00810000000000313000450080800050000003900050000500100150001000200560002500300170 00810070015000980040041001130080005001540090012001590100005001710110015001760150 02900191082000600220013000700226014000700233026001100240026001100251181000700262 019000500269020001100274020001000285020001400295020001700309021017000326#^214#oa nh#Nguyn Vn Dn#Chnh sch ti kho cng c iu tit v m nn kinh t#Sch c huyn kho#Nguyn Vn Dn#Ti bn ln th 1, c chnh sa, b sung#^aH.#^aTi ch nh#2009#^a291tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Ti chnh#339.5#258476#50000#VV10.04 937#VV10.04938#CH312S#Vi?t#Chnh sch#Ti chnh#Kinh t v m#Sch chuyn kho#T rnh by vai tr ca nh nc trong iu tit v m nn kinh t. Chnh sch ti kho vi mc tiu n nh nn kinh t. Vn thm ht ngn sch nh nc v n quc gia## 01058000000000301000450080800050000003900050000500100130001000200830002300300170 01060070013001230080005001360090012001410100005001530110015001580820014001730130 00700187014000700194026001100201026001100212181000700223019000500230020001200235 020001000247020001000257020003200267020001700299021044000316#^214#oanh#inh Vn Sn#Thng tin chng khon v giao dch chng khon ti S Giao dch chng khon H Ni#Sch chuyn kho#inh Vn Sn#^aH.#^aTi chnh#2010#^a287tr.^b21cm#332.64 0959731#258477#50000#VV10.04939#VV10.04940#TH455T#Vi?t#Chng khon#Giao dch#Th ng tin#S giao dch chng khon H Ni#Sch chuyn kho#Nhng l lun c bn v thng tin chng khon v giao dch chng khon. Cng tc t chc, qun l v gi m st cht lng thng tin chng khon v giao dch chng khon ca mt s TTCK mt s nc trn th gii. Phn tch v nh gi thc trng thng tin v giao dch CK ti sn giao dch CK H Ni. Quan im t chc, qun l, gim st cht lng v cc gii php nng cao cht lng thng tin v giao dch CK ti sn gia o dch CK H Ni## 00858000000000313000450080800050000003900050000500100150001000200550002500300170 00800070021000970080005001180090012001230100005001350110015001400150029001550820 01100184013000700195014000700202026001100209026001100220181000600231019000500237 020001100242020001300253020000900266020001100275020001700286021024100303#^214#oa nh#Nguyn Vn Dn#Cu trc th trng - l lun v thc tin Vit Nam#Sch ch uyn kho#Nguyn Vn Dn ch.b.#^aH.#^aTi chnh#2009#^a324tr.^b21cm#TTS ghi: H c vin Ti chnh#338.509597#258478#54000#VV10.04941#VV10.04942#C125T#Vi?t#Th t rng#Doanh nghip#Vit Nam#Kinh doanh#Sch chuyn kho#Trnh by nhng vn l lun v thc tin cu trc th trng nh l thuyt v hnh vi doanh nghip, doanh nghip trn th trng cnh tranh hon ho, khng hon ho, c quyn bn v c quyn mua, thc tin cu trc th trng Vit Nam## 00882000000000289000450080800050000003900050000500100130001000200520002300300170 00750070013000920080005001050090012001100100005001220110015001270820012001420130 00700154014000700161026001100168026001100179181000700190019000500197020001200202 020002000214020000900234020001700243021033200260#^214#oanh#inh Vn Sn#Pht tri n bn vng th trng chng khon Vit Nam#Sch chuyn kho#inh Vn Sn#^aH.#^ aTi chnh#2009#^a431tr.^b21cm#332.6409597#258479#78000#VV10.04944#VV10.04943#P H110T#Vi?t#Chng khon#Pht trin bn vng#Vit Nam#Sch chuyn kho#Tng quan v th trng chng khon v qun l nh nc i vi th trng chng khon. Cc phng thc xy dng v pht trin th trng chng khon mt s nc trn th gii. Lch s qu trnh xy dng v pht trin ca chng khon Vit Nam. Trnh by nh hng v cc gii php nhm pht trin th trng chng khon Vit Nam ## 01212000000000337000450080800050000003900050000500100130001000200850002300300170 01080050023001250050015001480070067001630080005002300090012002350100005002470110 01500252082001200267013000700279014000700286026001100293026001100304181000700315 01900050032202000100032702000110033702000100034802000170035802000170037502000090 0392021047300401#^214#oanh#inh Vn Sn#Chnh sch ti chnh vi pht trin xut khu ca doanh nghip va v nh Vit Nam#Sch chuyn kho#Nguyn Th Phng Lin#Nguyn Th Mi#B.s.: inh Vn Sn (ch.b.), Nguyn Th Phng Lin, Nguyn T h Mi#^aH.#^aTi chnh#2009#^a269tr.^b21cm#332.6709597#258480#50000#VV10.04945 #VV10.04946#CH312S#Vi?t#Ti chnh#Chnh sch#Xut khu#Doanh nghip va#Doanh ng hip nh#Vit Nam#Lun gii, h thng ho nhng l lun c bn v chnh sch ti chnh i vi hot ng xut khu ca cc doanh nghip va v nh. Nghin cu c hnh sch ti chnh i vi hot ng xut khu ca cc doanh nghip mt s qu c gia v p dng vo Vit Nam. Chnh sch ti chnh i vi hot ng xut khu ca cc doanh nghip va v nh trong thi gian qua v mt s gii php cho cc chnh sch ti chnh i vi hot ng xut khu ca cc doanh nghip trong th i gian ti## 00756000000000253000450080800050000003900050000500200650001000800050007500900120 00800100005000920110015000970150109001120820009002210130007002300260011002370260 01100248181000600259019000500265020001800270020001000288020000300298020000800301 021019300309#^214#oanh#Hng dn s dng chng trnh k ton ngn sch v ti c hnh x#^aH.#^aTi chnh#2010#^a127tr.^b25cm#TTS ghi: B Ti chnh. Cc Tin hc v Thng k ti chnh. Trung tm chuyn giao Cng ngh & H tr k thut#657.02 85#258481#VV10.04947#VV10.04948#H561D#Vi?t#K ton ngn sch#Ti chnh#X#Tin h c#Tng quan v chng trnh k ton ngn sch ti chnh x. Gii thiu v thng chng trnh KTXA v cch s dng. Xy dng h thng danh mc, cp nht s liu, in cc s sch, bo co ti chnh## 00632000000000277000450080800050000003900050000500200870001000800050009700900120 01020100005001140110015001190150023001340820006001570130007001630140007001700260 01100177026001100188181000600199019000500205020000500210020001000215020001300225 020001100238020000800249021009700257#^214#oanh#Hng dn k khai, np thu, quy t ton thu, lp bo co ti chnh trong doanh nghip#^aH.#^aTi chnh#2010#^a32 2tr.^b24cm#TTS ghi: B Ti chnh#336.2#258482#75000#VV10.04950#VV10.04949#H561 D#Vi?t#Thu#Ti chnh#Doanh nghip#Quyt ton#K khai#Hng dn cch k khai, n p thu, quyt ton thu, cch lp bo co ti chnh trong doanh nghip## 00724000000000277000450080800050000022100270000503900050003200200480003700800050 00850090012000900100005001020110015001070150023001220220004001450820004001490130 00700153014000800160026001100168026001100179181000600190019000500196020002100201 020001800222020001500240021019100255#^214#H thng ti khon k ton#oanh#Hng dn thc hin ch k ton doanh nghip#^aH.#^aTi chnh#2010#^a522tr.^b24cm# TTS ghi: B Ti chnh#Q.1#657#258483#130000#VV10.04952#VV10.04951#H561D#Vi?t#K ton doanh nghip#Ti khon k ton#Ch k ton#Gii thiu v h thng ti k hon k ton bao gm: cc quy nh chung, danh mc h thng ti khon k ton do anh nghip, gii thch ni dung, kt cu v phng php ghi chp ti khon k to n## 00815000000000301000450080800050000022100580000503900050006300200480006800800050 01160090012001210100005001330110015001380150023001530220004001760820004001800130 00700184014000800191026001100199026001100210181000600221019000500227020002100232 020000700253020000800260020001000268020000900278021022600287#^214#H thng bo c o ti chnh, ch chng t v s k ton#oanh#Hng dn thc hin ch k t on doanh nghip#^aH.#^aTi chnh#2010#^a308tr.^b24cm#TTS ghi: B Ti chnh#Q.2 #657#258484#100000#VV10.04953#VV10.04954#H561D#Vi?t#K ton doanh nghip#Ch #Bo co#Ti chnh#Chng t#Gii thiu v h thng bo ti chnh bao gm: quy nh chung, danh mc v biu mu bo co ti chnh, ni dung v phng php lp b o co ti chnh, ch chng t k ton doanh nghip, ch s k ton v hnh thc k ton## 01118000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430020056000480030094001040070053001980080005002510090012002560100 00500268011001500273015005800288005001500346005001200361005001300373005001400386 00500160040003900050041601300070042102103040042802000180073202000110075002000100 0761020000900771#VV10.04955#VV10.04956#Vi?t#M458S#332.09597#^214#Mt s vn v kinh t ti chnh Vit Nam 2009 - 2010#Ti liu chuyn kho dng cho cc lp o to, bi dng cng chc, vin chc ngnh Ti chnh#Nguyn Vn To, c Mi nh, L Don Khi (ch.b.)...#^aH.#^aTi chnh#2010#^a435tr.^b24cm#TTS ghi: B T i chnh. Trng bi dng Cn b ti chnh#Nguyn Vn To# c Minh#L Don Kh i# Phng Anh#Phm Xun Tuyn#oanh#258485#Gm mt s chuyn nghin cu v kinh t ti chnh Vit Nam nh tnh hnh kinh t ti chnh th gii nm 2009, d bo nm 2010 v nh hng ca n n Vit Nam, kinh t v m Vit Nam nm 2009 v d bo nm 2010, mt s vn ti c cu nn kinh t, chnh sch ti kho n m 2009 v d bo nm 2010...#Kinh t ti chnh#Thc trng#Gii php#Vit Nam## 00817000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00411810006000460820004000528080005000560020041000610030035001020070017001370080 00500154009001200159010000500171011001500176001001700191039000500208013000700213 021026900220020001800489020001000507020001000517#VV10.04957#VV10.04958#VV10.0495 9#135000#Vi?t#L600T#657#^214#L thuyt v thc hnh k ton ti chnh#L thuyt , bi tp c li gii mu#Nguyn Ph Giang#^aH.#^aTi chnh#2010#^a631tr.^b24cm# Nguyn Ph Giang#oanh#258486#Trnh by nhng vn c bn v k ton ti chnh: k ton ti sn bng tin v cc khon phi thu, k ton hng tn kho v cc kh on u t, k ton ti sn c nh, k ton tin lng v cc khon trch theo lng, k ton chi ph sn xut v gi thnh sn phm...#K ton ti chnh#L t huyt#Thc hnh## 00657000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020032000530030050000850070012001350080018001470090 01100165010000500176011001500181001001200196039000500208013000700213020000800220 020001600228020001000244021012500254#VV10.04960#VV10.04961#83000#Vi?t#561#796 .334#^214#ng n thnh ng Wolrd cup#Lm th no n cp bng ln nh t hnh tinh#Trung Ngha#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a261tr.^b23cm#Trung N gha#oanh#258487#Bng #Bng quc t#World cup#Gm nhng bi vit ghi li nh ng s kin, k nim ng nh ca tc gi trong qu trnh tc nghip ti cc ma gii World cup## 00596000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020052000530030028001050070014001330080018001470090 01100165010000500176011001500181005001400196039000500210012001400215013000700229 020000900236020001200245020000800257020001400265020001500279#VV10.04963#VV10.049 62#44000#Vi?t#PH561P#570.76#^214#Phng php gii nhanh 999 cu trc nghim sin h hc#Luyn thi cao ng, i hc#L Quang Ngh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#201 0#^a236tr.^b24cm#L Quang Ngh#oanh#Bn ng hnh#258488#Sinh hc#Trc nghim#B i tp#Sch c thm#Sch luyn thi## 00786000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010014000550020029000690070014000980220004001122210 07900116008001800195009001100213010000500224011001400229012003000243039000500273 01300070027800500140028502000160029902000110031502000090032602000110033502101140 0346#VV10.04964#VV10.04965#10000#Vi?t#C101N#786.89597#^214# Kin Cng#Cc nh c c dn tc Vit Nam# Kin Cng#T.4#Nhc c Ty Nguyn: n , Cng Ching , n T'rng, n K'rng put, n Goong#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a16tr .^b24cm#Hc sinh vi th gii m nhc#oanh#258489# Kin Cng#Nhc c dn tc# Nhc c g#Vit Nam#Ty Nguyn#Gii thiu cc loi nhc c ca dn tc Ty Nguy n nh n , cng ching, n T'rng, n K'rng put, n Goong## 00905000000000397000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010014000550020029000690070014000980220004001122210 08000116008001800196009001100214010000500225011001400230012003000244039000500274 01300070027900500140028602000160030002000140031602000090033002000130033902000080 0352020000700360020000900367020000800376020000800384020000800392021010700400#VV1 0.04966#VV10.04967#10000#Vi?t#C101N#788.29597#^214# Kin Cng#Cc nhc c d n tc Vit Nam# Kin Cng#T.3#Nhc c thi dn tc Mng: n Mi, kn L, kh n Mo, so Mo, so Rt, so Bu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a16tr.^b24cm #Hc sinh vi th gii m nhc#oanh#258490# Kin Cng#Nhc c dn tc#Dn tc Hmng#Vit Nam#Nhc c thi#n mi#Kn l#Khn Mo#So Mo#So Rt#So Bu#Gi i thiu cc loi nhc c thi ca dn tc Mng nh n Mi, kn L, khn Mo, s o Mo, so Rt, so Bu## 00551000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020064000550080018001190090011001370100005001480110 01400153015006100167039000500228012001400233013000700247020000800254020002000262 020001500282#VV10.04969#VV10.04968#16000#Vi?t#T103L#959.70076#^214#Ti liu h ng dn n thi mn s tt nghip trung hc ph thng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2010#^a91tr.^b24cm#TTS ghi: Hi ng B mn s. S Gio dc v o to Tp. HCM #oanh#Bn ng hnh#258491#Lch s#Ph thng trung hc#Sch luyn thi## 00584000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020068000540080018001220090011001400100005001510110 01500156015006500171039000500236012001400241013000700255020000700262020002000269 020001500289020001400304#VV10.04970#VV10.04971#18000#Vi?t#T103L#330.9597#^214#T i liu hng dn n thi mn a l tt nghip trung hc ph thng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a107tr.^b24cm#TTS ghi: Hi ng B mn a l. S Gio d c v o to Tp. HCM#oanh#Bn ng hnh#258492#a l#Ph thng trung hc#Sch l uyn thi#Sch c thm## 00578000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020065000530080018001180090011001360100005001470110 01500152015006200167039000500229012001400234013000700248020000800255020002000263 020001500283020001400298#VV10.04972#VV10.04973#35000#Vi?t#T103L#546.076#^214#T i liu hng dn n thi mn ho tt nghip trung hc ph thng#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2010#^a219tr.^b24cm#TTS ghi: Hi ng B mn ho. S Gio dc v o to Tp. HCM#oanh#Bn ng hnh#258493#Ho hc#Ph thng trung hc#Sch luyn t hi#Sch c thm## 00606000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510020018000560030003000740070009000770080006000860090 01700092010000500109011001500114001000900129039000500138020001700143020000300160 021014900163020000900312013000700321#VV10.04974#VV10.04975#75000#Vi?t#H453Q#895 .922803#^214#Hm qu trm tch#K#Ng Minh#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a307tr.^ b21cm#Ng Minh#oanh#Vn hc hin i#K#Ghi li cm xc ca tc gi trc cnh p ca nhng vng t ni tc gi n v nhng con ngi bnh d, gn gi trong i thng m tc gi gp#Vit Nam#258494## 00925000000000337000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820009000418080005000500020029000550070056000840080009001400090019001490100 00500168011001600173015002800189005001300217005001700230005002100247005001800268 00500150028600400390030103900050034001300070034502101960035202000110054802000190 0559020000900578#VV10.04976#VV10.04977#219000#Vi?t#T550#495.9223#^214#T in ting Vit ph thng#Chu Bch Thu, Nguyn Ngc Trm, Nguyn Th Thanh Nga...#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a1100tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Ngn ng hc#Chu B ch Thu#Nguyn Ngc Trm#Nguyn Th Thanh Nga#Nguyn Thu Khanh#Phm Hng Vit#T i bn ln th 1 c b sung, sa cha#oanh#258495#Gm 23.420 mc t, gii thch n hng t ng thng dng trong i sng hng ngy, nhng thut ng khoa hc ph c p, nhng t c sc thi khu ng, phng ng, vn chng... ca ting Vit hin i#Ting Vit#T in gii ngha#Ngn ng## 00860000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570010015000620020053000770030019001300070 03900149022000400188008000900192009001900201010000500220011001500225005001100240 03900050025101300070025600500150026302102160027802000100049402000100050402000200 0514#VV10.04978#VV10.04980#VV10.04979#76000#Vi?t#L123T#006.7#^214#Phm Hu Khan g#Lp trnh Web bng PHP 5.3 & c s d liu MySQL 5.1#Tin hc & i sng#Phm H u Khang ch.b. ; Phng Lan h..#T.1#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a302tr.^b 24cm#Phng Lan#oanh#258496#Phm Hu Khang#Gii thiu cc ng dng ca Web. Trn h by h qun tr ni dung Joomla. Thit k Web bng Adobe Dreamweaver CS3, khm ph th HTML. Lp trnh kch bn trnh ch PHP 5.3. Khm ph Website qun tr c s d liu MySQL#Lp trnh#Trang Web#C s d liu MySQL## 00686000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020027000520030054000790070012001330080009001450090 01900154010000500173011001500178001000600193039000500199013000700204021018600211 020000900397020001400406#VV10.04981#VV10.04982#89000#Vi?t#CH551B#615.8#^214#Ch a bnh khng dng thuc#Gii php cho nhng bnh mn tnh ca x hi hin i#V H ch.b.#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a288tr.^b24cm#V H#oanh#258497#Trn h by mt s phng php cha bnh khng cn dng thuc nh th gin v thin, l uyn kh cng v cha bnh bng liu php t nhin, gii thiu mt s cy rau l m v thuc thng dng#iu tr#Bnh mn tnh## 00968000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020059000530030049001120070042001610080005002030090 02300208010000500231011001500236015003000251005001400281001001300295039000500308 013000700313021027400320020001900594020001200613020002000625020000900645#VV10.04 983#VV10.04984#22000#Vi?t#M558C#351.597#^214#10 cng vic chuyn vin trong qu n l hnh chnh nh nc#Sch ph v o to, bi dng cn b, cng chc#B.s.: inh Vn Mu (ch.b.), ng Ngc Lm#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a144tr.^b2 1cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#ng Ngc Lm#inh Vn Mu#oanh#258498#Gii th iu 10 cng vic ca chuyn vin trong qun l hnh chnh nh nc nh tip nhn v t chc thi hnh quyt nh ca c quan cp trn, tip nhn v x l kin ng h ca c quan qun l cp di, ra quyt nh qun l nh nc, gip lnh o l m vic ngoi nhim s,...#Qun l hnh chnh#Chuyn vin#Hnh chnh nh nc#Vi t Nam## 01106000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820011000418080005000520020087000570030017001440070049001610080005002100090 02300215010000500238011001500243005001100258039000500269013000700274021031600281 00500150059700500100061200500150062200500160063702000040065302000200065702000120 0677020000900689020000800698020000900706020001700715#VV10.04986#VV10.04987#90000 #Vi?t#CH312S#338.109597#^214#Chnh sch ca nh nc i vi nng dn trong i u kin thc hin cc cam kt ca WTO#Sch chuyn kho#Nguyn Cc, Hong Vn Hoan (ch.b.), Don Hng...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a463tr.^b24cm#Nguyn C c#oanh#258499#Trnh by nhng lun c khoa hc v chnh sch ca nh nc i v i nng dn trong iu kin thc hin cam kt ca WTO. Thc trng chnh sch ca nh nc i vi nng dn Vit Nam hin nay. Hon thin chnh sch ca nh nc i vi nng dn trong iu kin Vit Nam thc hin cc cam kt WTO giai on 20 07 - 2020#Hong Vn Hoan#Don Hng#Ng Ngc Thng#Phm Thnh Dung#WTO#Chnh sch nh nc#Nng nghip#Nng dn#Cam kt#Vit Nam#Sch chuyn kho## 00922000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020018000530030017000710070054000880080005001420090 02300147010000500170011001500175005001400190001001400204004003400218039000500252 005001600257013000700273021028500280020000800565020001800573020001700591#VV10.04 989#VV10.04988#73000#Vi?t#305T#621.381#^214#in t cng sut#Sch chuyn kho #V Minh Chnh (ch.b.), Phm Quc Hi, Trn Trng Minh#^aH.#^aKhoa hc v K thu t#2010#^a391tr.^b24cm#Phm Quc Hi#V Minh Chnh#In ln th 5 c sa cha, b sung#oanh#Trn Trng Minh#258500#Trnh by nguyn l hot ng ca phn t bn d n cng sut. K thut in t cc thit b in: chnh lu, b bin i xung p , nghch lu c lp v bin tn. iu chnh v nng cao cht lng in p ca b bin i. H thng iu khin b bin i. M phng mch in t cng sut#i n t#in t cng sut#Sch chuyn kho## 00735000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020049000540070021001030080005001240090023001290100 00500152011001500157001002100172004003400193039000500227013000700232021016900239 020001900408020001600427020001400443#VV10.04990#VV10.04991#56000#Vi?t#C455N#665 .7028#^214#Cng ngh ch bin kh t nhin v kh ng hnh#Nguyn Th Minh Hin #^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a339tr.^b24cm#Nguyn Th Minh Hin#In ln th 4 c sa cha, b sung#oanh#258501#Gii thiu thnh phn v tnh cht ca kh t nhin v kh ng hnh. Cc qu trnh cng ngh c bn ch bin kh. Phng p hp chuyn ho kh t nhin v kh ng hnh#Cng ngh ch bin#Kh thin nhin# Kh ng hnh## 00674000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020059000520070013001110080005001240090008001290100 00500137011001500142001001300157039000500170013000700175021017800182020001100360 020000800371020000900379020000800388#VV10.04993#VV10.04992#39000#Vi?t#PH125T#61 7.5#^214#Phu thut ni soi ct ti mt cc k thut v tin b mi#L Trung Hi #^aH.#^aY hc#2010#^a111tr.^b21cm#L Trung Hi#oanh#258502#Trnh by mt s nt v gii phu v sinh l ti mt, c im ca bnh l ti mt v phu thut ct ti mt. Phng php v cc k thut mi phu thut ct ti mt bng ni soi#Ph u thut#Ni soi#K thut#Ti mt## 00693000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020056000520030017001080070017001250080005001420090 00800147010000500155011001500160001001700175039000500192013000700197021013200204 020001100336020000800347020001000355020000900365020001700374#VV10.04994#VV10.049 95#36000#Vi?t#PH125T#617.5#^214#Phu thut ni soi lng ngc vi mt s bnh th ng gp#Sch chuyn kho#Nguyn Ngc Bch#^aH.#^aY hc#2010#^a118tr.^b21cm#Nguy n Ngc Bch#oanh#258503#Tng quan v phu thut ni soi lng ngc. Gii thiu p hng php iu tr mt s bnh thng gp bng phu thut ni soi lng ngc#Ph u thut#Ni soi#Lng ngc#iu tr#Sch chuyn kho## 00658000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020016000490070040000650080005001050090008001100100 00500118011001500123005001700138001001600155039000500171013000700176021016500183 020001300348020001000361020000900371#VV10.04996#VV10.04997#31000#Vi?t#L104S#613 #^214#Lm sch c th#B.s.: Nguyn Vn Hng, Nguyn Hu Thng#^aH.#^aY hc#2010# ^a146tr.^b21cm#Nguyn Hu Thng#Nguyn Vn Hng#oanh#258504#Trnh by ngha c a vic lm sch c th. Gii thiu cc bc v phng php lm sch cc b phn trong c th. Bng ch s lin quan ti sinh l c th con ngi#C th ngi#Th anh lc#Sc kho## 00733000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020031000520030017000830070044001000080005001440090 00800149010000500157011001500162005001600177001001300193039000500206013000700211 021014700218020001000365020002100375020001800396020001700414#VV10.04998#VV10.049 99#30000#Vi?t#CH121#616.8#^214#Chn on bnh s cng ri rc#Sch chuyn kho #B.s.: L Vn Thnh (ch.b.), Nguyn Vn Tun#^aH.#^aY hc#2010#^a132tr.^b21cm#Ng uyn Vn Tun#L Vn Thnh#oanh#258505#Trnh by phng php chn on bnh s c ng ri rc, vai tr ca cng hng t trong chn on. Dch no tu trong chn on bnh x cng ri rc#Chn on#Bnh s cng ri rc#Bnh h thn kinh#Sch chuyn kho## 00903000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440020039000490070069000880080005001570090008001620100005001700110 01500175005001700190001001300207039000500220005001700225013000700242021032300249 020001200572020001200584020000800596020000900604#VV10.05001#VV10.05000#Vi?t#B256 S#614.509597#^214#Bnh st rt v chin lc phng chng#B.s.: L Xun Hng (ch. b.), Nguyn Mnh Hng ; Dng nh Thin h..#^aH.#^aY hc#2010#^a307tr.^b21cm#N guyn Mnh Hng#L Xun Hng#oanh#Dng nh Thin#258506#Lch s, thc trng v bin php phng chng bnh st rt trn th gii. Dch t hc bnh st rt. Ph ng chng mui truyn, chn on v iu tr bnh st rt. H thng thng tin v cc ch s nh gi tc ng - hiu qu ca chng trnh phng chng st rt. C hin lc c bn trong cc chng trnh phng chng st rt.#Dch t hc#Phng c hng#St rt#Vit Nam## 00597000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020022000520070013000740080005000870090008000920100 00500100011001500105001001300120039000500133013000700138021017600145020001200321 020001000333#VV10.05002#VV10.05003#36000#Vi?t#NH304T#616.9#^214#Nhim trng bn h vin#ng c Anh#^aH.#^aY hc#2010#^a151tr.^b21cm#ng c Anh#oanh#258507#Gi i thiu v dch t hc ca nhim trng bnh vin. Cc phng php nghin cu tr ong nhim trng bnh vin. Trnh by c cu v vai tr ca vi khun gy nhim tr ng bnh vin#Nhim trng#Bnh vin## 00720000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010012000510020044000630030056001070070012001630220 00400175008000500179009000800184010000500192011001500197039000500212013000700217 005001200224021017500236020001000411020000900421#VV10.05004#VV10.05005#39000#Vi ?t#D305C#615.8#^214#Nguyn Hon#Din ca thuc nam cha bnh t c Hoa L#Cng trnh cho mng k nim 1000 nm Thng Long H Ni#Nguyn Hon#T.1#^aH.#^aY hc #2010#^a168tr.^b21cm#oanh#258508#Nguyn Hon#Gm 45 bi th ni v nguyn nhn g y ra cc bnh v gii thiu cc bi thuc cha tr cc bnh : bnh cm nn g, cm lnh, cc chng ho, chng mt ng, st xut huyt...#Thuc nam#iu tr## 00837000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430020044000480070040000920080005001320090019001370100005001560110 01400161015003700175006001700212005001100229039000500240013000700245021026900252 020001000521020001000531020001800541#VV10.05006#VV10.05007#Vi?t#H305P#342.59902# ^214#Hin php nm 1987 ca Cng ho Philippines#Nguyn Vn Quang dch ; T Vn Ho h..#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a99tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lu t H Ni#Nguyn Vn Quang#T Vn Ho#oanh#258509#Trnh by ni dung hin php c a Cng ho Philippines ban hnh nm 1987 bao gm 18 iu nh lnh th quc gia, tuyn b v cc nguyn tc chnh sch ca nh nc, tuyn ngn v cc quyn, qu c tch, quyn bu c, c quan lp php, c quan hnh php, c quan t php...#Hi n php#Philippin#Vn bn php lut## 00852000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430020042000480070040000900080005001300090019001350100005001540110 01400159015006700173006001700240005001100257039000500268013000700273021023000280 020001000510020001000520020001800530020001400548#VV10.05008#VV10.05009#Vi?t#H305 P#342.59802#^214#Hin php ca Cng ho Indonesia nm 1945#Nguyn Vn Quang dch ; T Vn Ho h..#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a72tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni. - Sch c ti tr bi Sida#Nguyn Vn Quang#T Vn Ho#oan h#258510#Trnh by ni dung hin php ca Cng ho Indonesia ban hnh nm 1945 b ao gm: hnh thc nh nc v ch quyn, hi ng t vn nhn dn, quyn hnh ph p ca nh nc, hi ng t vn ti cao, b trng, chnh quyn a phng...#H in php#Innxia#Vn bn php lut#Sch song ng## 00860000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020046000510070069000970080005001660090008001710100 00500179011001500184005001100199005001300210005001300223005001500236039000500251 01300070025602102020026302000180046502000100048302000090049302000150050202000170 0517#VV10.05010#VV10.05011#96000#Vi?t#B256A#616.8#^214#Bnh Alzheimer v cc th sa st tr tu khc#B.s.: Phm Thng (ch.b.), T Vn Thnh, D c Chin, Phan Vit Sinh#^aH.#^aY hc#2010#^a339tr.^b24cm#Phm Thng#T Vn Thnh#D c Chin #Phan Vit Sinh#oanh#258511#Gii thiu tng quan v sinh l hc bnh, chn on v iu tr bnh Alzheimer v cc th sa st tr tu khc nh suy gim thc, r i lon nhn thc, sa st tr tu th Lewy, thu trn - thi dng...#Bnh h th n kinh#Chn on#iu tr#Bnh alzheimer#Suy gim tr nh## 00721000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020035000460070058000810080005001390090008001440100005001520110 01500157015001800172005001700190005001400207005000800221005001700229005001700246 039000500263013000700268021010600275020001100381020000900392020000600401#VV10.05 013#VV10.05012#Vi?t#H561D#615.072#^214#Hng dn th nghim trn lm sng#B.s.: Nguyn Vn Tng, Phm Quc Bo (ch.b.), L Hiu...#^aH.#^aY hc#2010#^a251tr.^b 24cm#TTS ghi: B Y t#Nguyn Vn Tng#Phm Quc Bo#L Hiu#Nguyn Ngc Hng#N guyn Ng Quang#oanh#258512#Trnh by v cc nghin cu v th nghim thuc trn lm sng. Vn o c trong nghin cu y sinh hc#Th nghim#Lm sng#Thuc# # 00808000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020061000510030037001120070027001490080005001760090 00800181010000500189011001500194005001200209001001400221039000500235013000700240 021022500247020001100472020000700483020000700490020000900497#VV10.05014#VV10.050 15#40000#Vi?t#115U#613.2#^214#n ung theo nhu cu dinh dng ca b m v tr em Vit Nam#Sch t vn dinh dng cho cng ng#Phm Vn Hoan, L Bch Mai#^aH .#^aY hc#2010#^a132tr.^b21cm#L Bch Mai#Phm Vn Hoan#oanh#258513#Gii thiu c c nh ngha v c s khoa hc v dinh dng. Xc nh nhu cu dinh dng khuy n ngh cho b m v tr em Vit Nam. Dinh dng v chm sc hp l bo v, n ng cao sc kho b m v tng trng tr em Vit Nam#Dinh dng#Ph n#Tr em#Vi t Nam## 00794000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020047000520030017000990070044001160080005001600090 00800165010000500173011001500178005001300193001001600206039000500222013000700227 021018600234020001100420020000900431020000900440020001400449020001700463#VV10.05 016#VV10.05017#48000#Vi?t#PH125T#617.5#^214#Phu thut ct tuyn c iu tr b nh nhc c#Sch chuyn kho#B.s.: Phm Vinh Quang (ch.b.), Mai Vn Vin#^aH.#^a Y hc#2010#^a231tr.^b21cm#Mai Vn Vin#Phm Vinh Quang#oanh#258514#Trnh by cc kin thc v gii phu v sinh l tuyn c, bnh nhc c, cc phng php chn on v iu tr bnh nhc c, phng php phu thut ct tuyn c iu tr b nh nhc c#Phu thut#iu tr#Tuyn c#Bnh nhc c#Sch chuyn kho## 00636000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020036000520030017000880070008001050080005001130090 00800118010000500126011001500131001000800146039000500154013000700159021013900166 020000600305020000900311020000900320020001700329#VV10.05018#VV10.05019#56000#Vi ?t#U500N#616.99#^214#U no bnh hc lm sng v iu tr#Sch chuyn kho#Phm T #^aH.#^aY hc#2010#^a254tr.^b21cm#Phm T#oanh#258515#Kin thc i cng v u no. Bnh hc lm sng v phng php iu tr mt s u thng gp nh u t bo sao, u no, u lymphoma, u di cn#U no#iu tr#Bnh hc#Sch chuyn kho## 00925000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370020050000420070070000920080005001620090008001670100005001750110 01500180015005700195005001800252005001700270005001600287013000700303021019400310 02000090050402000090051302000180052202000070054003900060054700500140055300500130 0567020000700580#VV10.05020#VV10.05021#Vi?t#S450T#616#^214#S tay hng dn bo v, chm sc sc kho cn b#B.s.: Nguyn Quc Triu, Nguyn Th Xuyn, Lng Ng c Khu (ch.b.)...#^aH.#^aY hc#2010#^a359tr.^b21cm#TTS ghi: Ban Bo v Chm s c Sc kho Cn b Trung ng#Nguyn Quc Triu#Nguyn Th Xuyn#Lng Ngc Khu# 258516#Cung cp cc thng tin cn thit v triu chng, nguyn tc iu tr ca mt s bnh thng gp Vit Nam hin nay nhm nng cao kin thc t chm sc s c kho cho cc ng ch cn b lnh o#Sc kho#Bnh tt#Chm sc sc kho#Cn b#TDung#Trn Qun Anh#Trn Ngc n#S tay## 00834000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820007000428080005000490010014000540020012000680070065000800040040001450080 00500185009000800190010000500198011001400203005001700217005001800234013000700252 021020600259020001200465020001000477020000900487020001800496039000600514#VV10.05 022#VV10.05023#22000#Vi?t#NGH305R#616.86#^214#Bi Quang Huy#Nghin ru#B.s.: B i Quang Huy (ch.b.), Nguyn Mnh Hng, Nguyn Thanh Bnh#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#^aH.#^aY hc#2010#^a97tr.^b21cm#Nguyn Mnh Hng#Nguyn Thanh Bnh#258517#Tm hiu v nghin ru. Hp th v chuyn ho ca ru trong c th , c ch sinh v biu hin lm sng ca nghin ru. Hi chng cai ru, tc hi ca ru, lon thn kinh do ru v iu tr nghin ru#Nghin ru#Hi chng# iu tr#Chm sc sc kho#TDung## 00772000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020044000440030104000880080005001920090008001970100005002050110 01400210015005900224013000700283021019200290020000700482020001000489039000600499 020001300505#VV10.05024#VV10.05025#Vi?t#T103L#363.9#^214#Ti liu tuyn truyn v gii tnh khi sinh#Dng cho cn b dn s c s thuc a bn n "Can thip gim thiu mt cn bng gii tnh khi sinh"#^aH.#^aY hc#2010#^a50tr.^b21cm#TT S ghi: B Y t. Tng cc Dn s - K hoch ho Gia nh#258518#Nu ln thc trn g mt cn bng gii tnh khi sinh mt s nc trong khu vc v nc ta. Nguy n nhn v hu qu ca thc trng trn. Mt s quy nh nghim cm la chn gii tnh thai nhi#Dn s#Gii tnh#TDung#Mt cn bng## 00865000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010022000510020051000730070022001240080005001460090 00800151010000500159011001500164013000700179021033900186020000500525020000800530 020001200538020001000550020000900560039000600569#VV10.05027#VV10.05026#33000#Vi ?t#B105V#362.1#^214#Nguyn Th Bch Thun#Bn v chi ph y t h gia nh nng t hn Vit Nam#Nguyn Th Bch Thun#^aH.#^aY hc#2010#^a163tr.^b21cm#258519#Nu l n thc trng sc kho, s dng dch v y t, cc ngun ti chnh y t v chi ph y t h gia nh. Thch thc v tng chi ph y t h gia nh trong thi k i mi. M hnh s dng dch v y t v chi ph y t h gia nh, th im huyn Ba V (H Ni). Gii php can thip ti chnh cho chi ph y t h gia nh nng thn Vit Nam#Y t#Chi ph#H gia nh#Nng thn#Vit Nam#TDung## 00658000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010016000520020020000680070016000880040041001040080 00500145009000800150010000500158011001500163013000700178021016500185020000900350 020000600359020000900365039000600374#VV10.05028#VV10.05029#33000#Vi?t#TH514C#61 6.9#^214#Hong Long Pht#Thuc cha bnh lao#Hong Long Pht#Ti bn ln th 1 c sa cha v b sung#^aH.#^aY hc#2010#^a163tr.^b21cm#258520#Gii thiu tnh ch t, dc ng hc, ch nh iu tr, chng ch nh, tc dng ph - c tnh, t ng tc thuc, liu lng v cch dng mt s loi thuc cha lao#Bnh lao#Thu c#iu tr#TDung## 00834000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010016000520020055000680030017001230070016001400080 00500156009000800161010000500169011001500174013000700189021023100196020001100427 020000800438020001500446020000900461020002700470039000600497020001700503#VV10.05 030#VV10.05031#32000#Vi?t#PH125T#617.5#^214#Phm Vinh Quang#Phu thut ni soi iu tr trn kh mng phi t pht#Sch chuyn kho#Phm Vinh Quang#^aH.#^aY h c#2010#^a125tr.^b21cm#258521#Trnh by v gii phu sinh l mng phi, lch s p ht trin phu thut ni soi, trang thit b dng c ni soi lng ngc, cc ph ng php v cm trong phu thut lng ngc v phu thut ni soi iu tr trn kh mng phi t pht#Phu thut#Ni soi#Bnh h h hp#iu tr#Trn kh mng ph i t pht#TDung#Sch chuyn kho## 00874000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200040 00358080005000390010015000440020078000590070043001370080005001800090008001850100 00500193011001500198015006100213005001300274013000700287021018300294020001700477 020000900494020000600503020000900509020001800518039000600536020001800542#VV10.05 032#VV10.05033#Vi?t#GI-104#614#^214#Phm c Thnh#Gim nh php y tm thn tr ong giai on i mi php lnh gim nh t php#B.s.: Phm c Thnh (ch.b.), Cao Tin c#^aH.#^aY hc#2010#^a182tr.^b21cm#TTS ghi: B Y t. Vin Gim nh Php y Tm thn Trung ng#Cao Tin c#258522#Gii thiu ni dung Php lnh gi m nh t php v cc vn bn php l lin quan n ngi bnh tm thn. Mt s kin thc v gim nh php y tm thn v y c ca ngi cn b y t#Gim nh php y#Tm thn#Y c#Vit Nam#Vn bn php lut#TDung#Gim nh t php## 00695000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010017000510020047000680070017001150040039001320080 00500171009000800176010000500184011001500189013000700204021016300211020001100374 020001700385020000900402039000600411#VV10.05034#VV10.05035#38000#Vi?t#B256#616 .4#^214#Nguyn Huy Cng#Bnh i tho ng - Nhng quan im hin i#Nguyn H uy Cng#Ti bn ln th 5, c sa cha b sung#^aH.#^aY hc#2010#^a239tr.^b21cm #258523#Trnh by nhng kin thc c bn v bnh i tho ng, ch n ung ca ngi mc bnh i tho ng v phng php iu tr bnh i tho ng b ng insulin#Tiu ng#Bnh h ni tit#iu tr#TDung## 00845000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020044000510030017000950070067001120080005001790090 00800184010000500192011001500197005001300212005001700225005001800242005000900260 00500160026901300070028502101210029202000220041302000180043502000100045302000090 0463039000600472020001700478#VV10.05036#VV10.05037#58000#Vi?t#T103B#616.8#^214# Tai bin mch mu no chn on v iu tr#Sch chuyn kho#B.s.: L Vn Thnh, Nguyn Minh Hin (ch.b.), Nguyn Vn Chng...#^aH.#^aY hc#2010#^a324tr.^b21cm #L Vn Thnh#Nguyn Minh Hin#Nguyn Vn Chng# Quyt#Trn Vn Chng#258524 #Gm nhng bi nguyn cu v t qu no, chy mu di nhn, chy mu no, nhi mu no chy mu, nguy c t qu no...#Tai bin mch mu no#Bnh h thn kin h#Chn on#iu tr#TDung#Sch chuyn kho## 00810000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450010010000500020032000600030017000920070028001090080005001370090 01900142010000500161011001500166005001700181013000700198021022800205020000700433 020002000440039000600460015001600466020000900482020001700491#VV10.05038#VV10.050 39#Vi?t#C101T#362.2909597#^214#V Vn T#Cc tin cht ma tu Vit Nam#Sch ch uyn kho#V Vn T, Nguyn Tin Dng#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a199tr.^b21c m#Nguyn Tin Dng#258525#Trnh by nhng kin thc chung v tin cht v tnh h nh kim sot tin cht Vit Nam. Gii thiu tnh cht l ho c bn, lnh vc ng dng hp php, bt hp php v cc phng php pht hin, gim nh cc ti n cht ma tu#Ma tu#Kim sot tin cht#TDung#Lu hnh ni b#Vit Nam#Sch chu yn kho## 00835000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010016000550020023000710070016000940080005001100090 01900115010000500134011001500139013000700154021031400161020001700475020002100492 020000900513020000800522020000900530039000600539#VV10.05040#VV10.05041#52000#Vi ?t#PH300C#959.7043#^214#ng Vng Hng#Phi cng M Vit Nam#ng Vng Hng#^ aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a318tr.^b21cm#258526#Gm nhng cu chuyn v Bc H v nhng phi cng M u tin c mt ti Vit Nam, s tht v v tp kch cu t binh phi cng M ti Sn Ty, cuc trao i t liu Vit - M xung quanh v t p kch Sn Ty, din bin cuc quyt u lch s "in Bin Ph trn khng" v n hng b mt v t binh M ti nh t Ho L#Lch s hin i#Khng chin chng M #Phi cng#T binh#Vit Nam#TDung## 00790000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020074000460220004001200080005001240090019001290100005001480110 01500153015007400168013000700242021018200249020001000431020000700441020000800448 020001100456020000900467020001800476039000600494#VV10.05042#VV10.05043#Vi?t#C101 V#343.597#^214#Cc vn bn php lut v qun l, bo v bin gii v hng dn t hc hin#T.8#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a223tr.^b21cm#TTS ghi: B T lnh B i Bin phng. Phng Php ch. - Lu hnh ni b#258527#Gii thiu cc quy n h php lut v qun l, bo v bin gii, quc phng, bo v an ninh quc gia, q un l cc hot ng thng mi, bun lu v gian ln thng mi bin gii...# Bin gii#Bo v#Qun l#Thng mi#Vit Nam#Vn bn php lut#TDung## 00736000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010011000540020017000650030062000820070028001440080 00500172009001900177010000500196011001500201006001100216013000700227021014900234 020001700383020001200400020000900412020000700421039000600428#VV10.05044#VV10.050 45#74000#Vi?t#X311L#959.7043#^214#Sever, All#Xin li Vit Nam#Hi c ca mt ng i lnh M v 31 thng tham gia chin tranh#All Sever ; Minh Hng dch#^aH.#^a Cng an nhn dn#2010#^a463tr.^b21cm#Minh Hng#258528#Ghi li hi c v thi gi an chin u ti chin trng Vit Nam ca mt ngi lnh M, qua ni ln tn h cht phi ngha ca cuc xm lc Vit Nam#Lch s hin i#Chin tranh#Vit Na m#Hi c#TDung## 00965000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010015000550020021000700030035000910070050001260080 00500176009001900181010000500200011001500205012002400220005001600244013000700260 021032300267020001700590020002100607020000900628020000800637039000600645#VV10.05 046#VV10.05047#60000#Vi?t#TR460V#959.7043#^214#Trn Minh Tin#Tr v trong gic m#Nht k ca lit s Trn Minh Tin#Trn Minh Tin ; ng Vng Hng b.s., gi i thiu#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a293tr.^b21cm#T sch Mi mi tui 20#n g Vng Hng#258529#Gii thiu nhng trang nht k ca lit s Trn Minh Tin k v nhng ngy thng tp luyn gian nan vt v chun b cho cuc hnh qun vt Trng Sn vo chi vin cho chin trng min Nam. Cun nht k cng ghi li nh ng tm t tnh cm l ngun ng vin gip anh thm sc mnh v nim tin vt qua kh khn gian kh#Lch s hin i#Khng chin chng M#Vit Nam#Nht k#TD ung## 00838000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010014000560020054000700070014001240080005001380090 01900143010000500162011001500167013000700182021026900189020001700458020000800475 020001000483020000400493020004500497039000600542#VV10.05048#VV10.05049#35000#Vi ?t#H407T#959.404092#^214#Trn Cng Tn#Hong thn Xuphanuvng v nhng dng sng huyn thoi#Trn Cng Tn#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a257tr.^b21cm#258530#Gh i li cuc i ca Hong thn Lo Xuphanuvng t khi cn l mt cu b cho n k hi tr thnh ngi lnh o nhn dn Lo trong hai cuc khng chin chng Php v M, c bit ni ln tnh cm ca ng dnh cho t nc Vit Nam v mi quan h thn tnh Vit Nam - Lo#Lch s hin i#Tiu s#S nghip#Lo#Xuphanuvng, C hnh tr gia, 1909 - 1995, Lo#TDung## 00803000000000337000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340140006000390190005000450020016000500070032000660220006000980050010001040050 00900114005000800123005001000131005000700141008000500148009001900153010000500172 01100140017701200180019102102110020902000140042002000090043402000090044303900060 0452013000700458#VV10.05050#VV10.05051#A105N#363.4#^214#8000#Vi?t#An ninh trt t#Hng Lnh, An Thnh, Vn Tu...#T.200#Hng Lnh#An Thnh#Vn Tu#Hong Anh#L Huy#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a96tr.^b20cm#T sch Chuyn #Gm nhng phn g s cp ti nhng t nn x hi nh bun bn ma tu, cp ca, git ngi, l a tnh, mi dm... v nhng phng n phng chng ti phm, nhng n lc ph n thnh cng ca cc chin s cng an#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#TDung#25853 1## 00837000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020023000460070049000690080005001180090019001230100005001420110 01500147005001400162005001500176005001500191005001400206005001500220013000700235 021022100242020001700463020002100480020000900501020000700510039000600517#VV10.05 052#VV10.05053#Vi?t#A100#959.704#^214#A6 i cn v anh hng#Phm Vn Hng, Hu nh Vn Cang, Phm Thanh Dn...#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a189tr.^b24cm#Phm Vn Hng#Hunh Vn Cang#Phm Thanh Dn#Trn Quc Anh#Hu Minh Thun#258532#Ghi l i nhng hi c v mt thi gian gian lao v anh dng ca nhng chin s i cn v A6 trong thi gian thc hin nhim v bo v ng ch V Vn Kit t nm 195 9 cho n ngy gii phng min Nam, thng nht t nc#Lch s hin i#Khng c hin chng M#Vit Nam#Hi k#TDung## 00525000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010015000520020021000670030012000880070031001000080 00500131009001900136010000500155011001500160020001700175020001100192020001200203 006000900215013000700224019001600231#VV10.05054#VV10.05055#70000#Vi?t#TH462#89 5.1#^214#Vng Hi Linh#Thi i kt hn mi#Tiu thuyt#Vng Hi Linh ; Minh T hu dch#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a431tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc# Tiu thuyt#Minh Thu#258533#Dch Trung Quc## 00712000000000265000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100070 00350820004000428080005000460010013000510020046000640070013001100080005001230090 00800128010000500136011001500141013000700156021023900163020001100402020001100413 020001600424039000600440#VL10.00479#VL10.00480#111000#Vi?t#CH114S#617#^214#ng Hanh #Chm sc ngoi khoa ti bnh vin tuyn huyn#ng Hanh #^aH.#^aY hc #2009#^a375tr.^b27cm#258534#Gii thiu cch t chc mt bnh vin ngoi khoa tuy n huyn. Mt s ch dn v khuyn co trong thc hnh ngoi khoa, ngoi khoa b ng, chm sc cp cu sn khoa, hi sc v gy m, chn thng v chnh hnh ti cc bnh vin tuyn huyn#Ngoi khoa#Phu thut#Bnh vin huyn#TDung## 01080000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370020020000420030062000620070066001240080005001900090008001950100 00500203011001500208015004000223005001500263005001700278005001500295005001400310 00500120032401300070033602103170034302000190066002000090067902000110068802000150 0699039000600714020001000720#VL10.00481#VL10.00482#Vi?t#S552K#613#^214#Sc kho mi trng#Sch dng cho o to cao hc v chuyn khoa I Y t cng cng#B.s.: N guyn Huy Nga (ch.b.), Trng Vit Dng, Nguyn Vn Mn...#^aH.#^aY hc#2010#^a2 71tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Y t cng cng#Nguyn Huy Nga#Trng Vit D ng#Nguyn Vn Mn#Bi Thanh Tm#Lu c Hi#258535#Trnh by nhng kin thc c bn v sc kho mi trng, mi nguy hi ca mi trng i vi sc kho, cch tip cn thc t gii quyt cc vn sc kho mi trng nh nhim khng kh, nhim nc, kim sot vt ch trung gian truyn bnh, an ton mi trng. .. v cch lng gi nguy c sc kho mi trng#Sc kho cng ng#Sc kho#Mi trng#Y t cng cng#TDung#Bi ging## 00846000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200080 00348080005000420010015000470020078000620030034001400070015001740080005001890090 00800194010000500202011001500207013000700222021022100229020000600450020001700456 020001400473020001900487020001700506020001500523039000600538#VL10.00483#VL10.004 84#Vi?t#TH552H#610.285#^214#Hong Vn Minh#Thc hnh qun l, x l v phn tch s liu trong nghin cu khoa hc y hc#S dng phn mm EPIDATA v STATA#Hong Vn Minh#^aH.#^aY hc#2010#^a175tr.^b27cm#258536#Trnh by nhng khi nim c b n v qun l, x l v phn tch s liu trong nghin cu y hc. Hng dn ph ng php thc hnh s dng phn mm EPIDATA 3.1 v STADA 10 trong qu trnh qun l, x l v phn tch s liu#Y hc#Tin hc ng dng#X l s liu#Phn tch th ng k#Phn mm EDIPATA#Phn mm STATA#TDung## 00850000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410010013000460020065000590070031001240080005001550090008001600100 00500168011001500173015009000188005001700278013000700295021023000302020001000532 020001800542020000600560039000600566#VL10.00485#VL10.00486#Vi?t#V121#362.108#^2 14#L Ngc Hng#Vn gii trong sc kho & lng ghp gii trong o to y khoa #L Ngc Hng, Nguyn Qu Thanh#^aH.#^aY hc#2010#^a155tr.^b27cm#TTS ghi: U ba n Y t H Lan - Vit Nam. D n Lp k hoch v Qun l da vo bng chng#Nguy n Qu Thanh#258537#Gii thiu cc kin thc khoa hc v gii trong chm sc sc kho. Trnh by cc phng php phn tch gii, phng php tham gia v nghin c u tnh hung gii gip hnh thnh k nng lng ghp gii vo d n chm sc sc kho#Gii tnh#Chm sc sc kho#Y hc#TDung## 00855000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010013000490020009000620030029000710070073001000080 00500173009000800178010000500186011001500191015001800206005002300224005002100247 013000700268021025200275020000900527020001100536039000600547#VL10.00487#VL10.004 88#68000#Vi?t#B256H#616#^214#L Th Luyn#Bnh hc#Sch o to dc s i hc #B.s.: L Th Luyn (ch.b.), Nguyn Th Hng Giang, Trn Th Thanh Huyn#^aH.#^ aY hc#2010#^a342tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Nguyn Th Hng Giang#Trn Th Tha nh Huyn#258538#Cung cp nhng kin thc c bn v nguyn nhn gy bnh, c ch bnh sinh, triu chng in hnh v hng iu tr nhng bnh h c quan h hp, tun hon, tiu ho, tit niu, ni tit, mu v c quan to mu, thn kinh, d ng min dch, nhim trng#Bnh hc#Gio trnh#TDung## 01021000000000301000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820010000418080005000510020133000560070029001890080005002180090008002230100 00500231011001500236015002600251005001000277013000700287021036200294020001000656 020001000666020001000676020000900686020001800695039000600713#VL10.00489#VL10.004 90#295000#Vi?t#L504K#344.59703#^214#Lut khm bnh, cha bnh (c Quc hi th ng qua ngy 23-11-2009) v nhng quy nh php lut mi v khm bnh, cha bnh nm 2010#Quc Bnh s.t., h thng ho#^aH.#^aY hc#2010#^a555tr.^b28cm#u ba sch ghi: B Y t#Quc Bnh#258539#Gii thiu ni dung Lut Khm bnh, cha bnh c thng qua ngy 23-11-2099 ca Quc hi nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam. Mt s vn bn php lut quy nh v vic hng dn chn on v iu tr bnh, qun l cc c s khm cha bnh v hng dn lu hnh thuc, qun l hnh chnh v thu ph i vi ngnh y t, hng dn thc hin Lut bo him y t#Ph p lut#Khm bnh#Cha bnh#Vit Nam#Vn bn php lut#TDung## 00792000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010013000440020037000570070043000940080005001370090008001420100 00500150011001400155005001500169013000700184021026200191020000900453020001200462 020000600474020001000480020000600490039000600496#VL10.00491#VL10.00492#Vi?t#A110 H#616.9#^214#L Vn Phng#Atlas hnh th vi khun v khun lc#B.s.: L Vn Phn g (ch.b.), Trn Minh Chu#^aH.#^aY hc#2009#^a83tr.^b30cm#Trn Minh Chu#258540# Gm nhng hnh nh v hnh th in hnh ca cc vi khun gy bnh ch yu n c ta hin nay v hnh nh khun lc ca chng. ng thi, mi vi khun c thm n hng hnh nh, phn tch kt qu, gii thch ngn gn v gi tr chn on ca c c k thut thit yu#Vi khun#Vi sinh hc#Y hc#Khun lc#Atlat#TDung## 00843000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010016000520020053000680030017001210070037001380080 00500175009000800180010000500188011001500193005001300208013000700221021023100228 020001300459020001800472020001000490020000600500039000600506020001700512#VL10.00 493#VL10.00494#98000#Vi?t#TH552H#616.8#^214#Nguyn Vn ng#Thc hnh thn kinh cc bnh v hi chng thng gp#Sch chuyn kho#Ch.b.: Nguyn Vn ng, L V n Thnh#^aH.#^aY hc#2010#^a372tr.^b29cm#L Vn Thnh#258541#Gii thiu khi qu t v h thn kinh, cc hi chng thn kinh chnh. Thc hnh nhng vn thng gp trong thn kinh. Phn tch cc chng bnh thn kinh ngoi bin v thn kinh - c, bnh vim nhim thn kinh, cc u no ph bin#H thn kinh#Bnh h thn ki nh#Hi chng#U no#TDung#Sch chuyn kho## 01379000000000409000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400020021000450030047000660070128001130080005002410090008002460100 00500254011001500259015005600274005001500330005001500345005001500360005001500375 00500120039000600130040200600200041500600110043500500160044600500130046200500150 04750130007004900210425004970200009009220200008009310200009009390390006009480050 01500954#VL10.00495#VL10.00496#Vi?t#C123C#618.92#^214#Cp cu thm ho nhi#Kho hun luyn trong chng trnh gip tr#Julia A.Lynch, Stephen Berman, Douglas Lougee... ; Stephen Berman ch.b. ; Bin dch: V Cng ng... ; H..: Hong Tr ng Kim...#^aH.#^aY hc#2010#^a350tr.^b28cm#TTS ghi: B mn Nhi. i hc Y dc tp. H Ch Minh...#Julia A. Lynch#Stephen Berman#Douglas Lougee#ngela Gentile#C iro Ugarte#V Cng ng#Hunh Th Duy Hng#Phm L An#Hong Trng Kim#V Minh P hc#Trn Dip Tun#258542#Nu ln nhng khi nim chnh v thm ho v hu qu d n s trn dn s. Trnh by cc vn v y hc d phng trong cp cu thm ho , lp k hoch v phn loi u tin trong thm ho, chn thng tr em, iu tr cc bnh nhim trng thng gp sau thm ho, tiu chy v mt nc, sinh v ch m sc s sinh trong thm ho, dinh dng v suy dinh dng, tn thng cm xc do thm ho tr v gia nh, phi nhim cht c#Nhi khoa#Cp cu#Thm ho#TDu ng#Stephen Berman## 01437000000000313000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820010000418080005000510020163000560070038002190080005002570090008002620100 00500270011001500275005000900290005000800299013000700307021073600314020001001050 020001501060020000501075020000901080020001801089039000601107020001001113#VL10.00 497#VL10.00498#295000#Vi?t#H250T#344.59703#^214#H thng vn bn lut khm cha bnh ca Quc hi kho XII - Cc quy nh mi nht v cng tc qun l, s dng , phn phi thuc trong cc bnh vin v c s y t#S.t., h thng ho: Qu Long , Kim Th#^aH.#^aY hc#2010#^a612tr.^b28cm#Qu Long#Kim Th#258543#Gii thiu n i dung lut khm cha bnh ca Quc hi kho XII nm 2009. H thng cc quy nh mi ca php lut v nh mc - danh mc thuc s dng v phn phi trong cc b nh vin - c s y t, cng tc t chc v hot ng ca cc nh thuc bnh vin - n v s nghip trong lnh vc y t, quy tc ng x v cng tc o to cn b - cng chc ngnh y t, sn xut - kinh doanh v thng tin qung co thuc, n guyn tc " thc hnh tt nh thuc" v tiu chun "thc hnh tt phn phi thu c", qun l - s dng v thanh quyt ton ti chnh, cng tc thanh tra kim tra , gii quyt khiu ni v x pht vi phm trong lnh vc y t, ch tin lng - ph cp v cng tc thi ua - khen thng i vi cn b - cng chc ngnh y t#Php lut#Khm cha bnh#Y t#Vit Nam#Vn bn php lut#TDung#Dc phm## 01075000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400020044000450080005000890090008000940100005001020110015001070150 05900122013000700181021057000188020000900758020001000767020001700777020002100794 039000600815#VL10.00499#VL10.00500#Vi?t#E201C#371.33#^214#Elearning cch tip c n ca ngi thc hnh#^aH.#^aY hc#2010#^a172tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Y H Ni. D n Vit Nam - H Lan#258544#Gii thiu nhng bc cn thit pht trin tng cho mt kho hc E-learning, cch thc pht trin cc ti liu h c cho mt kho hc E-learning, nhng hnh thc tng tc v cc cng c giao ti p, gii thch nhim v ca gio vin tr ging v a phn hi ti hc vin. H ng dn cch thc tm hiu v c s vt cht cng ngh thng tin, nn tng ca E -learning, nhng cng c phn mm khc v tiu chun ca E-learning. Trnh by c ch thc t chc, tnh ton, tin hnh v nh gi nhng d n E-learning. Miu t cc cng c tr ging trong kho hc E-learning#Gio dc#Ging dy#Tin hc n g dng#Ging dy trc tuyn#TDung## 00979000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020069000520030021001210070063001420080005002050090 00800210010000500218011001500223005001600238005001500254005001300269005001400282 00500210029601300070031702102770032402000070060102000060060802000090061402000120 0623039000600635#VL10.00501#VL10.00502#74000#Vi?t#M110B#616.97#^214#Mt bi nh dermatophagoides pteronyssinus v bnh d ng Vit Nam#L lun v thc hnh#B .s.: Lng Xun Hin, V Thanh Quang, V Minh Thc (ch.b.)...#^aH.#^aY hc#2010# ^a283tr.^b27cm#Lng Xun Hin#V Thanh Quang#V Minh Thc#Phm Vn Thc#Nguyn Th Ngc Dung#258545#Cung cp cc thng tin v sinh hc, sinh thi hc v phn b ca mt, cc phng php nui cy mt, iu ch v tiu chun ho d nguyn D. pteronyssinus v s lin quan ti bnh d ng. Phn tch c ch bnh sinh, chn on, iu tr mt s bnh d ng gy ra bi mt bi nh#D ng#Y hc#Vit Nam# Mt bi nh#TDung## 00744000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020045000440070061000890080005001500090008001550100005001630110 01400168015001800182005001700200005000900217005001600226005001500242005001500257 01300070027202100940027902000100037302000100038302000090039302000100040203900060 0412#VL10.00503#VL10.00504#Vi?t#H561D#616.2#^214#Hng dn chn on v iu tr hen ph qun#B.s.: Nguyn Th Xuyn (ch.b.), Trn Qu, Lng Ngc Khu...#^aH.# ^aY hc#2010#^a47tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#Nguyn Th Xuyn#Trn Qu#Lng Ng c Khu#Trn Thu Hnh#Nguyn Nng An#258546#Trnh by cc hng dn c th trong chn on v iu tr hen ph qun ngi ln v tr em#Hen suyn#Chn on#i u tr#Hng dn#TDung## 01015000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400020100000450030034001450080005001790090008001840100005001920110 01400197015022500211013000700436021021000443020001000653020001300663020001100676 039000600687020000500693020000900698020001800707#VL10.00505#VL10.00506#Vi?t#TR52 7T#362.1#^214#Truyn ti thng tin ti cc nh hoch nh chnh sch trong lnh vc sc kho sinh sn v HIV/AIDS#Ti liu hng dn cho ging vin#^aH.#^aY hc #2010#^a83tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Y t cng cng ; Vn phng T liu Dn s. - Tn sch ngoi ba: Truyn ti thng tin v can thip hiu qu ti cc nh hoch nh chnh sch trong lnh vc sc kho sinh sn v HIV/AIDS ti Vit Nam#258547#Hng dn thit k bi ging o to v truyn ti thng tin v cc can thip ti cc nh hoch nh chnh sch trong lnh vc y t ni chung v tro ng lnh vc sc kho sinh sn, phng chng HIV/AIDS ni ring#Thng tin#Truyn t hng#Chnh sch#TDung#Y t#HIV/AIDS#Sc kho sinh sn## 00955000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020059000440070047001030080005001500090008001550100005001630110 01500168015004700183005001400230005001400244005001400258005001500272005001900287 01300070030602102490031302000130056202000060057502000220058102000200060303900060 0623#VL10.00507#VL10.00508#Vi?t#T527T#617.6#^214#Tuyn tp cng trnh nghin cu khoa hc rng hm mt 2010#Phm L Quyn, L V Yn Nhi, Hong T Hng...#^aH.# ^aY hc#2010#^a194tr.^b29cm#TTS ghi: i hc Y dc thnh ph H Ch Minh#Phm L Quyn#L V Yn Nhi#Hong T Hng#Nguyn B Hin#L H Phng Trang#258548#G m 21 cng trnh nghin cu khoa hc v tnh trng sc kho rng ming ca mt s cng ng, tnh trng bnh l ca ngnh rng hm mt phn b trong dn c v v n ni nha, phu thut ming, hm mt iu tr mt s bnh l c th him gp...#Rng hm mt#Y hc#Cng trnh nghin cu#Nghin cu khoa hc#TDung## 01147000000000421000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020018000440030039000620070110001010220005002112210005002160080 01800221009000800239010000500247011001500252015006300267021018200330020000900512 02000130052102000110053403900060054500500140055100500210056500500200058600500170 06060050013006230060019006360060012006550060014006670130007006810050012006880050 00600700020001900706#VL10.00509#VL10.00510#Vi?t#C123N#617.6#^214#Cp nht nha kh oa#Ti liu tham kho v o to lin tc#Phm Vn Khoa, Nguyn Th Thanh Vn, H unh Hu Thc Hin... ; L c Lnh ch.b. ; Dch: inh Th Khnh Vn...#T.15#201 0#^aTp. H Ch Minh#^aY hc#2010#^a170tr.^b29cm#TTS ghi: i hc Y dc Tp. H Ch Minh. Khoa Rng hm mt...#Cung cp nhng thng tin lin quan v ni nha rn g hm mt , bnh hc, hnh thi rng, phu thut ming. Trnh by v k thut ph c hnh trn implant v phc hnh trong rng hm mt#Nha khoa#Rng hm mt#Phu thut#TDung#Phm Vn Khoa#Nguyn Th Thanh Vn#Hunh Hu Thc Hin#Trn Th Kim Cc#Cao Hu Tin#inh Th Khnh Vn# Thu Hng#Trn Hng Lm#258549#L c Lnh #ch.b.#Ti liu tham kho## 00838000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450020096000500080005001460090007001510100005001580110014001630150 10300177013000700280021026800287020000800555020001900563020000800582039000600590 #VL10.00511#VL10.00512#Vi?t#D550T#324.2597071#^214#D tho Bo co trnh i hi i biu ng b Khi cc c quan Trung ng nhim k 2010 - 2015#^aH.#^aKnxb#2 010#^a46tr.^b28cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b Khi c c c quan Trung ng. - Lu hnh ni b#258550#Gii thiu ni dung d tho Bo co ca Ban chp hnh ng b Khi c quan Trung ng tng kt kt qu thc hin nhim v nhim k 2007-2010, kim im s lnh o ca Ban chp hnh ng b Kh i v phng hng, nhim v, gii php ca ng b Khi nhim k 2010-2015#ng b#C quan trung ng#Bo co#TDung## 00727000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010016000500020036000660070059001020080005001610090 02300166010000500189011001500194005001500209005001800224013000700242021012100249 020001600370020000900386020001300395020001100408039000600419#VL10.00513#VL10.005 14#36000#Vi?t#TH308K#693#^214#Hong Vn Quang#Thit k khung thp nh cng nghi p#Hong Vn Quang (ch.b.), Trn Mnh Dng, Nguyn Quc Cng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a148tr.^b27cm#Trn Mnh Dng#Nguyn Quc Cng#258551#Tm tt l thuyt tnh khung nh cng nghip khng cu trc v cch tnh khung nh cng ng hip tit din c c cu trc#Nh cng nghip#Thit k#Kt cu thp#Khung thp# TDung## 00701000000000301000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820006000418080005000470010015000520020028000670070015000950220004001100080 00600114009001700120010000500137011001500142013000700157005001500164021018000179 020000700359020001000366020000900376039000600385020000800391#VL10.00515#VL10.005 16#270000#Vi?t#455N#615.8#^214#Phan Vn Chiu#ng Nam dc nghim phng#Phan Vn Chiu#T.1#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2009#^a943tr.^b28cm#258552#Phan Vn Chiu# Hng dn phng php bo ch - s dng ng dc. L lun v phng php iu t r cc loi bnh. Mt s bi thuc iu tr cc bnh ca ph n, bnh h thng s inh dc - tit niu#ng y#ng dc#iu tr#TDung#S dng## 00893000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200040 00348080005000380020016000430030015000590070069000740080005001430090019001480100 00500167011001500172015004500187006001700232006001500249006001300264006001600277 006001400293013000700307021023300314020001100547020001500558039000600573#VL10.00 517#VL10.00518#Vi?t#QU603C#323#^214#Quyn con ngi#Sch tham kho#Bin dch: Ng uyn ng Dung, Phm Hng Thi, V Cng Giao (ch.b.)...#^aH.#^aCng an nhn dn# 2010#^a831tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Khoa Lut#Nguyn ng Dun g#Phm Hng Thi#V Cng Giao#Trnh Quc Ton#L Khnh Tng#258553#Gm 33 chuyn ca Lin hp quc v vn Quyn con ngi nh: c ch ca Lin hp quc v quyn con ngi, b lut quc t v quyn con ngi, dch v t vn v hp tc k thut v quyn con ngi, cc bin php chng tra tn...#Nhn quyn#Sch tham kho#TDung## 00941000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200040 00348080005000380020016000430030015000590070068000740080005001420090019001470100 00500166011001500171015004500186006001700231006001500248006001300263006001600276 00600140029201300070030602102380031302000110055102000100056202000150057203900060 0587020001000593#VL10.00519#VL10.00520#Vi?t#QU603C#323#^214#Quyn con ngi#Sch tham kho#Bin dch: Nguyn ng Dung, Phm Hng Thi, V Cng Giao(ch.b.)...#^ aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a895tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Kh oa Lut#Nguyn ng Dung#Phm Hng Thi#V Cng Giao#Trnh Quc Ton#L Khnh T ng#258554#Tp hp nhng bnh lun chung ca U ban Cng c Lin hp quc v cc quyn kinh t, x hi, vn ho, quyn dn s, chnh tr ca con ngi. Mt s k huyn ngh v xo b hnh thc phn bit chng tc v phn bit i x chng li ph n#Nhn quyn#Kin ngh#Sch tham kho#TDung#Bnh lun## 00685000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010017000540020020000710030015000910070017001060080 00500123009001800128010000500146011001400151013000700165021019800172020001200370 020000800382020001100390039000600401#VL10.00521#VL10.00522#21000#Vi?t#B103T#604 .2076#^214#Nguyn Kim Thnh#Bi tp v k thut#Phn i cng#Nguyn Kim Thnh# ^aH.#^ai hc S phm#2010#^a95tr.^b27cm#258555#Tm tt mt s ni dung c bn v trnh by bn v, trnh t hon thnh mt bn v k thut v cc tiu chun v trnh by bn v k thut. Cu hi trc nghim v bi tp thc hnh kin thc hc#V k thut#Bi tp#Gio trnh#TDung## 01008000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480010013000530020030000660030031000960070059001270040 01800186008000500204009001800209010000500227011001500232015004700247021019200294 02000320048602000110051800500160052900500200054503900040056501300070056902000210 0576020001700597020001700614020001500631#VV10.05056#VV10.05057#23000#Vi?t#K312T #335.412#^214#V Hng Tin#Kinh t chnh tr Mc - Lnin#Sch dng cho h o t o t xa#V Hng Tin (ch.b.), Nguyn Vn Phc, Trn Th Mai Phng#Ti bn ln t h 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a209tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Trnh by i tng, phng php, chc nng ca kinh t chnh tr Mc - Lnin. Nhng vn kinh t chnh tr ca phng thc sn xut t bn ch ngha, ca thi k qu ln CNXH Vit Nam#Kinh t chnh tr hc Mc-Lnin#G io trnh#Nguyn Vn Phc#Trn Th Mai Phng#Mai#258556#Phng thc sn xut#Ch ngha t bn#Ch ngha x hi#Thi k qu ## 00959000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020027000540030042000810070077001230040040002000080 00500240009001800245010000500263011001500268021016700283020000800450020001000458 02000110046802000180047902000120049702000110050900500180052000500150053800500160 0553005001700569039000400586013000700590#VV10.05058#VV10.05059#35000#Vi?t#W311M #330.0285#^214#Windows MS office internet#Dng trong ging dy v nghin cu a l#Nguyn Vit Thnh (ch.b.), Phm Kim Chung, Th Minh c, Nguyn Tng Huy #Ti bn ln th 3, c b sung, sa cha#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a240tr.^b2 4cm#Gii thiu cc khi nim v hng dn cc thao tc c bn s dng cc ph n mm Microsoft nh Word, Excel, Powerpoint, Internet trong ging dy v nghin cu a l#Tin hc#Ging dy#Nghin cu#Phn mm my tnh#a kinh t#a x hi #Nguyn Vit Thnh#Phm Kim Chung# Th Minh c#Nguyn Tng Huy#Mai#258557## 00698000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010011000520020017000630070011000800080005000910090 01800096010000500114011001500119015004700134021020000181020000800381020000900389 020001100398039000400409013000700413#VV10.05060#VV10.05061#18000#Vi?t#B103H#372 .21#^214#Bi Anh T#Bi ht mu gio#Bi Anh T#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a15 1tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Gm nhng bi ht dnh cho tr em v cc bi ht c ht cho chu nghe, bm st theo cc ch gio d c ang c thc hin trng mm non nh ch bn thn, gia nh, mi trng t nhin, x hi#Bi ht#Mu gio#Gio trnh#Mai#258558## 00675000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020023000650070037000880080005001250090 01800130010000500148011001500153021012800168020000700296020001700303020001100320 005001200331039000400343013000700347004003100354#VV10.05062#VV10.05063#22000#Vi ?t#C460S#512#^214#Dng Quc Vit#C s l thuyt Galois#Dng Quc Vit (ch.b.) , L Vn Chua#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a143tr.^b24cm#Trnh by l thuyt cc m rng trng, nhm Galois v m rng Galois, cc kt qu chnh v nhng ng d ng ca l thuyt Galois#i s#L thuyt Galois#Gio trnh#L Vn Chua#Mai#2585 59#Ti bn ln th 1, c sa cha## 00824000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020023000650070016000880040031001040080 00500135009001800140010000500158011001500163021032300178020000700501020001600508 020001100524039000400535013000700539#VV10.05064#VV10.05065#36000#Vi?t#C460S#512 #^214#Dng Quc Vit#C s l thuyt module#Dng Quc Vit#Ti bn ln th 1, c sa cha#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a200tr.^b24cm#Trnh by cc kin thc c bn v l thuyt Module nh tch trc tip, tng trc tip, dy khp v gii h n, Module t do, module hu hn sinh, module x nh v module ni x, a phn g ho v hng m rng ca module, tch tenx ca module, Module Noether v modul e Artin, nhm Abel hu hn sinh v module trn vnh chnh#i s#L thuyt mun #Gio trnh#Mai#258560## 00880000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480010014000530020039000670070036001060040031001420080 00500173009001800178010000500196011001500201015007100216021020100287020000500488 020002200493020001600515020001100531039000400542013000700546005001300553#VV10.05 066#VV10.05067#49000#Vi?t#PH561P#510.71#^214#Nguyn B Kim#Phng php dy hc i cng mn ton#Nguyn B Kim (ch.b.), Bi Huy Ngc#Ti bn ln th 1, c sa cha#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a318tr.^b24cm#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. D n o to Gio vin THCS#Trnh by nh hng, ni dung mn ton, phng php ging dy mn ton, xu hng dy hc khng truyn thng, nh gi v ic hc tp ca hc sinh v nhng tnh hung in hnh trong dy hc mn ton... #Ton#Phng php ging dy#Trung hc c s#Gio trnh#Mai#258561#Bi Huy Ngc## 00653000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820004000528080005000560010017000610020038000780070017001160040 01800133008000500151009001800156010000500174011001500179021010900194020002700303 020001100330020001100341039000400352013000700356#VV10.05068#VV10.05070#VV10.0506 9#36000#Vi?t#PH561T#515#^214#Nguyn Mnh Hng#Phng trnh o hm ring tuyn tnh#Nguyn Mnh Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a303tr.^b21 cm#Trnh by l thuyt v cc bi ton v khng gian Sobolev, phng trnh loi Elliptic, Parabolic, Hyperbolic#Phng trnh o hm ring#Tuyn tnh#Gio trnh #Mai#258562## 00740000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820004000528080005000560010012000610020057000730070024001300040 03100154008000500185009001800190010000500208011001500213021011900228020001800347 020001800365020001100383005001100394039000400405013000700409020001000416#VV10.05 071#VV10.05073#VV10.05072#23000#Vi?t#PH206T#515#^214#L Vn Khu#Php tnh vi p hn - Dng vi phn trong khng gian banach#L Vn Khu, L Mu Hi#Ti bn ln t h 1, c sa cha#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a176tr.^b21cm#Trnh by mt s ki n thc c bn v php tnh vi phn trong khng gian Banach, dng vi phn v tc h phn dng vi phn#Php tnh vi phn#Khng gian Banach#Gio trnh#L Mu Hi#Ma i#258563#Gii tch## 00697000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010010000510020034000610070044000950040013001390080 00500152009001800157010000500175011001500180021010900195020001500304020001000319 020001000329020000900339005001200348005001200360039000400372013000700376#VV10.05 074#VV10.05075#37000#Vi?t#H411#155.2#^214#Hong Anh#Hot ng - giao tip - nh n cch#Hong Anh (ch.b.), Th Chu, Nguyn Thc#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a311tr.^b21cm#Trnh by cc phm tr hot ng trong tm l hc, p hm tr giao tip v phm tr nhn cch trong tm l hc#Tm l c nhn#Giao ti p#Nhn cch#Phm tr# Th Chu#Nguyn Thc#Mai#258564## 00691000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010018000490020042000670070018001090040031001270080 00500158009001800163010000500181011001500186021013700201020000700338020001700345 020001700362020001100379039000400390013000700394#VV10.05077#VV10.05076#24000#Vi ?t#C460S#512#^214#Nguyn Tin Quang#C s l thuyt trng v l thuyt Galoa#Ng uyn Tin Quang#Ti bn ln th 2, c sa cha#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a209 tr.^b21cm#Mt s vn c bn v l thuyt trng v l thuyt Galoa nh vnh a thc, l thuyt trng, l thuyt Galoa, km bi tp v li gii#i s#L thu yt trng#L thuyt Galois#Gio trnh#Mai#258565## 00947000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010020000520020037000720030057001090070020001660040 01300186008000500199009001800204010000500222011001500227021033500242020000900577 020000900586020000800595020000800603020001100611039000400622013000700626#VV10.05 078#VV10.05079#21000#Vi?t#107G#371.27#^214#Trn Th Tuyt Oanh#nh gi v o lng kt qu hc tp#Gio trnh dng cho sinh vin cc trng i hc S phm#T rn Th Tuyt Oanh#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a178tr.^b21cm#Trnh by nhng vn chung v nh gi v o lng trong gio dc. Xc nh mc ti u trong dy hc v nh gi, o lng kt qu hc tp. Cc phng php nh gi kt qu, thi hc tp. Xy dng cng c o lng, p dng bi kim tra tiu c hun ho v m t kt qu. nh gi xp loi hc tp v rn luyn ca hc sinh, sinh vin#nh gi#o lng#Kt qu#Hc tp#Gio trnh#Mai#258566## 00843000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480010012000530020019000650070048000840220004001322210 01800136004001300154008000500167009001800172010000500190011001500195015004700210 02101820025702000080043902000100044702000110045700500140046800500120048203900040 0494013000700498#VV10.05080#VV10.05081#20000#Vi?t#GI-108T#781.2#^214#L Anh Tu n#Gio trnh m nhc#L Anh Tun (ch.b.), Trn Vn Minh, L c Sang#T.1#L thuy t m nhc#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a172tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Hng dn cch hc l thuyt m nhc nh m th anh v cch ghi chp nhc, tit tu, nhp, qung, iu thc v ging, xc nh g ing, dch ging, hp m, giai iu v sc thi m nhc#m nhc#L thuyt#Gio t rnh#Trn Vn Minh#L c Sang#Mai#258567## 00767000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480010012000530020019000650070028000840220004001122210 01200116004001300128008000500141009001800146010000500164011001500169015004700184 02101530023102000080038402000120039202000110040400500150041503900040043001300070 0434#VV10.05082#VV10.05083#16000#Vi?t#GI-108T#781.2#^214#L c Sang#Gio trnh m nhc#L c Sang, Trnh Hoi Thu#T.2#K xng m#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a136tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Hn g dn cc phng php nghe, c ging trng, c cc ging trng c mt du ho, cc ging th t 0 n 1 du ho, tp ht cc bi dy tr nghe#m nhc#K xng m#Gio trnh#Trnh Hoi Thu#Mai#258568## 00903000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820007000428080005000490010017000540020057000710070017001280040013001450080 00500158009001800163010000500181011001500186015004700201021025200248020001800500 020002200518020000900540020001800549020001100567039000400578013000700582#VV10.05 084#VV10.05085#33000#Vi?t#GI-108T#372.21#^214#ng Hng Phng#Gio trnh phn g php gio dc th cht cho tr mm non#ng Hng Phng#In ln th 2#^aH.#^a i hc S phm#2010#^a286tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa #Trnh by l lun v phng php gio dc th cht (GDTC) cho tr mm non: khi nim, i tng, nhim v v phng php nghin cu, c im pht trin th ch t tr v GDTC cho tr, c s l lun, ni dung, hnh thc v t chc GDTC cho tr mm non#Gio dc mu gio#Phng php ging dy#Mu gio#Gio dc th cht# Gio trnh#Mai#258569## 00687000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820009000428080005000510010018000560020025000740070018000990040013001170080 00500130009001800135010000500153011001500158015004700173021009500220020001100315 020000900326020000800335020000800343020001100351039000400362013000700366#VV10.05 086#VV10.05087#34000#Vi?t#GI-108T#495.9225#^214#Nguyn Th Ly Kha#Gio trnh ti ng Vit II#Nguyn Th Ly Kha#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a302tr.^ b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Trnh by nhng vn c b n v t loi v cm t, c php, ng php vn bn trong ting Vit#Ting Vit#N g php#C php#T loi#Gio trnh#Mai#258570## 00757000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820009000428080005000510010013000560020030000690070013000990040013001120080 00500125009001800130010000500148011001500153015004700168021021100215020001200426 020000700438020001100445039000400456013000700460#VV10.05088#VV10.05089#27000#Vi ?t#GI-108T#612.0083#^214#L Thanh Vn#Gio trnh sinh l hc tr em#L Thanh Vn #In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a230tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Trnh by cc c im pht trin sinh l tr em la tu i mm non, u tui hc nh c im pht trin ca h thn kinh, cc c quan ph n tch, h vn ng, h tun hon, h h hp, h tiu ho, h bi tit...#Sinh l hc#Tr em#Gio trnh#Mai#258571## 00736000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820007000428080005000490010012000540020031000660030031000970070012001280040 01300140008000500153009001800158010000500176011001500181015004700196021014900243 020001100392020000900403020001100412039000400423013000700427#VV10.05090#VV10.050 91#33000#Vi?t#GI-108T#372.01#^214#Bi Vn Hu#Gio trnh tm l hc tiu hc#S ch dng cho h o to t xa#Bi Vn Hu#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#201 0#^a279tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Khi qut chung v khoa hc tm l. Mt s c im ca s pht trin, hot ng ca tm l tr em tiu hc. Tm l hc dy hc v gio dc tiu hc#Tm l hc#Tiu hc#Gio tr nh#Mai#258572## 00790000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820007000428080005000490010013000540020033000670030031001000070026001310040 01300157008000500170009001800175010000500193011001500198015004700213021016000260 020001300420020000900433020001100442005001200453039000400465013000700469#VV10.05 092#VV10.05093#29000#Vi?t#GI-108T#372.01#^214#ng V Hot#Gio trnh gio dc hc tiu hc#Sch dng cho h o to t xa#ng V Hot, Ph c Ho#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a253tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Trnh by c s chung ca gio dc tiu hc. Gii thiu qu trnh, nguyn tc, ni dung, phng php dy hc tiu hc v cc hnh thc t chc dy hc tiu hc#Gio dc hc#Tiu hc#Gio trnh#Ph c Ho#Mai#258573## 00837000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820004000428080005000460010016000510020045000670070025001120040013001370080 00500150009001800155010000500173011001500178015004700193021024000240020000900480 020001600489020001100505005000800516039000400524013000700528#VV10.05094#VV10.050 95#17000#Vi?t#GI-108T#516#^214#Trng c Hinh#Gio trnh c s hnh hc v hn h hc s cp#Trng c Hinh, o Tam#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2010#^ a159tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Trnh by cc kin thc c s hnh hc v hnh hc s cp nh h tin Hibe ca hnh hc clit v h tin ca hnh hc Lbatrevxki cng mt vi h tin khc ca hnh hc clit, hnh hc a din, hnh li, cc php hnh v dng hnh#Hnh hc#Hnh hc s cp#Gio trnh#o Tam#Mai#258574## 00753000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010011000520020039000630030045001020070030001470080 00500177009001800182010000500200011001500205021016000220020000800380020002200388 020000900410020001100419005001000430039000400440013000700444#VV10.05096#VV10.050 97#15000#Vi?t#120N#372.87#^214#Hong Long#m nhc v phng php dy hc m nh c#Gio trnh o to c nhn Gio dc tiu hc#Hong Long (ch.b.), Hong Ln#^a H.#^ai hc S phm#2010#^a200tr.^b24cm#Trnh by nhng vn c bn v nhc l ph thng, cc bi tp c nhc v ghi nhc, nhng vn v m nhc thng th c v phng php dy m nhc tiu hc#m nhc#Phng php ging dy#Tiu hc# Gio trnh#Hong Ln#Mai#258575## 00923000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590010016000640020035000800070034001150040 01300149008000500162009001800167010000500185011001500190015004700205021017900252 02000110043102000190044202000230046102000180048402000100050202000110051200500170 0523039000400540013000700544020001000551#VV10.05098#VV10.05100#VV10.05099#15000 #Vi?t#GI-108T#577.5#^214#Nguyn Khoa Ln#Gio trnh mi trng v con ngi#Nguy n Khoa Ln, L Th Nam Thun#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a139tr.^ b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Khi qut v khoa hc mi t rng vi b mn mi trng v con ngi, sinh thi hc vi khoa hc mi trng, dn s v nhu cu sng, ti nguyn thin nhin, nhim mi trng,...#Mi tr ng# nhim mi trng#Ti nguyn thin nhin#Bo v mi trng#Sinh thi#Gio tr nh#L Th Nam Thun#Mai#258576#Con ngi## 00682000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570010011000620020034000730030031001070070 01100138008000500149009001800154010000500172011001500177015004700192021011800239 020001300357020001100370039000400381013000700385#VV10.05101#VV10.05102#VV10.0510 3#19000#Vi?t#GI-108T#370#^214#H Th c#Gio trnh gio dc hc i cng#Sch dng cho h o to t xa#H Th c#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a175tr.^b24cm #TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Trnh by nhng vn chung v gio dc hc, l lun dy hc v gio dc, cng tc qun l gio dc trong nh t rng#Gio dc hc#Gio trnh#Mai#258577## 00786000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820009000538080005000620010015000670020032000820070035001140040 01300149008000500162009001800167010000500185011001500190015004700205021011300252 02000110036502000100037602000070038602000110039300500190040403900040042301300070 0427020001400434#VV10.05104#VV10.05106#VV10.05105#16000#Vi?t#GI-108T#153.6083#^ 214#Nguyn Vn Lu#Gio trnh giao tip vi tr em#Nguyn Vn Lu, Trn Th Tuy t Hoa#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a139tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Trnh by nhng vn chung v giao tip. Nghin c u s pht trin giao tip cho tr la tui t 0 n 6 tui#Tm l hc#Giao ti p#Tr em#Gio trnh#Trn Th Tuyt Hoa#Mai#258578#Tui mu gio## 00911000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820007000538080005000600010016000650020031000810030031001120070 03400143004001800177008000500195009001800200010000500218011001500223015004700238 02101660028502000110045102000180046202000230048002000190050302000110052200500170 0533039000400550013000700554#VV10.05108#VV10.05109#VV10.05107#23000#Vi?t#GI-108 T#333.72#^214#Nguyn Khoa Ln#Gio trnh khoa hc mi trng#Sch dng cho h o to t xa#Nguyn Khoa Ln, L Th Nam Thun#Ti bn ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a191tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Gii t hiu v khoa hc mi trng, sinh thi hc vi khoa hc mi trng, dn s v nh u cu i sng, ti nguyn thin nhin, nhim mi trng v bo v mi trng# Mi trng#Bo v mi trng#Ti nguyn thin nhin# nhim mi trng#Gio trn h#L Th Nam Thun#Mai#258579## 00698000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570010013000620020021000750070029000960080 00500125009001800130010000500148011001500153015004700168021014600215020001000361 020001100371005001500382039000400397013000700401#VV10.05110#VV10.05111#VV10.0511 2#18000#Vi?t#GI-108T#160#^214#H Minh ng#Gio trnh logic hc#H Minh ng, N guyn Vn Ho#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a159tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Gii thiu i cng v logic hc, cc khi nim, phn on, suy lun, cc quy lut logic hnh thc c bn ca t duy v nhng chng min h, bc b#Logic hc#Gio trnh#Nguyn Vn Ho#Mai#258580## 00795000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570010012000620020028000740030031001020070 04000133008000500173009001800178010000500196011001500201015004700216021016300263 020000700426020001100433005000900444005001700453039000400470013000700474#VV10.05 114#VV10.05113#VV10.05115#14000#Vi?t#GI-108T#111#^214#L Ngc Tr#Gio trnh m hc i cng#Sch dng cho h o to t xa#L Ngc Tr, Lm Vinh, Hunh Nh P hng#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a126tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung t m o to t xa#Gm cc kin thc c bn v m hc, thc thm m, cc phm tr thm m, ngh thut nh mt lnh vc thm m, cc loi hnh ngh thut v vn gio dc thm m#M hc#Gio trnh#Lm Vinh#Hunh Nh Phng#Mai#258581## 00817000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820010000428080005000520010011000570020034000680070022001020040013001240080 00500137009001800142010000500160011001500165015004700180021017800227020000800405 02000210041302000160043402000090045002000110045900500100047003900040048001300070 0484#VV10.05116#VV10.05117#29000#Vi?t#GI-108T#306.09597#^214#Nguyn San#Gio tr nh c s vn ho Vit Nam#Nguyn San, Phan ng#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a264tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Trnh b y nhng vn chung v vn ho v vn minh, nhng iu kin hnh thnh v pht trin vn ho Vit Nam, vn ho nhn thc, vn ho t chc cng ng v sinh ho t vn ho#Vn ho#Vn ho truyn thng#Bn sc vn ho#Vit Nam#Gio trnh#Phan ng#Mai#258582## 00489000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510070015000790220004000940040013000980080 00500111009001800116010000500134011001500139020001100154020000600165020001400171 039000400185013000700189005001500196#VV10.05118#VV10.05119#27000#Vi?t#M200D#372 .6#^214#M dy con hc ting Vit 1#L Phng Lin#T.1#In ln th 2#^aH.#^ai h c S phm#2010#^a167tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#Mai#258583#L Ph ng Lin## 00525000000000289000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820006000398080005000450020034000500070028000840220004001120080005001160090 01800121010000500139011001400144020001100158020000800169020000600177020001400183 005001300197005001400210039000400224013000700228#VV10.05120#VV10.05121#2000#Vi? t#B103T#372.6#^214#Bi tp ting Vit nng cao lp 3#ng th Tr, Trn Thu Thu #T.1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a83tr.^b24cm#Ting Vit#Bi tp#Lp 3#Sch c thm#ng Th Tr#Trn Thu Thu#Mai#258584## 00554000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020024000510070047000750040018001220080005001400090 01800145010000500163011001500168020000500183020000600188020001400194005001500208 005001700223005001300240039000400253013000700257#VV10.05122#VV10.05123#26000#Vi ?t#N114T#372.7#^214#500 bi ton chn lc 4#Nguyn Ti c, Nguyn Ngc Hun, Ng Thi Sn#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a174tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Sch c thm#Nguyn Ti c#Nguyn Ngc Hun#Ng Thi Sn#Mai#258585## 00512000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510070027000790220004001060080005001100090 01800115010000500133011001400138020000500152020000800157020000600165020001400171 005001300185005001300198039000400211013000700215#VV10.05124#VV10.05125#20000#Vi ?t#B103T#372.7#^214#Bi tp ton nng cao lp 5#ng Th Tr, Phm Th Yn#T.1#^ aH.#^ai hc S phm#2010#^a80tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 5#Sch c thm#ng T h Tr#Phm Th Yn#Mai#258586## 00726000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820007000428080005000490020020000540030058000740070046001320220004001780040 03900182008000500221009001800226010000500244011001500249020000500264020000800269 02000060027702000140028300500140029700500120031100500150032300500110033800500160 0349039000400365013000700369#VV10.05126#VV10.05127#28000#Vi?t#GI-103B#510.76#^2 14#Gii bi tp ton 7#Tm tt l thuyt, gii bi tp, bi tp n cui hc k I #Dng c Kim, Duy ng, Thanh Quang...#T.1#Ti bn ln th 4, c sa ch a b sung#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a183tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 7#Sch c thm#Dng c Kim# Duy ng# Thanh Quang#V Th Hu#Nguyn Vnh Cn#Mai#25 8587## 00727000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820007000428080005000490020020000540030059000740070046001330220004001790040 03900183008000500222009001800227010000500245011001500250020000500265020000800270 02000060027802000140028400500140029800500120031200500150032400500110033900500160 0350039000400366013000700370#VV10.05128#VV10.05129#21000#Vi?t#GI-103B#510.76#^2 14#Gii bi tp ton 7#Tm tt l thuyt, gii bi tp, bi tp n cui hc k I I#Dng c Kim, Duy ng, Thanh Quang...#T.2#Ti bn ln th 4, c sa ch a b sung#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a134tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 7#Sch c thm#Dng c Kim# Duy ng# Thanh Quang#V Th Hu#Nguyn Vnh Cn#Mai#2 58588## 00577000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020052000530070031001050080005001360090018001410100 00500159011001500164020000800179020000800187020001200195020000700207020000600214 020001400220005001700234005001300251039000400264013000700268#VV10.05130#VV10.051 31#36000#Vi?t#454T#546.076#^214#n tp, kim tra nh gi kt qu hc tp ho hc 9#Trng Duy Quyn, Phm Ngc n#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a243tr.^b24cm# Ho hc#Bi tp# kim tra#p n#Lp 9#Sch c thm#Trng Duy Quyn#Phm Ng c n#Mai#258589## 00546000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020056000520070043001080080005001510090018001560100 00500174011001500179020000500194020000700199020001400206005001500220039000400235 013000700239020000700246005001500253#VV10.05132#VV10.05133#36000#Vi?t#T527C#510 .76#^214#Tuyn chn thi tuyn sinh vo lp 10 chuyn mn ton#S.t., b.s.: Ho ng Vn Minh, Trn nh Thi#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a242tr.^b24cm#Ton# t hi#Sch c thm#Hong Vn Minh#Mai#258590#Lp 10#Trn nh Thi## 00526000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020058000530070026001110080005001370090018001420100 00500160011001500165020000700180020000700187020000700194020000700201020001400208 005001500222039000400237013000700241#VV10.05135#VV10.05134#50000#Vi?t#T527C#530 .076#^214#Tuyn chn thi tuyn sinh vo lp 10 chuyn mn vt l#Nguyn c T i s.t., b.s.#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a330tr.^b24cm#Vt l# thi#p n#L p 10#Sch c thm#Nguyn c Ti#Mai#258591## 00511000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410070025000620220004000870080005000910090018000960100 00500114011001400119012002900133020001100162020000900173020000600182020001400188 005002000202039000400222013000700226#VV10.05136#6500#Vi?t#V460-O#372.63#^214#V li c mu ch 1#Trn Th Minh Hng b.s.#Q.2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a48 tr.^b24cm#Luyn nt ch, rn nt ngi#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#T rn Th Minh Hng#Mai#258592## 00498000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200080 00298080005000370020037000420070019000790220004000980080005001020090018001070100 00500125011001400130012001200144020001000156020000900166020000600175020001400181 005001400195039000400209013000700213#VV10.05137#6000#Vi?t#TH552H#372.652#^214#T hc hnh luyn vit ting Anh lp 1#Trn Hu Chu b.s.#T.1#^aH.#^ai hc S ph m#2010#^a32tr.^b24cm#ABC English#Ting Anh#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Trn Hu Chu#Mai#258593## 00498000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200080 00298080005000370020037000420070019000790220004000980080005001020090018001070100 00500125011001400130012001200144020001000156020000900166020000600175020001400181 005001400195039000400209013000700213#VV10.05138#6000#Vi?t#TH552H#372.652#^214#T hc hnh luyn vit ting Anh lp 1#Trn Hu Chu b.s.#T.2#^aH.#^ai hc S ph m#2010#^a32tr.^b24cm#ABC English#Ting Anh#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Trn Hu Chu#Mai#258594## 00534000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020034000410030014000750070017000890220004001060080005001100090 01800115010000500133011001400138012002900152020001100181020000900192020000600201 020001400207005001200221039000400233013000700237#VV10.05139#6500#Vi?t#TH552H#37 2.63#^214#Thc hnh luyn vit ting Vit 1#V c ch mu#Hng Giang b.s.#Q.1#^ aH.#^ai hc S phm#2010#^a48tr.^b24cm#Luyn nt ch, rn nt ngi#Ting Vit #Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Hng Giang#Mai#258595## 00534000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020034000410030014000750070017000890220004001060080005001100090 01800115010000500133011001400138012002900152020001100181020000900192020000600201 020001400207005001200221039000400233013000700237#VV10.05140#6500#Vi?t#TH552H#37 2.63#^214#Thc hnh luyn vit ting Vit 1#V c ch mu#Hng Giang b.s.#Q.2#^ aH.#^ai hc S phm#2010#^a48tr.^b24cm#Luyn nt ch, rn nt ngi#Ting Vit #Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Hng Giang#Mai#258596## 00534000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020034000410030014000750070017000890220004001060080005001100090 01800115010000500133011001400138012002900152020001100181020000900192020000600201 020001400207005001200221039000400233013000700237#VV10.05141#5500#Vi?t#TH552H#37 2.63#^214#Thc hnh luyn vit ting Vit 1#V c ch mu#Hng Giang b.s.#Q.3#^ aH.#^ai hc S phm#2010#^a32tr.^b24cm#Luyn nt ch, rn nt ngi#Ting Vit #Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Hng Giang#Mai#258597## 00493000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020020000390070021000590220004000800080005000840090018000890100 00500107011001400112012002900126020000500155020000800160020000600168020001400174 005001600188039000400204013000700208#VV10.05142#5500#Vi?t#V460T#372.7#^214#V t hc hnh ton 1#Trn Minh Hng b.s.#Q.1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a32tr.^b24 cm#Luyn nt ch, rn nt ngi#Ton#Bi tp#Lp 1#Sch c thm#Trn Minh Hng #Mai#258598## 00511000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410070025000620220004000870080005000910090018000960100 00500114011001400119012002900133020001100162020000900173020000600182020001400188 005002000202039000400222013000700226#VV10.05143#5500#Vi?t#V460-O#372.63#^214#V li c mu ch 2#Trn Th Minh Hng b.s.#Q.1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a32 tr.^b24cm#Luyn nt ch, rn nt ngi#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#T rn Th Minh Hng#Mai#258599## 00509000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400070025000600220004000850080005000890090018000940100 00500112011001400117012002900131020001100160020000900171020000600180020001400186 005002000200039000400220013000700224#VV10.05144#5500#Vi?t#V460L#372.63#^214#V luyn vit ch 2#Trn Th Minh Hng b.s.#Q.2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a32tr .^b24cm#Luyn nt ch, rn nt ngi#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Tr n Th Minh Hng#Mai#258600## 00531000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020020000390070035000590220004000940080005000980090018001030100 00500121011001400126012002900140020000500169020000600174020000800180020001400188 005001600202005001200218039000400230013000700234#VV10.05145#5500#Vi?t#V460T#372 .7#^214#V thc hnh ton 2#B.s.: Trn Minh Hng, Minh Thu#Q.1#^aH.#^ai h c S phm#2010#^a32tr.^b24cm#Luyn nt ch, rn nt ngi#Ton#Lp 2#Bi tp#Sc h c thm#Trn Minh Hng# Minh Thu#Mai#258601## 00531000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020020000390070035000590220004000940080005000980090018001030100 00500121011001400126012002900140020000500169020000600174020000800180020001400188 005001600202005001200218039000400230013000700234#VV10.05146#5500#Vi?t#V460T#372 .7#^214#V thc hnh ton 2#B.s.: Trn Minh Hng, Minh Thu#Q.2#^aH.#^ai h c S phm#2010#^a32tr.^b24cm#Luyn nt ch, rn nt ngi#Ton#Lp 2#Bi tp#Sc h c thm#Trn Minh Hng# Minh Thu#Mai#258602## 00498000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200080 00298080005000370020037000420070019000790220004000980080005001020090018001070100 00500125011001400130012001200144020001000156020000900166020000600175020001400181 005001400195039000400209013000700213#VV10.05147#6000#Vi?t#TH552H#372.652#^214#T hc hnh luyn vit ting Anh lp 2#Trn Hu Chu b.s.#T.1#^aH.#^ai hc S ph m#2010#^a32tr.^b24cm#ABC English#Ting Anh#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Trn Hu Chu#Mai#258603## 00542000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020034000410030014000750070021000890220004001100080005001140090 01800119010000500137011001400142012002900156020001100185020000900196020000600205 020001400211005001600225039000400241013000700245#VV10.05148#5500#Vi?t#TH552H#37 2.63#^214#Thc hnh luyn vit ting Vit 2#V c ch mu#Nguyn Thu Vn b.s.#Q .2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a32tr.^b24cm#Luyn nt ch, rn nt ngi#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#Nguyn Thu Vn#Mai#258604## 00542000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020034000410030014000750070021000890220004001100080005001140090 01800119010000500137011001400142012002900156020001100185020000900196020000600205 020001400211005001600225039000400241013000700245#VV10.05149#5500#Vi?t#TH552H#37 2.63#^214#Thc hnh luyn vit ting Vit 3#V c ch mu#Nguyn Thu Vn b.s.#Q .1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a32tr.^b24cm#Luyn nt ch, rn nt ngi#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#Nguyn Thu Vn#Mai#258605## 00542000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020034000410030014000750070021000890220004001100080005001140090 01800119010000500137011001400142012002900156020001100185020000900196020000600205 020001400211005001600225039000400241013000700245#VV10.05150#5500#Vi?t#TH552H#37 2.63#^214#Thc hnh luyn vit ting Vit 3#V c ch mu#Nguyn Thu Vn b.s.#Q .2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a32tr.^b24cm#Luyn nt ch, rn nt ngi#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#Nguyn Thu Vn#Mai#258606## 00506000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200080 00298080005000370020037000420070019000790220004000980080005001020090018001070100 00500125011001400130012002000144020001000164020000900174020000600183020001400189 005001400203039000400217013000700221#VV10.05151#6000#Vi?t#TH552H#372.652#^214#T hc hnh luyn vit ting Anh lp 4#Trn Hu Chu b.s.#T.1#^aH.#^ai hc S ph m#2010#^a32tr.^b24cm#Let's learn English#Ting Anh#Tp vit#Lp 4#Sch c thm# Trn Hu Chu#Mai#258607## 00506000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200080 00298080005000370020037000420070019000790220004000980080005001020090018001070100 00500125011001400130012002000144020001000164020000900174020000600183020001400189 005001400203039000400217013000700221#VV10.05152#6000#Vi?t#TH552H#372.652#^214#T hc hnh luyn vit ting Anh lp 4#Trn Hu Chu b.s.#T.2#^aH.#^ai hc S ph m#2010#^a32tr.^b24cm#Let's learn English#Ting Anh#Tp vit#Lp 4#Sch c thm# Trn Hu Chu#Mai#258608## 00490000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200080 00298080005000370020037000420070019000790220004000980080005001020090018001070100 00500125011001400130012002000144020001000164020000900174020000600183020001400189 005001400203013000700217#VV10.05153#6000#Vi?t#TH552H#372.652#^214#Thc hnh luy n vit ting Anh lp 5#Trn Hu Chu b.s.#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a32t r.^b24cm#Let's learn English#Ting Anh#Tp vit#Lp 5#Sch c thm#Trn Hu Ch u#258609## 00506000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200080 00298080005000370020037000420070019000790220004000980080005001020090018001070100 00500125011001400130012002000144020001000164020000900174020000600183020001400189 005001400203039000400217013000700221#VV10.05154#6000#Vi?t#TH552H#372.652#^214#T hc hnh luyn vit ting Anh lp 5#Trn Hu Chu b.s.#T.2#^aH.#^ai hc S ph m#2010#^a32tr.^b24cm#Let's learn English#Ting Anh#Tp vit#Lp 5#Sch c thm# Trn Hu Chu#Mai#258610## 00489000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020021000530070017000740080005000910090018000960100 00500114011001500119020000700134020000600141020000800147020001400155005001700169 039000500186004001300191013000700204#VV10.05156#VV10.05155#27000#Vi?t#N114T#530 .076#^214#500 bi tp vt l 9#Nguyn Thanh Hi#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a16 7tr.^b24cm#Vt l#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Thanh Hi#KVn#In ln th 3 #258611## 00648000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020053000530070054001060080005001600090018001650100 00500183011001500188020000800203020000700211020000700218020000900225020001400234 00500140024803900050026202000080026700500130027502000100028800500170029801300070 0315#VV10.05157#VV10.05158#36000#Vi?t#454T#546.076#^214#n tp, kim tra nh gi kt qu hc tp ho hc 10#ng Th Oanh (ch.b.), Phm Ngc n, Trng Duy Q uyn#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a237tr.^b24cm#Ho hc#Lp 10#n tp#Kim tra#S ch c thm#ng Th Oanh#KVn#Bi tp#Phm Ngc n#Ho v c#Trng Duy Quyn# 258612## 00586000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020054000550030026001090070015001350080005001500090 01800155010000500173011001500178020000700193020001000200020000800210020000700218 020001400225005001500239039000500254004001800259013000700277#VV10.05159#VV10.051 60#30000#Vi?t#PH561P#512.0076#^214#Phng php gii cc dng ton i s v gi i tch 11#Bi tp cn bn - m rng#Nguyn Vn Nho#^aH.#^ai hc S phm#2010#^ a199tr.^b24cm#i s#Gii tch#Bi tp#Lp 11#Sch c thm#Nguyn Vn Nho#KVn# Ti bn ln th 2#258613## 00850000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020056000530070063001090080005001720090018001770100 00500195011001500200020000700215020000700222020002200229020001500251005001800266 00500170028403900050030100500150030600500130032100500160033402101670035001300070 0517#VV10.05161#VV10.05162#42000#Vi?t#D112H#530.071#^214#Dy hc theo chun ki n thc, k nng mn vt l lp 12#Nguyn Xun Thnh (ch.b.), Nguyn Trng Su, P hm Quc Ton...#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a232tr.^b24cm#Vt l#Lp 12#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Xun Thnh#Nguyn Trng Su#KVn#Phm Quc Ton#Trn Vn Huy#Nguyn Quc t#Hng dn t chc hot ng dy hc cc bi h c trong sch gio khoa vt l theo chun kin thc, k nng v mt s kim tra nh gi kt qu hc tp ca hc sinh#258614## 00578000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020040000510030068000910070013001590080005001720090 01800177010000500195011001500200020001000215020000700225020000800232020000900240 020001400249005001300263039000500276013000700281#VV10.05163#VV10.05164#34000#Vi ?t#B103T#428.2#^214#Bi tp chuyn ng php ting Anh 12#Bin son theo chn g trnh mi ca B Gio dc v o to nm 2008#Ng Vn Minh#^aH.#^ai hc S p hm#2010#^a222tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 12#Bi tp#Ng php#Sch c thm#Ng Vn Minh#KVn#258615## 00717000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020073000530030067001260070016001930080005002090090 01800214010000500232011001500237020000700252020000700259020000800266020000700274 02000140028102000150029500500160031003900050032600400410033102000120037201300070 0384#VV10.05165#VV10.05166#45000#Vi?t#H561D#530.076#^214#Hng dn n tp v ph ng php gii nhanh bi tp trc nghim vt l 12#Bin son theo ni dung v nh hng ra thi mi ca B GD & T#Nguyn Anh Vinh#^aH.#^ai hc S phm#201 0#^a315tr.^b24cm#Vt l#Lp 12#Bi tp#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#Nguy n Anh Vinh#KVn#Ti bn ln th 3, c chnh sa, b sung#Trc nghim#258616## 00551000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020059000530070032001120080005001440090018001490100 00500167011001500172020000700187020001600194020000700210020001400217020001500231 005001500246039000500261013000700266#VV10.05167#VV10.05168#30000#Vi?t#T527C#530 .076#^214#Tuyn chn thi hc sinh gii trung hc c s mn vt l#Nguyn c Ti tuyn chn, b.s.#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a183tr.^b24cm#Vt l#Trung hc c s# thi#Sch c thm#Sch luyn thi#Nguyn c Ti#KVn#258617## 00597000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020060000530070049001130080005001620090018001670100 00500185011001500190020000800205020001600213020000700229020001400236020001500250 005001300265039000500278005001700283013000700300#VV10.05169#VV10.05170#50000#Vi ?t#T527C#546.076#^214#Tuyn chn thi hc sinh gii trung hc c s mn ho h c#Tuyn chn, b.s.: Phm Ngc n, Trng Duy Quyn#^aH.#^ai hc S phm#2010#^ a339tr.^b24cm#Ho hc#Trung hc c s# thi#Sch c thm#Sch luyn thi#Phm N gc n#KVn#Trng Duy Quyn#258618## 00589000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510030052000690070024001210080005001450090 01800150010000500168011001500173020000800188020000700196020002000203020001400223 020001500237005001100252005001200263039000500275013000700280#VV10.05171#VV10.051 72#50000#Vi?t#B450#807.6#^214#B thi ng vn#Thi tt nghip THPT. Tuyn sin h i hc v cao ng# Kim Ho, Trn H Nam#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a335t r.^b24cm#Ng vn# thi#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi# Kim Ho#Trn H Nam#KVn#258619## 00707000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020040000520030065000920070029001570080005001860090 01800191010000500209011001500214020000900229020002000238020000700258020001400265 02000150027900500120029400500160030603900050032200400400032701300070036702000070 0374#VV10.05173#VV10.05174#45000#Vi?t#B450#570.76#^214#B n luyn thi trc nghim sinh hc#Dng cho n luyn, nng cao k nng lm cc dng thi Quc gi a#Bi Vn Sm, Trn Khnh Ngc#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a303tr.^b24cm#Sinh h c#Ph thng trung hc# thi#Sch c thm#Sch luyn thi#Bi Vn Sm#Trn Khn h Ngc#KVn#Ti bn ln th 1, c chnh l, b sung#258620#n tp## 00814000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020039000530030066000920070055001580080005002130090 01800218010000500236011001500241020000800256020002000264020000700284020000700291 02000140029802000150031200500170032700500170034403900050036100400300036600500160 0396005001700412005001600429013000700445#VV10.05175#VV10.05176#45000#Vi?t#B450 #546.076#^214#B n luyn thi trc nghim ho hc#Dnh cho hc sinh THPT n l uyn, chun b cho cc k thi Quc gia#Trng Duy Quyn, Dng Quang Hun, L Th M Trang...#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a299tr.^b24cm#Ho hc#Ph thng trung hc# thi#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#Trng Duy Quyn#Dng Quang Hu n#KVn#Ti bn ln th 1, c b sung#L Th M Trang#Trng Quang o#T Th Ki u Anh#258621## 00712000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020089000540070047001430080005001900090018001950100 00500213011001500218020000700233020002000240020000800260020000900268020001400277 02000150029100500090030600500160031500500120033103900050034301300070034802000120 0355020000700367#VV10.05177#VV10.05178#48000#Vi?t#H561D#330.9597#^214#Hng dn n kin thc - luyn k nng thi tt nghip THPT, i hc, cao ng mn a l# L Thng (ch.b.), Nguyn Minh Tu, V nh Ho#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a282 tr.^b24cm#a l#Ph thng trung hc#Bi tp#Vit Nam#Sch c thm#Sch luyn t hi#L Thng#Nguyn Minh Tu#V nh Ho#KVn#258622#a kinh t#n tp## 00758000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020090000510030122001410070032002630080005002950090 01800300010000500318011001500323020000800338020002000346020000700366020000700373 020001400380020001500394005000500409005001800414039000500432013000700437#VV10.05 179#VV10.05180#48000#Vi?t#H561D#807.6#^214#Hng dn n kin thc - luyn k n ng thi tt nghip THPT, i hc, cao ng mn ng vn#n tp cc k nng ngh lu n vn hc v ngh lun x hi. Cc ngh lun vn hc, ngh lun x hi v h ng dn lm bi#L A (ch.b.), Nguyn Quang Ninh#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a28 0tr.^b24cm#Ng vn#Ph thng trung hc# thi#n tp#Sch c thm#Sch luyn th i#L A#Nguyn Quang Ninh#KVn#258623## 00712000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020060000540030067001140070014001810080005001950090 01800200010000500218011001500223020000700238020001200245020002000257020000700277 02000140028402000150029800500140031303900050032700400400033201300070037202000070 0379#VV10.05181#VV10.05182#40000#Vi?t#H561D#330.9597#^214#Hng dn n tp v l m cc dng thi quc gia mn a l#Bin son theo ni dung v nh hng ra thi mi ca B GD & T#Bi Minh Tun#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a265tr.^b24 cm#a l#a kinh t#Ph thng trung hc# thi#Sch c thm#Sch luyn thi#B i Minh Tun#KVn#Ti bn ln th 2, c sa cha, b sung#258624#n tp## 00735000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020058000550030067001130070032001800220004002122210 00700216008000500223009001800228010000500246011001500251020000800266020001100274 02000200028502000140030502000150031900500140033400500170034803900050036501300070 0370020002000377#VV10.05184#VV10.05183#36000#Vi?t#NG121H#547.0076#^214#Ngn hn g cu hi trc nghim ho hc trung hc ph thng#Bin son theo ni dung v n h hng ra thi mi ca B GD & T#L Phm Thnh, Nguyn Thnh Sn#T.2#Hu c# ^aH.#^ai hc S phm#2010#^a235tr.^b24cm#Ho hc#Ho hu c#Cu hi trc nghi m#Sch c thm#Sch luyn thi#L Phm Thnh#Nguyn Thnh Sn#KVn#258625#Ph th ng trung hc## 00692000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510020094000560070052001500080005002020090018002070100 00500225011001500230020000700245020001300252020001700265020000800282020002000290 020001400310005001300324005001200337005001700349039000500366013000700371#VV10.05 186#VV10.05185#57000#Vi?t#CH527#512.90076#^214#Chuyn ng dng phng trnh & bt phng trnh i s trong gii ton trung hc ph thng#V Thanh Vn (ch. b.), L Ngc Sn, Nguyn Ngc Thu#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a349tr.^b24cm# i s#Phng trnh#Bt phng trnh#Bi tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#V Thanh Vn#L Ngc Sn#Nguyn Ngc Thu#KVn#258626## 00692000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020078000530070052001310080005001830090018001880100 00500206011001500211020000500226020000700231020000800238020002000246020001400266 00500130028000500120029300500170030503900050032202000150032702000170034201300070 0359#VV10.05187#VV10.05188#48000#Vi?t#CH527#510.76#^214#Chuyn ng dng to trong gii ton hnh hc phng & i s - gii tch#V Thanh Vn (ch.b.), L Ngc Sn, Nguyn Ngc Thu#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a294tr.^b24cm#Ton#To #Bi tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#V Thanh Vn#L Ngc Sn#Nguyn Ng c Thu#KVn#Hnh hc phng#i s gii tch#258627## 00638000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020053000540030032001070070026001390080005001650090 01800170010000500188011001500193020001000208020000800218020001200226020002000238 020001400258020001500272005001400287005001100301039000500312013000700317#VV10.05 189#VV10.05190#44000#Vi?t#PH561P#546.076#^214#Phng php gii nhanh bi tp tr c nghim ho v c#Bin son theo chng trnh mi#Phm c Bnh, L Th Tam#^a H.#^ai hc S phm#2010#^a269tr.^b24cm#Ho v c#Bi tp#Trc nghim#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Phm c Bnh#L Th Tam#KVn#258628## 00622000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020048000510030046000990070025001450080005001700090 01800175010000500193011001500198020001000213020000800223020002000231020001400251 005000800265039000500273020001500278013000700293020002000300#VV10.05191#VV10.051 92#47000#Vi?t#C125H#428.2#^214#Cu hi trc nghim chuyn t vng ting Anh# 4950 cu hi trc nghim xp theo 22 ch im#Vnh B s.t., tuyn chn#^aH.#^a i hc S phm#2010#^a321tr.^b24cm#Ting Anh#T vng#Ph thng trung hc#Sch c thm#Vnh B#KVn#Sch luyn thi#258629#Cu hi trc nghim## 00713000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520030067000900070043001570080005002000090 01800205010000500223011001500228020000500243020000700248020002000255020001400275 02000150028900500140030400500140031803900050033200400300033700500130036701300070 0380#VV10.05193#VV10.05194#36000#Vi?t#T527T#510.76#^214#Tuyn tp 36 n luy n thi mn ton#Bin son theo ni dung v nh hng ra thi mi ca B GD & T#Lu Xun Tnh, Phm Ngc Anh, Bi Anh Tun#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a247tr .^b24cm#Ton# thi#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Lu Xun T nh#Phm Ngc Anh#KVn#Ti bn ln th 1, c b sung#Bi Anh Tun#258630## 00995000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820010000518080005000610010016000660020017000820070016000990080 00500115009002000120010000500140011001500145012003800160020000800198020001000206 02000080021602000070022403900050023102104070023602000100064301300070065302000090 0660#VV10.05195#VV10.05197#VV10.05196#34000#Vi?t#D107N#959.70092#^214#Trn Quc Vng#Danh nhn H Ni#Trn Quc Vng#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a213tr.^b 21cm#Thng Long - H Ni ngn nm vn hin#Lch s#Danh nhn#Tiu s#H Ni#KVn #Tp hp nhng bi vit v danh nhn tiu biu c tm nh hng i vi lch s v vn ho ca Vit Nam ni chung, ca H Ni ni ring nh: An Dng Vng, dan h tng vng H Ni thi Hai B Trng, vua L Nhn Tng, Linh t quc mu Trn T h Dung, Chu vn An, Nguyn Tri, vua L Thnh Tng, Ch tch H Ch Minh, nh k hoa hc Nguyn Vn Huyn vi nghin cu khng gian vn ho Vit vng chu th B c b...#S nghip#258631#Vit Nam## 00891000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820012000518080005000630010015000680020040000830070015001230080 00500138009002000143010000500163011001500168012003800183020002100221020000700242 039000500249021032700254013000700581020001300588#VV10.05199#VV10.05198#VV10.0520 0#38000#Vi?t#N207V#390.0959731#^214#Hong o Thu#Nt vn ho thanh lch ca n gi H Ni#Hong o Thu#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a238tr.^b21cm#Thng Lo ng - H Ni ngn nm vn hin#Vn ho truyn thng#H Ni#KVn#Gii thiu nhng nt vn ho trong cuc sng hng ngy ca ngi H Ni cui th k XIX, u th k XX, nh chuyn n mc ca cc b cc c, m thc, chuyn dy con, i m, ch hoa Tt, lch s ph phng, thi c, lm quan, cc tr gii tr, cc ngh th c ng kho lo... m cht tinh t, nh nhng, ho hoa ca ngi H Ni#258632#Ng i H Ni## 00552000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820013000518080005000640010011000690020025000800070022001050080 00500127009002000132010000500152011001500157012003800172020001700210020000700227 020000900234020000700243039000500250013000700255#VV10.05201#VV10.05202#VV10.0520 3#43000#Vi?t#H100N#398.80959731#^214#Giang Qun#H Ni ca dao - ngn ng#Giang Qun s.t., b.s.#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a267tr.^b21cm#Thng Long - H Ni ngn nm vn hin#Vn hc dn gian#Ca dao#Ngn ng#H Ni#KVn#258633## 00701000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590010014000640020010000780070014000880040 01800102008000500120009002000125010000500145011001500150012003800165020000800203 020000900211020000800220020000700228039000500235013000700240021014000247#VV10.05 205#VV10.05204#VV10.05206#17000#Vi?t#H100N#959.731#^214#Don K Thin#H Ni c #Don K Thin#Ti bn ln th 2#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a104tr.^b21cm#Th ng Long - H Ni ngn nm vn hin#Lch s#a danh#Vn ho#H Ni#KVn#258634# Ghi li nhng tch chuyn, giai thoi cc s vic, hin tng v con ngi, a danh lng x, n, cha, tn ngng, vn ho ca H Ni xa## 01009000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820009000518080005000600010010000650020024000750070010000990080 00500109009002000114010000500134011001500139012003800154020000800192020000900200 02000160020902000070022503900050023202103780023702000160061502000130063101300070 0644020002000651#VV10.05207#VV10.05208#VV10.05209#40000#Vi?t#C120N#915.9731#^21 4#Qung Vn#Cm nang du lch H Ni#Qung Vn#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a26 3tr.^b21cm#Thng Long - H Ni ngn nm vn hin#Du lch#a danh#Di tch vn ho #H Ni#KVn#Gii thiu tng quan v H Ni. Cung cp nhng thng tin kin gii v tn gi, s tch, tn ni, tn sng, ng, ph; truyn thng lch s v nh ng di tch lch s vn ho, danh lam thng cnh ca H Ni nh: bo tng, khu di tch Ph Ch tch, thnh c, nh, cha. Gii thiu mt s lch trnh tour, gi p bn c v du khch c s la chn thch hp tm hiu v thm quan#Di tch lch s#Sch tra cu#258635#Danh lam thng cnh## 00816000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820014000518080005000650010011000700020030000810070011001110080 00500122009002000127010000500147011001500152012003800167020000800205020000900213 020000700222039000500229021026000234013000700494020001300501#VV10.05210#VV10.052 11#VV10.05212#40000#Vi?t#V115H#306.850959731#^214#Giang Qun#Vn ho gia nh n gi H Ni#Giang Qun#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a254tr.^b21cm#Thng Long - H Ni ngn nm vn hin#Vn ho#Gia nh#H Ni#KVn#Gm cc chuyn lun ph c p v cc mt vn ho trong i sng gia nh v cng ng x hi ca ngi H N i. Mt s cu chuyn vn ho c k t thc tin cuc sng gip mi ngi suy ngh, t iu chnh hnh vi tr thnh ngi H Ni thanh lch, vn minh#25863 6#Ngi H Ni## 00727000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820008000528080005000600010015000650020022000800070015001020040 01800117008000500135009002000140010000500160011001500165012003800180020000800218 020001000226020000700236039000500243021017000248013000700418#VV10.05213#VV10.052 14#VV10.05215#28000#Vi?t#PH450P#959.731#^214#Hong o Thu#Ph phng H Ni x a#Hong o Thu#Ti bn ln th 3#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a178tr.^b21cm #Thng Long - H Ni ngn nm vn hin#Lch s#ng ph#H Ni#KVn#Gii thiu cnh sc, con ngi v hot ng ca ph phng H Ni qua cc thi k v qu tr nh hnh thnh t Thng Long t khi vua L Thi T khi Chiu di n nay#2 58637## 00904000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590010014000640020029000780070014001070040 01800121008000500139009002000144010000500164011001500169012003800184020000800222 020002000230020000700250039000500257021030500262020001600567013000700583#VV10.05 216#VV10.05218#VV10.05217#34000#Vi?t#C450T#959.731#^214#Don K Thin#C tch v thng cnh H Ni#Don K Thin#Ti bn ln th 1#^aH.#^aQun i nhn dn#201 0#^a211tr.^b21cm#Thng Long - H Ni ngn nm vn hin#Lch s#Danh lam thng c nh#H Ni#KVn#Gii thiu ngha v gi tr lch s ca cc kha cnh sinh hot v nhng cng trnh, danh thng c Th trong phm vi ni ngoi thnh c nh ng nt tiu biu quan h mt thit n sinh hot lao ng ca nhn dn nh du vt ca thnh Thng Long xa, h Hon Kim, h Ty, h Trc Bch, n, cha...# Di tch lch s#258638## 00954000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820012000518080005000630010013000680020045000810070059001260080 00500185009002000190010000500210011001500215012005500230020002700285020001000312 02000070032203900050032902102210033402000130055502000090056800500180057700500140 0595013000700609#VV10.05219#VV10.05220#VV10.05221#30000#Vi?t#H428#680.0959731# ^214#V Vn Nhin#Hi p v cc lng ngh truyn thng H Ni#S.t., b.s.: V V n Nhin, Nguyn Minh Thng, u Xun Lun#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a186tr. ^b21cm#T sch Vn ho. Thng Long - H Ni ngn nm vn hin#Ngh th cng truy n thng#Lng ngh#H Ni#KVn#Trnh by di dng hi - p v lch s, c tr ng v gi tr ca cc lng ngh, ph ngh H Ni: lng gm Bt Trng, lng ngh kim hon nh Cng, chm khc g Thit ng, ngh dt vng bc Kiu K, c n g Ng X...#Sch hi p#Ph ngh#Nguyn Minh Thng#u Xun Lun#258639## 01041000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590010017000640020034000810070063001150080 00500178009002000183010000500203011001500208012003800223020000800261020001600269 02000070028503900050029202103660029702000130066300500140067600500180069001300070 0708#VV10.05222#VV10.05223#VV10.05224#27000#Vi?t#H428#959.731#^214#Nguyn Vn Nhin#Hi p v di tch lch s H Ni#S.t., b.s.: Nguyn Vn Nhin, u Xun L un, L Th Nga Phng#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a166tr.^b21cm#Thng Long - H Ni ngn nm vn hin#Lch s#Di tch lch s#H Ni#KVn#Trnh by di dn g hi - p v lch s v gi tr ca nhng di tch lch s H Ni thi k dng nc v u tranh ginh, gi nn c lp dn tc, xy dng nh nc phong kin; thi k u tranh cch mng ca qun v dn di s lnh o ca ng t nm 193 0 n 1975 chin thng thc dn Php, quc M. Thng tin v mt s di tch Ch tch H Ch Minh H Ni#Sch hi p#u Xun Lun#L Th Nga Phng#258640# # 00854000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820009000518080005000600010014000650020031000790070045001100080 00500155009002000160010000500180011001500185012005500200020000900255020002000264 020000700284039000500291021020600296020001300502005001800515013000700533#VV10.05 225#VV10.05227#VV10.05226#32000#Vi?t#H428#915.9731#^214#u Xun Lun#Hi p v danh thng H Ni#S.t., b.s.: u Xun Lun, L Th Nga Phng#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a191tr.^b21cm#T sch Vn ho. Thng Long - H Ni ngn nm v n hin#a danh#Danh lam thng cnh#H Ni#KVn#Trnh by di dng hi - p v gi tr v v p cc danh thng tiu biu ca th H Ni nh: Vn Miu - Q uc T Gim, Y Miu Thng Long, ph c H Ni, Quan Chng, thnh C Loa, thn h c H Ni...#Sch hi p#L Th Nga Phng#258641## 00858000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590010014000640020026000780070025001040080 00500129009002000134010000500154011001500159012003800174020000800212020001600220 02000070023603900050024302102480024802000130049600500100050902000060051901300070 0525#VV10.05228#VV10.05229#VV10.05230#18000#Vi?t#H428#959.731#^214#o Th Luy n#Hi p v 5 ca H Ni#o Th Luyn, Hong Anh#^aH.#^aQun i nhn dn#2 010#^a111tr.^b21cm#Thng Long - H Ni ngn nm vn hin#Lch s#Di tch lch s #H Ni#KVn#Trnh by di dng hi - p v lch s hnh thnh H Ni v cc c a t thi tin s n nay. Nhng thng tin c im lch s, a l ca 16 c a nh: Quan Chng, Ch Da, Cu Giy, Trng Thanh, Yn Tnh, n g Mc, ng Lm...#Sch hi p#Hong Anh#Ca #258642## 00978000000000397000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590010014000640020038000780070064001160080 00500180009002000185010000500205011001500210012005500225020000800280020001600288 02000070030403900050031102101550031602000130047100500180048402000160050202000200 0518020000500538020000300543020000400546005001800550013000700568020000500575#VV1 0.05231#VV10.05232#VV10.05233#32000#Vi?t#H428#959.731#^214#u Xun Lun#Hi p v sng, h, n, cha H Ni#S.t., b.s.: u Xun Lun, Nguyn Phng Chi, L Th Nga Phng#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a199tr.^b21cm#T sch Vn ho. T hng Long - H Ni ngn nm vn hin#Lch s#Di tch lch s#H Ni#KVn#Trnh b y di dng hi - p v lch s v gi tr ca nhng di tch lch s, vn ho, danh thng ni ting H Ni nh mt s sng, h, n, nh, cha#Sch hi p #Nguyn Phng Chi#Di tch vn ho#Danh lam thng cnh#Sng#H#n#L Th Nga Ph ng#258643#Cha## 00815000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590010014000640020034000780070014001120080 00500126009002000131010000500151011001500156012003800171020000800209020001000217 020000700227039000500234021025400239020001300493013000700506#VV10.05234#VV10.052 35#VV10.05236#40000#Vi?t#H428#959.731#^214#o Th Luyn#Hi p v nhng n g ph H Ni#o Th Luyn#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a248tr.^b21cm#Thng Lo ng - H Ni ngn nm vn hin#Lch s#ng ph#H Ni#KVn#Trnh by di dng hi - p v lch s hnh thnh v tn gi cc ng ph H Ni, nguyn tc t tn ng ph H Ni v ngha lch s ca n. Nhng thng tin v tiu s, s n ghip cc v vua, danh nhn v a danh m ng ph H Ni c mang tn#Sch h i p#258644## 00789000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820012000518080005000630010012000680020049000800070012001290080 00500141009002000146010000500166011001500171012003800186020002100224020001100245 020000700256039000500263021017900268020001300447013000700460020000800467#VV10.05 237#VV10.05239#VV10.05238#31000#Vi?t#H428#390.0959731#^214#Trn Th H#Hi p v m thc, trang phc H Ni xa v nay#Trn Th H#^aH.#^aQun i nhn dn#2 010#^a190tr.^b21cm#Thng Long - H Ni ngn nm vn hin#Vn ho truyn thng#Tr ang phc#H Ni#KVn#Trnh by di dng hi - p v vn ho m thc, ngh thu t n ung, cch thng thc mn n v nhng nt c bit ring trong trang phc truyn thng ca H Ni qua cc thi k#Sch hi p#258645#m thc## 00669000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010012000550020023000670030010000900070012001000080 00500112009002000117010000500137011001500142020001700157020000900174039000500183 021018600188020001000374013000700384#VV10.05240#VV10.05241#40000#Vi?t#S523N#895 .92244#^214#Nguyn Hon#Suy ngm vi thi gian#Tiu lun#Nguyn Hon#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a211tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#KVn#Gii thiu nhn g bi tiu lun ca tc gi vit v lch s dn tc; v cc tc gi, tc phm v n hc ln trong lch s vn hc trung i v hin i Vit Nam; v ngh lm bo v m nhc#Tiu lun#258646## 00600000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020034000530070024000870220004001110080018001150090 02300133010000500156011001500161020001000176020000900186020000800195020001400203 005001100217005001200228005001700240005001700257039000500274013000700279#VV10.05 242#VV10.05243#34000#Vi?t#B103T#372.652#^214#Bi tp b tr ting Anh tiu hc# Ch gii: V Lim An...#Q.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a166t r.^b24cm#Ting Anh#Tiu hc#Bi tp#Sch c thm#V Lim An#V Lim Anh#Nguyn Thanh Yn#Nguyn Th Tuyt#KVn#258647## 00600000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020034000530070024000870220004001110080018001150090 02300133010000500156011001500161020001000176020000900186020000800195020001400203 005001100217005001200228005001700240005001700257039000500274013000700279#VV10.05 244#VV10.05245#30000#Vi?t#B103T#372.652#^214#Bi tp b tr ting Anh tiu hc# Ch gii: V Lim An...#Q.4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a150t r.^b24cm#Ting Anh#Tiu hc#Bi tp#Sch c thm#V Lim An#V Lim Anh#Nguyn Thanh Yn#Nguyn Th Tuyt#KVn#258648## 00718000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480010015000530020027000680070033000950080018001280090 02300146010000500169011001500174021015300189020000700342020000900349020001200358 005001700370039000500387013000700392012002900399#VV10.05246#VV10.05247#45000#Vi ?t#M458T#641.508#^214#Triu Th Chi#117 mn n chay thng dng#Triu Th Chi, Nguyn Th Phng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a183tr.^b21cm#H ng dn chun b nguyn liu v phng php ch bin, cch trnh by 117 mn n chay nh: mn trn, mn ch, canh - xp - hm, kho, nu, chin, xo...#Nu n#Ch bin#Mn n chay#Nguyn Th Phng#KVn#258649#K thut ch bin cc mn n## 01062000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200100 00358080005000450010016000500020027000660070016000930080018001090090023001270100 00500150011002700155021052700182020000700709020000900716020001100725039000500736 013000700741020000800748020001000756020000600766#VV10.05248#VV10.05249#Vi?t#GI-1 00T#616.10092#^214#Nguyn Khnh D#Gia ti ca mt ngi thy#Nguyn Khnh D#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a253tr., 114tr. nh^b21cm#Gii thi u nhng k c ca GS. Tin s khoa hc - bc s Nguyn Khnh D v thi nin thi u, nhng nm thng tham gia khng chin chng Php, hc tp o to ngnh y ti Lin X, thi gian cng tc ti Bnh vin Hu ngh Vit - c v bnh vin Ch Ry. Nhng bi vit ca tc gi v hin ti v tng lai ca ngnh phu thut ti m mch Vit Nam, vn iu tr bnh tim, bnh l tuyn gip v nhng cu chuy n k v bnh nhn tim c ng cu sng. Gii thiu mt s bi bo vit v s thnh cng v o c nghip ca ng#Bc s#Tim mch#Phu thut#KVn#258650#Ti u s#S nghip#K c## 00895000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070127000670220005001942210020001990080 00500219010000500224011001500229020000800244020001000252005001900262005001500281 00500150029600500200031100500230033100500180035400600100037200600100038203900050 0392021014100397013000700538#VV10.05250#VV10.05251#28000#Vi?t#H110G#170#^214#H t ging tm hn#James P. Lenfesty, Helen Rezatto, Anne Goodrich... ; Stephen R. Covey tuyn chn, gii thiu ; Bin dch: Thu Trang, Minh Ti#T.10#Theo dng th i gian#^aH.#2010#^a175tr.^b21cm#o c#Con ngi#Lenfesty, James P.#Rezatto, H elen#Goodrich, Anne#Andrews, Michael A.#Feliciello, John Louis#Covey, Stephen R. #Minh Ti#Thu Trang#KVn#Tp hp cc cu chuyn trong cuc sng nhm gio dc o c, li sng, tnh yu thng, nim tin yu v s chn thnh i vi mi con ngi#258651## 00933000000000301000450001900050000018100070000508200120001280800050002400200520 00290070058000810080018001390090023001570100005001800110030001850210281002150200 00700496020001100503020002100514020000900535020000700544005001600551005001100567 005001200578005001400590005001500604039000500619013000700624#Vi?t#TR104C#358.400 9597#^214#Trm chun b tn la khng qun C15, E921 ngy xa#B.s.: Nguyn Kim K hi (ch.b.), Nguyn Cn, Ng Vit ...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh #2010#^a110tr., 40tr. nh mu^b21cm#Nhng bi vit v k nim chin u ca cc chin s C15, E921, lm nhim v lp rp, kim tra, m bo tn la "khng i k hng" v trang b qun o cao khng cho phi cng MiG 21 xut kch chin u vi khng lc Hoa K trn vng tri min Bc trong nhng nm chin tranh c lit#B i#Khng qun#Khng chin chng M#Vit Nam#Hi c#Nguyn Kim Khi#Nguyn Cn#N g Vit #Lng Hu Lc#Nguyn Duy Th#KVn#258652## 00795000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400010014000450020045000590070014001040080018001180090023001360100 00500159011001500164021028600179020001000465020001200475039000500487020001600492 020001400508013000700522#VV10.05252#VV10.05253#Vi?t#N515T#636.98#^214#Phan Vit Lm#Nui th linh trng Tho Cm Vin Si Gn#Phan Vit Lm#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a271tr.^b20cm#Gii thiu s lc v ngh nui ng vt vn th, v Tho Cm Vin v bi cnh hnh thnh. Trnh by c im sinh hc th linh trng, v cch thc nui dng, chm sc v k thut th y i vi linh trng vn th cng nh cc chi tit c bit trong qu trnh nui Tho Cm Vin#Chn nui#Linh trng#KVn#Tp. H Ch Minh#Tho Cm Vin#258653## 00622000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010014000490020019000630030011000820070050000930080 01800143009002300161010000500184011001500189020001700204020000300221020001100224 006002100235006001700256006001500273039000500288013000700293019000800300#VV10.05 254#VV10.05255#64000#Vi?t#253T#813#^214#Hayden, Torey#m ti & nh sng#Truy n di#Torey Hayden ; Bin dch: Cao Xun Vit Khng...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a400tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Truyn di#Cao Xun Vi t Khng#Trng Hng Dng#Vi Tho Nguyn#KVn#258654#Dch M## 00968000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510010015000560020045000710070020001160080018001360090023001540100 00500177011003000182015008100212021030900293020000800602020000800610020000300618 020001400621020000800635020001100643039000500654013000700659#VV10.05256#VV10.052 57#Vi?t#L302S#324.2597070959774#^214#Dng Ngc Hi#Lch s ng b x Chnh Ph Ho (1975-2005)#Dng Ngc Hi b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#20 10#^a207tr., 11tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Chnh Ph Ho huyn Bn Ct - tnh Bnh Dng#Gii thiu vi nt v vng t v con ngi x Chnh Ph Ho. Tin trnh xy dng ng v Chnh quyn, on th ca x t nm 1975 n nm 1985. Qu trnh ng b v nhn dn Hng Ho thc hin ng li i mi ca ng, thc hin cng nghip ho - hin i ho theo nh hng XHCN t nm 1986 n nm 2005#Lch s#ng b#X#Chnh Ph Ho#Bn Ct#Bnh Dng#KVn# 258655## 01155000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510020063000560070044001190080018001630090023001810100005002040110 03000209015009800239021033400337020000800671020000800679020000700687020001000694 02000090070402000160071303900050072900500100073400500150074400500080075900500170 0767005001400784013000700798#VV10.05258#VV10.05259#Vi?t#L302S#324.2597070959779# ^214#Lch s truyn thng ng b v nhn dn phng 11 (1930-2005)#B.s.: Hunh Kha. Phm Ngc Bch, L Lnh...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a 234tr., 30tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b Phng 11 qun Tn Bnh - Tp. H Ch Minh#Gii thiu vi nt v v tr a l , con ngi v truyn thng yu nc ca Phng 11 qun Tn Bnh - Tp. H Ch Minh. Lch s ng b phng trong cch mng thng Tm, trong khng chin chng Php, chng M v trong s nghip xy dng pht trin kinh t, thc hin ng l i i mi ca ng, thc hin cng nghip ho hin i ho#Lch s#ng b#Ph ng#Phng 11#Tn Bnh#Tp. H Ch Minh#KVn#Hunh Kha#Phm Ngc Bch#L Lnh#Nguy n Hng Gio#Phm Vn Thi#258656## 00397000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010009000440020013000530030008000660070009000740080009000830090 01900092010000500111011001400116020000900130020000400139039000500143013000700148 #VV10.05260#VV10.05261#Vi?t#254L#294.3#^214#Thanh S#n Lin Hoa#Tp th#Thanh S#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a70tr.^b20cm#o Pht#Th#KVn#258657## 00809000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200090 00348080005000430020034000480080005000820090021000870100005001080110014001130150 08500127021031400212020001100526020000900537020000900546039000500555013000700560 #VV10.05262#VV10.05263#Vi?t#TH455K#337.7902#^214#Thng k nng lng Vit Nam 20 08#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a42tr.^b21cm#TTS ghi: Chng trnh mc tiu quc gia v s dng nng lng tit kim v hiu qu#Gii thiu nhng thng tin v tnh hnh sn xut nng lng trong nc nm 2008, xut nhp khu nng lng, cung cp nng lng, nng lng chuyn i, tiu th nng lng, bng cn bng nng lng. Mt s ch tiu kinh t v nng lng chnh ca Vit Nam. So snh nh u cu nng lng vi cc nc quc t nm 2006#Nng lng#Thng k#Vit Nam#KVn #258658## 00605000000000301000450001400070000001900050000718100070001208200060001980800050 00250020018000300030013000480070044000610220004001050080018001090090011001270100 00500138011001500143012004000158020001700198020001100215020001300226005000900239 005001500248006001200263019001600275039000500291013000700296#15000#Vi?t#TH121# 895.1#^214#Thn iu hip l#Truyn tranh#Kim Dung, H Thiu Quyn ; Tuyt Nhung dch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a135tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#Kim Dung#H Thiu Qu yn#Tuyt Nhung#Dch Trung Quc#KVn#258659## 00630000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070044000720220004001160080018001200090 01100138010000500149011001500154012004000169020001700209020001100226020001300237 005000900250005001500259006001200274019001600286039000700302013000700309#VV10.05 264#15000#Vi?t#TH121#895.1#^214#Thn iu hip l#Truyn tranh#Kim Dung, H Th iu Quyn ; Tuyt Nhung dch#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a135tr.^b20c m#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tra nh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Tuyt Nhung#Dch Trung Quc#B.Hin#258660## 00707000000000325000450002600110000001900050001101900160001600500160003200600190 00481810006000670820006000738080005000790140007000840020020000910030013001110070 05800124022000500182221003700187005001500224008001800239009001100257010000500268 01100150027301200400028802000170032802000110034502000130035603900050036901300070 0374#VV10.05265#Vi?t#Dch Trung Quc#Hong Ngc Lang#Nhm Mai Hoa Trang#T121T#89 5.1#^214#12500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.50#Lo t thn cng - bn t trin long#Khu Phc L ong#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a119tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#KVn#258661## 00758000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010015000520020021000670070029000880040013001170080 01800130009002300148010000500171011001500176021020300191020001100394020001000405 020000800415005001300423039000500436013000700441020000800448#VL10.00524#VL10.005 23#55000#Vi?t#TH462T#646.4#^214#Triu Th Chi#Thi trang thc hnh#Triu Th C hi, Phm Th Li#In ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a1 47tr.^b27cm#Gii thiu mt s phong cch thi trang, hng dn chn trang phc t heo dng ngi, th hnh, th cht v s kt hp mu sc vi vc dng. Hng dn cch o, v v qui trnh ct may cc mu o, vy, m#Thi trang#Thc hnh#Ct may#Phm Th Li#KVn#258662#Qun o## 00690000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010015000520020024000670070029000910040013001200080 01800133009002300151010000500174011001500179021012900194020001100323020001300334 020000800347005001300355039000500368013000700373020000800380#VL10.00525#VL10.005 26#48000#Vi?t#TH308K#646.4#^214#Triu Th Chi#Thit k mu thi trang#Triu Th Chi, Phm Th Li#In ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009# ^a142tr.^b27cm#Hng dn chn trang phc ph hp vi vc dng ngi, la tui v mu da. Trnh by k thut ct may cc mu o, m, qun u...#Thi trang#Thit k mu#Ct may#Phm Th Li#KVn#258663#Qun o## 00831000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010015000510020028000660070015000940040013001090080 01800122009002300140010000500163011003000168021022500198020001100423020001300434 020000800447039000500455012001500460015002700475013000700502020000800509#VL10.00 527#VL10.00528#86000#Vi?t#K600T#646.4#^214#Triu Th Chi#K thut ct may thn g dng#Triu Th Chi#In ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009 #^a297tr., 38tr. nh mu^b27cm#Trnh by k thut ct may cc mu qun o tr em , ngi ln, nhng b qun o thi trang, o kt hp vy b v vy thn rng...H ng dn chn vi, mu sc ph hp vi ngi mc v cch bo qun, sa cha my may khi d dng#Thi trang#Thit k mu#Ct may#KVn#S tay ni tr#Bt danh tc gi: T Trang#258664#Qun o## 00777000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010008000490020027000570070026000840080018001100090 02300128010000500151011001500156021023200171020000800403020000300411020000900414 005001100423039000500434012001900439020001000458013000700468#VL10.00529#VL10.005 30#36000#Vi?t#C115B#757#^214#Hoi An#Cn bn ho hnh chn dung#B.s.: Hoi An, Quang Minh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a120tr.^b28cm#Hng d n v phc tho nhng nt c bn ho hnh chn dung bng bt ch u bt cc b p hn trn khun mt, hnh dng u ca phi n, nam gii, tr em, cc t l ca h nh ngi, nhng np n gin trn cc b mt ni ca c th...#Hi ho#V#Ho h nh#Quang Minh#KVn#T sch Ngh thut#Chn dung#258665## 00806000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020040000530030062000930070049001550040018002040080 00500222009001800227010000500245011001500250020000800265020000700273020001400280 00500160029400500130031000500150032303900040033802000080034202000120035002000200 0362020001500382005001400397005001400411013000700425#VL10.00531#VL10.00532#40000 #Vi?t#T527T#546.076#^214#Tuyn tp 36 trc nghim mn ho hc#Bin son theo cu trc thi mi ca B Gio dc v o to#Phng Ngc Trc, V Minh Tin, P hm Ngc Bng...#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a231tr.^b27cm#Ho hc# thi#Sch c thm#Phng Ngc Trc#V Minh Tin#Phm Ngc Bng#Hoa#Bi t p#Trc nghim#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Lng Vn Tm#L Phm Thnh#25 8666## 00726000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430020039000480030052000870080005001390090021001440100005001650110 01400170020002500184020001300209039000400222021024200226020000900468013000700477 #VL10.00534#VL10.00533#Vi?t#H428V#343.59709#^214#Hi v p v lut giao thng ng b#Ti liu hc v thi li xe m t 2 bnh hng A1, A2#^aH.#^aGiao thng V n ti#2010#^a18tr.^b28cm#Lut giao thng ng b#Sch hi p#Hoa#Gm 120 cu h i v li gii p v cc quy nh ca bin bo hiu ng b, tc cho php x e m t, xe gn my tham gia giao thng, tui ca ngi li xe m t... trong lu t giao thng ng b, dnh cho thi li xe m t 2 bnh hng A1, A2#Vit Nam#25 8667## 00492000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020017000510070017000680220004000850040018000890080 00500107009001100112010000500123011001400128020000500142020000600147020000700153 020001400160005001700174039000400191013000700195#VV10.05266#VV10.05267#10500#Vi ?t#L527T#372.7#^214#Luyn tp ton 1#Nguyn Danh Ninh#T.1#Ti bn ln th 1#^aH. #^aGio dc#2010#^a75tr.^b24cm#Ton#Lp 1#n tp#Sch c thm#Nguyn Danh Ninh# Hoa#258668## 00492000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020017000510070017000680220004000850040018000890080 00500107009001100112010000500123011001400128020000500142020000600147020001400153 005001700167039000400184013000700188020000700195#VV10.05268#VV10.05269#10500#Vi ?t#L527T#372.7#^214#Luyn tp ton 1#Nguyn Danh Ninh#T.2#Ti bn ln th 1#^aH. #^aGio dc#2010#^a71tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Sch c thm#Nguyn Danh Ninh#Hoa#258 669#n tp## 00493000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020017000510070017000680220004000850040018000890080 00500107009001100112010000500123011001500128020000500143020000600148020000700154 020001400161005001700175039000400192013000700196#VV10.05270#VV10.05271#Vi?t#L527 T#372.7#^214#16000#Luyn tp ton 2#Nguyn Danh Ninh#T.1#Ti bn ln th 1#^aH. #^aGio dc#2010#^a123tr.^b24cm#Ton#Lp 2#n tp#Sch c thm#Nguyn Danh Ninh #Hoa#258670## 00589000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020034000510070056000850220004001410040018001450080 00500163009001100168010000500179011001500184020001100199020000600210020001400216 005001200230005001700242005001700259013000700276039000400283#VV10.05272#VV10.052 73#18000#Vi?t#107G#372.6#^214#nh gi kt qu hc ting Vit 3#Nguyn Tri (c h.b.), L Th Thu Huyn, Th Bch Lin#T.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc# 2010#^a127tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#Nguyn Tri#L Th Thu Huyn# Th Bch Lin#258671#Hoa## 00632000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020034000510030030000850070050001150220004001650040 01800169008000500187009001100192010000500203011001500208020000500223020000600228 02000070023402000140024100500140025500500130026900500130028203900040029501300070 0299#VV10.05274#VV10.05275#15500#Vi?t#454T#372.7#^214#n tp - kim tra nh g i ton 3#Theo chun kin thc, k nng# Trung Hiu (ch.b.), V Vn Dng, Ho ng Mai L#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a112tr.^b24cm#Ton#Lp 3# n tp#Sch c thm# Trung Hiu#V Vn Dng#Hong Mai L#Hoa#258672## 00632000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020034000510030030000850070050001150220004001650040 01800169008000500187009001100192010000500203011001500208020000500223020000600228 02000070023402000140024100500140025500500130026900500130028203900040029501300070 0299#VV10.05276#VV10.05277#18000#Vi?t#454T#372.7#^214#n tp - kim tra nh g i ton 3#Theo chun kin thc, k nng# Trung Hiu (ch.b.), V Vn Dng, Ho ng Mai L#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a131tr.^b24cm#Ton#Lp 3# n tp#Sch c thm# Trung Hiu#V Vn Dng#Hong Mai L#Hoa#258673## 00632000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020034000510030030000850070050001150220004001650040 01800169008000500187009001100192010000500203011001500208020000500223020000600228 02000070023402000140024100500140025500500130026900500130028203900040029501300070 0299#VV10.05278#VV10.05279#17500#Vi?t#454T#372.7#^214#n tp - kim tra nh g i ton 4#Theo chun kin thc, k nng# Trung Hiu (ch.b.), V Vn Dng, Ho ng Mai L#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a128tr.^b24cm#Ton#Lp 4# n tp#Sch c thm# Trung Hiu#V Vn Dng#Hong Mai L#Hoa#258674## 00632000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020034000510030030000850070050001150220004001650040 01800169008000500187009001100192010000500203011001500208020000500223020000600228 02000070023402000140024100500140025500500130026900500130028203900040029501300070 0299#VV10.05280#VV10.05281#18000#Vi?t#454T#372.7#^214#n tp - kim tra nh g i ton 4#Theo chun kin thc, k nng# Trung Hiu (ch.b.), V Vn Dng, Ho ng Mai L#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a131tr.^b24cm#Ton#Lp 4# n tp#Sch c thm# Trung Hiu#V Vn Dng#Hong Mai L#Hoa#258675## 00574000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510070052000790040018001310080005001490090 01100154010000500165011001500170020000500185020001400190005001300204039000400217 020000600221020000900227005001400236005001500250013000700265#VV10.05283#VV10.052 82#16000#Vi?t#C101T#372.7#^214#Cc tr chi hc ton lp 4#o Thi Lai (ch.b.) , Trn Ngc Lan, Phm Thanh Tm#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a111tr.^ b24cm#Ton#Sch c thm#o Thi Lai#Hoa#Lp 4#Tr chi#Trn Ngc Lan#Phm Than h Tm#258676## 00538000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020017000530030048000700070032001180040018001500080 00500168009001100173010000500184011001500189020001000204020001400214005001500228 039000400243020000600247013000700253#VV10.05284#VV10.05285#23000#Vi?t#TR527#37 2.67#^214#Truyn c lp 4#Truyn c b tr phn mn k chuyn Tiu hc#Hong Ho Bnh tuyn chn, b.s.#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a192tr.^b24cm #Truyn k#Sch c thm#Hong Ho Bnh#Hoa#Lp 4#258677## 00479000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020024000510070015000750040018000900080005001080090 01100113010000500124011001500129020000500144020001400149005001500163039000400178 020000600182020000600188013000700194#VV10.05286#VV10.05287#23000#Vi?t#T406C#372 .7#^214#Ton chn lc lp 4 & 5#Phm nh Thc#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc #2010#^a175tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#Phm nh Thc#Hoa#Lp 4#Lp 5#258678## 00519000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020048000510070015000990220004001140040018001180080 00500136009001100141010000500152011001500157020000500172020000600177020000600183 020001400189005001500203039000400218013000700222#VV10.05288#VV10.05289#17000#Vi ?t#M558C#372.7#^214#10 chuyn bi dng hc sinh gii ton 4 - 5#Trn Din Hi n#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a136tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Lp 5#S ch c thm#Trn Din Hin#Hoa#258679## 00632000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020034000510030030000850070050001150220004001650040 01800169008000500187009001100192010000500203011001500208020000500223020000600228 02000070023402000140024100500140025500500130026900500130028203900040029501300070 0299#VV10.05290#VV10.05291#14500#Vi?t#454T#372.7#^214#n tp - kim tra nh g i ton 5#Theo chun kin thc, k nng# Trung Hiu (ch.b.), V Vn Dng, Ho ng Mai L#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a103tr.^b24cm#Ton#Lp 5# n tp#Sch c thm# Trung Hiu#V Vn Dng#Hong Mai L#Hoa#258680## 00632000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020034000510030030000850070050001150220004001650040 01800169008000500187009001100192010000500203011001500208020000500223020000600228 02000070023402000140024100500140025500500130026900500130028203900040029501300070 0299#VV10.05292#VV10.05293#16000#Vi?t#454T#372.7#^214#n tp - kim tra nh g i ton 5#Theo chun kin thc, k nng# Trung Hiu (ch.b.), V Vn Dng, Ho ng Mai L#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a116tr.^b24cm#Ton#Lp 5# n tp#Sch c thm# Trung Hiu#V Vn Dng#Hong Mai L#Hoa#258681## 00620000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070050000690040031001190080005001500090 01100155010000500166011001500171020000500186020000600191020001400197005001300211 00500110022400500130023503900040024802000080025200500140026000500130027401300070 0287#VV10.05294#VV10.05295#21000#Vi?t#L527G#372.7#^214#Luyn gii ton 5# n h Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Vn Dng...#Ti bn ln th 3, c sa cha#^aH.# ^aGio dc#2010#^a156tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng# V Vn Dng#Hoa#Bi tp# Trung Hiu#V Mai Hng#258682## 00718000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020037000510070035000880080005001230090011001280100 00500139011001500144020001100159020001500170005001900185039000400204021020400208 020000600412001001500418013000700433#VV10.05296#VV10.05297#34000#Vi?t#H561D#372 .6#^214#Hng dn con hc nh ting Vit 5#Nguyn Th Nga, Bi Th Thanh Trc# ^aH.#^aGio dc#2010#^a208tr.^b24cm#Ting Vit#Sch tham kho#Bi Th Thanh Trc #Hoa#Gii thiu cc yu cu v cc bc ph huynh hng dn con em n tp, lu yn tp theo tng nhm bi gip cc em cng c kin thc, nm vng k nng nghe, ni, c vit ca chng trnh ting Vit lp 5#Lp 5#Nguyn Th Nga#258683## 00563000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020022000510070052000730220004001250040018001290080 00500147009001100152010000500163011001500168020000500183020000600188020001400194 005001400208005001600222005001200238013000700250039000400257#VV10.05298#VV10.052 99#18000#Vi?t#B100M#372.7#^214#36 n luyn ton 5#V Dng Thu (ch.b.), Ngu yn Ngc Hi, Vn Thu#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a131tr.^b2 4cm#Ton#Lp 5#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Ngc Hi# Vn Thu#258684#Ho a## 00563000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020022000510070052000730220004001250040018001290080 00500147009001100152010000500163011001500168020000500183020000600188020001400194 005001400208005001600222005001200238039000400250013000700254#VV10.05300#VV10.053 01#15500#Vi?t#B100M#372.7#^214#36 n luyn ton 5#V Dng Thu (ch.b.), Ngu yn Ngc Hi, Vn Thu#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a111tr.^b2 4cm#Ton#Lp 5#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Ngc Hi# Vn Thu#Hoa#25868 5## 00689000000000313000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020039000510030085000900070050001750040018002250080 00500243009001100248010000500259011001400264020001800278020001400296005001300310 039000400323020000600327020000800333005001700341005001000358013000700368#VV10.05 302#VV10.05303#6500#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp tnh hung gio dc cng dn 6#Sch tham d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to#V Xun Vinh (ch.b.), Nguyn Ngha Dn, Trn Kin#Ti bn ln th 8#^aH. #^aGio dc#2010#^a40tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Sch c thm#V Xun Vinh#Hoa# Lp 6#Bi tp#Nguyn Ngha Dn#Trn Kin#258686## 00514000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020028000520070017000800040018000970080005001150090 01100120010000500131011001500136020000500151020001400156005001700170039000400187 020000600191020000800197020001200205013000700217#VV10.05305#VV10.05304#26500#Vi ?t#K304T#510.76#^214#Kim tra trc nghim ton 6#ng Th Vn Anh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a219tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#ng Th Vn Anh#Hoa# Lp 6#Bi tp#Trc nghim#258687## 00582000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020037000540070035000910040018001260080005001440090 01100149010000500160011001500165020001000180020001400190005001600204039000400220 020000600224020001300230020001200243005001800255013000700273#VV10.05306#VV10.053 07#17000#Vi?t#K304T#428.0076#^214#Kim tra trc nghim ting Anh lp 6#Nguyn K im Hin, Nguyn Mai Phng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a132tr.^b24cm #Ting Anh#Sch c thm#Nguyn Kim Hin#Hoa#Lp 6#Bi kim tra#Trc nghim#Nguy n Mai Phng#258688## 00611000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020041000490070062000900220004001520040018001560080 00500174009001100179010000500190011001500195005000900210005001200219005001600231 005001400247039000400261013000700265020000500272020000600277020001400283#VV10.05 308#VV10.05309#35000#Vi?t#C101D#510#^214#Cc dng ton v phng php gii ton 6#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Nguyn V Thanh, Bi Vn Tuyn#T.1#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a287tr.^b24cm#Tn Thn#V Hu Bnh#Nguyn V Thanh# Bi Vn Tuyn#Hoa#258689#Ton#Lp 6#Sch c thm## 00594000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020042000530070057000950080005001520090011001570100 00500168011001500173020000900188020001400197005001400211039000400225020000600229 020000900235005001800244005001500262013000700277020000800284#VV10.05310#VV10.053 11#16000#Vi?t#TR431T#580.76#^214#Trng tm kin thc v bi tp sinh hc 6#L nh Trung (ch.b.), Trnh Nguyn Giao, Nguyn K Loan#^aH.#^aGio dc#2010#^a124t r.^b24cm#Sinh hc#Sch c thm#L nh Trung#Hoa#Lp 6#Thc vt#Trnh Nguyn Gi ao#Nguyn K Loan#258690#Bi tp## 00575000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820011000418080005000520020051000570070037001080040018001450080005001630090 01100168010000500179011001500184020001100199020001400210005001600224039000400240 020000600244020000800250005002000258013000700278#VV10.05312#VV10.05313#21000#Vi ?t#NG121H#495.922076#^214#Ngn hng bi tp ting Vit trung hc c s lp 6#o n Th Thu H, Phng Th Thanh Lm#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a179tr .^b24cm#Ting Vit#Sch c thm#on Th Thu H#Hoa#Lp 6#Bi tp#Phng Th Tha nh Lm#258691## 00543000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020017000520030058000690070014001270040018001410080 00500159009001100164010000500175011001500180020000500195020001400200005001400214 039000400228020000600232020000800238013000700246#VV10.05315#VV10.05314#37000#Vi ?t#L527T#510.76#^214#Luyn tp ton 7#Sch tham d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho#Nguyn B Ho#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a298tr.^b2 4cm#Ton#Sch c thm#Nguyn B Ho#Hoa#Lp 7#Bi tp#258692## 00689000000000313000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020039000510030085000900070050001750040018002250080 00500243009001100248010000500259011001400264020001800278020001400296005001300310 039000400323020000600327020000800333005001700341005001000358013000700368#VV10.05 316#VV10.05317#7000#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp tnh hung gio dc cng dn 7#Sch tham d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to#V Xun Vinh (ch.b.), Nguyn Ngha Dn, Trn Kin#Ti bn ln th 7#^aH. #^aGio dc#2010#^a52tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Sch c thm#V Xun Vinh#Hoa# Lp 7#Bi tp#Nguyn Ngha Dn#Trn Kin#258693## 00598000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020042000530070059000950080005001540090011001590100 00500170011001500175020000900190020001400199005001400213039000400227020000600231 020000900237005001800246005001700264020000800281013000700289#VV10.05318#VV10.053 19#19000#Vi?t#TR431T#590.76#^214#Trng tm kin thc v bi tp sinh hc 7#L nh Trung (ch.b.), Trnh Nguyn Giao, Nguyn Vn Thun#^aH.#^aGio dc#2010#^a15 2tr.^b24cm#Sinh hc#Sch c thm#L nh Trung#Hoa#Lp 7#ng vt#Trnh Nguyn Giao#Nguyn Vn Thun#Bi tp#258694## 00514000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020029000490070018000780040018000960080005001140090 01100119010000500130011001500135020000800150020001400158005001800172039000400190 020000600194020000900200013000700209020000800216#VV10.05320#VV10.05321#23000#Vi ?t#419H#807#^214#c - hiu vn bn ng vn 8#Nguyn Trng Hon#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a219tr.^b24cm#Ng vn#Sch c thm#Nguyn Trng Hon#H oa#Lp 8#c hiu#258695#Vn hc## 00514000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020028000520070017000800040018000970080005001150090 01100120010000500131011001500136020000500151020001400156005001700170039000400187 020000600191020000800197020001200205013000700217#VV10.05322#VV10.05323#28000#Vi ?t#K304T#510.76#^214#Kim tra trc nghim ton 8#ng Th Vn Anh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a232tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#ng Th Vn Anh#Hoa# Lp 8#Bi tp#Trc nghim#258696## 00600000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020039000510070054000900040018001440080005001620090 01100167010000500178011001400183020001800197020001400215005001300229039000400242 020000600246020000800252005001700260005001400277013000700291#VV10.05324#VV10.053 25#9500#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp tnh hung gio dc cng dn 8#V Xun V inh (ch.b.), Nguyn Ngha Dn, H Thanh Din#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2 010#^a67tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Sch c thm#V Xun Vinh#Hoa#Lp 8#Bi tp #Nguyn Ngha Dn#H Thanh Din#258697## 00510000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020050000490070014000990040018001130080005001310090 01100136010000500147011001500152020000800167020001400175005001400189039000400203 020001200207020000600219013000700225#VV10.05326#VV10.05327#31000#Vi?t#C101D#807 #^214#Cc dng bi tp lm vn v cm th th vn lp 8#Cao Bch Xun#Ti bn l n th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a268tr.^b24cm#Vn hc#Sch c thm#Cao Bch Xun# Hoa#Tp lm vn#Lp 8#258698## 00633000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020030000540070061000840080005001450090011001500100 00500161011001500166020001000181020001400191005002000205039000400225020000600229 020000800235005002300243005001300266005001400279005001900293013000700312#VV10.05 328#VV10.05329#29000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp thc hnh ting Anh 8#Tr n nh Nguyn L, Nguyn Th Thin Hng, Phm Tt t...#^aH.#^aGio dc#2010#^ a224tr.^b24cm#Ting Anh#Sch c thm#Trn nh Nguyn L#Hoa#Lp 8#Bi tp#Nguy n Th Thin Hng#Phm Tt t#o Th Thanh# Lu Phng Lin#258699## 00503000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020038000530070017000910040018001080080005001260090 01100131010000500142011001500147020000700162020001400169005001700183039000400200 020000600204020000800210013000700218#VV10.05330#VV10.05331#23000#Vi?t#B103T#530 .076#^214#Bi tp chn lc v nng cao vt l 9#Nguyn Thanh Hi#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a183tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#Nguyn Thanh Hi#Hoa #Lp 9#Bi tp#258700## 00514000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020028000520070017000800040018000970080005001150090 01100120010000500131011001500136020000500151020001400156005001700170039000400187 020000600191020000800197013000700205020001200212#VV10.05332#VV10.05333#32000#Vi ?t#K304T#510.76#^214#Kim tra trc nghim ton 9#ng Th Vn Anh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a268tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#ng Th Vn Anh#Hoa# Lp 9#Bi tp#258701#Trc nghim## 00524000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020030000530070019000830040018001020080005001200090 01100125010000500136011001500141020000800156020001400164005001900178039000400197 020000600201020000800207020001200215013000700227#VV10.05334#VV10.05335#27000#Vi ?t#B103T#546.076#^214#Bi tp trc nghim ho hc 9#Nguyn Xun Trng#Ti bn l n th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a224tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#Nguyn Xun T rng#Hoa#Lp 9#Bi tp#Trc nghim#258702## 00600000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020039000510070054000900040018001440080005001620090 01100167010000500178011001400183020001800197020001400215005001300229039000400242 020000600246020000800252005001700260005001400277013000700291#VV10.05336#VV10.053 37#8000#Vi?t#B103T#170.76#^214#Bi tp tnh hung gio dc cng dn 9#V Xun V inh (ch.b.), Nguyn Ngha Dn, H Thanh Din#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2 010#^a60tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Sch c thm#V Xun Vinh#Hoa#Lp 9#Bi tp #Nguyn Ngha Dn#H Thanh Din#258703## 00582000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020037000540070035000910040018001260080005001440090 01100149010000500160011001500165020001000180020001400190005001600204039000400220 020000600224020001300230020001200243005001800255013000700273#VV10.05338#VV10.053 39#14500#Vi?t#K304T#428.0076#^214#Kim tra trc nghim ting Anh lp 9#Nguyn K im Hin, Nguyn Mai Phng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a111tr.^b24cm #Ting Anh#Sch c thm#Nguyn Kim Hin#Hoa#Lp 9#Bi kim tra#Trc nghim#Nguy n Mai Phng#258704## 00529000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020041000530070012000940040018001060080005001240090 01100129010000500140011001500145020000800160020001400168005001200182039000400194 020000600198020000800204020002000212013000700232#VV10.05340#VV10.05341#19000#Vi ?t#C125H#546.076#^214#Cu hi v bi tp trc nghim ho hc 9#Ng Ngc An#Ti b n ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a147tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#Ng Ngc An#Hoa#Lp 9#Bi tp#Cu hi trc nghim#258705## 00717000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020054000550070056001090040018001650080005001830090 01100188010000500199011001500204020000900219020000800228020001000236020001000246 02000060025602000140026200500120027600500170028800500140030500500170031900500170 0336039000700353013000700360#VV10.05342#VV10.05343#19500#Vi?t#PH561P#576.5076#^ 214#Phng php gii bi tp di truyn v sinh thi lp 9#L Ngc Lp (ch.b.), N guyn Thu Linh, inh Xun Hoa...#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a156tr .^b24cm#Sinh hc#Bi tp#Di truyn#Sinh thi#Lp 9#Sch c thm#L Ngc Lp#Ngu yn Thu Linh#inh Xun Hoa#Hong Thanh Thu#Nguyn Thnh Tm#P.Dung#258706## 00518000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020030000490070018000790040018000970080005001150090 01100120010000500131011001500136020000800151020000800159020000600167020000900173 020001400182005001800196039000700214013000700221#VV10.05344#VV10.05345#32000#Vi ?t#419H#807#^214#c - hiu vn bn ng vn 10#Nguyn Trng Hon#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a240tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Lp 9#c hiu#Sch c thm#Nguyn Trng Hon#P.Dung#258707## 00619000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020041000460070062000870220004001490040018001530080005001710090 01100176010000500187011001500192020000500207020000600212020000800218020001400226 005000900240005001200249005001600261005001400277039000700291013000700298#VV10.05 346#VV10.05347#45500#Vi?t#510.76#^214#Cc dng ton v phng php gii ton 9# Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Nguyn V Thanh, Bi Vn Tuyn#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a366tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Tn Th n#V Hu Bnh#Nguyn V Thanh#Bi Vn Tuyn#P.Dung#258708## 00631000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020038000490070042000870220004001290040018001330080 00500151009001100156010000500167011001500172020000800187020000800195020001400203 00500130021700500070023000500120023703900070024901300070025602000110026302000120 0274020000700286#VV10.05348#VV10.05349#20500#Vi?t#B450T#807#^214#B tr, nng c ao kin thc ng vn 10#V Dng Qu (ch.b.), L Bo, L nh Mai#T.1#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a159tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Sch c thm#V D ng Qu#L Bo#L nh Mai#P.Dung#258709#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 10## 00631000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020038000490070042000870220004001290040018001330080 00500151009001100156010000500167011001500172020000800187020000800195020001400203 00500130021700500070023000500120023703900070024901300070025602000110026302000120 0274020000700286#VV10.05350#VV10.05351#19000#Vi?t#B450T#807#^214#B tr, nng c ao kin thc ng vn 10#V Dng Qu (ch.b.), L Bo, L nh Mai#T.2#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a151tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Sch c thm#V D ng Qu#L Bo#L nh Mai#P.Dung#258710#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 10## 00660000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020039000540030085000930070041001780040018002190080 00500237009001100242010000500253011001500258020001000273020000700283020000800290 020001400298005001500312005001700327039000700344013000700351#VV10.05352#VV10.053 53#28000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp b tr - nng cao ting Anh 10#Sch t ham d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to#N guyn Th Chi (ch.b.), Nguyn Hu Cng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^ a232tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Th Chi#Nguyn Hu C ng#P.Dung#258711## 00582000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490070076000680080005001440090011001490100 00500160011001500165020001200180020000700192020001400199005001400213005001300227 005001800240005002000258039000700278013000700285#VV10.05354#VV10.05355#34000#Vi ?t#D105B#807#^214#Dn bi lm vn 10# Ngc Thng (ch.b.), Phm Th Hu, Hong Phng Ngc, Nguyn Th Hng Vn#^aH.#^aGio dc#2010#^a255tr.^b24cm#Tp lm vn #Lp 10#Sch c thm# Ngc Thng#Phm Th Hu#Hong Phng Ngc#Nguyn Th H ng Vn#P.Dung#258712## 00620000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020041000540070074000950080005001690090011001740100 00500185011001500190020000700205020000700212020000800219020001400227005001600241 005001500257005001800272005001400290039000700304013000700311#VV10.05356#VV10.053 57#40500#Vi?t#TR431T#530.076#^214#Trng tm kin thc v bi tp vt l 10#Trn Cng Phong (ch.b.), Nguyn Vn Cn, Nguyn Th nh H, L Phng Sn#^aH.#^aGi o dc#2010#^a279tr.^b24cm#Vt l#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Trn Cng Phong#Ng uyn Vn Cn#Nguyn Th nh H#L Phng Sn#P.Dung#258713## 00707000000000337000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820009000398080005000480020021000530030015000740070075000890040018001640080 00500182009001100187010000500198011001500203015003300218020000900251020000700260 02000220026702000150028900500110030400500140031500500130032900500130034203900070 0355013000700362#VV10.05358#VV10.05359#7000#Vi?t#H312H#516.0071#^214#Hnh hc 1 0 nng cao#Sch gio vin#on Qunh (tng ch.b.), Vn Nh Cng (ch.b.), Phm V Khu, Bi Vn Ngh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a150tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hnh hc#Lp 10#Phng php ging dy#Sch gio vin #on Qunh#Vn Nh Cng#Phm V Khu#Bi Vn Ngh#P.Dung#258714## 00724000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020019000520030015000710070065000860040018001510080 00500169009001100174010000500185011001500190015003300205020000700238020000700245 02000220025202000150027400500090028900500140029800500160031200500160032800500160 0344039000700360013000700367#VV10.05360#VV10.05361#10800#Vi?t#301L#910.71#^214 #a l 10 nng cao#Sch gio vin#L Thng (tng ch.b.), Trn Trng H, Nguyn Minh Tu (ch.b.)...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a239tr.^b24cm#TTS g hi: B Gio dc v o to#a l#Lp 10#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Thng#Trn Trng H#Nguyn Minh Tu#Nguyn Thu Hng#Nguyn Kim Hng#P.Dung#2587 15## 00729000000000349000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820004000398080005000430020020000480030015000680070069000830040018001520080 00500170009001100175010000500186011001500191015003300206020000800239020000700247 02000220025402000150027600500150029100500110030600500170031700500140033400500170 0348039000700365013000700372#VV10.05363#VV10.05362#9600#Vi?t#L302S#909#^214#Lc h s 10 nng cao#Sch gio vin#Phan Ngc Lin (tng ch.b.), Lng Ninh, Trng Hu Qunh (ch.b.)...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a215tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lch s#Lp 10#Phng php ging dy#Sch gio vin# Phan Ngc Lin#Lng Ninh#Trng Hu Qunh#inh Ngc Bo#Nguyn Cnh Minh#P.Dung #258716## 00708000000000349000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820009000398080005000480020022000530030015000750070055000900040018001450080 00500163009001100168010000500179011001500184015003300199020001000232020000700242 02000220024902000150027100500070028600500140029300500080030700500180031500500110 0333039000700344013000700351#VV10.05364#VV10.05365#9700#Vi?t#T306A#428.0071#^21 4#Ting Anh 10 nng cao#Sch gio vin#T Anh (tng ch.b.), Mai Vi Phng (ch.b. ), Phan H...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a219tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 10#Phng php ging dy#Sch gio vin#T An h#Mai Vi Phng#Phan H#Hunh Th Kim Hoa#V Th Lan#P.Dung#258717## 00738000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020020000520030015000720070065000870220004001520040 01800156008000500174009001100179010000500190011001500195015003300210020000800243 02000070025102000220025802000150028000500130029500500090030800500170031700500140 0334005001400348039000700362013000700369#VV10.05367#VV10.05366#12300#Vi?t#NG550 V#807.1#^214#Ng vn 10 nng cao#Sch gio vin#Trn nh S (tng ch.b.), Hng Dn, Nguyn ng Mnh (ch.b.)...#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a27 9tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Lp 10#Phng php ging dy #Sch gio vin#Trn nh S#Hng Dn#Nguyn ng Mnh# Ngc Thng#Chu Xun Di n#P.Dung#258718## 00740000000000361000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820006000408080005000460020020000510030015000710070065000860220004001510040 01800155008000500173009001100178010000500189011001500194015003300209020000800242 02000070025002000220025702000150027900500130029400500090030700500170031600500140 0333005001700347039000700364013000700371#VV10.05368#VV10.05369#8600#Vi?t#NG550V #807.1#^214#Ng vn 10 nng cao#Sch gio vin#Trn nh S (tng ch.b.), Hng D n, Nguyn ng Mnh (ch.b.)...#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a191 tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Lp 10#Phng php ging dy# Sch gio vin#Trn nh S#Hng Dn#Nguyn ng Mnh# Ngc Thng#Nguyn ng ip#P.Dung#258719## 00709000000000349000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820009000398080005000480020010000530030015000630070063000780040018001410080 00500159009001100164010000500175011001500180015003300195020000700228020000700235 02000220024202000150026400500130027900500080029200500160030000500130031600500160 0329039000700345013000700352#VV10.05370#VV10.05371#8600#Vi?t#103S#512.0071#^21 4#i s 10#Sch gio vin#Trn Vn Ho (tng ch.b.), V Tun (ch.b.), Don Minh Cng...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a192tr.^b24cm#TTS ghi: B Gi o dc v o to#i s#Lp 10#Phng php ging dy#Sch gio vin#Trn Vn Ho #V Tun#Don Minh Cng# Mnh Hng#Nguyn Tin Ti#P.Dung#258720## 00709000000000337000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020011000520030015000630070078000780040018001560080 00500174009001100179010000500190011001500195015003300210020000800243020000700251 02000220025802000150028000500190029500500130031400500140032700500160034103900070 0357013000700364#VV10.05372#VV10.05373#9600#Vi?t#H401H#546.071#^214#Ho hc 10# Sch gio vin#Nguyn Xun Trng (tng ch.b.), L Trng Tn, L Xun Trng, Ngu yn Ph Tun#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a216tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ho hc#Lp 10#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn X un Trng#L Trng Tn#L Xun Trng#Nguyn Ph Tun#P.Dung#258721## 00720000000000349000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820004000398080005000430020011000480030015000590070069000740040018001430080 00500161009001100166010000500177011001500182015003300197020000800230020000700238 02000220024502000150026700500150028200500110029700500170030800500140032500500170 0339039000700356013000700363#VV10.05374#VV10.05375#9200#Vi?t#L302S#909#^214#Lc h s 10#Sch gio vin#Phan Ngc Lin (tng ch.b.), Lng Ninh, Trng Hu Qunh (ch.b.)...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a208tr.^b24cm#TTS ghi: B G io dc v o to#Lch s#Lp 10#Phng php ging dy#Sch gio vin#Phan Ngc Lin#Lng Ninh#Trng Hu Qunh#inh Ngc Bo#Nguyn Hng Lin#P.Dung#258722## 00722000000000349000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020012000510030015000630070068000780040018001460080 00500164009001100169010000500180011001500185015003300200020000900233020000700242 02000220024902000150027100500170028600500130030300500120031600500180032800500120 0346039000700358013000700365#VV10.05376#VV10.05377#6600#Vi?t#S312H#570.71#^214# Sinh hc 10#Sch gio vin#Nguyn Thnh t (tng ch.b.), Phm Vn Lp (ch.b.), Trn D Chi...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a142tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sinh hc#Lp 10#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguy n Thnh t#Phm Vn Lp#Trn D Chi#Trnh Nguyn Giao#Phm Vn Ty#P.Dung#258723 ## 00774000000000385000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820006000408080005000460020011000510030015000620070069000770220004001460040 01800150008000500168009001100173010000500184011001500189015003300204020000800237 02000110024502000120025602000070026802000150027500500160029000500130030600500140 0319005000500333005001400338039000700352013000700359020002200366#VV10.05378#VV10 .05379#9900#Vi?t#NG550V#807.1#^214#Ng vn 10#Sch gio vin#Phan Trng Lun (t ng ch.b.), L Nhm Thn, Bi Minh Ton (ch.b.)...#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^a Gio dc#2010#^a223tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Ting Vit #Tp lm vn#Lp 10#Sch gio vin#Phan Trng Lun#L Nhm Thn#Bi Minh Ton#L A#L Nguyn Cn#P.Dung#258724#Phng php ging dy## 00776000000000385000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820006000408080005000460020011000510030015000620070069000770220004001460040 01800150008000500168009001100173010000500184011001500189015003300204020000800237 02000110024502000120025602000070026802000150027500500160029000500130030600500140 0319005000500333005001600338039000700354013000700361020002200368#VV10.05380#VV10 .05381#7000#Vi?t#NG550V#807.1#^214#Ng vn 10#Sch gio vin#Phan Trng Lun (t ng ch.b.), L Nhm Thn, Bi Minh Ton (ch.b.)...#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^a Gio dc#2010#^a151tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Ting Vit #Tp lm vn#Lp 10#Sch gio vin#Phan Trng Lun#L Nhm Thn#Bi Minh Ton#L A#Nguyn Thi Ho#P.Dung#258725#Phng php ging dy## 00704000000000349000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020010000520030015000620070060000770040018001370080 00500155009001100160010000500171011001500176015003300191020000700224020000700231 02000220023802000150026000500170027500500160029200500090030800500140031700500090 0331039000700340013000700347#VV10.05382#VV10.05383#9600#Vi?t#V124L#530.071#^214 #Vt l 10#Sch gio vin#Lng Duyn Bnh (tng ch.b.), Nguyn Xun Chi, T Gia ng...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a215tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio d c v o to#Vt l#Lp 10#Phng php ging dy#Sch gio vin#Lng Duyn Bnh #Nguyn Xun Chi#T Giang#Trn Ch Minh#V Quang#P.Dung#258726## 00716000000000337000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820009000398080005000480020012000530030015000650070084000800040018001640080 00500182009001100187010000500198011001500203015003300218020000900251020000700260 02000220026702000150028900500130030400500150031700500170033200500150034903900070 0364013000700371#VV10.05384#VV10.05385#6100#Vi?t#H312H#516.0071#^214#Hnh hc 1 0#Sch gio vin#Trn Vn Ho (tng ch.b.), Nguyn Mng Hy (ch.b.), Nguyn Vn onh, Trn c Huyn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a132tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hnh hc#Lp 10#Phng php ging dy#Sch gio vin #Trn Vn Ho#Nguyn Mng Hy#Nguyn Vn onh#Trn c Huyn#P.Dung#258727## 00631000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020038000490070042000870220004001290040018001330080 00500151009001100156010000500167011001500172020000800187020000800195020001400203 00500130021700500070023000500120023703900070024901300070025602000110026302000120 0274020000700286#VV10.05387#VV10.05386#26000#Vi?t#B450T#807#^214#B tr, nng c ao kin thc ng vn 11#V Dng Qu (ch.b.), L Bo, L nh Mai#T.1#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a207tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Sch c thm#V D ng Qu#L Bo#L nh Mai#P.Dung#258728#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 11## 00631000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020038000490070042000870220004001290040018001330080 00500151009001100156010000500167011001500172020000800187020000800195020001400203 00500130021700500070023000500120023703900070024901300070025602000110026302000120 0274020000700286#VV10.05388#VV10.05389#21000#Vi?t#B450T#807#^214#B tr, nng c ao kin thc ng vn 11#V Dng Qu (ch.b.), L Bo, L nh Mai#T.2#Ti bn l n th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a172tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Sch c thm#V D ng Qu#L Bo#L nh Mai#P.Dung#258729#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 11## 00564000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020057000540070016001110040018001270080005001450090 01100150010000500161011001500166020000500181020000700186020001000193020000700203 020001400210005001600224039000700240013000700247020000800254#VV10.05390#VV10.053 91#37000#Vi?t#C101D#512.0076#^214#Cc dng ton v phng php gii i s v g ii tch 11#Nguyn Hu Ngc#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a296tr.^b24c m#Ton#i s#Gii tch#Lp 11#Sch c thm#Nguyn Hu Ngc#P.Dung#258730#Bi t p## 00691000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500020023000550030029000780070085001070040018001920080 00500210009001100215010000500226011001500231020001500246020000700261020000800268 02000140027600500120029000500150030200500160031700500180033303900070035101300070 0358#VV10.05392#VV10.05393#43000#Vi?t#GI-103T#515.076#^214#Gii ton gii tch 11#Dng cho hc sinh lp chuyn#V Anh Dng (tng ch.b.), Trn c Huyn (ch.b.) , Nguyn Duy Hiu, Nguyn Anh Trng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a36 0tr.^b24cm#Ton gii tch#Lp 11#Bi tp#Sch c thm#V Anh Dng#Trn c Huy n#Nguyn Duy Hiu#Nguyn Anh Trng#P.Dung#258731## 00550000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020049000530070017001020040018001190080005001370090 01100142010000500153011001500158020000700173020000700180020002000187020000800207 020001400215005001700229039000700246013000700253#VV10.05394#VV10.05395#30000#Vi ?t#C125H#537.076#^214#Cu hi trc nghim v bi tp t lun vt l 11#Nguyn Th anh Hi#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a231tr.^b24cm#Vt l#Lp 11#Cu hi trc nghim#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Thanh Hi#P.Dung#258732## 00598000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020048000540030037001020070012001390220004001510040 01800155008000500173009001100178010000500189011001500194020000800209020000700217 020000800224020001200232020001400244005001200258039000700270013000700277#VV10.05 396#VV10.05397#28500#Vi?t#NG450N#546.076#^214#350 bi tp ho hc chn lc v n ng cao lp 11#Bi tp t lun. Bi tp trc nghim#Ng Ngc An#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a212tr.^b24cm#Ho hc#Lp 11#Bi tp#Trc nghim#Sc h c thm#Ng Ngc An#P.Dung#258733## 00777000000000361000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020035000520030015000870070058001020040018001600080 00500178009001100183010000500194011001500199012003300214020002200247020001200269 02000070028102000150028800500140030300500140031700500170033100500130034800500180 0361039000700379013000700386020002200393#VV10.05398#VV10.05399#5000#Vi?t#H411# 373.246#^214#Hot ng gio dc hng nghip 11#Sch gio vin#Phm Tt Dong (ch .b.), ng Danh nh, Nguyn Dc Quang...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010# ^a103tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc hng nghip#Ngh nghi p#Lp 11#Sch gio vin#Phm Tt Dong#ng Danh nh#Nguyn Dc Quang#Trn Mai Th u#Nguyn Th Trng#P.Dung#258734#Phng php ging dy## 00731000000000349000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020040000510030015000910070063001060040018001690080 00500187009001100192010000500203011001500208015003300223020000900256020001100265 02000070027602000220028302000150030500500120032000500110033200500120034300500120 0355039000700367013000700374#VV10.05400#VV10.05401#6100#Vi?t#H411#373.18#^214# Hot ng gio dc ngoi gi ln lp 11#Sch gio vin#Bi S Tng (tng ch.b.), L Vn Cu, L Thanh S, Tng Vi#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a1 35tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc#Ngoi kho#Lp 11#Phng p hp ging dy#Sch gio vin#Bi S Tng#L Vn Cu#L Thanh S# Tng Vi#P.Du ng#258735## 00706000000000349000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820010000408080005000500020011000550030015000660070061000810040018001420080 00500160009001100165010000500176011001500181015003300196020000800229020000700237 02000220024402000150026600500110028100500160029200500080030800500120031600500140 0328039000700342013000700349#VV10.05402#VV10.05403#9900#Vi?t#TH250D#796.44071#^ 214#Th dc 11#Sch gio vin#V c Thu (tng ch.b.), Trng Anh Tun (ch.b.), Trn D...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a223tr.^b24cm#TTS ghi: B Gi o dc v o to#Th dc#Lp 11#Phng php ging dy#Sch gio vin#V c Thu #Trng Anh Tun#Trn D#V Bch Hu#Trn ng Lm#P.Dung#258736## 00718000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020010000530030015000630070068000780040018001460080 00500164009001100169010000500180011001500185015003300200020000700233020000700240 02000220024702000150026900500170028400500090030100500160031000500140032600500140 0340039000700354013000700361#VV10.05404#VV10.05405#10300#Vi?t#V124L#537.071#^21 4#Vt l 11#Sch gio vin#Lng Duyn Bnh (tng ch.b.), V Quang (ch.b.), Nguy n Xun Chi...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a231tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Vt l#Lp 11#Phng php ging dy#Sch gio vin#Lng D uyn Bnh#V Quang#Nguyn Xun Chi#m Trung n#Bi Quang Hn#P.Dung#258737## 00676000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020012000520030015000640070070000790040018001490080 00500167009001100172010000500183011001500188015003300203020000900236020000700245 02000220025202000150027400500170028900500130030600500170031903900070033601300070 0343#VV10.05406#VV10.05407#8000#Vi?t#S312H#571.071#^214#Sinh hc 11#Sch gio v in#Nguyn Thnh t (tng ch.b.), L nh Tun (ch.b.), Nguyn Nh Khanh#Ti b n ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a174tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to #Sinh hc#Lp 11#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Thnh t#L nh T un#Nguyn Nh Khanh#P.Dung#258738## 00725000000000349000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820004000398080005000430020011000480030015000590070072000740040018001460080 00500164009001100169010000500180011001500185015003300200020000800233020000700241 02000220024802000150027000500150028500500150030000500160031500500160033100500140 0347039000700361013000700368#VV10.05408#VV10.05409#8600#Vi?t#L302S#909#^214#Lc h s 11#Sch gio vin#Phan Ngc Lin (tng ch.b.), Nguyn Ngc C (ch.b.), Nguy n Anh Dng...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a191tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lch s#Lp 11#Phng php ging dy#Sch gio vin#Phan N gc Lin#Nguyn Ngc C#Nguyn Anh Dng#Trnh nh Tng#Trn Th Vinh#P.Dung#258 739## 00732000000000349000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100080 00330820008000418080005000490020021000540030015000750070061000900040018001510080 00500169009001100174010000500185011001500190015003300205020001800238020000700256 02000220026302000150028500500130030000500140031300500150032700500130034200500130 0355039000700368013000700375#VV10.05410#VV10.05411#7600#Vi?t#GI-108D#320.071#^2 14#Gio dc cng dn 11#Sch gio vin#Mai Vn Bnh ( tng ch.b.), Phm Vn Hng , Phan Thanh Ph...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a165tr.^b24cm#TTS g hi: B Gio dc v o to#Gio dc cng dn#Lp 11#Phng php ging dy#Sch g io vin#Mai Vn Bnh#Phm Vn Hng#Phan Thanh Ph#V Hng Tin#Ph Vn Thc#P.D ung#258740## 00779000000000373000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020010000510030015000610070074000760040018001500080 00500168009001100173010000500184011001500189015003300204020000700237020001200244 02000070025602000150026300500090027800500230028700500150031000500170032500500180 0342039000700360013000700367020002200374020000900396#VV10.05412#VV10.05413#6600 #Vi?t#301L#330.91#^214#a l 11#Sch gio vin#L Thng (tng ch.b.), Nguyn T h Minh Phng ( ch.b.), Phm Vit Hng...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#201 0#^a141tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#a l#a kinh t#Lp 11#Sch gio vin#L Thng#Nguyn Th Minh Phng#Phm Vit Hng#Nguyn Vit Hng#ng T h an Thanh#P.Dung#258741#Phng php ging dy#Th gii## 00720000000000349000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820009000398080005000480020013000530030015000660070064000810040018001450080 00500163009001100168010000500179011001500184015003300199020001000232020000700242 02000220024902000150027100500140028600500190030000500130031900500110033200500130 0343039000700356013000700363#VV10.05414#VV10.05415#7600#Vi?t#T306A#428.0071#^21 4#Ting Anh 11#Sch gio vin#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Hong Th Xun Hoa, o Ngc Lc...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a167tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 11#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hong Vn Vn#Hong Th Xun Hoa#o Ngc Lc#V Th Li# Tun Minh#P.Dung#258742## 00722000000000349000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820009000398080005000480020012000530030015000650070067000800040018001470080 00500165009001100170010000500181011001500186015003300201020000900234020000700243 02000220025002000150027200500130028700500150030000500130031500500160032800500140 0344039000700358013000700365#VV10.05416#VV10.05417#6100#Vi?t#H312H#516.0071#^21 4#Hnh hc 11#Sch gio vin#Trn Vn Ho (tng ch.b.), Nguyn Mng Hy (ch.b.), Khu Quc Anh...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a131tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hnh hc#Lp 11#Phng php ging dy#Sch gio vin#Trn Vn Ho#Nguyn Mng Hy#Khu Quc Anh#Nguyn H Thanh#Phan Vn Vin#P.Dung#258743 ## 00734000000000361000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820009000398080005000480020023000530030015000760070061000910040018001520080 00500170009001100175010000500186011001500191015003300206020000700239020001000246 02000070025602000220026302000150028500500130030000500080031300500130032100500120 0334005001200346039000700358013000700365#VV10.05418#VV10.05419#9200#Vi?t#103S# 512.0071#^214#i s v gii tch 11#Sch gio vin#Trn Vn Ho ( tng ch.b.), V Tun (ch.b.), o Ngc Nam...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a207tr. ^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#i s#Gii tch#Lp 11#Phng php gin g dy#Sch gio vin#Trn Vn Ho#V Tun#o Ngc Nam#L Vn Tin#V Vit Yn#P .Dung#258744## 00543000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020029000530070039000820080005001210090011001260100 00500137011001500142020000800157020000700165020000800172020000700180020001400187 005001700201005002100218039000700239013000700246#VV10.05420#VV10.05421#35000#Vi ?t#B103T#546.076#^214#Bi tp thc hnh ho hc 12#Nguyn Tn Thin, Trn Th Ho i Phng#^aH.#^aGio dc#2010#^a246tr.^b24cm#Ho hc#Lp 12#Bi tp#Lp 12#Sch c thm#Nguyn Tn Thin#Trn Th Hoi Phng#P.Dung#258745## 00610000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500020041000550070016000960220004001122210048001160040 01800164008000500182009001100187010000500198011001500203020000700218020000700225 020000800232020001200240020001400252005001600266039000700282013000700289#VV10.05 422#VV10.05423#19500#Vi?t#GI-103#530.076#^214#Gii ng v nhanh trc nghim v t l 12#Trn Thanh Phc#T.1#C hc vt rn, dao ng c hc, sng c hc...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a156tr.^b24cm#Vt l#Lp 12#Bi tp#Trc ng him#Sch c thm#Trn Thanh Phc#P.Dung#258746## 00597000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020048000530030037001010070012001380220004001500040 01800154008000500172009001100177010000500188011001500193020000800208020000700216 020000800223020001400231005001200245039000700257013000700264020001200271#VV10.05 424#VV10.05425#26000#Vi?t#B100T#546.076#^214#350 bi tp ho hc chn lc v n ng cao lp 12#Bi tp t lun. Bi tp trc nghim#Ng Ngc An#T.2#Ti bn ln t h 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a175tr.^b24cm#Ho hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Ng Ngc An#P.Dung#258747#Trc nghim## 00466000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020023000490070015000720040018000870080005001050090 01100110010000500121011001500126020000900141020000700150020001400157005001500171 039000700186013000700193#VV10.05426#VV10.05427#37000#Vi?t#250H#576#^214# hc tt sinh hc 12#Nguyn Thu Ho#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a228tr.^ b24cm#Sinh hc#Lp 12#Sch c thm#Nguyn Thu Ho#P.Dung#258748## 00539000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020034000470070015000810220004000962210012001000080005001120090 01100117010000500128011001500133020000800148020001100156020000700167020000800174 020001400182005001500196039000700211013000700218020001200225#VV10.05429#VV10.054 28#30000#Vi?t#546.076#^214#Trc nghim khch quan ho hc 12#Quan Hn Thnh#Q.1 #Phn hu c#^aH.#^aGio dc#2010#^a195tr.^b24cm#Ho hc#Ho hu c#Lp 12#Bi t p#Sch c thm#Quan Hn Thnh#P.Dung#258749#Trc nghim## 00539000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020034000470070015000810220004000962210014001000080005001140090 01100119010000500130011001500135020000800150020000700158020000900165020000800174 020001400182005001500196039000700211020001200218013000700230#VV10.05430#VV10.054 31#45000#Vi?t#546.076#^214#Trc nghim khch quan ho hc 12#Quan Hn Thnh#Q.2 #Phn kim loi#^aH.#^aGio dc#2010#^a299tr.^b24cm#Ho hc#Lp 12#Kim loi#Bi t p#Sch c thm#Quan Hn Thnh#P.Dung#Trc nghim#258750## 00564000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020038000490070042000870220004001290040018001330080 00500151009001100156010000500167011001500172020000800187020000700195020001400202 005001300216005000700229005001200236039000700248013000700255#VV10.05432#VV10.054 33#27000#Vi?t#B450T#807#^214#B tr, nng cao kin thc ng vn 12#V Dng Qu (ch.b.), L Bo, L nh Mai#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a215tr .^b24cm#Ng vn#Lp 12#Sch c thm#V Dng Qu#L Bo#L nh Mai#P.Dung#2587 51## 00564000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020038000490070042000870220004001290040018001330080 00500151009001100156010000500167011001500172020000800187020000700195020001400202 005001300216005000700229005001200236039000700248013000700255#VV10.05434#VV10.054 35#18500#Vi?t#B450T#807#^214#B tr, nng cao kin thc ng vn 12#V Dng Qu (ch.b.), L Bo, L nh Mai#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a143tr .^b24cm#Ng vn#Lp 12#Sch c thm#V Dng Qu#L Bo#L nh Mai#P.Dung#2587 52## 00658000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020043000550070056000980040018001540080005001720090 01100177010000500188011001500193020000800208020000700216020000700223020001400230 00500110024400500150025500500170027000500150028700500160030203900070031801300070 0325#VV10.05436#VV10.05437#31500#Vi?t#H561D#959.70076#^214#Hng dn hc v n thi mn lch s lp 12#Trn B (ch.b.), Nguyn Th Ci, Nguyn Quc Hng...#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a263tr.^b24cm#Lch s#Lp 12#n tp#Sch c thm#Trn B #Nguyn Th Ci#Nguyn Quc Hng#Nguyn nh L#ng Thanh To n#P.Dung#258753## 00742000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020019000530030015000720070073000870040018001600080 00500178009001100183010000500194011001500199015003300214020000700247020000700254 02000220026102000150028300500160029800500150031400500160032900500170034500500160 0362039000700378013000700385#VV10.05438#VV10.05439#13500#Vi?t#V124L#530.071#^21 4#Vt l 12 nng cao#Sch gio vin#Nguyn Th Khi (tng ch.b.), V Thanh Khit (ch.b.), Nguyn c Hip...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a312tr.^b24 cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Vt l#Lp 12#Phng php ging dy#Sch gi o vin#Nguyn Th Khi#V Thanh Khit#Nguyn c Hip#Nguyn Ngc Hng#Nguyn c Thm#P.Dung#258754## 00734000000000361000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820006000408080005000460020020000510030015000710070065000860220004001510040 01800155008000500173009001100178010000500189011001500194015003300209020000800242 02000070025002000220025702000150027900500130029400500090030700500170031600500140 0333005001100347039000700358013000700365#VV10.05440#VV10.05441#8500#Vi?t#NG550V #807.1#^214#Ng vn 12 nng cao#Sch gio vin#Trn nh S (tng ch.b.), Hng D n, Nguyn ng Mnh (ch.b.)...#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a192 tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Lp 12#Phng php ging dy# Sch gio vin#Trn nh S#Hng Dn#Nguyn ng Mnh# Ngc Thng#L Huy Bc#P .Dung#258755## 00589000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020054000510070058001050080005001630090011001680100 00500179011001500184020001100199020000600210020000700216020001400223005001400237 005002000251005001400271039000700285013000700292#VV10.05442#VV10.05443#20000#Vi ?t#454L#372.6#^214#n luyn ting Vit 1 theo chun kin thc v k nng#ng T h Lanh (ch.b.), Trn Th Hin Lng, L Phng Nga#^aH.#^aGio dc#2010#^a160tr .^b24cm#Ting Vit#Lp 1#n tp#Sch c thm#ng Th Lanh#Trn Th Hin Lng# L Phng Nga#P.Dung#258756## 00589000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020054000510070058001050080005001630090011001680100 00500179011001500184020001100199020000600210020000700216020001400223005001400237 005002000251005001400271039000700285013000700292#VV10.05444#VV10.05445#20500#Vi ?t#454L#372.6#^214#n luyn ting Vit 2 theo chun kin thc v k nng#ng T h Lanh (ch.b.), Trn Th Hin Lng, L Phng Nga#^aH.#^aGio dc#2010#^a168tr .^b24cm#Ting Vit#Lp 2#n tp#Sch c thm#ng Th Lanh#Trn Th Hin Lng# L Phng Nga#P.Dung#258757## 00589000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020054000510070058001050080005001630090011001680100 00500179011001500184020001100199020000600210020000700216020001400223005002000237 005001400257005001400271039000700285013000700292#VV10.05446#VV10.05447#21000#Vi ?t#454L#372.6#^214#n luyn ting Vit 3 theo chun kin thc v k nng#Trn T h Hin Lng (ch.b.), ng Th Lanh, L Phng Nga#^aH.#^aGio dc#2010#^a172tr .^b24cm#Ting Vit#Lp 3#n tp#Sch c thm#Trn Th Hin Lng#ng Th Lanh# L Phng Nga#P.Dung#258758## 00575000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020054000510070047001050080005001520090011001570100 00500168011001500173020001100188020000600199020000700205020001400212005001800226 005001400244005001300258039000700271013000700278#VV10.05448#VV10.05449#20500#Vi ?t#454L#372.6#^214#n luyn ting Vit 4 theo chun kin thc v k nng#Nguyn Th Ly Kha, L Phng Nga, o Tin Phi#^aH.#^aGio dc#2010#^a168tr.^b24cm#Ti ng Vit#Lp 4#n tp#Sch c thm#Nguyn Th Ly Kha#L Phng Nga#o Tin Phi# P.Dung#258759## 00543000000000265000450001400070000001900050000718100060001208200060001880800050 00240020054000290070058000830080005001410090011001460100005001570110015001620200 01100177020000600188020000700194020001400201005001400215005001400229005002000243 039000700263013000700270#21500#Vi?t#454L#372.6#^214#n luyn ting Vit 5 theo chun kin thc v k nng#L Phng Nga (ch.b.), ng Th Lanh, Trn Th Hin Lng#^aH.#^aGio dc#2010#^a176tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#n tp#Sch c thm# L Phng Nga#ng Th Lanh#Trn Th Hin Lng#P.Dung#258760## 00539000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020039000510030042000900070005001320080005001370090 01100142010000500153011001500158020001100173020000900184020001400193005000500207 039000800212013000700220020000700227020001500234#VV10.05452#VV10.05453#16000#Vi ?t#454L#372.6#^214#n luyn kin thc ting Vit tiu hc#Dnh cho hc sinh thi vo trung hc c s#L A#^aH.#^aGio dc#2010#^a127tr.^b24cm#Ting Vit#Tiu h c#Sch c thm#L A#T. Hng#258761#n tp#Sch luyn thi## 00505000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020039000510070018000900080005001080090011001130100 00500124011001500129020001100144020000600155020001400161005001800175039000800193 020001200201020000700213013000700220#VV10.05454#VV10.05455#15000#Vi?t#454L#372 .6#^214#n luyn kim tra nh k ting Vit 1#Nguyn Th Ly Kha#^aH.#^aGio dc #2010#^a108tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#Nguyn Th Ly Kha#T. Hng# kim tra#n tp#258762## 00505000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020039000510070018000900080005001080090011001130100 00500124011001500129020001100144020000600155020001400161005001800175039000800193 020001200201020000700213013000700220#VV10.05456#VV10.05457#17000#Vi?t#454L#372 .6#^214#n luyn kim tra nh k ting Vit 2#Nguyn Th Ly Kha#^aH.#^aGio dc #2010#^a124tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Sch c thm#Nguyn Th Ly Kha#T. Hng# kim tra#n tp#258763## 00505000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020039000510070018000900080005001080090011001130100 00500124011001500129020001100144020000600155020001400161005001800175039000800193 020001200201013000700213020000700220#VV10.05459#VV10.05458#18000#Vi?t#454L#372 .6#^214#n luyn kim tra nh k ting Vit 3#Nguyn Th Ly Kha#^aH.#^aGio dc #2010#^a124tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#Nguyn Th Ly Kha#T. Hng# kim tra#258764#n tp## 00505000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020039000510070018000900080005001080090011001130100 00500124011001500129020001100144020000600155020001400161005001800175039000800193 020001200201013000700213020000700220#VV10.05460#VV10.05461#23000#Vi?t#454L#372 .6#^214#n luyn kim tra nh k ting Vit 4#Nguyn Th Ly Kha#^aH.#^aGio dc #2010#^a160tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#Nguyn Th Ly Kha#T. Hng# kim tra#258765#n tp## 00505000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020039000510070018000900080005001080090011001130100 00500124011001500129020001100144020000600155020001400161005001800175039000800193 020001200201013000700213020000700220#VV10.05462#VV10.05463#23000#Vi?t#454L#372 .6#^214#n luyn kim tra nh k ting Vit 5#Nguyn Th Ly Kha#^aH.#^aGio dc #2010#^a163tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#Nguyn Th Ly Kha#T. Hng# kim tra#258766#n tp## 00501000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020048000510070015000990080005001140090011001190100 00500130011001500135020000500150020000900155020001400164005001500178039000800193 013000700201020000700208020000800215#VV10.05464#VV10.05465#26000#Vi?t#454L#372 .7#^214#n luyn kin thc v k nng mn ton tiu hc#Phm nh Thc#^aH.#^aGi o dc#2010#^a159tr.^b24cm#Ton#Tiu hc#Sch c thm#Phm nh Thc#T. Hng#25 8767#n tp#Bi tp## 00659000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020044000510030028000950070039001230080005001620090 01100167010000500178011001500183020001100198020000900209020001400218005001400232 03900080024602000060025402000060026000400180026602000070028400500120029100500110 0303013000700314#VV10.05466#VV10.05467#21500#Vi?t#B454M#372.6#^214#40 n luy n ting Vit cui cp tiu hc#Dnh cho hc sinh lp 4 - 5#L Phng Nga, L H u Tnh, Nguyn Tr#^aH.#^aGio dc#2010#^a175tr.^b24cm#Ting Vit#Tiu hc#Sch c thm#L Phng Nga#T. Hng#Lp 4#Lp 5#Ti bn ln th 1# thi#L Hu Tnh# Nguyn Tr#258768## 00601000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020039000510070017000900080005001070090011001120100 00500123011001500128020000800143020000700151020001500158005001700173039000800190 02000080019802000110020600400180021702000140023501300070024902000120025602000070 0268#VV10.05468#VV10.05469#23000#Vi?t#T103L#807.6#^214#Ti liu n thi vo lp 10 mn ng vn# Th Minh Dung#^aH.#^aGio dc#2010#^a167tr.^b24cm#Ng vn#Lp 10#Sch luyn thi# Th Minh Dung#T. Hng#Vn hc#Ting Vit#Ti bn ln th 1# Sch c thm#258769#Tp lm vn#n tp## 00551000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020041000540070022000950080005001170090011001220100 00500133011001500138020001000153020000700163020001500170005002200185039000800207 004001800215020001400233013000700247020000700254#VV10.05471#VV10.05470#16000#Vi ?t#T103L#428.0076#^214#Ti liu n thi vo lp 10 mn ting Anh#Nguyn Th Thanh Xun#^aH.#^aGio dc#2010#^a116tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 10#Sch luyn thi#Nguyn Th Thanh Xun#T. Hng#Ti bn ln th 1#Sch c thm#258770#n tp## 00635000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020036000520070057000880080005001450090011001500100 00500161011001500166020000500181020000700186020001500193005001500208039000800223 004003000231020001400261005001500275005001700290013000700307020000700314#VV10.05 472#VV10.05473#22000#Vi?t#T103L#510.76#^214#Ti liu n thi vo lp 10 mn ton #Trn Lu Thnh (ch.b.), Nguyn c Tn, Nguyn Anh Hong#^aH.#^aGio dc#2010#^ a159tr.^b24cm#Ton#Lp 10#Sch luyn thi#Trn Lu Thnh#T. Hng#Ti bn ln th 1, c b sung#Sch c thm#Nguyn c Tn#Nguyn Anh Hong#258771#n tp## 00571000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020047000520070033000990080005001320090011001370100 00500148011001400153020000500167020000700172020001500179005001500194039000800209 020001400217005001700231013000700248020000700255020000700262#VV10.05474#VV10.054 75#14000#Vi?t#T103L#510.76#^214#Ti liu n thi tuyn sinh vo lp 10 mn ton# Phan on Thi, Nguyn Vn Thnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a99tr.^b24cm#Ton#Lp 10# Sch luyn thi#Phan on Thi#T. Hng#Sch c thm#Nguyn Vn Thnh#258772#n t p# thi## 00588000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020050000510070011001010080005001120090011001170100 00500128011001400133020000800147020000800155020001500163005001100178039000800189 02000110019702000120020802000140022001300070023402000070024102000070024802000070 0255#VV10.05477#VV10.05476#14000#Vi?t#T103L#807.6#^214#Ti liu n thi tuyn si nh vo lp 10 mn ng vn#V Vn Tm#^aH.#^aGio dc#2010#^a99tr.^b24cm#Ng vn# Vn hc#Sch luyn thi#V Vn Tm#T. Hng#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#2 58773#Lp 10#n tp# thi## 00637000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510030018000810070034000990080005001330090 01100138010000500149011001500154020000800169020000800177020001500185005001600200 03900080021602000110022402000120023502000140024700500170026101300070027802000070 0285020000700292#VV10.05478#VV10.05479#12000#Vi?t#454T#807.6#^214#n thi vo l p 10 mn ng vn#Nm hc 2010-2011#Trn Thu Thanh, Nguyn Hu Quyn#^aH.#^aGi o dc#2010#^a108tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Sch luyn thi#Trn Thu Thanh#T. Hng #Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#Nguyn Hu Quyn#258774#Lp 10#n tp## 00583000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020032000540030018000860070037001040080005001410090 01100146010000500157011001500162020001000177020000700187020001500194005002300209 039000800232020001400240005001300254013000700267020000700274#VV10.05480#VV10.054 81#12000#Vi?t#454T#428.0076#^214#n thi vo lp 10 mn ting Anh#Nm hc 2010- 2011#Nguyn Th Huyn Trang, Cao Th Thu#^aH.#^aGio dc#2010#^a111tr.^b24cm#Ti ng Anh#Lp 10#Sch luyn thi#Nguyn Th Huyn Trang#T. Hng#Sch c thm#Cao T h Thu#258775#n tp## 00606000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020027000520030018000790070049000970080005001460090 01100151010000500162011001500167020000500182020000700187020001500194005001700209 039000800226020001400234005001600248005001400264013000700278020000700285#VV10.05 482#VV10.05483#12000#Vi?t#454T#510.76#^214#n thi vo lp 10 mn ton#Nm hc 2010-2011#Nguyn Thanh Sn, Nguyn Ti Cng, Mai Xun Vinh#^aH.#^aGio dc#2010# ^a104tr.^b24cm#Ton#Lp 10#Sch luyn thi#Nguyn Thanh Sn#T. Hng#Sch c thm #Nguyn Ti Cng#Mai Xun Vinh#258776#n tp## 00681000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020078000550070046001330080005001790090011001840100 00500195011001500200020001000215020000700225020001500232005001600247039000800263 004004000271020001400311005001100325005001700336013000700353020000700360#VV10.05 484#VV10.05485#22000#Vi?t#CH502B#428.0076#^214#Chun b kin thc n thi vo l p 10 trung hc ph thng chuyn mn ting Anh#Nguyn Kim Hin, V Th Li, Nguy n Th Thun#^aH.#^aGio dc#2010#^a195tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 10#Sch luyn thi# Nguyn Kim Hin#T. Hng#Ti bn ln th 1, c chnh l, b sung#Sch c thm#V Th Li#Nguyn Th Thun#258777# thi## 00561000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520030036000820070012001180080005001300090 01100135010000500146011001500151020000500166020000700171020001500178005001200193 039000800205004001800213020001400231013000700245020000700252#VV10.05486#VV10.054 87#28000#Vi?t#454L#510.76#^214#n luyn ton trung hc c s#Dng cho hc sinh n thi vo lp 10#V Hu Bnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a321tr.^b24cm#Ton#Lp 10#S ch luyn thi#V Hu Bnh#T. Hng#Ti bn ln th 1#Sch c thm#258778#n tp# # 00678000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020033000510030036000840070029001200080005001490090 01100154010000500165011001500170020000800185020000700193020001500200005001300215 03900080022802000110023602000120024700400180025902000140027700500150029101300070 0306020000800313020000700321#VV10.05488#VV10.05489#22000#Vi?t#454L#807.6#^214# n luyn ng vn trung hc c s#Dng cho hc sinh n thi vo lp 10# Vit Hn g, inh Vn Thin#^aH.#^aGio dc#2010#^a183tr.^b24cm#Ng vn#Lp 10#Sch luyn thi# Vit Hng#T. Hng#Ting Vit#Tp lm vn#Ti bn ln th 1#Sch c thm# inh Vn Thin#258779#Vn hc#n tp## 00574000000000289000450002600110000002600110001100500160002201400070003801900050 00451810006000500820009000568080005000650020045000700030049001150070016001640080 00500180009001100185010000500196011001500201020001000216020000700226020001500233 039000800248020001400256013000700270020000700277#VV10.05490#VV10.05491#C Th Th u Thu#20000#Vi?t#454L#428.0076#^214#n luyn kin thc ting Anh trung hc c s#Dnh cho hc sinh n thi vo lp 10 chuyn, chn#C Th Thu Thu#^aH.#^aGio dc#2010#^a187tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 10#Sch luyn thi#T. Hng#Sch c thm#2 58780#n tp## 00601000000000301000450002600110000002600110001100500150002201400070003701900050 00441810006000490820007000558080005000620020043000670030049001100070027001590080 00500186009001100191010000500202011001500207020000800222020000700230020001500237 039000800252020001400260005001100274013000700285020000700292#VV10.05493#VV10.054 92#Nguyn Th Ng#23500#Vi?t#454L#546.76#^214#n luyn kin thc ho hc trung hc c s#Dnh cho hc sinh n thi vo lp 10 chuyn, chn#Nguyn Th Ng, Ng Vn V#^aH.#^aGio dc#2010#^a223tr.^b24cm#Ho hc#Lp 10#Sch luyn thi#T. Hng #Sch c thm#Ng Vn V#258781#n tp## 00539000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020046000520070017000980220004001150080005001190090 01100124010000500135011001500140020000500155020002000160020001500180013000700195 020001400202020000800216005001700224039000800241#VV10.05494#VV10.05495#42000#Vi ?t#B103T#510.76#^214#Bi tp n luyn mn ton trung hc ph thng#Nguyn Nht L ang#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a275tr.^b24cm#Ton#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#258782#Sch c thm#Bi tp#Nguyn Nht Lang#T. Hng## 00539000000000289000450002600110000002600110001102000140002201400070003601900050 00431810006000480820007000548080005000610020046000660070017001120220004001290080 00500133009001100138010000500149011001500154020000500169020002000174020001500194 020000800209039000800217013000700225005001700232#VV10.05496#VV10.05497#Sch c thm#49000#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp n luyn mn ton trung hc ph thng #Nguyn Nht Lang#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a339tr.^b24cm#Ton#Ph thng trung h c#Sch luyn thi#Bi tp#T. Hng#258783#Nguyn Nht Lang## 00686000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020069000530070054001220080005001760090011001810100 00500192011001500197020000700212020002000219020001500239005001500254039000800269 02000140027700500120029100500140030302000070031700500140032400500150033801300070 0353#VV10.05498#VV10.05499#41000#Vi?t#T103L#530.076#^214#Ti liu n thi tt ng hip trung hc ph thng v i hc mn vt l#Phm Ngc Tin (ch.b.), Phm V D n, L Quang Dim...#^aH.#^aGio dc#2010#^a299tr.^b24cm#Vt l#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Phm Ngc Tin#T. Hng#Sch c thm#Phm V Dn#L Quang Di m#n tp#ng Vn Ninh#Trn Quang Ph#258784## 00582000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020070000550070025001250080005001500090011001550100 00500166011001500171020000800186020002000194020001500214005001900229039000800248 020001400256020000800270013000700278020000700285#VV10.05500#VV10.05501#34000#Vi ?t#T103L#959.70076#^214#Ti liu n thi tt nghip trung hc ph thng v i h c mn lch s#Trn Nh Thanh Tm ch.b.#^aH.#^aGio dc#2010#^a243tr.^b24cm#Lch s#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Trn Nh Thanh Tm#T. Hng#Sch c thm#B i tp#258785#n tp## 00575000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020069000540070020001230080005001430090011001480100 00500159011001500164020001200179020002000191020001500211005001400226039000800240 020001400248020000700262020000900269013000700278#VV10.05502#VV10.05503#26000#Vi ?t#T103L#330.9597#^214#Ti liu n thi tt nghip trung hc ph thng v i hc mn a l#Mai Ph Thanh ch.b.#^aH.#^aGio dc#2010#^a183tr.^b24cm#a kinh t# Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Mai Ph Thanh#T. Hng#Sch c thm#n tp#Vi t Nam#258786## 00635000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020072000540070050001260080005001760090011001810100 00500192011001500197020001000212020002000222020001500242005002000257039000800277 020001400285020000700299005000900306005001100315013000700326#VV10.05504#VV10.055 05#30000#Vi?t#T103L#428.0076#^214#Ti liu n thi tt nghip trung hc ph thn g v i hc mn ting Anh#Trn nh Nguyn L (ch.b.), Ngc Lam, Ngc Thanh#^aH .#^aGio dc#2010#^a211tr.^b24cm#Ting Anh#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Tr n nh Nguyn L#T. Hng#Sch c thm#n tp#Ngc Lam#Ngc Thanh#258787## 00762000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020070000510070078001210080005001990090011002040100 00500215011001500220020000800235020000800243020001500251005001400266039000800280 02000140028800500200030200500170032202000120033900500160035102000070036702000200 0374013000700394020001100401#VV10.05506#VV10.05507#34000#Vi?t#T103L#807.6#^214# Ti liu n thi tt nghip trung hc ph thng v i hc mn ng vn#L Xun Gi ang (ch.b.), Nguyn Th Phi Hng, Khng Thnh Ngc, Nguyn Th Thu#^aH.#^aGio dc#2010#^a239tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Sch luyn thi#L Xun Giang#T. Hng#Sc h c thm#Nguyn Th Phi Hng#Khng Thnh Ngc#Tp lm vn#Nguyn Th Thu#n t p#Ph thng trung hc#258788#Ting Vit## 00697000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020070000520070056001220080005001780090011001830100 00500194011001500199020000800214020002000222020001500242005001400257039000800271 02000140027900500150029300500140030802000070032200500180032900500170034701300070 0364#VV10.05508#VV10.05509#41000#Vi?t#T103L#540.76#^214#Ti liu n thi tt ngh ip trung hc ph thng v i hc mn ha hc#L Hong Dng (ch.b.), Phan Trng Qu, Nguyn Th L...#^aH.#^aGio dc#2010#^a271tr.^b24cm#Ho hc#Ph thng tru ng hc#Sch luyn thi#L Hong Dng#T. Hng#Sch c thm#Phan Trng Qu#Nguyn Th L#n tp#Trn Th Hng Anh#Nguyn Hong Ht#258789## 00694000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020071000490070057001200080005001770090011001820100 00500193011001500198020000900213020002000222020001500242005001200257039000800269 02000140027700500150029100500170030602000070032300500150033000500160034501300070 0361#VV10.05510#VV10.05511#30000#Vi?t#T103L#576#^214#Ti liu n thi tt nghip trung hc ph thng v i hc mn sinh hc#L Ngc Lp (ch.b.), Hong Thu Anh , Phm Phng Bnh...#^aH.#^aGio dc#2010#^a211tr.^b24cm#Sinh hc#Ph thng tru ng hc#Sch luyn thi#L Ngc Lp#T. Hng#Sch c thm#Hong Thu Anh#Phm Ph ng Bnh#n tp#Trn Ngc Danh#Trng Hu Nhn#258790## 00757000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020067000530070065001200220004001852210010001890080 00500199009001100204010000500215011001500220020000500235020001000240020002000250 02000150027002000140028500500160029900500220031500500140033700500090035100500130 0360039000800373013000700381020000700388#VV10.05512#VV10.05513#22000#Vi?t#T103L #515.076#^214#Ti liu n thi tt nghip trung hc ph thng v i hc mn ton #Quch T Chng (ch.b.), Hunh Khng Anh Dng, Phm Hng Hi...#T.1#Gii tch# ^aH.#^aGio dc#2010#^a155tr.^b24cm#Ton#Gii tch#Ph thng trung hc#Sch luy n thi#Sch c thm#Quch T Chng#Hunh Khng Anh Dng#Phm Hng Hi#Trn Ng #L Vn Phc#T. Hng#258791#n tp## 00751000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020067000540070060001210220004001812210009001850080 00500194009001100199010000500210011001500215020000500230020000900235020002000244 02000150026402000140027900500160029300500170030900500140032600500140034000500130 0354039000800367013000700375020000700382#VV10.05514#VV10.05515#15000#Vi?t#T103L #516.0076#^214#Ti liu n thi tt nghip trung hc ph thng v i hc mn to n#Quch T Chng (ch.b.), Dng Tng nh, Trng T Hi...#T.2#Hnh hc#^aH.# ^aGio dc#2010#^a103tr.^b24cm#Ton#Hnh hc#Ph thng trung hc#Sch luyn thi# Sch c thm#Quch T Chng#Dng Tng nh#Trng T Hi#Dng Bu Lc#L Ho n Ngc#T. Hng#258792#n tp## 00611000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020071000530070040001240080005001640090011001690100 00500180011001500185020001500200020002000215005001500235039000800250004001800258 020001400276005001600290020000800306013000700314#VV10.05517#VV10.05516#49000#Vi ?t#M458S#515.076#^214#Mt s chuyn gii tch bi dng hc sinh gii trung h c ph thng#Nguyn Vn Mu (ch.b.), Nguyn Vn Tin#^aH.#^aGio dc#2010#^a339t r.^b24cm#Ton gii tch#Ph thng trung hc#Nguyn Vn Mu#T. Hng#Ti bn ln t h 1#Sch c thm#Nguyn Vn Tin#Bi tp#258793## 00561000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020076000550070013001310080005001440090011001490100 00500160011001500165020001500180020000800195005001300203039000800216004001800224 020001400242020002000256013000700276#VV10.05518#VV10.05519#36500#Vi?t#M458S#516 .22076#^214#Mt s chuyn hnh hc phng bi dng hc sinh gii trung hc ph thng# Thanh Sn#^aH.#^aGio dc#2010#^a211tr.^b24cm#Hnh hc phng#Bi tp# Thanh Sn#T. Hng#Ti bn ln th 1#Sch c thm#Ph thng trung hc#258794# # 00601000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020068000540070040001220080005001620090011001670100 00500178011001500183020000700198020000800205005001500213039000800228004001800236 020001400254020002000268005001600288013000700304#VV10.05520#VV10.05521#45500#Vi ?t#M458S#512.0076#^214#Mt s chuyn i s bi dng hc sinh gii trung hc ph thng#Nguyn Vn Mu (ch.b.), Nguyn Vn Tin#^aH.#^aGio dc#2010#^a314tr. ^b24cm#i s#Bi tp#Nguyn Vn Mu#T. Hng#Ti bn ln th 1#Sch c thm#Ph thng trung hc#Nguyn Vn Tin#258795## 00697000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020065000520070075001170080005001920090011001970100 00500208011001500213020000800228020002000236020001500256005001200271039000800283 005001600291005001700307020001900324005001900343013000700362020001400369#VV10.05 522#VV10.05523#29000#Vi?t#B450#546.76#^214#B trc nghim kim tra kin th c ho hc trung hc ph thng#Ng Ngc An (ch.b.), Nguyn Thanh H, Nguyn Vn L uyn, Nguyn Ngc Nguyn#^aH.#^aGio dc#2010#^a255tr.^b24cm#Ho hc#Ph thng t rung hc#Sch luyn thi#Ng Ngc An#T. Hng#Nguyn Thanh H#Nguyn Vn Luyn# thi trc nghim#Nguyn Ngc Nguyn#258796#Sch c thm## 00622000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020053000510070053001040080005001570090011001620100 00500173011001500178020000800193020001500201005001200216039000800228005001400236 005001700250020002000267013000700287020001200294020001400306#VV10.05524#VV10.055 25#22000#Vi?t#B450#807.6#^214#B kim tra kin thc ng vn trung hc ph t hng#Chu Vn Sn (ch.b.), Phm Gia Mnh, Trng Th Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^ a192tr.^b24cm#Ng vn#Sch luyn thi#Chu Vn Sn#T. Hng#Phm Gia Mnh#Trng Th Hng#Ph thng trung hc#258797# kim tra#Sch c thm## 00631000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020064000530070048001170080005001650090011001700100 00500181011001500186020000700201020002000208020001500228005001200243039000800255 005001400263005001200277020001900289013000700308020001400315#VV10.05526#VV10.055 27#29000#Vi?t#B450#530.076#^214#B trc nghim kim tra kin thc vt l tr ung hc ph thng#V nh Tu (ch.b.), V Hng Quang, L nh Yn#^aH.#^aGio d c#2010#^a255tr.^b24cm#Vt l#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#V nh Tu#T. H ng#V Hng Quang#L nh Yn# thi trc nghim#258798#Sch c thm## 00610000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020059000550070026001140080005001400090011001450100 00500156011001500161020000700176020001200183020001500195039000800210004001800218 005001000236005001500246020000700261020001400268013000700282020000700289#VV10.05 528#VV10.05529#21500#Vi?t#PH561P#330.9597#^214#Phng php n luyn thi a l lp 12 t hiu qu cao#L Phng, Mai Xun Phong#^aH.#^aGio dc#2010#^a152t r.^b24cm#a l#a kinh t#Sch luyn thi#T. Hng#Ti bn ln th 1#L Phng#M ai Xun Phong#Lp 12#Sch c thm#258799#n tp## 00629000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510030032000790070042001110080005001530090 01100158010000500169011001500174020000800189020001400197005001400211039000800225 020001400233020002000247005001900267013000700286020000700293020001500300#VV10.05 530#VV10.05531#25000#Vi?t#D112V#807.6#^214#Dy v hc ngh lun x hi#Luyn th i tt nghip v i hc# Ngc Thng (ch.b.), Nguyn Thanh Huyn#^aH.#^aGio d c#2010#^a199tr.^b24cm#Ng vn#Vn ngh lun# Ngc Thng#T. Hng#Sch c thm# Ph thng trung hc#Nguyn Thanh Huyn#258800# thi#Sch luyn thi## 00676000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020020000550030076000750070014001510040018001650080 00500183009001100188010000500199011001500204012003900219020002000258020002000278 020001400298020001500312005001400327039000700341013000700348020000700355#VV10.05 532#VV10.05533#36500#Vi?t#H312H#516.23076#^214#Hnh hc khng gian#Dnh cho hc sinh n thi tt nghip THPT v luyn thi vo i hc, cao ng#Phan Huy Khi#T i bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a272tr.^b24cm#Cc chuyn ton trung hc ph thng#Hnh hc khng gian#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch gio khoa# Phan Huy Khi#B.Hin#258801#n tp## 00548000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020045000520070041000970080005001380090011001430100 00500154011001500159020001000174020001200184020001100196006000800207006000900215 006001100224039000700235013000700242020000900249#VV10.05534#VV10.05535#29000#Vi ?t#TR527#372.6#^214#Truyn c b tr mn ting Khmer tiu hc#S.t., tuyn ch n, bin dch.: Kim Sn...#^aH.#^aGio dc#2010#^a156tr.^b24cm#Truyn k#Ting K hmer#Ting Vit#Kim Sn#Trn The#Ngc Thch#B.Hin#258802#Tiu hc## 00699000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400010012000450020026000570030018000830070018001010220004001190080 00500123009001100128010000500139011001500144015003300159020001100192020000600203 020002200209020001500231039000700246013000700253005001200260021011300272#VV10.05 536#VV10.05537#Vi?t#TH308K#372.6#^214#H Ngc i#Thit k ting Vit lp 1#Ti liu th im#H Ngc i ch.b.#T.3#^aH.#^aGio dc#2010#^a199tr.^b21cm#TTS ghi : B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 1#Phng php ging dy#Sch gio vin#B .Hin#258803#H Ngc i#Gii thiu nhim v v cc thao tc tng tit hc ca gio vin trong qu trnh ging dy mn ting Vit lp 1## 00846000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020041000520070046000930040018001390080005001570090 01100162010000500173011001500178021012100193020000800314020002200322020001600344 02000100036002000090037002000150037900500180039400500130041200500100042500500170 0435005001800452039000700470013000700477#VV10.05538#VV10.05539#40000#Vi?t#TH308 K#807.1#^214#Thit k bi dy ng vn trung hc c s#Nguyn Thanh Hng, Trn nh S, Hong Dn...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a227tr.^b24cm#Trnh by mt s vn v c - hiu trong dy hc ng vn v mt s hnh thc thit k bi dy ng vn trung hc c s#Ng vn#Phng php ging dy#Trung hc c s #Bi ging#Thit k#Sch gio vin#Nguyn Thanh Hng#Trn nh S#Hong Dn#Nguy n Vn ng#Nguyn Trng Hon#B.Hin#258804## 00852000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020045000520070050000970040018001470080005001650090 01100170010000500181011001500186021012100201020000800322020002200330020002000352 02000100037202000090038202000150039100500180040600500130042400500140043700500070 0451005001800458039000700476013000700483#VV10.05540#VV10.05541#40000#Vi?t#TH308 K#807.1#^214#Thit k bi dy ng vn trung hc ph thng#Nguyn Thanh Hng, Tr n nh S, Bi Minh Ton...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a223tr.^b24c m#Trnh by mt s vn v c - hiu trong dy hc ng vn v mt s hnh th c thit k bi dy ng vn trung hc c s#Ng vn#Phng php ging dy#Trung h c ph thng#Bi ging#Thit k#Sch gio vin#Nguyn Thanh Hng#Trn nh S#B i Minh Ton#V Nho#Nguyn Trng Hon#B.Hin#258805## 00809000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570020022000620070062000840080005001460090 01100151010000500162011001500167021024900182020001100431020001100442005002000453 005001600473039000700489001001600496013000700512#VV10.05544#VV10.05542#VV10.0554 3#33000#Vi?t#GI-108T#301#^214#Gio trnh x hi hc#Nguyn Tin Nam (ch.b.), o n Th Lan Phng, Nguyn Mu Dng#^aH.#^aGio dc#2010#^a224tr.^b24cm#Trnh by tng quan v x hi hc v phng php nghin cu x hi hc. Gii thiu nhng kin thc c bn v c cu x hi, t chc x hi, thit ch x hi, vn ho, x hi ho, i sng x hi, s bin i x hi v mt s chuyn ngnh x hi hc# X hi hc#Gio trnh#on Th Lan Phng#Nguyn Mu Dng#B.Hin#Nguyn Tin Nam #258806## 00561000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020043000540070012000970040018001090080005001270090 01100132010000500143011001500148020000800163020001400171005001200185039000700197 020001100204020001000215020000700225013000700232020002000239#VV10.05545#VV10.055 46#25000#Vi?t#NH121B#546.076#^214#Nhn bit v tch cc cht ra khi hn hp#Ng Ngc An#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a180tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#Ng Ngc An#B.Hin#Ho hu c#Ho v c#n tp#258807#Ph thng trung hc# # 00757000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020049000510070013001000080005001130090011001180100 00500129011001500134021024400149020000800393001001300401020001100414039000700425 013000700432020001100439020000800450020000900458#VV10.05547#VV10.05548#25500#Vi ?t#D112H#959.7#^214#Dy hc lch s a phng Vit Bc v Ty Bc# Hng Th i#^aH.#^aGio dc#2010#^a163tr.^b24cm#Gii thiu khi lun v lch s a phng v mi quan h gia lch s a phng vi lch s dn tc Vit Nam. Hng dn phng php t chc nghin cu, khai thc, x l d liu, thc hnh cc ni dung , bin son v dy hc lch s a phng#Lch s# Hng Thi#Gio trnh#B.Hin #258808#Nghin cu#Dy hc#Vit Nam## 00536000000000289000450002600110000002600110001102000100002202000040003201400070 00360190005000431810006000480820009000548080005000630020043000680030013001110070 01900124008000500143009001100148010000500159011001500164020001200179020001400191 005001900205039000700224013000700231020000800238#VV10.05549#VV10.05550#Ting Anh #Cu#19000#Vi?t#B300Q#428.0076#^214#B quyt lm bi thi trc nghim ting Anh# Cu trc cu#Nguyn L Bo Ngc#^aH.#^aGio dc#2010#^a115tr.^b24cm#Trc nghim# Sch c thm#Nguyn L Bo Ngc#B.Hin#258809#Bi tp## 00694000000000289000450002600110000002600110001102000050002202000090002701400070 00360190005000431810007000480820006000558080005000610020040000660070015001060040 01800121008000500139009001100144010000500155011001500160021016700175001001500342 020001500357039000700372013000700379020001800386#VV10.05551#VV10.05552#Ton#Tiu hc#22000#Vi?t#PH561P#372.7#^214#Phng php sng tc ton tiu hc#Phm nh Thc#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a131tr.^b24cm# ngha v tm q uan trng rn luyn kh nng sng tc ton tiu hc. Phng php sng t c ton. Hng dn gi cch gii hoc tr li cc bi tp ng dng#Phm nh Thc#Sch gio vin#B.Hin#258810#Phng php ra ## 00891000000000301000450002600110000002600110001102000220002201400070004401900050 00511810007000560820007000638080005000700020060000750070020001350040018001550080 00500173009001100178010000500189011001500194021029600209001002000505020001500525 039000700540013000700547020000900554020000800563020001800571#VV10.05553#VV10.055 54#Phng php ging dy#24000#Vi?t#PH561P#372.21#^214#Phng php t chc hot ng lm quen vi tc phm vn hc#H Nguyn Kim Giang#Ti bn ln th 3#^aH.#^ aGio dc#2010#^a231tr.^b24cm#Trnh by cc nguyn tc, hnh thc v phng php t chc cc hot ng lm quen vi tc phm vn hc trng mm non nh: hot ng c truyn cho tr nghe, hot ng dy tr k li truyn, c th, dy tr c thuc th din cm, c thuc ca dao, tc ng, ng kch... theo tc phm v n hc#H Nguyn Kim Giang#Sch gio vin#B.Hin#258811#Tc phm#Vn hc#Gio dc mu gio## 00903000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820007000428080005000490020057000540030037001110070017001480040018001650080 00500183009001100188010000500199011001500204021026100219001001700480020001100497 039000700508020001800515020001800533013000700551020000900558020002200567#VV10.05 555#VV10.05556#30000#Vi?t#GI-108T#372.21#^214#Gio trnh phng php gio dc t h cht cho tr mm non#Dnh cho h Cao ng S phm Mm non#ng Hng Phng#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a226tr.^b24cm# cp n cc vn l lu n c bn v gio dc th cht, c im pht trin th cht, mc ch, nhim v v nguyn tc gio dc th cht cho tr mm non. Trnh by phng php, hnh th c t chc v t chc cng tc gio dc th cht cho tr trng mm non#ng H ng Phng#Gio trnh#B.Hin#Gio dc mu gio#Gio dc th cht#258812#Th cht# Phng php ging dy## 00496000000000265000450002600110000002600110001102000050002201400070002701900050 00341810007000390820006000468080005000520020050000570070018001070080005001250090 01100130010000500141011001500146020001400161005001800175039000700193020001400200 013000700214020000900221#VV10.05557#VV10.05558#Ton#21000#Vi?t#NH556S#372.7#^21 4#Nhng sai lm thng gp khi gii ton tiu hc#Nguyn Thanh Hng#^aH.#^aGi o dc#2010#^a163tr.^b24cm#Sch c thm#Nguyn Thanh Hng#B.Hin#Gii bi ton#2 58813#Tiu hc## 00845000000000385000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020045000510070101000960220004001970040018002010080 00500219009001100224010000500235011001500240020001200255020001400267020002000281 02000070030102000140030800500170032200500160033900500160035500500200037100500140 0391005001600405005001600421013000700437020000800444039000700452#VV10.05559#VV10 .05560#33000#Vi?t#T527T#807.6#^214#Tuyn tp bi v bi vn ngh lun x hi #Phm Th Vn Anh, L Th Ngc nh, Nguyn Vn Bnh... ; Tuyn chn: Nguyn Vn Tng, Thn Phng Thu#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a239tr.^b24cm# Tp lm vn#Vn ngh lun#Trung hc ph thng# thi#Sch c thm#Phm Th Vn Anh#L Th Ngc nh#Nguyn Vn Bnh#Nguyn Th Bch Du#Ng Tr ng#Nguyn Vn Tng#Thn Phng Thu#258814#Bi vn#B.Hin## 00972000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020057000490070069001060040018001750080005001930090 01100198010000500209011001500214020000800229020002200237020001600259020001500275 00500120029000500140030200500090031600500100032500500150033500500160035003900070 0366013000700373021024200380#VV10.05562#VV10.05561#35000#Vi?t#H428#807#^214#H i - p v cc tnh hung kh trong dy v hc ng vn#H Nht Anh, Li Nguyn n, nh Cao... ; Nguyn Vn Tng tuyn chn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#20 10#^a231tr.^b24cm#Ng vn#Phng php ging dy#Phng php hc#Sch tham kho#H Nht Anh#Li Nguyn n#nh Cao#ng Hin#Nguyn Kim Rn#Nguyn Vn Tng#B.Hi n#258815#Gii p nhng tnh hung, nhng vn xut pht t thc t dy v hc b mn ng vn nh vic hiu dy - hc ng cc yu t ngh thut ca tc ph m, hnh nh, hnh tng, ti, ch , nhn vt, kt cu, ngh thut t chc ngn t...## 00487000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020031000520070012000830080005000950090011001000100 00500111011001400116020001100130020000700141020001500148020001400163005001200177 039000700189020000600196013000700202#VV10.05563#VV10.05564#11000#Vi?t#M460R#372 .44#^214#M rng vn t qua ch lp 2#L Hng Mai#^aH.#^aGio dc#2010#^a79tr. ^b21cm#Ting Vit#T ng#Tr chi ch#Sch c thm#L Hng Mai#B.Hin#Lp 2#2 58816## 00487000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020031000520070012000830080005000950090011001000100 00500111011001400116020001100130020000700141020001500148020001400163005001200177 020000600189039000700195013000700202#VV10.05565#VV10.05566#11000#Vi?t#M460R#372 .44#^214#M rng vn t qua ch lp 3#L Hng Mai#^aH.#^aGio dc#2010#^a80tr. ^b21cm#Ting Vit#T ng#Tr chi ch#Sch c thm#L Hng Mai#Lp 3#B.Hin#2 58817## 00487000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020031000520070012000830080005000950090011001000100 00500111011001400116020001100130020000700141020001500148020001400163005001200177 020000600189039000700195013000700202#VV10.05567#VV10.05568#11000#Vi?t#M460R#372 .44#^214#M rng vn t qua ch lp 4#L Hng Mai#^aH.#^aGio dc#2010#^a80tr. ^b21cm#Ting Vit#T ng#Tr chi ch#Sch c thm#L Hng Mai#Lp 4#B.Hin#2 58818## 00487000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020031000520070012000830080005000950090011001000100 00500111011001400116020001100130020000700141020001500148020001400163005001200177 020000600189039000700195013000700202#VV10.05569#VV10.05570#11000#Vi?t#M460R#372 .44#^214#M rng vn t qua ch lp 5#L Hng Mai#^aH.#^aGio dc#2010#^a80tr. ^b21cm#Ting Vit#T ng#Tr chi ch#Sch c thm#L Hng Mai#Lp 5#B.Hin#2 58819## 00727000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020023000510070028000740040018001020080005001200090 01100125010000500136011001500141020000900156020002100165020001500186005001500201 039000700216021019500223013000700418001001200425#VV10.05571#VV10.05572#16500#Vi ?t#M458T#790.1#^214#150 tr chi thiu nhi#Bi S Tng, Trn Quang c#Ti bn l n th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a167tr.^b21cm#Tr chi#Sinh hot ngoi tri#Sch thiu nhi#Trn Quang c#B.Hin#Trnh by ngun gc, ngha, tc dng, c trn g, phn loi v phng php t chc, hng dn tr chi cho thiu nhi. Gii thi u mt s tr chi c t chc trong lp hc v cc bui sinh hot#258820#Bi S Tng## 00772000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020040000510030023000910070015001140040018001290080 00500147009001100152010000500163011001400168020000900182020000900191020001400200 02101820021403900070039602000100040302000040041301300070041700100150042402000070 0439#VV10.05573#VV10.05574#9500#Vi?t#T527C#372.21#^214#Tuyn chn truyn, th, cu mu gio#Theo ch im gio dc#ng Thu Qunh#Ti bn ln th 8#^aH.#^aG io dc#2010#^a99tr.^b21cm#Gio dc#Mu gio#Sch mu gio#Ti liu gip tr ti p cn cc kin thc theo ch im tr pht trin mt cch ton din qua nhng cu truyn c tch, th, ca dao, tc ng, nhng cu mang hnh nh i thng #B.Hin#Truyn k#Th#258821#ng Thu Qunh#Cu ## 00771000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020053000520030035001050070012001400040018001520080 00500170009001100175010000500186011001400191020000800205020000700213021020300220 039000700423020000900430020001100439001001200450013000700462#VV10.05575#VV10.055 76#10000#Vi?t#NH556T#371.2#^214#Nhng tnh hung thng gp trong qun l trn g hc#Cch suy ngh v ng x thnh cng#Lc Th Nga#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGi o dc#2010#^a99tr.^b21cm#Qun l#ng x#Trnh by thc cht ca qun l gio d c l s ng x cc tnh hung gio dc v mt s mu chuyn tnh hung thng g p trong qun l gio dc nh trng, km theo li khuyn cng nh cch gii qu yt#B.Hin#Gio dc#Trng hc#Lc Th Nga#258822## 00726000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010015000500020026000650070032000910220009001232210 01800132008000500150009001100155010000500166011001500171021015900186020000800345 020000900353020000900362020001200371039000700383013000700390005001500397#VV10.05 577#VV10.05578#15000#Vi?t#TR527#173#^214#Trn Vn Thng#Truyn o c xa v nay#Trn Vn Thng tuyn chn, b.s.#T.1, Q.3#Tnh cm gia nh#^aH.#^aGio dc#2 010#^a135tr.^b21cm#Gm nhng mu chuyn gio dc o c, nhn cch, lng hiu t ho vi cha m, cch i nhn x th vi ngi trong gia nh cng nh vi mi n gi trong x hi#o c#Gio dc#Gia nh#Truyn ngn#B.Hin#258823#Trn Vn T hng## 00611000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820011000418080005000520010017000570020023000740070043000970040018001400080 00500158009001100163010000500174011001400179012004000193020001700233020001300250 020000900263020001000272005001300282039000700295013000700302#VV10.05579#VV10.055 80#18000#Vi?t#TR527C#398.209597#^214#Nguyn Trng Bu#Truyn c dn tc Giy#S. t., b.s.: Nguyn Trng Bu, Nm Hng Mai#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010# ^a94tr.^b21cm#Truyn c dn gian cc dn tc Vit Nam#Vn hc dn gian#Dn tc G iy#Vit Nam#Truyn c#Nm Hng Mai#B.Hin#258824## 00492000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820011000418080005000520020018000570070026000750040018001010080005001190090 01100124010000500135011001500140020001700155020000700172020001800179039000700197 013000700204005001500211#VV10.05581#VV10.05582#49000#Vi?t#TH121T#398.209495#^21 4#Thn thoi Hi Lp#Nguyn Vn Dn s.t., b.s.#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc# 2010#^a415tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Hy Lp#Truyn thn thoi#B.Hin#258825#Nguy n Vn Dn## 00763000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020060000460030031001060070081001370040018002180080005002360090 01100241010000500252011001500257020001600272020001400288005001700302039000700319 02000080032602000050033402000160033902000100035500500200036500500160038500500170 0401013000700418#VV10.05583#VV10.05584#Vi?t#H561D#510.285#^214#Hng dn s dng v gii ton trn my tnh Casio fx-500MS#Dng cho cc lp 6 - 7 - 8 - 9#Nguyn Vn Trang (ch.b.), Nguyn Trng Chng, Nguyn Hu Tho, Nguyn Th Thch#Ti b n ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a187tr.^b21cm#My tnh b ti#Sch c thm#N guyn Vn Trang#B.Hin#S dng#Ton#Trung hc c s#Gii ton#Nguyn Trng Chn g#Nguyn Hu Tho#Nguyn Th Thch#258826## 00666000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020060000460030030001060070038001360040018001740080005001920090 01100197010000500208011001500213020001600228020001400244005002000258039000700278 020000800285020000500293020002000298020001000318005001700328013000700345#VV10.05 585#VV10.05586#Vi?t#H561D#510.285#^214#Hng dn s dng v gii ton trn my t nh Casio fx-570ES#Dng cho cc lp 10 - 11 - 12#Nguyn Trng Chng, Nguyn Th Thch#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a135tr.^b21cm#My tnh b ti#Sc h c thm#Nguyn Trng Chng#B.Hin#S dng#Ton#Ph thng trung hc#Gii ton #Nguyn Th Thch#258827## 00709000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020060000460030030001060070081001360040018002170080005002350090 01100240010000500251011001500256020001600271020001400287005002000301039000700321 020000800328020000500336020002000341020001000361005001700371013000700388#VV10.05 587#VV10.05588#Vi?t#H561D#510.285#^214#Hng dn s dng v gii ton trn my t nh Casio fx-570MS#Dng cho cc lp 10 - 11 - 12#Nguyn Vn Trang (ch.b.), Nguy n Trng Chng, Nguyn Hu Tho, Nguyn Th Thch#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a127tr.^b21cm#My tnh b ti#Sch c thm#Nguyn Trng Chng#B.Hin #S dng#Ton#Ph thng trung hc#Gii ton#Nguyn Th Thch#258828## 00743000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010010000520020033000620070023000950040018001180080 00500136009001100141010000500152011001500157020001000172005001200182039000700194 020000800201020001900209021021800228013000700446#VV10.05590#VV10.05589#39000#Vi ?t#B100T#371.19#^214#Hong Anh#300 tnh hung giao tip s phm#Hong Anh, Th Chu#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a371tr.^b21cm#Giao tip# Th Ch u#B.Hin#S phm#Gio dc ph thng#Gii thiu nhng tnh hung giao tip s ph m gia gio vin - hc sinh, gio vin - gio vin, gio vin - cha m hc sinh ... Phn tch mt s tnh hung giao tip s phm hay v nhng mu chuyn v gia o tip s phm#258829## 00834000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020045000520070019000970080005001160090011001210100 00500132011001500137020001900152039000700171001001900178013000700197021030100204 020001600505020000900521020001000530020000400540#VV10.05591#VV10.05592#26000#Vi ?t#T307N#891.78#^214#Tip nhn vn xui Nga th k XIX Vit Nam#Trn Th Qunh Nga#^aH.#^aGio dc#2010#^a179tr.^b21cm#Nghin cu vn hc#B.Hin#Trn Th Qun h Nga#258830#Trnh by v nhng iu kin x hi, chnh tr, vn ho lm tin cho vic tip nhn vn xui Nga Vit Nam; kho st tnh hnh dch thut, cng lun; tnh hnh nghin cu v nh hng ca vn xui Nga trong sng tc ca mt s nh vn nc ta qua cc thi k: trc 1945, t 1945-1975 v sau 1975#Vn h c cn i#Vn xui#Th k 19#Nga## 01025000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020064000490030017001130070061001300080005001910090 01100196010000500207011001500212020001000227020000900237020001700246005001700263 03900070028002000200028702102680030702000100057500500160058500500170060100500140 0618005001500632013000700647020000900654#VV10.05593#VV10.05594#48000#Vi?t#X126D #342#^214#Xy dng v bo v Hin php - Kinh nghim th gii v Vit Nam#Sch c huyn kho#B.s.: Nguyn ng Dung, Trng c Linh, Nguyn Mnh Hng...#^aH.#^aG io dc#2010#^a314tr.^b21cm#Hin php#Vit Nam#Sch chuyn kho#Nguyn ng Dung #B.Hin#Nh nc php quyn#Trnh by quan nim v Nh nc php quyn v mi qu an h bin chng gia Nh nc php quyn vi Hin php. Kinh nghim lp hin v bo v Hin php ca mt s quc gia trn th gii. Nhng lin h vi nn lp h in Vit Nam trc yu cu xy dng Nh nc php quyn#Php lut#Trng c Lin h#Nguyn Mnh Hng#Lu c Quang#Nguyn Vn Tr#258831#Th gii## 00840000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820011000428080005000530010016000580020072000740070016001460080005001620090 01100167010000500178011001500183020000900198020001600207039000700223020000900230 020001100239021030500250013000700555#VV10.05596#VV10.05595#60000#Vi?t#GI-108D#3 70.959779#^214#Hunh Cng Minh#Gio dc v o to Tp. H Ch Minh hi nhp cc nn gio dc tin tin#Hunh Cng Minh#^aH.#^aGio dc#2010#^a232tr.^b21cm#Gio dc#Tp. H Ch Minh#B.Hin#Hi nhp#Pht trin#Trnh by nhng quan im chung v nn gio dc tin tin mang m bn sc dn tc. Nhng bc i i mi trong n gnh gio dc thnh ph H Ch Minh v qu trnh hi nhp vi cc nn gio dc t in tin. Gii thiu mt s in hnh ca ngnh gio dc v o to thnh ph H Ch Minh trong thi k i mi#258832## 00711000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820007000428080005000490010013000540020031000670070013000980080005001110090 01100116010000500127011001500132020002000147020001100167039000700178021026500185 013000700450#VV10.05597#VV10.05598#30900#Vi?t#GI-108T#621.32#^214#L Thnh Bc# Gio trnh k thut chiu sng#L Thnh Bc#^aH.#^aGio dc#2010#^a219tr.^b24cm# K thut chiu sng#Gio trnh#B.Hin#Mt s kin thc c bn v k thut chiu sng; cc loi n v b n dng trong chiu sng; cc vn trong chiu sng ni tht v chiu sng cng cng; h thng cung cp in cho chiu sng cng cn g. Gii thiu phn mm thit k chiu sng chuyn dng LUXICON#258833## 00840000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020062000530080005001150090011001200100005001310110 01500136020001000151020000900161020001700170039000700187021034800194020000800542 020001700550013000700567#VV10.05599#VV10.05600#36000#Vi?t#452M#344.597#^214# i mi qun l h thng gio dc i hc giai on 2010-2012#^aH.#^aGio dc#2010 #^a240tr.^b24cm#Php lut#Vit Nam#Vn bn php qui#B.Hin#Gm cc vn bn, ngh quyt lin quan ti gio dc i hc nh: i mi qun l gio dc, pht trin h thng qun l gio dc, cc gii php m bo v nng cao cht lng o to, nhng quy ch gio dc xp theo th t bc o to cao ng, i hc, thc s c ng nh vic thc hin cng khai i vi c s gio dc ca h thng gio dc qu c dn#Qun l#Gio dc i hc#258834## 00628000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020033000400070055000730220004001280040018001320080005001500090 01100155010000500166011001400171005001300185005001800198005001100216005001000227 00500110023702000110024802000090025902000060026802000140027403900070028801300070 0295#VV10.05601#6000#Vi?t#E202T#372.63#^214#Em tp vit ng, vit p lp 1#L Ngc ip (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Mai Nh H...#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.# ^aGio dc#2010#^a48tr.^b24cm#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#Mai Nh H#Xun Pha n#Nguyn t#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#B.Hin#258835## 00538000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020026000400070036000660220004001020040018001060080005001240090 01100129010000500140011001400145020001100159020000900170020000600179020001400185 005001600199005001900215039000700234013000700241#VV10.05602#6000#Vi?t#V460T#372 .63#^214#V tp vit ch p lp 1#Trn Mnh Hng, Xun Th Nguyt H#T.1#Ti b n ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a48tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Trn Mnh Hng#Xun Th Nguyt H#B.Hin#258836## 00538000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020026000400070036000660220004001020040018001060080005001240090 01100129010000500140011001400145020001100159020000900170020000600179020001400185 005001600199005001900215039000700234013000700241#VV10.05603#6000#Vi?t#V460T#372 .63#^214#V tp vit ch p lp 1#Trn Mnh Hng, Xun Th Nguyt H#T.2#Ti b n ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a44tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Trn Mnh Hng#Xun Th Nguyt H#B.Hin#258837## 00490000000000277000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820006000398080005000450020024000500070016000740040018000900080005001080090 01100113010000500124011001400129020000900143020000600152020001000158020001400168 005001600182039000700198013000700205#VV10.05604#VV10.05605#6000#Vi?t#V460T#372. 5#^214#V thc hnh th cng 1#Trng Bu Sinh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc #2010#^a32tr.^b24cm#Th cng#Lp 1#Thc hnh#Sch c thm#Trng Bu Sinh#B.Hi n#258838## 00592000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020036000410070052000770220004001290040018001330080005001510090 01100156010000500167011001400172020001100186020000900197020000600206020001400212 005001400226005001600240039000700256005002000263013000700283#VV10.05606#6000#Vi ?t#TH552H#372.63#^214#Thc hnh vit ng, vit p lp 1#ng Th Lanh, Nguyn Th Hnh, Nguyn Th Kim Oanh#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a36tr. ^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#B.H in#Nguyn Th Kim Oanh#258839## 00474000000000265000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820007000408080005000470020020000520070019000720040018000910080005001090090 01100114010000500125011001400130020000800144020000600152020001000158020001400168 005001900182013000700201#VV10.05607#VV10.05608#8500#Vi?t#TH552H#372.87#^214#Th c hnh m nhc 1#V Th Xun Phng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a48t r.^b24cm#m nhc#Lp 1#Thc hnh#Sch c thm#V Th Xun Phng#258840## 00536000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020026000400070039000660220004001050040018001090080005001270090 01100132010000500143011001400148020001100162020000900173020000600182020001400188 005001600202005001600218013000700234039000500241#VV10.05609#6000#Vi?t#V460T#372 .63#^214#V tp vit ch p lp 2#B.s.: Trn Mnh Hng, Nguyn Thu Mai#T.1#T i bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sc h c thm#Trn Mnh Hng#Nguyn Thu Mai#258841#H.H## 00536000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020026000400070039000660220004001050040018001090080005001270090 01100132010000500143011001400148020001100162020000900173020000600182020001400188 005001600202005001600218039000500234013000700239#VV10.05610#6000#Vi?t#V460T#372 .63#^214#V tp vit ch p lp 2#B.s.: Trn Mnh Hng, Nguyn Thu Mai#T.2#T i bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sc h c thm#Trn Mnh Hng#Nguyn Thu Mai#H.H#258842## 00590000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020036000410070052000770220004001290040018001330080005001510090 01100156010000500167011001400172020001100186020000900197020000600206020001400212 005001400226005001600240005002000256039000500276013000700281#VV10.05611#6000#Vi ?t#TH552H#372.63#^214#Thc hnh vit ng, vit p lp 2#ng Th Lanh, Nguyn Th Hnh, Nguyn Th Kim Oanh#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a36tr. ^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#Ngu yn Th Kim Oanh#H.H#258843## 00590000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020036000410070052000770220004001290040018001330080005001510090 01100156010000500167011001400172020001100186020000900197020000600206020001400212 005001400226005001600240005002000256039000500276013000700281#VV10.05612#6000#Vi ?t#TH552H#372.63#^214#Thc hnh vit ng, vit p lp 2#ng Th Lanh, Nguyn Th Hnh, Nguyn Th Kim Oanh#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a36tr. ^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#Ngu yn Th Kim Oanh#H.H#258844## 00491000000000277000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820007000408080005000470020020000520070019000720040018000910080005001090090 01100114010000500125011001400130020000800144020000600152020001000158020001400168 005001900182039000500201013000700206#VV10.05613#VV10.05614#8500#Vi?t#TH552H#372 .87#^214#Thc hnh m nhc 2#V Th Xun Phng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2010#^a48tr.^b24cm#m nhc#Lp 2#Thc hnh#Sch c thm#V Th Xun Phng#H. H#258845## 00522000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020026000400070032000660220004000980040018001020080005001200090 01100125010000500136011001400141020001100155020000900166020000600175020001400181 005001600195005000900211039000500220013000700225#VV10.05615#6000#Vi?t#V460T#372 .63#^214#V tp vit ch p lp 3#B.s.: Trn Mnh Hng, o Ngc#T.1#Ti bn l n th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c t hm#Trn Mnh Hng#o Ngc#H.H#258846## 00522000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020026000400070032000660220004000980040018001020080005001200090 01100125010000500136011001400141020001100155020000900166020000600175020001400181 005001600195005000900211039000500220013000700225#VV10.05616#6000#Vi?t#V460T#372 .63#^214#V tp vit ch p lp 3#B.s.: Trn Mnh Hng, o Ngc#T.2#Ti bn l n th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c t hm#Trn Mnh Hng#o Ngc#H.H#258847## 00491000000000277000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820007000408080005000470020020000520070019000720040018000910080005001090090 01100114010000500125011001400130020000800144020000600152020001000158020001400168 005001900182039000500201013000700206#VV10.05617#VV10.05618#8500#Vi?t#TH552H#372 .87#^214#Thc hnh m nhc 3#V Th Xun Phng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2010#^a48tr.^b24cm#m nhc#Lp 3#Thc hnh#Sch c thm#V Th Xun Phng#H. H#258848## 00628000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020035000400070055000750220004001300040018001340080005001520090 01100157010000500168011001400173020001100187020000900198020000600207020001400213 00500130022700500180024000500110025800500100026900500110027903900050029001300070 0295#VV10.05619#6000#Vi?t#E202T#372.63#^214#Em tp vit ng, vit p - lp 4# L Ngc ip (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Mai Nh H...#T.1#Ti bn ln th 1#^aH .#^aGio dc#2010#^a48tr.^b21cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#Mai Nh H#Xun Phan#Nguyn t#H.H#258849## 00628000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020035000400070055000750220004001300040018001340080005001520090 01100157010000500168011001400173020001100187020000900198020000600207020001400213 00500130022700500180024000500110025800500100026900500110027903900050029001300070 0295#VV10.05620#6000#Vi?t#E202T#372.63#^214#Em tp vit ng, vit p - lp 4# L Ngc ip (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Mai Nh H...#T.2#Ti bn ln th 1#^aH .#^aGio dc#2010#^a48tr.^b21cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#Mai Nh H#Xun Phan#Nguyn t#H.H#258850## 00506000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020026000400070039000660220004001050080005001090090011001140100 00500125011001400130020001100144020000900155020000600164020001400170005001600184 005001600200039000500216013000700221#VV10.05621#6000#Vi?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ch p lp 4#B.s.: Trn Mnh Hng, Nguyn Thu Mai#T.1#^aH.#^aGio d c#2010#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#Trn Mnh Hng#Ngu yn Thu Mai#H.H#258851## 00506000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020026000400070039000660220004001050080005001090090011001140100 00500125011001400130020001100144020000900155020000600164020001400170005001600184 005001600200039000500216013000700221#VV10.05622#6000#Vi?t#V460T#372.63#^214#V tp vit ch p lp 4#B.s.: Trn Mnh Hng, Nguyn Thu Mai#T.2#^aH.#^aGio d c#2010#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#Trn Mnh Hng#Ngu yn Thu Mai#H.H#258852## 00507000000000289000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820007000408080005000470020020000520070019000720220004000910040018000950080 00500113009001100118010000500129011001400134020000800148020000600156020001000162 020001400172005001900186039000500205013000700210#VV10.05624#VV10.05623#5500#Vi? t#TH552H#372.87#^214#Thc hnh m nhc 4#V Th Xun Phng#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a28tr.^b24cm#m nhc#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#V Th Xun Phng#H.H#258853## 00507000000000289000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820007000408080005000470020020000520070019000720220004000910040018000950080 00500113009001100118010000500129011001400134020000800148020000600156020001000162 020001400172005001900186039000500205013000700210#VV10.05625#VV10.05626#5000#Vi? t#TH552H#372.87#^214#Thc hnh m nhc 4#V Th Xun Phng#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a24tr.^b24cm#m nhc#Lp 4#Thc hnh#Sch c thm#V Th Xun Phng#H.H#258854## 00542000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020026000400070042000660220004001080040018001120080005001300090 01100135010000500146011001400151020001100165020000900176020000600185020001400191 005001600205005001900221039000500240013000700245#VV10.05627#6000#Vi?t#V460T#372 .63#^214#V tp vit ch p lp 5#B.s.: Trn Mnh Hng, Xun Th Nguyt H#T.1 #Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 5# Sch c thm#Trn Mnh Hng#Xun Th Nguyt H#H.H#258855## 00542000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020026000400070042000660220004001080040018001120080005001300090 01100135010000500146011001400151020001100165020000900176020000600185020001400191 005001600205005001900221039000500240013000700245#VV10.05628#6000#Vi?t#V460T#372 .63#^214#V tp vit ch p lp 5#B.s.: Trn Mnh Hng, Xun Th Nguyt H#T.2 #Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 5# Sch c thm#Trn Mnh Hng#Xun Th Nguyt H#H.H#258856## 00507000000000289000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820007000408080005000470020020000520070019000720220004000910080005000950090 01100100010000500111011001400116020000800130020000600138020001000144020001400154 005001900168039000500187013000700192004001800199#VV10.05629#VV10.05630#5500#Vi? t#TH552H#372.87#^214#Thc hnh m nhc 5#V Th Xun Phng#T.1#^aH.#^aGio dc# 2010#^a28tr.^b24cm#m nhc#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm#V Th Xun Phng#H.H #258857#Ti bn ln th 1## 00507000000000289000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820007000408080005000470020020000520070019000720220004000910080005000950090 01100100010000500111011001400116020000800130020000600138020001000144020001400154 005001900168039000500187004001800192013000700210#VV10.05631#VV10.05632#5500#Vi? t#TH552H#372.87#^214#Thc hnh m nhc 5#V Th Xun Phng#T.2#^aH.#^aGio dc# 2010#^a28tr.^b24cm#m nhc#Lp 5#Thc hnh#Sch c thm#V Th Xun Phng#H.H #Ti bn ln th 1#258858## 00507000000000289000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820007000408080005000470020020000520070019000720220004000910040018000950080 00500113009001100118010000500129011001400134020000800148020000600156020001000162 020001400172005001900186039000500205013000700210#VV10.05633#VV10.05634#5500#Vi? t#TH552H#780.76#^214#Thc hnh m nhc 6#V Th Xun Phng#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a28tr.^b24cm#m nhc#Lp 6#Thc hnh#Sch c thm#V Th Xun Phng#H.H#258859## 00507000000000289000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820007000408080005000470020020000520070019000720220004000910040018000950080 00500113009001100118010000500129011001400134020000800148020000600156020001000162 020001400172005001900186039000500205013000700210#VV10.05635#VV10.05636#5500#Vi? t#TH552H#780.76#^214#Thc hnh m nhc 6#V Th Xun Phng#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a28tr.^b24cm#m nhc#Lp 6#Thc hnh#Sch c thm#V Th Xun Phng#H.H#258860## 00507000000000289000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820007000408080005000470020020000520070019000720220004000910040018000950080 00500113009001100118010000500129011001400134020000800148020000600156020001000162 020001400172005001900186039000500205013000700210#VV10.05637#VV10.05638#6000#Vi? t#TH552H#780.76#^214#Thc hnh m nhc 7#V Th Xun Phng#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a32tr.^b24cm#m nhc#Lp 7#Thc hnh#Sch c thm#V Th Xun Phng#H.H#258861## 00507000000000289000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820007000408080005000470020020000520070019000720220004000910040018000950080 00500113009001100118010000500129011001400134020000800148020000600156020001000162 020001400172005001900186039000500205013000700210#VV10.05639#VV10.05640#6000#Vi? t#TH552H#780.76#^214#Thc hnh m nhc 7#V Th Xun Phng#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a32tr.^b24cm#m nhc#Lp 7#Thc hnh#Sch c thm#V Th Xun Phng#H.H#258862## 00477000000000277000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820007000408080005000470020020000520070019000720220004000910080005000950090 01100100010000500111011001400116020000800130020000600138020001000144020001400154 005001900168039000500187013000700192#VV10.05641#VV10.05642#6000#Vi?t#TH552H#780 .76#^214#Thc hnh m nhc 8#V Th Xun Phng#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a32tr. ^b24cm#m nhc#Lp 8#Thc hnh#Sch c thm#V Th Xun Phng#H.H#258863## 00477000000000277000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820007000408080005000470020020000520070019000720220004000910080005000950090 01100100010000500111011001400116020000800130020000600138020001000144020001400154 005001900168039000500187013000700192#VV10.05643#VV10.05644#6000#Vi?t#TH552H#780 .76#^214#Thc hnh m nhc 8#V Th Xun Phng#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a32tr. ^b24cm#m nhc#Lp 8#Thc hnh#Sch c thm#V Th Xun Phng#H.H#258864## 00491000000000277000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820007000408080005000470020020000520070019000720040018000910080005001090090 01100114010000500125011001400130020000800144020000600152020001000158020001400168 005001900182039000500201013000700206#VV10.05645#VV10.05646#6000#Vi?t#TH552H#780 .76#^214#Thc hnh m nhc 9#V Th Xun Phng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2010#^a32tr.^b24cm#m nhc#Lp 9#Thc hnh#Sch c thm#V Th Xun Phng#H. H#258865## 00687000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020027000530030027000800070067001070220004001740040 01800178008000500196009001100201010000500212011001500217005001400232005002100246 00500140026700500150028102000080029602000090030402000100031302000140032303900050 0337013000700342#VV10.05647#VV10.05648#18000#Vi?t#TH552H#372.34#^214#Thc hnh cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh tiu hc#Bi Vn Thanh, Dng V Khnh Thun, Ng nh Tuyt, ng Bch Vit#Q.3#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a127t r.^b24cm#Bi Vn Thanh#Dng V Khnh Thun#Ng nh Tuyt#ng Bch Vit#Tin hc #Tiu hc#Thc hnh#Sch c thm#H.H#258866## 00577000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020017000420030030000590070046000890040018001350080005001530090 01100158010000500169011001400174020001800188020000900206020001300215020001500228 005001700243005001500260039000500275013000700280#VV10.05649#4500#Vi?t#B112S#895 .9223#^214#By sc cu vng#Da theo truyn c Trung Quc#Li: Hong Thanh Thu ; Tranh: Phm Ngc Tun#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a31tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn c tch#Hong Thanh Thu#Phm Ngc T un#H.H#258867## 00585000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200120 00288080005000400020026000450030013000710070033000840040018001170080005001350090 01100140010000500151011001400156012002800170020001700198020000900215020001300224 020001500237005000800252005001100260039000500271013000700276#VV10.05650#5000#Vi ?t#C430C#398.2409597#^214#Con ch, con mo c ngha#Truyn tranh#Li: T Hoi ; Tranh: Phng Hoa#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a19tr.^b21cm#Truyn c tch cc loi vt#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn c tch#T Hoi #Phng Hoa#H.H#258868## 00575000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200120 00288080005000400020018000450030013000630070032000760040018001080080005001260090 01100131010000500142011001400147012002800161020001700189020000900206020001300215 020001500228005000800243005001000251039000500261013000700266#VV10.05651#5000#Vi ?t#C430C#398.2409597#^214#Th, g mi v h#Truyn tranh#Li: T Hoi ; Tranh: T hi Hng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a11tr.^b21cm#Truyn c tch cc loi vt#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn c tch#T Hoi#Thi Hn g#H.H#258869## 00593000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200120 00288080005000400020016000450030013000610070042000740040018001160080005001340090 01100139010000500150011001400155012002800169020001700197020000900214020001300223 020001500236005001700251005001100268039000500279013000700284#VV10.05652#5000#Vi ?t#C108V#398.2409597#^214#Co v g trng#Truyn tranh#Li: Nguyn Minh Hng ; T ranh: Duy Nguyn#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a19tr.^b21cm#Truyn c tch cc loi vt#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn c tch#Nguyn M inh Hng#Duy Nguyn#H.H#258870## 00534000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020026000420030013000680070042000810040018001230080005001410090 01100146010000500157011001400162020001800176020000900194020001300203005001300216 005001500229039000500244013000700249#VV10.05653#5500#Vi?t#V500#895.9223#^214#V iu ca cc loi chim#Truyn tranh#Li: L Bch Ngc ; Tranh: Phm Ngc Tun# Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam# Truyn tranh#L Bch Ngc#Phm Ngc Tun#H.H#258871## 00647000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020036000440030013000800070054000930040018001470080005001650090 01100170010000500181011001400186020001700200020000900217020001300226005000800239 005001800247039000500265012002800270020001500298005001300313013000700326#VV10.05 654#5500#Vi?t#H450V#398.209597#^214#H v gu bit i cy, voi bit bay#Truyn tranh#Li: T Hoi ; Tranh: Nguyn Quang Vinh, Trn Xun Du#Ti bn ln th 5#^a H.#^aGio dc#2010#^a19tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#T Hoi# Nguyn Quang Vinh#H.H#Truyn c tch cc loi vt#Truyn c tch#Trn Xun Du#2 58872## 00588000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900050 00510190005000561810007000610820009000688080005000770140007000820020019000890030 01300108007002100121022000400142221005600146005001000202005001000212008000500222 009001100227010000500238011001400243012002200257013000700279#VV10.05655#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#H.H#Vi?t#TH104H#895.9223#^214#12000#Thm him th gii#Truyn tranh#Kim Khnh, Song Ngc#T.7#Hn o ca nhng pho tng = The Island of the Statues#Kim Khnh#Song Ngc#^aH.#^aGio dc#2010#^a36tr.^b21cm#Tr uyn tranh khoa hc#258873## 00582000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900050 00510190005000561810007000610820009000688080005000770140007000820020019000890030 01300108007002100121022000400142221005000146005001000196005001000206008000500216 009001100221010000500232011001400237012002200251013000700273#VV10.05656#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#H.H#Vi?t#TH104H#895.9223#^214#12000#Thm him th gii#Truyn tranh#Kim Khnh, Song Ngc#T.8#Trn nh Kilimamjaro = On the to p of Kilimamjaro#Kim Khnh#Song Ngc#^aH.#^aGio dc#2010#^a36tr.^b21cm#Truyn t ranh khoa hc#258874## 00585000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900050 00510190005000561810007000610820009000688080005000770140007000820020019000890030 01300108007002100121022000400142221005300146005001000199005001000209008000500219 009001100224010000500235011001400240012002200254013000700276#VV10.05657#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#H.H#Vi?t#TH104H#895.9223#^214#12000#Thm him th gii#Truyn tranh#Kim Khnh, Song Ngc#T.9#Xc p trong Kim t thp = The m ummy in the pyramid#Kim Khnh#Song Ngc#^aH.#^aGio dc#2010#^a36tr.^b21cm#Truy n tranh khoa hc#258875## 00569000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900050 00510190005000561810007000610820009000688080005000770140007000820020019000890030 01300108007002100121022000500142221003600147005001000183005001000193008000500203 009001100208010000500219011001400224012002200238013000700260#VV10.05658#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#H.H#Vi?t#TH104H#895.9223#^214#12000#Thm him th gii#Truyn tranh#Kim Khnh, Song Ngc#T.10#u trng La M = The amphithea tre#Kim Khnh#Song Ngc#^aH.#^aGio dc#2010#^a36tr.^b21cm#Truyn tranh khoa hc #258876## 00613000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020013000420290028000550070053000830080005001360090011001410100 00500152011001400157012003000171015002700201020001800228020000900246020001300255 005000700268006001400275005001000289039000500299013000700304#VV10.05659#9000#Vi ?t#C126T#895.9223#^214#Cy to thn#The miraculous apple - tree#Li: H Thu ; L Quang Long dch ; Ho s: L Thu H#^aH.#^aGio dc#2010#^a35tr.^b24cm#Nhng tr uyn hay dnh cho tr#Da theo truyn nc ngoi#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#H Thu#L Quang Long#L Thu H#H.H#258877## 00578000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020017000430030013000600070032000730080005001050090011001100100 00500121011001400126012006600140020001800206020000900224020001300233005000900246 005001200255005000900267039000500276013000700281#VV10.05660#10000#Vi?t#R501C#89 5.9223#^214#Ra con gip bn#Truyn tranh#Kim Dung, Nguyn Minh, Minh Hi#^aH.#^ aGio dc#2010#^a16tr.^b24cm#T truyn tranh song ng Vit - Anh. Ch : Ng ng n v loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Dung#Nguyn Minh#Minh Hi#H.H#258878## 00577000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020016000430030013000590070032000720080005001040090011001090100 00500120011001400125012006600139020001800205020000900223020001300232005000900245 005001200254005000900266039000500275013000700280#VV10.05661#10000#Vi?t#M566K#89 5.9223#^214#Mu k ca chim#Truyn tranh#Kim Dung, Nguyn Minh, Minh Hi#^aH.#^a Gio dc#2010#^a16tr.^b24cm#T truyn tranh song ng Vit - Anh. Ch : Ng ng n v loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Dung#Nguyn Minh#Minh Hi#H.H#258879## 00580000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020019000430030013000620070032000750080005001070090011001120100 00500123011001400128012006600142020001800208020000900226020001300235005000900248 005001200257005000900269039000500278013000700283#VV10.05662#10000#Vi?t#107S#89 5.9223#^214#nh sng hnh phc#Truyn tranh#Kim Dung, Nguyn Minh, Minh Hi#^aH. #^aGio dc#2010#^a16tr.^b24cm#T truyn tranh song ng Vit - Anh. Ch : Ng ngn v loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Dung#Nguyn Minh#Mi nh Hi#H.H#258880## 00577000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020017000430030013000600070032000730080005001050090011001100100 00500121011001400126012006500140020001800205020000900223020001300232005000900245 005001200254005000900266039000500275013000700280#VV10.05663#10000#Vi?t#R501G#89 5.9223#^214#Ra gi gi cht#Truyn tranh#Kim Dung, Nguyn Minh, Minh Hi#^aH.#^ aGio dc#2010#^a16tr.^b24cm#T Truyn tranh song ng Vit - Anh. Ch Ng ng n v loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Dung#Nguyn Minh#Minh Hi#H.H#258881## 00576000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200090 00308080005000390020015000440030013000590070032000720080005001040090011001090100 00500120011001400125012006500139020001800204020000900222020001300231005000900244 005001200253005000900265039000500274013000700279#VV10.05664#10000#Vi?t#TH400H#8 95.9223#^214#Th hc nu n#Truyn tranh#Kim Dung, Nguyn Minh, Minh Hi#^aH.#^a Gio dc#2010#^a16tr.^b24cm#T Truyn tranh song ng Vit - Anh. Ch Ng ngn v loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Dung#Nguyn Minh#Minh H i#H.H#258882## 00574000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020014000430030013000570070032000700080005001020090011001070100 00500118011001400123012006500137020001800202020000900220020001300229005000900242 005001200251005000900263039000500272013000700277#VV10.05665#10000#Vi?t#T450A#89 5.9223#^214#T m ca nai#Truyn tranh#Kim Dung, Nguyn Minh, Minh Hi#^aH.#^aGi o dc#2010#^a16tr.^b24cm#T Truyn tranh song ng Vit - Anh. Ch Ng ngn v loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Dung#Nguyn Minh#Minh Hi #H.H#258883## 00577000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200090 00308080005000390020016000440030013000600070032000730080005001050090011001100100 00500121011001400126012006500140020001800205020000900223020001300232005000900245 005001200254005000900266039000500275013000700280#VV10.05666#10000#Vi?t#TH552#8 95.9223#^214#Thc n ca si#Truyn tranh#Kim Dung, Nguyn Minh, Minh Hi#^aH.#^ aGio dc#2010#^a16tr.^b24cm#T Truyn tranh song ng Vit - Anh. Ch Ng ng n v loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Dung#Nguyn Minh#Minh Hi#H.H#258884## 00575000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020015000430030013000580070032000710080005001030090011001080100 00500119011001400124012006500138020001800203020000900221020001300230005000900243 005001200252005000900264039000500273013000700278#VV10.05667#10000#Vi?t#R501C#89 5.9223#^214#Ra con tm m#Truyn tranh#Kim Dung, Nguyn Minh, Minh Hi#^aH.#^aG io dc#2010#^a16tr.^b24cm#T Truyn tranh song ng Vit - Anh. Ch Ng ngn v loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Dung#Nguyn Minh#Minh H i#H.H#258885## 00572000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020012000430030013000550070032000680080005001000090011001050100 00500116011001400121012006500135020001800200020000900218020001300227005000900240 005001200249005000900261039000500270013000700275#VV10.05668#10000#Vi?t#T312M#89 5.9223#^214#Tnh mu t#Truyn tranh#Kim Dung, Nguyn Minh, Minh Hi#^aH.#^aGio dc#2010#^a16tr.^b24cm#T Truyn tranh song ng Vit - Anh. Ch Ng ngn v loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Dung#Nguyn Minh#Minh Hi#H .H#258886## 00580000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200080 00308080005000380020023000430030030000660070053000960040018001490080005001670090 01100172010000500183011001400188020001000202020000900212020001400221005001300235 005001500248005001500263039000500278013000700283#VV10.05669#10000#Vi?t#I-300L#3 72.652#^214#I learn from everyone!#Sch s dng cng vi a VCD#L Ngc ip (c h.b.), Quch Minh Anh, Phm Tr Thin#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a3 2tr.^b24cm#Ting Anh#Tiu hc#Sch c thm#L Ngc ip#Quch Minh Anh#Phm Tr Thin#H.H#258887## 00558000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200080 00308080005000380020014000430030030000570070048000870040018001350080005001530090 01100158010000500169011001400174020001000188020001800198020001300216005002000229 005001900249039000500268013000700273#VV10.05670#10000#Vi?t#TH200C#372.652#^214# The chameleon#Sch s dng cng vi a VCD#L Ngc Tng Khanh (ch.b.), Nguyn H Thu Anh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a32tr.^b24cm#Ting Anh#Vn h c thiu nhi#Truyn tranh#L Ngc Tng Khanh#Nguyn H Thu Anh#H.H#258888## 00556000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020022000430030004000650070064000690040018001330080005001510090 01100156010000500167011001400172020001800186020000900204020000400213005001200217 005001500229005001000244039000500254013000700259#VV10.05671#7000#Vi?t#CH519C#89 5.9221#^214#Chut con ngc nghch#Th#Li: Thi B Tn ; Trn ng Khoa tuyn ch n ; Tranh: Thi Hng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a19tr.^b20cm#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Th#Thi B Tn#Trn ng Khoa#Thi Hng#H.H#258889## 00582000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020022000430030013000650070068000780040018001460080005001640090 01100169010000500180011001400185020001800199020000900217020001300226005002100239 005001000260005001000270039000500280013000700285#VV10.05672#4500#Vi?t#TR455C#89 5.9223#^214#Trng choai hiu tho#Truyn tranh#Li: Nguyn Thu Dim Chi ; Thu H ng tuyn chn ; Tranh: Mai Hng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a19tr .^b20cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyn Thu Dim Chi#Thu Hng#M ai Hng#H.H#258890## 00518000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020020000420030013000620070037000750040018001120080005001300090 01100135010000500146011001400151020001800165020000900183020001300192005000800205 005001500213039000500228013000700233#VV10.05673#6000#Vi?t#S550T#895.9223#^214#S t v chut nht#Truyn tranh#Li: Kim Chi ; Tranh: Phm Ngc Tun#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a27tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tran h#Kim Chi#Phm Ngc Tun#H.H#258891## 00569000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020018000440030013000620070034000750040018001090080005001270090 01100132010000500143011001400148020001800162020000900180020001300189005000800202 005001200210039000500222020001700227013000700244020001600251#VV10.05674#5500#Vi ?t#S550T#398.209597#^214#S tch chim cuc#Truyn tranh#Li: T Hoi ; Tranh: T Huy Long#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi #Vit Nam#Truyn tranh#T Hoi#T Huy Long#H.H#Vn hc dn gian#258892#Truyn d n gian## 00511000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020025000420030013000670070031000800040018001110080005001290090 01100134010000500145011001400150020001800164020000900182020001300191005001100204 005000600215039000500221013000700226#VV10.05675#4500#Vi?t#H450V#895.9223#^214#H v cc con vt b nh#Truyn tranh#Li: Thanh Thu ; Tranh: T n#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh #Thanh Thu#T n#H.H#258893## 00566000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020017000440030013000610070033000740040018001070080005001250090 01100130010000500141011001400146020001800160020000900178020001300187005000800200 005001100208039000500219020001700224013000700241020001600248#VV10.05676#5500#Vi ?t#S550T#398.209597#^214#S tch ci chi#Truyn tranh#Li: T Hoi ; Tranh: Ph ng Hoa#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#V it Nam#Truyn tranh#T Hoi#Phng Hoa#H.H#Vn hc dn gian#258894#Truyn dn gian## 00579000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020028000440030013000720070034000850040018001190080005001370090 01100142010000500153011001400158020001800172020000900190020001300199005000800212 005001200220039000500232020001700237013000700254020001600261#VV10.05677#5500#Vi ?t#S550T#398.209597#^214#S tch ch Cui cung trng#Truyn tranh#Li: T Hoi ; Tranh: T Huy Long#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#T Hoi#T Huy Long#H.H#Vn hc dn gian#25889 5#Truyn dn gian## 00514000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020022000420030004000640070043000680040018001110080005001290090 01100134010000500145011001400150020001800164020000900182020000400191005001600195 005001300211039000500224013000700229#VV10.05678#4000#Vi?t#C125C#895.9221#^214#C u chuyn trong rng#Th#Li: Nguyn Vn ng ; Tranh: Trn Xun Du#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Nguyn V n ng#Trn Xun Du#H.H#258896## 00567000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020020000440030013000640070032000770040018001090080005001270090 01100132010000500143011001400148020001800162020000900180020001300189005000900202 005000900211039000500220013000700225020001600232020001700248#VV10.05679#6000#Vi ?t#S550T#398.209597#^214#S tch ngy v m#Truyn tranh#Li: Thu Thu ; Tranh: V Quyn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a26tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi #Vit Nam#Truyn tranh#Thu Thu#V Quyn#H.H#258897#Truyn dn gian#Vn hc dn gian## 00570000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020019000440030013000630070034000760040018001100080005001280090 01100133010000500144011001400149020001800163020000900181020001300190005000800203 005001200211039000500223020001700228013000700245020001600252#VV10.05680#6500#Vi ?t#S550T#398.209597#^214#S tch chim a a#Truyn tranh#Li: T Hoi ; Tranh: T Huy Long#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a31tr.^b20cm#Vn hc thiu nh i#Vit Nam#Truyn tranh#T Hoi#T Huy Long#H.H#Vn hc dn gian#258898#Truyn dn gian## 00431000000000241000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020031000420030011000730040018000840080005001020090011001070100 00500118011001400123020001800137020000900155020001300164039000500177013000700182 #VV10.05681#5000#Vi?t#C514P#895.9223#^214#Cuc phiu lu ca bc bo gi#Tp tr uyn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a27tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#H.H#258899## 00592000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020015000420030013000570070055000700040018001250080005001430090 01100148010000500159011001400164020001800178020000900196020001300205005001500218 005001300233039000500246005001200251013000700263012002000270#VV10.05682#7000#Vi ?t#B100C#895.9223#^214#Ba ch ln nh#Truyn tranh#Li: ng Thu Qunh, Phm Th Su ; Tranh: T Huy Long#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a19tr.^b28cm#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#ng Thu Qumh#Phm Th Su#H.H#T Huy L ong#258900#Sch tranh mu gio## 00661000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020030000440030013000740070056000870040018001430080005001610090 01100166010000500177011001400182020001800196020000900214020001300223005001000236 00500120024603900050025800500120026301200200027502000170029502000160031201300070 0328#VV10.05683#7000#Vi?t#S550T#398.209597#^214#S tch bnh chng, bnh giy#T ruyn tranh#Chuyn th: Thu Hng, H Th Minh ; Tranh: T Huy Long#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a19tr.^b28cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh #Thu Hng#H Th Minh#H.H#T Huy Long#Sch tranh mu gio#Vn hc dn gian#Tru yn dn gian#258901## 00605000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020027000420030013000690070059000820040018001410080005001590090 01100164010000500175011001400180020001800194020000900212020001300221005001000234 005001200244039000500256005001500261012002000276013000700296#VV10.05684#7000#Vi ?t#B101G#895.9223#^214#Bc gu en v hai ch th#Truyn tranh#Chuyn th: Thu H ng, H Th Minh ; Tranh: Phm Ngc Tun#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010 #^a19tr.^b28cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu Hng#H Th Minh#H.H #Phm Ngc Tun#Sch tranh mu gio#258902## 00599000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020011000430030013000540070060000670040018001270080005001450090 01100150010000500161011001400166020001800180020000900198020001300207005001700220 005001500237039000500252005001300257012002000270013000700290#VV10.05685#9000#Vi ?t#NH450C#895.9223#^214#Nh c ci#Truyn tranh#Li: L Th nh Tuyt, ng Thu Qunh ; Tranh: Phng Vn H#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a19tr.^b28cm #Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#L Th nh Tuyt#ng Thu Qunh#H.H#Ph ng Vn H#Sch tranh mu gio#258903## 00638000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020009000440030013000530070055000660040018001210080005001390090 01100144010000500155011001400160020001800174020000900192020001300201005001000214 00500120022403900050023600500110024101200200025201300070027202000170027902000160 0296#VV10.05686#7000#Vi?t#T302C#398.209597#^214#Tch Chu#Truyn tranh#Chuyn th : Thu Hng, H Th Minh ; Tranh: Phng Hoa#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc# 2010#^a19tr.^b28cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu Hng#H Th Minh #H.H#Phng Hoa#Sch tranh mu gio#258904#Vn hc dn gian#Truyn dn gian## 00547000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020011000430030013000540070043000670040018001100080005001280090 01100133010000500144011001400149020001800163020000900181020001300190005001200203 039000500215005001000220012002000230013000700250#VV10.05687#7000#Vi?t#CH500D#89 5.9223#^214#Ch d en#Truyn tranh#Chuyn th: H Th Minh ; Tranh: Thi Hng#T i bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a19tr.^b28cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#T ruyn tranh#H Th Minh#H.H#Thi Hng#Sch tranh mu gio#258905## 00545000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020011000420030013000530070039000660040018001050080005001230090 01100128010000500139011001400144020001800158020000900176020001300185005001500198 039000500213005001000218012002000228013000700248#VV10.05688#7000#Vi?t#L464V#895 .9223#^214#Ln v cu#Truyn tranh#Li: ng Thu Qunh ; Tranh: L Thu H#Ti b n ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a19tr.^b28cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#ng Thu Qunh#H.H#L Thu H#Sch tranh mu gio#258906## 00591000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100080002208200090 00308080005000390020022000440030021000660070055000870040018001420080005001600090 01100165010000500176011001400181020001800195020000900213020001300222005002100235 039000500256005001300261012002000274013000700294#VV10.05689#7000#Vi?t#CH303-O#8 95.9223#^214#Chic ca th trng#Dnh cho tr nh tr#Chuyn th: Nguyn Th K im Thanh ; Tranh: Trn Xun Du#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr.^b2 8cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyn Th Kim Thanh#H.H#Trn Xun Du#Sch tranh mu gio#258907## 00586000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020015000420030021000570070057000780040018001350080005001530090 01100158010000500169011001400174020001800188020000900206020001300215005002100228 039000500249005001500254012002000269013000700289#VV10.05690#7000#Vi?t#311C#895 .9223#^214#n con lm lem#Dnh cho tr nh tr#Chuyn th: Nguyn Th Kim Thanh ; Tranh: Phng Duy Tng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr.^b28cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyn Th Kim Thanh#H.H#Phng Duy Tng#S ch tranh mu gio#258908## 00598000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100080002208200090 00308080005000390020014000440030013000580070060000710040018001310080005001490090 01100154010000500165011001300170020001800183020000900201020001300210005001600223 039000500239005001100244012001600255005001800271013000700289#VN10.01389#5000#Vi ?t#GI-119M#895.9223#^214#Gic m k l#Truyn tranh#Li: Nguyn Hng Thu, L Min h H ; Tranh: Nguyn Quang Vinh#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a9tr.^b1 9cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyn Hng Thu#H.H#L Minh H#B t ranh t mu#Nguyn Quang Vinh#258909## 00646000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020020000430030013000630290014000760070051000900040018001410080 00500159009001100164010000500175011001400180020001800194020000900212020001300221 00500090023403900050024300500100024801200270025800500140028502000140029901300070 0313#VN10.01390#4500#Vi?t#CH500C#895.9223#^214#Ch chim thng minh#Truyn tranh #A clever bird#Li: Thc Anh, Ngc Dng ; Minh ha: Phm Ngc Nga#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#T hc Anh#H.H#Ngc Dng#Khm ph b n thin nhin#Phm Ngc Nga#Sch song ng#25 8910## 00648000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020018000430030013000610290014000740070053000880040018001410080 00500159009001100164010000500175011001400180020001800194020000900212020001300221 00500110023403900050024500500100025001200270026000500140028702000140030101300070 0315#VN10.01391#5000#Vi?t#NG452S#895.9223#^214#Ngi sao bit bay#Truyn tranh#A flying star#Li: Thanh Trc, Ngc Dng ; Tranh: Nguyn Mnh Hng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a27tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#T hanh Trc#H.H#Ngc Dng#Khm ph b n thin nhin#Phm Ngc Nga#Sch song ng# 258911## 00661000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020017000420030013000590290029000720070053001010040018001540080 00500172009001100177010000500188011001400193020001800207020000900225020001300234 00500110024703900050025800500100026301200270027300500140030002000140031401300070 0328#VN10.01392#5000#Vi?t#H205C#895.9223#^214#Heo con bt bm#Truyn tranh#A p iggy catching butterflies#Li: Thanh Trc, Ngc Dng ; Tranh: Nguyn Mnh Hng#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a27tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#T ruyn tranh#Thanh Trc#H.H#Ngc Dng#Khm ph b n thin nhin#Phm Ngc Nga#S ch song ng#258912## 00509000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020014000430030013000570070035000700040018001050080005001230090 01100128010000500139011001400144020001800158020000900176020001300185005001000198 005001100208039000500219013000700224#VN10.01393#4500#Vi?t#QU100T#895.9223#^214# Qu trng ri#Truyn tranh#Li: Phong Thu ; Tranh: Thanh Hng#Ti bn ln th 4# ^aH.#^aGio dc#2010#^a11tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Phong Thu#Thanh Hng#H.H#258913## 00543000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020029000420030013000710070045000840040018001290080005001470090 01100152010000500163011001400168020001800182020000900200020001300209005001800222 005001300240039000500253013000700258#VN10.01394#4500#Vi?t#K312V#895.9223#^214#K in-ta-r v nhng ngi bn#Truyn tranh#Li: Hunh Trung Hng ; Tranh: Akiko K amono#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a19tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn tranh#Hunh Trung Hng#Akiko Kamono#H.H#258914## 00654000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020010000430030004000530070083000570040018001400080005001580090 01100163010000500174011001400179020001800193020000900211020000400220005001600224 00500110024003900050025100500130025600500190026900500140028800500190030201300070 0321#VN10.01395#6000#Vi?t#TH561B#895.9221#^214#Thng b#Th#ng Vng Hng, H oi Khnh, L Minh Quc... ; Trn Th Ngc Trm s.t., tuyn chn#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#ng Vng Hng#Hoi Khnh#H.H#L Minh Quc#on Th Lam Luyn#L Kiu Trang#Trn Th Ngc Trm#258915## 00522000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020011000430030013000540070043000670040018001100080005001280090 01100133010000500144011001400149020001800163020000900181020001300190005001800203 005001100221039000500232013000700237#VN10.01396#4500#Vi?t#KH300V#895.9223#^214# Kh v Cua#Truyn tranh#Li: Hunh Trung Hng ; Tranh: Jun Kawada#Ti bn ln t h 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a19tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh# Hunh Trung Hng#Jun Kawada#H.H#258916## 00514000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020033000430030013000760070015000890080005001040090011001090100 00500120011001400125020001800139020000900157020001300166005001500179039000500194 012004200199013000700241#VN10.01397#10000#Vi?t#G100T#895.9223#^214#G trng cho ai mo i du lch#Truyn tranh#Lng Th Bnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr.^b1 9cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Lng Th Bnh#H.H#Truyn tranh tu i nh tr. Ch mu sc#258917## 00506000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200090 00308080005000390020024000440030013000680070015000810080005000960090011001010100 00500112011001400117020001800131020000900149020001300158005001500171039000500186 012004200191013000700233#VN10.01398#10000#Vi?t#NG452N#895.9223#^214#Ngi nh m u vng m p#Truyn tranh#Lng Th Bnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Lng Th Bnh#H.H#Truyn tranh tui nh tr . Ch mu sc#258918## 00505000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020024000430030013000670070015000800080005000950090011001000100 00500111011001400116020001800130020000900148020001300157005001500170039000500185 012004200190013000700232#VN10.01399#10000#Vi?t#252X#895.9223#^214#ch xanh v bn ra nh#Truyn tranh#Lng Th Bnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr.^b19cm#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Lng Th Bnh#H.H#Truyn tranh tui nh tr . Ch mu sc#258919## 00512000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020031000430030013000740070015000870080005001020090011001070100 00500118011001400123020001800137020000900155020001300164005001500177039000500192 012004200197013000700239#VN10.01400#10000#Vi?t#C125C#895.9223#^214#Cu chuyn c hic xe i mu tm#Truyn tranh#Lng Th Bnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr.^b19c m#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Lng Th Bnh#H.H#Truyn tranh tui nh tr. Ch mu sc#258920## 00506000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020017000420030013000590070031000720080005001030090011001080100 00500119011001700124005000700141005001000148004001800158039000500176020001800181 020000900199020001300208013000700221#VN10.01401#6000#Vi?t#M430Q#895.9223#^214#M n qu tnh bn#Truyn tranh#Li: Bc L ; Tranh: Mai Hng#^aH.#^aGio dc#2010 #^a31tr.^b19x20cm#Bc L#Mai Hng#Ti bn ln th 6#oanh#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#258921## 00513000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020022000430030013000650070033000780080005001110090011001160100 00500127011001400132005000800146005001100154004001800165039000500183020001800188 020000900206020001300215013000700228#VN10.01402#6000#Vi?t#CH500V#895.9223#^214# Ch voi p trng chim#Truyn tranh#Li: Ngn H ; Tranh: Hong Vit#^aH.#^aGio dc#2010#^a27tr.^b19cm#Ngn H#Hong Vit#Ti bn ln th 2#oanh#Vn hc thiu n hi#Vit Nam#Truyn tranh#258922## 00524000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020027000430030013000700070036000830080005001190090011001240100 00500135011001400140005001100154005001100165004001800176039000500194020001800199 020000900217020001300226013000700239#VN10.01403#5000#Vi?t#CH303G#895.9223#^214# Chic gng ca chut nht#Truyn tranh#Li: Phng Mai ; Tranh: Hong Vit#^aH. #^aGio dc#2010#^a19tr.^b19cm#Phng Mai#Hong Vit#Ti bn ln th 3#oanh#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#258923## 00543000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020023000420030013000650070041000780080005001190090011001240100 00500135011001700140005000800157005001000165004001800175039000500193020001800198 020000900216020001300225005000800238013000700246#VN10.01404#4000#Vi?t#L464C#895 .9223#^214#Ln con sch lm ri !#Truyn tranh#Li: Mai Chi, Kim Tuyn ; Tranh: Hi Nam#^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr.^b18x19cm#Mai Chi#Kim Tuyn#Ti bn ln th 3#oanh#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hi Nam#258924## 00495000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020023000400070035000630220004000982210017001020080005001190090 01100124010000500135011001700140020000900157020000700166005000800173005001000181 039000500191013000700196020001400203#VN10.01405#6000#Vi?t#S102C#372.21#^214#Sc h cho b 0 - 2 tui#B.s., m thut: Kim Chi, Trang Nh#T.1#Cc con vt nui#^aH. #^aGio dc#2010#^a22tr.^b19x22cm#Gio dc#Tr em#Kim Chi#Trang Nh#oanh#258925# ng vt nui## 00516000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020023000400070035000630220004000982210018001020080005001200090 01100125010000500136011001700141020000900158020000700167005000800174005001000182 039000500192004001800197013000700215020000400222#VN10.01406#5000#Vi?t#S102C#372 .21#^214#Sch cho b 0 - 2 tui#B.s., m thut: Kim Chi, Trang Nh#T.2#Cc loi tri cy#^aH.#^aGio dc#2010#^a18tr.^b19x22cm#Gio dc#Tr em#Kim Chi#Trang Nh #oanh#Ti bn ln th 3#258926#Qu## 00516000000000289000450002600110000000400180001101400060002901900050003518100060 00400820007000468080005000530020023000580070035000810220004001162210018001200080 00500138009001100143010000500154011001700159020000900176020000700185005000800192 005001000200039000500210013000700215020000400222#VN10.01407#Ti bn ln th 3#40 00#Vi?t#S102C#372.21#^214#Sch cho b 0 - 2 tui#B.s., m thut: Kim Chi, Trang Nh#T.3#Cc loi tri cy#^aH.#^aGio dc#2010#^a14tr.^b19x22cm#Gio dc#Tr em #Kim Chi#Trang Nh#oanh#258927#Qu## 00551000000000313000450002600110000000400180001101400060002901900050003518100060 00400820007000468080005000530020023000580070035000810220004001162210022001200080 00500142009001100147010000500158011001700163020000900180020000700189005000800196 005001000204039000500214020000400219020000300223013000700226020000400233#VN10.01 408#Ti bn ln th 3#4000#Vi?t#S102C#372.21#^214#Sch cho b 0 - 2 tui#B.s., m thut: Kim Chi, Trang Nh#T.4#Cc loi rau, c, qu#^aH.#^aGio dc#2010#^a14 tr.^b19x22cm#Gio dc#Tr em#Kim Chi#Trang Nh#oanh#Qu#C#258928#Rau## 00551000000000313000450002600110000000400180001101400060002901900050003518100060 00400820007000468080005000530020023000580070035000810220004001162210022001200080 00500142009001100147010000500158011001700163020000900180020000700189005000800196 005001000204039000500214020000400219020000300223013000700226020000400233#VN10.01 409#Ti bn ln th 3#5000#Vi?t#S102C#372.21#^214#Sch cho b 0 - 2 tui#B.s., m thut: Kim Chi, Trang Nh#T.5#Cc loi rau, c, qu#^aH.#^aGio dc#2010#^a14 tr.^b19x22cm#Gio dc#Tr em#Kim Chi#Trang Nh#oanh#Qu#C#258929#Rau## 00517000000000289000450002600110000001400060001101900050001700400180002218100060 00400820007000468080005000530020023000580070035000810220004001162210016001200080 00500136009001100141010000500152011001700157005000800174005001000182039000500192 020000900197020000700206013000700213020000700220#VN10.01410#6000#Vi?t#Ti bn l n th 3#S102C#372.21#^214#Sch cho b 0 - 2 tui#B.s., m thut: Kim Chi, Trang Nh#T.7#Cc loi vt#^aH.#^aGio dc#2010#^a14tr.^b19x22cm#Kim Chi#Trang Nh #oanh#Gio dc# vt#258930#Tr em## 00511000000000289000450002600110000001400060001101900050001700400180002218100060 00400820007000468080005000530020023000580070035000810220004001162210013001200080 00500133009001100138010000500149011001700154005000800171005001000179039000500189 020000900194020000700203013000700210020000400217#VN10.01411#3000#Vi?t#Ti bn l n th 3#S102C#372.21#^214#Sch cho b 0 - 2 tui#B.s., m thut: Kim Chi, Trang Nh#T.8#Cc loi hoa#^aH.#^aGio dc#2010#^a10tr.^b19x22cm#Kim Chi#Trang Nh#oa nh#Gio dc#Tr em#258931#Hoa## 00535000000000289000450002600110000001400060001101900050001700400180002218100060 00400820007000468080005000530020023000580070035000810220004001162210032001200080 00500152009001100157010000500168011001700173005000800190005001000198039000500208 020000900213020000700222013000700229020000900236#VN10.01412#4000#Vi?t#Ti bn l n th 3#S102C#372.21#^214#Sch cho b 0 - 2 tui#B.s., m thut: Kim Chi, Trang Nh#T.9#Cc con vt trong vn bch th#^aH.#^aGio dc#2010#^a14tr.^b19x22cm#K im Chi#Trang Nh#oanh#Gio dc#Tr em#258932#ng vt## 00538000000000289000450002600110000001400060001101900050001700400180002218100060 00400820007000468080005000530020023000580070035000810220005001162210032001210080 00500153009001100158010000500169011001700174005000800191005001000199039000500209 020000900214020000700223013000700230020001100237#VN10.01413#4000#Vi?t#Ti bn l n th 3#S102C#372.21#^214#Sch cho b 0 - 2 tui#B.s., m thut: Kim Chi, Trang Nh#T.10#Cc loi phng tin giao thng#^aH.#^aGio dc#2010#^a14tr.^b19x22cm# Kim Chi#Trang Nh#oanh#Gio dc#Tr em#258933#Giao thng## 00523000000000289000450002600110000001400060001101900050001700400180002218100060 00400820007000468080005000530020023000580070035000810220004001162210019001200080 00500139009001100144010000500155011001700160005000800177005001000185039000500195 020000900200020000700209013000700216020001000223#VN10.01414#3000#Vi?t#Ti bn l n th 3#S102C#372.21#^214#Sch cho b 0 - 2 tui#B.s., m thut: Kim Chi, Trang Nh#T.6#Cc loi cn trng#^aH.#^aGio dc#2010#^a10tr.^b19x22cm#Kim Chi#Trang Nh#oanh#Gio dc#Tr em#258934#Cn trng## 00603000000000301000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020028000400030013000680070036000810220005001170050017001220060 01200139008001800151009001100169010000500180011001500185012003500200019001400235 020001800249020000900267020001300276039000500289013000700294#VN10.01415#Vi?t#B31 4A#895.7#^214#13000#Bitagi - anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; H Th Bnh dch#T.19#Choe Byeong Yeol#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2010#^a159tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc th iu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#oanh#258935## 00533000000000289000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280190005000350020015000400030013000550070031000680220005000990050015001040060 00900119008001800128009001100146010000500157011001500162019001400177020001800191 020000900209020001300218039000500231013000700236#VN10.01416#H103L#895.6#^214#140 00#Vi?t#Hajime l s 1#Truyn tranh#Watanabe Taeko ; Minh Hu dch#T.14#Watanab e Taeko#Minh Hu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn# Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#oanh#258936## 00574000000000301000450002600110000000500140001102000180002502000090004302000130 00520390005000650140007000700190005000771810006000820820006000888080005000940020 01900099003001300118007002600131022000500157006000500162008001800167009001100185 010000500196011001500201019001400216012003500230013000700265#VN10.01417#Marimo R agawa#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#oanh#14000#Vi?t#125T#895.6#^214# u trng rc la#Truyn tranh#Marimo Ragawa ; Nana dch#T.24#Nana#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui m i ln#258937## 00645000000000313000450002600110000001400070001101900050001803900050002318100060 00280820006000348080005000400020020000450030013000650070035000780220004001130080 01800117009001100135010000500146011001500151012003500166020001800201020000900219 020001300228005001400241006001400255019001400269015004100283013000700324#VN10.01 418#14000#Vi?t#oanh#T304B#895.6#^214#Tim bnh hnh phc#Truyn tranh#Matsuzuki Kou ; Phc Song Anh dch#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a190tr.^b18cm#T ruyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Matsuz uki Kou#Phc Song Anh#Dch Nht Bn#Tn tc gi ngoi ba ghi: Kou Matsuzuki#258 938## 00646000000000313000450002600110000000500110001100500160002200600090003803900050 00470140007000520190005000591810006000640020015000700030013000850070065000980220 00500163008001800168009001100186010000500197011001500202012004000217019001600257 020001700273020001100290020001300301082000600314808000500320013000700325#VN10.01 419#n Thu An#T Kim Kiu#Hi ng#oanh#15000#Vi?t#T550#T i danh b#Tr uyn tranh#Nguyn tc: n Thu An ; Ho s: T Kim Kiu ; Hi ng dch#T.51 #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a132tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#895.1#^214#25 8939## 00869000000000277000450002600110000002600110001102102670002202000100028901400070 02990190005003061810008003110820010003198080005003290020137003340080005004710090 02100476010000500497011001500502020001700517039000500534020000900539020001600548 020001100564020000900575013000700584#VN10.01420#VN10.01421#Gii thiu mt s qui nh php lut v x pht cc hnh vi vi phm hnh chnh trong lnh vc giao th ng ng b nh vi phm quy tc giao thng, vi phm quy nh v kt cu h tng giao thng ng b, vi phm quy nh v phng tin tham gia giao thng ng b...#Ngh nh#10000#Vi?t#NGH300#343.59709#^214#Ngh nh s 34/2010/N-CP ng y 02 thng 4 nm 2010 ca Chnh ph quy nh x pht vi phm hnh chnh trong l nh vc giao thng ng b#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a159tr.^b15cm#Vn b n php qui#oanh#Vit Nam#Pht hnh chnh#Giao thng#ng b#258940## 00722000000000253000450002600110000002600110001102000070002202000050002902000120 00340210270000460190005003161810007003210820007003288080005003350020042003400070 01300382008000500395009002100400010000500421011001700426001001300443039000500456 013000700461#VN10.01422#VN10.01423#Li xe# t#Kinh nghim#Trnh by nhng kinh nghim, k thut m bo li xe an ton nh kinh nghim li xe ban m, li x e tri ma, li xe ng nng thn, li xe khi ln xung dc, khi ng ngp n c, ng sng m... Tiu chun ca mt ngi li xe gii v nhng ch khi s dng t#Vi?t#NH556K#629.28#^214#Nhng kinh nghim qu bu dnh cho li xe#V M nh Tin#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a48tr.^b15x21cm#V Mnh Tin#oanh#258941 ## 00717000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480010014000530020036000670030019001030070019001220220 00400141008001800145009002300163010000500186011001500191021012500206020001700331 020000700348020000700355039000500362013000700367005001400374020001500388#VN10.01 424#VN10.01425#16000#Vi?t#TR400C#793.73#^214#Trn Vn Phc#Tr chi ch s th ng minh Kenken#Dnh cho mi ngi#Trn Vn Phc b.s.#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tp. H Ch Minh#2010#^a111tr.^b16cm#Hng dn cch chi tr chi ch s Ken ken. Tuyn chn cc bi chi ch s Kenken nhm rn luyn tr tu v t duy lo gic#Tr chi tr tu#T duy#Ch s#oanh#258942#Trn Vn Phc#Tr chi ch## 00717000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480010014000530020036000670030019001030070019001220220 00400141008001800145009002300163010000500186011001500191021012500206020001700331 020000700348020000700355039000500362013000700367005001400374020001500388#VN10.01 426#VN10.01427#16000#Vi?t#TR400C#793.73#^214#Trn Vn Phc#Tr chi ch s th ng minh Kenken#Dnh cho mi ngi#Trn Vn Phc b.s.#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tp. H Ch Minh#2010#^a111tr.^b16cm#Hng dn cch chi tr chi ch s Ken ken. Tuyn chn cc bi chi ch s Kenken nhm rn luyn tr tu v t duy lo gic#Tr chi tr tu#T duy#Ch s#oanh#258943#Trn Vn Phc#Tr chi ch## 00717000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200070 00348080005000410140007000460010014000530020036000670030019001030070019001220220 00400141008001800145009002300163010000500186011001500191021012500206020001700331 020000700348020000700355039000500362013000700367005001400374020001500388#VN10.01 428#VN10.01429#Vi?t#TR400C#793.73#^214#16000#Trn Vn Phc#Tr chi ch s th ng minh Kenken#Dnh cho mi ngi#Trn Vn Phc b.s.#T.4#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tp. H Ch Minh#2010#^a111tr.^b16cm#Hng dn cch chi tr chi ch s Ken ken. Tuyn chn cc bi chi ch s Kenken nhm rn luyn tr tu v t duy lo gic#Tr chi tr tu#T duy#Ch s#oanh#258944#Trn Vn Phc#Tr chi ch## 00717000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200070 00348080005000410140007000460010014000530020036000670030019001030070019001220220 00400141008001800145009002300163010000500186011001500191021012500206020001700331 020000700348020000700355039000500362013000700367005001400374020001500388#VN10.01 430#VN10.01431#Vi?t#TR400C#793.73#^214#16000#Trn Vn Phc#Tr chi ch s th ng minh Kenken#Dnh cho mi ngi#Trn Vn Phc b.s.#T.5#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tp. H Ch Minh#2010#^a111tr.^b16cm#Hng dn cch chi tr chi ch s Ken ken. Tuyn chn cc bi chi ch s Kenken nhm rn luyn tr tu v t duy lo gic#Tr chi tr tu#T duy#Ch s#oanh#258945#Trn Vn Phc#Tr chi ch## 00636000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820011000418080005000520010010000570020016000670070010000830220004000930080 01800097009002300115010000500138011002600143039000500169013000700174005001000181 021012100191020001700312020000900329020000800338#VN10.01432#VN10.01433#65000#Vi ?t#NH124K#895.922803#^214#Kim Chung#Nht k i ti#Kim Chung#T.2#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a193tr., 34tr. nh^b19cm#oanh#258946#Kim Chung# Ghi li nhng k nim vui bun, nim tin v ngh lc vt qua nhng nghch cnh trong cuc i ca tc gi quyn nht k#Vn hc hin i#Vit Nam#Nht k## 00596000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020038000490070046000870080005001330090026001380100 00500164011001500169005001400184020000500198020000700203020000800210020002000218 020001400238005001800252005001200270039000500282013000700287#VN10.01435#VN10.014 34#30000#Vi?t#C455T#500#^214#Cng thc cn nh ton, l, ho cp 3#H Vn Chn g, Trn Nguyn Tng, L Vn Minh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a327tr.^b 18cm#H Vn Chng#Ton#Vt l#Ho hc#Ph thng trung hc#Sch c thm#Trn Ng uyn Tng#L Vn Minh#oanh#258947## 00473000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020037000500070012000870080005000990090011001040100 00500115011001500120005001200135020001800147020000600165020001400171039000500185 013000700190020001000197#VN10.01436#VN10.01437#10000#Vi?t#NH556C#170#^214#Nhng cu chuyn gio dc cng dn 6#Nguyn Hnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a111tr.^b18cm# Nguyn Hnh#Gio dc cng dn#Lp 6#Sch c thm#oanh#258948#Truyn k## 00473000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020037000500070012000870080005000990090011001040100 00500115011001500120005001200135020001800147020000600165020001400171039000500185 013000700190020001000197#VN10.01438#VN10.01439#10000#Vi?t#NH556C#170#^214#Nhng cu chuyn gio dc cng dn 7#Nguyn Hnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a111tr.^b18cm# Nguyn Hnh#Gio dc cng dn#Lp 7#Sch c thm#oanh#258949#Truyn k## 00473000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020037000500070012000870080005000990090011001040100 00500115011001500120005001200135020001800147020000600165020001400171039000500185 013000700190020001000197#VN10.01440#VN10.01441#10000#Vi?t#NH556C#170#^214#Nhng cu chuyn gio dc cng dn 8#Nguyn Hnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a127tr.^b18cm# Nguyn Hnh#Gio dc cng dn#Lp 8#Sch c thm#oanh#258950#Truyn k## 00473000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020037000500070012000870080005000990090011001040100 00500115011001500120005001200135020001800147020000600165020001400171039000500185 013000700190020001000197#VN10.01443#VN10.01442#10000#Vi?t#NH556C#170#^214#Nhng cu chuyn gio dc cng dn 9#Nguyn Hnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a111tr.^b18cm# Nguyn Hnh#Gio dc cng dn#Lp 9#Sch c thm#oanh#258951#Truyn k## 00659000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510020022000560070010000780080005000880090018000930100 00500111011001500116020001700131020000800148039000500156020000900161020000400170 013000700174001001000181021019000191#VN10.01444#VN10.01445#25000#Vi?t#N462A#895 .922803#^214#Ni y l thin ng#Nguyt H#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a101tr .^b19cm#Vn hc hin i#Nht k#oanh#Vit Nam#Th#258952#Nguyt H#Ghi li nhn g dng cm xc bun vui, nhng suy ngm, tnh yu vi ngh gio ca mt c gio tr. Mt s dng lu bt , bi th th hin tnh cm, lng knh trng c gio c a lp hc sinh c## 00494000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200090 00348080005000430020013000480030004000610070015000650080020000800090063001000100 00500163011001500168020001700183020000400200039000500204001001500209020000900224 013000700233#VN10.01446#VN10.01447#Vi?t#CH303L#895.9221#^214#Chic l thu#Th#L Thun Khanh#^aC Mau ; An Giang#^aNxb. Phng ng ; Hi lin hip Vn hc Ngh thut An Giang#2009#^a125tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#oanh#L Thun Khanh#Vi t Nam#258953## 00514000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200100 00358080005000450020030000500030008000800070014000880080020001020090063001220100 00500185011001400190020001700204020000400221039000500225001001400230020000900244 013000700253#VN10.01448#VN10.01449#Vi?t#NGH304Ϳ.92214#^214#Nghim & kh cui mt vn th#Tp th#Trn Th Vinh#^aC Mau ; An Giang#^aNxb. Phng ng ; Hi lin hip Vn hc Ngh thut An Giang#2009#^a77tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#oa nh#Trn Th Vinh#Vit Nam#258954## 00504000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430020018000480030004000660070018000700080020000880090063001080100 00500171011001400176020001700190020000400207039000500211001001800216020000900234 013000700243#VN10.01450#VN10.01451#Vi?t#B254B#895.92214#^214#Bn b yu thng#T h#Nguyn Quc Khnh#^aC Mau ; An Giang#^aNxb. Phng ng ; Hi lin hip Vn hc Ngh thut An Giang#2009#^a57tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#oanh#Nguyn Quc Khnh#Vit Nam#258955## 00603000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200070 00348080005000410020018000460030021000640070013000850080020000980090063001180100 00500181011001400186020001800200039000500218001001300223020000900236013000700245 021005500252020001000307020000800317#VN10.01452#VN10.01453#Vi?t#NH556S#781.62#^2 14#Nhng si t lng#Vn ngh v i sng#H Quang Nam#^aC Mau ; An Giang#^aNxb . Phng ng ; Hi lin hip Vn hc Ngh thut An Giang#2009#^a98tr.^b19cm#Ca nhc c truyn#oanh#H Quang Nam#Vit Nam#258956#Tp sch bao gm 31 bi ca c c a tc gi H Quang Nam#Bi ca c#m nhc## 00546000000000277000450002600110000002600110001102000170002201400070003901900050 00461810007000510820010000588080005000680020025000730030019000980070022001170080 00900139009001900148010000500167011001500172006001200187020001600199039000500215 020001100220012003000231013000700261#VN10.01455#VN10.01454#Vn hc dn gian#3600 0#Vi?t#NG500N#398.20951#^214#Ng ngn nh tr tu ln#C hc Phng ng#Thnh Thng bin dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a226tr.^b20cm#Thnh Thng#Truy n ng ngn#oanh#Trung Quc#Tinh hoa t tng Phng ng#258957## 00680000000000301000450002600110000002600110001102000170002201900050003918100070 00440820012000518080005000630020017000680030040000850070049001250080020001740090 06300194010000500257011001500262005001400277020001200291005000800303005002200311 039000500333020000900338005001300347005001100360013000700371#VN10.01456#VN10.014 57#Vn hc hin i#Vi?t#CH460B#895.9223408#^214#Ch bn sng ma#Tp truyn ng n cc cy bt n An Giang#Nguyn Lp Em, Ca Giao, Trng Th Thanh Hin...#^aC Mau ; An Giang#^aNxb. Phng ng ; Hi lin hip Vn hc Ngh thut An Giang#20 09#^a140tr.^b19cm#Nguyn Lp Em#Truyn ngn#Ca Giao#Trng Th Thanh Hin#oanh#V it Nam#Trn M Hin#Ng Th Hy#258958## 00688000000000277000450002600110000002600110001102101860002202000090020801400070 02170190005002241810007002290820004002368080005002400020026002450030019002710070 02200290008000900312009001900321010000500340011001500345006001200360039000500372 020000900377013000700386020001700393#VN10.01458#VN10.01459#Gii thiu t tng t r quc, tr nhn v sch lc dng ngi ca cc nh chnh tr, nh t tng n i ting thi c i Trung Quc nh Khng Thi Cng, Qun Trng, Lo T, Khng T ...#T tng#30000#Vi?t#TR300T#158#^214#Tr tu thu phc nhn ti#C hc Phn g ng#Thnh Thng bin dch#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a185tr.^b20cm#Th nh Thng#oanh#Lnh o#258959#Thut dng ngi## 00435000000000253000450002600110000002600110001102000170002201900050003918100060 00440820009000508080005000590020011000640030004000750070011000790080005000900090 02000095010000500115011002500120020000400145039000500149001001100154020000900165 013000700174#VN10.01460#VN10.01461#Vn hc hin i#Vi?t#124V#895.9221#^214#t v hoa#Th#L Tt c#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a162tr., 1tr. nh^b19cm#Th #oanh#L Tt c#Vit Nam#258960## 00455000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010016000550020011000710030004000820070016000860080 00500102009001900107010000500126011001500131013000700146020001700153020000900170 020000400179039000600183#VN10.01462#VN10.01463#25000#Vi?t#124T#895.92214#^214# Trn nh Thng#t thing#Th#Trn nh Thng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a13 6tr.^b19cm#258961#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00470000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820010000428080005000520010020000570020016000770030004000930070020000970080 00500117009001900122010000500141011001500146013000700161020001700168020000900185 020000400194039000600198#VN10.01464#VN10.01465#35000#Vi?t#GI-550L#895.92214#^21 4#Lu Th Phng ng#Gi li hn thu#Th#Lu Th Phng ng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a100tr.^b19cm#258962#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00474000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010013000560020019000690030012000880070013001000080 00500113009001900118010000500137011001500142013000700157020001700164020000900181 020001200190039000600202#VN10.01466#VN10.01467#35000#Vi?t#KH110V#895.92214#^214 #Trn Hi Yn#Kht vng tm xun#Th lc bt#Trn Hi Yn#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2010#^a107tr.^b19cm#258963#Vn hc hin i#Vit Nam#Th lc bt#TDung## 00439000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380010017000430020018000600030004000780070017000820080005000990090 01900104010000500123011001400128013000700142020001700149020000900166020000400175 039000600179#VN10.01468#25000#Vi?t#M458C#895.9221#^214#Nguyn Kim Thin#Mt ch t tnh qu#Th#Nguyn Kim Thin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a88tr.^b19cm#25896 4#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00454000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010013000540020017000670030004000840070013000880080 00500101009001900106010000500125011001500130013000700145020001700152020000900169 020000400178039000600182#VN10.01469#VN10.01470#35000#Vi?t#L116L#895.9221#^214#B i Tin t#Lng l D Hng#Th#Bi Tin t#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a134 tr.^b19cm#258965#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00436000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420010017000470020011000640030004000750070017000790080005000960090 01900101010000500120011001400125013000700139020001700146020000900163020000400172 039000600176#VN10.01472#VN10.01471#Vi?t#R106C#895.9221#^214#Trn Quang Chiu#Rn g chiu#Th#Trn Quang Chiu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a96tr.^b19cm#258966#V n hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00441000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010010000550020009000650030004000740070010000780080 00500088009001900093010000500112011001500117013000700132020001700139020000900156 020000400165039000600169#VN10.01473#VN10.01474#15000#Vi?t#T312Q#895.92214#^214# Quc Thi#Tnh qu#Th#Quc Thi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a130tr.^b19cm#258 967#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00464000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010012000550020013000670030008000800070012000880080 00500100009001900105010000500124011002600129013000700155020001700162020000900179 020000400188039000600192#VN10.01475#VN10.01476#45000#Vi?t#M460G#895.92214#^214# V Bnh Lc#M gn m xa#Tp th#V Bnh Lc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a115t r., 4 nh mu^b19cm#258968#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00459000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010013000560020020000690030004000890070013000930080 00500106009001900111010000500130011001500135013000700150020001700157020000900174 020000400183039000600187#VN10.01477#VN10.01478#29000#Vi?t#TR106V#895.92214#^214 #Thng Giang#Trang vit tui th#Th#Thng Giang#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010# ^a111tr.^b19cm#258969#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00455000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010015000540020014000690030004000830070015000870080 00500102009001900107010000500126011001500131013000700146020001700153020000900170 020000400179039000600183#VN10.01479#VN10.01480#50000#Vi?t#B105#895.9221#^214#P hm Hng Xut#Bn ng hnh#Th#Phm Hng Xut#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a15 5tr.^b19cm#258970#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00479000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010016000550020020000710030011000910070016001020080 00500118009001900123010000500142011001500147013000700162020001700169020000900186 020001200195039000600207#VN10.01481#VN10.01482#50000#Vi?t#D431S#895.92234#^214# Nguyn Ngc Li#Dng sng thao thc#Tp truyn#Nguyn Ngc Li#^aH.#^aNxb. Hi N h vn#2009#^a302tr.^b19cm#258971#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#TDung## 00461000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010008000550020017000630030012000800070008000920080 00500100009001900105010000500124011001500129013000700144020001700151020000900168 020001200177039000600189#VN10.01483#VN10.01484#36000#Vi?t#104A#895.92234#^214# Khi V#m nh t Bazan#Truyn ngn#Khi V#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a211t r.^b19cm#258972#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#TDung## 00474000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010015000560020015000710030012000860070015000980080 00500113009001900118010000500137011001500142013000700157020001700164020000900181 020001200190039000600202#VN10.01485#VN10.01486#46000#Vi?t#N550H#895.922334#^214 #Thi Ch Thanh#N hong #Tiu thuyt#Thi Ch Thanh#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2009#^a271tr.^b19cm#258973#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#TDung## 00477000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020019000700030011000890070016001000080 00500116009001900121010000500140011001500145013000700160020001700167020000900184 020001200193039000600205#VN10.01487#VN10.01488#50000#Vi?t#M458T#895.9223#^214# ng Quang Tnh#Mt thi ging bo#Tp truyn#ng Quang Tnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a298tr.^b19cm#258974#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#TDung## 00456000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010008000550020012000630030012000750070008000870080 00500095009001900100010000500119011001500124013000700139020001700146020000900163 020001200172039000600184#VN10.01489#VN10.01490#42000#Vi?t#253T#895.92234#^214# Phn#m tin s#Truyn ngn# Phn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a255tr.^b1 9cm#258975#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#TDung## 00469000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010013000550020015000680030012000830070013000950080 00500108009001900113010000500132011001500137013000700152020001700159020000900176 020001200185039000600197#VN10.01491#VN10.01492#40000#Vi?t#QU105T#895.9223#^214# Nht Minh#Qun trn gian#Truyn ngn# Nht Minh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#200 9#^a231tr.^b19cm#258976#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#TDung## 00466000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010011000550020016000660030012000820070011000940080 00500105009001900110010000500129011001500134013000700149020001700156020000900173 020001200182039000600194#VN10.01493#VN10.01494#50000#Vi?t#T312H#895.92234#^214# Nguyn Hu#Tnh hoang vng#Tiu thuyt#Nguyn Hu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^ a307tr.^b19cm#258977#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#TDung## 00673000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010016000510020033000670070016001000080005001160090 00800121010000500129011001400134013000700148021020300155020000800358020000700366 020000900373020000700382039000600389#VN10.01495#VN10.01496#14000#Vi?t#200K#618 .4#^214#Nguyn Gia nh# kh do vai x tr v d phng#Nguyn Gia nh#^aH.#^a Y hc#2010#^a43tr.^b19cm#258978#Hng dn bc s sn khoa cch x tr trng hp kh do vai thai nhi. Nguyn tc x tr, cc th thut trong cch x tr, th t cc bc v x tr bng phng php Mc Roberts. D phng kh do vai#Sinh #X tr#Sn khoa# kh#TDung## 00643000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010008000510020048000590030017001070070008001240080 00500132009000800137010000500145011001400150013000700164021011200171020000500283 020001100288020001000299020000900309039000600318020001700324#VN10.01497#VN10.014 98#30000#Vi?t#L109T#617.4#^214#Phm T#Laser trong y hc v trong phu thut th n kinh#Sch chuyn kho#Phm T#^aH.#^aY hc#2010#^a90tr.^b19cm#258979#Gii thi u tng quan v laser, ng dng ca laser trong y hc ni chung v trong phu th ut thn kinh ni ring#Laze#Phu thut#Thn kinh#ng dng#TDung#Sch chuyn kh o## 00765000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010016000510020065000670030066001320070016001980080 00500214009000800219010000500227011001500232013000700247021018000254020000900434 020001000443039000600453020000800459020000800467#VN10.01499#VN10.01500#28000#Vi ?t#C101P#617.8#^214#Lng Hng Chu#Cc phng php thm d chc nng vi nh n g dng trn lm sng#Ti liu ging dy i hc, sau i hc chuyn ngnh Tai M i Hng#Lng Hng Chu#^aH.#^aY hc#2010#^a179tr.^b19cm#258980#Gii thiu v gi i phu, sinh l vi nh v hm nh. Cc phng php thm d chc nng vi nh v ng dng thm d chc nng thng kh vi nh trong chn on mt s bnh vim t ai#Vim tai#Chn on#TDung#Vi nh#Hm nh## 00452000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010013000550020014000680030004000820070013000860080 00500099009001900104010000500123011001500128013000700143020001700150020000900167 020000400176039000600180#VV10.05691#VV10.05692#40000#Vi?t#CH120H#895.9221#^214# H Thin Sn#Chm hoa vng#Th#H Thin Sn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a222tr .^b20cm#258981#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00466000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010014000560020025000700030004000950070014000990080 00500113009001900118010000500137011001500142013000700157020001700164020000900181 020000400190039000600194#VV10.05693#VV10.05694#35000#Vi?t#CH454Q#895.92214#^214 #V Quang Dim#Chn qu neo u hn ti#Th#V Quang Dim#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2010#^a126tr.^b20cm#258982#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00532000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100050 00340820006000398080005000450010014000500020004000640030016000680070035000840080 00500119009001900124010000500143011001500148006001400163013000700177019001400184 020001700198020000900215020001200224039000600236#VV10.05696#VV10.05695#45000#Vi ?t#H101#895.7#^214#Hwang Sun Won#Hc#Tp truyn ngn#Hwang Sun Won ; H Minh Th nh dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a271tr.^b21cm#H Minh Thnh#258983#Dch H n Quc#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn ngn#TDung## 00821000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820012000428080005000540020010000590030037000690070086001060080005001920090 01900197010000500216011001500221005001200236015004300248005001600291005001500307 00500170032200500120033900500150035100500130036600500150037901300070039402000170 0401020000900418020000400427020001000431039000600441#VV10.05697#VV10.05698#54000 #Vi?t#GI-435N#895.9221008#^214#Git nng#K nim 1000 nm Thng Long - H Ni# Vn Bng, Nguyn Th Bnh, Nguyn Lm Cn... ; Tuyn chn, b.s.: Nguyn Lm C n...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a263tr.^b21cm# Vn Bng#TTS ghi: Cu lc b th nh gio ng Anh#Nguyn Th Bnh#Nguyn Lm Cn#Phm Trng Chanh#Phm B Cc#Nguyn Lm Cn#Ng c Tho#Vng Khc Cn#258984#Vn hc hin i#Vit Nam# Th#Tuyn tp#TDung## 00521000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020018000530030021000710070011000920080005001030090 02600108010000500134011001500139005001100154004001800165013000700183020000800190 020000600198020000700204020001400211039000600225#VV10.05699#VV10.05700#25000#Vi ?t#H419T#546.076#^214#Hc tt ho hc 8#Tm tt kin thc...#V i Mau#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2010#^a159tr.^b24cm#V i Mau#Ti bn ln th 1#258985#H o hc#Lp 8#n tp#Sch c thm#TDung## 00630000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020068000540030032001220070012001540080005001660090 02600171010000500197011001500202005001200217004001800229013000700247020000700254 020000600261020001200267020000800279020000900287020001400296039000600310#VV10.05 701#VV10.05702#23000#Vi?t#H561D#330.9597#^214#Hng dn tr li cu hi v bi tp t lun - trc nghim a l 9#Bin son theo chng trnh mi#H Vn Mnh#^ aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a151tr.^b24cm#H Vn Mnh#Ti bn ln th 1# 258986#a l#Lp 9#a kinh t#Bi tp#Vit Nam#Sch c thm#TDung## 00527000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020046000490070014000950080005001090090026001140100 00500140011001500145005001400160013000700174020001000181020001600191020000700207 020001400214020001500228039000600243#VV10.05703#VV10.05704#21000#Vi?t#B450#428 #^214#B thi tuyn sinh vo lp 10 mn ting Anh#Lu Hong Tr#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a134tr.^b24cm#Lu Hong Tr#258987#Ting Anh#Trung hc c s# thi#Sch c thm#Sch luyn thi#TDung## 00542000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020051000500070015001010080005001160090026001210100 00500147011001500152005001500167013000700182020000800189020000700197020000800204 020001200212020000800224020001400232039000600246#VV10.05705#VV10.05706#23000#Vi ?t#PH121T#807#^214#Phn tch 36 bi vn trong chng trnh ng vn 10#Bi Thc P hc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a151tr.^b24cm#Bi Thc Phc#258988#Ng vn#Lp 10#Vn hc#Tp lm vn#Bi vn#Sch c thm#TDung## 00545000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020030000490030039000790070012001180080005001300090 02600135010000500161011001500166005001200181004001300193013000700206020000800213 020000700221020000700228020001400235039000600249#VV10.05707#VV10.05708#27000#Vi ?t#H401H#546#^214#Ho hc c bn v nng cao 10#Bi dng hc sinh chng trnh c bn#Ng Ngc An#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a183tr.^b24cm#Ng Ngc A n#In ln th 2#258989#Ho hc#Lp 10#n tp#Sch c thm#TDung## 00750000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020028000490030032000770070047001090080005001560090 02600161010000500187011001500192005001300207004001800220005001400238005001500252 00500160026700500130028301300070029602000080030302000070031102000080031802000110 0326020001200337020000700349020001400356039000600370#VV10.05709#VV10.05710#49000 #Vi?t#K305T#807#^214#Kin thc c bn ng vn 11#Dnh cho hc sinh Ban C bn.. .#T Thanh Sn, Phm c Minh, Hong Ngc c...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni# 2010#^a327tr.^b24cm#T Thanh Sn#Ti bn ln th 1#Phm c Minh#Hong Ngc c# Nguyn Vit Nga#Phm Minh T#258990#Ng vn#Lp 11#Vn hc#Ting Vit#Tp lm v n#n tp#Sch c thm#TDung## 00609000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020032000500030037000820070016001190220004001352210 01500139004001800154008000500172009002600177010000500203011001500208005001600223 013000700239020001500246020000700261020000700268020001400275039000600289#VV10.05 711#VV10.05712#38000#Vi?t#PH561P#535#^214#Phng php gii ton vt l 11#Ban k hoa hc t nhin. Ban c bn...#Trn Trng Hng#T.1#Quang hnh hc#Ti bn ln t h 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a238tr.^b24cm#Trn Trng Hng#258991#Q uang hnh hc#Vt l#Lp 11#Sch c thm#TDung## 00623000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020032000500030037000820070016001190220004001352210 01900139004001800158008000500176009002600181010000500207011001500212005001600227 01300070024302000050025002000080025502000070026302000070027002000140027703900060 0291#VV10.05713#VV10.05714#38000#Vi?t#PH561P#537#^214#Phng php gii ton vt l 11#Ban khoa hc t nhin. Ban c bn...#Trn Trng Hng#T.2#in hc - in t#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a239tr.^b24cm#Trn Tr ng Hng#258992#in#in t#Vt l#Lp 11#Sch c thm#TDung## 00582000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020045000490030022000940070013001160080005001290090 02600134010000500160011001500165005001300180004001800193013000700211020000700218 020000700225020000800232020002000240020001400260039000600274#VV10.05715#VV10.057 16#41000#Vi?t#T104T#537#^214#800 cu hi v bi tp trc nghim vt l 11#Ban K hoa hc t nhin#L Gia Thun#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a274tr.^b24cm #L Gia Thun#Ti bn ln th 1#258993#Vt l#Lp 11#Bi tp#Cu hi trc nghim #Sch c thm#TDung## 00587000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020067000540030035001210070015001560080005001710090 02600176010000500202011001500207005001500222013000700237020001100244020000800255 020000700263020000700270020001400277039000600291#VV10.05717#VV10.05718#35000#Vi ?t#M458S#547.0076#^214#Mt s kinh nghim v phng php gii ton trc nghim h o hc 12#n thi t ti, i hc v cao ng#Quan Hn Thnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a223tr.^b24cm#Quan Hn Thnh#258994#Ho hu c#Ho hc#Lp 12# n tp#Sch c thm#TDung## 00630000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500020023000550030022000780070050001000080005001500090 02600155010000500181011001500186005001700201005001300218004001800231005001800249 013000700267020000700274020000700281020000800288020001400296039000600310#VV10.05 719#VV10.05720#39000#Vi?t#GI-103B#530.076#^214#Gii bi tp vt l 12#Chng tr nh nng cao#V Th Pht Minh, Chu Vn To, Nguyn Hong Hng#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2009#^a223tr.^b24cm#V Th Pht Minh#Chu Vn To#Ti bn ln th 2#Nguyn Hong Hng#258995#Vt l#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00633000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020059000520030041001110070026001520080005001780090 02600183010000500209011001500214005001400229005001100243013000700254020000800261 020002000269020000700289020001400296020001500310039000600325#VV10.05721#VV10.057 22#35000#Vi?t#T103L#540.76#^214#Ti liu n thi tt nghip trung hc ph thng mn ho hc#Kin thc gio khoa trng tm cn nh...#Phm c Bnh, L Th Tam#^ aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a223tr.^b24cm#Phm c Bnh#L Th Tam#25899 6#Ho hc#Ph thng trung hc#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#TDung## 00633000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020058000490030030001070070018001370080005001550090 02600160010000500186011001500191005001800206013000700224020000700231020002000238 020000700258020000700265020001200272020001400284020001500298039000600313#VV10.05 723#VV10.05724#44000#Vi?t#H561D#530#^214#Hng dn gii chi tit cc thi tr c nghim mn vt l#Gi v li gii chi tit...#Trn Nguyn Tng#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2010#^a285tr.^b24cm#Trn Nguyn Tng#258997#Vt l#Ph thng trung hc#n tp# thi#Trc nghim#Sch c thm#Sch luyn thi#TDung## 00624000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020035000520030038000870070054001250080005001790090 02600184010000500210011001500215005001600230005001900246013000700265020001400272 020002000286020000800306020001400314039000600328#VV10.05725#VV10.05726#45000#Vi ?t#NH556B#807.6#^214#Nhng bi vn mu ngh lun x hi#Luyn thi t ti - cao ng - i hc#B.s., tuyn chn: Nguyn c Hng, Hunh Phng Ngha#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2010#^a278tr.^b24cm#Nguyn c Hng#Hunh Phng Ngha#258998 #Vn ngh lun#Ph thng trung hc#Bi vn#Sch c thm#TDung## 00597000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020032000540070046000860080005001320090026001370100 00500163011001500168005001200183005001100195005001300206013000700219020000900226 020000600235020002000241020001400261020001400275039000600289#VV10.05727#VV10.057 28#44000#Vi?t#C101P#516.0076#^214#Cc phng php gii ton vect#L Hng c ( ch.b.), L Hu Tr, L Bch Ngc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a285tr.^b2 4cm#L Hng c#L Hu Tr#L Bch Ngc#258999#Hnh hc#Vect#Ph thng trung h c#Gii bi ton#Sch c thm#TDung## 00607000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020037000540070046000910080005001370090026001420100 00500168011001500173005001200188005001100200005001300211013000700224020000900231 020002000240020001100260020001400271039000600285020001400291#VV10.05729#VV10.057 30#35000#Vi?t#C101P#516.0076#^214#Cc phng php gii ton tip tuyn#L Hng c (ch.b.), L Hu Tr, L Bch Ngc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a229t r.^b24cm#L Hng c#L Hu Tr#L Bch Ngc#259000#Hnh hc#Ph thng trung hc #Tip tuyn#Sch c thm#TDung#Gii bi ton## 00612000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020041000530030075000940070018001690080005001870090 02600192010000500218011001500223005001200238013000700250020000500257020002000262 020000700282020001500289039000400304020001400308#VV10.05731#VV10.05732#46000#Vi ?t#PH561P#510.76#^214#Phng php gii thi i hc mn ton#Gii chi tit d hiu theo cu trc ca B GD - T. Cc phng php ti u#L Hng c ch.b.#^aH. #^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a309tr.^b24cm#L Hng c#259001#Ton#Ph thng trung hc# thi#Sch luyn thi#Mai#Sch c thm## 00621000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020058000550030048001130070024001610080005001850090 02600190010000500216011001500221005001200236005001100248013000700259020001900266 020002000285020001400305039000400319020000800323#VV10.05733#VV10.05734#40000#Vi ?t#PH561P#516.3076#^214#Phng php gii ton hnh hc gii tch trong khng gia n#Gm 36 ch cho 58 dng ton vi 146 v d...#L Hng c, L Hu Tr#^aH.#^ ai hc Quc gia H Ni#2010#^a302tr.^b24cm#L Hng c#L Hu Tr#259002#Hnh hc gii tch#Ph thng trung hc#Sch c thm#Mai#Bi tp## 00735000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020089000540030099001430070019002420220004002610080 00500265009002600270010000500296011001500301005001900316013000700335020001100342 020000800353020002000361020001500381039000400396020000700400020001400407#VV10.05 735#VV10.05736#55000#Vi?t#454T#547.0076#^214#n tp kin thc v luyn gii nh anh bi tp ho hc hu c trng trung hc ph thng#Sch luyn thi tt nghi p THPT, thi i hc v Cao ng cho hc sinh. Sch tham kho cho gio vin#Nguy n Xun Trng#T.3#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a340tr.^b24cm#Nguyn Xun Trng#259003#Ho hu c#Bi tp#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Mai#n tp# Sch c thm## 00803000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590010014000640020016000780030061000940070 01400155008000500169009002600174010000500200011001500205015004000220013000700260 021018300267020000700450020000800457020000900465020001100474039000400485#VV10.05 737#VV10.05738#VV10.05739#22000#Vi?t#T120L#338.401#^214#Phan Th Dung#Tm l du khch#Gio trnh dnh cho sinh vin i hc cao ng Ngnh Du lch#Phan Th Dun g#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a182tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc V n ho H Ni#259004#Cung cp cc kin thc c bn v c im tm l ca khch d u lch ni chung v c im tm l ca cc nhm du khch l ngi Chu , Chu u, Chu c v Bc M n du lch Vit Nam#Tm l#Du lch#Du khch#Gio trnh#Ma i## 00586000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820012000398080005000510020019000560070044000750040018001190080005001370090 01100142010000500153011001400158020001800172020001700190020000900207020001300216 020001400229005001500243013000700258039000400265005001500269#VL10.00535#VL10.005 36#7500#Vi?t#S464T#398.2209597#^214#Sn Tinh Thu Tinh#Li: ng Thu Qunh ; Tr anh: Phm Ngc Tun#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a19tr.^b28cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn thuyt#ng Thu Qunh#2 59005#Mai#Phm Ngc Tun## 00580000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820012000418080005000530020015000580070034000730040018001070080005001250090 01100130010000500141011001500146012002300161020001800184020000900202020001300211 005000800224020001700232020001000249013000700259005001200266#VL10.00537#VL10.005 38#32000#Vi?t#TR527N#398.2709597#^214#Truyn n thn#Li: T Hoi ; Tranh: T H uy Long#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a126tr.^b27cm#100 truyn c Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#T Hoi#Vn hc dn gian#Truyn c# 259006#T Huy Long## 00588000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020018000570070037000750040018001120080005001300090 01100135010000500146011001500151012002300166020001800189020000900207020001300216 005000800229013000700237020001700244020001000261005001500271#VL10.00539#VL10.005 40#30000#Vi?t#C430T#398.2409597#^214#Con th v con h#Li: T Hoi ; Tranh: Ph m Ngc Tun#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a119tr.^b27cm#100 truyn c Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#T Hoi#259007#Vn hc dn gia n#Truyn c#Phm Ngc Tun## 00940000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010021000500020013000710030101000840070063001850080 00500248009001100253010000500264011001500269005002000284005002000304013000700324 021026600331020001300597020001300610020001100623039000400634#VL10.00541#VL10.005 42#33000#Vi?t#NG550D#401#^214#Nguyn Th Ngc Dip#Ng dng hc#Dng cho o t o gio vin tiu hc trnh i hc. Bi dng gio vin v cn b qun l gi o dc#Nguyn Th Ngc Dip, Nguyn Th Hng Nam, Nguyn Th Thu Thu#^aH.#^aGio dc#2010#^a207tr.^b27cm#Nguyn Th Hng Nam#Nguyn Th Thu Thu#259008#Tng qua n v chng trnh khung m un mn ng dng hc. Gii thiu ni dung cc chuyn : khi qut v ng dng hc, chc nng ca giao tip v ng cnh, s chiu vt , l thuyt hnh ng ngn ng, l thuyt lp lun v hi thoi, ngha tng min h v ngha hm n#Ngn ng hc#Ng dng hc#Gio trnh#Mai## 00952000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020065000520030015001170070058001320040018001900080 00500208009001100213010000500224011001500229021019700244020000900441020000900450 02000090045902000080046802000070047602000070048302000040049000500130049400500140 0507005001900521005001600540005001500556013000700571#VL10.00544#VL10.00543#38000 #Vi?t#T527C#372.21#^214#Tuyn chn tr chi, bi ht, th ca, truyn, cu th eo ch #Tr 5 - 6 tui#L Thu Hng (ch.b.), Bi Kim Tin, Trn Th Ngc Trm. ..#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a251tr.^b27cm#Gm cc tr chi, bi h t, th, truyn, cu cho tr t 5-6 tui theo cc ch : trng mm non, bn thn, gia nh, ngh nghip, thc vt, ng vt, giao thng, nc v cc hin t ng t nhin#Gio dc#Mu gio#Tr chi#Bi ht#Truyn#Cu #Th#L Thu Hng# Bi Kim Tuyn#Trn Th Ngc Trm#Hong Thu Hng#Lng Th Bnh#259009## 00975000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020058000520030026001100070062001360040018001980080 00500216009001100221010000500232011001500237021021000252020001800462020001300480 02000220049302000150051500500190053000500130054901300070056200500170056900500180 0586005001700604039000400621#VL10.00545#VL10.00546#34000#Vi?t#H561D#372.21#^214 #Hng dn t chc thc hin chng trnh gio dc mm non#Mu gio nh (4 - 5 t ui)#Trn Th Ngc Trm, L Thu Hng, L Th nh Tuyt (ch.b.)...#Ti bn ln t h 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a202tr.^b27cm#Hng dn cch t chc thc hin chng trnh gio dc mm non mu gio nh t 4 - 5 tui v a ra nhng hng dn c bn, mang tnh gi m, gip gio vin ch ng, sng to trong vic thc hin ch ng trnh#Gio dc mu gio#Chng trnh#Phng php ging dy#Sch gio vin#T rn Th Ngc Trm#L Thu Hng#259010#L Th nh Tuyt#Bi Th Kim Tuyn#Phan Th Lan Anh#Mai## 01077000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020084000520030015001360070058001510040018002090080 00500227009001100232010000500243011001500248021030700263020001800570020001300588 00500130060100500130061400500190062700500180064600500150066401300070067902000150 0686020002200701039000400723#VL10.00547#VL10.00548#28000#Vi?t#H561D#372.21#^214 #Hng dn t chc thc hin cc hot ng gio dc trong trng mm non theo ch #Tr 5 - 6 tui#L Thu Hng (ch.b.), Phm Mai Chi, Trn Th Ngc Trm...#T i bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a187tr.^b27cm#Trnh by nhng quan nim ch ung mang tnh l lun v gio dc tch hp trong la chn ni dung, xy dng k hoch gio dc tr mu gio 5 - 6 tui. Hng dn t chc thc hin cc hot n g gio dc trong trng mm non cho tr 5 - 6 tui theo cc ch : trng mm n on, bn thn, gia nh, ngh nghip...#Gio dc mu gio#Chng trnh#L Thu H ng#Phm Mai Chi#Trn Th Ngc Trm#Bi Th Kim Tuyn#Lng Th Bnh#259011#Sch gio vin#Phng php ging dy#Mai## 00802000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010014000490020026000630030070000890070051001590040 01400210008000500224009001800229010000500247011001500252021014200267020001800409 020001100427020000700438005001900445006001200464013000700476019000500483#VV10.05 740#VV10.05741#35000#Vi?t#N112C#649#^214#Guhl, Beverly#Ny! Con c thi i khn g#Mt tc phm hi hc nhng khng km phn nghim tc dnh cho cha m#Beverly Guhl, Don H. Fontenelle ; Phng Tho dch#Ti bn ln 1#^aH.#^aLao ng X hi# 2010#^a193tr.^b21cm#Bao gm nhng mu chuyn, nhng kin thc v tm l tr em v nhng phng php, k nng thch hp gip cc bc cha m trong gio dc con c i#Gio dc gia nh#Tm l hc#Tr em#Fontenelle, Don H.#Phng Tho#259012#Dch ## 00732000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010025000510020019000760070058000950080005001530090 01800158010000500176011001500181006001100196005001000207013000700217019000500224 021016200229020001600391020001200407039000400419020000700423#VV10.05742#VV10.057 43#25000#Vi?t#T460L#155.4#^214#Holstein, Barbara Becker#T ln ri y nh#Barb ara Becker Holstein ; Khnh Thu dch ; Chung Qu h.#^aH.#^aLao ng X hi#201 0#^a115tr.^b20cm#Khnh Thu#Chung Qu#259013#Dch#Sch vit di dng nht k c a mt c b 10 tui vi nhng suy ngh ca mnh v cc mi quan h vi b m, b n b v nhng bn khon v s thay i tm sinh l#Tm l la tui#Tm sinh l# Mai#Tr em## 00806000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020047000460030070000930080005001630090018001680100005001860110 01400191015004400205013000700249020000800256020000800264039000400272021024200276 020001500518020000700533#VV10.05744#VV10.05745#Vi?t#S450T#378.597#^214#S tay si nh vin hc k II nm hc 2009 - 2010#Dng cho sinh vin i hc, Kho 4 h chn h quy theo h thng tn ch#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a95tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip H Ni#259014#o to#Hc tp#Mai#Trnh by mt s i m mi trong qui ch o to ca trng i hc Cng nghip H Ni. K hoch hc tp v thi hc k II nm hc 2009 - 2010, qui trnh ng k hc tp, thi kho biu v hng dn ng k khi lng hc tp qua mng Internet#Trng i hc#S tay## 00809000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020047000460030072000930080005001650090018001700100005001880110 01500193015004400208013000700252021024200259020000800501020000800509020001500517 020000700532039000400539#VV10.05746#VV10.05747#Vi?t#S450T#378.597#^214#S tay si nh vin hc k II nm hc 2009 - 2010#Dng cho sinh vin Cao ng, Kho 10 h ch nh quy theo h thng tn ch#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a115tr.^b21cm#TTS gh i: Trng i hc Cng nghip H Ni#259015#Trnh by mt s im mi trong qui ch o to ca trng i hc Cng nghip H Ni. K hoch hc tp v thi hc k II nm hc 2009 - 2010, qui trnh ng k hc tp, thi kho biu v hng dn ng k khi lng hc tp qua mng Internet#o to#Hc tp#Trng i hc#S tay#Mai## 00776000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200040 00358080005000390010020000440020050000640070020001140080005001340090018001390100 00500157011001500162015004100177039000400218013000700222021019900229020001100428 020000800439020001000447020001800457020001100475#VV10.05748#VV10.05749#Vi?t#GI-1 08T#302#^214#Nguyn Th Hng Nga#Gio trnh hnh vi con ngi v mi trng x h i#Nguyn Th Hng Nga#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a262tr.^b21cm#TTS ghi: Tr ng i hc Lao ng X hi#Mai#259016#Trnh by nhng vn chung v hnh vi co n ngi v mi trng x hi. Mt s l thuyt c bn cng nh cc giai on ph t trin v mi quan h tng tc gia hnh vi con ngi v mi trng x hi#Tm l hc#Hnh vi#Con ngi#Mi trng x hi#Gio trnh## 00816000000000289000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100080 00380820004000468080005000500010017000550020036000720070063001080080005001710090 01800176010000500194011001500199005001600214005002000230039000400250013000700254 021019700261020001600458020001100474015004100485#VV10.05750#VV10.05751#VV10.0575 2#Vi?t#GI-108T#361#^214#Bi Th Xun Mai#Gio trnh nhp mn cng tc x hi#Bi Th Xun Mai (ch.b.), Nguyn L Trang, Nguyn Th Thi Lan#^aH.#^aLao ng X h i#2010#^a378tr.^b21cm#Nguyn L Trang#Nguyn Th Thi Lan#Mai#259017#Gii thiu mt s vn chung v cng tc x hi. Cc l thuyt tip cn v phng php t rong cng tc x hi. Lnh vc cng tc x hi v h thng c quan, t chc thu c lnh vc cng tc x hi#Cng tc x hi#Gio trnh#TTS ghi: Trng i hc L ao ng X hi## 00817000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590010013000640020016000770030054000930070 03400147008000500181009001800186010000500204011001500209005001300224039000400237 013000700241021020600248020000800454020000800462020001100470020002200481#VV10.05 753#VV10.05755#VV10.05754#27000#Vi?t#C125T#624.028#^214#inh Vn Li#Cu to m y xc#Dng cho cc Trng o to chuyn nghip v Dy ngh#Ch.b.: inh Vn Li, Trn Hu Ho#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a158tr.^b24cm#Trn Hu Ho#Mai#259018 #Gii thiu khi nim chung v my xc v nhng kin thc c bn v cu to, ngu yn l hot ng, tc dng ca cc b phn, cc c cu hot ng trong my xc t ruyn ng kh v my xc truyn ng thu lc#My xc#Cu to#Gio trnh#o t o chuyn nghip## 00974000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550020034000600070051000940080005001450090 01800150010000500168011001500173015009300188039000400281013000700285021023400292 02000160052602000100054202000110055200500150056300500110057800500120058900500140 0601005002100615#VV10.05756#VV10.05757#VV10.05758#60000#Vi?t#109D#657#^214#p dng chun mc k ton quc t#Nguyn Th Lc, V Hu c (ch.b.), V Anh Dng.. .#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a222tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Tp . H Ch Minh. Khoa K ton - Kim ton. B mn Kim ton#Mai#259019#Gii thiu v din gii cc ni dung c bn ca h thng IAS/IFRS chun mc k ton quc t v lp v trnh by bo co ti chnh, hng tn kho, bt ng sn, my mc thi t b, ti sn v hnh, tn tht ti sn, cc khon d phng...#K ton quc t#C hun mc#Gio trnh#Nguyn Th Lc#V Hu c#V Anh Dng#on Vn Hot#Nguyn T h Thu Linh## 00956000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200080 00298080005000370020018000420070061000600080005001210090018001260100005001440110 01500149015009300164021023900257020001000496020000800506020002000514020000700534 02000110054101300070055200500190055900500110057800500120058900500140060100500150 0615#VV10.05759#50000#Vi?t#B103T#657.076#^214#Bi tp kim ton#B.s.: Trn Th Giang Tn (ch.b.), V Hu c, V Anh Dng...#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a270t r.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Tp. H Ch Minh. Khoa K ton - Kim t on. B mn Kim ton#Cung cp cc cu hi trc nghim, cu hi n tp, cc bi tp v kim ton v kim ton c lp, v mi trng kim ton, h thng kim so t ni b... Mt s thi mn kim ton vin trong cc k thi Chng ch Kim to n vin cp Nh nc#Kim ton#Bi tp#Cu hi trc nghim# thi#Gio trnh#259 020#Trn Th Giang Tn#V Hu c#V Anh Dng#on Vn Hot#Nguyn Th Lc## 00867000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200080 00298080005000370010015000420020016000570030053000730070015001260040037001410080 00500178009001800183010000500201011001500206021025900221020000800480020001000488 020000800498020000900506020001100515039000400526013000700530020001600537#VV10.05 760#49500#Vi?t#K250T#657.076#^214#Bi Vn Trng#K ton chi ph#Tm tt l thu yt. Bi tp. Bi gii ton b bi tp#Bi Vn Trng#In ln th 5, c sa cha v b sung#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a366tr.^b24cm#Tm tt l thuyt v gii thiu thiu cc bi tp cng cch gii cc bi tp v k ton chi ph, phn loi chi ph v gi thnh sn phm, k ton chi ph sn xut v tnh gi thnh sn p hm theo chi ph thc t, kt hp vi chi ph c tnh, chi ph nh mc#K ton #L thuyt#Bi tp#Bi gii#Gio trnh#Mai#259021#K ton chi ph## 00798000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820006000528080005000580010016000630020018000790070022000970080 00500119009001800124010000500142011001500147015005700162039000400219013000700223 020000900230020000900239020001100248021024900259#VV10.05762#VV10.05761#VV10.0576 3#40000#Vi?t#QU105T#658.5#^214#Trng on Th#Qun tr sn xut#Trng on Th ch.b.#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a270tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#Mai#259022#Qun tr#Sn xut#Gio trnh#Trnh by nh ng l lun c bn trong qun tr sn xut nh d bo nhu cu sn xut, chin l c sn xut, pht trin sn phm, la chn v hoch nh sn xut, lp tin v kim sot qu trnh sn xut, hoch nh nhu cu vt t v qun l tn kho## 00917000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820006000528080005000580020023000630030054000860070082001400080 00500222009001800227010000500245011001500250012001700265005002000282005001400302 00500170031600500140033301300070034701900030035402101380035702000130049502000100 0508020001100518039000400529020002200533#VL10.00549#VL10.00551#VL10.00550#61500 #Vi?t#TH552H#671.5#^214#Thc hnh hn h quang#Dng cho cc Trng o to chuy n nghip v Dy ngh#B.s.: Nguyn Trng Giang (ch.b.), Gip Vn Nang, Nguyn V n Thnh, Trn Vn Hiu#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a299tr.^b27cm#T sch Dy ng h#Nguyn Trng Giang#Gip Vn Nang#Nguyn Vn Thnh#Trn Vn Hiu#259023#GT#H ng dn vn hnh my mi, my ct, my khoan, my hn h quang xoay chiu. K th ut hn gip, hn gc, hn p... trong hn h quang...#Hn h quang#Thc hnh#G io trnh#Mai#o to chuyn nghip## 00981000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590020050000640030054001140070060001680080 00500228009001800233010000500251011001500256012001700271005001200288005001500300 00500140031500500160032901300070034502102060035202000180055802000180057602000110 0594039000400605020002200609#VL10.00552#VL10.00553#VL10.00554#28000#Vi?t#GI-108 T#621.8#^214#Gio trnh dung sai lp ghp v o lng k thut#Dng cho cc Tr ng o to chuyn nghip v Dy ngh#Bi Th Th, Nguyn Th Th, inh Vn Thm, Dng Vn Cng#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a102tr.^b27cm#T sch Dy ngh#Bi Th Th#Nguyn Th Th#inh Vn Thm#Dng Vn Cng#259024#Cung cp nhng kin thc c bn v dung sai lp ghp cc b mt trn, nhng sai lch v hnh dng, v tr, nhm b mt chi tit gia cng; dung sai mt s chi tit in hnh; dng c o v k thut o lng#Dung sai lp ghp#K thut o lng#Gio trnh#Mai# o to chuyn nghip## 00758000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570010013000620020012000750030054000870070 01900141008000500160009001800165010000500183011001500188013000700203021020900210 020001200419020001100431039000400442020002200446#VL10.00555#VL10.00557#VL10.0055 6#39000#Vi?t#V200K#604.2#^214#Trn Kim Anh#V k thut#Dng cho cc Trng o to chuyn nghip v Dy ngh#Trn Kim Anh ch.b.#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a1 66tr.^b27cm#259025#Cung cp nhng kin thc v tiu chun trnh by bn v, hnh chiu vung gc, hnh chiu trc o, biu din chi tit, hnh ct v mt ct, b iu din qui c rn v hn, lp bn v chi tit v bn v s ...#V k thut# Gio trnh#Mai#o to chuyn nghip## 00777000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570010013000620020018000750030054000930070 01900147008000500166009001800171010000500189011001400194012001700208013000700225 021018800232020001800420020001100438039000400449020002200453#VL10.00558#VL10.005 59#VL10.00560#21000#Vi?t#D513S#621.8#^214#Hong Th L#Dung sai lp ghp#Dng c ho cc Trng o to chuyn nghip v Dy ngh#Hong Th L ch.b.#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a62tr.^b27cm#T sch Dy ngh#259026#Trnh by khi nim v tnh lp ln trong ngnh c kh. Gii thiu v h thng dung sai lp ghp hnh tr t rn, nhng sai lch hnh dng v nhn b mt, dung sai cc chi tit in hnh #Dung sai lp ghp#Gio trnh#Mai#o to chuyn nghip## 00979000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820007000538080005000600010016000650020025000810030054001060070 03400160008000500194009001800199010000500217011001500222012001700237005001700254 01300070027102103060027802000140058402000180059802000110061603900040062702000220 0631#VL10.00561#VL10.00562#VL10.00563#28500#Vi?t#GI-108T#621.31#^214#Nguyn Vi t Hi#Gio trnh vt liu in#Dng cho cc Trng o to chuyn nghip v Dy ngh#Nguyn Vit Hi, Trn Th Kim Anh#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a107tr.^b27c m#T sch Dy ngh#Trn Th Kim Anh#259027#Gii thiu nhng kin thc c bn v cu to, c im, tnh cht c bn ca kim loi v hp kim. Trnh by nhng c tnh, c im, cng dng, cch la chn v s dng ca vt liu cch in, vt liu dn in, cht bn dn, vt liu dn t, cc loi dy dn, cp in, vt l iu bi trn v vt liu hn#K thut in#Vt liu dn in#Gio trnh#Mai#o to chuyn nghip## 01009000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820007000538080005000600010016000650020029000810030054001100070 06400164008000500228009001800233010000500251011001500256012001700271005001900288 00500130030701300070032002103010032702000180062802000110064603900040065702000220 0661#VL10.00564#VL10.00566#VL10.00565#36000#Vi?t#GI-108T#621.43#^214#Phng Minh Hin#Gio trnh ng c t trong#Dng cho cc Trng o to chuyn nghip v Dy ngh#B.s.: Phng Minh Hin (ch.b.), Nguyn Minh Phng, Lu Vn Long#^aH.#^a Lao ng X hi#2010#^a150tr.^b27cm#T sch Dy ngh#Nguyn Minh Phng#Lu Vn Long#259028#Mt s kin thc c bn v cu to v nguyn l lm vic ca ng c t trong, cu to trc khuu - thanh truyn, c cu phn phi kh, h thng b i trn, h thng lm mt, h thng cung cp nhin liu, ngun in v b iu ch nh in, h thng nh la, h thng khi ng in v cc thit b mi#ng c t trong#Gio trnh#Mai#o to chuyn nghip## 00865000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820007000518080005000580010015000630020018000780030054000960070 05100150008000500201009001800206010000500224011001500229005002000244005001400264 01300070027802101820028502000050046702000090047202000090048102000110049003900040 0501020002200505#VL10.00567#VL10.00568#VL10.00569#40000#Vi?t#S551C#629.28#^214# Nguyn Vn Hi#Sa cha gm t#Dng cho cc Trng o to chuyn nghip v D y ngh#Nguyn Vn Hi, Nguyn Doanh Phng, Phm Vn Khi#^aH.#^aLao ng X hi #2010#^a175tr.^b27cm#Nguyn Doanh Phng#Phm Vn Khi#259029#Gii thiu nhng k in thc c bn v cng dng, cu to, nguyn l hot ng, cch sa cha bo d ng ca h thng ly hp, h thng truyn lc, h thng chuyn ng, h thng li ...# t#Gm t#Sa cha#Gio trnh#Mai#o to chuyn nghip## 00851000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820007000538080005000600010016000650020048000810030054001290070 02800183008000500211009001800216010000500234011001500239012001700254005001100271 01300070028202101460028902000140043502000170044902000100046602000110047603900040 0487020002200491#VL10.00570#VL10.00572#VL10.00571#28000#Vi?t#GI-108T#621.31#^21 4#Nguyn Vit Hi#Gio trnh l thuyt cng ngh in cng nghip#Dng cho cc T rng o to chuyn nghip v Dy ngh#Nguyn Vit Hi, L Xun Ka#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a103tr.^b27cm#T sch Dy ngh#L Xun Ka#259030#Trnh by nhn g kin thc c bn v k thut in cng nghip, cc ni qui an ton in, cc c ng vic c bn v cch s dng cc dng c ngh#K thut in#in cng nghi p#L thuyt#Gio trnh#Mai#o to chuyn nghip## 00912000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590020029000640030054000930070082001470080 00500229009001800234010000500252011001400257012001700271005001700288005002000305 00500140032501300070033902101530034602000040049902000080050302000110051103900040 0522005001400526020002200540#VL10.00573#VL10.00575#VL10.00574#24500#Vi?t#GI-108 T#671.5#^214#Gio trnh cng ngh hn MIG#Dng cho cc Trng o to chuyn ngh ip v Dy ngh#B.s.: Nguyn Vn Thnh (ch.b.), Nguyn Trng Giang, Gip Vn Na ng, Trn Vn Hiu#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a83tr.^b27cm#T sch Dy ngh#Ngu yn Vn Thnh#Nguyn Trng Giang#Gip Vn Nang#259031#Trnh by nhng quy tc a n ton v nhng kin thc c bn v cng ngh hn MIG. Gii thiu my hn MIG OT C CPDP 350 - (DAIHEN) v thc hnh hn MIG nhm#Hn#Hn MIG#Gio trnh#Mai#Trn Vn Hiu#o to chuyn nghip## 00910000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820009000538080005000620010015000670020027000820030054001090070 02100163008000500184009001800189010000500207011001500212012001700227013000700244 021029200251020000700543020000900550020001100559039000400570020002200574#VL10.00 576#VL10.00577#VL10.00578#28000#Vi?t#GI-108T#621.8028#^214#Lng Vn Qun#Gio trnh vt liu c kh#Dng cho cc Trng o to chuyn nghip v Dy ngh#Ln g Vn Qun ch.b.#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a103tr.^b27cm#T sch Dy ngh#259 032#Trnh by thnh phn, tnh cht v phm vi s dng, cng nh phng php ho bn nhm nng cao c tnh ca vt liu chnh trong ngnh c kh ch to my l gang, thp. ng thi gii thiu nhng c im c bn ca mt s vt liu khc nh hp kim cng, hp kim mu, vt liu phi kim loi...#C kh#Vt liu#Gio tr nh#Mai#o to chuyn nghip## 00911000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820006000528080005000580020024000630030054000870070079001410080 00500220009001800225010000500243011001500248012001700263005001400280005001700294 00500170031100500140032801300070034202101030034902000130045202000170046502000080 0482020001100490039000400501020001000505020002200515#VL10.00579#VL10.00580#VL10. 00581#40000#Vi?t#TH552H#671.5#^214#Thc hnh hn - ct kh#Dng cho cc Trng o to chuyn nghip v Dy ngh#B.s.: Gip Vn Nang (ch.b.), Nguyn Vn Giang, Nguyn Vn Thnh, Trn Vn Hiu#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a174tr.^b27cm#T s ch Dy ngh#Gip Vn Nang#Nguyn Vn Giang#Nguyn Vn Thnh#Trn Vn Hiu#25903 3#Gm cc bi hc thc hnh v cng ngh hn, ct bng ngn la kh trong lnh v c gia cng kim loi tm#Hn kim loi#Ct gt kim loi#Hn kh#Gio trnh#Mai#Th c hnh#o to chuyn nghip## 00894000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590020033000640030054000970070082001510080 00500233009001800238010000500256011001500261012001700276005001400293005001400307 00500170032100500200033801300070035802101390036502000150050402000110051903900040 0530020002200534#VL10.00582#VL10.00583#VL10.00584#36000#Vi?t#GI-108T#671.3#^214 #Gio trnh k thut ngui c bn#Dng cho cc Trng o to chuyn nghip v D y ngh#B.s.: Trn Vn Hiu (ch.b.), Gip Vn Nang, Nguyn Vn Thnh, Nguyn Tr ng Giang#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a150tr.^b27cm#T sch Dy ngh#Trn Vn H iu#Gip Vn Nang#Nguyn Vn Thnh#Nguyn Trng Giang#259034#Trnh by cc kin thc v k nng c bn v s dng dng c o, k thut vch du, ca ct, c, gia... trong ngh gia cng kim loi tm#K thut ngui#Gio trnh#Mai#o to c huyn nghip## 00897000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570010014000620020035000760030054001110070 03600165008000500201009001800206010000500224011001400229012001700243005001500260 01300070027502102120028202000080049402000110050202000090051302000110052203900040 0533020002200537#VL10.00585#VL10.00586#VL10.00587#24500#Vi?t#K600T#658.5#^214#H Xun Quang#K thut qun l cht lng c bn#Dng cho cc Trng o to chuy n nghip v Dy ngh#B.s.: H Xun Quang, Trn Xun Ngc#^aH.#^aLao ng X hi #2010#^a83tr.^b27cm#T sch Dy ngh#Trn Xun Ngc#259035#Gii thiu cc kin t hc c bn v cht lng, kim sot quy trnh bng phng php thng k trong qu n l cht lng, mu thu thp d liu, biu nhn qu, kim sot, tn s, bi u Pareto, tn x, phn tng#Qun l#Cht lng#Sn phm#Gio trnh#Mai#o t o chuyn nghip## 00723000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590010015000640020023000790030054001020070 03100156008000500187009001800192010000500210011001500215012001700230005001500247 013000700262021008700269020001600356020001100372039000400383020002200387#VL10.00 588#VL10.00589#VL10.00590#32500#Vi?t#GI-108T#620.1#^214#Phng Vn Hng#Gio tr nh c k thut#Dng cho cc Trng o to chuyn nghip v Dy ngh#Phng Vn H ng, Nguyn c Li#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a131tr.^b27cm#T sch Dy ngh# Nguyn c Li#259036#Trnh by nhng kin thc c bn v c hc l thuyt, sc bn vt liu v chi tit my#C hc k thut#Gio trnh#Mai#o to chuyn nghi p## 00899000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820007000518080005000580010012000630020038000750030054001130070 02900167008000500196009001800201010000500219011001500224012001700239005001600256 01300070027202102230027902000050050202000080050702000090051502000110052403900040 0535020002200539#VL10.00591#VL10.00593#VL10.00592#36000#Vi?t#C125T#629.28#^214# Bi Th Th#Cu to v sa cha thng thng t#Dng cho cc Trng o to ch uyn nghip v Dy ngh#Bi Th Th, Dng Vn Cng#^aH.#^aLao ng X hi#2010 #^a150tr.^b27cm#T sch Dy ngh#Dng Vn Cng#259037#Gm nhng kin thc c b n v cng dng, cu to v nguyn l lm vic ca cc b phn, cc c cu v t ng thnh t, phng php bo dng sa cha nhng sai hng thng thng, cng dng v cu to cc loi t thi cng# t#Cu to#Sa cha#Gio trnh#Mai#o to chuyn nghip## 00913000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570010015000620020021000770030054000980070 04500152008000500197009001800202010000500220011001500225012001700240005001400257 00500140027101300070028502101920029202000090048402000110049303900040050402000120 0508020002100520020002200541#VL10.00594#VL10.00596#VL10.00595#36500#Vi?t#V124L# 620.1#^214#Nguyn Th Bo#Vt liu cng nghip#Dng cho cc Trng o to chuy n nghip v Dy ngh#Nguyn Th Bo, Nguyn Th L, Thanh Min#^aH.#^aLao n g X hi#2010#^a154tr.^b27cm#T sch Dy ngh#Nguyn Th L# Thanh Min#259038 #Gm nhng kin thc c bn v vt liu cng nghip nh: k hiu, thnh phn, t nh cht v cng dng ca cc vt liu kim loi v phi kim loi cng nh cc ph ng php cng ngh gia cng chng#Vt liu#Gio trnh#Mai#Cng nghip#Vt liu c ng nghip#o to chuyn nghip## 00822000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820007000518080005000580010014000630020019000770030054000960070 03000150008000500180009001800185010000500203011001500208012001700223005001500240 01300070025502101570026202000050041902000140042402000090043802000110044703900040 0458020002200462#VL10.00597#VL10.00598#VL10.00599#34500#Vi?t#S551C#629.25#^214# Trn Tun Anh#Sa cha in t#Dng cho cc Trng o to chuyn nghip v D y ngh#Trn Tun Anh, Nguyn Vn Hi#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a142tr.^b27cm# T sch Dy ngh#Nguyn Vn Hi#259039#Gii thiu nhng kin thc c bn v kim tra, iu chnh, sa cha nhng sai hng thng gp trong h thng in ca cc loi xe t thng dng Vit Nam# t#H thng in#Sa cha#Gio trnh#Mai# o to chuyn nghip## 00753000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590010014000640020024000780030054001020070 01900156022000400175008000500179009001800184010000500202011001500207012001700222 013000700239021014300246020001300389020001100402039000400413020002200417#VL10.00 600#VL10.00602#VL10.00601#47000#Vi?t#GI-108T#671.5#^214#Trn Vn Mnh#Gio trn h k thut hn#Dng cho cc Trng o to chuyn nghip v Dy ngh#Trn Vn M nh b.s.#T.1#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a215tr.^b27cm#T sch Dy ngh#259040#M t s kin thc c bn v hn in h quang v thit b hn, in cc hn h qua ng, k thut hn, hn tip xc, hn t ng v bn t ng...#K thut hn#Gio trnh#Mai#o to chuyn nghip## 00825000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590010014000640020024000780030054001020070 01900156022000400175008000500179009001800184010000500202011001500207012001700222 013000700239021021500246020001300461020001100474039000400485020002200489#VL10.00 603#VL10.00605#VL10.00604#30500#Vi?t#GI-108T#671.5#^214#Trn Vn Mnh#Gio trn h k thut hn#Dng cho cc Trng o to chuyn nghip v Dy ngh#Trn Vn M nh b.s.#T.2#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a119tr.^b27cm#T sch Dy ngh#259041#G ii thiu nhng kin thc c bn v nhng sai hng v phng php kim tra cc m i hn, k thut hn v ct bng ngn la kh, cc bin php nng cao nng sut lao ng v k thut an ton trong qu trnh lm vic#K thut hn#Gio trnh#Ma i#o to chuyn nghip## 00856000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590010015000640020038000790030054001170070 02000171008000500191009001800196010000500214011001500219012001700234013000700251 02102110025802000050046902000090047402000100048302000110049303900040050402000220 0508#VL10.00606#VL10.00607#VL10.00608#77000#Vi?t#GI-108T#621.9#^214#Trn Minh H ng#Gio trnh thc hnh c bn ngh tin#Dng cho cc Trng o to chuyn ngh ip v Dy ngh#Trn Minh Hng b.s.#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a387tr.^b27cm#T sch Dy ngh#259042#Gii thiu nhng ni qui, qui nh trong xng thc hnh, cc b phn ch yu ca my tin v cc phng php gia cng trn my tin, cc h tin mt cn, tin ren, tin mt nh hnh, tin trc di c gi ,...#Tin#M y tin#Thc hnh#Gio trnh#Mai#o to chuyn nghip## 00895000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570010016000620020014000780030054000920070 06200146008000500208009001800213010000500231011001500236012001700251005001700268 00500210028501300070030602102050031302000140051802000110053203900040054302000220 0547#VL10.00609#VL10.00611#VL10.00610#45000#Vi?t#K600T#621.3#^214#Nguyn Ngc L n#K thut in#Dng cho cc Trng o to chuyn nghip v Dy ngh#B.s.: Ngu yn Ngc Ln, Nguyn Vn Trng, Nguyn Th Qunh Hoa#^aH.#^aLao ng X hi#2010 #^a203tr.^b27cm#T sch Dy ngh#Nguyn Vn Trng#Nguyn Th Qunh Hoa#259043#Cu ng cp cc kin thc c bn v dng in mt chiu, xoay chiu (1 pha 3 pha). Tr nh by cu to, nguyn l lm vic, phm vi ng dng ca mt s linh kin in t, my bin p, my in (1 pha v 3 pha)#K thut in#Gio trnh#Mai#o to chuyn nghip## 00906000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400020101000450080005001460090018001510100005001690110015001740150 07600189013000700265021028600272020000900558020000800567020000800575020001200583 020000500595020000300600020000900603039000400612#VL10.00612#VL10.00613#Vi?t#H450 S#331.25#^214#H s quc gia v an ton - v sinh lao ng v phng chng chy n Vit Nam giai on 2005 - 2009#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a135tr.^b30cm#T TS ghi: B Lao ng - Thng binh v X hi; T chc Lao ng Quc t ILO#259044 #Gii thiuc cc chnh sch quc gia, cc vn bn v an ton, v sinh lao ng v phng chng chy n (ATVSL-PCCN) c xy dng trong thi gian t nm 2005 - 2009, ng thi nh gi tnh hnh ATVSL, chy n trong nhng nm qua cng nh nhn nh nhng thch thc trong thi gian ti#Lao ng#An ton#V sinh#Phng ch ng#Chy#N#Vit Nam#Mai## 00995000000000313000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820008000418080005000490020087000540030075001410070037002160080005002530090 01800258010000500276011001500281005001700296013000700313021028700320020001000607 020001600617020000800633020001000641020000900651020001700660039000400677#VL10.00 614#VL10.00615#295000#Vi?t#H103N#342.597#^214#2999 hnh vi vi phm php lut c a t chc, doanh nghip b x pht vi phm hnh chnh#Trong cc lnh vc thu, l ph, ng k kinh doanh, u t, thng mi...#Nguyn Ngc ip s.t v h thn g ho#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a613tr.^b28cm#Nguyn Ngc ip#259045#Gii th iu nhng quy nh php lut v mc pht i vi 2999 hnh vi b x l vi phm h nh chnh trn cc lnh vc thu, ng k kinh doanh, u t, thng mi, chng khon, gi, hi quan, vn ho - thng tin, t ai, xy dng, mi trng, ti ng uyn, khong sn, khoa hc cng ngh...#Php lut#Pht hnh chnh#Hnh vi#Phm p hp#Vit Nam#Vn bn php qui#Mai## 00882000000000277000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820008000418080005000490020072000540030066001260070028001920080005002200090 01800225010000500243011001500248005001100263013000700274021028200281020001000563 020000900573020001800582039000400600#VL10.00616#VL10.00617#285000#Vi?t#H250T#34 9.597#^214#H thng ton vn cc lut c quc hi kho XII thng qua nm 20 09#7 lut c quc hi kho XII, k hp th 6 thng qua nm 2009#L Tn c s.t. v h thng#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a411tr.^b27cm#L Tn c#259046#H thng ton b cc lut nh lut ngi cao tui, lut khm bnh cha bnh, lut vin thng, lut tn s v tuyn in, lut dn qun t v, lut gio dc, lut thu ti nguyn c Quc hi kho XII v U ban Thng v Quc hi kho XII sa i, b sung thng qua vo nm 2009#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#Mai ## 00631000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020063000490030033001120070043001450080005001880090 01400193010000500207011001500212020001200227020000800239020001600247020001400263 005001200277005001500289005001400304039000400318013000700322#VV10.05764#VV10.057 65#40000#Vi?t#T527C#807#^214#Tuyn chn nhng bi vn hay thi hc sinh gii tru ng hc c s#Dng cho hc sinh lp 6, 7, 8, 9#T c Hin, on Minh Ngc, L Th anh Tho#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a288tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Trung hc c s#Sch c thm#T c Hin#on Minh Ngc#L Thanh Tho#Mai#259047## 00576000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020059000530070031001120040028001430080005001710090 01400176010000500190011001500195020000800210020000700218020001400225005001300239 005001700252039000400269013000700273020000600280#VV10.05766#VV10.05767#39500#Vi ?t#T527C#546.076#^214#Tuyn chn thi tuyn sinh vo lp 10 chuyn mn ho hc #Phm Thi An, Nguyn Vn Thoi#Ti bn c sa cha b sung#^aH.#^aNxb. H Ni#2 010#^a363tr.^b24cm#Ho hc# thi#Sch c thm#Phm Thi An#Nguyn Vn Thoi#Ma i#259048#Lp 9## 00564000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020056000520070028001080080005001360090014001410100 00500155011001500160020000500175020000700180020000600187020001400193005001600207 005001100223039000400234013000700238004002900245#VV10.05768#VV10.05769#39500#Vi ?t#T527C#510.76#^214#Tuyn chn thi tuyn sinh vo lp 10 chuyn mn ton#Ngu yn Ngc m, T Hu Ph#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a359tr.^b24cm#Ton# thi#Lp 9#Sch c thm#Nguyn Ngc m#T Hu Ph#Mai#259049#Ti bn c chnh l, b su ng## 00470000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820004000428080005000460020020000510070012000710080005000830090014000880100 00500102011001500107012003100122005001200153039000400165013000700169020000700176 020000700183020001400190#VV10.05770#VV10.05771#45000#Vi?t#GI-103T#512#^214#Gii ton i s 10#L Hng c#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a307tr.^b24cm#Bi ging chu yn su ton THPT#L Hng c#Mai#259050#i s#Lp 10#Sch c thm## 00635000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820009000428080005000510020033000560030049000890070025001380080005001630090 01400168010000500182011001500187012003100202020000700233020001400240005001200254 005001200266039000500278020001000283020000700293020001400300013000700314#VV10.05 772#VV10.05773#38000#Vi?t#GI-103T#512.0076#^214#Gii ton i s v gii tch 1 1#Dng cho hc sinh kh gii theo chng trnh mi#L Hng c, Nhm C Mn#^aH. #^aNxb. H Ni#2010#^a256tr.^b24cm#Bi ging chuyn su ton THPT#i s#Sch c thm#L Hng c#Nhm C Mn#H.H#Gii tch#Lp 11#Gii bi ton#259051## 00609000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820010000428080005000520020024000570030049000810070025001300080005001550090 01400160010000500174011001500179012003100194020001100225020000700236020001400243 005001200257005001200269039000500281013000700286020001400293#VV10.05775#VV10.057 74#38000#Vi?t#GI-103T#516.24076#^214#Gii ton lng gic 11#Dng cho hc sinh kh gii theo chng trnh mi#L Hng c, Nhm C Mn#^aH.#^aNxb. H Ni#2010# ^a234tr.^b24cm#Bi ging chuyn su ton THPT#Lng gic#Lp 11#Sch c thm#L Hng c#Nhm C Mn#H.H#259052#Gii bi ton## 00621000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500020023000550030049000780070025001270220004001520080 00500156009001400161010000500175011001500180012003100195020001000226020000700236 020001400243020001400257005001200271005001200283039000500295013000700300#VV10.05 776#VV10.05777#48000#Vi?t#GI-103T#515.076#^214#Gii ton gii tch 12#Dng cho hc sinh kh gii theo chng trnh mi#L Hng c, Nhm C Mn#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a319tr.^b24cm#Bi ging chuyn su ton THPT#Gii tch#Lp 12#Gii bi ton#Sch c thm#L Hng c#Nhm C Mn#H.H#259053## 00558000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020035000540070030000890080005001190090014001240100 00500138011001500143020001400158020002000172020000700192020001400199005001500213 005001400228039000500242013000700247020001400254#VV10.05779#VV10.05778#35000#Vi ?t#B124#512.0076#^214#Bt ng thc & nhng li gii hay#V Quc B Cn, Trn Q uc Anh#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a219tr.^b24cm#Bt ng thc#Ph thng trung hc #i s#Sch c thm#V Quc B Cn#Trn Quc Anh#H.H#259054#Gii bi ton## 00674000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020028000550030089000830070038001720080005002100090 01400215010000500229011001500234020000900249020000600258020002000264020001400284 020001400298005001200312005001100324005001300335039000500348013000700353#VV10.05 781#VV10.05780#30000#Vi?t#PH561P#516.0076#^214#Phng php gii ton vect#Gm 37 ch cho 52 dng ton vi 270 v d 90 bi ton chn lc v 300 bi tp ngh#L Hng c, L Hu Tr, L Bch Ngc#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a226tr.^b24c m#Hnh hc#Vect#Ph thng trung hc#Gii bi ton#Sch c thm#L Hng c#L Hu Tr#L Bch Ngc#H.H#259055## 00658000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020033000530030057000860070015001430040060001580080 00500218009001400223010000500237011001500242020000700257020000800264020000900272 020000700281020001500288020001400303005001500317039000500332013000700337#VV10.05 782#VV10.05783#17000#Vi?t#K600T#912.076#^214#K thut th hin biu a l#S ch dng cho lp 12, n luyn thi vo cao ng, i hc#Trnh Trc Lm#Ti bn l n th 1, c b sung, chnh l v cp nht s liu#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a119 tr.^b24cm#a l#Biu #K thut#Lp 12#Sch luyn thi#Sch c thm#Trnh Trc Lm#H.H#259056## 00543000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020023000540290024000770070014001010080005001150090 01400120010000500134011001500139020001400154020001400168039000500182013000700187 020001600194020002000210020000900230005001400239#VV10.05784#VV10.05785#45000#Vi ?t#S106T#512.0076#^214#Sng to bt ng thc#Secrets in Inequalities#Phm Kim H ng#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a350tr.^b24cm#Bt ng thc#Sch c thm#H.H#2590 57#Trung hc c s#Ph thng trung hc#Bi ton#Phm Kim Hng## 00699000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020043000520030100000950070033001950080005002280090 01400233010000500247011001500252020000900267020000800276020000800284020002000292 020001400312005001400326005001800340039000500358013000700363020001500370#VV10.05 786#VV10.05787#60000#Vi?t#T527T#570.76#^214#Tuyn tp sinh hc 1000 cu hi v bi tp#Dng cho hc sinh n thi tt nghip ph thng, n thi vo i hc v cao ng, n thi hc sinh gii#L nh Trung, Trnh Nguyn Giao#^aH.#^aNxb. H Ni# 2010#^a516tr.^b24cm#Sinh hc#Bi tp#Cu hi#Ph thng trung hc#Sch c thm#L nh Trung#Trnh Nguyn Giao#H.H#259058#Sch luyn thi## 00712000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020074000550070017001290220004001462210026001500040 03400176008000500210009001400215010000500229011001500234020000500249020000700254 02000070026102000090026802000200027702000070029702000140030402000150031800500170 0333039000500350013000700355#VV10.05789#VV10.05788#33500#Vi?t#NH556D#512.0076#^ 214#Nhng dng ton in hnh trong cc thi tuyn sinh i hc v cao ng#B i Quang Trng#Q.1#Hm s, th - cn thc#In ln th 8 c chnh l, b sung#^ aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a283tr.^b24cm#Ton#Hm s# th#Cn thc#Ph thng trun g hc# thi#Sch c thm#Sch luyn thi#Bi Quang Trng#H.H#259059## 00730000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020074000550070017001290220004001462210040001500040 03400190008000500224009001400229010000500243011001500248020000500263020002000268 02000190028802000200030702000070032702000140033402000150034800500170036303900050 0380013000700385#VV10.05790#VV10.05791#28500#Vi?t#NH556D#516.3076#^214#Nhng d ng ton in hnh trong cc thi tuyn sinh i hc v cao ng#Bi Quang Tr ng#Q.2#Hnh hc khng gian, hnh hc gii tch#In ln th 8 c chnh l, b sung #^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a231tr.^b24cm#Ton#Hnh hc khng gian#Hnh hc gii t ch#Ph thng trung hc# thi#Sch c thm#Sch luyn thi#Bi Quang Trng#H.H #259060## 00674000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820007000428080005000490020071000540030047001250070030001720080005002020090 01400207010000500221011001500226020000500241020000700246020002000253020001400273 020001500287005001500302005001300317005001800330039000500348013000700353#VV10.05 792#VV10.05793#42500#Vi?t#GI-462T#510.76#^214#Gii thiu thi tuyn sinh vo i hc - cao ng ton quc mn ton#T nm hc 2002 - 2003 n nm hc 2009 - 2010#Tuyn chn: Trn Tun ip...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a326tr.^b24cm#Ton# thi#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Trn Tun ip#Ng Long H u#Nguyn Ph Trng#H.H#259061## 00645000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500020094000550030047001490070028001960080005002240090 01400229010000500243011001500248020000700263020000700270020002000277020001400297 020001500311005001700326039000500343013000700348#VV10.05794#VV10.05795#30500#Vi ?t#GI-462T#530.076#^214#Gii thiu thi trc nghim, t lun tuyn sinh vo i hc - cao ng ton quc mn vt l#T nm hc 2002 - 2003 n nm hc 2009 - 2010#Nguyn Quang Hu tuyn chn#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a219tr.^b24cm#Vt l# thi#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Nguyn Quang Hu#H.H#259 062## 00709000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010016000520020032000680070016001000220004001160040 02000120008000500140009001400145010000500159011001500164021013400179020001100313 020000600324020002200330020001500352039000500367013000700372005001600379#VV10.05 796#VV10.05797#38000#Vi?t#TH308K#372.6#^214#Phm Th Thu H#Thit k bi ging ting Vit 1#Phm Th Thu H#T.1#Ti bn c chnh l#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a3 06tr.^b24cm#Gii thiu mc tiu, cc dng dy hc thit yu v tin trnh dy hc ch yu trong tng bi hc ca chng trnh ting Vit lp 1#Ting Vit#Lp 1#Phng php ging dy#Sch gio vin#H.H#259063#Phm Th Thu H## 00741000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010012000520020032000640070055000960220004001510080 00500155009001400160010000500174011001500179020001100194020000600205020002200211 020001500233005001700248005001600265039000500281013000700286021013400293#VV10.05 798#VV10.05799#48000#Vi?t#TH308K#372.6#^214#Nguyn Tri#Thit k bi ging tin g Vit 2#Nguyn Tri (ch.b.), L Th Thu Huyn, Phm Th Thu H#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a446tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Phng php ging dy#Sch gio vin #L Th Thu Huyn#Phm Th Thu H#H.H#259064#Gii thiu mc tiu, cc dng d y hc thit yu v tin trnh dy hc ch yu trong tng bi hc ca chng tr nh ting Vit lp 2## 00646000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020029000530070022000820080005001040090014001090100 00500123011001500128021014000143020000800283020000600291020002200297020001500319 039000500334001002200339013000700361#VV10.05802#VV10.05803#10000#Vi?t#TH308K#37 2.83#^214#Thit k bi ging o c 2#inh Nguyn Trang Thu#^aH.#^aNxb. H Ni# 2010#^a146tr.^b24cm#Gii thiu v mc tiu, cc bc chun b cn thit, tin tr nh hot ng dy hc ch yu trong tng bi hc ca chng trnh o c lp 2# o c#Lp 2#Phng php ging dy#Sch gio vin#H.H#inh Nguyn Trang Thu#25 9066## 00747000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010012000520020026000640070034000900220004001240040 02900128008000500157009001400162010000500176011001500181021014000196020000500336 02000060034102000220034702000150036900500130038403900050039701300070040200500120 0409#VV10.05804#VV10.05805#35000#Vi?t#TH308K#327.7#^214#Nguyn Tun#Thit k b i ging ton 3#Nguyn Tun (ch.b.), L Thu Huyn#T.1#Ti bn c sa cha, b sun g#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a290tr.^b24cm#Gii thiu v mc tiu, cc dng dy hc thit yu, tin trnh hot ng dy hc ch yu trong tng tit hc ca ch ng trnh ton lp 3#Ton#Lp 3#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Thu Huy n#H.H#259067#Nguyn Tun## 00823000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200070 00348080005000410140007000460020026000530070058000790220004001370050016001410050 01700157005001200174005001400186005001100200004002900211008000500240009001400245 01000050025901100150026402101340027902000050041302000060041802000220042402000150 0446039000500461013000700466#VV10.05806#VV10.05807#Vi?t#TH308K#510.71#^214#36000 #Thit k bi ging ton 6#Hong Ngc Dip (ch.b.), Nguyn Th Thnh, L Thu N ga...#T.1#Hong Ngc Dip#Nguyn Th Thnh#L Thu Nga#m Thu Hng#L Th Hoa# Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a286tr.^b24cm#Gii thiu m c tiu bi hc, phng php chun b bi v tin trnh dy hc cc tit s hc v hnh hc trong chng trnh ton lp 6#Ton#Lp 6#Phng php ging dy#Sch gio vin#H.H#259068## 00870000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010017000520020029000690030016000980070036001140220 00400150004002900154008000500183009001400188010000500202011001500207021015300222 02000080037502000080038302000110039102000120040202000060041402000220042002000150 0442005001000457039000500467013000700472005001700479#VV10.05808#VV10.05809#45000 #Vi?t#TH308K#807.1#^214#Nguyn Vn ng#Thit k bi ging ng vn 7#Trung hc c s#Nguyn Vn ng (ch.b.), Hong Dn#T.2#Ti bn c sa cha, b sung#^aH. #^aNxb. H Ni#2010#^a408tr.^b24cm#Mt s yu cu v kt qu m hc sinh cn t sau mi bi hc. Trnh by mu thit k bi dy hc t bi 18 n bi 34 trong chng trnh ng vn lp 7#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#Hong Dn#H.H#259069#Nguyn Vn ng## 01302000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410010018000460020068000640070067001320080005001990090014002040100 00500218011002600223015007100249021052100320020000800841020002100849020000800870 02000070087802000070088500500170089200500140090900500140092300500150093703900050 0952013000700957#VV10.05810#VV10.05811#Vi?t#L302S#959.731#^214#Nguyn Mng Tng #Lch s cch mng phng T Lin qun Ty H - H Ni (1938 - 2008)#B.s.: Nguy n Mng Tng, Nguyn Thu Loan ; S.t.: Phan Hu Vin...#^aH.#^aNxb. H Ni#2010# ^a174tr., 18tr. nh^b21cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b phng T Lin#Khi qut v vng t v con ngi T Lin (qun Ty H, H Ni ). Lch s cch mng phng T Lin qua cc thi k u tranh ginh chnh quyn trong cch mng thng Tm (1938 - 1945), trong khng chin chng Php (1945 - 19 54), thi k i ln xy dng CNXH v gp phn u tranh gii phng min Nam thn g nht t nc (1945 - 1975), thi k xy dng CNXH v gp phn bo v T quc (1975 - 1985), trong cng cuc i mi, xy dng v pht trin kinh t, vn ho, x hi (1986 - 1996) v giai on hin nay (1996 - 2008)#Lch s#Phong tro cc h mng#T Lin#Ty H#H Ni#Nguyn Thu Loan#Phan Hu Vin#Hong Vn Hu#Trn N gc im#H.H#259070## 01083000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510020064000560070064001200080005001840090014001890100005002030110 02600208015011000234021029600344020000800640020000800648020000300656020000900659 02000090066802000070067700500100068400500110069400500130070500500150071803900050 0733013000700738#VV10.05812#VV10.05813#Vi?t#L302S#324.2597070959731#^214#Lch s cch mng ng b v nhn dn x Tam Hip (1929 - 2009)#S.t., b.s.: Vn L, Vn o, o Vn Lng, Trn Huy Thnh#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a225tr., 23tr. nh^b21cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b x Tam Hip k ho XX huyn Phc Th - thnh ph H Ni#Gii thiu vi nt v c im, tnh h nh kinh t, chnh tr v x hi ca x Tam Hip. Lch s cch mng ng b v nh n dn x trong s nghip gii phng dn tc, tin hnh cch mng x hi ch ngh a (1929-1975) v trong s nghip xy dng, bo v T quc Vit Nam x hi ch n gha (1975-2009)#Lch s#ng b#X#Tam Hip#Phc Th#H Ni# Vn L# Vn o#o Vn Lng#Trn Huy Thnh#H.H#259071## 00869000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020046000460070062000920080005001540090014001590100005001730110 01500178015005100193021020100244020001800445020001900463005001500482005001600497 005001200513005001300525005001700538039000500555013000700560#VV10.05815#VV10.058 14#Vi?t#N305G#616.902#^214#Nin gim thng k bnh truyn nhim nm 2008#B.s.: N guyn Huy Nga (ch.b.), Nguyn Vn Bnh, V Sinh Nam...#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^ a133tr.^b21cm#TTS ghi: B Y t. Cc Y t d phng v Mi trng#Gii thiu 10 b nh truyn nhim c t l mc, cht cao nht v phn b s mc, cht cc bnh tr uyn nhim theo tnh/thnh ph ti Vit Nam nm 2008, ng thi thng k v 26 b nh truyn nhim ph bin#Bnh truyn nhim#Nin gim thng k#Nguyn Huy Nga#Ng uyn Vn Bnh#V Sinh Nam#Trn c Phu#Nguyn Trn Hin#H.H#259072## 01107000000000397000450001900050000018100060000508200080001180800050001900100180 00240020061000420070075001030220004001782210103001820080012002850090007002970100 00500304011001500309015006600324021012700390020000800517020000800525020000800533 00500180054100500140055900500150057300500110058800600150059900600140061400600180 0628006001400646039000500660013000700665020000900672020001000681005001800691#Vi? t#B450S#959.741#^214#Nguyn Xun Thanh#B su tp nhng t liu v Hm Rng v c hin thng Hm Rng#Nguyn Xun Thanh ch.b. ; S.t.: o Huy Phng... ; Dch: Ngu yn Vn Hi...#T.1#Mt s t liu xa v Hm Rng v cc bi nghin cu v lch s vn ho vng t Hm Rng trn bo ch#^aThanh Ho#^aKnxb#2009#^a315tr.^b41cm #TTS ghi: S Vn ho Th thao v Du lch Thanh Ho. Th vin tnh#Gii thiu b su tp t liu Hn Nm, t liu Php vn v Vit vn vit v lch s, vn ho ca vng t Hm Rng (Thanh Ho)#Lch s#Vn ho#Su tp#Nguyn Xun Thanh#o Huy Phng#Nguyn Vn Hi#L Th Anh#Nguyn Vn Hi#Phm Vn Tun#Nguyn Xun D ng#Lm Phc Gip#H.H#259074#Hm Rng#Thanh Ho#Nguyn Xun Thanh## 01362000000000409000450001900050000018100060000508200090001180800050002000100180 00250020061000430070075001040220004001792210070001830080012002530090007002650100 00500272011001500277015006600292021035900358020001700717020002100734020000800755 00500180076300500140078100500150079500500110081000600150082100600140083600600180 08500060014008680390005008820200009008870200010008960130007009060050018009130200 02100931#Vi?t#B450S#959.7043#^214#Nguyn Xun Thanh#B su tp nhng t liu v Hm Rng v chin thng Hm Rng#Nguyn Xun Thanh ch.b. ; S.t.: o Huy Phng.. . ; Dch: Nguyn Vn Hi...#T.2#Hm Rng anh hng chin thng v vang : Bo ch giai on 1964 - 1975#^aThanh Ho#^aKnxb#2009#^a585tr.^b41cm#TTS ghi: S Vn ho Th thao v Du lch Thanh Ho. Th vin tnh#Tp hp cc trch dn t liu, c c bi bo, tp ch giai on 1964 - 1975 vit v chin thng Hm Rng, v ch ng ha anh hng cch mng trong chin u v phc v chin u ca qun dn Hm Rn g, ng thi gii thiu s kin ngy 3 - 4/4/1965 v cuc oanh tc cu Hm Rng qua mt s bo ca chnh quyn Vit Nam cng ho ti min Nam Vit Nam trc nm 1975#Lch s hin i#Khng chin chng M#Su tp#Nguyn Xun Thanh#o Huy Ph ng#Nguyn Vn Hi#L Th Anh#Nguyn Vn Hi#Phm Vn Tun#Nguyn Xun Dng#Lm Phc Gip#H.H#Hm Rng#Thanh Ho#259075#Nguyn Xun Thanh#Chin thng Hm Rng ## 01088000000000385000450001900050000018100060000508200080001180800050001900100180 00240020061000420070075001030220004001782210049001820080012002310090007002430100 00500250011001500255015006600270021017300336020001700509020000800526005001800534 00500140055200500150056600500110058100600150059200600140060700600180062100600140 0639039000500653020000900658020001000667013000700677005001800684#Vi?t#B450S#959. 741#^214#Nguyn Xun Thanh#B su tp nhng t liu v Hm Rng v chin thng H m Rng#Nguyn Xun Thanh ch.b. ; S.t.: o Huy Phng... ; Dch: Nguyn Vn Hi. ..#T.3#m vang Hm Rng : Bo ch giai on 1975 - 2009#^aThanh Ho#^aKnxb#2009# ^a331tr.^b41cm#TTS ghi: S Vn ho Th thao v Du lch Thanh Ho. Th vin tnh #Tp hp cc bi bo, tp ch giai on 1975 - 2009 vit v m vang chin thng Hm Rng v Hm Rng cng nhng ngi con u t ca mnh t ny sau ngy thng nht t nc#Lch s hin i#Su tp#Nguyn Xun Thanh#o Huy Phng#Nguyn V n Hi#L Th Anh#Nguyn Vn Hi#Phm Vn Tun#Nguyn Xun Dng#Lm Phc Gip#H. H#Hm Rng#Thanh Ho#259076#Nguyn Xun Thanh## 01106000000000397000450001900050000018100060000508200080001180800050001900100180 00240020061000420070075001030220004001782210074001820080012002560090007002680100 00500275011001500280015006600295021015000361020000800511020000800519005001800527 00500140054500500150055900500110057400600150058500600140060000600180061400600140 0632039000500646020000900651020001000660005001800670013000700688020001300695#Vi? t#B450S#959.741#^214#Nguyn Xun Thanh#B su tp nhng t liu v Hm Rng v c hin thng Hm Rng#Nguyn Xun Thanh ch.b. ; S.t.: o Huy Phng... ; Dch: Ngu yn Vn Hi...#T.4#Ba ln xy dng cu Hm Rng v ngnh Giao thng Vn ti vi cu Hm Rng#^aThanh Ho#^aKnxb#2009#^a115tr.^b41cm#TTS ghi: S Vn ho Th tha o v Du lch Thanh Ho. Th vin tnh#Tp hp cc bi bo, tp ch v lch s c c ln xy dng cu Hm Rng v s quan tm c bit ca ngnh Giao thng Vn ti vi cng trnh lch s ny#Lch s#Su tp#Nguyn Xun Thanh#o Huy Phng#Nguy n Vn Hi#L Th Anh#Nguyn Vn Hi#Phm Vn Tun#Nguyn Xun Dng#Lm Phc Gi p#H.H#Hm Rng#Thanh Ho#Nguyn Xun Thanh#259077#Cu Hm Rng## 01033000000000421000450001900050000018100060000508200100001180800050002100100180 00260020061000440070075001050220004001802210087001840080012002710090007002830100 00500290011001500295015006600310020001700376020000800393005001800401005001400419 00500150043300500110044800600150045900600140047400600180048800600140050603900050 05200200009005250200010005340130007005440050018005510200021005690200004005900200 00900594020000800603#Vi?t#B450S#895.92208#^214#Nguyn Xun Thanh#B su tp nhn g t liu v Hm Rng v chin thng Hm Rng#Nguyn Xun Thanh ch.b. ; S.t.: o Huy Phng... ; Dch: Nguyn Vn Hi...#T.5#Vn hc ngh thut v Hm Rng v c hin thng Hm Rng : Bo ch giai on 1964 - 2009#^aThanh Ho#^aKnxb#2009#^a11 5tr.^b41cm#TTS ghi: S Vn ho Th thao v Du lch Thanh Ho. Th vin tnh#Vn hc hin i#Su tp#Nguyn Xun Thanh#o Huy Phng#Nguyn Vn Hi#L Th Anh# Nguyn Vn Hi#Phm Vn Tun#Nguyn Xun Dng#Lm Phc Gip#H.H#Hm Rng#Thanh Ho#259078#Nguyn Xun Thanh#Chin thng Hm Rng#Th#Vn xui#Bi ht## 01303000000000337000450002600110000001900050001118100060001608200180002280800050 00400010010000450020080000550070071001350080012002060090017002180100005002350110 01500240015007200255021051100327020000800838020002100846020000800867020001000875 02000100088502000100089500500160090500500150092100500140093603900050095001300070 0955020000300962#VV10.05816#Vi?t#L302S#324.2597070959741#^214#L Vn K#Lch s ng b v phong tro cch mng ca nhn dn x Hong Tn (1953 - 2010)#B.s.: L Vn K, Nguyn Ngc Hn ; S.t.: Nguyn Vn Mi, L nh Trng#^aThanh Ha#^aNxb . Thanh Ho#2010#^a212tr.^b21cm#TTS ghi: ng y - HND - UBND - UBMTTQ x Hon g Tn - huyn Hong Ha#Tng kt cng tc lnh o, ch o ca ng b v phong tro cch mng ca cc t chc chnh tr, x hi v nhn dn x Hong Tn (huy n Hong Ho, tnh Thanh Ho) trong lch s u tranh, xy dng v bo v t n c qu hng v nhng ng gp sc ngi sc ca cho s nghip gii phng dn tc trong hai cuc khng chin chng Php v chng M. ng thi nu ln nhng bi hc kinh nghim pht huy truyn thng yu nc, tinh thn cch mng ca a p hng bc vo giai on lch s ca thin nin k mi#Lch s#Phong tro cch m ng#ng b#Hong Tn#Hong Ho#Thanh Ho#Nguyn Ngc Hn#Nguyn Vn Mi#L nh Trng#H.H#259079#X## 01067000000000361000450002600110000001900050001118100060001608200180002280800050 00400010017000450020031000620070046000930220004001392210012001430080012001550090 01700167010000500184011002600189015006200215021030800277020000800585020000800593 02000030060102000120060402000090061602000100062500500120063500500130064700500160 0660039000500676013000700681005001700688#VV10.05817#Vi?t#L302S#324.2597070959741 #^214#Trng Cng Hoan#Lch s ng b x Lng Trung#B.s.: Trng Cng Hoan ; S .t.: Cao Qu Hai...#T.1#1945 - 2005#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a152tr., 10tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Lng Trung huyn B Thc#Kh i qut v tr a l, dn c v truyn thng lch s x Lng Trung (huyn B T hc, tnh Thanh Ho). Lch s ng b x t khi ra i v lnh o nhn dn n h thng thc dn Php, quc M, xy dng qu hng v bo v t quc XHCN, th c hin cng cuc i mi, tin ln cng nghip ho, hin i ho#Lch s#ng b #X#Lng Trung#B Thc#Thanh Ho#Cao Qu Hai#Bi Minh Ph#Trng on Kt#H.H #259080#Trng Cng Hoan## 00824000000000241000450002600110000001900050001118100070001608200080002380800050 00310020031000360030060000670080012001270090017001390100005001560110015001610150 05500176021030500231020000800536020001600544020001000560039000500570013000700575 #VV10.05818#Vi?t#TH107P#959.741#^214#Thnh ph Thanh Ho xa v nay#K nim 45 n m chin thng Hm Rng 3-4/4/1965 - 3-4/4/2010#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#201 0#^a172tr.^b21cm#TTS ghi: Chi hi Khoa hc Lch s thnh ph Thanh Ho#Gii thi u lch s hnh thnh pht trin, v tr a l, nhng di tch ng s, cha... ca Tp. Thanh Ho. Nhng s kin lch s ca thnh ph Thanh Ho qua cc thi k u tranh v bo v qu hng nh chin thng Cu Hm Rng, chin thng 2 cuc chin tranh ph hoi ln th nht v ln th 2 ca M...#Lch s#S kin lch s #Thanh Ho#KVn#259081## 01080000000000313000450002600110000001900050001118100060001608200180002280800050 00400010014000450020041000590070058001000080012001580090017001700100005001870110 03000192015005900222021039800281020000800679020000800687020000300695020000800698 020001000706020001000716005001500726005001300741039000500754013000700759#VV10.05 819#Vi?t#L302S#324.2597070959741#^214#o Minh Chu#Lch s ng b x Nga Thnh (1947-2010)#B.s.: o Minh Chu (ch.b.), inh Ngc Lun, Phm Th ng#^aThanh H o#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a272tr., 13tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Nga Thnh huyn Nga Sn#Gii thiu vi nt v tr a l, iu kin t nhin, con ngi v truyn thng lch s x Nga Thnh, huyn Nga Sn, tnh Than h Ho. Lch s ng b x Nga Thnh t khi ra i v lnh o nhn dn xy dng hu phng, cng c nc nh thng thc dn Php, quc M, lnh o nhn dn xy dng qu hng v bo v t quc XHCN, thc hin cng cuc i mi, tin l n cng nghip ho, hin i ho#Lch s#ng b#X#Nga Sn#Thanh Ho#Nga Thnh# inh Ngc Lun#Phm Th ng#KVn#259082## 01188000000000325000450002600110000001900050001118100070001608200080002380800050 00310020029000360070068000650080012001330090017001450100005001620110030001670210 52100197020000800718020000700726020000800733020001000741020001000751020001200761 00500160077300500180078900500150080700500120082200500160083403900050085001300070 0855#VV10.05820#Vi?t#TH309Q#959.741#^214#Thiu Quang vng t Ba sng#B.s.: Nguy n Vn Tnh (ch.b.), Nguyn Trng Lin, Nguyn Vn Su...#^aThanh Ho#^aNxb. Tha nh Ho#2010#^a307tr., 14tr. nh mu^b21cm#Gii thiu tng quan v qu hng Thi u Quang - vng t Ba sng, nhng bi vit v cc tm gng ca nhng ngi con ca lng, x t xa n nay. Mt s suy ngh, vic lm, s hng ni, tnh yu t hng, cch cm nhn ca cc tc gi qua nhng dng th, nhng cu chuyn v qu hng Thiu Quang. Nhng t liu v danh sch c nhn, tp th c Nh nc tr ao tng nhng phn thng cao qu, danh sch lit s hy sinh trong hai cuc khn g chin chng Php v chng M, b m Vit Nam anh hng...ca vng t Thiu Qua ng#Lch s#a l#Kinh t#Chnh tr#Thanh Ho#Thiu Quang#Nguyn Vn Tnh#Nguyn Trng Lin#Nguyn Vn Su#Bi Anh Tm#Trn Quang Dip#KVn#259083## 01043000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020032000430030029000750070052001040080012001560090017001680100 00500185011001500190015008100205021027900286020001800565020000700583020000900590 02000180059900500140061700500150063100500180064600500160066400500130068003900050 0693013000700698#VV10.05821#45000#Vi?t#455C#959.7026#^214#ng cc i hc s L Nhn Qu#Danh nhn lch s thi L s#inh Xun Lm, Ng Hoi Chung, Nguyn M inh Tng...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a264tr.^b23cm#TTS ghi: UBND tn h Thanh Ho; Hi Khoa hc Lch s Vit Nam. Hi h L Vit Nam#Gm nhng bi ngh in cu ca nhiu tc gi v qu hng, dng h, gia th, nhn cch, c v n hng ng gp ca ng cc i hc s L Nhn Qu i vi tin trnh lch s dn tc; vic bo tn, tn to cc di tch lin quan ti L Nhn Qu v kin ngh h nh thc tn vinh ng#Lch s trung i#Nh L#Vit Nam#Danh nhn lch s#inh X un Lm#Ng Hoi Chung#Nguyn Minh Tng#inh Khc Thun#T Ngc Lin#KVn#25908 4## 01219000000000313000450002600110000001900050001118100060001608200180002280800050 00400010014000450020041000590070057001000080012001570090017001690100005001860110 03000191015006400221021053200285020000800817020000800825020000300833020001000836 020001000846020001000856005001300866005001400879039000500893013000700898#VV10.05 822#Vi?t#L302S#324.2597070959741#^214#o Minh Chu#Lch s ng b x Hong Sn (1947-2010)#B.s.: o Minh Chu (ch.b.), Phm Th ng, on Vn Hnh#^aThanh Ho #^aNxb. Thanh Ho#2010#^a280tr., 14tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Hong Sn - huyn Nng Cng#Gii thiu iu kin t nhin, con ngi v truyn thng lch s x Hong Sn, huyn Nng Cng, tnh Thanh Ho. Lch s ng b x Hong Sn trong qu trnh u tranh ginh chnh quyn, khng chin chn g thc dn Php, khi phc pht trin kinh t - x hi y mnh phong tro hp t c ho, thc hin k hoch nh nc 5 nm ln th nht, gp phn nh thng hai cuc chin tranh ph hoi min Bc ca quc M, chi vin tin tuyn, gii ph ng min Nam, cng c nc xy dng, bo v T quc, thc hin s nghip i mi qu hng#Lch s#ng b#X#Nng Cng#Thanh Ho#Hong Sn#Phm Th ng#on Vn Hnh#KVn#259085## 00467000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200100 00308080005000400010013000450020031000580030012000890070013001010080012001140090 01700126010000500143011001500148020001700163020000900180020001200189039000500201 013000700206#VV10.05823#40000#Vi?t#NH556M#895.92234#^214#Trn Qu n#Nhng mu chuyn v ngi lnh#Truyn ngn#Trn Qu n#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010 #^a299tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn#259086## 00746000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020063000410070013001040080012001170090017001290100005001460110 01500151021023600166020001400402020001900416039000500435001001300440020001100453 020000900464013000700473#VV10.05824#22000#Vi?t#PH431T#615.8#^214#Phng tr bch bnh bng cy nh l vn, cy thuc nam d tm#Phan Kim Hu#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a179tr.^b21cm#Gii thiu cc bi thuc Nam v thuc Bc theo ki nh nghim dn gian t cha cc bnh thng thng trong gia nh t cc loi c y l d tm. Mt s thc n n b v thc ung giu dinh dng cha mt s bn h lit dng, thp khp...#Y hc dn tc#Bi thuc dn gian#KVn#Phan Kim Hu#Ph ng bnh#iu tr#259087## 00454000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010016000550020020000710030004000910070016000950080 00500111009001000116010000500126011001500131020001700146020000900163020000400172 039000500176013000700181#VV10.05825#VV10.05826#40000#Vi?t#H103M#895.92214#^214# Phm Cng Thnh#Hai min huyn tch#Th#Phm Cng Thnh#^aH.#^aVn hc#2010#^a10 9tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#259088## 00703000000000361000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430020024000480030020000720070065000920080005001570090010001620100 00500172011001500177020001700192020000900209020000400218039000500222005000800227 00500130023500500110024800500110025900500160027001300070028602000120029302000030 0305005001100308005001000319005001200329#VV10.05827#VV10.05828#Vi?t#H527T#895.92 208#^214#Huyn thoi mt cy cu#Tuyn tp th - vn#ng i, Phm nh n, Nguy n Bao... ; Tuyn chn: Nguyn Bo...#^aH.#^aVn hc#2010#^a259tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#ng i#Phm nh n#Nguyn Bao#Nguyn Bo#Nguyn An h Bin#259089#Truyn ngn#K#Nguyn Bo#Nguyn C#L Tun Lc## 00487000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010012000550020016000670030004000830070012000870080 00500099009001000104010000500114011001500119020001700134020000900151020000400160 039000500164015003300169013000700202#VV10.05829#VV10.05830#36000#Vi?t#125G#895 .92214#^214# Qu Bng#u gi bn ma#Th# Qu Bng#^aH.#^aVn hc#2009#^a11 9tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#Nm xut bn cui sch ghi: 2010#2 59090## 00424000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010007000550020009000620030004000710070007000750080 00500082009001000087010000500097011001400102020001700116020000900133020000400142 039000500146013000700151#VV10.05831#VV10.05832#30000#Vi?t#253K#895.92214#^214# Thu H#m kht#Th#Thu H#^aH.#^aVn hc#2010#^a95tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#KVn#259091## 00448000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010012000550020023000670030004000900070012000940080 00500106009001000111010000500121011001400126020001700140020000900157020000400166 039000500170013000700175#VV10.05833#VV10.05834#30000#Vi?t#104M#895.92214#^214# Vng Cng#m my hnh thiu ph#Th#Vng Cng#^aH.#^aVn hc#2010#^a82tr.^b 21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#259092## 00439000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010015000550020007000700030004000770070015000810080 00500096009001000101010000500111011001500116020001700131020000900148020000400157 039000500161013000700166#VV10.05835#VV10.05836#54000#Vi?t#C110R#895.92214#^214# V Thnh Chung#Ct ru#Th#V Thnh Chung#^aH.#^aVn hc#2009#^a102tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#259093## 00447000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010015000560020014000710030004000850070015000890080 00500104009001000109010000500119011001500124020001700139020000900156020000400165 039000500169013000700174#VV10.05838#VV10.05837#54000#Vi?t#TR460L#895.92214#^214 #Cao Hu Chuyn#Tr li Xu#Th#Cao Hu Chuyn#^aH.#^aVn hc#2010#^a330tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#259094## 00519000000000289000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100070 00350820010000428080005000520010010000570020017000670030016000840070010001000080 00500110009001000115010000500125011001500130020001700145020000900162020000400171 039000500175015003300180013000700213020000900220#VV10.05839#VV10.05840#140000#V i?t#NG105C#895.92214#^214#ng Tng#Ngn cnh m ri#Th v th php#ng Tng#^ aH.#^aVn hc#2010#^a130tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#Tn tht t c gi: Trn Ngc Tho#259095#Th php## 00595000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00411810006000460820012000528080005000640020020000690030010000890070037000990080 00500136009001000141010000500151011001500156020001700171020000900188020000400197 03900050020100500070020600500160021300500090022900500100023800500140024801300070 0262#VV10.05841#VV10.05842#VV10.05843#100000#Vi?t#D431S#895.9221008#^214#Dng s ng quan h 3#Th tuyn#V Anh, ng Nguyt Anh, Hoi Anh...#^aH.#^aVn hc#2009 #^a418tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#V Anh#ng Nguyt Anh#Hoi A nh#Vit Bng#L Cng Bng#259096## 00825000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820013000408080005000530010014000580020068000720070014001400080005001540090 01000159010000500169011002900174021029800203020001900501020001700520020001000537 039000500547013000700552#VV10.05844#VV10.05845#35000#Vi?t#V115H#398.20959739#^2 14# Vn Chuyn#Vn hc dn gian Ninh Bnh ci ngun sc mnh, tng lai pht t rin# Vn Chuyn#^aH.#^aVn hc#2010#^a232tr., 4tr. nh mu^b21cm#Gii thiu c im t nhin, x hi v nhn vn ca Ninh Bnh. S ni bt ca bn sc vn h c dn gian Ninh Bnh qua mt s th loi: t s dn gian, tc ng, cac dao, v v dn ca. Phn tch gi tr ni dung, ngh thut ca vn hc dn gian; s tip bin vn hc dn gian t qu kh n hin ti#Nghin cu vn hc#Vn hc dn gia n#Ninh Bnh#KVn#259097## 00456000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010010000550020018000650030012000830070010000950080 00500105009001000110010000500120011001500125020001700140020000900157020001200166 039000500178013000700183#VV10.05846#VV10.05847#29000#Vi?t#B305T#895.92234#^214# nh Knh#Bin tr hoa vng#Tiu thuyt#nh Knh#^aH.#^aVn hc#2010#^a163tr.^b 21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#KVn#259098## 00661000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820011000418080005000520010015000570020025000720030013000970070015001100080 00500125009001000130010000500140011001500145021018200160020001700342020000900359 039000500368020000300373013000700376#VV10.05848#VV10.05849#30000#Vi?t#NH556N#89 5.922803#^214#Nguyn Vn Hc#Nhng ngi sng bn ti#K chn dung#Nguyn Vn H c#^aH.#^aVn hc#2009#^a150tr.^b21cm#Nhng bi k v cuc i, s nghip, lng s ay m vi cng vic v nhng thnh cng ca 22 gng mt cc nh th, nh vn, n gh s, ho s, cu chin binh v mt s ngnh ngh khc#Vn hc hin i#Vit Nam#KVn#K#259099## 00660000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480010018000530020017000710030019000880070018001070080 00500125009001000130010000500140011001500145020001800160020000900178020001500187 039000500202013000700207021010400214020000900318020001200327020000700339#VV10.05 850#VV10.05851#50000#Vi?t#V305N#959.702#^214#Nguyn Khc Thiu#Vin ngc khuyt #Tp truyn lch s#Nguyn Khc Thiu#^aH.#^aVn hc#2010#^a280tr.^b21cm#Lch s trung i#Vit Nam#Truyn lch s#KVn#259100#Gm 13 truyn k v nhng nhn v t, s kin lch s di triu vua inh, vua L v thi u ca vua L#Nh inh# Nh Tin L#Nh L## 00880000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510020020000560030046000760070055001220080005001770090 01000182010000500192011002500197020001700222020000900239020000400248005001800252 00500180027000500140028800500140030200500120031603900050032801300070033302101410 0340020001700481020001200498020000800510#VV10.05852#VV10.05853#99000#Vi?t#PH206 C#895.92208#^214#Php cng thi gian#Th, truyn ngn, ph bnh vn hc v ca kh c#Nguyn Bch Huyn, Nguyn Vinh Hunh, H Phng Lan...#^aH.#^aVn hc#2010#^a 281tr., 4tr. nh^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Nguyn Bch Huyn#Nguyn Vi nh Hunh#H Phng Lan#Phm Th Loan#Trn Kim L#KVn#259101#Gii thiu vi nt v 24 tc gi trong Lp vit vn kho I - Hi Nh vn Vit Nam. Tuyn chn cc s ng tc chn lc ni bt ca tng tc gi#Ph bnh vn hc#Truyn ngn#Ca khc## 00538000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020022000650070031000870080005001180090 05200123010000500175011001500180020001800195020000600213020001100219006000900230 039000500239019000900244013000700253#VV10.05854#VV10.05855#46000#Vi?t#H109V#823 #^214#Rushdie, Salman#Haroun v bin truyn#Salman Rushdie ; Nham Hoa dch#^aH.# ^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a274tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#n #Truyn di#Nham Hoa#KVn#Dch Anh#259102## 00715000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010013000490020009000620030020000710070035000910080 00500126009005200131010000500183011001500188020001700203020001100220020000700231 006001600238039000500254019001600259013000700275021013100282#VV10.05856#VV10.058 57#90000#Vi?t#I-313#823#^214#Pamuk, Orhan#Istanbul#Hi c v thnh ph#Orhan Pa muk ; Nguyn Quc Tr dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a542tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th Nh K#Hi c#Nguyn Quc Tr#KVn# Dch Th Nh K#259103#Ghi li nhng k c ca tc gi v cuc sng Istanbul v i nhng ngn ngang, nt trong qu kh v sc mnh tuyt diu ngy nay## 00838000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010010000560020033000660070010000990080005001090090 01000114010000500124011002500129020001900154020000900173039000500182021031800187 020001500505020001700520020000400537013000700541#VV10.05858#VV10.05859#65000#Vi ?t#V462T#895.922134#^214#L Thng#Vi Trn ng Khoa, tui hc tr#L Thng#^a H.#^aVn hc#2010#^a404tr., 4tr. nh^b21cm#Nghin cu vn hc#Vit Nam#KVn#Gii thiu nhng chng ng pht trin ca mm non nng khiu th vn Trn ng Kho a trong qu trnh hc ph thng. S chm sc ca x hi, cc ban ngnh, on th v c bit c Bc H cn dn quan tm, to iu kin pht trin cho ti nng ca Trn ng Khoa. Mt s tc phm th vn tiu biu ca Trn ng Khoa#Trn ng Khoa#Vn hc hin i#Th#259104## 00546000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010015000490020029000640030012000930070030001050040 01300135008000500148009001000153010000500163011001500168020001700183020000300200 020001200203006000900215039000500224013000700229019000800236#VV10.05860#VV10.058 61#61000#Vi?t#N428D#813#^214#Gibson, Rachel#Ni di v hn h trc tuyn#Tiu t huyt#Rachel Gibson ; Thin T dch#In ln th 1#^aH.#^aVn hc#2010#^a355tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Thin T#KVn#259105#Dch M## 01028000000000301000450001900050000018100060000508200060001180800050001702801320 00220020058001540030087002120070047002990080008003460090006003540100005003600110 01300365021025400378020001000632020000300642005001500645005001400660001001700674 020000900691013000700700020000800707039000500715020000600720#Vi?t#N207T#636.3#^2 14#Cc k thut mi nhm y mnh chn nui d Vit Nam : Bo co cc hot n g d n chn nui d Vit Nam - txtrylia (2006-2009)#New technologies for impr oving goat production in Vietnam#Report of the activities of the Vietnam-Austral ia goat improvement project (2006-2009)#Barry W. Norton, Nguyen Thi Mui, Dinh Va n Binh#^aLucia#^aS.n#2009#^a134p^b21cm#c im ca h thng chn nui d Vit Nam. Qun l sc kho v bnh tt ca d. Cc thng tin v o to nhm tr gi p pht trin k thut chn nui d Vit Nam. Vai tr v tc ng ca cng ngh , k thut mi i vi vic chn nui d Vit Nam.#Chn nui#D#Nguyen Thi Mui #Dinh Van Binh#Norton, Barry W.#Vit Nam#259113#Bo co#Thu#D n## 00695000000000253000450002600110000001900050001118100070001608200110002380800050 00340280071000390020028001100070015001380080005001530090011001580100005001690110 01400174021018500188020002200373020001000395001001500405020000900420013000700429 039000500436#NV10.00768#Vi?t#FD300D#332.609597#^214#Tnh hnh gii ngn cc d n u t trc tip nc ngoi ti Vit Nam#FDI disbursement in Vietnam#Bi Huy N hng#^aH.#^aTh gii#2010#^a129p.^b21cm#Gii thiu tng quan v thc trng ngu n vn u t trc tip nc ngoi ti Vit Nam. Tnh hnh gii ngn ngun vn FD I ti Vit Nam v cc chnh sch cho nhng chi tiu ngun vn ny#Vn u t n c ngoi#Ti chnh#Bi Huy Nhng#Vit Nam#259114#Thu## 01038000000000301000450002600110000001900050001118100070001608200040002380800050 00270280060000320020077000920070047001690080005002160090032002210100005002530110 01400258021030100272013000700573020001700580020001200597005001200609005001500621 005001500636005001700651005001300668039000500681015005000686#NV10.00769#Vi?t#PR4 19E#069#^214#K yu hi tho quc t v bo tng v nhn loi hc th#Proceed ings of the international conference on museum and urban anthropology#Do Hoai Na m, Vo Quang Trong, Nguyen Van Huy...#^aH.#^aEncyclopedia publishing house#2009#^ a373p.^b25cm#Tp hp cc bi bo co ti hi tho quc t v bo tng v nhn lo i hc th. S hp tc gia cc bo tng khu vc ng Nam . Nhng thch thc v kh khn trong vic su tp cc hin vt v cuc sng vn ho ca ngi dn nng thn v thnh th. Mi trng vn ho ca cng ng dn c thnh th#259115 #Bo tng vn ho#Dn tc hc#Do Hoai Nam#Vo Quang Trong#Nguyen Van Huy#Galla, A mareswar#Kim Hong-nam#Thu#Title of the cover: Museum and urban anthropology## 00982000000000277000450002600110000001900050001118100060001608200120002280800050 00340280065000390020068001040030015001720080005001870090027001920100005002190110 01400224021031400238020000800552020001000560015009400570020000800664020000900672 020001100681013000700692039000500699#NV10.00770#Vi?t#M200D#332.0959774#^214#D t r chi ph v ti chnh trung hn tnh Bnh Dng: 2009-2011#Medium-term fiscal and expenditure framework of Binh Duong province#Over 2009-2011#^aH.#^aFinance p ublishing house#2010#^a223p.^b29cm#Gii thiu tng quan cc thnh tu kinh t x hi v kinh t ti chnh tnh Bnh Dng giai on 2009-2011. Nhng d bo kinh t tnh giai on 2009-2011. Cc chnh sch kinh t v s liu thng k kinh t , d bo thu nhp v d tr chi ph giai on 2009-2011.Cc vn qun l ti chnh tnh giai on ny...#Kinh t#Ti chnh#At the head of the title: Ministr y of finance. The public financial management reform project#Bo co#Thng k#B nh Dng#259116#Thu## 00936000000000277000450002600110000001900050001118100060001608200120002280800050 00340280063000390020067001020030015001690080005001840090027001890100005002160110 01400221021027200235020000800507020001000515015009400525020000800619020000900627 020001000636013000700646039000500653#NV10.00771#Vi?t#M200D#332.0959787#^214#D t r chi ph v ti chnh trung k tnh Vnh Long: 2009-2011#Medium-term fiscal an d expenditure framework of Vinh Long province#Over 2009-2011#^aH.#^aFinance publ ishing house#2010#^a195p.^b29cm#Gii thiu tng quan cc chi ph ti chnh tnh Vnh Long nm 2009-2011. Nhng d bo kinh t tnh giai on 2009-2011. Cc chn h sch kinh t v s liu thng k kinh t, d bo thu nhp v d tr chi ph gi ai on 2009-2011.Cc vn qun l ti chnh giai on ny...#Kinh t#Ti chn h#At the head of the title: Ministry of finance. The public financial management reform project#Bo co#Thng k#Vnh Long#259117#Thu## 00868000000000277000450002600110000001900050001118100060001608200100002280800050 00320280049000370020045000860030015001310080005001460090027001510100005001780110 01400183021024300197020000800440020001000448015009400458020000900552020000800561 020000900569013000700578039000500585#NV10.00772#Vi?t#M200D#332.09597#^214#D tr chi ph v ti chnh trung hn: 2009-2011#Medium-term fiscal and expenditure fr amework#Over 2009-2011#^aH.#^aFinance publishing house#2010#^a271p.^b29cm#Gii t hiu tng quan cc chi ph ti chnh quc gia nm 2009-2011. Nhng d bo Kinh t giai on 2009-2011. Cc chnh sch ngn kh quc gia v d bo thu nhp giai on 2009-2011.Cc vn qun l ti chnh v n quc gia giai on ny...#Kin h t#Ti chnh#At the head of the title: Ministry of finance. The public financi al management reform project#Vit Nam#Bo co#Thng k#259118#Thu## 01004000000000313000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280010011000330280101000440020024001450030020001690070023001890080005002120090 03200217010000500249011001300254021022000267020000900487020001900496005001100515 015012300526020000900649020001200658013000700670020000800677039000500685#NV10.00 774#Vi?t#S435S#341.3#^214#Tong Khiem#Hp tc Nam-Nam : Tho c ba bn: Xeneca-V it Nam-T chc lng thc nng nghip ca Lin Hip Quc#South-South cooperatio n#Senegal-Vietnam-FAO#Tong Khiem, Le Song Du#^aH.#^aAgriculturre publishing hous e#2009#^a76p.^b21cm#Gii thiu Tho c ba bn: Xeneca -Vit Nam -T chc lng thc nng nghip ca Lin Hip Quc v an ninh lng thc. Qu trnh thc hin v kt qu cc hip c v vn an ninh lng thc gia 3 bn t 1997 n 2002# Hip c#An ninh lng thc#Le Song Du#At the head of the title: Ministry of agr iculture and rural development. National agriculture and fishery extension cente r#Vit Nam#Nng nghip#259120#Xngan#Thu## 00705000000000229000450002600110000001900050001118100060001608200120002280800050 00340280034000390020031000730080005001040090032001090100005001410110013001460210 21700159020000800376020001100384015006400395020000900459013000700468#NV10.00775# Vi?t#V302N#333.7909597#^214#Thng k nng lng Vit Nam 2008#Vietnam energy sta tistics 2008#^aH.#^aPublishing house of transport#2010#^a42p.^b21cm#Cc s liu thng k v mt s lnh vc ngnh kinh t nng lng ca Vit Nam nm 2008: ngn h sn xut nng lng trong nc nm 2008, xut, nhp khu nng lng, cung cp v vn chuyn nng lng, kinh t nng lng#Kinh t#Nng lng#At the head of t he title: National energy. Efficiency programme#Vit Nam#259121## 00586000000000241000450002600110000001900050001118100070001608200040002380800050 00270010017000320280026000490020028000750070017001030080006001200090014001260100 00500140011001300145021008600158020001000244020001200254013000700266015007100273 #NV10.00778#Vi?t#ST500D#428#^214#Tran Th Gia Quy#Hng dn k nng ni III#Stud y guide to speaking III#Tran Th Gia Quy#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a95p.^b24cm#G ii thiu cc bi c ting Anh nhm pht trin vn t vng v k nng ni ting Anh#Ting Anh#K nng ni#259123#At the head of the title: Hue university. Cent er for distance training## 00708000000000277000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820008000418080005000490010013000540280047000670020038001140030012001520070 03300164008001800197009005600215010000500271011001400276021009100290020001000381 020001200391005002000403013000700423#NV10.00779#CDVN.01123#136000#Vi?t#E204L#42 8.076#^214#Lee Yong-min#Ting Anh giao tip trong cng vic: Bnh vin#English c ommunication for your career#Hospitality#Lee Yong-min, Michael A. Putlack#^aTp. H Ch Minh#^aTng hp Tp. H Ch Minh ; Cng ty TNHH Nhn Tr Vit#2010#^a128p. ^b28cm#Gii thiu cc bi c ting Anh nhm pht trin vn t vng v k nng c hiu ting Anh#Ting Anh#K nng c#Putlack, Michael A.#259124## 00714000000000277000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820008000418080005000490010013000540280059000670020038001260030023001640070 02500187008001800212009005600230010000500286011001400291021009100305020001000396 020001200406005001100418013000700429#NV10.00780#CDVN.01124#136000#Vi?t#E204L#42 8.076#^214#Kim Young-mi#Ting Anh giao tip trong cng vic: Du lch v hng kh ng#English communication for your career#Air travel and tourism#Kim Young-mi, So n Ki-pyo#^aTp. H Ch Minh#^aTng hp Tp. H Ch Minh ; Cng ty TNHH Nhn Tr Vi t#2010#^a125p.^b28cm#Gii thiu cc bi c ting Anh nhm pht trin vn t v ng v k nng c hiu ting Anh#Ting Anh#K nng c#Son Ki-pyo#259125## 00667000000000265000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820008000418080005000490010013000540280055000670020038001220030015001600070 01300175008001800188009005600206010000500262011001400267013000700281021009100288 020001000379020001200389#CDVN.01125#NV10.00781#136000#Vi?t#E204L#428.076#^214#S oh Yoon-hee#Ting Anh giao tip trong cng vic: Khoa hc sc kho#English commu nication for your career#Health science#Soh Yoon-hee#^aTp. H Ch Minh#^aTng h p Tp. H Ch Minh ; Cng ty TNHH Nhn Tr Vit#2010#^a126p.^b28cm#259126#Gii th iu cc bi c ting Anh nhm pht trin vn t vng v k nng c hiu ting Anh#Ting Anh#K nng c## 01030000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550140007000660190005000731810006000780820006000848080005000900010 01900095002003500114003001900149007004500168008001800213009001900231010000500250 01100150025502103020027002000180057202000180059002000160060802000090062402000100 0633005001100643039000700654013000700661#CDVN.01127#VV10.05863#CDVN.01126#CDVN.0 1128#VV10.05864#VV10.05862#88000#Vi?t#T550T#006.6#^214#Nguyn Trn Huy V#T th it k kin trc vi SketchUp#Tin hc & i sng#Nguyn Trn Huy V (ch.b.) ; Ph ng Lan h..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Phng ng#2010#^a299tr.^b24cm#Gii thi u phng php s dng phn mm chuyn ngnh ho 3 chiu SketchUp vi cc nhm cng c c bn, v bi thc hnh quan trng nh dng ngi n Parthenon, dng m hnh 3D da vo mt bc nh c sn, dng bit th sn vn, phng php ci t, chnh nn, qun l i tng, cng c to hnh...#Phn mm SketchUp#Phn mm SketchUp# ho ba chiu#Thit k#Kin trc#Phng Lan#P.Dung#259127## 00909000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450010020000500020057000700070057001270080005001840090021001890100 00500210011001500215012002900230015007000259021013500329020000900464020000800473 02000160048102000030049702000090050002000130050900500140052200500210053603900070 0557013000700564#VV10.05866#VV10.05865#Vi?t#H428#352.1409597#^214#Trn Th Than h Thu#Hi - p v lnh o qun l ca U ban nhn dn cp x#Trn Th Thanh T hu, ng Khc nh, Nguyn Th Tuyt Mai#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a260tr. ^b21cm#T sch X, phng, th trn#u ba sch ghi: Hi ng ch o Xut bn Sch x, phng, th trn#Gii thiu chc nng, nhim v, c cu t chc, ch lm vic v cc k nng lnh o, qun l, iu hnh ca U ban nhn dn cp x #Lnh o#Qun l#U ban nhn dn#X#Vit Nam#Sch hi p#ng Khc nh#Nguyn Th Tuyt Mai#P.Dung#259128## 00974000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430010015000480020061000630070043001240080005001670090021001720100 00500193011001500198021026500213020001000478020000700488020000900495020000900504 020001300513005002100526039000700547013000700554012002900561015007000590#VV10.05 867#VV10.05868#Vi?t#H428#346.59701#^214#Dng Th Xun#Hi - p v chnh sch dn s v xy dng gia nh Vit Nam#B.s.: Dng Th Xun, Nguyn Th Hng Hnh# ^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a158tr.^b21cm#Gii thiu v gii thch mt s v n v qui nh php lut, chnh sch dn s v xy dng gia nh nc ta hin nay nh kt hn, li hn, quan h gia nh, cp dng, nui con, chm sc tr, ch m sc ngi cao tui, bnh ng gii, phng chng bo lc gia nh...#Php lut #Dn s#Gia nh#Vit Nam#Sch hi p#Nguyn Th Hng Hnh#P.Dung#259129#T sc h X, phng, th trn#u ba sch ghi: Hi ng ch o Xut bn Sch x, ph ng, th trn## 00990000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430020080000480080005001280090021001330100005001540110015001590210 35700174020002100531020001600552020000900568020001300577039000700590013000700597 012002900604015007000633020000900703#VV10.05869#VV10.05870#Vi?t#H428#327.09597# ^214#Hi - p v tnh hnh th gii v chnh sch i ngoi ca ng v Nh n c ta#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a259tr.^b19cm#Gii thiu nhng c im ch nh ca tnh hnh th gii hin nay nh: vn ni cm v chnh tr, kinh t, x hi v chnh sch i ngoi. Trnh by s i mi ca ng, Nh nc ta trn l nh vc i ngoi cng nh quan h ca Nh nc ta vi cc nc v t chc quc t nhm gi vng mi trng ho bnh, to iu kin pht trin kinh t - x hi t nc#Chnh sch i ngoi#Quan h quc t#Vit Nam#Sch hi p#P.Dung#259130 #T sch X, phng, th trn#u ba sch ghi: Hi ng ch o Xut bn Sch x , phng, th trn#Th gii## 00945000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440010019000490020047000680070050001150080005001650090021001700100 00500191011001500196021022200211020001000433020001000443020000800453020000300461 00500170046400500120048103900070049301300070050002000130050701200290052001500700 0549#VV10.05871#VV10.05872#Vi?t#H428#352.409597#^214#Phm Th Thanh Vn#Hi - p v qun l ngn sch v ti chnh x#Phm Th Thanh Vn, Nguyn Thu Hng, ng Th H#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a367tr.^b21cm#Gm 156 cu hi p v n hng vn thc tin thng xy ra trong vic qun l, s dng ti chnh v ng n sch a bn x, phng, th trn km theo 46 biu mu m cp ngn sch x, phng, th trn thng xuyn s dng#Ngn sch#Ti chnh#Qun l#X#Nguyn Thu Hng#ng Th H#P.Dung#259131#Sch hi p#T sch X, phng, th trn#u b a sch ghi: Hi ng ch o Xut bn Sch x, phng, th trn## 00908000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450020035000500070046000850080005001310090021001360100005001570110 01500162012002900177015007000206021018300276020001400459020000600473020001300479 00500110049200500130050300500170051600500210053300500140055403900070056801300070 0575#VV10.05873#VV10.05874#Vi?t#H428#324.2597071#^214#Hi - p v cng tc n g c s#L Vn Yn, Ng c Tnh, Nguyn Minh Tun...#^aH.#^aChnh tr Quc gi a#2010#^a250tr.^b21cm#T sch X, phng, th trn#u ba sch ghi: Hi ng ch o Xut bn Sch x, phng, th trn#Gii thiu tng i h thng cc qui nh ca iu l ng, t chc c s ng, cng tc ng vin, cng tc kim tra, gim st, cng tc khen thng v k lut, cng tc tuyn gio#Cng tc ng#C s#Sch hi p#L Vn Yn#Ng c Tnh#Nguyn Minh Tun#Nguyn Th Ngc Loan#N guyn Thu Ba#P.Dung#259132## 00992000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450020050000500070046001000080005001460090021001510100005001720110 01500177021020600192020000700398020000700405020001400412020001400426005001100440 00500130045100500170046400500210048100500140050203900070051601300070052302000130 0530012002900543015007000572#VV10.05875#VV10.05876#Vi?t#H428#324.2597071#^214#H i - p v cng tc ca cp u v b th chi b#L Vn Yn, Ng c Tnh, Nguy n Minh Tun...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a216tr.^b21cm#Mt s vn c b n v chi b v sinh hot chi b, cng tc ca cp u v b th chi b, cng tc ca vn phng cp u c s cng mt s gii php, hng dn thc hin cng tc c a cp u v b th chi b#Chi u#Chi b#Cng tc ng#B th chi b#L Vn Yn# Ng c Tnh#Nguyn Minh Tun#Nguyn Th Ngc Loan#Nguyn Thu H#P.Dung#259133#S ch hi p#T sch X, phng, th trn#u ba sch ghi: Hi ng ch o Xut bn Sch x, phng, th trn## 00883000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440010013000490020064000620070026001260080005001520090021001570100 00500178011001500183021018200198020001000380020001000390020000800400020000800408 02000030041602000130041900500120043203900070044401300070045101200290045801500700 0487#VV10.05877#VV10.05878#Vi?t#H428#354.309597#^214#Trn Th Cc#Hi - p v qun l a chnh - t ai ca chnh quyn cp x#Trn Th Cc, L Th Tho#^aH .#^aChnh tr Quc gia#2010#^a292tr.^b21cm#Tm hiu, gii p nhng ni dung li n quan n chnh sch, php lut hin hnh ca Nh nc v a chnh - t ai, v cc k nng cn thit trong cng tc qun l t ai cp x#Php lut#a c hnh#t ai#Qun l#X#Sch hi p#L Th Tho#P.Dung#259134#T sch X, phn g, th trn#u ba sch ghi: Hi ng ch o Xut bn Sch x, phng, th tr n## 00860000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370010014000420020047000560070043001030080005001460090021001510100 00500172011001500177021013300192020000800325020000800333020000900341020000500350 02000180035502000030037300500200037603900070039601300070040302000130041001200290 0423015007000452#VV10.05879#VV10.05880#Vi?t#H428#353#^214#ng Th Minh#Hi - p v qun l vn ho - x hi cp x#ng Th Minh (ch.b.), Trng Th Ngc L an#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a199tr.^b21cm#Cung cp mt s kin thc v k nng iu hnh, qun l cc hot ng vn ho - x hi, gio dc, y t v chnh sch x hi cp x#Qun l#Vn ho#Gio dc#Y t#Chnh sch x hi#X#Trng Th Ngc Lan#P.Dung#259135#Sch hi p#T sch X, phng, th trn#u ba sc h ghi: Hi ng ch o Xut bn Sch x, phng, th trn## 00865000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520010013000570020064000700070013001340080005001470090 02100152010000500173011001500178021031000193020000800503020000900511020000900520 039000700529013000700536020002300543020000900566#VV10.05881#VV10.05882#70000#Vi ?t#M458S#324.2597071#^214#Nguyn Khnh#Mt s suy ngh v mi quan h gia ng - Nh nc v nhn dn#Nguyn Khnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a507tr.^b21c m#Tuyn chn mt s tc phm ca tc gi, l nhng nghin cu, c rt kinh nghi m trong qu trnh hot ng thc tin ca mnh v mi quan h gia ng, nh n c v nhn dn nh cc vn mi trong qu trnh pht trin kinh t - x hi, t ng cng h thng chnh tr , i mi phng thc lnh o ca ng...#Quan h# Nhn dn#Nh nc#P.Dung#259136#ng Cng sn Vit Nam#Vit Nam## 00986000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510020051000560070089001070080005001960090021002010100 00500222011001500227021022800242013000700470020001200477020001700489020000900506 02000120051502000070052700500150053400500170054900500150056600500170058100500130 0598005001800611039000700629#VV10.05883#VV10.05884#58000#Vi?t#H450C#895.922803# ^214#H Ch Minh trong tri tim tr thc v vn ngh s#Hong o Thu, Nguyn H uy Tng, Phm Huy Thng... ; Vn Th Thanh Mai s.t., tuyn chn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a422tr.^b21cm#Gm nhng trang hi k ca cc tr thc, vn ngh s Vit Nam v nc ngoi ghi li nhng k nim, cm xc, tnh cm knh yu, tr n trng, cm phc, s xc ng su sc ca h trong nhng ln c gp Bc, c lm vic vi Bc#259137#H Ch Minh#Vn hc hin i#Tr thc#Vn ngh s#Hi k#Hong o Thu#Nguyn Huy Tng#Phm Huy Thng#Nguyn Cng Hoan#V Ngc Phan# Vn Th Thanh Mai#P.Dung## 00761000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820013000418080005000540010011000590020038000700070011001080080005001190090 02100124010000500145011001500150021027300165020001200438020000800450039000700458 013000700465020002300472#VV10.05885#VV10.05886#41000#Vi?t#CH500T#324.25970752#^ 214#L Vn Yn#Ch tch H Ch Minh vi i hi ng#L Vn Yn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a291tr.^b21cm#Trnh by ngn gn nhng hot ng ca Ch tch H Ch Minh trong cc i hi ng m Ngi tham d, v ra nhng quyt nh n hng bc ngot lch s nh thnh lp ng, lnh o khng chin chng Php, ti n hnh i hi, xy dng CNXH v u tranh thng nht nc nh#H Ch Minh#i h i#P.Dung#259138#ng Cng sn Vit Nam## 00979000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510020050000560030030001060070055001360080005001910090 02100196010000500217011001500222021027300237020000800510020001100518020001700529 02000090054600500130055500500140056800500150058200500150059700500150061203900070 0627013000700634#VV10.05887#VV10.05888#46000#Vi?t#PH110T#306.09597#^214#Pht tr in vn ho Vit Nam giai on 2011 - 2020#Nhng vn phng php lun#Phm Du y c (ch.b.), Trn Vn Bnh, Nguyn Vn Dn...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^ a342tr.^b21cm#Phn tch nhng vn l lun v thc tin t ra v nhng vn lin quan n pht trin vn ho Vit Nam giai on 2011-2020 v rt ra nhng n hn xt c ngha khi qut l lun, gp phn xc lp cc quan im, ni dung nh hng cho vic pht trin vn ho Vit Nam#Vn ho#Pht trin#Phng php lu n#Vit Nam#Phm Duy c#Trn Vn Bnh#Nguyn Vn Dn#Trn Ngc Hin#Dng Ph H ip#P.Dung#259139## 00717000000000229000450001400070000001900050000708200080001280800050002000201310 00250080005001560090021001610100005001820110015001870210210002020200010004120200 00800422020001600430020000900446020001800455039000700473013000700480#48000#Vi?t #349.597#^214#Cc quy nh v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc ho cht , qun l, bo v rng, lm sn, t ai v mt s lnh vc khc#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a347tr.^b21cm#Gm cc ngh nh qui nh v x pht hnh chnh trong hot ng ho cht, qun l, bo v rng, t ai, phng chng bo lc gia nh, nng lng nguyn t, dy ngh v x pht hnh chnh trong lnh vc th y #Php lut#Vi phm#Pht hnh chnh#Vit Nam#Vn bn php lut#P.Dung#259140## 01023000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820018000408080005000580020046000630070055001090080005001640090021001690100 00500190011002600195015004800221021027900269013000700548020000800555020000800563 02000030057102000130057402000100058700500120059700500180060900500130062700500110 0640005001500651039000700666#VV10.05890#VV10.05889#71000#Vi?t#L302S#324.2597070 959747#^214#Lch s ng b x Triu Nguyn (1930 - 2005)#L Th Hng (ch.b), Ng uyn Th Thu H, L Thanh Hi...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a268tr., 11tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Triu Nguyn#Trnh by khi qut nh ng c im v v tr a l, con ngi Triu Nguyn, v qu trnh hnh thnh, lnh o nhn dn u tranh qua cc thi k cch mng ca ng b Triu Nguyn, v mt s thnh tu bc u nhn dn Triu Nguyn dnh c trong s nghip i mi hin nay#259141#Lch s#ng b#X#Triu Nguyn#Qung Tr#L Th Hng#Ng uyn Th Thu H#L Thanh Hi#L Hu Cu#Nguyn Vn Sn#P.Dung## 01156000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510010016000560020046000720070078001180080005001960090021002010100 00500222011002700227021032400254013000700578020000800585020000800593020000900601 02000100061002000070062000500160062700500170064300500190066000500170067900500120 0696039000700708015009100715#VV10.05891#VV10.05892#Vi?t#L302S#324.2597070959736# ^214#Nguyn nh Lc#Lch s ng b phng B Xuyn (1930 - 2006)#B.s.: Nguyn nh Lc (ch.b.), Nguyn Cng Hng ; S.t.: Nguyn Trung Thnh...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a269tr. , 16tr. nh^b24cm#Khi qut v c im a l, dn c v nhng thnh tch t c ca ng b v nhn dn phng B Xuyn (thuc thn h ph Thi Bnh) trong chng ng u tranh, xy dng v bo v t nc, pht huy ng thi gp phn gio dc truyn thng yu nc, cch mng, pht trin kin h t - x hi trong s nghip i mi hin nay#259142#Lch s#ng b#B Xuyn#T hi Bnh#Phng#Nguyn nh Lc#Nguyn Cng Hng#Nguyn Trung Thnh#Nguyn Vn C hung# Vn Lin#P.Dung#TTS ghi: Ban chp hnh ng b thnh ph Thi Bnh. Ban chp hnh ng b phng B Xuyn## 00958000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010010000600020084000700030015001540070 01000169004000800179008000500187009001800192010000500210011001500215012005500230 02102820028502000210056702000110058802000100059902000090060903900070061801300070 0625#VV10.05894#VV10.05893#VV10.05895#22500#Vi?t#T550T#301#^214#Thnh Duy#T t ng H Ch Minh vi s nghip xy dng con ngi Vit Nam pht trin ton din#S ch tham kho#Thnh Duy#Ti bn#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a135tr.^b21cm#B s ch K nim 120 nm ngy sinh Ch tch H Ch Minh#Nghin cu cc lun im trong t tng H Ch Minh v con ngi. Nhng quan im c bn v mi quan h gia v n ho vi vic xy dng con ngi pht trin ton din cng nh c im, bn c ht, quan nim v gii php xy dng con ngi pht trin ton din trong bi c nh hin nay#T tng H Ch Minh#Pht trin#Con ngi#Vit Nam#P.Dung#259143## 01088000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820004000528080005000560020047000610070050001080080005001580090 01800163010000500181011001500186012005500201021028600256013000700542015005900549 02000120060802000090062002000120062902000130064100500150065400500140066900500160 0683005000600699005001400705039000700719#VV10.05896#VV10.05897#VV10.05898#51000 #Vi?t#CH500T#418#^214#Ch tch H Ch Minh vi cch ni v cch vit#Hong Vn H nh, L Ton Thng, Nguyn Hng Cn...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a311tr.^b21c m#B sch K nim 120 nm ngy sinh Ch tch H Ch Minh#Tm hiu v cch ni, c ch vit ca Ch tch H Ch Minh qua nhng li ch gio, cch vit bo, sng t c vn hc, vn bn bng ting Vit, ting Hn v ting Php c th c th hin qua vic dng t, t cu ... l gii ci chung v ci ring trong phong cc h ngn ng H Ch Minh#259144#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin ngn ng hc#H Ch Minh#Ngn ng#K nng ni#K nng vit#Hong Vn Hnh#L Ton Th ng#Nguyn Hng Cn#Nh #i Xun Ninh#P.Dung## 00936000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820011000518080005000620010012000670020038000790070012001170040 01800129008000500147009001800152010000500170011001500175021025000190020001200440 02000170045202000190046902000090048803900070049701300070050401200550051102000170 0566020001500583#VV10.05899#VV10.05900#VV10.05901#42500#Vi?t#T101P#895.922832#^ 214#H Minh c#Tc phm vn ca Ch tch H Ch Minh#H Minh c#Ti bn ln th 4#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a258tr.^b21cm#Gii thiu mt s tc phm vn ti u biu ca Ch tch H Ch Minh, c bit l vn chnh lun, truyn, k ca Ng i hai thi k trc v sau cch mng. Ngh thut vit truyn k v mt s vn l lun t ra t nhng tc phm vn ca H Ch Minh#H Ch Minh#Vn hc hi n i#Nghin cu vn hc#Vit Nam#P.Dung#259145#B sch K nim 120 nm ngy sin h Ch tch H Ch Minh#Sng tc vn hc#Vn chnh lun## 00959000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820009000528080005000610010010000660020059000760070010001350040 05300145008000500198009001800203010000500221011001500226012005500241015004000296 021026700336013000700603020001900610020002100629039000700650#VV10.05902#VV10.059 03#VV10.05904#56000#Vi?t#CH500N#335.4346#^214#Thnh Duy#Ch ngha nhn vn H C h Minh trong lng dn tc Vit Nam#Thnh Duy#Sch ti bn c thay i tn sch v b sung li bt#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a343tr.^b21cm#B sch K nim 12 0 nm ngy sinh Ch tch H Ch Minh#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam#Ngh in cu v ngun gc, ni dung, v qu trnh pht trin ca ch ngha nhn vn c a H Ch Minh. Mi tng ng v khc bit ca ch ngha nhn vn vi ch ngha nhn vn Mc-xt. Bn cht ch ngha nhn vn trong sng tc v trong tng lai ca dn tc, nhn loi#259146#Ch ngha nhn vn#T tng H Ch Minh#P.Dung## 00860000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010012000440020030000560070012000860080005000980090018001030100 00500121011001500126015011600141021027800257020001200535020001300547039000700560 013000700567020002000574#VV10.05905#VV10.05906#Vi?t#419T#330.1#^214#V i Lc #c t bn lun ca Cc - Mc#V i Lc#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a412tr.^ b21cm#TTS ghi: B Khoa hc v Cng ngh. Chng trnh KXO1/06-10 : Nhng vn c bn ca kinh t Vit Nam n nm 2020#Phn tch b T bn lun ca Cc - Mc nhm tm hiu nhng qui lut vn ng chung v kinh t t bn nh hng ho tin t, gi tr thng d, tch lu t bn ch ngha, qu trnh lu thng t bn, c c hnh thc t bn v gi tr thng d, s khng hong kinh t t bn ch ngha# T bn lun#Kinh t TBCN#P.Dung#259147#Ch ngha Mc-Lnin## 00698000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020058000550070048001130220004001612210025001650080 00500190009001800195010000500213011001500218015006500233020000800298020001700306 020001200323020000900335020001100344006001500355039000700370013000700377#VV10.05 907#VV10.05908#90000#Vi?t#T455T#895.91008#^214#Tng tp truyn th Nm ca cc dn tc thiu s Vit Nam#Hong Triu n gii thiu, phin m, dch ngha#T.6#N ng Kim. Nng Ngc Dong#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a385tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Hn Nm#Vn hc#Dn tc thiu s#Dn tc Ty#Vit Nam#Truyn nm#Hong Triu n#P.Dung#259148## 00691000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020058000550070058001130220004001712210009001750080 00500184009001800189010000500207011001500212015006500227020000800292020001700300 020001200317020000900329020001100338006001400349039000700363013000700370#VV10.05 909#VV10.05910#90000#Vi?t#T455T#895.91008#^214#Tng tp truyn th Nm ca cc dn tc thiu s Vit Nam#Lu nh Tng gii thiu, phin m, dch ngha, ch th ch#T.8#Ln ci#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a313tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Hn Nm#Vn hc#Dn tc thiu s#Dn tc T y#Vit Nam#Truyn nm#Lu nh Tng#P.Dung#259149## 00858000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450010016000500020066000660070016001320080005001480090021001530100 00500174011001500179012002900194015007000223021021800293020001800511020001200529 020001000541020000300551039000700554013000700561#VV10.05911#VV10.05912#Vi?t#S406 T#352.1409597#^214#Nguyn Vn Thm#Son tho v x l vn bn trong hot ng c a chnh quyn cp x#Nguyn Vn Thm#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a246tr.^b21 cm#T sch X, phng, th trn#u ba sch ghi: Hi ng ch o Xut bn Sch x, phng, th trn#Nhng vn chung lin quan n vn bn qun l nh nc v vn bn hnh thnh trong hot ng qun l nh nc ca chnh quyn cp x. M t s k nng son tho v x l vn bn trong hot ng ca chnh quyn cp x# Son tho vn bn#Chnh quyn#Hot ng#X#P.Dung#259150## 00915000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200120 00358080005000470020060000520070052001120080005001640090021001690100005001900110 01500195012002900210015007000239021016600309020001000475020001400485020001000499 00500140050900500100052300500150053300500170054800500100056503900070057501300070 0582#VV10.05913#VV10.05914#Vi?t#NGH307V#324.2597071#^214#Nghip v cng tc ng vin v vn bn hng dn thc hin#L Minh Ngha (ch.b.), Thanh Sn, Phm Thu Huyn...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a341tr.^b21cm#T sch X, phng, th t rn#u ba sch ghi: Hi ng ch o Xut bn Sch x, phng, th trn#Bao g m nhng bi nghin cu nhng vn thc t hin nay v sinh hot chi b, v cn g tc pht trin ng, vic ra ngh quyt v thc hin ngh quyt ca chi b...# Nghip v#Cng tc ng#ng vin#L Minh Ngha#Thanh Sn#Phm Thu Huyn#Nguyn nh Khi#Trn Vng#P.Dung#259151## 00806000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020056000490070048001050040019001530080005001720090 02100177010000500198011001500203021015500218020001200373020001800385005001300403 005001600416005001400432005001600446005001600462039000700478013000700485#VV10.05 915#VV10.05916#18000#Vi?t#H450C#172#^214#H Ch Minh tm gng sng trung vi n c, hiu vi dn#Chu c Tnh, Nguyn Vn Cng, ng Vn Thi...#Xut bn ln t h 2#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a103tr.^b21cm#Phn tch phm cht o c c ch mng ca H Ch Minh, ni bt l trung vi nc, hiu vi dn, cn kim lim chnh, ch cng v t, khim tn, nhn i...#H Ch Minh#o c cch mng#Chu c Tnh#Nguyn Vn Cng#ng Vn Thi#Trng Xun Mai#Nguyn Th Bnh#P.Dung#25 9152## 00843000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450020048000500070053000980080005001510090021001560100005001770110 01500182012002900197015007000226021010200296020001000398020000700408020001400415 00500140042900500120044300500140045500500170046900500170048603900070050301300070 0510#VV10.05917#VV10.05918#Vi?t#C120N#324.2597071#^214#Cm nang cng tc chi b x, phng, th trn#Nguyn c H (ch.b.), V Th Thu, Phm Vn Mnh...#^aH. #^aChnh tr Quc gia#2010#^a246tr.^b21cm#T sch X, phng, th trn#u ba s ch ghi: Hi ng ch o Xut bn Sch x, phng, th trn#Gii thiu vai tr, v tr ca chi b. Cng tc chi b. Mt s tnh hung thng xy ra v cch x l#Hot ng#Chi b#Cng tc ng#Nguyn c H#V Th Thu#Phm Vn Mnh#Nguyn Mnh Khi#Nguyn Mnh Ton#P.Dung#259153## 00890000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450010013000500020038000630070035001010080005001360090021001410100 00500162011001500167012002900182015007000211021018000281020002300461020000800484 02000090049202000090050102000130051000500130052300500140053603900070055001300070 0557#VV10.05919#VV10.05920#Vi?t#C120N#324.2597071#^214#L Vn Ging#Cm nang v k nng gim st ca ng#Ch.b.: L Vn Ging, Cao Vn Thng#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2010#^a233tr.^b21cm#T sch X, phng, th trn#u ba sch ghi: Hi ng ch o Xut bn Sch x, phng, th trn#Trnh by nhng vn chung v c ng tc gim st ca ng. i tng, ni dung, trnh t, thm quyn, trch nhim gim st ca ng. Mt s cng tc kim tra v gim st ca ng#ng Cng sn Vit Nam#K nng#Gim st#Kim tra#Sch tra cu#L Vn Ging#Cao Vn Thng#P.Dun g#259154## 00937000000000373000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450020056000500070055001060080005001610090021001660100005001870110 01500192012002900207015007000236021010700306020001700413020000700430020001000437 02000130044700500140046000500140047400500140048800500130050200500150051503900070 0530013000700537020000300544020000900547020000700556#VV10.05921#VV10.05922#Vi?t# C120N#352.1409597#^214#Cm nang cng tc t chc - cn b x, phng, th trn#N guyn c H (ch.b.), Phm Vn ng, Tun Ngha...#^aH.#^aChnh tr Quc gia# 2010#^a350tr.^b21cm#T sch X, phng, th trn#u ba sch ghi: Hi ng ch o Xut bn Sch x, phng, th trn#Gii thiu chung v t chc b my cp x , cn b, cng chc cp x v t chc, hot ng thn, t dn ph#Cng tc t ch c#Cn b#Cng chc#Sch tra cu#Nguyn c H#Phm Vn ng# Tun Ngha#V Th nh Nam#Kiu Cao Chung#P.Dung#259155#X#Th trn#Phng## 01147000000000361000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420020095000470070067001420080005002090090021002140100005002350110 01500240012002900255015007000284021029900354020000900653020001100662020000800673 02000070068102000030068800500110069100500220070200500170072400500140074103900070 0755013000700762020000900769020000700778#VV10.05923#VV10.05924#Vi?t#K600N#338.95 97#^214#K nng lp v ch o thc hin k hoch pht trin kinh t - x hi c p x, phng, th trn#L Vn Ho, Nguyn Th Phng Lan, Nguyn Hong Quy, L T on Thng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a327tr.^b21cm#T sch X, phng, th trn#u ba sch ghi: Hi ng ch o Xut bn Sch x, phng, th trn#Trnh by nhng ni dung c bn v cng tc lp v ch o thc hin k hoch pht tr in kinh t - x hi, h thng cc ch tiu v phng php tnh ch tiu, h th ng biu mu v hng dn s dng cc biu mu trong cng tc xy dng k hoch p ht trin kinh t - x hi cp x, phng, th trn#K hoch#Pht trin#Kinh t #X hi#X#L Vn Ho#Nguyn Th Phng Lan#Nguyn Hong Quy#L Ton Thng#P.Du ng#259156#Th trn#Phng## 00862000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330010017000380020058000550030096001130070017002090040008002260080 00500234009001100239010000500250011001500255021025600270020000900526020001600535 020001900551039000700570013000700577#VV10.05927#54000#Vi?t#C455T#691#^214#Nguy n Tin ch#Cng tc b tng trong iu kin kh hu nng m Vit Nam#Sch dng cho thit k, thi cng, kim tra cht lng cng trnh b tng v b tng ct th p...#Nguyn Tin ch#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2010#^a231tr.^b24cm#c im kh hu nng m Vit Nam vi cng ngh b tng. Gii thiu mt s kt qu nghin cu v kinh nghim thc t v nng cao cht lng v x l s c cng trnh b tng chu tc ng thng xuyn v di ngy ca cc iu kin kh hu nng m Vit N am#Xy dng#Kt cu b tng#Cng trnh b tng#P.Dung#259158## 00805000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010016000600020025000760030033001010070 04000134008000500174009001100179010000500190011001500195021018600210020001700396 02000080041302000110042102000110043200500140044303900070045701300070046402000080 0471#VV10.05928#VV10.05930#VV10.05929#42000#Vi?t#K258C#691#^214#Phan Quang Minh #Kt cu b tng ct thp#Thit k theo tiu chun chu u#Phan Quang Minh (ch.b .) , Ng Th Phong#^aH.#^aXy dng#2010#^a165tr.^b24cm#Nhng vn c bn v ng uyn l lm vic ca b tng ct thp, nguyn tc tnh ton v cu to cu kin b tng ct thp, thit k cc cu kin b tng ct thp theo tiu chun chu u #B tng ct thp#Kt cu#Tiu chun#Gio trnh#Ng Th Phong#P.Dung#259159#Chu u## 00689000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020051000390030035000900040008001250080005001330090011001380100 00500149011001700154015006900171021011400240020000900354020001000363020000800373 020001600381039000700397013000700404#VV10.05931#34000#Vi?t#TH308K#728#^214#Thi t k in hnh nh cng nhn khu cng nghip#T 1.1 - 01 - 07 n 1.1 - 05 - 0 7#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2010#^a83tr.^b21x30cm#TTS ghi: B Xy dng. Vin Kin trc, Quy hoch th v Nng thn#Gii thiu bn v thit k in hnh nh cng nhn khu cng nghip, c lp lun thit k, kho st, k thut...#Thit k# Kin trc#Nh ca#Khu cng nghip#P.Dung#259160## 00692000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020039000390030035000780040008001130080005001210090011001260100 00500137011001700142015006900159021013500228020000900363020001000372020000800382 020001000390039000700400013000700407#VV10.05932#38000#Vi?t#TH308K#728#^214#Thi t k in hnh k tc x sinh vin#T 116 - 01 - 06 n 116 - 03 - 06#Ti bn#^a H.#^aXy dng#2010#^a95tr.^b21x30cm#TTS ghi: B Xy dng. Vin Kin trc, Quy h och th v Nng thn#Gii thiu cc bn v thit k in hnh k tc x sinh vin c lp lun c s thit k, cc gii php kin trc, k thut thit k...# Thit k#Kin trc#Nh ca#K tc x#P.Dung#259161## 00907000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020039000460290036000850070049001210080005001700090011001750100 00500186011001800191021026000209020000900469020000800478020000900486039000700495 01300070050200500140050900500110052300500110053400500110054500500140055600500110 0570#VV10.05933#VV10.05934#Vi?t#M558H#709.597#^214#12 ngh s m thut ng i Vit Nam#12 contemporary artists of Vit Nam#o Mai Trang (ch.b.), V Dn Tn, Trng Tn...#^aH.#^aTh gii#2010#^a208tr.^b24x25cm#Gii thiu i sng vn ho ngh thut ng i Vit Nam qua 12 chn dung ngh s c nhng thnh tu ngh thut c rng ri cng chng v gii m thut c nc bit n vi nhng hon cnh sng, xut thn, suy ngh, quan nim, tc phm ngh thut khc nhau#M thu t#Ngh s#Vit Nam#P.Dung#259162#o Mai Trang#V Dn Tn#Trng Tn#Trn Lng #o Anh Khnh#inh Nhi## 01099000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820008000458080005000530010021000580020026000790070065001050080005001700090 05300175010000500228011001500233021042100248020000800669020001600677006001900693 00600180071201300070073001900080073702000100074502000080075502000030076303900070 0766#VV10.05936#VV10.05935#VV10.05937#90000#Vi?t#917.304#^214#Landsberg, Olga M ark#Cho mng! y l nc M#Olga Mark Landsberg ; Dch: Nguyn Tun Trnh, Ngu yn Khnh Ton#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a 530tr.^b21cm#Gii thiu y v nc M trn nhiu phng din i sng x hi , vn ho, quyn dn s, cc ngy l quc gia, cc nhm sc tc, cch thc mi b n b, i tc kinh doanh... nhm gip bn mt chuyn thm quan th v, ng th i km theo nhng li khuyn thit thc thc hin chuyn lu tr thnh cng t vn th thc tm tr, nhp t, nhp quc tch, cc dch v, mua sm, n , i li, gii tr, y t, an sinh...#Vn ho#i sng x hi#Nguyn Tun Trnh,#Ngu yn Khnh Ton#259163#Dch M#Chnh tr#Du lch#M#P.Dung## 00992000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010014000520020017000660030069000830070046001520080 00500198009004000203010000500243011001500248012002700263021026900290020001100559 02000080057002000190057800600130059700600110061003900070062101300070062801900100 0635020000900645#VV10.05938#VV10.05939#40000#Vi?t#KH108V#306.4#^214#Mauss, Marc el#Kho v qu tng#Hnh thi v l do ca vic trao i qu tng trong cc x h i c s#Marcel Mauss ; Dch: Ng Bnh Lm, Phng Kin#^aH.#^aTh gii ; Tp ch Vn ho ngh thut#2010#^a228tr.^b21cm#T sch Vn ho ngh thut#Phn tch mt s hnh thc trao i bng tng phm trong cc x hi nguyn thu v chng minh rng s trao i vt cht c tin hnh theo mt h thng tng trng, khng t h quy thnh kinh t hay bt k mt chiu kch ring bit no nh php l, tn g io, o c...#X hi hc#Vn ho#X hi nguyn thu#Ng Bnh Lm#Phng Kin#P. Dung#259164#Dch Php#Qu tng## 00979000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480010016000530020019000690030041000880070033001290080 00500162009005300167010000500220011001500225021032800240020001000568020001600578 006001100594039000700605013000700612020007000619#VV10.05940#VV10.05941#62000#Vi ?t#H103T#910.916#^214#Heyerdahl, Thor#Hi trnh Kon-Tiki#Chuyn mt chic b v t Thi Bnh Dng#Thor Heyerdahl ; L Chu Cu dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a330tr.^b21cm#Ghi li mt chuyn i huyn tho i vt qua 4300 dm bin Thi Bnh Dng ca mt nh thm him tr tui Thor He yerdahl ngi Na Uy trn mt chic b g balsa ng th cng, theo ng hnh tr nh ca ngi da xa xa nhm khm ph ngun kin thc v tn v bin c, sinh vt bin, v lch s, phong tc nhng min t xa xi...#Thm him#Thi Bnh D ng#L Chu Cu#P.Dung#259165#Heyerdahl, Thor, nh dn tc hc, nh thm him, Na Uy, (1914 - 2002)## 00924000000000301000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820006000448080005000500010018000550020045000730290132001180070018002500080 00500268009001100273010000500284011001500289021020800304020001100512020001100523 020001000534020001000544039000700554013000700561015005400568#VV10.05942#VV10.059 44#VV10.05943#Vi?t#C120N#491.8#^214#Nguyn Quyt Tin#Cm nang hi nhp hi tho i Vit - Sc - Anh#Rukovet pro integraci Vietnamsko - cesko - anglick konverzac e = Handbook for integration Vietnamese - Czech - English conversation#Nguyn Qu yt Tin#^aH.#^aTh gii#2010#^a327tr.^b21cm#Gii thiu phng php hc ting Vi t v ting Sc qua nhng t vng v bi hi thoi thng dng, vi nhiu ti lin quan ti cuc sng hng ngy, nhm phc v cng ng ngi Vit trn t n c Tip Khc#Ting Vit#Ting Tip#Ting Anh#Giao tip#P.Dung#259166#TTS ghi: T rung tm Ngn ng v Vn ho Dn tr Praha## 00784000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820012000418080005000530010020000580020036000780070020001140040018001340080 00500152009001900157010000500176011001500181021014400196020001900340020002100359 020000900380039000700389013000700396020000800403020001000411020004900421#VV10.05 945#VV10.05946#52000#Vi?t#PH104X#959.7043092#^214#Nguyn Th Ngc Hi#Phm Xun n tn ngi nh cuc i#Nguyn Th Ngc Hi#Ti bn ln th 5#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a314tr.^b21cm#Gii thiu v s nghip nh tnh bo Cng sn Phm Xun n cng nhng nm thng hot ng b mt Si Gn trong sut cuc chin tr anh chng M#Hot ng tnh bo#Khng chin chng M#Vit Nam#P.Dung#259167#Tiu s#S nghip#Phm Xun n, ip vin, (1927 - 2006), Vit Nam## 00932000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200110 00348080005000450010020000500020022000700030015000920070020001070080005001270090 01900132010000500151011001500156021037000171020001700541020000800558020001000566 020000900576039000700585013000700592020004300599#VV10.05947#VV10.05948#52000#Vi ?t#959.704092#^214#Nguyn Th Ngc Hi#i tng Mai Ch Th#K s nhn vt#Nguy n Th Ngc Hi#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a311tr.^b21cm#Gii thiu v cuc i, s nghip ca i tng Mai Ch Th - nguyn b trng b ni v (nay l b Cng an) cng nhng quan nim, suy ngh v thi cuc, cc ng li, chnh sch, l tng cch mng cao qu, tham gia phong tro thanh nin hc sinh, tri qua n hiu chc v quan trng trong hai cuc khng chin v thi bnh cng nhng cng vic quan trng trong i ng#Nhn vt lch s#Tiu s#S nghip#Vit Nam#P.Dung #259168#Mai Ch Th, i tng (1922 - ), Vit Nam## 00786000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490010020000540020039000740070020001130080005001330090 01900138010000500157011001500162021021100177020001900388020000800407020001000415 020000900425013000700434039000700441020004800448#VV10.05950#VV10.05949#37000#Vi ?t#TR121Q#959.704#^214#Nguyn Th Ngc Hi#Trn Quc Hng ngi ch huy tnh b o#Nguyn Th Ngc Hi#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a219tr.^b21cm#Tm hiu v cu c i v s nghip Trn Quc Hng - nh tnh bo huyn thoi tham d vo nh iu s kin lch s ln lao, v c nhng hot ng tnh bo c bit trong hai c uc khng chin chng Php, chng M#Hot ng tnh bo#Tiu s#S nghip#Vit N am#259169#p.dung#Trn Quc Hng, ip vin ( 1924 - ), Vit Nam## 00797000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010016000560020035000720070016001070080005001230090 01900128010000500147011000900152021028500161020001700446020000900463020000900472 039000700481013000700488020002400495#VV10.05951#VV10.05952#46000#Vi?t#M103M#895 .922803#^214#ng Vng Hng#"Mi mi tui 20" bun vui ai bit#ng Vng Hng# ^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a286tr.#Tp hp hn 20 bi vit, tit l nhng chi tit th v xung quanh tc gi v tc phm ca t sch "Mi mi tui 20". V nh ng t liu th v nht k thi chin, nhng cu chuyn ca cc thng binh, li t s trong khng chin chng M, nhng k nim bun vui ca hu trng xut bn. ..#Vn hc hin i#Vit Nam#Bi vit#P.Dung#259170#T sch Mi mi tui 20## 00816000000000337000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340140006000390190005000450020016000500070036000660220006001020050009001080050 01000117005001200127005000800139005001100147008000500158009001900163010000500182 01100140018701200180020102102130021902000140043202000090044602000090045503900070 0464013000700471#VV10.05954#VV10.05953#A105N#363.4#^214#8000#Vi?t#An ninh trt t#Trng H, Hng Lnh, Thanh Khit...#T.201#Trng H#Hng Lnh#Thanh Khit#Tun V#Phc Trinh#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a96tr.^b20cm#T sch Chuyn #Gm nhng phng s cp ti nhng t nn x hi nh trm cp, bt cc, c bc, gi t ngi, la tnh, la tin... v nhng phng n phng chng ti phm, nhng n lc ph n thnh cng ca cc chin s cng an#T nn x hi#Vit Nam#Phng s #P.Dung#259171## 00819000000000277000450001900050000018100060000508200110001180800050002200100140 00270020062000410290049001030070041001520080005001930090040001980100005002380110 01500243021018300258020000900441020000700450020002200457020001900479005002000498 039000700518013000700525020000900532#Vi?t#N305G#304.609597#^214#Phm Minh Sn#Ni n gim thng k dn s - k hoch ho gia nh 2001 - 2009#Statistical book on population - family planning#B.s.: Phm Minh Sn, Phm Th Nguyt San#^aH.#^aTru ng tm Thng tin v T liu dn s#2009#^a223tr.^b21cm#Cung cp cc s liu phn nh nhng c trng c bn ca lnh vc dn s, sc kho sinh sn, k hoch ho gia nh. Mt s ch tiu v kinh t - x hi v s liu thng k nc ngoi#Th ng k#Dn s#K hoch ho gia nh#Nin gim thng k#Phm Th Nguyt San#P.Dun g#259172#Vit Nam## 00704000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570010016000620020017000780070016000950080 00500111009001100116010000500127011001500132021026000147020000800407020000900415 039000700424013000700431#VL10.00621#VL10.00620#VL10.00622#65000#Vi?t#K312T#338. 4#^214#Nguyn Vn Tht#Kinh t xy dng#Nguyn Vn Tht#^aH.#^aXy dng#2010#^a2 14tr.^b27cm#Nhng kin thc chuyn ngnh v kinh t xy dng nh l lun chung v t chc qun l, s pht trin khoa hc - cng ngh trong xy dng, kinh t tr ong thit k xy dng , lao ng, tin lng, vn sn xut, kinh doanh, gi, u t v marketing trong xy dng#Kinh t#Xy dng#P.Dung#259173## 00754000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590010016000640020027000800070016001070080 00500123009001100128010000500139011001500144015003600159021021000195039000700405 013000700412020001600419020001800435020001100453#VL10.00624#VL10.00623#VL10.0062 5#60000#Vi?t#GI-108T#671.3#^214#Hong Minh Cng#Gio trnh k thut c kh#Hon g Minh Cng#^aH.#^aXy dng#2010#^a204tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Bch khoa N ng#Gii thiu chung v k thut c kh nh nhng loi vt liu thng dng tron g sn xut c kh, to phi bng phng php c, phng php gia cng p lc v phng php hn, ct, gia cng kim loi bng ct gt#P.Dung#259174#K thut c kh#Gia cng kim loi#Gio trnh## 00755000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200040 00318080005000350010013000400020028000530070048000810040008001290080005001370090 01100142010000500153011001500158015002200173021011000195020001700305020001100322 02000130033302000250034602000110037100500180038200500150040003900070041501300070 0422#VL10.00626#52000#Vi?t#GI-108T#691#^214#Phan nh T#Gio trnh kt cu xy dng#Phan nh T, Nguyn c Chng, Nguyn Th To#Ti bn#^aH.#^aXy dng#20 10#^a200tr.^b27cm#TTS ghi: B Xy dng#Gii thiu nhng vn c bn trong kt cu xy dng gm: kt cu g, kt cu thp, kt cu b tng ct thp#Kt cu x y dng#Kt cu g#Kt cu thp#Kt cu b tng ct thp#Gio trnh#Nguyn c Ch ng#Nguyn Th To#P.Dung#259175## 00646000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340010016000390020015000550070016000700040008000860080005000940090 01100099010000500110011001500115021019000130020000800320020001000328020000900338 020000700347039000700354013000700361#VL10.00627#43000#Vi?t#QU105L#711#^214#Phm Trng Mnh#Qun l th#Phm Trng Mnh#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2010#^a154tr. ^b27cm#Trnh by nhng vn c bn nht v qun l th. Nguyn tc v phn g php trong qun l th. Qun l qui hoch xy dng th, t, nh th v qun l th trn lnh vc khc#Qun l#Qui hoch#Xy dng# th#P.Dung#25 9176## 00620000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020021000380070034000590080005000930090011000980100005001090110 01500114020000800129005001200137039000800149020001800157001001300175004000800188 021011800196020002100314013000700335#VL10.00628#40000#Vi?t#B250T#691#^214#B t ng cng cao#Phm Duy Hu (ch.b.), Nguyn Long#^aH.#^aXy dng#2010#^a132tr.^ b27cm#B tng#Nguyn Long#T. Hng#Vt liu xy dng#Phm Duy Hu#Ti bn#Trnh b y cu trc, cng , bin dng, phng php thit k thnh phn v kh nng n g dng ca btng cng cao#B tng cng cao#259177## 00838000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020041000380070017000790080005000960090011001010100005001120110 01500117020002100132020000900153039000800162020001000170001001700180004000800197 021023100205015007500436020000900511020000900520013000700529#VL10.00629#54000#V i?t#T312T#693#^214#Tnh ton tit din ct b tng ct thp#Nguyn nh Cng#^aH .#^aXy dng#2010#^a199tr.^b27cm#Ct b tng ct thp#Xy dng#T. Hng#Tnh ton #Nguyn nh Cng#Ti bn#Gii thiu chung v khung ct v b tng ct thp, cc h tnh ton tit din ch nht chu nn lch tm phng, tit din ch T v ch I , tit din trn v vng khuyn, tit din ch nht nn lch tm xin trong ct b tng ct thp#Sch xut bn K nim 40 nm thnh lp trng i hc Xy dng 1966 - 2006#Thit k#K thut#259178## 00792000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200100 00298080005000390020087000440070014001310080005001450090011001500100005001610110 01500166020000900181020000600190020001300196039000800209020000900217001001400226 004000800240021021000248020000800458020001700466013000700483#VL10.00630#33000#V i?t#H428#338.40285#^214#Hi - p khi s dng Microsoft project trong lp v qu n l d n cng trnh xy dng#Bi Mnh Hng#^aH.#^aXy dng#2010#^a123tr.^b27c m#Xy dng#D n#Sch hi p#T. Hng#ng dng#Bi Mnh Hng#Ti bn#Nhng cu h i v gii p v s dng chng trnh Microsoft Project trong lp v qun l d n cng trnh xy dng. Nhng vn lin quan ti d n, s ngang, s l ch, s mng v ti nguyn ca d n#Tin hc#Phn mm Project#259179## 00701000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200100 00298080005000390020076000440070013001200080005001330090011001380100005001490110 01500154020000600169039000800175020000900183001001300192004000800205021015800213 020000800371020001700379020000800396013000700404#VL10.00631#38000#Vi?t#H561D#65 8.40285#^214#Hng dn s dng s dng Microsoft project 2002 trong lp v qun l d n#Ng Minh c#^aH.#^aXy dng#2010#^a144tr.^b27cm#D n#T. Hng#ng dng #Ng Minh c#Ti bn#Khi nim v lp v qun l d n, mc ch v yu cu vi Microsoft project 2002. Hng dn s dng Microsoft project 2002 trong vn l p v qun l d n#Tin hc#Phn mm Project#Qun l#259180## 00806000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020070000430070013001130080005001260090011001310100005001420110 01500147020001700162039000800179020001800187001001300205004000800218021022400226 020001500450020000900465020001000474020001300484013000700497#VL10.00632#41000#V i?t#H561D#690.0285#^214#Hng dn s dng ETABS - phn mm chuyn dng tnh ton nh cao tng#Ng Minh c#^aH.#^aXy dng#2010#^a147tr.^b27cm#Tin hc ng dng# T. Hng#Phn mm my tnh#Ng Minh c#Ti bn#Hng dn s dng cc tnh nng c bn ca phn mm Etabs, y l phn mm chuyn dng thit k tnh ton nh cao tng. Gii thiu mt s cng trnh thc hin tnh ton bng Etabs ti Vi t Nam v cc bi tp tham kho#Phn mm Etabs#Xy dng#Tnh ton#Nh cao tng#25 9181## 00697000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020019000400070014000590080005000730090011000780100005000890110 01500094020000900109039000800118020001400126001001400140004000800154021017700162 015004200339020000900381020001000390013000700400#VL10.00633#53000#Vi?t#M106L#62 8.1#^214#Mng li cp nc#Hong Vn Hu#^aH.#^aXy dng#2010#^a194tr.^b27cm#C p nc#T. Hng#Mng cp nc#Hong Vn Hu#Ti bn#Khi nim chung v h thng c p nc. Gii thiu v mng li cp nc bao gm thit k qui hoch, tnh ton, cu to mng li, qun l k thut mng li v h thng dn nc#TTS ghi: Tr ng i hc Kin trc H Ni#Thit k#Qui hoch#259182## 00816000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020031000430070056000740080005001300090011001350100005001460110 01500151020000900166005001900175039000800194020000800202004000800210021015700218 013000700375005001700382005001600399005004600415005002300461020001800484#VL10.00 634#55000#Vi?t#C101K#625.7028#^214#Cc kt cu mt ng kiu mi#Nguyn Quang Chiu, Rmy Prud' Homme, J. J. Beaudoin...#^aH.#^aXy dng#2010#^a208tr.^b27cm# ng b#Nguyn Quang Chiu#T. Hng#Kt cu#Ti bn#Gii thiu nhng tin b k t hut, tnh ton kt cu trong xy dng mt ng btng ximng, btng ln cht lu, mt ng btng nha v mt ng composit#259183#Prud'Homme, Rmy#Beaudoin , J. J.#Trung tm thng tin Cng ngh Ximng Php CIC#Cng ty ximng Lafarge#Mt ng b tng## 00809000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330010011000380020022000490070028000710220004000992210078001030040 00800181008000500189009001100194010000500205011001500210015003400225021013600259 02000220039502000160041702000100043302000090044300500160045203900080046801300070 0476#VL10.00635#44000#Vi?t#K305T#725#^214#Nguyn Ti#Kin trc cng nghip#Nguy n Ti, Phm nh Tuyn#T.1#Quy hoch khu cng nghip v la chn a im xy d ng x nghip cng nghip#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2010#^a156tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Xy dng#Trnh by nhng kin thc c bn nht v quy hoch cng nghip, thit k x nghip cng nghip v lp d n u t xy dng cng nghip# Kin trc cng nghip#Khu cng nghip#Qui hoch#Thit k#Phm nh Tuyn#T. Hng #259184## 00710000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200040 00318080005000350020064000400080005001040090011001090100005001200110015001250200 01000140020001100150039000800161020001900169004000800188021023100196015002200427 013000700449#VL10.00636#55000#Vi?t#GI-108T#428#^214#Gio trnh ting Anh dng c ho cng nhn k thut ngnh xy dng#^aH.#^aXy dng#2010#^a204tr.^b27cm#Ting A nh#Gio trnh#T. Hng#Cng nhn k thut#Ti bn#Trnh by cc kin thc ng ph p c bn, cc bi kho, hi thoi, cc on vn..., v bi tp vn dng cng c cc kin thc chuyn ngnh ting Anh ph hp vi cc i tng hc sinh hc n gh trong cc trng cng nhn k thut#TTS ghi: B Xy dng#259185## 00848000000000349000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820009000418080005000500020023000550070024000780080005001020090018001070100 00500125011003100130020000800161005001400169039000800183020000700191001000900198 02101430020701500850035002000080043502000080044302000080045102000130045902000090 0472020001000481013000700491#VL10.00637#VL10.00638#300000#Vi?t#301C#915.9741#^ 214#a ch huyn Yn nh#Phm Tn, Phm Vn Tun#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^ a1091tr., 50tr. nh mu^b27cm#a ch#Phm Vn Tun#T. Hng#a l#Phm Tn#Gii thiu tng quan v a l t nhin, a l hnh chnh, lch s, kinh t, vn ho x hi v nhn vt ch ca huyn Yn nh tnh Thanh Ho#TTS ghi: Huyn u - Hi ng nhn dn u ban nhn dn huyn Yn nh tnh Thanh Ho#Lch s#Vn ho# Kinh t#Nhn vt ch#Yn nh#Thanh Ho#259186## 00824000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020045000530070041000980080005001390090018001440100 00500162011001400167020001600181005001600197039000800213020001600221001001600237 021020600253020000700459020001000466013000700476020001700483020001000500#VV10.05 955#VV10.05956#40000#Vi?t#254#959.734#^214#n - nh St s tch, kin trc v l hi#Nguyn c Tun (ch.b.), Nguyn Vn Dng#^aH.#^aVn ho dn tc#2010# ^a72tr.^b22cm#Di tch lch s#Nguyn Vn Dng#T. Hng#Di tch vn ho#Nguyn c Tun#Kho cu v lch s lng Thanh Cng (cn gi l lng St), thn th s n ghip ca i vng V Hu v lch s di tch, l hi truyn thng, vic bo tn v pht huy gi tr di tch, cc vn bn Hn - Nm#L hi#nh St#259187#Lng Thanh Cng#Hi Dng## 01010000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420020033000470070098000800080005001780090018001830100005002010110 02500206020000800231005001400239039000800253020002300261021028400284020001200568 02000190058002000120059900500210061100500160063200500200064801300070066800500090 0675#VV10.05957#VV10.05958#Vi?t#T527Q#959.7153#^214#Tuyn Quang - th khng c hin#Quan Vn Dng (ch.b.), Nguyn Th Thanh Hi, L Th Thanh H, Nguyn Th Th u Hoa ; Ph Ninh h..#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a327tr., 4tr. nh^b21cm#Lch s#Quan Vn Dng#T. Hng#Khng chin chng Php#Gii thiu cc a im lin qu an n qu trnh hot ng ca Trung ng ng, Quc hi, Chnh ph, Ch tch H Ch Minh, Trung ng Mt trn, cc b, cc n v quc phng, kinh t, gio dc , y t, vn ho ng trn a bn Tin Quang trong nhng nm khng chin chng t hc dn Php#An ton khu#Chin khu Vit Bc#Tuyn Quang#Nguyn Th Thanh Hi#L Th Thanh H#Nguyn Th Thu Hoa#259188#Ph Ninh## 00493000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020020000540030009000740070015000830080005000980090 01800103010000500121011001500126020001700141020000900158039000800167020000900175 001001500184020000900199013000700208#VV10.05960#VV10.05959#24000#Vi?t#556T#895 .9222#^214#ng trc ma xun#Tp kch#Phm ng Ninh#^aH.#^aVn ho dn tc#20 10#^a207tr.^b21cm#Vn hc hin i#Kch bn#T. Hng#Kch ni#Phm ng Ninh#Vit Nam#259189## 00463000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510020018000560030011000740070008000850080005000930090 01800098010000500116011001500121020001700136020001200153039000800165001000800173 020000900181013000700190#VV10.05961#VV10.05962#51000#Vi?t#M458G#895.922334#^214 #Mt gc chn dung#Tp truyn#on L#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a307tr.^b21cm #Vn hc hin i#Truyn ngn#T. Hng#on L#Vit Nam#259190## 00573000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020026000570030004000830070032000870080005001190090 01800124010000500142011001500147020001700162020000400179005000900183039000800192 020000900200005000900209005000900218005001000227005001500237013000700252#VN10.01 501#VN10.01502#25000#Vi?t#H401L#895.9221008#^214#Hoa la - mt chng ng#Th# Trn Huy, Phm Cn, c Cng...#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a139tr.^b19cm#Vn h c hin i#Th#Trn Huy#T. Hng#Vit Nam#Phm Cn#c Cng#Trn ch#Lu Quang Tnh#259191## 00725000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820012000418080005000530020007000580030004000650070063000690080005001320090 01800137010000500155011001500160020001700175020000400192005000700196039000800203 01500480021102000090025900500090026800500150027700500120029200500150030401300070 0319005001000326005001500336005001200351#VN10.01503#VN10.01504#30000#Vi?t#QU250 T#895.9221008#^214#Qu ta#Th# nh, Trn Bn, Nguyn Vn By... ; Tuyn chn: Vit Lin...#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a199tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th# nh#T. Hng#Tc phm cho mng 1000 nm Thng Long - H Ni#Vit Nam#Trn Bn#Ng uyn Vn By#Ph Vn Bc#ng Hng Bnh#259192#Vit Lin#Trn c Chnh#Nguyn on## 00661000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820012000528080005000640020018000690030004000870070080000910080 00500171009001800176010000500194011001500199020001700214020000400231005001700235 03900080025202000090026000500140026900500130028300500180029600500140031401300070 0328#VN10.01505#VN10.01506#VN10.01507#20000#Vi?t#TR513G#895.9221008#^214#Trung Gi qu ti#Th#Nguyn Ngc Phc, Trn Th Giao, Trn Duy Ng... ; Tuyn chn: T rn Th Giao...#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a123tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th# Nguyn Ngc Phc#T. Hng#Vit Nam#Trn Th Giao#Trn Duy Ng#Nguyn Quc Trin#P hm inh Thi#259193## 00587000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820011000418080005000520020012000570030020000690070043000890080005001320090 01800137010000500155011001500160020000900175039000800184001001400192020000900206 013000700215020001700222020001800239006001600257020001200273#VN10.01508#VN10.015 09#24000#Vi?t#TH203H#398.809597#^214#Then hn n#Song ng Ty - Vit#S.t., dch : Triu Th Mai, Nguyn Thin T#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a191tr.^b19cm#Ht then#T. Hng#Triu Th Mai#Vit Nam#259194#Vn hc dn gian#Tr chi dn gian#Ng uyn Thin T#Dn tc Ty## 00516000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020007000550030037000620070009000990080005001080090 01800113010000500131011001400136020001700150020000400167039000800171001000900179 015003400188020000900222013000700231#VN10.01510#VN10.01511#15000#Vi?t#300C#895 .92214#^214#i cu#K nim 1000 nm Thng Long - H Ni#Hu Thi#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a71tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#T. Hng#Hu Thi#Tn tht tc gi : Nguyn Cp Thi#Vit Nam#259195## 00847000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200070 00348080005000410020116000460030017001620070016001790080005001950090019002000100 00500219011001500224020000900239020001700248039000800265001001600273021018600289 015001600475020000900491013000700500020001600507020000600523020000400529#VN10.01 512#VN10.01513#Vi?t#QU105H#363.45#^214#Quan h phi hp gia b i bin phng c c tnh min Trung Vit Nam vi cng an trong iu tra cc v n v ma tu#Sch chuyn kho#Phm Cng Chin#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a223tr.^b19cm#iu tra #Sch chuyn kho#T. Hng#Phm Cng Chin#Nhn thc chung, thc trng v mt s gii php nng cao hiu qu quan h phi hp gia b i bin phng cc tnh mi n Trung Vit Nam vi cng an Lo trong iu tra cc v n v ma tu#Lu hnh ni b#Vit Nam#259196#Ti phm ma tu#V n#Lo## 00844000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400020074000450030017001190070017001360080005001530090019001580100 00500177011001500182020000900197020001700206039000800223001001700231021022000248 020000900468015001600477020000600493020000800499013000700507020001600514#VN10.01 515#VN10.01514#Vi?t#CH305T#364.1#^214#Chin thut ly li khai ngi lm chng t rong iu tra cc v n hnh s#Sch chuyn kho#Nguyn Th Thanh#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a199tr.^b19cm#iu tra#Sch chuyn kho#T. Hng#Nguyn Th Thanh #Nhng vn chung v ngi lm chng v li khai ca ngi lm chng trong i u tra cc v n hnh s. Khi nim, nhim v, chin thut chung, c th cch ti n hnh ly li khai ngi lm chng trong hot ng iu tra#Li khai#Lu hnh n i b#V n#Hnh s#259197#Ngi lm chng## 01171000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400020114000450030017001590070057001760080005002330090019002380100 00500257011001500262020001000277020001700287005001200304039000800316001001600324 02103950034001500160073502000090075102000130076002000170077300500190079001300070 0809020001700816#VN10.01516#VN10.01517#Vi?t#H411#320.01#^214#Hot ng tuyn tr uyn chng Vit Nam ca ngi nc ngoi nc ta v gii php u tranh ca l c lng an ninh#Sch chuyn kho#Nguyn Vn Ngc (ch.b.), Trn Anh V, Nguyn Xu n Trng#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a223tr.^b19cm#Chnh tr#Sch chuyn kho #Trn Anh V#T. Hng#Nguyn Vn Ngc#Nhng vn chung v ngi nc ngoi v h ot ng tuyn truyn chng Vit Nam ca ngi nc ngoi nc ta; cn c, c s u tranh. Hot ng tuyn truyn chng Vit Nam do ngi nc ngoi tin hn h ti nc ta v cng tc phng nga, u tranh ca lc lng an ninh thi gian qua. Cc vn t ra v gii php nng cao hiu qu cng tc u tranh chng l i hot ny trong thi gian ti#Lu hnh ni b#Vit Nam#Tuyn truyn#Ngi nc ngoi#Nguyn Xun Trng#259198#An ninh quc gia## 00844000000000241000450002600110000001900050001118100060001608200100002280800050 00320020051000370080005000880090018000930100005001110110014001160200010001300200 01800140039000800158021034400166015006100510020000900571020001500580013000700595 #VN10.01518#Vi?t#L504N#346.59701#^214#Lut ngi cao tui v vn bn hng dn h in hnh#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a54tr.^b19cm#Php lut#Vn bn php lut#T . Hng#Mt s quy nh php lut v phng dng, chm sc ngi cao tui, pht h uy vai tr ca nhm i tng ny, hi ngi cao tui Vit Nam, trch nhim ca c quan nh nc v cng tc ngi cao tui, nhng quy nh chung v cc iu kh on thi hnh trong Lut ngi cao tui nm 2009. Ngh nh v chnh sch tr gi p cc i tng bo tr x hi#TTS ghi: Cc Bo tr X hi. Trng i hc Lao ng X hi#Vit Nam#Ngi cao tui#259199## 00700000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430020020000480080005000680090018000730100005000910110014000960200 01000110020001800120039000800138021028100146020000900427020001500436013000700451 #VN10.01519#VN10.01520#Vi?t#L504N#346.59701#^214#Lut ngi cao tui#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a28tr.^b19cm#Php lut#Vn bn php lut#T. Hng#Mt s quy nh php lut v phng dng, chm sc ngi cao tui, pht huy vai tr ca nhm i tng ny, hi ngi cao tui Vit Nam, trch nhim ca c quan nh nc v cng tc ngi cao tui, nhng quy nh chung v cc iu khon thi hnh trong L ut ngi cao tui nm 2009#Vit Nam#Ngi cao tui#259200## 00743000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020014000430070012000570080012000690090017000810100005000980110 02800103020000800131039000800139001001200147021019800159020001400357020001000371 020001600381020001600397020001700413020000400430013000700434#VN10.01521#15000#V i?t#305T#959.7026#^214#in Tha Hoa#L Vn Vin#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2 010#^a56tr., 4tr. nh mu^b19cm#Lch s#T. Hng#L Vn Vin#Gii thiu v lch s , kin trc, honh phi cu i... ca n th Quang Thc Hong Thi hu Ng Th Ngc Dao - v th nm ca vua L Thi Tng, l m ca L Thnh Tng, thuc nh Hu L, Vit Nam#in Tha Hoa#Thanh Ho#Di tch lch s#Di tch vn ho#Ng Th Ngc Dao#n#259201## 00791000000000253000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820008000408080005000480020085000530080005001380090014001430100005001570110 01500162020001100177039000800188021026600196015004000462020000800502020002000510 013000700530#VN10.01522#VN10.01523#9500#Vi?t#NH556#373.126#^214#Nhng iu cn bit v tuyn sinh vo lp 10 trung hc ph thng nm hc 2010 - 2011#^aH.#^aNx b. H Ni#2010#^a154tr.^b19cm#Tuyn sinh#T. Hng#Gii thiu mt s vn chung nh ch tiu, m trng, i tng d tuyn, khu vc tuyn, xt tuyn, im cng thm, nhp hc... khi tuyn sinh vo Lp 10 Ph thng trung hc nm hc 2010-20 11 cho cc trng khng chuyn v mt s trng chuyn trung hc ph thng#TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni#Lp 10#Ph thng trung hc#259202## 01054000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200090 00348080005000430020097000480070048001450080005001930090014001980100005002120110 01500217005001600232039000800248001001300256021038900269015004400658020001000702 020000700712005001700719013000700736020002100743#VN10.01524#VN10.01525#Vi?t#PH11 0H#324.2597#^214#Pht hin v bi dng nng lc ch huy cho cn b ch huy i thiu nin tin phong H Ch Minh#Cao Th Xun, Nguyn Th Mi, Nguyn Quang U n#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a299tr.^b19cm#Nguyn Th Mi#T. Hng#Cao Th Xun#C s l lun ca vic pht hin v bi dng nng lc ch huy cho cn b i Thi u nin Tin phong H Ch Minh. Kt qu nghin cu thc trng pht hin v thc n ghim bi dng nng lc ch huy ca cn b ch huy i. Gii thiu mt s mu p hiu kho st nh gi pht hin v bi dng nng lc ch huy v gi mt s n i dung chng trnh bi dng nng lc ch huy cho chi i trng#TTS ghi: Th nh on H Ni. Trng L Dun#Bi dng#Cn b#Nguyn Quang Un#259203#i TNTP H Ch Minh## 01157000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200090 00358080005000440020059000490070048001080080005001560090014001610100005001750110 01500180005001600195039000800211001001300219021051800232015004400750020001000794 005001700804020000900821020000800830020001000838013000700848#VN10.01526#VN10.015 27#Vi?t#GI-108D#302.2083#^214#Gio dc hnh vi giao tip c vn ho cho thiu nh i th #Cao Th Xun, Nguyn Th Mi, Nguyn Quang Un#^aH.#^aNxb. H Ni#2010 #^a414tr.^b19cm#Nguyn Th Mi#T. Hng#Cao Th Xun#Mt s vn l lun v gi ao tip, giao tip c vn ho v vn ho giao tip ca ngi H Ni. Ni dung, h nh thc t chc phng php gio dc hnh vi giao tip c vn ho cho thiu nhi th . T chc nghin cu, cc phng php nghin cu, kt qu nghin cu thc trng v thc nghim, xut cc gii php gio dc hnh vi giao tip c vn h o cho thiu nhi th . Gii thiu b cng c kho st nh gi thc trng v g i thit k, t chc mt s hot ng i gp phn gio dc HVGTCVH cho thiu nhi th #TTS ghi: Thnh on H Ni. Trng L Dun#Giao tip#Nguyn Quang U n#Gio dc#Hnh vi#Thiu nhi#259204## 01174000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020082000570070059001390080005001980090021002030100 00500224011001500229005001600244039000800260004001900268021030400287015008100591 02000090067202000190068102000180070002000070071800500160072500500140074100500140 0755005001300769013000700782020002300789#VN10.01528#VN10.01529#22000#Vi?t#106V #324.2597071#^214#ng v cc t chc chnh tr - x hi trong h thng chnh tr Vit Nam hin nay#Nguyn Hu ng (ch.b.), Trnh Th Xuyn, ng nh Tn...#^ aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a174tr.^b19cm#Nguyn Hu ng#T. Hng#Xut bn l n th 2#Mt s vn l lun v ng Cng sn, cc t chc chnh tr - x hi t rong h thng chnh tr Vit Nam hin nay. Gii thiu chc nng, vai tr cng nh thc trng hot ng v gii php nhm xc nh r chc nng v nng cao vai t r ca ng Cng sn, cc t chc chnh tr - x hi nc ta hin nay#TTS ghi : Hc vin Chnh tr Hnh chnh Quc gia H Ch Minh. Vin Chnh tr hc#Vit Na m#H thng chnh tr#T chc chnh tr#X hi#Trnh Th Xuyn#ng nh Tn#Phan Xun Sn#Phm Th Lc#259205#ng Cng sn Vit Nam## 01069000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820012000418080005000530020054000580070055001120080005001670090021001720100 00500193011001500198005001300213039000800226004001900234021029500253015008100548 02000090062902000090063802000190064700500140066600500150068000500140069500500150 0709013000700724#VN10.01530#VN10.01531#20000#Vi?t#NH100N#320.1009597#^214#Nh n c trong h thng chnh tr Vit Nam hin nay#L Minh Qun (ch.b.), Lu Vn Q ung, Bi Vit Hng...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a165tr.^b19cm#L Minh Qu n#T. Hng#Xut bn ln th 2#Trnh by nhng vn v a v chnh tr - php l ca nh nc XHCN Vit Nam, khi qut thc trng v t chc v hot ng ca b my nh nc trong mi quan h vi ng v cc t chc chnh tr - x hi tr n c s nu vn tip tc xy dng v hon thin nh nc theo hng php q uyn#TTS ghi: Hc vin Chnh tr Hnh chnh Quc gia H Ch Minh. Vin Chnh tr hc#Vit Nam#Nh nc#H thng chnh tr#Lu Vn Qung#Bi Vit Hng#Tng c Tho#Phm Vn Thng#259206## 00934000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020129000530030017001820070015001990080005002140090 02100219010000500240011001500245020001700260020001700277039000800294001001500302 021024600317020000900563020003400572020001900606013000700625#VN10.01532#VN10.015 33#20000#Vi?t#L600L#335.412#^214#L lun cc hnh thi biu hin ca gi tr th ng d v vn tip tc hon thin th ch kinh t th trng Vit Nam hi n ay#Sch chuyn kho#Bi Ngc Qunh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a159tr.^b19cm #Gi tr thng d#Sch chuyn kho#T. Hng#Bi Ngc Qunh#Phn tch, gii thiu nhng vn l lun c bn ca kinh t chnh tr Mc - Lnin v hnh thi biu hin ca gi tr thng d. Nghin cu, vn dng, tip tc hon thin th ch kin h t th trng nh hng x hi ch ngha Vit Nam hin nay#Vit Nam#Kinh t chnh tr hc Mc - Lnin#Kinh t th trng#259207## 00886000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510020074000560030017001300070017001470080005001640090 02100169010000500190011001500195020000800210020001700218039000800235001001700243 021027400260020001300534020000900547020002100556013000700577#VN10.01534#VN10.015 35#35000#Vi?t#C460C#352.509597#^214#C ch qun l ti sn cng trong khu vc h nh chnh s nghip Vit Nam#Sch chuyn kho#Nguyn Mnh Hng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a291tr.^b19cm#Qun l#Sch chuyn kho#T. Hng#Nguyn Mnh Hng #Trnh by c s l lun v thc trng c ch qun l ti sn cng trong khu vc hnh chnh s nghip Vit Nam t nm 1995 n nay, t a ra nhng quan i m v gii php nhm hon thin c ch qun l ti sn cng trong khu vc hnh c hnh s nghip trong thi gian ti#Ti sn cng#Vit Nam#Hnh chnh s nghip#25 9208## 00878000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020059000530030034001120080005001460090021001510100 00500172011001500177020001800192039000800210021038000218020000900598020001000607 013000700617#VN10.01536#VN10.01537#15000#Vi?t#H305P#342.597#^214#Hin php nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam nm 1992# c sa i, b sung nm 2001#^ aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a104tr.^b19cm#Vn bn php lut#T. Hng#Trnh by ni dung hin php nc cng ho x hi ch ngha Vit Nam nm 1992, c b sung sa i nm 2001 v ch chnh tr, ch kinh t, vn ho, gio dc, k hoa hc, cng ngh, bo v t quc, quyn v ngha v c bn ca cng dn, quc hi, ch tch nc, chnh ph, hi ng nhn dn, u ban nhn dn, to n, vin kim sot nhn dn, quc k, quc hiu, quc ca...#Vit Nam#Hin php#259209## 00755000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020016000530080005000690090021000740100005000950110 01500100020001000115020001800125039000800143021031800151020000900469020001600478 013000700494#VN10.01538#VN10.01539#23000#Vi?t#L504T#343.597#^214#Lut Thng m i#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a191tr.^b19cm#Php lut#Vn bn php lut#T. H ng#Gii thiu nhng ni dung v iu lut c lin quan n hot ng ch ti tr ong thng mi nh qui nh chung, mua bn hng ho, cung ng dch v, xc tin thng mi, cc hot ng trung gian thng mi, mt s hot ng thng mi c th, gii quyt tranh chp trong thng mi, x l vi phm v iu khon thi hn h#Vit Nam#Lut thng mi#259210## 00787000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020021000550080005000760090021000810100005001020110 01400107020001000121020001800131039000800149021034400157020000900501020001600510 013000700526#VN10.01540#VN10.01541#13000#Vi?t#L504B#344.59702#^214#Lut Bo hi m x hi#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a87tr.^b19cm#Php lut#Vn bn php lu t#T. Hng#Trnh by ton vn ni dung lut bo him c quc hi thng qua 2006 , bao gm 141 iu vi cc mc: qui nh chung, quyn li, trch nhim ca ngi lao ng, ngi s dng lao ng, t chc bo him x hi, bo him x hi bt buc, bo him t nguyn, bo him tht nghip, qu bo him x hi, t chc th c hin v cc iu khon thi hnh#Vit Nam#Bo him x hi#259211## 01017000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020109000540080005001630090021001680100005001890110 01500194020001800209039000800227021041100235015006800646020001000714013000700724 020000900731020001100740#VN10.01542#VN10.01543#15000#Vi?t#CH561T#305.406#^214#C hng trnh chuyn bi dng l lun chnh tr v nghip v dnh cho cn b h i lin hip ph n c s#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a147tr.^b19cm#L lu n chnh tr#T. Hng#Gii thiu 3 chuyn v l lun chnh tr: ch ngha Mc - Lnin, t tng H Ch Minh, ng Cng sn Vit Nam, h thng chnh tr v ph ng php lnh o ca ng i vi h thng chnh tr Vit Nam hin nay; 3 chuy n v nhim v cng tc hi: quan im, ng li, ch trng ca ng nh n c v cng tc ph n, h thng t chc ca hi v mt s nghip v cng tc i vi cn b hi ph n c s#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng - Hi Lin hi p Ph n Vit Nam#Nghip v#259212#Cng tc#Hi Ph n## 01000000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020105000540080005001590090021001640100005001850110 01500190020001800205039000800223021039600231015006400627020001000691020000900701 020001700710013000700727#VN10.01544#VN10.01545#16000#Vi?t#CH561T#323.306#^214#C hng trnh chuyn bi dng l lun chnh tr v nghip v dnh cho cn b M t trn T quc c s#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a155tr.^b19cm#L lun ch nh tr#T. Hng#Gii thiu 3 chuyn v l lun chnh tr: ch ngha Mc - Ln in, t tng H Ch Minh, ng Cng sn Vit Nam, h thng chnh tr v phng p hp lnh o ca ng i vi h thng chnh tr Vit Nam hin nay; 3 chuyn v nhim v cng tc Mt trn: nhng vn c bn v Mt trn T quc Vit Na m, t chc v hot ng ca Mt trn, mt s cuc vn ng ln ca Mt trn T q uc c s#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng - Mt trn T quc Vit Nam#Nghi p v#Cng tc#Mt trn t quc#259213## 00695000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020051000550080005001060090021001110100005001320110 01500137020001000152020001800162039000800180021022600188020000900414020001100423 013000700434#VN10.01546#VN10.01547#14000#Vi?t#L504N#346.59704#^214#Lut Nh n m 2005 c sa i, b sung nm 2009#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a103tr.^b 19cm#Php lut#Vn bn php lut#T. Hng#Gii thiu ni dung Lut sa i, b su ng iu 126 ca Lut nh v iu 121 ca Lut t ai; Lut sa i, b sung m t s iu ca cc lut lin quan n u t xy dng c bn; lut nh c sa i, b sung nm 2009#Vit Nam#Lut nh #259214## 00739000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020065000530080005001180090021001230100005001440110 01400149020001000163020001800173039000800191021023500199020000900434020001100443 020001200454013000700466#VN10.01549#VN10.01548#11000#Vi?t#L504P#345.597#^214#Lu t Phng, chng tham nhng nm 2005; sa i, b sung nm 2007#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a71tr.^b19cm#Php lut#Vn bn php lut#T. Hng#Gii thiu ni d ung mt s iu lut v phng, chng tham nhng, cng tc kim tra, pht hin th am nhng, x l hnh vi tham nhng, hp tc quc t v phng chng tham nhng v cc iu khon thi hnh c sa i, b sung nm 2007#Vit Nam#Tham nhng#P hng chng#259215## 00958000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400020028000450070057000730080005001300090021001350100005001560110 01500161020001400176020001100190005001300201039000800214021017800222015012600400 02000190052602000190054500500150056400500160057900500150059500500150061001300070 0625#VN10.01550#VN10.01551#Vi?t#T123B#320.07#^214#Tp bi ging chnh tr hc#L Vn Phng (ch.b.), Ng Ngc Thng, Nguyn Thanh H...#^aH.#^aChnh tr Quc gia #2010#^a399tr.^b19cm#Chnh tr hc#Gio trnh#L Vn Phng#T. Hng#Tp hp cc b i ging trnh by, phn tch v nhng ni dung c bn ca l lun chnh tr, l ch s t tng chnh tr, h thng chnh tr cc nc trn th gii v Vit Na m...#TTS ghi: Hc vin Chnh tr - Hnh chnh Quc gia H Ch Minh. Hc vin Ch nh tr - Hnh chnh khu vc I. Khoa Chnh tr hc#T tng chnh tr#H thng c hnh tr#Ng Ngc Thng#Nguyn Thanh H#on Minh Hun#V Th Nh Hoa#259216## 00535000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020033000650070041000980080005001390090 01000144010000500154011001500159020001700174020000300191020001200194006000800206 006000900214039000700223013000700230019000800237#VN10.01553#VN10.01552#52000#Vi ?t#A107N#813#^214#Steel, Danielle#Annabelle ngi ph n tuyt vi#Danielle Stee l ; Dch: Vn Ho, Kim Thu#^aH.#^aVn hc#2010#^a383tr.^b19cm#Vn hc hin i# M#Tiu thuyt#Vn Ho#Kim Thu#B.Hin#259217#Dch M## 00525000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010014000500020026000640070039000900080005001290090 01000134010000500144011001500149020001700164020000300181020001200184006000800196 006000900204039000700213019000800220013000700228#VN10.01554#VN10.01555#46000#Vi ?t#NH556P#813#^214#Dailey, Janet#Nhng pht giy hnh phc#Janet Dailey ; Dch: Vn Ho, Kim Thu#^aH.#^aVn hc#2010#^a350tr.^b19cm#Vn hc hin i#M#Tiu th uyt#Vn Ho#Kim Thu#B.Hin#Dch M#259218## 00514000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100050 00340820004000398080005000430010018000480020005000660070038000710080005001090090 05200114010000500166011001500171020001700186020000500203020001200208006001400220 039000700234013000700241#VN10.01556#VN10.01557#28000#Vi?t#V308#843#^214#Duras, Marguerite#Vit#Marguerite Duras ; Trn Vn Cng dch#^aH.#^aVn hc ; Cng ty V n ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a159tr.^b19cm#Vn hc hin i#Php#Tiu th uyt#Trn Vn Cng#B.Hin#259219## 00445000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010017000550020008000720030004000800070017000840080 00500101009001000106010000500116011001400121020001700135020000900152020000400161 039000700165013000700172#VN10.01559#VN10.01558#36000#Vi?t#S200C#895.92214#^214# Nguyn nh Bng#S chia#Th#Nguyn nh Bng#^aH.#^aVn hc#2010#^a83tr.^b19cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#B.Hin#259220## 00439000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010012000560020011000680030004000790070012000830080 00500095009001000100010000500110011001400115020001700129020000900146020000400155 039000700159013000700166#VN10.01560#VN10.01561#25000#Vi?t#PH450V#895.92214#^214 #Phm S i#Ph v ti#Th#Phm S i#^aH.#^aVn hc#2010#^a83tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#B.Hin#259221## 00445000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010013000550020015000680030004000830070013000870080 00500100009001000105010000500115011001500120020001700135020000900152020000400161 039000700165013000700172#VN10.01562#VN10.01563#32000#Vi?t#V121T#895.92214#^214# Trn Cao Sn#Vn th d nh#Th#Trn Cao Sn#^aH.#^aVn hc#2010#^a119tr.^b19cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#B.Hin#259222## 00460000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020014000700030015000840070016000990080 00500115009001000120010000500130011001500135020001700150020000900167020000400176 039000700180013000700187#VN10.01564#VN10.01565#28000#Vi?t#N116T#895.9221#^214#N guyn Minh Hu#Nng thu vng#Th ng lut#Nguyn Minh Hu#^aH.#^aVn hc#2010# ^a111tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#B.Hin#259223## 00438000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820009000428080005000510010013000560020008000690030004000770070013000810080 00500094009001000099010000500109011001400114020001700128020000900145020000400154 039000700158013000700165#VN10.01566#VN10.01567#20000#Vi?t#GI-119M#895.9221#^214 #ng Yn Chi#Gic m#Th#ng Yn Chi#^aH.#^aVn hc#2010#^a60tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#B.Hin#259224## 00444000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200110 00348080005000450010016000500020025000660030004000910070016000950080005001110090 01000116010000500126011001500131020001700146020000900163020000400172039000700176 013000700183#VN10.01568#VN10.01569#Vi?t#KH506C#895.922134#^214#Nguyn Th Lch#K hc ca qun tnh nguyn#Th#Nguyn Th Lch#^aH.#^aVn hc#2010#^a104tr.^b19cm#V n hc hin i#Vit Nam#Th#B.Hin#259225## 00454000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010016000550020019000710030004000900070016000940080 00500110009001000115010000500125011001400130020001700144020000900161020000400170 039000700174013000700181#VN10.01570#VN10.01571#20900#Vi?t#L116N#895.92214#^214# Dng Dng Ho#Lng nghe a chiu#Th#Dng Dng Ho#^aH.#^aVn hc#2010#^a86t r.^b17cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#B.Hin#259226## 00534000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010015000550020008000700030013000780070015000910080 00500106009001000111010000500121011001500126020001700141020000900158020000400167 039000700171013000700178015007100185#VN10.01572#VN10.01573#32000#Vi?t#L462D#895 .92214#^214#Phm ng Hng#Li dn#Th ng dao#Phm ng Hng#^aH.#^aVn hc#20 10#^a114tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#B.Hin#259227#Hng ng cuc vn ng hc tp lm theo tm gng o c H Ch Minh## 00657000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430010011000480020065000590070011001240080005001350090019001400100 00500159011001500164020001800179020000900197039000700206021016600213020001700379 013000700396#VN10.01574#VN10.01575#Vi?t#M458S#394.09597#^214#L Anh Th#Mt s t r chi vn ng dn gian v th thao dn tc Vit Nam#L Anh Th#^aH.#^aTh d c Th thao#2010#^a195tr.^b19cm#Tr chi dn gian#Vit Nam#B.Hin#Trnh by tng quan v tr chi vn ng dn gian, th thao dn tc Vit Nam. Gii thiu mt s tr chi vn ng dn gian v th thao dn tc tiu biu Vit Nam#Th thao dn tc#259228## 00605000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020026000440070014000700080005000840090019000890100005001080110 01500113020000800128020000600136001001400142039000700156021015500163020000500318 020000900323013000700332#VN10.01576#VN10.01577#Vi?t#300B#613.7#^214#i b v ch y v sc kho#o on Minh#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a131tr.^b19cm#Th dc #i b#o on Minh#B.Hin#Trnh by c im sinh l ca i b v chy. Hng dn k thut i b v chy, cc phng php tp luyn u vit nht, hiu qu nh t nng cao sc kho#Chy#Sc kho#259229## 00692000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400020026000450070022000710080005000930090019000980100005001170110 01500122020001800137039000700155021024700162020002200409013000700431006001200438 #VN10.01578#VN10.01579#Vi?t#TH250D#615.8#^214#Th dc cha bnh ti nh#o Duy Th bin dch#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a199tr.^b19cm#Th dc cha bnh#B.Hi n#Trnh by c ch, tc dng cha bnh ca cc bi tp th dc i vi c th n gi bnh. Gii thiu cc phng tin, phng php th dc cha bnh i vi mt s bnh nh bnh h hp, tim mch, bnh ca h thn kinh, bnh tiu ho, bnh s i mt...#Phng php luyn tp#259230#o Duy Th## 00751000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400020020000450080005000650090019000700100005000890110015000940150 03600109021029800145020000900443020001100452039000700463013000700470020001300477 020000700490#VN10.01581#VN10.01580#Vi?t#L504T#797.12#^214#Lut thi u Rowing#^a H.#^aTh dc Th thao#2010#^a299tr.^b19cm#TTS ghi: Tng cc Th dc Th thao#Tr nh by ni dung quyt nh v vic ban hnh Lut thi u Rowing, cc quy ch, n guyn tc nh nhng iu khon chung, t cch thnh vin, nh ch, trch nhim v ngha v cc c nhn n l, cc iu khon v o c. Gii thiu Lut thi u Rowing ca FISA v nhng quy nh chi tit lin quan#Th thao#ua thuyn#B.Hi n#259231#Lut thi u#Rowing## 00697000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020047000530070026001000080005001260090019001310100 00500150011001500155021018500170020001200355039000700367001000900374020001000383 020000900393005001000402013000700412#VN10.01583#VN10.01582#20000#Vi?t#H561D#796 .325#^214#Hng dn tp luyn v thi u bng chuyn hi#B.s.: Vn Thi, Trng c#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a147tr.^b19cm#Khi qut chung v mn bng chuy n hi, cc k thut nh bng v phng php luyn tp k thut, lut v phng php t chc thi u, trng ti bng chuyn hi dnh cho ngi cao tui#Bng chu yn#B.Hin#Vn Thi#Tp luyn#Th thao#Trng c#259232## 00652000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020029000530070013000820080005000950090019001000100 00500119011001500124021019200139020000900331039000700340001001300347020001000360 013000700370020000900377#VN10.01584#VN10.01585#26500#Vi?t#H561D#796.342#^214#H ng dn tp luyn qun vt#Lu Hiu Mai#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a203tr.^b1 9cm#Gii thiu nhng c im sn bi, dng c, cc k thut c bn ca mn qun vt, chin lc, chin thut khi thi u, cch luyn tp c th lc tt v k hi ng lm nng ngi khi thi u#Qun vt#B.Hin#Lu Hiu Mai#Tp luyn#25923 3#Th thao## 00776000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020021000530080005000740090019000790100005000980110 01400103015003600117021030000153020000900453020000800462039000700470020001300477 020001300490013000700503#VN10.01586#VN10.01587#10500#Vi?t#L504T#796.815#^214#Lu t thi u Vovinam#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a79tr.^b19cm#TTS ghi: Tng cc Th dc Th thao#Trnh by ni dung Quyt nh v vic ban hnh lut thi u Vo vinam. Nhng iu lut trong thi u i khng nh sn u, trang thit b, cc iu lut chung v lut thi u c th, ban t chc, gim st, trng ti hun lu yn vin, ch o vin v vn ng vin. Ngoi ra cn qui nh lut thi quyn#Th thao#Vovinam#B.Hin#V c truyn#Lut thi u#259234## 00339000000000205000450001900050000018100060000508200060001180800050001700200110 00220290021000330080005000540090011000590100005000700110014000750200009000890200 01100098039000700109020001000116013000700126#Vi?t#T550B#294.3#^214#T bi kinh#Ka ranya mett sutt#^aH.#^aTn gio#2010#^a10tr.^b17cm#o pht#Kinh t bi#B.Hin #Kinh Pht#259235## 00340000000000205000450002000090000002000150000903900070002402000100003101900050 00411810006000460820006000528080005000580020015000630290014000780080005000920090 01100097010000500108011001400113013000700127#o Pht#Kinh Hnh phc#B.Hin#Kinh Pht#Vi?t#H107P#294.3#^214#Hnh phc kinh#Mangala sutta#^aH.#^aTn gio#2010#^a 11tr.^b17cm#259236## 00481000000000253000450002600110000002600110001102000090002202000150003103900070 00460200010000530190005000631810006000680820006000748080005000800020026000850080 00500111009001100116010000500127011001500132015005200147013000700199020001300206 004000800219#VN10.01588#VN10.01589#o Pht#Kinh Thin o#B.Hin#Kinh Pht#Vi?t #K312T#294.3#^214#Kinh thin o v th o#^aH.#^aTn gio#2009#^a120tr.^b16cm# TTS ghi: i o Tam k ph . To thnh Ty Ninh#259237#Kinh Th o#Ti bn# # 00525000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020016000390070030000550080018000850090035001030100005001380110 01400143012003400157020000500191020000600196005001200202005001700214039000700231 013000700238020001400245#VV10.05963#5000#Vi?t#C120N#372.7#^214#Cm nang ton 4# L Mu Tho, L Nguyn Chng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Mi nh#2010#^a14tr.^b20cm#H thng kin thc - gip tr nh#Ton#Lp 4#L Mu Tho#L Nguyn Chng#B.Hin#259238#Sch c thm## 00525000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020016000390070030000550080018000850090035001030100005001380110 01400143012003400157020000500191020000600196005001200202005001700214039000700231 013000700238020001400245#VV10.05964#5000#Vi?t#C120N#372.7#^214#Cm nang ton 5# L Mu Tho, L Nguyn Chng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Mi nh#2010#^a13tr.^b20cm#H thng kin thc - gip tr nh#Ton#Lp 5#L Mu Tho#L Nguyn Chng#B.Hin#259239#Sch c thm## 00522000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020016000370070030000530080018000830090035001010100005001360110 01300141012003400154020000500188020000600193005001200199005001700211039000700228 013000700235020001400242#VV10.05965#4000#Vi?t#C120N#510#^214#Cm nang ton 6#L Mu Tho, L Nguyn Chng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh #2010#^a8tr.^b20cm#H thng kin thc - gip tr nh#Ton#Lp 6#L Mu Tho#L N guyn Chng#B.Hin#259240#Sch c thm## 00523000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020016000370070030000530080018000830090035001010100005001360110 01400141012003400155020000500189020000600194005001200200005001700212039000700229 020001400236013000700250#VV10.05966#4000#Vi?t#C120N#510#^214#Cm nang ton 7#L Mu Tho, L Nguyn Chng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh #2010#^a10tr.^b20cm#H thng kin thc - gip tr nh#Ton#Lp 7#L Mu Tho#L Nguyn Chng#B.Hin#Sch c thm#259241## 00523000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020016000370070030000530080018000830090035001010100005001360110 01400141012003400155020000500189020000600194005001200200005001700212039000700229 020001400236013000700250#VV10.05967#4000#Vi?t#C120N#510#^214#Cm nang ton 8#L Mu Tho, L Nguyn Chng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh #2010#^a10tr.^b20cm#H thng kin thc - gip tr nh#Ton#Lp 8#L Mu Tho#L Nguyn Chng#B.Hin#Sch c thm#259242## 00523000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020016000370070030000530080018000830090035001010100005001360110 01400141012003400155020000500189020000600194005001200200005001700212039000700229 020001400236013000700250#VV10.05968#4000#Vi?t#C120N#510#^214#Cm nang ton 9#L Mu Tho, L Nguyn Chng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh #2010#^a12tr.^b20cm#H thng kin thc - gip tr nh#Ton#Lp 9#L Mu Tho#L Nguyn Chng#B.Hin#Sch c thm#259243## 00525000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020017000370070030000540080018000840090035001020100005001370110 01400142012003400156020000500190020000700195005001200202005001700214039000700231 020001400238013000700252#VV10.05969#4000#Vi?t#C120N#510#^214#Cm nang ton 10#L Mu Tho, L Nguyn Chng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Min h#2010#^a10tr.^b20cm#H thng kin thc - gip tr nh#Ton#Lp 10#L Mu Tho#L Nguyn Chng#B.Hin#Sch c thm#259244## 00525000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020017000370070030000540080018000840090035001020100005001370110 01400142012003400156020000500190020000700195005001200202005001700214039000700231 020001400238013000700252#VV10.05970#4000#Vi?t#C120N#510#^214#Cm nang ton 11#L Mu Tho, L Nguyn Chng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Min h#2010#^a12tr.^b20cm#H thng kin thc - gip tr nh#Ton#Lp 11#L Mu Tho#L Nguyn Chng#B.Hin#Sch c thm#259245## 00525000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020017000370070030000540080018000840090035001020100005001370110 01400142012003400156020000500190020000700195005001200202005001700214039000700231 020001400238013000700252#VV10.05971#4000#Vi?t#C120N#510#^214#Cm nang ton 12#L Mu Tho, L Nguyn Chng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Min h#2010#^a10tr.^b20cm#H thng kin thc - gip tr nh#Ton#Lp 12#L Mu Tho#L Nguyn Chng#B.Hin#Sch c thm#259246## 00547000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020018000440070016000620080005000780090011000830100005000940110 01500099020000900114020000600123039000700129001001600136021012500152020000900277 013000700286#VV10.05972#VV10.05973#Vi?t#L312H#133.8#^214#Linh hn khng c#Thch Thng Lc#^aH.#^aTn gio#2010#^a151tr.^b21cm#Tm linh#B n#B.Hin#Thch Thng Lc#Phn tch, din gii cc vn xung quanh th gii tm linh nh th gii s iu hnh, linh hn, b n v cc nh ngoi cm...#Linh hn#259247## 00664000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020032000440070039000760080005001150090011001200100005001310110 01500136020000900151020001100160005001300171001001600184039000700200021016800207 020001600375013000700391#VV10.05974#VV10.05975#Vi?t#B119B#294.3#^214#Bc ba minh dy luyn tnh gic#Thch Thng Lc dy ; Nguyn Thin ghi#^aH.#^aTn gio#2010 #^a354tr.^b20cm#o Pht#Php thin#Nguyn Thin#Thch Thng Lc#B.Hin#Trnh b y tng qut v php hnh c bn v hng dn thc hnh cc php tu tp nh nh nim hi th, kinh hnh tnh gic, thn hnh nim, nh th gin v nh v lu# Luyn tnh gic#259248## 00479000000000229000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400020018000450080005000630090011000680100005000790110014000840200 01900098020001500117039000700132021005800139015004500197013000700242#VV10.05976# VV10.05977#Vi?t#H401#745.92#^214#Hoa ng ni 2010#^aH.#^aTn gio#2010#^a78tr. ^b21cm#Ngh thut cm hoa#o Thin Cha#B.Hin#Gii thiu nhng mu cm hoa dn g trong nh th Cng gio#TTS ghi: Hi Dng Mn Thnh gi - Th Thim#259249## 00473000000000229000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200040 00348080005000380020021000430030016000640080005000800090011000850100005000960110 01500101020001100116020001500127039000700142021008700149013000700236#VV10.05978# VV10.05979#Vi?t#TH107K#220#^214#Thnh kinh hng ngy#Thng 1.2, 2010#^aH.#^aTn gio#2009#^a153tr.^b20cm#Kinh thnh#o Thin Cha#B.Hin#Gii thiu nhng bi k inh thnh hng ngy ca o C c trong thng 1 v thng 2/2010#259250## 00620000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200060 00358080005000410020018000460070030000640080005000940090011000990100005001100110 01400115020000900129020000800138039000700146021009900153015005500252020001000307 005003000317013000700347#VV10.05980#VV10.05981#Vi?t#NGH300T#294.3#^214#Nghi thc sm hi#T nh Thin Vin Quang Minh#^aH.#^aTn gio#2010#^a41tr.^b24cm#o Ph t#Sm hi#B.Hin#Hng dn thc hin nghi thc sm hi, sm nguyn, sm hi Ph t nguyn, sm Pht nguyn, sm Di #TTS ghi: Gio hi Pht gio Tng gi khut s c chu#Nghi thc#T nh Thin Vin Quang Minh#259251## 00656000000000229000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020026000440080005000700090011000750100005000860110015000910200 00900106020001200115039000700127021021800134015006700352013000700419#VV10.05982# VV10.05983#Vi?t#T310H#299.5#^214#Tm hiu tn gio Cao i#^aH.#^aTn gio#2009# ^a138tr.^b21cm#Tn gio#o Cao i#B.Hin#Trnh by lc s o Cao i, t ch c Hi Thnh Cao i, h thng Lut o, khi nim v thnh tht, thnh tng Thi n nhn, nghi l cn bn, nn tng gio l bao gm c phng din thc h v p hng din thc hnh#TTS ghi: i o Tam K ph . C quan Ph thng gio l i o#259252## 00718000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020030000650070034000950080005001290090 01100134010000500145011001500150021022700165020000900392020000800401006001200409 039000700421013000700428019000500435#VV10.05984#VV10.05985#57000#Vi?t#S550T#230 #^214#Richardson, Don#S trng tn do lng ngi#Don Richardson ; L Minh t dch#^aH.#^aTn gio#2010#^a287tr.^b21cm#Phn tch, nhn nh nhng cng vic c Cha Tri nhm thi thc nhng t ph, s v gio s dn thn theo s ku gi thing ling, v bit Cha chun b nhng nn vn ho trong mi sc dn n nhn Phc m ca Ngi#o Kit#Phc m#L Minh t#B.Hin#259253#Dch## 00667000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020034000510070022000850080005001070090011001120100 00500123011001500128020000900143020001000152001001700162039000700179021018600186 020002200372013000700394#VV10.05987#VV10.05986#53000#Vi?t#T455Q#294.3#^214#Tng quan kinh i Bt Nit - bn#Nguyn Minh Tin b.s.#^aH.#^aTn gio#2010#^a291tr .^b21cm#o Pht#Kinh pht#Nguyn Minh Tin#B.Hin#Tm hiu cu trc tng th c a kinh i Bt Nit-bn v mt s ni dung chnh nh i Tha khi tn, Nh Lai thng tr, tt c chng sinh u c tnh pht, tnh pht v nht-xin-...#Kin h i Bt Nit-bn#259254## 00739000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400010016000450020023000610070016000840220004001002210025001040080 00500129009001100134010000500145011001500150021022400165020000900389020000800398 039000700406013000700413005001600420020001300436#VV10.05988#VV10.05989#Vi?t#NG55 8P#294.3#^214#Thch Thng Lc#Ngi pht t cn bit#Thch Thng Lc#T.1#Nhng iu phi Pht php#^aH.#^aTn gio#2010#^a185tr.^b21cm#Trnh by nhng hi - p v o Pht v gii lut, l gii v ch ra nhng iu khng ng, khng nn l m ca ngi pht t. L gii v vic n chay, v quan nim, phong tc tp qun, v sinh - t v v th gii siu hnh#o Pht#Gio l#B.Hin#259255#Thch Thng Lc#Sch hi p## 00559000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370010013000420020022000550070013000770220004000900080005000940090 01100099010000500110011001500115021011600130020000800246020001000254020001500264 039000700279013000700286#VV10.05990#VV10.05991#Vi?t#N304T#234#^214#L Hng Phc# Nim tin v cuc sng#L Hng Phc#T.2#^aH.#^aTn gio#2010#^a150tr.^b21cm#Phn tch nhng ng dng tri nghim ca tc gi t nim tin, c tin trong o Thin Cha vi cuc sng i thng#c tin#Cuc sng#o Thin cha#B.Hin#259256## 00654000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010011000440020038000550070016000930220004001090080005001130090 01100118010000500129011001500134021014600149020001600295020000900311039000400320 020001200324013000700336012003300343#VV10.05992#VV10.05993#Vi?t#552P#294.3#^214 #Chnh Minh#c Pht v 45 nm hong php sinh#Chnh Minh b.s.#T.3#^aH.#^aTn gio#2010#^a512tr.^b21cm#Trnh by qu trnh c Th Tn tr ng ni rng nai, i t Yasa cng thn tc, lm l hong php sinh v thuyt php ti thnh Vng X...#Thch Ca Mu Ni#o Pht#Hoa#Truyn gio#259257#Theravada. Pht gio nguyn thu## 00492000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020017000520070013000690080018000820090035001000100 00500135011001500140020000700155020001400162005001300176039000400189020000600193 020002000199013000700219#VV10.05994#VV10.05995#22000#Vi?t#H419T#910.76#^214#Hc tt a l 6#Tng Vn Dom#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh# 2010#^a131tr.^b24cm#a l#Sch c thm#Tng Vn Dom#Hoa#Lp 6#Cu hi trc ngh im#259258## 00609000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020033000520070051000850220004001360080018001400090 03500158010000500193011001500198020000500213020000600218020001400224005001500238 005001800253005001600271039000400287013000700291020000900298#VV10.05996#VV10.059 97#33000#Vi?t#H250T#510.76#^214#H thng kin thc c bn ton 9#ng Thanh Sn , Phan Phng Trang, Hng Tun Khanh#T.1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp . H Ch Minh#2010#^a183tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Sch c thm#ng Thanh Sn#Phan P hng Trang#Hng Tun Khanh#Hoa#259259#Bi ton## 01247000000000421000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820011000448080005000550020062000600030038001220290085001600070080002450080 00500325009001800330010000500348011001500353020000600368020000700374005001600381 03900040039702102060040102000090060702000080061602000110062401500810063502000160 07160200013007320050011007450050012007560050012007680050012007800050012007920050 01400804013000700818#VV10.05999#VV10.05998#VV10.06000#Vi?t#D300D#304.809597#^214 #Di dn Vit Nam trong thi k hin i ho, cng nghip ho#K yu to m = Workshop proceedings#Population movements in the period of modernization and ind ustrialization in Vietnam#ng Nguyn Anh, Ono Mikiko, Iwai Misaki... ; Ch.b.: I wai Misaki, Bi Th Cng#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a207tr.^b24cm#Di c#K y u#ng Nguyn Anh#Hoa#Gm cc bi nghin cu tng quan v lch s di dn thi hi n i Vit Nam; chnh sch v hin trng di dn qua cc thi k; nhng thnh tu v hn ch ca cng tc hoch nh, thc hin chnh sch di dn#Vit Nam#Lc h s#Chnh sch#TTS ghi: Vin Pht trin bn vng vng Nam B. i hc Nghin c u Quc t Kanda#Cng nghip ho#Hin i ho#Ono Mikiko#Iwai Misaki#Ota Shoichi #Nguyn Qui#Iwai Misaki#Bi Th Cng#259260## 00795000000000337000450002600110000002600110001102101650002202000090018702000070 01960200014002030200009002170200015002260390004002410140007002450190005002521810 00700257082000800264808000500272001001800277002004000295007001800335022000400353 00800050035700900140036201000050037601100150038102000140039602000220041001300070 0432005001800439#VV10.06001#VV10.06002#Gii thiu mc tiu bi hc v hng dn cc bc chun b, hot ng dy hc cc bi v di truyn hc, tin ho v sinh thi hc trong chng trnh sinh hc lp 12#Sinh hc#Lp 12#Di truyn hc#Tin h o#Sch gio vin#Hoa#49000#Vi?t#TH308K#576.071#^214#Trn Khnh Phng#Thit k bi ging sinh hc 12 nng cao#Trn Khnh Phng#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a 443tr.^b24cm#Sinh thi hc#Phng php ging dy#259261#Trn Khnh Phng## 00697000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490010012000540020030000660070035000960220004001310050 01400135008000500149009001400154010000500168011001500173021012000188020000800308 020000700316020002200323020001500345039000400360013000700364005001200371#VV10.06 003#VV10.06004#37000#Vi?t#TH308K#546.071#^214#Cao C Gic#Thit k bi ging ho hc 12#Cao C Gic (ch.b.), H Thanh Thu#T.2#H Thanh Thu#^aH.#^aNxb. H Ni #2010#^a298tr.^b24cm#Gii thiu mc tiu bi hc v hng dn cc bc chun b, hot ng dy hc cc bi trong chng trnh ho hc lp 12#Ho hc#Lp 12#Ph ng php ging dy#Sch gio vin#Hoa#259262#Cao C Gic## 00691000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490010012000540020039000660070035001050220004001400080 00500144009001400149010000500163011001500168021012900183020000800312020000700320 020001500327005001400342039000400356013000700360020002200367#VV10.06005#VV10.060 06#43000#Vi?t#TH308K#546.071#^214#Cao C Gic#Thit k bi ging ho hc 12 nn g cao#Cao C Gic (ch.b.), H Thanh Thu#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a363tr.^b2 4cm#Gii thiu mc tiu bi hc v hng dn cc bc chun b, hot ng dy h c cc bi trong chng trnh ho hc lp 12 nng cao#Ho hc#Lp 12#Sch gio vi n#H Thanh Thu#Hoa#259263#Phng php ging dy## 01121000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820013000408080005000530020046000580290045001040070059001490080005002080090 01400213010000500227011001500232020001800247005001700265039000400282021033800286 02000100062402000100063402000110064401500440065500500160069900500150071500500200 0730005001400750013000700764#VL10.00639#VL10.00640#50000#Vi?t#125T#332.6095973 5#^214#u t vo Hi Phng - tim nng & trin vng#Investing in Hai Phong pote ntial & prospects#B.s.: Nguyn Cao Cng, Nguyn ng Vn, Hong Anh Minh...#^aH .#^aNxb. H Ni#2010#^a175tr.^b27cm#u t pht trin#Nguyn Cao Cng#Hoa#Gii thiu tim nng, trin vng v cc k hoch, chnh sch u t kinh t ln ca H i Phng nhm t mc tiu pht trin nhanh - bn vng. Mt s gii php iu ch nh c cu u t pht trin kinh t x hi ca thnh ph theo hng pht huy hi u qu nht nhng tim nng li th m Hi Phng ang c, c bit l tim nng kinh t bin#Hi Phng#Tim nng#Trin vng#u ba sch ghi: Tp ch u t n c ngoi#Nguyn ng Vn#Hong Anh Minh#Nguyn ng V Long#Harding, John#259264# # 00836000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420020069000470030024001160080005001400090011001450100005001560110 01500161020001500176020000700191039000400198021028200202020001500484020000900499 020001000508015003300518013000700551#VL10.00642#VL10.00641#Vi?t#K600Y#275.9749#^ 214#K yu hi ng Linh mc gio tnh Hu, nm Linh mc - nm Thnh 2010#La Vang 03 - 05/03/2010#^aH.#^aTn gio#2010#^a109tr.^b30cm#o Thin cha#K yu#Hoa#G hi li nhng hot ng v cm ngh v ngy hi ng linh mc Gio tnh Hu ln I ti trung tm Thnh Mu ton quc La Vang. Gii thiu cc bi thuyt trnh, bi ging thanh l, bi suy nim, cc nghi thc sm hi, php lnh nm Thnh 2010 v cc bi vit, sng tc ca cc gio hi#Tha Thin Hu#Linh mc#Gio phn#TTS ghi: To Gim mc Nha Trang#259265## 01084000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570020020000620030054000820070051001360080 00500187009001100192010000500203011001500208020001700223006000900240039000400249 01900080025302104300026102000070069102000240069800100170072200600120073901300070 0751#VV10.06007#VV10.06009#VV10.06008#65000#Vi?t#C430#959.1#^214#Con ng Mi n in#Thin bi hng ca khc lit nht ca cuc th chin II#Donovan Webster ; B in dch: Kin Vn, Thanh Hng#^aH.#^aThi i#2010#^a462tr.^b21cm#Lch s hin i#Kin Vn#Hoa#Dch M#K v nhng n lc ln lao ca qun ng minh ti khu vc Thi Bnh Dng trong chin tranh th gii ln II, tiu biu l nhng k tc h ca tng bn sao ngi M Stilwell v vic xy dng, khai thng con ng gia o thng qun s Min in. Cu chuyn cn v ln bc tranh ton cnh v 1 gc ch u qun qui di gt giy ca qun i Nht hong cho n ngy qun ng minh xut hin cng chin u mang li ho bnh cho khu vc#Mianma#Chin tranh th g ii II#Webster, Donovan#Thanh Hng#259266## 00801000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820004000428080005000460020030000510070037000810080005001180090035001230100 00500158011001500163020000900178006001400187039000400201019000900205021021300214 020000700427001001600434020001000450013000700460020000900467020001100476#VV10.06 010#VV10.06011#68000#Vi?t#GI-108D#370#^214#Gio dc v ngha cuc sng#J. Kri shnamurti ; o Hu Ngha dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Thi i#2010#^a38 5tr.^b21cm#Gio dc#o Hu Ngha#Hoa#Dch Anh#Trnh by cc vn l lun tron g gio dc nh: mc ch ca gio dc, gio dc vi x hi, cuc sng, gia nh, trng hc, cch sng ca con ngi. Vn t chc h thng gio dc v phng php lun gio dc#X hi#J. Krishnamurti#Cuc sng#259267#Gia nh#Trng hc# # 00497000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510020026000560070027000820080005001090090011001140100 00500125011001500130020001800145020001500163039000400178020000900182020001700191 001001600208013000700224#VV10.06012#VV10.06013#35000#Vi?t#M458T#398.209597#^214 #101 truyn m k con nghe#Bi Vit Phng tuyn son#^aH.#^aThi i#2010#^a259 tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Truyn c tch#Hoa#Vit Nam#Vn hc dn gian#Bi Vi t Phng#259268## 00540000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010015000520020032000670070014000990220004001132210 01700117008000500134009001100139010000500150011001500155020001800170020000400188 020001100192039000400203019000900207013000700216005001500223#VV10.06014#VV10.060 15#50000#Vi?t#V561Q#891.73#^214#Suslin, Dmitri#Vng quc thi gian ngng tri# Dmitri Suslin#T.1#Hip s Katerino#^aH.#^aThi i#2010#^a311tr.^b21cm#Vn hc t hiu nhi#Nga#Truyn di#Hoa#Dch Nga#259269#Suslin, Dmitri## 00844000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00411810008000460820004000548080005000580020022000630070057000850080005001420090 01100147010000500158011001500163020000800178005001500186039000400201019000800205 02102470021302000030046002000070046300100160047002000100048600600150049601300070 0511#VV10.06016#VV10.06018#VV10.06017#120000#Vi?t#NGH305C#973#^214#Nghin cu v nc M#Peter Jennings, Todd Brewster ; Nguyn Kim Dn bin dch#^aH.#^aThi i#2010#^a478tr.^b24cm#Lch s#Brewster, Todd#Hoa#Dch M# cp n nhiu kha cnh ca nc M nh ni ging, chnh ph, cng vic, di tr, tn gio, vn ho. .. bng nhng dn chng c th, nhn vt c th, thi gian v a im c th c ng vi s phn tch sc so nhm gii thiu nc M vi th gii#M#X hi#Jenni ngs, Peter#Con ngi#Nguyn Kim Dn#259270## 00645000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020027000490070014000760080005000900090011000950100 00500106011001500111020002100126020001700147039000400164021014300168020001900311 001000900330012002100339013000700360#VV10.06019#VV10.06020#42000#Vi?t#107S#600 #^214#nh sng khoa hc k thut#Nam Vit b.s.#^aH.#^aThi i#2010#^a291tr.^b21 cm#Khoa hc thng thc#Sch thng thc#Hoa#Gii p nhng kin thc v khoa h c k thut lin quan ti nng lng, v kh ht nhn, my tnh, in t, cng ng hip, nng nghip, y hc...#Khoa hc cng ngh#Nam Vit#Nhng cu hi k th#259 271## 00816000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020023000500070014000730080005000870090011000920100 00500103011001500108020002100123020001700144039000400161021032800165020000800493 001000900501012002100510013000700531#VV10.06021#VV10.06022#42000#Vi?t#TR431T#54 0#^214#Trong th gii ho hc#Nam Vit b.s.#^aH.#^aThi i#2010#^a287tr.^b21cm# Khoa hc thng thc#Sch thng thc#Hoa#Gii thiu nhng kin thc khoa hc v ho hc v nhng pht hin ca con ngi v cc hin tng ho hc trong khoa h c t nhin v cuc sng nh: s khi u ca v tr, s to ra cc nguyn t m i, tnh phng x ca nguyn t, thnh phn nguyn t ho hc, nguyn t ho hc trong con ngi, khng kh, phn t, nguyn t...#Ho hc#Nam Vit#Nhng cu hi k th#259272## 00679000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020015000500070014000650080005000790090011000840100 00500095011001500100020002100115020001700136039000400153021020000157020000700357 001000900364012002100373013000700394#VV10.06024#VV10.06023#38000#Vi?t#TH114D#52 3#^214#Thm d v tr#Nam Vit b.s.#^aH.#^aThi i#2010#^a262tr.^b21cm#Khoa hc thng thc#Sch thng thc#Hoa#Cung cp cc kin thc khoa hc v v tr nh thin vn hc, kh tng, tri t v nhng vn lin quan n mt tri, h m t tri, mt trng, cc v sao, s sng trn cc hnh tinh trong v tr...#V tr #Nam Vit#Nhng cu hi k th#259273## 00620000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490070014000690080005000830090011000880100 00500099011001500104020002100119020001700140039000400157021013100161020001300292 001000900305012002100314013000700335#VV10.06025#VV10.06026#38000#Vi?t#B300M#612 #^214#B mt c th ngi#Nam Vit b.s.#^aH.#^aThi i#2010#^a255tr.^b21cm#Khoa hc thng thc#Sch thng thc#Hoa#Cung cp nhng kin thc khoa hc v c th ngi, sinh l hc ngi, vn dinh dng, bnh tt, vn ng, luyn tp th thao...#C th ngi#Nam Vit#Nhng cu hi k th#259274## 00669000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020016000490070014000650080005000790090011000840100 00500095011001500100020002100115020001700136039000400153021019200157020000500349 001000900354012002100363013000700384#VV10.06027#VV10.06028#37000#Vi?t#B300M#510 #^214#B mt ton hc#Nam Vit b.s.#^aH.#^aThi i#2010#^a246tr.^b21cm#Khoa hc thng thc#Sch thng thc#Hoa#Cung cp cc kin thc ton hc v ngun gc c a cch m, ngha s 0, cc nh ngha v s nguyn t, s chn, s n, s t hn thit... v cc vn lin quan n ton hc trong cuc sng#Ton#Nam Vit# Nhng cu hi k th#259275## 00608000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020018000500070014000680080005000820090011000870100 00500098011001500103020002100118020001700139039000400156021012600160020000700286 001000900293012002100302013000700323#VV10.06029#VV10.06030#43000#Vi?t#CH527V#53 0#^214#Chuyn vui vt l#Nam Vit b.s.#^aH.#^aThi i#2010#^a299tr.^b21cm#Khoa hc thng thc#Sch thng thc#Hoa#Trnh by cc kin thc c bn v vt l v gii p nhng hin tng khoa hc lin quan n vt l trong cuc sng hng ng y#Vt l#Nam Vit#Nhng cu hi k th#259276## 00732000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020021000490070014000700080005000840090011000890100 00500100011001500105020002100120020001700141039000400158021024600162020000900408 001000900417012002100426013000700447#VV10.06031#VV10.06032#42000#Vi?t#T310H#550 #^214#Tm hiu v tri t#Nam Vit b.s.#^aH.#^aThi i#2010#^a299tr.^b21cm#Kho a hc thng thc#Sch thng thc#Hoa#Cung cp cc kin thc khoa hc v tri t nh cch d on tui ca tri t, cc lp cu thnh tri t, s phn chia nin i a cht theo 24h trong ngy v cc hin tng ni la, ng t, l l t, bng h, sa mc, t tri, tuyt l...#Tri t#Nam Vit#Nhng cu hi k th#259277## 00750000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490070017000750080005000920090011000970100 00500108011001500113020002100128020001700149039000400166021025300170020000900423 001001200432012002100444013000700465#VV10.06034#VV10.06033#45000#Vi?t#K600Q#580 #^214#K quan th gii thc vt#Phng Hiu b.s.#^aH.#^aThi i#2010#^a316tr.^b 21cm#Khoa hc thng thc#Sch thng thc#Hoa#Gii thiu nhng khm ph k th v th gii thc vt nh s lng cc loi thc vt, cu to v hnh thi t bo cc b phn ca thc vt khc nhau, tnh a dng ca sinh vt, cc loi thc vt Nam - Bc cc, cch phn bit thc vt v ng vt...#Thc vt#Phng Hiu #Nhng cu hi k th#259278## 01020000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570010012000620020019000740030038000930070 01200131022000400143221003700147008000500184009002600189010000500215011001500220 02102410023502000150047602000200049102000200051102000110053103900040054201300070 0546015007600553012001900629020001000648#VV10.06036#VV10.06035#VV10.06037#31000 #Vi?t#GI-103T#515#^214#L Vn Trc#Gii tch ton hc#Dng cho cc ngnh vt l v k thut#L Vn Trc#T.3#Tch phn Fourier, cc tr phim hm#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a307tr.^b21cm#Trnh by c s ca php tnh tch phn Four ier, php bin i Fourier. Phng php tm gi tr cc i v gi tr cc tiu ca phim hm. Cc phng php bin phn c s dng trong nhiu lnh vc khc ca ngnh vt l, c hc v k thut#Ton gii tch#Php bin i Furi#Php tn h bin phn#Gio trnh#Hoa#259279#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni. Tr ng i hc Khoa hc T nhin#T sch Gio trnh#Phim hm## 00942000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570020046000620030105001080290032002130070 01700245008000500262009002600267010000500293011001500298020001000313020001100323 03900040033402101640033802000120050200100170051401500480053102000090057902000090 0588013000700597#VV10.06039#VV10.06040#VV10.06038#43000#Vi?t#419H#428.6#^214# c hiu ting Anh ngnh th vin - thng tin#English reading materials : Gio tr nh dnh cho sinh vin i hc v cao ng ngnh th vin - thng tin#Library an d information science#Dng Th Thu H#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a354 tr.^b21cm#Ting Anh#Gio trnh#Hoa#Gii thiu nhng bi hc ting Anh chuyn ng nh th vin - thng tin nhm gip sinh vin rn luyn cc k nng c bn v ng php, c hiu, m rng vn t vng...#K nng c#Dng Th Thu H#u ba sch ghi: Trng i hc Vn ho H Ni#c hiu#Th vin#259280## 00650000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570020030000620030034000920070012001260080 00500138009002600143010000500169011001500174020001000189020001200199039000400211 021011800215020000800333001001200341013000700353#VV10.06041#VV10.06043#VV10.0604 2#26500#Vi?t#H419C#428.1#^214#Hc cch pht m t ting Anh#T hc khng cn s dng bng a#Li Th Tm#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a151tr.^b21cm#Ti ng Anh#Sch t hc#Hoa#Hng dn cch pht m chun t ting Anh cng cc quy t c, phng php tm ra trng m v cch c nguyn m, ph m#Pht m#Li Th T m#259281## 00871000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020038000530070017000910080005001080090026001130100 00500139011001500144020001200159039000400171021030500175020001100480001001700491 015006900508020000900577013000700586#VV10.06044#VV10.06045#26000#Vi?t#PH431B#61 8.92#^214#Phng bnh v m bo an ton cho tr#Nguyn Th Phong#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a204tr.^b21cm#Bnh tr em#Hoa#Cung cp nhng kin thc c bn v mt s bnh thng gp tr em la tui nh tr v mu gio nh cc bnh chuyn khoa, bnh truyn nhim cng nh 1 s tai nn bt ng tr em. Gii thi u v thuc, cch s dng thuc, k nng chm sc v x l ban u khi tr mc b nh hoc b tai nn trng mm non#Phng bnh#Nguyn Th Phong#TTS ghi: B Gi o dc v o to. Trng cao ng S phm Trung ng#iu tr#259282## 00892000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020043000540290060000970070017001570080005001740090 02600179010000500205011001500210020001000225039000400235021021500239020001000454 001001700464012001900481015007600500020000700576013000700583#VV10.06047#VV10.060 46#35000#Vi?t#B450#428.0076#^214#B thi ting Anh chuyn ngnh a chnh#Sa mple tests of English for students of land administration#L Th Dim Thu#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a267tr.^b24cm#Ting Anh#Hoa#Cung cp s lng b i tp v cc bi qui nh i vi k nng c - vit - dch nh trc nghim, c hiu, in t, bin i cu, xy dng cu t cc t / cm t cho sn, tm li s ai, dch Anh - Vit, Vit - Anh...#a chnh#L Th Dim Thu#T sch Gio trnh #u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc T nhin# thi#259283## 00858000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020031000510290047000820070020001290080005001490090 02600154010000500180011001500185020001000200039000400210021019700214020001200411 001002000423012001900443015007600462020001100538013000700549#VV10.06048#VV10.060 49#25000#Vi?t#L527#428.4#^214#Luyn c ting Anh mi trng#English for envir onmental study better reading#Nguyn Th Hng Nga#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2009#^a191tr.^b24cm#Ting Anh#Hoa#Gii thiu mt s bi luyn ting Anh chuyn ngnh mi trng nhm gip sinh vin rn luyn cc k nng c nh c lt, c c la chn, kho st, phng on, khi qut ho, tm tt, suy lun...#K nng c#Nguyn Th Hng Nga#T sch Gio trnh#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc T nhin#Mi trng#259284## 00957000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820004000428080005000460020043000510290031000940070030001250080005001550090 02600160010000500186011001500191020001000206020001100216005001700227039000400244 02101920024802000120044000100120045201200190046401500760048302000190055902000130 0578020000900591013000700600#VV10.06050#VV10.06051#44000#Vi?t#GI-108T#428#^214# Gio trnh ting Anh chuyn ngnh a cht#English for student of geology#Ng An h Th, Nguyn Phong Thu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a335tr.^b24cm#Ting Anh#Gio trnh#Nguyn Phong Thu#Hoa#Gii thiu mt s bi luyn cc k nng c hiu, dch, vit tm tt bng ting Anh chuyn ngnh a cht vi cc ch a cht hc, tri t v h mt tri, cu to tri t, khong vt...#K nng c #Ng Anh Th#T sch Gio trnh#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni. Trn g i hc Khoa hc T nhin#K nng dch thut#K nng vit#a cht#259285## 00904000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020057000540290047001110070013001580080005001710090 02600176010000500202011001500207020001000222020001900232039000400251021017700255 02000080043200100130044001200190045301500760047202000160054802000070056401300070 0571#VV10.06052#VV10.06053#41000#Vi?t#250T#428.0076#^214# thi mu ting Anh dnh cho cao hc v nghin cu sinh#Sample English tests for postgraduate learne rs#Trn Th Nga#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a315tr.^b24cm#Ting Anh#Ti liu tham kho#Hoa#Gii thiu cu trc thi v mt s thi mu ting Anh tr nh C ca trng i hc Khoa hc T nhin v B Gio dc v o to dnh cho hc vin cao hc v nghin cu sinh#Cao hc#Trn Th Nga#T sch Gio trnh#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc T nhin#Nghin cu sinh# thi#259286## 00867000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020039000490290025000880070012001130080005001250090 02600130010000500156011001500161020001000176039000400186021018400190020001200374 00100120038601200190039801500760041702000190049302000130051202000090052501300070 0534#VV10.06054#VV10.06055#29000#Vi?t#T306A#428#^214#Ting Anh c bn chuyn ng nh a cht#Basic English in geology#Ng Anh Th#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2009#^a223tr.^b24cm#Ting Anh#Hoa#Cung cp mt s kin thc ting Anh c bn ch uyn ngnh a cht vi cc ch v tr v h mt tri, mt tri, tri t... nhm gip sinh vin pht trin cc k nng c, vit, dch#K nng c#Ng Anh T h#T sch Gio trnh#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc T nhin#K nng dch thut#K nng vit#a cht#259287## 00881000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020044000490290034000930070012001270080005001390090 02600144010000500170011002200175020001000197039000400207021017900211020001200390 00100120040201200190041401500760043302000190050902000130052802000070054101300070 0548#VV10.06056#VV10.06057#33000#Vi?t#T306A#428#^214#Ting Anh chuyn ngnh cho sinh vin a l#English for students of geography#L Th Hon#^aH.#^ai hc Q uc gia H Ni#2009#^aXVIII, 235tr.^b24cm#Ting Anh#Hoa#Cung cp kin thc ting Anh chuyn ngnh a l vi cc ch h mt tri v tri t, cu trc tri t, kh quyn... nhm gip sinh vin rn luyn cc k nng c, dch, vit#K n ng c#L Th Hon#T sch Gio trnh#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc T nhin#K nng dch thut#K nng vit#a l#259288# # 00780000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020044000540030009000980290034001070070012001410080 00500153009002600158010000500184011001800189020001000207039000400217021011600221 001001200337012001900349015007600368020000700444020000800451013000700459#VV10.06 059#VV10.06058#53000#Vi?t#T306A#428.0076#^214#Ting Anh chuyn ngnh cho sinh v in a l#Workbook#English for students of geography#L Th Hon#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^aV, 398tr.^b24cm#Ting Anh#Hoa#Gii thiu mt s bi tp luyn ting Anh chuyn ngnh a l vi cc ch v h mt tri, tri t, kh quyn...#L Th Hon#T sch Gio trnh#u ba sch ghi: i hc Quc gia H N i. Trng i hc Khoa hc T nhin#a l#Bi tp#259289## 00616000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820008000528080005000600020029000650030091000940070012001850080 00500197009002600202010000500228011001500233020000700248020001400255005001200269 039000400281020002000285013000700305020001400312#VV10.06060#VV10.06062#VV10.0606 1#60000#Vi?t#PH561P#515.076#^214#Phng php gii ton hm s#Gm 62 ch cho 128 dng ton vi 314 v d 272 bi ton chn lc v 391 bi tp ngh#L Hn g c#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a474tr.^b24cm#Hm s#Sch c thm#L Hng c#Hoa#Ph thng trung hc#259290#Gii bi ton## 00616000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820010000518080005000610020051000660030042001170070012001590080 00500171009002600176010000500202011001500207020001100222020001400233005001200247 039000400259020002000263020001500283013000700298020000900305#VV10.06064#VV10.060 63#VV10.06065#55000#Vi?t#T527T#516.24076#^214#Tuyn tp cc chuyn luyn thi i hc mn ton#Gm 40 chuyn vi khong 2000 bi ton#Trn Phng#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2010#^a340tr.^b24cm#Lng gic#Sch c thm#Trn Phng# Hoa#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#259291#Bi ton## 00680000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020051000530030042001040070012001460040018001580080 00500176009002600181010000500207011001500212020000700227020001400234005001200248 039000400260020002000264012005100284020001500335013000700350020000900357#VV10.06 066#VV10.06067#60000#Vi?t#T527T#515.076#^214#Tuyn tp cc chuyn luyn thi i hc mn ton#Gm 84 chuyn vi khong 2000 bi ton#Trn Phng#Ti bn l n th 5#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a467tr.^b24cm#Hm s#Sch c thm #Trn Phng#Hoa#Ph thng trung hc#Tuyn tp cc chuyn luyn thi i hc m n ton#Sch luyn thi#259292#Bi ton## 00834000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020026000520070014000780080005000920090026000970100 00500123011001500128020001700143020001100160039000400171021021600175020000900391 001001400400012001900414015007600433020001600509013000700525#VV10.06068#VV10.060 69#29000#Vi?t#NH123M#006.3#^214#Nhp mn tr tu nhn to# Trung Tun#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2010#^a287tr.^b24cm#Tr tu nhn to#Gio trnh#Hoa#Gii thiu chung v tr tu nhn to. Trnh by cc kin thc c bn v th hin tri thc, k thut lp lun, phng php gii v thut ton gii bi ton, h chuy n gia v ngn ng lp trnh tr tu nhn to prolog#Tri thc# Trung Tun#T s ch Gio trnh#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc T nhin#X l thng tin#259293## 00905000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020035000520070012000870080005000990090026001040100 00500130011001500135020001400150020001100164039000400175021028400179020001000463 001001200473012001900485015007600504020001600580013000700596#VV10.06070#VV10.060 71#27000#Vi?t#H103D#551.46#^214#Hi dng hc khu vc v bin ng#inh Vn u# ^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a265tr.^b24cm#Hi dng hc#Gio trnh#Hoa# Trnh by iu kin t nhin, c im phn b cc i dng, cc nhn t nh h ng v nhng nt c bn v ch thu vn v ng lc cc i dng th gii c bit l Thi Bnh Dng. Qu trnh hnh thnh v bin i c im a hnh, k h tng thu vn v ng lc hc Bin ng#Bin ng#inh Vn u#T sch Gio t rnh#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc T nhin #Thi Bnh Dng#259294## 00732000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550020027000600070035000870080005001220090 02600127010000500153011001500158020000800173005001800181039000400199021013200203 020001700335001001600352015006700368013000700435#VV10.06072#VV10.06073#VV10.0607 4#43000#Vi?t#103C#658#^214#i cng khoa hc qun l#Nguyn Quc Ch, Nguyn Th M Lc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a287tr.^b24cm#Qun l#Nguyn Th M Lc#Hoa#Khi qut v qun l. Gii thiu cc chc nng c bn ca hot ng qun l nh quyt nh v k hoch, t chc, lnh o, kim tra#Khoa hc qun l #Nguyn Quc Ch#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Gio dc#259295## 00975000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820006000528080005000580010016000630020017000790030026000960070 05500122022000400177221001800181008000500199009002600204010000500230011001500235 02102330025002000110048302000170049402000190051102000110053000500150054100500140 0556039000400570013000700574015003200581#VV10.06075#VV10.06076#VV10.06077#23200 #Vi?t#TH552H#495.1#^214#o Th H Ninh#Thc hnh dch I#Dnh cho ngi Trung Qu c#o Th H Ninh (ch.b.), Nguyn Hng L, o Phng Ly#Q.1#Dch Vit - Trung# ^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a149tr.^b24cm#Hng dn k nng dch t ti ng Vit sang ting Trung vi cc ch : n - tin khch, trm hi quan, kh h u... nhm gip cc lu hc sinh Trung Quc rn luyn k nng dch, hon thin k nng thc hnh ting, cng c vn t vng#Ting Vit#Ting Trung Quc#K nng dch thut#Gio trnh#Nguyn Hng L#o Phng Ly#Hoa#259296#TTS ghi: Trng i hc H Ni## 00976000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820006000528080005000580010016000630020017000790030026000960070 05500122022000400177221001800181008000500199009002600204010000500230011001500235 01500320025002102330028202000170051502000110053202000190054302000110056200500150 0573005001400588039000500602013000700607#VV10.06078#VV10.06080#VV10.06079#23200 #Vi?t#TH552H#495.1#^214#o Th H Ninh#Thc hnh dch I#Dnh cho ngi Trung Qu c#o Th H Ninh (ch.b.), Nguyn Hng L, o Phng Ly#Q.2#Dch Trung - Vit# ^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a142tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc H N i#Hng dn k nng dch t ting Trung sang ting Vit vi cc ch : n - tin khch, trm hi quan, kh hu... nhm gip cc lu hc sinh Trung Quc rn luyn k nng dch, hon thin k nng thc hnh ting, cng c vn t vng#Tin g Trung Quc#Ting Vit#K nng dch thut#Gio trnh#Nguyn Hng L#o Phng Ly#KVn#259297## 00789000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480010016000530020034000690070016001030080005001190090 02600124010000500150011001500155015007100170021021900241020001900460020000900479 020001100488039000500499013000700504#VV10.06082#VV10.06081#29000#Vi?t#PH121T#55 1.46#^214#Nguyn Hu Khi#Phn tch thng k trong thu vn#Nguyn Hu Khi#^aH. #^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a290tr.^b24cm#u ba ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc T nhin#Trnh by cc phng php thng k trong t hy vn nh phn tch tn sut, kim nh cc gi thit thng k, phn tch tn g quan phi tuyn v hm trc giao, phn tch hm cu trc, phn tch chui thi gian thu vn...#Phn tch thng k#Thu vn#Gio trnh#KVn#259298## 00983000000000337000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100080 00380820004000468080005000500010011000550020057000660030082001230070049002050080 00500254009002600259010000500285011001500290021023900305020000800544020001500552 02000110056702000080057802000110058600500140059700500140061103900050062501300070 0630020000800637#VV10.06083#VV10.06084#VV10.06085#Vi?t#GI-108T#306#^214#L Hng L#Gio trnh qun l di sn vn ho vi pht trin du lch#Gio trnh dnh cho sinh vin i hc v cao ng cc trng vn ho - ngh thut#L Hng L (ch.b.) , Dng Vn Su, ng Hoi Thu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a150tr.^b24c m#Cung cp nhng kin thc c bn v mt s vn lin quan n vn ho, di sn vn ho, du lch, du lch vn ho v nhng sn phm du lch vn ho. Ni dung, nguyn tc, quy trnh t chc qun l cc di sn vn ho nhm pht trin du lch #Vn ho#Di sn vn ho#Pht trin#Du lch#Gio trnh#Dng Vn Su#ng Hoi Th u#KVn#259299#Qun l## 01156000000000361000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820006000448080005000500020072000550290085001270070047002120080005002590090 01400264010000500278011002900283015007200312021026800384020001900652020001100671 02000150068202000170069702000070071400500180072100500140073900500100075300500110 0763005000800774039000500782013000700787#VV10.06087#VV10.06086#VV10.06088#Vi?t#K 600Y#658.8#^214#K yu hi tho quc t thng mi in t v pht trin ngun n hn lc#The International Workshop proceedings on E-Commerce and human resources development#Nguyn Mnh Quyn, Ng Khnh Sn, Trn Minh...#^aH.#^aCng thng#2 010#^a261tr., 2tr. nh mu^b24cm#TTS ghi: B Cng thng. Cc Thng mi in t v Cng ngh thng tin#Gii thiu 26 bi bo co, tham lun tp trung vo cc ch v o to thng mi in t trn th gii v ti Vit Nam; trin vng p ht trin ca kinh doanh in t v nhu cu o to ngun nhn lc; o to ngu n nhn lc thng mi in t p ng nhu cu x hi#Thng mi in t#Pht tri n#Ngun nhn lc#Hi tho Quc t#K yu#Nguyn Mnh Quyn#Ng Khnh Sn#Trn M inh#L Hng H#Mai Anh#KVn#259300## 00445000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010007000560020011000630030012000740070007000860080 00500093009001100098010000500109011001500114020001700129020000900146020001200155 039000500167013000700172#VV10.06089#VV10.06090#68000#Vi?t#NG557D#895.92234#^214 #L Thi#Ngc dng#Tiu thuyt#L Thi#^aH.#^aLao ng#2010#^a347tr.^b21cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#KVn#259301## 00771000000000265000450001400070000001900050000718100070001208200090001980800050 00280010008000330020039000410070008000800040018000880080005001060090011001110100 00500122011001500127021031900142020000800461020000600469020000800475020001000483 039000500493013000700498#63000#Vi?t#TH107#782.0092#^214#Diu n#Thanh nh - T ing ht trc on qun#Diu n#Ti bn ln th 1#^aH.#^aLao ng#2010#^a275tr. ^b21cm#Gii thiu tiu s s nghip ngh s u t Thanh nh - mt ca s tuyn l a v nhng ln xung phong i phc v chin trng, em li ca cch mng nhen l n ngn la yu nc, ch chin u trong lng nhn dn min Nam, c bit anh cn l ngi i ph bin cc ca khc cch mng cho qun i v thanh thiu nin khu 5#m nhc#Ca s#Tiu s#S nghip#KVn#259302## 01054000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020079000510070061001300080005001910090011001960100 00500207011001500212021035000227020001100577020001800588020001000606020000800616 02000070062400500170063100500130064800500190066100500120068000500120069203900050 0704013000700709#VV10.06091#VV10.06092#29000#Vi?t#M458S#305.9#^214#Mt s loi hnh gip vic gia nh H Ni hin nay v cc gii php qun l#T Th Ngc A nh (ch.b.), H Vit Hng, Trn Th Minh Ngc...#^aH.#^aLao ng#2010#^a200tr.^b2 1cm#Khi qut v thc trng lao ng v s dng lao ng gip vic gia nh ti H Ni. Cung cp nhng c s khoa hc cho vic xy dng chnh sch qun l lao ng gip vic gia nh nhm to hnh lang php l bo v quyn li hp php c a c ngi lao ng v ngi s dng lao ng v mc tiu xy dng gia nh no m, bnh ng, tin b, hnh phc#X hi hc#Lao ng lm thu#Gii php#Qun l #H Ni#Ng Th Ngc Anh#H Vit Hng#Trn Th Minh Ngc#L Vn Ton#Bi Bch H #KVn#259303## 01216000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510010016000560020064000720070039001360080005001750090011001800100 00500191011002600196015004200222021057000264020000800834020000800842020000300850 020000700853020000700860020000700867005001600874039000500890013000700895#VV10.06 093#VV10.06094#Vi?t#L302S#324.2597070959731#^214#Bi Mnh Nguyn#Lch s cch m ng ca ng b v nhn dn x Xuy X (1945-2010)#B.s.: Bi Mnh Nguyn, ng n h Thoan#^aH.#^aLao ng#2010#^a342tr., 25tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Xuy X#Gii thiu iu kin t nhin, con ngi v truyn thng lch s x Xuy X, huyn M c, H Ni. Lch s ng b x Xuy X trong qu trnh u tranh ginh chnh quyn, khng chin chng thc dn Php, khi phc pht trin kinh t - x hi y mnh phong tro hp tc ho, thc hin k hoch nh nc 5 nm ln th nht, gp phn nh thng hai cuc chin tranh ph hoi min Bc ca quc M, chi vin tin tuyn, gii phng min Nam, cng c nc xy dng, b o v T quc, thc hin s nghip i mi qu hng, cng nghip ho, hin i h o nng nghip - nng thn#Lch s#ng b#X#M c#H Ni#Xuy X#ng nh Tho an#KVn#259304## 00436000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010009000540020008000630030008000710070009000790080 00500088009001100093010000500104011001500109020001700124020000900141020000800150 039000500158013000700163#VV10.06095#VV10.06096#54000#Vi?t#M458N#895.9228#^214#P hm Th#Mt na#Tn vn#Phm Th#^aH.#^aLao ng#2010#^a339tr.^b21cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Tn vn#KVn#259305## 00535000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010008000560020026000640030012000900070008001020080 00500110009003600115010000500151011001500156020001700171020000900188020001200197 039000500209015003600214013000700250#VV10.06097#VV10.06098#65000#Vi?t#KH455K#89 5.92234#^214#Linh L#Khng khc Kuala Lumpur#Tiu thuyt#Linh L#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2010#^a375tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu t huyt#KVn#Tn tht tc gi: Nguyn Huyn Linh#259306## 00464000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010015000550020015000700030012000850070015000970080 00500112009001100117010000500128011001500133020001700148020000900165020001200174 039000500186013000700191#VV10.06099#VV10.06100#39000#Vi?t#M558H#895.92234#^214# Phm Duy Ngha#12 truyn ngn#Truyn ngn#Phm Duy Ngha#^aH.#^aLao ng#2010#^a 254tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn#259307## 00587000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010020000490020023000690030012000920070043001040080 00500147009005200152010000500204011001500209020001700224020000500241020001200246 039000500258019001000263006001700273013000700290#VV10.06101#VV10.06102#38000#Vi ?t#T312Y#843#^214#Beigbeder, Frderic#Tnh yu ko di 3 nm#Tiu thuyt#Frderi c Beigbeder ; Nguyn Trn Kin dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Vn ho & Truyn t hng Nh Nam#2009#^a235tr.^b20cm#Vn hc hin i#Php#Tiu thuyt#KVn#Dch Ph p#Nguyn Trn Kin#259308## 00480000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420010017000470020024000640030009000880070017000970080005001140090 01100119010000500130011002900135020001700164020000900181020000400190020000800194 039000500202013000700207#VV10.06103#VV10.06104#Vi?t#H527T#895.9221#^214#Nguyn H u Trng#Huyn thoi du chn m#Th - ca#Nguyn Hu Trng#^aH.#^aLao ng#2009# ^a144tr., 1tr. nh mu^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Ca khc#KVn#259309## 00802000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570010015000620020038000770070046001150080 00500161009001100166010000500177011001500182021021100197020001200408020001000420 020001300430006000900443006000800452039000500460013000700465019001600472#VV10.06 105#VV10.06107#VV10.06106#39000#Vi?t#M458T#646.7#^214#Vng Qun Vn#101 kinh n ghim sng dnh cho bn tr#Vng Qun Vn ; Bin dch: Kin Vn, Anh Nhi#^aH.#^ aLao ng#2010#^a286tr.^b20cm#Qua nhng cu chuyn ngn gn th v, giu ngha vi 101 tri nghim sng phong ph, su sc s gip mi ngi c th gieo trng , tch lu cho tm hn, t tng ca mnh nhng bi hc, kinh nghim sng v gi #Kinh nghim#Cuc sng#K nng sng#Kin Vn#Anh Nhi#KVn#259310#Dch Trung Quc ## 00601000000000289000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820006000418080005000470020027000520030033000790070038001120080005001500090 04900155010000500204011001500209020001500224020001800239020000900257020001000266 006000900276039000500285013000700290019001400297#VV10.06108#VV10.06109#135000#V i?t#H466T#895.6#^214#Hp tuyn vn hc Nht Bn#T khi thu n gia th k XIX #Mai Lin tuyn chn, gii thiu, dch#^aH.#^aLao ng ; Trung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2010#^a651tr.^b24cm#Vn hc c i#Vn hc trung i#Nht Bn#Hp t uyn#Mai Lin#KVn#259311#Dch Nht Bn## 00635000000000325000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820009000418080005000500020015000550030009000700070041000790080005001200090 01100125010000500136011003000141015003400171020001700205020000900222020000400231 00500140023500500150024900500070026400500120027100500140028303900050029701300070 0302#VV10.06110#VV10.06111#170000#Vi?t#H561#895.9221#^214#Hng t Vit#Th 2 009#Nguyn Vn An, Phm Th Duyt, V Mo...#^aH.#^aLao ng#2010#^a882tr., 16tr . nh mu^b24cm#TTS ghi: Cu lc b Th Vit Nam#Vn hc hin i#Vit Nam#Th# Nguyn Vn An#Phm Th Duyt#V Mo#L Nh Tin#Ngu Phc Yn#KVn#259312## 00654000000000313000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820006000418080005000470010015000520020013000670030012000800070041000920220 00400133008000500137009004900142010000500191011001500196012004700211020001800258 020001100276020001200287005001300299039000500312013000700317019001600324#VV10.06 113#VV10.06112#240000#Vi?t#K310B#895.1#^214#Tiu Tiu Sinh#Kim Bnh Mai#Tiu th uyt#Tiu Tiu Sinh ; Phan Vn Cc gii thiu#T.1#^aH.#^aLao ng ; Trung tm V n ho Ngn ng ng Ty#2010#^a664tr.^b24cm#Vn hc c in nc ngoi. Vn hc Trung Quc#Vn hc trung i#Trung Quc#Tiu thuyt#Phan Vn Cc#KVn#259313#Dc h Trung Quc## 00654000000000313000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820006000418080005000470010015000520020013000670030012000800070041000920220 00400133008000500137009004900142010000500191011001500196012004700211020001800258 020001100276020001200287005001300299039000500312019001600317013000700333#VV10.06 114#VV10.06115#240000#Vi?t#K310B#895.1#^214#Tiu Tiu Sinh#Kim Bnh Mai#Tiu th uyt#Tiu Tiu Sinh ; Phan Vn Cc gii thiu#T.2#^aH.#^aLao ng ; Trung tm V n ho Ngn ng ng Ty#2010#^a721tr.^b24cm#Vn hc c in nc ngoi. Vn hc Trung Quc#Vn hc trung i#Trung Quc#Tiu thuyt#Phan Vn Cc#KVn#Dch Trung Quc#259314## 00767000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400020025000450080005000700090011000750100005000860110014000910150 11100105021021200216020000800428020001000436039000500446020000900451020001000460 013000700470020002400477#VV10.06116#VV10.06117#Vi?t#B103G#004.67#^214#Bi ging lnternet & Web#^aH.#^aLao ng#2009#^a76tr.^b27cm#TTS ghi: S Gio dc v o t o H Ni. Trng trung cp Kinh t - K thut Bc Thng Long. - Lu hnh ni b #Trnh by nhng kin thc c bn v Internet, cch trnh duyt, lm vic vi tr ang web, tm kim thng tin trn World Wide Web, e-mail. Quy trnh thit k web, HTML - ngn ng nh du siu vn bn, frontpage...#Tin hc#Bi ging#KVn#Inte rnet#Trang Web#259315#Trung hc chuyn nghip## 00875000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020026000460080005000720090011000770100005000880110014000930150 11100107021035300218020001600571020002400587020001000611039000500621013000700626 #VV10.06118#VV10.06119#Vi?t#B103G#342.597#^214#Bi ging lut hnh chnh#^aH.#^a Lao ng#2009#^a80tr.^b27cm#TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni. Trng trun g cp Kinh t - K thut Bc Thng Long. - Lu hnh ni b#Trnh by mt s vn chung ca lut Hnh chnh. Nhng kin thc c bn v quy phm php lut v qu an h php lut hnh chnh, vi phm hnh chnh v x l vi phm hnh chnh, th tc v quyt nh hnh chnh. Quy ch php l hnh chnh ca cn b, cng chc v c nhn, t chc x hi v c nhn. m bo php ch v k lut trong hnh ch nh nh nc#Lut hnh chnh#Trung hc chuyn nghip#Bi ging#KVn#259316## 00818000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020028000440080005000720090011000770100005000880110014000930150 11100107021030400218020000800522020001000530039000500540020002400545013000700569 #VV10.06120#VV10.06121#Vi?t#B103G#338.4#^214#Bi ging tng quan du lch#^aH.#^a Lao ng#2009#^a60tr.^b27cm#TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni. Trng trun g cp Kinh t - K thut Bc Thng Long. - Lu hnh ni b#Trnh by khi nim v du lch v du khch. Cc giai on hnh thnh v pht trin du lch. Nhu cu d u lch, cc loi hnh du lch v tnh thi v trong du lch. Nhng iu kin ph t trin du lch. C s vt cht k thut v lao ng trong du lch. Cc tc ng ca du lch v cht lng phc v du lch#Du lch#Bi ging#KVn#Trung hc chuy n nghip#259317## 00859000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020025000460080005000710090011000760100005000870110014000920150 11100106021032700217020000700544020000800551020002400559020001000583039000500593 013000700598#VV10.06122#VV10.06123#Vi?t#B103G#338.401#^214#Bi ging tm l du l ch#^aH.#^aLao ng#2009#^a64tr.^b27cm#TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni. Trng trung cp Kinh t - K thut Bc Thng Long. - Lu hnh ni b#Trnh by khi qut v tm l hc, tm l hc x hi v vai tr ca khoa hc tm l trong du lch. Mt s hin tng, quy lut tm l, tm l x hi ph bin v ng dng trong du lch. Hnh vi, nhu cu, ng c, th hiu v tm trng ca ngi tiu d ng trong du lch. Tm l cng ng dn c, tm l hc qun l trong du lch#Tm l#Du lch#Trung hc chuyn nghip#Bi ging#KVn#259318## 00790000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370020038000420080005000800090011000850100005000960110015001010150 11100116021022700227020001900454020002400473020001000497039000500507013000700512 020001700519#VV10.06124#VV10.06125#Vi?t#B103G#352#^214#Bi ging qun l hnh ch nh nh nc#^aH.#^aLao ng#2009#^a100tr.^b27cm#TTS ghi: S Gio dc v o t o H Ni. Trng trung cp Kinh t - K thut Bc Thng Long. - Lu hnh ni b# Trnh by khi qut chung v qun l hnh chnh Nh nc. Nhng kin thc c bn trong qun l Nh nc v an ninh quc phng, trt t an ton x hi, ti chnh kinh t, t ai, ti nguyn, mi trng, vn ho, gio dc, y t#Qun l hnh chnh#Trung hc chuyn nghip#Bi ging#KVn#259319#Qun l nh nc## 01032000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020026000440080005000700090011000750100005000860110014000910150 11100105021050000216020000800716020000800724020002400732020001000756039000500766 013000700771#VV10.06126#VV10.06127#Vi?t#B103G#306.4#^214#Bi ging vn ho du l ch#^aH.#^aLao ng#2009#^a88tr.^b27cm#TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni. T rng trung cp Kinh t - K thut Bc Thng Long. - Lu hnh ni b#Trnh by q uan nim, nh ngha v vn ho v mt s khi nim c lin quan nh vn minh, v n hin, vn vt; cc dng tn ti ca di sn vn ho dn tc v mi tng tc g ia du lch v vn ho. Nhng nguyn tc t chc, c trng c bn ca vn ho l ng Vit Nam truyn thng v vai tr ca lng qu trong hot ng du lch. Kho t ng vn ho Vit Nam vi nhng di sn thin nhin, vn ho sinh hot, giao tip, tn ngng, phong tc, l hi...c kh nng thu ht khch du lch v pht trin du lch#Vn ho#Du lch#Trung hc chuyn nghip#Bi ging#KVn#259320## 00896000000000301000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820004000448080005000480010013000530020028000660070034000940080005001280090 01100133010000500144011001500149015009300164021025300257020001800510020001300528 020001000541039000500551005001300556020001800569013000700587#VV10.06129#VV10.061 30#VV10.06128#Vi?t#B103G#005#^214#V Vit Dng#Bi ging tin hc i cng#Ch.b. : V Vit Dng, Bi Tt Hiu#^aH.#^aLao ng#2010#^a111tr.^b27cm#TTS ghi: B V n ho, Th thao v Du lch. Trng cao ng Du lch H Ni. - Lu hnh ni b#Tr nh by cc kin thc c bn v tin hc nh khi nim thng tin, d liu, tng q uan v my tnh, h iu hnh Windows XP. Hng dn nhng k nng son tho vn bn Word 2003, nh dng vn bn, bng biu, cc chc nng c bit, trn v in n vn bn#Tin hc i cng#H iu hnh#Bi ging#KVn#Bi Tt Hiu#Son tho vn bn#259321## 00982000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410010015000460020030000610070021000910080005001120090011001170100 00500128011001500133015009300148021043400241020001000675020001000685039000500695 020000900700013000700709#VV10.06131#VV10.06132#Vi?t#B103G#349.597#^214#Nguyn V n Lin#Bi ging php lut i cng#Nguyn Vn Lin ch.b.#^aH.#^aLao ng#2010#^a 196tr.^b27cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng cao ng Du lch H Ni. - Lu hnh ni b#Trnh by s ra i v bn cht ca Nh nc, php lu t. Bn cht, c trng, chc nng v h thng cc loi c quan trong b my nh nc CHXHCN Vit Nam. H thng php lut v cc quan h php lut. Cc vn vi phm php lut, trch nhim php l v php ch XHCN. Gii thiu nhng ni dung c bn v lut Nh nc (Hin php 1992), lut Hnh chnh, lut Lao ng, lut Kinh t, Lut Hnh s v t tng hnh s, php lut Du lch#Php lut#Bi ging# KVn#Vit Nam#259322## 00940000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410010015000460020032000610070021000930080005001140090011001190100 00500130011001500135015009300150021038700243020001300630020001000643039000500653 020000900658013000700667#VV10.06133#VV10.06134#Vi?t#B103G#343.597#^214#Nguyn V n Lin#Bi ging lut kinh t Vit Nam#Nguyn Vn Lin ch.b.#^aH.#^aLao ng#2010# ^a302tr.^b27cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng cao ng Du lc h H Ni. - Lu hnh ni b#Trnh by khi qut v lut kinh t Vit Nam. Mt s vn php lut v doanh nghip t nhn v h kinh doanh c th, php lut v cng ty, doanh nghip nh nc, php lut v hp tc x, dch v trung gian th ng mi, mua bn hng ho, php lut v xc tin thng mi ca thng nhn... Kh i qut v lut ph sn v php lut ph sn. Cc phng thc gii quyt tranh c hp thng mi#Lut kinh t#Bi ging#KVn#Vit Nam#259323## 00809000000000289000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820004000448080005000480010017000530020031000700070042001010080005001430090 01100148010000500159011001500164015009300179021019000272020001000462020000900472 020001000481039000500491005001600496013000700512#VV10.06135#VV10.06137#VV10.0613 6#Vi?t#B103G#332#^214#inh Th Hi Hu#Bi ging ti chnh - tn dng#inh Th H i Hu (ch.b.), Phm Th Thu H#^aH.#^aLao ng#2010#^a255tr.^b27cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng cao ng Du lch H Ni. - Lu hnh ni b #Trnh by khi qut h thng c s l lun v ti chnh, ngn sch nh nc, t i chnh doanh nghip, tn dng, bo him, th trng ti chnh, ti chnh quc t trong nn kinh t th trng#Ti chnh#Tn dng#Bi ging#KVn#Phm Th Thu H #259324## 00804000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370010016000420020023000580070022000810080005001030090011001080100 00500119011001500124015009300139021023100232020001300463020001000476020001000486 039000500496020001800501013000700519#VV10.06139#VV10.06138#Vi?t#B103G#515#^214#D ng Mai Huyn#Bi ging ton cao cp#Dng Mai Huyn ch.b.#^aH.#^aLao ng#2010 #^a208tr.^b27cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng cao ng Du l ch H Ni. - Lu hnh ni b#Cung cp cc khi nim, nh l v mt s bi tp v tp hp, s phc, hm s, php tnh vi phn, tch phn trong ton gii tch v php tnh ma trn, nh thc, h phng trnh tuyn tnh, khng gian vect tron g i s tuyn tnh#Ton cao cp#Gii tch#Bi ging#KVn#i s tuyn tnh#2593 25## 00801000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200080 00318080005000390010014000440020038000580070020000960080005001160090011001210100 00500132011001500137015007400152021024600226020001000472020000700482020001100489 039000500500013000700505020001100512#VV10.06140#40000#Vi?t#GI-108T#338.001#^214 #inh Vn ng#Gio trnh giao tip trong kinh doanh#inh Vn ng ch.b.#^aH.#^a Lao ng#2010#^a303tr.^b27cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng c ao ng Du lch H Ni#Mt s vn c bn v giao tip trong kinh doanh, phong cch giao tip trong kinh doanh, mt s nghi thc v k nng giao tip trong do anh nghip, giao tip vi khch hng, hot ng giao tip vi khch hng, hot ng tip xc v chiu i...#Giao tip#ng x#Gio trnh#KVn#259326#Kinh doanh# # 00838000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820007000538080005000600010012000650020048000770070018001250080 00500143009001100148010000500159011001500164015007400179021023300253020001000486 020000700496020001100503039000500514020001000519013000700529#VV10.06141#VV10.061 43#VV10.06142#58000#Vi?t#GI-108T#647.94#^214# Th Minh#Gio trnh l thuyt n ghip v l tn khch sn# Th Minh ch.b.#^aH.#^aLao ng#2010#^a475tr.^b27cm# TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng cao ng Du lch H Ni#Gii t hiu chung v ngnh kinh doanh khch sn, b phn l tn khch sn, nghip v t bung, ng k khch sn, phc v khch lu tr, khch thanh ton tr bung, ng dng h thng truyn thng, tip th, qun l b phn l tn...#Khch sn#L tn#Gio trnh#KVn#L thuyt#259327## 00864000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480010017000530020042000700070023001120080005001350090 01100140010000500151011001500156015007400171021027500245020001000520020001300530 020001100543039000500554020000800559013000700567#VV10.06144#VV10.06145#43000#Vi ?t#GI-108T#338.4#^214#inh Th Hi Hu#Gio trnh ti chnh doanh nghip du lch #inh Th Hi Hu ch.b.#^aH.#^aLao ng#2010#^a252tr.^b27cm#TTS ghi: B Vn ho , Th thao v Du lch. Trng cao ng Du lch H Ni#Trnh by nhng vn c bn v ti chnh doanh nghip du lch; vn kinh doanh, chi ph, doanh thu, li n hun ca doanh nghip du lch; hot ng u t di hn i vi doanh nghip du lch; k hoch ho ti chnh, nh gi doanh nghip khi t chc li doanh nghip du lch#Ti chnh#Doanh nghip#Gio trnh#KVn#Du lch#259328## 00903000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590010022000640020032000860070028001180080 00500146009001100151010000500162011001500167015007400182021029300256020001000549 020000800559020001100567039000500578013000700583020001100590#VV10.06146#VV10.061 48#VV10.06147#44000#Vi?t#GI-108T#332.1#^214#Nguyn Th Thanh Thu#Gio trnh ng hip v thanh ton#Nguyn Th Thanh Thu ch.b.#^aH.#^aLao ng#2010#^a271tr.^b27 cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng cao ng Du lch H Ni#Tr nh by nhng kin thc c bn v nghip v thanh ton. S lc v h thng tin t th gii, t gi hi oi, nghip v ngn hng. Cc phng thc thanh ton tr ong nn kinh t th trng, cc iu kin thanh ton trong hp ng du lch v m t s chng t s dng trong nghip v thanh ton#Ngn hng#Tin t#Gio trnh#K Vn#259329#Thanh ton## 00881000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480010015000530020044000680070021001120080005001330090 01100138010000500149011001500154015007400169021025500243020001200498020001000510 020001800520020001100538039000500549013000700554020001800561#VV10.06149#VV10.061 50#43000#Vi?t#GI-108T#641.3#^214#Nguyn Vn Li#Gio trnh thng phm v an to n thc phm#Nguyn Vn Li ch.b.#^aH.#^aLao ng#2010#^a258tr.^b27cm#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng cao ng Du lch H Ni#Trnh by khi q ut v thc phm v an ton thc phm. Gii thiu thnh phn ho hc, tnh cht, ch tiu cht lng, phng php bo qun cc sn phm thc phm thc vt v th c phm ng vt. Nguyn nhn v bin php kim sot v sinh an ton thc phm#T hng phm#Thc phm#V sinh thc phm#Gio trnh#KVn#259330#An ton thc phm# # 00789000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480010015000530020029000680070015000970080005001120090 02600117010000500143011001500148015007100163021023600234020000800470020001300478 020000800491039000500499013000700504#VL10.00645#VL10.00646#54000#Vi?t#B103T#530 .076#^214#Phan Huy Thin#Bi tp phng trnh ton l#Phan Huy Thin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a388tr.^b27cm#u ba ghi: i hc Quc gia H Ni. Tr ng i hc Khoa hc T nhin#Cung cp phng php gii 365 bi tp v phng t rnh o hm ring cp hai, phng trnh vi phn cp hai, chui v tch phn Fou rier, cc h to cong trc giao; phng trnh Hyperbolic; phng trnh Parabo lic; phng trnh Elliptic#Ton l#Phng trnh#Bi tp#KVn#259331## 00954000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010014000500020023000640030026000870070014001130080 00500127009002600132010000500158011001500163015007100178021029100249020000800540 02000150054803900050056302000100056802000090057802000230058702000110061001300070 0621#VL10.00643#VL10.00644#56000#Vi?t#NH308#541#^214#o nh Thc#Nhit ng lc ho hc#T l thuyt n ng dng#o nh Thc#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2010#^a399tr.^b27cm#u ba ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc T nhin#Trnh by cc khi nim v nh lut c bn v nhit ng lc ho hc. Cc nguyn l c bn ca nhit ng lc hc, h qu v ng dng ca cc ngu yn l trong ho hc. Cn bng pha v cn bng ho hc. Gii thiu cc hin t ng b mt - hp th - dung dch keo v nhit ng hc thng k#Ho hc#Nhit ng hc#KVn#L thuyt#ng dng#Nhit ng lc ho hc#Gio trnh#259332## 00635000000000337000450002600110000002600110001102000170002202000090003902000040 00480390005000520140007000570190005000641810006000690820012000758080005000870020 01500092003000400107007004200111022000500153005001400158005001400172005000900186 00500090019500500160020400800050022000900110022501000050023601100150024101500340 0256013000700290#VL10.00647#VL10.00648#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#50000 #Vi?t#H561#895.9221008#^214#Hng t Vit#Th#Ngu Phc Yn, ng Th Dung, T t nh...#T.17#Ngu Phc Yn#ng Th Dung#Tt nh#Ngc Qu#Nguyn Hu Hng#^aH .#^aLao ng#2010#^a249tr.^b30cm#TTS ghi: Cu lc b Th Vit Nam#259333## 00640000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200130 00348080005000470020025000520070068000770220004001452210018001490080005001670090 01000172010000500182011003200187020001700219020000900236020001200245020000500257 005001200262005001000274005001400284039000500298013000700303001001600310#VV10.06 151#VV10.06152#Vi?t#NG527#895.92283408#^214#Nguyn nh Thi ton tp#H Minh c gii thiu ; S.t., tuyn chn: Nguyn C, Nguyn Anh V#T.1#Truyn ngn, kch# ^aH.#^aVn hc#2009#^a842tr.^bTrn b 4 tp. - 21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tr uyn ngn#Kch#H Minh c#Nguyn C#Nguyn Anh V#KVn#259334#Nguyn nh Thi## 00636000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200110 00348080005000450020025000500070068000750220004001432210017001470080005001640090 01000169010000500179011003200184020001700216020000900233020001200242020000400254 005001200258005001000270005001400280039000500294013000700299001001600306#VV10.06 153#VV10.06154#Vi?t#NG527#895.922334#^214#Nguyn nh Thi ton tp#H Minh c gii thiu ; S.t., tuyn chn: Nguyn C, Nguyn Anh V#T.2#Tiu thuyt, th#^aH .#^aVn hc#2009#^a881tr.^bTrn b 4 tp. - 21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Th#H Minh c#Nguyn C#Nguyn Anh V#KVn#259335#Nguyn nh Thi## 00642000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200110 00348080005000450020025000500070068000750220004001432210020001470080005001670090 01000172010000500182011003200187020001700219020000900236020001200245020000700257 005001200264005001000276005001400286039000500300013000700305001001600312#VV10.06 155#VV10.06156#Vi?t#NG527#895.922334#^214#Nguyn nh Thi ton tp#H Minh c gii thiu ; S.t., tuyn chn: Nguyn C, Nguyn Anh V#T.3#Tiu thuyt, bt k# ^aH.#^aVn hc#2009#^a906tr.^bTrn b 4 tp. - 21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Ti u thuyt#Bt k#H Minh c#Nguyn C#Nguyn Anh V#KVn#259336#Nguyn nh Thi ## 00681000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200130 00348080005000470020025000520070068000770220004001452210033001490080005001820090 01000187010000500197011003200202020001700234020000900251020000900260020001000269 00500120027900500100029100500140030103900050031502000120032001300070033200100160 0339#VV10.06157#VV10.06158#Vi?t#NG527#895.92283408#^214#Nguyn nh Thi ton t p#H Minh c gii thiu ; S.t., tuyn chn: Nguyn C, Nguyn Anh V#T.4#Ph b nh, tiu lun, tiu thuyt#^aH.#^aVn hc#2009#^a988tr.^bTrn b 4 tp. - 21cm#V n hc hin i#Vit Nam#Ph bnh#Tiu lun#H Minh c#Nguyn C#Nguyn Anh V# KVn#Tiu thuyt#259337#Nguyn nh Thi## 00537000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200130 00348080005000470020022000520070036000740220004001100080005001140090010001190100 00500129011002400134020001700158020000900175020000800184020000900192020000700201 005001400208039000500222013000700227001001300234#VV10.06159#VV10.06160#Vi?t#CH25 0L#895.92283408#^214#Ch Lan Vin ton tp#V Th Thng s.t., b.s, gii thiu#T .3#^aH.#^aVn hc#2009#^a862tr.^b5 tp. - 21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn #Ph bnh#Bt k#V Th Thng#KVn#259338#Ch Lan Vin## 00579000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200130 00348080005000470020022000520070036000740220004001100080005001140090010001190100 00500129011002400134020001700158020000900175020000800184020000900192020001000201 020000700211020000800218005001400226039000500240013000700245001001300252#VV10.06 161#VV10.06162#Vi?t#CH250L#895.92283408#^214#Ch Lan Vin ton tp#V Th Thng s.t., b.s, gii thiu#T.4#^aH.#^aVn hc#2009#^a854tr.^b5 tp. - 21cm#Vn hc h in i#Vit Nam#Tp vn#Ph bnh#Tiu lun#Bt k#Tu bt#V Th Thng#KVn#25 9339#Ch Lan Vin## 00584000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200130 00348080005000470020022000520070036000740220004001100080005001140090010001190100 00500129011002400134020001700158020000900175020000800184020000900192020001000201 020001200211020000800223005001400231039000500245013000700250001001300257#VV10.06 163#VV10.06164#Vi?t#CH250L#895.92283408#^214#Ch Lan Vin ton tp#V Th Thng s.t., b.s, gii thiu#T.5#^aH.#^aVn hc#2009#^a967tr.^b5 tp. - 21cm#Vn hc h in i#Vit Nam#Tp vn#Bi vit#Tiu lun#Truyn ngn#Tu bt#V Th Thng#KV n#259340#Ch Lan Vin## 00499000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010015000560020017000710070015000880220004001030080 00500107009001000112010000500122011001500127039000500142020001700147020000900164 020000900173020000500182013000700187005001500194#VV10.06165#VV10.06166#75000#Vi ?t#K302B#895.922234#^214#Trn nh Ngn#Kch bn vn hc#Trn nh Ngn#T.1#^aH. #^aVn hc#2009#^a739tr.^b21cm#KVn#Vn hc hin i#Vit Nam#Kch bn#Cho#2593 41#Trn nh Ngn## 00499000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010015000560020017000710070015000880220004001030080 00500107009001000112010000500122011001500127039000500142013000700147005001500154 020001700169020000900186020000900195020000500204#VV10.06168#VV10.06167#65000#Vi ?t#K302B#895.922234#^214#Trn nh Ngn#Kch bn vn hc#Trn nh Ngn#T.2#^aH. #^aVn hc#2009#^a619tr.^b21cm#oanh#259342#Trn nh Ngn#Vn hc hin i#Vit Nam#Kch bn#Cho## 00499000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010015000560020017000710070015000880220004001030080 00500107009001000112010000500122011001500127039000500142013000700147005001500154 020001700169020000900186020000900195020000500204#VV10.06169#VV10.06170#65000#Vi ?t#K302B#895.922234#^214#Trn nh Ngn#Kch bn vn hc#Trn nh Ngn#T.3#^aH. #^aVn hc#2009#^a659tr.^b21cm#oanh#259343#Trn nh Ngn#Vn hc hin i#Vit Nam#Kch bn#Cho## 00499000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010015000560020017000710070015000880220004001030080 00500107009001000112010000500122011001500127039000500142013000700147005001500154 020001700169020000900186020000900195020000500204#VV10.06171#VV10.06172#65000#Vi ?t#K302B#895.922234#^214#Trn nh Ngn#Kch bn vn hc#Trn nh Ngn#T.4#^aH. #^aVn hc#2009#^a709tr.^b21cm#oanh#259344#Trn nh Ngn#Vn hc hin i#Vit Nam#Kch bn#Cho## 00499000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010015000560020017000710070015000880220004001030080 00500107009001000112010000500122011001500127039000500142013000700147005001500154 020001700169020000900186020000900195020000500204#VV10.06173#VV10.06174#65000#Vi ?t#K302B#895.922234#^214#Trn nh Ngn#Kch bn vn hc#Trn nh Ngn#T.5#^aH. #^aVn hc#2009#^a675tr.^b21cm#oanh#259345#Trn nh Ngn#Vn hc hin i#Vit Nam#Kch bn#Cho## 00498000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010015000550020017000700070015000870220004001020080 00500106009001000111010000500121011001500126039000500141013000700146005001500153 020001700168020000900185020000900194020000500203#VV10.06176#VV10.06175#65000#Vi ?t#K302B#895.92224#^214#Trn nh Ngn#Kch bn vn hc#Trn nh Ngn#T.6#^aH.# ^aVn hc#2009#^a683tr.^b21cm#oanh#259346#Trn nh Ngn#Vn hc hin i#Vit N am#Kch bn#Cho## 00501000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440010007000490020016000560070041000720220004001130080005001170090 01000122010000500132011002500137005001200162039000500174013000700179005000700186 020001700193020000900210020000400219#VV10.06177#VV10.06178#Vi?t#T450H#895.922132 #^214#T Hu#T Hu ton tp#H Minh c s.t., tuyn chn, gii thiu#T.1#^aH.#^ aVn hc#2009#^a806tr., 1tr. nh^b21cm#H Minh c#oanh#259347#T Hu#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th## 00747000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430010007000480020016000550070041000710220004001120080005001160090 01000121010000500131011002500136005001200161039000500173013000700178005000700185 020001900192020001100211020000900222020000900231021018500240020000800425#VV10.06 179#VV10.06180#Vi?t#T450H#895.92209#^214#T Hu#T Hu ton tp#H Minh c s.t. , tuyn chn, gii thiu#T.2#^aH.#^aVn hc#2009#^a990tr., 1tr. nh^b21cm#H Min h c#oanh#259348#T Hu#Nghin cu vn hc#Ngh thut#Sng tc#Vit Nam#Gm cc bi vit v l lun vn ho ngh thut v quan im ca T Hu v vn hc ngh thut v sng to th ca, ti nng th ca v ng gp ca ng trong nn th ca c ch mng Vit Nam#Vn hc## 00572000000000301000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900050 00510140007000560190005000631810007000680820006000758080005000810020017000860030 01300103007002600116022000400142005001300146006000600159008001800165009001100183 010000500194011001500199012003500214019001400249013000700263#VN10.01590#Nht Bn #Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#oanh#14500#Vi?t#CH117C#895.6#^214#Chp cnh c m#Truyn tranh#Yabuuchi Yuu ; Nh dch#T.7#Yabuuchi Yuu#Nh #^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2010#^a183tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#259349## 00538000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020009000410030013000500070036000630220005000990050017001040060 01200121008001800133009001100151010000500162011001500167019001400182020001800196 020000900214020001300223039000500236013000700241#VN10.01591#14000#Vi?t#I-312Y#8 95.6#^214#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T.14#Takahas hi Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a184tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#oanh#259350## 00579000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070031000670220005000980050019001030060 00500122008001800127009001100145010000500156011001500161012003500176019001400211 020001800225020000900243020001300252039000500265013000700270#VN10.01592#14000#V i?t#C117B#895.6#^214#Cp bi trng#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; Kira dch#T .14#Nishimori Hiroyuki#Kira#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a186tr.^b18cm#Tru yn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#oanh#259351## 00645000000000313000450002600110000001400070001101900050001803900050002318100060 00280820006000348080005000400020020000450030013000650070035000780220004001130080 01800117009001100135010000500146011001500151012003500166020001800201020000900219 020001300228005001400241006001400255019001400269015004100283013000700324#VN10.01 593#14000#Vi?t#oanh#T304B#895.6#^214#Tim bnh hnh phc#Truyn tranh#Matsuzuki Kou ; Phc Song Anh dch#T.4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a186tr.^b18cm#T ruyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Matsuz uki Kou#Phc Song Anh#Dch Nht Bn#Tn tc gi ngoi ba ghi: Kou Matsuzuki#259 352## 00536000000000289000450002600110000018100070001101400070001801900050002500200110 00300030013000410070034000540220005000880080018000930090011001110100005001220110 01500127019001400142020001800156020000900174020001300183005001700196006001000213 039000500223082000600228808000500234013000700239#VN10.01594#SK313B#14000#Vi?t#S kip Beat!#Truyn tranh#Yoshiki Nakamura ; ng Nghi dch#T.18#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2010#^a188tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn t ranh#Yoshiki Nakamura#ng Nghi#oanh#895.6#^214#259353## 00574000000000301000450002600110000000500140001102000180002502000090004302000130 00520390005000650140007000700190005000771810006000820820006000888080005000940020 01900099003001300118007002600131022000500157006000500162008001800167009001100185 010000500196011001500201019001400216012003500230013000700265#VN10.01595#Marimo R agawa#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#oanh#14000#Vi?t#125T#895.6#^214# u trng rc la#Truyn tranh#Marimo Ragawa ; Nana dch#T.25#Nana#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a188tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui m i ln#259354## 00603000000000301000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020028000400030013000680070036000810220005001170050017001220060 01200139008001800151009001100169010000500180011001500185012003500200019001400235 020001800249020000900267020001300276039000500289013000700294#VN10.01596#Vi?t#B31 4A#895.7#^214#13000#Bitagi - Anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; H Th Bnh dch#T.20#Choe Byeong Yeol#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2010#^a161tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc th iu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#oanh#259355## 00620000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580290022000710070031000930220004001240080 01800128009001100146010000500157011001500162012004000177020001700217020000900234 020001300243005001600256006000800272039000500280019001400285013000700299#VN10.01 597#14000#Vi?t#G107X#895.6#^214#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Le Crique de Kar akuri#Fujita Kazuhiro ; Hi Th dch#T.5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a188 tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truy n tranh#Fujita Kazuhiro#Hi Th#oanh#Dch Nht Bn#259356## 00531000000000289000450002600110000002000090001102000180002002000130003803900050 00510190005000561810006000610820006000678080005000730140007000780020010000850030 01300095007003300108022000400141005001400145006001200159008001800171009001100189 010000500200011001500205019001400220013000700234#VN10.01598#Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Truyn tranh#oanh#Vi?t#M107G#895.6#^214#14000#Mnh ghp#Truyn tranh#Ino ue Kazurou ; Tuyt Nhung dch#T.7#Inoue Kazurou#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2010#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#259357## 00646000000000313000450002600110000000500110001100500160002200600090003803900050 00470140007000520190005000591810006000640020015000700030013000850070065000980220 00500163008001800168009001100186010000500197011001500202012004000217019001600257 020001700273020001100290020001300301082000600314808000500320013000700325#VN10.01 599#n Thu An#T Kim Kiu#Hi ng#oanh#15000#Vi?t#T550#T i danh b#Tr uyn tranh#Nguyn tc: n Thu An ; Ho s: T Kim Kiu ; Hi ng dch#T.52 #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#895.1#^214#25 9358## 00622000000000313000450002600110000002000170001102000110002802000130003903900050 00520190005000571810006000620820006000688080005000740140007000790020008000860030 01300094007004600107022000500153008001800158009001100176010000500187011001500192 012004000207019001600247005001400263005001300277006001100290013000700301#VN10.01 600#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#oanh#Vi?t#V400T#895.1#^214#14000#V thn#Truyn tranh#Wan Yat Leung, Tang Chi Fai ; Trung Kin dch#T.63#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh# Dch Trung Quc#Wan Yat Leung#Tang Chi Fai#Trung Kin#259359## 00655000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200090 00358080005000440010017000490020046000660070022001120080005001340090014001390100 00500153011001500158015004400173021014300217020000800360039000500368013000700373 020002100380#VN10.01601#VN10.01602#Vi?t#NGH300L#324.2597#^214#Phan Nguyn Thi#N ghi l i Thiu nin Tin phong H Ch Minh#Phan Nguyn Thi b.s.#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a145tr.^b19cm#TTS ghi: Thnh on H Ni. Trng L Dun#Gii thiu cc nghi l, th tc ca i thiu nin tin phong H Ch Minh. Phng php thi t k mt s nghi l hot ng theo ch im ca i#Nghi l#oanh#259360#i TNT P H Ch Minh## 00554000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400010015000450020028000600030047000880070036001350080005001710090 01100176010000500187011001500192020001800207020000400225020001100229039000500240 019000900245006001500254013000700269#VN10.01603#VN10.01604#Vi?t#M314#891.73#^21 4#Suslin, Dmitri#Mt c min Ty hoang d#Theo m tip nhng tc phm ca nh vn N.Nosov#Dmitri Suslin ; Phm Thanh Tm dch#^aH.#^aThi i#2010#^a173tr.^b1 9cm#Vn hc thiu nhi#Nga#Truyn va#oanh#Dch Nga#Phm Thanh Tm#259361## 00798000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010015000510020027000660290036000930070030001290080 00500159009001100164010000500175011001500180021019800195020001600393039000500409 006000900414020001300423013000700436020001800443012003500461#VN10.01605#VN10.016 06#65000#Vi?t#T515D#155.5#^214#Rogge, Jan Uwe#Tui dy th - Bung v #Pubert at - Loslanssen und haltgeben#Jan Uwe Rogge ; Kiu Hoa dch#^aH.#^aThi i#2010 #^a359tr.^b19cm#Phn tch nhng din bin tm sinh l tui dy th, ch ra nhng nguyn nhn v a ra nhng phng php, t vn cho tng tnh hung tiu biu t rong cuc sng hng ngy gip cha m gio dc con ci#Tm l la tui#oanh#Kiu Hoa#Tui dy th#259362#Gio dc gia nh#T sch Sng cng con ci chng ta## 00914000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820009000518080005000600010014000650020017000790030055000960070 03000151008000500181009001100186010000500197011001500202021030100217020000300518 03900050052100600100052602000120053602000050054801300070055302000120056002000160 0572#VN10.01608#VN10.01609#VN10.01607#39000#Vi?t#L115R#956.7044#^214#Ritter, Sc ott#Ln ranh cng l#V kh hu dit hng lot & cuc chin gia M v Iraq#Scot t Ritter ; Vnh Khi dch#^aH.#^aThi i#2010#^a286tr.^b19cm#Phn tch, bc tr n s tht ca ng lc gy chin tranh ca M Irc di l do Irc vi phm cc iu khon phi gii gii ca Lin hip quc v c nh s hu v kh hu dit, cng nh cung cp bc tranh ton cnh v chnh gii ca M cng nhng toan tnh ca chnh quyn Bus i vi th gii#M#oanh#Vnh Khi#Chin tranh#Irc#25 9363#Nguyn nhn#Quan h quc t## 00689000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010020000600020030000800070039001100080 00500149009001100154010000500165011001500170021017200185020000600357039000500363 006000800368020000800376013000700384020000800391#VN10.01611#VN10.01610#VN10.0161 2#33000#Vi?t#121#954#^214#Srinivasan, Radhika#n vng quc ca tm linh#R adhika Srinivasan ; Th Anh bin dch#^aH.#^aLao ng#2010#^a223tr.^b19cm#Gii t hiu khi qut v a l, lch s, t nc, con ngi n , c bit phn tch nhng gi tr vn ho truyn thng lu i, nhng di sn vn ho ni ting ca n #n #oanh#Th Anh#Vn ho#259364#Lch s## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010011000550020016000660030012000820070011000940080 00500105009001100110010000500121011001500126020001700141020001000158020001200168 039000500180013000700185#VN10.01613#VN10.01614#35000#Vi?t#A108Q#895.92234#^214# Trn Hong#Ao qu dy sng#Tiu thuyt#Trn Hong#^aH.#^aLao ng#2010#^a231tr.^ b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#oanh#259365## 00491000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010015000560020010000710030004000810070015000850080 00500100009001100105010000500116011001500121015003400136020001700170020001000187 020000400197039000500201013000700206#VN10.01615#VN10.01616#50000#Vi?t#KH110V#89 5.92214#^214#inh Cng Vnh#Kht vng#Th#inh Cng Vnh#^aH.#^aLao ng#2010#^a 223tr.^b19cm#Tn tht tc gi: inh Quang Vnh#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#oa nh#259366## 00589000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020010000570030004000670070050000710080005001210090 01100126010000500137011001500142020001700157020001000174020000400184039000500188 005001400193005001700207005001400224005001600238005001400254013000700268#VN10.01 617#VN10.01618#60000#Vi?t#H561Q#895.9221008#^214#Hng qu#Th#Nguyn Th B, ng Th Ho Bnh, Ng Xun Cnh...#^aH.#^aLao ng#2010#^a251tr.^b19cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Th#oanh#Nguyn Th B#ng Th Ho Bnh#Ng Xun Cnh#Nguyn V n ang#Phm Cng t#259367## 00692000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820012000418080005000530010012000580020021000700030017000910070012001080080 00500120009001100125010000500136011002500141021017500166020001900341039000500360 013000700365020001700372020000400389020000900393#VN10.01619#VN10.01620#35000#Vi ?t#TH460V#895.9221009#^214#Bi B Tun#Th vn v cuc sng#Ph bnh vn hc#Bi B Tun#^aH.#^aLao ng#2010#^a166tr., 7tr. nh^b19cm#Ghi li nhng cm nhn, n hn xt ca tc gi v vn chng qua c nhng bi th, bi vn nh bn ch, t p th o trng, tp th t ru, li tnh, di trng khng gian th...#Nghin cu vn hc#oanh#259368#Ph bnh vn hc#Th#Vit Nam## 00699000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020024000440080005000680090011000730100005000840110015000890150 07500104021022300179020000800402039000500410020000700415020000700422020000900429 013000700438#VN10.01621#VN10.01622#Vi?t#S450T#305.4#^214#S tay cng tc n cng #^aH.#^aLao ng#2010#^a162tr.^b19cm#TTS ghi: Tng lin on Lao ng Vit Nam. Ban N cng. - Lu hnh ni b#Bao gm cc bi vit mang tnh l lun, nh h ng cng tc vn ng n cng nhn vin chc lao ng. Nhng ch trng chnh sc h mi. Nhng kin thc v gii, gio dc truyn thng, gio dc gia nh, chm s c sc kho...#N cng#oanh#S tay#Ph n#Vit Nam#259369## 00924000000000301000450002600110000002600110001102101610002202000090018301400060 01920190005001981810007002030820010002108080005002200020184002250030072004090080 00500481009002100486010000500507011001400512039000500526020000900531020001600540 020001100556020000900567013000700576020000700583015003200590#VN10.01624#VN10.016 23#Gii thiu mt s qui nh v x pht vi phm hnh chnh i vi mt s hnh vi vi phm ca ngi iu khin mt, xe gn my trong lnh vc giao thng ng b#Qui nh#3000#Vi?t#QU600#343.59709#^214#Quy nh x pht vi phm hnh chn h i vi mt s hnh vi vi phm ca ngi iu khin mt, xe gn my v cc lo i xe tng t xe mt, xe gn my trong lnh vc giao thng ng b#Trch Ngh nh s 34/2010/N-CP ngy 02 thng 4 nm 2010 ca Chnh ph#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a20tr.^b15cm#oanh#Vit Nam#Pht hnh chnh#Giao thng#ng b#259 370#Xe my#TTS ghi: B Giao thng Vn ti## 00948000000000301000450002600110000002600110001102101960002202000090021801400060 02270190005002331810007002380820010002458080005002550020175002600030072004350080 00500507009002100512010000500533011001400538039000500552020000900557020001600566 020001100582020000900593020000500602013000700607015003200614#VN10.01625#VN10.016 26#Gii thiu mt s qui nh v x pht vi phm hnh chnh i vi mt s hnh vi vi phm ca ngi iu khin, ngi ngi trn xe t v cc loi xe tng t t trong lnh vc giao thng ng b#Qui nh#3000#Vi?t#QU600#343.59709#^214 #Quy nh x pht vi phm hnh chnh i vi mt s hnh vi vi phm ca ngi i u khin, ngi ngi trn xe t v cc loi xe tng t t trong lnh vc giao thng ng b#Trch Ngh nh s 34/2010/N-CP ngy 02 thng 4 nm 2010 ca Ch nh ph#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a24tr.^b15cm#oanh#Vit Nam#Pht hnh ch nh#Giao thng#ng b# t#259371#TTS ghi: B Giao thng Vn ti## 00871000000000301000450002600110000002600110001102102200002202000100024201400060 02520190005002581810008002630820010002718080005002810020133002860080005004190090 02100424010000500445011001400450020001700464039000500481020000900486020000800495 020000700503020001100510015003200521020000900553013000700562#VN10.01627#VN10.016 28#Gii thiu mt s qui nh php lut v qun l v bo v kt cu h tng gia o thng ng b nh t tn hoc s hiu ng b, quy hoch kt cu h tng v tiu chun k thut ng b, thm nh an ton giao thng...#Ngh nh#7000#V i?t#NGH300#343.59709#^214#Ngh nh s 11/2010/N-CP ngy 24 thng 02 nm 2010 ca Chnh ph quy nh v qun l v bo v kt cu h tng giao thng ng b# ^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a68tr.^b15cm#Vn bn php qui#oanh#Vit Nam#Qun l#Bo v#Giao thng#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#ng b#259372## 00693000000000325000450002600110000001900050001101900160001600500160003200600190 00481810006000670820006000738080005000790140007000840020020000910030013001110070 05800124022000500182221002300187005001500210008001800225009001100243010000500254 01100150025901200400027402000170031402000110033102000130034203900050035501300070 0360#VV10.06181#Vi?t#Dch Trung Quc#Hong Ngc Lang#Nhm Mai Hoa Trang#T121T#89 5.1#^214#12500#Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.51#Ma kim th gii m ty#Khu Phc Long#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2010#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#V n hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#oanh#259373## 00697000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020049000540070081001030080018001840090011002020100 00500213011001500218020001000233020001500243039000500258005001500263005002400278 005001700302005002200319012001400341020000700355020001400362013000700376#VV10.06 183#VV10.06182#32000#Vi?t#N122C#428.0076#^214#Nng cao hiu qu luyn thi lp 1 0 mn ting Anh#Phan Vn Tuyn, Nguyn Ngc Bch, Nguyn Quch Phng Anh, Phan inh Thin Thanh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a164tr.^b24cm#Ting Anh#Sch luyn thi#oanh#Phan Vn Tuyn#Nguyn Quch Phng Anh#Nguyn Ngc Bch#Phan in h Thin Thanh#Bn ng hnh#Lp 10#Sch c thm#259374## 00783000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590010012000640020037000760070017001130080 01000130009001800140010000500158011001500163021022600178020001100404020001300415 020000700428039000500435020001100440020002300451013000700474#VV10.06184#VV10.061 85#VV10.06186#41000#Vi?t#GI-108T#333.7#^214#Bi Th Nga#Gio trnh c s khoa h c mi trng#Bi Th Nga b.s.#^aCn Th#^ai hc Cn Th#2010#^a174tr.^b24cm#G ii thiu nhng kin thc c bn v khoa hc mi trng, h sinh thi. Trnh by nhng vn v tng trng dn s, ti nguyn thin nhin, mi trng t nc v khng kh, cht thi rn v mi trng, mi trng v x hi#Mi trng#H s inh thi#Dn s#oanh#Gio trnh#Ti nguyn thin nhin#259375## 00856000000000277000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100080 00380820007000468080005000530020039000580080005000970090061001020100005001630110 01500168015009700183021023900280020000500519039000500524020001100529020000900540 020001200549013000700561020001000568#VV10.06188#VV10.06187#VV10.06189#Vi?t#GI-10 8T#621.31#^214#Gio trnh vt liu in - Kh c in#^aH.#^aGiao thng Vn ti ; Tp ch Cng nghip tu thu Vit Nam#2010#^a184tr.^b24cm#TTS ghi: Tp on C ng nghip tu thu Vit Nam. Trng trung cp ngh Cng nghip tu thu III#Tr nh by nhng kin thc c bn v vt liu in nh cu to v phn loi vt liu , vt liu dn in, vt liu bn dn, vt liu t, vt liu cch in. Ngoi ra cn gii thiu cu to, nguyn l , phn loi v cch la chn kh c in#in #oanh#Gio trnh#Vt liu#Kh c in#259376#Trung cp## 00653000000000253000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100080 00380820006000468080005000520020023000570080005000800090061000850100005001460110 01500151015009700166021008700263020001600350039000500366020001100371013000700382 020001000389#VV10.06190#VV10.06192#VV10.06191#Vi?t#GI-108T#620.1#^214#Gio trnh c k thut#^aH.#^aGiao thng Vn ti ; Tp ch Cng nghip tu thu Vit Nam#2 010#^a166tr.^b24cm#TTS ghi: Tp on Cng nghip tu thu Vit Nam. Trng trun g cp ngh Cng nghip tu thu III#Trnh by nhng kin thc c bn v c hc l thuyt, sc bn vt liu v chi tit my#C hc k thut#oanh#Gio trnh#25937 7#Trung cp## 00807000000000277000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100080 00380820007000468080005000530020023000580080005000810090061000860100005001470110 01500152015009700167021020600264020000900470020000900479020000800488039000500496 020001100501013000700512020001000519#VV10.06194#VV10.06195#VV10.06193#Vi?t#GI-10 8T#623.82#^214#Gio trnh kt cu tu#^aH.#^aGiao thng Vn ti ; Tp ch Cng n ghip tu thu Vit Nam#2010#^a160tr.^b24cm#TTS ghi: Tp on Cng nghip tu t hu Vit Nam. Trng trung cp ngh Cng nghip tu thu III#Gii thiu khi ni m chung v tu v kt cu tu bao gm: h thng kt cu, bn v tu, c im k t cu mt s loi tu v dn tu, cc khoang c bit. Trnh by bn v lp rp phn on y tu 3200 DWT#Tu thu#Thit k#Kt cu#oanh#Gio trnh#259378#Trun g cp## 00541000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530070040000730080005001130090026001180100 00500144011001500149020001000164020001400174039000500188005001800193005002100211 004001800232020000600250013000700256#VV10.06197#VV10.06196#15000#Vi?t#H419T#372 .652#^214#Hc tt ting Anh 4#Phm Th M Trang, Ngc Phng Trinh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a111tr.^b24cm#Ting Anh#Sch c thm#oanh#Phm Th M Trang# Ngc Phng Trinh#Ti bn ln th 1#Lp 4#259379## 00541000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530070040000730080005001130090026001180100 00500144011001500149020001000164020001400174039000500188005001800193005002100211 004001800232020000600250013000700256#VV10.06198#VV10.06199#15000#Vi?t#H419T#372 .652#^214#Hc tt ting Anh 5#Phm Th M Trang, Ngc Phng Trinh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a111tr.^b24cm#Ting Anh#Sch c thm#oanh#Phm Th M Trang# Ngc Phng Trinh#Ti bn ln th 1#Lp 5#259380## 00611000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070038000670080005001050090026001100100 00500136011001500141015001200156020000800168020001400176039000500190005001100195 00500130020600500120021900400180023102000110024902000120026002000060027201300070 0278#VV10.06201#VV10.06200#27000#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng vn 9#Nguyn T r, o Tin Thi, Tho Nguyn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a111tr.^b24cm #Gm T.1+T.2#Ng vn#Sch c thm#oanh#Nguyn Tr#o Tin Thi#Tho Nguyn#Ti bn ln th 1#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 9#259381## 00659000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020043000530030114000960070017002100080005002270090 02600232010000500258011001500263020000800278020001600286020000700302020001400309 005001700323039000700340013000700347020001500354#VV10.06202#VV10.06203#35500#Vi ?t#454T#546.076#^214#n tp v luyn thi vo lp 10 mn ho hc#Dnh cho hc si nh khi 9 t n tp, kim tra v luyn thi vo lp 10 cc trng THPT cng lp, trng THPT chuyn#Cao Th Thin An#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a229tr. ^b24cm#Ho hc#Trung hc c s#n tp#Sch c thm#Cao Th Thin An#B.Hin#2593 82#Sch luyn thi## 00642000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020021000540070067000750080005001420090026001470100 00500173011001500178020001000193020000700203020000800210020001400218005001900232 039000700251004001800258005001400276005002200290005000900312013000700321#VV10.06 205#VV10.06204#26000#Vi?t#H419T#428.0076#^214#Hc tt ting Anh 10#Nguyn Thu An Vn, Hong V Lun, Nguyn Th Minh Hng, Thu Anh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a159tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Thu An Vn#B.Hin#Ti bn ln th 2#Hong V Lun#Nguyn Th Minh Hng#Thu Anh#259383 ## 00843000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020099000510030073001500070052002230080005002750090 02600280010000500306011001500311020000800326020001100334020001200345020001400357 03900070037100500130037800500180039100500110040902000080042001300070042802000150 0435020001600450020000800466020000700474#VV10.06206#VV10.06207#50000#Vi?t#H561D #807.6#^214#Hng dn gii cc dng bi tp t nhng thi tuyn sinh vo lp 1 0 mn ng vn ca cc S GD&T#Dnh cho HS lp 9 n tp v luyn thi vo lp 10 cng lp trn ton quc#L Xun Soan (ch.b.), Hong Th Lm Nho, L Th Hoa#^aH. #^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a319tr.^b24cm#Ng vn#Ting vit#Tp lm vn#S ch c thm#B.Hin#L Xun Soan#Hong Th Lm Nho#L Th Hoa#Vn hc#259384#Sch luyn thi#Trung hc c s#Bi tp# thi## 00582000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020036000520030048000880070017001360080005001530090 02600158010000500184011001500189020000500204020001600209020000700225020001400232 039000700246005001700253013000700270020001500277#VV10.06208#VV10.06209#43500#Vi ?t#T103L#510.76#^214#Ti liu n thi vo lp 10 mn ton#Bin son theo ni dung v hng dn n thi mi#Trn Th Vn Anh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a 280tr.^b24cm#Ton#Trung hc c s#n tp#Sch c thm#B.Hin#Trn Th Vn Anh#2 59385#Sch luyn thi## 00589000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020019000510070019000700220004000890040018000930080 00500111009002600116010000500142011001500147020000800162020001100170020001200181 02000140019300500190020703900070022601300070023302000080024002000070024802000080 0255#VV10.06210#VV10.06211#27000#Vi?t#H419T#807.6#^214#Hc tt ng vn 11#Nguy n Thc Phng#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a174tr. ^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#Nguyn Thc Phng#B.Hin#25 9386#Vn hc#Lp 11#Bi tp## 00519000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020021000540070022000750080005000970090026001020100 00500128011001500133020001000148020000700158020000800165004001800173020001400191 039000700205005002200212013000700234#VV10.06212#VV10.06213#30000#Vi?t#H419T#428 .0076#^214#Hc tt ting Anh 11#Nguyn Th Minh Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a187tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 11#Bi tp#Ti bn ln th 1#Sch c th m#B.Hin#Nguyn Th Minh Hng#259387## 00592000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020090000540070011001440080005001550090026001600100 00500186011001500191020000900206020001400215020001400229020001400243039000700257 005001100264020000800275020001200283013000700295#VV10.06214#VV10.06215#26000#Vi ?t#H561D#576.5076#^214#Hng dn gii bi tp trc nghim sinh hc theo ch - Phn di truyn v sinh thi hc#Hunh Nht#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010# ^a167tr.^b24cm#Sinh hc#Di truyn hc#Sinh thi hc#Sch c thm#B.Hin#Hunh N ht#Bi tp#Trc nghim#259388## 00677000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020045000530030060000980070039001580080005001970090 02600202010000500228011001500233020000700248020000700255020000800262020001400270 039000700284005001700291020002000308005001300328013000700341020001500348#VV10.06 216#VV10.06217#49000#Vi?t#T450H#530.076#^214#T hp cu hi v bi tp trc ngh im vt l#Dnh cho hc sinh lp 12 chng trnh c bn v nng cao...#Nguyn Ki m Ngha (ch.b.), Phm Vn Duy#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a319tr.^b24cm #Vt l#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#B.Hin#Nguyn Kim Ngha#Cu hi trc nghim #Phm Vn Duy#259389#Sch luyn thi## 00633000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020071000550030060001260070014001860080005002000090 02600205010000500231011001500236020002000251020000700271020000800278020001400286 039000700300005001400307013000700321020001500328#VV10.06219#VV10.06218#25000#Vi ?t#M458T#516.23076#^214#123 bi tp chn lc v khi khng gian gii bng phng php hnh hc#Dnh cho hc sinh lp 12 chng trnh c bn v nng cao...#Phan Cung c#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a147tr.^b24cm#Hnh hc khng gian# Lp 12#Bi tp#Sch c thm#B.Hin#Phan Cung c#259390#Sch luyn thi## 00647000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020030000540030059000840070012001430220004001550080 00500159009002600164010000500190011001500195020000800210020002000218020000700238 02000140024502000150025900500120027403900070028601300070029302000100030002000110 0310#VV10.06220#VV10.06221#38500#Vi?t#T455-O#546.076#^214#Tng n tp kin thc ho hc#Dnh cho hc sinh lp 12 chng trnh chun v nng cao...#V Vn Qun# T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a246tr.^b24cm#Ho hc#Ph thng trung h c#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi#V Vn Qun#B.Hin#259391#Ho v c#Ho h u c## 00693000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020050000530030064001030070012001670080005001790090 02600184010000500210011001500215020001000230020001000240020001500250039000700265 020000800272001001200280021010400292013000700396#VV10.06222#VV10.06223#60000#Vi ?t#T527T#515.076#^214#Tuyn tp cc chuyn & k thut tnh tch phn#Gm 50 c huyn , 50 k thut, 200 dng bi tp & 2000 bi ton#Trn Phng#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2010#^a430tr.^b24cm#Tch phn#Gii tch#Sch tham kho#B.Hin #Bi tp#Trn Phng#Gm nhng chuyn , cc dng bi tp tnh tch phn, cc ng dng tch phn v bt ng thc tch phn#259392## 00668000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020057000550030087001120070024001990080005002230090 02600228010000500254011001500259020001900274020002000293020001400313039000700327 005001200334005001100346013000700357020001400364#VV10.06225#VV10.06224#60000#Vi ?t#PH561P#516.3076#^214#Phng php gii ton hnh hc gii tch trong mt phng #Gm 58 ch cho 125 dng ton vi 190 v d, 138 bi chn lc v 444 bi tp ngh#L Hng c, L Hu Tr#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a461tr.^b24 cm#Hnh hc gii tch#Ph thng trung hc#Sch c thm#B.Hin#L Hng c#L H u Tr#259393#Gii bi ton## 00645000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020032000540030095000860070026001810080005002070090 02600212010000500238011001500243020001000258020002000268020001400288039000700302 005001200309005001300321020001400334013000700348#VV10.06226#VV10.06227#42000#Vi ?t#PH561P#515.076#^214#Phng php gii ton tch phn#Gm 27 ch cho 64 dng ton vi 287 v d, 160 bi ton chn lc v 198 bi tp ngh kp#L Hng c, L Bch Ngc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a292tr.^b24cm#Tch phn#Ph thng trung hc#Sch c thm#B.Hin#L Hng c#L Bch Ngc#Gii bi ton#259 394## 00647000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820007000428080005000490020034000540030060000880070036001480080005001840090 02600189010000500215011001500220020000500235020002000240020000700260020001400267 039000700281005001700288005001800305020001500323013000700338#VV10.06228#VV10.062 29#39000#Vi?t#GI-103N#510.76#^214#Gii nhanh 25 thi mn ton hc#Dnh cho h c sinh lp 12 chng trnh c bn v nng cao...#Nguyn Ngc Sng, Thi Th Kim Lin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a252tr.^b24cm#Ton#Ph thng trung hc # thi#Sch c thm#B.Hin#Nguyn Ngc Sng#Thi Th Kim Lin#Sch luyn thi#2 59395## 01175000000000397000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820010000518080005000610020065000660030098001310070036002290080 00500265009001800270010000500288011001500293021026900308020001200577020001000589 00500120059900500110061103900070062202000060062900500080063500500160064300500190 0659013000700678015004000685020001900725020001800744020000700762020000800769#VV1 0.06230#VV10.06232#VV10.06231#81000#Vi?t#H466T#338.10959#^214#Hp tc pht tri n nng nghip hng ti cng ng kinh t ASEAN#K yu Hi tho khoa hc hng n m ln th 33 ca Hip hi cc Hi Khoa hc Kinh t cc nc ASEAN#Trn Phng, N guyn Mi, Phm T...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a466tr.^b21cm#Gm cc bo co cp n xu hng cc ngnh u tin hi nhp y mnh hp tc ASEAN, v s ph t trin nng nghip, nng thn cc nc ASEAN v cc vn chnh sch pht t rin, an ninh lng thc, gim ngho... lin quan n pht trin nng nghip, n ng thn ASEAN#Nng nghip#Nng thn#Trn Phng#Nguyn Mi#B.Hin#ASEAN#Phm T# Nguyn Minh Du#Nguyn Th Mai Anh#259396#TTS ghi: Hi Khoa hc Kinh t Vit Na m#Hp tc pht trin#Cng ng kinh t#K yu#Bo co## 00973000000000313000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820011000448080005000550010022000600020031000820070050001130080005001630090 01100168010000500179011001500184021037700199020001200576020000900588020001000597 020000900607006001100616006000900627039000700636013000700643019000900650#VV10.06 233#VV10.06234#VV10.06235#Vi?t#H450C#959.704092#^214#Kapfenberger, Hellmut#H Ch Minh - Mt bin nin s#Hellmut Kapfenberger ; Dch: inh Hng, Thin H#^aH. #^aTh gii#2010#^a323tr.^b21cm#Gii thiu nhng chng ng i ca H Ch Minh t cu b Nguyn Sinh Cung, anh thanh nin Nguyn Tt Thnh, hay Nguyn i Quc v cui cng l Ch tch H Ch Minh. Cuc i hot ng si ni ca Ngi gn vi nhng giai on pht trin quan trng ca lch s dn tc Vit Nam, ca Cch mng Vit Nam, phong tro gii phng dn tc v phong tro cng sn - cng nhn quc t#H Ch Minh#Cuc i#S nghip#Vit Nam#inh Hng#Thin H#B.Hin#2593 97#Dch c## 00693000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070079000750220004001540080005001580090 01100163010000500174011001500179012001600194020001800210020000900228020001300237 00500170025000500160026700600160028300600130029900600150031203900070032701300070 0334019001400341#VN10.01629#13000#Vi?t#457H#895.6#^214#rmon hc ting Anh#T ruyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch, b.s.: Nguyn A nh Tun...#T.1#^aH.#^aKim ng#2010#^a159tr.^b19cm#T sch Hc vui#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#Nguyn Anh Tun#Song Lan Anh#L Phng Lin#B.Hin#259398#Dch Nht Bn## 00693000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070079000750220004001540080005001580090 01100163010000500174011001500179012001600194020001800210020000900228020001300237 00500170025000500160026700600160028300600130029900600150031203900070032701900140 0334013000700348#VN10.01630#13000#Vi?t#457H#895.6#^214#rmon hc ting Anh#T ruyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch, b.s.: Nguyn A nh Tun...#T.2#^aH.#^aKim ng#2010#^a159tr.^b19cm#T sch Hc vui#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#Nguyn Anh Tun#Song Lan Anh#L Phng Lin#B.Hin#Dch Nht Bn#259399## 00693000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070079000750220004001540080005001580090 01100163010000500174011001500179012001600194020001800210020000900228020001300237 00500170025000500160026700600160028300600130029900600150031203900070032701900140 0334013000700348#VN10.01631#13000#Vi?t#457H#895.6#^214#rmon hc ting Anh#T ruyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch, b.s.: Nguyn A nh Tun...#T.3#^aH.#^aKim ng#2010#^a159tr.^b19cm#T sch Hc vui#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#Nguyn Anh Tun#Song Lan Anh#L Phng Lin#B.Hin#Dch Nht Bn#259400## 00693000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070079000750220004001540080005001580090 01100163010000500174011001500179012001600194020001800210020000900228020001300237 00500170025000500160026700600160028300600130029900600150031203900070032701900140 0334013000700348#VN10.01632#13000#Vi?t#457H#895.6#^214#rmon hc ting Anh#T ruyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch, b.s.: Nguyn A nh Tun...#T.4#^aH.#^aKim ng#2010#^a159tr.^b19cm#T sch Hc vui#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#Nguyn Anh Tun#Song Lan Anh#L Phng Lin#B.Hin#Dch Nht Bn#259401## 00693000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070079000750220004001540080005001580090 01100163010000500174011001500179012001600194020001800210020000900228020001300237 00500170025000500160026700600160028300600130029900600150031203900070032701900140 0334013000700348#VN10.01633#13000#Vi?t#457H#895.6#^214#rmon hc ting Anh#T ruyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch, b.s.: Nguyn A nh Tun...#T.5#^aH.#^aKim ng#2010#^a159tr.^b19cm#T sch Hc vui#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#Nguyn Anh Tun#Song Lan Anh#L Phng Lin#B.Hin#Dch Nht Bn#259402## 00693000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070079000750220004001540080005001580090 01100163010000500174011001500179012001600194020001800210020000900228020001300237 00500170025000500160026700600160028300600130029900600150031203900070032701900140 0334013000700348#VN10.01634#13000#Vi?t#457H#895.6#^214#rmon hc ting Anh#T ruyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch, b.s.: Nguyn A nh Tun...#T.6#^aH.#^aKim ng#2010#^a159tr.^b19cm#T sch Hc vui#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#Nguyn Anh Tun#Song Lan Anh#L Phng Lin#B.Hin#Dch Nht Bn#259403## 00693000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070079000750220004001540080005001580090 01100163010000500174011001500179012001600194020001800210020000900228020001300237 00500170025000500160026700600160028300600130029900600150031203900070032701900140 0334013000700348#VN10.01635#13000#Vi?t#457H#895.6#^214#rmon hc ting Anh#T ruyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch, b.s.: Nguyn A nh Tun...#T.7#^aH.#^aKim ng#2010#^a159tr.^b19cm#T sch Hc vui#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#Nguyn Anh Tun#Song Lan Anh#L Phng Lin#B.Hin#Dch Nht Bn#259404## 00693000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070079000750220004001540080005001580090 01100163010000500174011001500179012001600194020001800210020000900228020001300237 00500170025000500160026700600160028300600130029900600150031203900070032701900140 0334013000700348#VN10.01636#13000#Vi?t#457H#895.6#^214#rmon hc ting Anh#T ruyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch, b.s.: Nguyn A nh Tun...#T.8#^aH.#^aKim ng#2010#^a159tr.^b19cm#T sch Hc vui#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#Nguyn Anh Tun#Song Lan Anh#L Phng Lin#B.Hin#Dch Nht Bn#259405## 00693000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070079000750220004001540080005001580090 01100163010000500174011001500179012001600194020001800210020000900228020001300237 00500170025000500160026700600160028300600130029900600150031203900070032701900140 0334013000700348#VN10.01637#13000#Vi?t#457H#895.6#^214#rmon hc ting Anh#T ruyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch, b.s.: Nguyn A nh Tun...#T.9#^aH.#^aKim ng#2010#^a157tr.^b19cm#T sch Hc vui#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#Nguyn Anh Tun#Song Lan Anh#L Phng Lin#B.Hin#Dch Nht Bn#259406## 00694000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070079000750220005001540080005001590090 01100164010000500175011001500180012001600195020001800211020000900229020001300238 00500170025100500160026800600160028400600130030000600150031303900070032801900140 0335013000700349#VN10.01638#13000#Vi?t#457H#895.6#^214#rmon hc ting Anh#T ruyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; Bin dch, b.s.: Nguyn A nh Tun...#T.10#^aH.#^aKim ng#2010#^a159tr.^b19cm#T sch Hc vui#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#Nguyn Anh Tun#Son g Lan Anh#L Phng Lin#B.Hin#Dch Nht Bn#259407## 00704000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070080000710220004001512210014001550080 00500169009001100174010000500185011001500190020001700205020000900222020001300231 00500170024400500160026100500080027700600130028500600150029800600130031303900070 0326013000700333019001400340#VN10.01639#13000#Vi?t#457B#895.6#^214#rmon bn g chy#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; c Lm b.s. ; D ch: Song Lan Anh...#T.1#i bng r#^aH.#^aKim ng#2010#^a187tr.^b18cm#Vn h c hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song L an Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#B.Hin#259408#Dch Nht Bn## 00712000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070080000710220004001512210022001550080 00500177009001100182010000500193011001500198020001700213020000900230020001300239 00500170025200500160026900500080028500600130029300600150030600600130032103900070 0334019001400341013000700355#VN10.01640#13000#Vi?t#457B#895.6#^214#rmon bn g chy#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; c Lm b.s. ; D ch: Song Lan Anh...#T.2#B mt qu bng trng#^aH.#^aKim ng#2010#^a182tr.^b18c m#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c L m#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#B.Hin#Dch Nht Bn#259409## 00709000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070080000710220004001512210019001550080 00500174009001100179010000500190011001500195020001700210020000900227020001300236 00500170024900500160026600500080028200600130029000600150030300600130031803900070 0331019001400338013000700352#VN10.01641#13000#Vi?t#457B#895.6#^214#rmon bn g chy#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; c Lm b.s. ; D ch: Song Lan Anh...#T.3#Chibimn lp cng#^aH.#^aKim ng#2010#^a187tr.^b18cm#V n hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#S ong Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#B.Hin#Dch Nht Bn#259410## 00714000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070080000710220004001512210024001550080 00500179009001100184010000500195011001500200020001700215020000900232020001300241 00500170025400500160027100500080028700600130029500600150030800600130032303900070 0336019001400343013000700357#VN10.01642#13000#Vi?t#457B#895.6#^214#rmon bn g chy#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; c Lm b.s. ; D ch: Song Lan Anh...#T.4#Trn u bng trn bin#^aH.#^aKim ng#2010#^a189tr.^b1 8cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#B.Hin#Dch Nht Bn#259411## 00710000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070080000710220004001512210020001550080 00500175009001100180010000500191011001500196020001700211020000900228020001300237 00500170025000500160026700500080028300600130029100600150030400600130031903900070 0332019001400339013000700353#VN10.01643#13000#Vi?t#457B#895.6#^214#rmon bn g chy#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; c Lm b.s. ; D ch: Song Lan Anh...#T.5#Tinh thn thng v#^aH.#^aKim ng#2010#^a179tr.^b18cm# Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm# Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#B.Hin#Dch Nht Bn#259412## 00717000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070080000710220004001512210027001550080 00500182009001100187010000500198011001500203020001700218020000900235020001300244 00500170025700500160027400500080029000600130029800600150031100600130032603900070 0339019001400346013000700360#VN10.01644#13000#Vi?t#457B#895.6#^214#rmon bn g chy#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; c Lm b.s. ; D ch: Song Lan Anh...#T.6#ng i c - ng i mi#^aH.#^aKim ng#2010#^a185tr. ^b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu# c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#B.Hin#Dch Nht Bn#259413## 00707000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070080000710220004001512210017001550080 00500172009001100177010000500188011001500193020001700208020000900225020001300234 00500170024700500160026400500080028000600130028800600150030100600130031603900070 0329019001400336013000700350#VN10.01645#13000#Vi?t#457B#895.6#^214#rmon bn g chy#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; c Lm b.s. ; D ch: Song Lan Anh...#T.7#Tin vo ng i#^aH.#^aKim ng#2010#^a185tr.^b18cm#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Son g Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#B.Hin#Dch Nht Bn#259414## 00705000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070080000710220004001512210015001550080 00500170009001100175010000500186011001500191020001700206020000900223020001300232 00500170024500500160026200500080027800600130028600600150029900600130031403900070 0327019001400334013000700348#VN10.01646#13000#Vi?t#457B#895.6#^214#rmon bn g chy#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; c Lm b.s. ; D ch: Song Lan Anh...#T.8#i r d b#^aH.#^aKim ng#2010#^a174tr.^b18cm#Vn h c hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#B.Hin#Dch Nht Bn#259415## 00710000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070080000710220004001512210020001550080 00500175009001100180010000500191011001500196020001700211020000900228020001300237 00500170025000500160026700500080028300600130029100600150030400600130031903900070 0332019001400339013000700353#VN10.01647#13000#Vi?t#457B#895.6#^214#rmon bn g chy#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; c Lm b.s. ; D ch: Song Lan Anh...#T.9#Quyt khng nn ch#^aH.#^aKim ng#2010#^a190tr.^b18cm# Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm# Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#B.Hin#Dch Nht Bn#259416## 00704000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070080000710220005001512210013001560080 00500169009001100174010000500185011001500190020001700205020000900222020001300231 00500170024400500160026100500080027700600130028500600150029800600130031303900070 0326019001400333013000700347#VN10.01648#13000#Vi?t#457B#895.6#^214#rmon bn g chy#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; c Lm b.s. ; D ch: Song Lan Anh...#T.10#Ai l s mt#^aH.#^aKim ng#2010#^a179tr.^b18cm#Vn h c hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song L an Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#B.Hin#Dch Nht Bn#259417## 00704000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070080000710220005001512210013001560080 00500169009001100174010000500185011001500190020001700205020000900222020001300231 00500170024400500160026100500080027700600130028500600150029800600130031303900070 0326019001400333013000700347#VN10.01649#13000#Vi?t#457B#895.6#^214#rmon bn g chy#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; c Lm b.s. ; D ch: Song Lan Anh...#T.11#C nm l xo#^aH.#^aKim ng#2010#^a191tr.^b18cm#Vn h c hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song L an Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#B.Hin#Dch Nht Bn#259418## 00705000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070080000710220005001512210014001560080 00500170009001100175010000500186011001500191020001700206020000900223020001300232 00500170024500500160026200500080027800600130028600600150029900600130031403900070 0327019001400334013000700348#VN10.01650#13000#Vi?t#457B#895.6#^214#rmon bn g chy#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; c Lm b.s. ; D ch: Song Lan Anh...#T.12#Vua bng chy#^aH.#^aKim ng#2010#^a190tr.^b18cm#Vn h c hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#B.Hin#Dch Nht Bn#259419## 00705000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070080000710220005001512210014001560080 00500170009001100175010000500186011001500191020001700206020000900223020001300232 00500170024500500160026200500080027800600130028600600150029900600130031403900070 0327019001400334013000700348#VN10.01651#13000#Vi?t#457B#895.6#^214#rmon bn g chy#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; c Lm b.s. ; D ch: Song Lan Anh...#T.13#Vua bng chy#^aH.#^aKim ng#2010#^a179tr.^b18cm#Vn h c hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#B.Hin#Dch Nht Bn#259420## 00705000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070080000710220005001512210014001560080 00500170009001100175010000500186011001500191020001700206020000900223020001300232 00500170024500500160026200500080027800600130028600600150029900600130031403900070 0327019001400334013000700348#VN10.01652#13000#Vi?t#457B#895.6#^214#rmon bn g chy#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio ; Nguyn Thng Vu ch.b. ; c Lm b.s. ; D ch: Song Lan Anh...#T.14#Vua bng chy#^aH.#^aKim ng#2010#^a187tr.^b18cm#Vn h c hin i#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#B.Hin#Dch Nht Bn#259421## 00768000000000361000450002600110000002000090001102000130002000500170003303900080 00500140007000580190005000650020018000700030013000880070111001010220005002122210 01400217008000500231009001100236010000500247011001500252019001400267020001800281 18100060029908200060030580800050031101300070031600500180032300500160034100500080 0357006001300365006001500378006001300393#VN10.01653#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko . F. Fujio#T. Hng#13000#Vi?t#rmon bng chy#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Mugiwara Shintaro ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch, bin tp: Son g Lan Anh...#T.15#Vua bng chy#^aH.#^aKim ng#2010#^a187tr.^b18cm#Dch Nht B n#Vn hc thiu nhi#457B#895.6#^214#259422#Mugiwara Shintaro#Nguyn Thng Vu# c Lm#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H## 00742000000000349000450002600110000002000090001102000130002000500170003303900080 00500140007000580190005000650020018000700030013000880070111001010220005002120080 00500217009001100222010000500233011001500238019001400253020001800267181000600285 08200060029180800050029701300070030200500180030900500160032700500080034300600130 0351006001500364006001300379#VN10.01654#Nht Bn#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio#T . Hng#13500#Vi?t#rmon bng chy#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Mugiwara Shi ntaro ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch, bin tp: Song Lan Anh... #T.18#^aH.#^aKim ng#2010#^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#457B# 895.6#^214#259423#Mugiwara Shintaro#Nguyn Thng Vu#c Lm#Song Lan Anh#L Ph ng Lin#Phm Minh H## 00563000000000301000450002600110000002000130001102000180002402000090004203900080 00510140008000590190005000671810006000720820006000788080005000840020011000890030 01300100007002900113022000500142005001200147006001000159008000500169009001100174 010000500185011001500190012003500205019001400240013000700254#VN10.01655#Truyn t ranh#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#T. Hng#145000#Vi?t#H407C#895.7#^214#Hong cung #Truyn tranh#Park So Hee ; Ngc Linh dch#T.14#Park So Hee#Ngc Linh#^aH.#^aKim ng#2010#^a174tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Dch Hn Quc#25942 4## 00563000000000301000450002600110000002000130001102000180002402000090004203900080 00510140008000590190005000671810006000720820006000788080005000840020011000890030 01300100007002900113022000500142005001200147006001000159008000500169009001100174 010000500185011001500190012003500205019001400240013000700254#VN10.01656#Truyn t ranh#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#T. Hng#145000#Vi?t#H407C#895.7#^214#Hong cung #Truyn tranh#Park So Hee ; Ngc Linh dch#T.15#Park So Hee#Ngc Linh#^aH.#^aKim ng#2010#^a176tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Dch Hn Quc#25942 5## 00562000000000301000450002600110000002000130001102000180002402000090004203900080 00510140007000590190005000661810006000710820006000778080005000830020011000880030 01300099007002900112022000500141005001200146006001000158008000500168009001100173 010000500184011001500189012003500204019001400239013000700253#VN10.01657#Truyn t ranh#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#T. Hng#14500#Vi?t#H407C#895.7#^214#Hong cung# Truyn tranh#Park So Hee ; Ngc Linh dch#T.16#Park So Hee#Ngc Linh#^aH.#^aKim ng#2010#^a191tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Dch Hn Quc#259426 ## 00559000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020013000410030013000540070039000670220004001062210010001100080 00500120009001100125010000500136011001500141020001800156020000900174020001300183 005001600196006001600212039000800228013000700236019001400243#VN10.01658#14000#V i?t#DR102D#895.6#^214#Dragon drive#Truyn tranh#Ken'ichi Sakura ; Trnh Thu Gian g dch#T.1#D-Break!!#^aH.#^aKim ng#2010#^a193tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ken'ichi Sakura#Trnh Thu Giang#T. Hng#259427#Dch Nht Bn## 00563000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020013000410030013000540070039000670220004001062210014001100080 00500124009001100129010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001600200006001600216039000800232019001400240013000700254#VN10.01659#14000#V i?t#DR102D#895.6#^214#Dragon drive#Truyn tranh#Ken'ichi Sakura ; Trnh Thu Gian g dch#T.2#Another world#^aH.#^aKim ng#2010#^a183tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#N ht Bn#Truyn tranh#Ken'ichi Sakura#Trnh Thu Giang#T. Hng#Dch Nht Bn#25942 8## 00557000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020013000410030013000540070039000670220004001062210008001100080 00500118009001100123010000500134011001500139020001800154020000900172020001300181 005001600194006001600210039000800226019001400234013000700248#VN10.01660#14000#V i?t#DR102D#895.6#^214#Dragon drive#Truyn tranh#Ken'ichi Sakura ; Trnh Thu Gian g dch#T.3#Believe#^aH.#^aKim ng#2010#^a196tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht B n#Truyn tranh#Ken'ichi Sakura#Trnh Thu Giang#T. Hng#Dch Nht Bn#259429## 00579000000000301000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000800262013000700270#VN10.01661#Vi?t#TH1 04T#895.6#^214#13000#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.53#^aH.#^aKim ng#2010#^a166tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#T. Hng#259430## 00579000000000301000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000800262013000700270#VN10.01662#Vi?t#TH1 04T#895.6#^214#13000#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.54#^aH.#^aKim ng#2010#^a182tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#T. Hng#259431## 00579000000000301000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000800262013000700270#VN10.01663#Vi?t#TH1 04T#895.6#^214#13000#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.55#^aH.#^aKim ng#2010#^a182tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#T. Hng#259432## 00522000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020004000390030013000430070037000560220004000930080005000970090 01100102010000500113011001500118020001800133020000900151020001300160005001500173 006001500188039000800203013000700211019001400218#VN10.01664#14000#Vi?t#M109#895 .6#^214#Mar#Truyn tranh#Anzai Nobuyuki ; Song Tm Quyn dch#T.1#^aH.#^aKim n g#2010#^a193tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Anzai Nobuyuki#Son g Tm Quyn#T. Hng#259433#Dch Nht Bn## 00522000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020004000390030013000430070037000560220004000930080005000970090 01100102010000500113011001500118020001800133020000900151020001300160005001500173 006001500188039000800203019001400211013000700225#VN10.01665#14000#Vi?t#M109#895 .6#^214#Mar#Truyn tranh#Anzai Nobuyuki ; Song Tm Quyn dch#T.2#^aH.#^aKim n g#2010#^a188tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Anzai Nobuyuki#Son g Tm Quyn#T. Hng#Dch Nht Bn#259434## 00522000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020004000390030013000430070037000560220004000930080005000970090 01100102010000500113011001500118020001800133020000900151020001300160005001500173 006001500188039000800203019001400211013000700225#VN10.01666#14000#Vi?t#M109#895 .6#^214#Mar#Truyn tranh#Anzai Nobuyuki ; Song Tm Quyn dch#T.3#^aH.#^aKim n g#2010#^a189tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Anzai Nobuyuki#Son g Tm Quyn#T. Hng#Dch Nht Bn#259435## 00522000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020004000390030013000430070037000560220004000930080005000970090 01100102010000500113011001500118020001800133020000900151020001300160005001500173 006001500188039000800203019001400211013000700225#VN10.01667#14000#Vi?t#M109#895 .6#^214#Mar#Truyn tranh#Anzai Nobuyuki ; Song Tm Quyn dch#T.4#^aH.#^aKim n g#2010#^a181tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Anzai Nobuyuki#Son g Tm Quyn#T. Hng#Dch Nht Bn#259436## 00563000000000301000450002600110000001400070001118100070001808200060002580800050 00310190005000360020012000410030013000530070032000660220005000982210028001030050 01500131008000500146009001100151010000500162011001500167006001000182019001400192 020001800206020000900224020001300233039000800246013000700254#VN10.01668#13500#D R102B#895.6#^214#Vi?t#Dragon Ball#Truyn tranh#Akira Toriyama ; Nhm Yaki dch#T .34#Chin binh gii hn c Goku#Akira Toriyama#^aH.#^aKim ng#2010#^a188tr.^b18 cm#Nhm Yaki#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#T. Hng#25943 7## 00559000000000301000450002600110000001400070001118100070001808200060002580800050 00310190005000360020012000410030013000530070032000660220005000982210024001030050 01500127008000500142009001100147010000500158011001500163006001000178019001400188 020001800202020000900220020001300229039000800242013000700250#VN10.01669#13500#D R102B#895.6#^214#Vi?t#Dragon Ball#Truyn tranh#Akira Toriyama ; Nhm Yaki dch#T .35#Tm bit cc chin binh#Akira Toriyama#^aH.#^aKim ng#2010#^a181tr.^b18cm#N hm Yaki#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#T. Hng#259438## 00555000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900080 00510140007000590190005000661810006000710820006000778080005000830020007000880030 01300095007004100108022000400149221000900153005001800162006001600180008000500196 009001100201010000500212011001500217019001400232013000700246#VN10.01670#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#T. Hng#13500#Vi?t#PS610#895.6#^214#Psyren#Truy n tranh#Toshiaki Iwashiro ; Trnh Thu Giang dch#T.8#nh sng#Toshiaki Iwashiro #Trnh Thu Giang#^aH.#^aKim ng#2010#^a193tr.^b18cm#Dch Nht Bn#259439## 00621000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070070000660220004001362210021001400080 00500161009001100166010000500177011001500182020001800197020000900215020001300224 005001300237005001300250006001500263039000800278019001400286013000700300#VN10.01 671#20000#Vi?t#T104Q#895.6#^214#Tam quc ch#Truyn tranh#Nguyn tc: Yu Terash ima ; Tranh: L Ch Thanh ; Nguyn H Thu dch#T.7#Khng Minh xut trn#^aH.#^ aKim ng#2010#^a346tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yu Terashi ma#L Ch Thanh#Nguyn H Thu#T. Hng#Dch Nht Bn#259440## 00620000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070070000660220004001362210020001400080 00500160009001100165010000500176011001500181020001800196020000900214020001300223 005001300236005001300249006001500262039000800277019001400285013000700299#VN10.01 672#20000#Vi?t#T104Q#895.6#^214#Tam quc ch#Truyn tranh#Nguyn tc: Yu Terash ima ; Tranh: L Ch Thanh ; Nguyn H Thu dch#T.8#i chin Xch Bch#^aH.#^a Kim ng#2010#^a325tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yu Terashim a#L Ch Thanh#Nguyn H Thu#T. Hng#Dch Nht Bn#259441## 00619000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070070000660220004001362210019001400080 00500159009001100164010000500175011001500180020001800195020000900213020001300222 005001300235005001300248006001500261039000800276019001400284013000700298#VN10.01 673#20000#Vi?t#T104Q#895.6#^214#Tam quc ch#Truyn tranh#Nguyn tc: Yu Terash ima ; Tranh: L Ch Thanh ; Nguyn H Thu dch#T.9#Kt hn chin lc#^aH.#^aK im ng#2010#^a348tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yu Terashima #L Ch Thanh#Nguyn H Thu#T. Hng#Dch Nht Bn#259442## 00572000000000301000450002600110000002000090001102000130002002000180003301400070 00510190005000581810006000630820006000698080005000750020017000800030013000970070 03100110022000500141008000500146009001100151010000500162011001500167012003500182 005001300217006001100230039000800241019001400249013000700263#VN10.01674#Hn Quc #Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#15000#Vi?t#C450D#895.7#^214#C du thu thn#Tr uyn tranh#Yun Mi Kyung ; Thanh Thu dch#T.10#^aH.#^aKim ng#2010#^a183tr.^b18 cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+#Yun Mi Kyung#Thanh Thu#T. Hng#Dch Hn Q uc#259443## 00557000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002400200100 00290030013000390070032000520220005000842210024000890190005001130050013001180060 01200131008000500143009001100148010000500159011001500164020001800179020000900197 020001300206019001400219039000800233014000700241013000700248#VN10.01675#O-430P#8 95.6#^214#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Huyn Trang dch#T.34#Th n c Water seven#Vi?t#Eiichiro Oda#Huyn Trang#^aH.#^aKim ng#2010#^a227tr.^b18cm# Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#T. Hng#13500#259444## 00578000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020022000410030013000630070035000760220005001112210027001160050 01300143006001500156008000500171009001100176010000500187011001500192019001400207 020001800221020000900239020001300248039000800261013000700269#VN10.01676#13500#V i?t#I-314C#895.6#^214#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Song Tm Quyn dch#T.18#Trn u vng loi khu vc#Motoki Monma#Song Tm Quyn#^aH.#^aK im ng#2010#^a179tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tran h#T. Hng#259445## 00582000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020022000410030013000630070035000760220005001112210031001160050 01300147006001500160008000500175009001100180010000500191011001500196019001400211 020001800225020000900243020001300252039000800265013000700273#VN10.01677#13500#V i?t#I-314C#895.6#^214#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Song Tm Quyn dch#T.19#Ngi n t i tuyn bng #Motoki Monma#Song Tm Quyn#^aH. #^aKim ng#2010#^a183tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#T. Hng#259446## 00573000000000301000450002600110000001400070001101900050001800200150002300300130 00380290025000510070037000760220005001130080005001180090011001230100005001340110 01500139019001400154020001800168020000900186020001300195005001300208006001700221 039000800238181000700246082000600253808000500259013000700264#VN10.01678#14000#V i?t#Chng qun gia#Truyn tranh#Hayate the combat butler#Hata Kenjiro ; Nguyn T hanh Vn dch#T.22#^aH.#^aKim ng#2010#^a184tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hata Kenjiro#Nguyn Thanh Vn#T. Hng#CH106Q#895.6# ^214#259447## 00548000000000301000450002600110000001400070001101900050001800200120002300300130 00350070040000480220005000880080005000930090011000980100005001090110015001140190 01400129020000900143020001300152005001400165006000800179006000900187039000800196 181000600204082000600210808000500216020001800221013000700239#VN10.01679#14000#V i?t#Kt gii s#Truyn tranh#Tanabe Yellow ; Dch: H Thu, Vit Anh#T.27#^aH.#^ aKim ng#2010#^a183tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Nht Bn#Truyn tranh#Tanabe Yellow# H Thu#Vit Anh#T. Hng#K258G#895.6#^214#Vn hc thiu nhi#259448## 00530000000000289000450002600110000003900080001101400070001901900050002618100070 00310820006000388080005000440020018000490030013000670070033000800220004001130080 00500117009001100122010000500133011001500138020001800153020000900171020001300180 005001300193006001300206019001400219013000700233#VN10.01680#T. Hng#14000#Vi?t# TR527C#895.6#^214#Truyn c gm hoa#Truyn tranh#Kyoko Hikawa ; Barbie Ayumi dc h#T.5#^aH.#^aKim ng#2010#^a201tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tran h#Kyoko Hikawa#Barbie Ayumi#Dch Nht Bn#259449## 00578000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070032000750220004001070080005001110090 01100116010000500127011001500132012003500147020001800182020000900200020001300209 005001500222006001000237039000800247013000700255019001400262#VN10.01681#14000#V i?t#101Q#895.6#^214#c qu v bn tnh ca#Truyn tranh#Miyoshi Tomori ; Diu Th u dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2010#^a184tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 1 6+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Miyoshi Tomori#Diu Thu#T. Hng#2594 50#Dch Nht Bn## 00545000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020009000400030013000490070033000620220004000952210013000990080 00500112009001100117010000500128011001500133020001800148020000900166020001300175 005001600188006001000204039000800214013000700222019001400229#VN10.01682#14000#V i?t#WH313#895.6#^214#Whistle!#Truyn tranh#Daisuke Higuchi ; Mnh Linh dch#T.1# Break though#^aH.#^aKim ng#2010#^a185tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truy n tranh#Daisuke Higuchi#Mnh Linh#T. Hng#259451#Dch Nht Bn## 00616000000000313000450002600110000003900080001101400070001901900050002618100060 00310820006000378080005000430020021000480030013000690070059000820220004001412210 01800145008000500163009001100168010000500179011001500184020001800199020000900217 020001300226005001100239005001400250019001400264006001700278013000700295#VN10.01 683#T. Hng#14000#Vi?t#H309K#895.6#^214#Hikaru k th c vy#Truyn tranh#Yumi Hotta ; Ho s: Takeshi Obata ; Nhm Kou Project dch#T.2#Trn u u tin#^aH. #^aKim ng#2010#^a192tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yumi Hot ta#Takeshi Obata#Dch Nht Bn#Nhm Kou Project#259452## 00531000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070035000690220004001040080005001080090 01100113010000500124011001500129020001800144020000900162020001300171005001700184 006001100201019001400212039000800226013000700234#VN10.01684#14000#Vi?t#B450T#89 5.6#^214#B t kim cng#Truyn tranh#Mizushiro Setona ; Thanh Thu dch#T.5#^aH .#^aKim ng#2010#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mizushi ro Setona#Thanh Thu#Dch Nht Bn#T. Hng#259453## 00844000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820011000528080005000630020025000680030007000930070040001000080 00500140009001100145010000500156011001500161020001700176020000700193005001000200 03900080021002101780021801200250039602000090042100500090043000500160043900500150 0455005001700470013000700487#VN10.01685#VN10.01686#VN10.01687#19000#Vi?t#NH556T #895.922803#^214#Nhng thng ngy bn Bc#Hi k#Tr Giang, Ybi Al, Nguyn Th Thc...#^aH.#^aKim ng#2010#^a149tr.^b19cm#Vn hc hin i#Hi k#Tr Giang#T . Hng#Ghi li nhng ln ng bo, chin s, b bn c gp g v lm vic vi Bc H. Lng tn knh ca nhn dn, bn b i vi Bc v tm lng ca Bc H i vi chin s, ng bo#120 nm ngy sinh Bc H#Vit Nam#Ybi Al#Nguyn Th T hc#Nguyn Vn Mi#inh Th Kim Th#259454## 00748000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820011000518080005000620020008000670070041000750080005001160090 01100121010000500132011001400137020001700151020000900168005001700177039000800194 00100170020202101400021901200250035902000090038401300070039302000100040002000120 0410#VN10.01688#VN10.01690#VN10.01689#12000#Vi?t#G117B#895.922834#^214#Gp Bc# Nguyn Huy Tng ; Nguyn Huy Thng b.s.#^aH.#^aKim ng#2010#^a95tr.^b19cm#Vn hc hin i#Bi vit#Nguyn Huy Thng#T. Hng#Nguyn Huy Tng#Gm nhng mu ch uyn k li nhng ln tc gi c vinh d gp Bc H vi hnh nh Bc rt gn g i, gin d, lo thc v ngi nh ho quang#120 nm ngy sinh Bc H#Vit Nam#25 9455#Truyn k#Truyn phim## 00767000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590020015000640070016000790080005000950090 01100100010000500111011002600116020000800142020000300150039000800153001001600161 021021100177012002500388020000900413013000700422020001600429020000800445#VN10.01 691#VN10.01692#VN10.01693#12000#Vi?t#V250V#959.742#^214#V vi qu Bc#Chu Trn g Huyn#^aH.#^aKim ng#2010#^a88tr., 2tr. s ^b19cm#Lch s#K#T. Hng#Chu Tr ng Huyn#Gii thiu v lch s vng t huyn thoi qu hng Bc H vi min T y ngt ngn, vng h du sng Lam v nhng di tch mang ngha lch s ti lng cha qu ngoi ca Bc n lng Sen qu ni ni Bc sinh ra#120 nm ngy sinh B c H#Vit Nam#259456#Di tch lch s#Ngh An## 00495000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020013000550070010000680080005000780090011000830100 00500094011001500099020001800114020001200132039000800144001001000152004001300162 012002600175020000900201013000700210#VN10.01694#VN10.01695#19000#Vi?t#PH104N#89 5.9223#^214#Phm Ngc a#Xun Sch#^aH.#^aKim ng#2010#^a163tr.^b19cm#Vn hc t hiu nhi#Truyn ngn#T. Hng#Xun Sch#In ln th 8#Gng thiu nin anh hng#Vi t Nam#259457## 00486000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020009000540070008000630080005000710090011000760100 00500087011001500092020001800107020001200125039000800137001000800145004001300153 012002600166020000900192013000700201#VN10.01696#VN10.01697#15000#Vi?t#K310#895 .9223#^214#Kim ng#T Hoi#^aH.#^aKim ng#2010#^a119tr.^b19cm#Vn hc thiu nh i#Truyn ngn#T. Hng#T Hoi#In ln th 8#Gng thiu nin anh hng#Vit Nam#25 9458## 00485000000000277000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820009000398080005000480020010000530070008000630080005000710090011000760100 00500087011001400092020001800106020001200124039000800136001000800144004001300152 012002600165020000900191013000700200#VN10.01698#VN10.01699#8000#Vi?t#V550A#895. 9223#^214#V A Dnh#T Hoi#^aH.#^aKim ng#2010#^a55tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi #Truyn ngn#T. Hng#T Hoi#In ln th 8#Gng thiu nin anh hng#Vit Nam#259 459## 00489000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020014000540070007000680080005000750090011000800100 00500091011001500096020001800111020001200129039000800141001000700149004001300156 012002600169020000900195013000700204#VN10.01700#VN10.01701#18000#Vi?t#D561V#895 .9223#^214#Dng Vn Ni#L Vn#^aH.#^aKim ng#2010#^a143tr.^b19cm#Vn hc thi u nhi#Truyn ngn#T. Hng#L Vn#In ln th 6#Gng thiu nin anh hng#Vit Nam #259460## 00519000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020008000540070008000620080005000700090011000750100 00500086011001500091020001800106020001200124039000800136001000800144004001300152 020000900165015006000174013000700234#VN10.01702#VN10.01703#27000#Vi?t#522T#895 .9223#^214#t Teng#Chu Lai#^aH.#^aKim ng#2010#^a219tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi #Truyn ngn#T. Hng#Chu Lai#In ln th 2#Vit Nam#Sch k nim 35 nm gii phn g min Nam thng nht t nc#259461## 00669000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020013000540070032000670080005000990090011001040100 00500115011001500120021012800135020001700263020002100280020000900301020001300310 005000900323005000900332004001300341013000700354039000600361#VN10.01704#VN10.017 05#25000#Vi?t#B108M#959.7043#^214#Bo ma xun#Li: inh Qu ; Tranh: Huy Ton# ^aH.#^aKim ng#2010#^a130tr.^b19cm#Ghi li din bin cuc u tranh chng M, g ii phng dn tc ca qun v dn ta t nm 1973 n khi ginh ton thng nm 1 975#Lch s hin i#Khng chin chng M#Vit Nam#Truyn tranh#inh Qu#Huy To n#In ln th 2#259462#TDung## 00833000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020017000540030048000710070034001190080005001530090 01100158010000500169011001400174021015200188020001700340020000900357020004200366 02000130040800500080042100500090042902000210043800400130045902000100047201300070 0482039000600489#VN10.01707#VN10.01706#16000#Vi?t#R552R#959.7043#^214#Rc r Tr ng Sa#Chuyn chin u ca anh hng c cng Mai Nng#Truyn: Dng H ; Tranh: Huy Ton#^aH.#^aKim ng#2010#^a60tr.^b19cm#Ghi li din bin qu trnh Thiu t ng Mai Nng cng ng i chin u gii phng qun o Trng Sa nm 1975 tho t khi s chim ng ca quc M#Lch s hin i#Vit Nam#Mai Nng, Thiu t ng, (1930 -), Vit Nam#Truyn tranh#Dng H#Huy Ton#Khng chin chng M#In l n th 2#Trng Sa#259463#TDung## 00861000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020021000530030067000740070034001410080005001750090 01100180010000500191011001500196021013900211020001700350020002300367020000900390 02000470039902000130044600500080045900500090046702000210047601300070049700400130 0504039000600517#VN10.01708#VN10.01709#25000#Vi?t#S120S#959.704#^214#Sm st tr n u th#Chuyn chin u ca anh hng c cng Thiu tng Nguyn T Cng#Tr uyn: Dng H ; Tranh: Huy Ton#^aH.#^aKim ng#2010#^a122tr.^b19cm#Ghi li qu trnh anh dng chin u chng qun xm lc Nht, Php, M v trong s nghip bo v T quc ca Thiu tng Nguyn T Cng#Lch s hin i#Khng chin chn g Php#Vit Nam#Nguyn T Cng, Thiu tng, (? - ), Vit Nam#Truyn tranh#Dng H#Huy Ton#Khng chin chng M#259464#In ln th 2#TDung## 00860000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820009000428080005000510020018000560030059000740070043001330080005001760090 01100181010000500192011001400197021016600211020001700377020002100394020000900415 02000450042402000130046900500170048200500090049901300070050800400130051503900060 0528#VN10.01710#VN10.01711#12000#Vi?t#GI-108L#959.7043#^214#Giao Long dit M#C huyn chin cng ca anh hng c cng nc Vit Cng#Truyn: Hong Nguyn C t ; Tranh: Huy Ton#^aH.#^aKim ng#2010#^a40tr.^b19cm#Ghi li chin cng ca a nh hng c cng nc Vit Cng trong cuc khng chin chng M, c bit l chin tch ph hy hai x lan t hnh ca M cng Ca Vit#Lch s hin i#K hng chin chng M#Vit Nam# Vit Cng, Chin s, (1950 - ), Vit Nam#Truyn tranh#Hong Nguyn Ct#Huy Ton#259465#In ln th 2#TDung## 00493000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200110 00298080005000400020018000450070032000630080005000950090011001000100005001110110 01400116012002400130020001700154020000900171020001600180005000900196005000900205 013000700214039000600221#VV10.06240#6000#Vi?t#CH400N#398.209597#^214#Cho nai m n sng#Li: Bo Trn ; Tranh: Huy Phan#^aH.#^aKim ng#2010#^a13tr.^b21cm#Truy n ng ngn c sc#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ng ngn#Bo Trn#Huy Phan#2 59466#TDung## 00483000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020011000440070031000550080005000860090011000910100005001020110 01400107012002400121020001700145020000900162020001600171005000700187005001000194 013000700204039000600211#VV10.06241#6000#Vi?t#V207V#398.209597#^214#Vt v mo# Li: H Thu ; Tranh: c Trng#^aH.#^aKim ng#2010#^a13tr.^b21cm#Truyn ng ng n c sc#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ng ngn#H Thu#c Trng#259467#TDun g## 00503000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020025000440070034000690080005001030090011001080100005001190110 01400124012002400138020001700162020000900179020001600188005000700204005001300211 013000700224039000600231#VV10.06242#6000#Vi?t#V300S#398.209597#^214#V sao voi trong rng?#Li: H Thu ; Tranh: Hong Chng#^aH.#^aKim ng#2010#^a13tr.^b21 cm#Truyn ng ngn c sc#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ng ngn#H Thu#Hon g Chng#259468#TDung## 00516000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020038000440070034000820080005001160090011001210100005001320110 01400137012002400151020001700175020000900192020001600201005000700217005001300224 013000700237039000600244#VV10.06243#6000#Vi?t#V300S#398.209597#^214#V sao ch ght mo v mo bt chut?#Li: H Thu ; Tranh: Hong Chng#^aH.#^aKim ng#201 0#^a13tr.^b21cm#Truyn ng ngn c sc#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ng ng n#H Thu#Hong Chng#259469#TDung## 00495000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200110 00298080005000400020022000450070031000670080005000980090011001030100005001140110 01400119012002400133020001700157020000900174020001600183005000700199005001000206 013000700216039000600223#VV10.06244#6000#Vi?t#CH310C#398.209597#^214#Chim cng v i bng#Li: H Thu ; Tranh: c Trng#^aH.#^aKim ng#2010#^a13tr.^b21cm#Tr uyn ng ngn c sc#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ng ngn#H Thu#c Trng #259470#TDung## 00494000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020016000440070034000600080005000940090011000990100005001100110 01400115012002400129020001700153020000900170020001600179005000900195005001100204 013000700215039000600222#VV10.06245#6000#Vi?t#S550T#398.209597#^214#S t kiu ngo#Li: Bo Trn ; Tranh: Quc Hng#^aH.#^aKim ng#2010#^a13tr.^b21cm#Truyn ng ngn c sc#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ng ngn#Bo Trn#Quc Hng# 259471#TDung## 00496000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020020000440070033000640080005000970090011001020100005001130110 01400118012002400132020001700156020000900173020001600182005000900198005001000207 013000700217039000600224#VV10.06246#6000#Vi?t#C430Q#398.209597#^214#Con qu ng c nghch#Li: Bo Trn ; Tranh: Hunh Mai#^aH.#^aKim ng#2010#^a13tr.^b21cm#Tru yn ng ngn c sc#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ng ngn#Bo Trn#Hunh Ma i#259472#TDung## 00494000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200110 00298080005000400020021000450070031000660080005000970090011001020100005001130110 01400118012002400132020001700156020000900173020001600182005000700198005001000205 013000700215039000600222#VV10.06247#6000#Vi?t#PH105Q#398.209597#^214#Phn quyt cui cng#Li: H Thu ; Tranh: c Trng#^aH.#^aKim ng#2010#^a13tr.^b21cm#Tru yn ng ngn c sc#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn ng ngn#H Thu#c Trng# 259473#TDung## 00462000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020020000430070022000630080005000850090011000900100005001010110 01700106012002200123020001800145020000900163020001300172005001000185013000700195 039000600202#VV10.06248#12000#Vi?t#B103C#895.9223#^214#Bi chi li bing#Tran h, li: Thu Dung#^aH.#^aKim ng#2010#^a23tr.^b19x21cm#Nhng vt xu tnh#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu Dung#259474#TDung## 00458000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020016000430070022000590080005000810090011000860100005000970110 01700102012002200119020001800141020000900159020001300168005001000181013000700191 039000600198#VV10.06249#12000#Vi?t#G435B#895.9223#^214#Gt bt tham n#Tranh, l i: Thu Dung#^aH.#^aKim ng#2010#^a23tr.^b19x21cm#Nhng vt xu tnh#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu Dung#259475#TDung## 00461000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020019000430070022000620080005000840090011000890100005001000110 01700105012002200122020001800144020000900162020001300171005001000184013000700194 039000600201#VV10.06250#12000#Vi?t#B522B#895.9223#^214#Bt bi hay ganh t#Tranh , li: Thu Dung#^aH.#^aKim ng#2010#^a23tr.^b19x21cm#Nhng vt xu tnh#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu Dung#259476#TDung## 00462000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020020000430070022000630080005000850090011000900100005001010110 01700106012002200123020001800145020000900163020001300172005001000185013000700195 039000600202#VV10.06251#12000#Vi?t#B522B#895.9223#^214#Bt ch mu kiu k#Tran h, li: Thu Dung#^aH.#^aKim ng#2010#^a23tr.^b19x21cm#Nhng vt xu tnh#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu Dung#259477#TDung## 00463000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020021000430070022000640080005000860090011000910100005001020110 01700107012002200124020001800146020000900164020001300173005001000186013000700196 039000600203#VV10.06252#12000#Vi?t#C103B#895.9223#^214#Ci bn hay than th#Tra nh, li: Thu Dung#^aH.#^aKim ng#2010#^a23tr.^b19x21cm#Nhng vt xu tnh#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu Dung#259478#TDung## 00578000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020033000390030018000720070041000900080005001310090011001360100 00500147011001400152012003400166020001800200020000700218020001000225006001000235 005001400245019001600259013000700275039000600282#VV10.06253#25000#Vi?t#CH100M#6 49#^214#Cha m k chuyn b ngh li kt#Ai quan trng hn#Hng Oanh dch ; Minh ho: T Nh Nguyn#^aH.#^aKim ng#2010#^a45tr.^b24cm#Nhng cu chuyn chp cn h c m#Gio dc gia nh#Tr em#Truyn k#Hng Oanh#T Nh Nguyn#Dch Trung Q uc#259479#TDung## 00582000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020033000390030022000720070041000940080005001350090011001400100 00500151011001400156012003400170020001800204020000700222020001000229006001000239 005001400249019001600263013000700279039000600286#VV10.06254#25000#Vi?t#CH100M#6 49#^214#Cha m k chuyn b ngh li kt#Gic m ca chut con#Hng Oanh dch ; Minh ho: T Nh Nguyn#^aH.#^aKim ng#2010#^a45tr.^b24cm#Nhng cu chuyn chp cnh c m#Gio dc gia nh#Tr em#Truyn k#Hng Oanh#T Nh Nguyn#Dch Tru ng Quc#259480#TDung## 00582000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020033000390030022000720070041000940080005001350090011001400100 00500151011001400156012003400170020001800204020000700222020001000229006001000239 005001400249019001600263013000700279039000600286#VV10.06255#25000#Vi?t#CH100M#6 49#^214#Cha m k chuyn b ngh li kt#G trng v kin vng#Hng Oanh dch ; Minh ho: T Nh Nguyn#^aH.#^aKim ng#2010#^a45tr.^b24cm#Nhng cu chuyn chp cnh c m#Gio dc gia nh#Tr em#Truyn k#Hng Oanh#T Nh Nguyn#Dch Tru ng Quc#259481#TDung## 00585000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020033000390030025000720070041000970080005001380090011001430100 00500154011001400159012003400173020001800207020000700225020001000232006001000242 005001400252019001600266013000700282039000600289#VV10.06256#25000#Vi?t#CH100M#6 49#^214#Cha m k chuyn b ngh li kt#Ting n di nh trng#Hng Oanh dch ; Minh ho: T Nh Nguyn#^aH.#^aKim ng#2010#^a45tr.^b24cm#Nhng cu chuyn c hp cnh c m#Gio dc gia nh#Tr em#Truyn k#Hng Oanh#T Nh Nguyn#Dch Trung Quc#259482#TDung## 00573000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020033000390030013000720070041000850080005001260090011001310100 00500142011001400147012003400161020001800195020000700213020001000220006001000230 005001400240013000700254019001600261039000600277#VV10.06257#25000#Vi?t#CH100M#6 49#^214#Cha m k chuyn b ngh li kt#Hoa tm xun#Hng Oanh dch ; Minh ho: T Nh Nguyn#^aH.#^aKim ng#2010#^a45tr.^b24cm#Nhng cu chuyn chp cnh c m#Gio dc gia nh#Tr em#Truyn k#Hng Oanh#T Nh Nguyn#259483#Dch Trung Quc#TDung## 00556000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010015000490020032000640070053000960080005001490090 01100154010000500165011001500170020001800185020000700203020001100210006001000221 005001000231013000700241019001200248039000600260#VV10.06258#VV10.06259#75000#Vi ?t#C514P#853#^214#Rodari, Gianni#Cuc phiu lu ca Mi-tn-xanh#Gianni Rodari ; Hong Hi dch ; Minh ho: Bch Khoa#^aH.#^aKim ng#2010#^a145tr.^b25cm#Vn h c thiu nhi#Italia#Truyn va#Hong Hi#Bch Khoa#259484#Dch Italia#TDung## 00493000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010015000540020018000690030012000870070015000990080 00500114009001100119010000500130011001500135020001800150020000900168020001200177 012001300189013000700202039000600209#VV10.06260#VV10.06261#30000#Vi?t#X506C#895 .9223#^214#Phan Hn Nhin#Xc cm nguy him#Truyn ngn#Phan Hn Nhin#^aH.#^aKi m ng#2010#^a229tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Teen vn hc#2 59485#TDung## 00542000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010010000550020023000650030012000880070010001000080 00500110009001100115010000500126011001500131020001800146020000900164020001200173 012001300185015004100198013000700239039000600246#VV10.06262#VV10.06263#18000#Vi ?t#NH556V#895.9223#^214#Hi Thanh#Nhng v sao trong mt#Truyn ngn#Hi Thanh#^ aH.#^aKim ng#2010#^a132tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Teen v n hc#Tn tht ca tc gi: Trn Th Thanh Hi#259486#TDung## 00636000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020013000540030012000670070054000790080005001330090 01100138010000500149011001400154020001800168020000900186020001200195012002300207 00500140023000500200024400500150026400500080027900500100028701300070029703900060 0304#VV10.06264#VV10.06265#22000#Vi?t#108T#895.9223#^214#o trn tm#Truyn n gn#Trn c Tin, Nguyn Th Bch Nga, Lc Mnh Cng...#^aH.#^aKim ng#2010#^ a98tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#T sch Tui thn tin#Trn c Tin#Nguyn Th Bch Nga#Lc Mnh Cng#Anh o#Qu Hng#259487#TDung## 00511000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010015000550020033000700030015001030070015001180040 01300133008000500146009001100151010000500162011001500167020001800182020000900200 020001100209013000700220039000600227#VV10.06266#VV10.06267#19000#Vi?t#TR106D#89 5.9221#^214#Nguyn Bi Vi#Trng Diu & trng trn m xun#Tp truyn th#Nguy n Bi Vi#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2010#^a114tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn th#259488#TDung## 00504000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010018000500020020000680070036000880080005001240090 01100129010000500140011001500145020001800160020000400178020001000182006001200192 019000900204013000700213039000600220#VV10.06236#VV10.06237#40000#Vi?t#NG103B#83 3#^214#Brentano, Clemens#Ngi b tc b ch#Clemens Brentano ; Quang Chin dch #^aH.#^aKim ng#2010#^a194tr.^b23cm#Vn hc thiu nhi#c#Truyn k#Quang Chin #Dch c#259489#TDung## 00501000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010017000540020006000710030020000770070017000970040 01300114008000500127009001100132010000500143011001500148020001800163020000900181 020002000190013000700210039000600217#VV10.06238#VV10.06239#26000#Vi?t#A105T#895 .9223#^214#Nguyn Huy Tng#An T#Tiu thuyt lch s#Nguyn Huy Tng#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2010#^a151tr.^b23cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tiu thuyt l ch s#259490#TDung## 00522000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020030000650070040000950080005001350090 01100140010000500151011001500156020001800171020000400189020001100193006001800204 019000900222013000700231039000600238#VV10.06270#VV10.06271#41000#Vi?t#B100N#833 #^214#Kaestner, Erich#Ba ngi n ng ni x tuyt#Erich Kaestner ; Nguyn Ngc Sng dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a281tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#c#Truyn va #Nguyn Ngc Sng#Dch c#259491#TDung## 00578000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020028000650030046000930070040001390080 00500179009001100184010000500195011001500200020001800215020000400233020001100237 006001800248019000900266013000700275039000600282#VV10.06272#VV10.06273#29000#Vi ?t#E202V#833#^214#Kaestner, Erich#Emil v ba cu b ng sinh#Cu chuyn th hai v Emil v cc nh thm t#Erich Kaestner ; Nguyn Ngc Sng dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a201tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#c#Truyn va#Nguyn Ngc Sng#Dch c#259492#TDung## 00516000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020024000650070040000890080005001290090 01100134010000500145011001500150020001800165020000400183020001100187006001800198 019000900216013000700225039000600232#VV10.06274#VV10.06275#25000#Vi?t#E202V#833 #^214#Kaestner, Erich#Emil v cc nh thm t#Erich Kaestner ; Nguyn Ngc Sng dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a173tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#c#Truyn va#Nguy n Ngc Sng#Dch c#259493#TDung## 00506000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020014000650070040000790080005001190090 01100124010000500135011001500140020001800155020000400173020001100177006001800188 013000700206019000900213039000600222#VV10.06276#VV10.06277#35000#Vi?t#C125B#833 #^214#Kaestner, Erich#Cu b t hon#Erich Kaestner ; Nguyn Ngc Sng dch#^aH. #^aKim ng#2010#^a233tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#c#Truyn va#Nguyn Ngc S ng#259494#Dch c#TDung## 00519000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200100 00348080005000440140007000490020016000560070021000720080005000930090011000980100 00500109011001500114012003600129020001700165020000500182020001500187006001600202 019001000218013000700228039000600235#VV10.06278#VV10.06279#Vi?t#TR527C#398.20955 #^214#25000#Truyn c Ba T#Nguyn Kim Loan dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a169tr.^ b21cm#Vn hc th gii. Tc phm chn lc#Vn hc dn gian#Iran#Truyn c tch#N guyn Kim Loan#Dch Iran#259495#TDung## 00512000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020016000550070020000710080005000910090011000960100 00500107011001500112012003600127020001700163020000600180020001500186006001500201 013000700216019000500223039000600228#VV10.06280#VV10.06281#30000#Vi?t#TR527C#39 8.2095#^214#Truyn c Bc #Phm Minh Tho dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a206tr.^b2 1cm#Vn hc th gii. Tc phm chn lc#Vn hc dn gian#Bc #Truyn c tch#Ph m Minh Tho#259496#Dch#TDung## 00734000000000349000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020018000410030013000590070095000720220005001672210015001720040 01800187008000500205009001100210010000500221011003300226020001800259020000900277 02000130028600500160029900500130031500500100032800600090033800600100034703900060 0357019001400363013000700377#VV10.06282#Vi?t#TH121T#895.7#^214#40000#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Se o Young ; Dch: Hi Oanh, Thanh Hi#T.10#Tin v T-roa#Ti bn ln th 3#^aH.#^ aKim ng#2010#^a195tr.^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truy n tranh#Thomas Bulfinch#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Thanh Hi#TDung#Dch Hn Quc#259497## 00749000000000349000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020018000410030013000590070095000720220005001672210030001720040 01800202008000500220009001100225010000500236011003300241020001800274020000900292 02000130030100500160031400500130033000500100034300600090035300600100036203900060 0372019001400378013000700392#VV10.06283#Vi?t#TH121T#895.7#^214#40000#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Se o Young ; Dch: Hi Oanh, Thanh Hi#T.11#Chin cng ca tng i--mt#Ti bn l n th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a195tr.^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi #Hn Quc#Truyn tranh#Thomas Bulfinch#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Thanh Hi #TDung#Dch Hn Quc#259498## 00603000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020016000510290017000670070040000840220004001240040 01300128008000500141009001100146010000500157011001500162020001800177020001100195 02000110020600100100021700600130022700600080024003900060024801900160025401300070 0270#VV10.06284#VV10.06285#Vi?t#C450N#895.1#^214#37000#C nng xui xo#Wall flo wer girl#Girlne Ya ; Dch: Nguyt Sng, Nht M#T.1#In ln th 2#^aH.#^aKim n g#2010#^a235tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn di#Girlne Ya#Nguyt S ng#Nht M#TDung#Dch Trung Quc#259499## 00603000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510290017000670070040000840220004001240040 01300128008000500141009001100146010000500157011001500162020001800177020001100195 02000110020600100100021700600130022700600080024003900060024801900160025401300070 0270#VV10.06286#VV10.06287#37000#Vi?t#C450N#895.1#^214#C nng xui xo#Wall flo wer girl#Girlne Ya ; Dch: Nguyt Sng, Nht M#T.2#In ln th 2#^aH.#^aKim n g#2010#^a237tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn di#Girlne Ya#Nguyt S ng#Nht M#TDung#Dch Trung Quc#259500## 00591000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510290017000670070034000840220004001180040 01300122008000500135009001100140010000500151011001500156020001800171020001100189 02000110020000100100021100600070022100600080022803900060023601900160024201300070 0258#VV10.06289#VV10.06288#27000#Vi?t#C450N#895.1#^214#C nng xui xo#Wall flo wer girl#Girlne Ya ; Dch: Tr My, Nht M#T.3#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010 #^a179tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn di#Girlne Ya#Tr My#Nht M #TDung#Dch Trung Quc#259501## 00589000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510290017000670070034000840220004001180040 01300122008000500135009001100140010000500151011001500156020001800171020001100189 02000110020000600070021100600080021803900040022601300070023001900160023700100100 0253#VV10.06290#VV10.06291#37000#Vi?t#C450N#895.1#^214#C nng xui xo#Wall flo wer girl#Girlne Ya ; Dch: Tr My, Nht M#T.4#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010 #^a263tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn di#Tr My#Nht M#Hoa#25950 2#Dch Trung Quc#Girlne Ya## 00589000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510290017000670070034000840220004001180040 01300122008000500135009001100140010000500151011001500156020001800171020001100189 02000110020000600070021100600080021803900040022601900160023001300070024600100100 0253#VV10.06292#VV10.06293#37000#Vi?t#C450N#895.1#^214#C nng xui xo#Wall flo wer girl#Girlne Ya ; Dch: Tr My, Nht M#T.5#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010 #^a267tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn di#Tr My#Nht M#Hoa#Dch Trung Quc#259503#Girlne Ya## 00589000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510290017000670070034000840220004001180040 01300122008000500135009001100140010000500151011001500156020001800171020001100189 02000110020000600070021100600080021803900040022601900160023001300070024600100100 0253#VV10.06268#VV10.06269#37000#Vi?t#C450N#895.1#^214#C nng xui xo#Wall flo wer girl#Girlne Ya ; Dch: Tr My, Nht M#T.6#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010 #^a239tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn di#Tr My#Nht M#Hoa#Dch Trung Quc#259504#Girlne Ya## 00732000000000349000450002600110000002000130001101400070002401900050003118100070 00360820006000438080005000490020021000540030013000750070095000880080005001830090 01100188010000500199011001500204005001400219005001200233005001500245006001600260 00600090027601900140028500400180029903900040031702000180032101200180033902000090 0357006000900366013000700375#VV10.06294#Truyn tranh#25000#Vi?t#NH556N#895.7#^2 14#Nhng ngi khn kh#Truyn tranh#Nguyn tc: Vchto Huyg ; Li: Kim Nam Kin ; Tranh: Pc Chng Quan ; Dch: Nguyn Th Thm...#^aH.#^aKim ng#2010#^a203tr .^b21cm#Huyg, Vchto#Kim Nam Kin#Pc Chng Quan#Nguyn Th Thm#Kim Dung#Dch H n Quc#Ti bn ln th 3#Hoa#Vn hc thiu nhi#Danh tc th gii#Hn Quc#Minh Anh#259505## 00671000000000337000450002600110000002000130001101400070002401900050003118100060 00360820006000428080005000480020011000530030013000640070075000770080005001520090 01100157010000500168011001500173005001400188005000900202006001600211006000900227 01900140023600400180025003900040026802000180027201200180029002000090030800600090 0317013000700326#VV10.06295#Truyn tranh#25000#Vi?t#452G#895.7#^214#i gi h #Truyn tranh#Nguyn tc: mily Brnti ; Tranh, li: Han Kin ; Dch: Nguyn Th Thm...#^aH.#^aKim ng#2010#^a219tr.^b21cm#Brnti, mily#Han Kin#Nguyn Th T hm#Kim Dung#Dch Hn Quc#Ti bn ln th 3#Hoa#Vn hc thiu nhi#Danh tc th gii#Hn Quc#Minh Anh#259506## 00673000000000337000450002600110000002000130001101400070002401900050003118100060 00360820006000428080005000480020011000530030013000640070076000770080005001530090 01100158010000500169011001500174005001500189005000900204006001600213006000900229 01900140023800400180025203900040027002000180027401200180029202000090031000600090 0319013000700328#VV10.06296#Truyn tranh#25000#Vi?t#452T#895.7#^214#liv Tut #Truyn tranh#Nguyn tc: Scl ickenx ; Tranh, li: Han Kin ; Dch: Nguyn Th Thm...#^aH.#^aKim ng#2010#^a203tr.^b21cm#ickenx, Scl#Han Kin#Nguyn Th Thm#Kim Dung#Dch Hn Quc#Ti bn ln th 3#Hoa#Vn hc thiu nhi#Danh tc th gii#Hn Quc#Minh Anh#259507## 00701000000000349000450002600110000002000130001101400070002401900050003118100060 00360820006000428080005000480020013000530030013000660070084000790080005001630090 01100168010000500179011001500184005000900199005001200208005000900220006001600229 00600090024501900140025400400180026803900040028602000180029001200180030802000090 0326006000900335013000700344#VV10.06297#Truyn tranh#25000#Vi?t#G510D#895.7#^21 4#Guliv du k#Truyn tranh#Nguyn tc: J. Xup ; Li: Kim Nam Kin ; Tranh: Han Kin ; Dch: Nguyn Th Thm...#^aH.#^aKim ng#2010#^a203tr.^b21cm#Xup, J.#Kim Nam Kin#Han Kin#Nguyn Th Thm#Kim Dung#Dch Hn Quc#Ti bn ln th 3#Hoa#V n hc thiu nhi#Danh tc th gii#Hn Quc#Minh Anh#259508## 00713000000000349000450002600110000002000130001101400070002401900050003118100070 00360820006000438080005000490020010000540030013000640070091000770080005001680090 01100173010000500184011001500189005001300204005001200217005001200229006001600241 00600090025701900140026600400180028003900040029802000180030201200180032002000090 0338006000900347013000700356#VV10.06298#Truyn tranh#25000#Vi?t#PH506S#895.7#^2 14#Phc sinh#Truyn tranh#Nguyn tc: Lp Tnxti ; Li: H Sun Bng ; Tranh: Si n ng Sp ; Dch: Nguyn Th Thm...#^aH.#^aKim ng#2010#^a203tr.^b21cm#Tnxti , Lp#H Sun Bng#Sin ng Sp#Nguyn Th Thm#Kim Dung#Dch Hn Quc#Ti bn ln th 3#Hoa#Vn hc thiu nhi#Danh tc th gii#Hn Quc#Minh Anh#259509## 00684000000000325000450002600110000002000130001101400070002401900050003118100060 00360820006000428080005000480020017000530030013000700070102000830080005001850090 01100190010000500201011001500206005001100221005001200232005001700244006001100261 00500160027201900140028803900040030202000180030601200180032402000090034201300070 0351#VV10.06299#Truyn tranh#15000#Vi?t#F510F#895.6#^214#Fujiko. F. Fujio#Truy n tranh#Fujiko Pro ch.b ; Tranh: Saito Haruo ; Li: Kurosawa Tetsuya ; Hng Tran g dch ; Nguyn Thng Vu h..#^aH.#^aKim ng#2010#^a150tr.^b21cm#Fujiko Pro#Sai to Haruo#Kurosawa Tetsuya#Hng Trang#Nguyn Thng Vu#Dch Nht Bn#Hoa#Vn hc t hiu nhi#T sch Danh nhn#Nht Bn#259510## 00506000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020008000430030013000510070008000640220004000720040014000760080 00500090009001100095010000500106011001500111020001800126020000900144020001300153 005000800166039000400174013000700178015003100185#VV10.06300#25000#Vi?t#T600Q#89 5.9223#^214#T quy#Truyn tranh#o Hi#T.1#In ln th 17#^aH.#^aKim ng#2010# ^a171tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#o Hi#Hoa#259511#Tn th t tc gi: o Hng Hi## 00506000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020008000430030013000510070008000640220004000720040014000760080 00500090009001100095010000500106011001500111020001800126020000900144020001300153 005000800166039000400174013000700178015003100185#VV10.06301#25000#Vi?t#T600Q#89 5.9223#^214#T quy#Truyn tranh#o Hi#T.2#In ln th 17#^aH.#^aKim ng#2010# ^a171tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#o Hi#Hoa#259512#Tn th t tc gi: o Hng Hi## 00506000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020008000430030013000510070008000640220004000720040014000760080 00500090009001100095010000500106011001500111020001800126020000900144020001300153 005000800166039000400174013000700178015003100185#VV10.06302#25000#Vi?t#T600Q#89 5.9223#^214#T quy#Truyn tranh#o Hi#T.4#In ln th 17#^aH.#^aKim ng#2010# ^a171tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#o Hi#Hoa#259513#Tn th t tc gi: o Hng Hi## 00505000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020008000430030013000510070008000640220004000720040013000760080 00500089009001100094010000500105011001500110020001800125020000900143020001300152 005000800165013000700173015003100180039000400211#VV10.06303#25000#Vi?t#T600Q#89 5.9223#^214#T quy#Truyn tranh#o Hi#T.5#In ln th 5#^aH.#^aKim ng#2010#^ a171tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#o Hi#259514#Tn tht t c gi: o Hng Hi#Hoa## 00582000000000301000450002600110000002600110001102000130002201400070003501900050 00421810006000470820009000538080005000620020042000670030013001090070031001220080 00500153009001100158010000500169011001400174005000900188005000800197039000400205 020002000209020000900229020001200238013000700250020002300257#VV10.06304#VV10.063 05#Truyn tranh#22000#Vi?t#K250C#959.7041#^214#K chuyn Bc H ngi m ng thng li#Truyn tranh#Tranh: Huy Ton ; Li: T Hoi#^aH.#^aKim ng#2010#^a68t r.^b21cm#Huy Ton#T Hoi#Hoa#Hot ng cch mng#Vit Nam#H Ch Minh#259515#Kh ng chin chng Php## 00758000000000301000450002600110000002600110001102000090002201400070003101900050 00381810006000430820009000498080005000580020034000630070040000970080005001370090 01100142010000500153011001400158005000800172039000400180021016600184020001700350 020000900367020002500376020002300401005002500424013000700449#VV10.06306#VV10.063 07#Sch nh#50000#Vi?t#305B#959.7041#^214#in Bin Ph bn hng ca lch s#B. s.: Anh Chi, Ban bin tp K M thut#^aH.#^aKim ng#2010#^a87tr.^b24cm#Anh Chi #Hoa#Gii thiu nhng hnh nh t liu v din bin chin dch in Bin Ph t giai on chun b, tin cng chin lc n khi ginh thng li v in Bin ng y hm nay#Lch s hin i#Vit Nam#Chin dch in Bin Ph#Khng chin chng Php#Ban bin tp K M thut#259516## 00858000000000349000450002600110000002600110001102000070002201400070002901900050 00361810006000410820011000478080005000580020027000630070069000900080005001590090 01100164010000500175011001400180005001300194020001200207039000400219021018300223 02000170040602000090042300500090043200500120044100500150045300500110046800500140 0479005000800493013000700501#VV10.06308#VV10.06309#Hi k#50000#Vi?t#B101H#895. 922803#^214#Bc H mt tnh yu bao la#Cn Th Cng, Phm Ho, Yannich V... ; B .s.: Trn nh Nam, Anh Chi#^aH.#^aKim ng#2010#^a88tr.^b24cm#Cn Th Cng#H C h Minh#Hoa#Gm nhng trang hi k, nhng bc tranh, bc tng ca cc vn ngh s Vit Nam v nc ngoi ghi li nhng k nim, cm xc trong nhng ln c g p Bc, c v v nn tng Bc H#Vn hc hin i#Vit Nam#Phm Ho#V, Yannic h#Nguyn Th Kim#Phan K An#Trn nh Nam#Anh Chi#259517## 00550000000000301000450002600110000002600110001102600110002202000120003301400070 00450190005000521810006000570820006000638080005000690020015000740030012000890070 03600101008000500137009000900142010000500151011001500156006001000171019001200181 001002000193039000400213020001700217020000700234013000700241#VV10.06310#VV10.063 12#VV10.06311#Tiu thuyt#35000#Vi?t#T306#891.8#^214#Ting p cnh#Tiu thuy t#Katarzyna Grochola ; Thanh Th dch#^aH.#^aPh n#2010#^a216tr.^b21cm#Thanh Th #Dch Ba Lan#Grochola, Katarzyna#Hoa#Vn hc hin i#Ba Lan#259518## 00775000000000301000450002600110000002600110001102000100002201400070003201900050 00391810006000440820007000508080005000570020028000620070018000900080005001080090 00900113010000500122011001500127001001800142004001800160039000400178021023800182 020001700420020000900437020001100446020000900457013000700466#VV10.06314#VV10.063 13#T truyn#43000#Vi?t#551C#616.85#^214#a con tr li thin ng#L Th Ph ng Nga#^aH.#^aPh n#2010#^a251tr.^b21cm#L Th Phng Nga#Ti bn ln th 1#H oa#K v cu chuyn cm ng ca ngi m tri qua qu nhiu au kh v bc x c trc vic cu cha cho con mnh khi mc phi cn bnh t k - mt th thch khc nghit i vi tnh mu t m ngi m ca tr t k bt buc phi vt qua #Vn hc hin i#Vit Nam#Bnh t k#iu tr#259519## 00520000000000289000450002600110000002600110001102000120002201400070003401900050 00411810006000460820004000528080005000560020016000610030012000770070036000890080 00500125009000900130010000500139011001500144006001600159019000900175001001400184 039000400198020001700202020000400219013000700223#VV10.06316#VV10.06315#Tiu thuy t#75000#Vi?t#H112N#823#^214#Hy ni li yu#Tiu thuyt#Angela Young ; Nguyn Bch Lan dch#^aH.#^aPh n#2010#^a466tr.^b21cm#Nguyn Bch Lan#Dch Anh#Young, Angela#Hoa#Vn hc hin i#Anh#259520## 00565000000000289000450002600110000002600110001102000120002201400070003401900050 00411810006000460820004000528080005000560020019000610030012000800070044000920080 00500136009003500141010000500176011001500181019000900196001001700205039000400222 020001700226020000400243005002100247013000700268#VV10.06317#VV10.06318#Tiu thuy t#95000#Vi?t#S451C#823#^214#S-c-la chy trn#Tiu thuyt#Dorothy Koomson ; N hm dch Phng Nam dch#^aH.#^aPh n ; Cng ty Sch Phng Nam#2010#^a517tr.^b 21cm#Dch Anh#Koomson, Dorothy#Hoa#Vn hc hin i#Anh#Nhm dch Phng Nam#259 521## 00475000000000265000450002600110000002600110001102000120002201400070003401900050 00411810006000460820010000528080005000620020027000670070013000940080005001070090 00900112010000500121011001500126020001700141001001300158039000400171012001800175 020000900193013000700202#VV10.06319#VV10.06320#Truyn ngn#35000#Vi?t#C430K#895 .92234#^214#Con kin t cht tnh yu#L Thu Trang#^aH.#^aPh n#2010#^a227tr.^ b21cm#Vn hc hin i#L Thu Trang#Hoa#Tnh yu hn nhn#Vit Nam#259522## 00599000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820006000528080005000580020030000630070009000930080005001020090 00900107010000500116011001500121020000900136001000900145039000400154021013900158 020000900297013000700306020000800313#VV10.06321#VV10.06323#VV10.06322#40000#Vi? t#NH556T#959.7#^214#Nhng thin tnh s nc Vit#Qunh C#^aH.#^aPh n#2010#^a 239tr.^b21cm#Nhn vt#Qunh C#Hoa#Gm nhng cu chuyn tnh yu ca cc ng ho ng b cha, giai nhn ti t, vn thn v tng... trong s sch hoc trong dn gian Vit Nam#Vit Nam#259523#Lch s## 00645000000000301000450002600110000002600110001102600110002202000080003302000100 00410140007000510190005000581810006000630820011000698080005000800020014000850070 02000099008000500119009000900124010000500133011001500138020000700153001002000160 039000400180021013400184020000900318020000900327013000700336#VV10.06324#VV10.063 26#VV10.06325#Vn ho#Cuc sng#45000#Vi?t#S451V#306.409597#^214#"Sc" vn ho# Nguyn Th Ngc Hi#^aH.#^aPh n#2010#^a259tr.^b21cm#X hi#Nguyn Th Ngc Hi #Hoa# cp n nhng thay i trong cuc sng x hi di gc vn ho trc s tc ng ca nhp sng cng nghip, hin i Vit Nam#Vit Nam#Gia nh#259 524## 00565000000000289000450002600110000002600110001102000120002201400070003401900050 00411810007000460820004000538080005000570020021000620030012000830070035000950080 00500130009003400135010000500169011001500174006001400189019001700203001001500220 039000400235020001700239020001200256013000700268#VV10.06327#VV10.06328#Tiu thuy t#39000#Vi?t#NG558#863#^214#Ngi n ng a cm#Tiu thuyt#Javier Maras ; Bi Trng Nh dch#^aH.#^aPh n ; Cng ty Sch Bch Vit#2010#^a209tr.^b21cm#B i Trng Nh#Dch Ty Ban Nha#Maras, Javier#Hoa#Vn hc hin i#Ty Ban Nha#259 525## 00634000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820006000528080005000580020022000630070015000850080005001000090 00900105010000500114011001500119020000900134001001000143039000400153021013000157 020000900287020000900296020000900305013000700314020001100321#VV10.06329#VV10.063 30#VV10.06331#39000#Vi?t#NH556S#306.8#^214#Nhng sai lm khi yu#Minh Minh b.s. #^aH.#^aPh n#2010#^a198tr.^b20cm#Tnh yu#Minh Minh#Hoa#Gii p nhng thc m c lin quan n tnh yu, tnh dc, hn nhn v mt s tnh hung c th hay gp trong cuc sng i thng#Tnh dc#Hn nhn#Gia nh#259526#X hi hc## 00635000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070017000760080005000930090009000980100 00500107011002900112020000700141001001700148039000400165021014100169012001600310 020000900326020001500335013000700350#VV10.06332#VV10.06333#32000#Vi?t#M430N#641 .8#^214#Mn ngon t thu hi sn#Nguyn Th Phng#^aH.#^aPh n#2010#^a195tr., 8 tr. nh mu^b21cm#Nu n#Nguyn Th Phng#Hoa#Hng dn chun b nguyn liu v cch ch bin cc mn n ngon t thu hi sn nh: mc tay cm, mc nng ng t in, mc nng tng t...#Nu n gia nh#Ch bin#Mn n hi sn#259527## 00667000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020025000550070013000800080005000930090009000980100 00500107011002900112020000700141001001300148004001800161039000400179021014100183 020000900324020000700333020000900340013000700349020000900356#VV10.06334#VV10.063 35#30000#Vi?t#N125A#641.59597#^214#Nu n gia nh min Nam# Kim Trung#^aH.#^ aPh n#2010#^a178tr., 8tr. nh mu^b21cm#Nu n# Kim Trung#Ti bn ln th 5# Hoa#Hng dn phng php la chn nguyn liu v cch ch bin mt s mn n tr ong gia nh min Nam nh: mn mn, mn canh, mn xo, da - mm#Min Nam#Mn n #Ch bin#259528#Vit Nam## 00661000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020043000510070048000940080005001420090009001470100 00500156011001400161020001900175006001800194019000900212001001400221039000400235 021011100239020000500350020000900355013000700364#VV10.06337#VV10.06336#28000#Vi ?t#C101M#641.8#^214#Cc mn trng ming v cc mn bnh t bo#Anne Sheasby b.s. ; Nguyn Thi Ngha bin dch#^aH.#^aPh n#2010#^a79tr.^b21cm#Mn n trng mi ng#Nguyn Thi Ngha#Dch Anh#Sheasby, Anne#Hoa#Hng dn chun b nguyn liu v cch ch bin cc mn trng ming v cc mn bnh t bo thm ngon, b dng#B nh#Ch bin#259529## 00722000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020029000510070048000800080005001280090009001330100 00500142011001400147020000700161006001800168019000900186001001400195039000400209 021019100213020001200404020000900416013000700425#VV10.06338#VV10.06339#32000#Vi ?t#C101M#641.5#^214#Cc mn n chay chnh t bo#Anne Sheasby b.s. ; Nguyn Thi Ngha bin dch#^aH.#^aPh n#2010#^a95tr.^b21cm#Nu n#Nguyn Thi Ngha#Dch Anh#Sheasby, Anne#Hoa#Hng dn chun b nguyn liu v cch ch bin cc mn n chay chnh t bo thm ngon, b dng nh: mn moussaka rau c, trng trng Ty Ban Nha, bnh khoai ty v hnh vi c ci ng...#Mn n chay#Ch bin#259530 ## 00720000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510070048000780080005001260090009001310100 00500140011001400145020000700159006001800166019000900184001001400193039000400207 021019100211020001200402020000900414013000700423#VV10.06340#VV10.06341#32000#Vi ?t#C101M#641.5#^214#Cc mn n chay ph t bo#Anne Sheasby b.s. ; Nguyn Thi N gha bin dch#^aH.#^aPh n#2010#^a95tr.^b21cm#Nu n#Nguyn Thi Ngha#Dch An h#Sheasby, Anne#Hoa#Hng dn chun b nguyn liu v cch ch bin cc mn n c hay ph t bo thm ngon, b dng nh: mn th l rc v bnh m vn b l, hn h ngt v chua ca , b xanh trong xt c chua...#Mn n chay#Ch bin#259531## 00654000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070016000760080005000920090009000970100 00500106011001400111020000900125001001100134004001300145039000400158021015700162 020001000319013000700329020001900336020000900355#VV10.06342#VV10.06343#30000#Vi ?t#N114M#641.8#^214#50 mn bnh ngt c sc#Kim Nguyt b.s.#^aH.#^aPh n#2010# ^a63tr.^b21cm#Lm bnh#Kim Nguyt#In ln th 2#Hoa#Hng dn chun b nguyn li u v cch ch bin 50 mn bnh ngt c sc nh: bnh kem c rt - thm, bnh n ng nhn tri cy, bnh scla - chui nng...#Bnh ngt#259532#Mn n trng mi ng#Ch bin## 00627000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020031000510070016000820080005000980090009001030100 00500112011001400117020001900131001001100150004001300161039000400174021012700178 020001200305020000400317020000900321013000700330#VV10.06345#VV10.06344#30000#Vi ?t#S111M#641.8#^214#60 mn kem tri cy tuyt ngon#Kim Nguyt b.s.#^aH.#^aPh n #2010#^a63tr.^b21cm#Mn n trng ming#Kim Nguyt#In ln th 2#Hoa#Hng dn chu n b nguyn liu v cch ch bin 60 mn kem tri cy trng ming nh: kem thm , kem vani mt ong, kem c ph...#Kem hoa qu#Kem#Ch bin#259533## 00609000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020049000510070016001000080005001160090009001210100 00500130011001400135020001300149001001100162004001300173039000400186021013800190 020000800328013000700336#VV10.06346#VV10.06347#30000#Vi?t#B300Q#641.8#^214#B q uyt pha ch cc loi ru cocktail tri cy#Kim Nguyt b.s.#^aH.#^aPh n#2010# ^a63tr.^b21cm#Ru cc tai#Kim Nguyt#In ln th 2#Hoa#Hng dn chun b nguyn liu v cch pha ch cc loi ru cocktail tri cy nh: the perfect mai tai, lava flow, rangpur bloodhound...#Pha ch#259534## 00984000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020026000510030035000770070022001120080005001340090 00900139010000500148011001400153001001600167039000400183021046600187020000700653 020000700660020001100667020000900678013000700687#VV10.06349#VV10.06348#40000#Vi ?t#M430A#641.5#^214#Mn n dinh dng cho tr#7 mn n bi b tr no cho tr... #Hong Xun Sinh ch.b.#^aH.#^aPh n#2010#^a91tr.^b20cm#Hong Xun Sinh#Hoa#Hn g dn cch ch bin mt s mn n bi b tr no, chng suy dinh dng, mn n t ng trng, kch thch n ngon ming cho tr nhm cung cp dinh dng cho tr m t cch hp l, khoa hc. Mt s cnh bo nhng mn n khng c li cho sc kho v s pht trin ca tr /Hng dn cch ch bin mt s mn n cho tr n hm cung cp dinh dng cho tr mt cch hp l, khoa hc. ng thi cnh bo nh ng mn n khng c li cho sc kho v s pht trin ca tr#Mn n#Tr em#Dinh dng#Ch bin#259535## 00705000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020040000510030044000910070022001350080005001570090 00900162010000500171011001400176001001600190039000400206021016300210020000700373 020001100380020000800391020000900399013000700408#VV10.06350#VV10.06351#37000#Vi ?t#M430A#641.5#^214#Mn n b dng cho ph n sau khi sinh#10 mn n b dng t rong thai k hu sn...#Hong Xun Sinh ch.b.#^aH.#^aPh n#2010#^a83tr.^b20cm#H ong Xun Sinh#Hoa#Hng dn cch ch bin, vn dinh dng v cng dng mt s mn n b dng cho ph n sau khi sinh nh: cho c t, cho k nu ln, th t d hm ng quy...#Mn n#Dinh dng#Sn ph#Ch bin#259536## 00725000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020037000510030038000880070022001260080005001480090 00900153010000500162011001400167001001600181039000400197021017200201020000700373 020001100380020000700391020000900398013000700407020000900414#VV10.06352#VV10.063 53#38000#Vi?t#M430A#641.5#^214#Mn n b dng cho ph n mang thai#12 mn n b dng cho u thai k...#Hong Xun Sinh ch.b.#^aH.#^aPh n#2010#^a87tr.^b20c m#Hong Xun Sinh#Hoa#Hng dn cch ch bin, vn dinh dng v cng dng m t s mn n b dng cho ph n mang thai nh: cho tht d nu gng, canh tm u ph, ci b xi nu tht g...#Mn n#Dinh dng#Ph n#Thai sn#259537#Ch b in## 01090000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00411810006000460820006000528080005000580020035000630030091000980070036001890080 00500225009000900230010000500239011001500244020001100259006001500270019000900285 00100100029403900040030402103370030801200280064502000200067300600130069300600180 0706013000700724020000900731#VV10.06354#VV10.06355#VV10.06356#110000#Vi?t#B300Q #650.1#^214#B quyt gy dng c nghip bc t#Bin tng kinh doanh thnh c nghip bc t trong vng 18 thng... vi s vn ti thiu#Adam Khoo ; Dch: Trn ng Khoa...#^aH.#^aPh n#2010#^a300tr.^b24cm#Kinh doanh#Trn ng Khoa#Dch A nh#Adam Khoo#Hoa#Trnh by nhng b quyt, cc bi hc kinh nghim, tng kinh doanh c o, cch xy dng quy trnh lm vic chuyn nghip, chin lc tip th hiu qu, t chc nhn s, qun l ti chnh v pht trin doanh nghip ca nh triu ph tr tui ngi Singapore, Adam Khoo xy dng thnh cng mt c nghip hng triu t tay trng#T sch Vn ti thnh cng#B quyt thnh cn g#Ung Xun Vy#Trng Vit Hng#259538#Lm giu## 00581000000000301000450002600110000002600110001102600110002202000120003301400070 00450190005000521810006000570820004000638080005000670020018000720030012000900070 03000102008000500132009005200137010000500189011001500194006001000209019001100219 001001500230039000400245020001700249020000600266013000700272#VV10.06358#VV10.063 57#VV10.06359#Tiu thuyt#80000#Vi?t#N462C#823#^214#Ni cui cu vng#Tiu thuy t#Cecelia Ahern ; Petal L dch#^aH.#^aPh n ; Cng ty Vn ho v Truyn thn g Nh Nam#2010#^a443tr.^b24cm#L, Petal#Dch Ailen#Ahern, Cecelia#Hoa#Vn hc hi n i#Ailen#259539## 00987000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020018000540030040000720070080001120080005001920090 00900197010000500206011001500211005001700226019000500243039000400248021025200252 02000150050402000090051902000030052800500150053100500180054600500110056400500190 0575006001600594013000700610020000800617#VV10.06360#VV10.06361#30000#Vi?t#NH556 #306.874#^214#Nhng iu m dy#Vai tr ngi m trong gio dc con ci#Rudyard Kipling, Joan Aho Ryan, Bettie B. Youngs... ; ng Thanh Hng bin dch#^aH.#^a Ph n#2010#^a206tr.^b20cm#Kipling, Rudyard#Dch#Hoa#Tp hp nhng cu chuyn v m, th hin lng bit n su sc, tnh cm thn thng ca con ci dnh cho m . ng thi ti hin nhng k nim yu thng ca tnh mu t, cha ng nhng t hng ip c gi tr v tnh yu, lng dng cm, s kin nhn...#Quan h m con# Tnh cm#M#Ryan, Joan Aho#Youngs, Bettie B.#Smith, Liz#Jr., Leonard Pitts#ng Thanh Hng#259540#Con ci## 00673000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020048000500070025000980080005001230090009001280100 00500137011001500142019000500157039000400162021019300166020001800359020000800377 006001500385013000700400#VV10.06363#VV10.06362#30000#Vi?t#QU603S#649#^214#Quyn sch nh ca thng dnh cho cc b m#Nguyn Kim Dn bin dch#^aH.#^aPh n #2010#^a207tr.^b20cm#Dch#Hoa#Gm nhiu cu chuyn nh nhm cung cp nhng gii php hu hiu cho cc b m trong vic gio dc con ci, to cho chng c nhiu suy ngh tch cc, sng c ngha v trch nhim vi bn thn#Gio dc gia n h#Con ci#Nguyn Kim Dn#259541## 00692000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010013000560020026000690070013000950080005001080090 00900113010000500122011002500127021021600152020000700368020000800375020001000383 020000900393039000500402013000700407#VV10.06364#VV10.06365#30000#Vi?t#C102P#641 .809597#^214# Kim Trung#Cch pha ch cc mn chm# Kim Trung#^aH.#^aPh n#2 010#^a151tr., 8tr. nh^b21cm#Gii thiu cc nguyn liu cn thit v cc bc ti n hnh pha ch cc mn chm thng thng ca Vit Nam nh nc mm tiu, t ng gng, mui s... v hng dn cch lm mt s mn n ph hp vi loi mn ch m #Nu n#Pha ch#Nc chm#Vit Nam#H.H#259542## 00714000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010014000490020023000630030022000860070041001080080 00500149009000900154010000500163011001500168021018500183020002000368020002000388 006001600408039000500424013000700429#VV10.06366#VV10.06367#38000#Vi?t#T123T#158 #^214#Robbins, Mike#Tp trung vo iu tt#Sc mnh ca nh gi#Mike Robbins ; Mguyn Minh Sn bin dch#^aH.#^aPh n#2010#^a215tr.^b21cm#Gii thiu mt s ph ng cch n gin, hu hiu gip bn nh gi ng bn thn, vt qua cc tnh hung tiu cc trong cuc sng, ci thin cc mi quan h thnh t v hnh phc#Tm l hc ng dng#B quyt thnh cng#Nguyn Minh Sn#H.H#259543## 00774000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020058000440080005001020090009001070100005001160110014001210150 04000135021029400175020001200469020000700481039000500488020000900493013000700502 020001100509#VV10.06368#VV10.06369#Vi?t#S450T#363.4#^214#S tay tuyn truyn hn h ng phng, chng bun bn ngi#^aH.#^aPh n#2009#^a72tr.^b21cm#TTS ghi: H i lin hip Ph n Vit Nam#Tng quan v vn nn bun bn v cng tc phng nga bun bn ngi. Gii thiu cng tc truyn thng phng chng ti phm ny, h t r nn nhn ti ho nhp cng ng ni chung v hnh nh mt s hot ng phng chng ti phm bun bn ph n tr em ca Hi lin hip Ph n Vit Nam ni rin g#Phng chng#S tay#H.H#Ti phm#259544#Bun ngi## 00649000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010011000490020046000600070016001060080005001220090 00900127010000500136011001500141021016700156020001000323020000800333039000500341 020000900346020000900355013000700364#VV10.06370#VV10.06371#30000#Vi?t#C101P#608 #^214#Thu Dng#Cc pht minh tng m phng t thin nhin#Thu Dng b.s.#^ aH.#^aPh n#2010#^a163tr.^b21cm#Gii thiu cc pht minh c sc ly tng m phng t thin nhin, nhng nguyn liu a nng, mt s ng dng nng lng thi n nhin v robot m phng t mun loi#Pht minh# tng#H.H#M phng#T nhin #259545## 01029000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010014000500020088000640070091001520080005002430090 00900248010000500257011001500262005001800277006001800295005002300313013000700336 01200180034302102090036102000180057002000150058802000180060302000090062102000130 0630020000900643039000500652020001000657#VV10.06372#VV10.06373#32000#Vi?t#PH110 H#616#^214#Fermie, Peter#Pht hin v iu tr cc bnh l v h thn kinh - h h hp - tai mi hng - mt - da#Peter Fermie, Stephen Shepherd ; Nguyn Thi Ng ha bin dch ; Nguyn Th Ngc Phng h..#^aH.#^aPh n#2010#^a183tr.^b21cm#Sh epherd, Stephen#Nguyn Thi Ngha#Nguyn Th Ngc Phng#259546#Sc kho gia n h#Mt s kin thc c bn v no b v mng li thn kinh, qu trnh h hp, ho t ng ca mt, chc nng ca tai mi hng v da cng phng php pht hin v iu tr cc bnh l lin quan n cc c quan ny#Bnh h thn kinh#Bnh h h hp#Bnh tai mi hng#Bnh mt#Bnh da liu#iu tr#H.H#Chn on## 00862000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010014000500020064000640070091001280080005002190090 00900224010000500233011001400238005001800252006001800270005002300288012001800311 02101420032902000170047102000170048802000090050503900050051401300070051902000100 0526#VV10.06374#VV10.06375#26000#Vi?t#PH110H#616#^214#Fermie, Peter#Pht hin v iu tr cc bnh l v h tun hon - h tiu ho#Peter Fermie, Stephen Sheph erd ; Nguyn Thi Ngha bin dch ; Nguyn Th Ngc Phng h..#^aH.#^aPh n#20 10#^a95tr.^b21cm#Shepherd, Stephen#Nguyn Thi Ngha#Nguyn Th Ngc Phng#Sc kho gia nh#Mt s kin thc c bn v h tim mch v qu trnh tiu ho cng phng php pht hin v iu tr cc bnh l lin quan n cc c quan ny#Bnh h tim mch#Bnh h tiu ho#iu tr#H.H#259547#Chn on## 00915000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010014000520020072000660070091001380080005002290090 00900234010000500243011001400248005001800262006001800280005002300298012001800321 02101580033902000170049702000150051402000170052903900050054602000090055101300070 0560020001000567#VV10.06376#VV10.06377#26000#Vi?t#PH110H#616.6#^214#Fermie, Pet er#Pht hin v iu tr cc bnh l v h ni tit - tit niu - sinh dc#Peter Fermie, Stephen Shepherd ; Nguyn Thi Ngha bin dch ; Nguyn Th Ngc Phng h..#^aH.#^aPh n#2010#^a95tr.^b21cm#Shepherd, Stephen#Nguyn Thi Ngha#Nguy n Th Ngc Phng#Sc kho gia nh#Mt s kin thc c bn v cc tuyn ni ti t, c quan tit niu v sinh dc cng phng php pht hin v iu tr cc bnh l lin quan n cc c quan ny#Bnh h ni tit#Bnh tit niu#Bnh h sinh d c#H.H#iu tr#259548#Chn on## 01060000000000361000450002600110000001900050001118100060001608200080002280800050 00300020095000350030143001300070071002730080005003440090009003490100005003580110 01400363015005100377021012600428020000400554020000700558039000500565020000500570 02000180057502000090059302000070060202000070060902000130061600500160062900500140 0645005002000659005001200679013000700691#VV10.06378#Vi?t#S450T#362.196#^214#S t ay hi - p chm sc, iu tr cho ph n, tr em sng chung v b nh hng b i HIV/AIDS#Ti liu dnh cho cc thnh vin ch cht, tnh nguyn vin cc m h nh chm sc h tr ph n, tr em sng chung v b nh hng bi HIV/AIDS#B.s.: Nguyn Vn Knh, Trnh Th Hu, Nguyn Th Ho Bnh, ng Cm T#^aH.#^aPh n#2 010#^a22tr.^b21cm#u ba sch ghi: Hi lin hip Ph n Vit Nam...#Mt s kin thc c bn v HIV, v AIDS v vn v chm sc, iu tr cho ph n, tr em sng chung v b nh hng bi HIV#HIV#S tay#H.H#AIDS#Chm sc sc kho#iu t r#Ph n#Tr em#Sch hi p#Nguyn Vn Knh#Trnh Th Hu#Nguyn Th Ho Bnh# ng Cm T#259549## 01062000000000349000450002600110000001900050001118100060001608200080002280800050 00300020093000350030163001280070071002910080005003620090009003670100005003760110 01400381015004300395021014300438020000400581020000700585039000500592020000500597 02000180060202000090062002000070062902000070063600500160064300500140065900500200 0673005001200693013000700705#VV10.06379#Vi?t#S450T#362.196#^214#S tay chm sc, iu tr ti nh cho ph n, tr em sng chung v b nh hng bi HIV/AIDS#Ti liu dnh cho cc thnh vin ch cht, tnh nguyn vin cc m hnh chm sc h tr ph n, tr em sng chung v b nh hng bi HIV, ph n v tr em c HIV# B.s.: Nguyn Vn Knh, Trnh Th Hu, Nguyn Th Ho Bnh, ng Cm T#^aH.#^aPh n#2010#^a47tr.^b21cm#TTS ghi: Hi lin hip Ph n Vit Nam...#Mt s kin t hc c bn v HIV, v AIDS v vn v chm sc, iu tr ti nh i vi ph n , tr em sng chung v b nh hng bi HIV/AIDS#HIV#S tay#H.H#AIDS#Chm sc sc kho#iu tr#Ph n#Tr em#Nguyn Vn Knh#Trnh Th Hu#Nguyn Th Ho Bn h#ng Cm T#259550## 01002000000000325000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280020098000330030105001310070071002360080005003070090009003120100005003210110 01400326015005100340021015900391020001300550039000500563020000400568020000500572 02000180057700500160059500500140061100500200062500500120064501300070065702000120 0664#VV10.06380#Vi?t#S450T#362.1#^214#Cm nang truyn thng thay i hnh vi ph ng chng ly nhim v chm sc h tr ngi c HIV/AIDS#Ti liu dnh cho cn b , tuyn truyn vin, hng dn vin trong mng li t chc ca Hi ph n c s #B.s.: Nguyn Vn Knh, Trnh Th Hu, Nguyn Th Ho Bnh, ng Cm T#^aH.#^aP h n#2010#^a39tr.^b21cm#u ba sch ghi: Hi lin hip Ph n Vit Nam...#Trn h by cc kin thc, k nng, hnh thc, phng php truyn thng c bn thng p dng ti c s v phng chng ly nhim v chm sc h tr ngi c HIV#Truy n thng#H.H#HIV#AIDS#Chm sc sc kho#Nguyn Vn Knh#Trnh Th Hu#Nguyn Th Ho Bnh#ng Cm T#259551#Phng chng## 00770000000000229000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420020081000470080005001280090009001330100005001420110015001470150 06100162021028500223020000900508039000500517020001100522013000700533#VV10.06381# VV10.06382#Vi?t#T103L#306.8506#^214#Ti liu hng dn thnh lp v sinh hot c u lc b Xy dng gia nh hnh phc#^aH.#^aPh n#2009#^a119tr.^b20cm#TTS ghi: Hi lin hip Ph n Vit Nam. Ban Gia nh X hi#Hng dn cc bc thnh lp v iu hnh cu lc b "Xy dng gia nh hnh phc" v gii thiu mt s chuy n , ni dung chnh dng cho cc bui sinh hot cu lc b nh nui dy tr t 0 n 6 tui, gio dc gia nh i vi tr v thnh nin, vai tr ca ngi ch a v ngi m...#Gia nh#H.H#Cu lc b#259552## 00621000000000229000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430020058000480080005001060090009001110100005001200110015001250150 05100140021016200191020001500353039000500368020001100373013000700384#VV10.06383# VV10.06384#Vi?t#T103L#306.87406#^214#Ti liu hng dn sinh hot m hnh CLB k t ni m - con#^aH.#^aPh n#2009#^a119tr.^b20cm#u ba sch ghi: Hi lin hip Ph n Vit Nam...#Hng dn phng php iu hnh chi tit cho ging vin cu lc b kt ni m - con v gii thiu mt s chng trnh tr chuyn dnh ring cho ph n v bn gi#Quan h m con#H.H#Cu lc b#259553## 00849000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010015000550020023000700030024000930070032001170080 00500149009000900154010000500163011001500168021029000183020001300473020001200486 020001800498005001600516039000500532013000700537019000300544#VV10.06385#VV10.063 86#18000#Vi?t#B115K#612.60835#^214#Trn Thanh Hoa#Bn khon tui dy th#Cho b n trai v bn gi#Trn Thanh Hoa, Phm Khnh Thu#^aH.#^aPh m#2010#^a115tr.^b1 9cm#Nghin cu chung v s bin i tm sinh l, tnh cm, c th trong giai o n dy th. Hng dn cc em hc cch nh gi v bn thn, hiu ng v tnh yu , tnh bn, cc vn lin quan n thai sn, phng trnh thai, cc bnh ly nh im qua ng tnh dc v nhn din lm dng tnh dc#Tui dy th#Tm sinh l#C hm sc sc khe#Phm Khnh Thu#H.H#259554#KT## 00696000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020038000440080005000820090009000870100005000960110025001010150 04000126021024800166020001200414020000900426020000700435039000500442013000700447 #VV10.06388#VV10.06387#Vi?t#S450T#364.1#^214#S tay cng tc phng, chng ti ph m#^aH.#^aPh n#2009#^a151tr., 4tr. nh^b21cm#TTS ghi: Hi lin hip Ph n Vi t Nam#Trnh by kt qu thc hin ch th ca Th tng Chnh ph v phng, ch ng ti phm ni chung, mt s hot ng phng, chng ti phm ca Hi lin hip Ph n Vit Nam ni ring v nhng vn c bn v cng tc truyn thng phng chng ti phm#Phng chng#Ti phm#S tay#H.H#259555## 00493000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200090 00308080005000390020015000440030013000590070024000720080005000960090009001010100 00500110011001400115012001700129020001800146020000900164020001300173005001000186 005000700196039000500203013000700208#VV10.06389#10000#Vi?t#CH527C#895.9223#^214 #Chuyn ch con#Truyn tranh#B.s.: Thu Sng, M Tn#^aH.#^aPh n#2010#^a21tr.^ b22cm#T sch ti khn#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu Sng#M Tn# H.H#259556## 00556000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020022000410030016000630070019000790080005000980090009001030100 00500112011001400117012004300131020001800174020000900192020000900201020001400210 006001400224039000500238019001600243013000700259#VV10.06390#29000#Vi?t#B200T#37 2.21#^214#B tinh mt nhanh tr#B yu nh mnh#Phng Phng dch#^aH.#^aPh n #2010#^a47tr.^b21cm#T sch m dy con hc. Tm im khc nhau#Gio dc mu gio #Tr chi#Quan st#Sch mu gio#Phng Phng#H.H#Dch Trung Quc#259557## 00585000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020022000410030021000630070019000840080005001030090009001080100 00500117011001400122012004300136020001800179020000900197020000900206020001400215 006001400229039000500243019001600248020001200264013000700276#VV10.06391#29000#V i?t#B200T#372.21#^214#B tinh mt nhanh tr#Thin nhin ti p#Phng Phng d ch#^aH.#^aPh n#2010#^a47tr.^b21cm#T sch m dy con hc. Tm im khc nhau# Gio dc mu gio#Tr chi#Quan st#Sch mu gio#Phng Phng#H.H#Dch Trung Quc#Thin nhin#259558## 00577000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020022000410030018000630070019000810080005001000090009001050100 00500114011001400119012004300133020001800176020000900194020000900203020001400212 006001400226039000500240019001600245020000700261013000700268#VV10.06392#29000#V i?t#B200T#372.21#^214#B tinh mt nhanh tr#Cc con s th v#Phng Phng dch #^aH.#^aPh n#2010#^a47tr.^b21cm#T sch m dy con hc. Tm im khc nhau#Gi o dc mu gio#Tr chi#Quan st#Sch mu gio#Phng Phng#H.H#Dch Trung Qu c#Ch s#259559## 00576000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020022000410030014000630070019000770080005000960090009001010100 00500110011001400115012004300129020001800172020000900190020000900199020001000208 020001400218006001400232039000500246013000700251019001600258#VV10.06393#29000#V i?t#B200T#372.21#^214#B tinh mt nhanh tr#Ai ngoan hn?#Phng Phng dch#^aH .#^aPh n#2010#^a47tr.^b21cm#T sch m dy con hc. Tm im khc nhau#Gio d c mu gio#Tr chi#Quan st#Sinh hot#Sch mu gio#Phng Phng#H.H#259560#D ch Trung Quc## 00602000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480010010000530020032000630070015000950080005001100090 00900115010000500124011001400129021017400143020000800317020001100325039000500336 013000700341#VV10.06394#VV10.06395#50000#Vi?t#NGH250T#646.7#^214#Phc Minh#Ngh thut trang im ton din#Phc Minh b.s.#^aH.#^aPh n#2010#^a80tr.^b24cm#Hn g dn cc bc tin hnh, dng c trang im, cch s dng m phm, cc phong c ch v k thut trang im mt, mi, nh phn. Gii thiu mt s khun mt trang im p#Lm p#Trang im#H.H#259561## 00581000000000253000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100070 00350820006000428080005000480020018000530070014000710080005000850090009000900100 00500099011001500104021016500119020000900284020000800293039000500301005001400306 013000700320#VV10.06396#VV10.06397#110000#Vi?t#NH124K#618.2#^214#Nht k mang t hai#Vit Vn Book#^aH.#^aPh n#2010#^a138tr.^b24cm#Mt s kin thc c bn xung quang vic mang thai nh chm sc, phng chng bnh cho m v con trong thi k mang thai, cc vn v sinh n v nm u tin ca b#Thai sn#Sinh #H.H#V it Vn Book#259562## 00685000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820006000528080005000580010019000630020034000820070024001160080 00500140009000900145010000500154011001500159021019600174020000900370020000900379 020000700388039000500395013000700400#VN10.01712#VN10.01714#VN10.01713#48000#Vi? t#TH561T#616.3#^214#Nguyn Trung Thun#Thng thc v vim gan v x gan#Nguyn Trung Thun b.s.#^aH.#^aPh n#2010#^a310tr.^b19cm#Mt s kin thc khoa hc ph cp v cu to, v tr, chc nng, c im v sinh l ca gan, cc bnh vim g an virut, vim gan mn tnh, gan fibrin, x gan v phng php chm sc ngi b nh gan#Bnh gan#Vim gan#X gan#H.H#259563## 00581000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010016000520020032000680070016001000080005001160090 00900121010000500130011001500135021010200150020001000252020001100262020000900273 020000900282039000500291013000700296#VN10.01715#VN10.01716#28000#Vi?t#NH556#61 6.7#^214#Quch Tun Vinh#Nhng iu cn bit v bnh gt#Quch Tun Vinh#^aH.#^a Ph n#2010#^a174tr.^b19cm#Mt s kin thc c bn v nguyn nhn gy bnh, cch iu tr, phng nga bnh theo c ng v ty y#Bnh khp#Phng bnh#iu tr#B nh gt#H.H#259564## 00702000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020045000510070019000960080005001150090009001200100 00500129011001500134021017400149020000800323020000800331020000800339039000500347 019000500352006000900357004001800366020000900384013000700393#VN10.01717#VN10.017 18#24000#Vi?t#K600T#613.2#^214#K thut pha ch sinh t lm p v tr bnh#Bn g Cm bin dch#^aH.#^aPh n#2010#^a143tr.^b19cm#Trnh by vai tr ca dinh d ng i vi sc kho v k thut pha ch cc loi sinh t gi gn sc p, bo v sc kho, phng v tr mt s bnh v h tiu ho, tim mch...#Pha ch#Sinh t# Lm p#H.H#Dch#Bng Cm#Ti bn ln th 7#iu tr#259565## 00719000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010016000510020033000670070037001000080005001370090 00900142010000500151011001500156021019300171020000700364020001100371020000700382 020000800389039000500397005002000402013000700422#VN10.01719#VN10.01720#30000#Vi ?t#S111M#641.8#^214#L Th Ngc Anh#63 mn xp dinh dng cho b yu#L Th Ngc Anh, Nguyn Phng Giang#^aH.#^aPh n#2010#^a143tr.^b19cm#Trnh by vai tr di nh dng i vi s pht trin c th tr em. Hng dn cch nu 63 mn xp dinh dng t tht, thu sn v rau c qu cho b v thc n hng ngy cho tr t 1 n 12 tui#Nu n#Dinh dng#Tr em#Mn xp#H.H#Nguyn Phng Giang#259566## 00602000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480010013000530020037000660070018001030220004001210080 00500125009000900130010000500139011001800144021008100162020001100243020001500254 039000500269013000700274005001300281020001800294#VN10.01721#VN10.01722#24000#Vi ?t#TR400C#793.73#^214#V Bi Tuyn#Tr chi khoa hc dnh cho thiu nhi#V Bi T uyn b.s.#T.1#^aH.#^aPh n#2010#^a150tr.^b18x19cm#Gii thiu mt s th nghim khoa hc n gin, d lm dnh cho cc em thiu nhi#Th nghim#Sch thiu nhi#H. H#259567#V Bi Tuyn#Tr chi khoa hc## 00602000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480010013000530020037000660070018001030220004001210080 00500125009000900130010000500139011001800144021008100162020001100243020001500254 039000500269013000700274005001300281020001800294#VN10.01723#VN10.01724#24000#Vi ?t#TR400C#793.73#^214#V Bi Tuyn#Tr chi khoa hc dnh cho thiu nhi#V Bi T uyn b.s.#T.2#^aH.#^aPh n#2010#^a104tr.^b18x19cm#Gii thiu mt s th nghim khoa hc n gin, d lm dnh cho cc em thiu nhi#Th nghim#Sch thiu nhi#H. H#259568#V Bi Tuyn#Tr chi khoa hc## 00635000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010012000500020020000620070017000820080005000990090 00900104010000500113011001500118021018700133020001800320020001000338020000900348 039000500357013000700362#VN10.01726#VN10.01725#50000#Vi?t#KH300C#649#^214#Phn g Lin#Khi con bn yu sm#Phng Lin b.s.#^aH.#^aPh n#2010#^a331tr.^b19cm#Gi i thiu mt s kinh nghim dnh cho cc bc cha m trong vic gip con em tui dy th x l tt mi quan h vi bn khc gii chng trng thnh mt cch hnh phc lnh mnh#Gio dc gia nh#Gii tnh#Tnh yu#H.H#259569## 00979000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820008000538080005000610010015000660020036000810030038001170070 02100155008000500176009002300181010000500204011001500209015005800224021032500282 020001600607020000900623020001100632039000500643013000700648020001000655#VV10.06 398#VV10.06400#VV10.06399#24500#Vi?t#GI-108T#342.597#^214#Phm Hng Thi#Gio t rnh Lut Hnh chnh Vit Nam#Dng cho o to Trung cp Hnh chnh#Phm Hng Th i ch.b.#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a163tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Nh nc v Php lut#Khi qut chung v Lut hnh chnh - ngnh lu t v qun l hnh chnh nh nc, c quan hnh chnh nh nc - ch th c bn ca Lut hnh chnh Vit Nam, cc vn v cng v v cng chc, hnh thc v p hng php hot ng ca c quan hnh chnh nh nc, kim tra v thanh tra, gi m st trong qun l hnh chnh nh nc#Lut hnh chnh#Vit Nam#Gio trnh#H.H #259570#Trung cp## 01267000000000433000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570020086000620030038001480070051001860080 00500237009002300242010000500265011001500270015006300285021029100348020001900639 02000170065802000080067502000090068302000110069203900050070302000070070802000090 07150200005007240200019007290050018007480050012007660050010007780050013007880050 01500801013000700816020001000823#VV10.06401#VV10.06402#VV10.06403#27500#Vi?t#GI -108T#353#^214#Gio trnh qun l nh nc v vn ho - x hi, gio dc, y t, an ninh - quc phng#Dng cho o to Trung cp Hnh chnh#B.s.: Nguyn Trnh Ki m, L Vn Sng, H Hoa L...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a182tr.^b21cm#T TS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Qun l nh nc v x hi#Trnh by quan im , ng li ca ng v Nh nc, tnh hnh thc tin ca t nc, bi cnh qu c t hin c tc ng n cc mt qun l nh nc trn cc lnh vc vn ho - x hi, gio dc, y t v an ninh - quc phng cng nh thc t hot ng qun l nh nc trn cc lnh vc ny#Qun l hnh chnh#Qun l nh nc#Vn ho#Vit Nam#Gio trnh#H.H#X hi#Gio dc#Y t#An ninh quc phng#Nguyn Trnh Kim#L Vn Sng#H Hoa L#V Tin Bnh#Nguyn Tt t#259571#Trung cp## 01043000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820011000538080005000640010016000690020047000850030038001320070 03600170008000500206009002300211010000500234011001500239015006300254021027600317 02000170059302000200061002000090063002000110063903900050065000500130065501300070 0668020001000675020000800685#VV10.06404#VV10.06405#VV10.06406#22000#Vi?t#GI-108 T#352.609597#^214#L Th Vn Hnh#Gio trnh qun l nhn s hnh chnh nh nc #Dng cho o to Trung cp Hnh chnh#B.s.: L Th Vn Hnh, Trn Th Ng#^aH.# ^aKhoa hc v K thut#2010#^a145tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa T chc v Qun l Nhn s#Trnh by v ngun nhn lc trong cc c quan nh nc , qun l nhn s hnh chnh nh nc, quyn li, ngha v, khen thng, k lut ngi lao ng lm vic trong cc c quan hnh chnh nh nc v nh gi hot ng ca ngi lao ng trong cc c quan hnh chnh nh nc#Qun l nhn lc#H nh chnh nh nc#Vit Nam#Gio trnh#H.H#Trn Th Ng#259572#Trung cp#Nhn s ## 01029000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820011000538080005000640010014000690020041000830030038001240070 06700162008000500229009002300234010000500257011001500262015007800277021019400355 02000170054902000120056602000090057802000110058703900050059800500220060302000100 0625005001500635013000700650020001000657#VV10.06408#VV10.06407#VV10.06409#16500 #Vi?t#GI-108T#354.509597#^214#Phm Kim Giao#Gio trnh qun l nh nc v nng thn#Dng cho o to Trung cp Hnh chnh#B.s.: Phm Kim Giao (ch.b.), Nguyn T h Thanh Thu, Trnh Ngc Thu#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a112tr.^b21cm#T TS ghi: Hc vin Hnh chnh. B mn Qun l Nh nc v th v Nng thn#Khi qut chung v nng nghip, nng thn, nh hng pht trin v qun l nh nc v nng nghip, nng thn Vit Nam v mt s lnh vc ch yu ca qun l nh n c v nng nghip, nng thn#Qun l nh nc#Nng nghip#Vit Nam#Gio trnh#H .H#Nguyn Th Thanh Thu#Nng thn#Trnh Ngc Thu#259573#Trung cp## 00942000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820007000538080005000600020045000650030038001100070064001480080 00500212009002300217010000500240011001500245015005100260021012400311020001100435 02000170044602000110046303900050047400500110047900500130049000500210050300500200 0524005001900544013000700563020001000570#VV10.06410#VV10.06411#VV10.06412#26000 #Vi?t#GI-108T#351.01#^214#Gio trnh tm l hc trong qun l nh nc#Dng cho o to Trung cp Hnh chnh#B.s.: V Duy Yn (ch.b.), V Vn Tuyn, Nguyn Th Vn Hng...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a173tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Hnh chnh hc#Trnh by c im hot ng qun l, c im t m l trong cc t chc, c quan nh nc v tm l giao tip trong cng v#Tm l hc#Qun l nh nc#Gio trnh#H.H#V Duy Yn#V Vn Tuyn#Nguyn Th Vn H ng#Dng Th Minh Hin#Nguyn Th Hi Yn#259574#Trung cp## 00909000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820009000538080005000620010017000670020053000840030038001370070 02200175008000500197009002300202010000500225011001500230015006900245021020000314 02000080051402000190052202000090054102000110055003900050056101300070056602000100 0573#VV10.06413#VV10.06414#VV10.06415#75500#Vi?t#GI-108T#351.0285#^214#Nguyn ng Khoa#Gio trnh ng dng tin hc trong qun l hnh chnh#Dng cho o to T rung cp Hnh chnh#Nguyn ng Khoa b.s.#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a503 tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh Quc gia. Trung tm Tin hc Hnh chnh#T rnh by mt s kin thc c bn v tin hc ho hnh chnh nh nc, h iu hn h Windows, son tho vn bn trong Windows, biu bng tnh Excel v s dng trn h duyt Web, th in t trn Internet#Tin hc#Qun l hnh chnh#ng dng#Gio trnh#H.H#259575#Trung cp## 00881000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820010000518080005000610010015000660020036000810030100001170070 02100217008000500238009002300243010000500266011001500271021021900286020001100505 020001600516039000500532013000700537015004700544#VV10.06416#VV10.06417#VV10.0641 8#45000#Vi?t#M450H#334.09597#^214#Nguyn Minh T#M hnh t chc hp tc x ki u mi#Gp phn xy dng x hi hp tc, on kt, cng chia s s thnh vng v qun l mt cch dn ch#Nguyn Minh T ch.b.#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010# ^a324tr.^b21cm#Trnh by bi cnh pht trin v cc thi k pht trin hp tc x (HTX) Vit Nam, thc trng hin nay ca khu vc HTX, t tng hp tc x v mt s kinh nghim quc t v pht trin HTX, tng lai ca HTX nc ta#Hp t c x#M hnh t chc#H.H#259576#TTS ghi: B K hoch v u t. V Hp tc x# # 01020000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820009000518080005000600020030000650070049000950220004001442210 05700148008000500205009002300210010000500233011001500238015003000253021023700283 02000160052002000110053602000100054702000090055700500170056600500100058300500110 0593005001500604005001500619039000500634013000700639#VV10.06419#VV10.06421#VV10. 06420#24500#Vi?t#T103L#320.4597#^214#Ti liu o to tin cng v#B.s.: Nguyn Hu Khin, Phm Bnh, V Kim Sn...#T.1#Nhng vn c bn v nh nc, hnh c hnh v php lut#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a161tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#Tng quan v b my nh nc cng ho x hi ch ngha Vit Nam v vai tr ca nh nc trong h thng chnh tr nc ta, hnh chnh cng v dc h v cng, h thng php lut v thc hin php lut, lut Hnh chnh v ti ph n hnh chnh#B my nh nc#Hnh chnh#Php lut#Vit Nam#Nguyn Hu Khin#Phm Bnh#V Kim Sn#Chu Xun Khnh#Phm Hng Thi#H.H#259577## 00981000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820011000518080005000620020030000670070048000970220004001452210 03900149008000500188009002300193010000500216011001500221015003000236021022000266 02000080048602000080049402000200050202000090052200500120053100500110054300500140 0554005001700568005001000585039000500595013000700600#VV10.06422#VV10.06424#VV10. 06423#30500#Vi?t#T103L#352.209597#^214#Ti liu o to tin cng v#B.s.: L V n Hnh, V Kim Sn, ng Ngc Lm...#T.2#T chc v nhn s hnh chnh nh nc #^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a202tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#T rnh by v cng tc t chc v nhn s trong c quan hnh chnh nh nc, cng v, cng chc, o c cng chc, ci cch hnh chnh nh nc, chc trch chuy n vin v quy ch lm vic ca c quan hnh chnh nh nc#T chc#Nhn s#Hnh chnh nh nc#Vit Nam#L Vn Hnh#V Kim Sn#ng Ngc Lm#Nguyn Hu Khin#Ph m Bnh#H.H#259578## 01179000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590020030000640070056000940220004001502210 04700154008000500201009002300206010000500229011001500234015003000249021039000279 02000190066902000100068802000080069802000090070600500160071500500150073100500140 0746005001900760005001400779039000500793013000700798#VV10.06425#VV10.06426#VV10. 06427#50000#Vi?t#T103L#351.597#^214#Ti liu o to tin cng v#B.s.: Nguyn Vn Thm, Lu Kim Thanh, Nguyn Th H...#T.3#K nng, nghip v qun l hnh c hnh nh nc#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a331tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#Gii thiu k nng v nghip v qun l hnh chnh nh nc nh h t hng vn bn qun l hnh chnh nh nc v qun l vn bn, k thut son tho vn bn qun l nh nc, qui trnh tip nhn v x l cc vn bn hnh chnh, q ui trnh v th tc hnh chnh, giao tip v l tn hnh chnh, k thut xy dn g chng trnh lm vic ca c nhn, n v, t chc, k nng t chc cuc hp.. .#Qun l hnh chnh#Nghip v#K nng#Vit Nam#Nguyn Vn Thm#Lu Kim Thanh#N guyn Th H#Nguyn Th Thu Vn#Nguyn Thu H#H.H#259579## 00926000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820010000518080005000610020030000660070051000960220004001472210 03600151008000500187009002300192010000500215011001500220015003000235021015600265 02000170042102000080043802000090044600500160045500500110047100500130048200500180 0495005002000513039000500533020000700538013000700545#VV10.06428#VV10.06429#VV10. 06430#42000#Vi?t#T103L#354.09597#^214#Ti liu o to tin cng v#B.s.: Trang Th Tuyt, L Chi Mai, Bi Vn Nhn...#T.4#Qun l nh nc v kinh t, x hi# ^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a278tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#T ng quan v qun l nh nc i vi nn kinh t th trng, qun l ti chnh c ng, cc vn x hi v chnh sch x hi, qun l ngun nhn lc x hi#Qun l nh nc#Kinh t#Vit Nam#Trang Th Tuyt#L Chi Mai#Bi Vn Nhn#Nguyn Trnh Kim#inh Th Minh Tuyt#H.H#X hi#259580## 00776000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570010008000620020020000700030038000900070 01300128008000500141009002300146010000500169011001500174015006800189021017500257 020000900432020001000441020001100451039000500462013000700467#VV10.06431#VV10.064 33#VV10.06432#15500#Vi?t#GI-108T#310#^214# in#Gio trnh thng k#Dng cho o to Trung cp Hnh chnh# in b.s.#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a102 tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Vn bn v Cng ngh Hnh chnh#Tr nh by nhng khi nim l lun c bn v thng k, iu tra v tng hp thng k , cc ch tiu phn tch thng k, phn tch s bin ng ca hin tng v ch s thng k#Thng k#Trung cp#Gio trnh#H.H#259581## 00917000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820008000538080005000610010013000660020053000790030038001320070 03900170008000500209009002300214010000500237011001500242015005800257021015600315 02000100047102000160048102000090049702000110050603900050051700500110052202000170 0533013000700550020001000557#VV10.06434#VV10.06435#VV10.06436#24500#Vi?t#GI-108 T#342.597#^214#inh Vn Mu#Gio trnh hin php v lut t chc b my nh nc #Dng cho o to Trung cp Hnh chnh#B.s.: inh Vn Mu (ch.b.), V c n#^a H.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a159tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Kho a Nh nc v Php lut#Trnh by nhng ni dung c bn ca Hin php v t chc nh nc, lut t chc cc c quan nh nc v vn xy dng, hon thin t c hc b my nh nc#Hin php#B my nh nc#Vit Nam#Gio trnh#H.H#V c n#T chc nh nc#259582#Trung cp## 01114000000000385000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820008000538080005000610020047000660030040001130070071001530080 00500224009002300229010000500252011001500257015006800272021021700340020000800557 02000170056502000190058202000090060102000110061000500150062100500190063600500180 0655005001400673005001900687039000500706013000700711020001000718#VV10.06437#VV10 .06438#VV10.06439#36000#Vi?t#GI-108T#351.597#^214#Gio trnh vn bn qun l h nh chnh nh nc#Gio trnh o to Trung cp Hnh chnh#B.s.: Lu Kim Thanh ( ch.b.), Nguyn Th Thu Vn, Nguyn Th Thu H...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#201 0#^a238tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Vn bn v Cng ngh Hnh c hnh#Khi qut v i tng, phng php nghin cu v kt cu mn hc, vn bn qun l hnh chnh nh nc, nhng yu cu i vi vn bn qun l hnh chnh n h nc, son tho vn bn hnh chnh thng thng v c bit#Vn bn#Qun l nh nc#Qun l hnh chnh#Vit Nam#Gio trnh#Lu Kim Thanh#Nguyn Th Thu Vn# Nguyn Th Thu H#Nguyn Th H#Nguyn Thanh Hng#H.H#259583#Trung cp## 00825000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570020033000620030040000950070021001350080 00500156009002300161010000500184011001500189015005100204021021200255020000800467 020001000475020001100485039000500496001001500501013000700516#VV10.06440#VV10.064 41#VV10.06442#26000#Vi?t#GI-108T#658#^214#Gio trnh qun l hc i cng#Gio trnh o to Trung cp Hnh chnh#Nguyn Hu Hi ch.b.#^aH.#^aKhoa hc v K t hut#2010#^a175tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Hnh chnh hc#Trn h by c s khoa hc ca qun l, cc yu t nh hng n qun l, nguyn tc, cng c v phng php qun l, chc nng ca qun l, nh qun l trong t chc , quyt nh qun l v thng tin trong qun l#Qun l#Trung cp#Gio trnh#H.H #Nguyn Hu Hi#259584## 01169000000000397000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590020064000640030040001280070062001680080 00500230009002300235010000500258011001500263015006800278021025800346020001000604 02000080061402000080062202000110063000500150064100500130065600500150066900500180 0684005001700702039000500719020001000724020002000734013000700754020001000761#VV1 0.06443#VV10.06444#VV10.06445#25000#Vi?t#GI-108T#352.7#^214#Gio trnh vn phn g, vn th v lu tr trong c quan nh nc#Gio trnh o to Trung cp Hnh c hnh#B.s.: Lu Kim Thanh (ch.b.), V Vn Thnh, Nguyn Vn Hu...#^aH.#^aKhoa h c v K thut#2010#^a167tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Vn bn v Cng ngh hnh chnh#Gii thiu mt s kin thc c bn v vn phng, cng tc vn phng v nghip v ch yu ca cng tc vn phng, cng tc vn th ni chu ng v ni dung nghip v cng tc vn th ni ring, ti liu lu tr, cng tc lu tr v ni dung ca cng tc lu tr#Vn phng#Vn th#Lu tr#Gio trnh#L u Kim Thanh#V Vn Thnh#Nguyn Vn Hu#Nguyn Trng Bin#Hong Xun Tuyn#H.H #Nghip v#Hnh chnh nh nc#259585#Trung cp## 00870000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570020042000620030040001040070019001440080 00500163009002300168010000500191011001500196015005800211021017900269020001100448 02000200045902000110047903900050049000100130049502000190050801300070052702000100 0534#VV10.06446#VV10.06448#VV10.06447#15000#Vi?t#GI-108T#351#^214#Gio trnh th m quyn hnh chnh nh nc#Gio trnh o to Trung cp Hnh chnh#inh Vn M u ch.b.#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a100tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. Khoa Nh nc v Php lut#Trnh by nhng quan nim chung v thm quyn hnh chnh nh nc trong h quyn lc nh nc v cc loi thm quyn hnh chn h nh nc theo ni dung qun l hnh chnh nh nc#Thm quyn#Hnh chnh nh n c#Gio trnh#H.H#inh Vn Mu#Qun l hnh chnh#259586#Trung cp## 00900000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820011000538080005000640020040000690030040001090070062001490080 00500211009002300216010000500239011001500244015005800259021011800317020001900435 02000080045402000090046202000110047100500150048200500180049703900050051500100130 0520013000700533020001000540#VV10.06449#VV10.06451#VV10.06450#22000#Vi?t#GI-108 T#353.409597#^214#Gio trnh qun l hnh chnh - t php#Gio trnh o to Tru ng cp Hnh chnh#B.s.: inh Vn Mu (ch.b.), Phm Hng Thi, Lng Thanh Cng# ^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a145tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh. K hoa Nh nc v Php lut#Khi qut chung v qun l nh nc trong lnh vc hn h chnh t php v ni dung qun l nh nc trong lnh vc ny#Qun l hnh ch nh#T php#Vit Nam#Gio trnh#Phm Hng Thi#Lng Thanh Cng#H.H#inh Vn M u#259587#Trung cp## 01140000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400060003301900050 00391810008000440820011000528080005000630020049000680030040001170070053001570080 00500210009002300215010000500238011001400243015006800257021032800325020001000653 02000080066302000090067102000110068000500140069100500150070503900050072000100160 0725020002000741013000700761020001000768#VV10.06452#VV10.06454#VV10.06453#8500# Vi?t#GI-108T#352.209597#^214#Gio trnh iu hnh cng s hnh chnh nh nc#Gi o trnh o to Trung cp Hnh chnh#B.s.: Nguyn Vn Thm, Nguyn Th La, Phm Th Hng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a54tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hn h chnh. Khoa Vn bn v Cng ngh Hnh chnh#Trnh by nhng vn c bn v c ng s hnh chnh nh nc v nhng k nng c bn trong iu hnh cng s nh t hit k, phn tch v phn cng cng vic, xy dng v p dng quy ch lm vic, xy dng k hoch, t chc v iu hnh cc cuc hp, kim tra hot ng cng s v cung cp iu kin vt cht cho thc thi cng v#iu hnh#Cng s#Vit Nam #Gio trnh#Nguyn Th La#Phm Th Hng#H.H#Nguyn Vn Thm#Hnh chnh nh n c#259588#Trung cp## 00743000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570010013000620020022000750070013000970080 00500110009002300115010000500138011001500143021024100158020001500399020000800414 020001000422039000500432013000700437020000900444#VV10.06456#VV10.06457#VV10.0645 8#22000#Vi?t#T308N#616.6#^214#Trn c Ho#Tit niu cho mi nh#Trn c Ho#^ aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a109tr.^b24cm#Trnh by v gii phu, sinh l c a c quan tit niu - sinh dc v cc triu chng lm sng, nguyn nhn gy bn h, phng php iu tr mt s bnh h niu - sinh dc ph bin nh: tiu tin r a mu, tinh hon n, ung th tuyn tin lit...#Bnh tit niu#Bnh l#Chn on #H.H#259590#iu tr## 00743000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820009000518080005000600010014000650020022000790070014001010080 00500115009002300120010000500143011001500148021026000163020001200423020001000435 039000500445013000700450020000800457#VV10.06459#VV10.06461#VV10.06460#26000#Vi? t#L600T#338.9001#^214#m Xun Hip#L thuyt tng trng#m Xun Hip#^aH.#^aK hoa hc v K thut#2010#^a107tr.^b24cm#Trnh by v l thuyt tng trng: tng trng cn bng, nguyn tc vng ca tng trng v vn phn chia thu nhp, phn tch thm v cch nhn tn c in, tng trng phi cn bng, tng trng n i sinh v ngoi sinh, cc m hnh cn bng v phi cn bng#Tng trng#L thuy t#H.H#259591#Kinh t## 00829000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010012000600020094000720070012001660080 00500178009002300183010000500206011001400211021019800225020001000423020001800433 020001100451039000500462020000900467020001500476020001700491013000700508#VV10.06 462#VV10.06463#VV10.06464#19000#Vi?t#C101H#615#^214#i Duy Ban#Cc hp cht th in nhin t cc tho dc phng v cha mt s bnh ca h h hp v tiu ho# i Duy Ban#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a95tr.^b24cm#Gii thiu mt s hp cht thin nhin t cc tho dc phng v cha bnh hen ph qun, lm thuc ch ng ho v thuc long m, bnh gan, bnh d dy - t trng, bnh ng rut v r i lon tiu ho#Cy thuc#Hp cht t nhin#Phng bnh#H.H#iu tr#Bnh h h hp#Bnh h tiu ho#259592## 00766000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820007000518080005000580010012000630020053000750070030001280080 00500158009002300163010000500186011001500191021019200206020001700398020000600415 020000800421020000600429005001700435039000500452013000700457#VV10.06465#VV10.064 67#VV10.06466#49000#Vi?t#S312H#616.99#^214#i Duy Ban#Sinh hc phn t ca cc virut gy ung th cho ngi#i Duy Ban, Nguyn nh Phc#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a342tr.^b24cm#Trnh by c s phn t ca mt s virut EBV, HBV, HC V, HDV, HPV, HIV... v c s phn t ca mt s ung th c lin quan nh ung th vm hng, ung th gan, ung th t cung, ung th Kaposi...#Sinh hc phn t#Viru t#Ung th#Ngi#Nguyn nh Phc#H.H#259593## 00894000000000277000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820008000448080005000520010012000570020074000690070012001430080005001550090 02500160010000500185011001500190021034400205020001100549020000700560020002800567 020000900595039000500604013000700609#VV10.06468#VV10.06470#VV10.06469#Vi?t#S450T #327.597#^214#Hong Lng#S tay i s v trng c quan i din ngoi giao Vi t Nam nc ngoi#Hong Lng#^aH.#^aChnh tr - Hnh chnh#2010#^a181tr.^b21c m#Gii thiu cc quy nh php lut v nhim v, quyn hn ca i s, trng c quan i din ngoi giao Vit Nam nc ngoi cng mt s kinh nghim vt ch c k lut v pht huy sc mnh tng hp ca c quan i din nc ngoi, xy d ng c s ng vng mnh thc hin tt nhim v chnh tr v xy dng ngnh c quan i din ngoi giao#Ngoi giao#i s#C quan i din ngoi giao#Vit Nam #H.H#259594## 01156000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510020054000560080005001100090025001150100005001400110026001450150 11500171021052700286020000800813020001400821020000900835020000800844020000700852 039000500859013000700864020000700871#VV10.06472#VV10.06471#Vi?t#L302S#324.259707 0959731#^214#Lch s cch mng ng b v nhn dn phng Yt Kiu#^aH.#^aChnh tr - Hnh chnh#2009#^a204tr., 25tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b phng Yt Kiu qun H ng, thnh ph H Ni. - Nm xut bn cui sch ghi: 20 10#S lc v qu trnh hnh thnh v pht trin n v hnh chnh phng Yt Ki u (qun H ng, thnh ph H Ni) v dn c trn a bn qua cc thi k. Lch s cch mng ng b v nhn dn phng Yt Kiu trong cch mng thng Tm 194 5 v khng chin chng Php (1946 - 1954), trong s nghip xy dng ch ngha x hi v khng chin chng M cu nc (1954 - 1975), trong s nghip xy dng v bo v T quc (1975 - 1986) v trong thi k i mi xy dng th vn minh theo hng cng nghip ho, hin i ho t nc#Lch s#ng b c s#Yt Kiu #H ng#H Ni#H.H#259595#Phng## 00979000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200100 00348080005000440020105000490070050001540080005002040090025002090100005002340110 01500239021020400254020000800458020001900466039000500485005001600490005001400506 00500150052000500120053500500130054702000100056002000170057001300070058701500590 0594#VV10.06473#VV10.06474#Vi?t#TH107T#305.80072#^214#Thnh tu v nhng vn t ra sau 10 nm hot ng khoa hc cng ngh trong lnh vc cng tc dn tc#B Trng Thnh, Phan Vn Hng, Hong Hu Bnh...#^aH.#^aChnh tr - Hnh chnh#2 010#^a398tr.^b21cm#Tp hp mt s tham lun v cc hot ng khoa hc ca U ban Dn tc v cc b, ngnh khc c lin quan c bo co trong hi tho "Nghin cu khoa hc phc v qun l nh nc v cng tc dn tc hc"#Dn tc#Khoa hc cng ngh#H.H#B Trng Thnh#Phan Vn Hng#Hong Hu Bnh#L Kim Khi#L Ging Po#Thnh tu#Cng tc dn tc#259596#TTS ghi: U ban Dn tc. Hi ng Khoa h c - Vin Dn tc## 00887000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010012000540020031000660030093000970070012001900080 00500202009002500207010000500232011001500237021024700252020002100499020001300520 039000500533004004000538020001200578013000700590#VV10.06475#VV10.06476#20500#Vi ?t#H428#335.4346#^214#Hong Trang#Hi & p t tng H Ch Minh#Dng cho hc v in cc h o to l lun chnh tr v sinh vin cc trng i hc, cao ng#H ong Trang#^aH.#^aChnh tr - Hnh chnh#2010#^a177tr.^b21cm#Gii thiu 51 cu h i - p v khi nim, ngun gc, qu trnh hnh thnh h t tng H Ch Minh, t tng H Ch Minh v cc vn dn tc, ch ngha x hi v con ngi, v C SVN, i on kt dn tc, qun s, nhn vn, o c v vn ho...#T tng H Ch Minh#Sch hi p#H.H#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#H Ch Minh#2 59597## 00761000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010010000490020033000590070010000920080005001020090 02500107010000500132011001500137015005700152021023300209020000900442020001000451 039000500461020001000466013000700476#VV10.06477#VV10.06478#37000#Vi?t#M109L#381 #^214#V c #Marketing l thuyt v thc hnh#V c #^aH.#^aChnh tr - H nh chnh#2009#^a318tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Bo ch v Tuyn truyn. Khoa Ki nh t#Trnh by nhng kin thc c bn v marketing nh nghin cu v d bo trh trng, chin lc chung marketing, chnh sch sn phm, chnh sch gi, chnh sch phn phi, chnh sch chiu th v qun tr marketing trong doanh nghip#T ip th#L thuyt#H.H#Thc hnh#259598## 01005000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550020042000600070055001020080005001570090 02500162010000500187011001500192015012800207021020900335020001700544020000800561 02000100056900500110057900500170059003900050060700500140061200500160062600500180 0642013000700660#VV10.06479#VV10.06480#VV10.06481#35000#Vi?t#T123B#354#^214#Tp bi ging qun l nh nc v kinh t#Nguyn Cc (ch.b.), Nguyn Cnh Hoan, o Vit Hin...#^aH.#^aChnh tr - Hnh chnh#2010#^a278tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vi n Chnh tr - Hnh chnh Quc gia H Ch MInh. Hc vin Chnh tr - Hnh chnh khu vc I. Khoa Qun l Kinh t#Trnh by mt s vn c bn ca qun l nh n c v kinh t; c ch qun l kinh t; cc chnh sch, chin lc, cng c qun l ca Nh nc v kinh t; qun l nh nc i vi cc loi hnh doanh nghip #Qun l nh nc#Kinh t#Bi ging#Nguyn Cc#Nguyn Cnh Hoan#H.H#o Vit Hi n#Nguyn Vn Thu#Nguyn Hng Phong#259599## 00795000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430010013000480020085000610070013001460080005001590090025001640100 00500189011001500194021020100209020002000410020001900430020001700449013000700466 020000900473039000500482020000900487020000900496#VV10.06483#VV10.06482#Vi?t#309 T#338.95971#^214#L Ging Po#iu tra, nh gi tng trng v gim ngho mt s vng dn tc thiu s pha Bc#L Ging Po#^aH.#^aChnh tr - Hnh chnh#20 10#^a130tr.^b21cm#Trnh by mt s vn c bn lin quan n tng trng kinh t v xo i gim ngho; thc trng v gii php tng trng kinh t gn vi xo i gim ngho vng dn tc thiu s min ni pha Bc#Tng trng kinh t#X o i gim ngho#Dn tc thiu s#259600#Vit Nam#H.H#Min ni#Min Bc## 01061000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510010013000560020028000690070035000970080005001320090025001370100 00500162011002600167015007400193021040300267020000800670020001400678020000300692 020000900695020000700704020000900711005001500720039000500735013000700740#VV10.06 484#VV10.06485#Vi?t#L302S#324.2597070959727#^214#Ng Hu Tho#Lch s ng b x Ph Chn#B.s.: Ng Hu Tho, Nguyn Ph Li#^aH.#^aChnh tr - Hnh chnh#2009# ^a234tr., 13tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b x Ph Chn th x T Sn - tnh Bc Ninh#S lc v vng t, con ngi v truyn thng x Ph Chn ( tnh Bc Ninh). Lch s ng b x Ph Chn di ch thc dn phong kin v cch mng thng Tm (1926 - 1945), thi k khng chin chng thc dn Php xm l c (1945 - 1954), thi k xy dng ch ngha x hi v khng chin chng M cu nc (1954 - 1975), thi k xy dng v bo v T quc (1976 - 1985) v thi k i mi (1986 - 2008)#Lch s#ng b c s#X#Ph Chn#T Sn#Bc Ninh#Nguyn Ph Li#H.H#259601## 01137000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590010013000640020032000770030093001090070 03200202022000500234221004900239004001800288008000500306009002500311010000500336 01100150034102103560035602000100071202000090072202000130073100500180074401300070 0762005001300769039000500782#VV10.06488#VV10.06486#VV10.06487#15000#Vi?t#H428V# 349.597#^214#Trn Th Cc#Hi & p nh nc v php lut#Dng cho hc vin cc h o to l lun chnh tr v sinh vin cc trng i hc, cao ng#Trn Th Cc, Nguyn Th Phng#Ph.2#Cc ngnh lut trong h thng php lut Vit Nam#Ti bn ln th 1#^aH.#^aChnh tr - Hnh chnh#2009#^a125tr.^b21cm#Nhng vn ch ung v h thng php lut Vit Nam. Gii thiu chi tit cc ngnh lut trong h thng php lut Vit Nam hin nay nh phm vi v phng php iu chnh cc quan h trong mi mt ca i sng x hi, ng thi cp nht nhng ni dung mi nh t ca Lut Dn s, Lut Hnh s, Lut Hn nhn gia nh, Lut Phng chng tham n hng, Lut C tr...#Php lut#Vit Nam#Sch hi p#Nguyn Th Phng#259602#Tr n Th Cc#H.H## 01280000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820012000518080005000630020073000680030141001410070065002820080 00500347009002500352010000500377011001500382021040700397020001200804020002300816 02000210083902000140086000500110087400500170088500500150090200500130091703900050 0930013000700935#VV10.06489#VV10.06490#VV10.06491#27000#Vi?t#T550T#324.2597071# ^214#T tng v tm gng o c H Ch Minh "ng l o c, l vn minh"#Ph c v cuc vn ng "Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh" thc hi n theo ch th s 06-CT/TW ngy 7-11-2006 ca B Chnh tr#B.s.: V Ngc Am, Tr n Quang Nhip, Nguyn Vn Sn, V Thu Linh#^aH.#^aChnh tr - Hnh chnh#2010#^ a235tr.^b21cm#Gii thiu mt s vn bn ch o ca ng v t chc, trin khai thc hin Cuc vn ng "Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh". Tr nh by t tng v tm gng o c H Ch Minh v xy dng ng tht s trong sch, vng mnh "l o c, l vn minh" v vn hc tp, lm theo t tng, tm gng o c Bc H. Tp hp mt s bi vit, bi ni ca Ch tch H Ch M inh v xy dng ng#H Ch Minh#ng Cng sn Vit Nam#T tng H Ch Minh#Xy dng ng#V Ngc Am#Trn Quang Nhip#Nguyn Vn Sn#V Thu Linh#H.H#259603## 01217000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510020052000560070063001080080005001710090025001760100005002010110 02600206015004400232021048300276020000800759020001500767020000800782005002000790 03900050081002000070081500500130082200500190083500500160085400500140087001300070 0884#VV10.06492#VV10.06493#Vi?t#L302S#324.2597070959718#^214#Lch s Ban Tuyn g io tnh u Sn La (1946 - 2005)#B.s.: Lng Th Kim Duyn, L Minh Hin, Hong Th Thu Thu...#^aH.#^aChnh tr - Hnh chnh#2010#^a270tr., 15tr. nh^b21cm#TT S ghi: Ban Chp hnh ng b tnh Sn La#Lch s hot ng ca Ban Tuyn gio t nh u Sn La qua cc thi k: tuyn truyn, vn ng cch mng ca ng Sn La trc nm 1945; tuyn truyn, gio dc chnh tr, t tng trong thi k khng chin chng thc dn Php (1947 - 1954); tuyn hun trong thi k khi phc kinh t, xy dng ch ngha x hi, chng chin tranh ph hoi ca quc M (1955 - 1975); t chc v hot ng trong nhng nm u c nc thng nht (1976 - 198 5) v trong cng cuc i mi (1986 - 2005)#Lch s#Ban Tuyn gio#Tnh u#Lng Th Kim Duyn#H.H#Sn La#L Minh Hin#Hong Th Thu Thu#Vng Ngc Oanh#Hong Vn Vn#259604## 00912000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810008000560820006000648080005000700010013000750020041000880070 05800129008000500187009002500192010000500217011001500222015006400237021020000301 02000140050102000130051502000110052800500160053900500190055503900050057401300070 0579#VV10.06494#VV10.06495#VV10.06496#VV10.06497#59000#Vi?t#GI-108T#004.6#^214# m Gia Mnh#Gio trnh mng my tnh v truyn thng#m Gia Mnh (ch.b.), Hn Minh Phng, Nguyn Quang Trung#^aH.#^aChnh tr - Hnh chnh#2010#^a287tr.^b24c m#TTS ghi: Trng i hc Thng mi. B mn Cng ngh thng tin#Gii thiu chu ng v mng my tnh, m hnh OSI, m hnh TCP/IP v ng dng, mng Internet v t ruyn thng thng mi in t, mng LAN v truyn thng ni b, vn an ton v qun tr mng my tnh#Mng my tnh#Truyn thng#Gio trnh#Hn Minh Phng# Nguyn Quang Trung#H.H#259605## 00925000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500010012000550020050000670070063001170080005001800090 02500185010000500210011001500215015003600230013000700266021027100273020000900544 020001900553039000500572020001100577005001700588005001800605#VV10.06498#VV10.064 99#47500#Vi?t#GI-108T#382.068#^214#Don K Bn#Gio trnh qun tr tc nghip t hng mi quc t#B.s.: Don K Bn (ch.b.), o Th Bch Ho, Nguyn Quc Thnh #^aH.#^aChnh tr - Hnh chnh#2010#^a390tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Th ng mi#259606#Trnh by cc vn chung v phng thc, iu kin v mt s tc nghip c th trong giao dch thng mi quc t (TMQT) nh qun tr quy trnh giao dch m phn k kt hp ng TMQT, qun tr qu trnh thc hin hp ng T MQT v qun tr ri ro trong tc nghip TMQT#Qun tr#Thng mi quc t#H.H#Gi o trnh#o Th Bch Ho#Nguyn Quc Thnh## 01006000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810006000490820012000558080005000670020058000720070074001300080005002040090 01400209010000500223011001500228012003300243015002500276021020600301020001100507 02000180051802000090053602000130054502000090055800500120056700500150057900500190 0594005001900613039000500632013000700637#VV10.06500#VV10.06503#VV10.06502#VV10.0 6501#Vi?t#D408N#363.7009597#^214#Doanh nghip Vit Nam hi nhp v nhng vn mi trng#B.s.: Bi Hu o, ng Xun Hoan, Nguyn Minh Phng, Nguyn Khnh Q uyn#^aH.#^aCng thng#2010#^a355tr.^b24cm#B sch Hi nhp Kinh t Quc t#TT S ghi: B Cng thng#Nu nhng vn c bn v mi trng. H thng cc quy nh v tiu chun v mi trng. Nhng vn mi trng lin quan n hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip trong hi nhp kinh t quc t#Mi trng#B o v mi trng#Hi nhp#Doanh nghip#Vit Nam#Bi Hu o#ng Xun Hoan#Nguy n Minh Phng#Nguyn Khnh Quyn#H.H#259607## 00774000000000289000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470010014000520020040000660030028001060070014001340080 00500148009001800153010000500171011001400176021023100190020001000421020001900431 020001300450013000700463039000500470020000900475#VN10.01729#VN10.01730#8500#Vi? t#H428#343.597#^214#Phan Ch Nhn#Hi p php lut v kinh t trang tri#Mi n gi, mi nh cn bit#Phan Ch Nhn#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a52tr.^b19cm#G ii thiu nhng chnh sch php lut c th ca ng v Nh nc i vi loi h nh kinh t trong trang tri nh chnh sch v t ai, chnh sch v u t, tn dng, lao ng v chnh sch v th trng theo nh hng Nh nc#Php lut# Kinh t trang tri#Sch hi p#259608#H.H#Vit Nam## 00760000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020042000550030028000970080005001250090018001300100 00500148011001400153021026700167020001000434020001600444020001300460039000500473 013000700478020000900485#VN10.01728#VN10.01727#15000#Vi?t#H428#344.59702#^214# Hi p php lut v Lut Bo him x hi#Mi ngi, mi nh cn bit#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a87tr.^b19cm#Gm 106 cu hi - p v cc quy nh trong Lut Bo him x hi nh quyn v trch nhim ca ngi lao ng, ngi s dng lao ng, bo him x hi bt buc, bo him x hi t nguyn, bo him tht nghip, qu bo him x hi, th tc thc hin bo him x hi...#Php lut#Bo him x hi#Sch hi p#H.H#259609#Vit Nam## 00845000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020024000530080005000770090018000820100005001000110 01500105021032400120020002400444020001800468039000500486015008400491020000900575 013000700584#VN10.01731#VN10.01732#22000#Vi?t#B450L#345.597#^214#B lut T tn g hnh s#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a179tr.^b19cm#Gii thiu mt s quy nh v khi t, iu tra v n hnh s v quyt nh vic truy t; xt x s thm v phc thm; thi hnh bn n v quyt nh ca to n; xt li bn n v quyt nh c hiu lc php lut; cc th tc c bit; vn hp tc quc t v nh ng quy nh chung trong B Lut T tng hnh s nm 2003#B lut t tng hnh s #Vn bn php lut#H.H#Tn sch ngoi ba: B lut T tng hnh s nc cng ho x hi ch ngha Vit Nam#Vit Nam#259610## 01075000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070066000670080005001330090025001380100 00500163011001500168015009300183021037600276020001800652039000500670020001100675 013000700686005001600693005001600709005001500725005001100740005001000751#VV10.06 504#VV10.06505#35000#Vi?t#K312T#339#^214#Kinh t hc v m#B.s.: Phm Quang Pha n (ch.b.), Nguyn nh Hu, Trn Quang Lm...#^aH.#^aChnh tr - Hnh chnh#2009 #^a237tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni. - Nm xut bn cui sch ghi: 2010#Trnh by i tng v phng php nghin cu kinh t hc v m v mt s kin thc c bn v h thng kinh t v m, cc ch tiu kinh t v m c bn, tin t v hot ng ca th trng tin t, th trng t i chnh, lm pht v tht nghip, tng trng v pht trin kinh t, nn kinh t m v h thng cc chnh sch kinh t v m trong iu tit nn kinh t th tr ng.#Kinh t hc v m#H.H#Gio trnh#259611#Phm Quang Phan#Nguyn nh Hu#Tr n Quang Lm#An Nh Hi#L T Hoa## 00976000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020027000490070063000760080005001390090018001440100 00500162011001500167015005700182021026800239020002700507020001100534005001400545 00500160055900500140057500500130058900500160060203900050061801300070062302000200 0630#VV10.06506#VV10.06507#44000#Vi?t#H250T#003#^214#H thng thng tin qun l #B.s.: Hong Ton (ch.b.), Nguyn Trc Anh, Th Hi H...#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a295tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#Tng quan v l thuyt h thng. Trnh by cc kin thc c bn v thng tin qun l, xy dng h thng thng tin qun l. Mt s phng php v k thut i u tra d liu thng tin cho h thng thng tin qun l. Mt s m hnh khai th c v bin i d liu thng tin#H thng thng tin qun l#Gio trnh# Hong T on#Nguyn Trc Anh# Th Hi H#V Trng Lm#Phan Trng Phc#KVn#259612#L th uyt thng tin## 00600000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490010015000540020028000690030026000970070015001230080 00500138009001800143010000500161011001500166021008000181020001200261020002200273 020001500295039000500310013000700315#VV10.06508#VV10.06509#26000#Vi?t#PH561P#49 5.932#^214#Trn Vn Thng#Phng php dy ting Khmer#Gio hc php ting Khmer# Trn Vn Thng#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a102tr.^b21cm#Gii thiu cc hot ng trn lp v cc phng php, th thut dy ting Khmer#Ting Khme#Phng ph p ging dy#Sch gio vin#KVn#259613## 00975000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550020034000600070051000940080005001450090 01800150010000500168011001500173015009300188021023400281020001600515020001100531 00500150054200500110055700500120056800500140058000500210059403900050061502000100 0620013000700630#VV10.06511#VV10.06510#VV10.06512#60000#Vi?t#109D#657#^214#p dng chun mc k ton quc t#Nguyn Th Lc, V Hu c (ch.b.), V Anh Dng.. .#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a222tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Tp . H Ch Minh. Khoa K ton - Kim ton. B mn Kim ton#Gii thiu v din gi i cc ni dung c bn ca h thng IAS/IFRS chun mc k ton quc t v lp v trnh by bo co ti chnh, hng tn kho, bt ng sn, my mc thit b, ti s n v hnh, tn tht ti sn, cc khon d phng...#K ton quc t#Gio trnh#N guyn Th Lc#V Hu c#V Anh Dng#on Vn Hot#Nguyn Th Thu Linh#KVn#Chu n mc#259614## 01049000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820006000528080005000580020018000630070073000810080005001540090 01800159010000500177011001500182015005700197021036600254020000900620020001100629 00500170064000500150065700500170067200500130068903900050070202000090070701300070 0716#VV10.06513#VV10.06514#VV10.06515#59000#Vi?t#QU105T#658.3#^214#Qun tr nh n lc#Nguyn Ngc Qun (ch.b.), Mai Quc Chnh, Nguyn Tn Thnh, Lng Vn c#^ aH.#^aLao ng X hi#2010#^a439tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#Trnh by nhng kin thc c bn v qun tr nhn lc trong t chc (chnh ph, cc t chc kinh doanh, gio dc, bo v sc kho, phc v vu i chi gii tr...) t khi ngi lao ng bc vo lm vic n khi ra khi qu trnh lao ng tng ng vi ba giai on: hnh thnh ngun nhn lc, duy tr ( s dng) ngun nhn lc, pht trin ngun nhn lc trong t chc#Qun tr#Gio t rnh#Nguyn Ngc Qun#Mai Quc Chnh#Nguyn Tn Thnh#Lng Vn c#KVn#Nhn lc #259615## 00826000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820004000528080005000560020013000610070063000740080005001370090 01800142010000500160011001500165015005700180021015000237020001300387020001100400 00500140041100500160042500500140044100500150045500500180047003900050048801300070 0493#VV10.06516#VV10.06517#VV10.06518#45000#Vi?t#QU105T#658#^214#Qun tr hc#B .s.: Hong Ton (ch.b.), Nguyn Trc Anh, Th Hi H...#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a311tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H N i#Trnh by tng quan v t chc v qun tr hc, cc chc nng qun tr t chc , con ngi trong t chc, cc nhn t thng tin v quyt nh qun tr#Qun tr hc#Gio trnh# Hong Ton#Nguyn Trc Anh# Th Hi H#Hong Vn Hoan#Trn Th Ngc Nga#KVn#259616## 01008000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820004000528080005000560020016000610290016000770070063000930080 00500156009001800161010000500179011001500184015005700199021026500256020000900521 02000110053000500140054100500160055500500140057100500130058500500160059803900050 0614020001300619020000700632013000700639#VV10.06519#VV10.06520#VV10.06521#43000 #Vi?t#QU105T#658#^214#Qun tr ri ro#Risk management#B.s.: Hong Ton (ch.b. ), Nguyn Trc Anh, Th Hi H...#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a279tr.^b24cm# TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#Trnh by cc khi nim v doanh nghip, ri ro v khng hong. Thc trng ri ro v khng hong cc doanh nghip Vit Nam nhng nm gn y v mt s bi hc nc ngoi. Cc vn qun tr ri ro v mt s k nng qun tr ri ro khng hong trong doanh nghi p#Qun tr#Gio trnh# Hong Ton#Nguyn Trc Anh# Th Hi H#V Trng Lm#P han Trng Phc#KVn#Doanh nghip#Ri ro#259617## 00867000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820008000528080005000600020022000650070048000870080005001350090 01800140010000500158011001500163015005700178021023500235020000900470020001100479 005001500490005001500505039000500520020001300525001000800538013000700546#VV10.06 522#VV10.06524#VV10.06523#43000#Vi?t#TH455K#338.702#^214#Thng k doanh nghip# T in (ch.b.), Phm Ngc Kim, Trn Minh Tun#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a31 1tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#Trnh by nh ng vn v: thng k trong qun l doanh nghip; cc cng c phn tch kinh t vi m; cc phng php tip cn thng k phc v qun l doanh nghip; thng k kt qu v hiu qu sn xut kinh doanh ca cc doanh nghip#Thng k#Gio tr nh#Phm Ngc Kim#Trn Minh Tun#KVn#Doanh nghip#T in#259618## 00853000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820010000628080005000720020075000770030066001520080 00500218009002800223010000500251011001500256015003900271021016300310020001000473 020000900483020000800492020000900500020001800509039000500527013000700532#VV10.06 525#VV10.06528#VV10.06526#VV10.06527#38000#Vi?t#M458S#343.59709#^214#Mt s vn bn ch o v qun l ca ng, nh nc v hot ng xut bn#Ti liu bi d ng chc danh vin chc, bin tp vin, phng vin#^aH.#^aThng tin v Truyn th ng#2010#^a235tr.^b21cm#TTS ghi: B Thng tin v Truyn thng#Gm cc vn bn c h o ca ng, cc vn bn qun l ca nh nc hng dn thi hnh mt s iu ca Lut Xut bn v cc ch , quy ch lu chiu xut bn phm#Php lut#Xut bn#Qun l#Vit Nam#Vn bn php lut#KVn#259619## 00864000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820010000628080005000720020074000770030065001510080 00500216009002800221010000500249011001500254015003900269021017700308020001000485 020000800495020000800503020000900511020001800520039000500538013000700543#VV10.06 529#VV10.06531#VV10.06532#VV10.06530#52000#Vi?t#M458S#343.59709#^214#Mt s vn bn ch o v qun l ca ng, nh nc v hot ng bo ch#Ti liu bi d ng chc danh vin chc phng vin, bin tp vin#^aH.#^aThng tin v Truyn thn g#2010#^a287tr.^b21cm#TTS ghi: B Thng tin v Truyn thng#Gm cc vn bn ch o ca ng v cng tc bo ch. Gii thiu ni dung Lut Bo ch v cc ngh nh, thng t ca B, Lin b, quyt nh ca B trng v hot ng bo ch#Ph p lut#Bo ch#Qun l#Vit Nam#Vn bn php lut#KVn#259620## 00874000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810008000560820006000648080005000700010012000750020039000870070 01200126008000500138009002800143010000500171011001500176015006600191021021800257 020000800475020002100483020003300504020001100537039000500548013000700553#VV10.06 533#VV10.06536#VV10.06535#VV10.06534#53000#Vi?t#GI-108T#005.4#^214#L T Thanh# Gio trnh h iu hnh Windows Server#L T Thanh#^aH.#^aThng tin v Truyn th ng#2010#^a226tr.^b24cm#TTS ghi: Trng cao ng Cng ngh thng tin hu ngh V it - Hn#Trnh by nhng kin thc c bn v cch s dng h iu hnh Windows Server 2003, ci t v thit lp cu hnh Windows Server 2003, qun l Windows Server 2003, Windows Server 2003 v mng my tnh, Active Directory#Tin hc#H iu hnh Windows#H iu hnh Windows Server 2003#Gio trnh#KVn#259621## 00880000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820004000628080005000660010017000710020039000880030 03000127029004600157007001700203008000500220009002800225010000500253011001500258 02102280027302000080050102000110050902000110052002000110053103900050054201300070 0547#VV10.06538#VV10.06537#VV10.06540#VV10.06539#56000#Vi?t#K600T#728#^214#Nguy n Tin ch#K thut iu chnh trng kh vo nh#Thut ho gii phong thu nh #Correction technology for air field to houses#Nguyn Tin ch#^aH.#^aThng ti n v Truyn thng#2010#^a280tr.^b21cm#Gii thiu cc bin php c th iu ch nh v ho gii trng kh trong nh bng gii php t kh v dn kh, b cc h ca, iu chnh bn th v l bp, phng php ch kh v tch kh, bng h g ng, ph hiu, linh vt...#Nh ca#iu chnh#Phong thu#Trng kh#KVn#259622## 00949000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810008000560820007000648080005000710010020000760020057000960070 02000153008000500173009002800178010000500206011001500211015006600226021025400292 02000080054602000100055402000140056402000220057802000110060003900050061101300070 0616#VV10.06541#VV10.06542#VV10.06543#VV10.06544#39000#Vi?t#GI-108T#005.74#^214 #Trnh Th Ngc Linh#Gio trnh lp trnh Visual Basic. Net vi c s d liu#Tr nh Th Ngc Linh#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a157tr.^b24cm#TTS ghi: Trng cao ng Cng ngh thng tin hu ngh Vit - Hn#Trnh by nhng kin th c lp trnh vi c s d liu bng Visual Basic.Net, cc ton t v cu lnh i u kin, tng quan v lp trnh c s d liu, i tng kt ni d liu, i t ng tng tc - c v iu phi d liu, i tng trnh din d liu#Tin hc#L p trnh#C s d liu#Ngn ng Visual Basic#Gio trnh#KVn#259623## 00849000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810006000490820004000558080005000590010014000640020039000780070014001170080 00500131009002800136010000500164011001800169021033500187020002100522020000800543 020000800551039000500559013000700564#VV10.06545#VV10.06546#VV10.06548#VV10.06547 #Vi?t#D300S#170#^214#Trn Vn Bnh#Di sn H Ch Minh v vn ho, o c#Trn V n Bnh#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a190tr.^b20x24cm#Gii thiu t t ng H Ch Minh v vn ho, o c l nhng gi tr tinh thn cao p ca dn t c, ca cch mng. Nhng di sn ca Ngi, mi l lun v hot ng thc tin c a Ngi nhm xy dng vn ho - o c Vit Nam c ct cch dn tc v hin i gip cc th h sau mi mi hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh#T tng H Ch Minh#Vn ho#o c#KVn#259624## 01028000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010012000440020051000560070012001070080005001190090026001240100 00500150011003200155015014800187021034600335020000900681020000900690020001500699 020002400714039000500738013000700743#VV10.06550#VV10.06549#Vi?t#103C#371.9#^214 #Trn L Thu#i cng can thip sm cho tr khuyt tt tr tu#Trn L Thu#^aH. #^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a273tr., 4 tr. tranh mu^b24cm#Sch c xut b n vi s h tr ti chnh ca T chc Down H Lan v s h tr chuyn mn ca T hc s Marja Hodes, Ch tch T chc Down H Lan...#Trnh by nhng vn chung v khuyt tt tr tu v can thip sm cho tr khuyt tt tr tu. Ni dung c th ca can thip sm cho tr khuyt tt tr tu t 0 n 6 tui nh pht hin s m, chn on, s dng cc phng php can thip sm, tin trnh gio dc c nh n... Cung cp 14 mc ti liu h tr can thip sm cho tr khuyt tt tr tu#Gi o dc#Chm sc#Tr khuyt tt#Tr tu chm pht trin#KVn#259625## 00853000000000301000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820006000448080005000500010015000550020037000700070064001070080005001710090 02800176010000500204011001400209021018000223020001000403020001000413020001100423 020001000434039000500444015006300449013000700512020003200519#VL10.00649#VL10.006 50#VL10.00651#Vi?t#M558N#332.1#^214#Dng Anh Tun#10 nm nhp cu ni nhng th nh cng#Tng hp, b.s.: Dng Anh Tun, Phm Quc Cng, Phan Th Thu H#^aH.#^aT hng tin v Truyn thng#2010#^a57tr.^b27cm#Tng quan v Chi nhnh ngn hng Li n doanh Lo - Vit ti H Ni. Gii thiu s pht trin v nhng thnh tch t c ca chi nhnh qua 10 nm n lc trng thnh (2000 - 2010)#Ngn hng#Hot ng#Pht trin#Thnh tu#KVn#u ba ghi: Ngn hng Lin doanh Lo - Vit. Chi nhnh H Ni#259626#Ngn hng Lin doanh Lo - Vit## 00803000000000277000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100080 00380820006000468080005000520020029000570040018000860080005001040090018001090100 00500127011001500132015005200147021027100199020001300470020000900483020001100492 039000500503013000700508020001000515#VL10.00652#VL10.00653#VL10.00654#Vi?t#GI-10 8T#671.5#^214#Gio trnh k thut hn in#Ti bn ln th 1#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a113tr.^b27cm#TTS ghi: B Quc phng. Trng trung cp Ngh s 4#Trn h by nhng kin thc c bn v thc cht, c im, k thut hn. Phng php h n in h quang, hn h quang tay, hn h quang di lp thuc v mi trng kh bo v, hn in tip xc, ng sut v bin dng hn, khuyt tt ca mi hn v cc phng php kim tra#K thut hn#Hn in#Gio trnh#KVn#259627#Trung c p## 00705000000000301000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100080 00380820006000468080005000520020028000570070018000850040018001030080005001210090 01800126010000500144011001400149015005200163021012200215020001300337020000800350 020001100358039000500369001001200374013000700386020001000393#VL10.00658#VL10.006 59#VL10.00660#Vi?t#GI-108T#671.5#^214#Gio trnh k thut hn kh#L c Dng ch .b.#Ti bn ln th 1#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a54tr.^b27cm#TTS ghi: B Qu c phng. Trng trung cp Ngh s 4#Trnh by khi nim chung v hn kh, cc ph ng php ct kim loi v hp kim, k thut an ton v hn kh trong sn xut#K thut hn#Hn kh#Gio trnh#KVn#L c Dng#259629#Trung cp## 00752000000000289000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100080 00380820010000468080005000560020020000610070018000810040018000990080005001170090 01800122010000500140011001500145015005200160021019600212020000900408020001100417 039000500428001001200433020001000445013000700455#VL10.00661#VL10.00662#VL10.0066 3#Vi?t#GI-108T#621.31028#^214#Gio trnh my in#L c Dng ch.b.#Ti bn ln th 1#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a163tr.^b27cm#TTS ghi: B Quc phng. Trng trung cp Ngh s 4#Trnh by kin thc chung v my in. Khi nim, c im cu to, nguyn l lm vic... ca my bin p, my in khng ng b, my in ng b, my in mt chiu v mt s my in c bit#My in#Gio trnh#KV n#L c Dng#Trung cp#259630## 00548000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200040 00358080005000390020021000440080005000650090018000700100005000880110015000930150 05200108021010300160020001000263020001100273039000500284020001000289013000700299 #VL10.00664#VL10.00665#Vi?t#GI-108T#428#^214#Gio trnh ting Anh#^aH.#^aLao n g X hi#2010#^a135tr.^b27cm#TTS ghi: B Quc phng. Trng trung cp Ngh s 4 #Gm 17 bi hc t d n kh c lng ghp theo chuyn ngnh, ph hp vi i tng hc sinh hc ngh#Ting Anh#Gio trnh#KVn#Trung cp#259631## 00783000000000313000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100080 00380820008000468080005000540020054000590030009001130070018001220040018001400080 00500158009001800163010000500181011001500186015005200201021015700253020000500410 020001100415039000500426001001200431020001000443020000900453013000700462#VL10.00 666#VL10.00668#VL10.00667#Vi?t#GI-108T#629.222#^214#Gio trnh o to k thut vin ngnh cng ngh t#Phn gm#L c Dng ch.b.#Ti bn ln th 1#^aH.#^aLa o ng X hi#2010#^a411tr.^b27cm#TTS ghi: B Quc phng. Trng trung cp Ngh s 4#Trnh by nhng kin thc c bn v cu to, c cu hot ng ca h thng gm t gm: hp s thng, hp s t ng, h thng treo v li, h thng pha nh# t#Gio trnh#KVn#L c Dng#Trung cp#Gm t#259632## 00883000000000277000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290020101000340080005001350090018001400100005001580110015001630150076001780200 00900254020000800263021028500271020000800556020001200564020000500576020000300581 020000900584039000500593013000700598#VL10.00670#Vi?t#H450S#331.25#^214#H s qu c gia v an ton - V sinh lao ng v phng chng chy n Vit Nam giai on 2005 - 2009#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a135tr.^b30cm#TTS ghi: B Lao ng - T hng binh v X hi; T chc Lao ng Quc t ILO#Lao ng#An ton#Gii thiu c c chnh sch quc gia, cc vn bn v an ton, v sinh lao ng v phng chng chy n (ATVSL-PCCN) c xy dng trong thi gian t nm 2005 - 2009, ng th i nh gi tnh hnh ATVSL, chy n trong nhng nm qua cng nh nhn nh nhn g thch thc trong thi gian ti#V sinh#Phng chng#Chy#N#Vit Nam#KVn#25963 3## 01237000000000337000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820004000418080005000450020081000500070038001310080005001690090018001740100 00500192011001500197020001000212020000700222021057600229020001700805020001100822 02000080083302000080084103900050084902000080085402000130086200500090087500500080 0884013000700892#VL10.00672#VL10.00671#298000#Vi?t#H450S#352#^214#Cm nang nghi p v th k, cng tc t chc hnh chnh, nhn s, vn th lu tr#S.t., h th ng ho: Qu Long, Kim Th#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a517tr.^b28cm#Nghip v#T h k#Trnh by y nhng vn c bn ca cng tc t chc v hot ng tro ng qun l hnh chnh - nhn s, qun l vn phng, nghip v th k gm: hng dn nghip v cng tc t chc hnh chnh - nhn s trong b my nh nc v doa nh nghip; quy nh mi v cng tc v cng tc t chc nhn s, qun l cn b, cng chc; ch chi v p dng h thng qun l cht lng theo tiu chun TC VN ISO 9001:2008; quy nh mi v hp ng lao ng, nh cng, khiu ni, t c o v lao ng; quy nh v tin lng, bo him trong cc doanh nghip v c qua n hnh chn s nghip#Cng tc t chc#Hnh chnh#Nhn s#Vn th#KVn#Lu tr#S ch tra cu#Qu Long#Kim Th#259634## 00936000000000313000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100080 00380820007000468080005000530020054000580030018001120070018001300040018001480080 00500166009001800171010000500189011001500194015005200209021029800261020000500559 020001100564039000500575001001200580020001300592020001000605013000700615#VL10.00 673#VL10.00674#VL10.00675#Vi?t#GI-108T#621.43#^214#Gio trnh o to k thut v in ngnh cng ngh t#Phn ng c xng#L c Dng ch.b.#Ti bn ln th 1#^ aH.#^aLao ng X hi#2010#^a367tr.^b27cm#TTS ghi: B Quc phng. Trng trung cp Ngh s 4#Gii thiu nhng kin thc c bn v cu to, nguyn l hot ng lm vic ca cc b phn trong ng c xng ca t gm: h thng bi trn, lm mt, nh la, kim sot kh x, tua bin tng p; h thng iu khin ng c x ng cung cp nhin liu, cc cm bin v tn hiu, iu khin tc ...# t#Gi o trnh#KVn#L c Dng#ng c xng#Trung cp#259635## 00817000000000313000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100080 00380820007000468080005000530020054000580030020001120070018001320040018001500080 00500168009001800173010000500191011001500196015005200211021017500263020000500438 020001100443039000500454001001200459020001000471020001500481013000700496#VL10.00 676#VL10.00677#VL10.00678#Vi?t#GI-108T#621.43#^214#Gio trnh o to k thut v in ngnh cng ngh t#Phn ng c izen#L c Dng ch.b.#Ti bn ln th 1 #^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a251tr.^b27cm#TTS ghi: B Quc phng. Trng trun g cp Ngh s 4#Gii thiu nhng kin thc c bn v cu to, nguyn l hot n g lm vic ca cc b phn trong ng c xng ca t gm: ng c izen, h t hng iu khin ng c izen# t#Gio trnh#KVn#L c Dng#Trung cp#ng c iezen#259636## 00813000000000277000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820012000448080005000560020047000610030069001080080005001770090025001820100 00500207011001500212015001600227021022100243020002300464020001100487020000800498 020001700506039000500523013000700528#VL10.00679#VL10.00680#VL10.00681#Vi?t#D550T #324.2597071#^214#D tho cc vn kin trnh i hi XI ca ng#Ti liu s dn g ti i hi ng cp huyn, cp tnh v tng ng#^aH.#^ang Cng sn Vit Nam#2010#^a120tr.^b28cm#Lu hnh ni b#Gii thiu D tho Cng lnh xy dng t nc trong thi k qu ln ch ngha x hi, mt s gi v ni dung ca cng lnh, cc chin lc pht trin kinh t - x hi, hng dn tho lun v D tho Chin lc...#ng Cng sn Vit Nam#Cng lnh#D tho#Vn kin i hi# KVn#259637## 00881000000000301000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820012000448080005000560020089000610030042001500080005001920090025001970100 00500222011001400227015001600241021024200257020002300499020001300522020000800535 020000800543039000500551020000800556020000800564013000700572#VL10.00683#VL10.006 82#VL10.00684#Vi?t#D550T#324.2597071#^214#D tho bo co mt s vn v b su ng, sa i iu l ng trnh i hi XI ca ng#Ti liu s dng ti i hi ng cc cp#^aH.#^ang Cng sn Vit Nam#2010#^a64tr.^b28cm#Lu hnh ni b#B o co mt s vn v b sung, sa i iu l ng. D tho b sung, sa i t rnh i hi XI ca ng v iu l ng Cng sn Vit Nam. Hng dn tho lun v tng hp kin i hi ng b cc cp tham gia vo d tho iu l ng...# ng Cng sn Vit Nam#iu l ng#D tho#Bo co#KVn#B sung#Sa i#259638# # 00843000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820004000528080005000560010015000610020053000760030025001290070 03900154008000500193009002300198010000500221011001500226021021600241020001300457 020000900470005001500479039000500494013000700499020002000506020000300526#VL10.00 685#VL10.00686#VL10.00687#73000#Vi?t#TH308K#691#^214#on nh Kin#Thit k k t cu thp theo quy phm Hoa K AISC 2005#AISC - ASD & AISD - LRFD#on nh Ki n (ch.b.), Nguyn Song H#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a243tr.^b27cm#Trnh by i cng v kt cu thp theo quy phm AISC 360 - 2005. Cc phng php v c s thit k. Cng thc tnh ton thit k cu kin chu ko, chu nn, chu u n, chu ct, chu lc kt hp, thit k lin kt#Kt cu thp#Thit k#Nguyn S ong H#KVn#259639#Tiu chun k thut#M## 00757000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520030122000700070064001920080005002560090 02600261010000500287011001400292020001200306020000600318020001400324005001300338 03900050035102000120035600500130036800500150038100500150039600500130041101300070 0424#VV10.06551#VV10.06552#15000#Vi?t#V115M#372.62#^214#Vn miu t lp 2#Gip hc sinh t c v t hc, vn ln hc kh, hc gii. Ti liu tham kho ca gi o vin tiu hc v cc v ph huynh#B.s., tuyn chn: T Thanh Sn, L Thanh H i, Nguyn Ngc H...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a93tr.^b24cm#Tp lm v n#Lp 2#Sch c thm#T Thanh Sn#KVn#Vn miu t#L Thanh Hi#Nguyn Ngc H #Thi Thanh Vn#Trn Yn Lan#259640## 00757000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520030122000700070064001920080005002560090 02600261010000500287011001400292020001200306020000600318020001400324005001300338 03900050035102000120035600500130036800500150038100500150039600500130041101300070 0424#VV10.06553#VV10.06554#15000#Vi?t#V115M#372.62#^214#Vn miu t lp 3#Gip hc sinh t c v t hc, vn ln hc kh, hc gii. Ti liu tham kho ca gi o vin tiu hc v cc v ph huynh#B.s., tuyn chn: T Thanh Sn, L Thanh H i, Nguyn Ngc H...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a85tr.^b24cm#Tp lm v n#Lp 3#Sch c thm#T Thanh Sn#KVn#Vn miu t#L Thanh Hi#Nguyn Ngc H #Thi Thanh Vn#Trn Yn Lan#259641## 00757000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520030122000700070064001920080005002560090 02600261010000500287011001400292020001200306020000600318020001400324005001300338 03900050035102000120035600500130036800500150038100500150039600500130041101300070 0424#VV10.06555#VV10.06556#15000#Vi?t#V115M#372.62#^214#Vn miu t lp 4#Gip hc sinh t c v t hc, vn ln hc kh, hc gii. Ti liu tham kho ca gi o vin tiu hc v cc v ph huynh#B.s., tuyn chn: T Thanh Sn, L Thanh H i, Nguyn Ngc H...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a94tr.^b24cm#Tp lm v n#Lp 4#Sch c thm#T Thanh Sn#KVn#Vn miu t#L Thanh Hi#Nguyn Ngc H #Thi Thanh Vn#Trn Yn Lan#259642## 00758000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520030122000700070064001920080005002560090 02600261010000500287011001500292020001200307020000600319020001400325005001300339 03900050035202000120035700500130036900500150038200500150039700500130041201300070 0425#VV10.06557#VV10.06558#18000#Vi?t#V115M#372.62#^214#Vn miu t lp 5#Gip hc sinh t c v t hc, vn ln hc kh, hc gii. Ti liu tham kho ca gi o vin tiu hc v cc v ph huynh#B.s., tuyn chn: T Thanh Sn, L Thanh H i, Nguyn Ngc H...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a110tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 5#Sch c thm#T Thanh Sn#KVn#Vn miu t#L Thanh Hi#Nguyn Ngc H #Thi Thanh Vn#Trn Yn Lan#259643## 00482000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020031000520070015000830080005000980090026001030100 00500129011001500134020001200149020000600161020001400167005001500181039000500196 020000800201013000700209#VV10.06559#VV10.06560#18000#Vi?t#M458T#372.62#^214#162 bi tp lm vn chn lc 2#L Phng Lin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^ a110tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 2#Sch c thm#L Phng Lin#KVn#Bi tp#259644 ## 00482000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020031000520070015000830080005000980090026001030100 00500129011001500134020001200149020000600161020001400167005001500181039000500196 020000800201013000700209#VV10.06561#VV10.06562#23000#Vi?t#M458T#372.62#^214#162 bi tp lm vn chn lc 3#L Phng Lin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^ a150tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 3#Sch c thm#L Phng Lin#KVn#Bi tp#259645 ## 00482000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020031000520070015000830080005000980090026001030100 00500129011001500134020001200149020000600161020001400167005001500181039000500196 020000800201013000700209#VV10.06563#VV10.06564#21500#Vi?t#M458T#372.62#^214#162 bi tp lm vn chn lc 4#L Phng Lin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^ a136tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 4#Sch c thm#L Phng Lin#KVn#Bi tp#259646 ## 00482000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020031000520070015000830080005000980090026001030100 00500129011001500134020001200149020000600161020001400167005001500181039000500196 020000800201013000700209#VV10.06565#VV10.06566#25000#Vi?t#M458T#372.62#^214#162 bi tp lm vn chn lc 5#L Phng Lin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^ a159tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 5#Sch c thm#L Phng Lin#KVn#Bi tp#259647 ## 00537000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530070037000730040018001100080005001280090 02600133010000500159011001400164020001000178020000600188020001400194005001800208 005002100226039000500247013000700252#VV10.06567#VV10.06568#15000#Vi?t#H419T#372 .652#^214#Hc tt ting Anh 3#Phm Th Trang, Ngc Phng Trinh#Ti bn ln t h 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a95tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 3#Sch c thm#Phm Th M Trang# Ngc Phng Trinh#KVn#259648## 00585000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520070046000770040018001230080005001410090 02600146010000500172011001500177020000500192020000900197020000700206020001400213 005001300227005001600240005001500256039000500271013000700276#VV10.06569#VV10.065 70#38000#Vi?t#N114T#510.76#^214#500 bi ton chn lc 12#Ng Long Hu, Mai Tr ng Gio, Hong Ngc Anh#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a 255tr.^b24cm#Ton#Bi ton#Lp 12#Sch c thm#Ng Long Hu#Mai Trng Gio#Ho ng Ngc Anh#KVn#259649## 00590000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020058000540030023001120070012001350080005001470090 02600152010000500178011001500183020000700198020000700205020000800212020001200220 020001400232005001200246039000500258004001800263013000700281#VV10.06571#VV10.065 72#40000#Vi?t#PH121L#530.076#^214#Phn loi v phng php gii nhanh bi tp v t l lp 12#T lun v trc nghim#Mai Trng #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 010#^a270tr.^b24cm#Vt l#Lp 12#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Mai Trng #K Vn#Ti bn ln th 1#259650## 00666000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020094000520030024001460070017001700080005001870090 02600192010000500218011001500223020000900238020000700247020000800254020001200262 020002000274020001400294020001500308005001700323039000500340013000700345#VV10.06 573#VV10.06574#39000#Vi?t#H561D#570.76#^214#Hng dn gii chi tit bi tp tro ng cu trc thi mn sinh hc ca B Gio dc v o to#Phng php trc nghi m#Hunh Quc Thnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a255tr.^b24cm#Sinh hc# thi#Bi tp#Trc nghim#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Hun h Quc Thnh#KVn#259651## 00653000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020092000530030024001450070012001690080005001810090 02600186010000500212011001500217020000700232020000700239020000800246020001200254 020002000266020001400286020001500300005001200315039000500327013000700332#VV10.06 575#VV10.06576#32000#Vi?t#H561D#530.076#^214#Hng dn gii chi tit bi tp tr ong cu trc thi mn vt l ca B Gio dc v o to#Phng php trc nghi m#Mai Trng #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a208tr.^b24cm#Vt l# thi#B i tp#Trc nghim#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#Mai Trng # KVn#259652## 00871000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570010013000620020041000750070064001160080 00500180009000800185010000500193011001500198021020300213020001700416020001600433 02000070044902000080045602000100046402000110047400500180048500500180050303900050 0521013000700526#VV10.06577#VV10.06579#VV10.06578#60000#Vi?t#V313R#616.3#^214# ng c Anh#Virus Rota dch t, min dch v vc xin#B.s.: ng c Anh (ch.b.), Nguyn Vn Trang, L Th Phng Mai#^aH.#^aY hc#2010#^a151tr.^b24cm#Trnh by nhng kin thc c bn ca cu trc, tnh cht sinh hc, tnh sinh min dch ca virus Rota n vc xin phng bnh v phng php th nghim vc xin lm sng i vi cn nguyn bnh ng rut#Bnh h tiu ho#Bnh ng rut#Vacxin#Dch t #Min dch#Virus Rota#Nguyn Vn Trang#L Th Phng Mai#KVn#259653## 00829000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820010000518080005000610010013000660020040000790030036001190070 01300155008000500168009002600173010000500199011001500204021016800219020001100387 020000800398020001000406039000500416015007700421020001000498013000700508#VV10.06 580#VV10.06581#VV10.06582#43500#Vi?t#C101B#495.92281#^214#inh Vn c#Cc bi ging v t php hc ting Vit#T loi nhn t bnh din chc nng#inh Vn c #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a291tr.^b21cm#Gii thiu tng quan v t l oi ting Vit. Phn tch bnh din chc nng ca thc t, danh t, ng t, tn h t, tnh thi t, lin t v gii t, t loi v on ng#Ting Vit#T loi#B i ging#KVn#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi & Nhn vn#Chc nng#259654## 00994000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020107000520080005001590090021001640100005001850110 01500190015006600205021039300271020001500664020001800679020001000697039000500707 020000900712013000700721#VN10.01733#VN10.01734#17000#Vi?t#CH561T#305.9#^214#Ch ng trnh chuyn bi dng l lun chnh tr v nghip v dnh cho cn b hi cu chin binh c s#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a165tr.^b19cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng - Hi Cu chin binh Vit Nam#Gm 3 chuyn l lun chnh tr v ch ngha Mc - Lnin, t tng H Ch Minh, ng Cng sn Vit Nam , h thng chnh tr v phng thc lnh o ca ng i vi h thng chnh tr nc ta hin nay; 3 chuyn v v tr, vai tr, tnh cht, chc nng, nhim v ca hi Cu chin binh Vit Nam v h thng t chc, hot ng ca hi Cu chin binh c s trong giai on cch mng mi#Cu chin binh#L lun chnh tr #Nghip v#KVn#Vit Nam#259655## 00922000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410010013000460020056000590070018001150080005001330090023001380100 00500161011001400166015003100180021032700211020000800538020002300546020000800569 020000800577020000900585020001400594039000500608013000700613#VN10.01735#VN10.017 36#Vi?t#L557S#959.733#^214#o Gia Hng#Lc s thn Tng Bo truyn thng vn h o v cch mng#o Gia Hng b.s.#^aH.#^aChnh tr Hnh chnh#2010#^a59tr.^b19cm #TTS ghi: Chi b thn Tng Bo#Ghi li nhng s kin lch s chnh v truyn th ng vn ho v u tranh cch mng ca chi b v nhn dn thn Tng Bo, x Tn Quang, huyn Vn Lm, tnh Hng Yn qua hai cuc khng chin chng Php, chng M (1945-1975), thi k 20 nm thc hin cng cuc i mi, t chc sn xut, xy dng pht trin qu hng (1976-2005)#Lch s#Truyn thng cch mng#Vn ho#V n Lm#Hng Yn#Thn Tng Bo#KVn#259656## 00804000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820008000628080005000700020023000750080005000980090 02800103010000500131011001400136021031500150020001500465020000900480020001800489 039000500507013000700512020000700519#VN10.01737#VN10.01738#VN10.01740#VN10.01739 #10000#Vi?t#L504C#342.597#^214#Lut cn b, cng chc#^aH.#^aThng tin v Truy n thng#2010#^a55tr.^b19cm#Gii thiu nhng quy nh php lut v ngha v, quy n ca cn b, cng chc; cn b, cng chc trung ng, cp tnh, cp huyn, c p x; vn qun l cn b, cng chc; cc iu kin m bo thi hnh cng v; thanh tra cng v; khen thng, x l vi phm v cc iu khon thi hnh trong L ut cn b, cng chc#Lut cng chc#Vit Nam#Vn bn php lut#KVn#259657#Cn b## 00580000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010009000510020033000600070009000930080005001020090 01900107010000500126011001500131021012100146020001300267020001200280020001000292 039000500302013000700307#VN10.01741#VN10.01742#19000#Vi?t#H561D#796.8#^214#Tng Ln#Hng dn tp luyn cn nh khc#Tng Ln#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a14 0tr.^b19cm#Hng dn t th v phng php tp luyn k thut c bn s dng cn nh khc v k thut t v khi i phng tn cng#Cn nh khc#Phng php#Tp luyn#KVn#259658## 00734000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410010014000460020040000600070014001000080005001140090019001190100 00500138011001500143021025800158020000900416020001100425020001200436039000500448 020000800453013000700461#VN10.01743#VN10.01744#Vi?t#H502L#796.345#^214#o Ch T hnh#Hun luyn chin thut thi u cu lng#o Ch Thnh#^aH.#^aTh dc Th th ao#2010#^a202tr.^b19cm#Mt s quy c v khi nim c bn trong hun luyn cu l ng. Hng dn phng php tp luyn chin thut trong thi u n, thi u i. Gii thiu k thut cu lng v cch cm vt, k thut giao cu v giao cu, tn cng, phng th...qua nhng hnh v#Cu lng#Hun luyn#Chin thut#KVn#Th i u#259659## 00658000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020061000540080005001150090021001200100005001410110 01500146039000500161013000700166021013100173020001000304020001300314020001700327 020000900344020000900353020001800362#VN10.01745#VN10.01746#35000#Vi?t#QU600#34 6.597#^214#Quy nh php lut v tng cng ty tp on kinh t nh nc#^aH.#^aC hnh tr Quc gia#2010#^a310tr.^b19cm#KVn#259660#Gm mt s vn bn php lut c a Nh nc v thnh lp, t chc, hot ng v qun l i vi cc tp on, t ng cng ty nh nc#Php lut#Tng cng ti#Tp on kinh t#Nh nc#Vit Nam#V n bn php lut## 00542000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010013000440020021000570070013000780080005000910090019000960100 00500115011001500120021013700135020000900272020000700281039000500288013000700293 #VN10.01748#VN10.01747#Vi?t#T550H#794.1#^214#Lu Hiu Mai#T hc chi c tng#L u Hiu Mai#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a175tr.^b19cm#Gii thiu bn c, qun c, cch i qun v lut chi. Mt s loi hnh phi hp vy bt tng c bn. P hng php trin khai mt vn c#C tng#T hc#KVn#259661## 00568000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010016000520020023000680070016000910080005001070090 01900112010000500131011001500136021013000151020000900281020001200290039000500302 013000700307#VN10.01749#VN10.01750#15500#Vi?t#H561D#796.34#^214#Trnh Ch Trung #Hng dn tp bng bn#Trnh Ch Trung#^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a119tr.^b1 9cm#Gii thiu nhng kin thc c bn v mn bng bn. Hng dn luyn tp k th ut, chin thut v pht trin th lc trong bng bn#Bng bn#Phng php#KVn# 259662## 00861000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510020040000560080005000960090021001010100005001220110031001270150 04400158021032100202020000800523020000800531020000300539020001000542020001000552 020000900562039000500571013000700576#VN10.01751#VN10.01752#Vi?t#L302S#324.259707 0959736#^214#Lch s ng b x Thu Hi (1928-1954)#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2 010#^a275tr., 12 tr. nh mu^b19cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Thu Hi#G ii thiu iu kin t nhin, lch s hnh thnh t ai, lng x v nhng truy n thng tt p ca x Thu Hi, huyn Thi Thu, tnh Thi Bnh. Tnh hnh chn h tr - kinh t - x hi na cui th k XIX u th k XX, s hnh thnh t ch c ng v cc thnh tch u tranh cch mng t nm 1928 n 1945, t 1945-1954# Lch s#ng b#X#Thi Thu#Thi Bnh#Thu Hi#KVn#259663## 01035000000000277000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820013000448080005000570020118000620080005001800090021001850100005002060110 01500211015014000226021029300366020002100659020001000680039000500690020001500695 020001700710013000700727020002300734#VN10.01753#VN10.01754#VN10.01755#Vi?t#B108C #324.25970755#^214#Bo co tng kt 20 nm thc hin cng lnh xy dng t n c trong thi k qu ln ch ngha x hi ( 1991-2011)#^aH.#^aChnh tr Quc g ia#2010#^a175tr.^b19cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban Chp hnh trung n g. Tiu ban tng kt, b sung v pht trin cng lnh nm 1991. - Lu hnh ni b#Bi cnh ra i v qu trnh pht trin nhn thc nhng ni dung c bn ca C ng lnh nm 1991qua cc nhim k i hi. Tng kt, nh gi nhng thnh tu, hn ch v bi hc kinh nghim ca 20 nm thc hin Cng lnh nm 1991. Nhng v n ln trong b sung, pht trin cng lnh nm 1991#Cng lnh chnh tr#Th c hin#KVn#Thi k qu #Bo co tng kt#259664#ng Cng sn Vit Nam## 00806000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510020038000560070017000940080005001110090021001160100 00500137011001500142039000500157021023900162020001700401020001500418020001000433 020000900443001001700452004004000469013000700509#VV10.06583#VV10.06584#35000#Vi ?t#C455B#303.309597#^214#Cng bng x hi trong tin b x hi#Nguyn Minh Hon# ^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a354tr.^b21cm#KVn#Vai tr, v tr ca cng bng x hi va vi tnh cch l ng lc va l thc o v mt x hi ca tin b x hi. Ch trng ca ng v Nh nc ta trong vic thc hin cng bng x h i trong cc thi k i mi v t i mi n nay#Cng bng x hi#Tin b x h i#Thc hin#Vit Nam#Nguyn Minh Hon#Xut bn ln th 2, c sa cha b sung#25 9665## 00735000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020015000520030015000670070013000820080005000950090 02100100010000500121011001500126039000500141021026400146020000700410020000500417 001001300422013000700435020001500442#VV10.06585#VV10.06586#34000#Vi?t#PH500N#30 5.4#^214#Ph n v gii#Sch tham kho#Bi Th Tnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#20 10#^a239tr.^b21cm#KVn#Cung cp nhng thng tin v nhng vn l lun v thc tin ca vn gii v phong tro n quyn. Trnh by quan im v gii v con ng gii phng ph n trn lp trng trit hc hin sinh ca Simone de Beauvo ir - mt nh vn, nh trit hc hin sinh Php#Ph n#Gii#Bi Th Tnh#259666#S ch tham kho## 01082000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020071000570070065001280080005001930090021001980100 00500219011001500224015005800239021032200297020000800619020001000627020000800637 02000070064502000070065200500150065900500100067400500100068400500120069403900050 0706013000700711001001400718#VV10.06587#VV10.06588#60000#Vi?t#L302S#355.8095977 #^214#Lch s Qun gii Nam B - B2 trong chin tranh gii phng (1945-1975)#B.s .: inh Xun Thu (ch.b.), Trn Phn Chn ; H..: Lu Dng...#^aH.#^aChnh tr Q uc gia#2008#^a715tr.^b24cm#TTS ghi: Ban Lin lc truyn thng Qun gii Nam B - B2#Ghi li lch s Qun gii Nam B trong sut chiu di hai cuc khng chin (1945-1975) ch to v kh, t chc cc c s sn xut mt cch linh hot, t n dng ti a nguyn ho liu ti ch, vt liu chin tranh, t to nhiu loi v kh vi s lng ln, phc v cho lc lng v trang ca ta chin u v chi n thng#Lch s#Qun gii#Ch to#V kh#Nam B#Trn Phn Chn#Lu Dng#Minh Kh oa#L Minh c#KVn#259667#inh Xun Thu## 00915000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510020043000560070051000990080005001500090021001550100005001760110 02700181015004700208021031600255020000800571020001400579020000900593020000900602 039000500611005001400616013000700630#VV10.06589#VV10.06590#Vi?t#L302S#324.259707 0959733#^214#Lch s ng b huyn Kim ng (1930-2005)#B.s., chnh l, b sung: Xun Thim, o Quang Lm#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a647tr., 12 tr. nh^b 21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b huyn Kim ng#Phn nh qu trnh hnh thn h, pht trin, nhng ng gp to ln ca ng b v nhn dn Kim ng qua thi k hot ng b mt, ginh v gi chnh quyn, qua cc cuc chin tranh gii phn g dn tc, bo v T quc, xy dng ch ngha x hi v thc hin cng cuc i mi di s lnh o ca ng Cng sn Vit Nam#Lch s#ng b huyn#Kim ng#H ng Yn#KVn#o Quang Lm#259668## 00816000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820009000518080005000600020021000650030009000860080005000950090 02100100010000500121011001500126015003600141021032200177020002100499020001800520 039000500538013000700543#VV10.06591#VV10.06592#VV10.06593#20000#Vi?t#T550T#335. 4346#^214#T tng H Ch Minh#Th im#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a171tr.^ b21cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng#Trnh by ngun gc, qu trnh hnh th nh v pht trin t tng H Ch Minh. T tng H Ch Minh v vn dn tc, cch mng gii phng dn tc, con ng i ln CHXH Vit Nam, vn i on kt dn tc v on kt quc t, v ng Cng sn Vit Nam, xy dng nh nc ph p quyn, o c v xy dng con ngi mi#T tng H Ch Minh#L lun chnh t r#KVn#259669## 00832000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820007000528080005000590020048000640030009001120080005001210090 02100126010000500147011001500152015003600167021031300203020002000516020001800536 039000500554013000700559#VV10.06594#VV10.06596#VV10.06595#23000#Vi?t#NH556N#335 .43#^214#Nhng ni dung c bn ca ch ngha Mc - Lnin#Th im#^aH.#^aChnh t r Quc gia#2010#^a213tr.^b21cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng#Trnh by s hnh thnh v pht trin ca ch ngha Mc - Lnin. Nhng ni dung c bn v ch ngha duy vt bin chng, php bin chng duy vt, ch ngha duy vt lch s, ch ngha Mc - Lnin v sn xut hng ho v phng thc sn xut t bn ch ng ha, cch mng x hi ch ngha v xy dng ch ngha x hi#Ch ngha Mc-Lnin #L lun chnh tr#KVn#259670## 00991000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820013000518080005000640020058000690030009001270080005001360090 02100141010000500162011001500167015003600182021041300218020002300631020001800654 020000800672039000500680020000900685013000700694#VV10.06597#VV10.06598#VV10.0659 9#25000#Vi?t#L302S#324.25970709#^214#Lch s v ng li Cch mng ca ng c ng sn Vit Nam#Th im#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a234tr.^b21cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng#Khi lc lch s ng Cng sn Vit Nam. Trnh by ng li u tranh gii phng dn tc, ginh chnh quyn v tay nhn nhn; ng li khng chin chng Php, chng M, thc hin cng nghip ho, hin i ho; xy dng nn kinh t th trng nh hng XHCN; ng li xy dng h thng ch nh tr; pht trin nn vn ho, ng li quc phng v an ninh, m rng quan h i ngoi, hi nhp kinh t quc t...#ng Cng sn Vit Nam#L lun chnh tr #Lch s#KVn#Vit Nam#259671## 00614000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590020028000640030059000920070019001510080 01800170009002300188010000500211011001500216020000800231020000700239020001400246 020000700260020001400267005001900281039000500300013000700305#VN10.01756#VN10.017 57#VN10.01758#12000#Vi?t#S450T#546.076#^214#S tay gii ton ho hc 12#Bin so n theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#Hong Phng Trinh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a115tr.^b18cm#Ho hc#Lp 12#Gii bi ton #S tay#Sch c thm#Hong Phng Trinh#KVn#259672## 00688000000000301000450002600110000002600110001102000150002201400070003701900050 00441810007000490820007000568080005000630010014000680020036000820030019001180070 01900137022000400156008001800160009002300178010000500201011001500206021012500221 020000700346020000700353039000500360013000700365005001400372#VN10.01759#VN10.017 60#Tr chi ch#16000#Vi?t#TR400C#793.73#^214#Trn Vn Phc#Tr chi ch s thng minh Kenken#Dnh cho mi ngi#Trn Vn Phc b.s.#T.1#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a111tr.^b16cm#Hng dn cch chi tr chi ch s Kenken. Tuyn chn cc bi chi ch s Kenken nhm rn luyn tr tu v t duy logic#T duy#Ch s#KVn#259673#Trn Vn Phc## 00860000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400060003301900050 00391810006000440820010000508080005000600020020000650070027000850080018001120090 02300130010000500153011001400158021028100172020001000453020001800463005002200481 039000500503020001500508020000900523012001900532013000700551#VV10.06601#VV10.066 00#VV10.06602#6500#Vi?t#L504N#346.59701#^214#Lut Ngi cao tui#Trnh Th Than h Hng s.t.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a31tr.^b21cm#Mt s quy nh php lut v phng dng, chm sc ngi cao tui, pht huy vai tr ca nhm i tng ny, hi ngi cao tui Vit Nam, trch nhim ca c quan nh n c v cng tc ngi cao tui, nhng quy nh chung v cc iu khon thi hnh t rong Lut ngi cao tui nm 2009#Php lut#Vn bn php lut#Trnh Th Thanh H ng#KVn#Ngi cao tui#Vit Nam#Tm hiu php lut#259674## 01012000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400060003301900050 00391810006000440820008000508080005000580020052000630070027001150080018001420090 02300160010000500183011001400188021043400202020001000636005002200646039000500668 020001400673020000900687012001900696013000700715#VV10.06603#VV10.06604#VV10.0660 5#7500#Vi?t#L504S#344.597#^214#Lut Sa i, b sung mt s iu ca Lut Gio dc#Trnh Th Thanh Hng s.t.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a5 3tr.^b21cm#Trnh by mt s quy nh v sa i, b sung iu 6, iu 11, iu 1 3, iu 29, iu 35, iu 38; iu 41, iu 42, iu 43, iu 49, iu 50, i u 51, iu 58, iu 69, iu 70, iu 74, iu 78, iu 81, iu 100, iu 10 1, iu 108, iu 109 v mc 3a chng VII ca Lut gio dc trong Lut Sa i , b sung mt s iu ca Lut Gio dc; ng thi gii thiu ton vn Lut Gio dc nm 2005 c sa i, b sung nm 2009#Php lut#Trnh Th Thanh Hng#KV n#Lut gio dc#Vit Nam#Tm hiu php lut#259675## 00856000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550020073000600070026001330080018001590090 02300177010000500200011001500205021024800220020001800468005002200486039000500508 020001800513020000900531012001900540013000700559#VV10.06606#VV10.06608#VV10.0660 7#80000#Vi?t#C101V#341#^214#Cc vn bn Cng php quc t v vn bn php lut Vit Nam c lin quan#Trnh Th Thanh Hng s.t#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a621tr.^b21cm#Gii thiu cc vn bn v cng php quc t, cc hi p c v ngh nh th lin quan n ASEAN, cc vn bn php lut Vit Nam c l in quan v cc vn : ngoi giao, bin gii, dn s, chnh tr, nhn quyn, qu c tch, kinh t, x hi, vn ho...#Vn bn php lut#Trnh Th Thanh Hng#KV n#Cng php quc t#Vit Nam#Tm hiu php lut#259676## 01144000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510020076000560070056001320080018001880090023002060100005002290110 02700234015011100261021027600372020000800648005001500656005001600671039000500687 02000080069202000080070002000160070802000160072402000070074000500140074700500120 0761005001400773013000700787#VV10.06609#VV10.06610#Vi?t#L302S#324.2597070959779# ^214#Lch s truyn thng ng b v nhn dn phng ng Hng Thun (1975-2007) #B.s.: Hunh Tn Vit, Nguyn Ngc Hu, Trnh Vn n...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tp. H Ch Minh#2010#^a159tr., 31 tr. nh^b21cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit N am. Ban chp hnh ng b phng ng Hng Thun qun 12 - Thnh ph H Ch Minh #Gii thiu khi qut v phong tro u tranh cch mng ca ng b v nhn x ng Hng Thun qua hai cuc khng chin chng Php v chng M (1930-1975), thc hin ng li i mi ca ng, khc phc kh khn, xy dng qu hng theo co n ng x hi ch ngha (1975-2007)#Lch s#Hunh Tn Vit#Nguyn Ngc Hu#KVn #ng b#Hc Mn#Tp. H Ch Minh#ng Hng Thun#Phng#Trnh Vn n#Trn S L n#Phm Vn in#259677## 01008000000000337000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820006000418080005000470020025000520030048000770070034001250080018001590090 02300177010000500200011001500205021030400220020001400524005001400538005001900552 03900050057102000080057600100140058402000090059802000180060701300070062502000190 0632020001900651#VV10.06611#VV10.06612#100000#Vi?t#C205V#658.4#^214#CEO v hi ng qun tr#Cm nang qun tr v iu hnh cng ty hin i#Phm Tr Hng, Ngu yn Trung Thng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a177tr.^b24cm#Tr nh by tng quan v nhng vic CEO cn lm v tiu chun ca CEO. Cc chc danh qun tr v iu hnh trong cng ty ca Ch tch HQT, HQT, thnh vin HQT...C EO, HQT v i hi ng c ng, ban kim sot. Mt s vn v qun tr cng ty nh kim sot xung t, xy dng quy ch qun tr cng ty#Tng gim c#Phm Tr Hng#Nguyn Trung Thng#KVn#Cng ti#Phm Tr Hng#Qun tr#Hi ng qun tr #259678#Gim c iu hnh#Gim c iu hnh## 00715000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570020026000620030059000880070066001470220 00400213008001800217009002300235010000500258011001500263020000500278020000600283 02000140028900500240030300500160032700500210034300500130036403900050037701300070 0382#VV10.06613#VV10.06615#VV10.06614#25000#Vi?t#V460B#372.7#^214#V b tr nn g cao ton 3#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#Nguyn T h Phng Trinh, Trn Qunh Giao, Ngc Phng Trinh...#T.1#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a145tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Sch c thm#Nguyn Th P hng Trinh#Trn Qunh Giao# Ngc Phng Trinh#L H Phng#KVn#259679## 00692000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020026000510030059000770070066001360220004002020080 01800206009002300224010000500247011001500252020000500267020000600272020001400278 005002400292005001600316005002100332005001300353039000500366013000700371#VV10.06 616#VV10.06617#28000#Vi?t#V460B#372.7#^214#V b tr nng cao ton 3#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#Nguyn Th Phng Trinh, Trn Q unh Giao, Ngc Phng Trinh...#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh# 2010#^a167tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Sch c thm#Nguyn Th Phng Trinh#Trn Qunh Giao# Ngc Phng Trinh#L H Phng#KVn#259680## 01030000000000325000450002600110000001900050001118100060001608200080002280800050 00300020077000350070048001120080018001600090023001780100005002010110029002060150 05600235021029000291020001200581020000800593020001000601020000800611020000900619 00500130062800500150064100500150065600500120067100500090068303900050069201300070 0697#VV10.06618#Vi?t#S103G#959.779#^214#Si Gn - Gia nh thnh ph H Ch Minh 40 nm thc hin Di chc ca Bc H#L Thanh Hi, Phan Xun Bin, Trn Thanh m...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a456tr., 2tr. nh mu^b24cm# TTS ghi: Ban Tuyn gio Thnh u thnh ph H Ch Minh#Tuyn chn mt s tham l un ca cc tc gi v Di chc ca Bc - nhng li cn dn ca Bc i vi ton ng, ton dn v soi vo thc tin ca 40 nm Si Gn - Gia nh - Tp. H Ch M inh thc hin Di chc ca Bc t c trn cc lnh vc: lch s, chnh tr, ki nh t, vn ho, x hi...#H Ch Minh#Lch s#Thc hin#Di chc#Vit Nam#L Than h Hi#Phan Xun Bin#Trn Thanh m#V Xun n#Trn Nhu#KVn#259681## 01143000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810007000560820004000638080005000670010023000720020014000950030 03600109029001500145007005300160008001800213009004200231010000500273011001500278 02104080029302000200070101300070072101900050072802000070073302000070074002000090 0747039000400756006000900760006001200769#VV10.06619#VV10.06620#VV10.06621#VV10.0 6622#98000#Vi?t#TH305N#003#^214#Taleb, Nassim Nicholas#Thin nga en#Xc xut c c nh - tc ng cc ln#The black swan#Taleb, Nassim Nicholas ; Dch: Cam Tho , Hong Trung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Tinh Vn#2010#^ a436tr.^b24cm#Vit v tnh trng bt nh theo quan im ca tc gi t hin t ng k-thng-ly-ht, tc ng ca s tnh c, s bt lc ca ng cong hnh chu ng Gauss i vi hu ht mi iu, cc khi nim v tnh thang bc, v s nhng bt nh xy ra trn th gii, c bit l th gii hin i ni thng tin di c huyn vi tc chng mt, cho n nhng tng sai lm v kh nng d on t ng lai ca con ngi#L thuyt thng tin#259682#Dch#D bo#X hi#Bin i#Mai #Cam Tho#Hong Trung## 00752000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200040 00348080005000380020017000430070045000600080018001050090023001230100005001460110 01400151015004700165013000700212021014000219020001500359039000400374020000900378 005001400387005001700401005000900418005001500427005000800442#VV10.06623#VV10.066 24#Vi?t#CH301S#230#^214#Chia s tin mng#ng Vn Tnh, Hong Trng Hiu, Hong Ly...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a60tr.^b21cm#TTS ghi: Huyn h on gio dn a Minh Vit Nam#259683#Gii thiu nhng bi vit chia s tin m ng trong ma phc sinh, tinh thn nh dng, tm hiu v kinh thnh cu c,... t rong o Thin cha#o Thin cha#Mai#Tin mng#ng Vn Tnh#Hong Trng Hiu#H ong Ly#Thanh Anh Nhn#Tho Ly## 00696000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020019000570030004000760070042000800080018001220090 02300140010000500163011003400168015007000202020001700272020000900289020000400298 00500140030200500130031600500100032900500070033900500130034601300070035903900040 0366#VV10.06625#VV10.06626#30000#Vi?t#120V#895.9221008#^214#m vang Trng Sn #Th#Phm Vn oan, Hong Anh V, Ngc Giao...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H C h Minh#2010#^a151tr., 7 tr. nh, bn ^b21cm#TTS ghi: Ban lin lc chin s T rng Sn Tp. H Ch Minh v ph cn#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Phm Vn oan #Hong Anh V#Ngc Giao#c D#inh Cng Ty#259684#Mai## 00796000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200090 00348080005000430020047000480070041000950080018001360090023001540100005001770110 01500182005000900197005001600206005001100222005001200233005000600245013000700251 021022200258039000400480020001200484020001000496#VV10.06628#VV10.06627#Vi?t#TH11 2L#302.2308#^214#Thay li mun ni 10 nm - Khi bn cn chia s#Phc L, Nguyn Minh Tr, Minh Hong...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a126tr.^ b21cm#Phc L#Nguyn Minh Tr#Minh Hong#L Th Lin#Thin#259685#Tp hp nhng hi c, nhng k nim vui bun, nhng trang nht k v tm t tnh cm v vng mc cuc sng c chia s, cm thng, tha th ban pht yu thng cho nhau qua chng trnh truyn hnh "Thay li mun ni"#Mai#Truyn hnh#Cuc sng## 00806000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400060003301900050 00391810006000440820010000508080005000600020016000650070027000810080018001080090 02300126010000500149011001400154005002200168013000700190021022400197020001100421 020001000432020000900442020001800451020001600469012001900485#VV10.06629#VV10.066 30#VV10.06631#9000#Vi?t#L504V#343.59709#^214#Lut vin thng#Trnh Th Thanh H ng s.t.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a66tr.^b21cm#Trnh Th T hanh Hng#259686#Gii thiu v lut vin thng v ton vn lut vin thng. Mt s quy nh chung v lut vin thng nh: kinh doanh vin thng, vin thng cn g ch, thit lp mng v cung cp dch v vin thng, cp giy php vin thng.. .#Vin thng#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#Lut vin thng#Tm hiu php lut## 00865000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820010000518080005000610020026000660070027000920080018001190090 02300137010000500160011001400165013000700179021027900186020001000465020001600475 020000900491020001800500005002200518039000400540012001900544#VV10.06633#VV10.066 32#VV10.06634#10000#Vi?t#T310H#343.59709#^214#Lut tn s v tuyn in#Trnh T h Thanh Hng s.t.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a67tr.^b21cm# 259687#Gii thiu lut tn s v tuyn in v ton vn lut tn s v tuyn i n. Mt s quy nh c th v lut tn s v tuyn in nh: quy hoch tn s v tuyn in, qun l cht lng pht x v tuyn in v tng thch in t, cp giy php v s dng tn s v tuyn in...#Php lut#Tn s v tuyn#Vit Nam #Vn bn php lut#Trnh Th Thanh Hng#Mai#Tm hiu php lut## 00678000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820004000628080005000660010016000710020093000870030 01700180007001600197008000500213009001800218010000500236011001500241013000700256 02000100026302000110027302000080028402000100029202000080030202000090031002000170 0319039000400336#VV10.06638#VV10.06635#VV10.06637#VV10.06636#48000#Vi?t#D107N#4 25#^214#ng Ngc Hng#Danh ng ting Anh c trng c php - ng ngha thnh t (Lin h i chiu vi ting Vit)#Sch chuyn kho#ng Ngc Hng#^aH.#^aKho a hc x hi#2010#^a287tr.^b24cm#259688#Ting Anh#Ting Vit#C php#Ng ngha#D anh t#Danh ng#Sch chuyn kho#Mai## 00740000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010007000600020065000670070067001320080 01800199009004600217010000500263011001500268020001000283020000600293020001500299 005001500314005001100329039000400340013000700344021006600351020000900417#VL10.00 688#VL10.00689#VL10.00690#78000#Vi?t#E206S#428#^214#Hu Min#Essential skills for IELTS: Expanding vocabulary through reading#Ch.b.: Hu Min, John A Gordon ; L H uy Lm chuyn ng phn ch gii#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty NhnTr Vit#2010#^a182tr.^b26cm#Ting Anh#IELTS#Sch luyn thi#Gordon, John A#L Huy Tm#Mai#259689#Gii thiu 30 bi hc c hiu, ghi nh t vng trong lu yn IELTS#c hiu## 00827000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010007000600020028000670070067000950080 01800162009004700180010000500227011001500232021018900247020001000436020000600446 020001500452005001500467005001100482039000400493013000700497020000900504#VL10.00 693#VL10.00694#VL10.00695#90000#Vi?t#E206G#428#^214#Hu Min#Essential grammar fo r IELTS#Ch.b.: Hu Min, John A Gordon ; L Huy Lm chuyn ng phn ch gii#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2010#^a220tr.^b26cm# Gii thiu cc ch im ng php quan trng trong thi IELTS nh cch dng gii t , ng t, mnh tnh t v trng t, cc mu cu thng dng v cc mu cu d i kh trong mn c hiu...#Ting Anh#IELTS#Sch luyn thi#Gordon, John A#L Hu y Lm#Mai#259690#Ng php## 00917000000000337000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100070 00350820006000428080005000480010016000530020046000690290031001150070058001460080 01800204009004200222010000500264011001500269006000900284006000900293006000800302 00500150031001300070032501900050033202102000033702000090053702000110054603900040 0557004001800561#VL10.00691#VL10.00692#120000#Vi?t#MB100T#658.4#^214#Cohen, All an R.#MBA trong tm tay: Ch qun tr kinh doanh#The portable MBA in manageme nt#Cohen, Allan R. ; Dch: Hong H... ; Trnh c Vinh h..#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Tinh Vn#2010#^a427tr.^b27cm#Hong H#Mai Hin#N ht An#Trnh c Vinh#259691#Dch#Gii thiu m hnh lnh o tm nhn, chin l c v qun tr hnh vi c nhn. Cc phm vi mang tnh t chc nh thit k c hi u qu, thch thc trong qun l nhn lc, rn luyn nng lc qun tr...#Qun t r#Kinh doanh#Mai#Ti bn ln th 1## 00985000000000337000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100070 00350820006000428080005000480010015000530020048000680030099001160290017002150070 06600232008001800298009004200316010000500358011001500363005001700378006001100395 00500090040601300070041501900050042202101880042702000110061502000090062602000080 0635039000400643#VL10.00697#VL10.00696#120000#Vi?t#MB100T#158.7#^214#Tjosvold, Dean#MBA trong tm tay: Tm l hc dnh cho lnh o#Psychology for leaders : Qu n l hiu qu hn nh cch thc to ra ng lc, xung t v quyn lc#The port able MBA#Dean Tjosvold, Mary M. Tjosvold ; Thanh Hng dch ; Cam Tho h..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Tinh Vn#2010#^a306tr.^b27cm#Tjosv old Mary M.#Thanh Hng#Cam Tho#259692#Dch#Trnh by v tm l hc lnh o thnh cng. ng thi a ra mt s nh hng chung, cch hp tc, tn dng cc vn v cc ro cn lnh o v tr thnh nh lnh o thnh cng#Tm l h c#Lnh o#Qun l#Mai## 00716000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010017000510020036000680030012001040070017001160080 00500133009001800138010000500156011001500161013000700176021014800183020001000331 020001900341020000800360020001200368020000900380039000400389020000900393#VV10.06 641#VV10.06642#49500#Vi?t#C430N#895.1#^214#Nguyn Th Nng#Con ngi Nguyn Du qua th ch Hn#Chuyn lun#Nguyn Th Nng#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a236t r.^b21cm#259693#Gii thiu chn dung con ngi Nguyn Du qua nhng vn th t ho , qua th gii nhn vt trong th ch Hn v qua cm quan v thi gian, khng g ian#Nguyn Du#Nghin cu vn hc#Nh th#Th ch Hn#Vit Nam#Mai#Nhn vt## 00756000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010017000600020043000770070017001200080 00500137009001800142010000500160011001500165013000700180021025100187020001300438 020001000451020001300461039000400474#VV10.06643#VV10.06644#VV10.06645#48800#Vi? t#H107#401#^214#ng Th Ho Tm#Hnh ng ngn t gin tip v s tri nhn#n g Th Ho Tm#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a203tr.^b21cm#259694#Trnh by h hn h cc thao tc l gii ngha hm n t pha ngi nghe v mt s hnh ng ngn t gin tip c thc hin bng hnh ng trn thut v hnh ng hi. Gii thi u m hnh tri nhn v mt s kt qu tri nhn hnh ng ngn t gin tip#Ngn ng hc#Giao tip#Ng dng hc#Mai## 00542000000000229000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400020024000450030036000690080005001050090018001100100005001280110 01400133021013200147020001100279020001100290039000400301013000700305#VV10.06639# VV10.06640#Vi?t#SH311N#495.6#^214#Shin nihongo no kiso II#Gii thch vn phm b ng ting Vit#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a82tr.^b26cm#Gm cc bi ging gii t hch nhng im vn phm ngn gn v cc mu cu, ngha ca cc biu hin v c ch s dng ng ting Nht#Ting Nht#Gio trnh#Mai#259695## 00552000000000229000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400020024000450030023000690080005000920090018000970100005001150110 01500120021015400135020001100289020001100300039000400311013000700315#VV10.06646# VV10.06647#Vi?t#SH311N#495.6#^214#Shin nihongo no kiso II#Kanji and Kana Version #^aH.#^ai hc S phm#2010#^a293tr.^b26cm#Hng dn hc ting Nht qua cch lu yn t mi, hiu chnh xc mu cu, luyn c, hi thoi vi nhiu tnh hung th ng gp trong cuc sng hng ngy...#Ting Nht#Gio trnh#Mai#259696## 00545000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400020024000450030020000690080005000890090018000940100005001120110 01500117021013300132020001100265020001100276039000400287019000500291013000700296 #VV10.06648#VV10.06649#Vi?t#SH311N#495.6#^214#Shin nihongo no kiso II#Bn dch t ing Vit#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a135tr.^b26cm#Gm cc bi hc v ng php ting Nht, km theo cc th d, hi thoi, phin dch v cch dng ng t, t nh t, ph t, lin t...#Ting Nht#Gio trnh#Mai#Dch#259697## 00560000000000229000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020030000440030027000740080005001010090018001060100005001240110 01500129020001100144020001200155013000700167021015200174039000400326#VV10.06650# VV10.06651#Vi?t#S102T#495.6#^214#Sch t hc Hiragana Katakana#Hc thng qua ngh e v vit#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a107tr.^b26cm#Ting Nht#Sch t hc#2596 98#Hng dn t hc ting Nht qua cch luyn t mi, hiu chnh xc mu cu, lu yn c v vit qua cc tnh hung thng gp trong cuc sng hng ngy...#Mai## 00527000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510070029000670220004000960040031001000080 00500131009001800136010000500154011001400159020000500173020000600178020001400184 005001400198005001400212013000700226039000400233#VV10.06652#VV10.06653#15000#Vi ?t#V460L#372.7#^214#V luyn ton 1# Trung Hiu, Trung Kin#T.1#Ti bn c chnh l v b sung#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a87tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Sch c thm# Trung Hiu# Trung Kin#259699#Mai## 00526000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510070029000670220004000960040029001000080 00500129009001800134010000500152011001500157020000500172020000600177020001400183 005001400197005001400211013000700225039000400232#VV10.06654#VV10.06655#18000#Vi ?t#V460L#372.7#^214#V luyn ton 2# Trung Hiu, Trung Kin#T.1#Ti bn, ch nh l v b sung#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a110tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Sch c thm# Trung Hiu# Trung Kin#259700#Mai## 00505000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400070029000560220004000850040031000890080005001200090 01800125010000500143011001500148020000500163020000600168020001400174005001400188 005001400202013000700216039000400223#VV10.06656#18000#Vi?t#V460L#372.7#^214#V luyn ton 3# Trung Hiu, Trung Kin#T.2#Ti bn c chnh l v b sung#^aH .#^ai hc S phm#2010#^a111tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Sch c thm# Trung Hiu# Trung Kin#259701#Mai## 00528000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510070029000670220004000960040031001000080 00500131009001800136010000500154011001500159020000500174020000600179020001400185 005001400199005001400213013000700227039000400234#VV10.06657#VV10.06658#18000#Vi ?t#V460L#372.7#^214#V luyn ton 5# Trung Hiu, Trung Kin#T.2#Ti bn c chnh l v b sung#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a110tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Sch c thm# Trung Hiu# Trung Kin#259702#Mai## 00552000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020035000520030035000870070010001220220009001320080 00500141009001800146010000500164011001400169020000800183020000600191020000800197 020001000205020001400215005001000229013000700239039000400246#VV10.06659#VV10.066 60#10000#Vi?t#B103T#372.34#^214#Bi tp thc hnh cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh tiu hc - Lp 3#Trn Vinh#Q.1, T.1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a64tr.^b2 4cm#Tin hc#Lp 3#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#Trn Vinh#259703#Mai## 00552000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020035000520030035000870070010001220220009001320080 00500141009001800146010000500164011001400169020000800183020000600191020000800197 020001000205020001400215005001000229013000700239039000400246#VV10.06661#VV10.066 62#10000#Vi?t#B103T#372.34#^214#Bi tp thc hnh cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh tiu hc - Lp 3#Trn Vinh#Q.1, T.2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a64tr.^b2 4cm#Tin hc#Lp 3#Bi tp#Thc hnh#Sch c thm#Trn Vinh#259704#Mai## 00643000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520030042000770070045001190220004001640080 00500168009001800173010000500191011001400196005001400210005001300224005001300237 00500130025000500130026301300070027602000100028302000060029302000140029903900040 0313#VV10.06663#VV10.06664#13000#Vi?t#C513H#372.19#^214#Cng hc cng chi lp 2#Bin son theo chun kin thc v k nng#Trn Ngc Lan, V Thu Hng, L nh Hng...#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a64tr.^b24cm#Trn Ngc Lan#V Thu Hn g#L nh Hng#Nguyn H My#L Thu Huyn#259705#Kin thc#Lp 2#Sch c thm#Ma i## 00533000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020025000530030036000780070020001140040018001340080 00500152009001800157010000500175011001400180020001000194020000600204020001400210 005002000224013000700244039000400251#VV10.06665#VV10.06666#16000#Vi?t#V460L#372 .652#^214#V luyn ting Anh lp 3#Dng km Let's learn English book 1#Hunh Th i Nguyn#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a86tr.^b24cm#Ting Anh #Lp 3#Sch c thm#Hunh Th i Nguyn#259706#Mai## 00534000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020025000530030036000780070020001140040018001340080 00500152009001800157010000500175011001500180020001000195020000600205020001400211 005002000225013000700245039000400252#VV10.06667#VV10.06668#19000#Vi?t#V460L#372 .652#^214#V luyn ting Anh lp 4#Dng km Let's learn English book 2#Hunh Th i Nguyn#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a103tr.^b24cm#Ting An h#Lp 4#Sch c thm#Hunh Th i Nguyn#259707#Mai## 00534000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020025000530030036000780070020001140040018001340080 00500152009001800157010000500175011001500180020001000195020000600205020001400211 005002000225013000700245039000400252#VV10.06670#VV10.06669#21000#Vi?t#V460L#372 .652#^214#V luyn ting Anh lp 5#Dng km Let's learn English book 3#Hunh Th i Nguyn#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a127tr.^b24cm#Ting An h#Lp 5#Sch c thm#Hunh Th i Nguyn#259708#Mai## 00527000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070015000670220004000822210031000860040018001170080 00500135009001800140010000500158011001500163020000500178020000600183020000800189 020001400197005001500211013000700226039000400233#VV10.06671#15000#Vi?t#V460B#37 2.7#^214#V bi tp nng cao ton 2#Phm nh Thc#T.1#Cc bi tp c bn v nn g cao#Ti bn ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a103tr.^b24cm#Ton#Lp 2#B i tp#Sch c thm#Phm nh Thc#259709#Mai## 00467000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070015000670220004000820040018000860080005001040090 01800109010000500127011001400132020000500146020000600151020000800157020001400165 005001500179013000700194#VV10.06672#17000#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp nng cao ton 3#Phm nh Thc#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a9 8tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Phm nh Thc#259710## 00468000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070015000670220004000820040018000860080005001040090 01800109010000500127011001500132020000500147020000600152020000800158020001400166 005001500180013000700195#VV10.06673#17000#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp nng cao ton 4#Phm nh Thc#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a1 07tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Phm nh Thc#259711## 00572000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020036000520070027000880040013001150080005001280090 01800133010000500151011001500156020001100171020000600182020000700188020001400195 005001400209005001200223013000700235020000400242020000800246039000400254#VV10.06 674#VV10.06675#23000#Vi?t#V460B#372.61#^214#V bi tp nng cao t v cu lp 4 #L Phng Nga, L Hu Tnh#In ln th 3#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a159tr.^b2 4cm#Ting Vit#Lp 4#T ng#Sch c thm#L Phng Nga#L Hu Tnh#259712#Cu#B i tp#Mai## 00536000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400070041000530220009000940040018001030080005001210090 01800126010000500144011001400149020000800163020000600171020000800177020001400185 005001400199005001500213005001100228013000700239#VV10.06676#6000#Vi?t#B103T#372 .87#^214#Bi tp nhc#Hn Ngc Bch, Cao Minh Khai, Trn Cng#Q.1, T.1#Ti bn ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a36tr.^b24cm#m nhc#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#Hn Ngc Bch#Cao Minh Khanh#Trn Cng#259713## 00521000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400070038000530220009000910040018001000080005001180090 01800123010000500141011001400146020000800160020000600168020000800174020001400182 005001100196005000900207005000800216013000700224#VV10.06677#6000#Vi?t#B103T#372 .87#^214#Bi tp nhc#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#Q.1, T.2#Ti bn ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a36tr.^b24cm#m nhc#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#Trn Cng#c Mnh#c Hi#259714## 00574000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400030041000530070038000940220009001320040018001410080 00500159009001800164010000500182011001400187020000800201020000600209020000800215 020001400223005001100237005000900248005000800257013000700265#VV10.06678#6000#Vi ?t#B103T#372.87#^214#Bi tp nhc#Bin son theo Chng trnh Tiu hc mi#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#Q.2, T.1#Ti bn ln th 7#^aH.#^ai hc S ph m#2010#^a36tr.^b24cm#m nhc#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Trn Cng#c Mnh# c Hi#259715## 00574000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400030041000530070038000940220009001320040018001410080 00500159009001800164010000500182011001400187020000800201020000600209020000800215 020001400223005001100237005000900248005000800257013000700265#VV10.06679#6000#Vi ?t#B103T#372.87#^214#Bi tp nhc#Bin son theo Chng trnh Tiu hc mi#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#Q.2, T.2#Ti bn ln th 8#^aH.#^ai hc S ph m#2010#^a36tr.^b24cm#m nhc#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Trn Cng#c Mnh# c Hi#259716## 00491000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400070031000530220009000840040013000930080005001060090 01800111010000500129011001400134020000800148020000600156020000800162020001400170 005001100184005001100195013000700206#VV10.06680#6000#Vi?t#B103T#372.87#^214#Bi tp nhc#Hong long (ch.b.), Trn Cng#Q.4, T.2#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a32tr.^b24cm#m nhc#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Hong Long#Trn C ng#259717## 00537000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400070038000530220009000910040018001000080005001180090 01800123010000500141011001400146020000800160020000600168020000800174020001400182 005001100196005000900207005000800216013000700224039000400231#VV10.06681#6000#Vi ?t#B103T#372.87#^214#Bi tp nhc#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#Q.3, T.2 #Ti bn ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a36tr.^b24cm#m nhc#Lp 3#Bi t p#Sch c thm#Trn Cng#c Mnh#c Hi#259718#Mai## 00491000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400070031000530220009000840040013000930080005001060090 01800111010000500129011001400134020000800148020000600156020000800162020001400170 005001100184005001100195013000700206#VV10.06682#6000#Vi?t#B103T#372.87#^214#Bi tp nhc#Hong long (ch.b.), Trn Cng#Q.4, T.1#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a32tr.^b24cm#m nhc#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Hong Long#Trn C ng#259719## 00537000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400070038000530220009000910040018001000080005001180090 01800123010000500141011001400146020000800160020000600168020000800174020001400182 005001100196005000900207005000800216013000700224039000400231#VV10.06683#6000#Vi ?t#B103T#372.87#^214#Bi tp nhc#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, Bo c#Q.5, T.2 #Ti bn ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a32tr.^b24cm#m nhc#Lp 5#Bi t p#Sch c thm#Trn Cng#c Mnh#Bo c#259720#Mai## 00537000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020013000400070038000530220009000910040018001000080005001180090 01800123010000500141011001400146020000800160020000600168020000800174020001400182 005001100196005000900207005000800216013000700224039000400231#VV10.06684#7000#Vi ?t#B103T#780.76#^214#Bi tp nhc#Trn Cng (ch.b.), c Mnh, c Hi#Q.6, T.2 #Ti bn ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a40tr.^b24cm#m nhc#Lp 6#Bi t p#Sch c thm#Trn Cng#c Mnh#c Hi#259721#Mai## 00450000000000253000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400070021000610220004000820080005000860090018000910100 00500109011001400114020001100128020000900139020000600148020001400154005002100168 013000700189#VV10.06686#6500#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch p 1#Trn T h Minh Phng#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a40tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit #Lp 1#Sch c thm#Trn Th Minh Phng#259722## 00456000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400070016000610220004000770080005000810090018000860100 00500104011001400109020001100123020000900134020000600143020001400149005001600163 013000700179039000400186#VV10.06687#6500#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch p 2#Nguyn Minh c#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#T p vit#Lp 2#Sch c thm#Nguyn Minh c#259723#Mai## 00456000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400070016000610220004000770080005000810090018000860100 00500104011001400109005001600123013000700139020001100146020000900157020000600166 020001400172039000400186#VV10.06688#6500#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch p 3#Nguyn Minh c#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a36tr.^b24cm#Nguyn Minh c#259724#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#Mai## 00562000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400030019000580070024000770220004001010040018001050080 00500123009001800128010000500146011001400151012001600165020001100181020000600192 020000900198020000700207020001400214005000900228039000400237013000700241#VV10.06 685#6000#Vi?t#T123V#372.63#^214#Tp vit ch s 1#V li c mu ch#Vn Minh t rnh by, b.s#Q.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a48tr.^b24cm#V sch ch p#Ting Vit#Lp 1#Tp vit#Ch s#Sch c thm#Vn Minh#Mai#259725 ## 00544000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030019000590070024000780220004001020040018001060080 00500124009001800129010000500147011001400152012001600166020001100182020000900193 020000600202020001400208005000900222013000700231039000400238#VV10.06689#6000#Vi ?t#T123V#372.63#^214#Tp vit ch p 1#V li c mu ch#Vn Minh trnh by, b .s#Q.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a48tr.^b24cm#V sch ch p#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Vn Minh#259726#Mai## 00544000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030019000590070024000780220004001020040018001060080 00500124009001800129010000500147011001400152012001600166020001100182020000900193 020000600202020001400208005000900222013000700231039000400238#VV10.06690#6000#Vi ?t#T123V#372.63#^214#Tp vit ch p 1#V li c mu ch#Vn Minh trnh by, b .s#Q.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a48tr.^b24cm#V sch ch p#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#Vn Minh#259727#Mai## 00533000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400030041000610070031001020080005001330090018001380100 00500156011001400161020000900175020000600184020001000190020001400200005001600214 005001400230013000700244039000400251#VV10.06691#6500#Vi?t#TH552H#372.5#^214#Th c hnh th cng 2#Bin son theo chng trnh Tiu hc mi#Nguyn Hu Hnh, Trn Mnh Hi#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a32tr.^b24cm#Th cng#Lp 2#Thc hnh#Sc h c thm#Nguyn Hu hnh#Trn Mnh Hi#259728#Mai## 00533000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400030041000610070031001020080005001330090018001380100 00500156011001400161020000900175020000600184020001000190020001400200005001600214 005001400230013000700244039000400251#VV10.06692#6500#Vi?t#TH552H#372.5#^214#Th c hnh th cng 3#Bin son theo chng trnh Tiu hc mi#Nguyn Hu Hnh, Trn Mnh Hi#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a28tr.^b24cm#Th cng#Lp 3#Thc hnh#Sc h c thm#Nguyn Hu hnh#Trn Mnh Hi#259729#Mai## 00564000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020029000400070049000690220009001180040013001270080005001400090 01800145010000500163011001400168020001800182020000600200020000800206020001400214 005001400228005001100242005001400253013000700267#VV10.06693#8000#Vi?t#V460B#170 .76#^214#V bi tp gio dc cng dn#Phm Vn Hng (ch.b.), Trn Qung, ng Th u Anh#Q.7, T.2#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a44tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Phm Vn Hng#Trn Qung#ng Thu Anh#2597 30## 00529000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020029000400070037000690220009001060040013001150080005001280090 01800133010000500151011001400156020001800170020000600188020000800194020001400202 005001400216005001400230013000700244#VV10.06694#8000#Vi?t#V460B#170.76#^214#V bi tp gio dc cng dn#H Nht Thng (ch.b.), inh Vn Vang#Q.9, T.1#In ln t h 6#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a48tr.^b24cm#Gio dc cng dn#Lp 9#Bi tp#S ch c thm#H Nht Thng#inh Vn Vang#259731## 00632000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020027000490030067000760070039001430080005001820090 01800187010000500205011001500210020000800225020002000233020001500253005001300268 005001700281013000700298020000700305039000400312020001400316#VV10.06695#VV10.066 96#55000#Vi?t#B450#807#^214#B n luyn thi ng vn#Bin son theo cu trc thi mi nht ca B Gio dc v o to#L Minh Lun (ch.b.), ng Tuyt Nhu ng#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a336tr.^b24cm#Ng vn#Ph thng trung hc#Sch l uyn thi#L Minh Lun#ng Tuyt Nhung#259732# thi#Mai#Vn ngh lun## 00707000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020055000530030048001080070049001560040018002050080 00500223009001800228010000500246011001500251020000800266020002000274020000700294 02000150030100500140031600500120033000500210034201300070036302000070037003900040 0377#VV10.06698#VV10.06697#54000#Vi?t#H561D#546.076#^214#Hng dn n - luyn t hi i hc, cao ng mn ho hc#Theo cu trc thi ca B Gio dc v o to #Phm Hng Bc, V Nh Hng, Nguyn Th Thin Nga#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai h c S phm#2010#^a351tr.^b24cm#Ho hc#Ph thng trung hc#n tp#Sch luyn thi #Phm Hng Bc#V Nh Hng#Nguyn Th Thin Nga#259733# thi#Mai## 00689000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020054000490030026001030070060001290080005001890090 01800194010000500212011001500217005001400232005001400246005001900260005001500279 00500180029401300070031202000070031902000070032602000120033302000140034503900040 0359#VV10.06699#VV10.06700#68000#Vi?t#M458N#530#^214#1000 bi trc nghim trng tm v in hnh vt l 12#Dnh cho hc sinh THPT...#Dng Vn Cn (ch.b.), H Duyn Tng, Nguyn Xun Trng...#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a452tr.^b24cm#D ng Vn Cn#H Duyn Tng#Nguyn Xun Trng#Nguyn Vn o#Nguyn Xun Trung#259 734#Vt l#Lp 12#Trc nghim#Sch c thm#Mai## 00498000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020026000530070017000790040018000960080005001140090 01800119010000500137011001500142020000700157020000600164020000800170020001400178 005001700192013000700209039000400216#VV10.06701#VV10.06702#25000#Vi?t#B103T#530 .076#^214#Bi tp nng cao vt l 8#Nguyn Thanh Hi#Ti bn ln th 3#^aH.#^a i hc S phm#2010#^a149tr.^b24cm#Vt l#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Than h Hi#259735#Mai## 00577000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020036000520070027000880040018001150080005001330090 01800138010000500156011001500161020001100176020000400187020000600191020000800197 020001400205005001400219005001200233013000700245039000400252020000700256#VV10.06 703#VV10.06704#25000#Vi?t#V460B#372.61#^214#V bi tp nng cao t v cu lp 5 #L Phng Nga, L Hu Tnh#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a151t r.^b24cm#Ting Vit#Cu#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#L Phng Nga#L Hu Tnh#25 9736#Mai#T ng## 00561000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020031000540030036000850070008001210040018001290080 00500147009001800152010000500170011001500175020001000190020000700200020000700207 020001200214020001400226005000800240013000700248039000400255#VV10.06705#VV10.067 06#33000#Vi?t#B100M#428.0076#^214#36 trc nghim ting Anh 12#Cc dng bi t p c bn v nng cao#Vnh B#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a20 7tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 12# thi#Trc nghim#Sch c thm#Vnh B#259737#Mai# # 00591000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020024000520030058000760070032001340080005001660090 01800171010000500189011001500194020000500209020002000214020000700234020000700241 020001500248005001500263005001600278013000700294#VV10.06707#VV10.06708#45000#Vi ?t#B450#510.76#^214#B n luyn thi ton#Bin son theo cu trc thi ca B Gio dc v o to#Hong Vn Minh, Nguyn Tun Qu#^aH.#^ai hc S phm#20 10#^a305tr.^b24cm#Ton#Ph thng trung hc# thi#n tp#Sch luyn thi#Hong V n Minh#Nguyn Tun Qu#259738## 00558000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020059000530070049001120080005001610090018001660100 00500184011001500189005001300204005001700217013000700234020000800241020000600249 020000700255020001400262039000400276#VV10.06709#VV10.06710#64000#Vi?t#T527C#546 .076#^214#Tuyn chn thi tuyn sinh vo lp 10 chuyn mn ho hc#Tuyn chn, b.s.: Phm Ngc n, Trng Duy Quyn#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a429tr.^b24cm #Phm Ngc n#Trng Duy Quyn#259739#Ho hc#Lp 9# thi#Sch c thm#Mai## 00563000000000277000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820007000418080005000480020057000530070049001100080005001590090018001640100 00500182011001500187005001500202005001500217013000700232020000500239020001600244 020000700260020001400267039000400281#VV10.06711#VV10.06712#36000#Vi?t#T527C#51 0.76#^214#Tuyn chn thi hc sinh gii trung hc c s mn ton#Tuyn chn, b .s.: Hong Vn Minh, Trn nh Thi#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a251tr.^b24cm#H ong Vn Minh#Trn nh Thi#259740#Ton#Trung hc c s# thi#Sch c thm#Ma i## 00714000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020058000530070048001110040041001590080005002000090 01800205010000500223011001500228005001400243005001400257005001500271005001400286 00500150030001300070031502000080032202000200033002000200035002000140037003900040 0384#VV10.06713#VV10.06714#53000#Vi?t#T527T#546.076#^214#Tuyn tp cu hi trc nghim ho hc trung hc ph thng#ng Th Oanh, ng Xun Th, Phm nh Hin ...#Ti bn ln th 1, c chnh sa, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a346tr .^b24cm#ng Th Oanh#ng Xun Th#Phm nh Hin#Cao Vn Giang#Phm Tun Hng# 259741#Ho hc#Ph thng trung hc#Cu hi trc nghim#Sch c thm#Mai## 00558000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020045000500030066000950070017001610080005001780090 01800183010000500201011001500206005001700221013000700238020000800245020002000253 020001500273039000400288#VV10.06715#VV10.06716#34000#Vi?t#PH561P#807#^214#Phn g php n luyn thi ng vn theo ch #Dnh cho hc sinh THPT n luyn, chun b cho cc k thi Quc gia#Nguyn Nguyt H#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a213tr.^ b24cm#Nguyn Nguyt H#259742#Ng vn#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Mai## 00646000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020045000490070053000940220004001470040013001510080 00500164009001800169010000500187011001500192020000800207020001200215020000600227 02000140023300500190024700500190026600500130028501300070029803900040030502000110 0309#VV10.06717#VV10.06718#36000#Vi?t#H561D#807#^214#Hng dn hc v lm bi - lm vn ng vn 9#Hong Th Thu Hin, L Hong Anh Thng, L Hong Tm#T.1#In l n th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a239tr.^b24cm#Ng vn#Tp lm vn#Lp 9#S ch c thm#Hong Th Thu Hin#L Hong Anh Thng#L Hong Tm#259743#Mai#Ting Vit## 00646000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020045000490070053000940220004001470040013001510080 00500164009001800169010000500187011001500192020000800207020001200215020000600227 02000140023300500190024700500190026600500130028501300070029803900040030502000110 0309#VV10.06719#VV10.06720#32000#Vi?t#H561D#807#^214#Hng dn hc v lm bi - lm vn ng vn 7#Hong Th Thu Hin, L Hong Anh Thng, L Hong Tm#T.1#In l n th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a203tr.^b24cm#Ng vn#Tp lm vn#Lp 7#S ch c thm#Hong Th Thu Hin#L Hong Anh Thng#L Hong Tm#259744#Mai#Ting Vit## 00646000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020045000490070053000940220004001470040013001510080 00500164009001800169010000500187011001500192020000800207020001200215020000600227 02000140023300500190024700500190026600500130028501300070029803900040030502000110 0309#VV10.06721#VV10.06722#31000#Vi?t#H561D#807#^214#Hng dn hc v lm bi - lm vn ng vn 8#Hong Th Thu Hin, L Hong Anh Thng, L Hong Tm#T.1#In l n th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a195tr.^b24cm#Ng vn#Tp lm vn#Lp 8#S ch c thm#Hong Th Thu Hin#L Hong Anh Thng#L Hong Tm#259745#Mai#Ting Vit## 00589000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020027000490070055000760040018001310080005001490090 01800154010000500172011001500177005001200192005001200204005001500216005001300231 013000700244020001200251020000600263020001400269039000400283#VV10.06723#VV10.067 24#38000#Vi?t#M458T#807#^214#155 bi lm vn chn lc 7#T c Hin, L Thun A n, Nguyn Kim Hoa, Phm Minh T#Ti bn ln th 5#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a 239tr.^b24cm#T c Hin#L Thun An#Nguyn Kim Hoa#Phm Minh T#259746#Tp lm vn#Lp 7#Sch c thm#Mai## 00564000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020054000540030062001080070013001700080005001830090 01800188010000500206011001500211005001300226013000700239020000700246020000700253 020000800260020001400268039000400282#VV10.06725#VV10.06726#60000#Vi?t#PH121L#53 0.076#^214#Phn loi v phng php gii nhanh bi tp vt l 12#Bin son theo ni dung v cu trc thi mi ca B GD & T#L Vn Thnh#^aH.#^ai hc S ph m#2010#^a421tr.^b24cm#L Vn Thnh#259747#Vt l#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#M ai## 00504000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020036000510070015000870040018001020080005001200090 01800125010000500143011001500148020000500163020000600168020001200174020001400186 005001500200013000700215039000400222#VV10.06727#VV10.06728#16000#Vi?t#N114T#372 .7#^214#500 bi ton trc nghim tiu hc 5#Phm nh Thc#Ti bn ln th 2#^aH .#^ai hc S phm#2010#^a103tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Trc nghim#Sch c thm#Ph m nh Thc#259748#Mai## 00511000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020024000510070031000750040018001060080005001240090 01800129010000500147011001500152020000500167020000600172020001400178005001700192 005001300209013000700222039000400229#VV10.06729#VV10.06730#26000#Vi?t#N114T#372 .7#^214#500 bi ton chn lc 3#Nguyn Ngc Hun, Ng Thi Sn#Ti bn ln th 1 #^aH.#^ai hc S phm#2010#^a167tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Sch c thm#Nguyn Ngc Hun#Ng Thi Sn#259749#Mai## 00591000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020034000490030076000830070014001590040039001730080 00500212009001800217010000500235011001500240020001000255020000600265020000700271 020001400278005001400292013000700306#VV10.06731#VV10.06732#26000#Vi?t#T527C#428 #^214#Tuyn chn cc thi ting Anh 9#Cc thi chn hc sinh gii tnh. Cc thi tuyn sinh vo lp 10 chuyn#Tn N Cm T#Ti bn ln th 2, sa cha v b sung#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a168tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 9# thi#Sch c thm#Tn N Cm T#259750## 00619000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020054000550030054001090070026001630080005001890090 01800194010000500212011001500217020001100232020002000243020000800263020001200271 020001400283005001400297005001100311013000700322#VV10.06733#VV10.06734#55000#Vi ?t#PH561P#547.0076#^214#Phng php gii nhanh bi tp trc nghim ho hu c#T i liu n thi t ti. Tuyn sinh i hc - Cao ng#Phm c Bnh, L Th Tam#^a H.#^ai hc S phm#2010#^a310tr.^b24cm#Ho hu c#Ph thng trung hc#Bi tp# Trc nghim#Sch c thm#Phm c Bnh#L Th Tam#259751## 00684000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500020039000550030012000940070036001060080005001420090 01800147010000500165011001500170021011400185020000500299020000900304020001400313 020001600327005001200343005001500355039000500370013000700375#VV10.06735#VV10.067 36#40000#Vi?t#GI-103T#510.285#^214#Gii ton trn my tnh CASIO fx-570MS#Lp 6 -7-8-9#L Hng c (ch.b.), o Thin Khi#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a213tr.^ b24cm#Hng dn cch s dng my tnh Casio FX-570MS v cch gii ton trong ch ng trnh trung hc c s trn my tnh#Ton#My tnh#Gii bi ton#Trung hc c s#L Hng c#o Thin Khi#Vanh#259752## 00595000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510030058000780070010001360040018001460080 00500164009001800169010000500187011001500192020000500207020000600212020000800218 020001200226020001400238005001000252039000500262013000700267014000700274#VV10.06 737#VV10.06738#26000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp trc nghim ton 1#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc & o to# S Ho#Ti bn ln th 1#^aH .#^ai hc S phm#2010#^a151tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm# S Ho#Vanh#259753#26000## 00557000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020045000490070019000940220004001130040013001170080 00500130009001800135010000500153011001500158020000800173020001200181020000600193 020001400199005001900213039000500232013000700237020001100244#VV10.06739#VV10.067 40#26000#Vi?t#H561D#807#^214#Hng dn hc v lm bi - lm vn ng vn 6#Hong Th Thu Hin#T.1#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a160tr.^b24cm#Ng v n#Tp lm vn#Lp 6#Sch c thm#Hong Th Thu Hin#Vanh#259754#Ting Vit## 00647000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020045000490070053000940220004001470040013001510080 00500164009001800169010000500187011001500192020000800207020001200215020000600227 02000140023300500190024700500190026600500130028503900050029801300070030302000110 0310#VV10.06741#VV10.06742#30000#Vi?t#H561D#807#^214#Hng dn hc v lm bi - lm vn ng vn 6#Hong Th Thu Hin, L Hong Anh Thng, L Hong Tm#T.2#In l n th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a191tr.^b24cm#Ng vn#Tp lm vn#Lp 6#S ch c thm#Hong Th Thu Hin#L Hong Anh Thng#L Hong Tm#Vanh#259755#Ting Vit## 00707000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020024000520030075000760070049001510040018002000080 00500218009001800223010000500241011001500246020000500261020000700266020000900273 02000080028202000060029002000140029600500160031000500180032600500130034403900050 0357013000700362#VV10.06743#VV10.06744#35000#Vi?t#N114T#510.76#^214#500 bi to n chn lc 9#Cc dng bi tp i s, hnh hc c bn v nng cao theo chng tr nh mi#Nguyn Ngc m, Nguyn Quang Hanh, Ng Long Hu#Ti bn ln th 2#^aH.# ^ai hc S phm#2010#^a229tr.^b24cm#Ton#i s#Hnh hc#Bi tp#Lp 9#Sch c thm#Nguyn Ngc m#Nguyn Quang Hanh#Ng Long Hu#Vanh#259756## 00581000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020058000530070044001110040019001550080005001740090 01400179010000500193011001500198020000700213020000700220020000700227020001400234 005001700248005001400265039000500279013000700284#VV10.06745#VV10.06746#33500#Vi ?t#T527C#530.076#^214#Tuyn chn thi tuyn sinh vo lp 10 chuyn mn Vt l# Tuyn chn: Nguyn Quang Hu, Lng Tt t#Ti bn c b sung#^aH.#^aNxb. H N i#2010#^a278tr.^b24cm#Vt l#Lp 10# thi#Sch c thm#Nguyn Quang Hu#Lng Tt t#Vanh#259757## 00812000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020074000530030061001270070017001880220004002052210 03200209004003400241008000500275009001400280010000500294011001500299020000500314 02000070031902000110032602000200033702000080035702000140036502000150037900500170 0394039000500411020000700416013000700423020000800430#VV10.06747#VV10.06748#25500 #Vi?t#NH556D#510.76#^214#Nhng dng ton in hnh trong cc thi tuyn sinh i hc v cao ng#i mi theo phng thc ra thi ca B Gio dc & o to #Bi Quang Trng#Q.4#Hm s m, logarit - lng gic#In ln th 8 c chnh l, b sung#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a207tr.^b24cm#Ton#Hm s#Lng gic#Ph thng trung hc#Bi tp#Sch c thm#Sch luyn thi#Bi Quang Trng#Vanh# thi#2597 58#Logarit## 00868000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510020074000560030061001300070017001910220004002082210 07800212004003400290008000500324009001400329010000500343011001500348020000500363 02000130036802000170038102000070039802000140040502000140041902000150043300500170 0448039000500465020001000470020000700480013000700487#VV10.06749#VV10.06750#26500 #Vi?t#NH556D#512.90076#^214#Nhng dng ton in hnh trong cc thi tuyn si nh i hc v cao ng#i mi theo phng thc ra thi ca B Gio dc & o to#Bi Quang Trng#Q.3#Phng trnh, bt phng trnh, bt ng thc i s t ch phn, i s t hp#In ln th 8 c chnh l, b sung#^aH.#^aNxb. H Ni#2010 #^a214tr.^b24cm#Ton#Phng trnh#Bt phng trnh#i s#Bt ng thc#Sch c thm#Sch luyn thi#Bi Quang Trng#Vanh#Tch phn# thi#259759## 00668000000000277000450002600110000002600110001102101670002202000080018902000060 01970200010002030390005002130190005002181810006002230820006002298080005002350020 02300240003004900263008000500312009001400317010000500331011001400336015001800350 020000700368005000800375013000700383#VV10.06752#VV10.06751# cp n cc ni du ng c bn x l dch t v cc ni dung lin quan nh thng tin, bo co bnh t, cc bin php kim sot vi bnh nhn, mi trng dch,..#Dch t#X l# Kim sot#Vanh#Vi?t#S450T#614.5#^214#S tay x l dch t#Ti liu tham kho d nh cho cn b y t d phng#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a27tr.^b21cm#TTS ghi: B Y t#S tay#B Y t#259760## 00617000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020042000540030058000960070020001540080005001740090 01800179010000500197011001500202020001000217020001900227020002000246020001500266 020001400281005002000295039000500315013000700320#VV10.06753#VV10.06754#59000#Vi ?t#T527T#428.0076#^214#Tuyn tp 36 trc nghim mn ting Anh#Bin son theo cu trc thi ca B Gio dc v o to#Phm Th Thu Hng#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a394tr.^b24cm#Ting Anh# thi trc nghim#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#Sch c thm#Phm Th Thu Hng#Vanh#259761## 00606000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510030054000690070023001230080005001460090 06100151010000500212011001500217006001000232019001600242001000600258039000500264 020001700269020001100286020001200297013000700309#VV10.06756#VV10.06755#90000#Vi ?t#M124M#895.1#^214#Mt m Ty Tng 3#Cuc truy tm kho bu ngn nm ca Pht gi o Ty Tng#H M ; Lc Hng dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a582tr.^b21cm#Lc Hng#Dch Trung Quc#H M#Vanh#V n hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#259762## 00571000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00411810006000460820004000528080005000560020012000610070036000730080005001090090 06100114010000500175011001500180006001400195019001000209001001600219039000500235 020001700240020000500257020001200262013000700274#VV10.06757#VV10.06759#VV10.0675 8#110000#Vi?t#L312H#843#^214#Linh hn c#Maxime Chattam ; Hong Mai Anh dch#^a H.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a657tr.^b2 1cm#Hong Mai Anh#Dch Php#Chattam, Maxime#Vanh#Vn hc hin i#Php#Tiu thuy t#259763## 00619000000000265000450002600110000001900050001118100060001608200080002280800050 00300020015000350030007000500070009000570080006000660090017000720100005000890110 01500094001000900109039000500118020001700123020000700140021015500147013000700302 020002300309020002100332#VV10.06760#Vi?t#S431K#959.704#^214#Sng kht vng#Hi k #Xun Tn#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a186tr.^b21cm#Xun Tn#Vanh#Vn hc hin i#Hi k#Gm nhng cu chuyn ca tc gi vit v nhng nm thng tham gia ho t ng cch mng ca mnh v ng i trong hai cuc khng chin chng Php, ch ng M#259764#Khng chin chng Php#Khng chin chng M## 00600000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510020016000560030037000720070016001090080005001250090 01900130010000500149011001500154001001600169039000500185020001700190020000900207 020000400216021009500220013000700315#VV10.06761#VV10.06762#78000#Vi?t#L566T#895 .922134#^214#Lu Trng Dng#Th, trng ca, truyn th, kch th#Lu Trng Dn g#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a515tr.^b21cm#Lu Trng Dng#Vanh#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Gii thiu 140 bi th, 1 trng ca, 2 truyn th v 2 v kch th ca nh th Lu Trng Dng#259765## 00469000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020024000550030004000790070017000830080005001000090 01900105010000500124011001500129001001700144039000500161020001700166020000900183 020000400192013000700196#VV10.06763#VV10.06764#49000#Vi?t#D122#895.92214#^214# Dng ng thng nm ny#Th#Phm Bnh Thng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a133t r.^b21cm#Phm Bnh Thng#Vanh#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#259766## 00453000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020008000550030004000630070017000670080005000840090 01900089010000500108011001500113001001700128039000500145020001700150020000900167 020000400176013000700180#VV10.06765#VV10.06766#49000#Vi?t#T550T#895.92214#^214# T tnh#Th#Phm Bnh Thng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a158tr.^b21cm#Phm B nh Thng#Vanh#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#259767## 00576000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020019000520030016000710070028000870080005001150090 06100120010000500181011001500186006001000201019001400211001001100225039000500236 020001700241020000900258020001200267013000700279#VV10.06767#VV10.06768#40000#Vi ?t#PH431V#895.6#^214#Phong v tuyt vi#Tp truyn ngn#Amy Yamada ; Hng Vn d ch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a235 tr.^b21cm#Hng Vn#Dch Nht Bn#Amy Yamada#Vanh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truy n ngn#259768## 00468000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820011000418080005000520020019000570030004000760070018000800080005000980090 01900103010000500122011001500127001001800142039000500160020001700165020000900182 020000400191013000700195#VV10.06770#VV10.06769#45000#Vi?t#TR431C#895.922134#^21 4#Trong ci ph sinh#Th#Nguyn Quc Khnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a203tr. ^b21cm#Nguyn Quc Khnh#Vanh#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#259769## 00427000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430020010000480030004000580070013000620080005000750090019000800100 00500099011001400104001001300118039000500131013000700136020001700143020000900160 020000400169#VV10.06771#VV10.06772#Vi?t#T312B#895.92214#^214#Tnh bin#Th#Cao C ng Ha#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a76tr.^b19cm#Cao Cng Ha#Vanh#259770#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00829000000000337000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820011000448080005000550020056000600070061001160220004001772210048001810080 00500229009001900234010000500253011001500258021009700273020001200370020001200382 02000090039400500100040300500170041300500150043000500150044500500190046003900050 0479013000700484#VV10.06773#VV10.06774#VV10.06775#Vi?t#H450C#959.704092#^214#H Ch Minh vi vn ngh s vn ngh s vi H Ch Minh#B.s.: Hu Thnh (ch.b.), Tr ung Trung nh, Trn Quang Qu...#T.1#H Ch Minh trong tri tim vn ngh s Vi t Nam#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a394tr.^b24cm#Gm nhng bi vit ca cc nh vn, cc ngh s Vit Nam vit v nhng k nim ca h vi Bc H#H Ch Minh#V n ngh s#Vit Nam#Hu Thnh#Trung Trung nh#Trn Quang Qu#Phm Sng Hng#Ngu yn Khc Trng#Vanh#259771## 00679000000000301000450002600110000002000180001102000070002902000140003601400060 00500190005000561810007000610820007000688080005000750020034000800070045001140080 00500159009001100164010000500175011001400180005001200194039000500206012002200211 021008800233020001100321020002300332013000700355005001500362#VV10.06776#Gio dc mu gio#Tp v#Sch mu gio#8000#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch cc phng t in giao thng#C Hng Sn (b.s.) ; Pencil Graphic minh ho#^aH.#^aGio dc#2010 #^a23tr.^b24cm#C Hng Sn#Vanh#B hc v theo ch #Hng dn tr tp v v t p t mu theo ch v phng tin giao thng theo tranh mu#Tp t mu#Phng tin giao thng#259772#Pencil Graphic## 00642000000000301000450002600110000002000180001102000120002902000070004102000140 00480140006000620190005000681810007000730820007000808080005000870020019000920070 04500111008000500156009001100161010000500172011001400177005001200191039000500203 012002200208021007700230020001100307013000700318005001500325#VV10.06777#Gio dc mu gio#Ngh nghip#Tp v#Sch mu gio#8000#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch ngh nghip#C Hng Sn (b.s.) ; Pencil Graphic minh ho#^aH.#^aGio dc#2010#^a 23tr.^b24cm#C Hng Sn#Vanh#B hc v theo ch #Hng dn tr tp v v tp t mu theo ch v ngh nghip theo tranh mu#Tp t mu#259773#Pencil Graphic ## 00652000000000313000450002600110000002000180001102000070002902000070003602000140 00430140006000570190005000631810007000680820007000758080005000820020016000870070 04500103008000500148009001100153010000500164011001400169005001200183039000500195 012002200200021007400222020001100296020000900307013000700316005001500323#VV10.06 778#Gio dc mu gio# vt#Tp v#Sch mu gio#8000#Vi?t#CH500#372.21#^214# Ch bn thn#C Hng Sn (b.s.) ; Pencil Graphic minh ho#^aH.#^aGio dc#201 0#^a23tr.^b24cm#C Hng Sn#Vanh#B hc v theo ch #Hng dn tr tp v v t p t mu theo ch v bn thn theo tranh mu#Tp t mu#Bn thn#259774#Penc il Graphic## 00633000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000070003802000140 00450140006000590190005000651810007000700820007000778080005000840020016000890070 04500105008000500150009001100155010000500166011001400171005001200185039000500197 012002200202021007400224020001100298013000700309005001500316#VV10.06779#Gio dc mu gio#Gia nh#Tp v#Sch mu gio#8000#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch gia nh#C Hng Sn (b.s.) ; Pencil Graphic minh ho#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^ b24cm#C Hng Sn#Vanh#B hc v theo ch #Hng dn tr tp v v tp t mu theo ch v gia nh theo tranh mu#Tp t mu#259775#Pencil Graphic## 00687000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000140003801400060 00520190005000581810007000630820007000708080005000770020050000820070045001320080 00500177009001100182010000500193011001400198005001200212039000500224012002200229 021009300251020000700344020001100351013000700362005001600369#VV10.06780#Gio dc mu gio#ng vt#Sch mu gio#8000#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch th gii ng vt - ng vt sng trn cn#C Hng Sn (b.s.) ; Pencil Graphic minh ho#^a H.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b24cm#C Hng Sn#Vanh#B hc v theo ch #Hng d n tr tp v v tp t mu theo ch v loi ng vt sng trn cn theo tranh mu#Tp v#Tp t mu#259776#Pencil Graphic,## 00657000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000070003802000140 00450140006000590190005000651810007000700820007000778080005000840020025000890070 04500114008000500159009001100164010000500175011001400180005001200194039000500206 012002200211021008900233020001100322013000700333005001500340#VV10.06781#Gio dc mu gio#Thc vt#Tp v#Sch mu gio#8000#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch th gii thc vt#C Hng Sn (b.s.) ; Pencil Graphic minh ho#^aH.#^aGio dc#2010 #^a23tr.^b24cm#C Hng Sn#Vanh#B hc v theo ch #Hng dn tr tp v v t p t mu theo ch v th gii thc vt nhin theo tranh mu#Tp t mu#259777 #Pencil Graphic## 00707000000000313000450002600110000002000180001102000050002902000200003402000140 00540140006000680190005000741810007000790820007000868080005000930020039000980070 04500137008000500182009001100187010000500198011001400203005001200217039000500229 012002200234021009700256020000700353020001100360013000700371005001500378#VV10.06 782#Gio dc mu gio#Nc#Hin tng t nhin#Sch mu gio#8000#Vi?t#CH500#3 72.21#^214#Ch nc v cc hin tng t nhin#C Hng Sn (b.s.) ; Pencil Gr aphic minh ho#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b24cm#C Hng Sn#Vanh#B hc v the o ch #Hng dn tr tp v v tp t mu theo ch v nc v cc hin tn g t nhin theo tranh mu#Tp v#Tp t mu#259778#Pencil Graphic## 00688000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000140003801400060 00520190005000581810007000630820007000708080005000770020051000820070045001330080 00500178009001100183010000500194011001400199005001200213039000500225012002200230 021009400252013000700346020000700353020001100360005001500371#VV10.06783#Gio dc mu gio#ng vt#Sch mu gio#8000#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch th gii ng vt - ng vt sng di nc#C Hng Sn (b.s.) ; Pencil Graphic minh ho#^ aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b24cm#C Hng Sn#Vanh#B hc v theo ch #Hng d n tr tp v v tp t mu theo ch v loi ng vt sng di nc theo tra nh mu#259779#Tp v#Tp t mu#Pencil Graphic## 00730000000000349000450002600110000002000180001102000070002902000140003601400060 00500190005000561810007000610820007000688080005000750020025000800070045001050080 00500150009001100155010000500166011001400171005001200185039000500197012002200202 02100830022402000090030702000070031602000090032302000080033201300070034002000070 0347020001100354005001500365#VV10.06784#Gio dc mu gio#L hi#Sch mu gio#8 000#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch l hi v bn ma#C Hng Sn (b.s.) ; Penci l Graphic minh ho#^aH.#^aGio dc#2010#^a23tr.^b24cm#C Hng Sn#Vanh#B hc v theo ch #Hng dn tr tp v v tp t mu theo ch v l hi v bn ma theo tranh mu#Ma xun#Ma h#Ma ng#Ma thu#259780#Tp v#Tp t mu#Pencil Graphic## 00652000000000301000450002600110000002000180001102000160002902000070004502000140 00520140006000660190005000721810007000770820007000848080005000910020022000960070 04500118008000500163009001100168010000500179011001400184005001200198039000500210 012002200215021008000237020001100317013000700328005001500335#VV10.06785#Gio dc mu gio#Trng mu gio#Tp v#Sch mu gio#8000#Vi?t#CH500#372.21#^214#Ch trng mm non#C Hng Sn (b.s.) ; Pencil Graphic minh ho#^aH.#^aGio dc# 2010#^a23tr.^b24cm#C Hng Sn#Vanh#B hc v theo ch #Hng dn tr tp v v tp t mu theo ch v trng mm non theo tranh mu#Tp t mu#259781#Penc il Graphic## 00554000000000301000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020015000400030022000550070031000770220004001080080005001120090 01100117010000500128011001400133020001800147020000900165020001500174020000700189 020001400196005001200210005001800222039000500240013000700245#VV10.06786#Vi?t#B20 0C#372.21#^214#7000#B chi m hc#Dnh cho tr 3-4 tui#Phm T Anh, Nguyn Ma i Phng#Q.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a31tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Tr chi#Tr t hng minh#T mu#Sch mu gio#Phm T Anh#Nguyn Mai Phng#Vanh#259782## 00554000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020015000400030022000550070031000770220004001080080005001120090 01100117010000500128011001400133020001800147020000900165020001500174020000700189 020001400196005001200210005001800222039000500240013000700245#VV10.06787#7000#Vi ?t#B200C#372.21#^214#B chi m hc#Dnh cho tr 4-5 tui#Phm T Anh, Nguyn Ma i Phng#Q.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a31tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Tr chi#Tr t hng minh#T mu#Sch mu gio#Phm T Anh#Nguyn Mai Phng#Vanh#259783## 00554000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020015000400030022000550070031000770220004001080080005001120090 01100117010000500128011001400133020001800147020000900165020001500174020000700189 020001400196005001200210005001800222039000500240013000700245#VV10.06788#7000#Vi ?t#B200C#372.21#^214#B chi m hc#Dnh cho tr 5-6 tui#Phm T Anh, Nguyn Ma i Phng#Q.3#^aH.#^aGio dc#2010#^a31tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Tr chi#Tr t hng minh#T mu#Sch mu gio#Phm T Anh#Nguyn Mai Phng#Vanh#259784## 00559000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020015000400030027000550070031000820220004001130080005001170090 01100122010000500133011001400138020001800152020000900170020001500179020000700194 020001400201005001200215005001800227039000500245013000700250#VV10.06789#7000#Vi ?t#B200C#372.21#^214#B chi m hc#Chun b cho tr vo lp 1#Phm T Anh, Nguy n Mai Phng#Q.4#^aH.#^aGio dc#2010#^a31tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Tr chi# Tr thng minh#T mu#Sch mu gio#Phm T Anh#Nguyn Mai Phng#Vanh#259785## 00559000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020015000400030027000550070031000820220004001130080005001170090 01100122010000500133011001400138020001800152020000900170020001500179020000700194 020001400201005001200215005001800227039000500245013000700250#VV10.06790#7000#Vi ?t#B200C#372.21#^214#B chi m hc#Chun b cho tr vo lp 1#Phm T Anh, Nguy n Mai Phng#Q.5#^aH.#^aGio dc#2010#^a31tr.^b24cm#Gio dc mu gio#Tr chi# Tr thng minh#T mu#Sch mu gio#Phm T Anh#Nguyn Mai Phng#Vanh#259786## 00582000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020036000410070052000770220004001290080005001330090011001380100 00500149011001400154020001100168020000900179020000600188020001000194020001400204 005001400218005001600232005002000248039000500268013000700273#VV10.06791#6000#Vi ?t#TH552H#372.63#^214#Thc hnh vit ng, vit p lp 3#ng Th Lanh, Nguyn Th Hnh, Nguyn Th Kim Oanh#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a36tr.^b24cm#Ting Vit# Tp vit#Lp 3#Thc hnh#Sch c thm#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Kim Oanh#Vanh#259787## 00582000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020036000410070052000770220004001290080005001330090011001380100 00500149011001400154020001100168020000900179020000600188020001000194020001400204 005001400218005001600232005002000248039000500268013000700273#VV10.06792#6000#Vi ?t#TH552H#372.63#^214#Thc hnh vit ng, vit p lp 3#ng Th Lanh, Nguyn Th Hnh, Nguyn Th Kim Oanh#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a36tr.^b24cm#Ting Vit# Tp vit#Lp 3#Thc hnh#Sch c thm#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Kim Oanh#Vanh#259788## 00560000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020036000410070052000770220004001290080005001330090011001380100 00500149011001400154020001100168020000900179020000600188020001400194005001400208 005001600222005002000238013000700258039000500265#VV10.06793#6000#Vi?t#TH552H#37 2.63#^214#Thc hnh vit ng, vit p lp 4#ng Th Lanh, Nguyn Th Hnh, Ng uyn Th Kim Oanh#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Kim Oanh#259789#Vanh## 00560000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020036000410070052000770220004001290080005001330090011001380100 00500149011001400154020001100168020000900179020000600188020001400194005001400208 005001600222005002000238013000700258039000500265#VV10.06794#6000#Vi?t#TH552H#37 2.63#^214#Thc hnh vit ng, vit p lp 4#ng Th Lanh, Nguyn Th Hnh, Ng uyn Th Kim Oanh#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Kim Oanh#259790#Vanh## 00560000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020036000410070052000770220004001290080005001330090011001380100 00500149011001400154020001100168020000900179020000600188020001400194039000500208 013000700213005001400220005001600234005002000250#VV10.06795#6000#Vi?t#TH552H#37 2.63#^214#Thc hnh vit ng, vit p lp 5#ng Th Lanh, Nguyn Th Hnh, Ng uyn Th Kim Oanh#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 5#Sch c thm#Vanh#259791#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Kim Oanh## 00560000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020036000410070052000770220004001290080005001330090011001380100 00500149011001400154020001100168020000900179020000600188020001400194039000500208 005001400213005001600227005002000243013000700263#VV10.06796#6000#Vi?t#TH552H#37 2.63#^214#Thc hnh vit ng, vit p lp 5#ng Th Lanh, Nguyn Th Hnh, Ng uyn Th Kim Oanh#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit#Lp 5#Sch c thm#Vanh#ng Th Lanh#Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Kim Oanh#259792## 00589000000000301000450002600110000002000090001102000110002002000090003102000060 00400140006000460190005000521810006000570820007000638080005000700020018000750070 07200093008000500165009001100170010000500181011001400186005001300200005001800213 005001900231005001100250039000500261020001400266013000700280#VV10.06797#Chnh t #Ting Vit#Tp vit#Lp 1#8000#Vi?t#V460C#372.63#^214#V chnh t lp 1#L Ng c ip (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Xun Th Nguyt H, Mai Nh H#^aH.#^aGio d c#2010#^a44tr.^b24cm#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#Xun Th Nguyt H#Mai Nh H #Vanh#Sch c thm#259793## 00605000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400070072000580220004001300080005001340090011001390100 00500150011001400155020000900169020001100178020000900189020000600198020001400204 005001300218005001800231005001900249005001100268039000500279013000700284#VV10.06 798#8000#Vi?t#V460C#372.63#^214#V chnh t lp 2#L Ngc ip (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Xun Th Nguyt H, Mai Nh H#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a56tr.^b24c m#Chnh t#Ting Vit#Tp vit#Lp 2#Sch c thm#L Ngc ip#Phm Th Kim Oan h#Xun Th Nguyt H#Mai Nh H#Vanh#259794## 00605000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400070072000580220004001300080005001340090011001390100 00500150011001400155020000900169020001100178020000900189020000600198020001400204 005001300218005001800231005001900249005001100268039000500279013000700284#VV10.06 799#8000#Vi?t#V460C#372.63#^214#V chnh t lp 3#L Ngc ip (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Xun Th Nguyt H, Mai Nh H#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a56tr.^b24c m#Chnh t#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#L Ngc ip#Phm Th Kim Oan h#Xun Th Nguyt H#Mai Nh H#Vanh#259795## 00605000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400070072000580220004001300080005001340090011001390100 00500150011001400155020000900169020001100178020000900189020000600198020001400204 005001300218005001800231005001900249005001100268013000700279039000500286#VV10.06 800#8000#Vi?t#V460C#372.63#^214#V chnh t lp 3#L Ngc ip (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Xun Th Nguyt H, Mai Nh H#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a56tr.^b24c m#Chnh t#Ting Vit#Tp vit#Lp 3#Sch c thm#L Ngc ip#Phm Th Kim Oan h#Xun Th Nguyt H#Mai Nh H#259796#Vanh## 00605000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400070072000580220004001300080005001340090011001390100 00500150011001400155020000900169020001100178020000900189020000600198020001400204 005001300218005001800231005001900249005001100268039000500279013000700284#VV10.06 801#8000#Vi?t#V460C#372.63#^214#V chnh t lp 4#L Ngc ip (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Xun Th Nguyt H, Mai Nh H#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a48tr.^b24c m#Chnh t#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#L Ngc ip#Phm Th Kim Oan h#Xun Th Nguyt H#Mai Nh H#Vanh#259797## 00588000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400070072000580220004001300080005001340090011001390100 00500150011001400155020000900169020001100178020000900189020000600198020001400204 005001300218005001800231005001900249005001100268013000700279#VV10.06802#8000#Vi ?t#V460C#372.63#^214#V chnh t lp 5#L Ngc ip (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Xun Th Nguyt H, Mai Nh H#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a48tr.^b24cm#Chnh t#T ing Vit#Tp vit#Lp 5#Sch c thm#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#Xun Th N guyt H#Mai Nh H#259798## 00588000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400070072000580220004001300080005001340090011001390100 00500150011001400155020000900169020001100178020000900189020000600198020001400204 005001300218005001800231005001900249005001100268013000700279#VV10.06803#8000#Vi ?t#V460C#372.63#^214#V chnh t lp 5#L Ngc ip (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Xun Th Nguyt H, Mai Nh H#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a48tr.^b24cm#Chnh t#T ing Vit#Tp vit#Lp 5#Sch c thm#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#Xun Th N guyt H#Mai Nh H#259799## 00591000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020031000510070043000820220004001250040018001290080 00500147009001100152010000500163011001400168020000800182020001100190020000600201 020001400207005001400221005002000235039000500255013000700260020001000267#VV10.06 804#VV10.06805#14000#Vi?t#B103T#372.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 1#ng Th Lanh (ch.b.), Trn Th Hin Lng#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010 #^a96tr.^b24cm#Bi tp#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#ng Th Lanh#Trn Th Hi n Lng#Vanh#259800#Thc hnh## 00615000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070061000760220004001370040018001410080 00500159009001100164010000500175011001400180020000800194020000500202020000600207 02000140021300500130022700500110024000500130025100500130026403900050027701300070 0282#VV10.06806#VV10.06807#11500#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh ton 1 # nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Vn Dng, V Mai Hng#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a80tr.^b24cm#Bi tp#Ton#Lp 1#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#V Vn Dng#V Mai Hng#Vanh#259801## 00566000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020044000510070056000950080005001510090011001560100 00500167011001400172020000500186020000600191020000700197020001400204005001200218 005001900230005001500249039000500264013000700269#VV10.06808#VV10.06809#10500#Vi ?t#454L#372.7#^214#n luyn ton 1theo chun kin thc k nng# Tin t (ch. b.), Trn Th Kim Cng, Nguyn c Tn#^aH.#^aGio dc#2010#^a80tr.^b24cm#Ton# Lp 1#n tp#Sch c thm# Tin t#Trn Th Kim Cng#Nguyn c Tn#KVn#25 9802## 00468000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200080 00298080005000370020034000420030004000760290010000800070017000900080005001070090 01100112010000500123011001500128020001000143020000600153020001400159005001700173 039000500190013000700195#VV10.06810#25000#Vi?t#E204M#372.652#^214#Ting Anh dn h cho tr em lp mt#SGV#English 1#Nguyn Quc Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^a144tr .^b24cm#Ting Anh#Lp 1#Sch c thm#Nguyn Quc Hng#KVn#259803## 00484000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020027000530030004000800290010000840070017000940080 00500111009001100116010000500127011001400132020001000146020000600156020001500162 005001700177039000500194013000700199#VV10.06812#VV10.06811#12000#Vi?t#E204M#372 .652#^214#Ting Anh cho tr em lp 1#SGV#English 1#Nguyn Quc Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^a84tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 1#Sch gio vin#Nguyn Quc Hng#KVn#2598 04## 00700000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530030016000730070055000890220004001440080 00500148009001100153010000500164011001500169015003300184020001000217020000600227 02000220023302000150025500500170027000500080028700500170029500500130031200500130 0325039000500338013000700343#VV10.06813#VV10.06814#32000#Vi?t#L207L#372.652#^21 4#Let's learn English#Teacher's guide#Nguyn Quc Tun (ch.b.), Phan H, Th Ngc Hin...#Q.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a121tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 3#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Quc Tun#Phan H# Th Ngc Hin#o Ngc Lc#Wong Mei Lin#KVn#259805## 00481000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200080 00298080005000370020029000420290014000710070017000850080005001020090011001070100 00500118011001500123020001000138020000600148020001400154005001700168039000500185 004001800190013000700208#VV10.06815#25000#Vi?t#T306A#372.652#^214#Ting Anh cho hc sinh lp 1#ABC English 1#Nguyn Quc Tun#^aH.#^aGio dc#2010#^a120tr.^b27 cm#Ting Anh#Lp 1#Sch c thm#Nguyn Quc Tun#KVn#Ti bn ln th 2#259806# # 00474000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200080 00298080005000370020028000420290018000700070017000880080005001050090011001100100 00500121011001400126020001000140020000600150020001400156005001700170039000500187 020000900192013000700201#VV10.06816#12000#Vi?t#V460T#372.652#^214#V tp vit t ing Anh lp 1#Writing English 1#Nguyn Hoa Phong#^aH.#^aGio dc#2010#^a47tr.^b 27cm#Ting Anh#Lp 1#Sch c thm#Nguyn Hoa Phong#KVn#Tp vit#259807## 00568000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020045000510070056000960080005001520090011001570100 00500168011001500173020000500188020000600193020000700199020001400206005001200220 005001900232005001500251039000500266013000700271#VV10.06818#VV10.06817#16500#Vi ?t#454L#372.7#^214#n luyn ton 2 theo chun kin thc k nng# Tin t (ch .b.), Trn Th Kim Cng, Nguyn c Tn#^aH.#^aGio dc#2010#^a127tr.^b24cm#To n#Lp 2#n tp#Sch c thm# Tin t#Trn Th Kim Cng#Nguyn c Tn#KVn# 259808## 00622000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070064000760220004001400040018001440080 00500162009001100167010000500178011001500183020000500198020000600203020000800209 02000140021700500130023100500110024400500160025500500130027103900050028401300070 0289#VV10.06819#VV10.06820#16500#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh ton 2 # nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Nguyn Th Bnh, V Mai Hng#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a115tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#Nguyn Th Bnh#V Mai Hng#KVn#259809## 00622000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070064000760220004001400040018001440080 00500162009001100167010000500178011001500183020000500198020000600203020000800209 02000140021700500130023100500110024400500160025500500130027103900050028401300070 0289#VV10.06821#VV10.06822#16000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh ton 2 # nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Nguyn Th Bnh, V Mai Hng#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a112tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#Nguyn Th Bnh#V Mai Hng#KVn#259810## 00613000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020031000510070059000820220004001410040018001450080 00500163009001100168010000500179011001500184020001100199020000600210020000800216 020001400224005001600238005001400254005001900268039000500287013000700292#VV10.06 823#VV10.06824#16000#Vi?t#B103T#372.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 2#Trn Mnh Hng (ch.b.), L Phng Nga, Xun Th Nguyt H#T.1#Ti bn ln th 1#^aH. #^aGio dc#2010#^a112tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Phng Nga#Xun Th Nguyt H#KVn#259811## 00613000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020031000510070059000820220004001410040018001450080 00500163009001100168010000500179011001500184020001100199020000600210020000800216 020001400224005001600238005001400254005001900268039000500287013000700292#VV10.06 825#VV10.06826#14500#Vi?t#B103T#372.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 2#Trn Mnh Hng (ch.b.), L Phng Nga, Xun Th Nguyt H#T.2#Ti bn ln th 1#^aH. #^aGio dc#2010#^a104tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Phng Nga#Xun Th Nguyt H#KVn#259812## 00504000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020029000530290014000820070017000960080005001130090 01100118010000500129011001500134020001000149020000600159020001400165005001700179 039000500196004001800201013000700219#VV10.06827#VV10.06828#22000#Vi?t#T306A#372 .652#^214#Ting Anh cho hc sinh lp 2#ABC English 2#Nguyn Quc Tun#^aH.#^aGi o dc#2010#^a116tr.^b27cm#Ting Anh#Lp 2#Sch c thm#Nguyn Quc Tun#KVn#T i bn ln th 2#259813## 00614000000000313000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020041000520070050000930220004001430040018001470080 00500165009001100170010000500181011001500186020000800201020000800209020001600217 020001500233005001400248005001200262005001400274039000500288013000700293#VV10.06 829#VV10.06830#7400#Vi?t#B103T#004.076#^214#Bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#Bi Vn Thanh (ch.b.), Bi Vit H, Phm Th Long#Q.1#Ti bn ln th 3#^a H.#^aGio dc#2010#^a100tr.^b24cm#Tin hc#Bi tp#Trung hc c s#Sch gio khoa #Bi Vn Thanh#Bi Vit H#Phm Th Long#KVn#259814## 00617000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020041000530070047000940220004001410040018001450080 00500163009001100168010000500179011001500184020000800199020000800207020001600215 020001500231005001400246005001700260005001400277039000500291013000700296#VV10.06 831#VV10.06832#13500#Vi?t#B103T#004.076#^214#Bi tp tin hc dnh cho trung hc c s#Bi Vn Thanh, Nguyn Tr Trung, Ng nh Tuyt#Q.3#Ti bn ln th 2#^aH. #^aGio dc#2010#^a144tr.^b24cm#Tin hc#Bi tp#Trung hc c s#Sch gio khoa#B i Vn Thanh#Nguyn Ch Trung#Ng nh Tuyt#KVn#259815## 00616000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070061000760220004001370040018001410080 00500159009001100164010000500175011001500180020000500195020000600200020000800206 02000140021400500130022800500110024100500130025200500130026503900050027801300070 0283#VV10.06907#VV10.06908#18500#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh ton 3 # nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Vn Dng, V Mai Hng#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a132tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#V Vn Dng#V Mai Hng#KVn#259816## 00646000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020031000510070070000820220004001520040018001560080 00500174009001100179010000500190011001500195020001100210020000600221020000800227 02000140023500500110024900500160026000500170027600500150029303900050030801300070 0313#VV10.06909#VV10.06910#16000#Vi?t#B103T#372.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 3#Nguyn Tr (ch.b.), Nguyn Th Hnh, L Th Tuyt Mai, Chu Th Phng#T.1 #Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a112tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp# Sch c thm#Nguyn Tr#Nguyn Th Hnh#L Th Tuyt Mai#Chu Th Phng#KVn#25 9817## 00667000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020031000510070059000820220004001410040018001450080 00500163009001100168010000500179011001500184020001100199020000600210020000800216 02000140022400500110023800500160024900500170026503900050028201300070028700500160 0294005001900310#VV10.06911#VV10.06912#18000#Vi?t#B103T#372.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 3#Nguyn Tr (ch.b.), Dng Th Hng, Xun Th Nguyt H...#T. 2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a128tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp #Sch c thm#Nguyn Tr#Nguyn Th Hnh#L Th Tuyt Mai#KVn#259818#Dng Th Hng#Xun Th Nguyt H## 00568000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020045000510070056000960080005001520090011001570100 00500168011001500173020000500188020000600193020000700199020001400206005001200220 005001900232005001500251039000500266013000700271#VV10.06913#VV10.06914#16000#Vi ?t#454L#372.7#^214#n luyn ton 3 theo chun kin thc k nng# Tin t (ch .b.), Trn Th Kim Cng, Nguyn c Tn#^aH.#^aGio dc#2010#^a127tr.^b24cm#To n#Lp 3#n tp#Sch c thm# Tin t#Trn Th Kim Cng#Nguyn c Tn#KVn# 259819## 00576000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020040000520070031000920040018001230080005001410090 01100146010000500157011001500162020000800177020000700185020000600192020001400198 005001600212005001400228039000500242020002000247013000700267#VV10.06915#VV10.069 16#13000#Vi?t#C125H#372.89#^214#Cu hi trc nghim lch s v a l 4#Bi Tuy t Hng, Bi Bch Ngc#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a128tr.^b24cm#L ch s#a l#Lp 4#Sch c thm#Bi Tuyt Hng#Bi Bch Ngc#KVn#Cu hi trc nghim#259820## 00616000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070061000760220004001370040018001410080 00500159009001100164010000500175011001500180020000500195020000600200020000800206 02000140021400500130022800500110024100500130025200500130026503900050027801300070 0283#VV10.06917#VV10.06918#19000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh ton 4 # nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Vn Dng, V Mai Hng#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a136tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#V Vn Dng#V Mai Hng#KVn#259821## 00609000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020031000510070057000820220004001390040018001430080 00500161009001100166010000500177011001500182020001100197020000600208020000800214 020001400222005001200236005001900248005001600267039000500283013000700288#VV10.06 919#VV10.06920#21000#Vi?t#B103T#372.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 4#L H u Tnh (ch.b.), Xun Th Nguyt H, Trn Mnh Hng#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^ aGio dc#2010#^a152tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#L Hu Tnh #Xun Th Nguyt H#Trn Mnh Hng#KVn#259822## 00568000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020045000510070056000960080005001520090011001570100 00500168011001500173020000500188020000600193020000700199020001400206005001200220 005001900232005001500251039000500266013000700271#VV10.06921#VV10.06922#18500#Vi ?t#454L#372.7#^214#n luyn ton 4 theo chun kin thc k nng# Tin t (ch .b.), Trn Th Kim Cng, Nguyn c Tn#^aH.#^aGio dc#2010#^a143tr.^b24cm#To n#Lp 4#n tp#Sch c thm# Tin t#Trn Th Kim Cng#Nguyn c Tn#KVn# 259823## 00535000000000289000450002600110000002600110001102000110002202000060003302000070 00390200014000460390005000600140007000650190005000721810006000770820006000838080 00500089002003300094007003600127022000400163005001600167005001900183008000500202 009001100207010000500218011001500223013000700238#VV10.06923#VV10.06924#Ting Vi t#Lp 4#n tp#Sch c thm#KVn#16000#Vi?t#454L#372.6#^214#n luyn v cng c ting Vit 4#Trn Mnh Hng, Xun Th Nguyt H#T.2#Trn Mnh Hng#Xun Th Nguyt H#^aH.#^aGio dc#2010#^a119tr.^b24cm#259824## 00496000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020027000530070017000800040018000970080005001150090 01100120010000500131011001500136020001000151020000600161020000800167020001400175 005001700189039000500206013000700211#VV10.06925#VV10.06926#16000#Vi?t#V460B#372 .652#^214#V bi tp ting Anh lp 4#Nguyn Quc Tun#Ti bn ln th 1#^aH.#^aG io dc#2010#^a118tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Quc Tu n#KVn#259825## 00546000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020036000510070026000870040018001130080005001310090 01100136010000500147011001500152020000500167020000600172020000600178020001400184 005001100198005001400209039000500223013000700228020000900235#VV10.06927#VV10.069 28#15500#Vi?t#M458T#372.7#^214#123 bi ton s v ch s lp 4 - 5#Nguyn ng, Trung Hiu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a127tr.^b24cm#Ton#Lp 4#L p 5#Sch c thm#Nguyn ng# Trung Hiu#KVn#259826#Bi ton## 00546000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020037000510070029000880040018001170080005001350090 01100140010000500151011001500156020001100171020000600182020001400188020001400202 005001600216005001200232039000500244013000700249#VV10.06929#VV10.06930#18000#Vi ?t#B452D#372.6#^214#Bi dng hc sinh gii ting Vit 5#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a135tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Hc sinh gii#Sch c thm#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#KVn#259827## 00622000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070064000760220004001400040018001440080 00500162009001100167010000500178011001500183020000500198020000600203020000800209 02000140021700500130023100500110024400500160025500500130027103900050028401300070 0289#VV10.06931#VV10.06932#19500#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh ton 5 # nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Nguyn Th Bnh, V Vn Dng#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a140tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#Nguyn Th Bnh#V Vn Dng#KVn#259828## 00560000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510070027000780220004001050050015001090050 01100124008000500135009001100140010000500151011001500156020000500171020000800176 020000600184020001200190020001400202039000500216004001800221013000700239#VV10.06 933#VV10.06934#15000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp trc nghim ton 5#Nguyn Du y Ha, L Thu Tm#T.1#Nguyn Duy Ha#L Thu Tm#^aH.#^aGio dc#2010#^a107tr.^b2 4cm#Ton#Bi tp#Lp 5#Trc nghim#Sch c thm#KVn#Ti bn ln th 3#259829## 00627000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020031000510070054000820220004001360040018001400080 00500158009001100163010000500174011001500179020001100194020000600205020001200211 02000080022302000140023100500160024500500190026100500090028003900050028901300070 0294#VV10.06935#VV10.06936#20500#Vi?t#B103T#372.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 5#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Th Lan Anh, o Ngc#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a144tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Tp lm vn#Bi tp#Sch c thm#Trn Mnh Hng#Nguyn Th Lan Anh#o Ngc#KVn#259830## 00568000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020045000510070056000960080005001520090011001570100 00500168011001500173020000500188020000600193020000700199020001400206005001200220 005001900232005001500251039000500266013000700271#VV10.06937#VV10.06938#18000#Vi ?t#454L#372.7#^214#n luyn ton 5 theo chun kin thc k nng# Tin t (ch .b.), Trn Th Kim Cng, Nguyn c Tn#^aH.#^aGio dc#2010#^a143tr.^b24cm#To n#Lp 5#n tp#Sch c thm# Tin t#Trn Th Kim Cng#Nguyn c Tn#KVn# 259831## 00559000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020033000510070036000840220004001200050016001240050 01900140008000500159009001100164010000500175011001500180020001100195020000600206 020000700212020001200219020001400231039000500245013000700250#VV10.06939#VV10.069 40#21000#Vi?t#454L#372.6#^214#n luyn v cng c ting Vit 5#Trn Mnh Hng , Xun Th Nguyt H#T.2#Trn Mnh Hng#Xun Th Nguyt H#^aH.#^aGio dc#2010 #^a167tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#n tp#Tp lm vn#Sch c thm#KVn#259832## 00628000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020041000490070050000900040018001400080005001580090 01100163010000500174011001400179020000800193020000600201020001900207020000900226 020001400235005001800249005001800267005001800285013000700303039000400310#VV10.06 833#VV10.06834#13600#Vi?t#B312G#807#^214#Bnh ging 31 tc phm vn hc ng vn 6#Gii thiu, tuyn chn: Nguyn Quang Ninh ch.b...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2010#^a99tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Bnh ging vn hc#Tc phm#Sch c th m#Nguyn Quang Ninh#Nguyn Thanh Bnh#Nguyn c Khung#259833#Mai## 00626000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490070061000750040018001360080005001540090 01100159010000500170011001500175020001000190020000600200020001400206005001400220 005001500234005001900249005001600268005001700284013000700301039000400308#VV10.06 836#VV10.06835#18300#Vi?t#B452D#428#^214#Bi dng ting Anh lp 6#Hong Vn V n (ch.b.), L Thanh Cng, Nguyn Th Thu Ho...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2010#^a132tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Sch c thm#Hong Vn Vn#L Thanh Cn g#Nguyn Th Thu Ho#Triu Th Giang#V Th Kim Thanh#259834#Mai## 00636000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020020000540070078000740040018001520080005001700090 01100175010000500186011001500191020001000206020000600216020000800222020001400230 005001500244005001700259005001400276005002100290013000700311039000400318#VV10.06 837#VV10.06838#12400#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 6#Nguyn Vn L i (ch.b.), Nguyn Hnh Dung, ng Vn Hng, Thn Trng Lin Nhn#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a188tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Ngu yn Vn Li#Nguyn Hnh Dung#ng Vn Hng#Thn Trng Lin Nhn#259835#Mai## 00611000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020041000490070062000900220004001520040018001560080 00500174009001100179010000500190011001500195005000900210005001200219005001600231 005001400247039000400261020000500265020000600270020001400276013000700290#VV10.06 839#VV10.06840#31000#Vi?t#C101D#510#^214#Cc dng ton v phng php gii ton 6#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Nguyn V Thanh, Bi Vn Tuyn#T.2#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a251tr.^b24cm#Tn Thn#V Hu Bnh#Nguyn V Thanh# Bi Vn Tuyn#Mai#Ton#Lp 6#Sch c thm#259836## 00592000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070058000700220004001280040018001320080 00500150009001100155010000500166011001500171020000500186020000600191020000800197 020001400205005001700219005001600236005001500252013000700267039000400274#VV10.06 841#VV10.06842#13000#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 6#Nguyn Vn Trang (ch.b.), Nguyn Ngc m, Lng Bch Lu#T.1#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2 010#^a127tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Vn Trang#Nguyn Ngc m#Lng Bch Lu#259837#Mai## 00637000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070075000700220004001450040018001490080 00500167009001100172010000500183011001500188020000500203020000600208020000800214 02000140022200500170023600500160025300500160026901300070028500500150029203900040 0307#VV10.06843#VV10.06844#14500#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 6#Nguy n Vn Trang (ch.b.), Nguyn Hu Tho, Nguyn Ngc m, Lng Bch Lu#T.2#Ti b n ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a142tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm #Nguyn Vn Trang#Nguyn Hu Tho#Nguyn Ngc m#259838#Lng Bch Lu#Mai## 00645000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510070049000720220004001210040018001250080 00500143009001100148010000500159011001500164020000800179020000600187020000800193 02000140020100500070021500500110022200500160023300500120024901300070026103900040 0268020001200272020001100284#VV10.06845#VV10.06846#13000#Vi?t#V460B#807.6#^214# V bi tp ng vn 6#V Nho, Phan Thiu, Hong Vn Thung, L Hu Tnh#T.1#Ti b n ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a122tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Bi tp#Sch c t hm#V Nho#Phan Thiu#Hong Vn Thung#L Hu Tnh#259839#Mai#Tp lm vn#Ting V it## 00645000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510070049000720220004001210040018001250080 00500143009001100148010000500159011001500164020000800179020000600187020000800193 02000140020100500070021500500110022200500160023300500120024901300070026103900040 0268020001200272020001100284#VV10.06847#VV10.06848#14500#Vi?t#V460B#807.6#^214# V bi tp ng vn 6#V Nho, Phan Thiu, Hong Vn Thung, L Hu Tnh#T.2#Ti b n ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a142tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Bi tp#Sch c t hm#V Nho#Phan Thiu#Hong Vn Thung#L Hu Tnh#259840#Mai#Tp lm vn#Ting V it## 00673000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510070067000720220004001390040018001430080 00500161009001100166010000500177011001500182020000800197020000600205020000800211 02000140021900500160023300500130024900500140026201300070027600500130028303900040 0296020001200300020001100312#VV10.06849#VV10.06850#17200#Vi?t#V460B#807.6#^214# V bi tp ng vn 6#Nguyn Khc Phi (ch.b.), Vit Hng, Trn c Ngn, Trn nh S#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a167tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6# Bi tp#Sch c thm#Nguyn Khc Phi# Vit Hng#Trn c Ngn#259841#Trn n h S#Mai#Tp lm vn#Ting Vit## 00691000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510070056000720220004001280040018001320080 00500150009001100155010000500166011001500171020000800186020000600194020000800200 02000140020800500160022200500130023800500140025100500140026500500160027901300070 0295039000400302020001200306020001100318#VV10.06851#VV10.06852#17200#Vi?t#V460B #807.6#^214#V bi tp ng vn 6#Nguyn Khc Phi (ch.b.), Vit Hng, Phan Huy Dng...#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a175tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6 #Bi tp#Sch c thm#Nguyn Khc Phi# Vit Hng#Phan Huy Dng#Trn c Ngn# Nguyn Vn Ton#259842#Mai#Tp lm vn#Ting Vit## 00629000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020041000490070050000900040018001400080005001580090 01100163010000500174011001500179020000800194020000600202020001900208020000900227 020001400236005001800250005001800268005001800286013000700304039000400311#VV10.06 854#VV10.06853#17500#Vi?t#B312G#807#^214#Bnh ging 34 tc phm vn hc ng vn 7#Gii thiu, tuyn chn: Nguyn Quang Ninh ch.b...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2010#^a119tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Bnh ging vn hc#Tc phm#Sch c th m#Nguyn Quang Ninh#Nguyn Thanh Bnh#Nguyn c Khung#259843#Mai## 00494000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020029000490070018000780040018000960080005001140090 01100119010000500130011001500135020000800150020000600158020000900164020001400173 005001800187013000700205039000400212#VV10.06855#VV10.06856#25000#Vi?t#419H#807 #^214#c - hiu vn bn ng vn 7#Nguyn Trng Hon#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGi o dc#2010#^a211tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#c hiu#Sch c thm#Nguyn Trng Ho n#259844#Mai## 00544000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020022000520070029000740040018001030080005001210090 01100126010000500137011001500142020000900157020000600166020000900172020000800181 020001400189005001300203005001500216013000700231039000400238#VV10.06857#VV10.068 58#19000#Vi?t#V460B#590.76#^214#V bi tp sinh hc 7#Ng Vn Hng, Trn Ngc O anh#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a136tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 7#ng v t#Bi tp#Sch c thm#Ng Vn Hng#Trn Ngc Oanh#259845#Mai## 00639000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070059000700220004001290040018001330080 00500151009001100156010000500167011001500172020000500187020000600192020000800198 02000140020600500170022000500130023700500160025000500090026600500150027501300070 0290039000400297#VV10.06859#VV10.06860#14500#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 7#Nguyn Vn Trang (ch.b.), Phm Gia c, Nguyn Ngc m...#T.1#Ti bn l n th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a143tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#Ngu yn Vn Trang#Phm Gia c#Nguyn Ngc m#Tn Thn#Nguyn Kim Th#259846#Mai## 00633000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070073000700220004001430040018001470080 00500165009001100170010000500181011001500186020000500201020000600206020000800212 02000140022000500170023400500120025100500170026300500160028001300070029603900040 0303#VV10.06861#VV10.06862#14500#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 7#Nguy n Vn Trang (ch.b.), L Hi Chu, Trn Phng Dung, Nguyn Ngc m#T.2#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a143tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#N guyn Vn Trang#L Hi Chu#Trn Phng Dung#Nguyn Ngc m#259847#Mai## 00645000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510070049000720220004001210040018001250080 00500143009001100148010000500159011001500164020000800179020000600187020000800193 02000140020100500070021500500110022200500160023300500120024901300070026103900040 0268020001200272020001100284#VV10.06863#VV10.06864#13500#Vi?t#V460B#807.6#^214# V bi tp ng vn 7#V Nho, Phan Thiu, Hong Vn Thung, L Hu Tnh#T.1#Ti b n ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a131tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Bi tp#Sch c t hm#V Nho#Phan Thiu#Hong Vn thung#L Hu Tnh#259848#Mai#Tp lm vn#Ting V it## 00645000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510070049000720220004001210040018001250080 00500143009001100148010000500159011001500164020000800179020000600187020000800193 02000140020100500070021500500110022200500160023300500120024901300070026103900040 0268020001200272020001100284#VV10.06865#VV10.06866#13000#Vi?t#V460B#807.6#^214# V bi tp ng vn 7#V Nho, Phan Thiu, Hong Vn Thung, L Hu Tnh#T.2#Ti b n ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a123tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Bi tp#Sch c t hm#V Nho#Phan Thiu#Hong Vn thung#L Hu Tnh#259849#Mai#Tp lm vn#Ting V it## 00662000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510070061000720220004001330040018001370080 00500155009001100160010000500171011001500176020000800191020000600199020000800205 02000140021300500170022700500050024400500160024900500130026501300070027803900040 0285020001200289020001100301#VV10.06867#VV10.06868#17900#Vi?t#V460B#807.6#^214# V bi tp ng vn 7#Nguyn Khc Phi (ch.b.), L A, Nguyn Vn Long, L Xun Th i#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a175tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Bi t p#Sch c thm#Nguyn Khc Phii#L A#Nguyn Vn Long#L Xun Thi#259850#Mai#T p lm vn#Ting Vit## 00662000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510070061000720220004001330040018001370080 00500155009001100160010000500171011001500176020000800191020000600199020000800205 02000140021300500170022700500050024400500160024900500130026501300070027803900040 0285020001200289020001100301#VV10.06869#VV10.06870#16400#Vi?t#V460B#807.6#^214# V bi tp ng vn 7#Nguyn Khc Phi (ch.b.), L A, Nguyn Vn Long, L Xun Th i#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a160tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Bi t p#Sch c thm#Nguyn Khc Phii#L A#Nguyn Vn Long#L Xun Thi#259851#Mai#T p lm vn#Ting Vit## 00566000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490070058000750040018001330080005001510090 01100156010000500167011001500172020001000187020000600197020001400203005001500217 005001800232005001500250013000700265039000400272#VV10.06871#VV10.06872#25800#Vi ?t#B452D#428#^214#Bi dng ting Anh lp 8#Phm Trng t (ch.b.), Nguyn Quang Vinh, Triu Huy Tng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a191tr.^b24cm#Tin g Anh#Lp 8#Sch c thm#Phm Trng t#Nguyn Quang Vinh#Triu Huy Tng#259852 #Mai## 00633000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020037000540070034000910040018001250080005001430090 01100148010000500159011001500164020001000179020000600189020001200195020000900207 020001400216005001600230005001700246013000700263039000400270015004500274#VV10.06 874#VV10.06873#21000#Vi?t#K304T#428.0076#^214#Kim tra trc nghim ting Anh l p 8#Nguyn Kim Hin, Nguyn Mai Hng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a1 51tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 8#Trc nghim#Kim tra#Sch c thm#Nguyn Kim Hin#N guyn Mai Hng#259853#Mai#Tn tc gi ngoi ba ghi: Nguyn Phng Mai## 00522000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020041000540070033000950080005001280090011001330100 00500144011001500149020001000164020000600174020000700180020001400187005001800201 005001400219013000700233039000400240#VV10.06875#VV10.06876#20000#Vi?t#454K#428 .0076#^214#n kin thc - luyn k nng Ting Anh 8#Trn Th Thu Hin, Trn Th Mnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a159tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 8#n tp#Sch c thm#Tr n Th Thu Hin#Trn Th Mnh#259854#Mai## 00472000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020017000530070012000700040018000820080005001000090 01100105010000500116011001500121020000800136020000600144020000700150020001400157 005001200171013000700183039000400190#VV10.06877#VV10.06878#19000#Vi?t#454T#546 .076#^214#n tp ho hc 8# Tt Hin#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a 140tr.^b24cm#Ho hc#Lp 8#n tp#Sch c thm# Tt Hin#259855#Mai## 00497000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020027000530070019000800040018000990080005001170090 01100122010000500133011001500138020000800153020000600161020000800167020001400175 005001900189013000700208039000400215#VV10.06879#VV10.06880#27500#Vi?t#B103T#546 .076#^214#Bi tp nng cao ho hc 8#Nguyn Xun Trng#Ti bn ln th 6#^aH.#^ aGio dc#2010#^a216tr.^b24cm#Ho hc#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Xun Tr ng#259856#Mai## 00536000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020036000530070029000890080005001180090011001230100 00500134011001500139020000700154020000600161020000800167020001400175005001600189 005001200205013000700217004001800224039000400242#VV10.06881#VV10.06882#26500#Vi ?t#B103T#530.076#^214#Bi tp c bn v nng cao vt l 8#Nguyn c Hip, L Ca o Phan#^aH.#^aGio dc#2010#^a203tr.^b24cm#Vt l#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Ng uyn c Hip#L Cao Phan#259857#Ti bn ln th 5#Mai## 00667000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020021000490070076000700040018001460080005001640090 01100169010000500180011001400185020000800199020000600207020000800213020000900221 02000090023002000140023900500160025300500150026900500160028400500180030001300070 0318039000400325#VV10.06884#VV10.06883#14000#Vi?t#V460B#909#^214#V bi tp lc h s 8#Trnh nh Tng (ch.b.), Nguyn Th Ci, Nguyn Th Bnh, Nguyn Mnh H ng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a95tr.^b24cm#Lch s#Lp 8#Bi tp#Th gii#Vit Nam#Sch c thm#Trnh nh Tng#Nguyn Th Ci#Nguyn Th Bnh#Ngu yn Mnh Hng#259858#Mai## 00685000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510070073000720220004001450040018001490080 00500167009001100172010000500183011001500188020000800203020000600211020000800217 02000140022500500160023900500140025500500160026900500160028501300070030103900040 0308020001200312020001100324#VV10.06885#VV10.06886#17900#Vi?t#V460B#807.6#^214# V bi tp ng vn 8#Nguyn Khc Phi (ch.b.), Bi Mnh Hng, Nguyn Vn Long, Ng uyn Hng Vn#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a176tr.^b24cm#Ng vn# Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Khc Phi#Bi Mnh Hng#Nguyn Vn Long#Nguyn Hng Vn#259859#Mai#Tp lm vn#Ting Vit## 00561000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020021000530070043000740040018001170080005001350090 01100140010000500151011001500156020000800171020000600179020000800185020001400193 005001300207005001200220005001600232013000700248039000400255#VV10.06887#VV10.068 88#20000#Vi?t#V460B#546.076#^214#V bi tp ho hc 8#Nguyn Cng, Tt Hin , Nguyn Bch Lan#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a151tr.^b24cm#Ho hc# Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Cng# Tt Hin#Nguyn Bch Lan#259860#Mai# # 00645000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510070049000720220004001210080005001250090 01100130010000500141011001500146020000800161020000600169020000800175020001400183 00500070019700500110020400500160021500500120023101300070024303900040025000400180 0254020001200272020001100284#VV10.06889#VV10.06890#13500#Vi?t#V460B#807.6#^214# V bi tp ng vn 8#V Nho, Phan Thiu, Hong Vn Thung, L Hu Tnh#T.1#^aH.#^ aGio dc#2010#^a131tr.^b24cm#Ng vn#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#V Nho#Phan Th iu#Hong Vn Thung#L Hu Tnh#259861#Mai#Ti bn ln th 5#Tp lm vn#Ting V it## 00645000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510070049000720220004001210080005001250090 01100130010000500141011001500146020000800161020000600169020000800175020001400183 00500070019700500110020400500160021500500120023101300070024303900040025000400180 0254020001200272020001100284#VV10.06891#VV10.06892#13500#Vi?t#V460B#807.6#^214# V bi tp ng vn 8#V Nho, Phan Thiu, Hong Vn Thung, L Hu Tnh#T.2#^aH.#^ aGio dc#2010#^a134tr.^b24cm#Ng vn#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#V Nho#Phan Th iu#Hong Vn Thung#L Hu Tnh#259862#Mai#Ti bn ln th 5#Tp lm vn#Ting V it## 00637000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070075000700220004001450080005001490090 01100154010000500165011001500170020000500185020000600190020000800196020001400204 00500170021800500140023500500160024900500170026501300070028200400180028903900040 0307#VV10.06893#VV10.06894#14500#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 8#Nguy n Vn Trang (ch.b.), Nguyn Ngc m, Phm Bo Khu, Nguyn Duy Thun#T.1#^aH.#^ aGio dc#2010#^a142tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Vn Trang# Phm Bo Khu#Nguyn Ngc m#Nguyn Duy Thun#259863#Ti bn ln th 5#Mai## 00653000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070070000700220004001400080005001440090 01100149010000500160011001500165020000500180020000600185020000800191020001400199 00500170021300500140023000500120024400500160025600400180027200500140029001300070 0304039000400311#VV10.06896#VV10.06895#14500#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 8#Nguyn Vn Trang (ch.b.), L Hi Chu, Nguyn Hu Tho, Ng nh Tuyt#T.2 #^aH.#^aGio dc#2010#^a135tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Vn Trang#Phm Bo Khu#L Hi Chu#Nguyn Hu Tho#Ti bn ln th 5#Ng nh Tuyt #259864#Mai## 00644000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020015000520070047000670220004001140040039001180080 00500157009001100162010000500173011001500178020000500193020000600198020000800204 02000150021200500090022700500130023600500130024900500150026200500180027703900040 0295013000700299#VV10.06897#VV10.06898#13300#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp to n 9#Tn Thn (ch.b.), Phm Gia c,Trn Hu Nam...#T.2#Ti bn ln th 5 c chn h l, b sung#^aH.#^aGio dc#2010#^a207tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch gio k hoa#Tn Thn#Phm Gia c#Trn Hu Nam#Phm c Quang#Trng Cng Thnh#Mai#2598 65## 00616000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530070043000730040018001160080005001340090 01100139010000500150011001500155020000700170020000600177020000800183020001400191 00500150020500500090022000500140022900500200024300500160026301300070027903900040 0286#VV10.06899#VV10.06900#22500#Vi?t#V460B#530.076#^214#V bi tp vt l 9#Ng uyn Vn Ho, V Quang, Ng Mai Thanh...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010# ^a175tr.^b24cm#Vt l#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Vn Ho#V Quang#Ng Ma i Thanh#Phm Th Ngc Thng#Nguyn c Thm#259866#Mai## 00645000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510070049000720220004001210040018001250080 00500143009001100148010000500159011001500164020000800179020000600187020000800193 02000140020100500070021500500110022200500160023300500120024901300070026103900040 0268020001200272020001100284#VV10.06901#VV10.06902#15500#Vi?t#V460B#807.6#^214# V bi tp ng vn 9#V Nho, Phan Thiu, Hong Vn Thung, L Hu Tnh#T.1#Ti b n ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a155tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Bi tp#Sch c t hm#V Nho#Phan Thiu#Hong Vn Thung#L Hu Tnh#259867#Mai#Tp lm vn#Ting V it## 00645000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510070049000720220004001210040018001250080 00500143009001100148010000500159011001500164020000800179020000600187020000800193 02000140020100500070021500500110022200500160023300500120024901300070026103900040 0268020001200272020001100284#VV10.06903#VV10.06904#15500#Vi?t#V460B#807.6#^214# V bi tp ng vn 9#V Nho, Phan Thiu, Hong Vn Thung, L Hu Tnh#T.2#Ti b n ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a151tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Bi tp#Sch c t hm#V Nho#Phan Thiu#Hong Vn Thung#L Hu Tnh#259868#Mai#Tp lm vn#Ting V it## 00681000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510070071000720220004001430040018001470080 00500165009001100170010000500181011001500186020000800201020000600209020000800215 02000140022300500160023700500160025300500140026900500140028301300070029703900040 0304020001200308020001100320#VV10.06905#VV10.06906#17200#Vi?t#V460B#807.6#^214# V bi tp ng vn 9#Nguyn Khc Phi (ch.b.), Nguyn Vn Long, Ngc Thng, B i Minh Ton#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a167tr.^b24cm#Ng vn#L p 9#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Khc Phi#Nguyn Vn Long# Ngc Thng#Bi Minh Ton#259869#Mai#Tp lm vn#Ting Vit## 00582000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070049000700220004001190040018001230080 00500141009001100146010000500157011001500162020000500177020000600182020000800188 020001400196005001600210005001400226005001700240013000700257039000400264#VV10.07 098#VV10.07099#16000#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 9#Nguyn Huy oan, Phm Bo Khu, Nguyn Duy Thun#T.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a159 tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Huy oan#Phm Bo Khu#Nguyn Duy Thun#259870#Mai## 00619000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520070066000700220004001360040018001400080 00500158009001100163010000500174011001500179020000500194020000600199020000800205 02000140021300500170022700500120024400500170025600500090027301300070028203900040 0289#VV10.07100#VV10.07101#16000#Vi?t#V460B#510.76#^214#V bi tp ton 9#Nguy n Vn Trang (ch.b.), V Hu Bnh, Trn Phng Dung, Tn Thn#T.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a158tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Nguyn V n Trang#V Hu Bnh#Trn Phng Dung#Tn Thn#259871#Mai## 00690000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820009000428080005000510020022000560030029000780070056001070040018001630080 00500181009001100186010000500197011001500202020000900217020000700226020001400233 00500120024700500150025900500160027400500180029000500190030801300070032703900040 0334020001400338#VV10.07102#VV10.07103#32000#Vi?t#GI-103T#516.0076#^214#Gii to n hnh hc 10#Dng cho hc sinh lp chuyn#V Anh Dng, Trn c Huyn (ch.b.), Nguyn Duy Hiu...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a259tr.^b24cm#Hnh h c#Lp 10#Sch c thm#V Anh Dng#Trn c Huyn#Nguyn Duy Hiu#Nguyn Thnh Tun#Nguyn L Thu Hoa#259872#Mai#Gii bi ton## 00575000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020020000510070054000710040018001250080005001430090 01100148010000500159011001500164020000900179020000700188020000800195020001500203 005001200218005001300230005001900243013000700262039000400269#VV10.07104#VV10.071 05#9200#Vi?t#B103T#570.76#^214#Bi tp sinh hc 10#Phm Vn Ty (ch.b.), Ng Vn Hng, on Th Bch Lin#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a136tr.^b24cm# Sinh hc#Lp 10#Bi tp#Sch gio khoa#Phm Vn Ty#Ng Vn Hng#on Th Bch Li n#259873#Mai## 00583000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820009000398080005000480020020000530070057000730040018001300080005001480090 01100153010000500164011001500169020000900184020000700193020000800200020001500208 005001500223005001700238005001500255013000700270039000400277#VV10.07106#VV10.071 07#8000#Vi?t#B103T#516.0076#^214#Bi tp hnh hc 10#Nguyn Mng Hy (ch.b.), Ng uyn Vn onh, Trn c Huyn#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a179tr.^b 24cm#Hnh hc#Lp 10#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Mng Hy#Nguyn Vn onh#Trn c Huyn#259874#Mai## 00543000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020039000530070027000920040018001190080005001370090 01100142010000500153011001500158020000800173020000700181020001400188005001200202 005001400214013000700228039000400235020001400239#VV10.07108#VV10.07109#30000#Vi ?t#R203L#546.076#^214#Rn luyn k nng gii ton ho hc 10#Ng Ngc An, L Ho ng Dng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a243tr.^b24cm#Ho hc#Lp 10#Sc h c thm#Ng Ngc An#L Hong Dng#259875#Mai#Gii bi ton## 00587000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020030000500070051000800040018001310080005001490090 01100154010000500165011001500170020000800185020000700193020001900200020001400219 005001400233005001400247005001300261013000700274039000400281#VV10.07110#VV10.071 11#28000#Vi?t#PH121T#807#^214#Phn tch tc phm ng vn 10#Trn Nho Thn (ch.b .), L Nguyn Cn, Phm Thu Yn#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a224tr.^ b24cm#Ng vn#Lp 10#Phn tch tc phm#Sch c thm#Trn Nho Thn#L Nguyn C n#Phm Thu Yn#259876#Mai## 00647000000000313000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820004000398080005000430020012000480070084000600040018001440080005001620090 01100167010000500178011001500183015003300198020000900231020000700240020001500247 005001300262005001500275005001700290005001500307013000700322039000400329#VV10.07 112#VV10.07113#4600#Vi?t#H312H#516#^214#Hnh hc 10#Trn Vn Ho (tng ch.b.), Nguyn Mng Hy (ch.b.), Nguyn Vn onh, Trn c Huyn#Ti bn ln th 4#^aH.# ^aGio dc#2010#^a104tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hnh hc#Lp 10# Sch gio khoa#Trn Vn Ho#Nguyn Mng Hy#Nguyn Vn onh#Trn c Huyn#25987 7#Mai## 00553000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020042000490070042000910080005001330090011001380100 00500149011001500154020000800169020000700177020001300184020000800197020001400205 005001200219005002100231013000700252039000400259#VV10.07114#VV10.07115#26000#Vi ?t#R203L#807#^214#Rn luyn k nng vit t lun ng vn 10#Chu Th Ho (ch.b.), Nguyn Th Bch Thu#^aH.#^aGio dc#2010#^a211tr.^b24cm#Ng vn#Lp 10#K nng vit#T lun#Sch c thm#Chu Th Ho#Nguyn Th Bch Thu#259878#Mai## 00666000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820004000398080005000430020019000480070071000670040018001380080005001560090 01100161010000500172011001500177015003300192020000700225020000700232020001500239 00500110025400500160026500500170028100500160029800500150031401300070032903900040 0336#VV10.07116#VV10.07117#9600#Vi?t#103S#512#^214#i s 10 nng cao#on Qu nh ( tng ch.b.), Nguyn Huy oan (ch.b.), Nguyn Xun Lim...#Ti bn ln th 4 #^aH.#^aGio dc#2010#^a236tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#i s#Lp 10#Sch gio khoa#on Qunh#Nguyn Huy oan#Nguyn Xun Lim#ng Hng Thng#T rn Vn Vung#259879#Mai## 00635000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020027000520070055000790040018001340080005001520090 01100157010000500168011001500173020000700188020000700195020000800202020001500210 00500150022500500140024000500130025400500160026700500150028301300070029803900040 0305#VV10.07118#VV10.07119#7600#Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp vt l 10 nng cao#L Trng Tng (ch.b.), Lng Tt t, L Chn Hng...#Ti bn ln th 4#^aH .#^aGio dc#2010#^a168tr.^b24cm#Vt l#Lp 10#Bi tp#Sch gio khoa#L Trng T ng#Lng Tt t#L Chn Hng#Phm nh Thit#Bi Trng Tun#259880#Mai## 00643000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020027000540070058000810040018001390080005001570090 01100162010000500173011001500178020000700193020000700200020000800207020001500215 00500160023000500190024600500110026500500160027600500140029201300070030603900040 0313#VV10.07120#VV10.07121#11300#Vi?t#B103T#512.0076#^214#Bi tp i s 10 nn g cao#Nguyn Huy oan (ch.b.), Phm Th Bch Ngc, on Qunh..#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a264tr.^b24cm#i s#Lp 10#Bi tp#Sch gio khoa#Nguy n Huy oan#Phm Th Bch Ngc#on Qunh#ng Hng Thng#Lu Xun Tnh#259881#Ma i## 00669000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070052000690040018001210080005001390090 01100144010000500155011001500160020000800175020000700183020000700190020001400197 00500110021100500140022200500140023600500220025000500130027201300070028503900040 0292020001200296020001100308#VV10.07122#VV10.07123#34000#Vi?t#454T#807.6#^214# n tp ng vn 11# Kim Hi, Bi Minh Ton (ch.b.), L Nguyn Cn...#Ti bn l n th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a280tr.^b24cm#Ng vn#Lp 11#n tp#Sch c thm# kim Hi#Bi Minh Ton#L Nguyn Cn#Nguyn Th Ngc Khanh#L Nhm Thn#259882 #Mai#Tp lm vn#Ting Vit## 00687000000000361000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820006000398080005000450020019000500070053000690220004001220040018001260080 00500144009001100149010000500160011001500165020000800180020000700188020000800195 02000150020300500160021800500140023400500110024800500160025900500160027501300070 0291039000400298020001200302020001100314#VV10.07125#VV10.07124#5900#Vi?t#B103T# 807.6#^214#Bi tp ng vn 11#Phan Trng Lun (ch.b.) L Nguyn Cn, Kim Hi. ..#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a127tr.^b24cm#Ng vn#Lp 11#Bi tp#Sch gio khoa#Phan Trng Lun#L Nguyn Cn# Kim Hi#on c Phng#Trn ng Suyn#259883#Mai#Tp lm vn#Ting Vit## 00644000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020029000530030058000820070048001400080005001880090 01100193010000500204011001500209020000900224020000700233020000800240020001400248 005001100262005001400273005001300287039000500300013000700305004001800312#VV10.07 126#VV10.07127#35000#Vi?t#B103T#571.076#^214#Bi tp chn lc sinh hc 11#Sch tham d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho#V c Lu (ch.b.), V Lu Phng, V Bch Ngc#^aH.#^aGio dc#2010#^a304tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 11#Bi tp #Sch c thm#V c Lu#V Lu Phng#V Bch Ngc#H.H#259884#Ti bn ln th 1## 00641000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020031000540070047000850080005001320090011001370100 00500148011001500153020000700168020001000175020000700185020000800192020001500200 00500080021500500130022300500130023600500120024900500120026103900050027301300070 0278004001800285#VV10.07128#VV10.07129#10600#Vi?t#B103T#512.0076#^214#Bi tp i s v gii tch 11#V Tun (ch.b.), Trn Vn Ho, o Ngc Nam...#^aH.#^aGio dc#2010#^a240tr.^b24cm#i s#Gii tch#Lp 11#Bi tp#Sch gio khoa#V Tun# Trn Vn Ho#o Ngc Nam#L Vn Tin#V Vit Yn#H.H#259885#Ti bn ln th 3# # 00624000000000313000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820004000398080005000430020019000480070075000670080005001420090011001470100 00500158011001500163020000800178020000700186020000800193020001500201005001600216 005001500232005001600247039000500263004001800268005001700286013000700303#VV10.07 131#VV10.07130#6600#Vi?t#B103T#909#^214#Bi tp lch s 11#Trnh nh Tng (ch. b.), Nguyn Ngc C, Bi Tuyt Hng, Nguyn Hng Lin#^aH.#^aGio dc#2010#^a14 4tr.^b24cm#Lch s#Lp 11#Bi tp#Sch gio khoa#Trnh nh Tng#Nguyn Ngc C# Bi Tuyt Hng#H.H#Ti bn ln th 3#Nguyn Hng Lin#259886## 00522000000000289000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020019000520070029000710080005001000090011001050100 00500116011001500121020000800136020000700144020000800151020001500159005001000174 005001800184039000500202004001800207013000700225#VV10.06941#VV10.06942#5600#Vi? t#B103T#005.076#^214#Bi tp tin hc 11#H S m, Nguyn Thanh Tng#^aH.#^aGio dc#2010#^a120tr.^b24cm#Tin hc#Lp 11#Bi tp#Sch gio khoa#H S m#Nguyn Thanh Tng#H.H#Ti bn ln th 3#259887## 00522000000000289000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020020000520070028000720080005001000090011001050100 00500116011001500121020000900136020000700145020000800152020001500160005001300175 005001400188039000500202004001800207013000700225#VV10.06943#VV10.06944#5200#Vi? t#B103T#571.076#^214#Bi tp sinh hc 11#Ng Vn Hng, Trn Vn Kin#^aH.#^aGio dc#2010#^a112tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 11#Bi tp#Sch gio khoa#Ng Vn Hng#Tr n Vn Kin#H.H#Ti bn ln th 3#259888## 00542000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020018000510070029000690080005000980090011001030100 00500114011001400119020000700133020000700140020000800147020001500155005001400170 005001400184039000500198004001800203013000700221020001200228#VV10.06945#VV10.069 46#4300#Vi?t#B103T#330.91#^214#Bi tp a l 11#Nguyn c V, Ph Cng Vit#^ aH.#^aGio dc#2010#^a87tr.^b24cm#a l#Lp 11#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn c V#Ph Cng Vit#H.H#Ti bn ln th 3#259889#a kinh t## 00635000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820009000398080005000480020021000530070059000740080005001330090011001380100 00500149011001500154020001000169020000700179020000800186020001500194005001400209 00500190022300500130024203900050025500400180026000500110027801300070028900500130 0296#VV10.06947#VV10.06948#6600#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 11#H ong Vn Vn (ch.b.), Hong Th Xun Hoa, o Ngc Lc...#^aH.#^aGio dc#2010#^ a143tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 11#Bi tp#Sch gio khoa#Hong Vn Vn#Hong Th Xu n Hoa#o Ngc Lc#H.H#Ti bn ln th 3#V Th Li#259890# Tun Minh## 00611000000000313000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020019000520070067000710080005001380090011001430100 00500154011001400159020000800173020000700181020000800188020001500196005001900211 005001200230005001200242039000500254004001800259005001300277013000700290#VV10.06 949#VV10.06950#9200#Vi?t#B103T#546.076#^214#Bi tp ho hc 11#Nguyn Xun Tr ng (ch.b.), T Ngc nh, L Ch Kin, L Mu Quyn#^aH.#^aGio dc#2010#^a208r.^ b24cm#Ho hc#Lp 11#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Xun Trng#T Ngc nh#L Ch Kin#H.H#Ti bn ln th 3#L Mu Quyn#259891## 00624000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020018000520070055000700080005001250090011001300100 00500141011001500146020000700161020000700168020000800175020001500183005001700198 00500090021500500160022403900050024000400180024500500140026300500140027701300070 0291#VV10.06951#VV10.06952#7600#Vi?t#B103T#537.076#^214#Bi tp vt l 11#Lng Duyn Bnh, V Quang (ch.b.), Nguyn Xun Chi...#^aH.#^aGio dc#2010#^a168tr.^ b24cm#Vt l#Lp 11#Bi tp#Sch gio khoa#Lng Duyn Bnh#V Quang#Nguyn Xun Chi#H.H#Ti bn ln th 3#Bi Quang Hn#on Duy Hinh#259892## 00637000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020042000490070050000910080005001410090011001460100 00500157011001500162020000800177020000700185020001900192020001400211005002300225 005001800248005001800266039000500284004001800289020000900307013000700316#VV10.06 953#VV10.06954#30800#Vi?t#B312G#807#^214#Bnh ging 48 tc phm vn hc ng vn 11#Gii thiu, tuyn chn: Nguyn Th Thanh Hng...#^aH.#^aGio dc#2010#^a207 tr.^b24cm#Ng vn#Lp 11#Bnh ging vn hc#Sch c thm#Nguyn Th Thanh Hng #Nguyn Thanh Bnh#Nguyn c Khung#H.H#Ti bn ln th 1#Tc phm#259893## 00578000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820009000398080005000480020020000530070054000730080005001270090011001320100 00500143011001500148020000900163020000700172020000800179020001500187005001500202 005001300217005001600230039000500246004001800251013000700269#VV10.06955#VV10.069 56#8900#Vi?t#B103T#516.0076#^214#Bi tp hnh hc 11#Nguyn Mng Hy (ch.b.), Kh u Quc Anh, Nguyn H Thanh#^aH.#^aGio dc#2010#^a200tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 11# Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Mng Hy#Khu Quc Anh#Nguyn H Thanh#H.H#Ti bn ln th 3#259894## 00687000000000337000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820009000398080005000480020040000530070069000930080005001620090011001670100 00500178011001500183020000700198020001000205020000700215020000800222020001500230 00500160024500500170026100500170027800500110029500500130030603900050031900400180 0324013000700342#VV10.06957#VV10.06958#9900#Vi?t#B103T#512.0076#^214#Bi tp i s v gii tch 11 nng cao#B.s.: Nguyn Huy oan (ch.b.), Nguyn Xun Lim, N guyn Khc Minh...#^aH.#^aGio dc#2010#^a224tr.^b24cm#i s#Gii tch#Lp 11#B i tp#Sch gio khoa#Nguyn Huy oan#Nguyn Xun Lim#Nguyn Khc Minh#on Qu nh#Ng Xun Sn#H.H#Ti bn ln th 3#259895## 00568000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020028000540070045000820080005001270090011001320100 00500143011001400148020000900162020000700171020000800178020001500186005001400201 005001400215005000700229039000500236004001800241013000700259#VV10.06959#VV10.069 60#10600#Vi?t#B103T#516.0076#^214#Bi tp hnh hc 11nng cao#Vn Nh Cng (ch .b.), Phm Khc Ban, T Mn#^aH.#^aGio dc#2010#^a239r.^b24cm#Hnh hc#Lp 11#B i tp#Sch gio khoa#Vn Nh Cng#Phm Khc Ban#T Mn#H.H#Ti bn ln th 3# 259896## 00652000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020027000520070064000790080005001430090011001480100 00500159011001500164020000700179020000700186020000800193020001500201005001600216 00500180023200500170025003900050026700400180027200500150029000500140030501300070 0319#VV10.06961#VV10.06962#8900#Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp vt l 11 nng cao#Nguyn Th Khi, Nguyn Phc Thun (ch.b.), Nguyn Ngc Hng...#^aH.#^aGio dc#2010#^a200tr.^b24cm#Vt l#Lp 11#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Th Khi#Ngu yn Phc Thun#Nguyn Ngc Hng#H.H#Ti bn ln th 3#V Thanh Khit#Phm Xun Qu#259897## 00617000000000313000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020028000520070065000800080005001450090011001500100 00500161011001500166020000800181020000700189020000800196020001500204005001400219 005001200233005001400245039000500259004001800264005001400282013000700296#VV10.06 964#VV10.06963#8600#Vi?t#B103T#546.076#^214#Bi tp ho hc 11 nng cao#L Xun Trng (ch.b.), T Ngc nh, Phm Vn Hoan, Cao Th Thng#^aH.#^aGio dc#2010#^ a192tr.^b24cm#Ho hc#Lp 11#Bi tp#Sch gio khoa#L Xun Trng#T Ngc nh#Ph m Vn Hoan#H.H#Ti bn ln th 3#Cao Th Thng#259898## 00606000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020028000540030012000820070051000940080005001450090 01100150010000500161011001500166020001100181020000700192020000800199020001400207 005001200221005001500233005001400248039000500262004001800267013000700285#VV10.06 965#VV10.06966#23000#Vi?t#B103T#547.0076#^214#Cc dng bi tp ho hc 12#Phn hu c#Ng Ngc An (ch.b.), ng Cng Hip, Phm Vn Hoan#^aH.#^aGio dc#2010#^ a192tr.^b24cm#Ho hu c#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Ng Ngc An#ng Cng Hip #Phm Vn Hoan#H.H#Ti bn ln th 1#259899## 00544000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020032000540070041000860080005001270090011001320100 00500143011001500148020000900163020000700172020000800179020001400187005001400201 005001200215005001300227039000700240013000700247#VV10.06967#VV10.06968#33500#Vi ?t#H561D#516.0076#^214#Hng dn gii ton hnh hc 12#on Thi Bng, L c Ph c, L Mu Thng#^aH.#^aGio dc#2010#^a244tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#on Thi Bng#L c Phc#L Mu Thng#P.Dung#259900## 00512000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020069000530070012001220080005001340090011001390100 00500150011001500155020000900170020000700179020002000186020001400206005001200220 039000700232013000700239#VV10.06969#VV10.06970#25000#Vi?t#H561D#576.076#^214#H ng dn suy lun gii nhanh cu hi trc nghim mn sinh hc 12# L Thng#^ aH.#^aGio dc#2010#^a203tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 12#Cu hi trc nghim#Sch c thm# L Thng#P.Dung#259901## 00660000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020039000540030085000930070041001780040018002190080 00500237009001100242010000500253011001500258020001000273020000700283020000800290 020001400298005001500312005001700327039000700344013000700351#VV10.06971#VV10.069 72#31000#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp b tr - Nng cao ting Anh 12#Sch t ham kho d thi vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio dc v o to#N guyn Th Chi (ch.b.), Nguyn Hu Cng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^ a240tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Th Chi#Nguyn Hu C ng#P.Dung#259902## 00639000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020042000490070050000910040018001410080005001590090 01100164010000500175011001500180020000800195020001900203020000900222020000700231 020001400238005002300252005001800275005001800293039000700311013000700318#VV10.06 973#VV10.06974#28500#Vi?t#B312G#807#^214#Bnh ging 28 tc phm vn hc ng vn 12#Gii thiu, tuyn chn: Nguyn Th Thanh Hng...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aG io dc#2010#^a191tr.^b24cm#Ng vn#Bnh ging vn hc#Tc phm#Lp 12#Sch c thm#Nguyn Th Thanh Hng#Nguyn Thanh Bnh#Nguyn c Khung#P.Dung#259903## 00600000000000313000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020018000520070061000700040018001310080005001490090 01100154010000500165011001500170020000700185020000700192020000800199020001500207 005000900222005001700231005000900248005001500257039000700272013000700279#VV10.06 975#VV10.06976#6700#Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp vt l 12#V Quang (ch.b.), Lng Duyn Bnh, T Giang, Ng Quc Qunh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#20 10#^a111tr.^b24cm#Vt l#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#V Quang#Lng Duyn Bnh #T Giang#Ng Quc Qunh#P.Dung#259904## 00637000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820009000398080005000480020021000530070059000740040018001330080005001510090 01100156010000500167011001500172020001000187020000700197020000800204020001500212 00500140022700500190024100500130026000500110027300500130028403900070029701300070 0304#VV10.06977#VV10.06978#8400#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 12#H ong Vn Vn (ch.b.), Hong Th Xun Hoa, o Ngc Lc...#Ti bn ln th 2#^aH. #^aGio dc#2010#^a144tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#Hong V n Vn#Hong Th Xun Hoa#o Ngc Lc#V Th Li# Tun Minh#P.Dung#259905## 00603000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820009000398080005000480020018000530070041000710040018001120080005001300090 01100135010000500146011001500151020000700166020000700173020000800180020001500188 00500090020300500160021200500140022803900070024201300070024902000120025602000090 0268#VV10.06979#VV10.06980#9500#Vi?t#B103T#330.9597#^214#Bi tp a l 12#L T hng, Nguyn Qu Thao, Ph Cng Vit#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a14 7tr.^b24cm#a l#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#L Thng#Nguyn Qu Thao#Ph Cn g Vit#P.Dung#259906#a kinh t#Vit Nam## 00578000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020019000520070055000710040018001260080005001440090 01100149010000500160011001500165020000800180020000700188020000800195020001400203 005001900217005001200236005001400248039000700262013000700269#VV10.06981#VV10.069 82#9700#Vi?t#B103T#546.076#^214#Bi tp ho hc 12#Nguyn Xun Trng (ch.b.), T Ngc nh, Phm Vn Hoan#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a168tr.^b24cm #Ho hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Xun Trng#T Ngc nh#Phm Vn Ho an#P.Dung#259907## 00578000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820009000398080005000480020020000530070053000730040018001260080005001440090 01100149010000500160011001500165020000900180020000700189020000800196020001500204 005001500219005001300234005001500247039000700262013000700269#VV10.06983#VV10.069 84#8900#Vi?t#B103T#516.0076#^214#Bi tp hnh hc 12#Nguyn Mng Hy (ch.b.), Kh u Quc Anh, Trn c Huyn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a152tr.^b24cm #Hnh hc#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Mng Hy#Khu Quc Anh#Trn c Huy n#P.Dung#259908## 00573000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020020000520070051000720040018001230080005001410090 01100146010000500157011001500162020000900177020000700186020000800193020001500201 005001400216005001500230005001200245039000700257013000700264#VV10.06985#VV10.069 86#8900#Vi?t#B103T#576.076#^214#Bi tp sinh hc 12#ng Hu Lanh (ch.b.), Trn Ngc Danh, Mai S Tun#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a151tr.^b24cm#Si nh hc#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#ng Hu Lanh#Trn Ngc Danh#Mai S Tun#P. Dung#259909## 00668000000000349000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200060 00338080005000390020019000440070054000630220004001170040018001210080005001390090 01100144010000500155011001500160020001100175020000800186020001200194020000700206 02000080021302000150022100500160023600500050025200500200025700500110027700500160 0288039000700304013000700311#VV10.06988#VV10.06987#6800#Vi?t#807.6#^214#Bi tp ng vn 12#Phan Trng Lun (ch.b.), L A, Nguyn Th Ngn Hoa...#T.1#Ti bn l n th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a111tr.^b24cm#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Lp 1 2#Bi tp#Sch gio khoa#Phan Trng Lun#L A#Nguyn Th Ngn Hoa# Kim Hi#o n c Phng#P.Dung#259910## 00660000000000349000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200060 00338080005000390020019000440070048000630220004001110040018001150080005001330090 01100138010000500149011001500154020001100169020000800180020001200188020000700200 02000080020702000150021500500160023000500050024600500140025100500200026500500110 0285039000700296013000700303#VV10.06989#VV10.06990#6300#Vi?t#807.6#^214#Bi tp ng vn 12#Phan Trng Lun (ch.b.), L A, L Nguyn Cn...#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a104tr.^b24cm#Ting Vit#Vn hc#Tp lm vn#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#Phan Trng Lun#L A#L Nguyn Cn#Nguyn Th Ngn Hoa# Kim Hi#P.Dung#259911## 00630000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020028000530070070000810040018001510080005001690090 01100174010000500185011001500190020000800205020000700213020000800220020001500228 005001400243005001200257005001400269005001900283039000700302013000700309#VV10.06 991#VV10.06992#11000#Vi?t#B103T#546.076#^214#Bi tp ho hc 12 nng cao#L Xu n Trng (ch.b.), Ng Ngc An, Phm Vn Hoan, Nguyn Xun Trng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a192tr.^b24cm#Ho hc#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#L X un Trng#Ng Ngc An#Phm Vn Hoan#Nguyn Xun Trng#P.Dung#259912## 00650000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020027000520070060000790040018001390080005001570090 01100162010000500173011001500178020000700193020000700200020000800207020001500215 00500160023000500150024600500160026100500170027700500160029403900070031001300070 0317#VV10.06993#VV10.06994#7600#Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp vt l 12 nng cao#Nguyn Th Khi, V Thanh Khit (ch.b.), Nguyn c Hip...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a128tr.^b24cm#Vt l#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#Nguy n Th Khi#V Thanh Khit#Nguyn c Hip#Nguyn Ngc Hng#Nguyn c Thm#P.Dun g#259913## 00620000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020029000530070060000820040018001420080005001600090 01100165010000500176011001500181020000900196020000700205020000800212020001500220 005001500235005001600250005001200266005001400278039000700292013000700299#VV10.06 995#VV10.06996#12200#Vi?t#B103T#576.076#^214#Bi tp sinh hc 12 nng cao#Trnh nh t, Nguyn Nh Hin, Chu Vn Mn, V Trung Tng#Ti bn ln th 2#^aH.#^a Gio dc#2010#^a215tr.^b24cm#Sinh hc#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#Trnh nh t#Nguyn Nh Hin#Chu Vn Mn#V Trung Tng#P.Dung#259914## 00660000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020030000530070063000830040018001460080005001640090 01100169010000500180011001500185020001000200020000700210020000800217020001500225 00500160024000500170025600500170027300500190029000500110030903900070032001300070 0327#VV10.06997#VV10.06998#12700#Vi?t#B103T#515.076#^214#Bi tp gii tch 12 n ng cao#Nguyn Huy oan (ch.b.), Trn Phng Dung, Nguyn Xun Lim...#Ti bn l n th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a223tr.^b24cm#Gii tch#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Huy oan#Trn Phng Dung#Nguyn Xun Lim#Phm Th Bch Ngc#on Q unh#P.Dung#259915## 00585000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020059000530070044001120040018001560080005001740090 01100179010000500190011001500195020000700210020000600217020000900223020001400232 005001700246005001800263039000700281013000700288#VV10.06999#VV10.07000#19100#Vi ?t#K304T#530.076#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn vt l lp 6 #Nguyn Trng Su (ch.b.), Nguyn Trng Thu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2 010#^a144tr.^b24cm#Vt l#Lp 6#Kim tra#Sch c thm#Nguyn Trng Su#Nguyn T rng Thu#P.Dung#259916## 00585000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020059000530070044001120040018001560080005001740090 01100179010000500190011001500195020000700210020000600217020000900223020001400232 005001700246005001800263039000700281013000700288#VV10.07001#VV10.07002#22100#Vi ?t#K304T#530.076#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn vt l lp 7 #Nguyn Trng Su (ch.b.), Nguyn Trng Thu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2 010#^a167tr.^b24cm#Vt l#Lp 7#Kim tra#Sch c thm#Nguyn Trng Su#Nguyn T rng Thu#P.Dung#259917## 00585000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020059000530070044001120040018001560080005001740090 01100179010000500190011001500195020000700210020000600217020000900223020001400232 005001700246005001800263039000700281013000700288#VV10.07003#VV10.07004#22200#Vi ?t#K304T#530.076#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn vt l lp 8 #Nguyn Trng Su (ch.b.), Nguyn Trng Thu#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2 010#^a168tr.^b24cm#Vt l#Lp 8#Kim tra#Sch c thm#Nguyn Trng Su#Nguyn T rng Thu#P.Dung#259918## 00583000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020060000530070042001130040018001550080005001730090 01100178010000500189011001500194020000800209020000600217020000900223020001400232 005001200246005002100258039000700279013000700286#VV10.07005#VV10.07006#14600#Vi ?t#K304T#546.076#^214#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn ho hc lp 8#V Anh Tun (ch.b.), Nguyn Th Hng Thu#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#20 10#^a108tr.^b24cm#Ho hc#Lp 8#Kim tra#Sch c thm#V Anh Tun#Nguyn Th H ng Thu#P.Dung#259919## 00606000000000289000450002600110000002600110001100200600002200700420008200500120 01240040041001360140007001770190005001841810006001890820008001958080005002030080 00500208009001100213010000500224011001500229005002100244020000800265020000900273 020001400282039000700296013000700303020000600310#VV10.07007#VV10.07008#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn ho hc lp 9#V Anh Tun (ch.b.), Nguyn T h Hng Thu#V Anh Tun#Ti bn ln th 1 c chnh l v b sung#18200#Vi?t#K3 04T#546.076#^214#^aH.#^aGio dc#2010#^a139tr.^b24cm#Nguyn Th Hng Thu#Ho h c#Kim tra#Sch c thm#Y. Vn#259920#Lp 9## 00589000000000289000450002600110000002600110001100400180002200200600004000700450 01000140007001450190005001521810006001570820008001638080005001710080005001760090 01100181010000500192011001500197005001500212005002100227020000800248020000900256 020001400265039000700279013000700286020000600293#VV10.07010#VV10.07009#Ti bn l n th 1#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn tin hc lp 9#Quch Tt K in (ch.b.), Nguyn Th Thanh Hi#21600#Vi?t#K304T#005.076#^214#^aH.#^aGio dc #2010#^a151tr.^b24cm#Quch Tt Kin#Nguyn Th Thanh Hi#Tin hc#Kim tra#Sch c thm#Y. Vn#259921#Lp 9## 00666000000000313000450002600110000002600110001100400180002200200600004000700730 01000140007001730190005001801810006001850820007001918080005001980080005002030090 01100208010000500219011001500224005001300239005001800252020000700270020000900277 020001400286039000700300005001600307013000700323020000700330005001500337#VV10.07 011#VV10.07012#Ti bn ln th 1#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn a l lp 10#Phm Th Sen (ch.b.), Nguyn Quang Vinh, Nguyn Minh Tm, V Trng Thng#15400#Vi?t#K304T#910.76#^214#^aH.#^aGio dc#2010#^a111tr.^b24cm#Phm Th Sen#Nguyn Quang Vinh#a l#Kim tra#Sch c thm#Y. Vn#Nguyn Minh Tm#2599 22#Lp 10#V Trng Thng## 00573000000000289000450002600110000002600110001100400180002200200610004000700360 01010140007001370190005001441810006001490820008001558080005001630080005001680090 01100173010000500184011001500189005001300204005001400217020000900231020000900240 020000600249020001400255039000700269013000700276#VV10.07014#VV10.07013#Ti bn l n th 1#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn sinh hc lp12#Ng Vn H ng (ch.b.), Trn Vn Kin#26700#Vi?t#K304T#576.076#^214#^aH.#^aGio dc#2010#^a 199tr.^b24cm#Ng Vn Hng#Trn Vn Kin#Sinh hc#Kim tra#Lp12#Sch c thm#Y. Vn#259923## 00597000000000289000450002600110000002600110001100400180002200200610004000700470 01010140007001480190005001551810006001600820010001668080005001760080005001810090 01100186010000500197011001500202005001900217005001900236020000800255020000900263 020000700272020001400279039000700293013000700300#VV10.07015#VV10.07016#Ti bn l n th 2#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn lch s lp 12#Nguyn Xu n Trng (ch.b.), Trng Hng Phng#18000#Vi?t#K304T#959.70076#^214#^aH.#^aGi o dc#2010#^a132tr.^b24cm#Nguyn Xun Trng#Trng Hng Phng#Lch s#Kim tra #Lp 12#Sch c thm#Y. Vn#259924## 00830000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590010018000640020053000820070018001350220 00400153004001800157008000500175009001100180010000500191011001500196015004700211 02000220025802000110028002000110029103900070030201300070030900500180031602101490 0334020000900483#VV10.07017#VV10.07018#VV10.07019#17000#Vi?t#GI-108T#372.6#^214 #Nguyn Quang Ninh#Gio trnh phng php dy hc ting Vit tiu hc#Nguyn Q uang Ninh#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a143tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Phng php ging dy#Ting Vit#Gio trnh#Y . Vn#259925#Nguyn Quang Ninh#Mt s vn chung v phng php v nguyn tc c trng ca vic dy hc ting Vit. Gii thiu cc phng php dy hc vn, t p vit v chnh t#Tiu hc## 00890000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820004000428080005000460010011000510020053000620070011001150040018001260080 00500144010000500149011001500154015005400169021019900223020001900422020001500441 02000180045602000170047402000110049103900070050201300070050902000080051602000090 0524020001900533#VV10.07020#VV10.07021#38000#Vi?t#GI-108T#809#^214#L Huy Bc#G io trnh vn hc phng Ty trong trng ph thng#L Huy Bc#Ti bn ln th 3 #^aH.#2010#^a327tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Hu. Trung tm o to t xa# Khi qut nn vn hc phng Ty t c i Hy Lp n ng i. Nghin cu tiu s, s nghip sng tc v tc phm ca cc nh vn tiu biu nh: H-me-r, Sc h-xpia, Xc-van-tc, i-ph, Huy-g...#Nghin cu vn hc#Vn hc c i#Vn hc trung i#Vn hc hin i#Gio trnh#Y. Vn#259926#Tc gi#Tc phm#Vn hc ph ng Ty## 00747000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820007000538080005000600010013000650020053000780030037001310070 01300168004001800181008000500199010000500204011001500209021014800224020001800372 020000800390020002200398020001100420039000700431013000700438#VV10.07024#VV10.070 25#VV10.07023#23000#Vi?t#GI-108T#372.21#^214#Phm Th Ho#Gio trnh t chc ho t ng m nhc cho tr mm non#Dnh cho h cao ng s phm mm non#Phm Th Ho #Ti bn ln th 1#^aH.#2010#^a175tr.^b24cm#Mt s vn chung v gio dc m nhc, phng php, hnh thc t chc cc hot ng m nhc, thit k bi son v tp dy m nhc cho tr mm non#Gio dc mu gio#m nhc#Phng php ging dy #Gio trnh#Y. Vn#259927## 00746000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820007000428080005000490010015000540020054000690070015001230040018001380080 00500156010000500161011001500166015004700181021015800228020000900386020000900395 020000700404020000800411020001100419039000700430013000700437#VV10.07026#VV10.070 27#34000#Vi?t#GI-108T#372.21#^214#inh Hng Thi#Gio trnh phng php pht tr in ngn ng cho tr em#inh Hng Thi#Ti bn ln th 2#^aH.#2010#^a286tr.^b24c m#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Khi qut v ngn ng v s ph t trin ngn ng tr em. Trnh by nhim v, hnh thc, phng php pht trin n gn ng cho tr em v mt s bi tp thc hnh#Gio dc#Ngn ng#Tr em#Mm non# Gio trnh#Y. Vn#259928## 00655000000000313000450002600110000002600110001100400270002200200310004900700750 00800140007001550190005001621810006001670820007001738080005001800080005001850090 01100190010000500201011001500206005001600221005001600237020000500253020001600258 020000700274020001400281039000700295005001600302005001600318013000700334#VV10.07 028#VV10.07029#Ti bn chnh l ln th 2#n tp thi vo lp 10 mn ton#Phan Do n Thoi (ch.b.), Trnh Thu Hng, Li Thanh Hng, Hong Xun Vinh#15000#Vi?t# 454T#510.76#^214#^aH.#^aGio dc#2010#^a164tr.^b24cm#Phan Don Thoi#Trnh Thu Hng#Ton#Trung hc c s#n tp#Sch c thm#Y. Vn#Li Thanh Hng#Hong Xu n Vinh#259929## 00698000000000325000450002600110000002600110001100400420002200200360006400700590 01000140007001590190005001661810006001710820009001778080005001860080005001910090 01100196010000500207011001500212005001500227005001600242020001000258020001600268 02000070028402000140029103900070030500500150031200500180032700500200034501300070 0365#VV10.07031#VV10.07030#Ti bn ln th 1, c chnh l v b sung#n tp thi vo lp 10 mn ting Anh#Phm Trng t (ch.b.), Nguyn Kim Hin, Bi Quc Khnh ...#15000#Vi?t#454T#428.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2010#^a152tr.^b24cm#Phm Tr ng t#Nguyn Kim Hin#Ting Anh#Trung hc c s#n tp#Sch c thm#Y. Vn#Bi Quc Khnh#Nguyn Quang Vinh#Phng Th Hong Yn#259930## 00579000000000289000450002600110000002600110001100400420002200200340006400700340 00980140007001320190005001391810006001440820006001508080005001560080005001610090 01100166010000500177011001500182005001800197005001500215020000800230020001600238 020000700254020001400261039000700275013000700282#VV10.07032#VV10.07033#Ti bn l n th 2, c chnh l v b sung#n tp thi vo lp 10 mn ng vn#Nguyn c Kh ung, Trn Th Thnh#15000#Vi?t#454T#807.6#^214#^aH.#^aGio dc#2010#^a120tr.^ b24cm#Nguyn c Khung#Trn Th Thnh#Ng vn#Trung hc c s#n tp#Sch c t hm#Y. Vn#259931## 00632000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020043000510030049000940070043001430080005001860090 01100191010000500202011001500207020000800222020001600230020000700246020001500253 005001700268005001700285039000700302013000700309020001400316#VV10.07034#VV10.070 35#19500#Vi?t#454L#807.6#^214#n luyn kin thc ng vn trung hc c s#Dnh cho hc sinh n thi vo lp 10 chuyn, chn#Nguyn ng Dip (ch.b.), Nguyn Gia ng Chi#^aH.#^aGio dc#2010#^a183tr.^b24cm#Ng vn#Trung hc c s#n tp#Sch l uyn thi#Nguyn ng Dip#Nguyn Giang Chi#Y. Vn#259932#Sch c thm## 00573000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020042000530030049000950070015001440080005001590090 01100164010000500175011001500180020000700195020001600202020000700218020001500225 005001500240039000700255013000700262020001400269#VV10.07036#VV10.07037#26000#Vi ?t#454L#530.076#^214#n luyn kin thc vt l trung hc c s#Dnh cho hc sin h n thi vo lp 10 chuyn, chn#V Thanh Khit#^aH.#^aGio dc#2010#^a247tr.^b2 4cm#Vt l#Trung hc c s#n tp#Sch luyn thi#V Thanh Khit#Y. Vn#259933#S ch c thm## 00572000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020081000530070030001340080005001640090011001690100 00500180011001500185020000700200020002000207020000700227020001500234005001700249 039000700266013000700273020001400280#VV10.07039#VV10.07038#16000#Vi?t#H561D#530 .076#^214#Hng dn n tp thi tt nghip trung hc ph thng nm hc 2009-2010 mn vt l#Nguyn Trng Su, V nh Tu#^aH.#^aGio dc#2010#^a160tr.^b24cm#Vt l#Ph thng trung hc#n tp#Sch luyn thi#Nguyn Trng Su#Y. Vn#259934#Sc h c thm## 00686000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020009000530030076000620070036001380040018001740080 00500192009001100197010000500208011001500213012002600228020000700254020000900261 02000200027002000150029000500120030500500150031701300070033203900070033902000140 0346#VV10.07040#VV10.07041#26500#Vi?t#305H#537.076#^214#in hc#Dnh cho hc sinh n thi tt nghip THPT v luyn thi vo i hc, cao ng#V Vn Hng (ch.b .), V Thanh Khit#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a195tr.^b24cm#Cc chu yn vt l THPT#Vt l#in hc#Ph thng trung hc#Sch luyn thi#V Vn Hn g#V Thanh Khit#259935#Y. Vn#Sch c thm## 00807000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020038000530030076000910070050001670040018002170080 00500235009001100240010000500251011001500256012002600271020000700297020000900304 02000080031302000150032100500120033600500160034802000210036402000200038500500120 0405039000700417013000700424020001400431#VV10.07042#VV10.07043#20000#Vi?t#D108 #537.076#^214#Dao ng in t dng in xoay chiu#Dnh cho hc sinh n thi tt nghip THPT v luyn thi vo i hc, cao ng#V Vn Hng (ch.b.), Nguyn c Hip, L Cao Phan#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a143tr.^b24cm#Cc chuy n vt l THPT#Vt l#Dao ng#in t#Sch luyn thi#V Vn Hng#Nguyn c Hip#Dng in xoay chiu#Ph thng trung hc#L Cao Phan#Y. Vn#259936#Sch c thm## 00827000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020041000530030076000940070050001700040018002200080 00500238009001100243010000500254011001500259012002600274020000700300020001300307 02000090032002000150032900500120034400500160035602000090037202000120038100500120 0393039000700405020002000412013000700432020001400439#VV10.07044#VV10.07045#25000 #Vi?t#455L#531.076#^214#ng lc hc vt rn dao ng v sng c#Dnh cho hc sinh n thi tt nghip THPT v luyn thi vo i hc, cao ng#V Vn Hng (ch.b .), Nguyn c Hip, L Cao Phan#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a188tr. ^b24cm#Cc chuyn vt l THPT#Vt l#ng lc hc#Cht rn#Sch luyn thi#V Vn Hng#Nguyn c Hip#Dao ng#Sng c hc#L Cao Phan#Y. Vn#Ph thng trung hc#259937#Sch c thm## 00770000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020025000540030076000790070050001550040018002050080 00500223009001100228010000500239011001500244012002600259020000700285020001600292 02000200030802000140032802000150034200500120035700500160036900500120038503900070 0397020000900404013000700413#VV10.07047#VV10.07046#24000#Vi?t#QU106L#530.076#^2 14#Quang l vt l ht nhn#Dnh cho hc sinh n thi tt nghip THPT v luyn th i vo i hc, cao ng#V Vn Hng (ch.b.), Nguyn c Hip, L Cao Phan#Ti b n ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a175tr.^b24cm#Cc chuyn vt l THPT#Vt l #Vt l ht nhn#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#V Vn Hng#Ng uyn c Hip#L Cao Phan#Y. Vn#Quang l#259938## 00624000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020061000520070052001130080005001650090011001700100 00500181011001500186020000900201020002000210020000700230020001400237020001500251 005001300266005001400279005001500293039000700308013000700315#VV10.07049#VV10.070 48#19200#Vi?t#C101C#570.76#^214#Cc ch c bn n thi vo i hc - cao ng mn sinh hc#Phm Vn Lp (ch.b.), Trn Vn Kin, inh on Long#^aH.#^aGio d c#2010#^a147tr.^b24cm#Sinh hc#Ph thng trung hc# thi#Sch c thm#Sch luy n thi#Phm Vn Lp#Trn Vn Kin#inh on Long#Y. Vn#259939## 00543000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020059000530070025001120080005001370090011001420100 00500153011001500158020000700173020001500180005001200195039000500207020002000212 020001400232013000700246005001200253#VV10.07050#VV10.07051#38500#Vi?t#C101C#530 .076#^214#Cc ch c bn n thi vo i hc - cao ng mn vt l#Hong Khanh , V nh Tu#^aH.#^aGio dc#2010#^a275tr.^b24cm#Vt l#Sch luyn thi#Hong Kh anh#Loan#Ph thng trung hc#Sch c thm#259940#V nh Tu## 00539000000000265000450002600110000002600110001102000140002201400070003601900050 00431810006000480820007000548080005000610020050000660070061001160080005001770090 01100182010000500193011001500198020000500213005001600218039000500234020002000239 020000700259013000700266#VV10.07052#VV10.07053#Sch c thm#23000#Vi?t#B450#5 10.76#^214#B kim tra kin thc ton trung hc ph thng#Nguyn Mnh Sn, Ng uyn Don Ph, L Xun Nam, Ng Lan Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^a198tr.^b24cm#To n#Nguyn Mnh Sn#Loan#Ph thng trung hc# thi#259941## 00614000000000301000450002600110000002600110001102000140002201400070003601900050 00431810006000480820008000548080005000620020053000670030050001200070014001700080 00500184009001100189010000500200011001500205020000800220039000500228004001800233 005001400251020002000265020000800285020001200293013000700305#VV10.07055#VV10.070 54#Sch c thm#31500#Vi?t#M458N#546.076#^214#1000 bi tp trc nghim ho hc trung hc ph thng#Bm st ni dung chng trnh, sch gio khoa mi#C Thanh Ton#^aH.#^aGio dc#2010#^a215tr.^b24cm#Ho hc#Loan#Ti bn ln th 2#C Thanh Ton#Ph thng trung hc#Bi tp#Trc nghim#259942## 00560000000000277000450002600110000002600110001102000140002201400070003601900050 00431810006000480820004000548080005000580020050000630070039001130080005001520090 01100157010000500168011001500173020001000188020001600198039000500214004001800219 005002000237005001800257013000700275#VV10.07056#VV10.07057#Sch c thm#38800# Vi?t#B452D#428#^214#Bi dng hc sinh gii ting Anh trung hc c s#Hunh Th i Nguyn, Nguyn Quang Vnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a360tr.^b24cm#Ting Anh#Trung hc c s#Loan#Ti bn ln th 1#Hunh Th i Nguyn#Nguyn Quang Vnh#259943## 00706000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020033000490070050000820220004001320050014001360050 01200150005001400162008000500176009001100181010000500192011001500197020000800212 02000160022002000090023602000180024502000150026303900050027800400180028301500330 0301020001500334013000700349#VV10.07058#VV10.07059#23200#Vi?t#T311H#004#^214#Ti n hc dnh cho Trung hc c s#Phm Th Long (ch.b.), Bi Vit H, Bi Vn Thanh #Q.4#Phm Th Long#Bi Vit H#Bi Vn Thanh#^aH.#^aGio dc#2010#^a160tr.^b24cm #Tin hc#Trung hc c s#Internet#Phn mm my tnh#Sch gio khoa#Loan#Ti bn ln th 1#TTS ghi: B Gio dc v o to#a phng tin#259944## 00722000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020057000500070016001070080005001230090011001280100 00500139011001500144020002200159020001700181039000500198001001600203004001800219 021018300237020001700420013000700437#VV10.07060#VV10.07061#35800#Vi?t#PH561P#80 7#^214#Phng php dy hc tc phm vn chng trong nh trng#Nguyn Vit Ch# ^aH.#^aGio dc#2010#^a251tr.^b24cm#Phng php ging dy#Trng ph thng#Loan# Nguyn Vit Ch#Ti bn ln th 1#Gii thiu phng php lun trong ging dy t c phm vn chng trong nh trng. Phn tch mt s tc phm vn hc tiu biu theo cc th loi: t s, tr tnh v vn hc nc ngoi#Tc phm vn hc#259945 ## 00881000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020028000540030034000820070016001160080005001320090 01100137010000500148011001500153020000800168020002200176039000500198001001600203 021033000219020002000549020001500569013000700584#VV10.07063#VV10.07062#28000#Vi ?t#PH561P#005.071#^214#Phng php dy hc tin hc#Phn phng php ging dy c th#Trnh Thanh Hi#^aH.#^aGio dc#2010#^a171tr.^b24cm#Tin hc#Phng php gi ng dy#Loan#Trnh Thanh Hi#Gii thiu l lun v phng php ging dy tin hc trong trng ph thng. Hng dn dy hc theo nhng ni dung c th, cch thit k gio n theo nh hng i mi phng php dy hc. Tm hiu v cu to v cch s dng mt s my chiu thng dng: my chiu qua u overhead, my chiu a nng Projector, my chiu vt th#Ph thng trung hc#Sch gio vin#259946# # 00757000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520290020000770070052000970080005001490090 01100154010000500165011001400170020001300184020001100197039000500208021015600213 00500100036900500100037902000070038900500110039600500100040701300070041702000070 0424#VV10.07064#VV10.07065#13000#Vi?t#H461H#495.93#^214#S tay t ng ting Jra i#Hdrm hr bh hip#K'sor Yin (ch.b.), K'p Pual, Siu H'noan, R'mah Vu#^aH.#^ aGio dc#2010#^a95tr.^b24cm#Ting Giarai#Ting Vit#Loan#Gii thiu ch ci, m v vn ting Giarai. Quy tc chnh t ting Giarai. Cc t thng gp. Bng T ng i chiu c xp theo th t ch ci ting Vit#K'sor Yin#K'p Pual#S tay #Siu H'noan#R'mah Vu#259947#T ng## 00697000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020021000520030043000730070015001160080005001310090 01100136010000500147011001500152020001100167020000900178039000500187001001500192 004001800207021016800225020000700393013000700400#VV10.07067#VV10.07066#12000#Vi ?t#KH506G#153.3#^214#Khc gia ca con c#Mt s vn v phng php lun sng to#Dng Xun Bo#^aH.#^aGio dc#2010#^a126tr.^b21cm#Tm l hc#Sng to#Loan #Dng Xun Bo#Ti bn ln th 1#Phn tch mt s vn v phng php lun s ng to nhm gip bn tr thnh ngi thnh t, giu c, nng ng, bit cch n g bin trong cuc sng hay i mi t duy#T duy#259948## 00848000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020025000570070046000820080005001280090011001330100 00500144011001500149020001900164020001700183039000500200021022100205020000900426 02000180043500500100045300500140046300500170047700500130049400500080050701300070 0515#VV10.07068#VV10.07069#29000#Vi?t#V200#895.9224008#^214#V p vn hc cc h mng#Nguyn An, Phan Huy Dng, Nguyn ng ip...#^aH.#^aGio dc#2010#^a287t r.^b21cm#Nghin cu vn hc#Ph bnh vn hc#Loan#Tp hp cc bi vit ot gii Cuc thi vit v vn hc cch mng, l nhng bi lun phn tch nhng cm nhn, cm th v gi tr ni dung cng nh ngh thut ca cc tc phm tiu biu cho nn vn hc cch mng Vit Nam#Vit Nam#Vn hc cch mng#Nguyn An#Phan Huy Dn g#Nguyn ng ip#ng Anh o#Vn Gi#259949## 00792000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010017000560020044000730070017001170220004001340080 00500138009001100143010000500154011001500159021024200174020001700416020001000433 020000900443039000500452013000700457020000900464005001700473#VV10.07070#VV10.070 71#21000#Vi?t#TR527K#390.09597#^214#Nguyn Trng Bu#Truyn k v phong tc cc dn tc Vit Nam#Nguyn Trng Bu#T.4#^aH.#^aGio dc#2010#^a243tr.^b21cm#Gii thiu khi qut v 17 dn tc thiu s Vit Nam nh Mng, Ra Glai, La Ha, Co, T i, X ng, Thi,... Miu t phong tc tp qun, tn ngng v mt s nt vn ho, vn ngh in hnh ca mi dn tc nh tc l tt, ci hi, tang ma...#Dn tc thiu s#Phong tc#Tp qun#Loan#259950#Vit Nam#Nguyn Trng Bu## 00963000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020065000520070063001170080005001800090011001850100 00500196011001500201020000800216020002000224039000500244021019100249015008000440 02000160052002000150053600500140055101300070056500500150057200500170058700500130 0604005000800617#VV10.07072#VV10.07073#39000#Vi?t#S450T#373.11#^214#S tay cng tc ch nhim lp dnh cho gio vin trung hc c s#B.s.: H Nht Thng (ch.b. ), ng Hunh Mai, Phm Mnh Hng...#^aH.#^aGio dc#2010#^a196tr.^b21cm#K nng #Gio vin ch nhim#Loan#Gii thiu v tr, vai tr, k nng s phm ca gio v in ch nhim lp trng Trung hc c s. Ni dung v phng php cng tc ch nhim lp km theo 24 tnh hung gio dc v cch x l#TTS ghi: B Gio dc v o to. Cc Nh gio v Cn b qun l c s gio dc#Trung hc c s#Sch gi o vin#H Nht Thng#259951#ng Hunh Mai#Nguyn ng ip#ng Anh o#Vn Gi ## 00432000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020009000550070018000640080005000820090011000870100 00500098011001500103020001700118039000500135001001800140020000900158020000400167 013000700171#VV10.07074#VV10.07075#25000#Vi?t#H116#895.92214#^214#Hng m#Ngu yn Minh Khang#^aH.#^aGio dc#2010#^a123tr.^b21cm#Vn hc hin i#Loan#Nguyn Minh Khang#Vit Nam#Th#259952## 00613000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820011000418080005000520020017000570070047000740080005001210090011001260100 00500137011001500142020001700157039000500174004001800179012004000197020000900237 020001000246005001700256005001700273020001400290013000700304#VV10.07077#VV10.070 76#20000#Vi?t#TR527C#398.209597#^214#Truyn c H'mng#S.t., b.s.: Nguyn Trng Bu, Nguyn Ngc Lin#^aH.#^aGio dc#2010#^a107tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Loan# Ti bn ln th 1#Truyn c dn gian cc dn tc Vit Nam#Vit Nam#Truyn c#Ngu yn Trng Bu#Nguyn Ngc Lin#Dn tc Hmng#259953## 00826000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820004000528080005000560020020000610070056000810080005001370090 01100142010000500153011001500158020000900173039000500182019001600187021018400203 012005300387020001700440006001900457005002000476020000900496013000700505#VV10.07 078#VV10.07080#VV10.07079#40000#Vi?t#KH401H#500#^214#Khoa hc cng trnh#Nguyn Trung Phc bin dch ; Trn Th Thanh Lim h..#^aH.#^aGio dc#2010#^a407tr.^ b21cm#Khoa hc#Loan#Dch Trung Quc#Gii thiu cc tri thc khoa hc c s, gii thch cc khi nim, cc s vt, hin tng trong t nhin v phn nh nhng th nh tu ca khoa hc mi nht ca con ngi trong cuc sng#Mi vn cu hi v sao (b mi). Tri thc th k 21#Sch thng thc#Nguyn Trung Phc#Trn Th Th anh Lim#Tri thc#259954## 00873000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820004000528080005000560020009000610070052000700080005001220090 01100127010000500138011001500143020000900158039000500167019001600172021023800188 012005300426020001700479006001500496005002000511020002100531013000700552#VV10.07 081#VV10.07082#VV10.07083#35000#Vi?t#TR103#550#^214#Tri t#Nguyn Vn Mu bi n dch ; Trn Th Thanh Lim h..#^aH.#^aGio dc#2010#^a357tr.^b21cm#Tri t# Loan#Dch Trung Quc#Gii thch cc hin tng t nhin, cc vn xung quanh t ri t. Tm hiu s hnh thnh ca tri t, sc mnh ca tri t, qu trnh h nh thnh kh quyn, kh hu trn tri t, h thng sinh thi, quan h gia con ngi v t nhin#Mi vn cu hi v sao (b mi). Tri thc th k 21#Sch th ng thc#Nguyn Vn Mu#Trn Th Thanh Lim#Khoa hc thng thc#259955## 00780000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550020009000600070062000690080005001310090 01100136010000500147011001500152020000500167039000500172019001600177021012000193 01200530031302000170036600600110038300600120039402000210040600500200042701300070 0447#VV10.07084#VV10.07085#VV10.07086#40000#Vi?t#T406H#510#^214#Ton hc#Bin d ch: T Vn Mc, T Thu Hng ; Trn Th Thanh Lim h..#^aH.#^aGio dc#2010#^a4 13tr.^b21cm#Ton#Loan#Dch Trung Quc#Trnh by, gii thch mt s kin thc v ton hc cng nh gii p cc cu hi v ng dng ca chng trong cuc sng#M i vn cu hi v sao (b mi). Tri thc th k 21#Sch thng thc#T Vn Mc#T Thu Hng#Khoa hc thng thc#Trn Th Thanh Lim#259956## 00781000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550020008000600070062000680080005001300090 01100135010000500146011001500151020000800166039000500174019001600179021011900195 01200530031402000170036700600110038400600120039502000210040700500200042801300070 0448#VV10.07087#VV10.07089#VV10.07088#40000#Vi?t#H401H#540#^214#Ho hc#Bin d ch: T Vn Mc, T Thu Hng ; Trn Th Thanh Lim h..#^aH.#^aGio dc#2010#^a41 3tr.^b21cm#Ho hc#Loan#Dch Trung Quc#Trnh by, gii thch mt s kin thc v ho hc cng nh gii p cc cu hi v ng dng ca chng trong cuc sng#M i vn cu hi v sao (b mi). Tri thc th k 21#Sch thng thc#T Vn Mc# T Thu Hng#Khoa hc thng thc#Trn Th Thanh Lim#259957## 00575000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020047000520030022000990070021001210220004001420080 00500146009001100151010000500162011001500167020000500182020000800187020001600195 020002000211020001400231039000500245013000700250005001600257#VL10.00698#VL10.006 99#42500#Vi?t#T527C#510.76#^214#Tuyn chn theo chuyn ton hc v tui tr# Dnh cho THCS v THPT#Nguyn Vit Hi b.s.#Q.5#^aH.#^aGio dc#2010#^a239tr.^b27 cm#Ton#Bi tp#Trung hc c s#Ph thng trung hc#Sch c thm#Loan#259958#Ng uyn Vit Hi## 00825000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00411810006000460820006000528080005000580010016000630020037000790030031001160290 00200147007004200149022000400191004001800195008000500213009001100218010000500229 01100150023401300070024901900090025600600100026500600150027500600120029002101050 0302005001600407020000500423039000500428020001800433#VL10.00700#VL10.00701#VL10. 00702#118000#Vi?t#T550#510.3#^214#Nikolxki, X. M.#T in bch khoa ph thng Ton hc#>;L=0O M=F8:;>?548O <0B5<0B8:0#(#X. M. Nikolxki ch.b. ; Dch: Hong Qu ...#T.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a454tr.^b27cm#259959#Dch Nga#Ho ng Qu#Nguyn Vn Ban#Hong Chng#Gii thch cc mc t, thut ng v ton hc c bn nh: s hc, hnh hc, i s v gii thch ton hc#Nikolxki, X. M.#Ton #Loan#T in bch khoa## 00825000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00411810006000460820006000528080005000580010016000630020037000790070042001160220 00400158004001800162008000500180009001100185010000500196011001500201021012600216 02000090034200600100035100600150036100600120037603900070038801300070039501900090 0402005001600411020001800427020001800445#VL10.00703#VL10.00704#VL10.00705#103000 #Vi?t#T550#510.3#^214#Nikolxki, X. M.#T in bch khoa ph thng ton hc#X. M. Nikolxki ch.b. ; Dch: Hong Qu...#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#201 0#^a396tr.^b27cm#Gii thch cc mc t, thut ng v l thuyt xc sut v thng k, ton hc tng qut, ton hc cao cp, lch s ton hc...#Ton hc#Hong Qu #Nguyn Vn Ban#Hong Chng#Y. Vn#259960#Dch Nga#Nikolxki, X. M.#T in bch khoa#T in ph thng## 00885000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480010015000530020041000680030101001090070031002100080 00500241009001100246010000500257011001500262021021400277020000900491020002000500 020001100520005001500531039000700546013000700553020002300560#VL10.00707#VL10.007 06#24000#Vi?t#PH561P#370.72#^214#Phm Minh Hng#Phng php nghin cu khoa hc gio dc#Dng cho o to gio vin tiu hc trnh i hc, bi dng gio v in v cn b qun l gio dc#Phm Minh Hng, Chu Trng Tun#^aH.#^aGio dc#20 10#^a135tr.^b27cm#Trnh by tng quan v khoa hc, cng ngh v nghin cu khoa hc. ngha, ni dung v phng php lun nghin cu khoa hc gio dc. Cc gia i on tin hnh nghin cu mt cng trnh nghin cu khoa hc gio dc#Gio dc #Nghin cu khoa hc#Gio trnh#Chu Trng Tun#Y. Vn#259961#Phng php nghin cu## 00823000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020031000460070048000770080005001250090011001300100005001410110 01500146015006900161021017700230020001000407020000800417020000900425013000700434 039000700441005001000448005000900458005001800467005001100485005001300496#VL10.00 708#VL10.00709#Vi?t#C455#305.895#^214#Cng ng cc dn tc Vit Nam#B.s.: Vi V n An, Hong B, Nguyn Trung Dng...#^aH.#^aGio dc#2010#^a304tr.^b27cm#TTS g hi: Ban Ch o i hi i biu cc dn tc thiu s Vit Nam#Gii thiu khi q ut v cng ng cc dn tc Vit Nam. Mt s nt v lch s, vn ho, phong tc tp qun, hot ng kinh t... ca 54 dn tc sinh sng trn t nc Vit Nam# Cng ng#Dn tc#Vit Nam#259962#Y. Vn#Vi Vn An#Hong B#Nguyn Trung Dng#L Huy i#V Thu Giang## 00641000000000229000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020010000460080005000560100005000610110015000660150035000810210 23800116020000800354020000800362039000700370013000700377020002700384#VL10.00711# VL10.00710#Vi?t#N305G#622.071#^214#Nin gim#^aH.#2009#^a387tr.^b30cm#Tn sch n goi ba: Nin gim 2009#Gii thiu s lc v lch s pht trin, chc nng, nh im v v t chc b my hot ng ca trng i hc M - a cht. Cung cp c c thng tin v k hoch v chng trnh o to ca cc chuyn ngnh hin ang c o to ti trng#T chc#o to#Y. Vn#259963#Trng i hc M a cht# # 00885000000000301000450002600110000001900050001118100070001608200080002380800050 00310020038000360030021000740080018000950090007001130100005001200110015001250130 00700140015008800147039000700235021025100242020000800493020001600501020002000517 020001000537020001000547020000900557020001000566020000700576#VL10.00712#Vi?t#TH1 16L#959.731#^214#Thng Long - H Ni ngn nm vn hin#B su tp chuyn #^aB Ra-Vng Tu#^aKnxb#2010#^a433tr.^b30cm#259964#u ba sch ghi: S Vn ho, Th thao v Du lch tnh B Ra - Vng Tu. Th vin tnh#Y. Vn#Cung cp mt s b i vit v nhng hot ng k nim tiu biu hng ti 1000 nm Thng Long - H Ni. Khi qut v lch s hnh thnh, gii thiu cc di tch lch s, danh thng , ph ngh, lng ngh, phong tc tp qun v danh nhn ca t Thng Long#Lch s #Di tch lch s#Danh lam thng cnh#Lng ngh#Phong tc#Tp qun#Danh nhn#H Ni## 00980000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450020054000500070054001040080005001580090014001630100005001770110 01500182015004200197005001500239005001500254005001300269005001600282005001300298 039000700311013000700318020001900325020001700344020000900361021029600370#VL10.00 713#VL10.00714#Vi?t#V250S#363.7209597#^214#V sinh mi trng mt s dn tc t hiu s Vit Nam#B.s.: Nguyn Huy Nga, Trnh Hu Vch, Trn c Phu...#^aH.#^aNx b. H Ni#2010#^a166tr.^b30cm#TTS ghi: Cc Y t d phng v Mi trng#Nguyn H uy Nga#Trnh Hu Vch#Trn c Phu#Trng nh Bc#o Huy Khu#Y. Vn#259965#V sinh mi trng#Dn tc thiu s#Vit Nam#Thc trng s dng nc sch v nh t iu h gia nh cng vi nhng kh khn mt s dn tc thiu s ca nc ta. K inh nghim v ng x vn ho gia con ngi vi mi trng t nhin v mi trn g x hi thng qua vic xy dng, s dng nc sch v pht trin cc loi hnh nh tiu khc nhau## 00649000000000313000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100070 00380820012000458080005000570020020000620030032000820070041001140080018001550090 02400173010000500197011001500202020001700217020000900234020001200243005001100255 005001000266005001500276005001100291005001900302039000700321013000700328#VV10.07 091#VV10.07092#VV10.07090#Vi?t#NG558A#895.9223408#^214#Ngi y ca ti i#Truy n ngn hay bo Ph n 2010#H Huy Sn, Hi Trang, L Th Vit H...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr ; Bo Ph n#2010#^a295tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truy n ngn#H Huy Sn#Hi Trang#L Th Vit H# Hi Yn#V Th Huyn Trang#Y. Vn #259966## 00921000000000337000450002600110000000200260001100701270003702200050016422100090 01690080006001780090017001840100005002010110015002060190005002210210202002260200 00800428020000900436181000700445082000900452808000500461039000700466013000700473 00500190048000500110049900500140051000600160052400600130054000500110055302000090 0564005001000573#VV10.07093#Nhng ngi bn c Hu#J. H. Peyssonnaux, A. Sall et, H. Le Breton ; Dch: Dng nh Khi, H Xun Lim ; Hiu chnh, bin tp: N guyn Anh, Nh Xuyn#T.22#Nm 1935#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a509tr.^b21cm#Vi ?t#Gm cc bi vit, t liu ca mt s tc gi nc ngoi v nhng chuyn du h nh ng Dng (1821-1824), nhng s kin v lch s thnh c An Tnh, An Nam, tnh thnh Gia Long, Bc Ninh cui th k 19#Lch s#Vit Nam#NH556N#959.7029#^2 14#Y. Vn#259967#Peyssonnaux, J. H.#Salles, A.#Breton, H. Le#Dng nh Khi#H Xun Lim#Nguyn Anh#Thnh c#Nh Xuyn## 01001000000000385000450002600110000000200260001100701020003702200050013922100090 01440080006001530090017001590100005001760110015001810190005001960210213002010200 00800414020001600422020001600438020001500454005001100469039000700480181000700487 08200080049480800050050200500120050700500110051901300070053000500130053700500140 0550006001300564005001100577005001000588020000800598020000900606#VV10.07094#Nhn g ngi bn c Hu#R. Orband, L. Cadire, M. Colani... ; H Xun Lim dch