00914000000000289000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820004000448080005000480010013000530020016000660030062000820070013001440080 00500157009001800162010000500180011001400185015006600199013000700265021031300272 020000700585020001700592020001100609039000400620#VV10.09213#VV10.09214#VV10.0921 5#Vi?t#L300T#512#^214#Bi Huy Hin#L thuyt Galoa#Dnh cho hc vin ngnh Ton hc H o to Ti chc v T xa#Bi Huy Hin#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a75tr .^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#261329 #Gii thiu cc kin thc c bn v m rng trng v a thc trn cc trng s . Mt s khi nim v nhm hu hn gii c. nh l ca l thuyt Galoa. Tiu chun gii c bng cn thc cc phng trnh i s. Php dng hnh bng thc k v compa, km theo cc cu hi n tp, bi tp v hng dn cch gii#i s #L thuyt Galois#Gio trnh#Mai## 00919000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820007000518080005000580010012000630020016000750030060000910070 01200151008000500163009001800168010000500186011001500191015006600206013000700272 021031900279020001600598020001100614039000400625#VV10.09217#VV10.09218#VV10.0921 6#39000#Vi?t#C460H#530.12#^214#V Vn Hng#C hc lng t#Dnh cho hc vin ng nh Vt l h o to Ti chc v T xa#V Vn Hng#^aH.#^ai hc S phm#2010# ^a255tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa #261330#Trnh by cc kin thc c bn v c hc lng t nh: Ton t, cc tin ca c hc lng t, nghim phng trnh Schorodinger, chuyn ng ca ht t rong trng xuyn tm, Spin v ma trn, cc phng php gn ng trong c hc l ng t, chuyn ng ca ht tch in trong trng in t v l thuyt tn x in t#C hc lng t#Gio trnh#Mai## 00892000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010015000600020007000750070039000820040 01800121008000500139009001800144010000500162011001500167015008500182005002300267 013000700290021027100297020000700568020001100575039000400586#VV10.09220#VV10.092 21#VV10.09219#45000#Vi?t#C460H#530#^214#L Trng Tng#C hc#L Trng Tng, N guyn Th Thanh Hng#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a289tr.^b24 cm#TTS ghi: u ba tn sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to Gio vi n THCS#Nguyn Th Thanh Hng#261331#Trnh by cc kin thc c bn v c hc n h: ng hc cht im, cc nh lut chuyn ng, cng v nng lng, ng ln g v va chm, vt rn quay quanh mt trc c nh, mmen ng lng, tnh hc, nh lut vn vt hp dn, c hc cht lu, thuyt tng i Einstein#C hc#Gio trnh#Mai## 00744000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590010019000640020037000830070019001200080 00500139009001800144010000500162011001500167013000700182021018400189020000800373 020000800381020001000389020000700399020000900406020001100415039000400426#VV10.09 222#VV10.09224#VV10.09223#27000#Vi?t#H100N#959.731#^214#Nguyn Th Bch H#H N i - Con ngi, lch s, vn ho#Nguyn Th Bch H#^aH.#^ai hc S phm#2010# ^a149tr.^b24cm#261332#Tp hp nhng nghin cu v a l, lch s, vn ho, kinh t, chnh tr, truyn thng yu nc, di tch, danh lam thng cnh, danh nhn v H Ni v nhng vn ca H Ni ng i#Lch s#Vn ho#Con ngi#H Ni#V it Nam#Gio trnh#Mai## 00938000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590010015000640020031000790030070001100070 03300180008000500213009001800218010000500236011001500241015006600256005001700322 013000700339021024300346020001100589020000900600020001100609039000400620#VV10.09 225#VV10.09227#VV10.09226#18500#Vi?t#GI-108T#158.7#^214#Nguyn Kim Qu#Gio tr nh tm l hc lao ng#Dnh cho hc vin ngnh Qun l Gio dc H o to Ti c hc v T xa#Nguyn Kim Qu, Nguyn Xun Thc#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a139t r.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#Nguy n Xun Thc#261333#Khi qut v tm l hc lao ng. Trnh by nhng vn tm l hc ca t chc qu trnh lao ng. S thch ng ca k thut i vi con ng i, ca con ngi vi k thut v cng vic. S thch ng gia con ngi vi con ngi trong lao ng#Tm l hc#Lao ng#Gio trnh#Mai## 00933000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820007000538080005000600010013000650020037000780030070001150070 01300185008000500198009001800203010000500221011001400226015006600240013000700306 021026500313020000800578020000900586020000900595020001100604039000400615#VV10.09 228#VV10.09230#VV10.09229#10000#Vi?t#GI-108T#370.91#^214#o Thanh m#Gio trn h lch s gio dc th gii#Dnh cho hc vin ngnh Gio dc Mm non h o to Ti chc v T xa#o Thanh m#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a83tr.^b24cm#TTS gh i: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#261334#Vi nt v i tng, nhim v ca lch s gio dc. Gii thiu v lch s gio dc trn th g ii: Gio dc trong x hi cng sn nguyn thu v di ch chim hu n l, thi k phong kin, thi k vn hc phc hng, gio dc t bn ch ngha, x hi ch ngha#Lch s#Gio dc#Th gii#Gio trnh#Mai## 00953000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820004000428080005000460010012000510020041000630290031001040070033001350080 00500168009001800173010000500191011001500196005002000211013000700231021036500238 020002300603020002200626020001100648039000400659#VV10.09231#VV10.09232#48500#Vi ?t#GI-103P#596#^214#H nh c#Gii phu so snh ng vt c xng sng#Compara tive vertebrate anatomy#H nh c, Nguyn Ln Hng Sn#^aH.#^ai hc S phm# 2010#^a248tr.^b24cm#Nguyn Ln Hng Sn#261335#Trnh by nhng kin thc c bn v c im chung, ngun gc tin ho v phn loi i cng ngnh ng vt c x ng sng. So snh mc khc nhau v gii phu hnh thi ca cc h c quan b o v, nng , vn ng, trao i cht, h c quan iu khin thng tin lin lc , h bi tit v sinh dc, ng thi tng lun qui lut v pht trin tin ho c a loi vt#ng vt c xng sng#Gii phu hc so snh#Gio trnh#Mai## 01007000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820007000538080005000600020038000650030015001030070077001180080 00500195009001800200010000500218011001500223005001300238005002200251005001500273 00500160028801300070030401500750031102102090038602000160059502000220061102000090 0633020001100642039000400653#VV10.09233#VV10.09234#VV10.09235#43000#Vi?t#GI-108 T#915.97#^214#Gio trnh a l t nhin Vit Nam 1#Phn i cng#ng Duy Li (ch.b.), Nguyn Th Kim Chng, ng Vn Hng, Nguyn Thc Nhu#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a264tr.^b24cm#ng Duy Li#Nguyn Th Kim Chng#ng Vn Hng#Ngu yn Thc Nhu#261336#u ba tn sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to Gio vin THCS#Gii thiu lnh th v s pht trin ca t nhin Vit Nam. Cc c im v s phn ho v a hnh, kh hu, thu vn, th nhng, sinh vt Vit Nam. ng thi hng dn phng php ging dy a l Vit Nam#a l t nhin# Phng php ging dy#Vit Nam#Gio trnh#Mai## 00995000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550020030000600070071000900040013001610080 00500174009001800179010000500197011001500202015007500217021020900292020000800501 02000150050902000180052402000090054202000110055100500150056200500140057700500150 0591005001600606013000700622039000400629#VV10.09236#VV10.09238#VV10.09237#50000 #Vi?t#L302S#909#^214#Lch s th gii c trung i#Nghim nh V (ch.b.), Li B ch Ngc, Lng Kim Thoa, Nguyn Vn on#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#20 10#^a384tr.^b24cm#u ba tn sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to Gi o vin THCS#Gii thiu mt s vn lch s x hi nguyn thu v c i phn g ng, phng Ty v Ai Cp c i, cng cc quc gia phong kin phng ng v phng Ty nh: Trung Quc, n , ng Nam , Ty u, Arp#Lch s#Lch s c i#Lch s trung i#Th gii#Gio trnh#Nghim nh V#Li Bch Ngc#Lng Ki m Thoa#Nguyn Vn on#261337#Mai## 00961000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820007000518080005000580020077000630030118001400070056002580080 00500314009001800319010000500337011001500342005001200357005001600369005001500385 00500140040000500160041401300070043002101410043702000200057802000100059802000110 0608039000400619#VV10.09239#VV10.09240#VV10.09241#19000#Vi?t#T104M#335.43#^214# 81 cu hi - p v mn hc nhng nguyn l c bn ca Ch ngha Mc - Lnin#Dn h cho sinh vin khng thuc chuyn ngnh l lun chnh tr cc loi hnh o to ca trng i hc S phm H Ni#L Vn on, Nguyn Thi Sn (ch.b.), Trn ng Sinh...#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a162tr.^b21cm#L Vn on#Nguyn Thi S n#Trn ng Sinh#o Ngc Minh#Nguyn Ngc Tr#261338#Gii thiu 81 cu hi - p v nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc - Lnin phn trit hc, kinh t ch nh tr, ch ngha x hi khoa hc#Ch ngha Mc-Lnin#Nguyn l#Gio trnh#Mai# # 01008000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020059000530030049001120070065001610080005002260090 01800231010000500249011001500254005001200269005001500281005001900296005001500315 00500130033001300070034302101590035002000180050902000220052702000090054902000090 0558020001500567039000400582015006000586#VV10.09242#VV10.09243#23000#Vi?t#TH308 K#372.21#^214#Thit k bi ging trng mm non la tui 24 - 36 thng#Cy - R au - Hoa - C - Qu. Cc con vt ng yu#Ng Th Hu, Nguyn Th nh Tuyt (ch. b.), Th Thanh Huyn...#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a131tr.^b24cm#Ng Th Hu #Nguyn Th nh# Th Thanh Huyn#Nguyn Th Ho# Mai Hng#261339#Trnh by mc ch, yu cu, k hoch t chc hot ng ging dy cho tr mm non t 24 - 36 thng theo cc ch : cy, rau, hoa, qu v cc con vt ng yu#Gio dc m u gio#Phng php ging dy#Thc vt#ng vt#Sch gio vin#Mai#Tn sch ngo i ba: Thit k bi ging trong trng mm non## 01009000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020064000520070080001160040013001960080005002090090 01800214010000500232011001500237021021600252020000800468020000700476020001600483 02000170049902000220051602000090053802000090054702000150055600500150057100500160 0586005001800602005002000620013000700640#VV10.09244#VV10.09245#48000#Vi?t#H561D #909.08#^214#Hng dn s dng knh hnh trong sch gio khoa lch s lp 11#Ngu yn Th Ci (ch.b.), Trnh nh Tng, Nguyn Mnh Hng, Nguyn Th Th Bnh#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a267tr.^b24cm#Hng dn s dng cc loi knh hnh nh bn , s , hnh v, tranh nh trong sch gio khoa lch s lp 11phn lch s th gii. Gi v phng php s dng cc knh hnh cho ph hp vi tng i tng hc sinh#Lch s#Lp 11#Lch s cn i#Lch s hin i#Ph ng php ging dy#Th gii#Vit Nam#Sch gio vin#Nguyn Th Ci#Trnh nh T ng#Nguyn Mnh Hng#Nguyn Th Th Bnh#261340## 00607000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020058000540030047001120070013001590080005001720090 01800177010000500195011001500200005001300215013000700228020001000235020000700245 020000800252020001200260020001400272020001500286039000400301#VV10.09246#VV10.092 47#48000#Vi?t#H561D#428.0076#^214#Hng dn gii nhanh cc dng bi tp trc ng him Anh vn#Luyn thi tt nghip THPT - i hc - Cao ng#Ng Vn Minh#^aH.#^a i hc S phm#2010#^a302tr.^b24cm#Ng Vn Minh#261341#Ting Anh#Lp 12#Bi tp #Trc nghim#Sch c thm#Sch luyn thi#Mai## 00736000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020081000540030057001350070046001920080005002380090 01800243010000500261011001500266005000900281005001200290005001500302013000700317 02000070032402000070033102000120033802000080035002000140035802000150037203900040 0387020000700391#VV10.09248#VV10.09249#32000#Vi?t#H561D#330.9597#^214#Hng dn gii cc dng bi tp t cc thi quc gia ca B Gio dc & o to#Dnh cho th sinh lp 12 n tp v thi i hc, Cao ng#L Thng (ch.b.), Anh Dng, Trn Ngc ip#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a198tr.^b24cm#L Thng# Anh Dng#T rn Ngc ip#261342#a l#Lp 12#a kinh t#Bi tp#Sch c thm#Sch luyn thi#Mai# thi## 00635000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020081000540030057001350070013001920080005002050090 01800210010000500228011001500233005001300248013000700261020001000268020000700278 020000800285020000700293020001400300020001500314039000400329#VV10.09251#VV10.092 50#48000#Vi?t#H561D#428.0076#^214#Hng dn gii cc dng bi tp t cc thi quc gia ca B Gio dc & o to#Dnh cho th sinh lp 12 n tp v thi i h c, Cao ng#Ng Vn Minh#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a294tr.^b24cm#Ng Vn Min h#261343#Ting Anh#Lp 12#Bi tp# thi#Sch c thm#Sch luyn thi#Mai## 00606000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020070000530030034001230070014001570080005001710090 01800176010000500194011001500199005001400214013000700228020000900235020000700244 020000800251020001200259020001400271020001500285039000400300#VV10.09253#VV10.092 52#52000#Vi?t#H561D#576.076#^214#Hng dn gii nhanh cc dng bi tp t lun v trc nghim sinh hc#Luyn thi 12 - i hc - Cao ng#L Quang Ngh#^aH.#^a i hc S phm#2010#^a319tr.^b24cm#L Quang Ngh#261344#Sinh hc#Lp 12#Bi tp# Trc nghim#Sch c thm#Sch luyn thi#Mai## 00647000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020041000540030094000950070026001890080005002150090 01800220010000500238011001500243005001400258005001100272013000700283020000800290 020000700298020000700305020001400312020001500326039000400341#VV10.09254#VV10.092 55#69000#Vi?t#PH561P#546.076#^214#Phng php gii cc dng thi ho hc#Dnh cho hc sinh lp 12 chng trnh c bn v nng cao. n tp v rn luyn k nn g lm bi#Phm c Bnh, L Th Tam#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a391tr.^b24cm#P hm c Bnh#L Th Tam#261345#Ho hc#Lp 12# thi#Sch c thm#Sch luyn th i#Mai## 00686000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020080000540030058001340070036001920080005002280090 01800233010000500251011001500256005001500271005001200286013000700298020000700305 020000700312020000800319020001200327020001400339020001500353039000400368#VV10.09 256#VV10.09257#75000#Vi?t#PH561P#530.076#^214#Phng php gii cc dng bi tp trc nghim vt l ca B Gio dc v o to#Bin son theo ni dung v cu tr c thi ca B GD - T#Phm c Cng (ch.b.), Trn B Tn#^aH.#^ai hc S p hm#2010#^a479tr.^b24cm#Phm c Cng#Trn B Tn#261346#Vt l#Lp 12#Bi tp# Trc nghim#Sch c thm#Sch luyn thi#Mai## 00650000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020017000540030070000710070052001410080005001930090 01800198010000500216011001500221005001200236005001500248013000700263020000700270 020000700277020001200284020001400296020001500310039000400325020000700329#VV10.09 258#VV10.09259#52000#Vi?t#B450#330.9597#^214#B thi a l#Bin son theo n i dung v cu trc thi ca B Gio dc v o to#Tuyn chn, gii thiu: Anh Dng, Trn Ngc ip#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a308tr.^b24cm# Anh Dng #Trn Ngc ip#261347#a l#Lp 12#a kinh t#Sch c thm#Sch luyn thi#Ma i# thi## 00599000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020041000540030063000950070016001580080005001740090 01800179010000500197011001500202005001600217013000700233020001000240020000700250 020001900257039000400276020001400280020001500294#VV10.09260#VV10.09261#40000#Vi ?t#B450#428.0076#^214#B thi trc nghim khch quan Anh vn#Bin son theo n i dung v nh hng ra thi ca B GD & T#Bch Thanh Minh#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a254tr.^b24cm#Bch Thanh Minh#261348#Ting Anh#Lp 12# thi trc ng him#Mai#Sch c thm#Sch luyn thi## 00653000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510030070000690070032001390080005001710090 01800176010000500194011001500199005001500214005001600229013000700245020000800252 02000070026002000080026702000140027502000150028903900040030402000120030802000070 0320#VV10.09262#VV10.09263#61000#Vi?t#B450#807.6#^214#B thi ng vn#Bin s on theo ni dung v cu trc thi ca B Gio dc v o to#Phm Minh Diu, Trn Quang Dng#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a389tr.^b24cm#Phm Minh Diu#Trn Q uang Dng#261349#Ng vn#Lp 12#Vn hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Mai#Tp lm vn# thi## 00704000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020050000530030062001030070050001650080005002150090 01800220010000500238011001500243005001600258005001600274005001600290013000700306 020000800313020002000321020001600341020001400357020001500371039000400386#VV10.09 264#VV10.09265#52000#Vi?t#L527G#546.076#^214#Luyn gii nhanh cc bi ton trc nghim ho hc#Dng n luyn thi tt nghip THPT v thi i hc, Cao ng#Ng uyn Hu Thc, Phm nh Thnh, Nguyn Hoi Nam#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a31 1tr.^b24cm#Nguyn Hu Thc#Phm nh Thnh#Nguyn Hoi Nam#261350#Ho hc#Ph th ng trung hc#Bi trc nghim#Sch c thm#Sch luyn thi#Mai## 00696000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020087000510030087001380070016002250080005002410090 01800246010000500264011001500269005001600284013000700300020000800307020000700315 020000800322020001400330020001500344039000400359020001200363020000700375#VV10.09 266#VV10.09267#46000#Vi?t#L527T#807.6#^214#Luyn thi cp tc cc dng t cc thi quc gia ng vn ca B Gio dc - o to#Cc thi chnh thc v l uyn tp. p n v thang im ca B Gio dc v o to#Nguyn c Hng#^aH.#^ ai hc S phm#2010#^a293tr.^b24cm#Nguyn c Hng#261351#Ng vn#Lp 12#Vn h c#Sch c thm#Sch luyn thi#Mai#Tp lm vn# thi## 00673000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020092000530030087001450070013002320080005002450090 01800250010000500268011001500273005001300288013000700301020000800308020000700316 020000800323020000700331020001400338020001500352039000400367#VV10.09268#VV10.092 69#48000#Vi?t#L527T#546.076#^214#Luyn thi cp tc cc dng bi tp t cc t hi quc gia ho hc ca B Gio dc - o to#Cc thi chnh thc v luyn tp. p n v thang im ca B Gio dc v o to#L Thanh Hi#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a294tr.^b24cm#L Thanh Hi#261352#Ho hc#Lp 12#Bi tp# thi#S ch c thm#Sch luyn thi#Mai## 00725000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020091000540030087001450070017002320080005002490090 01800254010000500272011001500277005001700292013000700309020000700316020001200323 02000070033502000080034202000140035002000150036403900040037902000090038302000070 0392#VV10.09270#VV10.09271#43000#Vi?t#L527T#330.9597#^214#Luyn thi cp tc cc dng bi tp t cc thi quc gia a l ca B Gio dc - o to#Cc thi chnh thc v luyn tp. p n v thang im ca B Gio dc v o to#Hu nh Thanh Long#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a253tr.^b24cm#Hunh Thanh Long#261353 #a l#a kinh t#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Sch luyn thi#Mai#Vit Nam# thi## 00658000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020025000520030047000770070032001240220004001560040 01300160008000500173009001800178010000500196011001400201020001100215020000600226 02000080023202000120024002000120025202000140026400500160027800500150029403900040 0309013000700313#VV10.09272#VV10.09273#12000#Vi?t#TR113N#372.6#^214#Trc nghim ting Vit 1#Bi tp trc nghim t lun v cc kim tra#Nguyn Th Hnh, Ng uyn c Hu#T.2#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a72tr.^b24cm#Ting Vi t#Lp 1#Bi tp#Trc nghim# kim tra#Sch c thm#Nguyn Th Hnh#Nguyn c Hu#Mai#261354## 00620000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020019000520030047000710070027001180220004001450050 01300149005001300162004001300175008000500188009001800193010000500211011001400216 02000050023002000060023502000080024102000120024902000140026102000120027501300070 0287#VV10.09274#VV10.09275#12000#Vi?t#TR113N#372.7#^214#Trc nghim ton 1#Bi tp trc nghim t lun v cc kim tra#Hong Mai L, V Vn Dng#T.2#V Vn Dng#Hong Mai L#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a80tr.^b24cm#Ton# Lp 1#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm# kim tra#261355## 00656000000000301000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020015000400030093000550070033001480220009001810080005001900090 01800195010000500213011001400218020001100232020000600243020000900249020001400258 005001400272005001200286039000400298013000700302012004500309#VV10.09276#Vi?t#L52 7V#372.63#^214#6000#Luyn vit ch#Theo Quyt nh s 31/2002/Q - BGD & T ng y 14/6/2002 ca B trng B Gio dc v o to#B.s.: Lng Vn By, Phm Trn g#Q.1, T.1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a32tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Tp vit#S ch c thm#Lng Vn By#Phm Trng#Mai#261356#B sch Luyn vit ch cho hc sinh Tiu hc## 00656000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020015000400030093000550070033001480220009001810080005001900090 01800195010000500213011001400218020001100232020000600243020000900249020001400258 005001400272005001200286039000400298013000700302012004500309#VV10.09277#6000#Vi ?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch#Theo Quyt nh s 31/2002/Q - BGD & T ng y 14/6/2002 ca B trng B Gio dc v o to#B.s.: Lng Vn By, Phm Trn g#Q.1, T.2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a32tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Tp vit#S ch c thm#Lng Vn By#Phm Trng#Mai#261357#B sch Luyn vit ch cho hc sinh Tiu hc## 00715000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020030000400030093000700070061001630220004002240080005002280090 01800233010000500251011001400256005001600270005001700286005001800303039000400321 013000700325012002900332020001100361020000600372020000900378020001400387#VV10.09 278#6500#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch chun v p 1#Theo Quyt nh s 31/2002/Q - BGD & T ngy 14/6/2002 ca B trng B Gio dc v o to#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Vit Hng, Nguyn Th Thu H#Q.1#^aH.#^ai hc S p hm#2010#^a36tr.^b24cm#Trn Mnh Hng#Nguyn Vit Hng#Nguyn Th Thu H#Mai#26 1358#Luyn nt ch. Rn nt ngi#Ting Vit#Lp 1#Tp vit#Sch c thm## 00715000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020030000400030093000700070061001630220004002240080005002280090 01800233010000500251011001400256005001600270005001700286005001800303039000400321 012002900325020001100354020000600365020000900371020001400380013000700394#VV10.09 279#6500#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch chun v p 1#Theo Quyt nh s 31/2002/Q - BGD & T ngy 14/6/2002 ca B trng B Gio dc v o to#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Vit Hng, Nguyn Th Thu H#Q.2#^aH.#^ai hc S p hm#2010#^a36tr.^b24cm#Trn Mnh Hng#Nguyn Vit Hng#Nguyn Th Thu H#Mai#Lu yn nt ch. Rn nt ngi#Ting Vit#Lp 1#Tp vit#Sch c thm#261359## 00592000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020029000510070036000800220004001160080005001200090 01800125010000500143011001500148020001100163020000600174020001200180020000800192 020001400200005002000214005001500234039000400249004001800253013000700271#VV10.09 280#VV10.09281#32000#Vi?t#B452D#372.6#^214#Bi dng vn - Ting Vit 2#Nguyn Th Kim Dung, H Th Vn Anh#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a183tr.^b24cm#Tin g Vit#Lp 2#Tp lm vn#Vn hc#Sch c thm#Nguyn Th Kim Dung#H Th Vn An h#Mai#Ti bn ln th 4#261360## 00592000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020029000510070036000800220004001160080005001200090 01800125010000500143011001500148020001100163020000600174020001200180020000800192 020001400200005002000214005001500234039000400249013000700253004001800260#VV10.09 282#VV10.09283#32000#Vi?t#B452D#372.6#^214#Bi dng vn - Ting Vit 2#Nguyn Th Kim Dung, H Th Vn Anh#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a191tr.^b24cm#Tin g Vit#Lp 2#Tp lm vn#Vn hc#Sch c thm#Nguyn Th Kim Dung#H Th Vn An h#Mai#261361#Ti bn ln th 4## 00577000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020036000520070027000880040018001150080005001330090 01800138010000500156011001500161020001100176020000600187020000800193020000700201 020000400208020001400212005001400226005001200240039000400252013000700256#VV10.09 284#VV10.09285#20000#Vi?t#V460B#372.61#^214#V bi tp nng cao t v cu lp 2 #L Phng Nga, L Hu Tnh#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a119t r.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#T ng#Cu#Sch c thm#L Phng Nga#L Hu Tnh#Mai#261362## 00525000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020033000510070014000840040018000980080005001160090 01800121010000500139011001500144020001100159020000600170020000800176020001200184 020001400196005001400210039000400224013000700228#VV10.09286#VV10.09287#26000#Vi ?t#B103T#372.6#^214#Bi tp trc nghim ting Vit 2#L Phng Nga#Ti bn ln t h 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a159tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Trc ng him#Sch c thm#L Phng Nga#Mai#261363## 00498000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020022000510030055000730070010001280080005001380090 01800143010000500161011001400166020001100180020000600191020001400197005001000211 039000400221013000700225#VV10.09288#VV10.09289#16000#Vi?t#T306V#372.6#^214#Tin g Vit nng cao 2#Sch tham kho dng cho hc sinh v ph huynh hc sinh#Lm M L#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a94tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#Lm M L#Mai#261364## 00549000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510030031000780070015001090220004001240040 01800128008000500146009001800151010000500169011001400174020000500188020000600193 020000800199020001400207005001500221039000400236013000700240#VV10.09290#VV10.092 91#15000#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp nng cao ton 2#Cc bi tp c bn v nng cao#Phm nh Thc#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a98t r.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Phm nh Thc#Mai#261365## 00636000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020019000520030047000710070027001180220004001450040 01300149008000500162009001800167010000500185011001400190020000500204020000600209 02000120021502000080022702000120023502000140024700500130026100500130027403900040 0287013000700291#VV10.09292#VV10.09293#12000#Vi?t#TR113N#372.7#^214#Trc nghim ton 2#Bi tp trc nghim t lun v cc kim tra#Hong Mai L, V Vn Dn g#T.2#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a80tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Trc ngh im#Bi tp# kim tra#Sch c thm#Hong Mai L#V Vn Dng#Mai#261366## 00524000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020036000510070015000870040018001020080005001200090 01800125010000500143011001500148020000500163020000600168020000800174020001200182 020001400194005001500208039000400223013000700227#VV10.09294#VV10.09295#20000#Vi ?t#C101D#372.7#^214#Cc dng bi tp trc nghim ton 2#Phm nh Thc#Ti bn l n th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a110tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Trc nghi m#Sch c thm#Phm nh Thc#Mai#261367## 00576000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510030059000780070010001370040018001470080 00500165009001800170010000500188011001500193020000500208020000600213020000800219 020001200227020001400239005001000253039000400263013000700267#VV10.09296#VV10.092 97#26000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp trc nghim ton 2#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to# S Ho#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a159tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm# S Ho#Mai#261368## 00715000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020030000400030093000700070061001630220004002240080005002280090 01800233010000500251011001400256012002900270020001100299020000600310020000900316 020001400325005001600339005001700355005001800372039000400390013000700394#VV10.09 298#6500#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch chun v p 2#Theo Quyt nh s 31/2002/Q - BGD & T ngy 14/6/2002 ca B trng B Gio dc v o to#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Vit Hng, Nguyn Th Thu H#Q.1#^aH.#^ai hc S p hm#2010#^a28tr.^b24cm#Luyn nt ch. Rn nt ngi#Ting Vit#Lp 2#Tp vit#S ch c thm#Trn Mnh Hng#Nguyn Vit Hng#Nguyn Th Thu H#Mai#261369## 00715000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020030000400030093000700070061001630220004002240080005002280090 01800233010000500251011001400256012002900270020001100299020000600310020000900316 020001400325005001600339005001700355005001800372039000400390013000700394#VV10.09 299#6500#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch chun v p 2#Theo Quyt nh s 31/2002/Q - BGD & T ngy 14/6/2002 ca B trng B Gio dc v o to#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Vit Hng, Nguyn Th Thu H#Q.2#^aH.#^ai hc S p hm#2010#^a28tr.^b24cm#Luyn nt ch. Rn nt ngi#Ting Vit#Lp 2#Tp vit#S ch c thm#Trn Mnh Hng#Nguyn Vit Hng#Nguyn Th Thu H#Mai#261370## 00656000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020015000400030093000550070033001480220009001810080005001900090 01800195010000500213011001400218020001100232020000600243020000900249020001400258 005001400272005001200286039000400298013000700302012004500309#VV10.09300#6000#Vi ?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch#Theo Quyt nh s 31/2002/Q - BGD & T ng y 14/6/2002 ca B trng B Gio dc v o to#B.s.: Lng Vn By, Phm Trn g#Q.2, T.1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a32tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Tp vit#S ch c thm#Lng Vn By#Phm Trng#Mai#261371#B sch Luyn vit ch cho hc sinh Tiu hc## 00656000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020015000400030093000550070033001480220009001810080005001900090 01800195010000500213011001400218020001100232020000600243020000900249020001400258 005001400272005001200286039000400298013000700302012004500309#VV10.09301#6000#Vi ?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch#Theo Quyt nh s 31/2002/Q - BGD & T ng y 14/6/2002 ca B trng B Gio dc v o to#B.s.: Lng Vn By, Phm Trn g#Q.2, T.2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a32tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Tp vit#S ch c thm#Lng Vn By#Phm Trng#Mai#261372#B sch Luyn vit ch cho hc sinh Tiu hc## 00498000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020022000510030055000730070010001280080005001380090 01800143010000500161011001400166020001100180020000600191020001400197005001000211 039000400221013000700225#VV10.09302#VV10.09303#16000#Vi?t#T306V#372.6#^214#Tin g Vit nng cao 3#Sch tham kho dng cho hc sinh v ph huynh hc sinh#Lm M L#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a94tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#Lm M L#Mai#261373## 00608000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020013000510030041000640070038001050220009001430040 01300152008000500165009001800170010000500188011001400193020000800207020000600215 02000080022102000140022900500110024300500090025400500080026303900040027101300070 0275#VV10.09304#VV10.09305#6000#Vi?t#B103T#372.87#^214#Bi tp nhc#Bin son t heo Chng trnh Tiu hc mi#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#Q.3, T.1#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a36tr.^b24cm#m nhc#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Trn Cng#c Mnh#c Hi#Mai#261374## 00581000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020047000510030030000980070031001280220004001590080 00500163009001800168010000500186011001400191020000500205020000600210020000800216 020001400224005001300238005001700251039000400268013000700272#VV10.09306#VV10.093 07#12000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp n luyn, t kim tra cui tun ton 3#T heo chun kin thc, k nng#Hong Mai L, Nguyn nh Khu#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a87tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Hong Mai L#Nguyn nh Khu#Mai#261375## 00519000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020033000510070015000840220004000990040018001030080 00500121009001800126010000500144011001500149020001100164020000600175020000800181 020001400189005001500203039000400218013000700222#VV10.09308#VV10.09309#22000#Vi ?t#V460B#372.6#^214#V bi tp nng cao ting Vit 3#L Phng Lin#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a135tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#S ch c thm#L Phng Lin#Mai#261376## 00507000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510070015000780220004000930040018000970080 00500115009001800120010000500138011001500143020000500158020000600163020000800169 020001400177005001500191039000400206013000700210#VV10.09310#VV10.09311#17000#Vi ?t#V460B#372.7#^214#V bi tp nng cao ton 3#Phm nh Thc#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a100tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm# Phm nh Thc#Mai#261377## 00715000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020030000400030093000700070061001630220004002240080005002280090 01800233010000500251011001400256012002900270020001100299020000600310020000900316 020001400325005001600339005001700355005001800372039000400390013000700394#VV10.09 312#6500#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch chun v p 3#Theo Quyt nh s 31/2002/Q - BGD & T ngy 14/6/2002 ca B trng B Gio dc v o to#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Vit Hng, Nguyn Th Thu H#Q.1#^aH.#^ai hc S p hm#2010#^a28tr.^b24cm#Luyn nt ch. Rn nt ngi#Ting Vit#Lp 3#Tp vit#S ch c thm#Trn Mnh Hng#Nguyn Vit Hng#Nguyn Th Thu H#Mai#261378## 00715000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020030000400030093000700070061001630220004002240080005002280090 01800233010000500251011001400256012002900270020001100299020000600310020000900316 020001400325005001600339005001700355005001800372039000400390013000700394#VV10.09 313#6500#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch chun v p 3#Theo Quyt nh s 31/2002/Q - BGD & T ngy 14/6/2002 ca B trng B Gio dc v o to#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Vit Hng, Nguyn Th Thu H#Q.2#^aH.#^ai hc S p hm#2010#^a28tr.^b24cm#Luyn nt ch. Rn nt ngi#Ting Vit#Lp 3#Tp vit#S ch c thm#Trn Mnh Hng#Nguyn Vit Hng#Nguyn Th Thu H#Mai#261379## 00656000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020015000400030093000550070033001480220009001810080005001900090 01800195010000500213011001400218020001100232020000600243020000900249020001400258 005001400272005001200286039000400298013000700302012004500309#VV10.09314#6000#Vi ?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch#Theo Quyt nh s 31/2002/Q - BGD & T ng y 14/6/2002 ca B trng B Gio dc v o to#B.s.: Lng Vn By, Phm Trn g#Q.3, T.1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a32tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Tp vit#S ch c thm#Lng Vn By#Phm Trng#Mai#261380#B sch Luyn vit ch cho hc sinh Tiu hc## 00656000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020015000400030093000550070033001480220009001810080005001900090 01800195010000500213011001400218020001100232020000600243020000900249020001400258 005001400272005001200286039000400298013000700302012004500309#VV10.09315#6000#Vi ?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch#Theo Quyt nh s 31/2002/Q - BGD & T ng y 14/6/2002 ca B trng B Gio dc v o to#B.s.: Lng Vn By, Phm Trn g#Q.3, T.2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a32tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Tp vit#S ch c thm#Lng Vn By#Phm Trng#Mai#261381#B sch Luyn vit ch cho hc sinh Tiu hc## 00604000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020028000530030087000810070017001680040018001850080 00500203009001800208010000500226011001500231020001200246020000600258020000800264 020001400272005001700286039000400303013000700307#VV10.09316#VV10.09317#17000#Vi ?t#NH556B#372.62#^214#Nhng bi lm vn hay lp 4#Bin son st vi trnh hc sinh. Theo tng ch im ca SGK. H tr dn chi tit#Hunh Tn Phng#Ti b n ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a102tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 4#Bi vn #Sch c thm#Hunh Tn Phng#Mai#261382## 00614000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020029000510070052000800220009001320040013001410080 00500154009001800159010000500177011001400182020000800196020000600204020000800210 02000140021800500150023200500160024700500110026303900040027401300070027801900030 0285#VV10.09318#VV10.09319#6000#Vi?t#V460B#372.89#^214#V bi tp thc hnh lc h s#Phan Ngc Lin (ch.b.), Trn Lng Dng, L nh H#Q.4, T.1#In ln th 6#^ aH.#^ai hc S phm#2010#^a40tr.^b24cm#Lch s#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Pha n Ngc Lin#Trn Lng Dng#L nh H#Mai#261383#GK## 00614000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400140006000450020029000510070052000800220009001320040013001410080 00500154009001800159010000500177011001400182020000800196020000600204020000800210 02000140021800500150023200500160024700500110026303900040027401900030027801300070 0281#VV10.09320#VV10.09321#Vi?t#V460B#372.89#^214#6000#V bi tp thc hnh lc h s#Phan Ngc Lin (ch.b.), Trn Lng Dng, L nh H#Q.4, T.2#In ln th 6#^ aH.#^ai hc S phm#2010#^a40tr.^b24cm#Lch s#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Pha n Ngc Lin#Trn Lng Dng#L nh H#Mai#GK#261384## 00553000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820006000398080005000450020020000500070031000700220004001010040026001050080 00500131009001800136010000500154011001400159020000900173020000600182020000800188 020001400196005001400210005001600224039000400240013000700244#VV10.09322#VV10.093 23#7000#Vi?t#V460B#372.5#^214#V bi tp k thut#Trn Mnh Hi, Nguyn Hu Hn h#Q.4#In ln th 5, c chnh l#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a40tr.^b24cm#K thu t#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Trn Mnh Hi#Nguyn Hu Hnh#Mai#261385## 00663000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020022000510070051000730220009001240040013001330080 00500146009001800151010000500169011001400174020000900188020000600197020001000203 02000140021300500120022700500150023900500140025403900040026801300070027201200580 0279#VV10.09324#VV10.09325#6000#Vi?t#V460T#372.35#^214#V thc hnh khoa hc#Tr n T Nga (ch.b.), Phan Duy Thng, Bch Nhun#Q.4, T.1#In ln th 5#^aH.#^a i hc S phm#2010#^a48tr.^b24cm#Khoa hc#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#Trn T Nga#Phan Duy Thng# Bch Nhun#Mai#261386#B sch Khoa hc - Lch s - a l cho hc sinh Tiu hc## 00663000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020022000510070051000730220009001240040013001330080 00500146009001800151010000500169011001400174020000900188020000600197020001000203 02000140021300500120022700500150023900500140025403900040026801300070027201200580 0279#VV10.09326#VV10.09327#6000#Vi?t#V460T#372.35#^214#V thc hnh khoa hc#Tr n T Nga (ch.b.), Phan Duy Thng, Bch Nhun#Q.4, T.2#In ln th 5#^aH.#^a i hc S phm#2010#^a44tr.^b24cm#Khoa hc#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#Trn T Nga#Phan Duy Thng# Bch Nhun#Mai#261387#B sch Khoa hc - Lch s - a l cho hc sinh Tiu hc## 00575000000000313000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020020000510070040000710220009001110040013001200080 00500133009001800138010000500156011001400161020000700175020000600182020001000188 020001400198005001200212005001400224005001200238039000400250013000700254#VV10.09 328#VV10.09329#6000#Vi?t#V460T#372.89#^214#V thc hnh a l#Trn T Nga, Pha n Duy Linh, Trng Thng#Q.4, T.1#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a44tr .^b24cm#a l#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#Trn T Nga#Phan Duy Linh#Trng Th ng#Mai#261388## 00575000000000313000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020020000510070040000710220009001110040013001200080 00500133009001800138010000500156011001400161020000700175020000600182020001000188 020001400198005001200212005001400224005001200238039000400250013000700254#VV10.09 330#VV10.09331#6000#Vi?t#V460T#372.89#^214#V thc hnh a l#Trn T Nga, Pha n Duy Linh, Trng Thng#Q.4, T.2#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a40tr .^b24cm#a l#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#Trn T Nga#Phan Duy Linh#Trng Th ng#Mai#261389## 00552000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020035000520030035000870070010001220220009001320080 00500141009001800146010000500164011001400169020000800183020000600191020000800197 020001000205020001400215005001000229039000400239013000700243#VV10.09333#VV10.093 32#10000#Vi?t#B103T#372.34#^214#Bi tp thc hnh cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh tiu hc - Lp 4#Trn Vinh#Q.2, T.1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a64tr.^b2 4cm#Tin hc#Lp 4#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#Trn Vinh#Mai#261390## 00552000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020035000520030035000870070010001220220009001320080 00500141009001800146010000500164011001400169020000800183020000600191020000800197 020001000205020001400215005001000229039000400239013000700243#VV10.09334#VV10.093 35#10000#Vi?t#B103T#372.34#^214#Bi tp thc hnh cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh tiu hc - Lp 4#Trn Vinh#Q.2, T.2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a64tr.^b2 4cm#Tin hc#Lp 4#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#Trn Vinh#Mai#261391## 00581000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020047000510030030000980070031001280220004001590080 00500163009001800168010000500186011001400191020000500205020000600210020000800216 020001400224005001300238005001700251039000400268013000700272#VV10.09336#VV10.093 37#12000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp n luyn, t kim tra cui tun ton 4#T heo chun kin thc, k nng#Hong Mai L, Nguyn nh Khu#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a87tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Hong Mai L#Nguyn nh Khu#Mai#261392## 00519000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020033000510070015000840220004000990040018001030080 00500121009001800126010000500144011001500149020001100164020000600175020000800181 020001400189005001500203039000400218013000700222#VV10.09338#VV10.09339#18000#Vi ?t#V460B#372.6#^214#V bi tp nng cao ting Vit 4#L Phng Lin#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a119tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#S ch c thm#L Phng Lin#Mai#261393## 00507000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510070015000780220004000930040018000970080 00500115009001800120010000500138011001500143020000500158020000600163020000800169 020001400177005001500191039000400206013000700210#VV10.09340#VV10.09341#17000#Vi ?t#V460B#372.7#^214#V bi tp nng cao ton 4#Phm nh Thc#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a110tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm# Phm nh Thc#Mai#261394## 00651000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020015000400030093000550070033001480220004001810080005001850090 01800190010000500208011001400213020001100227020000600238020000900244020001400253 005001400267005001200281039000400293013000700297012004500304#VV10.09342#6000#Vi ?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch#Theo Quyt nh s 31/2002/Q - BGD & T ng y 14/6/2002 ca B trng B Gio dc v o to#B.s.: Lng Vn By, Phm Trn g#Q.4#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a32tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Tp vit#Sch c thm#Lng Vn By#Phm Trng#Mai#261395#B sch Luyn vit ch cho hc sinh Tiu hc## 00715000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020030000400030093000700070061001630220004002240080005002280090 01800233010000500251011001400256020001100270020000600281020000900287020001400296 005001600310005001700326005001800343039000400361013000700365012002900372#VV10.09 343#6500#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch chun v p 4#Theo Quyt nh s 31/2002/Q - BGD & T ngy 14/6/2002 ca B trng B Gio dc v o to#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Vit Hng, Nguyn Th Thu H#Q.1#^aH.#^ai hc S p hm#2010#^a28tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Tp vit#Sch c thm#Trn Mnh Hng#N guyn Vit Hng#Nguyn Th Thu H#Mai#261396#Luyn nt ch. Rn nt ngi## 00715000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020030000400030093000700070061001630220004002240080005002280090 01800233010000500251011001400256020001100270020000600281020000900287020001400296 005001600310005001700326005001800343039000400361013000700365012002900372#VV10.09 344#6500#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch chun v p 4#Theo Quyt nh s 31/2002/Q - BGD & T ngy 14/6/2002 ca B trng B Gio dc v o to#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Vit Hng, Nguyn Th Thu H#Q.2#^aH.#^ai hc S p hm#2010#^a28tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Tp vit#Sch c thm#Trn Mnh Hng#N guyn Vit Hng#Nguyn Th Thu H#Mai#261397#Luyn nt ch. Rn nt ngi## 00583000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510070064000670040018001310080005001490090 01800154010000500172011001500177020000500192020000600197020001400203005001400217 005001300231005001200244005001400256039000400270013000700274#VV10.09345#VV10.093 46#26000#Vi?t#T406N#372.7#^214#Ton nng cao 5# Trung Hiu (ch.b.), V Vn D ng, Tin t, Trung Kin#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a 167tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Sch c thm# Trung Hiu#V Vn Dng# Tin t# Trung Kin#Mai#261398## 00602000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020047000510030030000980070031001280220004001590080 00500163009001800168010000500186011001400191020000500205020000600210020000800216 020001400224005001300238005001700251039000400268013000700272020000900279#VV10.09 347#VV10.09348#12000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp n luyn, t kim tra cui t un ton 5#Theo chun kin thc, k nng#Hong Mai L, Nguyn nh Khu#T.2#^aH. #^ai hc S phm#2010#^a88tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Hong Mai L#Nguyn nh Khu#Mai#261399#Kim tra## 00555000000000313000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020013000510070038000640220009001020040013001110080 00500124009001800129010000500147011001400152020000800166020000600174020000800180 020001400188005001100202005000900213005000800222039000400230013000700234#VV10.09 349#VV10.09350#6000#Vi?t#B103T#372.87#^214#Bi tp nhc#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, Bo c#Q.5, T.1#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a32tr.^b24cm# m nhc#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Trn Cng#c Mnh#Bo c#Mai#261400## 00540000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820006000398080005000450020020000500070031000700220004001010040013001050080 00500118009001800123010000500141011001400146020000900160020000600169020000800175 020001400183005001400197005001600211039000400227013000700231#VV10.09351#VV10.093 52#7000#Vi?t#V460B#372.5#^214#V bi tp k thut#Trn Mnh Hi, Nguyn Hu Hn h#Q.5#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a36tr.^b24cm#K thut#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Trn Mnh Hi#Nguyn Hu Hnh#Hoa#261401## 00507000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510070015000780220004000930040018000970080 00500115009001800120010000500138011001500143020000500158020000600163020000800169 020001400177005001500191039000400206013000700210#VV10.09353#VV10.09354#17000#Vi ?t#V460B#372.7#^214#V bi tp nng cao ton 5#Phm nh Thc#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a107tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm# Phm nh Thc#Hoa#261402## 00663000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020029000510070049000800220009001290040013001380080 00500151009001800156010000500174011001400179012005800193020000800251020000600259 02000080026502000140027300500150028700500160030200500080031803900040032601300070 0330#VV10.09355#VV10.09356#6000#Vi?t#V460B#372.89#^214#V bi tp thc hnh lc h s#Phan Ngc Lin (ch.b.), Trn Lng Dng, Bo c#Q.5, T.1#In ln th 5#^aH. #^ai hc S phm#2010#^a36tr.^b24cm#B sch Khoa hc - Lch s - a l cho h c sinh Tiu hc#Lch s#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Phan Ngc Lin#Trn Lng D ng#Bo c#Hoa#261403## 00669000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020029000510070052000800220009001320040013001410080 00500154009001800159010000500177011001400182012005800196020000800254020000600262 02000080026802000140027600500150029000500160030500500110032103900040033201300070 0336#VV10.09357#VV10.09358#6000#Vi?t#V460B#372.89#^214#V bi tp thc hnh lc h s#Phan Ngc Lin (ch.b.), Trn Lng Dng, L nh H#Q.5, T.2#In ln th 5#^ aH.#^ai hc S phm#2010#^a36tr.^b24cm#B sch Khoa hc - Lch s - a l cho hc sinh Tiu hc#Lch s#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Phan Ngc Lin#Trn Lng Dng#L nh H#Hoa#261404## 00663000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020022000510070051000730220009001240040013001330080 00500146009001800151010000500169011001400174020000900188020000600197020001000203 02000140021300500120022700500150023900500140025403900040026801300070027201200580 0279#VV10.09359#VV10.09360#6000#Vi?t#V460T#372.35#^214#V thc hnh khoa hc#Tr n T Nga (ch.b.), Phan Duy Thng, Bch Nhun#Q.5, T.2#In ln th 5#^aH.#^a i hc S phm#2010#^a44tr.^b24cm#Khoa hc#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm#Trn T Nga#Phan Duy Thng# Bch Nhun#Hoa#261405#B sch Khoa hc - Lch s - a l cho hc sinh Tiu hc## 00666000000000337000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020020000510070040000710220009001110040013001200080 00500133009001800138010000500156011001400161012005800175020000700233020000600240 02000100024602000090025602000140026500500120027900500140029100500120030503900040 0317013000700321#VV10.09361#VV10.09362#6000#Vi?t#V460T#372.89#^214#V thc hnh a l#Trn T Nga, Phan Duy Linh, Trng Thng#Q.5, T.2#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a32tr.^b24cm#B sch Khoa hc - Lch s - a l cho hc sinh Tiu hc#a l#Lp 5#Thc hnh#Th gii#Shc c thm#Trn T Nga#Phan Duy Lin h#Trng Thng#Hoa#261406## 00715000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020030000400030093000700070061001630220004002240080005002280090 01800233010000500251011001400256012002900270020001100299020000600310020000900316 020001400325005001600339005001700355005001800372039000400390013000700394#VV10.09 363#6500#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch chun v p 5#Theo Quyt nh s 31/2002/Q - BGD & T ngy 14/6/2002 ca B trng B Gio dc v o to#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Vit Hng, Nguyn Th Thu H#Q.1#^aH.#^ai hc S p hm#2010#^a28tr.^b24cm#Luyn nt ch. Rn nt ngi#Ting Vit#Lp 5#Tp vit#S ch c thm#Trn Mnh Hng#Nguyn Vit Hng#Nguyn Th Thu H#Hoa#261407## 00715000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020030000400030093000700070061001630220004002240080005002280090 01800233010000500251011001400256012002900270020001100299020000600310020000900316 020001400325005001600339005001700355005001800372039000400390013000700394#VV10.09 364#6500#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch chun v p 5#Theo Quyt nh s 31/2002/Q - BGD & T ngy 14/6/2002 ca B trng B Gio dc v o to#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Vit Hng, Nguyn Th Thu H#Q.2#^aH.#^ai hc S p hm#2010#^a28tr.^b24cm#Luyn nt ch. Rn nt ngi#Ting Vit#Lp 5#Tp vit#S ch c thm#Trn Mnh Hng#Nguyn Vit Hng#Nguyn Th Thu H#Hoa#261408## 00651000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020015000400030093000550070033001480220004001810080005001850090 01800190010000500208011001400213020001100227020000600238020000900244020001400253 005001400267005001200281039000400293012004500297013000700342#VV10.09365#6000#Vi ?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch#Theo Quyt nh s 31/2002/Q - BGD & T ng y 14/6/2002 ca B trng B Gio dc v o to#B.s.: Lng Vn By, Phm Trn g#Q.5#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a32tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Tp vit#Sch c thm#Lng Vn By#Phm Trng#Hoa#B sch Luyn vit ch cho hc sinh Tiu h c#261409## 00572000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510030009000690070038000780080005001160090 01800121010000500139011001500144020000800159020001400167039000400181020000600185 005001500191020001100206005001400217020001200231020000800243013000700251#VV10.09 366#VV10.09367#33000#Vi?t#H419T#807.6#^214#Hc tt ng vn 6#Ton tp#Phm Minh Diu (ch.b.), H Xun Tuyn#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a213tr.^b24cm#Ng vn# Sch c thm#Hoa#Lp 6#Phm Minh Diu#Ting Vit#H Xun Tuyn#Tp lm vn#Vn hc#261410## 00553000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520070042000900080005001320090018001370100 00500155011001500160020000500175020001400180039000400194020000600198005001300204 020001200217005001300229005001400242013000700256#VV10.09368#VV10.09369#31000#Vi ?t#K300N#510.76#^214#K nng lm thi v kim tra ton 6#Ng Long Hu, Lu Mai Hin, Hong Mnh H#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a199tr.^b24cm#Ton#Sch c th m#Hoa#Lp 6#Ng Long Hu# kim tra#Lu Mai Hin#Hong Mnh H#261411## 00696000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520030034000700070051001040220009001550040 01300164008000500177009001800182010000500200011001400205012004400219020000700263 02000060027002000080027602000140028400500150029800500160031300500180032903900040 0347013000700351#VV10.09370#VV10.09371#11000#Vi?t#V460B#910.76#^214#V bi tp a l#Bin son theo sch gio khoa mi#V Trng Thng, Nguyn Minh Tn, Nguyn Quang Vinh#Q.6, T.1#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a68tr.^b24cm#B s ch a l cho hc sinh Trung hc c s#a l#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#V Tr ng Thng#Nguyn Minh Tn#Nguyn Quang Vinh#Hoa#261412## 00624000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070051000700220009001210040013001300080 00500143009001800148010000500166011001400171012004400185020000700229020000600236 020000800242005001500250005001600265005001800281039000400299013000700303#VV10.09 372#VV10.09373#11000#Vi?t#V460B#910.76#^214#V bi tp a l#V Trng Thng, N guyn Minh Tn, Nguyn Quang Vinh#Q.6, T.2#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2 010#^a72tr.^b24cm#B sch a l cho hc sinh Trung hc c s#a l#Lp 6#Bi t p#V Trng Thng#Nguyn Minh Tn#Nguyn Quang Vinh#Hoa#261413## 00715000000000337000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020029000510070066000800220009001460040013001550080 00500168009001800173010000500191011001400196020001800210020000600228020000800234 02000140024200500140025600500140027000500110028401200550029500500160035003900040 0366013000700370#VV10.09374#VV10.09375#8000#Vi?t#V460B#170.76#^214#V bi tp g io dc cng dn#Phm Vn Hng (ch.b.), inh Vn Vang, Trn Qung, Nguyn Vn Vi nh#Q.6, T.1#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a48tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Phm Vn Hng#inh Vn Vang#Trn Qung#B sch Gio dc cng dn cho hc sinh Trung hc c s#Nguyn Vn Vinh#Hoa#261414## 00715000000000337000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020029000510070066000800220009001460040013001550080 00500168009001800173010000500191011001400196020001800210020000600228020000800234 02000140024200500140025600500140027000500110028401200550029500500160035003900040 0366013000700370#VV10.09376#VV10.09377#8000#Vi?t#V460B#170.76#^214#V bi tp g io dc cng dn#Phm Vn Hng (ch.b.), inh Vn Vang, Trn Qung, Nguyn Vn Vi nh#Q.6, T.2#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a48tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Phm Vn Hng#inh Vn Vang#Trn Qung#B sch Gio dc cng dn cho hc sinh Trung hc c s#Nguyn Vn Vinh#Hoa#261415## 00617000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020013000510070038000640220009001020040013001110080 00500124009001800129010000500147011001400152012005000166020000800216020000600224 02000080023002000140023800500110025200500090026300500080027203900040028001300070 0284#VV10.09378#VV10.09379#7000#Vi?t#B103T#780.76#^214#Bi tp nhc#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#Q.6, T.1#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a4 0tr.^b24cm#B sch Bi tp nhc cho hc sinh Trung hc c s#m nhc#Lp 6#Bi t p#Sch c thm#Trn Cng#c Mnh#c Hi#Hoa#261416## 00614000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430140006000480020019000540070040000730220009001130040013001220080 00500135009001800140010000500158011001400163012004500177020000800222020000600230 020000800236020001400244005001700258005001400275039000400289013000700293#VV10.09 380#VV10.09381#Vi?t#V460B#959.70076#^214#8000#V bi tp lch s#Trng Hu Qu nh (ch.b.), inh Ngc Bo#Q.6, T.1#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a52 tr.^b24cm#B sch Lch s cho hc sinh Trung hc c s#Lch s#Lp 6#Bi tp#Sc h c thm#Trng Hu Qunh#inh Ngc Bo#Hoa#261417## 00608000000000313000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020019000540070033000730220009001060040013001150080 00500128009001800133010000500151011001400156012004500170020000800215020000600223 020000800229020001400237005001500251005001700266039000400283013000700287#VV10.09 382#VV10.09383#8000#Vi?t#V460B#959.70076#^214#V bi tp lch s#Phan Ngc Lin , Trng Hu Qunh#Q.6, T.2#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a52tr.^b24 cm#B sch Lch s cho hc sinh Trung hc c s#Lch s#Lp 6#Bi tp#Sch c t hm#Phan Ngc Lin#Trng Hu Qunh#Hoa#261418## 00663000000000337000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020020000510070046000710220009001170040018001260080 00500144009001800149010000500167011001400172012004600186020000900232020000600241 02000090024702000080025602000140026400500140027800500130029203900040030500500090 0309013000700318#VV10.09385#VV10.09384#8000#Vi?t#V460B#580.76#^214#V bi tp s inh hc#L nh Trung (ch.b.), Trn Th Dn, c Mnh#Q.6, T.1#Ti bn ln th 7 #^aH.#^ai hc S phm#2010#^a52tr.^b24cm#B sch Sinh hc cho hc sinh Trung h c c s#Sinh hc#Lp 6#Thc vt#Bi tp#Sch c thm#L nh Trung#Trn Th D n#Hoa#c Mnh#261419## 00660000000000337000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020020000510070047000710220009001180040013001270080 00500140009001800145010000500163011001400168012004600182020000900228020000600237 02000090024302000080025202000140026000500140027400500090028803900040029700500140 0301013000700315#VV10.09386#VV10.09387#8000#Vi?t#V460B#580.76#^214#V bi tp s inh hc#L nh Trung (ch.b.), c Mnh, Bch Nhun#Q.6, T.2#In ln th 8#^aH .#^ai hc S phm#2010#^a52tr.^b24cm#B sch Sinh hc cho hc sinh Trung hc c s#Sinh hc#Lp 6#Thc vt#Bi tp#Sch c thm#L nh Trung#c Mnh#Hoa# Bch Nhun#261420## 00645000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020021000520070024000730220009000972210017001060040 01300123008000500136009001800141010000500159011001400164012004700178020001000225 02000060023502000110024102000080025202000130026000500140027300500090028703900040 0296013000700300#VV10.09388#VV10.09389#10000#Vi?t#V460B#640.76#^214#V bi tp cng ngh# Bch Nhun, c Mnh#Q.6, T.2#Kinh t gia nh#In ln th 7#^aH.#^a i hc S phm#2010#^a48tr.^b24cm#B sch Cng ngh cho hc sinh Trung hc c s #Cng ngh#Lp 6#Kinh t h#Bi tp#Bi c thm# Bch Nhun#c Mnh#Hoa#261 421## 00646000000000325000450002600110000002600110001102000110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550020045000600070053001050220004001580040 01300162008000500175009001800180010000500198011001500203020000800218020001200226 02000060023802000140024400500190025800500190027700500130029603900040030901300070 0313#VV10.09390#VV10.09391#Ting Vit#27000#Vi?t#H561D#807#^214#Hng dn hc v lm bi - lm vn ng vn 7#Hong Th Thu Hin, L Hong Anh Thng, L Hong T m#T.2#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a163tr.^b24cm#Ng vn#Tp lm v n#Lp 7#Sch c thm#Hong Th Thu Hin#L Hong Anh Thng#L Hong Tm#Hoa#26 1422## 00533000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490070035000690080005001040090018001090100 00500127011001500132020001000147020001400157039000400171020000600175004001300181 005001600194020000800210005001800218013000700236#VV10.09392#VV10.09393#26000#Vi ?t#H419T#428#^214#Hc tt ting Anh 7#V Th Thu Anh, Tn N Phng Chi#^aH.#^a i hc S phm#2010#^a159tr.^b24cm#Ting Anh#Sch c thm#Hoa#Lp 7#In ln th 4#V Th Thu Anh#Bi tp#Tn N Phng Chi#261423## 00643000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020024000520030028000760070049001040080005001530090 01800158010000500176011001500181020000700196020000900203020001400212039000400226 02000060023000400180023600500160025402000090027000500180027900500130029701300070 0310#VV10.09394#VV10.09395#35000#Vi?t#N114T#510.76#^214#500 bi ton chn lc 7 #Bi dng hc sinh kh gii#Nguyn Ngc m, Nguyn Quang Hanh, Ng Long Hu#^a H.#^ai hc S phm#2010#^a223tr.^b24cm#i s#Hnh hc#Sch c thm#Hoa#Lp 7 #Ti bn ln th 3#Nguyn Ngc m#Bi ton#Nguyn Quang Hanh#Ng Long Hu#26142 4## 00658000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020020000520030034000720070024001060220009001300040 01300139008000500152009001800157010000500175011001400180012004600194020000900240 02000060024902000090025502000080026402000140027200500140028600500090030003900040 0309013000700313#VV10.09396#VV10.09397#10000#Vi?t#V460B#590.76#^214#V bi tp sinh hc#Bin son theo sch gio khoa mi# Bch Nhun, c Mnh#Q.7, T.1#In l n th 7#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a60tr.^b24cm#B sch Sinh hc cho hc sinh Trung hc c s#Sinh hc#Lp 7#ng vt#Bi tp#Sch c thm# Bch Nhun#c Mnh#Hoa#261425## 00612000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020020000520070024000720220009000960040013001050080 00500118009001800123010000500141011001400146012004600160020000900206020000600215 02000090022102000080023002000140023800500090025200500140026103900040027501300070 0279#VV10.09398#VV10.09399#11000#Vi?t#V460B#590.76#^214#V bi tp sinh hc#c Mnh, Bch Nhun#Q.7, T.2#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a60tr.^b 24cm#B sch Sinh hc cho hc sinh Trung hc c s#Sinh hc#Lp 7#ng vt#Bi t p#Sch c thm#c Mnh# Bch Nhun#Hoa#261426## 00671000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520030034000700070051001040220009001550040 01300164008000500177009001800182010000500200011001500205012004400220020000700264 02000060027102000080027700500150028500500160030000500180031603900040033401300070 0338#VV10.09400#VV10.09401#15000#Vi?t#V460B#910.76#^214#V bi tp a l#Bin son theo sch gio khoa mi#V Trng Thng, Nguyn Minh Tn, Nguyn Quang Vinh# Q.7, T.1#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a104tr.^b24cm#B sch a l cho hc sinh Trung hc c s#a l#Lp 7#Bi tp#V Trng Thng#Nguyn Minh Tn #Nguyn Quang Vinh#Hoa#261427## 00701000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520030034000700070051001040220009001550040 01800164008000500182009001800187010000500205011001400210012004400224020000700268 02000060027502000080028102000140028900500150030300500160031800500180033403900040 0352013000700356#VV10.09403#VV10.09402#14000#Vi?t#V460B#910.76#^214#V bi tp a l#Bin son theo sch gio khoa mi#V Trng Thng, Nguyn Minh Tn, Nguyn Quang Vinh#Q.7, T.2#Ti bn ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a88tr.^b24cm #B sch a l cho hc sinh Trung hc c s#a l#Lp 7#Bi tp#Sch c thm# V Trng Thng#Nguyn Minh Tn#Nguyn Quang Vinh#Hoa#261428## 00652000000000313000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020029000510070049000800220009001290040018001380080 00500156009001800161010000500179011001400184012005500198020001800253020000600271 020000800277020001400285005001400299005001400313039000400327013000700331#VV10.09 404#VV10.09405#8000#Vi?t#V460B#170.76#^214#V bi tp gio dc cng dn#Phm V n Hng (ch.b.), ng Thu Anh, Trn Qung#Q.7, T.1#Ti bn ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a48tr.^b24cm#B sch Gio dc cng dn cho hc sinh Trung hc c s#Gio dc cng dn#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Phm Vn Hng#ng Thu Anh# Hoa#261429## 00622000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020013000510070038000640220009001020040018001110080 00500129009001800134010000500152011001400157012005000171020000800221020000600229 02000080023502000140024300500110025700500090026800500080027703900040028501300070 0289#VV10.09406#VV10.09407#7000#Vi?t#B103T#780.76#^214#Bi tp nhc#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#Q.7, T.1#Ti bn ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#201 0#^a40tr.^b24cm#B sch Bi tp nhc cho hc sinh Trung hc c s#m nhc#Lp 7# Bi tp#Sch c thm#Trn Cng#c Mnh#c Hi#Hoa#261430## 00594000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400070038000530220009000910040013001000080005001130090 01800118010000500136011001400141012005000155020000800205020000600213020000800219 020001400227005001100241005000900252005000800261039000400269013000700273#VV10.09 408#7000#Vi?t#B103T#780.76#^214#Bi tp nhc#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#Q.7, T.2#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a40tr.^b24cm#B sch Bi tp nhc cho hc sinh Trung hc c s#m nhc#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Trn C ng#c Mnh#c Hi#Hoa#261431## 00744000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820009000518080005000600020021000650070040000860220009001262210 02400135004001300159008000500172009001800177010000500195011001400200012004700214 02000100026102000060027102000110027702000110028802000080029902000140030700500150 0321005000900336005001400345039000400359013000700363#VV10.09409#VV10.09410#VV10. 09411#10000#Vi?t#V460B#631.5076#^214#V bi tp cng ngh#Phm Minh Thu, c M nh, Bch Nhun#Q.7, T.1#Trng trt - Lm nghip#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a64tr.^b24cm#B sch Cng ngh cho hc sinh Trung hc c s#Cng n gh#Lp 7#Trng trt#Lm nghip#Bi tp#Sch c thm#Phm Minh Thu#c Mnh# Bch Nhun#Hoa#261432## 00636000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020019000550070045000740220009001190040013001280080 00500141009001800146010000500164011001400169012004500183020000800228020000600236 02000080024202000140025000500150026400500110027900500090029003900040029901300070 0303#VV10.09412#VV10.09413#10000#Vi?t#V460B#959.70076#^214#V bi tp lch s#P han Ngc Lin (ch.b.), L nh H, Mnh Hi#Q.7, T.1#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a68tr.^b24cm#B sch Lch s cho hc sinh Trung hc c s#Lch s #Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Phan Ngc Lin#L nh H#Mnh Hi#Hoa#261433## 00636000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020019000550070045000740220009001190040013001280080 00500141009001800146010000500164011001400169012004500183020000800228020000600236 02000080024202000140025000500150026400500110027900500090029003900040029901300070 0303#VV10.09414#VV10.09415#12000#Vi?t#V460B#959.70076#^214#V bi tp lch s#P han Ngc Lin (ch.b.), L nh H, Mnh Hi#Q.7, T.2#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a72tr.^b24cm#B sch Lch s cho hc sinh Trung hc c s#Lch s #Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Phan Ngc Lin#L nh H#Mnh Hi#Hoa#261434## 00734000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020024000520030075000760070049001510080005002000090 01800205010000500223011001500228020000700243020000900250020001400259039000400273 02000060027700400180028300500160030102000090031700500180032600500130034401500320 0357013000700389#VV10.09416#VV10.09417#37000#Vi?t#N114T#510.76#^214#500 bi to n chn lc 8#Cc dng bi tp i s, Hnh hc c bn v nng cao theo chng tr nh mi#Nguyn Ngc m, Nguyn Quang Hanh, Ng Long Hu#^aH.#^ai hc S phm# 2010#^a230tr.^b24cm#i s#Hnh hc#Sch c thm#Hoa#Lp 8#Ti bn ln th 4#Ng uyn Ngc m#Bi ton#Nguyn Quang Hanh#Ng Long Hu#Ba sch ghi: Ti bn ln th 3#261435## 00696000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520030034000700070051001040220009001550040 01300164008000500177009001800182010000500200011001400205012004400219020000700263 02000060027002000080027602000140028400500150029800500160031300500180032903900040 0347013000700351#VV10.09418#VV10.09419#12000#Vi?t#V460B#910.76#^214#V bi tp a l#Bin son theo sch gio khoa mi#V Trng Thng, Nguyn Minh Tn, Nguyn Quang Vinh#Q.8, T.1#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a80tr.^b24cm#B s ch a l cho hc sinh Trung hc c s#a l#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#V Tr ng Thng#Nguyn Minh Tn#Nguyn Quang Vinh#Hoa#261436## 00650000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070051000700220009001210040013001300080 00500143009001800148010000500166011001400171012004400185020000700229020000600236 02000080024202000140025000500150026400500160027900500180029503900040031301300070 0317#VV10.09420#VV10.09421#14000#Vi?t#V460B#910.76#^214#V bi tp a l#V Tr ng Thng, Nguyn Minh Tn, Nguyn Quang Vinh#Q.8, T.2#In ln th 5#^aH.#^ai h c S phm#2010#^a84tr.^b24cm#B sch a l cho hc sinh Trung hc c s#a l #Lp 8#Bi tp#Sch c thm#V Trng Thng#Nguyn Minh Tn#Nguyn Quang Vinh#Ho a#261437## 00640000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510070024000720220009000962210012001050040 01300117008000500130009001800135010000500153011001400158012004700172020001000219 02000060022902000120023502000080024702000130025500500140026800500090028203900040 0291013000700295#VV10.09422#VV10.09423#10000#Vi?t#V460B#607.6#^214#V bi tp c ng ngh# Bch Nhun, c Mnh#Q.8, T.1#Cng nghip#In ln th 7#^aH.#^ai h c S phm#2010#^a64tr.^b24cm#B sch Cng ngh cho hc sinh Trung hc c s#Cng ngh#Lp 8#Cng nghip#Bi tp#Bi c thm# Bch Nhun#c Mnh#Hoa#261438## 00582000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510070024000720220009000962210012001050040 01300117008000500130009001800135010000500153011001400158020001000172020000600182 02000120018802000140020000500090021400500140022303900040023701300070024102000080 0248#VV10.09424#VV10.09425#10000#Vi?t#V460B#607.6#^214#V bi tp cng ngh#c Mnh, Bch Nhun#Q.8, T.2#Cng nghip#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#20 10#^a64tr.^b24cm#Cng ngh#Lp 8#Cng nghip#Sch c thm#c Mnh# Bch Nhu n#Hoa#261439#Bi tp## 00621000000000313000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020029000510070026000800220009001060040013001150080 00500128009001800133010000500151011001400156012005500170020001800225020000600243 020000800249020001400257005001100271005001400282039000400296013000700300#VV10.09 426#VV10.09427#8000#Vi?t#V460B#170.76#^214#V bi tp gio dc cng dn#Trn Qu ng, ng Thu Anh#Q.8, T.2#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a48tr.^b24 cm#B sch Gio dc cng dn cho hc sinh Trung hc c s#Gio dc cng dn#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Trn Qung#ng Thu Anh#Hoa#261440## 00668000000000337000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020013000510030034000640070038000980220009001360040 01800145008000500163009001800168010000500186011001400191012005000205020000800255 02000060026302000080026902000140027700500110029100500090030200500080031103900040 0319013000700323#VV10.09428#VV10.09429#8000#Vi?t#B103T#780.76#^214#Bi tp nhc #Bin son theo sch gio khoa mi#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#Q.8, T. 1#Ti bn ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a48tr.^b24cm#B sch Bi tp nh c cho hc sinh Trung hc c s#m nhc#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Trn Cng# c Mnh#c Hi#Hoa#261441## 00617000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020013000510070038000640220009001020040013001110080 00500124009001800129010000500147011001400152012005000166020000800216020000600224 02000080023002000140023800500110025200500090026300500080027203900040028001300070 0284#VV10.09430#VV10.09431#8000#Vi?t#B103T#780.76#^214#Bi tp nhc#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#Q.8, T.2#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a4 8tr.^b24cm#B sch Bi tp nhc cho hc sinh Trung hc c s#m nhc#Lp 8#Bi t p#Sch c thm#Trn Cng#c Mnh#c Hi#Hoa#261442## 00639000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020020000540030034000740070024001080220009001320040 01300141008000500154009001800159010000500177011001400182020000900196020000600205 02000080021102000140021900500140023300500090024703900040025601300070026001200460 0267#VV10.09432#VV10.09433#12000#Vi?t#V460B#612.0076#^214#V bi tp sinh hc#B in son theo sch gio khoa mi# Bch Nhun, c Mnh#Q.8, T.1#In ln th 6#^ aH.#^ai hc S phm#2010#^a80tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 8#Bi tp#Sch c thm# Bch Nhun#c Mnh#Hoa#261443#B sch Sinh hc cho hc sinh Trung hc c s## 00593000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020020000540070024000740220009000980040013001070080 00500120009001800125010000500143011001400148020000900162020000600171020000800177 020001400185005000900199005001400208039000400222013000700226012004600233#VV10.09 434#VV10.09435#10000#Vi?t#V460B#612.0076#^214#V bi tp sinh hc#c Mnh, Bch Nhun#Q.8, T.2#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a68tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#c Mnh# Bch Nhun#Hoa#261444#B sch Sinh h c cho hc sinh Trung hc c s## 00676000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490030034000680070045001020220009001470040 01300156008000500169009001800174010000500192011001400197012004500211020000800256 02000060026402000080027002000140027800500150029200500110030700500090031803900040 0327013000700331#VV10.09437#VV10.09436#12000#Vi?t#V460B#909#^214#V bi tp lc h s#Bin son theo sch gio khoa mi#Phan Ngc Lin (ch.b.), L nh H, Mnh Hi#Q.8, T.1#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a72tr.^b24cm#B sch Lch s cho hc sinh Trung hc c s#Lch s#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Phan Ngc L in#L nh H#Mnh Hi#Hoa#261445## 00630000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490070045000680220009001130040013001220080 00500135009001800140010000500158011001400163012004500177020000800222020000600230 02000080023602000140024400500150025800500090027300500110028203900040029301300070 0297#VV10.09438#VV10.09439#11000#Vi?t#V460B#909#^214#V bi tp lch s#Phan Ng c Lin (ch.b.), Mnh Hi, L nh H#Q.8, T.2#In ln th 6#^aH.#^ai hc S ph m#2010#^a72tr.^b24cm#B sch Lch s cho hc sinh Trung hc c s#Lch s#Lp 8 #Bi tp#Sch c thm#Phan Ngc Lin#Mnh Hi#L nh H#Hoa#261446## 00633000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430070057000610220009001180040013001270080005001400090 01800145010000500163011001400168012004400182020000700226020000600233020000800239 020001400247005001600261005001500277005001600292039000400308013000700312#VV10.09 440#15000#Vi?t#V460B#330.9597#^214#V bi tp a l#Nguyn nh Tm (ch.b.), V Trng Thng, Nguyn Minh Tn#Q.9, T.1#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2010 #^a96tr.^b24cm#B sch a l cho hc sinh Trung hc c s#a l#Lp 9#Bi tp# Sch c thm#Nguyn nh Tm#V Trng Thng#Nguyn Minh Tn#Hoa#261447## 00655000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820009000398080005000480020018000530070057000710220009001280040013001370080 00500150009001800155010000500173011001400178012004400192020000700236020000600243 02000080024902000140025700500160027100500150028700500160030203900040031801300070 0322#VV10.09441#VV10.09442#9000#Vi?t#V460B#330.9597#^214#V bi tp a l#Nguy n nh Tm (ch.b.), V Trng Thng, Nguyn Minh Tn#Q.9, T.2#In ln th 5#^aH.# ^ai hc S phm#2010#^a52tr.^b24cm#B sch a l cho hc sinh Trung hc c s #a l#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Nguyn nh Tm#V Trng Thng#Nguyn Minh T n#Hoa#261448## 00615000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020013000520070035000650220004001000040013001040080 00500117009001800122010000500140011001400145012005000159020000800209020000600217 02000080022302000140023100500150024500500070026000500110026703900040027801300070 0282#VV10.09443#VV10.09444#10000#Vi?t#B103T#780.76#^214#Bi tp nhc#Cao Minh K hanh, H Hi, Trn Cng#Q.9#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a60tr.^b2 4cm#B sch Bi tp nhc cho hc sinh Trung hc c s#m nhc#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Cao Minh Khanh#H Hi#Trn Cng#Hoa#261449## 00646000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020019000550070050000740220009001240040013001330080 00500146009001800151010000500169011001400174012004500188020000800233020000600241 02000080024702000140025500500150026900500110028400500140029503900040030901300070 0313#VV10.09445#VV10.09446#14000#Vi?t#V460B#959.70076#^214#V bi tp lch s#P han Ngc Lin (ch.b.), L nh H, Trn Mnh Hi#Q.9, T.1#In ln th 6#^aH.#^a i hc S phm#2010#^a88tr.^b24cm#B sch Lch s cho hc sinh Trung hc c s#L ch s#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Phan Ngc Lin#L nh H#Trn Mnh Hi#Hoa#26 1450## 00646000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020019000550070050000740220009001240040013001330080 00500146009001800151010000500169011001400174012004500188020000800233020000600241 02000080024702000140025500500150026900500140028400500110029803900040030901300070 0313#VV10.09447#VV10.09448#12000#Vi?t#V460B#959.70076#^214#V bi tp lch s#P han Ngc Lin (ch.b.), Trn Mnh Hi, L nh H#Q.9, T.2#In ln th 6#^aH.#^a i hc S phm#2010#^a68tr.^b24cm#B sch Lch s cho hc sinh Trung hc c s#L ch s#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Phan Ngc Lin#Trn Mnh Hi#L nh H#Hoa#26 1451## 00635000000000313000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020029000510070037000800220009001170040013001260080 00500139009001800144010000500162011001400167012005500181020001800236020000600254 020000800260020001400268005001400282005001400296039000400310013000700314#VV10.09 449#VV10.09450#8000#Vi?t#V460B#170.76#^214#V bi tp gio dc cng dn#H Nht Thng (ch.b.), inh Vn Vang#Q.9, T.2#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2010# ^a56tr.^b24cm#B sch Gio dc cng dn cho hc sinh Trung hc c s#Gio dc c ng dn#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#H Nht Thng#inh Vn Vang#Hoa#261452## 00593000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020020000540070024000740220009000980040013001070080 00500120009001800125010000500143011001400148020000900162020000600171020000800177 020001400185005000900199005001400208039000400222013000700226012004600233#VV10.09 451#VV10.09452#12000#Vi?t#V460B#576.5076#^214#V bi tp sinh hc#c Mnh, Bch Nhun#Q.9, T.1#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a80tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#c Mnh# Bch Nhun#Hoa#261453#B sch Sinh h c cho hc sinh Trung hc c s## 00591000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020020000520070024000720220009000960040013001050080 00500118009001800123010000500141011001400146020000900160020000600169020000800175 020001400183005000900197005001400206039000400220013000700224012004600231#VV10.09 453#VV10.09454#13000#Vi?t#V460B#570.76#^214#V bi tp sinh hc#c Mnh, B ch Nhun#Q.9, T.2#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a76tr.^b24cm#Sinh h c#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#c Mnh# Bch Nhun#Hoa#261454#B sch Sinh hc cho hc sinh Trung hc c s## 00606000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020030000490070047000790080005001260090018001310100 00500149011001500154020000800169020001200177020001400189039000400203020000700207 005001200214005001600226005001400242005001300256005001600269013000700285#VV10.09 455#VV10.09456#41000#Vi?t#T527C#807#^214#Tuyn chn 153 bi vn hay 10#T c H in, Nguyn Vit Nga, Phm c Minh...#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a235tr.^b24c m#Bi vn#Tp lm vn#Sch c thm#Hoa#Lp 10#T c Hin#Nguyn Vit Nga#Phm c Minh#Phm Minh T#Nguyn Nht Hoa#261455## 00497000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020022000530030026000750070012001010080005001130090 01800118010000500136011001500141020000700156020000700163020001400170039000400184 020001200188005001200200013000700212#VV10.09457#VV10.09458#30000#Vi?t#250K#530 .076#^214# kim tra vt l 10#15 pht, 1 tit v hc k#Mai Trng #^aH.#^ai hc S phm#2010#^a174tr.^b24cm#Vt l#Lp 10#Sch c thm#Hoa# kim tra#Mai Trng #261456## 00605000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020030000490070046000790080005001250090018001300100 00500148011001500153020000800168020001200176020001400188039000400202020000700206 005001200213005001600225005001300241005001400254005001600268013000700284#VV10.09 459#VV10.09460#58000#Vi?t#T527C#807#^214#Tuyn chn 153 bi vn hay 11#T c H in, Nguyn Vit Nga, Phm Minh T...#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a354tr.^b24cm #Bi vn#Tp lm vn#Sch c thm#Hoa#Lp 11#T c Hin#Nguyn Vit Nga#Phm M inh T#Phm c Minh#Nguyn Nht Hoa#261457## 00618000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440020060000490030029001090070024001380080005001620090018001670100 00500185011001500190020002000205020000700225020001400232039000400246020000700250 005001300257005001000270020001400280020001500294013000700309#VV10.09461#VV10.094 62#32000#Vi?t#516.23076#^214#Gii bi ton hnh hc khng gian bng hai cch l p 11 & 12#Luyn thi i hc - Cao ng#L Mu Thng, L B Ho#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a190tr.^b24cm#Hnh hc khng gian#Lp 11#Sch c thm#Hoa#Lp 12#L Mu Thng#L B Ho#Gii bi ton#Sch luyn thi#261458## 00533000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020025000540030051000790070014001300080005001440090 01800149010000500167011001500172020001000187020000700197020001400204039000400218 020001200222005001400234013000700248#VV10.09463#VV10.09464#25000#Vi?t#250K#428 .0076#^214# kim tra ting Anh 12#Kim tra 15 pht. Kim tra 1 tit. Kim tra hc k#Lu Hong Tr#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a151tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 12 #Sch c thm#Hoa# kim tra#Lu Hong Tr#261459## 00543000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020042000530070030000950080005001250090018001300100 00500148011001500153020000800168020000700176020001400183039000400197020000700201 005001700208005001200225020000900237013000700246#VV10.09465#VV10.09466#42000#Vi ?t#K300N#546.076#^214#K nng lm thi v kim tra ho hc 12#Nguyn Vn Thoi , V Anh Tun#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a267tr.^b24cm#Ho hc#Lp 12#Sch c thm#Hoa# thi#Nguyn Vn Thoi#V Anh Tun#Kim tra#261460## 00933000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020057000530030097001100070046002070080005002530090 01800258010000500276011001500281021017400296020000800470020000700478020001500485 03900040050002000220050400500100052600500100053600500130054600500150055900500140 0574013000700588#VV10.09467#VV10.09468#39500#Vi?t#D112H#005.071#^214#Dy hc th eo chun kin thc, k nng mn tin hc lp 12#nh hng dy hc theo chun ki n thc, k nng. Thit k bi hc theo chun kin thc, k nng#H S m (ch.b. ), H Cm H, Trn Hng...#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a198tr.^b24cm#Hng d n t chc hot ng dy hc cc bi hc trong sch gio khoa tin hc lp 12 the o chun kin thc, k nng v mt s kim tra nh gi kt qu hc tp ca h c sinh#Tin hc#Lp 12#Sch gio vin#Hoa#Phng php ging dy#H S m#H Cm H#Trn Hng#Trn Don Vinh#L Thu Thch#261461## 00563000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020021000490070024000700080005000940090018000990100 00500117011001500122020000800137020001100145020001400156039000400170020001200174 004001800186005001100204005001200215020000800227013000700235020000700242#VV10.09 469#VV10.09470#40000#Vi?t#B452D#807#^214#Bi dng ng vn 12# Kim Ho, Trn H Nam#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a255tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Sch c th m#Hoa#Tp lm vn#Ti bn ln th 1# Kim Ho#Trn H Nam#Vn hc#261462#Lp 1 2## 00624000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020030000490070060000790080005001390090018001440100 00500162011001500167020000800182020001200190020001400202039000400216020000700220 005001500227005001600242005001600258005001400274005001500288013000700303#VV10.09 471#VV10.09472#37000#Vi?t#T527C#807#^214#Tuyn chn 153 bi vn hay 12#Phm Min h Diu (ch.b.), Nguyn Hu Tinh, Trng Ngc Hn...#^aH.#^ai hc S phm#2010# ^a206tr.^b24cm#Bi vn#Tp lm vn#Sch c thm#Hoa#Lp 12#Phm Minh Diu#Nguy n Hu Tinh#Trng Ngc Hn#Phm Th Lin#Nguyn Th Hu#261463## 00713000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020026000540030099000800070016001790080005001950090 01800200010000500218011001500223021011700238020001000355020000800365020001500373 039000400388001001600392020000800408013000700416#VV10.09473#VV10.09474#35000#Vi ?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp in t ting Anh#Dng cho gio vin, sinh vin h c sinh THPT n thi t ti v H. Luyn thi chng ch quc gia A, B#Trn Mnh T ng#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a231tr.^b21cm#Gii thiu mt s bi tp in t ting Anh nhm nng cao vn t vng cho i tng gio vin, sinh vin v hc s inh#Ting Anh#T vng#Sch luyn thi#Hoa#Trn Mnh Tng#Bi tp#261464## 00731000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020027000700030073000970070016001700220 00400186008000500190009001800195010000500213011001500218020001000233020000900243 020000800252020001500260039000400275013000700279021011500286005001600401#VV10.09 476#VV10.09475#48000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Trn Mnh Tng#Bi tp c hiu ting Anh#Dng cho hc sinh, sinh vin luyn thi. Ti liu ging dy cho gio vi n#Trn Mnh Tng#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a308tr.^b24cm#Ting Anh#c hiu#Bi tp#Sch luyn thi#Hoa#261465#Gm 215 bi tp rn luyn k nng c hi u ting Anh dng cho hc sinh, sinh vin luyn thi v gio vin ging dy#Trn M nh Tng## 00730000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020027000700030073000970070016001700220 00400186008000500190009001800195010000500213011001500218020001000233020000900243 020000800252020001500260039000400275013000700279021011400286005001600400#VV10.09 477#VV10.09478#48000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Trn Mnh Tng#Bi tp c hiu ting Anh#Dng cho hc sinh, sinh vin luyn thi. Ti liu ging dy cho gio vi n#Trn Mnh Tng#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a255tr.^b24cm#Ting Anh#c hiu#Bi tp#Sch luyn thi#Hoa#261466#Gm 25 bi tp rn luyn k nng c hiu ting Anh dng cho hc sinh, sinh vin luyn thi v gio vin ging dy#Trn M nh Tng## 00796000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810007000560820009000638080005000720020064000770070016001410080 00500157009001800162010000500180011001500185021022500200020001600425020000900441 039000400450001001600454020000900470013000700479020000800486#VV10.09479#VV10.094 80#VV10.09482#VV10.09481#29000#Vi?t#QU105H#959.7028#^214#Quan h Thi Lan - Vi t Nam cui th k XVIII - gia th k XIX#ng Vn Chng#^aH.#^ai hc S phm #2010#^a184tr.^b21cm#Gii thiu mt ci nhn tng qut, ton din v mi quan h gia hai nc Vit Nam - Thi Lan (Xim) trong giai on t cui th k XVIII n gia th k XIX (c th l t nm 1782 cho n nm 1847) t nhiu gc khc nhau#Quan h quc t#Vit Nam#Hoa#ng Vn Chng#Thi Lan#261467#Lch s## 01037000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820013000418080005000540020072000590070049001310220005001800040040001850080 00500225009001800230010000500248011001500253015005200268021021400320020001300534 02000090054702000090055600500160056500500160058100500120059700500230060900500130 0632039000400645013000700649020001900656#VV10.09483#VV10.09484#43000#Vi?t#NH556 B#796.81509597#^214#Nhng bi vit v Vnh Xun & v ng Vit Nam Vnh Xun N i gia quyn#Nguyn Ngc Ni, Trn Ngc Thanh, Bi T Hiu...#Ph.1#Ti bn ln th 1, c chnh l, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a264tr.^b21cm#TTS ghi: V ng Vit Nam Vnh Xun Ni gia quyn#Gii thiu khi qut v Vnh Xun v V nh Xun Vit Nam. Qu trnh hnh thnh, pht trin v cc hot ng ca v ng Vit Nam Vnh Xun Ni gia quyn. Gii p nhng thc mc v Vit Nam Vnh Xun Ni gia quyn#V c truyn#V thut#Vit Nam#Nguyn Ngc Ni#Trn Ngc Thanh#B i T Hiu#Nguyn Th Phng Dung#Nguyn Cng#Hoa#261468#Mn phi Vnh Xun## 00668000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820013000408080005000530020038000580070016000960220004001120080005001160090 01800121010000500139011001500144021012900159020001300288020000900301020001000310 020000700320020000900327039000400336013000700340020001900347#VV10.09485#VV10.094 86#38000#Vi?t#V308N#796.81509597#^214#Vit Nam Vnh Xun Ni gia quyn php#Ngu yn Ngc Ni#T.3#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a119tr.^b21cm#Gii thiu cc th n ca bi quyn 108 nhm tm hiu thm v h thng cng php, k thut ca Vit Nam Vnh Xun Ni gia quyn#V c truyn#V thut#Bi quyn#Th v#Vit Nam#Hoa #261469#Mn phi Vnh Xun## 00857000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020061000520070015001130080005001280090018001330100 00500151011001500156021028800171020000500459020002000464020001500484039000400499 001001500503020000900518020000900527020001200536013000700548#VV10.09487#VV10.094 88#95000#Vi?t#K304T#510.71#^214#Kim tra nh gi kt qu hc tp mn ton ca hc sinh THPT#ng Hunh Mai#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a283tr.^b20cm#Trnh b y cc kin thc c bn v l lun ca kim tra nh gi kt qu hc tp, cc ki u kim tra nh gi, cng c nh gi, cc nguyn tc v phng php nh gi, t hit k kim tra nh gi mn ton trung hc ph thng, cc yu t tc ng n nh gi v s dng kt qu nh gi#Ton#Ph thng trung hc#Sch gio vin# Hoa#ng Hunh Mai#Kim tra#nh gi#Phng php#261470## 00665000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020045000530070052000980080005001500090018001550100 00500173011001500178020000800193020001200201020001400213039000400227020000900231 00400180024000500130025800500180027100500160028900500130030500500140031801300070 0332#VV10.09490#VV10.09489#20000#Vi?t#NH556B#372.62#^214#Nhng bi vn t gii Quc gia cp Tiu hc#T Thanh Sn, Nguyn Trung Kin, Nguyn Vit Nga...#^aH.# ^ai hc S phm#2010#^a118tr.^b24cm#Bi vn#Tp lm vn#Sch c thm#Hoa#Tiu hc#Ti bn ln th 1#T Thanh Sn#Nguyn Trung Kin#Nguyn Vit Nga#Phm Minh T#Phm c Minh#261471## 00646000000000325000450002600110000002600110001102000080002201400070003001900050 00371810006000420820004000488080005000520020045000570070053001020220004001550040 01300159008000500172009001800177010000500195011001500200020001100215020001200226 02000060023802000140024400500190025800500190027700500130029603900040030901300070 0313#VV10.09491#VV10.09492#Ng vn#37000#Vi?t#H561D#807#^214#Hng dn hc v l m bi - lm vn ng vn 9#Hong Th Thu Hin, L Hong Anh Thng, L Hong Tm# T.2#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a231tr.^b24cm#Ting Vit#Tp lm v n#Lp 9#Sch c thm#Hong Th Thu Hin#L Hong Anh Thng#L Hong Tm#Hoa#26 1472## 00589000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020036000540030047000900070017001370080005001540090 01800159010000500177011001500182020000700197020000600204020000700210020001200217 020001400229005001700243039000500260013000700265020001500272#VV10.09493#VV10.094 94#25000#Vi?t#T455-O#530.076#^214#Tng n tp v kim tra vt l 9#Dng cho hc sinh kh, gii. n thi vo lp 10#Nguyn nh on#^aH.#^ai hc S phm#20 10#^a143tr.^b24cm#Vt l#Lp 9#n tp# kim tra#Sch c thm#Nguyn nh on #KVn#261473#Sch luyn thi## 00588000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510030063000810070015001440080005001590090 01800164010000500182011001500187020000800202020000600210020000700216020000700223 020001400230005001500244039000500259020001500264013000700279#VV10.09495#VV10.094 96#38000#Vi?t#B450#807.6#^214#B ng vn 9 n thi vo 10#Bin son theo ni dung v nh hng ra thi ca B GD & T#Phm Ngc Thm#^aH.#^ai hc S ph m#2010#^a230tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9# thi#n tp#Sch c thm#Phm Ngc Thm# KVn#Sch luyn thi#261474## 00616000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500020039000550030017000940070036001110080005001470090 01800152010000500170011001500175020001600190020000800206020000500214020002000219 020001000239020001400249005001200263005001500275039000500290013000700295#VV10.09 497#VV10.09498#40000#Vi?t#GI-103T#510.285#^214#Gii ton trn my tnh Casio fx -570MS#Lp 10 - 11 - 12#L Hng c (ch.b.), o Thin Khi#^aH.#^ai hc S ph m#2010#^a213tr.^b24cm#My tnh b ti#S dng#Ton#Ph thng trung hc#Gii to n#Sch c thm#L Hng c#o Thin Khi#KVn#261475## 00847000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550140007000660190005000731810006000780820004000848080005000880010 01600093002003200109003010300141007001600244022000400260008000500264009001800269 01000050028701100150029202101530030702000100046002000120047002000150048203900050 0497013000700502#VV10.09499#VV10.09501#VV10.09500#CDVN.01135#CDVN.01137#CDVN.011 36#50000#Vi?t#L527N#428#^214#Trn Mnh Tng#Luyn ni ting Anh theo ch #D ng cho gio vin, sinh vin, hc sinh THPT n luyn trnh A, B. Luyn thi ch ng ch quc gia A, B#Trn Mnh Tng#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a243tr.^b2 1cm#Gm 10 bi luyn ni ting Anh theo cc ch : ting Anh quc t, thng tin , gp g mi ngi, thc n v thc ung, ni , gp g gia nh, mua sm...#Ti ng Anh#K nng ni#Sch luyn thi#KVn#261476## 00855000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550140007000660190005000731810006000780820004000848080005000880010 01600093002003200109003010300141007001600244022000400260008000500264009001800269 01000050028701100150029202101610030702000100046802000120047802000150049003900050 0505013000700510#CDVN.01139#CDVN.01138#VV10.09502#VV10.09504#VV10.09503#CDVN.011 40#50000#Vi?t#L527N#428#^214#Trn Mnh Tng#Luyn ni ting Anh theo ch #D ng cho gio vin, sinh vin, hc sinh THPT n luyn trnh A, B. Luyn thi ch ng ch quc gia A, B#Trn Mnh Tng#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a228tr.^b2 1cm#Gm 10 bi (t bi 11 n bi 20) luyn ni ting Anh theo cc ch : i n tim, ch ng, k hoch tng lai, d nh lm nhng vic mi, mua sm qun o...#Ting Anh#K nng ni#Sch luyn thi#KVn#261477## 00799000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010012000490020021000610070040000820040019001220080 00500141009002100146010000500167011001500172021021700187020002100404020001800425 005001100443005001400454005001700468039000500485013000700490#VV10.09505#VV10.095 06#31000#Vi?t#V250#172#^214#H Ch Minh#V o c cch mng#H Ch Minh ; Tuy n chn: L Vn Yn...#Ti bn c b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a211tr .^b21cm#Gm mt s tc phm v bi vit ca Ch tch H Ch Minh th hin t t ng o c cch mng ca Ngi v vn i sng mi, cn kim lim chnh, thc hnh tit kim, chng tham , lng ph, chng bnh quan liu...#T tng H Ch Minh#o c cch mng#L Vn Yn#V Quang Vinh#Nguyn Duy Quang#KVn#261478## 01113000000000385000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020056000570070055001130080005001680090021001730100 00500194011001500199015004800214021030800262020001700570020000700587020001000594 02000030060402000090060702000070061602000130062300500140063600500140065000500140 0664005001300678005001500691039000500706013000700711020000900718#VV10.09507#VV10 .09508#49000#Vi?t#C120N#352.1409597#^214#Cm nang cng tc t chc - cn b x, phng, th trn#Nguyn c H (ch.b.), Phm Vn ng, Tun Ngha...#^aH.#^a Chnh tr Quc gia#2010#^a350tr.^b21cm#TTS ghi: Ban T chc Trung ng. V C s ng#Gii thiu v tr php l, chc nng, nhim v, c cu, quyn hn ca hi ng nhn dn cp x. Vn tuyn dng, s dng, k lut, o to, bi dng c n b, cng chc cp x. T chc, hot ng ca thn v t dn ph trn cc mt t chc ho gii, thc hin dn ch trc tip v quy ch t chc hot ng#Cng tc t chc#Cn b#Cng chc#X#Th trn#Phng#Sch tra cu#Nguyn c H#Phm Vn ng# Tun Ngha#V Thnh Nam#Kiu Cao Chung#KVn#261479#Vit Nam## 00967000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820011000418080005000520010016000570020056000730070016001290080005001450090 02100150010000500171011001500176021041800191020000800609020000800617020000300625 039000500628020000900633020000900642020000700651013000700658#VV10.09509#VV10.095 10#31000#Vi?t#QU105L#353.409597#^214#Dng Bch Long#Qun l, ch o cng tc t php x , phng, th trn#Dng Bch Long#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a2 10tr.^b21cm#Trnh by v tr, vai tr, lch s hnh thnh, qu trnh pht trin v vic thc hin nhim v ca cng tc t php trong t chc v hot ng ca c hnh quyn c s cp x. Gii thiu v cn c php l, cc nguyn tc v nghip v c bn ca cng tc xy dng, kim tra vn bn quy phm php lut; nu cc kh i nim, c im yu cu ca cng tc ph bin v gio dc php lut; tng quan v cng tc ho gii c s#T php#Qun l#X#KVn#Th trn#Vit Nam#Phng#2 61480## 00528000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510020026000560070026000820040039001080080005001470090 01000152010000500162011001500167020001700182020000900199020000800208020000700216 005001500223039000500238013000700243#VV10.09511#VV10.09512#36000#Vi?t#T506N#398 .909597#^214#Tc ng - ca dao Vit Nam#Cao Tuyt Minh tuyn chn#Ti bn ln th 1, c sa cha b sung#^aH.#^aDn tr#2010#^a227tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Tc ng#Ca dao#Cao Tuyt Minh#KVn#261481## 00797000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020023000570070056000800080005001360090021001410100 00500162011001500167015007600182021016000258020002300418020001400441020001400455 020001300469039000500482013000700487020001300494#VV10.09514#VV10.09513#38000#Vi ?t#C120N#324.2597071#^214#Cm nang cng tc ng#Nguyn c H (ch.b.), Lu Trn Lun, Phm Mnh Khi...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a271tr.^b21cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban T chc Trung ng. - Lu hnh ni b#Gii thiu m t s quy nh v vic xy dng v thc hin quy ch dn ch c s, cng tc x y dng ng, chc nng, nhim v ca ng b, chi b, ng vin...#ng Cng sn Vit Nam#Xy dng ng#Cng tc ng#T chc ng#KVn#261482#Sch tra cu## 00787000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020074000540030021001280080005001490090021001540100 00500175011001500180021016300195020001000358020000900368020000700377039000500384 00400190038902000030040802000090041102000070042001300070042702000180043402000090 0452#VV10.09515#VV10.09516#33000#Vi?t#QU600#342.597#^214#Quy nh mi v nng cao nng lc, phm cht ca i ng cn b cp c s#X, phng, th trn#^aH.#^ aChnh tr Quc gia#2010#^a230tr.^b21cm#Gii thiu cc vn bn php lut v o to bi dng cn b, cng chc x, phng, th trn, nhm gp phn nng cao n ng lc, phm cht ca i ng cn b c s#Php lut#Gio dc#Cn b#KVn#Ti b n c b sung#X#Th trn#Phng#261483#Vn bn php lut#Vit Nam## 00564000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020020000520030012000720070042000840080005001260090 01000131010000500141011001500146020001700161020001100178020001200189006001100201 039000500212019001600217001001100233006001100244013000700255#VV10.09517#VV10.095 18#65000#Vi?t#PH431M#895.1#^214#Phng mch hn nhn#Tiu thuyt#Kha Vn L ; D ch: Hng Thanh, Thnh Cng#^aH.#^aDn tr#2010#^a339tr.^b20cm#Vn hc hin i#T rung Quc#Tiu thuyt#Hng Thanh#KVn#Dch Trung Quc#Kha Vn L#Thnh Cng#2614 84## 00846000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020045000530070064000980080005001620090021001670100 00500188011001400193021015400207020001000361020001500371020000900386020000900395 02000130040400500160041700500170043300500120045000500210046200500130048303900050 0496013000700501#VV10.09520#VV10.09519#14000#Vi?t#H428#342.597#^214#Hi - p v chng minh nhn dn v h chiu#B.s.: Nguyn Ngc Anh (ch.b.), Nguyn Xun To n, Ph Th Hu...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a76tr.^b21cm#Gm 54 cu hi - p nhng quy nh ca php lut v thm quyn, ch qun l, trnh t, th t c cp, i tng cp chng minh th nhn dn v h chiu#Php lut#Chng minh t h#H chiu#Vit Nam#Sch hi p#Nguyn Ngc Anh#Nguyn Xun Ton#Ph Th Hu#N guyn Thu Bch Hng# Thu Huyn#KVn#261485## 00987000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020059000550070050001140080005001640090021001690100 00500190011001500195021024900210020001000459020000700469020000900476020000900485 02000130049400500160050700500160052303900050053900100160054400400290056002000090 0589020000700598013000700605020001300612#VV10.09521#VV10.09522#29000#Vi?t#H428 #342.59708#^214#Hi - p php lut v bo v, chm sc v gio dc tr em#Dng Bch Long, Nguyn Xun Anh, Nguyn Vn Hin#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a19 9tr.^b21cm#Gii thiu nhng ni dung c bn ca php lut v bo v, chm sc, g io dc tr em; cc quyn c bn v bn phn ca tr em; bo v quyn tr em tro ng lnh vc dn s, hn nhn v gia nh; bo v, chm sc v gio dc tr em c hon cnh c bit#Php lut#Bo v#Chm sc#Vit Nam#Sch hi p#Nguyn Xun Anh#Nguyn Vn Hin#KVn#Dng Bch Long#Ti bn c sa cha, b sung#Gio dc#T r em#261486#Quyn tr em## 01044000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020077000570070018001340080005001520090021001570100 00500178011001500183021045500198020002300653020001400676020000900690020001300699 039000500712001001300717020001700730013000700747#VV10.09523#VV10.09524#33000#Vi ?t#H428#324.2597071#^214#Hi - p v ng, Nh nc, on th v cng tc t c hc, kim tra ca ng#H Vn Thut b.s.#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a227tr. ^b21cm#Gii thiu h thng cc quy nh trong iu l ng v t chc v cng t c t chc, cn b; cng tc kim tra, gim st v c quan kim tra ca ng; cc c quan nh nc; mt s t chc chnh tr - x hi trong h thng chnh tr; c c cp u ng trin khai nhim v lnh o h thng chnh tr; chc nng, nhim v ca Nh nc trong vic c th ho ng li, ch trng ca ng thnh cc chnh sch, gii php thc hin cng cuc i mi t nc...#ng Cng sn Vit Nam#Kim tra ng#Vit Nam#Sch hi p#KVn#H Vn Thut#Cng tc t chc#2614 87## 00722000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020036000570070046000930080005001390090021001440100 00500165011001500170021017500185020002300360020001400383020001300397039000500410 015001600415013000700431020000600438#VV10.09525#VV10.09526#36000#Vi?t#H428V#324 .2597071#^214#Hi v p v cng tc ng c s#L Vn Yn, Ng c Tnh, Nguy n Minh Tun...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a250tr.^b21cm#Gii thiu h thn g cc qui nh ca iu l ng v t chc c s ng, cng tc ng vin, cng tc kim tra, gim st, cng tc khen thng v k lut, cng tc tuyn gio#n g Cng sn Vit Nam#Cng tc ng#Sch hi p#KVn#Lu hnh ni b#261488#C s ## 00731000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020048000550070033001030080005001360090021001410100 00500162011001500167021017500182020001000357020000800367020000900375020001300384 005001600397039000500413001001600418013000700434#VV10.09527#VV10.09528#35000#Vi ?t#H428#346.59705#^214#Hi - p cc quy nh ca php lut v tha k#Dng B ch Long, Nguyn Xun Anh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a247tr.^b21cm#Trnh by nhng qui nh v xc nh di sn tha k, tha k theo di chc, tha k theo p hp lut, phn chia di sn tha k v cc qui nh ring v tha k quyn s dn g t#Php lut#Tha k#Vit Nam#Sch hi p#Nguyn Xun Anh#KVn#Dng Bch Lo ng#261489## 00676000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020029000530070008000820080005000900090021000950100 00500116011001500121021017400136020001000310020000800320020000900328020001300337 039000500350001000800355013000700363020001600370#VV10.09529#VV10.09530#21000#Vi ?t#H428#342.597#^214#Hi - p v dn ch c s#Lan Anh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a131tr.^b21cm#Gm 86 cu hi v p v cc quy nh ca php lut tro ng vic thc hin dn ch x, phng, th trn, trong c quan nh nc, cng t y c phn, cng ty trch nhim hu hn#Php lut#Dn ch#Vit Nam#Sch hi p#K Vn#Lan Anh#261490#Qui ch dn ch## 00722000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020070000530070010001230080005001330090021001380100 00500159011001500164021014200179020001000321020000900331020000900340020001300349 039000500362001001000367020000700377020001000384013000700394020000700401#VV10.09 531#VV10.09532#18000#Vi?t#H428#343.597#^214#Hi - p v gim st u t gim st cn b ti cng ng khu dn c#Bch Loan#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a1 07tr.^b21cm#Gm nhng cu hi p cc quy nh php lut v hot ng gim st u t ca cng ng v cng tc gim st cn b, cng chc ti khu dn c#Php l ut#Gim st#Vit Nam#Sch hi p#KVn#Bch Loan#u t#Cng ng#261491#Cn b ## 00627000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020051000530070009001040080005001130090021001180100 00500139011001400144021008700158020001000245020000900255020000900264020001300273 039000500286001000900291020000800300020001000308013000700318#VV10.09533#VV10.095 34#16000#Vi?t#H428#347.597#^214#Hi - p v t chc v hot ng ho gii c s#Minh Anh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a91tr.^b21cm#Gm nhng cu hi p v cc quy nh php lut v t chc, hot ng ho gii c s#Php lut#Ho gii#Vit Nam#Sch hi p#KVn#Minh Anh#T chc#Hot ng#261492## 00941000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020044000510070065000950080005001600090021001650100 00500186011001400191021020700205020000800412020001500420020001300435005001600448 03900050046401500340046902000070050302000060051000500170051600500190053300500150 0552005001700567013000700584#VV10.09535#VV10.09536#15000#Vi?t#H428#363.3#^214# Hi - p v bo v an ninh trt t c s#Nguyn Ngc Anh (ch.b.), Nguyn Xun Ton, L Th Hng Thng...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a84tr.^b21cm#Gm 71 cu hi p nhng vn chung v bo v an ninh, trt t c s; vai tr, tr ch nhim ca cng an, dn qun t v, bo v c quan, doanh nghip, bo v dn p h trong bo v an ninh, trt t c s#An ninh#Trt t tr an#Sch hi p#Ngu yn Ngc Anh#KVn#TTS ghi: B Cng an. V Php ch#Bo v#C s#Nguyn Xun To n#L Th Hng Thng#Nguyn Duy Ng#Nguyn Vn Thnh#261493## 00791000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020082000530070032001350080005001670090021001720100 00500193011001400198021020100212020001000413020001300423020000900436020001300445 005001600458039000500474001001500479013000700494#VV10.09537#VV10.09538#16000#Vi ?t#H428#342.597#^214#Hi - p v quy trnh bu, min nhim bi nhim trng th n t trng t dn ph#inh Cng Tun, Dng Bch Long#^aH.#^aChnh tr Quc gi a#2010#^a92tr.^b21cm#Tm hiu nhng ni dung c bn ca qui nh php lut v qu i trnh bu, bi min trng thn, t trng t dn ph v nhng quyn hn, trc h nhim, chnh sch i vi trng thn, t trng t dn ph#Php lut#Cn b c s#Vit Nam#Sch hi p#Dng Bch Long#KVn#inh Cng Tun#261494## 01011000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520030015000820070066000970080005001630090 02100168010000500189011001500194021025100209020001700460020000800477020001500485 00500130050003900050051300400190051801500480053702000080058502000070059300500130 0600005001400613005001500627013000700642#VV10.09540#VV10.09539#33000#Vi?t#B419L #331.01#^214#Bc lt - cch nhn v ng x#Sch tham kho#Li Ngc Hi (ch.b.), ng c Quy, Phm Anh Tun, Nguyn Vn By#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a266 tr.^b21cm#Trnh by quan im mcxt v bc lt. Lch s v cch nhn v ng x vi cc quan h bc lt Vit Nam v nhng vn mi t ra cn gii quyt. D bo xu hng vn ng v nh hng v cch ng x vi cc quan h bc lt Vi t Nam thi gian ti#Kinh t lao ng#Quan h#Sch tham kho#Li Ngc Hi#KVn#X ut bn ln th 2#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Nhn vn Qun s#Bc lt#ng x #ng c Quy#Phm Anh Tun#Nguyn Vn By#261495## 00866000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020142000540080005001960090021002010100005002220110 01500227021017700242020001000419020001000429020001200439020001800451020000700469 02000100047602000130048602000030049902000090050202000170051103900050052801300070 0533#VV10.09541#VV10.09542#68000#Vi?t#QU600#342.597#^214#Quy nh php lut v quyn hn, trch nhim, ch , chnh sch i vi cn b, cng chc, nhng ng i hot ng khng chuyn trch cp x#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a505tr. ^b21cm#Gii thiu nhng qui nh php lut v quyn hn, trch nhim, ch , ch nh sch i vi cn b, cng chc, nhng ngi hot ng khng chuyn trch c p x, phng, th trn#Php lut#Quyn hn#Trch nhim#Ch chnh sch#Cn b #Cng chc#Cn b c s#X#Vit Nam#Vn bn php qui#KVn#261496## 00802000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020077000550080005001320090021001370100005001580110 01500163021025500178020001000433020001000443020000900453020000800462020000400470 020000900474039000500483013000700488020001700495#VV10.09543#VV10.09544#45000#Vi ?t#C101Q#346.59704#^214#Cc quy nh v lp, iu chnh v thm nh quy hoch, k hoch s dng t#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a323tr.^b21cm#Mt s quy nh v qun l v s dng t ai trong Lut t ai. Cc vn bn php lut quy nh v b sung quy hoch s dng t, thu hi t, bi thng v ti nh c; qu y nh chi tit vic lp, iu chnh v thm nh quy hoch, k hoch s dng t#Php lut#Qui hoch#K hoch#S dng#t#Vit Nam#KVn#261497#Vn bn php qui ## 01037000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020047000490030017000960070069001130080005001820090 02100187010000500208011001500213015004900228039000500277021027700282020002300559 02000170058200500160059900500180061500500160063300500110064900500130066001300070 0673020001900680#VV10.09545#VV10.09546#54000#Vi?t#M458S#338#^214#Mt s vn v t hp cng nghip quc phng#Sch chuyn kho#B.s.: Phm Ngc Trung, Nguyn nh Chin (ch.b.), Nguyn Vn Thn...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a390tr.^b 21cm#TTS ghi: B Quc phng. Vin Chin lc Qun s#oanh#Gii thiu qu trnh hnh thnh v pht trin t hp cng nghip quc phng; m hnh pht trin t h p cng nghip quc phng ca mt s nc trn th gii. Mt s gi nh hng trong xy dng v pht trin t hp cng nghip quc phng Vit Nam n nm 2020 , tm nhn 2030#Cng nghip quc phng#Sch chuyn kho#Phm Ngc Trung#Nguyn nh Chin#Nguyn Vn Thn#L Th Mu#V ng Minh#261498#T hp cng nghip## 00674000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020041000540070018000950080005001130090021001180100 00500139011001500144001001800159039000500177021019000182020002100372020002000393 013000700413#VV10.09547#VV10.09548#52000#Vi?t#T401S#335.4346#^214#To sng t t ng v o c H Ch Minh#Vn Th Thanh Mai#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a3 75tr.^b21cm#Vn Th Thanh Mai#oanh#Gm cc bi vit nu bt t tng, o c v s nghip ca Ch tch H Ch Minh trong hnh trnh u tranh thc hin kht v ng gii phng dn tc, gii phng giai cp, gii phng con ngi#T tng H Ch Minh#o c H Ch Minh#261499## 01130000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510020020000560070053000760080005001290090021001340100 00500155011001500160015006100175005001100236005001300247005001600260005001700276 00500150029300400400030803900050034802103700035302000080072302000120073102000100 0743020002000753013000700773#VV10.09549#VV10.09550#91000#Vi?t#H450C#959.704092# ^214#H Ch Minh tiu s#Song Thnh (ch.b.), Phan Vn Cc, Nguyn Huy Hoan...#^a H.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a803tr.^b22cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Hnh ch nh Quc gia H Ch Minh#Song Thnh#Phan Vn Cc#Nguyn Huy Hoan#Nguyn Vn Khoa n#Phan Ngc Lin#Ti bn ln th 2, c sa cha, b sung#oanh#Gii thiu tiu s , s nghip Ch tch H Ch Minh t thi nin thiu n giai on ra i tm n g cu nc, thi k chun b thnh lp ng Cng sn Vit Nam, lnh o phong tr o cch mng, lnh o ton dn tng khi ngha, khng chin chng thc dn Php , v lnh o s nghip xy dng ch ngha x hi min Bc, u tranh gii ph ng min Nam, thng nht t quc#Tiu s#H Ch minh#S nghip#Hot ng cch mn g#261500## 00928000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020050000530030017001030070011001200080005001310090 02100136010000500157011001500162001001100177039000500188021030500193020001000498 02000090050802000170051702000260053401300070056002000070056702000070057402000210 0581#VV10.09551#VV10.09552#75000#Vi?t#L504B#349.597#^214#Lut bi thng thit hi ngoi hp ng Vit Nam#Sch chuyn kho# Vn i#^aH.#^aChnh tr Quc gi a#2010#^a711tr.^b21cm# Vn i#oanh#Tuyn chn cc bn n c cng b, i chiu b lut dn s v ngh quyt hi ng Thm phn to n nhn dn ti cao v cc vn bn php lut khc c tham chiu, so snh vi nhng ni dung tng ng ca lut php quc t. xut vn cn hon thin php lut bi thng th it hi ngoi hp ng#Php lut#Vit Nam#Sch chuyn kho#Lut bi thng thit hi#261501#Bn n#Dn s#Bi thng thit hi## 01285000000000349000450002600110000002600110001101400020002201900050002418100060 00290820007000358080005000420020134000470070062001810080005002430090021002480100 00500269011001500274015006100289005001700350005001500367005001700382005001500399 00500150041403900050042902103900043402000220082402000290084602000090087502000210 0884013000700905020002300912#VV10.09553#VV10.09554#0#Vi?t#S550V#335.43#^214#S v n dng v pht trin sng to ch ngha Mc - Lnin ca H Ch Minh v ng Cn g sn Vit Nam trong cch mng gii phng dn tc#Nguyn Khnh Bt (ch.b.), o Trng Cng, Trnh Vng Hng...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a391tr.^b22cm#T TS ghi: Hc vin Chnh tr Hnh chnh Quc gia H Ch Minh#Nguyn Khnh Bt#o Trng Cng#Trnh Vng Hng#Trn Th Huyn#Phan Ngc Lin#oanh#Trnh by s vn dng v pht trin sng to ch ngha Mc - L nin ca H Ch Minh v ng Cng sn Vit Nam trong cch mng gii phng dn tc, u tranh ph phn, bc b nhn g quan im tri vi ch ngha Mc - Lnin, t tng H Ch Minh v cch mng gi i phng dn tc. Rt ra mt s bi hc t qu trnh vn dng v pht trin ch ngha Mc - Lnin trong cch mng gii phng dn tc#Ch ngha Mc - Lnin#Cch mng gii phng dn tc#Vn dng#T tng H Ch Minh#261502#ng Cng sn Vit Nam## 01058000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510020046000560070051001020080005001530090021001580100005001790110 02500184015004800209005001000257005001500267005001500282005002100297005002100318 03900050033902102720034402000080061602000100062402000140063402000090064801300070 0657020002300664020002100687#VV10.09555#VV10.09556#Vi?t#L302S#324.2597070959769# ^214#Lch s ng b huyn c Trng (1930 - 1975)#B.s.: Phm Minh, Nguyn S Hi n, H Quang Trung...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a227tr., 4tr. nh^b21cm#T TS ghi: Ban chp hnh ng b huyn c Trng#Phm Minh#Nguyn S Hin#H Quang Trung#Nguyn Th Lan Hng#Phm Th Hng Khuyn#oanh#Gii thiu v tr a l, d n c v x hi huyn c Trng (tnh Lm ng). Khi qut v qu trnh u tran h cch mng ca ng b v nhn dn cc dn tc huyn c Trng trong khi ngha ginh chnh quyn, khng chin chng thc dn php v khng chin chng M cu nc#Lch s#c Trng#ng b huyn#Lm ng#261503#Khng chin chng Php#Khn g chin chng M## 01129000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510020041000560070052000970080005001490090021001540100005001750110 02600180015007500206005001200281005001600293005001300309005001200322005001600334 03900050035002103710035502000080072602000090073402000100074301300070075302000080 0760020000300768020000800771#VV10.09557#VV10.09558#Vi?t#L302S#324.2597070959747# ^214#Lch s ng b x Gio Sn (1930 - 2000)#B.s.: Duy Ninh, Trn Ngc Thanh , Bi Xun Qu...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a206tr., 12tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Gio Sn, huyn Gio Linh, tnh Qung Tr# Duy Nin h#Trn Ngc Thanh#Bi Xun Qu#Nguyn Mnh#Thi Cng Thnh#oanh#Gii thiu vng t, con ngi v truyn thng lch s v vang ca ng b x Gio Linh (huyn Gio Linh, tnh Qung Tr). Qu trnh lnh o nhn dn ca ng b x Gio Linh t hi k u tranh ginh chnh quyn, khng chin chng thc dn Php xm lc, kh ng chin chng M cu nc, gii phng qu hng, thc hin cng cuc xy dng v bo v t quc x hi ch ngha#Lch s#Gio Linh#Qung Tr#261504#ng b#X# Gio Sn## 01121000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510020068000560070064001240080005001880090021001930100005002140110 02600219015008000245005001800325005001100343005001500354005001100369039000500380 02103400038502000080072502000110073302000110074402000100075501300070076502000080 0772020000300780#VV10.09559#VV10.09560#Vi?t#L302S#324.2597070959771#^214#Lch s truyn thng ng b v nhn dn x Minh Long (1930 - 2005)#B.s.: Nguyn Thanh Danh, L Th Th, Phm Vn Triu, ng Dng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a20 6tr., 11tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Minh Long, huyn Chn T hnh, tnh Bnh Phc#Nguyn Thanh Danh#L Th Th#Phm Vn Triu#ng Dng#oan h#Gii thiu vng t, con ngi v truyn thng lch s ca ng b x Minh Lo ng (huyn Chn Thnh, tnh Bnh Phc). Lch s ng b x Minh Long qua cc th i k u tranh chng thc dn Php v quc M, trong xy dng ch ngha x h i, pht trin kinh t - x hi trong s nghip i mi v trong thi k cng ngh ip ho, hin i ho#Lch s#Chu Thnh#Bnh Phc#Minh Long#261505#ng b#X# # 01175000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510020061000560070059001170080005001760090021001810100005002020110 02600207015005100233005003600284005001500320005001800335005001800353039000500371 02103720037602000080074802000100075602000100076602000100077600500150078601300070 0801020000800808020000900816#VV10.09561#VV10.09562#Vi?t#L302S#324.2597070959736# ^214#Lch s ng b v nhn dn th trn Dim in (1930 - 2005)#B.s.: Nguyn M ai c, Nguyn ng H, Nguyn Tin Thiu...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a20 6tr., 10tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b th trn Dim in#Nguyn Mai c, , Nguyn Tin Thiu#Nguyn ng H#Nguyn Tin Thiu#Nguyn nh Cng# oanh#Gii thiu vng t, con ngi v truyn thng lch s ca th trn Dim i n (huyn Thi Thu, tnh Thi Bnh). Qu trnh hnh thnh, pht trin v nhng ng gp ca ng b v nhn dn Dim in qua thi k hot ng b mt, ginh v gi chnh quyn, qua cc cuc chin tranh gii phng dn tc, bo v T quc, xy dng ch ngha x hi v thc hin cng cuc i mi#Lch s#Thi Thu#Thi Bnh#Dim in#Nguyn Vn Hu#261506#ng b#Th trn## 00655000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570020024000620070021000860080018001070090 01100125010000500136011001500141005001000156039000500166021014700171020000900318 020001300327020000900340020000900349013000700358#VV10.09563#VV10.09564#VV10.0956 5#31000#Vi?t#H112C#646.7#^214#Hy can m v tt bng#Hong Sn tuyn chn#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a235tr.^b21cm#Hong Sn#oanh#Gm nhng mu chuyn nh nhm gio dc bn tr lng tt, s can m v to dng mt k nng sng c th thnh cng trong cuc sng v cng vic#Li sng#K nng sng#Lng tt#Gi o dc#261507## 00724000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570020023000620030063000850070017001480080 01800165009001100183010000500194011001500199001001700214039000500231021017200236 020001100408020002000419013000700439#VV10.09566#VV10.09567#VV10.09568#41000#Vi? t#B305#650.1#^214#Bin am m thnh ngh#Nhng cu chuyn lm n, nhng tri ng him v thng tin th v#Nguyn Thanh Lm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a22 5tr.^b21cm#Nguyn Thanh Lm#oanh#Gm nhng cu chuyn v lm n v ngh thut ki nh doanh; nhng tri nghim v lng am m ngh, vt qua mi tr lc t c s thnh cng, nim vui trong i lm vic#Kinh doanh#B quyt thnh cng#2615 08## 00897000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020072000510070035001230080018001580090011001760100 00500187011001500192006000800207019001000215001002100225039000500246021029800251 020001100549020000900560020001000569020000900579013000700588#VV10.09569#VV10.095 70#43000#Vi?t#V121#363.8#^214#Vn lng thc thc phm trn th gii - Nui dng tri t tt hn#Jean - Paul Charvet ; Kim Anh dch#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tr#2010#^a163tr.^b20cm#Kim Anh#Dch Php#Charvet, Jean - Paul#oanh#Tnh hn h lng thc, thc phm v nng nghip trn th gii. Nhng cuc cch mng trong n ung v sn xut. S thay i v nhu cu thc phm trong tng lai. gii ph p nng cao cht lng sn xut. Nhng vn chnh hin nay v lng thc, t hc phm v nh hng pht trin trong tng lai#Lng thc#Th gii#Thc phm# Cung cp#261509## 00523000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020052000530070014001050080018001190090011001370100 00500148011001500153005001400168039000500182020000800187012001400195020001400209 020000700223020000800230013000700238#VV10.09571#VV10.09572#38000#Vi?t#R203L#546 .076#^214#Rn luyn k nng gii nhanh bi tp ho hc lp 12#C Thanh Ton#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a204tr.^b24cm#C Thanh Ton#oanh#Ho hc#Bn ng hnh#Sch c thm#Lp 12#Bi tp#261510## 00552000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020021000430030013000640070047000770080018001240090011001420100 00500153011001400158005001200172005001900184039000500203020001800208012001900226 020000900245020001300254013000700267#VV10.09573#13500#Vi?t#B100T#895.9223#^214# B thy lang mt tay#Truyn tranh#H Hi Chu b.s. ; Dng Ngc T Uyn v tranh #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a24tr.^b24cm#H Hi Chu#Dng Ngc T Uyn# oanh#Vn hc thiu nhi#Th quy & th nh#Vit Nam#Truyn tranh#261511## 00820000000000337000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340140006000390190005000450020016000500070035000660220006001010050009001070050 00900116005001200125005001000137005000800147008000500155009001900160010000500179 01100140018401200180019802102220021602000140043802000090045202000090046103900050 0470013000700475#VV10.09574#VV10.09575#A105N#363.4#^214#8000#Vi?t#An ninh trt t#Trng H, Xun Sn, Nguyn Xun...#T.204#Trng H#Xun Sn#Nguyn Xun#ng T hi#Mai Hoa#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a96tr.^b20cm#T sch Chuyn #Gm nhi u phng s cp ti nhng t nn x hi nh bun bn ma tu, trm cp, mc t i, git ngi, la tnh, la tin... v nhng phng n phng chng ti phm, n hng n lc ph n thnh cng ca cc chin s cng an#T nn x hi#Vit Nam#Ph ng s#oanh#261512## 00866000000000289000450002600110000002600110001102102470002202000080026902000080 02770190005002851810006002900820012002968080005003080020071003130070034003840080 00500418009001900423010000500442011002700447015003100474005001500505001001200520 039000500532020001100537013000700548020002100555#VV10.09576#VV10.09577#Tng kt cuc chin u ti tr, gp phn nh bi chin tranh n phng, chin tranh c b v Vit Nam ho chin tranh ca lc lng An ninh Khu 9 (Ty Nam B), di s lnh o ca Khu u trong sut chiu di cuc khng chin chng M cu nc#An ninh#Lch s#Vi?t#T455K#363.2095978#^214#Tng kt lch s an ninh khu 9 thi k chng M cu nc (1954 - 1975)#B.s.: L Ngc Bn, Trn Mnh Hng#^aH.#^aCng a n nhn dn#2010#^a285tr., 53 tr. nh^b22cm#TTS ghi: Ban Ch o tng kt#Trn M nh Hng#L Ngc Bn#oanh#Ty Nam B#261513#Khng chin chng M## 00633000000000265000450002600110000002600110001102101600002202000170018202000210 01990140007002200190005002271810006002320820008002388080005002460020019002510070 01600270008000500286009001900291010000500310011001500315001001600330039000500346 020000900351013000700360#VN10.02255#VN10.02256#Vit v nhng ngy thng sng, ch in u y anh dng gian kh ca tc gi trn chin trng nc bn Lo v chi n trng min Nam thi k khng chin chng M#Lch s hin i#Khng chin chn g M#42000#Vi?t#D125C#959.704#^214#Du chn nm thng#Nguyn Vn Chc#^aH.#^aC ng an nhn dn#2010#^a271tr.^b19cm#Nguyn Vn Chc#oanh#Vit Nam#261514## 00575000000000313000450002600110000002600110001102600110002202000180003301400070 00510190005000581810007000630820004000708080005000740020009000790290010000880070 03700098008001800135009001100153010000500164011001500169006001800184019000900202 001001300211039000500224020000400229012000900233020001200242013000700254#VN10.02 257#VN10.02259#VN10.02258#Vn hc thiu nhi#58000#Vi?t#CH501Y#823#^214#Cha yu #Lord Loss#Darren Shan ; Nguyn Thnh Nhn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 0#^a331tr.^b19cm#Nguyn Thnh Nhn#Dch Anh#Shan, Darren#oanh#Anh#Demonata#Tiu thuyt#261515## 00587000000000313000450002600110000002600110001102600110002202000180003301400070 00510190005000581810006000630820004000698080005000730020017000780290012000950070 03700107008001800144009001100162010000500173011001500178006001800193019000900211 001001300220039000500233020000400238012000900242020001500251013000700266#VN10.02 260#VN10.02261#VN10.02262#Vn hc thiu nhi#61000#Vi?t#K200T#823#^214#K trm y u tinh#Demon thief#Darren Shan ; Nguyn Thnh Nhn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tr#2010#^a351tr.^b19cm#Nguyn Thnh Nhn#Dch Anh#Shan, Darren#oanh#Anh#Demon ata#Truyn kinh d#261516## 00565000000000253000450002600110000002600110001102101380002202000090016002000100 01690190005001791810006001840820006001908080005001960020021002010070015002220080 00500237009001100242010000500253011001500258012001600273001001000289039000500299 013000700304#VN10.02263#VN10.02264#Gm cc bi kinh c tng hng ngy l b i Tam bo, Kinh cu an v Kinh cu siu. Gii thiu cc nghi thc, l gio trong cc bui l#o Pht#Kinh Pht#Vi?t#K312N#294.3#^214#Kinh nht tng c s#Tng nh b.s.#^aH.#^aTn gio#2010#^a447tr.^b16cm#Thnh in Pli#Tng nh#oanh#261 517## 00798000000000289000450002600110000002600110001102102310002202000230025302000110 02760140007002870190005002941810006002990820006003058080005003110020026003160070 05100342008000500393009002100398010000500419011001500424005001100439005001300450 001001200463039000500475020002100480013000700501#VN10.02265#VN10.02266#Tp hp c c bi vit ca Ngi v vn ti nguyn thin nhin, mi trng sng, ng th i phn tch vai tr, tm quan trng, nhng ng gp ca mi trng sng v nn ln nhng gii php hu hiu, n gin nhm bo v mi trng#Ti nguyn thin n hin#Mi trng#35000#Vi?t#V250T#333.7#^214#V ti nguyn thin nhin#H Ch Mi nh ; Tuyn chn: L Vn Yn, V Th Hng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a302tr .^b19cm#L Vn Yn#V Th Hng#H Ch Minh#oanh#T tng H Ch Minh#261518## 00926000000000313000450002600110000002600110001102102570002202000080027902000210 02870140007003080190005003151810006003200820004003268080005003300020032003350070 06700367008000500434009002100439010000500460011001500465005001400480005001600494 004004000510039000500550005001800555005001900573005001300592013000700605#VN10.02 267#VN10.02268#Phn tch t tng H Ch Minh v pht trin kinh t nng nghip, nng thn; v s hu v cc thnh phn kinh t Vit Nam; v qun l kinh t; v mc tiu, ng lc v nhn t con ngi trong xy dng v pht trin kinh t , nng cao i sng nhn dn...#Kinh t#T tng H Ch Minh#35000#Vi?t#T550T#3 30#^214#T tng H Ch Minh v kinh t#B.s.: Ng Vn Lng (ch.b.), Nguyn Huy Onh, Trn Th Ngc Nga...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a303tr.^b19cm#Ng Vn Lng#Nguyn Huy Onh#Xut bn ln th 2 c sa cha, b sung#oanh#Trn Th Ng c Nga#Nguyn Th Kim Thu#o Anh Qun#261519## 00682000000000253000450002600110000002600110001102102210002202000210024302000080 02640140007002720190005002791810007002840820004002918080005002950020040003000070 01500340008000500355009002100360010000500381011001500386001001500401039000500416 013000700421#VN10.02269#VN10.02270#Gm nhng bi vit lun bn mt s vn c th m ng v nh nc, mi cn b, ng vin cn phi hc tp nhm hin thc h o t tng H Ch Minh v o c cch mng v kht vng xy dng t nc giu mnh ca Ngi#T tng H Ch Minh#o c#19000#Vi?t#TH120N#170#^214#Thm nh un t tng o c H Ch Minh#Phm Vn Khnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^ a175tr.^b19cm#Phm Vn Khnh#oanh#261520## 01005000000000337000450002600110000002600110001102102580002202000100028002000110 02900140007003010190005003081810006003130820010003198080005003290020083003340030 06800417007002500485008000500510009002100515010000500536011001500541005001500556 00100090057103900050058002000090058501200280059402000090062202000130063101300070 0644020001600651#VN10.02271#VN10.02272#Gm cc hi - p php lut v x pht c c hnh vi vi phm hnh chnh trong lnh vc giao thng ng b nh vi phm quy tc giao thng, vi phm quy nh v kt cu h tng giao thng ng b, vi phm quy nh v phng tin tham gia giao thng ng b...#Php lut#Giao thng#25 000#Vi?t#H428#343.59709#^214#Hi - p v php lut x l vi phm hnh chnh t rong lnh vc giao thng ng b#Theo tinh ngh nh s 34/2010/N - CP ngy 02 -4-2010 ca Chnh ph#Trn Sn, Hong Xun Qu#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a 135tr.^b19cm#Hong Xun Qu#Trn Sn#oanh#Vit Nam#T sch Php lut ph thng# ng b#Sch hi p#261521#Pht hnh chnh## 01085000000000289000450002600110000002600110001102104390002202000100046102000140 04710140007004850190005004921810006004970820010005038080005005130020061005180030 10500579008000500684009002100689010000500710011001500715004001800730039000500748 020000900753020001800762013000700780020000800787#VN10.02273#VN10.02274#Trnh by ton vn ni dung b lut lao ng v lut sa i b sung mt s iu ca b l ut lao ng nm 2002, 2006, 2007, bao gm 198 iu vi cc mc qui nh v vic lm, hc ngh, hp ng lao ng, tho c lao ng tp th, thi gi lm vic v ngh ngi, an ton, v sinh lao ng, qui nh i vi lao ng n, lao ng cha thnh nin v mt s loi lao ng khc, gii quyt tranh chp lao ng, qu n l nh nc v lao ng...#Php lut#Lut lao ng#17000#Vi?t#B450L#344.5970 1#^214#B lut lao ng ca nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam#Sa i, b sung cc nm 2002, 2006, 2007. Vn bn hp nht b lut lao ng qua cc ln sa i b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a127tr.^b19cm#Ti bn ln th 4#oan h#Vit Nam#Vn bn php lut#261522#B lut## 00949000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020022000530030052000750080005001270090021001320100 00500153011001400158021043800172020001000610020002200620020000900642020001800651 039000700669013000700676#VN10.02275#VN10.02276#13000#Vi?t#L504N#343.597#^214#Lu t ngha v qun s# c sa i, b sung cc nm 1990, 1994 v 2005#^aH.#^aC hnh tr Quc gia#2010#^a94tr.^b19cm#Gii thiu ni dung lut ngha v qun s c sa i, b sung cc nm 1990, 1994 v nm 2005 qui nh c th v vic p hc v ti ng ca h s quan v binh s, chun b cho thanh nin ti ng, nhp v xut ng, h s quan v binh s d b, phc v ca qun i chuyn nghip, ng ha v v quyn li ca qun nhn chuyn nghip, h s quan, binh s ti ng v d b, ng k ngha v - nhp ng theo lnh v vic x l cc vi phm...#Php lut#Lut ngha v qun s#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#261523## 00818000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010020000510020075000710070020001460080005001660090 02100171010000500192011001500197021026300212020001300475020000800488020001800496 020001200514039000700526013000700533#VN10.02277#VN10.02278#18000#Vi?t#L504P#341 .4#^214#Nguyn Trng Giang#Lut php quc t v s dng khong khng v tr vo cc mc ch ho bnh#Nguyn Trng Giang#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a141t r.^b19cm#Tm hiu v lut php quc t v s dng khong khng v tr vo mc ch ho bnh v cc iu c quc t a phng, cc b nguyn tc php l do Lin hp quc son tho v thng qua lin quan ti v tr. Nhng pht trin ca lut v tr quc t trong th k 21#Lut quc t#S dng#Khng gian v tr#Lut v t r#P.Dung#261524## 00901000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020074000550080005001290090021001340100005001550110 01500160021038000175020001000555020001700565020001200582020000900594020001800603 039000700621013000700628#VN10.02279#VN10.02280#21000#Vi?t#L504P#346.59701#^214# Lut phng, chng bo lc gia nh nm 2007 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^ aChnh tr Quc gia#2010#^a171tr.^b19cm#Gii thiu ni dung cc quy nh php lu t lin quan ti nhng hnh vi bo lc gia nh v qui ch tm gi ngi theo th tc hnh chnh; cng tc bo v, chm sc y t, t vn, h tr nn nhn bo l gia nh ti c s; cc qui nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc ph ng chng bo lc gia nh v vn bn hng dn thi hnh lut phng, chng bo l c gia nh nm 2007#Php lut#Bo lc gia nh#Phng chng#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#261525## 00826000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020058000550040019001130080005001320090021001370100 00500158011001500163021031700178020001000495020001400505020001800519039000700537 013000700544020000900551#VN10.02281#VN10.02282#19000#Vi?t#L504B#344.59702#^214# Lut bo him y t nm 2008 v vn bn hng dn thi hnh#Ti bn c b sung#^aH .#^aChnh tr Quc gia#2010#^a159tr.^b19cm#Gii thiu chi tit v hng dn thc hin mt s iu ca Lut bo him y t nh: vic ban hnh m s ghi trn th b o him, trch nhim v phng thc ng k khm cha bnh ban u, chuyn tuyn khm cha bnh bo him y t, qui nh mc thu, ch thu, np, qun l v s dng ph cp li, i th bo him y t#Php lut#Bo him y t#Vn bn php lu t#P.Dung#261526#Vit Nam## 00881000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020068000530080005001210090021001260100005001470110 01500152021038500167020001000552020002400562020000900586020001800595039000700613 013000700620#VN10.02283#VN10.02284#30000#Vi?t#B450L#345.597#^214#B lut t tn g hnh s ca nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam#^aH.#^aChnh tr Quc gia# 2010#^a254tr.^b19cm#Trnh by ton vn ni dung b lut t tng hnh s c qu c hi thng qua 2003, bao gm 346 iu, vi cc mc qui nh v khi t, iu tr a v n hnh s v quyt nh truy t, xt x s thm, xt x phc thm, thi hn h bn n v quyt nh ca to n, xt li bn n v quyt nh c hiu lc p hp lut, mt s th tc c bit v hp tc quc t trong hot ng t tng hn h s#Php lut#B lut t tng hnh s#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#261527# # 00652000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510020071000560080005001270090021001320100005001530110 01500158021010600173020001000279020001800289020000800307020000900315020001800324 039000700342013000700349020001800356#VN10.02285#VN10.02286#25000#Vi?t#QU600#34 4.59704#^214#Quy nh v x pht vi phm php lut trong lnh vc bo v mi tr ng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a207tr.^b19cm#Gii thiu nhng thng tin ph p lut v x l, x pht vi phm php lut trong lnh vc bo v mi trng#Php lut#Bo v mi trng#X pht#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#261528#Vi phm php lut## 00693000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020062000540080005001160090021001210100005001420110 01500147021016100162020001000323020000300333020001000336020000800346020000800354 020000900362020001800371039000700389013000700396#VN10.02287#VN10.02288#37000#Vi ?t#QU600#343.597#^214#Quy nh php lut v in, pht hnh, s dng, qun l ho n#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a327tr.^b19cm#Tp hp cc qui nh php lu t lin quan n vic in, pht hnh, s dng, qun l ho n v mt s qui nh v x l vi phm hnh chnh v hnh s c lin quan#Php lut#In#Pht hnh#Qun l#Ho n#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#261529## 00451000000000241000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200100 00308080005000400010010000450020026000550070031000810080010001120090015001220100 00500137011001500142020001700157020000900174020001200183039000700195013000700202 #VN10.02289#20000#Vi?t#TR527C#895.92274#^214#u V N#Truyn ci thi hin i#u V N sng tc, s.t., b.s.#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a106tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Truyn ci#P.Dung#261530## 00891000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200080 00298080005000370010013000420020028000550030024000830070035001070080010001420090 01500152010000500167011002400172015002900196021025000225020000800475020000400483 02000090048702000160049602000080051200500150052003900070053501300070054202000160 0549#VN10.02290#30000#Vi?t#254C#959.742#^214#o Tam Tnh#n Ca v m tng Ninh V#Di tch lch s vn ho#B.s.: o Tam Tnh, Nguyn c Kim#^aNgh An#^aN xb. Ngh An#2010#^a71tr., 4tr. nh^b19cm#TTS ghi: UBND x Nghi Khnh#Gii thiu v tr cnh quan, thit k, bi tr ni tht n Ca (thuc tnh Ngh An) v m t s nhn vt lch s v vang ca t nc v a phng c th n nh Mu u C, Cao Sn Cao Cc, Tam To Thnh Mu, Mu Liu Hnh, tng qun Ninh V...# Lch s#n#Nhn vt#Di tch lch s#Ngh An#Nguyn c Kim#P.Dung#261531#Di tc h vn ho## 00492000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380010010000430020018000530030013000710070010000840080010000940090 01500104010000500119011002500124015003300149020001700182020000900199020000400208 039000700212013000700219#VN10.02291#30000#Vi?t#300T#895.9221#^214#Don Bnh#i trong t tri#Tp th chn#Don Bnh#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a87tr., 3 tr. nh^b19cm#Tn tht tc gi: Phm Khc Bnh#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.D ung#261532## 00678000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200110 00308080005000410020020000460070025000660220004000910040018000950080010001130090 01500123010000500138011001500143020001200158020001700170020000900187020001000196 039000700206013000700213001001400220021015400234#VN10.02292#20000#Vi?t#CH527K#9 59.704092#^214#Chuyn k v Bc H#Thi Kim nh b.s., s.t.#T.1#Ti bn ln th 8#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a126tr.^b18cm#H Ch Minh#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k#P.Dung#261533#Thi Kim nh#Gm nhiu cu chuyn nh k v cuc i hot ng ca Bc, cng nh nhng quan im, ng li, tc phong lm vic v tnh ngi ca Ch tch H Ch Minh## 00920000000000337000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820010000448080005000540020051000590070069001100080005001790090018001840100 00500202011001400207021022100221020001000442020000700452020000800459020001800467 02000090048502000130049400500120050700500160051900500150053500500180055003900070 0568013000700575#VN10.02293#VN10.02295#VN10.02294#Vi?t#M458T#342.59708#^214#111 cu hi - p v t php ngi cha thnh nin#B.s.: H nh Bn, Trn Danh Tuy n, Lng c Tun, o Th Kim Chu#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a83tr.^b19cm#H i p mt s kin thc c bn ca php lut Vit Nam v t php ngi cha thnh nin nh php lut bo v, chm sc, gio dc tr em v trnh t, th tc x l vi phm hnh chnh i vi ngi cha thnh nin phm ti#Php lut#Tr em#X p ht#Vi phm php lut#Vit Nam#Sch hi p#H nh Bn#Trn Danh Tuyn#Lng c Tun# o Th Kim Chu#P.Dung#261534## 00727000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010014000510020024000650070031000890080018001200090 03500138010000500173011001500178021018200193020001100375020000800386020000900394 005001100403039000700414013000700421019000900428#VN10.02296#VN10.02297#50000#Vi ?t#M458T#650.1#^214#Hedges, Burke#101 ngh thut sao chp#Burke Hedges ; Alphabo oks dch#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a141tr.^b19c m#Nghin cu ngh thut kinh doanh v pht trin c nhn bng phng php sao ch p cch lm giu, c chn lc nhm m ra cnh ca t do v ti chnh v to ra c a ci mt cch thc s#Kinh doanh#C nhn#Lm giu#Alphabooks#P.Dung#261535#Dc h Anh## 00994000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400020086000450070049001310080005001800090019001850100005002040110 01500209015008700224021025700311020001800568020001700586005001500603005001600618 005001300634005001400647005001700661039000700678013000700685#VN10.02299#VN10.023 00#Vi?t#H450T#320.01#^214#H tr kin thc l lun chnh tr cho cn b t php v cng an x, phng, th trn#Nguyn An Ninh, Nguyn Vn Onh, Th Thch... #^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a256tr.^b18cm#TTS ghi: n 4 chng trnh 212; Hc vin Chnh tr Hnh chnh Quc gia H Ch Minh#Gii thiu 11 bi hc l lu n chnh tr v ch ngha Mc-Lnin, t tng H Ch Minh, x hi ch ngha, h t hng chnh tr, cc vn v kinh t, vn ho, gio dc, an ninh, quc phng, ng li chnh tr, hi nhp kinh t quc t, cng tc xy dng ng#L lun ch nh tr#Ti liu hc tp#Nguyn An Ninh#Nguyn Vn Onh# Th Thch#Nguyn Th H #Bi Th Ngc Lan#P.Dung#261536## 00576000000000301000450002600110000000500140001102000180002502000090004302000130 00520390007000650140007000720190005000791810006000840820006000908080005000960020 01900101003001300120007002600133022000500159006000500164008001800169009001100187 010000500198011001500203019001400218012003500232013000700267#VN10.02301#Marimo R agawa#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung#14000#Vi?t#125T#895.6#^21 4#u trng rc la#Truyn tranh#Marimo Ragawa ; Nana dch#T.28#Nana#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2010#^a194tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#261537## 00594000000000301000450002600110000001400070001101900050001803900070002318100060 00300820006000368080005000420020020000470030013000670070035000800220004001150080 01800119009001100137010000500148011001500153012003500168020001800203020000900221 020001300230005001400243006001400257019001400271013000700285#VN10.02302#14000#V i?t#P.Dung#T304B#895.6#^214#Tim bnh hnh phc#Truyn tranh#Matsuzuki Kou ; Ph c Song Anh dch#T.7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a190tr.^b18cm#Truyn tran h dnh cho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Matsuzuki Kou#Ph c Song Anh#Dch Nht Bn#261538## 00574000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020007000390030013000460070030000590220004000890080018000930090 01100111010000500122011001500127020001700142020000900159020001300168005001500181 006000800196039000700204019001400211013000700225012004000232#VN10.02303#14000#V i?t#M313#895.6#^214#Misora#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a187tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tran h#Adachi Mitsuru#Cm Vn#P.Dung#Dch Nht Bn#261539#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh## 00605000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280190005000350020028000400030013000680070036000810220005001170050017001220060 01200139008001800151009001100169010000500180011001500185012003500200019001400235 020001800249020000900267020001300276039000700289013000700296#VN10.02304#B314A#89 5.7#^214#13000#Vi?t#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; H Th Bnh dch#T.23#Choe Byeong Yeol#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2010#^a158tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc th iu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#P.Dung#261540## 00648000000000313000450002600110000000500110001100500160002200600090003803900070 00470140007000540190005000611810006000660020015000720030013000870070065001000220 00500165008001800170009001100188010000500199011001500204012004000219019001600259 020001700275020001100292020001300303082000600316808000500322013000700327#VN10.02 305#n Thu An#T Kim Kiu#Hi ng#P.Dung#15000#Vi?t#T550#T i danh b# Truyn tranh#Nguyn tc: n Thu An ; Ho s: T Kim Kiu ; Hi ng dch#T. 55#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a132tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui t rng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#895.1#^214# 261541## 00555000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020029000390030030000680070035000980080005001330090018001380100 00500156011001700161020000900178020000600187020000800193020001000201020001400211 005001600225005001000241039000700251013000700258#VN10.02306#8000#Vi?t#B103T#372 .5#^214#Bi tp thc hnh th cng 1#Theo chun kin thc, k nng#Nguyn Hu H nh (ch.b.), Vit Bng#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a36tr.^b17x24cm#Th cng#Lp 1#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Hu Hnh#Vit Bng#P.Dung#261542## 00555000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020029000390030030000680070035000980080005001330090018001380100 00500156011001700161020000900178020000600187020000800193020001000201020001400211 005001600225005001000241039000700251013000700258#VN10.02307#8000#Vi?t#B103T#372 .5#^214#Bi tp thc hnh th cng 2#Theo chun kin thc, k nng#Nguyn Hu H nh (ch.b.), Vit Bng#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a36tr.^b17x24cm#Th cng#Lp 2#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Hu Hnh#Vit Bng#P.Dung#261543## 00555000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020029000390030030000680070035000980080005001330090018001380100 00500156011001700161020000900178020000600187020000800193020001000201020001400211 005001600225005001000241039000700251013000700258#VN10.02308#8000#Vi?t#B103T#372 .5#^214#Bi tp thc hnh th cng 3#Theo chun kin thc, k nng#Nguyn Hu H nh (ch.b.), Vit Bng#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a36tr.^b17x24cm#Th cng#Lp 3#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Hu Hnh#Vit Bng#P.Dung#261544## 00560000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820006000408080005000460020021000510070043000720220004001150080005001190090 01800124010000500142011001700147020000900164020000600173020001000179020001400189 005001600203005001500219005001000234039000700244013000700251#VN10.02309#VN10.023 10#6000#Vi?t#TH552H#372.5#^214#Thc hnh m thut 1#Nguyn Hu Hnh, Trnh c Minh, Trn Ngc#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a24tr.^b17x24cm#M thut#Lp 1# Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Hu Hnh#Trnh c Minh#Trn Ngc#P.Dung#261545## 00560000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820006000408080005000460020021000510070043000720220004001150080005001190090 01800124010000500142011001700147020000900164020000600173020001000179020001400189 005001600203005001500219005001000234039000700244013000700251#VN10.02311#VN10.023 12#6000#Vi?t#TH552H#372.5#^214#Thc hnh m thut 1#Nguyn Hu Hnh, Trnh c Minh, Trn Ngc#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a24tr.^b17x24cm#M thut#Lp 1# Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Hu Hnh#Trnh c Minh#Trn Ngc#P.Dung#261546## 00503000000000289000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820006000408080005000460020021000510070020000720220004000920080005000960090 01800101010000500119011001700124020000900141020000600150020001000156020001400166 005000900180005001000189039000700199013000700206#VN10.02313#VN10.02314#6000#Vi? t#TH552H#372.5#^214#Thc hnh m thut 2# Thut, Trn Ngc#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a24tr.^b17x24cm#M thut#Lp 2#Thc hnh#Sch c thm# Thut#Tr n Ngc#P.Dung#261547## 00553000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820006000408080005000460020021000510070020000720220004000920080005000960090 01800101010000500119011001700124020000900141020000600150020001000156020001400166 005000900180005001000189039000600199013000700205012003900212#VN10.02315#VN10.023 16#6000#Vi?t#TH552H#372.5#^214#Thc hnh m thut 2# Thut, Trn Ngc#T.2#^aH .#^ai hc S phm#2010#^a24tr.^b17x24cm#M thut#Lp 2#Thc hnh#Sch c thm # Thut#Trn Ngc#TDung#261548#B sch M thut cho hc sinh tiu hc## 00555000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820006000408080005000460020021000510070021000720220004000930080005000970090 01800102010000500120011001700125020000900142020000600151020001400157005001000171 005001000181013000700191039000600198020001000204012003900214#VN10.02317#VN10.023 18#6000#Vi?t#TH552H#372.5#^214#Thc hnh m thut 3#Trn Ngc, Trn Tng#T.1#^a H.#^ai hc S phm#2010#^a24tr.^b17x24cm#M thut#Lp 3#Sch c thm#Trn Ng c#Trn Tng#261549#TDung#Thc hnh#B sch M thut cho hc sinh tiu hc## 00555000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820006000408080005000460020021000510070021000720220004000930080005000970090 01800102010000500120011001700125020000900142020000600151020001400157005001000171 005001000181013000700191039000600198020001000204012003900214#VN10.02319#VN10.023 20#6000#Vi?t#TH552H#372.5#^214#Thc hnh m thut 3#Trn Ngc, Trn Tng#T.2#^a H.#^ai hc S phm#2010#^a24tr.^b17x24cm#M thut#Lp 3#Sch c thm#Trn Ng c#Trn Tng#261550#TDung#Thc hnh#B sch M thut cho hc sinh tiu hc## 00583000000000313000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820006000408080005000460020019000510070021000700220009000910040013001000080 00500113009001800118010000500136011001700141020000900158020000600167020001400173 005001000187005001000197013000700207039000600214020001000220012003900230#VN10.02 321#VN10.02322#6000#Vi?t#TH552H#372.5#^214#Thc hnh m thut#Trn Ngc, Trn T ng#Q.4, T.1#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a32tr.^b17x24cm#M thut# Lp 4#Sch c thm#Trn Ngc#Trn Tng#261551#TDung#Thc hnh#B sch M thut cho hc sinh tiu hc## 00583000000000313000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820006000408080005000460020019000510070021000700220009000910040013001000080 00500113009001800118010000500136011001700141020000900158020000600167020001400173 005001000187005001000197013000700207039000600214020001000220012003900230#VN10.02 323#VN10.02324#6000#Vi?t#TH552H#372.5#^214#Thc hnh m thut#Trn Ngc, Trn T ng#Q.4, T.2#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a32tr.^b17x24cm#M thut# Lp 4#Sch c thm#Trn Ngc#Trn Tng#261552#TDung#Thc hnh#B sch M thut cho hc sinh tiu hc## 00583000000000313000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820006000408080005000460020019000510070021000700220009000910040013001000080 00500113009001800118010000500136011001700141020000900158020000600167020001400173 005001000187005001000197013000700207039000600214020001000220012003900230#VN10.02 325#VN10.02326#6000#Vi?t#TH552H#372.5#^214#Thc hnh m thut#Trn Ngc, Trn T ng#Q.5, T.1#In ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a32tr.^b17x24cm#M thut# Lp 5#Sch c thm#Trn Ngc#Trn Tng#261553#TDung#Thc hnh#B sch M thut cho hc sinh tiu hc## 00583000000000313000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820006000408080005000460020019000510070021000700220009000910040013001000080 00500113009001800118010000500136011001700141020000900158020000600167020001400173 005001000187005001000197013000700207039000600214020001000220012003900230#VN10.02 327#VN10.02328#6000#Vi?t#TH552H#372.5#^214#Thc hnh m thut#Trn Ngc, Trn T ng#Q.5, T.2#In ln th 4#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a32tr.^b17x24cm#M thut# Lp 5#Sch c thm#Trn Ngc#Trn Tng#261554#TDung#Thc hnh#B sch M thut cho hc sinh tiu hc## 00527000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820004000408080005000440020019000490030023000680070010000910220004001010040 01300105008000500118009001800123010000500141011001700146020000900163020000600172 020001400178005001000192013000700202039000600209020001000215#VN10.02329#VN10.023 30#8000#Vi?t#TH552H#741#^214#Thc hnh m thut#Bin son theo SGK mi#m Luy n#Q.6#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a48tr.^b17x24cm#M thut#Lp 6#S ch c thm#m Luyn#261555#TDung#Thc hnh## 00579000000000313000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820004000408080005000440020019000490030034000680070025001020220004001270040 01300131008000500144009001800149010000500167011001700172020000900189020000600198 020001400204005001000218005001400228013000700242039000600249020001000255#VN10.02 331#VN10.02332#8000#Vi?t#TH552H#741#^214#Thc hnh m thut#Bin son theo sch gio khoa mi#m Luyn, Triu Khc L#Q.7#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm# 2010#^a47tr.^b17x24cm#M thut#Lp 7#Sch c thm#m Luyn#Triu Khc L#26155 6#TDung#Thc hnh## 00904000000000289000450002600110000001900050001118100060001608200180002280800050 00400010013000450020053000580070018001110080013001290090034001420100005001760110 03200181015005100213013000700264021028600271020000800557020000800565020000300573 020000700576020001400583020001100597039000600608#VN10.02333#Vi?t#L302S#324.25970 70959759#^214#Hunh Hi u#Lch s truyn thng ng b x Hm M (1937 - 2010)# Hunh Hi u b.s.#^aBnh Thun#^aBan Thng v ng b x Hm M#2010#^a226tr., 7 trang nh mu^b19cm#TTS ghi: ng b Hm Thun Nam. ng u x Hm M#261557# Gii thiu khi qut v thin nhin, nhn vn v qu trnh t c, hnh thnh ca x Hm M (Hm Thun Nam, Bnh Thun). Lch s u tranh trong 2 cuc khng chi n chng M v chng Php ca nhn dn Hm M. Lch s 35 nm (1975 - 2010) Chi, ng b x Hm M xy dng v bo v t quc#Lch s#ng b#X#Hm M#Hm Thu n Nam#Bnh Thun#TDung## 00455000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510020012000560030009000680070013000770080005000900090 01400095010000500109011001400114001001300128013000700141020001700148020000900165 020000900174039000600183#VN10.02334#VN10.02335#40000#Vi?t#C400M#895.922134#^214 #C mt thi#Th tnh#Ng T Thnh#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a95tr.^b19cm#Ng T Thnh#261558#Vn hc hin i#Vit Nam#Th tnh#TDung## 00466000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020011000550030016000660070014000820080005000960090 01400101010000500115011001500120001001400135013000700149020001700156020000900173 020001200182039000600194#VN10.02336#VN10.02337#33000#Vi?t#M501P#895.92234#^214# Ma ph sa#Tp truyn ngn#Trn c Tnh#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a183tr.^b19cm# Trn c Tnh#261559#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#TDung## 00467000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020013000540030016000670070014000830080005000970090 01400102010000500116011001500121001001400136013000700150020001700157020000900174 020001200183039000600195#VN10.02338#VN10.02339#44000#Vi?t#S462D#895.9223#^214#S i dy diu#Tp truyn ngn#Tng Ngc Hn#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a255tr.^b19cm #Tng Ngc Hn#261560#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#TDung## 00483000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020017000540030016000710070020000870080005001070090 01400112010000500126011001500131001002000146013000700166020001700173020000900190 020001200199039000600211#VN10.02340#VN10.02341#32000#Vi?t#N462K#895.9223#^214#N i khng c m#Tp truyn ngn#o Th Thanh Tuyn#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a17 9tr.^b19cm#o Th Thanh Tuyn#261561#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#TDun g## 00468000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020016000540030012000700070015000820080005000970090 01400102010000500116011001500121001001500136013000700151020001700158020000900175 020001200184039000600196#VN10.02342#VN10.02343#39500#Vi?t#C108C#895.9223#^214#C ao bay xa chy#Tiu thuyt#Nguyn Vn Hc#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a218tr.^b19cm #Nguyn Vn Hc#261562#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#TDung## 00502000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510020037000560030024000930070007001170080005001240090 01400129010000500143011001500148001000700163013000700170020001700177020000900194 020002700203039000600230#VN10.02344#VN10.02345#40000#Vi?t#TR527K#895.92234#^214 #Truyn k l ph Bch Cu nm 2010#Truyn hoang vin tng#N.Huiz#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a223tr.^b19cm#N.Huiz#261563#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn khoa hc vin tng#TDung## 00922000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430020129000480080005001770090014001820100005001960110030002010150 06200231013000700293021026400300020001700564020001100581020000700592020001700599 039000600616020003400622#VN10.02346#VN10.02347#Vi?t#T103L#324.09597#^214#Ti li u hc tp ngh quyt i hi i biu Hi lin hip thanh nin Vit Nam thnh ph H Ni ln th V (nhim k 2009 - 2014)#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a114tr., 12tr . nh mu^b19cm#TTS ghi: Hi Lin hip thanh nin Vit Nam. Thnh ph H Ni#26 1564#Gii thiu ni dung Bo co chnh tr ti i hi i biu Hi lin hip th anh nin Vit Nam thnh ph H Ni ln th V, Ngh quyt i hi v bi pht bi u ca cc ng ch lnh o Trung ng Hi lin hip thanh nin Vit Nam, Thnh u H Ni, Thnh on H Ni#i hi i biu#Ngh quyt#H Ni#Ti liu hc tp #TDung#Hi Lin hip thanh nin Vit Nam## 00923000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020035000550070019000900080005001090090010001140100 00500124011001400129005000800143013000700151021041300158020001000571020001000581 020000900591020001800600039000600618020000900624#VN10.02348#VN10.02349#11000#Vi ?t#T310H#344.59704#^214#Tm hiu Lut khm bnh, cha bnh#Thy Anh tuyn chn#^a H.#^aDn tr#2010#^a67tr.^b19cm#Thy Anh#261565#Gii thiu mt s quy nh v quy n v ngha v ca ngi bnh; ngi hnh ngh khm - cha bnh; c s khm - ch a bnh; cc quy nh v chuyn mn k thut cng nh vic p dng k thut, ph ng php mi trong khm - cha bnh; vn sai st chuyn mn k thut, gii qu yt khiu ni, t co v tranh chp trong khm - cha bnh; cc iu kin bo m cng tc khm - cha bnh trong Lut khm bnh, cha bnh#Khm bnh#Php lut# Vit Nam#Vn bn php lut#TDung#iu tr## 00879000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020031000530070019000840080005001030090010001080100 00500118011001400123005000800137013000700145021038900152020001000541020000900551 020001700560020001800577039000600595#VN10.02350#VN10.02351#14000#Vi?t#T310H#347 .597#^214#Tm hiu Lut tr gip php l#Thy Anh tuyn chn#^aH.#^aDn tr#2010# ^a82tr.^b19cm#Thy Anh#261566#Gii thiu ton vn lut tr gip php l: nhng qu y nh chung, ngi c tr gip php l, t chc thc hin tr gip php l, n gi thc hin tr gip php l, phm vi, hnh thc v hot ng tr gip php l , qun l nh nc v tr gip php l, x l vi phm, gii quyt khiu ni, t co v tranh chp. Ngoi ra cn c ni dung cc vn bn hng dn thi hnh Lut tr gip php l#Php lut#Vit Nam#Tr gip php l#Vn bn php lut#TDung## 00619000000000277000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020045000540070019000990080005001180090010001230100 00500133011001400138005000800152013000700160021010900167020002200276020001000298 020000900308020001800317039000600335#VN10.02352#VN10.02353#6000#Vi?t#T310H#343. 59705#^214#Tm hiu ni dung Lut thu gi tr gia tng#Thy Anh tuyn chn#^aH.# ^aDn tr#2010#^a22tr.^b19cm#Thy Anh#261567#Gii thiu quy nh v cn c v ph ng php tnh thu; khu tr, hon thu trong Lut thu gi tr gia tng#Thu gi tr gia tng#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#TDung## 00856000000000289000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020036000540070019000900080005001090090010001140100 00500124011001400129005000800143013000700151021031300158020001000471020000900481 020001800490020002500508039000600533020002700539#VN10.02354#VN10.02355#5000#Vi? t#T310H#344.59703#^214#Tm hiu Lut hot ng ch thp #Thy Anh tuyn chn#^a H.#^aDn tr#2010#^a23tr.^b19cm#Thy Anh#261568#Gii thiu nhng quy nh ca ph p lut v hot ng ch thp , biu tng, vn ng, quyn gp, tip nhn, qu n l, s dng ngun lc cho hot ng ch thp , hp tc quc t, trch nhim ca Hi ch thp v c quan nh nc, c quan thng tin trong hot ng ch t hp trong Lut hot ng ch thp #Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#Hi Ch thp Vit Nam#TDung#Lut hot ng ch thp ## 00612000000000277000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020067000540070019001210080005001400090010001450100 00500155011001400160005000800174013000700182021008400189020002000273020000800293 020000900301020001800310039000600328#VN10.02356#VN10.02357#8000#Vi?t#T310H#346. 59704#^214#Tm hiu Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut s hu tr tu#Th y Anh tuyn chn#^aH.#^aDn tr#2010#^a39tr.^b19cm#Thy Anh#261569#Gii thiu ni dung nhng iu lut c b sung, sa i trong Lut s hu tr tu#Lut s h u tr tu#Sa i#Vit Nam#Vn bn php lut#TDung## 00685000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020063000550070016001180080005001340090010001390100 00500149011001500154001001100169013000700180021014600187020001000333020000900343 020000900352020001800361039000600379020001000385#VN10.02358#VN10.02359#21000#Vi ?t#T310H#344.59704#^214#Tm hiu cc quy nh mi v khm bnh, cha bnh cho nh n dn#Linh Giang b.s.#^aH.#^aDn tr#2010#^a131tr.^b19cm#Linh Giang#261570#Gm nhng cu hi p xung quanh nhng quy nh ca php lut v vic khm, cha bn h cho nhn dn. Gii thiu ni dung Lut khm bnh, cha bnh#Khm bnh#iu tr #Vit Nam#Vn bn php lut#TDung#Php lut## 00814000000000289000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020030000520070019000820080005001010090010001060100 00500116011001400121005000800135013000700143021031500150020000800465020000800473 020001000481020000900491020001800500039000600518#VN10.02360#VN10.02361#7500#Vi? t#T310H#347.597#^214#Tm hiu Lut l lch t php#Thy Anh tuyn chn#^aH.#^aDn tr#2010#^a43tr.^b19cm#Thy Anh#261571#Gii thiu Lut l lch t php bao gm: Nhng quy nh chung. T chc, qun l c s d liu l lch t php. Cung cp, tip nhn, cp nht, x l thng tin l lch t php v lp l lch t php. Cp phiu l lch t php. X l vi phm v gii quyt khiu ni, t co v l lch t php. Cc iu khon thi hnh#L lch#T php#Php lut#Vit Nam#Vn bn ph p lut#TDung## 00843000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020050000520070019001020080005001210090010001260100 00500136011001400141005000800155013000700163021027800170020002000448020002100468 020000900489020001000498020000900508020001800517039000600535#VN10.02362#VN10.023 63#9000#Vi?t#T310H#347.597#^214#Tm hiu Lut trch nhim bi thng ca Nh n c#Thy Anh tuyn chn#^aH.#^aDn tr#2010#^a51tr.^b19cm#Thy Anh#261572#Trnh by ni dung Lut trch nhim bi thng ca nh nc gm nhng quy nh chung, tr ch nhim bi thng ca nh nc trong hot ng qun l hnh chnh, t tng, th i hnh n. Quy nh v kinh ph bi thng, th tc chi tr, trch nhim hon tr v cc iu khon thi hnh#Trch nhim php l#Bi thng thit hi#Nh nc#P hp lut#Vit Nam#Vn bn php lut#TDung## 00820000000000289000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020032000520070019000840080005001030090010001080100 00500118011001400123005000800137013000700145021031500152020001000467020001500477 020000700492020000900499020001800508039000400526#VN10.02364#VN10.02365#8000#Vi? t#T310H#342.597#^214#Tm hiu Lut Cn b, cng chc#Thy Anh tuyn son#^aH.#^aD n tr#2010#^a47tr.^b19cm#Thy Anh#261573#Gii thiu nhng quy nh php lut v ngha v, quyn ca cn b, cng chc; cn b, cng chc trung ng, cp tnh, cp huyn, cp x; vn qun l cn b, cng chc; cc iu kin m bo thi hnh cng v; thanh tra cng v; khen thng, x l vi phm v cc iu khon th i hnh trong Lut Cn b, cng chc#Php lut#Lut cng chc#Cn b#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai## 00833000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020046000530070014000990080005001130090010001180100 00500128011001500133013000700148021029400155020001000449020001100459020001200470 020000900482020000900491020001800500039000400518001000900522#VN10.02366#VN10.023 67#23000#Vi?t#T310H#347.597#^214#Tm hiu trch nghim bi thng ca nh nc# Hi Linh b.s.#^aH.#^aDn tr#2010#^a130tr.^b19cm#261574#Gii thiu lut Trch nh im bi thng ca nh nc. Gii thch nhng quy nh php lut v trch nhim bi thng ca nh nc trong hot ng qun l hnh chnh, hot ng t tng, h ot ng thi hnh n, thit hi c bi thng, kinh ph bi thng v th tc chi tr, trch nhim hon tr#Php lut#Bi thng#Trch nhim#Nh nc#Vit Nam #Vn bn php lut#Mai#Hi Linh## 00849000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020030000520070019000820080005001010090010001060100 00500116011001400121005000800135013000700143021033700150020001000487020000800497 020000300505020000900508020000800517020001800525039000400543#VN10.02368#VN10.023 69#7000#Vi?t#T310H#343.597#^214#Tm hiu Lut qun l n cng#Thy Anh tuyn so n#^aH.#^aDn tr#2010#^a39tr.^b19cm#Thy Anh#261575#Gii thiu Lut Qun l n c ng, bao gm: Nhng quy nh chung. Nhim v, quyn hn ca Quc hi, Chnh ph, cc c quan nh nc khc v trch nhim ca t chc, c nhn trong qun l n c ng. Qun l n chnh ph v qun l bo lnh chnh ph. Qun l n ca chnh qu yn a phng. T chc thng tin v n cng v iu khon thi hnh#Php lut#Qu n l#N#Vit Nam#N cng#Vn bn php lut#Mai## 00801000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020059000530070019001120080005001310090010001360100 00500146011001400151005000800165013000700173021026400180020001000444020001700454 020000900471020000900480020001800489039000400507#VN10.02370#VN10.02371#15000#Vi ?t#T310H#342.597#^214#Tm hiu ni dung Lut Ban hnh vn bn quy phm php lut #Thy Anh tuyn chn#^aH.#^aDn tr#2010#^a86tr.^b19cm#Thy Anh#261576#Gii thiu lut ban hnh vn bn qui phm php lut nm 2008 qui nh chi tit v xy dng, ban hnh, nguyn tc p dng, gim st, kim tra, x l, iu chnh, hp nht vn bn, hon thin h thng vn bn quy phm php lut v cc iu khon hng dn thi hnh#Php lut#Vn bn nh nc#Qui phm#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai# # 00784000000000289000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020031000540070019000850080005001040090010001090100 00500119011001400124005000800138013000700146021028300153020001000436020001000446 020000700456020000900463020001800472039000400490#VN10.02372#VN10.02373#9000#Vi? t#T310H#346.59704#^214#Tm hiu Lut Quy hoch th#Thy Anh tuyn son#^aH.#^a Dn tr#2010#^a55tr.^b19cm#Thy Anh#261577#Gii thiu ton vn ni dung Lut Qui hoch th: qui nh chung, lp qui hoch, t chc lp qui hoch, ly kin, nhim v, lp n, nh gi mi trng chin lc v qui hoch th, thm nh, ph duyt, t chc thc hin, qun l khng gian, xy dng theo qui hoch th#Php lut#Qui hoch# th#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai## 00731000000000265000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020033000540070019000870080005001060090010001110100 00500121011001400126005000800140013000700148021026400155020001500419020000900434 020001800443039000400461#VN10.02374#VN10.02375#7000#Vi?t#T310H#342.59708#^214#T m hiu Lut Quc tch Vit Nam#Thy Anh tuyn chn#^aH.#^aDn tr#2010#^a31tr.^b 19cm#Thy Anh#261578#Gii thiu ton vn ni dung Lut Quc tch Vit Nam: nhng qui nh chung, ngi c quc tch Vit Nam, mt quc tch Vit Nam, thay i qu c tch ca ngi cha thnh nin v ca con nui, trch nhim ca c quan nh n c v quc tch v cc iu khon thi hnh#Lut quc tch#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai## 00720000000000277000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020035000540070019000890080005001080090010001130100 00500123011001400128005000800142013000700150021022300157020001000380020000900390 020002100399020001800420039000400438#VN10.02376#VN10.02377#8000#Vi?t#T310H#343. 59709#^214#Tm hiu Lut Tn s v tuyn in#Thy Anh tuyn son#^aH.#^aDn tr# 2010#^a50tr.^b19cm#Thy Anh#261579#Gii thiu mt s quy nh v Lut Tn s v t uyn in nh: qui nh chung, quy hoch tn s v tuyn in, qun l cht ln g pht x v tuyn in v tng thch in t, cp giy php v s dng tn s v tuyn in...#Php lut#Vit Nam#Tn s v tuyn in#Vn bn php lut#Mai## 00660000000000277000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020030000540070019000840080005001030090010001080100 00500118011001400123005000800137013000700145021017300152020001000325020001600335 020000900351020001800360039000400378#VN10.02378#VN10.02379#5000#Vi?t#T310H#343. 59705#^214#Tm hiu Lut Thu ti nguyn#Thy Anh tuyn chn#^aH.#^aDn tr#2010# ^a15tr.^b19cm#Thy Anh#261580#Gii thiu mt s quy nh php lut v cn c tnh thu, k khai v np thu, min v gim thu, nhng quy nh chung v cc iu khon thi hnh trong Lut thu ti nguyn#Php lut#Thu ti nguyn#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai## 00766000000000277000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020029000540070019000830080005001020090010001070100 00500117011001400122005000800136013000700144021028100151020001000432020001500442 020000900457020001800466039000400484#VN10.02380#VN10.02381#5500#Vi?t#T310H#346. 59701#^214#Tm hiu Lut Ngi cao tui#Thy Anh tuyn chn#^aH.#^aDn tr#2010#^ a30tr.^b19cm#Thy Anh#261581#Mt s quy nh php lut v phng dng, chm sc n gi cao tui, pht huy vai tr ca nhm i tng ny, hi ngi cao tui Vit Nam, trch nhim ca c quan nh nc v cng tc ngi cao tui, nhng quy nh chung v cc iu khon thi hnh trong Lut ngi cao tui nm 2009#Php lut#N gi cao tui#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai## 00814000000000277000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020029000520070019000810080005001000090010001050100 00500115011001400120005000800134013000700142021033100149020001000480020001500490 020000900505020001800514039000400532#VN10.02382#VN10.02383#8500#Vi?t#T310H#343. 597#^214#Tm hiu Lut dn qun t v#Thy Anh tuyn son#^aH.#^aDn tr#2010#^a5 1tr.^b19cm#Thy Anh#261582#Gii thiu mt s quy nh php lut v t chc, bin ch, v kh, trang b, o to, bi dng, tp hun cn b, hun luyn, hot ng ca dn qun t v nng ct; cc vn ch , chnh sch, m bo kinh ph, qun l nh nc v dn qun t v; khen thng, x l vi phm v cc iu kho n thi hnh trong Lut dn qun t v#Php lut#Dn qun t v#Vit Nam#Vn bn p hp lut#Mai## 00724000000000289000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020037000540070019000910080005001100090010001150100 00500125011001400130005000800144013000700152021020100159020001000360020001000370 020002300380020000900403020001800412039000400430#VN10.02384#VN10.02385#4000#Vi? t#T310H#343.59705#^214#Tm hiu Lut Thu tiu th c bit#Thy Anh tuyn son#^ aH.#^aDn tr#2010#^a15tr.^b19cm#Thy Anh#261583#Gii thiu ni dung lut thu ti u th c bit ban hnh nm 2008, bao gm 11 iu khon vi nhng mc: qui nh chung; cn c tnh thu, hon thu, khu tr thu, gim thu v cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut thu#Thu tiu th c bit#Vit Nam#Vn bn php lut#M ai## 00682000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020028000550070019000830080005001020090010001070100 00500117011001400122005000800136013000700144021019800151020001000349020001400359 020000900373020001800382039000400400#VN10.02386#VN10.02387#10000#Vi?t#T310H#344 .59702#^214#Tm hiu Lut Bo him y t#Thy Anh tuyn son#^aH.#^aDn tr#2010#^ a59tr.^b19cm#Thy Anh#261584#Gii thiu cc qui nh php lut v bo him y t: quy nh chung, i tng, mc ng, trch nhim v phng thc ng bo him y t, th bo him y t, phm vi c hng bo him, thanh ton...#Php lut#Bo him y t#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai## 00867000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510020052000560070014001080080005001220090010001270100 00500137011001500142013000700157021028500164020001000449020001200459020001400471 02000040048502000050048902000090049402000180050303900040052102000070052500100090 0532#VN10.02388#VN10.02389#20000#Vi?t#PH109L#344.59705#^214#Php lut v phng, chng t nn x hi v HIV/AIDS#Anh Tun b.s.#^aH.#^aDn tr#2010#^a114tr.^b19c m#261585#Gm cc kin thc c bn v lut phng chng t nn x hi v HIV/AIDS. Gii thiu ton vn ni dung Lut phng, chng ma tu. Lut sa i, b sung m t s iu ca Lut phng, chng ma tu. Lut Phng, chng nhim vi rt gy ra h i chng suy gim min dch mc phi ngi HIV/AIDS#Php lut#Phng chng#T n n x hi#HIV#AIDS#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#Ma tu#Anh Tun## 00788000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020035000550070013000900080005001030090010001080100 00500118011001400123013000700137021025300144020001000397020001600407020001100423 020000900434020001300443020001800456039000400474001000800478#VN10.02391#VN10.023 90#15000#Vi?t#H428#344.59702#^214#Hi p chnh sch bo him x hi#Thy Anh b .s.#^aH.#^aDn tr#2010#^a82tr.^b19cm#261586#Gm cc cu hi p v chnh sch b o him x hi: quy nh chung, bo him x hi bt buc, bo him x hi t ngu yn, bo him x hi tht nghip, km theo cc th tc thc hin bo him x hi v mt s vn bn php lut hin hnh v bo him x hi#Php lut#Bo him x hi#Chnh sch#Vit Nam#Sch hi p#Vn bn php lut#Mai#Thy Anh## 00789000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020068000540070019001220080005001410090010001460100 00500156011001500161005000800176013000700184021024200191020002000433020000700453 020001200460039000400472020000900476020001400485#VN10.02392#VN10.02393#20000#Vi ?t#M458S#338.9597#^214#Mt s chnh sch h tr ca nh nc cho ngi dn vn g kh khn#Thy Anh tuyn chn#^aH.#^aDn tr#2010#^a115tr.^b19cm#Thy Anh#261587# Gii thiu cc ngh quyt, thng t, quyt nh ca Chnh ph v cc B ngnh li n quan v chnh sch h tr gim ngho nhanh, h tr pht trin sn xut nng, lm nghip v thu sn, h tr v y t, gio dc... cho ngi dn vng kh kh n#Chnh sch nh nc#H tr#Ngi ngho#Mai#Vit Nam#Vng kh khn## 00810000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010014000520020021000660070014000870220005001012210 02400106008001800130009003500148010000500183011001400188013000700202021027800209 020002100487020002000508039000400528#VL10.01029#VL10.01030#20000#Vi?t#QU100T#51 9.2#^214#Dng Tn m#Qu trnh ngu nhin#Dng Tn m#Ph.2#Cc php ton Mal liavin#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a82tr.^b27cm#2 61588#Gii thiu cc kin thc c bn v cc php ton Malliavin trong qu trnh ngu nhin: Tch phn Wiener - It lp v tch phn Wiener - It bi, qu trnh It v qu trnh m, o hm Malliavin v tch phn Skorohod, qu trnh ngu nh in thun bc nhy v qu trnh It - Levy#Qu trnh ngu nhin#Php ton Malli avin#Mai## 01003000000000301000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100080 00380820006000468080005000520010015000570020022000720030064000940070054001580080 00500212009002600217010000500243011001500248015005400263005001600317005001300333 013000700346039000400353021032200357020001100679020001100690#VL10.01031#VL10.010 33#VL10.01032#Vi?t#GI-108T#631.4#^214#Nguyn Duy Lam#Gio trnh th nhng#Dnh cho sinh vin Cao ng ngnh Trng trt v Qun l t ai#Nguyn Duy Lam (ch.b. ), Nguyn Thu Thu, Phm Vn Hi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a195tr.^b2 7cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#Nguyn Thu Thu#Phm V n Hi#261589#Mai#Gii thiu cc kin thc c bn v th nhng nh: khong vt v hnh thnh t; qu trnh phong ho v hnh thnh t; cht v c, hu c v mn trong t; keo t, kh nng hp th ca t v dung dch t; vt l t ; vi sinh vt, ph v phn loi t; t ng bng v i ni Vit Nam; xi m n v thoi ho t#Th nhng#Gio trnh## 00731000000000265000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280020018000330030020000510080005000710090014000760100005000900110015000950150 06100110013000700171021022400178020001300402020001100415020000900426020000800435 020001800443039000400461#VL10.00669#Vi?t#T103L#616.1#^214#Ti liu tp hun#S d ng trong D n#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a145tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t. D n phng, chng tng huyt p Quc gia#261590#Trnh by cc vn v m hnh t ch c, qun l d n phng chng tng huyt p. Hng dn trin khai sng lc, qun l bnh nhn, chn on, iu tr, in tm , siu m tim v cc bin chng x y ra khi b tng huyt p#Cao huyt p#Phng bnh#iu tr#Qun l#Ti liu tp hun#Mai## 00818000000000313000450002600110000002600110001101400090002201900050003118100070 00360820008000438080005000510020114000560070024001700080005001940090018001990100 00500217011001500222005001300237013000700250021018500257020001000442020000700452 020000800459020000800467020000700475020000900482020000900491039000400500#VL10.01 036#VL10.01037#295.000#Vi?t#CH250#344.597#^214#Ch lm vic, ph cp, tr c p, u i i vi nh gio v cc quy nh mi v tiu ch chun trong nh tr ng#Phm Vn Ty s.t., b.s.#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a702tr.^b27cm#Phm Vn T y#261591#Gm nhng quy nh mi nht v ch chnh sch i vi gio vin, c ng cc tiu chun trong trng hc v cc qui nh, ch o v thanh tra, kim t ra v x l vi phm trong gio dc#Php lut#Ch #Ph cp#Tr cp#u i#Gio dc#Vit Nam#Mai## 01048000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510020079000560070054001350080005001890090014001940100005002080110 02600213015007000239021026100309020000800570020000800578020000300586020001100589 02000080060002000070060800500140061500500140062900500090064300500180065200500170 0670039000400687013000700691#VV10.09579#VV10.09578#Vi?t#L302S#324.2597070959731# ^214#Lch s cch mng x Thng Ct - huyn T Lim thnh ph H Ni (1930 - 20 09)#S.t., b.s.: Bi Xun nh, Phm Vn Thm, Thnh...#^aH.#^aNxb. H Ni#201 0#^a179tr., 12tr. nh^b21cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b x Thng Ct#Gii thiu vi nt v lng x v ngi Thng Ct, T Lim, H Ni. Lch s cch mng ng b v nhn dn x trong u tranh ginh chnh quyn , tin hnh khng chin chng thc dn Php v quc M, xy dng v bo v T quc Vit Nam giai on (1930 - 2009)#Lch s#ng b#X#Thng Ct#T Lim#H Ni#Bi Xun nh#Phm Vn Thm# Thnh#Nguyn Mng Tng#Nguyn Thu Loan#Mai# 261592## 01064000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510010012000560020065000680070040001330080005001730090014001780100 00500192011002500197015006900222021033700291020000800628020000800636020000300644 02000100064702000090065702000070066600500120067300500150068500500150070003900040 0715013000700719#VV10.09580#VV10.09581#Vi?t#L302S#324.2597070959731#^214#Trn V n m#Lch s cch mng ng b v nhn dn x Sen Chiu (1945 - 2009)#Trn Vn m b.s. ; S.t.: Kiu Th S...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a183tr., 9tr. nh^b21cm# TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b x Sen Chiu#Gii thiu v i nt v c im v truyn thng lch s x Sen Chiu. Lch s cch mng ng b v nhn dn x trong u tranh ginh chnh quyn v tin hnh khng chin ch ng thc dn Php xm lc (1945 - 1954), xy dng v u tranh thng nht nc n h (1954 - 1975), xy dng v bo v t quc Vit Nam x hi ch ngha (1975 - 2 009)#Lch s#ng b#X#Sen Chiu#Phc Th#H Ni#Kiu Th S#Nguyn c Hi#Ngu yn Vn Tn#Mai#261593## 01100000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820006000628080005000680010015000730020062000880290 05300150007008400203008000500287009001000292010000500302011001500307005001300322 00500170033500600110035200500150036301300070037801900050038502103200039002000080 0710020000800718020000800726039000400734#VV10.09582#VV10.09583#VV10.09584#VV10.0 9585#70000#Vi?t#M000M#658.1#^214#Sadtler, David#M&A mua li cng ty - Mi bc thng minh dn ti thnh cng#Smarter acquisitions - Ten steps to successful de als#David sadtler, David Smith, Andrew Campbell ; Bi Hi L dch ; L Hng Gia ng h..#^aH.#^aDn tr#2010#^a235tr.^b24cm#Smith, David#Campbell, Andrew#Bi Hi L#L Hng Giang#261594#Dch#Trnh by cc vn v mua bn st nhp li cng ty, ng thi a ra mi bc thng minh dn n thnh cng: hnh thnh chi n lc, thit lp cc tiu ch, tin hnh nghin cu, lp k hoch mua, s dng logic ti chnh ng n, m phn, thc hin v hp ng mua bn, thu xp vn, kt thc hp nht c hiu qu#Cng ti#Mua bn#Qun l#Mai## 00821000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010016000550020058000710030017001290070016001460080 00500162009001000167010000500177011001500182013000700197021024100204020001000445 020000400455020000700459020001100466020001700477039000400494020000900498#VV10.09 586#VV10.09587#68000#Vi?t#H406T#346.59704#^214#Nguyn Cnh Qu#Hon thin c ch iu chnh php lut t ai Vit Nam#Sch chuyn kho#Nguyn Cnh Qu#^aH.# ^aT Php#2010#^a270tr.^b21cm#261595#Trnh by c s l lun ca vic hon thin c ch iu chnh php lut t ai Vit Nam hin nay. Phn tch lun gii th c trng c ch iu chnh v quan im, gii php hon thin c ch iu chnh php lut t ai Vit Nam hin nay#Php lut#t#C ch#iu chnh#Sch chuy n kho#Mai#Vit Nam## 00568000000000277000450002600110000001900050001118100060001608200090002280800050 00310020019000360030020000550290021000750070068000960080005001640090011001690100 00500180011001400185005001200199005001300211006000800224006001100232020001800243 020000900261020001300270013000700283#VL10.01038#Vi?t#104M#895.9223#^214#m my bng trng#Mng : Truyn tranh#Tr phuz pangx z#B.s.: Vi Vn iu (ch.b.), V Yn Khanh ; Dch: M A L, L Th Hoa#^aH.#^aGio dc#2009#^a12tr.^b55cm#Vi V n iu#V Yn khanh#M A L#L Th Hoa#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh# 261596## 00705000000000301000450002600110000001900050001118100070001608200100002380800050 00330020010000380030005000480290010000530070072000630080005001350090011001400100 00500151011001400156005001200170005001700182006000800199006001100207013000700218 021012500225020002000350020001400370020001000384020000900394#VL10.01039#Vi?t#CH4 60P#394.09597#^214#Ch Phin#Mng#Cangr caz#B.s.: Vi Vn iu (ch.b.), Phm Th Mai Chi ; Dch: M A L, L Th Hoa#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b55cm#Vi Vn i u#Phm Th Mai Chi#M A L#L Th Hoa#261597#Gii thiu ngy hp ch, ngi n d, hng bn, cc mn n, cng nhng tr vui chi gii tr trong ch phin ca ngi Mng#Phong tc c truyn#Dn tc Hmng#Ch phin#Vit Nam## 00569000000000289000450002600110000001900050001118100060001608200090002280800050 00310020019000360030013000550070064000680080005001320090011001370100005001480110 01400153005001200167005001600179006001000195006001700205020001800222020000900240 020001300249006000600262039000400268013000700272#VL10.01040#Vi?t#B101S#895.9223# ^214#Bc Som thng minh#Truyn tranh#B.s.: Vi Vn iu (ch.b.), Phng Th Tng ; Dch: Thch Rim...#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b55cm#Vi Vn iu#Phng Th T ng#Thch Rim#Thch Ngc Hng#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#L B#Hoa #261598## 00608000000000289000450002600110000001900050001118100060001608200090002280800050 00310020023000360030020000590290025000790070076001040080005001800090011001850100 00500196011001400201005001200215005002100227006000800248006001100256020001800267 020000900285020001300294013000700307039000400314#VL10.01041#Vi?t#M300#895.9223# ^214#M n trng tiu hc#Mng : Truyn tranh#Miv txus mr shux thangx#B.s.: V i Vn iu (ch.b.), Nguyn Th Sinh Tho ; Dch: M A L, L Th Hoa#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b55cm#Vi Vn iu#Nguyn Th Sinh Tho#M A L#L Th Hoa#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#261599#Hoa## 00577000000000289000450002600110000001900050001118100060001608200090002280800050 00310020027000360030013000630070064000760080005001400090011001450100005001560110 01400161005001200175005001600187006001000203006001700213020001800230020000900248 020001300257006000600270039000400276013000700280#VL10.01042#Vi?t#B200H#895.9223# ^214#B Hoa i cha ng cng m#Truyn tranh#B.s.: Vi Vn iu (ch.b.), Phng Th Tng ; Dch: Thch Rim...#^aH.#^aGio dc#2009#^a16tr.^b55cm#Vi Vn iu#Phn g Th Tng#Thch Rim#Thch Ngc Hng#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#L B#Hoa#261600## 00623000000000289000450002600110000001900050001118100070001608200090002380800050 00320020028000370030020000650290036000850070075001210080005001960090011002010100 00500212011001400217005001200231005002100243006000900264006000900273020001800282 020000900300020001300309013000700322039000400329#VL10.01043#Vi?t#HT528#895.9223 #^214#H'Tuyt n trng tiu hc#Jrai : Truyn tranh#H'Tuyt nao hrm p sang h r gl sa#B.s.: Vi Vn iu (ch.b.), Nguyn Th Sinh Tho ; Dch: Rmah Vu, Kpa Pual#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b55cm#Vi Vn iu#Nguyn Th Sinh Tho#Rmah V u#Kpa Pual#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#261601#Hoa## 00612000000000289000450002600110000001900050001118100060001608200090002280800050 00310020023000360030020000590290033000790070074001120080005001860090011001910100 00500202011001400207005001200221005002000233006000900253006000900262020001800271 020000900289020001300298013000700311039000400318#VL10.01044#Vi?t#B200H#895.9223# ^214#B H'Nay i ch vi m#Jrai : Truyn tranh#H'Nay nao p sang pgro hong ami #B.s.: Vi Vn iu (ch.b.), Hong Th Thu Hng ; Dch: Rmah Vu, Kpa Pual#^aH.# ^aGio dc#2009#^a16tr.^b55cm#Vi Vn iu#Hong Th Thu Hng#Rmah Vu#Kpa Pual# Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#261602#Hoa## 00589000000000289000450002600110000001900050001118100060001608200090002280800050 00310020020000360030020000560290019000760070071000950080005001660090011001710100 00500182011001400187005001200201005001600213006000800229006001100237020001800248 020000900266020001300275039000400288013000700292#VL10.01045#Vi?t#B101H#895.9223# ^214#Bc Hng thng minh#Mng : Truyn tranh#Lul Hngx gal saz#B.s.: Vi Vn i u (ch.b.), Phng Th Tng ; Dch: M A L, L Th Hoa#^aH.#^aGio dc#2009#^a15 tr.^b55cm#Vi Vn iu#Phng Th Tng#M A L#L Th Hoa#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hoa#261603## 00593000000000289000450001900050000018100070000508200100001280800050002200200230 00270030005000500290027000550070074000820080005001560090011001610100005001720110 01400177005001200191005002000203006000900223006000900232020001600241020000900257 020000600266039000400272013000700276020002000283#Vi?t#NH100H#394.26597#^214#Nh H'Lan mng la mi#Jrai#Sang H'Lan hu pdai phro#B.s.: Vi Vn iu (ch.b.), Ho ng Th Thu Hng ; Dch: Rmah Vu, Kpa Pual#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b55cm# Vi Vn iu#Hong Th Thu Hng#Rmah Vu#Kpa Pual#Dn tc Gia Rai#Vit Nam#Tranh #Hoa#261604#L hi Mng la mi## 00608000000000289000450002600110000001900050001118100060001608200090002280800050 00310020021000360030020000570290029000770070075001060080005001810090011001860100 00500197011001400202005001200216005002000228006000800248006001100256020001800267 020000900285020001300294039000400307013000700311#VL10.01046#Vi?t#B200H#895.9223# ^214#B Hoa i ch vi m#Mng : Truyn tranh#Mir Plaz rus nav mngl caz#B.s.: Vi Vn iu (ch.b.), Hong Th Thu Hng ; Dch: M A L, L Th Hoa#^aH.#^aGi o dc#2009#^a16tr.^b55cm#Vi Vn iu#Hong Th Thu Hng#M A L#L Th Hoa#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hoa#261605## 00628000000000313000450002600110000001900050001118100060001608200100002280800050 00320020021000370030006000580070068000640080005001320090011001370100005001480110 01400153005001200167005002000179006001000199006001700209020002000226020000900246 020000600255006000600261039000400267013000700271020001500278020002100293#VL10.01 047#Vi?t#T258C#394.26597#^214#Tt Chol Chnam Thmy#Khmer#B.s.: Vi Vn iu (ch.b .), Hong Th Thu Hng ; Dch: Thch Rim...#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b55cm# Vi Vn iu#Hong Th Thu Hng#Thch Rim#Thch Ngc Hng#Phong tc c truyn#V it Nam#Tranh#L B#Hoa#261606#Dn tc Kh me#Tt Chol Chnam Thmy## 00582000000000289000450002600110000001900050001118100060001608200090002280800050 00310020020000360030020000560290014000760070070000900080005001600090011001650100 00500176011001400181005001200195005001600207006000900223006000900232020001800241 020000900259020001300268039000400281013000700285#VL10.01048#Vi?t#B101W#895.9223# ^214#Bc Waih thng minh#Jrai : Truyn tranh#Wa Waih rgi#B.s.: Vi Vn iu (ch .b.), Phng Th Tng ; Dch: Rmah Vu, Kpa Pual#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b5 5cm#Vi Vn iu#Phng Th Tng#Rmah Vu#Kpa Pual#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tru yn tranh#Hoa#261607## 00587000000000289000450002600110000001900050001118100060001608200090002280800050 00310020027000360030013000630070069000760080005001450090011001500100005001610110 01400166005001200180005002100192006001000213006001700223020001800240020000900258 020001300267006000600280039000400286013000700290#VL10.01049#Vi?t#S457#895.9223# ^214#S-phi n trng tiu hc#Truyn tranh#B.s.: Vi Vn iu (ch.b.), Nguyn T h Sinh Tho ; Dch: Thch Rim...#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b55cm#Vi Vn iu #Nguyn Th Sinh Tho#Thch Rim#Thch Ngc Hng#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#L B#Hoa#261608## 00573000000000289000450002600110000001900050001118100060001608200090002280800050 00310020019000360030020000550290012000750070067000870080005001540090011001590100 00500170011001400175005001200189005001300201006000900214006000900223020001800232 020000900250020001300259039000400272013000700276#VL10.01050#Vi?t#104M#895.9223# ^214#m my bng trng#Jrai : Truyn tranh#But Thul Ko#B.s.: Vi Vn iu (ch.b. ), V Yn Khanh ; Dch: Rmah Vu, Kpa Pual#^aH.#^aGio dc#2009#^a12tr.^b55cm#Vi Vn iu#V Yn Khanh#Rmah Vu#Kpa Pual#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh #Hoa#261609## 00563000000000289000450002600110000001900050001118100060001608200090002280800050 00310020019000360030013000550070061000680080005001290090011001340100005001450110 01400150005001200164005001300176006001000189006001700199020001800216020000900234 020001300243006000600256039000400262013000700266#VL10.01051#Vi?t#104M#895.9223# ^214#m my bng trng#Truyn tranh#B.s.: Vi Vn iu (ch.b.), V Yn Khanh ; D ch: Thch Rim...#^aH.#^aGio dc#2009#^a12tr.^b55cm#Vi Vn iu#V Yn Khanh#Th ch Rim#Thch Ngc Hng#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#L B#Hoa#26161 0## 00653000000000241000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020013000540080005000670090010000720100005000820110 01400087021025900101020001300360020000900373020001800382039000400400013000700404 #VN10.02394#VN10.02395#9000#Vi?t#L504P#346.59707#^214#Lut ph sn#^aH.#^aT ph p#2010#^a58tr.^b19cm#Trnh by ni dung ca lut Ph sn c hiu lc t ngy 15 /10/2004 gm 95 iu vi cc mc: qui nh chung, np n v th l n yu cu m th tc ph sn, ngha v v ti sn, cc bin php bo ton ti sn, hi ngh ch n, th tc phc hi - thanh l...#Lut ph sn#Vit Nam#Vn bn php lut #Hoa#261611## 00666000000000265000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020022000540080005000760090010000810100005000910110 01400096021021200110020001000322020000800332020000900340020002200349020001800371 039000400389013000700393#VN10.02396#VN10.02397#6000#Vi?t#L504C#344.59705#^214#L ut cng an nhn dn#^aH.#^aT php#2010#^a35tr.^b19cm#Trnh by ni dung ca lu t Cng an nhn dn c hiu lc t ngy 1/7/2006 gm 43 iu vi cc mc: qui nh chung, nhim v v quyn hn ca cng an nhn dn, t chc ca cng an nhn d n, s quan, h s quan...#Php lut#Cng an#Vit Nam#Lut cng an nhn dn#Vn bn php lut#Hoa#261612## 00634000000000265000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020028000540080005000820090010000870100005000970110 01400102021017100116020001000287020001000297020000900307020001800316039000400334 020002300338013000700361#VN10.02398#VN10.02399#5000#Vi?t#L504T#343.59705#^214#L ut thu tiu th c bit#^aH.#^aT php#2010#^a18tr.^b19cm#Trnh by ni dung lut Thu tiu th c bit gm 11 iu khon vi cc mc: qui nh chung, cn c tnh thu, hon thu, khu tr thu, gim thu v iu khon thi hnh#Php lu t#Lut thu#Vit Nam#Vn bn php lut#Hoa#Thu tiu th c bit#261613## 00863000000000277000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020014000520030110000660080005001760090010001810100 00500191011001400196021030400210020001000514020000900524020000900533020001400542 020001800556039000400574013000700578#VN10.02400#VN10.02401#8500#Vi?t#L504#346. 597#^214#Lut u thu#c sa i, b sung bi lut Sa i, b sung mt s i u ca cc lut lin quan n u t xy dng c bn#^aH.#^aT php#2009#^a63tr. ^b19cm#Trnh by ni dung ca lut u thu c sa i, b sung mt s iu ca cc lut lin quan n u t xy dng c bn c hiu lc t ngy 1/4/2006 gm 77 iu vi cc mc: qui nh chung, la chn nh thu, hp ng, quyn v n gha v ca cc bn, qun l hot ng u thu v iu khon thi hnh#Php lut #u thu#Vit Nam#Lut u thu#Vn bn php lut#Hoa#261614## 00657000000000277000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020035000520080005000870090010000920100005001020110 01400107021018100121020001000302020001100312020000900323020001800332039000400350 020000900354020000900363013000700372#VN10.02402#VN10.02403#9500#Vi?t#L504C#343. 597#^214#Lut cht lng sn phm, hng ho#^aH.#^aT php#2010#^a66tr.^b19cm#Tr nh by ni dung lut Cht lng sn phm, hng ho gm 72 iu khon vi cc m c: qui nh chung, quyn v ngha v ca t chc, c nhn i vi cht lng sn phm, hng ho...#Php lut#Cht lng#Vit Nam#Vn bn php lut#Hoa#Sn phm# Hng ho#261615## 00671000000000265000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020029000520080005000810090010000860100005000960110 01400101021021800115020001000333020000800343020000900351020001600360020001800376 039000400394013000700398#VN10.02404#VN10.02405#6000#Vi?t#L504T#347.597#^214#Lu t t chc to n nhn dn#^aH.#^aT php#2010#^a27tr.^b19cm#Trnh by ni dung c a lut T chc to n nhn dn gm 48 iu vi cc mc: qui nh chung, to n nhn dn ti cao, to n nhn dn a phng, to n nhn dn huyn, qun, th x , thnh ph thuc tnh... Vit Nam#Php lut#T chc#Vit Nam#To n nhn dn #Vn bn php lut#Hoa#261616## 00606000000000265000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020012000540080005000660090010000710100005000810110 01400086021017300100020001000273020000700283020000900290020001200299020001800311 039000400329013000700333#VN10.02407#VN10.02406#6000#Vi?t#L504C#342.59708#^214#L ut C tr#^aH.#^aT php#2009#^a31tr.^b19cm#Trnh by ni dung lut C tr gm 42 iu khon vi cc mc: qui nh chung, quyn v trch nhim ca cng dn v c tr, ng k thng tr, ng k tm tr... Vit Nam#Php lut#C tr#Vit Nam#Lut c tr#Vn bn php lut#Hoa#261617## 00664000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020029000550080005000840090010000890100005000990110 01400104021020800118020001000326020001100336020000900347020001800356039000400374 020001300378013000700391#VN10.02408#VN10.02409#10000#Vi?t#L504K#346.59704#^214# Lut Kinh doanh bt ng sn#^aH.#^aT php#2009#^a67tr.^b19cm#Trnh by ni dun g lut Kinh doanh bt ng sn gm 81 iu khon vi cc mc: qui nh chung, ki nh doanh nh, cng trnh xy dng, kinh doanh quyn s dng t, kinh doanh dch v bt ng sn... Vit Nam#Php lut#Kinh doanh#Vit Nam#Vn bn php lut#H oa#Bt ng sn#261618## 00614000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020016000530080005000690090010000740100005000840110 01400089021017000103020001000273020001100283020000900294020001600303020001800319 039000400337013000700341#VN10.02410#VN10.02411#10000#Vi?t#L504C#343.597#^214#Lu t cnh tranh#^aH.#^aT php#2010#^a73tr.^b19cm#Trnh by ni dung lut Cnh tra nh gm 123 iu khon vi cc mc: qui nh chung, kim sot hnh vi hn ch cn h tranh, hnh vi cnh tranh khng lnh mnh... Vit Nam#Php lut#Cnh tranh#V it Nam#Lut cnh tranh#Vn bn php lut#Hoa#261619## 00594000000000253000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020016000520080005000680090010000730100005000830110 01400088021017400102020001000276020001600286020000900302020001800311039000400329 013000700333#VN10.02413#VN10.02412#7500#Vi?t#L504H#346.597#^214#Lut Hp tc x #^aH.#^aT php#2009#^a47tr.^b19cm#Trnh by ni dung ca lut Hp tc x gm 52 iu vi cc mc: qui nh chung, thnh lp v ng k kinh doanh hp tc x, x vin, t chc qun l hp tc x... Vit Nam#Php lut#Lut hp tc x#Vit Nam#Vn bn php lut#Hoa#261620## 00662000000000265000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020013000520080005000650090010000700100005000800110 01400085021022800099020001000327020000800337020000900345020001300354020001800367 039000400385013000700389#VN10.02414#VN10.02415#8000#Vi?t#L504K#343.597#^214#Lu t k ton#^aH.#^aT php#2010#^a47tr.^b19cm#Trnh by ni dung ca lut K ton gm 64 iu vi cc phn: qui nh chung, cng tc k ton, chng t k ton, t i khon k ton, bo co ti chnh, kim tra k ton, t chc b my k ton v ngi lm k ton... Vit Nam#Php lut#K ton#Vit Nam#Lut k ton#Vn bn php lut#Hoa#261621## 00613000000000253000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020024000520080005000760090010000810100005000910110 01400096021019100110020001000301020001000311020000900321020001800330039000400348 013000700352#VN10.02416#VN10.02417#9000#Vi?t#L504K#343.597#^214#Lut kim ton Nh nc#^aH.#^aT php#2010#^a55tr.^b19cm#Trnh by ni dung lut Kim ton Nh nc gm 76 iu khon vi cc mc: nhng qui nh chung, a v php l, chc nng, nhim v, quyn hn v t chc ca Kim ton Nh nc... Vit Nam#Php l ut#Kim ton#Vit Nam#Vn bn php lut#Hoa#261622## 00780000000000253000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020025000520080005000770090010000820100005000920110 01400097021035500111020001000466020000900476020000900485020001800494039000700512 013000700519#VN10.02418#VN10.02419#9000#Vi?t#L504K#346.597#^214#Lut kinh doanh bo him#^aH.#^aT php#2010#^a69tr.^b19cm#Gii thiu nhng qui nh lin quan n kinh doanh bo him gm: cc loi hp ng bo him, vic cp giy php thn h lp v hot ng ca doanh nghip bo him, i l bo him, doanh nghip mi gii bo him, qui nh mc vn ti chnh, hch ton k ton, qun l nh nc v kinh doanh bo him, khen thng, x l vi phm cng cc iu khon thi hnh#P hp lut#Bo him#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#261623## 00792000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020018000550080005000730090010000780100005000880110 01400093021037000107020001000477020001000487020000900497020001800506039000700524 013000700531#VN10.02420#VN10.02421#12500#Vi?t#L504Q#343.59704#^214#Lut qun l thu#^aH.#^aT php#2010#^a94tr.^b19cm#Gii thiu nhng quy nh chung v ng k thu, khai thu, tnh thu, n nh thu, trch nhim hon thnh ngha v np thu, th tc hon thu, min thu, gim thu, xo n thu, thng tin v ngi np thu, kim tra thu, thanh tra thu, cng ch thi hnh quyt nh hnh chn h thu, x l vi phm v thu... km theo cc iu khon thi hnh trong lut qu n l thu#Php lut#Lut thu#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#261624## 00753000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020014000530030031000670080005000980090010001030100 00500113011001500118021028900133020001000422020001400432020000900446020001800455 039000700473013000700480#VN10.02422#VN10.02423#12500#Vi?t#L504G#344.597#^214#Lu t gio dc#c sa i, b sung nm 2009#^aH.#^aT php#2010#^a102tr.^b19cm#Tr nh by ni dung lut gio dc vi cc phn qui nh chung v cc qui nh c th v h thng gio dc, nhim v v quyn hn ca nh gio, ngi hc, nh trn g, gia nh v x hi, ni dung qun l nh nc v gio dc, vn khen thng v x l vi phm cng cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut gio dc#Vit Nam# Vn bn php lut#P.Dung#261625## 00834000000000277000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020026000520030031000780080005001090090010001140100 00500124011001400129021034200143020001000485020000800495020001200503020000900515 020001800524039000700542013000700549#VN10.02424#VN10.02425#9000#Vi?t#L504T#344. 597#^214#Lut thi ua, khen thng#c sa i, b sung nm 2005#^aH.#^aT php #2010#^a58tr.^b19cm#Trnh by ni dung lut thi ua, khen thng c Quc hi t hng qua nm 2005, bao gm 103 iu vi cc mc qui nh v t chc thi ua, dan h hiu v tiu chun danh hiu thi ua, hnh thc, i tng tiu chun khen th ng, thm quyn quyt nh, trao tng, th tc, h s ngh khen thng, x l vi phm km theo cc iu khon thi hnh#Php lut#Thi ua#Khen thng#Vit Nam #Vn bn php lut#P.Dung#261626## 00747000000000265000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020029000540080005000830090010000880100005000980110 01400103021029200117020001000409020001100419020001000430020000900440020001800449 039000700467013000700474#VN10.02426#VN10.02427#7500#Vi?t#L504P#344.59705#^214#L ut phng chy v cha chy#^aH.#^aT php#2010#^a39tr.^b19cm#Gii thiu ton v n lut phng chy cha chy gm nhng quy nh chung v cc quy inh c th v b in php phng chy cha chy, t chc lc lng v phng tin phng chy cha chy, u t v qun l nh nc v phng chy cha chy, khen thng v k lut km theo cc iu khon thi hnh#Php lut#Phng chy#Cha chy#Vit Nam#Vn b n php lut#P.Dung#261627## 00805000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020026000550080005000810090010000860100005000960110 01400101021037000115020001000485020001500495020000900510020001800519039000700537 013000700544#VN10.02428#VN10.02429#10000#Vi?t#L504K#344.59704#^214#Lut khm b nh, cha bnh#^aH.#^aT php#2010#^a70tr.^b19cm#Gii thiu mt s quy nh v qu yn v ngha v ca ngi bnh, iu kin i vi ngi hnh ngh khm cha bnh , hnh thc v hot ng ca c s khm cha bnh, cc quy nh v chuyn mn k thut v vn sai st chuyn mn k thut trong khm cha bnh, gii quyt kh iu ni, t co, tranh chp v bo m cng tc khm - cha bnh km theo cc i u khon thi hnh#Php lut#Khm cha bnh#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#261 628## 00888000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020035000550080005000900090010000950100005001050110 01400110021042500124020001000549020001100559020001100570020000900581020001800590 039000700608013000700615#VN10.02430#VN10.02431#11500#Vi?t#L504G#343.59709#^214# Lut giao thng ng thu ni a#^aH.#^aT php#2010#^a82tr.^b19cm#Gii thiu 103 iu lut lin quan n lnh vc giao thng ng thu ni a gm: nhng qu y nh chung, quy hoch xy dng v kt cu h tng giao thng ng thu ni a, phng tin thu ni a, thuyn vin v ngi li phng tin, quy tc giao thng v tn hiu ca phng tin, hot ng ca cng, bn thu ni a, cng v , hoa tiu, vn ti, qun l nh nc v giao thng ng thu ni a v iu k hon thi hnh#Php lut#Giao thng#ng thu#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung# 261629## 00653000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020014000530030031000670080005000980090010001030100 00500113011001400118021019000132020001000322020000900332020001800341039000700359 013000700366020001400373#VN10.02432#VN10.02433#10000#Vi?t#L504H#343.597#^214#Lu t hi quan#c sa i, b sung nm 2005#^aH.#^aT php#2010#^a74tr.^b19cm#Gi i thiu nhng ni dung sa i, b sung ch yu ca Lut hi quan. Ni dung Lut hi quan c sa i, b sung theo Lut sa i, b sung mt s iu ca Lu t hi quan ngy 14/6/2005#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#261630#Lu t hi quan## 00745000000000277000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020029000520030031000810080005001120090010001170100 00500127011001400132021024700146020001000393020001100403020001200414020000900426 020001800435039000700453013000700460#VN10.02435#VN10.02434#9500#Vi?t#L504P#345. 597#^214#Lut phng, chng tham nhng#c sa i, b sung nm 2007#^aH.#^aT p hp#2010#^a62tr.^b19cm#Gii thiu ni dung mt s iu lut v phng, chng tham nhng, cng tc kim tra, pht hin, phng nga tham nhng, x l hnh vi tham nhng, hp tc quc t v phng chng tham nhng v cc iu khon thi hnh c sa i, b sung nm 2007#Php lut#Tham nhng#Phng chng#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#261631## 00850000000000253000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020036000520080005000880090010000930100005001030110 01400108021040900122020001000531020001400541020000900555020001800564039000700582 013000700589#VN10.02436#VN10.02437#6500#Vi?t#L504T#347.597#^214#Lut t chc Vi n kim st nhn dn#^aH.#^aT php#2010#^a31tr.^b19cm#Trnh by ni dung 50 i u ca Lut t chc Vin kim st nhn dn qui nh v thc hnh quyn cng t v kim tra, xt x cc v n hnh s, dn s, hn nhn v gia nh, hnh chnh, kinh t, lao ng, kim st vic thi hnh n, tm gi, tm giam, qun l v gio dc ngi chp hnh n pht t, h thng t chc v hot ng ca vin kim st nhn dn, kim st qun s... km theo cc iu khon thi hnh#Php lut#Vin k im st#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#261632## 00719000000000277000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020035000540080005000890090010000940100005001040110 01400109021022700123020001000350020001000360020001500370020000900385020001800394 039000700412013000700419020001500426#VN10.02438#VN10.02439#5500#Vi?t#L504T#343. 59705#^214#Lut thu xut khu thu nhp khu#^aH.#^aT php#2010#^a25tr.^b19cm# Gii thiu ni dung 13 iu ca Lut thu xut khu, thu nhp khu vi cc mc qui nh v phng php tnh thu v biu thu, k khai thu, np thu, min gi m thu, khiu ni v x l vi phm... km theo iu khon thi hnh#Php lut#Lu t thu#Thu xut khu#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#261633#Thu nhp khu## 00776000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020017000530080005000700090010000750100005000850110 01500090021035400105020001000459020001200469020000900481020001800490039000700508 013000700515#VN10.02441#VN10.02440#13500#Vi?t#L504C#346.597#^214#Lut chng kho n#^aH.#^aT php#2009#^a122tr.^b19cm#Gii thiu ton vn lut chng khon bao g m cc iu khon qui nh cho bn chng khon ra cng chng, hot ng ca cn g ty chng khon, th trng giao dch chng khon, lu k chng khon, u t c hng khon, phng thc cng b thng tin v nhng vn lin quan ti thanh tr a, x l vi phm, tranh chp, khiu ni... cng cc iu khon thi hnh#Php lu t#Chng khon#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#261634## 00739000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020016000530080005000690090010000740100005000840110 01500089021031400104020001000418020001600428020000900444020001800453039000700471 013000700478#VN10.02442#VN10.02443#15000#Vi?t#L504T#343.597#^214#Lut thng m i#^aH.#^aT php#2009#^a150tr.^b19cm#Gii thiu nhng ni dung v iu lut c l in quan n hot ng ch ti trong thng mi nh qui nh v mua bn hng ho , cung ng dch v, xc tin thng mi, cc hot ng trung gian thng mi, m t s hot ng thng mi c th, gii quyt tranh chp trong thng mi, x l vi phm v iu khon thi hnh#Php lut#Lut thng mi#Vit Nam#Vn bn php l ut#P.Dung#261635## 00735000000000265000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820008000418080005000490020024000540080005000780090010000830100005000930110 01500098021028300113020001000396020001200406020001000418020000900428020001800437 039000700455013000700462#VN10.02444#VN10.02445#155000#Vi?t#L504T#347.597#^214#L ut thi hnh n dn s#^aH.#^aT php#2010#^a147tr.^b19cm#Gii thiu ni dung 18 1iu ca Lut thi hnh n dn s, vi cc mc qui nh v h thng t chc thi hnh n dn s v chp hnh vin, th tc thi hnh n, bin php bo m v cn g ch, khiu ni, t co v khng ngh v thi hnh n, x l vi phm... cng cc iu khon thi hnh#Php lut#Thi hnh n#n dn s#Vit Nam#Vn bn php lut# P.Dung#261636## 00952000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020023000550080005000780090010000830100005000930110 01500098021051100113020001000624020002300634020000900657020001800666039000700684 013000700691#VN10.02446#VN10.02447#14500#Vi?t#L504B#344.59704#^214#Lut bo v mi trng#^aH.#^aT php#2010#^a122tr.^b19cm#Gii thiu ni dung 135 iu ca L ut bo v mi trng, vi cc mc qui nh v tiu chun mi trng, nh gi m i trng chin lc, nh gi tc ng mi trng v cam kt bo v mi trng, bo tn v s dng hp l ti nguyn thin nhin, bo v mi trng trong hot ng sn xut, kinh doanh, khu th, dn c, dch v, ngun nc, bo v mi t rng bin, qun l cht thi, hp tc quc t v bo v mi trng, x l vi ph m v bi thng thit hi v mi trng... km theo cc iu khon thi hnh#Ph p lut#Lut bo v mi trng#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#261637## 00773000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020020000550030031000750080005001060090010001110100 00500121011001500126021029500141020001000436020002000446020000900466020001800475 039000700493013000700500#VN10.02448#VN10.02449#21000#Vi?t#L504S#346.59704#^214# Lut s hu tr tu#c sa i, b sung nm 2009#^aH.#^aT php#2010#^a211tr.^ b19cm#Gii thiu lut s hu tr tu c Quc hi sa i, b sung v thng qua nm 2009 vi nhng qui nh chung v qui nh c th v quyn tc gi v quy n lin quan, quyn s hu cng nghip, quyn i vi ging cy trng, bo v qu yn s hu tr tu, x l vi phm v cc iu khon thi hnh#Php lut#Lut s h u tr tu#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#261638## 00799000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020026000550080005000810090010000860100005000960110 01500101021036400116020001000480020001400490020000900504020001800513039000700531 013000700538#VN10.02450#VN10.02451#17500#Vi?t#B450L#343.59709#^214#B lut hng hi Vit Nam#^aH.#^aT php#2010#^a169tr.^b19cm#Gii thiu ton vn b lut hn g hi Vit Nam v cc vn bn hng dn thi hnh vi cc mc qui nh v tu bi n, thuyn b, cng bin, hp ng vn chuyn hng ho v hnh khch bng ng b in, hp ng thu tu, mi gii hng hi, vn trc vt ti sn chm m, gi i hn trch nhim dn s i vi cc khiu ni hng hi... v gii quyt tranh c hp hng hi#Php lut#Lut hng hi#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#261639## 00889000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020035000540030046000890080005001350090010001400100 00500150011001500155021038600170020001000556020001600566020000900582020001800591 039000700609013000700616#VN10.02452#VN10.02453#14500#Vi?t#PH109L#342.597#^214#P hp lnh x l vi phm hnh chnh# c sa i, b sung nm 2007 v nm 2008# ^aH.#^aT php#2010#^a109tr.^b19cm#Gii thiu php lnh x l vi phm hnh chnh c sa i, b sung nm 2007 v 2008 vi nhng quy nh v cc hnh thc x pht vi phm hnh chnh v bin php khc phc hu qu, thm quyn x l vi ph m, cc bin php ngn chn v th tc p dng cc bin php x l hnh chnh kh c, kim tra vic thi hnh x l vi phm, cng tc khen thng, khiu ni v cc iu khon thi hnh#Php lnh#Pht hnh chnh#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung #261640## 00726000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010013000490020021000620070013000830080005000960090 01000101010000500111011001500116021030600131020001100437020001000448039000700458 013000700465#VV10.09588#VV10.09589#50000#Vi?t#X100H#340#^214#Ng Vn Nhn#X h i hc php lut#Ng Vn Nhn#^aH.#^aT php#2010#^a352tr.^b21cm#Nghin cu chung v x hi hc php lut. Ngun gc, bn cht x hi v cc chc nng x hi ca php lut. Php lut trong mi lin h vi cc loi chun mc x hi. L thuyt sai lch v sai lch chun mc php lut. Gii thiu cc kha cnh x hi ca h ot ng xy dng, thc hin v p dng php lut#X hi hc#Php lut#P.Dung#26 1641## 00974000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590010016000640020071000800070016001510220 00400167221003700171008001800208009003500226010000500261011001500266015006900281 02102180035002000100056802000090057802000080058702000110059503900070060601300070 0613005001600620#VV10.09590#VV10.09592#VV10.09591#23000#Vi?t#GI-108T#641.2#^214 #L Vn Vit Mn#Gio trnh cng ngh sn xut cc sn phm t sa v thc ung pha ch#L Vn Vit Mn#T.2#Cng ngh sn xut thc ung pha ch#^aTp. H Ch Mi nh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a285tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gii thiu nhng nguyn liu c b n sn xut thc ung pha ch c bit l cng ngh sn xut thc ung khng cn v c cn nh: nc ung, syrup, nc gii kht pha ch c np kh carbon dioxide, vodka, ru mi#Cng ngh#Sn xut# ung#Gio trnh#P.Dung#261642#L Vn Vit Mn## 01022000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570010016000620020071000780070016001490220 00400165221003900169008001800208009003500226010000500261011001500266015006900281 02102820035002000190063202000040065102000110065503900070066601300070067300500160 0680#VV10.09593#VV10.09594#VV10.09595#27000#Vi?t#GI-108T#637#^214#L Vn Vit M n#Gio trnh cng ngh sn xut cc sn phm t sa v thc ung pha ch#L Vn Vit Mn#T.1#Cng ngh sn xut cc sn phm t sa#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a338tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gii thiu chung v nguyn liu ngnh cng ng hip ch bin sa. Qu trnh vt l, ho l, sinh l trong cng nghip ch bin sa v trnh by cng ngh sn xut mt s sn phm tiu biu t sa nh sa tha nh trng, sa tit trng, sa c c, sa bt, sa ln men, ph mai, b, kem#Cn g ngh ch bin#Sa#Gio trnh#P.Dung#261643#L Vn Vit Mn## 00853000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820009000518080005000600010016000650020012000810070030000930220 00400123221001100127004001800138008001800156009003500174010000500209011001500214 01500690022902101530029802000090045102000170046002000110047700500130048803900070 0501013000700508#VV10.09596#VV10.09597#VV10.09598#13000#Vi?t#K600T#621.3815#^21 4#Nguyn Ngc Tn#K thut o#Nguyn Ngc Tn, Ng Tn Nhn#T.2#o in t#Ti b n ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a140tr.^ b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch Khoa#Trnh by nguyn l hot ng v phng php o ca thit b o phn tch tn hiu, c ng sut tn hiu, ch th s, dao ng k s vo my pht tn hiu#o lng#K thut in t#Gio trnh#Ng Tn Nhn#P.Dung#261644## 00882000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820009000518080005000600010016000650020022000810070016001030040 01800119008001800137009003500155010000500190011001500195015006900210021023400279 020001400513020000800527020001000535020000900545039000700554013000700561#VV10.09 599#VV10.09600#VV10.09601#22000#Vi?t#B103T#621.3076#^214#Nguyn Kim nh#Bi t p k thut in#Nguyn Kim nh#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Qu c gia Tp. H Ch Minh#2010#^a327tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Cung cp cc bi tp k thut in v mch in, dng in hnh sin, phng php gii mch sin xc lp, mch in ba pha, my i n, my bin p, ng c khng ng b, my in ng b v my in mt chiu k m theo li gii chi tit#K thut in#Bi tp#Mch in#My in#P.Dung#261645 ## 00771000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820004000528080005000560010012000610020026000730070012000990040 01800111008001800129009003500147010000500182011001500187015006900202021012900271 020000900400020000900409020000800418020001700426039000700443013000700450#VV10.09 602#VV10.09604#VV10.09603#14500#Vi?t#TH300C#691#^214#L Vn Kim#Thi cng b t ng ct thp#L Vn Kim#Ti bn ln th 3#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia T p. H Ch Minh#2010#^a149tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. T rng i hc Bch Khoa#Trnh by mt s k thut quan trng trong cng tc thi cng xy dng nh cng tc cp pha, cng tc ct thp v cng tc btng#Thi cn g#Xy dng#Cp pha#B tng ct thp#P.Dung#261646## 00883000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570010017000620020019000790070017000980080 01800115009003500133010000500168011001500173021029200188020001300480020001900493 039000700512013000700519020002100526020001900547020001500566#VV10.09605#VV10.096 06#VV10.09607#11000#Vi?t#V121T#519.2#^214#Nguyn Nh Phong#Vn tr ngu nhin#N guyn Nh Phong#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a129t r.^b24cm#Gii thiu chung v vn tr hc, nghin cu v vn tr ngu nhin, kho st ra quyt nh ngu nhin, l thuyt tr chi, kho st ra quyt nh ti si nh, m hnh Markov ri rc v lin tc, m hnh quyt nh Markov, m hnh ng d ng sp hng v kho st lp bi ton ra quyt nh sp hng#Ton cao cp#Vn tr ngu nhin#P.Dung#261647#Qu trnh ngu nhin#L thuyt tr chi#M hnh Marko v## 00536000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010008000540020020000620030019000820070029001010040 01300130008000500143009001100148010000500159011001500164020001800179020000900197 020001200206006001400218039000700232013000700239#VV10.09608#VV10.09609#40000#Vi ?t#D250M#895.9223#^214#T Hoi#D Mn phiu lu k#Diary of a cricket#T Hoi ; ng Th Bnh dch#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2010#^a293tr.^b21cm#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn ngn#ng Th Bnh#P.Dung#261648## 00510000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010008000540020020000620030012000820070037000940080 00500131009001100136010000500147011001500152020001800167020000900185020001200194 005001200206039000700218013000700225#VV10.09610#VV10.09611#20000#Vi?t#D250M#895 .9223#^214#T Hoi#D Mn phiu lu k#Truyn ngn#T Hoi ; Ba, minh ho: T H uy Long#^aH.#^aKim ng#2010#^a139tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ng n#T Huy Long#P.Dung#261649## 00532000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010010000540020030000640030023000940070010001170040 01300127008000500140009001100145010000500156011001500161012001300176020001800189 020000900207020001200216039000700228013000700235#VV10.09612#VV10.09613#34000#Vi ?t#M428C#895.9223#^214#Bch Khoa#Mi c gi u thch hoa hng#Truyn ngn tuyn chn#Bch Khoa#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a231tr.^b21cm#Teen vn hc#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung#261650## 00525000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010011000540020021000650030023000860070011001090040 01300120008000500133009001100138010000500149011001500154012001300169020001800182 020000900200020001200209039000700221013000700228#VV10.09614#VV10.09615#34000#Vi ?t#H200C#895.9223#^214#Dng Thu#H ca c b mt gc#Truyn ngn tuyn chn#D ng Thu#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a230tr.^b21cm#Teen vn hc#Vn hc t hiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung#261651## 00520000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010010000540020018000640030023000820070010001050040 01300115008000500128009001100133010000500144011001500149012001300164020001800177 020000900195020001200204039000700216013000700223#VV10.09616#VV10.09617#32000#Vi ?t#M458C#895.9223#^214#Minh Nht#Mt cht mi ngy#Truyn ngn tuyn chn#Minh N ht#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a214tr.^b21cm#Teen vn hc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung#261652## 00559000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010020000540020012000740030012000860070053000980040 01300151008000500164009001100169010000500180011001500185012001300200020001800213 020000900231020001200240005001000252013000700262#VV10.09618#VV10.09619#29000#Vi ?t#B105B#895.9223#^214#Nguyn Th Vit Nga#Bn b i !#Truyn ngn#Nguyn Th Vi t Nga ; Tranh ba, minh ho: Bch Khoa#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a191t r.^b20cm#Teen vn hc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Bch Khoa#261653## 00658000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010015000500020028000650070058000930040013001510080 00500164009001100169010000500180011001500185012002500200020001800225020001000243 020002700253005001700280006001800297039000700315013000700322019001500329#VV10.09 620#VV10.09621#77000#Vi?t#NH556C#823#^214#Jennings, Paul#Nhng cu chuyn k l nht#Paul Jennings ; Dch: Nguyn Xun Hoi, Trn Th Thu Hin#In ln th 2#^aH .#^aKim ng#2010#^a462tr.^b23cm#Chuyn b n ngy thng#Vn hc thiu nhi#xtr ylia#Truyn khoa hc vin tng#Nguyn Xun Hoi#Trn Th Thu Hin#P.Dung#26165 4#Dch xtrylia## 00646000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010015000500020031000650070058000960040013001540080 00500167009001100172010000500183011001500188012002500203020001800228020001000246 020001200256006001800268006001700286039000700303013000700310019001500317#VV10.09 622#VV10.09623#70000#Vi?t#NH556C#823#^214#Jennings, Paul#Nhng cu chuyn hi h c nht#Paul Jennings ; Dch: Trn Th Thu Hin, Nguyn Xun Hoi#In ln th 2# ^aH.#^aKim ng#2010#^a383tr.^b23cm#Chuyn b n thng ngy#Vn hc thiu nhi# xtrylia#Truyn ci#Trn Th Thu Hin#Nguyn Xun Hoi#P.Dung#261655#Dch xtr ylia## 00945000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010009000550020027000640070009000910080005001000090 01100105010000500116011001400121012003200135021038000167020001400547039000700561 013000700568020001800575020000500593020001000598020001500608020000800623#VV10.09 624#VV10.09625#12000#Vi?t#T306K#577.09597#^214#Bi Vit#Ting ku cu ni hoang d#Bi Vit#^aH.#^aKim ng#2010#^a32tr.^b21cm#T sch Thin nhin t nc ta# Phn tch tm quan trng ca ng thc vt trong i sng v thc trng tn ph mi trng ni hoang d nh tnh trng t rng, ph rng, truy st ng vt hoa ng d nh hng n a dng sinh hc. Mc ch thnh lp cc vn quc gia v cu ng cp nhng thng tin v cp nguy c tuyt chng ca cc loi ng vt nhm ngn chn, gim thiu cu cc loi khi nguy c tuyt chng#Sinh thi hc#P.Dung #261656#ng vt hoang d#Rng#Khai thc#Sch thiu nhi#Bo tn## 00841000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820014000408080005000540010009000590020034000680070023001020080005001250090 01100130010000500141011001400146012003200160021022000192020001400412020000900426 02000090043502000110044402000150045500500130047003900070048301300070049002000180 0497#VV10.09627#VV10.09626#12000#Vi?t#V560Q#333.750959745#^214#Bi Vit#Vn Qu c gia Phong Nha - K Bng#Bi Vit, inh Huy Tr#^aH.#^aKim ng#2010#^a32tr.^b 21cm#T sch Thin nhin t nc ta#Gii thiu vn quc gia Phong Nha - K Bn g vi nhng c im a l t nhin, sinh thi cc loi ng, thc vt v qun th hang ng k v cng cc nhm tc ngi sinh sng v cc loi hnh du lch s inh thi hp dn#Vn quc gia#Thc vt#ng vt#Qung Bnh#Sch thiu nhi#inh Huy Tr#P.Dung#261657#Du lch sinh thi## 00998000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200090 00308080005000390020058000440070044001020080005001460090011001510100005001620110 01500167021034200182020001200524020000900536020001100545020000300556020001300559 02000150057200500160058700600090060303900070061201300070061901900140062601200320 0640#VV10.09628#45000#Vi?t#TH305T#338.7092#^214#Thin ti my tnh lm lm thay i th gii - Bill Gates#Tranh, li: Studio Cheongbi ; Ngc Anh dch#^aH.#^aKi m ng#2010#^a183tr.^b21cm#Gii thiu v cuc i v s nghip ca nh thin ti my tnh Bill Gate - ngi sng lp Microsof, t mt ngi theo ui c m n gy dng s nghip, mi gia ti luyn trng thnh trong cnh tranh th trng , pht trin cng ty mnh m vi tp th nhng cng s xut sc lp nn nhng thnh cng rc r trong ngnh phn mm my tnh#Gates, Bill#My tnh#Doanh nhn #M#Truyn tranh#Sch thiu nhi#Studio Cheongbi#Ngc Anh#P.Dung#261658#Dch Hn Quc#Chuyn k v danh nhn th gii## 00970000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020071000410070056001120080005001680090011001730100005001840110 01500189012003200204021026100236020001100497020001600508020001300524020000400537 02000130054102000150055400500140056900500120058300600090059503900070060401300070 0611019001400618#VV10.09629#45000#Vi?t#C125B#570.92#^214#Cu b thc hin c m bng s tp trung v kin tr - Charles Darwin#Li: Hyeong Mo Ahn ; Tranh: Tae Soo Lee ; Ngc Anh dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a198tr.^b21cm#Chuyn k v danh n hn th gii#Tm hiu v cuc i, s nghip ca nh sinh vt hc Charles Darwin . Hnh trnh bt u nghin cu v ni dung, chng c ca s tin ho, v ngun gc s sng v chn lc t nhin ca Darwin lm thay i cc khuynh hng t tng khoa hc ca ton nhn loi#acuyn, S.#Thuyt tin ho#Nh sinh hc#Anh#Tr uyn tranh#Sch thiu nhi#Hyeong Mo Ahn#Tae Soo Lee#Ngc Anh#P.Dung#261659#Dch Hn Quc## 00508000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020008000430030013000510070008000640220004000720040013000760080 00500089009001100094010000500105011001500110015003100125020001800156020000900174 020001300183005000800196039000700204013000700211#VV10.09630#25000#Vi?t#T600Q#89 5.9223#^214#T quy#Truyn tranh#o Hi#T.6#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^ a171tr.^b21cm#Tn tht tc gi: o Hng Hi#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn t ranh#o Hi#P.Dung#261660## 00946000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200100 00308080005000400020026000450070074000710220004001452210020001490040018001690080 00500187009001100192010000500203011003200208021024400240020001000484020001300494 02000150050700500120052200500110053400500040054500600100054903900070055901300070 0566019001400573006000900587#VV10.09631#45000#Vi?t#TH113M#612.60835#^214#Thc m c ca tui mi ln#Li: Kang Soonye ; Kch bn: Son Jaesoo ; Tranh: Iwi ; Dch: Ngc Linh...#T.1#C th mnh tht l#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2010#^a1 99tr.^bTrn b 4 tp. - 21cm#Nhng kin thc c bn v s thay i gii tnh, t m sinh l, c th i vi tui mi ln v gii thch nhng thc mc nhy cm nh m gip cc em c s hiu bit ng n, lnh mnh v gii tnh cng nh c th m nh qua nhng tranh v sinh ng#Gii tnh#Tui mi ln#Sch thiu nhi#Kang Soon ye#Son Jaesoo#Iwi#Ngc Linh#P.Dung#261661#Dch Hn Quc#Ngc Anh## 01018000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200100 00308080005000400020026000450070074000710220004001452210027001490040018001760080 00500194009001100199010000500210011003200215021030900247020001000556020001300566 02000150057900500120059400500110060600500040061700600100062103900070063101900140 0638006000900652013000700661#VV10.09632#45000#Vi?t#TH113M#612.60835#^214#Thc m c ca tui mi ln#Li: Kang Soonye ; Kch bn: Son Jaesoo ; Tranh: Iwi ; Dch: Ngc Linh...#T.2#C th mnh rt quan trng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2 010#^a195tr.^bTrn b 4 tp. - 21cm#Nhng kin thc c bn v s bin i tm si nh l, tnh cm ca tui mi ln, cc vn lin quan n bnh AIDS, phng trn h thai, no thai, sinh n v nhn din lm dng tnh dc, cng mt s thc mc n hy cm nhm gip cc em c s hiu bit ng n v k nng sng lnh mnh qua nhng tranh v sinh ng#Gii tnh#Tui mi ln#Sch thiu nhi#Kang Soonye#Son J aesoo#Iwi#Ngc Linh#P.Dung#Dch Hn Quc#Ngc Anh#261662## 01011000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200100 00308080005000400020026000450070074000710220004001452210021001490040018001700080 00500188009001100193010000500204011003200209021030800241020001000549020001300559 02000150057200500120058700500110059900500040061000600100061403900070062401900140 0631006000900645013000700654#VV10.09633#45000#Vi?t#TH113M#612.60835#^214#Thc m c ca tui mi ln#Li: Kang Soonye ; Kch bn: Son Jaesoo ; Tranh: Iwi ; Dch: Ngc Linh...#T.3#T m v c th mnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aKim ng#2010#^a 182tr.^bTrn b 4 tp. - 21cm#Gii thiu nhng kin thc c bn lin quan ti tu i dy th, v nhng chuyn bin quan trng v nhy cm trong c th, v tm sin h l, tnh cm, tnh dc, tnh yu, cc t nn vn ho phm c hi, s lch lc gii tnh, kt hn... gip cc em c s hiu bit ng n, sng lnh mnh c t h cht v tm l#Gii tnh#Tui mi ln#Sch thiu nhi#Kang Soonye#Son Jaesoo#I wi#Ngc Linh#P.Dung#Dch Hn Quc#Ngc Anh#261663## 00689000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070070000650220004001350080005001390090 01100144010000500155011001400160012003900174020001800213020000900231020001300240 00500160025300500160026900600080028500600150029300600150030803900070032301300070 0330019001400337#VV10.09634#15000#Vi?t#457M#895.6#^214#rmon mu#Truyn tran h#Fujiko F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch, b.s.: c Lm...#T.1#^aH. #^aKim ng#2010#^a63tr.^b21cm#Tuyn tp tranh truyn mu k thut s#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#L Phng Lin#Nguyn Qu Qu#P.Dung#261664#Dch Nht Bn## 00689000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070070000650220004001350080005001390090 01100144010000500155011001400160012003900174020001800213020000900231020001300240 00500160025300500160026900600080028500600150029300600150030803900070032301900140 0330013000700344#VV10.09635#15000#Vi?t#457M#895.6#^214#rmon mu#Truyn tran h#Fujiko F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch, b.s.: c Lm...#T.2#^aH. #^aKim ng#2010#^a63tr.^b21cm#Tuyn tp tranh truyn mu k thut s#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#L Phng Lin#Nguyn Qu Qu#P.Dung#Dch Nht Bn#261665## 00689000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020012000400030013000520070070000650220004001350080005001390090 01100144010000500155011001400160012003900174020001800213020000900231020001300240 00500160025300500160026900600080028500600150029300600150030803900070032301900140 0330013000700344#VV10.09636#15000#Vi?t#457M#895.6#^214#rmon mu#Truyn tran h#Fujiko F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch, b.s.: c Lm...#T.3#^aH. #^aKim ng#2010#^a63tr.^b21cm#Tuyn tp tranh truyn mu k thut s#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#L Phng Lin#Nguyn Qu Qu#P.Dung#Dch Nht Bn#261666## 00689000000000337000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020012000400030013000520070070000650220004001350080005001390090 01100144010000500155011001400160012003900174020001800213020000900231020001300240 00500160025300500160026900600080028500600150029300600150030803900070032301900140 0330013000700344#VV10.09637#Vi?t#457M#895.6#^214#15000#rmon mu#Truyn tran h#Fujiko F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch, b.s.: c Lm...#T.4#^aH. #^aKim ng#2010#^a63tr.^b21cm#Tuyn tp tranh truyn mu k thut s#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#L Phng Lin#Nguyn Qu Qu#P.Dung#Dch Nht Bn#261667## 00689000000000337000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280190005000350020012000400030013000520070070000650220004001350080005001390090 01100144010000500155011001400160012003900174020001800213020000900231020001300240 00500160025300500160026900600080028500600150029300600150030803900070032301900140 0330013000700344#VV10.09638#457M#895.6#^214#15000#Vi?t#rmon mu#Truyn tran h#Fujiko F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch, b.s.: c Lm...#T.5#^aH. #^aKim ng#2010#^a63tr.^b21cm#Tuyn tp tranh truyn mu k thut s#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#L Phng Lin#Nguyn Qu Qu#P.Dung#Dch Nht Bn#261668## 00689000000000337000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280190005000350020012000400030013000520070070000650220004001350080005001390090 01100144010000500155011001400160012003900174020001800213020000900231020001300240 00500160025300500160026900600080028500600150029300600150030803900070032301900140 0330013000700344#VV10.09639#457M#895.6#^214#15000#Vi?t#rmon mu#Truyn tran h#Fujiko F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch, b.s.: c Lm...#T.6#^aH. #^aKim ng#2010#^a63tr.^b21cm#Tuyn tp tranh truyn mu k thut s#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#L Phng Lin#Nguyn Qu Qu#P.Dung#Dch Nht Bn#261669## 00662000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020008000390030027000470070076000740220004001500080005001540090 01100159010000500170011001500175020001800190020000900208020001300217005001600230 00500160024600500080026200600080027000600100027803900070028801300070029501900140 0302006000800316#VV10.09640#25000#Vi?t#457#895.6#^214#rmon#Tuyn tp tranh truyn mu#Fujiko F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Anh o...#T.1#^aH.#^aKim ng#2010#^a159tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Anh o#Phng H#P.Dung#261670#D ch Nht Bn#Lan Anh## 00662000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020008000390030027000470070076000740220004001500080005001540090 01100159010000500170011001500175020001800190020000900208020001300217005001600230 00500160024600500080026200600080027000600100027803900070028801900140029501300070 0309006000800316#VV10.09641#25000#Vi?t#457#895.6#^214#rmon#Tuyn tp tranh truyn mu#Fujiko F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Anh o...#T.2#^aH.#^aKim ng#2010#^a159tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Anh o#Phng H#P.Dung#Dch Nh t Bn#261671#Lan Anh## 00662000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020008000390030027000470070076000740220004001500080005001540090 01100159010000500170011001500175020001800190020000900208020001300217005001600230 00500160024600500080026200600080027000600100027803900070028801900140029501300070 0309006000800316#VV10.09642#25000#Vi?t#457#895.6#^214#rmon#Tuyn tp tranh truyn mu#Fujiko F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Anh o...#T.3#^aH.#^aKim ng#2010#^a159tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Anh o#Phng H#P.Dung#Dch Nh t Bn#261672#Lan Anh## 00662000000000337000450002600110000001900050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020008000390030027000470070076000740220004001500080005001540090 01100159010000500170011001500175020001800190020000900208020001300217005001600230 00500160024600500080026200600080027000600100027803900070028801900140029501300070 0309006000800316#VV10.09643#Vi?t#457#895.6#^214#25000#rmon#Tuyn tp tranh truyn mu#Fujiko F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Anh o...#T.4#^aH.#^aKim ng#2010#^a159tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Anh o#Phng H#P.Dung#Dch Nh t Bn#261673#Lan Anh## 00662000000000337000450002600110000001900050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020008000390030027000470070076000740220004001500080005001540090 01100159010000500170011001500175020001800190020000900208020001300217005001600230 00500160024600500080026200600080027000600100027803900070028801900140029501300070 0309006000800316#VV10.09644#Vi?t#457#895.6#^214#25000#rmon#Tuyn tp tranh truyn mu#Fujiko F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Anh o...#T.5#^aH.#^aKim ng#2010#^a159tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Anh o#Phng H#P.Dung#Dch Nh t Bn#261674#Lan Anh## 00662000000000337000450002600110000001900050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020008000390030027000470070076000740220004001500080005001540090 01100159010000500170011001500175020001800190020000900208020001300217005001600230 00500160024600500080026200600080027000600100027803900070028801900140029501300070 0309006000800316#VV10.09645#Vi?t#457#895.6#^214#25000#rmon#Tuyn tp tranh truyn mu#Fujiko F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Anh o...#T.6#^aH.#^aKim ng#2010#^a159tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Anh o#Phng H#P.Dung#Dch Nh t Bn#261675#Lan Anh## 00425000000000241000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380010014000430020028000570070014000850080005000990090011001040100 00500115011001800120020001800138020000900156020000400165039000700169013000700176 #VV10.09646#28000#Vi?t#C430C#895.9221#^214#Cao Xun Sn#Con chun chun t p nht#Cao Xun Sn#^aH.#^aKim ng#2010#^a115tr.^b19x21cm#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Th#P.Dung#261676## 00583000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200090 00308080005000390020037000440070039000810080005001200090011001250100005001360110 01700141012002400158020001800182020001700200020000900217020001300226020001500239 005000900254005001600263039000700279013000700286#VV10.09647#15000#Vi?t#TH305H#9 59.7029#^214#Thin H Dng - Chin lu Thp Mi#Li: Hoi Anh ; Tranh: Nguyn ng Hi#^aH.#^aKim ng#2010#^a32tr.^b19x21cm#Ho kit t phng Nam#Vn hc t hiu nhi#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Hoi Anh#Nguyn ng Hi#P.Dung#261677## 00589000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200090 00308080005000390020043000440070039000870080005001260090011001310100005001420110 01700147012002400164020001800188020001700206020000900223020001300232020001500245 005000900260005001600269039000700285013000700292#VV10.09648#15000#Vi?t#NG527#9 59.7029#^214#Nguyn nh Chiu - Mt m nhng lng sng#Li: Hoi Anh ; Tranh: N guyn ng Hi#^aH.#^aKim ng#2010#^a32tr.^b19x21cm#Ho kit t phng Nam#Vn hc thiu nhi#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Hoi Anh#Ng uyn ng Hi#P.Dung#261678## 00580000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200090 00308080005000390020034000440070039000780080005001170090011001220100005001330110 01700138012002400155020001800179020001700197020000900214020001300223020001500236 005000900251005001600260039000700276013000700283#VV10.09649#15000#Vi?t#TH500K#9 59.7029#^214#Th Khoa Hun - Ba ln khi ngha#Li: Hoi Anh ; Tranh: Nguyn n g Hi#^aH.#^aKim ng#2010#^a32tr.^b19x21cm#Ho kit t phng Nam#Vn hc thi u nhi#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Hoi Anh#Nguyn ng Hi#P.Dung#261679## 00587000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200090 00308080005000390020041000440070039000850080005001240090011001290100005001400110 01700145012002400162020001800186020001700204020000900221020001300230020001500243 005000900258005001600267039000700283013000700290#VV10.09650#15000#Vi?t#NG527V#9 59.7029#^214#Nguyn Vn Thoi - Tn lu cng sng ni#Li: Hoi Anh ; Tranh: Ngu yn ng Hi#^aH.#^aKim ng#2010#^a32tr.^b19x21cm#Ho kit t phng Nam#Vn h c thiu nhi#Nhn vt lch s#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Hoi Anh#Nguy n ng Hi#P.Dung#261680## 00584000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020022000390030013000610070070000740080005001440090011001490100 00500160011001400165020001800179020000700197020001300204005001400217005001800231 006001900249039000700268013000700275019001200282#VV10.09651#12000#Vi?t#CH519T#8 53#^214#Chut Tp i hc mun#Truyn tranh#Li: Anna Casalis ; Tranh: Macro Camp anella ; Nguyn Th M Dung dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a27tr.^b21cm#Vn hc thi u nhi#Italia#Truyn tranh#Casalis, Anna#Campanella, Macro#Nguyn Th M Dung#P.D ung#261681#Dch Italia## 00593000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020031000390030013000700070070000830080005001530090011001580100 00500169011001400174020001800188020000700206020001300213005001400226005001800240 006001900258039000700277013000700284019001200291#VV10.09652#12000#Vi?t#CH519T#8 53#^214#Chut Tp - Bm i, tm bit !#Truyn tranh#Li: Anna Casalis ; Tranh: M acro Campanella ; Nguyn Th M Dung dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a27tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Italia#Truyn tranh#Casalis, Anna#Campanella, Macro#Nguyn Th M Dung#P.Dung#261682#Dch Italia## 00445000000000253000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030017000540070022000710080005000930090011000980100 00500109011001400114020001100128020000900139020001400148005001500162039000700177 013000700184#VV10.09653#8000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu# sn trang t ri#Tranh: Bi Vit Thanh#^aH.#^aKim ng#2010#^a15tr.^b20cm#Tp t mu#Mu gio #Sch mu gio#Bi Vit Thanh#P.Dung#261683## 00445000000000253000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030017000540070022000710080005000930090011000980100 00500109011001400114020001100128020000900139020001400148005001500162039000700177 013000700184#VV10.09654#8000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu# dng gia nh#Tranh: Bi Vit Thanh#^aH.#^aKim ng#2010#^a14tr.^b20cm#Tp t mu#Mu gio #Sch mu gio#Bi Vit Thanh#P.Dung#261684## 00446000000000253000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030018000540070022000720080005000940090011000990100 00500110011001400115020001100129020000900140020001400149005001500163039000700178 013000700185#VV10.09655#8000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#Ngh em yu t hch#Tranh: Bi Vit Thanh#^aH.#^aKim ng#2010#^a15tr.^b20cm#Tp t mu#Mu gi o#Sch mu gio#Bi Vit Thanh#P.Dung#261685## 00447000000000253000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030019000540070022000730080005000950090011001000100 00500111011001400116020001100130020000900141020001400150005001500164039000700179 013000700186#VV10.09656#8000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#Sc con v c c bn#Tranh: Bi Vit Thanh#^aH.#^aKim ng#2010#^a15tr.^b20cm#Tp t mu#Mu gi o#Sch mu gio#Bi Vit Thanh#P.Dung#261686## 00482000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400070022000540220004000762210018000800080005000980090 01100103010000500114011001400119012001100133020001100144020000900155020001400164 005001200178039000700190013000700197#VV10.09657#9000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#M thut: V Bch Hoa#T.1#ng vt quanh em#^aH.#^aKim ng#2010#^a15 tr.^b21cm#Ho s nh#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#V Bch Hoa#P.Dung#261687 ## 00481000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400070022000540220004000762210017000800080005000970090 01100102010000500113011001400118012001100132020001100143020000900154020001400163 005001200177039000700189013000700196#VV10.09658#9000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#M thut: V Bch Hoa#T.2#Hoa mun sc mu#^aH.#^aKim ng#2010#^a15t r.^b21cm#Ho s nh#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#V Bch Hoa#P.Dung#261688# # 00481000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400070022000540220004000762210017000800080005000970090 01100102010000500113011001400118012001100132020001100143020000900154020001400163 005001200177039000700189013000700196#VV10.09659#9000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#M thut: V Bch Hoa#T.3#Cc mn th thao#^aH.#^aKim ng#2010#^a15t r.^b21cm#Ho s nh#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#V Bch Hoa#P.Dung#261689# # 00479000000000277000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020014000400070022000540220004000762210015000800080005000950090 01100100010000500111011001400116012001100130020001100141020000900152020001400161 005001200175039000700187013000700194#VV10.09660#Vi?t#B200T#372.21#^214#9000#B tp t mu#M thut: V Bch Hoa#T.4#C p c xinh#^aH.#^aKim ng#2010#^a15tr. ^b21cm#Ho s nh#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#V Bch Hoa#P.Dung#261690## 00486000000000277000450002600110000018100060001108200070001780800050002401400060 00290190005000350020014000400070022000540220004000762210022000800080005001020090 01100107010000500118011001400123012001100137020001100148020000900159020001400168 005001200182039000700194013000700201#VV10.09661#B200T#372.21#^214#9000#Vi?t#B tp t mu#M thut: V Bch Hoa#T.5#Cc loi th hoang d#^aH.#^aKim ng#2010# ^a15tr.^b21cm#Ho s nh#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#V Bch Hoa#P.Dung#26 1691## 00489000000000277000450002600110000018100060001108200070001780800050002401400060 00290190005000350020014000400070022000540220004000762210025000800080005001050090 01100110010000500121011001400126012001100140020001100151020000900162020001400171 005001200185039000700197013000700204#VV10.09662#B200T#372.21#^214#9000#Vi?t#B tp t mu#M thut: V Bch Hoa#T.6#Nhng con vt thng minh#^aH.#^aKim ng#20 10#^a15tr.^b21cm#Ho s nh#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#V Bch Hoa#P.Dung #261692## 00487000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400070022000540220004000762210023000800080005001030090 01100108010000500119011001400124012001100138020001100149020000900160020001400169 005001200183039000700195013000700202#VV10.09663#9000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#M thut: V Bch Hoa#T.7#Nhng con th ng yu#^aH.#^aKim ng#2010 #^a15tr.^b21cm#Ho s nh#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#V Bch Hoa#P.Dung#2 61693## 00489000000000277000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020014000400070022000540220004000762210025000800080005001050090 01100110010000500121011001400126012001100140020001100151020000900162020001400171 005001200185039000700197013000700204#VV10.09664#Vi?t#B200T#372.21#^214#9000#B tp t mu#M thut: V Bch Hoa#T.8#Nhng con vt ng nghnh#^aH.#^aKim ng#20 10#^a15tr.^b21cm#Ho s nh#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#V Bch Hoa#P.Dung #261694## 00402000000000241000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030014000540080005000680090011000730100005000840110 01400089012001100103020001100114020000900125020001400134039000500148013000700153 #VV10.09665#9000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#Sinh vt bin#^aH.#^aKim ng#2010#^a15tr.^b21cm#Ho s nh#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#KVn#261695 ## 00406000000000241000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030018000540080005000720090011000770100005000880110 01400093012001100107020001100118020000900129020001400138039000500152013000700157 #VV10.09666#9000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#Qu thm qu ngt#^aH.#^a Kim ng#2010#^a15tr.^b21cm#Ho s nh#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#KVn#26 1696## 00400000000000241000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030012000540080005000660090011000710100005000820110 01400087012001100101020001100112020000900123020001400132039000500146013000700151 #VV10.09667#9000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#Ngh nghip#^aH.#^aKim ng#2010#^a15tr.^b21cm#Ho s nh#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#KVn#261697## 00413000000000241000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030025000540080005000790090011000840100005000950110 01400100012001100114020001100125020000900136020001400145039000500159013000700164 #VV10.09668#9000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#My bay, xe lu v bn b# ^aH.#^aKim ng#2010#^a15tr.^b21cm#Ho s nh#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio# KVn#261698## 00405000000000241000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030017000540080005000710090011000760100005000870110 01400092012001100106020001100117020000900128020001400137039000500151013000700156 #VV10.09669#9000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#Hoa p hoa thm#^aH.#^aK im ng#2010#^a15tr.^b21cm#Ho s nh#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#KVn#261 699## 00404000000000241000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030016000540080005000700090011000750100005000860110 01400091012001100105020001100116020000900127020001400136039000500150013000700155 #VV10.09670#9000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#Rau qu bn ma#^aH.#^aKi m ng#2010#^a15tr.^b21cm#Ho s nh#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#KVn#2617 00## 00413000000000241000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030025000540080005000790090011000840100005000950110 01400100012001100114020001100125020000900136020001400145039000500159013000700164 #VV10.09671#9000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#Nhng con vt thn thit# ^aH.#^aKim ng#2010#^a15tr.^b21cm#Ho s nh#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio# KVn#261701## 00411000000000241000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030023000540080005000770090011000820100005000930110 01400098012001100112020001100123020000900134020001400143039000500157013000700162 #VV10.09672#9000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#Nhng loi chim nh b#^a H.#^aKim ng#2010#^a15tr.^b21cm#Ho s nh#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#KV n#261702## 00397000000000241000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030009000540080005000630090011000680100005000790110 01400084012001100098020001100109020000900120020001400129039000500143013000700148 #VV10.09673#9000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#Th rng#^aH.#^aKim ng# 2010#^a15tr.^b21cm#Ho s nh#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#KVn#261703## 00411000000000241000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030023000540080005000770090011000820100005000930110 01400098012001100112020001100123020000900134020001400143039000500157013000700162 #VV10.09674#9000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#Phng tin giao thng#^a H.#^aKim ng#2010#^a15tr.^b21cm#Ho s nh#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#KV n#261704## 00374000000000229000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030009000540080005000630090011000680100005000790110 01400084020001100098020000900109020001400118039000500132013000700137#VV10.09675# 8000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#Bp b 1#^aH.#^aKim ng#2010#^a15tr. ^b20cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#KVn#261705## 00374000000000229000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030009000540080005000630090011000680100005000790110 01400084020001100098020000900109020001400118039000500132013000700137#VV10.09676# 8000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#Bp b 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a15tr. ^b20cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#KVn#261706## 00614000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020010000570030013000670070024000800040013001040080 00500117009001100122010000500133011001400138012003000152020001800182020000900200 02000130020902000150022200500120023703900050024901300070025402000100026102000170 0271#VV10.09677#VV10.09678#10000#Vi?t#L600N#959.7013092#^214#L Nam #Truyn t ranh#Tranh, li: T Huy Long#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tra nh truyn lch s Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s #T Huy Long#KVn#261707#L Nam #Nhn vt lch s## 00645000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020014000430030013000570070050000700040013001200080005001330090 01100138010000500149011001400154012003000168020001800198020000900216020001300225 02000150023800500120025303900050026500500110027001300070028102000140028802000170 0302#VV10.09679#10000#Vi?t#T450H#959.7023#^214#T Hin Thnh#Truyn tranh#Tranh : T Huy Long ; Li: Vit Qunh, T Huy Long#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2010#^ a31tr.^b21cm#Tranh truyn lch s Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tra nh#Truyn lch s#T Huy Long#KVn#Vit Qunh#261708#T Hin Thnh#NHn vt lch s## 00633000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200110 00298080005000400020040000450030013000850070036000980040013001340080005001470090 01100152010000500163011001400168012003100182020001800213020000900231020001300240 020001600253005001300269039000500282005000800287020001700295013000700312#VV10.09 680#10000#Vi?t#C430C#398.209597#^214#Con ch, con mo v anh chng ngho kh#Tr uyn tranh#Tranh: V Duy Ngha ; B.s.: Hng H#In ln th 6#^aH.#^aKim ng#2010 #^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#V Duy Ngha#KVn#Hng H#Vn hc dn gian#261709## 00605000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200110 00308080005000410020016000460030013000620070033000750040013001080080005001210090 01100126010000500137011001400142012003100156020001800187020000900205020001300214 020001600227005000900243039000500252005001000257020001700267013000700284#VV10.09 681#12500#Vi?t#CH527R#398.209597#^214#Chuyn ra vng#Truyn tranh#Tranh: H Qu ng ; Li: V T Nam#In ln th 5#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tranh truy n dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#H Q ung#KVn#V T Nam#Vn hc dn gian#261710## 00594000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200110 00298080005000400020008000450030013000530070032000660040014000980080005001120090 01100117010000500128011001400133012003100147020001800178020000900196020001300205 020001600218005000900234039000500243005000800248020001700256013000700273#VV10.09 682#12500#Vi?t#T120C#398.209597#^214#Tm Cm#Truyn tranh#Tranh: Mai Long ; B.s .: Hng H#In ln th 12#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gia n Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Mai Long#KVn #Hng H#Vn hc dn gian#261711## 00612000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200110 00298080005000400020021000450030013000660070035000790040013001140080005001270090 01100132010000500143011001400148012003100162020001800193020000900211020001300220 020001600233005001200249039000500261005000800266020001700274013000700291#VV10.09 683#10000#Vi?t#C561B#398.209597#^214#Cng bo chng tri#Truyn tranh#Tranh: T rng Hiu ; B.s.: Hng H#In ln th 5#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gia n#Trng Hiu#KVn#Hng H#Vn hc dn gian#261712## 00607000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200110 00298080005000400020014000450030013000590070036000720040013001080080005001210090 01100126010000500137011001400142012003100156020001800187020000900205020001300214 020001600227005001300243039000500256005000800261020001700269013000700286#VV10.09 684#10000#Vi?t#N106T#398.209597#^214#Nng tin go#Truyn tranh#Tranh: V Duy N gha ; B.s.: Hng H#In ln th 9#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tranh truy n dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#V D uy Ngha#KVn#Hng H#Vn hc dn gian#261713## 00606000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200110 00308080005000410020011000460030013000570070036000700040014001060080005001200090 01100125010000500136011001400141012003100155020001800186020000900204020001300213 020001600226005001300242039000500255005000800260020001700268013000700285#VV10.09 685#12500#Vi?t#TH102S#398.209597#^214#Thch Sanh#Truyn tranh#Tranh: T Thc B nh ; B.s.: Hng H#In ln th 11#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#T Th c Bnh#KVn#Hng H#Vn hc dn gian#261714## 00600000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200110 00298080005000400020008000450030013000530070035000660040014001010080005001150090 01100120010000500131011001400136012003100150020001800181020000900199020001300208 020001600221005001200237039000500249005000800254020001700262013000700279#VV10.09 686#12500#Vi?t#C126K#398.209597#^214#Cy kh#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Bch ; B.s.: Hng H#In ln th 11#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Nguyn Bc h#KVn#Hng H#Vn hc dn gian#261715## 00607000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200110 00298080005000400020016000450030013000610070035000740040013001090080005001220090 01100127010000500138011001400143012003100157020001800188020000900206020001300215 020001600228005001200244039000500256005000800261020001700269013000700286#VV10.09 687#12500#Vi?t#A103M#398.209597#^214#Ai mua hnh ti#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Bch ; B.s.: Hng H#In ln th 9#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tranh truy n dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Ngu yn Bch#KVn#Hng H#Vn hc dn gian#261716## 00619000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200110 00298080005000400020017000450030013000620070040000750040014001150080005001290090 01100134010000500145011001400150012003100164020001800195020000900213020001300222 020001600235005001700251039000500268005000800273020001700281013000700298#VV10.09 688#12500#Vi?t#S550T#398.209597#^214#S tch tru cau#Truyn tranh#Tranh: Nguy n Cng Hoan ; B.s.: Hng H#In ln th 10#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tra nh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn g ian#Nguyn Cng Hoan#KVn#Hng H#Vn hc dn gian#261717## 00602000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200110 00298080005000400020009000450030013000540070036000670040013001030080005001160090 01100121010000500132011001400137012003100151020001800182020000900200020001300209 020001600222005001300238039000500251005000800256020001700264013000700281#VV10.09 689#10000#Vi?t#M500L#398.209597#^214#M Lng#Truyn tranh#Tranh: Ng Mnh Ln ; B.s.: Hng H#In ln th 6#^aH.#^aKim ng#2010#^a32tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Ng Mnh Ln#KVn#Hng H#Vn hc dn gian#261718## 00599000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200110 00298080005000400020008000450030013000530070035000660040013001010080005001140090 01100119010000500130011001400135012003100149020001800180020000900198020001300207 020001600220005001200236039000500248005000800253020001700261013000700278#VV10.09 690#10000#Vi?t#V501H#398.209597#^214#Vua Heo#Truyn tranh#Tranh: Trng Hiu ; B.s.: Hng H#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn g ian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Trng Hiu #KVn#Hng H#Vn hc dn gian#261719## 00623000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200110 00298080005000400020026000450030013000710070038000840040013001220080005001350090 01100140010000500151011001400156012003100170020001800201020000900219020001300228 020001600241005001500257039000500272005000800277020001700285013000700302#VV10.09 691#10000#Vi?t#A107H#398.209597#^214#Anh hc tr v ba con qu#Truyn tranh#Tra nh: Phm Ngc Tun ; B.s.: Hng H#In ln th 6#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21 cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Phm Ngc Tun#KVn#Hng H#Vn hc dn gian#261720## 00572000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200110 00298080005000400020007000450030013000520070024000650040013000890080005001020090 01100107010000500118011001400123012003100137020001800168020000900186020001300195 020001600208005001700224039000500241020001700246013000700263#VV10.09692#10000#V i?t#T310M#398.209597#^214#Tm m#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Cng Hoan#In ln th 9#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Nguyn Cng Hoan#KVn#Vn hc dn g ian#261721## 00608000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200110 00298080005000400020017000450030013000620070035000750040013001100080005001230090 01100128010000500139011001400144012003100158020001800189020000900207020001300216 020001600229005001200245039000500257005000800262020001700270013000700287#VV10.09 693#10000#Vi?t#S550T#398.209597#^214#S tch ci chi#Truyn tranh#Tranh: Trn g Hiu ; B.s.: Hng H#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tranh tru yn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Tr ng Hiu#KVn#Hng H#Vn hc dn gian#261722## 00608000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200110 00308080005000410020015000460030013000610070035000740040013001090080005001220090 01100127010000500138011001400143012003100157020001800188020000900206020001300215 020001600228005001300244039000500257005000800262020001700270013000700287#VV10.09 694#18000#Vi?t#CH527T#398.209597#^214#Chuyn tr cc#Truyn tranh#Tranh: Ng M nh Ln ; Li: T Hoi#In ln th 6#^aH.#^aKim ng#2010#^a55tr.^b21cm#Tranh truy n dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Ng Mnh Ln#KVn#T Hoi#Vn hc dn gian#261723## 00603000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020068000410030032001090070012001410040018001530080005001710090 02600176010000500202011001500207020000700222020000600229020000800235020000800243 020001200251020001400263005001200277039000500289013000700294#VV10.09695#24000#V i?t#H561D#910.76#^214#Hng dn tr li cu hi v bi tp t lun - trc nghim a l 8#Bin son theo chng trnh mi#H Vn Mnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2010#^a133tr.^b24cm#a l#Lp 8#Cu hi#Bi tp#Trc ngh im#Sch c thm#H Vn Mnh#KVn#261724## 00547000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200110 00298080005000400020020000450030013000650070029000780040013001070080005001200090 01100125010000500136011001400141020001800155020000900173020001300182020001600195 005001700211039000500228020001700233013000700250#VV10.09696#8500#Vi?t#TR300K#39 8.209597#^214#Tr khn ca ta y#Truyn tranh#Tranh, li: Nguyn Thi Hng#In l n th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a19tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tr anh#Truyn dn gian#Nguyn Thi Hng#KVn#Vn hc dn gian#261725## 00503000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020014000420030013000560070042000690080005001110090011001160100 00500127011001400132020001800146020000900164020001300173005001000186005001000196 039000500206005000700211013000700218#VV10.09697#7500#Vi?t#S550T#895.9223#^214#S t v tru#Truyn tranh#Tranh: Thi Hng, Bo Trung ; Li: Ho Mi#^aH.#^aKim ng#2010#^a19tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thi Hng#Bo Tru ng#KVn#Ho Mi#261726## 00522000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020021000440030013000650070029000780080005001070090011001120100 00500123011001400128020001800142020000900160020001300169020001600182005001700198 039000500215020001700220013000700237#VV10.09698#7500#Vi?t#S550T#398.209597#^214 #S tch ting ngh #Truyn tranh#Tranh, li: Nguyn Thi Hng#^aH.#^aKim ng# 2009#^a19tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Nguy n Thi Hng#KVn#Vn hc dn gian#261727## 00496000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020013000420030004000550070041000590040013001000080005001130090 01100118010000500129011001400134020001800148020000900166020000400175005001200179 005001500191039000500206013000700211#VV10.09699#8500#Vi?t#107T#895.9221#^214# nh tam cc#Th#Tranh: V Bch Hoa ; Th: Trn ng Khoa#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a23tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#V Bch Hoa#Trn ng Kh oa#KVn#261728## 00564000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020016000440030013000600070035000730040013001080080005001210090 01100126010000500137011001400142020001800156020000900174020001300183020001600196 005001200212039000500224005000900229020001700238013000700255#VV10.09700#8500#Vi ?t#C125B#398.209597#^214#Cu b Tch Chu#Truyn tranh#Tranh: Trng Hiu ; Li: Nhin H#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a23tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Trng Hiu#KVn#Nhin H#Vn hc dn gian#2617 29## 00461000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020034000380070022000720080005000940090011000990100005001100110 01400115012002200129020000700151020001500158006001700173039000500190013000700195 019000500202#VV10.09701#12500#Vi?t#N106T#741#^214#Nng tin c v m ci tron g m#Nguyn Thu Hng dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a16tr.^b26cm#T mu cng cng c ha#T mu#Sch thiu nhi#Nguyn Thu Hng#KVn#261730#Dch## 00449000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020021000390070022000600080005000820090011000870100005000980110 01400103012002200117020000700139020001500146006001700161039000500178019000500183 013000700188#VV10.09702#12500#Vi?t#NH556N#741#^214#Nhng ngi bn thn#Nguyn Thu Hng dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a16tr.^b26cm#T mu cng cng cha#T mu#S ch thiu nhi#Nguyn Thu Hng#KVn#Dch#261731## 00476000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020049000380070022000870080005001090090011001140100005001250110 01400130012002200144020000700166020001500173006001700188039000500205019000500210 013000700215#VV10.09703#12500#Vi?t#C455C#741#^214#Cng cha Jasmine v cuc phi u lu cng Aladdin#Nguyn Thu Hng dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a16tr.^b26cm#T mu cng cng cha#T mu#Sch thiu nhi#Nguyn Thu Hng#KVn#Dch#261732## 00367000000000217000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200040 00318080005000350020018000400080005000580090011000630100005000740110014000790120 02200093020000700115020001500122039000500137013000700142#VV10.09704#12500#Vi?t# GI-126P#741#^214#Giy pht diu k#^aH.#^aKim ng#2010#^a16tr.^b26cm#T mu cn g cng cha#T mu#Sch thiu nhi#KVn#261733## 00379000000000217000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020031000390080005000700090011000750100005000860110014000910120 02200105020000700127020001500134039000500149013000700154#VV10.09705#12500#Vi?t# NH556N#741#^214#Nhng nng cng cha kiu dim#^aH.#^aKim ng#2010#^a16tr.^b26c m#T mu cng cng cha#T mu#Sch thiu nhi#KVn#261734## 00458000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020031000380070022000690080005000910090011000960100005001070110 01400112012002200126020000700148020001500155006001700170039000500187019000500192 013000700197#VV10.09706#12500#Vi?t#N106B#741#^214#Nng Bch Tuyt v by ch l n#Nguyn Thu Hng dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a16tr.^b26cm#T mu cng cng cha #T mu#Sch thiu nhi#Nguyn Thu Hng#KVn#Dch#261735## 00575000000000301000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070031000780220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134012003400149005001300183019001400196006001100210 020001800221020000900239020001300248039000500261013000700266#VN10.02454#Vi?t#TH1 04T#895.6#^214#13000#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2010#^a180tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu n in#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tran h#KVn#261736## 00575000000000301000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070031000780220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134012003400149005001300183019001400196006001100210 020001800221020000900239020001300248039000500261013000700266#VN10.02455#Vi?t#TH1 04T#895.6#^214#13000#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2010#^a175tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu n in#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tran h#KVn#261737## 00575000000000301000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070031000780220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134012003400149005001300183019001400196006001100210 020001800221020000900239020001300248039000500261013000700266#VN10.02456#Vi?t#TH1 04T#895.6#^214#13000#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.3#^aH.#^aKim ng#2010#^a175tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu n in#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tran h#KVn#261738## 00575000000000301000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070031000780220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134012003400149005001300183019001400196006001100210 020001800221020000900239020001300248039000500261013000700266#VN10.02457#Vi?t#TH1 04T#895.6#^214#13000#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.4#^aH.#^aKim ng#2010#^a175tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu n in#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tran h#KVn#261739## 00575000000000301000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070031000780220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134012003400149005001300183019001400196006001100210 020001800221020000900239020001300248039000500261013000700266#VN10.02458#Vi?t#TH1 04T#895.6#^214#13000#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.5#^aH.#^aKim ng#2010#^a188tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu n in#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tran h#KVn#261740## 00575000000000301000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070031000780220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134012003400149005001300183019001400196006001100210 020001800221020000900239020001300248039000500261013000700266#VN10.02459#Vi?t#TH1 04T#895.6#^214#13000#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.6#^aH.#^aKim ng#2010#^a176tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu n in#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tran h#KVn#261741## 00575000000000301000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070031000780220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134012003400149005001300183019001400196006001100210 020001800221020000900239020001300248039000500261013000700266#VN10.02460#Vi?t#TH1 04T#895.6#^214#13000#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.7#^aH.#^aKim ng#2010#^a176tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu n in#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tran h#KVn#261742## 00575000000000301000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070031000780220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134012003400149005001300183019001400196006001100210 020001800221020000900239020001300248039000500261013000700266#VN10.02461#Vi?t#TH1 04T#895.6#^214#13000#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.8#^aH.#^aKim ng#2010#^a184tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu n in#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tran h#KVn#261743## 00575000000000301000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070031000780220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134012003400149005001300183019001400196006001100210 020001800221020000900239020001300248039000500261013000700266#VN10.02462#Vi?t#TH1 04T#895.6#^214#13000#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.9#^aH.#^aKim ng#2010#^a176tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu n in#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tran h#KVn#261744## 00576000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000500262013000700267#VN10.02463#TH104T#8 95.6#^214#13000#Vi?t#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.10#^aH.#^aKim ng#2010#^a182tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#KVn#261745## 00576000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000500262013000700267#VN10.02464#TH104T#8 95.6#^214#13000#Vi?t#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.11#^aH.#^aKim ng#2010#^a178tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#KVn#261746## 00576000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000500262013000700267#VN10.02465#TH104T#8 95.6#^214#13000#Vi?t#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.12#^aH.#^aKim ng#2010#^a178tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#KVn#261747## 00576000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000500262013000700267#VN10.02466#TH104T#8 95.6#^214#13000#Vi?t#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.13#^aH.#^aKim ng#2010#^a180tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#KVn#261748## 00576000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000500262013000700267#VN10.02467#TH104T#8 95.6#^214#13000#Vi?t#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.14#^aH.#^aKim ng#2010#^a180tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#KVn#261749## 00576000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000500262013000700267#VN10.02468#TH104T#8 95.6#^214#13000#Vi?t#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.15#^aH.#^aKim ng#2010#^a178tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#KVn#261750## 00576000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000500262013000700267#VN10.02469#TH104T#8 95.6#^214#13000#Vi?t#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.16#^aH.#^aKim ng#2010#^a180tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#KVn#261751## 00576000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000500262013000700267#VN10.02470#TH104T#8 95.6#^214#13000#Vi?t#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.17#^aH.#^aKim ng#2010#^a180tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#KVn#261752## 00576000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000500262013000700267#VN10.02471#TH104T#8 95.6#^214#13000#Vi?t#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.18#^aH.#^aKim ng#2010#^a180tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#KVn#261753## 00576000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000500262013000700267#VN10.02472#13000#V i?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.19#^aH.#^aKim ng#2010#^a176tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#KVn#261754## 00576000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000500262013000700267#VN10.02473#13000#V i?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.20#^aH.#^aKim ng#2010#^a182tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#KVn#261755## 00536000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020047000410030013000880070031001010080005001320090011001370100 00500148011001500153020001800168020000900186020001300195005001300208006001100221 039000500232013000700237019001400244#VN10.02474#16000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Th m t lng danh Conan - Cu bch khoa th#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm Le six dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a257tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn t ranh#Aoyama Gosho#Nhm Lesix#KVn#261756#Dch Nht Bn## 00537000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070035000780220004001130080005001170090 01100122010000500133011001500138020001800153020000900171020001300180005001300193 006001500206039000500221019001400226013000700240#VN10.02475#14000#Vi?t#TH104T#8 95.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nguyn H Thu dc h#T.3#^aH.#^aKim ng#2010#^a194tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tran h#Aoyama Gosho#Nguyn H Thu#KVn#Dch Nht Bn#261757## 00537000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070035000780220004001130080005001170090 01100122010000500133011001500138020001800153020000900171020001300180005001300193 006001500206039000500221019001400226013000700240#VN10.02476#14000#Vi?t#TH104T#8 95.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nguyn H Thu dc h#T.4#^aH.#^aKim ng#2010#^a194tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tran h#Aoyama Gosho#Nguyn H Thu#KVn#Dch Nht Bn#261758## 00537000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070035000780220004001130080005001170090 01100122010000500133011001500138020001800153020000900171020001300180005001300193 006001500206039000500221019001400226013000700240#VN10.02477#14000#Vi?t#TH104T#8 95.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nguyn H Thu dc h#T.5#^aH.#^aKim ng#2010#^a202tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tran h#Aoyama Gosho#Nguyn H Thu#KVn#Dch Nht Bn#261759## 00732000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070098000690080005001670090011001720100 00500183011001500188012001600203020001800219020000900237020001300246005001700259 00500150027600500160029100500080030700600130031500600150032800600130034303900050 0356013000700361019001400368#VN10.02478#15000#Vi?t#457H#895.6#^214#rmon hc tp#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Tsuiki Tadashi ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b .), c Lm ; Dch: Song Lan Anh...#^aH.#^aKim ng#2010#^a190tr.^b18cm#T sch Hc vui#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Tsuiki Tadashi# Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#KVn#261760#Dc h Nht Bn## 00732000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070098000690080005001670090011001720100 00500183011001500188012001600203020001800219020000900237020001300246005001700259 00500150027600500160029100500080030700600130031500600150032800600130034303900050 0356019001400361013000700375#VN10.02479#15000#Vi?t#457H#895.6#^214#rmon hc tp#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Tsuiki Tadashi ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b .), c Lm ; Dch: Song Lan Anh...#^aH.#^aKim ng#2010#^a191tr.^b18cm#T sch Hc vui#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Tsuiki Tadashi# Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#KVn#Dch Nht Bn#261761## 00732000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070098000690080005001670090011001720100 00500183011001500188012001600203020001800219020000900237020001300246005001700259 00500150027600500160029100500080030700600130031500600150032800600130034303900050 0356019001400361013000700375#VN10.02480#15000#Vi?t#457H#895.6#^214#rmon hc tp#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Tsuiki Tadashi ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b .), c Lm ; Dch: Song Lan Anh...#^aH.#^aKim ng#2010#^a191tr.^b18cm#T sch Hc vui#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Tsuiki Tadashi# Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#KVn#Dch Nht Bn#261762## 00732000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070098000690080005001670090011001720100 00500183011001500188012001600203020001800219020000900237020001300246005001700259 00500150027600500160029100500080030700600130031500600150032800600130034303900050 0356019001400361013000700375#VN10.02481#15000#Vi?t#457H#895.6#^214#rmon hc tp#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Okada Yasunori ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b .), c Lm ; Dch: Song Lan Anh...#^aH.#^aKim ng#2010#^a191tr.^b18cm#T sch Hc vui#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Okada Yasunori# Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#KVn#Dch Nht Bn#261763## 00732000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070098000690080005001670090011001720100 00500183011001500188012001600203020001800219020000900237020001300246005001700259 00500150027600500160029100500080030700600130031500600150032800600130034303900050 0356019001400361013000700375#VN10.02482#15000#Vi?t#457H#895.6#^214#rmon hc tp#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Tsuiki Tadashi ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b .), c Lm ; Dch: Song Lan Anh...#^aH.#^aKim ng#2010#^a191tr.^b18cm#T sch Hc vui#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Tsuiki Tadashi# Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#KVn#Dch Nht Bn#261764## 00730000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070097000690080005001660090011001710100 00500182011001500187012001600202020001800218020000900236020001300245005001700258 00500140027500500160028900500080030500600130031300600150032600600130034103900050 0354019001400359013000700373#VN10.02483#15000#Vi?t#457H#895.6#^214#rmon hc tp#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Yagi Shouichi ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b. ), c Lm ; Dch: Song Lan Anh...#^aH.#^aKim ng#2010#^a191tr.^b18cm#T sch H c vui#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Yagi Shouichi#Ng uyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#KVn#Dch Nht B n#261765## 00726000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070095000690080005001640090011001690100 00500180011001500185020001800200020001300218005001700231005001200248005001600260 00500080027603900050028401900140028901200160030302000090031900600130032801300070 0341006001500348006001300363#VN10.02484#15000#Vi?t#457H#895.6#^214#rmon hc tp#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Nichinouken ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh...#^aH.#^aKim ng#2010#^a223tr.^b18cm#Vn hc thi u nhi#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nichinouken#Nguyn Thng Vu#c Lm#oanh#D ch Nht Bn#T sch Hc vui#Nht Bn#Song Lan Anh#261766#L Phng Lin#Phm Min h H## 00726000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070095000690080005001640090011001690100 00500180011001500185020001800200020001300218005001700231005001200248005001600260 00500080027603900050028401900140028901200160030302000090031900600130032801300070 0341006001500348006001300363#VN10.02485#15000#Vi?t#457H#895.6#^214#rmon hc tp#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Nichinouken ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh...#^aH.#^aKim ng#2010#^a191tr.^b18cm#Vn hc thi u nhi#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nichinouken#Nguyn Thng Vu#c Lm#oanh#D ch Nht Bn#T sch Hc vui#Nht Bn#Song Lan Anh#261767#L Phng Lin#Phm Min h H## 00726000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070095000690080005001640090011001690100 00500180011001500185020001800200020001300218005001700231005001200248005001600260 00500080027603900050028401900140028901200160030302000090031900600130032801300070 0341006001500348006001300363#VN10.02486#15000#Vi?t#457H#895.6#^214#rmon hc tp#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Nichinouken ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh...#^aH.#^aKim ng#2010#^a191tr.^b18cm#Vn hc thi u nhi#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nichinouken#Nguyn Thng Vu#c Lm#oanh#D ch Nht Bn#T sch Hc vui#Nht Bn#Song Lan Anh#261768#L Phng Lin#Phm Min h H## 00726000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070095000690080005001640090011001690100 00500180011001500185020001800200020001300218005001700231005001200248005001600260 00500080027603900050028401900140028901200160030302000090031900600130032801300070 0341006001500348006001300363#VN10.02487#15000#Vi?t#457H#895.6#^214#rmon hc tp#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Nichinouken ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh...#^aH.#^aKim ng#2010#^a191tr.^b18cm#Vn hc thi u nhi#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nichinouken#Nguyn Thng Vu#c Lm#oanh#D ch Nht Bn#T sch Hc vui#Nht Bn#Song Lan Anh#261769#L Phng Lin#Phm Min h H## 00745000000000361000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020008000390030013000470070101000600220004001610080005001650090 01100170010000500181011001500186012001600201020001800217020000900235020001300244 00500170025700500180027400500160029200500080030800600130031600600150032903900050 0344013000700349019001400356006001300370#VN10.02488#15000#Vi?t#457#895.6#^214# rmon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Kobayashi Kanjiro ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh...#Q.1#^aH.#^aKim ng#2010#^a223tr.^b18c m#T sch Hc vui#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Kobay ashi Kanjiro#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#oanh#261770#Dc h Nht Bn#Phm Minh H## 00746000000000361000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020008000400030013000480070101000610220004001620080005001660090 01100171010000500182011001500187012001600202020001800218020000900236020001300245 00500170025800500180027500500160029300500080030900600130031700600150033003900050 0345019001400350013000700364006001300371#VN10.02489#15000#Vi?t#457M#895.6#^214 #rmon#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Kobayashi Kanjiro ; B.s.: Nguyn Thng V u (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh...#Q.2#^aH.#^aKim ng#2010#^a223tr.^b18 cm#T sch Hc vui#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Koba yashi Kanjiro#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#oanh#Dch Nht Bn#261771#Phm Minh H## 00729000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020008000390030013000470070101000600080005001610090011001660100 00500177011001500182020001800197020001300215005001700228005001600245005000800261 00600130026903900050028201900140028701200160030102000090031700600150032600500180 0341013000700359006001300366#VN10.02490#15000#Vi?t#457#895.6#^214#rmon#Truy n tranh#Fujiko. F. Fujio, Kobayashi Kanjiro ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh...#^aH.#^aKim ng#2010#^a223tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#oanh#Dch Nht Bn#T sch Hc vui#Nht Bn#L Phng Lin#Kobayashi Kanjiro#261772#Phm Minh H## 00729000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020008000390030013000470070101000600080005001610090011001660100 00500177011001500182020001800197020001300215005001700228005001800245005001600263 00500080027903900050028701900140029201200160030602000090032200600130033100600150 0344013000700359006001300366#VN10.02491#15000#Vi?t#457#895.6#^214#rmon#Truy n tranh#Fujiko. F. Fujio, Kobayashi Kanjiro ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh...#^aH.#^aKim ng#2010#^a223tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Kobayashi Kanjiro#Nguyn Thng Vu#c Lm#oanh #Dch Nht Bn#T sch Hc vui#Nht Bn#Song Lan Anh#L Phng Lin#261773#Phm Minh H## 00717000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020008000390030013000470070095000600080005001550090011001600100 00500171011001500176020001800191020001300209005001700222005001200239005001600251 00500080026703900050027501900140028001200160029402000090031000600130031900600150 0332013000700347006001300354#VN10.02492#15000#Vi?t#457#895.6#^214#rmon#Truy n tranh#Fujiko. F. Fujio, Nichinouken ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh...#^aH.#^aKim ng#2010#^a191tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Tr uyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nichinouken#Nguyn Thng Vu#c Lm#oanh#Dch Nht B n#T sch Hc vui#Nht Bn#Song Lan Anh#L Phng Lin#261774#Phm Lan Anh## 00729000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020008000390030013000470070101000600080005001610090011001660100 00500177011001500182020001800197020001300215005001700228005001800245005001600263 00500080027903900050028701900140029201200160030602000090032200600130033100600150 0344013000700359006001300366#VN10.02493#15000#Vi?t#457#895.6#^214#rmon#Truy n tranh#Fujiko. F. Fujio, Kobayashi Kanjiro ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh...#^aH.#^aKim ng#2010#^a223tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Kobayashi Kanjiro#Nguyn Thng Vu#c Lm#oanh #Dch Nht Bn#T sch Hc vui#Nht Bn#Song Lan Anh#L Phng Lin#261775#Phm Lan Anh## 00717000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020008000390030013000470070095000600080005001550090011001600100 00500171011001500176020001800191020001300209005001700222005001200239005001600251 00500080026703900050027501900140028001200160029402000090031000600130031900600150 0332013000700347006001300354#VN10.02494#15000#Vi?t#457#895.6#^214#rmon#Truy n tranh#Fujiko. F. Fujio, Nichinouken ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh...#^aH.#^aKim ng#2010#^a191tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Tr uyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nichinouken#Nguyn Thng Vu#c Lm#oanh#Dch Nht B n#T sch Hc vui#Nht Bn#Song Lan Anh#L Phng Lin#261776#Phm Lan Anh## 00729000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020008000390030013000470070101000600080005001610090011001660100 00500177011001500182020001800197020001300215005001700228005001800245005001600263 00500080027903900050028701900140029201200160030602000090032200600130033100600150 0344013000700359006001300366#VN10.02495#15000#Vi?t#457#895.6#^214#rmon#Truy n tranh#Fujiko. F. Fujio, Kobayashi Kanjiro ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh...#^aH.#^aKim ng#2010#^a223tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Kobayashi Kanjiro#Nguyn Thng Vu#c Lm#oanh #Dch Nht Bn#T sch Hc vui#Nht Bn#Song Lan Anh#L Phng Lin#261777#Phm Lan Anh## 00729000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020008000390030013000470070101000600080005001610090011001660100 00500177011001500182020001800197020001300215005001700228005001800245005001600263 00500080027903900050028701900140029201200160030602000090032200600130033100600150 0344013000700359006001300366#VN10.02496#15000#Vi?t#457#895.6#^214#rmon#Truy n tranh#Fujiko. F. Fujio, Kobayashi Kanjiro ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh...#^aH.#^aKim ng#2010#^a223tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Kobayashi Kanjiro#Nguyn Thng Vu#c Lm#oanh #Dch Nht Bn#T sch Hc vui#Nht Bn#Song Lan Anh#L Phng Lin#261778#Phm Lan Anh## 00729000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020008000390030013000470070101000600080005001610090011001660100 00500177011001500182020001800197020001300215005001700228005001800245005001600263 00500080027903900050028701900140029201200160030602000090032200600130033100600150 0344013000700359006001300366#VN10.02497#15000#Vi?t#457#895.6#^214#rmon#Truy n tranh#Fujiko. F. Fujio, Kobayashi Kanjiro ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh...#^aH.#^aKim ng#2010#^a223tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Kobayashi Kanjiro#Nguyn Thng Vu#c Lm#oanh #Dch Nht Bn#T sch Hc vui#Nht Bn#Song Lan Anh#L Phng Lin#261779#Phm Lan Anh## 00533000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070033000620220004000952210004000990080 00500103009001100108010000500119011001500124020001800139020000900157020001300166 005001600179006001000195039000500205019001400210013000700224#VN10.02498#14000#V i?t#WH313#895.6#^214#Whistle!#Truyn tranh#Daisuke Higuchi ; Mnh Linh dch#T.3# Vor#^aH.#^aKim ng#2010#^a202tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh# Daisuke Higuchi#Mnh Linh#oanh#Dch Nht Bn#261780## 00538000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070033000620220004000952210009000990080 00500108009001100113010000500124011001500129020001800144020000900162020001300171 005001600184006001000200039000500210019001400215013000700229#VN10.02499#14000#V i?t#WH313#895.6#^214#Whistle!#Truyn tranh#Daisuke Higuchi ; Mnh Linh dch#T.4# Re-start#^aH.#^aKim ng#2010#^a194tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn t ranh#Daisuke Higuchi#Mnh Linh#oanh#Dch Nht Bn#261781## 00626000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600290011000730070042000840220004001260080 00500130009001100135010000500146011001500151020001800166020000900184020001300193 00500130020600600120021900600080023103900050023901900140024401200350025801300070 0293#VN10.02500#15000#Vi?t#NG452N#895.7#^214#Ngi nh hnh phc#Truyn tranh#Fu ll house#Won Soo Yeon ; Dch: Phng Loan, Lan Anh#T.2#^aH.#^aKim ng#2010#^a19 6tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Won Soo Yeon#Phng Loan#Lan Anh#oanh#Dch Hn Quc#Truyn tranh dnh cho la tui 17+#261782## 00626000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600290011000730070042000840220004001260080 00500130009001100135010000500146011001500151020001800166020000900184020001300193 00500130020600600120021900600080023103900050023901900140024401200350025801300070 0293#VN10.02501#15000#Vi?t#NG452N#895.7#^214#Ngi nh hnh phc#Truyn tranh#Fu ll house#Won Soo Yeon ; Dch: Phng Loan, Lan Anh#T.3#^aH.#^aKim ng#2010#^a19 7tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Won Soo Yeon#Phng Loan#Lan Anh#oanh#Dch Hn Quc#Truyn tranh dnh cho la tui 17+#261783## 00626000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600290011000730070042000840220004001260080 00500130009001100135010000500146011001500151020001800166020000900184020001300193 00500130020600600120021900600080023103900050023901900140024401200350025801300070 0293#VN10.02502#15000#Vi?t#NG452N#895.7#^214#Ngi nh hnh phc#Truyn tranh#Fu ll house#Won Soo Yeon ; Dch: Phng Loan, Lan Anh#T.4#^aH.#^aKim ng#2010#^a19 5tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Won Soo Yeon#Phng Loan#Lan Anh#oanh#Dch Hn Quc#Truyn tranh dnh cho la tui 17+#261784## 00572000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510290031000640070038000950220004001330080 00500137009001100142010000500153011001500158020001800173020000900191020001300200 005001800213006001300231039000500244019001400249013000700263#VN10.02503#14000#V i?t#H109Ϳ.6#^214#Hare & Guu#Truyn tranh#Jungle wa itsumo harenochi guu#Renj uro Kindaichi ; Barbie Ayumi dch#T.3#^aH.#^aKim ng#2010#^a187tr.^b18cm#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Renjuro Kindaichi#Barbie Ayumi#oanh#Dch Nht Bn#261785## 00572000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510290031000640070038000950220004001330080 00500137009001100142010000500153011001500158020001800173020000900191020001300200 005001800213006001300231039000500244019001400249013000700263#VN10.02504#14000#V i?t#H109Ϳ.6#^214#Hare & Guu#Truyn tranh#Jungle wa itsumo harenochi guu#Renj uro Kindaichi ; Barbie Ayumi dch#T.4#^aH.#^aKim ng#2010#^a189tr.^b18cm#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Renjuro Kindaichi#Barbie Ayumi#oanh#Dch Nht Bn#261786## 00572000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510290031000640070038000950220004001330080 00500137009001100142010000500153011001500158020001800173020000900191020001300200 005001800213006001300231039000500244019001400249013000700263#VN10.02505#14000#V i?t#H109Ϳ.6#^214#Hare & Guu#Truyn tranh#Jungle wa itsumo harenochi guu#Renj uro Kindaichi ; Barbie Ayumi dch#T.5#^aH.#^aKim ng#2010#^a188tr.^b18cm#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Renjuro Kindaichi#Barbie Ayumi#oanh#Dch Nht Bn#261787## 00572000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510290031000640070038000950220004001330080 00500137009001100142010000500153011001500158020001800173020000900191020001300200 005001800213006001300231039000500244019001400249013000700263#VN10.02506#14000#V i?t#H109Ϳ.6#^214#Hare & Guu#Truyn tranh#Jungle wa itsumo harenochi guu#Renj uro Kindaichi ; Barbie Ayumi dch#T.6#^aH.#^aKim ng#2010#^a189tr.^b18cm#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Renjuro Kindaichi#Barbie Ayumi#oanh#Dch Nht Bn#261788## 00575000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070032000750220004001070080005001110090 01100116010000500127011001500132012003500147020001800182020000900200020001300209 005001500222006001000237039000500247019001400252013000700266#VN10.02507#14000#V i?t#101Q#895.6#^214#c qu v bn tnh ca#Truyn tranh#Miyoshi Tomori ; Diu Th u dch#T.3#^aH.#^aKim ng#2010#^a196tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 1 6+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Miyoshi Tomori#Diu Thu#oanh#Dch Nh t Bn#261789## 00575000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070032000750220004001070080005001110090 01100116010000500127011001500132012003500147020001800182020000900200020001300209 005001500222006001000237039000500247019001400252013000700266#VN10.02508#14000#V i?t#101Q#895.6#^214#c qu v bn tnh ca#Truyn tranh#Miyoshi Tomori ; Diu Th u dch#T.4#^aH.#^aKim ng#2010#^a204tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 1 6+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Miyoshi Tomori#Diu Thu#oanh#Dch Nh t Bn#261790## 00556000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002300200070 00280030013000350070041000480220004000892210013000930050018001060060016001240080 00500140009001100145010000500156011001500161019001400176020001800190020000900208 020001300217039000500230014000700235019000500242013000700247#VN10.02509#PS610#89 5.6#^214#Psyren#Truyn tranh#Toshiaki Iwashiro ; Trnh Thu Giang dch#T.9#Hn o sng#Toshiaki Iwashiro#Trnh Thu Giang#^aH.#^aKim ng#2010#^a187tr.^b18cm#Dc h Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#oanh#13500#Vi?t#261791## 00542000000000289000450018100060000008200060000680800050001200200070001700300130 00240070041000370220005000782210021000830050018001040060016001220080005001380090 01100143010000500154011001500159019001400174020001800188020000900206020001300215 039000500228014000700233019000500240013000700245#PS610#895.6#^214#Psyren#Truyn tranh#Toshiaki Iwashiro ; Trnh Thu Giang dch#T.10#Nhng bu tri ring#Toshiak i Iwashiro#Trnh Thu Giang#^aH.#^aKim ng#2010#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#oanh#13500#Vi?t#261792## 00519000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020004000390030013000430070037000560220004000930080005000970090 01100102010000500113011001500118020001800133020000900151020001300160005001500173 006001500188039000500203019001400208013000700222#VN10.02510#14000#Vi?t#M109#895 .6#^214#Mar#Truyn tranh#Anzai Nobuyuki ; Song Tm Quyn dch#T.8#^aH.#^aKim n g#2010#^a180tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Anzai Nobuyuki#Son g Tm Quyn#oanh#Dch Nht Bn#261793## 00519000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020004000390030013000430070037000560220004000930080005000970090 01100102010000500113011001500118020001800133020000900151020001300160005001500173 006001500188039000500203019001400208013000700222#VN10.02511#14000#Vi?t#M109#895 .6#^214#Mar#Truyn tranh#Anzai Nobuyuki ; Song Tm Quyn dch#T.9#^aH.#^aKim n g#2010#^a180tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Anzai Nobuyuki#Son g Tm Quyn#oanh#Dch Nht Bn#261794## 00520000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020004000390030013000430070037000560220005000930080005000980090 01100103010000500114011001500119020001800134020000900152020001300161005001500174 006001500189039000500204019001400209013000700223#VN10.02512#14000#Vi?t#M109#895 .6#^214#Mar#Truyn tranh#Anzai Nobuyuki ; Song Tm Quyn dch#T.10#^aH.#^aKim ng#2010#^a181tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Anzai Nobuyuki#So ng Tm Quyn#oanh#Dch Nht Bn#261795## 00520000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020004000390030013000430070037000560220005000930080005000980090 01100103010000500114011001500119020001800134020000900152020001300161005001500174 006001500189039000500204019001400209013000700223#VN10.02513#14000#Vi?t#M109#895 .6#^214#Mar#Truyn tranh#Anzai Nobuyuki ; Song Tm Quyn dch#T.11#^aH.#^aKim ng#2010#^a181tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Anzai Nobuyuki#So ng Tm Quyn#oanh#Dch Nht Bn#261796## 00617000000000313000450002600110000001400070001101900050001803900050002318100060 00280820006000348080005000400020021000450030013000660070071000790220004001502210 01000154008000500164009001100169010000500180011001500185020001800200020000900218 020001300227005001100240005001400251019001400265006001700279013000700296#VN10.02 514#14000#Vi?t#oanh#H309K#895.6#^214#Hikaru k th c vy#Truyn tranh#Nguyn t c: Yumi Hotta ; Ho s: Takeshi Obata ; Nhm Kou Project dch#T.5#Khi ng#^aH .#^aKim ng#2010#^a201tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yumi Ho tta#Takeshi Obata#Dch Nht Bn#Nhm Kou Project#261797## 00538000000000289000450002600110000002000130001102000180002402000090004203900050 00510140007000560190005000631810007000680820006000758080005000810020026000860030 01300112007003400125022000500159005001200164006001500176008000500191009001100196 010000500207011001500212019001400227013000700241#VN10.02515#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#oanh#13500#Vi?t#CH106Q#895.6#^214#Chng qun gia ca b Mei #Truyn tranh#Riko Miyagi ; Trn Vn Quyn dch#T.11#Riko Miyagi#Trn Vn Quyn# ^aH.#^aKim ng#2010#^a194tr.^b18cm#Dch Nht Bn#261798## 00570000000000301000450002600110000001400070001101900050001800200150002300300130 00380290025000510070037000760220005001130080005001180090011001230100005001340110 01500139019001400154020001800168020000900186020001300195005001300208006001700221 039000500238181000700243082000600250808000500256013000700261#VN10.02516#14000#V i?t#Chng qun gia#Truyn tranh#Hayate the combat butler#Hata Kenjiro ; Nguyn T hanh Vn dch#T.23#^aH.#^aKim ng#2010#^a184tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hata Kenjiro#Nguyn Thanh Vn#oanh#CH106Q#895.6#^21 4#261799## 00533000000000289000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280020016000350030013000510070037000640220005001010050015001060060015001210080 00500136009001100141010000500152011001500157019001400172020001800186020000900204 020001300213039000500226019000500231013000700236#VN10.02517#L435C#895.6#^214#140 00#Lovely children#Truyn tranh#Shiina Takashi ; Nguyn H Thu dch#T.20#Shiin a Takashi#Nguyn H Thu#^aH.#^aKim ng#2010#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#oanh#Vi?t#261800## 00557000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020022000410030013000630070035000760220005001112210009001160050 01300125006001500138008000500153009001100158010000500169011001500174019001400189 020001800203020000900221020001300230039000500243013000700248#VN10.02518#13500#V i?t#I-314C#895.6#^214#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Song Tm Quyn dch#T.21#Sng ln#Motoki Monma#Song Tm Quyn#^aH.#^aKim ng#2010#^a181 tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#oanh#261801## 00567000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020022000410030013000630070035000760220005001112210019001160050 01300135006001500148008000500163009001100168010000500179011001500184019001400199 020001800213020000900231020001300240039000500253013000700258#VN10.02519#13500#V i?t#I-314C#895.6#^214#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Song Tm Quyn dch#T.22#Sng thn tn cng#Motoki Monma#Song Tm Quyn#^aH.#^aKim ng# 2010#^a179tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#oanh#2 61802## 00538000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002400200100 00290030013000390070032000520220005000842210008000890190005000970050013001020060 01200115008000500127009001100132010000500143011001500148020001800163020000900181 020001300190019001400203039000500217014000700222013000700229#VN10.02520#O-430P#8 95.6#^214#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Huyn Trang dch#T.37#Bc Tom#Vi ?t#Eiichiro Oda#Huyn Trang#^aH.#^aKim ng#2010#^a225tr.^b18cm#Vn hc thiu nh i#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#oanh#13500#261803## 00543000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002400200100 00290030013000390070032000520220005000842210013000890190005001020050013001070060 01200120008000500132009001100137010000500148011001500153020001800168020000900186 020001300195019001400208039000500222014000700227013000700234#VN10.02521#O-430P#8 95.6#^214#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Huyn Trang dch#T.38#Rocket man !#Vi?t#Eiichiro Oda#Huyn Trang#^aH.#^aKim ng#2010#^a203tr.^b18cm#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#oanh#13500#261804## 00562000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020013000410030013000540070039000670220004001062210016001100080 00500126009001100131010000500142011001500147020001800162020000900180020001300189 005001600202006001600218039000500234019001400239013000700253#VN10.02522#14000#V i?t#DR102D#895.6#^214#Dragon drive#Truyn tranh#Ken'ichi Sakura ; Trnh Thu Gian g dch#T.7#Decisive battle#^aH.#^aKim ng#2010#^a181tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi #Nht Bn#Truyn tranh#Ken'ichi Sakura#Trnh Thu Giang#oanh#Dch Nht Bn#261805 ## 00554000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020013000410030013000540070039000670220004001062210008001100080 00500118009001100123010000500134011001500139020001800154020000900172020001300181 005001600194006001600210039000500226019001400231013000700245#VN10.02523#14000#V i?t#DR102D#895.6#^214#Dragon drive#Truyn tranh#Ken'ichi Sakura ; Trnh Thu Gian g dch#T.8#Hi hp#^aH.#^aKim ng#2010#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#Ken'ichi Sakura#Trnh Thu Giang#oanh#Dch Nht Bn#261806## 00555000000000301000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020013000410030013000540070039000670220004001062210009001100080 00500119009001100124010000500135011001500140020001800155020000900173020001300182 005001600195006001600211039000500227019001400232013000700246#VN10.02524#Vi?t#DR1 02D#895.6#^214#14000#Dragon drive#Truyn tranh#Ken'ichi Sakura ; Trnh Thu Gian g dch#T.9#Thay th#^aH.#^aKim ng#2010#^a182tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#Ken'ichi Sakura#Trnh Thu Giang#oanh#Dch Nht Bn#261807## 00569000000000301000450002600110000001400070001118100070001808200060002580800050 00310190005000360020012000410030013000530070032000660220005000982210037001030050 01500140008000500155009001100160010000500171011001500176006001000191019001400201 020001800215020000900233020001300242039000500255013000700260#VN10.02525#13500#D R102B#895.6#^214#Vi?t#Dragon Ball#Truyn tranh#Akira Toriyama ; Nhm Yaki dch#T .37#K hoch tc chin bt u khi ng#Akira Toriyama#^aH.#^aKim ng#2010#^a1 89tr.^b18cm#Nhm Yaki#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#oanh #261808## 00574000000000301000450002600110000001400070001118100070001808200060002580800050 00310190005000360020012000410030013000530070032000660220005000982210042001030050 01500145008000500160009001100165010000500176011001500181006001000196019001400206 020001800220020000900238020001300247039000500260013000700265#VN10.02526#13500#D R102B#895.6#^214#Vi?t#Dragon Ball#Truyn tranh#Akira Toriyama ; Nhm Yaki dch#T .38#Cuc i u s phn: Son Goku vi Vegeta#Akira Toriyama#^aH.#^aKim ng#201 0#^a189tr.^b18cm#Nhm Yaki#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #oanh#261809## 00605000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030008000530070070000610220004001312210013001350080 00500148009001100153010000500164011001500169020001800184020000900202020001300211 005001300224005001300237006001500250039000500265013000700270019001400277#VN10.02 527#20000#Vi?t#T104Q#895.6#^214#Tam quc ch#Hi kt#Nguyn tc: Yu Terashima ; Tranh: L Ch Thanh ; Nguyn H Thu dch#T.1#Php lin n#^aH.#^aKim ng#201 0#^a303tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yu Terashima#L Ch Tha nh#Nguyn H Thu#oanh#261810#Dch Nht Bn## 00611000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030008000530070070000610220004001312210019001350080 00500154009001100159010000500170011001500175020001800190020000900208020001300217 005001300230005001300243006001500256039000500271019001400276013000700290#VN10.02 528#20000#Vi?t#T104Q#895.6#^214#Tam quc ch#Hi kt#Nguyn tc: Yu Terashima ; Tranh: L Ch Thanh ; Nguyn H Thu dch#T.2#Trn nh Nam An#^aH.#^aKim ng#2010#^a303tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yu Terashima#L C h Thanh#Nguyn H Thu#oanh#Dch Nht Bn#261811## 00629000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070070000660220005001362210031001410080 00500172009001100177010000500188011001500193020001800208020000900226020001300235 005001300248005001300261006001500274039000500289019001400294013000700308#VN10.02 529#20000#Vi?t#T104Q#895.6#^214#Tam quc ch#Truyn tranh#Nguyn tc: Yu Terash ima ; Tranh: L Ch Thanh ; Nguyn H Thu dch#T.13#Khng Minh dng biu xut binh#^aH.#^aKim ng#2010#^a288tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Yu Terashima#L Ch Thanh#Nguyn H Thu#oanh#Dch Nht Bn#261812## 00624000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070070000660220005001362210026001410080 00500167009001100172010000500183011001500188020001800203020000900221020001300230 005001300243005001300256006001500269039000500284019001400289013000700303#VN10.02 530#20000#Vi?t#T104Q#895.6#^214#Tam quc ch#Truyn tranh#Nguyn tc: Yu Terash ima ; Tranh: L Ch Thanh ; Nguyn H Thu dch#T.14#Quyt chin g ng trng# ^aH.#^aKim ng#2010#^a320tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yu T erashima#L Ch Thanh#Nguyn H Thu#oanh#Dch Nht Bn#261813## 00580000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020013000430030013000560070047000690080005001160090011001210100 00500132011001400137005001600151004001300167039000500180020001800185012004100203 020000900244020001300253005001700266013000700283#VN10.02531#6000#Vi?t#CH500V#89 5.9223#^214#Ch vt xanh#Truyn tranh#Li: Nguyn Thu Hin ; Tranh: Song Long st udio#^aH.#^aKim ng#2010#^a10tr.^b19cm#Nguyn Thu Hin#In ln th 4#oanh#Vn h c thiu nhi#Nhng tia nng u tin. B vi bn thn#Vit Nam#Truyn tranh#Song Long studio#261814## 00584000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020018000420030013000600070047000730080005001200090011001250100 00500136011001400141005001600155004001300171039000500184020001800189012004100207 020000900248020001300257005001700270013000700287#VN10.02532#6000#Vi?t#K300N#895 .9223#^214#K ngh h th v#Truyn tranh#Li: Nguyn Thu Hin ; Tranh: Song Lon g studio#^aH.#^aKim ng#2010#^a10tr.^b19cm#Nguyn Thu Hin#In ln th 4#oanh#V n hc thiu nhi#Nhng tia nng u tin. B vi gia nh#Vit Nam#Truyn tranh#S ong Long studio#261815## 00574000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020008000420030013000500070047000630080005001100090011001150100 00500126011001400131005001600145004001300161039000500174020001800179012004100197 020000900238020001300247005001700260013000700277#VN10.02533#6000#Vi?t#L462H#895 .9223#^214#Li ha#Truyn tranh#Li: Nguyn Thu Hin ; Tranh: Song Long studio#^ aH.#^aKim ng#2010#^a10tr.^b19cm#Nguyn Thu Hin#In ln th 4#oanh#Vn hc thi u nhi#Nhng tia nng u tin. B vi bn thn#Vit Nam#Truyn tranh#Song Long s tudio#261816## 00581000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020016000430030013000590070047000720080005001190090011001240100 00500135011001400140005001600154004001300170039000500183020001800188012003900206 020000900245020001300254005001700267013000700284#VN10.02534#6000#Vi?t#KH300C#89 5.9223#^214#Kh con l php#Truyn tranh#Li: Phng Thanh Vn ; Tranh: Song Long studio#^aH.#^aKim ng#2010#^a10tr.^b19cm#Phng Thanh Vn#In ln th 4#oanh#Vn hc thiu nhi#Nhng tia nng u tin. B vi bn b#Vit Nam#Truyn tranh#Song Long studio#261817## 00574000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020019000430030013000620070041000750080005001160090011001210100 00500132011001400137005001000151004001300161039000500174020001800179012004100197 020000900238020001300247005001700260013000700277#VN10.02535#6000#Vi?t#KH455T#89 5.9223#^214#Khng th thiu m#Truyn tranh#Li: Phong Thu ; Tranh: Song Long st udio#^aH.#^aKim ng#2010#^a10tr.^b19cm#Phong Thu#In ln th 4#oanh#Vn hc thi u nhi#Nhng tia nng u tin. B vi gia nh#Vit Nam#Truyn tranh#Song Long s tudio#261818## 00585000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020019000420030013000610070047000740080005001210090011001260100 00500137011001400142005001600156004001300172039000500185020001800190012004100208 020000900249020001300258005001700271013000700288#VN10.02536#6000#Vi?t#M450H#895 .9223#^214#M hi ca th con#Truyn tranh#Li: Nguyn Thu Hin ; Tranh: Song Lo ng studio#^aH.#^aKim ng#2010#^a10tr.^b19cm#Nguyn Thu Hin#In ln th 4#oanh#V n hc thiu nhi#Nhng tia nng u tin. B vi bn thn#Vit Nam#Truyn tranh# Song Long studio#261819## 00579000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020012000430030013000550070047000680080005001150090011001200100 00500131011001400136005001600150004001300166039000500179020001800184012004100202 020000900243020001300252005001700265013000700282#VN10.02537#6000#Vi?t#CH460M#89 5.9223#^214#Ch mt t!#Truyn tranh#Li: Nguyn Thu Hin ; Tranh: Song Long stu dio#^aH.#^aKim ng#2010#^a10tr.^b19cm#Nguyn Thu Hin#In ln th 4#oanh#Vn hc thiu nhi#Nhng tia nng u tin. B vi bn thn#Vit Nam#Truyn tranh#Song L ong studio#261820## 00575000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020017000420030013000590070043000720080005001150090011001200100 00500131011001400136005001200150004001300162039000500175020001800180012004100198 020000900239020001300248005001700261013000700278#VN10.02538#6000#Vi?t#M205C#895 .9223#^214#Mo con au rng#Truyn tranh#Li: Ngc Phng ; Tranh: Song Long stu dio#^aH.#^aKim ng#2010#^a10tr.^b19cm#Ngc Phng#In ln th 4#oanh#Vn hc thi u nhi#Nhng tia nng u tin. B vi bn thn#Vit Nam#Truyn tranh#Song Long studio#261821## 00585000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020018000430030013000610070047000740080005001210090011001260100 00500137011001400142005001600156004001300172039000500185020001800190012004100208 020000900249020001300258005001700271013000700288#VN10.02539#6000#Vi?t#CH527C#89 5.9223#^214#Chuyn ch d con#Truyn tranh#Li: Nguyn Thu Hin ; Tranh: Song Lo ng studio#^aH.#^aKim ng#2010#^a10tr.^b19cm#Nguyn Thu Hin#In ln th 4#oanh#V n hc thiu nhi#Nhng tia nng u tin. B vi bn thn#Vit Nam#Truyn tranh# Song Long studio#261822## 00581000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020015000420030013000570070047000700080005001170090011001220100 00500133011001400138005001600152004001300168039000500181020001800186012004100204 020000900245020001300254005001700267013000700284#VN10.02540#6000#Vi?t#G100C#895 .9223#^214#G con trn m#Truyn tranh#Li: Nguyn Thu Hin ; Tranh: Song Long s tudio#^aH.#^aKim ng#2010#^a10tr.^b19cm#Nguyn Thu Hin#In ln th 4#oanh#Vn h c thiu nhi#Nhng tia nng u tin. B vi bn thn#Vit Nam#Truyn tranh#Song Long studio#261823## 00486000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020010000390030013000490070015000620080005000770090011000820100 00500093011001700098006001000115019001600125004001300141039000500154020001800159 020001100177020001300188013000700201#VN10.02541#8000#Vi?t#T126D#895.1#^214#Ty du k#Truyn tranh#Thu Loan dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b14x17cm#Thu Loa n#Dch Trung Quc#In ln th 2#oanh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#26 1824## 00486000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020010000390030013000490070015000620080005000770090011000820100 00500093011001700098006001000115019001600125004001300141039000500154020001800159 020001100177020001300188013000700201#VN10.02542#8000#Vi?t#T126D#895.1#^214#Ty du k#Truyn tranh#Thu Loan dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b14x17cm#Thu Loa n#Dch Trung Quc#In ln th 2#oanh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#26 1825## 00486000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020010000390030013000490070015000620080005000770090011000820100 00500093011001700098006001000115019001600125004001300141039000500154020001800159 020001100177020001300188013000700201#VN10.02543#8000#Vi?t#T126D#895.1#^214#Ty du k#Truyn tranh#Thu Loan dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b14x17cm#Thu Loa n#Dch Trung Quc#In ln th 2#oanh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#26 1826## 00486000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020010000390030013000490070015000620080005000770090011000820100 00500093011001700098006001000115019001600125004001300141039000500154020001800159 020001100177020001300188013000700201#VN10.02544#8000#Vi?t#T126D#895.1#^214#Ty du k#Truyn tranh#Thu Loan dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b14x17cm#Thu Loa n#Dch Trung Quc#In ln th 2#oanh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#26 1827## 00486000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020010000390030013000490070015000620080005000770090011000820100 00500093011001700098006001000115019001600125004001300141039000500154020001800159 020001100177020001300188013000700201#VN10.02545#8000#Vi?t#T126D#895.1#^214#Ty du k#Truyn tranh#Thu Loan dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b14x17cm#Thu Loa n#Dch Trung Quc#In ln th 2#oanh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#26 1828## 00486000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020010000390030013000490070015000620080005000770090011000820100 00500093011001700098006001000115019001600125004001300141039000500154020001800159 020001100177020001300188013000700201#VN10.02546#8000#Vi?t#T126D#895.1#^214#Ty du k#Truyn tranh#Thu Loan dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b14x17cm#Thu Loa n#Dch Trung Quc#In ln th 2#oanh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#26 1829## 00486000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020010000390030013000490070015000620080005000770090011000820100 00500093011001700098006001000115019001600125004001300141039000500154020001800159 020001100177020001300188013000700201#VN10.02547#8000#Vi?t#T126D#895.1#^214#Ty du k#Truyn tranh#Thu Loan dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b14x17cm#Thu Loa n#Dch Trung Quc#In ln th 2#oanh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#26 1830## 00486000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020010000390030013000490070015000620080005000770090011000820100 00500093011001700098006001000115019001600125004001300141039000500154020001800159 020001100177020001300188013000700201#VN10.02548#8000#Vi?t#T126D#895.1#^214#Ty du k#Truyn tranh#Thu Loan dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b14x17cm#Thu Loa n#Dch Trung Quc#In ln th 2#oanh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#26 1831## 00486000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020010000390030013000490070015000620080005000770090011000820100 00500093011001700098006001000115019001600125004001300141039000500154020001800159 020001100177020001300188013000700201#VN10.02549#8000#Vi?t#T126D#895.1#^214#Ty du k#Truyn tranh#Thu Loan dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b14x17cm#Thu Loa n#Dch Trung Quc#In ln th 2#oanh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#26 1832## 00486000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020010000390030013000490070015000620080005000770090011000820100 00500093011001700098006001000115019001600125004001300141039000500154020001800159 020001100177020001300188013000700201#VN10.02550#8000#Vi?t#T126D#895.1#^214#Ty du k#Truyn tranh#Thu Loan dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b14x17cm#Thu Loa n#Dch Trung Quc#In ln th 2#oanh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#26 1833## 00619000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200040 00298080005000330020019000380030013000570070062000700080005001320090011001370100 00500148011001400153005002300167019001000190039000500200020001800205012003600223 020000500259020001300264005001900277006001400296013000700310#VN10.02551#9000#Vi ?t#TH400T#843#^214#Th trng ngng m#Truyn tranh#Marie - France Floury, Fabien ne Boisnard ; Ng Diu Chu dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a20tr.^b15cm#Floury, Mari e - France#Dch Php#oanh#Vn hc thiu nhi# em ln ln trong vng tay u ym# Php#Truyn tranh#Boisnard, Fabienne#Ng Diu Chu#261834## 00620000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200040 00298080005000330020020000380030013000580070062000710080005001330090011001380100 00500149011001400154005002300168019001000191039000500201020001800206012003600224 020000500260020001300265005001900278006001400297013000700311#VN10.02552#9000#Vi ?t#TH400T#843#^214#Th trng nh tr#Truyn tranh#Marie - France Floury, Fabie nne Boisnard ; Ng Diu Chu dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a20tr.^b15cm#Floury, Mar ie - France#Dch Php#oanh#Vn hc thiu nhi# em ln ln trong vng tay u ym #Php#Truyn tranh#Boisnard, Fabienne#Ng Diu Chu#261835## 00617000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200040 00298080005000330020017000380030013000550070062000680080005001300090011001350100 00500146011001400151005002300165019001000188039000500198020001800203012003600221 020000500257020001300262005001900275006001400294013000700308#VN10.02553#9000#Vi ?t#TH400T#843#^214#Th trng b lc#Truyn tranh#Marie - France Floury, Fabienne Boisnard ; Ng Diu Chu dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a20tr.^b15cm#Floury, Marie - France#Dch Php#oanh#Vn hc thiu nhi# em ln ln trong vng tay u ym#Ph p#Truyn tranh#Boisnard, Fabienne#Ng Diu Chu#261836## 00619000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200040 00298080005000330020018000380030013000560070062000690080005001310090011001360100 00500147011001400152005002300166019001000189039000600199020001800205012003600223 020000500259020001300264005001900277006001400296013000700310#VN10.02554#9000#Vi ?t#TH400T#843#^214#Th trng ghen t#Truyn tranh#Marie - France Floury, Fabienn e Boisnard ; Ng Diu Chu dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a19tr.^b15cm#Floury, Marie - France#Dch Php#TDung#Vn hc thiu nhi# em ln ln trong vng tay u ym# Php#Truyn tranh#Boisnard, Fabienne#Ng Diu Chu#261837## 00630000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200040 00298080005000330020029000380030013000670070062000800080005001420090011001470100 00500158011001400163005002300177019001000200039000600210020001800216012003600234 020000500270020001300275005001900288006001400307013000700321#VN10.02555#9000#Vi ?t#TH400T#843#^214#Th trng c mt tun vui v#Truyn tranh#Marie - France Flou ry, Fabienne Boisnard ; Ng Diu Chu dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a19tr.^b15cm#Fl oury, Marie - France#Dch Php#TDung#Vn hc thiu nhi# em ln ln trong vng tay u ym#Php#Truyn tranh#Boisnard, Fabienne#Ng Diu Chu#261838## 00617000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200040 00298080005000330020016000380030013000540070062000670080005001290090011001340100 00500145011001400150005002300164019001000187039000600197020001800203012003600221 020000500257020001300262005001900275006001400294013000700308#VN10.02556#9000#Vi ?t#TH400T#843#^214#Th trng b m#Truyn tranh#Marie - France Floury, Fabienne Boisnard ; Ng Diu Chu dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a19tr.^b15cm#Floury, Marie - France#Dch Php#TDung#Vn hc thiu nhi# em ln ln trong vng tay u ym#Ph p#Truyn tranh#Boisnard, Fabienne#Ng Diu Chu#261839## 00621000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200040 00298080005000330020020000380030013000580070062000710080005001330090011001380100 00500149011001400154005002300168019001000191039000600201020001800207012003600225 020000500261020001300266005001900279006001400298013000700312#VN10.02557#9000#Vi ?t#TH400T#843#^214#Th trng bit tut#Truyn tranh#Marie - France Floury, Fabie nne Boisnard ; Ng Diu Chu dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a19tr.^b15cm#Floury, Mar ie - France#Dch Php#TDung#Vn hc thiu nhi# em ln ln trong vng tay u y m#Php#Truyn tranh#Boisnard, Fabienne#Ng Diu Chu#261840## 00627000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200040 00298080005000330020026000380030013000640070062000770080005001390090011001440100 00500155011001400160005002300174019001000197039000600207020001800213012003600231 020000500267020001300272005001900285006001400304013000700318#VN10.02558#9000#Vi ?t#TH400T#843#^214#Th trng v cu bn thn#Truyn tranh#Marie - France Floury, Fabienne Boisnard ; Ng Diu Chu dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a19tr.^b15cm#Flour y, Marie - France#Dch Php#TDung#Vn hc thiu nhi# em ln ln trong vng tay u ym#Php#Truyn tranh#Boisnard, Fabienne#Ng Diu Chu#261841## 00627000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200040 00298080005000330020026000380030013000640070062000770080005001390090011001440100 00500155011001400160005002300174019001000197039000600207020001800213012003600231 020000500267020001300272005001900285006001400304013000700318#VN10.02559#9000#Vi ?t#TH400T#843#^214#Th trng mng Ging sinh#Truyn tranh#Marie - France Floury, Fabienne Boisnard ; Ng Diu Chu dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a19tr.^b15cm#Flour y, Marie - France#Dch Php#TDung#Vn hc thiu nhi# em ln ln trong vng tay u ym#Php#Truyn tranh#Boisnard, Fabienne#Ng Diu Chu#261842## 00618000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200040 00298080005000330020017000380030013000550070062000680080005001300090011001350100 00500146011001400151005002300165019001000188039000600198020001800204012003600222 020000500258020001300263005001900276006001400295013000700309#VN10.02560#9000#Vi ?t#TH400T#843#^214#Th trng t dm#Truyn tranh#Marie - France Floury, Fabienne Boisnard ; Ng Diu Chu dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a19tr.^b15cm#Floury, Marie - France#Dch Php#TDung#Vn hc thiu nhi# em ln ln trong vng tay u ym#P hp#Truyn tranh#Boisnard, Fabienne#Ng Diu Chu#261843## 00547000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020024000430070057000670080005001240090011001290100005001400110 01400145012002600159005002000185005002300205013000700228020001800235020000900253 020001300262039000600275#VN10.02561#12000#Vi?t#C450T#895.9223#^214#C tip vin hng khng#Li: Nguyn Th Bch Nga ; Tranh: C bn l Illustration#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b19cm#Nhng ngi sng quanh em#Nguyn Th Bch Nga#C bn l Illustration#261844#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#TDung## 00546000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020023000430070057000660080005001230090011001280100005001390110 01400144012002600158005002000184005002300204013000700227020001800234020000900252 020001300261039000600274#VN10.02562#12000#Vi?t#V460C#895.9223#^214#V chng bc trng rau#Li: Nguyn Th Bch Nga ; Tranh: C bn l Illustration#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b19cm#Nhng ngi sng quanh em#Nguyn Th Bch Nga#C bn l I llustration#261845#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#TDung## 00544000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020021000430070057000640080005001210090011001260100005001370110 01400142012002600156005002000182005002300202013000700225020001800232020000900250 020001300259039000600272#VN10.02563#12000#Vi?t#B101B#895.9223#^214#Bc bo v t rng em#Li: Nguyn Th Bch Nga ; Tranh: C bn l Illustration#^aH.#^aKim n g#2010#^a24tr.^b19cm#Nhng ngi sng quanh em#Nguyn Th Bch Nga#C bn l Ill ustration#261846#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#TDung## 00445000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430030012000610070015000730080005000880090011000930100 00500104011001500109013000700124020001800131020000900149020001200158039000600170 001001500176#VN10.02564#20000#Vi?t#H419T#895.9223#^214#Hc trong bng m#Truyn ngn#Trn Quc Ton#^aH.#^aKim ng#2010#^a135tr.^b19cm#261847#Vn hc thiu nh i#Vit Nam#Truyn ngn#TDung#Trn Quc Ton## 00447000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020024000430030011000670070014000780080005000920090011000970100 00500108011001400113013000700127020001800134020000900152020001200161039000600173 001001400179#VN10.02565#15000#Vi?t#V314C#895.9223#^214#Vt con thch ni ting# Tp truyn#Mai Qunh Anh#^aH.#^aKim ng#2010#^a94tr.^b19cm#261848#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#TDung#Mai Qunh Anh## 00696000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200100 00298080005000390020018000440030041000620070043001030040013001460080005001590090 01100164010000500175011001400180005001300194005001400207005001100221005001500232 00500080024701300070025502000180026202000090028002000040028902000120029303900060 0305015002500311020001000336#VN10.02566#13000#Vi?t#T120L#895.92208#^214#Tm ln g chng em#Tp th vn ca thiu nhi vit v Bc H#on Th Yn, Nguyn B Du, V M Dnh...#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2010#^a87tr.^b19cm#on Th Yn#Nguy n B Du#V M Dnh#Trn ng Khoa#Cm Th#261849#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th #Truyn ngn#TDung#120 nm ngy sinh Bc H#Truyn k## 00580000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070031000670220005000980050019001030060 00500122008001800127009001100145010000500156011001500161012003500176019001400211 020001800225020000900243020001300252039000600265013000700271#VN10.02567#14000#V i?t#C117B#895.6#^214#Cp bi trng#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; Kira dch#T .17#Nishimori Hiroyuki#Kira#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a184tr.^b18cm#Tru yn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung#261850## 00539000000000289000450002600110000002000180001103900060002902000130003502000090 00480050017000570140007000740190005000810020010000860030013000960070036001090220 00500145008001800150009001100168010000500179011001500184019001400199181000600213 082000600219808000500225006001200230013000700242#VN10.02568#Vn hc thiu nhi#TD ung#Truyn tranh#Nht Bn#Takahashi Rumiko#14000#Vi?t#Inu Yasha#Truyn tranh#Ta kahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T.18#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a188tr .^b18cm#Dch Nht Bn#I-312#895.6#^214#Tuyt Nhung#261851## 00583000000000301000450002600110000002000090001102000170002002000130003703900060 00500190005000561810006000610820006000678080005000730140007000780020010000850030 01300095007003300108022000400141005001400145006001200159008001800171009001100189 010000500200011001500205019001400220012004000234013000700274#VN10.02569#Nht Bn #Vn hc hin i#Truyn tranh#TDung#Vi?t#M107G#895.6#^214#14000#Mnh ghp#Truy n tranh#Inoue Kazurou ; Tuyt Nhung dch#T.9#Inoue Kazurou#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tu i trng thnh#261852## 00522000000000289000450002600110000001900050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020007000390030013000460070030000590220004000890080018000930090 01100111010000500122011001500127020001800142020000900160020001300169005001500182 006000800197039000600205019001400211013000700225#VN10.02570#Vi?t#M313#895.6#^214 #14000#Misora#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch#T.4#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2010#^a184tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Adachi Mi tsuru#Cm Vn#TDung#Dch Nht Bn#261853## 00621000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580290022000710070031000930220004001240080 01800128009001100146010000500157011001500162012004000177020001700217020000900234 020001300243005001600256006000800272039000600280019001400286013000700300#VN10.02 571#14000#Vi?t#G107X#895.6#^214#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Le Crique de Kar akuri#Fujita Kazuhiro ; Hi Th dch#T.9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a186 tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truy n tranh#Fujita Kazuhiro#Hi Th#TDung#Dch Nht Bn#261854## 00641000000000325000450002600110000002000170001102000110002803900060003902000130 00450390006000580190005000641810006000690820006000758080005000810140007000860020 00800093003001300101007004600114022000500160008001800165009001100183010000500194 01100150019901200400021401900160025400500140027000500130028400600110029701300070 0308#VN10.02572#Vn hc hin i#Trung Quc#TDung#Truyn tranh#TDung#Vi?t#V400T# 895.1#^214#14000#V thn#Truyn tranh#Wan Yat Leung, Tang Chi Fai ; Trung Kin dch#T.67#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a129tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Wan Yat Leung#Tang Chi Fai#Trung Kin#261855# # 00778000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410010010000460020028000560070010000840220004000942210009000980080 00500107009002600112010000500138011001500143015004100158013000700199005001000206 021020600216020000800422020000800430020000900438020001100447039000600458#VV10.09 707#VV10.09708#Vi?t#V115H#959.745#^214#Nguyn T#Vn ho dn gian Qung Bnh#Ngu yn T#T.1#a danh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a327tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#261856#Nguyn T#Gii thiu khi qut v a l, vn ho, di tch, ti nguyn thin nhin v vn ho, sng nc, bin v b ca vng t Qung Bnh. c bit l cc s tch, s kin vn ho, lch s gn vi c c a danh #Lch s#Vn ho#a danh#Qung Bnh#TDung## 00702000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420010010000470020028000570070010000850220004000952210017000990080 00500116009002600121010000500147011001500152015004100167013000700208005001000215 021011600225020001100341020000900352020001100361039000600372020001000378#VV10.09 709#VV10.09710#Vi?t#V115H#495.9227#^214#Nguyn T#Vn ho dn gian Qung Bnh#Ng uyn T#T.2#Li n ting ni#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a453tr.^b21cm# TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#261857#Nguyn T#Phn tch cch s dng t ng ca ngi dn Qung Bnh thy c nt ring trong vn ho ca vng t Qung Bnh#Phng ng#Ngn ng#Qung Bnh#TDung#Ting ni## 00801000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450010010000500020028000600070010000880220004000982210019001020080 00500121009002600126010000500152011001500157015004100172013000700213005001000220 02101810023002000100041102000090042102000170043002000110044703900060045802000110 0464#VV10.09711#VV10.09712#Vi?t#V115H#390.0959745#^214#Nguyn T#Vn ho dn gia n Qung Bnh#Nguyn T#T.3#Phong tc tp qun#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#201 0#^a341tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#261858#Nguyn T#Khi qut qu trnh hnh thnh lng xm Qung Bnh. Gii thiu tc th cng trong g ia nh, th cng nh lng, l rc thn nh lng, tn ngng... ca ngi dn Qung Bnh#Phong tc#Tp qun#Vn ho dn gian#Qung Bnh#TDung#Tn ngng# # 00695000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200130 00338080005000460010010000510020028000610070010000890220004000992210017001030080 00500120009002600125010000500151011001500156015004100171013000700212005001000219 020001700229020001100246039000600257020000900263021010000272020000900372#VV10.09 713#VV10.09714#Vi?t#V115H#398.20959745#^214#Nguyn T#Vn ho dn gian Qung Bn h#Nguyn T#T.4#Vn hc dn gian#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a319tr.^b2 1cm#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#261859#Nguyn T#Vn hc dn gian#Q ung Bnh#TDung#Tc phm#Khi qut chung v vn hc dn gian Qung Bnh v cc t h loi, tc phm vn hc dn gian tiu biu#Th loi## 00914000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440020039000490070056000880080005001440090026001490100005001750110 01500180015004100195005001300236005001500249005001500264005001500279005001900294 01300070031302102140032002000170053402000140055102000090056503900060057402000080 0580#VV10.09715#VV10.09716#Vi?t#V115H#390.095971#^214#Vn ho dn gian ngi Kh ng Ty Bc#Trn Hu Sn (ch.b.), Bi Quc Khnh, Phm Cng Hoan...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a504tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam #Trn Hu Sn#Bi Quc Khnh#Phm Cng Hoan#Nguyn Vn Ng#Nguyn Th Minh T#26 1860#Gii thiu khi qut v ngi Khng Vit Nam. Trnh by v tn ngng dn gian, cc nghi l phong tc lin quan n chu k i ngi v cy la nng, ng h th cng truyn thng, l hi v dn ca ca ngi Khng#Vn ho dn gian#Dn tc Khng#Vit Nam#TDung#Ty Bc## 00711000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450020029000500070008000790080005000870090026000920100005001180110 01500123015004100138001000800179013000700187021018700194020001700381020000900398 020001100407020000900418039000600427#VV10.09717#VV10.09718#Vi?t#V115H#390.095975 3#^214#Vn ho dn gian x Tnh Kh#Cao Ch#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010# ^a311tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#Cao Ch#261861#Gii thi u khi qut lch s, c im vn ho x Tnh Kh (Sn Tnh, Qung Ngi). Trnh by v phong tc, tn ngng, l hi, vn hc ngh thut dn gian v cc ngnh n gh x Tnh Kh#Vn ho dn gian#Tnh Kh#Qung Ngi#Tnh Kh#TDung## 00766000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430020038000480070020000860080005001060090026001110100005001370110 01500142015004100157001001400198013000700212021021200219020001700431020001300448 020000900461039000600470020001200476#VV10.09719#VV10.09720#Vi?t#V115H#390.09597# ^214#Vn ho dn gian Ty, Nng Vit Nam#H nh Thnh ch.b.#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2010#^a515tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#H nh Thnh#261862#Gii thiu khi qut v ngi Ty, Nng Vit Nam. Trnh by n i dung vn hc dn gian, ngh thut to hnh v biu din dn gian, tri thc dn gian, tn ngng tn gio v l hi dn gian ca dn tc Ty, Nng#Vn ho dn gian#Dn tc Nng#Vit Nam#TDung#Dn tc Ty## 00735000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440020036000490070015000850080005001000090026001050100005001310110 01500136015004100151001001500192013000700207021016700214020000800381020000700389 020001700396020000900413039000600422020001700428#VV10.09721#VV10.09722#Vi?t#T506 N#398.809597#^214#Tc ng, ca dao v quan h gia nh#Phm Vit Long#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a483tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam #Phm Vit Long#261863#Trnh by nhng yu t trong quan h gia nh c phn nh qua tc ng, ca dao. Phn tch nhng quan h chnh trong gia nh ngi Vit th hin qua tc ng dn gian#Tc ng#Ca dao#Quan h gia nh#Vit Nam#TDung#Vn hc dn gian## 00842000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200130 00348080005000470020037000520070012000890080005001010090026001060100005001320110 01500137015004100152001001200193013000700205021028200212020001700494020001100511 020000900522020000800531039000600539020000700545#VV10.09723#VV10.09724#Vi?t#KH10 8C#394.26959737#^214#Kho cu v l hi Ht Dm Quyn Sn#L Hu Bch#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a522tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Na m#L Hu Bch#261864#Trnh by khi qut v lch s, c im vn ho ca lng Q uyn Sn (H Nam). Quy trnh l hi, c im din xng ca l hi Ht Dm Quy n Sn. Phn tch l hi Ht Dm Quyn Sn t gc vn ho, vn ngh dn gian, tnh m nhc v k m mt s bn nhc ca ht dm trong l hi#L hi c truyn# Din Xng#Kim Bng#Ht Dm#TDung#H Nam## 00509000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440020013000490070014000620080005000760090026000810100005001070110 01500112015004100127001001400168013000700182020001700189020000900206020000900215 039000600224020001300230#VV10.09725#VV10.09726#Vi?t#L560N#398.809597#^214#Ln n ng i#Triu Th Mai#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a224tr.^b21cm#TTS ghi : Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#Triu Th Mai#261865#Vn hc dn gian#Vit Nam# Ht ln#TDung#Dn tc Nng## 00784000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200110 00358080005000460020051000510070014001020080005001160090026001210100005001470110 01500152015004100167001001400208013000700222021022200229020001300451020000800464 020001100472020001700483039000600500#VV10.09728#VV10.09727#Vi?t#NGH300L#395.2095 97#^214#Nghi l vng i ca ngi Chm Ahir Ninh Thun#Phan Quc Anh#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2010#^a439tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#Phan Quc Anh#261866#Gii thiu khi qut v ngi Chm Ahir Ninh Thun. Trnh by v quan nim ca ngi Chm Ahir v vng i v nhng nghi l vng i ngi. Bin php bo tn v pht huy gi tr vn ho Chm qua nghi l vng i ngi#Dn tc Chm#Nghi l#Ninh Thun#Nghi l vng i#TDung## 00771000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200070 00358080005000420020021000470070017000680080005000850090026000900100005001160110 01500121015004100136001001700177013000700194021024000201020001100441020001000452 020000800462020001700470039000600487#VV10.09729#VV10.09730#Vi?t#GI-103T#959.75#^ 214#Giai thoi t Qung#Hong Hng Vit#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a 264tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#Hong Hng Vit#261867#S u tp nhng giai thoi c lu truyn trong dn gian v hc hnh khoa c, v t m th v nc v dn, v ti thao lc, thng minh, cng trc, v bi xch, ch giu bn su dn, mt nc ca nhng nhn vt ni ting Qung Nam, Nng#Gi ai thoi#Qung Nam# Nng#Nhn vt lch s#TDung## 00690000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200130 00338080005000460020056000510070014001070080005001210090026001260100005001520110 01500157015004100172001001400213013000700227021012200234020001300356020002100369 020000700390020000900397039000600406#VV10.09731#VV10.09732#Vi?t#V115H#398.809597 12#^214#Vn ho truyn thng ca ngi Nng Khen Li Cao Bng#Triu Th Mai#^a H.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a494tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#Triu Th Mai#261868#Gii thiu khi qut vn ho truyn thng ca ng i Nng Khen Li Cao Bng. Ni dung mt s bi dn ca ca dn tc Nng#Dn tc Nng#Vn ho truyn thng#Dn ca#Cao Bng#TDung## 00565000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200130 00338080005000460020022000510070044000730080005001170090026001220100005001480110 01500153015004100168006000900209013000700218020001700225020001400242020001000256 020000700266039000600273001000800279#VV10.09734#VV10.09733#Vi?t#H460B#398.209597 54#^214#Hamon Bahnar Gilng#H Giao s.t. ; Bin dch: H Giao, inh Lu#^aH.#^ ai hc Quc gia H Ni#2010#^a379tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vi t Nam#inh Lu#261869#Vn hc dn gian#Dn tc Ba Na#Bnh nh#S thi#TDung#H G iao## 00823000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200140 00338080005000470020036000520070017000880080005001050090026001100100005001360110 01500141015004100156001001700197013000700214021022200221020001200443020001000455 020000800465020000700473020000700480020001000487039000600497020000600503#VV10.09 735#VV10.09736#Vi?t#C550D#305.800959752#^214#C dn Faifo - Hi An trong lch s #Nguyn Ch Trung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a379tr.^b21cm#TTS ghi: H i Vn ngh Dn gian Vit Nam#Nguyn Ch Trung#261870#Gii thiu khi qut lch s hnh thnh cng ng dn c Faifo - Hi An v tnh cht kt cu x hi ca c ng ng. Trnh by c im i sng sinh hot kinh t, vn ho ca cng ng tr ong lch s di gc dn tc hc#Dn tc hc#Cng ng#Lch s#C dn#Hi An# Qung Nam#TDung#Faifo## 00571000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200140 00348080005000480020010000530290012000630070033000750080005001080090026001130100 00500139011001500144015004100159013000700200020001200207020001700219020000900236 020000800245020000800253039000600261001001400267#VV10.09737#VV10.09738#Vi?t#PH11 8P#398.809597163#^214#Qun qut#Pht phong#Hong Th Cp s.t., dch th Ty#^aH .#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a154tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#261871#Dn tc Ty#Vn hc dn gian#H Giang#Ht ci#Ht iu#TDung#Hon g Th Cp## 00742000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820006000628080005000680010020000730020017000930030 03200110007003500142008000500177009005000182010000500232011001500237006000900252 019000500261013000700266021011400273020001500387020002000402039000600422#VV10.09 739#VV10.09740#VV10.09741#VV10.09742#53000#Vi?t#419V#155.2#^214#Lieberman, Dav id J.#c v bt k ai# khng b la di v li dng#David J. Lieberman ; Qun h L dch#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn ; Cng ty Sch Thi H#2010#^a235tr.^b 21cm#Qunh L#Dch#261872#Nhng th thut tm l c th c th khm ph iu ngi khc ngh hay cm nhn trong nhng trng hp thc t#Tm l c nhn#Tm l hc ng dng#TDung## 00897000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820004000428080005000460020033000510070072000840080005001560090027001610100 00500188011001500193005001400208015010300222013000700325021018200332020002200514 020001100536039000600547005001100553005001500564005001600579#VV10.09743#VV10.097 44#61000#Vi?t#GI-108T#658#^214#Gio trnh qun tr doanh nghip#B.s.: Ng Kim T hanh, L Vn Tm (ch.b), Phan ng Tut, inh Ngc Quyn#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2010#^a407tr.^b24cm#Ng Kim Thanh#TTS ghi: Trng i hc Kinh t quc dn. B mn kinh t, qun tr kinh doanh cng nghip v xy dng#261873#Gii th iu chung v qun tr doanh nghip, cc vn ch huy, qun tr nhn s v i mi k thut, cng ngh, qun tr kt qu kinh doanh v kim tra, kim sot tron g doanh nghip#Qun tr doanh nghip#Gio trnh#TDung#L Vn Tm#Phan ng Tut# inh Ngc Quyn## 00861000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590010015000640020028000790030042001070070 02100149008000500170009002700175010000500202011001500207015006400222013000700286 021022100293020001800514020001000532020001100542039000600553#VV10.09746#VV10.097 45#VV10.09747#40000#Vi?t#GI-108T#005.3#^214#Hn Vit Thun#Gio trnh k ngh p hn mm#Dng cho ngnh H thng thng tin kinh t#Hn Vit Thun ch.b.#^aH.#^a i hc Kinh t Quc dn#2010#^a231tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Tin hc kinh t#261874#Trnh by khi qut v phn mm v k ngh ph n mm, phn tch h thng, cc quy trnh trong k ngh phn mm, nn tng v ti n trnh thit k phn mm, qun l d n, o to ngun nhn lc v ng dng thi t k phn mm#Phn mm my tnh#Cng ngh#Gio trnh#TDung## 00908000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480010015000530020045000680070021001130080005001340090 02700139010000500166011001500171015006400186013000700250021030800257020001000565 020001800575020000800593020001100601039000600612#VV10.09748#VV10.09749#60000#Vi ?t#GI-108T#005.1#^214#Trnh Hoi Sn#Gio trnh pht trin ng dng trong qun l #Trnh Hoi Sn ch.b.#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2010#^a374tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Tin hc kinh t#261875#Phn tch vai tr ca h thng thng tin qun l i vi t chc doanh nghip. Ngn ng lp tr nh Visual Basic 6.0. Hng dn xy dng giao din ca ng dng trong qun l, l p trnh lin kt v khai thc c s d liu, to bo co u ra, bin son ti liu hng dn s dng v to b ci t cho ng dng#Lp trnh#Phn mm my tn h#Qun l#Gio trnh#TDung## 00872000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810007000560820004000638080005000670010014000720020033000860070 04800119008000500167009002700172010000500199011001500204006000900219019000500228 00500120023301300070024502102530025202000110050502000130051602000110052903900060 0540#VV10.09751#VV10.09752#VV10.09753#VV10.09754#77000#Vi?t#TH455#658#^214#Joh nson, Luke#Thng ip t g t bn ngoan c#Luke Johnson ; Kiu Vn dch ; Thu Nguyt h..#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2010#^a319tr.^b24cm#Kiu Vn#Dch#Th u Nguyt#261876#Tp hp hn 80 bi bo cp v cc vn u t, doanh nhn, lch s kinh doanh v i sng cng ty, t danh sch nhng ngi giu nht cho n cc cng ty ph sn, t nhng hot ng kinh doanh tm c n cc v u t, cng tc t thin, x hi...#Kinh doanh#Doanh nghip#Doanh nhn#TDung## 01069000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810007000560820006000638080005000690010012000740020016000860030 05800102007005800160008000500218009002700223010000500250011001500255006001800270 01900160028800500140030401300070031802102550032502000130058002000110059302000110 0604039000600615020005100621020003500672#VV10.09755#VV10.09756#VV10.09758#VV10.0 9757#84000#Vi?t#NH304C#658.4#^214#Cung Vn Ba#Nhim Chnh Phi#Ngi sng lp t p on Huawei v pht trin cng ngh 3G#Cung Vn Ba ; Nguyn Th Phng dch ; Trn Thu Hin h..#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2010#^a302tr.^b24cm#Nguyn Th Phng#Dch Trung Quc#Trn Thu Hin#261877#Phn tch quan im ca Nhim Chn h Phi - ngi sng lp tp on Huawei v pht trin kinh t, pht trin doanh n ghip qua nhng cu ni ca ng v vic ng pht trin tp on Huawei, doanh ng hip cung cp gii php in t vin thng hng u th gii#Doanh nghip#Vin t hng#Pht trin#TDung#Nhim Chnh Phi, doanh nhn, (1944 - ), Trung Quc#Tp o n in t vin thng Huawei## 00624000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010016000600020034000760070016001100080 00500126009002700131010000500158011001500163013000700178021014300185020001400328 020001000342039000600352#VV10.09759#VV10.09761#VV10.09760#96000#Vi?t#B103G#339# ^214#Nguyn Vn Ngc#Bi ging nguyn l kinh t v m#Nguyn Vn Ngc#^aH.#^a i hc Kinh t Quc dn#2010#^a526tr.^b24cm#261878#Trnh by nhng nguyn l v p hng php ca kinh t hc, nhng s liu kinh t v m c bn, m hnh v nn k inh t trong di hn v ngn hn#Kinh t v m#Bi ging#TDung## 01022000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810007000560820006000638080005000690010016000740020023000900030 04600113007004800159008000500207009002700212010000500239011001500244006000600259 01900050026500500130027001300070028302000110029003900060030102103560030702000130 0663020000800676#VV10.09762#VV10.09763#VV10.09765#VV10.09764#65000#Vi?t#KH462N# 658.1#^214#Morris, Michael#Khi nghip thnh cng#Thnh lp v pht trin cng t y ca ring bn#Michael Morris ; H My dch ; Trn V Nhn h..#^aH.#^ai hc K inh t Quc dn#2010#^a246tr.^b24cm#H My#Dch#Trn V Nhn#261879#Kinh doanh#TD ung#Trnh by nhng thng tin cn thit bin nhng tng kinh doanh mi m v th v thnh nhng doanh nghip sinh li v pht trin n nh: nn khi nghi p vi lot hnh doanh nghip no, lp k hoch kinh doanh, trin khai cc cng vic marketing, bn hng, qung co..., kim sot vn ti chnh, qun l hot ng kinh doanh, tuyn dng nhn s...#Doanh nghip#Qun l## 01008000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820006000628080005000680010018000730020024000910070 05200115008000500167009002700172010000500199011001500204006001000219019000500229 00500110023401300070024502103910025202000110064302000090065402000130066303900060 0676#VV10.09767#VV10.09766#VV10.09768#VV10.09769#65000#Vi?t#L123K#658.4#^214#Bl ackwell, Edward#Lp k hoch kinh doanh#Edward Blackwell ; Thu Hng dch ; Than h Minh h..#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2010#^a210tr.^b24cm#Thu Hng#Dch#T hanh Minh#261880#Hng dn cch xy dng mt bn k hoch kinh doanh theo cc b c: a ra cc d bo v dng tin v cc k hoch kinh doanh kiu mu, m rng quy m kinh doanh, lp k hoch xin ti tr v ku gi u t, kim sot qu tr nh kinh doanh. Ngoi ra cn gii thiu mt s thng v va v nh nh cc mu n ghin cu k hoch kinh doanh, kim sot tin trnh v tho lun v cc vn n y sinh#Kinh doanh#K hoch#Doanh nghip#TDung## 01047000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820006000628080005000680010015000730020033000880030 04900121007005800170008000500228009002700233010000500260011001500265006000800280 01900050028800600100029300500100030301300070031302103380032002000100065802000150 0668020000800683039000600691#VV10.09770#VV10.09771#VV10.09773#VV10.09772#93000# Vi?t#T550#302.2#^214#Mackay, Harvey#T o ging trc khi cht kht#10 bc pht trin mng li quan h bn vng#Hervey Mackay ; Dch: M Hnh, Vit Dng ; Chung Qu h..#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2010#^a407tr.^b24cm#M Hnh#Dc h#Vit Dng#Chung Qu#261881#Ch ra cch t c nhng iu mong mun t th gi i xung quanh thng qua mng li quan h: phn tch nhng kiu mng li quan h x hi, cch bt u xy dng mt mng li quan h v cch t c nhng i u tt p nht t mng li quan h , rt ngn danh sch lin lc mt cch th ng minh, cch c c k nng giao tip tt...#Giao tip#Quan h x hi#K nng# TDung## 01110000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810006000490820004000558080005000590020026000640070052000900080018001420090 02300160010000500183011001500188005001500203015010300218005001700321005001500338 00500170035300500110037001300070038102102720038802000080066002000080066802000100 0676020000800686020001600694020002000710039000600730#VV10.09774#VV10.09777#VV10. 09775#VV10.09776#Vi?t#452M#807#^214#i mi dy vn & hc vn#Trn Vn Thnh, H ong Phong Tun, Nguyn Vn Kha...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2010 #^a431tr.^b21cm#Trn Vn Thnh#TTS ghi: Lin hip cc hi Khoa hc v K thut Tp. H Ch Minh. Hi Khoa hc lch s Tp. H Ch Minh#Hong Phong Tun#Nguyn V n Kha#Nguyn Vit Hng#L Thu Yn#261882#Tp hp gn 30 bi vit bn v vic i mi dy v hc mn vn bc trung hc c s v trung hc ph thng nh i mi v nng cao cht lng dy v hc, x hi ho mn vn, i mi chng trnh sc h gio khoa, phng php dy mt s th loi, tc phm vn hc c th...#Vn hc #i mi#Ging dy#Hc tp#Trung hc c s#Ph thng trung hc#TDung## 00759000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010009000520020038000610070032000990080018001310090 02300149010000500172011001500177006001600192012002600208013000700234021019500241 020000900436020000800445020001000453039000600463#VV10.09778#VV10.09779#60000#Vi ?t#PH124P#294.3#^214#n Thun#Pht php l nh sng cu th gian#n Thun ; T hch o Quang dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2010#^a508tr.^b21cm #Thch o Quang#T sch o Pht ngy nay#261883#Gm nhng bi vit, bi ging gip cho Pht t hiu r thm v Pht gio, gio ngha thm su ca Pht-, ph ng php gii thot ca Pht- mt cch khch quan m khng b thnh kin tng phi#o Pht#Gio l#Bi ging#TDung## 00932000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810007000560820006000638080005000690010011000740020028000850030 06300113007003300176008001800209009004100227010000500268011001500273006001600288 013000700304021028400311020000900595020002000604039000600624#VV10.09780#VV10.097 81#VV10.09783#VV10.09782#59000#Vi?t#KH300T#158.2#^214#Yager, Jan#Khi tnh bn g y tn thng#Phi lm g khi b phn bi, b b ri hay b i x bt cng?#Jan Yager ; Hong Thu Hng dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn ; Cng ty Tn th#2010#^a347tr.^b21cm#Hong Thu Hng#261884#Bn n hu ht cc kha cn h ca tnh bn: phn tch 21 loi tnh bn tiu cc, nhng tnh cch xu ca cc kiu bn b khng ng quen bit, cch nhn bit nhng ngi bn tiu cc v ng i bn l tng, lm dng tnh bn ni cng s, hc cch qun i m nh v mt tnh bn tan v#Tnh bn#Tm l hc ng dng#TDung## 01073000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810007000560820006000638080005000690010011000740020041000850030 03800126007003200164008001800196009004100214010000500255011001500260006001500275 01900050029001300070029502103790030202000200068102000200070102000200072103900060 0741#VV10.09784#VV10.09787#VV10.09786#VV10.09785#59000#Vi?t#NG558N#650.1#^214#Y ager, Jan#Ngi ngi bn lm vic ca ti l ai?#Quan h cng vic, bn b hay k th?#Jan Yager ; on Minh Chu dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si G n ; Cng ty Tn th#2010#^a347tr.^b21cm#on Minh Chu#Dch#261885#Nhng kin th c cn thit xy dng cc mi quan h c th thnh cng trong cng vic: cch khi u v duy tr mi quan h cng s, kim sot tnh bn khc gii ni cng s, i ph vi 14 loi k th bn c th gp trong cng vic, nui dng tnh b n vi nhng nhn vt quan trng v c tm nh hng, c nhng mi quan h cng vic c li ngay c khi bn lm vic mt mnh#Quan h ngh nghip#B quyt thnh cng#Tm l hc ng dng#TDung## 00602000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010017000600020016000770070042000930080 01800135009006500153010000500218011001500223006001900238019000900257013000700266 020001700273020000400290020001200294039000600306#VV10.09788#VV10.09790#VV10.0978 9#75000#Vi?t#E202C#823#^214#Kinsella, Sophie#Em cn nh anh?#Sophie Kinsella ; Trn Th Thanh Hoa dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn ; Cng ty Vn h o v Truyn thng Nh Nam#2010#^a376tr.^b24cm#Trn Th Thanh Hoa#Dch Anh#26188 6#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#TDung## 00704000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820004000528080005000560010017000610020037000780290034001150070 03000149008001800179009002300197010000500220011001500225005001200240013000700252 021013100259020001000390020000800400039000600408#VN10.02573#VN10.02575#VN10.0257 4#37000#Vi?t#PH561P#428#^214#Nguyn Th Tuyt#Phng php m rng vn t ting Anh#How to enlarge English vocabulary#Nguyn Th Tuyt, Trng Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2010#^a413tr.^b18cm#Trng Hng#261887#Hng dn ph ng php nm vng gc t, gc t nguyn, tin t, hu t, thnh ng, cc nhm t - cm t m rng vn t ting Anh#Ting Anh#T vng#TDung## 00525000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820010000528080005000620010010000670020015000770030004000920070 01000096008000500106009001900111010000500130011001500135015004200150013000700192 020001700199020000900216020000400225039000600229#VN10.02576#VN10.02577#VN10.0257 8#35000#Vi?t#PH301K#895.92214#^214#Cm Thch#Pha khng anh#Th#Cm Thch#^aH.# ^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a187tr.^b19cm#Tn tht ca tc gi: Hong Th Cm Thch #261888#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00464000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010019000540020016000730030004000890070019000930080 00500112009001900117010000500136011001400141013000700155020001700162020000900179 020000400188039000600192#VN10.02579#VN10.02580#20000#Vi?t#B460N#895.9221#^214#H ong Th Ngc Mai#B ng giao ma#Th#Hong Th Ngc Mai#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn #2009#^a96tr.^b19cm#261889#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010014000540020020000680030004000880070014000920080 00500106009001900111010000500130011001400135013000700149020001700156020000900173 020000400182039000600186#VN10.02581#VN10.02582#29000#Vi?t#G553M#895.9221#^214#T rn Ngc Lan#Gi min thng nh#Th#Trn Ngc Lan#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010# ^a98tr.^b19cm#261890#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00422000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200100 00348080005000440010008000490020013000570030004000700070008000740080005000820090 01900087010000500106011001400111013000700125020001700132020000900149020000400158 039000600162#VN10.02583#VN10.02584#Vi?t#CH310G#895.92214#^214#Hu Th#Chim gi m a#Th#Hu Th#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a91tr.^b19cm#261891#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00451000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010016000550020008000710030004000790070016000830080 00500099009001900104010000500123011001400128013000700142020001700149020000900166 020000400175039000600179#VN10.02585#VN10.02586#30000#Vi?t#V301T#895.92214#^214# Nguyn Ngc Hn#Va th#Th#Nguyn Ngc Hn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a95tr. ^b19cm#261892#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00421000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430010008000480020013000560030004000690070008000730080005000810090 01900086010000500105011001400110013000700124020001700131020000900148020000400157 039000600161#VN10.02587#VN10.02588#Vi?t#561H#895.92214#^214#Nh Lan#ng hoa #Th#Nh Lan#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a92tr.^b19cm#261893#Vn hc hin i #Vit Nam#Th#TDung## 00612000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020017000570030016000740070047000900080005001370090 01900142010000500161011001500166005000800181005001700189005001700206005001700223 005000700240013000700247020001700254020000900271020001200280039000600292#VN10.02 589#VN10.02590#32000#Vi?t#455G#895.9223008#^214#ng gi ph thu#Tp truyn ng n#D Ngn, Hong Minh Tng, Nguyn nh Tng...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^ a198tr.^b19cm#D Ngn#Hong Minh Tng#Nguyn nh Tng#Nguyn Vit Bnh#V Bo# 261894#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#TDung## 00457000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010013000560020019000690030004000880070013000920080 00500105009001900110010000500129011001400134013000700148020001700155020000900172 020000400181039000600185#VN10.02591#VN10.02592#36000#Vi?t#TR557M#895.92214#^214 #H Trng m#Trc ma la chn#Th#H Trng m#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^ a98tr.^b19cm#261895#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00455000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010014000540020016000680030004000840070014000880080 00500102009001900107010000500126011001500131013000700146020001700153020000900170 020000400179039000600183#VN10.02593#VN10.02594#35000#Vi?t#D100K#895.9221#^214#P han ng Quy#D khc ma thu#Th#Phan ng Quy#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a11 9tr.^b19cm#261896#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00673000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820012000418080005000530020020000580030004000780070044000820080005001260090 01900131010000500150011001400155015006500169005001500234005001200249005001200261 00500130027300500180028601300070030402000170031102000090032802000040033703900060 0341#VN10.02595#VN10.02596#20000#Vi?t#NG105N#895.9221408#^214#Ngn nm thng n h#Th#Nguyn Th Mai, on Nguyn, H Phong T...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010# ^a91tr.^b19cm#TTS ghi: Tc phm chung kho cuc thi sng tc th lc bt 2010#N guyn Th Mai#on Nguyn#H Phong T#Quang Chuyn#Nguyn Trng Tut#261897#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00450000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010011000540020018000650030004000830070011000870080 00500098009001900103010000500122011001400127013000700141020001700148020000900165 020000400174039000600178#VN10.02597#VN10.02598#30000#Vi?t#S125L#895.9221#^214#V Hng An#Su lng cuc i#Th#V Hng An#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a79tr.^ b19cm#261898#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00667000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010010000520020021000620030015000830070045000980220 00400143221001800147008000500165009004500170010000500215011001500220006002200235 01300070025701900160026400500100028002000170029002000110030702000170031803900060 0335#VV10.09791#VV10.09792#75000#Vi?t#PH431T#895.1#^214#Long Nhn#Phong thn so ng long#Truyn v hip#Long Nhn ; Nhm dch: Bin Hoang hip khch#T.1#N l c k tng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2010#^a429tr.^b21cm# Bin Hoang hip khch#261899#Dch Trung Quc#Long Nhn#Vn hc hin i#Trung Qu c#Truyn kim hip#TDung## 00457000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010012000560020020000680030004000880070012000920080 00500104009001900109010000500128011001500133013000700148020001700155020000900172 020000400181039000600185#VV10.09793#VV10.09794#24000#Vi?t#G553N#895.922134#^214 #T Duy Bnh#Gi nim thng mn#Th#T Duy Bnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a 102tr.^b20cm#261900#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00562000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020043000650030012001080070036001200080 00500156009001900161010000500180011001500185019001000200013000700210020001700217 020000500234020001200239039000600251006001500257#VV10.09795#VV10.09796#34000#Vi ?t#M458T#843#^214#Schan, Thierry#Mt tun trong i t ph Nicolas Savinski#Ti u thuyt#Thierry Schan ; Hiu Constant dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a203t r.^b21cm#Dch Php#261901#Vn hc hin i#Php#Tiu thuyt#TDung#Constant, Hiu ## 00478000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010008000550020009000630030012000720070008000840080 00500092009004400097010000500141011001500146013000700161020001700168020000900185 020001200194039000600206#VV10.09797#VV10.09798#59000#Vi?t#V116M#895.92234#^214# Phn#Vng mt#Tiu thuyt# Phn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Bch Vit#2010#^a362tr.^b21cm#261902#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#TDung## 00718000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490030047000670070047001140040018001610080 00500179009002600184010000500210011001500215005001700230015002100247005001700268 00500110028501300070029602000080030302000060031102000110031702000120032802000080 0340020001400348039000600362#VV10.09799#VV10.09800#29000#Vi?t#H419T#807#^214#H c tt ng vn 8#Hng dn hc v lm bi theo chng trnh mi#Nguyn Thu Hng, Nguyn Hng Lan, Kim Ho#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 010#^a190tr.^b24cm#Nguyn Thu Hng#Ni dung gm tp 1-2#Nguyn Hng Lan# Kim Ho#261903#Ng vn#Lp 8#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Sch c thm#TDung## 00550000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020037000520030043000890070012001320080005001440090 02600149010000500175011001500180005001200195013000700207020000500214020000600219 020000600225020000900231020001400240039000600254#VV10.09801#VV10.09802#45000#Vi ?t#T310C#510.76#^214#Tm cha kho vng gii bi ton hay#Dnh cho cc bn c tr nh lp 8 - lp 9#L Hi Chu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a279tr.^b2 4cm#L Hi Chu#261904#Ton#Lp 8#Lp 9#Bi ton#Sch c thm#TDung## 00533000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020028000540070014000820040018000960080005001140090 02600119010000500145011001500150005001400165013000700179020001000186020000700196 020000800203020001200211020001400223039000600237#VV10.09803#VV10.09804#36000#Vi ?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp c bn ting Anh 11#Lu Hong Tr#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a239tr.^b24cm#Lu Hong Tr#261905#Ting Anh#Lp 11#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#TDung## 00599000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490030051000680070019001190220004001380080 00500142009002600147010000500173011001500178005001900193013000700212020000800219 020000700227020000800234020001200242020001400254039000600268020001100274#VV10.09 805#VV10.09806#20000#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng vn 11#Theo sch gio khoa mi ca B Gio dc v o to#Nguyn Thc Phng#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a126tr.^b24cm#Nguyn Thc Phng#261906#Ng vn#Lp 11#Vn hc#Tp l m vn#Sch c thm#TDung#Ting Vit## 00594000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020045000540070037000990040018001360080005001540090 02600159010000500185011001500190005001100205005001700216013000700233020000700240 020001000247020000700257020000800264020001400272039000600286#VV10.09807#VV10.098 08#38000#Vi?t#T527C#512.0076#^214#Tuyn chn 400 bi tp i s & gii tch 11# Nguyn Cam (ch.b.), Nguyn Vn Phc#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a234tr.^b24cm#Nguyn Cam#Nguyn Vn Phc#261907#i s#Gii tch#L p 11#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00565000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020025000490030032000740070014001060040018001200080 00500138009002600143010000500169011001500174005001400189013000700203020000800210 020002000218020001700238020001400255039000600269#VV10.09809#VV10.09810#26000#Vi ?t#S460#546#^214#S chuyn ho ho hc#Bin son theo chng trnh mi#Phm c Bnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a163tr.^b24cm#Ph m c Bnh#261908#Ho hc#Ph thng trung hc#Hp cht ho hc#Sch c thm#TD ung## 01257000000000397000450002600110000001400080001101900050001918100070002408200080 00318080005000390020082000440070112001260080018002380090023002560100005002790110 01500284021035600299020002300655005001200678005001500690005000700705005001200712 00500130072400500140073700500160075100500070076700500170077403900050079101300070 0796020000800803020000800811020000900819020001500828020000700843020000900850#VV1 0.09811#150000#Vi?t#NG452T#373.597#^214#Ngi trng mang tn i thi ho dn t c Nguyn Du v tm lng ca mt ngi thy#Trn Hu T, V Qun Phng, L Dao.. . ; B.s.: Hong Nh Mai (ch.b.), Lng Ngc Ton, L Sn, L Th Hng Vit#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a886tr.^b21cm#Gm nhng bi vit v ng i thy - Nh gio u t L c Hn, hiu trng u tin t nn mng cho s p ht trin ca trng Trung hc c s chun quc gia Nguyn Du qun G Vp Tp. H Ch Minh, v nhng thng trm v thnh tch ca trng trong gn 20 nm (1991-2 010). Gii thiu mt s hnh nh v ngi trng v tm lng ca thy hiu trng L c Hn#Trng trung hc c s#Trn Hu T#V Qun Phng#L Dao#L Thun T #L Vn Thng#Hong Nh Mai#Lng Ngc Ton#L Sn#L Th Hng Vit#KVn#261909# Lch s#o to#Gio dc#Nh gio u t#G Vp#Bi vit## 00744000000000313000450002600110000002600110001102600110002202000210003302000100 00540200008000640200008000720200009000800140007000890190005000961810006001010820 00900107808000500116002005400121007001400175008001800189009002300207010000500230 011001500235021014200250039000500392001001400397020001200411013000700423#VV10.09 812#VV10.09813#VV10.09814#T tng H Ch Minh#Chn dung#Tm hn#Tr tu#Bi vi t#55000#Vi?t#H450C#335.4346#^214#H Ch Minh - Chn dung mt tm hn v tr tu v i#Trn Vn Giu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a248tr.^b21 cm#Gm cc bi vit v cuc i, s nghip, t tng ca Ch tch H Ch Minh, n hng bi hc o c cch mng ca Ngi trn nhiu mt cng tc#KVn#Trn Vn G iu#H Ch Minh#261910## 00938000000000361000450002600110000002600110001100100170002202000160003902000090 00550050015000640060008000790060015000870200010001020140007001120190005001191810 00600124082000900130808000500139002002200144003003000166007005500196008001800251 00900230026901000050029201100270029702101990032400600080052303900050053101900080 0536020001100544020001400555013000700569#VV10.09815#VV10.09816#Armstrong, Lance# Lance Armstrong#Th thao#Jenkins, Sally#Kim Vn#Vi Tho Nguyn#T truyn#88000# Vi?t#Y600C#796.6092#^214# ch ngoi ng ua#Hnh trnh tr v t ci cht#Lan ce Armstrong, Sally Jenkins ; Bin dch: Kim Vn...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a487tr., 16 tr. nh^b21cm#Gii thiu s nghip thi u 7 ln ginh chin thng gii "Tour de France" - ghi tn mnh vo lch s ua xe p nh mt huyn thoi cng ngh lc phi thng chin thng bnh tt ca Lance Armstr ong#Th Lm#KVn#Dch M#ua xe p#Vn ng vin#261911## 00606000000000301000450002600110000002600110001102000170002202000090003902000090 00480140007000570190005000641810006000690820012000758080005000870020015000920070 05000107008001800157009002300175010000500198011001500203005002100218039000500239 005001400244005001000258005001700268005001200285013000700297#VV10.09817#VV10.098 18#Vn hc hin i#Vit Nam#Bi vit#55000#Vi?t#N207B#895.9223408#^214#Nt bt tri n#Nguyn Trn Anh Tho, Bi Ngc Long, Trn Hoi...#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tp. H Ch Minh#2010#^a565tr.^b20cm#Nguyn Trn Anh Tho#KVn#Bi Ngc Long#T rn Hoi#Nguyn Thu Linh# Xun Ho#261912## 00737000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020015000440070038000590080018000970090023001150100005001380110 01500143021010900158020000900267020000800276039000500284005001100289020000700300 01500550030702000040036200500150036600500060038100500080038700500090039501300070 0404#VV10.09819#VV10.09820#Vi?t#T550K#294.3#^214#T k tnh tm#Gic Nhin, Phan Thanh Gin, H. L...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a295tr.^b21 cm#Gii thiu nhng bi th k o l, khuyn tu, khuyn thin ca nhiu nh s v gii Tng Ni xut gia tu hc#o Pht#Tu hnh#KVn#Gic Nhin#o l#TTS ghi : Gio hi Pht gio Vit Nam. H phi Kht s#Th#PhanThanh Gin#H. L#Gic L# T Thin#261913## 00632000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010012000520020027000640070012000910080018001030090 02300121010000500144011001400149021013800163020001600301020001100317039000500328 020000900333020000500342013000700347#VV10.09821#VV10.09822#38000#Vi?t#CH311M#64 1.7#^214#Qunh Hng#92 mn im tm dinh dng#Qunh Hng#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a96tr.^b20cm#Gii thiu nguyn liu v cch ch bin 92 mn bnh v mn im tm nh: bnh vng nng, h co, bnh bao sa, bnh np u, bnh dy...#Mn n im tm#Dinh dng#KVn#Ch bin#Bnh#261914## 00623000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010012000520020026000640070012000900080018001020090 02300120010000500143011001400148021015300162020001600315020000900331039000500340 020000500345013000700350#VV10.09823#VV10.09824#38000#Vi?t#CH311M#641.7#^214#Qu nh Hng#92 mn n v mn im tm#Qunh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H C h Minh#2010#^a96tr.^b20cm#Gii thiu nguyn liu v cch ch bin 92 mn bnh v mn im tm nh: bnh bp nng, bnh c ci mui, bnh rau cu, h co, bnh khoai, bnh bao...#Mn n im tm#Ch bin#KVn#Bnh#261915## 00741000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010011000510020058000620030036001200070011001560080 01800167009002300185010000500208011001500213021016300228020000800391020001000399 020001200409020001800421039000500439013000700444#VV10.09825#VV10.09826#29000#Vi ?t#T123L#613.7#^214#Phng Nhi#Tp luyn mang li vc dng p cho ngi m sau khi sinh#Khoa hc. Hiu qu. An ton. D tp#Phng Nhi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a192tr.^b21cm#Gii thiu mt s b quyt v hng dn ph ng php tp luyn, chm sc sc kho gip cc b m sau khi sinh phc hi li v c dng gn gng, mnh kho v xinh p#Sn ph#Tp luyn#Phng php#Chm sc s c kho#KVn#261916## 00879000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010015000510020049000660030029001150070029001440080 01800173009002300191010000500214011001500219021023300234020000700467020000500474 02000120047902000090049103900050050001200250050502000090053001300070053900500070 0546#VV10.09827#VV10.09828#36000#Vi?t#N114M#617.5#^214#o Thin Phc#50 chng l lot v d tt thng gp bn chn#Triu chng v cch iu tr#o Thin P hc ; L Nam h..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a245tr.^b21cm#G ii thiu nguyn nhn, triu chng, cch iu tr cc bnh d tt thng gp b n chn nh: bnh cng ngn chn ci, gy xng Freiberg, ngn chn khom, tt t ha ngn chn v chng i ph ngn chn, hi chng au gt bn chn...#D tt#C hn#Triu chng#iu tr#KVn#Y hc dnh cho mi ngi#Bn chn#261917#L Nam## 00800000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200040 00318080005000350010011000400020048000510070025000990080018001240090038001420100 00500180011001500185021025000200020001400450020001000464039000500474005001300479 020001200492020001100504013000700515#VV10.09829#62000#Vi?t#GI-108T#543#^214#L Vn Tn#Gio trnh thuc th hu c trong ho phn tch#L Vn Tn, Lm Ngc Th #^aTp. H Ch Minh#^ai hc Cng nghip Tp. H Ch Minh#2010#^a344tr.^b24cm#Nh ng kin thc c bn ca thuc th trong ho phn tch v tnh cht ca cc thuc th hu c nh: thuc th to phc cht chelat ion kim loi qua lin kt phi t r O-O, thuc th N-N, thuc th vi cu trc S, thuc th khng to lin kt ph i tr#Ho phn tch#Thuc th#KVn#Lm Ngc Th#Cht hu c#Gio trnh#261918## 00834000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200060 00318080005000370010013000420020029000550070029000840080018001130090038001310100 00500169011001500174021028200189020000900471020000900480039000500489005001500494 020000800509020001100517020000900528013000700537#VV10.09830#60000#Vi?t#GI-108T# 004.1#^214#Phm Hu Lc#Gio trnh k thut vi x l#Phm Hu Lc, Phm Quang Tr #^aTp. H Ch Minh#^ai hc Cng nghip Tp. H Ch Minh#2010#^a313tr.^b24cm#Gi i thiu chung v b vi x l, cung cp cc kin thc tng qut v vi x l, vi iu khin, cu trc phn cng ca vi iu khin 8051. Chc nng, nhim v v ph ng php lp trnh cho hot ng ca b nh thi, hot ng ca port ni tip, hot ng ngt trn vi iu khin 8051#Vi x l#K thut#KVn#Phm Quang Tr#Ti n hc#Gio trnh#My tnh#261919## 01107000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020055000490070067001040080018001710090035001890100 00500224011001500229021035000244020001800594020001000612039000500622020002600627 005001700653015006900670005001400739005001500753005001800768013000700786#VL10.01 035#VL10.01034#32000#Vi?t#H561D#671#^214#Hng dn thc hnh gia cng bin dng cc b lin tc#Nguyn Thanh Nam, L Khnh in, Phan nh Tun, Nguyn Thin B nh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a141tr.^b27cm#Gi i thiu phng php v l thuyt gia cng bin dng cc b lin tc. S dng my phay CNC trong gia cng. Lp m hnh CAD v xut chng trnh trong gia cng bi n dng cc b lin tc vi ProEngineer Wildfire. Mt s m un chc nng ca Pr oEngineer Wildfire 4.0. Thc nghim gia cng mt s sn phm bng phng php bi n dng cc b lin tc...#Gia cng kim loi#Thc hnh#KVn#Bin dng cc b li n tc#Nguyn Thanh Nam#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i h c Bch khoa#L Khnh in#Phan nh Tun#Nguyn Thin Bnh#261920## 00865000000000313000450002600110000001400080001101900050001918100060002408200120 00308080005000420020009000470030012000560290054000680070026001220080018001480090 02300166010000500189011001600194021024600210020000500456020001000461039000500471 005001700476020001000493020001000503020002200513020000900535013000700544#VL10.01 052#350000#Vi?t#T111T#336.2009597#^214#Tax Thu#Vn bn mi#Export - import tar iff and value added tax on imports#Nguyn Vit Hng tng hp#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a1167tr.^b29cm#Gii thiu danh mc biu thu xut kh u - nhp khu v thu GTGT hng nhp khu. Biu thu cc ng vt sng, cc sn phm t ng vt, t thc vt, thc phm ch bin, khng sn, sn phm ca nhn g cng nghip ho cht, plastic, sn phm dt...#Thu#Xut khu#KVn#Nguyn Vit Hng#Nhp khu#Biu thu#Thu gi tr gia tng#Vit Nam#261921## 00903000000000265000450001900050000018100060000508200070001180800050001802801010 00230020112001240080005002360090026002410100005002670110014002720210285002860200 00900571020000800580020000800588020001200596020000500608020000300613020000900616 039000500625013000700630#Vi?t#N110P#331.25#^214#H s quc gia v an ton - v s inh lao ng v phng chng chy n Vit Nam giai on 2005 - 2009#National pr ofile on occupational safety and health and fire - explosion prevention in Vietn am. Period 2005-2009#^aH.#^aLabour - Social affairs#2010#^a142p.^b30cm#Gii thi u cc chnh sch quc gia, cc vn bn v an ton, v sinh lao ng v phng ch ng chy n (ATVSL-PCCN) c xy dng trong thi gian t nm 2005 - 2009, ng thi nh gi tnh hnh ATVSL, chy n trong nhng nm qua cng nh nhn nh n hng thch thc trong thi gian ti#Lao ng#An ton#V sinh#Phng chng#Chy#N #Vit Nam#KVn#261922## 00922000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200040 00358080005000390010015000440020043000590030064001020070064001660080005002300090 01900235010000500254011001500259015008100274021019000355020001000545020000900555 020001100564005001400575005001900589039000500608013000700613#VL10.01053#VL10.010 54#Vi?t#GI-108T#428#^214#Mai Thanh Hng#Gio trnh ting Anh chuyn ngnh th th ao#Dng cho sinh vin cao ng v i hc S phm Th dc Th thao#B.s.: Mai Tha nh Hng (ch.b.), Quch Th Yn, Nguyn Th Hoi M#^aH.#^aTh dc Th thao#2010# ^a191tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm Th dc Th thao H Ni#Gm 14 bi vi cc ni dung c bn nh: Lch s pht trin ca c c i hi Olympic, cc k vn hi, SEA GAMES v cc mn th thao bng , bn g chuyn, bng bn, tennis, bi, Taekwondo...#Ting Anh#Th thao#Gio trnh#Quc h Th Yn#Nguyn Th Hoi M#KVn#261923## 00674000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200070 00358080005000420020020000470030069000670070042001360080005001780090019001830100 00500202011001500207020000900222020000900231020001100240005001400251039000500265 015008100270005001200351001001400363013000700377#VV10.09831#VV10.09832#Vi?t#GI-1 08T#796.34#^214#Gio trnh bng bn#Sch dng cho sinh vin i hc v Cao ng S phm Th dc Th thao#o Ngc Dng, T Tin Thnh, T Th Thi#^aH.#^aTh d c Th thao#2010#^a283tr.^b21cm#Bng bn#Th thao#Gio trnh#T Tin Thnh#oanh# TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm Th dc th thao H Ni# T Th Thi#o Ngc Dng#261924## 01045000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200040 00358080005000390020040000440030057000840070065001410080005002060090019002110100 00500230011001500235020001200250020000800262020001100270005001900281039000500300 021029900305015008100604020000900685005001500694001001500709013000700724#VV10.09 833#VV10.09834#Vi?t#GI-108T#612#^214#Gio trnh sinh l hc th dc th thao#Sc h dng cho sinh vin i hc v Cao ng S phm TDTT#B.s.: Phm Th Thiu (ch.b .), Trn Th Hnh Dung, Quch Vn Tnh#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a447tr.^b21 cm#Sinh l hc#Th dc#Gio trnh#Trn Th Hnh Dung#oanh#Trnh by nhng kin t hc c bn v c im sinh l hc h thn kinh, sinh l mu v bch huyt, h t im mch, h hp, tiu ho, hc mn, bi tit, c s sinh l ca qu trnh hnh t hnh k nng vn ng, cc t cht vn ng...; c im sinh l chung ca cc b i tp th thao i vi cc la tui#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm Th dc th thao H Ni#Th thao#Quch Vn Tnh#Phm Th Thiu#261 925## 00876000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200080 00358080005000430020019000480030064000670070044001310080005001750090019001800100 00500199011001500204020000800219020000900227020001100236005001600247039000500263 021021700268015008100485001001300566013000700579#VV10.09836#VV10.09835#Vi?t#GI-1 08T#796.323#^214#Gio trnh bng r#Dng cho sinh vin i hc v Cao ng S ph m Th dc Th thao#B.s.: Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Hu Bng#^aH.#^aTh dc T h thao#2010#^a371tr.^b21cm#Bng r#Th thao#Gio trnh#Nguyn Hu Bng#oanh#S lc lch s hnh thnh v pht trin mn bng r. Gii thiu k thut v chin thut chi bng r. Phng php ging dy v hun luyn, t chc thi u mn bn g r. Nhng iu lut c bn v phng php trng ti#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm Th dc th thao H Ni# Mnh Hng#261926## 00486000000000265000450002600110000002600110001100100120002201400070003401900050 00411810007000460820009000538080005000620020027000670030029000940070012001230080 00500135009001000140010000500150011001500155020001700170020000900187020001200196 039000500208013000700213#VV10.09837#VV10.09838#Trn Tr My#30000#Vi?t#CH513T#89 5.9223#^214#Chng ta chnh l ma xun#Tuyn tp nhng bi vn ngn#Trn Tr My# ^aH.#^aDn tr#2010#^a181tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#oanh#26 1927## 00683000000000265000450002600110000002600110001100100170002201400070003901900050 00461810008000510820004000598080005000630020054000680070022001220080018001440090 03500162010000500197011001500202020002200217020000900239039000500248021014900253 020000800402013000700410#VV10.09839#VV10.09840#Nguyn Khc Hng#25000#Vi?t#GI-1 08D#374#^214#Gio dc thng xuyn trong x hi hc tp Vit Nam#Nguyn Khc H ng b.s.#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a100tr.^b20c m#Gio dc thng xuyn#Vit Nam#oanh#Khi nim v gio dc thng xuyn. Lch s xut hin, cc hnh thc biu hin v vai tr ngha ca gio dc thng xuy n qua tng thi k lch s#Hc tp#261928## 00660000000000301000450002600110000002600110001100500150002200500150003700500190 00520050019000710050018000900140007001080190005001151810006001200820007001268080 00500133002004900138007006100187008001800248009003500266010000500301011001500306 020000500321020001400326039000500340020000600345013000700351#VV10.09841#VV10.098 42#ng c Trng#Nguyn c Tn#Nguyn Phc Trng#Trn Th Hng ip#Phm Th Thu Hin#34000#Vi?t#B452D#510.76#^214#Bi dng nng lc t kim tra - nh gi ton 6#ng c Trng, Nguyn c Tn (ch.b), Nguyn Phc Trng...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a155tr.^b24cm#Ton#Sch c thm #oanh#Lp 6#261929## 00426000000000253000450002600110000002600110001100100130002201900050003518100060 00400820009000468080005000550020009000600030004000690070013000730080005000860090 02000091010000500111011001400116020001700130020000900147020000400156039000500160 013000700165#VV10.09843#VV10.09844#Nguyn i L#Vi?t#S462T#895.9221#^214#Si tn h#Th#Nguyn i L#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a88tr.^b20cm#Vn hc hin i# Vit Nam#Th#oanh#261930## 00522000000000277000450002600110000002600110001102600110002200400400003301400070 00730190005000801810006000850820008000918080005000990020024001040030013001280070 01300141008000500154009002300159010000500182011001500187020000800202020001400210 039000500224020000800229013000700237#VV10.09845#VV10.09847#VV10.09846#Ti bn l n th 1, c sa cha, b sung#27000#Vi?t#C460S#546.076#^214#C s l thuyt ho hc#Phn bi tp#L Mu Quyn#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a268tr.^b21cm#H a hc#Sch c thm#oanh#Bi tp#261931## 00762000000000289000450002600110000002600110001102600110002202000220003300500160 00550010015000710140007000860190005000931810006000980820008001048080005001120020 04000117007003200157008000500189009002300194010000500217011001500222020002100237 039000500258021019400263020000800457013000700465#VV10.09848#VV10.09849#VV10.0985 0#o to chuyn nghip#Phan Chnh Thc#Nguyn c Tr#70000#Vi?t#M458S#370.113 #^214#Mt s vn v qun l c s dy ngh#Nguyn c Tr, Phan Chnh Thc#^a H.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a403tr.^b21cm#Gio dc ngh nghip#oanh#Khi qu t v qun l v t chc c s dy ngh. Cc vn v cung cp dch v dy ngh v o to theo nng lc thc hin. Phng php lp hoch o to v qun l ch t lng c s dy ngh...#Qun l#261932## 00863000000000313000450002600110000002600110001102600110002202000130003301500610 00460010018001070140007001250190005001321810007001370820007001448080005001510020 04200156003001700198007001800215008000500233009002300238010000500261011001500266 020001600281020001700297039000500314021021300319020001000532013000700542#VV10.09 851#VV10.09853#VV10.09852#Ton kinh t#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn . Khoa Ton kinh t#Nguyn Quang Dong#51000#Vi?t#PH121T#332.01#^214#Phn tch c hui thi gian trong ti chnh#Sch chuyn kho#Nguyn Quang Dong#^aH.#^aKhoa h c v K thut#2010#^a259tr.^b24cm#Chui thi gian#Sch chuyn kho#oanh#Gii thi u cc k thut cn thit phn tch thc nghim cc chui thi gian ti chnh ; cung cp nhng l thuyt c bn v phn tch chui thi gian; m hnh ho , c lng, kim nh mt s lp m hnh c th#Ti chnh#261933## 00989000000000277000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820004000448080005000480020085000530220004001382210141001420080005002830090 02300288010000500311011001500316015008700331021023500418020002000653020001900673 020000700692039000500699013000700704#VV10.09854#VV10.09855#VV10.09856#Vi?t#C101C #600#^214#Cc chng trnh khoa hc v cng ngh trng im cp nh nc giai o n 2006 - 2010#T.3#Thng tin v cc ti, d n thuc cc chng trnh. Vn b n hng dn vic nh gi nghim thu cc nhim v KH&CN trng im cp nh nc# ^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a344tr.^b24cm#TTS ghi: B Khoa hc v Cng ng h. Vn phng cc chng trnh trng im cp nh nc#Thng tin v cc d ti, d n thuc cc chng trnh nghin cu khoa hc v cng ngh trng im cp nh nc giai on 2006 - 2010. Cc vn bn hng dn nh gi nghim thu cc nhim v khoa hc v cng ngh trng im cp nh nc#Nghin cu khoa hc#Khoa hc c ng ngh# ti#oanh#261934## 01006000000000325000450002600110000002600110001102600110002202000090003300500110 00420050011000530050013000640050017000770050012000940140008001060190005001141810 00800119082000600127808000500133002003200138007004800170008000500218009002300223 01000050024601100150025102000220026602000110028803900050029902103690030401300070 0673#VL10.01055#VL10.01057#VL10.01056#Ho sinh#L Ngc T#La Vn Ch#ng Th Th u#Nguyn Th Thnh#Bi c Hi#108000#Vi?t#GI-108T#660.6#^214#Gio trnh ho si nh cng nghip#L Ngc T (ch.b.), La Vn Ch, ng Th Thu...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a443tr.^b27cm#Cng nghip thc phm#Gio trnh#oanh#Cu trc v cc tnh cht ca ezim tan v khng tan. Cc phn ng ezim c quan h n cu t rc, trng thi, mu sc v cht lng ca sn phm. Cu trc, tnh cht cng ng h cng nh kh nng chuyn ho ca cc cht trong iu kin t nhin v cc qu trnh cng ngh. C s ho sinh ca mt s qu trnh cng ngh tiu biu nh: b o qun, khai thc, lm giu ch bin#261935## 00958000000000349000450002600110000002600110001102600110002202000100003301500350 00430050014000780050016000920050015001080050017001230190005001401810006001450820 00800151808000500159002006200164007007100226008000500297009002300302010000500325 01100150033002000080034502000090035302000170036203900050037902101790038402000190 0563020001900582013000700601#VL10.01058#VL10.01060#VL10.01059#Php lut#TTS ghi : B Khoa hc v Cng ngh#Trn Vn Tng#Trn Quc Khnh#inh Vit Bch#Nguyn T hu Trang#Vi?t#H428#344.597#^214#Hi p v ngh nh 115/2005/N-CP & ngh nh 80/2007/N-CP#B.s.: Trn Vn Tng, Trn Quc Khnh, inh Vit Bch, Nguyn Thu Trang#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a248tr.^b27cm#Qun l#Vit Nam#Vn bn p hp qui#oanh#Gm cc cu hi lin quan n vic trin khai thc hin ngh nh 1 15/2007/N-CP v ngh nh 80/2007/N-CP ca Chnh ph v i mi trong qun l hot ng khoa hc v cng ngh#Hot ng khoa hc#Khoa hc cng ngh#261936## 00880000000000325000450002600110000002600110001102600110002202000120003300600150 00450060015000600060016000750140008000910190005000991810006001040820006001108080 00500116002003200121003007100153007002400224008000500248009002300253010000500276 01100150028102000190029603900050031502102050032002000100052502000120053501300070 0547#VL10.01061#VL10.01063#VL10.01062#T ng ho#Phan Quc Dng#L Minh Phng# Dng Lan Hng#108000#Vi?t#H561D#629.8#^214#Hng dn gii php t ng ho#Nh ng phng din thc tin ca cng ngh iu khin trong cng nghip#Dch: Phan Quc Dng...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a303tr.^b27cm#iu khin t ng# oanh#Hng dn gii php t ng ho. Cc kin thc v cung cp in; ng c i n v ti; khi ng v bo v ng c AC; cc thit b khi ng ng c; thu t hp d liu; an ton cho con ngi v thit b...#Gii php#Cng nghip#261937## 00815000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420020032000470030020000790070011000990080005001100090017001150100 00500132011001600137039000500153001001200158004000800170020000800178013000700186 028004700193021022100240020000800461020000800469020000900477020001500486#NV10.01 021#NV10.01022#Vi?t#M435T#915.9704#^214#Mountains and Ethnic minorities#North We st Vit Nam#Tim Doling#^aH.#^aTh gii publ.#2010#^a339 p.^b20 cm#vanh#Doling, T im#2nd ed.#a ch#261939#Vng ni v dn tc thiu s: Ty Bc Vit Nam#Gii th iu chung v v tr a l, lch s... ca vng Ty Bc. a ra mt s thng tin cn bit cho du khch, cc tour du lch v c im ring ca tng vng thuc k hu vc ny: Ho Bnh, Mai Chu, Sn La, Tun Gio,...#Du lch#Ty Bc#Vit Nam#S ch hng dn## 00930000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020049000460030061000950080005001560090011001610100005001720110 01500177015009300192039000500285013000700290028010000297021024500397020000700642 020000500649020001000654#NV10.01023#NV10.01024#Vi?t#E206T#362.196#^214#Establish ment and registration of legal entities#A reference handbook for self-help group s and support groups#^aH.#^aJudicial#2010#^a71 p.^b21 cm#At head of title: Healt h policy initiate Vietnam. Joint United Nations programme on HIV/AIDS#vanh#26194 0#Thnh lp v th tc ng k php nhn: S tay tham kho cho cc nhm t gip v cc nhm h tr#Cung cp thng tin nhm nhng ngi sng vi HIV vi nhng thng tin trong qu trnh ng k php l. a ra nhng thng tin cn phi ng gp gp phn tng cng s tham gia ca cc nhm ny trong phng, chng HIV v kim sot cc hot ng#X hi#AIDS#Kim sot## 00896000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010018000540020043000720070018001150080005001330090 01900138010000500157011002200162039000500184013000700189028002600196021038700222 020000800609020001300617#NV10.01025#NV10.01026#75000#Vi?t#F512D#621.3815#^214#N guyen Tien Dzung#Fundamental of electro-electronic circuits#Nguyen Tien Dzung#^a H.#^aBach khoa Ha Noi#2010#^axiii, 190 p.^b24 cm#vanh#261941#Mch in-in t c n bn#Gii thiu l thuyt v cc nguyn l c bn trong lnh vc in - in t cng vi cc ng dng ph bin: mch in, cc linh kin bn dn diode, transi tor lng cc, transitor trng, b khuych i, b khuych i thut ton,... Q u trnh phn tch v thit k cc mch tng t cng nh ri rc s dng cc li nh kin in-in t vi phc tp khc nhau cng nhng ng dng c th#in t #Mch in t## 00846000000000313000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100070 00350820009000428080005000510010015000560020036000710070047001070080005001540090 01100159010000500170011001400175005001700189005001300206039000500219013000700224 028003200231021020800263020001000471020001900481020002300500020000900523#NV10.01 027#NV10.01028#180000#Vi?t#TR100D#720.9597#^214#Nguyn B ang#Traditional Viet namese architecture#Nguyn B ang, Nguyn V Phng, T Hong Vn#^aH.#^aTh gi i#2010#^a158p.^b24cm#Nguyn V Phng#T Hong Vn#vanh#261942#Kin trc truyn thng Vit Nam#Gii thiu kin trc truyn thng v nhng c th chung ca ki n trc hin i Vit Nam. Tm hiu kin trc Vit Nam qua lng tm, n cha mi u mo, cc cung in xa, cc lng m, cc kin trc ph c,...#Kin trc#Kin t rc hin i#Kin trc truyn thng#Vit Nam## 00764000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810006000490820004000558080005000590020013000640030013000770070024000900080 01400114009004700128010000500175011001400180039000500194014000800199001001200207 00500110021901300070023002800130023702101030025002000100035302000120036302000180 0375020000600393020001500399#CDVN.01141#CDVN.01142#NV10.01030#NV10.01029#Vi?t#T4 29A#428#^214#Tomato TOEIC#Actual tests#Lee Boyeong, Kim Jiyeon#^aHo Chi Minh#^aN xb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2010#^a214p.^b27cm#vanh#110000#Lee Boyeong#Kim Jiyeon#261943#Tomato TOEIC#Gii thiu mt s thi trong Tomato TOE IC nhm thc hnh k nng nghe v k nng c trong ting Anh#Ting Anh#K nng c#k nng nghe hiu#TOEIC#Sch luyn thi## 01090000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420020041000470030031000880080014001190090044001330100005001770110 01400182015013100196039000500327013000700332028008500339021034500424020002000769 020000600789020000900795020000800804#NV10.01031#NV10.01032#Vi?t#D300R#745.5025#^ 214#Directory of handicraft wooden furniture#Exporters in Vietnam 2009-2010#^aHo Chi Minh#^aHo Chi Minh city general publushing house#2010#^a189p.^b27cm#At head of title: Vietnam trade promotion agency. Vietnam handicraft exporters associat ion. Vietbridge media-trade-service company#vanh#261944#Danh mc th cng m ngh bng g: Doanh nghip xut khu ti Vit Nam 2009-2010#Danh b ch dn cc thng tin v a ch, s in thoi, ngnh ngh chnh, th trng xut nhp kh u,... ca cc cng ty kinh doanh th cng m ngh ang hot ng ti cc tnh : An Giang, Bnh nh, Gia Lai, H Ni, Qung Nam, Qung Ngi, Thi Nguyn,... v mt s m ngh lm bng tay tnh Bnh Dng, H Ni, Thnh ph H Ch Min h,...# th cng m ngh# g#Vit Nam#Danh b## 00861000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820006000628080005000680010012000730280074000850020 01600159003005400175007001100229022000500240008001800245009004700263010000500310 01100140031501500260032902100960035502000100045102000120046102000140047303900050 0487013000700492005001200499#CDVN.01143#CDVN.01144#NV10.01034#NV10.01033#96000# Vi?t#E206S#428.4#^214#Lee, Rachel#Bn cht ca k nng c: dy v hc d dn g hn! Dn n s thay i!#Essence reading#Making teaching and learning easier! Lead the change!#Rachel Lee#T. 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cn g ty Nhn Tr Vit#2010#^a174p.^b26cm#At head of title: Longman#Gm nhng bi h c ting Anh rn luyn k nng c di cc dng bi tp khc nhau t d n kh# Ting Anh#K nng c#Sch c thm#vanh#261945#Lee, Rachel## 00861000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820006000628080005000680010012000730280074000850020 01600159003005400175007001100229022000500240008001800245009004700263010000500310 01100140031501500260032902100960035502000100045102000120046102000140047303900050 0487013000700492005001200499#CDVN.01145#CDVN.01146#NV10.01036#NV10.01035#96000# Vi?t#E206S#428.4#^214#Lee, Rachel#Bn cht ca k nng c: dy v hc d dn g hn! Dn n s thay i!#Essence reading#Making teaching and learning easier! Lead the change!#Rachel Lee#T. 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cn g ty Nhn Tr Vit#2010#^a180p.^b26cm#At head of title: Longman#Gm nhng bi h c ting Anh rn luyn k nng c di cc dng bi tp khc nhau t d n kh# Ting Anh#K nng c#Sch c thm#vanh#261946#Lee, Rachel## 00861000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820006000628080005000680010012000730280074000850020 01600159003005400175007001100229022000500240008001800245009004700263010000500310 01100140031501500260032902100960035502000100045102000120046102000140047303900050 0487013000700492005001200499#CDVN.01147#NV10.01038#CDVN.01148#NV10.01037#96000# Vi?t#E206S#428.4#^214#Lee, Rachel#Bn cht ca k nng c: dy v hc d dn g hn! Dn n s thay i!#Essence reading#Making teaching and learning easier! Lead the change!#Rachel Lee#T. 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cn g ty Nhn Tr Vit#2010#^a184p.^b26cm#At head of title: Longman#Gm nhng bi h c ting Anh rn luyn k nng c di cc dng bi tp khc nhau t d n kh# Ting Anh#K nng c#Sch c thm#vanh#261947#Lee, Rachel## 00861000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820006000628080005000680010012000730280074000850020 01600159003005400175007001100229022000500240008001800245009004700263010000500310 01100140031501500260032902100960035502000100045102000120046102000140047303900050 0487013000700492005001200499#NV10.01039#CDVN.01150#CDVN.01149#NV10.01040#96000# Vi?t#E206S#428.4#^214#Lee, Rachel#Bn cht ca k nng c: dy v hc d dn g hn! Dn n s thay i!#Essence reading#Making teaching and learning easier! Lead the change!#Rachel Lee#T. 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cn g ty Nhn Tr Vit#2010#^a184p.^b26cm#At head of title: Longman#Gm nhng bi h c ting Anh rn luyn k nng c di cc dng bi tp khc nhau t d n kh# Ting Anh#K nng c#Sch c thm#vanh#261948#Lee, Rachel## 00849000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020031000490070035000800080005001150090019001200100 00500139011001400144015010000158005001600258005001300274039000500287013000700292 02800290029902101310032802000100045902000120046902000180048102000130049902000110 0512#NV10.01041#NV10.01042#54000#Vi?t#E204L#428#^214#English for inservice stud ents#Ed.: Phung Lan Huong, Pham Thai Ha#^aH.#^aBach Khoa Ha Noi#2010#^a215p.^b27 cm#At head of title: Hanoi university of Technology : Faculty of foreign languag es: English department#Phung Lan Huong#Pham Thai Ha#Vanh#261949#Ting Anh dnh c ho sinh vin#Gm 27 bi hc ting Anh khc nhau dng cho sinh vin nhm rn luy n cc k nng nghe, ni, c vit cng mt s bi tp thc hnh#Ting Anh#K nn g c#K nng nghe hiu#K nng vit#Gio trnh## 00871000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810007000560820006000638080005000690010012000740280079000860020 02000165003005400185007001100239022000500250008001800255009004700273010000500320 01100140032501500260033902100960036502000100046102000120047102000140048303900050 0497013000700502005001200509#NV10.01043#CDVN.01152#CDVN.01151#NV10.01044#76000# Vi?t#PR201S#428.4#^214#Lee, Rachel#Tin bn cht ca k nng c: dy v hc d dng hn! Dn n s thay i!#Pre-Essence reading#Making teaching and learni ng easier! Lead the change!#Rachel Lee#T. 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2010#^a120p.^b30cm#At head of title: Longman#Gm nh ng bi hc ting Anh rn luyn k nng c di cc dng bi tp khc nhau t d n kh#Ting Anh#K nng c#Sch c thm#Vanh#261950#Lee, Rachel## 00871000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810007000560820006000638080005000690010012000740280079000860020 02000165003005400185007001100239022000500250008001800255009004700273010000500320 01100140032501500260033902100960036502000100046102000120047102000140048303900050 0497013000700502005001200509#NV10.01045#NV10.01046#CDVN.01154#CDVN.01153#76000# Vi?t#PR201S#428.4#^214#Lee, Rachel#Tin bn cht ca k nng c: dy v hc d dng hn! Dn n s thay i!#Pre-Essence reading#Making teaching and learni ng easier! Lead the change!#Rachel Lee#T. 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2010#^a120p.^b30cm#At head of title: Longman#Gm nh ng bi hc ting Anh rn luyn k nng c di cc dng bi tp khc nhau t d n kh#Ting Anh#K nng c#Sch c thm#Vanh#261951#Lee, Rachel## 00871000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810007000560820006000638080005000690010012000740280079000860020 02000165003005400185007001100239022000500250008001800255009004700273010000500320 01100140032501500260033902100960036502000100046102000120047102000140048303900050 0497013000700502005001200509#NV10.01047#NV10.01048#CDVN.01156#CDVN.01155#76000# Vi?t#PR201S#428.4#^214#Lee, Rachel#Tin bn cht ca k nng c: dy v hc d dng hn! Dn n s thay i!#Pre-Essence reading#Making teaching and learni ng easier! Lead the change!#Rachel Lee#T. 3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2010#^a120p.^b30cm#At head of title: Longman#Gm nh ng bi hc ting Anh rn luyn k nng c di cc dng bi tp khc nhau t d n kh#Ting Anh#K nng c#Sch c thm#Vanh#261952#Lee, Rachel## 00756000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370020084000420080005001260090011001310100005001420110033001470390 00500180013000700185028010500192021018300297020002100480020000700501020000600508 #NV10.01050#NV10.01049#Vi?t#C429P#398#^214#Compilation of traditional ASEAN chil dren's songs, dances, games, and story-telling#^aH.#^aTh gii#2009#^a205p., 74p . colour phot.^b30cm#vanh#261953#Su tp cc bi ht truyn thng, cc iu ma, cc tr chi, v ni dung phim ca tr em cc nc ASEAN#Su tp, gii thiu v lch s, cc bi ht truyn thng, cc iu ma, cc tr chi, v ni dung phim ca tr em cc nc ASEAN: Bruney, Campuchia, Innxia, Malaixia, Vit Nam,... #Vn ho truyn thng#Tr em#ASEAN## 00868000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490030018000690070097000870080005001840090 05600189010000500245011001400250021016100264020001000425020000900435020000800444 00500150045200500140046700500130048100600140049400600220050803900050053001300070 0535#VL10.01064#VL10.01065#19000#Vi?t#B103T#428#^214#Bi tp khoa hc 3A#Song n g Anh Vit#Goh Ngoh Khang (ch.b.), Tho Lai Hoang, Ho Peck Leng ; dch: Ng nh Tuyt, Nguyn Th Thanh Thu#^aH.#^aViet Nam education publishing house ; EPB Pa n Pacific#2010#^a80tr.^b27cm#Cung cp mt s s kin, hin tng khoa hc l th theo tng ch c th nhm gip cho cc em hc sinh pht trin k nng t duy v thc hnh trong ting Anh#Ting Anh#Khoa hc#Bi tp#Goh Ngoh Khang#Tho Lai Hoang#Ho Peck Leng#Ng nh Tuyt#Nguyn Th Thanh Thu#Vanh#261954## 00869000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490030018000690070097000870080005001840090 05600189010000500245011001500250021016100265020001000426020000900436020000800445 00500150045300500140046800500130048200600140049500600220050903900050053101300070 0536#VL10.01066#VL10.01067#27000#Vi?t#B103T#428#^214#Bi tp khoa hc 3B#Song n g Anh Vit#Goh Ngoh Khang (ch.b.), Tho Lai Hoang, Ho Peck Leng ; dch: Ng nh Tuyt, Nguyn Th Thanh Thu#^aH.#^aViet Nam education publishing house ; EPB Pa n Pacific#2010#^a112tr.^b27cm#Cung cp mt s s kin, hin tng khoa hc l th theo tng ch c th nhm gip cho cc em hc sinh pht trin k nng t du y v thc hnh trong ting Anh#Ting Anh#Khoa hc#Bi tp#Goh Ngoh Khang#Tho Lai Hoang#Ho Peck Leng#Ng nh Tuyt#Nguyn Th Thanh Thu#Vanh#261955## 00754000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020023000490030015000720070056000870220007001430080 00500150009001100155010000500166011001400171021011200185020001000297020000900307 02000150031600500080033100500190033900500160035800500140037400500160038803900050 0404013000700409#VL10.01069#VL10.01068#25000#Vi?t#L207'#428#^214#Let's learn in English#Student's book#Phan H (ch.b.), Nguyn Th Lan Anh, ng Hip Giang,..# Book 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a88tr.^b28cm#Gm nhng cu chuyn bng ting Anh gi p cho cc bn nh c th c v rn luyn vn t vng ting Anh ca mnh#Ting Anh#Tiu hc#Sch thiu nhi#Phan H#Nguyn Th Lan Anh#ng Hip Giang#An Th Th u H#Trnh Quc Hch#vanh#261956## 00654000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020028000530290018000810070056000990040018001550080 00500173009001100178010000500189011001400194020001000208020000600218020000900224 00500140023300500210024700500170026800500170028503900050030202000140030701300070 0321#VL10.01071#VL10.01070#20000#Vi?t#V460T#372.652#^214#V tp vit ting Anh lp 5#Writing English 5#An Th Thu H, Trng Th Ngc Minh, Nguyn Hoa Phong..# Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a92tr.^b27cm#Ting Anh#Lp 5#Tp vit#An Th Thu H#Trng Th Ngc Minh#Nguyn Hoa Phong#Nguyn Bch Thu#Vanh#Sch c thm#261957## 01198000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020060000510030101001110070058002120040018002700080 00500288009001100293010000500304011001500309021034700324020000800671020000800679 02000090068702000120069602000110070802000220071900500150074100500150075600500160 0771005001400787039000500801020001100806013000700817#VL10.01073#VL10.01072#20000 #Vi?t#B452D#372.6#^214#Bi dng nng lc cm th vn chng cho hc sinh tiu hc#Dng cho o to gio vin tiu hc trnh i hc; Bi dng gio vin v cn b qun l gio dc#Phm Minh Diu (ch.b.), L Th Lan Anh, Nguyn nh Mai ..#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a111tr.^b27cm#Trnh by chuyn bi dng nng lc cm th vn chng (CTVC) cho hc sinh tiu hc vi 7 ch : N ng lc CTVC v c trng ca CTVC; mc ch, ni dung, phng php bi dng n ng lc CTVC trong phn mn tp c, k chuyn, tp lm vn v cc phn mn khc; s dng dng v thit b dy hc; nng cao nng lc CTVC cho gio vin tiu hc#Vn hc#Cm th#Tiu hc#Tp lm vn#Ting Vit#Phng php ging dy#L Th Lan Anh#Phm Minh Diu#Nguyn nh Mai#Hong Th Mai#Vanh#Gio trnh#261958## 00868000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020055000530030101001080070017002090040018002260080 00500244009001100249010000500260011001400265021016800279020001100447020000900458 02000090046702000040047602000220048000100170050202000110051903900050053001300070 0535#VL10.01075#VL10.01074#33000#Vi?t#C125T#495.922#^214#Cu ting Vit v vic luyn cu cho hc sinh tiu hc#Dng cho o to gio vin tiu hc trnh i hc; Bi dng gio vin v cn b qun l gio dc#Nguyn Qu Thnh#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a195tr^b27cm#Trnh by mt s kin thc c bn v cu ting Vit trn bnh din c php, ng ngha, ng dng, vn dng vo vic l uyn cu cho hc sinh tiu hc theo hng giao tip#Ting Vit#Tiu hc#Ng php #Cu#Phng php ging dy#Nguyn Qu Thnh#Gio trnh#Vanh#261959## 01039000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020035000520030101000870070042001880040018002300080 00500248009001100253010000500264011001400269021028800283020001100571020000900582 02000070059102000040059802000220060202000090062400500170063300100160065002000110 0666039000500677013000700682#VL10.01076#VL10.01077#29000#Vi?t#D112H#372.61#^214 #Dy hc luyn t v cu tiu hc#Dng cho o to Gio vin Tiu hc trnh i hc, Bi dng gio vin v cn b qun l gio dc#Chu Th Thu An (ch.b.) , Chu Th H Thanh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a175tr^b27cm#Trnh b y nhng chuyn dy hc luyn t v cu tiu hc vi cc ch : v tr, nhi m v ca phn mn luyn t v cu; chng trnh, sch gio khoa phn mn luyn t v cu; cc nguyn tc, t chc dy hc v mt s bin php bi dng hng th v nng khiu hc tp luyn t v cu#Ting Vit#Ng php#T ng#Cu#Phng ph p ging dy#Tiu hc#Chu Th H Thanh#Chu Th Thu An#Gio trnh#Vanh#261960## 01000000000000385000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020065000520030015001170070060001320040040001920080 00500232009001100237010000500248011001500253021019700268020000900465020000900474 02000090048302000080049202000070050002000070050702000040051400500130051800500180 0531005001500549005002000564005001800584013000700602039000500609#VL10.01078#VL10 .01079#30000#Vi?t#T527C#372.21#^214#Tuyn chn tr chi, bi ht, th ca, truy n, cu theo ch #Tr 3 - 4 tui#L Thu Hng (ch.b.), Phan Th Ngc Anh, L ng Th Bnh,...#Ti bn ln th 5, c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2010#^a 199tr.^b27cm#Gm cc tr chi, bi ht, th, truyn, cu cho tr t 3-4 tui theo cc ch : trng mm non, bn thn, gia nh, ngh nghip, thc vt, ng vt, giao thng, nc v cc hin tng t nhin#Gio dc#Mu gio#Tr chi#Bi ht#Truyn#Cu #Th#L Thu Hng#Phan Th Ngc Anh#Lng Th Bnh#Nguyn Th Cm Bch#Nguyn Thu Dng#261961#Vanh## 00595000000000289000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020021000510070032000720040018001040080005001220090 01100127010000500138011001400143021009000157020000500247020000900252020001400261 005001000275005000800285013000700293039000500300#VL10.01080#VL10.01081#9000#Vi? t#H419#372.21#^214#Hc m cng Th Con#Li: Tuyt Hoa ; Tranh: Hi Nam#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a35tr.^b27cm#Hng dn b lm quen vi cc con s, tp m, lm php tnh qua cc cu chuyn, tr chi#Ton#Mu gio#Sch mu g io#Tuyt Hoa#Hi Nam#261962#Vanh## 00628000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200070 00308080005000370020039000420030014000810070055000950220004001502210009001540040 01800163008000500181009001100186010000500197011001400202012002200216020001100238 020001400249005001100263005001200274005001600286013000700302039000500309#VL10.01 082#15000#Vi?t#TH250G#372.21#^214#Th gii xung quanh qua nt bt ca b#Dn v t mu#B.s.: Khnh Ton, Minh Phng ; Tranh: inh Thanh Lim#T.1#ng vt#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a27tr.^b27cm#T sch B thng minh#Tp t m u#Sch mu gio#Khnh Ton#Minh Phng#inh Thanh Lim#261963#Vanh## 00632000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200070 00308080005000370020039000420030014000810070055000950220004001502210013001540040 01800167008000500185009001100190010000500201011001400206012002200220020001100242 020001400253005001100267005001200278005001600290013000700306039000500313#VL10.01 083#15000#Vi?t#TH250G#372.21#^214#Th gii xung quanh qua nt bt ca b#Dn v t mu#B.s.: Khnh Ton, Minh Phng ; Tranh: inh Thanh Lim#T.2#Cc loi hoa# Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a27tr.^b27cm#T sch B thng minh#Tp t mu#Sch mu gio#Khnh Ton#Minh Phng#inh Thanh Lim#261964#Vanh## 00628000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200070 00308080005000370020039000420030014000810070055000950220004001502210009001540040 01800163008000500181009001100186010000500197011001400202012002200216020001100238 020001400249005001100263005001200274005001600286013000700302039000500309#VL10.01 084#15000#Vi?t#TH250G#372.21#^214#Th gii xung quanh qua nt bt ca b#Dn v t mu#B.s.: Khnh Ton, Minh Phng ; Tranh: inh Thanh Lim#T.4#Tri cy#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a27tr.^b27cm#T sch B thng minh#Tp t m u#Sch mu gio#Khnh Ton#Minh Phng#inh Thanh Lim#261965#Vanh## 00632000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200070 00308080005000370020039000420030014000810070055000950220004001502210013001540040 01800167008000500185009001100190010000500201011001400206012002200220020001100242 020001400253005001100267005001200278005001600290013000700306039000500313#VL10.01 085#15000#Vi?t#TH250G#372.21#^214#Th gii xung quanh qua nt bt ca b#Dn v t mu#B.s.: Khnh Ton, Minh Phng ; Tranh: inh Thanh Lim#T.5#Rau, c, qu# Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a27tr.^b27cm#T sch B thng minh#Tp t mu#Sch mu gio#Khnh Ton#Minh Phng#inh Thanh Lim#261966#Vanh## 00633000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200070 00308080005000370020039000420030014000810070055000950220004001502210014001540040 01800168008000500186009001100191010000500202011001400207012002200221020001100243 020001400254005001100268005001200279005001600291013000700307039000500314#VL10.01 086#15000#Vi?t#TH250G#372.21#^214#Th gii xung quanh qua nt bt ca b#Dn v t mu#B.s.: Khnh Ton, Minh Phng ; Tranh: inh Thanh Lim#T.6#Cc loi chim #Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a27tr.^b27cm#T sch B thng minh#Tp t mu#Sch mu gio#Khnh Ton#Minh Phng#inh Thanh Lim#261967#Vanh## 00642000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200070 00308080005000370020039000420030014000810070055000950220004001502210023001540040 01800177008000500195009001100200010000500211011001400216012002200230020001100252 020001400263005001100277005001200288005001600300013000700316039000500323#VL10.01 087#15000#Vi?t#TH250G#372.21#^214#Th gii xung quanh qua nt bt ca b#Dn v t mu#B.s.: Khnh Ton, Minh Phng ; Tranh: inh Thanh Lim#T.7#Phng tin g iao thng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a27tr.^b27cm#T sch B thng minh#Tp t mu#Sch mu gio#Khnh Ton#Minh Phng#inh Thanh Lim#261968#Vanh ## 00695000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010012000520020023000640070028000870040018001150080 00500133009001100138010000500149011001500154021019400169020001400363020001300377 005001500390039000500405013000700410#VL10.01089#VL10.01088#45000#Vi?t#CH500G#57 6.5#^214# L Thng#Ch gii di truyn hc# L Thng, inh on Long#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a275tr.^b27cm#Sch tra cu cc vn ca di tru yn hc theo: Di truyn hc phn t, h gen, cc c ch di truyn, di truyn hc qun th v tin ho, cng ngh ADN ti t hp, cc ng dng ca di truyn hc# Di truyn hc#Sch tra cu#inh on Long#Vanh#261969## 01049000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010011000510020038000620070024001000220004001240040 01900128008000500147009001100152010000500163011001500168021042800183020000900611 02000100062002000190063002000120064902000130066100500120067403900070068601300070 0693005001100700#VL10.01090#VL10.01091#40000#Vi?t#T312T#621.8#^214#Trnh Cht#T nh ton thit k h dn ng c kh#Trnh Cht, L Vn Uyn#T.1#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2010#^a271tr.^b27cm#Trnh by nhng vn c bn v h thn g dn ng c kh - c s thit k v tnh ton ng lc, tnh ton thit k chi tit my theo cc ch tiu ch yu v kh nng lm vic nh: thit k my v h thng dn ng, ng c in, hp gim tc v tnh ton ng hc h dn ng c kh, truyn ng ai, truyn ng xch, truyn ng bnh rng, trc vt, truyn ng vt - ai c, mi ghp then v then hoa, trc, ln, trt#Thit k#Tn h ton#H dn ng c kh#Ch to my#Chi tit my#L Vn Uyn#P.Dung#261970#Tr nh Cht## 00910000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010011000510020038000620070024001000220004001240050 01200128004001800140008000500158009001100163010000500174011001500179021031300194 02000090050702000100051602000190052603900070054501300070055202000140055900500110 0573#VL10.01092#VL10.01093#35000#Vi?t#T312T#621.8#^214#Trnh Cht#Tnh ton thi t k h dn ng c kh#Trnh Cht, L Vn Uyn#T.2#L Vn Uyn#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2010#^a231tr.^b27cm#Trnh by cc phng php tnh ton thit k h dn ng c kh gm: thit k kt cu trc, cc chi tit truyn ng, gi trc, khp ni, thit k cc chi tit c v chi tit hn, thit k v hp g im tc, bi trn v iu chnh n khp, thit k b my, lp ghp, dung sai v phng php trnh by bn v...#Thit k#Tnh ton#H dn ng c kh#P.Dung#261 971#Bn v c kh#Trnh Cht## 00712000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010014000550020025000690070032000940040019001260080 00500145009001100150010000500161011001500166021019700181020001700378020000800395 005001700403039000700420013000700427#VL10.01094#VL10.01095#62000#Vi?t#B103T#620 .10076#^214#Bi Trng Lu#Bi tp sc bn vt liu#Bi Trng Lu, Nguyn Vn V ng#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2010#^a443tr.^b27cm#Tm tt l thuyt km theo cc v d, bi gii mu v bi tp v sc bn vt liu: ko - nn ng tm, tnh cc mi ghp, trng thi ng sut bin dng - nh lut Hc tng qut, cc thuyt bn...#Sc bn vt liu#Bi tp#Nguyn Vn Vng#P.Dung#261972## 00688000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810007000560820006000638080005000690010017000740020013000910030 05400104007001700158008000500175009001100180010000500191011001500196021011800211 020001300329020001900342020001100361039000700372013000700379#VL10.01096#VL10.010 97#VL10.01099#VL10.01098#42000#Vi?t#CH300T#621.8#^214#Nguyn Xun Ngc#Chi tit my#Dng trong cc trng Cao ng, i hc khi k thut#Nguyn Xun Ngc#^aH. #^aGio dc#2010#^a287tr.^b27cm#Gii thiu nhng kin thc c bn v thit k ch i tit my, truyn ng c kh, tit my ghp, cc tit my v ni#Chi tit m y#Truyn ng c kh#Gio trnh#P.Dung#261973## 00805000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010016000550020025000710070016000960040018001120080 00500130009001100135010000500146011001500151021030100166020001200467020001700479 020001700496039000700513013000700520#VL10.01100#VL10.01101#27000#Vi?t#V200K#604 .20285#^214#Nguyn Vn Tin#V k thut bng Autocad#Nguyn Vn Tin#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a171tr.^b27cm#Trnh by cc kin thc v v k thu t trn my tnh bng phn mm Autocad nh: lm quen vi mn hnh Autocad, chut, bn phm, to , lnh, lnh v, lp bn v mu, cc lnh hiu chnh v phi h p lnh v v hiu chnh, v hnh chiu trc o 2D, ghi kch thc, v 3 chiu, b lock, v lp, in bn v#V k thut#Phn mm Autocad#Tin hc ng dng#P.Dung#261 974## 00782000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010014000520020026000660070014000920040018001060080 00500124009001100129010000500140011001500145021025200160020001700412020000900429 020000800438020000800446039000700454013000700461020001200468#VL10.01102#VL10.011 03#23000#Vi?t#K300T#616.07#^214#Nguyn V Sn#K thut in t ng dng#Nguyn V Sn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a147tr.^b27cm#Gii thiu nhng n g dng c bn ca k thut in t trong y t v cng nghip nh k thut siu m chn on bnh, siu m d khuyt tt kim loi v d c, ngha vt l ca ti a Rnghen v hot ng ca cc thit b X quang, k thut in tm ...#K thu t in t#ng dng#Siu m#X quang#P.Dung#261975#in tm ## 00856000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020013000650070078000780220004001562210 00900160004001900169008000500188009001100193010000500204011001500209021016400224 02000070038802000090039500500160040400500140042000600140043400600140044800600130 0462039000700475013000700482019000500489#VL10.01104#VL10.01105#43500#Vi?t#C460S #537#^214#Halliday, David#C s vt l#David Halliday, Robert Resnick, Jearl Wal ker ; Dch: m Trung n (ch.b.)...#T.4#in hc#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2010#^a295tr.^b27cm#Trnh by kin thc c bn in tch, in trng, nh lut Gauss, in th, in dung, dng in v in tr, mch in km theo bi tp, bi ton mu mi chng#Vt l#in hc#Resnick, Robert#Walker, Jearl#m T rung n#Hong Hu Th#L Khc Bnh#P.Dung#261976#Dch## 00983000000000385000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020013000650070093000780220004001712210 02900175004001800204008000500222009001100227010000500238011001500243021019700258 02000070045502000100046202000160047200500160048800500140050400500140051800600150 0532006001500547039000700562013000700569019000500576005001600581#VL10.01106#VL10 .01107#69000#Vi?t#C460S#535#^214#Halliday, David#C s vt l#David Halliday, R obert Resnick, Jearl Walker ; Hong Hu Th ch.b. ; Dch: Phan Vn Thch...#T.6# Quang hc v vt l lng t#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a504tr.^b27 cm#Cung cp nhng kin thc c bn nht v quang hnh hc, giao thoa, nhiu x, thuyt tng i, vt l lng t, nguyn t, ht nhn, nng lng ht nhn..., km theo cc bi ton mu cui mi phn#Vt l#Quang hc#Vt l lng t#Resnick , Robert#Walker, Jearl#Hong Hu Th#Phan Vn Thch#Phm Vn Thiu#P.Dung#261977 #Dch#Halliday, David## 01065000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820006000628080005000680010017000730020024000900030 05200114007006400166008000500230009001100235010000500246011001500251015001800266 02103200028402000160060402000080062002000100062802000090063802000110064700500150 0658005001600673039000700689013000700696#VL10.01108#VL10.01110#VL10.01111#VL10.0 1109#44000#Vi?t#L600L#615.8#^214#Nguyn Nhc Kim#L lun y hc c truyn#Dng cho o to bc s chuyn khoa y hc c truyn#B.s.: Nguyn Nhc Kim (ch.b.), P hm Vn Trnh, Nguyn Vn Toi#^aH.#^aGio dc#2010#^a179tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#S lc lch s y hc c truyn Vit Nam v s kt hp gia y hc c truyn v y hc hin i trong giai on hin nay. Tm hiu v thuyt m dng, ng h nh, thin nhn hp nht; Khi nim v tng tng, cc nguyn nhn gy bnh, ph ng php chn on, cc hi chng bnh v nguyn tc phng bnh trong y hc c tr uyn#Y hc c truyn#L lun#Chn on#iu tr#Phng bnh#Phm Vn Trnh#Nguyn Vn Toi#P.Dung#261978## 01017000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820006000528080005000580020037000630030040001000070081001400080 00500221009001100226010000500237011001500242015001800257021027900275020001900554 02000100057302000170058300500140060000500140061400500160062800500210064403900070 0665013000700672#VL10.01112#VL10.01113#VL10.01114#34000#Vi?t#PH506H#362.4#^214# Phc hi chc nng da vo cng ng#Dng cho o to c nhn y t cng cng#B.s .:Trn Ngc Hi (ch.b.), Cao Minh Chu, Trn Vn Chng, Nguyn Th Minh Thu#^a H.#^aGio dc#2010#^a139tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by nhng khi nim c bn v phc hi chc nng, cc bin php phng nga khuyt tt v cc k thut n gin c th p dng ti cng ng phc hi chc nng cho cc nhm khuyt tt khc nhau, cng mt s dch v cn thit nhm gip ngi khuyt tt ho nhp cng ng#Phc hi chc nng#Cng ng#Ngi khuyt tt#Trn Ngc Hi#Cao Minh Chu#Trn Vn Chng#Nguyn Th Minh Thu#P.Dung#261979## 00775000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010014000490020030000630030043000930070014001360040 01800150008000500168009001100173010000500184011001500189021021700204020001300421 020002600434020001100460039000700471013000700478#VL10.01116#VL10.01115#54000#Vi ?t#455V#592#^214#Thi Trn Bi#ng vt hc khng xng sng#Gio trnh dng ch o trng i hc S phm#Thi Trn Bi#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a 379tr.^b27cm#Gii thiu c im, cu trc, sinh sn, sinh thi, ngun gc v ti n ho ca cc ngnh ng vt khng xng sng nh ng vt nguyn sinh, ng v t a bo, ng vt c ming nguyn sinh v ng vt c ming th sinh#ng vt h c#ng vt khng xng sng#Gio trnh#P.Dung#261980## 00700000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820004000428080005000460010013000510020024000640070013000880080005001010090 01100106010000500117011001500122021019200137020001300329020000700342020000800349 020002100357020001800378013000700396039000700403#VL10.01117#VL10.01118#49500#Vi ?t#GI-108T#590#^214#Thi Trn i#Gio trnh ng vt hc#Thi Trn i#^aH.#^aGi o dc#2010#^a284tr.^b27cm#i cng v ng vt hc. c im, sinh thi hc, si nh sn v phn loi cc loi ng vt n bo, a bo, t cn a bo n ng v t cha th xoang, ng vt nguyn khu, ng vt hu khu#ng vt hc#a bo# n bo#ng vt nguyn khu#ng vt hu khu#261981#P.Dung## 00461000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200060 00318080005000370020020000420070013000620220004000750080005000790090026000840100 00500110011001500115020000500130020000600135020001300141020001400154005001300168 039000700181013000700188#VV10.09857#23000#Vi?t#GI-103B#372.7#^214#Gii bi tp ton 4# Nh Thin#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a159tr.^b24cm#Ton# Lp 4#Gii bi tp#Sch c thm# Nh Thin#P.Dung#261982## 00499000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200070 00318080005000380020020000430070026000630220004000890080005000930090026000980100 00500124011001500129020000500144020000600149020001300155020001400168005000800182 005001700190039000700207013000700214#VV10.09858#23000#Vi?t#GI-103B#510.76#^214# Gii bi tp ton 7#L Nht, Hunh nh Tng#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2010#^a168tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Gii bi tp#Sch c thm#L Nht#Hunh nh T ng#P.Dung#261983## 00499000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200070 00318080005000380020020000430070026000630220004000890080005000930090026000980100 00500124011001500129020000500144020000600149020001300155020001400168005000800182 005001700190039000700207013000700214#VV10.09859#26000#Vi?t#GI-103B#510.76#^214# Gii bi tp ton 8#L Nht, Hunh nh Tng#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2010#^a184tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Gii bi tp#Sch c thm#L Nht#Hunh nh T ng#P.Dung#261984## 00499000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200070 00318080005000380020020000430070026000630220004000890080005000930090026000980100 00500124011001500129020000500144020000600149020001300155020001400168005000800182 005001700190039000700207013000700214#VV10.09860#29000#Vi?t#GI-103B#510.76#^214# Gii bi tp ton 8#L Nht, Hunh nh Tng#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2010#^a208tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Gii bi tp#Sch c thm#L Nht#Hunh nh T ng#P.Dung#261985## 00421000000000241000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020018000380070015000560080005000710090026000760100005001020110 01500107020000800122020000600130020001400136005001500150039000700165013000700172 #VV10.09861#16000#Vi?t#H419T#546#^214#Hc tt ho hc 8#Thi Hunh Nga#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2010#^a104tr.^b24cm#Ho hc#Lp 8#Sch c thm#Thi Hun h Nga#P.Dung#261986## 00499000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200070 00318080005000380020020000430070026000630220004000890080005000930090026000980100 00500124011001500129020000500144020000600149020001300155020001400168005000800182 005001700190039000700207013000700214#VV10.09862#20000#Vi?t#GI-103B#510.76#^214# Gii bi tp ton 7#L Nht, Hunh nh Tng#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2010#^a144tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Gii bi tp#Sch c thm#L Nht#Hunh nh T ng#P.Dung#261987## 00514000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200080 00288080005000360020034000410070031000750220009001060080005001150090011001200100 00500131011001400136020001000150020000900160020000900169020001400178005001600192 005001400208039000700222013000700229#VV10.09863#5800#Vi?t#L527V#372.652#^214#Lu yn vit ting Anh qua hnh nh#Trn Ngc Khnh, Trn Th Thi#Q.1, T.1#^aH.#^aG io dc#2010#^a32tr.^b24cm#Ting Anh#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#Trn Ngc K hnh#Trn Th Thi#P.Dung#261988## 00514000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200080 00288080005000360020034000410070031000750220009001060080005001150090011001200100 00500131011001400136020001000150020000900160020000900169020001400178005001600192 005001400208039000700222013000700229#VV10.09864#5800#Vi?t#L527V#372.652#^214#Lu yn vit ting Anh qua hnh nh#Trn Ngc Khnh, Trn Th Thi#Q.1, T.2#^aH.#^aG io dc#2010#^a32tr.^b24cm#Ting Anh#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#Trn Ngc K hnh#Trn Th Thi#P.Dung#261989## 00514000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200080 00288080005000360020034000410070031000750220009001060080005001150090011001200100 00500131011001400136020001000150020000900160020000900169020001400178005001600192 005001400208039000700222013000700229#VV10.09865#5800#Vi?t#L527V#372.652#^214#Lu yn vit ting Anh qua hnh nh#Trn Ngc Khnh, Trn Th Thi#Q.2, T.1#^aH.#^aG io dc#2010#^a32tr.^b24cm#Ting Anh#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#Trn Ngc K hnh#Trn Th Thi#P.Dung#261990## 00514000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200080 00288080005000360020034000410070031000750220009001060080005001150090011001200100 00500131011001400136020001000150020000900160020000900169020001400178005001600192 005001400208039000700222013000700229#VV10.09866#5800#Vi?t#L527V#372.652#^214#Lu yn vit ting Anh qua hnh nh#Trn Ngc Khnh, Trn Th Thi#Q.2, T.2#^aH.#^aG io dc#2010#^a32tr.^b24cm#Ting Anh#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#Trn Ngc K hnh#Trn Th Thi#P.Dung#261991## 00514000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200080 00288080005000360020034000410070031000750220009001060080005001150090011001200100 00500131011001400136020001000150020000900160020000900169020001400178005001600192 005001400208039000700222013000700229#VV10.09867#5800#Vi?t#L527V#372.652#^214#Lu yn vit ting Anh qua hnh nh#Trn Ngc Khnh, Trn Th Thi#Q.3, T.1#^aH.#^aG io dc#2010#^a32tr.^b24cm#Ting Anh#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#Trn Ngc K hnh#Trn Th Thi#P.Dung#261992## 00514000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200080 00288080005000360020034000410070031000750220009001060080005001150090011001200100 00500131011001400136020001000150020000900160020000900169020001400178005001600192 005001400208039000700222013000700229#VV10.09868#5800#Vi?t#L527V#372.652#^214#Lu yn vit ting Anh qua hnh nh#Trn Ngc Khnh, Trn Th Thi#Q.3, T.2#^aH.#^aG io dc#2010#^a32tr.^b24cm#Ting Anh#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#Trn Ngc K hnh#Trn Th Thi#P.Dung#261993## 00693000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020035000520030024000870070056001110220004001670080 00500171009001100176010000500187011001500192020001100207020000500218020000600223 02000100022902000140023900500190025300500130027200500110028500500150029600500180 0311039000700329013000700336#VV10.09869#VV10.09870#12500#Vi?t#TH552H#372.6#^214 #Thc hnh ting Vit v ton lp 1#H tr hc bui th hai#Nguyn Minh Thuyt, nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng...#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a127tr.^b24cm#Tin g Vit#Ton#Lp 1#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Minh Thuyt# nh Hoan#Nguyn ng#Hong Ho Bnh#Nguyn Th Ly Kha#P.Dung#261994## 00689000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020035000520030024000870070056001110220004001670080 00500171009001100176010000500187011001500192020001100207020000500218020000600223 02000100022902000140023900500190025300500130027200500110028500500150029600500140 0311039000700325013000700332#VV10.09871#VV10.09872#12000#Vi?t#TH552H#372.6#^214 #Thc hnh ting Vit v ton lp 1#H tr hc bui th hai#Nguyn Minh Thuyt, nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng...#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a119tr.^b24cm#Tin g Vit#Ton#Lp 1#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Minh Thuyt# nh Hoan#Nguyn ng#Hong Ho Bnh#ng Th Lanh#P.Dung#261995## 00692000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020035000520030024000870070056001110220004001670080 00500171009001100176010000500187011001500192020001100207020000500218020000600223 02000100022902000140023900500190025300500130027200500110028500500150029600500170 0311039000700328013000700335#VV10.09873#VV10.09874#12000#Vi?t#TH552H#372.6#^214 #Thc hnh ting Vit v ton lp 2#H tr hc bui th hai#Nguyn Minh Thuyt, nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng...#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a120tr.^b24cm#Tin g Vit#Ton#Lp 2#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Minh Thuyt# nh Hoan#Nguyn ng#Hong Ho Bnh#Nguyn Thu Hng#P.Dung#261996## 00694000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020035000520030024000870070056001110220004001670080 00500171009001100176010000500187011001500192020001100207020000500218020000600223 02000100022902000140023900500190025300500130027200500110028500500150029600500190 0311039000700330013000700337#VV10.09875#VV10.09876#12500#Vi?t#TH552H#372.6#^214 #Thc hnh ting Vit v ton lp 2#H tr hc bui th hai#Nguyn Minh Thuyt, nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng...#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a128tr.^b24cm#Tin g Vit#Ton#Lp 2#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Minh Thuyt# nh Hoan#Nguyn ng#Hong Ho Bnh#Xun Th Nguyt H#P.Dung#261997## 00686000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020035000520030024000870070056001110220004001670080 00500171009001100176010000500187011001500192020001100207020000500218020000600223 02000100022902000140023900500190025300500130027200500110028500500150029600500110 0311039000700322013000700329#VV10.09877#VV10.09878#13000#Vi?t#TH552H#372.6#^214 #Thc hnh ting Vit v ton lp 3#H tr hc bui th hai#Nguyn Minh Thuyt, nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng...#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a132tr.^b24cm#Tin g Vit#Ton#Lp 3#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Minh Thuyt# nh Hoan#Nguyn ng#Hong Ho Bnh#Mai Nh H#P.Dung#261998## 00694000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020035000520030024000870070056001110220004001670080 00500171009001100176010000500187011001500192020001100207020000500218020000600223 02000100022902000140023900500190025300500130027200500110028500500150029600500190 0311039000700330013000700337#VV10.09879#VV10.09880#13000#Vi?t#TH552H#372.6#^214 #Thc hnh ting Vit v ton lp 3#H tr hc bui th hai#Nguyn Minh Thuyt, nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng...#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a136tr.^b24cm#Tin g Vit#Ton#Lp 3#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Minh Thuyt# nh Hoan#Nguyn ng#Hong Ho Bnh#Xun Th Nguyt H#P.Dung#261999## 00693000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020035000520030024000870070056001110220004001670080 00500171009001100176010000500187011001500192020001100207020000500218020000600223 02000100022902000140023900500190025300500130027200500110028500500150029600500180 0311039000700329013000700336#VV10.09882#VV10.09881#12500#Vi?t#TH552H#372.6#^214 #Thc hnh ting Vit v ton lp 4#H tr hc bui th hai#Nguyn Minh Thuyt, nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng...#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a128tr.^b24cm#Tin g Vit#Ton#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Minh Thuyt# nh Hoan#Nguyn ng#Hong Ho Bnh#Nguyn Th Ly Kha#P.Dung#262000## 00687000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020035000520030024000870070056001110220004001670080 00500171009001100176010000500187011001500192020001100207020000500218020000600223 02000100022902000140023900500190025300500130027200500110028500500150029600500120 0311039000700323013000700330#VV10.09883#VV10.09884#12500#Vi?t#TH552H#372.6#^214 #Thc hnh ting Vit v ton lp 4#H tr hc bui th hai#Nguyn Minh Thuyt, nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng...#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a128tr.^b24cm#Tin g Vit#Ton#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Minh Thuyt# nh Hoan#Nguyn ng#Hong Ho Bnh# Tin t#P.Dung#262001## 00688000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020035000520030024000870070056001110220004001670080 00500171009001100176010000500187011001500192020001100207020000500218020000600223 02000100022902000140023900500190025300500130027200500110028500500150029600500130 0311039000700324013000700331#VV10.09885#VV10.09886#13000#Vi?t#TH552H#372.6#^214 #Thc hnh ting Vit v ton lp 5#H tr hc bui th hai#Nguyn Minh Thuyt, nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng...#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a132tr.^b24cm#Tin g Vit#Ton#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Minh Thuyt# nh Hoan#Nguyn ng#Hong Ho Bnh#o Thi Lai#P.Dung#262002## 00687000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020035000520030024000870070056001110220004001670080 00500171009001100176010000500187011001500192020001100207020000500218020000600223 02000100022902000140023900500190025300500130027200500110028500500150029600500120 0311039000700323013000700330#VV10.09887#VV10.09888#13000#Vi?t#TH552H#372.6#^214 #Thc hnh ting Vit v ton lp 5#H tr hc bui th hai#Nguyn Minh Thuyt, nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng...#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a136tr.^b24cm#Tin g Vit#Ton#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm#Nguyn Minh Thuyt# nh Hoan#Nguyn ng#Hong Ho Bnh# Tin t#P.Dung#262003## 00617000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020037000510070057000880040018001450080005001630090 01100168010000500179011001500184015003300199020001100232020000600243020001000249 005001500259005001300274005001400287039000700301013000700308#VV10.09889#VV10.098 90#17900#Vi?t#T103L#372.6#^214#Ti liu hc xo m ch ting Vit 1#Dip Quang Ban (tng ch.b.), B Hng Hnh, ng Th Lanh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc# 2010#^a236tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 1#Sch BTVH# Dip Quang Ban#B Hng Hnh#ng Th Lanh#P.Dung#262004## 00658000000000313000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820006000398080005000450020031000500070083000810040018001640080005001820090 01100187010000500198011001500203015003300218020000500251020000600256020001000262 005001200272005001400284005001700298005001500315039000700330013000700337#VV10.09 891#VV10.09892#6600#Vi?t#T103L#372.7#^214#Ti liu hc xo m ch ton 1#o Du y Th (tng ch.b. ), V nh Ruyt (ch.b.), Nguyn Xun Bnh, Phm Thanh Tm#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a103tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 1#Sch BTVH#o Duy Th#V nh Ruyt#Nguyn Xun Bnh#Phm Thanh T m#P.Dung#262005## 00677000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020037000510070086000880040018001740080005001920090 01100197010000500208011001500213015003300228020001100261020000600272020001000278 005001500288005001600303005001400319005001600333039000700349013000700356#VV10.09 893#VV10.09894#15300#Vi?t#T103L#372.6#^214#Ti liu hc xo m ch ting Vit 2 #Dip Quang Ban (tng ch.b. ), Nguyn Th Hnh (ch.b.), Hong Vn Sn, Nguyn H u Tin#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a199tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio d c v o to#Ting Vit#Lp 2#Sch BTVH#Dip Quang Ban#Nguyn Th Hnh#Hong V n Sn#Nguyn Hu Tin#P.Dung#262006## 00643000000000313000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820006000398080005000450020031000500070071000810040018001520080005001700090 01100175010000500186011001500191015003300206020000500239020000600244020001000250 005001200260005001700272005001200289005001400301039000700315013000700322#VV10.09 895#VV10.09896#6600#Vi?t#T103L#372.7#^214#Ti liu hc xo m ch ton 2#o Du y Th (tng ch.b.), Nguyn Xun Bnh, Tin t, V nh Ruyt#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a103tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 2#Sch BTVH#o Duy Th#Nguyn Xun Bnh# Tin t#V nh Ruyt#P.Dung#26200 7## 00654000000000313000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820006000398080005000450020031000500070081000810040018001620080005001800090 01100185010000500196011001500201015003300216020000500249020000600254020001000260 005001200270005001200282005001700294005001500311039000700326013000700333#VV10.09 897#VV10.09898#6800#Vi?t#T103L#372.7#^214#Ti liu hc xo m ch ton 3#o Du y Th (tng ch.b. ), Tin t (ch.b.), Nguyn Xun Bnh, Phm Thanh Tm#Ti b n ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a107tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o t o#Ton#Lp 3#Sch BTVH#o Duy Th# Tin t#Nguyn Xun Bnh#Phm Thanh Tm#P .Dung#262008## 00695000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020037000510070095000880040018001830080005002010090 01100206010000500217011001500222015003300237020001100270020000600281020001000287 005001500297005001400312005002100326005002000347039000700367013000700374#VV10.09 899#VV10.09900#15300#Vi?t#T103L#372.6#^214#Ti liu hc xo m ch ting Vit 3 #Dip Quang Ban (tng ch.b. ), L Phng Nga (ch.b.), Nguyn Th Hng Lan, Trn Th Hin Lng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a200tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 3#Sch BTVH#Dip Quang Ban#L Phng Nga#N guyn Th Hng Lan#Trn Th Hin Lng#P.Dung#262009## 00651000000000313000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820006000398080005000450020045000500070060000950040018001550080005001730090 01100178010000500189011001400194015003300208020000900241020000700250020000600257 020001000263005001500273005001800288005001700306039000700323013000700330#VV10.09 901#VV10.09902#5500#Vi?t#T103L#372.3#^214#Ti liu hc xo m ch t nhin v x hi 2#Bi Phng Nga (ch.b.), Nguyn Th Mai H, Nguyn Tuyt Nga#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a63tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#T nhi n#X hi#Lp 2#Sch BTVH#Bi Phng Nga#Nguyn Th Mai H#Nguyn Tuyt Nga#P.Du ng#262010## 00651000000000313000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820006000398080005000450020045000500070060000950040018001550080005001730090 01100178010000500189011001400194015003300208020000900241020000700250020000600257 020001000263005001500273005001800288005001700306039000700323013000700330#VV10.09 903#VV10.09904#6300#Vi?t#T103L#372.3#^214#Ti liu hc xo m ch t nhin v x hi 3#Bi Phng Nga (ch.b.), Nguyn Th Mai H, Nguyn Tuyt Nga#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a75tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#T nhi n#X hi#Lp 3#Sch BTVH#Bi Phng Nga#Nguyn Th Mai H#Nguyn Tuyt Nga#P.Du ng#262011## 00712000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020041000520030031000930070060001240040018001840080 00500202009001100207010000500218011001500223020001000238020000600248020001100254 02000140026500500120027900500200029100500150031100500210032600500130034703900070 0360013000700367#VV10.09905#VV10.09906#18000#Vi?t#R203K#372.67#^214#Rn k nng k chuyn cho hc sinh lp 3#Theo chng trnh tiu hc mi#L Anh Xun (ch.b.) , Nguyn Th Kiu Anh, L Th Vn Anh...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010# ^a119tr.^b24cm#K chuyn#Lp 3#Ting Vit#Sch c thm#L Anh Xun#Nguyn Th K iu Anh#L Th Vn Anh#Nguyn Th Hng Lan# Diu Thu#P.Dung#262012## 00567000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020033000510070036000840220004001200040018001240080 00500142009001100147010000500158011001500163020001100178020000600189020000700195 020001400202005001600216005001900232039000700251013000700258#VV10.09907#VV10.099 08#19000#Vi?t#454L#372.6#^214#n luyn v cng c ting Vit 4#Trn Mnh Hng , Xun Th Nguyt H#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a143tr.^b24cm#T ing Vit#Lp 4#n tp#Sch c thm#Trn Mnh Hng#Xun Th Nguyt H#P.Dung#2 62013## 00665000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020041000520030031000930070064001240040018001880080 00500206009001100211010000500222011001500227020001000242020000600252020001100258 020001400269005001200283005002100295005002100316039000700337013000700344#VV10.09 909#VV10.09910#22700#Vi?t#R203K#372.67#^214#Rn k nng k chuyn cho hc sinh lp 4#Theo chng trnh tiu hc mi#L Anh Xun (ch.b.), Nguyn Th Hng Lan, Nguyn Th Thu Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a152tr.^b24cm#K ch uyn#Lp 4#Ting Vit#Sch c thm#L Anh Xun#Nguyn Th Hng Lan#Nguyn Th Thu Hng#P.Dung#262014## 00550000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020024000510070048000750040018001230080005001410090 01100146010000500157011001500162020001100177020000600188020001400194005001100208 005001500219005001200234039000700246013000700253#VV10.09911#VV10.09912#22600#Vi ?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit c bn lp 5#Nguyn Tr (ch.b.), Giang Bc Bnh, L Hng Mai#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a175tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#Nguyn Tr#Giang Bc Bnh#L Hng Mai#P.Dung#262015## 00507000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020029000540070020000830040018001030080005001210090 01100126010000500137011001500142020001000157020000600167020000800173020001400181 005002000195039000700215013000700222#VV10.09913#VV10.09914#20000#Vi?t#B103T#428 .0076#^214#Bi tp n luyn ting Anh 6#Nguyn Th Kim Oanh#Ti bn ln th 2#^a H.#^aGio dc#2010#^a183tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Nguyn T h Kim Oanh#P.Dung#262016## 00589000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020028000510070052000790040018001310080005001490090 01100154010000500165011001400170020001800184020000600202020000800208020001500216 005001400231005001300245005001500258039000700273013000700280#VV10.09915#VV10.099 16#5200#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp gio dc cng dn 6#ng Thu Anh (ch.b. ), Thu Hng, Nguyn Vn Lu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a80tr.^b 24cm#Gio dc cng dn#Lp 6#Bi tp#Sch gio khoa#ng Thu Anh# Thu Hng#N guyn Vn Lu#P.Dung#262017## 00570000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020018000540070051000720040018001230080005001410090 01100146010000500157011001400162020000800176020000600184020000800190020001500198 005001400213005001400227005001300241039000700254013000700261#VV10.09917#VV10.099 18#6200#Vi?t#B103T#959.70076#^214#Bi tp lch s 6#Nguyn S Qu (ch.b.), inh Ngc Bo, Nng Th Hu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a99tr.^b24cm#Lc h s#Lp 6#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn S Qu#inh Ngc Bo#Nng Th Hu#P.Dun g#262018## 00607000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020043000540070059000970080005001560090011001610100 00500172011001500177020001000192020000600202020000800208020001200216020001400228 005001600242005001800258005001500276039000700291013000700298#VV10.09919#VV10.099 20#20000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp trc nghim v t lun ting Anh 6#Ng uyn Kim Hin (ch.b.), Nguyn Mai Phng, Hong Trung#^aH.#^aGio dc#2010#^a 125tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Nguyn Kim Hin#N guyn Mai Phng# Hong Trung#P.Dung#262019## 00597000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020028000510070056000790040018001350080005001530090 01100158010000500169011001400174020001800188020000600206020000800212020001500220 005001400235005001700249005001500266039000700281013000700288#VV10.09921#VV10.099 22#5600#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp gio dc cng dn 7#ng Thu Anh (ch.b. ), Ng Th Dip Lan, Trn Vn Thng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a88t r.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 7#Bi tp#Sch gio khoa#ng Thu Anh#Ng Th Di p Lan#Trn Vn Thng#P.Dung#262020## 00539000000000289000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020019000510070041000700040018001110080005001290090 01100134010000500145011001500150020000900165020000600174020000800180020001500188 005001700203005001500220039000700235013000700242#VV10.09923#VV10.09924#7900#Vi? t#B103T#590.76#^214#Bi tp sinh hc 7#Nguyn Vn Khang (ch.b.), Nguyn Thu Ho# Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a131tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 7#Bi tp#Sc h gio khoa#Nguyn Vn Khang#Nguyn Thu Ho#P.Dung#262021## 00586000000000313000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020018000510070055000690040018001240080005001420090 01100147010000500158011001400163020000800177020000600185020000800191020001500199 005001100214005001000225005001200235005001100247039000700258013000700265#VV10.09 925#VV10.09926#5200#Vi?t#B103T#780.76#^214#Bi tp m nhc 8#Hong Long (ch.b.) , Hong Ln, L Anh Tun, Bi Anh T#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a80 tr.^b24cm#m nhc#Lp 8#Bi tp#Sch gio khoa#Hong Long#Hong Ln#L Anh Tun# Bi Anh T#P.Dung#262022## 00527000000000289000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020017000510070033000680040018001010080005001190090 01100124010000500135011001500140020000700155020000600162020000800168020001500176 005001600191005001600207039000700223013000700230#VV10.09927#VV10.09928#9500#Vi? t#B103T#910.76#^214#Bi tp a l 8#Nguyn nh Tm, Trng Vn Hng#Ti bn l n th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a115tr.^b24cm#a l#Lp 8#Bi tp#Sch gio khoa# Nguyn nh Tm#Trng Vn Hng#P.Dung#262023## 00613000000000313000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820009000398080005000480020019000530070059000720040018001310080005001490090 01100154010000500165011001500170020000900185020000600194020000800200020001500208 005001800223005001400241005001700255039000700272013000700279020001300286#VV10.09 929#VV10.09930#9800#Vi?t#B103T#612.0076#^214#Bi tp sinh hc 8#Nguyn Quang Vi nh (ch.b.), L Th Phng, Nguyn Thu Huyn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#20 10#^a176tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 8#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Quang Vinh#L Th Phng#Nguyn Thu Huyn#P.Dung#262024#C th ngi## 00612000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820004000398080005000430020018000480070054000660040018001200080005001380090 01100143010000500154011001500159020000800174020000600182020001500188005001500203 02000080021800500170022600500120024302000090025501300070026403900060027102000090 0277#VV10.09931#VV10.09932#9500#Vi?t#B103T#909#^214#Bi tp lch s 8#Phan Hng Lin (ch.b.), Nguyn Hng Lin, L Hng Sn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2 010#^a151tr.^b24cm#Lch s#Lp 8#Sch gio khoa#Phan Ngc Lin#Bi tp#Nguyn H ng Lin#L Hng Sn#Th gii#262025#TDung#Vit Nam## 00445000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020028000490070012000770220004000890080005000930090 01100098010000500109011001500114020000500129020000600134020001400140005001200154 013000700166039000600173#VV10.09933#VV10.09934#32900#Vi?t#T406T#510#^214#Ton 8 - C bn v nng cao#V Hu Bnh#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a220tr.^b24cm#Ton#L p 8#Sch c thm#V Hu Bnh#262026#TDung## 00445000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020028000490070012000770220004000890080005000930090 01100098010000500109011001500114020000500129020000600134020001400140005001200154 013000700166039000600173#VV10.09935#VV10.09936#32900#Vi?t#T406T#510#^214#Ton 8 - C bn v nng cao#V Hu Bnh#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a219tr.^b24cm#Ton#L p 8#Sch c thm#V Hu Bnh#262027#TDung## 00675000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020036000530070062000890040018001510080005001690090 01100174010000500185011001500190020000700205020000600212020001400218005001800232 02000070025002000080025700500160026500500150028100500150029600500130031101300070 0324039000600331#VV10.09938#VV10.09937#13000#Vi?t#454K#530.076#^214#n kin th c luyn k nng vt l 9#Nguyn Xun Thnh (ch.b.), Nguyn Quc t, Trn Thu Hng...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a127tr.^b24cm#Vt l#Lp 9#Sch c thm#Nguyn Xun Thnh#n tp#Bi tp#Nguyn Quc t#Trn Thu Hng#Phm Qu c Ton#Trn Th Sn#262028#TDung## 00512000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020026000540070015000800040018000950080005001130090 01100118010000500129011001500134020001000149020000600159020001400165005001500179 013000700194020000700201020000800208039000600216#VV10.09939#VV10.09940#18600#Vi ?t#B452D#428.0076#^214#Bi dng ting Anh lp 9#Phm Trng t#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a180tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 9#Sch c thm#Phm Trng t#262029# thi#Bi tp#TDung## 00526000000000289000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820009000398080005000480020019000530070034000720040018001060080005001240090 01100129010000500140011001500145020000900160020000600169020001500175005001100190 005001400201020000800215013000700223039000600230#VV10.09941#VV10.09942#8700#Vi? t#B103T#576.5076#^214#Bi tp sinh hc 9#V c Lu (ch.b.), Nguyn Vn T#Ti b n ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a148tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 9#Sch gio khoa#V c Lu#Nguyn Vn T#Bi tp#262030#TDung## 00657000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020028000510070071000790040018001500080005001680090 01100173010000500184011001400189020001800203020000600221020001500227005001400242 00500140025600500170027002000080028700500150029502000080031001300070031803900060 0325#VV10.09943#VV10.09944#5800#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp gio dc cng d n 9#ng Thu Anh (ch.b.), Phm Kim Dung, Ng Th Dip Lan, Nguyn Vn Lu#Ti b n ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a92tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 9#Sch gi o khoa#ng Thu Anh#Phm Kim Dung#Ng Th Dip Lan#Bi tp#Nguyn Vn Lu#o c#262031#TDung## 00585000000000313000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020018000510070055000690040018001240080005001420090 01100147010000500158011001400163020000800177020000600185020001500191005001100206 005001000217005001200227020000800239005001100247013000700258039000600265#VV10.09 945#VV10.09946#3900#Vi?t#B103T#780.76#^214#Bi tp m nhc 9#Hong Long (ch.b.) , Hong Ln, L Anh Tun, Bi Anh T#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a56 tr.^b24cm#m nhc#Lp 9#Sch gio khoa#Hong Long#Hong Ln#L Anh Tun#Bi tp# Bi Anh T#262032#TDung## 00573000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020028000520070048000800040018001280080005001460090 01100151010000500162011001500167020000800182020000700190020001500197005001400212 005001200226005001200238020000800250013000700258039000600265#VV10.09947#VV10.099 48#7200#Vi?t#B103T#546.076#^214#Bi tp ho hc 10 nng cao#L Xun Trng (ch.b .), T Ngc nh, L Kim Long#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a160tr.^b24 cm#Ho hc#Lp 12#Sch gio khoa#L Xun Trng#T Ngc nh#L Kim Long#Bi tp#2 62033#TDung## 00693000000000373000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820006000398080005000450020019000500070048000690220004001170040018001210080 00500139009001100144010000500155011001500160020000800175020000700183020000800190 02000110019802000120020902000080022102000150022900500160024400500050026000500140 0265005001100279005001600290013000700306039000600313#VV10.09949#VV10.09950#4800 #Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp ng vn 10#Phan Trng Lun (ch.b.), L A, L Nguy n Cn...#T.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a103tr.^b24cm#Ng vn#Lp 10#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Bi tp#Sch gio khoa#Phan Trng Lun#L A#L Nguyn Cn# Kim Hi#Nguyn Xun Nam#262034#TDung## 00657000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020034000490030017000830070044001000040018001440080 00500162009001100167010000500178011001500183015003300198020000900231020000700240 02000150024700500140026200500070027600500130028302000220029601300070031803900060 0325#VV10.09953#VV10.09954#17500#Vi?t#H411#635#^214#Hot ng gio dc ngh ph thng#Ngh lm vn 11#Trn Qu Hin (ch.b.), V Hi, Cao Anh Long#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a223tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lm vn#Lp 11#Sch gio khoa#Trn Qu Hin#V Hi#Cao Anh Long#Gio dc hng nghi p#262035#TDung## 00695000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020034000510030026000850070053001110040018001640080 00500182009001100187010000500198011001500203015003300218020001800251020000700269 02000150027600500140029100500140030500500150031902000220033401300070035603900060 0363#VV10.09951#VV10.09952#20000#Vi?t#H411#005.5#^214#Hot ng gio dc ngh ph thng#Ngh tin hc vn phng 11#Ng nh Tuyt (ch.b.), Bi Vn Thanh, Nguyn Mai Vn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a255tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Tin hc vn phng#Lp 11#Sch gio khoa#Ng nh Tuyt#Bi Vn Th anh#Nguyn Mai Vn#Gio dc hng nghip#262036#TDung## 00709000000000373000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820006000398080005000450020019000500070053000690220004001220040018001260080 00500144009001100149010000500160011001500165020000800180020000700188020000800195 02000150020300500160021800500140023400500110024800500160025900500160027503900060 0291020001200297020001100309013000700320020000800327#VV10.09955#VV10.09956#4900 #Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp ng vn 11#Phan Trng Lun (ch.b.) L Nguyn Cn, Kim Hi...#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a103tr.^b24cm#Ng vn #Lp 11#Vn hc#Sch gio khoa#Phan Trng Lun#L Nguyn Cn# Kim Hi#on c Phng#Trn ng Suyn#TDung#Tp lm vn#Ting Vit#262037#Bi tp## 00608000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020029000540070058000830040018001410080005001590090 01100164010000500175011001500180020000900195020000700204020001500211005001400226 005001400240005001200254020000800266005000700274013000700281039000600288#VV10.09 957#VV10.09958#13900#Vi?t#B103T#516.0076#^214#Bi tp hnh hc 12 nng cao#Vn Nh Cng (ch.b.), Phm Khc Ban, L Huy Hng, T Mn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aG io dc#2010#^a247tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 12#Sch gio khoa#Vn Nh Cng#Phm Kh c Ban#L Huy Hng#Bi tp#T Mn#262038#TDung## 00619000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020029000530070060000820040018001420080005001600090 01100165010000500176011001500181020000900196020000700205020001500212005001500227 005001600242005001200258020000800270005001400278013000700292039000600299#VV10.09 959#VV10.09960#12200#Vi?t#B103T#576.076#^214#Bi tp sinh hc 12 nng cao#Trnh nh t, Nguyn Nh Hin, Chu Vn Mn, V Trung Tng#Ti bn ln th 2#^aH.#^a Gio dc#2010#^a215tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 12#Sch gio khoa#Trnh nh t#Nguy n Nh Hin#Chu Vn Mn#Bi tp#V Trung Tng#262039#TDung## 00628000000000313000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020019000520070075000710040018001460080005001640090 01100169010000500180011001400185020000800199020000700207020001500214005001000229 005001800239005001400257020000800271005002200279013000700301039000600308#VV10.09 961#VV10.09962#5900#Vi?t#B103T#005.076#^214#Bi tp tin hc 12#H S m (ch.b. ), Nguyn Thanh Tng, Ng nh Tuyt, Nguyn Th Thanh Xun#Ti bn ln th 2#^aH .#^aGio dc#2010#^a96tr.^b24cm#Tin hc#Lp 12#Sch gio khoa#H S m#Nguyn T hanh Tng#Ng nh Tuyt#Bi tp#Nguyn Th Thanh Xun#262040#TDung## 00742000000000349000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100080 00330820008000418080005000490020033000540070076000870040018001630080005001810090 01100186010000500197011001500202015003300217020000900250020001100259020000800270 02000150027800500150029300500160030800500190032402000070034300500130035000500160 0363013000700379039000600386#VV10.09963#VV10.09964#9000#Vi?t#GI-108D#355.007#^2 14#Gio dc quc phng - an ninh 12#ng c Thng (tng ch.b.), ng Xun Quch (ch.b.), Nguyn Quyt Chin...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a107tr.^ b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc#Quc phng#An ninh#Sch gio kho a#ng c Thng#ng Xun Quch#Nguyn Quyt Chin#Lp 12#Cn Vn Chc#Nguyn c ng#262041#TDung## 00812000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020034000510030039000850070015001240080005001390090 01100144010000500155011001500160001001500175013000700190021031700197020001500514 020001100529039000600540#VV10.09965#VV10.09966#37000#Vi?t#L600T#303.3#^214#L t huyt chung v qun l x hi#Dng cho sinh vin v hc vin cao hc#Nguyn V T in#^aH.#^aGio dc#2010#^a248tr.^b21cm#Nguyn V Tin#262042#Trnh by v ch t h, khch th v b my qun l x hi. Nguyn tc v phng php qun l x hi . Hnh thc qun l x hi ca nh nc v cc thit ch x hi c bn trong qu n l x hi. Qun l s bin i. Thng tin x hi v qun l x hi. Nhn t co n ngi trong qun l x hi. Vn ho trong qun l x hi#Qun l x hi#Gio t rnh#TDung## 00751000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020027000490070054000760080005001300090011001350100 00500146011001500151005001400166005001300180001001700193004001900210013000700229 021014200236020001600378020001400394020000900408039000600417020001400423#VV10.09 967#VV10.09968#29000#Vi?t#M517V#807#^214#Mun vit c bi vn hay#Nguyn ng Mnh (ch.b.), Ngc Thng, Lu c Hnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a315tr.^b21cm# Ngc Thng#Lu c Hnh#Nguyn ng Mnh#Ti bn ln th 11#262043#Trnh by p hng php lm mt bi vn hay: chun b t liu, lp dn , cng, th hi n thnh bi, cch luyn tp vit vn ngh lun...#L lun vn hc#Vn ngh lun #Vit vn#TDung#Sch c thm## 00970000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510020064000560070033001200220004001530040018001570080 00500175009001100180010000500191011001500196005001600211013000700227021029700234 02000150053102000190054602000180056502000080058302000090059102000170060002000090 0617039000600626#VV10.09969#VV10.09970#36000#Vi?t#CH121D#895.92209#^214#Chn du ng v nhn nh ca nh vn v tc phm trong nh trng#Nguyn Vn Tng tuyn c hn, b.s.#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a219tr.^b24cm#Nguyn Vn T ng#262044#Gii thiu nhng bi vit khi qut v cuc i v s nghip sng tc ca mt s nh vn c tc phm ang c ging dy trong nh trng ph thng. Tp hp nhng kin nhn nh ca nh vn v ti, ch , hnh thc biu hi n, gi tr ngh thut trong cc tc phm ca h ang c ging dy#Sch tham kh o#Nghin cu vn hc#Phn tch vn hc#Tc gi#Tc phm#Trng ph thng#Vit N am#TDung## 00633000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510030052000690070011001210080005001320090 01100137010000500148011001500153001001100168013000700179021012400186020001400310 020001400324020001100338039000600349#VV10.09971#VV10.09972#42000#Vi?t#X101S#519 .2#^214#Xc sut thng k#Dng cho sinh vin cc trng k thut v cng ngh#T Vn Ban#^aH.#^aGio dc#2010#^a303tr.^b24cm#T Vn Ban#262045#Trnh by kin th c v bin c, xc sut bin c, bin ngu nhin, vect ngu nhin, thng k v m hnh hi quy tuyn tnh#Ton xc sut#Ton thng k#Gio trnh#TDung## 00773000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570020039000620070012001010080005001130090 01100118010000500129011001500134001001200149013000700161021028100168020000800449 020002100457020001100478039000600489#VV10.09973#VV10.09974#VV10.09975#35000#Vi? t#NGH307V#657#^214#Nghip v k ton ngn hng thng mi#H Minh Sn#^aH.#^aGi o dc#2010#^a263tr.^b24cm#H Minh Sn#262046#Hng dn t chc cng tc k ton trong h thng ngn hng thng mi v cc nghip v k ton ngn hng thng m i nh k ton ngun vn, k ton ti sn, k ton cc nghip v kinh doanh, k t on nghip v thanh ton qua ngn hng ca khch hng v thanh ton lin ngn h ng...#K ton#Ngn hng thng mi#Gio trnh#TDung## 00826000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020056000490070014001050080005001190090011001240100 00500135011001500140001001400155013000700169021032600176020000300502039000600505 020000800511020000900519020002000528#VV10.09976#VV10.09977#30000#Vi?t#C460S#597 #^214#C s sinh l c v nhng ng dng vo thc t sn xut#Phm Tn Tin#^aH. #^aGio dc#2010#^a219tr.^b24cm#Phm Tn Tin#262047#Nghin cu cc c im v sinh l mu v h tun hon, h h hp v cc yu t lin quan, tiu ho v trao i cht, tit niu v iu ho p sut thm thu, iu ho cc qu trnh sinh l bng cht ni tit v cht ngoi tit, s sinh sn, pht trin v sinh trng c. Nhng yu t phi k thut trong nui trng thu sn#C#TDung#Sinh l#ng dng#Nui trng thu sn## 00892000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820010000428080005000520020046000570030048001030070014001510080005001650090 01100170010000500181011001500186001001400201013000700215021031400222020001000536 020000900546020000900555020000900564020001100573039000600584#VV10.09978#VV10.099 79#30000#Vi?t#GI-108T#346.59701#^214#Gio trnh Lut hn nhn v gia nh Vit Nam#Dng trong cc trng i hc chuyn ngnh Lut#Ng Th Hng#^aH.#^aGio d c#2010#^a207tr.^b24cm#Ng Th Hng#262048#Trnh by s lc khi nim, nguyn t c c bn v lch s ca Lut hn nhn v gia nh Vit Nam. Phn tch cc quy nh trong Lut hn nhn v gia nh Vit Nam v quan h php lut hn nhn v g ia nh, kt hn, ngha v v quyn ca v chng, quan h php lut gia cc th nh vin trong gia nh, cp dng...#Php lut#Hn nhn#Gia nh#Vit Nam#Gio t rnh#TDung## 01058000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500020033000550030066000880070060001540080005002140090 01100219010000500230011001500235005001300250005001200263005001600275005001600291 00500150030701300070032202103640032902000130069302000090070602000110071503900060 0726#VV10.09980#VV10.09981#36000#Vi?t#GI-108T#345.597#^214#Gio trnh Lut hnh s Vit Nam#Dng trong cc Trng i hc chuyn ngnh Lut, An ninh, Cng an#B .s.: Cao Th Oanh (ch.b.), nh Ho, Trn Minh Hng...#^aH.#^aGio dc#2010# ^a259tr.^b24cm#Cao Th Oanh# nh Ho#Trn Minh Hng#Trnh Tin Vit#Trn Vn Luyn#262049#Trnh by s lc khi nim, nhim v, cc nguyn tc c bn ca L ut hnh s Vit Nam. Ngun ca Lut hnh s v hiu lc, cu trc ca B lut h nh s Vit Nam. Phn tch cc khi nim v quy nh v ti phm v phn loi t i phm, cu thnh ti phm, khch th v ch th ca ti phm, mt khch quan v ch quan ca ti phm... trong B lut hnh s Vit Nam#Lut hnh s#Vit Nam# Gio trnh#TDung## 00786000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480010018000530020053000710070018001240220004001420040 01800146008000500164009001100169010000500180011001500185015005400200021012200254 02000110037602000090038702000220039602000110041801300070042900500180043603900060 0454#VV10.09982#VV10.09983#32000#Vi?t#GI-108T#372.6#^214#Nguyn Quang Ninh#Gio trnh phng php dy hc ting Vit tiu hc#Nguyn Quang Ninh#T.2#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a255tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Hu. Trung tm o to t xa#Trnh by phng php dy hc cc phn mn tp c, k chuyn , luyn t v cu, tp lm vn ca mn ting Vit tiu hc#Ting Vit#Tiu hc #Phng php ging dy#Gio trnh#262050#Nguyn Quang Ninh#TDung## 00772000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480010015000530020060000680070015001280080005001430090 01100148010000500159011001500164013000700179021022800186020002200414020001100436 020001500447039000600462020000500468020000900473#VV10.09984#VV10.09985#14500#Vi ?t#PH561P#372.21#^214#inh Th Nhung#Phng php hnh thnh cc biu tng ton cho tr mu gio#inh Th Nhung#^aH.#^aGio dc#2010#^a103tr.^b24cm#262051#Hng dn phng php hnh thnh cc biu tng ton cho tr mu gio nh cc biu t ng tp hp, s lng, php m, kch thc, hnh dng, nh hng trong khng g ian, thi gian. Gii thiu cu trc mt s tit dy v gio n#Phng php ging dy#Biu tng#Sch gio vin#TDung#Ton#Mu gio## 00595000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020054000530070029001070080005001360090011001410100 00500152011001500157020000800172020002000180020000700200020001400207005001400221 004001800235020001300253005001400266013000700280039000600287#VV10.09986#VV10.099 87#32500#Vi?t#M558P#546.076#^214#10 phng php gii nhanh bi tp trc nghim ho hc#Hong Th Bc, ng Th Oanh#^aH.#^aGio dc#2010#^a299tr.^b24cm#Ho hc #Ph thng trung hc# thi#Sch c thm#Hong Th Bc#Ti bn ln th 2#Gii b i tp#ng Th Oanh#262052#TDung## 00744000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010016000520020028000680070016000960040018001120080 00500130009001100135010000500146011001500151021017000166020000800336020002000344 020001900364020001100383020001400394020000900408013000700417039000600424#VV10.09 988#VV10.09989#49500#Vi?t#T527#915.97#^214#Bi Th Hi Yn#Tuyn im du lch Vit Nam#Bi Th Hi Yn#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a431tr.^b24cm#K hi qut v iu kin t nhin, ti nguyn du lch v kt cu h tng ca Vit N am cng mt s tuyn, im du lch cc vng Bc B, Bc Trung B, Nam Trung B v Nam B#Du lch#Danh lam thng cnh#iu kin t nhin#Ti nguyn#C s h tng #Vit Nam#262053#TDung## 00890000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530070049000730040018001220080005001400090 01100145010000500156011001500161021018100176020001900357020000800376020000800384 02000080039202000040040000500140040400500160041800500140043400500160044800500190 0464013000700483039000600490020001000496020001000506#VV10.09990#VV10.09991#98000 #Vi?t#L302S#891.709#^214#Lch s vn hc Nga# Hng Chung, Nguyn Kim nh, Ng uyn Hi H...#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a878tr.^b24cm#Gii thiu khi qut lch s vn hc Nga th k19 v 20. Cuc i, s nghip sng tc ca m t s tc gi ni ting trong nn vn hc Nga nh A. X. Puskin, Lecmntp, N. V. Ggn...#Nghin cu vn hc#Lch s#Vn hc#Tc gi#Nga# Hng Chung#Nguyn Ki m nh#Nguyn Hi H#Hong Ngc Hin#Nguyn Trng Lch#262054#TDung#Th k 19#T h k 20## 00671000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530290042000730070063001150220004001780040 01800182008001700200009003000217010000500247011001500252020001000267020000900277 020001500286005001700301005000800318005001800326013000700344039000600351#VV10.09 992#VV10.09993#25000#Vi?t#L207L#372.652#^214#Let's learn English#Sch ting Anh dng cho hc sinh tiu hc#Nguyn Quc Tun (ch.b.), Phan H ; Michelle Wee Lin g cng tc#Q.1#Ti bn ln th 2#^aH. ; Singapore#^aGio dc ; Panpac Education# 2010#^a160tr.^b24cm#Ting Anh#Tiu hc#Sch gio khoa#Nguyn Quc Tun#Phan H#M ichelle Wee Ling#262055#TDung## 00697000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020068000520030006001200080005001260090011001310100 00500142011001500147020002000162020000600182020000800188020001500196004001800211 015003300229021013200262013000700394039000600401#VV10.09994#VV10.09995#13000#Vi ?t#H561D#372.19#^214#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng cc mn hc tiu hc#Lp 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a107tr.^b24cm#Hng dn ging dy#Lp 1#Mn hc#Sch gio vin#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hng dn ni dung ging dy cc mn hc lp 1: ting Vit, ton, o c, t nhin v x hi, m nhc, m thut, th cng, th dc#262056#TDung## 00623000000000241000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020048000400080005000880090011000930100005001040110014001090150 05500123021015500178020001800333020000900351020000800360013000700368039000600375 #VV10.09996#5000#Vi?t#S450T#372.86#^214#S theo di sc kho, th lc hc sinh tiu hc#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Tiu hc#Gii thiu phn theo di sc kho, th lc ca hc sinh trong sut 5 nm tiu hc, qua kim tra tnh hnh i hc u v cht lng hc tp ca hc sinh#Gio dc tiu hc#Sc kho#Th lc#262057#TDung## 00678000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820007000408080005000470010014000520020033000660070014000990040019001130080 00500132009001100137010000500148011001400153021013300167020002200300020000800322 020000900330020000900339020001500348013000700363039000600370#VV10.09997#VV10.099 98#6500#Vi?t#TR400C#372.21#^214#Hong Vn Yn#Tr chi m nhc cho tr mm non# Hong Vn Yn#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2010#^a63tr.^b21cm#Hng dn h c m nhc cho mu gio thng qua cc tr chi gip tr pht trin nng lc thm m, o c, tr tu v th cht cho tr#Phng php ging dy#m nhc#Tr chi# Mu gio#Sch gio vin#262058#TDung## 01047000000000361000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100080 00330820004000418080005000450010020000500020067000700030025001370070085001620040 01800247008000500265009001100270010000500281011001400286015005400300021021900354 02000180057302000070059102000080059802000100060602000110061600500160062700500150 0643005001400658013000700672039000600679#VV10.09999#VV10.10000#6500#Vi?t#GI-108 D#649#^214#Nguyn Th Hng Thu#Gio dc tr s dng nng lng tit kim, hiu q u trong gia nh#Ti liu dnh cho cha m#B.s.: Nguyn Th Hng Thu, Nguyn Th Hiu ; Minh ha: Bi Quang Tun, ng Hong V#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2010#^a39tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Nu l n mt s vn v s dng nng lng tit kim, hiu qu ti gia nh. Phng php gio dc tr v trch nhim ca gia nh trong vic phi hp vi nh trn g gio dc tr s dng nng lng tit kim, hiu qu#Gio dc gia nh#Tr em#S dng#Tit kim#Nng lng#Nguyn Th Hiu#Bi Quang Tun#ng Hong V#262059# TDung## 00961000000000361000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100080 00330820007000418080005000480010017000530020061000700070086001310040018002170080 00500235009001100240010000500251011001400256015005400270021014400324020001800468 02000070048602000110049302000100050402000080051402000150052200500200053700500150 0557005001400572013000700586039000600593#VV10.10001#VV10.10002#6500#Vi?t#GI-108 D#372.21#^214#Trn Th Thu Ho#Gio dc tr mu gio s dng nng lng tit ki m, hiu qu#B.s.: Trn Th Thu Ho, Hong Th Thu Hng ; Minh ha: Bi Quang Tu n, ng Hong V#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Trnh by nguyn tc, ni dung, cc hot ng v phng php thc hin, xy dng mi trng gio dc tr s dng n ng lng tit kim, hiu qu#Gio dc mu gio#Tr em#Nng lng#Tit kim#S d ng#Sch gio vin#Hong Th Thu Hng#Bi Quang Tun#ng Hong V#262060#TDung# # 00624000000000277000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460010014000510020058000650070014001230080005001370090 01100142010000500153011001400158021009700172020001800269020000900287020002200296 020001500318013000700333039000600340#VV10.10003#VV10.10004#8000#Vi?t#H561D#372. 21#^214#Phm Th Vit#Hng dn s dng cc bi ng dao trong gio dc mm non# Phm Th Vit#^aH.#^aGio dc#2010#^a51tr.^b24cm#Hng dn gio vin mm non s dng cc bi ng dao trong ging dy v t chc vui chi cho tr#Gio dc mu g io#ng dao#Phng php ging dy#Sch gio vin#262061#TDung## 01198000000000373000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460010017000510020096000680030063001640070082002270040 01800309008000500327009001100332010000500343011001400348015005400362021027200416 02000180068802000080070602000100071402000110072402000160073502000150075100500160 0766005001500782005001400797013000700811039000600818#VV10.10005#VV10.10006#9500 #Vi?t#T450C#372.21#^214#Trn Th Thu Ho#T chc thc hin ni dung gio dc s dng nng lng tit kim, hiu qu trong trng mm non#Ti liu dnh cho cn b qun l, gio vin mm non, nhn vin#B.s.: Trn Th Thu Ho, ng Lan Phng ; Minh ho: Bi Quang Tun, ng Hong V#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010 #^a39tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Trnh by m t s kin thc c bn v nng lng. Hng dn tch hp ni dung gio dc tr s dng nng lng tit kim, hiu qu vo chng trnh gio dc mm non. Trch n him ca nh trng trong vic t chc thc hin gio dc tr s dng nng lng tit kim, hiu qu#Gio dc mu gio#S dng#Tit kim#Nng lng#Trng mu g io#Sch gio vin#ng Lan Phng#Bi Quang Tun#ng Hong V#262062#TDung## 00608000000000313000450002600110000000500140001100500150002501400060004001900050 00461810006000510820007000578080005000640020029000690070046000980220004001440040 01800148008000500166009001100171010000500182011001400187012002700201020001100228 020001100239020000800250020001400258013000700272039000600279020000900285#VV10.10 007#V Duy Phng#Bi Quang Tun#6500#Vi?t#B200H#372.21#^214#B hc ch ci v tp t ch#V Duy Phng b.s. ; Minh ho: Bi Quang Tun#T.1#Ti bn ln th 2#^ aH.#^aGio dc#2010#^a31tr.^b24cm#Gip b chun b vo lp 1#Ting Vit#Tp t c h#Ch ci#Sch mu gio#262063#TDung#Mu gio## 00608000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020029000400070046000690220004001150040018001190080005001370090 01100142010000500153011001400158012002700172020001100199020001100210020000800221 020001400229005001400243005001500257013000700272039000600279020000900285#VV10.10 008#6500#Vi?t#B200H#372.21#^214#B hc ch ci v tp t ch#V Duy Phng b.s. ; Minh ho: Bi Quang Tun#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a31tr.^b 24cm#Gip b chun b vo lp 1#Ting Vit#Tp t ch#Ch ci#Sch mu gio#V D uy Phng#Bi Quang Tun#262064#TDung#Mu gio## 00525000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020013000430030013000560070043000690040018001120080005001300090 01100135010000500146011001400151020001800165020001300183005001500196005001400211 020000900225013000700234039000600241#VV10.10009#7000#Vi?t#NG452S#895.9223#^214# Ngi sao ri#Truyn tranh#Li: Nguyn Kim Hoa ; Tranh: Phm Minh c#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Nguyn Kim Hoa#Phm Minh c#Vit Nam#262065#TDung## 00580000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020026000420030013000680070059000810040018001400080005001580090 01100163010000500174011001400179020001800193020001300211005000900224005001500233 005002000248020000900268013000700277039000600284#VV10.10010#5500#Vi?t#C514D#895 .9223#^214#Cuc do chi ca ch Cm#Truyn tranh#Li: Song Mai ; Tranh: Nguyn Vn Dn, Hand Pictures Group#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr.^b20c m#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Song Mai#Nguyn Vn Dn#Hand Pictures Group#Vi t Nam#262066#TDung## 00555000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020025000440030013000690070037000820040018001190080005001370090 01100142010000500153011001400158020001700172020001300189005000800202005001500210 020000900225013000700234039000600241020001800247#VV10.10011#7000#Vi?t#S550T#398 .209597#^214#S tch tru vng H Ty#Truyn tranh#Li: T Hoi ; Tranh: Phm Ng c Tun#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a19tr.^b20cm#Vn hc dn gian#Tr uyn tranh#T Hoi#Phm Ngc Tun#Vit Nam#262067#TDung#Vn hc thiu nhi## 00552000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200120 00288080005000400020021000450030013000660070037000790040018001160080005001340090 01100139010000500150011001400155020001700169020001300186005000800199005001500207 020000900222013000700231039000600238020001800244#VV10.10012#8000#Vi?t#S550T#398 .2309597#^214#S tch ni Ng Hnh#Truyn tranh#Li: T Hoi ; Tranh: Phm Ngc Tun#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a19tr.^b20cm#Vn hc dn gian#Truy n tranh#T Hoi#Phm Ngc Tun#Vit Nam#262068#TDung#Vn hc thiu nhi## 00534000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020018000430030013000610070045000740040018001190080005001370090 01100142010000500153011001400158020001800172020001300190005001500203005001600218 020000900234013000700243039000600250#VV10.10013#4000#Vi?t#CH527C#895.9223#^214# Chuyn ca b Nem#Truyn tranh#Li: V Th Xun H ; Tranh: Nguyn Anh Tun#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh# V Th Xun H#Nguyn Anh Tun#Vit Nam#262069#TDung## 00510000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020019000420030013000610070033000740040018001070080005001250090 01100130010000500141011001400146020001800160020001300178005001000191005000900201 020000900210013000700219039000600226#VV10.10014#5000#Vi?t#H401G#895.9223#^214#H oa g m p th?#Truyn tranh#Li: Nht Minh ; Tranh: Huy Tun#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a19tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Nht Minh#Hu y Tun#Vit Nam#262070#TDung## 00725000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020040000370070068000770040018001450080005001630090011001680100 00500179011001400184021012600198020000900324020002100333020001500354005001900369 005001400388005002000402013000700422039000600429#VV10.10015#4000#Vi?t#C101L#590 #^214#Cc loi vt lm g khi tri ma xung?#Li: Trn Th Ngc Trm ; Tranh: B i c Khim, Hand Pictures Group#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr. ^b21cm#Gii thiu cho tr cc c tnh ca loi vt, bit x l nh th no khi gp tri ma, gip pht trin tr thng minh ca tr#ng vt#Khoa hc thng th c#Sch thiu nhi#Trn Th Ngc Trm#Bi c Khim#Hand Pictures Group#262071#TD ung## 00552000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020052000400030024000920070025001160040018001410080005001590090 01100164010000500175011001700180020001800197020000800215020001400223005001300237 005001100250013000700261039000600268#VV10.10016#7500#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch bn thn#Dnh cho tr 3 - 4 tui#L Thu Hng, L Th c#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a12tr.^b21x28cm#Gio d c mu gio#C nhn#Sch mu gio#L Thu Hng#L Th c#262072#TDung## 00574000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020058000400030024000980070029001220040018001510080005001690090 01100174010000500185011001700190020001800207020001600225020001400241005001500255 005001300270013000700283039000600290#VV10.10017#7000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch trng mm non#Dnh cho tr 3 - 4 tui#L ng Th Bnh, Phan Lan Anh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a10tr.^b21x2 8cm#Gio dc mu gio#Trng mu gio#Sch mu gio#Lng Th Bnh#Phan Lan Anh# 262073#TDung## 00567000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020052000400030024000920070032001160040018001480080005001660090 01100171010000500182011001700187020001800204020000900222020001400231005001400245 005001700259013000700276039000600283#VV10.10018#7500#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch gia nh#Dnh cho tr 3 - 4 tui#Bi Kim Xuyn, Nguyn Sinh Tho#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a12tr.^b21x28cm #Gio dc mu gio#Gia nh#Sch mu gio#Bi Kim Xuyn#Nguyn Sinh Tho#262074# TDung## 00566000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020055000400030024000950070029001190040018001480080005001660090 01100171010000500182011001600187020001800203020001200221020001400233005001500247 005001300262013000700275039000600282#VV10.10019#6000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch ngh nghip#Dnh cho tr 3 - 4 tui#Ln g Th Bnh, Phan Lan Anh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a8tr.^b21x28cm# Gio dc mu gio#Ngh nghip#Sch mu gio#Lng Th Bnh#Phan Lan Anh#262075#T Dung## 00701000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020076000400030024001160070057001400040018001970080005002150090 01100220010000500231011001600236020001800252020000500270020001400275005002000289 005001900309005001600328020001000344020002000354013000700374039000600381#VV10.10 020#6000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch nc v cc hin tng thi tit#Dnh cho tr 3 - 4 tui#Hong Th Thu Hng, Trn T h Ngc Trm, Phng Th Tng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a8tr.^b21x 28cm#Gio dc mu gio#Nc#Sch mu gio#Hong Th Thu Hng#Trn Th Ngc Trm #Phng Th Tng#Thi tit#Hin tng t nhin#262076#TDung## 00574000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020061000400030024001010070031001250040018001560080005001740090 01100179010000500190011001700195020001800212020000900230020001400239005001300253 005001700266013000700283039000600290#VV10.10021#7000#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch th gii thc vt#Dnh cho tr 3 - 4 tu i#V Yn Khanh, L Th Khnh Ho#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a10tr.^ b21x28cm#Gio dc mu gio#Thc vt#Sch mu gio#V Yn Khanh#L Th Khnh Ho# 262077#TDung## 00637000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020061000400030024001010070057001250040018001820080005002000090 01100205010000500216011001700221020001800238020000900256020001400265005002000279 005001900299005001600318013000700334039000600341#VV10.10022#7500#Vi?t#B200K#372 .21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch th gii ng vt#Dnh cho t r 3 - 4 tui#Hong Th Thu Hng, Trn Th Ngc Trm, Phng Th Tng#Ti bn l n th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a12tr.^b21x28cm#Gio dc mu gio#ng vt#Sch m u gio#Hong Th Thu Hng#Trn Th Ngc Trm#Phng Th Tng#262078#TDung## 00552000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020052000400030024000920070025001160040018001410080005001590090 01100164010000500175011001700180020001800197020000800215020001400223005001300237 005001100250013000700261039000600268#VV10.10023#8500#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch bn thn#Dnh cho tr 4 - 5 tui#L Thu Hng, L Th c#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a14tr.^b21x28cm#Gio d c mu gio#C nhn#Sch mu gio#L Thu Hng#L Th c#262079#TDung## 00572000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020058000400030024000980070029001220040018001510080005001690090 01100174010000500185011001700190020001800207020001600225020001400241005001500255 005001300270039000400283013000700287#VV10.10024#7500#Vi?t#B200K#372.21#^214#B khm ph mi trng xung quanh - Ch trng mm non#Dnh cho tr 4 - 5 tui#L ng Th Bnh, Phan Lan Anh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a12tr.^b21x2 8cm#Gio dc mu gio#Trng mu gio#Sch mu gio#Lng Th Bnh#Phan Lan Anh# Hoa#262080## 00565000000000277000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020052000400030024000920070032001160040018001480080005001660090 01100171010000500182011001700187020001800204020000900222020001400231005001400245 005001700259039000400276013000700280#VV10.10025#Vi?t#B200K#372.21#^214#7500#B khm ph mi trng xung quanh - Ch gia nh#Dnh cho tr 4 - 5 tui#Bi Kim Tuyn, Nguyn Sinh Tho#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a12tr.^b21x28cm #Gio dc mu gio#Gia nh#Sch mu gio#Bi Kim Tuyn#Nguyn Sinh Tho#Hoa#262 081## 00565000000000277000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020055000400030024000950070029001190040018001480080005001660090 01100171010000500182011001700187020001800204020001200222020001400234005001500248 005001300263039000400276013000700280#VV10.10026#Vi?t#B200K#372.21#^214#9500#B khm ph mi trng xung quanh - Ch ngh nghip#Dnh cho tr 4 - 5 tui#Ln g Th Bnh, Phan Lan Anh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a16tr.^b21x28cm #Gio dc mu gio#Ngh nghip#Sch mu gio#Lng Th Bnh#Phan Lan Anh#Hoa#262 082## 00668000000000301000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020076000400030024001160070057001400040018001970080005002150090 01100220010000500231011001700236020001800253020000500271020001400276005001900290 005002000309039000400329005001600333013000700349020001000356#VV10.10027#Vi?t#B20 0K#372.21#^214#7000#B khm ph mi trng xung quanh - Ch nc v cc hin tng thi tit#Dnh cho tr 4 - 5 tui#Trn Th Ngc Trm, Hong Th Thu Hng , Phng Th Tng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a10tr.^b21x28cm#Gio d c mu gio#Nc#Sch mu gio#Trn Th Ngc Trm#Hong Th Thu Hng#Hoa#Phng Th Tng#262083#Thi tit## 00572000000000277000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020061000400030024001010070031001250040018001560080005001740090 01100179010000500190011001700195020001800212020000900230020001400239005001300253 005001700266039000400283013000700287#VV10.10028#Vi?t#B200K#372.21#^214#7500#B khm ph mi trng xung quanh - Ch th gii thc vt#Dnh cho tr 4 - 5 tu i#V Yn Khanh, L Th Khnh Ho#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a12tr.^ b21x28cm#Gio dc mu gio#Thc vt#Sch mu gio#V Yn Khanh#L Th Khnh Ho# Hoa#262084## 00635000000000289000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020061000400030024001010070057001250040018001820080005002000090 01100205010000500216011001700221020001800238020000900256020001400265005002000279 005001900299039000400318005001600322013000700338#VV10.10029#Vi?t#B200K#372.21#^2 14#8500#B khm ph mi trng xung quanh - Ch th gii ng vt#Dnh cho t r 4 - 5 tui#Hong Th Thu Hng, Trn Th Ngc Trm, Phng Th Tng#Ti bn l n th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a14tr.^b21x28cm#Gio dc mu gio#ng vt#Sch m u gio#Hong Th Thu Hng#Trn Th Ngc Trm#Hoa#Phng Th Tng#262085## 00490000000000265000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020022000400070036000620040018000980080005001160090011001210100 00500132011001700137020001800154020000500172020001400177005001400191005000800205 039000400213013000700217#VV10.10030#Vi?t#A103N#372.21#^214#7000#Ai nhanh tr h n no?#Trn Th Loan b.s. ; Tranh: Hi Nam#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#201 0#^a19tr.^b21x28cm#Gio dc mu gio#Ton#Sch mu gio#Trn Th Loan#Hi Nam#Ho a#262086## 00487000000000265000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020018000410070035000590040018000940080005001120090011001170100 00500128011001700133020001800150020000700168020001400175005001300189005000800202 039000400210013000700214#VV10.10031#Vi?t#B200T#372.21#^214#10000#B tp lm ho s#Li: L Thanh Hi ; Tranh: Hi Nam#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a 19tr.^b21x28cm#Gio dc mu gio#Tp v#Sch mu gio#L Thanh Hi#Hi Nam#Hoa#2 62087## 00835000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200070 00348080005000410140007000460020030000530030109000830040018001920080005002100090 01100215010000500226011001700231020001800248020001300266020001500279039000400294 015003300298021018500331020002200516013000700538#VV10.10032#VV10.10033#Vi?t#CH56 1T#372.21#^214#18200#Chng trnh gio dc mm non#Ban hnh km theo Thng t s 17/2009/TT-BGDT ngy 25 thng 7 nm 2009 ca B trng B Gio dc v o to #Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a79tr.^b21x30cm#Gio dc mu gio#Chn g trnh#Sch gio vin#Hoa#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii thiu mc tiu gio dc, k hoch thc hin, ni dung v cc hot ng gio dc, hnh thc t c hc v phng php gio dc trong chng trnh gio dc nh tr v gio dc mu gio#Phng php ging dy#262088## 00816000000000337000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340140006000390190005000450020016000500070034000660220006001000050009001060050 01000115005001000125005000800135005000900143008000500152009001900157010000500176 01100140018101200180019502102220021302000140043502000090044902000090045803900040 0467013000700471#VV10.10034#VV10.10035#A105N#363.4#^214#8000#Vi?t#An ninh trt t#ng Ho, Hng Qun, ng Thi...#T.205#ng Ho#Hng Qun#ng Thi#Tun V# Vn Tnh#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a96tr.^b20cm#T sch Chuyn #Gm nhiu phng s cp ti nhng t nn x hi nh bun bn ma tu, trm cp, mc ti, git ngi, la tnh, la tin... v nhng phng n phng chng ti phm, nhn g n lc ph n thnh cng ca cc chin s cng an#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#Hoa#262089## 00604000000000277000450002600110000001900050001118100070001608200080002380800050 00310010013000360020018000490290014000670070056000810080006001370090017001430100 00500160011001400165021008300179020000800262020000400270039000400274006001500278 005001400293013000700307020001200314#VV10.10036#Vi?t#CH501T#959.749#^214#Thch H i n#Cha T m - Hu#T m temple#Thch Hi n ; Phan Ngc Hng dch ; Trn Tun Mn h..#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a26tr.^b20cm#Gii thiu lch s, qu trnh pht trin, xy dng, trng tu ca cha T m Hu#Lch s#Hu#Hoa#Phan Ngc Hng#Trn Tun Mn#262090#Cha T m## 01001000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020036000440070051000800080006001310090017001370100005001540110 01500159021035500174020000900529020001100538020000800549005001800557039000400575 00500150057900500130059402000070060701300070061402000100062102000080063100500090 0639005001500648#VV10.10037#VV10.10038#Vi?t#K600Y#294.3#^214#K yu ho thng T hch Phc Thnh#Thch Thin Quang, Thch Tr Siu, Thch Tu S...#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a141tr.^b24cm#Gm cc bi vit v thn th, s nghip tu hc v hong php ca ho thng Thch Phc Thnh. Nhng cng c ng gp dnh cho n gi ngho, xy dng kinh t nng - thin, gip pht trin hong dng chnh php Gio hi tnh Tha Thin Hu, chuyn su vo lnh vc th php... cng cc k nim, tnh cm su sc ca ho thng i vi tng ni, Pht t#o Pht#Ho t hng#Tiu s#Thch Thin Quang#Hoa#Thch Tr Siu#Thch Tu S#K yu#262091#S nghip#Tu hnh#Gii c#Thch Thi Ho## 00976000000000313000450002600110000001900050001118100060001608200180002280800050 00400020044000450070065000890080006001540090017001600100005001770110015001820210 29400197020000800491020001400499020001000513039000400523005001500527005001900542 005001200561015004800573020000400621005001500625005001500640013000700655#VV10.10 039#Vi?t#L302S#324.2597070959749#^214#Lch s ng b huyn Hng Tr (1975-2005 )#B.s.: Nguyn Vn Hoa (ch.b.), Lu Th Thanh Bnh, ng Vn D...#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a387tr.^b21cm#Ghi li nhng thnh tch trn chng ng lch s 30 nm (1975-2005) ca ng b v nhn dn huyn Hng Tr (thuc Tha Thin Hu ) vn ln xy dng cuc sng mi sau ngy gii phng, bc u thc hin cng c uc i mi v tip tc thc hin cng cuc cng nghip ho - hin i ho t n c#Lch s#ng b huyn#Hng Tr#Hoa#Nguyn Vn Hoa#Lu Th Thanh Bnh#ng V n D#TTS ghi: Ban chp hnh ng b huyn Hng Tr#Hu#Trng Vn i#Trn Xu n Liu#262092## 00532000000000265000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280020033000330290009000660070013000750080006000880090017000940100005001110110 01500116021006800131020000900199020001000208020001300218006000800231039000400239 019001600243013000700259#VV10.10040#Vi?t#K312T#294.3#^214#Kinh tiu phm Bt-nh ba-la-mt#,W#T Nim dch#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a232tr.^b21cm#Gii thiu ni dung cc phm trong Kinh tiu phm Bt-nh ba-la-mt#o Pht#Kinh Ph t#Kinh Bt nh#T Nim#Hoa#Dch Trung Quc#262093## 00949000000000313000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100070 00350820012000428080005000540010016000590020035000750070021001100080006001310090 01700137010000500154011002600159021029100185020001600476020001700492020000800509 020000900517039000400526004003000530020001000560013000700570020005800577#VV10.10 041#VV10.10042#170000#Vi?t#PH500C#959.7029092#^214#Nguyn c Xun#Ph chnh i thn Trn Tin Thnh#Nguyn c Xun b.s.#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a459tr. , 23tr. nh^b24cm#Tp hp cc t liu vit v tiu s, s nghip, vai tr v nh ng cng lao ng gp trong bi cnh lch s Vit Nam cui th k XIX ca Ph ch nh i thn Trn Tin Thnh (1813-1883), ngi lm quan gn ngt 45 nm, tri qu a bn i vua triu Nguyn: Minh Mng, Thiu Tr, T c v Hip Ho#Lch s cn i#Nhn vt lch s#Tiu s#Vit Nam#Hoa#Ti bn ln th 1, c b sung#S nghi p#262094#Trn Tin Thnh, i thn nh Nguyn, 1813-1883, Vit Nam## 00609000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200120 00288080005000400020019000450030013000640070048000770080005001250090011001300100 00500141011001400146020001800160020001700178020000900195005000800204039000400212 020001300216004001800229005001200247005001300259013000700272020001600279#VN10.02 599#5000#Vi?t#S550T#398.2409597#^214#S tch hoa phng#Truyn tranh#Li: Phm H ; Tranh: L Ch Hiu, Pencil Group#^aH.#^aGio dc#2010#^a19tr.^b16cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Phm H#Hoa#Truyn tranh#Ti bn ln th 3# L Ch Hiu#Pencil Group#262095#Truyn dn gian## 00577000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200120 00288080005000400020020000450030013000650070037000780080005001150090011001200100 00500131011001400136020001800150020001700168005000800185020000900193005001500202 039000400217020001300221004001800234013000700252020001600259#VN10.02600#4500#Vi ?t#S550T#398.2409597#^214#S tch hoa rm bt#Truyn tranh#Li: Phm H ; Tranh: Phm Ngc Tun#^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr.^b16cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Phm H#Vit Nam#Phm Ngc Tun#Hoa#Truyn tranh#Ti bn ln th 3#262096# Truyn dn gian## 00586000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200120 00288080005000400020021000450030013000660070041000790080005001200090011001250100 00500136011001400141020001800155020001700173005001000190020000900200005001700209 039000400226020001300230004001800243013000700261020001600268#VN10.02601#5000#Vi ?t#S550T#398.2409597#^214#S tch hoa ci vng#Truyn tranh#Li: Hong Anh ; Tra nh: Trn Khnh Duyn#^aH.#^aGio dc#2010#^a19tr.^b16cm#Vn hc thiu nhi#Vn h c dn gian#Hong Anh#Vit Nam#Trn Khnh Duyn#Hoa#Truyn tranh#Ti bn ln th 3#262097#Truyn dn gian## 00582000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200120 00288080005000400020021000450030013000660070039000790080005001180090011001230100 00500134011001400139020001800153020001700171005001000188020000900198005001500207 039000400222020001300226004001800239013000700257020001600264#VN10.02602#5000#Vi ?t#S550T#398.2409597#^214#S tch hoa d hng#Truyn tranh#Li: Hong Anh ; Tra nh: Phm Ngc Tun#^aH.#^aGio dc#2010#^a19tr.^b16cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Hong Anh#Vit Nam#Phm Ngc Tun#Hoa#Truyn tranh#Ti bn ln th 3#26 2098#Truyn dn gian## 00535000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020017000420070040000590080005000990090011001040100005001150110 01700120020001800137012003400155005001600189020000900205039000400214020000400218 004001800222005001000240013000700250#VN10.02603#5000#Vi?t#B110C#895.9221#^214#B t cm ngy ma#Li: Nguyn Th Tho ; Tranh: L Thu H#^aH.#^aGio dc#2010#^a1 9tr.^b14x16cm#Vn hc thiu nhi#B pht trin ngn ng qua th ca#Nguyn Th Th o#Vit Nam#Hoa#Th#Ti bn ln th 3#L Thu H#262099## 00613000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020020000420070073000620080005001350090011001400100005001510110 01700156020001800173012003400191020000900225039000400234020000400238004001800242 005001600260005001000276013000700286005000800293005001000301#VN10.02604#4000#Vi ?t#C430C#895.9221#^214#Con chim chch cho#Th: Phan Trung Hiu ; Tranh: L Thu H ; Tuyn chn: Duy Anh, Thu Qunh#^aH.#^aGio dc#2010#^a11tr.^b14x16cm#Vn h c thiu nhi#B pht trin ngn ng qua th ca#Vit Nam#Hoa#Th#Ti bn ln th 3 #Phan Trung Hiu#L Thu H#262100#Duy Anh#Thu Qunh## 00594000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020015000420070066000570080005001230090011001280100005001390110 01700144020001800161020000900179039000400188020000400192004001800196012003400214 005000900248005001000257013000700267005000800274005001000282#VN10.02605#4500#Vi ?t#C125B#895.9221#^214#Cu b ni di#Th: Vit Vn ; Tranh: L Thu H : Tuyn c hn: Duy Anh, Thu Qunh#^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr.^b14x16cm#Vn hc thiu nhi# Vit Nam#Hoa#Th#Ti bn ln th 2#B pht trin ngn ng qua th ca#Vit Vn#L Thu H#262101#Duy Anh#Thu Qunh## 00610000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020017000420070073000590080005001320090011001370100005001480110 01700153020001800170012003400188020000900222039000400231020000400235004001800239 005001600257005001000273013000700283005000800290005001000298#VN10.02606#4000#Vi ?t#C450T#895.9221#^214#C tch ca kin#Th: Phm Thi Qunh ; Tranh: L Thu H ; Tuyn chn: Duy Anh, Thu Qunh#^aH.#^aGio dc#2010#^a11tr.^b14x16cm#Vn hc t hiu nhi#B pht trin ngn ng qua th ca#Vit Nam#Hoa#Th#Ti bn ln th 3#Ph m Thi Qunh#L Thu H#262102#Duy Anh#Thu Qunh## 00528000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020027000420030013000690070039000820080005001210090011001260100 00500137011001400142020001800156005001200174020000900186039000400195020001300199 004001800212005001300230013000700243#VN10.02607#6000#Vi?t#C514P#895.9223#^214#C uc phiu lu ca mo con#Truyn tranh#Li: Phng Tho ; Tranh: V Xun Hon#^a H.#^aGio dc#2010#^a19tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Phng Tho#Vit Nam#Hoa#Truy n tranh#Ti bn ln th 3#V Xun Hon#262103## 00522000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020025000420030013000670070037000800080005001170090011001220100 00500133011001400138020001800152005001300170020000900183039000400192020001300196 004001800209005001000227013000700237#VN10.02608#6500#Vi?t#C126G#895.9223#^214#C y gia nh ca Sc Nu#Truyn tranh#Li: L Minh Tho ; Tranh: Thi Hng#^aH.#^ aGio dc#2010#^a23tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#L Minh Tho#Vit Nam#Hoa#Truyn tranh#Ti bn ln th 3#Thi Hng#262104## 00515000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020012000420030013000540070040000670080005001070090011001120100 00500123011001400128020001800142005001300160020000900173039000400182020001300186 004001800199005001300217013000700230#VN10.02609#6000#Vi?t#C103T#895.9223#^214#C i t chim#Truyn tranh#Li: L Minh Tho ; Tranh: Ng Bnh Nhi#^aH.#^aGio dc# 2010#^a19tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#L Minh Tho#Vit Nam#Hoa#Truyn tranh#Ti bn ln th 2#Ng Bnh Nhi#262105## 00512000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020020000420030013000620070033000750080005001080090011001130100 00500124011001700129020001800146005001000164020000900174039000400183020001300187 004001800200005000900218013000700227#VN10.02610#4000#Vi?t#V303T#895.9223#^214#V ic tt quanh ta#Truyn tranh#Li: Trang Th ; Tranh: Th Bch#^aH.#^aGio dc #2010#^a11tr.^b17x19cm#Vn hc thiu nhi#Trang Th#Vit Nam#Hoa#Truyn tranh#Ti bn ln th 4#Th Bch#262106## 00540000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020018000430030013000610070049000740080005001230090011001280100 00500139011001400144020001800158005001600176020000900192039000400201020001300205 004001800218005001900236013000700255#VN10.02611#4500#Vi?t#CH500M#895.9223#^214# Ch mo nht nht#Truyn tranh#Li: Nguyn Th Tho ; Tranh: L Th Thanh Huyn# ^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Nguyn Th Tho#Vit Nam#Ho a#Truyn tranh#Ti bn ln th 4#L Th Thanh Huyn#262107## 00530000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020020000420030013000620070042000750080005001170090011001220100 00500133011001700138020001800155005001000173020000900183039000400192020001300196 004001800209005001800227013000700245#VN10.02612#6000#Vi?t#C430C#895.9223#^214#C on cng v con cc#Truyn tranh#Li: V T Nam ; Tranh: Nguyn Khnh Ton#^aH.#^ aGio dc#2010#^a19tr.^b17x19cm#Vn hc thiu nhi#V T Nam#Vit Nam#Hoa#Truyn tranh#Ti bn ln th 3#Nguyn Khnh Ton#262108## 00508000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100050002208200090 00278080005000360020003000410030013000440070040000570080005000970090011001020100 00500113011001700118020001800135005001600153020000900169039000400178020001300182 004001800195005001000213013000700223#VN10.02613#5000#Vi?t#M200#895.9223#^214#M #Truyn tranh#Li: Hong Thanh Mai ; Tranh: Bch Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^a15t r.^b17x19cm#Vn hc thiu nhi#Hong Thanh Mai#Vit Nam#Hoa#Truyn tranh#Ti bn ln th 3#Bch Hng#262109## 00525000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020022000420030013000640070040000770080005001170090011001220100 00500133011001400138020001800152005000900170020000900179039000400188020001300192 004001800205005001700223013000700240#VN10.02614#5000#Vi?t#309U#895.9223#^214# iu c ca Su Bm#Truyn tranh#Li: Hoi Thu ; Tranh: Nguyn Hng Thu#^aH.#^ aGio dc#2010#^a19tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Hoi Thu#Vit Nam#Hoa#Truyn tran h#Ti bn ln th 3#Nguyn Hng Thu#262110## 00518000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020011000420030013000530070042000660080005001080090011001130100 00500124011001400129020001800143005001100161020000900172039000400181020001300185 004001800198005001700216013000700233#VN10.02615#5000#Vi?t#R501V#895.9223#^214#R a v co#Truyn tranh#Li: Phng Mai ; Tranh: Nguyn Th Huyn#^aH.#^aGio dc #2010#^a19tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Phng Mai#Vit Nam#Hoa#Truyn tranh#Ti b n ln th 3#Nguyn Th Huyn#262111## 00526000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020022000430030013000650070040000780080005001180090011001230100 00500134011001400139020001800153005001300171020000900184039000400193020001300197 004001800210005001300228013000700241#VN10.02616#4000#Vi?t#CH500N#895.9223#^214# Ch nga nh qua sng#Truyn tranh#Li: Phm Mai Chi ; Tranh: Trn Xun Du#^aH.# ^aGio dc#2010#^a15tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Phm Mai Chi#Vit Nam#Hoa#Truyn tranh#Ti bn ln th 3#Trn Xun Du#262112## 00572000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020011000420030013000530070062000660080005001280090011001330100 00500144011001700149020001800166005001600184020000900200039000400209020001300213 004001800226005001400244005001700258013000700275#VN10.02617#7000#Vi?t#H457M#895 .9223#^214#Hp mu v#Truyn tranh#Li: Hong Thanh Mai ; Tranh: T Ngc Thnh, Trn Khnh Duyn#^aH.#^aGio dc#2010#^a30tr.^b17x19cm#Vn hc thiu nhi#Hong T hanh Mai#Vit Nam#Hoa#Truyn tranh#Ti bn ln th 2#T Ngc Thnh#Trn Khnh Du yn#262113## 00526000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020018000420030013000600070041000730080005001140090011001190100 00500130011001700135020001800152005001000170020000900180039000400189020001300193 004001800206005001700224013000700241#VN10.02618#4000#Vi?t#B100C#895.9223#^214#B a ch chut nht#Truyn tranh#Li: Trang Th ; Tranh: Trn Khnh Duyn#^aH.#^aGi o dc#2010#^a15tr.^b17x19cm#Vn hc thiu nhi#Trang Th#Vit Nam#Hoa#Truyn tra nh#Ti bn ln th 3#Trn Khnh Duyn#262114## 00522000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020022000430030013000650070038000780080005001160090011001210100 00500132011001400137020001800151005001600169020000900185039000400194020001300198 004001800211005000800229013000700237#VN10.02619#4000#Vi?t#CH303G#895.9223#^214# Chic gh ca gu con#Truyn tranh#Li: Hong Thanh Mai ; Tranh: L Bnh#^aH.#^a Gio dc#2010#^a15tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Hong Thanh Mai#Vit Nam#Hoa#Truy n tranh#Ti bn ln th 3#L Bnh#262115## 00480000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020063000490070016001120080005001280090011001330100 00500144011001500149020000500164020001600169005001600185039000400201020001400205 013000700219#VN10.02621#VN10.02620#18000#Vi?t#T429T#510#^214#Tm tt kin thc ton trung hc c s di dng bng v s #Nguyn Ngc m#^aH.#^aGio dc#201 0#^a215tr.^b18cm#Ton#Trung hc c s#Nguyn Ngc m#Hoa#Sch c thm#262116## 00615000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820011000418080005000520020043000570070051001000220004001510080005001550090 01100160010000500171011001500176020001700191020000900208020001000217020000800227 02000070023500500080024200500080025000500110025800500090026903900040027801300070 0282#VN10.02622#VN10.02623#16000#Vi?t#TH107N#398.209597#^214#Thnh ng - tc ng v cu Khmer - Vit#S.t., b.s.: Kim Sn, Lm Qui, Ngc Thch, Trn The#T.1# ^aH.#^aGio dc#2010#^a144tr.^b19cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Thnh ng#Tc ng# Cu #Kim Sn#Lm Qui#Ngc Thch#Trn The#Hoa#262117## 00857000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010015000560020050000710070015001210080005001360090 01100141010000500152011001500157021024900172020001600421020001900437020000900456 039000400465004004000469020001000509020000800519020000900527013000700536#VN10.02 624#VN10.02625#34000#Vi?t#TH550T#895.92212#^214#Ng Quc Qunh#Th tm hiu tm s ca Nguyn Du qua truyn Kiu#Ng Quc Qunh#^aH.#^aGio dc#2010#^a211tr.^b 19cm#Tm hiu, phn tch, nh gi cc nhn vt Kim Trng, Thu Kiu, T Hi, Ho n Th v cc dng du vt ca tc gi li trong truyn Kiu nhm lm sng t, hiu r tm s ca Nguyn Du v nhn thc su sc hn v ci hay, ci p c a truyn Kiu#Vn hc cn i#Nghin cu vn hc#Vit Nam#Hoa#Ti bn ln th 2, c sa cha, b sung#Nguyn Du#Tc gi#Tc phm#262118## 00751000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010014000440020022000580070031000800080005001110090023001160100 00500139011001500144021013900159020001200298020001000310005001600320039000400336 015012300340013000700463020000300470#VN10.02626#VN10.02627#Vi?t#K600T#636.3#^214 #inh Vn Bnh#K thut chn nui d#inh Vn Bnh, Nguyn Quc t#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a132tr.^b19cm#Gii thiu cch chn ging, k thut lm chu ng tri, quy trnh chm sc nui dng, ch bin thc n v phng tr bnh tron g chn nui d#Nng nghip#Chn nui#Nguyn Quc t#Hoa#TTS ghi: D n Nng ca o i sng nng dn ngho thng qua h thng pht trin chn nui d cng ng. Chng trnh DelPHE#262119#D## 00931000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010016000440020118000600030017001780070016001950080005002110090 01900216010000500235011001500240021033800255020001600593020000700609039000400616 020001700620020000900637013000700646#VN10.02628#VN10.02629#Vi?t#N122C#364.4#^214 #Phm Cng Chin#Nng cao hiu qu tip nhn, x l tin bo, t gic v ti phm ca b i bin phng cc tnh bin gii Vit - Trung#Sch chuyn kho#Phm Cn g Chin#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a215tr.^b19cm#Trnh by cc vn l lun v thc tin cng tc tip nhn, x l tin bo, t co v ti phm ca b i B in phng. xut gii php nng cao hiu qu tip nhn, x l tin bo, t co v ti phm ca b i Bin phng cc tnh bin gii Vit - Trung, gp phn u tranh c hiu qu vi tnh hnh ti phm khu vc bin gii hin nay#X l thn g tin#T co#Hoa#Sch chuyn kho#Ti phm#262120## 00496000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010006000550020028000610030012000890070006001010080 00500107009001900112010000500131011001500136020001700151020000900168039000400177 020001200181004001800193013000700211#VN10.02630#VN10.02631#30000#Vi?t#105B#895 .92234#^214#Y Ban#n b xu th khng c qu#Tiu thuyt#Y Ban#^aH.#^aCng an n hn dn#2010#^a174tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Hoa#Tiu thuyt#Ti bn l n th 1#262121## 01097000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370020085000420070051001270080005001780090019001830100005002020110 01500207015008700222021029800309020001000607020001700617005001600634005001100650 00500190066100500160068000500140069603900040071002000150071402000140072901300070 0743020000900750#VN10.02632#VN10.02633#Vi?t#H450T#340#^214#H tr kin thc php lut c bn cho cn b t php v cng an x, phng, th trn#Nguyn Vn Mnh, L Vn Ho, Trng Th Hng H...#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a431tr.^b19cm# TTS ghi: n 4 chng trnh 212; Hc vin Chnh tr Hnh chnh Quc gia H Ch Minh#Cung cp nhng kin thc c bn v Nh nc - nh nc php quyn x hi c h ngha, php lut - php lut x hi ch ngha Vit Nam, php lut v t chc - hot ng ca h thng chnh tr c s v php lut v mt s lnh vc t chc i sng x hi, sinh hot ca cng dn x, phng, th trn#Php lut#Ti li u hc tp#Nguyn Vn Mnh#L Vn Ho#Trng Th Hng H#Nguyn Cnh Qu#Quch S Hng#Hoa#Php lut XHCN#Nh nc XHCN#262122#Vit Nam## 00457000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010014000540020008000680030004000760070014000800080 00600094009001700100010000500117011002800122020001700150020000900167039000400176 020000400180013000700184#VN10.02634#VN10.02635#25000#Vi?t#N452N#895.9221#^214#L Quang Nhn#Ni nh#Th#L Quang Nhn#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a56tr., 1tr. nh mu^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Hoa#Th#262123## 00827000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520010014000570020049000710070014001200220004001340080 00600138009001700144010000500161011001500166020001700181020002100198020001100219 020001300230039000400243013000700247021028300254#VN10.02636#VN10.02637#40000#Vi ?t#V115H#398.0959745#^214#inh Thanh D#Vn ho dn gian Bru-Vn Kiu, Cht Qu ng Bnh#inh Thanh D#T.1#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a181tr.^b19cm#Vn ho d n gian#Dn tc Bru-Vn Kiu#Qung Bnh#Dn tc Cht#Hoa#262124#Gii thiu vi n t khi qut v ngun gc lch s ngi Bru-vn v ngi Cht. Trnh by nn vn hc dn gian, ngh thut dn gian v cc phong tc tp qun ngi Bru-vn, ngi Cht Qung Bnh. Mt s t liu cn thit khc v vn ho dn gian Bru-vn v Cht trn t Qung Bnh## 00431000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200100 00348080005000440010008000490020021000570030008000780070008000860080006000940090 01700100010000500117011001400122020001700136020000900153039000400162020000400166 013000700170#VN10.02638#VN10.02639#Vi?t#NG558#895.92214#^214#ng H#Ngi n b che mt#Tp th#ng H#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a66tr.^b19cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Hoa#Th#262125## 00754000000000253000450002600110000002600110001101500520002201900050007418100060 00790820004000858080005000890020067000940030123001610080013002840090007002970100 00500304011001700309021012300326020002200449020000900471039000400480020000900484 013000700493#VV10.10043#VV10.10044#u ba sch ghi: ACP; D n Cnh tranh Nng nghip#Vi?t#D107M#632#^214#Danh mc thuc bo v thc vt cm v hn ch s dng ti Vit Nam#Ban hnh km theo Thng t s 24/2010/TT-BNN ngy 08 thng 4 nm 2 010 ca B trng B Nng nghip v Pht trin nng thn#^aBnh Thun#^aKnxb#201 0#^a12tr.^b21x30cm#Gii thiu mt lot danh mc cc loi thuc bo v thc vt c m v hn ch s dng trong sn xut nng nghip ti Vit Nam#Thuc bo v thc vt#Vit Nam#Hoa#Danh mc#262126## 01180000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510020098000560070058001540080005002120090018002170100 00500235011002900240015004000269021039900309020002000708005001600728005001500744 00500150075900500170077400500120079103900040080302000100080702000090081702000090 0826013000700835#VV10.10046#VV10.10045#57000#Vi?t#N455N#338.109597#^214#Nng ng hip, nng thn, nng dn Vit Nam trong qu trnh pht trin t nc theo hn g hin i#Nguyn Danh Sn (ch.b), Bi Quang Dng, Nguyn Hi Hu...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a306tr., 1 tr. bn ^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vi t Nam#Trnh by nhng vn mi v l lun chnh tr v vai tr ca nng dn, n ng thn v nng nghip trong i sng chnh tr - kinh t - x hi - vn ho c a t nc ang chuyn mnh t mt x hi nng nghip, nng thn sang x hi cn g nghip hin i. Thc tin nng nghip, nng thn, nng dn Vit Nam v gii php chin lc, nh hng pht trin giai on 2011 - 2020, tm nhn n nm 2030#Kinh t nng nghip#Nguyn Danh Sn#Bi Quang Dng#Nguyn Hi Hu#Nguyn nh Long# Hoi Nam#Hoa#Nng thn#Nng dn#Vit Nam#262127## 00751000000000325000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100070 00350820009000428080005000510010015000560020016000710030020000870070046001070080 00500153009001800158010000500176011001500181021011900196020001600315020000900331 00600160034003900040035601900160036000600170037600600140039301300070040702000110 0414#VV10.10047#VV10.10048#206000#Vi?t#QU451S#959.7029#^214#Phan Thc Trc#Quc s di bin#Thng - Trung - H#Phan Thc Trc ; Dch ch: Nguyn Th Oanh...#^a H.#^aKhoa hc x hi#2010#^a839tr.^b24cm#Ghi chp cc s kin t 1802 n 1847 d in ra vo triu nh Nguyn, bt u t i vua Gia Long n i vua Thiu Tr# Lch s cn i#Vit Nam#Nguyn Th Oanh#Hoa#Dch Trung Quc#Nguyn Th Hng#Ng uyn T Lan#262128#Nh Nguyn## 00682000000000253000450002600110000001900050001118100060001608200100002280800050 00320020071000370030007001080080011001150090007001260100005001330110014001380210 18600152020001400338020000900352039000400361020000700365015004100372020000800413 013000700421#VL10.01119#Vi?t#N114M#347.59733#^214#50 nm truyn thng Vin Kim st nhn dn tnh Hng Yn (1960 - 2010)#K yu#^aHng Yn#^aKnxb#2010#^a90tr.^b 27cm#Ghi li cc s kin ni bt v nhng cng lao ng gp ca cc th h cn b trong qu trnh xy dng, pht trin ca Vin Kim st nhn dn tnh Hng Yn trong 50 nm qua (1960 - 2010)#Vin kim st#Hng Yn#Hoa#K yu#TTS ghi: Vin Kim st nhn dn ti cao#Lch s#262129## 00688000000000253000450002600110000001900050001118100060001608200100002280800050 00320020072000370030007001090080012001160090008001280100005001360110015001410210 18700156020001400343020001000357039000400367020000700371015004100378020000800419 013000700427#VL10.01120#Vi?t#N114M#347.59734#^214#50 nm truyn thng Vin Kim st nhn dn tnh Hi Dng (1960 - 2010)#K yu#^aHi Dng#^aKnxb.#2010#^a146t r.^b27cm#Ghi li cc s kin ni bt v nhng cng lao ng gp ca cc th h c n b trong qu trnh xy dng, pht trin ca Vin Kim st nhn dn tnh Hi D ng trong 50 nm qua (1960 - 2010)#Vin kim st#Hi Dng#Hoa#K yu#TTS ghi: Vin Kim st nhn dn ti cao#Lch s#262130## 00744000000000289000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820009000418080005000500020024000550070024000790080005001030090018001080100 00500126011003100131020000800162005001400170039000400184001000900188021014400197 015008600341020001000427020001000437013000700447#VL10.01121#VL10.01122#320000#V i?t#301C#915.9741#^214#a ch huyn Thiu Ha#Phm Tn, Phm Vn Tun#^aH.#^aK hoa hc x hi#2010#^a1023tr., 51tr. nh mu^b27cm#a ch#Phm Vn Tun#Hoa#Ph m Tn#Gii thiu tng quan v a l t nhin, a l hnh chnh, lch s, kinh t, vn ho x hi v nhn vt ch ca huyn Thiu Ha tnh Thanh Ho#TTS ghi: Huyn u - Hi ng nhn dn u ban nhn dn huyn Thiu Ha tnh Thanh Ho#Thi u Ha#Thanh Ho#262131## 00819000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020040000530070046000930080005001390090019001440100 00500163011001500168020000800183006001400191039000400205019000900209020000900218 001001500227021023100242020000700473006000900480013000700489020000900496#VV10.10 050#VV10.10049#60000#Vi?t#NH556N#920.71#^214#Nhng ngi n ng c c nht l ch s#Miranda Twiss ; Dch: Trn Thch V, Tn Vit#^aH.#^aCng an nhn dn#2010 #^a163tr.^b24cm#Lch s#Trn Thch V#Hoa#Dch Anh#Nam gii#Twiss, Miranda#Gii thiu chn dung, cuc i v hnh vi ti c ca 10 ngi n ng c c nht tro ng lch s nhn loi t thi Caligula thng tr ch La M bt u t nm 37 s au cng nguyn cho n ti c dit chng ca Hitler vo th k XX#Ti c#Tn Vi t#262132#Th gii## 00705000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020043000540070038000970080005001350090019001400100 00500159011001500164020000900179006001800188039000400206019000800210020000600218 001001500224021014100239020000700380013000700387020000900394#VV10.10051#VV10.100 52#68000#Vi?t#NH556T#364.106#^214#Nhng tn ti phm kht ting nht lch s#La urenCarter ; Nguyn Thanh Thu dch#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a258tr.^b24cm# Ti phm#Nguyn Thanh Thu#Hoa#Dch M#Mafia#Carter, Lauren#Gii thiu chn dung , cuc i v ti c ca 10 tn ti phm mafia kht ting nht lch s nh Josep h Bonanno, Al Capone, Paul Castellano...#Ti c#262133#Th gii## 00836000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020038000500070035000880080005001230090019001280100 00500147011001500152006001400167039000400181019000500185020000800190001001500198 004001800213021028000231020000700511020000900518013000700527#VV10.10054#VV10.100 53#60000#Vi?t#NH556K#920#^214#Nhng k c ti tn bo nht lch s#Shelley Kle in ; Lu Mnh Hng dch#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a170tr.^b24cm#Lu Mnh Hn g#Hoa#Dch#c ti#Klein, Shelley#Ti bn ln th 1#Gii thiu chn dung, cuc i, ng c v s tham nhng i vi "quyn lc tuyt i" ca 12 k c ti tn bo nht lch s, cng nh nhng ti c ty tri ca chng i vi nhn loi nh Herod i nm 74 trc cng nguyn, Shaka Zulu th k XVIII, Adolf Hitler t h k XX...#Ti c#Th gii#262134## 00751000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020044000530070042000970080005001390090019001440100 00500163011001500168020000500183006002100188039000400209019000500213020000700218 001001500225004001800240021015300258020001000411020000900421013000700430#VV10.10 055#VV10.10056#68000#Vi?t#NH556T#364.15#^214#Nhng tn cp bin kht ting nh t lch s#Shelley Klein ; Nguyn Th Thanh Lam dch#^aH.#^aCng an nhn dn#2010 #^a251tr.^b24cm#Cp#Nguyn Th Thanh Lam#Hoa#Dch#Ti c#Klein, Shelley#Ti bn ln th 1#Gii thiu chn dung, cuc i v ti c ca 15 tn cp bin kht ti ng nht lch s nhn loi nh Grace O'malley, Franois L'ollonais, Henry Morgan ...#Cp bin#Th gii#262135## 00761000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020035000500070035000850080005001200090019001250100 00500144011001500149020000800164006001400172039000400186019000500190020001000195 001001500205004001800220021018500238020000800423020000900431013000700440#VV10.10 057#VV10.10058#68000#Vi?t#NH556H#366#^214#Nhng hi kn tn bo nht lch s#Sh elley Klein ; Lu Mnh Hng dch#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a235tr.^b24cm#T chc#Lu Mnh Hng#Hoa#Dch#Hot ng#Klein, Shelley#Ti bn ln th 1#Gii thi u bn cht, s nh hng, s tn ti v nhng hnh ng tn c ca cc hi kn t rn th gii nh hi Illuminati, Argenteum Astrum, Thule, Muti, ng Hi, Hashi shim, Odessa...#Hi kn#Th gii#262136## 00772000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020039000530070047000920080005001390090019001440100 00500163011001500168020000800183006001500191039000400206019000500210020000700215 001001500222021018900237020000700426006000900433013000700442020000900449#VV10.10 059#VV10.10060#80000#Vi?t#NH556N#920.72#^214#Nhng ngi n b c c nht lc h s#Shelley Klein ; Dch: Phan Thu Trang, Tn Vit#^aH.#^aCng an nhn dn#2010 #^a281tr.^b24cm#Lch s#Phan Thu Trang#Hoa#Dch#Ph n#Klein, Shelley#Gii thiu chn dung v cuc i ca 17 ngi ph n c c, phm phi nhng ti c kh ng khip nht trong lch s nhn loi nh Lizzie Borden, Audrey Marie Hilley, Va leria Messalina...#Ti c#Tn Vit#262137#Th gii## 01001000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820013000408080005000530010009000580020048000670070032001150080005001470090 01900152010000500171011003000176021037100206020000800577015006100585039000400646 005001600650020000800666020001100674013000700685020000700692#VV10.10061#VV10.100 62#95000#Vi?t#L302S#363.20959731#^214# Phong#Lch s cng an nhn dn Thch T ht (1945-2010)#B.s.: Phong, Nguyn Xun Huy#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a3 19tr., 14tr. nh mu^b21cm#Ghi li cc s kin, thnh tch trong 65 nm chin u, xy dng v pht trin ca lc lng cng an nhn dn huyn Thch Tht t khi ra i qua cc thi k: khng chin chng Php (1947 - 1954), khng chin chng M (1954 - 1975), xy dng v bo v T quc x hi ch ngha (1975 - 1986), ph c v s nghip i mi cng nghip ho - hin i ho t nc (1987 - 2010)#C ng an#TTS ghi: Cng an thnh ph H Ni. Cng an huyn Thch Tht#Hoa#Nguyn Xu n Huy#Lch s#Thch Tht#262138#H Ni## 00963000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420020059000470070047001060080005001530090019001580100005001770110 01500182021023200197020000800429020005100437020000900488039000400497020000800501 02000100050902000090051900500160052800500140054400500120055800500140057001300070 0584020001000591005001200601#VV10.10063#VV10.10064#Vi?t#B450T#363.2092#^214#B t rng Bi Thin Ng trong k c ngi thn v ng i#L Hng Anh, Nguyn Tn D ng, Phan Vn Khi...#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a190tr.^b24cm#Gm cc bi vi t ca ngi thn v cc ng ch tng cng tc vi c Thng tng - B trng B Ni v Bi Thin Ng, nhm ti hin li chn dung, s nghip cch mng v nh ng ng gp ca ng ch trong lc lng Cng an nhn dn#Cng an#Bi Thin Ng, Thng tng, 1926 - 2006, Vit Nam#Bi vit#Hoa#Tiu s#S nghip#Vit Nam#Ngu yn Tn Dng#Phan Vn Khi#L Hng Anh#V Vit Thanh#262139#B trng#V Thi Ho ## 00633000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020030000490070065000790080005001440090053001490100 00500202011001500207020001800222020001200240039000400252019000900256001001400265 020000400279012001200283005001600295006001300311013000700324#VN10.02640#VN10.026 41#36000#Vi?t#L108K#823#^214#Lo Ko Gm v b l yu tinh#Li: Andy Stanton ; Minh ho: David Tazzyman ; o Ngc Lam dch#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a191tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn ngn#Hoa#Dc h Anh#Stanton, Andy#Anh#Lo Ko Gm#Tazzyman, David#o Ngc Lam#262140## 00643000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010012000510020019000630070012000820080005000940090 01100099010000500110011002900115021016400144020001100308020000800319039000400327 020000900331004001800340013000700358#VN10.02642#VN10.02643#22000#Vi?t#K600T#635 .9#^214#Vit Chng#K thut trng mai#Vit Chng#^aH.#^aM thut#2010#^a98tr., 16tr. nh mu^b19cm#Hng dn cch chn mt cy mai p v tm hiu ho php c y mai. Cch chn ging mai, k thut trng, chm sc cy mai v cc bin php ch o mai n ng dp Tt...#Trng trt#Cy mai#Hoa#Cy cnh#Ti bn ln th 4#26214 1## 00715000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010012000520020031000640070025000950040014001200080 00500134009001100139010000500150011002400155021019600179020001100375020000900386 020000800395005001100403039000400414013000700418#VN10.02645#VN10.02644#20000#Vi ?t#TH500C#635.9#^214#Vit Chng#Th chi mai ghp - mai bonsai#Vit Chng, Ph c Nguyn#Ti bn ln 2#^aH.#^aM thut#2010#^a87tr., 8tr. nh^b19cm#Gii thiu v i nt v th chi cy mai cnh ca ngi Vit Nam. Hng dn phng php ghp, chm sc, to dng, un ta, phng tr su hi v cch lm cho mai tr hoa ng vo ngy Tt Nguyn n#Trng trt#Cy cnh#Cy mai#Phc Quyn#Mai#262142## 00775000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010012000520020050000640030023001140070017001370080 00500154009001100159010000500170011001500175039000400190013000700194021028100201 020000900482020001800491#VN10.02646#VN10.02647#22000#Vi?t#TH309L#613.7#^214#L Vn Vnh#Thiu lm kh cng dch cn kinh thn cng h th#Theo trng phi Y Gi a#L Vn Vnh b.s.#^aH.#^aM thut#2010#^a128tr.^b19cm#Mai#262143#Gii thiu v thiu lm kh cng dch cn kinh thn cng h th. Hng dn phng php, iu k in luyn tp, trng hp khng nn luyn v cc t thc luyn gip cho kh huy t sung mn, c th cng trng, tinh thn minh mn, y li bnh tt, duy tr s tr trung v sc kho tt#Kh cng#Chm sc sc kho## 00640000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010016000500020043000660070066001090080005001750090 05300180010000500233011002800238020001800266020000300284020001100287005002000298 006001300318039000400331013000700335019000800342#VN10.02648#VN10.02649#45000#Vi ?t#CH527P#813#^214#DiCamillo, Kate#Chuyn phiu lu diu k ca Edward Tulane#Ka te DiCamillo ; Minh ho: Bagram Ibatoulline ; Phng Huyn dch#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a209tr., 10 tranh v^b19cm#Vn h c thiu nhi#M#Truyn di#Ibatoulline, Bagram#Phng Huyn#Mai#262144#Dch M## 00627000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010011000510020031000620070021000930080005001140090 01100119010000500130011001500135020000700150020001200157020000900169005000900178 039000400187013000700191021015100198#VV10.10065#VV10.10066#68000#Vi?t#B100M#641 .5#^214#Tuyt Minh#30 pht cho tng mn chay ngon#Tuyt Minh, Kin Vn#^aH.#^aM thut#2010#^a190tr.^b21cm#Nu n#Mn n chay#Ch bin#Kin Vn#Mai#262145#Hng dn chun b nguyn liu v cch ch bin cc mn n chay ngon, b dng nh: m n canh xp, mn m, mn bnh go, pizza, bnh kp, bnh nng...## 00831000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010010000490020033000590070025000920080005001170090 01100122010000500133011001400138012003000152021020800182020001900390020000900409 02000100041802000080042800500140043603900040045002000110045402000110046502000100 0476013000700486#VV10.10067#VV10.10068#45000#Vi?t#C125T#747#^214#V Mai L#Cu thang huyn quan & th phng#V Mai L, Trn Xun Qu#^aH.#^aM thut#2010#^a95t r.^b24cm#Nh p vn lnh - phong thu#Gii thiu cc kin thc c bn v thit k, trang tr cu thang, huyn quan v th phng p gip em li s vng kh v ct tng. Mt s nh chp nhng mu thit k cu thang, huyn quan v th ph ng p#Trang tr ni tht#Thit k#Cu thang#Nh ca#Trn Xun Qu#Mai#Huyn qua n#Phong thu#Th phng#262146## 00785000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010010000500020031000600070025000910080005001160090 01100121010000500132011001400137012003000151021018700181020001900368020000900387 02000080039602000110040400500140041503900040042902000100043302000090044301300070 0452#VV10.10069#VV10.10070#45000#Vi?t#TR106T#747#^214#V Mai L#Trang tr trn nh & mt tng#V Mai L, Trn L Thanh#^aH.#^aM thut#2010#^a95tr.^b24cm#Nh p vn lnh - phong thu#Gii thiu cc kin thc c bn v thit k, trang tr mt tng v trn nh gip em li s vng kh v ct tng, km theo mt s nh chp nhng mu thit k mt tng v trn nh p#Trang tr ni tht#Thit k #Nh ca#Phong thu#Trn L Thanh#Mai#Mt tng#Trn nh#262147## 00709000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010010000500020018000600070010000780080005000880090 01100093010000500104011001400109012003000123021018700153020001900340020000900359 020000800368020001100376039000400387020000900391013000700400#VV10.10072#VV10.100 71#45000#Vi?t#TH308K#747#^214#V Mai L#Thit k phng n#V Mai L#^aH.#^aM t hut#2010#^a95tr.^b24cm#Nh p vn lnh - phong thu#Trnh by mt s kin thc c bn v thit k v bi tr phng n em li s vng kh v ct tng, km t heo nh chp nhng mu phng n p kiu Trung Quc, Phng Ty v kiu hin i #Trang tr ni tht#Thit k#Nh ca#Phong thu#Mai#Phng n#262148## 00701000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010010000500020019000600070010000790080005000890090 01100094010000500105011001400110012003000124021017700154020001900331020000900350 020000800359020001100367039000400378013000700382020001000389#VV10.10073#VV10.100 74#45000#Vi?t#TH308K#747#^214#V Mai L#Thit k phng ng#V Mai L#^aH.#^aM thut#2010#^a95tr.^b24cm#Nh p vn lnh - phong thu#Trnh by mt s kin th c c bn v thit k v bi tr phng ng em li s vng kh v ct tng, km theo nh chp nhng mu phng ng p cho ngi c tui, phng tr con#Trang tr ni tht#Thit k#Nh ca#Phong thu#Mai#262149#Phng ng## 00833000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010010000500020031000600070025000910080005001160090 01100121010000500132011001400137012003000151021025400181020001900435020000900454 020000800463020001100471005001400482039000400496013000700500020001200507#VV10.10 075#VV10.10076#45000#Vi?t#TH308K#747#^214#V Mai L#Thit k & bi tr phng kh ch#V Mai L, Trn L Thanh#^aH.#^aM thut#2010#^a95tr.^b24cm#Nh p vn lnh - phong thu#Trnh by mt s kin thc c bn v thit k v bi tr phng kh ch gip em li s vng kh v ct tng. ng thi gii thiu mt s nh chp nhng mu phng khch p theo phong cch phng Ty, Trung Quc; phong cch t nhin, gin c v pha trn#Trang tr ni tht#Thit k#Nh ca#Phong thu#Trn L Thanh#Mai#262150#Phng khch## 00705000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010012000520020034000640070029000980040014001270080 00500141009001100146010000500157011001500162021015900177020001100336020000900347 006001100356039000400367013000700371019000500378020002000383#VV10.10077#VV10.100 78#20000#Vi?t#H112T#658.85#^214#Mandino, Og#Hy tr thnh ngi bn hng s 1#O g Mandino ; Tuyt Minh dch#Ti bn ln 1#^aH.#^aM thut#2010#^a111tr.^b20cm#Th ng qua cu chuyn v mt nhn vt in hnh nu ln nhng nguyn tc, lut l , chn l... trong ngh thut bn hng, em li thnh cng trong kinh doanh#Kin h doanh#Bn hng#Tuyt Minh#Mai#262151#Dch#Ngh thut bn hng## 00569000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020016000490030013000650070036000780080005001140090 05300119010000500172011001400177020001800191020000500209020001300214005002200227 039000400249019001000253006000900263013000700272#VV10.10079#VV10.10080#32000#Vi ?t#S428#843#^214#Si tr li!#Truyn tranh#Geoffroy De Pennart ; Huy Minh d ch#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a37tr.^b24cm# Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Pennart , Geoffroy De#Mai#Dch Php#Huy Minh #262152## 00564000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020011000490030013000600070036000730080005001090090 05300114010000500167011001400172020001800186020000500204020001300209005002200222 039000400244013000700248019001000255006000900265#VV10.10081#VV10.10082#32000#Vi ?t#S428#843#^214#Si a cm#Truyn tranh#Geoffroy De Pennart ; Huy Minh dch#^a H.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a37tr.^b24cm#Vn h c thiu nhi#Php#Truyn tranh#Pennart , Geoffroy De#Mai#262153#Dch Php#Huy Mi nh## 00770000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200080 00348080005000420010015000470020009000620290011000710070033000820080005001150090 01100120010000500131011001400136021024000150020001600390020001600406020000800422 020000700430006001100437039000400448013000700452020000900459#VV10.10083#VV10.100 84#Vi?t#CH501M#959.731#^214#L Thanh Hng#Cha Ma#Ma pagoda#L Thanh Hng ; Quang Minh dch#^aH.#^aM thut#2010#^a99tr.^b21cm#Gii thiu lch s cha Ma c ng ngh thut kin trc, ngh thut tc tng v qun th di tch vn ho - lc h s cha Ma nh: nh Mng Ph, n ph th B Cha Ma, nh Phng Hng, n v lng Ng Quyn, n th Thm hoa Giang Vn Minh#Di tch lch s#Di tch vn h o#Sn Ty#H Ni#Quang Minh#Mai#262154#Cha Ma## 01051000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010017000490020085000660030017001510070056001680080 00500224009001200229010000500241011001500246015007400261021028600335020000800621 02000230062902000160065202000170066800500110068500500180069603900040071401300070 0718#VV10.10085#VV10.10086#78000#Vi?t#V103T#657#^214#Nguyn Xun Hng#Vai tr c a thng tin k ton trn th trng chng khon v k ton cng ty c phn#Sch chuyn kho#Nguyn Xun Hng (ch.b.), V Vn Nh, L Th Thanh Xun#^aH.#^aTi chnh#2010#^a350tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t TP. HCM; Trng i h c Vn Lang TP. HCM#Trnh by cc vn l lun lin quan n th trng chng khon v vai tr ca thng tin k ton i vi ca hot ng th trng chng kh on. Tnh hnh thng tin k ton cung cp cho nh u t trn th trng chng khon Vit Nam. Ni dung cng tc k ton trong cng ty c phn#K ton#Th tr ng chng khon#Cng ti c phn#Sch chuyn kho#V Vn Nh#L Th Thanh Xun#M ai#262155## 00866000000000289000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100080 00380820004000468080005000500010013000550020042000680070063001100080005001730090 01200178010000500190011001500195021027900210020001800489020001300507020001100520 005002000531005001400551039000400565013000700569#VV10.10088#VV10.10087#VV10.1008 9#Vi?t#GI-108T#657#^214#inh Th Mai#Gio trnh k ton ti chnh doanh nghip#B .s.: inh Th Mai (ch.b.), Nguyn Th Ngc Lan, inh Th Thu#^aH.#^aTi chnh#2 010#^a625tr.^b24cm#Trnh by nhng kin thc c bn v cc loi hnh k ton ti chnh doanh nghip nh k ton ti sn c nh, k ton nguyn vt liu v cng c dng c, k ton tin lng v cc khon trch theo lng, k ton chi ph s n xut v tnh gi thnh sn phm, k ton thnh phm...#K ton ti chnh#Doan h nghip#Gio trnh#Nguyn Th Ngc Lan#inh Th Thu#Mai#262156## 00768000000000277000450002600110000002600110001101900050002201400070002718100060 00340820010000408080005000500020020000550030038000750290029001130080005001420090 01200147010000500159011001500164021024300179020001000422020002000432020000900452 020001800461039000400479013000700483#VV10.10090#VV10.10091#Vi?t#65000#L504S#346 .59704#^214#Lut s hu tr tu#In two languages Vietnamese - English#Law on int ellectual property#^aH.#^aTi chnh#2010#^a429tr.^b21cm#Gii thiu Lut s hu t r tu nm 2005 c sa i, b sung nm 2009 vi nhng qui nh chung v qu i nh c th v quyn tc gi v quyn lin quan, quyn s hu cng nghip, quy n i vi ging cy trng, bo v quyn s hu tr tu...#Php lut#Lut s hu tr tu#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#262157## 00865000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020013000550030038000680290012001060080005001180090 01200123010000500135011001500140021037100155020001000526020001300536020000900549 020001800558039000400576013000700580#VV10.10093#VV10.10092#63000#Vi?t#L504#346 .59704#^214#Lut t ai#In two languages Vietnamese - English#Law on land#^aH.# ^aTi chnh#2010#^a334tr.^b21cm#Gii thiu ni dung Lut t ai cng b 26/11/2 003 vi nhng qui nh chung v qui nh c th v quyn ca nh nc vi t a i, qun l t ai, ch s dng cc loi t, quyn ngha v ca ngi s dn g t, th tc hnh chnh v qun l s dng t, thanh tra gii quyt tranh ch p khiu ni, t co, x l vi phm php lut v t ai v cc iu khon thi h nh#Php lut#Lut t ai#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai#262158## 00673000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020038000530080005000910090012000960100005001080110 01500113015002300128013000700151021019900158020001000357020000800367020000900375 039000500384020001800389#VV10.10095#VV10.10094#68000#Vi?t#L504K#343.597#^214#Lu t k ton v cc vn bn hng dn#^aH.#^aTi chnh#2010#^a309tr.^b24cm#TTS gh i: B Ti chnh#262159#Gii thiu lut k ton 2003 v cc vn bn hng dn thi hnh: nhng qui nh chung v ch k ton, lut K ton trong hot ng kinh doanh, x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc k ton....#Php lut#K ton# Vit Nam#Thu#Vn bn php lut## 00834000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020040000490030019000890290032001080070019001400080 00500159009001200164010000500176011001500181015003100196001001400227013000700241 021025700248020001900505020001500524039000500539#VV10.10097#VV10.10096#46000#Vi ?t#T306A#343#^214#Ting Anh dng cho giao dch thng mi#Anh Vit i chiu#Eng lish for business activities#Cung Kim Tin b.s.#^aH.#^aTi chnh#2010#^a226tr.^b 24cm#Bt danh ca tc gi: Anh Tun#Cung Kim Tin#262160#Trnh by cc ni dung thit yu trong lut Thng mi quc t: Cc iu khon ca hp ng, phng ph p thanh ton, cam kt v trch nhim...Gii thiu cc biu mu v ph lc hp ng trong giao dch thng mi c trnh by bng ting Anh v ting Vit#Thng mi quc t#Lut thngmi#Thu## 00723000000000325000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820007000418080005000480020039000530030020000920290039001120070014001510080 00500165009001200170010000500182011001500187015003100202001001400233013000700247 02100890025402000110034302000090035402000100036302000110037302000080038403900050 0392#VV10.10098#VV10.10099#195000#Vi?t#T550#658.03#^214#T in kinh doanh & t ip th hin i#Song ng Anh - Vit#Modern business & marketing dictionary#Cung Kim Tin#^aH.#^aTi chnh#2010#^a670tr.^b24cm#Bt danh ca tc gi: Anh Tun#Cu ng Kim Tin#262161#Gm nhng t ng, thut ng ting Anh thng dng c lin quan n kinh doanh v tip th#Kinh doanh#Tip th#Ting Anh#Ting Vit#T in#Thu ## 00795000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820011000418080005000520020045000570070058001020080005001600090026001650100 00500191011001500196015006800211013000700279005001200286005001300298005001400311 00500170032500500150034203900050035702100730036202000170043502000090045202000080 0461#VV10.10100#VV10.10101#50000#Vi?t#TH116L#895.922803#^214#Thng Long - H N i trong tri tim chng ti#B.s.: L S Ngha, Nghim Trung (ch.b.), Nguyn Huy i...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a248tr.^b21cm#TTS ghi: Ban Lin lc c u cn b gio dc H Tnh hu tr H Ni#262162#L S Ngha#Nghim Trung#Nguy n Huy i#Nguyn Ngha Dn#Nguyn c Nga#Thu#Tp hp cc bi vit, mu chuyn v nhng bi th v Thng Long - H Ni#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn## 01021000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020039000460030071000850070043001560080005001990090019002040100 00500223011001500228005001400243001001400257015006800271013000700339021034100346 020001700687020001200704020001000716039000500726#VL10.01124#VL10.01123#Vi?t#B103 G#612.071#^214#Bi ging sinh l hc th dc th thao#Ti liu ging dy dng ch o o to bc s chuyn ngnh Y hc th thao#B.s.: ng Quc Bo (ch.b.), L Qu Phng#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a283tr.^b27cm#L Qu Phng#ng Quc Bo# TTS ghi: Tng cc Th dc Th thao. Vin Khoa hc Th dc Th thao#262163#Cc b i ging v sinh l hc b my vn ng. Phn loi sinh l bi tp, cc t cht th lc v c s hnh thnh k nng ng tc. Cc trng thi chc nng ca c th xut hin trong hot ng th thao. c im ca mt s h thng chc nng ca c th trong hot ng th thao v sinh l luyn tp trong cc iu kin mi tr ng bt thng#Th dc th thao#Sinh l hc#Bi ging#Thu## 00956000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490010015000540020040000690290039001090070069001480080 00500217009001500222010000500237011001500242004001800257013000700275005001400282 00500180029600600160031402102630033002000110059302000110060402000100061503900050 0625#VL10.01125#VL10.01126#285000#Vi?t#PH561P#650.072#^214#Saunders, Mark#Phng php nghin cu trong kinh doanh#Research methods for business students#Mark Sa unders, Philip Lewis, Adrian Thornhill ; Nguyn Vn Dung dch#^aH.#^aTi chnh.. .#2010#^a710tr.^b29cm#Ti bn ln th 4#262164#Lewis, Philip#Thornhill, Adrian#N guyn Vn Dung#Gii thiu cc phng php nghin cu trong kinh doanh km theo c c v d minh ho, cng c phn tch v cc bi tp, cu hi thc hnh nhm gip cc nh kinh doanh nm c l thuyt v k thut nghin cu p dng vo thc t tin hnh nghin cu thnh cng#Kinh doanh#Nghin cu#L thuyt#Thu## 00592000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070056000700220004001260040018001300080 00500148009001100153010000500164011001500169020000500184020000600189020000800195 020001400203005000900217005001700226005001200243005001600255013000700271#VV10.10 203#VV10.10204#15500#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 9#B.s.: Tn Thn (c h.b.), Trn Phng Dung, L Vn Hng..#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#201 0#^a148tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Tn Thn#Trn Phng Dung#L V n Hng#Nguyn Hu Tho#262165## 00601000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070060000700220004001300040018001340080 00500152009001100157010000500168011001500173020000500188020000600193020000800199 020001400207005000900221005001600230005001700246005001700263013000700280#VV10.10 205#VV10.10206#16500#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 9#B.s.: Tn Thn (c h.b.), Nguyn Huy oan, Nguyn Duy Thun..#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc #2010#^a164tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Tn Thn#Nguyn Huy oan#N guyn Duy Thun#Nguyn Vn Trang#262166## 00703000000000325000450002600110000001900050001101900160001600500160003200600190 00481810006000670820006000738080005000790140007000840020020000910030013001110070 05800124022000500182221003300187005001500220008001800235009001100253010000500264 01100150026901200400028402000170032402000110034102000130035203900050036501300070 0370#VV10.10207#Vi?t#Dch Trung Quc#Hong Ngc Lang#Nhm Mai Hoa Trang#T121T#89 5.1#^214#12500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.55#Tam Hong Long H ng lo T#Khu Phc Long# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Thu#262167## 00714000000000325000450002600110000001900050001101900160001600500160003200600190 00481810006000670820006000738080005000790140007000840020020000910030013001110070 05800124022000500182221004100187005001500228008001800243009001100261010000500272 01100150027701200400029202000170033202000110034902000130036003900080037301300070 0381#VV10.10208#Vi?t#Dch Trung Quc#Hong Ngc Lang#Nhm Mai Hoa Trang#T121T#89 5.1#^214#12500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.56#Kip nn ca Song Yu-Kt c ca phn #Khu Ph c Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho t ui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#T. Hng#262168## 00789000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020053000540070017001070080005001240090019001290100 00500148011001500153001001700168013000700185021026200192020001700454020000900471 020000900480020001700489039000500506#VN10.02650#VN10.02651#29500#Vi?t#PH561P#79 6.071#^214#Phng php gio dc th cht trong trng ph thng#Nguyn Vn Trch #^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a267tr.^b19cm#Nguyn Vn Trch#262169#Nu mc ti u, nguyn tc v phng php ging dy th dc th thao trong trng ph thng. Gii thiu cc ni dung, phng php ging dy cc mn th dc th thao c th c ho hc sinh v tc dng ca th dc th thao i vi vic tng cng sc kho ch o hc sinh#Th dc th thao#Th cht#Gio dc#Trng ph thng#Thu## 00660000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020007000510030035000580070049000930080005001420090 01900147010000500166011001500171005001100186005001400197005001100211005001100222 005001300233013000700246021007200253020000700325020000900332039000500341#VN10.02 653#VN10.02652#18500#Vi?t#C460V#794.1#^214#C vua#196 th ht c t bn nc tr ln#K. Lanhis, X. Laxkvch, X. Glinca, N. Uzulp...#^aH.#^aTh dc Th thao#2 010#^a141tr.^b19cm#Lanhis, K.#Laxkvch, X.#Glinca, X.#Uzulp, N.#Bentins, K.#2 62170#Gii thiu 196 th ht c t 4 nc tr ln v cch gii cc th c ny#C vua#Tr chi#Thu## 00727000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400010010000450020013000550070020000680220004000880080005000920090 01200097010000500109011001400114013000700128015005700135021022500192020000500417 020001300422039000500435005000900440#VN10.02654#VN10.02655#Vi?t#TH507Q#336.2#^21 4#Xun Hng#Thu quc t#Xun Hng, Minh Th#Q.1#^aH.#^aTi chnh#2010#^a81tr.^b 19cm#262171#TTS ghi: B Ti chnh. Tng cc Thu. - Lu hnh ni b# cp n mt s vn lin quan ti thu quc t nh vic n nh khu tr ti ngun i vi cc khon vay v cc hp ng hon i chng khon, ho n in t, o lu t chng trn thu ca c, vn thu cc nc...#Thu#Thu Quc t#Thu#Min h Th## 00633000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010012000510020018000630030049000810070012001300080 00500142009001200147010000500159011001800164013000700182021013400189020001000323 020000900333020000800342039000500350#VN10.02656#VN10.02657#28000#Vi?t#T103C#332 .7#^214#Li Lm Anh#Ti chnh quc t#Sch tham kho. Dnh cho o to c nhn k inh t#Li Lm Anh#^aH.#^aTi chnh#2010#^a175tr.^b15x21cm#262172#Cc kin thc c bn v ti chnh quc t nh: t gi hi oi, th trng ngoi hi, cn cn thanh ton quc t, tn dng quc t...#Ti chnh#Tn dng#Quc t#Thu## 01045000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820009000518080005000600020069000650070068001340080005002020090 02600207010000500233011001500238020001700253020001100270005001500281039000500296 01300070030101500780030802101980038602000090058402000210059300500120061400500150 0626005001300641005001600654005001300670#VV10.10102#VV10.10103#VV10.10104#58000 #Vi?t#N114M#959.7042#^214#50 nm phong tro ng khi Min Nam Vit Nam nhng vn lch s#Nguyn Vn Kim, Nguyn Bnh, Nguyn Huy Ct... ; Ng ng Tri ch. b.#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a391tr.^b21cm#Lch s hin i#Khi ngh a#Nguyn Vn Kim#Thu#262173#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc K hoa hc x hi v Nhn vn#Tp hp cc bo co ni v bi cnh quc t, ng l i, ch trng cch mng ca ng v H Ch Minh, tnh hnh nghin cu v ng Kh i 50 nm qua, c im, kinh nghim ca khi ngha ng Khi...#Vit Nam#Khi n gha ng Khi#Nguyn Bnh#Nguyn Huy Ct#V Kim Cng#L Th Thu Hng#Ng ng Chi## 00681000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010020000510020073000710070020001440080005001640090 02600169010000500195011001500200013000700215021012800222020001100350020001100361 020001700372039000500389020000900394#VV10.10105#VV10.10106#40000#Vi?t#C101P#495 .9#^214#Siriwong Hongsanwan#Cc phng tin th hin hnh ng bc b trong tin g Thi v ting Vit#Siriwong Hongsanwan#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a2 70tr.^b24cm#262174#Phn tch hnh ng bc b trong ting Thi v trong ting Vi t. i chiu gia hnh ng bc b trong ting Thi v ting Vit#Ting Thi#Ti ng Vit#Hnh ng bc b#Thu#Ngn ng## 00497000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020023000510070015000740040040000890080005001290090 02600134010000500160011001500165020000500180020000600185020001300191005001500204 039000500219013000700224#VV10.10107#VV10.10108#24000#Vi?t#B454M#372.7#^214#41 b i kim tra ton 5#Phm nh Thc#Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung#^aH.#^ ai hc Quc gia H Ni#2010#^a142tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi kim tra#Phm nh T hc#Thu#262175## 00622000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820007000518080005000580020068000630030032001310070012001630080 00500175009001100180010000500191011001500196020000700211020000600218020001400224 005001200238039000500250004001800255020002000273020000800293013000700301#VV10.10 109#VV10.10110#VV10.10111#19000#Vi?t#H561D#910.76#^214#Hng dn tr li cu h i v bi tp t lun - trc nghim a l 6#Bin son theo chng trnh mi#H V n Mnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a119tr.^b24cm#a l#Lp 6#Sch c thm#H Vn M nh#H.H#Ti bn ln th 1#Cu hi trc nghim#Bi tp#262176## 00601000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020068000540030022001220070013001440080005001570090 02600162010000500188011001500193020000700208020000700215020000800222020001200230 020001400242005001300256039000500269013000700274004001800281#VV10.10112#VV10.101 13#30000#Vi?t#CH502B#537.076#^214#Chun b kin thc tr li cu hi v bi tp trc nghim vt l 11#Ban Khoa hc T nhin#L Gia Thun#^aH.#^ai hc Quc gi a H Ni#2010#^a191tr.^b24cm#Vt l#Lp 11#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#L Gia Thun#H.H#262177#Ti bn ln th 1## 00904000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820014000418080005000550010016000600020061000760030012001370070016001490080 00500165009001800170010000500188011001500193021030500208020001700513020001900530 020002000549020000900569020001200578039000500590013000700595#VV10.10114#VV10.101 15#65000#Vi?t#CH500N#895.922090032#^214#Trn ng Suyn#Ch ngha hin thc tro ng vn hc Vit Nam na u th k XX#Chuyn lun#Trn ng Suyn#^aH.#^aKhoa h c x hi#2010#^a561tr.^b21cm#Nghin cu s hnh thnh, qu trnh pht trin, ngu yn tc ti hin i sng, quan im ngh thut, cm hng ch o, cc xung t ngh thut ch yu, nhng th loi chnh, th gii nhn vt, ngh thut in hn h ho v ngn ng ngh thut ca ch ngha hin thc trong vn hc Vit Nam na u th k XX#Vn hc hin i#Nghin cu vn hc#Ch ngha hin thc#Vit Nam#C huyn lun#H.H#262178## 00892000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200080 00348080005000420020051000470070048000980080005001460090018001510100005001690110 01500174015003900189021022200228020000800450020000800458020000800466020000700474 00500150048100500060049600500150050200500190051700500180053603900050055401300070 0559#VV10.10116#VV10.10117#Vi?t#TH123T#959.731#^214#Thp Tam Tri mt vng vn h o Thng Long - H Ni#B.s. : ng Vn Tng, V, Trnh Th Hnh...#^aH.#^aKh oa hc x hi#2010#^a310tr.^b24cm#TTS ghi: U ban nhn dn qun Ba nh#S lc v qun Ba nh - H Ni. Lch s Thp Tam Tri - vng t pha ty kinh thnh Thng Long. Gii thiu i sng vt cht, i sng vn ho tinh thn ca c dn vng Thp Tam Tri v mt s t liu vn hin vng ny#Lch s#Vn ho#Ba nh#H Ni#ng Vn Tng# V#Trnh Th Hnh#Nguyn Quang Trung#Nguyn Lng Tnh#H .H#262179## 00540000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020034000540030010000880070014000980080005001120090 02600117010000500143011001500148020001000163020000700173020001200180020001400192 005001400206039000500220013000700225004001800232#VV10.10118#VV10.10119#30000#Vi ?t#H103N#428.0076#^214#2000 cu trc nghim ting Anh 11#C p n#Lu Hong Tr #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a182tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 11#Trc nghim #Sch c thm#Lu Hong Tr#H.H#262180#Ti bn ln th 1## 00551000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530030022000730070012000950040018001070080 00500125009002600130010000500156011001500161020000800176020000700184020000800191 020001200199020001400211005001200225039000500237013000700242#VV10.10120#VV10.101 21#43000#Vi?t#H401H#546.076#^214#Ho hc 12 nng cao#T lun - Trc nghim#Ng Ngc An#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a263tr.^b24cm#Ho hc#Lp 12#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Ng Ngc An#H.H#262181## 00804000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450010011000500020035000610070011000960080005001070090026001120100 00500138011001500143015004100158021026900199020000900468020001000477020001700487 020001000504039000500514013000700519#VV10.10122#VV10.10123#Vi?t#T123T#390.095975 2#^214#V Vn He#Tp tc x Qung theo mt vng i#V Vn He#^aH.#^ai hc Q uc gia H Ni#2010#^a376tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu mt s tp tc v sinh , hn nhn gia nh, dng nh, tang ma, th cng , cc tp tc trong lao ng sn xut v mt s l hi theo vng i x Qung, ng thi trch dn cc khc ht ru, khc ng dao v cc iu l, iu h i k m vi nhng tp tc ny#Tp qun#Phong tc#Vn ha dn gian#Qung Nam#H.H#2621 82## 00870000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440010018000490020014000670030014000810070018000950080005001130090 02600118010000500144011001500149015004100164021028500205020001700490020001900507 020000900526039000500535020001400540013000700554020000700561#VV10.10124#VV10.101 25#Vi?t#V300G#398.209597#^214#Nguyn Khc Xng#V giao duyn#Nam n i ca#Nguy n Khc Xng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a574tr.^b21cm#TTS ghi: Hi V n ngh dn gian Vit Nam#Khi nim v hnh thc biu hin ca ht i p tr t nh nam n. Trnh t l li cuc ht, ni dung tr tnh v tnh hin thc ca v giao duyn. Phn tch mi quan h gia v giao duyn vi sng tc th ca dn gi an v bc hc, c bit l v th th. Mt s giai thoi v giao duyn#Vn hc d n gian#Nghin cu vn hc#Vit Nam#H.H#V giao duyn#262183#Ht v## 00748000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440010014000490020036000630070014000990080005001130090026001180100 00500144011001500149015004100164021020000205020001700405020001900422020000800441 020000900449039000500458013000700463#VV10.10126#VV10.10127#Vi?t#B309T#398.909597 #^214#Nguyn Vn N#Biu trng trong tc ng ngi Vit#Nguyn Vn N#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a482tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Na m#Nghin cu ngha biu trng v cc loi cht liu biu trng trong tc ng, qu a tm hiu v c trng vn ho dn tc trn c s so snh cht liu lm nn tc ng Vit vi tc ng cc dn tc khc#Vn hc dn gian#Nghin cu vn hc#T c ng#Vit Nam#H.H#262184## 00765000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440010017000490020030000660070046000960080005001420090026001470100 00500173011001500178015004100193021016800234020001700402020001900419020000900438 039000500447020000900452020000700461013000700468#VV10.10128#VV10.10129#Vi?t#455 D#398.809597#^214#Nguyn Ngha Dn#ng dao v ca dao cho tr em#Nguyn Ngha D n s.t., nghin cu, tuyn chn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a541tr.^b21c m#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Trnh by v nh ngha, h thng, t nh cht, chc nng, tc dng, ni dung v c im thi php ca ng dao. Su t m, tuyn chn mt s bi ng dao v ca dao tr em#Vn hc dn gian#Nghin cu v n hc#Vit Nam#H.H#ng dao#Ca dao#262185## 00677000000000277000450002600110000002600110001102000170002201900050003918100060 00440820012000508080005000620010016000670020042000830070016001250080005001410090 02600146010000500172011001500177015004100192021011700233020001900350020000700369 020001100376039000500387013000700392#VV10.10130#VV10.10131#Vn hc dn gian#Vi?t #H250T#398.2095976#^214#Phm Nhn Thnh#H thng ngh thut ca s thi Ty Nguy n#Phm Nhn Thnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a432tr.^b21cm#TTS ghi: H i Vn ngh dn gian Vit Nam#Trnh by v cu trc trn thut, c im nhn v t chnh v cc bin php ngh thut ca th loi s thi Ty Nguyn#Nghin cu v n hc#S thi#Ty Nguyn#H.H#262186## 00661000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810006000490820011000558080005000660010014000710020049000850070014001340080 00500148009001400153010000500167011001500172012002800187021011700215020000900332 020001100341020000700352039000500359013000700364#VV10.10132#VV10.10133#VV10.1013 5#VV10.10134#Vi?t#462S#200.059731#^214# Quang Hng#i sng tn gio tn ng ng Thng Long - H Ni# Quang Hng#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a357tr.^b24cm#T s ch Thng Long 1000 nm#Nghin cu, phc ha khng gian, h thng tn gio v si nh hot tn gio tn ngng ca mnh t Thng Long - H Ni#Tn gio#Tn ngng #H Ni#H.H#262187## 00871000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810006000490820008000558080005000630010016000680020028000840070067001120080 00500179009001400184010000500198011001500203012002800218021019400246020000800440 02000080044802000070045603900050046302000070046800500140047500500180048900500190 0507013000700526#VV10.10137#VV10.10136#VV10.10139#VV10.10138#Vi?t#124T#959.731# ^214#Trn Quc Vng#t thing ngn nm vn vt#Trn Quc Vng ; Tuyn chn, g ii thiu: Nguyn Hi K ch tr...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a357tr.^b24cm#T s ch Thng Long 1000 nm#Tuyn chn, gii thiu mt s bi vit tiu biu ca GS. Trn Quc Vng phn nh cc kha cnh lch s, vn ho, a l... ca mnh t Thng Long - H Ni trong dng chy gn 1000 nm lch s#Lch s#Vn ho#H Ni# H.H#a l#Nguyn Hi K# Th Hng Tho#Nguyn Hoi Phng#262188## 00734000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003318100060 00440820011000508080005000610190005000660020038000710070064001090220004001730080 00500177009001400182010000500196011001500201012002800216020001700244020000700261 02000090026802000120027700100080028900500130029700500110031000500120032103900050 0333020000800338013000700346005001900353#VV10.10141#VV10.10140#VV10.10143#VV10.1 0142#T527T#895.922334#^214#Vi?t#Tuyn tiu thuyt Thng Long - H Ni#Hu Mai ; S.t., tuyn chn, gii thiu: L Minh Khu ch tr...#T.7#^aH.#^aNxb. H Ni#201 0#^a971tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Vn hc hin i#H Ni#Vit Nam#Ti u thuyt#Hu Mai#L Minh Khu#Trn Ngha#H Anh Thi#H.H#Su tp#262189#Nguyn Th Anh Th## 00720000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003318100060 00440820012000508080005000620190005000670020038000720070099001100220004002090080 00500213009001400218010000500232011001600237012002800253020001700281020000700298 02000090030502000120031400500130032600500110033900500120035003900050036202000080 0367013000700375#VV10.10144#VV10.10145#VV10.10147#VV10.10146#T527T#895.9223008#^ 214#Vi?t#Tuyn tiu thuyt Thng Long - H Ni#Nguyn Minh Chu, on L, Ma Vn Khng... ; S.t., tuyn chn, gii thiu: L Minh Khu ch tr...#T.8#^aH.#^aNxb . H Ni#2010#^a1083tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Vn hc hin i#H N i#Vit Nam#Tiu thuyt#L Minh Khu#Trn Ngha#H Anh Thi#H.H#Su tp#262190## 00722000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020040000520070011000920080005001030090011001080100 00500119011001500124021024800139020000900387020000700396020000800403005001100411 039000500422020001000427013000700437#VV10.10148#VV10.10149#30000#Vi?t#M458N#372 .21#^214#1001 cu chuyn bi dng phm cht tt#Ngc Khnh#^aH.#^aM thut#2010 #^a191tr.^b21cm#Gm nhng cu chuyn dy tr bit cch cm nhn, t tin tin v pha trc, bit cch quan tm, tn trng ngi khc v kim ch bn thn mnh ng lc. Gio dc v rn luyn cho tr pht trin tr tu, gip tr pht trin k h nng t duy sng to#Gio dc#Tr em#Tr tu#Ngc Khnh#KVn#Phm cht#262191 ## 00589000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020045000520070011000970080005001080090011001130100 00500124011001500129021013200144020000900276020000700285020000800292005001100300 039000500311013000700316#VV10.10150#VV10.10151#30000#Vi?t#M458N#372.21#^214#100 1 cu chuyn v thnh ng nh tr tu ln#Ngc Khnh#^aH.#^aM thut#2010#^a120t r.^b21cm#Gm 19 cu chuyn thnh ng gio dc cc t tng, tnh cm, ch hc tp, cch giao tip, o l cuc sng, nm bt thnh cng...#Gio dc#Tr em#Tr tu#Ngc Khnh#KVn#262192## 00643000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020039000520070011000910080005001020090011001070100 00500118011001500123021019200138020000900330020000700339020000800346005001100354 039000500365013000700370#VV10.10152#VV10.10153#30000#Vi?t#M458N#372.21#^214#100 1 chuyn k cho b trc gi i ng#Ngc Khnh#^aH.#^aM thut#2010#^a191tr.^b21 cm#Gm nhng cu chuyn bi dng tm hn tr, tc ng n ham mun hiu bit c a tr, gio dc v rn luyn cho tr pht trin tr tu, gip tr phn bit tt xu ng sai v hc hi kin thc#Gio dc#Tr em#Tr tu#Ngc Khnh#KVn#26219 3## 00711000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020039000520070011000910080005001020090011001070100 00500118011001500123021026000138020000900398020000700407020000800414005001100422 039000500433013000700438#VV10.10154#VV10.10155#30000#Vi?t#M458N#372.21#^214#100 1 truyn c tch lng danh th gii#Ngc Khnh#^aH.#^aM thut#2010#^a151tr.^b21 cm#Gm nhng cu chuyn bi dng tm hn tr, gip cc em khm ph vn ho th gii phong ph v tr tu nhn loi thng qua nhng tm gng v lng dng cm, ch kin cng, nim tin, tnh yu thng, c tnh cn c, chm ch...ca cc nhn vt trong truyn#Gio dc#Tr em#Tr tu#Ngc Khnh#KVn#262194## 00621000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020039000520070011000910080005001020090011001070100 00500118011001500123021016800138020000900306020000700315020001000322005001100332 039000500343013000700348#VV10.10156#VV10.10157#30000#Vi?t#M458N#372.21#^214#100 1 cu chuyn v nhng thi quen tt#Ngc Khnh#^aH.#^aM thut#2010#^a191tr.^b21 cm#Gm nhng cu chuyn sinh ng, l th, ngn ng t nhin, d hiu, ph hp v i la tui thiu nin nhi ng gip tr hc tp, to lp nhng thi quen tt ch o bn thn#Gio dc#Tr em#Thi quen#Ngc Khnh#KVn#262195## 00629000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020032000520070011000840080005000950090011001000100 00500111011001500116021018300131020000900314020000700323020001000330005001100340 039000500351013000700356#VV10.10158#VV10.10159#30000#Vi?t#M458N#372.21#^214#100 1 chuyn k v cc danh nhn#Ngc Khnh#^aH.#^aM thut#2010#^a187tr.^b21cm#Gm nhng cu chuyn sinh ng, l th, ngn ng t nhin, d hiu, ph hp vi la tui thiu nin nhi ng gip tr hc tp, nng cao nhn thc bn thn qua tm g ng cc danh nhn#Gio dc#Tr em#Danh nhn#Ngc Khnh#KVn#262196## 00616000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020043000520070011000950080005001060090011001110100 00500122011001500127021016200142020000900304020000700313020000700320005001100327 039000500338013000700343#VV10.10160#VV10.10161#30000#Vi?t#M458N#372.21#^214#100 1 o l ln trong nhng cu chuyn nh#Ngc Khnh#^aH.#^aM thut#2010#^a191tr. ^b21cm#Gm nhng cu chuyn sinh ng, l th, ngn ng t nhin, d hiu, ph h p vi la tui thiu nin nhi ng gip tr hc tp o l, nng cao nhn thc bn thn#Gio dc#o l#Tr em#Ngc Khnh#KVn#262197## 00594000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020037000520070011000890080005001000090011001050100 00500116011001500121021014500136020000900281020000800290020000700298005001100305 039000500316013000700321#VV10.10162#VV10.10163#30000#Vi?t#M458N#372.21#^214#100 1 cu chuyn pht trin ch s IQ#Ngc Khnh#^aH.#^aM thut#2010#^a191tr.^b21cm #Gm nhng cu chuyn sinh ng, l th, ngn ng t nhin, d hiu, ph hp vi la tui thiu nin nhi ng tng nhn thc trc quan ca tr#Gio dc#Tr t u#Tr em#Ngc Khnh#KVn#262198## 00594000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020037000520070011000890080005001000090011001050100 00500116011001500121021014500136020000900281020000800290020000700298005001100305 039000500316013000700321#VV10.10164#VV10.10165#30000#Vi?t#M458N#372.21#^214#100 1 cu chuyn pht trin ch s EQ#Ngc Khnh#^aH.#^aM thut#2010#^a191tr.^b21cm #Gm nhng cu chuyn sinh ng, l th, ngn ng t nhin, d hiu, ph hp vi la tui thiu nin nhi ng tng nhn thc trc quan ca tr#Gio dc#Tr t u#Tr em#Ngc Khnh#KVn#262199## 00895000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010009000510020037000600070032000970080005001290090 01100134010000500145011001500150021035700165020000900522039000500531020000900536 020001100545020000900556020000500565005001600570013000700586#VV10.10166#VV10.101 67#60000#Vi?t#M458N#613.2#^214#Kin Vn#1000 mn canh dng sinh v tr bnh#B. s.: Kin Vn, Thun Nghi Oanh#^aH.#^aM thut#2010#^a438tr.^b21cm#Gii thiu cc h n canh tu theo th cht tng ngi, tm nguyn tc gip nu canh ngon, cng hiu v thnh phn dinh dng chnh ca mn canh. Hng dn cch ch bin cc m n canh dng sinh tr bnh, mn canh b ch cho tng ngh nghip khc nhau, ph hp vi la tui, h tr iu tr nhng chng bnh nguy him thng gp v mn c anh dng sinh bn ma#Mn canh#KVn#Ch bin#Dng sinh#iu tr#Bnh#Thun Ngh i Oanh#262200## 00490000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020045000520070016000970080005001130090011001180100 00500129011001500134020001800149020001900167020001000186006001100196039000500207 013000700212019000500219#VV10.10168#VV10.10169#32000#Vi?t#M458T#808.83#^214#108 chuyn k hay nht v cc chng hong t#Ngc Khnh dch#^aH.#^aM thut#2010#^ a211tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc nc ngoi#Truyn k#Ngc Khnh#KVn#262 201#Dch## 00622000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010012000520020015000640070012000790080005000910090 01100096010000500107011001500112021018000127020000900307039000500316020001000321 020001800331013000700349#VV10.10170#VV10.10171#35000#Vi?t#KH300C#613.7#^214# c Ngc#Kh cng y o# c Ngc#^aH.#^aM thut#2010#^a262tr.^b19cm#Gii thi u 6 cp luyn tp phng php th m huyt thin mn, huyt lun xa...gip c ha bnh bng kh cng, thng kinh mch gip chm sc sc kho v ch sng su t minh mn#Kh cng#KVn#Luyn tp#Chm sc sc kho#262202## 00492000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510020016000560070024000720220004000960080005001000090 01100105010000500116011001400121020001800135020001700153020000900170020000900179 005001400188039000500202013000700207#VV10.10172#VV10.10173#15000#Vi?t#455D#398 .809597#^214#ng dao cho b#Minh ho: Ng Xun Khi#Q.1#^aH.#^aM thut#2010#^a 25tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#ng dao#Ng Xun Khi#K Vn#262203## 00492000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510020016000560070024000720220004000960080005001000090 01100105010000500116011001400121020001800135020001700153020000900170020000900179 005001400188039000500202013000700207#VV10.10174#VV10.10175#15000#Vi?t#455D#398 .809597#^214#ng dao cho b#Minh ho: Ng Xun Khi#Q.2#^aH.#^aM thut#2010#^a 25tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#ng dao#Ng Xun Khi#K Vn#262204## 00496000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510020016000560070026000720220004000980080005001020090 01100107010000500118011001400123020001800137020001700155020000900172020000900181 005001600190039000500206013000700211#VV10.10176#VV10.10177#15000#Vi?t#455D#398 .809597#^214#ng dao cho b#Minh ho: Phm Xun Thng#Q.3#^aH.#^aM thut#2010# ^a25tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#ng dao#Phm Xun Th ng#KVn#262205## 00635000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030040000590070041000990220004001402210048001440080 00500192009001100197010000500208011001400213020001100227020000900238020000900247 020001400256005001500270005001200285005001200297039000500309013000700314#VV10.10 178#6000#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch p#Theo mu ch vit trong tr ng tiu hc#Nguyn V Tun, ng Phng, Nguyn Hng#T.1#Ch vit ng, vit ngh ing, nt thanh, nt m#^aH.#^aM thut#2010#^a31tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit# Tiu hc#Sch c thm#Nguyn V Tun#ng Phng#Nguyn Hng#KVn#262206## 00635000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030040000590070041000990220004001402210048001440080 00500192009001100197010000500208011001400213020001100227020000900238020000900247 020001400256005001500270005001200285005001200297039000500309013000700314#VV10.10 179#6000#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch p#Theo mu ch vit trong tr ng tiu hc#Nguyn V Tun, ng Phng, Nguyn Hng#T.2#Ch vit ng, vit ngh ing, nt thanh, nt m#^aH.#^aM thut#2010#^a31tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit# Tiu hc#Sch c thm#Nguyn V Tun#ng Phng#Nguyn Hng#KVn#262207## 00620000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820004000428080005000460020020000510030009000710080005000800090011000850100 00500096011001400101012001800115021017100133020000900304020000900313020002000322 039000500342013000700347#VV10.10181#VV10.10180#40000#Vi?t#NGH250T#736#^214#Ngh thut gp giy#Ton tp#^aH.#^aM thut#2009#^a92tr.^b25cm#Gp giy th cng#Gi i thiu phng php gp giy c bn. Hng dn gp mt s con vt, nhng dn g trong sinh hot hng ngy, gp nhng hnh may mn (ngi sao, chic thuyn, qu o...)#Th cng#Gp hnh#Ngh thut gp giy#KVn#262208## 00848000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020038000500030012000880070013001000080005001130090 01100118010000500129011001400134012004300148021024100191020001200432020000800444 03900050045201900160045702000070047302000180048002000090049800600080050701300070 0515#VV10.10182#VV10.10183#28000#Vi?t#TR113N#649#^214#Trc nghim tr tu ton din cho tr#T 0-1 tui#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2010#^a66tr.^b25cm#Cm nan g dnh cho cc bc cha m th k 21#Hng dn cc phng php gip tr t 0-1 ph t trin ton din c v th cht v tr tu, bit cch cm nhn mi chuyn ng xung quanh, kch thch s pht trin kh nng vn ng, thc y vic nng cao kh nng ngn ng, giao tip cho tr#Trc nghim#Tr tu#KVn#Dch Trung Quc#Tr em#Gio dc gia nh#Cm nang#Tu Vn#262209## 00837000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020038000500030012000880070013001000080005001130090 01100118010000500129011001400134012004300148021023000191020001200421020000800433 03900050044101900160044602000070046202000180046902000090048700600080049601300070 0504#VV10.10184#VV10.10185#28000#Vi?t#TR113N#649#^214#Trc nghim tr tu ton din cho tr#T 1-2 tui#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2010#^a66tr.^b25cm#Cm nan g dnh cho cc bc cha m th k 21#Hng dn cc phng php gip tr t 1-2 tu i pht trin ton din c v th cht v tr tu, bit cch chi tr chi, phn bit ng sai, gi tn vt, cm nhn cm xc, bi dng cho b kh nng quan st v ghi nh s vt...#Trc nghim#Tr tu#KVn#Dch Trung Quc#Tr em#Gio d c gia nh#Cm nang#Tu Vn#262210## 00837000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020038000500030012000880070013001000080005001130090 01100118010000500129011001400134012004300148021023000191020001200421020000800433 03900050044101900160044602000070046202000180046902000090048700600080049601300070 0504#VV10.10186#VV10.10187#28000#Vi?t#TR113N#649#^214#Trc nghim tr tu ton din cho tr#T 2-3 tui#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2010#^a66tr.^b25cm#Cm nan g dnh cho cc bc cha m th k 21#Hng dn cc phng php gip tr t 2-3 tu i pht trin ton din c v th cht v tr tu, bit cch chi tr chi, phn bit ng sai, gi tn vt, cm nhn cm xc, bi dng cho b kh nng quan st v ghi nh s vt...#Trc nghim#Tr tu#KVn#Dch Trung Quc#Tr em#Gio d c gia nh#Cm nang#Tu Vn#262211## 00878000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020038000500030012000880070013001000080005001130090 01100118010000500129011001400134012004300148021027100191020001200462020000800474 03900050048201900160048702000070050302000180051002000090052800600080053701300070 0545#VV10.10188#VV10.10189#28000#Vi?t#TR113N#649#^214#Trc nghim tr tu ton din cho tr#T 3-4 tui#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2010#^a66tr.^b25cm#Cm nan g dnh cho cc bc cha m th k 21#Hng dn cc phng php gip tr t 3-4 tu i pht trin ton din c v th cht v tr tu, tng cng kh nng quan st v so snh, nhn bit tn v v tr cc b phn trn c th ngi, nng cao kh nng ngn ng, t duy lgic, hiu bit v mi trng xung quanh...#Trc nghim#T r tu#KVn#Dch Trung Quc#Tr em#Gio dc gia nh#Cm nang#Tu Vn#262212## 00898000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020038000500030012000880070013001000080005001130090 01100118010000500129011001400134012004300148021029100191020001200482020000800494 03900050050201900160050702000070052302000180053002000090054800600080055701300070 0565#VV10.10190#VV10.10191#28000#Vi?t#TR113N#649#^214#Trc nghim tr tu ton din cho tr#T 4-5 tui#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2010#^a66tr.^b25cm#Cm nan g dnh cho cc bc cha m th k 21#Hng dn cc phng php gip tr t 3-4 tu i pht trin ton din c v th cht v tr tu, tng cng kh nng quan st v so snh, nhn bit v tr ng ph, nng cao kh nng ngn ng, kh nng ghi nh, t duy lgic, luyn tp cng tr n gin, hiu bit v mi trng xung qu anh...#Trc nghim#Tr tu#KVn#Dch Trung Quc#Tr em#Gio dc gia nh#Cm nan g#Tu Vn#262213## 00603000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200040 00348080005000380010017000430020027000600070017000870080005001040090011001090100 00500120011001500125021019100140020000900331020000900340039000500349013000700354 #VV10.10192#VV10.10193#Vi?t#NH556B#700#^214#Nguyn Vn Chung#Nhng bi vit v m thut#Nguyn Vn Chung#^aH.#^aM thut#2010#^a211tr.^b24cm#Gm nhng bi vit ca tc gi v ngh thut m thut trong nhu cu i sng tinh thn, phng php thng thc m thut, v trin lm v ho s, bo tng m thut, cm ngh v ng h thut...#M thut#Bi vit#KVn#262214## 00577000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020017000440030013000610070032000740080005001060090011001110100 00500122011001400127012003100141020001800172020001700190020000900207020001300216 020001600229005000800245005001000253039000500263013000700268#VV10.10194#8000#Vi ?t#S550T#398.209597#^214#S tch h Ba B#Truyn tranh#Tranh: T Minh ; Li: Tha nh Vn#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#T Minh#Thanh Vn#KVn#262215## 00583000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020019000440030013000630070034000760080005001100090011001150100 00500126011001400131012003100145020001800176020001700194020000900211020001300220 020001600233005001000249005001000259039000500269013000700274#VV10.10195#8000#Vi ?t#S550T#398.209597#^214#S tch cy v sa#Truyn tranh#Tranh: Minh Kin ; Li: Thanh Nga#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Minh Kin# Thanh Nga#KVn#262216## 00589000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020021000440030013000650070036000780080005001140090011001190100 00500130011001400135012003100149020001800180020001700198020000900215020001300224 020001600237005000900253005001300262039000500275013000700280#VV10.10196#8000#Vi ?t#S550T#398.209597#^214#S tch con d trng#Truyn tranh#Tranh: Minh c ; Li : Thanh Phng#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam #Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Minh c#Thanh Phng#KVn#262217## 00575000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020019000440030013000630070030000760080005001060090011001110100 00500122011001400127012003100141020001800172020001700190020000900207020001300216 020001600229005000900245005000700254039000500261013000700266#VV10.10197#8000#Vi ?t#C566V#398.209597#^214#Cu vt vt tr n#Truyn tranh#Tranh: Minh c ; Li: T Anh#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Minh c#T An h#KVn#262218## 00575000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020013000440030013000570070033000700080005001030090011001080100 00500119011001400124012003100138020001800169020001700187020000900204020001300213 020001600226005001000242005000900252039000500261013000700266#VV10.10198#8000#Vi ?t#B112#398.209597#^214#By iu c#Truyn tranh#Tranh: Bo Khanh ; Li: Tnh Lm#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc th iu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Bo Khanh#Tnh L m#KVn#262219## 00585000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020021000440030013000650070034000780080005001120090011001170100 00500128011001400133012003100147020001800178020001700196020000900213020001300222 020001600235005001000251005001000261039000500271013000700276#VV10.10199#8000#Vi ?t#S550T#398.209597#^214#S tch cy kim giao#Truyn tranh#Tranh: Thanh Nga ; L i: Minh Kin#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#V n hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Thanh Ng a#Minh Kin#KVn#262220## 00583000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020019000440030013000630070034000760080005001100090011001150100 00500126011001400131012003100145020001800176020001700194020000900211020001300220 020001600233005001000249005001000259039000500269013000700274#VV10.10200#8000#Vi ?t#M600C#398.209597#^214#M Chu Trng Thu#Truyn tranh#Tranh: Minh Kin ; Li: Thanh Nga#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Minh Kin# Thanh Nga#KVn#262221## 00584000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020020000440030013000640070034000770080005001110090011001160100 00500127011001400132012003100146020001800177020001700195020000900212020001300221 020001600234005001000250005001000260039000500270013000700275#VV10.10201#8000#Vi ?t#S550T#398.209597#^214#S tch thp Bo n#Truyn tranh#Tranh: Phan Tnh ; Li : Thanh Vn#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#V n hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Phan Tnh #Thanh Vn#KVn#262222## 00584000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020026000440030013000700070031000830080005001140090011001190100 00500130011001400135012003100149020001800180020001700198020000900215020001300224 020001600237005000900253005000800262039000500270013000700275#VV10.10202#8000#Vi ?t#H450T#398.209597#^214#H Trng Ba da hng tht#Truyn tranh#Tranh: Minh c ; Li: Minh T#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam #Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Minh c#Minh T#KVn#262223## 00578000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020018000440030013000620070032000750080005001070090011001120100 00500123011001400128012003100142020001800173020001700191020000900208020001300217 020001600230005001000246005000800256039000500264013000700269#VV10.10209#8000#Vi ?t#C501T#398.209597#^214#Ca Thin tr a#Truyn tranh#Tranh: Minh Minh ; Li: Anh Thi#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn h c thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Minh Minh#Anh Thi#KVn#262224## 00581000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020017000440030013000610070034000740080005001080090011001130100 00500124011001400129012003100143020001800174020001700192020000900209020001300218 020001600231005001000247005001000257039000500267013000700272#VV10.10210#8000#Vi ?t#S550T#398.209597#^214#S tch bng sen#Truyn tranh#Tranh: Minh Kin ; Li: T hanh Nga#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn h c thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Minh Kin#Th anh Nga#KVn#262225## 00581000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020017000440030013000610070034000740080005001080090011001130100 00500124011001400129012003100143020001800174020001700192020000900209020001300218 020001600231005001000247005001000257039000500267013000700272#VV10.10211#8000#Vi ?t#T550T#398.209597#^214#T Thc gp tin#Truyn tranh#Tranh: Minh Kin ; Li: T hanh Nga#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn h c thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Minh Kin#Th anh Nga#KVn#262226## 00589000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020025000440030013000690070034000820080005001160090011001210100 00500132011001400137012003100151020001800182020001700200020000900217020001300226 020001600239005001000255005001000265039000500275013000700280#VV10.10212#8000#Vi ?t#S550T#398.209597#^214#S tch cy nu ngy Tt#Truyn tranh#Tranh: Minh Kin ; Li: Thanh Nga#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit N am#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Minh Kin#Thanh Nga#KVn#262227## 00571000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020015000440030013000590070030000720080005001020090011001070100 00500118011001400123012003100137020001800168020001700186020000900203020001300212 020001600225005000900241005000700250039000500257013000700262#VV10.10213#8000#Vi ?t#H450V#398.209597#^214#H vng h bc#Truyn tranh#Tranh: Minh c ; Li: An N am#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thi u nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Minh c#An Nam#KV n#262228## 00586000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020022000440030013000660070034000790080005001130090011001180100 00500129011001400134012003100148020001800179020001700197020000900214020001300223 020001600236005001000252005001000262039000500272013000700277#VV10.10214#8000#Vi ?t#S550T#398.209597#^214#S tch hn Trng Mi#Truyn tranh#Tranh: Tun Long ; L i: Thanh Vn#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam# Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Tun Lo ng#Thanh Vn#KVn#262229## 00564000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020008000440030013000520070030000650080005000950090011001000100 00500111011001400116012003100130020001800161020001700179020000900196020001300205 020001600218005000900234005000700243039000500250013000700255#VV10.10215#8000#Vi ?t#T120C#398.209597#^214#Tm Cm#Truyn tranh#Tranh: Phan Lm ; Li: An Nam#^aH. #^aM thut#2010#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi# Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Phan Lm#An Nam#KVn#2622 30## 00584000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020028000440030013000720070030000850080005001150090011001200100 00500131011001400136012003100150020001800181020001700199020000900216020001300225 020001600238005000900254005000700263039000500270013000700275#VV10.10216#8000#Vi ?t#S550T#398.209597#^214#S tch ch Cui cung trng#Truyn tranh#Tranh: Ph Hn g ; Li: An Thi#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Na m#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Ph H ng#An Thi#KVn#262231## 00590000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020020000440030013000640070037000770080005001140090011001190100 00500130011001400135012003100149020001800180020001700198020000900215020001300224 020001600237005001600253005000700269039000500276013000700281#VV10.10217#8000#Vi ?t#S550T#398.209597#^214#S tch qu da hu#Truyn tranh#Tranh: Trng c Minh ; Li: An Nam#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam #Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Trng c Minh#An Nam#KVn#262232## 00584000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020014000440030013000580070037000710080005001080090011001130100 00500124011001400129012003100143020001800174020001700192020000900209020001300218 020001600231005001600247005000700263039000500270013000700275#VV10.10218#8000#Vi ?t#C419K#398.209597#^214#Cc kin tri#Truyn tranh#Tranh: Trng c Minh ; Li : An Nam#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn h c thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Trng c M inh#An Nam#KVn#262233## 00575000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020017000440030013000610070031000740080005001050090011001100100 00500121011001400126012003100140020001800171020001700189020000900206020001300215 020001600228005001000244005000700254039000500261013000700266#VV10.10219#8000#Vi ?t#N460N#398.209597#^214#N nh cha chm#Truyn tranh#Tranh: Minh Minh ; Li: A n Thi#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Minh Minh#An Th i#KVn#262234## 00572000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020016000440030013000600070030000730080005001030090011001080100 00500119011001400124012003100138020001800169020001700187020000900204020001300213 020001600226005000900242005000700251039000500258013000700263#VV10.10220#8000#Vi ?t#A103M#398.209597#^214#Ai mua hnh ti#Truyn tranh#Tranh: Minh c ; Li: T Anh#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc th iu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Minh c#T Anh#K Vn#262235## 00597000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020019000440030013000630070041000760080005001170090011001220100 00500133011001400138012003100152020001800183020001700201020000900218020001300227 020001600240005001400256005001300270039000500283013000700288#VV10.10221#8000#Vi ?t#S550T#398.209597#^214#S tch chim tu h#Truyn tranh#Tranh: Xun Ph Hng ; Li: Thanh Phng#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Xu n Ph Hng#Thanh Phng#KVn#262236## 00585000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020017000440030013000610070036000740080005001100090011001150100 00500126011001400131012003100145020001800176020001700194020000900211020001300220 020001600233005000900249005001300258039000500271013000700276#VV10.10222#8000#Vi ?t#S550T#398.209597#^214#S tch con nhi#Truyn tranh#Tranh: Phan Lm ; Li: Th anh Phng#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Phan Lm#T hanh Phng#KVn#262237## 00593000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020023000440030013000670070037000800080005001170090011001220100 00500133011001400138012003100152020001800183020001700201020000900218020001300227 020001600240005001000256005001300266039000500279013000700284#VV10.10223#8000#Vi ?t#S550T#398.209597#^214#S tch con thiu thn#Truyn tranh#Tranh: Tun Long ; Li: Thanh Phng#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Tu n Long#Thanh Phng#KVn#262238## 00599000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020029000440030013000730070037000860080005001230090011001280100 00500139011001400144012003100158020001800189020001700207020000900224020001300233 020001600246005001000262005001300272039000500285013000700290#VV10.10224#8000#Vi ?t#S550T#398.209597#^214#S tch chim Bt c tri ct#Truyn tranh#Tranh: Tun L ong ; Li: Thanh Phng#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gi an#Tun Long#Thanh Phng#KVn#262239## 00584000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020020000440030013000640070034000770080005001110090011001160100 00500127011001400132012003100146020001800177020001700195020000900212020001300221 020001600234005001000250005001000260039000500270013000700275#VV10.10225#8000#Vi ?t#125C#398.209597#^214#u C Lc Long Qun#Truyn tranh#Tranh: Minh Kin ; Li : Thanh Nga#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#V n hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Minh Kin #Thanh Nga#KVn#262240## 00587000000000301000450002600110000001200310001102000180004202000170006002000090 00770200013000860200016000990050010001150050010001250390005001350140006001400190 00500146181000600151082001100157808000500168002002300173003001300196007003400209 008000500243009001100248010000500259011001400264013000700278#VV10.10226#Tranh tr uyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh# Truyn dn gian#Minh Kin#Thanh Nga#KVn#8000#Vi?t#S550T#398.209597#^214#S tc h tri su ring#Truyn tranh#Tranh: Minh Kin ; Li: Thanh Nga#^aH.#^aM thut# 2010#^a16tr.^b21cm#262241## 00610000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020017000510030021000680070039000890080005001280090 01100133010000500144011001400149012003600163005001800199006000800217039000500225 019001600230013000700246020000700253020000400260020001500264020001700279#VV10.10 227#VV10.10228#18500#Vi?t#T310S#523.1#^214#Tm s khc nhau#V tr v cc v sa o#Trng Triu Phong ch.b. ; Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2010#^a31tr.^b25cm#Bch khoa tri thc. Th ti tr tu#Trng Triu Phong#Tu Vn#KVn#Dch Trung Quc#2 62242#V tr#Sao#Sch thiu nhi#Sch thng thc## 00591000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020017000490030018000660070039000840080005001230090 01100128010000500139011001400144012003600158005001800194006000800212039000500220 019001600225020001500241020001700256020000900273013000700282#VV10.10229#VV10.102 30#18500#Vi?t#T310S#590#^214#Tm s khc nhau#Th gii ng vt#Trng Triu Pho ng ch.b. ; Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2010#^a31tr.^b25cm#Bch khoa tri thc. T h ti tr tu#Trng Triu Phong#Tu Vn#KVn#Dch Trung Quc#Sch thiu nhi#Sc h thng thc#ng vt#262243## 00595000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020017000520030018000690070039000870080005001260090 01100131010000500142011001400147012003600161005001800197006000800215039000500223 019001600228013000700244020001000251020001500261020001700276#VV10.10231#VV10.102 32#18500#Vi?t#T310S#551.46#^214#Tm s khc nhau#i dng k diu#Trng Triu Phong ch.b. ; Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2010#^a31tr.^b25cm#Bch khoa tri thc . Th ti tr tu#Trng Triu Phong#Tu Vn#KVn#Dch Trung Quc#262244#i dn g#Sch thiu nhi#Sch thng thc## 00620000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020017000510030022000680070039000900080005001290090 01100134010000500145011001400150012003600164005001800200006000800218039000500226 013000700231019001600238020000900254020001100263020001500274020001700289#VV10.10 233#VV10.10234#18500#Vi?t#T310S#567.9#^214#Tm s khc nhau#Vng quc khng lo ng#Trng Triu Phong ch.b. ; Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2010#^a31tr.^b25cm#Bc h khoa tri thc. Th ti tr tu#Trng Triu Phong#Tu Vn#KVn#262245#Dch Trun g Quc#ng vt#Khng long#Sch thiu nhi#Sch thng thc## 00814000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020023000530030008000760070013000840080005000970090 01100102010000500113011001400118012003400132006000800166039000500174019001600179 01300070019502102000020202000090040202000070041102000070041802000080042502000070 0433020000900440020001500449#VV10.10235#VV10.10236#18500#Vi?t#NH556C#372.21#^21 4#Nhng cu y b n#B nga#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2010#^a32tr.^b25cm #Th ti tr tu. Tm s khc nhau#Tu Vn#KVn#Dch Trung Quc#262246#Kt hp n hng cu v tr chi tm im khc nhau trong nhng bc tranh, gip tr em c th nhn bit s vt t nhiu gc , pht trin ton din tr tu v nng cao c kh nng tng hp ca tr#Gio dc#Tr em#T duy#Tr tu#Cu #Tr chi#S ch thiu nhi## 00815000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020023000530030009000760070013000850080005000980090 01100103010000500114011001400119012003400133006000800167039000500175019001600180 01300070019602102000020302000090040302000070041202000070041902000080042602000070 0434020000900441020001500450#VV10.10237#VV10.10238#18500#Vi?t#NH556C#372.21#^21 4#Nhng cu y b n#Kh vng#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2010#^a32tr.^b25c m#Th ti tr tu. Tm s khc nhau#Tu Vn#KVn#Dch Trung Quc#262247#Kt hp nhng cu v tr chi tm im khc nhau trong nhng bc tranh, gip tr em c th nhn bit s vt t nhiu gc , pht trin ton din tr tu v nng cao c kh nng tng hp ca tr#Gio dc#Tr em#T duy#Tr tu#Cu #Tr chi#S ch thiu nhi## 00812000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020023000530030006000760070013000820080005000950090 01100100010000500111011001400116012003400130006000800164039000500172019001600177 01300070019302102000020002000090040002000070040902000070041602000080042302000070 0431020000900438020001500447#VV10.10240#VV10.10239#18500#Vi?t#NH556C#372.21#^21 4#Nhng cu y b n#H uy#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2010#^a32tr.^b25cm#T h ti tr tu. Tm s khc nhau#Tu Vn#KVn#Dch Trung Quc#262248#Kt hp nh ng cu v tr chi tm im khc nhau trong nhng bc tranh, gip tr em c t h nhn bit s vt t nhiu gc , pht trin ton din tr tu v nng cao c kh nng tng hp ca tr#Gio dc#Tr em#T duy#Tr tu#Cu #Tr chi#Sch thiu nhi## 00500000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020023000530030009000760070013000850080005000980090 01100103010000500114011001400119020001800133020000700151006000800158039000500166 019000900171012003500180013000700215#VV10.10241#VV10.10242#18500#Vi?t#NH556C#37 2.21#^214#Nhng cu y b n#Gu trc#Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2010#^a31 tr.^b25cm#Gio dc mu gio#Cu #Tu Vn#oanh#dch Anh#Th ti tr tu - Tm s khc nhau#262249## 00578000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020019000530030022000720070041000940080005001350090 01100140010000500151011001400156020001800170020001800188006000800206039000500214 019000900219012003700228005001600265013000700281#VV10.10244#VV10.10243#18500#Vi ?t#TH550T#372.21#^214#Th thch ti nng#Ngi hng xm vui v#Tu Vn dch ; V tranh: Thang Hng Dim#^aH.#^aM thut#2010#^a32tr.^b25cm#Gio dc mu gio#Tr chi mu gio#Tu Vn#oanh#dch Anh#Th ti tr tu - Tm im khc nhau#Thang Hng Dim#262250## 00576000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520030022000700070041000920080005001330090 01100138010000500149011001400154020001800168020001800186006000800204039000500212 019000900217012003700226005001600263013000700279#VV10.10245#VV10.10246#18500#Vi ?t#C513N#372.21#^214#Cng nhau th sc#Chuyn i ca mo con#Tu Vn dch ; V t ranh: Thang Hng Dim#^aH.#^aM thut#2010#^a32tr.^b25cm#Gio dc mu gio#Tr c hi mu gio#Tu Vn#oanh#dch Anh#Th ti tr tu - Tm im khc nhau#Thang H ng Dim#262251## 00571000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020020000530030020000730070038000930080005001310090 01100136010000500147011001400152020001800166020001800184006000800202039000500210 019000900215012003700224005001300261013000700274#VV10.10248#VV10.10247#18500#Vi ?t#NH107T#372.21#^214#Nhanh tay nhanh mt#Ch kh con mi n#Tu Vn dch ; V tranh: L Trung Hoa#^aH.#^aM thut#2010#^a32tr.^b25cm#Gio dc mu gio#Tr ch i mu gio#Tu Vn#oanh#dch Anh#Th ti tr tu - Tm im khc nhau#L Trung H oa#262252## 00562000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020013000530030018000660070038000840080005001220090 01100127010000500138011001400143020001800157020001800175006000800193039000500201 019000900206012003700215005001300252013000700265#VV10.10250#VV10.10249#18500#Vi ?t#TH124K#372.21#^214#Tht kh tm#K ngh h th v#Tu Vn dch ; V tranh: L Trung Hoa#^aH.#^aM thut#2010#^a32tr.^b25cm#Gio dc mu gio#Tr chi mu gi o#Tu Vn#oanh#dch Anh#Th ti tr tu - Tm im khc nhau#L Trung Hoa#262253 ## 00689000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020020000510070023000710080005000940090011000990100 00500110011001500115020000800130020000300138039000500141021021000146001002300356 004001400379020001100393013000700404#VL10.01127#VL10.01128#40000#Vi?t#B300Q#741 .2#^214#B quyt v bt ch#Hunh Phm Hng Trang#^aH.#^aM thut#2010#^a140tr. ^b27cm#Hi ho#V#oanh#a ra b quyt v bng bt ch, cc nguyn tc ca hnh ho n cc phng php c th x l cc loi hnh nh: phong cnh, chn dung, ng vt, hnh phc dnh cho tranh mu nc, n cch s dng bt ch mu#Hunh P hm Hng Trang#Ti bn ln 5#V bt ch#262254## 00564000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020020000530070010000730080005000830090011000880100 00500099011001400104020001900118020000800137039000500145021014300150001001000293 013000700303#VL10.01129#VL10.01130#60000#Vi?t#TH308K#745.92#^214#Thit k hoa bn#Thin Kim#^aH.#^aM thut#2010#^a79tr.^b27cm#Ngh thut cm hoa#Cm hoa#oa nh#Cc kin thc c bn v thit k hoa bn. Cc kiu thit k hoa bn: tr ong gia nh, dnh cho bn tic, cho hi ngh, cng s, khch sn#Thin Kim#2622 55## 00679000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020026000530070010000790080005000890090011000940100 00500105011001400110020001900124020000800143039000500151021021200156001001000368 020000700378020000900385013000700394#VL10.01132#VL10.01131#60000#Vi?t#TH308K#74 5.92#^214#Thit k lng hoa, xe hoa#Thin Kim#^aH.#^aM thut#2010#^a78tr.^b27cm #Ngh thut cm hoa#Cm hoa#oanh#Cc kin thc c bn v thit k lng hoa v xe hoa. Cc kiu thit k lng hoa v xe hoa: lng hoa khai trng, lng hoa ci, chc mng sinh nht..., kiu xe hoa truyn thng, xe hoa trang nh, xe hoa sng to#Thin Kim#Xe hoa#Lng hoa#262256## 00579000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020015000520030072000670070010001390080005001490090 01100154010000500165011001400170020000400184020001100188020000900199039000500208 021007100213001001000284013000700294#VL10.01133#VL10.01134#55000#Vi?t#TH462T#64 6.7#^214#Thi trang tc#Un, chi, bi, sy nng chi ln, c du thi thng, d hi ngn, di#Thin Kim#^aH.#^aM thut#2010#^a48tr.^b27cm#Tc#Thi trang#Sch nh#oanh#Gii thiu cc kiu tc ti trang v cch lm mt s kiu u hin i #Thin Kim#262257## 00544000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510030028000760070010001040080005001140090 01100119010000500130011001400135020000400149020001100153020000900164039000500173 021007100178001001000249013000700259#VL10.01135#VL10.01136#55000#Vi?t#C101K#646 .7#^214#Cc kiu tc thi thng#Chi bi, ct chm, kp hoa#Thin Kim#^aH.#^aM thut#2010#^a48tr.^b27cm#Tc#Thi trang#Sch nh#oanh#Gii thiu cc kiu tc t i trang v cch lm mt s kiu u hin i#Thin Kim#262258## 00607000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820007000428080005000490020037000540070015000910080005001060090011001110100 00500122011001400127020001900141020000800160039000500168021012800173001001500301 004001800316013000700334#VL10.01137#VL10.01138#45000#Vi?t#NGH250T#745.92#^214#N gh thut cm hoa gia nh & l hi#Nguyn Kim Dn#^aH.#^aM thut#2010#^a64tr.^ b27cm#Ngh thut cm hoa#Cm hoa#oanh#Cc kin thc c bn v cm hoa. Gii thi u cc mu to hnh c bn, cch thit k bnh hoa n, bnh hoa i v hoa cho l tt#Nguyn Kim Dn#Ti bn ln th 2#262259## 00438000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410070013000570080005000700090011000750100005000860110 01400091020001900105020000900124020001400133006000800147039000500155012001700160 013000700177#VL10.01139#32000#Vi?t#C118G#372.21#^214#Ct ghp R bt#Hi Huy d ch#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b29cm#Ngh thut ct dn#Mu gio#Sch mu gio# Hi Huy#oanh#Kho tay hay lm#262260## 00448000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020026000410070013000670080005000800090011000850100005000960110 01400101020001900115020000900134020001400143006000800157039000500165012001700170 013000700187#VL10.01140#32500#Vi?t#C118G#372.21#^214#Ct ghp v kh chin u# Hi Huy dch#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b29cm#Ngh thut ct dn#Mu gio#Sch mu gio#Hi Huy#oanh#Kho tay hay lm#262261## 00443000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200070 00308080005000370020020000420070013000620080005000750090011000800100005000910110 01400096020001900110020000900129020001400138006000800152039000500160012001700165 013000700182#VL10.01141#32000#Vi?t#TH250G#372.21#^214#Th gii khng long#Hi H uy dch#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b29cm#Ngh thut ct dn#Mu gio#Sch mu gio#Hi Huy#oanh#Kho tay hay lm#262262## 00447000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020025000410070013000660080005000790090011000840100005000950110 01400100020001900114020000900133020001400142006000800156039000500164012001700169 013000700186#VL10.01142#32000#Vi?t#C118D#372.21#^214#Ct dn dng gia nh#H i Huy dch#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b29cm#Ngh thut ct dn#Mu gio#Sch mu gio#Hi Huy#oanh#Kho tay hay lm#262263## 00444000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200070 00308080005000370020021000420070013000630080005000760090011000810100005000920110 01400097020001900111020000900130020001400139006000800153039000500161012001700166 013000700183#VL10.01143#32000#Vi?t#TH462T#372.21#^214#Thi trang cng cha#Hi Huy dch#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b29cm#Ngh thut ct dn#Mu gio#Sch mu gio#Hi Huy#oanh#Kho tay hay lm#262264## 00448000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020026000410070013000670080005000800090011000850100005000960110 01400101020001900115020000900134020001400143006000800157039000500165012001700170 013000700187#VL10.01144#32000#Vi?t#C514C#372.21#^214#Cuc chin trn hnh tinh# Hi Huy dch#^aH.#^aM thut#2010#^a16tr.^b29cm#Ngh thut ct dn#Mu gio#Sch mu gio#Hi Huy#oanh#Kho tay hay lm#262265## 00530000000000289000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820006000418080005000470020020000520030012000720070029000840080005001130090 01100118010000500129011001500134020001800149020001100167020001200178006000800190 039000500198019001600203001001400219013000700233#VL10.01145#VL10.01146#150000#V i?t#T104Q#895.1#^214#Tam quc din ngha#Tiu thuyt#La Qun Trung ; Tu Vn dc h#^aH.#^aM thut#2010#^a247tr.^b27cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Tiu thuyt#T u Vn#oanh#Dch Trung Quc#La Qun Trung#262266## 00516000000000289000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820006000418080005000470020010000520030012000620070027000740080005001010090 01100106010000500117011001500122020001800137020001100155020001200166006000800178 039000500186019001600191001001200207013000700219#VL10.01147#VL10.01148#150000#V i?t#T126D#895.1#^214#Ty du k#Tiu thuyt#Ng Tha n ; Tu Vn dch#^aH.#^aM thut#2010#^a247tr.^b27cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Tiu thuyt#Tu Vn#oanh# Dch Trung Quc#Ng Tha n#262267## 00612000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020037000490030017000860070067001030080005001700090 01100175010000500186011001500191020001800206020000500224020001100229005001800240 039000500258019001000263001002200273006000800295013000700303#VL10.01149#VL10.011 50#85000#Vi?t#S111K#843#^214#6 khm ph b mt hang nh gu con#Truyn thiu nhi#Li: Franoise Le Glohaec ; Tranh: Guilaume Trannoy ; Anh Th dch#^aH.#^aM thut#2010#^a114tr.^b27cm#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn va#Trannoy, Guilaume#o anh#Dch Php#Glohaec, Franoise Le#Anh Th#262268## 00659000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020044000520030057000960070028001530080005001810090 01100186010000500197011001400202020000900216020001700225006001300242039000500255 019000900260012004400269020000700313006000800320013000700328020001000335#VL10.01 151#VL10.01152#45000#Vi?t#T550#372.21#^214#T in ting Anh bng hnh u ti n cho b#Cc hnh nh sinh ng dn dt cc em nhn bit th gii#Dch: Thanh Ph ng, Tu Vn#^aH.#^aM thut#2010#^a32tr.^b28cm#Gio dc#T in hnh nh#Thanh Phng#oanh#dch Anh#B sch pht trin tr tu tr em th k 21#Tr em#Tu Vn #262269#Ting Anh## 00673000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020054000520030041001060070028001470080005001750090 01100180010000500191011001400196020000800210020001000218020001700228006001300245 03900050025801900090026301200440027202000090031600600080032501300070033302000070 0340#VL10.01153#VL10.01154#30000#Vi?t#T550#372.21#^214#T in ting Anh bng hnh cho tr em - Bng ch ci#Hng dn cho tr bc u hc ting Anh#Dch: Th anh Phng, Tu Vn#^aH.#^aM thut#2010#^a32tr.^b28cm#Ch ci#Ting Anh#T in hnh nh#Thanh Phng#oanh#dch Anh#B sch pht trin tr tu tr em th k 21 #Gio dc#Tu Vn#262270#Tr em## 00663000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020048000520030038001000070028001380080005001660090 01100171010000500182011001400187020000700201020001000208020001700218006001300235 03900050024801900090025301200440026200600080030601300070031402000090032102000070 0330#VL10.01155#VL10.01156#30000#Vi?t#T550#372.21#^214#T in ting Anh bng hnh cho tr em - S m#Bc vo vng quc ch s y th v#Dch: Thanh Phn g, Tu Vn#^aH.#^aM thut#2010#^a32tr.^b28cm#Ch s#Ting Anh#T in hnh nh# Thanh Phng#oanh#dch Anh#B sch pht trin tr tu tr em th k 21#Tu Vn#2 62271#Gio dc#Tr em## 00621000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520030026000900070028001160080005001440090 01100149010000500160011001400165020000900179020000900188020001700197006001300214 039000500227019000900232012004400241020000700285006000800292013000700300#VL10.01 158#VL10.01159#30000#Vi?t#T550#372.21#^214#T in ng vt bng hnh cho tr em#Th gii ng vt k diu#Dch: Thanh Phng, Tu Vn#^aH.#^aM thut#2010#^a 32tr.^b28cm#ng vt#Gio dc#T in hnh nh#Thanh Phng#oanh#dch Anh#B sc h pht trin tr tu tr em th k 21#Tr em#Tu Vn#262272## 00552000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020029000520030018000810070014000990080005001130090 01100118010000500129011001400134020000900148020000900157020001700166006000900183 039000500192019000900197012003000206020000700236013000700243#VL10.01160#VL10.011 61#35000#Vi?t#T550#372.21#^214#T in bng hnh cho tr em#Cc loi ng vt# Thu Hng dch#^aH.#^aM thut#2010#^a39tr.^b28cm#ng vt#Gio dc#T in hnh nh#Thu Hng#oanh#dch Anh#Bch khoa th u i cho tr#Tr em#262273## 00568000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020029000520030013000810070014000940080005001080090 01100113010000500124011001400129020000900143020000700152020001700159006000900176 039000500185019000900190012003000199020000800229013000700237020001000244#VL10.01 162#VL10.01163#35000#Vi?t#T550#372.21#^214#T in bng hnh cho tr em#Bng c h ci#Thu Hng dch#^aH.#^aM thut#2010#^a39tr.^b28cm#Gio dc#Tr em#T in hnh nh#Thu Hng#oanh#Dch Anh#Bch khoa th u i cho tr#Ch ci#262274#Ti ng Anh## 00555000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020029000520030042000810070014001230080005001370090 01100142010000500153011001400158020000900172020000700181020001700188006000900205 039000500214019000900219012003000228013000700258#VL10.01164#VL10.01165#35000#Vi ?t#T550#372.21#^214#T in bng hnh cho tr em#Nhn bit ton din cho tr t 0 - 3 tui#Thu Hng dch#^aH.#^aM thut#2010#^a39tr.^b28cm#Gio dc#Tr em#T in hnh nh#Thu Hng#oanh#dch Anh#Bch khoa th u i cho tr#262275## 00528000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020042000520070013000940220004001070080005001110090 01100116010000500127011001400132012003000146020000900176020000700185020001700192 006000800209039000500217019000900222013000700231#VL10.01167#VL10.01166#26000#Vi ?t#T550#372.21#^214#T in bng hnh cho tr em t 1 - 3tui#Tu Vn dch#T.1# ^aH.#^aM thut#2010#^a27tr.^b28cm#Bch khoa th u i cho tr#Gio dc#Tr em #T in hnh nh#Tu Vn#oanh#Dch Anh#262276## 00528000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020042000520070013000940220004001070080005001110090 01100116010000500127011001400132012003000146020000900176020000700185020001700192 006000800209039000500217019000900222013000700231#VL10.01168#VL10.01169#26000#Vi ?t#T550#372.21#^214#T in bng hnh cho tr em t 1 - 3tui#Tu Vn dch#T.2# ^aH.#^aM thut#2010#^a27tr.^b28cm#Bch khoa th u i cho tr#Gio dc#Tr em #T in hnh nh#Tu Vn#oanh#Dch Anh#262277## 00528000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020042000520070013000940220004001070080005001110090 01100116010000500127011001400132012003000146020000900176020000700185020001700192 006000800209039000500217013000700222019000900229#VL10.01170#VL10.01171#26000#Vi ?t#T550#372.21#^214#T in bng hnh cho tr em t 1 - 3tui#Tu Vn dch#T.3# ^aH.#^aM thut#2010#^a26tr.^b28cm#Bch khoa th u i cho tr#Gio dc#Tr em #T in hnh nh#Tu Vn#oanh#262278#Dch Anh## 00556000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200100 00308080005000400020044000450070049000890080005001380090011001430100005001540110 01400159020001700173020000600190020001800196005001200214039000500226019000900231 001001700240006001400257013000700271#VL10.01157#20000#Vi?t#TR527C#398.20938#^21 4#Truyn ca nhng nn vn minh c i: La M#Shahrukh Husain, Bee Willey ; H T hu Phng dch#^aH.#^aGio dc#2010#^a30tr.^b27cm#Vn hc dn gian#La M#Truyn thn thoi#Willey, Bee#oanh#Dch Anh#Husain, Shahrukh#H Thu Phng#262279## 00592000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510020045000560070060001010080005001610090011001660100 00500177011001400182020001700196020000700213020001800220005001200238039000500250 019000900255001001700264006001400281013000700295#VL10.01173#VL10.01172#20000#Vi ?t#TR527C#398.20938#^214#Truyn ca nhng nn vn minh c i: Hi Lp#Shahrukh H usain ; Minh ho: Bee Willey ; H Thu Phng dch#^aH.#^aGio dc#2010#^a30tr.^b 27cm#Vn hc dn gian#Hy Lp#Truyn thn thoi#Willey, Bee#oanh#Dch Anh#Husain, Shahrukh#H Thu Phng#262280## 00584000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020047000550070049001020080005001510090011001560100 00500167011001400172020001700186020000900203020001800212005001200230039000500242 019000900247001001700256006001400273013000700287#VL10.01174#VL10.01175#20000#Vi ?t#TR527C#398.2096#^214#Truyn ca nhng nn vn minh c i: Chu Phi#Shahrukh Husain, Bee Willey ; H Thu Phng dch#^aH.#^aGio dc#2010#^a30tr.^b27cm#Vn h c dn gian#Chu Phi#Truyn thn thoi#Willey, Bee#oanh#Dch Anh#Husain, Shahruk h#H Thu Phng#262281## 00590000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510020055000560070049001110080005001600090011001650100 00500176011001400181020001700195020000600212020001800218005001200236039000500248 019000900253001001700262006001400279013000700293#VL10.01177#VL10.01176#20000#Vi ?t#TR527C#398.20934#^214#Truyn ca nhng nn vn minh c i: Thn thoi n # Shahrukh Husain, Bee Willey ; H Thu Phng dch#^aH.#^aGio dc#2010#^a30tr.^b2 7cm#Vn hc dn gian#n #Truyn thn thoi#Willey, Bee#oanh#Dch Anh#Husain, S hahrukh#H Thu Phng#262282## 00592000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510020045000560070060001010080005001610090011001660100 00500177011001400182020001700196020000700213020001800220005001200238039000500250 019000900255001001700264006001400281013000700295#VL10.01178#VL10.01179#20000#Vi ?t#TR527C#398.20948#^214#Truyn ca nhng nn vn minh c i: Viking#Shahrukh H usain ; Minh ho: Bee Willey ; H Thu Phng dch#^aH.#^aGio dc#2010#^a30tr.^b 27cm#Vn hc dn gian#Viking#Truyn thn thoi#Willey, Bee#oanh#Dch Anh#Husain, Shahrukh#H Thu Phng#262283## 00592000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510020045000560070060001010080005001610090011001660100 00500177011001400182020001700196020000700213020001800220005001200238039000500250 019000900255001001700264006001400281013000700295#VL10.01180#VL10.01181#20000#Vi ?t#TR527C#398.20932#^214#Truyn ca nhng nn vn minh c i: Ai Cp#Shahrukh H usain ; Minh ho: Bee Willey ; H Thu Phng dch#^aH.#^aGio dc#2010#^a30tr.^b 27cm#Vn hc dn gian#Ai Cp#Truyn thn thoi#Willey, Bee#oanh#Dch Anh#Husain, Shahrukh#H Thu Phng#262284## 00471000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200080 00298080005000370020018000420070041000600080005001010090011001060100005001170110 01400122020000900136020000600145020001400151005001900165039000500184005002100189 013000700210#VL10.01182#17000#Vi?t#E202H#741.076#^214#Em hc m thut 6#V Th Xun Phng, Nguyn Th Ngc Bch#^aH.#^aGio dc#2010#^a44tr.^b27cm#M thut#L p 6#Sch c thm#V Th Xun Phng#oanh#Nguyn Th Ngc Bch#262285## 00471000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200080 00298080005000370020018000420070041000600080005001010090011001060100005001170110 01400122020000900136020000600145020001400151005001900165039000500184005002100189 013000700210#VL10.01183#18000#Vi?t#E202H#741.076#^214#Em hc m thut 7#V Th Xun Phng, Nguyn Th Ngc Bch#^aH.#^aGio dc#2010#^a52tr.^b27cm#M thut#L p 7#Sch c thm#V Th Xun Phng#oanh#Nguyn Th Ngc Bch#262286## 00471000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200080 00298080005000370020018000420070041000600080005001010090011001060100005001170110 01400122020000900136020000600145020001400151005001900165039000500184005002100189 013000700210#VL10.01184#16500#Vi?t#E202H#741.076#^214#Em hc m thut 8#V Th Xun Phng, Nguyn Th Ngc Bch#^aH.#^aGio dc#2010#^a48tr.^b27cm#M thut#L p 8#Sch c thm#V Th Xun Phng#oanh#Nguyn Th Ngc Bch#262287## 00471000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200080 00298080005000370020018000420070041000600080005001010090011001060100005001170110 01400122020000900136020000600145020001400151005001900165039000500184005002100189 013000700210#VL10.01185#12500#Vi?t#E202H#741.076#^214#Em hc m thut 9#V Th Xun Phng, Nguyn Th Ngc Bch#^aH.#^aGio dc#2010#^a28tr.^b27cm#M thut#L p 9#Sch c thm#V Th Xun Phng#oanh#Nguyn Th Ngc Bch#262288## 00637000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020017000530030101000700070053001710080005002240090 01100229010000500240011001400245020001000259020000600269020001400275005001600289 039000500305005001200310004001800322013000700340#VV10.10251#VV10.10252#17000#Vi ?t#TR527#372.67#^214#Truyn c lp 1#Tuyn chn cc truyn hay trong cuc thi vit truyn ngn gio dc o c cho thiu nin - nhi ng#Tuyn chn, gii thi u: Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a95tr.^b24cm#Truyn k#L p 1#Sch c thm#Trn Mnh Hng#oanh#L Hu Tnh#Ti bn ln th 8#262289## 00491000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020013000510030009000640070035000730080005001080090 01100113010000500124011001500129020001100144020000600155020001400161005001400175 039000500189005001200194013000700206#VV10.10253#VV10.10254#26000#Vi?t#T306V#372 .6#^214#Ting vit 2#Nng cao#L Phng Nga (ch.b.), L Hu Tnh#^aH.#^aGio dc #2010#^a179tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#L Phng Nga#oanh#L Hu T nh#262290## 00694000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020013000530030015000660070050000810080005001310090 01100136010000500147011001500152020001100167020000600178020001500184005001100199 03900050021000400180021501500330023300500170026600500090028300500130029200500100 0305013000700315020002200322#VV10.10255#VV10.10256#11700#Vi?t#NGH250T#372.5#^21 4#Ngh thut 2#Sch gio vin#Hong Long, Nguyn Quc Ton, on Chi (ch.b.)...# ^aH.#^aGio dc#2010#^a262tr.^b24cm#Ngh thut#Lp 2#Sch gio vin#Hong Long#o anh#Ti bn ln th 7#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Quc Ton#on Chi #L Minh Chu#Hong Ln#262291#Phng php ging dy## 00739000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020013000510030015000640070063000790220004001420040 01800146008000500164009001100169010000500180011001500185015003300200020001100233 02000060024402000220025002000150027200500190028700500150030600500160032100500170 0337005001100354039000500365013000700370#VV10.10257#VV10.10258#14400#Vi?t#T306V #372.6#^214#Ting Vit 3#Sch gio vin#Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Hong Ho B nh, Trn Mnh Hng...#T.1#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a344tr.^b24cm #TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 3#Phng php ging dy#Sch gi o vin#Nguyn Minh Thuyt#Hong Ho Bnh#Trn Mnh Hng#L Th Tuyt Mai#Trnh Mnh#oanh#262292## 00696000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020029000520070015000810080005000960090011001010100 00500112011001500117020002200132020000600154020001500160039000500175021020800180 001001500388020000800403013000700411#VV10.10259#VV10.10260#19000#Vi?t#250D#372 .19#^214# dy tt cc mn hc lp 4#Trn Hong Tu#^aH.#^aGio dc#2010#^a155t r.^b21cm#Phng php ging dy#Lp 4#Sch gio vin#oanh#Hng dn ni dung ch ng trnh, phng php dy - hc v k thut t chc hot ng hc tp cho hc si nh lp 4 cc mn hc ting Vit, o c, t nhin v x hi, ton, th cng, m thut, m nhc, th dc#Trn Hong Tu#Mn hc#262293## 00597000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510030009000690070050000780220004001280040 01800132008000500150009001100155010000500166011001500171020000500186020000600191 02000080019702000140020500500140021900500130023300500130024603900050025901300070 0264#VV10.10261#VV10.10262#15500#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton 5#Nng c ao#V Dng Thu (ch.b.), V Mai Hng, V Vn Dng#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.# ^aGio dc#2010#^a108tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#V Dng Thu#V Mai Hng#V Vn Dng#oanh#262294## 00481000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070031000810080005001120090011001170100 00500128011001500133020000500148020000600153020001400159005001600173039000500189 005001400194013000700208#VV10.10263#VV10.10264#30000#Vi?t#H561D#372.7#^214#Hn g dn tm li gii ton 5#Nguyn Thi Ho, ng Th Bnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a 200tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Sch c thm#Nguyn Thi Ho#oanh#ng Th Bnh#262295# # 00593000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020017000530030048000700070054001180080005001720090 01100177010000500188011001500193020001000208020000600218020001400224005001500238 039000500253004001800258005002000276013000700296#VV10.10265#VV10.10266#24000#Vi ?t#TR527#372.67#^214#Truyn c lp 5#Truyn c b tr phn mn k chuyn ti u hc#Tuyn chn, b.s.: Hong Ho Bnh, Trn Th Hin Lng#^aH.#^aGio dc#201 0#^a168tr.^b24cm#K chuyn#Lp 5#Sch c thm#Hong Ho Bnh#oanh#Ti bn ln t h 4#Trn Th Hin Lng#262296## 00569000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020054000530070042001070080005001490090011001540100 00500165011001500170020001000185020000600195020001400201005001500215039000500230 005001500235020001200250005001000262013000700272#VV10.10267#VV10.10268#30000#Vi ?t#C101#372.652#^214#Cc kim tra mn ting Anh dnh cho hc sinh lp 5#Phm Tr Thin, Phm Ngc Lanh, Tng Anh#^aH.#^aGio dc#2010#^a179tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 5#Sch c thm#Phm Tr Thin#oanh#Phm Ngc Lanh# kim tra#Tng Anh #262297## 00642000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820006000398080005000450020011000500030015000610070050000760080005001260090 01100131010000500142011001400147020000900161020000600170020001500176005000900191 03900050020001500330020500400180023800500180025602000220027400500130029601300070 0309#VV10.10269#VV10.10270#3400#Vi?t#K300T#372.5#^214#K thut 5#Sch gio vin #on Chi (ch.b.), Nguyn Hunh Liu, Trn Th Thu#^aH.#^aGio dc#2010#^a72tr.^ b24cm#K thut#Lp 5#Sch gio vin#on Chi#oanh#TTS ghi: B Gio dc v o t o#Ti bn ln th 4#Nguyn Hunh Liu#Phng php ging dy#Trn Th Thu#262298 ## 00604000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070058000700220004001280040018001320080 00500150009001100155010000500166011001500171020000500186020000600191020000800197 02000140020500500090021900500120022800500130024000500130025303900050026601300070 0271#VV10.10271#VV10.10272#15500#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 6#Tn T hn (ch.b.), V Hu Bnh, Phm Gia c, Phm c Ti#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.# ^aGio dc#2010#^a152tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Tn Thn#V Hu Bnh#Phm Gia c#Phm c Ti#oanh#262299## 00528000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070031000700220004001010040018001050080 00500123009001100128010000500139011001500144020000500159020000600164020000800170 020001400178005000900192005001300201039000500214013000700219#VV10.10273#VV10.102 74#14000#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 6#Tn Thn (ch.b.), Phm Gia c#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a136tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#S ch c thm#Tn Thn#Phm Gia c#oanh#262300## 00479000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020021000550070012000760080005000880090011000930100 00500104011001400109020000800123020000600131020001400137005001200151039000500163 004001800168020000800186013000700194#VV10.10275#VV10.10276#10500#Vi?t#V460B#959 .70076#^214#V bi tp lch s 6#L Xun Su#^aH.#^aGio dc#2010#^a72tr.^b24cm# Lch s#Lp 6#Sch c thm#L Xun Su#oanh#Ti bn ln th 8#Bi tp#262301## 00625000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530070077000730080005001500090011001550100 00500166011001500171020000700186020000600193020001400199005001400213039000500227 004001800232020000800250005001900258005000900277005001800286013000700304#VV10.10 277#VV10.10278#15000#Vi?t#V460B#530.076#^214#V bi tp vt l 6#B.s.: Bi Gia Thnh (ch.b.), Nguyn Phng Hng, V Quang, Trnh Th Hi Yn#^aH.#^aGio dc#2 010#^a104tr.^b24cm#Vt l#Lp 6#Sch c thm#Bi Gia Thnh#oanh#Ti bn ln th 8#Bi tp#Nguyn Phng Hng#V Quang#Trnh Th Hi Yn#262302## 00564000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020020000520070046000720080005001180090011001230100 00500134011001400139020000700153020000600160020001400166005001300180039000500193 004001800198020000800216005001600224005001500240013000700255#VV10.10279#VV10.102 80#13000#Vi?t#V460B#910.76#^214#V bi tp a l 6#Phm Th Sen, Nguyn nh T m, V Trng Thng#^aH.#^aGio dc#2010#^a95tr.^b24cm#a l#Lp 6#Sch c thm #Phm Th Sen#oanh#Ti bn ln th 8#Bi tp#Nguyn nh Tm#V Trng Thng#2623 03## 00590000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020023000530030017000760070032000930080005001250090 01100130010000500141011001400146020001000160020001700170020000600187020001400193 005001500207005001600222039000500238004001800243020000800261013000700269#VV10.10 281#VV10.10282#13000#Vi?t#V460B#646.076#^214#V bi tp cng ngh 6#Kinh t gia nh#Triu Th Chi, Nguyn Th Hnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a96tr.^b24cm#Cng ng h#Kinh t gia nh#Lp 6#Sch c thm#Triu Th Tri#Nguyn Th Hnh#oanh#Ti bn ln th 7#Bi tp#262304## 00543000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020022000520070045000740080005001190090011001240100 00500135011001500140020000900155020000600164020001400170005001300184005001800197 039000500215004001800220020000800238013000700246#VV10.10283#VV10.10284#14500#Vi ?t#V460B#580.76#^214#V bi tp sinh hc 6#B.s: Ng Vn Hng (ch.b.), Nguyn Ph ng Nga#^aH.#^aGio dc#2010#^a108tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 6#Sch c thm#Ng Vn Hng#Nguyn Phng Nga#oanh#Ti bn ln th 8#Bi tp#262305## 00623000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020020000540070086000740080005001600090011001650100 00500176011001500181020001000196020000600206020001400212005002100226005001900247 039000500266020000800271005001600279005001900295013000700314#VV10.10285#VV10.102 86#27000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 6#Thn Trng Lin Nhn (ch. b.), Nguyn Th Xun An, Nguyn Hu Long, Hunh Th Hng Mai#^aH.#^aGio dc#201 0#^a179tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Sch c thm#Thn Trng Lin Nhn#Nguyn Th X un An#oanh#Bi tp#Nguyn Hu Long#Hunh Th Hng Mai#262306## 00541000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020017000520070055000690080005001240090011001290100 00500140011001400145020000700159020000600166020001400172005001400186039000500200 020000800205005001200213005001900225013000700244#VV10.10288#VV10.10287#11000#Vi ?t#B103T#910.76#^214#Bi tp a l 6#Nguyn c V (ch.b.), L Vn Dc, Trn T h Tuyt Mai#^aH.#^aGio dc#2010#^a67tr.^b24cm#a l#Lp 6#Sch c thm#Nguy n c V#oanh#Bi tp#L Vn Dc#Trn Th Tuyt Mai#262307## 00556000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020015000520070056000670220004001230080005001270090 01100132010000500143011001500148020000500163020000600168020000800174020001500182 005001700197005001500214005001400229039000400243013000700247#VV10.10289#VV10.102 90#18000#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 6#Nguyn Ngc Chu (ch.b.), Trn N gc Dng, Trn Kim Tho#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a115tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Bi t p#Sch gio khoa#Nguyn Ngc Chu#Trn Ngc Dng#Trn Kim Tho#Mai#262308## 00506000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020018000550070040000730080005001130090011001180100 00500129011001500134020000800149020000600157020000800163020001500171005001500186 005001600201039000400217013000700221#VV10.10291#VV10.10292#17000#Vi?t#B103T#959 .70076#^214#Bi tp lch s 6#Nguyn Th Ci (ch.b.), Bi Tuyt Hng#^aH.#^aGi o dc#2010#^a111tr.^b24cm#Lch s#Lp 6#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Th Ci#B i Tuyt Hng#Mai#262309## 00536000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020017000530070052000700080005001220090011001270100 00500138011001400143020000700157020000600164020000800170020001500178005001700193 005001100210005001400221039000400235013000700239#VV10.10293#VV10.10294#15000#Vi ?t#B103T#530.076#^214#Bi tp vt l 6#Nguyn Thanh Hi (ch.b.), Mai Vn Xu, L Th Thu H#^aH.#^aGio dc#2010#^a91tr.^b24cm#Vt l#Lp 6#Bi tp#Sch gio kho a#Nguyn Thanh Hi#Mai Vn Xu#L Th Thu H#Mai#262310## 00644000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070064000690220004001330080005001370090 01100142010000500153011001500158020000800173020000600181020001100187020001200198 02000080021002000150021800500150023300500220024800500170027003900040028701300070 0291020000800298#VV10.10295#VV10.10296#16000#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp ng vn 6#Hunh Tn Phc (ch.b.), Nguyn Th Minh Tuyt, Nguyn nh Vnh#T.1#^aH.#^ aGio dc#2010#^a103tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Ting Vit#Tp lm vn#Bi tp#Sch gio khoa#Hunh Tn Phc#Nguyn Th Minh Tuyt#Nguyn nh Vnh#Mai#262311#Vn h c## 00644000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070064000690220004001330080005001370090 01100142010000500153011001500158020000800173020000600181020001100187020001200198 02000080021002000150021800500150023300500220024800500170027003900040028701300070 0291020000800298#VV10.10297#VV10.10298#20000#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp ng vn 6#Hunh Tn Phc (ch.b.), Nguyn Th Minh Tuyt, Nguyn nh Vnh#T.2#^aH.#^ aGio dc#2010#^a127tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Ting Vit#Tp lm vn#Bi tp#Sch gio khoa#Hunh Tn Phc#Nguyn Th Minh Tuyt#Nguyn nh Vnh#Mai#262312#Vn h c## 00559000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020017000490030038000660070021001040040018001250080 00500143009001100148010000500159011001500164020000800179020000600187020001900193 020001400212005001300226005000700239039000400246013000700250#VV10.10299#VV10.103 00#17500#Vi?t#B312G#807#^214#Bnh ging vn 6#Mt cch c - hiu vn bn trong SGK#V Dng Qu, L Bo#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a123tr.^b24cm# Vn hc#Lp 6#Bnh ging vn hc#Sch c thm#V Dng Qu#L Bo#Mai#262313## 00562000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020056000510070034001070080005001410090011001460100 00500157011001500162020000800177020000600185020001100191020001200202020001400214 005001900228005001400247039000400261013000700265#VV10.10301#VV10.10302#36000#Vi ?t#M458S#807.6#^214#Mt s kin thc, k nng v bi tp nng cao ng vn 6#Nguy n Th Mai Hoa, inh Ch Sng#^aH.#^aGio dc#2010#^a260tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6# Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#Nguyn Th Mai Hoa#inh Ch Sng#Mai#262314 ## 00619000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020072000520070050001240220004001740080005001780090 01100183010000500194011001500199020000500214020000600219020000700225020000800232 020001400240005000900254005001300263005001800276039000400294013000700298#VV10.10 304#VV10.10303#29000#Vi?t#L527T#510.76#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ton 6#Tn Thn (ch.b.), Phm c Ti, ng Th Th u Thu#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a207tr.^b24cm#Ton#Lp 6#n tp#Bi tp#Sch c thm#Tn Thn#Phm c Ti#ng Th Thu Thu#Mai#262315## 00619000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020072000520070050001240220004001740080005001780090 01100183010000500194011001500199020000500214020000600219020000700225020000800232 020001400240005000900254005001300263005001800276039000400294013000700298#VV10.10 305#VV10.10306#21000#Vi?t#L527T#510.76#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ton 6#Tn Thn (ch.b.), Phm c Ti, ng Th Th u Thu#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a147tr.^b24cm#Ton#Lp 6#n tp#Bi tp#Sch c thm#Tn Thn#Phm c Ti#ng Th Thu Thu#Mai#262316## 00640000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020076000520070054001280080005001820090011001870100 00500198011001500203020000900218020000600227020000900233020001400242005001600256 005001300272039000400285005001500289013000700304020000700311020000800318#VV10.10 308#VV10.10307#26500#Vi?t#L527T#580.76#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng sinh hc 6#Trn Th Phng (ch.b.), Trn Th Mai, Nguyn Thu Ho#^aH.#^aGio dc#2010#^a186tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 6#Thc vt#Sch c thm#Trn Th Phng#Trn Th Mai#Mai#Nguyn Thu Ho#262317#n tp#Bi tp## 00694000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020085000520070067001370080005002040090011002090100 00500220011001500225020001800240020000600258020000800264020000700272020001400279 00500140029300500130030700500140032003900040033400500150033801300070035302000080 0360#VV10.10310#VV10.10309#17000#Vi?t#L527T#170.76#^214#Luyn tp v t kim tr a, nh gi theo chun kin thc, k nng gio dc cng dn 6#ng Thu Anh (ch. b.), Thu Hng, Ng Kiu Linh, Nguyn Vn Lu#^aH.#^aGio dc#2010#^a119tr.^b 24cm#Gio dc cng dn#Lp 6#o c#n tp#Sch c thm#ng Thu Anh# Thu Hng#Ng Kiu Linh#Mai#Nguyn Vn Lu#262318#Bi tp## 00587000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020024000490070063000730040018001360080005001540090 01100159010000500170011001500175020001200190020000600202020001400208005000700222 005001700229005001300246005001500259039000400274013000700278#VV10.10311#VV10.103 12#26500#Vi?t#H561D#807#^214#Hng dn tp lm vn 7#V Nho (ch.b.), Nguyn Thu Hng, Trn Th Nga, Trn Th Thnh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a18 7tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 7#Sch c thm#V Nho#Nguyn Thu Hng#Trn Th Nga# Trn Th Thnh#Mai#262319## 00496000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820004000428080005000460020048000510070017000990040018001160080005001340090 01100139010000500150011001500155020001200170020000600182020001400188005001700202 039000400219013000700223#VV10.10313#VV10.10314#25000#Vi?t#GI-521E#807#^214#Gip em vit tt cc dng bi tp lm vn lp 7#Hunh Th Thu Ba#Ti bn ln th 2#^ aH.#^aGio dc#2010#^a168tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 7#Sch c thm#Hunh Th Thu Ba#Mai#262320## 00661000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020030000540070063000840080005001470090011001520100 00500163011001500168020001000183020000600193020000800199020001000207020001400217 00500200023100500230025100500150027400500210028900500140031003900040032401300070 0328#VV10.10315#VV10.10316#26500#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp thc hnh ti ng Anh 7#Trn nh Nguyn L, Nguyn Th Thin Hng, Trng Vn nh...#^aH.#^aG io dc#2010#^a172tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 7#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#Trn nh Nguyn L#Nguyn Th Thin Hng#Trng Vn nh#Nguyn Th Ngc Hnh#L Th Phng#Mai#262321## 00541000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020041000520070062000930220004001550040018001590080 00500177009001100182010000500193011001500198020000500213020000600218020001400224 013000700238039000400245020001400249#VV10.10317#VV10.10318#41500#Vi?t#C101D#510 .76#^214#Cc dng ton v phng php gii ton 7#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Nguyn V Thanh, Bi Vn Tuyn#T.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a303 tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Sch c thm#262322#Mai#Gii bi ton## 00541000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020041000520070062000930220004001550040018001590080 00500177009001100182010000500193011001500198020000500213020000600218020001400224 039000400238013000700242020001400249#VV10.10319#VV10.10320#25000#Vi?t#C101D#510 .76#^214#Cc dng ton v phng php gii ton 7#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Nguyn V Thanh, Bi Vn Tuyn#T.2#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a175 tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Sch c thm#Mai#262323#Gii bi ton## 00663000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020085000520070057001370080005001940090011001990100 00500210011001500215020001800230020000600248020000800254020000700262020001400269 005001400283005001700297005001600314039000400330013000700334020000800341#VV10.10 321#VV10.10322#18000#Vi?t#L527T#170.76#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng gio dc cng dn 7#ng Thu Anh (ch.b.), Ng Th Dip Lan, Trn Quang Tun#^aH.#^aGio dc#2010#^a127tr.^b24cm#Gio dc cng dn #Lp 7#o c#n tp#Sch c thm#ng Thu Anh#Ng Th Dip Lan#Trn Quang Tu n#Mai#262324#Bi tp## 00591000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020076000520070031001280080005001590090011001640100 00500175011001500180020000900195020000600204020000900210020000700219020001400226 005001500240005001500255039000400270013000700274020000800281#VV10.10323#VV10.103 24#26500#Vi?t#L527T#590.76#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun k in thc, k nng sinh hc 7#Nguyn Thu Ho, Trn Ngc Oanh#^aH.#^aGio dc#2010 #^a187tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 7#ng vt#n tp#Sch c thm#Nguyn Thu Ho#Trn Ngc Oanh#Mai#262325#Bi tp## 00619000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020072000520070050001240220004001740080005001780090 01100183010000500194011001500199020000500214020000600219020000700225020000800232 020001400240005000900254005001300263005001800276039000400294013000700298#VV10.10 325#VV10.10326#28500#Vi?t#L527T#510.76#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ton 7#Tn Thn (ch.b.), Phm c Ti, ng Th Th u Thu#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a207tr.^b24cm#Ton#Lp 7#n tp#Bi tp#Sch c thm#Tn Thn#Phm c Ti#ng Th Thu Thu#Mai#262326## 00619000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020072000520070050001240220004001740080005001780090 01100183010000500194011001500199020000500214020000600219020000700225020000800232 020001400240005000900254005001300263005001800276039000400294013000700298#VV10.10 328#VV10.10327#19500#Vi?t#L527T#510.76#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ton 7#Tn Thn (ch.b.), Phm c Ti, ng Th Th u Thu#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a136tr.^b24cm#Ton#Lp 7#n tp#Bi tp#Sch c thm#Tn Thn#Phm c Ti#ng Th Thu Thu#Mai#262327## 00562000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020020000520070045000720040018001170080005001350090 01100140010000500151011001500156020000700171020000600178020000800184020001400192 005001600206005001300222005001400235039000400249013000700253#VV10.10329#VV10.103 30#19500#Vi?t#V460B#910.76#^214#V bi tp a l 7#Nguyn Hu Danh, Phm Th S en, Nguyn c V#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a136tr.^b24cm#a l#L p 7#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Hu Danh#Phm Th Sen#Nguyn c V#Mai#262328 ## 00632000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530070078000730040018001510080005001690090 01100174010000500185011001500190020000700205020000600212020000800218020001400226 005001600240005001400256005001900270005001800289039000400307013000700311#VV10.10 331#VV10.10332#15500#Vi?t#V460B#530.076#^214#V bi tp vt l 7#Nguyn c Th m (ch.b.), on Duy Hinh, Nguyn Phng Hng, Trnh Th Hi Yn#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a116tr.^b24cm#Vt l#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Thm#on Duy Hinh#Nguyn Phng Hng#Trnh Th Hi Yn#Mai#262329## 00611000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070062000700220004001320080005001360090 01100141010000500152011001500157020000500172020000600177020000800183020001400191 00500090020500500120021400500130022600500170023903900040025601300070026000400180 0267#VV10.10333#VV10.10334#15500#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 7#Tn T hn (ch.b.), V Hu Bnh, Phm Gia c, Nguyn Vn Trang#T.1#^aH.#^aGio dc#201 0#^a147tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Tn Thn#V Hu Bnh#Phm Gia c#Nguyn Vn Trang#Mai#262330#Ti bn ln th 1## 00607000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070060000700220004001300080005001340090 01100139010000500150011001500155020000500170020000600175020000800181020001400189 00500090020300500170021200500100022900500130023903900040025200400180025601300070 0274#VV10.10335#VV10.10336#12500#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 7#Tn T hn (ch.b.), Trn Phng Dung, Trn Kiu, Phm c Ti#T.2#^aH.#^aGio dc#2010# ^a119tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Tn Thn#Trn Phng Dung#Trn K iu#Phm c Ti#Mai#Ti bn ln th 1#262331## 00575000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020023000520030012000750070030000870040018001170080 00500135009001100140010000500151011001500156020001000171020001200181020000600193 020000800199020001400207005001600221005001300237039000400250013000700254#VV10.10 337#VV10.10338#15000#Vi?t#V460B#630.76#^214#V bi tp cng ngh 7#Nng nghip# Nguyn Hng nh, Ng Vn Hng#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a112tr.^b2 4cm#Cng ngh#Nng nghip#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Hng nh#Ng Vn H ng#Mai#262332## 00626000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070055000690220004001240080005001280090 01100133010000500144011001500149020000800164020000600172020000800178020001100186 02000120019702000150020900500150022400500150023900500150025403900040026901300070 0273020000800280#VV10.10339#VV10.10340#22000#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp ng vn 7#Hunh Tn Phc (ch.b.), Trn Vn Quang, ng Ngc Tha#T.1#^aH.#^aGio dc #2010#^a143tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Bi tp#Ting Vit#Tp lm vn#Sch gio khoa #Hunh Tn Phc#Trn Vn Quang#ng Ngc Tha#Mai#262333#Vn hc## 00626000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070055000690220004001240080005001280090 01100133010000500144011001500149020000800164020000600172020000800178020001100186 02000120019702000150020900500150022400500150023900500150025403900040026901300070 0273020000800280#VV10.10342#VV10.10341#20000#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp ng vn 7#Hunh Tn Phc (ch.b.), Trn Vn Quang, ng Ngc Tha#T.2#^aH.#^aGio dc #2010#^a127tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Bi tp#Ting Vit#Tp lm vn#Sch gio khoa #Hunh Tn Phc#Trn Vn Quang#ng Ngc Tha#Mai#262334#Vn hc## 00573000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020028000520070050000800080005001300090011001350100 00500146011001400151020001800165020000600183020000800189020001500197005001200212 005001500224005001300239039000400252013000700256020000800263#VV10.10344#VV10.103 43#16000#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp gio dc cng dn 7#V nh By (ch.b.) , ng Xun iu, Trn Vn Lc#^aH.#^aGio dc#2010#^a99tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 7#o c#Sch gio khoa#V nh By#ng Xun iu#Trn Vn Lc#Mai#262 335#Bi tp## 00556000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020015000520070056000670220004001230080005001270090 01100132010000500143011001500148020000500163020000600168020000800174020001500182 005001700197005001700214005001200231039000400243013000700247#VV10.10345#VV10.103 46#22000#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 7#Nguyn Ngc Chu (ch.b.), Nguyn Vn Hong, L Xun Ho#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a143tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi t p#Sch gio khoa#Nguyn Ngc Chu#Nguyn Vn Hong#L Xun Ho#Mai#262336## 00659000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020085000520070055001370080005001920090011001970100 00500208011001500213020001800228020000600246020000800252020000700260020001400267 005001400281005001400295005001700309039000400326013000700330020000800337#VV10.10 347#VV10.10348#17500#Vi?t#L527T#170.76#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng gio dc cng dn 8#ng Thu Anh (ch.b.), Phm Ki m Dung, Ng Th Dip Lan#^aH.#^aGio dc#2010#^a123tr.^b24cm#Gio dc cng dn#L p 8#o c#n tp#Sch c thm#ng Thu Anh#Phm Kim Dung#Ng Th Dip Lan#M ai#262337#Bi tp## 00613000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020076000540070043001300080005001730090011001780100 00500189011001500194020000900209020000600218020001300224020000700237020001400244 005001800258005001600276039000400292013000700296020000800303#VV10.10349#VV10.103 50#22500#Vi?t#L527T#612.0076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng sinh hc 8#Nguyn Quang Vinh (ch.b.), Phm Thanh Hin#^aH.#^ aGio dc#2010#^a160tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 8#C th ngi#n tp#Sch c thm#N guyn Quang Vinh#Phm Thanh Hin#Mai#262338#Bi tp## 00652000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020072000520070061001240220004001850080005001890090 01100194010000500205011001500210005000900225005001500234005001300249005001300262 01300070027502000050028202000060028702000070029302000080030002000140030803900040 0322#VV10.10351#VV10.10352#33000#Vi?t#L527T#510.76#^214#Luyn tp v t kim tr a, nh gi theo chun kin thc, k nng ton 8#Tn Thn (ch.b.), Phan Th Luy n, m Th Nhu, Phm c Ti#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a239tr.^b24cm#Tn Thn#P han Th Luyn#m Th Nhu#Phm c Ti#262339#Ton#Lp 8#n tp#Bi tp#Sch c thm#Mai## 00671000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020072000520070050001240220004001740080005001780090 01100183010000500194011001500199005000900214005001500223005001300238005001300251 00500180026401300070028202000050028902000060029402000070030002000080030702000140 0315039000400329#VV10.10353#VV10.10354#27500#Vi?t#L527T#510.76#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ton 8#Tn Thn (ch.b.), P han Th Luyn, m Th Nhu...#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a239tr.^b24cm#Tn Thn# Phan Th Luyn#m Th Nhu#Phm c Ti#ng Th Thu Thu#262340#Ton#Lp 8#n tp#Bi tp#Sch c thm#Mai## 00506000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020041000500070012000910080005001030090011001080100 00500119011001500124020000800139020000600147020000800153020001400161005001200175 039000400187013000700191020000900198020000900207#VV10.10355#VV10.10356#19500#Vi ?t#TR431T#909#^214#Trng tm kin thc v bi tp lch s 8#Phm Vn H#^aH.#^aG io dc#2010#^a128tr.^b24cm#Lch s#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Phm Vn H#Mai# 262341#Th gii#Vit Nam## 00516000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020045000530070029000980080005001270090011001320100 00500143011001500148020000800163020000600171020000800177020001400185005001600199 005001200215039000400227013000700231#VV10.10357#VV10.10358#30000#Vi?t#H561D#546 .076#^214#Hng dn gii bi tp ho hc 8 theo ch #Phm Quc Trung, Phm Tr ng#^aH.#^aGio dc#2010#^a179tr.^b24cm#Ho hc#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Phm Quc Trung#Phm Trng#Mai#262342## 00475000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020030000490070012000790220004000910040018000950080 00500113009001100118010000500129011001500134020000500149020000600154020001400160 005001200174039000400186013000700190#VV10.10359#VV10.10360#35000#Vi?t#N122C#510 #^214#Nng cao v pht trin ton 8#V Hu Bnh#T.2#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGi o dc#2010#^a255tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Sch c thm#V Hu Bnh#Mai#262343## 00558000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020038000540070041000920040018001330080005001510090 01100156010000500167011001500172020001000187020000600197020000800203020001400211 005001500225005001700240039000400257013000700261#VV10.10361#VV10.10362#27500#Vi ?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp b tr - nng cao ting Anh 8#Nguyn Th Chi (ch. b.), Nguyn Hu Cng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a196tr.^b24cm#Tin g Anh#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Th Chi#Nguyn Hu Cng#Mai#262344## 00562000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020027000530070045000800080005001250090011001300100 00500141011001500146020000700161020000600168020000800174020001000182020001400192 005001500206005001600221005001200237039000400249013000700253#VV10.10363#VV10.103 64#16000#Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp thc hnh vt l 8#Phm Ngc Tin, Ngu yn c Hip, L Cao Phan#^aH.#^aGio dc#2010#^a100tr.^b24cm#Vt l#Lp 8#Bi t p#Thc hnh#Sch c thm#Phm Ngc Tin#Nguyn c Hip#L Cao Phan#Mai#262345 ## 00557000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020042000550070041000970080005001380090011001430100 00500154011001500159020000900174020000600183020001300189020000800202020001400210 005001400224005001800238039000400256013000700260#VV10.10365#VV10.10366#31000#Vi ?t#TR431T#612.0076#^214#Trng tm kin thc v bi tp sinh hc 8#L nh Trung (ch.b.), Trnh Nguyn Giao#^aH.#^aGio dc#2010#^a212tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 8#C th ngi#Bi tp#Sch c thm#L nh Trung#Trnh Nguyn Giao#Mai#262346## 00587000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020024000490070063000730040018001360080005001540090 01100159010000500170011001500175020001200190020000600202020001400208005000700222 005001700229005001300246005001500259039000400274013000700278#VV10.10367#VV10.103 68#25000#Vi?t#H561D#807#^214#Hng dn tp lm vn 8#V Nho (ch.b.), Nguyn Thu Hng, Trn Th Nga, Trn Th Thnh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a17 5tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 8#Sch c thm#V Nho#Nguyn Thu Hng#Trn Th Nga# Trn Th Thnh#Mai#262347## 00664000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020023000530030012000760070044000880040018001320080 00500150009001100155010000500166011001500171020001000186020000600196020001200202 02000080021400500130022200500130023500500130024800500130026100500150027403900040 0289013000700293020001400300#VV10.10370#VV10.10369#19500#Vi?t#V460B#621.076#^21 4#V bi tp cng ngh 8#Cng nghip#ng Vn o, Ngc Hng, Trn Hu Qu... #Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a143tr.^b24cm#Cng ngh#Lp 8#Cng nghi p#Bi tp#ng Vn o# Ngc Hng#Trn hu Qu#Trn Mai Thu#Nguyn Vn Vn#Ma i#262348#Sch c thm## 00652000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020022000540070073000760040018001490080005001670090 01100172010000500183011001500188020000900203020000600212020001300218020001400231 00500180024500500180026300500130028100500130029403900040030701300070031102000080 0318#VV10.10371#VV10.10372#23500#Vi?t#V460B#612.0076#^214#V bi tp sinh hc 8 #Nguyn Quang Vinh (ch.b.), Trnh Nguyn Giao, Mnh Hng, Ng Vn Hng#Ti b n ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a176tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 8#C th ngi#Sch c thm#Nguyn Quang Vinh#Trnh Nguyn Giao# Mnh Hng#Ng Vn Hng#Mai#2623 49#Bi tp## 00611000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070062000700220004001320080005001360090 01100141010000500152011001500157005000900172005001200181005001300193005001700206 03900040022301300070022702000050023402000060023902000080024502000140025300400180 0267#VV10.10373#VV10.10374#16500#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 8#Tn T hn (ch.b.), V Hu Bnh, Phm c Ti, Nguyn Duy Thun#T.1#^aH.#^aGio dc#201 0#^a168tr.^b24cm#Tn Thn#V Hu Bnh#Phm c Ti#Nguyn Duy Thun#Mai#262350#T on#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Ti bn ln th 1## 00615000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070064000700220004001340080005001380090 01100143010000500154011001500159005000900174005001600183005001200199005001600211 03900040022702000050023102000060023602000080024202000140025001300070026400400180 0271#VV10.10376#VV10.10375#16500#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 8#Tn T hn (ch.b.), Nguyn Huy oan, L Vn Hng, Nguyn Hu Tho#T.2#^aH.#^aGio dc#2 010#^a159tr.^b24cm#Tn Thn#Nguyn Huy oan#L Vn Hng#Nguyn Hu Tho#Mai#Ton #Lp 8#Bi tp#Sch c thm#262351#Ti bn ln th 1## 00620000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530070072000730080005001450090011001500100 00500161011001500166020000700181020000600188020000800194020001400202005001400216 005001700230005001200247005001800259039000400277013000700281004001800288#VV10.10 377#VV10.10378#19500#Vi?t#V460B#530.076#^214#V bi tp vt l 8#Bi Gia Thnh (ch.b.), Dng Tin Khang, V Trng R, Trnh Th Hi Yn#^aH.#^aGio dc#2010#^ a143tr.^b24cm#Vt l#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Bi Gia Thnh#Dng Tin Khang# V Trng R#Trnh Th Hi Yn#Mai#262352#Ti bn ln th 6## 00512000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020018000530070044000710080005001150090011001200100 00500131011001500136020000800151020000600159020000800165020001500173005001400188 005002100202039000400223013000700227#VV10.10379#VV10.10380#25000#Vi?t#B103T#546 .076#^214#Bi tp ho hc 8#L Thanh Xun (ch.b.), Nguyn Th Qunh Hoa#^aH.#^aG io dc#2010#^a167tr.^b24cm#Ho hc#Lp 8#Bi tp#Sch gio khoa#L Thanh Xun#N guyn Th Qunh Hoa#Mai#262353## 00537000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020017000530070052000700080005001220090011001270100 00500138011001500143020000700158020000600165020000800171020001500179005001700194 005001100211005001400222039000400236013000700240#VV10.10381#VV10.10382#17000#Vi ?t#B103T#530.076#^214#Bi tp vt l 8#Nguyn Thanh Hi (ch.b.), Mai Vn Xu, L Th Thu H#^aH.#^aGio dc#2010#^a111tr.^b24cm#Vt l#Lp 8#Bi tp#Sch gio kh oa#Nguyn Thanh Hi#Mai Vn Xu#L Th Thu H#Mai#262354## 00538000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020017000520070053000690080005001220090011001270100 00500138011001500143020000700158020000600165020000800171020001500179005001400194 005001200208005001700220039000400237013000700241#VV10.10383#VV10.10384#26000#Vi ?t#B103T#910.76#^214#Bi tp a l 8#Nguyn c V (ch.b.), L Vn Dc, Nguyn Hong Sn#^aH.#^aGio dc#2010#^a175tr.^b24cm#a l#Lp 8#Bi tp#Sch gio kh oa#Nguyn c V#L Vn Dc#Nguyn Hong Sn#Mai#262355## 00621000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020020000540070085000740080005001590090011001640100 00500175011001500180020001000195020000600205020000800211020001500219005002100234 005001900255005001600274005001800290039000400308013000700312#VV10.10385#VV10.103 86#29000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 8#Thn Trng Lin Nhn (ch. b.), Nguyn Th Xun An, Nguyn Hu Long, Nguyn Th i Thu#^aH.#^aGio dc#2010 #^a191tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 8#Bi tp#Sch gio khoa#Thn Trng Lin Nhn#Nguy n Th Xun An#Nguyn Hu Long#Nguyn Th i Thu#Mai#262356## 00626000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070055000690220004001240080005001280090 01100133010000500144011001500149020000800164020000600172020001100178020001200189 02000080020102000150020900500150022400500160023900500140025501300070026903900040 0276020000800280#VV10.10387#VV10.10388#21000#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp ng vn 8#Hunh Tn Phc (ch.b.), Dng Kiu Lin, Hong Yn Phi#T.1#^aH.#^aGio dc #2010#^a135tr.^b24cm#Ng vn#Lp 8#Ting Vit#Tp lm vn#Bi tp#Sch gio khoa #Hunh Tn Phc#Dng Kiu Lin#Hong Yn Phi#262357#Mai#Vn hc## 00626000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070055000690220004001240080005001280090 01100133010000500144011001500149020000800164020000600172020001100178020001200189 02000080020102000150020900500150022400500160023900500140025503900040026901300070 0273020000800280#VV10.10389#VV10.10390#19000#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp ng vn 8#Hunh Tn Phc (ch.b.), Dng Kiu Lin, Hong Yn Phi#T.2#^aH.#^aGio dc #2010#^a123tr.^b24cm#Ng vn#Lp 8#Ting Vit#Tp lm vn#Bi tp#Sch gio khoa #Hunh Tn Phc#Dng Kiu Lin#Hong Yn Phi#Mai#262358#Vn hc## 00593000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020015000520070069000670220004001360080005001400090 01100145010000500156011001500161020000500176020000600181020000800187020001500195 005001700210005001500227005001200242005001400254039000400268013000700272#VV10.10 391#VV10.10392#21000#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 8#Nguyn Ngc Chu (ch .b.), Trn Ngc Dng, L Xun Ho, Trn Kim Tho#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a135t r.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Ngc Chu#Trn Ngc Dng#L Xu n Ho#Trn Kim Tho#Mai#262359## 00612000000000313000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020028000510070055000790040018001340080005001520090 01100157010000500168011001400173020001800187020000600205020000800211020001500219 005001500234005001400249005001600263039000400279013000700283020000800290#VV10.10 393#VV10.10394#9200#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp gio dc cng dn 8#Trn Vn Thng (ch.b.), ng Thu Anh, Trn Quang Tun#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc #2010#^a75tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 8#o c#Sch gio khoa#Trn Vn Thn g#ng Thu Anh#Trn Quang Tun#Mai#262360#Bi tp## 00510000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020050000490070014000990040018001130080005001310090 01100136010000500147011001500152020001200167020000800179020000600187020001400193 005001400207039000400221013000700225#VV10.10395#VV10.10396#38500#Vi?t#C101D#807 #^214#Cc dng bi tp lm vn v cm th th vn lp 9#Cao Bch Xun#Ti bn l n th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a279tr.^b24cm#Tp lm vn#Vn hc#Lp 9#Sch c t hm#Cao Bch Xun#Mai#262361## 00627000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020020000540070088000740080005001620090011001670100 00500178011001500183020001000198020000600208020000800214020001500222005002100237 005001900258005001900277005001800296039000400314013000700318#VV10.10397#VV10.103 98#25000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 9#Thn Trng Lin Nhn (ch. b.), Nguyn Th Xun An, Hunh Th Hng Mai, Nguyn Th i Thu#^aH.#^aGio dc#2 010#^a163tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 9#Bi tp#Sch gio khoa#Thn Trng Lin Nhn#N guyn Th Xun An#Hunh Th Hng Mai#Nguyn Th i Thu#Mai#262362## 00584000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020017000540070052000710080005001230090011001280100 00500139011001500144020000700159020000600166020000800172020001200180020000900192 020001500201005001400216005001300230005001500243039000500258013000700263#VV10.10 399#VV10.10400#25000#Vi?t#B103T#330.9597#^214#Bi tp a l 9#Nguyn c V (c h.b.), Phm Mnh H, Trn Th Trang#^aH.#^aGio dc#2010#^a167tr.^b24cm#a l#L p 9#Bi tp#a kinh t#Vit Nam#Sch gio khoa#Nguyn c V#Phm Manh H#Trn Th Trang#H.H#262363## 00584000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020028000520070055000800080005001350090011001400100 00500151011001400156020001800170020000600188020000800194020000800202020001500210 005001200225005001500237005001800252039000500270013000700275#VV10.10401#VV10.104 02#13000#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp gio dc cng dn 9#V nh By (ch.b.) , ng Xun iu, Nguyn Thnh Minh#^aH.#^aGio dc#2010#^a82tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 9#Bi tp#o c#Sch gio khoa#V nh By#ng Xun iu#Nguyn Thnh Minh#H.H#262364## 00513000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020018000550070043000730080005001160090011001210100 00500132011001500137020000800152020000600160020000800166020001500174005001600189 005001800205039000500223013000700228#VV10.10403#VV10.10404#26000#Vi?t#B103T#959 .70076#^214#Bi tp lch s 9#Bi Tuyt Hng (ch.b.), Hong Th M Hnh#^aH.#^a Gio dc#2010#^a171tr.^b24cm#Lch s#Lp 9#Bi tp#Sch gio khoa#Bi Tuyt Hn g#Hong Th M Hnh#H.H#262365## 00584000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020019000540070067000730080005001400090011001450100 00500156011001500161020000900176020000600185020000800191020001500199005001400214 005001600228039000500244005001300249005001300262013000700275#VV10.10406#VV10.104 05#24000#Vi?t#B103T#576.5076#^214#Bi tp sinh hc 9#Phm Th Son (ch.b.), Hu nh Ngc Bch, L Th Trinh, Trn Th Vn#^aH.#^aGio dc#2010#^a155tr.^b24cm#Sin h hc#Lp 9#Bi tp#Sch gio khoa#Phm Th Son#Hunh Ngc Bch#H.H#L Th Tri nh#Trn Th Vn#262366## 00538000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020017000530070052000700080005001220090011001270100 00500138011001500143020000700158020000600165020000800171020001500179005001700194 005001100211039000500222005001400227013000700241#VV10.10407#VV10.10408#27000#Vi ?t#B103T#530.076#^214#Bi tp vt l 9#Nguyn Thanh Hi (ch.b.), Mai Vn Xu, L Th Thu H#^aH.#^aGio dc#2010#^a179tr.^b24cm#Vt l#Lp 9#Bi tp#Sch gio kh oa#Nguyn Thanh Hi#Mai Vn Xu#H.H#L Th Thu H#262367## 00581000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020017000540070041000710080005001120090011001170100 00500128011001500133020000700148020000600155020000800161020000900169020001500178 005001600193005001600209039000500225004001800230020001200248013000700260#VV10.10 409#VV10.10410#17000#Vi?t#B103T#330.9597#^214#Bi tp a l 9#Nguyn nh Tm (ch.b.), Trng Vn Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^a108tr.^b24cm#a l#Lp 9#Bi t p#Vit Nam#Sch gio khoa#Nguyn nh Tm#Trng Vn Hng#H.H#Ti bn ln th 4 #a kinh t#262368## 00606000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020046000520070036000980080005001340090011001390100 00500150011001500155020000500170020000600175020000800181020001400189005001600203 005001900219039000500238004001800243020001200261020001200273013000700285#VV10.10 411#VV10.10412#41000#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp trc nghim v cc kim tra ton 9#Hong Ngc Hng, Phm Th Bch Ngc#^aH.#^aGio dc#2010#^a299tr.^b24 cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Hong Ngc Hng#Phm Th Bch Ngc#H.H#Ti bn ln th 5#Trc nghim# kim tra#262369## 00658000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070062000810080005001430090011001480100 00500159011001500164020000800179020000600187020000800193020001400201005001400215 00500180022903900050024700400180025202000120027002000080028202000110029002000120 0301013000700313#VV10.10413#VV10.10414#32000#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp trc nghim ng vn 9# Ngc Thng (ch.b.), Phm Th Thu Hin, Nguyn Th Hng Vn# ^aH.#^aGio dc#2010#^a232tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Bi tp#Sch c thm# Ngc Thng#Phm Th Thu Hin#H.H#Ti bn ln th 5#Trc nghim#Vn hc#Ting Vit#T p lm vn#262370## 00568000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020029000540070062000830080005001450090011001500100 00500161011001500166020000900181020000600190020000800196020001400204005001700218 005002100235039000500256020001000261013000700271#VV10.10415#VV10.10416#23000#Vi ?t#B103T#576.5076#^214#Bi tp thc hnh sinh hc 9#Phm Phng Bnh (ch.b.), Ph m Th Qunh Hng, L Th Li...#^aH.#^aGio dc#2010#^a148tr.^b24cm#Sinh hc#L p 9#Bi tp#Sch c thm#Phm Phng Bnh#Phm Th Qunh Hng#H.H#Thc hnh# 262371## 00672000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020072000520070050001240220004001740080005001780090 01100183010000500194011001500199020000500214020000600219020000700225020001400232 00500090024600500150025500500130027000500130028300500180029603900050031401300070 0319020000800326#VV10.10417#VV10.10418#32000#Vi?t#L527T#510.76#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ton 9#Tn Thn (ch.b.), P han Th Luyn, m Th Nhu...#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a232tr.^b24cm#Ton#Lp 9#n tp#Sch c thm#Tn Thn#Phan Th Luyn#m Th Nhu#Phm c Ti#ng Th Thu Thu#H.H#262372#Bi tp## 00672000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020072000520070050001240220004001740080005001780090 01100183010000500194011001500199020000500214020000600219020000700225020000800232 02000140024000500090025400500150026300500130027800500130029100500180030403900050 0322013000700327#VV10.10419#VV10.10420#32000#Vi?t#L527T#510.76#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng ton 9#Tn Thn (ch.b.), P han Th Luyn, m Th Nhu...#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a232tr.^b24cm#Ton#Lp 9#n tp#Bi tp#Sch c thm#Tn Thn#Phan Th Luyn#m Th Nhu#Phm c Ti #ng Th Thu Thu#H.H#262373## 00626000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020085000520070036001370080005001730090011001780100 00500189011001500194020001800209020000600227020000800233020000700241020000800248 020001400256005001400270005001300284039000500297013000700302019000300309#VV10.10 422#VV10.10421#17000#Vi?t#L527T#170.76#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng gio dc cng dn 9#ng Thu Anh (ch.b.), Thu Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^a148tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 9#o c#n tp #Bi tp#Sch c thm#ng Thu Anh# Thu Hng#H.H#262374#GK## 00522000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020076000540070011001300080005001410090011001460100 00500157011001500162020000900177020000600186020001400192005001100206039000500217 020000700222020000800229013000700237#VV10.10423#VV10.10424#29000#Vi?t#L527T#576 .5076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng sinh hc 9#V c Lu#^aH.#^aGio dc#2010#^a207tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 9#Sch c th m#V c Lu#H.H#n tp#Bi tp#262375## 00567000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020054000490070053001030080005001560090011001610100 00500172011001500177020000800192020000600200020001400206005001400220039000500234 020000800239020001100247020001200258013000700270#VV10.10426#VV10.10425#38000#Vi ?t#H250T#807#^214#H thng ho kin thc v hng dn lm bi ng vn 9#L Xun Giang, V Th Hng, Trng Th Vit Thu...#^aH.#^aGio dc#2010#^a256tr.^b24cm #Ng vn#Lp 9#Sch c thm#L Xun Giang#H.H#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#2 62376## 00559000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020022000540070040000760080005001160090011001210100 00500132011001500137020000900152020000600161020001400167005001300181005001100194 005001400205039000500219004001800224020000800242013000700250#VV10.10427#VV10.104 28#23000#Vi?t#V460B#576.5076#^214#V bi tp sinh hc 9#Ng Vn Hng, V c L u, Nguyn Vn T#^aH.#^aGio dc#2010#^a172tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 9#Sch c th m#Ng Vn Hng#V c Lu#Nguyn Vn T#H.H#Ti bn ln th 5#Bi tp#262377## 00621000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020021000550070070000760080005001460090011001510100 00500162011001500167020000800182020000600190020001400196005001100210005001500221 039000500236004001800241020000800259005001600267005001700283013000700300#VV10.10 429#VV10.10430#19000#Vi?t#V460B#959.70076#^214#V bi tp lch s 9#Trn B (ch.b.), Nguyn Th Ci, Bi Tuyt Hng, Nguyn Hng Lin#^aH.#^aGio dc#2010# ^a132tr.^b24cm#Lch s#Lp 9#Sch c thm#Trn B #Nguyn Th Ci#H.H#Ti b n ln th 5#Bi tp#Bi Tuyt Hng#Nguyn Hng Lin#262378## 00610000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070057000690220004001260080005001300090 01100135010000500146011001500151020000800166020000600174020000800180020001100188 02000120019902000150021100500150022600500170024100500150025803900040027301300070 0277#VV10.10431#VV10.10432#24000#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp ng vn 9#Hunh Tn Phc (ch.b.), Hunh Th Thu Ba, Nguyn Th Ph#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a15 9tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Bi tp#Ting Vit#Tp lm vn#Sch gio khoa#Hunh Tn Phc#Hunh Th Thu Ba#Nguyn Th Ph#Hoa#262379## 00556000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020015000520070056000670220004001230080005001270090 01100132010000500143011001500148020000500163020000600168020000800174020001500182 005001700197005001500214005001400229039000400243013000700247#VV10.10433#VV10.104 34#24000#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 9#Nguyn Ngc Chu (ch.b.), Trn N gc Dng, Trn Kim Tho#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a159tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi t p#Sch gio khoa#Nguyn Ngc Chu#Trn Ngc Dng#Trn Kim Tho#Hoa#262380## 00498000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070012000820220004000940040018000980080 00500116009001100121010000500132011001500137020000500152020000600157020000800163 020001400171005001200185039000400197013000700201#VV10.10435#VV10.10436#38000#Vi ?t#N122C#510.76#^214#Nng cao v pht trin ton 9#V Hu Bnh#T.1#Ti bn ln t h 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a276tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#V Hu Bnh#Hoa#262381## 00580000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020077000520070039001290080005001680090011001730100 00500184011001500189020000900204020000700213020001400220039000400234020000700238 005001600245020000800261005001400269013000700283#VV10.10437#VV10.10438#24500#Vi ?t#L527T#570.76#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng sinh hc 10#Nguyn Th Thu (ch.b.), L Th Phng#^aH.#^aGio dc#2010#^a 171tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 10#Sch c thm#Hoa#n tp#Nguyn Th Thu#Bi tp#L Th Phng#262382## 00579000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020043000530070059000960080005001550090011001600100 00500171011001500176020000900191020000700200020001400207039000400221005001400225 020000800239005001800247005001700265013000700282#VV10.10439#VV10.10440#23000#Vi ?t#TR431T#570.76#^214#Trng tm kin thc v bi tp sinh hc 10#L nh Trung ( ch.b.), Trnh Nguyn Giao, Nguyn Vn Thun#^aH.#^aGio dc#2010#^a152tr.^b24cm# Sinh hc#Lp 10#Sch c thm#Hoa#L nh Trung#Bi tp#Trnh Nguyn Giao#Nguyn Vn Thun#262383## 00619000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020039000510070052000900080005001420090011001470100 00500158011001400163020001800177020000700195020001400202039000400216020001000220 004001800230005001500248020000800263005001100271005001600282013000700298#VV10.10 441#VV10.10442#12000#Vi?t#B103T#107.6#^214#Bi tp thc hnh gio dc cng dn 10#Trn Vn Thng (ch.b.), Phm Qunh, Trn Quang Tun#^aH.#^aGio dc#2010#^a83 tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 10#Sch c thm#Hoa#Trit hc#Ti bn ln th 1 #Trn Vn Thng#Bi tp#Phm Qunh#Trn Quang Tun#262384## 00626000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020086000520070048001380080005001860090011001910100 00500202011001500207020000900222020000700231020001400238039000400252020000700256 005001700263020000800280005001600288005001300304013000700317#VV10.10443#VV10.104 44#29500#Vi?t#L527T#570.76#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun k in thc, k nng sinh hc 10 nng cao#Nguyn Hng Hnh, Nguyn Nh Hin, Mai Th Tnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a212tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 10#Sch c thm#Hoa#n tp#Nguyn Hng Hnh#Bi tp#Nguyn Nh Hin#Mai Th Tnh#262385## 00597000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020054000550030023001090070014001320080005001460090 01100151010000500162011001500167020000700182020001000189020001400199039000400213 020000700217004001800224005001400242020000800256020001200264013000700276#VV10.10 445#VV10.10446#31000#Vi?t#TR431T#512.0076#^214#Trng tm kin thc v bi tp i s v gii tch 11#T lun v trc nghim#Phan Huy Khi#^aH.#^aGio dc#2010# ^a231tr.^b24cm#i s#Gii tch#Sch c thm#Hoa#Lp 11#Ti bn ln th 1#Phan Huy Khi#Bi tp#Trc nghim#262386## 00580000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020036000530070054000890080005001430090011001480100 00500159011001500164020000800179020000700187020001400194039000400208020000700212 005001400219020000800233005001600241005001400257013000700271#VV10.10447#VV10.104 48#30500#Vi?t#L527G#546.076#^214#Luyn gii v n tp ho hc lp 11#Phm Vn H oan (ch.b.), Hong Hng Thi, V Quc Trung#^aH.#^aGio dc#2010#^a219tr.^b24cm# Ho hc#Lp 11#Sch c thm#Hoa#n tp#Phm Vn Hoan#Bi tp#Hong Hng Thi#V Quc Trung#262387## 00566000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020043000550030023000980070014001210080005001350090 01100140010000500151011001500156020000900171020000700180020001400187039000400201 004001800205005001400223020000800237020001200245013000700257#VV10.10449#VV10.104 50#25000#Vi?t#TR431T#516.0076#^214#Trng tm kin thc v bi tp hnh hc 11#T lun v trc nghim#Phan Huy Khi#^aH.#^aGio dc#2010#^a179tr.^b24cm#Hnh hc #Lp 11#Sch c thm#Hoa#Ti bn ln th 1#Phan Huy Khi#Bi tp#Trc nghim#26 2388## 00722000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530030015000730070061000880040018001490080 00500167009001100172010000500183011001500188015003300203020000800236020000700244 02000220025102000150027300500140028800500140030200500150031600500140033100500130 0345039000700358013000700365#VV10.10451#VV10.10452#14400#Vi?t#H401H#546.071#^21 4#Ho hc 11 nng cao#Sch gio vin#L Xun Trng (tng ch.b.), Trn Quc c, Phm Tun Hng...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a328tr.^b24cm#TTS ghi : B Gio dc v o to#Ho hc#Lp 11#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Xun Trng#Trn Quc c#Phm Tun Hng#on Vit Nga#L Trng Tn#P.Dung#262389 ## 00690000000000349000450002600110000002600110001102000080002202000070003002000150 00370390007000520140007000590190005000661810007000710820006000788080005000840020 02000089003001500109007006500124022000400189005001300193005000900206005001700215 00500140023200500110024600800050025700900110026201000050027301100150027800400180 0293020002200311013000700333#VV10.10453#VV10.10454#Ng vn#Lp 11#Sch gio vin #P.Dung#11400#Vi?t#NG550V#807.1#^214#Ng vn 11 nng cao#Sch gio vin#Trn nh S (tng ch.b.), Hng Dn, Nguyn ng Mnh (ch.b.)...#T.1#Trn nh S#Hng Dn#Nguyn ng Mnh# Ngc Thng#Hong Dng#^aH.#^aGio dc#2010#^a259tr.^b24c m#Ti bn ln th 2#Phng php ging dy#262390## 00735000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020020000520030015000720070065000870220004001520040 01800156008000500174009001100179010000500190011001500195015003300210020000800243 02000070025102000220025802000150028000500130029500500090030800500170031700500140 0334005001100348039000700359013000700366#VV10.10455#VV10.10456#10300#Vi?t#NG550 V#807.1#^214#Ng vn 11 nng cao#Sch gio vin#Trn nh S (tng ch.b.), Hng Dn, Nguyn ng Mnh (ch.b.)...#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a23 2tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Lp 11#Phng php ging dy #Sch gio vin#Trn nh S#Hng Dn#Nguyn ng Mnh# Ngc Thng#Hong Dng# P.Dung#262391## 00709000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020022000540030015000760070055000910040018001460080 00500164009001100169010000500180011001500185015003300200020001000233020000700243 02000220025002000150027200500070028700500140029400500080030800500180031600500110 0334039000700345013000700352#VV10.10457#VV10.10458#10300#Vi?t#T306A#428.0071#^2 14#Ting Anh 11 nng cao#Sch gio vin#T Anh (tng ch.b.), Mai Vi Phng (ch.b .), Phan H...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a232tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 11#Phng php ging dy#Sch gio vin#T A nh#Mai Vi Phng#Phan H#Hunh Th Kim Hoa#V Th Lan#P.Dung#262392## 00722000000000349000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020021000520030015000730070063000880040018001510080 00500169009001100174010000500185011001500190015003300205020000900238020000700247 02000150025400500100026900500110027900500160029000500140030600500160032003900070 0336013000700343020002200350#VV10.10459#VV10.10460#9200#Vi?t#S312H#571.071#^214 #Sinh hc 11 nng cao#Sch gio vin#V Vn V (tng ch.b.), V c Lu, Nguyn Nh Hin (ch.b.)...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a208tr.^b24cm#TTS g hi: B Gio dc v o to#Sinh hc#Lp 11#Sch gio vin#V Vn V#V c Lu#N guyn Nh Hin#Trn Vn Kin#Nguyn Duy Minh#P.Dung#262393#Phng php ging dy ## 00532000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020035000530070028000880080005001160090011001210100 00500132011001500137020000800152020000700160020000800167020001200175020001400187 005001200201005001500213039000700228013000700235#VV10.10461#VV10.10462#45000#Vi ?t#L104B#546.076#^214#Lm bi tp trc nghim ho hc 12#Phm Trng, Trn Quang Huy#^aH.#^aGio dc#2010#^a258tr.^b24cm#Ho hc#Lp 12#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Phm Trng#Trn Quang Huy#P.Dung#262394## 00604000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020075000530070051001280080005001790090011001840100 00500195011001500200020001000215020000700225020001300232020001400245005001500259 005001200274005001400286039000700300013000700307#VV10.10463#VV10.10464#47000#Vi ?t#L527G#515.076#^214#Luyn gii bi tp gii tch 12 chun v nng cao - T lu n v trc nghim#Nguyn Vn Lc (ch.b.), Bi Hu c, Hn Minh Ton#^aH.#^aGio dc#2010#^a323tr.^b24cm#Gii tch#Lp 12#Gii bi tp#Sch c thm#Nguyn Vn L c#Bi Hu c#Hn Minh Ton#P.Dung#262395## 00533000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020077000530070015001300080005001450090011001500100 00500161011001500166020000900181020000700190020000700197020000800204020001400212 005001500226039000700241013000700248#VV10.10465#VV10.10466#33500#Vi?t#L527T#576 .076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng sinh hc 12#Nguyn Thu Ho#^aH.#^aGio dc#2010#^a239tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 12#n tp #Bi tp#Sch c thm#Nguyn Thu Ho#P.Dung#262396## 00534000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020086000530070011001390080005001500090011001550100 00500166011001500171020000900186020000700195020000700202020000800209020001400217 005001100231039000700242013000700249#VV10.10467#VV10.10468#38000#Vi?t#L527T#576 .076#^214#Luyn tp v t kim tra, nh gi theo chun kin thc, k nng sinh hc 12 nng cao#V c Lu#^aH.#^aGio dc#2010#^a275tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 12# n tp#Bi tp#Sch c thm#V c Lu#P.Dung#262397## 00747000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500020044000550070045000990220004001442210047001480080 00500195009001100200010000500211011001500216020000700231020000900238020001300247 02000210026002000140028100500140029500500160030900500130032503900070033801300070 0345020000700352020001400359020001200373#VV10.10469#VV10.10470#35000#Vi?t#GI-10 3T#530.076#^214#Gii ton v trc nghim vt l 12 nng cao#Bi Quang Hn, Nguy n Duy Hin, Nguyn Tuyn#T.2#Dao ng v sng in t. Dng in xoay chiu#^aH. #^aGio dc#2010#^a183tr.^b24cm#Vt l#Dao ng#Sng in t#Dng in xoay chi u#Sch c thm#Bi Quang Hn#Nguyn Duy Hin#Nguyn Tuyn#P.Dung#262398#Lp 12# Gii bi ton#Trc nghim## 00563000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020040000520030040000920070016001320040018001480080 00500166009001100171010000500182011001500187020000800202020001000210020000900220 020001400229005001600243039000700259013000700266#VV10.10471#VV10.10472#20500#Vi ?t#L527T#372.64#^214#Luyn tp v cm th vn hc tiu hc#Theo chng trnh v sch gio khoa mi#Trn Mnh Hng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a14 3tr.^b24cm#Vn hc#Luyn tp#Tiu hc#Sch c thm#Trn Mnh Hng#P.Dung#26239 9## 00471000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020052000490070014001010080005001150090011001200100 00500131011001500136020000800151020001600159020001400175005001400189039000700203 013000700210#VV10.10473#VV10.10474#38500#Vi?t#B452D#546#^214#Bi dng hc sinh gii trung hc c s mn ho hc#ng Vit To#^aH.#^aGio dc#2010#^a263tr.^b2 4cm#Ho hc#Trung hc c s#Sch c thm#ng Vit To#P.Dung#262400## 00566000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020043000540070033000970220004001300080005001340090 01100139010000500150011001500155020000800170020000800178020001000186020001400196 005001100210005001300221039000700234013000700241020001600248#VV10.10475#VV10.104 76#19000#Vi?t#TH552H#004.076#^214#Thc hnh tin hc dnh cho trung hc c s#o n Hng (ch.b.), L Quc Hng#Q.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a122tr.^b24cm#Tin hc#B i tp#Thc hnh#Sch c thm#on Hng#L Quc Hng#P.Dung#262401#Trung hc c s## 00566000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020043000540070033000970220004001300080005001340090 01100139010000500150011001500155020000800170020000800178020001000186020001400196 005001100210005001300221039000700234013000700241020001600248#VV10.10477#VV10.104 78#21000#Vi?t#TH552H#004.076#^214#Thc hnh tin hc dnh cho trung hc c s#o n Hng (ch.b.), L Quc Hng#Q.3#^aH.#^aGio dc#2010#^a135tr.^b24cm#Tin hc#B i tp#Thc hnh#Sch c thm#on Hng#L Quc Hng#P.Dung#262402#Trung hc c s## 00527000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020052000540070020001060080005001260090011001310100 00500142011001500147020001000162020000700172020000700179020001500186020001400201 005002000215039000700235013000700242#VV10.10479#VV10.10480#14000#Vi?t#T103L#428 .0076#^214#Ti liu n thi tuyn sinh vo lp 10 mn ting Anh#Nguyn Th Minh L an#^aH.#^aGio dc#2010#^a100tr.^b24cm#Ting Anh#n tp# thi#Sch luyn thi#S ch c thm#Nguyn Th Minh Lan#P.Dung#262403## 00748000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020049000540070061001030040041001640080005002050090 01100210010000500221011001500226020001000241020000700251020000700258020001500265 00500230028000500140030300500190031700500130033600500140034903900070036301300070 0370020000700377020001400384#VV10.10481#VV10.10482#28000#Vi?t#B100M#428.0076#^2 14#30 n thi tuyn sinh vo lp 10 mn ting Anh#Nguyn Th Thin Hng, o Th Thanh, Lu Phng Lin...#Ti bn ln th 1 c chnh l v b sung#^aH.#^ aGio dc#2010#^a214tr.^b24cm#Ting Anh#n tp# thi#Sch luyn thi#Nguyn Th Thin Hng#o Th Thanh# Lu Phng Lin#Phm Tt t#Nguyn Kim H#P.Dung#2 62404#Lp 10#Sch c thm## 00569000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020038000530070048000910080005001390090011001440100 00500155011001500160020001100175020000700186020002000193020001400213005001200227 005001700239005000900256039000700265013000700272#VV10.10483#VV10.10484#43000#Vi ?t#454T#547.076#^214#n tp ho hu c trung hc ph thng#V Anh Tun (ch.b.), Nguyn Xun Tng, Thi Lin#^aH.#^aGio dc#2010#^a296tr.^b24cm#Ho hu c#n t p#Ph thng trung hc#Sch c thm#V Anh Tun#Nguyn Xun Tng#Thi Lin#P.Dung #262405## 00550000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020045000510070017000960080005001130090011001180100 00500129011001500134020001000149020000900159020002000168020002000188020001400208 005001700222020000800239013000700247039000600254#VV10.10485#VV10.10486#40000#Vi ?t#H103N#428.2#^214#2020 cu trc nghim ng php ting Anh THPT#Nguyn Hu Cn g#^aH.#^aGio dc#2010#^a263tr.^b24cm#Ting Anh#Ng php#Ph thng trung hc#Cu hi trc nghim#Sch c thm#Nguyn Hu Cng#Bi tp#262406#TDung## 00666000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020050000530070066001030080005001690090011001740100 00500185011001500190020000800205020001000213020002000223020000700243020001400250 00500120026400500170027602000080029300500170030100500090031801300070032703900060 0334#VV10.10487#VV10.10488#43000#Vi?t#454T#546.076#^214#n tp ho i cng v v c trung hc ph thng#V Anh Tun (ch.b.), Nguyn Xun Tng, Nguyn c V ng, Thi Lin#^aH.#^aGio dc#2010#^a288tr.^b24cm#Ho hc#Ho v c#Ph thng tr ung hc#n tp#Sch c thm#V Anh Tun#Nguyn Xun Tng#Bi tp#Nguyn c V ng#Thi Lin#262407#TDung## 00639000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020064000500070038001140080005001520090011001570100 00500168011001500173020000800188020002000196020001200216020000900228020001400237 005002200251005001500273013000700288039000600295020000900301020001500310#VV10.10 489#VV10.10490#18000#Vi?t#PH121L#909#^214#Phn loi v hng dn gii thi i hc cao ng mn lch s#Nguyn Th Thin Minh, Trn Cng Phn#^aH.#^aGio dc #2010#^a108tr.^b24cm#Lch s#Ph thng trung hc#Gii thi#Th gii#Sch c t hm#Nguyn Th Thin Minh#Trn Cng Phn#262408#TDung#Vit Nam#Sch luyn thi## 00783000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820008000528080005000600010016000650020044000810030052001250070 01600177008000500193009001100198010000500209011001500214021018400229020000800413 020000700421020000700428020001300435013000700448039000600455020000800461#VV10.10 491#VV10.10492#VV10.10493#32000#Vi?t#TH116L#959.731#^214#Nguyn Xun Lc#Thng Long - H Ni nghn nm (1010 - 2010)#100 cu hi - p Thng Long - H Ni 1000 nm tui#Nguyn Xun Lc#^aH.#^aGio dc#2010#^a239tr.^b21cm#Gm 100 cu hi - p ngn v v tr a l, lch s, nhng chin cng, nhn vt lch s, danh lam thng cnh, di tch lch s, nhng lng ngh, c sn... ca t Thng Long - H Ni#Lch s#a l#H Ni#Sch hi p#262409#TDung#Vn ho## 00680000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020028000500070032000780220004001100080005001140090 01100119010000500130011001500135021021600150020001000366020001000376005001500386 013000700401039000600408#VV10.10494#VV10.10495#13000#Vi?t#TR527P#340#^214#Truy n php lut xa v nay#Trn Vn Thng tuyn chn, b.s.#T.1#^aH.#^aGio dc#2010# ^a119tr.^b21cm#Tp hp nhng cu chuyn php lut chn lc trong v ngoi nc t thi c i cho n ngy nay v nhng tm gng tun th php lut mu mc v nhng hnh vi vi phm php lut c pht hin, x l nghim minh#Php lut #Truyn k#Trn Vn Thng#262410#TDung## 00627000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020033000400070055000730220004001280040018001320080005001500090 01100155010000500166011001400171020000900185020000600194020001100200020001400211 00500130022500500180023800500110025600500100026700500110027701300070028803900060 0295#VV10.10496#6000#Vi?t#E202T#372.63#^214#Em tp vit ng, vit p lp 2#L Ngc ip (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Mai Nh H...#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.# ^aGio dc#2010#^a48tr.^b21cm#Tp vit#Lp 2#Ting Vit#Sch c thm#L Ngc i p#Phm Th Kim Oanh#Mai Nh H#Xun Phan#Nguyn t#262411#TDung## 00627000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020033000400070055000730220004001280040018001320080005001500090 01100155010000500166011001400171020000900185020000600194020001100200020001400211 00500130022500500180023800500110025600500100026700500110027701300070028803900060 0295#VV10.10497#6000#Vi?t#E202T#372.63#^214#Em tp vit ng, vit p lp 2#L Ngc ip (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Mai Nh H...#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.# ^aGio dc#2010#^a48tr.^b21cm#Tp vit#Lp 2#Ting Vit#Sch c thm#L Ngc i p#Phm Th Kim Oanh#Mai Nh H#Xun Phan#Nguyn t#262412#TDung## 00627000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020033000400070055000730220004001280040018001320080005001500090 01100155010000500166011001400171020000900185020000600194020001100200020001400211 00500130022500500180023800500110025600500100026700500110027701300070028803900060 0295#VV10.10498#6000#Vi?t#E202T#372.63#^214#Em tp vit ng, vit p lp 3#L Ngc ip (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Mai Nh H...#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.# ^aGio dc#2010#^a48tr.^b21cm#Tp vit#Lp 3#Ting Vit#Sch c thm#L Ngc i p#Phm Th Kim Oanh#Mai Nh H#Xun Phan#Nguyn t#262413#TDung## 00627000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020033000400070055000730220004001280040018001320080005001500090 01100155010000500166011001400171020000900185020000600194020001100200020001400211 00500130022500500180023800500110025600500100026700500110027701300070028803900060 0295#VV10.10499#6000#Vi?t#E202T#372.63#^214#Em tp vit ng, vit p lp 3#L Ngc ip (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Mai Nh H...#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.# ^aGio dc#2010#^a48tr.^b21cm#Tp vit#Lp 3#Ting Vit#Sch c thm#L Ngc i p#Phm Th Kim Oanh#Mai Nh H#Xun Phan#Nguyn t#262414#TDung## 00632000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020033000400070055000730220004001280040018001320080005001500090 01100155010000500166011001400171020000900185020000600194020001100200020001400211 00500130022500500180023800500110025600500100026700500160027701300070029303900060 0300#VV10.10500#6000#Vi?t#E202T#372.63#^214#Em tp vit ng, vit p lp 5#L Ngc ip (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Mai Nh H...#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.# ^aGio dc#2010#^a48tr.^b21cm#Tp vit#Lp 5#Ting Vit#Sch c thm#L Ngc i p#Phm Th Kim Oanh#Mai Nh H#Xun Phan#ng Ngc Chiu#262415#TDung## 00632000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020033000400070055000730220004001280040018001320080005001500090 01100155010000500166011001400171020000900185020000600194020001100200020001400211 00500130022500500180023800500110025600500100026700500160027701300070029303900060 0300#VV10.10501#6000#Vi?t#E202T#372.63#^214#Em tp vit ng, vit p lp 5#L Ngc ip (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Mai Nh H...#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.# ^aGio dc#2010#^a48tr.^b21cm#Tp vit#Lp 5#Ting Vit#Sch c thm#L Ngc i p#Phm Th Kim Oanh#Mai Nh H#Xun Phan#ng Ngc Chiu#262416#TDung## 00454000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020027000400070013000670220004000800080005000840090011000890100 00500100011001400105020001100119020000900130020000900139020001400148005001300162 013000700175039000600182#VV10.10502#8500#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu t p vit ch#Phm Th Mai#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a36tr.^b24cm#Tp t mu#Tp v it#Mu gio#Sch mu gio#Phm Th Mai#262417#TDung## 00454000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020027000400070013000670220004000800080005000840090011000890100 00500100011001400105020001100119020000900130020000900139020001400148005001300162 013000700175039000600182#VV10.10503#8500#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu t p vit ch#Phm Th Mai#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a36tr.^b24cm#Tp t mu#Tp v it#Mu gio#Sch mu gio#Phm Th Mai#262418#TDung## 00473000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020016000430070022000590080005000810090011000860100005000970110 01400102012001700116020001800133005000900151005001200160020000900172020001300181 013000700194039000600201#VV10.10504#12000#Vi?t#C126N#895.9223#^214#Cy nm ca ai?#Minh Hi, Hng Dng#^aH.#^aGio dc#2010#^a20tr.^b21cm#T sch Tui th#V n hc thiu nhi#Minh Hi#Hng Dng#Vit Nam#Truyn tranh#262419#TDung## 00475000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020024000430070019000670080005000860090011000910100005001020110 01400107012001700121020001800138005000900156005000900165020000900174020001300183 013000700196039000600203#VV10.10505#12000#Vi?t#C125C#895.9223#^214#Cu chuyn h nh chut#Minh Hi, Minh Thi#^aH.#^aGio dc#2010#^a20tr.^b21cm#T sch Tui t h#Vn hc thiu nhi#Minh Hi#Minh Thi#Vit Nam#Truyn tranh#262420#TDung## 00487000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020030000430070022000730080005000950090011001000100005001110110 01400116012001700130020001800147005000900165005001200174020000900186020001300195 013000700208039000600215#VV10.10506#12000#Vi?t#C514T#895.9223#^214#Cuc thi ht ca cc loi th#Minh Hi, Hng Dng#^aH.#^aGio dc#2010#^a20tr.^b21cm#T s ch Tui th#Vn hc thiu nhi#Minh Hi#Hng Dng#Vit Nam#Truyn tranh#262421# TDung## 00599000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200070 00288080005000350020011000400030007000510070018000580080005000760090011000810100 00500092011001400097012003500111021008700146020000900233020000700242020001000249 020000800259005000900267005000800276013000700284039000600291#VV10.10507#12000#V i?t#V419#372.21#^214#Vocabulary#A to E#Phong V, Thu Yn#^aH.#^aGio dc#2010#^a 24tr.^b21cm#T sch Hc ting Anh qua tranh v#Cung cp vn t ting Anh cho tr em thng qua nhng hnh nh minh ho v cc tr chi#Gio dc#Tr em#Ting Anh# T vng#Phong V#Thu Yn#262422#TDung## 00598000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200070 00288080005000350020011000400030007000510070018000580080005000760090011000810100 00500092011001400097012003500111021008700146020000900233020000700242020001000249 005000900259005000800268039000500276013000700281020000800288#VV10.10508#12000#V i?t#V419#372.21#^214#Vocabulary#F to J#Phong V, Thu Yn#^aH.#^aGio dc#2010#^a 24tr.^b21cm#T sch hc ting Anh qua tranh v#Cung cp vn t ting Anh cho tr em thng qua nhng hnh nh minh ho v cc tr chi#Gio dc#Tr em#Ting Anh# Phong V#Thu Yn#Thu#262423#T vng## 00598000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200070 00288080005000350020011000400030007000510070018000580080005000760090011000810100 00500092011001400097012003500111021008700146020000900233020001000242020000700252 005000900259005000800268039000500276013000700281020000800288#VV10.10509#12000#V i?t#V419#372.21#^214#Vocabulary#P to T#Phong V, Thu Yn#^aH.#^aGio dc#2010#^a 24tr.^b21cm#T sch hc ting Anh qua tranh v#Cung cp vn t ting Anh cho tr em thng qua nhng hnh nh minh ho v cc tr chi#Gio dc#Ting Anh#Tr em# Phong V#Thu Yn#Thu#262424#T vng## 00598000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200070 00288080005000350020011000400030007000510070018000580080005000760090011000810100 00500092011001400097012003500111021008700146020000900233020000700242020001000249 005000900259005000800268039000500276013000700281020000800288#VV10.10510#12000#V i?t#V419#372.21#^214#Vocabulary#U to Z#Phong V, Thu Yn#^aH.#^aGio dc#2010#^a 24tr.^b21cm#T sch hc ting Anh qua tranh v#Cung cp vn t ting Anh cho tr em thng qua nhng hnh nh minh ho v cc tr chi#Gio dc#Tr em#Ting Anh# Phong V#Thu Yn#Thu#262425#T vng## 00556000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020020000390290015000590070052000740080005001260090011001310100 00500142011001700147020001800164020000400182020001300186005001300199005001900212 006001400231013000700245019000900252039000500261#VV10.10511#16000#Vi?t#KH455L#8 23#^214#Khng lm c ri!#It won't work!#Janine Amos, Annabel Spenceley ; H T hu Phng dch#^aH.#^aGio dc#2010#^a31tr.^b20x20cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Truy n tranh#Amos, Janine#Spenceley, Annabel#H Thu Phng#262426#dch Anh#Thu## 00546000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020014000390290011000530070052000640080005001160090011001210100 00500132011001700137020001800154020000400172020001300176005001300189005001900202 006001400221019000900235013000700244039000500251#VV10.10512#16000#Vi?t#TR107R#8 23#^214#Trnh ra no!#Move over!#Janine Amos, Annabel Spenceley ; H Thu Phng dch#^aH.#^aGio dc#2010#^a31tr.^b20x20cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Am os, Janine#Spenceley, Annabel#H Thu Phng#Dch Anh#262427#Thu## 00542000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020012000380290010000500070052000600080005001120090011001170100 00500128011001700133020001800150020000400168020001300172005001300185005001900198 006001400217019000900231013000700240039000500247#VV10.10513#16000#Vi?t#C501T#82 3#^214#Ca t ch!#It's mine#Janine Amos, Annabel Spenceley ; H Thu Phng dch #^aH.#^aGio dc#2010#^a31tr.^b20x20cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Amos, Janine#Spenceley, Annabel#H Thu Phng#Dch Anh#262428#Thu## 00536000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020007000380290009000450070052000540080005001060090011001110100 00500122011001700127020001800144020000400162020001300166005001300179005001900192 006001400211019000900225013000700234039000500241#VV10.10514#16000#Vi?t#300#82 3#^214#i i!#Go away!#Janine Amos, Annabel Spenceley ; H Thu Phng dch#^aH.# ^aGio dc#2010#^a31tr.^b20x20cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Amos, Janine #Spenceley, Annabel#H Thu Phng#Dch Anh#262429#Thu## 00527000000000277000450001400070000001900050000718100060001208200040001880800050 00220020014000270290016000410070052000570080005001090090011001140100005001250110 01700130020001800147020000400165020001300169005001300182005001900195006001400214 019000900228013000700237039000500244#16000#Vi?t#556N#823#^214#ng ni th!#Do n't say that!#Janine Amos, Annabel Spenceley ; H Thu Phng dch#^aH.#^aGio d c#2010#^a32tr.^b20x20cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Amos, Janine#Spencele y, Annabel#H Thu Phng#Dch Anh#262430#Thu## 00523000000000277000450001400070000001900050000718100060001208200040001880800050 00220020014000270290015000410070052000560080005001080090011001130100005001240110 01400129020001800143020000400161020001300165005001300178005001900191006001400210 019000900224013000700233039000500240#16000#Vi?t#556L#823#^214#ng lm th!#Do n't do that!#Janine Amos, Annabel Spenceley ; H Thu Phng dch#^aH.#^aGio dc #2010#^a32tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Amos, Janine#Spenceley, A nnabel#H Thu Phng#Dch Anh#262431#Thu## 01032000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020053000510070058001040080005001620090020001670100 00500187011001500192005001800207015006600225020001300291005001400304005001300318 00500170033100500070034801300070035502000110036202000100037302103180038303900050 0701#VV10.10517#VV10.10518#60000#Vi?t#M126V#200.7#^214#My vn v tn gio h c v ging dy tn gio hc#Nguyn Hng Dng (ch.b.), Nguyn c S, Trn Anh o...#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a523tr.^b21cm#Nguyn Hng Dng#TTS ghi: Vin khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Tn gio#Tn gio hc#Nguyn c S#Trn Anh o#Nguyn Quc Tun#L Sn#262432#Nghin cu#Ging dy#Tp hp cc bi bo co ti hi tho bn v cc vn tn gio hc v ging dy tn gio h c nh: cc khi nim v tn gio hc, mt s vn v khi nim tn ngng, t n gio, s khc bit gia khoa hc, trit hc v tn gio... v nhng kinh nghi m trong ging dy tn gio hc bc i hc, cao hc sau i hc#Thu## 00693000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820006000528080005000580010015000630020034000780070043001120080 00500155009002000160010000500180011001500185006001600200020001100216013000700227 021014400234020001100378020000900389039000500398#VV10.10519#VV10.10521#VV10.1052 0#55000#Vi?t#NH556B#650.1#^214#Mandeno, Auger#Nhng b quyt lm giu ni ting #Auger Mandeno ; Bin dch: Nguyn Gia Linh#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a447t r.^b21cm#Nguyn Gia LInh#Kinh doanh#262433#Nhng cu chuyn v cch lm giu ca cc doanh nghip, doanh nhn ni ting l nhng bi hc gip bn kinh doanh, l m giu mt cch chnh ng#Thnh cng#Lm giu#Thu## 01070000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420020048000470030054000950070050001490080005001990090020002040100 00500224011001500229005001400244015004400258020000900302005001800311005001300329 00500170034200500170035901300070037602102750038302000100065802000110066802000480 0679039000500727#VV10.10522#VV10.10523#Vi?t#H401T#294.3092#^214#Ho thng Tu T ng - Thch Tm Thi (1889-1959)#V thng th u tin ca Gio hi Tng gi Vi t Nam#Thch Ph Tu, Nguyn Hng Dng, Bi Tn Tin...#^aH.#^aT in Bch khoa #2010#^a521tr.^b21cm#Thch Ph Tu#TTS ghi: Ban tr s Pht gio Nam nh ...#P ht hc#Nguyn Hng Dng#Bi Tn Tin#Thch Quang Khi#Thch c Nghip#262434# Tp hp nhng bi pht biu ti hi tho ca Vin nghin cu Tn gio vit v ho thng Tu Tng - mt v Thng th u tin ca Gio hi Tng gi Vit Nam. N hng ng gp ca Ho thng cho s pht trin ca Pht gio Vit Nam v tnh c m ca mi ngi i vi Ho thng#S nghip#Ho thng#Thch Tm Thi (1889-1959 ), Ho thng, Vit Nam#Thu## 00950000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550020027000600070067000870080005001540090 02000159010000500179011001500184005001200199015008000211020000900291020000900300 02000130030900500180032200500180034000500190035800500170037701300070039402102060 0401039000500607#VV10.10524#VV10.10526#VV10.10525#45000#Vi?t#C120N#916#^214#Cm nang cc nc Chu Phi#B.s.: c nh, Giang Thiu Thanh (ch.b.), Nguyn Tha nh Hin...#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a411tr.^b21cm# c nh#TTS ghi: Vi n Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Chu Phi v Trung ng#t nc#Ch u Phi#Sch tra cu#Giang Thiu Thanh#Nguyn Thanh Hin#Trn Th Lan Hng#Trn T hu Phng#262435#Gii thiu tng quan iu kin t nhin, lch s hnh thnh, c im chnh tr, kinh t, vn ho x hi ca Chu Phi. Trnh by c im, tn h hnh a l, kinh t, vn ho, chnh tr ca 54 nc Chu Phi#Thu## 00809000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010014000510020052000650030075001170070039001920080 00500231009002000236010000500256011001500261006001300276013000700289021019000296 020001100486020000800497020000900505039000500514#VV10.10527#VV10.10528#50000#Vi ?t#T104Q#650.1#^214#Thnh Qun c#Tam Quc v nhng b quyt trong qun l kinh doanh#Da theo "Mu k Tam Quc v qun l kinh doanh" ca tc gi Thnh Qun c #Thnh Qun c ; L Quang Lm bin dch#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a383tr.^b 21cm#L Quang Lm#262436#Phn tch cc tch trong Tam Quc, qua c kt c nhng kinh nghim qu gi ca cc bc thy Trung Quc nh Gia Ct Lng vo qun l kinh doanh cho cc nh qun l kinh doanh ngy nay#Kinh doanh#Qun l#B quy t#Thu## 00813000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010012000490020024000610070012000850080005000970090 02000102010000500122011001500127012002400142021034200166020001800508020000700526 039000700533013000700540#VV10.10530#VV10.10531#40000#Vi?t#L104G#649#^214#Nguyt Minh#Lm g khi con ham chi#Nguyt Minh#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a371tr. ^b21cm#Ngh thut nui dy con#Gii thiu cc bin php hu hiu v c th cho t ng trng hp thay i, sa cha, un nn tr ham chi, tp trung vo nhng phng php gio dc ng n nhm to s t gic cho tr, ch ng hc tp, chu yn nhc im ca tr ham chi thnh u im gip tr thnh ti trong qu trnh hc tp v trng thnh trong s vui chi lnh mnh#Gio dc gia nh#Tr em#P. Dung#262437## 00724000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400060003301900050 00390820004000448080005000480010009000530020020000620070014000820080005000960090 02000101010000500121011001500126021022700141020001700368020001000385020000700395 020000900402039000700411013000700418020000900425#VV10.10532#VV10.10533#VV10.1053 4#45000#Vi?t#001#^214#Minh Anh#B n ca nhn loi#Minh Anh b.s.#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a315tr.^b21cm#Tm hiu nhng thng tin v cc s kin, hin tn g k b ang din ra xung quanh cuc sng ca con ngi, nhng k b trong v tr , ca th gii ng thc vt v v th gii c i k b c gii thch tr n c s khoa hc#Hin tng b n#Con ngi#V tr#ng vt#P.Dung#262438#Thc v t## 00754000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010017000510020033000680070022001010080005001230090 02000128010000500148011001500153015006100168021017500229020001500404020001100419 020001000430020001000440039000700450013000700457#VV10.10535#VV10.10536#30000#Vi ?t#H452T#495.7#^214#L Th Thanh Mai#Hi thoi Hn - Vit theo ch #L Th Tha nh Mai b.s.#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a200tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i h c Ngoi ng - i hc Quc gia H Ni#Gii thiu 15 hi thoi n gin Hn - Vi t vi nhiu ch khc nhau lin quan n cuc sng hng ngy, nhm rn luyn k h nng giao tip v hiu r hn v vn ho Hn Quc#Ting Hn Quc#Ting Vit#H i thoi#Giao tip#P.Dung#262439## 00800000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410010017000460020039000630070017001020080005001190090018001240100 00500142011001500147015004100162021023900203020000800442020001800450020000900468 020001000477020000900487039000700496013000700503#VV10.10537#VV10.10538#Vi?t#C106 T#959.754#^214#Nguyn Xun Nhn#Cng Th nc mn v vn ho c truyn#Nguyn Xu n Nhn#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a231tr.^b21cm#TTS ghi: Hi vn ngh dn gi an Vit Nam#Nghin cu v lch s, nhng du tch, k c cn li v vn ho c t ruyn vng cng th Nc Mn tnh Bnh nh. Mt s kt qu su tm nghin cu , nhng tn nghi v xut nhm bo tn, pht trin cng th Nc Mn trong th i gian ti#Lch s#Vn ho c truyn#Nc Mn#Bnh nh#Cng th#P.Dung#262440## 00815000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420010011000470020022000580070011000800080005000910090018000960100 00500114011001500119015004100134021029100175020000800466020000500474020001200479 020001100491020000900502039000700511013000700518#VV10.10539#VV10.10540#Vi?t#301 C#915.9745#^214# Duy Vn#a ch lng Th Nga# Duy Vn#^aH.#^aKhoa hc x h i#2010#^a417tr.^b21cm#TTS ghi: Hi vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu v v tr a l, c cu t chc, phong tc - l hi, tn gio - tn ngng, kin tr c cng cng, ngh nghip, nng c, y phc, gia dng, m thc, vn ho - vn n gh dn gian, truyn thng yu nc v cch mng ca lng Th Nga (huyn Qung Trch, tnh Qung Bnh) xa v nay#a ch#Lng#Qung Trch#Qung Bnh#Th Nga# P.Dung#262441## 00823000000000265000450002600110000002600110001101900050002208200110002780800050 00380010017000430020028000600070057000880080005001450090018001500100005001680110 01500173021026200188020001900450020001700469020000700486020000900493039000700502 013000700509015004100516#VV10.10541#VV10.10542#Vi?t#398.909597#^214#Nguyn Ngha Dn#Ca dao Vit Nam 1945 - 1975#Nguyn Ngha Dn s.t., nghin cu, tuyn chn, ch thch#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a261tr.^b21cm#Tm hiu mt s vn tron g nghin cu ca dao sau cch mng thng Tm. Nhng c im v bng phn loi ca dao khng chin chng Php, chng M theo ni dung. Su tm, tuyn chn nhng b i ca dao khng chin chng Php v chng M cu nc t nm 1945 n 1975#Nghi n cu vn hc#Vn hc dn gian#Ca dao#Vit Nam#P.Dung#262442#TTS ghi: Hi vn n gh dn gian Vit Nam## 00790000000000229000450001900050000008200090000580800050001400200630001900800110 00820090007000930100005001000110014001050150037001190210335001560200009004910200 01600500020001100516020001000527020000900537039000700546013000700553#Vi?t#315.97 11#^214#Kt qu iu tra c s kinh t, hnh chnh, s nghip nm 2007#^aLng S n#^aKnxb#2010#^a99tr.^b24cm#TTS ghi: Cc thng k tnh Lng Sn#Gm nhng thng tin tng hp v ton b cc c s kinh t, hnh chnh, s nghip tnh Lng Sn. Biu s liu v s c s, s lao ng c phn chi tit theo loi c s, theo ngnh kinh t, theo qui m v trnh chuyn mn c o to ca ngi lao n g. Mc ng dng cng ngh thng tin v thng tin nm thnh lp ca cc c s# iu tra#C quan kinh t#Hnh chnh#S nghip#Lng Sn#P.Dung#262443## 00665000000000241000450002600110000001900050001118100060001608200090002280800050 00310020038000360080011000740090007000850100005000920110015000970150037001120210 20900149020000900358020001900367020000900386020001400395039000700409013000700416 #VV10.10543#Vi?t#N305G#315.9711#^214#Nin gim thng k tnh Lng Sn 2009#^aLn g Sn#^aKnxb#2010#^a359tr.^b24cm#TTS ghi: Cc Thng k tnh Lng Sn#Gm nhng s liu c bn phn nh khi qut thc trng tnh hnh kinh t - x hi ca tnh Lng Sn nm 2005, thi k 2006 - 2009 c phn theo tng ngnh kinh t, loi hnh kinh t v theo n v hnh chnh#Thng k#Nin gim thng k#Lng Sn#Sch song ng#P.Dung#262444## 00630000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070044000720220004001160080018001200090 01100138010000500149011001500154012004000169020001700209020001100226020001300237 005000900250005001500259006001200274019001600286039000700302013000700309#VV10.10 544#15000#Vi?t#TH121#895.1#^214#Thn iu hip l#Truyn tranh#Kim Dung, H Th iu Quyn ; Tuyt Nhung dch#T.6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a135tr.^b20c m#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tra nh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Tuyt Nhung#Dch Trung Quc#P.Dung#262445## 00649000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010008000510020007000590070008000660080018000740090 01100092010000500103011001500108021023000123020000700353020002100360013000700381 039000700388#VV10.10546#VV10.10545#34000#Vi?t#V500T#523.1#^214#Kim Anh#V tr#K im Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a197tr.^b24cm#Gii p nhng kin thc c bn v v tr v qu trnh hnh thnh, hiu bit ca con ngi v v tr xun g quanh ta t thi c i n ngy nay cng nhng pht minh, sng kin, thnh t u m con ngi t c trong lnh vc v tr#V tr#Khoa hc thng thc#262446 #P.Dung## 01011000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570020028000620070075000900220004001652210 02500169004001800194008001800212009001100230010000500241011001500246021021500261 02000170047602000110049300500150050400500120051900500240053100500150055500500180 0570006001700588006001800605039000700623013000700630#VV10.10547#VV10.10549#VV10. 10548#87000#Vi?t#S312H#571.6#^214#Sinh hc phn t ca t bo#Harvey Lodish, Ar nold Berk, Chris A. Kaiser... ; Dch: Nguyn Xun Hng...#T.1#C s ho hc v p hn t#Ti bn ln th 6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a223tr.^b23cm#Nghin cu chung v sinh hc phn t ca s pht trin t bo, cc phn t ca t bo, hot ng v cc thnh phn t bo, quan im v tin ho trn c s h gene. C s ho cht, cu trc v chc nng ca protein#Sinh hc phn t#T bo hc#Lod ish, Harvey#Berk Arnold#Kaiser, Chris A. Kaiser#Krieger, Monty#Scott, Matthew P. #Nguyn Xun Hng#Nguyn Ngc Lng#P.Dung#262447## 00891000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420020041000470030053000880070048001410080006001890090007001950100 00500202011001400207021022300221020000900444020000800453020002400461005001500485 005001700500005001100517005001800528005001700546039000700563013000700570#VL10.01 186#VL10.01187#Vi?t#H307H#915.9706#^214#Hip hi du lch ng bng sng Cu Long #K nim 2 nm thnh lp hip hi 6/6/2008 - 6/6/2010#Phm Phc Nh, Phm Trung Lng, Hunh Bin...#^aK.#^aKnxb#2010#^a54tr.^b27cm#Ghi li nhng hot ng c a Hip hi du lch ng bng sng Cu Long (MDTA), c th gm nhng vn lin quan ti du lch v dch v, cc im du lch tiu biu, danh lam thng cnh, m thc, mua sm, l hi, lng ngh...#Hip hi#Du lch#ng bng sng Cu Long#Ph m Phc Nh#Phm Trung Lng#Hunh Bin#Nguyn Trn Dng#Hunh Quc Thng#P.Du ng#262448## 00777000000000289000450002600110000002600110001101400080002201900050003008200090 00358080005000440010009000490020024000580070050000820080005001320090018001370100 00500155011002800160015008600188021014600274020000800420020001000428020001000438 005001400448005001100462039000700473013000700480#VL10.01189#VL10.01188#350000#V i?t#915.9741#^214#Phm Tn#a ch huyn Triu Sn#B.s.: Phm Tn, Phm Vn Tun (ch.b.), L Xun An#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a1021tr., 50 tr. nh^b27cm#TT S ghi: Huyn u - Hi ng nhn dn u ban nhn dn huyn Triu Sn tnh Thanh H o#Gii thiu tng quan v a l t nhin, a l hnh chnh, lch s, kinh t, vn ho - x hi v nhn vt ch ca huyn Thiu Sn tnh Thanh Ho#a ch#Tri u Sn#Thanh Ho#Phm Vn Tun#L Xun An#P.Dung#262449## 01149000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810006000490820009000558080005000640020040000690070070001090080005001790090 01400184010000500198011001500203012002800218021039500246020000800641020000700649 02000140065600500200067001300070069002000070069702000170070400500140072100500170 0735005001400752005001400766039000700780#VL10.01190#VL10.01191#VL10.01193#VL10.0 1192#Vi?t#H100N#315.9731#^214#H Ni qua s liu thng k 1945 - 2008#B.s.: Nguy n Th Ngc Vn (ch.b.), Trn Kim ng, Nguyn Th Chin...#^aH.#^aNxb. H Ni#2 010#^a623tr.^b27cm#T sch Thng Long 1000 nm#Gii thiu s lc c im t nh in v sp t hnh chnh ca H Ni hin nay cng chui s liu thng k cc l nh vc kinh t - x hi c phn b chi tit theo cc ngnh, theo qun, huyn, th x vi nhiu ch tiu quan trng nh: tc tng trng kinh t, ch s ph t trin cng nghip, nng nghip, xy dng, dch v, vn ho, gio dc, y t, m c sng dn c trong giai on 1945 - 2008#Kinh t#H Ni#Sch song ng#Nguyn Th Ngc Vn#262450#X hi#S liu thng k#Trn Kim ng#Nguyn Th Chin#Cng Xu n Mi#Trn Hu Thc#P.Dung## 00576000000000301000450002600110000002000180001102000090002900500140003802000130 00520390007000650140007000720190005000791810006000840820006000908080005000960020 01900101003001300120007002600133022000500159006000500164008001800169009001100187 010000500198011001500203019001400218012003500232013000700267#VN10.02658#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Marimo Ragawa#Truyn tranh#P.Dung#14000#Vi?t#125T#895.6#^21 4#u trng rc la#Truyn tranh#Marimo Ragawa ; Nana dch#T.29#Nana#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2010#^a194tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#262451## 00576000000000301000450002600110000002000090001100500140002002000180003402000130 00520390007000650140007000720190005000791810006000840820006000908080005000960020 01900101003001300120007002600133022000500159006000500164008001800169009001100187 010000500198011001500203019001400218012003500232013000700267#VN10.02659#Nht Bn #Marimo Ragawa#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#P.Dung#14000#Vi?t#125T#895.6#^21 4#u trng rc la#Truyn tranh#Marimo Ragawa ; Nana dch#T.30#Nana#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2010#^a194tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#262452## 00605000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280190005000350020028000400030013000680070036000810220005001170050017001220060 01200139008001800151009001100169010000500180011001500185012003500200019001400235 020001800249020000900267020001300276039000700289013000700296#VN10.02660#B314A#89 5.7#^214#13000#Vi?t#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; H Th Bnh dch#T.24#Choe Byeong Yeol#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2010#^a158tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc th iu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#P.Dung#262453## 00605000000000301000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280190005000350020028000400030013000680070036000810220005001170050017001220060 01200139008001800151009001100169010000500180011001500185012003500200019001400235 020001800249020000900267020001300276039000700289013000700296#VN10.02661#B314A#89 5.7#^214#13000#Vi?t#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; H Th Bnh dch#T.25#Choe Byeong Yeol#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2010#^a158tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc th iu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#P.Dung#262454## 00594000000000301000450002600110000001400070001101900050001803900070002318100060 00300820006000368080005000420020020000470030013000670070035000800220004001150080 01800119009001100137010000500148011001500153012003500168020001800203020000900221 020001300230005001400243006001400257019001400271013000700285#VN10.02662#14000#V i?t#P.Dung#T304B#895.6#^214#Tim bnh hnh phc#Truyn tranh#Matsuzuki Kou ; Ph c Song Anh dch#T.8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a189tr.^b18cm#Truyn tran h dnh cho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Matsuzuki Kou#Ph c Song Anh#Dch Nht Bn#262455## 00594000000000301000450002600110000001400070001101900050001803900070002318100060 00300820006000368080005000420020020000470030013000670070035000800220004001150080 01800119009001100137010000500148011001500153012003500168020001800203020000900221 020001300230005001400243006001400257019001400271013000700285#VN10.02663#14000#V i?t#P.Dung#T304B#895.6#^214#Tim bnh hnh phc#Truyn tranh#Matsuzuki Kou ; Ph c Song Anh dch#T.9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a198tr.^b18cm#Truyn tran h dnh cho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Matsuzuki Kou#Ph c Song Anh#Dch Nht Bn#262456## 00579000000000301000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900070 00510140007000580190005000651810006000700820006000768080005000820020016000870030 01300103007002900116022000500145005001400150006000800164008001800172009001100190 010000500201011001500206019001400221012003500235013000700270#VN10.02664#Nht Bn #Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#P.Dung#14000#Vi?t#T203V#895.6#^214#Tenchi v d ng!#Truyn tranh#Okuda Hitoshi ; Hi Th dch#T.10#Okuda Hitoshi#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a176tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tu i mi ln#262457## 00540000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020009000410030013000500070036000630220005000990050017001040060 01200121008001800133009001100151010000500162011001500167019001400182020001800196 020000900214020001300223039000700236013000700243#VN10.02665#14000#Vi?t#I-312Y#8 95.6#^214#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T.19#Takahas hi Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a184tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung#262458## 00623000000000313000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020018000400030013000580290022000710070031000930220005001240080 01800129009001100147010000500158011001500163012004000178020001700218020000900235 020001300244005001600257006000800273039000700281019001400288013000700302#VN10.02 666#Vi?t#G107X#895.6#^214#14000#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Le Crique de Kar akuri#Fujita Kazuhiro ; Hi Th dch#T.10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a18 6tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Tru yn tranh#Fujita Kazuhiro#Hi Th#P.Dung#Dch Nht Bn#262459## 00664000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010014000510020017000650070014000820080018000960090 01100114010000500125011001500130012003700145021016400182020000900346020000900355 020000800364039000700372013000700379#VN10.02668#VN10.02667#22000#Vi?t#N522D#745 .5#^214#Phm Vn Nhn#Nt dy ng dng#Phm Vn Nhn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2010#^a164tr.^b16cm#B sch ch Sng gia thin nhin#Gii thiu nhiu kiu tht nt dy khc nhau cng vi nhng gii thch v cng dng ca tng loi p dng mt cch thch hp, khoa hc km theo hnh v minh ho#K thut#ng dng #Nt dy#P.Dung#262460## 00516000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440010012000490020016000610030011000770070012000880080005001000090 01100105010000500116011001500121012002100136015003000157020001700187020000900204 020001100213039000700224013000700231#VN10.02669#VN10.02670#36000#Vi?t#895.92234 #^214#T K Tng#Ma thu ma bay#Truyn di#T K Tng#^aH.#^aM thut#2010#^a 280tr.^b18cm#T sch Tui mi ln#Tn tht tc gi: V Tn Tc#Vn hc hin i #Vit Nam#Truyn di#P.Dung#262461## 00496000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440010012000490020019000610070012000800080005000920090011000970100 00500108011001500113012002100128015003000149020001700179020000900196020001100205 039000700216013000700223#VN10.02672#VN10.02671#29000#Vi?t#895.92234#^214#T K Tng#Ting ve ma h c#T K Tng#^aH.#^aM thut#2010#^a223tr.^b18cm#T sch Tui mi ln#Tn tht tc gi: V Tn Tc#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn di #P.Dung#262462## 00540000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010012000550020020000670030011000870070012000980080 00500110009001100115010000500126011001500131015003000146020001700176020000900193 020001100202039000700213013000700220012002300227#VN10.02673#VN10.02674#34000#Vi ?t#L104S#895.92234#^214#T K Tng#Lm sao bit ma v#Truyn di#T K Tng#^ aH.#^aM thut#2010#^a263tr.^b18cm#Tn tht tc gi: V Tn Tc#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn di#P.Dung#262463#Tui sch Tui mi ln## 00574000000000301000450002600110000018100050001108200060001680800050002201400070 00270190005000340020007000390030013000460070030000590220004000890080018000930090 01100111010000500122011001500127020001700142020000900159020001300168005001500181 006000800196039000700204019001400211013000700225012004000232#VN10.02675#M313#895 .6#^214#14000#Vi?t#Misora#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch#T.5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a184tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tran h#Adachi Mitsuru#Cm Vn#P.Dung#Dch Nht Bn#262464#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh## 00581000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070031000670220005000980050019001030060 00500122008001800127009001100145010000500156011001500161012003500176019001400211 020001800225020000900243020001300252039000700265013000700272#VN10.02676#14000#V i?t#C117B#895.6#^214#Cp bi trng#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; Kira dch#T .18#Nishimori Hiroyuki#Kira#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a184tr.^b18cm#Tru yn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung#262465## 00606000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020008000340030013000420070046000550220005001010080018001060090011001240100 00500135011001500140012004000155020001700195020001100212020001300223005001400236 005001300250006001100263039000700274019001600281013000700297#VN10.02677#14000#V i?t#895.1#^214#V thn#Truyn tranh#Wan Yat Leung, Tang Chi Fai ; Trung Kin dc h#T.68#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tu i trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Wan Yat Leung#Tang Chi Fai#Trung Kin#P.Dung#Dch Trung Quc#262466## 00648000000000313000450002600110000000500110001100500160002200600090003803900070 00470140007000540190005000611810006000660020015000720030013000870070065001000220 00500165008001800170009001100188010000500199011001500204012004000219019001600259 020001700275020001100292020001300303082000600316808000500322013000700327#VN10.02 678#n Thu An#T Kim Kiu#Hi ng#P.Dung#15000#Vi?t#T550#T i danh b# Truyn tranh#Nguyn tc: n Thu An ; Ho s: T Kim Kiu ; Hi ng dch#T. 56#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui t rng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#895.1#^214# 262467## 00648000000000313000450002600110000000500110001100500160002200600090003803900070 00470140007000540190005000611810006000660020015000720030013000870070065001000220 00500165008001800170009001100188010000500199011001500204012004000219019001600259 020001700275020001100292020001300303082000600316808000500322013000700327#VN10.02 679#n Thu An#T Kim Kiu#Hi ng#P.Dung#15000#Vi?t#T550#T i danh b# Truyn tranh#Nguyn tc: n Thu An ; Ho s: T Kim Kiu ; Hi ng dch#T. 57#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a130tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui t rng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#895.1#^214# 262468## 00674000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010009000510020031000600070009000910080005001000090 02000105010000500125011001400130021020600144020000700350020000700357020000900364 020000900373039000700382013000700389#VN10.02680#VN10.02681#20000#Vi?t#H103T#613 .2#^214#Song Mai#285 mn n cha bnh hng ngy#Song Mai#^aH.#^aT in Bch kho a#2010#^a175r.^b19cm#Gii thiu cch la chn nguyn liu, phng php ch bin v cng dng ca 285 mn n cha bnh hng ngy nh: nhng mn n bi thuc dn gian, u ph cha bnh v mt s liu php cha bnh bng n ung#Nu n#Mn n #iu tr#Bnh tt#P.Dung#262469## 01007000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570020033000620070051000950080005001460090 02000151010000500171011001500176012006500191021031000256020001400566020000800580 02000100058802000090059802000090060700600170061600500170063303900070065001300070 0657019000500664#VN10.02682#VN10.02684#VN10.02683#12000#Vi?t#X401B#615.8#^214#X oa bp bm huyt cha bch bnh#Nguyn Kiu Lin bin dch ; Nguyn Khc Minh h. .#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a117tr.^b19cm#T sch Tri thc Bch khoa ph t hng. T sch Kin thc gia nh#Gii thiu cc phc iu tr nhiu loi bnh da trn h thng kinh lc, huyt v ca khoa ng y nh: cch xc nh huyt, phng php xoa bp, nhng iu c bit lu v cc loi cht liu h tr khi xoa bp huyt, phng php xoa bp dng sinh v cha mt s loi bnh bng ph ng php xoa, bm huyt#Y hc dn tc#Xoa bp#Bm huyt#iu tr#Bnh tt#Nguyn Kiu Lin#Nguyn Khc Minh#P.Dung#262470#Dch## 00623000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820009000428080005000510010017000560020023000730030012000960070017001080220 00400125008000500129009001100134010000500145011001500150012004300165020001800208 020000900226020001200235039000700247013000700254015003100261005001700292#VN10.02 685#VN10.02686#12500#Vi?t#GI-119M#895.9223#^214#Trn Hoi Phng#Gic m tui t hn tin#Truyn ngn#Trn Hoi Phng#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a132tr.^b19cm#Nh ng tc phm chn lc dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn# P.Dung#262471#Tn tht tc gi: Trn Bc Qu#Trn Hoi Phng## 00623000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200090 00358080005000440010017000490020023000660030012000890070017001010220004001180140 00700122008000500129009001100134010000500145011001500150012004300165020001800208 020000900226020001200235039000700247015003100254013000700285005001700292#VN10.02 687#VN10.02688#Vi?t#GI-119M#895.9223#^214#Trn Hoi Phng#Gic m tui thn ti n#Truyn ngn#Trn Hoi Phng#T.2#11500#^aH.#^aGio dc#2010#^a120tr.^b19cm#Nh ng tc phm chn lc dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn# P.Dung#Tn tht tc gi: Trn Bc Qu#262472#Trn Hoi Phng## 00623000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200090 00358080005000440010017000490020023000660030012000890070017001010220004001180140 00700122008000500129009001100134010000500145011001500150012004300165020001800208 020000900226020001200235039000700247015003100254013000700285005001700292#VN10.02 690#VN10.02689#Vi?t#GI-119M#895.9223#^214#Trn Hoi Phng#Gic m tui thn ti n#Truyn ngn#Trn Hoi Phng#T.3#11500#^aH.#^aGio dc#2010#^a160tr.^b19cm#Nh ng tc phm chn lc dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn# P.Dung#Tn tht tc gi: Trn Bc Qu#262473#Trn Hoi Phng## 00750000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480010013000530020044000660070040001100040018001500080 00500168009001100173010000500184011002900189015002900218021016400247020000900411 020001100420006001500431039000700446013000700453#VN10.02691#VN10.02692#25000#Vi ?t#NGH250T#635.9#^214#H Nhc Quc#Ngh thut trng v to dng bonsai n Chu#H Nhc Quc ; Nguyn Kim Dn bin dch#Ti bn ln th 2#^aH.#^aM thut#2010#^a 152tr., 16 trang nh^b19cm#Nguyn tc: n Chu bn cnh#Lch s, c im phong cch ca chu cnh n Chu. K thut vun trng, to hnh, chm sc chu cy cnh tng, bch v mt s loi nh quyn, cy tc, kim ...#Cy cnh#Trng trt# Nguyn Kim dn#P.Dung#262474## 00685000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820007000428080005000490010018000540020032000720070037001040040018001410080 00500159009001100164010000500175011001400180021016100194020000800355020000300363 020000700366006000800373039000700381013000700388#VN10.02693#VN10.02694#24000#Vi ?t#NGH250T#751.42#^214#Harden, Elisabeth#Ngh thut v hoa bng mu nc#Elisabe th Harden ; L Hng bin dch#Ti bn ln th 3#^aH.#^aM thut#2010#^a64tr.^b19 cm#Gii thiu ngh thut v hoa bng mu nc. K thut v, hnh dng ca hoa v cch s dng mt s mu nh: mu vng, cam, , hng, tm, xanh dng v trng kem#Hi ho#V#V hoa#L Hng#P.Dung#262475## 00708000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020027000530070030000800080005001100090011001150100 00500126011002400131020001200155020001000167005001700177039000500194021016300199 004001400362001001200376020000500388020000600393013000700399#VN10.02695#VN10.026 96#20000#Vi?t#K600T#636.088#^214#K thut nui nhm & k #Vit Chng, Nguyn Vit Thi#^aH.#^aM thut#2010#^a92tr., 4tr. nh^b19cm#Nng nghip#Chn nui#Ng uyn Vit Thi#oanh#Hng dn k thut nui nhm v k qua vic tm hiu tp tnh, cch chn ging, kiu chung, thc n, s sinh sn, phng php nui v ch m sc phng cha bnh#Ti bn ln 1#Vit Chng#Nhm#K #262476## 00566000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020017000510070015000680080005000830090011000880100 00500099011001400104020000500118020000900123039000500132021010600137004001400243 001001500257020000900272013000700281#VN10.02697#VN10.02698#25000#Vi?t#H103M#641 .8#^214#28 mn bnh ngon#Nguyn Kim Dn#^aH.#^aM thut#2010#^a61tr.^b19cm#Bnh# Ch bin#oanh#Hng dn cch lm 28 mn bnh t cc nguyn liu khc nhau: bnh u, rau cu rau ty, bnh chocolate...#Ti bn ln 1#Nguyn Kim Dn#Lm bnh#26 2477## 00638000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020044000510070010000950080005001050090011001100100 00500121011001500126020000800141020001100149039000500160021016000165001001000325 020000900335013000700344020000900351#VN10.02700#VN10.02699#42000#Vi?t#H103M#613 .2#^214#28 mn n dnh cho ngi tp Yoga & Pilates#Thin Kim#^aH.#^aM thut#20 10#^a128tr.^b19cm#n ung#Dinh dng#oanh#Phn tch gi tr dinh dng, cng dn g ca mt s loi thc phm v cch ch bin chng thnh cc mn n c li cho s c kho i vi ngi tp Yoga v Pilates#Thin Kim#Th thao#262478#Sc kho## 00629000000000277000450002600110000002600110001102000080002201400070003001900050 00371810006000420820007000488080005000550020041000600070010001010080005001110090 01100116010000500127011001500132020001100147020000800158039000500166021015200171 001001000323020001100333013000700344#VN10.02701#VN10.02702#Ung th#42000#Vi?t#H 103M#616.99#^214#28 loi thc phm ngn nga bnh ung th#Thin Kim#^aH.#^aM th ut#2010#^a128tr.^b19cm#Phng bnh#n ung#oanh#Phn tch gi tr dinh dng, c ng dng ca mt s loi thc phm v cch ch bin chng thnh cc mn n c li cho sc kho v ngn nga bnh ung th#Thin Kim#Dinh dng#262479## 00515000000000277000450002600110000002600110001102000180002201400070004001900050 00471810006000520820009000588080005000670020020000720030011000920070012001030080 00500115009001100120010000500131011001500136020000900151020001100160039000500171 012004200176001001200218013000700230#VN10.02704#VN10.02703#Vn hc thiu nhi#210 00#Vi?t#T306H#895.9223#^214#Ting ht dng sng#Truyn va#T K Tng#^aH.#^aM thut#2010#^a158tr.^b18cm#Vit Nam#Truyn va#oanh#T sch Thiu nhi. Thin ng khng tui#T K Tng#262480## 00515000000000277000450002600110000002600110001102000180002201400070004001900050 00471810007000520820009000598080005000680020019000730030011000920070012001030080 00500115009001100120010000500131011001500136020000900151020001100160039000500171 012004200176001001200218013000700230#VN10.02705#VN10.02706#Vn hc thiu nhi#170 00#Vi?t#CH500C#895.9223#^214#Ch cui cui b nh#Truyn va#T K Tng#^aH.#^aM thut#2010#^a126tr.^b18cm#Vit Nam#Truyn va#oanh#T sch Thiu nhi. Thin ng khng tui#T K Tng#262481## 00514000000000277000450002600110000002600110001102000180002201400070004001900050 00471810006000520820009000588080005000670020019000720030011000910070012001020080 00500114009001100119010000500130011001500135020000900150020001100159039000500170 012004200175001001200217013000700229#VN10.02707#VN10.02708#Vn hc thiu nhi#180 00#Vi?t#300T#895.9223#^214#i tm chim so n#Truyn va#T K Tng#^aH.#^aM thut#2010#^a126tr.^b18cm#Vit Nam#Truyn va#oanh#T sch thiu nhi. Thin ng khng tui#T K Tng#262482## 00634000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200070 00308080005000370020017000420030013000590070023000720220004000950080005000990090 01100104010000500115011001400120012009800134020000900232020001000241020001700251 020001100268005000800279005001400287039000500301013000700306020000700313#VN10.02 709#22000#Vi?t#TR103C#372.21#^214#Tri cy rau qu#Sch tam ng#Gia Bo, Tri Th c Vit#T.1#^aH.#^aM thut#2010#^a46tr.^b14cm#B sch T vng ting Anh, Hoa, V it dnh cho b. Hc ngoi ng gip b pht trin tr thng minh#Gio dc#Ting Anh#Ting Trung Quc#Ting Vit#Gia Bo#Tri Thc Vit#oanh#262483#Tr em## 00625000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020009000410030013000500070023000630220004000860080005000900090 01100095010000500106011001400111012009800125020000900223020001000232020001700242 005000800259005001400267039000500281013000700286020001100293020000700304#VN10.02 710#22000#Vi?t#455V#372.21#^214#ng vt#Sch tam ng#Gia Bo, Tri Thc Vit#T .1#^aH.#^aM thut#2010#^a46tr.^b14cm#B sch T vng ting Anh, Hoa, Vit dnh cho b. Hc ngoi ng gip b pht trin tr thng minh#Gio dc#Ting Anh#Ting Trung Quc#Gia Bo#Tri Thc Vit#oanh#262484#Ting Vit#Tr em## 00625000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020009000410030013000500070023000630220004000860080005000900090 01100095010000500106011001400111012009800125020000900223020001000232020001700242 005000800259005001400267039000500281013000700286020001100293020000700304#VN10.02 711#22000#Vi?t#455V#372.21#^214#ng vt#Sch tam ng#Gia Bo, Tri Thc Vit#T .2#^aH.#^aM thut#2010#^a46tr.^b14cm#B sch T vng ting Anh, Hoa, Vit dnh cho b. Hc ngoi ng gip b pht trin tr thng minh#Gio dc#Ting Anh#Ting Trung Quc#Gia Bo#Tri Thc Vit#oanh#262485#Ting Vit#Tr em## 00618000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200070 00308080005000370020017000420030013000590070023000720080005000950090011001000100 00500111011001400116005000800130005001400138039000500152012009800157020000900255 020001000264013000700274020001700281020001100298020000700309#VN10.02712#22000#V i?t#NH121B#372.21#^214#Nhn bit vt#Sch tam ng#Gia Bo, Tri Thc Vit#^aH. #^aM thut#2010#^a46tr.^b14cm#Gia Bo#Tri Thc Vit#oanh#B sch T vng ting Anh, Hoa, Vit dnh cho b. Hc ngoi ng gip b pht trin tr thng minh#Gio dc#Ting Anh#262486#Ting Trung Quc#Ting Vit#Tr em## 00618000000000301000450002600110000002000090001101400070002001900050002718100060 00320820007000388080005000450020018000500030013000680070023000810080005001040090 01100109010000500120011001400125005000800139005001400147039000500161012009800166 020001000264020001700274013000700291020001100298020000700309#VN10.02713#Gio dc #11000#Vi?t#450D#372.21#^214# dng hng ngy#Sch tam ng#Gia Bo, Tri Thc Vit#^aH.#^aM thut#2010#^a22tr.^b14cm#Gia Bo#Tri Thc Vit#oanh#B sch T v ng ting Anh, Hoa, Vit dnh cho b. Hc ngoi ng gip b pht trin tr thng minh#Ting Anh#Ting Trung Quc#262487#Ting Vit#Tr em## 00783000000000265000450002600110000002600110001102000100002201400070003201900050 00391810006000440820010000508080005000600020022000650030030000870080005001170090 02100122010000500143011001500148020000900163020001800172039000500190021030200195 013000700497020001300504#VN10.02714#VN10.02715#Php lut#21000#Vi?t#L504#346.5 9704#^214#Lut t ai nm 2003#c sa i b sung nm 2009#^aH.#^aChnh tr Q uc gia#2010#^a179tr.^b19cm#Vit Nam#Vn bn php lut#oanh#Gi thiu nhng qui nh trong Lut t ai v quyn ca nh nc vi t ai, ch s dng cc lo i t, quyn ngha v ca ngi s dng t, th tc hnh chnh v qun l s d ng t, thanh tra gii quyt tranh chp khiu ni, t co, x l vi phm php l ut v t ai v cc iu khon thi hnh#262488#Lut t ai## 00732000000000265000450002600110000002600110001102000100002201400070003201900050 00391810007000440820010000518080005000610020026000660030047000920080005001390090 02100144010000500165011001400170020000900184020001800193039000500211021023600216 020000700452013000700459#VN10.02716#VN10.02717#Php lnh#13000#Vi?t#PH109L#344. 59704#^214#Php lnh dn s nm 2003#Sa i nm 2008 v vn bn hng dn thi h nh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a95tr.^b19cm#Vit Nam#Vn bn php lut#oanh #Gii thiu ni dung Php lnh dn s nm 2003, php lnh sa i nm 2008 vi cc quy nh v qui m dn s, phn b dn c, cc bin php thc hin cng tc dn s... Mt s ngh nh quy nh chi tit v hng dn thi hnh Php lnh#Dn s#262489## 00721000000000265000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020015000540080005000690090021000740100005000950110 01400100020000900114020001800123039000500141021026700146020001500413020001000428 013000700438020001000445#VN10.02718#VN10.02719#8000#Vi?t#L504B#343.59709#^214#L ut bu chnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a46tr.^b19cm#Vit Nam#Vn bn php lut#oanh#Gii thiu mt s iu quy nh ca Lut bu chnh v cung ng v s dng dch v bu chnh; u t kinh doanh dch v bu chnh; cht lng gi cc dch v bu chnh; quyn v ngha v ca doanh nghip cung ng dch v bu chn h, ngi s dng dch v bu chnh...#Lut bu chnh#Php lut#262490#Bu chnh# # 00639000000000265000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020019000540080005000730090021000780100005000990110 01400104020000900118020001800127039000500145021017800150020001900328020001000347 013000700357020000900364#VN10.02720#VN10.02721#8000#Vi?t#L504N#346.59701#^214#L ut nui con nui#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a42tr.^b19cm#Vit Nam#Vn bn php lut#oanh#Gii thiu mt s iu quy nh v nui con nui trong nc, nui con nui c yu t nc ngoi, trch nhim ca cc c quan nh nc v nui con nui v cc iu khon thi hnh#Lut nui con nui#Php lut#262491#Con nui## 00731000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020026000550080005000810090021000860100005001070110 01500112020001000127020000900137020001800146039000500164021026300169020001700432 013000700449020000900456#VN10.02722#VN10.02723#20000#Vi?t#L504C#346.59707#^214# Lut cc t chc tn dng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a154tr.^b19cm#Php lu t#Vit Nam#Vn bn php lut#oanh#Gii thiu mt s iu quy nh ca Lut cc t chc tn dng v giy php, t chc, qun tr, iu hnh ca t chc tn dng; hot ng ca t chc tn dng; vn phng i din ca t chc tn dng nc ng oi v t chc nc ngoi khc c hot ng ngn hng...#T chc tn dng#262492 #Tn dng## 00741000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020026000550080005000810090021000860100005001070110 01400112020001000126020000900136020001800145039000500163021024100168020002600409 013000700435020001000442020001100452#VN10.02724#VN10.02725#11000#Vi?t#L504T#346 .59707#^214#Lut trng ti thng mi#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a71tr.^b19 cm#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#oanh#Gii thiu mt s iu quy nh ca Lut trng ti thng mi v tho thun trng ti, trng ti vin, trung tm tr ng ti, khi kin, hi ng trng ti, bin php khn cp tm thi, phin hp g ii quyt tranh chp, phn quyt trng ti...#Lut trng ti thng mi#262493#T rng ti#Thng mi## 00754000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020023000550080005000780090021000830100005001040110 01400109020001000123020000900133020001800142039000500160021030500165020002300470 013000700493#VN10.02726#VN10.02727#11000#Vi?t#L504A#344.59704#^214#Lut an ton thc phm#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a75tr.^b19cm#Php lut#Vit Nam#Vn b n php lut#oanh#Gii thiu ni dung ca lut An ton thc phm bao gm cc quy nh v quyn v ngha v ca t chc, c nhn trong bo m an ton thc phm, iu kin bo m an ton thc phm trong sn xut, kinh doanh thc phm, chng nhn c s iu kin an ton thc phm trong sn xut, kinh doanh thc phm. ..#Lut an ton thc phm#262494## 00753000000000265000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020022000540080005000760090021000810100005001020110 01400107020001000121020000900131020001800140039000500158021027800163020002200441 013000700463020001700470#VN10.02728#VN10.02729#8000#Vi?t#L504N#344.59704#^214#L ut ngi khuyt tt#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a46tr.^b19cm#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#oanh#Gii thiu ni dung ca Lut ngi khuyt tt bao g m cc quy nh v xc nhn khuyt tt, chm sc sc kho, gio dc, dy ngh v lm vic, vn ho, th dc, th thao, gii tr v du lch, nh chung c, cng tr nh cng cng, giao thng, cng ngh thng tin v truyn thng...#Lut ngi khu yt tt#262495#Ngi khuyt tt## 00771000000000265000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020046000540080005001000090021001050100005001260110 01400131020001000145020000900155020001800164039000500182021029000187013000700477 020001100484020001000495#VN10.02730#VN10.02731#8000#Vi?t#L504S#343.59709#^214#L ut s dng nng lng tit kim v hiu qu#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a46 tr.^b19cm#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#oanh#Gii thiu mt s iu quy nh v s dng nng lng tit kim v hiu qu trong sn xut cng nghip, tron g xy dng v chiu sng cng cng, trong giao thng vn ti, sn xut nng ngh ip, hot ng dch v v h gia nh, trong d n u t, c quan, n v s d ng ngn sch nh nc#262496#Nng lng#Tit kim## 00746000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020025000530080005000780090021000830100005001040110 01500109020001000124020000900134020001800143039000500161021024700166020002500413 013000700438020001200445020001100457#VN10.02732#VN10.02733#22000#Vi?t#L504T#345 .597#^214#Lut thi hnh n hnh s#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a183tr.^b19cm #Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#oanh#Gii thiu nhng quy nh php lut v h thng t chc thi hnh n hnh s, nhim v, quyn hn ca c quan c thm quyn trong thi hnh n hnh s, thi hnh n pht t v n t hnh, thi hnh n treo, n pht cnh co, ci to khng giam gi...#Lut thi hnh n hnh s#26249 7#Thi hnh n#n hnh s## 00677000000000277000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020038000540080005000920090021000970100005001180110 01400123020001000137020000900147020001800156039000500174021017500179020002000354 013000700374020001000381020000800391#VN10.02734#VN10.02735#6000#Vi?t#L504T#343. 59705#^214#Lut thu s dng t phi nng nghip#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010# ^a18tr.^b19cm#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#oanh#Gii thiu mt s iu q uy nh v cn c tnh thu, ng k, khai, tnh v np thu, min thu, gim th u v mt s iu khon thi hnh Lut thu s dng t phi nng nghip#t phi n ng nghip#262498#Lut thu#S dng## 00643000000000253000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020033000520080005000850090021000900100005001110110 01400116020001000130020000900140020001800149039000500167021018600172013000700358 020002400365#VN10.02736#VN10.02737#8000#Vi?t#L504N#346.597#^214#Lut ngn hng nh nc Vit Nam#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a42tr.^b19cm#Php lut#Vit Na m#Vn bn php lut#oanh#Gii thiu mt s iu quy nh v t chc v hot n g ca ngn hng nh nc, cc vn v ti chnh k ton, thanh tra gim st ng n hng, kim ton ni b, cc iu khon thi hnh#262499#Lut ngn hng nh n c## 00703000000000265000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820010000408080005000500020034000550080005000890090021000940100005001150110 01400120020001000134020000900144020001700153039000500170021023900175020000800414 013000700422020000800429#VN10.02738#VN10.02739#8000#Vi?t#PH109L#343.59709#^214# Php lnh th tc bt gi tu bay#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a43tr.^b19cm#P hp lnh#Vit Nam#Vn bn php qui#oanh#Gii thiu mt s iu quy nh v th t c bt gi tu bay, th tu bay ang b bt gi v bt gi li tu bay theo yu cu ca ngi c quyn, li ch i vi tu bay, th tc bt, gi v th tu bay ang b bt gi thi hnh n dn s#Tu bay#262500#Bt gi## 00697000000000265000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020026000540080005000800090021000850100005001060110 01400111020001000125020000900135020001800144039000500162021023900167020000900406 013000700415020000900422#VN10.02740#VN10.02741#7000#Vi?t#L504H#346.59701#^214#L ut hn nhn v gia nh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a59tr.^b19cm#Php lut# Vit Nam#Vn bn php lut#oanh#Trnh by ni dung lut gia nh vi nhng qui nh chung v qui nh c th v kt hn, quan h gia v v chng, cha m v con ci, ng b ni, ng b ngoi v chu, li hn, quan h hn nhn c yu t nc ngoi , x l nhng vi phm...#Hn nhn#262501#Gia nh## 00802000000000313000450002600110000002600110001102000100002201400070003201900050 00391810006000440820008000508080005000580020059000630070010001220080005001320090 02100137010000500158011001500163020001000178020000900188020001300197039000500210 012002800215021020700243001001000450020001200460013000700472020000900479#VN10.02 742#VN10.02743#Php lut#26000#Vi?t#H428#344.597#^214#Hi - p v php lut t hc hnh tit kim, chng lng ph#Bch Hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a21 4tr.^b19cm#Tit kim#Vit Nam#Sch hi p#oanh#T sch Php lut ph thng#Gii thiu cc cu hi v gii p php lut v mt s khi nim c bn, cc vn chung, v nh mc tiu chun, ch , v mua sm tp trung, u thu lin quan n thc hnh tit kim, chng lng ph...#Bch Hnh#Phng chng#262502#Lng ph ## 00824000000000337000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340140006000390190005000450020016000500070032000660220006000980050011001040050 00600115005001000121005001800131005001000149008000500159009001900164010000500183 01100140018801200180020202102220022002000140044202000090045602000090046503900050 0474013000700479#VV10.10550#VV10.10551#A105N#363.4#^214#8000#Vi?t#An ninh trt t#Hng Thanh, H. V, Mai Khanh...#T.206#Hng Thanh#H. V#Mai Khanh#Phan Th Hu Ton#Hng Lnh#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a96tr.^b20cm#T sch Chuyn #Gm nhiu phng s cp ti nhng t nn x hi nh bun bn ma tu, trm cp, m c ti, git ngi, la tnh, la tin... v nhng phng n phng chng ti ph m, nhng n lc ph n thnh cng ca cc chin s cng an#T nn x hi#Vit Na m#Phng s#oanh#262503## 00743000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020046000530070029000990080005001280090019001330100 00500152011001500157020000900172005001300181039000500194012003400199021017000233 001000900403020001700412020001700429013000700446#VV10.10552#VV10.10553#37000#Vi ?t#NH556N#920.02#^214#Nhng nh hot ng x hi ni ting th gii#B.s.: L Ngh a, L Minh Ton#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a231tr.^b21cm#Th gii#L Minh To n#oanh#Nhng nhn vt ni ting th gii#Gii thiu tiu s, s nghip ca cc nhn vt ni ting trn th gii cc lnh vc khc nhau, c bit nhng hot ng, cng hin ca h lm thay i lch s th gii#L Ngha#Nhn vt lch s#Ho t ng x hi#262504## 01127000000000325000450002600110000002600110001102000080002201900050003018100060 00350820018000418080005000590020046000640070050001100080005001600090021001650100 00500186011002600191020001400217020001000231005001500241005001300256005001100269 03900050028002104030028501500710068800500140075900500130077302000080078601300070 0794#VV10.10554#VV10.10555#Lch s#Vi?t#L302S#324.2597070959742#^214#Lch s n g b huyn Yn Thnh (1930 - 2005)#B.s.: Nguyn Khc , Ng c Tin, Phan Tn g...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a367tr., 10tr. nh^b22cm#ng b huyn#Yn Thnh#Nguyn Khc #Ng c Tin#Phan Tng#oanh#Gii thiu v iu kin t nhi n, x hi v truyn thng vn ho, cch mng ca huyn Yn Thnh (tnh Ngh An) . Chng ng lch s ca ng b v nhn dn huyn Yn Thnh trong khi ngha g inh chnh quyn, khng chin chng thc dn Php, khng chin chng M cu nc , thc hin nhim v xy dng v bo v T quc XHCN v thc hin ng li i mi, y mnh cng nghip ho, hin i ho t nc#TTS ghi: Ban chp hnh n g b ng Cng sn Vit Nam huyn Yn Thnh#Ng c Khnh#Dng Vn Em#Ngh An#2 62505## 01208000000000349000450002600110000002600110001102000080002201900050003018100060 00350820018000418080005000590020055000640070066001190080005001850090021001900100 00500211011002600216020000800242020001000250005001300260005001300273005001500286 03900050030102104520030601500450075800500120080300500130081502000100082802000100 0838013000700848020000300855#VV10.10556#VV10.10557#Lch s#Vi?t#L302S#324.259707 0959736#^214#Lch s ng b v nhn dn x Thi Hng (1930 - 2005)#B.s., s.t.: Phm c Bao (ch.b.), Bi Vn Nhn, Phm Vn Trng...#^aH.#^aChnh tr Quc gia# 2010#^a511tr., 11tr. nh^b21cm#ng b#Thi Thu#Phm c Bao#Bi Vn Nhn#Phm Vn Trng#oanh#Gii thiu v v tr, a gii v truyn thng lch s x Thi H ng (huyn Thi Thu, tnh Thi Bnh). Qu trnh tip thu ch ngha Mc - Lnin t in ti thnh lp chi b ng lnh o phong tro cch mng, khi ngha ginh ch nh quyn, lnh o nhn dn tin hnh hai cuc khng chin chng Php, chng M thnh cng v khi phc, pht trin kinh t - x hi sau chin tranh cng c n c i ln ch ngha x hi v thc hin cng cuc i mi ca ng#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Thi Hng#Bi Vn Tm#Phm Vn Ru#Thi Bnh#Thi Hng#262 506#X## 00861000000000241000450002600110000002600110001102000080002201900050003018100060 00350820018000418080005000590020044000640080005001080090021001130100005001340110 02600139020000800165039000500173021037900178015004600557020000900603013000700612 #VV10.10558#VV10.10559#Lch s#Vi?t#L302S#324.2597070959769#^214#Lch s ng b tnh Lm ng (1975 - 2005)#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a403tr., 16tr. nh^ b21cm#ng b#oanh#Khi qut qu trnh ng b tnh Lm ng lnh o nhn dn n nh tnh hnh, khc phc hu qu sau chin tranh, khi phc v xy dng kinh t vn ho - x hi, y mnh ci to x hi ch ngha, tin hnh cng cuc i mi theo ng li ca ng, y mnh cng nghip ho, hin i ho t nc, l nh o a tnh vt qua tnh trng ngho v km pht trin vo u th k 21#T TS ghi: Ban chp hnh ng b tnh Lm ng#Lm ng#262507## 01115000000000325000450002600110000002600110001102000080002201900050003018100060 00350820018000418080005000590020041000640070069001050080005001740090021001790100 00500200011002500205020001400230020000700244005001600251005001700267005001300284 03900050029702104030030201500430070500500140074802000120076202000080077401300070 0782#VV10.10560#VV10.10561#Lch s#Vi?t#L302S#324.2597070959714#^214#Lch s n g b x La Bng (1936 - 2010)#B.s.: Triu Quang To, Nguyn Minh Tun, V Vn Ph ong, Nguyn Th H#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a259tr., 6tr. nh^b21cm#ng b huyn#i T#Triu Quang To#Nguyn Minh Tun#V Vn Phong#oanh#Gii thiu v iu kin t nhin, x hi v truyn thng yu nc v u tranh cch mng tr c thng 8 nm 1945 ca x La Bng (huyn i T, tnh Thi Nguyn). Lch s u tranh ca ng b x qua hai thi k khng chin chng Php, chng M v lnh o nhn dn thc hin hai nhim v xy dng v bo v t quc, thc hin ng l i i mi, y mnh s nghip cng nghip ho, hin i ho t nc#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x La Bng#Nguyn Th H#Thi Nguyn#La Bng#262508## 01127000000000337000450002600110000002600110001102600110002202000090003301400070 00420190005000491810006000540820009000608080005000690020039000740030026001130070 04400139008000500183009002100188010000500209011002600214006000800240006001100248 03900050025901900170026402104590028100100170074001300070075702000120076402000080 0776020000500784#VV10.10562#VV10.10564#VV10.10563#Cuc i#77000#Vi?t#S455M#972 .9106#^214#Sng mi nh nhng cy trc bch hng#Gia cnh ca Fidel Castro#Kati uska Blanco ; Dch: Mnh T, Hong Hip#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a423tr., 8 tr. nh^b24cm#Mnh T#Hong Hip#oanh#Dch Ty Ban Nha#K v cuc sng i th ng ca gia nh Fidel (nh lnh o kit xut ca nhn dn Cuba) trong trang t ri Birn, v mi tnh ca cha m ng v nhng nm thng u i ca anh em Fi del. K v v s trng tn ca mt vng qu ti p vi nhng con ngi kin c ng cng tnh yu qu hng, tinh thn cch mng bt dit gn kt nhng ng i Cuba yu nc trong sut qu trnh u tranh gian kh... nhng g gp phn to nn mt Fidel anh hng, bnh d#Blanco, Katiuska#262509#Caxtr, Ph#Lch s #Cuba## 00862000000000325000450002600110000002600110001102000100002201400070003201900050 00391810008000440820012000528080005000640020059000690070052001280080005001800090 02100185010000500206011001500211020001400226005001400240005001000254005001500264 03900050027902101850028400500170046900500100048602000100049601300070050602000230 0513#VV10.10566#VV10.10565#Nghip v#48000#Vi?t#NGH307V#324.2597071#^214#Nghip v cng tc ng vin v vn bn hng dn thi hnh#L Minh Ngha (ch.b.), Than h Sn, Phm Thu Huyn...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a341tr.^b21cm#Cng tc ng#L Minh Ngha#Thanh Sn#Phm Thu Huyn#oanh#Gm cc bi nghin cu v cng tc sinh hot ng nh vn thc t hin nay v sinh hot chi b; v cng tc pht trin ng; vic ra ngh quyt v thc hin ngh quyt ca chi b...#Nguyn nh Khi#Trn Vng#ng vin#262510#ng Cng sn Vit Nam## 00740000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020038000570070035000950080005001300090021001350100 00500156011001500161020001400176020000900190005001400199039000500213021018000218 001001300398020000900411013000700420020002300427#VV10.10567#VV10.10568#48000#Vi ?t#C120N#324.2597071#^214#Cm nang v k nng gim st ca ng#Ch.b.: L Vn Gi ng, Cao Vn Thng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a235tr.^b21cm#Cng tc ng#C m nang#Cao Vn Thng#oanh#Trnh by nhng vn chung v cng tc gim st ca ng. i tng, ni dung, trnh t, thm quyn, trch nhim gim st ca ng. Mt s cng tc kim tra v gim st ca ng#L Vn Ging#Gim st#262511#ng Cng sn Vit Nam## 01062000000000361000450002600110000002600110001102000090002201400070003101900050 00381810006000430820009000498080005000580020095000630070067001580080005002250090 02100230010000500251011001500256020001100271020000900282005001100291005002200302 00500170032403900050034102102990034600500140064502000070065902000080066602000070 0674020000300681020000900684013000700693#VV10.10570#VV10.10569#K hoch#46000#V i?t#K600N#338.9597#^214#K nng lp v ch o thc hin k hoch pht trin kin h t - x hi cp x, phng, th trn#L Vn Ho, Nguyn Th Phng Lan, Nguyn Hong Quy, L Ton Thng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a327tr.^b21cm#Pht tri n#Vit Nam#L Vn Ho#Nguyn Th Phng Lan#Nguyn Hong Quy#oanh#Trnh by nh ng ni dung c bn v cng tc lp v ch o thc hin k hoch pht trin kinh t - x hi, h thng cc ch tiu v phng php tnh ch tiu, h thng biu mu v hng dn s dng cc biu mu trong cng tc xy dng k hoch pht tri n kinh t - x hi cp x, phng, th trn#L Ton Thng#Phng#Kinh t#X h i#X#Th trn#262512## 00797000000000325000450002600110000002600110001102000100002201400070003201900050 00391810006000440820010000508080005000600020064000650070026001290080005001550090 02100160010000500181011001500186020001000201020000900211020001300220005001200233 03900050024502101820025000100130043202000080044502000080045302000030046101300070 0464#VV10.10571#VV10.10572#Php lut#41000#Vi?t#H428#346.59704#^214#Hi - p v qun l a chnh - t ai ca chnh quyn cp x#Trn Th Cc, L Th Tho# ^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a292tr.^b21cm#a chnh#Vit Nam#Sch hi p#L Th Tho#oanh#Tm hiu, gii p nhng ni dung lin quan n chnh sch, php lut hin hnh ca Nh nc v a chnh - t ai, v cc k nng cn thit tro ng cng tc qun l t ai cp x#Trn Th Cc#t ai#Qun l#X#262513## 00827000000000313000450002600110000002600110001102000100002201400070003201900050 00391810006000440820010000508080005000600020089000650070016001540080005001700090 02100175010000500196011001500201020000900216020001300225039000500238021020900243 001001600452020000800468020001100476020000700487020001200494013000700506#VV10.10 573#VV10.10574#Php lut#39000#Vi?t#H428#346.59704#^214#Hi - p php lut v bi thng thit hi, h tr ti nh c khi nh nc thu hi t#Nguyn Xun A nh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a278tr.^b21cm#Vit Nam#Sch hi p#oanh#Gii p nhng tnh hung quy nh v bi thng thit hi, h tr ti nh c c th khi nh nc thu hi t, c bit lin quan n cc t chc, c nhn thng qu a nhng qui nh trong cc vn bn php lut#Nguyn Xun Anh#t ai#Bi thng# H tr#Ti nh c#262514## 00817000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520010020000570020057000770070057001340080005001910090 02100196010000500217011001500222005001400237005002100251013000700272021015000279 02000090042902000080043802000160044602000030046202000090046502000130047403900040 0487#VV10.10575#VV10.10576#37000#Vi?t#H428#352.1409597#^214#Trn Th Thanh Thu #Hi - p v lnh o qun l ca U ban nhn dn cp x#Trn Th Thanh Thu, ng Khc nh, Nguyn Th Tuyt Mai#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a259tr.^b21c m#ng Khc nh#Nguyn Th Tuyt Mai#262515#Gii thiu chc nng, nhim v, c c u t chc, ch lm vic v cc k nng lnh o, qun l, iu hnh ca ng i lnh o U ban nhn dn cp x#Lnh o#Qun l#U ban nhn dn#X#Vit Nam#S ch hi p#Mai## 00893000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020077000510070076001280080005002040090021002090100 00500230011001400235005001800249005001200267005001400279005002100293013000700314 02101460032102000090046702000110047602000100048702000070049702000190050403900040 0523020001300527020000300540#VV10.10577#VV10.10578#13000#Vi?t#H428#352.3#^214# Hi - p v tip dn v gii quyt khiu ni, t co ca chnh quyn cp x#Ngu yn ng Thnh (ch.b.), L Hng Yn, Nguyn Th La, Dng Th Minh Huyn#^aH.#^a Chnh tr Quc gia#2010#^a68tr.^b21cm#Nguyn ng Thnh#L Hng Yn#Nguyn Th L a#Dng Th Minh Huyn#262516#Cung cp kin thc v chuyn mn nghip v cho i ng cn b cp x nhng k nng trong vic tip dn, gii quyt khiu ni, t c o ca cng dn#Tip dn#Gii quyt#Khiu ni#T co#Qun l hnh chnh#Mai#Sch hi p#X## 00748000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010014000490020047000630070043001100080005001530090 02100158010000500179011001500184005002000199013000700219021012800226020000800354 02000090036202000050037102000180037602000080039402000030040202000130040503900040 0418#VV10.10579#VV10.10580#29000#Vi?t#H428#353#^214#ng Th Minh#Hi - p v qun l vn ho - x hi cp x#ng Th Minh (ch.b.), Trng Th Ngc Lan#^a H.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a199tr.^b21cm#Trng Th Ngc Lan#262517#Gm mt s kin thc v k nng iu hnh, qun l cc hot ng vn ho - x hi, gio d c, y t v chnh sch x hi cp x#Vn ho#Gio dc#Y t#Chnh sch x hi#Q un l#X#Sch hi p#Mai## 00929000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010015000550020061000700070043001310080005001740090 02100179010000500200011001500205015007000220005002100290013000700311012002900318 02101810034702000100052802000070053802000090054502000090055402000130056303900040 0576020001100580#VV10.10581#VV10.10582#24000#Vi?t#H428#344.59704#^214#Dng Th Xun#Hi - p v chnh sch dn s v xy dng gia nh Vit Nam#B.s.: Dng Th Xun, Nguyn Th Hng Hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a158tr.^b21cm#u ba sch ghi: Hi ng ch o Xut bn Sch x, phng, th trn#Nguyn Th H ng Hnh#262518#T sch X, phng, th trn#Trnh by di dng hi p mt s v n lin quan n chnh sch dn s v xy dng gia nh Vit Nam nh: Kt hn , quan h gia v v chng, cha m v con, cp dng, li hn,...#Php lut#Dn s #Gia nh#Vit Nam#Sch hi p#Mai#Chnh sch## 01063000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510020040000560070077000960080005001730090021001780100 00500199011001500204005001900219005001600238005001700254005001600271013000700287 01500610029402103300035502000170068502000090070202000090071102000130072003900040 0733#VV10.10583#VV10.10584#25000#Vi?t#H428#306.409597#^214#Hi - p v xy d ng np sng vn minh#B.s.: Trn Th Tuyt Mai, Nguyn Duy Kin, Nguyn Thu Trang , Nguyn Quc Huy#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a165tr.^b21cm#Trn Th Tuyt M ai#Nguyn Duy Kin#Nguyn Thu Trang#Nguyn Quc Huy#262519#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Cc Vn ho c s#Gii thiu tc phm "i sng mi" ca C h tch H Ch Minh. Trnh by 46 cu hi v p v nhng ni dung c th ca vi c xy dng np sng vn minh nh vic ci, vic tang, vic t chc l hi, ti u ch nh gi gia nh vn ho, lng, bn, t dn ph vn ho... Nu ln mt s vn bn ca ng v Nh nc v np sng vn ho#Np sng vn ho#Xy dng#Vit Nam#Sch hi p#Mai## 00885000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020050000570070046001070080005001530090021001580100 00500179011001500184005001100199005001300210005001700223005002100240005001400261 01300070027502102060028202000070048802000070049502000140050202000140051602000130 0530039000400543#VV10.10586#VV10.10585#31000#Vi?t#H428#324.2597071#^214#Hi - p v cng tc ca cp u v b th chi b#L Vn Yn, Ng c Tnh, Nguyn Min h Tun...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a216tr.^b21cm#L Vn Yn#Ng c Tnh# Nguyn Minh Tun#Nguyn Th Ngc Loan#Nguyn Thu H#262520#Mt s vn c bn v chi b v sinh hot chi b, cng tc ca cp u v b th chi b, cng tc c a vn phng cp u c s cng mt s gii php, hng dn thc hin cng tc ca cp u v b th chi b#Chi u#Chi b#Cng tc ng#B th chi b#Sch hi p# Mai## 00937000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020041000510070054000920080005001460090021001510100 00500172011001500177005001600192005001900208005001400227005001400241005001800255 01300070027302102300028002000140051002000060052402000070053002000090053702000030 0546020000900549020001300558039000400571#VV10.10587#VV10.10588#29000#Vi?t#H428 #658.4#^214#Hi - p v qun l d n u t cp x#Nguyn Xun Thu, Phm Th T hanh Vn, L Ton Thng...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a200tr.^b21cm#Nguyn Xun Thu#Phm Th Thanh Vn#L Ton Thng#Hong Ngc u#Nguyn Trng Thu#262521 #Gii p cc vn c bn lin quan n d n u t cp x gm: qun l d n , lp k hoch, thm nh bo co kinh t, k thut xy dng cng trnh d n u t, u thu, gim st thi cng, thanh ton v quyt ton vn u t#Qun l d n#D n#u t#Xy dng#X#Vit Nam#Sch hi p#Mai## 00899000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020026000510070017000770080018000940090035001120100 00500147011001500152015006800167005001000235005001400245005001600259005001900275 01300070029400500180030100100170031902101720033602000090050802000070051702000100 0524020001100534039000400545#VV10.10589#VV10.10590#25000#Vi?t#K600T#658.5#^214# K thut bao b thc phm#ng Th Anh o#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a286tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia TP H Ch Minh. T rng i hc Bch khoa#L Thu H#Hong Th Anh#L Th Kim Dung#L Th Hng Gia ng#262522#Cao Th Kim Trinh#ng Th Anh o#Gii thiu v phn tch vai tr, ch c nng - phn loi ca bao b thc phm. Vt liu, cu to, gii php hu ch v phng php ng bao b t c yu cu cht lng#K thut#Bao b#Thc ph m#Gio trnh#Mai## 00912000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020045000520070054000970080005001510090021001560100 00500177011001500182005000900197005001500206005001100221005001600232005001100248 013000700259021029500266020001100561020001000572020001200582039000400594#VV10.10 592#VV10.10591#45000#Vi?t#CH500T#327.2#^214#Ch tch H Ch Minh vi cng tc n goi giao#B.s.: V Khoan (ch.b.), Lu on Huynh, H Xun ...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a319tr.^b21cm#V Khoan#Lu on Huynh#H Xun #Nguyn Xun Bn #Hong Hip#262523#Tng kt v l lun v thc tin nhng bi hc kinh nghim c a Ch tch H Ch Minh trong hot ng ngoi giao qua cc giai on: T nm 1941 n ngy 2/9/1945, t ngy 2/9/1945 n ngy 19/12/1946, giai on khng chin c hng thc dn Php, giai on t nm 1954-1964, t 1965 n cui nm 1969#Ngoi giao#Hot ng#H Ch Minh#Mai## 00900000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010018000540020068000720030015001400070018001550080 00500173009002100178010000500199011001500204013000700219021026600226020001700492 020002100509020001900530020000900549020000900558020001500567039000400582#VV10.10 593#VV10.10594#37000#Vi?t#C514K#957.7043#^214#Nguyn Khc Hunh#Cuc khng chi n chng M ca Vit Nam tc ng ca nhn t quc t#Sch tham kho#Nguyn Khc Hunh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a259tr.^b21cm#262524#Gii thiu v bi cn h quc t cng nhng lun chng, phn tch v mi quan h M - X - Trung v chi n tranh Vit Nam; Th gii vi Vit Nam trong nhng ngy khi la v ngh thut nh, m phn, bi hc kinh nghim trong cuc khng chin chng M ca nhn d n ta#Lch s hin i#Khng chin chng M#Quan h ngoi giao#Th gii#Vit Nam# Sch tham kho#Mai## 01079000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020075000570030035001320070052001670040019002190080 00500238009002100243010000500264011001500269005001100284005001400295005001400309 00500130032300500070033601300070034302103180035002000090066802000090067702000100 0686020000800696020000900704039000400713#VV10.10595#VV10.10596#49000#Vi?t#C460C #324.2597071#^214#C ch gim st ca nhn dn i vi hot ng ca b my ng v nh nc#Mt s vn l lun v thc tin#o Tr c (ch.b.), Phm Quc An h, Phm Hu Ngh...#Xut bn ln th 2#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a367tr.^b 21cm#o Tr c#Phm Quc Anh#Phm Hu Ngh#Bi Xun c#V Th#262525#Trnh by c s l lun ca vic xy dng v nh gi thc trng c ch gim st ca nhn dn i vi hot ng ca b my ng v nh nc. Kinh nghim ca mt s nc trn th gii v cc gii php tng cng s gim st ca nhn dn i vi hot ng ca b my ng, nh nc v m hnh ca cc c ch gim st #Gim st#Nh n dn#Hot ng#ng b#Nh nc#Mai## 00936000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020030000570030024000870070064001110040018001750080 00500193009002100198010000500219011001500224005001800239005001500257005001800272 00500120029000500120030201300070031402102390032102000080056002000160056802000100 0584039000400594#VV10.10597#VV10.10598#35000#Vi?t#106V#324.2597071#^214#ng v in lm kinh t t nhn#Thc trng v gii php#Trn Nguyn Tuyn (ch.b.), Trn Ngc Linh, Nguyn Minh Phong...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010 #^a259tr.^b21cm#Trn Nguyn Tuyn#Trn Ngc Linh#Nguyn Minh Phong#Trn Ch L#H Vn Tun#262526#Trnh by v c s khoa hc ca vn ng vin lm kinh t t nhn v thc trng ng vin lm kinh t t nhn Vit Nam hin nay. nh h ng v nhng gii php nhm thc y ng vin lm kinh t t nhn Vit Nam tro ng thi gian ti#Kinh t#Kinh t t nhn#ng vin#Mai## 00715000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350010008000400020048000480070008000960080005001040090019001090100 00500128011001500133013000700148021024900155020001200404020001100416020000900427 020000900436039000400445#VV10.10599#74500#Vi?t#454#620.1#^214# Sanh#n nh ca h ng lc v cc p dng k thut# Sanh#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a 219tr.^b24cm#262527#Trnh by cc kin thc c bn v kho st n nh ca qu t rnh ng lc nh: cc nh ngha v n nh, cc tiu chun v n nh v khng n nh, cc phng php nghin cu n nh v kho st cc bi ton mang tnh minh ho, nh hng p dng#H ng lc# n nh#K thut#ng dng#Mai## 00798000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200040 00318080005000350010020000400020038000600070026000980080005001240090019001290100 00500148011001500153013000700168021029400175020001300469020000800482020002700490 020001100517039000400528#VV10.10600#87500#Vi?t#GI-108T#658#^214#Phm Th Thanh Hng#Gio trnh h thng thng tin qun l#Phm Th Thanh Hng ch.b.#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a299tr.^b24cm#262528#Gii thiu cc kin thc c bn v h th ng thng tin qun l, c s h tng cng ngh, qun l d liu, xy dng v ph t trin h thng thng tin qun l, cc h thng thng tin chc nng trong doanh nghip, h thng thng tin tch hp, qun l ng dng cng ngh thng tin trong doanh nghip#Doanh nghip#Qun l#H thng thng tin qun l#Gio trnh#Mai## 00747000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810008000560820004000648080005000680010015000730020043000880290 03100131007001400162008000500176009001900181010000500200011001500205013000700220 021016100227020001000388020001000398020001200408039000400420020000900424#CDVN.01 157#VV10.10602#VV10.10601#CDVN.01158#40000#Vi?t#GI-108T#428#^214#Thomas, Andrew #Giao tip ting Anh cho nhn vin nh hng#English for restaurant workers#Andre w Thomas#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a118tr.^b21cm#262529#Gii thiu cc mu c u giao tip ting Anh cho nhn vin nh hng theo cc ch nh: gi in tho i, cho hi, gi mn, phc v mn n, thanh ton ho n,...#Ting Anh#Giao tip #Sch t hc#Mai#Nh hng## 00717000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810008000560820004000648080005000680010015000730020044000880290 02600132007001400158008000500172009001900177010000500196011001500201013000700216 021013400223020001000357020001000367020001200377039000400389020001000393#VV10.10 603#VV10.10604#CDVN.01159#CDVN.01160#40000#Vi?t#GI-108T#428#^214#Thomas, Andrew #Giao tip ting Anh cho nhn vin khch sn#English for hotel workers#Andrew Th omas#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a186tr.^b21cm#262530#Gii thiu cc mu cu g iao tip ting Anh cho nhn vin khch sn quy l tn, phc v phng, thc n v ung, cc dch v khc#Ting Anh#Giao tip#Sch t hc#Mai#Khch sn## 00840000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00411810007000460820006000538080005000590010012000640020034000760070012001100040 04000122008000500162009001900167010000500186011001500191015006700206013000700273 021022400280020001300504020000800517020000900525039000400534#VV10.10605#VV10.106 06#VV10.10607#115000#Vi?t#QU105L#658.3#^214# Vn Phc#Qun l nhn lc ca do anh nghip# Vn Phc#Ti bn ln th 5, c sa cha, b sung#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a491tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa H Ni. Khoa Kinh t v Qun l#262531#Gm cc kin thc c bn trong qun l nhn lc ca doanh n ghip nh: Tng cng u t cho qun l nhn lc, t chc tuyn ngi, phn cn g lao ng, v tr lm vic, mi trng lao ng, o to tay ngh ngi lao n g...#Doanh nghip#Qun l#Nhn lc#Mai## 00871000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820004000628080005000660010014000710020038000850290 04500123007003200168022000400200221003500204008000500239009002000244010000500264 01100150026900600120028401900050029601300070030102101990030802000100050702000120 0517039000400529#CDVN.01161#CDVN.01162#VN10.02745#VN10.02744#33000#Vi?t#M558P#4 28#^214#Smith, George#10 pht mi ngy hc tt ting Anh#Quick English - lear ning 10 minutes everyday#George Smith ; Th Diu dch#Q.2#Hot ng gii tr = Entertainment#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a128tr.^b18cm# Th Diu#Dch#26 2532#Gii thiu nhng mu cu, m thoi v luyn vit ting Anh t n gin n phc tp ch hot ng gii tr nh: Xem ti vi, xem phim, thng thc m nh c, n tic khiu v, i chi, th thao,...#Ting Anh#Sch t hc#Mai## 00845000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820004000628080005000660010014000710020038000850290 04500123007003200168022000400200221003500204008000500239009002000244010000500264 01100150026900600120028401300070029601900050030302101730030802000100048102000120 0491039000400503#VN10.02746#CDVN.01163#CDVN.01164#VN10.02747#36000#Vi?t#M558P#4 28#^214#Smith, George#10 pht mi ngy hc tt ting Anh#Quick English - lear ning 10 minutes everyday#George Smith ; Th Diu dch#Q.1#Sinh hot thng ng y = Daily life#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a152tr.^b18cm# Th Diu#262533# Dch#Gii thiu nhng mu cu, m thoi v luyn vit ting Anh t n gin n phc tp v sinh hot hng ngy nh: Gii thiu, cho hi, gi in thoi, cuc hn, li mi,...#Ting Anh#Sch t hc#Mai## 00873000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820004000628080005000660010014000710020038000850290 04500123007003200168022000400200221004200204008000500246009002000251010000500271 01100150027600600120029101900050030301300070030802000100031502101940032502000120 0519039000400531#VN10.02748#CDVN.01166#CDVN.01165#VN10.02749#47000#Vi?t#M558P#4 28#^214#Smith, George#10 pht mi ngy hc tt ting Anh#Quick English - lear ning 10 minutes everyday#George Smith ; Th Diu dch#Q.3#K ngh v du lch = Holidays and travels#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a240tr.^b18cm# Th Diu# Dch#262534#Ting Anh#Gii thiu nhng mu cu, m thoi v luyn vit ting An h t n gin n phc tp ch k ngh v du lch nh: ln k hoch cho chuy n i, t ch trn my bay, th tc ng k, i li,...#Sch t hc#Mai## 00826000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820004000628080005000660010014000710020038000850290 04500123007003200168022000400200221003700204008000500241009002000246010000500266 01100150027100600120028601900050029801300070030302101520031002000100046202000120 0472039000400484#VN10.02750#CDVN.01168#CDVN.01167#VN10.02751#32000#Vi?t#M558P#4 28#^214#Smith, George#10 pht mi ngy hc tt ting Anh#Quick English - lear ning 10 minutes everyday#George Smith ; Th Diu dch#Q.4#By t cm xc = Ex pressing Feelings#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a120tr.^b18cm# Th Diu#Dch# 262535#Gii thiu nhng mu cu, m thoi v luyn vit ting Anh t n gin n phc tp by t cm xc nh khen, yu cu, tho thun, an i, thng cm,...#T ing Anh#Sch t hc#Mai## 00475000000000265000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290020021000340030025000550070015000800080009000950090019001040100005001230110 01500128012001300143019000500156013000700161020000900168020001300177039000400190 005001000194005000500204#VV10.10608#Vi?t#NG558G#294.3#^214#Ngi giu v ba ba# Tranh truyn cho mi nh#o Quang dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a128tr .^b20cm#Truyn tranh#Dch#262536#o Pht#Truyn tranh#Mai#o Quang#dch## 00447000000000241000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290020033000340030025000670070015000920080009001070090019001160100005001350110 01400140012001300154019000500167013000700172020000900179039000400188020001300192 #VV10.10609#Vi?t#QU451V#294.3#^214#Quc vng khng thch giang sn#Tranh truyn cho mi nh#o Quang dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a88tr.^b20cm#Truy n tranh#Dch#262537#o Pht#Mai#Truyn tranh## 00468000000000253000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280020014000330030025000470070024000720080009000960090019001050100005001240110 01500129012001300144013000700157019000500164006001900169020000900188020001300197 039000400210#VV10.10610#Vi?t#H401N#294.3#^214#Hoa nhn nhc#Tranh truyn cho mi nh#Mt nhn o Quang dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a143tr.^b20cm#Tru yn tranh#262538#Dch#Mt nhn o Quang#o Pht#Truyn tranh#Mai## 00472000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010018000510020020000690030010000890070018000990080 00900117009001900126010000500145011001500150013000700165020000900172020000900181 020001200190039000400202#VV10.10611#VV10.10612#42000#Vi?t#M200Q#294.3#^214#Hun h Trung Chnh#M Quan m Cu Long#o & i#Hunh Trung Chnh#^aC Mau#^aNxb. Ph ng ng#2010#^a258tr.^b21cm#262539#o Pht#Vit Nam#Truyn ngn#Mai## 00700000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400010007000450020020000520030020000720290011000920070034001030080 00900137009001900146010000500165011001500170005001000185013000700195021017200202 020000900374020001000383020001300393039000400406#VV10.10613#VV10.10614#Vi?t#TH30 0K#294.3#^214#Narada#Thi k php c kinh#Song ng Anh - Vit#Dhammapada#Narada ; Tnh Minh dch, ch gii#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a266tr.^b21cm#Tnh M inh#262540#Gii thiu nhng li Pht dy trong Kinh Php c v o c v nhng np sinh hot hng ngy, rt ch li cho gio dc, tu tm dng tnh, suy ngm h nh s trong cuc sng#o Pht#Kinh Pht#Kinh Php c#Mai## 00825000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010018000500020025000680070018000930040040001110080 00900151009001900160010000500179011001500184021026400199020001300463020000600476 020000900482020000900491039000400500013000700504020001200511#VV10.10615#VV10.106 16#50000#Vi?t#TR113N#615#^214#Trn Th Thu Hng#Trc nghim dc lc hc#Trn T h Thu Hng#Ti bn ln th 6, c sa cha, b sung#^aC Mau#^aNxb. Phng ng# 2010#^a598tr.^b20cm#Gii thiu hn 2000 cu hi trc nghim v p n v: Dc l c i cng, thuc tc ng trn h thn kinh trung ng, thuc khng histamin, thuc khng vim, thuc tim mch, thuc tr bnh ng tiu ho, tr nhim k s inh trng v thuc tr nhim vi sinh vt...#Dc lc hc#Thuc#iu tr#Bnh tt #Mai#262541#Trc nghim## 00766000000000277000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820004000418080005000450010018000500020013000680070018000810040041000990080 00900140009001900149010000500168011001600173021025500189020001300444020000600457 013000700463020000900470020000900479#VV10.10617#VV10.10618#110000#Vi?t#D557L#61 5#^214#Trn Th Thu Hng#Dc lc hc#Trn Th Thu Hng#Ti bn ln th 14, c s a cha, b sung#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a1016tr.^b24cm#Trnh by cc kin thc c bn v dc lc i cng, dc l hc v h thn kinh trung ng, Autacoid - cc thuc khng vim, thuc khng hormon, thuc tim mch, vitamin, th uc s dng trong ho tr liu, thuc v mu v c cht hc v cc nhm khc... #Dc lc hc#Thuc#262542#iu tr#Bnh tt## 01238000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200040 00348080005000380020060000430030049001030070048001520080014002000090045002140100 00500259011001500264012002700279015003900306005003700345013000700382019000500389 02104530039402000100084702000100085702000190086702000110088602000110089703900040 0908#VV10.10620#VV10.10619#Vi?t#TR431T#343#^214#Trng ti v cc phng thc gi i quyt tranh chp la chn#Gii quyt cc tranh chp thng mi nh th no#Tru ng tm Trng ti Quc t Vit Nam dch, h..#^aH. ; Geneva#^aTrung tm Trng ti Quc t Vit Nam ; ITC#2010#^a369tr.^b21cm#B sch v Lut Thng mi#TTS ghi: Trung tm Thng mi Quc t#Trung tm Trng ti Quc t Vit Nam#262543#Dch#T rnh by cc phng thc ngn nga v gii quyt cc tranh chp thng mi; nu cc nguyn tc c bn p dng cho trng ti thng mi quc t; gii thch cch son tho mt iu khon trng ti v cung cp cc iu khon mu chn lc; cc t chc trng ti ti Vit Nam v php lnh trng ti thng mi Vit Nam, cc p h lc cung cp ton vn cc cng c v qui tc t tng trng ti quc t v da nh sch cc t chc trng ti quy ch trn th gii#Php lut#Trng ti#Thng m i quc t#Tranh chp#Gii quyt#Mai## 01267000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200040 00348080005000380020052000430070122000950040018002170080016002350090061002510100 00500312011001500317005001400332005001500346005001600361005002400377005004100401 01300070044202104440044902000100089302000190090302000100092203900040093201900050 0936#VV10.10621#VV10.10622#Vi?t#PH109L#343#^214#Php lut v thc tin trng ti thng mi quc t#Alan Redfern, Martin Hunter, Nigel Blackaby, Constantine Par tasides ; Phng Thng mi v Cng nghip Vit Nam dch, h..#Ti bn ln th 4# ^aH. ; Lun n#^aPhng Thng mi v Cng nghip Vit Nam ; Sweet & Maxwell#200 9#^a778tr.^b24cm#Redfern, Alan#Hunter, Martin#Blackaby, Nigel#Partasides, Consta ntine#Phng Thng mi v Cng nghip Vit Nam#262544#Gii thiu cc kin thc c bn v trng ti quc t, lut p dng, cc iu khon trng ti v tho thun a tranh chp ra trng ti, thnh lp v t chc hi ng trng ti, quyn hn , trch nhim v thm quyn ca hi ng trng ti, tin hnh t tng trng ti, vi tr ca to n quc gia trong qu trnh t tng trng ti, quyt nh, cng nhn v hu quyt nh trng ti, gii quyt tranh chp bng trng ti theo cc hip nh u t#Php lut#Thng mi quc t#Trng ti#Mai#Dch## 00950000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400020027000450030046000720070074001180080008001920090046002000100 00500246011001500251005004100266001002100307015003500328013000700363019000500370 021020100375020000900576020001000585020001900595039000400614020001800618#VV10.10 623#VV10.10624#Vi?t#C455U#346.07#^214#Cng c New York nm 1958#Hng ti s gi i thch thng nht ca to n#Albert Jan Van Berg ; Phng Thng mi v Cng ng hip Vit Nam dch, h..#^aH....#^aPhng Thng mi v Cng nghip Vit Nam...#2 009#^a426tr.^b24cm#Phng Thng mi v Cng nghip Vit Nam#Berg, Albert Jan Van #TTS ghi: Vin T.M.C Asser, La Hay#262545#Dch#Gii thiu ni dung ca cng c New York nm 1958 nh: Quyt nh trng ti, tho thun trng ti, tnh hi t, thi hnh tho thun, hnh thc vn bn ca tho thun, thi hnh quyt nh trn g ti...#Cng c#Trng ti#Thng mi quc t#Mai#Cng c New York## 00856000000000265000450002600110000001900050001118100060001608200080002280800050 00300020059000350290056000940080010001500090027001600100005001870110015001920130 00700207021029600214020001700510020000800527020000700535020001100542020002400553 020000900577039000400586#VV10.10625#Vi?t#S450L#315.978#^214#S liu kinh t x h i ng bng sng Cu Long 2000 - 2009#Socio - Economic statistical data of Meko ng river delta#^aCn Th#^aCc Thng k Tp. Cn Th#2010#^a415tr.^b25cm#262546#G ii thiu cc s liu thng k v n v hnh chnh, t ai, kh hu, dn s, l ao ng, ti khon quc gia, ti chnh ngn hng, u t, nng lm nghip, thu sn, cng nghip, xy dng, vn ti, bu in, gio dc, y t, vn ho x hi kh u vc ng bng sng Cu Long t nm 2000 n nm 2009#S liu thng k#Kinh t# X hi#Hnh chnh#ng bng sng Cu Long#Vit Nam#Mai## 00677000000000265000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100070 00380820006000458080005000510010016000560020019000720070016000910080005001070090 03300112010000500145011001500150013000700165021020000172020001600372020000900388 039000400397020001000401#VL10.01194#VL10.01195#VL10.01196#Vi?t#PH121T#620.1#^214 #L Trng Thnh#Phn tch ng sut#L Trng Thnh#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a127tr.^b29cm#262547#Gii thiu v nhng phng trnh c bn ca bi ton n hi tuyn tnh ng hng, cc bi ton phng trong h to vun g gc, h to cc, gii bi ton v l thuyt n hi bng phng php s#C hc ng dng#ng sut#Mai#Phn tch## 00754000000000277000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820006000448080005000500010014000550020024000690070014000930080005001070090 03300112010000500145011001500150013000700165021025800172020001300430020001100443 020000900454020000900463039000400472#VL10.01197#VL10.01198#VL10.01199#Vi?t#455L #620.1#^214#Dng Vn Th#ng lc hc cng trnh#Dng Vn Th#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a115tr.^b29cm#262548#Trnh by cc kin thc c bn v ng lc hc cng trnh: Dao ng ca h c mt bc v nhiu bc t do, dao ng ngang ca thanh thng c v hn bc t do v cc phng php tnh gn ng t rong ng lc hc cng trnh, ng lc hc ca kt cu thanh phng#ng lc hc# Cng trnh#Xy dng#Dao ng#Mai## 00935000000000325000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100080 00380820004000468080005000500020024000550070065000790040040001440080005001840090 03300189010000500222011001500227015007900242006001200321006001500333006001100348 00500130035900500170037201300070038902101700039602000150056602000240058103900040 0605#VL10.01200#VL10.01202#VL10.01201#Vi?t#GI-103T#515#^214#Gii tch nhiu bin s#Bin dch: Ph c Anh... ; H..: V Ngc Pht, Nguyn Xun Tho#Ti bn ln th 1, c b sung, sa cha#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a419tr. ^b29cm#TTS ghi: Trng i hc Thu li. B mn Ton hc. - Ti liu lu hnh n i b#Ph c Anh#Nguyn Hu Th#Trnh Tun#V Ngc Pht#Nguyn Xun Tho#262549 #Trnh by cc kin thc c bn v gii tch nhiu bin s nh: Vc t trong kh ng gian ba chiu, mt cong, o hm ring, tch phn bi, tch phn ng v n h l Green#Ton gii tch#Gii tch nhiu bin s#Mai## 00754000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010018000440020054000620070018001160080005001340090033001390100 00500172011001400177015003400191013000700225021017700232020001100409020000900420 020001000429020000600439020001500445039000400460#VL10.01203#VL10.01204#Vi?t#H561 D#628.1#^214#Dng Thanh Lng#Hng dn n mn hc thit k mng li thot nc#Dng Thanh Lng#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a75tr.^b29cm# TTS ghi: Trng i hc Thu li#262550#Trnh by mc ch, yu cu khi lm n mn hc thit k mng li thot nc v mt s ch dn khi tin hnh n, trnh by bn v, thuyt minh v cc ti n mn hc#Thot nc#Thit k#M ng li# n#Sch hng dn#Mai## 00811000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370020015000420070026000570220004000830080005000870090014000920100 00500106011001500111015008500126006001200211006001600223006001900239013000700258 021021300265020000700478020001100485039000400496020000900500#VL10.01205#VL10.012 06#Vi?t#V124L#537#^214#Vt l i hc#Bin dch: Trn Anh K...#T.3#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a506tr.^b29cm#TTS ghi: Trng i hc Thu Li. B mn Vt l. Kho a Nng lng. - Lu hnh ni b#Trn Anh K#Lng Duy Thnh#Phm Th Thanh Nga#2 62551#Trnh by cc kin thc c bn v in tch v in trng, nh lut Gaus s, in th, in dung v cht in mi, dng in, in tr, lc in ng, mc h in mt chiu, t trng v lc t, ngun ca t trng#Vt l#Gio trnh#Mai #in hc## 00799000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370020015000420070026000570220004000830080005000870090014000920100 00500106011001500111015008500126006001200211006001600223006001900239013000700258 021017900265020000700444020001100451039000400462020000900466020001000475#VL10.01 207#VL10.01208#Vi?t#V124L#537#^214#Vt l i hc#Bin dch: Trn Anh K...#T.4# ^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a506tr.^b29cm#TTS ghi: Trng i hc Thu Li. B mn Vt l. Khoa Nng lng. - Lu hnh ni b#Trn Anh K#Lng Duy Thnh#Phm Th Thanh Nga#262552#Trnh by cc kin thc c bn v hin tng cm ng in t, t cm, dng in xoay chiu, sng in t, bn cht v s truyn nh sng, q uang hnh hc, giao thoa v nhiu x#Vt l#Gio trnh#Mai#in hc#Quang hc## 00944000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020016000440070057000600220004001170080005001210090033001260100 00500159011001500164015007700179006001800256006002200274006001800296013000700314 021029200321020000700613020000900620039000400629020000900633#VL10.01209#VL10.012 10#Vi?t#D108#620.1#^214#Dao ng c hc#Bin dch: Nguyn nh Chiu... ; Nguy n nh Chiu h..#T.1#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a670tr.^b29cm# TTS ghi: Trng i hc Thu li. B mn C hc k thut. - Lu hnh ni b#Ngu yn nh Chiu#Nguyn Th Thanh Bnh#Nguyn Ngc Huyn#262553#Gii thiu cc kh i nim c bn v thut ng c dng trong phn tch dao ng. Phn tch dao n g t do ca h c mt bc, hai bc, nhiu bc, dao ng kch thch iu ho, dao ng di nh hng ca cc iu kin cng bc tng qut, ng thi xc nh c c tn s ring v cc dng ring#C hc#Dao ng#Mai#K thut## 00909000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200040 00348080005000380010014000430020015000570070066000720080005001380090033001430100 00500176011001500181015007000196021021200266020000900478020000700487020000300494 00500200049700600170051700600150053400600130054903900050056201300070056701900090 0574#VL10.01211#VL10.01212#Vi?t#TR113#526#^214#Wolf, Paul R.#Trc a c s#Pau l R. Wolf, Charles D. Ghilani ; Bin dch: Hong Xun Thnh...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a543tr.^b29cm#TTS ghi: Trng i hc Thu li. B m n Trc a. - Lu hnh ni b#Gm 28 chng trnh by cc kin thc c bn v n guyn l, cc phng php o gc, o cnh, o chnh cao v o v bn cng nh cc phng php nh gi chnh xc cc php o v phng php bnh sai s li u#Trc a#Bn #o#Ghilani, Charles D.#Hong Xun Thnh#L Th Chu H#o Du y Lim#KVn#262554#Dch Anh## 00596000000000241000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100070 00350820004000428080005000460020027000510080005000780090019000830100005001020110 01500107021016600122020001800288020002100306020001500327039000500342013000700347 #VL10.01214#VL10.01213#125000#Vi?t#KH104P#500#^214#Khm ph th gii khoa hc#^ aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a121tr.^b29cm#Gii thiu nhng kin thc v th gi i khoa hc nh v tr, h mt tri, khng gian, tnh ton thi gian, ho hc, v t liu, in, nc, nhit, nh sng, m thanh...#Khoa hc t nhin#Khoa hc th ng thc#Sch thiu nhi#KVn#262555## 00716000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010009000560020026000650070014000910080005001050090 01800110010000500128011001400133012005100147021017600198020000800374020000600382 020001700388020000900405039000500414013000700419#VV10.10626#VV10.10627#12000#Vi ?t#TH552H#323.09597#^214#Minh Anh#Thc hin dn ch c s#Minh Anh b.s.#^aH.#^ aVn ho dn tc#2010#^a43tr.^b21cm#Sch phc v ng bo dn tc thiu s v mi n ni#Gii thiu vi ng bo cc dn tc thiu s mt s hiu bit c bn v P hp lnh thc hin dn ch x, phng, th trn cng nh vic thc hin cc n i dung dn ch c s#Dn ch#C s#Dn tc thiu s#Vit Nam#KVn#262556## 01032000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020035000540070056000890220004001450080005001490090 01800154010000500172011002600177012003800203005001300241005001400254005001600268 00500160028400500160030003900050031601300070032102103180032802000090064602000100 0655020000900665020000800674#VV10.10628#VV10.10629#60000#Vi?t#C101N#370.9597#^2 14#Cc nh khoa bng h ng Vit Nam#ng Vn Lc (ch.b.), ng Trn Lu, ng nh Quang...#T.2#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a475tr., 14tr. nh^b21cm#B sch Truyn thng h ng Vit Nam#ng Vn Lc#ng Trn Lu#ng nh Quang#ng Ng c Thanh#ng nh Thnh#KVn#262557#Gii thiu mt s chi tit v giai thoi li n quan n cuc i v s thnh t ca 68 nh khoa bng h ng Vit Nam tr ng tuyn trong cc k thi i khoa chnh thc do triu nh phong kin t chc cp Nh nc t nm 1075-1919 nh: Thm hoa ng Ma La, Hong gip ng Lng T, Trng nguyn ng Cng Cht...#Gio dc#Khoa bng#Vit Nam#H ng## 00873000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200100 00348080005000440010015000490020009000640070015000730080005000880090018000930100 00500111011001500116039000500131015004100136013000700177021029500184020001700479 020002000496020000800516020000900524020001200533020000900545020000500554#VV10.10 630#VV10.10631#Vi?t#TH203T#390.09597#^214#Nguyn Th Yn#Then Ty#Nguyn Th Yn #^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a822tr.^b21cm#KVn#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#262558#Tng quan v Then v cc vn nghin cu Then. Cc hnh thc din xng nghi l Then cp sc. Tm hiu bn cht tn ngng v s hnh thnh b in i ca Then. Cc gi tr vn ho x hi ca Then v nhng vn t ra cho vic bo tn v pht huy nhng gi tr vn ho c truyn ca ngi Ty#Vn ho dn gian#Tn ngng dn gian#Nghi l#Ht then#Dn tc Ty#Vit Nam#Then## 00889000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200130 00338080005000460010010000510020037000610290027000980070010001250080005001350090 01800140010000500158011001500163039000500178015004100183013000700224021027900231 020001700510020001300527020000800540020000300548020000800551020001600559#VV10.10 632#VV10.10633#Vi?t#M400T#393.09597167#^214#Sn Chng#Mo trong m tang ngi Gi y Lo Cai#Mo ca hc p Giy Lo Cai#Sn Chng#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a93 2tr.^b21cm#KVn#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#262559#Khi qut v tn gi, a vc c tr, dn s, i sng kinh t, x hi, vn ho ca ngi Giy. Gii thiu Mo v tang l ca ngi Giy Lo Cai trong sinh hot i sng. Mt s bi mo tang l phn nh t duy, quan nim ca ngi Giy v v tr, s sng c ht, v ngi v ma...#Vn ha dn gian#Dn tc Giy#Lo Cai#Mo#Tang l#Nghi l dn tc## 00747000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430010014000480020032000620070014000940080005001080090018001130100 00500131011001500136039000500151013000700156015004100163021023600204020001700440 020001500457020000900472#VV10.10634#VV10.10635#Vi?t#V115H#390.09597#^214#Chu Thu Lin#Vn ho dn gian dn tc H Nh#Chu Thu Lin#^aH.#^aVn ho dn tc#2009 #^a355tr.^b21cm#KVn#262560#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Gii thiu iu kin t nhin v x hi ca dn tc H Nh. Cc c im truyn thng v ki nh t, t chc x hi, vn ho vt cht, vn ho tinh thn, ngn ng v vn ngh dn gian, vn ho H Nh trong qu trnh sinh tn v pht trin#Vn ho dn gia n#Dn tc H Nh#Vit Nam## 00991000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200120 00358080005000470010013000520020034000650070013000990080005001120090018001170100 00500135011001500140039000500155015004100160013000700201021039600208020002700604 020000800631020001400639020001000653020000900663020001700672#VV10.10637#VV10.106 36#Vi?t#NGH250D#746.0959769#^214#Ngc L Hin#Ngh dt vi ca ngi C-Ho Chil# Ngc L Hin#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a120tr.^b21cm#KVn#TTS ghi: Hi Vn n gh dn gian Vit Nam#262561#Gii thiu truyn thng ngh dt vi ca ngi C-H o Chil huyn Lc Dng tnh Lm ng v cch trng bng - dt vi; cc loi th uc nhum, cch nhum; k thut dt cc loi hoa vn v cch thc to tc hoa v n; cc sn phm dt; phng thc truyn dy v nhng king c trong ngh dt. Tr nh by hin trng ngh dt vi ca ngi C-Ho Chil t nm 1960 n nay v nhn g gii php bo tn ngh#Ngh th cng truyn thng#Dt vi#Dn tc C Ho#Lc D ng#Lm ng#Ngi C-Ho Chil## 00778000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440010010000490020041000590070038001000080005001380090018001430100 00500161011001500166039000500181015004100186013000700227021015000234020001700384 020000800401020000700409020001800416020000700434020001400441020000900455#VV10.10 638#VV10.10639#Vi?t#T506N#398.209597#^214#Bi Thin#Tc ng, cu v tr chi tr em Mng#Bi Thin s.t., bin dch, gii thiu#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^ a425tr.^b21cm#KVn#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#262562#Gii thiu kh o tng tc ng, cu v tr chi tr em Mng phong ph, gn b vi cuc sng sinh hot hng ngy v c ni dung gio dc t tng tt#Vn hc dn gian#Tc ng #Cu #Tr chi dn gian#Tr em#Dn tc Mng#Vit Nam## 00588000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200110 00348080005000450010010000500020030000600070021000900220004001112210009001150080 00500124009001800129010000500147011001500152015004100167020001700208020001400225 020000900239020001600248039000500264013000700269005001000276#VV10.10640#VV10.106 41#Vi?t#TR527D#398.209597#^214#Bi Thin#Truyn dn gian dn tc Mng#Bi Thin s.t., b.s.#T.1#Vn xui#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a289tr.^b21cm#TTS ghi: H i Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Dn tc Mng#Vit Nam#Truyn dn gian#KVn#262563#Bi Thin## 00585000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200110 00348080005000450010010000500020030000600070021000900220004001112210011001150080 00500126009001800131010000500149011001500154015004100169020001700210020001400227 020000900241020001100250039000500261013000700266005001000273#VV10.10642#VV10.106 43#Vi?t#TR527D#398.209597#^214#Bi Thin#Truyn dn gian dn tc Mng#Bi Thin s.t., b.s.#T.2#Truyn th#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a307tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Dn tc Mng#Vit Nam#Truyn th #KVn#262564#Bi Thin## 00961000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450010012000500020082000620070012001440080005001560090018001610100 00500179011001500184039000500199015004100204013000700245021025400252020001700506 02000140052302000100053702000070054702000060055402000080056002000080056802000070 0576020001100583020001700594#VV10.10644#VV10.10645#Vi?t#M458S#390.0959718#^214# inh Vn n#Mt s tc l c ca dng h inh Vn x Mng Thi, huyn Ph Yn, tnh Sn La#inh Vn n#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a794tr.^b21cm#KVn#TTS gh i: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#262565#Gii thiu nhng nghi l ly ly chng, l li mt theo tc l ci ca dng h inh Vn - ngi Mng Bn Thi, x M ng Thi, huyn Ph Yn, tnh Sn La. Nhng quan nim v tc l dng nh mi, nh mi, cc nghi thc tang l...ca dng h inh Vn#Vn ho dn gian#Dn tc Mng#Phong tc#Hn l#Nh #Tang l#Ph Yn#Sn La#Mng Thi#Dng h inh Vn# # 01046000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200140 00338080005000470010015000520020040000670070015001070080005001220090018001270100 00500145011001500150039000500165015004100170013000700211021041200218020001700630 02000090064702000080065602000090066402000160067302000150068902000090070402000070 0713#VV10.10646#VV10.10647#Vi?t#V115H#392.309597157#^214#Hong Th Hnh#Vn ho m thc ngi Thi en Mng L#Hong Th Hnh#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a175 tr.^b21cm#KVn#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#262566#Khi qut v ng i Thi en Mng L cng nhng tn ngng dn gian, mt s phong tp qun, c trng sinh thi v x hi nh hng n vn ho m thc. Gii thiu vn ho m thc trong sinh hot hng ngy, trong cc dp l - tt - hi v cch lm nhng m n n, mn bnh truyn thng. Mt s phong tc tp qun lin quan ti vn ho m thc v nhng king k trong sinh hot vn ho m thc ca ngi Thi en#Vn h o dn gian#Vn Chn#Yn Bi#Mng L#Vn ho m thc#Ngi Thi en#Ch bin#M n n## 00584000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430020047000480080005000950090021001000100005001210110014001260210 11200140020002200252020000800274020000900282020003900291039000500330013000700335 #VN10.02752#VN10.02753#Vi?t#309L#369.09597#^214#iu l Hi cu Thanh nin xung phong Vit Nam#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a32tr.^b15cm#Trnh by ni dung tm chng ca iu l Hi cu Thanh nin xung phong Vit Nam c sa i, b s ung nm 2009#Thanh nin xung phong#iu l#Vit Nam#Hi cu Thanh nin xung phon g Vit Nam#KVn#262567## 00449000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200100 00348080005000440010013000490020013000620030004000750070013000790080005000920090 01800097010000500115011001400120020001700134020000900151020000400160039000500164 014000700169013000700176#VN10.02754#VN10.02755#Vi?t#TR116K#895.92214#^214#To L Khanh#Trng khuyt#Th#To L Khanh#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a79tr.^b15cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#30000#262568## 00734000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020008000570030004000650070063000690220004001320080 00500136009001800141010000500159011001500164015004600179020001700225020000900242 02000040025100500080025500500130026300500080027600500140028400500090029800500120 0307039000500319013000700324005001500331005001400346#VN10.02756#VN10.02757#20000 #Vi?t#H454Q#895.9221008#^214#Hn qu#Th#ng L, ng Vn Bi, o Bt... ; Tu yn chn: L Sinh Lm...#T.2#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a123tr.^b19cm#TTS ghi : Cu lc b Ngi cao tui x a Tn#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#ng L#ng Vn Bi#o Bt#L Thin Dng#ng i#L Sinh Lm#KVn#262569#Phm Bnh Minh#L Thin Dng## 00604000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200120 00348080005000460020012000510030004000630070049000670080005001160090018001210100 00500139011002900144020001700173020000900190020000400199039000500203014000700208 005000700215005001700222005002000239005000700259005001700266013000700283#VN10.02 758#VN10.02759#Vi?t#TH460T#895.9221008#^214#Th Tn Mai#Th#L Hi, Ng Th Thu Hi, ng Th Thanh Bnh...#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a168tr., 3tr. nh mu^ b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#20000#L Hi#Ng TH Thu Hi#ng Th Thanh Bnh#Lam H#Nguyn Cnh Khm#262570## 00490000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010014000560020019000700030012000890070014001010220 00400115008000500119009001800124010000500142011001500147020001700162020000900179 020001200188039000500200013000700205#VN10.02760#VN10.02761#35000#Vi?t#TH126C#89 5.92234#^214#Chu Vn Khoi#Thy Chu Hu Ngha#Tiu thuyt#Chu Vn Khoi#T.1#^aH. #^aVn ho dn tc#2010#^a267tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#KV n#262571## 00896000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820014000408080005000540010014000590020023000730070020000960080005001160090 01800121010000500139011001500144020001900159020001000178020001600188039000500204 021030500209020001700514015004500531020001100576013000700587#VN10.02763#VN10.027 62#45000#Vi?t#H527T#398.209597177#^214#ng Th Oanh#Huyn thoi Mng Then#n g Th Oanh ch.b.#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a166tr.^b19cm#Nghin cu vn hc# in Bin#Truyn dn gian#KVn#Khi qut v a danh Mng Then (tn gi khc l Mng Thanh - in Bin) v nhng gi tr ni dung, ngh thut c bn ca cc tr uyn k dn gian. Gii thiu cc truyn k dn gian c su tp theo h thng v s hnh thnh v tr, con ngi v vn vt, cc a danh...v mt s hin tn g, s vt khc#Vn hc dn gian#TTS ghi: Chi hi VHNT trng CSP in Bin#M ng Then#262572## 00471000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820010000428080005000520010012000570020019000690030012000880070012001000080 00500112009001800117010000500135011001500140020001700155020000900172020001200181 039000500193013000700198#VN10.02764#VN10.02765#22000#Vi?t#CH527-O#895.92234#^21 4#Bn Kim Quy#Chuyn Thung My#Truyn ngn#Bn Kim Quy#^aH.#^aVn ho dn tc# 2010#^a119tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn#262573## 00714000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020010000570030004000670070079000710220004001500080 00500154009001800159010000500177011001500182020001700197020000900214020000400223 00500150022700500140024200500140025600500150027000500130028500500140029803900050 0312013000700317005001400324005001400338#VN10.02766#VN10.02767#30000#Vi?t#H561S #895.9221008#^214#Hng sen#Th# nh Nhng, Trn Vn Gip, Nguyn B Hp... ; Tuyn chn: Phm Minh Tn...#T.2#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a151tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th# nh Nhng#Trn Vn Gip#Nguyn B Hp#Nguyn H u Nam#Mai Xun Hi#Phm Minh Tn#KVn#262574#ng Tng Lm# Quang Bnh## 00681000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450020012000500030004000620070066000660080005001320090018001370100 00500155011001500160020001700175020000900192020000400201039000500205014000700210 00500120021700500090022900500080023800500150024600500170026100500150027801300070 0293005001600300005001500316#VN10.02768#VN10.02769#Vi?t#404P#895.9221408#^214# oi Phng#Th#Trn Vn Ba, Trn Bi, Tn Ban... ; Tuyn chn: ng Hn Thnh... #^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a223tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#3 2000#Trn Vn Ba#Trn Bi#Tn Ban#Nguyn Hu Bt#Nguyn Cng Canh#ng Hn Thn h#262575#Trn Quang Lin#Nguyn Tn Ban## 00705000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400010012000450020018000570070012000750080005000870090018000920100 00500110011001500115020000900130020000900139020000900148039000500157014000700162 004001300169021021700182020000900399013000700408#VN10.02770#VN10.02771#Vi?t#T120 T#370.92#^214#Lu Vn Th#Tm tnh nh gio#Lu Vn Th#^aH.#^aVn ho dn tc#2 010#^a154tr.^b19cm#Gio dc#Vit Nam#Bi vit#KVn#25000#In ln th 2#Gm nhng bi vit, nhng cu chuyn v nhng nh gio tri qua hai cuc khng chin chn g Php v chng M yu tr nh con, coi ng nghip nh rut tht, dm ngh, dm lm, dc ht sc mnh v s nghip gio dc#Nh gio#262576## 00469000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430010012000480020020000600030011000800070012000910080005001030090 01800108010000500126011001500131020001700146020000900163020001200172039000500184 014000700189013000700196#VN10.02772#VN10.02773#Vi?t#B455B#895.92234#^214#Bi Nh Lan#Bng bnh sng ni#Tp truyn#Bi Nh Lan#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a15 5tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn#26000#262577## 00820000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010011000490020028000600030022000880070031001100080 00500141009001800146010000500164011001800169012004500187021016200232020002100394 02000180041503900050043301900050043802000140044300600130045701300070047002000170 0477#VN10.02774#VN10.02775#30000#Vi?t#L462C#172#^214#Trung Min#Li ca Bc l li t nc#Song ng Khmer - Vit#Trung Min ; Phm Vn Yn dch#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a115tr.^b19x20cm#Hc tp v lm theo tm gng o c Bc H#Gm nhng mu chuyn chn thc, y , su sc, phn nh t tng o c v tinh thn on kt dn tc ca H Ch Minh qua nhng li ni v hnh ng ca Ngi#T tng H Ch Minh#o c cch mng#KVn#Dch#Sch song ng#Phm Vn Yn#26257 8#on kt dn tc## 00984000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400010015000450020032000600070015000920080005001070090018001120100 00500130011001500135020001300150020000800163039000500171021045700176020001700633 020001700650020001100667013000700678020000900685#VN10.02776#VN10.02777#Vi?t#120 N#781.62#^214#Trn Quc Vit#m nhc dn gian ca ngi B Y#Trn Quc Vit#^aH. #^aVn ho dn tc#2010#^a139tr.^b19cm#Nhc dn tc#Qun B#KVn#Khi qut v ng un gc tc ngi, i sng kinh t, x hi, vn ho ca ngi B Y huyn Qun B tnh H Giang. Nhng nghin cu m nhc dn gian ca ngi B Y v th loi, thanh nhc, kh nhc, ca t, thang m, ln iu, tit tu, giai iu. S i th ay trong i sng m nhc ca ngi B Y th hin trong cc thnh t ca m nhc dn gian, trong mi trng v th thc din xng. Mt s bin php bo tn v pht huy m nhc dn gian B Y H Giang#Dn tc thiu s#m nhc dn gian#Ng i B Y#262579#H Giang## 00503000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010016000550020021000710030015000920070021001070080 00500128009001800133010000500151011001400156020001700170020000900187020000900196 020000800205039000500213013000700218#VN10.02779#VN10.02778#18000#Vi?t#T312D#895 .92224#^214#Trn Quc Thnh#Tnh duyn L - Trn#Cho c truyn#Trn Quc Thnh son#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a63tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Kch b n#Cho c#KVn#262580## 00797000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020020000520070030000720080005001020090011001070100 00500118011001500123021028600138020000900424020000900433006002000442039000500462 019000500467020000800472012002000480013000700500#VV10.10648#VV10.10649#56000#Vi ?t#PH124S#294.3#^214#Pht s tm tu o#Thch N Thoi Lin bin dch#^aH.#^aT n gio#2010#^a367tr.^b21cm#Gm nhng cu chuyn mang tnh trit l su sc truy n t gio l nh Pht, gip con ngi hiu r thc cht hin tng gia tm lin h v vt, nguyn l vn mnh, bit cch tu dng, lm vic thin, sa cha sai l m thot khi nghip chng do ti li sinh ra c cuc sng hnh phc#o Ph t#Trit l#Thch N Thoi Lin#KVn#Dch#Gio l#Trn th Pht duyn#262581## 00712000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020022000510070031000730080005001040090011001090100 00500120011001500125021019800140020000900338020000900347006002100356039000500377 019000500382020000800387012002000395013000700415#VV10.10650#VV10.10651#56000#Vi ?t#T550B#294.3#^214#T bi cu nhn th#Thch N Nguyn Lin bin dch#^aH.#^a Tn gio#2010#^a368tr.^b21cm#Gm nhng cu chuyn mang tnh trit l su sc tru yn t gio l nh Pht, gi nhc cho nhn loi, ch r sai lm, gip h nh n r Pht php, th php, gi pht tm linh, ty ra nghip chng#o Pht#Tri t l#Thch N Nguyn Lin#KVn#Dch#Gio l#Trn th Pht duyn#262582## 00725000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020034000520070031000860080005001170090011001220100 00500133011001500138021019800153020000900351020000900360006002100369039000500390 019000500395020000800400012002000408013000700428#VV10.10652#VV10.10653#60000#Vi ?t#TR300T#294.3#^214#Tr hu thin nghip on sc dc#Thch N Nguyn Lin bin dch#^aH.#^aTn gio#2010#^a399tr.^b21cm#Gm nhng cu chuyn mang tnh trit l su sc truyn t gio l nh Pht, gip con ngi bit cch tu dng iu th in bng tr tu, t b s tn bo v tham dc c cuc sng an nhin, t ti# o Pht#Trit l#Thch N Nguyn Lin#KVn#Dch#Gio l#Trn th Pht duyn#262 583## 00693000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510070031000790080005001100090011001150100 00500126011001500131021017300146020000900319020000900328006002100337039000500358 019000500363020000800368012002000376013000700396#VV10.10654#VV10.10655#60000#Vi ?t#C104N#294.3#^214#Cm ng trit l chn khng#Thch N Nguyn Lin bin dch#^ aH.#^aTn gio#2010#^a399tr.^b21cm#Gm nhng cu chuyn mang tnh trit l su s c truyn t gio l nh Pht, gip ngi c c th cm ng, tu tm, gt ra n ghip chng v c cuc sng an vui, gii thot#o Pht#Trit l#Thch N Nguy n Lin#KVn#Dch#Gio l#Trn th Pht duyn#262584## 00854000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020064000510070047001150080005001620090011001670100 00500178011001500183021022400198020000900422020001000431006002900441039000500470 019000800475020001600483001001200499020000800511020001400519013000700533#VV10.10 656#VV10.10657#76000#Vi?t#S309H#294.3#^214#Siu hnh hc tin trnh v trit h c Pht gio Hoa Nghim tng#Steve Odin ; Thanh Lng Thch Thin Sng dch#^aH.# ^aTn gio#2010#^a446tr.^b21cm#Trnh by nhng nhn thc tng ng v l gii v khng gian v tr c s gn kt vi Php gii di gc siu hnh hc, phn g php hnh tr tu hc theo kinh Hoa Nghim ca phi Hoa Nghim tng trong trit hc Pht gio#o Pht#Trit hc#Thanh Lng Thch Thin Sng#KVn#Dch M#Hoa Nghim tng#Odin, Steve#Gio l#Siu hnh hc#262585## 00855000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400010016000450020017000610030025000780070034001030220004001370080 00500141009001100146010000500157011001500162021033500177020000900512020000800521 020001300529005001100542039000500553013000700558#VV10.10658#VV10.10659#Vi?t#PH12 4T#294.3#^214#Thch Thng Lc#Pht t cn bit#Nhng iu phi Pht php#Thch Th ng Lc ; Diu Quang s.t.#T.1#^aH.#^aTn gio#2010#^a211tr.^b21cm#Trnh by kin thc v tn gio v khoa hc, o Pht v gii lut. Gii p v rn dy pht t , nhng ngi tu hnh thc hin theo chnh php ca c Pht, trnh nhng iu phi Pht php, khng lm nhng iu m tn, cung tn, phi l...L gii v vic n chay, v quan nim, phong tc tp qun, v sinh - t v v th gii siu hnh #o Pht#Gio l#Sch hi p#Diu Quang#KVn#262586## 00736000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400010016000450020017000610030025000780070034001030220004001370080 00500141009001100146010000500157011001500162021019600177020000900373020000800382 020001300390005001100403039000500414020000800419013000700427#VV10.10660#VV10.106 61#Vi?t#PH124T#294.3#^214#Thch Thng Lc#Pht t cn bit#Nhng iu phi Pht p hp#Thch Thng Lc ; Diu Quang s.t.#T.2#^aH.#^aTn gio#2010#^a205tr.^b21cm#Tr nh by nhng hi p v o Pht v gii lut, lut Nhn qu.. Nhng ni dung g io l trong kinh Pht chnh php rn dy c s, tu s, pht t tu hnh phi n g php, ng cch, ng cn c...#o Pht#Gio l#Sch hi p#Diu Quang#KVn# Tu hnh#262587## 00655000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010009000500020078000590070009001370080005001460090 01100151010000500162011001500167012002900182021011900211020001500330020001000345 020001000355039000500365013000700370#VV10.10662#VV10.10663#36000#Vi?t#NH556G#23 0#^214#Vinh Sn#Nhng giao c ca Thin Cha vi con ngi v nhng quyn li c n bn ca h#Vinh Sn#^aH.#^aTn gio#2010#^a275tr.^b21cm#T sch Ra Khi Bi C hu 2009#Gii thiu nhng giao c Thin Cha thit lp vi con ngi, nhng quy n cn bn ca con ngi m Thin Cha to dng#o Thin cha#Quyn li#Con ng i#KVn#262588## 00670000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020022000440070017000660080005000830090011000880100005000990110 01500104021014900119020000900268020000900277006001600286039000500302019000800307 001001800315020000800333013000700341012003200348#VV10.10664#VV10.10665#Vi?t#N254 T#294.3#^214#Nn tng ca o Pht#Peter D. Santina#^aH.#^aTn gio#2010#^a137tr .^b20cm#Gm cc bi thuyt trnh ni v nn tng Pht Php, cuc i c Pht, T Diu , Bt Chnh o, nghip, ti sinh, l nhn duyn, tam tng php...#o Pht#Pht hc#Thch Tm Quang#KVn#Dch M#Santina, Peter D.#Gio l#262589#The ravda Pht gio nguyn thu## 00797000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200060 00358080005000410020044000460070033000900080005001230090011001280100005001390110 01400144021024300158020000900401020001000410006001600420039000500436019000500441 020001900446020002500465006001000490013000700500#VV10.10667#VV10.10666#Vi?t#NGH3 00T#294.3#^214#Nghi thc tr tng kinh Thin a Bt Dng#Dch: Thch Hi Trng , Thanh Tm#^aH.#^aTn gio#2010#^a58tr.^b21cm#Gii thiu ni dung, phng php hnh l cng nghi thc tng nim kinh Thin a Bt Dng. Nhng li Pht ni v a im thuyt php, bc b nhng s m tn d oan, khuyn khch pht t v n gi tu hnh thc hin theo chnh php trong kinh#o Pht#Kinh Pht#Thch Hi T rng#KVn#Dch#Nghi thc tr tng#Kinh Thin a Bt Dng#Thanh Tm#262590## 00703000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020021000440070021000650080005000860090011000910100005001020110 01400107021027200121020000900393020001400402006001600416039000500432013000700437 019000500444#VV10.10668#VV10.10669#Vi?t#K312N#294.3#^214#Kinh Nhn Qu ba i#Th ch Thin Tm dch#^aH.#^aTn gio#2010#^a55tr.^b21cm#Gii thiu ni dung kinh N hn qu ba i. Nhng li Pht thuyt ging v lun hi nhn qu, phi ch trng gii hnh, trnh iu ti ly phc lnh. Mt s cu chuyn minh ho s oan gia nghip bo theo kinh Nhn Qu ca i sng con ngi cng nh nhng ngi tu hnh#o Pht#Kinh Nhn qu#Thch Thin Tm#KVn#262591#Dch## 00762000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200060 00358080005000410020035000460070037000810080005001180090011001230100005001340110 01400139021021300153020000900366020001000375006001500385039000500400019000500405 020001900410020002100429006001500450013000700465#VV10.10671#VV10.10670#Vi?t#NGH3 00T#294.3#^214#Nghi thc tr tng i-Bi Sm-Php#Dch: D Phm t Ma, Thch Gi c Hi#^aH.#^aTn gio#2010#^a86tr.^b21cm#Gii thiu nghi thc hnh l v tng n im kinh sm hi "i-bi Sm-php". S lc hnh nguyn c Pht Qun Th m B Tt nghn tay nghn mt v Php bu chn ngn ca Pht tiu biu cho s cu g ip chng sinh#o Pht#Kinh Pht#D Phm t Ma#KVn#Dch#Nghi thc tr tng#Ki nh i bi Sm php#Thch Gic hi#262592## 00499000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010015000440020022000590070015000810080005000960090011001010100 00500112011001500117013000700132021009500139020000900234020000800243039000600251 #VV10.10672#VV10.10673#Vi?t#K312T#294.3#^214#Thch Phc T#Kinh t ging gi i#Thch Phc T#^aH.#^aTn gio#2010#^a359tr.^b21cm#262593#Ging gii ni dung t diu - t thnh theo gio l ca o Pht l: kh, tp, dit, o#o P ht#Gio l#TDung## 00670000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010015000510020040000660030038001060070015001440080 00500159009001100164010000500175011001500180013000700195021017600202020000900378 020001100387039000600398#VV10.10674#VV10.10675#35000#Vi?t#V115M#294.3#^214#on Trung Cn#Vn minh nh Pht hay ng qua x Pht#Chuyn Ngi Huyn Trang i th nh kinh#on Trung Cn#^aH.#^aTn gio#2010#^a213tr.^b21cm#262594#Ghi li chng ng nh s ng Huyn Trang Trung Quc sang n thnh kinh, hc v gio l o Pht, nhng iu Ngi gp trn ng i, nhng gian kh Ngi tri q ua#o Pht#Thnh kinh#TDung## 00650000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010015000440020020000590070015000790080005000940090011000990100 00500110011001400115013000700129021022900136020000900365020000800374020000800382 039000600390#VV10.10676#VV10.10677#Vi?t#T550H#294.3#^214#Thch Phc T#T hong th nguyn#Thch Phc T#^aH.#^aTn gio#2010#^a79tr.^b21cm#262595#Phn tch n i dung bn li th nguyn rng ln ca ngi hnh o, theo con ng Pht l: chng sanh v bin th nguyn , phin no v tn th nguyn on, php mn v lng th nguyn hc, Pht o v thng th nguyn thnh#o Pht#Gio l#Tu h nh#TDung## 00570000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200060 00358080005000410020095000460030018001410070018001590080005001770090011001820100 00500193011001400198006001300212013000700225021005900232020000900291020001000300 039000600310#VV10.10678#VV10.10679#Vi?t#NGH300T#294.3#^214#Nghi thc tr tng A di kinh Pht thuyt thin trung Bc u c Pht tiu tai din th kinh#Cng s ao gii hn#Thch Tm T dch#^aH.#^aTn gio#2010#^a61tr.^b21cm#Thch Tm T#26 2596#Trnh by nghi thc cng kinh A-di- v cng sao gii hn#o Pht#Kinh Ph t#TDung## 00545000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010015000520020009000670070015000760080005000910090 01100096010000500107011001500112013000700127021013400134020000900268020000800277 039000600285#VV10.10680#VV10.10681#20000#Vi?t#PH124L#294.3#^214#Trn Trng Kim# Pht lc#Trn Trng Kim#^aH.#^aTn gio#2010#^a126tr.^b21cm#262597#Khi qut v o cu th ca nh Pht, ngha th phng ch Pht v ch B-tt trong nh ch a km theo cc in tch trong Pht gio#o Pht#Gio l#TDung## 00582000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480010011000530020023000640070011000870080005000980090 01100103010000500114011001500119013000700134021012900141020000900270020000900279 020002200288039000600310#VV10.10682#VV10.10683#25000#Vi?t#GI-108D#294.3#^214#L Kim Hoa#Gio dc hc Pht gio#L Kim Hoa#^aH.#^aTn gio#2009#^a168tr.^b21cm#2 62598#Phn tch vic gio dc trong Pht gio. Vic ging dy ni dung t tng ni dung ca Pht gio. Phng php gio dc Pht gio#o Pht#Gio dc#Phng php ging dy#TDung## 00630000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010019000440020038000630070019001010080005001200090011001250100 00500136011001400141004001300155013000700168015004100175021012400216020000900340 020000900349039000600358#VV10.10684#VV10.10685#Vi?t#V121N#294.3#^214#Bhikkhu Thi en Minh#Vn nn gia nh & gii php ca Pht#Bhikkhu Thien Minh#^aH.#^aTn gio #2010#^a47tr.^b20cm#In ln th 1#262599#Tn tht ca tc gi: Bhikkhu Thin Minh #Phn tch theo quan im nh Pht v mt gia nh hnh phc v mt gia nh bt hnh. B quyt c mt gia nh hnh phc#o Pht#Gia nh#TDung## 00798000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400010010000450020013000550070010000680080005000780090011000830100 00500094011001500099013000700114015005300121020000500174039000600179021033100185 020000800516020000800524#VV10.10687#VV10.10686#Vi?t#L600L#792.01#^214#Tt Thng# L lun kch#Tt Thng#^aH.#^aSn khu#2009#^a615tr.^b21cm#262600#TTS ghi: Tr ng i hc Sn khu v in nh H Ni#Kch#TDung#Phn tch kch di gc mt th loi vn hc: t s, tr tnh, mt th loi vn hc, i thoi, tc phm vi t cho sn khu, tnh hnh ng v xung t ca kch. Trnh by v bi kich, hi kch, bi hi kch, chnh kch, v cc kch chng trong nn knh Vit Nam, ch tr ng vo cc kch chng kch ht truyn thng nh Cho, Tung#L lun#Vn hc## 00643000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510030058000780070039001360220004001750080 01800179009002300197010000500220011001500225020001100240020000600251020000800257 020001400265005001600279005000900295005001200304013000700316039000600323#VV10.10 688#VV10.10689#22000#Vi?t#H561D#372.6#^214#Hng dn hc ting Vit 1#Ti liu dnh cho ph huynh hc sinh dy con em hc nh#L Th M Trinh, L Ly Na, Trn L Hn#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a127tr.^b24cm#Ting V it#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#L Th M Trinh#L Ly Na#Trn L Hn#262601#TDun g## 00643000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510030058000780070039001360220004001750080 01800179009002300197010000500220011001500225020001100240020000600251020000800257 020001400265005001600279005000900295005001200304013000700316039000600323#VV10.10 690#VV10.10691#22000#Vi?t#H561D#372.6#^214#Hng dn hc ting Vit 1#Ti liu dnh cho ph huynh hc sinh dy con em hc nh#L Th M Trinh, L Ly Na, Trn L Hn#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a112tr.^b24cm#Ting V it#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#L Th M Trinh#L Ly Na#Trn L Hn#262602#TDun g## 00618000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020026000530030032000790070039001110220004001500080 01800154009002300172010000500195011001500200020001100215020000600226020000800232 020001400240005001600254005000900270005001200279013000700291039000600298#VV10.10 693#VV10.10692#20000#Vi?t#GI-103B#372.6#^214#Gii bi tp ting Vit 2#Bin so n theo chng trnh mi#L Th M Trinh, L Ly Na, Trn L Hn#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a102tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#L Th M Trinh#L Ly Na#Trn L Hn#262603#TDung## 00618000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020026000530030032000790070039001110220004001500080 01800154009002300172010000500195011001500200020001100215020000600226020000800232 020001400240005001600254005000900270005001200279013000700291039000600298#VV10.10 694#VV10.10695#20000#Vi?t#GI-103B#372.6#^214#Gii bi tp ting Vit 2#Bin so n theo chng trnh mi#L Th M Trinh, L Ly Na, Trn L Hn#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a101tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#L Th M Trinh#L Ly Na#Trn L Hn#262604#TDung## 00485000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020020000530070016000730080018000890090023001070100 00500130011001500135020001200150020000600162020000800168020001400176005001600190 013000700206039000600213#VV10.10696#VV10.10697#20000#Vi?t#NH556B#372.62#^214#Nh ng bi vn mu 3#V Th Hoi Tm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010# ^a104tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 3#Bi vn#Sch c thm#V Th Hoi Tm#262605#TD ung## 00660000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020039000510030080000900070036001700220004002060080 01800210009002300228010000500251011001500256020001100271020000600282020000800288 020001400296005002000310005001500330013000700345039000600352#VV10.10698#VV10.106 99#21000#Vi?t#B103T#372.6#^214#Bi tp b tr & nng cao ting Vit 3#Ti liu dnh cho gio vin, ph huynh v hc sinh. Gip em hc gii ting Vit#Nguyn Th Kim Dung, H Th Vn Anh#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a1 19tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Th Kim Dung#H Th V n Anh#262606#TDung## 00660000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020039000510030080000900070036001700220004002060080 01800210009002300228010000500251011001500256020001100271020000600282020000800288 020001400296005002000310005001500330013000700345039000600352#VV10.10700#VV10.107 01#21000#Vi?t#B103T#372.6#^214#Bi tp b tr & nng cao ting Vit 3#Ti liu dnh cho gio vin, ph huynh v hc sinh. Gip em hc gii ting Vit#Nguyn Th Kim Dung, H Th Vn Anh#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a1 20tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Th Kim Dung#H Th V n Anh#262607#TDung## 00544000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520030021000700070025000910080018001160090 02300134010000500157011001500162020001200177020000600189020000800195020001400203 005001200217005001200229013000700241039000600248#VV10.10702#VV10.10703#17000#Vi ?t#M458T#372.62#^214#100 bi vn hay 4#Gip em hc gii vn#Trn L Hn, L M T rang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a111tr.^b24cm#Tp lm vn#L p 5#Bi vn#Sch c thm#Trn L Hn#L M Trang#262608#TDung## 00536000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020020000530030032000730070015001050220004001200080 01800124009002300142010000500165011001500170020000500185020000600190020000800196 020001400204005001500218013000700233039000600240#VV10.10704#VV10.10705#21000#Vi ?t#GI-103B#372.7#^214#Gii bi tp ton 4#Bin son theo chng trnh mi#Nguyn c Ch#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a127tr.^b24cm#Ton#L p 4#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Ch#262609#TDung## 00536000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020020000530030032000730070015001050220004001200080 01800124009002300142010000500165011001500170020000500185020000600190020000800196 020001400204005001500218013000700233039000600240#VV10.10706#VV10.10707#23000#Vi ?t#GI-103B#372.7#^214#Gii bi tp ton 4#Bin son theo chng trnh mi#Nguyn c Ch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a143tr.^b24cm#Ton#L p 4#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Ch#262610#TDung## 00724000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020026000510030059000770070077001360220004002130080 01800217009002300235010000500258011001500263020000500278020000600283020000800289 02000140029700500240031100500160033500500210035100500130037201300070038503900060 0392#VV10.10708#VV10.10709#28000#Vi?t#V460B#372.7#^214#V b tr nng cao ton 4#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#Nguyn Th Phng T rinh, Trn Qunh Giao, Ngc Phng Trinh, L H Phng#T.2#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a167tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Nguy n Th Phng Trinh#Trn Qunh Giao# Ngc Phng Trinh#L H Phng#262611#TDu ng## 00573000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520030050000700070025001200080018001450090 02300163010000500186011001500191020001200206020000600218020000800224020001400232 005001200246005001200258013000700270039000600277#VV10.10710#VV10.10711#21000#Vi ?t#M458T#372.62#^214#100 bi vn hay 5#Bi dng hc sinh gii vn. Gip em hc gii vn#Trn L Hn, L M Trang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010# ^a120tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 5#Bi vn#Sch c thm#Trn L Hn#L M Trang#2 62612#TDung## 00579000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020019000520030093000710070013001640080018001770090 02300195010000500218011001500223020000900238020000600247020000800253020001400261 005001300275013000700288039000600295#VV10.10712#VV10.10713#21000#Vi?t#H419T#580 .76#^214#Hc tt sinh hc 6#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc & o to. Tr li cu hi sch gio khoa...#V Vn Chin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T p. H Ch Minh#2010#^a119tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#V Vn C hin#262613#TDung## 00707000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020020000520030058000720070066001300080018001960090 02300214010000500237011001500242020001200257020000600269020000800275020001400283 00500160029700500120031302000080032500500130033300500220034601300070036803900060 0375#VV10.10714#VV10.10715#33000#Vi?t#NH556B#807.6#^214#Nhng bi vn mu 7#Bi n son theo chng trnh mi ca B Gio dc & o to#L Th M Trinh, Trn L Hn, Nguyn Ly Na, Nguyn Th Hng Trm#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Min h#2010#^a208tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 7#Bi vn#Sch c thm#L Th M Trinh#Tr n L Hn#Vn hc#Nguyn Ly Na#Nguyn Th Hng Trm#262614#TDung## 00592000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510030050000690070025001190080018001440090 02300162010000500185011001500190020001200205020000600217020000800223020001400231 005001200245005001200257020000800269013000700277039000600284#VV10.10716#VV10.107 17#32000#Vi?t#M458T#807.6#^214#100 bi vn hay 7#Bi dng hc sinh gii vn. G ip em hc gii vn#Trn L Hn, L M Trang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a208tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 7#Bi vn#Sch c thm#Trn L Hn#L M Trang#Vn hc#262615#TDung## 00570000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510030028000690070025000970080018001220090 02300140010000500163011001500168020001200183020000600195020000800201020001400209 005001200223005001200235020000800247013000700255039000600262#VV10.10718#VV10.107 19#34000#Vi?t#M458T#807.6#^214#100 bi vn hay 9#Bi dng hc sinh gii vn#Tr n L Hn, L M Trang#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a208tr.^b2 4cm#Tp lm vn#Lp 9#Bi vn#Sch c thm#Trn L Hn#L M Trang#Vn hc#2626 16#TDung## 00634000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020020000540030046000740070051001200080018001710090 02300189010000500212011001500217020001000232020000600242020000800248020001400256 005001700270005001200287005002000299013000700319039000600326#VV10.10720#VV10.107 21#25000#Vi?t#H419T#428.0076#^214#Hc tt ting Anh 9#Sch tham kho dnh cho p h huynh v hc sinh#V Th Huyn nh, Trn Thu H, Nguyn Th Cm Uyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a152tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 9#Bi tp#Sc h c thm#V Th Huyn nh#Trn Thu H#Nguyn Th Cm Uyn#262617#TDung## 00559000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500020032000550030058000870070013001450080018001580090 02300176010000500199011001500204020000700219020000700226020000800233020001400241 005001300255013000700268039000600275#VV10.10722#VV10.10723#28000#Vi?t#GI-103B#5 30.076#^214#Gii bi tp vt l 10 nng cao#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc & o to#Trn Tin T#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010 #^a168tr.^b24cm#Vt l#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Trn Tin T#262618#TDung## 00551000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020027000530030055000800070013001350080018001480090 02300166010000500189011001500194020000900209020000700218020000800225020001400233 005001300247013000700260039000600267#VV10.10724#VV10.10725#24000#Vi?t#H419T#576 .076#^214#Hc tt sinh hc 12 c bn#Tr li cu hi v bi tp. Cu hi n tp trc nghim#V Vn Chin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a141tr.^ b24cm#Sinh hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#V Vn Chin#262619#TDung## 00559000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500020032000550030058000870070013001450080018001580090 02300176010000500199011001500204020000700219020000700226020000800233020001400241 005001300255013000700268039000600275#VV10.10726#VV10.10727#27000#Vi?t#GI-103B#5 30.076#^214#Gii bi tp vt l 12 nng cao#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc & o to#Trn Tin T#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010 #^a159tr.^b24cm#Vt l#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Trn Tin T#262620#TDung## 00462000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020015000520070009000670220004000760080018000800090 02300098010000500121011001400126020001100140020001400151005000900165020000900174 013000700183039000600190#VL10.01215#VL10.01216#12800#Vi?t#S113M#372.21#^214#Sc mu ca b#Xun Mai#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a23tr.^b 27cm#Tp t mu#Sch mu gio#Xun Mai#Mu gio#262621#TDung## 00462000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020015000520070009000670220004000760080018000800090 02300098010000500121011001400126020001100140020001400151005000900165020000900174 013000700183039000600190#VL10.01217#VL10.01218#12800#Vi?t#S113M#372.21#^214#Sc mu ca b#Xun Mai#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a23tr.^b 27cm#Tp t mu#Sch mu gio#Xun Mai#Mu gio#262622#TDung## 00462000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020015000520070009000670220004000760080018000800090 02300098010000500121011001400126020001100140020001400151005000900165020000900174 013000700183039000600190#VL10.01219#VL10.01220#12800#Vi?t#S113M#372.21#^214#Sc mu ca b#Xun Mai#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a23tr.^b 27cm#Tp t mu#Sch mu gio#Xun Mai#Mu gio#262623#TDung## 00462000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020015000520070009000670220004000760080018000800090 02300098010000500121011001400126020001100140020001400151005000900165020000900174 013000700183039000600190#VL10.01221#VL10.01222#12800#Vi?t#S113M#372.21#^214#Sc mu ca b#Xun Mai#T.4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a23tr.^b 27cm#Tp t mu#Sch mu gio#Xun Mai#Mu gio#262624#TDung## 00462000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020015000520070009000670220004000760080018000800090 02300098010000500121011001400126020001100140020001400151005000900165020000900174 013000700183039000600190#VL10.01223#VL10.01224#12800#Vi?t#S113M#372.21#^214#Sc mu ca b#Xun Mai#T.5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a23tr.^b 27cm#Tp t mu#Sch mu gio#Xun Mai#Mu gio#262625#TDung## 00462000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020015000520070009000670220004000760080018000800090 02300098010000500121011001400126020001100140020001400151005000900165020000900174 013000700183039000600190#VL10.01225#VL10.01226#12800#Vi?t#S113M#372.21#^214#Sc mu ca b#Xun Mai#T.6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a23tr.^b 27cm#Tp t mu#Sch mu gio#Xun Mai#Mu gio#262626#TDung## 00462000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020015000520070009000670220004000760080018000800090 02300098010000500121011001400126020001100140020001400151005000900165020000900174 013000700183039000600190#VL10.01227#VL10.01228#12800#Vi?t#S113M#372.21#^214#Sc mu ca b#Xun Mai#T.7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a23tr.^b 27cm#Tp t mu#Sch mu gio#Xun Mai#Mu gio#262627#TDung## 00462000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020015000520070009000670220004000760080018000800090 02300098010000500121011001400126020001100140020001400151005000900165020000900174 013000700183039000600190#VL10.01229#VL10.01230#12800#Vi?t#S113M#372.21#^214#Sc mu ca b#Xun Mai#T.8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a23tr.^b 27cm#Tp t mu#Sch mu gio#Xun Mai#Mu gio#262628#TDung## 00462000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020015000520070009000670220004000760080018000800090 02300098010000500121011001400126020001100140020001400151005000900165020000900174 013000700183039000600190#VL10.01232#VL10.01231#12800#Vi?t#S113M#372.21#^214#Sc mu ca b#Xun Mai#T.9#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a23tr.^b 27cm#Tp t mu#Sch mu gio#Xun Mai#Mu gio#262629#TDung## 00463000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020015000520070009000670220005000760080018000810090 02300099010000500122011001400127020001100141020001400152005000900166013000700175 020000900182039000600191#VL10.01233#VL10.01234#12800#Vi?t#S113M#372.21#^214#Sc mu ca b#Xun Mai#T.10#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a23tr.^ b27cm#Tp t mu#Sch mu gio#Xun Mai#262630#Mu gio#TDung## 01217000000000301000450002600110000001900050001118100080001608200060002480800050 00300020163000350030066001980070070002640080005003340090037003390100005003760110 01400381005001400395005001600409005001600425005001400441005001400455013000700469 021039100476020001900867020001600886020000700902039000600909#VL10.01235#Vi?t#NGH 305C#539.7#^214#Nghin cu pht trin h thng ph k ht nhn o trn chm ntr on phc v nghin cu chuyn di gamma ni tng, o c s liu ht nhn v cc ng dng lin quan#Bo co tng kt ti khoa hc cng ngh cp b nm 2007 - 2009#Vng Hu Tn (ch nhim ti), Phm nh Khang, Nguyn Xun Hi...#^aH.# ^aVin Nng lng Nguyn t Vit Nam#2010#^a97tr.^b30cm#Vng Hu Tn#Phm nh Khang#Nguyn Xun Hi#Phm Ngc Sn#Trn Tun Anh#262631#Trnh by kt qu ca h ot ng nghin cu trn cc knh ngang l phn ng ht nhn Lt: tng thm c ba chm ntron phin lc 24; 59 v 133 keV vi cc thng s ca chm ntron c o c chnh xc, trc tip bng cc h ph k thch hp. Pht trin v hon thin h ph k cng bin cc xung trng phng cho nghin cu s liu ht nh n phc v khoa hc ht nhn c bn v ng dng#Ht nhn nguyn t#Vt l ht nh n#Ph k#TDung## 00583000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010008000560020026000640070008000900080005000980090 01000103010000500113011001500118021014000133020001700273020000900290039000400299 020000700303013000700310#VV10.10729#VV10.10728#30000#Vi?t#H100N#895.922803#^214 #Nh m#H Ni i! Bao mn thng#Nh m#^aH.#^aDn tr#2010#^a179tr.^b20cm#G m nhng bi vit v thi k i mi cng vi H Ni v nhng i thay ng quan tm v nhng nt p ca nc bn Campuchia v Lo anh em#Vn hc hin i#Vit Nam#Hoa#Bt k#262632## 00754000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010018000440020049000620070018001110080005001290090010001340100 00500144011001500149021024700164020001100411039000400422020001600426014000700442 020000800449020001200457013000700469#VV10.10730#VV10.10731#Vi?t#K312D#658.8#^214 #Nguyn Khnh Ton#Kinh doanh theo mng dnh cho ngi t thi gian#Nguyn Khnh Ton#^aH.#^aDn tr#2010#^a179tr.^b21cm#Trnh by cc k nng lm vic hiu qu , sc tch v mt t thi gian. y l cc k nng ct li quan trng nht gi p cc nh phn phi lm kinh doanh theo mng bn thi gian c th lnh o mng li ca mnh tt hn v hot ng c hiu qu#Kinh doanh#Hoa#Kinh doanh mng#3 6000#K nng#Phng php#262633## 00938000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010013000490020020000620030068000820070030001500080 00500180009004400185010000500229011001500234021029400249020001500543020000800558 006001000566039000400576019001600580013000700596020001100603020001000614#VV10.10 732#VV10.10733#49000#Vi?t#B112T#158#^214#Tt Thc Mn#7 tr chi tm linh#Gii m b mt tm hn, hiu r bn thn l nn tng ca thnh cng#Tt Thc Mn ; Qu ang Huy dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Truyn thng Qung Vn#2010#^a291tr.^b21c m#Gii thiu 7 tr chi tm l trc tip ni n nhng vn trng i trong cu c sng, dn ngm su vo lng ngi, ch o cuc sng hin ti v hng dn t ng lai, gip con ngi gii m b mt tm hn, hiu r bn thn tm ra phng h ng tin v pha trc cuc sng tt p v thnh cng#Tm l c nhn#Tm hn#Q uang Huy#Hoa#Dch Trung Quc#262634#Thnh cng#Cuc sng## 00457000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010016000560020022000720030004000940070016000980080 00500114009001100119010000500130011001500135020001700150020000900167039000400176 020000400180013000700184#VV10.10734#VV10.10735#35000#Vi?t#CH116B#895.92214#^214 #Phm Thanh Bng#Chng bao gi qu kh#Th#Phm Thanh Bng#^aH.#^aThi i#2010# ^a132tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Hoa#Th#262635## 00703000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010013000510020016000640070033000800080005001130090 04400118010000500162011001500167021015900182020001500341020000800356006001300364 039000400377019001600381013000700397020000900404#VV10.10737#VV10.10736#73000#Vi ?t#M124M#155.2#^214#Tt Thc Mn#Mt m tm linh#Tt Thc Mn ; Nguyn Trang dc h#^aH.#^aThi i ; Cng ty Truyn thng Qung Vn#2010#^a431tr.^b21cm#K li v gii thch trng thi sinh tn ca cuc sng hin nay, tm hiu v o lng th gii ni tm ca con ngi, m kho nhng b n tm linh mi ngi#Tm l c nhn#Ni tm#Nguyn Trang#Hoa#Dch Trung Quc#262636#Tm linh## 00882000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510020024000560070051000800080005001310090011001360100 00500147011001500152021025000167020001800417020000900435039000400444020001000448 00500170045800500090047500500120048402000070049600500120050300500140051501300070 0529020000800536#VV10.10738#VV10.10739#80000#Vi?t#H100N#920.059731#^214#H Ni nhn vt vn ho#Nguyn Vinh Phc (ch.b.), L Thc, L Trn c...#^aH.#^aThi i#2010#^a551tr.^b21cm#Gii thiu s lc tiu s, s nghip v nhng cng lao ng gp to ln gn lin vi tng giai on lch s Thng Long - H Ni ca mt s nhn vt vn ho H Ni xa v nay nh L Thng Kit, L Vn Thnh, T L, T rn Quang Khi, Trn Nhn Tng...#Danh nhn vn ho#Nhn vt#Hoa#S nghip#Nguy n Vinh Phc#L Thc#L Trn c#H Ni#Trn L Vn#Ng Qun Min#262637#Tiu s ## 00982000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010019000510020031000700070041001010220004001420080 00500146009001100151010000500162011002500167012003700192021029700229020001900526 02000180054502000090056302000110057200600150058303900040059801300070060201900160 0609005001900625#VV10.10741#VV10.10740#59000#Vi?t#L506T#895.1#^214#Lc Tiu Lin h ng#Lc Tiu Linh ng bnh Ty Du#Lc Tiu Linh ng ; Phm Uyn Minh dch#T .1#^aH.#^aThi i#2010#^a337tr., 8tr. nh^b21cm#T sch Vn hc Trung Quc n g i#Thng qua vic phn tch, m rng cc tnh tit v cc hnh tng ngh thu t trong "Ty Du k" gip c gi hiu su sc hn v tc phm v tc gi Ng Th a n, nhm nu bt trit l sng, nhn sinh quan v tr tu n cha trong tc p hm trc hin thc cuc sng ca lp ngi ng i hin nay#Nghin cu vn h c#Phn tch vn hc#Tc phm#Trung Quc#Phm Uyn Minh#Hoa#262638#Dch Trung Qu c#Lc Tiu Linh ng## 00756000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010009000440020035000530070037000880080005001250090011001300100 00500141011001400146021024500160020000900405020000800414020000800422006002100430 039000400451019001600455013000700471#VV10.10742#VV10.10743#Vi?t#M558#294.3#^214 #Tinh Vn#Mi iu khng ca ngi xut gia#Tinh Vn ; Thch t Ma Ch Hi dc h#^aH.#^aThi i#2010#^a85tr.^b21cm#Gii thiu ni dung 10 iu "Khng" ca ng i xut gia nhm gip cc Pht t trn con ng tu hc hiu r gi tr Pht ph p, suy ngh li mnh tu dng, trau di nhn cch, gic ng, gii thot hng ti cuc sng an nhin chn - thin - m#o Pht#Gio l#Tu hnh#Thch t Ma Ch Hi#Hoa#Dch Trung Quc#262639## 00618000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020017000440030013000610070030000740080005001040090054001090100 00500163011001400168012003300182020001700215020001800232020000900250020001300259 020001500272005001100287005000700298039000400305013000700309#VV10.10744#8000#Vi ?t#N460N#398.209597#^214#N nh cha chm#Truyn tranh#nh: Tun Nhung ; Li: T Anh#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Tr Vit#2010#^a16tr.^b21 cm#Truyn c tch Vit Nam hay nht#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam# Truyn tranh#Truyn c tch#Tun Nhung#T Anh#Hoa#262640## 00613000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200110 00298080005000400020011000450030013000560070030000690080005000990090054001040100 00500158011001400163012003300177020001700210020001800227020000900245020001300254 020001500267005001100282005000700293039000400300013000700304#VV10.10745#8000#Vi ?t#TH102S#398.209597#^214#Thch Sanh#Truyn tranh#nh: Tun Nhung ; Li: T Anh# ^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Tr Vit#2010#^a16tr.^b21cm#Tr uyn c tch Vit Nam hay nht#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#Truyn c tch#Tun Nhung#T Anh#Hoa#262641## 00608000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020007000440030013000510070030000640080005000940090054000990100 00500153011001400158012003300172020001700205020001800222020000900240020001300249 020001500262005001100277005000700288039000400295013000700299#VV10.10746#8000#Vi ?t#S400D#398.209597#^214#S Da#Truyn tranh#nh: Tun Nhung ; Li: T Anh#^aH.# ^aThi i ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Tr Vit#2010#^a16tr.^b21cm#Truyn c tch Vit Nam hay nht#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tra nh#Truyn c tch#Tun Nhung#T Anh#Hoa#262642## 00617000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020016000440030013000600070030000730080005001030090054001080100 00500162011001400167012003300181020001700214020001800231020000900249020001300258 020001500271005001100286005000700297039000400304013000700308#VV10.10747#8000#Vi ?t#A103M#398.209597#^214#Ai mua hnh ti#Truyn tranh#nh: Tun Nhung ; Li: T Anh#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Tr Vit#2010#^a16tr.^b21c m#Truyn c tch Vit Nam hay nht#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#T ruyn tranh#Truyn c tch#Tun Nhung#T Anh#Hoa#262643## 00609000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020008000440030013000520070030000650080005000950090054001000100 00500154011001400159012003300173020001700206020001800223020000900241020001300250 020001500263005001100278005000700289039000400296013000700300#VV10.10748#8000#Vi ?t#T120C#398.209597#^214#Tm Cm#Truyn tranh#nh: Tun Nhung ; Li: T Anh#^aH. #^aThi i ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Tr Vit#2010#^a16tr.^b21cm#Truyn c tch Vit Nam hay nht#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tr anh#Truyn c tch#Tun Nhung#T Anh#Hoa#262644## 01023000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820004000428080005000460020029000510070066000800080005001460090028001510100 00500179011001500184021030800199020000800507020001800515020001300533005001500546 03900040056102000110056502000090057602000150058500500190060000500130061900500210 0632005001300653013000700666#VV10.10749#VV10.10750#50000#Vi?t#GI-108T#005#^214# Gio trnh tin hc i cng#B.s.: Nguyn c Mn (ch.b.), Trn Th Thanh Lan, T rn Hu Chi...#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a277tr.^b24cm#Cung cp cc kin thc c bn v tin hc. Trnh by tng quan v my tnh. H iu hnh MS-D os, MS-Windows. Mng Internet v cc dch v trn Internet. Virut my tnh v c ch phng nga. Hng dn cc thao tc lm vic vi cc phn mm my tnh: Micros oft Word 2k, Microsoft Excel 2k v Microsoft Powerpoint#Tin hc#Phn mm my tn h#H iu hnh#Nguyn c Mn#Hoa#Gio trnh#Internet#Virut my tnh#Trn Th Th anh Lan#Trn Hu Chi#Nguyn Th Thanh Tm#V Vn Lng#262645## 01196000000000409000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810006000490820007000558080005000620020054000670290101001210070136002220080 00500358009002800363010000500391011001500396021015600411020000800567005001000575 03900040058502000180058902000090060701500440061602000100066002000100067002000110 06800050016006910050015007070050016007220050015007380050012007530050014007650130 00700779#VV10.10751#VV10.10752#VV10.10754#VV10.10753#Vi?t#T550#070.03#^214#T in thut ng bo ch - xut bn Anh - Nga - Vit#Trilingual dictionary of terms related to journalism and publishing (English - Russian - Vietnamese)#B.s.: Qua ng m, Nguyn Khc Vn, L Thanh Hng, Nguyn Tr Dng ; Chnh l, tng hp: P hm Bch Ngc, Hong Thng ; Phm Ngc Chi h.#^aH.#^aThng tin v Truyn thng# 2010#^a489tr.^b24cm#Tp hp cc thut ng bo ch - truyn thng a phng tin v cc thut ng xut bn theo 3 th ting Anh - Php - Vit c sp xp theo t h t a - b - c#Bo ch#Quang m#Hoa#T in thut ng#Xut bn#Tn tht ca t c gi Quang m: T Quang #Ting Anh#Ting Nga#Ting Vit#Nguyn Khc Vn#L T hanh Hng#Nguyn Tr Dng#Phm Bch Ngc#Hong Thng#Phm Ngc Chi#262646## 00760000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420010023000470020043000700070022001130080005001350090028001400100 00500168011001500173021026100188020000800449020000800457039000400465014000800469 020001000477013000700487#VV10.10756#VV10.10755#Vi?t#M455C#330.9517#^214#Gantuya, Bayasgalanbat#Mng C - Tim nng v th mnh v kinh t#Bayasgalanbat Gantuya# ^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a263tr.^b24cm#Trnh by khi qut v t nc Mng C. Tng quan tnh hnh pht trin kinh t, ngoi thng v cc hot ng u t ti Mng C trong nhng nm gn y. Cc tim nng kinh t ca t n c Mng C nh ti nguyn khong sn, du m, hi nhp kinh t quc t...#Kinh t #Mng c#Hoa#150000#Tim nng#262647## 01027000000000349000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820004000448080005000480020027000530030020000800070021001000080005001210090 02800126010000500154011001500159021035200174020001000526006001600536039000400552 01900090055602000160056501400070058102000090058801500350059702000100063202000090 0642013000700651020001900658#VV10.10757#VV10.10759#VV10.10758#Vi?t#B450T#341#^21 4#B tp qun quc t v L/C#Song ng Anh - Vit#inh Xun Trnh dch#^aH.#^aTh ng tin v Truyn thng#2010#^a277tr.^b24cm#Gii thiu cc vn bn mi nht v b tp qun quc t v L/C gm: Cc quy tc thc hnh thng nht v tn dng chng t (UCP-600/2007/ICC), tp qun ngn hng tiu chun quc t kim tra chng t theo th tn dng (ISBP-681/2007/ICC), bn ph trng UCP 600 v vic xut tr nh chng t in t - bn din gii s 1.1 nm 2007(eUCP-1.1/2007/ICC)...#Php lut#inh Xun Trnh#Hoa#Dch Anh#Vn bn quc t#60000#Tn dng#TTS ghi: Phn g Thng mi quc t#Ngn hng#Chng t#262648#Thanh ton quc t## 00822000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020058000530080005001110090028001160100005001440110 01500149021027000164020001000434020001100444020001200455020000900467020001800476 039000400494015003900498013000700537#VV10.10761#VV10.10760#65000#Vi?t#C101V#345 .597#^214#Cc vn bn quy phm php lut v phng, chng tham nhng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a390tr.^b21cm#Gii thiu ni dung mt s vn bn php lut v phng, chng tham nhng nh: Lut phng, chng tham nhng; Lut thc h nh tit kim, chng lng ph; Ngh quyt s 21/NQ-CP ngy 12/8/2009 ca Chnh ph ban hnh Chin lc quc gia phng, chng tham nhng n nm 2020...#Php lut #Tham nhng#Phng chng#Vit Nam#Vn bn php lut#Hoa#TTS ghi: B Thng tin v Truyn thng#262649## 00907000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820006000528080005000580020040000630070029001030080005001320090 02800137010000500165011001500170021032800185020001800513020000700531020001000538 039000400548001001200552020001800564005001600582013000700598#VV10.10762#VV10.107 64#VV10.10763#55000#Vi?t#NH123M#005.8#^214#Nhp mn phn tch thng tin c bo mt#H Vn Canh, Nguyn Vit Th#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a304tr.^ b21cm#Trnh by cc khi nim chung v thm m v mt s kin thc b tr phn t ch mt m. Cc bc c bn tin hnh thm m. Thc hnh phn tch mt s lu t m thuc h mt truyn thng. Gii thiu cc phng php thm m d liu DES. Mt m cng khai v phng php thm m. Phng php tn cng RSA khng cn phn tch nhn t#Bo mt thng tin#Mt m#Phn tch#Hoa#H Vn Canh#An ton thng t in#Nguyn Vit Th#262650## 00819000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820007000518080005000580020046000630070018001090080005001270090 02800132010000500160011001500165021025300180020001400433020000900447020000900456 039000400465001001800469020000800487020001500495013000700510#VV10.10765#VV10.107 67#VV10.10766#30000#Vi?t#C455N#004.67#^214#Cng ngh MPLS p dng trong mng ME N (MAN-E)#Nguyn Phm Cng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a159tr.^b21cm #Gii thiu chung v mng Internet, m hnh tham chiu OSI v mng ring o. Ngu yn tc chuyn mch nhn a giao thc. Cc dch v tim nng trn nn Metro Ethe rnet Netword. ng dng ca MPLS trin khai MPLS BGP VPN v thc t trin khai ti Vit Nam#Mng my tnh#Inetrnet#ng dng#Hoa#Nguyn Phm Cng#Mng o#Cng ngh MPLS#262651## 00880000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00411810006000460820006000528080005000580020019000630070064000820080005001460090 02800151010000500179011001500184021022300199020002000422020001400442039000400456 015003400460001002200494005001400516005001400530013000700544020001500551#VL10.01 237#VL10.01238#VL10.01236#120000#Vi?t#C000C#004.6#^214#CCNP Labpro Tshoot#B.s.: Bi Nguyn Hong Long, L Trng Sn ; L c Phng h..#^aH.#^aThng tin v T ruyn thng#2010#^a188tr.^b27cm#Trnh by kin thc chung v cc cu hnh c bn Syslog, SNMP, Netflow... v v Tshoot. Gii thiu mt s bi thc hnh trong CC NP Labpro Tshoot nhm gip hc vin nm vng cc k nng v phng php x l s c trong mng#Cng ngh thng tin#Mng my tnh#Hoa#TTS ghi: Trung tm tin hc VNPRO#Bi Nguyn Hong Long#L Trng Sn#L c Phng#262652#Giao thc mng## 00823000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00411810006000460820006000528080005000580010014000630020018000770070040000950220 00400135008000500139009002800144010000500172011001500177015003400192020002000226 02000140024602000150026000500140027503900040028901300070029300500140030002101830 0314#VL10.01239#VL10.01241#VL10.01240#120000#Vi?t#C000C#004.6#^214#L Trng S n#CCNP Labpro Swich#L Trng Sn b.s. ; L c Phng h..#T.2#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a198tr.^b27cm#TTS ghi: Trung tm Tin hc VNPRO#Cng ngh thng tin#Mng my tnh#Giao thc mng#L c Phng#Hoa#262653#L Trng Sn#T rnh by tng quan cc kin thc c bn v VoIP, Lab Wireless. Gii thiu cc b i thc hnh trong CCNP Switch nhm gip hc vin nm vng c im ca cng ngh VoIP v Wireless LAN## 00703000000000289000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820011000418080005000520020034000570070036000910080005001270090010001320100 00500142011001500147021016200162020000800324020001000332020000900342039000400351 001001900355020001200374013000700386020002000393#VL10.01242#VL10.01243#120000#V i?t#H450C#959.704092#^214#H Ch Minh cu tinh dn tc Vit#Nguyn Ngc Truyn b .s., tuyn chn#^aH.#^aDn tr#2010#^a359tr.^b27cm#Gm nhiu bi vit v tiu s , cuc i hot ng cch mng v s nghip u tranh gii phng dn tc ca Ch tch H Ch Minh - v cu tinh ca dn tc Vit Nam#Tiu s#S nghip#Bi vit# Hoa#Nguyn Ngc Truyn#H Ch Minh#262654#Hot ng cch mng## 00852000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590010010000640020023000740030023000970070 02700120008000500147009001900152010000500171011001400176021022800190020001300418 02000090043102000110044000600110045103900040046201900160046600400180048202000070 0500013000700507#VN10.02780#VN10.02782#VN10.02781#10000#Vi?t#K513D#796.815#^214 #Eng, Paul#Kungfu dnh cho tr em#V c truyn Trung Hoa#Paul Eng ; Hng Thnh d ch#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a75tr.^b19cm#Trnh by khi nim, lch s hnh thnh ca Kungfu v cc mn phi. Hng dn cch nhp mn, cc quy tc, k thu t, cc bi hc c bn v cch luyn tp cc bi quyn ca Kungfu dnh cho tr em . S tin b v li ch ca Kungfu#V c truyn#V thut#Trung Quc#Hng Thnh#H oa#Dch Trung Quc#Ti bn ln th 1#Kungfu#262655## 00779000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020062000530070010001150080005001250090011001300100 00500141011001500146021026900161020001300430020001200443020000900455039000400464 001001000468020001600478013000700494#VN10.02783#VN10.02784#36000#Vi?t#T500S#331 .702#^214#T sch hng nghip cho b i xut ng - Ti hc nghip g?#Qung V n#^aH.#^aThi i#2010#^a190tr.^b19cm#Cung cp nhng thng tin c bn v th gi i ngh nghip, th trng lao ng, c hi v thch thc trong tm kim vic lm , cc k nng cn c khi xin vic, cch t nh gi bn thn, la chn ngh nghi p ph hp cho b i xut ng sau khi hon thnh ngha v qun s#Hng nghip# Ngh nghip#Vic lm#Hoa#Qung Vn#B i xut ng#262656## 00876000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020056000530070010001090080005001190090011001240100 00500135011001500140021035000155020001300505020001200518020000900530039000400539 001001000543020001600553020001000569013000700579#VN10.02785#VN10.02786#51500#Vi ?t#H561N#331.702#^214#Hng nghip cho b i xut ng trn a bn nng thn#Qu ng Vn#^aH.#^aThi i#2010#^a283tr.^b19cm#Trnh by mt s ch trng, chnh s ch ca ng, Nh nc v pht trin kinh t cho b i xut ng. Hng dn quy trnh thnh lp mt s m hnh pht trin kinh t hiu qu, ph hp cho b i x ut ng trn a bn nng thn. Gii thiu mt s m hnh pht trin kinh t hi u qu ca b i xut ng v trong thanh nin nng thn nhng nm gn y#Hng nghip#Ngh nghip#Vic lm#Hoa#Qung Vn#B i xut ng#Nng thn#262657## 00919000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020065000530070010001180080005001280090011001330100 00500144011001500149021036100164020001300525020001200538039000400550001001000554 020001600564020000900580020001100589020001000600013000700610#VN10.02787#VN10.027 88#37500#Vi?t#T500S#331.702#^214#T sch hng nghip cho thanh nin nng thn v b i xut ng#Qung Vn#^aH.#^aThi i#2010#^a199tr.^b19cm#Trnh by cc v n hc ngh v vic lm ca thanh nin nng thn, b i xut ng. Cung cp n hng thng tin c bn v th gii ngh nghip, th trng vic lm trong nc th eo tng vng kinh t. Gii thiu danh sch mt s doanh nghip, cng ty c th n hm gip thanh nin nng thn v b i xut ng nh gi nng lc bn thn, la chn ngh nghip ph hp#Hng nghip#Ngh nghip#Hoa#Qung Vn#B i xut ng #Vic lm#Thanh nin#Nng thn#262658## 00528000000000289000450002600110000002000180001102000090002902000130003800500090 00510140007000600190005000671810006000720820006000788080005000840020016000890030 01300105007000900118022000400127008000500131009001100136010000500147011003200152 012002900184039000400213019001400217013000700231#VN10.02789#Vn hc thiu nhi#H n Quc#Truyn tranh#Na Haran#14000#Vi?t#C107C#895.7#^214#Cnh ca ma h#Truyn tranh#Na Haran#T.4#^aH.#^aThi i#2010#^a159tr.^bTrn b 8 tp. - 18cm#Truyn dnh cho la tui 17+#Hoa#Dch Hn Quc#262659## 00528000000000289000450002600110000002000180001102000090002902000130003800500090 00510140007000600190005000671810006000720820006000788080005000840020016000890030 01300105007000900118022000400127008000500131009001100136010000500147011003200152 012002900184039000400213019001400217013000700231#VN10.02790#Vn hc thiu nhi#H n Quc#Truyn tranh#Na Haran#14000#Vi?t#C107C#895.7#^214#Cnh ca ma h#Truyn tranh#Na Haran#T.5#^aH.#^aThi i#2010#^a159tr.^bTrn b 8 tp. - 18cm#Truyn dnh cho la tui 17+#Hoa#Dch Hn Quc#262660## 00528000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003300500090 00510140007000600190005000671810006000720820006000788080005000840020016000890030 01300105007000900118022000400127008000500131009001100136010000500147011003200152 012002900184039000400213019001400217013000700231#VN10.02791#Hn Quc#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#Na Haran#14000#Vi?t#C107C#895.7#^214#Cnh ca ma h#Truyn tranh#Na Haran#T.8#^aH.#^aThi i#2010#^a157tr.^bTrn b 8 tp. - 18cm#Truyn dnh cho la tui 17+#Hoa#Dch Hn Quc#262661## 00518000000000289000450002600110000001900050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020014000390030013000530070009000660220004000750080005000790090 01100084010000500095011003300100012002200133005000900155019001400164020001700178 020000900195020001300204039000400217013000700221#VN10.02792#Vi?t#L435#895.7#^214 #14000#Love.love.ing#Truyn tranh#Na Haran#T.8#^aH.#^aThi i#2009#^a157tr.^bT rn b 10 tp. - 18cm#Dnh cho la tui 18+#Na Haran#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Hoa#262662## 00518000000000289000450002600110000001900050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020014000390030013000530070009000660220004000750080005000790090 01100084010000500095011003300100012002200133005000900155019001400164020001700178 020000900195020001300204039000400217013000700221#VN10.02793#Vi?t#L435#895.7#^214 #14000#Love.love.ing#Truyn tranh#Na Haran#T.9#^aH.#^aThi i#2009#^a157tr.^bT rn b 10 tp. - 18cm#Dnh cho la tui 18+#Na Haran#Dch Hn Quc#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Hoa#262663## 00553000000000289000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900040 00510140007000550190005000621810006000670820006000738080005000790020014000840030 01300098007000900111022000400120008000500124009003800129010000500167011003200172 012002900204005000900233019001400242013000700256#VN10.02794#Vn hc thiu nhi#H n Quc#Truyn tranh#Hoa#14000#Vi?t#B105S#895.7#^214#Banana school#Truyn tranh# Na Haran#T.7#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a157tr.^bTrn b 8 tp. - 18cm#Truyn dnh cho la tui 17+#Na Haran#Dch Hn Quc#262664## 00553000000000289000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900040 00510140007000550190005000621810006000670820006000738080005000790020014000840030 01300098007000900111022000400120008000500124009003800129010000500167011003200172 012002900204005000900233019001400242013000700256#VN10.02795#Vn hc thiu nhi#H n Quc#Truyn tranh#Hoa#14000#Vi?t#B105S#895.7#^214#Banana school#Truyn tranh# Na Haran#T.8#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a157tr.^bTrn b 8 tp. - 18cm#Truyn dnh cho la tui 17+#Na Haran#Dch Hn Quc#262665## 00552000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070011000670220004000780080005000820090 03800087010000500125011003400130012002200164020001800186020000900204020001300213 005001100226039000400237013000700241019001400248#VN10.02796#14000#Vi?t#L400L#89 5.7#^214#L Lem kn r#Truyn tranh#Hwang Miri#T.1#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a157tr.^bTrn b 10 tp . - 18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn h c thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Hwang Miri#Hoa#262666#Dch Hn Quc## 00552000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070011000670220004000780080005000820090 03800087010000500125011003400130012002200164020001800186020000900204020001300213 005001100226039000400237019001400241013000700255#VN10.02797#14000#Vi?t#L400L#89 5.7#^214#L Lem kn r#Truyn tranh#Hwang Miri#T.2#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a157tr.^bTrn b 10 tp . - 18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn h c thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Hwang Miri#Hoa#Dch Hn Quc#262667## 00552000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070011000670220004000780080005000820090 03800087010000500125011003400130012002200164020001800186020000900204020001300213 005001100226039000400237019001400241013000700255#VN10.02798#14000#Vi?t#L400L#89 5.7#^214#L Lem kn r#Truyn tranh#Hwang Miri#T.3#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a157tr.^bTrn b 10 tp . - 18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn h c thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Hwang Miri#Hoa#Dch Hn Quc#262668## 00554000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070011000710220004000820080005000860090 03800091010000500129011003300134012002200167020001700189020000900206020001300215 005001100228039000400239013000700243019001400250#VN10.02799#14000#Vi?t#K302B#89 5.7#^214#Kch bn tnh yu#Truyn tranh#Hwamg Miri#T.1#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a160tr.^bTrn b 13 tp. - 18cm#Dnh cho la tui 18+#V n hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Hwamg Miri#Hoa#262669#Dch Hn Quc## 00554000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070011000710220004000820080005000860090 03800091010000500129011003300134012002200167020001700189020000900206020001300215 005001100228039000400239019001400243013000700257#VN10.02800#14000#Vi?t#K302B#89 5.7#^214#Kch bn tnh yu#Truyn tranh#Hwamg Miri#T.3#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a160tr.^bTrn b 13 tp. - 18cm#Dnh cho la tui 18+#V n hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Hwamg Miri#Hoa#Dch Hn Quc#262670## 00556000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070011000710220004000820080005000860090 03800091010000500129011003300134012002200167020001800189020000900207020001300216 005001100229039000500240013000700245019001400252#VN10.02801#14000#Vi?t#K302B#89 5.7#^214#Kch bn tnh yu#Truyn tranh#Hwang Miri#T.4#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a160tr.^bTrn b 13 tp. - 18cm#Dnh cho la tui 18+#V n hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Hwang Miri#Vanh#262671#Dch Hn Quc## 00556000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070011000710220004000820080005000860090 03800091010000500129011003300134012002200167020001800189020000900207020001300216 005001100229039000500240019001400245013000700259#VN10.02802#14000#Vi?t#K302B#89 5.7#^214#Kch bn tnh yu#Truyn tranh#Hwang Miri#T.5#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a160tr.^bTrn b 13 tp. - 18cm#Dnh cho la tui 18+#V n hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Hwang Miri#Vanh#Dch Hn Quc#262672## 00556000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070011000710220004000820080005000860090 03800091010000500129011003300134012002200167020001800189020000900207020001300216 005001100229039000500240019001400245013000700259#VN10.02803#14000#Vi?t#K302B#89 5.7#^214#Kch bn tnh yu#Truyn tranh#Hwang Miri#T.6#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a160tr.^bTrn b 13 tp. - 18cm#Dnh cho la tui 18+#V n hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Hwang Miri#Vanh#Dch Hn Quc#262673## 00565000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020014000410030013000550070014000680220004000820080005000860090 03800091010000500129011003200134012002900166020001800195020000900213020001300222 005001400235039000500249019001400254013000700268#VN10.02804#14000#Vi?t#NG558Y#8 95.7#^214#Ngi yu hoa#Truyn tranh#Jeon Younghee#T.1#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a157tr.^bTrn b 7 tp. - 18cm#Truyn dnh cho la tui 17+#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Jeon Younghee#Vanh#Dch Hn Quc#262 674## 00565000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020014000410030013000550070014000680220004000820080005000860090 03800091010000500129011003200134012002900166020001800195020000900213020001300222 005001400235039000500249019001400254013000700268#VN10.02805#14000#Vi?t#NG558Y#8 95.7#^214#Ngi yu hoa#Truyn tranh#Jeon Younghee#T.3#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a157tr.^bTrn b 7 tp. - 18cm#Truyn dnh cho la tui 17+#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Jeon Younghee#Vanh#Dch Hn Quc#262 675## 00540000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400030013000550070014000680220004000820080005000860090 01100091010000500102011003300107012002900140020001800169020000900187020001300196 005001400209039000600223019001400229013000700243#VN10.02806#14000#Vi?t#B118#89 5.7#^214#Bt c anh !#Truyn tranh#Jeon Younghee#T.9#^aH.#^aThi i#2010#^a16 0tr.^bTrn b 10 tp. - 18cm#Truyn dnh cho la tui 17+#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Jeon Younghee#V.Anh#Dch Hn Quc#262676## 00550000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070011000660220004000770080005000810090 03800086010000500124011003200129012002900161020001100190020000900201020001300210 005001100223039000500234013000700239019001400246#VN10.02807#15000#Vi?t#E202L#89 5.7#^214#Em l tt c#Truyn tranh#Hwang Miri#T.1#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a160tr.^bTrn b 9 tp. - 18cm#Truyn dnh cho la tui 16+#B TK TVQG#Hn Quc#Truyn tranh#Hwang Miri#Vanh#262677#Dch Hn Quc## 00548000000000289000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020010000410030013000510070011000640220004000750080005000790090 03800084010000500122011003300127012002200160020001700182020000900199020001300208 005001100221039000500232019001400237013000700251#VN10.02808#Vi?t#I-300D#895.7#^2 14#14000#I do I do#Truyn tranh#Han Yurang#T.5#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn h a Vng Anh#2010#^a160tr.^bTrn b 15 tp. - 18cm#Dnh cho la tui 18+#Vn hc h in i#Hn Quc#Truyn tranh#Han Yurang#H.H#Dch Hn Quc#262678## 00558000000000289000450002600110000001900140001101400070002501900050003218100060 00370820006000438080005000490020015000540030013000690070014000820220004000960080 00500100009003800105010000500143011003200148012002200180020001800202020000900220 020001300229005001400242039000500256013000700261#VN10.02809#Dch Hn Quc#14000 #Vi?t#556C#895.7#^214#ng chng i#Truyn tranh#Jeon Younghee#T.2#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a160tr.^bTrn b 6 tp. - 18cm#Dnh cho l a tui 16+#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Jeon Younghee#Vanh#262679## 00568000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070014000710220004000850080005000890090 03800094010000500132011003200137012002900169020001800198020000900216020001300225 005001400238039000500252013000700257019001400264#VN10.02810#14000#Vi?t#T306S#89 5.7#^214#Ting st i tnh#Truyn tranh#Jeon Younghee#T.1#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a164tr.^bTrn b 6 tp. - 18cm#Truyn dnh cho la tu i 17+#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Jeon Younghee#Vanh#262680#Dch H n Quc## 00691000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100050002708200070 00328080005000390020005000440030008000490080005000570090018000620100005000800110 01700085021022100102020001100323020000800334020001000342039000500352013000700357 020002000364020001600384020001300400#VN10.02811#VN10.02812#Vi?t#A102#658.85#^214 #Agel#Do life#^aH.#^aThng tn ; VNA#2010#^a73tr.^b19x26cm#Gii thiu cc sn ph m chc nng dinh dng ca cng ty Agel - bn hng qua mng. Hng dn cch ra nhp mng li bn hng a cp Agel pht trin ti chnh c nhn thng qua ho t ng kinh doanh bn hng ca cng ty#Kinh doanh#Qun l#Ti chnh#Vanh#262681 #Thc phm chc nng#Bn hng a cp#Cng ti Agel## 00760000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020029000490070059000780080023001370090045001600100 00500205011001500210021011100225020000700336020000800343039000500351005001900356 020000900375005001100384005001300395005002100408013000700429005001000436#VV10.10 768#VV10.10769#20000#Vi?t#D107B#001#^214#Danh b k lc Vit Nam 2010#B.s.: L Nguyn (ch.b.), Dng Duy Lm Vin, Thanh Thm...#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aThng tn ; Trung tm sch K lc Vit Nam#2010#^a119tr.^b29cm#Cung cp cc thng tin cn bit v cc k lc gia v n v s hu k lc Vit Nam trong su nm qua 2 004-2010#K lc#Danh b#Vanh#Dng Duy Lm Vin#Vit Nam#Thanh Thm#L Trung Tn #Phng Th Ngc Trang#262682#L Nguyn## 00851000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810006000490820008000558080005000630020037000680030029001050070038001340080 00500172009001400177010000500191011001600196012003700212021017000249020000800419 02000070042703900050043400500150043900600180045402000110047201300070048300600150 0490020000800505#VV10.10770#VV10.10772#VV10.10773#VV10.10771#Vi?t#T550L#959.731# ^214#T liu vn hin Thng Long - H Ni#Tuyn tp t liu phng Ty#Tuyn dc h: Nguyn Tha H ch tr...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a1169tr.^b24cm#T sch Th ng Long 1000 nm vn hin#Gii thiu mt s bi vit ca cc tc gi ngi phn g Ty vit v lch s Thng Long - H Ni c chia lm hai giai on: t th k XVIII n 1882 v t 1883 n 1945#Lch s#H Ni#Vanh#Nguyn Tha H#V Th Mi nh Thng#Phng Ty#262683#Hong Anh Tun#T liu## 01095000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810006000490820008000558080005000630020033000680070120001010080005002210090 01400226010000500240011002700245012003700272021025700309020000800566020000700574 03900050058100500170058600500080060300500250061100500140063600500150065000600090 0665006001400674006001000688005001600698013000700714#VV10.10774#VV10.10775#VV10. 10777#VV10.10776#Vi?t#H100N#959.731#^214#H Ni vi nhng tm lng gn xa#Willia m Dampier, Prevost, Charles Edouar Hocquard... ; Dch: o Hng... ; Hong Thu Ton s.t., tuyn chn, gii thiu#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a680tr., 12 tr. nh^b 24cm#T sch Thng Long 1000 nm vn hin#Gii thiu nhng bi vit v H Ni c a mt s khch tng t chn n H Ni v ghi li nhng k c ca mnh v m nh t ny c xp xp theo trnh t: giai on t th k XVII-XVIII n gia t h k XX, giai on 30 nm chin tranh, v t 1975 n nay#Lch s#H Ni#Vanh#D ampier, William#Prevost#Hocquard, Charles Edouar#Masson, Andr#Mayer, Charles# o Hng#Lu nh Ton#Thu Ton#Hong Thu Ton#262684## 00788000000000229000450002600110000002000090001101900050002018100060002508200100 00318080005000410020049000460080005000950090011001000100005001110110028001160150 04400144021033100188020001900519020000800538039000500546013000700551#VV10.10778# Thng k#Vi?t#N305G#315.97167#^214#Nin gim thng k thnh ph Lo Cai 2005 - 2 010#^aH.#^aThng k#2010#^a71tr., 4tr. biu ^b24cm#TTS ghi: U ban Nhn dn t hnh ph Lo Cai#Tp hp s liu thng k v n v hnh chnh, dn s - lao n g, ti khon quc gia, ngn sch nh nc, bo him v u t, doanh nghip, c s kinh doanh c th, nng lm nghip, thu sn, cng nghip, xy dng, thng m i, gi c, du lch, vn ti, bu chnh vin thng, gio dc, y t, ... ca thn h ph Lo Cai nm 2006-2010#Nim gim thng k#Lo Cai#vanh#262685## 00819000000000253000450002600110000002600110001102000090002201900050003118100060 00360820009000428080005000510020040000560080005000960090011001010100005001120110 02900117015003800146021033500184020001900519020000600538039000500544020000900549 013000700558#VV10.10779#VV10.10780#Thng k#Vi?t#N305G#315.9738#^214#Nin gim t hng k huyn Yn nm 2009#^aH.#^aThng k#2010#^a133tr., 7tr. biu ^b24cm# TTS ghi: U ban Nhn dn huyn Yn#Tp hp s liu thng k v n v hnh ch nh, dn s - lao ng, ti khon quc gia, ngn sch nh nc, bo him v u t , doanh nghip, c s kinh doanh c th, nng lm nghip, thu sn, cng nghip , xy dng, thng mi, gi c, du lch, vn ti, bu chnh vin thng, gio dc , y t, ... ca huyn Yn, tnh Nam nh nm 2009#Nim gim thng k# Yn#van h#Nam nh#262686## 00799000000000241000450002600110000002000090001101900050002018100060002508200090 00318080005000400020038000450290034000830080005001170090011001220100005001330110 02900138015003700167021031300204020001900517020000900536039000500545013000700550 #VV10.10781#Thng k#Vi?t#N305G#315.9738#^214#Nin gim thng k tnh Nam nh 2 009#Namdinh statistical yearbook 2009#^aH.#^aThng k#2010#^a308tr., 6tr. biu ^b25cm#TTS ghi: Cc Thng k tnh Nam nh#Tp hp s liu thng k v n v hnh chnh, dn s - lao ng, ti khon quc gia, ngn sch nh nc, bo him v u t, doanh nghip, c s kinh doanh c th, nng lm nghip, thu sn, cn g nghip, xy dng, thng mi, gi c, du lch, vn ti, bu chnh vin thng, gio dc, y t, ... ca tnh Nam nh#Nim gim thng k#Nam nh#vanh#262687## 00793000000000241000450002600110000002000090001101900050002018100060002508200090 00318080005000400020037000450290033000820080005001150090011001200100005001310110 02900136015003600165021031100201020001900512020000800531039000500539013000700544 #VV10.10782#Thng k#Vi?t#N305G#315.9713#^214#Nin gim thng k tnh Bc Kn 20 09#Backan statistical yearbook 2009#^aH.#^aThng k#2010#^a323tr., 7tr. biu ^ b25cm#TTS ghi: Cc Thng k tnh Bc Kn#Tp hp s liu thng k v n v hn h chnh, dn s - lao ng, ti khon quc gia, ngn sch nh nc, bo him v u t, doanh nghip, c s kinh doanh c th, nng lm nghip, thu sn, cng n ghip, xy dng, thng mi, gi c, du lch, vn ti, bu chnh vin thng, gi o dc, y t, ...ca tnh Bc Kn#Nim gim thng k#Bc Cn#vanh#262688## 00753000000000229000450002600110000002000090001101900050002018100060002508200090 00318080005000400020038000450080005000830090011000880100005000990110029001040150 03700133021031300170020001900483020000900502039000500511013000700516#VV10.10783# Thng k#Vi?t#N305G#315.9733#^214#Nin gim thng k tnh Hng Yn 2009#^aH.#^aT hng k#2010#^a232tr., 6tr. biu ^b24cm#TTS ghi: Cc Thng k tnh Hng Yn#T p hp s liu thng k v n v hnh chnh, dn s - lao ng, ti khon quc gia, ngn sch nh nc, bo him v u t, doanh nghip, c s kinh doanh c t h, nng lm nghip, thu sn, cng nghip, xy dng, thng mi, gi c, du lc h, vn ti, bu chnh vin thng, gio dc, y t, ... ca tnh Hng Yn#Nim gi m thng k#Hng Yn#vanh#262689## 00806000000000241000450002600110000002000090001101900050002018100060002508200090 00318080005000400020039000450080005000840090011000890100005001000110029001050150 03900134021034000173020001900513020000900532039000500541020001100546013000700557 #VV10.10784#Thng k#Vi?t#N305G#315.9729#^214#Nin gim thng k huyn Honh B 2010#^aH.#^aThng k#2010#^a159tr., 4tr. biu ^b24cm#TTS ghi: Cc Thng k t nh Qung Ninh#Tp hp s liu thng k v n v hnh chnh, dn s - lao ng, ti khon quc gia, ngn sch nh nc, bo him v u t, doanh nghip, c s kinh doanh c th, nng lm nghip, thu sn, cng nghip, xy dng, thng mi, gi c, du lch, vn ti, bu chnh vin thng, gio dc, y t, ... ca huyn H onh B, tnh Qung Ninh nm 2010#Nim gim thng k#Honh B#vanh#Qung Ninh#26 2690## 00789000000000241000450002600110000002000090001101900050002018100060002508200090 00318080005000400020039000450290026000840080005001100090011001150100005001260110 02900131015003300160021031300193020001900506020001000525039000500535013000700540 #VV10.10785#Thng k#Vi?t#N305G#315.9747#^214#Nin gim thng k tnh Qung Tr 2009#Statistical yearbook 2009#^aH.#^aThng k#2010#^a270tr., 7tr. biu ^b24cm #TTS ghi: Cc Thng k Qung Tr#Tp hp s liu thng k v n v hnh chnh, dn s - lao ng, ti khon quc gia, ngn sch nh nc, bo him v u t, doanh nghip, c s kinh doanh c th, nng lm nghip, thu sn, cng nghip, x y dng, thng mi, gi c, du lch, vn ti, bu chnh vin thng, gio dc, y t, ...ca tnh Qung Tr#Nim gim thng k#Qung Tr#vanh#262691## 00780000000000229000450002600110000002000090001101900050002018100060002508200090 00318080005000400020046000450080005000910090011000960100005001070110029001120150 04400141021032600185020001900511020000800530039000500538013000700543#VV10.10786# Thng k#Vi?t#N305G#315.9743#^214#Nin gim thng k thnh ph H Tnh nm 2009# ^aH.#^aThng k#2010#^a151tr., 4tr. biu ^b24cm#TTS ghi: U ban Nhn dn thn h ph H Tnh#Tp hp s liu thng k v n v hnh chnh, dn s - lao ng, ti khon quc gia, ngn sch nh nc, bo him v u t, doanh nghip, c s kinh doanh c th, nng lm nghip, thu sn, cng nghip, xy dng, thng mi, gi c, du lch, vn ti, bu chnh vin thng, gio dc, y t, ... ca thnh p h H Tnh nm 2009#Nim gim thng k#H Tnh#vanh#262692## 00775000000000229000450002600110000002000090001101900050002018100060002508200100 00318080005000410020045000460080005000910090011000960100005001070110029001120150 05100141021031300192020001900505020000900524039000500533013000700538#VV10.10787# Thng k#Vi?t#N305G#315.97173#^214#Nin gim thng k tnh Lai Chu 2004 - 2009# ^aH.#^aThng k#2010#^a434tr., 8tr. biu ^b24cm#TTS ghi: Tng cc Thng k. C c Thng k Lai Chu#Tp hp s liu thng k v n v hnh chnh, dn s - lao ng, ti khon quc gia, ngn sch nh nc, bo him v u t, doanh nghip, c s kinh doanh c th, nng lm nghip, thu sn, cng nghip, xy dng, th ng mi, gi c, du lch, vn ti, bu chnh vin thng, gio dc, y t, ... ca tnh Lai Chu#Nim gim thng k#Lai Chu#vanh#262693## 00799000000000241000450002600110000002000090001101900050002018100060002508200090 00318080005000400020039000450290035000840080005001190090011001240100005001350110 02900140015003300169021031400202020001900516020001000535039000500545013000700550 #VV10.10788#Thng k#Vi?t#N305G#315.9723#^214#Nin gim thng k tnh Vnh Phc 2009#Vinhphuc statistical yearbook 2009#^aH.#^aThng k#2010#^a363tr., 8tr. biu ^b24cm#TTS ghi: Cc Thng k Vnh Phc#Tp hp s liu thng k v n v h nh chnh, dn s - lao ng, ti khon quc gia, ngn sch nh nc, bo him v u t, doanh nghip, c s kinh doanh c th, nng lm nghip, thu sn, cng nghip, xy dng, thng mi, gi c, du lch, vn ti, bu chnh vin thng, gi o dc, y t, ... ca tnh Vnh Phc#Nim gim thng k#Vnh Phc#vanh#262694## 00852000000000241000450002600110000002000090001101900050002018100060002508200100 00318080005000410020039000460290035000850080005001200090011001250100005001360110 03000141015008400171021031400255020001900569020001000588039000500598013000700603 #VV10.10789#Thng k#Vi?t#N305G#315.97177#^214#Nin gim thng k tnh in Bin 2009#Dienbien statistical yearbook 2009#^aH.#^aThng k#2010#^a338tr., 11tr. bi u ^b25cm#TTS ghi: Cc Thng k in Bin. - Tn sch ngoi ba ghi: Nim gi m thng k 2009#Tp hp s liu thng k v n v hnh chnh, dn s - lao ng , ti khon quc gia, ngn sch nh nc, bo him v u t, doanh nghip, c s kinh doanh c th, nng lm nghip, thu sn, cng nghip, xy dng, thng m i, gi c, du lch, vn ti, bu chnh vin thng, gio dc, y t, ... ca tnh in Bin#Nim gim thng k#in Bin#vanh#262695## 00852000000000241000450002600110000002000090001101900050002018100060002508200090 00318080005000400020039000450290036000840080005001200090011001250100005001360110 03000141015008400171021031400255020001900569020001000588039000500598013000700603 #VV10.10790#Thng k#Vi?t#N305G#315.9754#^214#Nin gim thng k tnh Bnh nh 2009#Binh Dinh statistical yearbook 2009#^aH.#^aThng k#2010#^a346tr., 18tr. bi u ^b25cm#TTS ghi: Cc Thng k Bnh nh. - Tn sch ngoi ba ghi: Nim gi m thng k 2009#Tp hp s liu thng k v n v hnh chnh, dn s - lao ng , ti khon quc gia, ngn sch nh nc, bo him v u t, doanh nghip, c s kinh doanh c th, nng lm nghip, thu sn, cng nghip, xy dng, thng m i, gi c, du lch, vn ti, bu chnh vin thng, gio dc, y t, ... ca tnh Bnh nh#Nim gim thng k#Bnh nh#vanh#262696## 00775000000000241000450002600110000002000090001101900050002018100060002508200090 00318080005000400020024000450290026000690080005000950090011001000100005001110110 02900116015003300145021031400178020001900492020001000511039000500521013000700526 #VV10.10791#Thng k#Vi?t#N305G#315.9739#^214#Nin gim thng k 2009#Statistica l yearbook 2009#^aH.#^aThng k#2010#^a432tr., 8tr. biu ^b25cm#TTS ghi: Cc Thng k Ninh Bnh#Tp hp s liu thng k v n v hnh chnh, dn s - lao ng, ti khon quc gia, ngn sch nh nc, bo him v u t, doanh nghip, c s kinh doanh c th, nng lm nghip, thu sn, cng nghip, xy dng, thng mi, gi c, du lch, vn ti, bu chnh vin thng, gio dc, y t, ... ca t nh Ninh Bnh#Nim gim thng k#Ninh Bnh#vanh#262697## 00910000000000241000450002600110000002000090001101900050002018100060002508200090 00318080005000400020039000450290035000840080005001190090011001240100005001350110 02900140015008900169021036900258020001900627020001000646039000500656013000700661 #VV10.10792#Thng k#Vi?t#N305G#315.9741#^214#Nin gim thng k tnh Thanh Ho 2009#Thanhhoa statistical yearbook 2009#^aH.#^aThng k#2010#^a306tr., 5tr. biu ^b25cm#TTS ghi: Cc Thng k tnh Thanh Ho. - Tn sch ngoi ba ghi: Nin gim thng k 2009#Tp hp s liu thng k v n v hnh chnh, dn s - lao ng, ti khon quc gia, ngn sch nh nc, bo him v u t, doanh nghip, c s kinh doanh c th, nng lm nghip, thu sn, cng nghip, thng mi, gi c, du lch, vn ti, bu chnh vin thng, gio dc, y t, mc sng dn c, v tng iu tra dn s v nh thi im 1/4/2009 ca tnh Thanh Ho#Nim gim th ng k#Thanh Ho#vanh#262698## 00605000000000229000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200070 00348080005000410020053000460080005000990090020001040100005001240110015001290210 18100144020000900325039000500334020002000339013000700359020000900366#VV10.10793# VV10.10794#Vi?t#NH556#315.97#^214#Nhng in hnh tin tin ngnh thng k 2006 - 2010#^aH.#^aTng cc Thng k#2010#^a167tr.^b24cm#Gii thiu cc c nhn, tp th c nhiu thnh tch xut sc giai on 2006-2010 trong thc hin nhim v c hnh tr gp phn vo i mi t nc v i mi ngnh thng k Vit Nam#Thng k#Vanh#in hnh tin tin#262699#Vit Nam## 00806000000000229000450002600110000001900050001118100060001608200090002280800050 00310020040000360290069000760080005001450090011001500100005001610110015001660210 32100181020000900502039000500511015004300516020001000559013000700569#VV10.10795# Vi?t#H103P#315.9735#^214#Hi Phng 55 nm xy dng v pht trin#Haiphong 55 yea rs construction and development (13/5/1955-13/5/2010)#^aH.#^aThng k#2010#^a314 tr.^b24cm#Tp hp s liu thng k v n v hnh chnh, dn s - lao ng, ti khon quc gia, ngn sch nh nc, bo him v u t, doanh nghip, c s kinh doanh c th, nng lm nghip, thu sn, cng nghip, thng mi, gi c, du l ch, vn ti, bu chnh vin thng, gio dc, y t, vn ho v th thao thnh ph Hi Phng#Thng k#Vanh#TTS ghi: Cc Thng k thnh ph Hi Phng#Hi Phng#26 2700## 00948000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020047000520030053000990070081001520080005002330090 01100238010000500249011001500254021022700269020001900496020001000515020001100525 00500160053600500080055200500170056000500230057703900050060002000100060501300070 0615#VV10.10796#VV10.10797#86000#Vi?t#TH300T#332.4#^214#Th trng ngoi hi & cc nghip v phi sinh#L thuyt v bi tp thc hnh. Thc tin Vit Nam#B.s .: Nguyn Vn Tin (ch.b.), H Diu, Nguyn Th Chin, Nguyn Th Minh Nguyt#^a H.#^aThng k#2010#^a691tr.^b21cm#Tng quan v th trng ngoi hi. Nhng vn c bn trong kinh doanh ngoi hi. Cc loi hnh nghip v ngoi hi giao ngay , ngoi hi k hn, hon i ngoi hi, nghip v tin t tng lai, nghip v q uyn chn tin t,..#Th trng tin t#Ngoi hi#Gio trnh#Nguyn Vn Tin#H Diu#Nguyn Th Chin#Nguyn Th Minh Nguyt#vanh#Nghip v#262701## 00850000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820004000428080005000460020031000510070063000820080005001450090011001500100 00500161011001500166021023300181020001000414020001100424005001600435005001400451 005001400465005001600479005001500495039000500510004001400515013000700529#VV10.10 798#VV10.10799#30000#Vi?t#GI-108T#657#^214#Gio trnh kim ton i cng#B.s.: Nguyn Vit Li, u Ngc Chu (ch.b.), Lu c Tuyn...#^aH.#^aThng k#2010#^ a246tr.^b23cm#Trnh by nhng vn c bn ca kim ton. Bo co kim ton. C c khi nim, thut ng c bn v s vn dng trong kim ton ti chnh. Phng p hp kim ton v kim ton trn c s chn mu. T chc v qun l hot ng ki m ton#Kim ton#Gio trnh#Nguyn Vit Li#u Ngc Chu#Lu c Tuyn#Giang Th Xuyn#Thnh Vn Vinh#vanh#Ti bn ln 2#262702## 00848000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820007000428080005000490020031000540070048000850080005001330090011001380100 00500149011001500154015008600169021015100255020001000406020001000416020001100426 00500150043700500130045200500160046500500160048100500130049703900050051001300070 0515#VV10.10800#VV10.10801#55000#Vi?t#GI-108T#332.01#^214#Gio trnh l thuyt ti chnh#L Hoi Phng, L Quang c, Nguyn Hong H..#^aH.#^aThng k#2010#^ a324tr.^b24cm#TTS ghi: Trng cao ng Kinh t K thut Thng mi. Khoa K to n. B mn Ti chnh#Trnh by nhng vn c bn v ti chnh, ngn sch nh n c, ti chnh doanh nghip, bo him, tn dng, th trng ti chnh v ti ch nh quc t#Ti chnh#L thuyt#Gio trnh#L Hoi Phng#L Quang c#Nguyn Ho ng H#Lu Phng Thu#Phm Th Yn#vanh#262703## 01029000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820004000428080005000460010016000510020042000670070060001090220005001690080 00500174009002700179010000500206011001500211015005700226021032200283020001800605 02000130062302000110063600500110064703900050065800500170066301300070068000500160 0687#VV10.10802#VV10.10803#28000#Vi?t#GI-108T#657#^214#Nguyn Vn Cng#Gio tr nh k ton ti chnh doanh nghip#B.s.: Nguyn Vn Cng (ch.b.), Phm Quang, Bi Th Minh Hi#Ph.3#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2010#^a308tr.^b23cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#Trnh by nhng kin thc c bn v k ton ti chnh p dng trong cc doanh nghip c th nh doanh nghip ki nh doanh thng mi ni a, kinh doanh xut - nhp khu, doanh nghip xy lp, doanh nghip nng nghip... v nhng vn v k thut nghip v nh k ton ch i ph, doanh thu, kt qu trong cc doanh nghip.#K ton ti chnh#Doanh nghip #Gio trnh#Phm Quang#vanh#Bi Th Minh Hi#262704#Nguyn Vn Cng## 00698000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400010019000450020024000640070019000880080005001070090011001120100 00500123011001500128021025200143020001500395020000900410020001300419039000500432 013000700437#VV10.10804#VV10.10805#Vi?t#QU105T#658.3#^214#Nguyn Th Minh An#Qu n tr ngun nhn lc#Nguyn Th Minh An#^aH.#^aThng k#2010#^a323tr.^b21cm#Trn h by nhng vn c bn trong hot ng ca cc nh qun tr lin quan n ngu n nhn lc nh: Phn tch v thit k cng vic; k hoch ho ngun nhn lc; t uyn dng nhn lc; b tr nhn lc v thi vic; th lao lao ng; quan h lao ng...#Ngun nhn lc#Qun tr#Doanh nghip#Vanh#262705## 00511000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400020021000450030036000660220005001020080005001070090011001120100 00500123011001400128021009300142020001100235020001100246039000500257013000700262 #VV10.10806#VV10.10807#Vi?t#SH311N#495.6#^214#Shin nihongo no kiso#Gii thch v n phm bng ting Nht#T. 1#^aH.#^aThng k#2010#^a74tr.^b26cm#Gii thiu c t nh tng qut ca ting Nht, vn t ca ting Nht, cch pht m ting Nht#Tin g Nht#Gio trnh#Vanh#262706## 00557000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400020021000450030020000660220005000860080005000910090011000960100 00500107011001500112021015400127020001100281020001100292039000500303013000700308 #VV10.10809#VV10.10808#Vi?t#SH311N#495.6#^214#Shin nihongo no kiso#Bn dch tin g Vit#T. 1#^aH.#^aThng k#2010#^a151tr.^b26cm#Hng dn hc ting Nht qua cc h luyn t mi, hiu chnh xc mu cu, luyn c, hi thoi vi nhiu tnh hun g thng gp trong cuc sng hng ngy...#Ting Nht#Gio trnh#Vanh#262707## 00774000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200110 00348080005000450020051000500070020001010080005001210090026001260100005001520110 01500157015004100172001002000213039000500233013000700238020001200245020000700257 021022700264020001700491#VV10.10811#VV10.10810#Vi?t#TH305N#398.209597#^214#Thin nhin trong ca dao tr tnh ng bng Bc B#ng Th Diu Trang#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a310tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam# ng Th Diu Trang#Vanh#262708#Thin nhin#Ca dao#Gii thiu sc thi vn ho vn g ca thin nhin trong ca dao tr tnh ng bng Bc B. Phn tch hnh tng t hin nhin nh l yu t biu t ch , yu t to nn th gii ngh thut tro ng ca dao tr tnh ng bng Bc B#ng bng Bc B## 00657000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200130 00338080005000460010017000510020025000680070039000930080005001320090026001370100 00500163011001600168015004100184039000500225005001400230013000700244020001700251 020001000268020000700278020000700285012005500292020000800347#VV10.10812#VV10.108 13#Vi?t#C100D#398.80959752#^214#Hong Hng Vit#Ca dao, dn ca t Qung#Ch.b.: Hong Hng Vit, Bi Vn Ting#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a1047tr.^b 21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Thu#Bi Vn Ting#262709#Vn hc dn gian#Qung Nam#Ca dao#Dn ca#Tng tp Vn ho Vn ngh dn gian Qung Nam - Nng# Nng## 00565000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200110 00348080005000450010013000500020048000630070032001110080005001430090026001480100 00500174011001500179015004100194039000500235013000700240020001700247020000800264 020001000272020001700282#VV10.10814#VV10.10815#Vi?t#TR527K#398.209597#^214#Qun Vi Min#Truyn k dn gian cc dn tc thiu s Ngh An#Qun Vi Min s.t., dch v b.s.#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a669tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#Thu#262710#Vn hc dn gian#Ngh An#Truyn k#Dn tc thiu s## 00863000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590010014000640020042000780070035001200080 01800155009003500173010000500208011001500213005001400228039000500242015007900247 013000700326021016900333020001700502020000800519020001100527020001100538#VV10.10 816#VV10.10818#VV10.10817#27000#Vi?t#GI-108T#005.7#^214#Trn Hnh Nhi#Gio trn h cu trc d liu v gii thut#B.s.: Trn Hnh Nhi, Dng Anh c#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a218tr.^b21cm#Dng Anh c#Thu# TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Cng ngh Thng tin#2 62711#Tng quan v gii thut v cu trc d liu. Cc phng php tm kim v s p xp d liu trong mt h thng thng tin. Gii thiu v cu trc d liu ng , cu trc cy#Cu trc d liu#Tin hc#Gii thut#Gio trnh## 00791000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820007000538080005000600010015000650020025000800070030001050080 01800135009003500153010000500188011001500193005000800208039000500216015007900221 013000700300021014900307020000800456020001400464020001100478#VV10.10819#VV10.108 20#VV10.10821#26000#Vi?t#GI-108T#005.74#^214#Nguyn ng T#Gio trnh c s d liu#B.s.: Nguyn ng T, Phc#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a211tr.^b21cm# Phc#Thu#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Cng ngh Thng tin#262712#Cung cp nhng khi nim v c s d liu, cc m hnh d liu, m hnh d liu quan h, m hnh rng buc ton vn, i s quan h, ngn ng SQL...#Tin hc#C s d liu#Gio trnh## 00886000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590010015000640020045000790070020001240080 01800144009003500162010000500197011001500202039000500217015007900222013000700301 021023100308020000800539020000600547020002000553020001100573#VV10.10822#VV10.108 24#VV10.10823#24000#Vi?t#GI-108T#658.4#^214#Ng Trung Vit#Gio trnh qun l d n cng ngh thng tin#Ng Trung Vit b.s.#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gi a Tp. H Ch Minh#2010#^a219tr.^b21cm#Thu#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Cng ngh Thng tin#262713#Nhng kin thc c bn v qun l d n cng ngh thng tin v cc phng php qun l d n. Phng php lun qun l d n truyn thng so vi phng php lun qun l d n thc hnh. Quy n lnh o d n, lp k hoch d n...#Qun l#D n#Cng ngh thng tin#Gio t rnh## 00848000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590010018000640020025000820070044001070080 01800151009003500169010000500204011001500209005001900224039000500243015007900248 013000700327021019900334020001400533020001100547#VV10.10825#VV10.10826#VV10.1082 7#28000#Vi?t#GI-108T#004.6#^214#Nguyn Bnh Dng#Gio trnh mng my tnh#B.s. : Nguyn Bnh Dng, m Quang Hng Hi#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a222tr.^b21cm#m Quang Hng Hi#Thu#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Cng ngh Thng tin#262714#S lc lch s p ht trin ca mng my tnh. Nhng khi nim c bn ca mng my tnh. Gii thi u v m hnh truyn thng, m hnh kt ni cc h thng m. Cc c tnh k thu t ca mng cc b...#Mng my tnh#Gio trnh## 00841000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590010016000640020037000800070021001170080 01800138009003500156010000500191011001500196039000500211004001800216015007900234 013000700313021018100320020000800501020001900509020001100528#VV10.10828#VV10.108 30#VV10.10829#28000#Vi?t#GI-108T#005.4#^214#Nguyn Anh Tun#Gio trnh h iu hnh Redhat Linux#Nguyn Anh Tun b.s.#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a219tr.^b21cm#Thu#Ti bn ln th 2#TTS ghi: i hc Quc gi a Tp. H Ch Minh. Trng i hc Cng ngh Thng tin#262715#Gii thiu s lc lch s pht trin ca Linux v cc ng dng trn Linux. Hng dn cch ci t Linux v thc hnh vi cc ng dng ca Linux trong qun tr d liu v lp trn h#Tin hc#H iu hnh Linux#Gio trnh## 00763000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570010012000620020027000740070017001010080 01800118009003500136010000500171011001500176039000400191013000700195015007900202 021016100281020001300442020001100455020000700466#VV10.10831#VV10.10832#VV10.1083 3#21000#Vi?t#GI-108T#512#^214# Vn Nhn#Gio trnh ton cao cp A3# Vn Nh n b.s.#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a171tr.^b21cm# Nga#262716#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Cng ngh Thng tin#Cc kin thc c bn v s phc, ma trn v h phng trnh tuyn tnh , nh thc, khng gian vct, nh x tuyn tnh, dng song tuyn tnh v dng t on phng#Ton cao cp#Gio trnh#i s## 01024000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820007000538080005000600010017000650020105000820070042001870080 01800229009003500247010000500282011001500287005001600302039000400318013000700322 02103040032902000080063302000100064102000090065102000090066002000080066902000210 0677#VV10.10834#VV10.10835#VV10.10836#25000#Vi?t#GI-462T#330.15#^214#Nguyn Ti n Dng#Gii thiu tm tt tc phm L thuyt tng qut v vic lm, li sut v tin t ca John Maynard Keynes#Nguyn Tin Dng (ch.b.), Nguyn Tn Pht#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a130tr.^b21cm#Nguyn Tn Ph t#Nga#262717#g s lc cuc i v s nghip ca John Maynard Keynes. Phn tch nhng vn c bn trong tc phm "L thuyt t qut v vic lm, li sut v tin t" ca ng c th nh: phn ng ca ng i vi phi c in, nhng nh n gha v khi nim v sn lng, vic lm v thu nhp, khuynh hng u t...#Ki nh t#L thuyt#Lao ng#Li sut#Tin t#Keynes, John Maynard## 00891000000000313000450002600110000002600110001102600110002202000080003302000180 00410390005000590140007000640190005000711810008000760820006000848080005000900020 03000095007006600125008001800191009003500209010000500244011001500249021018200264 005001600446015006100462005001400523005001000537005002300547013000700570#VV10.10 837#VV10.10838#VV10.10839#Tin hc#Tin hc vn phng#Thu#20000#Vi?t#GI-108T#005 .5#^214#Gio trnh tin hc trnh A#Nguyn V Dzng, Phm Th Hng, V Yn Ni, Nguyn Th Thanh Thun#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#201 0#^a221tr.^b24cm#Gii thiu cc khi nim cn bn ca tin hc. Hng dn sinh vi n bc u lm quen vi my tnh v cch s dng cc phn mm tin hc vn phng c bn ni Word, Excel, PowerPoint...#Nguyn V Dzng#TTS ghi: B Cng thng. Trng cao ng K thut Cao Thng#Phm Th Hng#V Yn Ni#Nguyn Th Thanh Thu n#262718## 01001000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020073000540070018001270080005001450090018001500100 00500168011001500173001001800188015006800206021034600274013000700620020001000627 020000800637020001100645020000800656020000700664020001100671039000500682#VV10.10 840#VV10.10841#63000#Vi?t#QU100T#338.951#^214#Qu trnh pht trin kinh t - x hi nng thn Trung Quc (1978-2008)#Nguyn Xun Cng#^aH.#^aKhoa hc x hi #2010#^a343tr.^b21cm#Nguyn Xun Cng#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Trung Quc#Nghin cu qu trnh pht trin kinh t - x hi nng thn Trung Quc, c bit l chuyn dch c cu kinh t - x hi, qu trnh gi i quyt s phn cch thnh th nng thn qua cc giai on t ci cch m ca c a nm 1978 ti nm 2008. Trnh by nhng thnh cng, hn ch, ng thi rt ra n hng bi hc kinh nghim, tham kho i vi Vit Nam#262719#Nng thn#i mi#Ph t trin#Kinh t#X hi#Trung Quc#Thy## 01170000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020102000550070053001570080005002100090018002150100 00500233011001500238015008000253021036800333005001200701005001400713005001400727 00500120074100500170075301300070077002000160077702000160079302000090080902000090 0818039000500827#VV10.10843#VV10.10842#40000#Vi?t#V308N#327.59706#^214#Vit Nam - Chu Phi t on kt hu ngh truyn thng hng ti hp tc ton din, i t c chin lc# c nh (ch.b.), Thi Vn Long, T Thanh Thu...#^aH.#^aKhoa h c x hi#2010#^a214tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghi n cu Chu Phi v Trung ng#Trnh by tin trnh hp tc gia Vit Nam v chu Phi t thp k 1950 tr li y, cc lnh vc, hnh thc hp tc v nhng i t c chnh ca nc ta chu Phi trong thi gian qua v d bo v trin vng ca mi quan h hp tc ny, ng thi a ra mt s quan im, khuyn ngh gp phn xy dng chin lc hp tc trong bi cnh quc t mi - giai on 2011-2020# c nh#Thi Vn Long#T Thanh Thu# c Hip#Trn Thu Phng#262720#Quan h quc t#Hp tc quc t#Vit Nam#Chu Phi#Thy## 00908000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020071000540030021001250070018001460080005001640090 01800169010000500187011001500192001001200207015003200219021028900251013000700540 020001600547020001300563020001600576020000900592039000500601#VV10.10844#VV10.108 45#68000#Vi?t#M450H#338.9597#^214#M hnh cng nghip ho, hin i ho theo nh hng x hi ch ngha#Con ng v bc i# Hoi Nam ch.b.#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a375tr.^b24cm# Hoi Nam#TTS ghi: Vin Kinh t Vit Nam#H thng ho c s l lun v thc tin ca m hnh cng nghip ho, hin i ho ca Vi t Nam. Phn tch qu trnh cng nghip ho, hin i ho trong thc tin i m i ca Vit Nam. Xc nh nhng nt chnh ca m hnh cng nghip ho, hin i h o trong giai on hi nhp ca Vit Nam#262721#Cng nghip ho#Hin i ho#n h hng XHCN#Vit Nam#Thu## 00620000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490010012000540020031000660070012000970040018001090080 00500127009002100132010000500153011001500158013000700173021014700180020001300327 020000900340039000500349#VV10.10847#VV10.10846#38000#Vi?t#PH121L#914.897#^214#V Xun Qu#Phn Lan - Ngi sao phng Bc#V Xun Qu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aT h gii ; Vinafin#2010#^a246tr.^b21cm#262722#Gii thiu v tr a l, lch s, dn s, ngn ng, tn gio, chnh tr, gio dc, vn ho, ngh thut, x hi, a danh... ca t nc Phn Lan#t nc hc#Phn Lan#Thu## 00714000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020031000530290025000840070013001090080005001220090 01100127010000500138011001500143001001300158004001800171015007400189013000700263 021012800270020001100398039000500409020001000414#VV10.10848#VV10.10849#24000#Vi ?t#H419T#495.922#^214#Hc ting Vit trong hai thng#Vietnamese in two months#Ma i Ngc Ch#^aH.#^aTh gii#2010#^a139tr.^b21cm#Mai Ngc Ch#Ti bn ln th 9#T TS ghi: Trng i hc Khoa hc x hi & Nhn vn. Khoa ng phng hc#262723#G ii thiu cc bi c, hi thoi v nhng ch thng dng trong cuc sng nhm gip cc bn hc ting Vit mt cch hiu qu#Ting Vit#Thu#Hi thoi## 00812000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820009000518080005000600020029000650290036000940070013001300080 00500143009001100148010000500159011001500164001001300179004001800192015007400210 021017000284013000700454020001100461020001000472039000500482020001100487#VV10.10 850#VV10.10851#VV10.10852#45000#Vi?t#H419T#495.9228#^214#Hc ting Vit qua ti ng Anh#Studying Vietnamese through English#Mai Ngc Ch#^aH.#^aTh gii#2010#^a5 51tr.^b21cm#Mai Ngc Ch#Ti bn ln th 9#TTS ghi: Trng i hc Khoa hc x hi & Nhn vn. Khoa ng phng hc#Gm cc mu cu hi thoi, giao tip, hng dn cch pht m ting Vit, ng php ting Vit... qua cc bi c ting Anh, km theo cc bi c hiu, bi tp v gii p#262724#Ting Vit#Ting Anh#Thu# Gio trnh## 00884000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820009000518080005000600010018000650020046000830070018001290080 00500147009002000152010000500172011001400177039000500191013000700196021032200203 020001800525020000800543020000900551020001200560020001000572#VV10.10853#VV10.108 54#VV10.10855#85000#Vi?t#C108B#959.7029#^214#Nguyn Minh Tng#Cao B Qut - Da nh s t Thng Long - H Ni#Nguyn Minh Tng#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a 446tr^b21cm#Thu#262725#Tm hiu tnh hnh chnh tr, x hi, vn ha t tng c a Vit Nam vo u th k XIX v qu hng, gia tc, thn th ca Cao B Qut, t phn tch v nh gi v s nghip v ti nng, nhn cch ca nh ch s y u nc ny, c bit l nhng ng gp ca ng trn cc lnh vc chnh tr, x hi, th vn v trit hc#Lch s trung i#Nh th#Vit Nam#Cao B Qut#Danh nh n## 00847000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00411810007000460820010000538080005000630020042000680080005001100090021001150100 00500136011001500141013000700156021033500163020000500498020001100503020000900514 039000500523015002300528020001800551#VL10.01244#VL10.01246#VL10.01245#310000#Vi ?t#CH312S#343.59705#^214#Chnh sch thu mi p dng nm 2010-2011#^aH.#^aGiao t hng Vn ti#2010#^a863tr.^b27cm#262726#Gii thiu cc vn bn quy phm php lu t v chnh sch thu mi p dng nm 2010-2011: chnh sch thu mi, nhng qui nh v bn hng ho cung ng dch v p dng nm 2011, nhng qui nh mi nht v thu ph - l ph, hng dn thc hin ngha v p dng i vi t chc, c nh n nc ngoi kinh doanh hoc c thu nhp ti Vit Nam#Thu#Chnh sch#Vit Nam# Thu#TTS ghi: B Ti chnh#Vn bn php lut## 00820000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00411810006000460820009000528080005000610020027000660070059000930220004001520080 00500156009002100161010000500182011001500187005001800202005001400220005001400234 00500130024800500150026101300070027602101550028302000090043802000090044702000040 0456020000500460039000500465#VL10.01247#VL10.01248#VL10.01249#220000#Vi?t#S450T #624.2028#^214#S tay thi cng cu - cng#Nguyn Vit Trung (ch.b.), L Quang Ha nh, nh Cng Tm...#T.1#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a623tr.^b27cm#Nguyn Vi t Trung#L Quang Hanh#inh Cng Tm#Phm Duy Anh#Trn Vit Hng#262727#Gii thi u nhng s liu, cng thc v cc kin thc c bn v cng tc, cc qu trnh, cng ngh thng dng v hin i p dng trong xy dng cu - cng#K thut#Xy dng#Cu#Cng#Thu## 01069000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570010018000620020021000800030038001010070 04600139022000400185008000500189009002100194010000500215011001500220005000900235 00500170024403900050026101300070026600500180027302103700029102000090066102000210 0670020000800691020002000699#VL10.01250#VL10.01252#VL10.01251#80000#Vi?t#C125B# 624.2#^214#Nguyn Vit Trung#Cu b tng ct thp#Thit k theo tiu chun 22TCN 272-05#Nguyn Vit Trung, Hong H, Nguyn Ngc Long#T.1#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a320tr.^b27cm#Hong H#Nguyn Ngc Long#Thu#262728#Nguyn Vit Trung# Gii thiu cc khi nim chung v cu b tng ct thp. c im v tiu chun k thut thit k cc loi cu khc nhau nh: cu bn v cu dm c sn bng b tng ct thp c b tng ti ch v lp ghp. C s tnh ton cu b tng ct t hp theo tiu chun mi 22 TCN 272-5. Cc tnh ton phn b ti trng cho cc b phn kt cu nhp v ni lc cc b phn kt cu#Thit k#Cu b tng ct thp# Kt cu#Tiu chun k thut## 00937000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570010018000620020021000800030038001010070 04600139022000400185008000500189009002100194010000500215011001500220005000900235 00500170024401300070026100500180026802102550028602000210054102000090056202000200 0571020000800591#VL10.01253#VL10.01254#VL10.01255#70000#Vi?t#C125B#624.2#^214#N guyn Vit Trung#Cu b tng ct thp#Thit k theo tiu chun 22TCN 272-05#Nguy n Vit Trung, Hong H, Nguyn Ngc Long#T.2#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a3 20tr.^b27cm#Hong H#Nguyn Ngc Long#262729#Nguyn Vit Trung#Gii thiu cc ch i tit cu to v cc thit b trn cu, cc cng ngh c y, c hng v g io di ng. Trnh by cc s v k thut thit k, thi cng cc dng cu dm , cu khung, cu vm, cu dy v cc cng trnh cu khc nhau trong thnh ph#C u b tng ct thp#Thit k#Tiu chun k thut#Kt cu## 00887000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820006000528080005000580010011000630020046000740070030001200080 00500150009002100155010000500176011001400181005001800195013000700213021031700220 020001200537020001000549020001100559039000500570020001000575#VL10.01256#VL10.012 58#VL10.01257#21000#Vi?t#QU105T#624.1#^214#Trn Khnh#Quan trc chuyn dch v bin dng cng trnh#Trn Khnh, Nguyn Quang Phc#^aH.#^aGiao thng Vn ti#201 0#^a103tr^b27cm#Nguyn Quang Phc#262730#Gii thiu nhng ni dung c bn v cn g tc quan trc chuyn dch bin dng cng trnh: cc vn chung v quan trc chuyn dch bin dng cng trnh, quan trc ln cng trnh, quan trc chuyn dch ngang cng trnh, xc inh nghing cng trnh v phn tch kt qu quan trc chuyn dch bin dng cng trnh#Chuyn dch#Quan trc#Cng trnh#Thu#Bin dng## 00696000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820009000518080005000600010011000650020049000760070011001250080 00500136009002100141010000500162011001400167013000700181021020700188020002000395 020001000415039000500425#VL10.01259#VL10.01261#VL10.01260#22000#Vi?t#556D#624. 1028#^214#Trn Khnh#ng dng cng ngh mi trong trc a cng trnh#Trn Khnh #^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a103tr^b27cm#262731# cp n vn ng dng thit b, cng gnh o c v x l s liu hin i thc hin cc cng tc t rc a cng trnh, bao gm cc cng vic t kho st, thit k n t chc o c v x l s liu#Trc a cng trnh#Cng ngh#Thu## 01058000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820007000518080005000580010015000630020028000780070053001060080 00500159009002100164010000500185011001400190005001300204005001500217004004000232 01300070027202104090027902000090068802000090069702000100070602000110071603900050 0727#VL10.01262#VL10.01264#VL10.01263#60000#Vi?t#L600T#623.82#^214#Phm Tin T nh#L thuyt thit k tu thu#Phm Tin Tnh (ch.b.), L Hng Bang, Hong Vn O anh#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a243tr^b27cm#L Hng Bang#Hong Vn Oanh#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#262732#Trnh by nhng kin thc c bn v l thuyt thit k tu thu nh: trng lng tu, mi quan h gia cc trng l ng thnh phn vi cc c trng ch yu ca tu, phng trnh khi lng c b iu din di dng hm s ca lng chim nc, phng php xc nh cc kch th c ch yu ca tu, phng trnh trng lng biu din di dng hm s ca cc kch thc ch yu v h s bo chung, dung tch...#Thit k#Tu thu#L thuyt #Gio trnh#Thu## 00806000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820006000528080005000580010017000630020044000800070017001240080 00500141009002100146010000500167011001500172013000700187021026100194020000900455 020001100464020001100475039000500486020000400491020000900495#VL10.01265#VL10.012 67#VL10.01266#95000#Vi?t#TH308K#624.2#^214#Trn nh Nghin#Thit k thu lc c ho cng trnh giao thng#Trn nh Nghin#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a316tr .^b27cm#262733#Cung cp nhng kin thc khoa hc c bn v thc hnh trong cc khu thit k thu lc cho cc cng trnh giao thng, c bit l ngnh cu n g c th nh: thu lc cho quy hoch v nh tuyn ng, thu vn, xi mn v k im sot bn t trong xy dng ...#Thu lc#Cng trnh#Giao thng#Thu#Cu#n g b## 00581000000000217000450002600110000001900050001118100060001608200100002280800050 00320020046000370220004000830080005000870090024000920100005001160110015001210210 18700136020001400323020000900337020001000346013000700356#VL10.01268#Vi?t#N305G#3 46.59704#^214#Nin gim ng k quyn tc gi Vit Nam 2009#Q.1#^aH.#^aCc Bn q uyn tc gi#2010#^a399tr.^b27cm#Gm cc thng tin v tc phm, tc gi, ch s hu quyn tc gi, ch s hu quyn lin quan ca cc i tng ng k v c cc Bn quyn tc gi cp giy chng nhn trong nm 2009#Quyn tc gi#Vit N am#Nin gim#262734## 00656000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010018000520020015000700030016000850070023001010080 00900124009001900133010000500152011001500157039000500172013000700177021012800184 020000900312020001500321020001300336012001700349#VN10.02813#VN10.02814#19000#Vi ?t#TH455T#796.8#^214#H L Nguyn Khi#Thng t quyn#S tay v thut#H L Nguy n Khi b.s.#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a123tr.^b19cm#Thu#262735#Gii th iu s lc v v thut v thng t quyn. Phn tch cc ng tc c bn v thn g t quyn ph v i thng t quyn ph#V thut#Thng t quyn#V Thiu lm#T sch V thut## 00653000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200040 00348080005000380010008000430020017000510030018000680070008000860080009000940090 01900103010000500122011001500127039000500142013000700147021019000154020001000344 020002000354020001300374#VN10.02816#VN10.02815#Vi?t#NG557G#158#^214#H Giao#Ng c gi ti i#Vng bc vo i#H Giao#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a116tr. ^b19cm#Thu#262736#Phn tch ngha ca nhng cu trit l, nhng k nng sng m mi ngi cn bit, cch ng x trc nhng vn gp phi trong cuc sng, gip con ngi c th sng tt hn v hnh phc#Cuc sng#Tm l ng hc dng#K nng sng## 00846000000000337000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820010000448080005000540020025000590030020000840070036001040080005001400090 02100145010000500166011001500171015003200186006001600218006001700234006001900251 01300070027002101600027702000160043702000090045302000090046203900050047102000180 0476020001400494#VN10.02818#VN10.02819#VN10.02817#Vi?t#L504G#343.59709#^214#Lut giao thng ng b#Song ng Vit - Anh#Bin dch, h..: Phm Thanh Tng...#^aH .#^aGiao thng Vn ti#2009#^a207tr.^b19cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Phm Thanh Tng#Nguyn Vn Thch#Nguyn Ngc Thuyn#262737#Gii thiu cc quy nh tr ong lut giao thng ng b nm 2008 bao gm cc quy nh chung, quy tc giao t hng ng b, kt cu h tng giao thng ng b...#Lut giao thng#ng b#V it Nam#Thu#Vn bn php lut#Sch song ng## 00729000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820007000518080005000580010014000630020032000770070045001090080 00500154009002100159010000500180011001700185005001400202005001500216013000700231 021016100238020000700399020000500406020001100411039000500422#VN10.02820#VN10.028 22#VN10.02821#36000#Vi?t#B450T#629.28#^214#Phm Gia Nghi#B tranh dy v hc l i xe t#Phm Gia Nghi, Chu Mnh Hng, Trn Quc Tun#^aH.#^aGiao thng Vn ti #2010#^a76tr.^b16x24cm#Chu Mnh Hng#Trn Quc Tun#262738#Gii thiu nhng kin thc v k thut li xe t, x l cc tnh hung giao thng trn sa hnh, h ng dn v cu to, bo dng, sa cha thng thng xe t#Li xe# t#Sch tra nh#Thu## 00739000000000325000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820010000448080005000540020020000590070036000790220006001150080011001210090 02400132010000500156011001500161021013000176020002000306020001600326020001000342 00500080035200500120036000500110037200500080038300500100039101300070040103900050 0408#VN10.02823#VN10.02824#VN10.02825#Vi?t#H401G#302.09597#^214#Hoa gia i th ng#Mai Anh, Tho Phng, Minh Thin...#T. 10#^aVng Tu#^aBo B Ra - Vng Tu #2010#^a343tr.^b19cm#Gii thiu nhng tm gng ngi tt vic tt tiu biu, th uc nhiu lnh vc kinh t, vn ho, x hi ca tnh B Ra - Vng Tu#in hnh tin tin#B Ra-Vng Tu#Truyn k#Mai Anh#Tho Phng#Minh Thin#Sn Tr#Gia Khnh#262739#Thu## 00503000000000217000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420020048000470080005000950090035001000100005001350110015001400130 00700155021009000162020001000252020001800262039000500280#VN10.02826#VN10.02827#V i?t#T550#346.0403#^214#T in thut ng quyn tc gi quyn lin quan#^aH.#^aT h gii ; Cc Bn quyn tc gi#2010#^a227tr.^b19cm#262740#Gii ngha cc t, c m t v thut ng lin quan n quyn tc gi v cc quyn lin quan#Bn quyn#T in thut ng#Thu## 00670000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010011000560020016000670290013000830070113000960080 00500209009001100214010000500225011001500230039000500245006001900250006001700269 005001600286005001700302013000700319020001700326020000900343020000400352#VN10.02 828#VN10.02829#45000#Vi?t#N259N#895.922134#^214#Xun Qunh#Nu ngy mai...#Si d emain...#Xun Qunh ; Chuyn ng: Nguyn Minh Phng, ng Trn Thng ; Pierre Montagu h.. ; Minh ho: Nguyn Th Tng#^aH.#^aTh gii#2010#^a143tr.^b17cm#Th u#Nguyn Minh Phng#ng Trn Thng#Montagu, Pierre#Nguyn Th Tng#262741#V n hc hin i#Vit Nam#Th## 00857000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440020027000490070081000760220004001570080009001610090019001700100 00500189011003000194021013700224020001200361020001700373020000700390020000700397 00500130040400500170041700500140043400500100044800500160045800500110047401300070 0485039000500492020001000497#VV10.10856#VV10.10857#Vi?t#T120L#959.704092#^214#T m lng C Mau vi Bc H#Phm Vn Tri (ch.b.), Dng Vit Thng, Trn Hu Vnh.. . ; Thanh Minh s.t., b.s.#T.2#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a452tr., 12tr. nh mu^b20cm#Gm nhng bi vit, vn, th, nhc v nhng tm gng v nhng cu chuyn biu hin tm lng knh yu ca nhn dn C Mau i vi Bc H#H Ch Min h#Vn hc hin i#C Mau#Hi k#Phm Vn Tri#Dng Vit Thng#Trn Hu Vnh#Ngu yn B#Nguyn Hi Tng#Thanh Minh#262742#Thu#Truyn k## 00539000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010015000440020017000590070015000760080009000910090019001000100 00500119011001400124039000500138013000700143021010800150020000900258020000800267 020001000275#VV10.10858#VV10.10859#Vi?t#V105#294.3#^214#Thch Tr Tnh#Vn c php ng#Thch Tr Tnh#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a71tr.^b20cm#Thu#2627 43#Nhng bi ging v Php mn nim Pht ca tc gi trnh by v cch nim Pht v li ch ca vic nim Pht#o Pht#Gio l#Nim Pht## 00718000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010016000510020033000670070016001000080009001160090 01900125010000500144011001500149013000700164039000500171021025100176020000900427 020000900436020000700445#VV10.10861#VV10.10860#44000#Vi?t#552P#294.3#^214#Thc h Hnh Bnh#c Pht & nhng vn thi i#Thch Hnh Bnh#^aC Mau#^aNxb. Ph ng ng#2010#^a229tr.^b20cm#262744#Thu#Lun gii v c Pht v cc vn tro ng cuc sng x hi: c Pht v s ng gp ca Ngi cho nn ho bnh v pht t rin x hi, quan im v s thng thi ca c Pht, s tn knh ca con ngi i vi c Pht v kinh nghim tu tp ca c Pht#o Pht#c Pht#X hi## 00805000000000265000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100080 00380820004000468080005000500010014000550020026000690030035000950070014001300080 00500144009002100149010000500170011003000175013000700205021030000212020001100512 020001100523039000500534#VV10.10863#VV10.10864#VV10.10862#Vi?t#GI-108T#700#^214# Trn Duy Hinh#Gio trnh ngh thut hc#Dnh cho h i hc v sau i hc#Trn Duy Hinh#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a315tr., 16tr. nh mu^b21cm#262745#Tr nh by ngun gc ca ngh thut, cc thnh tu c bn ca ngh thut hc phng Ty, phng ng, thnh tu ngh thut hin i, cc phng php sng tc ngh t hut v cch thng thc ngh thut qua cc loi hnh, loi th nh kin trc, iu khc, hi ho, m nhc, ma, kch, in nh, vn hc#Ngh thut#Gio trnh#T hu## 00508000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020043000510070015000940080018001090090035001270100 00500162011001500167005001500182039000500197013000700202020000500209020000600214 020000800220020001400228#VV10.10865#VV10.10866#25000#Vi?t#M458T#372.7#^214#102 bi ton bi dng hc sinh gii lp 2#Phm Huy Hong#^aTp. H Ch Minh#^ai h c Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a145tr.^b24cm#Phm Huy Hong#Thu#262746#Ton#L p 2#Bi tp#Sch c thm## 00661000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020036000550030133000910070016002240080018002400090 03500258010000500293011001500298020000700313020000700320020001400327020001400341 005001600355039000500371013000700376#VV10.10867#VV10.10868#49000#Vi?t#PH561P#51 2.0076#^214#Phng php gii ton i s lp 11#Son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to. Bi tp t c bn n nng cao. C bi tp rn luyn. Tr c nghim cui chng#Nguyn Ngc Thu#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a295tr.^b24cm#i s#Lp 11#Gii bi ton#Sch c thm#Nguyn N gc Thu#H.H#262747## 00672000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020061000530030055001140070017001690080018001860090 03500204010000500239011001500244020000700259020000700266020002000273020000800293 020001400301020001500315005000800330005000800338039000500346013000700351#VV10.10 870#VV10.10869#39000#Vi?t#T310H#530.076#^214#Tm hiu v gii thiu cu hi bi tp trc nghim vt l 12#Bin son theo chng trnh ca B Gio dc v o t o#Mai Huy, c Anh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a1 73tr.^b24cm#Vt l#Lp 12#Cu hi trc nghim#Bi tp#Sch c thm#Sch luyn t hi#Mai Huy#c Anh#H.H#262748## 00774000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010014000520020046000660030086001120290054001980070 01900252008001800271009003500289010000500324011001400329021010200343020001000445 020000900455020000800464039000500472013000700477#VV10.10871#VV10.10872#17000#Vi ?t#C102S#428.15#^214#Trn Vn Dim#Cch s dng hiu qu cc th trong ting Anh #Ct ngha, i chiu r rng, minh bch. Bi tp a dng t d n kh. p n y #How to use verb tenses in English grammar effectively#Trn Vn Dim b.s.# ^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a98tr.^b24cm#Hng d n cch chia ng t, cch s dng ng t v mt s bi tp v ng t 12 th ca ting Anh#Ting Anh#Ng php#ng t#H.H#262749## 00730000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010015000510020046000660030059001120070034001710080 01800205009003500223010000500258011001500263021009900278005001800377013000700395 020001300402020001300415020000700428039000500435#VV10.10873#VV10.10874#49000#Vi ?t#C455N#621.8#^214#Nguyn Vn Tu#Cng ngh c kh thit k my v chi tit my #C s thit k my. Truyn ng c kh. Lin kt trong my#Nguyn Vn Tu, Nguy n nh Trit#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a288tr. ^b24cm#Gii thiu mt s kin thc c bn v c s thit k my, truyn ng c kh v lin kt trong my#Nguyn nh Trit#262750#Thit k my#Chi tit my#C kh#H.H## 00738000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020050000540030157001040070017002610080018002780090 03500296010000500331011001500336020000700351020002000358020001200378020001400390 020001500404005001700419039000500436013000700441#VV10.10875#VV10.10876#40000#Vi ?t#H561D#330.9597#^214#Hng dn t hc n thi i hc - cao ng a l#Hng d n hc sinh t hc l thuyt a l. Hng dn t n tp phn k nng a l. Gi i thiu cu trc thi v mt s thi i hc, cao ng tham kho#Nguyn Ho ng Anh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a235tr.^b24cm# a l#Ph thng trung hc#a kinh t#Sch c thm#Sch luyn thi#Nguyn Hong Anh#H.H#262751## 00586000000000265000450002600110000002600110001100800180002200900350004001000050 00750110015000800200020000950200020001150200014001350200015001490050015001640390 00500179014000700184019000500191181000700196082000700203808000500210002006000215 007003800275013000700313#VV10.10877#VV10.10878#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a328tr.^b24cm#Hnh hc khng gian#Ph thng trung hc# Sch c thm#Sch luyn thi#Nguyn Vn Nho#H.H#56000#Vi?t#CH527#516.23#^214# Chuyn luyn thi i hc v cao ng hnh hc khng gian#Nguyn Vn Nho (ch.b ), Nguyn Vn Th#262752## 00826000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020047000460030071000930080005001640090018001690100005001870110 01400192015004400206021026000250020000800510020000800518020001500526020000700541 039000500548013000700553#VV10.10879#VV10.10880#Vi?t#S450T#378.597#^214#S tay si nh vin hc k I, nm hc 2010 - 2011#Dng cho sinh vin cao ng, kho 11 h ch nh quy theo hc ch tn ch#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a99tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#Trnh by mt s im mi trong qui ch o t o ca trng i hc Cng nghip H Ni. K hoch hc tp v thi hc k I nm h c 2010 - 2011, qui trnh ng k hc tp, thi kho biu, hng dn ng k kh i lng hc tp qua mng Internet v lin h cng vic#o to#Hc tp#Trng i hc#S tay#H.H#262753## 00810000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020048000460030072000940080005001660090018001710100005001890110 01400194015004400208021024200252020000800494020000800502020001500510020000700525 039000500532013000700537#VV10.10881#VV10.10882#Vi?t#S450T#378.597#^214#S tay si nh vin hc k II, nm hc 2009 - 2010#Dng cho sinh vin cao ng, kho 11 h c hnh quy theo h thng tn ch#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a99tr.^b21cm#TTS gh i: Trng i hc Cng nghip H Ni#Trnh by mt s im mi trong qui ch o to ca trng i hc Cng nghip H Ni. K hoch hc tp v thi hc k II n m hc 2009 - 2010, qui trnh ng k hc tp, thi kho biu v hng dn ng k khi lng hc tp qua mng Internet#o to#Hc tp#Trng i hc#S tay#H.H #262754## 00824000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020047000460030069000930080005001620090018001670100005001850110 01400190015004400204021026000248020000800508020000800516020001500524020000700539 039000500546013000700551#VV10.10884#VV10.10883#Vi?t#S450T#378.597#^214#S tay si nh vin hc k I, nm hc 2010 - 2011#Dng cho sinh vin i hc, kho 3 h chn h quy theo hc ch tn ch#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a82tr.^b21cm#TTS ghi: T rng i hc Cng nghip H Ni#Trnh by mt s im mi trong qui ch o to ca trng i hc Cng nghip H Ni. K hoch hc tp v thi hc k I nm hc 2010 - 2011, qui trnh ng k hc tp, thi kho biu, hng dn ng k khi lng hc tp qua mng Internet v lin h cng vic#o to#Hc tp#Trng i hc#S tay#H.H#262755## 00824000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020047000460030069000930080005001620090018001670100005001850110 01400190015004400204021026000248020000800508020000800516020001500524020000700539 039000500546013000700551#VV10.10885#VV10.10886#Vi?t#S450T#378.597#^214#S tay si nh vin hc k I, nm hc 2010 - 2011#Dng cho sinh vin i hc, kho 4 h chn h quy theo hc ch tn ch#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a95tr.^b21cm#TTS ghi: T rng i hc Cng nghip H Ni#Trnh by mt s im mi trong qui ch o to ca trng i hc Cng nghip H Ni. K hoch hc tp v thi hc k I nm hc 2010 - 2011, qui trnh ng k hc tp, thi kho biu, hng dn ng k khi lng hc tp qua mng Internet v lin h cng vic#o to#Hc tp#Trng i hc#S tay#H.H#262756## 01001000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020061000440030062001050080005001670090018001720100005001900110 01400195015004900209021042200258020000900680020001200689020001500701020000700716 039000500723013000700728#VV10.10887#VV10.10888#Vi?t#S450T#364.1#^214#S tay chn g hng gi & thc thi s hu tr tu ti Vit Nam#Ti liu tuyn truyn ti cc c s bn l v ngi tiu dng#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a84tr.^b21cm#TTS g hi: B Cng thng. Cc Qun l Th trng#Gii thiu mt s kin thc c bn gi p ngi tiu dng v ngi bn l nm c cc khi nim v hng gi, hng ho xm phm quyn s hu tr tu v tc hi ca chng. Hng dn x l cc tnh hu ng khi pht hin hoc mua phi hng gi, hng ho xm phm quyn s hu tr tu; cch khiu ni, t co cc vi phm ny ti C quan Qun l Th trng. Cung cp a ch v s in thoi ca C quan Qun l th trng cc cp#Hng gi#Phng chng#S hu tr tu#S tay#H.H#262757## 00992000000000301000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290020051000340070073000850080005001580090018001630100005001810110014001860150 06800200021028600268020001700554020000900571020000800580005001900588005001700607 005001800624005002200642005001400664039000500678013000700683#VV10.10889#Vi?t#H56 1D#331.25#^214#Hng dn an ton v sinh lao ng trong cng ng#B.s.: Nguyn T h Hng T (ch.b.), Nguyn Bch Dip, Trn Th Ngc Lan...#^aH.#^aLao ng X h i#2010#^a88tr.^b21cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi. Cc An ton Lao ng#Gii thiu mt s kin thc c bn v cc bin php d phng cc yu t nguy him, c hi trong lao ng ti cng ng; hng dn v d phng kim so t mt s bnh lin quan n an ton v sinh lao ng ti cng ng, cch chm s c sc kho ti cng ng v xy dng cng ng an ton#V sinh lao ng#Lao ng #An ton#Nguyn Th Hng T#Nguyn Bch Dip#Trn Th Ngc Lan#Nguyn Th Lin H ng#Trn Th Lin#H.H#262758## 00703000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400010014000450020027000590030025000860070035001110080005001460090 01800151010000500169011001500174015005600189013000700245021013300252020001300385 020001000398005001200408039000500420#VV10.10890#VV10.10891#Vi?t#T123B#330.01#^21 4#Bi Tin Dng#Tp bi ging ton kinh t#H cao ng ngh k ton#Bi Tin Dn g (ch.b.), Ng Th Mai#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a219tr.^b21cm#TTS ghi: Tr ng i hc Lao ng - X hi. B mn Ton#262759#Gii thiu mt s kin thc b tr v ton cao cp. M hnh ton kinh t. Thut ton n hnh v bi ton i n gu. Bi ton vn ti#Ton kinh t#Bi ging#Ng Th Mai#H.H## 00822000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010012000510020018000630070054000810080005001350090 01800140010000500158011001500163015005700178021023000235020001800465020001100483 005001400494039000500508005001200513013000700525#VV10.10892#VV10.10893#39000#Vi ?t#K312T#338.5#^214#V Kim Dng#Kinh t hc vi m#B.s.: V Kim Dng (ch.b.), Ph m Vn Minh, H nh Bo#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a261tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#Tng quan v kinh t hc vi m. Cung cu v co gin ca cung - cu. L thuyt v hnh vi ngi tiu dng v v do anh nghip. Cu trc th trng, th trng yu t sn xut v vai tr ca Chnh ph trong nn kinh t th trng#Kinh t hc vi m#Gio trnh#Phm Vn Minh#H.H #H nh Bo#262760## 00680000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200040 00348080005000380010016000430020022000590070016000810080005000970090018001020100 00500120011001500125015004300140021019800183020002200381020001100403039000500414 013000700419#VV10.10894#VV10.10895#Vi?t#QU105T#658#^214#Phan Th Phng#Qun tr doanh nghip#Phan Th Phng#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a539tr.^b24cm#TTS gh i: Trng i hc Lao ng - X hi#Khi qut v qun tr doanh nghip. B my q un tr doanh nghip. Cc vn v qun tr sn xut, hot ng khoa hc - cn g ngh, nhn lc, ti chnh, chin lc v cht lng trong doanh nghip#Qun t r doanh nghip#Gio trnh#H.H#262761## 01495000000000361000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020094000460070062001400080005002020090018002070100005002250110 01500230015004600245021067300291013000700964020001000971020001100981020000700992 02000090099902000160100802000140102402000170103800500120105500500170106700500140 1084005001501098005001501113039000501128#VV10.10896#VV10.10897#Vi?t#C120N#344.59 7#^214#Cm nang nghip v lao ng - thng binh v x hi cho cn b cng chc x, phng, th trn#B.s.: m Hu c (ch.b.), Nguyn Th Thun, Trn Ngc Tu. ..#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a287tr.^b24cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng bin h v X hi#Chc nng, nhim v, quyn hn ca ngnh Lao ng - Thng binh v X hi. Trnh by mt s quy nh v vic lm, th trng lao ng v bo him th t nghip; dy ngh; xut khu lao ng; chnh sch lao ng - tin lng; an to n - v sinh lao ng; chnh sch bo him x hi; u i x hi i vi ngi c cng; bo tr x hi; cng tc phng, chng t nn x hi; bo v, chm sc tr em; bnh ng gii; thng k lao ng, ngi c cng v x hi; vai tr ca c c on th trong cng tc lao ng, thng binh v x hi; cng tc thng tin tu yn truyn lao ng - x hi; xy dng v t chc thc hin k hoch lao ng - x hi v son tho vn bn qun l nh nc#262762#Php lut#Chnh sch#Ch # Lao ng#Bo him x hi#Bo him y t#Vn bn php qui#m Hu c#Nguyn Th T hun#Trn Ngc Tu#Nguyn Hi Yn#Ph Mnh Thng#H.H## 01273000000000361000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020093000460070062001390080005002010090018002060100005002240110 01500229015004600244021045200290020001000742020001100752020000700763020000900770 02000160077902000140079502000170080900500120082600500170083800500140085500500150 0869005001500884039000500899013000700904#VV10.10899#VV10.10898#Vi?t#C120N#344.59 7#^214#Cm nang nghip v lao ng - thng binh v x hi cho cn b cng chc qun, huyn, th x#B.s.: m Hu c (ch.b.), Nguyn Th Thun, Trn Ngc Tu.. .#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a287tr.^b24cm#TTS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi#Chc nng, nhim v, quyn hn ca ngnh Lao ng - Thng binh v X hi. Trnh by mt s quy nh php lut v vic lm, th trng lao ng v b o him tht nghip; dy ngh; xut khu lao ng; chnh sch lao ng - tin l ng; an ton - v sinh lao ng; bo him x hi; u i x hi i vi ngi c cng; cng tc bo tr x hi; phng, chng t nn x hi; bo v, chm sc tr em; bnh ng gii; thng k lao ng, ngi c cng v x hi#Php lut#Chnh s ch#Ch #Lao ng#Bo him x hi#Bo him y t#Vn bn php qui#m Hu c#N guyn Th Thun#Trn Ngc Tu#Nguyn Hi Yn#Ph Mnh Thng#H.H#262763## 00995000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010014000540020035000680070020001030080005001230090 01800128010000500146011001500151015005700166021046200223020002100685020001100706 013000700717039000500724#VV10.10900#VV10.10901#25000#Vi?t#H561D#335.4346#^214#P hm Ngc Anh#Hng dn hc t tng H Ch Minh#Phm Ngc Anh ch.b.#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a103tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#i tng, phng php nghin cu v ngha hc tp mn t tng H Ch Minh. C s, qu trnh hnh thnh v pht trin t tng H Ch Minh. T tng H Ch Minh v dn tc v cch mng gii phng dn tc; ch ngha x hi v con ng ln ch ngha x hi Vit Nam; ng Cng sn Vit Nam; i on kt dn tc, kt hp sc mnh dn tc vi sc mnh thi i; dn ch v xy dng nh n c ca dn, do dn, v dn; vn ho, o c v xy dng con ngi mi#T tng H Ch Minh#Gio trnh#262764#H.H## 01180000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400020049000450070059000940080005001530090018001580100005001760110 01500181015001600196021051900212020001000731020000900741020000900750020001900759 00500130077800500160079100500110080700500140081800500100083203900050084201300070 0847#VV10.10903#VV10.10902#Vi?t#T103L#344.01#^214#Ti liu tham kho php lut l ao ng nc ngoi#B.s.: ng c San (ch.b.), Nguyn Vn Phn, o Vn H...#^a H.#^aLao ng X hi#2010#^a211tr.^b26cm#Lu hnh ni b#Trnh by mt s vn chung v lao ng, php lut lao ng v cc quy nh php lut v vic lm; h p ng lao ng; cho thu li lao ng; lao ng khng trn ngy, khng trn tu n v lao ng gip vic gia nh; thng lng - tho c lao ng tp th; tin lng; thi gi lm vic, thi gi ngh ngi; k lut lao ng - trch nhim v t cht; an ton lao ng - v sinh lao ng; cng on; lao ng n - lao ng cha thnh nin; ngi lao ng khuyt tt; tranh chp lao ng v qun l nh n c v lao ng#Php lut#Lao ng#Th gii#Ti liu tham kho#ng c San#Nguy n Vn Phn#o Vn H#Mai c Thin#Ng Hong#H.H#262765## 00867000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820007000518080005000580010014000630020014000770070049000910080 00500140009001800145010000500163011001500168015005700183013000700240021026300247 020001400510020001100524005001300535005001200548039000500560#VV10.10904#VV10.109 05#VV10.10906#34000#Vi?t#K312T#330.01#^214#Nguyn Th H#Kinh t lng#Nguyn T h H (ch.b.), Don Qu Ci, Lu Ngc C#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a267tr.^b2 4cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#262766#Gii thiu m t s kin thc c bn v m hnh hi quy, m hnh hi quy hai bin, hi quy bi , hi quy vi bin gi, a cng tuyn, phng sai ca sai s thay i, t tng quan, kim nh vic chn m hnh v kim nh sai s ngu nhin khng theo qui lut chun#Kinh t lng#Gio trnh#Don Qu Ci#Lu Ngc C#H.H## 01141000000000325000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100070 00350820010000428080005000520010009000570020125000660070038001910080005002290090 01800234010000500252011001500257021044900272020001000721020001100731020001000742 02000100075202000070076202000090076902000170077800500080079503900050080301300070 0808#VL10.01269#VL10.01270#298000#Vi?t#CH312S#346.59707#^214#Qu Long#Chnh sc h mi v hot ng pht trin xut nhp khu v hng dn cng tc qun l dnh cho nh u t c yu t nc ngoi#S.t., h thng ho: Qu Long, Kim Th#^aH.#^ aLao ng X hi#2010#^a585tr.^b28cm#Gii thiu Lut u t v cc quy nh mi ca nh nc trong lnh vc u t; quy nh v th tc cp giy chng nhn u t ti Vit Nam v mu vn bn hng dn thc hin; Lut thu xut khu, thu nh p khu v quy trnh kim tra xc nh tr gi tnh thu; Lut thng mi v cc chnh sch ti chnh mi v hot ng pht trin xut nhp khu; quy nh v ho t ng trong lnh vc ngn hng, t chc tn dng c lin quan n yu t nc ngoi#Php lut#Chnh sch#Xut khu#Nhp khu#u t#Vit Nam#Vn bn php qui# Kim Th#H.H#262767## 00871000000000289000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100080 00350820006000438080005000490010009000540020079000630070038001420080005001800090 01800185010000500203011001500208021027200223020002000495020002200515020000800537 020001600545005000800561039000500569013000700574#VL10.01271#VL10.01272#297000#V i?t#NGH250T#658.4#^214#Qu Long#Ngh thut lnh o v chin lc sch lc kinh doanh pht trin doanh nghip#S.t., h thng ho: Qu Long, Kim Th#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a526tr.^b28cm#Ngh thut lnh o hin i trong mi trng ki nh doanh ton cu. Hoch nh chin lc kinh doanh v pht trin doanh nghip. nh hng pht trin doanh nghip trong thi k suy thoi kinh t. H thng cc Lut v vn bn hng dn thi hnh mi v qun l doanh nghip#Ngh thut lnh o#Qun tr doanh nghip#Qun l#Cn b lnh o#Kim Th#H.H#262768## 01002000000000301000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100070 00350820010000428080005000520010014000570020205000710070014002760080005002900090 01800295010000500313011001500318012003200333021026800365020001000633020000900643 020001000652020000900662020001700671039000500688013000700693#VL10.01273#VL10.012 74#295000#Vi?t#PH109L#344.59701#^214#V Mnh Thng#Php lut trong cng on - vai tr ca cng on trong lnh vc lao ng cc vn mi v an ton lao ng , hp ng lao ng, tho c lao ng tp th, k lut lao ng, gii quyt tra nh chp lao ng#V Mnh Thng#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a562tr.^b27cm#Nng c ao hiu bit v Cng on#Gii thiu cc quy nh php lut v vai tr cng on i vi ngi lao ng, cc quan h php lut lao ng ch yu trong B lut la o ng, ch bo him x hi, k lut lao ng v trch nhim vt cht, gii q uyt tranh chp lao ng v gii quyt cuc nh cng#Php lut#Lao ng#Cng o n#Vit Nam#Vn bn php qui#H.H#262769## 00811000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020024000510030012000750070051000870080018001380090 03500156010000500191011001500196021015200211020001800363013000700381020001700388 02000110040500500110041600500080042700500130043500500160044800500160046403900050 0480#VL10.01275#VL10.01276#30000#Vi?t#B256H#616.8#^214#Bnh hc thn kinh - c# Sau i hc#B.s.: V Anh Nh, L Minh, L Vn Thnh (ch.b.)...#^aTp. H Ch Minh #^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a245tr.^b27cm#Gii thiu mt s kin t hc c bn v bnh thn kinh ngoi bin vi cc c ch bnh sinh in hnh, cc bnh l v ri lon thn kinh v cc bnh v c#Bnh h thn kinh#262770#Bnh h c xng#Gio trnh#V Anh Nh#L Minh#L Vn Thnh#Nguyn Hu Cng#L Th Cm Dung#H.H## 00755000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820006000628080005000680010011000730020039000840030 01600123029001100139007005100150022000400201008000500205009001900210010000500229 01100150023402000100024902000180025902000120027700500080028900500080029703900050 0305013000700310005001100317021006500328#VV10.10907#VV10.10908#VV10.10910#VV10.1 0909#48000#Vi?t#R203L#428.3#^214#Jones, Leo#Rn luyn k nng nghe - ni ting Anh#Trnh c bn#Let's talk#Leo Jones ; Gii thiu, ch gii: Vn Anh, Kim Ch i#T.1#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a175tr.^b24cm#Ting Anh#K nng nghe hiu#K nng ni#Vn Anh#Kim Chi#H.H#262771#Jones, Leo#Hng dn rn luyn k nng ngh e - ni ting Anh trnh c bn## 00691000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820006000628080005000680010014000730020036000870030 02700123029002100150007003100171008000500202009001900207010000500226011001500231 02100730024602000100031902000080032900500080033700500080034503900050035301300070 0358#VV10.10911#VV10.10912#VV10.10914#VV10.10913#48000#Vi?t#R203L#428.1#^214#Ha ncock, Mark#Rn luyn k nng pht m ting Anh#Trnh c bn - nng cao#Pronu nciation in use#Mark Hancock, Kim Chi, Vn Anh#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a19 8tr.^b24cm#Hng dn rn luyn k nng pht m ting Anh trnh c bn - nng cao#Ting Anh#Pht m#Vn Anh#Kim Chi#H.H#262772## 00819000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810007000560820004000638080005000670010014000720020043000860070 04700129008000500176009001900181010000500200011001500205021019200220020000600412 02000080041802000130042602000110043900500130045000500180046303900050048101300070 0486#VV10.10915#VV10.10918#VV10.10917#VV10.10916#39000#Vi?t#PH561P#160#^214#V ng Tt t#Phng php gii cc bi tp ca lgic hc#Vng Tt t, Bi Vn Qu n, Nguyn Th Vn H#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a211tr.^b21cm#i tng v ngha ca lgc hc. Cc loi khi nim. c trng chung ca phn on. Cc qui lut c bn ca logic hnh thc. Suy lun v suy din. Quy np v tng t. Chn g minh v bc b#Logic#Bi tp#Gii bi tp#Gio trnh#Bi Vn Qun#Nguyn Th V n H#H.H#262773## 00743000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00411810006000460820008000528080005000600010015000650020034000800070015001140080 00500129009001000134010000500144011001500149021017400164020003600338020001700374 020001500391020001600406020000700422039000500429013000700434#VV10.10919#VV10.109 20#VV10.10921#180000#Vi?t#100T#378.006#^214#Cao Vn Phng# tng c mt i hc M nh vy#Cao Vn Phng#^aH.#^aVn hc#2010#^a410tr.^b24cm#Ghi li qu tr nh hnh thnh, pht trin cng nhng kh khn v thnh cng bc u trong 5 nm u tin (1990 - 1995) ca trng i hc M - Bn cng thnh ph H Ch Minh# i hc M Bn cng Tp. H Ch Minh#Gio dc i hc#Trng i hc#Tp. H Ch Mi nh#Hi k#H.H#262774## 00778000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400010010000450020048000550030018001030070032001210080009001530090 01900162010000500181011001500186013000700201021023100208020000900439020000800448 020000900456020000800465006001000473039000500483#VV10.10922#VV10.10923#Vi?t#NH12 1Q#294.3#^214#Tnh Tng#Nhn qu bo ng - nhng iu mt thy tai nghe#Vn ho Pht gio#Tnh Tng b.s. ; o Quang dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a495 tr.^b20cm#262775#Gii thch quy lut chung ca nhn qu bo ng. Nhng hin tn g mu thun vi Lut nhn qu. c bo ca vic st sinh n tht. Thin bo ca g ii khng st sinh v phng sinh. Tin su nhn qu lun hi, nim pht cu sinh tnh #Pht hc#Gio l#Nhn qu#Bo ng#o Quang#H.H## 00870000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010008000560020045000640070024001090080005001330090 01900138010000500157011001500162012003400177021029500211020001400506020000800520 020001000528039000500538013000700543005000900550020000900559#VV10.10924#VV10.109 25#35000#Vi?t#NH556G#352.23091#^214#Anh Ci#Nhng gng mt chnh tr ni ting th gii#B.s.: Anh Ci, Tng Vn#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a219tr.^b21cm#Nh ng nhn vt ni ting th gii#Gii thiu tiu s, cuc i v s nghip ca 12 chnh khch ni ting th gii: H Ch Minh, L Quang Diu, H Cm o, Mahathi r bin Mohamad, Sosilo Bambang Yudhoyono, Gloria Macapagal Arroyono, Yasser Arafa t, Muhammad Honsi Mubarak, Benazir Bhutto, Nelson Mandela, Kofi Annan v Indira Gandhi#Chnh tr gia#Tiu s#S nghip#H.H#262776#Tng Vn#Th gii## 00492000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020009000700030004000790070016000830080 00500099009001900104010000500123011001500128020001700143020000900160020000400169 039000500173013000700178004002900185#VV10.10927#VV10.10926#10000#Vi?t#C104N#895 .9221#^214#Phng Thin Tn#Cm nhn#Th#Phng Thin Tn#^aH.#^aCng an nhn dn# 2010#^a138tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#262777#Ti bn c b sung ln th 2##