu chuyn v trit l, o l , cch suy ngh v i x ca con ngi, din ra hng ngy trong cuc sng#Tr em#TDung#Sch thiu nhi## 00729000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020032000520070026000840080005001100090011001150100 00500126011001500131005001500146020001100161020000700172013000700179021025600186 020001500442039000600457#VV10.11853#VV10.11854#59000#Vi?t#CH311M#153.9#^214#99 cu chuyn v tr thng minh#Nguyn Kim Ln s.t., b.s.#^aH.#^aThi i#2010#^a26 2tr.^b22cm#Nguyn Kim Ln#Thng minh#Tr em#263588#Gm nhng cu chuyn v s th ng minh gii giang in hnh v ni ting ca th gii t xa ti nay, m nhn vt trong chuyn ch yu l tr em hoc ngi tr tui, c sp xp theo 6 lnh vc: o c, tr tu, pht trin, tnh cm, trit l v ng ngn#Sch thiu nh i#TDung## 00704000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010015000510020022000660030051000880290068001390070 01400207008000500221009001100226010000500237011001500242019000500257013000700262 021011700269020000900386020001300395039000600408#VV10.11855#VV10.11856#65000#Vi ?t#H112Y#646.7#^214#Cassell, Carol#Hy yu tht nng nn#Cha kho tm kim v g i tnh yu lu di mi mi#why sexual chemistry is the key to finding and keepi ng lasting love#Carol Cassell#^aH.#^aThi i#2010#^a231tr.^b23cm#Dch#263589#Ph n tch vai tr ca s am m trong tnh yu v hn nhn thi i ngy nay. Th no l am m tch cc v tiu cc#Tnh yu#K nng sng#TDung## 00941000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010014000520020023000660290039000890070013001280080 00500141009001100146010000500157011001500162019000500177013000700182021040200189 020000900591020000700600020000900607039000600616020001700622#VV10.11857#VV10.118 58#95000#Vi?t#TR107C#646.7#^214#Van Epp, John#Trnh cm by tnh yu#How to avo id falling in love with jerk#John Van Epp#^aH.#^aThi i#2010#^a347tr.^b23cm#D ch#263590#Gii thiu v m hnh gn kt quan h (RAM), cch gii quyt nhng vn lin quan n vic xy dng mt mi quan h lnh mnh. Miu t nm kha cnh quan trng nht trong cc mi quan h: s ph hp gia hai ngi, cc k nng t hit lp v duy tr quan h, tp tnh t cc mi quan h khc, tp tnh gia nh i tng, tp tnh v lng tm v quyt nh la chn bn i da vo c yu t tnh cm#Hn nhn#ng x#Tnh yu#TDung#Quan h gia nh## 01021000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010018000560020119000740070036001930080005002290090 01100234010000500245011001500250005001700265013000700282021033400289020001600623 020000800639020000900647020000900656020001800665039000600683020001800689#VV10.11 859#VV10.11860#39000#Vi?t#QU600#343.59709#^214#Ng Thi Tng Th#Quy nh php lut v x pht vi phm hnh chnh trong qun l, cung cp, s dng dch v int ernet & thng tin in t#Ng Thi Tng Th, Nguyn Tin Mnh#^aH.#^aThi i#20 09#^a244tr.^b21cm#Nguyn Tin Mnh#263591#Gii thiu ni dung Php lnh ca U b an thng v Quc hi nm 2002 v vic x l vi phm hnh chnh, Php lnh nm 2 007 sa i mt s iu ca Php lnh x l vi phm hnh chnh, Ngh nh ca Ch nh ph nm 2009 quy nh x l vi phm hnh chnh trong qun l, cung cp, s d ng dch v Internet v thng tin in t trn Internet#Pht hnh chnh#Vi phm# Internet#Vit Nam#Vn bn php lut#TDung#Thng tin in t## 01021000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490010018000540020101000720070036001730080005002090090 01100214010000500225011001500230013000700245005001700252021032300269020001600592 02000080060802000110061602000090062702000050063602000090064102000090065002000180 0659039000600677#VV10.11861#VV10.11862#39000#Vi?t#QU600#343.597#^214#Ng Thi Tng Th#Quy nh php lut v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc sn xu t, kinh doanh ru & thuc l#Ng Thi Tng Th, Nguyn Tin Mnh#^aH.#^aThi i#2009#^a241tr.^b21cm#263592#Nguyn Tin Mnh#Gii thiu ni dung Php lnh ca U ban thng v Quc hi nm 2002 v vic x l vi phm hnh chnh, Php lnh n m 2007 v nm 2008 sa i, b sung mt s iu ca Php lnh x l vi phm hn h chnh, Ngh nh ca Chnh ph nm 2009 quy nh x l vi phm hnh chnh tron g lnh vc sn xut, kinh doanh ru v thuc l#Pht hnh chnh#Vi phm#Kinh do anh#Sn xut#Ru#Thuc l#Vit Nam#Vn bn php lut#TDung## 00701000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480010014000530020029000670070014000960080005001100090 01100115010000500126011001500131013000700146021019600153020001200349020000700361 020001000368020000900378020001800387039000600405#VV10.11863#VV10.11864#60000#Vi ?t#T310H#346.597#^214#L Th Phng#Tm hiu php lut v u t#L Th Phng#^ aH.#^aThi i#2010#^a403tr.^b21cm#263593#Gii thiu ni dung Lut u t ca Qu c hi nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam nm 2005 v cc ngh nh, thng t, quyt nh lin quan n vic u t ca doanh nghip trong v ngoi nc#Lu t u t#u t#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#TDung## 00878000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010014000550020046000690070014001150080005001290090 01100134010000500145011001500150013000700165021034900172020001000521020001300531 020001100544020000900555020001800564039000600582#VV10.11865#VV10.11866#22000#Vi ?t#T310H#346.59704#^214#L Th Phng#Tm hiu php lut v kinh doanh bt ng sn#L Th Phng#^aH.#^aThi i#2010#^a133tr.^b21cm#263594#Gii thiu ni dung Lut kinh doanh bt ng sn nm 2006 ca Quc hi nc Cng ho x hi ch ngh a Vit Nam, Ngh nh s 153/2007/N-CP ca Chnh ph quy nh chi tit v hn g dn thi hnh Lut kinh doanh bt ng sn, Thng t s 13/2008/TT-BXD ca B X y dng hng dn thc hin mt s ni dung ca Ngh nh s 153/2007/N-CP ca Chnh ph#Php lut#Bt ng sn#Kinh doanh#Vit Nam#Vn bn php lut#TDung## 00534000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820012000418080005000530020023000580070019000810220004001000080005001040090 01100109010000500120011001500125012003300140020001700173020000900190020001200199 005000800211013000700219020001200226039000600238#VV10.11867#VV10.11868#18000#Vi ?t#TR527C#895.9223008#^214#Truyn ci bn phng#L Hnh tuyn chn#T.1#^aH.#^a Thi i#2010#^a143tr.^b21cm#Tuyn tp truyn ci bn phng#Vn hc hin i#V it Nam#Truyn ci#L Hnh#263595#Truyn ngn#TDung## 00516000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820012000418080005000530020023000580070019000810220004001000080005001040090 01100109010000500120011001500125012003300140020001700173020000900190020001200199 005000800211013000700219020001200226#VV10.11869#VV10.11870#18000#Vi?t#TR527C#89 5.9223008#^214#Truyn ci bn phng#L Hnh tuyn chn#T.2#^aH.#^aThi i#201 0#^a135tr.^b21cm#Tuyn tp truyn ci bn phng#Vn hc hin i#Vit Nam#Truy n ci#L Hnh#263596#Truyn ngn## 00516000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820012000418080005000530020023000580070019000810220004001000080005001040090 01100109010000500120011001500125012003300140020001700173020000900190020001200199 005000800211013000700219020001200226#VV10.11871#VV10.11872#18000#Vi?t#TR527C#89 5.9223008#^214#Truyn ci bn phng#L Hnh tuyn chn#T.3#^aH.#^aThi i#201 0#^a143tr.^b21cm#Tuyn tp truyn ci bn phng#Vn hc hin i#Vit Nam#Truy n ci#L Hnh#263597#Truyn ngn## 00516000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820012000418080005000530020023000580070019000810220004001000080005001040090 01100109010000500120011001500125012003300140020001700173020000900190020001200199 005000800211013000700219020001200226#VV10.11873#VV10.11874#18000#Vi?t#TR527C#89 5.9223008#^214#Truyn ci bn phng#L Hnh tuyn chn#T.4#^aH.#^aThi i#201 0#^a143tr.^b21cm#Tuyn tp truyn ci bn phng#Vn hc hin i#Vit Nam#Truy n ci#L Hnh#263598#Truyn ngn## 00516000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820012000418080005000530020023000580070019000810220004001000080005001040090 01100109010000500120011001500125012003300140020001700173020000900190020001200199 005000800211013000700219020001200226#VV10.11875#VV10.11876#18000#Vi?t#TR527C#89 5.9223008#^214#Truyn ci bn phng#L Hnh tuyn chn#T.5#^aH.#^aThi i#201 0#^a151tr.^b21cm#Tuyn tp truyn ci bn phng#Vn hc hin i#Vit Nam#Truy n ci#L Hnh#263599#Truyn ngn## 00516000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820012000418080005000530020023000580070019000810220004001000080005001040090 01100109010000500120011001500125012003300140020001700173020000900190020001200199 005000800211013000700219020001200226#VV10.11877#VV10.11878#18000#Vi?t#TR527C#89 5.9223008#^214#Truyn ci bn phng#L Hnh tuyn chn#T.6#^aH.#^aThi i#201 0#^a113tr.^b21cm#Tuyn tp truyn ci bn phng#Vn hc hin i#Vit Nam#Truy n ci#L Hnh#263600#Truyn ngn## 00360000000000229000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020007000410220004000480080005000520090011000570100005000680110 01400073020000700087020000900094020001400103013000700117039000600124#VV10.11879# 10000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu#T.1#^aH.#^aThi i#2010#^a16tr.^b26cm#T m u#Mu gio#Sch mu gio#263601#TDung## 00360000000000229000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020007000410220004000480080005000520090011000570100005000680110 01400073020000700087020000900094020001400103013000700117039000600124#VV10.11880# 10000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu#T.2#^aH.#^aThi i#2010#^a16tr.^b26cm#T m u#Mu gio#Sch mu gio#263602#TDung## 00360000000000229000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020007000410220004000480080005000520090011000570100005000680110 01400073020000700087020000900094020001400103013000700117039000600124#VV10.11881# 10000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu#T.3#^aH.#^aThi i#2010#^a16tr.^b26cm#T m u#Mu gio#Sch mu gio#263603#TDung## 00360000000000229000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020007000410220004000480080005000520090011000570100005000680110 01400073020000700087020000900094020001400103013000700117039000600124#VV10.11882# 10000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu#T.4#^aH.#^aThi i#2010#^a16tr.^b26cm#T m u#Mu gio#Sch mu gio#263604#TDung## 00360000000000229000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020007000410220004000480080005000520090011000570100005000680110 01400073020000700087020000900094020001400103013000700117039000600124#VV10.11883# 10000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu#T.5#^aH.#^aThi i#2010#^a16tr.^b26cm#T m u#Mu gio#Sch mu gio#263605#TDung## 00360000000000229000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020007000410220004000480080005000520090011000570100005000680110 01400073020000700087020000900094020001400103013000700117039000600124#VV10.11884# 10000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu#T.6#^aH.#^aThi i#2010#^a16tr.^b26cm#T m u#Mu gio#Sch mu gio#263606#TDung## 00360000000000229000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020007000410220004000480080005000520090011000570100005000680110 01400073020000700087020000900094020001400103013000700117039000600124#VV10.11885# 10000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu#T.7#^aH.#^aThi i#2010#^a16tr.^b26cm#T m u#Mu gio#Sch mu gio#263607#TDung## 00360000000000229000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020007000410220004000480080005000520090011000570100005000680110 01400073020000700087020000900094020001400103013000700117039000600124#VV10.11886# 10000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu#T.8#^aH.#^aThi i#2010#^a16tr.^b26cm#T m u#Mu gio#Sch mu gio#263608#TDung## 00893000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350010010000400020061000500030005001110070022001160080005001380090 01100143010000500154011001500159004000800174013000700182021036700189020001600556 020001700572020000400589020000400593039000600597#VV10.11887#32000#Vi?t#450A#62 4.1#^214#V B Tm# n mn hc kt cu btng sn sn ton khi loi bn dm# 2005#V B Tm, H c Duy#^aH.#^aXy dng#2010#^a119tr.^b24cm#Ti bn#263609#Tr nh by th t thit k ba kt cu chu lc c bn ca cng trnh l bn ph, d m ph, dm chnh gm: chn s b kch thc tit din, chn s tnh, xc nh ti trng tc dng, xc nh ni lc, t hp ni lc, tnh ct thp, chn v b tr ct thp chu lc v ct thp cu to, kim tra kh nng chu lc, th hin cc kt qu tnh ton thnh bn v chi tit#Kt cu b tng#Kt cu xy dng#S n#Dm#TDung## 00678000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330010017000380020042000550070017000970080005001140090011001190100 00500130011001500135004000800150013000700158021021500165020000900380020000600389 020001100395039000600406#VV10.11888#40000#Vi?t#C101P#624#^214#Trnh Quc Thng# Cc phng php s mng trong xy dng#Trnh Quc Thng#^aH.#^aXy dng#2010# ^a165tr.^b24cm#Ti bn#263610#Gii thiu cc phng php s mng trong xy d ng, s mng CPM, PERT, MPM cng nhng trnh t lp tin, iu khin tin , thi gian, gi thnh... v s dng phn mm Microsoft Project trong tin xy dng#Xy dng#S #S mng#TDung## 00729000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590010014000640020019000780070014000970080 00500111009001100116010000500127011001400132015002200146013000700168021020100175 020001300376020001300389020000800402020001100410039000600421#VV10.11889#VV10.118 91#VV10.11890#28000#Vi?t#GI-108T#671.5#^214#C Xun Chiu#Gio trnh hn TIG#C Xun Chiu#^aH.#^aXy dng#2010#^a74tr.^b24cm#TTS ghi: B Xy dng#263611#Trn h by cc kin thc, k nng lin quan n k thut hn TIG: vn hnh thit b, hn gip mi khng vt mp, hn gip mi c vt mp, hn gp mp tm mng, hn g c khng vt mp, hn gc c vt mp#K thut hn#Hn h quang#Hn TIG#Gio trn h#TDung## 00991000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590010013000640020047000770070019001240080 00500143009001100148010000500159011001500164015002200179013000700201021042500208 020001400633020002000647020000500667020001100672039000600683#VV10.11892#VV10.118 94#VV10.11893#33000#Vi?t#GI-108T#621.3#^214#L Vn Thnh#Gio trnh k thut i n - in t cng nghip#L Vn Thnh ch.b.#^aH.#^aXy dng#2010#^a129tr.^b24cm# TTS ghi: B Xy dng#263612#Trnh by khi qut v dng in, cc nh lut c bn v mch in xoay chiu, cc khi nim chung v mch in xoay chiu ba pha, phng php ni v gii mch in ba pha, cng sut mch in xoay chiu ba pha . Kin thc c bn v my tnh in, my in quay mt chiu v xoay chiu, mt pha v ba pha, in t cng nghip, cc linh kin in t, bn dn, phm vi ng dng v cc mch chnh lu mt pha, ba pha thng dng#K thut in#in t cng nghip#in#Gio trnh#TDung## 00891000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820007000538080005000600010016000650020066000810070022001470080 00500169009001100174010000500185011001500190015002200205013000700227021030600234 020001300540020000900553020001000562020001100572039000600583#VV10.11895#VV10.118 97#VV10.11896#37000#Vi?t#GI-108T#621.43#^214#Nguyn Xun Li#Gio trnh sa ch a v bo dng h thng nhin liu ng c xng#Nguyn Xun Li ch.b.#^aH.#^aXy dng#2010#^a132tr.^b24cm#TTS ghi: B Xy dng#263613#Gii thiu cc kin thc, k nng lin quan lin quan n sa cha v bo dng h thng nhin liu ng c xng gm: bm xng c kh, bm xng bng in, b ch ho kh, cc h thng c a b ch ho kh hin i nh phun chnh, h thng khng ti, c cu hn ch t c , c cu lm m, c cu tng tc...#ng c xng#Sa cha#Bo dng#Gio tr nh#TDung## 00697000000000277000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820011000418080005000520010012000570020030000690070012000990080005001110090 01800116010000500134011001500139015004000154013000700194021016400201020001900365 020001700384020001200401039000600413#VV10.11898#VV10.11899#170000#Vi?t#S550N#89 5.922132#^214#H Minh c#S nghip vn th H Ch Minh#H Minh c#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a691tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam#263614#Kh i qut c im sng tc, gi tr nhn vn, gi tr ngh thut v t tng tron g vn th ca Ch tch H Ch Minh. Phn tch mt s tc phm tiu biu ca Ng i#Nghin cu vn hc#Tc phm vn hc#H Ch Minh#TDung## 00752000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430020043000480220004000910080005000950090014001000100005001140110 01500119015007300134013000700207021017600214020001000390020001000400020001100410 020000900421020000900430020001700439039000600456#VV10.11900#VV10.11901#Vi?t#V115 B#343.59709#^214#Vn bn php quy v bu chnh - vin thng#T.1#^aH.#^aNxb. H N i#2010#^a287tr.^b21cm#TTS ghi: U ban nhn dn thnh ph H Ni. S Thng tin v Truyn thng#263615#Gii thiu ni dung cc lut, ngh nh, thng t, ch th , quyt nh ca cc ban ngnh nh nc v chnh ph qun l v bu chnh, vin thng, tn s v tuyn in, internet#Php lut#Bu chnh#Vin thng#Internet#V it Nam#Vn bn php qui#TDung## 00548000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020029000410070029000700080005000990090018001040100005001220110 01500127020001100142020000600153020000800159020001400167005002000181005000800201 004001300209020000700222020000400229013000700233039000600240#VV10.11902#17000#V i?t#L527T#372.61#^214#Luyn t v cu ting Vit 2#Nguyn Th Kim Dung, Minh T# ^aH.#^ai hc S phm#2010#^a103tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c th m#Nguyn Th Kim Dung#Minh T#In ln th 2#T ng#Cu#263616#TDung## 00542000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200080 00298080005000370020046000420030029000880070020001170080005001370090018001420100 00500160011001500165020001000180020000600190020000800196020001400204005002000218 004001300238013000700251039000600258#VV10.11903#20000#Vi?t#V460B#372.652#^214#V bi tp b tr v nng cao ting Anh lp 3#Dng km Let's learn English#Hunh Th i Nguyn#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a103tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 3#Bi tp #Sch c thm#Hunh Th i Nguyn#In ln th 2#263617#TDung## 00523000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020017000510070029000680080005000970090018001020100 00500120011001500125020000500140020000600145020000900151020001400160005001200174 005001600186004001800202013000700220039000600227#VV10.11904#VV10.11905#32000#Vi ?t#B452D#372.7#^214#Bi dng ton 3#L Hi Chu, Nguyn Xun Qu#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a183tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi ton#Sch c thm#L Hi Chu#Nguy n Xun Qu#Ti bn ln th 2#263618#TDung## 00567000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200080 00298080005000370020020000420030029000620070040000910080005001310090018001360100 00500154011001500159020001000174020000600184020000800190020001400198005001800212 005002100230004001300251013000700264039000600271#VV10.11906#24000#Vi?t#B103T#37 2.652#^214#Bi tp ting Anh 5#Dng km Let's learn English#Phm Th M Trang, Ngc Phng Trinh#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a135tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 5#B i tp#Sch c thm#Phm Th M Trang# Ngc Phng Trinh#In ln th 2#263619# TDung## 00617000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020029000520070051000810080005001320090018001370100 00500155011001500160020001200175020000600187020000800193020001400201005001200215 005001600227005001800243005001300261005001600274013000700290039000600297#VV10.11 907#VV10.11908#24000#Vi?t#T527C#372.62#^214#Tuyn chn 153 bi vn hay 5#T c Hin, Nguyn Vit Nga, Nguyn Trung Kin...#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a139tr .^b24cm#Tp lm vn#Lp 5#Bi vn#Sch c thm#T c Hin#Nguyn Vit Nga#Nguy n Trung Kin#Phm Minh T#Nguyn Nht Hoa#263620#TDung## 00605000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020029000490070046000780080005001240090018001290100 00500147011001500152020000800167039000500175020001200180020001400192005001200206 005001600218020000600234005001300240005001500253005001600268013000700284#VV10.11 909#VV10.11910#30000#Vi?t#T527C#807#^214#Tuyn chn 153 bi vn hay 6#T c Hi n, Nguyn Vit Nga, Phm Minh T...#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a171tr.^b24cm# Bi vn#Vanh#Tp lm vn#Sch c thm#T c Hin#Nguyn Vit Nga#Lp 6#Phm Mi nh T#Nguyn Ngc H#Thi Thnh Vinh#263621## 00432000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020017000520070014000690080005000830090018000880100 00500106011001400111020000700125039000500132020000600137020001400143005001400157 013000700171#VV10.11911#VV10.11912#16000#Vi?t#H419T#910.76#^214#Hc tt a l 6#Nguyn c V#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a94tr.^b24cm#a l#Vanh#Lp 6#Sch c thm#Nguyn c V#263622## 00433000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020017000520070014000690080005000830090018000880100 00500106011001500111020000700126039000500133020000600138020001400144005001400158 013000700172#VV10.11913#VV10.11914#26000#Vi?t#H419T#910.76#^214#Hc tt a l 7#Nguyn c V#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a167tr.^b24cm#a l#Vanh#Lp 7#Sc h c thm#Nguyn c V#263623## 00538000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020030000540030028000840070020001120080005001320090 01800137010000500155011001500160020001000175039000500185004001300190020000600203 020001400209005001000223020000800233013000700241#VV10.11915#VV10.11916#26000#Vi ?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp thc hnh ting Anh 7#Bi dng hc sinh kh gii #Trnh Can, Cm Hon#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a167tr.^b24cm#Ting Anh#Vanh#I n ln th 2#Lp 7#Sch c thm#Trnh Can#Bi tp#263624## 00433000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020017000520070014000690080005000830090018000880100 00500106011001500111020000700126039000500133020000600138020001400144005001400158 013000700172#VV10.11918#VV10.11917#25000#Vi?t#H419T#910.76#^214#Hc tt a l 8#Nguyn c V#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a152tr.^b24cm#a l#Vanh#Lp 8#Sc h c thm#Nguyn c V#263625## 00542000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020030000540030039000840070009001230080005001320090 01800137010000500155011001500160020001000175039000500185004001800190020000600208 020001400214005000900228020000800237013000700245#VV10.11919#VV10.11920#30000#Vi ?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp thc hnh ting Anh 8#Bi dng hc sinh kh gii khi lp 8#Cm Hon#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a183tr.^b24cm#Ting Anh#Vanh#T i bn ln th 2#Lp 8#Sch c thm#Cm Hon#Bi tp#263626## 00487000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020023000490070016000720080005000880090018000930100 00500111011001500116020000500131039000500136004001800141020000700159020001400166 005001600180020000600196013000700202#VV10.11921#VV10.11922#37000#Vi?t#T406N#512 #^214#Ton nng cao i s 8#Nguyn Vnh Cn#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a227tr .^b24cm#Ton#Vanh#Ti bn ln th 4#i s#Sch c thm#Nguyn Vnh Cn#Lp 8#2 63627## 00491000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020025000490070016000740080005000900090018000950100 00500113011001500118020000500133039000500138004001800143020000900161020001400170 005001600184020000600200013000700206#VV10.11923#VV10.11924#37000#Vi?t#T406N#516 #^214#Ton nng cao hnh hc 8#Nguyn Vnh Cn#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a231 tr.^b24cm#Ton#Vanh#Ti bn ln th 4#Hnh hc#Sch c thm#Nguyn Vnh Cn#Lp 8#263628## 00459000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020017000540070014000710080005000850090018000900100 00500108011001500113020000700128039000500135020000600140020001400146005001400160 013000700174020001200181#VV10.11925#VV10.11926#26000#Vi?t#H419T#330.9597#^214#H c tt a l 9#Nguyn c V#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a159tr.^b24cm#a l# Vanh#Lp 9#Sch c thm#Nguyn c V#263629#a kinh t## 00570000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020034000540030050000880070017001380080005001550090 01800160010000500178011001500183020000700198039000500205004001800210020000600228 020001400234020000800248005001700256013000700273#VV10.11927#VV10.11928#30000#Vi ?t#PH561P#530.076#^214#Phng php gii bi tp vt l 9#Bin son theo chng t rnh v sch gio khoa mi#Nguyn Thanh Hi#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a183tr. ^b24cm#Vt l#Vanh#Ti bn ln th 1#Lp 9#Sch c thm#Bi tp#Nguyn Thanh H i#263630## 00603000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020032000540030032000860070023001180080005001410090 01800146010000500164011001500169020001000184039000500194004001300199020000600212 020001400218020002000232005001200252020000800264005001000272013000700282#VV10.11 929#VV10.11930#22000#Vi?t#S111T#428.0076#^214#670 cu trc nghim ting Anh 9#7 30 cu hi v bi tp km theo#Tho Nguyn, Nguyn B#^aH.#^ai hc S phm#201 0#^a133tr.^b24cm#Ting Anh#Vanh#In ln th 1#Lp 9#Sch c thm#Cu hi trc ng him#Tho Nguyn#Bi tp#Nguyn B#263631## 00626000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510030056000780070028001340080005001620090 01800167010000500185011001500190020000800205039000500213004001300218020000600231 020001400237020002000251005001200271020000700283005001500290013000700305#VV10.11 931#VV10.11932#43000#Vi?t#H561D#807.6#^214#Hng dn n tp ng vn 9#Thi vo l p 10. Cu hi trc nghim. Cu hi t lun...#L Minh Thu, o Phng Hu#^aH.# ^ai hc S phm#2010#^a171tr.^b24cm#Ng vn#Vanh#In ln th 2#Lp 9#Sch c t hm#Cu hi trc nghim#L Minh Thu# thi#o Phng Hu#263632## 00504000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020023000490030024000720070017000960080005001130090 01800118010000500136011001500141020000800156039000500164020000700169020001400176 020001200190005001700202013000700219#VV10.11933#VV10.11934#28000#Vi?t#250K#909 #^214# kim tra lch s 11#15 pht, 1 tit, hc k#Trng Ngc Thi#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a175tr.^b24cm#Lch s#Vanh#Lp 11#Sch c thm# kim tra#T rng Ngc Thi#263633## 00530000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020020000470030027000670070012000940080005001060090018001110100 00500129011001500134020000800149039000500157004001800162020000700180020001400187 020000800201005001200209020001200221013000700233#VV10.11935#VV10.11936#52000#Vi ?t#546.076#^214#Ho hc 11 nng cao#Bi dng hc sinh gii...#Ng Ngc An#^aH.# ^ai hc S phm#2010#^a339tr.^b24cm#Ho hc#Vanh#Ti bn ln th 2#Lp 11#Sch c thm#Bi tp#Ng Ngc An#Trc nghim#263634## 00515000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020021000540030010000750070014000850080005000990090 01800104010000500122011001500127020001000142039000500152004001800157020000700175 020001400182020000800196005001400204013000700218#VV10.11937#VV10.11938#35000#Vi ?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting anh 12#C p n#Lu Hong Tr#^aH.#^ai h c S phm#2010#^a215tr.^b24cm#Ting Anh#Vanh#Ti bn ln th 1#Lp 12#Sch c thm#Bi tp#Lu Hong Tr#263635## 00634000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020038000400030061000780070040001390220004001790080005001830090 01800188010000500206011001400211020000500225020000600230020000800236020001200244 020001400256005001200270005001300282005001300295039000500308013000700313#VV10.11 939#11900#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp trc nghim v t lun ton 1#Luyn tp v cc kim tra theo chun kin thc v k nng# Tin t, V Vn Dng, H ong Mai L#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a79tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Tr c nghim#Sch c thm# Tin t#V Vn Dng#Hong Mai L#Vanh#263636## 00634000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020038000400030061000780070040001390220004001790080005001830090 01800188010000500206011001400211020000500225020000600230020000800236020001200244 020001400256005001200270005001300282005001300295039000500308013000700313#VV10.11 940#11900#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp trc nghim v t lun ton 1#Luyn tp v cc kim tra theo chun kin thc v k nng# Tin t, V Vn Dng, H ong Mai L#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a63tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Tr c nghim#Sch c thm# Tin t#V Vn Dng#Hong Mai L#Vanh#263637## 00634000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020038000400030061000780070040001390220004001790080005001830090 01800188010000500206011001400211020000500225020000600230020000800236020001200244 020001400256005001200270005001300282005001300295039000500308013000700313#VV10.11 941#11500#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp trc nghim v t lun ton 2#Luyn tp v cc kim tra theo chun kin thc v k nng# Tin t, V Vn Dng, H ong Mai L#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a64tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Tr c nghim#Sch c thm# Tin t#V Vn Dng#Hong Mai L#Vanh#263638## 00634000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020038000400030061000780070040001390220004001790080005001830090 01800188010000500206011001400211020000500225020000600230020000800236020001200244 020001400256005001200270005001300282005001300295039000500308013000700313#VV10.11 942#11500#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp trc nghim v t lun ton 2#Luyn tp v cc kim tra theo chun kin thc v k nng# Tin t, V Vn Dng, H ong Mai L#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a59tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Tr c nghim#Sch c thm# Tin t#V Vn Dng#Hong Mai L#Vanh#263639## 00634000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020038000400030061000780070040001390220004001790080005001830090 01800188010000500206011001400211020000500225020000600230020000800236020001200244 020001400256005001200270005001300282005001300295039000500308013000700313#VV10.11 943#11500#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp trc nghim v t lun ton 3#Luyn tp v cc kim tra theo chun kin thc v k nng# Tin t, V Vn Dng, H ong Mai L#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a68tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Tr c nghim#Sch c thm# Tin t#V Vn Dng#Hong Mai L#Vanh#263640## 00634000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020038000400030061000780070040001390220004001790080005001830090 01800188010000500206011001400211020000500225020000600230020000800236020001200244 020001400256005001200270005001300282005001300295039000500308013000700313#VV10.11 944#11500#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp trc nghim v t lun ton 3#Luyn tp v cc kim tra theo chun kin thc v k nng# Tin t, V Vn Dng, H ong Mai L#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a68tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Tr c nghim#Sch c thm# Tin t#V Vn Dng#Hong Mai L#Vanh#263641## 00634000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020038000400030061000780070040001390220004001790080005001830090 01800188010000500206011001400211020000500225020000600230020000800236020001200244 020001400256005001200270005001300282005001300295039000500308013000700313#VV10.11 945#11900#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp trc nghim v t lun ton 4#Luyn tp v cc kim tra theo chun kin thc v k nng# Tin t, V Vn Dng, H ong Mai L#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a68tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Tr c nghim#Sch c thm# Tin t#V Vn Dng#Hong Mai L#Vanh#263642## 00634000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020038000400030061000780070040001390220004001790080005001830090 01800188010000500206011001400211020000500225020000600230020000800236020001200244 020001400256005001200270005001300282005001300295039000500308013000700313#VV10.11 946#11900#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp trc nghim v t lun ton 4#Luyn tp v cc kim tra theo chun kin thc v k nng# Tin t, V Vn Dng, H ong Mai L#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a71tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Tr c nghim#Sch c thm# Tin t#V Vn Dng#Hong Mai L#Vanh#263643## 00666000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020038000400030061000780070040001390220004001790080005001830090 01800188010000500206011001400211020000500225020000600230020000800236020001200244 02000200025602000140027600500120029000500130030200500130031503900050032801300070 0333#VV10.11947#11900#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp trc nghim v t lun ton 5#Luyn tp v cc kim tra theo chun kin thc v k nng# Tin t, V Vn Dng, Hong Mai L#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a75tr.^b24cm#Ton#Lp 5 #Bi tp#Trc nghim#Cu hi trc nghim#Sch c thm# Tin t#V Vn Dng# Hong Mai L#Vanh#263644## 00666000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020038000400030061000780070040001390220004001790080005001830090 01800188010000500206011001400211020000500225020000600230020000800236020001200244 02000200025602000140027600500120029000500130030200500130031503900050032801300070 0333#VV10.11948#11900#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp trc nghim v t lun ton 5#Luyn tp v cc kim tra theo chun kin thc v k nng# Tin t, V Vn Dng, Hong Mai L#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a71tr.^b24cm#Ton#Lp 5 #Bi tp#Trc nghim#Cu hi trc nghim#Sch c thm# Tin t#V Vn Dng# Hong Mai L#Vanh#263645## 00617000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020044000400030061000840070031001450220004001760080005001800090 01800185010000500203011001400208020001100222020000600233020000800239020001200247 020001400259005001400273005001600287039000500303013000700308#VV10.11949#11900#V i?t#B103T#372.6#^214#Bi tp trc nghim v t lun ting Vit 1#Luyn tp v c c kim tra theo chun kin thc v k nng#ng Th Lanh, Nguyn Khnh H#T.1 #^aH.#^ai hc S phm#2010#^a76tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Bi tp#Trc nghim# Sch c thm#ng Th Lanh#Nguyn Khnh H#Vanh#263646## 00617000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020044000400030061000840070031001450220004001760080005001800090 01800185010000500203011001400208020001100222020000600233020000800239020001200247 020001400259005001400273005001600287039000500303013000700308#VV10.11950#11900#V i?t#B103T#372.6#^214#Bi tp trc nghim v t lun ting Vit 1#Luyn tp v c c kim tra theo chun kin thc v k nng#ng Th Lanh, Nguyn Khnh H#T.2 #^aH.#^ai hc S phm#2010#^a71tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Bi tp#Trc nghim# Sch c thm#ng Th Lanh#Nguyn Khnh H#Vanh#263647## 00625000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020044000400030061000840070035001450220004001800080005001840090 01800189010000500207011001400212020001100226020000600237020000800243020001200251 020001400263005002100277005001300298039000500311013000700316#VV10.11951#11500#V i?t#B103T#372.6#^214#Bi tp trc nghim v t lun ting Vit 2#Luyn tp v c c kim tra theo chun kin thc v k nng#Trn Th Minh Phng, o Tin Thi #T.1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a67tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Trc ngh im#Sch c thm#Trn Th Minh Phng#o Tin Thi#Vanh#263648## 00625000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020044000400030061000840070035001450220004001800080005001840090 01800189010000500207011001400212020001100226020000600237020000800243020001200251 020001400263005002100277005001300298039000500311013000700316#VV10.11952#11500#V i?t#B103T#372.6#^214#Bi tp trc nghim v t lun ting Vit 2#Luyn tp v c c kim tra theo chun kin thc v k nng#Trn Th Minh Phng, o Tin Thi #T.2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a67tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Trc ngh im#Sch c thm#Trn Th Minh Phng#o Tin Thi#Vanh#263649## 00621000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020044000400030061000840070033001450220004001780080005001820090 01800187010000500205011001400210020001100224020000600235020000800241020001200249 020001400261005001300275005001900288039000500307013000700312#VV10.11953#11500#V i?t#B103T#372.6#^214#Bi tp trc nghim v t lun ting Vit 3#Luyn tp v c c kim tra theo chun kin thc v k nng#o Tin Thi, Nguyn Th Lan Anh#T .1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a67tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Trc nghi m#Sch c thm#o Tin Thi#Nguyn Th Lan Anh#Vanh#263650## 00665000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020047000400030061000870070048001480220004001960080005002000090 01800205010000500223011001400228020001100242020000600253020000800259020001200267 020001400279005001600293005001700309039000500326005001300331013000700344#VV10.11 954#11500#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp trc nghim v t lun ting Vit 3# Luyn tp v cc kim tra theo chun kin thc v k nng#Hong Cao Cng, Tr n Minh Phng, L Ngc ip#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a67tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Hong Cao Cng#Trn Minh Phng#V anh#L Ngc ip#263651## 00621000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020044000400030061000840070033001450220004001780080005001820090 01800187010000500205011001400210020001100224020000600235020000800241020001200249 020001400261005001300275005001900288039000500307013000700312#VV10.11955#11900#V i?t#B103T#372.6#^214#Bi tp trc nghim v t lun ting Vit 4#Luyn tp v c c kim tra theo chun kin thc v k nng#o Tin Thi, Nguyn Th Lan Anh#T .1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a75tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Trc nghi m#Sch c thm#o Tin Thi#Nguyn Th Lan Anh#Vanh#263652## 00662000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020044000400030061000840070048001450220004001930080005001970090 01800202010000500220011001400225020001100239020000600250020000800256020001200264 020001400276005001600290005001700306039000500323005001300328013000700341#VV10.11 956#11900#Vi?t#B103T#372.6#^214#Bi tp trc nghim v t lun ting Vit 4#Luy n tp v cc kim tra theo chun kin thc v k nng#Hong Cao Cng, Trn Minh Phng, L Ngc ip#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a75tr.^b24cm#Ting Vi t#Lp 4#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Hong Cao Cng#Trn Minh Phng#Vanh #L Ngc ip#263653## 00701000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020044000400030061000840070062001450220004002070080005002110090 01800216010000500234011001400239020001100253020000600264020000800270020001200278 02000140029000500130030400500170031700500160033400500130035003900050036301300070 0368#VV10.11957#11900#Vi?t#B103T#372.6#^214#Bi tp trc nghim v t lun tin g Vit 5#Luyn tp v cc kim tra theo chun kin thc v k nng#o Tin T hi, Trn Minh Phng, Hong Cao Cng, L Ngc ip#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2 010#^a87tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#o Tin Th i#Trn Minh Phng#Hong Cao Cng#L Ngc ip#Vanh#263654## 00623000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020044000400030061000840070034001450220004001790080005001830090 01800188010000500206011001400211020001100225020000600236020000800242020001200250 020001400262005001600276005001700292039000500309013000700314#VV10.11958#11900#V i?t#B103T#372.6#^214#Bi tp trc nghim v t lun ting Vit 5#Luyn tp v c c kim tra theo chun kin thc v k nng#Hong Cao Cng, Trn Minh Phng# T.2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a71tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Trc nghi m#Sch c thm#Hong Cao Cng#Trn Minh Phng#Vanh#263655## 00625000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400070041000600220009001010040013001100080005001230090 01800128010000500146011001400151012005800165020000700223020000600230020001000236 020001400246005001300260005001400273005001200287039000500299013000700304#VV10.11 959#6000#Vi?t#V460T#372.89#^214#V thc hnh a l#Trn Bo c, Phan Duy Linh , Trng Thng#Q.5, T.1#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a36tr.^b24cm#B sch Khoa hc - Lch s - a l cho hc sinh Tiu hc#a l#Lp 5#Thc hnh#S ch c thm#Trn Bo c#Phan Duy Linh#Trng Thng#Vanh#263656## 00641000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020022000400070051000620220009001130040013001220080005001350090 01800140010000500158011001400163020000900177020000600186020001000192020001400202 005001200216005001500228005001400243039000500257013000700262012005800269#VV10.11 960#6000#Vi?t#V460T#372.35#^214#V thc hnh khoa hc#Trn T Nga (ch.b.), Phan Duy Thng, Bch Nhun#Q.5, T.1#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a40 tr.^b24cm#Khoa hc#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm#Trn T Nga#Phan Duy Thng# B ch Nhun#Vanh#263657#B sch Khoa hc - Lch s - a l cho hc sinh Tiu hc# # 00795000000000289000450002600110000001900050001118100080001608200040002480800050 00280010015000330020030000480030011000780070032000890080005001210090023001260100 00500149011001500154039000500169015005400174020000700228020001000235020001100245 005001600256013000700272021021900279020000700498#VV10.11961#Vi?t#GI-108T#530#^21 4#Mn Hong Vit#Gio trnh vt l i cng I#C - nhit#Mn Hong Vit, Phm T h Thng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a263tr.^b24cm#Vanh#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#C hc#Nhit hc#Gio trnh#Phm Th Thng #263658#Trnh by kin thc v c hc v nhit hc: ng hc v ng lc hc ch t im; nng lng; trng hp dn; thuyt tng i hp Eistein; nguyn l th nht v nguyn l th hai ca nhit ng hc; kh thc; chuyn pha#Vt l## 00454000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200100 00298080005000390020036000440070015000800080005000950090018001000100005001180110 01400123020000800137039000500145020000600150020000800156020001400164005001500178 013000700193#VV10.11962#18000#Vi?t#H561D#959.70076#^214#Hng dn tr li cu h i lch s 6#Nguyn Vn Tr#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a94tr.^b24cm#Lch s#Va nh#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Vn Tr#263659## 00454000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200100 00298080005000390020036000440070015000800080005000950090018001000100005001180110 01400123020000800137039000500145020000600150020000800156020001400164005001500178 013000700193#VV10.11963#18000#Vi?t#H561D#959.70076#^214#Hng dn tr li cu h i lch s 7#Nguyn Vn Tr#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a94tr.^b24cm#Lch s#Va nh#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Vn Tr#263660## 00455000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200100 00298080005000390020036000440070015000800080005000950090018001000100005001180110 01500123020000800138039000500146020000600151020000800157020001400165005001500179 013000700194#VV10.11964#22000#Vi?t#H561D#959.70076#^214#Hng dn tr li cu h i lch s 9#Nguyn Vn Tr#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a108tr.^b24cm#Lch s#V anh#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Vn Tr#263661## 00651000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480010017000530020053000700070017001230080005001400090 01800145010000500163011001500168021015700183020000800340020000800348020001700356 039000500373013000700378#VV10.11965#VV10.11966#25000#Vi?t#QU105L#373.12#^214#Ng uyn Phc Chu#Qun l qu trnh s phm trong nh trng ph thng#Nguyn Phc Chu#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a118tr.^b24cm#Trnh by l lun chung v nghi n cu qun l qu trnh s phm trong phm tr trng hc v cc vn ca qun l qu trnh s phm trong trng ph thng#Qun l#S phm#Trng ph thng#H. H#263662## 00779000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010017000520020019000690070017000880080005001050090 01800110010000500128011001500133021032300148020000800471020001100479020001100490 039000500501013000700506#VV10.11967#VV10.11968#50000#Vi?t#QU105L#371.2#^214#Ngu yn Phc Chu#Qun l nh trng#Nguyn Phc Chu#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a 270tr.^b24cm#Tng quan v qun l nh trng. Cc vn v qun l trong nh tr ng nh xy dng k hoch chin lc pht trin, b my t chc v i ng nhn s, hot ng dy hc, c s vt cht v thit b, hot ng nghin cu khoa h c v sng kin, kinh nghim, cc hot ng v mi trng gio dc v h thng th ng tin qun l#Qun l#Nh trng#Trng hc#H.H#263663## 00525000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010018000550020013000730030056000860070018001420080 00500160009001000165010000500175011001500180020001700195020000900212020000400221 020001000225039000500235013000700240#VN10.03191#VN10.03192#30000#Vi?t#V500K#895 .92214#^214#Trn Th Mng Dn#V khc rng#Thi phm knh tng k nim 1000 nm T hng Long - H Ni#Trn Th Mng Dn#^aH.#^aVn hc#2010#^a148tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Trng ca#H.H#263664## 00541000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010010000550020028000650030014000930290018001070070 03000125008000500155009001000160010000500170011001400175020001700189020000900206 020001100215039000500226006001300231013000700244#VN10.03193#VN10.03194#30000#Vi ?t#M458C#895.92214#^214#ng Hin#Mt cuc i - Mt tm lng#Conte en vers#Une vie - Une me#ng Hin ; ng V Vim dch#^aH.#^aVn hc#2009#^a63tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Truyn th#H.H#ng V Vim#263665## 00448000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430010014000480020007000620030026000690070014000950080005001090090 01000114010000500124011001500129020001700144020000900161020001200170039000500182 013000700187#VN10.03195#VN10.03196#Vi?t#L429T#895.92234#^214#Trn K Trung#Lm t o#Tuyn tp truyn ngn hi#Trn K Trung#^aH.#^aVn hc#2009#^a140tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H.H#263666## 00449000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010009000550020013000640030012000770070009000890080 00500098009001000103010000500113011001500118020001700133020000900150020001200159 039000500171013000700176#VN10.03197#VN10.03198#50000#Vi?t#253P#895.92234#^214# Nht Lm#m ph thu#Tiu thuyt#Nht Lm#^aH.#^aVn hc#2010#^a250tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#H.H#263667## 00472000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200100 00348080005000440010014000490020034000630030022000970070014001190080005001330090 01000138010000500148011001500153020001700168020000900185020001200194039000500206 013000700211#VN10.03209#VN10.03210#Vi?t#CH527K#895.92234#^214#Trn K Trung#Chuy n khng k trong chin tranh#Tuyn tp truyn ngn#Trn K Trung#^aH.#^aVn hc #2009#^a188tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H.H#263668## 00470000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010013000550020022000680030016000900070013001060080 00500119009001000124010000500134011001500139020001700154020000900171020001200180 039000500192013000700197#VN10.03212#VN10.03211#45000#Vi?t#107S#895.92234#^214# Ninh c Hu#nh sng ca m thanh#Tp truyn ngn#Ninh c Hu#^aH.#^aVn hc#2 010#^a211tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H.H#263669## 00454000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010016000560020019000720030004000910070016000950080 00500111009001000116010000500126011001500131020001700146020000900163020000400172 039000500176013000700181#VN10.03213#VN10.03214#30000#Vi?t#CH121C#895.92214#^214 #Nguyn Vit Qu#Chn cht tnh qu#Th#Nguyn Vit Qu#^aH.#^aVn hc#2010#^a13 1tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#263670## 00449000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820010000428080005000520010017000570020011000740030004000850070017000890080 00500106009001000111010000500121011001500126020001700141020000900158020000400167 039000500171013000700176#VN10.03215#VN10.03216#30000#Vi?t#NGH200T#895.92214#^21 4#Trng Tuyt Mai#Nghe trng#Th#Trng Tuyt Mai#^aH.#^aVn hc#2010#^a120tr.^ b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#263671## 00439000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010014000540020011000680030004000790070014000830080 00500097009001000102010000500112011001400117020001700131020000900148020000400157 039000500161013000700166#VN10.03217#VN10.03218#28000#Vi?t#S431T#895.9221#^214#N guyn B Chu#Sng trng#Th#Nguyn B Chu#^aH.#^aVn hc#2010#^a91tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#263672## 00453000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010017000550020018000720030004000900070017000940080 00500111009001000116010000500126011001400131020001700145020000900162020000400171 039000500175013000700180#VN10.03219#VN10.03220#30000#Vi?t#T306V#895.92214#^214# Nguyn Ngc Tru#Ting v ca ngy#Th#Nguyn Ngc Tru#^aH.#^aVn hc#2010#^a95 tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#263673## 00446000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010015000540020015000690030004000840070015000880080 00500103009001000108010000500118011001500123020001700138020000900155020000400164 039000500168013000700173#VN10.03221#VN10.03222#30000#Vi?t#B305R#895.9221#^214#N guyn Vn Mn#Bin ru b ct#Th#Nguyn Vn Mn#^aH.#^aVn hc#2010#^a111tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#263674## 00438000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010011000540020015000650030004000800070011000840080 00500095009001000100010000500110011001500115020001700130020000900147020000400156 039000500160013000700165#VN10.03223#VN10.03224#52000#Vi?t#L116L#895.9221#^214#M ai Vn L#Lng l ph R#Th#Mai Vn L#^aH.#^aVn hc#2010#^a270tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#H.H#263675## 00444000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010014000540020015000680030004000830070014000870080 00500101009001000106010000500116011001500121020001700136020000900153020000400162 039000500166013000700171#VN10.03225#VN10.03226#25000#Vi?t#M107T#895.9221#^214#H ong An Bnh#Mnh trng ri#Th#Hong An Bnh#^aH.#^aVn hc#2010#^a111tr.^b19cm #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#263676## 00456000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010018000560020018000740030004000920070018000960080 00500114009001000119010000500129011001400134020001700148020000900165020000400174 039000500178013000700183#VN10.03227#VN10.03228#50000#Vi?t#NG558M#895.92214#^214 #ng Th Thu Hin#Ngi M lng Sen#Th#ng Th Thu Hin#^aH.#^aVn hc#2010#^ a87tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#263677## 00446000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010014000540020018000680030004000860070014000900080 00500104009001000109010000500119011001400124020001700138020000900155020000400164 039000500168013000700173#VN10.03229#VN10.03230#60000#Vi?t#107T#895.9221#^214#P han Vit an#nh trng tra h#Th#Phan Vit an#^aH.#^aVn hc#2009#^a85tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#263678## 00422000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430010015000480020010000630030004000730070015000770080005000920090 01000097010000500107011001400112020001700126020000900143020000400152039000500156 013000700161#VN10.03231#VN10.03232#Vi?t#B455D#895.92214#^214#Nguyn Xun T#Bng dng#Th#Nguyn Xun T#^aH.#^aVn hc#2010#^a85tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#263679## 00431000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010009000560020011000650030004000760070009000800080 00500089009001000094010000500104011001400109020001700123020000900140020000400149 039000500153013000700158#VN10.03233#VN10.03234#20000#Vi?t#TR116R#895.92214#^214 #Bch Hu#Trng rng#Th#Bch Hu#^aH.#^aVn hc#2010#^a85tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#263680## 00622000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020014000570030004000710070043000750080005001180090 01000123010000500133011001500138020001700153020000900170020000400179039000500183 00500150018801500330020301300070023600500150024300500080025800500160026600500140 0282#VN10.03235#VN10.03236#50000#Vi?t#T312#895.9221008#^214#Tnh ng i#Th# Trn nh Bnh, Nguyn Lu Tu, Vn Th...#^aH.#^aVn hc#2010#^a217tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#Trn nh Bnh#TTS ghi: Cu lc b Th C Kuin #263681#Nguyn Lu Tu#Vn Th#o Quang Thiu#Nguyn Vn T## 00436000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010008000540020008000620030004000700070008000740080 00500082009001000087010000500097011002600102020001700128020000900145020000400154 039000500158013000700163#VN10.03237#VN10.03238#60000#Vi?t#R114H#895.9221#^214# c nh#Rm hoa#Th#c nh#^aH.#^aVn hc#2010#^a120tr., 16tr. nh^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#263682## 00553000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020016000410030013000570070011000700220004000810080005000850090 03800090010000500128011003200133012002200165020001700187020000900204020001300213 005001100226039000500237013000700242019001400249#VN10.03239#15000#Vi?t#NH124K#8 95.7#^214#Nht k du yu#Truyn tranh#Yun Ehyeon#T.1#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a168tr.^bTrn b 4 tp. - 18cm#Dnh cho la tui 18+#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Yun Ehyeon#H.H#263683#Dch Hn Quc## 00553000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020016000410030013000570070011000700220004000810080005000850090 03800090010000500128011003200133012002200165020001700187020000900204020001300213 005001100226039000500237019001400242013000700256#VN10.03240#15000#Vi?t#NH124K#8 95.7#^214#Nht k du yu#Truyn tranh#Yun Ehyeon#T.3#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a167tr.^bTrn b 4 tp. - 18cm#Dnh cho la tui 18+#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Yun Ehyeon#H.H#Dch Hn Quc#263684## 00553000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070011000670220004000780080005000820090 03800087010000500125011003400130012002200164020001800186020000900204020001300213 005001100226039000500237019001400242013000700256#VN10.03241#14000#Vi?t#L400L#89 5.7#^214#L Lem kn r#Truyn tranh#Hwang Miri#T.4#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a157tr.^bTrn b 10 tp . - 18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn h c thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Hwang Miri#H.H#Dch Hn Quc#263685## 00553000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070011000670220004000780080005000820090 03800087010000500125011003400130012002200164020001800186020000900204020001300213 005001100226039000500237019001400242013000700256#VN10.03242#14000#Vi?t#L400L#89 5.7#^214#L Lem kn r#Truyn tranh#Hwang Miri#T.5#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a157tr.^bTrn b 10 tp . - 18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn h c thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Hwang Miri#H.H#Dch Hn Quc#263686## 00553000000000289000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020014000400030013000540070011000670220004000780080005000820090 03800087010000500125011003400130012002200164020001800186020000900204020001300213 005001100226039000500237019001400242013000700256#VN10.03243#Vi?t#L400L#895.7#^21 4#14000#L Lem kn r#Truyn tranh#Hwang Miri#T.6#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a157tr.^bTrn b 10 tp . - 18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn h c thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Hwang Miri#H.H#Dch Hn Quc#263687## 00548000000000289000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020010000410030013000510070011000640220004000750080005000790090 03800084010000500122011003300127012002200160020001700182020000900199020001300208 005001100221039000500232019001400237013000700251#VN10.03244#Vi?t#I-300D#895.7#^2 14#14000#I do I do#Truyn tranh#Han Yurang#T.7#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn h a Vng Anh#2010#^a160tr.^bTrn b 15 tp. - 18cm#Dnh cho la tui 18+#Vn hc h in i#Hn Quc#Truyn tranh#Han Yurang#H.H#Dch Hn Quc#263688## 00548000000000289000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020010000410030013000510070011000640220004000750080005000790090 03800084010000500122011003300127012002200160020001700182020000900199020001300208 005001100221039000500232019001400237013000700251#VN10.03245#Vi?t#I-300D#895.7#^2 14#14000#I do I do#Truyn tranh#Han Yurang#T.9#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn h a Vng Anh#2010#^a157tr.^bTrn b 15 tp. - 18cm#Dnh cho la tui 18+#Vn hc h in i#Hn Quc#Truyn tranh#Han Yurang#H.H#Dch Hn Quc#263689## 00549000000000289000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020010000410030013000510070011000640220005000750080005000800090 03800085010000500123011003300128012002200161020001700183020000900200020001300209 005001100222039000500233019001400238013000700252#VN10.03246#Vi?t#I-300D#895.7#^2 14#14000#I do I do#Truyn tranh#Han Yurang#T.10#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn h a Vng Anh#2010#^a157tr.^bTrn b 15 tp. - 18cm#Dnh cho la tui 18+#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Han Yurang#H.H#Dch Hn Quc#263690## 00555000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070011000710220004000820080005000860090 03800091010000500129011003300134012002200167020001700189020000900206020001300215 005001100228039000500239019001400244013000700258#VN10.03247#14000#Vi?t#K302B#89 5.7#^214#Kch bn tnh yu#Truyn tranh#Hwang Miri#T.7#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a160tr.^bTrn b 13 tp. - 18cm#Dnh cho la tui 18+#V n hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Hwang Miri#H.H#Dch Hn Quc#263691## 00555000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070011000710220004000820080005000860090 03800091010000500129011003300134012002200167020001700189020000900206020001300215 005001100228039000500239019001400244013000700258#VN10.03248#14000#Vi?t#K302B#89 5.7#^214#Kch bn tnh yu#Truyn tranh#Hwang Miri#T.8#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a160tr.^bTrn b 13 tp. - 18cm#Dnh cho la tui 18+#V n hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Hwang Miri#H.H#Dch Hn Quc#263692## 00555000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070011000710220004000820080005000860090 03800091010000500129011003300134012002200167020001700189020000900206020001300215 005001100228039000500239019001400244013000700258#VN10.03249#14000#Vi?t#K302B#89 5.7#^214#Kch bn tnh yu#Truyn tranh#Hwang Miri#T.9#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a160tr.^bTrn b 13 tp. - 18cm#Dnh cho la tui 18+#V n hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Hwang Miri#H.H#Dch Hn Quc#263693## 00556000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070011000710220005000820080005000870090 03800092010000500130011003300135012002200168020001700190020000900207020001300216 005001100229039000500240019001400245013000700259#VN10.03250#14000#Vi?t#K302B#89 5.7#^214#Kch bn tnh yu#Truyn tranh#Hwang Miri#T.10#^aH.#^aThi i ; Cng t y Vn ho Vng Anh#2010#^a160tr.^bTrn b 13 tp. - 18cm#Dnh cho la tui 18+#V n hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Hwang Miri#H.H#Dch Hn Quc#263694## 00557000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070011000660220004000770080005000810090 03800086010000500124011003200129012002900161020001800190020000900208020001300217 005001100230039000500241019001400246013000700260#VN10.03251#15000#Vi?t#E202L#89 5.7#^214#Em l tt c#Truyn tranh#Hwang Miri#T.2#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a160tr.^bTrn b 9 tp. - 18cm#Truyn dnh cho la tui 16+#V n hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Hwang Miri#H.H#Dch Hn Quc#263695## 00557000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070011000660220004000770080005000810090 03800086010000500124011003200129012002900161020001800190020000900208020001300217 005001100230039000500241019001400246013000700260#VN10.03252#15000#Vi?t#E202L#89 5.7#^214#Em l tt c#Truyn tranh#Hwang Miri#T.4#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a160tr.^bTrn b 9 tp. - 18cm#Truyn dnh cho la tui 16+#V n hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Hwang Miri#H.H#Dch Hn Quc#263696## 00557000000000289000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020013000400030013000530070011000660220004000770080005000810090 03800086010000500124011003200129012002900161020001800190020000900208020001300217 005001100230039000500241019001400246013000700260#VN10.03253#Vi?t#E202L#895.7#^21 4#15000#Em l tt c#Truyn tranh#Hwang Miri#T.5#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a160tr.^bTrn b 9 tp. - 18cm#Truyn dnh cho la tui 16+#V n hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Hwang Miri#H.H#Dch Hn Quc#263697## 00557000000000289000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020013000400030013000530070011000660220004000770080005000810090 03800086010000500124011003200129012002900161020001800190020000900208020001300217 005001100230039000500241019001400246013000700260#VN10.03254#Vi?t#E202L#895.7#^21 4#15000#Em l tt c#Truyn tranh#Hwang Miri#T.6#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a160tr.^bTrn b 9 tp. - 18cm#Truyn dnh cho la tui 16+#V n hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Hwang Miri#H.H#Dch Hn Quc#263698## 00495000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200060 00318080005000370020016000420030013000580070011000710220004000820080005000860090 01100091010000500102011003300107020001800140020000900158020001300167005001100180 039000500191013000700196019001400203#VN10.03255#13000#Vi?t#GI-103M#895.7#^214#G ii m gic m#Truyn tranh#Hwang Miri#T.1#^aH.#^aThi i#2010#^a157tr.^bTrn b 10 tp. - 18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Hwang Miri#H.H#263699# Dch Hn Quc## 00495000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200060 00318080005000370020016000420030013000580070011000710220004000820080005000860090 01100091010000500102011003300107020001800140020000900158020001300167005001100180 039000500191019001400196013000700210#VN10.03256#13000#Vi?t#GI-103M#895.7#^214#G ii m gic m#Truyn tranh#Hwang Miri#T.2#^aH.#^aThi i#2010#^a157tr.^bTrn b 10 tp. - 18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Hwang Miri#H.H#Dch H n Quc#263700## 00495000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200060 00318080005000370020016000420030013000580070011000710220004000820080005000860090 01100091010000500102011003300107020001800140020000900158020001300167005001100180 039000500191019001400196013000700210#VN10.03257#13000#Vi?t#GI-103M#895.7#^214#G ii m gic m#Truyn tranh#Hwang Miri#T.3#^aH.#^aThi i#2010#^a157tr.^bTrn b 10 tp. - 18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Hwang Miri#H.H#Dch H n Quc#263701## 00566000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070013000700220004000830080005000870090 03800092010000500130011003300135005001300168019001400181020001800195020000900213 020001300222039000500235012002900240013000700269#VN10.03258#15000#Vi?t#L431P#89 5.7#^214#Long phi bt bi#Truyn tranh#Moon JungHoo#T.9#^aH.#^aThi i ; Cng t y Vn ho Vng Anh#2010#^a176tr.^bTrn b 23 tp. - 18cm#Moon JungHoo#Dch Hn Q uc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#H.H#Truyn dnh cho la tui 17+#26 3702## 00567000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070013000700220005000830080005000880090 03800093010000500131011003300136005001300169019001400182020001800196020000900214 020001300223039000500236012002900241013000700270#VN10.03259#15000#Vi?t#L431P#89 5.7#^214#Long phi bt bi#Truyn tranh#Moon JungHoo#T.10#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a176tr.^bTrn b 23 tp. - 18cm#Moon JungHoo#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#H.H#Truyn dnh cho la tui 17+#2 63703## 00567000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070013000700220005000830080005000880090 03800093010000500131011003300136005001300169019001400182020001800196020000900214 020001300223039000500236012002900241013000700270#VN10.03260#15000#Vi?t#L431P#89 5.7#^214#Long phi bt bi#Truyn tranh#Moon JungHoo#T.11#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a176tr.^bTrn b 23 tp. - 18cm#Moon JungHoo#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#H.H#Truyn dnh cho la tui 17+#2 63704## 00567000000000289000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020017000400030013000570070013000700220005000830080005000880090 03800093010000500131011003300136005001300169019001400182020001800196020000900214 020001300223039000500236012002900241013000700270#VN10.03261#Vi?t#L431P#895.7#^21 4#15000#Long phi bt bi#Truyn tranh#Moon JungHoo#T.12#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a172tr.^bTrn b 23 tp. - 18cm#Moon JungHoo#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#H.H#Truyn dnh cho la tui 17+#2 63705## 00570000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020021000410030013000620070013000750220004000880080005000920090 03800097010000500135011003200140012002900172020001800201020000900219020001300228 005001300241039000500254019001400259013000700273#VN10.03262#14000#Vi?t#CH106T#8 95.7#^214#Chng trai nh trng#Truyn tranh#Lee YoungYou#T.4#^aH.#^aThi i ; C ng ty Vn ha Vng Anh#2010#^a184tr.^bTrn b 9 tp. - 18cm#Truyn dnh cho la tui 17+#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Lee YoungYou#H.H#Dch Hn Qu c#263706## 00570000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020021000410030013000620070013000750220004000880080005000920090 03800097010000500135011003200140012002900172020001800201020000900219020001300228 005001300241039000500254019001400259013000700273#VN10.03263#14000#Vi?t#CH106T#8 95.7#^214#Chng trai nh trng#Truyn tranh#Lee YoungYou#T.5#^aH.#^aThi i ; C ng ty Vn ha Vng Anh#2010#^a184tr.^bTrn b 9 tp. - 18cm#Truyn dnh cho la tui 17+#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Lee YoungYou#H.H#Dch Hn Qu c#263707## 00570000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020021000410030013000620070013000750220004000880080005000920090 03800097010000500135011003200140012002900172020001800201020000900219020001300228 005001300241039000500254019001400259013000700273#VN10.03264#14000#Vi?t#CH106T#8 95.7#^214#Chng trai nh trng#Truyn tranh#Lee YoungYou#T.6#^aH.#^aThi i ; C ng ty Vn ha Vng Anh#2010#^a184tr.^bTrn b 9 tp. - 18cm#Truyn dnh cho la tui 17+#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Lee YoungYou#H.H#Dch Hn Qu c#263708## 00568000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070014000710220004000850080005000890090 03800094010000500132011003200137012002900169020001800198020000900216020001300225 005001400238039000500252019001400257013000700271#VN10.03265#14000#Vi?t#T306S#89 5.7#^214#Ting st i tnh#Truyn tranh#Jeon Younghee#T.3#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a161tr.^bTrn b 6 tp. - 18cm#Truyn dnh cho la tu i 17+#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Jeon Younghee#H.H#Dch Hn Quc# 263709## 00568000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070014000710220004000850080005000890090 03800094010000500132011003200137012002900169020001800198020000900216020001300225 005001400238039000500252019001400257013000700271#VN10.03266#14000#Vi?t#T306S#89 5.7#^214#Ting st i tnh#Truyn tranh#Jeon Younghee#T.6#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a164tr.^bTrn b 6 tp. - 18cm#Truyn dnh cho la tu i 17+#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Jeon Younghee#H.H#Dch Hn Quc# 263710## 00565000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020014000410030013000550070014000680220004000820080005000860090 03800091010000500129011003200134012002900166020001800195020000900213020001300222 005001400235039000500249019001400254013000700268#VN10.03267#14000#Vi?t#NG558Y#8 95.7#^214#Ngi yu hoa#Truyn tranh#Jeon Younghee#T.6#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a157tr.^bTrn b 7 tp. - 18cm#Truyn dnh cho la tui 17+#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Jeon Younghee#H.H#Dch Hn Quc#263 711## 00565000000000289000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020014000410030013000550070014000680220004000820080005000860090 03800091010000500129011003200134012002900166020001800195020000900213020001300222 005001400235039000500249019001400254013000700268#VN10.03268#Vi?t#NG558Y#895.7#^2 14#14000#Ngi yu hoa#Truyn tranh#Jeon Younghee#T.7#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a157tr.^bTrn b 7 tp. - 18cm#Truyn dnh cho la tui 17+#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Jeon Younghee#H.H#Dch Hn Quc#263 712## 00571000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070014000800220004000940080005000980090 03800103010000500141011003300146012002200179020001800201020000900219020001300228 005001400241039000500255013000700260019001400267#VN10.03269#15000#Vi?t#A107B#89 5.7#^214#Anh, bn trai, v ngi y#Truyn tranh#Jeon Younghee#T.3#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a157tr.^bTrn b 10 tp. - 18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Jeon Younghee#H.H#263713#Dch Hn Quc## 00571000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070014000800220004000940080005000980090 03800103010000500141011003300146012002200179020001800201020000900219020001300228 005001400241039000500255019001400260013000700274#VN10.03270#15000#Vi?t#A107B#89 5.7#^214#Anh, bn trai, v ngi y#Truyn tranh#Jeon Younghee#T.4#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a157tr.^bTrn b 10 tp. - 18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Jeon Younghee#H.H#Dch Hn Qu c#263714## 00571000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070014000800220004000940080005000980090 03800103010000500141011003300146012002200179020001800201020000900219020001300228 005001400241039000500255019001400260013000700274#VN10.03271#15000#Vi?t#A107B#89 5.7#^214#Anh, bn trai, v ngi y#Truyn tranh#Jeon Younghee#T.5#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a157tr.^bTrn b 10 tp. - 18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Jeon Younghee#H.H#Dch Hn Qu c#263715## 00558000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070015000670220004000820080005000860090 03800091010000500129011003200134020001800166020000900184020001300193005001500206 039000400221013000700225019001400232012002200246#VN10.03272#15000#Vi?t#C125B#89 5.7#^214#Cu b l lem#Truyn tranh#Kim Hee Kyoung#T.1#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a191tr.^bTrn b 6 tp. - 18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Qu c#Truyn tranh#Kim Hee Kyoung#Hoa#263716#Dch Hn Quc#Dnh cho la tui 19+## 00557000000000289000450002600110000001900140001101400070002501900050003218100060 00370820006000438080005000490020015000540030013000690070014000820220004000960080 00500100009003800105010000500143011003200148012002200180020001800202020000900220 020001300229005001400242039000400256013000700260#VN10.03273#Dch Hn Quc#14000 #Vi?t#556C#895.7#^214#ng chng i#Truyn tranh#Jeon Younghee#T.5#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a160tr.^bTrn b 6 tp. - 18cm#Dnh cho l a tui 16+#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Jeon Younghee#Hoa#263717## 00557000000000289000450002600110000001900140001101400070002501900050003218100060 00370820006000438080005000490020015000540030013000690070014000820220004000960080 00500100009003800105010000500143011003200148012002200180020001800202020000900220 020001300229005001400242039000400256013000700260#VN10.03274#Dch Hn Quc#14000 #Vi?t#556C#895.7#^214#ng chng i#Truyn tranh#Jeon Younghee#T.6#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a160tr.^bTrn b 6 tp. - 18cm#Dnh cho l a tui 16+#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Jeon Younghee#Hoa#263718## 00713000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020020000510030044000710070016001150080005001310090 01100136010000500147011001500152039000400167021021600171020000900387020000800396 001001100404013000700415020001300422#VN10.03275#VN10.03276#36000#Vi?t#B300Q#658 .3#^214#B quyt dng ngi#ng dng trong kinh doanh & trong cuc sng#T Ngc i b.s.#^aH.#^aThi i#2010#^a255tr.^b19cm#Hoa#Gii thiu cch chiu dng "hin ti", c kh nng t chc nhn lc tt, bit sp xp nhim v ph hp vi nng lc v th mnh ca tng ngi nhm pht huy ht ti nng ca h mang li hiu q u ln theo cp s nhn#Nhn lc#S dng#T Ngc i#263719#Doanh nghip## 00753000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020029000520070049000810080005001300090011001350100 00500146011001500151039000400166021021500170020001900385020000900404005001200413 001001300425019000500438006001300443013000700456#VN10.03277#VN10.03278#45000#Vi ?t#QU105H#650.1#^214#Quan h quyt nh thnh bi#Jerry Acuff, Wally Wood ; L D uyn Hi bin dch#^aH.#^aThi i#2010#^a311tr.^b19cm#Hoa#Hng dn cch thc thit lp c cc mi quan h tt, bn vng v lu di. Trnh by cc phng php xc lp, xy dng v duy tr mi quan h kinh doanh, quan h c nhn hu ch trong s nghip v cuc sng#Quan h kinh doanh#B quyt#Wood, Wally#Acuff, Jerry#Dch#L Duyn Hi#263720## 00627000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020032000530070023000850080005001080090011001130100 00500124011001500129039000400144021014600148020000700294020000800301005001400309 020001000323020000900333013000700342#VN10.03280#VN10.03279#27000#Vi?t#NH556D#61 0.92#^214#Nhng danh y lng danh t Vit#Phm Minh Th tng hp#^aH.#^aThi i #2009#^a168tr.^b19cm#Hoa#Gii thiu tiu s, s nghip v nhng cng lao ng g p ca cc danh y lng danh t Vit nh Tu Tnh, L Hu Trc, Phm Cng Bn, H c Di...#Danh y#Tiu s#Phm Minh Th#S nghip#Vit Nam#263721## 00767000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020035000490030022000840070043001060080005001490090 01100154010000500165011001500170039000400185021019400189020001800383020000800401 006001600409001001500425019000500440020001300445013000700458#VN10.03281#VN10.032 82#28000#Vi?t#B450M#649#^214#B m khng nn ni g vi con ci#Cm nang nui d y con#Trng Kin L ; Nguyn Gia Linh bin dch#^aH.#^aThi i#2010#^a206tr.^ b19cm#Hoa#Phn tch nhng iu b m nn lm v khng nn lm cng nh nhng li ni c th lm tn thng hay khch l con ci, qua gip cc bc cha m hiu ht con ci v dy d con ci ng n hn#Gio dc gia nh#Con ci#Nguyn Gia Linh#Trng Kin L#Dch#Sch tra cu#263722## 00723000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020027000520070017000790080005000960090011001010100 00500112011001500117039000400132021023400136020001200370020001100382005000800393 020000900401012002800410013000700438#VN10.03283#VN10.03284#35000#Vi?t#C101B#618 .92#^214#Cc bnh tr em thng gp#S Minh tng hp#^aH.#^aThi i#2010#^a283t r.^b19cm#Hoa#Cung cp kin thc c bn v mt s bnh thng gp tr s sinh v tr em la tui nh tr - mu gio. Cch pht hin du hiu, cc triu chng, cch s dng thuc, k nng chm sc, phng v iu tr cc bnh thng thng tr em#Bnh tr em#Phng bnh#S Minh#iu tr#Ph bin kin thc nhi khoa#26372 3## 00775000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020047000510070014000980080005001120090011001170100 00500128011001500133015007800148039000400226021020200230020001400432020001900446 001001400465020001100479013000700490#VN10.03285#VN10.03286#45000#Vi?t#B300Q#615 .8#^214#B quyt t cha bch bnh theo y hc dn gian#Lu Thiu Lm#^aH.#^aThi i#2010#^a303tr.^b19cm#Tn sch ngoi ba: B quyt t cha bch bnh theo y h c dn gian Trung Quc#Hoa#Gii thiu cc bi thuc n gin theo y hc dn gian Trung Quc t cha mt s bnh cp tnh, bnh kh cha v bnh thng gp nh cc bnh ni khoa, ngoi khoa, nhi khoa, ph khoa v bnh ng quan#Y hc dn t c#Bi thuc dn gian#Lu Thiu Lm#Trung Quc#263724## 00684000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020043000520070011000950080005001060090011001110100 00500122011001500127039000400142021021100146020001400357020001000371001001100381 020001900392013000700411#VN10.03287#VN10.03288#25000#Vi?t#TH514N#615.8#^214#Thu c nam cha bnh & cp cu thng thng#Quc ng#^aH.#^aThi i#2010#^a183tr. ^b19cm#Hoa#Gii thiu cc bi thuc Nam n gin theo kinh nghim dn gian t cha mt s bnh thng thng trong gia nh t cc loi cy l d tm nh mt s bi thuc cha bnh tr em, ho, mn nht, bnh chc u...#Y hc dn tc#Thu c nam#Quc ng#Bi thuc dn gian#263725## 00438000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020019000550070015000740080005000890090011000940100 00500105011001400110039000400124020001800128005001000146020001200156020000900168 013000700177#VN10.03289#VN10.03290#12000#Vi?t#TR527C#895.9223#^214#Truyn ci cho b#Hong Mai s.t.#^aH.#^aThi i#2009#^a79tr.^b19cm#Hoa#Vn hc thiu nhi#H ong Mai#Truyn ci#Vit Nam#263726## 00696000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020037000510070020000880080005001080090011001130100 00500124011001500129039000400144021018700148020000400335020000800339005001000347 001000900357020001800366020001500384013000700399#VN10.03291#VN10.03292#18000#Vi ?t#M501H#371.8#^214#Ma ht tp th trong sinh hot on#Mnh Sn, Hng Hnh#^aH .#^aThi i#2009#^a118tr.^b19cm#Hoa#Tp hp nhng kin thc c bn v ma ht t p th v gii thiu mt s bi ht, iu nhy tp th d lm, d nh mi ng i cng tham gia trong cc kho hc sinh hot v on, Hi, i#Ma#Bi ht#Hng Hnh#Mnh Sn#Sinh hot tp th#Sinh hot on#263727## 00446000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020014000540030004000680070016000720080005000880090 01100093010000500104011001400109039000400123020001700127001001600144020000400160 020000900164013000700173#VN10.03293#VN10.03294#42000#Vi?t#H561C#895.9221#^214#H ng ca t#Th#Trnh Hoi Linh#^aH.#^aThi i#2010#^a86tr.^b19cm#Hoa#Vn hc hin i#Trnh Hoi Linh#Th#Vit Nam#263728## 00468000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020011000550030004000660290016000700070014000860080 00500100009001100105010000500116011001400121039000400135020001700139001001400156 020000400170020000900174013000700183#VN10.03295#VN10.03296#50000#Vi?t#TH411N#89 5.9221#^214#Thot nng#Th#By the sunshine#Nguyn Tn On#^aH.#^aThi i#2010#^a 82tr.^b19cm#Hoa#Vn hc hin i#Nguyn Tn On#Th#Vit Nam#263729## 00613000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020039000490030014000880070051001020080005001530090 01800158010000500176011001500181039000400196020000500200020000700205005001700212 020000700229020000800236020001600244005001400260005001800274013000700292#VN10.03 297#VN10.03298#22000#Vi?t#S450T#500#^214#S tay ton - l - ho trung hc c s #6 - 7 - 8 - 9#Phan Thanh Quang, V Thanh Lim, Phm V Trng Huy#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a177tr.^b19cm#Hoa#Ton#Vt l#Phan Thanh Quang#S tay#Ho hc#Tru ng hc c s#V Thanh Lim#Phm V Trng Huy#263730## 00612000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020043000490030013000920070047001050080005001520090 01800157010000500175011001500180039000400195020000500199020000700204005001700211 020000700228020000800235020002000243005001400263005001400277013000700291#VN10.03 299#VN10.03300#25000#Vi?t#S450T#500#^214#S tay ton - l - ho trung hc ph t hng#10 - 11 - 12#Phan Thanh Quang, V Thanh Lim, Phm c Bnh#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a214tr.^b19cm#Hoa#Ton#Vt l#Phan Thanh Quang#S tay#Ho hc#Ph thng trung hc#V Thanh Lim#Phm c Bnh#263731## 00496000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020034000490030032000830070014001150080005001290090 01800134010000500152011001400157039000400171020000700175020000700182020002000189 005001400209013000700223#VN10.03301#VN10.03302#16000#Vi?t#S450T#530#^214#S tay vt l trung hc ph thng#Bin son theo chng trnh mi#V Thanh Lim#^aH.#^ ai hc S phm#2010#^a85tr.^b19cm#Hoa#Vt l#S tay#Ph thng trung hc#V Tha nh Lim#263732## 00499000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020032000490030032000810070017001130080005001300090 01800135010000500153011001500158039000400173020000500177005001700182020000700199 020002000206013000700226#VN10.03303#VN10.03304#18000#Vi?t#S450T#510#^214#S tay ton trung hc ph thng#Bin son theo chng trnh mi#Phan Thanh Quang#^aH.# ^ai hc S phm#2010#^a124tr.^b19cm#Hoa#Ton#Phan Thanh Quang#S tay#Ph thng trung hc#263733## 00705000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020044000510070029000950080005001240090011001290100 00500140011001500145039000400160021019400164020001100358020001600369005001600385 001001200401020000700413013000700420#VN10.03305#VN10.03306#15000#Vi?t#K600T#633 .8#^214#K thut trng cy cao su vi din tch nh#Vit Chng, Nguyn Vn Minh #^aH.#^aM thut#2010#^a103tr.^b19cm#Hoa#Trnh by cc kin thc c bn v k th ut trng cy cao su vi din tch nh nh c tnh thc vt, t trng, ging c y, phng php trng - chm sc v cch phng tr su bnh cho cy cao su#Trng trt#Cy cng nghip#Nguyn Vn Minh#Vit Chng#Cao su#263734## 00759000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020018000530030058000710070032001290080005001610090 01100166010000500177011002500182039000400207021020500211020000700416020000900423 005000900432001001200441005000900453013000700462#VN10.03307#VN10.03308#18000#Vi ?t#NGH250T#799.1#^214#Ngh thut cu c#Th cu c ng. Th cu c sng. Th c u c h ot gii#Vit Chng, Tm Phi, Nm Quan#^aH.#^aM thut#2010#^a103tr., 4tr. nh^b19cm#Hoa#Cung cp cc kin thc c bn trong ngh thut cu c nh l m th no tr thnh tay st c, cch chun b ngh cu c, th cu c ng - sng - ao - h, lut chi v cc ting lng trong ngh cu c#Cu c#Gii tr #Tm Phi#Vit Chng#Nm Quan#263735## 00792000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510070072000790080005001510090011001560100 00500167011001500172039000400187021015800191020001100349020000900360005001400369 00100170038300400180040001900050041802000080042300600140043100600140044501300070 0459#VN10.03309#VN10.03310#72000#Vi?t#K300T#635.9#^214#K thut nui trng cy lan#Alberto Fanfani, Walter Rossi ; Bin dch: Trn Vn Hun, Vn Tch Lm#^aH. #^aM thut#2010#^a254tr.^b19cm#Hoa#Khi lc v cu trc loi lan, vic nui tr ng, lai nhn ging, phng cha bnh cho cy. Gii thiu 162 loi lan t ngun g c, m t n nui trng, cy lai#Trng trt#Cy cnh#Rossi, Walter#Fanfani, Alb erto#Ti bn ln th 5#Dch#Hoa lan#Trn Vn Hun#Vn Tch Lm#263736## 00573000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020023000400030013000630070048000760080005001240090011001290100 00500140011001400145039000400159020001800163005000900181019001600190020001300206 020001100219012001600230005001000246006000800256013000700264#VN10.03311#12500#V i?t#T460K#895.1#^214#T khng s i nh tr#Truyn tranh#Tranh: Lu Linh ; Li: M Ct Ca ; Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2010#^a20tr.^b19cm#Hoa#Vn hc thiu nh i#Lu Linh#Dch Trung Quc#Truyn tranh#Trung Quc#T sch Mm non#M Ct Ca#Tu Vn#263737## 00573000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020023000400030013000630070048000760080005001240090011001290100 00500140011001400145039000400159020001800163005000900181019001600190020001300206 020001100219012001600230005001000246006000800256013000700264#VN10.03312#12500#V i?t#T460K#895.1#^214#T khng s i nh tr#Truyn tranh#Tranh: Lu Linh ; Li: M Ct Ca ; Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2010#^a20tr.^b19cm#Hoa#Vn hc thiu nh i#Lu Linh#Dch Trung Quc#Truyn tranh#Trung Quc#T sch Mm non#M Ct Ca#Tu Vn#263738## 00573000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020023000400030013000630070048000760080005001240090011001290100 00500140011001400145039000400159020001800163005000900181019001600190020001300206 020001100219012001600230005001000246006000800256013000700264#VN10.03313#12500#V i?t#T460K#895.1#^214#T khng s i nh tr#Truyn tranh#Tranh: Lu Linh ; Li: M Ct Ca ; Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2010#^a20tr.^b19cm#Hoa#Vn hc thiu nh i#Lu Linh#Dch Trung Quc#Truyn tranh#Trung Quc#T sch Mm non#M Ct Ca#Tu Vn#263739## 00573000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020023000400030013000630070048000760080005001240090011001290100 00500140011001400145039000400159020001800163005000900181019001600190020001300206 020001100219012001600230005001000246006000800256013000700264#VN10.03314#12500#V i?t#T460K#895.1#^214#T khng s i nh tr#Truyn tranh#Tranh: Lu Linh ; Li: M Ct Ca ; Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2010#^a20tr.^b19cm#Hoa#Vn hc thiu nh i#Lu Linh#Dch Trung Quc#Truyn tranh#Trung Quc#T sch Mm non#M Ct Ca#Tu Vn#263740## 00573000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020023000400030013000630070048000760080005001240090011001290100 00500140011001400145039000400159020001800163005000900181019001600190020001300206 020001100219012001600230005001000246006000800256013000700264#VN10.03315#12500#V i?t#T460K#895.1#^214#T khng s i nh tr#Truyn tranh#Tranh: Lu Linh ; Li: M Ct Ca ; Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2010#^a20tr.^b19cm#Hoa#Vn hc thiu nh i#Lu Linh#Dch Trung Quc#Truyn tranh#Trung Quc#T sch Mm non#M Ct Ca#Tu Vn#263741## 00573000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020023000400030013000630070048000760080005001240090011001290100 00500140011001400145039000400159020001800163005000900181019001600190020001300206 020001100219012001600230005001000246006000800256013000700264#VN10.03316#12500#V i?t#T460K#895.1#^214#T khng s i nh tr#Truyn tranh#Tranh: Lu Linh ; Li: M Ct Ca ; Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2010#^a20tr.^b19cm#Hoa#Vn hc thiu nh i#Lu Linh#Dch Trung Quc#Truyn tranh#Trung Quc#T sch Mm non#M Ct Ca#Tu Vn#263742## 00609000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070062000740080005001360090052001410100 00500193011001400198039000400212020001800216005000800234019001600242020001300258 020001100271005001500282006001500297013000700312#VN10.03317#15000#Vi?t#S550T#89 5.1#^214#S t ho to ho nh#Truyn tranh#Truyn: Bng Ba ; Tranh: Chu Kin Mi nh ; Hong Thu Hng dch#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho & Truyn thng Nh Na m#2010#^a27tr.^b19cm#Hoa#Vn hc thiu nhi#Bng Ba#Dch Trung Quc#Truyn tranh# Trung Quc#Chu Kin Minh#Hong Thu Hng#263743## 00594000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070057000690080005001260090052001310100 00500183011001400188039000400202020001800206005000800224019001600232020001300248 020001100261005001000272006001500282013000700297#VN10.03318#15000#Vi?t#C115N#89 5.1#^214#Cn nh bit i#Truyn tranh#Truyn: Bng Ba ; Tranh: Hong Anh ; Hong Thu Hng dch#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho & Truyn thng Nh Nam#2010#^a2 7tr.^b19cm#Hoa#Vn hc thiu nhi#Bng Ba#Dch Trung Quc#Truyn tranh#Trung Quc #Hong Anh#Hong Thu Hng#263744## 00657000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020030000400030013000700070076000830080005001590090052001640100 00500216011001400221039000400235020001800239005000800257019001600265020001300281 020001100294005001600305005001200321006001500333013000700348#VN10.03319#15000#V i?t#M458N#895.1#^214#Mt ngi nh v mt vin gch#Truyn tranh#Truyn: Bng Ba ; Tranh: Vng ch ch, Chu S t ; Hong Thu Hng dch#^aH.#^aM thut ; C ng ty Vn ho & Truyn thng Nh Nam#2010#^a27tr.^b19cm#Hoa#Vn hc thiu nhi#B ng Ba#Dch Trung Quc#Truyn tranh#Trung Quc#Vng ch ch#Chu S t#Hong Thu Hng#263745## 00642000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400030013000650070071000780080005001490090052001540100 00500206011001400211039000400225020001800229005000800247019001600255020001300271 020001100284005001300295005001000308006001500318013000700333#VN10.03320#15000#V i?t#107M#895.1#^214#nh mt tri ca gu con#Truyn tranh#Truyn: Bng Ba ; Tra nh: Tin Tip V, i Thanh ; Hong Thu Hng dch#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho & Truyn thng Nh Nam#2010#^a27tr.^b19cm#Hoa#Vn hc thiu nhi#Bng Ba#Dch Trung Quc#Truyn tranh#Trung Quc#Tin Tip V#i Thanh#Hong Thu Hng#263746 ## 00625000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070067000690080005001360090052001410100 00500193011001400198039000400212020001800216005000800234019001600242020001300258 020001100271005001200282005000700294006001500301013000700316#VN10.03321#15000#V i?t#A107C#895.1#^214#Anh cua th may#Truyn tranh#Truyn: Bng Ba ; Tranh: L To n Hoa, L Li ; Hong Thu Hng dch#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho & Truyn thng Nh Nam#2010#^a27tr.^b19cm#Hoa#Vn hc thiu nhi#Bng Ba#Dch Trung Quc#T ruyn tranh#Trung Quc#L Ton Hoa#L Li#Hong Thu Hng#263747## 00593000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400030013000550070057000680080005001250090052001300100 00500182011001400187039000400201020001800205005000800223019001600231020001300247 020001100260005001000271006001500281013000700296#VN10.03322#15000#Vi?t#H450C#89 5.1#^214#H con mng to#Truyn tranh#Truyn: Bng Ba ; Tranh: Hong Anh ; Hong Thu Hng dch#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho & Truyn thng Nh Nam#2010#^a27 tr.^b19cm#Hoa#Vn hc thiu nhi#Bng Ba#Dch Trung Quc#Truyn tranh#Trung Quc# Hong Anh#Hong Thu Hng#263748## 00933000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200180 00348080005000520020077000570070068001340080005002020090023002070100005002300110 01500235015005300250039000400303021019400307020000800501020001500509005001300524 02000060053702000080054302000090055100500120056000500140057200500140058601300070 0600#VN10.03323#VN10.03324#Vi?t#NG107T#324.2597070959719#^214#Ngnh tuyn gio h uyn Tn Lc 52 nm xy dng v trng thnh (1958 - 2010)#S.t., b.s.: Bi Vn T inh, Bi Vn Hp, inh Th Tho, Bi Vn Chnh#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2010# ^a179tr.^b19cm#TTS ghi: Chp hnh ng b huyn Tn Lc - Ho Bnh#Hoa#Ghi li qu trnh hnh thnh, pht trin v nhng cng hin ca ngnh tuyn gio v i ng cn b lm cng tc tuyn truyn ca huyn Tn Lc trong 52 nm qua v c kh i cn chung huyn Lc Sn#Lch s#Ban Tuyn gio#Bi Vn Tinh#Huyn#Tn Lc#Ho Bnh#Bi Vn Hp#inh Th Tho#Bi Vn Chnh#263749## 01004000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510020032000560070065000880220004001532210012001570080005001690090 02300174010000500197011001500202015005100217005001900268005001400287005001300301 00500140031400500150032803900040034301300070034702102680035402000080062202000080 0630020000700638020000900645#VV10.11969#VV10.11970#Vi?t#L302S#324.2597070959733# ^214#Lch s ng b th x Hng Yn#B.s.: Trn Th Thu Hng (ch.b.), V Quang Vinh, Xun Tut...#T.3#1975 - 2005#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2010#^a367tr.^ b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b thnh ph Hng Yn#Trn Th Thu Hng#V Q uang Vinh# Xun Tut#ng Kim Oanh#on Th Hng#Hoa#263750#Ghi li cc s ki n tiu biu, nhng cng hin ng gp ca ng b v nhn dn th x Hng Yn t rong sut chng ng 30 nm xy dng v bo v qu hng, y mnh pht trin k inh t - x hi, thc hin cng cuc cng nghip ho - hin i ho t nc (19 75 - 2005)#Lch s#ng b#Th x#Hng Yn## 00952000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510020031000560070063000870220004001502210012001540080005001660090 02300171010000500194011003000199021017900229020000800408020001400416020000900430 02000070043900500120044600500150045800500190047300500110049200500150050303900040 0518013000700522015007300529#VV10.11971#VV10.11972#Vi?t#L302S#324.2597070959731# ^214#Lch s ng b huyn Phc Th#S.t., b.s.: Trn Vn m, ng Th Thng, n g Th Bch Hnh...#T.3#1975 - 2010#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2010#^a302tr., 25 tr. nh mu^b21cm#Ghi li cc s kin hot ng v cng hin ng gp ca ng b v nhn dn huyn Phc Th t sau ngy gii phng min Nam gii phng, c nc thng nht (30/4/1975) n nm 2010#Lch s#ng b huyn#Phc Th#H Ni#Trn Vn m#ng Th Thng#ng Th Bch Hnh#L Th Mu#Trn Huy Thnh#Hoa#263751#T TS ghi: ng b thnh ph H Ni. Ban chp hnh ng b huyn Phc Th## 01061000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020039000570070054000960080005001500090023001550100 00500178011001500183015008700198039000400285021026200289020001400551005001400565 00400400057902000170061900500130063600500140064900500170066300500130068001300070 0693020002300700#VV10.11974#VV10.11973#35000#Vi?t#T103L#324.2597071#^214#Ti li u phc v mn hc xy dng ng#ng nh Ph (ch.b.), Ngc Ninh, Cao Thanh Vn...#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2010#^a216tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr - Hnh chnh Quc gia H Ch Minh. Hc vin Xy dng ng#Hoa#Trnh by khi qut cc ni dung c bn nh hc thuyt Mc-Lnin v ng Cng sn, nng cao ch t lng t chc c s ng v i ng ng vin, nguyn tc tp trung dn ch t rong ng... nhm cung cp cho hc vin nhng kin thc c bn v mn hc xy d ng ng#Xy dng ng#ng nh Ph#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#Ti liu hc tp# Ngc Ninh#Cao Thanh Vn#Nguyn Vn Giang#L Vn Cng#263752#n g Cng sn Vit Nam## 00717000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020017000570080005000740090023000790100005001020110 01500107021025700122039000400379020001400383020001000397020000700407015004200414 013000700456#VV10.11975#VV10.11976#25000#Vi?t#S450T#324.2597071#^214#S tay n g vin#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2010#^a142tr.^b21cm#Trnh by mt s nhim v trng tm ca cng tc ng giai on 2009 - 2010. T tng, tm gng o c ca Ch tch H Ch Minh v li dy ca Ngi v o c ca ngi cn b, ng vin. ng vin v t chc c s ng. Phn ghi chp dnh cho ng vin#Hoa#Cng tc ng#ng vin#S tay#Tn sch ngoi ba: S tay ng vin 2010#263753## 00786000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420010016000490020060000650070016001250080005001410090 02300146010000500169011001500174021019800189039000400387020001900391020001200410 020004300422020001900465013000700484020000500491#VV10.11977#VV10.11978#Vi?t#T550 T#843#^214#60000#Nguyn Th Bnh#T tng nhn vn trong cc tc phm ca J. M. G. Le Clzio#Nguyn Th Bnh#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2010#^a346tr.^b22cm#T m hiu v nghin cu cc phng thc th hin ch ngha nhn vn trong cc tc p hm ca nh vn Php. M. G. Le Clzio nhm lm sng t t tng nhn vn v s t n ti ca con ngi trong th gii#Hoa#Nghin cu vn hc#Tiu thuyt#Le Clzio , J. M. G., nh vn, Php (1940-)#Ch ngha nhn vn#263754#Php## 01029000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510020058000560030015001140070061001290080005001900090 02300195010000500218011001500223021026000238039000400498020000800502020001500510 02000170052502000090054200500150055100500160056600500170058200500140059900500160 0613013000700629015004300636#VV10.11979#VV10.11980#30000#Vi?t#L107#354.709597# ^214#Lnh o v qun l hot ng bo ch Vit Nam hin nay#Sch tham kho#Ho ng Quc Bo (ch.b.), Nguyn Vn Dng, Nguyn Tr Nhim...#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2010#^a199tr.^b21cm#Trnh by nhng kin thc c bn v bo ch, quan i m ca ng v lnh o, qun l hot ng ca cc c quan bo ch. Thc trng ho t ng bo ch, cng tc lnh o, qun l hot ng bo ch trong s nghip i mi t nc v nhng vn t ra hin nay#Hoa#Bo ch#Sch tham kho#Qun l nh nc#Vit Nam#Hong Quc Bo#Nguyn Vn Dng#Nguyn Tr Nhim#Nguyn Th K #Nguyn nh Ho#263755#TTS ghi: Hc vin Bo ch v Tuyn truyn## 00935000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020062000570070057001190080005001760090023001810100 00500204011001500209021018500224039000400409020001800413020001700431020000900448 00500120045700500140046900500180048300500100050100500130051101500430052401300070 0567020002300574#VV10.11981#VV10.11982#34000#Vi?t#L300L#324.2597071#^214#L lu n v phng php nghin cu, gio dc l lun chnh tr#Phm Huy K (ch.b.), Ho ng Ch Bo, Nguyn Vit Thng...#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2010#^a227tr.^b21cm #Trnh by mt s vn l lun chung v cng tc nghin cu, gio dc l lun chnh tr. Phng php nghin cu, gio dc l lun chnh tr. Cng tc nghin c u, gio dc lch s ng#Hoa#L lun chnh tr#Ti liu hc tp#Gio dc#Phm H uy K#Hong Ch Bo#Nguyn Vit Thng#Trnh Mu#o Anh Qun#TTS ghi: Hc vin Bo ch v Tuyn truyn#263756#ng Cng sn Vit Nam## 00831000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200090 00348080005000430140007000480010018000550020074000730030017001470070018001640080 00500182009002300187010000500210011001500215021023000230039000400460020000700464 020001000471020001700481013000700498020001500505020000900520#VV10.11983#VV10.119 84#Vi?t#NH556B#332.6709#^214#30000#Nguyn Khc Thanh#Nhng biu hin mi ca xu t khu t bn cui th k XX v u th k XXI#Sch chuyn kho#Nguyn Khc Tha nh#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2010#^a174tr.^b21cm#Trnh by nhng biu hin mi ca x hi t bn cui th k XX v u th k XXI. Nhng bin i kinh t x h i di tc ng ca xut khu t bn. Mt s kinh nghim nhp khu t bn ca m t s nc v vic vn dng vo Vit Nam#Hoa#T bn#Xut khu#Sch chuyn kho#2 63757#Kinh t u t#Th gii## 00806000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010024000510020017000750030017000920070024001090080 00500133009002300138010000500161011001500166021029400181039000400475013000700479 020000800486020001700494020001700511#VV10.11985#VV10.11986#26000#Vi?t#B108M#070 .4#^214#Nguyn Th Trng Giang#Bo mng in t#Sch chuyn kho#Nguyn Th Tr ng Giang#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2010#^a160tr.^b21cm#Gii thiu qu trnh h nh thnh v pht trin ca Interet v bo mng in t. c trng c bn ca m ng in t. M hnh to son v qui trnh sn xut thng tin ca bo mng in t . Hng dn cch vit v trnh by ni dung bo mng, km theo mt s t bo m ng in t tiu biu Vit Nam#Mai#263758#Bo ch#Bo mng in t#Sch chuyn kho## 00865000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520010013000570020063000700070033001330080005001660090 02300171010000500194011001500199021030600214020002300520020001400543020000600557 005001300563039000400576013000700580#VV10.11988#VV10.11987#45000#Vi?t#H561D#324 .2597071#^214#V Mnh Hin#Hng dn nhng vn c bn v nghip v cng tc ng c s#B.s.: V Mnh Hin, L Th Chinh#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2010#^a18 9tr.^b21cm#Gii thiu v nghip v trong cng tc ng c s nh t chc c s ng; cng tc ng vin; quan im, mc tiu, nhim v, gii php nng cao ch t lng c s ng; i hi ng v qui ch bu c, cng tc kim tra, gim st, khen thng v k lut... km theo mt s vn bn mi v t chc c s ng#n g Cng sn Vit Nam#Cng tc ng#C s#L Th Chinh#Mai#263759## 00853000000000289000450002600110000001900050001118100060001608200180002280800050 00400020052000450030021000970080012001180090007001300100005001370110014001420150 07600156021023600232020002300468020001400491020001100505020000900516020001000525 020000700535039000400542013000700546020001000553#VV10.11989#Vi?t#K600Y#324.25970 70959789#^214#K yu Ban chp hnh ng b huyn Cao Lnh kho IX#Nhim k 2005 - 2010#^ang Thp#^aKnxb#2010#^a81tr.^b21cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. ng b tnh ng Thp. - Lu hnh ni b#Ghi li mt s thnh tch tiu biu ca ng b, qun, dn huyn Cao Lnh. Din bin v mt vi hnh nh i hi i bi u ng b huyn Cao Lnh ln thc IX. Nhng ch tiu, kt qu ch yu trong vi c thc hin Ngh quyt i hi IX...#ng Cng sn Vit Nam#ng b huyn#Thnh tch#Cao Lnh#ng Thp#K yu#Mai#263760#Hot ng## 00802000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010018000490020039000670030114001060070024002200080 00500244009002300249010000500272011001500277021016600292020001100458020000800469 020001300477020001100490039000400501013000700505#VV10.11990#VV10.11991#26000#Vi ?t#H428ŏ#^214#Nguyn Mnh Hng#Hi & p mn hc quc phng - an ninh#Dng cho hc vin cc h o to l lun chnh tr, an ninh, quc phng v sinh vin cc trng i hc, cao ng#Nguyn Mnh Hng ch.b.#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh #2010#^a167tr.^b21cm#Trnh by 74 cu hi p v quc phng an ninh t lch s n hin ti, t quan im Mc - Lnin, t tng H Ch Minh n quan im ca ng v nh nc ta hin nay#Quc phng#An ninh#Sch hi p#Gio trnh#Mai#263761 ## 00783000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480010013000530020032000660030093000980070028001910040 01800219008000500237009002300242010000500265011001500270021012700285020002000412 020001300432020001100445005001400456039000400470013000700474#VV10.11992#VV10.119 93#20000#Vi?t#H428ŏ.411#^214#V Quang To#Hi & p trit hc Mc - Lnin#D ng cho hc vin cc h o to l lun chnh tr v sinh vin cc trng i h c, cao ng#V Quang To, Vn c Thanh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2010#^a155tr.^b21cm#Gm cc cu hi km phn gii p v trit hc, lch s trit hc v ni dung nhng nguyn l c bn ca trit hc Mc - Lnin#Trit h c Mc-Lnin#Sch hi p#Gio trnh#Vn c Thanh#Mai#263762## 01137000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480010013000530020032000660030093000980070032001910220 00500223221005200228004001800280008000500298009002300303010000500326011001500331 02103560034602000100070202000090071202000130072102000110073400500180074503900040 0763013000700767005001300774#VV10.11994#VV10.11995#16500#Vi?t#H428ŝ.597#^21 4#Trn Th Cc#Hi & p nh nc v php lut#Dng cho hc vin cc h o to l lun chnh tr v sinh vin cc trng i hc, cao ng#Trn Th Cc, Nguyn Th Phng#Ph.2#Mt s ngnh lut trong h thng php lut Vit Nam#Ti bn ln th 2#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2010#^a125tr.^b21cm#Nhng vn chung v h thng php lut Vit Nam. Gii thiu chi tit cc ngnh lut trong h thng php lut Vit Nam hin nay nh phm vi v phng php iu chnh cc quan h trong mi mt ca i sng x hi, ng thi cp nht nhng ni dung mi nht ca Lut dn s, Lut hnh s, Lut hn nhn gia nh, Lut phng chng tham nhng, Lut c tr...#Php lut#Vit Nam#Sch hi p#Gio trnh#Nguyn Th Phng#Mai#2637 63#Trn Th Cc## 01015000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200080 00298080005000370010018000420020036000600030093000960070036001890040018002250080 00500243009002300248010000500271011001500276021036500291020001700656020001300673 020001100686005001700697039000400714013000700718#VV10.11996#19500#Vi?t#H428! 5.423#^214#Nguyn Mnh Hng#Hi & p ch ngha x hi khoa hc#Dng cho hc vi n cc h o to l lun chnh tr v sinh vin cc trng i hc, cao ng#Ng uyn Mnh Hng, Nguyn Vn Quang#Ti bn ln th 1#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh# 2010#^a135tr.^b21cm#Gii thiu 66 cu hi p v khi nim, v tr, i tng ng hin cu, chc nng, nhim v ca ch ngha khoa hc x hi. Vai tr ca giai c p cng nhn v nng dn, thi k qu , cch mng XHCN, dn ch, h thng chnh tr x hi ch ngha, chnh sch dn tc, tn gio, quan h gia gia nh v x hi, cng cuc xy dng ch ngha x hi, u tranh giai cp...#Ch ngha x h i#Sch hi p#Gio trnh#Nguyn Vn Quang#Mai#263764## 01042000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010013000510020032000640030093000960070032001890220 00500221221003900226004001800265008000500283009002300288010000500311011001500316 02102560033102000090058702000100059602000130060602000110061900500180063003900040 0648013000700652020000800659005001300667#VV10.11997#VV10.11998#16500#Vi?t#H428& #320.1#^214#Trn Th Cc#Hi & p nh nc v php lut#Dng cho hc vin cc h o to l lun chnh tr v sinh vin cc trng i hc, cao ng#Trn Th C c, Nguyn Th Phng#Ph.1#L lun chung v nh nc v php lut#Ti bn ln th 2#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2010#^a126tr.^b21cm#Gm 87 cu hi v li gii p v bn cht, c trng v cc hnh thc nh nc; ngun gc, bn cht ca ph p lut, cc cp phm tr quan trng ca php lut x hi ch ngha; s ra i, t n ti v pht trin; mi quan h hu c gia nh nc v php lut#Nh nc#Ph p lut#Sch hi p#Gio trnh#Nguyn Th Phng#Mai#263765#L lun#Trn Th Cc ## 01082000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020059000520030050001110070049001610040018002100080 00500228009002300233010000500256011001500261021025500276020002000531020001300551 02000110056400500160057503900040059102000100059502000170060502000190062200500130 0641005001500654005002000669005001200689013000700701#VV10.11999#VV10.12000#29000 #Vi?t#H428ŏ.43#^214#Hi & p nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc - L nin#Dnh cho sinh vin cc trng i hc v cao ng#Nguyn Th Kit, Th Th ch, Nguyn Th Nga...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2010#^a250t r.^b21cm#Gm cc cu hi, km phn gii p v th gii quan v phng php lun trit hc ca ch ngha Mc-Lnin, hc thuyt kinh t ca ch ngha Mc-Lnin v phng thc sn xut t bn ch ngha v l lun ca ch ngha Mc-Lnin v ch ngha x hi khoa hc#Ch ngha Mc-Lnin#Sch hi p#Gio trnh#Nguyn Th K it#Mai#Nguyn l#Ch ngha x hi#Hc thuyt kinh t# Th Thch#Nguyn Th Ng a#Hong Th Bch Loan#V Th Thoa#263766## 01041000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820013000408080005000530020057000580030048001150070061001630040018002240080 00500242009002300247010000500270011001500275021021200290020002300502020001300525 02000110053800500170054903900040056602000090057000500140057900500170059300500120 0610005001800622013000700640020001000647020001000657#VV10.12001#VV10.12002#18000 #Vi?t#H428ń.25970705#^214#Hi & p ng li cch mng ca ng Cng sn V it Nam#Dng cho sinh vin cc trng i hc, cao ng#Nguyn Th Thanh, Phm c Kin (ch.b.), L Th Minh Hnh...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aChnh tr Hnh ch nh#2010#^a163tr.^b21cm#Trnh by di dng hi p v qu trnh hnh thnh, pht trin v kt qu thc hin ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam qua c c thi k lch s c th t khi ng Cng sn Vit Nam ra i cho n nay#ng Cng sn Vit Nam#Sch hi p#Gio trnh#Nguyn Th Thanh#Mai#Vit Nam#Phm c Kin#L Th Minh Hnh#L Th Tnh#Trn Th M Hng#263767#ng li#Cch mng# # 01073000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820013000408080005000530010017000580020041000750030093001160070032002090040 01800241008000500259009002300264010000500287011001500292021035100307020002300658 02000130068102000110069400500140070503900040071902000080072302000090073101300070 0740#VV10.12004#VV10.12003#22000#Vi?t#H428ń.25970709#^214#Nguyn Th Thanh# Hi & p lch s ng Cng sn Vit Nam#Dng cho hc vin cc h o to l lu n chnh tr v sinh vin cc trng i hc, cao ng#Nguyn Th Thanh, Phm c Kin#Ti bn ln th 1#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2010#^a186tr.^b21cm#Trnh b y di dng hi p tnh hnh lch s th gii v Vit Nam cui th k IXX u t h k XX, s ra i ca ng Cng sn Vit Nam, cc phong tro cch mng gii ph ng dn tc, khng chin chng Php, chng M, xy dng t nc trong thi k q u ln ch ngha x hi, ngha ca i hi VIII, IX, X ca ng, s lnh o ng n ca ng...#ng Cng sn Vit Nam#Sch hi p#Gio trnh#Phm c K in#Mai#Lch s#Vit Nam#263768## 01038000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480010020000530020040000730030093001130070033002060040 01800239008000500257009002300262010000500285011001500290021035200305020003200657 020001300689020001100702005001200713039000400725013000700729#VV10.12005#VV10.120 06#21000#Vi?t#H428ŏ.412#^214#Hong Th Bch Loan#Hi & p kinh t chnh tr Mc - Lnin#Dng cho hc vin cc h o to l lun chnh tr v sinh vin c c trng i hc, cao ng#Hong Th Bch Loan, V Th Thoa#Ti bn ln th 1#^a H.#^aChnh tr Hnh chnh#2010#^a158tr.^b21cm#Gm 101 cu hi p v nhng ni d ung c bn ca kinh t chnh tr Mc-Lnin; vn kinh t th trng nh hng x hi ch ngha Vit Nam, quan im mi nht v kinh t c i hi i bi u ton quc ln th X ca ng thng qua, vn kinh t tp th, kinh t c th , cc quan im ca ng, nh nc v vn ng vin lm kinh t t nhn...#Ki nh t chnh tr hc Mc-Lnin#Sch hi p#Gio trnh#V Th Thoa#Mai#263769## 00652000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350010010000400020022000500070026000720040014000980080005001120090 01100117010000500128011001500133021018200148020000700330020000900337020000800346 005000900354039000400363013000700367#VV10.11844#52000#Vi?t#M458T#641.8#^214#Gia Khanh#100 mn lu ngon - l#B.s.: Gia Khanh, Kin Vn#Ti bn ln 1#^aH.#^aM t hut#2010#^a127tr.^b21cm#Hng dn chi tit cch nu nc dng ngon, cch lm n c chm, cch bo v nhng vt dng nu lu v c bit l b quyt ch bin 100 mn lu t cc loi hi sn, tht, gia cm...#Nu n#Ch bin#Mn lu#Kin Vn# Mai#263770## 00445000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010015000550020008000700030010000780070015000880080 00500103009001000108010000500118011001500123020001700138020000900155020000400164 039000400168013000700172#VV10.12007#VV10.12008#40000#Vi?t#M551H#895.92214#^214# Hong Th Vinh#Ma hoa#Tuyn th#Hong Th Vinh#^aH.#^aVn hc#2010#^a107tr.^b21 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#263771## 00455000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820010000428080005000520010016000570020021000730030004000940070016000980080 00500114009001000119010000500129011001400134020001700148020000900165020000400174 039000400178013000700182#VV10.12009#VV10.12010#35000#Vi?t#GI-125A#895.92214#^21 4#Hunh Thu Kiu#Giu anh vo c xanh#Th#Hunh Thu Kiu#^aH.#^aVn hc#2010#^ a87tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#263772## 00439000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010014000550020010000690030004000790070014000830080 00500097009001000102010000500112011001500117020001700132020000900149020000400158 039000400162013000700166#VV10.12011#VV10.12012#80000#Vi?t#H561M#895.92214#^214# Dng Tam Kha#Hng ma#Th#Dng Tam Kha#^aH.#^aVn hc#2010#^a140tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#263773## 00510000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010009000560020030000650030023000950070009001180080 00500127009001000132010000500142011001500147020001700162020000900179020001200188 039000400200013000700204012002100211#VV10.12013#VV10.12014#26000#Vi?t#CH527K#89 5.92234#^214#Trang H#Chuyn k di ngn n ng#Tiu thuyt phi h cu#Trang H#^aH.#^aVn hc#2010#^a133tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Mai #263774#T sch Vn hc mng## 00435000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010015000550020012000700070015000820080005000970090 01000102010000500112011001500117020001700132020000900149020001200158039000400170 013000700174#VV10.12015#VV10.12016#50000#Vi?t#TR527N#895.9223#^214#Nguyn Bc S n#Truyn ngn#Nguyn Bc Sn#^aH.#^aVn hc#2010#^a294tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Mai#263775## 00566000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520010015000570020014000720030003000860070015000890080 00500104009001000109010000500119011001500124020001700139020000900156020000300165 039000400168013000700172021010900179#VV10.12017#VV10.12018#59000#Vi?t#G435T#895 .9228403#^214#Nguyn Bc Sn#Gt thi gian#K#Nguyn Bc Sn#^aH.#^aVn hc#2010 #^a344tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#K#Mai#263776#Gm mt s bi vit v v ng t, con ngi, bn sc vn ho ca mt s ni m tc gi i qua v sinh sng## 00402000000000241000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010008000550020021000630080005000840090010000890100 00500099011001500104020001700119020000900136020000400145039000400149013000700153 #VV10.12019#VV10.12020#95000#Vi?t#TH460H#895.9221#^214#Huy Tr#Th Huy Tr chn lc#^aH.#^aVn hc#2010#^a267tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#263777 ## 00593000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020029000570030015000860070038001010080005001390090 01000144010000500154011002500159020001700184020000900201020000400210039000400214 005001400218005000900232005001000241005001400251005000700265013000700272#VV10.12 021#VV10.12022#50000#Vi?t#H561V#895.9221008#^214#Hng v Thng Long - H Ni#T h lut ng#Mai Xun Cnh, Cng Phu, Trng c...#^aH.#^aVn hc#2010#^a190tr. , 5tr. nh^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#Mai Xun Cnh#Cng Phu#Trng c#Phan Hu Gin#Ng T#263778## 00441000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010015000550020010000700030004000800070015000840080 00500099009001000104010000500114011001500119020001700134020000900151020000400160 039000400164013000700168#VV10.12023#VV10.12024#20000#Vi?t#S431K#895.92214#^214# Trn Mai Hng#Sng kht#Th#Trn Mai Hng#^aH.#^aVn hc#2010#^a105tr.^b21cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#263779## 00485000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490010015000540020018000690030010000870070015000970080 00500112009001000117010000500127011002500132020001700157020000900174020000400183 020000900187039000400196013000700200#VV10.12025#VV10.12026#35000#Vi?t#CH311B#89 5.922#^214#Phm Chu Loan#Chn bng hng #Th - Vn#Phm Chu Loan#^aH.#^aVn hc#2010#^a235tr., 4tr. nh^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Vn xui#Mai#263 780## 00480000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010009000540020010000630030004000730070009000770080 00500086009001000091010000500101011001500106020001700121020000900138020000400147 039000400151013000700155015004000162#VV10.12027#VV10.12028#50000#Vi?t#D527T#895 .9221#^214#Sng Qu#Duyn th#Th#Sng Qu#^aH.#^aVn hc#2010#^a103tr.^b21cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#263781#Tn tht ca tc gi: Nguyn Hiu Nhiu## 00444000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010013000540020019000670030004000860070013000900080 00500103009001000108010000500118011001400123020001700137020000900154020000400163 039000400167013000700171#VV10.12029#VV10.12030#50000#Vi?t#S431Ϳ.9221#^214#T Quc Hoi#Sng & khong lng#Th#T Quc Hoi#^aH.#^aVn hc#2010#^a83tr.^b21c m#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#263782## 00580000000000325000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820012000418080005000530020013000580030004000710070043000750220004001180080 00500122009001000127010000500137011001500142020001700157020000900174020000400183 00500150018700500140020200500090021600500070022500500110023203900040024301300070 0247#VV10.12032#VV10.12031#130000#Vi?t#H110B#895.9221008#^214#Ht bi vng#Th# Nguyn c Th, Trn Ch Dng, Minh an...#T.3#^aH.#^aVn hc#2010#^a400tr.^b21c m#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Nguyn c Th#Trn Ch Dng#Minh an#T Mai#Ngu yn Mt#Mai#263783## 00706000000000313000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100070 00350820010000428080005000520010010000570020019000670030018000860070010001040080 00500114009001000119010000500129011001500134039000400149013000700153021016900160 020001900329020001000348020000800358020000800366020000900374020000900383#VV10.12 033#VV10.12034#135000#Vi?t#PH305B#895.92209#^214#Nguyn An#Phin bn vn nhn#C hn dung vn hc#Nguyn An#^aH.#^aVn hc#2010#^a382tr.^b21cm#Mai#263784#Gm nh ng bi vit v chng ng sng, vit vn, v quan im ring ca tc gi v cc vn nhn Vit Nam nh Hong Ngc Phch, ng Thai Mai, Phm Thiu, Hoi Thanh.. .#Nghin cu vn hc#Chn dung#Vn hc#Tc gi#Tc phm#Vit Nam## 00444000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010019000550020014000740070019000880080005001070090 01000112010000500122011001500127020001700142020000900159020001100168039000400179 013000700183#VV10.12035#VV10.12036#85000#Vi?t#PH450C#895.9223#^214#Nguyn Phc Tng#Ph c m m#Nguyn Phc Tng#^aH.#^aVn hc#2010#^a543tr.^b21cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Truyn di#Mai#263785## 00788000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010017000560020057000730030020001300070017001500080 00500167009001000172010000500182011001500187039000400202013000700206021015200213 020001900365020000800384020000900392020000900401020004600410020001800456#VV10.12 037#VV10.12038#34000#Vi?t#TH103S#895.92212#^214#Trng Quang Cm#Thi s, Tuy T hanh Qun cng Trng ng Qu (1793-1865)#i ngi - i th#Trng Quang Cm# ^aH.#^aVn hc#2010#^a136tr.^b21cm#Mai#263786#Gii thiu vi nt v cuc i, s nghip Thi s, Tuy Thnh Qun cng Trng ng Qu v nhng bi nghin cu v th v s nghip sng tc th ca ng#Nghin cu vn hc#Nh th#Tc phm#Vit N am#Trng ng Qu, nh th, 1793-1865, Vit Nam#Vn hc trung i## 00463000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010010000550020020000650030017000850070010001020080 00500112009001000117010000500127011001500132039000400147013000700151020001800158 020000900176020001200185#VV10.12039#VV10.12040#29000#Vi?t#NG558M#895.9223#^214# Ngc Chu#Ngi m v con qu#Truyn thiu nhi#Ngc Chu#^aH.#^aVn hc#2010#^a1 71tr.^b21cm#Mai#263787#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn## 00713000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010015000560020031000710070015001020080005001170090 01000122010000500132011001500137021018500152020001900337020001000356020000800366 020000900374039000400383013000700387020000800394020000900402#VV10.12041#VV10.120 42#70000#Vi?t#PH101H#895.92209#^214#Phng Vn Khai#Phc ho my chn dung vn h c#Phng Vn Khai#^aH.#^aVn hc#2010#^a446tr.^b21cm#Gm nhng bi vit v i s ng, c tnh sng to, s phn mi tc phm v nhng ng gp vn chng ca cc nh vn Vit Nam nh L Lu, Nguyn Bnh Phng, Hong Quc Hi, Vn Thu...#Ng hin cu vn hc#Chn dung#Vn hc#Vit Nam#Mai#263788#Tc gi#Tc phm## 00445000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010017000540020011000710030004000820070017000860080 00500103009001000108010000500118011001500123020001700138020000900155020000400164 039000400168013000700172#VV10.12043#VV10.12044#25000#Vi?t#K307N#895.9221#^214#T rng Vnh Tun#Kip ngi#Th#Trng Vnh Tun#^aH.#^aVn hc#2010#^a116tr.^b21 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Mai#263789## 00484000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010009000550020049000640030012001130070009001250080 00500134009001000139010000500149011001500154020001700169020000900186020001200195 039000400207013000700211#VV10.12045#VV10.12046#40000#Vi?t#H103N#895.92234#^214# Xun i#Hai ngi n ng v ngi n b ph Hng o#Truyn ngn#Xun i#^ aH.#^aVn hc#2010#^a167tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Mai#2637 90## 00616000000000313000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100070 00350820012000428080005000540020030000590070034000890080005001230090010001280100 00500138011002500143015004600168013000700214020001700221020000900238020000400247 005000900251005000500260005001500265005000700280005001100287039000400298#VV10.12 048#VV10.12047#150000#Vi?t#TH300#895.9221008#^214#Thi n truyn thng Vit Na m#Nhn nh, A, Nguyn Vit An...#^aH.#^aVn hc#2010#^a747tr., 8tr. nh^b21cm #TTS ghi: Trung tm Th truyn thng Vit Nam#263791#Vn hc hin i#Vit Nam# Th#Nhn nh# A#Nguyn Vit An#Thu An#L Ngc An#Mai## 01022000000000337000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100080 00380820011000468080005000570020139000620070046002010080005002470090014002520100 00500266011001500271015005900286039000400345001001200349005001400361005001200375 01300070038702102110039402000170060502000170062202000090063902000160064802000090 0664020001100673#VV10.12050#VV10.12049#VV10.12051#Vi?t#GI-108T#338.709597#^214#G io trnh o to nng cao nhn thc cho doanh nghip nh v va trong vic thc thi cc cam kt Vit Nam - WTO, hi nhp kinh t quc t#B.s.: Bi Hu o, Ph m Th Hng, T Hoi Nam#^aH.#^aCng thng#2010#^a296tr.^b24cm#TTS ghi: Chng trnh H tr k thut hu gia nhp WTO...#Mai#Bi Hu o#Phm Th Hng#T Hoi Nam#263792#Gii thiu tng quan v WTO, cc hip nh v cam kt ca Vit Nam tr ong lnh vc thng mi. ng thi cung cp thc trng, gii php pht trin cc doanh nghip nh v va v thc thi cc cam kt ca Vit Nam#Doanh nghip va#D oanh nghip nh#Hi nhp#Kinh t quc t#Vit Nam#Gio trnh## 00835000000000313000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820010000448080005000540020041000590070036001000080005001360090014001410100 00500155011001500160012003300175015002500208039000400233013000700237021020400244 020001000448020000900458020001600467020000900483001001300492005001600505#VV10.12 052#VV10.12054#VV10.12053#Vi?t#X504N#382.09597#^214#Xut nhp khu Vit Nam sau hi nhp WTO#B.s.: L Minh Khi, Phm Vit Tng#^aH.#^aCng thng#2010#^a308tr .^b24cm#B sch Hi nhp kinh t quc t#TTS ghi: B Cng thng#Mai#263793#Tr nh by tng quan xut nhp khu Vit Nam thi k m ca trc hi nhp WTO 1986- 2006. Thc trng, mt hng v th trng xut nhp khu cng kt qu xut nhp k hu sau ba nm gia nhp WTO ca Vit Nam#Nhp khu#Hi nhp#Kinh t quc t#Vit Nam#L Minh Khi#Phm Vit Tng## 00909000000000325000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820007000448080005000510020073000560070033001290080005001620090014001670100 00500181011001500186012003300201015002500234039000400259013000700263021022500270 02000130049502000150050802000110052302000110053400100120054500500140055702000120 0571#VV10.12056#VV10.12057#VV10.12055#Vi?t#V121#346.04#^214#Vn bo v quyn s hu tr tu trong hot ng kinh doanh thng mi#B.s.: Bi Hu o, Phm Th Hng#^aH.#^aCng thng#2010#^a297tr.^b24cm#B sch Hi nhp kinh t quc t# TTS ghi: B Cng thng#Mai#263794#Trnh by khi qut chung v s hu tr tu. Cc iu c quc t v php lut ca Vit Nam lin quan n quyn s hu tr tu . Thng hiu - vn bo v quyn s hu tr tu trong hot ng thng mi c a cc doanh nghip#Quyn s hu#S hu tr tu#Kinh doanh#Thng mi#Bi Hu o#Phm Th Hng#Thng hiu## 00678000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820006000528080005000580010016000630020033000790070021001120080 01000133009001800143010000500161011001500166039000400181013000700185021015800192 020001100350020001000361020000900371020000800380#VV10.12058#VV10.12059#VV10.1206 0#59000#Vi?t#PH121T#005.1#^214#Nguyn Vn Linh#Phn tch v thit k thut ton #Nguyn Vn Linh b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2010#^a117tr.^b24cm#Mai#263795 #Trnh by k thut phn tch, nh gi thut ton, cc thut ton sp xp, cc k thut thit k thut ton, cc cu trc d liu v thut ton lu tr ngoi#T hut ton#Phn tch#Thit k#Tin hc## 00913000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450020026000500070048000760080010001240090018001340100005001520110 01500157005001300172005001300185005001700198005001500215005001300230039000400243 01300070024702102190025402000170047302000090049002000100049902000160050902000100 0525020001100535020001700546#VV10.12061#VV10.12062#Vi?t#V115H#390.0959787#^214#V n ho dn gian Bnh Tn#Trn Vn Nam, Trn Vn Gi, Nguyn Vn Thanh...#^aCn T h#^ai hc Cn Th#2010#^a212tr.^b21cm#Trn Vn Nam#Trn Vn Gi#Nguyn Vn Th anh#Phan Thanh Tr#Nguyn n Ru#Mai#263796#Gii thiu khi qut v a l, lch s, di tch, nhn vt lch s vn ho, tn ngng, tn gio, phong tc, vn hc dn gian, n ca ti t v sinh hot vt cht, vn ho m thc ca ngi dn B nh Tn tnh Vnh Long#Vn ho dn gian#Bnh Tn#Vnh Long#Di tch vn ho#Phong tc#Tn ngng#Vn hc dn gian## 00865000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480010015000530020018000680030035000860070058001210040 01800179008000500197009001100202010000500213011002500218021019700243020001100440 02000090045102000180046000500210047800600150049903900040051401300070051801900140 0525#VV10.12063#VV10.12064#30000#Vi?t#NGH250T#635.9#^214#Yuji Yoshimura#Ngh th ut bonsai#Sng to, chm sc v thng ngon#Yuji Yoshimura, Giovanna M. Halfor d ; Nguyn Kim Dn dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aM thut#2010#^a156tr., 8tr. n h^b21cm#Gii thiu phng php nhn ging, v chu, un cy cnh, cy trng trn v cy trng theo nhm, chm sc cy cnh v phng tr cc loi su bnh th ng gp, cch nh gi v trng by cy cnh#Trng trt#Cy cnh#Ngh thut Bons ai#Halford, Giovanna M.#Nguyn Kim Dn#Mai#263797#Dch Nht Bn## 00689000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820011000418080005000520010025000570020028000820290027001100070059001370080 00500196009001100201010000500212011001500217012002400232020001700256020001800273 02000090029102000150030000600150031500600080033003900040033801300070034201900140 0349#VV10.12065#VV10.12066#95000#Vi?t#TR527C#398.209489#^214#Andersen, Hans Chr istian#Truyn c Andersen hay nht#Andersen imm's fairy tales#Nguyn tc: H. C. Andersen ; Dch: Nguyn Vn Th, Tu Vn#^aH.#^aM thut#2010#^a265tr.^b25cm#Tru yn c tch Th gii#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#an Mch#Truyn c tch# Nguyn Vn Th#Tu Vn#Mai#263798#Dch an Mch## 00685000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010013000560020025000690290020000940070066001140080 00500180009001100185010000500196011001500201012002400216020001700240020001800257 02000040027502000150027900500150029400600100030900600080031903900040032701300070 0331019000900338#VV10.12067#VV10.12068#90000#Vi?t#TR527C#398.20943#^214#Grimm, Jacob#Truyn c Grimm hay nht#Grimm's fairy tales#Nguyn tc: Jacob Grimm, Wilh elm Grimm ; Dch: on Don, Tu Vn#^aH.#^aM thut#2010#^a251tr.^b25cm#Truyn c tch Th gii#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#c#Truyn c tch#Grimm, Wi lhelm#on Don#Tu Vn#Mai#263799#Dch c## 00447000000000253000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100070 00350820011000428080005000530010012000580020030000700220004001000080005001040090 01400109010000500123011001500128020001700143020000900160020001200169039000500181 013000700186#VV10.12069#VV10.12070#125000#Vi?t#NG527H#895.922334#^214#Nguyn Hi u#Nguyn Hiu tuyn tiu thuyt#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a654tr.^b22cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#KVn#263800## 00447000000000253000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100070 00350820011000428080005000530010012000580020030000700220004001000080005001040090 01400109010000500123011001500128020001700143020000900160020001200169039000500181 013000700186#VV10.12071#VV10.12072#129000#Vi?t#NG527H#895.922334#^214#Nguyn Hi u#Nguyn Hiu tuyn tiu thuyt#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a680tr.^b22cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#KVn#263801## 00447000000000253000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100070 00350820011000428080005000530010012000580020030000700220004001000080005001040090 01400109010000500123011001500128020001700143020000900160020001200169039000500181 013000700186#VV10.12073#VV10.12074#148000#Vi?t#NG527H#895.922334#^214#Nguyn Hi u#Nguyn Hiu tuyn tiu thuyt#T.3#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a772tr.^b22cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#KVn#263802## 00447000000000253000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100070 00350820011000428080005000530010012000580020030000700220004001000080005001040090 01400109010000500123011001500128020001700143020000900160020001200169039000500181 013000700186#VV10.12075#VV10.12076#134000#Vi?t#NG527H#895.922334#^214#Nguyn Hi u#Nguyn Hiu tuyn tiu thuyt#T.4#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a704tr.^b22cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#KVn#263803## 00447000000000253000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100070 00350820011000428080005000530010012000580020030000700220004001000080005001040090 01400109010000500123011001500128020001700143020000900160020001200169039000500181 013000700186#VV10.12077#VV10.12078#150000#Vi?t#NG527H#895.922334#^214#Nguyn Hi u#Nguyn Hiu tuyn tiu thuyt#T.5#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a776tr.^b22cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#KVn#263804## 00447000000000253000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100070 00350820011000428080005000530010012000580020030000700220004001000080005001040090 01400109010000500123011001500128020001700143020000900160020001200169039000500181 013000700186#VV10.12079#VV10.12080#124000#Vi?t#NG527H#895.922334#^214#Nguyn Hi u#Nguyn Hiu tuyn tiu thuyt#T.6#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a652tr.^b22cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#KVn#263805## 00473000000000265000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820011000418080005000520010012000570020017000690030020000860070012001060080 00500118009001400123010000500137011001500142020001700157020000900174020001200183 039000500195013000700200#VV10.12081#VV10.12082#108000#Vi?t#B431A#895.922334#^21 4#Nguyn Hiu#Bng nh ca i#Tuyn truyn ngn 1#Nguyn Hiu#^aH.#^aNxb. H N i#2010#^a562tr.^b22cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn#263806## 00484000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010012000560020029000680030020000970070012001170080 00500129009001400134010000500148011001500153020001700168020000900185020001200194 039000500206013000700211#VV10.12083#VV10.12084#98000#Vi?t#H312N#895.922334#^214 #Nguyn Hiu#Hnh nh ngoi vn ch c ma#Tuyn truyn ngn 2#Nguyn Hiu#^aH.#^ aNxb. H Ni#2010#^a513tr.^b22cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn#2638 07## 00786000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200110 00348080005000450020124000500080005001740090014001790100005001930110015001980150 07400213021016700287020001700454020001100471020001000482020000700492020000900499 039000500508013000700513#VV10.12085#VV10.12086#Vi?t#NH556G#378.959731#^214#Nhng gng mt th khoa & th khoa xut sc tt nghip cc trng i hc, hc vin trn a bn thnh ph H Ni nm 2010#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a215tr.^b21cm#T TS ghi: Thnh u - Hi ng nhn dn - U ban nhn dn thnh ph H Ni#Gii thi u 248 Th khoa v 120 Th khoa xut sc tt nghip nm 2010 cc trng i h c, hc vin trn a bn Tp. H Ni c tuyn dng ti Vn Miu Quc T Gim#G io dc i hc#Thnh tch#Sinh vin#H Ni#Th khoa#KVn#263808## 00676000000000289000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820006000418080005000470010010000520020026000620290033000880070035001210080 00500156009001100161010000500172011001500177021013600192020001000328020000900338 005001800347039000500365013000700370020000900377#VL10.01372#VL10.01371#118000#V i?t#L123Q#133.3#^214#Thiu Hu#Lp qu theo Thiu V Hoa#Chnh tng i php vn s thng#Thiu Hu ; Thch Minh Nghim h..#^aH.#^aThi i#2010#^a315tr.^b27cm #Gii thiu Kinh dch, cc phng php d on truyn thng bng ng tin xu, d on hn nhn, tm chung nhn, cu danh, bnh tt...#Kinh dch#Bi ton#Thc h Minh Nghim#KVn#263809#Gieo qu## 00926000000000325000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820004000418080005000450010009000500020020000590030039000790070053001180080 00500171009001100176010000500187011001500192021029500207020001100502005001400513 03900050052701900160053202000110054800600180055901300070057702000080058402000080 0592#VL10.01373#VL10.01374#150000#Vi?t#H407#133#^214#Hong #Hong trch k inh#Mt quyt v th nh th t vng ct#L Thiu Qun hiu ch ; Thch Minh N ghim son dch#^aH.#^aThi i#2010#^a405tr.^b27cm#Gii thiu phong thu hc c a Hong thi Trung Quc c i tm vn ct hung ca t ni c tr. Tm hi u sc kho v ti vn ca con ngi lin quan ti phong thu qua 300 hnh , 1 00 biu minh ho. Trnh by mt s trng phi phong thu thc dng lu truy n n ngy nay trong nh #Phong thu#L Thiu Qun#KVn#Dch Trung Quc#Trung Q uc#Thch Minh Nghim#263810#Th t#Th nh## 00510000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200070 00308080005000370020026000420030005000680070011000730080005000840090011000890100 00500100011001400105012004200119020001800161020000700179020000900186020001400195 005001100209039000500220013000700225#VL10.01375#40000#Vi?t#TH250G#372.21#^214#T h gii ng vt diu k#2-6+#Ngc Khnh#^aH.#^aM thut#2010#^a63tr.^b27cm#T m u Pht trin tr tu dnh cho tr em#Gio dc mu gio#T mu#ng vt#Sch mu gio#Ngc Khnh#KVn#263811## 00493000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200070 00308080005000370020030000420030005000720070011000770080005000880090011000930100 00500104011001400109012004200123020001800165020000700183020001400190005001100204 039000500215013000700220#VL10.01376#40000#Vi?t#NH556N#372.21#^214#Nhng nng c ng cha ng yu#2-6+#Ngc Khnh#^aH.#^aM thut#2010#^a63tr.^b27cm#T mu Pht trin tr tu dnh cho tr em#Gio dc mu gio#T mu#Sch mu gio#Ngc Khnh# KVn#263812## 00733000000000349000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020030000420030019000720070052000910040013001430080005001560090 01800161010000500179011001400184015004000198020000700238020000700245020002000252 02000100027202000140028200500140029600500130031000500140032300500180033700500160 0355039000500371013000700376#VL10.01377#9000#Vi?t#H561D#330.9597#^214#Hng dn thc hnh a l 10#C bn v nng cao#B.s.: Lm Quang Dc, Ngc Tin, Phm Khc Li...#In ln th 9#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a64tr.^b27cm#TTS ghi: Tr ng i hc S phm H Ni#a l#Lp 10#Ph thng trung hc#Thc hnh#Sch c thm#Lm Quang Dc# Ngc Tin#Phm Khc Li#Nguyn Vit Thnh#Nguyn Xun Ho# KVn#263813## 00731000000000349000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020030000400030019000700070052000890040013001410080005001540090 01800159010000500177011001400182015004000196020000700236020000700243020002000250 02000100027002000140028000500140029400500130030800500140032100500180033500500160 0353039000500369013000700374#VL10.01378#9000#Vi?t#H561D#330.91#^214#Hng dn t hc hnh a l 11#C bn v nng cao#B.s.: Lm Quang Dc, Ngc Tin, Phm Kh c Li...#In ln th 9#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a64tr.^b27cm#TTS ghi: Trn g i hc S phm H Ni#a l#Lp 11#Ph thng trung hc#Thc hnh#Sch c th m#Lm Quang Dc# Ngc Tin#Phm Khc Li#Nguyn Vit Thnh#Nguyn Xun Ho#KV n#263814## 00733000000000349000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020030000420030019000720070052000910040013001430080005001560090 01800161010000500179011001400184015004000198020000700238020000700245020002000252 02000100027202000140028200500140029600500130031000500140032300500180033700500160 0355039000500371013000700376#VL10.01379#9000#Vi?t#H561D#330.9597#^214#Hng dn thc hnh a l 12#C bn v nng cao#B.s.: Lm Quang Dc, Ngc Tin, Phm Khc Li...#In ln th 9#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a64tr.^b27cm#TTS ghi: Tr ng i hc S phm H Ni#a l#Lp 12#Ph thng trung hc#Thc hnh#Sch c thm#Lm Quang Dc# Ngc Tin#Phm Khc Li#Nguyn Vit Thnh#Nguyn Xun Ho# KVn#263815## 00766000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510020015000560030019000710070045000900080005001350090023001400100 00500163011002500168015005000193021013900243020000800382020000700390005001800397 039000500415013000700420020000800427020001500435001001400450#VL10.01380#VL10.013 81#Vi?t#B105T#324.2597070959731#^214#Ban tuyn gio#K yu (1961-2010)#S.t., b.s .: Hong Mnh An, Nguyn Mng Tng#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2010#^a56tr., 11 tr. nh^b29cm#TTS ghi: ng b thnh ph H Ni. Huyn T Lim#Gii thiu qu t rnh t chc v hot ng ca Ban Tuyn gio huyn T Lim qua cc giai on: 19 61-1975, 1975 -1985, 198 6-1996, 1997-2010#T Lim#H Ni#Nguyn Mng Tng#KVn #263816#Lch s#Ban Tuyn gio#Hong Mnh An## 00966000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570010015000620020036000770070030001130080 00500143009001100148010000500159011001500164015005600179021036700235020001600602 020000900618020001100627005001400638039000500652013000700657#VL10.01382#VL10.013 83#VL10.01384#85000#Vi?t#GI-108T#337#^214#Trn Vn Cng#Gio trnh hi nhp ki nh t quc t#Trn Vn Cng, Trn c Tip#^aH.#^aXy dng#2010#^a193tr.^b27cm# TTS ghi: B Cy dng. Trng cao ng Ngh CGCKXD s 1#Trnh by khi qut chun g v hi nhp v ton cu ho, cc phng thc hi nhp, qu trnh hi nhp kinh t ca Vit Nam. Kin thc v c cu t chc, hp tc thng mi v hp tc qu c t ca ASEAN, cc t chc trong khu vc v th gii. Thc trng dy ngh ti V it Nam v nh hng pht trin. Bi cnh chung ngi hc ngh trong thi k h i nhp kinh t quc t#Kinh t quc t#Hi nhp#Gio trnh#Trn c Tip#KVn#26 3817## 00800000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820007000518080005000580010015000630020017000780070020000950080 00500115009001100120010000500131011001400136015008300150021022600233020001000459 020000300469020001000472039000500482020000400487013000700491#VL10.01385#VL10.013 87#VL10.01386#32000#Vi?t#H561D#720.28#^214# Quang Trinh#Hng dn v ghi# Q uang Trinh b.s.#^aH.#^aXy dng#2010#^a94tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Kin trc H Ni. Khoa Kin trc - B mn C s kin trc#Gm cc khi nim v cng vic, cch thc tin hnh, gii thiu cng trnh s c v, c im th loi.. .v cng tc chun b khi v o bng phng php th cng. Cng vic ca ngi h ng dn trong cng tc thc tp v ghi#Kin trc#V#Bi ging#KVn#Ghi#263818## 00733000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570010015000620020045000770070015001220080 00500137009001100142010000500153011001500158021021700173020000900390039000500399 013000700404020002600411020001800437#VL10.01388#VL10.01389#VL10.01390#42000#Vi? t#C455N#625.8#^214#Phm Huy Khang#Cng ngh thi cng mt ng b tng xi mng#P hm Huy Khang#^aH.#^aXy dng#2010#^a123tr.^b27cm#Gii thiu chung v mt ng b tng xi mng. Nguyn l v b tng mt ng v nguyn tc thi cng mt ng b tng xi mng. Cc tiu ch k thut v phng php thi cng dng vn khun c nh, vn khun trt...#Thi cng#KVn#263819#Mt ng b tng xi mng#Mt ng b tng## 00870000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820004000528080005000560010016000610020047000770070016001240080 00500140009001100145010000500156011001500161021034400176039000500520020001800525 020000900543020000900552020001200561013000700573#VL10.01391#VL10.01392#VL10.0139 3#57000#Vi?t#QU600T#693#^214#Ng Quang Tng#Quy trnh thit k v thi cng tm vt liu 3D#Ng Quang Tng#^aH.#^aXy dng#2010#^a172tr.^b27cm#Tng quan v k t cu xy dng bng tm vt liu 3D. Yu cu tnh ton cc cu kin 3D theo kh nng chu lc. Thit k nh bng tm vt liu 3D. Tnh ton kt cu 3D c sn. Cch tnh ton theo cc tc gi Vit Nam v cc nh nghin cu hin hnh Vit Nam. Cu to mt s chi tit, cc v d tnh ton. Quy trnh thi cng tm vt li u 3D...#KVn#Vt liu xy dng#Thit k#Thi cng#Vt liu 3D#263820## 00743000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330010016000380020019000540070016000730080005000890090011000940100 00500105011001500110021032500125020001000450039000500460020000900465004000800474 013000700482#VL10.01394#42000#Vi?t#S106T#720#^214#ng Thi Hong#Sng tc kin trc#ng Thi Hong#^aH.#^aXy dng#2010#^a155tr.^b27cm#nh ngha kin trc, cc yu t to thnh kin trc v khi nim v hnh thc. ngha x hi ca ki n trc v yu cu i vi kin trc. Ngn ng kin trc v mt s khi nim lin quan n thm m kin trc. Nguyn l t hp kin trc. Lc trnh pht trin h nh thc khng gian kin trc v ngh thut cu trc kin trc#Kin trc#KVn#S ng tc#Ti bn#263821## 00701000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340010015000390020028000540070015000820080005000970090011001020100 00500113011001500118021025200133020001000385039000500395020000900400020001000409 020000900419013000700428#VL10.01395#44000#Vi?t#NG527L#727#^214#T Trng Xun#N guyn l thit k th vin#T Trng Xun#^aH.#^aXy dng#2010#^a138tr.^b27cm#Gi i thiu lch s th vin, qu trnh pht trin ca th vin. B cc mt bng t hp hnh khi kin trc th vin. Nguyn tc c bn tng kin trc trong tm ti sng tc cng trnh th vin. K thut an ton v kinh t trong cng trnh th vin#Kin trc#KVn#Th vin#Nguyn l#Thit k#263822## 00798000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380010018000430020066000610070046001270080005001730090011001780100 00500189011001500194021019000209020001000399005001900409039000500428020001100433 020001000444020000800454020000900462020001800471013000700489#VL10.01396#46000#V i?t#S109H#627.0285#^214#Nguyn Vit Trung#SAP 2000 - V11.04 tnh ton cng trnh cng v cng trnh b bin#Nguyn Vit Trung (ch.b.), Nguyn Thnh Trung#^aH.#^ aXy dng#2010#^a153tr.^b27cm#Gii thiu chung v phn mm SAP 2000, cc tnh n ng ca SAP 2000 trong tnh ton cng trnh cng bin, cc v d tnh ton kt c u cng trnh cng v cng trnh bin bng phn mm SAP 2000#Tnh ton#Nguyn Th nh Trung#KVn#Cng trnh#Cng bin#B bin#Xy dng#Phn mm SAP 2000#263823## 00796000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350010013000400020036000530070013000890080005001020090011001070100 00500118011001500123015005100138021026200189020000900451020000700460039000500467 020000800472004000800480020001100488013000700499#VL10.01397#45000#Vi?t#S450T#62 4.1#^214#V Mnh Hng#S tay thc hnh kt cu cng trnh#V Mnh Hng#^aH.#^aX y dng#2010#^a178tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Kin trc Tp. H Ch Minh#Gi i thiu nhng cng thc c trng hnh hc v xc nh ni lc, s liu tra cu v ti trng, trnh t cc cu kin, v d tnh ton minh ho cu to phc v c ho vic thit k, vt liu v thi cng, lm n cc cng trnh dn dng v cn g nghip thng gp#Xy dng#S tay#KVn#Kt cu#Ti bn#Cng trnh#263824## 00804000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350010014000400020037000540070034000910080005001250090011001300100 00500141011001500146021025400161020000900415020001100424005001900435039000500454 020000900459004000800468020001000476020000900486013000700495#VL10.01398#45000#V i?t#107G#624.1#^214#Bi Trng Cu#nh gi gii php thit k xy dng#Bi Trn g Cu, Masahiko Kunishima#^aH.#^aXy dng#2010#^a140tr.^b27cm#Gii thiu phng php nh gi gii php thit k xy dng c xy dng trn c s lng ho gi tr hu ch ca cng trnh v gi tr hu ch ca chi ph do gio s Masahiko K unishima v ph gio s thnh ging Bi Trng Cu ca i hc Tokyo xut#Xy dng#Gio trnh#Masahiko Kunishima#KVn#nh gi#Ti bn#Gii php#Thit k#2638 25## 00908000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200060 00318080005000370020038000420070089000800080005001690090011001740100005001850110 01500190021025700205020001100462005001800473039000500491020000400496004000800500 020000900508020001000517005002300527005002400550005001300574013000700587#VL10.01 399#45000#Vi?t#GI-108T#624.2#^214#Gio trnh thit k cc phng n cu#Nguyn Vit Trung (ch.b.), Nguyn Th Tuyt Trinh, Nguyn c Th Thu nh, Trn Anh t#^aH.#^aXy dng#2010#^a161tr.^b27cm#Gii thiu tng quan v cc cng trnh xy dng giao thng, cc kt cu v thit b trn cng trnh cu, nhng vn c b n trong thit k v xy dng cu, lp phng n cng trnh cu. Cc phng php v c s nh gi ti chnh v hiu qu kinh t d n#Gio trnh#Nguyn Vit Tr ung#KVn#Cu#Ti bn#Thit k#Phng n#Nguyn Th Tuyt Trinh#Nguyn c Th Th u nh#Trn Anh t#263826## 00874000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340010017000390020020000560030068000760070032001440080005001760090 01100181010000500192011001500197021030000212020002000512005001400532039000500546 020001000551004000800561020000800569013000700577#VL10.01400#64000#Vi?t#TH523L#6 27#^214#Phng Vn Khng#Thu lc cng trnh#Dng cho sinh vin ngnh cng trnh ca cc trng i hc k thut#Phng Vn Khng, Phm Vn Vnh#^aH.#^aXy dng #2010#^a223tr.^b27cm#Gm h thng l thuyt, bng tra, cc bi tp gii mu v p hn dng chy u trong lng dn h; dng chy n nh, khng u thay i dn t rong lng dn h; nc chy; p trn v cng trnh trn; ni tip v tiu nng h lu cng trnh; cc cng trnh ni tip; tnh ton thu lc cn nh v cng #Thu lc cng trnh#Phm Vn Vnh#KVn#L thuyt#Ti bn#Bi tp#263827## 00774000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020037000400030073000770080005001500090011001550100005001660110 01500171015002200186021020200208020001700410039000500427020000900432004000800441 020000800449020000900457013000700466020001100473#VL10.01401#82000#Vi?t#312M#33 8.4#^214#nh mc d ton xy dng cng trnh#Cng b km theo vn bn s 1777/B XD - VP ngy 16-8-2007 ca B Xy dng#^aH.#^aXy dng#2010#^a256tr.^b31cm#TTS ghi: B Xy dng#Thuyt minh v hng dn p dng nh mc d ton xy dng cng trnh phn lp t h thng in trong cng trnh, lp t cc loi ng v ph tng, bo n ng ng v thit b, khai thc nc ngm...#nh mc d ton#KVn #Xy dng#Ti bn#Lp t#Thit b#263828#Cng trnh## 00992000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360010017000410020084000580070017001420080005001590090011001640100 00500175011001500180021043100195020000900626039000500635020000900640004000800649 020001000657020000900667020001900676013000700695#VL10.01402#78000#Vi?t#TH308K#6 25.7#^214#Nguyn Xun Vinh#Thit k v khai thc ng t - ng thnh ph the o quan im an ton giao thng#Nguyn Xun Vinh#^aH.#^aXy dng#2010#^a289tr.^b2 7cm#Trnh by quan im thit k an ton cho ng t, ng thnh ph thng qu a nhng s liu v him ho do tai nn giao thng ng b gy ra. Thit lp ch xe chy t kh nng cm th ca ngi li xe v iu kin ng v iu kin thin nhin. Gii thiu phng php thit k mi hay thit k nng cp ci to ng t v ng thnh ph hin hu theo quan im an ton cho cc phng tin giao thng vi nhiu v d c th#Xy dng#KVn#Thit k#Ti bn#Khai thc#n g b#An ton giao thng#263829## 00645000000000277000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820011000418080005000520010014000570280003000710020005000740070014000790080 00500093009001100098010000500109011001300114021019900127020001700326020000900343 039000500352020000300357013000700360#NN10.00007#NN10.00008#190000#Vi?t#A100W#89 5.922803#^214#William Cuong#Xa#Away#William Cuong#^aH.#^aThe gioi#2010#^a36p.^b1 7cm#Thut li cu chuyn ca chnh tc gi v cuc sng, t mt tr lang thang, c i hc v vt qua nhng kh khn, vt v thc hin gic m ca mnh, m mt ca hng kinh doanh bn bnh sandwich#Vn hc hin i#Vit Nam#H.H#K#263 830## 00620000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200120 00348080005000460010009000510020013000600290014000730070046000870080005001330090 02500138010000500163011002500168012002000193021008000213020001700293020000700310 005001300317039000500330013000700335#NN10.00009#NN10.00010#Vi?t#H105-O#641.59597 31#^214#Huu Ngoc#Hanoian food#Mn n H Ni#Huu Ngoc ed. ; collaboration with La dy Borton#^aH.#^aHanoi Publishing House#2010#^a115p., 8p. phot.^b19cm#Ha Noi who are You?#Tuyn chn cc bi tn vn ngn v cc mn n truyn thng ni ting c a H Ni#Mn n c truyn#H Ni#Borton, Lady#H.H#263831## 00666000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200080 00358080005000430010009000480020044000570290026001010070046001270080005001730090 02500178010000500203011002400208012002000232021009700252020000700349020000700356 005001300363039000500376013000700381#NN10.00011#NN10.00012#Vi?t#TH200-O#959.731# ^214#Huu Ngoc#The Old quarter and the Westerners' quarter#Khu ph C v khu ph Ty#Huu Ngoc ed. ; collaboration with Lady Borton#^aH.#^aHanoi Publishing House# 2010#^a94p., 8p. phot.^b19cm#Ha Noi who are You?#Tuyn chn cc bi tn vn ngn vit v nhng nt c sc khu ph C v khu ph Ty ca H Ni#Ph c#H Ni# Borton, Lady#H.H#263832## 00692000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200080 00348080005000420010009000470020038000560290040000940070046001340080005001800090 02500185010000500210011002500215012002000240021011400260020000800374020000700382 005001300389039000500402013000700407#NN10.00013#NN10.00014#Vi?t#H105-O#959.731#^ 214#Huu Ngoc#Hanoi, the miror of Vietnams history#H Ni, gng phn nh lch s Vit Nam#Huu Ngoc ed. ; collaboration with Lady Borton#^aH.#^aHanoi Publishing House#2010#^a118p., 8p. phot.^b19cm#Ha Noi who are You?#Tuyn chn cc bi tn vn ngn v nhng c im ni bt ca H Ni, mang tnh i din cho lch s c a Vit Nam#Lch s#H Ni#Borton, Lady#H.H#263833## 00782000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200130 00348080005000470010009000520020021000610290025000820070046001070080005001530090 02500158010000500183011002500188012002000213021012700233020001600360020000700376 00500130038303900050039602000170040102000090041802000130042702000090044001300070 0449#NN10.00015#NN10.00016#Vi?t#TR100D#303.40959731#^214#Huu Ngoc#Tradition and Change#Truyn thng v i thay#Huu Ngoc ed. ; collaboration with Lady Borton#^a H.#^aHanoi Publishing House#2010#^a131p., 8p. phot.^b19cm#Ha Noi who are You?#Tu yn chn cc bi tn vn ngn vit v qu trnh bin i t truyn thng n hi n i trong i sng vn ho x hi H Ni#i sng x hi#H Ni#Borton, Lady #H.H#i sng vn ho#Bin i#Truyn thng#Hin i#263834## 00700000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440010009000490020022000580290023000800070046001030080005001490090 02500154010000500179011002500184012002000209021012900229020000900358020000700367 005001300374039000500387020001100392013000700403#NN10.00017#NN10.00018#Vi?t#B200 L#200.959731#^214#Huu Ngoc#Beliefs and Religions#Tn ngng v tn gio#Huu Ngoc ed. ; collaboration with Lady Borton#^aH.#^aHanoi Publishing House#2010#^a115p. , 8p. phot.^b19cm#Ha Noi who are You?#Tuyn chn cc bi tn vn ngn v tn ng ng, tn gio H Ni nh tc th phn thc, th cng t tin, th Mu v ln ng...#Tn gio#H Ni#Borton, Lady#H.H#Tn ngng#263835## 00682000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200100 00348080005000440010009000490020017000580290013000750070046000880080005001340090 02500139010000500164011002500169012002000194021011000214020000900324020000700333 005001300340039000500353020002700358013000700385#NN10.00019#NN10.00020#Vi?t#TH31 1G#680.09597#^214#Huu Ngoc#Things of beauty#Vt phm p#Huu Ngoc ed. ; collabor ation with Lady Borton#^aH.#^aHanoi Publishing House#2010#^a122p., 8p. phot.^b19 cm#Ha Noi who are You?#Tuyn chn cc bi tn vn ngn vit v nhng nt c sc trong cc sn phm th cng truyn thng ca H Ni#Sn phm#H Ni#Borton, Lad y#H.H#Ngh th cng truyn thng#263836## 00669000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200080 00358080005000430010009000480020044000570290039001010070046001400080005001860090 02500191010000500216011002500221012002000246021006300266020001000329020000700339 005001300346039000500359020000800364013000700372#NN10.00021#NN10.00022#Vi?t#STR2 01T#959.731#^214#Huu Ngoc#Street names tell about traditional VietNam#Tn ph ph n nh t Vit truyn thng#Huu Ngoc ed. ; collaboration with Lady Borton#^aH.# ^aHanoi Publishing House#2010#^a118p., 8p. phot.^b19cm#Ha Noi who are You?#Tuyn chn cc bi tn vn ngn v cc ph, tn ph ca H Ni#ng ph#H Ni#Borto n, Lady#H.H#Tn gi#263837## 00744000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200120 00358080005000470010009000520020028000610290025000890070046001140080005001600090 02500165010000500190011002500195012002000220021013900240020000900379020000700388 005001300395039000500408020000900413020001300422013000700435#NN10.00023#NN10.000 24#Vi?t#TR434-I#577.0959731#^214#Huu Ngoc#Tropical plants and animals#Cy v con vt nhit i#Huu Ngoc ed. ; collaboration with Lady Borton#^aH.#^aHanoi Publis hing House#2010#^a102p., 8p. phot.^b19cm#Ha Noi who are You?#Tuyn chn cc bi tn vn ngn v nhng loi vt, cy ci mang tnh in hnh ca khu vc nhit i v c nh hng, lin quan n H Ni#Thc vt#H Ni#Borton, Lady#H.H#ng v t#H sinh thi#263838## 00626000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200130 00348080005000470010009000520020017000610290019000780070046000970080005001430090 02500148010000500173011002500178012002000203021007700223020001600300020000700316 005001300323039000500336013000700341#NN10.00025#NN10.00026#Vi?t#H105-O#303.40959 731#^214#Huu Ngoc#HaNoi Atmosphere#Khng kh H thnh#Huu Ngoc ed. ; collaborati on with Lady Borton#^aH.#^aHanoi Publishing House#2010#^a111p., 8p. phot.^b19cm# Ha Noi who are You?#Tuyn chn cc bi tn vn ngn v khng kh i sng thng nht ca H Ni#i sng x hi#H Ni#Borton, Lady#H.H#263839## 00659000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450010009000500020027000590290021000860070046001070080005001530090 02500158010000500183011002500188012002000213021009900233020001700332020000700349 005001300356039000500369013000700374#NN10.00028#NN10.00027#Vi?t#F206T#394.269573 1#^214#Huu Ngoc#Festivals - The rural belt#L hi - Lng ven #Huu Ngoc ed. ; c ollaboration with Lady Borton#^aH.#^aHanoi Publishing House#2010#^a115p., 8p. ph ot.^b19cm#Ha Noi who are You?#Tuyn chn cc bi tn vn ngn v cc l hi c t ruyn, cc lng thuc khu vc ngoi thnh H Ni#L hi c truyn#H Ni#Borton, Lady#H.H#263840## 00701000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010014000520280017000660020018000830070014001010080 01700115009005800132010000500190011001400195021015000209020001300359020001700372 039000500389020002200394013000700416#NV10.01159#NV10.01158#17000#Vi?t#O-434E#00 5.4#^214#Duong Anh Duc#Cc h iu hnh#Operating systems#Duong Anh Duc#^aHochim inh city#^aVietnam National University - Hochiminh city Publishers#2010#^a252p.^ b24cm#Tng quan v h iu hnh; Gii thiu cc vn v quy trnh, ng b ha , qun l b nh, thit b IO, h thng tp tin, bo v v an ton h thng#H iu hnh#H thng qun l#H.H#Chng trnh my tnh#263841## 00751000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410010009000460280065000550020069001200070013001890080005002020090 02400207010000500231011002600236012002800262021012500290020000800415020000800423 020001100431020000700442039000500449013000700454#NV10.01162#NV10.01163#Vi?t#P434 R#959.731#^214#Huu Ngoc#Chn dung ca H Ni truyn thng - thnh ph Rng 1000 nm tui#Portrait of traditional H Ni the 1,000 year-old City of the Dragon#Hu u Ngoc ed.#^aH.#^aHanoi Publising House#2010#^a247p., 28p. phot.^b24cm#T sch T hng Long 1000 nm#Gii thiu mt s bi k ngn vit v nhng nt tiu biu tro ng lch s, vn ha, ngh thut, kin trc... ca th H Ni#Lch s#Vn ha# Ngh thut#H Ni#H.H#263842## 00790000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440010016000490280031000650020038000960070016001340080005001500090 01100155010000500166011001300171021026200184020002400446020001300470020000900483 039000500492013000700497004000800504#NV10.01164#NV10.01165#Vi?t#V302N#791.509597 #^214#Nguyen Huy Hong#Ri nc truyn thng Vit Nam#Vietnamese traditional wate r puppetry#Nguyen Huy Hong#^aH.#^aThe gioi#2010#^a79p.^b24cm#Gii thiu lch s pht trin ma ri nc truyn thng Vit Nam. Ngun gc ca n trong x hi c truyn nc ta v hnh tng cuc sng c th hin trong ngh thut ma ri n c. Cc cu chuyn v truyn thng, ngn ng v m nhc c s dng trong ma r i#Ngh thut truyn thng#Ma ri nc#Vit Nam#H.H#263843#5th ed.## 00810000000000253000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290280034000340020034000680080005001020090031001070100005001380110013001430210 33800156020000500494020001900499020000900518039000500527020000900532020000800541 013000700549#NV10.01166#Vi?t#N110-I#362.1#^214#Ti khon y t quc gia 1998-2008 #National health account 1998-2008#^aH.#^aStatistical Publishing House#2008#^a79 p.^b27cm#Gii thiu khi nim ti khon y t quc gia v ni dung, phm vi, ngu n thng tin, c s thng tin thng k... Phn tch, nh gi thc trng ngun t i chnh v s dng ngun ti chnh y t Vit Nam giai on 1998-2008. H thng h o cc ch tiu phn nh ngun ti chnh v s dng ngun ti chnh y t t 1998 -2008 trn phm vi c nc#Y t#Ti khon quc gia#Vit Nam#H.H#Thng k#Kinh t #263845## 00529000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400280040000450020021000850290018001060220004001240080005001280090 01100133010000500144011001600149021005600165020001100221020001100232039000500243 013000700248020000800255#KV10.00009#KV10.00008#Vi?t#SH311N#495.6#^214#Bi tp vi t ch Kanji trong ting Nht#Shin Nihongo no kiso#,n"W3IH#,1#^aH.#^a Thng k#2010#^a205^b26#Gm cc bi tp v cch vit ch Kanji trong ting Nht#Ting Nht#Gio trnh#H.H#263849#Bi tp## 00770000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020026000510070043000770080012001200090017001320100 00500149011001500154021022600169020000900395020000800404020001000412006001100422 039000500433019000500438001000900443006000900452013000700461#VV10.12088#VV10.120 87#25000#Vi?t#T120P#294.3#^214#Tm Pht trong i thng#Thnh n ; Bin dch: Tin Thnh, Kin Vn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a158tr.^b20cm#L lun th eo Pht php ca nh Pht v hnh phc v bt hnh, thin bo, c bo, s phn c th thay i c khi mi c nhn t bit lm iu thin, sa cha li lm... trong s gio ho chng sinh tm i b ca o Pht#o Pht#Gio l#Cuc s ng#Tin Thnh#KVn#Dch#Thnh n#Kin Vn#263851## 00638000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020026000510070025000770080012001020090017001140100 00500131011001500136021017600151020002000327020001000347006001500357039000500372 013000700377#VV10.12089#VV10.12090#25000#Vi?t#B305K#158.1#^214#Bin kh au th nh an lc#Nguyn Kim Dn bin dch#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a174tr.^b2 0cm#Phn tch cc trng thi cm xc, tm l, ng x trong cuc sng v tnh yu ca mi ngi vt qua mi kh au trc tr n vng tri an lnh v qu kh khng b m nh#Tm l hc ng dng#Cuc sng#Nguyn Kim Dn#KVn#263852## 00470000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020023000510070021000740080012000950090017001070100 00500124011001500129020001700144020001800161005001000179020001500189039000500204 013000700209#VV10.12091#VV10.12092#36000#Vi?t#M205L#398.2#^214#Mo lm thn vi chut#Ngc Minh tuyn chn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a230tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Ngc Minh#Truyn c tch#KVn#263853## 00964000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020077000440070059001210080012001800090017001920100005002090110 01400214015004900228021023600277020000800513005001600521005001800537005001400555 005001300569005001500582039000500597013000700602020005300609#VV10.12093#VV10.120 94#Vi?t#C455T#338.7#^214#Cng tc k thut nha Tin Phong 50 nm hot ng v t rng thnh 1960-2010#B.s.: Nguyn Vn Tnh, Nguyn Quang Dng, Hong Kim an... #^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a74tr.^b21cm#u ba ghi: Cu lc b k thu t nha Tin Phong#Gii thiu qu trnh xy dng, sn xut, chin u, pht trin ngnh nha Vit Nam ca nh my Nha Thiu nin Tin Phong Hi Phng; Nhng i mi m lin doanh, lin kt sn xut kinh doanh, i mi cng ngh, sn xut s n phm mi...#Lch s#Nguyn Vn Tnh#Nguyn Quang Dng#Hong Kim an#Ng Thu Th u#Phm nh Vnh#KVn#263854#Cng ti c phn Nha Thiu nin Tin phong Hi Ph ng## 00724000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020039000490070018000880080012001060090017001180100 00500135011001500140021019200155020000800347020000900355020001100364006000800375 039000500383019000500388020000900393020001300402013000700415#VV10.12095#VV10.120 96#47000#Vi?t#H428#690#^214#Hi p v xy dng nh ca phong thu#Hoi C bi n dch#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a335tr.^b21cm#Gii thiu nhng kin th c phong thu ng dng trong thc t chn t, kin trc xy dng nh ca, trang tr ni tht... gia ch t c cuc sng hng thnh, thnh cng v c sc k ho tt#Nh ca#ng dng#Phong thu#Hoi C#KVn#Dch#Xy dng#Sch hi p#2638 55## 00571000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020026000390070071000650080012001360090017001480100005001650110 01500170020000700185020000700192005001700199020001400216039000500230005001700235 005002000252005001400272013000700286#VV10.12097#31000#Vi?t#CH502K#530#^214#Chu n kin thc vt l 10#Trng Th Lng, Nguyn Hng Mnh, Trng Th Kim Hng, T rn Tn Minh#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a172tr.^b24cm#Vt l#Lp 10#Tr ng Th Lng#Sch c thm#KVn#Nguyn Hng Mnh#Trng Th Kim Hng#Trn Tn Mi nh#263856## 00485000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020048000380070028000860080012001140090017001260100005001430110 01500148020000800163020000700171005001500178020001400193039000500207005001200212 013000700224#VV10.12098#33000#Vi?t#H250T#546#^214#H thng kin thc c bn & n ng cao ho hc 10#L nh Nguyn, H nh Cn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010 #^a180tr.^b24cm#Ho hc#Lp 10#L nh Nguyn#Sch c thm#KVn#H nh Cn#263 857## 00436000000000241000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020022000380070028000600080012000880090017001000100005001170110 01500122020000900137020000700146005001500153020001400168039000500182013000700187 #VV10.12099#27000#Vi?t#B452D#570#^214#Bi dng sinh hc 10#Hunh Vn Hoi, V Hu Tnh#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a152tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 10#Hunh Vn Hoi#Sch c thm#KVn#263858## 00497000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020012000510070023000630080012000860090017000980100 00500115011001500120020001700135020001100152006000700163020001200170039000500182 019001600187001000900203013000700212#VV10.12100#VV10.12101#61000#Vi?t#429#895 .1#^214#om m nh#Thin T ; H Nam dch#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a3 46tr.^b20cm#Vn hc hin i#Trung Quc#H Nam#Tiu thuyt#KVn#Dch Trung Quc# Thin T#263859## 00756000000000229000450002600110000001900050001118100060001608200090002280800050 00310020042000360290039000780080010001170090033001270100005001600110015001650210 29800180020000900478020001900487020000800506039000500514013000700519#VV10.12102# Vi?t#N305G#315.9793#^214#Nin gim thng k thnh ph Cn Th 2009#Statistical y earbook Can Tho city 2009#^aCn Th#^aCc Thng k thnh ph Cn Th#2010#^a324t r.^b25cm#Tp hp s liu thng k v n v hnh chnh, dn s - lao ng, ti k hon quc gia, u t, doanh nghip, c s kinh doanh c th, nng lm nghip, t hu sn, cng nghip, thng mi, gi c, du lch, vn ti, bu chnh vin thng , gio dc, y t v mc sng dn c ca thnh ph Cn Th nm 2009#Thng k#Nin gim thng k#Cn Th#KVn#263860## 00846000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010017000510020022000680070022000900080012001120090 01700124010000500141011001500146021032400161020000900485020001000494020000900504 020001700513020001400530039000500544013000700549#VN10.03326#VN10.03325#32000#Vi ?t#V460C#613.9#^214#Nguyn Thu Linh#V chng tr cn bit#Nguyn Thu Linh b.s. #^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a267tr.^b19cm#Kin thc cn bn v vn gi i tnh, tnh dc, v ph n vi sc kho tnh dc trc v sau khi kt hn, ph ng php trnh thai, vn mang thai, kinh nguyt, sc kho tnh dc nam gii, nhng bnh ly qua ng tnh dc, mt s tnh hung tham kho v sc kho gii tnh. Cc bnh thng gp khi mang thai v sinh n...#Tnh dc#Gii tnh#Sc kho #Bnh h sinh dc#Bnh sn khoa#KVn#263861## 00476000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010010000560020023000660030012000890070010001010080 01200111009001700123010000500140011001500145020001700160020000900177020001200186 039000500198013000700203#VN10.03327#VN10.03328#35000#Vi?t#NH556C#895.92214#^214 #Xun Thc#Nhng c dn vng bin#Truyn ngn#Xun Thc#^aHi Phng#^aNxb. Hi P hng#2010#^a102tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn#263862## 00444000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010010000540020007000640030004000710070010000750080 01200085009001700097010000500114011001500119020001700134020000900151020000400160 039000700164013000700171#VN10.03329#VN10.03330#35000#Vi?t#S550#895.9221#^214#X un Thc#S i#Th#Xun Thc#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a108tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#263863## 00614000000000313000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020017000400030013000570070039000700220005001090080017001140090 02900131010000500160011001500165020001800180020000900198020001300207005001200220 006000700232006001100239039000700250019001400257012002200271013000700293#VN10.03 361#Vi?t#C450N#895.6#^214#15000#C nng qun gia#Truyn tranh#Mizuto Aqua ; Dc h: H Kim, Anh Phng#T.11#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2010#^a 182tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mizuto Aqua#H Kim#Anh Ph ng#P.Dung#Dch Nht Bn#Dnh cho la tui 13+#263864## 00441000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200100 00348080005000440010013000490020016000620030004000780070013000820080012000950090 01700107010000500124011001400129020001700143020000900160020000400169039000700173 013000700180#VN10.03331#VN10.03332#Vi?t#KH428#895.92234#^214#Nguyn Cng#Khi ng hoang#Th#Nguyn Cng#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a80tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#263865## 00476000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010013000560020015000690030012000840070013000960080 01200109009001700121010000500138011001500143020001700158020000900175020001200184 039000700196013000700203#VN10.03333#VN10.03334#40000#Vi?t#462T#895.922334#^214 #Nguyn Trit#i Thu Dng#Tiu thuyt#Nguyn Trit#^aHi Phng#^aNxb. Hi Ph ng#2010#^a130tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#P.Dung#263866## 00594000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020029000400030013000690290013000820070033000950220004001280080 01700132009002900149010000500178011001500183020001800198020000900216020001300225 005001700238006000900255039000700264013000700271019001400278#VN10.03335#15000#V i?t#557M#895.6#^214#c m vn ti mt ngi sao#Truyn tranh#Dragon voice#Yuri ko Nishiyama ; Anh Vit dch#T.9#^aHi Phng ; H.#^aNxb. Hi Phng ; Thng tn#2 010#^a180tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yuriko Nishiyama#Anh Vit#P.Dung#263867#Dch Nht Bn## 00595000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020029000400030013000690290013000820070033000950220005001280080 01700133009002900150010000500179011001500184020001800199020000900217020001300226 005001700239006000900256039000700265019001400272013000700286#VN10.03336#15000#V i?t#557M#895.6#^214#c m vn ti mt ngi sao#Truyn tranh#Dragon voice#Yuri ko Nishiyama ; Anh Vit dch#T.10#^aHi Phng ; H.#^aNxb. Hi Phng ; Thng tn# 2010#^a180tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yuriko Nishiyama#Anh Vit#P.Dung#Dch Nht Bn#263868## 00595000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020029000400030013000690290013000820070033000950220005001280080 01700133009002900150010000500179011001500184020001800199020000900217020001300226 005001700239006000900256039000700265019001400272013000700286#VN10.03337#15000#V i?t#557M#895.6#^214#c m vn ti mt ngi sao#Truyn tranh#Dragon voice#Yuri ko Nishiyama ; Anh Vit dch#T.11#^aHi Phng ; H.#^aNxb. Hi Phng ; Thng tn# 2010#^a180tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yuriko Nishiyama#Anh Vit#P.Dung#Dch Nht Bn#263869## 00629000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070031000900220005001212210 03100126005001500157006000900172008001700181009002900198010000500227011001500232 019001400247020001800261020000900279020001300288039000700301013000700308#VN10.03 338#15000#Vi?t#H407T#895.6#^214#Hong t tennis#Truyn tranh#The prince of tenn is#Takeshi Konomi ; Anh Vit dch#T.31#K sch l!? Kikumaru nh n#Takeshi Ko nomi#Anh Vit#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2010#^a183tr.^b18cm# Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung#263870## 00624000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070031000900220005001212210 02600126005001500152006000900167008001700176009002900193010000500222011001500227 019001400242020001800256020000900274020001300283039000700296013000700303#VN10.03 339#15000#Vi?t#H407T#895.6#^214#Hong t tennis#Truyn tranh#The prince of tenn is#Takeshi Konomi ; Anh Vit dch#T.37#S ng s ca tennis hi#Takeshi Konomi# Anh Vit#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2010#^a183tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung#263871## 00618000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070031000900220005001212210 02000126005001500146006000900161008001700170009002900187010000500216011001500221 019001400236020001800250020000900268020001300277039000700290013000700297#VN10.03 340#15000#Vi?t#H407T#895.6#^214#Hong t tennis#Truyn tranh#The prince of tenn is#Takeshi Konomi ; Anh Vit dch#T.38#Tri phn thng bi#Takeshi Konomi#Anh Vi t#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2010#^a186tr.^b18cm#Dch Nht B n#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung#263872## 00629000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070031000900220005001212210 03100126005001500157006000900172008001700181009002900198010000500227011001500232 019001400247020001800261020000900279020001300288039000700301013000700308#VN10.03 341#15000#Vi?t#H407T#895.6#^214#Hong t tennis#Truyn tranh#The prince of tenn is#Takeshi Konomi ; Anh Vit dch#T.39#Bng n! Trn chin tht nng#Takeshi Ko nomi#Anh Vit#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2010#^a186tr.^b18cm# Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung#263873## 00622000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070031000900220005001212210 02400126005001500150006000900165008001700174009002900191010000500220011001500225 019001400240020001800254020000900272020001300281039000700294013000700301#VN10.03 342#15000#Vi?t#H407T#895.6#^214#Hong t tennis#Truyn tranh#The prince of tenn is#Takeshi Konomi ; Anh Vit dch#T.40#Hong t qun tennis#Takeshi Konomi#An h Vit#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2010#^a186tr.^b18cm#Dch Nh t Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung#263874## 00647000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070031000900220005001212210 04900126005001500175006000900190008001700199009002900216010000500245011001500250 019001400265020001800279020000900297020001300306039000700319013000700326#VN10.03 343#15000#Vi?t#H407T#895.6#^214#Hong t tennis#Truyn tranh#The prince of tenn is#Takeshi Konomi ; Anh Vit dch#T.41#Trn u cui cng! Hong t VS a con c a thn#Takeshi Konomi#Anh Vit#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#20 10#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung#2 63875## 00618000000000313000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020010000410030013000510070033000640220005000972210020001020050 01500122006001100137008001700148009002900165010000500194011001500199012002200214 019001400236020001800250020000900268020001300277039000700290013000700297#VN10.03 344#SL104D#895.6#^214#15000#Vi?t#Slam Dunk#Truyn tranh#Takehiko Inoue ; Nga Ph ng dch#T.25#Thch thc ln nht#Takehiko Inoue#Nga Phng#^aH. ; Hi Phng#^a Thng tn ; Nxb. Hi Phng#2010#^a182tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Dch Nht B n#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung#263876## 00618000000000313000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020010000410030013000510070033000640220005000972210020001020050 01500122006001100137008001700148009002900165010000500194011001500199012002200214 019001400236020001800250020000900268020001300277039000700290013000700297#VN10.03 345#SL104D#895.6#^214#15000#Vi?t#Slam Dunk#Truyn tranh#Takehiko Inoue ; Nga Ph ng dch#T.26#Cuc chin sc mnh#Takehiko Inoue#Nga Phng#^aH. ; Hi Phng#^a Thng tn ; Nxb. Hi Phng#2010#^a182tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Dch Nht B n#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung#263877## 00604000000000313000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020010000410030013000510070033000640220005000972210006001020050 01500108006001100123008001700134009002900151010000500180011001500185012002200200 019001400222020001800236020000900254020001300263039000700276013000700283#VN10.03 346#SL104D#895.6#^214#15000#Vi?t#Slam Dunk#Truyn tranh#Takehiko Inoue ; Nga Ph ng dch#T.28#2 nm#Takehiko Inoue#Nga Phng#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nx b. Hi Phng#2010#^a182tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung#263878## 00615000000000313000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020010000410030013000510070033000640220005000972210017001020050 01500119006001100134008001700145009002900162010000500191011001500196012002200211 019001400233020001800247020000900265020001300274039000700287013000700294#VN10.03 347#SL104D#895.6#^214#15000#Vi?t#Slam Dunk#Truyn tranh#Takehiko Inoue ; Nga Ph ng dch#T.29#Ti nng tim n#Takehiko Inoue#Nga Phng#^aH. ; Hi Phng#^aTh ng tn ; Nxb. Hi Phng#2010#^a182tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn# Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung#263879## 00616000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020010000410030013000510070033000640220005000972210018001020050 01500120006001100135008001700146009002900163010000500192011001500197012002200212 019001400234020001800248020000900266020001300275039000700288013000700295#VN10.03 348#15000#Vi?t#SL104D#895.6#^214#Slam Dunk#Truyn tranh#Takehiko Inoue ; Nga Ph ng dch#T.30#Sinh mnh cu th#Takehiko Inoue#Nga Phng#^aH. ; Hi Phng#^aTh ng tn ; Nxb. Hi Phng#2010#^a182tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn #Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung#263880## 00638000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020010000410030013000510070033000640220005000972210040001020050 01500142006001100157008001700168009002900185010000500214011001500219012002200234 019001400256020001800270020000900288020001300297039000700310013000700317#VN10.03 349#15000#Vi?t#SL104D#895.6#^214#Slam Dunk#Truyn tranh#Takehiko Inoue ; Nga Ph ng dch#T.31#Cu lc b bng r trng cp 3 Shohoku#Takehiko Inoue#Nga Phng #^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2010#^a182tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung#263881## 00636000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530290005000660070043000710220005001140080 01700119009002900136010000500165011001500170012002300185020001800208020000900226 02000130023500500150024800600080026300600110027103900070028201300070028901900140 0296#VN10.03350#15000#Vi?t#H450T#895.6#^214#H thin nga#Truyn tranh#Swan#Kyok o Ariyoshi ; Dch: T Ngc, Vng Quc#T.11#^aHi Phng ; H.#^aNxb. Hi Phng ; Thng tn#2010#^a180tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Nht Bn# Truyn tranh#Kyoko Ariyoshi#T Ngc#Vng Quc#P.Dung#263882#Dch Nht Bn## 00636000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530290005000660070043000710220005001140080 01700119009002900136010000500165011001500170012002300185020001800208020000900226 02000130023500500150024800600080026300600110027103900070028201900140028901300070 0303#VN10.03351#15000#Vi?t#H450T#895.6#^214#H thin nga#Truyn tranh#Swan#Kyok o Ariyoshi ; Dch: T Ngc, Vng Quc#T.12#^aHi Phng ; H.#^aNxb. Hi Phng ; Thng tn#2010#^a180tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Nht Bn# Truyn tranh#Kyoko Ariyoshi#T Ngc#Vng Quc#P.Dung#Dch Nht Bn#263883## 00638000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530290005000660070044000710220005001150080 01700120009002900137010000500166011001500171012002300186020001800209020000900227 02000130023600500150024900600080026400600120027203900070028401900140029101300070 0305#VN10.03352#15000#Vi?t#H450T#895.6#^214#H thin nga#Truyn tranh#Swan#Kyok o Ariyoshi ; Dch: T Ngc, Minh Nguyt#T.15#^aHi Phng ; H.#^aNxb. Hi Phng ; Thng tn#2010#^a180tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#Kyoko Ariyoshi#T Ngc#Minh Nguyt#P.Dung#Dch Nht Bn#263884## 00638000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530290005000660070044000710220005001150080 01700120009002900137010000500166011001500171012002300186020001800209020000900227 02000130023600500150024900600080026400600120027203900070028401900140029101300070 0305#VN10.03353#15000#Vi?t#H450T#895.6#^214#H thin nga#Truyn tranh#Swan#Kyok o Ariyoshi ; Dch: T Ngc, Minh Nguyt#T.16#^aHi Phng ; H.#^aNxb. Hi Phng ; Thng tn#2010#^a180tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#Kyoko Ariyoshi#T Ngc#Minh Nguyt#P.Dung#Dch Nht Bn#263885## 00638000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530290005000660070044000710220005001150080 01700120009002900137010000500166011001500171012002300186020001800209020000900227 02000130023600500150024900600080026400600120027203900070028401900140029101300070 0305#VN10.03354#15000#Vi?t#H450T#895.6#^214#H thin nga#Truyn tranh#Swan#Kyok o Ariyoshi ; Dch: T Ngc, Minh Nguyt#T.17#^aHi Phng ; H.#^aNxb. Hi Phng ; Thng tn#2010#^a180tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#Kyoko Ariyoshi#T Ngc#Minh Nguyt#P.Dung#Dch Nht Bn#263886## 00638000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530290005000660070044000710220005001150080 01700120009002900137010000500166011001500171012002300186020001800209020000900227 02000130023600500150024900600080026400600120027203900070028401900140029101300070 0305#VN10.03355#15000#Vi?t#H450T#895.6#^214#H thin nga#Truyn tranh#Swan#Kyok o Ariyoshi ; Dch: T Ngc, Minh Nguyt#T.18#^aHi Phng ; H.#^aNxb. Hi Phng ; Thng tn#2010#^a180tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Nht Bn #Truyn tranh#Kyoko Ariyoshi#T Ngc#Minh Nguyt#P.Dung#Dch Nht Bn#263887## 00613000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070039000700220004001090080017001130090 02900130010000500159011001500164020001800179020000900197020001300206005001200219 006000700231006001100238039000700249019001400256012002200270013000700292#VN10.03 356#15000#Vi?t#C450N#895.6#^214#C nng qun gia#Truyn tranh#Mizuto Aqua ; Dc h: H Kim, Anh Phng#T.6#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2010#^a1 82tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mizuto Aqua#H Kim#Anh Phn g#P.Dung#Dch Nht Bn#Dnh cho la tui 13+#263888## 00613000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070039000700220004001090080017001130090 02900130010000500159011001500164020001800179020000900197020001300206005001200219 006000700231006001100238039000700249019001400256012002200270013000700292#VN10.03 357#15000#Vi?t#C450N#895.6#^214#C nng qun gia#Truyn tranh#Mizuto Aqua ; Dc h: H Kim, Anh Phng#T.7#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2010#^a1 82tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mizuto Aqua#H Kim#Anh Phn g#P.Dung#Dch Nht Bn#Dnh cho la tui 13+#263889## 00613000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070039000700220004001090080017001130090 02900130010000500159011001500164020001800179020000900197020001300206005001200219 006000700231006001100238039000700249019001400256012002200270013000700292#VN10.03 358#15000#Vi?t#C450N#895.6#^214#C nng qun gia#Truyn tranh#Mizuto Aqua ; Dc h: H Kim, Anh Phng#T.8#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2010#^a1 82tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mizuto Aqua#H Kim#Anh Phn g#P.Dung#Dch Nht Bn#Dnh cho la tui 13+#263890## 00613000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070039000700220004001090080017001130090 02900130010000500159011001500164020001800179020000900197020001300206005001200219 006000700231006001100238039000700249019001400256012002200270013000700292#VN10.03 359#15000#Vi?t#C450N#895.6#^214#C nng qun gia#Truyn tranh#Mizuto Aqua ; Dc h: H Kim, Anh Phng#T.9#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2010#^a1 82tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mizuto Aqua#H Kim#Anh Phn g#P.Dung#Dch Nht Bn#Dnh cho la tui 13+#263891## 00614000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070039000700220005001090080017001140090 02900131010000500160011001500165020001800180020000900198020001300207005001200220 006000700232006001100239039000700250019001400257012002200271013000700293#VN10.03 360#15000#Vi?t#C450N#895.6#^214#C nng qun gia#Truyn tranh#Mizuto Aqua ; Dc h: H Kim, Anh Phng#T.10#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2010#^a 182tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mizuto Aqua#H Kim#Anh Ph ng#P.Dung#Dch Nht Bn#Dnh cho la tui 13+#263892## 00545000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020017000570030016000740070067000900080005001570090 01900162010000500181011001500186005001600201005001500217005001600232005001700248 039000700265013000700272#VN10.03362#VN10.03363#28000#Vi?t#M501T#895.9223008#^21 4#Ma trng khuyt#Tp truyn ngn# Th Hin Ho, L nh Trng, Trn Quc C ng, Hunh Thch Tho#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a183tr.^b19cm# Th Hin Ho #L nh Trng#Trn Quc Cng#Hunh Thch Tho#P.Dung#263893## 00626000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820012000418080005000530020028000580030016000860070047001020080005001490090 01900154010000500173011001500178020001700193020000900210020001200219005001200231 005001700243005001300260005001200273005001300285039000700298013000700305#VN10.03 364#VN10.03365#28000#Vi?t#NG452N#895.9223008#^214#Ngi nh vng gia bn sng#T p truyn ngn#Nguyn Kin, Nguyn Bi Nhin, Ng Ngc Bi...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a186tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Nguyn Kin#Nguy n Bi Nhin#Ng Ngc Bi#Ng Vn Ph#Nguyn M N#P.Dung#263894## 00607000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820012000428080005000540020010000590030016000690070047000850080005001320090 01900137010000500156011001500161020001700176020000900193020001200202005001600214 005001400230005001200244005001300256005001000269039000700279013000700286#VN10.03 367#VN10.03366#32000#Vi?t#GI-400H#895.9223008#^214#Gi hoang#Tp truyn ngn#B i Th Nh Lan, Trn Kim Trc, L Anh Minh...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a194t r.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Bi Th Nh Lan#Trn Kim Trc#L Anh Minh# Bch thu#Thng Sc#P.Dung#263895## 00529000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010014000560020020000700030016000900070014001060080 00500120009001900125010000500144011001500149015003500164020001700199020000900216 020001200225039000700237013000700244#VN10.03368#VN10.03369#50000#Vi?t#CH309T#89 5.92234#^214#Trnh Vn Tc#Chiu trn bn cng#Tp truyn ngn#Trnh Vn Tc#^aH .#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a279tr.^b19cm#Tn sch ngoi ba: Chiu bn cng#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung#263896## 00642000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440010010000490020022000590070010000810080005000910090019000960100 00500115011001500120021020600135020001700341020000900358020000700367039000700374 013000700381#VN10.03370#VN10.03371#Vi?t#K600N#895.922803#^214#V T Nam#K nim dc ng vn#V T Nam#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a347tr.^b19cm#Gm 54 bi v it ghi li nhng k nim ca tc gi qua 60 nm hot ng vn hc, c bit l nhng s kin vn hc quan trng, chn dung cc nh th, nh vn v bc ng c a tc gi t tui 20 n tui 79#Vn hc hin i#Vit Nam#Hi c#P.Dung#263897 ## 00479000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420010017000470020015000640030018000790070017000970080005001140090 01900119010000500138011001500143020001700158020000900175020001200184020000300196 039000700199013000700206#VN10.03372#VN10.03373#Vi?t#H100N#895.9228#^214#Nguyn H uy Tng#H Ni du xa#Tuyn truyn & k#Nguyn Huy Tng#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2010#^a643tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#K#P.Dung#263898## 00451000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200090 00308080005000390010013000440020019000570030012000760070013000880080005001010090 01900106010000500125011001500130020001700145020000900162020001200171039000700183 013000700190#VN10.03374#85000#Vi?t#NH556N#895.9223#^214# c Thnh#Nhng nm thng y#Tiu thuyt# c Thnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a335tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#P.Dung#263899## 00454000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820010000428080005000520010016000570020015000730030012000880070016001000080 00500116009001900121010000500140011001500145020001700160020000900177039000700186 013000700193#VN10.03375#VN10.03376#55000#Vi?t#GI-400C#895.92234#^214# Th Hi n Ho#Gi chuyn ma#Tiu thuyt# Th Hin Ho#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a 298tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#P.Dung#263900## 00621000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820012000418080005000530020020000580030016000780070047000940080005001410090 01900146010000500165011001500170020001700185020000900202020001200211005001400223 005001700237005001200254005001600266039000700282013000700289005001100296#VN10.03 377#VN10.03378#32000#Vi?t#TH561C#895.9223008#^214#Thng cnh hoa sim#Tp truy n ngn#Phan Thanh, Nguyn c Thin, Phm Vn Thu...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#20 10#^a203tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Phm Vn Thu#Nguyn c Thin#Thi B Tn#Phm Thi Qunh#P.Dung#263901#Phan Thanh## 00631000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820012000418080005000530020019000580030016000770070054000930080005001470090 01900152010000500171011001500176020001700191020000900208020001200217005001800229 005001500247005001600262005001700278005000800295039000700303013000700310#VN10.03 379#VN10.03380#28000#Vi?t#TR121G#895.9223008#^214#Trn gian bin ci#Tp truyn ngn#Sng Nguyt Minh, o Quang Thp, Phm Thi Qunh...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a182tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Sng Nguyt Minh# o Quang Thp#Phm Thi Qunh#Nguyn nh Tng#V Oanh#P.Dung#263902## 00587000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020015000570030011000720070039000830080005001220090 01900127010000500146011001500151020001700166020000900183020000700192005000700199 005001100206005001600217005000700233005001900240039000700259013000700266#VN10.03 381#VN10.03382#32000#Vi?t#T600P#895.9228403#^214#T ph bi i#Tp bt k# C hu, Mai Phng, Nguyn Gia Nng...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a202tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Bt k# Chu#Mai Phng#Nguyn Gia Nng#V Th#Phan Th Ngc ip#P.Dung#263903## 00589000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820012000418080005000530020020000580030016000780070035000940080005001290090 01900134010000500153011001500158020001700173020000900190020001200199005000800211 005000800219005001400227005000800241005001200249039000700261013000700268#VN10.03 383#VN10.03384#28000#Vi?t#NG558#895.9223008#^214#Ngi n b s ma#Tp truy n ngn#Hu c, S Hng, Hong Ngc H...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a182tr.^ b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hu c#S Hng#Hong Ngc H#Tho S a#Nguyn Tun#P.Dung#263904## 00622000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820012000418080005000530020030000580030016000880070046001040080005001500090 01900155010000500174011001500179020001700194020000900211020001200220005001400232 005001700246005001000263005001100273005001000284039000700294013000700301#VN10.03 385#VN10.03386#28000#Vi?t#NH556N#895.9223008#^214#Nhng ngi mang i mt bun #Tp truyn ngn# Hong Diu, Nguyn Xun Hng, Thng Sc...#^aH.#^aNxb. Hi N h vn#2010#^a186tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn# Hong Diu#N guyn Xun Hng#Thng Sc#Trn Chin#Qu Hng#P.Dung#263905## 00457000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010016000550020012000710030004000830070016000870080 00500103009001900108010000500127011001500132020001700147020000900164020000400173 039000700177013000700184#VN10.03387#VN10.03388#45000#Vi?t#M501H#895.92214#^214# Phm Quang Hun#Ma hoa go#Th#Phm Quang Hun#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a2 16tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#263906## 00449000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010014000560020008000700030004000780070014000820080 00500096009001900101010000500120011001400125020001700139020000900156020000400165 039000700169013000700176#VN10.03390#VN10.03389#25000#Vi?t#TR462V#895.92214#^214 #Triu Kim Vn#Tri v#Th#Triu Kim Vn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a87tr.^b1 9cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#263907## 00453000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010009000550020023000640030004000870070009000910080 00500100009001900105010000500124011001400129020001700143020000900160020000400169 039000700173013000700180#VN10.03391#VN10.03392#32000#Vi?t#NH311#895.9221#^214# Vnh Ho#Nhn i bng tri tim#Th#Vnh Ho#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a99tr .^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#263908## 00465000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010017000540020019000710030004000900070017000940080 00500111009001900116010000500135011001500140020001700155020000900172020000400181 039000700185013000700192#VN10.03393#VN10.03394#32000#Vi?t#121T#895.9221#^214#P hm Xun Trng#n tng trong ti#Th#Phm Xun Trng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn# 2010#^a125tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#263909## 00440000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010010000540020008000640030004000720070010000760080 00500086009001900091010000500110011001500115020001700130020000900147020000400156 039000700160013000700167#VN10.03395#VN10.03396#25000#Vi?t#203D#895.9221#^214# ng Tin#n Du#Th#ng Tin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a145tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#263910## 00462000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010017000540020016000710030004000870070017000910080 00500108009001900113010000500132011001500137020001700152020000900169020000400178 039000700182013000700189#VN10.03397#VN10.03398#32000#Vi?t#B254C#895.9221#^214#P hm Xun Trng#Bn chun chun#Th#Phm Xun Trng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#201 0#^a117tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#263911## 00453000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820009000428080005000510010015000560020010000710030004000810070015000850080 00500100009001900105010000500124011001400129020001700143020000900160020000400169 039000700173013000700180#VN10.03399#VN10.03400#30000#Vi?t#GI-435H#895.9221#^214 #ng Phi Khanh#Git hin#Th#ng Phi Khanh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a54tr .^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#263912## 00436000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420010017000470020006000640030004000700070017000740080005000910090 01900096010000500115011001800120020001700138020000900155020000400164039000700168 013000700175#VN10.03402#VN10.03401#Vi?t#CH309#895.9221#^214#Nguyn Tin Lng#Chi u#Th#Nguyn Tin Lng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a174tr.^b15x16cm#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#P.Dung#263913## 00459000000000253000450002600110000001400080001101900050001918100070002408200100 00318080005000410010013000460020025000590030012000840070013000960080005001090090 01900114010000500133011001500138020001700153020000900170020001200179039000700191 013000700198#VN10.03403#110000#Vi?t#NH556B#895.92234#^214# c Thnh#Nhng b c ngot lch s#Tiu thuyt# c Thnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a451tr.^ b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#P.Dung#263914## 00451000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020013000550030004000680070014000720080005000860090 01900091010000500110011001400115001001400129020001700143020000900160020000400169 039000500173013000700178#VV10.12103#VV10.12104#45000#Vi?t#M551T#895.92214#^214# Ma thng ba#Th#o Quc Minh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a79tr.^b21cm#o Qu c Minh#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#263915## 00481000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020021000540030004000750070015000790080005000940090 01900099010000500118011003500123001001500158020001700173020000900190020000400199 039000500203013000700208#VV10.12106#VV10.12105#45000#Vi?t#M458T#895.9221#^214#M t thong hng xa#Th#Nguyn Duy Yn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a195tr., 1t r. nh chn dung^b21cm#Nguyn Duy Yn#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#263916# # 00413000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020004000430030004000470070011000510080005000620090019000670100 00500086011001500091001001100106020001700117020000900134020000400143039000500147 013000700152#VV10.12107#35000#Vi?t#NH460#895.9221#^214#Nh#Th#Cao Phng#^aH.# ^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a139tr.^b21cm#Cao Phng#Vn hc hin i#Vit Nam#Th# Thu#263917## 00469000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020013000540030004000670070013000710080005000840090 01900089010000500108011003500113001001300148020001700161020000900178020000400187 039000500191013000700196#VV10.12108#VV10.12109#40000#Vi?t#M501H#895.9221#^214#M a hoa nhn#Th#on Kim Vn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a179tr., 1tr. nh ch n dung^b20cm#on Kim Vn#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu#263918## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100050 00340820010000398080005000490020005000540030016000590070013000750080005000880090 01900093010000500112011001500117001001300132013000700145020001700152020000900169 020001200178039000500190#VV10.12110#VV10.12111#30000#Vi?t#J309#895.92234#^214#J iji#Tp truyn ngn#H Minh Long#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a179tr.^b20cm#H Minh Long#263919#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu## 00479000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020022000550030012000770070015000890080005001040090 01900109010000500128011001500133001001500148013000700163020001700170020000900187 020001200196039000500208#VV10.12112#VV10.12113#44000#Vi?t#N106C#895.92234#^214# Nng Cng n Ngc Vn#Tiu thuyt#Ng Vit Trng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a 287tr.^b21cm#Ng Vit Trng#263920#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Thu## 00805000000000361000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820012000418080005000530020024000580030063000820070083001450080005002280090 04400233010000500277011001500282005001200297005000900309005001300318005000800331 00500080033900500120034700500090035901300070036802000170037502000090039202000120 0401039000500413005001200418005001300430#VV10.12114#VV10.12115#125000#Vi?t#V115 M#895.9223408#^214#Vn mi 5 nm 2006-2010#Hp tuyn vn xui ca tc gi mi v tc gi ang c mm m#Bo Ninh, Bi Ngc Tn, D Ngn... ; H Anh Thi tuyn ; V minh ho: Kim Dun ...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho ng A#20 10#^a590tr.^b24cm#H Anh Thi#Bo Minh#Bi Ngc Tn#D Ngn#on L# Tr Dng# Kim Dun#263921#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#L Minh Hi#V Xun H on## 00836000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020018000390290023000570070065000800220004001450050012001490050 01700161005001300178005001700191008001800208009003500226010000500261011001400266 02101570028002000210043702000140045803900050047201300070047702000090048400500170 0493#VV10.12116#14000#Vi?t#TH250G#001#^214#Th gii tri thc#The world of knowl edge#B.s.: ng Vn T, Nguyn Th Tuyt (ch.b.), Nguyn c Ngha...#T.3#ng V n T#Nguyn Th Tuyt#L Trung Hoa#Nguyn Vn Dng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2007#^a96tr.^b24cm#Cung cp cc kin thc v th gii t nhin, lch s v s kin, vn minh th gii c i, c th con ngi v bnh tt, ng thc vt, khoa hc k thut...#Khoa hc thng thc#Sch song ng#Thu #263922#Tri thc#Nguyn c Ngha## 00854000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020018000390290023000570070065000800220004001450050012001490050 01700161005001700178005001300195008001800208009003500226010000500261011001400266 02101750028002000210045502000140047603900050049001300070049500500170050202000090 0519#VV10.12117#14000#Vi?t#TH250G#001#^214#Th gii tri thc#The world of knowl edge#B.s.: ng Vn T, Nguyn Th Tuyt (ch.b.), Nguyn c Ngha...#T.4#ng V n T#Nguyn Th Tuyt#Nguyn c Ngha#L Trung Hoa#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2007#^a96tr.^b24cm#Cung cp cc kin thc tng quan v th gii t nhin, lch s v s kin lch s, vn minh th gii c i, c th con ngi v bnh tt, ng thc vt, khoa hc k thut...#Khoa hc thng thc #Sch song ng#Thu#263923#Nguyn Vn Dng#Tri thc## 00854000000000325000450002600110000001900050001118100070001608200040002380800050 00270140007000320020018000390290023000570070065000800220004001450050012001490050 01700161005001300178005001700191008001800208009003500226010000500261011001400266 02101750028002000210045502000140047603900050049001300070049500500170050202000090 0519#VV10.12118#Vi?t#TH250G#001#^214#14000#Th gii tri thc#The world of knowl edge#B.s.: ng Vn T, Nguyn Th Tuyt (ch.b.), Nguyn c Ngha...#T.5#ng V n T#Nguyn Th Tuyt#L Trung Hoa#Nguyn Vn Dng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2007#^a96tr.^b24cm#Cung cp cc kin thc tng quan v th gii t nhin, lch s v s kin lch s, vn minh th gii c i, c th con ngi v bnh tt, ng thc vt, khoa hc k thut...#Khoa hc thng thc #Sch song ng#Thu#263924#Nguyn c Ngha#Tri thc## 00764000000000289000450002600110000001900050001118100070001608200100002380800050 00330020023000380030020000610070049000810080005001300090031001350100005001660110 01500171005001400186005001500200005001500215005001400230005001700244013000700261 021018400268020000800452020000900460039000500469#VV10.12119#Vi?t#NG107T#340.0959 7#^214#Ngnh t php Vit Nam#Giai on 2005-2010#H Hng Cng, Trn Vn Qung, Dng ng Hu...#^aH.#^aTp ch Dn ch v Php lut#2010#^a200tr.^b24cm#H H ng Cng#Trn Vn Qung#Dng ng Hu#L Thnh Long#Hong Phc Hip#263925#Tp hp cc bi vit v truyn thng 65 nm xy dng v pht trin ca ngnh T ph p Vit Nam. Nhng hot ng v thnh tch m ngnh t c trong nhng nm v a qua, t 2005-2010#T php#Vit Nam#Thu## 00839000000000325000450002600110000001900050001118100070001608200040002380800050 00270140007000320020018000390290023000570070065000800220004001450050012001490050 01700161005001300178005001700191008001800208009003500226010000500261011001500266 02101590028102000210044002000140046103900050047501300070048000500170048702000090 0504#VV10.12120#Vi?t#TH250G#001#^214#19500#Th gii tri thc#The world of knowl edge#B.s.: ng Vn T, Nguyn Th Tuyt (ch.b.), Nguyn c Ngha...#T.8#ng V n T#Nguyn Th Tuyt#L Trung Hoa#Nguyn Vn Dng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2007#^a104tr.^b24cm#Cung cp cc kin thc phong ph v cc lnh vc khc nhau nh: th gii t nhin, vn minh th gii c i, vn h o ngh thut cc nc, khoa hc k thut...#Khoa hc thng thc#Sch song ng# Thu#263926#Nguyn c Ngha#Tri thc## 00862000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200040 00348080005000380140007000430020018000500290023000680070065000910220004001560050 01200160005001700172005001300189005001700202008001800219009003500237010000500272 01100150027702101590029202000210045102000140047203900050048601300070049100500170 0498020000900515#VV10.12121#VV10.12122#Vi?t#TH250G#001#^214#19500#Th gii tri thc#The world of knowledge#B.s.: ng Vn T, Nguyn Th Tuyt (ch.b.), Nguyn c Ngha...#T.9#ng Vn T#Nguyn Th Tuyt#L Trung Hoa#Nguyn Vn Dng#^aTp . H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2007#^a104tr.^b24cm#Cung cp c c kin thc phong ph v cc lnh vc khc nhau nh: th gii t nhin, vn minh th gii c i, vn ho ngh thut cc nc, khoa hc k thut...#Khoa hc th ng thc#Sch song ng#Thu#263927#Nguyn c Ngha#Tri thc## 00939000000000337000450002600110000002600110001118100070002208200040002980800050 00330140007000380190005000450020018000500290023000680070065000910220005001560050 01200161005001700173005001300190005001700203008001800220009003500238010000500273 01100150027802102350029302000210052802000140054903900050056301300070056800500170 0575020000900592#VV10.12123#VV10.12124#TH250G#001#^214#19500#Vi?t#Th gii tri thc#The world of knowledge#B.s.: ng Vn T, Nguyn Th Tuyt (ch.b.), Nguyn c Ngha...#T.10#ng Vn T#Nguyn Th Tuyt#L Trung Hoa#Nguyn Vn Dng#^aT p. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2007#^a104tr.^b24cm#Cung cp c c kin thc tng quan v cc lnh vc khc nhau nh: a ch mt s nc trn t h gii, th gii t nhin, c th con ngi, sc kho v bnh l, khoa hc k t hut, cc thm ho v cc kin thc chung v nhng lnh vc khc#Khoa hc thng thc#Sch song ng#Thu#263928#Nguyn c Ngha#Tri thc## 00728000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00411810006000460820006000528080005000580020025000630290040000880070016001280080 00500144009002000149010000500169011001600174001001600190004003900206013000700245 020000600252020001000258020001100268020001800279039000500297021011200302#VV10.12 125#VV10.12127#VV10.12126#180000#Vi?t#T550#610.3#^214#T in y hc Anh - Vit #English - Vietnamese medical dictionary#Bi Khnh Thun#^aH.#^aT in Bch kho a#2010#^a1187tr.^b21cm#Bi Khnh Thun#Ti bn ln th 2 c sa cha, b sung#26 3929#Y hc#Ting Anh#Ting Vit#T in thut ng#Thu#Gii thiu cc thut ng y hc bng ting Anh chuyn sang ting Vit, c sp xp theo th t ch ci t A - Z## 00702000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820009000518080005000600020028000650070027000930080005001200090 02000125010000500145011001500150005001600165001001000181013000700191021017000198 020001100368020000900379020001900388039000500407#VV10.12128#VV10.12130#VV10.1212 9#68000#Vi?t#V308N#495.9223#^214#Vit ng tinh ngha t in#Long in, Nguyn Vn Minh#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a463tr.^b20cm#Nguyn Vn Minh#Long in# 263930#Tp hp 300 mc t gn ngha nhng t trong mt mc c nhiu ngha ging nhau, ng thi cng c nhng ngha rt khc nhau gip bn c ni v s dng ng t ting Vit#Ting Vit#Ngn ng#T in gii ngha#Thu## 00860000000000301000450002600110000001900050001118100060001608200090002280800050 00310020025000360070063000610080005001240090020001290100005001490110015001540150 09100169005001700260005001400277005001300291005001100304005001300315013000700328 021018900335020000800524020001100532020001000543039000500553#VV10.12131#Vi?t#30 1C#915.9741#^214#a ch huyn Lang Chnh#B.s.: Mai Th Hng Hi (ch.b.), L Vn Trng, Ng Xun Sao...#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a831tr.^b24cm#TTS ghi: Huyn u - Hi ng nhn dn - U ban nhn dn huyn Lang Chnh - Tnh Thanh Ho #Mai Th Hng Hi#L Vn Trng#Ng Xun Sao#L S Gio#Mai Vn Tng#263931#Khc ho din mo, c trng, sc thi ca vng t v con ngi Lang Chnh t a l t nhin, a l hnh chnh n din trnh lch s v din mo kinh t, vn ho , x hi ca a phng#a ch#Lang Chnh#Thanh Ho#Thu## 00989000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020072000550070083001270080005002100090020002150100 00500235011001500240015005700255005001900312005001600331005002200347005001500369 01300070038402102300039102000110062102000070063202000070063902000120064603900050 0658#VV10.12132#VV10.12133#40000#Vi?t#NH556B#307.7401#^214#Nhng bin i tm l ca c dn vng ven trong qu trnh th ho#Phan Th Mai Hng (ch.b.), L Th Thu Thu, Nguyn Th Phng Hoa, Th L Hng#^aH.#^aT in Bch khoa# 2010#^a338tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Tm l hc#Pha n Th Mai Hng#L Th Thu Thu#Nguyn Th Phng Hoa# Th L Hng#263932#Tm hiu thc trng v s bin i mt s mt trong i sng tm l ca c dn vng ven c th ho. Nghin cu tc ng ca qu trnh th ho i vi tm l ca ngi dn ven di gc x hi hc v kinh t hc# th ho#Tm l#C dn#Vng ven #Thu## 01321000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020041000530030116000940070054002100080005002640090 02000269010000500289011001500294015007800309005001400387005001400401005001300415 00500140042800500130044201300070045502104380046202000070090002000080090702000170 0915020001100932020001100943039000500954#VV10.12134#VV10.12135#50000#Vi?t#PH561 P#300.72#^214#Phng php nghin cu x hi v lch s#Gio trnh mn hc "Phn g php lun nghin cu x hi" chng trnh o to sau i hc lin ngnh khoa hc x hi#Bi Th Cng (ch.b.), Kin Cng, Minh Khu...#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a411tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Pht trin bn vng vng Nam B#Bi Th Cng# Kin Cng# Minh Khu# Thin K nh#L Minh Tin#263933#Trnh by mt s ni dung lin quan n cch hiu v khoa hc, loi hnh nghin cu, mi quan h gia l thuyt v thc nghim trong nghi n cu x hi. Gii thiu mt s khi nim, cch trin khai t tng n o l ng. Trnh by tng quan v lch s ca s hc xt v mt phng php nghin cu . Gii thiu v hai phng php thu thp d liu ch yu trong nghin cu x hi v hng dn cch vit bo co cho mt cng trnh khoa hc#X hi#Lch s#Ph ng php lun#Nghin cu#Gio trnh#Thu## 00586000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200040 00358080005000390020018000440070015000620080005000770090020000820100005001020110 01500107001001500122013000700137021015700144020000900301020000800310020000900318 039000500327#VV10.12136#VV10.12137#Vi?t#GI-108D#241#^214#Gio dc nhn bn#Nguy n Hu Tn#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a203tr.^b21cm#Nguyn Hu Tn#263934#Kh o st v gio dc, rn luyn cc c tnh t nhin ca con ngi m Cng ng Va tican II cp ti khi bn v vic hun luyn tu c cho cc chng sinh#Gio d c#o c#o Kit#Thu## 01045000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020074000500070061001240080005001850090020001900100 00500210011001500215015006500230005001400295005001900309005001500328005001800343 00500150036101300070037602102720038302000190065502000220067403900050069602000180 0701#VV10.12138#VV10.12139#20000#Vi?t#CH312S#382#^214#Chnh sch cnh tranh ca Lin minh Chu u trong bi cnh pht trin mi#ng Minh c (ch.b.), Nguyn Q uang Thun, Trnh Th Hin...#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a215tr.^b20cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Chu u#ng Minh c#Nguyn Quang Thun#Trnh Th Hin#Nguyn Xun Trung#Ng Ch Nguyn#263935#Trnh by t ng quan qu trnh hnh thnh v pht trin chnh sch cnh tranh ca Lin minh C hu u. Phn tch nhng yu t tc ng n vic iu chnh chnh sch cnh tran h v ni dung iu chnh chnh sch. Hp tc quc t v chnh sch cnh tranh c a Lin minh Chu u#Thng mi quc t#Chnh sch cnh tranh#Thu#Lin minh Chu u## 00775000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200040 00348080005000380010013000430020028000560070041000840220004001252210014001290080 00500143010000500148011001500153006001700168013000700185005001300192021024800205 020000900453020000900462039000500471019000900476#VV10.12140#VV10.12141#Vi?t#NH55 6N#234#^214#Rahner, Karl#Nhng nn tng c tin Kit#Karl Rahner ; Nguyn Lut K hoa bin dch#T.1#Nhn hc Kit#^aH.#2010#^a293tr.^b23cm#Nguyn Lut Khoa#263936 #Rahner, Karl#Trnh by mt s vn nn tng v Kit hc v nhn hc Kit. t hc v s v ca c Kit. Tri thc v Thin Cha. c tin, t tng ca con ng i trong o Thin Cha. Kh nng ca con ngi v mi lin quan gia t tng c a con ngi vi Cha#o Kit#Nhn hc#Thu#dch Anh## 01054000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020044000530030023000970070065001200080005001850090 02000190010000500210011001500215015006800230013000700298005001800305005001200323 00500220033500500140035700500160037102102590038702000190064602000130066502000100 0678020001100688039000500699#VV10.12142#VV10.12143#25000#Vi?t#H466T#338.951#^21 4#Hp tc vng Chu Giang m rng Trung Quc#Hin trng v tc ng#Nguyn Xun Cng (ch.b.), Minh Cao, Nguyn Th Phng Hoa...#^aH.#^aT in Bch khoa#2 010#^a214tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Trun g Quc#263937#Nguyn Xun Cng# Minh Cao#Nguyn Th Phng Hoa#Chu Thu Lin# Bi Thanh Hng#Gii thiu qu trnh hnh thnh v pht trin vng Chu Giang m rng Trung Quc. Quan h hp tc vng Chu Giang m rng v cc tng trng mi g ia Trung Quc v ASEAN. Nhng nhn nh v hp tc vng Chu Giang m rng v b i hc kinh nghim i vi Vit Nam#Hp tc pht trin#Vng kinh t#Chu Giang#Tru ng Quc#Thu## 00510000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020026000410220004000672210039000710080005001100090011001150100 00500126011001400131012002800145020000800173020000700181020000900188020001400197 013000700211039000500218020000900223#VV10.12144#6000#Vi?t#CH502B#372.21#^214#Ch un b cho b vo lp 1#T.1#Lm quen vi ch ci: Tp t, tp vit#^aH.#^aM thu t#2010#^a23tr.^b24cm#T sch Abc. B vo lp mt#Ch ci#Tp t#Tp vit#Sch m u gio#263938#Thu#Mu gio## 00508000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020026000410220004000672210038000710080005001090090011001140100 00500125011001400130012002800144020000700172020000700179020000900186020001400195 013000700209039000500216020000900221#VV10.12145#6000#Vi?t#CH502B#372.21#^214#Ch un b cho b vo lp 1#T.2#Lm quen vi ch s: Tp t, tp vit#^aH.#^aM thu t#2010#^a23tr.^b24cm#T sch Abc. B vo lp mt#Ch s#Tp t#Tp vit#Sch mu gio#263939#Thu#Mu gio## 00411000000000241000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400220004000560080005000600090011000650100005000760110 01400081012002800095020001100123020000900134020001400143013000700157039000500164 #VV10.12146#6000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t ch 1#T.1#^aH.#^aM thut#201 0#^a23tr.^b24cm#Luyn vit theo mu ch mi#Tp t ch#Mu gio#Sch mu gio#26 3940#Thu## 00411000000000241000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400220004000560080005000600090011000650100005000760110 01400081012002800095020001100123020000900134020001400143013000700157039000500164 #VV10.12147#6000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t ch 1#T.2#^aH.#^aM thut#201 0#^a23tr.^b24cm#Luyn vit theo mu ch mi#Tp t ch#Mu gio#Sch mu gio#26 3941#Thu## 00440000000000253000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020010000400030023000500220004000730080005000770090011000820100 00500093011001400098012002800112020001100140020000900151020001400160039000500174 013000700179#VV10.12148#6000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t#Dnh cho b 4 - 5 tui#T.1#^aH.#^aM thut#2008#^a23tr.^b24cm#T sch Abc. B vo lp mt#Tp t ch#Mu gio#Sch mu gio#thu#263942## 00393000000000229000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400080005000580090011000630100005000740110014000790120 02800093013000700121020000700128020001400135039000500149020000900154#VV10.12149# 6000#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t nt c bn#^aH.#^aM thut#2010#^a23tr.^b24c m#T sch Abc. B vo lp mt#263943#Tp t#Sch mu gio#Thu#Mu gio## 00415000000000241000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020022000400220004000620080005000660100005000710110014000760120 02800090013000700118020001100125020000900136020001400145039000500159020000900164 #VV10.12150#6000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t v ghp vn#T.1#^aH.#2010#^a2 3tr.^b24cm#T sch Abc. B vo lp mt#263944#Tp t ch#Ghp vn#Sch mu gio# Thu#Mu gio## 00387000000000229000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400220004000610080005000650100005000700110014000750120 02800089013000700117020000500124020000900129020001400138039000500152#VV10.12151# 6500#Vi?t#B200L#372.21#^214#B lm quen vi ton#T.2#^aH.#2010#^a23tr.^b24cm#T sch Abc. B vo lp mt#263945#Ton#Mu gio#Sch mu gio#Thu## 00578000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020051000520030021001030070013001240080005001370090 01100142010000500153011001500158012005900173020000900232020000800241020000700249 020001200256006000800268039000500276013000700281#VV10.12153#VV10.12152#40000#Vi ?t#C101C#372.21#^214#Cc cu chuyn v tr chi nng cao ch s o c#Pht tri n ch s MQ#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2010#^a128tr.^b25cm#Pht trin 5QA+. B i dng ch s tr tu tng hp cho tr#Gio dc#o c#Tr em#Truyn ngn#Tu Vn#Thu#263946## 00580000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020052000520030021001040070013001250080005001380090 01100143010000500154011001500159012005900174020000900233020000900242020000700251 020001200258006000800270039000500278013000700283#VV10.12154#VV10.12155#40000#Vi ?t#C101C#372.21#^214#Cc cu chuyn v tr chi nng cao ch s sc kho#Pht tr in ch s HQ#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2010#^a128tr.^b25cm#Pht trin 5QA+. Bi dng ch s tr tu tng hp cho tr#Gio dc#Sc kho#Tr em#Truyn ngn#T u Vn#Thu#263947## 00580000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020052000520030021001040070013001250080005001380090 01100143010000500154011001500159012005900174020000900233020000900242020000700251 020001200258006000800270039000500278013000700283#VV10.12156#VV10.12157#40000#Vi ?t#C101C#372.21#^214#Cc cu chuyn v tr chi nng cao ch s sng to#Pht tr in ch s CQ#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2010#^a128tr.^b25cm#Pht trin 5QA+. Bi dng ch s tr tu tng hp cho tr#Gio dc#Sng to#Tr em#Truyn ngn#T u Vn#Thu#263948## 00591000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020054000520030021001060070013001270080005001400090 01100145010000500156011001500161012005900176020000900235020001800244020000700262 020001200269006000800281039000500289013000700294#VV10.12158#VV10.12159#40000#Vi ?t#C101C#372.21#^214#Cc cu chuyn v tr chi nng cao ch s thng minh#Pht trin ch s IQ#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2010#^a128tr.^b25cm#Pht trin 5QA+ . Bi dng ch s tr tu tng hp cho tr#Gio dc#Ch s thng minh#Tr em#Tr uyn ngn#Tu Vn#Thu#263949## 00580000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020052000520030021001040070013001250080005001380090 01100143010000500154011001500159012005900174020000900233020000900242020000700251 020001200258006000800270039000500278013000700283#VV10.12161#VV10.12160#40000#Vi ?t#C101C#372.21#^214#Cc cu chuyn v tr chi nng cao ch s tnh cm#Pht tr in ch s EQ#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2010#^a128tr.^b25cm#Pht trin 5QA+. Bi dng ch s tr tu tng hp cho tr#Gio dc#Tnh cm#Tr em#Truyn ngn#T u Vn#Thu#263950## 00598000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020042000410030016000830070066000990080005001650090011001700100 00500181011001400186020001800200020000700218020001300225005001900238005001700257 006001300274039000500287013000700292019000900299#VV10.12162#29000#Vi?t#L462N#37 2.21#^214#Li ni khng phi lm tn thng nhau#Cho b 4-7 tui#Elizabeth Ve rdick ; Minh ha: Marieka Heinlen ; H Quang Anh dch#^aH.#^aM thut#2010#^a29t r.^b21cm#Gio dc mu gio#ng x#K nng sng#Verdick, Elizabeth#Heinlen, Marie ka#H Quang Anh#Thu#263951#dch Anh## 00578000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020027000410030016000680070063000840080005001470090011001520100 00500163011001400168020001800182020000800200020001300208005001600221005001700237 006001300254039000500267019000900272013000700281#VV10.12163#29000#Vi?t#T112K#37 2.21#^214#Tay khng phi m nhau#Cho b 4-7 tui#Martine Agassi ; Minh ha: Marieka Heinlen ; H Quang Anh dch#^aH.#^aM thut#2010#^a29tr.^b21cm#Gio dc mu gio#o c#K nng sng#Agassi, Martine#Heinlen, Marieka#H Quang Anh#Thu #dch Anh#263952## 00579000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020023000410030016000640070066000800080005001460090011001510100 00500162011001400167020001800181020001300199005001900212005001700231006001300248 039000500261019000900266013000700275020000700282#VV10.12164#29000#Vi?t#515K#37 2.21#^214#ui khng phi ko#Cho b 4-7 tui#Elizabeth Verdick ; Minh ha: M arieka Heinlen ; H Quang Anh dch#^aH.#^aM thut#2010#^a29tr.^b21cm#Gio dc m u gio#K nng sng#Verdick, Elizabeth#Heinlen, Marieka#H Quang Anh#Thu#dch Anh#263953#ng x## 00609000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020031000410030016000720070066000880080005001540090011001590100 00500170011001400175020001800189020000900207020001300216005001900229005001700248 006001300265039000500278019000900283013000700292020000800299#VV10.12165#29000#V i?t#V300T#372.21#^214#Vi trng khng phi chia s#Cho b 4-7 tui#Elizabeth V erdick ; Minh ha: Marieka Heinlen ; H Quang Anh dch#^aH.#^aM thut#2010#^a29 tr.^b21cm#Gio dc mu gio#Vi trng#K nng sng#Verdick, Elizabeth#Heinlen, Ma rieka#H Quang Anh#Thu#dch Anh#263954#V sinh## 00495000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020029000530030059000820080005001410090011001460100 00500157011001400162013000700176020000500183020001800188020001400206039000500220 019001600225#VV10.12166#VV10.12167#36000#Vi?t#PH110T#372.21#^214#Pht trin ti m nng ca tr#Ton hc dnh cho tr em t 2-3 tui. Dnh cho mu gio b#^aH.#^ aM thut#2010#^a80tr.^b16cm#263955#Ton#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Thu#d ch Trung Quc## 00514000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020029000530030060000820070013001420080005001550090 01100160010000500171011001400176020001800190020000500208020001400213039000600227 006000800233013000700241#VV10.12168#VV10.12169#36000#Vi?t#PH110T#372.21#^214#Ph t trin tim nng ca tr#Ton hc dnh cho tr em t 3-4 tui. Dnh cho mu gi o nh#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2010#^a80tr.^b21cm#Gio dc mu gio#Ton#S ch mu gio#TDung#Tu Vn#263956## 00514000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020029000530030060000820070013001420080005001550090 01100160010000500171011001400176020001800190020000500208020001400213039000600227 006000800233013000700241#VV10.12170#VV10.12171#36000#Vi?t#PH110T#372.21#^214#Ph t trin tim nng ca tr#Ton hc dnh cho tr em t 4-5 tui. Dnh cho mu gi o ln#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2010#^a80tr.^b21cm#Gio dc mu gio#Ton#S ch mu gio#TDung#Tu Vn#263957## 00523000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020029000530030069000820070013001510080005001640090 01100169010000500180011001400185020001800199020000500217020001400222039000600236 006000800242013000700250#VV10.12172#VV10.12173#36000#Vi?t#PH110T#372.21#^214#Ph t trin tim nng ca tr#Ton hc dnh cho tr em t 5-6 tui. Dnh cho b chu n b vo lp 1#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2010#^a80tr.^b21cm#Gio dc mu gi o#Ton#Sch mu gio#TDung#Tu Vn#263958## 00541000000000289000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020014000400030024000540070031000780080005001090090011001140100 00500125011001400130012002700144020000900171020001100180020001400191005001200205 005001200217013000700229020000900236039000600245#VV10.12174#Vi?t#B200T#372.21#^2 14#7500#B tp t mu#ng vt sng di nc#B.s.: L Tu Minh, L Thu Ngc#^a H.#^aM thut#2010#^a24tr.^b24cm#Dnh cho hc sinh mu gio#Mu gio#Tp t mu# Sch mu gio#L Tu Minh#L Thu Ngc#263959#ng vt#TDung## 00550000000000289000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020014000400030023000540070031000770080005001080090011001130100 00500124011001400129012002700143020000900170020000700179020001400186005001200200 005001200212013000700224020002300231039000600254#VV10.12175#Vi?t#B200T#372.21#^2 14#7500#B tp t mu#Phng tin giao thng#B.s.: L Tu Minh, L Thu Ngc#^aH .#^aM thut#2010#^a24tr.^b24cm#Dnh cho hc sinh mu gio#Mu gio#T mu#Sch mu gio#L Tu Minh#L Thu Ngc#263960#Phng tin giao thng#TDung## 00500000000000277000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020014000400030005000540070031000590080005000900090011000950100 00500106011001400111012002700125020000900152020001100161020000500172020001400177 005001200191005001200203013000700215#VV10.12176#Vi?t#B200T#372.21#^214#7500#B tp t mu#Chim#B.s.: L Tu Minh, L Thu Ngc#^aH.#^aM thut#2010#^a24tr.^b24c m#Dnh cho hc sinh mu gio#Mu gio#Tp t mu#Chim#Sch mu gio#L Tu Minh# L Thu Ngc#263961## 00498000000000277000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020014000400030004000540070031000580080005000890090011000940100 00500105011001400110012002700124020000900151020001100160020000400171020001400175 005001200189005001200201013000700213#VV10.12177#Vi?t#B200T#372.21#^214#7500#B tp t mu#Hoa#B.s.: L Tu Minh, L Thu Ngc#^aH.#^aM thut#2010#^a24tr.^b24cm #Dnh cho hc sinh mu gio#Mu gio#Tp t mu#Hoa#Sch mu gio#L Tu Minh#L Thu Ngc#263962## 00508000000000277000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020014000400030009000540070031000630080005000940090011000990100 00500110011001400115012002700129020000900156020001100165020000900176020001400185 005001200199005001200211013000700223#VV10.12178#Vi?t#B200T#372.21#^214#7500#B tp t mu#ng vt#B.s.: L Tu Minh, L Thu Ngc#^aH.#^aM thut#2010#^a24tr.^ b24cm#Dnh cho hc sinh mu gio#Mu gio#Tp t mu#ng vt#Sch mu gio#L T u Minh#L Thu Ngc#263963## 00503000000000277000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020014000400030009000540070031000630080005000940090011000990100 00500110011001400115012002700129020000900156020001100165020000400176020001400180 005001200194005001200206013000700218#VV10.12179#Vi?t#B200T#372.21#^214#7500#B tp t mu#Tri cy#B.s.: L Tu Minh, L Thu Ngc#^aH.#^aM thut#2010#^a24tr.^ b24cm#Dnh cho hc sinh mu gio#Mu gio#Tp t mu#Qu#Sch mu gio#L Tu Mi nh#L Thu Ngc#263964## 00519000000000277000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020014000400030017000540070031000710080005001020090011001070100 00500118011001400123012002700137020000900164020001100173020001200184020001400196 005001200210005001200222013000700234#VV10.12180#Vi?t#B200T#372.21#^214#7500#B tp t mu# dng gia nh#B.s.: L Tu Minh, L Thu Ngc#^aH.#^aM thut#2010# ^a24tr.^b24cm#Dnh cho hc sinh mu gio#Mu gio#Tp t mu# gia dng#Sch m u gio#L Tu Minh#L Thu Ngc#263965## 00517000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030008000540070031000620080005000930090011000980100 00500109011001400114012002700128020000900155020001100164020000400175020000300179 020001400182005001200196005001200208013000700220#VV10.12181#7500#Vi?t#B200T#372 .21#^214#B tp t mu#Rau, c#B.s.: L Tu Minh, L Thu Ngc#^aH.#^aM thut#20 10#^a24tr.^b24cm#Dnh cho hc sinh mu gio#Mu gio#Tp t mu#Rau#C#Sch mu gio#L Tu Minh#L Thu Ngc#263966## 00512000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030011000590070018000700220004000880040014000920080 00500106009001100111010000500122011001400127020000900141020000900150020000700159 020001400166005000900180005000800189013000700197039000600204#VV10.12182#5000#Vi ?t#B200T#372.21#^214#B tp vit t mu#5 - 6 tui#ng Su, c Ph#T.1#Ti bn ln 3#^aH.#^aM thut#2010#^a32tr.^b21cm#Mu gio#Tp vit#T mu#Sch mu gio #ng Su#c Ph#263967#TDung## 00512000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030011000590070018000700220004000880040014000920080 00500106009001100111010000500122011001400127020000900141020000900150020000700159 020001400166005000900180005000800189013000700197039000600204#VV10.12183#5000#Vi ?t#B200T#372.21#^214#B tp vit t mu#5 - 6 tui#ng Su, c Ph#T.2#Ti bn ln 3#^aH.#^aM thut#2010#^a32tr.^b21cm#Mu gio#Tp vit#T mu#Sch mu gio #ng Su#c Ph#263968#TDung## 00587000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820011000418080005000520020020000570030013000770070029000900080005001190090 05300124010000500177011001400182012003000196020001700226020000900243020001300252 005000700265005001200272013000700284039000600291#VV10.12184#VV10.12185#15000#Vi ?t#CH106N#398.209597#^214#Chng Ngc hc khn#Truyn tranh#K: Vn c ; V: T L an Hnh#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a29tr.^b 21cm#Tranh truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Vn c #T Lan Hnh#263969#TDung## 00574000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820011000418080005000520020011000570030013000680070027000810080005001080090 05300113010000500166011001400171012003000185020001700215020000900232020001300241 005000700254005001000261013000700271039000600278#VV10.12186#VV10.12187#15000#Vi ?t#TR561C#398.209597#^214#Trng Chi#Truyn tranh#K: Vn c ; V: Bch Khoa#^aH .#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Vn c#Bch Khoa# 263970#TDung## 00611000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510020029000560030013000850070037000980080005001350090 05300140010000500193011001400198012003000212020001700242020000900259020001300268 005001000281005001700291013000700308039000600315#VV10.12188#VV10.12189#15000#Vi ?t#S550T#398.209597#^214#S tch bnh chng bnh giy#Truyn tranh#K: Minh Chu ; V: Nguyn Quc Hiu#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Na m#2010#^a30tr.^b21cm#Tranh truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vit Nam#Tru yn tranh#Minh Chu#Nguyn Quc Hiu#263971#TDung## 00589000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820011000418080005000520020024000570030013000810070028000940080005001220090 05300127010000500180011001400185012003000199020001700229020000900246020001300255 005000700268005001100275013000700286039000600293#VV10.12190#VV10.12191#15000#Vi ?t#TH104V#398.209597#^214#Tham vng lo trng#Truyn tranh#K: Vn c ; V: Ho s Cm#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a31tr .^b21cm#Tranh truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Vn c#Ho s Cm#263972#TDung## 00596000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820011000418080005000520020019000570030013000760070034000890080005001230090 05300128010000500181011001400186012003000200020001700230020000900247020001300256 005001000269005001400279013000700293039000600300#VV10.12192#VV10.12193#15000#Vi ?t#CH527N#398.209597#^214#Chuyn nng T Th#Truyn tranh#K: Minh Tho ; V: Ng Xun Khi#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a31t r.^b21cm#Tranh truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Mi nh Tho#Ng Xun Khi#263973#TDung## 00575000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510020017000560030013000730070025000860080005001110090 05300116010000500169011001400174012003000188020001700218020000900235020001300244 005000700257005000800264013000700272039000600279#VV10.12194#VV10.12195#15000#Vi ?t#205N#398.209597#^214#eo nhc cho mo#Truyn tranh#K: Vn c ; V: Bt Ch# ^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a30tr.^b21cm#Tra nh truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Vn c#Bt Ch #263974#TDung## 00579000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510020017000560030013000730070027000860080005001130090 05300118010000500171011001400176012003000190020001700220020000900237020001300246 005000900259005000800268013000700276039000600283#VV10.12196#VV10.12197#15000#Vi ?t#C126T#398.209597#^214#Cy tre trm t#Truyn tranh#K: Linh Nu ; V: Mai Ho a#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a31tr.^b21cm#T ranh truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Linh Nu#Mai Hoa#263975#TDung## 00587000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510020017000560030013000730070031000860080005001170090 05300122010000500175011001400180012003000194020001700224020000900241020001300250 005000800263005001300271013000700284039000600291#VV10.12198#VV10.12199#15000#Vi ?t#T550T#398.209597#^214#T Thc gp tin#Truyn tranh#K: Th Nho ; V: H Dng Hip#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a31tr.^b21 cm#Tranh truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Th Nho# H Dng Hip#263976#TDung## 00589000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820011000418080005000520020012000570030013000690070034000820080005001160090 05300121010000500174011001400179012003000193020001700223020000900240020001300249 005001000262005001400272013000700286039000600293#VV10.12200#VV10.12201#15000#Vi ?t#QU100V#398.209597#^214#Qu v cng#Truyn tranh#K: Minh Chu ; V: Trn Minh Tm#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a31tr.^b21c m#Tranh truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Minh Chu #Trn Minh Tm#263977#TDung## 00623000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510020012000560030013000680070030000810080005001110090 05300116010000500169011001400174012003000188020001700218020000900235020001300244 005000800257005001200265013000700277039000600284015003100290#VV10.12202#VV10.122 03#15000#Vi?t#B454A#398.209597#^214#Bn anh ti#Truyn tranh#K: Th Nho ; V: Thnh Phong#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a30t r.^b21cm#Tranh truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Th Nho#Thnh Phong#263978#TDung#Tn sch khc: Sang Tu i n## 00592000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510020016000560030013000720070034000850080005001190090 05300124010000500177011001400182012003000196020001700226020000900243020001300252 005000900265005001500274013000700289039000600296#VV10.12204#VV10.12205#15000#Vi ?t#S550T#398.209597#^214#S tch da hu#Truyn tranh#K: Linh Nu ; V: Thi M Phng#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a32tr.^b 21cm#Tranh truyn c tch Vit Nam#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Linh N u#Thi M Phng#263979#TDung## 00703000000000325000450080800050000003900060000500200420001100300130005300500200 00660050012000860050020000980060012001180070058001300080005001880090053001930100 00500246011001400251012001400265082000400279013000700283014000700290026001100297 02600110030818100070031901900050032601900100033102000180034102000050035902000130 0364#^214#TDung#Nhn danh g mi, mt tri b nh cp#Truyn tranh#Jolibois, Christian#Ong Ong Ong#Heinrich, Christian#Ong Ong Ong#Christian Jolibois, Chris tian Heinrich ; Ong Ong Ong dch#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn th ng Nh Nam#2010#^a46tr.^b19cm#Chuyn xm g#843#263980#24000#VV10.12207#VV10.12 206#NH121D#Vi?t#Dch Php#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh## 00689000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020025000490030013000740070067000870080005001540090 05300159010000500212011001400217012001400231020001800245020000500263020001300268 01900100028101300070029103900060029800500200030400500200032400600100034400600090 0354#VV10.12208#VV10.12209#24000#Vi?t#C450G#843#^214#C g mi mun ngm bin#T ruyn tranh#Christian Jolibois, Christian Heinrich ; Dch: Minh Phc, Quc Bo#^ aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a47tr.^b19cm#Chuy n xm g#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Dch Php#263981#TDung#Jolibois, C hristian#Heinrich, Christian#Minh Phc#Quc Bo## 00689000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020024000500030013000740070067000870080005001540090 05300159010000500212011001400217012001400231020001800245020000500263020001300268 01900100028101300070029103900060029800500200030400500200032400600100034400600090 0354#VV10.12210#VV10.12211#24000#Vi?t#TR103G#843#^214#Tri g trn cc v sao#T ruyn tranh#Christian Jolibois, Christian Heinrich ; Dch: Minh Phc, Quc Bo#^ aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a47tr.^b19cm#Chuy n xm g#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Dch Php#263982#TDung#Jolibois, C hristian#Heinrich, Christian#Minh Phc#Quc Bo## 00689000000000325000450080800050000003900060000500200280001100300130003900500200 00520050012000720050020000840060012001040070058001160080005001740090053001790100 00500232011001400237012001400251082000400265013000700269014000700276026001100283 02600110029418100070030501900050031201900100031702000180032702000050034502000130 0350#^214#TDung#Ngy m em trai t cho i#Truyn tranh#Jolibois, Christian#Ong Ong Ong#Heinrich, Christian#Ong Ong Ong#Christian Jolibois, Christian Heinrich ; Ong Ong Ong dch#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#201 0#^a47tr.^b19cm#Chuyn xm g#843#263983#24000#VV10.12212#VV10.12213#NG112M#Vi? t#Dch Php#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh## 00886000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510020057000560070071001130080005001840090021001890100005002100110 02600215015004700241001001700288005001300305005001400318013000700332021019900339 020001400538020000800552020000900560020000900569039000600578#VV10.12214#VV10.122 15#Vi?t#L302S#324.2597070959738#^214#Lch s ng b v nhn dn huyn Nam Trc (1930 - 2010)#B.s., chnh l, b sung: o Th Kim Oanh, V c Thin, Trn Xun i#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a471tr., 21tr. nh^b24cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b huyn Nam Trc#o Th Kim Oanh#V c Thin#Trn Xun i#263984# Gii thiu khi qut v vng t Nam Trc (Nam nh). Lch s u tranh cch mn g v xy dng qu hng ca ng b v nhn dn huyn Nam Trc trong cc giai o n lch s ca t nc t 1930 - 2010#ng b huyn#Lch s#Nam Trc#Nam nh#T Dung## 00945000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510020044000560070062001000080005001620090021001670100005001880110 02600193015006000219005001700279005001500296005001900311005001600330005001500346 01300070036102101950036802000080056302000080057102000070057902000070058602000080 0593039000600601#VV10.12216#VV10.12217#Vi?t#L302S#324.2597070959762#^214#Lch s ng b th x An Kh (1945 - 2005)#B.s.: Nguyn Thanh Tm, o Trng Cng, Ngu yn Th Kim Vn...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a614tr., 27tr. nh^b24cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b th x An Kh. Tnh Gia Lai#Nguyn Thanh Tm#o Tr ng Cng#Nguyn Th Kim Vn#Nguyn Danh Li#Trn Th Quang#263985#Gii thiu khi qut v vng t An Kh (Gia Lai). Lch s u tranh cch mng v xy dng qu hng ca ng b v nhn dn th x An Kh trong cc giai on lch s ca t nc t 1930 - 2005#ng b#Lch s#Th x#An Kh#Gia Lai#TDung## 00937000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510020046000560070069001020080005001710090021001760100005001970110 02600202015004800228005001400276005001700290005001900307005001500326005001900341 01300070036002101980036702000140056502000080057902000100058702000080059703900060 0605#VV10.12219#VV10.12218#Vi?t#L302S#324.2597070959762#^214#Lch s ng b huy n Ch Prng (1945 - 2010)#B.s.: L Phan Lng (ch.b.), Nguyn Vn Chin, Nguyn Th Kim Vn...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a707tr., 29tr. nh^b22cm#TTS gh i: Ban chp hnh ng b huyn Ch Prng#L Phan Lng#Nguyn Vn Chin#Nguyn T h Kim Vn#V Th Vit H#Nguyn Quang Cng#263986#Gii thiu khi qut v vng t Ch Prng (Gia Lai). Lch s u tranh cch mng v xy dng qu hng ca ng b v nhn dn huyn Ch Prng trong cc thi k lch s ca t nc t 19 45 - 2010#ng b huyn#Lch s#Ch Prng#Gia Lai#TDung## 00917000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510020046000560070056001020080005001580090021001630100005001840110 02600189015004800215005001500263005001700278005001300295005001300308005001500321 01300070033602102010034302000140054402000080055802000100056602000090057603900060 0585#VV10.12220#VV10.12221#Vi?t#L302S#324.2597070959769#^214#Lch s ng b huy n Lc Dng (1975 - 2010)#B.s.: Phm Vn Vng, H Th Bch Lin, o Vn Minh. ..#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a350tr., 15tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban chp h nh ng b huyn Lc Dng#Phm Vn Vng#H Th Bch Lin#o Vn Minh#Phm Th Lan#Trn Xun Sng#263987#Gii thiu khi qut v vng t Lc Dng (Lm ng ). Lch s u tranh cch mng v xy dng qu hng ca ng b v nhn dn huy n Lc Dng trong cc giai on lch s ca t nc t 1975 - 2010#ng b huy n#Lch s#Lc Dng#Lm ng#TDung## 00897000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510020047000560070055001030080005001580090021001630100005001840110 02600189015007300215001001600288005001300304005001800317013000700335021020400342 020001400546020000800560020001100568020001000579039000600589#VV10.12222#VV10.122 23#Vi?t#L302S#324.2597070959752#^214#Lch s ng b huyn ng Giang (1945 - 20 05)#B.s.: Phan Xun Quang, Ng nh Tr, Nguyn Quc Vng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a420tr., 14tr. nh^b21cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp h nh ng b huyn ng Giang#Phan Xun Quang#Ng nh Tr#Nguyn Quc Vng#2639 88#Gii thiu khi qut v vng t ng Giang (Qung Nam). Lch s u tranh c ch mng v xy dng qu hng ca ng b v nhn dn huyn ng Giang trong cc giai on lch s ca t nc t 1945 - 2005#ng b huyn#Lch s#ng Giang# Qung Nam#TDung## 00897000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510020047000560070043001030220004001460080005001500090021001550100 00500176011002600181015004900207005001100256005001300267005001400280005001700294 00500200031101300070033102101710033802000140050902000080052302000110053102000110 0542039000600553#VV10.12224#VV10.12225#Vi?t#L302S#324.2597070959729#^214#Lch s ng b huyn ng Triu (1975 - 2010)#V Vn Hc, H Hi Dng, Bi Minh Tin. ..#T.2#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a388tr., 40tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban ch p hnh ng b huyn ng Triu#V Vn Hc#H Hi Dng#Bi Minh Tin#Nguyn Qu ang Nh#Nguyn Trng Nguyn#263989#Gii thiu lch s u tranh cch mng v xy dng qu hng ca ng b v nhn dn huyn ng Triu (Qung Ninh) trong cc giai on lch s ca t nc t 1975 - 2010#ng b huyn#Lch s#ng Triu#Q ung Ninh#TDung## 00963000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510020076000560070053001320080005001850090021001900100005002110110 02600216015004900242005001300291005001500304005001400319005001500333005001900348 01300070036702102010037402000080057502000080058302000070059102000100059802000110 0608039000600619#VV10.12227#VV10.12226#Vi?t#L302S#324.2597070959771#^214#Lch s truyn thng ca ng b v nhn dn th x ng Xoi (1975 - 2005)#B.s.: o T h Lanh, Nguyn S Nht, Phm Vn Lim...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a258tr ., 22tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b th x ng Xoi#o Th Lanh #Nguyn S Nht#Phm Vn Lim#Bi Quang Phan#Nguyn Xun Trng#263990#Gii thi u khi qut v vng t ng Xoi (Bnh Phc). Lch s u tranh cch mng v x y dng qu hng ca ng b v nhn th x Bnh Phc trong cc giai on lch s ca t nc t 1975 - 2005#ng b#Lch s#Th x#ng Xoi#Bnh Phc#TDun g## 00721000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420020024000470030007000710070014000780080005000920090021000970100 00500118011002600123001001400149013000700163021017400170020000900344020001000353 020000900363020000700372039000600379020004600385#VV10.12228#VV10.12229#Vi?t#C514 #355.0092#^214#Cuc i v binh nghip#Hi k#Trn Ngc Th#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2010#^a224tr., 17tr. nh^b21cm#Trn Ngc Th#263991#Hi k v nhng nm t hng chin u c lit trn cc chin trng: Ty Nguyn, Campuchia, t thp C Chi, ng Nam B, Trung Nam B v bin cng pha Bc ca chnh tc gi#Qun i#S nghip#Vit Nam#Hi k#TDung#Trn Ngc Th, Thiu tng, 1949 - , Vit Nam# # 00809000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020083000530030017001360070016001530080005001690090 02100174010000500195011001500200001001600215013000700231021024200238020002000480 020000800500020001700508039000600525#VV10.12230#VV10.12231#35000#Vi?t#T550D#355 .007#^214#T duy l lun ca ng ta v i mi gio dc quc phng trong tnh h nh hin nay#Sch chuyn kho#Nguyn B Dng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a2 51tr.^b21cm#Nguyn B Dng#263992#Gii thiu mt cch h thng nhng quan im ca ng, Nh nc, Chnh ph v ng li xy dng nn quc phng ton dn, nn g cao cht lng xy dng nn quc phng ton dn, xy dng thc bo v T qu c x hi ch ngha trong thi k mi#Gio dc quc phng#i mi#Sch chuyn kh o#TDung## 00933000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020073000550070014001280080005001420090021001470100 00500168011001500173001001400188013000700202021038200209020001000591020001100601 020001300612020000900625020000300634039000600637#VV10.12232#VV10.12233#36000#Vi ?t#N122C#382.09597#^214#Nng cao sc cnh tranh hng dt may ca Vit Nam trn t h trng Hoa K#Nguyn Th T#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a253tr.^b21cm#Ngu yn Th T#263993#Lm r cn c khoa hc c bn v sc cnh tranh ca hng dt m ay trn th trng Hoa K v lun gii c h thng nhng vn t ra cho dt m ay ca Vit Nam trn th trng ny. Tm hiu kinh nghim ca mt s nc c nh ng thnh cng trong vic nng cao sc cnh tranh cho sn phm dt may ca h chim lnh th trng Hoa K v phng hng gii php cho nn dt may Vit Nam# Xut khu#Cnh tranh#Hng dt may#Vit Nam#M#TDung## 00723000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430020047000480080005000950090021001000100005001210110030001260150 04900156013000700205021014600212020002200358020002700380020003900407020001700446 039000600463#VV10.12234#VV10.12235#Vi?t#V115K#369.09597#^214#Vn kin i hi i biu ton quc ln th II#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a223tr., 10tr. nh m u^b21cm#TTS ghi: Hi cu Thanh nin xung phong Vit Nam#263994#Gii thiu ni dung nhng bi pht biu, bi tham lun trnh by ti i hi i biu ton quc ln th II Hi cu Thanh nin xung phong Vit Nam#Thanh nin xung phong#i hi i biu ton quc#Hi cu Thanh nin xung phong Vit Nam#Vn kin i hi#TDun g## 01139000000000373000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100070 00350820007000428080005000490020063000540030015001170070055001320220004001870080 00500191009002100196010000500217011001600222005001800238005001700256005001800273 00500140029100500150030501300070032002103350032702000080066202000210067002000300 0691020002500721020000400746020000900750039000600759#VV10.12236#VV10.12237#19000 0#Vi?t#PH431T#909.82#^214#Phong tro cng nhn quc t - Nhng vn lch s v l lun#Sch tham kho#V.D. r-Bi-Gip, H.P. Can-M-Cp, H.P. C-M-L-Va...# T.5#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a1333tr.^b22cm#r-Bi-Gip, V.D.#Can-M-Cp, H.P.#C-M-L-Va, H.P.#Man-Cp, V.L.#P-Pp, I-u.N.#263995#Tp hp cc cng tr nh nghin cu ca cc nh nghin cu lch s X Vit v tnh hnh nc Nga thi k sau Cch mng x hi ch ngha Thng Mi. Ngoi ra cn cp n cao tro g ii phng dn tc mt lot nc thuc chu , chu Phi v M Latinh, tnh hnh phong tro cng nhn quc t trong nhng nm Chin tranh th gii th hai#Lch s#Phong tro cng nhn#Phong tro gii phng dn tc#Cch mng thng Mi Nga#N ga#Th gii#TDung## 00987000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820013000408080005000530020033000580070056000910220004001472210012001510080 00500163009001900168010000500187011001500192015006200207005001300269005001700282 00500150029900500170031400500120033101300070034302102570035002000080060702000080 0615020000800623039000600631#VV10.12238#VV10.12239#64000#Vi?t#L302S#363.2095974 2#^214#Lch s cng an nhn dn Ngh An#B.s.: Ng Tr Sinh, Nguyn Hu Thnh, Ng uyn B Tnh...#T.1#1945 - 1954#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a255tr.^b21cm#TTS ghi: B Cng an. Cng an tnh Ngh An. - Lu hnh ni b#Ng Tr Sinh#Nguyn H u Thnh#Nguyn B Tnh#Hong Ngc Thng#L Th Vinh#263996#Gii thiu khi qut v vng t Ngh An. Cc t chc tin thn ca cng an nhn dn Ngh An trong ca o tro X vit Ngh Tnh v tng khi ngha nm 1945. Nhng chin cng ca cng an nhn dn Ngh An trong cc giai on lch s ca t nc t 1945 - 1954#Lch s#Cng an#Ngh An#TDung## 00996000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820013000408080005000530020033000580070056000910220004001472210012001510080 00500163009001900168010000500187011001500192015006200207005001300269005001700282 00500150029900500170031400500120033101300070034302102660035002000080061602000080 0624020000800632039000600640#VV10.12240#VV10.12241#74000#Vi?t#L302S#363.2095974 2#^214#Lch s cng an nhn dn Ngh An#B.s.: Ng Tr Sinh, Hong Ngc Thng, Ng uyn B Tnh...#T.2#1954 - 1975#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a294tr.^b21cm#TTS ghi: B Cng an. Cng an tnh Ngh An. - Lu hnh ni b#Ng Tr Sinh#Hong Ng c Thng#Nguyn B Tnh#Nguyn Hu Thnh#L Th Vinh#263997#Nhng chin cng ca cng an nhn dn Ngh An trong vic gi vng an ninh trt t, phc v cng cuc khi phc kinh t, ci to, xy dng ch ngha x hi a phng (1945 - 1964) v chi vin cho chin trng min Nam trong cuc khng chin chng M (1964 - 1 975)#Lch s#Cng an#Ngh An#TDung## 00723000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200130 00338080005000460020074000510080005001250090019001300100005001490110015001540150 04400169013000700213021019500220020000800415020000800423020002300431020000900454 039000600463#VV10.12242#VV10.12243#Vi?t#L302S#363.20959775#^214#Lch s cng an tnh ng Nai thi k khng chin chng Php (1945 -1954)#^aH.#^aCng an nhn d n#2010#^a187tr.^b21cm#TTS ghi: B Cng an. Cng an tnh ng Nai#263998#Gii th iu khi qut v tnh ng Nai. Nhng chin cng ca cng an nhn dn ng Nai t rong vic bo v ng, chnh quyn cch mng tnh (1945) v trong cuc khng chi n chng Php (1945 - 1954)#Cng an#Lch s#Khng chin chng Php#ng Nai#TDun g## 00765000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200130 00338080005000460020082000510080005001330090019001380100005001570110015001620150 04400177013000700221021023100228020000800459020000800467020002100475020000900496 039000600505#VV10.12244#VV10.12245#Vi?t#L302S#363.20959775#^214#Lch s cng an tnh ng Nai thi k khng chin chng M, cu nc (1954 -1975)#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a486tr.^b21cm#TTS ghi: B Cng an. Cng an tnh ng Nai#263999 #Gii thiu chng ng lch s 21 nm trng k khng chin chng quc M x m lc v b l tay sai bn nc (1954 - 1975) ca lc lng An ninh cc tnh Bi n Ho, B Ra - Long Khnh v Tn Ph (cng an tnh ng Nai hin nay)#Cng an# Lch s#Khng chin chng M#ng Nai#TDung## 00732000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020031000650030017000960070016001130040 01300129008000500142009001900147010000500166011001500171013000700186021022500193 020001300418039000600431020001700437#VV10.12246#VV10.12247#30000#Vi?t#T452P#364 #^214#Nguyn Ngc Ho#Ti phm v cu thnh ti phm#Sch chuyn kho#Nguyn Ng c Ho#In ln th 5#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a271tr.^b21cm#264000#Phn tch v mt ni dung chnh tr - x hi v ni dung php l ca ti phm, cc yu t hp thnh ti phm, hnh thc phn nh ti phm trong lut, tnh hnh v nguyn nhn pht sinh ti phm, bin php phng nga ti phm#Ti phm hc#TDung#Sch c huyn kho## 00680000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020036000510070076000870080005001630090019001680100 00500187011001500192005001600207005000900223005001400232005001300246005001300259 00500130027201300070028501900160029202000170030802000110032502000120033603900060 0348#VV10.12248#VV10.12249#44000#Vi?t#N114M#895.1#^214#59 truyn mini ni ting Trung Quc#Lu Quc Phng, Xuyn N, Trn i Siu... ; V Phong To s.t., tuy n chn#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a271tr.^b21cm#Lu Quc Phng#Xuyn N#Tr n i Siu#T Qun Hoan#Tn c Long#V Phong To#264001#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn ngn#TDung## 00734000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200130 00338080005000460020034000510220004000852210012000890080005001010090019001060100 00500125011001500130015005900145013000700204021018400211020000800395020000800403 020001100411020000900422039000600431020000700437#VV10.12250#VV10.12251#Vi?t#L302 S#363.20959775#^214#Lch s cng an th x Long Khnh#T.1#1945 - 1975#^aH.#^aCn g an nhn dn#2010#^a355tr.^b21cm#TTS ghi: ng u - Ban lnh o cng an th x Long Khnh#264002#Gii thiu khi qut v th x Long Khnh (ng Nai). Nhng chin cng ca cng an th x Long Khnh trong cuc khng chin chng Php (1945 - 1954) v chng M cu nc (1954 - 1975)#Lch s#Cng an#Long Khnh#ng Nai# TDung#Th x## 01038000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430020063000480070066001110080005001770090019001820100005002010110 01500206005001600221005001200237005001800249005001700267013000700284021036100291 020001600652020000800668020000700676039000600683020001900689020001600708#VV10.12 252#VV10.12253#Vi?t#D300T#959.70441#^214#Di tch lch s vn ho Quc gia Hn Bc v chin cng CM12#Nguyn Khc c, Nguyn Khc, Phan Trng Giang, Nguyn Thanh Nam#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a280tr.^b21cm#Nguyn Khc c#Nguyn Kh c#Phan Trng Giang#Nguyn Thanh Nam#264003#Ghi li chi tit ni dung chin dch CM-12 v N-10 - chin dch phn gin ca lc lng Cng an nhn dn Vit Nam ng lng v bt gi lc lng bit kch phn cch mng "Mt trn thng nht cc lc lng yu nc gii phng Vit Nam". Chin cng thm lng ca nhng chin s cng an nhm ph tan m mu ph hoi nc Vit Nam XHCN ca cc lc lng phn quc#Di tch lch s#Cng an#C Mau#TDung#Di tch Hn Bc#Chin cng CM12## 00851000000000337000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340140006000390190005000450020016000500070047000660220006001130050014001190050 01000133005001800143005001500161005000900176008000500185009001900190010000500209 01100140021401200180022802102220024602000140046802000090048202000090049103900060 0500013000700506#VV10.12254#VV10.12255#A105N#363.4#^214#8000#Vi?t#An ninh trt t#H Gia Nguyn, Song Ngn, Phan Th Hu Ton...#T.207#H Gia Nguyn#Song Ngn# Phan Th Hu Ton#Phan Vn Lng#Thnh S#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a96tr.^b 20cm#T sch Chuyn #Gm nhiu phng s cp ti nhng t nn x hi nh bu n bn ma tu, trm cp, mc ti, git ngi, la tnh, la tin... v nhng ph ng n phng chng ti phm, nhng n lc ph n thnh cng ca cc chin s cn g an#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#TDung#264004## 00826000000000337000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340140006000390190005000450020016000500070037000660220006001030050014001090050 01000123005000800133005001000141005000900151008000500160009001900165010000500184 01100140018901200180020302102220022102000140044302000090045702000090046603900060 0475013000700481#VV10.12256#VV10.12257#A105N#363.4#^214#8000#Vi?t#An ninh trt t#H Gia Nguyn, Hng Qun, Thu Ho...#T.208#H Gia Nguyn#Hng Qun#Thu Ho#Ma i Thun#Thnh S#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a96tr.^b20cm#T sch Chuyn #G m nhiu phng s cp ti nhng t nn x hi nh bun bn ma tu, trm cp, mc ti, git ngi, la tnh, la tin... v nhng phng n phng chng ti ph m, nhng n lc ph n thnh cng ca cc chin s cng an#T nn x hi#Vit N am#Phng s#TDung#264005## 00779000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200120 00358080005000470020035000520070008000870080005000950090020001000100005001200110 01500125015004100140021019800181020002700379020001200406020001100418020000900429 020001000438039000600448001000800454013000700462020000800469#VV10.12258#VV10.122 59#Vi?t#NGH250T#680.0959755#^214#Ngh truyn thng trn t Ph Yn#Bi Tn#^aH. #^aVn ho Thng tin#2010#^a378tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Na m#Gii thiu cc lng ngh truyn thng ca tnh Ph Yn nh cc ngh sn xut v ch bin sn phm nng - lm nghip, cc ngh th cng truyn thng, cc ngh trng, ch bin v dch v thu hi sn#Ngh th cng truyn thng#Nng nghip#L m nghip#Thu sn#Lng ngh#TDung#Bi Tn#264006#Ph Yn## 00649000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450020033000500070014000830080005000970090020001020100005001220110 01500127015004100142021010000183020000800283020000800291020000800299020001000307 039000600317001001400323013000700337020001500344#VV10.12260#VV10.12261#Vi?t#H507 V#929.0959749#^214#Hu vi i sng vn ho gia tc#L Nguyn Lu#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a348tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Khi qu t v gia tc x Hu trong lch s, ci ngun h tc x Hu v thit ch vn ho gia tc Hu#Gia tc#Dng h#Vn ho#Ngun gc#TDung#L Nguyn Lu#264007#Tha Th in-Hu## 00643000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400020017000450070017000620080005000790090020000840100005001040110 01500109015004100124021013300165020000900298020001400307039000500321001001700326 020000700343013000700350020000800357#VV10.12263#VV10.12262#Vi?t#H400K#781.62#^21 4#H khoan Ph Yn#Nguyn nh Chc#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a417tr.^b21cm #TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Khi qut bi cnh lch s x hi v n gun gc h khoan; din mo v c im ca h khoan; tuyn chn cc ln iu h khoan Ph Yn#H khoan#Nhc dn gian#oanh#Nguyn nh Chc#Dn ca#264008#Ph Y n## 00750000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450020030000500030037000800070012001170080005001290090020001340100 00500154011001500159015004100174021020600215020000800421020000900429039000500438 001001200443020001000455013000700465#VV10.12264#VV10.12265#Vi?t#301D#915.975600 1#^214#a danh Khnh Ho xa v nay#Lc kho v tra cu mt s a danh#Ng V n Ban#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a627tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gi an Vit Nam#Gii thiu cc a danh ca tnh Khnh Ho theo n v hnh chnh, t heo a hnh t nhin, v cc cng trnh do con ngi to dng nn, ngoi ra cn c mt s a danh cc lng ngh, cc di ch kho c...#a ch#a danh#oanh# Ng Vn Ban#Khnh Ho#264009## 00967000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450020058000500070011001080080005001190090020001240100005001440110 01500149015004100164021035100205020001700556039000500573001001100578020001100589 020001200600020001100612020001800623013000700641020001700648#VV10.12266#VV10.122 67#Vi?t#S312H#398.0959745#^214#Sinh hot vn ho dn gian c truyn lng bin C nh Dng#Trn Hong#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a231tr.^b21cm#TTS ghi: Hi V n ngh dn gian Vit Nam#Tng quan v v tr a l, iu kin t nhin, lch s hnh thnh v pht trin ca lng bin Cng Dng; gii thiu nhng hnh thc sinh hot vn ho dn gian c truyn lng bin Cnh Dng; mt s xut gii php k tha v pht huy di sn vn ho dn gian c truyn lng x; cc t liu vn ho, vn hc dn gian c truyn lng bin Cnh Dng#Vn ho dn gian#oanh#T rn Hong#Qung Bnh#Qung Trch#Cnh Dng#Sinh hot vn ho#264010#Vn hc dn gian## 00747000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450020058000500070031001080080005001390090020001440100005001640110 01500169015004100184021015500225020002700380039000500407001001600412020001000428 020001000438013000700448005001400455#VV10.12268#VV10.12269#Vi?t#L106N#680.095972 5#^214#Lng ngh v nhng ngh th cng truyn thng Bc Giang#Nguyn Thu Minh , Trn Vn Lng#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a347tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn n gh dn gian Vit Nam#Gii thiu nhng lng ngh th cng truyn thng ca Bc G iang. Lch s ra i, pht trin v vic bo tn mt s ngh th cng truyn th ng ca Bc Giang#Ngh th cng truyn thng#oanh#Nguyn Thu Minh#Bc Giang#Lng ngh#264011#Trn Vn Lng## 00815000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450020056000500070021001060080005001270090020001320100005001520110 01500157015004100172021026100213020001700474039000500491001001600496020000900512 013000700521020002100528#VV10.12271#VV10.12270#Vi?t#A105G#390.0959791#^214#An Gi ang i nt vn ho c trng vng t bn sn a#Nguyn Hu Hip b.s.#^aH.#^aV n ho Thng tin#2010#^a359tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gi i thiu v lch s vng t v ngi An Giang; vng Chu c Tn Cng thu u m ci; nhng tp qun sinh hot trong i sng hng ngy ca ngi dn An Gian g; i nt v vn hc ngh thut; v vn ho tm linh, tnh cm v np ngh ca ngi dn An Giang#Vn ho dn gian#oanh#Nguyn Hu Hip#An Giang#264012#Vn ho truyn thng## 00833000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010015000510020036000660070035001020220004001370080 00500141009002000146010000500166011001500171021023000186013000700416006001400423 039000500437020001100442020002000453005001500473012004300488#VV10.12272#VV10.122 73#22000#Vi?t#H453Q#650.1#^214#Bettger, Frank#Hm qua tht bi hm nay thnh c ng#Frank Bettger ; Ph Thu Hng dch#T.1#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a159tr. ^b21cm#Nhng tng gip tc gi thnh cng trong kinh doanh; a ra nhng b q uyt trong kinh doanh c rt ra t chnh nhng tri nghim ca tc gi; by ph ng php chim c nim tin v gi c nim tin i vi ngi xung quanh#264 013#Ph Thu Hng#oanh#Kinh doanh#B quyt thnh cng#Bettger, Frank#T sch Chu yn nghip kinh doanh theo mng## 00821000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010015000510020036000660070035001020220004001370080 00500141009002000146010000500166011001500171021021800186006001400404039000500418 020001100423020002000434013000700454005001500461012004300476#VV10.12275#VV10.122 74#22000#Vi?t#H453Q#650.1#^214#Bettger, Frank#Hm qua tht bi hm nay thnh c ng#Frank Bettger ; Ph Thu Hng dch#T.2#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a159tr. ^b21cm#Cc b quyt thnh cng trong kinh doanh qua chnh nhng kinh nghim c a tc gi: lm sao dn d hnh ng v ngh ca ngi khc, cc bc k k t hp ng, vt qua chnh nhng tht bi c c thnh cng#Ph Thu Hng#o anh#Kinh doanh#B quyt thnh cng#264014#Bettger, Frank#T sch Chuyn nghip k inh doanh theo mng## 00777000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510030047000670070032001140080005001460090 02000151010000500171011001500176039000500191021018400196020001100380001001300391 012004300404020002000447006001300467013000700480#VV10.12276#VV10.12277#41000#Vi ?t#L105S#658.8#^214#Ln sng th ba#K nguyn mi trong ngnh kinh doanh theo m ng#Richard Poe ; C Hong c dch#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a294tr.^b21cm# oanh#Gii thiu phng thc kinh doanh mi l kinh doanh qua mng v a ra n hng kinh nghim v lnh vc kinh doanh mi ny: a ra nhng nh hng, cch t hc t chc, cc kh nng...#Kinh doanh#Poe, Richard#T sch Chuyn nghip kinh doanh theo mng#Kinh doanh qua mng#C Hong c#264015## 00775000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020043000510070033000940080005001270090020001320100 00500152011001500157039000500172021021400177020000500391020001100396001001500407 020000900422020001000431005001700441013000700458020000800465#VV10.12278#VV10.122 79#50000#Vi?t#B103T#294.3#^214#Bi tr tng pht mt ngi cha tiu biu#Thch Hnh Tu, Thch Thanh Ninh#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a153tr.^b21cm#oanh#Tr nh by cu trc mt ngi cha v cch bi tr h thng tng pht, thnh, thn. .. trong cha vng ng bng Bc B. Nu cch bi tr tng trong cha Nnh ( th uc huyn Gia Lm) lm ngi cha tiu biu m t#Cha#Tng Pht#Thch Hnh T u#o Pht#Kin trc#Thch Thanh Ninh#264016#Bi tr## 00654000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020030000440070022000740080005000960090020001010100005001210110 01400126039000500140021021100145020000900356020000800365001001100373020000900384 013000700393#VV10.12280#VV10.12281#Vi?t#S550T#294.3#^214#S tch thin bo t ch a Bu#Lng Hin s.t., b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a96tr.^b21cm#oanh#Gi i thiu v s tch cha Bu. Cc t liu Hn Nm v tn cha, cu i, chung, bia , cc sc phong v s tch thn ph. Lch s Cha Bu sau Cch mng thng Tm v hai cuc khng chin chng Php, chng M#o Pht#S tch#Lng Hin#Ch a Bu#264017## 00675000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430020046000480070014000940080005001080090020001130100005001330110 01500138039000500153021019600158020000800354020000800362001001400370020000900384 020000900393013000700402#VV10.12282#VV10.12283#Vi?t#H400D#929.09597#^214#H Dn g trong cng ng cc dn tc Vit Nam#Dng Vn Dt#^aH.#^aVn ho Thng tin#20 10#^a236tr.^b21cm#oanh#Gii thiu v ngun gc dng h Dng v s pht trin c a dng h qua cc thi k. Nhng nt son trong lch s dng h Dng, c bit l nhng nhn vt lch s v con chu lm rng danh dng h#Lch s#Dng h#Dng Vn Dt#Vit Nam#H Dng#264018## 00815000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020043000540070010000970080005001070090020001120100 00500132011002500137039000500162021023400167020000800401020000900409001001000418 020001000428020001700438004003500455020001600490013000700506#VV10.12284#VV10.122 85#60000#Vi?t#L431H#959.7024#^214#Long Hng t pht nghip Vng triu Trn# ng Hng#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a292tr., 6tr. nh^b21cm#oanh#Tp hp hn 30 bi vit nghin cu v nh Trn, thn th v s nghip nhng nhn vt lch s nh Trn v cc di ch vn ho, di tch lch s, thn sc, thn ph cn lu li trn t Thi Bnh mang du n mt thi ca Vng Triu Trn#Lch s#Nh Trn# ng Hng#Thi Bnh#Nhn vt lch s#In ln th 2, c chnh l, b sung#Di tch l ch s#264019## 00642000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020019000540070032000730080005001050090020001100100 00500130011001500135039000500150021013800155020001100293020001400304001001600318 020000800334005001500342013000700357#VV10.12286#VV10.12287#46500#Vi?t#T550#495 .9227#^214#T in t Vit c#Nguyn Ngc San, inh Vn Thin#^aH.#^aVn ho Th ng tin#2010#^a273tr.^b21cm#oanh#Gii thch nhng t ng Vit c trong ngn ng i thng trc kia, hin nay ch cn trong tc phm c in hoc trong tc ng ca dao c#Ting Vit#Ting Vit c#Nguyn Ngc San#T in#inh Vn Thin#264020 ## 00863000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020051000440030021000950290079001160070054001950080005002490090 02000254010000500274011001400279039000500293021015800298020000900456001001800465 020000800483005001300491020001200504006001500516013000700531020001100538#VV10.12 288#VV10.12289#Vi?t#S113T#294.3#^214#Sc t Long An c t v ho thng Thch Ng Thng#Cai Ly - Tin Giang#Royal chartered Long An buddhist temple and the mos t venerable Thch Ng Thng#Trng Ngc Tng, V Vn Tng ; Phan Ngc Hng dc h#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a47tr.^b21cm#oanh#Gii thiu v ngi cha c S c T Long An v c ho thng Thch Ng Thng tr tr cha, ngi c nh hng ln i vi pht t tnh Vnh Long, Cai Ly...#o Pht#Trng Ngc Tng#Cai Ly#V Vn Tng#Cha Sc T#Phan Ngc Hng#264021#Tin Giang## 00636000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820010000428080005000520020036000570070022000930080005001150090020001200100 00500140011001500145039000500160021011000165020000900275020001100284001001700295 020000900312020000800321013000700329020001000336#VV10.12290#VV10.12291#32000#Vi ?t#NGH300L#390.09597#^214#Nghi l th cng c truyn Vit Nam#Nguyn Quc Thi b .s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a271tr.^b21cm#oanh#Gii thiu nhng nt c b n v tn ngng th cng ti nh, ti cha, nh, n, miu, ph ca ngi Vit Nam#Th cng#Tn ngng#Nguyn Quc Thi#Vit Nam#Nghi l#264022#Phong tc## 00760000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020041000550070020000960080005001160090020001210100 00500141011001500146039000500161021023400166020000900400020001100409001001500420 020000900435020000900444013000700453020001000460#VV10.12292#VV10.12293#30000#Vi ?t#V115K#390.09597#^214#Vn khn nm truyn thng ca ngi Vit#Nguyn Duy Ho b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a189tr.^b24cm#oanh#Gii thiu nhng iu cn bit v vn khn c truyn ca ngi Vit. Cc loi vn khn nh: vn khn theo cc l tit trong nm, vn khn gia tin, vn khn theo cc nghi l phong tc v ng i, vn khn ti cha, nh, n, miu, ph#Vn khn#Tn ngng#Nguyn Duy Ho#Vit Nam#Th cng#264023#Phong tc## 00585000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510020033000560070009000890080005000980090020001030100 00500123011001500128039000500143021015100148020000700299001000900306020000900315 013000700324#VV10.12294#VV10.12295#25000#Vi?t#PH500N#306.88082#^214#Ph n ngh thut lm v, lm m#Th Hng#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a118tr.^b20cm#oanh #Khi nim v ph n v nhng phm cht ca ngi ph n nh cng, dung, ngn, h nh; nhng b quyt gip duy tr tnh yu v gi gn hnh phc gia nh#Ph n#T h Hng#Gia nh#264024## 00617000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020045000510070009000960080005001050090020001100100 00500130011001500135039000500150021015500155020000700310020001000317001000900327 020000800336013000700344#VV10.12296#VV10.12297#25000#Vi?t#V115H#306.4#^214#Vn ho ng x v b quyt tr lu, sng lu#Th Hng#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010# ^a147tr.^b20cm#oanh#Nhng khi nim c bn v vn ho v vn ho ng x. Bn ch t v nhng biu hin ca vn ho ng x. B quyt thnh cng trong ng x v tr lu, sng lu#ng x#Giao tip#Th Hng#Vn ho#264025## 00673000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020032000510070027000830080005001100090020001150100 00500135011001500140039000500155021022100160020000700381020000800388001001600396 013000700412#VV10.12298#VV10.12299#24000#Vi?t#B102K#646.7#^214#Bch khoa mo v t trong lm p#V Vn Lc Minh s.t., b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a157tr .^b21cm#oanh#Gii thiu cho ch em ph n nhng mo vt trong trang im: mo ch n, bo qun v s dng m phm; chm sc v lm p da; mo chn v s dng tra ng phc, giy dp; chn v bo qun trang sc; chm sc v lm p tc#Ph n #Lm p#V Vn Lc Minh#264026## 00651000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020035000490070015000840080005000990090020001040100 00500124011001500129039000500144021020600149020001800355020000700373001001000380 013000700390#VV10.12300#VV10.12301#35500#Vi?t#M458T#649#^214#100 vn gio d c trong gia nh#Trn Qun b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a207tr.^b21cm#oan h#Nhng kin thc c bn v gio dc con ci trong gia nh nh: dy con lm ng i, dy tr ham hc hi, gio dc tr bit lao ng, dy tr hc cch sng v b o v sc kho, dy tr bit thng thc ci p#Gio dc gia nh#Tr em#Trn Qu n#264027## 00912000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020040000460070052000860080005001380090020001430100005001630110 01500168015006800183039000500251021016100256020001600417020001600433020000700449 00500170045600400290047302000090050201300070051100500110051800500110052900500170 0540005001700557#VV10.12302#VV10.12303#Vi?t#D300T#959.731#^214#Di tch lch s - Vn ha qun Cu Giy#Nguyn Don Tun (ch.b.), Phan Khanh, L Vn Lan...#^aH.# ^aVn ho Thng tin#2010#^a291tr.^b21cm#TTS ghi: Qun u, Hi ng Nhn dn. U ban Nhn dn qun Cu Giy#oanh#Gii thiu tng quan v qun Cu Giy, cc di t ch lch s - vn ho, cc di tch lu nim danh nhn v cch mng khng chin, cc lng ngh v khoa c ca qun#Di tch lch s#Di tch vn ho#H Ni#Nguyn Don Tun#Ti bn c b sung, sa cha#Cu Giy#264028#Phan Khanh#L Vn Lan#Ngu yn Vinh Phc#Nguyn Hoi Linh## 00793000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020021000540070040000750080005001150090020001200100 00500140011002500145039000500170021025300175020000800428001001200436020001000448 005002100458020000800479020000900487013000700496#VV10.12304#VV10.12305#70000#Vi ?t#NH400Q#959.739#^214#Nho Quan min t c#B.s.: L ng Bt, Nguyn Th Kim Kh nh#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a476tr., 8tr. nh^b21cm#oanh#Gii thiu v t n gi, lch s, a l t nhin, dn c, tn gio ca vng t Nho Quan (tnh Ni nh Bnh); cc di tch v danh thng ca huyn Nho Quan; cc danh nhn tiu biu ca huyn, ngh v cc lng ngh truyn thng; l hi v tn ngng dn gian#Lc h s#L ng Bt#Ninh Bnh#Nguyn Th Kim Khnh#Vn ho#Nho Quan#264029## 00985000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020009000510030052000600290019001120070040001310080 00500171009002000176010000500196011001500201039000500216021035300221020000400574 02000160057800100150059400600080060902000170061702000090063400600090064301300070 0652#VV10.12306#VV10.12307#59000#Vi?t#B517B#623.4#^214#Bun bom#A.Q. Khan ng t rm bun bn ht nhn b mt quc t#Shopping for bombs#Gordon Corera ; Dch: S Hng, S Thnh#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a291tr.^b24cm#oanh#Gi thiu v l ch s ra i, pht trin v dit vong ca mng li b mt Khan (ng trm bun bn ht nhn ch en quc t v cng ngh ht nhn) v vai tr ca ng trong vi c truyn b cng ngh ht nhn sut 30 nm qua. Cung cp thng tin v hot tnh bo M CIA v M16 ca Anh trong vic tm kim mng li v phong ta, ph v h thng ca Khan...#Bom#V kh ht nhn#Corera, Gordon#S Hng#Khan, A.Q, 1936-#B un bn#S Thnh#264030## 00698000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530070017000730080005000900090020000950100 00500115011001500120039000500135021020800140020000800348020000700356001001200363 020001000375020000800385020000800393013000700401#VV10.12308#VV10.12309#60000#Vi ?t#K310S#959.739#^214#Kim Sn vng t m#L ng Bt b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a420tr.^b21cm#oanh#Gii thiu v vng t giu truyn thng vn ho, l ch s ca huyn Kim Sn tnh Ninh Bnh: Kim Sn trc v sau khi c thnh lp , Kim Sn di triu Nguyn, vn ho vt th v phi vt th, vn ho m thc#Lc h s#a l#L ng Bt#Ninh Bnh#Vn ho#Kim Sn#264031## 00727000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020032000510070040000830080005001230090020001280100 00500148011001500153039000500168021021300173020000700386020000700393001002000400 006001400420020000800434013000700442#VV10.12310#VV10.12311#31000#Vi?t#M106H#158 .2#^214#Mang ho bnh n cho mi ngi#David J. Lieberman ; H Phng Thy dch# ^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a193tr.^b21cm#oanh#Gii thiu nhng k nng tm l gip con ngi c th xoa du bt nhng cng thng, tc gin, phin mun, l o lng trong cuc sng hng ngy, b qua nhng bt ng vi mi ngi xung quan h, xy dng s ho hp#Tm l#ng x#Lieberman, David J.#H Phng Thy#Quan h#2 64032## 00705000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020046000510070013000970080005001100090020001150100 00500135011001500140039000500155021022100160020000700381020000900388001001300397 020002200410013000700432#VV10.12312#VV10.12313#18000#Vi?t#S552K#363.9#^214#Sc kho ca ph n vi k hoch ho gia nh# Knh Tng#^aH.#^aVn ho Thng tin# 2010#^a117tr.^b21cm#oanh#Gii thiu nhng kin thc c bn v sc kho, k hoch ho gia nh cho ch em ph n: kt hp hi ho gia quan h tnh dc v chng vi k hoch ho, cc bin php trnh thai. Cc hi p v bin php phng trnh thai#Ph n#Sc kho# Knh Tng#K hoch ho gia nh#264033## 00698000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020017000510070046000680080005001140090020001190100 00500139011001500144039000500159021014100164020000900305020000800314001002600322 005002100348020001300369020001900382013000700401#VV10.12314#VV10.12315#44000#Vi ?t#D112C#646.7#^214#Dy con lm vic#Bonnie Runyan McCullough, Susan Walker Mons on#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a259tr.^b21cm#oanh#a ra nhng li khuyn, th thut, b quyt v chin lc dy con bn lm vic nh v tng bc tr th nh ngi t lp v c trch nhim#Gio dc#Con ci#McCullough, Bonnie Runyan#Mon son, Susan Walker#K nng sng#Cng vic gia nh#264034## 00896000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020037000550070075000920080005001670090020001720100 00500192011001500197039000500212021018900217020000800406020000900414005001400423 02000380043700500150047500500120049000500120050200500170051400500100053100500100 0541013000700551#VV10.12316#VV10.12317#42000#Vi?t#V115H#306.09597#^214#Vn ho Vit Nam trong mt mt ngi#Tng Kim Ngn, V Quang Trng, L Huy Trm... ; S.t .: Bch Ngc, Minh Tho#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a247tr.^b21cm#oanh#Tp h p cc bi vit ca cc nh ph bnh v V Ngc Khnh nh nghin cu vn ho ln ca Vit Nam hiu hn v tc gi v cng qua thy c c mt nn vn ho rng ln ca Vit Nam#Vn ho#Vit Nam#Tng Kim Ngn#V Ngc Khnh, Nh nghin cu vn ho#V Quang Trng#L Huy Trm#Chng Thu#Nguyn Dng Kh#Bch Ngc#Mi nh Tho#264035## 00637000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020023000490070024000720080005000960090020001010100 00500121011001500126039000500141021019200146020000800338020001700346005001300363 013000700376#VV10.12318#VV10.12319#32000#Vi?t#400#001#^214# y c chuyn l k# Xun Vin s.t., b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a215tr.^b21cm#oanh#G ii thiu nhng s kin, chuyn l tng c cng lun cp cng nh nhng tim nng b n ca con ngi, v s sng to k diu ca con ngi, nhng bc s iu nhin k ti trn th gii#S kin#Hin tng b n# Xun Vin#264036## 00756000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020038000490070012000870080005000990090023001040100 00500127011001500132039000500147021026900152020001000421020001000431001001200441 020000900453020000900462013000700471#VV10.12320#VV10.12321#45000#Vi?t#K600T#664 #^214#K thut phn tch cm quan thc phm#H Duyn T#^aH.#^aKhoa hc v K th ut#2010#^a143tr.^b24cm#oanh#i cng v cm quan ca thc phm, nh gi cm q uan v vai tr ca nh gi cm quan trong kim sot sn phm. C s sinh l hc thn kinh ca nh gi cm quan v php th cm quan. La chn v hun luyn ng i th. Cch t chc phng th nghim phn tch cm quan#Phn tch#Thc phm#H Duyn T#Cm quan#nh gi#264037## 00822000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020023000510070015000740080005000890090020000940100 00500114011001500119039000500134021033200139020001100471020000900482001001500491 020001900506020001200525013000700537#VV10.12322#VV10.12323#45000#Vi?t#N116L#615 .8#^214#Nng lng tnh thng#ng Kim Nhung#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a31 2tr.^b21cm#oanh#Gii thiu cc nghin cu ca tc gi v nng lng t nhin tro ng mi con ngi qua con ngi hiu v bn thn v c th p dng t cha bnh cho mnh bng cc phng php cha bnh t nhin ca th gii v Vit Nam t huc lnh vc y hc nng lng, nm trong nhm y hc b sung m dng sinh tm t h nh nhng v d minh ho#Nng lng#iu tr#ng Kim Nhung#Dng sinh tm th #Phng php#264038## 00746000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020027000490070017000760080005000930090020000980100 00500118011001500123039000500138021022400143020000800367020000700375001001200382 012005500394020001200449013000700461#VV10.12324#VV10.12325#40500#Vi?t#V115H#306 #^214#Vn ho ng x H Ch Minh#Cao Hi Yn b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010# ^a252tr.^b21cm#oanh#C s hnh thnh vn ho ng x H Ch Minh v nhng ni dun g c bn. Pht huy gi tr vn ho ng x H Ch Minh trong vic xy dng con ng i mi x hi ch ngha. Mt s chuyn k v vn ho ng x v o c H Ch M inh#Vn ho#ng x#Cao Hi Yn#B sch K nim 120 nm ngy sinh Ch tch H Ch Minh#H Ch Minh#264039## 00742000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200110 00348080005000450020076000500070019001260080005001450090020001500100005001700110 01500175039000500190021014500195020000800340020001000348001001400358012005500372 020001200427020001800439013000700457#VV10.12326#VV10.12327#91000#Vi?t#959.70409 2#^214#Bin nin s kin tm tt v cuc i v s nghip ca Ch tch H Ch Mi nh# Hong Linh b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a535tr.^b21cm#oanh#Bin ni n s kin tm tt v tiu s cuc i v s nghip hot ng cch mng ca H C h Minh theo trnh t thi gian t nm 1890 n nm 1969#Tiu s#S nghip# Ho ng Linh#B sch K nim 120 nm ngy sinh Ch tch H Ch Minh#H Ch Minh#Bin nin s kin#264040## 00507000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820011000418080005000520020036000570070021000930080005001140090020001190100 00500139011001500144039000500159020001700164020000900181020001500190005001000205 012001900215013000700234#VV10.12328#VV10.12329#42000#Vi?t#CH311M#398.209597#^21 4#99 truyn c tch Vit Nam chn lc#Thu Linh tuyn chn#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a259tr.^b21cm#oanh#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#Thu Linh# Truyn hay tng b#264041## 00502000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020036000520070021000880080005001090090020001140100 00500134011001500139039000500154020001700159020000900176020001500185005001000200 012001900210013000700229#VV10.12330#VV10.12331#42000#Vi?t#CH311M#398.2#^214#99 truyn c tch b trai yu thch#Thu Linh tuyn chn#^aH.#^aVn ho Thng tin#2 010#^a251tr.^b21cm#oanh#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn c tch#Thu Linh#Truy n hay tng b#264042## 00542000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020045000530070021000980080005001190090020001240100 00500144011001500149039000500164020001700169020000900186020001500195005001000210 012001900220013000700239020001800246#VV10.12332#VV10.12333#42000#Vi?t#CH311M#39 8.22#^214#99 truyn c tch v cc chng trai dng cm#Thu Linh tuyn chn#^aH. #^aVn ho Thng tin#2010#^a263tr.^b21cm#oanh#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn c tch#Thu Linh#Truyn hay tng b#264043#Vn hc thiu nhi## 00526000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020029000530070021000820080005001030090020001080100 00500128011001500133039000500148020001700153020000900170020001500179005001000194 012001900204013000700223020001800230#VV10.12334#VV10.12335#42000#Vi?t#CH311M#39 8.22#^214#99 truyn c tch v tin n#Thu Linh tuyn chn#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a255tr.^b21cm#oanh#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn c tch#Thu Linh #Truyn hay tng b#264044#Vn hc thiu nhi## 00521000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020025000520070021000770080005000980090020001030100 00500123011001500128039000500143020001700148020000900165020001500174005001000189 012001900199013000700218020001800225#VV10.12336#VV10.12337#42000#Vi?t#CH311M#39 8.2#^214#99 truyn m k con nghe#Thu Linh tuyn chn#^aH.#^aVn ho Thng tin# 2010#^a259tr.^b21cm#oanh#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn c tch#Thu Linh#Truy n hay tng b#264045#Vn hc thiu nhi## 00542000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020045000530070021000980080005001190090020001240100 00500144011001500149039000500164020001700169020000900186020001500195005001000210 012001900220013000700239020001800246#VV10.12338#VV10.12339#42000#Vi?t#CH311M#39 8.24#^214#99 truyn c tch v cc loi cy v hoa qu#Thu Linh tuyn chn#^aH. #^aVn ho Thng tin#2010#^a235tr.^b21cm#oanh#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn c tch#Thu Linh#Truyn hay tng b#264046#Vn hc thiu nhi## 00632000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020036000500070072000860080005001580090020001630100 00500183011001500188039000500203019000900208001000800217020001800225020000400243 020001200247005001100259005001600270006001400286013000700300020001100307#VV10.12 340#VV10.12341#55000#Vi?t#NH556C#823#^214#Nhng cu chuyn k ca Shakespeare#B .s.: Charles, Mary Land ; Arthur Rackham minh ho ; Nguyn Nguyn dch#^aH.#^aV n ho Thng tin#2010#^a369tr.^b21cm#oanh#Dch Anh#Charles#Vn hc thiu nhi#Anh# Truyn ngn#Land, Mary#Rackham, Arthur#Nguyn Nguyn#264047#Scxpia, U## 00549000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490030011000690070026000800080005001060090 02000111010000500131011001500136015002400151020001800175039000500193019000800198 001001100206020000300217020001100220006000900231013000700240#VV10.12342#VV10.123 43#50000#Vi?t#S115S#813#^214#Sn sng cha no ?#Truyn di#Meg Cabot ; Xun C c dch#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a295tr.^b21cm#Phn 2 ca "Con gi M"#Vn hc thiu nhi#oanh#Dch M#Cabot, Meg#M#Truyn di#Xun Cc#264048## 00703000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010015000510020034000660070037001000080005001370090 02000142010000500162011001500167021014800182020002000330020002000350020001000370 006001600380039000500396019000500401013000700406#VV10.12344#VV10.12345#42000#Vi ?t#M458P#158.1#^214#Jolley, Willie#Mt pht thay i cuc i bn#Willie Joll ey ; Nguyn Vn Dng dch#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a247tr.^b21cm#Gii thi u phng php pht huy ti a tim nng v nhn cch bn thn to ra cc quy t nh hiu qu nhm thay i cuc i theo hng tch cc#Tm l hc ng dng#B quyt thnh cng#Cuc sng#Nguyn Vn Dng#H.H#Dch#264049## 00518000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020028000530030038000810070012001190080005001310090 02000136010000500156011001500161020000800176020001600184020001400200005000700214 039000500221020000700226013000700233#VV10.12346#VV10.12347#18500#Vi?t#L302S#959 .731#^214#Lch s Thng Long - H Ni#Sch dnh cho hc sinh lp 6, 7, 8, 9#Hi H b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a124tr.^b24cm#Lch s#Trung hc c s#Sc h c thm#Hi H#H.H#H Ni#264050## 00919000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010014000510020057000650070076001220080005001980090 02000203010000500223011001500228012004300243021019100286020001900477020001100496 02000200050702000130052700600180054003900050055801300070056301900050057000500180 0575#VV10.12349#VV10.12348#37000#Vi?t#B105C#658.8#^214#Kalench, John#Bn c th tr thnh bc thy trong kinh doanh theo mng#John Kalench ; Nguyn Thu Dng dch ; Vn bn, minh ha: Dennis S. Golden#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a259tr .^b21cm#T sch chuyn nghip kinh doanh theo mng#Gii thiu mt s kinh nghim , b quyt pht trin trong kinh doanh theo mng nh cc bc o to chuyn vi n, t chc hi tho ly thng tin, lp k hoch kinh doanh, chin lc sn phm &#Thng mi in t#Kinh doanh#B quyt thnh cng#Kinh t mng#Nguyn Thu D ng#H.H#264051#Dch#Golden, Dennis S.## 00721000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010013000510020012000640070036000760080005001120090 02000117010000500137011001500142012004300157021010000200020001900300020002100319 020002000340020001300360006001700373039000500390019000500395013000700400#VV10.12 351#VV10.12350#19000#Vi?t#T521B#658.8#^214#Shriter, Tom#Turbo - Mlm#Tom Shirter ; V Th Hng Thi dch#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a102tr.^b21cm#T sch ch uyn nghip kinh doanh theo mng#Gm cc bi ging v kinh nghim kinh doanh tro ng ngnh kinh doanh a cp (kinh doanh theo mng)#Thng mi in t#Hot n g kinh doanh#B quyt thnh cng#Kinh t mng#V Th Hng Thi#H.H#Dch#264052# # 00963000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010015000510020047000660030114001130070036002270220 00400263008000500267009002000272010000500292011001500297012004300312021016500355 02000190052002000110053902000200055002000130057000600150058303900050059801300070 0603005001500610#VV10.12353#VV10.12352#22000#Vi?t#K312D#658.8#^214#Batvin, Robe rt#Kinh doanh theo mng dnh cho ngi thng minh#Cm nang thit thc dnh cho n hng ai mun to dng cho mnh mt cuc sng sung tc m ch trong m mi thy c#Robert Batvin ; Cao Thy Dng dch#T.2#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a158t r.^b21cm#T sch chuyn nghip kinh doanh theo mng#Gii thiu mt s vn bn cht v kinh doanh theo mng nh t chc nhn lc, bn hng, xy dng hnh nh, hp tc, lp k hoch kinh doanh, chin lc sn phm&#Thng mi in t#Kinh doanh#B quyt thnh cng#Kinh t mng#Cao Thu Dng#H.H#264053#Batvin, Rober t## 01019000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010012000510020030000630030031000930070074001240080 00500198009002000203010000500223011001400228012004300242021023800285020001900523 02000110054202000200055300500180057303900050059101900050059602000090060102000130 0610020000900623006001800632013000700650#VV10.12354#VV10.12355#37000#Vi?t#M558B #658.8#^214#Failla, Don#10 bi hc trn chic khn n#C s ti thiu ca thnh cng#Don Failla ; Nguyn Thu Dng dch ; Vn bn, minh ha: Dennis S. Golden#^ aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a95tr.^b21cm#T sch chuyn nghip kinh doanh theo mng#Gii thiu 10 bi hc ti thiu v to lp v pht trin doanh nghip dn ti thnh cng trong kinh doanh dng nhiu tng (Multi-level Marketing) - m t trong cc phng php bn hng hin i v pht trin nht trong kinh doanh m ng#Thng mi in t#Kinh doanh#B quyt thnh cng#Golden, Dennis S.#H.H#Dc h#Bn hng#Doanh nghip#Tip th#Nguyn Thu Dng#264054## 00824000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010013000510020026000640030065000900070037001550080 00500192009002000197010000500217011001400222012004300236021011200279020002000391 02000130041102000190042402000200044300600180046303900050048101900050048601300070 0491#VV10.12356#VV10.12357#22000#Vi?t#E201L#658.3#^214#Shriter, Tom#El ln h m cc b quyt#H thng tuyn chn ngi. Sc mnh k diu ca cng vic u# Tom Shriter ; Nguyn Thu Dng dch#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a73tr.^b21cm #T sch chuyn nghip kinh doanh theo mng#Gii thiu mt s nguyn tc v cng vic tuyn ngi v o to nhn vin trong hot ng kinh doanh theo mng#Tuy n dng lao ng#Doanh nghip#Thng mi in t#B quyt thnh cng#Nguyn Thu Dng#H.H#Dch#264055## 00527000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020017000530030048000700070014001180080005001320090 02000137010000500157011002500162020001000187020000900197020000800206020001400214 005000900228039000500237013000700242#VV10.12359#VV10.12358#25000#Vi?t#T306A#372 .652#^214#Ting Anh cho em#33 bi test nng cao dnh cho hc sinh tiu hc#Diu Mai b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a110tr., 4tr. nh^b21cm#Ting Anh#Tiu h c#Bi tp#Sch c thm#Diu Mai#H.H#264056## 00512000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020041000400070010000810220004000910080005000950090020001000100 00500120011001400125020000900139020001100148020001100159020000900170005001000179 039000500189013000700194020000700201020001400208#VV10.12360#6500#Vi?t#R203L#372 .21#^214#Rn luyn & pht trin nng khiu cho b#Trung Anh#T.1#^aH.#^aVn ho T hng tin#2009#^a32tr.^b24cm#Gio dc#Pht trin#Nng khiu#Ni im#Trung Anh#H. H#264057#T mu#Sch mu gio## 00512000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020041000400070010000810220004000910080005000950090020001000100 00500120011001400125020000900139020001100148020001100159020000900170005001000179 039000500189013000700194020000700201020001400208#VV10.12361#6500#Vi?t#R203L#372 .21#^214#Rn luyn & pht trin nng khiu cho b#Trung Anh#T.2#^aH.#^aVn ho T hng tin#2009#^a32tr.^b24cm#Gio dc#Pht trin#Nng khiu#Ni im#Trung Anh#H. H#264058#T mu#Sch mu gio## 00512000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020041000400070010000810220004000910080005000950090020001000100 00500120011001400125020000900139020001100148020001100159020000900170005001000179 039000500189013000700194020000700201020001400208#VV10.12362#6500#Vi?t#R203L#372 .21#^214#Rn luyn & pht trin nng khiu cho b#Trung Anh#T.3#^aH.#^aVn ho T hng tin#2009#^a32tr.^b24cm#Gio dc#Pht trin#Nng khiu#Ni im#Trung Anh#H. H#264059#T mu#Sch mu gio## 00486000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020041000400070010000810220004000910080005000950090020001000100 00500120011001400125020000900139020001100148020001100159020000900170005001000179 039000500189013000700194020000700201#VV10.12363#6500#Vi?t#R203L#372.21#^214#Rn luyn & pht trin nng khiu cho b#Trung Anh#T.4#^aH.#^aVn ho Thng tin#200 9#^a32tr.^b24cm#Gio dc#Pht trin#Nng khiu#Ni im#Trung Anh#H.H#264060#T mu## 00512000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020041000400070010000810220004000910080005000950090020001000100 00500120011001400125020000900139020001100148020001100159020000900170020001400179 005001000193039000500203013000700208020000700215#VV10.12364#6500#Vi?t#R203L#372 .21#^214#Rn luyn & pht trin nng khiu cho b#Trung Anh#T.5#^aH.#^aVn ho T hng tin#2009#^a32tr.^b24cm#Gio dc#Pht trin#Nng khiu#Ni im#Sch mu gi o#Trung Anh#H.H#264061#T mu## 00512000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020041000400070010000810220004000910080005000950090020001000100 00500120011001400125020000900139020001100148020001100159020000900170005001000179 039000500189013000700194020000700201020001400208#VV10.12365#6500#Vi?t#R203L#372 .21#^214#Rn luyn & pht trin nng khiu cho b#Trung Anh#T.6#^aH.#^aVn ho T hng tin#2009#^a32tr.^b24cm#Gio dc#Pht trin#Nng khiu#Ni im#Trung Anh#H. H#264062#T mu#Sch mu gio## 00512000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020041000400070010000810220004000910080005000950090020001000100 00500120011001400125020000900139020001100148020001100159020000900170005001000179 039000500189013000700194020000700201020001400208#VV10.12366#6500#Vi?t#R203L#372 .21#^214#Rn luyn & pht trin nng khiu cho b#Trung Anh#T.7#^aH.#^aVn ho T hng tin#2009#^a32tr.^b24cm#Gio dc#Pht trin#Nng khiu#Ni im#Trung Anh#H. H#264063#T mu#Sch mu gio## 00772000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010028000490020016000770030021000930070091001140220 00400205008000500209009002000214010000500234011001500239012004700254020001100301 02000110031200500190032300500200034200500120036203900050037401300070037902100600 0386#VV10.12367#VV10.12368#44000#Vi?t#S107F#448#^214#Verdelhan-Bourgade, Michel e#Sans frontires#Ting Php giao tip#Michele Verdelhan-Bourgade, Michele Verde lhan, Philippe Dominique ; L Thanh H gii thiu#T.1#^aH.#^aVn ho Thng tin#2 010#^a159tr.^b24cm#Le Franais Sans frontires / Christian Baylon#Ting Php#Gi o trnh#Verdelhan, Michele#Dominique, Philippe#L Thanh H#H.H#264064#Gm 4 bi hc ting Php giao tip dnh cho trnh s cp## 00692000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020015000650070016000800220005000962210 02000101008001800121009001100139010000500150011001500155021011400170020000900284 02000170029302000130031003900050032302000090032801300070033700500160034402000060 0360#VV10.12369#VV10.12370#32000#Vi?t#H428G#610#^214#Nguyn Ln Dng#Hi g p ny#Nguyn Ln Dng#T.18#Sc kho & i sng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010# ^a200tr.^b20cm#Gii p nhng kin thc v y hc, nhng vn lin quan ti sc kho, cch phng v iu tr bnh thng gp...#Sc kho#Sch thng thc#Sch hi p#H.H#i sng#264065#Nguyn Ln Dng#Y hc## 00718000000000325000450002600110000001900050001101900160001600500160003200600190 00481810006000670820006000738080005000790140007000840020020000910030013001110070 05800124022000500182221004800187005001500235008001800250009001100268010000500279 01100150028401200400029902000170033902000110035602000130036703900050038001300070 0385#VV10.12372#Vi?t#Dch Trung Quc#Hong Ngc Lang#Nhm Mai Hoa Trang#T121T#89 5.1#^214#12500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.58#Toi ct mn ch - K t th ca Thch Hc Long# Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dn h cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#H.H#264066## 00628000000000313000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020018000410030013000590070044000720220004001160080018001200090 01100138010000500149011001500154012004000169020001700209020001100226020001300237 005000900250005001500259006001200274019001600286039000500302013000700307#VV10.12 373#Vi?t#TH121#895.1#^214#15000#Thn iu hip l#Truyn tranh#Kim Dung, H Th iu Quyn ; Tuyt Nhung dch#T.7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a135tr.^b20c m#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tra nh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Tuyt Nhung#Dch Trung Quc#H.H#264067## 00633000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200120 00318080005000430020015000480030008000630070043000710080010001140090015001240100 00500139011001500144020001700159020000900176020000400185039000500189005001400194 005001200208005001200220005001500232005001300247015005200260013000700312#VV10.12 374#32000#Vi?t#GI-400N#895.9221008#^214#Gi ngn thng#Tp th#Nguyn Th Am, B i Ngc n, u Huy Ban...#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a215tr.^b22cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#Nguyn Th Am#Bi Ngc n#u Huy Ban#Bi Thanh Bnh# Trn B Bng#TTS ghi: Cu lc b Ngi Cao tui huyn Qunh Lu#264068## 00459000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200100 00308080005000400010015000450020019000600030016000790070015000950080010001100090 01500120010000500135011001500140020001700155020000900172020001200181039000500193 013000700198#VV10.12375#50000#Vi?t#KH300#895.92234#^214#Phan Th Phit#Khi nm di c#Tp truyn ngn#Phan Th Phit#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a156tr .^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H.H#264069## 00634000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200120 00298080005000410020022000460030004000680070049000720080010001210090015001310100 00500146011001500151020001700166020000900183020000400192039000500196005001500201 005001600216005001300232005001600245005001000261013000700271015004200278#VV10.12 376#30000#Vi?t#N462S#895.9221008#^214#Ni sng Hu gp bin#Th#Bi Cng Chnh, Trn Thanh Minh, H Vn Vng...#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a103tr.^b21cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#Bi Cng Chnh#Trn Thanh Minh#H Vn Vng#Tr ng c Dng#Vn Nhim#264070#TTS ghi: Ban Vn ho - CLB th Tin Thu## 01007000000000289000450002600110000001900050001118100060001608200180002280800050 00400010013000450020051000580070044001090080010001530090015001630100005001780110 02600183013000700209021043700216020000800653020000800661005001600669039000500685 020000800690020000800698020000800706020000300714#VV10.12377#Vi?t#L302S#324.25970 70959743#^214#Trn Huy To#Lch s ng b v nhn dn x Kim Lc (1930-2010)#B. s.: Trn Huy To (ch.b.), Trn Huy Nhng#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a241tr. , 12tr. nh^b21cm#264071#Khi qut v iu kin t nhin, qu trnh t c, lp l ng, lp x, truyn thng vn hin, yu nc v cch mng ca nhn dn x Kim L c (huyn Kim Lc - tnh H Tnh). Lch s ng b x lnh o phong tro cch m ng ca nhn dn trong cc thi k 1930-1945, khng chin chng Php 1945-1954, t hi k 1954-1975 v giai on khi phc kinh t thi hu chin, thc hin ng li i mi, cng nghip ha, hin i ha t nc 1976-2010#Lch s#ng b#Tr n Huy Nhng#H.H#Kim Lc#Can Lc#H Tnh#X## 00421000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200100 00298080005000390010010000440020013000540030004000670070010000710080010000810090 01500091010000500106011001400111020001700125020000900142020000400151039000500155 013000700160#VV10.12378#30000#Vi?t#M501V#895.92214#^214#Trn Ngh#Ma vi chn# Th#Trn Ngh#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a76tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#264072## 00588000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200120 00298080005000410010011000460020025000570070011000820080010000930090015001030100 00500118011002500123021013000148039000500278020001200283020002300295020000900318 013000700327#VV10.12379#30000#Vi?t#561D#324.2597071#^214#H Vn Ti#ng di c ng c Bc#H Vn Ti#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a131tr., 3tr. nh^b21cm #Tp hp cc bi vit chn lc ng ti trn cc phng tin thng tin i ch ng v suy ngh ca tc gi i vi ng v Bc H#H.H#H Ch Minh#ng Cng s n Vit Nam#Bi vit#264073## 01011000000000349000450002600110000001900050001118100060001608200100002280800050 00320020095000370030049001320070048001810080010002290090015002390100005002540110 02500259021021000284020001700494020001500511005001500526039000500541020000800546 02000070055402000110056100500120057200500160058400500150060000500120061501300070 0627020000900634020001800643#VV10.12380#Vi?t#K600Y#398.09597#^214#K yu hi th o khoa hc L hi n Cn, tc th t v thnh nng vi vn ho bin Vit Nam #Ti x Qunh Phng, ngy 15-16 thng 6 nm 2009#Ninh Vit Giao, Trn Th An, N guyn Xun c...#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a370tr., 2tr. nh^b21cm#Tp hp cc bo co trong Hi tho khoa hc "L hi n Cn, tc th t v thnh nng vi vn ho bin Vit Nam" c t chc ti x Qunh Phng (huyn Qunh Lu, tnh Ngh An), ngy 15-16 thng 6 nm 2009#Vn ho dn gian#L hi n Cn#Ninh Vit Giao#H.H#Ngh An#K yu#Tn ngng#Trn Th An#Nguyn Xun c#Nguyn Th Yn#H Phi Hng#264074#Th cng#T v Thnh Nng## 00815000000000277000450002600110000001900050001118100060001608200080002280800050 00300010012000350020021000470070017000680080010000850090015000950100005001100110 02600115021026600141020000800407039000500415020001000420020001000430020000800440 013000700448020000300455015007900458#VV10.12381#Vi?t#L302S#959.742#^214#L Ngc Lu#Lch s x Qunh Lc#L Ngc Lu b.s.#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a202tr. , 18tr. nh^b21cm#Phn nh qu trnh lch s t khi hnh thnh, pht trin lng x cho n nay, c bit l thi k do ng Cng sn Vit Nam lnh o, lm ni bt nhng c im ch yu ca cc giai on lch s, t rt ra nhng bi hc cho s nghip xy dng v bo v qu hng#Lch s#H.H#Qunh Lc#Qunh Lu#Ngh An#264075#X#TTS ghi: ng u, HND, U ban Nhn dn, U ban Mt trn T quc x Qunh Lc## 00524000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020020000530070045000730080005001180090026001230100 00500149011001400154020001200168020000600180020000800186020001400194005001300208 005001300221039000500234013000700239#VV10.12382#VV10.12383#15000#Vi?t#NH556B#37 2.62#^214#Nhng bi vn mu 3#S.t., tuyn chn: Trn Vn Su, Nh Thin#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a80tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 3#Bi vn#Sch c thm#Trn Vn Su# Nh Thin#H.H#264076## 00525000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020020000530070045000730080005001180090026001230100 00500149011001500154020001200169020000600181020000800187020001400195005001300209 005001300222039000500235013000700240#VV10.12384#VV10.12385#16000#Vi?t#NH556B#37 2.62#^214#Nhng bi vn mu 4#S.t., tuyn chn: Trn Vn Su, Nh Thin#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a108tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 4#Bi vn#Sch c thm#Trn Vn Su# Nh Thin#H.H#264077## 00482000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020020000500070030000700080005001000090026001050100 00500131011001500136020001200151020000600163020000800169020001400177005001300191 039000500204013000700209#VV10.12387#VV10.12386#16000#Vi?t#NH556B#807#^214#Nhng bi vn mu 6#Trn Vn Su s.t., tuyn chn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010 #^a112tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 6#Bi vn#Sch c thm#Trn Vn Su#H.H#264078 ## 00530000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020020000500070049000700080005001190090026001240100 00500150011001500155020001200170020000600182020000800188020001400196005001300210 005001700223039000500240013000700245#VV10.12388#VV10.12389#20000#Vi?t#NH556B#80 7#^214#Nhng bi vn mu 7#S.t., tuyn chn: Trn Vn Su, Trn Tc Nguyn#^aH. #^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a136tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 7#Bi vn#Sch c thm#Trn Vn Su#Trn Tc Nguyn#H.H#264079## 00530000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020020000500070049000700080005001190090026001240100 00500150011001500155020001200170020000600182020000800188020001400196005001300210 005001700223039000500240013000700245#VV10.12390#VV10.12391#23000#Vi?t#NH556B#80 7#^214#Nhng bi vn mu 8#S.t., tuyn chn: Trn Vn Su, Trn Tc Nguyn#^aH. #^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a160tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 8#Bi vn#Sch c thm#Trn Vn Su#Trn Tc Nguyn#H.H#264080## 00510000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020020000530070024000730220004000970080005001010090 02600106010000500132011001500137020000500152020000600157020000800163020001400171 005001000185005001300195039000500208013000700213#VV10.12392#VV10.12393#24000#Vi ?t#GI-103B#372.7#^214#Gii bi tp ton 3#Cao Thin, Nh Thin#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a175tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Cao Th in# Nh Thin#H.H#264081## 00510000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020020000530070024000730220004000970080005001010090 02600106010000500132011001500137020000500152020000600157020000800163020001400171 005001000185005001300195039000500208013000700213#VV10.12394#VV10.12395#23000#Vi ?t#GI-103B#372.7#^214#Gii bi tp ton 3#Cao Thin, Nh Thin#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a167tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Cao Th in# Nh Thin#H.H#264082## 00468000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820007000428080005000490020020000540070008000740220004000820080005000860090 02600091010000500117011001500122020000500137020000600142020000800148020001400156 005000800170039000500178013000700183#VV10.12396#VV10.12397#21000#Vi?t#GI-103B#5 10.76#^214#Gii bi tp ton 6#L Nht#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^ a152tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#L Nht#H.H#264083## 00468000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820007000428080005000490020020000540070008000740220004000820080005000860090 02600091010000500117011001500122020000500137020000600142020000800148020001400156 005000800170039000500178013000700183#VV10.12398#VV10.12399#19000#Vi?t#GI-103B#5 10.76#^214#Gii bi tp ton 6#L Nht#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^ a136tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#L Nht#H.H#264084## 00483000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020017000490070031000660080005000970090026001020100 00500128011001500133020000700148020000600155020001400161005001500175005001500190 039000500205013000700210#VV10.12400#VV10.12401#16000#Vi?t#H419T#530#^214#Hc t t vt l 6#on Thanh Sn, L Th Thu Tm#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a 111tr.^b24cm#Vt l#Lp 6#Sch c thm#on Thanh Sn#L Th Thu Tm#H.H#26408 5## 00512000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490070033000680080005001010090026001060100 00500132011001500137020000900152020000600161020001400167005001700181005001500198 039000500213020000900218013000700227#VV10.12402#VV10.12403#19000#Vi?t#H419T#590 #^214#Hc tt sinh hc 7#V Th Thu Tuyt, L Th Thu Cc#^aH.#^ai hc Quc gi a H Ni#2010#^a144tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 7#Sch c thm#V Th Thu Tuyt#La Th Thu Cc#H.H#ng vt#264086## 00482000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020017000490070031000660080005000970090026001020100 00500128011001400133020000700147020000600154020001400160005001500174005001500189 039000500204013000700209#VV10.12404#VV10.12405#15000#Vi?t#H419T#530#^214#Hc t t vt l 7#on Thanh Sn, L Th Thu Tm#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a 95tr.^b24cm#Vt l#Lp 7#Sch c thm#on Thanh Sn#L Th Thu Tm#H.H#264087 ## 00724000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200040 00358080005000390020030000440070020000740080005000940090026000990100005001250110 01500130020001400145020001100159039000500170001002000175015005400195021019300249 020000900442013000700451#VV10.12406#VV10.12407#Vi?t#GI-108T#301#^214#Gio trnh i cng nhn hc#Nguyn Th Qu Loan#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a155 tr.^b24cm#Nhn loi hc#Gio trnh#H.H#Nguyn Th Qu Loan#TTS ghi: B Gio d c v o to. i hc Thi Nguyn#Gii thiu chung v mn Nhn hc v mt s ki n thc c bn v chng tc loi ngi, loi hnh cng ng tc ngi, vn hn nhn v gia nh, tn gio tn ngng v cc tc ngi Vit Nam#Nhn hc#2640 88## 00766000000000289000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100080 00380820004000468080005000500020046000550070012001010080005001130090026001180100 00500144011001500149020000900164020001100173039000500184001001200189015005400201 021018600255020001400441020001400455013000700469#VV10.12408#VV10.12409#VV10.1241 0#Vi?t#GI-108T#581#^214#Gio trnh hnh thi - gii phu hc thc vt#Ng Th C c#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a215tr.^b24cm#Thc vt#Gio trnh#H.H#Ng Th Cc#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#Gii thiu chung v mn Hnh thi - gii phu hc thc vt v mt s kin thc c bn v t bo thc vt, m thc vt, cc c quan sinh dng, s sinh sn, c quan sinh sn ca thc vt#Gii phu hc#Hnh thi hc#264089## 00837000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200080 00358080005000430010016000480020048000640070016001120080005001280090026001330100 00500159011001500164021022700179039000400406020000500410020001800415020001100433 015005400444020002200498020002000520013000700540#VV10.12412#VV10.12411#Vi?t#GI-1 08T#510.285#^214#Trnh Thanh Hi#Gio trnh s dng phn mm h tr dy hc ton #Trnh Thanh Hi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a186tr.^b23cm#Trnh by nh ng kin thc chung v ng dng cng ngh thng tin v truyn thng trong dy h c nh trng ph thng. Hng dn s dng phn mm Graph, phn mm hnh hc ng Cabri Geometry v phn mm Maple trong dy hc ton#Hoa#Ton#Phn mm ng dn g#Gio trnh#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#Phng php g ing dy#Ph thng trung hc#264090## 00781000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200040 00358080005000390010011000440020025000550070028000800080005001080090026001130100 00500139011001500144021022500159039000400384020001300388020001400401020001100415 015005400426005001600480013000700496#VV10.12413#VV10.12414#Vi?t#GI-108T#515#^214 # Vn Lu#Gio trnh gii tch hm# Vn Lu, Nguyn c Lng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a193tr.^b23cm#Trnh by nhng kin thc c bn v gii tc h hm nh khng gian mtric, khng gian nh chun, khng gian lin hp, khng g ian Hilbert, l thuyt ton t tuyn tnh lin tc, cc nguyn l c bn, tp y u v ton t compc#Hoa#Ton cao cp#Gii tch hm#Gio trnh#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#Nguyn c Lng#264091## 00796000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200040 00358080005000390010018000440020026000620030034000880070040001220080005001620090 02600167010000500193011001500198021018200213039000400395020000700399020001500406 020001100421015005400432005001300486013000700499#VV10.12415#VV10.12416#Vi?t#GI-1 08T#512#^214#L Th Thanh Nhn#Gio trnh l thuyt nhm#Dng cho sinh vin ngn h ton hc#L Th Thanh Nhn (ch.b.), V Mnh Xun#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2010#^a143tr.^b23cm#Trnh by nhng kin thc c bn v l thuyt nhm, nhm c on, lp ghp, ng cu nhm, tc ng ca nhm ln tp hp, nhm hu hn, nh l Sylow, chui hp thnh, nhm gii c...#Hoa#i s#L thuyt nhm#Gio trnh #TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#V Mnh Xun#264092## 00832000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200130 00358080005000480010012000530020060000650070012001250080005001370090026001420100 00500168011001500173021022400188039000400412020001900416020001700435020001100452 015005400463020000900517020000900526013000700535#VV10.12419#VV10.12420#Vi?t#GI-1 08T#895.92283208#^214#Cao Th Ho#Gio trnh vn xui hin i Vit Nam giai o n 1900 - 1932#Cao Th Ho#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a259tr.^b23cm#Tr nh by qu trnh hnh thnh v pht trin vn xui Quc ng, vi cc th loi ch lc: truyn ngn, tiu thuyt, k... v mt s phng din thi php trong vn xui hin i Vit Nam giai on u th k XX (1900 - 1932)#Hoa#Nghin cu vn hc#Vn hc hin i#Gio trnh#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi N guyn#Vn xui#Vit Nam#264094## 00966000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410010017000460020029000630030027000920070017001190080005001360090 02600141010000500167011001500172021025600187039000400443020001700447020002300464 02000110048701500540049802000210055202000090057300400370058201300070061902000140 0626#VV10.12421#VV10.12422#Vi?t#L302S#959.704#^214#Nguyn Xun Minh#Lch s Vit Nam 1945 - 2000#Gio trnh i hc S phm#Nguyn Xun Minh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a451tr.^b23cm#Gii thiu bc tranh ton cnh v tin trnh ph t trin lch s dn tc Vit Nam t 1945 n 2000 qua cc thi k khng chin ch ng thc dn Php (1945-1954), khng chin chng quc M (1954-1975) v trong thi k xy dng v bo v T quc (1975-2000)#Hoa#Lch s hin i#Khng chin chng Php#Gio trnh#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#Kh ng chin chng M#Vit Nam#In ln th 2, c sa cha v b sung#264095#Xy dng CNXH## 00789000000000289000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820007000448080005000510140007000560010012000630020026000750070012001010080 00500113009002600118010000500144011001500149021028000164039000400444020000700448 020001000455020001100465020001600476013000700492#VV10.12424#VV10.12423#VV10.1242 5#Vi?t#L600T#530.14#^214#22500#H Huy Bng#L thuyt trng lng t#H Huy Bn g#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a107tr.^b24cm#Trnh by nhng kin thc c bn v l thuyt trng lng t. Gin Feynman v p dng tnh ton cc i lng o c trong thc nghim. Cc qu trnh tn x trong in ng lc h c lng t, cc qu trnh r trong m hnh chun, m hnh chun v cc m hnh c hun m rng#Hoa#Vt l#L thuyt#Gio trnh#Trng lng t#264096## 00780000000000313000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820009000448080005000530140007000580010012000650020038000770070012001150080 00500127009002600132010000500158011001500163021015500178039000400333020001000337 020000500347020001100352015007600363013000700439020001000446020001000456#VV10.12 426#VV10.12427#VV10.12428#Vi?t#L600T#551.4601#^214#18000#inh Vn u#L thuyt dng chy bin v i dng#inh Vn u#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a12 9tr.^b24cm#Trnh by nhng khi nim chung v dng chy v hon lu i dng. H phng trnh hon lu c bn. L thuyt hon lu gi. L thuyt hon lu a c huyn#Hoa#i dng#Bin#Gio trnh#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni. T rng i hc Khoa hc T nhin#264097#Dng chy#L thuyt## 00823000000000289000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100070 00380820006000458080005000510140007000560010018000630020019000810070018001000080 00500118009002700123010000500150011001500155021028100170039000400451020000900455 020000900464020001100473015004200484013000700526#VV10.12429#VV10.12431#VV10.1243 0#Vi?t#QU105T#658.8#^214#78000#Trng nh Chin#Qun tr marketing#Trng nh Chin#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2010#^a559tr.^b21cm#Cung cp nhng kin t hc c bn v hot ng qun tr marketing trong doanh nghip t qun tr thng tin marketing n qun tr chin lc marketing v qun tr cc nhm bin php m arketing c th nh qun tr thng hiu, gi bn, knh phn phi v qun tr tr uyn thng tch hp#Hoa#Qun tr#Tip th#Gio trnh#TTS ghi: Trng i hc Ki nh t Quc dn#264098## 00896000000000325000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100070 00380820009000458080005000540140007000590020018000660070059000840080005001430090 02700148010000500175011001500180021021000195039000400405020000900409020000900418 01500680042701300070049500500120050200500150051400500130052900500120054200500160 0554#VV10.12432#VV10.12434#VV10.12433#Vi?t#QU105T#338.4068#^214#65000#Qun tr xy dng#B.s.: L Cng Hoa (ch.b.), Nguyn K Tun, V Minh Trai...#^aH.#^ai h c Kinh t Quc dn#2010#^a454tr.^b21cm#Trnh by tng quan v qun tr xy dng . Qun tr u thu, d thu, t vn u t, thit k, thi cng, qun tr i x y dng, nh mc, n gi xy dng, chi ph, gi v qun tr kinh doanh sn phm xy dng#Hoa#Qun tr#Xy dng#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Qun tr Kinh doanh#264099#L Cng Hoa#Nguyn K Tun#V Minh Trai#Bi Anh Thi#N guyn Th Tho## 00720000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200040 00358080005000390140007000440020029000510080005000800090027000850100005001120110 01500117021020300132039000400335020000800339020001000347020001100357015009100368 013000700459#VV10.12435#VV10.12436#Vi?t#GI-108T#658#^214#38000#Gio trnh qun l cng ngh#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2010#^a270tr.^b21cm#Cung cp nhng kin thc c bn v cng ngh v qun l cng ngh. Trnh by khi qut mi tr ng cng ngh, nh gi, la chn, i mi, nng lc, chuyn giao cng ngh v qu n l nh nc v cng ngh#Hoa#Qun l#Cng ngh#Gio trnh#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Khoa hc Qun l. B mn Qun l Cng ngh#264100## 01281000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020129000530070062001820080005002440090027002490100 00500276011001500281021044700296039000400743020001900747020001000766015004200776 02000090081802000100082702000150083701300070085200500150085900500150087400500130 0889005001400902005001500916#VV10.12438#VV10.12437#Vi?t#H411#378.597#^214#30000 #Hot ng khoa hc v cng ngh bng ngun vn ngoi ngn sch nh nc ti c c trng i hc khi nng lm v kinh t Vit Nam#B.s.: Mai Ngc Cng (ch.b.), H Th Hi Yn, Mai Ngc Anh...#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2010#^a156tr.^b 21cm#Trnh by v tr, vai tr, ni dung v nhn t nh hng n ngun vn ngo i ngn sch nh nc (NSNN) cho hot ng khoa hc - cng ngh (KH-CN) ti cc t rng i hc. nh gi thc trng hot ng KH-CN bng ngun vn ngoi NSNN ti cc trng i hc khi nng lm v kinh t nc ta hin nay. ra phng h ng, gii php nhm s dng c hiu qu ngun ti chnh ngoi NSNN cho hot ng KH-CN trong cc trng i hc trong thi gian ti#Hoa#Hot ng khoa hc#Cng ngh#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn#Vit Nam#Ngun vn#Trng i hc #264101#Mai Ngc Cng#H Th Hi Yn#Mai Ngc Anh#Trnh Mai Vn#Phm Vit Hng# # 00918000000000325000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100080 00380820006000468080005000520140007000570010016000640020046000800030052001260070 03600178008000500214009002700219010000500246011001500251021019800266039000400464 02000080046802000090047602000110048501500640049602000130056000500120057301300070 0585#VV10.12439#VV10.12441#VV10.12440#Vi?t#GI-108T#005.4#^214#65000#Trn Th Th u H#Gio trnh kin trc my tnh v h iu hnh#Dng cho sinh vin ngnh H t hng thng tin kinh t#Ch.b.: Trn Th Thu H, Bi Th Ng#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2010#^a382tr.^b24cm#Cung cp nhng kin thc c bn v cu to v ngu yn l hot ng ca my vi tnh. Gii thiu i cng v h iu hnh; nguyn t c qun l b nh, qun l vo ra v qun l tp ca h iu hnh...#Hoa#Tin hc #My tnh#Gio trnh#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Tin hc Kin h t#H iu hnh#Bi Th Ng#264102## 01064000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010008000440020068000520290050001200070041001700080005002110090 01400216010000500230011001500235021031100250039000400561020001200565020001000577 01500610058702000090064802000190065702000090067600500120068502000090069700500130 0706013000700719#VV10.12442#VV10.12443#Vi?t#C126T#631.5#^214#L Tin#Cy trng c ng ngh sinh hc trong nng nghip th gii v Vit Nam#Biotech crops in world agriculture and in Vietnam#B.s.: L Tin, L c Linh, L Xun Hng#^aH.#^aCng thng#2010#^a242tr.^b24cm#Trnh by s pht trin nng nghip trn th gii. Va i tr ca khoa hc, cng ngh vi s pht trin nng nghip v vai tr ca cng ngh sinh hc vi ging cy trng. Nhng vn ang t ra i vi cy trng c ng ngh sinh hc hin i. Khi qut tnh hnh nng nghip Vit Nam - nhng tin b v thch thc#Hoa#Nng nghip#Cy trng#TTS ghi: Cng ty CP Dch v Thng t in Khoa hc Cng ngh...#Th gii#Cng ngh sinh hc#ng dng#L c Linh#Vit N am#L Xun Hng#264103## 00793000000000301000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100080 00380820007000468080005000530020021000580070087000790080005001660090026001710100 00500197011001400202021011900216039000400335020001000339020001100349015005400360 005001300414005002200427005001600449005001900465013000700484#VL10.01403#VL10.014 05#VL10.01404#Vi?t#GI-108T#616.07#^214#Gio trnh min dch#B.s.: Lm Vn Tin ( ch.b.), Phng Th Qunh Hng, T Th Thi Sn, Nguyn Th Ngc H#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2010#^a81tr.^b27cm#Cung cp nhng kin thc c bn v min dc h, cc qu trnh bnh l in hnh v min dch v cc xt nghim min dch#Hoa# Min dch#Gio trnh#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#Lm V n Tin#Phng Th Qunh Hng#T Th Thi Sn#Nguyn Th Ngc H#264104## 00702000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200060 00358080005000410010014000460020047000600070020001070080005001270090026001320100 00500158011001500163021013600178039000400314020000700318020001100325015005400336 020001800390013000700408020000900415#VL10.01406#VL10.01407#Vi?t#GI-108T#363.9#^2 14#m Khi Hon#Gio trnh dn s - chm sc sc kho sinh sn#m Khi Hon ch .b.#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a163tr.^b27cm#Trnh by nhng kin thc c bn v vn dn s, chm sc sc kho sinh sn nhm gip cn b y t lm t t cng tc tuyn y t c s#Hoa#Dn s#Gio trnh#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#Chm sc sc kho#264105#Sinh sn## 00851000000000325000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100080 00380820006000468080005000520020035000570070068000920080005001600090026001650100 00500191011001400196021013500210039000400345020001300349005001600362020001100378 01500540038900500160044300500170045900500150047602000110049100500160050201300070 0518#VL10.01409#VL10.01408#VL10.01410#Vi?t#GI-108T#617.6#^214#Gio trnh iu d ng rng hm mt#B.s.: Hong Tin Cng (ch.b.), L Th Thu Hng, Nguyn nh Tr n...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a84tr.^b27cm#Trnh by mt s kin th c c bn v rng, b rng v cch chm sc bnh nhn su rng, c bin chng ca su rng, vim quanh rng...#Hoa#Rng hm mt#Hong Tin Cng#Gio trnh#TTS g hi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#L Th Thu Hng#Nguyn nh Trn #Nng Ngc Tho#iu dng#Nguyn Vn Ninh#264106## 00777000000000289000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100080 00380820004000468080005000500010015000550020027000700070056000970080005001530090 02600158010000500184011001500189021016000204039000400364020001600368005001500384 020001100399015005400410005001600464013000700480#VL10.01411#VL10.01413#VL10.0141 2#Vi?t#GI-108T#611#^214#Trnh Xun n#Gio trnh gii phu ngi#Trnh Xun n (ch.b.), inh Th Hng, Trng Hng Tm#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a 191tr.^b27cm#Trnh by nhng kin thc c bn v gii phu ngi nh gii phu h xng, h c, h tun hon, h h hp, h tiu ho, h niu - dc, h thn kin h - ni tit#Hoa#Gii phu ngi#inh Th Hng#Gio trnh#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#Trng Hng Tm#264107## 00855000000000325000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100080 00380820004000468080005000500020023000550070057000780080005001350090026001400100 00500166011001500171021018000186039000400366020001200370005001400382020001100396 01500540040700500120046100500120047300500150048500500160050001300070051602000060 0523#VL10.01414#VL10.01416#VL10.01415#Vi?t#GI-108T#612#^214#Gio trnh sinh l h c#B.s.: Nguyn Vn T (ch.b.), Phm Th La, V Bch Vn...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a315tr.^b27cm#Trnh by mt s kin thc c bn v quy lut chu ng ca hot ng c th. C ch hot ng ca tng c quan trong c th nh sinh l iu ho thn nhit, mu, tun hon, h hp...#Hoa#Sinh l hc#Nguyn Vn T #Gio trnh#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#Phm Th La#V Bch Vn#Hong Thu Soan#Nguyn Thu Hnh#264108#Ngi## 00881000000000313000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100080 00380820004000468080005000500010015000550020046000700070062001160080005001780090 02600183010000500209011001500214021019500229039000400424020001400428005001500442 020001100457015005400468005001600522020001300538020000900551013000700560#VL10.01 417#VL10.01419#VL10.01418#Vi?t#GI-108T#611#^214#Trnh Xun n#Gio trnh gii p hu hc nh khu v ng dng#B.s.: Trnh Xun n (ch.b.), inh Th Hng, Trn g Hng Tm#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a273tr.^b27cm#Gii thiu tng h p v nh khu cc vng chi trn, chi di, u mt c, gic quan, ngc bng, mc h, h thn kinh, chu hng... nhm gip sinh vin v cn b y t vn dng vo th c hnh lm sng#Hoa#Gii phu hc#inh Th Hng#Gio trnh#TTS ghi: B Gio d c v o to. i hc Thi Nguyn#Trng Hng Tm#C th ngi#ng dng#264109# # 00846000000000313000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100080 00380820007000468080005000530020024000580070062000820080005001440090026001490100 00500175011001500180021017500195039000400370020001300374005001400387020001100401 015005400412005001600466005001300482005001300495005001700508013000700525#VL10.01 420#VL10.01422#VL10.01421#Vi?t#GI-108T#616.89#^214#Gio trnh tm thn hc#B.s.: Bi c Trnh (ch.b.), Nguyn Vn Ngn, Ng Ngc Tn...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a171tr.^b27cm#Trnh by nhng kin thc c bn v tm thn hc. Th eo di v nh gi bnh nhn tm thn. Triu chng tm thn, cc ri lon v tm thn thc tn, bnh tm thn phn lit...#Hoa#Tm thn hc#Bi c Trnh#Gio t rnh#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#Nguyn Vn Ngn#Ng N gc Tn#Cao Tin c#Nguyn Sinh Phc#264110## 00763000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200060 00358080005000410010014000460020049000600070020001090080005001290090026001340100 00500160011001500165021015900180039000400339020000500343020001100348015005400359 020000900413020001000422020001300432013000700445020000900452#VL10.01423#VL10.014 24#Vi?t#GI-108T#362.1#^214#m Khi Hon#Gio trnh k nng giao tip - gio dc sc kho#m Khi Hon ch.b.#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a167tr.^b27cm #Cung cp nhng kin thc c bn nht v k nng giao tip, truyn thng v gio dc sc kho cho sinh vin iu dng thc hin tt cng tc y t cng cng# Hoa#Y t#Gio trnh#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#Sc kh o#Giao tip#Truyn thng#264111#Gio dc## 00653000000000253000450002600110000002600110001118100060002208200040002880800050 00320190005000370010014000420020033000560070014000890080005001030090026001080100 00500134011001400139021015300153039000400306020001000310015006200320020001000382 013000700392#VL10.01425#VL10.01426#E204F#428#^214#Vi?t#Nguyn Th n#English for students of pharmacy#Nguyn Th n#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a63tr.^ b27cm#Trnh by mt s bi hc ting Anh chuyn ngnh dc phm nhm gip sinh v in rn luyn cc k nng c bn v ng php, c hiu, m rng vn t vng...#H oa#Ting Anh#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#Dc phm#264112## 00827000000000313000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100080 00380820006000468080005000520020024000570070066000810080005001470090026001520100 00500178011001400183021014600197039000400343020001300347005001500360020001100375 015005400386005001600440005001600456005001800472005001600490013000700506#VL10.01 427#VL10.01429#VL10.01428#Vi?t#GI-108T#617.6#^214#Gio trnh rng hm mt#B.s.: Nng Ngc Tho (ch.b.), Hong Tin Cng, L Th Thu Hng...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a82tr.^b27cm#Trnh by mt s kin thc c bn v rng, b rng , bnh su rng, cc bin chng ca su rng, bnh quanh rng, vim nhim rng m ing hm mt...#Hoa#Rng hm mt#Nng Ngc Tho#Gio trnh#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#Hong Tin Cng#L Th Thu Hng#Lu Th Thanh M ai#Nguyn Vn Ninh#264113## 01012000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200080 00348080005000420140008000470020063000550030149001180080005002670090027002720100 00500299011001500304021026500319039000400584020001000588020001700598015002300615 020000900638020001000647020000900657020001000666013000700676020001500683#VL10.01 430#VL10.01431#Vi?t#QU600T#343.597#^214#298000#Quy trnh thanh tra kim tra ca c quan ti chnh chuyn qun#Ti chnh - k ton (chc nng cp php KKD). Lu t ngn sch vi d ton ngn sch. Chc nng, nhim v, quyn hn ca c quan c huyn mn ti chnh#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2010#^a608tr.^b27cm#Quy nh v quy trnh thanh tra, kim tra ca c quan ti chnh chuyn qun. Lut ngn s ch nh nc v h thng thng tin ngn sch. D ton ngn sch nh nc ca tn h, thnh ph, qun, huyn. Cc quy nh v ti chnh - k hoch, chc nng qun l cp giy KKD#Hoa#Php lut#Vn bn php qui#TTS ghi: B Ti chnh#Vit Nam# Thanh tra#Kim tra#Ti chnh#264114#Lut ngn sch## 00860000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200080 00348080005000420140008000470020049000550030050001040080005001540090027001590100 00500186011001500191021025300206039000400459020001000463020001700473015002300490 020000900513020000900522020001000531020001000541013000700551#VL10.01432#VL10.014 33#Vi?t#CH250#343.597#^214#299000#Ch kim sot chi v tiu chun, nh mc chi#Hng dn thc hin ch tin lng mi nht...#^aH.#^ai hc Kinh t Qu c dn#2010#^a621tr.^b27cm#Trnh by cc vn bn php quy hng dn thc hin ch tin lng mi, m au thai sn, ph cp, tr cp mi; nh mc chi s dng in thoi, my fax, my tnh, n tip khch, cng tc ph v hng dn thc h in Lut bo him y t, bo him x hi#Hoa#Php lut#Vn bn php qui#TTS ghi: B Ti chnh#Vit Nam#Chi tiu#Kim sot#Ti chnh#264115## 00858000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450140008000500020117000580070038001750080005002130090020002180100 00500238011001500243021020100258039000400459020001400463005000900477020000900486 020001700495020002100512005000800533013000700541020000800548#VL10.01434#VL10.014 35#Vi?t#V115B#324.2597071#^214#298000#Vn bn mi v cng tc xy dng ng nm 2010 v hng dn hc tp lm theo t tng, tm gng o c H Ch Minh#S.t. , h thng ho: Qu Long, Kim Th#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a621tr.^b27cm#H ng dn vn ng v trin khai nhim v nm 2010 v phong tro hc tp lm theo t tng, tm gng o c H Ch Minh. Trnh by mt s vn kin mi ch o cng tc t chc xy dng ng nm 2010#Hoa#Xy dng ng#Qu Long#Vit Nam#Cng tc t chc#T tng H Ch Minh#Kim Th#264116#o c## 00637000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400140008000450010009000530020121000620070026001830080005002090090 02000214010000500234011001500239039000400254020002200258020001700280020000700297 005001000304013000700314020001000321020001600331#VL10.01437#VL10.01436#Vi?t#CH50 0T#352.6#^214#310000#L Cng#Ch tch H Ch Minh vi cng tc t chc, cn b xy dng v pht trin i ng cn b, cng chc trong thi k i mi#B.s.: L Cng, nh Ton#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a575tr.^b27cm#Hoa#T trng H Ch Minh#Cng tc t chc#Cn b#nh Ton#264117#Cng chc#Thi k i mi## 01101000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450140008000500020155000580070038002130080005002510090020002560100 00500276011001500281021043500296039000400731020001400735005000900749020001100758 005000800769013000700777020000900784020001800793#VL10.01438#VL10.01439#Vi?t#H561 D#324.2597071#^214#298000#Hng dn son tho vn bn dnh cho cp u ng v c c vn kin mi nng cao cht lng hiu qu ca t chc c s ng p ng yu cu mi, nhim v mi#S.t., h thng ho: Qu Long, Kim Th#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a529tr.^b27cm#Hung dn son tho vn bn v h thng mu vn bn qua n trng s dng trong vn phng cp u ng; mt s hng dn v nghip v vn p hng cp u ng. Gii thiu ton vn cc bi pht biu v cng tc xy dng n g; nhng quy nh mi v chc nng, nhim v v nng cao cht lng hiu qu cn g tc t chc ca ng b, chi b c s; cc quy nh v nhim v cng tc ca c n b c s ng v v qun l cn b, cng chc, ng vin#Hoa#Cng tc ng#Qu Long#C s ng#Kim Th#264118#Vn kin#Son tho vn bn## 00826000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010018000490020017000670030017000840070073001010220 00400174221003800178008000500216009002000221010000500241011001500246021013400261 02000100039502000110040500500120041600500180042800500130044603900040045901300070 0463005001800470#VL10.01440#VL10.01441#50000#Vi?t#N207C#428#^214#Cunningham, Sa rah#New cutting edge#Pre-intermediate#Sarah Cunningham, Peter Moor, Jane Comyns Carr ; L Thu Hin gii thiu#T.2#Students' book and word book with key#^aH.#^a Vn ho Thng tin#2010#^a318tr.^b27cm#Hng dn hc ng php, t vng v cc k nng nghe - c - ni - vit... ting Anh theo chng trnh New cutting edge t rnh cao#Ting Anh#Gio trnh#Moor, Peter#Carr, Jane Comyns#L Thu Hin#Hoa# 264119#Cunningham, Sarah## 00848000000000313000450002600110000002600110001118100070002208200090002980800050 00380190005000430010015000480020084000630070057001470080005002040090019002090100 00500228011001500233021015900248039000400407020000800411005001500419015004000434 020000900474020000900483020000600492020001000498005001900508013000700527#VL10.01 442#VL10.01443#CH121D#363.2092#^214#Vi?t#Phm Thanh Hi#Chn dung lnh o b C ng an v tng lnh Cng an nhn dn Vit Nam (1945 - 2010)#B.s.: Phm Thanh Hi , Trn Quang o, Nguyn Quang Thiu#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a335tr.^b27cm #Gii thiu chn dung v tm tt tiu s, chc v ca mt s nh lnh o B Cn g an v cc v tng lnh Cng an nhn dn Vit Nam trong giai on 1945 - 2010# Hoa#Cng an#Trn Quang o#TTS ghi: B Cng an. - Lu hnh ni b#Vit Nam#Lnh o#Tng#Chn dung#Nguyn Quang Thiu#264120## 00846000000000301000450002600110000018100060001108200090001780800050002601900050 00310020026000360070066000620080005001280090020001330100005001530110030001580210 14600188039000400334020000800338005001500346015009100361020001200452005001600464 020001000480005001600490005001600506005001500522013000700537#VL10.01444#301C#91 5.9741#^214#Vi?t#a ch huyn Qung Xng#B.s.: Hong Tun Ph (ch.b.), Hong T un Cng, Cao Xun Thng...#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a895tr., 26tr. nh m u^b27cm#Gii thiu tng quan v a l t nhin, a l hnh chnh, lch s, ki nh t, vn ho x hi v nhn vt ch ca huyn Qung Xng tnh Thanh Ho#Hoa# a ch#Hong Tun Ph#TTS ghi: Huyn u - Hi ng nhn dn - U ban nhn dn h uyn Qung Xng, tnh Thanh Ho#Qung Xng#Hong Tun Cng#Thanh Ho#Cao Xun Thng#Nguyn Quc Huy#Mai Ngc Thanh#264121## 00848000000000301000450002600110000018100060001108200090001780800050002601900050 00310020023000360070077000590080005001360090020001410100005001610110031001660210 14300197039000400340020000800344005001600352015009100368020000900459020001000468 005001700478005001800495005001000513005001600523013000700539#VL10.01445#301C#91 5.9741#^214#Vi?t#a ch huyn Tnh Gia#Dng B Phng (tng ch.b.), Nguyn Ng c Tun (ch.b.), Nguyn Ngc Khnh...#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a910tr., 53 tr. nh mu^b27cm#Gii thiu tng quan v a l t nhin, a l hnh chnh, l ch s, kinh t, vn ho x hi v nhn vt ch ca huyn Tnh Gia tnh Thanh Ho #Hoa#a ch#Dng B Phng#TTS ghi: Huyn u - Hi ng nhn dn - U ban nh n dn huyn Tnh Gia, tnh Thanh Ho...#Tnh Gia#Thanh Ho#Nguyn Ngc Tun#Nguy n Ngc Khnh#L Vn H#Nguyn Th Liu#264122## 00612000000000277000450002600110000002600110001118100070002208200060002980800050 00350190005000400140007000450010009000520020028000610070009000890080005000980090 01100103010000500114011001400119021014400133039000400277020001100281004001800292 020000900310020000800319013000700327#VL10.01447#VL10.01446#NH556P#635.9#^214#Vi? t#60000#Thin n#Nhng phng php trng lan#Thin n#^aH.#^aM thut#2010#^a82 tr.^b27cm#Cung cp nhng kin thc cn bn v cch chn a im trng lan, hn g dn cc phng php trng lan, cc ging lan, nhng su bnh hi cy...#Hoa#Tr ng trt#Ti bn ln th 3#Cy cnh#Hoa lan#264123## 00515000000000265000450002600110000002600110001101900050002201400070002700100100 00341810008000440820006000528080005000580020032000630070010000950080005001050090 01100110010000500121011001400126021006800140039000400208020000800212020000900220 020001300229013000700242#VL10.01448#VL10.01449#Vi?t#55000#Thin Kim#NGH250T#646 .7#^214#Ngh thut v mng tay hin i#Thin Kim#^aH.#^aM thut#2010#^a47tr.^b 27cm#Gii thiu cc mu v mng tay thi trang hin i dnh cho phi n#Hoa#Lm p#Mng tay#V trang tr#264124## 00567000000000265000450002600110000002600110001101900050002201400070002700100100 00341810008000440820006000528080005000580020031000630070010000940080005001040090 01100109010000500120011001400125021011800139039000400257020000800261020001200269 020001300281013000700294#VL10.01450#VL10.01451#Vi?t#55000#Thin Kim#NGH250T#646 .7#^214#Ngh thut v mng tay cao cp#Thin Kim#^aH.#^aM thut#2010#^a47tr.^b2 7cm#Gii thiu cc mu v mng tay dng cho l tt, mu mng kim cng, mu cho hn l, mu mng hoi c dnh cho phi n#Hoa#Lm p#V mng tay#V trang tr#2 64125## 00783000000000313000450002600110000002600110001101900050002201400070002718100060 00340820004000408080005000440020049000490070020000980080005001180090011001230100 00500134011001500139021022600154039000400380020001000384006001000394020000900404 019000500413004001800418020001000436020000800446013000700454020000800461#VL10.01 452#VL10.01453#Vi?t#80000#C551S#721#^214#Ca st - hoa vn trang tr v thm m kin trc#Phong o bin dch#^aH.#^aM thut#2010#^a122tr.^b27cm#Gii thiu h n 500 mu c th theo tng ch phong ph nh: cng ln, ca ci, ca s, lan can, n ng bng kim loi... v cc biu tng dng trang tr ni ngoi th t c chp t cc nc Ty u v mt s th ln#Hoa#Kin trc#Phong o#Sc h nh#Dch#Ti bn ln th 2#Trang tr#Ca st#264126#Hoa vn## 00675000000000229000450001900050000018100060000508200120001180800050002300200520 00280030018000800080011000980090007001090100005001160110015001210210234001360390 00400370020001700374020001800391020000900409020002000418013000700438#Vi?t#K600N# 016.9597032#^214#K nim 65 nm cch mng thng Tm - Quc khnh 2/9#Th mc chu yn #^aBc Liu#^aKnxb#2010#^a105tr.^b29cm#Gii thiu th mc 20 bi bo, bi vit trch t cc bo Trung ng, bo a phng vit v gi tr lch s v thc tin ca cch mng thng Tm; v Bc Liu trong Cch mng thng Tm v t liu v Cch mng thng Tm, Quc khnh 2-9#Hoa#Lch s hin i#Th mc chuyn #Vi t Nam#Cch mng thng Tm#264127## 00723000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020019000570030038000760070037001140220004001510080 01400155009002200169010000500191011001500196020001700211020000400228005000900232 00500140024100500090025500500160026400500180028003900040029801300070030201500670 0309020000900376#VN10.03404#VN10.03405#20000#Vi?t#H561S#895.9221008#^214#Hng sc vn nh#Hng v 1000 nm Thng Long - H Ni#Cao Hng, Nguyn Thng, c Tho...#T.7#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2010#^a112tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#Cao Hng#Nguyn Thng#c Tho#Nguyn Ngc Bt#Nguyn Trung Dnh#Hoa#2 64128#TTS ghi: Cu lc b Th phng Quang Trung, Thnh ph Thi Nguyn#Vit Na m## 00451000000000265000450002600110000002600110001101900050002201400070002700100080 00341810007000420820009000498080005000580020013000630030004000760070008000800080 01400088009002200102010000500124011001500129039000400144020001700148020000400165 013000700169020000900176#VN10.03406#VN10.03407#Vi?t#25000# Dng#CH311M#895.92 21#^214#99 tnh khc#Th# Dng#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2010#^a179t r.^b19cm#Hoa#Vn hc hin i#Th#264129#Vit Nam## 00462000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010015000560020007000710030004000780070015000820080 01400097009002200111010000500133011001500138020001700153020000900170020000400179 013000700183039000600190#VN10.03408#VN10.03409#20000#Vi?t#NH460M#895.92214#^214 #Nguyn Anh o#Nh m#Th#Nguyn Anh o#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#20 09#^a107tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#264130#TDung## 00554000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020011000520030009000630070032000720080014001040090 02200118010000500140011001500145020000900160020001100169006001000180020001400190 006001500204013000700219039000600226020000800232020001200240#VN10.03410#VN10.034 11#30000#Vi?t#L561N#895.91#^214#Lng Nhn#Song ng#Dch: Lng Bn, L Hng G iang#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2009#^a196tr.^b19cm#Vit Nam#Truyn th #Lng Bn#Sch song ng#L Hng Giang#264131#TDung#Vn hc#Dn tc Ty## 00698000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480010017000530020032000700070029001020080005001310090 02000136010000500156011001400161020001600175020000900191005001700200013000700217 021015400224020000800378039000600386020001600392#VN10.03412#VN10.03413#10000#Vi ?t#D300T#959.733#^214#Hong Mnh Thng#Di tch lch s vn ho n Mu#S.t., b.s .: Hong Mnh Thng#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a32tr.^b18cm#Di tch lch s# Hng Yn#Hong Mnh Thng#264132#Gii thiu s lc v n Mu th Dng Qu Phi Hng Yn: v tr a l, ngun gc tn gi, truyn thuyt v Dng Qu Phi, k in trc v l hi n Mu#n Mu#TDung#Di tch vn ho## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010021000550020007000760030004000830070021000870080 00500108009002000113010000500133011001400138020001700152020000900169020000400178 013000700182039000600189#VN10.03414#VN10.03415#36000#Vi?t#M103A#895.92214#^214# Nguyn Th Thu Minh#Mi m#Th#Nguyn Th Thu Minh#^aH.#^aVn ho Thng tin#20 10#^a83tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#264133#TDung## 00456000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010017000540020010000710030004000810070017000850080 00500102009002000107010000500127011001500132020001700147020000900164020000400173 013000700177039000600184#VN10.03416#VN10.03417#42000#Vi?t#H561#895.9221#^214#N guyn Minh Tun#Hng i#Th#Nguyn Minh Tun#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a1 20tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#264134#TDung## 00469000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200100 00348080005000440010010000490020014000590030004000730070010000770080005000870090 02000092010000500112011002900117020001700146020000900163020000400172013000700176 020001400183039000600197#VN10.03418#VN10.03419#Vi?t#QU250H#895.92214#^214#Ma A Su#Qu hng ni#Th#Ma A Su#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a248tr., 5tr. nh mu^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#264135#Sch song ng#TDung## 00503000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030022000550070013000770220004000900080005000940090 01100099010000500110011001700115012001600132020001800148020000700166020001400173 006000800187039000600195019000500201013000700206#VN10.03420#12500#Vi?t#B200V#37 2.21#^214#B vi x hi#Dnh cho mu gio ln#Tu Vn dch#T.2#^aH.#^aM thut#2 010#^a34tr.^b17x19cm#T sch Mm non#Gio dc mu gio#X hi#Sch mu gio#Tu Vn#TDung#Dch#264136## 00480000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010019000550020013000740030012000870070019000990080 00500118009002000123010000500143011001500148020001700163020000900180020001200189 013000700201039000600208#VN10.03421#VN10.03422#50000#Vi?t#M501T#895.92234#^214# Nguyn Th Lm Ho#Ma thu xanh#Tiu thuyt#Nguyn Th Lm Ho#^aH.#^aVn ho Th ng tin#2010#^a343tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#264137#TDung## 00719000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010008000510020034000590070017000930080005001100090 02000115010000500135011001500140020001000155020002000165005000800185013000700193 021022500200039000600425020001000431#VN10.03423#VN10.03424#35000#Vi?t#M458T#302 .2#^214#Ngc T#100 b quyt giao tip thnh cng#Ngc T, Mai Chi#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a271tr.^b19cm#Giao tip#B quyt thnh cng#Mai Chi#264138#Gi i thiu ngh thut giao tip dnh cho n gii v nam gii trong cng vic, trong quan h gia nh, trong i nhn x th ngoi x hi. Ngh thut ni chuyn v t th, phong thi cn c to n tng tt trong giao tip#TDung#Cuc sng## 00680000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010010000510020057000610070036001180080005001540090 02000159010000500179011001500184020001000199020002000209006001400229013000700243 021013600250039000600386020001000392#VN10.03425#VN10.03426#36000#Vi?t#M458T#302 .2#^214#Bch Lnh#100 cch giao tip cn hc hi trong cuc sng hng ngy#Bch Lnh ; Phan Quc Bo bin dch#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a301tr.^b19cm#Giao tip#B quyt thnh cng#Phan Quc Bo#264139#Hng dn b quyt giao tip to n tng tt trong cc tnh hung khc nhau trong cuc sng hng ngy, t kt q u tt trong cng vic#TDung#Cuc sng## 00732000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010010000510020044000610070036001050080005001410090 02000146010000500166011001500171020001000186020000700196006001400203013000700217 021019400224039000600418020001000424020000800434#VN10.03427#VN10.03428#36000#Vi ?t#M458T#302.2#^214#Bch Lnh#100 loi l tit cn hc hi trong cuc i#Bch L nh ; Phan Quc Bo bin dch#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a257tr.^b19cm#Giao tip#ng x#Phan Quc Bo#264140#Gii thiu nhng tnh tit trong nghi l hng n gy hay trong nhng dp c bit, gip bn thnh cng trong cuc sng: l tit k hi giao tip, ni in thoi, xng h, ni cng cng, tic tng...#TDung#Cuc s ng#L nghi## 00516000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010015000550020033000700030035001030070015001380080 00500153009002000158010000500178011001500183020001800198020000900216020001200225 013000700237039000600244#VN10.03429#VN10.03430#20000#Vi?t#T306G#895.92234#^214# V Th Xun H#Ting g gy trong rng hoa Arui#Tp truyn ngn dnh cho thiu n hi#V Th Xun H#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a124tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi #Vit Nam#Truyn ngn#264141#TDung## 00507000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820011000428080005000530010015000580020018000730030015000910070015001060080 00500121009002000126010000500146011001500151020001700166020000900183020001100192 004001300203013000700216039000600223#VN10.03431#VN10.03432#25000#Vi?t#CH527-O#8 95.922334#^214#V Th Xun H#Chuyn rng si#Tp truyn di#V Th Xun H#^a H.#^aVn ho Thng tin#2010#^a167tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn di# In ln th 4#264142#TDung## 00506000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820011000418080005000520010015000570020018000720030015000900070015001050080 00500120009002000125010000500145011001500150020001700165020000900182020001100191 004001300202013000700215039000600222#VN10.03433#VN10.03434#28000#Vi?t#CH303H#89 5.922334#^214#V Th Xun H#Chic hp gia bo#Tp truyn di#V Th Xun H#^aH .#^aVn ho Thng tin#2010#^a175tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn di#I n ln th 4#264143#TDung## 00491000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200090 00308080005000390010018000440020016000620030008000780070018000860080010001040090 01500114010000500129011001400134020001700148020000900165020000800174004003000182 013000700212039000600219#VN10.03435#15000#Vi?t#NH460L#895.9221#^214#Nguyn Ln g in#Nh li di chc#Din ca#Nguyn Lng in#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^ a79tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Din ca#Ti bn, c b sung, sa cha#264 144#TDung## 00430000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200100 00298080005000390010012000440020017000560030004000730070012000770080010000890090 01500099010000500114011001400119020001700133020000900150020000400159013000700163 039000600170#VN10.03436#25000#Vi?t#M107#895.92214#^214#Trn Phng#Mnh i n l#Th#Trn Phng#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a91tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#264145#TDung## 00604000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070036000810220005001170050017001220060 01200139008001800151009001100169010000500180011001500185012003500200019001400235 020001800249020000900267020001300276039000600289013000700295#VN10.03437#13000#V i?t#B314A#895.7#^214#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; H Th Bnh dch#T.27#Choe Byeong Yeol#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2010#^a158tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc th iu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#TDung#264146## 00575000000000301000450002600110000000500140001102000180002502000090004302000130 00520390006000650140007000710190005000781810006000830820006000898080005000950020 01900100003001300119007002600132022000500158006000500163008001800168009001100186 010000500197011001500202019001400217012003500231013000700266#VN10.03438#Marimo R agawa#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung#14000#Vi?t#125T#895.6#^214 #u trng rc la#Truyn tranh#Marimo Ragawa ; Nana dch#T.31#Nana#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a190tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui m i ln#264147## 00584000000000301000450002600110000002000170001102000130002802000090004103900060 00500190005000561810006000610820006000678080005000730140007000780020010000850030 01300095007003300108022000500141005001400146006001200160008001800172009001100190 010000500201011001500206019001400221012004000235013000700275#VN10.03439#Vn hc hin i#Truyn tranh#Nht Bn#TDung#Vi?t#M107G#895.6#^214#14000#Mnh ghp#Truy n tranh#Inoue Kazurou ; Tuyt Nhung dch#T.11#Inoue Kazurou#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tu i trng thnh#264148## 00594000000000301000450002600110000001400070001101900050001803900060002318100060 00290820006000358080005000410020020000460030013000660070035000790220005001140080 01800119009001100137010000500148011001500153012003500168020001800203020000900221 020001300230005001400243006001400257019001400271013000700285#VN10.03440#14000#V i?t#TDung#T304B#895.6#^214#Tim bnh hnh phc#Truyn tranh#Matsuzuki Kou ; Phc Song Anh dch#T.11#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a190tr.^b18cm#Truyn tran h dnh cho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Matsuzuki Kou#Ph c Song Anh#Dch Nht Bn#264149## 00646000000000313000450002600110000000500160001100600090002700500110003603900050 00470140007000520190005000591810006000640020015000700030013000850070065000980220 00500163008001800168009001100186010000500197011001500202012004000217019001600257 020001700273020001100290020001300301082000600314808000500320013000700325#VN10.03 441#T Kim Kiu#Hi ng#n Thu An#Thu#15000#Vi?t#T550#T i danh b#Tr uyn tranh#Nguyn tc: n Thu An ; Ho s: T Kim Kiu ; Hi ng dch#T.59 #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a130tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#895.1#^214#26 4150## 00533000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010013000550020016000680030028000840070013001120080 01800125009003000143010000500173011001500178013000700193020001700200020000900217 020001200226039000500238020001200243#VN10.03442#VN10.03443#47000#Vi?t#T108L#895 .92234#^214#L Vn Ngha#To lao xt bp#Tuyn tp truyn tro phng#L Vn Ngh a#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; T sch Tui tr#2010#^a223tr.^b19cm#264151#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Thu#Truyn ci## 00844000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510020020000560030059000760070050001350080018001850090 03000203010000500233011001500238005001800253005001200271005001500283005002100298 00500130031901300070033202000170033902000090035603900050036502101190037002000080 0489020000900497#VN10.03444#VN10.03445#58000#Vi?t#CH513M#895.92208#^214#Chung m t con ng#Tuyn tp vn-th-chn dung ngh s ng hnh vi Tui tr#Nguyn Q uang Sng, L Vn Tho, on Bch Bin...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; T sch Tui tr#2010#^a296tr.^b19cm#Nguyn Quang Sng#L Vn Tho#on Bch Bin#Nguy n Th Minh Ngc#Nguyn Hng#264152#Vn hc hin i#Vit Nam#Thu#Gii thiu s lc tiu s v cc tc phm vn, th ca cc ngh s l cng tc vin, cn b ca nh xut bn Tui tr#Tc gi#Tc phm## 00677000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010008000550020009000630070008000720080018000800090 03000098010000500128011001500133013000700148021021700155020001700372020000900389 039000500398020000800403#VN10.03446#VN10.03447#46000#Vi?t#M458T#796.09597#^214# Hoi L#Mt thi#Hoi L#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; T sch Tui tr#2010#^a 319tr.^b19cm#264153#Tp hp cc bi vit, bi bo, bi bnh lun hay nhng mu c huyn ca tc gi v th dc th thao t thp nin 1980 n nay phn nh thc tr ng hot ng th thao ti thnh ph H Ch Minh v c nc trong 30 nm qua#Vn hc hin i#Th thao#Thu#Bi bo## 00487000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010017000550020026000720070017000980080018001150090 03000133010000500163011001500168013000700183020001700190020000900207020001200216 039000500228#VN10.03448#VN10.03449#46000#Vi?t#462H#895.92234#^214#Nguyn ng Thc#i 2 & chuyn khng qun#Nguyn ng Thc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; T sch Tui tr#2010#^a219tr.^b19cm#264154#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn #Thu## 00888000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510020019000560030065000750070043001400080018001830090 03000201010000500231011001500236005001600251005001200267005001000279005000700289 00500140029601300070031002101860031702000170050302000080052002000080052802000090 0536039000500545#VN10.03450#VN10.03451#62000#Vi?t#NH556N#895.92284#^214#Nhng n gi bt la#Tuyn tp nhng bi " Thi s & Suy ngh" ng trn Tui tr#Hu nh Sn Phc, L Vn Nui, Bi Thanh...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; T sch T ui tr#2010#^a323tr.^b19cm#Hunh Sn Phc#L Vn Nui#Bi Thanh#Thu An#L ng Doanh#264155#Tp hp nhng bi vit, k s, phng s ng trong mc " Thi s & Suy ngh" ca bo Tui tr bnh lun v cc vn chnh tr, kinh t, x hi, vn ho... c nhiu bn c quan tm#Vn hc hin i#X lun#Thi s#Vit Na m#Thu## 00907000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020068000550080005001230090021001280100005001490110 01400154013000700168021038600175020001400561020001500575020000900590020001900599 020001800618039000500636#VN10.03452#VN10.03453#13000#Vi?t#L504N#344.59701#^214# Lut ngi lao ng Vit Nam i lm vic nc ngoi theo hp ng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a82tr.^b19cm#264156#Gii thiu lut ngi lao ng Vit Nam i lm vic nc ngoi bao gm: Quy nh chung, doanh nghip, t chc a ng i lao ng i lm vic nc ngoi; ngi kinh doanh i lm vic nc ngoi; dy ngh, ngoi ng v bi dng nhng kin thc cn thit; qu h tr vic lm ngoi nc; qun l nh nc v lao ng i lm vic nc ngoi; gii quyt tr anh chp v x l vi phm#Lut lao ng#Ngi lao ng#Vit Nam#Xut khu lao ng#Vn bn php lut#Thu## 00764000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020022000530030046000750080005001210090021001260100 00500147011001500152013000700167021025300174020001000427020001000437020000700447 020000900454039000500463020001800468#VN10.03454#VN10.03455#14000#Vi?t#L504K#347 .597#^214#Lut khiu ni t co# c sa i, b sung nm 2004 v nm 2005#^a H.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a135tr.^b19cm#264157#Gii thiu lut khiu ni, t co, c sa i, b sung nm 2004 v nm 2005. Tm hiu cc qui nh mi c a php lut v khiu ni, t co. Quyn v ngha v ca ngi khiu ni, t co . Thm quyn gii quyt v th tc gii quyt khiu ni, t co#Php lut#Khiu ni#T co#Vit Nam#Thu#Vn bn php lut## 00790000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020017000530080005000700090021000750100005000960110 01500101013000700116021035400123020001000477020000900487020001800496039000500514 020001700519#VN10.03456#VN10.03457#19000#Vi?t#L504C#346.597#^214#Lut chng kho n#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a138tr.^b19cm#264158#Gii thiu ton vn lut chng khon bao gm cc iu khon qui nh cho bn chng khon ra cng chng, hot ng ca cng ty chng khon, th trng giao dch chng khon, lu k ch ng khon, u t chng khon, phng thc cng b thng tin v nhng vn lin quan ti thanh tra, x l vi phm, tranh chp, khiu ni... cng cc iu khon thi hnh#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#Thu#Lut Chng khon## 00741000000000289000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020041000540080005000950090021001000100005001210110 01400126013000700140021023000147020001000377020000900387020000700396020000900403 020000900412020001800421039000500439020000700444#VN10.03458#VN10.03459#8000#Vi? t#L504B#342.59708#^214#Lut bo v, chm sc v gio dc tr em#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a39tr.^b19cm#264159#Gii thiu cc vn bn php lut lin quan t i vic bo v, chm sc v gio dc tr em, tr em c hon cnh c bit. X l cc hnh vi vi phm quyn tr em. Trch nhim ca cc c quan qun l nh nc. .. v iu khon thi hnh#Php lut#Chm sc#Bo v#Gio dc#Vit Nam#Vn bn ph p lut#Thu#Tr em## 00744000000000253000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020020000540080005000740090021000790100005001000110 01400105013000700119021030700126020001000433020001500443020000900458020001800467 039000500485#VN10.03460#VN10.03461#8000#Vi?t#L504B#342.59708#^214#Lut bnh n g gii#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a39tr.^b19cm#264160#Gii thiu vn bn ph p lut v bnh ng gii trong cc lnh vc i sng gia nh, x hi, cc bin php bo m quyn bnh ng gii, trch nhim ca cc c quan, t chc, gia nh, c nhn trong vic thc hin, bo m bnh ng gii v vic thanh tra gim st x l vi phm php lut v bnh ng gii#Php lut#Bnh ng gii#Vit Nam# Vn bn php lut#Thu## 00643000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020051000550080005001060090021001110100005001320110 01400137013000700151021017300158020001000331020001600341020000900357020001800366 039000500384#VN10.03462#VN10.03463#10000#Vi?t#L504T#343.59705#^214#Lut thu t i nguyn v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a26tr.^b1 9cm#264161#Gii thiu mt s quy nh php lut v cn c tnh thu, k khai v np thu, min v gim thu, nhng quy nh chung v cc iu khon thi hnh tro ng Lut thu ti nguyn#Php lut#Thu ti nguyn#Vit Nam#Vn bn php lut#Thu ## 00623000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020023000530080005000760090021000810100005001020110 01400107013000700121021016900128020001000297020000800307020001000315020000900325 020001800334039000500352#VN10.03465#VN10.03464#10000#Vi?t#L504T#347.597#^214#Lu t tng tr t php#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a63tr.^b19cm#264162#Gii th iu lut tng tr t php nm 2007 c th v tng tr t php dn s, hnh s , dn , chuyn giao ngi ang chp hnh hnh pht t... v iu khon thi hn h#Php lut#T php#Tng tr#Vit Nam#Vn bn php lut#Thu## 00824000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020061000550080005001160090021001210100005001420110 01500147013000700162021033000169020001000499020001000509020000700519020000900526 020001800535039000500553#VN10.03466#VN10.03467#27000#Vi?t#L504Q#346.59704#^214# Lut quy hoch th nm 2009 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2010#^a215tr.^b19cm#264163#Gii thiu ton vn ni dung Lut Qui hoch th nm 2009 v cc vn bn hng dn thi hnh gm: qui nh chung, lp qui ho ch, t chc lp qui hoch, ly kin, nhim v, lp n, nh gi mi trng chin lc v qui hoch th, thm nh, ph duyt, t chc thc hin, qun l khng gian, xy dng theo qui hoch th#Php lut#Qui hoch# th#Vit Nam# Vn bn php lut#Thu## 01046000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020130000570070067001870080005002540090021002590100 00500280011001500285013000700300021031400307020002300621020001000644020000900654 020000800663039000500671005001300676005001400689005001400703005001500717#VN10.03 468#VN10.03469#24000#Vi?t#M458S#324.2597071#^214#Mt s gii php tho g kh k hn, tr ngi ca U ban kim tra cc cp trong thc hin nhim v kim tra khi c du hiu vi phm#L Hng Lim (ch.b.), Nguyn Vn H, Cao Vn Thng, Nguyn V n Hi#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a195tr.^b19cm#264164#Nu c s l lun v thc tin ca nhim v kim tra t chc ng cp di v ng vin khi c du h iu vi phm ca u ban kim tra cc cp. Nhng kh khn v gii php tho g kh khn tr ngi khi thc hin nhim v kim tra t chc ng cp di v ng vi n khi c du hiu vi phm ca u ban kim tra cc cp#ng Cng sn Vit Nam#n g vin#Kim tra#Vi phm#Thu#L Hng Lim#Nguyn Vn H#Cao Vn Thng#Nguyn Vn Hi## 00832000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480010014000530020093000670070014001600080005001740090 02100179010000500200011001500205013000700220021024300227020001000470020001000480 020001100490020001100501020000900512039000500521020000400526#VN10.03470#VN10.034 71#25000#Vi?t#M458T#347.597#^214#inh Vn Minh#111 cu hi p v khiu ni hn h chnh, khiu kin hnh chnh, tranh chp t ai v t co#inh Vn Minh#^aH.# ^aChnh tr Quc gia#2010#^a211tr.^b19cm#264165#Gm 111 cu hi - p v khiu n i, khiu kin v vic gii quyt khiu ni, khiu kin hnh chnh, t co v gi i quyt t co, tip cng dn, gim st, qun l cng tc gii quyt khiu ni, tranh chp t ai v t co cng cc vn khc#Php lut#Khiu ni#Hnh chn h#Tranh chp#Vit Nam#Thu#t## 00895000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200190 00338080005000520020034000570070076000910220004001672210010001710080005001810090 02100186010000500207011003400212015005000246013000700296005001500303005001500318 00500140033300500150034702101560036202000080051802000100052602000080053603900050 0544020000800549#VN10.03472#VN10.03473#Vi?t#L302S#324.25970709597167#^214#Lch s ng b thnh ph Lo Cai#B.s.: Nguyn Vn Vn (ch.b.), Trn Ngc Tun, Nng c Ngc, Phm c Thnh#T.2#1955-2005#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a336tr., 2 7tr. nh, bn ^b19cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b thnh ph Lo Cai#264166# Nguyn Vn Vn#Trn Ngc Tun#Nng c Ngc#Phm c Thnh#Trnh by qu trnh h ot ng ca ng b thnh ph Lo Cai t ngy ho bnh lp li n nm 2005, c bit l thi k thc hin cng cuc i mi ca ng#Lch s#Thnh ph#Lo Cai #Thu#ng b## 00616000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010015000520020017000670030009000840070035000930040 01800128008000500146009001100151010000500162011001500167021010600182020000900288 020000900297006000800306013000700314039000500321#VN10.03474#VN10.03475#18000#Vi ?t#T452Y#796.34#^214#Vng Nhc L#Ti yu th thao#Bng bn#Vng Nhc L ; T h Anh bin dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aM thut#2010#^a109tr.^b19cm#Hng dn gii thch ton din v k thut, cc dng c c bn, cch tp bng v cc quy nh khi thi u#Th thao#Bng bn#Th Anh#264167#Thu## 00608000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010008000520020017000600030014000770070028000910040 01800119008000500137009001100142010000500153011001500158021011100173020000900284 020000500293006000800298013000700306039000500313#VN10.03476#VN10.03477#18000#Vi ?t#T452Y#794.73#^214#Ct Li#Ti yu th thao#Bi-da snooker#Ct Li ; Th Anh bi n dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aM thut#2010#^a108tr.^b19cm#Gii thch ton di n v k thut, phng php nh bi, k thut nh bi lt l, nhng quy nh v lut chi...#Th thao#Bida#Th Anh#264168#Thu## 00601000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010010000510020017000610030008000780070030000860040 01800116008000500134009001100139010000500150011001500155021010800170020000900278 020000400287006000800291013000700299039000500306#VN10.03478#VN10.03479#18000#Vi ?t#T452Y#797.2#^214#Nhm Minh#Ti yu th thao#Bi li#Nhm Minh ; Th Anh bin dch#Ti bn ln th 1#^aH.#^aM thut#2010#^a103tr.^b19cm#Gii thiu ton din v cc t th bi, hc bi v nhy chi, hun luyn v k thut bi, an ton d i nc#Th thao#Bi#Th Anh#264169#Thu## 00674000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480010012000530020017000650030007000820070045000890040 01400134008000500148009001100153010000500164011001500169021012100184020000900305 020000900314005001200323006000800335039000500343019000500348013000700353#VN10.03 480#VN10.03481#18000#Vi?t#T452Y#796.342#^214#Dng Tuyt#Ti yu th thao#Tenni s#Dng Tuyt, Vng Chiu ; Th Anh bin dch#Ti bn ln 1#^aH.#^aM thut#201 0#^a122tr.^b19cm#Gii thiu cch chi qun vt, vi nhng hng dn v k thut chi, phng php nh bng, cc chin thut v lut chi#Th thao#Qun vt#Vn g Chiu#Th Anh#KVn#Dch#264170## 00674000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480010012000530020017000650030012000820070041000940040 01400135008000500149009001100154010000500165011001500170021012100185020000900306 020001200315005000800327006000800335039000500343013000700348019000500355#VN10.03 482#VN10.03483#18000#Vi?t#T452Y#796.325#^214#Dng Tuyt#Ti yu th thao#Bng chuyn#Dng Tuyt, Ct Li ; Th Anh bin dch#Ti bn ln 1#^aH.#^aM thut#20 10#^a104tr.^b19cm#Nhng kin thc hng dn, gii thch ton din v bng chuyn , chin thut, qui nh v lut thi u, hnh thc thi u#Th thao#Bng chuyn# Ct li#Th Anh#KVn#264171#Dch## 00683000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480010008000530020017000610030008000780070038000860040 01400124008000500138009001100143010000500154011001500159021014400174020000900318 020000800327005000900335006000800344039000500352019000500357013000700362#VN10.03 485#VN10.03484#18000#Vi?t#T452Y#796.323#^214#Ct Li#Ti yu th thao#Bng r#C t Li, L Hng ; Th Anh bin dch#Ti bn ln 1#^aH.#^aM thut#2010#^a112tr. ^b19cm#Hng dn chi bng r vi nhng gii thch ton din v k thut, chin thut chi bng, phng php tp luyn, nhng quy nh v lut chi...#Th thao# Bng r#L Hng#Th Anh#KVn#Dch#264172## 00660000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480010012000530020017000650030008000820070032000900040 01400122008000500136009001100141010000500152011001500157021014400172020000900316 020000800325006000800333039000500341019000500346013000700351#VN10.03486#VN10.034 87#18000#Vi?t#T452Y#796.334#^214#Lu Hi Yn#Ti yu th thao#Bng #Lu Hi Y n ; Th Anh bin dch#Ti bn ln 1#^aH.#^aM thut#2010#^a114tr.^b19cm#Hng d n chi bng vi nhng gii thch ton din v k thut, chin thut chi bn g, phng php tp luyn, nhng quy nh v lut chi...#Th thao#Bng #Th An h#KVn#Dch#264173## 00844000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020023000530070030000760080005001060090011001110100 00500122011001500127021033800142020000300480020000900483006000800492039000500500 019000500505020000700510020000800517006001000525013000700535#VN10.03488#VN10.034 89#20000#Vi?t#NGH250T#646.7#^214#Ngh thut chm sc da#Bin dch: Kim Dn, Thi n Kim#^aH.#^aM thut#2010#^a119tr.^b19cm#Gii thiu phng php s dng sn ph m dng da, lm sch da nhn, chm sc da kh, ra mt, chng nhn ng cch chm sc da hiu qu. Cc vn lo ho da, cch chm sc da b lo ho v nh ng phng ti u nh bm botox, bm collagen, s dng tia laser, lt da bng ho cht...nhm ci thin tnh trng da m khng cn phu thut#Da#Chm sc#Kim Dn #KVn#Dch#Ph n#Lm p#Thin Kim#264174## 00649000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010012000510020033000630070030000960040018001260080 00500144009001100149010000500160011002800165021013000193020000800323020001100331 005001700342039000500359013000700364#VN10.03490#VN10.03491#16000#Vi?t#K600T#635 .9#^214#Vit Chng#K thut trng v un ta Bonsai#Vit Chng, Nguyn Vit Th i#Ti bn ln th 4#^aH.#^aM thut#2010#^a84tr., 6tr. nh mu^b19cm#Gii thiu k thut trng v un ta bon sai cc loi cy cnh: t trng, to dng, chm sc, phng php sang chu, thay t...#Bon sai#Trng trt#Nguyn Vit Thi#KVn #264175## 00628000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010012000520020027000640070030000910040014001210080 00500135009001100140010000500151011002900156021009600185020000900281020001100290 005001700301039000500318013000700323020000800330#VN10.03492#VN10.03493#20000#Vi ?t#TH500C#635.9#^214#Vit Chng#Th chi mai ca ngi xa#Vit Chng, Nguyn Vit Thi#Ti bn th 2#^aH.#^aM thut#2010#^a81tr., 16tr. nh mu^b19cm#Gii t hiu k thut trng, chm sc, un ta, to dng cy mai chi trong dp Tt N guyn n#Cy cnh#Trng trt#Nguyn Vit Thi#KVn#264176#Cy mai## 00640000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010012000510020025000630070024000880040014001120080 00500126009001100131010000500142011002900147021007900176020002000255005001100275 039000500286020000800291020001100299013000700310020002100317#VN10.03494#VN10.034 95#20000#Vi?t#H561D#635.9#^214#Vit Chng#Hng dn ch tc non b#Vit Chng , Phc Quyn#Ti bn th 3#^aH.#^aM thut#2010#^a84tr., 16tr. nh mu^b19cm#Tm hiu b cc ca hn non b, chm sc hn non b v k thut ch tc non b#Ngh thut to hnh#Phc Quyn#KVn#Ch tc#Hn Non b#264177#Ngh thut trang tr## 00731000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400010012000450020022000570070012000790080005000910090019000960100 00500115011001500120039000500135013000700140021027300147020002000420020000800440 020000900448020000800457#VN10.03496#VN10.03497#Vi?t#TH104H#615.9#^214#L c Ti t#Thm ha cht da cam?#L c Tit#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a215tr.^b19cm# KVn#264178#Gii thiu nguyn nhn su xa thc y M tin hnh cuc chin tranh ho hc min Nam Vit Nam trong thp k 60 ca th k 20, gy ra nhiu hu qu nng n cho nhn dn Vit Nam v cho c nhn dn M m cho n nay sau hn 35 nm vn cha gii quyt xong qua cc v kin#Cht c mu da cam#Hu qu#Vit Na m#V kin## 00505000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410030021000570070013000780220004000910080005000950090 01100100010000500111011001700116012001600133020001800149020000900167020001400176 006000800190039000500198013000700203019000500210#VN10.03498#12500#Vi?t#B200V#37 2.21#^214#B vi sc kho#Dnh cho mu gio b#Tu Vn dch#T.1#^aH.#^aM thut# 2010#^a34tr.^b17x19cm#T sch Mm non#Gio dc mu gio#Sc kho#Sch mu gio#T u Vn#KVn#264179#Dch## 00540000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020029000410030021000700070013000910220004001040080005001080090 01100113010000500124011001700129012001600146020001800162020001000180020000900190 020001400199006000800213039000500221013000700226019000500233#VN10.03499#12500#V i?t#B200V#372.21#^214#B vi kin thc v khoa hc#Dnh cho mu gio b#Tu Vn dch#T.1#^aH.#^aM thut#2010#^a34tr.^b17x19cm#T sch Mm non#Gio dc mu gio #Kin thc#Khoa hc#Sch mu gio#Tu vn#KVn#264180#Dch## 00505000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410030021000570070013000780220004000910080005000950090 01100100010000500111011001700116012001600133020001800149020000900167020001400176 006000800190039000500198013000700203019000500210#VN10.03500#12500#Vi?t#B200V#37 2.21#^214#B vi ngn ng#Dnh cho mu gio b#Tu Vn dch#T.2#^aH.#^aM thut# 2010#^a34tr.^b17x19cm#T sch Mm non#Gio dc mu gio#Ngn ng#Sch mu gio#T u Vn#KVn#264181#Dch## 00505000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410030021000570070013000780220004000910080005000950090 01100100010000500111011001700116012001600133020001800149020000900167020001400176 006000800190039000500198019000500203013000700208#VN10.03501#12500#Vi?t#B200V#37 2.21#^214#B vi sc kho#Dnh cho mu gio b#Tu Vn dch#T.2#^aH.#^aM thut# 2010#^a34tr.^b17x19cm#T sch Mm non#Gio dc mu gio#Sc kho#Sch mu gio#T u Vn#KVn#Dch#264182## 00540000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020029000410030021000700070013000910220004001040080005001080090 01100113010000500124011001700129012001600146020001800162020001000180020000900190 020001400199006000800213039000500221019000500226013000700231#VN10.03502#12500#V i?t#B200V#372.21#^214#B vi kin thc v khoa hc#Dnh cho mu gio b#Tu Vn dch#T.2#^aH.#^aM thut#2010#^a34tr.^b17x19cm#T sch Mm non#Gio dc mu gio #Kin thc#Khoa hc#Sch mu gio#Tu vn#KVn#Dch#264183## 00502000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030022000550070013000770220004000900080005000940090 01100099010000500110011001700115012001600132020001800148020000700166020001400173 006000800187039000500195013000700200019000500207#VN10.03503#12500#Vi?t#B200V#37 2.21#^214#B vi x hi#Dnh cho mu gio nh#Tu Vn dch#T.1#^aH.#^aM thut#2 010#^a34tr.^b17x19cm#T sch Mm non#Gio dc mu gio#X hi#Sch mu gio#Tu Vn#KVn#264184#Dch## 00541000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020029000410030022000700070013000920220004001050080005001090090 01100114010000500125011001700130012001600147020001800163020001000181020000900191 020001400200006000800214039000500222013000700227019000500234#VN10.03504#12500#V i?t#B200V#372.21#^214#B vi kin thc v khoa hc#Dnh cho mu gio nh#Tu Vn dch#T.1#^aH.#^aM thut#2010#^a34tr.^b17x19cm#T sch Mm non#Gio dc mu gi o#Kin thc#Khoa hc#Sch mu gio#Tu Vn#KVn#264185#Dch## 00506000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410030022000570070013000790220004000920080005000960090 01100101010000500112011001700117012001600134020001800150020000900168020001400177 006000800191039000500199013000700204019000500211#VN10.03505#12500#Vi?t#B200V#37 2.21#^214#B vi sc kho#Dnh cho mu gio nh#Tu Vn dch#T.1#^aH.#^aM thut #2010#^a34tr.^b17x19cm#T sch Mm non#Gio dc mu gio#Sc kho#Sch mu gio# Tu Vn#KVn#264186#Dch## 00506000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410030022000570070013000790220004000920080005000960090 01100101010000500112011001700117012001600134020001800150020000900168020001400177 006000800191039000500199013000700204019000500211#VN10.03506#12500#Vi?t#B200V#37 2.21#^214#B vi ngn ng#Dnh cho mu gio nh#Tu Vn dch#T.1#^aH.#^aM thut #2010#^a34tr.^b17x19cm#T sch Mm non#Gio dc mu gio#Ngn ng#Sch mu gio# Tu Vn#KVn#264187#Dch## 00502000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030022000550070013000770220004000900080005000940090 01100099010000500110011001700115012001600132020001800148020000700166020001400173 006000800187039000500195019000500200013000700205#VN10.03507#12500#Vi?t#B200V#37 2.21#^214#B vi x hi#Dnh cho mu gio nh#Tu Vn dch#T.2#^aH.#^aM thut#2 010#^a34tr.^b17x19cm#T sch Mm non#Gio dc mu gio#X hi#Sch mu gio#Tu Vn#KVn#Dch#264188## 00541000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020029000410030022000700070013000920220004001050080005001090090 01100114010000500125011001700130012001600147020001800163020001000181020000900191 020001400200006000800214039000500222019000500227013000700232#VN10.03508#12500#V i?t#B200V#372.21#^214#B vi kin thc v khoa hc#Dnh cho mu gio nh#Tu Vn dch#T.2#^aH.#^aM thut#2010#^a34tr.^b17x19cm#T sch Mm non#Gio dc mu gi o#Kin thc#Khoa hc#Sch mu gio#Tu Vn#KVn#Dch#264189## 00506000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410030022000570070013000790220004000920080005000960090 01100101010000500112011001700117012001600134020001800150020000900168020001400177 006000800191039000500199019000500204013000700209#VN10.03509#12500#Vi?t#B200V#37 2.21#^214#B vi ngn ng#Dnh cho mu gio nh#Tu Vn dch#T.2#^aH.#^aM thut #2010#^a34tr.^b17x19cm#T sch Mm non#Gio dc mu gio#Ngn ng#Sch mu gio# Tu Vn#KVn#Dch#264190## 00506000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410030022000570070013000790220004000920080005000960090 01100101010000500112011001700117012001600134020001800150020000900168020001400177 006000800191039000500199013000700204019000500211#VN10.03510#12500#Vi?t#B200V#37 2.21#^214#B vi ngn ng#Dnh cho mu gio ln#Tu Vn dch#T.2#^aH.#^aM thut #2010#^a34tr.^b17x19cm#T sch Mm non#Gio dc mu gio#Ngn ng#Sch mu gio# Tu Vn#KVn#264191#Dch## 00541000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020029000410030022000700070013000920220004001050080005001090090 01100114010000500125011001700130012001600147020001800163020001000181020000900191 020001400200006000800214039000500222013000700227019000500234#VN10.03511#12500#V i?t#B200V#372.21#^214#B vi kin thc v khoa hc#Dnh cho mu gio ln#Tu Vn dch#T.1#^aH.#^aM thut#2010#^a34tr.^b17x19cm#T sch Mm non#Gio dc mu gi o#Kin thc#Khoa hc#Sch mu gio#Tu Vn#KVn#264192#Dch## 00502000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030022000550070013000770220004000900080005000940090 01100099010000500110011001700115012001600132020001800148020000700166020001400173 006000800187039000500195013000700200019000500207#VN10.03512#12500#Vi?t#B200V#37 2.21#^214#B vi x hi#Dnh cho mu gio ln#Tu Vn dch#T.1#^aH.#^aM thut#2 010#^a34tr.^b17x19cm#T sch Mm non#Gio dc mu gio#X hi#Sch mu gio#Tu Vn#KVn#264193#Dch## 00541000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020029000410030022000700070013000920220004001050080005001090090 01100114010000500125011001700130012001600147020001800163020001000181020000900191 020001400200006000800214039000500222019000500227013000700232#VN10.03513#12500#V i?t#B200V#372.21#^214#B vi kin thc v khoa hc#Dnh cho mu gio ln#Tu Vn dch#T.2#^aH.#^aM thut#2010#^a34tr.^b17x19cm#T sch Mm non#Gio dc mu gi o#Kin thc#Khoa hc#Sch mu gio#Tu Vn#KVn#Dch#264194## 00698000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820010000518080005000610010013000660020026000790030021001050070 01300126008000500139009001300144010000500157011001500162021015400177020001900331 020001700350020000900367020000800376039000500384013000700389#VV10.12444#VV10.124 45#VV10.12446#43000#Vi?t#419V#895.92209#^214#Trn Xun An#c vn chng & cm ngh#Ph bnh - im sch#Trn Xun An#^aH.#^aThanh nin#2009#^a289tr.^b21cm#G m cc bi ph bnh tc phm vn hc, vit ngn v im sch ca Trn Xun An v mt s truyn ngn, th, tiu thuyt nhiu thi k ca vn hc Vit Nam#Nghin c u vn hc#Ph bnh vn hc#Tc phm#Tc gi#KVn#264195## 00639000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010010000510020024000610070027000850040014001120080 00500126009001100131010000500142011001400147021015500161020000900316020000800325 005001600333039000500349013000700354#VV10.12447#VV10.12448#30000#Vi?t#M458T#641 .8#^214#V Mai L#112 thc ung ngon nht#V Mai L, Nguyn Xun Qu#Ti bn ln 1#^aH.#^aM thut#2010#^a67tr.^b21cm#Gii thiu nguyn liu, dng c km theo h nh nh, cc bc chun b v cch lm Sorbet - thc ung sinh t, c ph, tr, hng gia v...vi xay nhuyn#Ch bin#Sinh t#Nguyn Xun Qu#KVn#264196## 00585000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020023000530070031000760040014001070080005001210090 01100126010000500137011001500142021009200157020001400249005001000263039000500273 020001400278005000800292013000700300#VV10.12449#VV10.12450#32000#Vi?t#NH556L#80 8.88#^214#Nhng li chc tt p#S.t., b.s.: Nhn Dung, Kim Dn#Ti bn ln 1#^a H.#^aM thut#2010#^a218tr.^b20cm#Tp hp nhng li chc vo nhng dp c bit nh ngy l, tt, sinh nht, ngy nh gio...#Li chc mng#Nhn Dung#KVn#Sch song ng#Kim Dn#264197## 00691000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010016000510020028000670070044000950080005001390090 01100144010000500155011001500160021016800175020000600343020000900349006001700358 039000500375019000500380020000900385013000700394#VN10.03515#VN10.03514#25000#Vi ?t#M109T#615.8#^214#Kavanagh, Wendy#Massage th gin & tr bnh#Wendy Kavanagh ; Nguyn Th Hng bin dch#^aH.#^aM thut#2010#^a160tr.^b19cm#Gii thiu cc k thut xoa bp c bn. Hng dn phng php xoa bp khp ngi, massage tr li u mt s bnh nh vim xoang, nhc u, ri lon tiu ho, bnh hen...#Matxa#i u tr#Nguyn Th Hng#KVn#Dch#Th gin#264198## 00678000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480010012000530020038000650070024001030040014001270080 00500141009001100146010000500157011002900162021014800191020001000339020000800349 005001100357039000500368020000800373013000700381#VN10.03517#VN10.03516#20000#Vi ?t#PH561P#639.34#^214#Vit Chng#Phng php nui c rng cho sinh sn#Vit Ch ng, Phc Quyn#Ti bn ln 1#^aH.#^aM thut#2010#^a100tr., 4tr. nh mu^b19cm# Gii thiu v s phn b ca c rng trn cc chu lc, c tnh ca c rng, c im sinh trng, mi trng nc v phng tr bnh cho c rng...#Chn nui#C cnh#Phc Quyn#KVn#C rng#264199## 00610000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010010000510020018000610030035000790070010001140040 01400124008000500138009001100143010000500154011001500159021009800174020001000272 020000400282039000500286020000500291020000500296013000700301#VN10.03518#VN10.035 19#37000#Vi?t#T428G#615.8#^214#Phong o#Ti - Gng - Hnh#Gia v phng tr bn h thng thng#Phong o#Ti bn ln 3#^aH.#^aM thut#2010#^a107tr.^b19cm#Gii thiu cc bi thuc ch bin t ti, gng, hnh gip phng v tr cc loi bnh thng thng#Bi thuc#Ti#KVn#Gng#Hnh#264200## 00661000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020025000500070013000750220004000880040014000920080 00500106009001100111010000500122011001500127021014600142020000900288020000700297 020002000304020001500324005000800339039000500347013000700352#VV10.12452#VV10.124 51#27000#Vi?t#TR200E#736#^214#Tr em kho tay gp hnh#Kim Dn b.s.#T.1#Ti bn ln 2#^aH.#^aM thut#2010#^a167tr.^b21cm#Hng dn tr em cch gp cc con vt t d n kh, cc hnh truyn thng, phng tin giao thng, hoa qu, cc c hi v cc hnh nh ng yu#Gp hnh#Tr em#Ngh thut gp giy#Sch thiu nhi# Kim Dn#KVn#264201## 00661000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020025000500070013000750220004000880040014000920080 00500106009001100111010000500122011001500127021014600142020000900288020000700297 020002000304020001500324005000800339039000500347013000700352#VV10.12453#VV10.124 54#27000#Vi?t#TR200E#736#^214#Tr em kho tay gp hnh#Kim Dn b.s.#T.2#Ti bn ln 2#^aH.#^aM thut#2010#^a167tr.^b21cm#Hng dn tr em cch gp cc con vt t d n kh, cc hnh truyn thng, phng tin giao thng, hoa qu, cc c hi v cc hnh nh ng yu#Gp hnh#Tr em#Ngh thut gp giy#Sch thiu nhi# Kim Dn#KVn#264202## 00603000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010010000510020023000610070020000840040014001040080 00500118009001100123010000500134011001500139021011000154020000700264020000900271 005000900280039000500289020001200294013000700306#VV10.12455#VV10.12456#43000#Vi ?t#M458T#641.5#^214#Gia Khanh#100 mn chay tuyt ho#Gia Khanh, Kin Vn#Ti bn ln 1#^aH.#^aM thut#2010#^a107tr.^b21cm#Gii thiu cch chn nguyn liu v h ng dn cch ch bin cc mn n chay thanh m t rau, u, c, qu...#Nu n# Ch bin#Kin Vn#KVn#Mn n chay#264203## 00880000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010018000500020103000680030017001710070035001880080 01400223009002200237010000500259011001500264021017100279020000900450020001000459 02000170046903900050048600500160049102000210050701300070052802000110053502000080 0546#VV10.12457#VV10.12458#27000#Vi?t#QU105H#415#^214#Nguyn Ngc Chinh#Quan h so snh trong tng Nga hin i v mt s phng thc truyn t tng ng t rong ting Vit#Sch chuyn kho#Nguyn Ngc Chinh, Nguyn Vn on#^aThi Nguy n#^ai hc Thi Nguyn#2010#^a168tr.^b21cm#Nghin cu mi quan h ng ngha v so snh i chiu ting Nga v ting Vit. Phng thc biu t cp so snh ngang bng, so snh hn km v so snh trong cu ghp#Ngn ng#Ting Nga#Sch c huyn kho#KVn#Nguyn Vn on#Phng thc biu t#264204#Ting Vit#So snh## 00801000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010018000490020055000670030017001220070018001390080 01400157009002200171010000500193011001500198021015900213020000900372020001000381 02000170039103900050040802000100041302000110042302000130043402000210044701300070 0468#VV10.12460#VV10.12459#27000#Vi?t#Y600N#415#^214#Nguyn Ngc Chinh# ngha kt qu v phng thc biu t trong cu phc#Sch chuyn kho#Nguyn Ngc Chin h#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2010#^a110tr.^b21cm#Nghin cu v mi quan h nguyn nhn - h qu v cc phng thc biu t trong cu phc hp ph thu c trong c ba ngn ng ting Nga, ting Anh, ting Vit#Ngn ng#Ting Nga#Sch chuyn kho#KVn#Ting Anh#Ting Vit#Cu phc hp#Phng thc biu t#264205# # 00778000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010017000520020051000690030017001200070017001370080 01400154009002200168010000500190011001500195021022100210020000900431020001100440 020001700451039000500468013000700473020000800480#VV10.12461#VV10.12462#34000#Vi ?t#L300T#495.91#^214#Phm Ngc Thng#L thuyt xng h v cch xng h trong ti ng Nng#Sch chuyn kho#Phm Ngc Thng#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2 009#^a208tr.^b21cm#Trnh by l thuyt v cch xng h. Nhng nghin cu v cch xng h bng i t, danh t thn tc trong ting Nng. Cch xng h ngoi x h i ngi Nng trong v sau m ci, trong dn ca, trong mt s ngnh ngh...# Ngn ng#Ting Nng#Sch chuyn kho#KVn#264206#Xng h## 01057000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010018000520020082000700030076001520070037002280080 01400265009002200279010000500301011001500306021036400321020000900685039000500694 020000900699020001100708020001100719005001800730013000700748#VV10.12463#VV10.124 64#56000#Vi?t#V121#331.25#^214#Nguyn Ngc Chinh#Vn dy ngh v to vic l m cho thanh nin cc huyn min ni tnh Qung Ngi#Thc trng v mt s gii p hp qua m hnh dy ngh th cm ti huyn Ba T#Nguyn Ngc Chinh, Phm Th Ng c Kim#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2010#^a316tr.^b21cm#Trnh by c s l lun ca vn dy ngh v to vic lm. Thc trng cng tc dy ngh v to v ic lm cho thanh nin cc huyn min ni v huyn Ba T tnh Qung Ngi. Xy dng m hnh dy ngh v to vic lm ti huyn Ba T. Cc gii php trin khai m hnh dy ngh v to vic lm cho thanh nin cc huyn min ni tnh Qung N gi giai on 2006 - 2010#Dy ngh#KVn#Vic lm#Thanh nin#Qung Ngi#Phm Th Ngc Kim#264207## 00762000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590010014000640020038000780070014001160080 01400130009002200144010000500166011001500171021022700186020001800413020000900431 020001100440039000500451020000900456013000700465#VV10.12465#VV10.12466#VV10.1246 7#33000#Vi?t#GI-108T#004.7#^214#Phm c Long#Gio trnh ghp ni thit b ngo i vi#Phm c Long#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2008#^a154tr.^b24cm#Gii thiu thit b ngoi vi ca my tnh, cc phng php trao i, bin i d liu . Cu trc chung ca mt Modul ghp ni. Thit k ghp ni my tnh qua cc giao din v ghp ni my tnh - my tnh, my tnh - h vi x l#Thit b ngoi vi# My tnh#Gio trnh#KVn#Ghp ni#264208## 00698000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820007000538080005000600010011000650020034000760070011001100080 01400121009002200135010000500157011001500162021019800177020000800375020001400383 020001100397039000500408013000700413#VV10.12468#VV10.12470#VV10.12469#25000#Vi? t#GI-108T#005.74#^214#V c Thi#Gio trnh c s d liu nng cao#V c Thi#^a Thi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2010#^a104tr.^b24cm#Trnh by cc kin thc c bn c s d liu, nhng khi nim ca c s d liu quan h, cc dng chun v thut ton lin quan, cc php ton x l bng, c s d liu xc sut v c s d liu m#Tin hc#C s d liu#Gio trnh#KVn#264209## 00914000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590010015000640020035000790290019001140070 01500133008001400148009002200162010000500184011001500189015008000204021028100284 020000800565020001600573020001100589039000500600013000700605#VV10.12472#VV10.124 73#VV10.12471#45000#Vi?t#GI-108T#658.8#^214#Nguyn Th Gm#Gio trnh hnh vi n gi tiu dng#Consumer behaviour#Nguyn Th Gm#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Ng uyn#2010#^a234tr.^b24cm#u ba ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc Kinh t v Qun tr kinh doanh#Cung cp nhng kin thc c bn nht v hnh vi ngi t iu dng. nh hng ca mi trng vn ho, giai tng x hi, gia nh, nhn cc h v li sng ti hnh vi ngi tiu dng. Nhng yu t c nhn xc nh hnh vi ngi tiu dng. Qu trnh quyt nh mua ca ngi tiu dng...#Hnh vi#Ngi tiu dng#Gio trnh#KVn#264210## 00772000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480010011000530020023000640070037000870080014001240090 02200138010000500160011001400165005001700179013000700196021020700203020000800410 020000700418020000900425039000600434020001600440020001400456#VV10.12474#VV10.124 75#20000#Vi?t#M103#959.723#^214#m Th Du#Mai ng qu hng ti#m Th Du ( ch.b.), Nguyn Hu Ngon#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2010#^a84tr.^b24cm# Nguyn Hu Ngon#264211#Gii thiu khi qut v lch s lng Mai ng (T Sn, B c Ninh), cc di tch lch s v kin trc ngh thut, c bit l nh Mai ng . Ngoi ra cn c nhng tc phm th ca nhng ngi con lng Mai ng#Lch s#T Sn#Bc Ninh#TDung#Di tch lch s#Lng Mai ng## 00615000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020058000440080013001020090037001150100005001520110014001570130 00700171021014300178020000400321020000400325020001900329020001900348039000600367 #VV10.12476#VV10.12477#Vi?t#M458S#633.1#^214#Mt s su bnh chnh trn cy la v bin php phng tr#^aBnh Thun#^aChi cc Bo v thc vt Bnh Thun#2010#^a 36tr.^b21cm#264212#Hng dn cch bn phn cho cy la. Gii thiu mt s su b nh chnh hi la v bin php phng tr. Bin php qun l c di trong rung l a#La#Su#Bnh hi cy trng#Phng tr su bnh#TDung## 00922000000000313000450002600110000002600110001102000100002202103040003202000150 03360200011003510200011003620200009003730200017003820200013003990390006004120190 00500418181000600423082000800429808000500437002004900442022000400491008000500495 009001000500010000500510011001400515015005100529013000700580020002100587#VV10.12 478#VV10.12479#Php lut#Gii thiu kin thc php lut v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc an ninh v trt t, an ton x hi, phng chng ti phm bu n bn ngi, bo v con ngi, bo v nhn phm, chnh sch i vi ng bo d n tc thiu s, ngi ngho, ngi c cng vi cch mng v cc i tng bo tr x hi#Trt t tr an#Bun ngi#Nhn quyn#Vit Nam#Sch thng thc#Sch hi p#TDung#Vi?t#M458S#349.597#^214#Mt s quy nh ca php lut ngi dn nn b it#T.3#^aH.#^aT php#2010#^a52tr.^b20cm#TTS ghi: U ban nhn dn tnh Gia Lai . S T php#264213#i tng chnh sch## 00900000000000289000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100070 00380820015000458080005000600020028000650070054000930080013001470090044001600100 00500204011001500209013000700224039000600231021029300237020000700530020001100537 001001300548020001800561005001400579005001700593#VV10.12480#VV10.12481#VV10.1248 2#Vi?t#TH550M#016.7380959774#^214#Th mc gm - s Bnh Dng#B.s.: L Th Trang , Nguyn Hng Thi, Nguyn Ch Thnh#^aBnh Dng#^aS Vn ho Th thao v Du lc h Bnh Dng#2010#^a343tr.^b24cm#264214#TDung#Tp hp cc bi vit v lch s h nh thnh, pht trin lng ngh truyn thng gm s Bnh Dng, thc trng, ch t rng, nh hng quy hoch khu sn xut gm s, i mi cng ngh ngnh tiu th cng gm s, v tr ngnh gm s trong tin trnh pht trin kinh t vn ho c a tnh Bnh Dng#Gm s#Bnh Dng#L Th Trang#Th mc chuyn #Phm Hng Th i#Nguyn Ch Thnh## 00887000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200040 00348080005000380020019000430030075000620070041001370080011001780090034001890100 00500223011001500228005001200243005001500255005000900270005001800279005001100297 013000700308021019300315020002000508020003000528020000900558039000600567#VV10.12 483#VV10.12484#Vi?t#NG558T#302#^214#Ngi tt vic tt#Tuyn tp cc tc phm h ng ng cuc thi vit v gng ngi tt vic tt#Thanh Huyn, Vi Th Thu m, H a Loan...#^aLng Sn#^aHi Vn hc Ngh thut Lng Sn#2010#^a215tr.^b21cm#Than h Huyn#Vi Th Thu m#Ha Loan#Nguyn Th Phng#Trng Th#264215#Gii thiu m t s bi vit v nhng tm gng ngi tt vic tt v cc tp th, c nhn t nh Lng Sn c nhng thnh tch xut sc trong cc lnh vc sn xut, kinh doan h, trong i sng...#in hnh tin tin#Phong tro ngi tt vic tt#Vit Nam# TDung## 00763000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440190005000521810006000570820008000638080005000710010013000760020017000890030 01900106029004300125007002800168008000900196009001900205010000500224011001500229 005001400244013000700258021015700265020001100422020001000433039000600443#CDVN.01 169#CDVN.01170#VV10.12485#VV10.12486#146000#Vi?t#T306V#495.922#^214#Mai Ngc Ch #Ting Vit c s#Hc tt ting Vit#Vietnamese for foreigners elementary level #Mai Ngc Ch, Trnh Cm Lan#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a191tr.^b24cm#Tr nh Cm Lan#264216#Dy hc ting Vit thng qua cc on hi thoi v cc ch xung quanh cuc sng thng ngy, c km theo ch thch ng php, bi c, bi n ghe v bi tp#Ting Vit#Thc hnh#TDung## 00643000000000265000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100080 00350820006000438080005000490020026000540070015000800220004000950080018000990090 05000117010000500167011001500172020001100187020001100198005001500209039000600224 021014000230013000700370#CDVN.01171#VV10.12487#115000#Vi?t#GI-108T#495.6#^214#G io trnh ting Nht mi#Nhn Vn group#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2010#^a305tr.^b27cm#Ting Nht#Gio trnh#Nhn v n group#TDung#Gm 20 bi hc v m thoi, t vng v ng php gip ngi hc l m quen vi cch pht m trong ting Nht v cch dng ting Nht hin i#26421 7## 00563000000000253000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820008000628080005000700020019000750080005000940090 01900099010000500118011001400123013000700137021014100144020001000285020000800295 039000600303#VL10.01455#VL10.01454#CDVN.01172#CDVN.01173#37500#Vi?t#T455K#796.3 34#^214#Tng kt World Cup#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a92tr.^b29cm#264218#Ph n tch din bin ca World Cup 2010 din ra Nam Phi t vng loi 32 i cho n trn chung kt v chin thng xng ng ca Ty Ban Nha#World cup#Bng #TDun g## 00849000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550260011000660260011000770140007000880190005000951810006001000820 00400106808000500110002002900115003002200144029002900166007004700195008000500242 00900200024701000050026701100150027200500210028700400140030801300070032202101060 0329020001000435020001000445039000600455005001400461#CDVN.01174#CDVN.01175#CDVN. 01176#VN10.03523#VN10.03522#VN10.03521#VN10.03520#CDVN.01177#45000#Vi?t#T306A#4 28#^214#Ting Anh giao tip hin i#Quan im. L gii...#Modern English commun ication#Tri thc Vit b.s. ; Nguyn Th Thanh Yn h..#^aH.#^aT in Bch khoa# 2010#^a214tr.^b19cm#Nguyn Th Thanh Yn#Ti bn ln 1#264219#Gm nhng mu cu, thnh ng thng dng, m thoi theo tnh hung: quan im, l gii, yu cu v cm n#Ting Anh#Giao tip#TDung#Tri thc Vit## 00870000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550260011000660260011000770140007000880190005000951810006001000820 00400106808000500110002002900115003002100144029002900165007004700194008000500241 00900200024601000050026601100150027100500210028600400140030701300070032102101280 0328020001000456020001000466039000600476005001400482#CDVN.01179#VN10.03524#VN10. 03525#CDVN.01181#CDVN.01180#CDVN.01178#VN10.03527#VN10.03526#45000#Vi?t#T306A#4 28#^214#Ting Anh giao tip hin i#Miu t. Quan tm...#Modern English communi cation#Tri thc Vit b.s. ; Nguyn Th Thanh Yn h..#^aH.#^aT in Bch khoa#2 010#^a218tr.^b19cm#Nguyn Th Thanh Yn#Ti bn ln 1#264220#Gm nhng mu cu, thnh ng thng dng, m thoi theo tnh hung: miu t, hi thm, hy vng, qua n tm, bun phin v lo lng#Ting Anh#Giao tip#TDung#Tri thc Vit## 00833000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550140007000660190005000731810006000780820004000848080005000880020 02900093003003500122029002900157007004700186008000500233009002000238010000500258 01100150026300500210027800400140029901300070031302101230032002000100044302000100 0453039000600463005001400469#VN10.03528#VN10.03529#VN10.03531#CDVN.01183#CDVN.01 182#VN10.03530#55000#Vi?t#T306A#428#^214#Ting Anh giao tip hin i#Sinh hot thng ngy. Giao lu...#Modern English communication#Tri thc Vit b.s. ; Nguy n Th Thanh Yn h..#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a286tr.^b19cm#Nguyn Th Th anh Yn#Ti bn ln 1#264221#Gm nhng mu cu, thnh ng thng dng, m thoi theo tnh hung: sinh hot thng ngy, giao lu, giao thng v du lch#Ting An h#Giao tip#TDung#Tri thc Vit## 00831000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550140007000660190005000731810006000780820004000848080005000880020 02900093003003200122029002900154007004700183008000500230009002000235010000500255 01100150026000500210027501300070029602101500030302000100045302000100046303900060 0473005001400479#CDVN.01185#VN10.03532#VN10.03534#CDVN.01186#CDVN.01184#VN10.035 33#55000#Vi?t#T306A#428#^214#Ting Anh giao tip hin i#Sinh hot gia nh. N im vui...#Modern English communication#Tri thc Vit b.s. ; Nguyn Th Thanh Y n h..#^aH.#^aT in Bch khoa#2008#^a286tr.^b19cm#Nguyn Th Thanh Yn#264222# Gm nhng mu cu, thnh ng thng dng, m thoi theo tnh hung: sinh hot gi a nh, nim vui, hnh phc, tnh yu, tnh bn, cng vic v d nh#Ting Anh# Giao tip#TDung#Tri thc Vit## 00563000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020012000410030028000530070014000810080005000950090011001000100 00500111011001400116020001800130020000800148020001400156006000900170012010500179 039000600284013000700290#VN10.03535#6800#Vi?t#TR400C#372.21#^214#Tr chi EQ#D nh cho b t 0 n 3 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thut#2010#^a12tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Cm xc#Sch mu gio#Thanh H#Ton tp bc khi u c heo nh d nh cho nhi ng. 8 tr nng ln : Tr nng ni tm v quan h x hi#TDung#26422 3## 00647000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020013000410030028000540070038000820080005001200090011001250100 00500136011001400141020001800155020000800173020001400181005001100195012008600206 039000600292020000400298005000700302005001000309005000700319013000700326#VN10.03 536#6800#Vi?t#TH460C#372.21#^214#Th chn lc#Dnh cho b t 0 n 3 tui#Thanh Thu, o Lc, Qunh Anh, T Tm#^aH.#^aM thut#2010#^a12tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Vn hc#Sch mu gio#Thanh Thu#Ton tp bc khi u c heo nh dnh ch o nhi ng. 8 tr nng ln : Cm th vn hc#TDung#Th#o Lc#Qunh Anh#T Tm#2 64224## 00553000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020015000410030028000560070014000840080005000980090011001030100 00500114011001400119020001800133020001000151020001400161006000900175012009000184 039000600274013000700280#VN10.03537#6800#Vi?t#NH121B#372.21#^214#Nhn bit hnh #Dnh cho b t 0 n 3 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thut#2010#^a12tr.^b14cm#Gi o dc mu gio#Hnh dng#Sch mu gio#Thanh H#Ton tp bc khi u c heo n h dnh cho nhi ng. 8 tr nng ln : Khng gian th gic#TDung#264225## 00591000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020030000410030028000710070014000990080005001130090011001180100 00500129011001400134020001800148020000900166020001400175006000900189012009000198 039000600288020001200294013000700306#VN10.03538#6800#Vi?t#NH121B#372.21#^214#Nh n bit ng vt v bn ma#Dnh cho b t 0 n 3 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thut#2010#^a12tr.^b14cm#Gio dc mu gio#ng vt#Sch mu gio#Thanh H#Ton tp bc khi u c heo nh dnh cho nhi ng. 8 tr nng ln : Khng gian th gic#TDung#Ma kh hu#264226## 00530000000000253000450001400060000001900050000618100060001108200070001780800050 00240020019000290030028000480070014000760080005000900090011000950100005001060110 01400111020001800125020000900143020001400152006000900166012008800175039000600263 013000700269#6800#Vi?t#S113M#372.21#^214#Sc mu ng thoi#Dnh cho b t 0 n 3 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thut#2010#^a12tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Ngn ng#Sch mu gio#Thanh H#Ton tp bc khi u c heo nh dnh cho nhi ng. 8 tr nng ln : Tr nng ngn ng#TDung#264227## 00560000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020018000410030028000590070014000870080005001010090011001060100 00500117011001400122020001800136020000900154020001400163006000900177012009500186 039000600281013000700287#VN10.03539#6800#Vi?t#TR400C#372.21#^214#Tr chi ng tc#Dnh cho b t 0 n 3 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thut#2010#^a12tr.^b14cm #Gio dc mu gio#Vn ng#Sch mu gio#Thanh H#Ton tp bc khi u c heo nh dnh cho nhi ng. 8 tr nng ln : Tr nng vn ng c th#TDung#264228## 00547000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400030028000530070014000810080005000950090011001000100 00500111011001400116020001800130020000900148020001400157006000900171012008800180 039000600268013000700274#VN10.03540#6800#Vi?t#V560C#372.21#^214#Vn c tch#D nh cho b t 0 n 3 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thut#2010#^a12tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Ngn ng#Sch mu gio#Thanh H#Ton tp bc khi u c heo nh d nh cho nhi ng. 8 tr nng ln : Tr nng ngn ng#TDung#264229## 00547000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020013000410030028000540070014000820080005000960090011001010100 00500112011001400117020001800131020000700149020001400156006000900170012008900179 039000600268013000700274#VN10.03541#6800#Vi?t#NH121B#372.21#^214#Nhn bit s#D nh cho b t 0 n 3 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thut#2010#^a12tr.^b14cm#Gio dc mu gio#S hc#Sch mu gio#Thanh H#Ton tp bc khi u c heo nh d nh cho nhi ng. 8 tr nng ln : Tr nng l gc s#TDung#264230## 00555000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410030028000620070014000900080005001040090011001090100 00500120011001400125020001800139020000900157020001400166006000900180012008800189 039000500277013000700282#VN10.03542#6800#Vi?t#NH121B#372.21#^214#Nhn bit t - nhiu#Dnh cho b t 0 n 3 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thut#2010#^a12tr.^b1 4cm#Gio dc mu gio#Quan st#Sch mu gio#Thanh H#Ton tp bc khi u c heo nh dnh cho nhi ng. 8 tr nng ln : Tr nng quan st#Thu#264231## 00553000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020018000410030028000590070014000870080005001010090011001060100 00500117011001400122020001800136020000800154020001400162006000900176012009000185 039000500275013000700280#VN10.03543#6800#Vi?t#NH121B#372.21#^214#Nhn bit mu sc#Dnh cho b t 0 n 3 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thut#2010#^a12tr.^b14cm #Gio dc mu gio#Mu sc#Sch mu gio#Thanh H#Ton tp bc khi u c heo nh dnh cho nhi ng. 8 tr nng ln : Khng gian th gic#Thu#264232## 00524000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020010000400030024000500070014000740080005000880090011000930100 00500104011001400109020001800123020001000141020001400151006000900165012007200174 039000500246013000700251#VN10.03544#6800#Vi?t#C454T#372.21#^214#Cn trng#Dnh cho b t 0-3 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thut#2010#^a12tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Cn trng#Sch mu gio#Thanh H#Ton tp bc khi u c heo nh dnh ch o nhi ng. Nhn bit ng vt#Thu#264233## 00518000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020007000400030024000470070014000710080005000850090011000900100 00500101011001400106020001800120020000700138020001400145006000900159012007200168 039000500240013000700245#VN10.03545#6800#Vi?t#B400S#372.21#^214#B st#Dnh cho b t 0-3 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thut#2010#^a12tr.^b14cm#Gio dc mu gi o#B st#Sch mu gio#Thanh H#Ton tp bc khi u c heo nh dnh cho nhi ng. Nhn bit ng vt#Thu#264234## 00515000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020008000400030024000480070014000720080005000860090011000910100 00500102011001400107020001800121020000300139020001400142006000900156012007200165 039000500237013000700242#VN10.03546#6800#Vi?t#L404C#372.21#^214#Loi c#Dnh ch o b t 0-3 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thut#2010#^a12tr.^b14cm#Gio dc mu g io#C#Sch mu gio#Thanh H#Ton tp bc khi u c heo nh dnh cho nhi n g. Nhn bit ng vt#Thu#264235## 00534000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400030024000610070014000850080005000990090011001040100 00500115011001400120020001800134020000900152020001400161006000900175012007200184 039000500256013000700261#VN10.03547#6800#Vi?t#455V#372.21#^214#ng vt tho n guyn#Dnh cho b t 0-3 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thut#2010#^a12tr.^b14cm#G io dc mu gio#ng vt#Sch mu gio#Thanh H#Ton tp bc khi u c heo n h dnh cho nhi ng. Nhn bit ng vt#Thu#264236## 00531000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400030024000580070014000820080005000960090011001010100 00500112011001400117020001800131020000900149020001400158006000900172012007200181 039000500253013000700258#VN10.03548#6800#Vi?t#455V#372.21#^214#ng vt rng r m#Dnh cho b t 0-3 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thut#2010#^a12tr.^b14cm#Gio dc mu gio#ng vt#Sch mu gio#Thanh H#Ton tp bc khi u c heo nh dnh cho nhi ng. Nhn bit ng vt#Thu#264237## 00528000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020015000400030024000550070014000790080005000930090011000980100 00500109011001400114020001800128020000900146020001400155006000900169012007200178 039000500250013000700255#VN10.03549#6800#Vi?t#455V#372.21#^214#ng vt c v# Dnh cho b t 0-3 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thut#2010#^a12tr.^b14cm#Gio d c mu gio#ng vt#Sch mu gio#Thanh H#Ton tp bc khi u c heo nh dn h cho nhi ng. Nhn bit ng vt#Thu#264238## 00532000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030024000590070014000830080005000970090011001020100 00500113011001400118020001800132020000900150020001400159006000900173012007200182 039000500254013000700259#VN10.03550#6800#Vi?t#455V#372.21#^214#ng vt i d ng#Dnh cho b t 0-3 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thut#2010#^a12tr.^b14cm#Gi o dc mu gio#ng vt#Sch mu gio#Thanh H#Ton tp bc khi u c heo nh dnh cho nhi ng. Nhn bit ng vt#Thu#264239## 00530000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020017000400030024000570070014000810080005000950090011001000100 00500111011001400116020001800130020000900148020001400157006000900171012007200180 039000500252013000700257#VN10.03551#6800#Vi?t#455V#372.21#^214#ng vt Bc c c#Dnh cho b t 0-3 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thut#2010#^a12tr.^b14cm#Gio dc mu gio#ng vt#Sch mu gio#Thanh H#Ton tp bc khi u c heo nh d nh cho nhi ng. Nhn bit ng vt#Thu#264240## 00532000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030024000590070014000830080005000970090011001020100 00500113011001400118020001800132020000900150020001400159006000900173012007200182 039000500254013000700259#VN10.03552#6800#Vi?t#455V#372.21#^214#ng vt nng t ri#Dnh cho b t 0-3 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thut#2010#^a12tr.^b14cm#Gi o dc mu gio#ng vt#Sch mu gio#Thanh H#Ton tp bc khi u c heo nh dnh cho nhi ng. Nhn bit ng vt#Thu#264241## 00523000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020010000400030024000500070014000740080005000880090011000930100 00500104011001400109020001800123020000900141020001400150006000900164012007200173 039000500245013000700250#VN10.03553#6800#Vi?t#L404C#372.21#^214#Loi chim#Dnh cho b t 0-3 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thut#2010#^a12tr.^b14cm#Gio dc mu gio#ng vt#Sch mu gio#Thanh H#Ton tp bc khi u c heo nh dnh cho nhi ng. Nhn bit ng vt#Thu#264242## 00580000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020019000390030033000580070014000910080005001050090011001100100 00500121011001400126020001800140020001700158020001500175006000900190012007800199 020001300277039000500290013000700295#VN10.03554#6800#Vi?t#S428V#398.2#^214#Si v by ch cu#Tp sch dnh cho b t 4-8 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thut#20 10#^a12tr.^b14cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Truyn c tch#Thanh H#Ton tp bc khi u c heo nh dnh cho nhi ng. Truyn c tch kinh in#Truyn tranh#Thu#264243## 00580000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020019000390030033000580070014000910080005001050090011001100100 00500121011001400126020001800140020001700158020001500175006000900190012007800199 020001300277039000500290013000700295#VN10.03555#6800#Vi?t#C450B#398.2#^214#C b ngn tay ci#Tp sch dnh cho b t 4-8 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thut#20 10#^a12tr.^b14cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Truyn c tch#Thanh H#Ton tp bc khi u c heo nh dnh cho nhi ng. Truyn c tch kinh in#Truyn tranh#Thu#264244## 00574000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020013000390030033000520070014000850080005000990090011001040100 00500115011001400120020001800134020001700152020001500169006000900184012007800193 020001300271039000500284013000700289#VN10.03556#6800#Vi?t#H407T#398.2#^214#Hon g t ch#Tp sch dnh cho b t 4-8 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thut#2010#^a1 2tr.^b14cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Truyn c tch#Thanh H#Ton tp b c khi u c heo nh dnh cho nhi ng. Truyn c tch kinh in#Truyn tranh #Thu#264245## 00575000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200060 00298080005000350020013000400030033000530070014000860080005001000090011001050100 00500116011001400121020001800135020001700153020001500170006000900185012007800194 020001300272039000500285013000700290#VN10.03557#6800#Vi?t#QU100V#398.2#^214#Qu v H Ly#Tp sch dnh cho b t 4-8 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thut#2010#^a 12tr.^b14cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Truyn c tch#Thanh H#Ton tp bc khi u c heo nh dnh cho nhi ng. Truyn c tch kinh in#Truyn tran h#Thu#264246## 00576000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020015000390030033000540070014000870080005001010090011001060100 00500117011001400122020001800136020001700154020001500171006000900186012007800195 020001300273039000500286013000700291#VN10.03558#6800#Vi?t#C450B#398.2#^214#C b bn dim#Tp sch dnh cho b t 4-8 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thut#2010#^ a12tr.^b14cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Truyn c tch#Thanh H#Ton tp bc khi u c heo nh dnh cho nhi ng. Truyn c tch kinh in#Truyn tra nh#Thu#264247## 00577000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020016000390030033000550070014000880080005001020090011001070100 00500118011001400123020001800137020001700155020001500172006000900187012007800196 020001300274013000700287039000500294#VN10.03559#6800#Vi?t#C450B#398.2#^214#C b i m #Tp sch dnh cho b t 4-8 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thut#2010# ^a12tr.^b14cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Truyn c tch#Thanh H#Ton t p bc khi u c heo nh dnh cho nhi ng. Truyn c tch kinh in#Truyn tr anh#264248#Thu## 00576000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020015000390030033000540070014000870080005001010090011001060100 00500117011001400122020001800136020001700154020001500171006000900186012007800195 020001300273013000700286039000500293#VN10.03560#6800#Vi?t#B100C#398.2#^214#Ba c h ln con#Tp sch dnh cho b t 4-8 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thut#2010#^ a12tr.^b14cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Truyn c tch#Thanh H#Ton tp bc khi u c heo nh dnh cho nhi ng. Truyn c tch kinh in#Truyn tra nh#264249#Thu## 00573000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200060 00298080005000350020011000400030033000510070014000840080005000980090011001030100 00500114011001400119020001800133020001700151020001500168006000900183012007800192 020001300270013000700283039000500290#VN10.03561#6800#Vi?t#TH400V#398.2#^214#Th v ra#Tp sch dnh cho b t 4-8 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thut#2010#^a11 tr.^b14cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Truyn c tch#Thanh H#Ton tp b c khi u c heo nh dnh cho nhi ng. Truyn c tch kinh in#Truyn tranh# 264250#Thu## 00596000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200060 00298080005000350020022000400030035000620070014000970080005001110090011001160100 00500127011001300132020001700145020001800162020001300180020001500193006000900208 039000400217019000500221012005200226020000900278013000700287#VN10.03562#6800#Vi ?t#NG558K#398.2#^214#Ngi khng l ch k#Tp sch dnh cho b t 4 - 8 tui#Th anh H dch#^aH.#^aM thut#2010#^a8tr.^b14cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi #Truyn tranh#Truyn c tch#Thanh H#Mai#Dch#Ton tp bc khi u c heo nh dnh cho nhi ng#Th gii#264251## 00589000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020015000390030035000540070014000890080005001030090011001080100 00500119011001400124020001700138020001800155020001300173020001500186006000900201 039000400210019000500214012005200219020000900271013000700280#VN10.03563#6800#Vi ?t#V314C#398.2#^214#Vt con xu x#Tp sch dnh cho b t 4 - 8 tui#Thanh H d ch#^aH.#^aM thut#2010#^a11tr.^b14cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch#Thanh H#Mai#Dch#Ton tp bc khi u c heo nh dnh c ho nhi ng#Th gii#264252## 00574000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400030035000580070014000930080005001070090011001120100 00500123011001300128020001800141020001900159020001300178020001600191006000900207 039000400216013000700220019000500227012005200232#VN10.03564#6800#Vi?t#X202#808 .83#^214#Xem n nhp nhy#Tp sch dnh cho b t 4 - 8 tui#Thanh H dch#^aH. #^aM thut#2010#^a8tr.^b14cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc nc ngoi#Truyn tranh# Truyn ng ngn#Thanh H#Mai#264253#Dch#Ton tp bc khi u c heo nh dnh cho nhi ng## 00576000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030035000590070014000940080005001080090011001130100 00500124011001400129020001800143020001900161020001300180020001600193006000900209 039000400218019000500222012005200227013000700279#VN10.03565#6800#Vi?t#B200T#808 .83#^214#B th i mu gio#Tp sch dnh cho b t 4 - 8 tui#Thanh H dch#^aH .#^aM thut#2010#^a10tr.^b14cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc nc ngoi#Truyn tran h#Truyn ng ngn#Thanh H#Mai#Dch#Ton tp bc khi u c heo nh dnh cho n hi ng#264254## 00569000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400030035000530070014000880080005001020090011001070100 00500118011001300123020001800136020001900154020001300173020001600186006000900202 039000400211019000500215012005200220013000700272#VN10.03566#6800#Vi?t#103Q#808 .83#^214#i qui vt#Tp sch dnh cho b t 4 - 8 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thut#2010#^a8tr.^b14cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc nc ngoi#Truyn tranh#Truy n ng ngn#Thanh H#Mai#Dch#Ton tp bc khi u c heo nh dnh cho nhi ng #264255## 00563000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020006000400030035000460070014000810080005000950090011001000100 00500111011001400116020001800130020001900148020001300167020001600180006000900196 039000400205019000500209012005200214013000700266#VN10.03567#6800#Vi?t#300T#808 .83#^214#i t#Tp sch dnh cho b t 4 - 8 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thut# 2010#^a10tr.^b14cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc nc ngoi#Truyn tranh#Truyn ng ngn#Thanh H#Mai#Dch#Ton tp bc khi u c heo nh dnh cho nhi ng#26425 6## 00576000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020019000410030035000600070014000950080005001090090011001140100 00500125011001300130020001800143020001900161020001300180020001600193006000900209 039000400218019000500222012005200227013000700279#VN10.03568#6800#Vi?t#KH455T#80 8.83#^214#Khng tm thy dp#Tp sch dnh cho b t 4 - 8 tui#Thanh H dch#^a H.#^aM thut#2010#^a8tr.^b14cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc nc ngoi#Truyn tran h#Truyn ng ngn#Thanh H#Mai#Dch#Ton tp bc khi u c heo nh dnh cho n hi ng#264257## 00570000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020012000410030035000530070014000880080005001020090011001070100 00500118011001400123020001800137020001900155020001300174020001600187006000900203 039000400212019000500216012005200221013000700273#VN10.03569#6800#Vi?t#CH500V#80 8.83#^214#Ch voi anh#Tp sch dnh cho b t 4 - 8 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thut#2010#^a10tr.^b14cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc nc ngoi#Truyn tranh#Truy n ng ngn#Thanh H#Mai#Dch#Ton tp bc khi u c heo nh dnh cho nhi n g#264258## 00565000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020008000410030035000490070014000840080005000980090011001030100 00500114011001300119020001800132020001900150020001300169020001600182006000900198 039000400207019000500211012005200216013000700268#VN10.03570#6800#Vi?t#NH100M#80 8.83#^214#Nh mi#Tp sch dnh cho b t 4 - 8 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thu t#2010#^a9tr.^b14cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc nc ngoi#Truyn tranh#Truyn ng ngn#Thanh H#Mai#Dch#Ton tp bc khi u c heo nh dnh cho nhi ng#264 259## 00575000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030035000590070014000940080005001080090011001130100 00500124011001300129020001800142020001900160020001300179020001600192006000900208 039000400217019000500221012005200226013000700278#VN10.03571#6800#Vi?t#L100L#808 .83#^214#La La tng bu vt#Tp sch dnh cho b t 4 - 8 tui#Thanh H dch#^aH .#^aM thut#2010#^a7tr.^b14cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc nc ngoi#Truyn tranh #Truyn ng ngn#Thanh H#Mai#Dch#Ton tp bc khi u c heo nh dnh cho nh i ng#264260## 00573000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020016000400030035000560070014000910080005001050090011001100100 00500121011001400126020001800140020001900158020001300177020001600190006000900206 039000400215019000500219012005200224013000700276#VN10.03572#6800#Vi?t#300T#808 .83#^214#M ca b Ya Ya#Tp sch dnh cho b t 4 - 8 tui#Thanh H dch#^aH.#^ aM thut#2010#^a10tr.^b14cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc nc ngoi#Truyn tranh#T ruyn ng ngn#Thanh H#Mai#Dch#Ton tp bc khi u c heo nh dnh cho nhi ng#264261## 00569000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020012000400030035000520070014000870080005001010090011001060100 00500117011001400122020001800136020001900154020001300173020001600186006000900202 039000400211019000500215012005200220013000700272#VN10.03573#6800#Vi?t#A100U#808 .83#^214#A n lun#Tp sch dnh cho b t 4 - 8 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thut#2010#^a10tr.^b14cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc nc ngoi#Truyn tranh#Truy n ng ngn#Thanh H#Mai#Dch#Ton tp bc khi u c heo nh dnh cho nhi ng #264262## 00546000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020009000410030035000500070014000850080005000990090011001040100 00500115011001400120020001800134020001400152006000900166039000400175019000500179 012006300184020001400247013000700261#VN10.03574#6800#Vi?t#TH500N#372.21#^214#Th nui#Tp sch dng cho b t 0 - 3 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thut#2010#^a1 2tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Thanh H#Mai#Dch#Ton tp bc khi u c heo nh dnh cho nhi ng. Nhn bit#ng vt nui#264263## 00548000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020007000400030035000470070014000820080005000960090011001010100 00500112011001400117020001800131020000400149020001400153006000900167039000400176 019000500180012006300185020000300248013000700251#VN10.03575#6800#Vi?t#R111C#372 .21#^214#Rau c#Tp sch dng cho b t 0 - 3 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thut #2010#^a12tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Rau#Sch mu gio#Thanh H#Mai#Dch#Ton t p bc khi u c heo nh dnh cho nhi ng. Nhn bit#C#264264## 00545000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020015000400030035000550070014000900080005001040090011001090100 00500120011001400125020001800139020001400157006000900171039000400180019000500184 012006300189020000800252013000700260#VN10.03576#6800#Vi?t#450D#372.21#^214# dng cho b#Tp sch dng cho b t 0 - 3 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thut#201 0#^a12tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Thanh H#Mai#Dch#Ton tp bc khi u c heo nh dnh cho nhi ng. Nhn bit# dng#264265## 00550000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020018000410030035000590070014000940080005001080090011001130100 00500124011001400129020001800143020001400161006000900175039000400184019000500188 012006300193020000900256013000700265#VN10.03577#6800#Vi?t#TH250G#372.21#^214#Th gii ng vt#Tp sch dng cho b t 0 - 3 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thut #2010#^a12tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Thanh H#Mai#Dch#Ton tp b c khi u c heo nh dnh cho nhi ng. Nhn bit#ng vt#264266## 00552000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020007000400030035000470070014000820080005000960090011001010100 00500112011001400117020001800131020000400149020001400153006000900167039000400176 019000500180012006300185020000700248013000700255#VN10.03578#6800#Vi?t#H401L#372 .21#^214#Hoa l#Tp sch dng cho b t 0 - 3 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thut #2010#^a12tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Hoa#Sch mu gio#Thanh H#Mai#Dch#Ton t p bc khi u c heo nh dnh cho nhi ng. Nhn bit#L cy#264267## 00581000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020023000410030035000640070014000990080005001130090011001180100 00500129011001400134020001800148020001100166020001400177006000900191039000400200 019000500204012006300209020001200272013000700284#VN10.03579#6800#Vi?t#PH561T#37 2.21#^214#Phng tin giao thng#Tp sch dng cho b t 0 - 3 tui#Thanh H dc h#^aH.#^aM thut#2010#^a12tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Giao thng#Sch mu gio# Thanh H#Mai#Dch#Ton tp bc khi u c heo nh dnh cho nhi ng. Nhn bit #Phng tin#264268## 00541000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020009000410030035000500070014000850080005000990090011001040100 00500115011001400120020001800134020001400152006000900166039000400175019000500179 012006300184020000900247013000700256#VN10.03580#6800#Vi?t#NH121V#372.21#^214#Nh n vt#Tp sch dng cho b t 0 - 3 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thut#2010#^a1 2tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Thanh H#Mai#Dch#Ton tp bc khi u c heo nh dnh cho nhi ng. Nhn bit#Nhn vt#264269## 00552000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020009000400030035000490070014000840080005000980090011001030100 00500114011001400119020001800133020001400151006000900165039000400174019000500178 012006300183020000500246020000400251013000700255#VN10.03581#6800#Vi?t#B107K#372 .21#^214#Bnh ko#Tp sch dng cho b t 0 - 3 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thu t#2010#^a12tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Thanh H#Mai#Dch#Ton tp bc khi u c heo nh dnh cho nhi ng. Nhn bit#Bnh#Ko#264270## 00549000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030035000590070014000940080005001080090011001130100 00500124011001400129020001800143020001400161006000900175039000400184019000500188 012006300193020000800256013000700264#VN10.03582#6800#Vi?t#450D#372.21#^214# dng quen thuc#Tp sch dng cho b t 0 - 3 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thut #2010#^a12tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Thanh H#Mai#Dch#Ton tp b c khi u c heo nh dnh cho nhi ng. Nhn bit# dng#264271## 00536000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020009000410030035000500070014000850080005000990090011001040100 00500115011001400120020001800134020001400152006000900166039000400175019000500179 012006300184020000400247013000700251#VN10.03583#6800#Vi?t#TR103C#372.21#^214#Tr i cy#Tp sch dng cho b t 0 - 3 tui#Thanh H dch#^aH.#^aM thut#2010#^a1 2tr.^b14cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Thanh H#Mai#Dch#Ton tp bc khi u c heo nh dnh cho nhi ng. Nhn bit#Qu#264272## 00613000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410290071000550080005001260090011001310100005001420110 01400147020001800161020001400179039000400193012002100197020000800218020001400226 020001700240020000900257020000800266020000800274020001000282013000700292#VN10.03 584#12000#Vi?t#T550#372.21#^214#T in tranh#Picture ditionary. Household app liances. Stationary. Study tools. Toys#^aH.#^aM thut#2010#^a23tr.^b19cm#Gio d c mu gio#Sch mu gio#Mai#Dnh cho tr mm non# dng#T in tranh#T in hnh nh#Gia nh#Hc tp# chi#Vn phng#264273## 00498000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030009000550290018000640080005000820090011000870100 00500098011001400103020001800117020001400135039000400149012002100153020000800174 020001400182020001700196013000700213#VN10.03585#12000#Vi?t#T550#372.21#^214#T in tranh#Alphabet#Picture ditionary#^aH.#^aM thut#2010#^a23tr.^b19cm#Gio d c mu gio#Sch mu gio#Mai#Dnh cho tr mm non#Ch ci#T in tranh#T in hnh nh#264274## 00571000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030027000550290018000820080005001000090011001050100 00500116011001400121020001800135020001400153039000400167012002100171020000900192 020001400201020000300215020001700218020000500235020001000240013000700250#VN10.03 586#12000#Vi?t#T550#372.21#^214#T in tranh#Animal. Fish. Bird. Insect#Pictu re ditionary#^aH.#^aM thut#2010#^a23tr.^b19cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio# Mai#Dnh cho tr mm non#ng vt#T in tranh#C#T in hnh nh#Chim#Cn tr ng#264275## 00557000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030025000550290018000800080005000980090011001030100 00500114011001400119020001800133020001400151039000400165012002100169020000400190 020001400194020000300208020001700211013000700228020000400235020000400239#VN10.03 587#12000#Vi?t#T550#372.21#^214#T in tranh#Vegetable. Fruit. Flower#Picture ditionary#^aH.#^aM thut#2010#^a23tr.^b19cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Ma i#Dnh cho tr mm non#Rau#T in tranh#C#T in hnh nh#264276#Qu#Hoa## 00699000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020033000510070014000840080005000980090011001030100 00500114011001500119021018000134020002100314020000900335039000400344013000700348 004001800355020000800373005001000381020001800391#VN10.03588#VN10.03589#20000#Vi ?t#M205V#646.7#^214#Mo vt gia nh dnh cho ph n#Thin Kim s.t#^aH.#^aM thu t#2010#^a191tr.^b16cm#Cung cp cho ph n mt s mo vt nh: chn mua, ch bi n v bo qun thc phm; mua sm v s dng trang phc, v sinh da, iu tr mt s bnh thng thng, chm sc sc p...#Khoa hc thng thc#Gia nh#Mai#264 277#Ti bn ln th 1#Ni tr#Thin Kim#Chm sc sc kho## 00680000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380010009000430020019000520030026000710070009000970080005001060090 01100111010000500122011001500127020001800142020001300160039000400173013000700177 020001100184021017700195020000800372020001000380#VN10.03590#28000#Vi?t#H103M#17 3.0951#^214#Huy Tin#24 gng hiu tho#Nh thp t hiu ton tp#Huy Tin#^aH.# ^aM thut#2010#^a197tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Mai#264278#Trung Q uc#Gii thiu 24 tm gng hiu tho nu bt gi tr tnh cm, o c cao qu m mi th h, thi i u ngng m v noi theo: Vua Thun, ng Vnh, Mn T Khin, Thi Thun...#o c#Hiu tho## 00864000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430010014000480020054000620030053001160070014001690080005001830090 01800188010000500206011001500211015007800226021024200304039000400546013000700550 020001100557020000900568020000900577#VV10.12488#VV10.12489#Vi?t#G434P#306.09597# ^214#Bi Th Cng#Gp phn tm hiu bin i x hi Vit Nam hin nay#Kt qu nghin cu ca ti KX.02.10 (2001 - 2005)#Bi Th Cng#^aH.#^aKhoa hc x h i#2010#^a208tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Pht trin bn vng vng Nam b#Trnh by c s l lun v phng php lun v bin i c s x hi. Khung phn tch hin thc x hi Vit Nam. ng thi dn s, vn ho v bin i x hi. Bt bnh ng v kt cu x hi, phc li x hi. M hnh x hi v qun l x hi#Mai#264279#X hi hc#Bin i#Vit Nam## 01121000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370010013000420020133000550290105001880070013002930080005003060090 01800311010000500329011001500334015007800349021026800427020001900695020001800714 02000120073202000090074402000090075302000110076202000110077303900040078401300070 0788#VV10.12490#VV10.12491#Vi?t#S400S#895#^214#H Thanh Vn#So snh loi tiu th uyt "Ti t giai nhn" mt s nc phng ng thi k trung i (Trung Quc, Vit Nam, Nht Bn, Triu Tin)#Comparison of love - story novels in some middl e - age oriental countries (China, Vietnam, Japan, Korea)#H Thanh Vn#^aH.#^aKh oa hc x hi#2010#^a414tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Pht trin bn vng vng Nam b#Tm hiu, nghin cu v so snh nt tng ng v d bit trong ngh thut xy dng nhn vt, ngn ng tc phm, quan nim ngh thut, nhng th loi vn hc khc trong th loi tiu thuyt "Ti t giai nhn" mt s nc phng ng (Vit Nam, Nht Bn, Triu Tin)#Nghin cu vn hc#V n hc trung i#Tiu thuyt#Vit Nam#Nht Bn#Trung Quc#Triu Tin#Mai#264280# # 00714000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010010000560020012000660030021000780070050000990080 00500149009001800154010000500172011001500177020001900192039000400211013000700215 021013600222020000900358020001600367005001800383020001100401#VV10.12492#VV10.124 93#65000#Vi?t#TR527K#895.92212#^214#Nguyn Du#Truyn Kiu#Bn Nm Duy Minh Th# Nguyn Du ; Nguyn Qung Tun phin m, kho nh#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a 381tr.^b21cm#Nghin cu vn hc#Mai#264281#Gii thiu vi nt s lc v nhng n hn xt v bn Duy Minh Th v ton vn phin bn ch Nm dch sang ting Vit K im Vn Kiu truyn#Vit Nam#Vn hc cn i#Nguyn Quang Tun#Truyn Nm## 00863000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020041000460070060000870080005001470090018001520100005001700110 03300175015003900208021018500247020001700432020000800449020000900457005001600466 005001300482005001800495005001300513005001200526039000400538013000700542#VV10.12 495#VV10.12494#Vi?t#L302S#959.755#^214#Lch s Ph Yn t nm 1900 n nm 1930# Nguyn Vn Nht (ch.b.), H Mnh Khoa, Nguyn Vn Thng...#^aH.#^aKhoa hc x h i#2010#^a422tr., 8tr. nh, bn ^b21cm#TTS ghi: U ban nhn dn tnh Ph Yn# Trnh by qu trnh pht trin lch s ca tnh Ph Yn trong giai on 1900 n nm 1930 trn cc lnh vc: a l t nhin, kinh t, chnh tr, vn ho, x h i, giao thng vn ti...#Lch s hin i#Ph Yn#Vit Nam#Nguyn Vn Nht#H M nh Khoa#Nguyn Vn Thng#L Xun ng#L Th Vnh#Mai#264282## 00686000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010017000540020033000710070017001040080005001210090 01800126010000500144011001500149021018900164020001100353020000900364020001600373 039000400389013000700393020000800400#VV10.12496#VV10.12497#65000#Vi?t#312T#495 .9225#^214#Nguyn Th Nhung#nh t tnh t trong ting Vit#Nguyn Th Nhung#^a H.#^aKhoa hc x hi#2010#^a277tr.^b21cm#Mt s tin l lun v nh t tnh t trong ting Vit. Gii thiu nh t tnh t ting Vit xt trn bnh din c u trc v bnh din ng ngha, bnh din ng dng v thc t ng dng#Ting Vit #Ng php#nh t tnh t#Mai#264283#Tnh t## 01038000000000337000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820012000448080005000560020093000610070068001540080005002220090021002270100 00500248011001500253005001400268005001500282005001400297005001600311013000700327 01500830033402102160041702000080063302000100064102000180065102000190066902000080 0688039000400696#VV10.12498#VV10.12499#VV10.12500#Vi?t#T450C#324.2597071#^214#T chc v hot ng ca Hi ng khoa hc cc c quan ng Trung ng giai on 1 996 - 2011#B.s.: Phm Tt Dong, Phm Mnh Hng, Phm Anh Tun, Trng Anh Tun#^ aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a251tr.^b24cm#Phm Tt Dong#Phm Mnh Hng#Phm A nh Tun#Trng Anh Tun#264284#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng. Hi ng kho a hc cc c quan ng Trung ng#Trnh by bi cnh thnh lp Hi ng khoa hc cc c quan ng Trung ng. T chc v hot ng cng danh mc cc ti, n nghin cu khoa hc ca Hi ng khoa hc cc c quan ng Trung ng qua cc nhim k#T chc#Hot ng#Hi ng khoa hc#C quan trung ng#ng b#Mai## 00742000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020022000550080005000770090010000820100005000920110 01400097021027800111020001000389020000900399020002200408020001800430039000400448 020001700452013000700469#VN10.03591#VN10.03592#14000#Vi?t#L504N#344.59704#^214# Lut ngi khuyt tt#^aH.#^aT php#2010#^a42tr.^b19cm#Gii thiu ni dung ca Lut ngi khuyt tt bao gm cc quy nh v xc nhn khuyt tt, chm sc sc kho, gio dc, dy ngh v lm vic, vn ho, th dc, th thao, gii tr v du lch, nh chung c, cng trnh cng cng, giao thng, cng ngh thng tin v tr uyn thng...#Php lut#Vit Nam#Lut ngi khuyt tt#Vn bn php lut#Mai#Ng i khuyt tt#264285## 00710000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020015000550080005000700090010000750100005000850110 01400090021026700104020001000371020000900381020001500390020001800405039000400423 020001000427013000700437#VN10.03593#VN10.03594#14000#Vi?t#L504B#343.59709#^214# Lut bu chnh#^aH.#^aT php#2010#^a42tr.^b19cm#Gii thiu mt s iu quy nh ca Lut bu chnh v cung ng v s dng dch v bu chnh; u t kinh doanh dch v bu chnh; cht lng gi cc dch v bu chnh; quyn v ngha v ca doanh nghip cung ng dch v bu chnh, ngi s dng dch v bu chnh...#Php lut#Vit Nam#Lut bu chnh#Vn bn php lut#Mai#Bu chnh#264286## 00628000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020019000550080005000740090010000790100005000890110 01400094021017800108020001000286020000900296020001900305020001800324039000400342 020000900346013000700355#VN10.03596#VN10.03595#13000#Vi?t#L504N#346.59701#^214# Lut nui con nui#^aH.#^aT php#2010#^a39tr.^b19cm#Gii thiu mt s iu quy nh v nui con nui trong nc, nui con nui c yu t nc ngoi, trch nhi m ca cc c quan nh nc v nui con nui v cc iu khon thi hnh#Php lut #Vit Nam#Lut nui con nui#Vn bn php lut#Mai#Con nui#264287## 00742000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020023000550080005000780090010000830100005000930110 01400098021030500112020001000417020000900427020002300436020001800459039000400477 013000700481#VN10.03597#VN10.03598#16000#Vi?t#L504A#344.59704#^214#Lut an ton thc phm#^aH.#^aT php#2010#^a69tr.^b19cm#Gii thiu ni dung ca Lut an to n thc phm bao gm cc quy nh v quyn v ngha v ca t chc, c nhn trong bo m an ton thc phm, iu kin bo m an ton thc phm trong sn xut, kinh doanh thc phm, chng nhn c s iu kin an ton thc phm trong sn xut, kinh doanh thc phm...#Php lut#Vit Nam#Lut an ton thc phm#Vn bn php lut#Mai#264288## 00666000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020038000550080005000930090010000980100005001080110 01400113021017500127020001000302020001000312020000900322020002000331020001800351 039000400369020000800373013000700381#VN10.03599#VN10.03600#10000#Vi?t#L504T#343 .59705#^214#Lut thu s dng t phi nng nghip#^aH.#^aT php#2010#^a17tr.^b1 9cm#Gii thiu mt s iu quy nh v cn c tnh thu, ng k, khai, tnh v np thu, min thu, gim thu v mt s iu khon thi hnh Lut thu s dng t phi nng nghip#Php lut#Lut thu#Vit Nam#t phi nng nghip#Vn bn php lut#Mai#S dng#264289## 00719000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020026000550080005000810090010000860100005000960110 01500101021026300116020001000379020000900389020000900398020001700407020001800424 039000400442013000700446#VN10.03601#VN10.03602#25000#Vi?t#L504C#346.59707#^214# Lut cc t chc tn dng#^aH.#^aT php#2010#^a143tr.^b19cm#Gii thiu mt s iu quy nh ca Lut cc t chc tn dng v giy php, t chc, qun tr, iu hnh ca t chc tn dng; hot ng ca t chc tn dng; vn phng i din c a t chc tn dng nc ngoi v t chc nc ngoi khc c hot ng ngn hng ...#Php lut#Tn dng#Vit Nam#T chc tn dng#Vn bn php lut#Mai#264290## 00759000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020046000550080005001010090010001060100005001160110 01400121021028800135020001000423039000500433020000900438020001800447020001100465 020001000476013000700486#VN10.03603#VN10.03604#14000#Vi?t#L504S#343.59709#^214# Lut s dng nng lng tit kim v hiu qu#^aH.#^aT php#2010#^a42tr.^b19cm# Gii thiu mt s iu quy nh v s dng nng lng tit kim v hiu qu tron g sn xut cng nghip, trong xy dng, chiu sng cng cng, trong giao thng v n ti, sn xut nng nghip, hot ng dch v v h gia nh, trong d n u t, c quan, n v s dng ngn sch nh nc#Php lut#Vanh#Vit Nam#Vn bn php lut#Nng lng#Tit kim#264291## 00633000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020033000530080005000860090010000910100005001010110 01400106021018600120020001000306039000500316020000900321020001800330020002400348 013000700372#VN10.03605#VN10.03606#13000#Vi?t#L504N#346.597#^214#Lut ngn hng nh nc Vit Nam#^aH.#^aT php#2010#^a38tr.^b19cm#Gii thiu mt s iu quy nh v t chc v hot ng ca ngn hng nh nc, cc vn v ti chnh k ton, thanh tra gim st ngn hng, kim ton ni b, cc iu khon thi hnh#P hp lut#Vanh#Vit Nam#Vn bn php lut#Lut ngn hng nh nc#264292## 00735000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020025000530080005000780090010000830100005000930110 01500098021024700113020001000360039000500370020002500375020000900400020001800409 020001200427020001100439013000700450#VN10.03607#VN10.03608#24000#Vi?t#L504T#345 .597#^214#Lut thi hnh n hnh s#^aH.#^aT php#2010#^a170tr.^b19cm#Gii thiu nhng quy nh php lut v h thng t chc thi hnh n hnh s, nhim v, quy n hn ca c quan c thm quyn trong thi hnh n hnh s, thi hnh n pht t v n t hnh, thi hnh n treo, n pht cnh co, ci to khng giam gi...#Ph p lut#Vanh#Lut thi hnh n hnh s#Vit Nam#Vn bn php lut#Thi hnh n#n h nh s#264293## 00730000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020026000550080005000810090010000860100005000960110 01400101021024100115020001000356039000500366020002600371020000900397020001800406 020001000424020001100434013000700445#VN10.03609#VN10.03610#16000#Vi?t#L504T#346 .59707#^214#Lut trng ti thng mi#^aH.#^aT php#2010#^a63tr.^b19cm#Gii thi u mt s iu quy nh ca Lut trng ti thng mi v tho thun trng ti, t rng ti vin, trung tm trng ti, khi kin, hi ng trng ti, bin php kh n cp tm thi, phin hp gii quyt tranh chp, phn quyt trng ti...#Php lu t#Vanh#Lut trng ti thng mi#Vit Nam#Vn bn php lut#Trng ti#Thng m i#264294## 00708000000000253000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020024000540080005000780090010000830100005000930110 01400098021027800112020001000390039000500400020000900405020001800414020001500432 013000700447#VN10.03611#VN10.03612#8000#Vi?t#L504Q#342.59708#^214#Lut quc tc h Vit Nam#^aH.#^aT php#2010#^a35tr.^b19cm#Gii thiu ni dung lut quc tch Vit Nam nm 2008 vi 44 iu khon v qui nh chung, ngi c quc tch Vit N am, mt quc tch Vit Nam, thay i quc tch ca ngi cha thnh nin v ca con nui, trch nhim ca c quan nh nc v quc tch v cc iu khon thi h nh#Php lut#Vanh#Vit Nam#Vn bn php lut#Lut quc tch#264295## 00862000000000277000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020041000520080005000930090010000980100005001080110 01400113021035800127020001000485039000500495020000900500020001800509020002000527 020002100547020000900568013000700577#VN10.03613#VN10.03614#9000#Vi?t#L504T#347. 597#^214#Lut trch nhim bi thng ca Nh nc#^aH.#^aT php#2010#^a55tr.^b1 9cm#Gii thiu mt s quy nh php lut v trch nhim bi thng ca Nh nc trong hot ng qun l hnh chnh, hot ng t tng v hot ng thi hnh n; nhng thit hi c bi thng, kinh ph bi thng, th tc chi tr, trch nhi m hon tr v nhng quy nh chung, cc iu khon thi hnh c quy nh trong lut trch nhim bi thng ca Nh nc#Php lut#Vanh#Vit Nam#Vn bn php l ut#Trch nhim php l#Bi thng thit hi#Nh nc#264296## 00663000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510020025000560030034000810070019001150080005001340090 01000139010000500149011001500154021015100169020001000320039000500330001001900335 020001500354020000900369013000700378#VV10.12501#VV10.12502#68000#Vi?t#PH109L#34 4.59703#^214#Php lut an sinh x hi#Nhng vn l lun v thc tin#Nguyn H in Phng#^aH.#^aT php#2010#^a338tr.^b21cm#Tng quan v c s l lun v thc tin php lut an sinh x hi. Nhng yu cu v phng php xy dng hon thin php lut an sinh x hi Vit Nam#Php lut#Vanh#Nguyn Hin Phng#An sinh x hi#Vit Nam#264297## 00959000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020065000540070069001190080005001880090010001930100 00500203011001500208021031400223020000900537039000500546020001100551005001500562 020001000577005001400587005001500601005001400616013000700630020000800637#VV10.12 503#VV10.12504#60000#Vi?t#NH556N#321.001#^214#Nhng ni dung cn bn ca mn h c l lun nh nc v php lut#Nguyn Th Hi (ch.b.), L Vng Long, Nguyn V n Nm, Bi Xun Phi#^aH.#^aT php#2010#^a557tr.^b21cm#Tm hiu ngun gc ca n h nc v php lut. Bn cht, vai tr, chc nng, b my, hnh thc, kiu nh nc v php lut. Tng quan v cc kiu nh nc v php lut ch n, phong ki n, t sn v nh nc x hi ch ngha. Php lut x hi ch ngha, quy phm ph p lut, h thng php lut, quan h php lut,...#Nh nc#Vanh#Gio trnh#Nguy n Th Hi#Php lut#L Vng Long#Nguyn Vn Nm#Bi Xun Phi#264298#L lun## 00812000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200080 00348080005000420020044000470080005000910090010000960100005001060110015001110150 04400126021033700170020001200507039000500519020001000524020000800534013000700542 020000900549#VV10.12505#VV10.12506#Vi?t#CH250#347.597#^214#Ch k ton nghi p v thi hnh n dn s#^aH.#^aT php#2010#^a265tr.^b24cm#TTS ghi: B T php. V K hoch Ti chnh#Gii thiu thng t s 91/2010/TT-BTC hng dn k ton n ghip v thi hnh n dn s v quy nh nhim v ca chp hnh vin v ca cn b thi hnh n dn s nh: lp chng t thu - chi tin, xut - nhp kho, giao nh n vt chng ti sn trong thi hnh n dn s, lp bo co i chiu v lu gi c hng t k ton trong h s thi hnh n#Thi hnh n#Vanh#n dn s#K ton#26429 9#Vit Nam## 00706000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020011000510070019000620080005000810090033000860100 00500119011001500124001001900139012003400158020000600192020001000198039000500208 013000700213021022000220#VN10.03615#VN10.03616#25000#Vi?t#N515B#639.3#^214#Nui ba ba#Nguyn Th Minh H#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a120tr.^b1 9cm#Nguyn Th Minh H#Ngi nng dn lm giu khng kh#Ba ba#Chn nui#Vanh#26 4300#Tm hiu c im sinh hc, tp tnh v sinh trng sinh sn ca ba ba. K thut nui ba ba ging, ba ba thng phm, cch phng tr bnh trng gp trn b a ba cng mt s kinh nghim nui ba ba t hiu qu kinh t cao## 00724000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020016000530070017000690080005000860090033000910100 00500124011001500129001001700144012003400161020000500195020000500200039000500205 020001000210013000700220021021900227#VN10.03617#VN10.03618#26000#Vi?t#N515H#636 .965#^214#Nui hu, nhm#Nguyn Xun Giao#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh #2010#^a124tr.^b19cm#Nguyn Xun Giao#Ngi nng dn lm giu khng kh#Hu#Nh m#Vanh#Chn nui#264301#Tm hiu v ch li, c im sinh hc, tp tnh, kh n ng sn xut ca hu v nhm. Cc quy trnh k thut nui dng hu v nhm sin h sn, nhm thng phm cng mt s phng php phng v tr nhng bnh thng g p## 00803000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020017000510030094000680070017001620080005001790090 03300184010000500217011001500222001001700237012003400254020000400288020001000292 039000500302013000700307021021100314#VN10.03619#VN10.03620#28000#Vi?t#N515L#636 .4#^214#Nui ln c sn#Ln en Mng Lay, ln lng Ph Th, ln Mo, ln Sc, ln Vn Pa, ln Ba Xuyn, ln rng,...#Nguyn Xun Giao#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a128tr.^b19cm#Nguyn Xun Giao#Ngi nng dn lm giu khng kh#Ln#Chn nui#Vanh#264302#Tm hiu v c im ngoi hnh, kh nng sinh tr ng, kh nng sinh sn, kh nng cho tht, ging, k thut chn nui, hiu qu kinh t ca ln en Mng Lay, ln lng Ph Th, ln Mo, ln Sc, ln Vn Pa,.. .## 00574000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020035000510070012000860080005000980090033001030100 00500136011001500141001001200156020000300168020001000171039000500181013000700186 021012700193#VN10.03622#VN10.03621#26000#Vi?t#K600T#636.5#^214#K thut chn th g ta vn i#L Hng Mn#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a120t r.^b19cm#L Hng Mn#G#Chn nui#Vanh#264303#Gii thiu cc ging g vn ni v nhp ni, k thut chn ging, chm sc nui dng v phng mt s bnh thng gp g ta## 00691000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020009000510070019000600080005000790090033000840100 00500117011001500122001001900137012003400156020000400190020001000194039000500204 013000700209021020900216#VN10.03623#VN10.03624#22000#Vi?t#N515#639.3#^214#Nui ch#Nguyn Th Minh H#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a104tr.^b19c m#Nguyn Th Minh H#Ngi nng dn lm giu khng kh#ch#Chn nui#Vanh#264304 #Tm hiu c im sinh hc, sinh sn v tp tnh ca ch. K thut nui ch n g v nui ch cng nghip. Cch phng tr bnh trng gp trn ch nui cng mt s kinh nghim nui ch t hiu qu kinh t cao## 00631000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010009000510020035000600070009000950080005001040090 01900109010000500128011001500133021018300148020000700331020000700338039000500345 020000800350013000700358#VN10.03625#VN10.03626#29000#Vi?t#C460V#794.1#^214#Mai Lun#C vua - Bi tp nhiu nc ht c#Mai Lun#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a 215tr.^b19cm#Gii thiu cc th c hay ca cc i kin tng, nhng nh v ch cc gii u vi bi tp 4 nc, 5 nc, 6 nc, 7 nc, 8 nc ht c cng n hng hng dn gii cc nc c ny#C vua#Th c#Vanh#Bi tp#264305## 00601000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010009000510020032000600070009000920080005001010090 01900106010000500125011001500130021015600145020000700301020000700308039000500315 020000800320013000700328#VN10.03627#VN10.03628#32000#Vi?t#C460V#794.1#^214#Mai Lun#C vua - Bi tp ba nc ht c#Mai Lun#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a251 tr.^b19cm#Gii thiu cc th c hay ca cc i kin tng, nhng nh v ch cc gii u vi dng bi tp 3 nc ht c cng nhng hng dn gii cc nc c ny#C vua#Th c#Vanh#Bi tp#264306## 00597000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010009000510020033000600070009000930080005001020090 01900107010000500126011001500131021015100146020000700297020000700304039000500311 020000800316013000700324#VN10.03629#VN10.03630#28000#Vi?t#C460V#794.1#^214#Mai Lun#C vua - Bi tp hai nc ht c#Mai Lun#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a22 3tr.^b19cm#Gii thiu cc th c hay ca cc i kin tng, nhng nh v ch cc gii u vi bi tp 2 nc ht c cng nhng hng dn gii cc nc c n y#C vua#Th c#Vanh#Bi tp#264307## 00633000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010009000510020038000600070009000980080005001070090 01900112010000500131011001500136021018200151020000700333020000700340039000500347 020000800352013000700360#VN10.03631#VN10.03632#28000#Vi?t#C460V#794.1#^214#Mai Lun#C vua - Nhng bi tp c th c sc#Mai Lun#^aH.#^aTh dc Th thao#2010 #^a207tr.^b19cm#Gii thiu mt s bi tp c th c sc trong c vua nh th c hnh biu tng, th c Trng i trc thng, c Trng i trc thua, c en i trc thng, v c en i trc thua#C vua#Th c#Vanh#Bi tp#264308## 00645000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020021000550080005000760090019000810100005001000110 01500105021019300120020000800313039000500321020001300326015003600339013000700375 020000900382#VN10.03635#VN10.03636#14000#Vi?t#L504T#796.33402#^214#Lut thi u bng #^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a107tr.^b19cm#Gii thiu v lut thi u bng . Nhng quy nh v sn thi u, s lng cu th, trang phc cu th, tr ng ti, thi gian trn u, li v hnh vi khim nh, bn thng hp l, nm bi n,...#Bng #Vanh#Lut thi u#TTS ghi: Tng cc Th dc Th thao#264309#Th t hao## 00744000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020028000440080005000720090019000770100005000960110014001010210 31200115020000500427039000500432020001300437015003600450013000700486020000900493 #VN10.03633#VN10.03634#Vi?t#L504T#796.8#^214#Lut thi u Muay nghip d#^aH.#^a Th dc Th thao#2010#^a75tr.^b19cm#Gii thiu lut thi u Muay nghip d. Nhn g quy nh v v i, gng u, bng qun tay, trang phc, thit b v i, cc hip u, sn sc vin, trng ti v gim st, cc th tc sau khi h o vn, qu n l dng thuc kch thch... cng nhng trit l v cc bc cn thit t c hc mt gii Muay nghip d#Muay#Vanh#Lut thi u#TTS ghi: Tng cc Th dc Th thao#264310#Th thao## 00665000000000265000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020021000540080005000750090019000800100005000990110 01400104021018900118020000800307020001300315039000500328020001300333015003700346 013000700383020000900390#VN10.03638#VN10.03637#7000#Vi?t#L504B#796.33402#^214#L ut bng 7 ngi#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a39tr.^b19cm#Gii thiu lut b ng 7 ngi. Nhng quy inh v sn thi u, bng, s lng cu th, trang ph c cu th, trng ti, thi gian trn u, giao bng, bn thng v x pht li tr ong thi u#Bng #Bng mini#Vanh#Lut thi u#TTS ghi: Lin on Bng V it Nam#264311#Th thao## 00773000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010009000510020042000600070009001020080005001110090 01900116010000500135011001500140021029000155020000800445020000900453039000500462 020001000467020001100477013000700488#VV10.12507#VV10.12508#38000#Vi?t#T123L#613 .7#^214#Minh Qu#Tp luyn th hnh v phng nga bnh tt#Minh Qu#^aH.#^aTh d c Th thao#2010#^a271tr.^b21cm#Gii thiu cc bi tp m t s hot ng ca h thng c bp trong tng ng tc ring bit nh: cc bi tp cho i, cng chn v mng; cc bi tp cho dng lng, ngc, b vai, i tay, bng v eo gip cho con ngi c c th hi ho, cn i, iu tr nhng tnh trng bnh l khc nha u#Th dc#Th hnh#Vanh#Tp luyn#Phng bnh#264312## 00797000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020021000490070013000700080005000830090033000880100 00500121011001500126021031300141020001300454039000500467001001300472012002100485 020001800506013000700524#VV10.12509#VV10.12510#32000#Vi?t#103S#512#^214#i s a tuyn tnh#Phng H Hi#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a195tr.^ b24cm#Trnh by nhng khi nim v kt qu chnh ca i s ten x cng nh gii thiu mt s ng dng c bn ca n. Nghin cu ten x i xng v phn i xn g trn trng c s 0, c s dng v mt s kt qu c bn ca l thuyt biu din nhm hu hn, i s Hopf v biu din a tc ca nhm ma trn ton phn#T on cao cp#Vanh#Phng H Hi#B sch Ton cao cp#i s tuyn tnh#264313## 00906000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020041000490030022000900070037001120080005001490090 03300154010000500187011001500192021024300207020000600450039000500456001001000461 02000130047102000170048400500180050102000120051901300070053102000110053802000100 0549020000900559#VV10.12512#VV10.12511#59200#Vi?t#E204V#572#^214#Enzym vi sinh vt v chuyn ho sinh hc#Nguyn l v ng dng#L Gia Hy (ch.b.), ng Tuyt P hng#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a274tr.^b24cm#Cung cp nhng t hng tin c bn v enzym vi sinh vt v chuyn ho sinh hc - nguyn l v ng d ng ca cng ngh sn xut enzym cng nghip. Nghin cu iu ch v c nh enz ym cng nhng ng dng cc vt liu mao qun nano c inh enzym#Enzym#Vanh#L Gia Hy#Ho sinh hc#Sch chuyn kho#ng Tuyt Phng#Vi sinh vt#264314#Chuy n ho#Nguyn l#ng dng## 00714000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820004000428080005000460020027000510070010000780080005000880090033000930100 00500126011001500131021026900146020001200415039000500427001001000432020001100442 013000700453#VV10.12513#VV10.12514#64800#Vi?t#GI-108T#579#^214#Gio trnh vi si nh vt hc#L Gia Hy#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a355tr.^b24cm#C ung cp cc kin thc c bn v vi sinh vt; vi sinh vt nhn s v nhn tht; v irus; dinh dng, sinh trng, pht trin v trao i cht vi sinh vt; cc qu trnh ln men; vi sinh vt quang hp v c nh nit; di truyn vi sinh vt, m in dch v cht khng sinh#Vi sinh vt#Vanh#L Gia Hy#Gio trnh#264315## 00832000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020097000530070027001500080005001770090033001820100 00500215011002100220021020200241039000500443020002500448001001500473005001100488 020000900499020000900508013000700517020001800524#VV10.12515#VV10.12516#85000#Vi ?t#NGH305C#620.1#^214#Nghin cu v ng dng si thc vt - ngun nguyn liu c kh nng ti to bo v mi trng#Trn Vnh Diu, Bi Chng#^aH.#^aKhoa h c T nhin v Cng ngh#2010#^aXIII, 197tr.^b24cm#Khi qut v si thc vt v c c phng php x l b mt si thc vt. Gii thiu v vt liu polyme compozit , vt liu compozit trn c s nha nhit do v nha nhit rn gia cng bng s i thc vt#Vanh#Vt liu polyme compozit#Trn Vnh Diu#Bi Chng#Vt liu#ng dng#264316#Bo v mi trng## 01228000000000361000450002600110000002600110001102102810002202000070030301900050 03101810006003150820009003218080005003300020064003350030031003990290088004300070 05100518008000500569009003300574010000500607011001600612015009200628005001500720 00500150073500500160075000500140076600500130078002000170079303900050081001300070 0815020001200822020001400834020001800848#VL10.01456#VL10.01457#Gii thiu 174 b o co ca cc nh a l nghin cu v nhiu lnh vc nh a l t nhin, ti n guyn thin nhin, a l kinh t x hi, a l mi trng, phng trnh thin t ai, a l vng ven bin v cc hi o, a l y hc, chnh tr, qun s v a l gio dc o to...#a l#Vi?t#H452N#330.9597#^214#Hi ngh Khoa hc a l ton quc ln th 5. H Ni, 19/6/2010#Tuyn tp cc bo co khoa hc#Proceedin gs of the 5th national scientific conference on geography. Hanoi, 19 june 2010#N guyn nh K, Nguyn Mnh H, Nguyn Cao Hun...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v C ng ngh#2010#^a1403tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam. Lin hip cc hi Khoa hc K thut Vit Nam#Nguyn nh K#Nguyn Mnh H#Nguyn Ca o Hun#Trn Anh Tun#ng Vn Bo#Bo co khoa hc#Vanh#264317#a kinh t#a l x hi#Hi ngh khoa hc## 00988000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00411810006000460820004000528080005000560020028000610070057000890080005001460090 03300151010000500184011001500189015005800204005001700262005001400279005001300293 005001400306005001600320013000700336021030700343020001300650020001100663#VL10.01 460#VL10.01461#VL10.01462#290000#Vi?t#C120N#551#^214#Cm nang cng ngh a ch t#Nguyn Khc Vinh (ch.b.), Bi c Thng, Bi Hu Vit...#^aH.#^aKhoa hc T nh in v Cng ngh#2010#^a641tr.^b29cm#TTS ghi: Lin hip cc Hi Khoa hc v K thut Vit Nam#Nguyn Khc Vinh#Bi c Thng#Bi Hu Vit#ng Hu Dip#ng Xu n Phong#264319#Cung cp kin thc c bn, nhng phng php nghin cu v nhng kt qu , thng tin mi nht v a cht v khong sn nh v tr, h mt tri, tri t; c sinh vt hc; thch hc; kin to mng; a cht thu vn; a ch t cng trnh; trc a; cng ngh vin thm; bn a cht; thm d a cht,. ..#a cht hc#Khong sn## 00886000000000241000450002600110000002600110001102000090002203900050003101900050 00361810006000410820004000478080005000510020040000560080005000960090033001010100 00500134011001500139015007400154021036900228020002000597020002000617013000700637 #VL10.01463#VL10.01464#a cht#Vanh#Vi?t#C460S#551#^214#C s a cht cng tr nh v mi trng#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a418tr.^b29cm#TTS ghi: Trng i hc Thu li. B mn a k thut. - Lu hnh ni b#Gii thiu v a cht i cng v a cht vi cng tc quy hoch. Nghin cu nh hng c a tai bin a cht n mi trng v tm quan trng ca ti nguyn t v nc . nh hng ca vic khai thc m, cht thi v vn nhim mi trng. Xem x t cc kha cnh khc nhau ca vn xy dng thin nhin da trn nhng c t nh k thut vn c ca cc ti nguyn#a cht mi trng#a cht cng trnh#26 4320## 00657000000000229000450002600110000001900050001118100060001608200090002280800050 00310020048000360080013000840090037000970100005001340110029001390210194001680200 00900362020001900371020001400390020001100404039000500415013000700420#VV10.12517# Vi?t#N305G#315.9759#^214#Nin gim thng k huyn Hm Thun Nam nm 2009#^aBnh Thun#^aPhng Thng k huyn Hm Thun Nam#2010#^a99tr., 17tr. nh mu^b21cm#Gi i thiu cc ch tiu tng hp, dn s, lao ng, nng lm nghip, thu sn, xy dng, giao thng, cng nghip, thng mi dch v... ca tnh ca huyn Hm Thu n Nam tnh Bnh Thun nm 2009#Thng k#Nin gim thng k#Hm Thun Nam#Bnh Th un#Vanh#264321## 00662000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020057000540070015001110080005001260090013001310100 00500144011001500149021013400164020000800298020000900306039000500315001001500320 020001100335020000900346013000700355020001000362#VV10.12519#VV10.12518#120000#Vi ?t#C430#330.9597#^214#Con ng lm giu ca Vit Nam v nhn loi th k 21# Trn Xun Kin#^aH.#^aThanh nin#2010#^a484tr.^b21cm#Trnh by mt s gii php v chin lc khi phc, lm giu cng nh pht trin kinh t ca Vit Nam v c c quc gia trong th k 21#Kinh t#Vit Nam#Vanh#Trn Xun Kin#Chin lc#Lm g iu#264322#Th k 21## 00976000000000361000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400020013000450030034000580070075000920080005001670090011001720100 00500183011001500188015006100203021019600264039000500460005001200465020000900477 00500090048602000130049502000100050800500110051801300070052900500160053600500160 0552005001500568005001500583005001600598#VV10.12521#VV10.12520#Vi?t#T100Q#510.92 #^214#T Quang Bu#Thn th v s nghip (1910-1986)#L Thc Cn, Hm Chu, V nh C...; B.s., tuyn chn: Phan Hong Mnh...#^aH.#^aGio dc#2010#^a207tr.^b2 4cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Hi Cu gio chc Vit Nam#Gii thiu v c uc i v s nghip ca c gio s T Quang Bu cng mt s bi vit ca ng n ghip tng lm vic v tip xc vi ng vit v kinh nghim lm vic v nhng k nim vi gio s#Vanh#L Thc Cn#Cuc i#Hm Chu#T Quang Bu#S nghip#V nh C#264323#Pham Hong Mnh#Trng nh Mu#Phan Mnh Tin#Phan nh Diu#N guyn Ln Dng## 00822000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820004000428080005000460020025000510070074000760080005001500090026001550100 00500181011001500186015004500201021017400246020001400420039000500434020001100439 005001700450005001800467005001500485013000700500005001300507#VV10.12522#VV10.125 23#58000#Vi?t#GI-108T#320#^214#Gio trnh chnh tr hc#Nguyn ng Dung (ch.b. ), Nguyn Th Thu H, Phm Hng Tung, Bi Ngc Sn#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2010#^a486tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Khoa Lut#Trnh by v cc hc thuyt chnh tr cn bn, quyn lc chnh tr, ng phi chnh tr, bu c, cc hnh thc chnh quyn, chnh khch, chnh sch cng v vn ho chnh tr #Chnh tr hc#Vanh#Gio trnh#Nguyn ng Dung#Nguyn Th Thu H#Phm Hng Tung #264324#Bi Ngc Sn## 00540000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020028000530070026000810080005001070090026001120100 00500138011001500143020000800158039000500166004001800171020001400189005001400203 020000700217005001100224013000700235020000800242#VV10.12524#VV10.12525#28000#Vi ?t#K305T#546.076#^214#Kin thc c bn ho hc 10#Phm c Bnh, L Th Tam#^aH. #^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a191tr.^b24cm#Ho hc#Vanh#Ti bn ln th 1#S ch c thm#Phm c Bnh#Lp 10#L Th Tam#264325#Bi tp## 00676000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490070014000690080005000830090026000880100 00500114011001500119021020200134020001000336039000500346001001400351004002700365 020001100392013000700403#VV10.12526#VV10.12527#24500#Vi?t#L451H#160#^214#Lgic hc i cng#Vng Tt t#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a180tr.^b21cm#T rnh by nhng vn c bn v lgic hc i cng, c trng ca phn on, c c quy lut c bn ca lgic hnh thc, suy lun v suy lun suy din, suy lun q uy np, chng minh v bc b, gi thuyt#Logic hc#Vanh#Vng Tt t#In ln th 15, c sa cha#Gio trnh#264326## 00641000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070011000690080005000800090026000850100 00500111011001500116021017800131039000500309001001100314004001400325020001800339 020001100357013000700368#VV10.12529#VV10.12528#32000#Vi?t#X101S#519.2#^214#Xc sut thng k#o Hu H#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a258tr.^b21cm#Khi nim c bn v xc sut. i lng ngu nhin v hm phn phi. L thuyt mu. V bi ton c lng tham s, bi ton kim nh gi thit v bi ton tng qu an v hi quy#Vanh#o Hu H#In ln th 12#Xc sut thng k#Gio trnh#264327# # 00509000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020027000530070017000800080005000970090026001020100 00500128011001500133020000700148039000500155004001800160020000700178020001400185 020000800199005001700207013000700224#VV10.12530#VV10.12531#29000#Vi?t#K305T#537 .076#^214#Kin thc c bn vt l 11#Nguyn Thanh Hi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a183tr.^b24cm#Vt l#Vanh#Ti bn ln th 1#Lp 11#Sch c thm#Bi tp#Nguyn Thanh Hi#264328## 00608000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020028000530030032000810070026001130080005001390090 02600144010000500170011001500175020000800190039000500198004001800203020000700221 020001400228020000800242005001400250020001200264005001100276013000700287#VV10.12 532#VV10.12533#32000#Vi?t#K305T#546.076#^214#Kin thc c bn ho hc 12#Bin s on theo chng trnh mi#Phm c Bnh, L Th Tam#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2010#^a199tr.^b24cm#Ho hc#Vanh#Ti bn ln th 1#Lp 12#Sch c thm#Bi t p#Phm c Bnh#Trc nghim#L Th Tam#264329## 00546000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020029000490030056000780070012001340080005001460090 02600151010000500177011001500182020000800197039000500205004001800210020000700228 020001400235005001200249013000700261#VV10.12534#VV10.12535#33000#Vi?t#H401H#546 #^214#Ho hc c bn & nng cao 12#Bi dng hc sinh gii. Bi dng hc sinh t hi Olympic#Ng Ngc An#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a206tr.^b24cm#Ho h c#Vanh#Ti bn ln th 1#Lp 12#Sch c thm#Ng Ngc An#264330## 00690000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020065000520070017001170080005001340090026001390100 00500165011001500170021016900185020000900354039000500363020001300368001001700381 020001900398013000700417#VV10.12536#VV10.12537#20000#Vi?t#H561D#373.18#^214#H ng dn thc hin gio dc k nng sng cho hc sinh ph thng#Nguyn Dc Quang#^ aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a111tr.^b24cm#Mt s vn v k nng sng. Cc nguyn tc v phng php gio dc k nng sng cho hc sinh ph thng km theo mt s minh ho qua mn hc v cc hot ng gio dc#Gio dc#oanh#K nng sng#Nguyn Dc Quang#Hc sinh ph thng#264331## 00624000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520070060000770080005001370090026001420100 00500168011001500173020000500188039000500193004001800198020000700216020001400223 005001300237005001300250020000900263005001600272005001500288013000700303#VV10.12 538#VV10.12539#39000#Vi?t#N114T#510.76#^214#500 bi ton chn lc 11#Hn Lin H i, Ng Long Hu, Mai Trng Gio, Hong Ngc Anh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2010#^a239tr.^b24cm#Ton#oanh#Ti bn ln th 1#Lp 11#Sch c thm#Hn Lin H i#Ng Long Hu#Bi ton#Mai Trng Gio#Hong Ngc Anh#264332## 00545000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020037000530070016000900080005001060090026001110100 00500137011001500142020000700157039000500164004001800169020000700187020001400194 005001600208020001200224020001200236013000700248#VV10.12540#VV10.12541#36000#Vi ?t#H103M#530.076#^214#20 kim tra trc nghim vt l 11#Nguyn Cnh Ho#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a221tr.^b24cm#Vt l#oanh#Ti bn ln th 1#Lp 11#Sch c thm#Nguyn Cnh Ho#Trc nghim# kim tra#264333## 00673000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440020028000490070014000770080005000910090018000960100005001140110 01500119021021500134020000900349039000500358001001400363020002000377020001500397 013000700412#VV10.12542#VV10.12543#Vi?t#H454N#392.509597#^214#Hn nhn ca ngi Kh - M#Trn Th Tho#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a187tr.^b21cm#Khi qut v ngi Kh - M v ngi Kh - M ni ring x Ngha Sn huyn Vn Chn tnh Y n Bi. Phong tc hn nhn truyn thng ca ngi Kh - M. Thc trng v nhng b in i trong hn nhn ca ngi Kh - M#Hn nhn#oanh#Trn Th Tho#Phong tc c truyn#Dn tc Kh M#264334## 01007000000000313000450002600110000001900050001118100060001608200180002280800050 00400020044000450070054000890080006001430090017001490100005001660110026001710150 04600197021033600243020000800579039000500587020000800592020000400600005001000604 005001600614020001000630005001700640005001400657005001500671013000700686#VV10.12 544#Vi?t#L302S#324.2597070959749#^214#Lch s ng b thnh ph Hu (1930 - 2000 )#B.s.: Trn Hoi, Nguyn Xun Ho, Hong Vit Thng...#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2 010#^a496tr., 70tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b thnh ph Hu#Gii thiu v t nc v con ngi x Hu. Qu trnh ng b thnh ph Hu ra i v lnh o nhn dn u tranh ginh chnh quyn, cng nhn dn c nc thc hi n thnh cng hai cuc khng chin chng Php v chng M. Lnh o s nghip xy dng ch ngha x hi, thc hin cng cuc i mi, cng nghip ho, hin i h o t nc#Lch s#oanh#ng b#Hu#Trn Hoi#Nguyn Xun Ho#Thnh ph#Hong V it Thng#L Vn Thuyn#Hunh nh Kt#264335## 01031000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510020030000560070060000860220004001462210012001500080005001620090 02100167010000500188011002600193015004600219021028800265020000800553020001400561 02000100057502000080058500500140059300500150060700500120062200500190063400500160 0653039000500669013000700674#VV10.12545#VV10.12546#Vi?t#L302S#324.2597070959741# ^214#Lch s ng b huyn Hu Lc#B.s.: V Quang Vinh, Trn Trng Th (ch.b.), Nguyn Bnh...#T.2#1975 - 2010#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a365tr., 32tr. n h^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b huyn Hu Lc#Qu trnh ng b huyn H u Lc lnh o nhn dn khc phc kh khn, thc hin hai nhim v xy dng v b o v t quc; tin hnh cng cuc i mi, n lc thot khi khng hong kinh t nng cao i sng nhn dn, y mnh s nghip cng nghip ho, hin i ho n ng nghip, nng thn#Lch s#ng b huyn#Thanh Ho#Hu Lc#V Quang Vinh#Trn Trng Th#Nguyn Bnh#Nguyn Nguyn Hnh#Trnh Hng Hnh#oanh#264336## 00921000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510020030000560070065000860220004001512210012001550080005001670090 02100172010000500193011002500198021017600223020000800399020001400407020000800421 02000080042900500140043700500190045100500130047000500140048300500160049703900050 0513013000700518015004600525#VV10.12547#VV10.12548#Vi?t#L302S#324.2597070959713# ^214#Lch s ng b huyn Ch n#B.s.: V Quang Vinh (ch.b.), Nguyn Nguyn H nh, Trn Th Vui...#T.3#1975 - 2005#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a235tr., 7tr . nh^b21cm#Qu trnh ng b huyn Ch n lnh o nhn dn cng c nc tin ln xy dng ch ngha x hi, thc hin ng li i mi; y mnh s nghip c ng nghip ho hin i ho#Lch s#ng b huyn#Bc Cn#Ch n#V Quang Vinh# Nguyn Nguyn Hnh#Trn Th Vui#Dng Th Hu#Nguyn Th Xun#oanh#264337#TTS g hi: Ban Chp hnh ng b huyn Ch n## 01038000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510020047000560070074001030080005001770090021001820100005002030110 02600208015004900234021029800283020000800581039000500589004002900594020000800623 02000100063100500110064100500120065202000070066400500180067100500160068901300070 0705#VV10.12549#VV10.12550#Vi?t#L302S#324.2597070959747#^214#Lch s ng b th x Qung Tr (1930 - 2009)#B.s.: L Ngc V (ch.b.), L Th Hng, Nguyn Th Th u H, L Th Hng Nga#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a512tr., 16tr. nh^b21cm# TTS ghi: Ban Chp hnh ng b th x Qung Tr#Vi nt v t nc v con ngi Qung Tr. S ra i v lnh o ca ng b th x Qung Tr i vi nhn dn th x trong cuc khng chin chng thc dn Php, quc M ginh chnh quyn, xy dng v bo v t quc, tip tc s nghip i mi thc hin cng nghip ho , hin i ho qu hng#Lch s#oanh#Ti bn c chnh l, b sung#ng b#Qun g Tr#L Ngc V#L Th Hng#Th x#Nguyn Th Thu H#L Th Hng Nga#264338## 00972000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510020044000560070050001000080005001500090021001550100005001760110 02600181015004600207021027000253020000800523039000500531020001400536020001200550 00500110056200500140057300500140058700500160060102000080061700500140062501300070 0639#VV10.12551#VV10.12552#Vi?t#L302S#324.2597070959715#^214#Lch s ng b huy n Hm Yn (1940 - 2010)#B.s.: V Vn Lu, inh Cng Th, Phm Vn Loan...#^aH.# ^aChnh tr Quc gia#2010#^a512tr., 32tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b huyn Hm Yn#Lch s qu trnh ng b huyn Hm Yn lnh o nhn dn cng c nc tin hnh thng li cuc Cch mng Thng 8 v hai cuc khng chin chn g Php v chng M. Lnh o nhn dn thc hin hai nhim v chin lc xy dng v bo v t quc, thc hin cng cuc i mi#Lch s#oanh#ng b huyn#Tuyn Quang#V Vn Lu#inh Cng Th#Phm Vn Loan#Nguyn Th Dung#Hm Yn#V Cng Qu ang#264339## 00907000000000289000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820009000448080005000530020044000580030015001020070017001170080005001340090 02100139010000500160011001500165021035500180020002100535039000500556001001700561 020000800578020000900586020001500595013000700610#VV10.12553#VV10.12555#VV10.1255 4#Vi?t#H450C#335.4346#^214#H Ch Minh tm v ti ca mt nh yu nc#Sch tham kho#Nguyn i Trang#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a194tr.^b21cm#Phn tch v con ngi v vai tr ca H Ch Minh i vi lch s Vit Nam, kha cnh nhn vn ca Ngi, t tng H Ch Minh trong vn bnh ng gii, trong cng cuc i mi v pht trin Vit Nam hin nay cng nh i vi cc nc ang pht t rin trn th gii, trong vic tin n s i thoi ci m v thn thin gia c c nc trong th k 21#T tng H Ch Minh#oanh#Nguyn i Trang#Lch s#Vit Nam#Sch tham kho#264340## 00784000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00411810006000460820007000528080005000590020028000640070052000920080005001440090 02100149010000500170011001500175021018000190020000900370039000500379020000900384 005001600393005001700409005001400426005001400440005000900454013000700463#VV10.12 557#VV10.12558#VV10.12556#130000#Vi?t#V308N#915.97#^214#Vit Nam t nc con n gi#Hong Thiu Sn, Nguyn Ln Cng, L Ton Thng...#^aH.#^aChnh tr Quc g ia#2010#^a729tr.^b24cm#Khi qut chung v v tr a l, con ngi, ti nguyn t hin nhin, lch s, vn ho, dn tc, n s pht trin trong mi lnh vc nh chnh tr, kinh t, x hi... ca Vit Nam#t nc#oanh#Vit Nam#Hong Thiu S n#Nguyn Ln Cng#L Ton Thng#Bi Xun nh#L Thng#264341## 00834000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200100 00358080005000450020071000500070053001210080005001740090021001790100005002000110 01500205015003200220021015000252020001900402039000500421020000800426005001300434 005001400447020000900461005001500470005001600485005001200501013000700513#VV10.12 559#VV10.12560#Vi?t#GI-108T#388.09597#^214#Giao thng vn ti Vit Nam 65 nm x y dng & pht trin (1945 - 2010)#B.s.: T ng Mnh, Phm Tng Lc, Nguyn Vn Lu...#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a211tr.^b25cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Gii thiu lch s 65 nm xy dng v pht trin ca ngnh giao thng vn t i Vit Nam, c bit l nhng thnh tu m ngnh t c qua cc thi k#Giao thng vn ti#oanh#Lch s#T ng Mnh#Phm Tng Lc#Vit Nam#Nguyn Vn Lu#Ng uyn Vn Cng#L T Giang#264342## 00814000000000313000450002600110000002600110001102102210002202000110024303900050 02540050009002590140007002680190005002751810006002800820008002868080006002940020 04200300007004500342022000500387005001000392008000500402009002100407010000500428 011001500433005001300448005001100461005001200472020000900484013000700493#VV10.12 561#VV10.12562#Gii thiu qu trnh phn u, ngh lc t c nhng thnh c ng trong s nghip kinh doanh ca mt s doanh nhn Vit Nam trong v ngoi n c trn nhiu lnh vc: kinh t, khoa hc k thut, sn xut, thng mi...#Doan h nhn#oanh#Lu Vinh#60000#Vi?t#D408N#338.092#^2 14#Doanh nhn Vit Nam - N c i v nc mt#Lu Vinh (ch.b.), Thi Bnh, Nguyn Hng...#T.14#Thi Bnh#^aH.# ^aGiao thng Vn ti#2010#^a331tr.^b21cm#Nguyn Hng#Quang Minh#Qunh Hng#Vi t Nam#264343## 00745000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370020043000420080005000850090021000900100005001110110015001160150 03200131021025900163020002100422039000500443004002900448020001900477013000700496 #VV10.12563#VV10.12564#Vi?t#T550T#388#^214#T tng H Ch Minh v giao thng v n ti#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a287tr.^b21cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Gii thiu nhng bi vit v s lnh o v ch o ca Ch tch H Ch Minh i vi ngnh giao thng vn ti Vit Nam. Vn dng t tng H Ch Minh vo s nghip xy dng v pht trin ngnh giao thng vn ti. Mt s nh gi, phn t ch t tng ca Ngi#T tng H Ch Minh#oanh#Ti bn c sa cha, b sung#Gi ao thng vn ti#264344## 01140000000000325000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820018000418080005000590020049000640070088001130080005002010090018002060100 00500224011002600229015006500255021033800320020000800658039000500666004002900671 02000140070002000130071400500130072700500090074002000080074900500500075701300070 0807#VV10.12565#VV10.12566#120000#Vi?t#L302S#324.2597070959742#^214#Lch s n g b huyn Thanh Chng (1930 - 2010)#B.s.: Bi Ngc Tam (ch.b.), Trn Anh, Ban nghin cu Lch s ng Huyn u Thanh Chng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a480t r., 18tr. nh^b24cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b huyn Thanh Chng. Tnh Ngh An#Gii thiu v vng t v con ngi huyn Thanh Chng v nhng du n lch s trc nm 1930. Qu trnh ng b huyn c thnh lp v lnh o nhn dn khng chin ginh thng li trong hai cuc khng chin chng Php v chng M. Cng nhn dn hn gn vt thng chin tranh, thc hin cng cuc i mi, xy dng v bo v t quc#Lch s#oanh#Ti bn c sa cha, b sung#ng b huyn#T hanh Chng#Bi Ngc Tam#Trn Anh#Ngh An#Ban nghin cu Lch s ng Huyn u T hanh Chng#264345## 00755000000000301000450002600110000001900050001118100060001608200080002280800050 00300020040000350070037000750080005001120090031001170100005001480110015001530150 02100168021016000189020000800349039000500357005001000362005001000372020000900382 005001200391005001200403005001100415020002000426013000700446#VV10.08100#Vi?t#G56 1#340.092#^214#Gng in hnh tin tin ngnh t php#Quang Huy, Tu Giang, Hu yn Trang...#^aH.#^aTp ch Dn ch v Php lut#2010#^a200tr.^b24cm#TTS ghi: B T php#Gii thiu nhng tp th, c nhn tiu biu trong ngnh t php. Vit v nhng c gng n lc trong cng vic, qu trnh phn u, s tm huyt vi ng h ca h#T php#oanh#Quang Huy#Tu Giang#Vit Nam#Huyn Trang#Dng Thin#c K'Long#in hnh tin tin#264346## 00806000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370010015000420020025000570070040000820220005001222210016001270080 00500143009002100148010000500169011001500174021018900189020002500378020000900403 020001100412005001600423039000500439013000700444005001500451020002600466#VL10.01 465#VL10.01466#Vi?t#K258C#691#^214#Ng ng Quang#Kt cu b tng ct thp#Ng ng Quang (ch.b.), Nguyn Duy Tin#Ph.1#Cu kin c bn#^aH.#^aGiao thng Vn t i#2010#^a426tr.^b27cm#Gii thiu mt s vn c bn trong vic tnh ton v th it k cc cu kin b tng v b tng ct thp theo trng thi gii hn cng , mt s kha cnh lin quan n gii hn s dng#Kt cu b tng ct thp#Xy dng#Gio trnh#Nguyn Duy Tin#oanh#264347#Ng ng Quang#Cu kin b tng ct thp## 00780000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010016000440020021000600070058000810220004001390080005001430090 02100148010000500169011001500174021017100189020000900360020000700369020001000376 005001700386005001500403039000500418013000700423005001600430020002000446#VL10.01 467#VL10.01468#Vi?t#H250T#625.1#^214#Kiu Xun ng#H thng tn hiu ga#Kiu X un ng (ch.b.), Trn Cng Thuyt, V Trng Thut#T.2#^aH.#^aGiao thng Vn t i#2010#^a210tr.^b27cm#Gii thiu nhng kin thc, khi nim c bn v h thng t n hiu ga ca ngnh ng st: tp trung in kh, tp trung in kh rle in t, h thng lin kho my tnh#Tn hiu#Nh ga#ng st#Trn Cng Thuyt#V T rng Thut#oanh#264348#Kiu Xun ng#H thng iu khin## 00842000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200080 00348080005000420020030000470030096000770070015001730080005001880090021001930100 00500214011001500219021026500234020000800499039000500507001001500512020000900527 020001100536020001000547013000700557#VL10.01469#VL10.01470#Vi?t#KH103T#629.136#^ 214#Khai thc v sa cha sn bay#Gio trnh ging dy cho chuyn ngnh xy dng ng t v sn bay, cu ng t v sn bay#Phm Huy Khang#^aH.#^aGiao th ng Vn ti#2010#^a154tr.^b27cm#Gii thiu cc cng trnh, cc thit b dn ng hng khng thuc sn bay v cng tc qun l. Cc dng h hng cng trnh trn sn bay v cc k thut kho st, sa cha. Phng php nghim thu, nh gi kt qu v an ton lao ng trong bo dng duy tu sn bay#Sn bay#oanh#Phm Huy Kh ang#Sa cha#Gio trnh#Khai thc#264349## 00734000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200060 00358080005000410020017000460070011000630080005000740090021000790100005001000110 01500105021025700120020001000377039000500387001001100392004001800403020000700421 020001100428020001000439013000700449#VL10.01471#VL10.01472#Vi?t#NGH307V#625.2#^2 14#Nghip v toa xe#V Duy Lc#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a178tr.^b27cm#Nh ng vn c bn qun l nghip v toa xe v vn dng toa xe. C s l thuyt b o dng k thut v sa cha toa xe. Cc phng php t chc bo dng k thut toa xe hng, toa xe khch. Qu trnh sn xut v nguyn tc c bn t chc qu t rnh sn xut#ng st#oanh#V Duy Lc#Ti bn ln th 1#Toa xe#Gio trnh#Nghi p v#264350## 00777000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400020020000450030042000650070027001070080005001340090021001390100 00500160011001500165021025200180020000900432039000500441001001300446020001100459 005001300470020000900483013000700492#VL10.01473#VL10.01474#Vi?t#TH308K#625.7#^21 4#Thit k ng t#Dnh cho sinh vin ngnh kinh t xy dng#Bi Xun Cy, Ma i Hi ng#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a166tr.^b27cm#Khi nim chung v n g t. Chuyn ng ca t trn ng. Cc k thut c bn thit k ng t : trc ngang - bnh ng t, thit k trc dc, nn ng, thit k kt cu o ng. Cng trnh thot nc v vt dng nc nh trn ng t#ng b#oa nh#Bi Xun Cy#Gio trnh#Mai Hi ng#Thit k#264351## 00836000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020020000440030055000640070031001190080005001500090021001550100 00500176011001500181021024200196020000900438039000500447001001500452004003500467 020001100502020001100513005001500524013000700539#VL10.01475#VL10.01476#Vi?t#301 C#624.1#^214#a cht cng trnh#Gio trnh dng cho sinh vin ngnh xy dng c u ng#Nguyn S Ngc, Trn Vn Dng#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a222tr.^b 27cm#Mt s khi nim c bn v tri t. Cc khi nim, nhng thnh phn cu t o v c tnh c bn v mt s loi t , t di nc. Cc hin tng a ch t hin i lin quan n xy dng cng trnh v k thut kho st a cht cng trnh#a cht#oanh#Nguyn S Ngc#In ln th 5, c sa cha, b sung#Cng trn h#Gio trnh#Trn Vn Dng#264352## 00734000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200070 00348080005000410020047000460070027000930080005001200090021001250100005001460110 01500151021017500166020001800341039000500359001001200364020001400376020001100390 005001400401020001400415013000700429020000800436#VL10.01477#VL10.01478#Vi?t#TR10 6B#621.43#^214#Trang b in - in t trn ng c t trong#L Hoi c, Ng V n Thanh#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a194tr.^b27cm#Cung cp nhng kin thc c bn v nguyn l lm vic, vn hnh v khai thc k thut cc trang thit b in - in t c s dng ph bin trn ng c t trong hin i#ng c t trong#oanh#L Hoi c#Thit b in#Gio trnh#Ng Vn Thanh#H thng in#26 4353#in t## 00921000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020059000440030042001030070018001450080005001630090021001680100 00500189011001500194021035100209020001300560039000500573001001800578020002300596 020000800619020000900627013000700636#VL10.01479#VL10.01480#Vi?t#450B#625.8#^214 # bn khai thc & tui th kt cu mt ng b tng nha#Dnh cho sinh vin n gnh kinh t xy dng#Trn Th Kim ng#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a226tr.^ b27cm#Nhng kin thc v kinh nghim thc t v b tng nha v tui th khai th c ca mt ng b tng nha. Trnh by cc c tnh hn hp; vt liu thnh ph n v tnh cht ca cc vt liu thnh phn l cht kt dnh bitum, ct liu, b t khong v cht ph gia; cng tc thit k thnh phn hn hp v kt cu mt ng, cng tc thi cng nha ri nng#B tng nha#oanh#Trn Th Kim ng#Mt ng b tng nha#Kt cu#Thi cng#264354## 00727000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400020028000450070016000730080005000890090021000940100005001150110 01500120021017700135020001200312039000500324001001600329004004000345020001600385 020001100401020000800412020001000420013000700430#VL10.01481#VL10.01482#Vi?t#PH56 1P#624.1#^214#Phng php phn t hu hn#Nguyn Xun Lu#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a224tr.^b27cm#Khi nim chung v phng php phn t hu hn. Cc bi ton p dng phng php phn t hu hn: tnh h thanh, bi ton phng ca l t huyt n hi, bi ton i xng trc...#Phng php#oanh#Nguyn Xun Lu#Ti b n ln th 1, c sa cha, b sung#Phn t hu hn#Gio trnh#Kt cu#Tnh ton#2 64355## 00824000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200080 00348080005000420010014000470020059000610070014001200220004001340080005001380090 02100143010000500164011001500169021028000184020001400464020001400478020000500492 039000500497013000700502005001400509020001100523#VL10.01483#VL10.01484#Vi?t#TR10 6B#629.222#^214#o Mnh Hng#Trang b in v cc thit b t ng iu khin t rn t#o Mnh Hng#T.1#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a139tr.^b27cm#Khi qu t chung v h thng in t. Gii thiu c im kt v nguyn l hot ng c a cc thit b in trn t: c quy khi ng, my pht in, h thng khi ng ng c, h thng nh la, h thng chiu sng v tn hiu, h thng thng tin, h thng iu ho khng kh#Thit b in#H thng in# t#oanh#264356# o Mnh Hng#Gio trnh## 00709000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020015000460070038000610080005000990090021001040100005001250110 01500130021023100145020001000376039000500386001001500391020000500406020001100411 005001400422013000700436#VL10.01485#VL10.01486#Vi?t#L600T#629.222#^214#L thuyt t#Cao Trng Hin (ch.b.), o Mnh Hng#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a292 tr.^b27cm#Khi nim chung v nhng kin thc c bn v cc tnh cht khai thc ca t: ng lc hc ko, ng lc hc ko t vi truyn ng thu lc, tnh ton sc ko t, tnh kinh t nhin liu ca t, ng lc hc phanh t... #L thuyt#oanh#Cao Trng Hin# t#Gio trnh#o Mnh Hng#264357## 00929000000000313000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100070 00350820008000428080005000500020024000550070070000790080005001490090018001540100 00500172011002600177015011400203021020400317020000800521039000500529020001300534 005001300547020000800560005001300568005001400581005001300595013000700608#VL10.01 487#VL10.01488#250000#Vi?t#TH107C#959.742#^214#Thanh Chng xa v nay#B.s.: Tr n Kim n (ch.b.), Bi Vn Cht, Nguyn S m, Phan B Tin#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a920tr., 26tr. nh^b27cm#TTS ghi: Huyn u - Hi ng Nhn dn. U b an Nhn dn - U ban Mt trn t quc huyn Thanh Chng tnh Ngh An#Gii thiu v a l huyn Thanh Chng; nhng s kin lch s v a danh, nhng con ng i ni ting ca huyn; nhng nt p trong vn ho truyn thng; Thanh Chng t rn con ng i mi v hi nhp#Lch s#oanh#Thanh Chng#Trn Kim n#Ngh An #Bi Vn Cht#Nguyn S m#Phan B Tin#264358## 00831000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020022000550070037000770080005001140090018001190100 00500137011001500142021023200157020000900389039000500398004001400403020000900417 020000900426012002900435006000900464020001700473020002000490013000700510#VL10.01 489#VL10.01490#22000#Vi?t#T123V#390.09597#^214#Tp vn cng gia tin#Tn Vit s .t., lc dch, chnh bin#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a105tr.^b27cm#Gii thiu phong tc th gia tin, gia thn ca Vit Nam v ni dung cc bi vn cng gi, vn cng cc ngy l tt, vn cng trong ngy l khng nh k, vn cng l tan g t khi mt n mn tang v cc ngy l tit trong vng tang#Vn khn#oanh#In l n th 24#Cng gi#Vit Nam#Phong tc c truyn Vit Nam#Tn Vit#Th cng t ti n#Phong tc c truyn#264359## 00705000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020033000540070038000870080005001250090018001300100 00500148011001400153021014300167020000800310020000900318020000700327005001300334 039000500347001001600352020001200368013000700380020001600387#VN10.03639#VN10.036 40#12500#Vi?t#V561T#959.7024#^214#Vng triu Trn vi n Sn Hi#Trn Quc Th nh (ch.b.), Trn Vn Hai#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a43tr.^b19cm#Gii thiu v i nt v c thnh Trn (tc Hng o i vng Trn Quc Tun) v vng triu Trn cng ngi n Sn Hi (H Ni) ni th t ng#Lch s#Nh Trn#H Ni#Trn Vn Hai#oanh#Trn Quc Thnh#n Sn Hi#264360#Di tch lch s## 00528000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020017000530030024000700290020000940070014001140080 00500128009001800133010000500151011001400156020001700170020000900187020000400196 039000500200001001400205013000700219020001200226#VN10.03641#VN10.03642#21000#Vi ?t#S515N#895.978#^214#Sui ngun du du#Th song ng Dao - Vit#Si nhun vin vi n#Triu Kim Vn#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a63tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#Triu Kim Vn#264361#Dn tc Dao## 00460000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020009000540030018000630070014000810080005000950090 01800100010000500118011001400123020001800137020000900155020000400164039000500168 001001400173013000700187#VN10.03643#VN10.03644#21000#Vi?t#H401N#895.9221#^214#H oa nng#Tp th thiu nhi#Triu Kim Vn#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a51tr.^b19c m#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#oanh#Triu Kim Vn#264362## 00454000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020010000540030004000640070018000680080005000860090 01800091010000500109011001400114020001700128020000900145020000400154039000500158 001001800163013000700181#VN10.03645#VN10.03646#18000#Vi?t#124M#895.9221#^214# t Mng#Th#Nguyn Quc Chin#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a99tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#Nguyn Quc Chin#264363## 00664000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020019000570030004000760070049000800080005001290090 01800134010000500152011001500157020001700172020000900189020000400198005001500202 03900050021701500500022201300070027200500160027900500130029500500130030800500170 0321#VN10.03647#VN10.03648#18000#Vi?t#124V#895.9221008#^214#t Vit - Hn qu #Th#Trn Th Chinh, Nguyn Xun Ch, m Quang D...#^aH.#^aVn ho dn tc#201 0#^a106tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Trn Th Chinh#oanh#TTS ghi: Cu lc b Th truyn thng Xun Phng#264364#Nguyn Xun Ch#m Quang D#Phm V n n#Nguyn Khoa Linh## 00566000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820012000418080005000530020017000580030004000750070032000790220004001110080 00500115009001800120010000500138011001500143020001700158020000900175020000400184 005000700188005000900195005001100204005001500215005001500230013000700245#VN10.03 650#VN10.03649#35000#Vi?t#NH556H#895.9221008#^214#Nhng ht ph sa#Th#Vn An, Nht Anh, Nh Bi...#T.2#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a247tr.^b19cm#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#Vn An#Nht Anh# Nh Bi#Nguyn Tn Ban#Nguyn B Bch#26 4365## 00643000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020075000460080012001210090051001330100005001840110015001890210 14700204020001000351020000900361039000500370020000700375020001200382013000700394 #VN10.03651#VN10.03652#Vi?t#T103L#345.597#^214#Ti liu tuyn truyn v php lu t phng chng ma tu, cai nghin phc hi#^aThi Bnh#^aChi cc Phng chng t n n x hi tnh Thi Bnh#2010#^a212tr.^b19cm#Gii thiu cc vn bn php lut nh m tuyn truyn phng chng ma tu v cai nghin phc hi gp phn vo cng cuc phng chng cc t nn x hi#Php lut#Vit Nam#oanh#Ma tu#Phng chng#26436 6## 00441000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020019000540030004000730070007000770080006000840090 01700090010000500107011001400112020001700126020000900143020000400152039000500156 001000700161013000700168#VN10.03653#VN10.03654#30000#Vi?t#H401Ϳ.9221#^214#H oa & phong v Hu#Th#V Qu#^aHu#^aNxb.