00943000000000325000450080800050000003900070000500200350001200600170004700700380 00640080018001020090048001200100005001680110015001730820006001880130007001940140 00700201026001100208026001100219026001100230026001100241026001100252026001100263 02600110027418100060028501900050029101900090029602000090030502000110031402102920 0325#^214#P.Dung#Lp k hoch kinh doanh t A n Z#Trn Phng Minh#Mike McKeev er ; Trn Phng Minh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Ti nh Vn Media#2010#^a344tr.^b24cm#658.4#260295#80000#CDVN.01129#CDVN.01132#VV10. 07704#VV10.07705#CDVN.01131#CDVN.01130#VV10.07703#L123K#Vi?t#Dch Anh#K hoch#K inh doanh#Hng dn cch xy dng mt bn k hoch kinh doanh gm cc chin lc nh gi hiu qu li nhun ca nhng tng kinh doanh, c tnh chi ph hot ng, ngun cp vn tim nng thnh lp hoc m rng doanh nghip... v ph ng php thuyt trnh bn k hoch ca mnh vi cc nh u t## 00812000000000337000450080800050000003900070000500100070001200200300001900500150 00490050011000640070067000750080018001420090046001600100005002060110015002110820 00400226013000700230014000700237026001100244026001100255026001100266026001100277 02600110028818100060029901900050030502000100031002000070032002000080032702000150 0335021012400350#^214#P.Dung#Hu Min#Essential phonetics for IELTS#Gordon, John A #L Huy Tm#Ch.b.: Hu Min, John A Gordon ; L Huy Lm chuyn ng phn ch gii#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty NhnTr Vit#2010#^a113tr.^b26 cm#428#260296#68000#CD10.01134#VV10.07708#CD10.01133#VV10.07706#VV10.07707#E206 P#Vi?t#Ting Anh#Ng m#Pht m#Sch luyn thi#Gii thiu 6 bi trnh by nhng phn c bn trong ng m, ng iu v pht m ting Anh, c km theo cc bi tp thc hnh## 00724000000000277000450080800050000003900070000500200420001200500170005400500160 00710070040000870080005001270090011001320100005001430110015001480820004001630130 00700167014000700174026001100181026001100192026001100203181000700214019000500221 020000800226020001100234021020100245#^214#P.Dung#Nhng iu b n trong lch s Trung Quc#Trnh Trung Hiu#Nguyn Thanh H#S.t.: Trnh Trung Hiu, Nguyn Thanh H#^aH.#^aTh gii#2010#^a410tr.^b22cm#951#260297#80000#VV10.07709#VV10.07710# VV10.07711#NH556#Vi?t#Lch s#Trung Quc#Tm hiu nhng iu b n trong lch s Trung Quc qua cuc sng ca cc vng, cuc sng trong hu cung, chnh gi i, qun s, danh nhn tiu biu, s kin vn ho ni bt v cc pht minh khoa h c## 00830000000000325000450080800050000003900070000500100210001200200200003300600210 00530060017000740060017000910070053001080080005001610090011001660100005001770110 01500182082000600197013000700203026001100210026001100221026001100232181000700243 01900050025001900120025502000080026702000110027502000110028602000090029702101980 0306#^214#P.Dung#Kolodko, Grzegorz W.#Th gii i v u?#Nguyn Th Thanh Th#P hm Quang Thiu#Nguyn Th Thanh#Grzegorz W. Kolodko ; Dch: Nguyn Th Thanh T h...#^aH.#^aTh gii#2010#^a579tr.^b23cm#338.9#260298#VV10.07712#VV10.07714#VV1 0.07713#TH250G#Vi?t#Dch Ba Lan#Kinh t#Pht trin#Chnh sch#Th gii#Nghin c u nhng vn v con ngi v kinh t, kinh t trong ton cu ho chnh sch, t h gii v s pht trin, qu kh v tng lai... trong pht trin kinh t ca m t th gii ang dch chuyn## 00847000000000289000450080800050000003900070000500100140001200200790002600700140 01050080005001190090021001240100005001450110015001500820004001650130007001690140 00700176026001100183026001100194026001100205181000600216019000500222020000800227 020000900235020001900244020002200263021027200285#^214#P.Dung#Phm nh t#Hc t huyt tnh thin ca Mnh T vi vic gio dc o c nc ta hin nay#Phm nh t#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a255tr.^b21cm#170#260299#36000#VV10.077 16#VV10.07717#VV10.07715#H419T#Vi?t#o c#Gio dc#Hc thuyt Mnh T#Hc thuy t tnh thin#Trnh by nhng quan im v bn tnh con ngi trong trit hc Tr ung Quc c i, c bit nghin cu ni dung hc thuyt tnh thin v phng ph p gio ho o c con ngi trong trit hc Mnh T cng nh i vi s nghip gio dc o c con ngi Vit Nam hin nay## 01040000000000337000450080800050000003900070000500200470001200500160005900500130 00750050014000880050015001020070069001170040019001860080005002050090021002100100 00500231011001500236015004300251082000900294013000700303014000700310026001100317 02600110032802600110033918100080035001900050035802000180036302000180038102000110 0399021029200410#^214#P.Dung#Gio trnh son tho vn bn cng tc t tng#Ln g Khc Hiu#Mai c Ngc#Phm Vn Thu#Trn Don Tin#Lng Khc Hiu, Mai c N gc (ch.b.), Phm Vn Thu, Trn Don Tin#Xut bn ln th 2#^aH.#^aChnh tr Q uc gia#2010#^a266tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Bo ch v Tuyn truyn#351.9597# 260300#36000#VV10.07718#VV10.07720#VV10.07719#GI-108T#Vi?t#Son tho vn bn#C ng tc t tng#Gio trnh#L lun chung v vn bn ca ng. Th loi, thm quy n ban hnh v th thc vn bn ca ng. Nhng yu cu v qui trnh son tho v n bn ca ng v cng tc t tng. Phng php s dng vn phong v k thut trong son tho. ng dng cng ngh thng tin trong son tho v x l vn bn## 00896000000000277000450080800050000003900070000500100110001200200790002300700110 01020080005001130090021001180100005001390110015001440820009001590130007001680140 00700175026001100182026001100193026001100204181000600215019000500221020002100226 020001700247020002900264021032500293#^214#P.Dung#L Vn Yn#H Ch Minh vi chi n lc on kt quc t trong cch mng gii phng dn tc#L Vn Yn#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2010#^a434tr.^b21cm#323.1597#260301#61000#VV10.07721#VV10.07723 #VV10.07722#H450C#Vi?t#T tng H Ch Minh#on kt quc t#Cch mng gii phn g dn tc#Phn tch v chng minh qu trnh hot ng ca Ch tch H Ch Minh t rong vic xy dng mi quan h on kt gia phong tro gii phng dn tc v ph ong tro cch mng v sn quc t nhm mc tiu c lp, t do cho nhn dn Vit Nam. Mt s quan im c bn v gi tr thc tin ca chin lc on kt quc t H Ch Minh## 00783000000000277000450080800050000003900070000500100180001200200270003000300070 00570070018000640080005000820090021000870100005001080110026001130820008001390130 00700147026001100154026001100165181000700176019000500183020001700188020000800205 020002000213020000700233021026500240#^214#P.Dung#Nguyn Thanh Bnh#Nhng chng ng ng nh#Hi k#Nguyn Thanh Bnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a245tr., 21tr. nh^b21cm#959.704#260302#VV10.07724#VV10.07725#NH556C#Vi?t#Lch s hin i#S kin#Hot ng cch mng#Hi k#Ghi li nhng dng tm huyt, y p k ni m trong sut cuc i hot ng cch mng v cng hin ca tc gi, cng nhng s kin lch s, nhng bin c quan trng ca t nc v nhng nm thng ho hn g ca cuc u tranh ginh c lp, xy dng, bo v t quc.## 00775000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820009000518080005000600010014000650020032000790070014001110080 00500125009002100130010000500151011001500156021028300171020002100454020002000475 013000700495039000700502#VV10.07727#VV10.07728#VV10.07726#35000#Vi?t#B300Q#335. 4346#^214#Phng Hu Ph#B quyt thnh cng H Ch Minh#Phng Hu Ph#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2010#^a207tr.^b21cm#Tp hp cc nghin cu v t tng H Ch Mi nh trong nhiu vn then cht nh nhn dn, khi i on kt ton dn, ng c m quyn, giai cp cng nhn, con ng i ln CNXH, gii phng dn tc, gii ph ng con ngi... Nhng nguyn nhn dn n thnh cng ca Ch tch H Ch Minh#T tng H Ch Minh#B quyt thnh cng#260303#P.Dung## 00860000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590010016000640020073000800070039001530080 00500192009002100197010000500218011001500223021022200238020001000460020001600470 020001000486020000900496005001400505039000700519013000700526020001300533#VV10.07 729#VV10.07731#VV10.07730#24000#Vi?t#B312L#345.597#^214#Nguyn Ngc Anh#Bnh lu n lut sa i, b sung mt s iu ca B lut hnh s nm 1999#Nguyn Ngc An h (ch.b.), Khc Hng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a111tr.^b24cm#Bnh lun ni dung lut sa i, b sung mt s iu ca B lut hnh s nm 1999 v gii thiu ton vn lut sa i km theo ngh quyt ca Quc hi v vic thi hnh l ut sa i, b sung mt s iu ca B lut hnh s#Php lut#B lut hnh s#B nh lun#Vit Nam# Khc Hng#P.Dung#260304#Lut sa i## 00971000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510010010000560020045000660070044001110080005001550090021001600100 00500181011002600186015004100212021033700253020000800590020001400598020000900612 020000800621005001200629005001400641039000700655013000700662#VV10.07732#VV10.077 33#Vi?t#L302S#324.2597070959765#^214#Trn Vinh#Lch s ng b huyn Ea H'Leo (1 945 - 2005)#B.s.: Trn Vinh, Trn Duy Ca, inh Duy Linh#^aH.#^aChnh tr Quc gi a#2010#^a377tr., 44tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b Ea H'Leo#Gii t hiu thin nhin, con ngi v truyn thng lch s v vang ng b huyn Ea H'L eo (tnh c Lk). Qu trnh lnh o nhn dn trong huyn ca ng b Ea H'Leo thi k chin tranh gii phng dn tc, khng chin chng Php, chng M, xy d ng ch ngha x hi v thc hin ng li i mi, y mnh cng nghip ho, hi n i ho#Lch s#ng b huyn#Ea H'Leo#c Lk#Trn Duy Ca#inh Duy Linh#P.Du ng#260305## 01032000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820008000538080005000610020075000660070059001410080005002000090 02100205010000500226011001500231021026600246020001000512020000700522020001100529 02000100054002000130055002000180056300500160058100500140059700500160061100500110 0627005001800638039000700656013000700663#VV10.07734#VV10.07735#VV10.07736#52000 #Vi?t#GI-103#342.597#^214#Gii p ch , chnh sch i vi cn b, cng chc x, phng, th trn#Nguyn Th Vnh, Phan Vn Hng (ch.b.), inh Ngc Giang... #^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a379tr.^b21cm#Gii thiu v gii p nhng qui nh v ch chnh sch i vi cn b, cng chc x, phng, th trn theo qu i nh ca lut cn b, cng chc v ngh nh ca chnh ph hng dn thc hin lut cn b, cng chc cng cc vn bn qui phm php lut c lin quan#Php lu t#Ch #Chnh sch#Cng chc#n v c s#Vn bn php lut#Nguyn Th Vnh#Ph an Vn Hng#inh Ngc Giang#L nh L#Nguyn Quang Mnh#P.Dung#260306## 00909000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590020067000640080005001310090021001360100 00500157011001500162021039200177020001000569020000900579020001800588039000700606 013000700613020002300620#VV10.07737#VV10.07739#VV10.07738#35000#Vi?t#B450L#347. 597#^214#B lut t tng dn s ca nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam#^aH. #^aChnh tr Quc gia#2010#^a253tr.^b21cm#Quy nh php lut v th tc gii quy t ti to n cp s thm, phc thm; th tc xt li bn n, quyt nh c h iu lc php lut, th tc gii quyt vic dn s, th tc cng nhn v cho thi hnh n ti Vit Nam c yu t nc ngoi; x l cc hnh vi cn tr hot ng t tng dn s; th tc gii quyt cc v vic dn s c yu t nc ngoi, tng tr t php trong t tng dn s#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#26 0307#B lut t tng dn s## 00837000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590010014000640020086000780030017001640070 01400181008000500195009002100200010000500221011001500226021019600241039000700437 013000700444020001000451020001600461020000900477020001700486020002000503#VV10.07 740#VV10.07742#VV10.07741#67000#Vi?t#C101T#345.597#^214#Nguyn Mai B#Cc ti x m phm s hu trong B lut hnh s nm 1999 c sa i, b sung nm 2009#Sc h chuyn kho#Nguyn Mai B#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a498tr.^b21cm#Gii t hiu chung v quyn s hu ti sn v cc ti xm phm s hu. Cc ti phm c t h xm phm s hu v mt s vn thc tin p dng qui nh ca b lut hnh s v cc ti xm phm s hu#P.Dung#260308#Php lut#B lut hnh s#Vit Nam#S ch chuyn kho#Ti xm phm s hu## 00728000000000241000450002600110000002600110001102600110002201400060003301900050 00391810006000440820012000508080005000620020031000670080005000980090021001030100 00500124011001400129021029300143020002300436020001300459039000700472013000700479 #VV10.07743#VV10.07744#VV10.07745#9000#Vi?t#309L#324.2597071#^214#iu l ng Cng sn Vit Nam#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a43tr.^b20cm#Gii thiu 48 i u quy nh v ng vin, nguyn tc t chc v c cu t chc ca ng, c quan lnh o ca ng t c s n Trung ng, t chc ng trong qun i, cng an , cng tc kim tra, gim st ca ng v u ban kim tra cc cp, khen thng v k lut, chp hnh iu l ng...#ng Cng sn Vit Nam#iu l ng#P.Dung# 260309## 01026000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820007000538080005000600010013000650020039000780030025001170070 05300142008000500195009002700200010000500227011001500232015006000247021031000307 02000200061702000080063702000110064500500130065600500170066903900070068601300070 0693#VV10.07746#VV10.07748#VV10.07747#49000#Vi?t#GI-108T#338.91#^214#Trn Th t#Gio trnh m hnh tng trng kinh t#Chng trnh sau i hc#Trn Th t (ch.b.), H Qunh Hoa, Nguyn Khc Minh#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2010#^a2 79tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Kinh t hc#Trnh b y l thuyt tng trng kinh t truyn thng. Cc m hnh tng trng kinh t n i ting trn th gii nh m hnh tng trng trng phi Keynes, Harrod-Domar, m hnh tng trng tn c in, tn c in m rng, m hnh tng trng ni si nh v nghin cu thc nghim v cc ngun tng trng kinh t#Tng trng kinh t #M hnh#Gio trnh#H Qunh Hoa#Nguyn Khc Minh#P.Dung#260310## 01143000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820009000518080005000600010013000650020047000780030017001250070 01300142008000500155009002700160010000500187011002200192015006000214013000700274 02104340028102000200071502000160073502000110075102000100076202000090077202000170 0781039000700798#VV10.07749#VV10.07750#VV10.07751#30000#Vi?t#T116T#338.9597#^21 4#Trn Th t#Tng trng kinh t thi k i mi Vit Nam#Sch chuyn kho#T rn Th t#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2010#^aXVIII, 262tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Kinh t hc#260311#Nghin cu thc trng tng trng kinh t Vit Nam mt cch ton din, tm ra cc ro cn i vi tng trng kinh t trn c hai mt lng v cht trong thi gian qua; nghin cu th c trng m bo tin b v cng bng x hi trong qu trnh tng trng, t a ra cc gii php nhm nng cao tc v cht lng tng trng, m bo tn g trng i i vi pht trin kinh t, x hi v mi trng Vit Nam trong th i gian ti#Tng trng kinh t#Thi k i mi#Thc trng#Gii php#Vit Nam#S ch chuyn kho#P.Dung## 00845000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820006000628080005000680010013000730020042000860070 03400128008000500162009002700167010000500194011002100199015004200220021018500262 02000080044702000090045502000190046402000090048300500130049203900070050501300070 0512#VV10.07752#VV10.07755#VV10.07753#VV10.07754#40000#Vi?t#C125T#332.4#^214#Tr n Th t#Cu tin v chnh sch tin t Vit Nam#Ch.b.: Trn Th t, H Qu nh Hoa#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2010#^aXIII, 192tr.^b21cm#TTS ghi: Trn g i hc Kinh t Quc dn#Nhng vn c bn v l thuyt v thc tin nghin cu cu tin v chnh sch tin t cng nh ng dng nghin cu thc nghim cu tin trong hoch nh chnh sch tin t Vit Nam#Tin t#Cung cu#Chnh sch tin t#Vit Nam#H Qunh Hoa#P.Dung#260312## 00988000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820011000418080005000520010012000570020094000690030017001630070012001800080 00500192009002700197010000500224011001500229015006600244021021500310020002000525 02000100054502000040055502000100055902000170056903900070058601300070059302000200 0600020000900620020000900629#VV10.07756#VV10.07757#30000#Vi?t#TH552T#338.109597 #^214#V Th Minh#Thc trng v cc gii php pht trin h thng cung ng ging ln vng ng bng sng Hng#Sch chuyn kho#V Th Minh#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2010#^a143tr.^b21cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i h c Kinh t Quc dn#L lun v thc tin v t chc cung ng ging ln trong nn kinh t nng nghip hi nhp. Nghin cu thc trng cng nhng nh hng, gii php v pht trin h thng cung ng ging ln vng ng bng sng Hng#Kinh t nng nghip#Chn nui#Ln#Ging ln#Sch chuyn kho#P.Dung#260313#ng bng s ng Hng#Vit Nam#Cung cu## 00794000000000313000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100080 00350820008000438080005000510010016000560020071000720030009001430070022001520080 00500174009002300179010000500202011001500207021017400222020000700396020000600403 020000900409020001100418020002200429020001500451039000700466013000700473#VV10.07 758#VV10.07759#102800#Vi?t#GI-106D#530.071#^214#Phm nh Thit#Ging dy bng thit b th nghim trong trng ph thng nh th no?#Vt l 6#Phm nh Thit ch.b.#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a117tr.^b24cm#Gii thiu danh mc b th nghim vt l lp 6. Nhng th php dy hc trong cc tnh hung s phm v k nng khai thc, s dng dng dy hc trong tng tit dy thc t#Vt l#Lp 6#Thit b#Th nghim#Phng php ging dy#Sch gio vin#P.Dung#260314## 00923000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820007000428080005000490010016000540020071000700030011001410070037001520080 00500189009002300194010000500217011001500222021026200237020000900499020000600508 02000090051402000110052302000220053402000150055600500120057103900070058301300070 0590#VV10.07760#VV10.07761#90000#Vi?t#GI-106D#580.71#^214#Nguyn Vn Ngc#Ging dy bng thit b th nghim trong trng ph thng nh th no?#Sinh hc 6#Ngu yn Vn Ngc (ch.b.), Trn Phng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a144tr.^b24c m#Gii thiu khi qut v cc thit b dy hc sinh hc, mc ch, nguyn tc v hng dn c bn v phng php s dng, bo qun thit b. Cc bi son trnh by theo quan im i mi, nhn mnh vic khai thc v s dng cc thit b dy hc mn sinh hc lp 6#Sinh hc#Lp 6#Thit b#Th nghim#Phng php ging dy #Sch gio vin#Trn Phng#P.Dung#260315## 00845000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820007000428080005000490010012000540020071000660030012001370070012001490080 00500161009002300166010000500189011001500194021023500209020001000444020000600454 020000900460020001100469020002200480020001500502039000700517013000700524#VV10.07 763#VV10.07762#80000#Vi?t#GI-106D#630.71#^214#Trn Phng#Ging dy bng thit b th nghim trong trng ph thng nh th no?#Cng ngh 7#Trn Phng#^aH.#^ aKhoa hc v K thut#2010#^a106tr.^b24cm#Gii thiu khi qut v cc thit b d y hc. Mc ch, nguyn tc v phng php s dng, bo qun thit b. Hng d n tng bc thc hnh th nghim cc bi hc cng ngh lp 7 theo ch trng t rt, lm nghip, chn nui, thu sn#Cng ngh#Lp 7#Thit b#Th nghim#Phng php ging dy#Sch gio vin#P.Dung#260316## 00944000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820007000428080005000490020071000540030011001250070037001360080005001730090 02300178010000500201011001500206020000900221020001500230005001200245039000800257 00100160026502102620028102000060054302000090054902000220055802000110058002000080 0591013000700599#VV10.07764#VV10.07765#90000#Vi?t#GI-106D#590.71#^214#Ging dy bng thit b th nghim trong trng ph thng nh th no?#Sinh hc 7#Nguyn Vn Ngc (ch.b.), Trn Phng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a123tr.^b24cm#Si nh hc#Sch gio vin#Trn Phng#T. Hng#Nguyn Vn Ngc#Gii thiu khi qut v cc thit b dy hc sinh hc, mc ch, nguyn tc v hng dn c bn v ph ng php s dng, bo qun thit b. Cc bi son trnh by theo quan im i m i, nhn mnh khai thc v s dng cc thit b dy hc trong danh mc qui nh# Lp 7#Thit b#Phng php ging dy#Th nghim#Gio c#260317## 00955000000000313000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100080 00350820008000438080005000510020071000560030009001270070022001360080005001580090 02300163010000500186011001500191020000700206020001500213039000800228001001600236 021033400252020000600586020000900592020002200601020001100623013000700634#VV10.07 766#VV10.07767#109040#Vi?t#GI-106D#530.071#^214#Ging dy bng thit b th ngh im trong trng ph thng nh th no?#Vt l 7#Phm nh Thit ch.b.#^aH.#^aKh oa hc v K thut#2010#^a112tr.^b24cm#Vt l#Sch gio vin#T. Hng#Phm nh T hit#Gii thiu danh mc thit b vt l lp 7, cc bi dy chn lc theo hng c bn, c vn v th nghim vt l v v nghim v s phm. B cc mi bi h c gm: mc ch yu cu, gi chun b v kin thc, thit b, thao tc th ng him, nhng iu cn lu v k nng, gi v tnh hung s phm, m rng kin thc v gii php#Lp 7#Thit b#Phng php ging dy#Th nghim#260318## 00955000000000313000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100080 00350820008000438080005000510020071000560030009001270070022001360080005001580090 02300163010000500186011001500191020000700206020001500213039000800228001001600236 021033400252020000600586020000900592020002200601020001100623013000700634#VV10.07 768#VV10.07769#113200#Vi?t#GI-106D#530.071#^214#Ging dy bng thit b th ngh im trong trng ph thng nh th no?#Vt l 8#Phm nh Thit ch.b.#^aH.#^aKh oa hc v K thut#2010#^a106tr.^b24cm#Vt l#Sch gio vin#T. Hng#Phm nh T hit#Gii thiu danh mc thit b vt l lp 8, cc bi dy chn lc theo hng c bn, c vn v th nghim vt l v v nghim v s phm. B cc mi bi h c gm: mc ch yu cu, gi chun b v kin thc, thit b, thao tc th ng him, nhng iu cn lu v k nng, gi v tnh hung s phm, m rng kin thc v gii php#Lp 8#Thit b#Phng php ging dy#Th nghim#260319## 00854000000000337000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100080 00350820006000438080005000490020071000540030012001250070053001370080005001900090 02300195010000500218011001400223020001000237020001500247005001600262039000800278 00100130028602101480029900500140044702000060046102000090046702000220047602000110 0498013000700509#VV10.07770#VV10.07771#113200#Vi?t#GI-106D#607.1#^214#Ging dy bng thit b th nghim trong trng ph thng nh th no?#Cng ngh 8#L Huy Hong (ch.b.), Nguyn Cao ng, Chu Vn Vng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010# ^a91tr.^b24cm#Cng ngh#Sch gio vin#Nguyn Cao ng#T. Hng#L Huy Hong#Gii thiu danh mc thit b mn cng ngh lp 8. Thit b dy hc v nhng lu kh i s dng, hng dn s dng thit b dy hc trong cc bi hc#Chu Vn Vng#L p 8#Thit b#Phng php ging dy#Th nghim#260320## 00888000000000313000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100080 00350820009000438080005000520020071000570030011001280070022001390080005001610090 02300166010000500189011001500194020000900209020001500218039000800233001001600241 021026200257020000600519020000900525020002200534020001100556013000700567#VV10.07 772#VV10.07773#110000#Vi?t#GI-106D#612.0071#^214#Ging dy bng thit b th ng him trong trng ph thng nh th no?#Sinh hc 8#Nguyn Vn Ngc ch.b.#^aH.#^ aKhoa hc v K thut#2010#^a159tr.^b24cm#Sinh hc#Sch gio vin#T. Hng#Nguyn Vn Ngc#Gii thiu khi qut v cc thit b dy hc sinh hc, mc ch, nguy n tc v hng dn c bn v phng php s dng, bo qun thit b. Cc bi so n trnh by theo quan im i mi, nhn mnh khai thc v s dng cc thit b dy hc trong danh mc qui nh#Lp 8#Thit b#Phng php ging dy#Th nghim# 260321## 00926000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820009000428080005000510020071000560030011001270070037001380080005001750090 02300180010000500203011001500208020000900223020001500232005001200247039000800259 00100160026702102620028302000060054502000090055102000220056002000110058201300070 0593#VV10.07774#VV10.07775#90000#Vi?t#GI-106D#576.5071#^214#Ging dy bng thi t b th nghim trong trng ph thng nh th no?#Sinh hc 9#Nguyn Vn Ngc ( ch.b.), Trn Phng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a136tr.^b24cm#Sinh hc#Sc h gio vin#Trn Phng#T. Hng#Nguyn Vn Ngc#Gii thiu khi qut v cc thi t b dy hc sinh hc, mc ch, nguyn tc v hng dn c bn v phng php s dng, bo qun thit b. Cc bi son trnh by theo quan im i mi, nhn m nh khai thc v s dng cc thit b dy hc trong danh mc qui nh#Lp 9#Thi t b#Phng php ging dy#Th nghim#260322## 00955000000000313000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100080 00350820008000438080005000510020071000560030009001270070022001360080005001580090 02300163010000500186011001500191020000700206020001500213039000800228001001600236 021033400252020000600586020000900592020002200601020001100623013000700634#VV10.07 776#VV10.07777#113200#Vi?t#GI-106D#530.071#^214#Ging dy bng thit b th ngh im trong trng ph thng nh th no?#Vt l 9#Phm nh Thit ch.b.#^aH.#^aKh oa hc v K thut#2010#^a136tr.^b24cm#Vt l#Sch gio vin#T. Hng#Phm nh T hit#Gii thiu danh mc thit b vt l lp 9, cc bi dy chn lc theo hng c bn, c vn v th nghim vt l v v nghim v s phm. B cc mi bi h c gm: mc ch yu cu, gi chun b v kin thc, thit b, thao tc th ng him, nhng iu cn lu v k nng, gi v tnh hung s phm, m rng kin thc v gii php#Lp 9#Thit b#Phng php ging dy#Th nghim#260323## 00998000000000349000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100080 00350820006000438080005000490020071000540030012001250070060001370080005001970090 02300202010000500225011001500230020001000245020001500255005001600270039000800286 02102580029400500120055202000060056402000090057002000220057902000110060100500130 0612005001600625013000700641#VV10.07778#VV10.07779#130000#Vi?t#GI-106D#607.1#^2 14#Ging dy bng thit b th nghim trong trng ph thng nh th no?#Cng n gh 9#Nguyn Th Hnh, Trn Phng, L Huy Hong, Nguyn Cao ng#^aH.#^aKhoa h c v K thut#2010#^a167tr.^b24cm#Cng ngh#Sch gio vin#Nguyn Th Hnh#T. H ng#Gii thiu nhng k nng thc hnh gip gio vin c th t hiu qu cao hn trong vic s dng thit b, dng c thc hnh trong ging dy mn hc cng ngh lp 9 c thit k vi 4 m un: ct may, trng cy n qu, lp t mng in v sa cha xe p.#Trn Phng#Lp 9#Thit b#Phng php ging dy#Th nghim #L Huy Hong#Nguyn Cao ng#260324## 00928000000000325000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100080 00350820008000438080005000510020071000560030010001270070030001370080005001670090 02300172010000500195011001500200020000800215020001500223005001500238039000800253 00100140026102102720027502000060054702000090055302000220056202000110058401300070 0595#VV10.07780#VV10.07781#120000#Vi?t#GI-106D#546.071#^214#Ging dy bng thi t b th nghim trong trng ph thng nh th no?#Ho hc 9#ng Th Oanh, Ph m Ngc Bng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a165tr.^b24cm#Ho hc#Sch gio vi n#Phm Ngc Bng#T. Hng#ng Th Oanh#Gii thiu danh mc b th nghim ho h c ti thiu. Phng php bo qun, s dng cc dng c th nghim, ho cht v m t s k thut lm vic trong phng th nghim ho hc. Hng dn tin hnh v p hng php s dng cc th nghim biu din v cc th nghim thc hnh#Lp 9#Th it b#Phng php ging dy#Th nghim#260325## 00773000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820007000528080005000590020041000640070016001050080005001210090 02300126010000500149011001500154020001300169039000800182001001600190021024500206 020001700451020002000468013000700488#VV10.07782#VV10.07784#VV10.07783#35000#Vi? t#PH561P#370.71#^214#Phng php nghin cu khoa hc gio dc#Nguyn Vn Hng#^a H.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a171tr.^b24cm#Gio dc hc#T. Hng#Nguyn Vn H ng#C s phng php lun nghin cu khoa hc v khoa hc gio dc. H thng cc phng php nghin cu khoa hc gio dc. Cc giai on tin hnh cng trnh ng hin cu khoa hc gio dc. Vn nh gi mt cng trnh nghin cu khoa hc g io dc#Phng php lun#Nghin cu khoa hc#260326## 00832000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820007000518080005000580020050000630290061001130070040001740080 00500214009002300219010000500242011001500247020001100262005001700273039000800290 001001600298021009400314020001900408015006400427020002000491013000700511#VV10.07 785#VV10.07786#VV10.07787#55000#Vi?t#104B#333.72#^214#m bo an ninh mi tr ng v pht trin bn vng#Upgrading environmental security for sustainable devel opment#B.s.: Nguyn nh Ho, Nguyn Ngc Sinh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010# ^a305tr.^b24cm#Mi trng#Nguyn Ngc Sinh#T. Hng#Nguyn nh Ho#Tng quan v an ninh mi trng. Cc vn chnh ca an ninh mi trng. Qun tr mi trng #An ninh mi trng#TTS ghi: Hi Bo v Thin nhin v Mi trng Vit Nam (VAC NE)#Pht trin bn vng#260327## 00814000000000337000450002600110000002600110001102600110002202101890003302000120 02220200012002340200008002460200008002540390008002620140007002700190005002771810 00700282082000600289808000500295001001400300002004800314007001400362022000400376 22100080038000400190038800800050040700900230041201000050043501100150044001300070 0455005001400462#VV10.07788#VV10.07790#VV10.07789#Hng dn thc hin cc qui tr nh m kim loi, lp m t hp in ho, nh bng in ho, ant ho - nhum m u nhm, phtphat ho kim loi, xy ho thp v gang, m kim loi trn cht do#K thut m#M kim loi#Hp kim#M in#T. Hng#45000#Vi?t#NH556Q#671.7#^214#Ngu yn Khng#Nhng quy trnh k thut m kim loi v hp kim#Nguyn Khng#T.2#M in#Xut bn ln th 3#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a235tr.^b21cm#260328#N guyn Khng## 00770000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820006000528080005000580020065000630070017001280080005001450090 02300150010000500173011001500178020002000193039000800213001001700221021020000238 020001100438020000500449013000700454020001900461#VV10.07792#VV10.07791#VV10.0779 3#39000#Vi?t#PH121T#629.8#^214#Phn tch v tng hp cc h thng ri rc trn c s graph ng#Nguyn Cng nh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a138tr.^b24c m#H thng iu khin#T. Hng#Nguyn Cng nh#M hnh graph ng m t cc h t hng ng hc ri rc. Phng php tp phn tch cc h thng ri rc c cu tr c v tham s phc tp. Tng hp cc h thng iu khin ri rc trn c s grap h ng#Graph ng#Topo#260329#iu khin t ng## 00760000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570020041000620070051001030080005001540090 02100159010000500180011001500185020002100200005001100221039000800232001001200240 021016900252005001300421020000900434020000800443013000700451#VN10.01912#VN10.019 14#VN10.01913#20000#Vi?t#T550T#070.5#^214#T tng H Ch Minh v bo ch xut bn#H Ch Minh ; Tuyn chn: L Vn Yn, V Th Hng#^aH.#^aChnh tr Quc gia #2010#^a174tr.^b19cm#T tng H Ch Minh#L Vn Yn#T. Hng#H Ch Minh#Quan i m v nhng nh gi ca Ch tch H Ch Minh v v tr, vai tr, chc nng, nhi m v, c trng... ca bo ch, xut bn v v nhng phm cht ca ngi lm b o#V Th Hng#Xut bn#Bo ch#260330## 00864000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820008000528080005000600020080000650080005001450090021001500100 00500171011001400176020001000190020001800200039000800218021026300226020000900489 020000800498020001100506020000800517020001000525020000800535013000700543#VN10.01 915#VN10.01917#VN10.01916#11000#Vi?t#QU600#344.597#^214#Quy nh php lut v hot ng vn ho v kinh doanh dch v vn ho cng cng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a75tr.^b19cm#Php lut#Vn bn php lut#T. Hng#Gii thiu cc qui nh v cp giy php kinh doanh, v trnh t t chc, cc hot ng c php v cc hot ng cm trong kinh doanh dch v ti cc nh ht, trung tm vn ho, l hi, nh khch, nh hng n ung... ni din ra cc hot ng vn ho cng cn g#Vit Nam#Qui ch#Kinh doanh#Dch v#Hot ng#Vn ho#260331## 00739000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820010000528080005000620020071000670080005001380090021001430100 00500164011001500169020001000184020001800194039000800212021019100220020000900411 020001800420020001600438013000700454#VN10.01918#VN10.01919#VN10.01920#25000#Vi? t#QU600#344.59704#^214#Quy nh v x pht vi phm php lut trong lnh vc bo v mi trng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a207tr.^b19cm#Php lut#Vn bn p hp lut#T. Hng#Gii thiu cc vn bn, thng tin v x l, x pht vi phm ph p lut v bo v mi trng nh B lut hnh s nm 1999 c sa i, b sung n m 2009, ngh nh ngy 31/12/2009 Chnh ph...#Vit Nam#Bo v mi trng#Pht hnh chnh#260332## 00619000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820010000518080005000610020052000660080005001180090021001230100 00500144011001500149020001000164020001800174039000800192021012400200020000900324 020001300333013000700346#VN10.01921#VN10.01922#VN10.01923#28000#Vi?t#L504P#346. 59707#^214#Lut Ph sn nm 2004 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a234tr.^b19cm#Php lut#Vn bn php lut#T. Hng#Gii thiu lut Ph sn nm 2004, cc ngh quyt thng t ca chnh ph hng dn thi hnh mt s qui nh ca lut ph sn#Vit Nam#Lut ph sn#260333## 00682000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820010000518080005000610020038000660070011001040080005001150090 02100120010000500141011001500146020001000161020001800171039000800189001001100197 021011100208012002900319020000900348020001600357013000700373#VN10.01924#VN10.019 25#VN10.01926#15000#Vi?t#T310H#343.59705#^214#Tm hiu v php lut thu ti ng uyn#Minh Thng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a115tr.^b19cm#Php lut#Vn bn php lut#T. Hng#Minh Thng#Gii thiu ni dung php lnh thu ti nguyn c sa i v mt s vn bn mi b sung hng dn thi hnh#T sch Php lut do anh nhn#Vit Nam#Thu ti nguyn#260334## 00804000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020043000540030022000970070048001190080005001670090 01100172010000500183011001500188020001100203020000700214005002000221039000800241 001001900249021020000268020001400468020001300482013000700495#VN10.01927#VN10.019 28#30000#Vi?t#S450T#495.9223#^214#S tay t ng ngha, gn ngha ting Vit#D ng trong nh trng#Nguyn Trng Khnh (ch.b.), Bi Th Thanh Lng#^aH.#^aGio dc#2010#^a383tr.^b18cm#Ting Vit#S tay#Bi Th Thanh Lng#T. Hng#Nguyn Tr ng Khnh#Tp hp, xc lp cc dy ng ngha trong vn t ting Vit v gii th ch cc n v c bn, c tnh cht i din ca mi dy ni trn, t lin h n s xut hin ca chng trong ng cnh c th#T ng ngha#T gn ngha#2603 35## 01173000000000409000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810007000490820011000568080005000670020020000720290019000920070087001110080 00500198009002900203010000500232011002400237020000800261020001700269005001800286 03900080030402102760031202000070058801500370059502000160063202000200064802000090 06680200011006770050014006880050015007020050013007170050012007300060014007420130 00700756#VV10.07794#VV10.07797#VV10.07796#VV10.07795#Vi?t#TH116L#016.959731#^214 #Thng Long - H Ni#Catalogue slectef#B.s.: Phan Th Kim Dung, Chu Tuyt Lan ( ch.b.), Phm Th Khang... ; Trn Vn Cng dch#^aH.#^aTh vin Quc gia Vit Nam #2010#^aXXXVIII, 754tr.^b24cm#Lch s#Th mc chn lc#Phan Th Kim Dung#T. Hng #Tp trung gii thiu nhng nt c th ca ngun ti liu v Thng Long - H N i th hin trn cc mt lch s, a l, kinh t, chnh tr, vn ho v x hi.. . Th mc c cu trc gm 4 phn: a linh nhn kit, vn ho vt th, vn ho phi vt th, hi nhp v pht trin#H Ni#K nim 1000 nm Thng Long - H Ni #Vn ho vt th#Vn ho phi vt th#Hi nhp#Pht trin#Chu Tuyt Lan#Phm Th Khang#Chu Ngc Lm#L Vn Vit#Trn Vn Cng#260336## 01184000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820004000628080005000660020073000710070017001440080 00500161009001800166010000500184011001500189020002700204039000800231001001700239 021050900256020000700765015006300772020001900835020000900854013000700863#VV10.07 798#VV10.07801#VV10.07800#VV10.07799#49000#Vi?t#H561T#382#^214#Hng ti chin lc FTA ca Vit Nam: C s l lun v thc tin ng #Bi Trng Giang#^aH.#^ aKhoa hc x hi#2010#^a326tr.^b21cm#Hip nh Thng mi t do#T. Hng#Bi Tr ng Giang#Gii thiu cc tip cn tng th cho chin lc hi nhp kinh t quc t ca Vit Nam trong giai on 2011-2020. Thng qua vic phn tch cc c s l thuyt, nhng trng phi l lun ch yu trn th gii v hi nhp kinh t khu vc cng nh phn tch thc t ca cc tin trnh hi nhp kinh t ng bng p hng thc k kt cc hip nh thng mi t do (FTA), hnh thnh cc khu vc t hng mi t do, xut mt s khuyn ngh v tip cn xy dng chin lc FTA cho Vit Nam thi k hu gia nhp WTO#ng #TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Kinh t Vit Nam#Thng mi quc t#Vit Nam#260337## 00800000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570020050000620070044001120080005001560090 01900161010000500180011001500185020001200200005001400212039000800226001001400234 021015800248015006800406020000900474020000800483013000700491#VV10.07802#VV10.078 04#VV10.07803#36000#Vi?t#M458S#617.1#^214#Mt s bnh l v chn thng th tha o thng gp#B.s. : ng Quc Bo (ch.b.), L Qu Phng#^aH.#^aTh dc Th thao #2010#^a275tr.^b21cm#Chn thng#L Qu Phng#T. Hng#ng Quc Bo#Mt s vn v bnh l th thao. Nhng vn chung v chn thng th thao, mt s chn thng th thao thng gp v cp cu nhng tai nn trong th thao#TTS ghi: Tn g Cc Th dc Th thao. Vin Khoa hc Th dc Th thao#Th thao#Bnh l#260338## 00801000000000301000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820006000448080005000500020030000550070012000850080005000970090019001020100 00500121011001500126020001700141001001200158004002100170039000400191021026300195 020001000458020000900468020000700477020000800484013000700492#VV10.07805#VV10.078 06#VV10.07807#Vi?t#R203L#613.7#^214#Rn luyn thn th cho tr em#Nguyn Ton#^a H.#^aTh dc Th thao#2010#^a299tr.^b21cm#Th dc th thao#Nguyn Ton#C sa ch a, b sung#Hoa#Trnh by nhn thc v sc kho, th cht, thc rn luyn thn th, tr lc, dinh dng cho tr em. Hng dn cch thc tp luyn th dc cho tr em bng khng kh, nh sng mt tri v nc... Yu cu m bo ti thiu v v sinh - y t ca rn luyn thn th#Rn luyn#Sc kho#Tr em#V sinh#260339# # 00798000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570020060000620070029001220080005001510090 01900156010000500175011001500180020000900195005001400204001001400218039000400232 021021100236020001000447020001700457020001500474013000700489#VN10.01929#VN10.019 30#VN10.01931#23000#Vi?t#S552K#613.7#^214#Sc kho ngi c tui v vn tp luyn th dc th thao#L Qu Phng, ng Quc Bo#^aH.#^aTh dc Th thao#2010 #^a175tr.^b19cm#Sc kho#ng Quc Bo#L Qu Phng#Hoa#Trnh by mt s hiu b it v cc bnh thng gp tui trung nin v tui gi, vn dinh dng v s c kho, nhng thi quen c hi cho sc kho, cc hot ng th dc th thao v sc kho ca ngi cao tui#Tp luyn#Th dc th thao#Ngi cao tui#260340## 00785000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570020025000620030017000870070042001040080 00500146009001900151010000500170011001500175020000900190005001300199019001600212 00100110022803900040023902101580024302000090040102000120041002000080042200600100 0430013000700440#VN10.01932#VN10.01933#VN10.01934#28000#Vi?t#T561K#794.1#^214#T ng k st php k xo#Th qun st cc#Tn Nguyn, T Thin Dao ; ng Bnh d ch#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a199tr.^b19cm#C tng#T Thin Dao#Dch Trung Quc#Tn Nguyn#Hoa#Gii thiu nhng vn c hay, nhng th c tng c o cng chin thut th qun "st" cc xut hin cc gii thi u ln ca Trung Quc nhng nm gn y#Th qun#Chin thut#Nc c#ng Bnh#260341## 00892000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820008000528080005000600020031000650070059000960080005001550090 01900160010000500179011001400184020000900198005001700207019000500224001001500229 00400180024403900040026202102330026602000150049902000100051400600160052402000070 0540013000700547#VN10.01935#VN10.01937#VN10.01936#12000#Vi?t#TH103C#796.815#^21 4#Thi cc quyn dnh cho tr em#Jose Figueroa, Stephan Berwick ; Nguyn Anh Dn g bin dch#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a77tr.^b19cm#V thut#Berwick, Stephan #Dch#Figueroa, Jose#Ti bn ln th 1#Hoa#Trnh by khi nim, lch s hnh th nh ca thi cc quyn v cc h phi. Hng dn cch nhp mn, cc quy tc v ng hi thc x giao, cc k thut c bn v cch luyn tp v nhng bi tp quy nh ca thi cc quyn dnh cho tr em#Thi cc quyn#Tp luyn#Nguyn Anh Dng#Tr em#260342## 00815000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570020025000620030021000870070042001080080 00500150009001900155010000500174011001500179020000900194005001300203019001600216 00100110023203900040024302101840024702000090043102000120044002000080045200600100 0460013000700470#VN10.01938#VN10.01939#VN10.01940#30000#Vi?t#T312H#794.1#^214#T inh hoa st php c tn#Thut i v n qun#Tn Nguyn, T Thin Dao ; ng Bn h dch#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a223tr.^b19cm#C tng#T Thin Dao#Dch Tr ung Quc#Tn Nguyn#Hoa#Gii thiu nhng vn c hay, nhng th c tng c o cng chin thut i qun st cc v mu tnh n qun st cc xut hin cc gi i thi u ln ca Trung Quc nhng nm gn y#i qun#Chin thut#Nc c#n g Bnh#260343## 00807000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570020025000620030022000870070042001090080 00500151009001900156010000500175011001500180020000900195005001300204019001600217 00100110023303900040024402101740024802000100042202000120043202000080044400600100 0452013000700462#VN10.01941#VN10.01942#VN10.01943#37000#Vi?t#T528K#794.1#^214#T uyt k st php c tn#Chin thut iu qun#Tn Nguyn, T Thin Dao ; ng B nh dch#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a271tr.^b19cm#C tng#T Thin Dao#Dch T rung Quc#Tn Nguyn#Hoa#Gii thiu nhng vn c hay, nhng th c tng c o cng chin thut iu ng qun to thnh st cc v nhng cc c lng danh tro ng cc gii thi u ln ca Trung Quc#iu qun#Chin thut#Nc c#ng Bnh#2 60344## 00632000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020045000520070045000970080005001420090011001470100 00500158011001400163020000700177005001400184004001800198039000400216020001500220 02000070023502000060024202000080024802000140025600500130027000500160028301300070 0299#VL10.00732#VL10.00733#5800#Vi?t#T123B#912.076#^214#Tp bn bi tp v b i thc hnh a l 6#Trn Trng H, Phm Th Sen, Nguyn Qu Thao#^aH.#^aGio d c#2010#^a40tr.^b27cm#a l#Trn Trng H#Ti bn ln th 8#Hoa#Sch gio khoa# Bn #Lp 6#Bi tp#Bi thc hnh#Phm Th Sen#Nguyn Qu Thao#260345## 00599000000000313000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020045000520070038000970080005001350090011001400100 00500151011001400156020000700170005001600177004001800193039000400211020001500215 020000700230020000600237020000800243020001400251005001300265013000700278#VL10.00 734#VL10.00735#8200#Vi?t#T123B#912.076#^214#Tp bn bi tp v bi thc hnh a l 7#Nguyn Qu Thao (ch.b.), Phm Th Sen#^aH.#^aGio dc#2010#^a54tr.^b27 cm#a l#Nguyn Qu Thao#Ti bn ln th 7#Hoa#Sch gio khoa#Bn #Lp 7#Bi tp#Bi thc hnh#Phm Th Sen#260346## 00677000000000337000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020045000520070062000970080005001590090011001640100 00500175011001400180020000700194005001400201004001800215039000400233020001500237 02000070025202000060025902000080026502000140027300500160028700500130030300500160 0316013000700332#VL10.00736#VL10.00737#7600#Vi?t#T123B#912.076#^214#Tp bn bi tp v bi thc hnh a l 8#Trn Trng H, Nguyn Phi Hnh, Phm Th Sen, Nguyn Qu Thao#^aH.#^aGio dc#2010#^a52tr.^b27cm#a l#Trn Trng H#Ti bn ln th 6#Hoa#Sch gio khoa#Bn #Lp 8#Bi tp#Bi thc hnh#Nguyn Phi Hnh# Phm Th Sen#Nguyn Qu Thao#260347## 00681000000000337000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020045000520070064000970080005001610090011001660100 00500177011001400182020000700196005001600203004001800219039000400237020001500241 02000070025602000060026302000080026902000140027700500160029100500130030700500160 0320013000700336#VL10.00738#VL10.00739#8200#Vi?t#T123B#912.076#^214#Tp bn bi tp v bi thc hnh a l 9# Th Minh c, Nguyn Qu Thao, Phm Th Sen , Thnh Ngc Linh#^aH.#^aGio dc#2010#^a56tr.^b27cm#a l# Th Minh c#Ti bn ln th 5#Hoa#Sch gio khoa#Bn #Lp 9#Bi tp#Bi thc hnh#Nguyn Qu T hao#Phm Th Sen#Thnh Ngc Linh#260348## 00674000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020046000530070059000990080005001580090011001630100 00500174011001400179020000700193005000900200004001800209039000400227020001500231 02000070024602000070025302000080026002000140026800500130028200500160029500500180 0311013000700329#VL10.00740#VL10.00741#10500#Vi?t#T123B#912.076#^214#Tp bn bi tp v bi thc hnh a l 10#L Hunh, ng Duy Li, Nguyn Minh Tu, Ngu yn Vit Thnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a72tr.^b27cm#a l#L Hunh#Ti bn ln th 4#Hoa#Sch gio khoa#Bn #Lp 10#Bi tp#Bi thc hnh#ng Duy Li#Nguyn M inh Tu#Nguyn Vit Thnh#260349## 00646000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020046000520070051000980080005001490090011001540100 00500165011001400170020000700184005001700191004001800208039000400226020001500230 02000070024502000070025202000080025902000140026700500160028100500160029701300070 0313#VL10.00742#VL10.00743#9300#Vi?t#T123B#912.076#^214#Tp bn bi tp v b i thc hnh a l 11#Nguyn Vit Hng, Thnh Ngc Linh, Nguyn Qu Thao#^aH.#^ aGio dc#2010#^a63tr.^b27cm#a l#Nguyn Vit Hng#Ti bn ln th 3#Hoa#Sch gio khoa#Bn #Lp 11#Bi tp#Bi thc hnh#Thnh Ngc Linh#Nguyn Qu Thao#26 0350## 01068000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820008000628080005000700020045000750030100001200070 01700220008000500237009002300242010000500265011001500270020001900285001001700304 03900040032102103390032502000130066402000110067702000190068802000050070701300070 0712020001100719#VL10.00744#VL10.00747#VL10.00745#VL10.00746#69000#Vi?t#K600T#6 21.382#^214#K thut tri ph v truyn dn a sng mang#Cc nguyn tc v m h nh h thng thng tin tri ph. Phn tch v so snh cc h thng MC-CDMA...#Ngu yn Hu Trung#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a211tr.^b27cm#H thng thng tin #Nguyn Hu Trung#Hoa#Trnh by cc khi nim c bn, cc nguyn tc, m hnh c a h thng thng tin tri ph, cc b to dy gi ngu nhin, bt ng b m gi ngu nhin v bm ng b m gi ngu nhin trong cc b thu tri ph, cc h t hng tri ph a truy nhp, cc h thng CDMA a sng mang v mt s hng nghi n cu v cc h thng thng tin tri ph#a truy nhp#Gio trnh#Thng tin tri ph#CDMA#260351#Vin thng## 00644000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020046000530070043000990080005001420090011001470100 00500158011001400163020000700177005000900184004003100193039000400224020001500228 02000070024302000070025002000080025702000140026500500160027900500160029501300070 0311#VL10.00749#VL10.00748#11600#Vi?t#T123B#912.076#^214#Tp bn bi tp v bi thc hnh a l 12#L Thng, Nguyn Qu Thao, Thnh Ngc Linh#^aH.#^aGio d c#2010#^a78tr.^b27cm#a l#L Thng#Ti bn ln th 2, c sa cha#Hoa#Sch gi o khoa#Bn #Lp 12#Bi tp#Bi thc hnh#Nguyn Qu Thao#Thnh Ngc Linh#2603 52## 00682000000000337000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020041000520070059000930080005001520090011001570100 00500168011001400173020000800187005001500195004001800210039000400228020001500232 02000070024702000060025402000080026000500170026800500140028500500210029900500170 0320013000700337#VL10.00750#VL10.00751#7000#Vi?t#T123B#911.076#^214#Tp bn - Tranh nh bi tp lch s 6#Nguyn Th Ci (ch.b.), Phm Th Kim Anh, inh Ng c Bo...#^aH.#^aGio dc#2010#^a46tr.^b27cm#Lch s#Nguyn Th Ci#Ti bn ln t h 5#Hoa#Sch gio khoa#Bn #Lp 6#Bi tp#Phm Th Kim Anh#inh Ngc Bo#Nguy n Th Hng Loan#Nguyn Nam Phng#260353## 00690000000000337000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020041000520070065000930080005001580090011001630100 00500174011001400179020000800193005001500201004001800216039000400234020001500238 02000070025302000060026002000080026600500160027400500210029000500190031100500150 0330013000700345#VL10.00752#VL10.00753#7000#Vi?t#T123B#911.076#^214#Tp bn - Tranh nh bi tp lch s 7#Nguyn Th Ci (ch.b.), Nguyn Vn ng, Nguyn Th Hng Loan...#^aH.#^aGio dc#2010#^a46tr.^b27cm#Lch s#Nguyn Th Ci#Ti bn ln th 5#Hoa#Sch gio khoa#Bn #Lp 7#Bi tp#Nguyn Vn ng#Nguyn Th H ng Loan#Nguyn Xun Trng#Nghim nh V#260354## 00669000000000337000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020041000520070050000930080005001430090011001480100 00500159011001400164020000800178005001500186004001800201039000400219020001500223 02000070023802000060024502000080025100500160025900500140027500500190028900500160 0308013000700324#VL10.00754#VL10.00755#7000#Vi?t#T123B#911.076#^214#Tp bn - Tranh nh bi tp lch s 8#Nguyn Ngc C, Thnh Ngc Linh, Nguyn S Qu...# ^aH.#^aGio dc#2010#^a48tr.^b27cm#Lch s#Nguyn Ngc C#Ti bn ln th 5#Hoa# Sch gio khoa#Bn #Lp 8#Bi tp#Thnh Ngc Linh#Nguyn S Qu#Nguyn Xun Tr ng#Trnh nh Tng#260355## 00658000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020041000520070067000930080005001600090011001650100 00500176011001400181020000800195005001100203004001800214039000400232020001500236 02000070025102000060025802000080026400500170027200500170028900500190030601300070 0325#VL10.00756#VL10.00757#7000#Vi?t#T123B#911.076#^214#Tp bn - Tranh nh bi tp lch s 9#Trn B , Nguyn Quc Hng, Nguyn Nam Phng, Nguyn Xun Tr ng#^aH.#^aGio dc#2010#^a46tr.^b27cm#Lch s#Trn B #Ti bn ln th 5#Hoa #Sch gio khoa#Bn #Lp 9#Bi tp#Nguyn Quc Hng#Nguyn Nam Phng#Nguyn Xu n Trng#260356## 00666000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020042000520070070000940080005001640090011001690100 00500180011001400185020000800199005001400207004001800221039000400239020001500243 02000070025802000070026502000080027200500170028000500170029700500190031401300070 0333#VL10.00758#VL10.00759#9300#Vi?t#T123B#911.076#^214#Tp bn - Tranh nh bi tp lch s 10#inh Ngc Bo, Nguyn Hng Lin, Nguyn Cnh Minh, Nguyn Xu n Trng#^aH.#^aGio dc#2010#^a64tr.^b27cm#Lch s#inh Ngc Bo#Ti bn ln th 3#Hoa#Sch gio khoa#Bn #Lp 10#Bi tp#Nguyn Hng Lin#Nguyn Cnh Minh#N guyn Xun Trng#260357## 00674000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020042000520070074000940080005001680090011001730100 00500184011001400189020000800203005001500211004001800226039000400244020001500248 02000070026302000070027002000080027700500160028500500190030100500210032001300070 0341#VL10.00760#VL10.00761#7000#Vi?t#T123B#911.076#^214#Tp bn - Tranh nh bi tp lch s 11#Nguyn Ngc C, Trnh nh Tng, Nguyn Xun Trng, Nguyn T h Hng Loan#^aH.#^aGio dc#2010#^a47tr.^b27cm#Lch s#Nguyn Ngc C#Ti bn l n th 2#Hoa#Sch gio khoa#Bn #Lp 11#Bi tp#Trnh nh Tng#Nguyn Xun Tr ng#Nguyn Th Hng Loan#260358## 00660000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020042000520070067000940080005001610090011001660100 00500177011001400182020000800196005001400204004001800218039000400236020001500240 02000070025502000070026202000080026900500150027700500190029200500160031101300070 0327#VL10.00762#VL10.00763#9300#Vi?t#T123B#911.076#^214#Tp bn - Tranh nh bi tp lch s 12# Thanh Bnh, Nguyn Th Ci, Nguyn Xun Trng, Thnh Ngc Linh#^aH.#^aGio dc#2010#^a62tr.^b27cm#Lch s# Thanh Bnh#Ti bn ln th 2 #Hoa#Sch gio khoa#Bn #Lp 12#Bi tp#Nguyn Th Ci#Nguyn Xun Trng#Thn h Ngc Linh#260359## 00707000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020036000490030028000850070053001130080005001660090 01100171010000500182011001400187020001600201005001600217004001800233039000400251 02000090025502000140026402000070027802000200028500500120030500500120031700500120 0329005000900341013000700350#VL10.00764#VL10.00765#22000#Vi?t#T123B#912#^214#T p bn th gii v cc chu lc#Dng trong trng ph thng#Nguyn Qu Thao (c h.b.), Nguyn Dc, Ng t Tam...#^aH.#^aGio dc#2010#^a40tr.^b30cm#a l t nhin#Nguyn Qu Thao#Ti bn ln th 9#Hoa#Th gii#Sch c thm#Bn #Ph th ng trung hc#Nguyn Dc#Ng t Tam#L Ngc Nam#L Hunh#260360## 01260000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400280086000450020031001310030038001620070059002000080005002590090 01100264010000500275011001400280005001900294005002100313005001500334005001900349 00500250036801300070039302104690040002000080086902000080087702000090088502000230 0894039000500917#NV10.00884#NV10.00885#Vi?t#I-311F#338.4#^214#Khu vc kinh t ph i chnh thc Vit Nam: Kt qu iu tra ti H Ni v H Ch Minh#The informal sector in Vietnam#A focus on Hanoi and Ho Chi Minh city#Cling Jean-Pierre, Nguy n Th Thu Huyn, Nguyn Hu Ch...#^aH.#^aTh Gii#2010#^a247p.^b24cm#Jean-Pier re, Cling#Nguyn Th Thu Huyn#Nguyn Hu Ch#Phan Th Ngc Trm#Mireille, Razaf indrakoto#260361#Cc khi nim c bn v phng php kho st v khu vc kinh t phi chnh thc. Thc trng th trng lao ng ca khu vc kinh t phi chnh th c ti Vit Nam. c im v cc hot ng ca ngnh kinh t ny. Cc vn vi c lm, thu nhp, ti chnh, cnh tranh v iu kin l vic ca nhng ngi lm trong lnh vc kinh t ny. Vai tr v s qun l ca nh nc i vi vn ngnh kinh t phi chnh thc. So snh ngnh Kinh t phi chnh thc ca Vit Nam v Na m Phi#Kinh t#T nhn#Vit Nam#Kinh t phi chnh thc#Thu## 01227000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370020061000420070069001030220006001720080005001780090023001830100 00500206011001300211013000700224015009400231028005100325021039100376020001100767 02000090077802000080078702000070079502000090080203900050081100500140081600500140 0830005001600844005001700860#NV10.00886#NV10.00887#Vi?t#D200V#632#^214#Developme nt of integrated pest management in Asia and Africa#ed.: Ngo Dinh Binh, Hidetaka Hori, Keiichi Okazaki, Nguyen Ngoc Chau#Vol.2#^aH.#^aScience and Technics#2010# ^a36p.^b24cm#260362#At the head of the title: 2nd international meeting for deve lopment of IPM in Asia and Africa#Phi hp qun l su hi Chu v Chu Phi. T.2#Tp hp cc bi bo co ti hi tho quc t ln thc 2 v vn qun l s u hi khu vc Chu v Chu Phi. Nghin cu v s pht trin ca gen hu c ca cc loi su hi v a ra cc cc qu trnh tin hnh qun l s pht trin ca cc loi su hi. Phn tch s sinh sn ca cc loi su hi ma mng v ph i kt hp cc bin php sinh hc nhm bo v ma mng v kim sot su hi#Trn g trt#Su bnh#Qun l#Chu #Chu Phi#Thu#Ngo Dinh Binh#Hidetaka Hori#Keiichi Okazaki#Nguyen Ngoc Chau## 00990000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450010017000500280128000670020030001950030050002250070046002750080 00500321009002300326010000500349011001900354021023800373020001000611020002300621 020000700644020001000651005001500661013000700676039000500683#NV10.00889#NV10.008 88#Vi?t#V309L#728.0959731#^214#inh Quc Phng#Kin trc lng qu H Ni. Nh ng mu kin trc trc kia v mu thay i ngy nay. Nghin cu Bt Trng, ln g ngh th cng#Village architecture in Hanoi#Case study of Bat Trang, a Pottery -making village#inh Quc Phng ; Foreword by: Derham Groves#^aH.#^aScience and Technics#2010#^aXVI, 186p.^b26cm#Nghin cu kin trc c ti lng ngh th cng gm s ngoi thnh H Ni, Bt Trng. c im vng qu, kin trc cng lng, cy lng, ng lng, ng lng, nh lng,... a ra bi hc t thc tin thay i kin trc lng txtrylia#Kin trc#Lng ngh truyn thng#H Ni#Bt Trn g#Groves, Derham#260363#Thu## 00776000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430280065000480020038001130030030001510070035001810080005002160090 01100221010000500232011001400237005001800251001001800269021018400287020002300471 020000900494013000700503#NV10.00890#NV10.00891#Vi?t#D313C#680.09597#^214#Khm ph lng th cng Vit Nam: 10 l trnh xung quanh H Ni#Discovering craft vill ages in Vietnam#Ten itineraries around H Ni#Sylvie Fanchette, Nicholas Stedman #^aH.#^aTh Gii#2010#^a320p.^b23cm#Stedman, Nicholas#Fanchette, Sylvie#Gii thi u lch s lng ngh Vit Nam. Nghin cu cc lng ngh ca 10 khu vc quanh H Ni nh lng g m ngh v giy, lng gm Bc Ninh, Bc Giang, lng ngh Gia Lm, H Ty...#Lng ngh truyn thng#Vit Nam#260364## 00927000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820010000518080005000610020026000660070027000920080018001190090 02300137010000500160011001400165021032500179020001000504020001000514020000900524 005002200533039000500555020000900560020001800569013000700587012001900594#VV10.07 808#VV10.07810#VV10.07809#10000#Vi?t#L504K#344.59704#^214#Lut khm bnh, cha bnh#Trnh Th Thanh Hng s.t.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a 79tr.^b21cm#Gii thiu ni dung Lut Khm bnh, cha bnh c thng qua ngy 23 -11-2099 ca Quc hi nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam. Mt s vn bn ph p lut quy nh v vic hng dn chn on v iu tr bnh, qun l cc c s khm cha bnh v hng dn lu hnh thuc, qun l hnh chnh v thu ph i v i ngnh y t...#Php lut#Khm bnh#iu tr#Trnh Th Thanh Hng#KVn#Vit Na m#Vn bn php lut#260367#Tm hiu php lut## 00754000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400060003301900050 00391810006000440820010000508080005000600020021000650070027000860080018001130090 02300131010000500154011001400159021017300173020001000346020001600356005002200372 039000500394020000900399020001800408013000700426012001900433#VV10.07812#VV10.078 13#VV10.07811#6500#Vi?t#L504T#343.59705#^214#Lut thu ti nguyn#Trnh Th Tha nh Hng s.t.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a29tr.^b21cm#Gii t hiu mt s quy nh php lut v cn c tnh thu, k khai v np thu, min v gim thu, nhng quy nh chung v cc iu khon thi hnh trong Lut thu ti nguyn#Php lut#Thu ti nguyn#Trnh Th Thanh Hng#KVn#Vit Nam#Vn bn ph p lut#260368#Tm hiu php lut## 00909000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590020020000640070027000840080018001110090 02300129010000500152011001400157021033100171020001000502020001500512005002200527 039000500549020000900554020001800563013000700581012001900588#VV10.07814#VV10.078 16#VV10.07815#12000#Vi?t#L504D#343.597#^214#Lut dn qun t v#Trnh Th Thanh Hng s.t.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a82tr.^b21cm#Gii thi u mt s quy nh php lut v t chc, bin ch, v kh, trang b, o to, b i dng, tp hun cn b, hun luyn, hot ng ca dn qun t v nng ct; c c vn ch , chnh sch, m bo kinh ph, qun l nh nc v dn qun t v ; khen thng, x l vi phm v cc iu khon thi hnh trong Lut dn qun t v#Php lut#Dn qun t v#Trnh Th Thanh Hng#KVn#Vit Nam#Vn bn php lu t#260369#Tm hiu php lut## 00997000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810007000560820006000638080005000690010018000740020037000920030 04500129007007500174008001800249009002300267010000500290011001500295021023500310 02000110054502000080055602000110056400500140057500500170058900600200060603900050 0626013000700631019000900638#VV10.07817#VV10.07820#VV10.07819#VV10.07818#46000# Vi?t#CH305T#658.8#^214#Schmidt, Waldemar#Chin thng trong kinh doanh dch v#B i hc t nhng ngi dn u ngnh dch v#Waldemar Schmidt, Gordon Adler, Els V an Weering ; Nguyn Ngc Nh Th dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2 010#^a285tr.^b21cm#Gii thiu phng php v ng li kinh doanh dch v thnh cng ca bn cng ty Compass Group, Group 4 Falck, Securitas v Sodexho. Nhng t h thch m cc cng ty ny phi i mt vi ngun nhn lc, hot ng v mc ti u kinh doanh#Kinh doanh#Dch v#Thnh cng#Adler, Gordon#Weering, Els Van#Nguy n Ngc Nh Th#KVn#260370#Dch Anh## 00823000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590010008000640020032000720030022001040070 00800126008001800134009002300152010000500175011001500180021029400195020001600489 020001000505020000600515039000500521013000700526#VV10.07821#VV10.07823#VV10.0782 2#65000#Vi?t#NGH304L#133.5#^214#L Hng#Nghim l h iu hnh m Dng#Linh Kh u thi mnh l#L Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a320tr.^b2 1cm#Trnh by nhng kin thc v Kinh Dch, thuyt ng hnh m dng phng ng , nghin cu v Linh Khu (thn th ngi) trong mi lin h 64 qu Dch, can chi ...gip con ngi bit iu chnh, bit thch nghi, t chc, pht huy s trng, khc phc s on, cha bnh v c th cht v tinh thn#Thuyt m dng#Kinh d ch#T vi#KVn#260371## 00863000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070081000690080018001500090023001680100 00500191011001500196021012000211020000900331020000900340020000600349039000500355 01900050036001200260036502000060039100500160039700500150041300500160042800500160 0444005001400460006002000474013000700494#VV10.07824#VV10.07825#19000#Vi?t#S203N #294.3#^214#Sen n chn t t#Kobutsu Malone, Henry Mathews, William Graham... ; Thch N Gii Hng bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a1 03tr.^b20cm#Nhng cu chuyn v s gic ng thin v phng php tu tp theo Ph t php lm thc tnh tm linh cho nhng ngi t t#o Pht#Pht hc#Thin#KVn #Dch#T sch o Pht ngy nay#T t#Malone, Kobutsu#Mathews, Henry#Graham, Wil liam#Masters, Jarvis#Haney, Thomas#Thch N Gii Hng#260372## 00849000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010019000510020030000700290038001000070053001380080 01800191009004700209010000500256011001500261021015800276020000700434020000800441 03900050044901900050045401200210045900500170048000600110049701300070050802000080 0515#VV10.07826#VV10.07827#11000#Vi?t#K600N#378.1#^214#McMillan, Kathleen#K n ng lm bi thi i hc#How to succeed in Exams & Assessments#Kathleen McMillan , Jonathan Weyers ; L Huy Lm dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; C ng ty Nhn Tr Vit#2010#^a255tr.^b22cm#Gii thiu phng php nm vng quy tr nh n tp v lm bi thi i hc, chun b tinh thn trc khi i thi, qun l t hi gian hc tp, cch x l stress...#Thi c#K nng#KVn#Dch#Smarter study Gu ides#Weyers, Jonathan#L Huy Lm#260373#i hc## 01012000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010016000510020024000670030038000910290016001290070 06300145008001800208009004700226010000500273011001500278021027100293020002000564 03900050058401900050058901200190059400500160061302000130062901300070064200500140 0649006001100663#VV10.07829#VV10.07828#14000#Vi?t#250G#650.1#^214#Vickers, Ama nda# gy n tng c nhn#Nhng iu cn c to s khc bit#Personal impac t#Amanda Vickers, Steve Bavister, Jackie Smith ; L Huy Lm dch#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2010#^a323tr.^b22cm#Nhng b q uyt tr thnh ngi c sc thu ht, hc cch to ra nt ring trong k nng tc ng, xc lp quan h tt p vi ngi khc, th hin phong thi chng chc , khm ph cch vn dng nhng tc ng mnh m ca sc ht c nhn c thnh cng trong cuc sng#B quyt thnh cng#KVn#Dch#Prentice hall life#Bavister, Steve#Gy n tng#260374#Smith, Jackie#L Huy Lm## 00905000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820007000518080005000580010015000630020017000780030060000950070 06400155008001800219009002300237010000500260011001500265021023900280020000900519 039000500528019000500533005002100538020000800559006001700567013000700584#VV10.07 830#VV10.07832#VV10.07831#18000#Vi?t#H419C#794.73#^214#Mizerak, Steve#Hc chi Bi-a l#Cung cp nhng k thut mi ca cc tay c v ch th gii#Steve Mizera k, Ewa Mataya Laurance ; Nguyn Ngc Tun bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a142tr.^b21cm#Hng dn cc k thut c bn chi Bi-a l nh cch chn c v cm c, cch ly ng ngm chnh xc, tnh ng i ca bi ci, tm hiu nhy ca bng v tc ca cc c nh, v hiu ho sc mnh ca i phng bng li nh an ton#Th thao#KVn#Dch#Laurance, Ewa Mataya#Bi a l# Nguyn Ngc Tun#260375## 00860000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010006000520020033000580290038000910070039001290080 01800168009004700186010000500233011001500238021020500253020001500458020002000473 039000500493019000500498005001500503006001100518020001000529013000700539#VV10.07 833#VV10.07834#54000#Vi?t#NH556K#153.6#^214#Allan#Nhng k nng dnh cho cuc s ng#People skills for life - Easy peasey#Allan, Barbara Pease ; L Huy Lm dch #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2010#^a106tr.^ b22cm#Nhng b quyt tr thnh ngi c sc thu ht, hc cch to ra nt rin g trong k nng tc ng, xc lp quan h tt p vi ngi khch, k nng cn t hit gip thnh cng trong giao tip v kinh doanh#Tm l c nhn#B quyt thnh cng#KVn#Dch#Pease, Barbara#L Huy Lm#Giao tip#260376## 00909000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010013000510020011000640030055000750070051001300080 01800181009002300199010000500222011001500227021025800242020002000500039000500520 019000500525005001200530020001100542020002100553005001400574013000700588#VV10.07 835#VV10.07836#32000#Vi?t#H430N#635.9#^214#Phan Vn Lt#Hn Non B#Ngh thut k in to phong cnh Hn Non B ca Vit Nam#Phan Vn Lt, Lew Buller ; Nhm Nhn Vn bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a215tr.^b21cm#Gii thiu v cc danh lam thng cnh ca Vit Nam. ngha lch s v vn ho ca h n non b. Cch kin to hn non b v thng thc ngh thut non b. Cc chi ti t ph tr s dng to hnh v trng by ngh thut hn non b theo phong cch Vit Nam...#Ngh thut to hnh#KVn#Dch#Buller, Lew#Hn non b#Ngh thut tra ng tr#Nhm Nhn Vn#260377## 00907000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010006000520020029000580030063000870070053001500080 01800203009002300221010000500244011001500249021027000264020001100534039000500545 019000500550005002000555006001500575020000800590013000700598#VV10.07837#VV10.078 38#29000#Vi?t#NH556#635.9#^214#Brian#Nhng iu c bn v hoa lan#Ti liu h ng dn chi tit cc cch trng v chm sc hoa lan#Brian, Sara Rittershausen ; T rn Minh Nht bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a208tr.^b 21cm#Gii thiu cc loi lan ph bin trn th gii. Hng dn nhng k thut ch m sc lan nh cch ti nc, bn phn, cc iu kin nhit v nh sng, qu trnh nhn ging, lai ghp v cch chm sc lan trng trong chu, mt s loi g y hi v dch bnh ca cy lan...#Trng trt#KVn#Dch#Rittershausen, Sara#Trn Minh Nht#Hoa lan#260378## 00959000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010010000520020034000620030112000960070031002080080 01800239009004700257010000500304011001500309021020000324020001100524020002000535 039000500555019001400560006001400574020003900588020001100627013000700638#VV10.07 839#VV10.07840#88000#Vi?t#TH112#650.1#^214#E Ji Sung#Thay i tt c ch tr v v con#Nhng bi hc pht trin bn thn v chin lc qun tr t cuc i c a Lee Kun Hee, ch tch tp on SAMSUNG#E Ji Sung ; Ngc Luyn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2010#^a191tr.^b23cm#Gi i thiu nhng b quyt v pht trin bn thn v hoch nh tng lai ca Lee Ku n Hee, con ngi huyn thoi a Samsung t mt xng my nh vi 36 cng nh n tr thnh mt thng hiu ton cu#Kinh doanh#B quyt thnh cng#KVn#Dch H n Quc# Ngc Luyn#Lee Kun Hee, Ch tch tp on SAMSUNG#Doanh nhn#260379## 00991000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810007000560820006000638080005000690010015000740020030000890030 10800119007005400227008001800281009002300299010000500322011001500327021018800342 02000110053002000080054103900050054901900050055401200190055900500120057802000090 0590020000900599006001400608013000700622#VV10.07841#VV10.07844#VV10.07843#VV10.0 7842#41000#Vi?t#PH561P#658.4#^214#Bossidy, Larry#Phng php lm vic hiu qu# Ti sao s thc thi l cn thit. Cc khi thit to ca s thc thi. Ba tin tr nh ct li ca s thc thi#Larry Bossidy, Ram Charan ; H Thin Thuyn bin dc h#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a296tr.^b21cm# cp nhng cch ci tin cng vic sao cho hiu qu v gt hi c nhiu thnh cng ca cc nh doanh nghip, ra phng hng thc thi qun l con ngi v cc chin lc kinh doanh#Kinh doanh#Qun l#KVn#Dch#Ngh thut qun l#Charan, Ram#Ci tin# Lao ng#Hunh Minh Em#260380## 00886000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590010014000640020034000780070044001120080 01800156009002300174010000500197011001500202021029200217020000900509020001200518 039000500530019000500535020000800540006000900548006000800557013000700565#VV10.07 847#VV10.07845#VV10.07846#25000#Vi?t#M458T#796.325#^214#Martin, Peggy#101 bi l uyn tp mn bng chuyn#Peggy Martin ; Bin dch: Thanh Ly, Nh Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a182tr.^b21cm#Bao gm 101 bi tp dnh cho v n ng vin bng chuyn theo trnh t t d n kh, t luyn tp c nhn n l uyn tp theo nhm v cui cng l c i. Trnh by chi tit mi vn trong b i tp khi ng, k nng tng bng, giao bng, chn bng, nhng chin thut ph ng th v tn cng...#Th thao#Bng chuyn#KVn#Dch#Bi tp#Thanh Ly#Nh Th#26 0381## 01034000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010012000510020040000630030053001030290017001560070 03200173008001800205009004800223010000500271011001500276021031600291020001100607 02000110061803900050062901900090063400600140064302000080065702000110066502000130 0676013000700689#VV10.07848#VV10.07849#92000#Vi?t#C120N#658.8#^214#Dych, Jill# Cm nang qun l mi quan h khch hng#A business guide to customer relationshi p management#The CRM handbook#Jill Dych ; Hunh Minh Em dch#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Tinh Vn Media#2010#^a395tr.^b24cm#Trnh by nh ng kin thc c bn khi xc nh v tin hnh qun l mi quan h khch hng nh vai tr a dng ca CRM trong kinh doanh, phm vi ng dng v s dng ca CRM, quy trnh t ng ho ngun lc bn hng, cng tc qun l chin dch, cch ph ng trnh t l tht bi trong qun l mi quan h khch hng...#Kinh doanh#Chin lc#KVn#Dch Anh#Hunh Minh Em#Qun l#Khch hng#Sch tra cu#260382## 01032000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510030140000810070055002210080018002760090 04800294010000500342011001500347005001600362006001600378019000900394001001700403 039000500420020000900425021027600434020001300710013000700723#VV10.07850#VV10.078 51#86000#Vi?t#M109K#658.8#^214#Marketing khng cn qung co#B quyt to dng mt doanh nghip trng tn. Cung cp nhng dch v hon ho. To hiu ng marke ting truyn ming. Thu ht khch hng mi#Michael Philips, Salli Rasberry ; Nguy n Ngc Sn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Tinh Vn Med ia#2010#^a359tr.^b24cm#Rasberry, Salli#Nguyn Ngc Sn#Dch Anh#Philips, Michael #oanh#Tip th#Cung cp nhng l thuyt nn tng pht trin mt k hoch mark eting chi ph thp khng da vo qung co nh hng dn cch xy dng hnh nh doanh nghip, xc nh gi c, quan h nhn vin v nh cung cp, kh nng tip cn, hot ng kinh doanh m, h tr khch hng...#Doanh nghip#260383## 01024000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510020093000560070054001490080018002030090023002210100005002440110 01500249020000800264005001200272039000500284020000800289005001400297001001400311 015009200325021025600417020000800673020000600681020001600687013000700703#VV10.07 852#VV10.07853#Vi?t#L302S#324.2597070959779#^214#Lch s truyn thng u tranh cch mng ca ng b v nhn dn huyn Hc Mn (1930 - 1975)#L Trung Ngn b.s. ; S.t.: L Vn in, Nguyn Vn S#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#201 0#^a281tr.^b21cm#ng b#L Vn in#oanh#Hc Mn#Nguyn Vn S#L Trung Ngn#T TS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b huyn Hc Mn thnh ph H Ch Minh#Gii thiu vng t, con ngi v truyn thng lch s huyn Hc Mn, thnh ph H Ch Minh. Qu trnh hnh thnh ng b v lnh o nhn dn u tra nh ginh chnh quyn, trong chn nm khng chin chng thc dn Php v trong s nghip chng M cu nc#Lch s#Huyn#Tp. H Ch Minh#260384## 01104000000000337000450002600110000001900050001118100060001608200180002280800050 00400020075000450070052001200080018001720090023001900100005002130110026002180200 00800244005001300252039000500265020000700270005001500277015010800292021027500400 02000080067502000070068302000160069002000130070600500130071900500150073200500120 0747013000700759#VV10.07854#Vi?t#L302S#324.2597070959779#^214#Lch s truyn th ng ng b v nhn dn phng Phc Long B (1930 - 2008)#B.s.: V Vn Hong, Tr n Vn Nhng, Phm Vn Lc...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a318 tr., 22tr. nh^b21cm#ng b#V Vn Hong#oanh#Qun 9#Trn Vn Nhng#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b phng Phc Long B. Qun 9 - thnh ph H Ch Minh#Gii thiu vng t, con ngi v truyn thng lch s phng P hc Long B thnh ph H Ch Minh trong s nghip xy dng ch ngha x hi, th c hin ng li i mi ca ng v trong qu trnh xy dng, pht trin kinh t x hi i ln cng s pht trin chung ca qun#Lch s#Phng#Tp. H Ch Mi nh#Phc Long B#Phm Vn Lc#Trnh Vn nh#o c Kha#260385## 00888000000000325000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100070 00350820006000428080005000480020036000530290030000890070062001190080018001810090 04800199010000500247011001500252020000800267005002300275039000500298019000900303 00600140031200100190032602101590034500400310050401300070053502000090054202000110 0551#VL10.00766#VL10.00767#170000#Vi?t#MB100T#658.8#^214#MBA trong tm tay: Ch Marketing#The portable MBA in Marketing#Charles D. Schewe, Alexander Watson Hiam ; Hunh Minh Em dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Tin h Vn Media#2010#^a600tr.^b27cm#Qun l#Hiam, Alexander Watson#oanh#Dch Anh#Hu nh Minh Em#Schewe, Charles D.#Trnh by khi nim v bn cht ca marketing. Cc h p dng k thut marketing trong pht trin sn phm, qun tr sn phm, nh gi, phn phi v khuyn th#Ti bn ln th 2 c chnh sa#260386#Tip th#Kinh doanh## 00612000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400020018000450030008000630070046000710080018001170090023001350100 00500158011001400163020001000177006001800187039000500205020001100210001000900221 021008800230020000900318013000700327#VL10.00768#VL10.00769#Vi?t#TH305L#294.3#^21 4#Thin lm chu ky#Ng lc#Duy Minh bin thut ; Thch N Th Vin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a88tr.^b28cm#Pht gio#Thch N Th Vi n#oanh#Trung Quc#Duy Minh#Gii thiu v cc v thin s ni ting ca Trung Qu c quan cc i Tng, Thanh, Nguyn#Thin s#260387## 00708000000000229000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200060 00318080005000370020026000420220004000680080018000720090050000900100005001400110 01500145020001100160020001100171039000500182013000700187021028400194#VL10.00770# 88000#Vi?t#GI-108T#495.6#^214#Gio trnh ting Nht mi#T.1#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2010#^a234tr.^b27cm#Ting Nht# Gio trnh#oanh#260388#Gm 20 bi hc v m thoi, t vng v ng php gip ng i hc lm quen vi cch pht m trong ting Nht v cch dng ting Nht hin i /Gm nhng bi hc v ng php, bi tp, cc k nng nghe, ni, c, v it thng qua cc ch im v nhng tnh hung giao tip sinh ng## 00626000000000241000450002600110000002101740001102000110018501400070019601900050 02031810006002080820006002148080005002200020034002250030006002590080018002650090 05000283010000500333011001500338020000700353020001200360039000500372013000700377 #VL10.00771#Gm 8 b thi kim tra ting Nht (A-D) vi cc k nng nghe v c, c km theo p n nh gi nng lc ting Nht i vi nhn vin nc ngo i ca cc Cng ty Nht#Ting Nht#60000#Vi?t#K600T#495.6#^214#K thi nng l c ting Nht J.Test#A - D#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2010#^a277tr.^b28cm# thi#Sch t hc#oanh#260389## 00626000000000241000450002600110000002101740001102000110018501400070019601900050 02031810006002080820006002148080005002200020034002250030006002590080018002650090 05000283010000500333011001500338020000700353020001200360039000500372013000700377 #VL10.00772#Gm 8 b thi kim tra ting Nht (E-F) vi cc k nng nghe v c, c km theo p n nh gi nng lc ting Nht i vi nhn vin nc ngo i ca cc Cng ty Nht#Ting Nht#60000#Vi?t#K600T#495.6#^214#K thi nng l c ting Nht J.Test#E - F#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#2010#^a221tr.^b28cm# thi#Sch t hc#oanh#260390## 00611000000000289000450002600110000002600110001102000120002201400070003401900050 00411810006000460820004000528080005000560020025000610070066000860080018001520090 03500170010000500205011001500210020001400225005001300239039000500252005001600257 020000700273005001900280005001500299013000700314#VV10.07855#VV10.07856#Tp lm v n#48000#Vi?t#B452D#807#^214#Bi dng lm vn hay 10#L Lng Tm, Thi Quang Vinh, Ng L Hng Giang, Trn Tho Linh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp . H Ch Minh#2010#^a272tr.^b24cm#Sch c thm#L Lng Tm#oanh#Thi Quang Vin h#Lp 10#Ng L Hng Giang#Trn Tho Linh#260391## 00633000000000289000450002600110000002600110001102000090002201400070003101900050 00381810006000430820008000498080005000570020034000620030073000960070017001690080 01800186009003500204010000500239011001500244020000700259020001500266005001700281 039000500298020001900303020001400322013000700336#VV10.07857#VV10.07858#Sinh hc# 58500#Vi?t#B450#576.076#^214#B thi trc nghim sinh hc 12#Bin son theo chng trnh mi dnh cho hc sinh ban c bn v nng cao#Mai Th Thu Nga#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a416tr.^b24cm#Lp 12#Sch luyn thi#Mai Th Thu Nga#oanh# thi trc nghim#Sch c thm#260392## 00699000000000301000450002600110000002600110001102000100002201400070003201900050 00391810006000440820006000508080005000560020044000610030116001050070017002210080 01800238009003500256010000500291011001500296020000900311020001500320005001700335 039000500352020000700357020001200364020001400376013000700390#VV10.07859#VV10.078 60#Ting Anh#64500#Vi?t#T103L#428.2#^214#Ti liu luyn thi trc nghim ting A nh 12#n luyn thi t ti, i hc v cao ng : Bin son theo chng trnh mi dnh cho hc sinh ban c bn v nng cao#L nh Bo Quc#^aTp. H Ch Minh#^a i hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a464tr.^b24cm#Ng php#Sch luyn thi#L nh Bo Quc#oanh#Lp 12#Trc nghim#Sch c thm#260393## 00700000000000313000450002600110000002600110001102000050002201400070002701900050 00341810006000390820007000458080005000520020028000570030073000850070051001580080 01800209009003500227010000500262011001500267020000700282020001500289005001500304 039000500319020000700324020001400331005001600345005001800361013000700379#VV10.07 861#VV10.07862#Ton#44500#Vi?t#B450#510.76#^214#B luyn thi mn ton 12#Bi n son theo chng trnh mi dnh cho hc sinh ban c bn v nng cao#Nguyn T t Thu, Trn Vn Thng, Nguyn Vit Thut#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia T p. H Ch Minh#2010#^a312tr.^b24cm#Lp 12#Sch luyn thi#Nguyn Tt Thu#oanh# thi#Sch c thm#Trn Vn Thng#Nguyn Vit Thut#260394## 00722000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020067000550030120001220070013002420080018002550090 03500273010000500308011001500313020001100328020001500339005001300354039000500367 020000700372020001400379020000800393020001200401013000700413#VV10.07864#VV10.078 63#52500#Vi?t#PH121D#547.0076#^214#Phn dng v phng php gii nhanh bi tp trc nghim ho hc 12#n thi t ti, luyn thi i hc v cao ng : Bin son theo chng trnh mi dnh cho hc sinh ban c bn v nng cao#L Thanh Hi#^aTp . H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a373tr.^b24cm#Ho hu c# Sch luyn thi#L Thanh Hi#oanh#Lp 12#Sch c thm#Bi tp#Trc nghim#260395 ## 00747000000000301000450002600110000002600110001100100180002202102230004002000080 02630140007002710190005002781810006002830820006002898080005002950020017003000030 00800317007001800325008001800343009001100361010000500372011001500377020001700392 020000800409039000500417020000700422020000900429013000700438#VV10.07866#VV10.078 65#Nguyn Trng Qu#Tm hiu nhng gi tr vn ho ca H Ni vi nhng du n vn ho lu i, nhng bin i theo nm thng tng khng gian sng v nhng nh hng ca nhiu ng ng sinh sng t mi min v H Ni trong thi k hi n hp#Vn ho#50000#Vi?t#H100N#306.4#^214#H Ni l H Ni#Tn vn#Nguyn Trng Qu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a248tr.^b20cm#i sng vn ho#Tn vn#oa nh#H Ni#Bin i#260396## 00396000000000229000450002600110000002000110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020014000510030018000650080018000830090011001010100 00500112011001400117020001400131039000500145013000700150020000900157#VV10.07867# Tp t mu#7000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#ng vt vui nhn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a16tr.^b26cm#Sch mu gio#oanh#260397#Mu gio## 00387000000000229000450002600110000002000110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020014000510030009000650080018000740090011000920100 00500103011001400108020000900122020001400131039000500145013000700150#VV10.07868# Tp t mu#7000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#Tri cy#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2010#^a16tr.^b26cm#Mu gio#Sch mu gio#oanh#260398## 00385000000000229000450002600110000002000110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020014000510030007000650080018000720090011000900100 00500101011001400106020000900120020001400129039000500143013000700148#VV10.07869# Tp t mu#7000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#Rau c#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2010#^a16tr.^b26cm#Mu gio#Sch mu gio#oanh#260399## 00566000000000301000450002600110000002600110001100100120002202000170003401900050 00511810007000560820006000638080005000690020017000740290017000910070037001080080 00500145009001100150010000500161011001500166020000400181006001400185039000500199 020000900204004002000213006001300233006001100246013000700257#VN10.01944#VN10.019 45#H Ch Minh#Vn hc hin i#Vi?t#NH124K#895.1#^214#Nht k trong t#Carnet d e prison#H Ch Minh ; Dch: Nguyn S Lm...#^aH.#^aTh gii#2010#^a248tr.^b18c m#Th#Nguyn S Lm#oanh#Vit Nam#Xut bn ln th 12#Trn c Th#Phan Nhun#26 0400## 00757000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020032000500030062000820070039001440080018001830090 02300201010000500224011001600229020001000245039000500255001001900260021015200279 020001000431013000700441005000900448020001000457#VN10.01946#VN10.01947#18000#Vi ?t#NG454N#428#^214#Ngn ng giao tip ca ngi M#Ngn ng m thoi hng ngy t cng s n tnh yu ring t#Richard Crownover ; Nhn Vn bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a182tr.^b182cm#Ting Anh#oanh#Crownover, Richard#Cung cp cc cu m thoi trong ngn ng giao tip hng ngy ca ngi M theo nhiu ch : lm quen, vui chi, i n ngoi, tnh yu v hn nhn...# Giao tip#260401#Nhn Vn#m thoi## 00641000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020017000440070019000610080018000800090023000980100005001210110 01400126020000900140039000500149001001900154015003800173021014000211020000800351 013000700359020000900366#VN10.01948#VN10.01949#Vi?t#N304V#294.3#^214#Nim v ci cht#Thch Thng Phng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a70tr.^b 19cm#o Pht#oanh#Thch Thng Phng#u ba sch ghi: Thin vin Trc lm#Ghi li nhng trit l v ci cht trong o Pht, gip ngi tu hnh nhn nh v vt ln ci cht trnh bun kh v sng cho tt p#Gio l#260402#Ci cht# # 00655000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020020000440070019000640080018000830090023001010100005001240110 01400129020000900143039000500152001001900157015003800176021017200214020000800386 013000700394#VN10.01950#VN10.01951#Vi?t#T123N#294.3#^214#Tp ni li xin li#Th ch Thng Phng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a63tr.^b19cm#o Pht#oanh#Thch Thng Phng#u ba sch ghi: Thin vin Trc lm#Ghi li nhng li dy ca Pht Php v cch bit lng nghe, chu ph bnh, tp ni li xin l i, gip ngi tu hc hin thin, tr tu sng sut, sch bt nhng iu xu d#G io l#260403## 00622000000000313000450002600110000002000170001102000110002802000130003903900050 00520190005000571810006000620820006000688080005000740140007000790020008000860030 01300094007004600107022000500153008001800158009001100176010000500187011001500192 012004000207019001600247005001400263005001300277006001100290013000700301#VN10.01 952#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#oanh#Vi?t#V400T#895.1#^214#14000#V thn#Truyn tranh#Wan Yat Leung, Tang Chi Fai ; Trung Kin dch#T.65#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh# Dch Trung Quc#Wan Yat Leung#Tang Chi Fai#Trung Kin#260404## 00579000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070031000670220005000980050019001030060 00500122008001800127009001100145010000500156011001500161012003500176019001400211 020001800225020000900243020001300252039000500265013000700270#VN10.01953#14000#V i?t#C117B#895.6#^214#Cp bi trng#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; Kira dch#T .15#Nishimori Hiroyuki#Kira#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a183tr.^b18cm#Tru yn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#oanh#260405## 00582000000000301000450002600110000002000090001102000170002002000130003703900050 00500190005000551810006000600820006000668080005000720140007000770020010000840030 01300094007003300107022000400140005001400144006001200158008001800170009001100188 010000500199011001500204019001400219012004000233013000700273#VN10.01954#Nht Bn #Vn hc hin i#Truyn tranh#oanh#Vi?t#M107G#895.6#^214#14000#Mnh ghp#Truy n tranh#Inoue Kazurou ; Tuyt Nhung dch#T.8#Inoue Kazurou#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#260406## 00538000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020009000410030013000500070036000630220005000990050017001040060 01200121008001800133009001100151010000500162011001500167019001400182020001800196 020000900214020001300223039000500236013000700241#VN10.01955#14000#Vi?t#I-312Y#8 95.6#^214#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T.16#Takahas hi Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#oanh#260407## 00521000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020007000390030013000460070030000590220004000890080018000930090 01100111010000500122011001500127020001800142020000900160020001300169005001500182 006000800197039000500205019001400210013000700224#VN10.01956#14000#Vi?t#M313#895 .6#^214#Misora#Truyn tranh#Adachi Mitsuru ; Cm Vn dch#T.2#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2010#^a190tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Adachi Mi tsuru#Cm Vn#oanh#Dch Nht Bn#260408## 00620000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580290022000710070031000930220004001240080 01800128009001100146010000500157011001500162012004000177020001700217020000900234 020001300243005001600256006000800272039000500280019001400285013000700299#VN10.01 957#14000#Vi?t#G107X#895.6#^214#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Le Crique de Kar akuri#Fujita Kazuhiro ; Hi Th dch#T.7#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a183 tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truy n tranh#Fujita Kazuhiro#Hi Th#oanh#Dch Nht Bn#260409## 00660000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070061000610220004001220080005001260090 01100131010000500142011001500147012003200162020001800194020000900212020001300221 00500160023400600110025000600100026100600090027100500160028003900050029601300070 0301019001400308#VN10.01958#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.1#^aH.#^aKim ng#2 010#^a190tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tr uyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#oanh#26 0410#Dch Nht Bn## 00660000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070061000610220004001220080005001260090 01100131010000500142011001500147012003200162020001800194020000900212020001300221 00500160023400600110025000600100026100600090027100500160028003900050029601900140 0301013000700315#VN10.01959#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.2#^aH.#^aKim ng#2 010#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tr uyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#oanh#D ch Nht Bn#260411## 00660000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070061000610220004001220080005001260090 01100131010000500142011001500147012003200162020001800194020000900212020001300221 00500160023400600110025000600100026100600090027100500160028003900050029601900140 0301013000700315#VN10.01960#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.3#^aH.#^aKim ng#2 010#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tr uyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#oanh#D ch Nht Bn#260412## 00660000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070061000610220004001220080005001260090 01100131010000500142011001500147012003200162020001800194020000900212020001300221 00500160023400600110025000600100026100600090027100500160028003900050029601900140 0301013000700315#VN10.01961#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.4#^aH.#^aKim ng#2 010#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tr uyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#oanh#D ch Nht Bn#260413## 00660000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070061000610220004001220080005001260090 01100131010000500142011001500147012003200162020001800194020000900212020001300221 00500160023400600110025000600100026100600090027100500160028003900050029601900140 0301013000700315#VN10.01962#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.5#^aH.#^aKim ng#2 010#^a189tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tr uyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#oanh#D ch Nht Bn#260414## 00660000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070061000610220004001220080005001260090 01100131010000500142011001500147012003200162020001800194020000900212020001300221 00500160023400600110025000600100026100600090027100500160028003900050029601900140 0301013000700315#VN10.01963#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.6#^aH.#^aKim ng#2 010#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tr uyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#oanh#D ch Nht Bn#260415## 00660000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070061000610220004001220080005001260090 01100131010000500142011001500147012003200162020001800194020000900212020001300221 00500160023400600110025000600100026100600090027100500160028003900050029601900140 0301013000700315#VN10.01964#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.7#^aH.#^aKim ng#2 010#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tr uyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#oanh#D ch Nht Bn#260416## 00660000000000337000450002600110000001900050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070061000610220004001220080005001260090 01100131010000500142011001500147012003200162020001800194020000900212020001300221 00500160023400600110025000600100026100600090027100500160028003900050029601900140 0301013000700315#VN10.01965#Vi?t#D434#895.6#^214#13500#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.8#^aH.#^aKim ng#2 010#^a189tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tr uyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#oanh#D ch Nht Bn#260417## 00660000000000337000450002600110000001900050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070061000610220004001220080005001260090 01100131010000500142011001500147012003200162020001800194020000900212020001300221 00500160023400600110025000600100026100600090027100500160028003900050029601900140 0301013000700315#VN10.01966#Vi?t#D434#895.6#^214#13500#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.9#^aH.#^aKim ng#2 010#^a189tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tr uyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#oanh#D ch Nht Bn#260418## 00661000000000337000450002600110000001900050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070061000610220005001220080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 00500160023500600110025100600100026200600090027200500160028103900050029701900140 0302013000700316#VN10.01967#Vi?t#D434#895.6#^214#13500#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.10#^aH.#^aKim ng# 2010#^a188tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#oanh#D ch Nht Bn#260419## 00661000000000337000450002600110000001900050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070061000610220005001220080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 00500160023500600110025100600100026200600090027200500160028103900050029701900140 0302013000700316#VN10.01968#Vi?t#D434#895.6#^214#13500#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.11#^aH.#^aKim ng# 2010#^a187tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#oanh#D ch Nht Bn#260420## 00661000000000337000450002600110000001900050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070061000610220005001220080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 00500160023500600110025100600100026200600090027200500160028103900050029701900140 0302013000700316#VN10.01969#Vi?t#D434#895.6#^214#13500#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.12#^aH.#^aKim ng# 2010#^a189tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#oanh#D ch Nht Bn#260421## 00661000000000337000450002600110000001900050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070061000610220005001220080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 00500160023500600110025100600100026200600090027200500160028103900050029701900140 0302013000700316#VN10.01970#Vi?t#D434#895.6#^214#13500#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.13#^aH.#^aKim ng# 2010#^a190tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#oanh#D ch Nht Bn#260422## 00661000000000337000450002600110000001900050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070061000610220005001220080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 00500160023500600110025100600100026200600090027200500160028103900050029701900140 0302013000700316#VN10.01971#Vi?t#D434#895.6#^214#13500#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.14#^aH.#^aKim ng# 2010#^a188tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#oanh#D ch Nht Bn#260423## 00661000000000337000450002600110000001900050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070061000610220005001220080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 00500160023500600110025100600100026200600090027200500160028103900050029701900140 0302013000700316#VN10.01972#Vi?t#D434#895.6#^214#13500#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.15#^aH.#^aKim ng# 2010#^a189tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#oanh#D ch Nht Bn#260424## 00661000000000337000450002600110000001900050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070061000610220005001220080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 00500160023500600110025100600100026200600090027200500160028103900050029701900140 0302013000700316#VN10.01973#Vi?t#D434#895.6#^214#13500#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.16#^aH.#^aKim ng# 2010#^a188tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#oanh#D ch Nht Bn#260425## 00661000000000337000450002600110000001900050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070061000610220005001220080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 00500160023500600110025100600100026200600090027200500160028103900050029701900140 0302013000700316#VN10.01974#Vi?t#D434#895.6#^214#13500#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.17#^aH.#^aKim ng# 2010#^a188tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#oanh#D ch Nht Bn#260426## 00661000000000337000450002600110000001900050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070061000610220005001220080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 00500160023500600110025100600100026200600090027200500160028103900050029701900140 0302013000700316#VN10.01975#Vi?t#D434#895.6#^214#13500#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.18#^aH.#^aKim ng# 2010#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#oanh#D ch Nht Bn#260427## 00661000000000337000450002600110000001900050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070061000610220005001220080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 00500160023500600110025100600100026200600090027200500160028103900050029701900140 0302013000700316#VN10.01976#Vi?t#D434#895.6#^214#13500#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.19#^aH.#^aKim ng# 2010#^a188tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#oanh#D ch Nht Bn#260428## 00661000000000337000450002600110000001900050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070061000610220005001220080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 00500160023500600110025100600100026200600090027200500160028103900050029701900140 0302013000700316#VN10.01977#Vi?t#D434#895.6#^214#13500#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.20#^aH.#^aKim ng# 2010#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#oanh#D ch Nht Bn#260429## 00691000000000337000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020038000400030013000780070061000910220005001520080005001570090 01100162010000500173011001500178012003200193020001800225020000900243020001300252 00500160026500600110028100600100029200600090030200500160031103900050032701900140 0332013000700346#VN10.01978#Vi?t#D434C#895.6#^214#13500#Doraemon ch mo my n t tng lai#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.21#^aH.#^aKim ng#2010#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nh i#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#A nh Tun#Nguyn Thng Vu#oanh#Dch Nht Bn#260430## 00661000000000337000450002600110000001900050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070061000610220005001220080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 00500160023500600110025100600100026200600090027200500160028103900050029701900140 0302013000700316#VN10.01979#Vi?t#D434#895.6#^214#13500#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.22#^aH.#^aKim ng# 2010#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#oanh#D ch Nht Bn#260431## 00661000000000337000450002600110000001900050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070061000610220005001220080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 00500160023500600110025100600100026200600090027200500160028103900050029701900140 0302013000700316#VN10.01980#Vi?t#D434#895.6#^214#13500#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.23#^aH.#^aKim ng# 2010#^a190tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#oanh#D ch Nht Bn#260432## 00661000000000337000450002600110000001900050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070061000610220005001220080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 00500160023500600110025100600100026200600090027200500160028103900050029701900140 0302013000700316#VN10.01981#Vi?t#D434#895.6#^214#13500#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.24#^aH.#^aKim ng# 2010#^a188tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#oanh#D ch Nht Bn#260433## 00663000000000337000450002600110000018100050001108200060001680800050002201400070 00270190005000340020009000390030013000480070061000610220005001220080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 00500160023500600110025100600100026200600090027200500160028103900070029701900140 0304013000700318#VN10.01982#D434#895.6#^214#13500#Vi?t#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.25#^aH.#^aKim ng# 2010#^a189tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#P.Dung #Dch Nht Bn#260434## 00663000000000337000450002600110000018100050001108200060001680800050002201400070 00270190005000340020009000390030013000480070061000610220005001220080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 00500160023500600110025100600100026200600090027200500160028103900070029701900140 0304013000700318#VN10.01983#D434#895.6#^214#13500#Vi?t#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.26#^aH.#^aKim ng# 2010#^a189tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#P.Dung #Dch Nht Bn#260435## 00663000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070061000610220005001220080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 00500160023500600110025100600100026200600090027200500160028103900070029701900140 0304013000700318#VN10.01984#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.27#^aH.#^aKim ng# 2010#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#P.Dung #Dch Nht Bn#260436## 00663000000000337000450002600110000001900050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070061000610220005001220080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 00500160023500600110025100600100026200600090027200500160028103900070029701900140 0304013000700318#VN10.01985#Vi?t#D434#895.6#^214#13500#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.28#^aH.#^aKim ng# 2010#^a192tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#P.Dung #Dch Nht Bn#260437## 00663000000000337000450002600110000018100050001108200060001680800050002201400070 00270190005000340020009000390030013000480070061000610220005001220080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 00500160023500600110025100600100026200600090027200500160028103900070029701900140 0304013000700318#VN10.01986#D434#895.6#^214#13500#Vi?t#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.29#^aH.#^aKim ng# 2010#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#P.Dung #Dch Nht Bn#260438## 00663000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070061000610220005001220080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 00500160023500600110025100600100026200600090027200500160028103900070029701900140 0304013000700318#VN10.01987#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.30#^aH.#^aKim ng# 2010#^a192tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#P.Dung #Dch Nht Bn#260439## 00663000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070061000610220005001220080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 00500160023500600110025100600100026200600090027200500160028103900070029701900140 0304013000700318#VN10.01988#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.31#^aH.#^aKim ng# 2010#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#P.Dung #Dch Nht Bn#260440## 00663000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070061000610220005001220080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 00500160023500600110025100600100026200600090027200500160028103900070029701900140 0304013000700318#VN10.01989#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.32#^aH.#^aKim ng# 2010#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#P.Dung #Dch Nht Bn#260441## 00663000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070061000610220005001220080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 00500160023500600110025100600100026200600090027200500160028103900070029701900140 0304013000700318#VN10.01990#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.33#^aH.#^aKim ng# 2010#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#P.Dung #Dch Nht Bn#260442## 00663000000000337000450002600110000001900050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070061000610220005001220080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 00500160023500600110025100600100026200600090027200500160028103900070029701900140 0304013000700318#VN10.01991#Vi?t#D434#895.6#^214#13500#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.34#^aH.#^aKim ng# 2010#^a189tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#P.Dung #Dch Nht Bn#260443## 00663000000000337000450002600110000001900050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070061000610220005001220080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 00500160023500600110025100600100026200600090027200500160028103900070029701900140 0304013000700318#VN10.01992#Vi?t#D434#895.6#^214#13500#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.35#^aH.#^aKim ng# 2010#^a190tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#P.Dung #Dch Nht Bn#260444## 00663000000000337000450002600110000001900050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070061000610220005001220080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 00500160023500600110025100600100026200600090027200500160028103900070029701900140 0304013000700318#VN10.01993#Vi?t#D434#895.6#^214#13500#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.36#^aH.#^aKim ng# 2010#^a189tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#P.Dung #Dch Nht Bn#260445## 00663000000000337000450002600110000001900050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070061000610220005001220080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 00500160023500600110025100600100026200600090027200500160028103900070029701900140 0304013000700318#VN10.01994#Vi?t#D434#895.6#^214#13500#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.37#^aH.#^aKim ng# 2010#^a187tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#P.Dung #Dch Nht Bn#260446## 00663000000000337000450002600110000001900050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070061000610220005001220080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 00500160023500600110025100600100026200600090027200500160028103900070029701900140 0304013000700318#VN10.01995#Vi?t#D434#895.6#^214#13500#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.38#^aH.#^aKim ng# 2010#^a189tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#P.Dung #Dch Nht Bn#260447## 00663000000000337000450002600110000001900050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070061000610220005001220080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 00500160023500600110025100600100026200600090027200500160028103900070029701900140 0304013000700318#VN10.01996#Vi?t#D434#895.6#^214#13500#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.39#^aH.#^aKim ng# 2010#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#P.Dung #Dch Nht Bn#260448## 00663000000000337000450002600110000001900050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070061000610220005001220080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 00500160023500600110025100600100026200600090027200500160028103900070029701900140 0304013000700318#VN10.01997#Vi?t#D434#895.6#^214#13500#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.40#^aH.#^aKim ng# 2010#^a192tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#P.Dung #Dch Nht Bn#260449## 00663000000000337000450002600110000018100050001108200060001680800050002201400070 00270190005000340020009000390030013000480070061000610220005001220080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 00500160023500600110025100600100026200600090027200500160028103900070029701900140 0304013000700318#VN10.01998#D434#895.6#^214#13500#Vi?t#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.41#^aH.#^aKim ng# 2010#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#P.Dung #Dch Nht Bn#260450## 00663000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020009000390030013000480070061000610220005001220080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 00500160023500600110025100600100026200600090027200500160028103900070029701900140 0304013000700318#VN10.01999#13500#Vi?t#D434#895.6#^214#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.42#^aH.#^aKim ng# 2010#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#P.Dung #Dch Nht Bn#260451## 00663000000000337000450002600110000001900050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070061000610220005001220080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 00500160023500600110025100600100026200600090027200500160028103900070029701900140 0304013000700318#VN10.02000#Vi?t#D434#895.6#^214#13500#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.43#^aH.#^aKim ng# 2010#^a190tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#P.Dung #Dch Nht Bn#260452## 00663000000000337000450002600110000001900050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070061000610220005001220080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 00500160023500600110025100600100026200600090027200500160028103900070029701900140 0304013000700318#VN10.02001#Vi?t#D434#895.6#^214#13500#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.44#^aH.#^aKim ng# 2010#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#P.Dung #Dch Nht Bn#260453## 00663000000000337000450002600110000001900050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020009000390030013000480070061000610220005001220080005001270090 01100132010000500143011001500148012003200163020001800195020000900213020001300222 00500160023500600110025100600100026200600090027200500160028103900070029701900140 0304013000700318#VN10.02002#Vi?t#D434#895.6#^214#13500#Doraemon#Truyn tranh#Fu jiko F. Fujio ; Dch: Giang Hng... ; Nguyn Thng Vu h..#T.45#^aH.#^aKim ng# 2010#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho thiu nhi#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#T ruyn tranh#Fujiko F. Fujio#Giang Hng#c Giang#Anh Tun#Nguyn Thng Vu#P.Dung #Dch Nht Bn#260454## 00550000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002400200100 00290030013000390070032000520220005000842210018000890190005001070050013001120060 01200125008000500137009001100142010000500153011001500158020001800173020000900191 020001300200019001400213039000700227014000700234013000700241#VN10.02003#O-430P#8 95.6#^214#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Huyn Trang dch#T.36#Chnh ngh a th 9#Vi?t#Eiichiro Oda#Huyn Trang#^aH.#^aKim ng#2010#^a203tr.^b18cm#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#P.Dung#13500#260455## 00529000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070034000700220004001040050015001080060 01200123008000500135009001100140010000500151011001500156019001400171020001800185 020000900203020001300212039000700225013000700232#VN10.02004#13500#Vi?t#M107V#89 5.6#^214#Mnh v cuc i#Truyn tranh#Takahashi Shin ; Th Chm dch#T.8#Tak ahashi Shin# Th Chm#^aH.#^aKim ng#2009#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung#260456## 00628000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020019000410030013000600290011000730070042000840220004001260080 00500130009001100135010000500146011001500151020001800166020000900184020001300193 00500130020600600120021900600080023103900070023901300070024601900140025301200350 0267#VN10.02005#15000#Vi?t#NG452N#895.7#^214#Ngi nh hnh phc#Truyn tranh#Fu ll house#Won Soo Yeon ; Dch: Phng Loan, Lan Anh#T.1#^aH.#^aKim ng#2010#^a18 3tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Won Soo Yeon#Phng Loan#Lan Anh#P.Dung#260457#Dch Hn Quc#Truyn tranh dnh cho la tui 17+## 00577000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070032000750220004001070080005001110090 01100116010000500127011001500132012003500147020001800182020000900200020001300209 005001500222006001000237039000700247019001400254013000700268#VN10.02006#14000#V i?t#101Q#895.6#^214#c qu v bn tnh ca#Truyn tranh#Miyoshi Tomori ; Diu Th u dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2010#^a190tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 1 6+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Miyoshi Tomori#Diu Thu#P.Dung#Dch Nht Bn#260458## 00547000000000301000450002600110000001400070001101900050001800200120002300300130 00350070040000480220005000880080005000930090011000980100005001090110015001140190 01400129020000900143020001300152005001400165006000800179006000900187039000700196 181000600203082000600209808000500215020001800220013000700238#VN10.02007#14000#V i?t#Kt gii s#Truyn tranh#Tanabe Yellow ; Dch: H Thu, Vit Anh#T.28#^aH.#^ aKim ng#2010#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Nht Bn#Truyn tranh#Tanabe Yellow# H Thu#Vit Anh#P.Dung#K258G#895.6#^214#Vn hc thiu nhi#260459## 00622000000000313000450002600110000003900070001101400070001801900050002518100060 00300820006000368080005000420020021000470030013000680070071000810220004001522210 01300156008000500169009001100174010000500185011001500190020001800205020000900223 020001300232005001100245005001400256019001400270006001700284013000700301#VN10.02 008#P.Dung#14000#Vi?t#H309K#895.6#^214#Hikaru k th c vy#Truyn tranh#Nguyn tc: Yumi Hotta ; Ho s: Takeshi Obata ; Nhm Kou Project dch#T.3#Khc do u#^aH.#^aKim ng#2010#^a201tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yu mi Hotta#Takeshi Obata#Dch Nht Bn#Nhm Kou Project#260460## 00626000000000313000450002600110000001400070001101900050001803900070002318100060 00300820006000368080005000420020021000470030013000680070071000810220004001522210 01700156008000500173009001100178010000500189011001500194020001800209020000900227 020001300236005001100249005001400260019001400274006001700288013000700305#VN10.02 009#14000#Vi?t#P.Dung#H309K#895.6#^214#Hikaru k th c vy#Truyn tranh#Nguyn tc: Yumi Hotta ; Ho s: Takeshi Obata ; Nhm Kou Project dch#T.4#o nh siu phm#^aH.#^aKim ng#2010#^a197tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tran h#Yumi Hotta#Takeshi Obata#Dch Nht Bn#Nhm Kou Project#260461## 00521000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020004000390030013000430070037000560220004000930080005000970090 01100102010000500113011001500118020001800133020000900151020001300160005001500173 006001500188039000700203019001400210013000700224#VN10.02010#14000#Vi?t#M109#895 .6#^214#Mar#Truyn tranh#Anzai Nobuyuki ; Song Tm Quyn dch#T.5#^aH.#^aKim n g#2010#^a182tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Anzai Nobuyuki#Son g Tm Quyn#P.Dung#Dch Nht Bn#260462## 00522000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020004000390030013000430070037000560220004000930080005000970090 01100102010000500113011001500118020001800133020000900151020001300160005001500173 006001500188039000800203019001400211013000700225#VN10.02011#14000#Vi?t#M109#895 .6#^214#Mar#Truyn tranh#Anzai Nobuyuki ; Song Tm Quyn dch#T.6#^aH.#^aKim n g#2010#^a180tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Anzai Nobuyuki#Son g Tm Quyn#T. Hng#Dch Nht Bn#260463## 00562000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900080 00510140007000590190005000661810006000710820006000778080005000830020011000880030 01300099007002900112022000500141005001200146006001000158008000500168009001100173 010000500184011001500189012003500204019001400239013000700253#VN10.02012#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#T. Hng#14500#Vi?t#H407C#895.7#^214#Hong cung# Truyn tranh#Park So Hee ; Ngc Linh dch#T.17#Park So Hee#Ngc Linh#^aH.#^aKim ng#2010#^a182tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Dch Hn Quc#260464 ## 00562000000000301000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900080 00510140007000590190005000661810006000710820006000778080005000830020011000880030 01300099007002900112022000500141005001200146006001000158008000500168009001100173 010000500184011001500189012003500204019001400239013000700253#VN10.02013#Hn Quc #Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#T. Hng#14500#Vi?t#H407C#895.7#^214#Hong cung# Truyn tranh#Park So Hee ; Ngc Linh dch#T.18#Park So Hee#Ngc Linh#^aH.#^aKim ng#2010#^a188tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Dch Hn Quc#260465 ## 00559000000000301000450002600110000001400070001118100070001808200060002580800050 00310190005000360020012000410030013000530070032000660220005000982210024001030050 01500127008000500142009001100147010000500158011001500163006001000178019001400188 020001800202020000900220020001300229039000800242013000700250#VN10.02014#13500#D R102B#895.6#^214#Vi?t#Dragon Ball#Truyn tranh#Akira Toriyama ; Nhm Yaki dch#T .36#Anh hng mi xut hin!#Akira Toriyama#^aH.#^aKim ng#2010#^a183tr.^b18cm#N hm Yaki#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#T. Hng#260466## 00575000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510290031000640070038000950220004001330080 00500137009001100142010000500153011001500158020001800173020000900191020001300200 005001800213006001300231039000800244013000700252019001400259#VN10.02015#14000#V i?t#H109Ϳ.6#^214#Hare & Guu#Truyn tranh#Jungle wa itsumo harenochi guu#Renj uro Kindaichi ; Barbie Ayumi dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2010#^a187tr.^b18cm#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Renjuro Kindaichi#Barbie Ayumi#T. Hng#260467# Dch Nht Bn## 00575000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510290031000640070038000950220004001330080 00500137009001100142010000500153011001500158020001800173020000900191020001300200 005001800213006001300231039000800244019001400252013000700266#VN10.02016#14000#V i?t#H109Ϳ.6#^214#Hare & Guu#Truyn tranh#Jungle wa itsumo harenochi guu#Renj uro Kindaichi ; Barbie Ayumi dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2010#^a189tr.^b18cm#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Renjuro Kindaichi#Barbie Ayumi#T. Hng#Dch Nh t Bn#260468## 00634000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070070000660220005001362210033001410080 00500174009001100179010000500190011001500195020001800210020000900228020001300237 005001300250005001300263006001500276039000800291019001400299013000700313#VN10.02 017#20000#Vi?t#T104Q#895.6#^214#Tam quc ch#Truyn tranh#Nguyn tc: Yu Terash ima ; Tranh: L Ch Thanh ; Nguyn H Thu dch#T.10#Trng Phi quyt u vi M Siu#^aH.#^aKim ng#2010#^a352tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#Yu Terashima#L Ch Thanh#Nguyn H Thu#T. Hng#Dch Nht Bn#260469## 00621000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070070000660220005001362210020001410080 00500161009001100166010000500177011001500182020001800197020000900215020001300224 005001300237005001300250006001500263039000800278019001400286013000700300#VN10.02 018#20000#Vi?t#T104Q#895.6#^214#Tam quc ch#Truyn tranh#Nguyn tc: Yu Terash ima ; Tranh: L Ch Thanh ; Nguyn H Thu dch#T.11#Tam quc tranh hng#^aH.#^ aKim ng#2010#^a348tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yu Terashi ma#L Ch Thanh#Nguyn H Thu#T. Hng#Dch Nht Bn#260470## 00617000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070070000660220005001362210016001410080 00500157009001100162010000500173011001500178020001800193020000900211020001300220 005001300233005001300246006001500259039000800274019001400282013000700296#VN10.02 019#20000#Vi?t#T104Q#895.6#^214#Tam quc ch#Truyn tranh#Nguyn tc: Yu Terash ima ; Tranh: L Ch Thanh ; Nguyn H Thu dch#T.12#Quan v hi sinh#^aH.#^aKim ng#2010#^a318tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yu Terashima#L Ch Thanh#Nguyn H Thu#T. Hng#Dch Nht Bn#260471## 00525000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020015000420030013000570070047000700080005001170090011001220100 00500133011001300138020001800151020000400169005001600173039000800189020000900197 005001700206013000700223012001700230#VN10.02020#6000#Vi?t#M205C#895.9221#^214#M o con n Tt#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Thanh T ; Th: Nguyn Hong Sn#^aH.#^ aKim ng#2010#^a8tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Th#Nguyn Thanh T#T. Hng#Vit N am#Nguyn Hong Sn#260472#Chuyn k cho b## 00510000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020014000420030013000560070040000690080005001090090011001140100 00500125011001300130020001800143020000400161005001400165039000800179020000900187 005001200196013000700208012001700215#VN10.02021#6000#Vi?t#G100C#895.9221#^214#G con tm b#Truyn tranh#Tranh: Chu c Thng ; Th: Vng Trng#^aH.#^aKim n g#2010#^a8tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Th#Chu c Thng#T. Hng#Vit Nam#Vng T rng#260473#Chuyn k cho b## 00500000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020017000420030013000590070029000720080005001010090011001060100 00500117011001300122020001800135020001300153005000800166039000800174020000900182 005000700191013000700198012001700205#VN10.02022#6000#Vi?t#452C#895.9223#^214# i cnh diu k#Truyn tranh#Tranh: L Bnh ; Li: Ho Mi#^aH.#^aKim ng#2010#^ a8tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#L Bnh#T. Hng#Vit Nam#Ho Mi#26047 4#Chuyn k cho b## 00514000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020012000430030013000550070038000680080005001060090011001110100 00500122011001300127020001800140020001300158005001600171039000800187020000900195 005000800204012001700212013000700229#VN10.02023#6000#Vi?t#CH500S#895.9223#^214# Ch Sc Nu#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Thanh H ; Li: Hi Vn#^aH.#^aKim ng#2 010#^a8tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Nguyn Thanh H#T. Hng#Vit Nam #Hi Vn#Chuyn k cho b#260475## 00519000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020016000430030013000590070043000720080005001150090011001200100 00500131011001300136020001800149020000400167005001500171039000800186020000900194 005001400203012001700217013000700234#VN10.02024#6000#Vi?t#CH400M#895.9221#^214# Ch mo kt bn#Truyn tranh#Tranh: Phng Duy Tng ; Th: Trn Ngc To#^aH.#^aK im ng#2010#^a8tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Th#Phng Duy Tng#T. Hng#Vit Nam# Trn Ngc To#Chuyn k cho b#260476## 00515000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020017000420030013000590070041000720080005001130090011001180100 00500129011001300134020001800147020000400165005001500169039000800184020000900192 005001200201012001700213013000700230#VN10.02025#6000#Vi?t#X454X#895.9221#^214#X n xao ngy ma#Truyn tranh#Tranh: ng Hng Qun ; Th: Vng Trng#^aH.#^aKim ng#2010#^a8tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Th#ng Hng Qun#T. Hng#Vit Nam#V ng Trng#Chuyn k cho b#260477## 00524000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020013000420030013000550070043000680080005001110090011001160100 00500127011001300132020001800145020001300163005001500176039000800191020000900199 005001400208012001700222013000700239#VN10.02026#6000#Vi?t#H401D#895.9223#^214#H oa D hng#Truyn tranh#Tranh: Phng Duy Tng ; Li: Trn c Tin#^aH.#^aKim ng#2010#^a8tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Phng Duy Tng#T. Hng#Vit Nam#Trn c Tin#Chuyn k cho b#260478## 00515000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020018000420030013000600070036000730080005001090090011001140100 00500125011001300130020001800143020001300161005001500174039000800189020000900197 005000700206012001700213013000700230#VN10.02027#6000#Vi?t#S550T#895.9223#^214#S tch con chut#Truyn tranh#Tranh: Phm Huy Thng ; Li: Ho Mi#^aH.#^aKim n g#2010#^a8tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Phm Huy Thng#T. Hng#Vit N am#Ho Mi#Chuyn k cho b#260479## 00534000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020011000430030032000540070039000860080005001250090011001300100 00500141011001300146020001800159020001300177005001800190039000800208020000900216 005000700225012001700232013000700249#VN10.02028#6000#Vi?t#O-431B#895.9223#^214# Ong bt D#Phng theo truyn ca V T Nam#Tranh: Nguyn Quang Vinh ; Ho Mi b.s .#^aH.#^aKim ng#2010#^a8tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Nguyn Quang Vinh#T. Hng#Vit Nam#Ho Mi#Chuyn k cho b#260480## 00520000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020013000430030013000560070045000690080005001140090011001190100 00500130011001300135020001800148020000400166005001400170039000800184020000900192 005001700201012001700218013000700235#VN10.02029#6000#Vi?t#NG558V#895.9221#^214# Ngi v Gu#Truyn tranh#Tranh: inh Nhn Qu ; Th: Nguyn Ch Thut#^aH.#^aKi m ng#2010#^a8tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Th#inh Nhn Qu#T. Hng#Vit Nam#Ng uyn Ch Thut#Chuyn k cho b#260481## 00510000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020014000420030013000560070040000690080005001090090011001140100 00500125011001300130020001800143020000400161005001500165039000800180020000900188 005001100197012001700208013000700225#VN10.02030#6000#Vi?t#B557M#895.9221#^214#B c ma xun#Truyn tranh#Tranh: Phng Duy Tng ; Th: Nguyn Bao#^aH.#^aKim n g#2010#^a8tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Th#Phng Duy Tng#T. Hng#Vit Nam#Nguyn Bao#Chuyn k cho b#260482## 00524000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020018000420030013000600070045000730080005001180090011001230100 00500134011001300139020001800152020000400170005001400174039000800188020000900196 005001700205012001700222013000700239#VN10.02031#6000#Vi?t#C100C#895.9221#^214#C con v c Mng#Truyn tranh#Tranh: inh Nhn Qu ; Th: Nguyn Ch Thut#^aH.# ^aKim ng#2010#^a8tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Th#inh Nhn Qu#T. Hng#Vit Na m#Nguyn Ch Thut#Chuyn k cho b#260483## 00535000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020029000420030013000710070045000840080005001290090011001340100 00500145011001300150020001800163020000400181005001400185039000800199020000900207 005001700216012001700233013000700250#VN10.02032#6000#Vi?t#S452G#895.9221#^214#S i gi v nhng cy si non#Truyn tranh#Tranh: inh Nhn Qu ; Th: Nguyn Ch Thut#^aH.#^aKim ng#2010#^a8tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Th#inh Nhn Qu#T. H ng#Vit Nam#Nguyn Ch Thut#Chuyn k cho b#260484## 00541000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020027000430030013000700070044000830080005001270090011001320100 00500143011001300148020001800161020001300179005001600192039000800208020000900216 005001400225012001700239013000700256#VN10.02033#6000#Vi?t#CH303A#895.9223#^214# Chic o mi ca Th Trng#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Thanh T ; Li: Lan Ph ng#^aH.#^aKim ng#2010#^a8tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Nguyn Than h T#T. Hng#Vit Nam# Lan Phng#Chuyn k cho b#260485## 00541000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020018000430030036000610070037000970080005001340090011001390100 00500150011001300155020001800168020001300186005001600199039000800215020000900223 005000700232012001700239013000700256#VN10.02034#6000#Vi?t#CH310S#895.9223#^214# Chim Su dng cm#Phng theo truyn ca Phm Vit Lm#Tranh: Nguyn Thanh H ; H o Mi b.s.#^aH.#^aKim ng#2010#^a8tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Nguy n Thanh H#T. Hng#Vit Nam#Ho Mi#Chuyn k cho b#260486## 00525000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020019000430030013000620070040000750080005001150090011001200100 00500131011001300136020001800149020001300167005001400180039000800194020000900202 005001200211012001700223013000700240#VN10.02035#6000#Vi?t#CH527C#895.9221#^214# Chuyn ca Ch con#Truyn tranh#Tranh: Chu c Thng ; Th: Vng Trng#^aH.#^aK im ng#2010#^a8tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Chu c Thng#T. Hng#V it Nam#Vng Trng#Chuyn k cho b#260487## 00511000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020015000420030013000570070040000700080005001100090011001150100 00500126011001300131020001800144020000400162005001400166039000800180020000900188 005001200197012001700209013000700226#VN10.02036#6000#Vi?t#M205C#895.9221#^214#M o con i cu#Truyn tranh#Tranh: Chu c Thng ; Th: Vng Trng#^aH.#^aKim ng#2010#^a8tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Th#Chu c Thng#T. Hng#Vit Nam#Vng Trng#Chuyn k cho b#260488## 00515000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020021000420030013000630070039000760080005001150090011001200100 00500131011001300136020001800149020000400167005001500171039000800186020000900194 005001000203012001700213013000700230#VN10.02037#6000#Vi?t#S450K#895.9221#^214#S khng tinh nghch#Truyn tranh#Tranh: Phng Duy Tng ; Th: Dng Huy#^aH.#^aK im ng#2010#^a8tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Th#Phng Duy Tng#T. Hng#Vit Nam# Dng Huy#Chuyn k cho b#260489## 00541000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020019000420030032000610070039000930080005001320090011001370100 00500148011001300153020001800166020001300184005001800197039000800215020000900223 005000700232012001700239013000700256#VN10.02038#6000#Vi?t#T306G#895.9223#^214#T ing gi Mt Tri#Phng theo truyn ca V T Nam#Tranh: Nguyn Quang Vinh ; Ho Mi b.s.#^aH.#^aKim ng#2010#^a8tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Nguyn Quang Vinh#T. Hng#Vit Nam#Ho Mi#Chuyn k cho b#260490## 00537000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020031000420030013000730070045000860080005001310090011001360100 00500147011001300152020001800165020000400183005001400187039000800201020000900209 005001700218012001700235013000700252#VN10.02039#6000#Vi?t#V314#895.9221#^214#V t nh v trng nh th no?#Truyn tranh#Tranh: Trn Anh Tun ; Th: Nguyn Ho ng Sn#^aH.#^aKim ng#2010#^a8tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Th#Trn Anh Tun#T. Hng#Vit Nam#Nguyn Hong Sn#Chuyn k cho b#260491## 00503000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020041000550070013000960080005001090090011001140100 00500125011001400130020001800144001001300162039000400175012002700179020000900206 020001500215013000700230#VN10.02040#VN10.02041#13000#Vi?t#NG558L#895.9223#^214# Ngi lm thu qun tr thnh Thng Long#Khc H Linh#^aH.#^aKim ng#2010#^a79t r.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Khc H Linh#Hoa#T sch Danh nhn Vit Nam#Vit Nam# Truyn lch s#260492## 00724000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030019000570070039000760080005001150090011001200100 00500131011001400136020000800150005001200158019001600170039000400186021010000190 012007800290020001000368020000700378020001000385006000800395013000700403#VN10.02 042#20000#Vi?t#M250C#153.9#^214#M cung vui nhn#Vng quc c tch#Li, tranh: Wang Zhenbo ; Thu An dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a47tr.^b18cm#Tr tu#Wang Zhen bo#Dch Trung Quc#Hoa#Gm nhiu tr chi gii tr nhm gip cc em nh rn luy n, pht trin tr thng minh v nng khiu#T sch Cha m vui c cng con. B s ch Pht trin tr thng minh cho tr em#Rn luyn#Tr em#gTr chi#Thu An#2604 93## 00725000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030015000570070042000720080005001140090011001190100 00500130011001400135020000800149005001200157019001600169039000400185021010000189 012007800289020001000367020000700377020000900384006001100393013000700404#VN10.02 043#20000#Vi?t#M250C#153.9#^214#M cung vui nhn#o Khng Long#Li, tranh: Wan g Zhenbo ; Hong Dng dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a47tr.^b18cm#Tr tu#Wang Zhenb o#Dch Trung Quc#Hoa#Gm nhiu tr chi gii tr nhm gip cc em nh rn luyn , pht trin tr thng minh v nng khiu#T sch Cha m vui c cng con. B s ch Pht trin tr thng minh cho tr em#Rn luyn#Tr em#Tr chi#Hong Dng#260 494## 00735000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030025000570070042000820080005001240090011001290100 00500140011001400145020000800159005001200167019001600179039000400195021010000199 012007800299020001000377020000700387020000900394006001100403013000700414#VN10.02 044#20000#Vi?t#M250C#153.9#^214#M cung vui nhn#Chuyn du hnh trn bin#Li, tranh: Wang Zhenbo ; Hong Dng dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a47tr.^b18cm#Tr tu# Wang Zhenbo#Dch Trung Quc#Hoa#Gm nhiu tr chi gii tr nhm gip cc em nh rn luyn, pht trin tr thng minh v nng khiu#T sch Cha m vui c cng con. B sch Pht trin tr thng minh cho tr em#Rn luyn#Tr em#Tr chi#Hon g Dng#260495## 00735000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030025000570070042000820080005001240090011001290100 00500140011001400145020000800159005001200167019001600179039000400195021010000199 012007800299020001000377020000700387020000900394006001100403013000700414#VN10.02 045#20000#Vi?t#M250C#153.9#^214#M cung vui nhn#Nhng chin binh Ngn H#Li, tranh: Wang Zhenbo ; Hong Dng dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a47tr.^b18cm#Tr tu# Wang Zhenbo#Dch Trung Quc#Hoa#Gm nhiu tr chi gii tr nhm gip cc em nh rn luyn, pht trin tr thng minh v nng khiu#T sch Cha m vui c cng con. B sch Pht trin tr thng minh cho tr em#Rn luyn#Tr em#Tr chi#Hon g Dng#260496## 00438000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020022000550070011000770080005000880090011000930100 00500104011001500109020001800124001001100142039000400153020000900157020001100166 013000700177#VN10.02046#VN10.02047#20000#Vi?t#CH500B#895.9223#^214#Ch b c c nh tay l#Lan Phng#^aH.#^aKim ng#2010#^a161tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Lan P hng#Hoa#Vit Nam#Truyn va#260497## 00834000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510020017000560030007000730070045000800080005001250090 01100130010000500141011001500146020001800161005001800179020001200197039000400209 02102090021302000090042202000070043100500080043800500140044600500160046000500130 0476013000700489#VN10.02048#VN10.02049#24000#Vi?t#T306H#895.922803#^214#Ting h t bay xa#Hi k#Nguyn Tin Thng, i Lin, Phan Vn Xon...#^aH.#^aKim ng#20 10#^a169tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Nguyn Tin Thng#H Ch Minh#Hoa#Tp hp c c bi hi k ghi li nhng k nim, cm xc su sc ca nhng ngi c vinh d gp Bc H v ca cc chin s, cn b c sng v lm vic cnh Bc, c the o Bc trn cc chng ng cng tc...#Vit Nam#Hi k#i Lin#Phan Vn Xon#Ho ng Vn Vng#C Vn Chc#260498## 00912000000000385000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510020033000560030007000890070067000960080005001630090 01100168010000500179011001500184020001800199005001800217020001200235019000500247 03900040025202101600025602000090041602000070042500500150043200500110044700500160 0458005001300474006001000487006000900497006001300506013000700519#VN10.02050#VN10 .02051#20000#Vi?t#M458G#895.922803#^214#Mt gi vi ng ch H Ch Minh#Hi k #Paven Antcnxki, Rut Bersatxki, U. Bcst... ; Dch: Thu Ton...#^aH.#^aKim ng#2010#^a157tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Antcnxki, Paven#H Ch Minh#Dch#Hoa #Tp hp cc bi hi k ca mt s tc gi ngi nc ngoi ghi li nhng tnh c m, k nim v Bc H trong nhng ln c gp Bc, sng v lm vic cnh Bc... #Vit Nam#Hi k#Bersatxki, Rut#Bcst, U.#Caxenli, alila#Lacutuya, J.#Thu To n# Quang#L Khnh Soa#260499## 00667000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020020000540070016000740080005000900090011000950100 00500106011001500111020001800126020001200144001001600156004001300172039000400185 021011900189020000900308020001000317020000800327020001100335013000700346#VN10.02 053#VN10.02052#16000#Vi?t#B101H#895.9223#^214#Bc H ca chng em#Chu Trng Huy n#^aH.#^aKim ng#2010#^a131tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#H Ch Minh#Chu Trng H uyn#In ln th 2#Hoa#Ghi li nhng k nim su sc, xc ng v tnh cm yu th ng ca Bc H vi thiu nin, nhi ng trong v ngoi nc#Vit Nam#Truyn k# K nim#Thiu nin#260500## 00834000000000313000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100070 00380820004000458080005000490010017000540020014000710070038000850220004001230080 00500127009006200132010000500194011001500199020001100214020001500225020001100240 006001400251039000400265013000700269019001600276021021400292020001400506#VV10.07 870#VV10.07872#VV10.07871#Vi?t#PH120T#931#^214#Dch Trung Thin#Phm Tam Quc#D ch Trung Thin ; V Ngc Qunh dch#T.1#^aH.#^aCng an nhn dn ; Cng ty Vn ho Truyn thng Phng ng#2010#^a438tr.^b21cm#Nghin cu#Lch s c i#Trung Q uc#V Ngc Qunh#Hoa#260501#Dch Trung Quc#Khm ph nhiu b mt cn n giu b n ca nn chnh tr Trung Quc c i v nhng "ng nhn lch s" nhm hiu r hn v din mo thi i Tam Quc - mt giai on lch s honh trng m phc tp ca Trung Quc#Thi Tam quc## 00834000000000313000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100070 00380820004000458080005000490010017000540020014000710070038000850220004001230080 00500127009006200132010000500194011001500199020001100214020001500225020001100240 006001400251039000400265019001600269013000700285021021400292020001400506#VV10.07 873#VV10.07875#VV10.07874#Vi?t#PH120T#931#^214#Dch Trung Thin#Phm Tam quc#D ch Trung Thin ; V Ngc Qunh dch#T.2#^aH.#^aCng an nhn dn ; Cng ty Vn ho Truyn thng Phng ng#2010#^a530tr.^b21cm#Nghin cu#Lch s c i#Trung Q uc#V Ngc Qunh#Hoa#Dch Trung Quc#260502#Khm ph nhiu b mt cn n giu b n ca nn chnh tr Trung Quc c i v nhng "ng nhn lch s" nhm hiu r hn v din mo thi i Tam Quc - mt giai on lch s honh trng m phc tp ca Trung Quc#Thi Tam quc## 00704000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570020019000620030012000810070066000930080 00500159009001900164010000500183011001500188020001700203005001700220019001600237 03900040025302000110025702000120026800500150028000500140029500500160030900500140 0325006000800339013000700347#VV10.07876#VV10.07877#VV10.07878#54000#Vi?t#Y606N# 895.1#^214#Yu ngi hng xm#Truyn ngn#Dip Khung Thnh, Ung Tnh Ngc, Ph Long Hng... ; o Lu dch#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a334tr.^b21cm#Vn hc hin i#Dip Khung Thnh#Dch Trung Quc#Hoa#Trung Quc#Truyn ngn#Ung Tnh N gc#Ph Long Hng#Lu Quc Phng#Trn Vnh Lm#o Lu#260503## 00727000000000301000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820008000448080005000520020066000570030017001230070010001400080005001500090 01900155010000500174011001500179020001300194001001000207039000400217021015200221 020000900373020001700382020000900399020001000408013000700418#VV10.07879#VV10.078 81#VV10.07880#Vi?t#312T#345.597#^214#nh ti danh v quyt nh hnh pht tron g Lut hnh s Vit Nam#Sch chuyn kho#L Vn #^aH.#^aCng an nhn dn#2010# ^a447tr.^b21cm#Lut hnh s#L Vn #Hoa#Trnh by nhng l lun c bn v nh ti danh v quyt nh hnh pht i vi cc loi ti phm. Trch ni dung ti phm ca b lut Hnh s Vit Nam#Vit Nam#Sch chuyn kho#Ti danh#Hnh pht#2 60504## 00934000000000361000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820008000448080005000520020056000570070058001130220004001710080005001750090 01900180010000500199011001500204015006200219020001000281020001200291020000900303 02000090031202000180032100500140033900500160035300500170036900500230038600500170 0409039000400426013000700430021013500437#VV10.07882#VV10.07883#VV10.07884#Vi?t#H 250T#345.597#^214#H thng cc vn bn php lut v phng, chng ti phm#B.s.: ng Th Ton, Hong Xun Tho, Nguyn Hu Qung...#T.1#^aH.#^aCng an nhn dn# 2010#^a327tr.^b21cm#TTS ghi: B Cng an. Tng cc Cnh st phng, chng ti ph m#Php lut#Phng chng#Ti phm#Vit Nam#Vn bn php lut#ng Th Ton#Hong Xun Tho#Nguyn Hu Qung#Nguyn Th Tho Nguyn#L Th Kiu Bch#Hoa#260505#Tr nh by cc vn bn quy phm php lut chung v cc vn bn quy phm php lut l in quan n hot ng phng nga, iu tra ti phm## 00837000000000349000450002600110000002600110001102600110002218100060003308200060 00398080005000450140006000500190005000560020016000610070031000770220006001080050 00900114005000700123005001000130005001100140005001000151008000500161009001900166 01000050018501100140019001200180020402102220022202000140044402000090045802000090 0467039000400476013000700480#VV10.07885#VV10.07887#VV10.07886#A105N#363.4#^214#8 000#Vi?t#An ninh trt t#Trng H, A. Ho, Vit Dng...#T.203#Trng H#A. Ho#V it Dng#Minh Thng#Song Ngn#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a96tr.^b20cm#T sch Chuyn #Gm nhiu phng s cp ti nhng t nn x hi nh bun bn ma tu , trm cp, mc ti, git ngi, la tnh, la tin... v nhng phng n phng chng ti phm, nhng n lc ph n thnh cng ca cc chin s cng an#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#Hoa#260506## 00534000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550020029000600070032000890080005001210090 01900126010000500145011001500150020001700165006000800182019000900190001001800199 039000400217020000400221020001200225013000700237#VV10.07888#VV10.07889#VV10.0789 0#62000#Vi?t#B300A#823#^214#B n mt tnh yu thm lng#William Le Queux ; Lin h V dch#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a383tr.^b21cm#Vn hc hin i#Linh V#D ch Anh#Queux, William Le#Hoa#Anh#Tiu thuyt#260507## 00471000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020008000550030012000630070009000750080005000840090 01100089010000500100011001500105020001800120001000900138004001400147039000400161 020000900165020001200174013000700186#VV10.07891#VV10.07892#56000#Vi?t#QU250N#89 5.9223#^214#Qu ni#Tiu thuyt#V Qung#^aH.#^aKim ng#2010#^a363tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#V Qung#In ln th 10#Hoa#Vit Nam#Tiu thuyt#260508## 00508000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020016000500070040000660080005001060090011001110100 00500122011001500127020001800142006001800160019000900178001001600187039000400203 020000400207020001200211013000700223#VV10.07893#VV10.07894#35000#Vi?t#NG112T#83 3#^214#Ngy ti cn b#Erich Kaestner ; Nguyn Ngc Sng dch#^aH.#^aKim ng#2 010#^a233tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Nguyn Ngc Sng#Dch c#Kaestner, Erich# Hoa#c#Tiu thuyt#260509## 00520000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510020017000560070016000730080005000890090011000940100 00500105011001500110020001700125006001100142019001200153039000400165012001900169 020000700188020001000195013000700205020001800212#VV10.07895#VV10.07896#22000#Vi ?t#TR527C#398.20962#^214#Truyn c Ai Cp#V c Tm dch#^aH.#^aKim ng#2010#^ a146tr.^b21cm#Vn hc dn gian#V c Tm#Dch Ai Cp#Hoa#Truyn c th gii#Ai Cp#Truyn c#260510#Vn hc thiu nhi## 00512000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820011000418080005000520020016000570070013000730080005000860090011000910100 00500102011001500107020001700122006000800139019001100147039000400158012001900162 020000600181020001000187013000700197020001800204#VV10.07898#VV10.07897#38000#Vi ?t#TR527C#398.209417#^214#Truyn c Ailen#Nht Ly dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a26 1tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Nht Ly#Dch Ailen#Hoa#Truyn c th gii#Ailen#Truy n c#260511#Vn hc thiu nhi## 00618000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020031000380030013000690070077000820080005001590090011001640100 00500175011001400180020001800194005001300212019000800225039000400233012001400237 020000300251020001300254006001500267005002700282013000700309#VV10.07899#14000#V i?t#N106L#813#^214#Nng L Lem - tri tim cam m#Truyn tranh#Li: Lara Bergen ; Ho s truyn tranh Disney minh ho ; Trn Ngc Dip dch#^aH.#^aKim ng#2010 #^a37tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Bergen, Lara#Dch M#Hoa#Walt Disney's#M#Truy n tranh#Trn Ngc Dip#Ho s truyn tranh Disney#260512## 00639000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020052000380030013000900070077001030080005001800090011001850100 00500196011001400201020001800215005001300233019000800246039000400254012001400258 020000300272020001300275006001500288005002700303013000700330#VV10.07900#14000#V i?t#N106B#813#^214#Nng Bch Tuyt v by ch ln - Gii cu hong t!#Truyn tr anh#Li: Lara Bergen ; Ho s truyn tranh Disney minh ho ; Trn Ngc Dip dch #^aH.#^aKim ng#2010#^a37tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Bergen, Lara#Dch M#Hoa#W alt Disney's#M#Truyn tranh#Trn Ngc Dip#Ho s truyn tranh Disney#260513## 00506000000000289000450002600110000001500310001101400070004201900050004918100060 00540820009000608080005000690020008000740030013000820070008000950220004001030040 01400107008000500121009001100126010000500137011001500142020001800157020000900175 020001300184005000800197039000400205013000700209#VV10.07901#Tn tht tc gi: o Hng Hi#25000#Vi?t#T600Q#895.9223#^214#T quy#Truyn tranh#o Hi#T.3#In l n th 17#^aH.#^aKim ng#2010#^a171tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#o Hi#Hoa#260514## 00501000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020023000400030013000630070015000760080005000910090011000960100 00500107011001400112020001800126019001600144039000400160012001800164020001100182 020001300193006001000206013000700216#VV10.07902#18000#Vi?t#H401R#895.1#^214#Ho ra t rt dng cm#Truyn tranh#Thi Uyn dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a33tr.^b21 cm#Vn hc thiu nhi#Dch Trung Quc#Hoa#Gu B v cc bn#Trung Quc#Truyn tra nh#Thi Uyn#260515## 00499000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070015000740080005000890090011000940100 00500105011001400110020001800124019001600142039000400158012001800162020001100180 020001300191006001000204013000700214#VV10.07903#18000#Vi?t#H401R#895.1#^214#Ho ra t rt t tin#Truyn tranh#Thi Uyn dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a33tr.^b21cm #Vn hc thiu nhi#Dch Trung Quc#Hoa#Gu B v cc bn#Trung Quc#Truyn tranh #Thi Uyn#260516## 00501000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020023000400030013000630070015000760080005000910090011000960100 00500107011001400112020001800126019001600144039000400160012001800164020001100182 020001300193006001000206013000700216#VV10.07904#18000#Vi?t#H401R#895.1#^214#Ho ra t rt lc quan#Truyn tranh#Thi Uyn dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a33tr.^b21 cm#Vn hc thiu nhi#Dch Trung Quc#Hoa#Gu B v cc bn#Trung Quc#Truyn tra nh#Thi Uyn#260517## 00502000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400030013000640070015000770080005000920090011000970100 00500108011001400113020001800127019001600145039000400161012001800165020001100183 020001300194006001000207013000700217#VV10.07905#18000#Vi?t#H401R#895.1#^214#Ho ra t rt hnh phc#Truyn tranh#Thi Uyn dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a33tr.^b2 1cm#Vn hc thiu nhi#Dch Trung Quc#Hoa#Gu B v cc bn#Trung Quc#Truyn tr anh#Thi Uyn#260518## 00513000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020035000400030013000750070015000880080005001030090011001080100 00500119011001400124020001800138019001600156039000400172012001800176020001100194 020001300205006001000218013000700228#VV10.07906#18000#Vi?t#H401R#895.1#^214#Ho ra t rt bit gip ngi khc#Truyn tranh#Thi Uyn dch#^aH.#^aKim ng#2010 #^a33tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Dch Trung Quc#Hoa#Gu B v cc bn#Trung Qu c#Truyn tranh#Thi Uyn#260519## 00503000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400030013000650070015000780080005000930090011000980100 00500109011001400114020001800128019001600146039000400162012001800166020001100184 020001300195006001000208013000700218#VV10.07907#18000#Vi?t#H401R#895.1#^214#Ho ra t rt kin cng#Truyn tranh#Thi Uyn dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a32tr.^b 21cm#Vn hc thiu nhi#Dch Trung Quc#Hoa#Gu B v cc bn#Trung Quc#Truyn t ranh#Thi Uyn#260520## 00689000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020027000390070105000660220004001710080005001750090011001800100 00500191011001400196020001800210020000300228020001300231005001600244005001800260 00500160027800500180029400500160031200600150032803900050034301900080034801300070 0356#VV10.07908#21500#Vi?t#TR527V#813#^214#Truyn v 3 nng cng cha#Li: K. E mily Hutta, Jennifer Liberts, Annie Auerbach ; Minh ho: Darrell Baker... ; Trn Ngc Dip dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2010#^a40tr.^b23cm#Vn hc thiu nhi#M#Truy n tranh#Hutta, K. Emily#Liberts, Jennifer#Auerbach, Annie#Liberts, Jennifer#Aue rbach, Annie#Trn Ngc Dip#KVn#Dch M#260521## 00711000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020027000390070119000660220004001850080005001890090011001940100 00500205011001400210020001800224020000300242020001300245005002100258005002000279 00500220029900500160032100500130033700600150035003900050036501300070037001900080 0377#VV10.07909#21500#Vi?t#TR527V#813#^214#Truyn v 3 nng cng cha#Li: Step hanie Calmenson, Michael Teitelbaum, Catherine McCafferty ; Minh ho: Francesc M ateu... ; Trn Ngc Dip dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2010#^a40tr.^b23cm#Vn hc thi u nhi#M#Truyn tranh#Calmenson, Stephanie#Teitelbaum, Michael#McCafferty, Cath erine#Mateu, Francesc#DiCicco, Sue#Trn Ngc Dip#KVn#260522#Dch M## 00465000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020031000390070013000700080005000830090011000880100005000990110 01400104012001900118020001800137020000300155020001300158006000800171039000500179 019000800184013000700192#VV10.07910#18000#Vi?t#TH250G#813#^214#Nng Bch Tuyt v by ch ln#Vit H dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a17tr.^b26cm#Vui cng cng ch a#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Vit H#KVn#Dch M#260523## 00456000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020020000390070014000590080005000730090011000780100005000890110 01400094012001900108020001800127020000300145020001300148006000900161039000500170 013000700175019000800182#VV10.07911#18000#Vi?t#TH250G#813#^214#Th gii ca L Lem#Tu Linh dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a12tr.^b26cm#Vui cng cng cha#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Tu Linh#KVn#260524#Dch M## 00457000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020021000390070014000600080005000740090011000790100005000900110 01400095012001900109020001800128020000300146020001300149006000900162039000500171 019000800176013000700184#VV10.07912#12500#Vi?t#NH556B#813#^214#Nhng bt ng th v#Tu Linh dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a16tr.^b26cm#Vui cng cng cha#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Tu Linh#KVn#Dch M#260525## 00452000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020019000380070013000570080005000700090011000750100005000860110 01400091012001900105020001800124020000300142020001300145006000800158039000500166 019000800171013000700179#VV10.07913#20000#Vi?t#C517S#813#^214#Cun sch mu hn g#Vit H dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a32tr.^b26cm#Vui cng cng cha#Vn hc thi u nhi#M#Truyn tranh#Vit H#KVn#Dch M#260526## 00458000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020022000390070014000610080005000750090011000800100005000910110 01400096012001900110020001800129020000300147020001300150006000900163039000500172 019000800177013000700185#VV10.07914#18000#Vi?t#NH556M#813#^214#Nhng mn qu ngha#Tu Linh dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a16tr.^b26cm#Vui cng cng cha#Vn h c thiu nhi#M#Truyn tranh#Tu Linh#KVn#Dch M#260527## 00463000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020027000390070014000660080005000800090011000850100005000960110 01400101012001900115020001800134020000300152020001300155006000900168039000500177 019000800182013000700190#VV10.07915#18000#Vi?t#NH556K#813#^214#Nhng khonh kh c ng nh#Tu Linh dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a16tr.^b26cm#Vui cng cng cha#V n hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Tu Linh#KVn#Dch M#260528## 00459000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020023000390070014000620080005000760090011000810100005000920110 01400097012001900111020001800130020000300148020001300151006000900164039000500173 019000800178013000700186#VV10.07916#20000#Vi?t#NH556C#813#^214#Nhng chic vy d hi#Tu Linh dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b26cm#Vui cng cng cha#Vn h c thiu nhi#M#Truyn tranh#Tu Linh#KVn#Dch M#260529## 00461000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020025000390070014000640080005000780090011000830100005000940110 01400099012001900113020001800132020000300150020001300153006000900166039000500175 019000800180013000700188#VV10.07917#18000#Vi?t#NH556N#813#^214#Nhng nim vui n gt ngo#Tu Linh dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a12tr.^b26cm#Vui cng cng cha#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Tu Linh#KVn#Dch M#260530## 00657000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010013000450020017000580030016000750070013000910080005001040090 01900109010000500128011001500133020001700148020000900165020000300174039000500177 021015700182020001000339013000700349020001100356#VV10.07918#VV10.07919#39000#Vi ?t#363.4#^214#Trn nh B#Vui vi cuc i#K v tiu lun#Trn nh B#^aH.#^a Nxb. Hi Nh vn#2010#^a214tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#K#KVn#Tp hp m t s bi phng vn, mt s bi iu tra cng phu v nhng v vic tiu cc tham nhng ln cng nhiu suy ngh su sc, y trch nhim ca nh bo#Tiu lun#26 0531#Tham nhng## 00483000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010008000560020010000640030004000740070008000780080 00500086009001900091010000500110011001500115020001700130020000900147020000400156 039000500160015003300165013000700198#VV10.07920#VV10.07921#48000#Vi?t#M305X#895 .922134#^214#Cm Sn#Min xanh#Th#Cm Sn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a111tr. ^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#Tn tht tc gi: Nguyn c Sn#26053 2## 00438000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200100 00348080005000440010017000490020011000660030004000770070017000810080005000980090 01900103010000500122011001500127020001700142020000900159020000400168039000500172 013000700177#VV10.07923#VV10.07922#Vi?t#CH256V#895.92214#^214#Nguyn Quang Qu#C hnh vnh#Th#Nguyn Quang Qu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a139tr.^b21cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#KVn#260533## 00697000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010017000520020032000690030012001010070083001130080 00500196009006100201010000500262011001500267020001800282020000400300020001200304 039000500316019000900321006002000330006000900350005001700359013000700376#VV10.07 925#VV10.07924#82000#Vi?t#C100S#891.73#^214#Uspenski, Eduard#C su Ghena trn thng trng#Truyn ngn#Eduard Uspenski ; Dch: Nguyn Th Kim Hin, Kiu Vn ; Minh ho: Nguyn Ngc Tun#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a185tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Nga#Truyn ngn#KVn#Dch N ga#Nguyn Th Kim Hin#Kiu Vn#Nguyn Ngc Tun#260534## 00514000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010014000550020013000690030016000820070014000980080 00500112009006100117010000500178011001500183020001700198020000900215020001200224 039000500236013000700241#VV10.07926#VV10.07927#40000#Vi?t#L431V#895.92234#^214# Trn c Tin#Lng v tut#Tp truyn ngn#Trn c Tin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a235tr.^b20cm#Vn hc hin i# Vit Nam#Truyn ngn#KVn#260535## 00560000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020017000650030012000820070030000940080 00500124009006100129010000500190011001500195020001700210020000300227020001200230 039000500242019000800247006000800255013000700263#VV10.07928#VV10.07929#41000#Vi ?t#V431T#843#^214#Nothomb, Amlie#Vng tay Samurai#Tiu thuyt#Amlie Nothomb ; Thi Hoa dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2 010#^a239tr.^b20cm#Vn hc hin i#B#Tiu thuyt#KVn#Dch B#Thi Hoa#260536## 00610000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010013000490020026000620070023000880080005001110090 06100116010000500177011001500182020001800197020000400215020001200219039000500231 019000900236015003500245012001700280013000700297006000400304#VV10.07931#VV10.079 30#42000#Vi?t#B450N#823#^214#Blyton, Enid#B nm trn o giu vng#Enid Blyton ; May dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#20 10#^a243tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Tiu thuyt#KVn#Dch Anh#Tn tht tc g i: Enid Mary Blyton#B nm lng danh#260537#May## 00454000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010009000550020009000640030012000730070009000850080 00500094009001900099010000500118011001500123020001700138020000900155020001200164 039000500176013000700181#VV10.07932#VV10.07933#45000#Vi?t#M305H#895.92234#^214# Thai Sc#Min hoa#Truyn ngn#Thai Sc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a117tr.^b21 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn#260538## 00527000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820011000428080005000530010013000580020039000710030010001100070013001200080 00500133009006100138010000500199011001500204020001700219020000900236020000400245 039000500249013000700254#VV10.07934#VV10.07935#84000#Vi?t#GI-400V#895.922134#^2 14#Lu Quang V#Gi v tnh yu thi trn t nc ti#Tuyn th#Lu Quang V#^a H.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a394tr.^b2 3cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#260539## 00536000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030012000650070035000770220004001120080005001160090 01100121010000500132011001500137020001800152020000900170020001300179005001300192 006001500205039000500220013000700225019001400232#VN10.02054#14000#Vi?t#TH104T#8 95.6#^214#Thm t lng danh Conan#B c bit#Aoyama Gosho ; Nguyn H Thu dch #T.2#^aH.#^aKim ng#2010#^a180tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Aoyama Gosho#Nguyn H Thu#KVn#260540#Dch Nht Bn## 00628000000000313000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070052000780220005001300080005001350090 01100140010000500151011001500156012003400171005001300205019001400218020001800232 020000900250020001300259039000500272006001500277006001500292013000700307#VN10.02 055#Vi?t#TH104T#895.6#^214#14000#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Go sho ; Dch: Phan Thanh Hoa, ng Hi Quang#T.67#^aH.#^aKim ng#2010#^a180tr.^b1 8cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Vn hc thiu n hi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#Phan Thanh Hoa#ng Hi Quang#260541## 00451000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010016000550020009000710030004000800070016000840080 00500100009001900105010000500124011001400129020001700143020000900160020000400169 039000500173013000700178#VN10.02056#VN10.02057#30000#Vi?t#T312Q#895.92214#^214# Nguyn Th Bnh#Tnh qu#Th#Nguyn Th Bnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a84tr .^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#260542## 00500000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010016000550020015000710030046000860070016001320080 00500148009001900153010000500172011001500177020001700192020000900209020000400218 039000500222013000700227#VN10.02058#VN10.02059#30000#Vi?t#H401T#895.92214#^214# ng Kin Cng#Hoa Trng Sn#Cho mng i l Ngn nm Thng Long - H Ni#n g Kin Cng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a112tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit N am#Th#KVn#260543## 00473000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010014000550020018000690030012000870070014000990080 00500113009001900118010000500137011001500142020001700157020000900174020001200183 039000500195013000700200#VN10.02060#VN10.02061#60000#Vi?t#N114T#895.92234#^214# Mai Vn Trng#Nm thng i ch#Tiu thuyt#Mai Vn Trng#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2010#^a439tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#KVn#260544## 00446000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010011000540020015000650030004000800070011000840080 00500095009001900100010000500119011001400124020001700138020000900155020000400164 039000500168013000700173#VN10.02062#VN10.02063#30000#Vi?t#124M#895.9221#^214#X un ng#t m ru ngn#Th#Xun ng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a71tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#260545## 00483000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00411810006000460820010000528080005000620010015000670020018000820030004001000070 01500104008000500119009001900124010000500143011001500148020001700163020000900180 020000400189039000500193013000700198#VN10.02064#VN10.02066#VN10.02065#166000#Vi ?t#N430N#895.92214#^214#Nguyn Cao Cm#Non nc hu tnh#Th#Nguyn Cao Cm#^aH. #^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a132tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#26054 6## 00473000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010017000550020029000720030004001010070017001050080 00500122009001900127010000500146011001400151020001700165020000900182020000400191 039000500195013000700200#VN10.02067#VN10.02068#50000#Vi?t#B103V#895.92214#^214# Nguyn Vn Thanh#Bi vng ngn nm Thng Long#Th#Nguyn Vn Thanh#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2010#^a95tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#260547## 00445000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820011000418080005000520010012000570020009000690030004000780070012000820080 00500094009001900099010000500118011001400123020001700137020000900154020000400163 039000500167013000700172#VN10.02069#VN10.02070#35000#Vi?t#CH466M#895.922134#^21 4#V Nh Hon#Chp mt#Th#V Nh Hon#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a98tr.^b19c m#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#260548## 00450000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010014000560020010000700030004000800070014000840080 00500098009001900103010000500122011001500127020001700142020000900159020000400168 039000500172013000700177#VN10.02071#VN10.02072#30000#Vi?t#H103T#895.922134#^214 #Hong Anh Kim#Hi trng#Th#Hong Anh Kim#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a103tr. ^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#260549## 00443000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420010017000470020017000640030004000810070017000850080005001020090 01900107010000500126011001400131020001700145020000900162020000400171039000700175 013000700182#VN10.02074#VN10.02073#Vi?t#B126G#895.9221#^214#Nguyn Xun Hng#By gi, cm nm#Th#Nguyn Xun Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a95tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#B.Hin#260550## 00478000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010018000550020019000730030004000920070018000960080 00500114009001900119010000500138011002500143020001700168020000900185020000400194 039000700198013000700205#VN10.02075#VN10.02076#35000#Vi?t#V431T#895.92214#^214# Nguyn Thanh Long#Vng trng con gi#Th#Nguyn Thanh Long#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2010#^a100tr., 2tr. nh^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#B.Hin#260551## 00446000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430010017000480020019000650030004000840070017000880080005001050090 01900110010000500129011001400134020001700148020000900165020000400174039000700178 013000700185#VN10.02077#VN10.02078#Vi?t#T550N#895.92214#^214#Nguyn Hng Vinh#T nhng no ng#Th#Nguyn Hng Vinh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a87tr.^b19cm #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#B.Hin#260552## 00442000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200110 00358080005000460010017000510020012000680030004000800070017000840080005001010090 01900106010000500125011001400130020001700144020000900161020000400170039000700174 013000700181#VN10.02079#VN10.02080#Vi?t#GI-551#895.922134#^214#Nguyn Danh Khi #Gia i b#Th#Nguyn Danh Khi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a87tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#B.Hin#260553## 00440000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440010015000490020015000640030004000790070015000830080005000980090 01900103010000500122011001500127020001700142020000900159020000400168039000700172 013000700179#VN10.02082#VN10.02081#Vi?t#M200V#895.922134#^214#Trn Hng Tin#M v vm tri#Th#Trn Hng Tin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a186tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#B.Hin#260554## 00804000000000277000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020041000520080005000930090010000980100005001080110 01400113020001000127020000900137020001800146039000700164021029800171020002000469 020002100489020000900510013000700519#VN10.02083#VN10.02084#9000#Vi?t#L504T#347. 597#^214#Lut trch nhim bi thng ca nh nc#^aH.#^aT php#2010#^a55tr.^b1 9cm#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#B.Hin#Trnh by ni dung Lut trch nh im bi thng ca nh nc gm nhng quy nh chung, trch nhim bi thng ca nh nc trong hot ng qun l hnh chnh, hot ng t tng, hot ng thi h nh n. Quy nh v kinh ph bi thng, th tc chi tr, trch nhim hon tr v cc iu khon thi hnh#Trch nhim php l#Bi thng thit hi#Nh nc#2605 55## 00719000000000241000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020023000520080005000750090010000800100005000900110 01400095020001500109020000900124020001800133039000700151021031200158013000700470 #VN10.02085#VN10.02086#9000#Vi?t#L504C#342.597#^214#Lut cn b, cng chc#^aH. #^aT php#2010#^a53tr.^b19cm#Lut cng chc#Vit Nam#Vn bn php lut#B.Hin#G ii thiu nhng quy nh php lut v ngha v, quyn ca cn b, cng chc c c cp nh trung ng, cp tnh, cp huyn, cp x. Cc vn qun l cn b, c ng chc, cc iu kin m bo thi hnh cng v, thanh tra cng v, khen thng, x l vi phm v cc iu khon thi hnh trong Lut cn b, cng chc#260556## 00708000000000265000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020012000520080005000640090010000690100005000790110 01400084020001000098020000900108020001800117039000700135021027400142020000700416 013000700423020001200430#VN10.02087#VN10.02088#6000#Vi?t#L504#347.597#^214#Lu t c x#^aH.#^aT php#2010#^a26tr.^b19cm#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut# B.Hin#Trnh by nhng ni dung c bn ca lut c x gm nhng quy nh chung, c x nhn s kin trng i hoc ngy l ln ca t nc, c x trong trn g hp c bit, trch nhim ca c quan v t chc trong vic thc hin, vn khiu ni, t co v iu khon thi hnh#c x#260557#Lut c x## 00785000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820008000528080005000600010010000650020060000750030017001350070 01000152008000500162009001900167010000500186011001500191020001300206020000900219 02000170022803900070024502101670025202000090041901300070042802000090043502000150 0444#VN10.02089#VN10.02090#VN10.02091#42000#Vi?t#CH250#345.597#^214#L Vn # Ch nh nhiu ti phm - Nhng vn l lun v thc tin#Sch chuyn kho#L Vn #^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a271tr.^b19cm#Lut hnh s#Vit Nam#Sch ch uyn kho#B.Hin#Trnh by nhng vn l lun chung v nhiu ti phm, vic nh ti danh i vi trng hp nhiu ti phm v quyt nh hnh pht i vi tr ng hp nhiu ti phm#Ti phm#260558#Ch nh#Phm nhiu ti## 00906000000000289000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820006000448080005000500010013000550020091000680070013001590080005001720090 01900177010000500196011001500201020000700216020000900223039000700232015001600239 021033600255020000900591020000900600013000700609#VN10.02092#VN10.02093#VN10.0209 4#Vi?t#H411#363.2#^214#Ch Vn Dng#Hot ng INTERPOL trong thc hin tng tr t php hnh s v dn ti phm Vit Nam#Ch Vn Dng#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a318tr.^b19cm#Dn #Vit Nam#B.Hin#Lu hnh ni b#Gii thiu nhng vn l lun, thc tin thc hin vai tr ca INTERPOL cng nh hot ng ca n trong thc hin tng tr t php hnh s v dn ti phm gii quyt c c v n xuyn quc gia, v n c yu t nc ngoi lin quan n Vit Nam v a ra gii php gp phn nng cao hiu qu ca hot ng ny trong thi gian ti# Interpol#Ti phm#260559## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010013000550020009000680030014000770070013000910080 00500104009001900109010000500128011001400133020001800147020000900165020000400174 039000700178013000700185#VN10.02095#VN10.02096#36000#Vi?t#TH121L#895.9221#^214# V Xun Qun#Thn la#Th thiu nhi#V Xun Qun#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a 67tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#B.Hin#260560## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010018000540020014000720030004000860070018000900080 00500108009001900113010000500132011001400137020001700151020000900168020000400177 039000700181013000700188#VN10.02097#VN10.02098#65000#Vi?t#B305M#895.9221#^214#N guyn Xun Qunh#Bin ma ng#Th#Nguyn Xun Qunh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#201 0#^a87tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#B.Hin#260561## 01018000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810008000560820006000648080005000700020051000750030027001260070 07600153008000500229009002800234010000500262011001500267005002100282005001700303 00500140032000500130033401300070034702102700035402000090062402000170063302000030 0650020001100653039000400664#VV10.07936#VV10.07937#VV10.07939#VV10.07938#39000# Vi?t#GI-108T#006.6#^214#Gio trnh l thuyt v thc hnh v trn my tnh#Autoc ad 2008 - 2004 - 2000#Nguyn L Chu Thnh (ch.b.), Nguyn Minh Tin, Phm Minh Mn, Bi H Thng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a217tr.^b24cm#Nguyn L Chu Thnh#Nguyn Minh Tin#Phm Minh Mn#Bi H Thng#260562#Gii thiu nhng kin thc c bn v AutoCAD. Tng qut v cc lnh v v hiu chnh c bn. Chi tit cc lnh hiu chnh. Cch quan st v qun l i tng, cng vi cch ghi kch thc v ch trong bn v. Nhm i tng v cch in bn v. Cch v hnh c hiu trc o#My tnh#Phn mm Autocad#V#Gio trnh#Mai## 00837000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820011000538080005000640010009000690020038000780070009001160080 00500125009002800130010000500158011001500163013000700178021028300185020001900468 020001200487020000800499020000900507039000400516020001500520#VV10.07940#VV10.079 41#VV10.07942#39000#Vi?t#NGH250T#895.922332#^214#inh Lu#Ngh thut tiu thuy t V Trng Phng#inh Lu#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a222tr.^b21cm#2 60563#Gii thiu v bi cnh ra i ca vn chng V Trng Phng v t tng, q uan nim, m hnh tiu thuyt ca nh vn. ng thi i su phn tch nhng ph ng din ngh thut trong tiu thuyt ca V trng Phng nh: cch xy dng ct t ruyn, tnh tit, xy dng nhn vt, ngn ng...#Nghin cu vn hc#Tiu thuyt# Nh vn#Vit Nam#Mai#V Trng Phng## 00779000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590010012000640020020000760070024000960040 02900120008000500149009002800154010000500182011001500187005001100202013000700213 021024500220020001000465020001000475039000400485#VV10.07943#VV10.07944#VV10.0794 5#48000#Vi?t#C455N#383.028#^214#Ao Thu Hoi#Cng ngh bu chnh#Ao Thu Hoi, L S Linh#Ti bn c b sung, chnh l#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a31 7tr.^b21cm#L S Linh#260564#Tng quan v cng ngh v cng ngh bu chnh. Gii thiu thit b bu chnh ti cc giao dch bu in. Qui trnh cng ngh v cc gii php k thut trong trung tm chia chn. Cng ngh vn chuyn. ng dng c ng ngh thng tin trong bu chnh#Bu chnh#Cng ngh#Mai## 01059000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810006000490820007000558080005000620020074000670070047001410080005001880090 02800193010000500221011001500226015005800241005001200299005001500311005001500326 00500160034100500180035701300070037502102610038202000080064302000130065102000100 0664039000400674020000900678020001000687#VV10.07946#VV10.07948#VV10.07949#VV10.0 7947#Vi?t#B108C#320.01#^214#Bo ch vi cng tc tuyn truyn, u tranh chng c c lun iu sai tri# Qu Don, Nguyn Bc Son, Tng Th Phng...#^aH.#^aThn g tin v Truyn thng#2010#^a270tr.^b21cm#TTS ghi: B Thng tin v Truyn thng . - Lu hnh ni b# Qu Don#Nguyn Bc Son#Tng Th Phng#Phng Khc ng#Ng uyn Vit Thng#260565#Gm cc bi tham lun ti hi tho "Bo ch vi cng tc tuyn truyn, u tranh chng cc lun iu sai tri". Phn tch vai tr ca bo ch trn mt trn u tranh d lun, ch ng, kp thi phn bc cc lun iu xuyn tc, ba t ca cc th lc th ch#Bo ch#Tuyn truyn#u tranh#Mai#S ai lch#Chnh tr## 00924000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590010015000640020008000790070029000870220 00400116004001800120008000500138009002800143010000500171011001500176012004600191 00600150023700600090025201300070026102102440026802000110051202000080052303900040 0531020002200535006001700557#VL10.00773#VL10.00775#VL10.00774#80000#Vi?t#V301S# 621.382#^214#Bi Thin Minh#Viba s#Bin dch: Trn Hng Qun...#T.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a404tr.^b27cm#T sch Kin thc c s v in t vin thng#Trn Hng Qun#Cao Phn#260566#Gii thiu cc kin th c c bn v h thng s. B m ho/b gii m ngun s dng iu xung m (PCM) v k thut lin quan n PCM. Ghp knh s. Dung pha v tri pha trong cc mng s. X l tn hiu bng gc. iu ch s v gii iu ch s#Vin thng#Viba s# Mai#K thut truyn thng#Trn Hong Lng## 00866000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590010015000640020008000790070044000870220 00400131004001400135008000500149009002800154010000500182011001500187012004600202 00600150024800600170026301300070028002101960028702000110048302000080049403900040 0502020002200506#VL10.00776#VL10.00777#VL10.00778#70000#Vi?t#V301S#621.382#^214 #Bi Thin Minh#Viba s#Bin dch: Trn Hng Qun, Trn Hong Lng#T.2#Ti bn ln 5#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a318tr.^b27cm#T sch Kin thc c s v in t vin thng#Trn Hng Qun#Trn Hong Lng#260567#Trnh by v cc h thng viba s v cc ch tiu cht lng. Truyn sng v cc knh pha inh. K thut v tuyn tm nhn thng. Nhiu v phn b tn s. Cc thit b vi ba s v o th h thng#Vin thng#Viba s#Mai#K thut truyn thng## 01077000000000373000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100070 00380820010000458080005000550020120000600070071001800080005002510090009002560100 00500265011001400270015003800284005001600322005001800338005001800356005001300374 00500130038701300070040002102130040702000100062002000110063002000110064102000090 0652039000400661020001600665020001200681020001000693#VV10.07950#VV10.07951#VV10. 07952#Vi?t#TR102N#346.59704#^214#Trch nhim, quyn hn ca U ban nhn dn x, phng, th trn theo quy nh ca php lut v ti nguyn v mi trng#B.s.: T rn Vn Khng (ch.b.), Nguyn Thanh Tng, Nguyn Hng Quang...#^aH.#^aBn #20 09#^a72tr.^b21cm#TTS ghi: B Ti nguyn v Mi trng#Trn Vn Khng#Nguyn Th anh Tng#Nguyn Hng Quang#Chu Hng Sn#Phm Th Hu#260568#Gii thiu trch nhi m, quyn hn ca U ban nhn dn x, phng, th trn theo qui nh ca php lu t v: t ai, bo v mi trng, ti nguyn nc, a cht v khong sn, kh tng thu vn, o c v bn #Php lut#Ti nguyn#Mi trng#Vit Nam#Mai#U ban nhn dn#Trch nhim#Quyn hn## 00768000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200040 00358080005000390010016000440020033000600030031000930070042001240080006001660090 01400172010000500186011001500191015004700206021013300253020001600386020001800402 020001100420005001300431005001100444013000700455039000400462#VV10.07953#VV10.079 54#Vi?t#GI-108T#550#^214#Nguyn Thc Nhu#Gio trnh c s a l t nhin#Sch d ng cho h o to t xa#Nguyn Thc Nhu, ng Duy Li, L Th Hp#^aHu#^ai h c Hu#2010#^a100tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Trnh by cc khi nim v khoa hc a l v tri t, lp v a l ca tri t, v a l t nhin Vit Nam v a l a phng#a l t nhin#Khoa hc tri t #Gio trnh#ng Duy Li#L Th Hp#260569#Mai## 00897000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200070 00358080005000420010013000470020042000600030031001020070045001330080006001780090 01400184010000500198011001500203015004700218021025100265020000800516020001900524 020001100543005001500554005001500569013000700584039000400591#VV10.07955#VV10.079 56#Vi?t#GI-108T#330.15#^214#L Trung Ch#Gio trnh lch s cc hc thuyt kinh t#Sch dng cho h o to t xa#L Trung Ch, Nguyn Hng C, ng Vit Khoa#^ aHu#^ai hc Hu#2010#^a147tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Trnh by nhng kin thc c bn, nn tng v cc hc thuyt kinh t t th k XV n nay nh hc thuyt kinh t trng thng, kinh t trng nng, kinh t t sn c in Anh, kinh t tiu t sn, kinh t ca ch ngha x hi khng t ng th k XIX...#Lch s#Hc thuyt kinh t#Gio trnh#Nguyn Hng C#ng Vit Khoa#260570#Mai## 00906000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820004000428080005000460010014000510020041000650030031001060070052001370040 01800189008000600207009001400213010000500227011001500232015004700247021016400294 02000200045802000110047800500160048900500140050501300070051902000110052602000060 0537020000900543039000400552#VV10.07957#VV10.07958#26500#Vi?t#GI-108T#950#^214# Lng Duy Th#Gio trnh i cng vn ho phng ng#Sch dng cho h o to t xa#Lng Duy Th ch.b., Phan Nht Chiu, Phan Thu Hin#Ti bn ln th 2#^aHu #^ai hc Hu#2010#^a236tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Khi qut chung v vn ho v vn ho phng ng. Trnh by c th v t n c, con ngi, t tng trit hc, vn hc ngh thut ca Trung Hoa, n v Nh t Bn#Vn ho phng ng#Gio trnh#Phan Nht Chiu#Phan Thu Hin#260571#Trung Quc#n #Nht Bn#Mai## 00760000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200040 00358080005000390010017000440020032000610070056000930080006001490090014001550100 00500169011001500174015004700189021018200236020001100418020001100429005001500440 005001600455013000700471039000400478#VV10.07959#VV10.07960#Vi?t#GI-108T#150#^214 #Nguyn Quang Un#Gio trnh tm l hc i cng#Nguyn Quang Un ch.b., Trn H u Luyn, Trn Quc Thnh#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a220tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Trnh by nhng vn chung ca tm l hc. C s x hi ca tm l, nhn thc v s hc. Kiu loi nhn cch v hnh thnh nh n cch. S sai lch hnh vi c nhn v hnh vi x hi#Tm l hc#Gio trnh#Tr n Hu Luyn#Trn Quc Thnh#260572#Mai## 00902000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010014000520020038000660070014001040040018001180080 00600136009001400142010000500156011001500161015004700176021029600223020002200519 020001100541013000700552020000900559020000700568020000900575039000400584#VV10.07 961#VV10.07962#19500#Vi?t#PH561P#372.3#^214#Nguyn c V#Phng php dy hc t nhin & x hi#Nguyn c V#Ti bn ln th 3#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a120t r.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Tng quan v chng trn h hc phn phng php dy hc mn t nhin v x hi. Trnh by v tr, mc ti u, cu trc v ni dung chng trnh, cng nh c im sch gio khoa mn t nh in v x hi. Hng dn phng php, hnh thc t chc, thit b dy hc mn t nhin v x hi bc tiu hc#Phng php ging dy#Gio trnh#260573#T nhin #X hi#Tiu hc#Mai## 00775000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480010008000530020029000610030031000900070008001210040 01800129008000600147009001400153010000500167011001500172015004700187021018500234 020000500419020000800424020001100432013000700443020000700450039000400457#VV10.07 963#VV10.07964#14500#Vi?t#GI-108T#511.3#^214#Vn Nam#Gio trnh tp hp v nh x#Sch dng cho h o to t xa#Vn Nam#Ti bn ln th 2#^aHu#^ai hc Hu# 2010#^a120tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Trnh by s lc v logic ton, tp hp v cc php ton trn cc tp hp, quan h hai ngi, nh x, gii tch t hp, php th bc n... km theo cc bi tp v hng dn g ii bi tp#Ton#Tp hp#Gio trnh#260574#nh x#Mai## 00835000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820004000428080005000460010014000510020034000650030031000990070026001300040 01800156008000600174009001400180010000500194011001500199015004700214021017800261 02000070043902000150044602000110046100500110047201300070048302000150049003900040 0505#VV10.07965#VV10.07966#13000#Vi?t#GI-108T#512#^214#L Vn Thuyt#Gio trnh l thuyt nhm v vnh#Sch dng cho h o to t xa#L Vn Thuyt, Hong Trn #Ti bn ln th 2#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a100tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu . Trung tm o to t xa#Trnh by cc kin thc v l thuyt nhm v vnh nh php ton hai ngi trn mt tp, nhm, nhm con, nhm con chun tc v nhm th ng, vnh, vnh con, Ian v vnh thng...#i s#L thuyt nhm#Gio trnh#Ho ng Trn#260575#L thuyt vnh#Mai## 00967000000000301000450002600110000001900050001118100080001608200100002480800050 00340010015000390020046000540070063001000080006001630090014001690100005001830110 01400188015003300202021033900235020001000574020000900584020001100593013000700604 020000900611020000900620039000400629005001800633005001400651#VV10.07967#Vi?t#GI- 108T#346.59701#^214#on c Lng#Gio trnh Lut hn nhn v gia nh Vit Nam #B.s.: on c Lng (ch.b.), Hong Th Hi Yn, o Mai Hng#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a99tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Khoa Lut#Trnh by khi nim v n hng nguyn tc c bn ca lut hn nhn v gia nh Vit Nam. Quan h php lut hn nhn v gia nh. Kt hn v hu vic kt hn tri php lut theo lut hn nhn v gia nh Vit Nam. Cc mi quan h gia v v chng, cha m v con, ngh a v cp dng, chm dt hn nhn trong lut hn nhn v gia nh Vit Nam#Php lut#Hn nhn#Gio trnh#260576#Gia nh#Vit Nam#Mai#Hong Th Hi Yn#o Mai Hng## 00680000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820009000428080005000510010016000560020026000720070016000980220004001140040 01800118008000600136009001400142010000500156011001500161015004700176013000700223 021011800230020000700348020000800355020001100363039000400374#VV10.07968#VV10.079 69#15000#Vi?t#GI-108T#512.0076#^214#Nguyn Gia nh#Gio trnh bi tp i s#N guyn Gia nh#T.1#Ti bn ln th 2#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a124tr.^b24cm#TT S ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#260577#Gii thiu 145 bi tp i s c li gii v: Logic v tp hp, nh x, quan h, s t nhin v s nguyn, nh m, vnh#i s#Bi tp#Gio trnh#Mai## 00775000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820004000428080005000460010009000510020029000600030031000890070009001200040 01800129008000600147009001400153010000500167011001500172015004700187021013500234 02000150036902000150038402000110039901300070041002000180041702000100043503900040 0445#VV10.07970#VV10.07971#21500#Vi?t#GI-108T#515#^214#Lng H#Gio trnh hm nhiu bin s#Sch dng cho h o to t xa#Lng H#Ti bn ln th 2#^aHu#^a i hc Hu#2010#^a176tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#G ii thiu v php tnh vi phn ca hm nhiu bin, tch phn ph thuc tham s, tch phn nhiu lp, tch phn ng v tch phn mt#Ton gii tch#Hm nhiu b in#Gio trnh#260578#Php tnh vi phn#Tch phn#Mai## 00798000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820004000428080005000460010013000510020029000640030031000930070013001240040 01800137008000600155009001400161010000500175011001500180015004700195021022600242 020001800468020001100486013000700497039000400504#VV10.07972#VV10.07973#13000#Vi ?t#GI-108T#515#^214#Nguyn Hong#Gio trnh khng gian mtric#Sch dng cho h o to t xa#Nguyn Hong#Ti bn ln th 2#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a112tr.^b2 4cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Gii thiu cc kin thc c b n, km theo cc bi tp sau mi phn v cc tnh cht ca tp hp s thc R, kh ng gian mtric vi cc khi nim tp m, tp ng, nh x lin tc, khng gian mtric y , khng gian compact...#Khng gian Metric#Gio trnh#260579#Mai## 00697000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200080 00318080005000390010011000440020062000550070011001170080006001280090014001340100 00500148011001500153015004700168004001800215013000700233021009400240020001000334 020002700344020002100371020001100392039000400403#VV10.07974#21500#Vi?t#GI-108T# 515.076#^214#L Vn Hp#Gio trnh phng trnh vi phn v phng trnh o hm ring#L Vn Hp#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a172tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Ti bn ln th 2#260580#Gm cc khi nim, bi ton v cch gii cc phng trnh vi phn, phng trnh o hm ring#Gii tch#Phng trnh o hm ring#Phng trnh vi phn#Gio trnh#Mai## 00713000000000277000450002600110000001900050001118100080001608200060002480800050 00300020036000350070008000710220005000792210012000840080006000960090014001020100 00500116011001500121015004700136013000700183021019700190020001600387020000900403 020001100412039000400423001000800427#VV10.07975#Vi?t#GI-108T#909.7#^214#Gio tr nh lch s th gii cn i#L Cung#Ph.1#1566 - 1870#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a 184tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#260581#Gii thiu l ch s th gii cn i chia theo 2 thi k ln: Thi k t cuc cch mng t sn H Lan gia th k XVI n Cng x Pari (1871) v thi k t Cng x Pari n c ch mng thng Mi Nga#Lch s cn i#Th gii#Gio trnh#Mai#L Cung## 01092000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200070 00358080005000420020051000470070052000980080006001500090014001560100005001700110 01500175015004700190005001600237005001400253005001700267005001600284005001400300 013000700314021041600321020001700737020000900754020001100763039000400774#VV10.07 976#VV10.07977#Vi?t#GI-108T#909.82#^214#Gio trnh lch s th gii hin i (19 17 - 1945)#Nguyn Anh Thi, Thanh Bnh, Nguyn Ngc Oanh...#^aHu#^ai hc H u#2010#^a228tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Nguyn Anh Thi# Thanh Bnh#Nguyn Ngc Oanh#ng Thanh Ton#Trn Th Vinh#260582# cp n cc vn v lch s th gii hin i nh: Cch mng XHCN thng Mi Nga v cng cuc xy dng CNXH Lin X 1917-1941. Quc t cng sn v phong tro c ng nhn gia hai cuc chin tranh; cc nc t bn ch yu trong thi k gia h ai cuc chin tranh th gii 1918-1939; phong tro gii phng dn tc cc nc thuc a v ph thuc 1918-1945, cng vi quan h quc t v chin tranh th g ii th 2#Lch s hin i#Th gii#Gio trnh#Mai## 00845000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200070 00358080005000420010011000470020051000580070044001090080006001530090014001590100 00500173011001500178015004700193005001800240013000700258021026100265020001700526 020000900543020001100552039000400563#VV10.07978#VV10.07979#Vi?t#GI-108T#909.82#^ 214#L Vn Anh#Gio trnh lch s th gii hin i (1945 - 1995)#L Vn Anh, Ng uyn Cng Khanh, inh Th Lan#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a236tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Nguyn Cng Khanh#260583# cp n cc vn v lch s th gii hin i nh: Quan h quc t 1945-1995; Lin X v cc nc ng u 1945-1995; cc nc t bn ch ngha sau chin tranh th gii th h ai v cuc cch mng khoa hc k thut; cc nc - Phi - M La Tinh t 1945-19 95#Lch s hin i#Th gii#Gio trnh#Mai## 00768000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500010011000550020052000660070027001180080006001450090 01400151010000500165011001500170015004700185005001500232004001800247013000700265 02101070027202000100037902000080038902000210039702000110041803900040042902000090 0433#VV10.07980#VV10.07981#21500#Vi?t#GI-108T#181.009#^214#L Vn Anh#Gio trn h lch s t tng phng ng v Vit Nam#L Vn Anh, Phm Hng Vit#^aHu#^a i hc Hu#2010#^a180tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Ph m Hng Vit#Ti bn ln th 2#260584#Gii thiu qu trnh hnh thnh v pht tri n lch s t tng phng ng nh Trung Quc, n , Vit Nam#Trit hc#Lch s #T tng phng ng#Gio trnh#Mai#Vit Nam## 00842000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200100 00358080005000450010015000500020035000650030008001000070050001080080006001580090 01400164010000500178011001500183015004700198005001700245005001600262013000700278 021020400285020000800489020000700497020000900504020001100513039000400524#VV10.07 983#VV10.07982#Vi?t#GI-108T#959.70072#^214#Phan Ngc Lin#Gio trnh lch s s hc Vit Nam#S gin#Phan Ngc Lin, Nguyn Cnh Minh, Trn Vnh Tng#^aHu#^a i hc Hu#2010#^a120tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Ng uyn Cnh Minh#Trn Vnh Tng#260585#Vi nt v i tng, nhim v, phng ph p nghin cu lch s s hc. Gii thiu cc bi ging v s hc Vit Nam vi cc giai on: T u th k XI n gia th k XIX; t 1858-1945 v t 1945 n na y#Lch s#S hc#Vit Nam#Gio trnh#Mai## 00983000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200110 00358080005000460010015000510020076000660070015001420080006001570090014001630100 00500177011001500182015004700197013000700244021035300251020000900604020000800613 020001900621020000900640020001700649020001100666039000400677#VV10.07984#VV10.079 85#Vi?t#GI-108T#353.809597#^214#Phan Minh Tin#Gio trnh qun l hnh chnh nh nc v qun l ngnh gio dc v o to#Phan Minh Tin#^aHu#^ai hc Hu#20 10#^a408tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#260586#Trnh b y cc vn c bn v: Nh nc, qun l hnh chnh nh nc, cng v, cng ch c v lut cn b, cng chc, quan im ca ng v nh nc v pht trin gio d c, o to, iu l nh trng v quy ch, quy nh ca B Gio dc v o to i vi gio dc mm non v ngnh hc ph thng, Lut gio dc, Lut bo v, ch m sc v gio dc tr em#Gio dc#o to#Qun l hnh chnh#Vit Nam#Vn bn ph p qui#Gio trnh#Mai## 00788000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200070 00348080005000410010017000460020043000630070022001060080006001280090014001340100 00500148011001400153012003700167015004700204013000700251021017300258020000900431 020000700440020000900447020001100456039000400467020001500471#VV10.07986#VV10.079 87#Vi?t#PH561P#372.21#^214#Trnh Th H Bc#Phng php pht trin ngn ng cho tr em#Trnh Th H Bc b.s.#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a63tr.^b24cm#Ti liu h ng dn n thi tt nghip#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#260587#K hi qut v ngn ng v s pht trin ngn ng tr em. Trnh by vai tr, nhim v, hnh thc, phng php pht trin ngn ng cho tr em km theo mt s bi t p thc hnh#Ngn ng#Tr em#Mu gio#Gio trnh#Mai#Sch luyn thi## 00922000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020080000440070058001240080006001820090014001880100005002020110 01500207015004700222005001500269005001100284005001500295005001400310013000700324 02102040033102000110053502000130054602000070055902000150056602000110058103900040 0592#VV10.07988#VV10.07989#Vi?t#H561D#155.4#^214#Hng dn n tp v thi tt ngh ip mn tm l hc tr em v gio dc hc tr em#Phng nh Mn, L Nam Hi, Pha n Minh Tin, Trn Vn Hiu#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a228tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Phng nh Mn#L Nam Hi#Phan Minh Tin#Trn Vn Hiu#260588#H thng ho nhng ni dung c bn phn tm l hc v gio dc h c tr em. Nhng c im pht trin tm l qua tng giai on v cc hot ng gio dc ph hp vi s thay i, pht trin tm l ca tr#Tm l hc#Gio dc hc#Tr em#Sch luyn thi#Gio trnh#Mai## 00940000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820010000428080005000520020062000570030031001190070067001500040018002170080 00600235009001400241010000500255011001500260015004700275021013300322020001000455 02000080046502000090047302000110048200500160049300500120050900500150052100500130 0536013000700549020001800556039000400574#VV10.07990#VV10.07991#26500#Vi?t#GI-10 8T#895.92209#^214#Gio trnh ging vn vn hc Vit Nam trong chng trnh THCS# Sch dng cho h o to t xa#Trn ng Suyn (ch.b.), L Lu Oanh, L Trng P ht, L Nhn Thn#Ti bn ln th 2#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a240tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Phn tch nhng tc phm vn hc Vit Nam phn vn hc dn gian, vn hc trung i, vn hc hin i trong chng tr nh vn hc THCS#Ging vn#Vn hc#Vit Nam#Gio trnh#Trn ng Suyn#L Lu Oan h#L Trng Pht#L Nhn Thn#260589#Phn tch vn hc#Mai## 00630000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360010016000410020071000570070016001280080006001440090014001500100 00500164011001500169013000700184021013100191020000900322020000900331020000900340 020001100349039000400360#VV10.07992#88000#Vi?t#M458S#570.72#^214#Nguyn Tin V n#Mt s vn c bn v thng k v thit k th nghim trong sinh hc#Nguyn Tin Vn#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a159tr.^b24cm#260590#Trnh by nhng khi ni m c bn v thng k sinh hc v ng dng thng k sinh hc trong thit k th n ghim v phn tch kt qu#Sinh hc#Thng k#Thit k#Th nghim#Mai## 00786000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350010012000400020030000520030017000820070012000990080006001110090 01400117010000500131011001500136013000700151021030500158020000900463020000700472 020000800479020001700487039000400504#VV10.07993#55000#Vi?t#G126M#618.2#^214#H Kh Cnh#Gy m hi sc trong sn khoa#Sch chuyn kho#H Kh Cnh#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a137tr.^b24cm#260591#Trnh by mt s vn v gy m hi sc tro ng sn khoa: Thay i sinh l trong qu trnh thai nghn, tng tc thuc trong qu trnh mang thai, nh hng ca thuc m, gim au ln ngi m v thai nhi, tc dng ca thuc trong thi k chu sinh, sinh l v chuyn d v s thai, hi sc tr mi sinh...#Sn khoa#Gy m#Hi sc#Sch chuyn kho#Mai## 00675000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360010014000410020049000550030012001040070014001160080006001300090 01400136010000500150011001500155013000700170021018900177020001000366020001700376 020001200393039000400405#VV10.07994#30000#Vi?t#CH115N#636.5#^214#Trn Sng To# Chn nui g th vn trong nng h min Trung#Chuyn kho#Trn Sng To#^aHu #^ai hc Hu#2010#^a127tr.^b24cm#260592#Trnh by c im, k thut chn gin g, phi ging, dinh dng thc n, chung tri, dng c chn nui, cch p trng , chm sc, phng v tr bnh cho g th vn trong nng h min Trung#Chn nui #Sch chuyn kho#G th vn#Mai## 00602000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330010014000380020033000520030012000850070014000970080006001110090 01400117010000500131011001500136013000700151021011500158020001000273020000800283 020001200291020001700303039000400320#VV10.07995#30000#Vi?t#K600T#636#^214#Trn Sng To#K thut chn nui trong nng h#Chuyn kho#Trn Sng To#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a127tr.^b24cm#260593#Gii thiu cch chn ging, thc n, chm sc nui dng v phng tr bnh trong chn nui b, d, ln, g nng h#Chn nui# Gia sc#H nng dn#Sch chuyn kho#Mai## 00961000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020046000410030066000870070063001530080006002160090014002220100 00500236011001400241015004500255005001300300013000700313005001600320005001500336 00500140035102102140036502000060057903900040058500500210058902000120061002000130 0622#VV10.07996#35000#Vi?t#PH561P#610.7#^214#Phng php hc tch cc trong o to y khoa#Sch dng cho sinh vin cc trng cao ng, i hc ngnh Y dc#B. s.: V Vn Thng, ng Cng Thun (ch.b.), Cao Ngc Thnh...#^aHu#^ai hc Hu #2010#^a95tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trng i hc Y dc#V Vn Thng#26 0594#ng Cng Thun#Cao Ngc Thnh#Trn Hu Dng#Trnh by cc kin thc c bn c phng php hc tch cc nh: giai on hc tch cc, vai tr ca ging v in, k nng tho lun nhm, k nng a v nhn phn hi, phng php lng gi , cch hc l thuyt...#Y hc#Mai#Phan Th Minh Phng#Phng php#Hc tch cc# # 00703000000000277000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280010017000330020083000500030029001330070017001620080006001790090014001850100 00500199011001500204013000700219021014300226020001100369020001400380020000900394 039000400403020000800407020001000415#VV10.07997#Vi?t#K600T#617.5#^214#Nguyn Vi t Tin#K thut vi phu v ng dng trong ni chi, chuyn ngn chn phc hi ng n tay ci#Sch chuyn kho sau i hc#Nguyn Vit Tin#^aHu#^ai hc Hu#2010 #^a139tr.^b24cm#260595#Gii thiu mt s nt c bn v thc hin k thut vi ph u v ng dng trong ni bn tay, ngn tay cng nh chuyn ngn chn phc hi ng n tay#Phu thut#Vi phu thut#Ngn tay#Mai#Bn tay#Ngn chn## 00929000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820012000428080005000540010018000590020024000770030031001010070018001320040 01800150008000600168009001400174010000500188011001500193015004700208021028500255 02000090054002000040054902000110055301300070056402000190057103900040059002000090 0594#VV10.07998#VV10.07999#14000#Vi?t#GI-108T#895.9221009#^214#Trng Th Thuy t#Gio trnh ngn ng th#Sch dng cho h o to t xa#Trng Th Thuyt#Ti b n ln th 2#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a120tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trun g tm o to t xa#Trnh by phong cch ngn ng v phong cch th. Hai thao t c c bn ca hot ng ngn ng th hin trong th. Phng thc to hnh, phng thc biu hin, cch cu to hnh tng th v t chc ng ngha trong ngn ng th. Mt s c im v s pht trin ca ngn ng th Vit Nam#Ngn ng#Th#Gi o trnh#260596#Nghin cu vn hc#Mai#Vit Nam## 00750000000000301000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290010017000340020063000510030029001140070033001430080006001760090014001820100 00500196011001500201005001500216013000700231021014300238020001100381020001200392 020001000404020001700414020000400431039000400435020000900439#VV10.08000#Vi?t#PH1 25T#617.5#^214#Nguyn Vit Tin#Phu thut chuyn gn iu tr tn thng thn k inh chi trn#Sch chuyn kho sau i hc#Nguyn Vit Tin, Phm Hong Lai#^aH u#^ai hc Hu#2010#^a133tr.^b24cm#Phm Hong Lai#260597#Gii thiu k thut c huyn gn trong iu tr tn thng t thn kinh gia, lit thn kinh tr, lit thn kinh quay v lit thn kinh kt hp#Phu thut#Chn thng#Thn kinh#Sch chuyn kho#Gn#Mai#Chi trn## 00660000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350010015000400020032000550070015000870080006001020090014001080100 00500122011001500127021020900142013000700351020001300358020001300371020001800384 039000400402#VV10.08001#35000#Vi?t#K600T#616.6#^214#L Trng Khoan#K thut ch p niu tnh mch#L Trng Khoan#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a129tr.^b21cm#Vi n t v lch s v vai tr ca k thut niu tnh mch. Trnh by k thut chp niu tnh mch v nu ra nhng thay i k thut i vi mt s biu hin l m sng, sinh hc lin quan n h tit niu#260598#H tit niu#Chp X quang#Ni u tnh mch#Mai## 00948000000000301000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100080 00350820008000438080005000510010014000560020037000700070040001070040018001470080 00600165009001400171010000500185011001500190015004700205021032000252020001900572 020001600591020001100607005001700618039000400635013000700639#VV10.08002#VV10.080 03#16.800#Vi?t#GI-108T#005.362#^214#L Mnh Thnh#Gio trnh ngn ng lp trnh Pascal#L Mnh Thnh (ch.b.), V Vn Tun Dng#Ti bn ln th 2#^aHu#^ai h c Hu#2010#^a148tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Gii th iu cc kin thc c bn v ngn ng lp trnh Pascal nh: cc kiu d liu n gin, hng, bin, kiu, biu thc, cu lnh, xut nhp d liu, lnh c cu trc , kiu tp hp v kiu mng, chng trnh con, kiu chui k t, kiu bn ghi v tp ghi, kiu con tr v bin ng, km theo cc bi tp sau mi chng#Ngn ng lp trnh#Ngn ng Pascal#Gio trnh#V Vn Tun Dng#Mai#260599## 00717000000000325000450001400070000001900050000718100060001208200120001880800050 00300020014000350070083000490080006001320090014001380100005001520110015001570200 01700172020000900189020000400198005001800202005001600220005001400236005001300250 00500150026300500130027800500130029100500180030403900070032201300070032901500550 0336#50000#Vi?t#561T#895.9221008#^214#ng thi Hu#Tn Tht Vin Bo, Trn Th anh Chu, Nguyn Vn C... ; Tuyn chn: Trn Bu Lm...#^aHu#^ai hc Hu#201 0#^a192tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tn Tht Vin Bo#Trn Thanh Chu #Nguyn Vn C#H Ngc Dip#Hong Th Hnh#Trn Bu Lm#Trn Thn M#Tn Tht Vi n Bo#P.Dung#260600#TTS ghi: CLB UNESCO th ng Vit Nam. Chi nhnh Hu## 00775000000000241000450001400070000001900050000718100080001208200060002080800050 00260010015000310020035000460070015000810080006000960090014001020100005001160110 01500121021034800136020001400484020001000498020001100508039000700519013000700526 #40000#Vi?t#GI-108T#576.5#^214#Trn Quc Dung#Gio trnh thc hnh di truyn h c#Trn Quc Dung#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a103tr.^b24cm#Gii thiu 10 bi thc hnh vi cc ni dung v c s t bo ca hin tng di truyn v bin d nh ng uyn phn, gim phn, nhim sc cht sinh dc, nhim sc th khng l... v cc qui lut di truyn, qui lut phn li, qui lut phn li c lp cng mt s cc h o cht c s dng trong cc bi thc hnh cng nh cch pha ch v bo qun c hng#Di truyn hc#Thc hnh#Gio trnh#P.Dung#260601## 00841000000000277000450001400070000001900050000708200060001280800050001800100160 00230020030000390070030000690040018000990080006001170090014001230100005001370110 01500142015004700157021029000204020000800494020001200502020001100514020001100525 005001300536039000700549013000700556#24000#Vi?t#338.9#^214#Nguyn nh Hi#Gio trnh kinh t pht trin#Nguyn nh Hi, inh Vn Hi#Ti bn ln th 1#^aHu# ^ai hc Hu#2010#^a211tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa #Trnh by nhng vn lin quan ti tng trng v pht trin kinh t, cng b ng x hi trong qu trnh pht trin, cc ngun nhn lc v c cu kinh t vi p ht trin kinh t, c im ca sn xut nng nghip, cng nghip, xy dng c b n v dch v trong quan h vi pht trin kinh t#Kinh t#Tng trng#Pht tri n#Gio trnh#inh Vn Hi#P.Dung#260602## 00798000000000265000450001400070000001900050000708200040001280800050001600100180 00210020027000390070050000660040018001160080006001340090014001400100005001540110 01500159015004700174021023900221020001700460020001100477005001800488005001200506 039000700518013000700525#23000#Vi?t#337#^214#V Th Bch Tuyt#Gio trnh kinh t quc t#V Th Bch Tuyt, Nguyn Tin Thun, V Duy Vnh#Ti bn ln th 3#^ aHu#^ai hc Hu#2010#^a207tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Tng quan v kinh t quc t. Xu th pht trin kinh t th gii. Thng m i quc t v trao i quc t cc yu t sn xut. Th trng th gii i vi s pht trin cc mi quan h kinh t th gii. Lin kt v hi nhp kinh t qu c t#Kinh t th gii#Gio trnh#Nguyn Tin Thun#V Duy Vnh#P.Dung#260603## 00868000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002980800050 00340010018000390020059000570030024001160070018001400080018001580090035001760100 00500211011001500216021029000231020001900521020001000540020000900550020000800559 020000900567039000700576013000700583#VV10.08004#VV10.08005#54000#Vi?t#^214#Nguy n Vit Ngon#Vn chng Vit Nam truyn thng vi s phn nh con ngi#Chuyn lun, tuyn chn#Nguyn Vit Ngon#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H C h Minh#2010#^a284tr.^b21cm#Nghin cu vn con ngi v thc c nhn m vn hc nhn nhn, c phn nh trong lch s i sng sng tc vn chng V it Nam truyn thng v tuyn chn, ch thch mt s tc gi, tc phm tiu biu nhm minh ho cho vn chng Vit Nam truyn thng vi s phn nh con ngi#Ng hin cu vn hc#Con ngi#Tc phm#Tc gi#Vit Nam#P.Dung#260604## 00979000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820008000628080005000700010011000750020046000860070 02900132008000500161009003500166010000500201011001500206012004400221021030700265 02000090057202000090058102000100059002000280060000500110062803900070063901300070 0646#VV10.08006#VV10.08009#VV10.08008#VV10.08007#72000#Vi?t#R207A#720.285#^214# Quang Hin#Revit Architecture 2010 dnh cho ngi t hc#B.s.: Quang Hin, Tng Thu#^aH.#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a398tr.^b24cm#Gio trnh thi t k kin trc trn my tnh#Gii thiu chng trnh my tnh Revit Architectur e c ng dng trong thit k kin trc xy dng nh to ct, gn vt liu tn g, lp t ca v cu thang, to mi, trang tr khun vin, to b mt a hnh, phi cnh, lin kt cc project to m hnh tng th, to bng lit k chi tit cc hng mc...#ng dng#Thit k#Kin trc#Phn mm Revit Architecture#Tng T hu#P.Dung#260605## 00938000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820008000628080005000700010012000750020030000870070 04200117008001800159009003500177010000500212011001500217012005100232013000700283 02102350029002000090052502000090053402000100054302000180055300500110057100500110 0582039000700593#VV10.08010#VV10.08011#VV10.08013#VV10.08012#64000#Vi?t#T550H#7 20.285#^214# L Thun#T hc Sketchup bng hnh nh#B.s.: L Thun, Quang H in, Tng Thu#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a351t r.^b24cm#Gio trnh thc hnh thit k kin trc - xy dng#260606#Hng dn th c hnh khai thc cc cng c v lnh StetchUp trong thit k - kin trc xy dn g mt cng trnh nh thit lp giao din, v nh c bn, v cc cng c c bn, phi cnh, v cng tro, in n, nhp, xut v sao lu file...#ng dng#Thit k# Kin trc#Phn mm SketchUp#Quang Hin#Tng Thu#P.Dung## 01105000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00440820004000498080005000530020108000580070047001660080005002130090014002180100 00500232011002500237021033300262020002100595020000900616020001700625020000900642 02000030065100500180065400500100067200500140068200500110069600500090070703900070 0716013000700723015002500730#VV10.08014#VV10.08016#VV10.08017#VV10.08015#Vi?t#38 2#^214#Hip nh thng mi Vit Nam - Hoa K to iu kin cho Vit Nam hi nh p su hn vo nn kinh t th gii#Nguyn nh Lng, nh Chc, Trn Hong H.. .#^aH.#^aCng Thng#2010#^a281tr., 4tr. nh^b24cm#Tp hp nhng bi vit, bi n i, bi phng vn qua nhng giai on m phn v hip nh thng mi Vit Nam - Hoa K, nhng n lc v kinh nghim m phn tin ti k hip nh nhm to i u kin cho Vit Nam thm nhp su hn vo nn kinh t th gii, mt s vn c ho doanh nghip Vit Nam khi tham gia th trng M v th gii#Hip nh thng mi#Hi nhp#Kinh t th gii#Vit Nam#M#Nguyn nh Lng#nh Chc#Trn Hon g H#Thi Thanh#Qung H#P.Dung#260607#TTS ghi: B Cng thng## 00752000000000289000450002600110000002600110001102600110002201900050003308200080 00388080005000460010016000510020047000670030017001140070041001310080005001720090 01900177010000500196011001500201021015300216020001600369020002100385020000900406 005001600415039000700431013000700438020001700445#VV10.08018#VV10.08020#VV10.0801 9#Vi?t#345.597#^214#Trn Phng t#Hp tc quc t trong t tng hnh s Vit N am#Sch chuyn kho#Trn Phng t (ch.b.), Nguyn c Phc#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a294tr.^b21cm#C s l lun v hp tc quc t trong t tng hnh s. Thc trng v cc gii php tng cng hp tc quc t trong t tng hnh s Vit Nam hin nay#Hp tc quc t#Lut t tng hnh s#Vit Nam#Nguyn c Phc# P.Dung#260608#Sch chuyn lun## 00847000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440010016000490020048000650030017001130070016001300080005001460090 01900151010000500170011001500175021029100190013000700481020001000488020001300498 020001300511020000900524039000700533020001700540#VV10.08021#VV10.08022#52000#Vi ?t#346.59704#^214#H Th Mai Hin#Ti sn v quyn s hu ca cng dn Vit Na m#Sch chuyn kho#H Th Mai Hin#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a280tr.^b21cm#N hng vn chung v quyn s hu ca cng dn v ni dung quyn s hu ca cng dn trong php lut Vit Nam. Quyn s hu cng dn i vi bt ng sn v vi c bo v quyn s hu ca cng dn, cng mt s vn hon thin php lut v q uyn s hu ca cng dn trong giai on hin nay#260609#Php lut#Quyn s hu# Bt ng sn#Vit Nam#P.Dung#Sch chuyn kho## 00616000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010013000540020036000670290039001030070029001420080 01800171009001100189010000500200011001500205012002800220020001700248020000400265 020001200269006001000281039000700291013000700298019000900305#VV10.08024#VV10.080 25#VV10.08023#66000#Vi?t#823#^214#Nimmo, Jenny#Charlie Bone v ci bng x Badl ock#Charlie Bone and the shadow of Badlock#Jenny Nimmo ; Hng Lan dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a341tr.^b21cm#B truyn php thut k th#Vn hc hi n i#Anh#Tiu thuyt#Hng Lan#P.Dung#260610#Dch Anh## 00619000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820004000528080005000560010013000610020027000740290032001010070 02900133008001800162009001100180010000500191011001500196012002800211020001700239 020000400256020001200260006001000272039000700282013000700289019000900296#VV10.08 026#VV10.08027#VV10.08028#71000#Vi?t#CH109B#823#^214#Nimmo, Jenny#Charlie Bone v hip s #Charlie Bone and the red knight#Jenny Nimmo ; Hng Lan dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a361tr.^b21cm#B truyn php thut k th#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#Hng Lan#P.Dung#260611#Dch Anh## 00593000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010018000540020016000720030012000880070061001000080 01800161009001100179010000500190011001500195020001700210020000300227020001200230 005001500242039000700257013000700264019000800271006001200279#VV10.08029#VV10.080 30#VV10.08031#62000#Vi?t#813#^214#Russell, David O.#Ngoi hnh tinh#Tiu thuyt #David O. Russell ; Andrew Auseon chp bt ; Thanh Tuyn dch#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2010#^a347tr.^b20cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Auseon, Andrew#P. Dung#260612#Dch M#Thanh Tuyn## 00608000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010017000540020033000710030019001040290037001230070 03300160008001800193009001100211010000500222011001500227020001700242020000300259 020001200262006001000274039000700284013000700291019000800298#VV10.08033#VV10.080 34#VV10.08032#42000#Vi?t#813#^214#Meyer, Stephenie#Cuc i th hai ca Bree Ta nner#An eclipse Novella#The short second life of Bree Tanner#Stephenie Meyer ; T nh Thu dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a196tr.^b20cm#Vn hc hin i# M#Tiu thuyt#Tnh Thu#P.Dung#260613#Dch M## 00634000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820012000528080005000640020021000690070047000900220004001370050 01200141005001400153005001600167005001400183005001000197008001800207009001100225 01000050023601100150024102000170025602000090027302000120028203900070029401300070 0301#VV10.08035#VV10.08036#VV10.08037#46000#Vi?t#TR527N#895.9223408#^214#Truyn ngn 1200 ch#Lu Cm Vn, Lu Th Lng, Phm Trung Khu...#T.3#Lu Cm Vn#L u Th Lng#Phm Trung Khu#Trn Nh Thu#Qu Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2010#^a208tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung#260614## 00497000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820009000458080005000540010006000590020028000650030031000930070006001240080 01800130009001100148010000500159011001500164020001700179020000900196020001200205 039000700217013000700224#VV10.08038#VV10.08040#VV10.08039#40000#Vi?t#895.9223#^ 214# B#Chuyn dy c ko ra dy b#Tuyn tp tiu phm tro phng# B#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a208tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn c i#P.Dung#260615## 00572000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010011000600020012000710290007000830070 04100090008001800131009001100149010000500160011001500165020001700180020000300197 020001200200005001400212006001000226039000700236013000700243019000800250#VV10.08 041#VV10.08043#VV10.08042#68000#Vi?t#B300#813#^214#Cast, P.C.#B nh du#Mark ed#P.C. Cast, Kristin Cast ; Tnh Thu dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a 374tr.^b20cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Cast, Kristin#Tnh Thu#P.Dung#2606 16#Dch M## 01201000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00411810006000460820013000528080005000650020029000700070053000990080018001520090 01100170010000500181011001500186021050600201020001200707020000800719020001000727 02000140073702000090075100500160076000500160077600500160079200500130080800500160 0821039000700837013000700844#VV10.08045#VV10.08046#VV10.08044#150000#Vi?t#V400V #959.70442092#^214#V Vn Kit - Ngi thp la#Nguyn Tn Dng, Phm Quang Ngh , Nguyn Mnh Cm...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a543tr.^b23cm#Gii thiu tiu s qu trnh hot ng cch mng trong khng chin chng M n khi tr th nh th tng chnh ph ca th tng V Vn Kit, c bit mt s mc quan trn g trong nhng quyt sch ca ng i vi nn kinh t Vit Nam nh chnh sch kin h t, xy dng ng dy 500kw. Ngoi ra cn nhng bi vit ca nhng ngi thn , cc ng ch lnh o, cn b tng cng tc cng ng v nhn cch, o c, ng h lc cch mng, l tng cng sn ca ng lc sinh thi... cng nhiu kha cn h a chiu khc#V Vn Kit#Tiu s#S nghip#Chnh tr gia#Vit Nam#Nguyn Tn Dng#Phm Quang Ngh#Nguyn Mnh Cm#V Quc Tun#Trn c Nguyn#P.Dung#260617# # 00558000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020041000510070015000920220004001070080018001110090 01100129010000500140011001500145020000800160020001100168020001200179020000800191 020001400199005001500213039000700228013000700235012001400242#VV10.08047#VV10.080 48#43000#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp trc nghim kin thc ng vn 11#Nguyn B Ngi#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a226tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit# Tp lm vn#Bi tp#Sch c thm#Nguyn B Ngi#P.Dung#260618#Bn ng hnh## 00668000000000325000450002600110000002600110001102000080002202000070003002000090 00370200011000460140007000570190005000641810006000690820012000758080005000870020 02800092007006900120022000500189221003200194008001800226009001100244010000500255 01100140026000500150027400500140028900500150030303900070031802000100032501300070 0335#VV10.08049#VV10.08050#Lch s#Nh H#Vit Nam#Sch tranh#15000#Vi?t#L302S# 959.7025092#^214#Lch s Vit Nam bng tranh#B.s.: Trn Bch ng (ch.b.), inh Vn Lin ; Ho s: L Tng Thanh#T.28#H Qu Ly v vua nhiu ci cch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a75tr.^b20cm#Trn Bch ng#inh Vn Lin#L Tng Tha nh#P.Dung#H Qu Ly#260619## 00656000000000325000450002600110000002600110001102000100002202000080003202000070 00400200009000470200011000560140007000670190005000741810006000790820012000858080 00500097002002800102007006600130022000500196221002600201008001800227009001100245 01000050025601100140026100500150027500500140029000500120030403900070031601300070 0323#VV10.08051#VV10.08052#H Qu Ly#Lch s#Nh H#Vit Nam#Sch tranh#15000#V i?t#L302S#959.7025092#^214#Lch s Vit Nam bng tranh#B.s.: Trn Bch ng (ch. b.), inh Vn Lin ; Ho s: L Phi Hng#T.29#H Qu Ly chng gic Minh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a73tr.^b20cm#Trn Bch ng#inh Vn Lin#L Phi Hng #P.Dung#260620## 00660000000000313000450002600110000001900050001101900160001600500160003200600190 00481810006000670820006000738080005000790140007000840020020000910030013001110070 05800124022000500182005001500187008001800202009001100220010000500231011001500236 012004000251020001700291020001100308020001300319039000700332013000700339#VV10.08 053#Vi?t#Dch Trung Quc#Hong Ngc Lang#Nhm Mai Hoa Trang#T121T#895.1#^214#125 00#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.53#Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a120tr.^b2 0cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn t ranh#P.Dung#260621## 00460000000000253000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020024000340030017000580220004000750080018000790090011000970100005001080110 01400113012001400127020001800141020000800159020001400167039000700181013000700188 020001100195#VV10.08054#7000#Vi?t#372.21#^214#Hc s Vit bng t mu#Theo dng ca dao#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a16tr.^b24cm#B tp t mu#Gio d c mu gio#Lch s#Sch mu gio#P.Dung#260622#Tp t mu## 00460000000000253000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020024000340030017000580220004000750080018000790090011000970100005001080110 01400113012001400127020001800141020000800159020001400167039000700181013000700188 020001100195#VV10.08055#7000#Vi?t#372.21#^214#Hc s Vit bng t mu#Theo dng ca dao#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a16tr.^b24cm#B tp t mu#Gio d c mu gio#Lch s#Sch mu gio#P.Dung#260623#Tp t mu## 00389000000000229000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020014000400030009000540080018000630090011000810100005000920110 01400097020001100111020000900122020001400131039000700145013000700152#VV10.08056# 7000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp t mu#ng vt#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2010#^a16tr.^b26cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#P.Dung#260624## 00554000000000277000450002600110000001900050001118100070001608200090002380800050 00320020020000370030013000570070047000700080018001170090011001350100005001460140 00700151011001400158020001800172020001300190005001200203039000700215012001900222 020000900241005001900250013000700269#VV10.08057#Vi?t#TH400Q#895.9223#^214#Th qu y lm thi s#Truyn tranh#H Hi Chu b.s. ; Dng Ngc T Uyn v tranh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#13500#^a24tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh# H Hi Chu#P.dung#Th quy & th nh#Vit Nam#Dng Ngc T Uyn#260625## 00552000000000277000450002600110000001900050001118100080001608200090002480800050 00330020017000380030013000550070047000680080018001150090011001330100005001440140 00700149011001400156020001800170020001300188005001200201039000700213012001900220 020000900239005001900248013000700267#VV10.08058#Vi?t#NG108-O#895.9223#^214#Ngo p hut ci#Truyn tranh#H Hi Chu b.s. ; Dng Ngc T Uyn v tranh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#13500#^a24tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#H Hi Chu#P.dung#Th quy & th nh#Vit Nam#Dng Ngc T Uyn#260626## 00963000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820007000538080005000600020060000650070058001250080005001830090 01800188010000500206011001500211015004000226021024100266020001100507020000900518 02000090052700500140053600500130055000500180056300500150058100500150059603900070 0611013000700618#VV10.08059#VV10.08060#VV10.08061#76000#Vi?t#GI-108D#323.07#^21 4#Gio dc quyn con ngi: Nhng vn l lun v thc tin#V Khnh Vinh (ch. b.), Cao c Thi, Nguyn Linh Giang...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a434tr.^b24 cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam#L lun v gio dc quyn con ngi v nh gi khi qut thc trng gio dc quyn con ngi Vit Nam. Tm hiu ki nh nghim gio dc quyn con ngi mt s nc trn th gii cng mt s kin ngh v quyn gio dc con ngi Vit Nam#Nhn quyn#Gio dc#Vit Nam#V Khn h Vinh#Cao c Thi#Nguyn Linh Giang# c Hng H#Tng Duy Kin#P.Dung#26062 7## 00869000000000373000450002600110000002600110001101900050002208200110002780800050 00380020027000430030050000700290020001200070093001400220004002330080005002370090 01800242010000500260011001600265015006500281020001700346020001400363020001100377 02000090038802000070039700500100040400500120041400500100042600500120043600500110 0448006000900459006001300468039000700481013000700488#VV10.08062#VV10.08063#Vi?t# 398.209597#^214#Kho tng s thi Ty Nguyn#Chim kc n la ry ca bon Ting = T et sa ba bon#Tet sa ba bon Ting#Ht k: iu Gli, iu Mpiih ; S.t.: Trng B i... ; Phin m, dch: iu Ku, iu Th Mai#Q.1#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a 2235tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn ho#V n hc dn gian#Dn tc Mnng#Ty Nguyn#Vit Nam#S thi#iu Gli#iu Mpiih#T rng Bi#T ng Hi# Hng K#iu Ku#iu Th Mai#P.Dung#260628## 00875000000000373000450002600110000002600110001101900050002208200110002780800050 00380020027000430030050000700290020001200070093001400220004002330080005002370090 01800242010000500260011002200265015006500287020001700352020001400369020001100383 02000090039402000070040300500100041000500120042000500100043200500120044200500110 0454006000900465006001300474039000700487013000700494#VV10.08064#VV10.08065#Vi?t# 398.209597#^214#Kho tng s thi Ty Nguyn#Chim kc n la ry ca bon Ting = T et sa ba bon#Tet sa ba bon Ting#Ht k: iu Gli, iu Mpiih ; S.t.: Trng B i... ; Phin m, dch: iu Ku, iu Th Mai#Q.2#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a tr. 1129-2235^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn ho#Vn hc dn gian#Dn tc Mnng#Ty Nguyn#Vit Nam#S thi#iu Gli#iu Mp iih#Trng Bi#T ng Hi# Hng K#iu Ku#iu Th Mai#P.Dung#260629## 00748000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200110 00348080005000450020027000500030038000770290014001150070078001290080005002070090 01800212010000500230011001500235015006500250020001700315020001400332020001100346 02000070035700500110036400500110037500600090038600600130039503900070040801300070 0415#VV10.08066#VV10.08067#Vi?t#KH400T#398.209597#^214#Kho tng s thi Ty Nguy n#Ting ly cy tre rla = Ting sok rla#Ting sok rla#Ht k: iu Klung ; H ng K s.t. ; Phin m, dch: iu Ku, iu Th Mai#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010# ^a969tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn ho# Vn hc dn gian#Dn tc Mnng#Ty Nguyn#S thi#iu Klung# Hng K#iu Ku# iu Th Mai#P.Dung#260630## 00835000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480010017000530020029000700030017000990070017001160080 00500133009001900138010000500157011001500162015001600177021034000193013000700533 020001200540020001700552#VN10.02099#VN10.02100#85000#Vi?t#CH305T#363.25#^214#Ng uyn Huy Thut#Chin thut iu tra hnh s#Sch chuyn kho#Nguyn Huy Thut#^a H.#^aCng an nhn dn#2010#^a596tr.^b19cm#Lu hnh ni b#Trnh by nhng l lu n khoa hc v chin thut iu tra hnh s, chin thut bt ngi phm ti, khm xt, hi cung, ly li khai ca ngi lm chng, i cht, nhn dng, thc nghi m iu tra, trng cu gim nh, cng tc thu gi, bo qun v x l vt chng, phng php lm bn kt lun iu tra trong qu trnh iu tra v n hnh s#26 0631#Chin thut#iu tra hnh s## 00965000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010012000510020073000630030017001360070028001530080 00500181009001900186010000500205011001500210015001600225021032100241020001000562 020002000572020001000592020002000602005001500622039000700637013000700644#VN10.02 101#VN10.02102#50000#Vi?t#T502T#363.2#^214# nh Ho#Tun tra kim sot giao thng ng b nhng vn l lun v thc tin#Sch chuyn kho# nh Ho, H ong nh Ban#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a303tr.^b19cm#Lu hnh ni b#Phn t ch mt s vn c bn trong vic kim sot giao thng ng b nh t chc tu n tra kim sot v x l vi phm, o to v hun luyn nng cao nng lc c a cn b cng an, phng thc hot ng, trang b phng tin... cng nh cc gi i php nng cao hiu qu hot ng tun tra kim sot giao thng ng b#Kim sot#Giao thng ng b#Nghip v#Cnh st giao thng#Hong nh Ban#P.Dung#260 632## 00725000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010013000450020084000580030017001420070013001590080005001720090 01900177010000500196011001500201015001600216021017400232020000800406020001000414 020000800424020000800432013000700440#VN10.02103#VN10.02104#30000#Vi?t#363.2#^21 4#Bi Xun Sn#Mt s vn v i mi cng tc qun l ti chnh, ti sn tron g cng an nhn dn#Sch chuyn kho#Bi Xun Sn#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a 192tr.^b19cm#Lu hnh ni b#Nhng vn chung v qun l ti chnh, ti sn v xy dng i ng cn b qun l ti chnh, ti sn trong Cng an nhn dn cng nh trong mt s lnh vc cng tc cng an#Qun l#Ti chnh#Ti sn#Cng an#260 633## 01143000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510020074000560070057001300080018001870090011002050100 00500216011001500221021037700236020000900613020002000622005001400642005001500656 00500170067100500160068800500160070403900070072001300070072701200430073402000130 0777020001500790#VN10.02105#VN10.02106#VN10.02107#39000#Vi?t#371.8#^214#Nhng k nng thc hnh x hi cn thit cho hc sinh trung hc ph thng#B.s.: Bi Vn Vng, Trn nh Tun, Nguyn Quang Mn...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a 203tr.^b19cm#Gii thiu nhng k nng thc hnh x hi c bn v nng cao dnh c ho hc sinh ph thng trung hc nh cc k nng giao tip, quan st, t hon thi n bn thn, k nng c, vit, t hc, lm vic nhm, t duy sng to, k nng khm kh v pht trin bn thn, k nng gii quyt nhng kh khn trong cuc s ng, lm ch cm xc, ngh nghip... v kin thc tm sinh l la tui#Hc sinh#P h thng trung hc#Bi Vn Vng#Trn nh Tun#Nguyn Quang Mn#Nguyn Hu Long #L Trng Chin#P.Dung#260634#T sch K nng hot ng thanh thiu nin#K nn g sng#K nng x hi## 00834000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000458080005000510010016000560020030000720290014001020070048001160080 01800164009001100182010000500193011001400198021024000212020000900452020001400461 005001600475039000700491013000700498020001300505005001400518#VN10.02108#VN10.021 09#VN10.02110#17500#Vi?t#658.4#^214#Phm Thanh Hip#25 tr chi xy tnh ng i#Team building#Phm Thanh Hip, Trc Phng Mai, nhm Co Thm#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2010#^a99tr.^b19cm#Gii thiu kh r v loi hnh v tr chi xy dng tnh ng i cng nh tc dng tch cc ca chng v mc ph bin hin nay nc ta, ng thi gii thiu 25 tr chi c th nhm rn luyn k nng s ng, vn dng sng to, ng x...#Tr chi#Nhm lm vic#Trc Phng Mai#P.Dung#2 60635#K nng sng#Nhm Co Thm## 00736000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820007000518080005000580010010000630020014000730070010000870080 01800097009001100115010000500126011001500131012004300146021022000189020000900409 020000800418020000600426013000700432039000700439#VN10.02111#VN10.02112#VN10.0211 3#18000#Vi?t#450C#793.73#^214#Lu Hunh# ch vn hc#Lu Hunh#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2010#^a109tr.^b19cm#T sch K nng hot ng thanh thiu nin#T p hp cc cu ch v vn hc, cu tm hiu v cc tc gi, ni dung ng ha cc bi th, cc cu nh ngha v cc t ng, cch dng t... gip ngi ch i rn luyn kin thc vn hc v kh nng suy lun logic#Tr chi#Vn hc# ch #260636#P.Dung## 00763000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820010000528080005000620010010000670020032000770070010001090080 01800119009001100137010000500148011001500153021018100168020001800349020000700367 020002100374020000900395039000700404013000700411012004300418#VN10.02114#VN10.021 15#VN10.02116#36000#Vi?t#TR400C#394.09597#^214#Tiu Kiu#Tr chi dn gian ca thiu nhi#Tiu Kiu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a216tr.^b19cm#Tm hiu v tr chi dn gian v phn loi tr chi dn gian ca tr em theo cc ni dung: cc tr chi c li ht, tr chi c chi, tr chi t thn vn ng, tr ch i con gi#Tr chi dn gian#Tr em#Sinh hot ngoi tri#Vit Nam#P.Dung#260637#T sch K nng hot ng thanh thiu nin## 00576000000000301000450002600110000000500140001102000180002502000090004302000130 00520390007000650140007000720190005000791810006000840820006000908080005000960020 01900101003001300120007002600133022000500159006000500164008001800169009001100187 010000500198011001500203019001400218012003500232013000700267#VN10.02117#Marimo R agawa#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#B.Hin#14000#Vi?t#125T#895.6#^21 4#u trng rc la#Truyn tranh#Marimo Ragawa ; Nana dch#T.27#Nana#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2010#^a194tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#260638## 00605000000000301000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020028000400030013000680070036000810220005001170050017001220060 01200139008001800151009001100169010000500180011001500185012003500200019001400235 020001800249020000900267020001300276039000700289013000700296#VN10.02118#Vi?t#B31 4A#895.7#^214#13000#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; H Th Bnh dch#T.22#Choe Byeong Yeol#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2010#^a159tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc th iu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#B.Hin#260639## 00594000000000301000450002600110000001400070001101900050001803900070002318100060 00300820006000368080005000420020020000470030013000670070035000800220004001150080 01800119009001100137010000500148011001500153012003500168020001800203020000900221 020001300230005001400243006001400257019001400271013000700285#VN10.02119#14000#V i?t#B.Hin#T304B#895.6#^214#Tim bnh hnh phc#Truyn tranh#Matsuzuki Kou ; Ph c Song Anh dch#T.6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a190tr.^b18cm#Truyn tran h dnh cho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Matsuzuki Kou#Ph c Song Anh#Dch Nht Bn#260640## 00648000000000313000450002600110000000500110001100500160002200600090003803900070 00470140007000540190005000611810006000660020015000720030013000870070065001000220 00500165008001800170009001100188010000500199011001500204012004000219019001600259 020001700275020001100292020001300303082000600316808000500322013000700327#VN10.02 120#n Thu An#T Kim Kiu#Hi ng#B.Hin#15000#Vi?t#T550#T i danh b# Truyn tranh#Nguyn tc: n Thu An ; Ho s: T Kim Kiu ; Hi ng dch#T. 54#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui t rng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#895.1#^214# 260641## 00447000000000253000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020014000420030013000560070011000690080018000800090011000980100 00500109011001400114020001800128020001300146005001100159039000700170013000700177 020000900184#VN10.02121#7000#Vi?t#G100C#895.9223#^214#G con i hc#Truyn tran h#Hng Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a15tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#T ruyn tranh#Hng Bnh#B.Hin#260642#Vit Nam## 00450000000000253000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020017000420030013000590070011000720080018000830090011001010100 00500112011001400117020001800131020001300149005001100162039000700173013000700180 020000900187#VN10.02122#7000#Vi?t#H205C#895.9223#^214#Heo con chm ch#Truyn t ranh#Hng Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a15tr.^b19cm#Vn hc thiu nh i#Truyn tranh#Hng Bnh#B.Hin#260643#Vit Nam## 00577000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020011000380030013000490070054000620080018001160090011001340100 00500145011001400150020001800164020001300182005001200195039000700207019000800214 005001400222013000700236012001900243020000300262006001000265#VN10.02123#11500#V i?t#V300S#813#^214#V sao m?#Truyn tranh#Felicia Law ; Minh ho: Nicola Evans ; Nh Trnh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a23tr.^b19cm#Vn hc thiu n hi#Truyn tranh#Law, Felica#B.Hin#Dch M#Evans, Nicola#260644#Gu Bamboo hay h i#M#Nh Trnh## 00578000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020012000380030013000500070054000630080018001170090011001350100 00500146011001400151020001800165020001300183005001200196039000700208019000800215 005001400223012001900237013000700256020000300263006001000266#VN10.02124#11500#V i?t#V300S#813#^214#V sao ma?#Truyn tranh#Felicia Law ; Minh ho: Nicola Evans ; Nh Trnh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a23tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Law, Felica#B.Hin#Dch M#Evans, Nicola#Gu Bamboo hay hi#260 645#M#Nh Trnh## 00588000000000301000450002600110000001900050001101400070001618100060002308200040 00298080005000330020022000380030013000600070054000730080018001270090011001450100 00500156011001400161020001800175020001300193005001200206039000700218019000800225 005001400233012001900247013000700266020000300273006001000276#VN10.02125#Vi?t#115 00#M118T#813#^214#Mt trng t u n?#Truyn tranh#Felicia Law ; Minh ho: Ni cola Evans ; Nh Trnh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a23tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Law, Felica#B.Hin#Dch M#Evans, Nicola#Gu Bamboo h ay hi#260646#M#Nh Trnh## 00562000000000289000450002600110000001900050001101400060001618100060002208200070 00288080005000350020016000400030013000560070031000690080018001000090011001180100 00500129011001400134020001800148020001300166005000700179039000700186019000500193 012004800198020000900246005001000255013000700265#VN10.02126#Vi?t#7500#B200N#808 .83#^214#B nhm hay hi#Truyn tranh#Li: Yeline ; Tranh: Nhm Sing#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a16tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Yeline#B.Hi n#Dch#Chuyn k theo ch . Ch Th gii ng vt#Th gii#Nhm Sing#260647 ## 00586000000000301000450002600110000001900050001101400070001618100060002308200040 00298080005000330020020000380030013000580070054000710080018001250090011001430100 00500154011001400159020001800173020001300191005001200204039000700216019000800223 005001400231012001900245020000300264006001000267013000700277#VN10.02127#Vi?t#115 00#V300S#813#^214#V sao c cu vng?#Truyn tranh#Felicia Law ; Minh ho: Nico la Evans ; Nh Trnh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a23tr.^b19cm#Vn h c thiu nhi#Truyn tranh#Law, Felica#B.Hin#Dch M#Evans, Nicola#Gu Bamboo hay hi#M#Nh Trnh#260648## 00583000000000301000450002600110000001900050001101400070001618100060002308200040 00298080005000330020017000380030013000550070054000680080018001220090011001400100 00500151011001400156020001800170020001300188005001200201039000700213019000800220 005001400228012001900242020000300261006001000264013000700274#VN10.02128#Vi?t#115 00#S312N#813#^214#Sinh nht l g?#Truyn tranh#Felicia Law ; Minh ho: Nicola Evans ; Nh Trnh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a23tr.^b19cm#Vn hc t hiu nhi#Truyn tranh#Law, Felica#B.Hin#Dch M#Evans, Nicola#Gu Bamboo hay h i#M#Nh Trnh#260649## 00488000000000265000450002600110000001900050001101400070001618100070002308200090 00308080005000390020017000440030013000610070017000740080018000910090011001090100 00500120011001400125020001800139020001300157005001200170039000700182012001700189 020000900206013000700215#VN10.02129#Vi?t#14000#CH519C#895.9223#^214#Chut con i hc#Truyn tranh#Qunh Giang b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a31tr.^b1 9cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Qunh Giang#B.Hin#Chuyn k cho b#Vit Nam# 260650## 00489000000000265000450002600110000001900050001101400070001618100070002308200090 00308080005000390020018000440030013000620070017000750080018000920090011001100100 00500121011001400126020001800140020001300158005001200171039000700183012001700190 020000900207013000700216#VN10.02130#Vi?t#14000#QU100T#895.9223#^214#Qu trng c a ai?#Truyn tranh#Qunh Giang b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a31tr.^b 19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Qunh Giang#B.Hin#Chuyn k cho b#Vit Nam #260651## 00563000000000289000450002600110000001900050001101400060001618100060002208200070 00288080005000350020017000400030013000570070031000700080018001010090011001190100 00500130011001400135020001800149020001300167005000700180039000700187019000500194 020000900199012004800208005001000256013000700266#VN10.02131#Vi?t#7500#452B#808 .83#^214#i bn dng cm#Truyn tranh#Li: Yeline ; Tranh: Nhm Sing#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2010#^a16tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Yeline#B.Hi n#Dch#Th gii#Chuyn k theo ch . Ch Th gii ng vt#Nhm Sing#26065 2## 01213000000000337000450002600110000001900050001101400070001618100060002308200130 00298080005000420020165000470070065002120080006002770090014002830100005002970110 01500302020002000317005001800337039000700355020001500362021033600377020001800713 02000040073100500170073500500170075200500160076900500130078501300070079801500610 0805020000900866#VL10.00779#Vi?t#40000#T527T#639.80959749#^214#Tuyn tp nghin cu "ng dng ch phm sinh hc Bokashi tru cho vng nui tm an ton v vai t r ca cng ng m ph Tam Giang - Cu Hai, tnh Tha Thin Hu"#Nguyn Quan g Linh (ch.b.), Nguyn Th Trang, Nguyn c Thnh...#^aHu#^ai hc Hu#2010#^ a119tr.^b27cm#Nui trng thu sn#Nguyn Quang Linh#B.Hin#Tha Thin Hu#Tp h p cc bi nghin cu v vai tr ca cc bn lin quan trong vic xy dng m hn h nui trng thu sn an ton da vo cng ng; nh gi vng nui tm an ton da vo cng ng Vinh Hng, Ph Lc, Tha Thin Hu; quy trnh cng ngh sn xut ch phm sinh hc Bokashi tru cho vng nui tm an ton m ph Tha Thi n Hu...#Ch phm sinh hc#Tm#Nguyn Th Trang#Nguyn c Thnh#H Th Thu Ho i#L Cng Tun#260653#u ba sch ghi: Khoa Thu sn. Trng i hc Nng Lm H u#ng dng## 00913000000000265000450002600110000001900050001101400070001618100070002308200060 00308080005000360020071000410070018001120080006001300090014001360100005001500110 01500155020002000170039000700190001001800197015006100215021033800276020000800614 020001800622013000700640#VL10.00780#Vi?t#50000#QU105L#639.8#^214#Qun l da v o cng ng v xy dng vng nui trng thu sn an ton#Nguyn Quang Linh#^aHu #^ai hc Hu#2010#^a143tr.^b27cm#Nui trng thu sn#B.Hin#Nguyn Quang Linh# u ba sch ghi: Khoa Thu sn. Trng i hc Nng Lm Hu#Gii thiu m hnh qun l da vo cng ng trong nui trng thu sn nhm xy dng vng nui an t on v dch bnh, thc phm, mi trng, x hi v c hiu qu kinh t nh xc nh cc vng nui an ton sinh hc, cc phng php xy dng vng nui an ton, thit k c s v qun l vng nui an ton da vo cng ng cc a phng#Q un l#Vng nui an ton#260654## 01072000000000301000450001400070000001900050000718100080001208200060002080800050 00260020087000310070092001180080006002100090014002160100005002300110015002350210 38000250020001800630020000900648020002000657020001100677005001500688005001300703 005001600716005001400732005001000746039000700756013000700763#90000#Vi?t#GI-108T #624.1#^214#Gio trnh cc phng php nghin cu v kho st a cht cng trn h phc v xy dng#B.s.: Quang Thin (ch.b.), Nguyn Thanh, Trn Thanh Nhn, Phan T Hng ; Phm Xun h..#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a263tr.^b27cm#Trnh by nhng nguyn l, phng php c bn trong kho st, nh gi iu kin a cht cng trnh lnh th nh o v v thnh lp bn a cht cng trnh, thm d a vt l v khoan - o, ly mu v th nghim trong phng, cc phng php th nghim tnh cht a cht cng trnh trong t nguyn khi... phc v l m nn, mi trng cho mt dng cng trnh xy dng#Kho st a cht#Xy dng# a cht cng trnh#Gio trnh# Quang Thin#Nguyn Thanh#Trn Thanh Nhn#Phan T Hng#Phm Xun#B.Hin#260655## 01207000000000337000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820009000448080005000530020065000580070046001230080018001690090035001870100 00500222011001500227021044500242020000800687020002100695005001600716005001400732 00500110074600500140075700500140077103900070078501500490079202000120084102000090 0853013000700862#VL10.00781#VL10.00782#VL10.00783#Vi?t#D300C#335.4346#^214#Di ch c Ch tch H Ch Minh - Nhng gi tr lch s v thi i#Phan Thanh Bnh, Ho ng Ch Bo, Ng Vn L...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2 010#^a425tr.^b28cm#Tp hp nhng bi nghin cu nu ln nhng gi tr to ln ca Di chc Ch tch H Ch Minh; phn tch cc kha cnh c cp trong bn Di chc nh vn ph n, chin lc xy dng i ng cn b trong thi k y mn h cng nghip ha, hin i ha t nc, vn bi dng th h cch mng cho i sau, vn gio dc thanh nin... Tng kt 40 nm thc hin Di chc Ch tc h H Ch Minh v s quyt tm tip tc thc hin Di chc Bc H#Di chc#T tng H Ch Minh#Phan Thanh Bnh#Hong Ch Bo#Ng Vn L#Bi Khnh Th#Phm Ngc An h#B.Hin#TTS ghi: i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh#H Ch Minh#Vit Nam#2 60656## 00960000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810008000560820006000648080005000700010013000750020025000880030 05100113007001300164008000500177009002300182010000500205011001500210021033500225 02000140056002000100057402000090058402000160059302000110060903900070062001300070 0627#VL10.00784#VL10.00787#VL10.00786#VL10.00785#61000#Vi?t#GI-108T#621.3#^214# L Thnh Bc#Gio trnh k thut in#Dng trong cc trng i hc v cao ng k thut#L Thnh Bc#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a205tr.^b27cm#Cung cp c c kin thc c bn v thng s, nh lut v cc phng php tnh ton mch i n mt pha, ba pha; nguyn l, cu to, c tnh k thut v ng dng ca cc lo i my in ang c s dng ph bin hin nay. Gii thiu s b v mng in h p, cch chn la dy dn, thit b in thng dng v cc bc tnh thit k s b#K thut in#Mch in#My in#Mng in h p#Gio trnh#B.Hin#260657## 00907000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440190005000521810006000570820006000638080005000690010014000740020025000880070 01400113022000500127221001800132008000500150009002300155010000500178011001500183 01500450019802102620024302000160050502000090052102000110053003900070054101300070 0548005001400555#VL10.00788#VL10.00789#VL10.00790#VL10.00791#168000#Vi?t#V124L# 539.7#^214#o Tin Khoa#Vt l ht nhn hin i#o Tin Khoa#Ph.1#Cu trc h t nhn#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a236tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Nng lng Nguyn t Vit Nam#Trnh by cc tnh cht vt l c trng ca ht nhn, tnh cht ca tng tc mnh gia cc nucleon, ht thnh phn cu trc ln ht nhn. Mt s kin thc cn tham kho v c hc lng t h tr cho qu trnh hc tp, nghin cu trong lnh vc vt l ht nhn#Vt l ht nhn#Cu trc#Gio trnh#B. Hin#260658#o Tin Khoa## 00780000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820004000628080005000660010012000710020013000830070 03300096022000400129221001000133008000500143009002300148010000500171011001500176 02101670019102000130035802000100037102000150038100500200039603900070041601300070 0423005001200430#VV10.08068#VV10.08069#VV10.08070#VV10.08071#30000#Vi?t#T406R#5 11#^214#Nguyn ch#Ton ri rc#Nguyn ch, Nguyn Th Thu Thu#T.1#L thuyt# ^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a232tr.^b21cm#Trnh by ni dung l thuyt c bn ca ton ri rc gm: l thuyt t hp, th hu hn, mt s vn c bn ca logic ton, t mt hu hn v ngn ng hnh thc#Ton ri rc#L thuyt#S ch tham kho#Nguyn Th Thu Thu#B.Hin#260659#Nguyn ch## 00825000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820006000628080005000680010018000730020037000910070 01800128008000500146009002300151010000500174011001500179021023600194020001300430 020000900443020001800452020001600470020001100486039000700497013000700504#VV10.08 072#VV10.08073#VV10.08074#VV10.08075#45000#Vi?t#C460S#512.7#^214#Nguyn Quc Th ng#C s l thuyt s trng a phng#Nguyn Quc Thng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a202tr.^b24cm#Trnh by cc kin thc c bn v gi tr tuyt i, m rng nguyn v m rng Galoa ca vnh, nh gi v vnh nh gi, nh gi r i rc, nh l Newton v xp x, B Hensel v cc ng dng, trng a phng v trng ton cc...#L thuyt s#nh gi#Trng a phng#Trng ton cc#G io trnh#B.Hin#260660## 00676000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010016000500020014000660030011000800070016000910040 01800107008000600125009001400131010000500145011001500150015004700165021008500212 020001000297020001100307020001900318020001100337039000700348013000700355#VV10.08 076#VV10.08077#13000#Vi?t#TR107L#428#^214#Nguyn Vn Tun#Translation I#Gio tr nh#Nguyn Vn Tun#Ti bn ln th 3#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a110tr.^b24cm#T TS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Hng dn luyn k nng dch thut t ting Anh sang ting Vit qua cc v d c th#Ting Anh#Dch thut#K nng d ch thut#Gio trnh#B.Hin#260661## 00597000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200040 00348080005000380010022000430020022000650070022000870080006001090090014001150100 00500129011001400134021008800148020001000236015004700246020001100293039000700304 013000700311020001300318#VV10.08078#VV10.08079#Vi?t#G301-O#428#^214#Nguyn Th H nh Trang#Gio trnh writing II#Nguyn Th Hnh Trang#^aHu#^ai hc Hu#2010#^ a84tr.^b24cm#Gm mi bi vit ting Anh theo ch nhm b tr v nng cao ki n thc, k nng vit#Ting Anh#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Gi o trnh#B.Hin#260662#K nng vit## 00676000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200040 00348080005000380010012000430020026000550030031000810070032001120080006001440090 01400150010000500164011001400169021009000183020001000273020001100283039000700294 015004700301005001900348013000700367020001200374#VV10.08080#VV10.08081#Vi?t#ST50 0D#428#^214#Trng Vin#Study guide to reading II#Sch dng cho h o to t xa #Trng Vin, L Th Hunh Trang#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a60tr.^b24cm#Gii thi u cc t vng, cu trc cu v bi tp b tr ci thin k nng c ting An h#Ting Anh#Gio trnh#B.Hin#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#L Th Hunh Trang#260663#K nng c## 00689000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200040 00348080005000380010017000430020027000600030031000870070038001180080006001560090 01400162010000500176011001400181021009000195020001000285020001200295015004700307 020001100354039000700365005002000372013000700392#VV10.08082#VV10.08083#Vi?t#ST50 0D#428#^214#Ci Ngc Duy Anh#Study guide to reading III#Sch dng cho h o to t xa#Ci Ngc Duy Anh, Trn Th Thanh Ngc#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a80tr.^b2 4cm#Gii thiu cc t vng, cu trc cu v bi tp b tr ci thin k nng c ting Anh#Ting Anh#K nng c#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Gio trnh#B.Hin#Trn Th Thanh Ngc#260664## 00771000000000289000450002600110000001900050001118100070001608200090002380800050 00320020058000370070020000950080005001150090011001200100005001310110015001360200 01700151039000700168020000900175001001400184015005100198021018700249020000800436 020001100444020001000455013000700465020000900472#VV10.08084#Vi?t#CH121D#315.9727 #^214#Chn dung c s kinh t, hnh chnh v s nghip Bc Ninh#V Thanh Lim ch .b.#^aH.#^aLao ng#2009#^a525tr.^b25cm#S liu thng k#B.Hin#Bc Ninh#V Than h Lim#TTS ghi: Tng cc Thng k. Cc Thng k Bc Ninh#Trnh by tng quan v cuc tng iu tra c s kinh t, hnh chnh v s nghip nm 2007. Chn dung v s liu thng k c s kinh t, hnh chnh v s nghip trn a bn tnh Bc Ninh#Kinh t#Hnh chnh#S nghip#260665#Vit Nam## 01216000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200130 00338080005000460020044000510070057000950080005001520090019001570100005001760110 02500181021049300206020000800699015005600707039000700763005001100770020000800781 02000210078902000070081000500170081700500180083400500130085200500180086501300070 0883#VV10.08085#VV10.08086#Vi?t#L302S#363.20959732#^214#Lch s cng an nhn dn H Ty (1954-1975)#B.s.: L Hc Thu, Nguyn Tin Min, Lng Trung Chnh...#^aH .#^aCng an nhn dn#2010#^a343tr., 2tr. nh^b22cm#Ti hin li qu trnh hot ng, ln mnh ca lc lng cng an nhn dn tnh H Ty t khi tip qun vng m i gii phng, n nh tnh hnh trt t x hi, khi phc v pht trin kinh t , tham gia ci to x hi ch ngha, thc hin k hoch 5 nm ln th nht, nh thng cc hot ng gin ip, bit kch v chin tranh ph hoi ca quc M , gi vng an ninh chnh tr, trt t an ton x hi, gp phn chi vin cho cuc chin tranh gii phng hon ton min Nam, thng nht t nc#Cng an#B Cng an. Cng an thnh ph H Ni. - Lu hnh ni b#B.Hin#L Hc Thu#Lch s#Khng chin chng M#H Ty#Nguyn Tin Min#Lng Trung Chnh# Tin Chm#Nguyn Tha nh Bnh#260666## 00905000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010015000510020015000660030023000810070056001040080 00500160009005300165010000500218011001500223021024600238020000900484020000900493 03900070050201900090050902000100051800500180052802000100054600600160055601300070 0572#VV10.08087#VV10.08088#70000#Vi?t#S455H#294.3#^214#t Lai Lt Ma#Sng hnh phc#Cm nang cho cuc sng#t Lai Lt Ma, Howard C. Cutler ; Nguyn Trung K dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a399tr.^b21 cm#Trnh by nhng nguyn l da trn nn tng Pht gio v vn hnh phc ca con ngi. Kho st v bn cht hnh phc ca con ngi v cc bin php v t qua nhng tm trng ca kh au nh gin gi, th ght, ganh t, ng lng v s hi...#o Pht#Trit l#B.Hin#Dch Anh#Hnh phc#Cutler, Howard C.#Cuc sng #Nguyn Trung K#260667## 00788000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570010009000620020029000710030037001000070 02100137008000500158009001100163010000500174011002600179021021800205020001100423 020001800434039000700452005001100459020000900470013000700479#VV10.08089#VV10.080 90#VV10.08091#81000#Vi?t#H103T#635.9#^214#Trn Hp#200 kit tc Bonsai th gii #Thng ngon - trng phi - ch tc#Trn Hp, Duy Nguyn#^aH.#^aLao ng#2010# ^a181tr., 80tr. nh^b24cm#Gii thiu tng quan v lch s, trng phi, ngh thu t thng thc Bonsai. K thut to hnh, to th cho cy cnh, chu cnh nh ch u cnh trc, chu cnh hoa, bn cnh phong cnh, lc ho v im xuyt bn cnh ...#Trng trt#Ngh thut Bonsai#B.Hin#Duy Nguyn#Cy cnh#260668## 00598000000000301000450002600110000002600110001101900050002201400070002718100060 00340820012000408080005000520020014000570030014000710070013000850080005000980090 01100103010000500114011001500119020001700134020000300151039000700154020000900161 001001300170021008900183020000800272013000700280020000900287#VV10.08092#VV10.080 93#Vi?t#25000#M458C#895.9228008#^214#Mt chn tri#K v tn vn#Hong T Nga#^ aH.#^aLao ng#2009#^a119tr.^b21cm#Vn hc hin i#K#B.Hin#Vit Nam#Hong T Nga#Ghi li cm nhn v nhng s vic, con ngi nhng vng t m tc gi t chn qua#Tn vn#260669#Ghi chp## 00445000000000253000450002600110000002600110001101900050002201400070002718100060 00340820009000408080005000490020027000540070011000810080005000920090011000970100 00500108011001500113020001700128020001200145039000700157020000900164001001100173 013000700184#VV10.08094#VV10.08095#Vi?t#28500#B103H#895.9223#^214#Bi ht dnh cho hai ngi#Cao Khng#^aH.#^aLao ng#2010#^a183tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tr uyn ngn#B.Hin#Vit Nam#Cao Khng#260670## 00534000000000277000450002600110000002600110001101900050002201400070002718100060 00340820006000408080005000460020031000510070025000820080005001070090036001120100 00500148011001500153020001700168020001200185006001000197039000700207019001600214 020001100230001000800241013000700249#VV10.08096#VV10.08097#Vi?t#68000#H454C#895 .1#^214#Hn ci no! C nng xu tnh!#M ng ; Mai Quyn dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2010#^a386tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Mai Qu yn#B.Hin#Dch Trung Quc#Trung Quc#M ng#260671## 00509000000000277000450002600110000002600110001101900050002201400070002718100070 00340820004000418080005000450020012000500070030000620080005000920090036000970100 00500133011001500138020001700153020001200170006001000182039000700192019000800199 020000300207001001400210013000700224#VV10.08098#VV10.08099#Vi?t#62000#NG528T#81 3#^214#Nguyt thc#Sarah Dessen ; Diu Hng dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2010#^a346tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Diu Hng#B.Hin#Dch M#M#Dessen, Sarah#260672## 00621000000000301000450002600110000002600110001101900050002201400070002718100070 00340820006000418080005000470020040000520070044000920080018001360090011001540100 00500165011001500170020001700185020001200202006002000214039000700234019001400241 020000900255001001300264006001500277006002000292013000700312#VV10.08100#VV10.081 01#Vi?t#88000#NH556#895.6#^214#Nhng a tr b b ri trong t gi #Ryu Mur akami ; Dch: Trn Th Chung Ton...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a519tr.^ b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Trn Th Chung Ton#B.Hin#Dch Nht Bn#Nht Bn#Ryu Murakami#Phm Thu Hng#Nguyn Th Hnh Vn#260673## 00731000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010017000490020014000660070039000800080005001190090 01100124010000500135011001500140021022900155020000900384020000800393020000600401 006001500407039000700422013000700429019000500436#VV10.08103#VV10.08102#42000#Vi ?t#T100#204#^214#Swami Muktananda#Ta i v u?#Swami Muktananda ; Nguyn Kim D n dch#^aH.#^aLao ng#2009#^a303tr.^b20cm#Tp hp nhng bi tiu lun, nhng c u hi v tr li, nhng bi phng vn... v cuc hnh trnh tm linh, t ng ch n ng, tm kim ci ti v php thin nh gip cuc sng tinh thn ca mi con ngi c c tm thi bnh yn#Tm linh#Ci ti#Thin#Nguyn Kim Dn#B.Hin#26 0674#Dch## 00475000000000253000450002600110000002600110001101900050002201400070002718100060 00340820010000408080005000500020020000550070014000750080005000890090049000940100 00500143011001500148020001700163020000400180039000700184020000900191001001400200 013000700214#VV10.08105#VV10.08104#Vi?t#30000#L106P#895.92214#^214#Lng ph gia o duyn#Phm Cng Tr#^aH.#^aLao ng ; Trung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2010 #^a151tr.^b20cm#Vn hc hin i#Th#B.Hin#Vit Nam#Phm Cng Tr#260675## 00467000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010016000560020011000720030016000830070016000990080 00500115009001100120010000500131011001500136020001700151020000900168020001200177 039000500189013000700194#VV10.08106#VV10.08107#34000#Vi?t#NG557N#895.92234#^214 #Nguyn Th Hng#Ngc ngn#Tp truyn ngn#Nguyn Th Hng#^aH.#^aLao ng#2010 #^a217tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H.H#260676## 00712000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590010013000640020045000770070043001220080 00500165009001100170010000500181011001500186021010400201020001700305020002100322 013000700343020001200350006001100362006001100373039000500384019000900389#VV10.08 108#VV10.08110#VV10.08109#54000#Vi?t#C514C#949.703#^214#Loyd, Athony#Cuc chin qua nim au & ni nh vn cn#Athony Loyd ; Dch: Tng Khi, ng Thanh#^a H.#^aLao ng#2010#^a382tr.^b21cm#M t v cuc chin Bosnia v nhng cu chuy n thng au v s d man v khng khip ca chin tranh#Lch s hin i#Btxn hia-Hecxgvina#260677#Tng thut#Tng Khi#ng Thanh#H.H#Dch Anh## 00771000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570010018000620020025000800030034001050070 04500139008000500184009001100189010000500200011001500205021018100220020001700401 006002100418039000500439019000900444013000700453020000900460#VV10.08111#VV10.081 12#VV10.08113#55000#Vi?t#C120N#658.3#^214#Strayer, Susan D.#Cm nang qun l nh n s#Ngh thut lm ch ngun nhn lc#Susan D. Strayer ; Nguyn Th Bch Ngc dch#^aH.#^aLao ng#2010#^a307tr.^b21cm#Gii thiu tng quan v ngh qun l nh n s. Bn cht ca nhng v tr cng vic trong ngnh qun l nhn s, ngnh ph t trin nhn s v cc v tr lnh o trong qun l nhn s#Qun l nhn lc#N guyn Th Bch Ngc#H.H#Dch Anh#260678#Cm nang## 00607000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020017000570070061000740080005001350090011001400100 00500151011001500156020001700171020000900188020001200197039000500209005001700214 005001300231005001200244005001400256005000900270005000700279013000700286#VV10.08 114#VV10.08115#20000#Vi?t#M430Q#895.9223408#^214#Mn qu tng cha#Nguyn Quc V it, L Th Giang, Thanh Thanh... ; Thu H b.s.#^aH.#^aLao ng#2010#^a127tr.^b2 0cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H.H#Nguyn Quc Vit#L Th Giang#Tha nh Thanh#Bng Lng Tm#Ngc Nga#Thu H#260679## 00586000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020022000570070048000790080005001270090011001320100 00500143011001500148020001700163020000900180020001200189039000500201005000900206 005000900215005001100224005001400235005000900249005000700258013000700265#VV10.08 116#VV10.08117#33000#Vi?t#L462T#895.9223408#^214#Li t tnh d thng#Hng Hoa , Bo Ngc, an Nguyn... ; Thu H b.s.#^aH.#^aLao ng#2010#^a140tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H.H#Hng Hoa#Bo Ngc#an Nguyn#L Thin Ng n#Thc Lam#Thu H#260680## 00584000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020021000570070047000780080005001250090011001300100 00500141011001500146020001700161020000900178020001200187039000500199005000800204 005000800212005000900220005001400229005001000243005001000253013000700263#VV10.08 118#VV10.08119#32000#Vi?t#S113C#895.9223408#^214#Sc cu vng ng nh#L M , Ht Ct, Trang H... ; Xun Din b.s.#^aH.#^aLao ng#2010#^a213tr.^b20cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H.H#L M #Ht Ct#Trang H#Cao Hng Minh#Phan Chn#Xun Din#260681## 00589000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020009000570070052000660080005001180090011001230100 00500134011001500139020001700154020000900171020001200180039000500192005000900197 005001600206005000500222005001500227005001600242005001000258013000700268#VV10.08 120#VV10.08121#20000#Vi?t#T460V#895.9223408#^214#T v y#Hi ng, Hong Uyn inh, Caty... ; Thu Quyn b.s.#^aH.#^aLao ng#2010#^a127tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H.H#Hi ng#Hong Uyn inh#Caty#Tiu Mng Nhn#Hong Uyn inh#Thu Quyn#260682## 00618000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020027000570070062000840080005001460090011001510100 00500162011001500167020001700182020000900199020001200208039000500220005001000225 005001400235005001600249005000900265005001300274013000700287005001000294#VV10.08 122#VV10.08123#33000#Vi?t#406K#895.9223408#^214#on khc vit cho tui 18#S ng Mai, Nguyn Tn C, in Ngc Phch... ; Xun Din b.s.#^aH.#^aLao ng#2010# ^a217tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H.H#Sng Mai#Nguyn Tn C #in Ngc Phch#Lng Tm#V Thu Hng#260683#Xun Din## 00524000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820013000408080005000530010007000580020021000650070018000860080005001040090 01100109010000500120011001400125020001800139020000900157020001000166039000500176 020001100181013000700192012002000199020001500219#VV10.08124#VV10.08125#20000#Vi ?t#K250C#959.70272092#^214#Hi Vy#K chuyn L Qu n#Hi Vy s.t., b.s.#^aH.#^a Lao ng#2010#^a32tr.^b21cm#Lch s trung i#Vit Nam#Truyn k#H.H#L Qu n #260684#Gng sng mun i#Sch thiu nhi## 00564000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520010007000570020025000640070018000890080005001070090 01100112010000500123011001400128020001800142020000900160020001000169039000500179 012002000184020004800204013000700252020001500259#VV10.08126#VV10.08127#20000#Vi ?t#K250C#959.7024092#^214#Hi Vy#K chuyn Trn Quc Ton#Hi Vy s.t., b.s.#^aH. #^aLao ng#2010#^a32tr.^b21cm#Lch s trung i#Vit Nam#Truyn k#H.H#Gng s ng mun i#Trn Quc Ton, Danh tng, 1267-1285, Vit Nam#260685#Sch thiu n hi## 00523000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520010007000570020019000640070018000830080005001010090 01100106010000500117011001400122020001500136020000900151020001000160039000500170 020001600175012002000191013000700211020001500218#VV10.08128#VV10.08129#20000#Vi ?t#K250C#959.7013092#^214#Hi Vy#K chuyn B Triu#Hi Vy s.t., b.s.#^aH.#^aLao ng#2010#^a31tr.^b21cm#Lch s c i#Vit Nam#Truyn k#H.H#Triu Th Trinh# Gng sng mun i#260686#Sch thiu nhi## 00527000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520010007000570020023000640070018000870080005001050090 01100110010000500121011001400126020001800140020000900158020001000167039000500177 020001300182012002000195013000700215020001500222#VV10.08131#VV10.08130#20000#Vi ?t#K250C#959.7024092#^214#Hi Vy#K chuyn Phm Ng Lo#Hi Vy s.t., b.s.#^aH.#^ aLao ng#2010#^a28tr.^b21cm#Lch s trung i#Vit Nam#Truyn k#H.H#Phm Ng Lo#Gng sng mun i#260687#Sch thiu nhi## 00527000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520010007000570020023000640070018000870080005001050090 01100110010000500121011001400126020001800140020000900158020001000167039000500177 020001300182012002000195013000700215020001500222#VV10.08132#VV10.08133#20000#Vi ?t#K250C#959.7024092#^214#Hi Vy#K chuyn Mc nh Chi#Hi Vy s.t., b.s.#^aH.#^ aLao ng#2010#^a30tr.^b21cm#Lch s trung i#Vit Nam#Truyn k#H.H#Mc nh Chi#Gng sng mun i#260688#Sch thiu nhi## 00668000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020038000510030013000890070071001020080005001730090 03500178010000500213011001400218012001700232020001800249020001100267020001300278 005001400291006001300305039000500318019001600323005000800339013000700347#VV10.08 134#VV10.08135#24000#Vi?t#T104Q#895.1#^214#Tam quc din ngha: Lp nn nh Th c#Truyn tranh#Nguyn tc: La Qun Trung ; Li, minh ho: TN book ; Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2010#^a39tr.^b21cm#Va c va ch i#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#La Qun Trung#Ng Minh Vn#H.H#Dch Trung Quc#TN book#260689## 00671000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020041000510030013000920070071001050080005001760090 03500181010000500216011001400221012001700235020001800252020001100270020001300281 005001400294006001300308039000500321019001600326005000800342013000700350#VV10.08 136#VV10.08137#24000#Vi?t#T104Q#895.1#^214#Tam quc din ngha: i chin Xch Bch#Truyn tranh#Nguyn tc: La Qun Trung ; Li, minh ho: TN book ; Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2010#^a39tr.^b21cm#Va c va chi#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#La Qun Trung#Ng Minh Vn#H.H#D ch Trung Quc#TN book#260690## 00683000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020053000510030013001040070071001170080005001880090 03500193010000500228011001400233012001700247020001800264020001100282020001300293 005001400306006001300320039000500333019001600338005000800354013000700362#VV10.08 138#VV10.08139#24000#Vi?t#T104Q#895.1#^214#Tam quc din ngha: Triu T Long m t nga cu cha#Truyn tranh#Nguyn tc: La Qun Trung ; Li, minh ho: TN book ; Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2010#^a39tr.^b21cm# Va c va chi#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#La Qun Trung#Ng Min h Vn#H.H#Dch Trung Quc#TN book#260691## 00674000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020044000510030013000950070071001080080005001790090 03500184010000500219011001400224012001700238020001800255020001100273020001300284 005001400297006001300311039000500324019001600329005000800345013000700353#VV10.08 140#VV10.08141#24000#Vi?t#T104Q#895.1#^214#Tam quc din ngha: Nc chm by o qun#Truyn tranh#Nguyn tc: La Qun Trung ; Li, minh ho: TN book ; Ng Mi nh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2010#^a39tr.^b21cm#Va c v a chi#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#La Qun Trung#Ng Minh Vn#H.H #Dch Trung Quc#TN book#260692## 00671000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020041000510030013000920070071001050080005001760090 03500181010000500216011001400221012001700235020001800252020001100270020001300281 005001400294006001300308039000500321019001600326005000800342013000700350#VV10.08 142#VV10.08143#24000#Vi?t#T104Q#895.1#^214#Tam quc din ngha: Tam Anh chin L B#Truyn tranh#Nguyn tc: La Qun Trung ; Li, minh ho: TN book ; Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2010#^a39tr.^b21cm#Va c va chi#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#La Qun Trung#Ng Minh Vn#H.H#D ch Trung Quc#TN book#260693## 00674000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020044000510030013000950070071001080080005001790090 03500184010000500219011001400224012001700238020001800255020001100273020001300284 005001400297006001300311039000500324019001600329005000800345013000700353#VV10.08 144#VV10.08145#24000#Vi?t#T104Q#895.1#^214#Tam quc din ngha: By ln bt Mn h Hoch#Truyn tranh#Nguyn tc: La Qun Trung ; Li, minh ho: TN book ; Ng Mi nh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2010#^a39tr.^b21cm#Va c v a chi#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#La Qun Trung#Ng Minh Vn#H.H #Dch Trung Quc#TN book#260694## 00678000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020048000510030013000990070071001120080005001830090 03500188010000500223011001400228012001700242020001800259020001100277020001300288 005001400301006001300315039000500328019001600333005000800349013000700357#VV10.08 146#VV10.08147#24000#Vi?t#T104Q#895.1#^214#Tam quc din ngha: Qua nm ca ch m su tng#Truyn tranh#Nguyn tc: La Qun Trung ; Li, minh ho: TN book ; Ng Minh Vn dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2010#^a39tr.^b21cm#Va c va chi#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#La Qun Trung#Ng Minh Vn #H.H#Dch Trung Quc#TN book#260695## 00670000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020040000510030013000910070071001040080005001750090 03500180010000500215011001400220012001700234020001800251020001100269020001300280 005001400293006001300307039000500320019001600325005000800341013000700349#VV10.08 149#VV10.08148#24000#Vi?t#T104Q#895.1#^214#Tam quc din ngha: Kt ngha vn o#Truyn tranh#Nguyn tc: La Qun Trung ; Li, minh ho: TN book ; Ng Minh V n dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2010#^a39tr.^b21cm#Va c va c hi#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#La Qun Trung#Ng Minh Vn#H.H#D ch Trung Quc#TN book#260696## 00689000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200060 00298080005000350020015000400030013000550070080000680080005001480090035001530100 00500188011001400193012004600207020000900253020000800262020001000270020001300280 005002100293005002000314006001500334039000500349019001400354013000700368#VN10.02 132#8500#Vi?t#TH305N#294.3#^214#Thin nga vng#Truyn tranh#Phatcharii Miisukho n b.s. ; Minh ho: Wirasc Jirakulchai ; V Th Kim Chi dch#^aH.#^aDn tr ; C ng ty Vn ho ng A#2010#^a12tr.^b18cm#Truyn c Pht gio. Chuyn k v s tha m lam#o Pht#Gio l#Truyn c#Truyn tranh#Phatcharii Miisukhon#Wirasc Jirak ulchai#V Th Kim Chi#H.H#Dch Thi Lan#260697## 00690000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200060 00298080005000350020016000400030013000560070080000690080005001490090035001540100 00500189011001400194012004600208020000900254020000800263020001000271020001300281 005002100294005002000315006001500335039000500350013000700355019001400362#VN10.02 133#8500#Vi?t#CH500L#294.3#^214#Ch ln can m#Truyn tranh#Phatcharii Miisukh on b.s. ; Minh ho: Wirasc Jirakulchai ; V Th Kim Chi dch#^aH.#^aDn tr ; C ng ty Vn ho ng A#2010#^a12tr.^b18cm#Truyn c Pht gio. Chuyn k v s o n kt#o Pht#Gio l#Truyn c#Truyn tranh#Phatcharii Miisukhon#Wirasc Jira kulchai#V Th Kim Chi#H.H#260698#Dch Thi Lan## 00684000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020017000390030013000560070077000690080005001460090035001510100 00500186011001400191012004600205020000900251020000800260020001000268020001300278 005002100291005001700312006001500329039000500344019001400349013000700363#VN10.02 134#8500#Vi?t#C430Q#294.3#^214#Con qu gian xo#Truyn tranh#Phatcharii Miisukh on b.s. ; Minh ho: Narong Phulngern ; V Th Kim Chi dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2010#^a12tr.^b18cm#Truyn c Pht gio. Chuyn k v s gian di#o Pht#Gio l#Truyn c#Truyn tranh#Phatcharii Miisukhon#Narong Phulnger n#V Th Kim Chi#H.H#Dch Thi Lan#260699## 00685000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200060 00298080005000350020018000400030013000580070077000710080005001480090035001530100 00500188011001400193012004500207020000900252020000800261020001000269020001300279 005002100292005001700313006001500330039000500345019001400350013000700364#VN10.02 135#8500#Vi?t#CH500B#294.3#^214#Ch b phi thng#Truyn tranh#Phatcharii Miisu khon b.s. ; Minh ho: Narong Phulngern ; V Th Kim Chi dch#^aH.#^aDn tr ; C ng ty Vn ho ng A#2010#^a12tr.^b18cm#Truyn c Pht gio. Chuyn k v cch c x#o Pht#Gio l#Truyn c#Truyn tranh#Phatcharii Miisukhon#Narong Phulnge rn#V Th Kim Chi#H.H#Dch Thi Lan#260700## 00684000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020017000390030013000560070077000690080005001460090035001510100 00500186011001400191012004600205020000900251020000800260020001000268020001300278 005002100291005001700312006001500329039000500344019001400349013000700363#VN10.02 136#8500#Vi?t#H103C#294.3#^214#Hai con chim kt#Truyn tranh#Phatcharii Miisukh on b.s. ; Minh ho: Narong Phulngern ; V Th Kim Chi dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2010#^a12tr.^b18cm#Truyn c Pht gio. Chuyn k v s gio dc#o Pht#Gio l#Truyn c#Truyn tranh#Phatcharii Miisukhon#Narong Phulnger n#V Th Kim Chi#H.H#Dch Thi Lan#260701## 00696000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200060 00298080005000350020016000400030013000560070082000690080005001510090035001560100 00500191011001400196012004800210020000900258020000800267020001000275020001300285 005002100298005002200319006001500341039000500356019001400361013000700375#VN10.02 137#8500#Vi?t#CH303K#294.3#^214#Chic khay vng#Truyn tranh#Phatcharii Miisukh on b.s. ; Minh ho: Wiirayut Lertsutwinai ; V Th Kim Chi dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2010#^a12tr.^b18cm#Truyn c Pht gio. Chuyn k v tn h tht th#o Pht#Gio l#Truyn c#Truyn tranh#Phatcharii Miisukhon#Wiirayut Lertsutwinai#V Th Kim Chi#H.H#Dch Thi Lan#260702## 00692000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020019000390030013000580070080000710080005001510090035001560100 00500191011001400196012004500210020000900255020000800264020001000272020001300282 005002100295005002100316006001500337039000500352019001400357013000700371#VN10.02 138#8500#Vi?t#H103A#294.3#^214#Hai anh em nh kh#Truyn tranh#Phatcharii Miisu khon b.s. ; Minh ho: Wirasc Jirakulchai ; V Th Kim Chi dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2010#^a12tr.^b18cm#Truyn c Pht gio. Chuyn k v s qu bo#o Pht#Gio l#Truyn c#Truyn tranh#Phatcharii Miisukhon#Wirasc Jir akulchaii#V Th Kim Chi#H.H#Dch Thi Lan#260703## 00682000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020018000390030013000570070077000700080005001470090035001520100 00500187011001400192012004300206020000900249020000800258020001000266020001300276 005002100289005001700310006001500327039000500342019001400347013000700361#VN10.02 139#8500#Vi?t#B100N#294.3#^214#Ba ngi bn thn#Truyn tranh#Phatcharii Miisuk hon b.s. ; Minh ho: Kratica Krajaisi ; V Th Kim Chi dch#^aH.#^aDn tr ; Cn g ty Vn ho ng A#2010#^a12tr.^b18cm#Truyn c Pht gio. Chuyn k v tnh b n#o Pht#Gio l#Truyn c#Truyn tranh#Phatcharii Miisukhon#Kratica Krajaisi# V Th Kim Chi#H.H#Dch Thi Lan#260704## 00694000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020017000390030013000560070077000690080005001460090035001510100 00500186011001400191012005600205020000900261020000800270020001000278020001300288 005002100301005001700322006001500339039000500354019001400359013000700373#VN10.02 140#8500#Vi?t#C430V#294.3#^214#Con voi hung hn#Truyn tranh#Phatcharii Miisukh on b.s. ; Minh ho: Narong Phulngern ; V Th Kim Chi dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2010#^a12tr.^b18cm#Truyn c Pht gio. Chuyn k v hu qu ca s c c#o Pht#Gio l#Truyn c#Truyn tranh#Phatcharii Miisukhon#Naron g Phulngern#V Th Kim Chi#H.H#Dch Thi Lan#260705## 00692000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200060 00298080005000350020018000400030013000580070080000710080005001510090035001560100 00500191011001400196012004600210020000900256020000800265020001000273020001300283 005002100296005002000317006001500337039000500352019001400357013000700371#VN10.02 141#8500#Vi?t#CH500D#294.3#^214#Ch d thng minh#Truyn tranh#Phatcharii Miisu khon b.s. ; Minh ho: Wirasc Jirakulchai ; V Th Kim Chi dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2010#^a12tr.^b18cm#Truyn c Pht gio. Chuyn k v s tr khn#o Pht#Gio l#Truyn c#Truyn tranh#Phatcharii Miisukhon#Wirasc Ji rakulchai#V Th Kim Chi#H.H#Dch Thi Lan#260706## 00799000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480010019000530020054000720070054001260080005001800090 00800185010000500193011001500198021014100213013000700354020001500361020002000376 020001700396020002200413006001800435006001100453006001600464039000500480#VL10.00 792#VL10.00793#50000#Vi?t#PH561P#610.72#^214#Browner, Warren S.#Phng php vi t v trnh by mt nghin cu lm sng#Warren S. Browner ; Dch: Nguyn Thanh Li m (h..)...#^aH.#^aY hc#2010#^a218tr.^b27cm#Gii thiu nhng cch thc vit v trnh by nghin cu lm sng mt cch bi bn t khu t vn n phng ph p, kt qu v bn lun...#260707#Y hc lm sng#Nghin cu khoa hc#Phng php vit#Phng php trnh by#Nguyn Thanh Lim#V Kim Hu#Phng Bch Thu#H.H## 00766000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010013000520020036000650070060001010080005001610090 00800166010000500174011001400179021007900193020001000272020000900282020000900291 00500130030000500170031300500110033003900050034100500120034600500190035801300070 0377015004400384#VL10.00794#VL10.00795#50000#Vi?t#H561D#618.92#^214#L Thanh H i#Hng dn x tr tiu chy tr em#B.s.: L Thanh Hi (ch.b.), Nguyn Gia Kh nh, V Qu Hp...#^aH.#^aY hc#2010#^a79tr.^b27cm#Gii thiu nhng nguyn tc c bn trong thc hnh iu tr tiu chy tr em#Tiu chy#iu tr#Nhi khoa#L Thanh Hi#Nguyn Gia Khnh#V Qu Hp#H.H#H Th Hin#Nguyn Th Kim Nga#260708 #TTS ghi: B Y t. Bnh vin Nhi Trung ng## 01000000000000349000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820006000418080005000470010013000520020012000650030033000770070066001100080 00500176009000800181010000500189011001500194021025600209020000600465020000600471 00500130047700500210049000500130051103900050052400500190052900500150054802000110 0563013000700574015006900581#VL10.00797#VL10.00798#250000#Vi?t#V313Y#616.9#^214 #ng c Anh#Virus y hc#Gio trnh ging dy sau i hc#B.s.: ng c Anh, N guyn Th Hng Hnh, Phan Th Ng (ch.b.)...#^aH.#^aY hc#2010#^a247tr.^b27cm# i cng v virus y hc. Gii thiu mt s virus gy bnh thng gp nh virus c m, virus rubella, virus si, virus Dengue, virus vim no Nht Bn, virus di, v irus Polio/virus bi lit, virus Rota, virus vim gan v virus gy suy gim min dch ngi#Virut#Y hc#ng c Anh#Nguyn Th Hng Hnh#Phan Th Ng#H.H#Ng uyn Th Lan Anh#inh Duy Khng#Gio trnh#260709#TTS ghi: Vin V sinh Dch t Trung ng. C s o to sau i hc## 00918000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020060000510070066001110080005001770090008001820100 00500190011001500195021021100210020000600421020002200427005001600449005001400465 00500170047903900050049600500140050100500160051501500370053102000170056801300070 0585#VL10.00799#VL10.00800#50000#Vi?t#D112H#610.7#^214#Dy hc tch cc v ln g gi sinh vin trong o to y hc#B.s.: Lng Xun Hin (ch.b.), Vng Th Ho , Hong Nng Trng...#^aH.#^aY hc#2010#^a128tr.^b27cm#Gii thiu i cng v g io dc y hc. Mt s kin thc v k nng dy - hc trong lnh vc y hc theo p hng chm coi hc vin l trung tm, gip gio vin pht trin c nng lc h tr hc vin hc tp tt#Y hc#Phng php ging dy#Lng Xun Hin#Vng Th Ho#Hong Nng Trng#H.H#Phm Vn Hng#Trn Trng Khu#TTS ghi: Trng i hc Y Thi Bnh#Gio dc i hc#260710## 00682000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010015000510020040000660070015001060080005001210090 00800126010000500134011001500139021024200154020001100396020000900407039000500416 013000700421#VL10.00801#VL10.00802#98000#Vi?t#V304M#617.5#^214#ng Xun Hng#V im mi xoang v cc bnh l lin quan#ng Xun Hng#^aH.#^aY hc#2010#^a322tr. ^b27cm#Mt s kin thc c bn v vim mi xoang, c ch phn t ca d ng, cc type qu mn ca d ng, d ng v bnh xoang, vim mi d ng v khng d ng , iu tr bnh vim mi d ng, d ng v min dch trong bnh l tai gia v t ai trong#Vim xoang#Vim mi#H.H#260711## 00951000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480010014000530020033000670070057001000080005001570090 00800162010000500170011001500175021036400190020000600554020000700560005001600567 005001100583039000500594015003400599020000900633013000700642#VL10.00803#VL10.008 04#75000#Vi?t#TH455K#610.72#^214#Lu Ngc Hot#Thng k c bn trong y sinh hc #B.s.: Lu Ngc Hot (ch.b.), Phm Ngn Giang, L Vn Hi#^aH.#^aY hc#2010#^a17 0tr.^b27cm#Mt s kin thc c bn v thng k y t; bin s v ch s; phn lo i, ngun v cch thu thp cc d liu y t; phn b s liu; qun th v mu ngh in cu; tng hp v m t s liu; cc phng php trnh by s liu; c lng s liu t mu ra qun th nghin cu; kim nh gi thuyt nghin cu; phn t ch s liu ghp cp v phn tch tng quan v hi quy#Y hc#Y sinh#Phm Ngn Gi ang#L Vn Hi#H.H#TTS ghi: Trng i hc Y H Ni#Thng k#260712## 00825000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010015000510020018000660030038000840070015001220080 00500137009000800142010000500150011001500155021026200170020001200432020000600444 039000500450020001100455015006200466013000700528#VL10.00805#VL10.00806#49000#Vi ?t#D302T#614.4#^214#Hong Khi Lp#Dch t hc y hc#Gio trnh o to c nhn iu dng#Hong Khi Lp#^aH.#^aY hc#2010#^a111tr.^b27cm#Gii thiu mt s ki n thc c bn v dch t hc, dch t hc cc bnh truyn nhim lin quan ti c c nghip v chm sc ngi bnh v an ton lao ng, cc vn chm sc sc kho cng ng v chm sc d phng lin quan ti hot ng iu dng cng ng... #Dch t hc#Y hc#H.H#Gio trnh#TTS ghi: Trng i hc Y - Dc Thi Nguyn . B mn Dch t#260713## 00751000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020021000490070015000700080005000850090008000900100 00500098011001500103015004900118001001500167004001800182039000400200021024300204 020001000447020000900457013000700466#VL10.00807#VL10.00808#52000#Vi?t#K312D#181 #^214#Kinh Dch din ging#Kiu Xun Dng#^aH.#^aY hc#2010#^a145tr.^b27cm#TTS ghi: Hc vin Y Dc hc c truyn Vit Nam#Kiu Xun Dng#Ti bn ln th 1#Hoa #i cng v kinh dch, quan im ca Nho gia v kinh dch. V tr ca kinh dc h i vi nn vn minh phng ng. Mt s khi nim trong kinh dch... Gii thi u chu dch thng kinh v chu dch h kinh. Mt s ng dng minh ho ca kinh d ch#Kinh dch#ng dng#260714## 00934000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020040000510070065000910080005001560090008001610100 00500169011001500174015005500189005001500244001001800259039000400277021027000281 020000900551020001700560020000900577020001100586005001600597013000700613#VL10.00 810#VL10.00809#90000#Vi?t#V300K#616.9#^214#Vi khun v bnh nhim trng thng gp#B.s.: Lu Th Kim Thanh (ch.b.), Nguyn Vn Sn, Phm c Chng#^aH.#^aY h c#2010#^a186tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Thi Nguyn. Trng i hc Y - Dc#Ngu yn Vn Sn#Lu Th Kim Thanh#Hoa#Trnh by c im sinh vt hc, kh nng gy bnh, dch t hc v chn on trong phng xt nghim ca cc vi khun h Microc occaceae, Lactobacillaceae, Neisseriaceae, Enterobacteriaceae.... Cch phng v iu tr mt s bnh nhim trng thng gp do vi khun gy nn#Vi khun#Bnh nh im trng#iu tr#Phng bnh#Phm c Chng#260715## 01176000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010018000510020021000690070024000900220004001142210 05600118008000500174009000800179010000500187011001500192021048300207020000600690 02000100069603900040070601300070071001500560071702000050077302000170077802000080 0795020001200803020001100815#VL10.00811#VL10.00812#70000#Vi?t#B103G#616.9#^214# Nguyn Trng Sn#Bi ging y hc bin#Nguyn Trng Sn ch.b.#T.1#Y hc ngh ng hip, cp cu v phng chng thm ho bin#^aH.#^aY hc#2010#^a179tr.^b27cm#Trn h by mi lin quan gia bin, i dng v sc kho con ngi. c im mi tr ng kh hu bin, mi trng lao ng, nguy c nhim trn tu nh hng n t nh trng sc kho, tm - sinh l ca ngi lao ng trn bin. Cc bin php ph ng nga tai nn khi lao ng trn bin. Nguyn tc c bn x l cp cu trn bi n trong mt s trng hp: d ng, ng c, m tu, ui nc, say sng... ng dng cng ngh Tele-Medicine trong y hc bin o. Thm ho v y hc thm ha#Y hc#Bi ging#Hoa#260716#TTS ghi: i hc Y Hi Phng; Vin Y hc Bin Vit Na m#Bin#Bnh ngh nghip#Cp cu#Phng chng#Y hc bin## 00854000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010018000510020021000690070018000900220004001082210 02600112008000500138009000800143010000500151011001500156021024100171020000600412 02000100041803900040042801500560043201300070048802000050049502000170050002000110 0517#VL10.00814#VL10.00813#80000#Vi?t#B103G#616.9#^214#Nguyn Trng Sn#Bi gi ng y hc bin#Nguyn Trng Sn#T.2#Y hc di nc v cao p#^aH.#^aY hc#2010 #^a283tr.^b27cm#Nghin cu nh hng ca mi trng nc v p sut cao n cc chc nng ca c th con ngi; c ch sinh bnh v c ch pht sinh ca cc tai bin xy ra do thay i p sut; cc bin php cp cu v iu tr cc loi bn h l v tai bin#Y hc#Bi ging#Hoa#TTS ghi: i hc Y Hi Phng; Vin Y hc B in Vit Nam#260717#Bin#Bnh ngh nghip#Y hc bin## 01014000000000349000450002600110000002600110001102000100002201400070003201900050 00391810006000440820004000508080005000540020019000590070062000780080005001400090 00800145010000500153011001500158015008300173005001600256039000400272021028300276 02000090055902000070056802000170057500500150059200500120060700500170061900500110 0636013000700647020001000654#VL10.00815#VL10.00816#Bi ging#36000#Vi?t#B103G#5 70#^214#Bi ging sinh hc#B.s.: Lng Xun Hin (ch.b.), Trnh Hu Vch, H Xu n Anh...#^aH.#^aY hc#2010#^a159tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Y Thi Bnh. B mn Y sinh - Di truyn. - Lu hnh ni b#Lng Xun Hin#Hoa#Trnh by nhng c tnh chung ca s sng v cc i phn t sinh hc. i cng v t bo: c u trc, chc nng, cc qu trnh trao i cht, dinh dng, h hp, quang hp c a t bo, s phn chia t bo, di truyn t bo... v mt s k thut sinh hc p hn t ng dng trong y hc#Sinh hc#T bo#Sinh hc phn t#Trnh Hu Vch#H X un Anh#Nguyn Nam Thng#L Vit H#260718#Di truyn## 00975000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020029000520070015000810080005000960090008001010100 00500109011001500114001001500129039000400144021048700148020001500635020000900650 020001900659020001200678013000700690#VL10.00817#VL10.00818#90000#Vi?t#TH312H#61 7.8#^214#Thnh hc lm sng chn on#ng Xun Hng#^aH.#^aY hc#2010#^a275tr.^ b27cm#ng Xun Hng#Hoa#Gii thiu cc kin thc c bn v tai thnh hc. c im gii phu sinh l tai - thnh gic, sinh l nghe, phn x m, m c tai. Th m khm lm sng, xt nghim thnh hc, chn on bnh l v nh gi sc nghe. C c phng php o thnh lc nh o thnh lc n m - thnh lc , o nh lng , o in c tai... Trnh by cc c trng v nguyn nhn ca nghe km dn tru yn, nghe km tip nhn - thn kinh, nghe km hn hp - trung ng v chc nng. Mt s hnh nh trong nghe km#Thnh gic hc#Bnh tai#Chn on lm sng#o s c nghe#260719## 00912000000000289000450002600110000002600110001102000110002201400070003301900050 00401810007000450820004000528080005000560020014000610030045000750070025001200080 00500145009000800150010000500158011001500163015001800178001002000196039000400216 021037600220020001000596020000900606013000700615#VL10.00819#VL10.00820#Gio trn h#67000#Vi?t#CH114S#615#^214#Chm sc dc#Sch o to dc s v hc vin sau i hc#Hong Th Kim Huyn b.s.#^aH.#^aY hc#2010#^a271tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Hong Th Kim Huyn#Hoa#Trnh by ni dung c bn v nhim v ca dc s l m sng trong m hnh chm sc dc. Gio dc v t vn cho bnh nhn trong chm sc dc. Theo di iu tr khi dng thuc cho bnh nhn suy gim chc nng gan - thn. Kim sot tng tc thuc trong iu tr. Thc hin chm sc dc cho b nh nhn hen ph qun, bnh nhn i tho ng v bnh nhn trong iu tr HIV/ AIDS#Dc phm#iu tr#260720## 01030000000000289000450002600110000002600110001102000110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570020019000620030042000810070048001230080 00500171009000800176010000500184011001500189015004900204005001300253001002000266 039000400286021043100290020001200721013000700733#VL10.00821#VL10.00822#Gio trn h#54000#Vi?t#D302T#614.4#^214#Dch t hc c bn#Gio trnh o to i hc v sau i hc#B.s.: Nguyn Th Kim Tin (ch.b.), Phm Th Tm#^aH.#^aY hc#2010#^a 219tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t. Trng i hc Y Dc Cn Th#Phm Th Tm#Nguy n Th Kim Tin#Hoa#Gii thiu ni dung c bn ca dch t hc. Cc s o trong d ch t hc. Cc phng php nghin cu dch t hc m t v phn tch nh nghin cu ct ngang, bnh - chng, thun tp v nghin cu can thip. Hng dn phn g php chn mu, thng k, phn tch, din gii cc d liu nghin cu. Trnh b y mt s ni dung, nhim v trong thc hnh dch t hc nh sng lc pht hin b nh, gim st dch t, cc bc iu tra x l...#Dch t hc#260721## 01088000000000313000450002600110000002600110001102000110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570020029000620030025000910070059001160080 00500175009000800180010000500188011001500193015004600208005001100254001001500265 039000400280021043700284020001800721020001100739005001700750013000700767#VL10.00 823#VL10.00824#Gio trnh#59000#Vi?t#D312D#613.2#^214#Dinh dng an ton thc p hm#Sch o to sau i hc#B.s.: Hong Khi Lp (ch.b.), L Th Hp, Nguyn Xu n Ninh#^aH.#^aY hc#2010#^a158tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Y - Dc Thi Nguyn#L Th Hp#Hong Khi Lp#Hoa#Trnh by cc vn c bn ca dinh dng hc. Tnh trng dinh dng ca nhn dn ta hin nay. Cc vn an ton v sinh thc phm. Cc k hoch hot ng m bo cht lng an ton thc phm trong th i gian ti. Cc bnh c nguyn nhn lin quan t dinh dng v bin php d phn g. Vn dinh dng cng ng, gio dc v chm sc dinh dng cng ng. Xy d ng k hoch, nh gi cc chng trnh can thip dinh dng cng ng...#An to n thc phm#Dinh dng#Nguyn Xun Ninh#260722## 00767000000000313000450002600110000002600110001102000110002201400070003301900050 00401810006000450820007000518080005000580020042000630030032001050070019001370080 00500156009000800161010000500169011001500174015001800189001001300207039000400220 021017200224020002000396020000600416020000700422013000700429020001700436#VL10.00 825#VL10.00826#Gio trnh#31000#Vi?t#P000C#610.72#^214#PCR v mt s k thut y sinh hc phn t#Sch o to sau i hc y dc#T Thnh Vn ch.b.#^aH.#^aY h c#2010#^a122tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#T Thnh Vn#Hoa#Cung cp nhng kin th c l thuyt c bn, nguyn l, quy trnh k thut c th v trin vng ng dng ca PCR v cc k thut y sinh hc phn t khc ng dng trong y hc#K thut y sinh hc#Y hc#Y sinh#260723#Sinh hc phn t## 01108000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450020133000500070061001830080005002440090008002490100005002570110 01400262015005000276005001300326039000400339021029700343020002400640020000900664 02000100067302000100068302000090069300500140070200500150071600500160073100500160 0747013000700763#VL10.00827#VL10.00828#Vi?t#T103L#363.6095978#^214#Ti liu hn g dn thc hin k hoch an ton nc p dng cho trm cp nc nng thn tp tr ung ti khu vc ng bng sng Cu Long#B.s.: Trn c Phu (ch.b.), L Hong Nin h, V Trng Thin...#^aH.#^aY hc#2010#^a48tr.^b30cm#TTS ghi: B Y t. Cc Qun l Mi trng Y t...#Trn c Phu#Hoa#Gii thiu v chia s nhng kinh nghim trong vic trin khai " K hoch an ton nc" - m hnh cp nc an ton ti c c trm cp nc tp trung nng thn ca cc tnh khu vc ng bng sng Cu Long , thc hin chm sc sc kho cng ng thng qua vic cung cp ngun nc an to n cho ngi dn#ng bng sng Cu Long#Cp nc#Nc sch#Nng thn#Vit Nam#L Hong Ninh#V Trng Thin#Trng nh Bc#ng Ngc Chnh#260724## 01221000000000313000450002600110000002600110001102000180002201400080004001900050 00481810007000530820010000608080005000700020146000750070038002210080005002590090 00800264010000500272011001500277015002600292005000900318039000400327021052700331 020000900858020001000867020001000877020000500887005000800892013000700900#VL10.00 829#VL10.00830#Vn bn php lut#298000#Vi?t#CH305L#344.59703#^214#Chin lc p ht trin ngnh y dc - H thng vn bn quy nh v qun l cht lng thuc v cng tc thanh tra, kim tra lnh vc y t nm 2010#S.t., h thng ho: Qu Lo ng, Kim Th#^aH.#^aY hc#2010#^a531tr.^b28cm#u ba sch ghi: B Y t#Qu Long# Hoa#Gii thiu ni dung lut Dc Vit Nam, lut Khm cha bnh v chin lc ph t trin ngnh y dc. H thng cc quy nh mi ca php lut v qun l cht l ng thuc, sn xut - kinh doanh thuc, thng tin qung co thuc, nguyn tc, tiu chun thc hnh bo qun, phn phi thuc v thc hnh tt nh thuc, nh mc - danh mc thuc, k n, s dng, qun l thuc trong cc bnh vin - c s y t, t chc v hot ng ca bnh vin, cng tc kim tra, thanh tra, gii qu yt khiu ni v x l vi phm trong lnh vc y t#Vit Nam#Php lut#Dc phm# Y t#Kim Th#260725## 00859000000000313000450002600110000002600110001102600110002202000110003301400070 00440190005000511810008000560820004000648080005000680020029000730070029001020080 00500131009001100136010000500147011001500152015005400167005001400221001001400235 039000400249021025000253020000800503020001800511020000900529013000700538#VL10.00 831#VL10.00832#VL10.00833#Gio trnh#41000#Vi?t#GI-108T#005#^214#Gio trnh tin hc i cng#T Quang Hng, Phm nh Sc#^aH.#^aLao ng#2010#^a204tr.^b27cm# TTS ghi: Trng cao ng K thut Cng ngh ng Nai#Phm nh Sc#T Quang Hn g#Hoa#Cung cp cc kin thc c bn v tin hc. Trnh by tng quan v h iu h nh Windows. Hng dn cc thao tc lm vic vi cc phn mm my tnh: Microsof t Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint. Internet v cc dch v Web, th in t (email)#Tin hc#Phn mm my tnh#Internet#260726## 00938000000000301000450002600110000002600110001102600110002202000100003301900050 00431810006000480820008000548080005000620020031000670070015000980080005001130090 01100118010000500129011001500134015011100149001001500260039000400275021029900279 020001900578020001100597020001100608020001000619013000700629#VL10.00834#VL10.008 35#VL10.00836#Bi ging#Vi?t#B103G#005.362#^214#Bi ging ngn ng lp trnh C#H Nguyn Long#^aH.#^aLao ng#2010#^a128tr.^b27cm#TTS ghi: S Gio dc v o t o H Ni. Trng trung cp Kinh t - K thut Bc Thng Long. - Lu hnh ni b #H Nguyn Long#Hoa#Cc vn chung v thut ton v cch biu din mt s thu t ton c bn. Gii thiu tng quan ngn ng lp trnh C gm: ngn ng C v mi trng Turbo 3.0, cc i tng s dng trong chng trnh, cu trc lnh tun t , cu trc iu khin, cu trc lnh lp, cc kiu d liu c cu trc v hm#N gn ng lp trnh#Thut ton#Ngn ng C#Trung cp#260727## 00889000000000313000450002600110000002600110001102600110002202000100003301900050 00431810006000480820004000548080005000580020024000630070015000870080005001020090 01100107010000500118011001400123015011100137001001500248039000400263021024300267 020000800510020001700518020001400535020000900549020001000558013000700568#VL10.00 837#VL10.00839#VL10.00838#Bi ging#Vi?t#B103G#004#^214#Bi ging tin hc c s# H Nguyn Long#^aH.#^aLao ng#2010#^a92tr.^b27cm#TTS ghi: S Gio dc v o t o H Ni. Trng trung cp Kinh t - K thut Bc Thng Long. - Lu hnh ni b #H Nguyn Long#Hoa#Cung cp cc kin thc c bn v tin hc. Gii thiu tng qu an h iu hnh Windows. Hng dn cc thao tc x l vn bn vi phn mm Micro soft Word. Internet v mt s thao tc cn thit s dng dch v, khai thc t hng tin trn Internet#Tin hc#Phn mm Windows#Phn mm Word#Internet#Trung cp #260728## 00747000000000289000450002600110000002600110001102600110002202000100003301900050 00431810006000480820006000548080005000600020038000650070015001030080005001180090 01100123010000500134011001400139015011100153001001500264039000400279021012900283 020001800412020001000430020001000440013000700450#VL10.00840#VL10.00841#VL10.0084 2#Bi ging#Vi?t#B103G#005.5#^214#Bi ging thc hnh tin hc vn phng#H Nguy n Long#^aH.#^aLao ng#2010#^a55tr.^b27cm#TTS ghi: S Gio dc v o to H N i. Trng trung cp Kinh t - K thut Bc Thng Long. - Lu hnh ni b#H Nguy n Long#Hoa#Gii thiu mt s bi thc hnh tin hc vn phng v son tho vn b n nng cao bng Microsoft Word, Powerpoint, Microsoft Excel#Tin hc vn phng#T hc hnh#Trung cp#260729## 00868000000000301000450002600110000002600110001102600110002202000100003301900050 00431810006000480820006000548080005000600020028000650030021000930070015001140080 00500129009001100134010000500145011001500150015011100165001001500276039000400291 021021800295020001800513020001800531020001000549013000700559#VL10.00843#VL10.008 44#VL10.00845#Bi ging#Vi?t#B103G#005.5#^214#Bi ging tin hc vn phng#Chuyn ngnh tin hc#H Nguyn Long#^aH.#^aLao ng#2010#^a128tr.^b27cm#TTS ghi: S G io dc v o to H Ni. Trng trung cp Kinh t - K thut Bc Thng Long. - Lu hnh ni b#H Nguyn Long#Hoa#Gii thiu v hng dn phng php nh my vi tnh, s dng phn mm x l vn bn Microsoft Word, phn mm x l d liu bng tnh v phn tch Microsoft Excel, phn mm trnh din thuyt trnh Microso ft Powerpoint#Tin hc vn phng#Phn mm my tnh#Trung cp#260730## 00753000000000289000450002600110000002600110001102000100002201900050003218100060 00370820006000438080005000490020024000540070015000780080005000930090011000980100 00500109011001400114015014700128001001500275039000400290021011800294020000800412 020001400420020001200434020001000446013000700456#VL10.00846#VL10.00847#Bi ging #Vi?t#B103G#004.6#^214#Bi ging mng my tnh#H Nguyn Long#^aH.#^aLao ng#20 10#^a79tr.^b27cm#TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni. Trng trung cp Kinh t - K thut Bc Thng Long. - Lu hnh ni b. - Nm xut bn cui sch ghi: 2 010#H Nguyn Long#Hoa#Cung cp cc kin thc c bn v mng my tnh. Gii thi u mng cc b LAN, mng ngang quyn vi h iu hnh Windows#Tin hc#Mng my t nh#Mng cc b#Trung cp#260731## 00940000000000313000450002600110000002600110001102600110002202000180003301900050 00511810006000560820008000628080005000700020028000750070018001030080005001210090 01100126010000500137011001400142015011100156001001800267039000400285021028300289 020000900572020001000581020000800591020001000599020001000609013000700619#VL10.00 848#VL10.00850#VL10.00849#Vn bn php lut#Vi?t#B103G#343.597#^214#Bi ging k ton thc hnh#ng Th Hoi Thu#^aH.#^aLao ng#2010#^a60tr.^b27cm#TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni. Trng trung cp Kinh t - K thut Bc Thng Long . - Lu hnh ni b#ng Th Hoi Thu#Hoa#Trnh by nhng ni dung c bn ca lu t K ton gm: nhng quy nh chung, cng tc k ton, t chc b my k ton v ngi lm k ton, hot ng ngh nghip k ton, qun l nh nc v k ton, khen thng v x l vi phm, iu khon thi hnh. Mt s bi tp k ton thc hnh#Vit Nam#Php lut#K ton#Trung cp#Bi ging#260732## 00950000000000301000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820009000448080005000530020022000580070013000800080005000930090011000980100 00500109011001400114015011100128001001300239039000400252021033000256020000800586 020001800594020001000612020000900622020001000631013000700641#VL10.00851#VL10.008 53#VL10.00852#Vi?t#B103G#657.0285#^214#Bi ging k ton my#Phm Th Thu#^aH.#^ aLao ng#2010#^a88tr.^b27cm#TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni. Trng tru ng cp Kinh t - K thut Bc Thng Long. - Lu hnh ni b#Phm Th Thu#Hoa#Gi i thiu phn mm k ton ni chung v phn mm ng dng MISA-SME 7.9. Cch ci t v to lp c s d liu, thit lp d liu k ton ban u. Nhp nghip v k inh t pht sinh. Cc bt ton khu tr thu, kt chuyn v khai thc bo co k ton. Hng dn to d liu mi t d liu nm trc trong phn mm k ton MIS A-SME.#K ton#Phn mm my tnh#Bi ging#ng dng#Trung cp#260733## 00840000000000277000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820004000448080005000480020028000530070018000810080005000990090011001040100 00500115011001500120015011100135001001800246039000400264021024900268020001800517 020001000535020001000545013000700555#VL10.00854#VL10.00855#VL10.00856#Vi?t#B103G #657#^214#Bi ging hch ton k ton#ng Th Hoi Thu#^aH.#^aLao ng#2009#^a1 04tr.^b27cm#TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni. Trng trung cp Kinh t - K thut Bc Thng Long. - Lu hnh ni b#ng Th Hoi Thu#Hoa#Trnh by bn c ht v i tng ca hch ton k ton. Cc phng php k ton nh phng php chng t k ton, ti khon k ton, tnh gi - k ton cc qu trnh kinh t ch yu v phng php tng hp - cn i k ton. T chc cng tc k ton#Hch t on k ton#Bi ging#Trung cp#260734## 00791000000000277000450002600110000002600110001102600110002202000220003301900050 00551810006000600820004000668080005000700020032000750070018001070080005001250090 01100130010000500141011001400146015011100160001001800271039000400289021019300293 020001000486020001000496013000700506#VL10.00857#VL10.00858#VL10.00859#Qun tr d oanh nghip#Vi?t#B103G#658#^214#Bi ging qun tr doanh nghip#Nguyn Vn Phn g#^aH.#^aLao ng#2010#^a80tr.^b27cm#TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni. Tr ng trung cp Kinh t - K thut Bc Thng Long. - Lu hnh ni b#Nguyn Vn P hng#Hoa#Trnh by nhng vn chung v qun tr doanh nghip. Qun tr nhn s , k thut, cng ngh, chi ph, kt qu v chnh sch ti chnh trong doanh ngh ip. Cng tc kim sot trong doanh nghip#Bi ging#Trung cp#260735## 00839000000000301000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820007000448080005000510020025000560070014000810080005000950090011001000100 00500111011001400116015011100130001001400241039000400255021022700259020000900486 020000700495020000800502020001000510020001000520013000700530#VL10.00860#VL10.008 61#VL10.00862#Vi?t#B103G#915.97#^214#Bi ging a l du lch#Phm Bch Vn#^aH. #^aLao ng#2009#^a84tr.^b27cm#TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni. Trng t rung cp Kinh t - K thut Bc Thng Long. - Lu hnh ni b#Phm Bch Vn#Hoa# Gii thiu v du lch v cc nhn t nh hng n s hnh thnh, pht trin du lch; s phn ho lnh th du lch Vit Nam; cc vng du lch Vit Nam v phn t hc hnh vng du lch Bc b, Bc Trung b, Nam b va Nam Trung b#Vit Nam#a l#Du lch#Bi ging#Trung cp#260736## 00788000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370020040000420070017000820080005000990090011001040100005001150110 01400120015011100134001001700245039000400262021020000266020000900466020000800475 020001000483020001000493013000700503#VL10.00864#VL10.00863#Vi?t#B103G#642#^214#B i ging phng php xy dng thc n#Ng Th Kim Dung#^aH.#^aLao ng#2010#^a6 4tr.^b27cm#TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni. Trng trung cp Kinh t - K thut Bc Thng Long. - Lu hnh ni b#Ng Th Kim Dung#Hoa#Trnh by tng qu an v khu v, tp qun n ung v cc ba n. Nguyn tc v quy trnh xy dng thc n. Xy dng thc n theo tiu chun sut n, chn mn, ch n c bi t v thc n di ngy#Thc n#n ung#Bi ging#Trung cp#260737## 00810000000000301000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820009000448080005000530020027000580070012000850080005000970090011001020100 00500113011001400118015011100132001001200243039000400255021019200259020000800451 020000900459020001000468020001300478020001000491013000700501#VL10.00865#VL10.008 67#VL10.00866#Vi?t#B103G#621.3815#^214#Bi ging o lng in t#m Vn Cm#^a H.#^aLao ng#2009#^a44tr.^b27cm#TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni. Trng trung cp Kinh t - K thut Bc Thng Long. - Lu hnh ni b#m Vn Cm#Hoa# Trnh by kin thc c bn v o lng in t. Nguyn l lm vic, cch s dng , khai thc, bo qun mt s my o lng thng dng nh: ng h o tham s, m y hin sng, my o chuyn dng#in t#o lng#Bi ging#My o lng#Trung c p#260738## 01031000000000301000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820008000448080005000520020043000570070019001000080005001190090011001240100 00500135011001400140015011100154001001900265039000400284021038200288020001200670 020001100682020000900693020001000702020001000712013000700722#VL10.00869#VL10.008 68#VL10.00870#Vi?t#B103G#621.387#^214#Bi ging k thut chuyn mch v tng i #T Th Tuyt Nhung#^aH.#^aLao ng#2010#^a96tr.^b27cm#TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni. Trng trung cp Kinh t - K thut Bc Thng Long. - Lu hnh n i b#T Th Tuyt Nhung#Hoa#Gii thiu khi qut v chuyn mch, v tr ca chu yn mch trong mng vin thng v cc thng s ca trng chuyn mch. Khi nim , cu trc, nguyn tc v ng dng ca k thut chuyn mch knh, chuyn mch g i v k thut chuyn mch tin tin. Trnh by lch s, chc nng nhim v, nguy n l hot ng ca tng i. Cc thnh phn c bn ca tng i. Tng i Alcat el 1000E10#Chuyn mch#Vin thng#Tng i#Bi ging#Trung cp#260739## 00860000000000289000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820008000448080005000520020029000570070013000860080005000990090011001040100 00500115011001400120015011100134001001300245039000400258021026200262020001100524 020000800535020001000543020001000553013000700563#VL10.00871#VL10.00872#VL10.0087 3#Vi?t#B103G#658.001#^214#Bi ging tm l hc qun l#Bi c Tun#^aH.#^aLao ng#2010#^a62tr.^b27cm#TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni. Trng trung cp Kinh t - K thut Bc Thng Long. - Lu hnh ni b#Bi c Tun#Hoa#Trnh by i tng, nhim v v phng php nghin cu ca tm l hc qun l. Khi qut v qun l v hot ng qun l. c im tm l ca cc t chc, c quan nh n c. Nhn cch ngi lnh o trong cc c quan hnh chnh nh nc. Giao tip t rong qun l#Tm l hc#Qun l#Bi ging#Trung cp#260740## 00900000000000349000450002600110000002600110001102600110002202000100003301400080 00430190005000511810006000560820006000628080005000680020033000730030015001060070 06200121008000500183009001100188010000500199011001600204006001500220019000800235 00100140024303900040025702102060026102000090046702000150047600600210049100600150 0512005001600527013000700543#VL10.00874#VL10.00875#VL10.00876#Chnh tr#500000# Vi?t#T406C#320.9#^214#Ton cnh nn chnh tr th gii#Sch tham kho#Joel Krieg er ; Dch: Thi Xun Minh... ; H Nguyn Thch h..#^aH.#^aLao ng#2010#^a1510t r.^b27cm#Thi Xun Minh#Dch M#Krieger, Joel#Hoa#Cung cp cc thng tin v nn chnh tr th gii nh nhng mi quan h quc t v chnh tr i ni ca cc qu c gia trn th gii; cc quan im bao hm nhn nh, ph phn v chnh tr th gii ng i#Th gii#Sch tham kho#Nguyn Th Ngc Dung#Nguyn Anh c#H N guyn Thch#260741## 01039000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020079000440070078001230080005002010090008002060100005002140110 01400219021037000233020001900603020001700622005001700639005001500656005001500671 005001400686005001600700039000400716020001000720013000700730#VV10.08150#VV10.081 51#Vi?t#H561D#362.4#^214#Hng dn ngi khuyt tt v gia nh v phc hi chc nng da vo cng ng#B.s.: Nguyn Th Xuyn (ch.b.), Trn Trng Hi, Trn Qu Tng (ph ch.b.)...#^aH.#^aY hc#2010#^a47tr.^b24cm#Gii thiu cc kin thc c bn v khuyt tt v phc hi chc nng da vo cng ng nhm gip ngi khuy t tt v gia nh nhn thc ng n v quyn, nng lc ca ngi khuyt tt v nhng vn lin quan gip ngi khuyt tt ho nhp tt hn trong cng ng n h vic lm, vui chi gii tr, th thao cho ngi khuyt tt, vai tr ca t ch c ca ngi khuyt tt#Phc hi chc nng#Ngi khuyt tt#Nguyn Th Xuyn#Tr n Trng Hi#Trn Qu Tng#Cao Minh Chu#Trn Vn Chng#Hoa#Cng ng#260742## 00849000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020054000440070078000980080005001760090008001810100005001890110 01500194021021400209020001900423020000800442020000900450005001700459005001500476 005001500491005001400506005001600520039000400536013000700540#VV10.08152#VV10.081 53#Vi?t#108T#362.1#^214#o to nhn lc phc hi chc nng da vo cng ng#B .s.: Nguyn Th Xuyn (ch.b.), Trn Trng Hi, Trn Qu Tng (ph ch.b.)...#^aH .#^aY hc#2010#^a138tr.^b24cm#Trnh by nhng hng dn chi tit v c th theo tng ch gip cho tp hun vin phc hi chc nng da vo cng ng cc cp trong vic chun b ni dung, t chc v tin hnh mt kho tp hun ti a ph ng#Phc hi chc nng#o to#Nhn lc#Nguyn Th Xuyn#Trn Trng Hi#Trn Qu Tng#Cao Minh Chu#Trn Vn Chng#Hoa#260743## 00983000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200080 00348080005000420020045000470070078000920080005001700090008001750100005001830110 01400188012003700202021029100239020001900530020002200549005001700571005001500588 005001500603005001400618005001600632039000400648013000700652020001000659#VV10.08 154#VV10.08155#Vi?t#PH506H#362.196#^214#Phc hi chc nng sau tai bin mch mu no#B.s.: Nguyn Th Xuyn (ch.b.), Trn Trng Hi, Trn Qu Tng (ph ch.b.). ..#^aH.#^aY hc#2010#^a34tr.^b24cm#Phc hi chc nng da vo cng ng#Hng d n cn b phc hi chc nng da vo cng ng, v gia nh ngi khuyt tt nhn g kin thc c bn v khi nim, triu chng, cch pht hin, cc bin php chm sc, phc hi chc nng cho ngi b tai bin mch mu no v mt s thng tin v ni cung cp dch v phc hi chc nng#Phc hi chc nng#Tai bin mch mu no#Nguyn Th Xuyn#Trn Trng Hi#Trn Qu Tng#Cao Minh Chu#Trn Vn Chng #Hoa#260744#Cng ng## 00978000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200080 00348080005000420020039000470070078000860080005001640090008001690100005001770110 01400182012003700196021028100233020001900514020000900533005001700542005001500559 00500150057400500140058900500160060303900040061902000120062301300070063502000100 0642#VV10.08156#VV10.08157#Vi?t#PH506H#362.196#^214#Phc hi chc nng tn thn g tu sng#B.s.: Nguyn Th Xuyn (ch.b.), Trn Trng Hi, Trn Qu Tng (ph c h.b.)...#^aH.#^aY hc#2010#^a30tr.^b24cm#Phc hi chc nng da vo cng ng#H ng dn cn b phc hi chc nng da vo cng ng, v gia nh ngi bnh nhn g kin thc c bn v khi nim, triu chng, cch pht hin, cc bin php s c u, phc hi chc nng cho ngi b tn thng tu sng v mt s thng tin v n i cung cp dch v phc hi chc nng#Phc hi chc nng#Tu sng#Nguyn Th Xu yn#Trn Trng Hi#Trn Qu Tng#Cao Minh Chu#Trn Vn Chng#Hoa#Chn thng# 260745#Cng ng## 00851000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200080 00348080005000420020017000470070078000640080005001420090008001470100005001550110 01400160012003700174021019800211020001900409020001100428005001700439005001500456 005001500471005001400486005001600500039000400516013000700520020001000527#VV10.08 158#VV10.08159#Vi?t#CH114S#362.196#^214#Chm sc mm ct#B.s.: Nguyn Th Xuyn (ch.b.), Trn Trng Hi, Trn Qu Tng (ph ch.b.)...#^aH.#^aY hc#2010#^a14tr. ^b24cm#Phc hi chc nng da vo cng ng#Hng dn cn b phc hi chc nng da vo cng ng, v gia nh ngi bnh nhng kin thc c bn v chm sc mm ct, y hc phc hi chc nng mm ct v ni cung cp dch v phc hi chc nn g#Phc hi chc nng#Bnh xng#Nguyn Th Xuyn#Trn Trng Hi#Trn Qu Tng#C ao Minh Chu#Trn Vn Chng#Hoa#260746#Cng ng## 01073000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200080 00348080005000420020045000470070078000920080005001700090008001750100005001830110 01400188012003700202021036100239020001900600020001000619005001700629005001500646 00500150066100500140067600500160069003900040070602000200071001300070073002000100 0737#VV10.08160#VV10.08161#Vi?t#PH506H#362.196#^214#Phc hi chc nng trong vi m khp dng thp#B.s.: Nguyn Th Xuyn (ch.b.), Trn Trng Hi, Trn Qu Tng (ph ch.b.)...#^aH.#^aY hc#2010#^a27tr.^b24cm#Phc hi chc nng da vo cng ng#Hng dn cn b phc hi chc nng da vo cng ng, v gia nh ngi bn h nhng kin thc c bn v khi nim, nguyn nhn, cch pht hin, phng nga b nh vim khp dng thp, mt s bi tp phc hi chc nng c bn nhm phng ng a, hn ch nhng bin chng gy khuyt tt vn ng do vim khp dng thp gy r a v ni cung cp dch v phc hi chc nng#Phc hi chc nng#Bnh khp#Nguyn Th Xuyn#Trn Trng Hi#Trn Qu Tng#Cao Minh Chu#Trn Vn Chng#Hoa#Vim khp dng thp#260747#Cng ng## 00906000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200080 00348080005000420020031000470070078000780080005001560090008001610100005001690110 01400174012003700188021023300225020001900458020001700477005001700494005001500511 005001500526005001400541005001600555039000400571013000700575020001000582#VV10.08 162#VV10.08163#Vi?t#PH431N#362.196#^214#Phng nga thng tt th pht#B.s.: Ngu yn Th Xuyn (ch.b.), Trn Trng Hi, Trn Qu Tng (ph ch.b.)...#^aH.#^aY h c#2010#^a23tr.^b24cm#Phc hi chc nng da vo cng ng#Hng dn cn b phc hi chc nng da vo cng ng, v gia nh ngi b thng tt nhng kin thc c bn v khi nim, nguyn nhn, cch pht hin v phng nga thng tt th p ht, phc hi chc nng khi c thng tt th pht#Phc hi chc nng#Bnh h c xng#Nguyn Th Xuyn#Trn Trng Hi#Trn Qu Tng#Cao Minh Chu#Trn Vn Ch ng#Hoa#260748#Cng ng## 00946000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020048000440070078000920080005001700090008001750100005001830110 01400188012003700202021026800239020001900507020000800526005001700534005001500551 005001500566005001400581005001600595039000400611013000700615020001000622#VV10.08 164#VV10.08165#Vi?t#D513C#362.1#^214#Dng c phc hi chc nng t lm ti cng ng#B.s.: Nguyn Th Xuyn (ch.b.), Trn Trng Hi, Trn Qu Tng (ph ch.b.). ..#^aH.#^aY hc#2010#^a19tr.^b24cm#Phc hi chc nng da vo cng ng#Gii thi u cho cn b phc hi chc nng da vo cng ng, v gia nh ngi khuyt tt cc loi dng c tr gip v hng dn cch lm mt s dng c phc hi chc n ng c bn, n gin t nhng vt liu c sn ti cng ng nh nng, np hay tha nh song song tp i#Phc hi chc nng#Dng c#Nguyn Th Xuyn#Trn Trng Hi#T rn Qu Tng#Cao Minh Chu#Trn Vn Chng#Hoa#260749#Cng ng## 01008000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200080 00348080005000420020047000470070078000940080005001720090008001770100005001850110 01400190012003700204021028500241020001900526020001100545005001700556005001500573 00500150058800500140060300500150061703900040063202000100063602000070064601300070 0653020001000660#VV10.08166#VV10.08167#Vi?t#PH506H#362.198#^214#Phc hi chc n ng tr trt khp hng bm sinh#B.s.: Nguyn Th Xuyn (ch.b.), Trn Trng Hi, T rn Qu Tng (ph ch.b.)...#^aH.#^aY hc#2010#^a14tr.^b24cm#Phc hi chc nng da vo cng ng#Hng dn cn b phc hi chc nng da vo cng ng, v gia nh ngi bnh nhng kin thc c bn v khi nim, triu chng, cch pht hin , cc bin php chm sc, phc hi chc nng cho tr b trt khp hng bm sinh v mt s thng tin v ni cung cp dch v phc hi chc nng#Phc hi chc nn g#Bnh xng#Nguyn Th Xuyn#Trn Trng Hi#Trn Qu Tng#Cao Minh Chu#Trn V n Chng#Hoa#Trt khp#Tr em#260750#Cng ng## 00983000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200080 00348080005000420020045000470070078000920080005001700090008001750100005001830110 01400188012003700202021027900239020001900518020001600537005001700553005001500570 00500150058500500140060000500150061403900040062902000070063301300070064002000100 0647#VV10.08168#VV10.08169#Vi?t#PH506H#362.198#^214#Phc hi chc nng cho tr c ong vo ct sng#B.s.: Nguyn Th Xuyn (ch.b.), Trn Trng Hi, Trn Qu Tng (ph ch.b.)...#^aH.#^aY hc#2010#^a18tr.^b24cm#Phc hi chc nng da vo cng ng#Hng dn cn b phc hi chc nng da vo cng ng, v gia nh ngi bn h nhng kin thc c bn v khi nim, triu chng, cch pht hin, cc bin ph p chm sc, phc hi chc nng cho tr b cong vo ct sng v mt s thng tin v ni cung cp dch v phc hi chc nng#Phc hi chc nng#Bnh xng sng#Ng uyn Th Xuyn#Trn Trng Hi#Trn Qu Tng#Cao Minh Chu#Trn Vn Chng#Hoa#Tr em#260751#Cng ng## 00944000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200080 00348080005000420020043000470070078000900080005001680090008001730100005001810110 01400186012003700200021021900237020001900456020001600475020000900491005001700500 00500150051700500150053200500140054700500160056103900050057701300070058202000070 0589020001000596#VV10.08170#VV10.08171#Vi?t#PH506H#362.196#^214#Phc hi chc n ng bn chn khoo bm sinh#B.s.: Nguyn Th Xuyn (ch.b.), Trn Trng Hi, Trn Qu Tng (ph ch.b.)...#^aH.#^aY hc#2010#^a15tr.^b24cm#Phc hi chc nng da vo cng ng#Trnh by nhng kin thc c bn v khi nim, triu chng, cch p ht hin, cc bin php chm sc v phc hi chc nng cho tr c bn chn khoo bm sinh v mt s thng tin v ni cung cp dch v phc hi chc nng#Phc h i chc nng#D tt bm sinh#Bn chn#Nguyn Th Xuyn#Trn Trng Hi#Trn Qu T ng#Cao Minh Chu#Trn Vn Chng#KVn#260752#Tr em#Cng ng## 00894000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200080 00348080005000420020035000470070078000820080005001600090008001650100005001730110 01400178012003700192021020600229020001900435020000800454005001700462005001500479 00500150049400500140050900500160052303900050053901300070054402000070055102000100 0558#VV10.08172#VV10.08173#Vi?t#PH506H#362.196#^214#Phc hi chc nng cho tr b i no#B.s.: Nguyn Th Xuyn (ch.b.), Trn Trng Hi, Trn Qu Tng (ph ch.b. )...#^aH.#^aY hc#2010#^a50tr.^b24cm#Phc hi chc nng da vo cng ng#Trnh by nhng kin thc c bn v khi nim, triu chng, cch pht hin sm, chn on, cc bin php chm sc v phc hi chc nng cho tr bi no v mt s thn g tin v ni cung cp dch v chc nng#Phc hi chc nng#Bi no#Nguyn Th Xu yn#Trn Trng Hi#Trn Qu Tng#Cao Minh Chu#Trn Vn Chng#KVn#260753#Tr em#Cng ng## 00978000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400020061000450070078001060080005001840090008001890100005001970110 01400202012003700216021023600253020001900489020001700508020000900525005001700534 00500150055100500150056600500140058100500160059503900050061101300070061602000070 0623020001000630#VV10.08174#VV10.08175#Vi?t#PH506H#362.4#^214#Phc hi chc nng cho ngi khuyt tt/ Gim chc nng nhn#B.s.: Nguyn Th Xuyn (ch.b.), Trn Trng Hi, Trn Qu Tng (ph ch.b.)...#^aH.#^aY hc#2010#^a15tr.^b24cm#Phc h i chc nng da vo cng ng#Trnh by nhng kin thc c bn v khi nim, tri u chng, cch pht hin, cc bin php can thip phc hi chc nng cho ngi k huyt tt v tr em b gim chc nng nhn v mt s thng tin v ni cung cp d ch v phc hi chc nng#Phc hi chc nng#Ngi khuyt tt#Th gic#Nguyn Th Xuyn#Trn Trng Hi#Trn Qu Tng#Cao Minh Chu#Trn Vn Chng#KVn#260754# Tr em#Cng ng## 00967000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200080 00348080005000420020051000470070078000980080005001760090008001810100005001890110 01400194012003700208021021900245020001900464020000800483005001700491005001500508 00500150052300500140053800500160055203900050056802000100057302000100058301300070 0593020001000600020000700610#VV10.08176#VV10.08177#Vi?t#PH506H#362.198#^214#Phc hi chc nng ni ngng, ni lp v tht ngn#B.s.: Nguyn Th Xuyn (ch.b.), T rn Trng Hi, Trn Qu Tng (ph ch.b.)...#^aH.#^aY hc#2010#^a27tr.^b24cm#Ph c hi chc nng da vo cng ng#Trnh by nhng kin thc c bn v khi nim, triu chng, cch pht hin, cc bin php gip tr ni ngng, ni lp v tht ngn c th giao tip tt hn v mt s thng tin v ni cung cp dch v phc h i chc nng#Phc hi chc nng#Ni lp#Nguyn Th Xuyn#Trn Trng Hi#Trn Qu Tng#Cao Minh Chu#Trn Vn Chng#KVn#Ni ngng#Tht ngn#260755#Cng ng#T r em## 00936000000000337000450002600110000002600110001102000120002201900050003418100070 00390820006000468080005000520020052000570070078001090080005001870090008001920100 00500200011001400205012003700219021020700256020001900463020001000482005001700492 00500150050900500150052400500140053900500160055303900050056901300070057402000070 0581020001000588#VV10.08178#VV10.08179#Khim thnh#Vi?t#PH506H#362.4#^214#Phc h i chc nng tr gim thnh lc (Khim thnh)#B.s.: Nguyn Th Xuyn (ch.b.), Tr n Trng Hi, Trn Qu Tng (ph ch.b.)...#^aH.#^aY hc#2010#^a23tr.^b24cm#Phc hi chc nng da vo cng ng#Trnh by nhng kin thc c bn v khi nim, triu chng, cch pht hin, cc bin php chm sc v phc hi chc nng cho tr gim thnh lc v mt s thng tin v ni cung cp dch v phc hi chc nng# Phc hi chc nng#Thnh lc#Nguyn Th Xuyn#Trn Trng Hi#Trn Qu Tng#Cao Minh Chu#Trn Vn Chng#KVn#260756#Tr em#Cng ng## 00930000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400020047000450070078000920080005001700090008001750100005001830110 01400188012003700202021021600239020001900455020002400474005001700498005001500515 00500150053000500140054500500160055903900050057501300070058002000070058702000100 0594#VV10.08180#VV10.08181#Vi?t#PH506H#362.3#^214#Phc hi chc nng tr chm ph t trin tr tu#B.s.: Nguyn Th Xuyn (ch.b.), Trn Trng Hi, Trn Qu Tng (ph ch.b.)...#^aH.#^aY hc#2010#^a38tr.^b24cm#Phc hi chc nng da vo cng ng#Trnh by nhng kin thc c bn v khi nim, triu chng, cch pht hin, cc bin php chm sc v phc hi chc nng cho tr chm pht trin tr tu v mt s thng tin v ni cung cp dch v phc hi chc nng#Phc hi chc nng#T r tu chm pht trin#Nguyn Th Xuyn#Trn Trng Hi#Trn Qu Tng#Cao Minh C hu#Trn Vn Chng#KVn#260757#Tr em#Cng ng## 00876000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400020029000450070078000740080005001520090008001570100005001650110 01400170012003700184021019800221020001900419020000600438005001700444005001500461 00500150047600500140049100500160050503900050052101300070052602000070053302000100 0540#VV10.08182#VV10.08183#Vi?t#PH506H#362.1#^214#Phc hi chc nng tr t k#B .s.: Nguyn Th Xuyn (ch.b.), Trn Trng Hi, Trn Qu Tng (ph ch.b.)...#^aH .#^aY hc#2010#^a22tr.^b24cm#Phc hi chc nng da vo cng ng#Trnh by nhn g kin thc c bn v khi nim, triu chng, cch pht hin, cc bin php chm sc v phc hi chc nng cho tr t k v mt s thng tin v ni cung cp dc h v phc hi chc nng#Phc hi chc nng#T k#Nguyn Th Xuyn#Trn Trng Hi #Trn Qu Tng#Cao Minh Chu#Trn Vn Chng#KVn#260758#Tr em#Cng ng## 00891000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400020042000450070078000870080005001650090008001700100005001780110 01400183012003700197021021100234020001900445020001400464005001700478005001500495 005001500510005001400525005001600539039000500555013000700560020001000567#VV10.08 184#VV10.08185#Vi?t#PH506H#362.2#^214#Phc hi chc nng ngi c bnh tm thn# B.s.: Nguyn Th Xuyn (ch.b.), Trn Trng Hi, Trn Qu Tng (ph ch.b.)...#^a H.#^aY hc#2010#^a18tr.^b24cm#Phc hi chc nng da vo cng ng#Trnh by nh ng kin thc c bn v khi nim, triu chng, cch pht hin, cc bin php ch m sc v phc hi chc nng cho ngi c bnh tm thn v mt s thng tin v n i cung cp dch v phc hi chc nng#Phc hi chc nng#Bnh tm thn#Nguyn Th Xuyn#Trn Trng Hi#Trn Qu Tng#Cao Minh Chu#Trn Vn Chng#KVn#260759# Cng ng## 00881000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020019000440070078000630080005001410090008001460100005001540110 01400159012003700173021021000210020001900420020001000439005001700449005001500466 00500150048100500140049600500160051003900050052602000070053101300070053802000100 0545#VV10.08186#VV10.08187#Vi?t#455K#362.1#^214#ng kinh tr em#B.s.: Nguyn Th Xuyn (ch.b.), Trn Trng Hi, Trn Qu Tng (ph ch.b.)...#^aH.#^aY hc#2 010#^a18tr.^b24cm#Phc hi chc nng da vo cng ng#Trnh by nhng kin thc c bn v khi nim, triu chng, cch pht hin, cc bin php chm sc v ph c hi chc nng cho tr b bnh ng kinh v mt s thng tin v ni cung cp d ch v phc hi chc nng#Phc hi chc nng#ng kinh#Nguyn Th Xuyn#Trn Trn g Hi#Trn Qu Tng#Cao Minh Chu#Trn Vn Chng#KVn#Tr em#260760#Cng ng# # 00890000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200080 00348080005000420020028000470070078000750080005001530090008001580100005001660110 01400171012003700185021023100222020001900453020000500472005001700477005001500494 005001500509005001400524005001600538039000500554013000700559020001000566#VV10.08 188#VV10.08189#Vi?t#PH506H#362.196#^214#Phc hi chc nng sau bng#B.s.: Nguyn Th Xuyn (ch.b.), Trn Trng Hi, Trn Qu Tng (ph ch.b.)...#^aH.#^aY hc#2 010#^a15tr.^b24cm#Phc hi chc nng da vo cng ng#Trnh by nhng kin thc c bn v khi nim, triu chng, cch pht hin, cc bin php chm sc v cc bin php phc hi chc nng cho ngi c bin chng sau bng v mt s thng t in v ni cung cp dch v phc hi chc nng#Phc hi chc nng#Bng#Nguyn Th Xuyn#Trn Trng Hi#Trn Qu Tng#Cao Minh Chu#Trn Vn Chng#KVn#260761#C ng ng## 00930000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200080 00348080005000420020038000470070078000850080005001630090008001680100005001760110 01400181012003700195021023000232020001900462020001000481005001700491005001500508 00500150052300500140053800500160055203900050056802000140057301300070058702000100 0594#VV10.08190#VV10.08191#Vi?t#PH506H#362.196#^214#Phc hi chc nng bnh phi mn tnh#B.s.: Nguyn Th Xuyn (ch.b.), Trn Trng Hi, Trn Qu Tng (ph ch .b.)...#^aH.#^aY hc#2010#^a15tr.^b24cm#Phc hi chc nng da vo cng ng#Tr nh by nhng kin thc c bn v khi nim, triu chng, cch pht hin, cc bi n php chm sc v cc bin php phc hi chc nng cho ngi b bnh phi mn t nh v mt s thng tin v ni cung cp dch v phc hi chc nng#Phc hi chc nng#Bnh phi#Nguyn Th Xuyn#Trn Trng Hi#Trn Qu Tng#Cao Minh Chu#Tr n Vn Chng#KVn#Bnh mn tnh#260762#Cng ng## 00985000000000361000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400020051000450070078000960080005001740090008001790100005001870110 01400192012003700206021021200243020001900455020001700474005001700491005001500508 00500150052300500140053800500160055203900050056802000090057302000080058202000090 0590013000700599020000700606020001000613#VV10.08192#VV10.08193#Vi?t#TH250T#362.4 #^214#Th thao, vn ho v gii tr cho ngi khuyt tt#B.s.: Nguyn Th Xuyn (ch.b.), Trn Trng Hi, Trn Qu Tng (ph ch.b.)...#^aH.#^aY hc#2010#^a22tr. ^b24cm#Phc hi chc nng da vo cng ng#Trnh by nhng kin thc c bn v tm quan trng ca cc hot ng th thao, vn ho, gii tr i vi cuc sng c a ngi khuyt tt v cch thc t chc nhng hot ng ny cho ngi khuyt t t ti cng ng#Phc hi chc nng#Ngi khuyt tt#Nguyn Th Xuyn#Trn Trng Hi#Trn Qu Tng#Cao Minh Chu#Trn Vn Chng#KVn#Th thao#Vn ho#Gii tr# 260763#Tr em#Cng ng## 00701000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020081000440080005001250090018001300100005001480110015001530150 07200168021015700240020003100397020000800428020001100436039000500447013000700452 #VV10.08194#VV10.08195#Vi?t#V305T#300.6#^214#Vin Thng tin Khoa hc x hi 35 n m xy dng v pht trin 8/5/1975 - 8/5/2010#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a400t r.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Thng tin Khoa hc x hi #Gii thiu lch s 35 nm xy dng v pht trin ca Vin Thng tin Khoa hc x hi, danh sch, chn dung cc cn b, vin chc v ang cng tc ti Vin#Vi n Thng tin Khoa hc x hi#Lch s#Pht trin#KVn#260764## 00850000000000277000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820008000418080005000490010014000540020075000680070014001430080005001570090 00800162010000500170011001500175021032300190020000800513020000500521020001000526 020002400536039000500560013000700565#VV10.08196#VV10.08197#150000#Vi?t#450N#36 3.739#^214#L Hong Ninh# nhim arsen trong nc ngm ti cc tnh khu vc ng bng sng Cu Long#L Hong Ninh#^aH.#^aY hc#2010#^a150tr.^b24cm#Gii thiu v c tnh ca nguyn t arsen c trong mi trng t nhin v nhng nh gi th c trng nhim arsen trong nc ngm ti cc tnh khu vc ng bng sng Cu Lo ng. Nhng nh hng sc kho do s dng nc ngm b nhim arsen. Gii thiu mt s gii php x l arsen v gim thiu nhim arsen trong nc ngm# nhim#As en#Nc ngm#ng bng sng Cu Long#KVn#260765## 01015000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480010020000530020065000730070052001380080005001900090 00800195010000500203011001500208021040600223020001500629020000900644039000500653 005001700658020001200675020001000687020000900697013000700706#VV10.08198#VV10.081 99#55000#Vi?t#GI-104S#616.9#^214#Nguyn Th Kim Tin#Gim st v phng chng d ch st dengue v st dengue xut huyt#B.s.: Nguyn Th Kim Tin (ch.b.), V Th Qu Hng#^aH.#^aY hc#2010#^a250tr.^b24cm#Gii thiu lch s, virus gy bnh, c im dch t, cc biu hin v chn on lm sng, phc iu tr bnh st Dengue v st xut huyt Dengue. Gim st dch t, cn trng, huyt thanh v vi rus hc bnh st Dengue, st xut huyt Dengue (SD/SXHD). Chin lc v m hnh phng chng bnh st xut huyt. Cng tc tp hun o to cn b tham gia tuyn truyn vn ng cng ng phng chng SD/SXHD...#St xut huyt#Gim st#KVn#V Th Qu Hng#Phng chng#Chn on#iu tr#260766## 00706000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420010014000470020032000610070027000930080005001200090008001250100 00500133011001500138021024300153020001400396020001800410005001200428039000500440 013000700445#VV10.08200#VV10.08201#Vi?t#T550#616.8003#^214#Nguyn Chng#T i n thut ng thn kinh hc#Nguyn Chng, L c Hinh#^aH.#^aY hc#2010#^a185tr.^ b24cm#Tp hp cc thut ng v triu chng, hi chng thng gp thn kinh, th n kinh iu khin hc, bnh Alzhaimer c sp xp theo th t a - b - c. Gii thiu mt s tn ca cc nh nghin cu bnh thn kinh, bnh tm thn trn ton th gii#Thn kinh hc#T in thut ng#L c Hinh#KVn#260767## 01182000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020073000510070084001240080005002080090008002130100 00500221011001500226021048300241020000700724020000800731005001700739039000500756 02000100076102000100077100500170078100500160079800500170081401300070083102000180 0838#VV10.08202#VV10.08203#63000#Vi?t#S550D#617.9#^214#S dng mt n thanh qu n kim sot ng th trong gy m v hi sc#B.s.: Nguyn Vn Chng (ch.b.), Nguyn Vn Chinh, Nguyn Vn Sch, Phan Tn Ngc V#^aH.#^aY hc#2010#^a164tr.^ b24cm#Trnh by nhng c im ng th, dng c h tr ng th thng thng. Gii thiu cc loi mt n thanh qun kim sot ng th trong gy m hi s c, nhng ch nh v chng ch nh s dng. Tc ng sinh l ca mt n thanh qun vi h tiu ho, h h hp, h tun hon. Nhng phng php s dng mt n thanh qun trong gy m - phu thut, kim sot ng th, hi sc suy h hp - tun hon. K thut t mt n thanh qun bng tay, bng dng c v mt s k th ut khc#Gy m#Hi sc#Nguyn Vn Chng#KVn#Kim sot#H h hp#Nguyn Vn Chi nh#Nguyn Vn Sch#Phan Tn Ngc V#260768#Mt n thanh qun## 00711000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400010015000450020058000600070015001180080005001330090008001380100 00500146011001500151021019000166020000700356020000600363020001000369020000900379 020001200388039000500400013000700405020000900412#VV10.08204#VV10.08205#Vi?t#TH45 5P#616.7#^214#Nguyn Minh H#Thng phong (Bnh gt) ng - Ty y chn on v i u tr#Nguyn Minh H#^aH.#^aY hc#2010#^a154tr.^b21cm#Gii thiu lch s bnh g t - thng phong. Nhng nguyn nhn gy bnh, c ch bnh sinh, triu chng lm sng, tin trin bnh, chn on, iu tr bnh gt theo phng php Ty y v ng y#ng y#Ty y#Chn on#Bnh gt#Thng phong#KVn#260769#iu tr## 00872000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020038000440070049000820080005001310090008001360100005001440110 01500149021018500164020001100349020001800360039000500378015004200383004003100425 02000170045600500080047300500120048100500180049300500170051100500110052801300070 0539#VV10.08206#VV10.08207#Vi?t#D312D#613.2#^214#Dinh dng thng thc trong gi a nh#B.s.: T Giy, H Huy Khi, o Th Ngc Din...#^aH.#^aY hc#2010#^a174t r.^b21cm# cp cc ni dung c th ca dinh dng hp l phm vi gia nh t dinh dng b m v tr em cc la tui, an ton v sinh thc phm n dinh d ng d phng mt s bnh mn tnh#Dinh dng#Chm sc sc kho#KVn#TTS ghi: H i Dinh dng; Vin Dinh dng#Ti bn c sa cha v b sung#Sch thng thc#T Giy#H Huy Khi#o Th Ngc Din#Nguyn Cng Khn#L Th Hp#260770## 00995000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010015000510020097000660070015001630080005001780090 00800183010000500191011001500196021040300211020001700614020000500631020001000636 020001600646039000500662020000900667020001000676013000700686#VV10.08208#VV10.082 09#29000#Vi?t#303N#617.8#^214#ng Xun Hng#ic ngh nghip cng nhn dt ti thnh ph H Ch Minh v bin php chng n bo v sc kho#ng Xun Hng#^ aH.#^aY hc#2010#^a159tr.^b21cm#Trnh by nhng vn tng quan v ting n v ic ngh nghip. i tng v cc phng php xc nh ting n, gim thnh lc ti cc nh my dt. Kt qu xc nh ting n mt s nh my dt v tnh hn h gim thnh lc cng nh t l ic ngh nghip. Mt s gii php phng chng t ing n v ic ngh nghip bng cch eo nt tai ph hp vi mu gii phu c b n ng tai ngoi ca ngi Vit...#Bnh ngh nghip#ic#Gii php#Tp. H Ch Mi nh#KVn#Chng n#Cng nhn#260771## 00663000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010014000510020008000650070045000730080005001180090 00800123010000500131011001500136021019900151020000800350020000900358039000500367 020001800372013000700390#VV10.08210#VV10.08211#35000#Vi?t#M124N#616.8#^214#Bi Quang Huy#Mt ng#B.s.: Bi Quang Huy (ch.b.), Phng Thanh Hi#^aH.#^aY hc#2010 #^a166tr.^b21cm#Trnh by kin thc c bn v cch chn on, dng thuc iu tr v triu chng mt ng trong mt s bnh nh trm cm, lo u lan to, tm thn phn lit, ri lon cm xc lng cc, nghin ru...#Mt ng#iu tr#KVn#Ch m sc sc kho#260772## 00829000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400020029000450070062000740080005001360090008001410100005001490110 01500154021020800169020000900377020000900386020001800395039000500413020001200418 005001700430005001600447005001600463005001200479005001700491013000700508#VV10.08 212#VV10.08213#Vi?t#309T#618.92#^214#iu tr v chm sc s sinh#Nguyn Tin D ng (ch.b.), Nguyn Vn Bng, Phm Thanh Xun...#^aH.#^aY hc#2010#^a351tr.^b21c m#Trnh by bnh l thng gp tr s sinh, cc k thut iu tr v chm sc s sinh theo m hnh tin tin ca th gii. Mt s ch s bnh thng v huyt p, cn nng, in gii, sinh ho... tr s sinh#Nhi khoa#iu tr#Chm sc sc kho#KVn#Tr s sinh#Nguyn Tin Dng#Nguyn Vn Bng#Phm Thanh Xun#L Thanh H#Nguyn Thnh Nam#260773## 00866000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010014000520020017000660030031000830070020001140080 00500134009000800139010000500147011001400152015005300166021023000219020000800449 02000090045702000110046602000080047703900050048502000120049002000100050202000090 0512013000700521#VV10.08214#VV10.08215#35000#Vi?t#U513T#616.99#^214#Ninh Vn Mi nh#Ung th sinh dc#Ti liu ging dy sau i hc#Ninh Vn Minh ch.b.#^aH.#^aY hc#2010#^a64tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Y Thi Bnh. B mn Ph sn#Trn h by i cng v ung th c t cung, ung th ni mc t cung, sarcoma t cung, ung th bung trng. Nhng kin thc dch t hc, qu trnh pht trin bnh, hi n tng lm sng, chn on v phng php iu tr cc bnh ny#Ung th#Sinh d c#C t cung#T cung#KVn#Bung trng#Chn on#iu tr#260774## 00981000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010014000510020055000650030017001200290048001370070 02800185008000500213009000800218010000500226011001500231021031400246020000800560 02000170056802000190058503900050060402000170060900500130062602000090063901300070 0648#VV10.08216#VV10.08217#77000#Vi?t#S105D#616.9#^214#Nguyn Vn #Sn dy/ u trng sn ln v sinh hc phn t ng dng#Sch chuyn kho#Taenia/ Cysticerco sis and molecular application#Nguyn Vn , L Thanh Ho#^aH.#^aY hc#2010#^a31 8tr.^b21cm#Gii thiu bnh k sinh trng gy bnh ngi. c im sinh hc, d ch t bnh, biu hin bnh l, chn on, iu tr, phng chng bnh sn dy v bnh u trng sn ln. Mt s vn sinh hc phn t ng dng chn on, phn l oi, ph h v nghin cu dch t phn t trong lnh vc sn dy v u trng sn ln#Sn dy#u trng sn ln#Bnh k sinh trng#KVn#Sinh hc phn t#L Thanh Ho#ng dng#260775## 00880000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010012000510020026000630070012000890080005001010090 00800106010000500114011001500119021040500134020001400539020001700553020001100570 020000900581039000500590013000700595#VV10.08218#VV10.08219#20000#Vi?t#V304N#618 .1#^214#Phm B Nha#Vim nhim ng sinh dc#Phm B Nha#^aH.#^aY hc#2010#^a10 7tr.^b21cm#Nhng kin thc c bn v h sinh thi ca mi trng m o v c im gii phu b phn sinh dc n lin quan n vim nhim. Nguyn nhn, c ch bnh sinh, chn on v iu tr cc bnh vim nhim ng sinh dc thng gp ph n. Tc nhn gy nhim khun thng gp t k sinh trng (nm, trng roi), vi khun, virus...Mt s hu qu ca vim nhim ng sinh dc i vi ph n, i vi thai nhi#Bnh ph khoa#Bnh sinh dc n#Vim nhim#iu tr#KVn#260776## 00773000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010017000510020023000680070044000910080005001350090 00800140010000500148011001500153021022300168020001700391020001000408020000900418 020001000427039000500437020001000442005001200452013000700464#VV10.08220#VV10.082 21#25000#Vi?t#T309C#616.3#^214#Nguyn Thanh Bo#Tiu chy do Rotavirus#B.s.: Ng uyn Thanh Bo (ch.b.), L Vn Xun#^aH.#^aY hc#2010#^a142tr.^b21cm#Gii thiu nhng kt qu nghin cu v dch t hc, lm sng, cn lm sng, chn on Rotav irus gy ra bnh tiu chy Vit Nam. Tnh hnh nhim rotavirus cc la tui v phng php iu tr bnh tiu chy do rotavirus#Bnh h tiu ho#Chn on# iu tr#Rotavirus#KVn#Tiu chy#L Vn Xun#260777## 00641000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010017000490020033000660070017000990080005001160090 00800121010000500129011001500134021018800149020000600337020001000343020001000353 039000500363013000700368#VV10.08223#VV10.08222#35000#Vi?t#455V#615#^214#Nguyn Tun Khoa#ng vt v khong vt lm thuc#Nguyn Tun Khoa#^aH.#^aY hc#2010#^ a139tr.^b21cm#Gii thiu tn Latinh, ngun gc, ni sn xut, phng php thu nh t, ch bin, tnh cht v tnh v cng dng ca 78 v thuc c ngun gc ng v t v 41 v thuc c ngun gc khong vt#Thuc#Tnh cht#Cng dng#KVn#260778# # 00605000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010013000510020013000640070013000770080005000900090 00800095010000500103011001500108021017200123020001300295020001000308020000900318 039000500327013000700332#VV10.08224#VV10.08225#50000#Vi?t#H203P#616.2#^214#Mai Vn in#Hen ph qun#Mai Vn in#^aH.#^aY hc#2010#^a218tr.^b21cm#Trnh by h thng ho cc kin thc v c ch bnh sinh, lm sng, chn on, chm sc v iu tr bnh hen ph qun. Cc hng nghin cu mi trong iu tr hen ph qun# Hen ph qun#Chn on#iu tr#KVn#260779## 00720000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010015000510020026000660070015000920080005001070090 00800112010000500120011001500125021018200140020001000322020000800332020000700340 039000500347020001000352020001000362020000900372020001800381013000700399#VV10.08 226#VV10.08227#50000#Vi?t#T305L#616.1#^214#Nguyn Anh Tr#Tin lxmi v lxmi cp#Nguyn Anh Tr#^aH.#^aY hc#2010#^a235tr.^b21cm#Trnh by cc vn v xp loi, chn on, iu tr, tin trin bnh. tin lng cc bnh l ca giai o n tin lxmi, hi chng ri lon sinh tu v giai on lxmi cp ca mu#Huyt hc#Bnh l#Lxmi#KVn#Thiu mu#Chn on#iu tr#Ri lon sinh tu#260780## 00688000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010018000520020038000700070018001080080005001260090 00800131010000500139011001500144015003500159021017000194020000900364020001100373 020001400384039000500398013000700403#VV10.08228#VV10.08229#50000#Vi?t#CH556B#61 6.9#^214#Nguyn Trng Sn#Chng bnh say sng ca ngi i bin#Nguyn Trng S n#^aH.#^aY hc#2010#^a123tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Y hc Bin Vit Nam#Trnh by nhng kin thc c bn v bnh say sng. Nguyn nhn, c ch bnh sinh, biu hi n lm sng, cn lm sng, mt s phng php iu tr v d phng bnh say sng #iu tr#Phng bnh#Bnh say sng#KVn#260781## 00884000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010014000510020070000650070020001350080005001550090 00800160010000500168011001500173021024900188020000900437039000500446015005300451 020001300504020000900517013000700526020001000533020001800543020000900561#VV10.08 230#VV10.08231#48000#Vi?t#H523#362.1#^214#m Khi Hon#Huy ng cng ng tru yn thng gio dc sc kho min ni pha Bc#m Khi Hon ch.b.#^aH.#^aY hc #2010#^a202tr.^b22cm#Trnh by c s l lun v hnh vi sc kho v truyn thng gio dc sc kho. Nu tnh hnh thc hin chm sc sc kho v cc sng kin h uy ng cng ng truyn thng gio dc sc kho nhm thc hin chm sc sc kho ban u min ni pha Bc#Sc kho#KVn#TTS ghi: i hc Thi Nguyn. Trn g i hc Y Dc#Truyn thng#Gio dc#260782#Cng ng#Chm sc sc kho#Min n i## 00831000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820006000528080005000580010021000630020058000840030012001420070 02100154008000500175009001900180010000500199011001500204021014800219020001900367 02000180038602000090040402000110041303900050042402000130042902000110044202000090 0453020001200462013000700474#VV10.08232#VV10.08233#VV10.08234#50000#Vi?t#TH250G #895.1#^214#Nguyn Th Bch Dung#Th gii nhn vt trong Liu trai ch d ca B Tng Linh#Chuyn lun#Nguyn Th Bch Dung#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a319tr .^b21cm#Gii thiu quan nim ngh thut v con ngi trong Liu trai ch d. Ngh in cu v l gii v h thng nhn vt a dng v phong ph trong tc phm#Nghi n cu vn hc#Vn hc trung i#Nhn vt#Trung Quc#KVn#B Tng Linh#Ngh thu t#Tc phm#Chuyn lun#260783## 01068000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200130 00338080005000460020035000510070054000860220004001402210010001440080005001540090 01900159010000500178011002500183015006600208021031600274020000800590020000700598 02000180060502000070062300500130063000500160064300500140065900500180067300500150 0691039000500706013000700711#VV10.08236#VV10.08235#Vi?t#C455A#363.20959731#^214# Cng an th - Bin nin s kin#B.s.: Tin Trm, Trn Ngc Cng, L Quang Bnh...#T.4#1996-2008#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a478tr., 6tr. nh^b22cm#TT S ghi: B Cng an. Cng an thnh ph H Ni. - Lu hnh ni b#Ghi li nhng chi n cng tiu biu ca lc lng Cng an thnh ph H Ni trn cc mt cng tc l nh o, ch o, xy dng lc lng, u tranh phng, chng ti phm, gi vng an ninh chnh tr v trt t an ton x hi trn a bn Th t nm 1996 n khi thc hin ch trng m rng thnh ph H Ni nm 2008#Cng an#Th #Bin n in s kin#H Ni# Tin Chm#Trn Ngc Cng#L Quang Bnh#o Th Thu Trang# L Tuyt Nhung#KVn#260784## 01106000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010014000600020089000740030056001630070 01400219008000500233009002600238010000500264011001500269015006000284021038600344 020001100730020000900741020001300750039000500763013000700768020001700775#VV10.08 237#VV10.08239#VV10.08238#28000#Vi?t#D106B#445#^214#inh Hng Vn#Dng b ng trong ting Php v nhng phng thc biu t tng ng trong ting Vit#Sch chuyn kho phc v o to i hc v sau i hc#inh Hng Vn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a235tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Ngoi ng#Trnh by c im cu trc, ngha v vai tr ca dng b n g trong ting Php.Nhng nt tng ng v d bit ni tri ca mt s phng ti n biu t ngha b ng trong ting Php v nhng cch biu t tng ng trong ting Vit. Mt s gi v nhng gii php cho vic ging dy, hc tp d ng b ng trong ting Php v chuyn dch dng thc ng php ny sang ting Vi t.#Ting Php#Ng php#Dng b ng#KVn#260785#Sch chuyn kho## 00756000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350010021000400020045000610070045001060080005001510090026001560100 00500182011001500187015005800202021016700260020002600427020001000453005001500463 039000500478013000700483#VV10.08240#25000#Vi?t#C460S#526.9#^214#Hong Th Xun Thnh#C s h thng thng tin a l v vin thm#Hong Th Xun Thnh (ch.b.), L Th Chu H#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a120tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Thu li#Tng quan v h thng thng tin a l (GIS). Trnh by nhng kin thc c s v cng ngh GIS v Vin thm v mt s ng dng c th trong lnh vc thu li, iu#H thng thng tin a l#Vi n thm#L Th Chu H#KVn#260786## 00843000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820011000418080005000520010013000570020051000700030017001210070013001380080 00500151009002600156010000500182011001500187015004000202021022500242020000800467 020001100475020000500486020000900491039000500500013000700505020001700512#VV10.08 241#VV10.08242#38000#Vi?t#QU105L#338.409597#^214# Th Quyn#Qun l th trn g sch Vit Nam t 1993 n nay#Sch chuyn kho# Th Quyn#^aH.#^ai hc Q uc gia H Ni#2010#^a253tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Vn ho H Ni#Nhng vn l lun c bn v qun l th trng sch Vit Nam. Thc trng qun l th trng sch Vit Nam t nm 1993 n nm 2006. Gii php qun l th tr ng sch Vit Nam trong qu trnh hi nhp kinh t quc t#Qun l#Th trng#S ch#Vit Nam#KVn#260787#Sch chuyn kho## 01025000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010017000600020032000770030074001090290 04000183007001700223004003100240008000500271009002600276010000500302011001500307 01500740032202102060039602000100060202000160061202000160062802000110064403900050 0655013000700660020000800667#VV10.08243#VV10.08245#VV10.08244#39000#Vi?t#D500L# 428#^214#L Th Tuyt Mai#Du lch di tch lch s vn ho#Gio trnh ting Anh d ng cho sinh vin i hc v cao ng ngnh Du lch#Tourism of historical cultur al vestiges#L Th Tuyt Mai#Ti bn c sa cha v b sung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a227tr.^b24cm#TTS ghi: B Vn ho, Thng tin v Du lch. Trn g i hc Vn ho H Ni#Cung cp mt khi lng ln cc t v cm t ting Anh v du lch cc di tch lch s vn ho ni ting ca Vit Nam v cc bi tp luy n c gip ngi hc luyn k nng ni ting Anh chuyn ngnh du lch#Ting Anh #Di tch lch s#Di tch vn ho#Gio trnh#KVn#260788#Du lch## 00993000000000289000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100070 00380820004000458080005000490010018000540020052000720070042001240080005001660090 02600171010000500197011001500202015005400217021037300271020001100644020001000655 005001500665039000500680020001100685013000700696#VV10.08246#VV10.08248#VV10.0824 7#Vi?t#NH556V#910#^214#Nguyn Ngc Khnh#Nhng vn chung v a l, cnh quan , mi trng#Nguyn Ngc Khnh (ch.b.), Ph Hng Cng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a389tr.^b23cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn# Trnh by nhng kin thc c bn v c s a l hc gm c s a l t nhin v c s a l kinh t - x hi. Hc thuyt v cnh quan, cc i t nhin, cc tc dng phi a i trong v cnh quan. Nhng vn mi trng khung vi c im t nhin, x hi - nhn vn, mi trng thnh phn, mi quan h gia ti ngu yn v mi trng, con ngi v mi trng a l...#a l hc#Cnh quan#Ph H ng Cng#KVn#Mi trng#260789## 00753000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020039000650290032001040070016001360080 00500152009002600157010000500183011001500188012001900203015007600222013000700298 021011200305020001000417020000700427020001100434039000600445#VV10.08249#VV10.082 50#35000#Vi?t#T305G#428#^214#Nguyn Vn Hng#Ting Anh nng cao chuyn ngnh v t l#Advanced English for physicists#Nguyn Vn Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a251tr.^b24cm#T sch gio trnh#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc t nhin#260790#Gii thiu l thuyt v c hc l thuyt, in ng lc hc, c hc lng t, vt l thng k... bng ting Anh#Ti ng Anh#Vt l#Gio trnh#TDung## 00865000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010016000550020045000710070016001160080005001320090 01900137010000500156011002900161013000700190021031400197020001700511020002200528 020002100550020000900571020000700580#VV10.08251#VV10.08252#37000#Vi?t#NG527S#95 9.7043#^214#Nguyn Anh Lin#Nguyn sut i phn u theo li Bc H dy#Nguyn Anh Lin#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a173tr., 14 trang nh^b21cm#260791#Ghi l i nhng k nim su sc trong cuc i hot ng cch mng ca tc gi, ni bt l s kin Bc H sng lp lc lng Thanh nin xung phong Vit Nam v Bc tng Thanh nin xung phong bn cu th tc ng su sc n t tng, tnh cm v ch phn u trong sut 60 nm hot ng trng thnh ca tc gi#Lch s hin i#Thanh nin xung phong#Khng chin chng M#Vit Nam#Hi k## 00532000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530070040000730080005001130090026001180100 00500144011001500149005001800164005002100182013000700203020001000210020001400220 039000600234020000600240020000800246#VV10.08253#VV10.08254#15000#Vi?t#H419T#372 .652#^214#Hc tt ting Anh 1#Phm Th M Trang, Ngc Phng Trinh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a100tr.^b24cm#Phm Th M Trang# Ngc Phng Trinh# 260792#Ting Anh#Sch c thm#TDung#Lp 1#Bi tp## 00533000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020023000530070034000760220004001100080005001140090 02600119010000500145011001400150005001300164005002000177013000700197020000500204 020000600209020000800215020001400223039000600237#VV10.08255#VV10.08256#15000#Vi ?t#GI-103V#372.7#^214#Gii v bi tp ton 1#Trn Hi Yn, Phm Th Thanh Vin#T .1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a64tr.^b24cm#Trn Hi Yn#Phm Th Thanh Vin#260793#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00533000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020023000530070034000760220004001100080005001140090 02600119010000500145011001400150005001300164005002000177013000700197020000500204 020000600209020000800215020001400223039000600237#VV10.08257#VV10.08258#15000#Vi ?t#GI-103V#372.7#^214#Gii v bi tp ton 1#Trn Hi Yn, Phm Th Thanh Vin#T .2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a70tr.^b24cm#Trn Hi Yn#Phm Th Thanh Vin#260794#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00545000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020029000530070034000820220004001160080005001200090 02600125010000500151011001400156005001400170005001900184013000700203020001100210 020000600221020000800227020001400235039000600249#VV10.08259#VV10.08260#15000#Vi ?t#GI-103V#372.6#^214#Gii v bi tp ting Vit 1#Nguyn Hi Mi, Trn Th Hng Thm#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a62tr.^b24cm#Nguyn Hi Mi#Trn Th Hng Thm#260795#Ting Vit#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00545000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020029000530070034000820220004001160080005001200090 02600125010000500151011001400156005001400170005001900184013000700203020001100210 020000600221020000800227020001400235039000600249#VV10.08261#VV10.08262#15000#Vi ?t#GI-103V#372.6#^214#Gii v bi tp ting Vit 1#Nguyn Hi Mi, Trn Th Hng Thm#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a70tr.^b24cm#Nguyn Hi Mi#Trn Th Hng Thm#260796#Ting Vit#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00532000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530070040000730080005001130090026001180100 00500144011001500149005001800164005002100182013000700203020001000210020000600220 020000800226020001400234039000600248#VV10.08263#VV10.08264#18000#Vi?t#H419T#372 .652#^214#Hc tt ting Anh 2#Phm Th M Trang, Ngc Phng Trinh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a119tr.^b24cm#Phm Th M Trang# Ngc Phng Trinh# 260797#Ting Anh#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00533000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020023000530070034000760220004001100080005001140090 02600119010000500145011001400150005001300164005002000177013000700197020000500204 020000600209020000800215020001400223039000600237#VV10.08265#VV10.08266#15000#Vi ?t#GI-103V#372.7#^214#Gii v bi tp ton 2#Trn Hi Yn, Phm Th Thanh Vin#T .1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a87tr.^b24cm#Trn Hi Yn#Phm Th Thanh Vin#260798#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00533000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020023000530070034000760220004001100080005001140090 02600119010000500145011001400150005001300164005002000177013000700197020000500204 020000600209020000800215020001400223039000600237#VV10.08267#VV10.08268#15000#Vi ?t#GI-103V#372.7#^214#Gii v bi tp ton 2#Trn Hi Yn, Phm Th Thanh Vin#T .2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a86tr.^b24cm#Trn Hi Yn#Phm Th Thanh Vin#260799#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00545000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020029000530070034000820220004001160080005001200090 02600125010000500151011001400156005001400170005001900184013000700203020001100210 020000600221020000800227020001400235039000600249#VV10.08269#VV10.08270#15000#Vi ?t#GI-103V#372.6#^214#Gii v bi tp ting Vit 2#Nguyn Hi Mi, Trn Th Hng Thm#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a70tr.^b24cm#Nguyn Hi Mi#Trn Th Hng Thm#260800#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00545000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020029000530070034000820220004001160080005001200090 02600125010000500151011001400156005001400170005001900184013000700203020001100210 020000600221020000800227020001400235039000600249#VV10.08271#VV10.08272#15000#Vi ?t#GI-103V#372.6#^214#Gii v bi tp ting Vit 2#Nguyn Hi Mi, Trn Th Hng Thm#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a69tr.^b24cm#Nguyn Hi Mi#Trn Th Hng Thm#260801#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00533000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020023000530070034000760220004001100080005001140090 02600119010000500145011001400150005001300164005002000177013000700197020000500204 020000600209020000800215020001400223039000600237#VV10.08273#VV10.08274#15000#Vi ?t#GI-103V#372.7#^214#Gii v bi tp ton 3#Trn Hi Yn, Phm Th Thanh Vin#T .1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a95tr.^b24cm#Trn Hi Yn#Phm Th Thanh Vin#260802#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00533000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020023000530070034000760220004001100080005001140090 02600119010000500145011001400150005001300164005002000177013000700197020000500204 020000600209020000800215020001400223039000600237#VV10.08275#VV10.08276#15000#Vi ?t#GI-103V#372.7#^214#Gii v bi tp ton 3#Trn Hi Yn, Phm Th Thanh Vin#T .2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a95tr.^b24cm#Trn Hi Yn#Phm Th Thanh Vin#260803#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00533000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020023000530070034000760220004001100080005001140090 02600119010000500145011001400150005001300164005002000177013000700197020000500204 020000600209020000800215020001400223039000600237#VV10.08277#VV10.08278#15000#Vi ?t#GI-103V#372.7#^214#Gii v bi tp ton 4#Trn Hi Yn, Phm Th Thanh Vin#T .1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a94tr.^b24cm#Trn Hi Yn#Phm Th Thanh Vin#260804#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00534000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020023000530070034000760220004001100080005001140090 02600119010000500145011001500150005001300165005002000178013000700198020000500205 020000600210020000800216020001400224039000600238#VV10.08279#VV10.08280#16000#Vi ?t#GI-103V#372.7#^214#Gii v bi tp ton 4#Trn Hi Yn, Phm Th Thanh Vin#T .2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a104tr.^b24cm#Trn Hi Yn#Phm Th Than h Vin#260805#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00533000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020023000530070034000760220004001100080005001140090 02600119010000500145011001400150005001300164005002000177013000700197020000500204 020000600209020000800215020001400223039000600237#VV10.08281#VV10.08282#17000#Vi ?t#GI-103V#372.7#^214#Gii v bi tp ton 5#Trn Hi Yn, Phm Th Thanh Vin#T .1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a95tr.^b24cm#Trn Hi Yn#Phm Th Thanh Vin#260806#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00534000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020023000530070034000760220004001100080005001140090 02600119010000500145011001500150005001300165005002000178013000700198020000500205 020000600210020000800216020001400224039000600238#VV10.08283#VV10.08284#20000#Vi ?t#GI-103V#372.7#^214#Gii v bi tp ton 5#Trn Hi Yn, Phm Th Thanh Vin#T .2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a123tr.^b24cm#Trn Hi Yn#Phm Th Than h Vin#260807#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00608000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020031000540030054000850070014001390080005001530090 02600158010000500184011001500189005001400204004001800218013000700236020000700243 020002000250020000800270020001500278039000600293020000700299#VV10.08285#VV10.082 86#40000#Vi?t#T527C#512.0076#^214#Tuyn chn 500 bi ton i s#Dng cho hc s inh 12. n thi tt nghip THPT, H & C#H Vn Chng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a271tr.^b24cm#H Vn Chng#Ti bn ln th 1#260808#i s#Ph thng trung hc#Bi tp#Sch luyn thi#TDung#Lp 12## 00530000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510070017000790080005000960090026001010100 00500127011001500132005001700147004001800164013000700182020000800189020000700197 020000700204020000900211020001400220039000600234#VV10.08287#VV10.08288#34000#Vi ?t#K305T#959.7#^214#Kin thc c bn lch s 12#Trng Ngc Thi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a223tr.^b24cm#Trng Ngc Thi#Ti bn ln th 1#260809#L ch s#Lp 12#n tp#Vit Nam#Sch c thm#TDung## 00534000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020029000540030030000830070014001130080005001270090 02600132010000500158011001500163005001400178013000700192020000900199020002000208 020000800228020001400236039000600250#VV10.08289#VV10.08290#36000#Vi?t#H561D#516 .0076#^214#Hng dn gii ton hnh hc#Luyn thi i hc v cao ng#H Vn Ch ng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a240tr.^b24cm#H Vn Chng#260810#Hnh hc#Ph thng trung hc#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00629000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020031000530030056000840070034001400080005001740090 02600179010000500205011001500210005002400225005000900249013000700258020000700265 020000700272020002000279020000800299020001400307039000600321#VV10.08291#VV10.082 92#39000#Vi?t#B112T#530.076#^214#750 bi tp trc nghim vt l#Dnh cho hc si nh lp 12 chng trnh chun v nng cao#Hong Cng Nam c Hng, Phm Sn#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a197tr.^b24cm#Hong Cng Nam c Hng#Phm Sn#2 60811#Vt l#Lp 12#Cu hi trc nghim#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00567000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020046000530030056000990070017001550080005001720090 02600177010000500203011001500208005001700223013000700240020000700247020000700254 020000800261020001400269039000600283#VV10.08293#VV10.08294#45000#Vi?t#T527T#530 .076#^214#Tuyn tp cc dng bi tp trc nghim vt l#Dnh cho hc sinh lp 12 chng trnh chun v nng cao#Nguyn Quang Hu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni# 2010#^a262tr.^b24cm#Nguyn Quang Hu#260812#Vt l#Lp 12#Bi tp#Sch c thm# TDung## 00628000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020093000530030037001460070017001830080005002000090 02600205010000500231011001500236005001700251013000700268020000800275020002000283 020000800303020000700311020001400318039000600332#VV10.08296#VV10.08295#37000#Vi ?t#H561D#546.076#^214#Hng dn gii chi tit bi tp trong cu trc thi mn ho hc ca B Gio dc v o to#Luyn thi tt nghip THPT v i hc#Nguyn T n Trung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a230tr.^b24cm#Nguyn Tn Trung#260 813#Ho hc#Ph thng trung hc#Bi tp# thi#Sch c thm#TDung## 00694000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010018000510020040000690070035001090080009001440090 01900153010000500172011001500177005001600192013000700208021014400215020000900359 020001000368020001000378020001000388039000600398#VV10.08297#VV10.08298#29000#Vi ?t#108P#294.3#^214#Thch Huyn Quang#o Pht p dng vo i sng hng ngy#Th ch Huyn Quang, Thch Nht Hnh#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a188tr.^b21cm #Thch Nht Hnh#260814#Gii thch theo quan im ca Pht gio v xy dng v r n luyn con ngi i vi bn thn, gia nh, xm lng, gio hi, quc gia v t h gii#o Pht#Rn luyn#Con ngi#Quan im#TDung## 00459000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010018000510020019000690070018000880080009001060090 01900115010000500134011001500139013000700154020001700161020000900178020001200187 039000600199#VV10.08299#VV10.08300#39000#Vi?t#C551T#294.3#^214#Hunh Trung Chn h#Ca thin dnh bi#Hunh Trung Chnh#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a248tr. ^b21cm#260815#Vn hc hin i#o Pht#Truyn ngn#TDung## 00557000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010014000440020016000580070014000740080009000880090019000970100 00500116011001500121004001800136013000700154021011900161020000900280020000800289 039000600297#VV10.08301#VV10.08302#Vi?t#M200H#294.3#^214#Thch Tr Th#M hin Q un m#Thch Tr Th#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a120tr.^b20cm#Ti bn ln th 3#260816#Phn tch nm lng phng tin l gii, c Quan th m hin thn ca bi v tr, ni dung bi kinh cu Quan th m...#o Pht#Gio l#TDung## 00576000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010017000510020028000680070027000960080009001230090 01900132010000500151011001500156013000700171021012100178020000900299020000800308 039000600316#VV10.08303#VV10.08304#55000#Vi?t#T550P#294.3#^214#Thch N Tu Nh #T phn T-kheo-ni gii bn#Thch N Tu Nh son dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a410tr.^b21cm#260817#Trnh by quy nh cho gii lut ca T kheo ni t rong o Pht: cc php gii, php dit chnh, by v pht, tr pht...#o Pht #Gio l#TDung## 00830000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010012000510020009000630290022000720070046000940080 00900140009001900149010000500168011001500173005002300188013000700211021027100218 020000900489020000600498020000900504020000900513039000600522#VV10.08305#VV10.083 06#25000#Vi?t#N308B#294.3#^214#Shaw, Scott#Nit bn#Nirvana in a nutshell#Scot Shaw ; Tm Minh Ng Tng Giao chuyn ng#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a184t r.^b21cm#Tm Minh Ng Tng Giao#260818#Gii thiu 157 on vn ngn phn nh s suy t su sc v Thin, gip ngi c nhn ra Gic ng l mt mn qu c s n cho tt c mi chng sinh, chnh bn thn mnh phi mang ci Nit bn n cho mnh v cc pht t mun t c ci Nit bn phi t mnh chng ng#o Pht#T hin#Nit bn#Gic ng#TDung## 00568000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010017000520020027000690070027000960080009001230090 01900132010000500151011001500156013000700171021008600178020000900264020000800273 020001500281039000600296#VV10.08307#VV10.08308#33000#Vi?t#PH104V#294.3#^214#Th ch N Tu Nh#Phm vng B Tt gii kinh#Thch N Tu Nh son dch#^aC Mau#^aN xb. Phng ng#2010#^a236tr.^b21cm#260819#Phn tch Pht thuyt kinh phm vng phm B Tt tm a, 10 gii trng, 48 gii kinh#o Pht#Gio l#Kinh phm vng #TDung## 00634000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010010000520020024000620070032000860080009001180090 01900127010000500146011001500151006001000166013000700176021011700183020002000300 020002000320020001000340039000600350#VV10.08309#VV10.08310#60000#Vi?t#CH550N#15 8.1#^214#Ng Lng#Ch nhn ca thnh hin#Ng Lng b.s. ; o Quang dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a504tr.^b20cm#o Quang#260820#Tp hp nhng chuyn ca cc v thnh hin Trung Quc thi xa, danh ngn, tc ng, sch s lin qua n n ch "nhn"#B quyt thnh cng#Tm l hc ng dng#Nhn nhn#TDung## 00734000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010013000510020019000640070030000830080009001130090 01900122010000500141011001500146006001000161013000700171021027600178020002000454 039000600474#VV10.08311#VV10.08312#35000#Vi?t#T310L#158.1#^214#Thnh Nghim#Tm li chnh mnh#Thnh Nghim ; o Quang dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^ a232tr.^b20cm#o Quang#260821# xut cho chng Tm phng hng nhn thc li chnh mnh, tm nhng ni nghi ng ang tim n trong mnh v a ra nhng kin ngh thch ng nh gi tr v mc ch ca nhn sinh, khc phc chp trc, bu ng b dc vng, thi cn vi cuc sng, trng thnh t ng...#Tm l hc n g dng#TDung## 00816000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820008000528080005000600010012000650020034000770030035001110070 01200146008000900158009001900167010000500186011001500191013000700206021027700213 020000800490020001100498039000600509020001100515#VV10.08313#VV10.08314#VV10.0831 5#68000#Vi?t#PH110T#330.951#^214#V Th Ngc#Pht trin kinh t ti Trung Quc# nh hng v trin vng Vit Nam#V Th Ngc#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010# ^a421tr.^b21cm#260822#Trnh by khi qut tnh hnh kinh t Trung Quc, mng l i Hoa kiu trn ton cu, cc c khu kinh t, pht trin khoa hc k thut, qu c phng. Nhng mt tri cn tn ti ca nn kinh t Trung Quc nh: hng gi, l li sn xut c, tham nhng, vn nng thn, nhim...#Kinh t#Trung Quc#TD ung#Thc trng## 00665000000000301000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820006000418080005000470010017000520020017000690030032000860070017001180220 00400135221000800139008000900147009001900156010000500175011001500180013000700195 005001700202021012100219020000900340020000800349039000600357#VV10.08316#VV10.083 17#250000#Vi?t#S460#294.3#^214#Thch Nguyn Tm#S ip cng vn#Phin m - Bi n dch - Ch gii#Thch Nguyn Tm#T.1#Phn s#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010 #^a993tr.^b24cm#260823#Thch Nguyn Tm#Gii thiu hnh thc nghi l v ni dung lng vn S dng trong cc bui hnh l Pht gio, ch yu c s dng ti Hu #o Pht#Nghi l#TDung## 00977000000000361000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430020027000480030024000750070055000990040014001540080005001680090 01100173010000500184011001400189015004300203021021700246020001000463020001000473 02000150048302000090049802000070050702000180051400500170053200500140054900500130 0563005001900576005001300595013000700608#VN10.02142#VN10.02143#Vi?t#S450T#344.59 701#^214#S tay php lut cng on#Dnh cho CBCCS v CNL#B.s.: Trng Thanh C n, Nguyn Duy Vy, L Cao Thng...#Ti bn ln 2#^aH.#^aLao ng#2010#^a54tr.^b1 4cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam#Gii thiu quyn cng on ca ng i lao ng, t chc v hot ng cng on Vit Nam, cng on c s bo v qu yn li ca ngi lao ng, quyn v ngha v ca on vin cng on, ngi lao ng i vi cng on#Php lut#Cng on#Ngi lao ng#Vit Nam#S tay#Vn b n php lut#Trng Thanh Cn#Nguyn Duy Vy#L Cao Thng#Nguyn Th Vit H#V M inh Tin#260824## 00889000000000361000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430020033000480030024000810070055001050040019001600080005001790090 01100184010000500195011001400200015004300214021012100257020001600378020001000394 02000090040402000180041300500170043100500140044800500130046200500190047500500130 0494013000700507039000600514020000700520#VN10.02144#VN10.02145#Vi?t#S450T#344.59 702#^214#S tay php lut bo him x hi#Dnh cho CBCCS v CNL#B.s.: Trng T hanh Cn, Nguyn Duy Vy, L Cao Thng...#Ti bn c b sung#^aH.#^aLao ng#2010 #^a90tr.^b14cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam#Trnh by nhng qui nh chung v cc ch bo him x hi bt buc, bo him x hi t nguyn v b o him tht nghip#Bo him x hi#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#Trng T hanh Cn#Nguyn Duy Vy#L Cao Thng#Nguyn Th Vit H#V Minh Tin#260825#TDung #S tay## 00995000000000361000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430020026000480030024000740070055000980040014001530080005001670090 01100172010000500183011001500188015004300203021024500246020001000491020000900501 02000090051002000180051900500170053700500140055400500130056800500190058100500130 0600013000700613039000600620020000700626#VN10.02146#VN10.02147#Vi?t#S450T#344.59 701#^214#S tay php lut lao ng#Dnh cho CBCCS v CNL#B.s.: Trng Thanh C n, Nguyn Duy Vy, L Cao Thng...#Ti bn ln 2#^aH.#^aLao ng#2010#^a104tr.^b1 4cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam#Gm cc ch nh quan trng lin quan trc tip n quyn v li ch chnh ng ca cng nhn lao ng nh: hc n gh, hp ng lao ng, tin lng, thi gian ngh ngi v lm vic, k lut v an ton lao ng, tranh chp lao ng, nh cng...#Php lut#Lao ng#Vit Nam# Vn bn php lut#Trng Thanh Cn#Nguyn Duy Vy#L Cao Thng#Nguyn Th Vit H #V Minh Tin#260826#TDung#S tay## 00937000000000361000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430020031000480030024000790070055001030040019001580080005001770090 01100182010000500193011001400198015004300212021017300255020001400428020001000442 02000090045202000180046100500170047900500140049600500130051000500190052300500130 0542013000700555039000600562020000700568#VN10.02148#VN10.02149#Vi?t#S450T#344.59 702#^214#S tay php lut bo him y t#Dnh cho CBCCS v CNL#B.s.: Trng Tha nh Cn, Nguyn Duy Vy, L Cao Thng...#Ti bn c b sung#^aH.#^aLao ng#2010#^ a40tr.^b14cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam#Trnh by nhng qui nh chung v bo him y t, mc ng bo him y t, quyn li hng bo him y t, th tc ng k, khm bnh, cha bnh bo him y t v x l vi phm#Bo him y t#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#Trng Thanh Cn#Nguyn Duy Vy#L Cao Th ng#Nguyn Th Vit H#V Minh Tin#260827#TDung#S tay## 00709000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020029000520070040000810080005001210090008001260100 00500134011001400139020001700153005001600170039000500186001001500191013000700206 021020000213020000900413020000900422#VN10.02150#VN10.02151#16000#Vi?t#CH114S#61 6.1#^214#Chm sc ngi bnh tim mch#Trn Th Thun (ch.b.), H Th Nh Xun#^a H.#^aY hc#2010#^a59tr.^b19cm#Bnh h tim mch#H Th Nh Xun#oanh#Trn Th Thu n#260828#Tng quan v bnh l tim mch. Gii thiu mt s bnh l tim mch th ng gp: bnh mch vnh, bnh tng huyt p, suy tim, bnh van tim, suy van tnh mch. Mt s ch dn cho ngi mc bnh tim mch.#Chm sc#iu tr## 00688000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510070012000720080005000840090008000890100 00500097011001400102020000800116039000500124001001200129013000700141021025800148 020000700406020000900413#VN10.02152#VN10.02153#15000#Vi?t#D401#618.4#^214#Do non v non#Phm B Nha#^aH.#^aY hc#2010#^a79tr.^b19cm#Sinh #oanh#Phm B Nha#260829#Khi nim v non, t l non Vit Nam v mt s nc. c i m sinh l cc c quan ca tr s sinh thng v thiu thng, pht hin kp th i cc d tt ngoi khoa. Nguyn nhn gy nguy c non v cch chm sc tr s sinh thng, thiu thng...# non#Sn khoa## 00570000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020031000520070017000830080005001000090008001050100 00500113011001400118020000900132039000500141001001700146013000700163021011500170 020001000285020000900295#VN10.02154#VN10.02155#16000#Vi?t#CH556V#616.2#^214#Ch ng vim mi, hng v x tr#Nguyn Tin Dng#^aH.#^aY hc#2010#^a55tr.^b19cm#Vi m mi#oanh#Nguyn Tin Dng#260830#Trnh by v chng vim hng, vim mi. Cch phng trnh v t x tr mt s dng vim mi, vim hng thng thng#Vim hng# iu tr## 00434000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020009000540030008000630070010000710080005000810090 01100086010000500097011001400102020001700116020000400133039000500137020000900142 001001000151013000700161#VN10.02156#VN10.02157#20000#Vi?t#T523K#895.9221#^214#T u khc#Tp th#T Vn S#^aH.#^aLao ng#2010#^a78tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th #oanh#Vit Nam#T Vn S#260831## 00457000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020021000550030008000760070015000840080005000990090 01100104010000500115011001400120020001700134020000400151039000500155020000900160 001001500169013000700184#VN10.02158#VN10.02159#20000#Vi?t#406K#895.92214#^214# on khc ring mnh#Tp th#Hng Thu Tin#^aH.#^aLao ng#2010#^a78tr.^b19cm#V n hc hin i#Th#oanh#Vit Nam#Hng Thu Tin#260832## 00451000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020011000550030008000660070017000740080005000910090 01100096010000500107011001400112020001700126020000400143039000500147020000900152 001001700161013000700178#VN10.02160#VN10.02161#20000#Vi?t#H401C#895.92214#^214# Hoa c mt#Tp th#Nguyn nh Ton#^aH.#^aLao ng#2010#^a78tr.^b19cm#Vn hc h in i#Th#oanh#Vit Nam#Nguyn nh Ton#260833## 00643000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200120 00348080005000460020016000510030004000670070047000710080005001180090011001230100 00500134011001500139020001700154020000400171005001200175039000500187020000900192 005001400201015006100215005001600276005001500292005001500307013000700322#VN10.02 162#VN10.02163#Vi?t#CH300L#895.9221008#^214#Ch Linh thing#Th#Bi B Tun, V Hng Thnh, Hong Trng Ph...#^aH.#^aLao ng#2010#^a122tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#Bi B Tun#oanh#Vit Nam#V Hng Thnh#u ba sch ghi: Cho mng th x Ch Linh trn tm cao mi#Hong Trng Ph#Nguyn B Chu#o Quc Chnh#26083 4## 00660000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200120 00348080005000460020015000510030016000660070068000820080005001500090011001550100 00500166011001400171020001700185020000400202005001400206039000500220020000900225 00500090023400500080024300500150025100500100026601300070027600500130028300500170 0296020000900313#VN10.02164#VN10.02165#47000#Vi?t#895.9221008#^214#Khc thng r eo#Tp th v nhc#Kiu Khc Tn, L Quyn, Khc An... ; Kiu Cao Lm b.s., tuy n chn#^aH.#^aLao ng#2010#^a83tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#Kiu Khc Tn#oan h#Vit Nam#L Quyn#Khc An#Nguyn Ngc C#Quc Dng#260835#Kiu Cao Lm#b.s., t uyn chn#Bn nhc## 00466000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510020020000560030012000760070013000880080005001010090 01100106010000500117011001500122020001700137020001200154039000500166020000900171 001001300180013000700193#VN10.02166#VN10.02167#35000#Vi?t#TR103N#895.92234#^214 #Tri ngt trn gian#Tiu thuyt#L Cnh Tun#^aH.#^aLao ng#2010#^a202tr.^b19c m#Vn hc hin i#Tiu thuyt#oanh#Vit Nam#L Cnh Tun#260836## 01056000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020084000540070059001380080005001970090011002020100 00500213011001500218020002100233005001700254039000500271020000900276005001400285 02103280029902000170062702000090064402000110065300500150066400500140067900500180 0693013000700711#VN10.02168#VN10.02169#64000#Vi?t#V121D#335.4346#^214#Vn dng v pht trin sng to t tng H Ch Minh v ch ngha x hi Vit Nam#Mch Quang Thng (ch.b.), Phm Ngc Anh, Bi nh Phong...#^aH.#^aLao ng#2010#^a371 tr.^b19cm#T tng H Ch Minh#Mch Quang Thng#oanh#Vit Nam#Phm Ngc Anh#Khi qut nhng ni dung c bn, gi tr l lun v thc tin ca t tng H Ch Mi nh v ch ngha x hi Vit Nam v s vn dng vo iu kin c th ca cch m ng Vit Nam. Trnh by nhng c s l lun - thc tin v kin ngh vn dng s ng to, pht trin t tng H Ch Minh v ch ngha x hi vo iu kin hin n ay.#Ch ngha x hi#Vn dng#Pht trin#Bi nh Phong#Trn Duy Hng#Nguyn Tha nh Tun#260837## 00443000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020009000540030004000630070009000670080009000760090 01900085010000500104011001700109020001700126020000400143039000500147020000900152 001000900161013000700170#VN10.02171#VN10.02170#38000#Vi?t#B510H#895.9221#^214#B i hng#Th#Ph ng#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a81tr.^b13x23cm#Vn hc h in i#Th#oanh#Vit Nam#Ph ng#260838## 00630000000000289000450002600110000002600110001102000090002201400070003101900050 00381810006000430820006000498080005000550020014000600070076000740080005001500090 01100155010000500166011001400171020001100185005001700196039000500213006000900218 001001600227021008000243005001000323013000700333#VV10.08318#VV10.08319#Hi hc# 38000#Vi?t#C558C#152.4#^214#Ci ci g ?#Olivier Mongin ; Minh ho: Lionel Koe chlin ; Trc o dch ; Phm Ton h..#^aH.#^aTri thc#2010#^a61tr.^b20cm#Ting ci#Koechlin, Lionel#oanh#Trc o#Mongin, Olivier#Ni v ngha ting ci v s hi hc trong i sng hng ngy ca con ngi#Phm Ton#260839## 00824000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020025000490030047000740070043001210080005001640090 01100169010000500180011001500185020000900200039000500209012002100214001002000235 021022700255006001700482020000700499020000900506013000700515#VV10.08320#VV10.083 21#34000#Vi?t#Y600N#500#^214# ngha mi th trn i#Nhng suy ngh ca mt c ng dn - Nh khoa hc#Richard P. Feynman ; Nguyn Vn Trng dch#^aH.#^aTri thc #2010#^a181tr.^b20cm#Khoa hc#oanh#T sch Tri thc mi#Feynman, Richard P.#Trn h by v bn cht ca khoa hc v s tc ng ca cc quan im khoa hc ln cc vn chnh tr, x hi v tn gio. Cc pht minh ca khoa hc trong tng l ai v nhng nh hng ca chng n cc phng din ca x hi#Nguyn Vn Trng# X hi#Tn gio#260840## 00802000000000301000450002600110000002600110001102000110002202000110003301400070 00440190005000511810007000560820006000638080005000690020033000740070089001070080 00500196009001100201010000500212011001500217020000700232039000500239001001300244 021019300257005001400450006001400464005001500478013000700493#VV10.08322#VV10.083 23#Thi trang#Phong cch#85000#Vi?t#PH500N#646.4#^214#Ph n - Thi trang & pho ng cch#Nina Garcia ; Thit k hnh nh: Ruben Toledo ; Hong Mai Hoa dch ; VNN Publishing h..#^aH.#^aTri thc#2010#^a196tr.^b21cm#Ph n#oanh#Garcia, Nina# cp n vn ph n vi thi trang v hng dn cho ch em cch la chn tran g phc, giy dp, ti xch, trang sc to phong cch ring cho mnh v ph vi tng iu kin, hon cnh#Toledo, Ruben#Hong Mai Hoa#VNN Publishing#260841 ## 00985000000000337000450002600110000002600110001102600110002202000080003302000090 00410140008000500190005000581810006000630820006000698080005000750020018000800070 08200098008000500180009001100185010000500196011001800201039000500219019000900224 00100150023302103120024800500150056000500200057501300070059502000200060202000110 0622006001400633#VV10.08325#VV10.08326#VV10.08324#Hc tp#Gio dc#112000#Vi?t# C102M#153.1#^214#Cch mng hc tp#Gordon Dryden, Jeannette Vos ; Phm Anh Tun dch ; Mark Victor Hansen gii thiu#^aH.#^aTri thc#2010#^a327tr.^b21x28cm#oanh #Dch Anh#Dryden, Gordon#Nghin cu v bn cht ca vic hc tp, vai tr ca b no trong vic a ra tng v hc tp thnh cng. cao vai tr ca hc tp c phng php. a ra nhng gii php nhm t c mt nn gio dc tt, to ra mt cuc cch mng trong hc tp l a Internet v cng ngh thng tin v o trong gio dc#Vos, Jeannette#Hansen, Mark Victor#260842#Phng php hc tp#T m l hc#Phm Anh Tun## 01031000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820009000628080005000710020033000760070056001090080 00500165009001100170010000500181011001500186020000800201005001700209039000500226 02000090023100500120024001200420025201500970029402101850039102000080057602000200 0584005001400604005001200618005002000630013000700650#VV10.08327#VV10.08328#VV10. 08329#VV10.08330#83000#Vi?t#L551C#338.9597#^214#La chn tng trng bn vn g#Nguyn c Thnh (ch.b.), T Thu Anh, L Hng Giang...#^aH.#^aTri thc#2010#^ a415tr.^b24cm#Kinh t#Nguyn c Thnh#oanh#Vit Nam#T Thu Anh#Bo co thng nin kinh t Vit Nam 2010#TTS ghi: Trung tm nghin cu Kinh t v chnh sch. Trng H Kinh t. i hc Quc gia H Ni#Tng quan v kinh th gii v Vit N am nm 2009. Cc chnh sch nhm tng trng, pht trin bn vng nn kinh t. V in cnh kinh t ca Vit Nam nm 2010 v cc khuyn ngh chnh sch#Bo co#Tn g trng kinh t#L Hng Giang#Phm Vn H#Nguyn Th Thu Hng#260843## 00690000000000289000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820011000418080005000520020023000570070037000800080005001170090011001220100 00500133011001500138020001700153005001400170039000500184020000900189001001000198 021016800208020000900376020000800385013000700393#VV10.08331#VV10.08332#168000#V i?t#T101P#895.922832#^214#Tc phm ng bo 1932#Phan Khi ; Li Nguyn n s.t., b.s.#^aH.#^aTri thc#2010#^a884tr.^b24cm#Vn hc hin i#Li Nguyn n#oanh#Vi t Nam#Phan Khi#Su tm, gii thiu nhng tc phm bo ch ca tc gi Phan Kh i c ng trn cc nht bo Si Gn trong nm 1932 v cc vn chnh tr , x hi... lc by gi#Tc phm#Bo ch#260844## 00706000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590020035000640070029000990080005001280090 01100133010000500144011001500149020000900164006001200173039000500185012002100190 001001100211021015700222020000900379020000900388013000700397#VV10.08334#VV10.083 33#VV10.08335#70000#Vi?t#C101N#230.092#^214#Cc nh t tng ln ca Kit gio# Hans Kung ; Nguyn Ngh dch#^aH.#^aTri thc#2010#^a383tr.^b21cm#T tng#Nguyn Ngh#oanh#T sch Tri thc mi#Kung, Hans#Trnh by nhng gio l ca mt s nh t tng ln ca Kit gio nh Phaol, Augustin, Thomas Aquinas, Martin Luthe r, Friedrich Schleiermacher, Karl Barth#o Kit#Tn gio#260845## 00874000000000337000450002600110000002600110001102600110002202000430003301400070 00760190005000831810006000880820004000948080005000980020023001030070063001260080 00500189009001100194010000500205011002200210006001800232039000500250019001000255 02000040026501200350026900100160030402101650032002000190048500500160050401300070 0520020000900527#VV10.08337#VV10.08336#VV10.08338#Nietzsche, Friedrich, Trit gi a, 1844-1900#63000#Vi?t#N302V#193#^214#Nietzsche v trit hc#Gilles Deleuze ; Nguyn Th T Huy dch ; Bi Vn Nam Sn h..#^aH.#^aTri thc#2010#^aXLIII, 283t r.^b24cm#Nguyn Th T Huy#oanh#Dch Php#c#T sch Tinh hoa tri thc th gii #Deleuze, Gilles#Tm hiu nhng vn ca trit hc Nietzsche: khi nim ph h , trit hc v ch, chng bin chng php, vn bi kch, vn tn ti, i sng v s v ti...#Trit hc hin i#Bi Vn Nam Sn#260846#T tng## 00765000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820006000528080005000580020030000630070054000930080005001470090 01100152010000500163011001500168020001100183006001000194039000500204019000900209 001001800218021020000236020000700436005001300443013000700456#VV10.08339#VV10.083 41#VV10.08340#75000#Vi?t#PH500N#658.1#^214#Ph n thng minh khi nghip#Ginny Wilmerding ; Mai Hng dch ; Trn V Nhn h..#^aH.#^aTri thc#2010#^a332tr.^b2 4cm#Kinh doanh#Mai Hng#oanh#Dch Anh#Wilmerding, Ginny#a ra nhng tng, l i khuyn hu ch trong kinh doanh c rt ra t chnh nhng tri nghim thc t ca tc gi v ca nhng ngi ph n thnh cng cho nhng ngi ph n bt u khi nghip#Ph n#Trn V Nhn#260847## 00953000000000361000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370020022000420030049000640070034001130080005001470090011001520100 00500163011001500168020001700183020000700200005001300207039000500220020000900225 01500630023402102100029702000190050702000030052600500070052900500110053600500120 0547005001600559013000700575020000900582#VV10.08342#VV10.08343#Vi?t#C430#810#^2 14#Con ng ca ci p#K yu hi tho t chc ti H Ni, thng 6-2010#Kevin Bowen, L Lu, John Dean...#^aH.#^aTri thc#2010#^a183tr.^b21cm#Vn hc hin i #K yu#Bowen, Kevin#oanh#Vit Nam#TTS ghi: Hi tho "Vn hc Vit Nam - Hoa K sau chin tranh"#Gm nhng bi vit ca cc tc gi M v Vit Nam gii thiu v vn hc M, vn hc Vit Nam sau chin tranh cng nh s giao lu vn hc gia hai nc qua cc tc phm vn hc dch ca mt s nh vn hai nc#Nghin cu v n hc#M#L Lu#Dean, John#T Nhun V#Collins, Martha#260848#Hi tho## 00889000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00411810006000460820004000528080005000560010016000610020097000770290092001740070 04800266008000500314009001100319010000500330011001500335021013600350020001000486 02000110049603900050050701900090051200500160052101300070053702000100054402000090 0554#VV10.08344#VV10.08345#VV10.08346#240000#Vi?t#C101N#340#^214#Hegel, G. W. F .#Cc nguyn l ca trit hc php quyn hay i cng php quyn t nhin v kh oa hc v nh nc#Grundlinien der philosophie des rechts oder naturrecht und st aatswissenschaft im grundrisse#G. W. F. Hegel ; Bi Vn Nam Sn dch, ch gii#^ aH.#^aTri thc#2010#^a914tr.^b24cm#i cng v php quyn t nhin v khoa hc v nh nc. Trnh by v php quyn tru tng, cc vn v lun l v i s ng o c#Trit hc#Php quyn#oanh#Dch c#Bi Vn Nam Sn#260849#Nguyn l#N h nc## 00547000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440010013000490020005000620030011000670070013000780220004000912210 03500095008001800130009001100148010000500159011001500164020001700179020000900196 020002700205039000500232013000700237005001300244#VV10.08347#VV10.08348#43000#Vi ?t#895.92234#^214#Bi Ch Vinh#ZMen#Truyn di#Bi Ch Vinh#T.2#ZMen v trn chi n ngc thi gian#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a218tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn khoa hc vin tng#oanh#260850#Bi Ch Vinh## 00492000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020017000520030012000690070018000810080018000990090 01100117010000500128011001500133020001700148020001200165006000700177039000500184 012000900189020000900198013000700207#VV10.08349#VV10.08350#30000#Vi?t#L104C#808 .83#^214#Lm ch bn thn#Truyn ngn#Tr Ly tuyn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a154tr.^b21cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#Tr Ly#oanh#Sng p#Th g ii#260851## 00674000000000325000450002600110000002600110001101400080002201900050003000100140 00350020010000490030054000590070034001130220004001472210039001510080018001900090 01100208010000500219011001500224019000800239020001700247020000300264020002700267 00600140029403900050030818100050031308200040031880800050032201300070032700500140 0334#VV10.08351#VV10.08352#122000#Vi?t#MacHale, D.J.#Pendragon#Nht k chuyn p hiu lu vt khng gian v thi gian#D.J. MacHale ; ng Phi Bng dch#T.7#t cc sinh mng = The quillan games#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a732tr.^b1 9cm#Dch M#Vn hc hin i#M#Truyn khoa hc vin tng#ng Phi Bng#oanh#P2 03#813#^214#260852#MacHale, D.J.## 00640000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010011000490020017000600290021000770070031000980220 00400129221005400133008001800187009001100205010000500216011001500221019000900236 02000170024502000040026202000120026603900050027800600140028301300070029700500100 0304#VV10.08354#VV10.08353#79000#Vi?t#H125D#823#^214#Kerr, P.B.#Hu du thn n#Children of the Lamp#P.B. Kerr ; Trng Vn H dch#T.3#H mang cha Kathmandu = The Corbra king of Kathmandu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a534tr.^b20cm #Dch Anh#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#oanh#Trng Vn H#260853#P.B. Kerr## 00572000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020029000490030012000780290019000900070032001090080 01800141009001100159010000500170011001500175020001700190020001200207006001000219 039000500229019000900234020000400243001001600247013000700263#VV10.08355#VV10.083 56#81000#Vi?t#T309T#823#^214#Tiu th Jones bn l l tr#Tiu thuyt#The edge of reason#Helen Fielding ; Lam Giang dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a44 0tr.^b20cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Lam Giang#oanh#Dch Anh#Anh#Fielding, He len#260854## 00813000000000313000450002600110000002600110001102000190002201400070004101900050 00481810007000530820007000608080005000670020019000720030055000910290025001460070 04300171008001800214009001100232010000500243011001500248020000700263006001200270 039000500282019000900287001002500296021016100321020001000482013000700492#VV10.08 357#VV10.08358#L thuyt tr chi#80000#Vi?t#TR400C#303.49#^214#Tr chi tin on#D bo v nh trc tng lai bng l thuyt tr chi#The Predictioneer's g ame#Bruce Bueno De Mesquita ; Nguyn Hng dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010 #^a309tr.^b23cm#D bo#Nguyn Hng#oanh#Dch Anh#Mesquita, Bruce Bueno De#a ra l thuyt ch chi d on tng lai. Trnh by quan im ring ca tc gi v cc vn nh tuyt i ho ng c li ch c nhn, o c, tn gio#Tng lai#260855## 00793000000000289000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820008000418080005000490020047000540070050001010080018001510090011001690100 00500180011001500185020000800200006001700208039000500225019000900230006001200239 001001300251021022300264020000900487013000700496#VV10.08359#VV10.08360#100000#V i?t#A103Q#796.334#^214#Ai quyt nh ? Bng v ti phm c t chc#Declan Hil l ; Dch: Nguyn Sn Thch, V Cng Lp#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a408t r.^b24cm#Bng #Nguyn Sn Thch#oanh#Dch Anh#V Cng Lp#Hill, Declan#Ghi li nhng s kin ni bt, s kin vui, bun trong bng . Tc gi cng ni v nh ng ti phm c t chc trong bng , cch th gii ti phm xm nhp vo bng , thao tng bng , lm sai lch kt qu cc trn u#Ti phm#260856## 00836000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020020000570030020000770070017000970080018001140090 01100132010000500143011001500148020001700163020001000180039000500190020000900195 012001400204001001700218021027500235020001700510013000700527#VV10.08361#VV10.083 62#57000#Vi?t#V115H#895.9224009#^214#Vn hc th gii m#Tiu lun, ph bnh#Ng uyn Thnh Thi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a306tr.^b24cm#Vn hc hin i #Tiu lun#oanh#Vit Nam#Bn ng hnh#Nguyn Thnh Thi#Gm tp hp cc bi tiu lun ca tc gi phn tch, ph bnh mt s tc phm vn hc quc ng Vit Nam tiu biu theo quan im vn ng tng tc, ngoi ra cn vit v ngh vn, tnh sng to trong sng tc ca cc nh vn Vit Nam, cc tc phm vn hc tiu bi u chn lc#Ph bnh vn hc#260857## 00558000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200090 00308080005000390020026000440030013000700070047000830080018001300090011001480100 00500159011001400164020001800178020001300196005001200209039000500221012001900226 020000900245005001900254013000700273#VV10.08363#13500#Vi?t#QU207!#895.9223#^214 #Qut ! Qut ! Qut y !#Truyn tranh#H Hi Chu b.s. ; Dng Ngc T Uyn v tranh#^aTp. H Ch minh#^aNxb. Tr#2010#^a24tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#H Hi Chu#oanh#Th quy & th nh#Vit Nam#Dng Ngc T Uyn#260858## 00633000000000229000450002600110000001900050001118100070001608200130002380800050 00360020028000410080005000690090012000740100005000860110014000910200007001050390 00500112020001100117021025000128020000800378020001000386013000700396#VL10.00796# Vi?t#TH455T#332.60959753#^214#Thng tin u t Qung Ngi#^aH.#^aThng tn#2009# ^a96tr.^b28cm#u t#oanh#Qung Ngi#Tng quan v tnh Qung Ngi: tnh hnh kin h t x hi, nhng li th pht trin v nh hng pht trin kinh t giai o n 2011-2015. Gii thiu c s h tng ca tnh v cc thng tin v tnh hnh u t. Cc quy trnh th tc tin hnh u t#Kinh t#Thng tin#260859## 00673000000000253000450002600110000002101860001102000090019702000080020601900050 02141810006002190820007002258080005002320020054002370290054002910080005003450090 01100350010000500361011001400366039000500380013000700385020000400392020000900396 020001400405#VV10.08364#Gii thiu Cng c khung ca Lin hip quc v bin i kh hu trong a ra cc cam kt v cc bin php cc nc cng thc hin nhm chng li s bin i kh hu trn ton cu#Bin i#Kh hu#Vi?t#C455U#34 4.04#^214#Cng c khung ca Lin hip quc v bin i kh hu#United nations f ramework convention on climate change#^aH.#^aUNEP/IUC#200?#^a87tr.^b21cm#oanh#26 0860#LHQ#Cng c#Sch song ng## 00819000000000277000450002600110000002101880001102000090019902000080020802000210 02160200018002370190005002551810006002600820010002668080005002760020134002810030 02300415008000500438009003000443010000500473011001400478004001800492039000500510 013000700515020001000522020000900532#VV10.08365#Gii thiu mt s vn bn quy ph m php lut ca Vit Nam quy nh v vic t chc thc hin ngh nh th Kyoto thuc cng c khung ca Lin hip quc v chng bin i kh hu ton cu#Bin i#Kh hu#Ngh nh th Kyoto#Vn bn php lut#Vi?t#M458S#344.59704#^214#M t s vn bn quy phm php lut thc hin cng c khung ca Lin hip quc v b in i kh hu v ngh nh th Kyoto ti Vit Nam#C b sung vn bn mi#^aH.# ^aB Ti nguyn v Mi trng#2008#^a91tr.^b21cm#Ti bn ln th 1#oanh#260861#T hc hin#Vit Nam## 00685000000000253000450002600110000002101740001102000090018502000080019402000200 02020200018002220190005002401810008002450820007002538080005002600020041002650290 05500306008000500361009003000366010000500396011001400401039000500415013000700420 020000400427#VV10.08366#Gii thiu v ngh nh th Kyoto ca Lin hip quc tro ng a ra cc cam kt v cc bin php cc nc cng thc hin nhm chng li s bin i kh hu trn ton cu#Bin i#Kh hu#Ngh nh th Kyoto#Vn b n php lut#Vi?t#NGH300#344.04#^214#Ngh nh th Kyoto ca cng c kh hu#T he Kyoto protocol to the convention on climate change#^aH.#^aB Ti nguyn v M i trng#200?#^a53tr.^b21cm#oanh#260862#LHQ## 00716000000000217000450002600110000002102290001102000090024002000200024901900050 02691810007002740820007002818080005002880020045002930080005003380090114003430100 00500457011001400462039000500476020001000481013000700491#VV10.08367#Gii thiu t m tt v c ch pht trin sch (CDM) trong bao gm cc quy nh: ban chp h nh quc t v CDM, gim st ca bn th 3, cht lng ca cc d n ct gim k h thi, v quy inh ca th trng mua bn pht thi...#Kh thi#Ngh nh th Kyoto#Vi?t#TH455T#344.04#^214#Thng tin tm tt c ch pht trin sch CDM#^aH.# ^aBan ch o thc hin Cng c khung ca Lin hip quc v bin i kh hu v ngh nh th Kyoto ti Vit Nam#2009#^a10tr.^b21cm#oanh#Pht thi#260863## 00995000000000349000450002600110000002600110001102600110002202000040003301400070 00370190005000441810007000490820008000568080005000640020096000690070056001650080 00500221009001800226010000500244011001500249015010800264005001700372005001600389 00500100040500500120041500500200042703900050044702101630045202000050061502000090 0620020000900629013000700638#VV10.08368#VV10.08370#VV10.08369#HIV#43000#Vi?t#NH 121T#362.196#^214#Nhn thc v trch nhim ca tui tr cc c quan trung ng v i i dch HIV/AIDS ti Vit Nam#Bi Trng Giang (ch.b.), Mai Xun Phng, Bi Thanh...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a282tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. on Thanh nin Cng sn H Ch Minh vin Khoa hc X hi Vit Nam #Bi Trng Giang#Mai Xun Phng#Bi Thanh#L Th Lnh#Trn Th Phng Anh#oanh #Nhng vn chung v HIV/AIDS v xu hng truyn thng ti Vit Nam hin nay. Nhng hnh thc hot ng mi nhm nng cao hiu qu cng tc phng, chng HIV/A IDS#AIDS#Tui tr#Vit Nam#260864## 00882000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550020030000600070024000900220004001142210 00900118008000500127009001200132010000500144011001500149013000700164019000300171 01500300017402102640020402000080046802000080047602000090048402000100049300500150 0503039000500518020000900523#VV10.08371#VV10.08373#VV10.08372#45000#Vi?t#L124L# 909#^214#Lt li nhng trang h s mt#Nguyn H Ngc tng hp#T.4#Bn mnh#^aH. #^aThng tn#2010#^a300tr.^b21cm#260865#XH#TTS ghi: Bo Tin tc (TTXVN)#Gii th iu nhng t liu mi c gii mt v cng b ln u v mt s nhn vt v s kin ni bt trong th k 20 c tc ng v nh hng n cc din th gii nh Adolf Eichmann k nhng tay vo k hoch thm st cp i sinh mng ca 6 triu ngi Do Thi...#Lch s#S kin#Nhn vt#Chnh tr#Nguyn H Ngc#oanh#Th gii ## 00628000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820007000518080005000580020037000630080005001000090012001050100 00500117011001500122021013500137020001000272020000700282020000800289020000800297 020000900305039000800314013000700322020000900329#VV10.08375#VV10.08374#VV10.0837 6#75000#Vi?t#H103N#320.91#^214#2009 - Nhng s kin bo ch ni bt#^aH.#^aThn g tn#2010#^a414tr.^b24cm#Ton cnh th gii v Vit Nam trong nm 2009 vi nhn g s kin ni bt v chnh tr, kinh t, vn ho, x hi, khoa hc, cng ngh... #Chnh tr#X hi#Kinh t#Vn ho#Th gii#T. Hng#260866#Vit Nam## 00942000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590020050000640030018001140070078001320080 00900210009001900219010000500238011001500243021015800258020001900416020001100435 03900080044601500510045400500220050500500150052700500220054200500160056400500170 0580013000700597#VL10.00877#VL10.00878#VL10.00879#80000#Vi?t#GI-108T#332.1#^214 #Gio trnh thc hnh nghip v thanh ton quc t#Kin thc kinh t#B.s.: L Ph an Th Diu Tho (ch.b.), L Th Anh o, Nguyn Phc Kinh Kha...#^aC Mau#^aNx b. Phng ng#2010#^a359tr.^b29cm#Hng dn thc hnh nhng thao tc c th tro ng nghip v thanh ton quc t v cch x l thch hp vi tng tnh hung c t h pht sinh trong hot ng ny#Thanh ton quc t#Gio trnh#T. Hng#TTS ghi: Trng i hc Ngn hng Tp. H Ch Minh#L Phan Th Diu Tho#L Th Anh o#N guyn Phc Kinh Kha#V Th Hi Minh#Nguyn Minh Sng#260867## 00811000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020067000460070026001130080005001390090011001440100005001550110 01500160021014400175020001000319020001700329020000900346039000800355015005800363 005001200421020001700433020001500450005001100465005001400476013000700490#VL10.00 880#VL10.00881#Vi?t#T527T#344.597#^214#Tuyn tp vn bn lin quan n cc t ch c t nguyn ca nhn dn#Thc hin: T B Trng...#^aH.#^aTri thc#2010#^a523tr .^b30cm#H thng vn bn lnh o ca ng v cc vn bn qun l Nh nc v t chc, qun l v hot ng ca Hi, cc t chc t nguyn ca nhn dn#Php lu t#Vn kin i hi#Vit Nam#T. Hng#TTS ghi: Lin hip cc Hi Khoa hc v K t hut Vit Nam#T B Trng#Vn bn nh nc#T chc x hi# Th Vn#Bi Kim Tuy n#260868## 01006000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520010014000570020056000710030017001270070014001440080 00500158009002600163010000500189011001500194021032700209020001900536020002200555 020000900577020001700586039000800603015005800611013000700669020001600676#VL10.00 882#VL10.00883#60000#Vi?t#312H#330.1209597#^214#Phm Vn Dng#nh hng pht trin nn kinh t th trng Vit Nam#Sch chuyn kho#Phm Vn Dng#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2010#^a222tr.^b27cm#Khi lun v kinh t th trng v n h hng x hi ch ngha trong pht trin nn kinh t th trng. Tnh hnh thc hin nh hng x hi ch ngha trong pht trin nn kinh t th trng. Cc q uan im v cc gii php nhm tip tc thc hin nh hng x hi ch ngha tr ong pht trin nn kinh t th trng Vit Nam#Kinh t th trng#nh hng p ht trin#Vit Nam#Sch chuyn kho#T. Hng#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. T rng i hc Kinh t#260869#nh hng XHCN## 00787000000000313000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100070 00350820010000428080005000520010017000570020024000740030021000980290012001190070 04200131008000900173009001900182010000500201011001500206021018700221020000700408 020000900415020000900424039000800433006001800441013000700459020000700466#VL10.00 885#VL10.00884#135000#Vi?t#NH556M#641.59597#^214#Nguyn Thu Hng#Nhng mn ngo n Vit Nam#Song ng Nht - Vit#وnJDWD#Nguyn Thu Hng ; Nguyn Cng Khanh dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a141tr.^b28cm#Gii thiu nhng nguyn li u v cch thc hin ch bin cc mn n Vit n gin, ngon, b dng trong gia nh nh mn rau xo, mn chin, mn mn, mn kho, mn canh, cc loi nc chm #Nu n#Ch bin#Vit Nam#T. Hng#Nguyn Cng Khanh#260870#Mn n## 00669000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010016000510020020000670070016000870080009001030090 01900112010000500131011001500136021021300151020000900364020001100373020000400384 039000800388013000700396#VV10.08377#VV10.08378#65000#Vi?t#B105T#294.3#^214#Thc h Nht Hnh#Bn tay cng l hoa#Thch Nht Hnh#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010 #^a332tr.^b21cm#Thng qua cc quan im Pht gio, gii thiu v bnh ging mt s bi th ca nhng nh th ni ting nh Nguyn Bnh, Th L, Tn , Lu Trn g L..., ng thi cp n cc vn chnh tr v chin tranh...#o Pht#B nh ging#Th#T. Hng#260871## 00525000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010010000440020011000540030011000650070010000760080009000860090 01900095010000500114011001500119021008000134020000900214020001000223039000800233 020001100241013000700252#VV10.08379#VV10.08380#Vi?t#103B#294.3#^214#Tuyn Ho# i Bi ch#Ging gii#Tuyn Ho#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a186tr.^b20cm#G ii thiu nguyn vn ch i Bi v phn ging gii v kinh vn thn ch i Bi# o Pht#Kinh Pht#T. Hng#Ch i Bi#260872## 00540000000000241000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020008000510030025000590080009000840090019000930100 00500112011001500117021013200132020001100264020000800275039000800283013000700291 #VV10.08382#VV10.08381#50000#Vi?t#H401L#635.9#^214#Hoa lan#Dnh cho ngi mi t rng#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a123tr.^b21cm#Nguyn tc c bn chn l an, cch chm sc v k thut trng lan tr hoa li. Gii thiu cch trng by v chm sc lan trong nh#Trng trt#Hoa lan#T. Hng#260873## 00665000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010014000510020009000650030009000740070014000830080 00900097009001900106010000500125011001400130021020000144020000900344020000900353 020001000362039000800372013000700380#VV10.08383#VV10.08384#45000#Vi?t#419K#294 .3#^214#V Khc Khoan#c kinh#on vn#V Khc Khoan#^aC Mau#^aNxb. Phng n g#2010#^a69tr.^b20cm#Nhng cm nhn, gic ng ca tc gi v kinh Lng Nghim, k inh Php Hoa, kinh Dc S... ca o Pht. S suy t v ci h khng v ci th c, gia ci c v ci khng trong nhng li dy ca c Pht#o Pht#Trit l#K inh Pht#T. Hng#260874## 00690000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010010000490020039000590070010000980080009001080090 01900117010000500136011001500141021019300156020001000349020000900359039000800368 020001100376020001800387013000700405#VV10.08385#VV10.08386#26000#Vi?t#L450H#615 #^214#Thc Nhn#L Hi (nha am) tr bnh thng thng#Thc Nhn#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a158tr.^b19cm#Phn tch cc thnh phn hu hiu cha trong l hi, cch dng l hi tr cc bnh thng gp, cc mn n v phng thuc ch t l hi. Gii thiu k thut trng l hi trong chu v trn t#Cy thuc#iu tr#T. Hng#Cy l hi#Chm sc sc kho#260875## 00708000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020042000440080009000860090019000950100005001140110014001190210 18700133020001200320020001200332039000800344015004100352020001000393020000900403 013000700412020002300419#VV10.08387#VV10.08388#Vi?t#B256T#616.3#^214#Bnh tro n gc d dy - thc qun (GERD)#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a15tr.^b21cm#Gi i thiu triu chng, phng php chn on v cc bin php iu tr bnh tro ngc d dy - thc qun nh iu tr bng cch thay i cuc sng, iu tr bn g thuc, bng phu thut#Bnh d dy#Triu chng#T. Hng#TTS ghi: Hi Khoa hc Tiu ho Vit Nam#Chn on#iu tr#260876#Bnh tro ngc d dy## 00752000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820007000408080005000470020022000520070035000740080009001090090019001180100 00500137011001400142021015700156020001100313020000900324039000800333005001200341 00500140035300500140036702000100038102000100039100500100040100500080041101300070 0419#VV10.08389#VV10.08390#7300#Vi?t#PH109L#362.82#^214#Php lut & cuc sng#T hng Nin, Qunh Anh, T Minh...#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a60tr.^b24cm #Gm nhng bi vit v nhng vn trong cuc sng gia nh, mu thun trong h n nhn, quan h v chng, con ci... dn n phm ti chu n trc php lut#X hi hc#Gia nh#T. Hng#Thng Nin#Phm Thu Chi#Hunh Minh V#Php lut#Phm php#Qunh Anh#T Minh#260877## 00622000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010022000510020017000730030010000900070022001000080 00900122009001900131010000500150011001400155021011100169020001000280020000800290 039000800298020000700306020001200313013000700325#VV10.08392#VV10.08391#30000#Vi ?t#S102V#428.1#^214#Nguyn Trang Kim Ngn#Sch vn Anh ng#Ngoi ng#Nguyn Tran g Kim Ngn#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a95tr.^b24cm#Gii thiu mu t, vn Anh ng, cch c ting Anh, cc qui tc pht m tng qut v mt s vn phm t ng qut#Ting Anh#Pht m#T. Hng#Mu t#Vn ch ci#260878## 00865000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820006000628080005000680010015000730020053000880030 01900141007003900160022000400199008000900203009001900212010000500231011001500236 00500110025103900080026202101950027002000100046502000100047502000200048501300070 0505005001500512#VV10.08393#VV10.08394#VV10.08396#VV10.08395#76000#Vi?t#L123T#0 06.7#^214#Phm Hu Khang#Lp trnh Web bng PHP 5.3 & c s d liu MySQL 5.1#Ti n hc & i sng#Phm Hu Khang ch.b. ; Phng Lan h..#T.2#^aC Mau#^aNxb. Ph ng ng#2010#^a297tr.^b24cm#Phng Lan#T. Hng#Gii thiu cc ng dng ca Web. Cc kin thc lin quan n Session, Cookie, gi hng trc tuyn, tm kim v ph n trang d liu, lp trnh hng i tng v s dng Zend Framework vo Websit e#Lp trnh#Trang Web#C s d liu MySQL#260879#Phm Hu Khang## 00917000000000301000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100080 00380820007000468080005000530010013000580020020000710030067000910070038001580080 00500196009001900201010000500220011001500225021023400240020000900474020000900483 020001100492039000800503015008100511005001600592013000700608#VV10.08397#VV10.083 98#VV10.08399#Vi?t#GI-108T#796.31#^214# Mnh Hng#Gio trnh bng nm#Dng cho sinh vin h i hc v cao ng S phm Th dc Th thao# Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Vn Soi#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a236tr.^b21cm#Gii thiu lch s hnh thnh v pht trin mn th thao bng nm. Mt s k - chin thut c bn t rong bng nm cng nh khi tn cng, trong phng th v ca th mn. Phng php ging dy, hun luyn v t chc thi u mn bng nm#Th thao#Bng nm#Gio tr nh#T. Hng#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm Th dc Th thao H Ni#Nguyn Vn Soi#260880## 00861000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590010012000640020018000760070036000940080 00500130009001900135010000500154011001500159021023800174020000900412020000700421 020001100428039000800439015009000447005001500537013000700552#VV10.08400#VV10.084 02#VV10.08401#18800#Vi?t#GI-108T#794.1#^214#L Vn Tin#Gio trnh c vua#L V n Tin (ch.b.), Nguyn Vn Tri#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a147tr.^b21cm#Gii thiu lch s pht trin v tc dng ca mn c vua. Nhng tri thc c bn ca m n c vua. Phng php ging dy cc giai on ca vn u. L lun v phng ph p ging dy mn c vua. Phng php t chc thi u v trng ti c vua#Th tha o#C vua#Gio trnh#T. Hng#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm Th dc Th thao Tp. H Ch Minh#Nguyn Vn Tri#260881## 00853000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820007000538080005000600010017000650020018000820030059001000070 03900159008000500198009001900203010000500222011001500227021015000242020000900392 020000700401020001100408039000800419015009000427005001500517013000700532#VV10.08 403#VV10.08405#VV10.08404#15800#Vi?t#GI-108T#796.33#^214#Nguyn Th Lng#Gio trnh cu#Dnh cho sinh vin trng i hc S phm Th dc Th thao#B.s.: Ng uyn Th Lng, Nguyn Vn Anh#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a124tr.^b21cm#Gii thiu s lc lch s mn cu, k thut, chin thut cu, phng php gin g dy, t chc thi u v mt s iu lut thi u cu c bn#Th thao# cu #Gio trnh#T. Hng#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm Th dc Th thao Tp. H Ch Minh#Nguyn Vn Anh#260882## 00986000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570010014000620020042000760070058001180080 00500176009001900181010000500200011001500205021023300220020000800453020001100461 039000800472015013200480005002000612020001700632005001600649013000700665#VV10.08 406#VV10.08408#VV10.08407#18500#Vi?t#GI-108T#781#^214#Trnh Hu Lc#Gio trnh m nhc trong th dc th thao#B.s.: Trnh Hu Lc, Nguyn Th Kim Ngc, Trn Mi nh Thun#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a143tr.^b21cm#Khi qut nhng kin thc c bn v l thuyt m nhc, nhng kin thc c bn v m nhc ng dng vo c c mn c kt hp vi nhc nh: th dc sng sinh, th dc ng din, th dc ng din, bi ngh thut v biu din v thut#m nhc#Gio trnh#T. Hng#TTS gh i: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm Th dc Th thao Tp. H Ch Mi nh. - Tn sch ngoi ba: Gio trnh m nhc#Nguyn Th Kim Ngc#Th dc th tha o#Trn Minh Thun#260883## 00990000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820010000538080005000630010017000680020020000850030084001050070 03200189008000500221009001900226010000500245011001500250021026100265020001700526 020002100543020001100564039000800575015007800583005000800661013000700669#VV10.08 409#VV10.08410#VV10.08411#21600#Vi?t#GI-108T#796.44072#^214#Hunh Trng Khi#Gi o trnh thng k#Gio trnh dng cho sinh vin chuyn ngnh gio dc th cht v hun luyn th thao#B.s.: Hunh Trng Khi, Vnh#^aH.#^aTh dc Th thao#20 10#^a174tr.^b21cm#Gii thiu cc khi nim, cng thc v phng php thng k tr ong th dc th thao nh cch trnh by cc tham s c trng ca mu, kim nh tnh chun, c lng cc tham s ca tng th, so snh gi tr trung bnh, so snh phi tham s v tng quan quy hi#Th dc th thao#Phng php thng k#Gi o trnh#T. Hng#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm TDTT Tp . H Ch Minh# Vnh#260884## 00919000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590010014000640020076000780070040001540080 00500194009001900199010000500218011001500223021019600238020001900434020000900453 020001100462039000800473015009000481005001900571020000800590013000700598#VV10.08 412#VV10.08413#VV10.08414#31800#Vi?t#GI-108T#353.8#^214#Hunh Vn By#Gio trn h qun l hnh chnh nh nc v qun l ngnh Gio dc v o to#B.s.: Hunh V n By, Nguyn Phc Nguyn#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a256tr.^b21cm#Mt s v n c bn v t chc, hot ng ca nh nc Vit Nam. c trng, nguyn tc, phng php v ni dung ch yu ca qun l hnh chnh nh nc v qun l nh n c v gio dc v o to#Qun l hnh chnh#Gio dc#Gio trnh#T. Hng#TTS g hi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm Th dc Th thao Tp. H Ch M inh#Nguyn Phc Nguyn#o to#260885## 00940000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820009000538080005000620010008000670020039000750030073001140070 01300187008000500200009001900205010000500224011001500229021025000244020001700494 020001100511020001100522039000800533015009000541013000700631#VV10.08415#VV10.084 17#VV10.08416#37000#Vi?t#GI-108T#796.4401#^214# Vnh#Gio trnh tm l hc th dc th thao#Dnh cho sinh vin chuyn ngnh gio dc th cht v hun luyn t h thao# Vnh b.s.#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a300tr.^b21cm#Nhng vn ch ung ca tm l hc th dc th thao. C s tm l ca chun b k thut, chun b tm l, chun b chin thut, trng thi tm l thi u trong th dc th thao . Tm l hc nhn cch ca nh s phm th dc th thao v o lng tm l#Th d c th thao#Tm l hc#Gio trnh#T. Hng#TTS ghi: B Gio dc v o to. Tr ng i hc S phm Th dc Th thao Tp. H Ch Minh#260886## 00985000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400010015000450020027000600070063000870080005001500090019001550100 00500174011001500179021028600194020000900480020001100489039000800500015012800508 005001800636020001200654005002200666013000700688#VV10.08418#VV10.08419#Vi?t#H502 L#796.07#^214#Bi Trng Toi#Hun luyn sc mnh tc #B.s.: Bi Trng Toi, Ng uyn ng Khnh, Hunh Th Ngc Phng#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a151tr.^b21 cm#Gii thiu mt phng php hun luyn th thao hiu qu. Gii thiu v hng dn thc hin cc bi tp vi trng lng ph, cc bi tp Pylometric. Xy dng cc thnh phn ca chng trnh hun luyn tng hp, cc giai on hun luyn, x y dng chng trnh c th v kim tra nh gi#Th thao#Hun luyn#T. Hng#TT S ghi: S Vn ho, Th thao v Du lch. Trung tm o to Vn ng vin V thut Tp. H Ch Minh. - Ti liu lu hnh ni b#Nguyn ng Khnh#Phng php#Hunh Th Ngc Phng#260887## 00544000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400020025000450080005000700090019000750100005000940110015000990210 10100114020001300215020001100228039000800239015003600247020001200283013000700295 #VV10.08420#VV10.08421#Vi?t#L504T#797.12#^214#Lut thi u thuyn Rng#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a184tr.^b19cm#Gii thiu cc quy ch v iu lut khi thi u thuyn rng. Lut chng s dng doping trong thi u#Lut thi u#ua thuyn# T. Hng#TTS ghi: Tng cc Th dc Th thao#Thuyn rng#260888## 00990000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010015000440020042000590070058001010080005001590090019001640100 00500183011001500188021029100203020000900494020001100503039000800514015012800522 005001800650020000800668005001700676013000700693#VV10.08422#VV10.08423#Vi?t#H502 L#796.8#^214#Bi Trng Toi#Hun luyn th lc trong cc mn v thut#B.s.: Bi Trng Toi, Nguyn ng Khnh, Nguyn Quc Tun#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a1 99tr.^b21cm#Trnh by cc thng s th lc lin quan n cc mn v thut v cc h thc ng dng cc thng s ny vo tng mn c th. Gii thiu hn 80 bi tp pht trin sc mnh, nng lc mm do, linh hot, sc bn, sc mnh tc , nng lc a - ym kh p ng yu cu c th ca cc mn v thut#V thut#Hun luy n#T. Hng#TTS ghi: S Vn ho, Th thao v Du lch. Trung tm o to Vn ng vin V thut Tp. H Ch Minh. - Ti liu lu hnh ni b#Nguyn ng Khnh#Th lc#Nguyn Quc Tun#260889## 00960000000000313000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100080 00380820006000468080005000520010012000570020019000690030069000880070059001570080 00500216009001900221010000500240011001500245021023100260020000900491020000800500 020001100508039000800519015008100527005001500608005001600623013000700639#VV10.08 424#VV10.08425#VV10.08426#Vi?t#GI-108T#797.2#^214#H nh Lm#Gio trnh bi li #Sch dng cho sinh vin i hc v cao ng S phm Th dc Th thao#B.s.: H nh Lm (ch.b.), Nguyn Minh H, Nguyn Hu Thi#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a 327tr.^b21cm#S lc lch s v tc dng ca bi li. Nguyn l k thut bi, k thut bi th thao v ging dy k thut bi. Phng php hun luyn bi li v kim tra y hc trong hun luyn bi. Cng tc t chc thi u v trng ti bi li#Th thao#Bi li#Gio trnh#T. Hng#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc S phm Th dc Th thao H Ni#Nguyn Minh H#Nguyn Hu Thi#260890## 00982000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00411810006000460820008000528080005000600010012000650020034000770070012001110080 00500123009001900128010000500147011001500152021033100167020002200498020001100520 020001100531039000800542015006700550020000800617004003600625013000700661#VV10.08 427#VV10.08429#VV10.08428#139000#Vi?t#T120L#658.001#^214# Vn Phc#Tm l tro ng qun l doanh nghip# Vn Phc#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a587tr.^b21cm# Trnh by khi qut v qun l hot ng ca doanh nghip trong kinh t th tr ng; khi qut v tm l hc; nhu cu v ng c lm vic ca ngi lao ng; c im tm l cc loi ngi lao ng; phn tch tm l qun l iu hnh doanh n ghip trong kinh t th trng, trong giao tip, x l xung t trong tp th do anh nghip#Qun tr doanh nghip#Tm l hc#Gio trnh#T. Hng#TTS ghi: Trng i hc Bch khoa H Ni. Khoa Kinh t v Qun l#Qun l#In ln th 5 c sa ch a v b sung#260891## 00879000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820006000628080005000680010018000730020041000910070 01800132008000500150009001900155010000500174011001500179021029900194020000900493 020000900502020001700511039000800528020001500536020000700551013000700558#VV10.08 430#VV10.08433#VV10.08432#VV10.08431#36000#Vi?t#L600T#671.3#^214#Nguyn Trng H ng#L thuyt to hnh b mt chi tit quang#Nguyn Trng Hng#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a147tr.^b24cm#Trnh by tng quan v to hnh b mt chi tit quang . Phng php m phng s ng hc c cu my mi nghin chi tit quang. Chng trnh ng hc gia cng. Phng php iu chnh chng trnh ng hc trong cn g ngh gia cng chi tit quang. Phng php kim tra cht lng b mt chi tit quang#Gia cng#To hnh#Sch chuyn kho#T. Hng#Chi tit quang#C kh#260892## 01040000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820011000628080005000730010013000780020075000910070 04300166008000500209009001900214010000500233011001500238021026400253020001400517 02000200053102000110055103900080056201500620057000500160063200500120064802000060 0660020001700666013000700683#VV10.08434#VV10.08437#VV10.08436#VV10.08435#65000# Vi?t#H250T#621.310285#^214#Phm Vn Ho#H thng iu khin gim st v thu nhp d liu SCADA trong h thng in#Phm Vn Ho, ng Tin Trung, L Anh Tun#^a H.#^aBch khoa H Ni#2010#^a139tr.^b24cm#Tng quan v h thng iu khin gim st v thu thp d liu trong h thng in. Cu trc phn cng, phn mm h th ng SCADA. Cc h thng mng cc b dng cho SCADA, thit b Modem v phng iu khin trung tm. ng dng ca h thng SCADA trong h thng in#H thng in# H thng iu khin#Gio trnh#T. Hng#TTS ghi: Tp on in lc Vit Nam. Tr ng i hc in lc#ng Tin Trung#L Anh Tun#SCADA#Tin hc ng dng#260893## 00981000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820007000628080005000690010013000740020039000870070 03000126008000500156009001900161010000500180011001500185021028800200020001400488 02000110050203900080051301500620052100500160058302000190059902000090061802000090 0627013000700636#VV10.08438#VV10.08441#VV10.08440#VV10.08439#65000#Vi?t#H250T#6 21.31#^214#Phm Vn Ho#H thng thng tin trong h thng in#Phm Vn Ho, n g Tin Trung#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a139tr.^b24cm#Nhng kin thc c bn cc tn hiu, h thng thng tin, bin i tn hiu, cc nguyn l ghp knh, c c h thng thng tin (nh h thng tin vi ba, h thng tin si quang, h thng t in ti ba, h thng HTC tng hp), mt s h thng tin o lng v iu khin tr ong cng nghip hin nay#H thng in#Gio trnh#T. Hng#TTS ghi: Tp on i n lc Vit Nam. Trng i hc in lc#ng Tin Trung#H thng thng tin#Tn h iu#Bin i#260894## 00732000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820006000628080005000680010008000730020017000810070 00800098008000500106009001900111010000500130011001500135021022200150020001300372 020000700385020001100392039000800403020001200411013000700423#VV10.08442#VV10.084 45#VV10.08444#VV10.08443#46000#Vi?t#455L#621.8#^214# Sanh#ng lc hc my# Sanh#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a170tr.^b24cm#Cc khi nim c bn v my v m hnh cu trc my. Chuyn ng ca my cng mt bc ng, ng lc ca qu trnh bnh n, qu trnh m my v tt my. Phng trnh chuyn ng ca my v i c cu truyn ng n tnh...#ng lc hc#C kh#Gio trnh#T. Hng#Ch to my#260895## 00686000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010017000600020032000770070037001090080 00500146009001900151010000500170011001500175021014000190020001100330020001000341 020001100351039000800362005001900370013000700389#VV10.08446#VV10.08448#VV10.0844 7#29500#Vi?t#C455N#664#^214#Nguyn Nng Vinh#Cng ngh cht thm thin nhin#Ng uyn Nng Vinh, Nguyn Th Minh T#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a113tr.^b24cm#G ii thiu nguyn liu sn xut cht thm. Quy trnh k thut v phng php tch tinh du, tch cht thm c trong nguyn liu thin nhin#Hng liu#Cng ngh# Gio trnh#T. Hng#Nguyn Th Minh T#260896## 00721000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200090 00318080005000400010014000450020051000590070014001100080005001240090019001290100 00500148011001500153021017900168020001500347020001100362039000800373020001500381 020002000396020002000416013000700436#VV10.08449#85000#Vi?t#GI-108T#621.8028#^21 4#Tn Tht Minh#Gio trnh my v thit b vn chuyn & nh lng#Tn Tht Minh #^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a191tr.^b24cm#Gii thiu cc dng my v thit b vn chuyn nguyn liu kh ri, cc my v thit b nh lng cc loi nguyn liu kh, lng v dng bt nho thng dng trong cng nghip...#My vn chuyn#G io trnh#T. Hng#My nh lng#Thit b vn chuyn#Thit b nh lng#260897# # 00856000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820006000528080005000580010015000630020034000780070015001120080 00500127009001900132010000500151011001500156021026400171020001400435020000700449 039000800456020001800464004001300482012002100495020001900516013000700535#VV10.08 450#VV10.08452#VV10.08451#40000#Vi?t#TH308B#621.5#^214#Nguyn c Li#Thit b tit lu v thit b ph#Nguyn c Li#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a163tr.^b2 4cm#Gii thiu v phn tch s vn hnh ca ton b cc loi thit b tit lu c pht trin v ng dng trong k thut lnh v iu ho khng kh, c bi t l cc loi van tit lu in t. Mt s thit b ph s dng cho h thng ln h fren v amoniac mi nht#K thut lnh#S tay#T. Hng#Thit b tit lu#In l n th 2#S tay K thut lnh#iu ho khng kh#260898## 00701000000000277000450002600110000001400080001101900050001918100080002408200090 00328080005000410010014000460020047000600070014001070080005001210090019001260100 00500145011001500150021019500165020000900360020001100369039000800380020001100388 020000800399020000900407013000700416#VL10.00886#125000#Vi?t#GI-108T#664.0028#^2 14#Tn Tht Minh#Gio trnh my v thit b ch bin lng thc#Tn Tht Minh#^a H.#^aBch khoa H Ni#2010#^a271tr.^b27cm#Trnh by cu to, nguyn l lm vic, chc nng v tnh ton cc my, thit b trong cc cng on chnh ca qui trn h ch bin lng thc nh lm sch, phn loi, xay, xt, nghin, trn v sy#Ch bin#Gio trnh#T. Hng#Lng thc#My mc#Thit b#260899## 00772000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820008000538080005000610010016000660020030000820030045001120070 02200157008000500179009001900184010000500203011001500208021021400223020000800437 020001100445039000800456020001100464013000700475#VL10.00887#VL10.00888#VL10.0088 9#74000#Vi?t#GI-108T#629.133#^214#Nguyn Th Mch#Gio trnh my bay trc thng #Dng cho sinh vin ngnh k thut hng khng#Nguyn Th Mch ch.b.#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a174tr.^b27cm#Trnh by nguyn l lm vic ca my bay trc th ng. Nhng c im c bn, cc ch lm vic ca chong chng mang. Cc ch bay, s cn bng, tnh n nh, tnh iu khin, s rung ng ca my bay trc thng#My bay#Gio trnh#T. Hng#Trc thng#260900## 00935000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440190005000521810006000570820007000638080005000700020013000750030033000880070 05100121008000500172009001900177010000500196011001500201021022600216020000500442 02000110044703900080045800500170046600500180048300500110050100500150051200500180 0527020000800545020001300553013000700566#VL10.00892#VL10.00891#VL10.00893#VL10.0 0894#118000#Vi?t#K258C#629.25#^214#Kt cu t#Gio trnh cho sinh vin i h c#Nguyn Khc Trai, Nguyn Trng Hoan, H Hu Hi...#^aH.#^aBch khoa H Ni#201 0#^a375tr.^b27cm#Trnh by v cu to, nguyn l lm vic ca cc h thng, cm, b phn, chi tit ca t, ng c trn t, in c bn, h thng truyn lc , cc h thng chuyn ng v iu khin chuyn ng, mt s thit b ph ca t# t#Gio trnh#T. Hng#Nguyn Khc Trai#Nguyn Trng Hoan#H Hu Hi#Phm Hu y Hng#Nguyn Vn Chng#Kt cu#ng c t#260901## 00904000000000313000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290020046000340030025000800070054001050080005001590090019001640100005001830110 01500188021016300203020000900366020000700375039000800382015010300390005001600493 005001400509005001700523020001000540005001700550005001600567013000700583#VL10.00 895#Vi?t#V124L#670.28#^214#Vt liu mi: Khoa hc, cng ngh v ng dng#K yu Hi tho khoa hc#Nguyn Hu Niu, Nguyn c Thnh, Hong Xun Tng...#^aH.#^aB ch khoa H Ni#2010#^a300tr.^b29cm#Bo co cc kt qu nghin cu khoa hc thu c cc lnh vc vt liu kim loi, hp kim v gm s, vt liu polymer - compozit , vt liu in t, quang t v y sinh#Vt liu#K yu#T. Hng#TTS ghi: B Khoa hc v Cng ngh. Chng trnh Nghin cu, Pht trin v ng dng Cng ngh Vt liu#Nguyn Hu Niu#Ch ng Bin#Nguyn Quc Vit#Cng ngh#Nguyn c Thnh# Hong Xun Tng#260902## 00863000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200080 00318080005000390010016000440020028000600070016000880080005001040090019001090100 00500128011001500133021039200148020000700540020001100547039000800558020001100566 020001300577013000700590#VL10.00896#95000#Vi?t#GI-108T#629.132#^214#Nguyn Th Mch#Gio trnh c hc vt bay 1#Nguyn Th Mch#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a 167tr.^b27cm#Trnh by nhng kin thc lin quan n tnh cht ca khng kh tro ng mi trng hot ng ca cc thit b bay, iu kin cn bng ca thit b ba y trong nhng ch bay c th, iu kin cn bng v chu lc khi lm vic c h ti trng nng nhc, nh hng ca cc loi ng c n cc tnh nng lm vic, cc iu kin lm vic ca vt bay khi bay v s cn bng tnh hc ca my bay#C hc#Gio trnh#T. Hng#Hng khng#Thit b bay#260903## 00625000000000313000450002600110000002600110001102000170002202000110003902000120 00500390006000620140007000680190005000751810006000800820006000868080005000920010 01000097002000700107003001200114007004500126022000400171221002100175008000500196 009004500201010000500246011001500251006002200266019001600288013000700304#VV10.08 453#VV10.08454#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#TDung#62000#Vi?t#B100H#8 95.1#^214#Long Nhn#B Hn#Tiu thuyt#Long Nhn ; Nhm dch: Bin Hoang hip kh ch#T.8#Dng uy trn sa mc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2 010#^a392tr.^b21cm#Bin Hoang hip khch#Dch Trung Quc#260904## 00622000000000313000450002600110000002600110001102000170002202000110003902000120 00500390006000620140007000680190005000751810006000800820006000868080005000920010 01000097002000700107003001200114007004500126022000400171221001800175008000500193 009004500198010000500243011001500248006002200263019001600285013000700301#VV10.08 455#VV10.08456#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#TDung#62000#Vi?t#B100H#8 95.1#^214#Long Nhn#B Hn#Tiu thuyt#Long Nhn ; Nhm dch: Bin Hoang hip kh ch#T.9#Him nguy T Thu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2010 #^a400tr.^b21cm#Bin Hoang hip khch#Dch Trung Quc#260905## 00620000000000313000450002600110000002600110001102000170002202000110003902000120 00500390006000620140007000680190005000751810006000800820006000868080005000920010 01000097002000700107003001200114007004500126022000500171221001500176008000500191 009004500196010000500241011001500246006002200261019001600283013000700299#VV10.08 457#VV10.08458#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#TDung#65000#Vi?t#B100H#8 95.1#^214#Long Nhn#B Hn#Tiu thuyt#Long Nhn ; Nhm dch: Bin Hoang hip kh ch#T.10#Kin v i #^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2010#^ a415tr.^b21cm#Bin Hoang hip khch#Dch Trung Quc#260906## 00675000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010021000600020019000810030012001000070 04300112022000400155221001800159008000500177009004500182010000500227011001500232 02000170024702000030026402000120026700600160027901300070029501900080030200500210 0310039000600331#VV10.08460#VV10.08459#VV10.08461#62000#Vi?t#K309N#813#^214#Von Ziegesar, Cecily#Kiu n lm chuyn#Tiu thuyt#Cecily von Ziegesar ; Dng Tha nh Vn dch#T.1#Hot girl tr li!#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2010#^a308tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Dng Thanh Vn#260907#D ch M#Von Ziegesar, Cecily#TDung## 00693000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010021000600020019000810030012001000070 04500112022000400157221003200161008000500193009004500198010000500243011001500248 02000170026302000030028002000120028300600180029501900080031301300070032100500210 0328039000600349#VV10.08462#VV10.08463#VV10.08464#62000#Vi?t#K309N#813#^214#Von Ziegesar, Cecily#Kiu n lm chuyn#Tiu thuyt#Cecily von Ziegesar ; Nguyn Tr ng Qu dch#T.2#Cc cu bit cc cu yu t m!#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2010#^a300tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Nguyn T rng Qu#Dch M#260908#Von Ziegesar, Cecily#TDung## 00596000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010017000490020038000660030028001040070040001320080 00500172009003700177010000500214011001500219020001700234020000400251020001200255 006001700267013000700284019000900291039000600300#VV10.08465#VV10.08466#34000#Vi ?t#D111C#823#^214#Rennison, Louise#Dave Ci v phi v cm sng u tin#T th ca Georgia Nicolson#Louise Rennison ; Phm Trn Hi H dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Nh Nam#2010#^a183tr.^b21cm#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#Phm Trn Hi H#260909#Dch Anh#TDung## 00547000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010014000500020014000640070032000780080005001100090 03700115010000500152011001500157020001700172020000400189020001200193006001200205 013000700217019000900224039000600233012001800239#VV10.08467#VV10.08468#40000#Vi ?t#PH500T#823#^214#Cooper, Susan#Ph thu xanh#Susan Cooper ; L Minh c dch#^ aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Nh Nam#2010#^a227tr.^b21cm#Vn hc hin i#An h#Tiu thuyt#L Minh c#260910#Dch Anh#TDung#Bng ti tri dy## 00669000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420010020000470020032000670030008000990070020001070080005001270090 01800132010000500150011001400155013000700169021019900176020002100375020001300396 039000600409#VV10.08469#VV10.08470#Vi?t#H428#335.4346#^214#V Hong Thanh Tng# Hi p v t tng H Ch Minh#Vn vn#V Hong Thanh Tng#^aH.#^aVn ho dn t c#2010#^a80tr.^b21cm#260911#Trnh by khi nim, ngun gc t tng H Ch Minh . Phn tch t tng H Ch Minh v gii phng dn tc, gii phng giai cp, gi i phng con ngi, c lp dn tc gn lin vi ch ngha x hi...#T tng H Ch Minh#Sch hi p#TDung## 00632000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020018000550030004000730070067000770080005001440090 01800149010000500167011001500172005001300187005001700200005001200217005001500229 00500120024400500070025601300070026302000170027002000090028702000040029603900060 0300#VV10.08471#VV10.08472#50000#Vi?t#PH450K#895.9221#^214#Ph Kp thng nm#Th #T Thc Bnh, Bng Nguyn Dng, Bng B Ln... ; Anh V tuyn chn#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a130tr.^b21cm#T Thc Bnh#Bng Nguyn Dng#Bng B Ln#Bng S Nguyn#Nguyn Bnh#Anh V#260912#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00782000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490010013000540020022000670070018000890080005001070090 01800112010000500130011001400135015006100149013000700210021016300217020001700380 020000800397020000800405020002000413020002000433020000900453039000600462#VV10.08 473#VV10.08474#16000#Vi?t#NG558G#305.895#^214#Ng Thu Ngn#Ngi gi hn cho n i#Ng Thu Ngn b.s.#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a59tr.^b21cm#TTS ghi: Sch ph c v ng bo dn tc thiu s v min ni#260913#Nu gng ngi tt, vic tt trong vic gi gn, bo tn, pht huy di sn vn ho dn tc cc bun, p, th n, bn. Ngoi ra cn c ni dung Lut di sn vn ho#Dn tc thiu s#Vn ho#B o tn#in hnh tin tin#Lut di sn vn ho#Vit Nam#TDung## 00871000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010009000510020034000600070009000940080005001030090 01800108010000500126011001400131015006100145013000700206021034500213020001300558 020000900571039000600580020000700586#VV10.08475#VV10.08476#13000#Vi?t#S450T#306 .4#^214#V Trung#S tay xy dng lng, bn vn ho#V Trung#^aH.#^aVn ho dn t c#2010#^a47tr.^b21cm#TTS ghi: Sch phc v ng bo dn tc thiu s v min n i#260914#Trnh by khi nim lng (bn) vn ho, mc ch ca xy dng lng (b n) vn ho, vai tr ca lng (bn) vng dn tc thiu s trong vic xy dng l ng (bn) vn ho. Cng tc tuyn truyn, vn ng v li ch ca lng (bn) vn ho. Quy trnh t chc, xy dng lng (bn) vn ho. T chc cc hot ng vn ho, vn ngh lng (bn) vn ho#Lng vn ho#Xy dng#TDung#S tay## 00737000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480010009000530020027000620070009000890080005000980090 01800103010000500121011001400126015006100140013000700201021020400208020001700412 020001000429020001400439039000600453#VV10.08477#VV10.08478#13000#Vi?t#K200T#305 .895#^214#Vi Hong#K th ca m no hnh phc#Vi Hong#^aH.#^aVn ho dn tc#20 10#^a48tr.^b21cm#TTS ghi: Sch phc v ng bo dn tc thiu s v min ni#26 0915#Phn tch nhng yu t tm l ngn tr ng bo dn tc thiu s chm pht trin nh: t ti, nht nht, li, duy tr nhng thi quen xu trong cuc sng, nhng t nn x hi cn tn ti trong cng ng#Dn tc thiu s#Thi quen#T n n x hi#TDung## 00966000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010011000510020040000620070057001020080005001590090 01800164010000500182011001400187005001300201005002300214013000700237021031100244 02000110055502000100056602000120057602000170058802000090060503900060061402000200 0620#VV10.08479#VV10.08480#21000#Vi?t#N515T#338.1#^214#L c Lu#Nui trng c y, con c hiu qu kinh t#L c Lu (ch.b.), on Hip, Nguyn Th Minh Ph ng#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a79tr.^b21cm# on Hip#Nguyn Th Minh Phn g#260916#Trnh by nhng kin thc k thut nng nghip gip b con nng dn hi u bit v nui trng mt s cy con ph hp vi iu kin kinh t, kh hu, t ai vng ng bo dn tc thiu s v min ni. Ngoi ra cn c cu chuyn thnh cng trong sn xut v pht trin kinh t nng nghip ca nhng ngi i trc# Trng trt#Chn nui#Nng nghip#Dn tc thiu s#Min ni#TDung#Kinh t nng ng hip## 00905000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570010014000620020060000760070025001360080 00500161009001800166010000500184011003300189004003400222013000700256021022000263 02000160048302000100049902000040050902000050051302000050051802000090052302000080 0532020000900540039000600549#VV10.08481#VV10.08483#VV10.08482#35000#Vi?t#D300T# 959.7#^214#Trnh Th Nga#Di tch lch s - vn ho n Trn, cha Thp tnh Nam nh#Trnh Th Nga s.t., b.s.#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a207tr., 10 trang nh mu^b21cm#In ln th 2, c sa cha b sung#260917#Gii thiu lch s di tch n Trn, cha Thp Nam nh. S bi tr th ti cc cha, n, ph, Nam nh nh: hnh cung Thin Trng (n Thin Trng, C Trch, cha Ph Minh, Cha T,..) nh Bi, nh C...#Di tch lch s#Kin trc#n#Thp#Cha#Nh Trn #Vn ho#Nam nh#TDung## 00459000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010012000560020023000680030004000910070012000950080 00500107009001900112010000500131011001400136020001700150020000900167020000400176 013000700180039000600187#VV10.08484#VV10.08485#30000#Vi?t#TH462G#895.92214#^214 #Ng nh Du#Thi gian nghing bng#Th#Ng nh Du#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010 #^a86tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#260918#TDung## 00430000000000241000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820011000418080005000520010011000570020015000680080005000830090037000880100 00500125011001500130020001700145020000900162020000400171013000700175039000600182 #VV10.08486#VV10.08487#85000#Vi?t#NG527D#895.922134#^214#Nguyn Duy#Nguyn Duy th#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Nh Nam#2010#^a420tr.^b23cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#260919#TDung## 00832000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820007000628080005000690010015000740020020000890070 03800109008000500147009001100152010000500163011001500168006001700183013000700200 021027200207020001200479020001600491039000600507012001700513#VV10.08488#VV10.084 89#VV10.08490#VV10.08491#40000#Vi?t#K312T#330.12#^214#Mnard, Claude#Kinh t h c t chc#Claude Mnard ; Nguyn n Phc dch#^aH.#^aTri thc#2010#^a211tr.^b2 0cm#Nguyn n Phc#260920#Trnh by lnh vc, bn cht v s tn ti ca t ch c. T chc nh phng thc phi hp, th hin qua t chc l ni trao i thng tin, khng gian iu khin v ni thng tho. S ng vin, hp tc v tnh ch t ch ni ti, cu trc v s bin i ca t chc kinh t#Kinh t hc#T chc kinh t#TDung#T sch dn nhp## 00746000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590010016000640020030000800030027001100070 01600137004002600153008000500179009001900184010000500203011001400208013000700222 021015600229020001300385020001000398020000900408020000900417039000600426#VV10.08 492#VV10.08493#VV10.08494#10000#Vi?t#M450H#345.597#^214#Nguyn Ngc Ho#M hnh lut hnh s Vit Nam#Cc bng h thng v s #Nguyn Ngc Ho#In ln th 12, c sa i#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a75tr.^b21cm#260921#Cc bng h thng v s cc qui nh phm php lut xc nh nhng hnh vi ti phm v qui nh cc hnh pht c p dng i vi tng hnh vi ti phm#Lut hnh s#Hnh pht #Phm ti#Vit Nam#TDung## 00757000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010015000440020020000590030036000790070032001150080005001470090 01100152010000500163011001500168015004300183006001000226013000700236021021300243 020000900456020000800465039000600473#VV10.08495#VV10.08496#Vi?t#V501M#294.3#^214 #Bhikkhu Pesala#Vua Milinda vn o#Mt bn thu gn cun Milinda Panha#Bhikkhu Pesala ; Liu Php dch#^aH.#^aTn gio#2010#^a208tr.^b21cm#TTS ghi: Theravda. Pht gio nguyn thu#Liu Php#260922#Ghi li cuc ni chuyn gia vua Milinda v Ngi Nagasena, qua gip Pht t hiu c v linh hn, ti sinh, khi thu ca thi gian, cc cn, c Pht, dnh mc, tr nh v cch gii quyt nhng v n kh x#o Pht#Gio l#TDung## 00577000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400020022000450220004000670080005000710090011000760100005000870110 01500092015004300107013000700150021015200157020001200309020000800321039000600329 #VV10.08497#VV10.08498#Vi?t#TH107H#299.5#^214#Thnh hun hip tuyn#T.1#^aH.#^aT n gio#2010#^a251tr.^b21cm#TTS ghi: Tin thin i o tam k ph #260923#G m nhng bi th, bi vit ni ln gio l ca o Cao i v xun, khuyn tu, gi c th, i ch, gng hy sinh, nhn qu, bn phn ngi hng o...#o Cao i#Gio l#TDung## 00583000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400020022000450220004000670080005000710090011000760100005000870110 01500092015004300107013000700150021015800157020001200315020000800327039000600335 #VV10.08499#VV10.08500#Vi?t#TH107H#299.5#^214#Thnh hun hip tuyn#T.2#^aH.#^aT n gio#2010#^a167tr.^b21cm#TTS ghi: Tin thin i o tam k ph #260924#G m nhng bi th, bi vit ni ln gio l ca o Cao i v xun, khuyn tu, c n bn o c, trit l i ng, chn l, huyn lc v vi, thi vn dy o#o Cao i#Gio l#TDung## 00924000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370010033000420020066000750290073001410070062002140080005002760090 01100281010000500292011001500297006002200312013000700334021023900341020001100580 020001600591020000800607020001300615039000600628#VV10.08501#VV10.08502#Vi?t#B300 Q#242#^214#Louis Marie Grignion De Montfort#B quyt k diu ca kinh mn ci c n hi ci v n cu #Le secret admirable de trs saint rosaire pour se convertir et se sauver#Louis Marie Grignion De Montfort ; aminh Trn Thi nh dch#^aH.#^aTn gio#2010#^a158tr.^b20cm#aminh Trn Thi nh#260925#Trnh by ngun gc v tn gi kinh mn ci, do cc kinh to thnh, kinh mn ci trong vi c suy ngm v cuc i v cuc kh nn ca Cha Gisu Kit, nhng vic Thin ch a lm cho nhng ngi tn sng kinh mn ci v cch c kinh mn ci#Kinh thnh# Thin cha gio#Gio l#Kinh mn ci#TDung## 00766000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010015000440020012000590290050000710070031001210220004001520060 00900156008000500165009001100170010000500181011001500186015004300201021012800244 02000090037202000080038102000160038903900060040501300070041100500150041802000070 0433#VV10.08503#VV10.08504#Vi?t#103P#294.3#^214#Mingun Sayadaw#i Pht s#The great chronicle of Buddhas (Maha Buddhavamsa)#Mingun Sayadaw ; Minh Hu dch#T.2 #Minh Hu#^aH.#^aTn gio#2010#^a592tr.^b20cm#TTS ghi: Theravda. Pht gio ngu yn thu#Gii thiu lch s xut hin ca B tt v hnh trnh c o ca Ngi. Nhng cu chuyn lin quan n c Pht trong Pht gio#o Pht#Lch s#Thch Ca Mu Ni#TDung#260926#Mingun Sayadaw#B tt## 00981000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010009000440020050000530290093001030070049001960080005002450090 01100250010000500261011001500266015003400281006001200315005001400327013000700341 02101900034802000100053802000090054802000170055702000090057402000090058302000210 0592039000600613020001200619#VV10.08505#VV10.08506#Vi?t#T104G#299.5#^214#Hu Kh i#Tam gio Vit Nam tin t tng m o Cao i#The three teachings of Vietn am as an ideological precondition for the foundation of Caodaism#Hu Khi ; L A nh Minh dch ; L Quang Minh h..#^aH.#^aTn gio#2010#^a224tr.^b21cm#Tn tht c a tc gi: L Anh Dng#L Anh Minh#L Quang Minh#260927#Trnh by s lc Nho g io, Lo gio, Pht gio Vit Nam. Du n ca ba tn gio ny trong vn hc d n gian. T tng tam gio ng nguyn qua cc thi i tin t tng m o C ao i#o Khng#o Pht#Vn hc dn gian#Vit Nam#Lo gio#Tam gio ng nguy n#TDung#o Cao i## 00908000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010012000440020021000560290069000770070033001460080005001790090 01100184010000500195011001500200015009600215006001400311013000700325021025300332 020000900585020000800594020001000602039000600612#VV10.08507#VV10.08508#Vi?t#M460 R#294.3#^214#Ajahn Brahm#M rng ca tm mnh#Opening the door of your heart and other Buddhist tales of happiness#Ajahn Brahm ; Trn Ngc Li dch#^aH.#^aTn g io#2010#^a199tr.^b21cm#TTS ghi: Theravda. Pht gio nguyn thu. - Tn tht c a tc gi: Ajahn Brahmavamso Mahathera#Trn Ngc Li#260928#Gm nhng cu chuy n ni ln quan im ca o Pht v hon ho v khuyt im, t bi, s hi v kh au, sn hn v tha th, to dng hnh phc, vn nan gii v gii php..., qua gip cc Pht t c th tm c hnh phc thc s trong cuc sng#o Ph t#Gio l#Hnh phc#TDung## 00503000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400020019000450030017000640080005000810090011000860100005000970110 01500102015006700117013000700184021004400191020001200235020000800247039000600255 #VV10.08510#VV10.08509#Vi?t#TH107G#299.5#^214#Thnh gio su tp#Nm t T (1965 )#^aH.#^aTn gio#2010#^a251tr.^b21cm#TTS ghi: i o tam k ph . C quan p h thng gio l i o#260929#Gm cc bi ging v o l ca o Cao i#o Cao i#Gio l#TDung## 00523000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400020019000450030037000640080005001010090011001060100005001170110 01500122015006700137013000700204021004400211020001200255020000800267039000600275 #VV10.08511#VV10.08512#Vi?t#TH107G#299.5#^214#Thnh gio su tp#Nm Bnh Ng v inh Mi (1966-1967)#^aH.#^aTn gio#2010#^a387tr.^b21cm#TTS ghi: i o tam k ph . C quan ph thng gio l i o#260930#Gm cc bi ging v o l ca o Cao i#o Cao i#Gio l#TDung## 00524000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010010000440020033000540070010000870080005000970090011001020100 00500113011001400118013000700132021011700139020001200256020000800268039000600276 #VV10.08513#VV10.08514#Vi?t#B100M#299.5#^214#Thanh Cn#Ba mn bu ca ngi o Cao i#Thanh Cn#^aH.#^aTn gio#2010#^a80tr.^b21cm#260931#Gii thiu ni dung v ging gii v ba bi cn bn ca o Cao i l: ng gii cm, t i iu qu y, s yu thng#o Cao i#Gio l#TDung## 00742000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400010017000450020010000620030024000720070035000960080005001310090 01100136010000500147011001500152015003200167005001700199013000700216021021500223 020001200438020000800450039000600458#VV10.08515#VV10.08516#Vi?t#TH305#299.5#^21 4#Nguyn Trung Hu#Thin o#o khai ti Nam - Vit#Nguyn Trung Hu, Phan Tr ng Mnh#^aH.#^aTn gio#2010#^a190tr.^b21cm#TTS ghi: i o tam k ph #Phan Trng Mnh#260932#Ging gii nhng gio iu ca o Cao i: v vi, hn th c on ngi, kip lun hi, s sng ci hu hnh, c tin sng sut. Trnh by v gio l ca o: tn ch, chnh th, l nghi t t, gii lut, tn ngng#o C ao i#Gio l#TDung## 00575000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002900200230 00340070016000570220016000732210023000890080005001120090011001170100005001280110 01500133021010800148020000900256039000600265181000600271082000400277808000500281 013000700286001001600293#VV10.08517#VV10.08518#55000#Vi?t#c tin mng theo Yoa n#Hong Minh Tun#T.9 (Chng 21)#Cha bit con mn Cha#^aH.#^aTn gio#2010#^a 382tr.^b21cm#Trnh by nhng t tng trit hc v tn gio phng ng di gc cnh phng ng v mu nhim Kit gio#o Kit#TDung#419T#230#^214#260933#Ho ng Minh Tun## 00499000000000229000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400020012000450080005000570090011000620100005000730110014000780130 00700092021012500099020001500224020001500239020000900254039000600263#VV10.08519# VV10.08520#Vi?t#NH100V#232.9#^214#Nh v ch#^aH.#^aTn gio#2010#^a32tr.^b21cm #260934#Ghi li cuc i ca c Cha Gisu, qua cc con chin c th rt ra nhng bi hc t c thnh cng trong cuc sng#o Thin cha#c cha Gi su#Cuc i#TDung## 00774000000000289000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100070 00350820004000428080005000460010036000510020027000870070056001140080005001700090 01100175010000500186011002900191006001300220013000700233021020800240020000800448 020000900456039000600465020000600471020000700477#VV10.08522#VV10.08521#200000#V i?t#BH102N#294#^214#A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada#Bhagavad-Gita nguyn ngh a#A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ; Trn Kim Th dch#^aH.#^aTn gio#2010# ^a883tr., 16 trang mu^b21cm#Trn Kim Th#260935#Gii thch theo quan im ca n gio v Thng v v tr thc s ca chng sinh, ng Ti cao l ng i u khin v kim sot tt c cc chng sinh, thin nhin vt cht, thi gian v mi s hot ng#Vn hc#Tn gio#TDung#n #S thi## 00684000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200110 00348080005000450020032000500030043000820080005001250090011001300100005001410110 01500146015005400161013000700215021014700222020001500369020000900384020003100393 039000600424#VV10.08523#VV10.08524#Vi?t#275.97#250.959779#^214#K yu mng kim k hnh thnh lp#Hi dng mn thnh gi Tn Lp 1960 - 2010#^aH.#^aTn gio#2010#^ a159tr.^b26cm#Tn sch ngoi ba: K yu 50 nm Hng n 1960 - 2010#260936#Gii thiu lch s 50 nm hnh thnh v pht trin ca Hi dng mn thnh gi Tn Lp . Nhng ng gp ca Hi i vi i sng Cng gio v x hi#o Thin cha#Gi o hi#Hi dng mn thnh gi Tn Lp#TDung## 00576000000000241000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010014000560020028000700070014000980080005001120090 01900117010000500136011001500141021014500156020001700301020000900318013000700327 #VN10.02172#VN10.02173#45000#Vi?t#120H#398.209597#^214#Trn Tun t#m hng dn gian qu hng#Trn Tun t#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a228tr.^b19cm#Ghi li nhng cu chuyn dn gian, nhng cu chuyn c tht trong lch s v nhng cm nhn ring ca tc gi v nhng gi tr dn gian Vit Nam#Vn ho dn gian#V it Nam#260937## 00440000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010015000550020017000700030004000870070015000910080 00500106009001900111010000500130011001400135020001700149020000900166020000400175 013000700179#VN10.02174#VN10.02175#30000#Vi?t#B455B#895.92214#^214#Dng Thin L#Bng b ni bun#Th#Dng Thin L#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a74tr.^b19c m#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#260938## 00440000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010010000550020027000650030004000920070010000960080 00500106009001900111010000500130011001400135020001700149020000900166020000400175 013000700179#VN10.02176#VN10.02177#30000#Vi?t#S203X#895.92214#^214#Thu Lin#Se n xanh mt o thm ngy#Th#Thu Lin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a67tr.^b19c m#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#260939## 00437000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010012000560020019000680030004000870070012000910080 00500103009001900108010000500127011001400132020001700146020000900163020000400172 013000700176#VN10.02178#VN10.02179#30000#Vi?t#NG557D#895.92214#^214#Nguyn Long #Ngc dng sng L#Th#Nguyn Long#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a91tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#260940## 00437000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010014000550020015000690030004000840070014000880080 00500102009001900107010000500126011001500131020001700146020000900163020000400172 013000700176#VN10.02180#VN10.02181#40000#Vi?t#D125X#895.92214#^214#Trn Anh Kho a#Du xa tm v#Th#Trn Anh Khoa#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a111tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#260941## 00508000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010014000560020021000700030068000910070014001590080 00500173009001900178010000500197011001500202020001700217020000900234020000400243 013000700247#VN10.02182#VN10.02183#40000#Vi?t#TH116L#895.92214#^214#Phan Tt V nh#Thng Long ngn tui#Th. Tp sch cho mng i l k nim 1000 nm Thng Lo ng - H Ni#Phan Tt Vnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a127tr.^b19cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#260942## 00448000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010017000550020020000720030004000920070017000960080 00500113009001900118010000500137011001500142020001700157020000900174020000400183 013000700187#VN10.02184#VN10.02185#30000#Vi?t#462M#895.92214#^214#Nguyn Hong Sn#i mt nhn mi n#Th#Nguyn Hong Sn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a191 tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#260943## 00427000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010011000550020013000660030004000790070011000830080 00500094009001800099010000500117011001400122020001700136020000900153020000400162 013000700166#VN10.02186#VN10.02187#25000#Vi?t#X502B#895.92214#^214# L im#X un bt tn#Th# L im#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a79tr.^b19cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#260944## 00440000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010016000550020016000710030004000870070016000910080 00500107009001800112010000500130011001400135020001700149020000900166020000400175 013000700179#VN10.02189#VN10.02188#16000#Vi?t#B455C#895.92214#^214#Phng Ngc D in#Bng chui rng#Th#Phng Ngc Din#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a75tr.^b19c m#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#260945## 00437000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010018000540020010000720030004000820070018000860080 00500104009001800109010000500127011001400132020001700146020000900163020000400172 013000700176#VN10.02190#VN10.02191#22000#Vi?t#N116T#895.9221#^214#Nguyn Ngc X uyn#Nng tnh#Th#Nguyn Ngc Xuyn#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a91tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#260946## 00448000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010016000550020012000710030004000830070016000870080 00500103009001900108010000500127011002500132020001700157020000900174020000400183 013000700187#VN10.02192#VN10.02193#28000#Vi?t#NG400N#895.9221#^214#Nguyn Th S ng#Ng nh ti#Th#Nguyn Th Sng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a86tr., 3 nh mu^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#260947## 00429000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010014000550020008000690030004000770070014000810080 00500095009001800100010000500118011001500123020001700138020000900155020000400164 013000700168#VN10.02194#VN10.02195#20000#Vi?t#A107K#895.92214#^214#Nguyn Th C #Anh kh#Th#Nguyn Th C#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a103tr.^b19cm#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#260948## 00426000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010013000540020009000670030004000760070013000800080 00500093009001800098010000500116011001400121020001700135020000900152020000400161 013000700165#VN10.02196#VN10.02197#20000#Vi?t#X502Q#895.9221#^214#Phm Lc Cm# Xun qu#Th#Phm Lc Cm#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a70tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#260949## 00423000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010009000550020012000640030004000760070009000800080 00500089009001800094010000500112011001500117020001700132020000900149020000400158 013000700162#VN10.02198#VN10.02199#45000#Vi?t#107S#895.92214#^214#Minh Ct#nh sao m#Th#Minh Ct#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a107tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#260950## 00419000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010009000550020008000640030004000720070009000760080 00500085009001900090010000500109011001400114020001700128020000900145020000400154 013000700158#VN10.02200#VN10.02201#35000#Vi?t#T419#895.92214#^214#L Trin#Tc en#Th#L Trin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a92tr.^b16cm#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#260951## 00446000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010014000540020007000680030016000750070014000910080 00500105009001800110010000500128011001400133020001700147020000900164020001200173 013000700185#VN10.02202#VN10.02203#19000#Vi?t#C551#895.9223#^214#Hong Th Cp #Ca #Tp truyn ngn#Hong Th Cp#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a95tr.^b19cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#260952## 00463000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010012000540020008000660030016000740070012000900080 00500102009001800107010000500125011001400130020001800144020000900162020001200171 039000700183013000700190#VN10.02204#VN10.02205#19000#Vi?t#G428B#895.9223#^214#T rn Vn B#Gi bn#Tp truyn ngn#Trn Vn B#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a94t r.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung#260953## 00452000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010012000550020015000670030004000820070012000860080 00500098009001900103010000500122011001500127020001700142020000900159020000400168 039000700172013000700179#VN10.02206#VN10.02207#35000#Vi?t#V207M#895.92214#^214# H Phong T#Vt mn bc #Th#H Phong T#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a115tr. ^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#260954## 00547000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010008000540020017000620030026000790070008001050080 00500113009001900118010000500137011001500142020001700157020000900174020001500183 039000700198013000700205015005700212#VN10.02208#VN10.02209#36000#Vi?t#120V#895 .9221#^214#Vn Su#m vng cu ci#Lc tuyn th tro phng#Vn Su#^aH.#^aNxb . Hi Nh vn#2010#^a123tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th tro phng#P.Dun g#260955#Bt danh ca tc gi: Trng Vn, C Ngn, Vn Ninh Hip## 00443000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010013000560020019000690070013000880080005001010090 01900106010000500125011001500130020001700145020000900162020000400171039000700175 013000700182#VN10.02211#VN10.02210#35000#Vi?t#TH460K#895.92214#^214#H Huy Thi p#Th khng ht c#H Huy Thip#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a120tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#260956## 00484000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010013000540020025000670030021000920070013001130080 00500126009001800131010000500149011001100154020001800165020000900183020001200192 039000700204013000700211#VN10.02212#VN10.02213#16000#Vi?t#H107T#895.9223#^214#V Hong Nam#Hnh trnh ca git nc#Tp truyn thiu nhi#V Hong Nam#^aH.#^aV n ho dn tc#2010#^a86^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung#2609 57## 00881000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570010016000620020035000780030057001130070 03900170008002300209009003400232010000500266011001500271021021800286020000800504 020000800512020000700520006001700527039000700544013000700551019000900558#VN10.02 214#VN10.02216#VN10.02215#48000#Vi?t#C517S#332.6#^214#Darst, David M.#Cun sch nh gip qun l ti sn#iu ngi giu lm vn giu khi th trng bin ng#David M. Darst ; Hong Ph Phng dch#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aTri thc ; Nx b. Tp. H Ch Minh#2010#^a266tr.^b18cm#Gii thiu nhng k nng v s dng, qun l ti sn mt cch khn ngoan, v xc nh la chn phng php u t nhm t c nhiu thnh cng trong ti chnh cng nhng kinh nghim lm giu khi th trng bin ng#Qun l#Ti sn#u t#Hong Ph Phng#P.Dung#260958#Dch Anh# # 00698000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420010012000470020021000590030023000800070012001030040018001150080 00500133009001200138010000500150011001500155021018500170020001100355020001200366 020000800378020000800386039000700394013000700401#VN10.02217#VN10.02218#Vi?t#T550 V#495.9223#^214#Ng Chn L#T vng Vit - Khmer#C phin m ting Vit#Ng Chn L#Ti bn ln th 3#^aH.#^aThng tn#2010#^a919tr.^b18cm#Gii thiu 16000 t v ng Vit - Khmer thng dng thuc cc lnh vc chnh tr, kinh t, khoa hc, qu n i, thng mi, vn ho v y hc..., c km theo phin m v dch ngha ngn gn#Ting Vit#Ting Khmer#T vng#T in#P.Dung#260959## 00499000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010015000490020021000640070033000850080005001180090 01100123010000500134011001500139020001800154020000300172020001200175006001200187 039000700199013000700206019000800213#VN10.02219#VN10.02220#67000#Vi?t#C125B#813 #^214#Prineas, Sarah#Cu b trm ma thut#Sarah Prineas ; Thanh Tuyn dch#^aH.# ^aNxb. Tr#2010#^a396tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#M#Tiu thuyt#Thanh Tuyn#P.Du ng#260960#Dch M## 00496000000000241000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570020039000620080005001010090019001060100 00500125011001500130021008100145020000700226020000700233039000700240013000700247 #VN10.02222#VN10.02223#VN10.02221#29000#Vi?t#C460V#794.1#^214#C vua - 332 th ht c sau ba nc i#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a224tr.^b19cm#Gii thiu 332 th ht c sau 3 nc i v hng dn c th cch gii cc th c#C vua#Th c #P.Dung#260961## 00957000000000301000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100070 00380820010000458080005000550010018000600020112000780070036001900080005002260090 01900231010000500250011001500255021029100270020001000561020001000571005001700581 039000700598013000700605015001600612020000900628020001800637#VN10.02224#VN10.022 26#VN10.02225#Vi?t#QU105#343.59709#^214#Nguyn Trng Th#Quan im, t tng c h o ca ng, Nh nc v nhng quy nh php lut v cng tc bo v an ninh thng tin#Nguyn Trng Th, Trinh Trung Hiu#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a27 9tr.^b19cm#Gii thiu cc qui nh mi nht ca ng v nh nc lin quan trc tip ti cng tc bo v an ninh thng tin. X l vi phm php lut trong lnh v c bu chnh vin thng v cng ngh thng tin. Cam kt ca Vit Nam trong vic gia nhp t chc thng mi th gii trong lnh vc thng tin#Php lut#Thng ti n#Trinh Trung Hiu#P.Dung#260962#Lu hnh ni b#Vit Nam#An ninh thng tin## 00967000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200060 00358080005000410010015000460020081000610030017001420070015001590080005001740090 01900179010000500198011001500203021036400218020000900582020001000591020000700601 020001700608020000900625039000700634013000700641020001700648#VN10.02227#VN10.022 28#Vi?t#NGH305C#294.3#^214#Trn Vn Trnh#Nghin cu Pht gio di gc x h i phc v cng tc bo v an ninh quc gia#Sch chuyn kho#Trn Vn Trnh#^aH.# ^aCng an nhn dn#2010#^a271tr.^b19cm#H thng qu trnh hnh thnh v pht tri n ca Pht gio Vit Nam. Phn tch, nh gi v l gii thc trng nhn thc, thi , hnh vi i vi Pht gio ca 3 cng ng dn c H Ni, Hu, Tp. H Ch Minh trong thi k i mi, nhm nng cao nhn thc gp phn gi gn an ninh trt t x hi. D bo nhng xu hng pht trin Pht gio Vit Nam thi gian t i#o Pht#Nhn thc#Bo v#An ninh quc gia#Vit Nam#P.Dung#260963#Sch chuyn kho## 00624000000000313000450002600110000003900070001102000170001802000110003502000130 00460190005000591810006000640820006000708080005000760140007000810020008000880030 01300096007004600109022000500155008001800160009001100178010000500189011001500194 012004000209019001600249005001400265005001300279006001100292013000700303#VN10.02 229#P.Dung#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Vi?t#V400T#895.1#^214#14000 #V thn#Truyn tranh#Wan Yat Leung, Tang Chi Fai ; Trung Kin dch#T.66#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thn h#Dch Trung Quc#Wan Yat Leung#Tang Chi Fai#Trung Kin#260964## 00622000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580290022000710070031000930220004001240080 01800128009001100146010000500157011001500162012004000177020001700217020000900234 020001300243005001600256006000800272039000700280019001400287013000700301#VN10.02 230#14000#Vi?t#G107X#895.6#^214#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Le Crique de Kar akuri#Fujita Kazuhiro ; Hi Th dch#T.8#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a184 tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truy n tranh#Fujita Kazuhiro#Hi Th#P.Dung#Dch Nht Bn#260965## 00540000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020009000410030013000500070036000630220005000990050017001040060 01200121008001800133009001100151010000500162011001500167019001400182020001800196 020000900214020001300223039000700236013000700243#VN10.02231#14000#Vi?t#I-312Y#8 95.6#^214#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T.17#Takahas hi Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a184tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung#260966## 00578000000000301000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900070 00510140007000580190005000651810006000700820006000768080005000820020016000870030 01300103007002900116022000400145005001400149006000800163008001800171009001100189 010000500200011001500205019001400220012003500234013000700269#VN10.02232#Nht Bn #Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#P.Dung#14000#Vi?t#T203V#895.6#^214#Tenchi v d ng!#Truyn tranh#Okuda Hitoshi ; Hi Th dch#T.9#Okuda Hitoshi#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a178tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tu i mi ln#260967## 00581000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070031000670220005000980050019001030060 00500122008001800127009001100145010000500156011001500161012003500176019001400211 020001800225020000900243020001300252039000700265013000700272#VN10.02233#14000#V i?t#C117B#895.6#^214#Cp bi trng#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; Kira dch#T .16#Nishimori Hiroyuki#Kira#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a183tr.^b18cm#Tru yn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung#260968## 00740000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010011000510020048000620070055001100080005001650090 01200170010000500182011001700187020000900204005001700213005001300230039000700243 013000700250021012600257012002800383020001500411020001200426#VN10.02234#VN10.022 35#40000#Vi?t#103L#294.3#^214#L Gia Bo#i l cung nghinh X li Pht v ch a Bi nh#B.s.: L Gia Bo, L Th Bch Liu ; nh: V Vn Tng#^aH.#^aThng t n#2010#^a84tr.^b19x21cm#o Pht#L Th Bch Liu#V Vn Tng#P.Dung#260969#Gi i thiu hnh trnh cung nghinh X li trn t Pht v cc nghi l c hnh cung nghinh, an v X li Pht v cha Bi nh#Vit Nam t nc con ngi#L cung nghinh#X li Pht## 00715000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810006000490820013000558080005000680010011000730020023000840070011001070080 00500118009001400123010000500137011002700142012002800169021018200197020000700379 020001800386020000700404039000700411013000700418#VV10.08525#VV10.08528#VV10.0852 6#VV10.08527#Vi?t#T310H#394.26959731#^214#L Hng L#Tm hiu l hi H Ni#L H ng L#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a398tr., 16 tr. nh^b24cm#T sch Thng Long 100 0 nm#Nghin cu mt cch h thng v l hi H Ni, nu ln nhng nt c tr ng, nhng vn lch s v vai tr ca l hi trong i sng chnh tr, vn ho , tm linh ca ngi H Ni#L hi#Vn ho c truyn#H Ni#P.Dung#260970## 00967000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810007000490820008000568080005000640020059000690070070001280080005001980090 01400203010000500217011003500222012002800257021025300285020000800538020001500546 00500110056100500160057200500150058800500170060303900070062001300070062702000070 0634#VV10.08529#VV10.08532#VV10.08530#VV10.08531#Vi?t#TH116L#959.731#^214#Thng Long - H Ni nhng trang s v vang chng ngoi xm#L nh S (ch.b.), Nguyn Minh c, Hong Th Tho, Trnh Vng Hng#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a586tr., 17 tr. nh, bn ^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Ghi chp mt cch h thng, y nhng s kin lch s ca qun v dn Thng Long - H Ni trong s nghip chin u, bo v v gii phng th , t giai on tin Thng Long, n khi nh i L v kt thc l cuc khng chin chng M cu nc#Lch s#Chng xm lc#L nh S#Nguyn Minh c#Hong Th Tho#Trnh Vng Hng#P.Dung#260971#H Ni## 00945000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810006000490820008000558080005000630010014000680020076000820070056001580080 00500214009001400219010000500233011001500238012002800253021025700281013000700538 020001600545020003000561020000700591005001000598005001600608039000700624#VV10.08 533#VV10.08534#VV10.08535#VV10.08536#Vi?t#H100N#959.731#^214#inh Xun Lm#H N i trong cuc vn ng gii phng dn tc cui th k XIX u th k XX#B.s.: in h Xun Lm (ch.b.), Phm Xanh, Trn Vit Ngha#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a291tr.^ b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Gii thiu cc bc pht trin ca phong tro u tranh chng thc dn Php ca nhn dn H Ni cng nh nhng chuyn bin v kinh t, x hi, vn ho, gio dc v phong tro yu nc theo khuynh hng t s n v v sn H Ni cui th k 19 u th k 20#260972#Lch s cn i#Phong tro gii phng dn tc#H Ni#Phm Xanh#Trn Vit Ngha#P.Dung## 00811000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810006000490820015000558080005000700010015000750020040000900070015001300080 00500145009001400150010000500164011001500169012002800184021028700212020000700499 020001300506020000700519013000700526#VV10.08537#VV10.08539#VV10.08540#VV10.08538 #Vi?t#C100T#781.6200959731#^214#Nguyn c Mu#Ca tr H Ni trong lch s v hi n ti#Nguyn c Mu#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a727tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Nghin cu qu trnh hnh thnh, pht trin ca ca tr v cc vn li n quan ti ca t trong cc iu ht. i sng thc t ca ca tr H Ni trong l ch s v hin ti. Mt s vn bia, cc chng tch lch s, k s, phng s v h i c v ca tr. Gii thiu cc tc phm ht ni H Ni#Ca tr#Nhc dn tc#H N i#260973## 01052000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810006000490820013000558080005000680020051000730070066001240080005001900090 01400195010000500209011001500214012002800229021029500257020001600552020001200568 02000180058002000070059800500150060500500150062000500170063500500160065200500200 0668039000700688013000700695#VV10.08541#VV10.08543#VV10.08542#VV10.08544#Vi?t#L3 02S#321.00959731#^214#Lch s chnh quyn thnh ph H Ni (1945 - 2005)#B.s.: on Minh Hun, Nguyn Ngc H (ch.b.), L Th Minh Hnh...#^aH.#^aNxb. H Ni#20 10#^a302tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Ti hin qu trnh hnh thnh v p ht trin ca chnh quyn cch mng thnh ph H Ni qua cc thi k lch s, c bit trong cuc khng chin chng thc dn Php, trong thi k xy dng ch ng ha x hi trn min Bc, trong khng chin chng M cu nc v trong thi k i mi (1986 - 2005)#B my nh nc#Chnh quyn#Hi ng nhn dn#H Ni#on M inh Hun#Nguyn Ngc H#L Th Minh Hnh#Nguyn Xun Hi#Nguyn Th Ngc Mai#P.D ung#260974## 00877000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810006000490820009000558080005000640010015000690020056000840070015001400080 00500155009001400160010000500174011001500179012002800194021029000222020001500512 020001800527020000700545020000900552039000700561013000700568#VV10.08545#VV10.085 46#VV10.08547#VV10.08548#Vi?t#L600T#959.7023#^214#Hong Xun Hn#L Thng Kit lch s ngoi giao v tng gio triu L#Hong Xun Hn#^aH.#^aNxb. H Ni#2010# ^a378tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Nghin cu v lch s Vit Nam giai on nh Chim chng Tng, trong , nhn mnh vai tr lnh o cuc chin ca v tng kit xut L Thng Kit. Tnh hnh ca t nc di vng triu L, c bit l tnh hnh chnh tr, vn ho, vai tr ca Pht gio v quan h bang gi ao Tng - L#L Thng Kit#Lch s trung i#Nh L#Vit Nam#P.Dung#260975## 00843000000000397000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810006000490820012000558080005000670020038000720070105001100220004002150080 00500219009001400224010000500238011001600243012002800259020000800287020000700295 02000090030202000120031100500080032300500130033100500130034400500110035700500120 0368006001500380006001500395006001300410039000700423013000700430020000800437#VV1 0.08550#VV10.08552#VV10.08549#VV10.08551#Vi?t#T527T#895.9223008#^214#Tuyn tiu thuyt Thng Long - H Ni#V Xun Mai, L Hoan, V Xun Tin ; S.t., tuyn chn : L Minh Khu ch tr... ; Dch: Nguyn c Vn...#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2010# ^a1072tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Vn hc#H Ni#Vit Nam#Tiu thuyt# L Hoan#V Xun Tin#L Minh Khu#Trn Ngha#H Anh Thi#Nguyn c Vn#Kiu Thu Hoch#Phan Vn Cc#P.Dung#260976#Su tp## 00849000000000397000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810006000490820012000558080005000670020038000720070108001100220004002180080 00500222009001400227010000500241011001600246012002800262020000800290020000700298 02000090030502000120031400500150032600500170034100500150035800500100037300500100 0383005001300393005001100406005001200417039000700429013000700436020000800443#VV1 0.08554#VV10.08553#VV10.08555#VV10.08556#Vi?t#T527T#895.9223008#^214#Tuyn tiu thuyt Thng Long - H Ni#ng Trn Pht, Hong Ngc Phch, Nguyn T Siu... ; S.t., tuyn chn, gii thiu: L Minh Khu ch tr...#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#20 10#^a1072tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Vn hc#H Ni#Vit Nam#Tiu thuy t#ng Trn Pht#Hong Ngc Phch#Nguyn T Siu#Khi Hng#Nht Linh#L Minh Kh u#Trn Ngha#H Anh Thi#P.Dung#260977#Su tp## 00847000000000397000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810006000490820012000558080005000670020038000720070100001100220004002100080 00500214009001400219010000500233011001600238012002800254020001700282020000700299 02000090030602000120031500500110032700500100033800500180034800500090036600500160 0375005001300391005001100404005001200415039000700427013000700434020000800441#VV1 0.08557#VV10.08559#VV10.08560#VV10.08558#Vi?t#T527T#895.9223008#^214#Tuyn tiu thuyt Thng Long - H Ni#Ng Tt T, Hong o, Nguyn Triu Lut... ; S.t., t uyn chn, gii thiu: L Minh Khu ch tr...#T.3#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a120 0tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Vn hc hin i#H Ni#Vit Nam#Tiu thu yt#Ng Tt T#Hong o#Nguyn Triu Lut#Lan Khai#Nguyn Xun Huy#L Minh Khu #Trn Ngha#H Anh Thi#P.Dung#260978#Su tp## 00793000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810006000490820012000558080005000670020038000720070096001100220004002060080 00500210009001400215010000500229011001600234012002800250020001700278020000700295 02000090030202000120031100500130032300500080033600500130034400500110035700500120 0368039000700380001001700387013000700404020000800411#VV10.08561#VV10.08562#VV10. 08564#VV10.08563#Vi?t#T527T#895.9223008#^214#Tuyn tiu thuyt Thng Long - H N i#Nguyn Huy Tng, H Minh Tun, T Hoi ; S.t., tuyn chn, gii thiu: L Mi nh Khu ch tr...#T.4#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a1280tr.^b24cm#T sch Thng Lon g 1000 nm#Vn hc hin i#H Ni#Vit Nam#Tiu thuyt#H Minh Tun#T Hoi#L Minh Khu#Trn Ngha#H Anh Thi#P.Dung#Nguyn Huy Tng#260979#Su tp## 00797000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810006000490820012000558080005000670020038000720070098001100220004002080080 00500212009001400217010000500231011001600236012002800252020001700280020000700297 02000090030402000120031300500180032500500160034300100060035900500130036500500110 0378005001200389039000700401013000700408020000800415#VV10.08565#VV10.08566#VV10. 08567#VV10.08568#Vi?t#T527T#895.9223008#^214#Tuyn tiu thuyt Thng Long - H N i#H n, Nguyn Xun Khnh, Nguyn ng Chi ; S.t., tuyn chn, gii thiu: L Minh Khu ch tr...#T.5#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a1184tr.^b24cm#T sch Thng L ong 1000 nm#Vn hc hin i#H Ni#Vit Nam#Tiu thuyt#Nguyn Xun Khnh#Nguy n ng Chi#H n#L Minh Khu#Trn Ngha#H Anh Thi#P.Dung#260980#Su tp## 00722000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810006000490820011000558080005000660020038000710070072001090220004001810080 00500185009001400190010000500204011001600209012002800225020001700253020000700270 02000090027702000120028600100160029800500130031400500110032700500120033803900070 0350013000700357020000800364#VV10.08569#VV10.08571#VV10.08572#VV10.08570#Vi?t#T5 27T#895.922334#^214#Tuyn tiu thuyt Thng Long - H Ni#Nguyn nh Thi ; S.t. , tuyn chn, gii thiu: L Minh Khu ch tr...#T.6#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a 1024tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Vn hc hin i#H Ni#Vit Nam#Tiu thuyt#Nguyn nh Thi#L Minh Khu#Trn Ngha#H Anh Thi#P.Dung#260981#Su tp ## 00748000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020008000490070054000570080005001110090011001160100 00500127011001500132012005200147021013400199020000800333020002100341020001700362 006001700379005002000396039000700416013000700423019001600430#VV10.08573#VV10.085 74#40500#Vi?t#T311H#004#^214#Tin hc#Nguyn Quc Siu bin dch ; Trn Th Than h Lim h..#^aH.#^aGio dc#2010#^a432tr.^b21cm#Mi vn cu hi v sao: B mi. Tri thc th k 21#Trnh by, gii thch mt s kin thc v tin hc v cng ng h thng tin cng nh nhng ng dng thit thc ca chng trong cuc sng#Tin h c#Khoa hc thng thc#Sch thng thc#Nguyn Quc Siu#Trn Th Thanh Lim#P.D ung#260982#Dch Trung Quc## 00844000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020020000520070052000720080005001240090011001290100 00500140011001500145012005200160021020700212020002000419020002100439020001700460 006001500477005002000492039000700512013000700519019001600526#VV10.08575#VV10.085 76#45000#Vi?t#KH401H#333.7#^214#Khoa hc mi trng#Nguyn Vn Mu bin dch ; Trn Th Thanh Lim h..#^aH.#^aGio dc#2010#^a458tr.^b21cm#Mi vn cu hi v sao: B mi. Tri thc th k 21#Gii p nhng kin thc c bn, cp nht nht v cc vn lin quan ti khoa hc mi trng, mi trng sng, thnh phn ca mi trng, h sinh thi, ti nguyn, nhim mi trng, bo v mi trng...# Khoa hc mi trng#Khoa hc thng thc#Sch thng thc#Nguyn Vn Mu#Trn Th Thanh Lim#P.Dung#260983#Dch Trung Quc## 00746000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020016000520070052000680080005001200090011001250100 00500136011001500141012005200156021012200208020001100330020002100341020001700362 006001500379005002000394039000700414013000700421019001600428#VV10.08578#VV10.085 77#36500#Vi?t#KH401H#523.1#^214#Khoa hc v tr#Nguyn Vn Mu bin dch ; Trn Th Thanh Lim h..#^aH.#^aGio dc#2010#^a392tr.^b21cm#Mi vn cu hi v sao : B mi. Tri thc th k 21#Gii p nhng kin thc c bn v v tr, nhng ph t minh, sng kin, thnh tu con ngi t c trong lnh vc v tr#V tr h c#Khoa hc thng thc#Sch thng thc#Nguyn Vn Mu#Trn Th Thanh Lim#P.Dun g#260984#Dch Trung Quc## 00500000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020028000530070018000810040018000990080005001170090 01100122010000500133011001500138020000800153020000700161020000800168020001400176 005001800190039000700208013000700215#VV10.08579#VV10.08580#41000#Vi?t#B103T#546 .076#^214#Bi tp chn lc ho hc 12#Nguyn Thanh Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^ aGio dc#2010#^a331tr.^b24cm#Ho hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Thanh Hng#P.Dung#260985## 00634000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020033000530070041000860220004001272210017001310080 00500148009001100153010000500164011001500169020001000184020000700194020001400201 02000140021500500140022900500120024300500130025503900070026801300070027502000070 0282020000700289#VV10.08582#VV10.08581#34500#Vi?t#H561D#515.076#^214#Hng dn gii ton gii tch 12#on Thi Bng, L c Phc, L Mu Thng#T.1#Hm s v th#^aH.#^aGio dc#2010#^a249tr.^b24cm#Gii tch#Lp 12#Gii bi ton#Sch c thm#on Thi Bng#L c Phc#L Mu Thng#P.Dung#260986#Hm s# th## 00567000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020033000530070041000860220004001270080005001310090 01100136010000500147011001500152020001000167020000700177020001400184020001400198 005001400212005001200226005001300238039000700251013000700258#VV10.08583#VV10.085 84#34800#Vi?t#H561D#515.076#^214#Hng dn gii ton gii tch 12#on Thi Bng , L c Phc, L Mu Thng#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a255tr.^b24cm#Gii tch#L p 12#Gii bi ton#Sch c thm#on Thi Bng#L c Phc#L Mu Thng#P.Dung#2 60987## 00632000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020063000540070056001170040018001730080005001910090 01100196010000500207011001500212020001000227020000700237020001200244020001400256 005001100270005001600281005001900297039000700316013000700323#VV10.08585#VV10.085 86#30000#Vi?t#K304T#428.0076#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn ting Anh lp 12#V Th Li (ch.b.), Nguyn Kim Hin, Hong Th Xun Hoa#Ti b n ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a227tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 12# kim tra#Sc h c thm#V Th Li#Nguyn Kim Hin#Hong Th Xun Hoa#P.Dung#260988## 00669000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490070059000680040018001270080005001450090 01100150010000500161011001500166020000800181020001100189020001200200020000700212 02000140021900500130023300500140024600500140026000500110027400500120028503900070 0297013000700304020000800311#VV10.08587#VV10.08588#31000#Vi?t#T550L#807#^214#T liu ng vn 10#L Nhm Thn, Bi Minh Ton (ng ch.b.), L Nguyn Cn...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a247tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn #Lp 10#Sch c thm#L Nhm Thn#Bi Minh Ton#L Nguyn Cn# Kim Hi#L Th i Hoa#P.Dung#260989#Vn hc## 00572000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020049000540070041001030040018001440080005001620090 01100167010000500178011001500183020000900198020000700207020000800214020001400222 005001500236005001700251039000700268013000700275#VV10.08589#VV10.08590#41000#Vi ?t#B103T#516.0076#^214#Bi tp nng cao v mt s chuyn hnh hc 10#Nguyn M inh H (ch.b.), Nguyn Xun Bnh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a327tr. ^b24cm#Hnh hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Minh H#Nguyn Xun Bnh#P.D ung#260990## 00684000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510070071000720220004001430040018001470080 00500165009001100170010000500181011001500186020000800201020000600209020000800215 02000140022300500160023700500160025300500140026900500140028303900070029702000120 0304020001100316013000700327#VV10.08591#VV10.08592#18300#Vi?t#V460B#807.6#^214# V bi tp ng vn 9#Nguyn Khc Phi (ch.b.), Nguyn Vn Long, Ngc Thng, B i Minh Ton#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a180tr.^b24cm#Ng vn#L p 9#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Khc Phi#Nguyn Vn Long# Ngc Thng#Bi Minh Ton#P.Dung#Tp lm vn#Ting Vit#260991## 00676000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070046000690040018001150080005001330090 01100138010000500149011001500154020000800169020001100177020001200188020000700200 02000070020702000140021400500130022800500140024100500140025500500110026900500120 0280039000700292013000700299020000800306#VV10.08593#VV10.08594#32000#Vi?t#454T #807.6#^214#n tp ng vn 10#L Nhm Thn, Bi Minh Ton, L Nguyn Cn...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a255tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn #Lp 10#n tp#Sch c thm#L Nhm Thn#Bi Minh Ton#L Nguyn Cn# Kim Hi #L Thi Hoa#P.Dung#260992#Vn hc## 00594000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020024000400070076000640040018001400080005001580090011001630100 00500174011001500179020001100194020000600205020001400211005001100225005001200236 005002300248005001900271039000700290013000700297#VV10.08595#19200#Vi?t#T306V#37 2.6#^214#Ting Vit c bn lp 2#Nguyn Tr (ch.b.), L Hng Mai, Nguyn Th Ph ng Tho, Nguyn Th Hu Yn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a147tr.^b24 cm#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#Nguyn Tr#L Hng Mai#Nguyn Th Phng Tho# Nguyn Th Hu Yn#P.Dung#260993## 00588000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020017000530030048000700070053001180040018001710080 00500189009001100194010000500205011001500210020001000225020000600235020001500241 005001600256005001200272039000700284013000700291#VV10.08596#VV10.08597#14900#Vi ?t#TR527#372.67#^214#Truyn c lp 3#Truyn c b tr phn mn k chuyn ti u hc#Tuyn chn, gii thiu: Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#Ti bn ln th 5#^a H.#^aGio dc#2010#^a124tr.^b24cm#Truyn k#Lp 3#Sch gio khoa#Trn Mnh Hng #L Hu Tnh#P.Dung#260994## 00566000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020024000510070056000750040018001310080005001490090 01100154010000500165011001500170020001100185020000600196020001400202005001100216 005001600227005001900243039000700262013000700269#VV10.08598#VV10.08599#20200#Vi ?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit c bn lp 3#Nguyn Tr (ch.b.), Trn Hin Lng, Xun Th Nguyt H#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a156tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#Nguyn Tr#Trn Hin Lng#Xun Th Nguyt H#P.Dung#26 0995## 00592000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070051000690040018001200080005001380090 01100143010000500154011001500159020000500174020000600179020001400185005001300199 005001100212005001400223005001300237005001400250039000700264013000700271#VV10.08 600#VV10.08601#17500#Vi?t#L527G#372.7#^214#Luyn gii ton 3# nh Hoan (ch.b .), Nguyn ng, Trung Hiu...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a131tr. ^b24cm#Ton#Lp 3#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng# Trung Hiu#V Mai H ng#V Dng Thu#P.Dung#260996## 00618000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070061000760220004001370040018001410080 00500159009001100164010000500175011001500180020000500195020000600200020000800206 02000140021400500130022800500110024100500130025200500130026503900070027801300070 0285#VV10.08602#VV10.08603#17000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh ton 3 # nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Vn Dng, V Mai Hng#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a119tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#V Vn Dng#V Mai Hng#P.Dung#260997## 00500000000000289000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820006000398080005000450020015000500030014000650070015000790040018000940080 00500112009001100117010000500128011001400133020000500147020000900152020000600161 020001400167005001500181039000700196013000700203#VV10.08604#VV10.08605#8000#Vi? t#V510H#372.7#^214#Vui hc ton 3#Phn hnh hc#Nguyn c Tn#Ti bn ln th 2 #^aH.#^aGio dc#2010#^a58tr.^b24cm#Ton#Hnh hc#Lp 3#Sch c thm#Nguyn c Tn#P.Dung#260998## 00470000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400070029000600080005000890090011000940100005001050110 01400110020000800124020000600132020001000138020001400148005001200162005001600174 039000700190013000700197#VV10.08606#8500#Vi?t#L527T#372.87#^214#Luyn tp m nh c 4#L c Sang, Hong Cng Dng#^aH.#^aGio dc#2010#^a40tr.^b24cm#m nhc#Lp 4#Luyn tp#Sch c thm#L c Sang#Hong Cng Dng#P.Dung#260999## 00636000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070066000760220004001420040018001460080 00500164009001100169010000500180011001500185020000800200020000500208020000600213 02000140021900500140023300500190024700500160026600500140028203900070029601300070 0303#VV10.08607#VV10.08608#19200#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp cui tun ton 4 # Trung Hiu, Trn Th Kim Cng, Nguyn Ngc Hi, Trung Kin#T.1#Ti bn l n th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a131tr.^b24cm#Bi tp#Ton#Lp 4#Sch c thm# Trung Hiu#Trn Th Kim Cng#Nguyn Ngc Hi# Trung Kin#P.Dung#261000## 00611000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020031000510070057000820220004001390040018001430080 00500161009001100166010000500177011001500182020001100197020000600208020000800214 020001400222005001200236005001900248005001600267039000700283013000700290#VV10.08 609#VV10.08610#21000#Vi?t#B103T#372.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 4#L H u Tnh (ch.b.), Xun Th Nguyt H, Trn Mnh Hng#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^ aGio dc#2010#^a152tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#L Hu Tnh #Xun Th Nguyt H#Trn Mnh Hng#P.Dung#261001## 00578000000000301000450002600110000002600110001102000090002202000140003102000060 00450140007000510190005000581810006000630820007000698080005000760020035000810070 04500116008000500161009001100166010000500177011001400182005001200196004001800208 039000400226005001600230005001500246020000800261013000700269#VV10.08611#VV10.086 12#Khoa hc#Sch c thm#Lp 4#13000#Vi?t#B103T#372.35#^214#Bi tp t nh gi mn khoa hc 4#Nguyn Tri, Lng Vit Thi, Kiu Bch Thy#^aH.#^aGio dc#20 10#^a96tr.^b24cm#Nguyn Tri#Ti bn ln th 5#Hoa#Lng Vit Thi#Kiu Bch Th y#Bi tp#261002## 00682000000000337000450002600110000002600110001102000080002202000070003002000140 00370200006000510140007000570190005000641810006000690820007000758080005000820020 04400087007005900131008000500190009001100195010000500206011001500211005001200226 00400180023803900040025600500170026000500170027700500190029402000080031300500160 0321013000700337#VV10.08613#VV10.08614#Lch s#a l#Sch c thm#Lp 4#19000 #Vi?t#B103T#372.89#^214#Bi tp t nh gi mn lch s v a l 4#Nguyn Tri (ch.b.), Nguyn Hng Lin, Nguyn Tuyt Nga...#^aH.#^aGio dc#2010#^a147tr.^b24 cm#Nguyn Tri#Ti bn ln th 6#Hoa#Nguyn Hng Lin#Nguyn Tuyt Nga#Nguyn Mi nh Nguyt#Bi tp#Mai Thnh Trung#261003## 00563000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020022000510070057000730040018001300080005001480090 01100153010000500164011001500169020001100184020000600195020001400201005001400215 005002100229005001200250039000400262013000700266#VV10.08615#VV10.08616#25000#Vi ?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit 4 nng cao#L Phng Nga (ch.b.), Trn Th Minh P hng, L Hu Tnh#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a208tr.^b24cm#Ting V it#Lp 4#Sch c thm#L Phng Nga#Trn Th Minh Phng#L Hu Tnh#Hoa#26100 4## 00557000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020024000510070053000750040018001280080005001460090 01100151010000500162011001500167020001100182020000600193020001400199005001100213 005001600224005001600240039000400256013000700260#VV10.08617#VV10.08618#21600#Vi ?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit c bn lp 4#Nguyn Tr (ch.b.), Giang Khc Bnh, Trn Hin Lng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a167tr.^b24cm#Ting Vi t#Lp 4#Sch c thm#Nguyn Tr#Giang Khc Bnh#Trn Hin Lng#Hoa#261005## 00621000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070064000760220004001400040018001440080 00500162009001100167010000500178011001500183020000500198020000600203020000800209 02000140021700500130023100500110024400500160025500500130027103900040028401300070 0288#VV10.08620#VV10.08619#15500#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh ton 4 # nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Nguyn Th Bnh, V Mai Hng#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a107tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#Nguyn Th Bnh#V Mai Hng#Hoa#261006## 00464000000000265000450002600110000002000080001102000060001902000140002502000070 00390140006000460190005000521810006000570820007000638080005000700020020000750070 02900095008000500124009001100129010000500140011001400145005001200159039000400171 005001600175013000700191#VV10.08621#m nhc#Lp 5#Sch c thm#n tp#8500#Vi? t#L527T#372.87#^214#Luyn tp m nhc 5#L c Sang, Hong Cng Dng#^aH.#^aGio dc#2010#^a48tr.^b24cm#L c Sang#Hoa#Hong Cng Dng#261007## 00617000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070066000760220004001420040018001460080 00500164009001100169010000500180011001500185020000500200020000600205020000800211 020001400219005001400233005001900247005001600266005001400282013000700296#VV10.08 622#VV10.08623#20700#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp cui tun ton 5# Trung Hi u, Trn Th Kim Cng, Nguyn Ngc Hi, Trung Kin#T.1#Ti bn ln th 2#^aH .#^aGio dc#2010#^a142tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm# Trung Hiu# Trn Th Kim Cng#Nguyn Ngc Hi# Trung Kin#261008## 00622000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020031000510070052000820220004001340040018001380080 00500156009001100161010000500172011001500177020001100192020000600203020001200209 02000080022102000140022900500140024300500160025700500120027303900040028501300070 0289#VV10.08624#VV10.08625#20500#Vi?t#B103T#372.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 5#L Phng Nga (ch.b.), Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.1#Ti bn ln th 1 #^aH.#^aGio dc#2010#^a143tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Tp lm vn#Bi tp#Sch c thm#L Phng Nga#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#Hoa#261009## 00682000000000337000450002600110000002600110001102000080002202000070003002000140 00370200006000510140007000570190005000641810006000690820007000758080005000820020 04400087007005900131008000500190009001100195010000500206011001500211005001200226 00400180023803900040025600500170026000500170027700500190029402000080031300500160 0321013000700337#VV10.08626#VV10.08627#Lch s#a l#Sch c thm#Lp 5#19000 #Vi?t#B103T#372.89#^214#Bi tp t nh gi mn lch s v a l 5#Nguyn Tri (ch.b.), Nguyn Hng Lin, Nguyn Tuyt Nga...#^aH.#^aGio dc#2010#^a151tr.^b24 cm#Nguyn Tri#Ti bn ln th 4#Hoa#Nguyn Hng Lin#Nguyn Tuyt Nga#Nguyn Mi nh Nguyt#Bi tp#Mai Thnh Trung#261010## 00495000000000277000450002600110000002600110001102000100002202000060003202000140 00380200008000520140007000600190005000671810006000720820008000788080005000860020 02700091007001700118008000500135009001100140010000500151011001500156005001700171 004001800188039000400206013000700210#VV10.08628#VV10.08629#Ting Anh#Lp 5#Sch c thm#Bi tp#16000#Vi?t#V460B#372.652#^214#V bi tp ting Anh lp 5#Nguy n Quc Tun#^aH.#^aGio dc#2010#^a123tr.^b24cm#Nguyn Quc Tun#Ti bn ln th 1#Hoa#261011## 00617000000000313000450002600110000002600110001102000050002202000060002702000140 00330200008000470140007000550190005000621810006000670820007000738080005000800020 03000085003004900115007003800164008000500202009001100207010000500218011001500223 005001200238004001800250039000400268005000900272005001500281013000700296#VV10.08 630#VV10.08631#Ton#Lp 6#Sch c thm#Bi tp#16500#Vi?t#T406B#510.76#^214#To n bi dng hc sinh lp 6#Theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#V Hu Bnh, Tn Thn, Quang Thiu#^aH.#^aGio dc#2010#^a156tr.^b24cm#V Hu B nh#Ti bn ln th 3#Hoa#Tn Thn# Quang Thiu#261012## 00597000000000313000450002600110000002600110001102000050002202000060002702000140 00330200008000470140007000550190005000621810006000670820007000738080005000800020 04600085007003200131008000500163009001100168010000500179011001500184005001600199 004001800215039000400233020001200237005001500249020001200264013000700276#VV10.08 632#VV10.08633#Ton#Lp 6#Sch c thm#Bi tp#22000#Vi?t#B103T#510.76#^214#B i tp trc nghim v cc kim tra ton 6#Hong Ngc Hng, Hong B Qunh#^aH. #^aGio dc#2010#^a183tr.^b24cm#Hong Ngc Hng#Ti bn ln th 6#Hoa#Trc nghi m#Hong B Qunh# kim tra#261013## 00583000000000313000450002600110000002600110001102000080002202000060003002000150 00360200008000510140006000590190005000651810006000700820007000768080005000830020 01800088007005500106008000500161009001100166010000500177011001400182005001100196 004001800207039000400225005001000229005001200239005001100251013000700262#VV10.08 634#VV10.08635#m nhc#Lp 6#Sch gio khoa#Bi tp#5200#Vi?t#B103T#780.76#^214 #Bi tp m nhc 6#Hong Long (ch.b.), Hong Ln, L Anh Tun, Bi Anh T#^aH.#^ aGio dc#2010#^a80tr.^b24cm#Hong Long#Ti bn ln th 1#Hoa#Hong Ln#L Anh T un#Bi Anh T#261014## 00598000000000301000450002600110000002600110001102000090002202000060003102000150 00370200009000520140006000610190005000671810006000720820007000788080005000850020 01900090003008500109007001500194008000500209009001100214010000500225011001400230 005001500244004001800259039000400277020000800281013000700289#VV10.08636#VV10.086 37#Sinh hc#Lp 6#Sch gio khoa#Thc vt#6000#Vi?t#B103T#580.76#^214#Bi tp s inh hc 6#Sch tham d Cuc thi Vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to#Hunh Vn Hoi#^aH.#^aGio dc#2010#^a55tr.^b24cm#Hunh Vn Hoi# Ti bn ln th 5#Hoa#Bi tp#261015## 00560000000000301000450002600110000002000080001102000060001902000150002502000080 00400140006000480190005000541810006000590820007000658080005000720020018000770070 05500095008000500150009001100155010000500166011001400171005001100185004001800196 039000400214005001000218005001200228005001100240013000700251#VV10.08638#m nhc# Lp 7#Sch gio khoa#Bi tp#5200#Vi?t#B103T#780.76#^214#Bi tp m nhc 7#Hon g Long (ch.b.), Hong Ln, L Anh Tun, Bi Anh T#^aH.#^aGio dc#2010#^a80tr.^ b24cm#Hong Long#Ti bn ln th 1#Hoa#Hong Ln#L Anh Tun#Bi Anh T#261016## 00604000000000301000450002600110000002600110001102000100002202000060003202000140 00380200008000520140007000600190005000671810006000720820009000788080005000870020 04300092007005900135008000500194009001100199010000500210011001500215005001600230 039000400246020001200250005001800262005001500280013000700295#VV10.08639#VV10.086 40#Ting Anh#Lp 7#Sch c thm#Bi tp#21700#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp trc nghim v t lun ting Anh 7#Nguyn Kim Hin (ch.b.), Nguyn Mai Phng, Hong Trung#^aH.#^aGio dc#2010#^a139tr.^b24cm#Nguyn Kim Hin#Hoa#Trc nghi m#Nguyn Mai Phng# Hong Trung#261017## 00653000000000301000450002600110000002600110001102000100002202000060003202000140 00380200008000520140007000600190005000671810006000720820009000788080005000870020 03600092003008500128007004100213008000500254009001100259010000500270011001500275 005001500290004001800305039000400323005001700327013000700344#VV10.08641#VV10.086 42#Ting Anh#Lp 7#Sch c thm#Bi tp#25500#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp b tr nng cao ting Anh 7#Sch tham d Cuc thi Vit sch bi tp v sch tha m kho ca B Gio dc v o to#Nguyn Th Chi (ch.b.), Nguyn Hu Cng#^aH.# ^aGio dc#2010#^a196tr.^b24cm#Nguyn Th Chi#Ti bn ln th 7#Hoa#Nguyn Hu C ng#261018## 00524000000000289000450002600110000002600110001102000070002202000060002902000150 00350200008000500140006000580190005000641810006000690820007000758080005000820020 01700087007003300104008000500137009001100142010000500153011001500158005001600173 004001800189039000400207005001600211013000700227#VV10.08643#VV10.08644#a l#L p 7#Sch gio khoa#Bi tp#9800#Vi?t#B103T#910.76#^214#Bi tp a l 7#Nguyn nh Tm, Trng Vn Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^a131tr.^b24cm#Nguyn nh Tm#T i bn ln th 3#Hoa#Trng Vn Hng#261019## 00631000000000313000450002600110000002600110001102000080002202000060003002000140 00360200008000500140007000580190005000651810006000700820010000768080005000860020 02100091007007600112008000500188009001100193010000500204011001400209005001700223 004001800240039000400258005001600262005001700278005001500295013000700310#VV10.08 646#VV10.08645#Lch s#Lp 7#Sch c thm#Bi tp#11000#Vi?t#V460B#959.70076#^ 214#V bi tp lch s 7#Trng Hu Qunh (ch.b.), Bi Tuyt Hng, Nguyn Hng Lin, Nghim nh V#^aH.#^aGio dc#2010#^a80tr.^b24cm#Trng Hu Qunh#Ti bn ln th 7#Hoa#Bi Tuyt Hng#Nguyn Hng Lin#Nghim nh V#261020## 00444000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020026000520070012000780220004000900080005000940090 01100099010000500110011001500115020000500130020000600135020001400141005001200155 039000400167013000700171#VV10.08647#VV10.08648#26500#Vi?t#T406B#510.76#^214#To n 7 c bn v nng cao#V Hu Bnh#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a196tr.^b24cm#Ton# Lp 7#Sch c thm#V Hu Bnh#Hoa#261021## 00444000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020026000520070012000780220004000900080005000940090 01100099010000500110011001500115020000500130020000600135020001400141005001200155 039000400167013000700171#VV10.08649#VV10.08650#18500#Vi?t#T406B#510.76#^214#To n 7 c bn v nng cao#V Hu Bnh#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a132tr.^b24cm#Ton# Lp 7#Sch c thm#V Hu Bnh#Hoa#261022## 00604000000000301000450002600110000002600110001102000100002202000060003202000140 00380200008000520140007000600190005000671810006000720820009000788080005000870020 04300092007005900135008000500194009001100199010000500210011001500215005001600230 039000400246020001200250005001800262005001500280013000700295#VV10.08651#VV10.086 52#Ting Anh#Lp 8#Sch c thm#Bi tp#20500#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp trc nghim v t lun ting Anh 8#Nguyn Kim Hin (ch.b.), Nguyn Mai Phng, Hong Trung#^aH.#^aGio dc#2010#^a152tr.^b24cm#Nguyn Kim Hin#Hoa#Trc nghi m#Nguyn Mai Phng# Hong Trung#261023## 00555000000000301000450002600110000002600110001102000070002202000060002902000140 00350200008000490140007000570190005000641810006000690820007000758080005000820020 02000087007004200107008000500149009001100154010000500165011001400170005001300184 004001800197039000400215005001300219005001400232013000700246#VV10.08653#VV10.086 54#a l#Lp 8#Sch c thm#Bi tp#10800#Vi?t#V460B#910.76#^214#V bi tp a l 8#ng Vn c, Phm Th Sen, Nguyn c V#^aH.#^aGio dc#2010#^a87tr.^b 24cm#ng Vn c#Ti bn ln th 6#Hoa#Phm Th Sen#Nguyn c V#261024## 00691000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510070076000720220004001480040018001520080 00500170009001100175010000500186011001500191020000800206020000600214020000800220 02000140022800500160024200500140025800500190027200500160029103900040030702000110 0311020001200322013000700334#VV10.08655#VV10.08656#16800#Vi?t#V460B#807.6#^214# V bi tp ng vn 8#Nguyn Khc Phi (ch.b.), Bi Mnh Hng, Trnh Th Thu Tit, Nguyn Hng Vn#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a164tr.^b24cm#Ng v n#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Khc Phi#Bi Mnh Hng#Trnh Th Thu Tit# Nguyn Hng Vn#Hoa#Ting Vit#Tp lm vn#261025## 00540000000000289000450002600110000002600110001102000100002202000060003202000140 00380200008000520140007000600190005000671810006000720820009000788080005000870020 04300092007002200135008000500157009001100162010000500173011001500178005001600193 004001800209039000400227020001200231013000700243#VV10.08657#VV10.08658#Ting Anh #Lp 9#Sch c thm#Bi tp#16500#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp trc nghim v t lun ting Anh 9#Nguyn Kim Hin ch.b.#^aH.#^aGio dc#2010#^a119tr.^b24c m#Nguyn Kim Hin#Ti bn ln th 1#Hoa#Trc nghim#261026## 00578000000000301000450002600110000002600110001102000090002202000070003102000150 00380200008000530140006000610190005000671810006000720820009000788080005000870020 02900092007005000121008000500171009001100176010000500187011001500192005001400207 004001800221039000400239005001300243005001300256013000700269#VV10.08659#VV10.086 60#Hnh hc#Lp 10#Sch gio khoa#Bi tp#8800#Vi?t#B103T#516.0076#^214#Bi tp hnh hc 10 nng cao#Vn Nh Cng (ch.b.), Phm V Khu, Trn Hu Nam#^aH.#^aG io dc#2010#^a199tr.^b24cm#Vn Nh Cng#Ti bn ln th 4#Hoa#Phm V Khu#Tr n Hu Nam#261027## 00545000000000289000450002600110000002600110001102000090002202000070003102000150 00380200008000530140006000610190005000671810006000720820007000788080005000850020 02900090007004000119008000500159009001100164010000500175011001500180005001600195 004001800211039000400229005001500233013000700248#VV10.08661#VV10.08662#Sinh hc# Lp 10#Sch gio khoa#Bi tp#8400#Vi?t#B103T#570.76#^214#Bi tp sinh hc 10 n ng cao#Nguyn Nh Hin (ch.b.), Dng Minh Lam#^aH.#^aGio dc#2010#^a140tr.^b2 4cm#Nguyn Nh Hin#Ti bn ln th 1#Hoa#Dng Minh Lam#261028## 00534000000000289000450002600110000002600110001102000090002202000070003102000150 00380200008000530140006000610190005000671810006000720820008000788080005000860020 02900091007003400120008000500154009001100159010000500170011001500175005001000190 004001800200039000400218005001500222013000700237#VV10.08663#VV10.08664#Sinh hc# Lp 11#Sch gio khoa#Bi tp#9600#Vi?t#B103T#571.076#^214#Bi tp sinh hc 11 nng cao#V Vn V (ch.b.), Trn Ngc Danh#^aH.#^aGio dc#2010#^a163tr.^b24cm#V Vn V#Ti bn ln th 1#Hoa#Trn Ngc Danh#261029## 00508000000000277000450002600110000002600110001102000090002202000070003102000140 00380200008000520140007000600190005000671810007000720820009000798080005000880020 04600093007001300139008000500152009001100157010000500168011001500173005001300188 004001800201039000400219013000700223#VV10.08665#VV10.08666#Hnh hc#Lp 11#Sch c thm#Bi tp#19500#Vi?t#PH561P#516.0076#^214#Phng php gii ton hnh hc 11 theo ch # Thanh Sn#^aH.#^aGio dc#2010#^a155tr.^b24cm# Thanh Sn#T i bn ln th 3#Hoa#261030## 00628000000000313000450002600110000002600110001102000080002202000070003002000140 00370200009000510140007000600190005000671810007000720820004000798080005000830020 04700088007005400135008000500189009001100194010000500205011001500210005001900225 004001800244039000400262020000800266020001700274005001600291013000700307#VV10.08 667#VV10.08668#Ng vn#Lp 12#Sch c thm#Tc phm#29300#Vi?t#NH556L#807#^214 #Nhng li bnh v tc gi, tc phm ng vn 12#B.s., tuyn chn: Nguyn Th an Qu, Nguyn Kiu Tm#^aH.#^aGio dc#2010#^a208tr.^b24cm#Nguyn Th an Qu#Ti bn ln th 1#Hoa#Tc gi#Ph bnh vn hc#Nguyn Kiu Tm#261031## 00650000000000325000450002600110000002000110001102000060002202000090002802000140 00370390004000510140006000550190005000611810008000660820007000748080005000810020 02800086003004300114007002900157022000400186221002800190005001600218005001200234 00400180024600800050026400900110026901000050028001100140028501200180029901300070 0317#VV10.08669#Ting Vit#Lp 1#Tp vit#Sch c thm#Hoa#6000#Vi?t#GI-521E#3 72.63#^214#Gip em luyn ch p lp 1#Theo mu ch vit trong trng Tiu hc.. .#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.2#Ch vit ng, vit nghing#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a44tr.^b24cm#Nt ch nt ng i#261032## 00650000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100080002208200070 00308080005000370020028000420030043000700070029001130220004001422210028001460040 01800174008000500192009001100197010000500208011001400213012001800227020001100245 02000090025602000060026502000140027100500160028500500120030103900040031301300070 0317#VV10.08670#6000#Vi?t#GI-521E#372.63#^214#Gip em luyn ch p lp 2#Theo mu ch vit trong trng Tiu hc...#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.1#Ch vit ng, vit nghing#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a44tr.^b24cm#Nt ch nt ngi#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#Ho a#261033## 00650000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100080002208200070 00308080005000370020028000420030043000700070029001130220004001422210028001460040 01800174008000500192009001100197010000500208011001400213012001800227020001100245 02000090025602000060026502000140027100500160028500500120030103900040031301300070 0317#VV10.08671#6000#Vi?t#GI-521E#372.63#^214#Gip em luyn ch p lp 2#Theo mu ch vit trong trng Tiu hc...#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.2#Ch vit ng, vit nghing#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a44tr.^b24cm#Nt ch nt ngi#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#Ho a#261034## 00650000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100080002208200070 00308080005000370020028000420030043000700070029001130220004001422210028001460040 01800174008000500192009001100197010000500208011001400213012001800227020001100245 02000090025602000060026502000140027100500160028500500120030103900040031301300070 0317#VV10.08672#6000#Vi?t#GI-521E#372.63#^214#Gip em luyn ch p lp 3#Theo mu ch vit trong trng Tiu hc...#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.1#Ch vit ng, vit nghing#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a44tr.^b24cm#Nt ch nt ngi#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#Ho a#261035## 00650000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100080002208200070 00308080005000370020028000420030043000700070029001130220004001422210028001460040 01800174008000500192009001100197010000500208011001400213012001800227020001100245 02000090025602000060026502000140027100500160028500500120030103900040031301300070 0317#VV10.08673#6000#Vi?t#GI-521E#372.63#^214#Gip em luyn ch p lp 3#Theo mu ch vit trong trng Tiu hc...#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.2#Ch vit ng, vit nghing#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a44tr.^b24cm#Nt ch nt ngi#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#Ho a#261036## 00650000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100080002208200070 00308080005000370020028000420030043000700070029001130220004001422210028001460040 01800174008000500192009001100197010000500208011001400213012001800227020001100245 02000090025602000060026502000140027100500160028500500120030103900040031301300070 0317#VV10.08674#6000#Vi?t#GI-521E#372.63#^214#Gip em luyn ch p lp 4#Theo mu ch vit trong trng Tiu hc...#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.2#Ch vit ng, vit nghing#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a44tr.^b24cm#Nt ch nt ngi#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#Ho a#261037## 00650000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100080002208200070 00308080005000370020028000420030043000700070029001130220004001422210028001460040 01800174008000500192009001100197010000500208011001400213020001100227020000900238 02000060024702000140025300500160026700500120028303900040029501300070029901200180 0306#VV10.08675#6000#Vi?t#GI-521E#372.63#^214#Gip em luyn ch p lp 5#Theo mu ch vit trong trng Tiu hc...#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.1#Ch vit ng, vit nghing#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a44tr.^b24cm#Ting Vi t#Tp vit#Lp 5#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#Hoa#261038#Nt ch n t ngi## 00620000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100080002208200070 00308080005000370020028000420030043000700070029001130220004001422210028001460050 01600174005001200190008000500202009001100207010000500218011001400223020001100237 020000900248020000600257020001400263039000400277012001800281013000700299#VV10.08 676#6000#Vi?t#GI-521E#372.63#^214#Gip em luyn ch p lp 5#Theo mu ch vit trong trng Tiu hc...#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.2#Ch vit ng, vit n ghing#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a44tr.^b24cm#Ting Vit #Tp vit#Lp 5#Sch c thm#Hoa#Nt ch nt ngi#261039## 00677000000000313000450002600110000002600110001102000070002202000060002902000140 00350200009000490140007000580190005000651810006000700820007000768080005000830020 05900088007008100147008000500228009001100233010000500244011001500249005001300264 004001800277039000400295005002300299005001600322005001800338013000700356#VV10.08 677#VV10.08678#a l#Lp 6#Sch c thm#Kim tra#13900#Vi?t#K304T#910.76#^214 #Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn a l lp 6#Phm Th Sen (ch.b.) , Nguyn Th Minh Phng, Phm Thu Phng, Nguyn Chnh Thao#^aH.#^aGio dc#201 0#^a100tr.^b24cm#Phm Th Sen#Ti bn ln th 1#Hoa#Nguyn Th Minh Phng#Phm Thu Phng#Nguyn Chnh Thao#261040## 00608000000000301000450002600110000002600110001102000090002202000060003102000140 00370200009000510140007000600190005000671810006000720820007000788080005000850020 06100090007005000151008000500201009001100206010000500217011001500222005001500237 004001800252039000400270005001200274005001300286013000700299#VV10.08679#VV10.086 80#Sinh hc#Lp 7#Sch c thm#Kim tra#24400#Vi?t#K304T#570.76#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn sinh hc lp 7#L Nguyn Ngt (ch.b.), Chu Vn Anh, Mai Th Tnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a183tr.^b24cm#L Nguyn Ngt#Ti bn ln th 1#Hoa#Chu Vn Anh#Mai Th Tnh#261041## 00622000000000301000450002600110000002600110001102000090002202000060003102000140 00370200009000510140007000600190005000671810006000720820007000788080005000850020 06100090007005700151008000500208009001100213010000500224011001500229005001800244 004001800262039000400280005001200284005001700296013000700313#VV10.08681#VV10.086 82#Sinh hc#Lp 8#Sch c thm#Kim tra#23200#Vi?t#K304T#570.76#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn sinh hc lp 8#Nguyn Quang Vinh (ch.b.), V Mai Hin, Nguyn Vn Thnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a176tr.^b24cm#Nguyn Quang Vi nh#Ti bn ln th 1#Hoa#V Mai Hin#Nguyn Vn Thnh#261042## 00619000000000301000450002600110000002600110001102000080002202000060003002000140 00360200009000500140007000590190005000661810006000710820004000778080005000810020 06000086007005800146008000500204009001100209010000500220011001500225005001900240 004001800259039000400277005001300281005001600294013000700310#VV10.08683#VV10.086 84#Lch s#Lp 8#Sch c thm#Kim tra#15600#Vi?t#K304T#909#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn lch s lp 8#Nguyn Xun Trng (ch.b.), T nh Khoa, Nguyn Th Tho#^aH.#^aGio dc#2010#^a116tr.^b24cm#Nguyn Xun Trng# Ti bn ln th 1#Hoa#T nh Khoa#Nguyn Th Tho#261043## 00571000000000289000450002600110000002600110001102000090002202000060003102000140 00370200009000510140007000600190005000671810006000720820007000788080005000850020 06100090007003700151008000500188009001100193010000500204011001500209005001400224 004001800238039000400256005001400260013000700274#VV10.08685#VV10.08686#Sinh hc# Lp 9#Sch c thm#Kim tra#21200#Vi?t#K304T#570.76#^214#Kim tra nh gi th ng xuyn v nh k mn sinh hc lp 9#L nh Trung (ch.b.), Cao Xun Phan#^aH .#^aGio dc#2010#^a160tr.^b24cm#L nh Trung#Ti bn ln th 1#Hoa#Cao Xun Ph an#261044## 00629000000000301000450002600110000002600110001102000070002202000070002902000140 00360200009000500140007000590190005000661810006000710820008000778080005000850020 06000090007006100150008000500211009001100216010000500227011001500232005001700247 004001800264039000400282005001700286005001700303013000700320#VV10.08687#VV10.086 88#Vt l#Lp 10#Sch c thm#Kim tra#18200#Vi?t#K304T#530.076#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn vt l lp 10#Nguyn Trng Su (ch.b.), Ngu yn S Phng, Nguyn Sinh Qun#^aH.#^aGio dc#2010#^a135tr.^b24cm#Nguyn Trng Su#Ti bn ln th 1#Hoa#Nguyn S Phng#Nguyn Sinh Qun#261045## 00674000000000313000450002600110000002600110001102000080002202000070003002000140 00370140007000510190005000581810006000630820008000698080005000770020061000820070 07700143008000500220009001100225010000500236011001500241005001200256004001800268 039000400286005001500290005001700305005002200322013000700344020000900351#VV10.08 689#VV10.08690#Ho hc#Lp 10#Sch c thm#27200#Vi?t#K304T#546.076#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn ho hc lp 10#V Anh Tun (ch.b.), Ph m Tun Hng, Nguyn Th Khnh, Nguyn Th Thanh Thu#^aH.#^aGio dc#2010#^a207t r.^b24cm#V Anh Tun#Ti bn ln th 1#Hoa#Phm Tun Hng#Nguyn Th Khnh#Nguy n Th Thanh Thu#261046#Kim tra## 00571000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020044000530070029000970220004001260040018001300080 00500148009001100153010000500164011001500169020000800184020001600192020000800208 020001400216005001300230005001500243039000400258013000700262#VV10.08691#VV10.086 92#25600#Vi?t#V460B#004.076#^214#V bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#Tr n Hng, ng Bch Vit#Q.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a191tr.^b 24cm#Tin hc#Trung hc c s#Bi tp#Sch c thm#Trn Hng#ng Bch Vit#H oa#261047## 00563000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020044000530070025000970220004001220040018001260080 00500144009001100149010000500160011001500165020000800180020001600188020000800204 020001400212005001300226005001100239039000400250013000700254#VV10.08693#VV10.086 94#17600#Vi?t#V460B#004.076#^214#V bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#Tr n Hng, o T Mai#Q.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a128tr.^b24cm #Tin hc#Trung hc c s#Bi tp#Sch c thm#Trn Hng#o T Mai#Hoa#26104 8## 00574000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020041000520070032000930220004001250040018001290080 00500147009001100152010000500163011001500168020000800183020001600191020000800207 020001500215005001400230005001700244039000400261013000700265#VV10.08695#VV10.086 96#7900#Vi?t#B103T#004.076#^214#Bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#Ng n h Tuyt, Nguyn Ch Trung#Q.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a107tr.^b2 4cm#Tin hc#Trung hc c s#Bi tp#Sch gio khoa#Ng nh Tuyt#Nguyn Ch Trun g#Hoa#261049## 00575000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020041000530070032000940220004001260040018001300080 00500148009001100153010000500164011001500169020000800184020001600192020000800208 020001500216005001400231005001700245039000400262013000700266#VV10.08697#VV10.086 98#13500#Vi?t#B103T#004.076#^214#Bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#Bi V n Thanh, Nguyn Ch Trung#Q.4#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a136tr.^b 24cm#Tin hc#Trung hc c s#Bi tp#Sch gio khoa#Bi Vn Thanh#Nguyn Ch Tru ng#Hoa#261050## 01095000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020082000530070066001350220004002010080005002050090 01100210010000500221011001400226015003300240021035700273020000800630020001600638 02000220065402000150067600500140069100500120070500500150071700500140073203900040 0746013000700750#VV10.08699#VV10.08700#15000#Vi?t#H561D#004.071#^214#Hng dn thc hin chng trnh, sch gio khoa tin hc dnh cho trung hc c s#Phm Th Long (ch.b.), Bi Vit H, Quch Tt Kin, Bi Vn Thanh#Q.4#^aH.#^aGio dc#20 10#^a79tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nhng vn chung v i mi gio dc ph thng. Gii thiu chng trnh, chun kin thc, k nng, cu trc, ni dung v thi lng dy hc, nh hng v phng php dy hc, bi tp, n tp v kim tra mn tin hc dnh cho trung hc c s. Hng dn son gio n, ki m tra, nh gi v trnh by v phng tin, thit b dy hc trong qu trnh d y hc#Tin hc#Trung hc c s#Phng php ging dy#Sch gio vin#Phm Th Lon g#Bi Vit H#Quch Tt Kin#Bi Vn Thanh#Hoa#261051## 00651000000000313000450002600110000002600110001102000080002202000160003002000140 00460200011000600140007000710190005000781810006000830820006000898080005000950020 04600100007006200146008000500208009001100213010000500224011001500229005001400244 004001800258039000400276020001200280005001800292005002000310013000700330#VV10.08 701#VV10.08702#Ng vn#Trung hc c s#Sch c thm#Ting Vit#33000#Vi?t#L527 T#807.6#^214#Luyn tp v kim tra ng vn trung hc c s# Ngc Thng (ch.b.) , Phm Th Thu Hin, Nguyn Th Hng Vn#^aH.#^aGio dc#2010#^a263tr.^b24cm# Ngc Thng#Ti bn ln th 3#Hoa#Tp lm vn#Phm Th Thu Hin#Nguyn Th Hng V n#261052## 00685000000000325000450002600110000002600110001102000050002202000160002702000140 00430200007000570140007000640190005000711810006000760820007000828080005000890020 04000094003004900134007005400183008000500237009001100242010000500253011001500258 00500170027303900040029002000080029402000150030200500130031700500220033001300070 0352#VV10.08703#VV10.08704#Ton#Trung hc c s#Sch c thm#n tp#27800#Vi?t #454L#510.76#^214#n luyn kin thc ton trung hc c s#Dnh cho hc sinh n thi vo lp 10 chuyn, chn#Phm Minh Phng, Trn Vn Tn, Nguyn Th Thanh Thu #^aH.#^aGio dc#2010#^a263tr.^b24cm#Phm Minh Phng#Hoa#Bi tp#Sch luyn th i#Trn Vn Tn#Nguyn Th Thanh Thu#261053## 00621000000000289000450002600110000002600110001102000150002202000100003702000110 00470200008000580140007000660190005000731810006000780820004000848080005000880020 01700093007001600110008000500126009001100131010000500142011001500147001001600162 004001900178039000400197021012300201013000700324#VV10.08705#VV10.08706#i s ca o cp#L thuyt#Gio trnh#Bi tp#16000#Vi?t#103S#512#^214#i s i cng#H ong Xun Snh#^aH.#^aGio dc#2010#^a180tr.^b21cm#Hong Xun Snh#Ti bn ln t h 12#Hoa#Trnh by l thuyt c bn v mt s bi tp v tp hp v nh x, qua n h, na nhm v nhm, vnh v trng, vnh a thc#261054## 00949000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480010016000530020021000690070054000900220004001442210 03200148004001900180008000500199009001100204010000500215011001500220021022500235 02000130046002000100047302000130048302000100049602000060050602000080051200500120 0520005001600532039000400548013000700552005001600559#VV10.08707#VV10.08708#16500 #Vi?t#B103T#515.076#^214#Nguyn nh Tr#Bi tp ton cao cp#Nguyn nh Tr ( ch.b.), T Vn nh, Nguyn H Qunh#T.2#Php tnh gii tch mt bin s#Ti bn ln th 10#^aH.#^aGio dc#2010#^a271tr.^b21cm#Gii thiu mt s bi tp ton c ao cp v s thc, hm s mt bin s thc, gii hn v s lin tc ca hm s m t bin s, o hm v vi phn ca hm s mt bin s, cc nh l v gi tr tr ung bnh... c km theo li gii#Ton cao cp#Gii tch#Hm mt bin#Tch phn#C hui#Bi tp#T Vn nh#Nguyn H Qunh#Hoa#261055#Nguyn nh Tr## 00902000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480010016000530020021000690070054000900220004001442210 03400148004001900182008000500201009001100206010000500217011001500222020001300237 02000100025002000070026002000100026702000080027700500120028500500160029701300070 0313005001600320021020000336039000400536#VV10.08709#VV10.08710#29500#Vi?t#B103T #515.076#^214#Nguyn nh Tr#Bi tp ton cao cp#Nguyn nh Tr (ch.b.), T V n nh, Nguyn H Qunh#T.3#Php tnh gii tch nhiu bin s#Ti bn ln th 1 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a500tr.^b21cm#Ton cao cp#Gii tch#Hm s#Tch phn#B i tp#T Vn nh#Nguyn H Qunh#261056#Nguyn nh Tr#Gii thiu mt s bi t p ton cao cp v hm s nhiu bin s, ng dng ca php tnh vi phn trong h nh hc, tch phn bi, tch phn ng, tch phn mt, phng trnh vi phn v k m theo li gii#Hoa## 00914000000000301000450002600110000002600110001102600110002202000190003302000120 00520200009000640140007000730190005000801810006000850820006000918080005000970020 04000102003009400142007003500236008000500271009001100276010000500287011001500292 005001600307001001000323039000400333021026800337013000700605#VV10.08711#VV10.087 12#VV10.08713#Cng ngh sinh hc#Vi sinh vt#ng dng#51500#Vi?t#C460S#660.6#^2 14#C s cng ngh vi sinh vt v ng dng#Dng cho sinh vin cc trng i hc , Cao ng c lin quan n sinh hc, y hc, nng nghip#L Gia Hy (ch.b.), Khu t Hu Thanh#^aH.#^aGio dc#2010#^a383tr.^b24cm#Khut Hu Thanh#L Gia Hy#Hoa#Tr nh by nguyn l c bn ca cng ngh vi sinh vt. Cc ng dng cng ngh vi si nh vt trong sn xut cc sn phm ng dng trong cc ngnh cng nghip ch bin thc phm, nng nghip, thu sn, y dc, bo v mi trng, pht trin ngun n ng lng sinh hc mi...#261057## 00845000000000313000450002600110000002600110001102600110002202000190003302000070 00520200011000590200009000700200009000790140007000880190005000951810006001000820 00600106808000500112002004400117003006300161007001600224008000500240009001100245 010000500256011001500261001001600276039000400292021022800296013000700524#VV10.08 714#VV10.08716#VV10.08715#Cng ngh sinh hc#T bo#Gio trnh#ng vt#ng dng #24000#Vi?t#C460S#660.6#^214#C s cng ngh t bo ng vt v ng dng#Bin s on theo chng trnh khung c B GD & T ph duyt#Khut Hu Thanh#^aH.#^a Gio dc#2010#^a167tr.^b24cm#Khut Hu Thanh#Hoa#Cung cp cc kin thc c bn v cc cng ngh nui cy v nghin cu t bo ng vt. Trnh by mt s ng dn g cng ngh t bo ng vt trong iu tr bnh cho con ngi, sn xut cc cht hot tnh sinh hc phc v y hc...#261058## 00894000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020038000490030067000870070011001540080005001650090 01100170010000500181011001500186001001100201004004000212039000400252021024500256 020000800501020001900509020001100528020001700539020001700556013000700573#VV10.08 717#VV10.08718#30000#Vi?t#C460S#541#^214#C s l thuyt cc qu trnh ho hc# Dng cho sinh vin khoa Ho cc trng i hc Tng hp v S phm#V ng #^a H.#^aGio dc#2010#^a248tr.^b24cm#V ng #Ti bn ln th 9, c chnh l, b sung#Hoa#Trnh by mt s vn c s ca ho hc. Chiu hng v mc din b in ca cc qu trnh ho hc. C s ca nhit ng ho hc. Cn bng ho hc. T c v c ch ca phn ng ho hc. Dung dch. Phn ng oxi ho - kh, ho hc v dng in#Ho hc#Nhit ng ho hc#Gio trnh#Cn bng ho hc#Phn ng ho hc#261059## 00929000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820009000628080005000710010012000760020035000880070 01200123022000400135221005200139008000500191009001100196010000500207011001500212 02102800022702000080050702000050051502000100052002000110053003900050054101300070 0546020001400553005001200567#VV10.08719#VV10.08720#VV10.08721#VV10.08722#43000# Vi?t#C460S#621.3815#^214#H Vn Sung#C s k thut mch in & in t#H Vn S ung#T.1#Mch in c bn : Tnh ton v m phng vi matlab#^aH.#^aGio dc#2010 #^a311tr.^b24cm#Cung cp cc kin thc c bn c bn cng nh nhng cng c v p hng php phn tch cc ch hot ng ca cc mch in v in t c s: dng in phc v mch in xoay chiu, mng in tuyn tnh, mch in trong c h xung, bin i fourier, mch in it bn dn...#in t#in#Mch in#G io trnh#KVn#261060#K thut in#H Vn Sung## 00873000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820009000628080005000710010012000760020035000880070 01200123022000400135221005500139008000500194009001100199010000500210011001500215 02102210023002000080045102000050045902000100046402000110047403900050048502000140 0490013000700504005001200511#VV10.08723#VV10.08724#VV10.08726#VV10.08725#42000# Vi?t#C460S#621.3815#^214#H Vn Sung#C s k thut mch in & in t#H Vn S ung#T.2#Mch in chc nng : Tnh ton v m phng vi matlab#^aH.#^aGio dc#2 010#^a307tr.^b24cm#Trnh by nhng kin thc c bn v cc tn hiu c s, bin i laplace, phn tch v tng hp mch in dng bin i laplace, cc mch li n kt cm ng, cc loi mch lc tch cc, iu ch, khuch i, mng ba pha...# in t#in#Mch in#Gio trnh#KVn#K thut in#261061#H Vn Sung## 00876000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820012000628080005000740010012000790020043000910070 01200134022000400146221005200150008000500202009001100207010000500218011001500223 021028600238020000800524020001000532020000800542039000500550013000700555#VV10.08 727#VV10.08728#VV10.08729#VV10.08730#39000#Vi?t#B103T#621.3815076#^214#H Vn S ung#Bi tp c s k thut mch in & in t#H Vn Sung#T.1#Mch in c bn : Tnh ton v m phng vi Matlab#^aH.#^aGio dc#2010#^a279tr.^b24cm#Gm b i v hng dn gii, tr li cc bi tp v cc i lng in c bn v chc n ng c s, biu din phc dng in v mch in xoay chiu, nhng nh lut c b n trong cc mng in tuyn tnh, mch in trong ch xung, bin i fourier v mt cng sut ca tn hiu...#in t#Mch in#Bi tp#KVn#261062## 00809000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820012000628080005000740010012000790020043000910070 01200134022000400146221005500150008000500205009001100210010000500221011001500226 021021600241020000800457020001000465020000800475039000500483013000700488#VV10.08 731#VV10.08734#VV10.08733#VV10.08732#37000#Vi?t#B103T#621.3815076#^214#H Vn S ung#Bi tp c s k thut mch in & in t#H Vn Sung#T.2#Mch in chc n ng : Tnh ton v m phng vi Matlab#^aH.#^aGio dc#2010#^a267tr.^b24cm#Gm bi v hng dn gii, tr li cc bi tp v cc tn hiu c s, bin i lapl ace, phn tch v tng hp mch in dng bin i laplace, cc mch lin kt c m ng, cc loi mch lc tch cc, mng ba pha...#in t#Mch in#Bi tp#KVn #261063## 00774000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820004000428080005000460010017000510020010000680070017000780220004000952210 04500099004001800144008000500162009001100167010000500178011001500183021021100198 020001000409020001000419020000800429020001100437039000500448013000700453#VV10.08 735#VV10.08736#39000#Vi?t#GI-103T#515#^214#Nguyn Xun Lim#Gii tch#Nguyn Xu n Lim#T.1#Gio trnh l thuyt v bi tp c hng dn#Ti bn ln th 6#^aH.# ^aGio dc#2010#^a467tr.^b21cm#Cung cp kin thc v tp hp s thc; gii hn c a dy s, hm s v hm s lin tc; o hm, tch phn Rp, hm lin tc trn k hng gian Rp; o hm ca hm mt bin s, o hm ring ca hm s nhiu bin s #Gii tch#L thuyt#Bi tp#Gio trnh#KVn#261064## 01044000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500020041000550030053000960070052001490220004002010040 01800205008000500223009001100228010000500239011001500244021026800259020001700527 02000110054402000080055502000100056302000110057300500150058400500140059900500180 0613005001500631005001200646039000500658013000700663#VV10.08737#VV10.08738#16500 #Vi?t#GI-108T#335.007#^214#Gio trnh gio dc quc phng - an ninh#Dng cho h c sinh cc trng trung cp chuyn nghip#Nguyn Hu Ho, Phan Tn Hng, Nguyn Thanh Ngh...#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a143tr.^b24cm#Trnh b y cc kin thc c bn v i ng n v, v sng tiu lin AK, sng trng CKC, k thut s dng lu n v bn sng AK, cc t th ng tc c bn vn ng tr n chin trng, cch li dng a hnh, a vt v tng ngi trong chin u t in cng, phng ng#Gio dc qun s#Quc phng#An ninh#Trung cp#Gio trnh#Ngu yn Hu Ho#Phan Tn Hng#Nguyn Thanh Ngh#Nguyn Vn Qu#L nh Thi#KVn#2610 65## 00988000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500020041000550030048000960070050001440220004001940040 01800198008000500216009001100221010000500232011001500237021023700252020001700489 02000110050602000080051702000110052500500130053600500180054900500140056700500180 0581005001500599039000500614013000700619#VV10.08739#VV10.08740#24000#Vi?t#GI-10 8T#355.007#^214#Gio trnh gio dc quc phng - an ninh#Dng cho sinh vin cc trng i hc, cao ng#o Huy Hip, Nguyn Mnh Hng, Lu Ngc Khi...#T.1#T i bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a227tr.^b24cm#Trnh by i tng, phng php nghin cu mn hc gio dc quc phng - an ninh, quan im ca ch ngha Mc -Lnin, t tng H Ch Minh v chin tranh qun i v bo v t quc, xy dng nn quc phng ton dn, an ninh nhn dn...#Gio dc qun s#Quc phng#An ninh#Gio trnh#o Huy Hip#Nguyn Mnh Hng#Lu Ngc Khi#Nguyn Hong Minh# Trn i Ngha#KVn#261066## 00871000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820007000538080005000600010014000650020087000790070014001660080 00500180009001100185010000500196011001500201021029500216020000500511020002200516 020002000538020001100558039000500569013000700574#VV10.08741#VV10.08742#VV10.0874 3#30000#Vi?t#GI-108T#510.71#^214#Bi Th Hng#Gio trnh phng php dy hc m n ton trung hc ph thng theo nh hng tch cc#Bi Th Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^a207tr.^b24cm#Trnh by khoa hc phng php dy hc ton v ni dung , chng trnh mn ton trung hc ph thng. Hot ng nghin cu khoa hc, ph ng php dy hc ton, t chc dy hc mn ton theo hng tch cc. Tm quan t rng ca vic bi dng nng lc hc mn ton cho hc sinh trung hc ph thng# Ton#Phng php ging dy#Ph thng trung hc#Gio trnh#KVn#261067## 00837000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570010019000620020012000810030038000930070 04300131004001800174008000500192009001100197010000500208011001500213012002200228 02101550025002000150040502000060042002000100042602000110043600600180044703900050 0465013000700470019001000477#VV10.08744#VV10.08745#VV10.08746#76000#Vi?t#GI-103 T#515#^214#Monier, Jean Marie#Gii tch 3#Gio trnh v 500 bi tp c li gii# Jean Marie Monier ; Nguyn Vn Thng dch#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#201 0#^a590tr.^b24cm#Gio trnh Ton ; T.3#Trnh by l thuyt v 500 bi tp v to n gii tch gm: Khng gian vect nh chun, hm mt bin thc, chui cng phn hng dn v tr li cc bi tp#Ton gii tch#Chui#Hm vect#Gio trnh#Nguy n Vn Thng#KVn#261068#Dch Php## 00781000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590010011000640020048000750070011001230080 00500134009001100139010000500150011001500155021024300170020001700413020002000430 020001100450039000500461004001800466013000700484#VV10.08747#VV10.08749#VV10.0874 8#23000#Vi?t#GI-108T#001.4#^214#V Cao m#Gio trnh phng php lun nghin c u khoa hc#V Cao m#^aH.#^aGio dc#2010#^a208tr.^b24cm#Trnh by khi nim, c im v phng php thc hin nghin cu khoa hc, trnh t logic ca nghin cu khoa hc, la chn ti, thu thp v x l thng tin, t chc thc hin ti, c s o c khoa hc v nh gi nghin cu khoa hc#Phng php lun#N ghin cu khoa hc#Gio trnh#KVn#Ti bn ln th 2#261069## 00945000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480010015000530020035000680070039001030080005001420090 01100147010000500158011001500163021030400178020001100482020001900493020001100512 03900050052302000230052802000180055102000100056902000100057900500230058901300070 0612#VV10.08750#VV10.08751#32000#Vi?t#GI-108T#577.5#^214#Nguyn Xun C#Gio tr nh mi trng v con ngi#Nguyn Xun C, Nguyn Th Phng Loan#^aH.#^aGio d c#2010#^a235tr.^b24cm#Trnh by mt s khi nim v chc nng ca mi trng. C c nguyn l sinh thi p dng trong khoa hc mi trng. Cc vn dn s v m i trng. Nhu cu v cc hot ng p ng nhu cu ca con ngi vi mi trng , ti nguyn thin nhin, nhim mi trng, bo v mi trng v pht trin b n vng#Mi trng# nhim mi trng#Gio trnh#KVn#Ti nguyn thin nhin#Bo v mi trng#Sinh thi#Con ngi#Nguyn Th Phng Loan#261070## 00989000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820010000428080005000520010018000570020036000750070041001110080005001520090 01100157010000500168011001500173021038600188020001600574020001100590039000500601 004001800606005001400624015003300638020000900671013000700680#VV10.08752#VV10.087 53#30000#Vi?t#GI-108T#346.59704#^214#Nguyn Vn Phng#Gio trnh lut mi tr ng Vit Nam#Nguyn Vn Phng (ch.b.), V Duyn Thu#^aH.#^aGio dc#2010#^a255t r.^b24cm#Tm hiu v mi trng v lut mi trng. Vn bo v mi trng ca mi c nhn v t chc. nh gi tc ng mi trng. Qun l cht thi v cc ngun ti nguyn. Quyn v ngha v ca t chc c nhn khi thc hin cc hot ng bo v, khai thc, s dng ngun ti nguyn. Trch nhim php l i vi nh ng hnh vi phm php lut mi trng. Quan h quc t v bo v mi trng#Lut mi trng#Gio trnh#KVn#Ti bn ln th 1#V Duyn Thu#TTS ghi: Vin i h c M H Ni#Vit Nam#261071## 00901000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500010016000550020044000710030045001150070016001600080 00500176009001100181010000500192011001500197021027700212020000900489020001000498 02000080050802000110051603900050052700400180053202000080055002000100055801300070 0568#VV10.08754#VV10.08755#43000#Vi?t#GI-108T#321.001#^214#Nguyn Vn ng#Gio trnh l lun v nh nc v php lut#Dng cho o to i hc v sau i hc Lut#Nguyn Vn ng#^aH.#^aGio dc#2010#^a351tr.^b24cm#L lun v nh nc v php lut. Trnh by nhng khi nim c bn, c im, ngun gc, c trng, bn cht, chc nng ca cc kiu nh nc ch n, phong kin, nh nc t sn, nh nc XHCN, nh nc Cng ho XHCH Vit Nam v nhng l lun v php lut ca cc nh nc ny#Nh nc#Php lut#L lun#Gio trnh#KVn#Ti bn ln th 2#Lch s#Hnh thi#261072## 00674000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820007000458080005000520010016000570020029000730070016001020080005001180090 01100123010000500134011001500139021020800154020001300362020001000375020001100385 039000500396013000700401#VV10.08756#VV10.08757#VV10.08758#20000#Vi?t#577.27#^21 4#Trnh Th Thanh#Gio trnh c hc sinh thi#Trnh Th Thanh#^aH.#^aGio dc#2 010#^a139tr.^b24cm#Trnh by mt s vn chung v c hc sinh thi, mi quan h v quy lut sinh thi, s chuyn ho v c im ca c cht khi gy tc ng n c th sinh vt, phng php xc nh c tnh sinh thi...#c cht hc# Sinh thi#Gio trnh#KVn#261073## 00843000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490010014000540020053000680070014001210080005001350090 01100140010000500151011001500156021031100171020001000482020000900492020001000501 020001100511039000500522020001900527013000700546#VV10.08759#VV10.08760#VV10.0876 1#38000#Vi?t#003#^214#Nguyn Vn V#Gio trnh phn tch thit k cc h thng thng tin#Nguyn Vn V#^aH.#^aGio dc#2010#^a271tr.^b24cm#Trnh by phng ph p lun pht trin h thng thng tin. Kho st hin trng, xc nh yu cu h t hng. M hnh nghip v ca h thng. M hnh ho qu trnh x l, logic tin tr nh, m hnh d liu quan nim. Thit k m hnh d liu logic, c s d liu v t l, h thng chng trnh, cc h thng phn tn#Thng tin#Thit k#Phn tch# Gio trnh#KVn#H thng thng tin#261074## 00580000000000289000450002600110000002600110001102000090002202000140003102000110 00450140007000560190005000631810008000680820010000768080005000860020034000910070 03700125008000500162009001100167010000500178011001500183015003300198001001500231 004001800246039000600264005001300270013000700283#VV10.08762#VV10.08763#Vit Nam# Lut lao ng#Gio trnh#45000#Vi?t#GI-108T#344.59701#^214#Gio trnh lut Lao ng Vit Nam#Nguyn Hu Ch (ch.b.), Ngn Bnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a359tr. ^b24cm#TTS ghi: Vin i hc M H Ni#Nguyn Hu Ch#Ti bn ln th 1#K.Vn# Ngn Bnh#261075## 01092000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570010017000620020024000790030066001030070 06500169008000500234009001100239010000500250011001500255021045200270020001300722 020001100735039000500746005001700751005001500768013000700783#VV10.08765#VV10.087 64#VV10.08766#32000#Vi?t#GI-108T#364#^214#Dng Tuyt Min#Gio trnh ti phm hc#Dng trong cc trng i hc chuyn ngnh Lut, An ninh, Cng an#B.s.: Dn g Tuyt Min (ch.b.), Nguyn Tuyt Mai, Nguyn Vn Nam#^aH.#^aGio dc#2010#^a22 6tr.^b24cm#Trnh by nhng kin thc tng quan v ti phm hc, qu trnh hnh t hnh v pht trin ca ti phm hc, trng phi ti phm hc c in. Cc thuy t v bn cht con ngi, x hi hc. Tnh hnh ti phm, nguyn nhn ti phm, p hng nga ti phm, d bo ti phm; khi nim, c im hnh pht hc, nn nhn ca ti phm, ti phm c cn trng. Tnh hnh ti phm ma tu, ti phm kinh t Vit Nam v cc bin php phng nga cc loi ti phm ny#Ti phm hc#Gio trnh#KVn#Nguyn Tuyt Mai#Nguyn Vn nam#261076## 00652000000000277000450002600110000002600110001102000110002202000050003302000110 00380140007000490190005000561810008000610820006000698080005000750020027000800070 01100107008000500118009001100123010000500134011001500139001001100154004003900165 039000600204021015700210013000700367#VV10.08767#VV10.08768#X hi hc#Gii#Gio trnh#32000#Vi?t#GI-108T#305.3#^214#Gio trnh x hi hc gii#L Th Qu#^aH.# ^aGio dc#2010#^a247tr.^b24cm#L Th Qu#Ti bn ln th 1, c sa cha b sung #K.Vn#Trnh by nhng kin thc c bn v x hi hc gii. L thuyt gii v x hi hc gii. X hi hc gii Vit Nam v phng php nghin cu x hi hc g ii#261077## 00878000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570010016000620020031000780070016001090080 00500125009001100130010000500141011001500146021032500161020000900486020001100495 039000500506020001100511020001100522020001300533020001100546013000700557#VV10.08 769#VV10.08771#VV10.08770#27000#Vi?t#GI-108T#658#^214#Nguyn Ngc Sn#Gio trn h qun tr chin lc#Nguyn Ngc Sn#^aH.#^aGio dc#2010#^a183tr.^b24cm#Gii t hiu chung v doanh nghip v qun tr doanh nghip. Nhng vn chung v chin lc v qun tr chin lc. Tm nhn, s mng v mc tiu chin lc ca doanh nghip. Phn tch mi trng kinh doanh, ni b doanh nghip, chin lc cnh t ranh, chin lc pht trin hot ng kinh doanh, t chc thc hin chin lc#Q un tr#Gio trnh#KVn#Chin lc#Kinh doanh#Doanh nghip#Cnh tranh#261078## 00928000000000349000450002600110000002600110001102600110002202000110003302000160 00440140007000600190005000671810008000720820004000808080005000840020035000890030 04300124007005700167008000500224009001100229010000500240011001500245005001100260 00400180027103900060028902102000029500500140049500500130050900500140052200500180 0536013000700554020001700561#VV10.08772#VV10.08774#VV10.08773#Gio trnh#Quan h quc t#30000#Vi?t#GI-108T#337#^214#Gio trnh quan h kinh t quc t#Dng tr ong cc trng i hc khi kinh t#B.s.: Bi Th L (ch.b.), Hng Lan, L T h Thu H...#^aH.#^aGio dc#2010#^a231tr.^b24cm#Bi Th L#Ti bn ln th 1#K. Vn#Tng quan v quan h kinh t quc t. Nhng kin thc c bn v thng mi q uc t, chnh sch thng mi quc t, thng mi dch v quc t, u t quc t , hp tc quc t v khoa hc cng ngh...#Phan Minh Ho# Hng Lan#L Th Th u H#Nguyn Quang Hip#261079#Kinh t th gii## 00899000000000361000450002600110000002600110001102000080002202000090003002000110 00390200021000500140007000710190005000781810008000830820004000918080005000950020 01900100003005100119007007500170008000500245009001100250010000500261011001500266 00500150028100400180029603900060031402101280032000500150044800500150046300500190 0478013000700497020001800504020001500522#VV10.08776#VV10.08775#Tin hc#My tnh# Gio trnh#H iu hnh Windows#34000#Vi?t#GI-108T#004#^214#Gio trnh tin hc# Sch dng cho cc trng dy ngh h 12 - 24 thng#Tiu Kim Cng (ch.b.), Lm Q uang Tng, Mai Thanh Trc, Nguyn Hng Giang#^aH.#^aGio dc#2010#^a271tr.^b24c m#Tiu Kim Cng#Ti bn ln th 2#K.Vn#Trnh by tng quan v h thng my tn h, h iu hnh Windows XP, h son tho vn bn Word 2003, bng tnh in t Ex cel 2003#Lm Quang Tng#Mai Thanh Trc#Nguyn Hng Giang#261080#Son tho vn b n#Phn mm Excel## 00811000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570010014000620020052000760070014001280080 00500142009001100147010000500158011001500163021028500178020001900463020000700482 020001100489039000500500020000900505013000700514#VV10.08777#VV10.08778#VV10.0877 9#22000#Vi?t#GI-108T#632#^214#Phm Th Thu#Gio trnh cng ngh sinh hc trong bo v thc vt#Phm Th Thu#^aH.#^aGio dc#2010#^a155tr.^b24cm#Trnh by kh i nim c bn v bo v thc vt v cng ngh sinh hc, cng ngh chuyn gen GMO trong bo v thc vt. Cng ngh sn xut cn trng k sinh n tht, ch phm v i sinh vt v tc nhn sinh hc khc ng dng phng tr su, bnh trn cy tr ng nng, lm nghip Vit Nam#Cng ngh sinh hc#Bo v#Gio trnh#KVn#Thc v t#261081## 00871000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820008000538080005000610010015000660020027000810070060001080220 00400168004001800172008000500190009001100195010000500206011001500211021017200226 02000160039802000110041402000130042502000080043802000110044602000110045700500130 0468005001600481039000500497013000700502#VV10.08780#VV10.08781#VV10.08782#19500 #Vi?t#GI-108T#346.597#^214#Bi Ngc Cng#Gio trnh lut Thng mi#B.s.: Bi N gc Cng (ch.b.), ng Ngc Ba, V ng Hi Yn#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2010#^a143tr.^b24cm#Trnh by nhng kin thc c bn v l lun v lut T hng mi, php lut v doanh nghip t nhn v h kinh doanh, php lut v cng ty, doanh nghip nh nc, hp tc x#Lut thng mi#Kinh doanh#Doanh nghip#C ng ti#Hp tc x#Gio trnh#ng Ngc Ba#V ng Hi Yn#KVn#261082## 00795000000000289000450002600110000002600110001102600110002202000180003302000110 00510140007000620190005000691810008000740820006000828080005000880020029000930030 04200122007001700164008000500181009001100186010000500197011001500202001001700217 004001800234039000600252021024000258013000700498#VV10.08784#VV10.08783#VV10.0878 5#Kinh t hc vi m#Gio trnh#28000#Vi?t#GI-108T#338.5#^214#Gio trnh kinh t hc vi m#Dnh cho khi kinh t cc trng k thut#Nguyn i Thng#^aH.#^aGi o dc#2010#^a203tr.^b24cm#Nguyn i Thng#Ti bn ln th 1#K.Vn#Kinh t hc v nhng vn c bn ca kinh t hc. Th trng, cu v cung. L thuyt v ti u dng v sn xut. Cu trc th trng. Th trng yu t sn xut - lao ng, vn v t ai. Vai tr ca chnh ph trong nn kinh t th trng#261083## 00871000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810008000560820004000648080005000680010016000730020039000890070 01600128008000500144009001100149010000500160011001500165021033800180020001000518 020001000528020000800538020001100546039000500557013000700562#VV10.08786#VV10.087 87#VV10.08789#VV10.08788#47000#Vi?t#GI-108T#657#^214#Nguyn Vn Cng#Gio trnh phn tch bo co ti chnh#Nguyn Vn Cng#^aH.#^aGio dc#2010#^a347tr.^b24cm #Trnh by c s l lun ca phn tch bo co ti chnh, c v kim tra c s d liu, phn tch tnh hnh ti chnh, n by ti chnh, ri ro ti chnh v t nh n nh ca ngun ti tr ti sn. Phn tch kt qu kinh doanh v tnh hnh lu chuyn tin t, hiu qu kinh doanh, gi tr doanh nghip v d bo cc ch tiu ti chnh...#Ti chnh#Phn tch#Bo co#Gio trnh#KVn#261084## 00928000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570010013000620020030000750030066001050070 02900171008000500200009001100205010000500216011001500221021033300236020001100569 020000800580020001100588039000500599005001500604013000700619#VV10.08790#VV10.087 91#VV10.08792#24000#Vi?t#GI-108T#340#^214#Chu Lin Anh#Gio trnh tm l hc t php#Dng trong cc trng i hc chuyn ngnh Lut, An ninh, Cng an#Chu Lin Anh, Dng Th Loan#^aH.#^aGio dc#2010#^a166tr.^b24cm#Gii thiu nhng kin t hc c bn v tm l hc t php. Phn tch tm l hnh vi ti phm, cu trc t m l ca hot ng t php, c im tm l ca hot ng iu tra cc v n hn h s v hot ng xt x v n hnh s. Nhng kha cnh tm l ca hot ng ci to. Phn tch c im tm l ca hot ng gii quyt v n dn s#Tm l hc #T php#Gio trnh#KVn#Dng Th Loan#261085## 00521000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020072000530070016001250080005001410090011001460100 00500157011001500162020000800177020002000185020001400205039000500219020000800224 005001600232013000700248#VV10.08793#VV10.08794#39000#Vi?t#C101P#546.076#^214#C c phng php chn lc gii nhanh bi tp ho hc trung hc ph thng#Nguyn Vn Bang#^aH.#^aGio dc#2010#^a299tr.^b24cm#Ho hc#Ph thng trung hc#Sch c t hm#KVn#Bi tp#Nguyn Vn Bang#261086## 00818000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010014000600020026000740070036001000080 00500136009001100141010000500152011001500157021026700172020000800439020001600447 039000500463004001800468020001000486005001300496013000700509#VV10.08796#VV10.087 95#VV10.08797#17000#Vi?t#D107P#547#^214#Trn Quc Sn#Danh php hp cht hu c #Trn Quc Sn (ch.b.), Trn Th Tu#^aH.#^aGio dc#2010#^a147tr.^b24cm#Trnh b y khi nim chung v cc nguyn tc chung ca danh php Hirocacbon, cc ion v gc t do, cc d vng; Danh php hp cht hu c v a chc ng nht; Hp ch t tp phc v hp cht thin nhin, km theo cc tn c lu dng v trnh t u tin ca cc nhm#Ho hc#Hp cht hu c#KVn#Ti bn ln th 7#Danh php#Tr n Th Tu#261087## 00861000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480010012000530020071000650070055001360080005001910090 01100196010000500207011001500212021021600227020001800443020002200461020001100483 039000500494020002000499005001500519005001800534013000700552#VV10.08798#VV10.087 99#30000#Vi?t#PH561P#170.71#^214#V nh By#Phng php dy hc mn gio dc c ng dn trng trung hc ph thng#V nh By (ch.b.), ng Xun iu, Nguyn Thnh Minh#^aH.#^aGio dc#2010#^a176tr.^b24cm#Trnh by i tng, nhim v v phng php nghin cu mn l lun v phng php dy hc gio dc cng dn; c c phng php ging dy v hnh thc t chc dy hc mn gio dc cng dn tr ng trung hc ph thng#Gio dc cng dn#Phng php ging dy#Gio trnh#KVn# Ph thng trung hc#ng Xun iu#Nguyn Thnh Minh#261088## 00850000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820004000528080005000560010016000610020066000770070016001430080 00500159009001100164010000500175011001500180021024200195020001200437020001000449 03900050045900400180046402000120048202000100049402000080050402000050051201300070 0517#VV10.08800#VV10.08802#VV10.08801#26500#Vi?t#PH561P#579#^214#Trn Linh Th c#Phng php phn tch vi sinh vt trong nc thc phm v m phm#Trn Linh Th c#^aH.#^aGio dc#2010#^a232tr.^b24cm#Gii thiu cc ch tiu vi sinh vt th ng c kim sot trong nc, thc phm v m phm. Yu cu c bn ca phng ki m nghim vi sinh vt. Phng php thu, bo qun v chun b mu. K thut, qui t rnh phn tch kim nghim vi sinh vt...#Vi sinh vt#Phn tch#KVn#Ti bn ln th 6#Kim nghim#Thc phm#M phm#Nc#261089## 00822000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490010005000540020031000590070047000900080005001370090 01100142010000500153011001500158021023400173020002200407020001100429039000500440 004001900445005001800464020001100482020002000493013000700513#VV10.08804#VV10.088 03#20000#Vi?t#PH561P#495.922#^214#L A#Phng php dy hc ting Vit#L A (ch. b.), Nguyn Quang Ninh, Bi Minh Ton#^aH.#^aGio dc#2010#^a240tr.^b21cm#Gii t hiu nhng vn chung v phng php dy hc ting Vit v phng php dy hc cc hp phn ting Vit trung hc ph thng nh: mn ting Vit trng trun g hc ph thng, phng php dy hc ting Vit nh mt khoa hc...#Phng php ging dy#Gio trnh#KVn#Ti bn ln th 13#Nguyn Quang Ninh#Ting Vit#Ph th ng trung hc#261090## 00908000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010014000500020046000640030125001100070014002350080 00500249009001100254010000500265011001500270021023100285020000800516020002200524 039000500546020000700551020001000558020001000568020000900578013000700587#VV10.08 805#VV10.08806#35000#Vi?t#PH561P#807#^214#Nguyn i Hc#Phng php t duy h t hng trong dy hc vn#L thuyt phng php t duy. Hng dn thc hnh phn t ch, bnh lun mt s tc phm thuc chng trnh ph thng mi nht#Nguyn i H c#^aH.#^aGio dc#2010#^a119tr.^b24cm#Trnh by nhng tin xc lp phng ph p t duy h thng trong dy hc vn. Tnh h thng ca vn hc v u th ca ph ng php t duy h thng. Vn dng phng php t duy h thng trong dy hc tc phm trong trng ph thng#Vn hc#Phng php ging dy#KVn#T duy#Bnh lun #Phn tch#Tc phm#261091## 00599000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410010017000460020039000630070017001020080005001190090011001240100 00500135011001500140021013700155020001000292020000900302039000500311020002200316 013000700338#VV10.08807#VV10.08808#24000#Vi?t#372.65#^214#Nguyn Quc Hng#Ph ng php dy ting Anh cp tiu hc#Nguyn Quc Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^a112tr .^b24cm#Trnh by quan im dy tr ting Anh v nhng k thut c th dng cho quy trnh dy tr, c bit l k thut talk, sing, play, colour#Ting Anh#Tiu hc#KVn#Phng php ging dy#261092## 00746000000000265000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100070 00350820006000428080005000480010015000530020044000680070015001120080005001270090 01100132010000500143011001500148021025600163020000900419020002200428039000500450 004001800455013000700473#VV10.08809#VV10.08810#144000#Vi?t#PH561P#371.3#^214#Th i Duy Tuyn#Phng php dy hc truyn thng v i mi#Thi Duy Tuyn#^aH.#^aG io dc#2010#^a615tr.^b24cm#Trnh by c s x hi ca phng php dy hc hin i, chuyn phng php khoa hc thnh phng php t hc, vn ti hin v s ng to trong dy hc, l lun v h thng bi tp trong dy hc, ngi hiu tr ng v vn i mi phng php dy hc...#Gio dc#Phng php ging dy#KVn# Ti bn ln th 2#261093## 00869000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490030064000670070044001310080005001750090 01100180010000500191011001500196021026200211020001800473020001100491039000500502 004001900507005001300526015003300539013000700572#VV10.08811#VV10.08812#20000#Vi ?t#K312T#339#^214#Kinh t hc v m#Gio trnh dng trong cc trng i hc, ca o ng khi kinh t#V nh Bch, Trn Th t, V Thu Giang...#^aH.#^aGio dc# 2010#^a230tr.^b21cm#Trnh by i cng v kinh t hc. Khi qut v kinh t hc v m, tng sn phm v thu nhp quc dn, tng cu v chnh sch ti kho, ti n t v chnh sch tin t, tng cung v cc chu k kinh doanh, tht nghip v l m pht, kinh t v m ca nn kinh t m#Kinh t hc v m#Gio trnh#KVn#Ti bn ln th 10#V nh Bch#TTS ghi: B Gio dc v o to#261094## 00692000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010013000490020017000620030019000790070039000980080 00500137009001100142010000500153011001500158021016900173020000700342020001100349 039000500360004001800365005001200383013000700395#VV10.08814#VV10.08813#21000#Vi ?t#M300H#111#^214#L Vn Dng#M hc i cng#Gio trnh i hc#L Vn Dng, L nh Lc, L Hng Vn#^aH.#^aGio dc#2010#^a242tr.^b21cm#Trnh by nhng kh i nim, ni dung v hnh thc v quan h thm m, ch th thm m, khch th th m m, ngh thut, cc loa hnh ngh thut, ngh s, gio dc thm m#M hc#Gi o trnh#KVn#Ti bn ln th 5#L nh Lc#261095## 00857000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820009000518080005000600010014000650020043000790070028001220080 00500150009001100155010000500166011001500171021029100186020001000477020000900487 039000500496004001800501005001300519020001600532013000700548#VV10.08815#VV10.088 16#VV10.08817#29500#Vi?t#B454T#621.3815#^214#Trn Nht Tn#421 mch in ng d ng ca ng h o in#Trn Nht Tn, Vn Thng#^aH.#^aGio dc#2010#^a279tr. ^b21cm#Gii thiu cc mch in c lin quan n cc ng h xoay chiu, ng h o in mt chiu, ng h o v iu chnh nhit kiu lp t, bng, ng h xch tay nh: ampe k, von k, wat k, tn s k, ng h cos anfa, cng t o cng, cun cm dng o dng in ln, cun cm in...#Mach in#ng dng#KV n#Ti bn ln th 1# Vn Thng#ng h o in#261096## 00955000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010013000550020093000680070013001610080005001740090 01100179010000500190011001500195021036900210020000800579020002200587020001500609 039000500624020000900629020002000638013000700658#VV10.08818#VV10.08819#30000#Vi ?t#D112H#959.70071#^214# Hng Thi#Dy hc lch s Vit Nam (1919-1975) tr ng trung hc ph thng qua ti liu vn kin ng# Hng Thi#^aH.#^aGio dc#2 010#^a191tr.^b24cm#Trnh by c s l lun ca vic s dng vn kin ng trong dy hc lch s Vit Nam. Hot ng dy hc lch s trng ph thng qua khai thc vn kin ng, cc bin php s dng vn kin ng trong dy hc lch s Vi t Nam (1919-1975) trng trung hc ph thng...gip gio vin la chn phng php s phm ph hp, sng to v linh hot trong vic dy lch s#Lch s#Ph ng php ging dy#Sch gio vin#KVn#Vit Nam#Ph thng trung hc#261097## 00782000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010015000540020029000690070015000980080005001130090 01100118010000500129011001500134021030800149020001700457020002100474039000500495 020000900500013000700509#VV10.08820#VV10.08821#31000#Vi?t#L302S#959.7043#^214#N guyn nh L#Lch s Vit Nam 1954 - 1975#Nguyn nh L#^aH.#^aGio dc#2010#^ a243tr.^b24cm#Gii thiu lch s Vit Nam qua cc giai on xy dng min Bc v u tranh chng ch thuc a ca M min Nam (1954-1960), chng Chin tra nh c bit ca M (1961-1965), chng Chin tranh cc b (1965-1968), xy dng k hi phc kinh t min Bc v hon thnh s nghip gii phng min Nam (1969-1975 )#Lch s hin i#Khng chin chng M#KVn#Vit Nam#261098## 00973000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010017000510020027000680070064000950220004001592210 03300163004001900196008000500215009001100220010000500231011001500236021025100251 02000080050202000210051002000200053102000200055102000090057100500140058000500170 0594039000500611013000700616#VV10.08822#VV10.08823#57000#Vi?t#103C#959.7#^214# Trng Hu Qunh#i cng lch s Vit Nam#B.s.: Trng Hu Qunh (ch.b.), Phan i Don, Nguyn Cnh Minh#T.1#T thi nguyn thu n nm 1858#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2010#^a487tr.^b24cm#Gii thiu bc tranh ton cnh v tin t rnh pht trin ca lch s dn tc Vit Nam t thi nguyn thu n 1858 vi c c thi k tiu biu nh thi nguyn thu, thi i dng nc, thi k Bc thuc v chng Bc thuc, thi i phong kin dn tc...#Lch s#Thi i nguyn thu# Thi i Hng Vng#Thi i phong kin#Vit Nam#Phm i Don#Nguyn Cnh Minh# KVn#261099## 00878000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020027000520070058000790080005001370090011001420100 00500153011001500158021018900173020001800362020001000380039000500390004001900395 00500150041402000070042902000070043602000080044302000090045102000090046000500150 0469005001300484005001200497013000700509#VV10.08824#VV10.08825#39000#Vi?t#L302S #909.07#^214#Lch s th gii trung i#Nguyn Gia Phu, Nguyn Vn nh, nh Hng, Trn Vn La#^aH.#^aGio dc#2010#^a399tr.^b24cm#Tm tt lch s th gii t rung i. S hnh thnh ch phong kin, s pht trin ca th, nhng vn v tn gio, vn ho, chnh tr, a l, x hi cc nc Ty u v phng ng#Lch s trung i#Chnh tr#KVn#Ti bn ln th 14#Nguyn Gia Phu#X hi#a l#Vn ho#Tn gio#Th gii#Nguyn Vn nh# nh Hng#Trn Vn La#261100## 00817000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010011000520020046000630070052001090080005001610090 01100166010000500177011001500182021014800197020000800345020002100353039000500374 00400180037900500160039700500150041302000080042802000100043602000190044602000070 0465013000700472#VV10.08826#VV10.08827#15500#Vi?t#B103T#540.76#^214#V ng # Bi tp c s l thuyt cc qu trnh ho hc#V ng (ch.b.), Trnh Ngc Ch u, Nguyn Vn Ni#^aH.#^aGio dc#2010#^a171tr.^b21cm#Tp hp cc bi tp v c s ho hc, din bin ca cc qu trnh ho hc, nhit ng ho hc, cn bng ho hc, dung dch, phn ng xy ho kh...#Ho hc#Phn ng xi ho kh#KVn#Ti bn ln th 5#Trnh Ngc Chu#Nguyn Vn Ni#Bi tp#L thuyt#Nhit ng ho h c#Ho l#261101## 00961000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820009000518080005000600010014000650020031000790030088001100070 04900198008000500247009001100252010000500263011001500268021026400283020001400547 02000080056102000110056903900050058000400180058500500120060300500130061501300070 0628#VV10.08828#VV10.08830#VV10.08829#21000#Vi?t#B103T#338.5076#^214#Phm Vn M inh#Bi tp kinh t vi m chn lc#Theo gio trnh Kinh t hc vi m. Dng trong cc trng i hc, Cao ng khi Kinh t#Phm Vn Minh (ch.b.), H nh Bo, m Thi Sn#^aH.#^aGio dc#2010#^a155tr.^b24cm#Tng quan v kinh t hc vi m. Nhng kin thc c bn v cung cu, co gin, hnh vi ngi tiu dng, hnh vi ng i sn xut, chi ph, li nhun, cnh tranh, c quyn... Th trng yu t sn xut. Hn ch ca kinh t th trng v vai tr iu tit ca nh nc#Kinh t vi m#Bi tp#Gio trnh#KVn#Ti bn ln th 3#H nh Bo#m Thi Sn#261102# # 00898000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010015000550020020000700030121000900070040002110220 00400251004001900255008000500274009001100279010000500290011001500295021017200310 02000110048202000090049302000110050202000080051302000110052100500160053203900050 0548013000700553#VV10.08832#VV10.08831#17000#Vi?t#NG550P#495.9225#^214#Dip Qua ng Ban#Ng php ting Vit# c Hi ng thm nh sch ca B Gio dc v o to gii thiu lm sch dng chung cho cc trng i hc S phm#Dip Quang B an (ch.b.), Hong Vn Thung#T.1#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2010#^a191tr. ^b21cm#Tm hiu v ng php v ng php hc ting Vit. Cc dng thc, phm tr ng php. Cu to t, t loi ting Vit nh t ghp, t ly, danh t, ng t, tnh t, i t...#Ting Vit#Ng php#Cu to t#T loi#Gio trnh#Hong Vn T hung#KVn#261103## 00994000000000349000450002600110000002600110001103900060002202103010002800500130 03290050012003420200008003540200009003620200011003710190005003821810007003870820 00700394808000500401002005300406003000900459007005600468008000500524009001100529 01000050054001100140054501500180055900500150057700500130059201300070060502000110 0612020000800623005001300631#VV10.08833#VV10.08834#K.Vn#Bao gm 10 tiu chun o to c nhn iu dng v mc tiu, t chc v qun l, chng trnh gio dc , hot ng o to, i ng ging vin v cn b qun l, sinh vin, nghin cu khoa hc v pht trin cng ngh, hp tc quc t, cc ngun lc phc v cho o to, ti chnh v qun l ti chnh#Ph Vn Thm#Notter, Joy#C nhn#Qui nh# iu dng#Vi?t#QU600#610.73#^214#Quy nh tiu chun c s o to c nhn i u dng#34.Z12W#B.s.: Ph Vn Thm, nh Xun (ch.b.), Joy Notter...#^aH.#^a Gio dc#2010#^a99tr.^b24cm#TTS ghi: B Y t#Littooij, Siep#Wijnen, Mees#261104 #Tiu chun#o to# nh Xun## 00950000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480010012000530020034000650070038000990080005001370090 01100142010000500153011001500158021039000173020001100563020001100574039000500585 020001000590020001400600005001700614013000700631020001000638#VV10.08835#VV10.088 36#19000#Vi?t#CH430G#636.08#^214#Vn L Hng#Chn ging v nhn ging vt nui# Vn L Hng (ch.b.), Nguyn Vn Thin#^aH.#^aGio dc#2010#^a151tr.^b24cm#Trnh by lch s pht trin ging vt nui. Qu trnh hnh thnh vt nui; cc vn sinh trng, sinh sn v sc sn xut ca vt nui; cc tham s thng k v di truyn ng dng trong chn ging vt nui. Phng php chn lc v ghp i giao phi; nhn ging thun chng v nhn ging theo dng vt nui; nhn ging tp g iao (lai ging). H thng t chc trong cng tc ging vt nui#Chn ging#Nhn ging#KVn#Lai ging#ng vt nui#Nguyn Vn Thin#261105#Chn nui## 00846000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820004000628080005000660010015000710020040000860070 01500126008000500141009001100146010000500157011001500162021026900177020000900446 02000090045502000110046403900050047502000110048002000120049102000100050301300070 0513#VV10.08837#VV10.08839#VV10.08840#VV10.08838#27000#Vi?t#M450P#511#^214#inh Vn Phong#M phng s v iu khin cc h c hc#inh Vn Phong#^aH.#^aGio d c#2010#^a179tr.^b24cm#Trnh by cc kin thc c bn v ton, cc phng php x y dng m hnh - phng trnh chuyn ng, cc phng php s trong m phng n g hc v ng lc hc c h, iu khin th ng o, m hnh vi khng gian trn g thi, iu khin phn hi, nhn dng h thng...#Ton hc#M phng#Gio trnh# KVn#iu khin#M phng s#H c hc#261106## 00897000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820006000628080005000680010015000730020017000880030 03900105007001500144008000500159009001100164010000500175011001500180021033000195 020001700525020001000542020001100552039000500563020000800568013000700576#VV10.08 841#VV10.08844#VV10.08843#VV10.08842#45000#Vi?t#S552B#620.1#^214#Nh Phng Mai #Sc bn vt liu#Dng trong cc trng i hc K thut#Nh Phng Mai#^aH.#^aG io dc#2010#^a332tr.^b24cm#Trnh by nhng kin thc c bn v ni lc, ng su t, bin dng, chuyn v; cc hnh thc chu lc c bn: thanh chu ko, nn, un , xon, thanh chu lc phc tp; tnh ton n n; tnh chuyn v bng phng ph p nng lng; gii h siu tnh bng phng php lc; tnh ng sut v bin dn g ca kt cu khi chu ti trng ng#Sc bn vt liu#L thuyt#Gio trnh#KVn #Bi tp#261107## 00951000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440020054000490290052001030070059001550040018002140080005002320090 01100237010000500248011001500253015003600268021016000304020001700464020000900481 02000070049002000080049700500180050500500170052300500200054000500160056000500130 0576039000500589013000700594#VV10.08845#VV10.08846#Vi?t#H452T#895.922808#^214#H i tho Thi Vn Yn T ca tc gi Hong Quang Thun#Workshop on the Thi Vn Yn T by Hong Quang Thun#Hong Quang Thun, Trn Phng Tho, Hong Th Ngc Bch ..#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a247tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i h c Qung Bnh#Gii thiu 23 bi vit vit v Yn T: Duyn k ng Yn T, Thi vn Yn T - s kt ni th thin xa v nay, th v quan nim gi tr ca Hong Qu ang Thun...#Vn hc hin i#Vit Nam#K yu#Tp vn#Hong Quang Thun#Trn Ph ng Tho#Hong Th Ngc Bch#Phm Th Chuyn#L Trng i#KVn#261108## 00959000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020034000510070071000850040018001560080005001740090 01100179010000500190011001500195021027900210020001100489020002000500020001800520 02000230053800500120056100500140057300500170058700500170060403900050062101300070 0626#VL10.00897#VL10.00898#49500#Vi?t#M452T#363.7#^214#Mi trng v pht trin bn vng#L Vn Khoa (ch.b.), on Vn Tin, Nguyn Song Tng, Nguyn Quc Vit #Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a299tr.^b27cm#Trnh by hin trng nhn g vn mi trng, ti nguyn thin nhin, bin i kh hu v tc ng ca ch ng i vi mi trng, mi quan h gia mi trng v pht trin. Ni dung ca pht trin bn vng, k hoch quc gia v bo v mi trng v pht trin bn v ng Vit Nam#Mi trng#Pht trin bn vng#Bo v mi trng#Ti nguyn thin nhin#L Vn Khoa#on Vn Tin#Nguyn Song Tng#Nguyn Quc Vit#KVn#261109## 00776000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570010010000620020023000720070010000950040 01800105008000500123009001100128010000500139011001500144021028100159020000900440 020001400449020001100463039000500474013000700479#VL10.00899#VL10.00900#VL10.0090 1#57000#Vi?t#H312T#571.3#^214#Nguyn B#Hnh thi hc thc vt#Nguyn B#Ti b n ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a351tr.^b27cm#Gii thiu c im, hnh thi, cu trc ca t bo, m, c quan dinh dng, c quan sinh sn v s sinh sn c c nhm thc vt. V tr ca gii thc vt trong th gii sng. Cht nguyn sinh . Cc thnh phn ngoi cht nguyn sinh. M phn sinh. M b, m mm, m dy, m cng...#Thc vt#Hnh thi hc#Gio trnh#KVn#261110## 00898000000000325000450002600110000002600110001102600110002202000130003302000130 00460200010000590200013000690140007000820190005000891810006000940820004001008080 00500104002005400109007006600163008000500229009001100234010000500245011001500250 00100190026503900060028402102240029000500130051400500240052701300070055102000140 0558#VL10.00902#VL10.00904#VL10.00903#Cht phn t#Ho sinh hc#Phn gii#Cht x c tc#57000#Vi?t#H401S#572#^214#Ho sinh hc cc cht phn t ln trong h th ng sng#Phm Th Trn Chu (ch.b.), Ngc Lin, Nguyn Hunh Minh Quyn#^aH.#^ aGio dc#2010#^a323tr.^b27cm#Phm Th Trn Chu#K.Vn#Nhng vn c bn v c u trc v chc nng ca cc Polysaccharide, Acid nucleic, Protein, cc cht xc tc sinh hc. Nhng nguyn l nng lng sinh hc. Qu trnh phn gii v tng h p Saccharide, Acid nucleic v Protein# Ngc Lin#Nguyn Hunh Minh Quyn#2611 11#H thng sng## 00842000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100160003300400180 00490390006000670210322000730200018003950200010004130200011004230140007004340190 00500441181000700446082000700453808000500460002002800465007001600493008000500509 009001100514010000500525011001500530013000700545#VL10.00905#VL10.00906#VL10.0090 7#Nguyn Tt Tin#Ti bn ln th 6#K.Vn#Trnh by i cng v ng c t tro ng, chu trnh l tng ca ng c t trong, nhin liu v mi cht, cng tc c a ng c t trong, cc ch tiu v tnh nng, kinh t k thut ca ng c t trong, chu trnh lm vic ca ng c t trong, nhng thng s c trng cho chu trnh lm vic ca ng c t trong...#ng c t trong#Nguyn l#Gio tr nh#70000#Vi?t#NG527L#621.43#^214#Nguyn l ng c t trong#Nguyn Tt Tin#^a H.#^aGio dc#2010#^a491tr.^b27cm#261112## 00861000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820006000528080005000580010015000630020014000780070029000920220 00400121004001800125008000500143009001100148010000500159011001500164021033000179 020001400509020001100523005001300534039000500547013000700552#VL10.00908#VL10.009 09#VL10.00910#49500#Vi?t#NG527L#621.8#^214#inh Gia Tng#Nguyn l my#inh Gi a Tng, T Khnh Lm#T.1#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a347tr.^b27cm# Trnh by khi nim v nh ngha cu trc c cu my, c cu phng ton khp th p. Phn tch ng hc v lc c cu phng ton khp thp. Nhng kin thc c b n v ma st trong khp ng, chuyn ng thc ca my, c cu cam phng, c cu chuyn ng dai, c cu bnh rng phng, c cu bnh rng, c cu c truyn ng c bit#Nguyn l my#Gio trnh#T Khnh Lm#KVn#261113## 00756000000000289000450002600110000002600110001100100180002200400190004003900060 00590210228000650050015002930200009003080200013003170200007003300140007003370190 00500344181000700349082000600356808000500362002002200367007003400389008000500423 009001100428010000500439011001500444013000700459#VL10.00912#VL10.00911#Nguyn Tr ng Hip#Ti bn ln th 13#K.Vn#Trnh by khi nim chung v thit k my v c hi tit my, tnh ton ng hc v chn ng c in, truyn ng bnh rng, tr c vt, truyn ng ai, truyn ng xch, thit k gi trc, khp ni, cu t o cc chi tit my...#Nguyn Vn Lm#Thit k#Chi tit my#C kh#58000#Vi?t#TH 308K#621.8#^214#Thit k chi tit my#Nguyn Trng Hip, Nguyn Vn Lm#^aH.#^aG io dc#2010#^a378tr.^b27cm#261114## 00717000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820006000528080005000580010013000630020020000760070013000960220 00400109004001900113008000500132009001100137010000500148011001500153021022900168 020000900397020000900406039000500415013000700420#VL10.00913#VL10.00915#VL10.0091 4#27000#Vi?t#TH308K#625.7#^214# B Chng#Thit k ng t# B Chng#T. 1#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2010#^a159tr.^b27cm#Trnh by khi nim chu ng v ng t. Phn tch s chuyn ng ca xe trn ng. Thit k ng con g nm, thit k mt ct dc v mt ct ngang. Quy lut chuyn ng ca dng xe. Thit k cnh quan ng t, nt giao thng#Thit k#ng b#KVn#261115## 00750000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500010017000550020038000720070049001100220004001590040 01800163008000500181009001100186010000500197011001500202021020900217020000700426 020000700433020000800440039000500448013000700453#VL10.00916#VL10.00917#34500#Vi ?t#GI-103B#531.076#^214#Lng Duyn Bnh#Gii bi tp v bi ton c s vt l#B .s.: Lng Duyn Bnh (ch.b.), Nguyn Quang Hu#T.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGi o dc#2010#^a231tr.^b27cm#Gm cc bi tp v bi ton vt l c hc v o l ng, chuyn ng thng, vect, chuyn ng trong khng gian hai v ba chiu, lc v chuyn ng, cng v ng nng, bo ton nng lng, h ht, va chm...#Vt l #C hc#Bi tp#Kvn#261116## 00844000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020013000650070069000780220004001472210 01000151004001800161008000500179009001100184010000500195011001500200021021000215 02000070042502000100043200500160044200500140045800600170047203900050048901300070 0494019000500501#VL10.00918#VL10.00919#28000#Vi?t#C460S#536#^214#Halliday, Davi d#C s vt l#David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; Nguyn Vit Knh d ch#T.3#Nhit hc#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2010#^a193tr.^b27cm#Trnh b y l thuyt v bi tp v nhit ng lc hc, nhit , nhit giai, nhit lng, nh lut th nht ca nhit ng lc hc, thuyt ng hc cht kh, Entropi v nh lut th hai ca nhit ng lc hc#Vt l#Nhit hc#Resnick, Robert#Walke r, Jearl#Nguyn Vit Knh#KVn#261117#Dch## 01008000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010015000510020019000660030148000850070015002330220 00400248221002000252004001800272008000500290009001100295010000500306011001500311 021031500326020001900641020001000660020001100670039000600681013000700687#VL10.00 921#VL10.00920#30000#Vi?t#C455N#660.6#^214#Trnh nh t#Cng ngh sinh hc#D ng cho sinh vin i hc, cao ng thuc cc chuyn ngnh S phm, Nng nghip, Lm nghip, Thu sn, Cng ngh Sinh hc, gio vin Sinh hc THPT#Trnh nh t #T.4#Cng ngh di truyn#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a171tr.^b27cm#K hi nim v cng ngh sinh hc v cng ngh di truyn. Cc k thut ch yu v c ng ngh di truyn trong phn tch axit nucleic. Hng dn phng php tch chi t ADN v ARN v phng php phn tch ADN. Gii thiu cng ngh di truyn ng v t, cng ngh di truyn thc vt v cng ngh di truyn i vi con ngi#Cng n gh sinh hc#Di truyn#Gio trnh#K.Vn#261118## 00757000000000301000450002600110000002600110001102600110002202000190003302000170 00520140007000690190005000761810006000810820004000878080005000910020037000960070 02900133008000500162009001100167010000500178011001500183001001200198004001800210 039000600228021019100234005001600425013000700441020000700448#VL10.00922#VL10.009 23#VL10.00924#Nhit ng ho hc#Phn ng ho hc#69000#Vi?t#C460S#541#^214#C s l thuyt cc phn ng ho hc#Trn Th , ng Trn Phch#^aH.#^aGio dc#2 010#^a503tr.^b27cm#Trn Th #Ti bn ln th 5#K.Vn#Cung cp nhng kin thc c bn v c s nhit ng lc ho hc, ng ho hc, cn bng ho hc, phn ng axit - baz, phn ng xy ho kh v mt s vn ng dng ca phn ng xy ho kh#ng Trn Phch#261119#Ho l## 00875000000000313000450002600110000002600110001102600110002202000200003302000090 00530200011000620140007000730190005000801810006000850820004000918080005000950020 04700100003008200147007003600229008000500265009001100270010000500281011001500286 001001900301004001800320039000600338021019400344005001600538013000700554#VL10.00 925#VL10.00927#VL10.00926#Cng ngh thc phm#Ch bin#Gio trnh#49000#Vi?t#C4 60S#664#^214#C s l thuyt v k thut sn xut thc phm#Dng cho sinh vin c c Trng i hc, cao ng, trung hc chuyn ngnh thc phm#Nguyn Xun Phng , Nguyn Vn Thoa#^aH.#^aGio dc#2010#^a299tr.^b27cm#Nguyn Xun Phng#Ti bn ln th 2#K.Vn#Trnh by c s l thuyt trong qu trnh sn xut thc phm; K thut ch bin cc sn phm thc phm: rau qu, hp, ch, c ph, bia, ru , du bo, tinh du, ch bin lng thc, ng...#Nguyn Vn Thoa#261120## 01116000000000337000450002600110000002600110001102600110002202000040003302000190 00370200011000560200010000670140007000770190005000841810008000890820008000978080 00500105002005300110007007100163008000500234009001100239010000500250011001600255 03900060027102104280027700500120070500500150071700500170073200500160074901300070 0765020000600772#VL10.00929#VL10.00928#VL10.00930#t# nhim mi trng#Gio tr nh#Gii php#45000#Vi?t#GI-108T#363.739#^214#Gio trnh nhim mi trng t v bin php x l#L Vn Khoa (ch.b.), Nguyn Xun C, Trn Thin Cng, Nguy n nh p#^aH.#^aGio dc#2010#^a2151tr.^b27cm#K.Vn#H thng nhng kin thc c bn v sinh thi - mi trng t v cc vn v nhim mi trng t tron g bi cnh ca bin i kh hu v cng nghip ho hin i ho. Trnh by cc l oi hnh nhim mi trng t, tc ng ca hot ng nng nghip, ho cht ng uy hi, cc dng tn ti ca s di chuyn cc cht gy nhim trong mi trng t. nh gi ri ro mi trng t v cc bin php x l nhim mi trng t#L Vn Khoa#Nguyn Xun C#Trn Thin Cng#Nguyn nh p#261121#X l## 00862000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020018000700070046000880220004001342210 06800138004001800206008000500224009001100229010000500240011001500245021015600260 02000180041602000080043402000080044202000110045000500130046100500150047403900050 0489013000700494020001100501#VL10.00931#VL10.00932#28500#Vi?t#H312H#516.0076#^2 14#Nguyn Quang C#Hnh hc ho hnh#Nguyn Quang C, on Nh Kim, Dng Tin T h#T.2#Hnh chiu phi cnh - Hnh chiu c s - Bng trn cc hnh chiu#Ti b n ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a159tr.^b27cm#Trnh by cc kin thc c bn, km theo cc cu hi v bi tp v hnh chiu phi cnh, hnh chiu c s, bng trn cc hnh chiu trong hnh hc ho hnh#Hnh hc ho hnh#Bi tp#Cu hi#H nh chiu#on Nh Kim#Dng Tin Th#KVn#261122#Gio trnh## 00874000000000325000450002600110000002600110001102600110002202000180003302000080 00510200011000590200023000700140007000930190005001001810006001050820009001118080 00500120002002600125007005700151008000500208009001100213010000500224011001500229 00100160024400400190026003900060027902102250028500500170051000500140052701300070 0541#VL10.00933#VL10.00934#VL10.00935#Hnh hc ho hnh#Bi tp#Gio trnh#Phn g php hnh chiu#24000#Vi?t#B103T#516.0076#^214#Bi tp hnh hc ho hnh#Nguy n Quang C (ch.b.), Nguyn Mnh Dng, V Hong Thi#^aH.#^aGio dc#2010#^a150t r.^b27cm#Nguyn Quang C#Ti bn ln th 12#K.Vn#Tuyn chn v hng dn gii m t s bi tp hnh hc ho hnh nh: cc bi ton v php chiu, biu din im, ng thng, mt phng, v v tr, v lng, biu din ng cong v cc mt gi ao im ca mt phng, ng thng#Nguyn Mnh Dng#V Hong Thi#261123## 00777000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00411810006000460820008000528080005000600010012000650020029000770070043001060220 00400149004001900153008000500172009001100177010000500188011001500193021015100208 02000120035902000090037102000080038002000110038800500160039900500130041503900040 0428013000700432#VL10.00936#VL10.00937#VL10.00938#20000#Vi?t#B103T#624.076#^21 4#ng Vn C#Bi tp v k thut xy dng#ng Vn C, Nguyn Quang C, on Nh Kim#T.1#Ti bn ln th 14#^aH.#^aGio dc#2010#^a127tr.^b27cm#Gm cc bi tp lin quan n cc kin thc c bn v v k thut xy dng nh: cc tiu chun thit lp bn v, cch v hnh hc v biu din vt th#V k thut#Xy dng#Bi tp#Gio trnh#Nguyn Quang C#on Nh Kim#Mai#261124## 00808000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010017000490020018000660070038000840220004001222210 06900126004001900195008000500214009001100219010000500230011001500235021014000250 02000180039002000210040802000190042902000110044800500120045903900040047101300070 0475#VL10.00939#VL10.00940#29000#Vi?t#H312H#516#^214#Nguyn nh in#Hnh hc ho hnh#Nguyn nh in (ch.b.), Mnh Mn#T.1#Phng php hai hnh chiu th ng gc. Phng php hnh chiu trc o#Ti bn ln th 18#^aH.#^aGio dc#2010# ^a187tr.^b27cm#Trnh by nhng kin thc c bn v im, ng thng, mt phng trong phng php 2 hnh chiu thng gc v phng php hnh chiu trc o#Hnh hc ho hnh#Hnh chiu thng gc#Hnh chiu trc o#Gio trnh# Mnh Mn#Mai# 261125## 00626000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500020011000550070035000660040018001010080005001190090 01100124010000500135011001500140015003300155020000600188020002000194005002100214 005001300235039000400248013000700252020001600259020002200275020001500297#VL10.00 941#VL10.00942#31000#Vi?t#NGH250T#636.089#^214#Ngh th y#Nguyn Th Kim Thnh, Phm S Lng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a179tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Th y#Ph thng trung hc#Nguyn Th Kim Thnh#Phm S Lng #Mai#261126#Trung hc c s#Ti liu hng nghip#Sch tham kho## 00652000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020018000530070034000710040018001050080005001230090 01100128010000500139011001500144015003300159020001000192020000800202020002000210 00500160023000500160024601300070026203900040026902000160027302000220028902000150 0311#VL10.00943#VL10.00944#27000#Vi?t#NGH250N#636.5#^214#Ngh nui gia cm#Trn h Quang Khu, Nguyn Vn Vinh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a146tr.^b2 7cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Chn nui#Gia cm#Ph thng trung hc#Trn Quang Khu#Nguyn Vn Vinh#261127#Mai#Trung hc c s#Ti liu hng nghip#Sch tham kho## 00921000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020031000540070073000850040018001580080005001760090 01100181010000500192011001500197021023700212020001200449020000900461020001100470 02000110048100500160049200500150050800500140052300500160053703900040055301300070 0557020001900564#VL10.00945#VL10.00946#31500#Vi?t#H250T#620.0028#^214#H thng thng tin cng nghip#Phm Thng Hn (ch.b. ), Bi ng Thnh, o c Thnh, N guyn Anh Tun#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a219tr.^b27cm#Khi nim c bn ca k thut thng tin o lng iu khin trong cng nghip (HTC). Khu c bn ca h thng HTC. Gii thiu h thng HTC chc nng v tng hp, cng mt s h thng tin o lng v iu khin trong cng nghip hin nay#Cng nghip#o lng#iu khin#Gio trnh#Phm Thng Hn#Bi ng Thnh#o c Thnh#Nguyn Anh Tun#Mai#261128#H thng thng tin## 00791000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570010013000620020021000750070013000960040 01800109008000500127009001100132010000500143011001500148021031000163020001800473 020001100491039000400502013000700506#VL10.00947#VL10.00948#VL10.00949#27000#Vi? t#D513S#621.8#^214#Ninh c Tn#Dung sai v lp ghp#Ninh c Tn#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a175tr.^b27cm#Gii thiu nhng kin thc v nguyn tc c bn la chn dung sai cho cc thng s hnh hc, dung sai lp ghp b mt trn, lp ghp cn trn, lp ghp ren, dung sai truyn ng bnh rng, km theo phm vi ng dng ca cc kiu lp tiu chun v hng dn cch la chn dung sa i trong cc trng hp c th#Dung sai lp ghp#Gio trnh#Mai#261129## 00917000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010009000520020040000610030082001010070068001830080 00500251009001100256010000500267011001400272012005300286005001400339006001600353 03900040036901300070037301900050038002101820038502000090056702000070057602000080 0583#VL10.00950#VL10.00951#57000#Vi?t#T452M#372.21#^214#Hnh o#Mi em b l m t thin ti - Ti 1 tui#Nhn bit hnh nh. Nhn thc v khng gian. Hun luy n ngn ng. K c v t duy#Hnh Ho (tng ch.b.), K Giang Hng (ch.b.) ; Nguy n Vn Dng dch#^aH.#^aGio dc#2010#^a92tr.^b30cm#Tuyn tp pht trin tng hp v a dng tr tu tr#K Giang Hng#Nguyn Vn Dng#Mai#261130#Dch#Gii thiu cc phng php gio dc cho tr 1 tui cch nhn bit hnh nh, nhn thc khn g gian, hun luyn ngn ng, ghi nh v t duy nhm ci thin v pht trin tr tu ca tr#Gio dc#Tr em#Tr tu## 00882000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010009000520020040000610030071001010070068001720080 00500240009001100245010000500256011001400261012005300275005001400328006001600342 03900040035801900050036201300070036702101580037402000090053202000070054102000080 0548#VL10.00952#VL10.00953#57000#Vi?t#T452H#372.21#^214#Hnh o#Mi em b l m t thin ti - Ti 2 tui#Biu t ngn ng. Nhn thc c bn. Gio dc t duy. Kt hp ng tc#Hnh Ho (tng ch.b.), K Giang Hng (ch.b.) ; Nguyn Vn Dng dch#^aH.#^aGio dc#2010#^a92tr.^b30cm#Tuyn tp pht trin tng hp v a dng tr tu tr#K Giang Hng#Nguyn Vn Dng#Mai#Dch#261131#Gii thiu cc phng php gio dc cho tr 2 tui cch biu t ngn ng, nhn thc, t duy v kt h p ng tc nhm ci thin v pht trin tr tu ca tr#Gio dc#Tr em#Tr tu ## 00912000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010009000520020040000610030071001010070068001720080 00500240009001100245010000500256011001400261012005300275005001400328006001600342 03900040035801900050036201300070036702101880037402000090056202000070057102000080 0578#VL10.00954#VL10.00955#57000#Vi?t#T452B#372.21#^214#Hnh o#Mi em b l m t thin ti - Ti 3 tui#Biu t ngn ng. Tm hiu ton hc. Hc giao tip. T r chi sng to#Hnh Ho (tng ch.b.), K Giang Hng (ch.b.) ; Nguyn Vn Dng dch#^aH.#^aGio dc#2010#^a90tr.^b30cm#Tuyn tp pht trin tng hp v a dng tr tu tr#K Giang Hng#Nguyn Vn Dng#Mai#Dch#261132#Gii thiu cc phng php gio dc cho tr 3 tui cch biu t ngn ng, tm hiu ton hc, cch h c giao tip v chi cc tr chi sng to nhm ci thin v pht trin tr tu c a tr#Gio dc#Tr em#Tr tu## 00915000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010009000520020040000610030075001010070068001760080 00500244009001100249010000500260011001400265012005300279005001400332006001600346 03900040036201900050036601300070037102101870037802000090056502000070057402000080 0581#VL10.00956#VL10.00957#57000#Vi?t#M452E#372.21#^214#Hnh o#Mi em b l m t thin ti - Ti 4 tui#Biu t ngn ng. Kh nng ton hc. Tm hiu khoa h c. Tr chi sng to#Hnh Ho (tng ch.b.), K Giang Hng (ch.b.) ; Nguyn Vn D ng dch#^aH.#^aGio dc#2010#^a90tr.^b30cm#Tuyn tp pht trin tng hp v a dng tr tu tr#K Giang Hng#Nguyn Vn Dng#Mai#Dch#261133#Gii thiu cc ph ng php gio dc cho tr 4 tui cch biu t ngn ng, kh nng ton hc, tm hiu khoa hc v chi cc tr chi sng to nhm ci thin v pht trin tr tu ca tr#Gio dc#Tr em#Tr tu## 00915000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010009000520020040000610030075001010070068001760080 00500244009001100249010000500260011001400265012005300279005001400332006001600346 03900040036201900050036601300070037102101870037802000090056502000070057402000080 0581#VL10.00958#VL10.00959#57000#Vi?t#T452N#372.21#^214#Hnh o#Mi em b l m t thin ti - Ti 5 tui#Biu t ngn ng. Kh nng ton hc. T duy tru tn g. Tr chi sng to#Hnh Ho (tng ch.b.), K Giang Hng (ch.b.) ; Nguyn Vn D ng dch#^aH.#^aGio dc#2010#^a90tr.^b30cm#Tuyn tp pht trin tng hp v a dng tr tu tr#K Giang Hng#Nguyn Vn Dng#Mai#Dch#261134#Gii thiu cc ph ng php gio dc cho tr 5 tui cch biu t ngn ng, kh nng ton hc, t duy tru tng v chi cc tr chi sng to nhm ci thin v pht trin tr tu ca tr#Gio dc#Tr em#Tr tu## 00927000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010009000520020040000610030081001010070068001820080 00500250009001100255010000500266011001400271012005300285005001400338006001600352 03900040036801900050037201300070037702101930038402000090057702000070058602000080 0593#VL10.00960#VL10.00961#57000#Vi?t#M452E#372.21#^214#Hnh o#Mi em b l m t thin ti - Ti 6 tui#Hun luyn ngn ng. Kh nng ton hc. Lm quen vi k hoa hc. Tr chi sng to#Hnh Ho (tng ch.b.), K Giang Hng (ch.b.) ; Nguyn Vn Dng dch#^aH.#^aGio dc#2010#^a90tr.^b30cm#Tuyn tp pht trin tng hp v a dng tr tu tr#K Giang Hng#Nguyn Vn Dng#Mai#Dch#261135#Gii thiu cc phng php gio dc cho tr 6 tui cch hun luyn ngn ng, kh nng ton hc, lm quen vi khoa hc v chi cc tr chi sng to nhm ci thin v pht trin tr tu ca tr#Gio dc#Tr em#Tr tu## 00723000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510020022000560030032000780070054001100040041001640080 00500205009001100210010000500221011001400226020000700240020000600247020001700253 02000090027002000140027900500120029303900040030501300070030900500160031600500130 0332005001600345005001200361#VL10.00962#VL10.00963#23000#Vi?t#A110#912.597022# ^214#Atlat a l Vit Nam#Dng trong nh trng ph thng#Ng t Tam, Nguyn Q u Thao (ch.b.), V Tun Cnh...#Ti bn ln th 1, c sa cha, chnh l#^aH.#^ aGio dc#2010#^a31tr.^b33cm#a l#Atlat#Trng ph thng#Vit Nam#Sch c th m#Ng t Tam#Mai#261136#Nguyn Qu Thao#V Tun Cnh#Nguyn Trn Cu# Anh Dn g## 00985000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440190005000521810006000570820004000638080005000670020011000720030033000830070 07600116008000500192009001100197010000500208011001500213015001800228021028500246 02000090053102000060054002000110054600500120055700500220056900500190059100500140 0610039000400624013000700628#VL10.00964#VL10.00965#VL10.00967#VL10.00966#127000 #Vi?t#H401D#615#^214#Ho dc 1#Dng cho o to dc s i hc#B.s.: L Minh T r, Hunh Th Ngc Phng (ng ch.b.), L Th Lin Hng...#^aH.#^aGio dc#201 0#^a515tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by nhng kin thc c bn v ho dc i cng. Gii thiu tnh cht, tc dng, cng dng, mt s ch nh iu tr v chng ch nh cc loi thuc khng sinh, thuc khng k sinh trng, thuc st khun, thuc chng c, dc phm phng x, thuc tr ung th, thuc cn quang# Ho dc#Thuc#Gio trnh#L Minh Tr#Hunh Th Ngc Phng#L Th Thin Hng#T rng Phng#Mai#261137## 01052000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550020012000600030032000720070095001040220 00400199004004100203008000500244009001100249010000500260011001500265015001800280 02102740029802000120057202000060058402000110059000500130060100500280061400500180 0642005001900660039000400679013000700683#VL10.00968#VL10.00970#VL10.00969#50000 #Vi?t#D557L#615#^214#Dc l hc#Dng cho o to bc s a khoa#B.s.: o Vn P han (ch.b.), Nguyn Trn Th Ging Hng, V Th Ngc Thanh, Nguyn Trng Thng# T.2#Ti bn ln th 1 c sa cha v b sung#^aH.#^aGio dc#2010#^a263tr.^b27cm #TTS ghi: B Y t#Trnh by nhng kin thc c bn v c ch tc dng ca tng nhm thuc nh thuc iu tr st rt, thuc chng giun sn, thuc chng Amp - Trichomonas, thuc st khun, ty u, thuc tc dng trn c quan v trn mu... phn theo tc dng sinh l - bnh l - iu tr hc#Dc l hc#Thuc#Gio trn h#o Vn Phan#Nguyn Trn Th Ging Hng#V Th Ngc Thanh#Nguyn Trng Thng# Mai#261138## 01063000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820006000628080005000680020032000730030040001050070 09300145008000500238009001100243010000500254011001500259015001800274005002000292 00500170031200500160032900500230034501300070036802102280037502000090060302000170 0612020001000629020000900639020001400648020001100662039000400673#VL10.00971#VL10 .00972#VL10.00973#VL10.00974#99000#Vi?t#B256H#616.7#^214#Bnh hc c xng khp ni khoa#Dng cho bc s v hc vin sau i hc#B.s.: Nguyn Th Ngc Lan (ch. b.), Nguyn Vnh Ngc, Nguyn Vn Hng, Nguyn Th Phng Thu#^aH.#^aGio dc#2 010#^a403tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Nguyn Th Ngc Lan#Nguyn Vnh Ngc#Nguyn Vn Hng#Nguyn Th Phng Thu#261139#Trnh by cc kin thc c bn v phng php chn on, iu tr cc bnh v c xng khp nh bnh thp khp, thoi ho khp, bnh xng khp do chuyn ho, bnh l nhim khun b my vn ng, c c bnh v xng, bnh v c#Bnh hc#Bnh h c xng#Chn on#iu tr#C xn g khp#Gio trnh#Mai## 00941000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810007000560820007000638080005000700020026000750030050001010070 06400151008000500215009001100220010000500231011001500236015001800251005001300269 00500140028200500170029600500160031300500130032903900040034201300070034602101880 0353020001800541020000900559020001100568#VL10.00975#VL10.00977#VL10.00978#VL10.0 0976#40000#Vi?t#CH121#616.07#^214#Chn on hnh nh Xquang#Dng cho o to c ao ng k thut hnh nh y hc#B.s.: Chu Vn ng (ch.b.) , Trn Vn Vit, Nguy n Vn Vng...#^aH.#^aGio dc#2010#^a163tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Chu Vn ng#Trn Vn Vit#Nguyn Vn Vng#Nguyn Vn Dun#L Mnh Hng#Mai#261140#Trnh by c s vt l, nguyn l, k thut ca cc phng php chn on hnh nh X q uang bnh phi, bnh tim, bnh thc qun, bnh d dy, bnh thn, bnh xng kh p v chn thng bng#Chn on X quang#Bnh tt#Gio trnh## 00985000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820007000528080005000590020019000640030032000830070069001150040 01800184008000500202009001100207010000500218011001500223015001800238021023300256 02000100048902000090049902000110050800500150051900500160053400500140055000500140 0564005001300578039000400591013000700595020000900602#VL10.00979#VL10.00980#VL10. 00981#66000#Vi?t#CH121#616.07#^214#Chn on hnh nh#Dng cho o to bc s a khoa#B.s.: Nguyn Duy Hu, Phm Minh Thng (ng ch.b.), Bi Vn Giang...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a383tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Trnh by c c c s vt l, nguyn l, k thut ca cc phng php chn on hnh nh b m y tiu ho v cp cu bng, b my vn ng, b my h hp v lng ngc, hnh nh tim v mch mu, b my tit niu v hnh nh b thn kinh#Chn on#Hnh nh #Gio trnh#Nguyn Duy Hu#Phm Minh Thng#Bi Vn Quang#on Vn Hoan#Bi Vn L nh#Mai#261141#Bnh tt## 01103000000000385000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820007000538080005000600020019000650030032000840070068001160040 01800184008000500202009001100207010000500218011001500223015001800238021031800256 02000100057402000090058402000100059302000090060302000110061200500170062300500170 0640005001500657005002100672005001300693039000400706013000700710#VL10.00982#VL10 .00984#VL10.00983#95000#Vi?t#GI-103P#616.07#^214#Gii phu bnh hc#Dng cho o to bc s a khoa#B.s.: Trn Phng Hnh, Nguyn So Trung (ch.b.), u Nguyt Diu...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a567tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t #Trnh by nhng kin thc c bn v gii phu cc tn thng ca t bo v m, tn thng do ri lon tun hon mu, vim, u v cc bnh v tuyn nc bt, bn h hc ming v xng hm, bnh phi, tim, mch mu, thc qun, tuyn gip, tiu ho, ph khoa, xng, ung th... cng mt s phng php chn on v iu tr#G ii phu#Bnh hc#Chn on#iu tr#Gio trnh#Trn Phng Hnh#Nguyn So Trun g#u Nguyt Diu#on Th Phng Tho#Ha Ch Minh#Mai#261142## 01059000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550020016000600030032000760070068001080040 01800176008000500194009001100199010000500210011001500215015001800230021030700248 02000060055502000140056102000060057502000110058100500140059200500210060600500140 0627005001900641005001400660039000400674013000700678#VL10.00985#VL10.00987#VL10. 00986#42000#Vi?t#D300T#611#^214#Di truyn y hc#Dng cho o to bc s a khoa #B.s.: Trnh Vn Bo, Trn Th Thanh Hng (ch.b.), Phan Th Hoan...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a259tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Gii thiu lc s ni dung, phng php nghin cu di truyn hc ngi v cc kin thc c bn v di truyn y hc nh nhim sc th, sinh hc phn t trong y hc, cu trc gen ng i, di truyn phn t, n gen, a gen. Nhng bt thng bm sinh, di truyn un g th, qun th ngi v nhng t vn di truyn#Y hc#Di truyn hc#Ngi#Gio t rnh#Trnh Vn Bo#Trn Th Thanh Hng#Phan Th Hoan#Hong Th Ngc Lan#Trn Th Lin#Mai#261143## 00503000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200080 00298080005000370020028000420290018000700070017000880040018001050080005001230090 01100128010000500139011001400144020001000158020000600168020000900174020001400183 005001700197039000400214013000700218#VL10.00988#15000#Vi?t#V460T#372.652#^214#V tp vit ting Anh lp 2#Writing English 2#Nguyn Hoa Phong#Ti bn ln th 1# ^aH.#^aGio dc#2010#^a68tr.^b27cm#Ting Anh#Lp 2#Tp vit#Sch c thm#Nguyn Hoa Phong#Mai#261144## 00669000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020028000530290018000810070072000990040018001710080 00500189009001100194010000500205011001400210020001000224020000600234020000900240 02000140024900500140026300500210027700500170029800500170031503900040033201300070 0336#VL10.00990#VL10.00989#16500#Vi?t#V460T#372.652#^214#V tp vit ting Anh lp 3#Writing English 3#An Th Thu H, Trng Th Ngc Minh, Nguyn Hoa Phong, N guyn Bch Thu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a76tr.^b27cm#Ting Anh#L p 3#Tp vit#Sch c thm#An Th Thu H#Trng Th Ngc Minh#Nguyn Hoa Phong# Nguyn Bch Thu#Mai#261145## 00610000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020018000430030032000610070053000930040018001460080005001640090 01100169010000500180011001400185020001800199020000900217020001300226005001500239 005001300254005001000267039000400277013000700281012002000288#VL10.00991#7000#Vi ?t#NG558B#895.9223#^214#Ngi bn m rong#Phng dch t truyn nc ngoi#Li: ng Thu Qunh, Phm Th Su ; Tranh: L Thu H#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc #2010#^a19tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#ng Thu Qunh#Phm Th Su#L Thu H#Mai#261146#Sch tranh mu gio## 00549000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020011000440070041000550040018000960080005001140090011001190100 00500130011001400135020001700149020000900166020001500175005001200190005000800202 039000400210013000700214020001800221012002000239#VL10.00992#7000#Vi?t#H103A#398 .209597#^214#Hai anh em#Chuyn th: H Th Minh ; Tranh: Hi Nam#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a19tr.^b28cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c tch#H Th Minh#Hi Nam#Mai#261147#Vn hc thiu nhi#Sch tranh mu gio## 00676000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020035000370070032000720040018001040080005001220090011001270100 00500138011001400143021010200157020000900259020001500268006001700283006001500300 006001600315006001200331039000400343013000700347012002000354#VL10.00993#6500#Vi ?t#G125N#590#^214#Gu Nu, Gu Nu bn nhn thy g?#S.t., dch: L Th nh Tuy t...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a22tr.^b27cm#Gm nhng mu i tho i hng dn tr em nhn bit v sc mu ca cc con vt trong th gii t nhin# ng vt#Sch thiu nhi#L Th nh Tuyt#ng Thu Qunh#Phan Tho Hng#H Th M inh#Mai#261148#Sch tranh mu gio## 00634000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200120 00288080005000400020014000450030074000590070035001330040018001680080005001860090 01100191010000500202011001400207020001700221020000900238020001500247005001200262 005000900274039000400283013000700287020001800294012002000312#VL10.00994#7000#Vi ?t#C419K#398.2409597#^214#Cc kin tri#Chuyn th t Tuyn tp tr chi, bi h t, th truyn mu gio 3 - 4 tui#Li: H Th Minh ; Tranh: Minh Tr#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a19tr.^b28cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn c t ch#H Th Minh#Minh Tr#Mai#261149#Vn hc thiu nhi#Sch tranh mu gio## 00492000000000265000450002600110000001900050001118100060001608200090002280800050 00310020015000360030013000510070045000640080005001090090011001140100005001250110 01400130020001800144020000900162020001300171005001100184005001000195005001000205 039000400215013000700219#VL10.00995#Vi?t#V561Q#895.9223#^214#Vng quc rau#Truy n tranh#Tranh, li: Hong Dung, Lan Hng, Xun Tin#^aH.#^aGio dc#2010#^a17t r.^b42cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hong Dung#Lan Hng#Xun Tin# Mai#261150## 00452000000000253000450002600110000001900050001118100060001608200040002280800050 00260020025000310030013000560070026000690080005000950090011001000100005001110110 01400116020001800130020000300148020001300151005001500164039000400179019000800183 013000700191#VL10.00996#Vi?t#C100T#813#^214#C thn tin i tm nc#Truyn tran h#Tranh, li: Dennis Malone#^aH.#^aGio dc#2010#^a19tr.^b42cm#Vn hc thiu nhi #M#Truyn tranh#Malone, Dennis#Mai#Dch M#261151## 00573000000000289000450002600110000001900050001118100060001608200090002280800050 00310020009000360030013000450070060000580080005001180090011001230100005001340110 01400139020001800153020000900171020001300180005001200193005001500205005001600220 039000400236005001600240005002000256013000700276#VL10.00997#Vi?t#B559C#895.9223# ^214#Bm con#Truyn tranh#Tranh, li: L Th Lin, Phan Th Hng, Nguyn Th T hu...#^aH.#^aGio dc#2010#^a11tr.^b42cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tran h#L Th Lin#Phan Th Hng#Nguyn Th Thu#Mai#Nguyn Khnh Ly#Hong Th Ngc Dip#261152## 00365000000000217000450002600110000001900050001118100060001608200090002280800050 00310020012000360030013000480080005000610090011000660100005000770110014000820200 01800096020000900114020001300123039000400136013000700140#VL10.00998#Vi?t#452B#8 95.9223#^214#i bn nh#Truyn tranh#^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr.^b42cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Mai#261153## 00846000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440190005000521810006000570820007000638080005000700010012000750020074000870070 01200161008000500173009002300178010000500201011001500206039000400221013000700225 021025000232020000500482020000900487020001300496020001400509020000900523#VL10.01 000#VL10.00999#VL10.01001#VL10.01002#169000#Vi?t#K600T#629.28#^214#L Minh Tr# K thut sa cha h thng li & h thng treo t khung gm t hin i#L Min h Tr#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a592tr.^b27cm#Mai#261154#Gii thiu nhn g thng tin v k thut sa cha cc h thng khung gm t, lp t, vnh bn h xe, bc n bnh xe, bn trc cu trc ch ng, treo bnh trc, bnh sau, l xo v nhp xe, cc b gim nhn, h thng li ca cc loi t hin i# t# Sa cha#H thng li#H thng treo#Gm t## 00740000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590010008000640020015000720070022000870040 03100109008000500140009002300145010000500168011001500173005001300188039000400201 013000700205021015100212020001500363020001300378020001100391020002400402#VL10.01 003#VL10.01004#VL10.01005#56000#Vi?t#K600T#621.402#^214#Bi Hi#K thut nhit# Bi Hi, Trn Th Sn#Ti bn ln th 9, c sa cha#^aH.#^aKhoa hc v K thut #2010#^a218tr.^b27cm#Trn Th Sn#Mai#261155#Nghin cu cc qu trnh bin i n ng lng ni chung v trong cc my nhit ni ring; cc qu trnh trao i nhi t i lu v trao i nhit bc x#K thut nhit#Truyn nhit#Gio trnh#Nhit ng hc k thut## 00745000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020037000530070061000900080005001510090023001560100 00500179011001500184005001300199005001500212005002000227005002100247005001800268 03900040028601300070029002100900029702000090038702000070039602000070040302000090 0410#VL10.01006#VL10.01007#42000#Vi?t#454T#572.076#^214#n tp v kim tra ho sinh - Enzyme#L Thanh Hi (ch.b.), Ng i Nghip, Phan Th Ngc Tuyt...#^aH. #^aKhoa hc v K thut#2010#^a249tr.^b27cm#L Thanh Hi#Ng i Nghip#Phan Th Ngc Tuyt#Nguyn Th Tho Loan#Hunh Quang Phc#Mai#261156#Gm cc cng n thi v h thng cc cu hi t lun, trc nghim v ho sinh - Enzyme#Ho sinh #Enzyme#n tp#Kim tra## 00848000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810007000560820007000638080005000700010013000750020056000880070 02700144008000500171009002300176010000500199011001500204005001300219039000400232 013000700236021025200243020000700495020001400502020000900516020000900525#VL10.01 008#VL10.01010#VL10.01011#VL10.01009#65000#Vi?t#CH121#629.28#^214#Tng Vn Mi #Chn on - sa cha h thng in trn xe mt i mi#Tng Vn Mi, Trn Duy Nam#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a150tr.^b27cm#Trn Duy Nam#Mai#261157#Gii thiu cc phng php kim tra v s dng cc thit b kim tra s st p, in t, c quy, h thng np in v khi ng, h thng nh la, h thng phun nh in liu ca m t. Phng php x l s c trn cc h thng in cho xe m t i mi#Xe my#H thng in#Kim tra#Sa cha## 01045000000000325000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820006000448080005000500020074000550070064001290080005001930090023001980100 00500221011001500226015005400241021027300295020001900568020001800587020001000605 03900040061501300070061900500190062600500230064500500190066800500150068700500170 0702#VL10.01012#VL10.01013#VL10.01014#Vi?t#T527T#660.6#^214#Tuyn tp hi ngh c ng ngh sinh hc ton quc khu vc pha Nam nm 2009#Nguyn Th L Thy, Reinie r Borrerp Marra, Sonsire Frnandez...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a827tr.^ b27cm#TTS ghi: S Khoa hc v Cng ngh Tp. H Ch Minh...#Gm 138 bi nghin c u khoa hc v Vaccine, cng ngh sinh hc mi trng, sinh ho - hp cht th c p, cng ngh t bo thc vt v ng vt, virus, vi sinh ng dng, cng ngh si nh hc ng dng trong chn on - iu tr, chn to ging, cng ngh thc phm - dinh dng#Cng ngh sinh hc#Hi ngh khoa hc#Tuyn tp#Mai#261158#Nguyn Th L Thy#Marra, Reinier Borrerp#Frnandez, Sonsire#Reyes, Giselle#Perez, Jose L uis## 00888000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00411810006000460820010000528080005000620010015000670020060000820030077001420070 05100219008000500270009001900275010000500294011001500299005001300314005001500327 03900040034201300070034602101420035302000100049502000110050502000080051602000090 0524020001700533#VL10.01015#VL10.01016#VL10.01017#350000#Vi?t#A105T#343.59709#^ 214#Phm Trung Ho#An ton giao thng trch nhim ca mi ngi v ton x hi#C c vn bn mi nht v giao thng ng b, ng st v ng thu ni a#B.s. : Phm Trung Ho, Bi Anh Tun, Hong nh Ban#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a78 3tr.^b27cm#Bi Anh Tun#Hong nh Ban#Mai#261159#Gii thiu h thng vn bn v qun l trt t an ton giao thng ng b, giao thng ng thu ni a, v giao thng ng st Vit Nam#Php lut#Giao thng#An ton#Vit Nam#Vn bn ph p qui## 00743000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820009000628080005000710010017000760020026000930070 03700119008000500156009002800161010000500189011001500194005001100209039000400220 013000700224021019600231020000800427020001800435#VL10.01018#VL10.01019#VL10.0102 1#VL10.01020#38000#Vi?t#L312K#621.3815#^214#Phm Thanh Huyn#Linh kin in t cn bn#Phm Thanh Huyn (ch.b.), Vit H#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#20 10#^a159tr.^b27cm# Vit H#Mai#261160#Gii thiu nhng kin thc cn bn v c s vt l v vt liu linh kin. Cu to, nguyn tc lm vic v mc ch s d ng ca cc linh kin th ng, linh kin bn dn v linh kin quang in t#in t#Linh kin in t## 00850000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370020108000420080005001500090028001550100005001830110015001880150 03800203013000700241021027900248020000900527020002000536020000800556020000800564 020000800572039000400580#VL10.01022#VL10.01023#Vi?t#T103L#383#^214#Ti liu hi ngh tng kt phong tro thi ua "Gii vic nc, m vic nh" 5 nm ln th IV (2005 - 2009)#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a158tr.^b30cm#TTS ghi: C ng on Bu in Vit Nam#261161#Gii thiu cc bo co thnh tch v tham lun ca cc tp th, c nhn trong hi ngh tng kt phong tro thi ua "Gii vic n c, m vic nh" ca cng on Bu in nm (2005 - 2009), km theo danh sch khen thng v pht ng phong tro thi ua trong giai on 2010 - 2015#Bu in #in hnh tin tin#Tp th#C nhn#Bo co#Mai## 00456000000000253000450002600110000001400080001101900050001918100060002408200100 00308080005000400010012000450020019000570030021000760070012000970080005001090090 01900114010000500133011001500138020001700153020000900170020001200179039000400191 013000700195#VL10.01024#800000#Vi?t#V106B#895.92233#^214#Nguyn Tun#Vang bng mt thi#Gii thng Gia Long#Nguyn Tun#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a266tr.^ b27cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Mai#261162## 00804000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440190005000521810006000570820006000638080005000690010015000740020020000890030 01900109007001500128008000500143009001000148010000500158011001500163039000400178 013000700182021027700189020001600466020001400482020000600496#VL10.01026#VL10.010 25#VL10.01028#VL10.01027#230000#Vi?t#K600T#133.5#^214#L Xun Phng#K th cho bch gia#Nghim l m dng#L Xun Phng#^aH.#^aVn hc#2010#^a570tr.^b27cm#M ai#261163#Gii thiu tng hp can chi, bt qui, ng hnh, bng tra v xem ngy gi. Trnh by cc khi nim v nhng vic thng d on, cng 64 qu dch gi p con ngi bit iu chnh, thch nghi, t chc, pht huy s trng, khc phc s on, cha bnh v c th cht v tinh thn#Thuyt m dng#Qu Kinh Dch#T vi## 00710000000000337000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020012000420030033000540290013000870070073001000220004001732210 02500177004001800202008000500220009001100225010000500236011001400241020001800255 02000090027302000140028202000130029600500160030900500160032500600200034103900040 0361013000700365#VV10.08847#6000#Vi?t#B463V#895.9223#^214#Bm v Cui#Truyn tr anh song ng Vit - Anh#Bom and Cuoi#Li: on Triu Long ; Tranh: inh Thanh Li m ; Nguyn L An Phng dch#T.1#Gp nhau = Meet together#Ti bn ln th 3#^aH .#^aGio dc#2010#^a27tr.^b24cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Sch song ng#Truyn tranh#on Triu Long#inh Thanh Lim#Nguyn L An Phng#Mai#261164## 00730000000000337000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020012000420030033000540290013000870070073001000220004001732210 04500177004001800222008000500240009001100245010000500256011001400261020001800275 02000090029302000140030202000130031600500160032900500160034500600200036103900040 0381013000700385#VV10.08848#6000#Vi?t#B463V#895.9223#^214#Bm v Cui#Truyn tr anh song ng Vit - Anh#Bom and Cuoi#Li: on Triu Long ; Tranh: inh Thanh Li m ; Nguyn L An Phng dch#T.2#Chic qut mo thn k = The magic spathe fan#T i bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a27tr.^b24cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#S ch song ng#Truyn tranh#on Triu Long#inh Thanh Lim#Nguyn L An Phng#Ma i#261165## 00755000000000337000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020012000420030033000540290013000870070073001000220004001732210 07000177004001800247008000500265009001100270010000500281011001400286020001800300 02000090031802000140032702000130034100500160035400500160037000600200038603900040 0406013000700410#VV10.08849#7000#Vi?t#B463V#895.9223#^214#Bm v Cui#Truyn tr anh song ng Vit - Anh#Bom and Cuoi#Li: on Triu Long ; Tranh: inh Thanh Li m ; Nguyn L An Phng dch#T.3#Chuyn phiu lu trong rng thm = The adventu re in the remote forest#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a31tr.^b24cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Sch song ng#Truyn tranh#on Triu Long#inh Thanh Li m#Nguyn L An Phng#Mai#261166## 00711000000000337000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020012000420030033000540290013000870070073001000220004001732210 02600177004001800203008000500221009001100226010000500237011001400242020001800256 02000090027402000140028302000130029700500160031000500160032600600200034203900040 0362013000700366#VV10.08850#7000#Vi?t#B463V#895.9223#^214#Bm v Cui#Truyn tr anh song ng Vit - Anh#Bom and Cuoi#Li: on Triu Long ; Tranh: inh Thanh Li m ; Nguyn L An Phng dch#T.4#Gp ch Tu = Meeting Teu#Ti bn ln th 2#^a H.#^aGio dc#2010#^a31tr.^b24cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Sch song ng#Truyn tranh#on Triu Long#inh Thanh Lim#Nguyn L An Phng#Mai#261167## 00719000000000337000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020012000420030033000540290013000870070073001000220004001732210 03400177004001800211008000500229009001100234010000500245011001400250020001800264 02000090028202000140029102000130030500500160031800500160033400600200035003900040 0370013000700374#VV10.08851#7000#Vi?t#B463V#895.9223#^214#Bm v Cui#Truyn tr anh song ng Vit - Anh#Bom and Cuoi#Li: on Triu Long ; Tranh: inh Thanh Li m ; Nguyn L An Phng dch#T.5#Gic m hnh phc = A happy dream#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a32tr.^b24cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Sch song ng #Truyn tranh#on Triu Long#inh Thanh Lim#Nguyn L An Phng#Mai#261168## 00723000000000337000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020012000420030033000540290013000870070073001000220004001732210 03800177004001800215008000500233009001100238010000500249011001400254020001800268 02000090028602000140029502000130030900500160032200500160033800600200035403900040 0374013000700378#VV10.08852#7000#Vi?t#B463V#895.9223#^214#Bm v Cui#Truyn tr anh song ng Vit - Anh#Bom and Cuoi#Li: on Triu Long ; Tranh: inh Thanh Li m ; Nguyn L An Phng dch#T.6#Qu th thn k = The magic persimmon#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a31tr.^b24cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Sch son g ng#Truyn tranh#on Triu Long#inh Thanh Lim#Nguyn L An Phng#Mai#26116 9## 00752000000000337000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020012000420030033000540290013000870070073001000220004001732210 06700177004001800244008000500262009001100267010000500278011001400283020001800297 02000090031502000140032402000130033800500160035100500160036700600200038303900040 0403013000700407#VV10.08853#7000#Vi?t#B463V#895.9223#^214#Bm v Cui#Truyn tr anh song ng Vit - Anh#Bom and Cuoi#Li: on Triu Long ; Tranh: inh Thanh Li m ; Nguyn L An Phng dch#T.7#Cuc phiu lu bt c d ca Bm = The reluct ant adventure of Bom#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a31tr.^b24cm#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Sch song ng#Truyn tranh#on Triu Long#inh Thanh Lim# Nguyn L An Phng#Mai#261170## 00780000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820006000528080005000580010019000630020049000820070033001310080 00500164009002300169010000500192011001500197005001300212039000400225013000700229 021020900236020000900445020001000454020000400464020001000468#VV10.08854#VV10.088 56#VV10.08855#37000#Vi?t#TH552H#621.8#^214#Nguyn Ngc Phng#Thc hnh tnh to n gia cng bnh rng - ren vt#Nguyn Ngc Phng, Trn Th San#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a303tr.^b21cm#Trn Th San#Mai#261171#Trnh by cc phng ph p thc hnh gia cng bnh rng trn my tin v my phay ng, gia cng cc lo i ren trn my tin bng dao mt li ct v dng c ct chuyn dng trong gia c ng bnh rng v tin ren#Gia cng#Bnh rng#Ren#Thc hnh## 00820000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820004000428080005000460010015000510020051000660030027001170070043001440080 00500187009002300192010000500215011001500220015003000235005001300265013000700278 039000400285021016900289020001600458020001100474020001000485020001100495#VV10.08 857#VV10.08858#46000#Vi?t#GI-108T#351#^214#Nguyn Hu Hi#Gio trnh hoch nh v phn tch chnh sch cng#o to i hc Hnh chnh#B.s.: Nguyn Hu Hi (c h.b.), Phm Thu Lan#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a305tr.^b21cm#TTS ghi: H c vin Hnh chnh#Phm Thu Lan#261172#Mai#Mt s nhn thc c bn v chnh sch cng. Hoch nh v t chc chnh sch cng. Trnh by vn , ni dung, phng php, t chc, thit lp phn tch chnh sch cng#Chnh sch cng#Hoch nh#Ph n tch#Gio trnh## 01029000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020033000530030027000860070062001130080005001750090 02300180010000500203011001500208015005600223005001100279005001600290005001600306 00500130032200500170033503900040035201300070035602102990036302000110066202000080 0673020001000681#VV10.08859#VV10.08860#28500#Vi?t#T123B#658.001#^214#Tp bi gi ng tm l hc qun l#o to i hc Hnh chnh#B.s.: V Duy Yn (ch.b.), Dn g Minh Hin, Nguyn B Dng...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a190tr.^b21cm# TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Khoa hc Hnh chnh#V Duy Yn#Dng Minh Hi n#Nguyn B Dng#Bi Vn Qun#Nguyn Vn Hng#Mai#261173#Trnh by i tng, nhim v v phng php nghin cu ca tm l hc qun l. c im v cu trc ca hot ng qun l. c im tm l ca ch th v i tng qun l trong c c t chc, c quan. Tm l ca ngi lnh o trong cc c quan hnh chnh nh nc v vn giao tip trong qun l#Tm l hc#Qun l#Bi ging## 00605000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020057000440080005001010090023001060100005001290110014001340150 05200148039000400200013000700204021011500211020001200326020001800338020000700356 #VV10.08861#VV10.08862#Vi?t#S450T#621.6#^214#S tay hng dn kim ton h thng bm qut my nn kh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a49tr.^b21cm#TTS ghi: C hi cc Bo v Mi trng Tp. H Ch Minh#Mai#261174#Trnh by c tnh k thut, nguyn l hot ng, phn loi, nh gi v kim ton h thng bm, qut, my n n kh#My nn kh#H thng bm qut#S tay## 00619000000000229000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020051000440080005000950090023001000100005001230110014001280150 05200142039000400194013000700198021015900205020001800364020000700382#VV10.08863# VV10.08864#Vi?t#S450T#621.5#^214#S tay hng dn kim ton h thng lnh trung tm#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a20tr.^b21cm#TTS ghi: Chi cc Bo v Mi trng Tp. H Ch Minh#Mai#261175#Trnh by c tnh k thut, nguyn l hot ng, phn loi, nh gi v kim ton h thng lnh trung tm, ng thi a ra c c c hi ci tin h thng lnh#H thng lm lnh#S tay## 00713000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420020037000470030024000840080005001080090023001130100005001360110 01400141015008100155013000700236021013100243020000900374020001100383020000900394 020001900403039000400422020000900426#VV10.08865#VV10.08866#Vi?t#T103L#338.3028#^ 214#Ti liu hng dn sn xut sch hn#Ngnh Ch bin thu sn#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a40tr.^b21cm#TTS ghi: Chi cc Bo v Mi trng Tp. H Ch M inh. Trung tm Sn xut sch hn#261176#Gii thiu v sn xut sch hn v nguy n nhn, gii php, cng cc bc hng dn sn xut sch hn trong ngnh ch bi n thu sn#Sn xut#Mi trng#Ch bin#Ti liu hng dn#Mai#Thu sn## 00708000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500010015000550020021000700030035000910070015001260080 00500141009002300146010000500169011001500174039000400189013000700193021019100200 020002100391020000800412020001000420#VV10.08867#VV10.08868#67000#Vi?t#GI-108D#3 70.113#^214#Nguyn c Tr#Gio dc ngh nghip#Mt s vn l lun v thc ti n#Nguyn c Tr#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a271tr.^b24cm#Mai#261177#Kh i nim chung v gio dc ngh nghip. Trnh by c cu, cht lng, chng trnh dy hc, nh gio trong gio dc ngh nghip v vn h thng cng nhn k n ng ngh quc gia Vit Nam#Gio dc ngh nghip#L lun#Thc tin## 00922000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480010015000530020054000680070015001220080005001370090 02300142010000500165011001500170039000400185013000700189021038900196020000900585 020000800594020000800602020001100610020001100621#VV10.08869#VV10.08870#45000#Vi ?t#GI-108T#371.2#^214#Nguyn c tr#Gio trnh qun l qu trnh o to trong nh trng#Nguyn c tr#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a250tr.^b21cm#Mai#26 1178#Trnh by nhng vn chung v qun l qu trnh o to trong nh trng. Phng php qun l qu trnh tuyn sinh; qun l mc tiu, chng trnh gio d c; qun l hot ng ging dy, gio dc; qun l vic kim tra - nh gi kt qu hc tp; qun l cc hot ng o to ngoi lp, ngoi nh trng; ng th i t chc v iu phi hot ng ca cc t chc s phm trong nh trng#Gio d c#Qun l#o to#Nh trng#Gio trnh## 00917000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820004000428080005000460020027000510030036000780070059001140080005001730090 02300178010000500201011001500206015003000221005001100251005001300262005001500275 00500160029000500200030603900040032601300070033002102230033702000200056002000110 0580#VV10.08871#VV10.08872#43000#Vi?t#GI-108T#351#^214#Gio trnh hnh chnh c ng#Dng cho o to i hc Hnh chnh#B.s.: V Kim Sn (ch.b. ), inh Vn Mu, Chu Xun Khnh...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a259tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#V Kim Sn#inh Vn Mu#Chu Xun Khnh#L Th Vn Hnh#Nguyn Th Hng Hi#Mai#261179#Trnh by nhng vn chung v nhng quan nim v hnh ch nh cng. Nghin cu th ch hnh chnh nh nc, chc nng v phng php hnh chnh, quyt nh qun l hnh chnh v vn kim sot i vi hnh chnh nh nc#Hnh chnh nh nc#Gio trnh## 01090000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820011000428080005000530020056000580030027001140070079001410080005002200090 02300225010000500248011001500253015007800268005001400346005001300360005001300373 00500220038603900040040801300070041202102620041902000120068102000100069302000170 0703020000900720020001100729#VV10.08873#VV10.08874#18000#Vi?t#GI-108T#354.50959 7#^214#Gio trnh qun l nh nc v nng nghip v nng thn#o to i hc H nh chnh#B.s.: Phm Kim Giao (ch.b.), Hong S Kim, Phm L Minh, Nguyn Th Th anh Thu#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a107tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. B mn Qun l nh nc v th v Nng thn#Phm Kim Giao#Hong S Ki m#Phm L Minh#Nguyn Th Thanh Thu#Mai#261180#Trnh by khi qut chung v nn g nghip v pht trin nng thn. nh hng pht trin nng nghip, nng thn nc ta. Ni dung qun l nh nc v nng nghip v kinh t nng thn, v quy hoch cc im dn c nng thn, xy dng kt cu h tng nng thn#Nng nghi p#Nng thn#Qun l nh nc#Vit Nam#Gio trnh## 00959000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820009000428080005000510010012000560020050000680030027001180070060001450080 00500205009002300210010000500233011001500238015006400253005001600317005002200333 03900040035501300070035902102190036602000080058502000070059302000220060002000110 0622#VV10.08876#VV10.08875#28000#Vi?t#GI-108T#330.9597#^214#L S Thip#Gio tr nh chin lc pht trin kinh t - x hi#o to i hc Hnh chnh#L S Thi p (ch.b.), Trang Th Tuyt, Nguyn Th Phng Lan#^aH.#^aKhoa hc v K thut#20 10#^a186tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Qun l nh nc v Kinh t #Trang Th Tuyt#Nguyn Th Phng Lan#Mai#261181#Trnh by cc vn v tng trng v pht trin kinh t x hi. Phn tch, d bo cng c xy dng chin lc pht trin kinh t x hi, chin lc quc gia v chin lc pht trin ki nh t ca Vit Nam 2001- 2010#Kinh t#X hi#Chin lc pht trin#Gio trnh## 00914000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480010016000530020058000690030027001270070067001540080 00500221009002300226010000500249011001500254021014000269020001900409020001100428 03900050043901500630044400500150050700500200052202000220054201300070056402000170 0571#VV10.08877#VV10.08878#21000#Vi?t#GI-108T#352.8#^214#Phm Kin Cng#Gio t rnh qun l nh nc i vi t chc phi chnh ph#o to i hc Hnh chnh#B .s.: Phm Kin Cng (ch.b.), Hong Vn Chc, inh Th Minh Tuyt#^aH.#^aKhoa h c v K thut#2010#^a115tr.^b21cm#Khi qut v t chc phi chnh ph, t chc ph i chnh ph Vit Nam. Trnh by ni dung qun l nh nc i vi cc t chc phi chnh ph#Qun l hnh chnh#Gio trnh#oanh#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Qun l nh nc v X hi#Hong Vn Chc#inh Th Minh Tuyt#T chc phi c hnh ph#261182#Qun l nh nc## 00991000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480010011000530020061000640030027001250070056001520080 00500208009002300213010000500236011001500241021024600256020001900502020001900521 02000110054003900050055101500560055600500130061200500160062502000170064101300070 0658#VV10.08879#VV10.08880#58500#Vi?t#GI-108T#352.2#^214#V Kim Sn#Gio trnh qun l v pht trin t chc hnh chnh nh nc#o to i hc Hnh chnh#B.s .: V Kim Sn (ch.b.), Bi Th Vnh, L Th Vn Hnh#^aH.#^aKhoa hc v K thut #2010#^a389tr.^b21cm#Nhng vn l lun c bn v t chc. Nghin cu nhng v n chung nht v t chc h thng cc c quan hnh chnh nh nc trn c s n hng nguyn tc, quan im hot ng qun l hnh chnh nh nc trong tng th chung ca th ch nh nc#T chc hnh chnh#Qun l hnh chnh#Gio trnh#oanh #TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Khoa hc Hnh chnh#Bi Th Vnh#L Th Vn Hnh#Qun l nh nc#261183## 00969000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820006000528080005000580010013000630020034000760070027001100080 00500137009002300142010000500165011001500170021042200185020000700607020000900614 039000500623005001300628020000900641013000700650020001000657#VV10.08881#VV10.088 82#VV10.08883#35000#Vi?t#TH552H#621.9#^214#Tng Vn Mi#Thc hnh tnh ton gia cng phay#Tng Vn Mi, Trn Th San#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a229tr.^ b21cm#Gii thiu cc nguyn cng trn my phay, cc bi thc hnh v phng php s dng my phay. Trnh by v cc loi my phay CNC, cc nguyn cng phay v c c nguyn tc lp trnh phay CNC /Gii thiu cc bi tp thc hnh ch to cc vt dng thit thc i vi xng gia cng c kh. Trnh by v cc lo i my phay CNC, cc nguyn cng phay v cc nguyn tc lp trnh phay CNC cng vi nhiu chng trnh mu#C kh#Gia cng#oanh#Trn Th San#My phay#261184#Th c hnh## 00587000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510030004000690070044000730080005001170090 01100122010000500133011001500138020001600153020001100169039000500180019001600185 020001300201006001200214005001000226005001300236005001700249013000700266#VV10.08 884#VV10.08885#50000#Vi?t#T455T#895.1#^214#Tng thi t tuyt#Th#V Minh Tn tu yn dch ; H..: Dng nh...#^aH.#^aTh gii#2010#^a354tr.^b21cm#Vn hc ch H n#Trung Quc#oanh#Dch Trung Quc#Th t tuyt#V Minh Tn#Dng nh#Bi Hnh C n#Nguyn Vn Dng#261185## 00429000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100050 00340820010000398080005000490010012000540020004000660030004000700070012000740080 00500086009001100091010000500102011001400107020001700121020000900138020000400147 039000500151013000700156#VV10.08887#VV10.08886#35000#Vi?t#T105#895.92214#^214#C ng Vn D#Tan#Th#Cng Vn D#^aH.#^aTh gii#2010#^a99tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oanh#261186## 00504000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010019000560020014000750030007000890070019000960080 00500115009001100120010000500131011002600136020001700162020000900179020000700188 039000500195013000700200020001900207#VV10.08888#VV10.08889#35000#Vi?t#V308T#398 .209597#^214#Nguyn Ngc Chng#Vit tnh th#S thi#Nguyn Ngc Chng#^aH.#^aT h gii#2010#^a135tr., 20tr. nh^b21cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#S thi#oanh#261 187#Nghin cu vn hc## 00861000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200040 00348080005000380010018000430020053000610030021001140070018001350080006001530090 01400159010000500173011001500178021025400193020001300447039000500460015004700465 020001000512020001000522013000700532020000900539020001100548#VV10.08891#VV10.088 90#Vi?t#I-312T#425#^214#Nguyn Thanh Bnh#Introduction to linguistics and the en glish language#To those whom I love#Nguyn Thanh Bnh#^aHu#^ai hc Hu#2010#^ a295tr.^b24cm#Gii thiu v bn cht ca ngn ng. Trnh by cc kha cnh ng p hp ca ngn ng nh ng m hc v m v hc. Cc kha cnh x hi ca ngn ng: s a dng ca ngn ng, lch s v s pht trin ca ting Anh, s khc bit g ia ting Anh M v Anh Anh#Ngn ng hc#oanh#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#m v hc#Ting Anh#261188#Ng php#Ng m hc## 00794000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820004000628080005000660020019000710070041000900080 00500131009001000136010000500146011001500151021014400166020002000310020000900330 03900050033901500330034400500140037700500100039100500120040100500070041300500090 0420020000800429013000700437#VV10.08892#VV10.08893#VV10.08894#VV10.08895#60000# Vi?t#G561S#340#^214#Gng sng t php#Tn Tun Hip, Minh Chu, Thanh Huyn...# ^aH.#^aT php#2010#^a258tr.^b24cm#Ghi nhn v biu dng nhng thnh qu, nhng tm gng c nhn, n v n v xut sc ca ngnh t php qua hn 65 nm xy dng v pht trin#in hnh tin tin#Vit Nam#oanh#TTS ghi: Bo Php lut Vi t Nam#Tn Tun Hip#Minh Chu#Thanh Huyn#Lu Ly#Hi Vnh#T php#261189## 00756000000000277000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820010000448080005000540020069000590080005001280090028001330100005001610110 01500166021018600181020001000367020000900377020001800386039000500404015003900409 020001300448013000700461020001000468#VV10.08896#VV10.08897#VV10.08898#Vi?t#H250T #343.59709#^214#H thng cc vn bn quy phm php lut v thng tin v truyn t hng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a999tr.^b24cm#H thng cc vn bn q uy phm php lut v vin thng, Internet, tn s v tuyn in, cng ngh thng tin, bu chnh chuyn pht, bo ch xut bn trong ngnh thng tin v truyn th ng#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#oanh#TTS ghi: B Thng tin v Truyn t hng#Truyn thng#261190#Thng tin## 01079000000000397000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020026000540070086000800080005001660090018001710100 00500189011002600194021020900220020000900429020001100438020000900449039000500458 02000090046301500790047200500110055100500150056200500160057700500120059300500110 0605020000700616020001000623005001400633005001300647005001400660013000700674#VV1 0.08899#VV10.08900#48000#Vi?t#N100S#915.9711#^214#Na Sm th trn vng bin#B.s .: Vng Ton, Phm Vn Thanh (ch.b.), Nguyn Vn Bnh... ; S.t.: Trn Anh Dng. ..#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a238tr., 27tr. nh^b21cm#Gii thiu v tr a l , c im t nhin, con ngi, i sng vn ho x hi, nhng nt son trong tr uyn thng lch s, i sng kinh t v nh hng pht trin tng lai ca th trn Na Sm tnh Lng Sn#a danh#a phng#Lng sn#oanh#Vn Lng#TTS ghi: ng u - HND - UBND th trn Na Sm, huyn Vn Lng, tnh Lng Sn#Vng Ton#P hm Vn Thanh#Nguyn Vn Bnh# Minh Cao#Hong Gip#Na Sm#Con ngi#Trn Anh D ng#Trn Danh S#Chu Vn Phong#261191## 00637000000000277000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100070 00350820009000428080005000510010009000560020009000650030011000740080005000850090 01800090010000500108011001500113021014100128020001900269020001000288039000500298 015004000303020000900343013000700352#VV10.08901#VV10.08902#192000#Vi?t#PH431L#8 95.9224#^214#Phong L#Phong L#Tuyn chn#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a798tr.^b 24cm#Gm 63 bi vit c chn lc ca tc gi thuc dng chn dung v tiu l un c ng ti thuc cc lnh vc vn hc, lch s, x hi#Nghin cu vn hc#Tiu lun#oanh#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam#Phong L#261192## 00649000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020047000490070059000960080005001550090011001600100 00500171011001500176020001000191020002000201020000700221039000500228005001300233 005001900246005001400265005001600279005001900295020001400314013000700328#VN10.02 236#VN10.02237#23000#Vi?t#S450T#428#^214#S tay kin thc ting Anh trung hc p h thng# Tun Minh (ch.b.), Hong Th Hng Hi, Cao Thu Hng...#^aH.#^aGio dc#2010#^a272tr.^b18cm#Ting Anh#Ph thng trung hc#S tay#oanh# Tun Minh#H ong Th Hng Hi#Cao Thu Hng#Nguyn Thu Lan#ng Th Thu Trang#Sch c thm #261193## 00575000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020052000530030029001050070017001340080005001510090 01100156010000500167011001500172020000800187020001000195020000700205039000500212 005001700217020001400234013000700248020000700255020001100262#VN10.02238#VN10.022 39#32000#Vi?t#S450T#546.076#^214#S tay n tp kin thc ho hc trung hc ph thng#Theo chng trnh v SGK mi#Nguyn Vn Thoi#^aH.#^aGio dc#2010#^a384tr .^b18cm#Ho hc#Ho v c#S tay#oanh#Nguyn Vn Thoi#Sch c thm#261194#n t p#Ho hu c## 00508000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020041000510070028000920080005001200090011001250100 00500136011001500141020000500156020000900161020000700170039000500177005001500182 005001200197020001400209013000700223#VN10.02241#VN10.02240#10000#Vi?t#S450T#372 .7#^214#S tay kin thc ton tiu hc 1 - 2 - 3#Phng Nh Thu, L Hng Vn#^aH .#^aGio dc#2010#^a106tr.^b18cm#Ton#Tiu hc#S tay#oanh#Phng Nh Thu#L Hn g Vn#Sch c thm#261195## 00725000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400010012000450020019000570070012000760080005000880090011000930100 00500104011001500109021027900124020001000403020001500413020000900428039000500437 013000700442020001000449#VN10.02242#VN10.02243#Vi?t#C120N#346.04#^214#V Mnh Ch u#Cm nang bn quyn#V Mnh Chu#^aH.#^aGio dc#2010#^a104tr.^b18cm#Trnh by k hi qut v lut s hu tr tu, quyn tc gi, quyn lin quan, cc cng c v cc hip nh. Gii thiu mt s tnh hung thng gp trong hot ng xut bn , cc mu hp ng v chuyn nhng quyn tc gi, hot ng sng to tc phm v hp ng s dng tc phm#Php lut#S hu tr tu#Cm nang#oanh#261196#Bn qu yn## 00568000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200120 00288080005000400020021000450030013000660070051000790080005001300090011001350100 00500146011001400151020001800165020001700183020000900200020001300209039000500222 005000800227004001800235005001800253013000700271#VN10.02244#5000#Vi?t#S550T#398 .2409597#^214#S tch hoa ngc lan#Truyn tranh#Li: Hong Anh ; Tranh: The Penc ils group, Duy Anh#^aH.#^aGio dc#2010#^a19tr.^b16cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#oanh#Duy Anh#Ti bn ln th 2#The Pencils Group# 261197## 00562000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200120 00288080005000400020024000450030013000690070041000820080005001230090011001280100 00500139011001400144020001800158020001700176020000900193020001300202039000500215 005001000220004001800230005001700248013000700265#VN10.02245#5000#Vi?t#S550T#398 .2409597#^214#S tch hoa hng dng#Truyn tranh#Li: Hong Anh ; Tranh: Trn Khnh Duyn#^aH.#^aGio dc#2010#^a19tr.^b16cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gia n#Vit Nam#Truyn tranh#oanh#Hong Anh#Ti bn ln th 2#Trn Khnh Duyn#261198 ## 00507000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020014000420030013000560070033000690080005001020090011001070100 00500118011001700123020001800140020000900158020001300167039000500180005000800185 004001800193005001100211013000700222#VN10.02246#5000#Vi?t#M200G#895.9223#^214#M g con vt#Truyn tranh#Li: Kim Chi ; Tranh: Phng Hoa#^aH.#^aGio dc#2010# ^a19tr.^b19x20cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#oanh#Kim Chi#Ti bn l n th 5#Phng Hoa#261199## 00532000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020029000420030013000710070038000840080005001220090011001270100 00500138011001700143020001800160020000900178020001300187039000500200005001400205 004001800219005001000237013000700247#VN10.02247#5000#Vi?t#B103H#895.9223#^214#B i hc u tin ca gu con#Truyn tranh#Li: L Bch Tuyt ; Tranh: Mai Hng#^ aH.#^aGio dc#2010#^a19tr.^b19x20cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#oan h#L Bch Tuyt#Ti bn ln th 5#Mai Hng#261200## 00539000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020019000430030013000620070046000750080005001210090011001260100 00500137011001700142020001800159020000900177020001300186039000500199005001900204 004001800223005001300241013000700254#VN10.02248#6500#Vi?t#CH303M#895.9223#^214# Chic mo g trng#Truyn tranh#Li: Trn Th Ngc Trm ; Tranh: Ng Mnh Ln#^a H.#^aGio dc#2010#^a27tr.^b19x21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#oanh #Trn Th Ngc Trm#Ti bn ln th 6#Ng Mnh Ln#261201## 00533000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020017000420030013000590070046000720080005001180090011001230100 00500134011001400139020001800153020000900171020001300180039000500193005001800198 004001800216005001400234013000700248#VN10.02249#4500#Vi?t#N114C#895.9223#^214#N m cm bit ln#Truyn tranh#Li: Hunh Trung Hng ; Tranh: Aya Nishitani#^aH.# ^aGio dc#2010#^a19tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#oanh#Hunh Trung Hng#Ti bn ln th 3#Aya Nishitani#261202## 00538000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020021000430030013000640070046000770080005001230090011001280100 00500139011001400144020001800158020000900176020001300185039000500198005001800203 004001800221005001400239013000700253#VN10.02250#4500#Vi?t#CH500B#895.9223#^214# Ch b trong qu o#Truyn tranh#Li: Hunh Trung Hng ; Tranh: Junko Toriumi# ^aH.#^aGio dc#2010#^a19tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#oanh# Hunh Trung Hng#Ti bn ln th 4#Junko Toriumi#261203## 00524000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020020000430030013000630070038000760080005001140090011001190100 00500130011001700135020001800152020000900170020001300179039000500192005001500197 004001800212005000900230013000700239#VN10.02251#6500#Vi?t#TH400X#895.9223#^214# Th xm v g trng#Truyn tranh#Li: Nguyn Hng L ; Tranh: Huy Tun#^aH.#^aGi o dc#2010#^a27tr.^b19x21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#oanh#Nguyn Hng L#Ti bn ln th 7#Huy Tun#261204## 00530000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020031000420030013000730070036000860080005001220090011001270100 00500138011001700143020001800160020000900178020001300187039000500200005001200205 004001800217005001000235013000700245#VN10.02252#4000#Vi?t#H103C#895.9223#^214#H ai ch g trng v g co gi#Truyn tranh#Li: Phm Thu H ; Tranh: Thi Hng#^ aH.#^aGio dc#2010#^a15tr.^b18x19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#oan h#Phm Thu H#Ti bn ln th 4#Thi Hng#261205## 00640000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200090 00308080005000390020033000440030013000770070074000900080005001640090011001690100 00500180011001400185020001800199020000900217020001300226039000500239005001000244 004001800254005001000272005000800282005001500290005001400305013000700319#VN10.02 253#55000#Vi?t#CH527K#895.9223#^214#Chuyn k vng quc hnh dng#Truyn tra nh#Li: Kim Tuyn, Thanh Nga, Lan Anh ; Tranh: Thi Hu Dng, Tn Tht Hin#^aH .#^aGio dc#2010#^a24tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#oanh#Kim Tuyn#Ti bn ln th 2#Thanh Nga#Lan Anh#Thi Hu Dng#Tn Tht Hin#261206## 00537000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020023000430030013000660070043000790080005001220090011001270100 00500138011001700143020001800160020000900178020001300187039000500200005001400205 004001800219005001500237013000700252#VN10.02254#5000#Vi?t#CH506C#895.9223#^214# Chc c mo ng ngon !#Truyn tranh#Li: L Bch Tuyt ; Tranh: Phm Ngc Tun#^ aH.#^aGio dc#2010#^a19tr.^b18x19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#oan h#L Bch Tuyt#Ti bn ln th 4#Phm Ngc Tun#261207## 00586000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400020024000450080013000690090007000820100005000890110014000940210 11500108020000400223039000500227015006400232020001200296020001000308013000700318 020000700325#VV10.08904#VV10.08903#Vi?t#S450T#363.34#^214#S tay dnh cho ng d n#^aBnh Thun#^aKnxb#2010#^a36tr.^b21cm#Cung cp nhng kin thc c bn, cn th it v bo v cc phng php phng, trnh, ng ph khi gp bo cho ng dn#Bo# oanh#u ba sch ghi: UBND tnh Bnh Thun. Ban ch huy PCLB & TKCN#Phng trnh #Thin tai#261208#S tay## 00839000000000265000450002600110000002102410001101900050025218100070025708200090 02648080005002730020084002780290096003620080005004580090010004630100005004730110 01400478020000500492039000500497020001800502020000900520020001800529020001100547 013000700558020000800565#VV10.08905#Gii thiu cc tiu chun v chuyn mn k t hut, tiu chun v ging vin v cn b qun l o to, chng trnh v ti li u dy - hc, c s vt cht, trang thit b... i vi c s o to lin tc n gnh y t chm sc sc khe sinh sn#Vi?t#QU600#613.9071#^214#Quy nh tiu chu n c s o to lin tc ngnh y t v chm sc sc kho sinh sn#Guidelines on standards for continuing medical education facilities in reproductive health ca re#^aH.#^aB Y t#2009#^a23tr.^b20cm#Y t#oanh#Chm sc sc kho#Sinh sn#Chm s c sc kho#Tiu chun#261209#o to## 00769000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400020043000450030022000880080005001100090018001150100005001330110 01500138021022500153020000900378039000500387015006300392020000800455020001100463 020002200474013000700496#VV10.08906#VV10.08907#Vi?t#N114M#330.06#^214#50 nm Vi n Kinh t Vit Nam (1960 - 2010)#Lch s v trin vng#^aH.#^aKhoa hc x hi#20 10#^a234tr.^b21cm#Tm tt lch s v thnh tch hot ng 50 nm ca Vin Kinh t Vit Nam qua tng giai on pht trin v cc th h cn b ca Vin t ngy thnh lp n nay. Mt s thng tin chi tit v cng tc o to, xut bn sch. ..#Vit Nam#oanh#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Kinh t Vit Nam# Lch s#Pht trin#Vin Kinh t Vit Nam#261210## 01085000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810008000560820009000648080005000730010014000780020035000920070 01400127008000500141009001800146010000500164011001500169021042300184020001200607 020000900619020001100628039000500639015008300644004003700727013000700764#VV10.08 908#VV10.08909#VV10.08910#VV10.08911#48000#Vi?t#GI-108T#330.9597#^214#ng Nh Ton#Gio trnh a l kinh t Vit Nam#ng Nh Ton#^aH.#^aKhoa hc x hi#201 0#^a199tr.^b21cm#Phn tch nhng c im v xu th hin i ca pht trin kinh t - x hi ton cu, nh gi vai tr v tr ca Vit Nam trong h thng phn cng lao ng quc t; tim nng v cc ngun lc pht trin kinh t - x hi ch yu; hin trng v phng hng t chc khng gian cc ngnh v lnh vc kinh t; nhng vn pht trin vng kinh t - x hi ca cc vng Vit Nam trong qu trnh cng nghip ho, hin i ho#a kinh t#Vit Nam#Gio trnh#oanh#u ba sch ghi: Trng H Kinh t Quc dn. B mn Kinh t v Qun l Mi trng# n bn mi nht c sa cha, b sung#261211## 00912000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820004000628080005000660010016000710020037000870070 06000124008000500184009001900189010000500208011001500213021021000228020001000438 02000110044803900050045901500720046400500130053600500220054902000080057101300070 0579#VV10.08913#VV10.08915#VV10.08914#VV10.08912#20000#Vi?t#250C#657#^214#Nguy n Th Lun# cng bi ging nguyn l k ton#Ch.b.: Nguyn Th Lun, Mai Th Hng, Nguyn Th Minh Hng#^aH.#^aBch khoa H Ni#2010#^a239tr.^b21cm#Trnh b y bn cht i tng v phng php hch ton k ton; phng php chng t, t i khon k ton; phng php tnh gi v k ton cc qu trnh kinh doanh ch y u; phng php tng hp cn i k ton...#Nguyn l#Gio trnh#oanh#TTS ghi: B Ti chnh. Trng cao ng Ti chnh - Qun tr Kinh doanh#Mai Th Hng#Nguyn Th Minh Hng#K ton#261212## 00789000000000289000450002600110000002600110001102600110002202101920003301900050 02251810006002300820008002368080005002440020085002490080005003340090007003390100 00500346011001500351020000800366020001700374039000500391020000900396020001000405 004001900415015004600434020001200480013000700492#VV10.08916#VV10.08917#VV10.0891 8#Gm cc vn bn php quy ca nh nc quy nh v tiu chun, th tc b nhim , min nhim chc danh gio s, ph gio s, thnh lp hi ng chc danh gio s nh nc nhim k 2009-2014...#Vi?t#V115B#344.597#^214#Vn bn php quy v vi c xt cng nhn t tiu chun chc danh gio s, ph gio s#^aH.#^aKnxb#2010# ^a248tr.^b21cm#Gio s#Vn bn php qui#oanh#Vit Nam#Chc danh#Ti bn c b su ng#TTS ghi: Hi ng Chc danh Gio s nh nc#Ph gio s#261213## 00544000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020029000530070034000820220004001160080005001200090 02600125010000500151011001400156020001100170020000800181020000600189020001400195 005001400209005001900223039000500242013000700247#VV10.08919#VV10.08920#15000#Vi ?t#GI-103B#372.6#^214#Gii v bi tp ting Vit 3#Nguyn Hi Mi, Trn Th Hng Thm#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a77tr.^b24cm#Ting Vit#Bi tp#L p 3#Sch c thm#Nguyn Hi Mi#Trn Th Hng Thm#oanh#261214## 00544000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020029000530070034000820220004001160080005001200090 02600125010000500151011001400156020001100170020000800181020000600189020001400195 005001400209005001900223039000500242013000700247#VV10.08921#VV10.08922#15000#Vi ?t#GI-103B#372.6#^214#Gii v bi tp ting Vit 3#Nguyn Hi Mi, Trn Th Hng Thm#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a74tr.^b24cm#Ting Vit#Bi tp#L p 3#Sch c thm#Nguyn Hi Mi#Trn Th Hng Thm#oanh#261215## 00545000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020029000530070034000820220004001160080005001200090 02600125010000500151011001500156020001100171020000800182020000600190020001400196 039000500210013000700215005001400222005001900236#VV10.08923#VV10.08924#22000#Vi ?t#GI-103V#372.6#^214#Gii v bi tp ting Vit 4#Nguyn Hi Mi, Trn Th Hng Thm#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a135tr.^b24cm#Ting Vit#Bi tp#L p 4#Sch c thm#oanh#261216#Nguyn Hi Mi#Trn Th Hng Thm## 00545000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020029000530070034000820220004001160080005001200090 02600125010000500151011001500156020001100171020000800182020000600190020001400196 039000500210013000700215005001400222005001900236#VV10.08925#VV10.08926#20000#Vi ?t#GI-103V#372.6#^214#Gii v bi tp ting Vit 4#Nguyn Hi Mi, Trn Th Hng Thm#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a119tr.^b24cm#Ting Vit#Bi tp#L p 4#Sch c thm#oanh#261217#Nguyn Hi Mi#Trn Th Hng Thm## 00542000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510070034000790220004001130080005001170090 02600122010000500148011001500153020001100168020000800179020000600187020001400193 005001400207005001900221039000500240013000700245#VV10.08927#VV10.08928#20000#Vi ?t#G103V#372.6#^214#Gi v bi tp ting Vit 5#Nguyn Hi Mi, Trn Th Hng Th m#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a123tr.^b24cm#Ting Vit#Bi tp#Lp 5#Sch c thm#Nguyn Hi Mi#Trn Th Hng Thm#oanh#261218## 00545000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020029000530070034000820220004001160080005001200090 02600125010000500151011001500156020001100171020000800182020000600190020001400196 005001400210005001900224039000500243013000700248#VV10.08929#VV10.08930#20000#Vi ?t#GI-103V#372.6#^214#Gii v bi tp ting Vit 5#Nguyn Hi Mi, Trn Th Hng Thm#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a119tr.^b24cm#Ting Vit#Bi tp#L p 5#Sch c thm#Nguyn Hi Mi#Trn Th Hng Thm#oanh#261219## 00627000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020067000520030032001190070012001510080005001630090 02600168010000500194011001500199020000700214020001400221039000500235005001200240 004004000252020000600292020000800298020001200306013000700318#VV10.08932#VV10.089 31#30000#Vi?t#H561D#910.76#^214#Hng dn tr li cu hi & bi tp t lun - T rc nghim a l 7#Bin son theo chng trnh mi#H Vn Mnh#^aH.#^ai hc Q uc gia H Ni#2010#^a176tr.^b24cm#a l#Sch c thm#oanh#H Vn Mnh#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#Lp 7#Bi tp#Trc nghim#261220## 00627000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820004000428080005000460020026000510070050000770220004001270080005001310090 02600136010000500162011001500167020000800182020001100190020001200201020001400213 00500130022700500190024000500160025903900050027501300070028002000080028702000060 0295#VV10.08933#VV10.08934#24000#Vi?t#GI-521E#807#^214#Gip em hc tt ng vn 8#Hong Th M, Trn Th Thu Ninh, Nguyn Thnh L#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a152tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#Hong Th M#Trn Th Thu Ninh#Nguyn Thnh L#oanh#261221#Vn hc#Lp 8## 00627000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820004000428080005000460020026000510070050000770220004001270080005001310090 02600136010000500162011001500167020000800182020001100190020001200201020000800213 02000140022100500130023500500190024800500160026703900050028301300070028802000060 0295#VV10.08935#VV10.08936#26000#Vi?t#GI-521E#807#^214#Gip em hc tt ng vn 8#Hong Th M, Trn Th Thu Ninh, Nguyn Thnh L#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a160tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Sch c thm# Hong Th M#Trn Th Thu Ninh#Nguyn Thnh L#oanh#261222#Lp 8## 00542000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020033000520070027000850080005001120090026001170100 00500143011001500148020000500163020001400168039000500182005001400187005001200201 004001800213020000600231020000800237013000700245#VV10.08938#VV10.08937#30000#Vi ?t#B454T#510.76#^214#400 bi ton c bn v m rng 9#Dng c Kim, Duy ng #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a199tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#oanh#Dn g c Kim# Duy ng#Ti bn ln th 1#Lp 9#Bi tp#261223## 00627000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820004000428080005000460020026000510070050000770220004001270080005001310090 02600136010000500162011001500167020000800182020001100190020001200201020000800213 02000140022100500130023500500190024800500160026703900050028301300070028802000060 0295#VV10.08939#VV10.08940#28000#Vi?t#GI-521E#807#^214#Gip em hc tt ng vn 9#Hong Th M, Trn Th Thu Ninh, Nguyn Thnh L#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a176tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Sch c thm# Hong Th M#Trn Th Thu Ninh#Nguyn Thnh L#oanh#261224#Lp 9## 00627000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820004000428080005000460020026000510070050000770220004001270080005001310090 02600136010000500162011001500167020000800182020001100190020001200201020000800213 02000140022100500130023500500190024800500160026703900050028301300070028802000060 0295#VV10.08941#VV10.08942#78000#Vi?t#GI-521E#807#^214#Gip em hc tt ng vn 9#Hong Th M, Trn Th Thu Ninh, Nguyn Thnh L#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a168tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Sch c thm# Hong Th M#Trn Th Thu Ninh#Nguyn Thnh L#oanh#261225#Lp 9## 00534000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020047000520070020000990080005001190090026001240100 00500150011001500155020000700170020001400177039000500191005002000196004001800216 020000700234020000800241013000700249#VV10.08943#VV10.08944#21000#Vi?t#H561D#910 .76#^214#Hng dn tr li cu hi v bi tp a l 10#Nguyn Th Thin M#^aH. #^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a127tr.^b24cm#a l#Sch c thm#oanh#Nguyn Th Thin M#Ti bn ln th 1#Lp 10#Bi tp#261226## 00757000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020048000540030135001020070048002370080005002850090 02600290010000500316011001500321020000500336020001400341039000500355005001700360 005001500377005001400392020001000406020000700416013000700423020001300430#VV10.08 945#VV10.08946#35000#Vi?t#PH121L#515.076#^214#Phn loi v phng php gii to n gii tch 12#ng dng o hm kho st v v th ca hm s. Hm s lu tha, hm s m v logarit. Nguyn hm tch phn v ng dng. S phc#Nguyn Vn Chanh, Nguyn Vn Tn, L Trung Kin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a224t r.^b24cm#Ton#Sch c thm#oanh#Nguyn Vn Chanh#Nguyn Vn Tn#L Trung Kin#G ii tch#Lp 12#261227#Gii bi tp## 00541000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020050000500030039001000070019001390080005001580090 02600163010000500189011001500194020001400209020001400223039000500237005001900242 020000700261013000700268#VV10.08947#VV10.08948#31000#Vi?t#PH121L#807#^214#Phn loi v phng php lm bi vn ngh lun 12#Ngh lun vn hc. Ngh lun x hi ...#Nguyn Thanh Huyn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a196tr.^b24cm#Vn ng h lun#Sch c thm#oanh#Nguyn Thanh Huyn#Lp 12#261228## 00580000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020031000540030090000850070013001750080005001880090 02600193010000500219011001400224020001000238020001400248039000500262005001300267 020000700280020000800287013000700295#VV10.08949#VV10.08950#16000#Vi?t#B103T#428 .0076#^214#Bi tp thc hnh ting Anh 12#Chuyn cu tng thut v gin tip , cu iu kin, cu din t vi wish, cu b ng#Ng Vn Minh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a88tr.^b24cm#Ting Anh#Sch c thm#oanh#Ng Vn Minh#Lp 12#Bi tp#261229## 00606000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020040000540030075000940070017001690080005001860090 02600191010000500217011001500222020000700237020001400244039000500258005001700263 020000700280020001500287013000700302020000700309#VV10.08951#VV10.08952#45000#Vi ?t#CH527#530.076#^214#Chuyn n tp v luyn thi vt l 12#Kin thc trng t m. Phn dng bi tp. Bi tp p dng. thi tuyn sinh#Nguyn Vn Chanh#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a272tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#oanh#Nguyn V n Chanh#Lp 12#Sch luyn thi#261230#n tp## 00718000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020047000550030099001020070048002010080005002490090 02600254010000500280011001500285020000500300020000900305020000700314020000800321 020001400329039000800343005001700351005001500368005001400383013000700397#VV10.08 953#VV10.08954#35000#Vi?t#PH121L#516.0076#^214#Phn loi v phng php gii to n hnh hc 12#Khi a din v th tch ca chnh. Mt cu, mt tr, mt nn. Ph ng php to trong khng gian#Nguyn Vn Chanh, Nguyn Vn Tn, L Trung Ki n#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a200tr.^b24cm#Ton#Hnh hc#Lp 12#Bi t p#Sch c thm#T. Hng#Nguyn Vn Chanh#Nguyn Vn Tn#L Trung Kin#261231## 00722000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020056000540030147001100070013002570080005002700090 02600275010000500301011001500306020000700321020001200328020001400340020000700354 020001500361039000800376005001300384013000700397020001600404#VV10.08955#VV10.089 56#45000#Vi?t#H561D#330.9597#^214#Hng dn lm bi thi v tuyn tp thi mn a l 12#Cu trc thi mn a l. Phn loi cu hi v hng dn gii cu h i trong cc thi a l. Kinh nghim lm bi thi a l t im cao...# Ngc Tin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a280tr.^b24cm#a l#a kinh t #a l dn c#Lp 12#Sch luyn thi#T. Hng# Ngc Tin#261232#a l t nhin ## 00685000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020051000500030154001010070029002550080005002840090 02600289010000500315011001500320020000800335020000700343020001400350039000800364 005001400372005001400386013000700400#VV10.08957#VV10.08958#23000#Vi?t#CH502K#80 7#^214#Chun kin thc n tp v luyn thi mn ng vn 12#Theo cng vn s 10258 /BGDT-KTCLGD ngy 23 thng 11 nm 2009 V/v Cu trc thi v hnh thc thi t t nghip THPT, tuyn sinh i hc cao ng nm 2010#Trn Th Ngn, Hong Th Th #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a142tr.^b24cm#Ng vn#Lp 12#Sch c thm #T. Hng#Trn Th Ngn#Hong Th Th#261233## 00731000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020109000550030158001640070013003220080005003350090 02600340010000500366011001500371020001000386020000700396020001400403039000800417 005001300425020000800438013000700446#VV10.08959#VV10.08960#40000#Vi?t#TR431T#42 8.0076#^214#Trng tm kin thc v phng php lm bi thi tt nghip THPT v tu yn sinh i hc, cao ng mn ting Anh#Theo cng vn s 10258/BGDT-KTKCLGD n gy 23 thng 11 nm 2009 V/v Cu trc thi v hnh thc thi tt nghip THPT v tuyn sinh i hc, cao ng nm 2010#Ng Vn Minh#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2010#^a224tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 12#Sch c thm#T. Hng#Ng Vn Minh#Bi t p#261234## 00843000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820010000538080005000630010016000680020054000840070055001380080 00500193009002600198010000500224011001500229021018600244020001600430020001900446 020001100465039000800476020000900484005001300493005001600506013000700522#VV10.08 961#VV10.08962#VV10.08963#68000#Vi?t#GI-108T#895.92209#^214#Trn Ngc Vng#Gi o trnh vn hc Vit Nam ba mi nm u th k XX#Trn Ngc Vng (ch.b.), Trn Hi Yn, Phm Xun Thch#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a454tr.^b21cm#Gi i thiu lch s vn hc Vit Nam ba mi nm u th k XX, vn chng yu nc ca mt s nh nho ch s u th k XX v mt s nh vn tiu biu: Phan Bi Ch u, Phan Chu Trinh...#Vn hc cn i#Nghin cu vn hc#Gio trnh#T. Hng#Vi t Nam#Trn Hi Yn#Phm Xun Thch#261235## 00708000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010021000520020087000730070021001600080005001810090 02600186010000500212011001500217021015900232020001600391020000800407039000800415 020001200423013000700435#VV10.08964#VV10.08965#24000#Vi?t#H428#372.12#^214#Ngu yn Th Bch Hnh#Hi - p, tnh hung s phm v b quyt trong qun l ca hi u trng trng mm non#Nguyn Th Bch Hnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#201 0#^a136tr.^b24cm#Nhng vn hi - p v kin thc qun l trng mm non, mt s tnh hung s phm trong qun l nh trng v mt vi b quyt gip hiu tr ng thnh cng#Trng mu gio#Qun l#T. Hng#Hiu trng#261236## 00950000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820006000528080005000580010018000630020016000810070037000970080 00500134009002600139010000500165011001500170021032200185020001000507020001000517 020001100527039000800538005001000546015006800556013000700624020000500631#VV10.08 966#VV10.08967#VV10.08968#30000#Vi?t#KH300T#551.5#^214#Nguyn Hng in#Kh t ng Radar#Nguyn Hng in (ch.b.), T Vn a#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#20 10#^a214tr.^b24cm#Gii thiu nhng kin thc c s v kh tng radar: radar th i tit v nguyn l o cng phn hi v tuyn, pht hin v c lng ma b ng radar thi tit. Phng php o gi bng radar doppler v mt s sn phm ca radar doppler. Nhn bit mc tiu kh tng bng radar thi tit, phn tch nh hin th ca radar#Kh tng#Thi tit#Gio trnh#T. Hng#T Vn a#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc T nhin#261237#Raa## 00918000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820007000528080005000590020035000640070053000990080005001520090 02600157010000500183011001500188021016400203020001200367020000900379020001100388 03900080039900500140040702000080042101500760042900500100050500500160051500500150 0531005001500546013000700561#VV10.08969#VV10.08971#VV10.08970#32000#Vi?t#TH552T #621.39#^214#Thc tp k thut s trn my tnh# Trung Kin (ch.b.), ng Hng , Nguyn ng Lm...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a226tr.^b24cm#Gii thi u cc cng logic c bn cho n cc h thng t hp phc tp nh cc mch ghi d ch, mch m, cc b m ho/m gii, chuyn i s liu, b nh RAM/ROM...#K t hut s#My tnh#Gio trnh#T. Hng# Trung Kin#Bi tp#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc T nhin#ng Hng#Nguyn ng Lm# on Th Tuyt#Nguyn Anh c#261238## 00787000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010008000500020009000580070008000670080018000750090 01100093010000500104011001500109021024500124020000900369020001100378039000800389 020001000397012002000407020001400427013000700441020000800448020001700456#VV10.08 972#VV10.08973#47000#Vi?t#TR103#523#^214#Kim Anh#Tri t#Kim Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a285tr.^b24cm#Gii thiu s hnh thnh tri t, v ni l a, ng t, m ly, kh hu, ni non, i dng, v cc dn tc trn th gii v cung cp cc s liu thng k lin quan n cc thnh ph ni ting cng cc a dnh c nhiu nhiu ngi bit n#Tri t#V tr hc#T. Hng#Hnh tinh# Gi gn thin nhin#Thin vn hc#261239#Dn tc#Sch thng thc## 01109000000000385000450002600110000002600110001102103160002202000080033802000200 03460200009003660200011003750140007003860190005003931810006003980820009004048080 00500413002002800418007008400446022000400530221001600534008001800550009001100568 01000050057901100150058400500150059900500080061400500140062203900080063601300070 0644005001800651005001400669005001500683005001700698005000800715#VV10.08974#VV10 .08975#Lch s Vit Nam thi Hng Vng dng nc. Cuc sng ca ngi xa, k c huyn v dn Lc Vit lm ngh nh c vi ngi th lnh Lc Tc sau ln vua l y hiu Kinh Dng Vng, v Ph ng Thin Vng i Hng Vng th su, v cc s tch nh: s tch bnh chng bnh dy, s tch tru cau, s tch qu da hu. ..#Lch s#Thi i Hng Vng#Vit Nam#Sch tranh#60000#Vi?t#L302S#959.7012#^2 14#Lch s Vit Nam bng tranh#B.s.: Trn Bch ng (ch.b.), Phan An, inh Vn L in... ; Ho s: Nguyn c Ho...#T.1#Thi Hng Vng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a308tr.^b24cm#Trn Bch ng#Phan An#inh Vn Lin#T. Hng#261240#Tn N Qunh Trn#Bi Ch Hong#Nguyn c Ho#Nguyn Trung Tn#V Dng## 01030000000000385000450002600110000002600110001102101980002202000180022002000090 02380200011002470140007002580190005002651810006002700820009002768080005002850020 02800290007008800318022000400406221003100410008001800441009001100459010000500470 01100150047500500150049000500080050503900080051302000180052101300070053900500140 0546005001800560005001800578005001500596005001700611005001600628#VV10.08976#VV10 .08977#Gii thiu nhng chin cng oanh lit ca: Hai B Trng, B Triu, L Nam , Triu Quang Phc, Mai Hc , B Ci i vng Phng Hng, Khc Tha D tro ng thi k nh ui gc xm lc phng Bc#Lch s trung i#Vit Nam#Sch tra nh#60000#Vi?t#L302S#959.7013#^214#Lch s Vit Nam bng tranh#B.s.: Trn Bch ng (ch.b.), Phan An, Tn N Qunh Trn... ; Ho s: Nguyn c Ho...#T.2#Chng qun xm lc phng Bc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a300tr.^b24cm#Trn Bch ng#Phan An#T. Hng#Thi k Bc thuc#261241#inh Vn Lin#Tn N Qunh Tr n#Nguyn Khc Thun#Nguyn c Ho#Nguyn Trung Tn#Nguyn Huy Khi## 00975000000000385000450002600110000002600110001102101730002202000080019502000090 02030200011002120140007002230190005002301810006002350820010002418080005002510020 02800256007009000284022000400374221002800378008001800406009001100424010000500435 01100150044000500150045500500110047003900080048100500140048900500180050300500180 0521005001200539005001500551020000700566020000900573013000700582#VV10.08979#VV10 .08978#Gii thiu lch s t nc Vit Nam di thi cc v vua: Trn Anh Tng, Trn Minh Tng, Trn Ngh Tng, H Qu Ly, H Hn Thng v nhng ci cch ni ting ca H Qu Ly#Lch s#Vit Nam#Sch tranh#60000#Vi?t#L302S#959.70251#^214 #Lch s Vit Nam bng tranh#B.s.: Trn Bch ng (ch.b.), L Vn Nam, inh Vn Lin... ; Ho s: Nguyn Quang Vinh...#T.6#Nh H v cc cuc ci cch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a300tr.^b24cm#Trn Bch ng#L Vn Nam#T. Hng#inh V n Lin#Nguyn Khc Thun#Nguyn Quang Vinh#L Phi Hng#L Tng Thanh#Nh H#C i cch#261242## 00807000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570020037000620290041000990070015001400080 01800155009001100173010000500184011001500189020000800204020001700212001001500229 039000800244021024900252020000900501013000700510#VV10.08980#VV10.08982#VV10.0898 1#68000#Vi?t#D125T#959.7#^214#Du tch ngi nc ngoi Vit Nam#Foreigners' traces in Vietnamese history#Trn Thi Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a 367tr.^b20cm#Lch s#Ngi nc ngoi#Trn Thi Bnh#T. Hng#Gii thiu nhng ch n dung tiu biu ca nhng ngi nc ngoi hn 100 nm qua n Vit Nam l cc nhn vt chnh tr, qun s, nhng nh khoa hc, vn nhn, ngh s chuyn hay khng chuyn, nhng nh du lch vn ho t mnh n vi Vit Nam#Vit Nam#2 61243## 00686000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820010000528080005000620020039000670070014001060080018001200090 01100138010000500149011001500154020000800169020002100177001001400198039000800212 021014100220020000900361020001900370013000700389#VV10.08984#VV10.08985#VV10.0898 3#74000#Vi?t#KH104P#641.59597#^214#Khm ph m thc truyn thng Vit Nam#Ng c Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a435tr.^b20cm#m thc#Vn ho truyn thng#Ng c Thnh#T. Hng#Gii thiu nhng vn chung v m thc di gc vn ho, m thc ca ngi Vit (Kinh) v truyn thng m thc ca cc dn tc thiu s#Vit Nam#Ngh thut m thc#261244## 00473000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200100 00308080005000400020010000450030004000550070010000590080010000690090015000790100 00500094011001500099020001700114020000400131001001000135015003800145039000800183 020000900191013000700200#VV10.08986#25000#Vi?t#KH428#895.92214#^214#Khi ng# Th#Hoi Nhn#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a111tr.^b20cm#Vn hc hin i#Th# Hoi Nhn#Tn tht ca tc gi: Nguyn Ti Hoi#T. Hng#Vit Nam#261245## 00631000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070044000720220004001160080018001200090 01100138010000500149011001500154012004000169020001700209020001100226020001300237 005000900250005001500259006001200274019001600286039000800302013000700310#VV10.08 987#15000#Vi?t#TH121#895.1#^214#Thn iu hip l#Truyn tranh#Kim Dung, H Th iu Quyn ; Tuyt Nhung dch#T.5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a135tr.^b20c m#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tra nh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Tuyt Nhung#Dch Trung Quc#T. Hng#261246## 00716000000000325000450002600110000001900050001101900160001600500160003200600190 00481810006000670820006000738080005000790140007000840020020000910030013001110070 05800124022000500182221004300187005001500230008001800245009001100263010000500274 01100150027901200400029402000170033402000110035102000130036203900080037501300070 0383#VV10.08988#Vi?t#Dch Trung Quc#Hong Ngc Lang#Nhm Mai Hoa Trang#T121T#89 5.1#^214#12500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.54#Hng Long thn chng vs Bng ha t quyn#Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#T. Hng#261247## 00667000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200120 00298080005000410020018000460030029000640070044000930080010001370090015001470100 00500162011001500167020001700182020000400199015005600203005001500259039000800274 020000900282005001300291005001100304005001200315005001900327013000700346#VV10.08 989#45000#Vi?t#H561S#895.9221008#^214#Hng sen qu Bc#Tuyn tp th nhiu tc gii#Nguyn Tam Anh, Vng Cm An, Bi Vn n...#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010# ^a301tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#TTS ghi: Cu lc b UNESCO - Th ng Nam n Ngh An#Nguyn Tam Anh#T. Hng#Vit Nam#Vng Cm An#Bi Vn n#Trn c i# Lng Th Minh Anh#261248## 01150000000000373000450002600110000001900050001118100060001608200180002280800050 00400020054000450070067000990080010001660090015001760100005001910110030001960200 00800226015005300234005001700287039000800304021028200312020001400594020000800608 00500160061600500150063200500140064700500150066102000080067602000030068401300070 0687020002400694020002300718020002100741020001400762#VV10.08990#Vi?t#L302S#324.2 597070959742#^214#Lch s ng b v nhn dn x ng Thnh (1930-2005)#B.s.: Ng uyn Khc Minh (ch.b.), Nguyn Trng H, Dng Minh Lc...#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a199tr., 19tr. nh mu^b21cm#Lch s#TTS ghi: ng u - HND - UBND - MTTQ x ng Thnh#Nguyn Khc Minh#T. Hng#Qu trnh hnh thnh a l t nhi n v con ngi x ng Thnh. ng Thnh trong s nghip u tranh chng thc d n Php ginh c lp dn tc, trong 20 nm khng chin chng M cu nc (1955-1 975) v 30 nm sau ngy gii phng min nam thng nht t quc i ln CNXH (1975 -2005)#X ng Thnh#Ngh An#Nguyn Trng H#Dng Minh Lc#Ng Xun Cung#Phm c Hong#ng b#X#261249#ng cng sn Vit Nam#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Xy dng CNXH## 00924000000000325000450002600110000001900050001118100060001608200180002280800050 00400020052000450070023000970080010001200090015001300100005001450110030001500200 00800180001001800188015005100206039000800257021021400265020001200479020000800491 02000080049902000030050701300070051002000230051702000230054002000210056302000140 0584#VV10.08991#Vi?t#L302S#324.2597070959742#^214#Lch s ng b v nhn dn x Thanh H (1930-2008)#Nguyn Quang Hng b.s.#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a275 tr., 10tr. nh mu^b21cm#Lch s#Nguyn Quang Hng#TTS ghi: ng u - HND - UB ND - MTTQ x Thanh H#T. Hng#Khi qut v vng t Thanh H trc nm 1930. n g b v nhn dn Thanh H trong s nghip khng chin chng Php v chng M (19 46-197). ng b v nhn dn trong cng cuc xy dng v bo v t quc (1976-20 08)#X Thanh H#Ngh An#ng b#X#261250#ng cng sn Vit Nam#Khng chin ch ng Php#Khng chin chng M#Xy dng CNXH## 01078000000000361000450002600110000001900050001118100060001608200180002280800050 00400020042000450030008000870070061000950080010001560090015001660100005001810110 03000186020000800216001001500224015006900239005001600308039000800324021025000332 02000140058202000070059600500140060302000080061702000030062501300070062802000230 0635020002300658020002100681020001400702#VV10.08992#Vi?t#L302S#324.2597070959742 #^214#Lch s ng b v nhn dn x Nghi Hng#S tho#B.s.: Hong Hi ng (ch .b.), Hong Khc Thc, Hong Vn Dc#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a160tr., 11t r. nh mu^b21cm#Lch s#Hong Hi ng#TTS ghi: ng u - HND - UBND - MTTQ x Nghi Hng - Th x Ca L#Hong Khc Thc#T. Hng#Khi qut v vng t v co n ngi Nghi Hng. Ghi li nhng chng ng, cc s kin lch s ca a phn g, n li nhng s kin lch s ho hng ca ng b v nhn dn x Nghi Hng q ua khng chin chng Php, khng chin chng M, xy dng CNXH#X Nghi Hng#Ca L#Hong Vn Dc#ng b#X#261251#ng cng sn Vit Nam#Khng chin chng Ph p#Khng chin chng M#Xy dng CNXH## 00440000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200100 00308080005000400020016000450030004000610070016000650080010000810090015000910100 00500106011001400111020001700125020000400142001001600146039000800162020000900170 013000700179#VV10.08993#15000#Vi?t#NH124K#895.92214#^214#Nht k nh Bc#Th#Ng uyn Quc Sn#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a63tr.^b20cm#Vn hc hin i#Th#N guyn Quc Sn#T. Hng#Vit Nam#261252## 00873000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200120 00308080005000420020039000470070106000860080010001920090015002020100005002170110 01500222020001700237005001500254039000800269021011800277020000900395020001900404 00500170042300500100044000500140045000500110046400500100047500500130048500500110 0498005000700509013000700516#VV10.08994#30000#Vi?t#NH100V#895.9223009#^214#Nh vn B Dng chuyn vn, chuyn i#m Qunh Ngc, Nguyn ng Vit, Cm Thch.. . ; B.s.: m Qunh Ngc (ch.b.), Mai Cng, Bi nh Sm...#^aNgh An#^aNxb. Ng h An#2010#^a156tr.^b20cm#Vn hc hin i#m Qunh Ngc#T. Hng#Nhng bi vit gii thiu s nghip sng tc ca nh vn B Dng vi nhng cng hin ca ng t rong s nghip sng tc#Vit Nam#Nghin cu vn hc#Nguyn ng Vit#Cm Thch#P hm Xun Cn#Bi S Hoa#Mai Cng#Bi nh Sm#Bi S Hoa#L Ln#261253## 01009000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550020018000600030181000780080018002590090 03500277010000500312011001500317020001800332015005700350039000800407021030800415 020001300723013000700736#VV10.08995#VV10.08996#VV10.08997#75000#Vi?t#K250T#657# ^214#K ton ti chnh#Cp nht nhng thng tin mi nht v cc chun mc k to n, ch k ton v c ch ti chnh hin hnh theo Quyt nh s 15/2006/Q-BT C ngy 20/3/2006 ca B trng B Ti chnh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a791tr.^b24cm#K ton ti chnh#TTS ghi: i hc Quc gi a Tp. H Ch Minh. Khoa Kinh t#T. Hng#Tp hp cc kt qu nghin cu v lnh v c k ton ti chnh, nhng vn lin quan n c s l thuyt da trn nhng ni dung ph hp vi 26 chun mc k ton Vit Nam vi c ch qun l ti chnh hin hnh, cng hn 100 v d minh ho c th cho tng phn k ton ti chnh ph t sinh ti doanh nghip...#Doanh nghip#261254## 00861000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550020023000600070075000830080018001580090 03500176010000500211011001500216020001600231020001100247005001600258039000800274 02101320028200400390041402000190045300500190047200500220049100500150051301300070 0528#VV10.08998#VV10.08999#VV10.09000#60000#Vi?t#V300S#579#^214#Vi sinh vt mi trng# Hng Lan Chi, Bi L Thanh Khit, Nguyn Th Thanh Kiu, Lm Minh Tri t#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a234tr.^b24cm#Vi s inh vt hc#Gio trnh# Hng Lan Chi#T. Hng#Cung cp kin thc v vi sinh vt hc i cng thng gp trong k thut mi trng, v cc qu trnh sinh hc t rong x l nhim#Ti bn ln th 3, c sa cha b sung# nhim mi trng#Bi L Thanh Khit#Nguyn Th Thanh Kiu#Lm Minh Trit#261255## 00755000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820007000538080005000600020041000650070012001060080018001180090 03500136010000500171011001500176020001100191020001100202001001200213039000800225 021020700233020000800440020001000448013000700458#VV10.09001#VV10.09003#VV10.0900 2#24000#Vi?t#GI-108T#301.01#^214#Gio trnh l thuyt x hi hc hin i#V Qu ang H#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a212tr.^b24cm# X hi hc#Gio trnh#V Quang H#T. Hng#Khi qut nhng quan im, ni dung l thuyt x hi hc hin i. C s l thuyt x hi hc kinh in, th hin qu trnh hnh thnh, mc ph bin, xu th bin i v ngha phng php lun v x hi#Lch s#L thuyt#261256## 00773000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420020023000470030019000700070038000890080005001270090018001320100 00500150011001500155020001700170001002100187015004100208005001600249039000800265 021018700273020000900460020000700469013000700476#VV10.09005#VV10.09004#Vi?t#C462 M#398.2089#^214#Ci masrh v mq vila#Akht jucar raglai#Chamaliaq Riya Tinq, Trn Kim Hong#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a289tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Cham aliaq Riya Tinq#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#Trn Kim Hong#T. Hn g#Gii thiu v b s thi Akht jucar raglai qua ln iu s dng trong Akht ju car raglai Ci masrh v Mq vila c ngh nhn Chamaliaq Riya Tinq ht ch y u l Siri c gm 11 khc ht#Vit Nam#S thi#261257## 00733000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020047000440070013000910080005001040090018001090100005001270110 01500132020001700147001001300164015004100177039000800218021015900226020001900385 020000900404020000700413020001600420013000700436#VV10.09006#VV10.09007#Vi?t#G419 N#398.2#^214#Gc nhn cu trc v ca dao v truyn ng ngn#Triu Nguyn#^aH.#^a Khoa hc x hi#2010#^a421tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Triu Nguyn#TTS ghi: Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#T. Hng#Gii thiu 2 chuyn lun tip cn ca dao ng i Vit bng phng thc xu chui theo m hnh cu trc v gc nhn cu trc v truyn ng ngn dn gian Vit Nam#Nghin cu vn hc#Cu trc#Ca dao#Truyn ng ngn#261258## 00863000000000277000450002600110000002600110001100100120002201500410003403900080 00750210274000830200017003570200014003740190005003881810006003930820006003998080 00500405002007900410007001200489008000500501009001800506010000500524011001500529 020001900544020001500563013000700578#VV10.09009#VV10.09008#Nguyn nh#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#T. Hng#Khi nim "yu t thn k", khi qut v tiu vng vn ho v qu trnh su tm, nghin cu truyn c dn gian ngi Vi t Nam Trung B. Yu t thn k trong truyn thuyt ngi Vit Nam Trung B. Yu t thn k trong truyn c tch thn k ca ngi Vit Nam Trung B#Vn h c dn gian#Truyn thuyt#Vi?t#Y606T#398.2#^214#Yu t thn k trong truyn thuy t v truyn c tch ngi Vit Nam Trung B#Nguyn nh#^aH.#^aKhoa hc x hi #2010#^a431tr.^b21cm#Nghin cu vn hc#Truyn c tch#261259## 00777000000000289000450002600110000002600110001100100120002201500410003403900080 00750210194000830200009002770200017002860200011003030200009003140200019003230190 00500342181000600347082001000353808000500363002005700368007001200425008000500437 009001800442010000500460011001500465013000700480#VV10.09010#VV10.09011#L Th Hi n#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#T. Hng#Nghin cu tng th hin t ng vn ha tn ngng phng th Sn Tinh trong mi quan h gia truyn k, thn tch, di tch v l hi. Tm ra bn cht v ngun gc ca vic th Tn vin Sn Thnh#Vit Nam#Vn ha dn gian#Tn ngng#Th cng#Tn vin Sn thnh#Vi?t#V303 P#390.09597#^214#Vic phng th Sn Tinh H Ty - bn cht v ngun gc#L Th Hin#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a314tr.^b21cm#261260## 00888000000000277000450002600110000002600110001100100130002201500410003503900080 00760210353000840200009004370200017004460200009004630200019004720190005004911810 00600496082001100502808000500513002002900518007001300547008000500560009001800565 010000500583011001500588013000700603#VV10.09012#VV10.09013#Triu Nguyn#TTS ghi : Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#T. Hng#Chuyn lun trnh by v nhng vn l in quan ti ng dao. Xc nh ng dao bng cch phn bit ng dao vi ca dao v v, vi th ca (hoc cho/v) thiu nhi. Tm hiu v ni dung v hnh thc c a ng dao, phn loi ng dao, vn dng ng dao trong vic sng tc vn hc t hiu nhi v so snh ng dao Vit vi ng dao ca mt vi dn tc anh em#Vit N am#Vn ha dn gian#ng dao#Nghin cu vn hc#Vi?t#T310H#398.809597#^214#Tm h iu ng dao ngi Vit#Triu Nguyn#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a380tr.^b21cm# 261261## 00792000000000277000450002600110000002600110001100100130002201500410003503900080 00760210261000840200009003450200017003540200007003710200019003780190005003971810 00600402082001100408808000500419002002700424007001300451008000500464009001800469 010000500487011001500492013000700507#VV10.09014#VV10.09015#Triu Nguyn#TTS ghi : Hi Vn ngh dn gian Vit Nam#T. Hng#Trnh by khi lun v cu ngi Vi t, phn bit cu vi cc kiu dng thng gp nh tm hiu v hnh thc, n i dung cu , s phn loi cu cu , cng cch v gii ca cu . Tuyn tp cc cu v cc hin tng t nhin, thc vt, ng vt#Vit Nam#Vn ha d n gian#Cu #Nghin cu vn hc#Vi?t#T310H#398.209597#^214#Tm hiu cu ng i Vit#Triu Nguyn#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a496tr.^b21cm#261262## 00904000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100120003301500660 00450050021001110390008001320210184001400200011003240200009003350200008003440140 00700352019000500359181000800364082000900372808000500381002002800386003006100414 00700420047500800050051700900180052201000050054001100150054502000110056001300070 0571#VV10.09016#VV10.09018#VV10.09017# Hu Chu#TTS ghi: Trng i hc S ph m H Ni. Trung tm Gio dc T xa#Nguyn Th Ngc Diu#T. Hng#Khi nim ng p hp vn bn, ngn ng vn bn. Biu hin ca lin kt vn bn: mch lc, lin k t hnh thc. Kt cu ca vn bn. Li v cch cha li on vn trong vn bn ti ng Vit#Ting Vit#Ng php#Vn bn#21000#Vi?t#GI-108T#495.9225#^214#Gio trn h ng php vn bn#Dnh cho hc vin ngnh Ng vn h o to ti chc v t xa# Hu Chu (ch.b.), Nguyn Th Ngc Diu#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a139tr.^b 24cm#Gio trnh#261263## 00810000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100130003301500660 00460390008001120210096001200140007002160190005002231810008002280820004002368080 00500240002004500245003005800290007001300348008000500361009001800366010000500384 01100150038902000110040402000100041502000080042501300070043302000210044002000230 0461#VV10.09020#VV10.09019#VV10.09021#Cn Vn Tut#TTS ghi: Trng i hc S p hm H Ni. Trung tm Gio dc T xa#T. Hng#Gii thiu l thuyt v bi tp v phng trnh vi phn v tch phn km theo p s v ch dn#36000#Vi?t#GI-108T #515#^214#Gio trnh phng trnh vi phn v tch phn#Dnh cho hc vin ngnh T on h o to ti chc v t xa#Cn Vn Tut#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a237t r.^b24cm#Gio trnh#L thuyt#Bi tp#261264#Phng trnh vi phn#Phng trnh t ch phn## 00915000000000349000450002600110000002600110001102600110002200100160003301500660 00490390008001150210148001230200005002710200006002760200010002820140007002920190 00500299181000800304082000400312808000500316002003900321003005800360007001600418 00800050043400900180043901000050045701100150046202000110047702000080048802000100 0496013000700506015005200513#VV10.09023#VV10.09024#VV10.09022#Nguyn Vn Khu#T TS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc T xa#T. Hng#H thng kin thc l thuyt v cc bi tp v tp, o, tch phn: khng gian mtric , khng gian tp, o v hm o c, tch phn hekesgue#Topo# o#Tch phn #28000#Vi?t#GI-108T#515#^214#Gio trnh n tp - o - tch phn#Dnh cho h c vin ngnh Ton h o to ti chc v t xa#Nguyn Vn Khu#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a183tr.^b24cm#Gio trnh#Bi tp#L thuyt#261265#Tn sch ngoi ba : Gio trnh tp- o-tch phn## 00835000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100160003301500660 00490390008001150210150001230200017002730200013002900200007003030140007003100190 00500317181000800322082000400330808000500334002002800339003005800367007001600425 00800050044100900180044601000050046401100140046902000110048302000080049401300070 0502#VV10.09025#VV10.09026#VV10.09027#Phan Don Thoi#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc T xa#T. Hng#Trnh by kin thc c bn v l thuyt trng, m rng trng, m rng i s v siu vit, s ghp thm cc ng him km theo cc bi tp v li gii#L thuyt trng#Ton cao cp#i s#13000 #Vi?t#GI-108T#512#^214#Gio trnh l thuyt trng#Dnh cho hc vin ngnh Ton h o to ti chc v t xa#Phan Don Thoi#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a87tr .^b24cm#Gio trnh#Bi tp#261266## 00849000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100140003301500660 00470390008001130210182001210040008003030200013003110200008003240140007003320190 00500339181000800344082000400352808000500356002002800361003007100389007001400460 008000500474009001800479010000500497011001500502020001100517013000700528#VV10.09 028#VV10.09029#VV10.09030#Nguyn B Kim#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc T xa#T. Hng#Hng dn s dng my vi tnh, bc u lm qu en vi logo. Gii thiu v tin hc v my tnh in t. Nguyn l h iu hnh M S-DOS. Hng dn son tho vn bn, tin hc v gio dc#Ti bn#H iu hnh#Tin hc#15000#Vi?t#GI-108T#004#^214#Gio trnh gio dc tin hc#Dnh cho hc vin ngnh Gio dc Tiu hc h o to ti chc v t xa#Nguyn B Kim#^aH.#^ai h c S phm#2010#^a111tr.^b24cm#Gio trnh#261267## 00882000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100140003301500660 00470050011001130390008001240210177001320200018003090200008003270200016003350140 00700351019000500358181000800363082000400371808000500375002001900380003006200399 00700340046100800050049500900180050001000050051801100150052302000110053801300070 0549#VV10.09031#VV10.09033#VV10.09032#L Khc Thnh#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc T xa# Th Tm#T. Hng#Trnh by nhng kin th c c bn v tin hc i cng: thng tin, tin hc, my tnh in t, h iu h nh, mng Internet... Ngoi ra cn gii thiu v ngn ng lp trnh Pascal#Tin h c i cng#Tin hc#Ngn ng Pascal#63000#Vi?t#GI-108T#004#^214#Gio trnh tin hc#Dnh cho hc vin ngnh Ton hc h o to ti chc v t xa#L Khc Thnh (ch.b.), Th Tm#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a376tr.^b24cm#Gio trnh#261268 ## 00896000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100140003301500660 00470390008001130210246001210200011003670200009003780140007003870190005003941810 00800399082000600407808000500413002003100418003007000449007001400519008000500533 009001800538010000500556011001500561020001100576013000700587#VV10.09034#VV10.090 35#VV10.09036#Ng Cng Hon#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm G io dc T xa#T. Hng#Nhng vn l lun chung v gia nh. Bu khng kh tm l trong gia nh v nhng nh hng ca tm l gia nh trc v sau khi a tr ra i. Ni dung tm l ca np sng, truyn thng, thi quen ca gia nh v s hnh thnh nhn cch tr#Tm l hc#Gia nh#26000#Vi?t#GI-108T#155.9#^214#G io trnh tm l hc gia nh#Dnh cho hc vin ngnh Gio dc Mm non h o t o ti chc v t xa#Ng Cng Hon#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a142tr.^b24cm#Gi o trnh#261269## 00816000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100150003303900080 00480210194000560200013002500200009002630140007002720190005002791810008002840820 00700292808000500299002003200304003005500336007001500391008000500406009001800411 010000500429011001500434020001100449020002200460020001300482013000700495#VV10.09 037#VV10.09038#VV10.09039#Nguyn Th Ho#T. Hng#Nhng vn chung ca gio dc mm non. Cch t chc cc hot ng tch hp theo ch cho tr trng mm n on v chun b cho tr vo lp mt. Vn bn ban hnh chng trnh gio dc mm n on#Gio dc hc#Mu gio#29000#Vi?t#GI-108T#372.21#^214#Gio trnh gio dc hc mm non#Sch dng cho h c nhn chuyn ngnh Gio dc Mm non#Nguyn Th Ho#^ aH.#^ai hc S phm#2010#^a159tr.^b24cm#Gio trnh#Phng php ging dy#Tui mm non#261270## 00737000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100130003303900080 00460210100000540200010001540200010001640140007001740190005001811810008001860820 01100194808000500205002005000210003007000260007001300330008000500343009001800348 010000500366011001500371020001100386020001100397020000800408013000700416#VV10.09 040#VV10.09041#VV10.09042# Hnh Phc#T. Hng#Nhng vn chung v ti chnh v qun l ti chnh trong cc c quan gio dc v trong trng hc#Ti chnh#Ng n sch#35000#Vi?t#GI-108T#352.409597#^214#Gio trnh qun l ti chnh - ngn s ch gio dc#Dnh cho hc vin ngnh Qun l gio dc h o to ti chc v t xa# Hnh Phc#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a195tr.^b24cm#Gio trnh#Trng hc #Qun l#261271## 00858000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100130003301500710 00460050023001170390008001400210198001480200009003460200022003550140007003770190 00500384181000800389082000700397808000500404002002000409007004500429008000500474 009001800479010000500497011001500502020001100517013000700528020000900535#VV10.09 043#VV10.09045#VV10.09044#V Thanh Sn#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to Gio vin THCS#Nguyn Danh Hong Vit#T. Hng#Gii thiu v lch s v qu trnh pht trin mn bng bn. Nguyn l k thut bng bn, k thut b ng bn, ging dy bng bn, chin thut bng bn, nh i v t chc thi u, trng ti bng bn#Bng bn#Phng php ging dy#20000#Vi?t#GI-108T#796.34#^21 4#Gio trnh bng bn#V Thanh Sn (ch.b.), Nguyn Danh Hong Vit#^aH.#^ai h c S phm#2010#^a131tr.^b24cm#Gio trnh#261272#Th thao## 00799000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100170003301500710 00500050011001210390008001320210179001400200012003190140007003310190005003381810 00800343082001100351808000500362002002300367007003700390008000500427009001800432 010000500450011001500455020001100470013000700481020000900488#VV10.09047#VV10.090 46#VV10.09048#Nguyn Vit Minh#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to Gio vin THCS#H c Sn#T. Hng#L thuyt bng chuyn. K thut bng ch uyn. Chin thut trong khi thi u bng chuyn. Phng php t chc thi u v trng ti bng chuyn. Kim tra v nh gi kt qu hc tp#Bng chuyn#29000#V i?t#GI-108T#796.325071#^214#Gio trnh bng chuyn#Nguyn Vit Minh (ch.b.), H c Sn#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a195tr.^b24cm#Gio trnh#261273#Th thao## 00700000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100110003301500710 00440390008001150210130001230200008002530200022002610140007002830190005002901810 00800295082001100303808000500314002001900319007001100338008000500349009001800354 010000500372011001500377020001100392013000700403#VV10.09049#VV10.09051#VV10.0905 0#Phm Quang#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to Gio vin T HCS#T. Hng#V tr ca bng trong i sng x hi. Ging dy thc hnh bng . Ln lp thc hnh bng . Lut bng v t chc thi u#Bng #Phng ph p ging dy#23000#Vi?t#GI-108T#796.334071#^214#Gio trnh bng #Phm Quang#^a H.#^ai hc S phm#2010#^a146tr.^b24cm#Gio trnh#261274## 00938000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100140003301500710 00470050017001180390008001350210277001430200009004200200009004290140007004380190 00500445181000800450082001100458808000500469002002000474007005500494008000500549 009001800554010000500572011001500577020001100592005001400603013000700617#VV10.09 052#VV10.09053#VV10.09054#Trn Vn Vinh#u ba sch ghi: B Gio dc v o to . D n o to Gio vin THCS#Nguyn Trng Hi#T. Hng#Trnh by nguyn l k t hut cu lng, h thng k thut v phng php ging dy cu lng, chin thut thi u; K thut cm vt, cm cu, di chuyn, nh cu thp tay, cao tay, k th ut nh cu gn li, k thut giao cu, p cu, chin thut cu lng. Chin t hut thi u#Cu lng#Th thao#34000#Vi?t#GI-108T#796.345071#^214#Gio trnh c u lng#Trn Vn Vinh (ch.b.), Nguyn Trng Hi, o Ch Thnh#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a219tr.^b24cm#Gio trnh#o Ch Thnh#261275## 00900000000000325000450002600110000002600110001102600110002201500710003300500160 01040390008001200210178001280200010003060200022003160140007003380190005003451810 00800350082000800358808000500366002002100371007007400392008000500466009001800471 01000050048901100150049402000110050900500170052000500140053700500160055101300070 0567#VV10.09056#VV10.09055#VV10.09057#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to Gio vin THCS#Nguyn Kim Minh#T. Hng#Trnh by lch s pht tri n v nguyn l k thut in kinh. K thut v phng php ging dy cc mn i n kinh nh: chy, chy tip sc, nhy xa, nhy cao, nm bng, y t..#in kinh #Phng php ging dy#50000#Vi?t#GI-108T#796.071#^214#Gio trnh in kinh#Ngu yn Kim Minh (ch.b.), Nguyn Trng Hi, Trn ng Lm, ng Ngc Quang#^aH.#^a i hc S phm#2010#^a337tr.^b24cm#Gio trnh#Nguyn Trng Hi#Trn ng Lm#ng Ngc Quang#261276## 00830000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100140003301500710 00470050013001180390008001310210183001390040013003220200012003350200008003470140 00700355019000500362181000800367082000600375808000500381002003300386007003600419 008000500455009001800460010000500478011001500483020001100498013000700509#VV10.09 058#VV10.09059#VV10.09060#inh Ngc Bo#u ba sch ghi: B Gio dc v o to . D n o to Gio vin THCS#Phm Vn u#T. Hng#i cng v kho c hc, c c di tch kho c v vn ho kho c, cc phng php nghin cu kho c hc, ng un gc loi ngi. Lch s cc thi i kho c. C phn cu hi km theo#In l n th 2#Kho c hc#Lch s#26000#Vi?t#GI-108T#930.1#^214#Gio trnh kho c h c i cng#inh Ngc Bo (ch.b.), Phm Vn u#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a15 4tr.^b24cm#Gio trnh#261277## 00942000000000337000450002600110000002600110001102600110002201500710003300500170 01040390008001210210196001290200008003250200022003330140007003550190005003621810 00800367082000400375808000500379002003000384007007300414008000500487009001800492 01000050051001100150051502000110053000500130054100500160055400500160057002000110 0586013000700597#VV10.09061#VV10.09062#VV10.09063#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to Gio vin THCS#Nguyn Cnh Minh#T. Hng#Khi lun v l ch s a phng. Gii thiu phng php nghin cu, bin son v ging dy lc h s a phng, bin son lch s nh trng, xy dng phng truyn thng c k m theo phn thc hnh#Lch s#Phng php ging dy#25000#Vi?t#GI-108T#907#^214 #Gio trnh lch s a phng#Nguyn Cnh Minh (ch.b.), Hng Thi, Hong Tha nh Hi, Nguyn Vn ng#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a183tr.^b24cm#Gio trnh# Hng Thi#Hong Thanh Hi#Nguyn Vn ng#a phng#261278## 00805000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100160003300500110 00490390008000600210273000680200013003410200014003540140007003680190005003751810 00800380082000800388808000500396002002500401007002800426008000500454009001800459 010000500477011001500482020001100497013000700508#VV10.09064#VV10.09065#VV10.0906 6#Nguyn Vn Khu#L Mu Hi#T. Hng#Trnh by nhng vn c s ca gii tch hm: khng gian Banach, 3 nguyn l c bn ca gii tch hm, tp yu v tnh p hn x, ton t trong khng gian Banach, khng gian Hilbert v ton t trong kh ng gian Hilbert, khng gian i ngu ca mt s khng gian quan trng#Ton cao c p#Gii tch hm#30000#Vi?t#GI-108T#515.071#^214#Gio trnh gii tch hm#Nguy n Vn Khu, L Mu Hi#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a156tr.^b24cm#Gio trnh#261 279## 00815000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820007000538080005000600020050000650070033001150080005001480090 01800153011002500171020001300196020001100209001001600220015007500236005001600311 039000700327021019600334013000700530#VV10.09067#VV10.09068#VV10.09069#33000#Vi? t#GI-108T#551.01#^214#Gio trnh a cht i cng v a cht lch s#Phng Ng c nh, Lng Hng Hc#^aH.#^ai hc S phm#^a203tr., 4tr. nh^b24cm#a ch t hc#Gio trnh#Phng Ngc nh#u ba tn sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to gio vin THCS#Lng Hng Hc#B.Hin#Nhng kin thc c bn v cu to tri t, khong vt v , cu trc a cht, cc qu trnh a cht, thuy t a kin to, c s c sinh vt, cc mc chnh trong lch s pht trin v tr i t#261280## 00943000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570020020000620030071000820070034001530080 00500187009001800192010000500210011001500215020000900230020000800239020001100247 00100180025801500660027600500150034203900070035702102160036402000070058002000110 0587013000700598#VV10.09070#VV10.09071#VV10.09072#45000#Vi?t#GI-108T#570#^214#G io trnh sinh hc#Dnh cho hc vin ngnh Gio dc Tiu hc h o to Ti chc v T xa#V Th Thanh Bnh, inh Quang Bo#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a251tr. ^b24cm#Sinh hc#S sng#Gio trnh#V Th Thanh Bnh#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#inh Quang Bo#B.Hin#Trnh by nhng ki n thc c bn v sinh hc gm: thnh phn ho hc ca c th sng, t bo hc, d inh dng ng - thc vt, h vn chuyn v trao i kh, bi tit v n nh n i mi, kh nng cm ng, sinh sn...#T bo#Dinh dng#261281## 00862000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590020029000640030061000930070029001540080 00500183009001800188010000500206011001400211020001300225020000800238020001100246 001001300257015006600270005001500336039000700351021018300358013000700541#VV10.09 073#VV10.09074#VV10.09075#13500#Vi?t#GI-108T#410.1#^214#Gio trnh dn lun ng n ng#Dnh cho hc vin ngnh Ng vn h o to Ti chc v T xa# Vit Hng, inh Vn Thin#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a95tr.^b24cm#Ngn ng hc#L lun#G io trnh# Vit Hng#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio d c t xa#inh Vn Thin#B.Hin#Trnh by i cng v bn cht x hi, chc nng , ngun gc v s pht trin ca ngn ng. H thng tn hiu ca ngn ng v cc quan h ca ngn ng. Gii thiu s lc v ch vit#261282## 00854000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570020025000620030058000870070016001450080 00500161009001800166010000500184011001500189020001300204020001400217020001100231 001001600242015006600258039000700324021019400331013000700525020000800532#VV10.09 076#VV10.09077#VV10.09078#23000#Vi?t#GI-108T#515#^214#Gio trnh gii tch hm# Dnh cho hc vin ngnh Ton h o to Ti chc v T xa#Nguyn Vn Khu#^aH.#^ ai hc S phm#2010#^a155tr.^b24cm#Ton cao cp#Gii tch hm#Gio trnh#Nguy n Vn Khu#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#B.H in#Trnh by nhng vn c s ca gii tch hm: khng gian vect tp, khng gian li a phng, khng gian Hilbert, khng gian Banach, ton t tuyn tnh; cc nh l c bn ca gii tch hm#261283#Bi tp## 00811000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570020032000620030070000940070014001640080 00500178009001800183010000500201011001500206020001200221020000900233020001100242 001001400253015006600267039000700333021014100340013000700481004000900488#VV10.09 079#VV10.09080#VV10.09081#14000#Vi?t#GI-108T#379#^214#Gio trnh kinh t hc gi o dc#Dnh cho hc vin ngnh Qun l gio dc h o to Ti chc v T xa#L Trng nh#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a119tr.^b24cm#Kinh t hc#Gio dc#Gio trnh#L Trng nh#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#B.Hin#Trnh by nhng vn chung ca kinh t hc gio dc. Mi quan h gia kinh t v gio dc. u t pht trin gio dc th gii v Vit Nam#261284 #In ln 3## 01115000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590020041000640030070001050070059001750080 00500234009001800239010000500257011001500262020001100277020000800288020001100296 01500660030700500150037303900070038802102600039502000080065502000100066300500150 0673005001600688005001500704005001500719013000700734#VV10.09082#VV10.09083#VV10. 09084#38000#Vi?t#GI-108T#352.2#^214#Gio trnh k thut nghip v hnh chnh#D nh cho hc vin ngnh Qun l gio dc h o to Ti chc v T xa#Lu Kim Tha nh (ch.b.), Trn Quang Cn, Hong Quang t...#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a219 tr.^b24cm#Hnh chnh#Vn th#Gio trnh#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#Lu Kim Thanh#B.Hin#Trnh by nhng vn c bn v nghip v v k thut hnh chnh. Th tc hnh chnh, cng tc vn th. L lun chung v vn bn qun l nh nc. K thut son tho vn bn qun l nh nc, vn bn hnh chnh thng thng v cc yu cu v th thc vn bn#Vn bn#Nghi p v#Trn Quang Cn#Hong Quang t#Nguyn Vn Hu#Chu Xun Khnh#261285## 00889000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820010000538080005000630020034000680030061001020070014001630080 00500177009001800182010000500200011001500205020001200220020001100232001001400243 015006600257039000700323021021800330020001100548020000900559013000700568#VV10.09 085#VV10.09086#VV10.09087#19000#Vi?t#GI-108T#306.09597#^214#Gio trnh c s v n ho Vit Nam#Dnh cho hc vin ngnh Ng vn h o to Ti chc v T xa#ng c Siu#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a127tr.^b24cm#Vn ho hc#Gio trnh#ng c Siu#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#B.Hi n#Nghin cu chung v vn ho hc. Khi qut tin trnh vn ho Vit Nam v n g Nam nh: vn ho ng thau v thi k dng nc, tip xc vn ho n v T rung Hoa, vn ho i Vit, vn ho Vit Nam trong th k XX#ng Nam #Vit Nam #261286## 00765000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570010015000620020036000770030058001130070 01500171022000400186008000500190009001700195010000500212011001500217015006600232 021011000298020001000408020001100418039000700429013000700436020000800443#VV10.09 088#VV10.09089#VV10.09090#23000#Vi?t#GI-108T#515#^214#Tng Trn Hon#Gio trnh n tp gii tch c in#Dnh cho hc vin ngnh Ton h o to Ti chc v T xa#Tng Trn Hon#T.1#^aH.#^aS hc S phm#2009#^a151tr.^b24cm#TTS ghi: Trn g i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#Trnh by l thuyt c bn v gii hn, hm mt bin lin tc, o hm. Tch phn xc nh tch phn suy rng #Gii tch#Gio trnh#B.Hin#261287#Bi tp## 00808000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570010015000620020036000770030058001130070 01500171022000400186008000500190009001700195010000500212011001500217015006600232 021015300298020001000451020001100461039000700472013000700479020000800486#VV10.09 091#VV10.09092#VV10.09093#41000#Vi?t#GI-108T#515#^214#Nguyn Thu Nga#Gio trnh n tp gii tch c in#Dnh cho hc vin ngnh Ton h o to Ti chc v T xa#Nguyn Thu Nga#T.2#^aH.#^aS hc S phm#2009#^a259tr.^b24cm#TTS ghi: Trn g i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#Trnh by l thuyt c bn v chui, php tnh vi phn ca hm nhiu bin s. Tch phn ph thuc tham s, t ch phn bi, tch phn ng, tch phn mt#Gii tch#Gio trnh#B.Hin#261288#B i tp## 00810000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570020027000620030058000890070013001470080 00500160009001800165010000500183011001500188020001600203020002000219020001100239 001001300250015006600263039000700329021016500336013000700501#VV10.09095#VV10.090 96#VV10.09094#18000#Vi?t#GI-108T#516#^214#Gio trnh hnh hc x nh#Dnh cho h c vin ngnh Ton h o to Ti chc v T xa#Phm Bnh #^aH.#^ai hc S p hm#2009#^a119tr.^b24cm#Hnh hc x nh#Hnh hc khng gian#Gio trnh#Phm Bnh #TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#B.Hin#Gi i thiu cc kin thc c bn v hnh hc x nh khng gian x nh. nh x nh, b in i x nh. Siu mt bc hai x nh v nhng nh l c in v ng bc ha i#261289## 00914000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570020043000620030058001050070031001630080 00500194009001800199010000500217011001500222020001400237020001500251020001100266 00100140027701500660029100500160035703900070037302101920038002000090057201300070 0581#VV10.09097#VV10.09098#VV10.09099#33000#Vi?t#GI-108T#516#^214#Gio trnh h nh hc Afin v hnh hc clit#Dnh cho hc vin ngnh Ton h o to Ti chc v T xa#Phm Khc Ban, Nguyn Anh Kit#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a219tr.^b24c m#Hnh hc Afin#Hnh hc clit#Gio trnh#Phm Khc Ban#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#Nguyn Anh Kit#B.Hin#Tm tt l thuy t v: khng gian Afin, nh x Afin v bin i v hnh hc ca n, siu mt bc hai Afin, khng gian clit, siu mt bc hai clit, siu cu... Hng dn gii bi tp km theo#Hnh hc#261290## 01039000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590020029000640030070000930070029001630080 00500192009001800197010000500215011001500220020001500235020001000250020001100260 00100150027101500660028600500130035203900070036502102820037200400130065402000080 0667020000700675013000700682#VV10.09101#VV10.09102#VV10.09100#28000#Vi?t#GI-108 T#613.2#^214#Gio trnh dinh dng tr em#Dnh cho hc vin ngnh gio dc mm n on H o to Ti chc v T xa#L Th Mai Hoa, L Trng Sn#^aH.#^ai hc S p hm#2010#^a231tr.^b24cm#Dinh dng hc#Thc phm#Gio trnh#L Th Mai Hoa#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#L Trng Sn#B.Hin #Trnh by khi nim v dinh dng, cc nhm lng thc, thc phm. Dinh dng t ui nh tr mu gio. Mt s bnh thng gp tr em do dinh dng khng hp l . Ch n ung trong tr liu. Cng tc chm sc sc kho ban u v hng dn thc hnh dinh dng cc trng mm non#In ln th 4#Thc n#Tr em#261291## 00895000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570020033000620030071000950070042001660080 00500208009001800213010000500231011001500236020001600251020001800267020001100285 00100160029601500660031200500130037803900070039102101330039800400080053100500110 0539013000700550#VV10.09103#VV10.09105#VV10.09104#15000#Vi?t#GI-108T#550#^214#G io trnh c s a l t nhin#Dnh cho hc vin ngnh Gio dc tiu hc h o to Ti chc v T xa#Nguyn Thc Nhu, ng Duy Li, L Th Hp#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a107tr.^b24cm#a l t nhin#Khoa hc tri t#Gio trnh#Nguyn Thc Nhu#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#ng Duy Li#B.Hin#Trnh by cc khi nim v khoa hc a l v tri t, lp v a l ca tri t, v a l t nhin Vit Nam v a l a phng#Ti bn#L T h Hp#261292## 00895000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590020030000640030070000940070033001640080 00500197009001800202010000500220011001500225020001000240020000900250020001100259 001001100270015006600281005001300347039000700360021020700367013000700574#VV10.09 106#VV10.09108#VV10.09107#20000#Vi?t#GI-108T#353.8#^214#Gio trnh thanh tra gi o dc#Dnh cho hc vin ngnh Qun l gio dc h o to Ti chc v T xa#T c Vn (ch.b.), Lu Xun Mi#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a115tr.^b24cm#Thanh t ra#Gio dc#Gio trnh#T c Vn#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#Lu Xun Mi#B.Hin#Trnh by nhng vn chung v thanh tr a gio dc. Nghip v thanh tra gio dc mm non, tiu hc v trung hc ph thn g. Mt s ni dung tho lun thc hnh v cc vn bn lin quan n thanh tra gi o dc#261293## 00842000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820009000538080005000620020024000670030061000910070012001520080 00500164009001800169010000500187011001500192020001300207020001000220020001100230 02000110024103900070025200100120025901500660027102101590033702000130049601300070 0509#VV10.09109#VV10.09111#VV10.09110#21000#Vi?t#GI-108T#495.9222#^214#Gio tr nh ng dng hc#Dnh cho hc vin ngnh Ng vn h o to Ti chc v T xa# Hu Chu#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a135tr.^b24cm#Ngn ng hc#Giao tip#Ting Vit#Gio trnh#B.Hin# Hu Chu#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Tru ng tm Gio dc t xa#Trnh by nhng kin thc c bn v ng dng hc. Chiu v t v ch xut, hnh ng ngn ng, lp lun, hi thoi. Ngha tng minh (hin n gn) v ngha hm n#Ng dng hc#261294## 00971000000000325000450002600110000002600110001102600110002202000110003301400070 00440190005000511810008000560820007000648080005000710020068000760030070001440070 01700214008000500231009001800236010000500254011001500259015006100274001001700335 03900070035202102390035902000090059802000090060702000090061602000130062501300070 0638#VV10.09112#VV10.09114#VV10.09113#Gio trnh#45000#Vi?t#GI-108T#372.21#^214 #Gio trnh l lun v phng php gio dc th cht cho tr mm non#Dnh cho h c vin ngnh Gio dc Mm non h o to Ti chc v T xa#ng Hng Phng#^aH. #^ai hc S phm#2010#^a299tr.^b24cm#TTS ghi: Trng H S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#ng Hng Phng#B.Hin#Xc nh i tng v phng php ng hin cu gio dc th cht. S pht trin ca h thng gio dc th cht. C s l lun ca nhim v gio dc th cht cho tr mm non. Ni dung, phng php, h nh thc gio dc th cht cho tr mm non#Gio dc#Th cht#Mu gio#Tui mm n on#261295## 00933000000000337000450002600110000002600110001102600110002202000110003301400070 00440190005000511810008000560820007000648080005000710020049000760030070001250070 01500195008000500210009001800215010000500233011001500238015006100253001001500314 00400080032903900070033702101970034402000090054102000220055002000090057202000070 0581013000700588#VV10.09115#VV10.09117#VV10.09116#Gio trnh#38000#Vi?t#GI-108T #372.21#^214#Gio trnh phng php pht trin li ni tr em#Dnh cho hc vin ngnh Gio dc Mm non h o to Ti chc v T xa#inh Hng Thi#^aH.#^ai h c S phm#2009#^a251tr.^b24cm#TTS ghi: Trng H S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#inh Hng Thi#Ti bn#B.Hin#Tm hiu nhng vn chung ca vic ph t trin ngn ng tr em. Trnh by phng php dy ni cho tr em trong nm u , cho tr tui mu gio v chun b cho tr hc ting Vit trng ph thng#Ng n ng#Phng php ging dy#Mu gio#Tr em#261296## 00784000000000301000450002600110000002600110001102600110002202000110003301400070 00440190005000511810008000560820006000648080005000700020058000750070018001330080 00500151009001800156010000500174011001500179015006600194001001800260039000700278 021014400285020000800429020002200437020001600459013000700475#VV10.09118#VV10.091 19#VV10.09120#Gio trnh#37000#Vi?t#GI-108T#807.1#^214#Gio trnh phng php d y hc ng vn trung hc c s#Nguyn Thanh Hng#^aH.#^ai hc S phm#2009# ^a231tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa #Nguyn Thanh Hng#B.Hin#Nhng vn chung v phng php dy hc ng vn. Ph ng php dy hc cc tc phm vn chng v tp lm vn theo chng trnh trung hc c s#Ng vn#Phng php ging dy#Trung hc c s#261297## 00913000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000110 00440140007000550190005000621810008000670820010000758080005000850020042000900030 06100132007001200193008000500205009001800210010000500228011001500233015006600248 00100120031403900070032602000080033302000100034102000110035101300070036202102180 0369#VV10.09121#VV10.09122#VV10.09124#VV10.09123#Gio trnh#23500#Vi?t#GI-108T# 495.92282#^214#Gio trnh t vng - Ng ngha ting Vit#Dnh cho hc vin ngnh Ng vn h o to Ti chc v T xa# Hu Chu#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a 179tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa# Hu Chu#B.Hin#T vng#Ng ngha#Ting Vit#261298#Trnh by nhng vn c th v t v t vng ting Vit nh: t vng hc, t v ng c nh, ngha ca t , trng ngha, quan h ng ngha trong trng ngha, cc lp t vng, h thng Hn Vit v cc t vay mn...## 01049000000000361000450002600110000002600110001102600110002202000110003301400070 00440190005000511810008000560820010000648080005000740020060000790030061001390070 05900200008000500259009001800264010000500282011001500287015006600302005001600368 00500160038400500140040000500140041400500160042803900070044402101840045102000170 0635020000900652013000700661020001900668#VV10.09125#VV10.09126#VV10.09127#Gio t rnh#52000#Vi?t#GI-108T#895.92234#^214#Gio trnh vn hc Vit Nam t sau Cch mng Thng Tm 1945#Dnh cho hc vin ngnh Ng vn h o to Ti chc v T xa #Nguyn Vn Long (ch.b.), Nguyn Th Bnh, Trn Hnh Mai...#^aH.#^ai hc S ph m#2009#^a347tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio d c t xa#Nguyn Vn Long#Nguyn Th Bnh#Trn Hnh Mai#Mai Th Nhung#Trn ng X uyn#B.Hin#Khi qut v vn hc Vit Nam giai on 1945 n 1975. Gii thiu v mt s nh vn, nh th tiu biu ca giai on ny nh T Hu, Ch Lan Vin, T Hoi, Nguyn Khi, Nguyn Thi...#Vn hc hin i#Vit Nam#261299#Nghin cu vn hc## 01045000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590010013000640020028000770030061001050070 05700166004000800223008000500231009001800236010000500254011001500259015006600274 02102510034002000170059102000110060800500150061900500190063403900070065301300070 0660020001900667020000900686#VV10.09128#VV10.09130#VV10.09129#32000#Vi?t#GI-108 T#398.2#^214#Phm Thu Yn#Gio trnh vn hc dn gian#Dnh cho hc vin ngnh Ng vn h o to Ti chc v T xa#Phm Thu Yn (ch.b.), L Trng Pht, Nguyn Th Bch H#Ti bn#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a247tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#Trnh by khi nim, c trng, ni dung, ngha ca vn hc dn gian v cc th loi trong vn hc dn gian n h thn thoi, truyn thuyt, truyn c tch, ng ngn, truyn ci... Gii thi u s lc v vn hc dn gian cc dn tc thiu s Vit Nam#Vn hc dn gian#Gi o trnh#L Trng Pht#Nguyn Th Bch H#B.Hin#261300#Nghin cu vn hc#Vit Nam## 00984000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570010014000620020064000760030061001400070 01400201008000500215009001800220010000500238011001500243015006600258021025400324 02000190057802000110059703900070060802000190061502000080063402000090064201300070 0651#VV10.09132#VV10.09131#VV10.09133#29500#Vi?t#GI-108T#809#^214#L Nguyn Cn #Gio trnh vn hc phng ty t c i Hi Lp n th k XVIII#Dnh cho hc vi n ngnh Ng vn h o to Ti chc v T xa#L Nguyn Cn#^aH.#^ai hc S ph m#2009#^a210tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio d c t xa#Cung cp ci nhn tng th bao qut v cc tc phm, cc thnh tu vn hc ca cc tc gia tiu biu trong nn vn hc phng ty t c i Hi Lp n th k XVIII nh vn hc c i Hi Lp, vn hc chu u thi k phc hng, vn h c Php th k XVII...#Vn hc phng ty#Gio trnh#B.Hin#Nghin cu vn hc#T c gi#Tc phm#261301## 01022000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590020023000640030070000870070040001570080 00500197009001800202010000500220011001500225020001700240020001900257020001100276 00100140028701500660030100500110036703900050037802102360038302000080061902000090 0627020000400636005001300640013000700653#VV10.09135#VV10.09134#VV10.09136#23000 #Vi?t#GI-108T#891.7#^214#Gio trnh vn hc Nga#Dnh cho hc vin ngnh gio dc Ng vn h o to Ti chc v T xa#Nguyn Hi H, H Th Ho, Hi Phong#^a H.#^ai hc S phm#2009#^a175tr.^b24cm#Vn hc hin i#Nghin cu vn hc#Gi o trnh#Nguyn Hi H#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio d c t xa#H Th Ho#Hin#Trnh by khi qut nn vn hc Nga t th k XIX n th k XX . Gii thiu thn th, s nghip cng cc tc phm ca cc nh th, nh vn ni ting Nga nh A.X. Puskin, Ph.M. xtipxki, L.M.Tnxti, M.Gorki, X. Exnhin, M.Slkhp#Tc gi#Tc phm#Nga# Hi Phong#261302## 00879000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590020028000640030070000920070012001620080 00500174009001800179010000500197011001500202020000800217020001900225020001100244 00100120025501500660026703900070033302101660034002000080050602000090051402000110 0523013000700534#VV10.09137#VV10.09139#VV10.09138#30000#Vi?t#GI-108T#895.1#^214 #Gio trnh vn hc chu 1#Dnh cho hc vin ngnh gio dc Ng vn h o to Ti chc v T xa#Trn L Bo#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a234tr.^b24cm#Vn h c#Nghin cu vn hc#Gio trnh#Trn L Bo#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#B.Hin#Gii thiu nn vn hc Trung Quc thi c i, trung i v cn i, vi nhng c im ni dung, ngh thut v cc tc gia tiu biu: vn hc Tn, Hn, Minh, Thanh#Tc gi#Tc phm#Trung Quc#261303## 00936000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570020028000620030070000900070014001600080 00500174009001800179010000500197011001500202020000800217020001900225020001100244 00100140025501500660026903900070033502102040034202000070054602000060055302000110 0559020000900570013000700579#VV10.09140#VV10.09142#VV10.09141#20500#Vi?t#GI-108 T#895#^214#Gio trnh vn hc chu 2#Dnh cho hc vin ngnh gio dc Ng vn h o to Ti chc v T xa#Lu c Trung#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a155tr.^ b24cm#Vn hc#Nghin cu vn hc#Gio trnh#Lu c Trung#TTS ghi: Trng i h c S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#B.Hin#Gii thiu nn vn hc n , ng Nam , Nht Bn vi nhng c trng v thnh tu tiu biu nh s thi, th n thoi n , nh th nhn gii Nobel vn hc Tago v cc nh vn ln ca vn h c Nht Bn...#Chu #n #ng Nam #Nht Bn#261304## 00943000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820009000538080005000620020047000670030070001140070019001840080 00500203009001800208010000500226011001500231020000900246020000800255020001100263 001001900274015006600293039000700359021026800366013000700634#VV10.09143#VV10.091 45#VV10.09144#24000#Vi?t#GI-108T#371.2001#^214#Gio trnh qun l hot ng gi o dc vi m II#Dnh cho hc vin ngnh Qun l Gio dc h o to Ti chc v T xa#Phan Th Hng Vinh#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a159tr.^b24cm#Gio dc#Qun l#Gio trnh#Phan Th Hng Vinh#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#B.Hin#Nghin cu nhng vn chung ca mn qun l hot ng dy hc v gio dc trong trng ph thng; Cc nguyn tc qun l, ni dung qun l, phng php xy dng k hoch dy hc, bin php t chc, kim tra, n h gi hot ng dy v gio dc trong trng ph thng#261305## 00856000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820010000538080005000630020024000680030071000920070019001630080 00500182009001800187010000500205011001500210020001300225020001100238020001100249 00100050026001500660026500500130033103900070034402101640035100400080051501300070 0523#VV10.09146#VV10.09148#VV10.09147#19500#Vi?t#GI-108T#495.92201#^214#Gio tr nh ting Vit 1#Dnh cho hc vin ngnh Gio dc Tiu hc h o to Ti chc v T xa#L A, Xun Tho#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a147tr.^b24cm#Ngn ng h c#Ting Vit#Gio trnh#L A#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa# Xun Tho#B.Hin#Trnh by bn cht, chc nng, ngun gc v s pht trin ca ngn ng. Ngn ng l mt h thng tn hiu. Phn loi ngn ng . ngha tng minh v ngha hm n#Ti bn#261306## 00955000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820009000538080005000620020024000670030071000910070026001620080 00500188009001800193010000500211011001500216020001300231020001100244020001100255 00100130026601500660027900500120034503900070035702102270036400400080059102000110 0599013000700610#VV10.09149#VV10.09150#VV10.09151#34500#Vi?t#GI-108T#495.9221#^ 214#Gio trnh ting Vit 2#Dnh cho hc vin ngnh Gio dc tiu hc h o to Ti chc v T xa# Xun Tho, L Hu Tnh#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a263tr .^b24cm#Ngn ng hc#Ting Vit#Gio trnh# Xun Tho#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#L Hu Tnh#B.Hin#Gii thiu kin th c c bn v ng m v ng m hc. Cc n v ng m, m tit ting Vit, h thn g ng m ting Vit v mt s vn lin quan n ng m hc trong nh trng. T vng, ng ngha, n v v h thng t vng#Ti bn#Ng m hc#261307## 00830000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820009000538080005000620020024000670030071000910070038001620080 00500200009001800205010000500223011001500228020000900243020001100252020001100263 00100050027401500660027900500150034503900070036002100940036700400080046100500160 0469013000700485#VV10.09153#VV10.09152#VV10.09154#40000#Vi?t#GI-108T#495.9225#^ 214#Gio trnh ting Vit 3#Dnh cho hc vin ngnh Gio dc Tiu hc h o to Ti chc v T xa#L A, inh Trng Lc, Hong Vn Thung#^aH.#^ai hc S phm# 2009#^a287tr.^b24cm#Ng php#Ting Vit#Gio trnh#L A#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#inh Trng Lc#B.Hin#Nghin cu ng p hp ting Vit, ng php vn bn v cc phong cch chc nng trong ting Vit#T i bn#Hong Vn Thung#261308## 00815000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820009000538080005000620020031000670030070000980070015001680220 00400183008000500187009001800192010000500210011001500215015006600230021012900296 02000110042502000090043602000040044500500150044901300070046402000110047103900070 0482#VV10.09155#VV10.09157#VV10.09156#22000#Vi?t#GI-108T#495.9225#^214#Gio tr nh ng php ting Vit#Dnh cho hc vin ngnh gio dc Ng vn h o to Ti c hc v T xa#Dip Quang Ban#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a147tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#Trnh by cc kin thc c bn v cu trong ting Vit. Cc thnh t ng php ca cu. Cu phc v cu ghp. Cu trong giao tip#Ting Vit#Ng php#Cu#Dip Quang Ban#261309#Gio trnh#B.Hin## 00985000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820007000538080005000600020038000650030013001030070077001160080 00500193009001800198010000500216011001500221015009400236021020100330020001600531 02000090054702000110055600500130056700500220058000500150060200500160061703900070 0633013000700640#VV10.09158#VV10.09160#VV10.09159#35000#Vi?t#GI-108T#915.97#^21 4#Gio trnh a l t nhin Vit Nam 2#Phn khu vc#ng Duy Li (ch.b.), Nguy n Th Kim Chng, ng Vn Hng, Nguyn Thc Nhu#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a 184tr.^b24cm#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to gio vin T HCS. LOAN No 1718-VIE (SF)#Trnh by c s l lun v phn vng a l t nhin Vit Nam, c im v s phn ho ca cc khu vc a l nh: Min Bc v ng B c B, min Ty Bc v Bc Trung B, min Nam Trung B v Nam B...#a l t nh in#Vit Nam#Gio trnh#ng Duy Li#Nguyn Th Kim Chng#ng Vn Hng#Nguyn Thc Nhu#B.Hin#261310## 00835000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820011000538080005000640020037000690030032001060070015001380080 00500153009001800158010000500176011001500181021020600196020001900402020000900421 02000110043003900070044100100150044800400130046302000170047602000090049301300070 0502#VV10.09161#VV10.09163#VV10.09162#37000#Vi?t#GI-108T#398.209597#^214#Gio t rnh vn hc dn gian Vit Nam#Dng cho sinh vin Vit Nam hc#Nguyn Bch H#^a H.#^ai hc S phm#2010#^a310tr.^b21cm#Khi qut nhng vn c bn ca vn h c dn gian v nghin cu mt s th loi tiu biu, c sc bao gm: thn thoi , truyn thuyt, truyn c tch, truyn ng ngn, v, cu , tc ng, ca dao, c ho...#Nghin cu vn hc#Vit Nam#Gio trnh#B.Hin#Nguyn Bch H#In ln th 2 #Vn hc dn gian#Th loi#261311## 00954000000000349000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100070 00380820008000458080005000530020049000580030007001070070043001140080005001570090 01400162010000500176011002500181021023100206020001800437020001400455005001200469 03900070048102000090048802000070049700500110050400500150051500500130053000500130 0543013000700556015004100563#VV10.09164#VV10.09165#VV10.09166#Vi?t#NH556K#347.59 7#^214#Nhng k nim su sc v ngnh Kim st Nhn dn#K yu#H Mnh Tr, Nguy n Tc, V Quang Chnh...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a343tr., 8tr. nh^b21cm#Gm c c bi vit tuyn truyn v nhng s kin, nhn vt in hnh, v cc tm gng ngi tt, vic tt c nhng cng hin, ng gp trong chng ng nm mi n m hnh thnh, xy dng v pht trin ca ngnh Kim st nhn dn#Kim st nhn dn#Kim st vin#H Mnh Tr#B.Hin#Vit Nam#K yu#Nguyn Tc#V Quang Chnh#L i Hp Vit#V c Khin#261312#TTS ghi: Vin Kim st nhn dn ti cao## 00881000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570010013000620020046000750030061001210070 02500182008000500207009001800212010000500230011001500235015006600250021015900316 02000190047502000110049402000190050502000080052403900070053202000090053901300070 0548#VV10.09168#VV10.09169#VV10.09167#38000#Vi?t#GI-108T#809#^214#ng Anh o# Gio trnh vn hc phng ty (th k XIX-XX)#Dnh cho hc vin ngnh Ng vn h o to Ti chc v T xa#ng Anh o, L Huy Bc#^aH.#^ai hc S phm#2009# ^a251tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa #Tm hiu nn vn hc Anh, vn hc Php, vn hc M th k 19 cng mt s tc ph m ca mt s nh vn ni ting trong giai on ny: O. Henry, Kafka, Brecht...# Vn hc phng ty#Gio trnh#Nghin cu vn hc#Tc gi#B.Hin#Tc phm#261313# # 00887000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010016000520020037000680070016001050040013001210080 00500134009001800139010000500157011001500162015004700177021028900224020001800513 020001000531020002200541020000800563039000700571013000700578#VV10.09170#VV10.091 71#12000#Vi?t#B103G#372.62#^214#L Th Hoi Nam#Bi ging vn hc thiu nhi Vi t Nam#L Th Hoi Nam#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a131tr.^b24cm#T TS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Gii thiu mt s bi ging v vn hc thiu nhi Vit Nam nh: Khi nim, ni dung, ngha, nh hng phn tch c c th loi trong vn hc dn gian. Cc tc phm thn thoi, truyn thuyt, truy n c tch, truyn ng ngn... v gii thiu vn hc nc ngoi trong chng tr nh ting Vit#Vn hc thiu nhi#Bi ging#Phng php ging dy#L lun#B.Hin#2 61314## 01111000000000397000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820014000518080005000650020025000700070062000950220004001570040 01300161008000500174009001800179010000500197011001500202021033300217020000800550 02000170055802000080057502000090058302000090059202000090060100500170061000500160 0627005001600643005001500659005001400674039000700688013000700695020001100702#VV1 0.09172#VV10.09173#VV10.09174#65000#Vi?t#L302S#895.922090034#^214#Lch s vn h c Vit Nam#Nguyn ng Mnh, Nguyn Vn Long (ch.b.), Nguyn Th Bnh...#T.3#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a563tr.^b21cm#Nhng bi vit v qu trn h vn ng ca nn vn hc Vit Nam t sau cch mng thng 8 t 1945 n 1975, t p trung vo mt s cy bt tiu biu, vi cc th loi th, truyn k, kch, ph bnh vn hc a n cho ngi c ci nhn ton din v vn hc Vit Nam, nh ng thnh tu pht trin v th loi cng nh phong cch ngh thut#Lch s#Vn h c hin i#Nh vn#Th loi#Thi php#Vit Nam#Nguyn ng Mnh#Nguyn Vn Long# Nguyn Th Bnh#on Trng Huy#L Quang Hng#B.Hin#261315#Gio trnh## 00812000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820009000538080005000620010014000670020022000810030061001030070 03100164004000800195008000500203009001800208010000500226011001500231015006600246 02101150031202000110042702000070043802000110044500500160045603900070047201300070 0479#VV10.09175#VV10.09177#VV10.09176#22000#Vi?t#GI-108T#495.9221#^214#ng Th Lanh#Gio trnh ting Vit#Dnh cho hc vin ngnh Ng vn h o to Ti chc v T xa#ng Th Lanh, Nguyn Thi Ho#Ti bn#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a14 3tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#Ngh in cu ng m hc ting Vit nh m tit, cu to m tit, cu trc, c im. .. v phong cch hc ting Vit#Ting Vit#Ng m#Gio trnh#Nguyn Thi Ho#B.H in#261316## 00775000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570010019000620020033000810030060001140070 01900174008000500193009001800198010000500216011001500221015006600236021011900302 020002000421020000700441020001100448039000700459013000700466#VV10.09178#VV10.091 79#VV10.09180#28000#Vi?t#GI-108T#515#^214#Nguyn Chnh Cng#Gio trnh phng php ton l 1#Dnh cho hc vin ngnh Vt l h o to Ti chc v T xa#Nguy n Chnh Cng#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a203tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i h c S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#Trnh by cc vn : Hm bin s ph c, i s v gii tch vct, i s vct, h to cong, tenx v i s tenx #Phng php ton l#Vt l#Gio trnh#B.Hin#261317## 00726000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570010016000620020019000780070016000970080 00500113009001800118010000500136011001500141015006600156021017200222020000700394 020001000401020001100411039000700422013000700429#VV10.09181#VV10.09182#VV10.0918 3#21000#Vi?t#GI-108T#513#^214#Nguyn Tin Ti#Gio trnh s lun#Nguyn Tin T i#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a142tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#Trnh by nhng kin thc c bn ti thiu ca m n hc nh l thuyt chia ht trn vnh s nguyn Z, l thuyt ng d, hm s h c, phng php ng d v thng d bc hai#S hc#L thuyt#Gio trnh#B.Hin#26 1318## 00928000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010011000490020011000600070037000710040013001080080 00500121009001800126010000500144011001500149021034800164020001900512020000900531 00500130054003900070055302000130056002000110057302000080058402000030059201300070 0595#VV10.09185#VV10.09184#55000#Vi?t#V115H#810#^214#L Huy Bc#Vn hc M#L H uy Bc ; ng Anh o gii thiu#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a515t r.^b21cm#Gii thiu tng qut tin trnh vn hc M qua cc thi k lch s. Nh ng xu hng ngh thut ch yu, s sng to v th php v k xo trong ngh thu t vit vn ca by tc gi tiu biu cng nh nhng quan h giao lu, tng tc gia cc nh vn nhm ni bt ln s sng to, cch tn xut sc gp phn thc y s pht trin ca nn vn hc M#Nghin cu vn hc#Thi php#ng Anh Ho#B. Hin#K nng vit#Ngh thut#Nh vn#M#261319## 00793000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820006000528080005000580010016000630020040000790030014001190070 01600133004003400149008000500183009001800188010000500206011001500211021018300226 020000800409020001700417039000700434013000700441020002200448020000900470#VV10.09 186#VV10.09187#VV10.09188#23000#Vi?t#PH561P#807.1#^214#Nguyn Vit Ch#Phng p hp dy hc tc phm vn chng#Theo loi th#Nguyn Vit Ch#In ln th 4 c s a cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a208tr.^b21cm#Gii thiu phng ph p lun trong ging dy tc phm vn chng trong nh trng. Phn tch mt s t c phm vn hc tiu biu theo cc th loi: t s, tr tnh v vn hc nc ngo i#Vn hc#Trng ph thng#B.Hin#261320#Phng php ging dy#Tc phm## 00783000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820007000528080005000590010011000640020028000750070022001030080 00500125009001800130010000500148011001500153021015400168020002200322020000800344 020001100352039000700363015009400370005001000464013000700474#VV10.09189#VV10.091 91#VV10.09190#27000#Vi?t#PH561P#780.71#^214#Hong Long#Phng php dy hc m n hc#Hong Long, Hong Ln#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a178tr.^b24cm#Mt s vn chung v gio dc m nhc. Phng php dy cc hot ng m nhc, thc hnh x y dng gio n tit hc, t chc hot ng m nhc ngoi kho#Phng php ging dy#m nhc#Gio trnh#B.Hin#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to gio vin THCS. LOAN No 1718-VIE (SF)#Hong Ln#261321## 00795000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820006000528080005000580010014000630020045000770070014001220040 03100136008000500167009001800172010000500190011001500195021021800210020000800428 020001000436020002200446020001100468039000700479013000700486#VV10.09192#VV10.091 93#VV10.09194#53000#Vi?t#PH561P#005.1#^214#L Khc Thnh#Phng php dy hc ch uyn ngnh mn tin hc#L Khc Thnh#Ti bn ln th 1, c sa cha#^aH.#^ai h c S phm#2010#^a319tr.^b24cm#Trnh by cc phng php dy hc mn tin hc nh dy hc khi nim, phn mm, lp trnh trong hot ng v bng hot ng, cc p hng php tip cn nhiu mt vo dy hc lp trnh v dy hc mt s k thut l p trnh#Tin hc#Lp trnh#Phng php ging dy#Gio trnh#B.Hin#261322## 00790000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010014000600020025000740070014000990080 00500113009001800118010000500136011001500141021017900156020000800335020001000343 020001100353039000700364015009400371020001600465013000700481#VV10.09195#VV10.091 97#VV10.09196#22000#Vi?t#L300T#781#^214#Phm T Hng#L thuyt m nhc c bn# Phm T Hng#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a143tr.^b24cm#Trnh by nhng kin th c c bn trong m nhc: Cao , trng , qung v iu thc. Gii quyt cc v n v quan h h hng gn gia cc ging, hp m v cch ni tip hp m#m n hc#L thuyt#Gio trnh#B.Hin#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to gio vin THCS. LOAN No 1718-VIE (SF)#Trung hc c s#261323## 00851000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820007000518080005000580010016000630020017000790070057000960040 01300153008000500166009001800171010000500189011001500194021021700209020001300426 02000080043902000110044703900070045802000220046501300070048700500150049400500160 0509#VV10.09198#VV10.09199#VV10.09200#29000#Vi?t#L300L#370.71#^214#Phan Thanh L ong#L lun gio dc#Phan Thanh Long (ch.b.), Trn Quang Cn, Nguyn Vn Din#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a262tr.^b21cm#Trnh by nhng l lun c bn trong gio dc nh khi nim, bn cht, c im ca qu trnh gio dc, h thng nguyn tc, ni dung, phng php gio dc v cc chc nng, nhim v ca ngi gio vin ch nhim lp#Gio dc hc#L lun#Gio trnh#B.Hin#Phng ph p ging dy#261324#Trn Quang Cn#Nguyn Vn Din## 01104000000000385000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570020027000620030061000890070055001500220 00400205221001800209008000500227009001800232010000500250011001500255015006600270 02102530033602000160058902000090060502000090061402000110062300500130063400500130 0647005001600660005001200676005001500688039000800703013000700711#VV10.09201#VV10 .09202#VV10.09203#23500#Vi?t#GI-108T#801#^214#Gio trnh l lun vn hc#Dnh c ho hc vin ngnh Ng vn h o to Ti chc v T xa#Trn nh S (ch.b.), Ph m ng D, Phng Ngc Kim...#T.2#Tc phm th loi#^aH.#^ai hc S phm#2009# ^a179tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc T xa #Trnh by vn bn, tc phm vn hc, ngn t vn hc, s kin, ct truyn v tr n thut, nhn vt vn hc, kt cu vn bn vn hc, ni dung ngha tc phm v n hc, th loi vn hc th ca, tiu thuyt, k vn hc v mt s th loi vn hc trung i#L lun vn hc#Tc phm#Th loi#Gio trnh#Trn nh S#Phm n g D#Phng Ngc Kim#L Lu Oanh#Trn Mnh Tin#B. Hin#261325## 01025000000000385000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820009000528080005000610020016000660030070000820070051001520220 00400203004003100207008000500238009001800243010000500261011003200266015006600298 02101540036402000080051802000120052602000100053802000110054800500140055900500160 0573005000800589005001500597005001300612039000700625013000700632#VV10.09204#VV10 .09206#VV10.09205#54000#Vi?t#NG550V#495.9227#^214#Ng vn Hn Nm#Gio trnh d nh cho hc vin ngnh Ng vn h o to ngoi chnh qui#ng c Siu (ch.b.), Nguyn Ngc San, H Minh...#T.1#Ti bn c sa cha v b sung#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a342tr.^bTrn b 3 tp. - 24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H N i. Trung tm Gio dc t xa#Nghin cu lch s ngn ng vn t Hn Nm: Ch vi t trong th gii c i v Vit Nam. Cu trc vn t Hn. T v cu trong Hn vn c. Vn t vng#Ng vn#Hn Nm hc#Vn t c#Hn vn c#ng c Siu#Ng uyn Ngc San#H Minh#Dng Tun Anh#H ng Vit#B.Hin#261326## 00991000000000397000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820009000528080005000610020016000660030070000820070051001520220 00400203004003100207008000500238009001800243010000500261011003200266015006600298 02100930036402000080045702000190046502000120048402000090049600500140050500500160 0519005000800535005001500543005001300558039000700571020000800578013000700586#VV1 0.09207#VV10.09208#VV10.09209#53000#Vi?t#NG550V#495.9227#^214#Ng vn Hn Nm#G io trnh dnh cho hc vin ngnh Ng vn h o to ngoi chnh qui#ng c Si u (ch.b.), Nguyn Ngc San, H Minh...#T.2#Ti bn c sa cha v b sung#^aH.# ^ai hc S phm#2009#^a352tr.^bTrn b 3 tp. - 24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#Nghin cu, bnh ging cc tc phm vn bn Hn vn Trung Hoa: cc th loi, vn bn, c vn#Ng vn#Nghin cu vn hc #Hn Nm hc#Tc phm#ng c Siu#Nguyn Ngc San#H Minh#Dng Tun Anh#H ng Vit#B.Hin#Ch Nm#261327## 01040000000000397000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820009000528080005000610020016000660030070000820070051001520220 00400203004003100207008000500238009001800243010000500261011003200266015006600298 02101420036402000080050602000190051402000120053302000090054500500140055400500160 0568005000800584005001500592005001300607039000700620020000800627013000700635#VV1 0.09211#VV10.09210#VV10.09212#55000#Vi?t#NG550V#495.9227#^214#Ng vn Hn Nm#G io trnh dnh cho hc vin ngnh Ng vn h o to ngoi chnh qui#ng c Si u (ch.b.), Nguyn Ngc San, H Minh...#T.3#Ti bn c sa cha v b sung#^aH.# ^ai hc S phm#2009#^a364tr.^bTrn b 3 tp. - 24cm#TTS ghi: Trng i hc S phm H Ni. Trung tm Gio dc t xa#Nghin cu, bnh ging cc tc phm vn hc Hn Nm. Th ca, bin vn, tn vn... Vn bn Nm, ch Nm. c im, tnh cht, cch c ch Nm#Ng vn#Nghin cu vn hc#Hn Nm hc#Tc phm#ng c Siu#Nguyn Ngc San#H Minh#Dng Tun Anh#H ng Vit#B.Hin#Ch Nm#261328##