01029000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820008000628080005000700010014000750020029000890070 05300118008001800171009003500189010000500224011001500229015005700244021033000301 02000080063102000130063902000080065200500130066000500160067301300070068903900070 0696#VV10.03352#VV10.03351#VV10.03354#VV10.03353#20000#Vi?t#B103T#657.076#^214# Phan c Dng#Bi tp k ton ngoi thng#Phan c Dng (ch.b.), H Xun Thu, Phm Quc Thun#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a225t r.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Khoa Kinh t#Trnh by nhn g kin thc v bi tp chuyn mn v k ton ngoi thng: K ton vn bng tin v cc khon ng trc, k ton cc nghip v thanh ton, ti sn c nh, k t on hng tn kho, k ton tiu th ni a, k ton hot ng xut nhp khu, k ton xc nh kt qu kinh doanh v phn phi li nhun, bo co ti chnh#K t on#Ngoi thng#Bi tp#H Xun Thu#Phm Quc Thun#257207#B.Hin## 00933000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820011000518080005000620010017000670020090000840030015001740070 01700189008001800206009003500224010000500259011001500264021025200279020002200531 020001900553020000900572020000900581020001500590039000700605013000700612#VV10.03 355#VV10.03357#VV10.03356#30000#Vi?t#N122C#338.709597#^214#Nguyn Minh Tun#Nn g cao nng lc cnh tranh ca cc doanh nghip nh nc trong hi nhp kinh t q uc t#Sch tham kho#Nguyn Minh Tun#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a193tr.^b21cm#Phn tch nhng tc ng ca vic gia nhp WTO i vi cc doanh nghip nh nc, thc trang nng lc cnh tranh ca cc doanh n ghip nh nc khi tham gia WTO t a ra nhng gii php nng cao nng l c cnh tranh cho cc doanh nghip nh nc.#Doanh nghip nh nc#Cnh tranh kin h t#Hi nhp#Vit Nam#Sch tham kho#B.Hin#257208## 00864000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590010011000640020019000750070011000940080 01800105009003500123010000500158011001500163015008600178021026200264020001100526 020000800537020001500545013000700560039000700567#VV10.03358#VV10.03359#VV10.0336 0#20000#Vi?t#T120L#658.001#^214#L Th Hoa#Tm l hc qun l#L Th Hoa#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a260tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc X hi & Nhn vn#Gii th iu v qun l v i tng ca tm l hc qun l. c im tm l ca hot n g qun l v vai tr ca ngi qun l. Nhn cch ngi qun l, phong cch qun l, quyn lc, uy tn ca ngi qun l v nhng thch thc ca ngi qun l t rong th k 21#Tm l hc#Qun l#Sch tham kho#257209#B.Hin## 00730000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010012000600020054000720070012001260080 01800138009003500156010000500191011001500196021022300211020000600434020001000440 039000700450013000700457#VV10.03361#VV10.03363#VV10.03362#45000#Vi?t#L427P#340# ^214#L Duy Ninh#Logic - phi logic trong i thng v trong php lut#L Duy Ni nh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a368tr.^b21cm#L t huyt c bn v logic hc, t duy, khi nim, phn on, suy lun, chng minh, b c b v ngu bin. Gii thiu mt s tnh hung vn dng nhng tri thc ca kho a hc ny vo i thng c bit trong lnh vc php lut#Logic#Php lut#B.Hi n#257210## 00935000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460010019000510020045000700070019001150220004001340040 01800138008001800156009003500174010000500209011001400214015006900228021027400297 020001100571020001800582039000700600013000700607005001900614#VV10.03367#VV10.033 68#7000#Vi?t#H561D#621.31#^214#H Vn Nht Chng#Hng dn th nghim vt liu in - in t#H Vn Nht Chng#T.1#Ti bn ln th 2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a71tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Tm hiu v cc thit b cao th v cc ng uyn tc an ton in i vi phng th nghim s dng in p cao. Cc bi th nghim v qu trnh vt l trong in mi di tc dng ca in trng vo cht kh, cht lng, cht rn v qu trnh phng in xy ra trong in mi#Th nghi m#Vt liu in mi#B.Hin#257212#H Vn Nht Chng## 00871000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010012000520020052000640070012001160080018001280090 03500146010000500181011001500186015006900201021023200270020000900502020001000511 020001100521020000500532039000700537004001800544013000700562#VV10.03370#VV10.033 69#14000#Vi?t#H561D#621.31#^214#H Vn Hin#Hng dn n mn hc in 1 - Th it k mng in#H Vn Hin#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Min h#2009#^a164tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Hng dn qu trnh thit k mng in, t phn tch ngun v ph ti , chn phng n hp l... tnh ton cc tnh trng lm vic ca mng in, tng kt cc ch tiu kinh t k thut ca mng in thit k, thit k mng phn ph i#Thit k#Mng in#Gio trnh#in#B.Hin#Ti bn ln th 1#257213## 00854000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480010015000530020021000680070015000890080018001040090 03500122010000500157011001500162015006900177021030700246020000900553020001200562 039000700574013000700581#VV10.03372#VV10.03371#22000#Vi?t#M450H#516.001#^214#Ng uyn Hu Lc#M hnh ho hnh hc#Nguyn Hu Lc#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Qu c gia Tp. H Ch Minh#2010#^a301tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Trnh by nhng vn lin quan m hnh ho hnh hc: Vai tr m hnh ho hnh hc, cc php bin i hnh hc hai chiu v ba c hiu, ng cong bao gm ng cong gii tch v ni suy, ng cong bezier v B -Spline, ng cong hu t, mt cong, m hnh solid v m hnh ho hc trong cc h thng CAD/CAE#Hnh hc#M hnh ha#B.Hin#257214## 01007000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020016000550070060000710080018001310090035001490100 00500184011001500189015007900204021024600283020001000529020001600539020001100555 00500170056603900070058302000090059000500160059900500140061500500120062900500210 0641013000700662#VV10.03373#VV10.03374#36000#Vi?t#L504K#346.59707#^214#Lut Kin h doanh#Nguyn Minh Tun (ch.b.), ng Cng Trng, Nguyn Nam H...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a300tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc Cng nghip Tp. H Ch Minh. Khoa Qun tr kinh doanh#Trnh by l lun v thc tin ca lut kinh doanh bao gm: Php lut v u t, php lut v cc lo i hnh doanh nghip, php lut v hp tc x, ph sn, hp ng trong kinh doan h v cc phng thc gii quyt tranh chp kinh doanh, thng mi#Php lut#Lut Kinh doanh#Gio trnh#Nguyn Minh Tun#B.Hin#Vit Nam#ng Cng Trng#Nguyn N am H#V Th Hoi#Nguyn Th Ngc Bnh#257215## 00851000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810008000560820007000648080005000710010012000760020030000880070 01200118008001800130009003500148010000500183011001500188015008500203021019500288 020000800483020001200491020001100503020000900514039000700523013000700530#VV10.03 379#VV10.03378#VV10.03380#VV10.03381#30000#Vi?t#GI-108T#004.16#^214#V c Lung #Gio trnh kin trc my tnh#V c Lung#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a265tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh. Trng i hc Cng ngh Thng tin#Gii thiu chung v my tnh bao gm: L ch s pht trin, cc b phn c bn ca my tnh, biu din d liu, mch log ic s, mch tun t, kin trc b lnh, t chc b x l v h thng b nh#Tin hc#My vi tnh#Gio trnh#Cu trc#B.Hin#257217## 00855000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820007000528080005000590010016000640020023000800070016001030080 01800119009003500137010000500172011001500177015008800192021023800280020001400518 020000800532020001100540039000700551013000700558#VV10.03382#VV10.03383#VV10.0338 4#20000#Vi?t#NH123M#005.74#^214#Nguyn Duy Nht#Nhp mn c s d liu#Nguyn D uy Nht#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a175tr.^b24cm #TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Khoa Kinh t - Lut. B mn Tin hc qun l#Gii thiu tng quan v c s d liu. Trnh by ngn ng truy vn SQL dng trong qun tr v khai thc thng tin t c s d liu. Cc khi nim rng buc ton vn v ph thuc hm. Tiu ch nh gi v gii php chun ho c s d liu#C s d liu#Tin hc#Gio trnh#B.Hin#257218## 00777000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200080 00348080005000420140007000470010015000540020020000690070034000890080018001230090 03500141010000500176011001500181021018800196020001000384020001100394005001800405 039000700423004004100430020000900471013000700480#VV10.03385#VV10.03386#Vi?t#PH10 9L#349.597#^214#19500#on Cng Thc#Php lut i cng#on Cng Thc, Nguyn Th B Hai#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a132tr.^b 21cm#Trnh by nhng vn chung v nh nc v php lut, qui phm php lut, quan h php lut... Gii thiu mt s ngnh lut trong h thng php lut Vit Nam v php ch x hi ch ngha#Php lut#Gio trnh#Nguyn Th B Hai#B.Hin#T i bn ln th 5, c chnh sa, b sung#Vit Nam#257219## 00905000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200040 00348080005000380140007000430010013000500020027000630070013000900080018001030090 03500121010000500156011001500161015007700176021024400253020000700497020001100504 039000700515004004000522020001700562013000700579020001700586#VV10.03387#VV10.033 88#Vi?t#TR561V#512#^214#15000#Bi Xun Hi#Trng v l thuyt Galois#Bi Xun Hi#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a236tr.^b21cm#TT S ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc t nhin#Cung c p nhng kin thc c bn v trng v l thuyt Galois. Phng php Galois g ii bi ton phng trnh i s. Mt s ng dng ca thuyt Galois v m rng G alois trn trng hu hn, m rng cyclotomic, m rng xyclic, m rng Kummer# i s#Gio trnh#B.Hin#Ti bn ln th 1, c b sung, sa cha#L thuyt Galois# 257220#L thuyt trng## 00755000000000301000450002600110000002600110001118100060002208200080002880800050 00360140007000410190005000480010014000530020038000670070014001050080018001190090 03500137010000500172011001500177015006900192021010400261020002200365020001100387 039000700398004001800405020001200423020001100435013000700446#VV10.03389#VV10.033 90#L600T#621.382#^214#17000#Vi?t#V nh Thnh#L thuyt c s k thut siu ca o tn#V nh Thnh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a 175tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch kho a#Gii thiu l thuyt c s k thut siu cao tn, ng dy truyn sng, th Smith v ma trn tn x#K thut siu cao tn#Gio trnh#B.Hin#Ti bn ln th 2#Truyn sng#Vin thng#257221## 00946000000000325000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340140007000390190005000460010020000510020018000710070035000890080018001240090 03500142010000500177011001500182015006900197021025700266020000900523020001100532 00500140054303900070055700400180056402000080058202000100059002000130060001300070 0613#VV10.03391#VV10.03392#H250T#658.5#^214#17000#Vi?t#Nguyn Th Thu Hng#H t hng sn xut#Nguyn Th Thu Hng, ng V Hng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Qu c gia Tp. H Ch Minh#2010#^a203tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Tm hiu v h thng sn xut t khu t chc v lp k hoch sn xut, thit k cc qui trnh sn xut. Gii thiu mt s h th ng sn xut ca cc x nghip, doanh nghip hin nay. Kim sot chi ph sn xut v vai tr ca qun l trong h thng sn xut#Sn xut#Gio trnh#ng V Hn g#B.Hin#Ti bn ln th 1#Qun l#X nghip#Doanh nghip#257222## 00822000000000313000450002600110000002600110001118100060002208200090002880800050 00370140007000420190005000490010015000540020022000690070015000910080018001060090 03500124010000500159011001500164015006900179021015800248020001900406020001100425 039000700436004001800443020001200461020000800473020002000481013000700501#VV10.03 393#VV10.03394#B103T#629.8076#^214#11000#Vi?t#Lng Vn Lng#Bi tp c s t ng#Lng Vn Lng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a1 12tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa #Trnh by m hnh ton hc ca phn t v h thng. Mt s bi tp v phn tch , nh gi, thit k h thng n nh v h thng iu khin s, h phi tuyn# iu khin t ng#Gio trnh#B.Hin#Ti bn ln th 2#T ng ho#Bi tp#H th ng iu khin#257223## 00860000000000289000450002600110000002600110001118100070002208200060002980800050 00350140007000400190005000470010014000520020043000660070014001090080018001230090 03500141010000500176011001500181015006900196021023100265020001700496039000700513 004001800520020000900538020001600547013000700563#VV10.03396#VV10.03395#TR300T#00 6.3#^214#12000#Vi?t#Cao Hong Tr#Tr tu nhn to = thng minh + gii thut#Ca o Hong Tr#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a138tr.^b 24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gii t hiu chung v tr tu nhn to. Phng php lun cn bn ca tr tu nhn to t ng ho qu trnh gii quyt vn . Mt s kin thc v tm kim theo kinh nghim, biu din v suy lun tri thc, tri thc c cu trc...#Tr tu nhn t o#B.Hin#Ti bn ln th 1#Tri thc#X l thng tin#257224## 00848000000000289000450002600110000002600110001118100060002208200100002880800050 00380140007000430190005000500010011000550020044000660070011001100080018001210090 03500139010000500174011001500179015008700194021021600281020001200497039000700509 020000900516020001600525020001000541013000700551#VV10.03397#VV10.03398#V115H#305 .89592#^214#31000#Vi?t#Ng Vn L#Vn ho tc ngi, truyn thng v bin i#N g Vn L#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a396tr.^b21 cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Gii thiu cc nghin cu vn ho tc ngi truyn thng v hin i t rn nhiu lnh vc nh bin i kinh t, t chc x hi, th ho, xo i gi m ngho, hn nhn a tc, nhn hc, tn gio tn ngng, ngn ng#Dn tc hc#B. Hin#Vit Nam#Vn ho dn tc#Tc ngi#257225## 00983000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490010016000540020120000700070016001900080018002060090 03500224010000500259011001500264021029900279020000800578020000700586020001100593 020001100604020001000615020000900625039000700634013000700641020002100648#VV10.03 399#VV10.03400#25000#Vi?t#TH120Q#343.597#^214#Nguyn Vn Tin#Thm quyn xt x ca ta n nhn dn i vi cc v vic kinh doanh, thng mi theo php lut t tng dn s Vit Nam#Nguyn Vn Tin#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a154tr.^b24cm#Trnh by c s l lun ca vic qui nh thm q uyn xt x ca Ta n nhn dn i vi cc v vic kinh doanh, thng mi. nh gi thc trng, xut cc gii php hon thin php lut v thm quyn xt x ca To n i vi cc v vic kinh doanh, thng mi v c ch p dng thm qu yn xt x#Ton n#Xt x#Kinh doanh#Thng mi#Php lut#Vit Nam#B.Hin#257226 #Lut T tng hnh s## 00985000000000289000450002600110000002600110001118100060002208200070002880800050 00350140007000400190005000470010012000520020029000640070050000930080018001430090 03500161010000500196011001500201015008300216021031800299005001700617039000700634 020001800641020001800659005001100677013000700688#VV10.03401#VV10.03402#V250S#363 .19#^214#22000#Vi?t#m Sao Mai#V sinh v an ton thc phm#m Sao Mai (ch.b. ), Trn Th Mai Anh, V Ch Hi#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a214tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Cng nghp Tp. H Ch Minh. Vin Cng ngh Sinh hc v Thc phm#Trnh by mt s khi nim chung v v sinh an ton thc phm, cc ngun nhim mi trng trong x nghip bo qun v ch bin th c phm, cc tc nhn gy ra s nhim thc phm, s ng c thc phm v cc bi n php m bo an ton v sinh thc phm. Gii thiu GMP, SSOP v h thng qun l cht lng theo HACCP#Trn Th Mai Anh#B.Hin#V sinh thc phm#An ton thc phm#V Ch Hi#257227## 01053000000000325000450002600110000002600110001118100060002208200100002880800050 00380140007000430190005000500020112000550070070001670080018002370090035002550100 00500290011001500295015008900310021020700399020001500606005001100621039000700632 02000100063902000160064900500130066500500140067800500150069201300070070702000130 0714#VV10.03403#VV10.03404#M458S#305.89593#^214#30000#Vi?t#Mt s vn cp b ch trong qu trnh cng nghip ho - hin i ho ca ngi Khmer ng bng s ng Cu Long#B.s.: V Vn Sen (ch.b.), Phan Vn Dp, Trn Nam Tin, Phm Ngc Tr m#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a281tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Cng nghp Tp. H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Trnh by mt s vn cp bch c t ra hin nay nh vn rung t, xo i gim ngho v quan h tc ngi ca ng bo Khmer ng bng sng Cu Long trong qu trnh cng nghip ho, hin i ho#Dn tc Kh me#V Vn Sen#B.H in#Tc ngi#Cng nghip ho#Phan Vn Dp#Trn Nam Tin#Phm Ngc Trm#257228#H in i ha## 00662000000000253000450002600110000002600110001118100070002208200040002980800050 00330140007000380190005000450010011000500020018000610070011000790080018000900090 01100108010000500119011001500124021022900139020000900368020001700377039000700394 013000700401#VV10.03405#VV10.03406#TH250G#590#^214#46000#Vi?t#Minh Thnh#Th gi i ng vt#Minh Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a279tr.^b24cm#Khi qu t v cc kha cnh ca i sng th gii ng vt nh s di tr, s phng th, n i c tr v qu trnh sinh sn. Gii thiu mt s ng vt nh cc loi cn tr ng, cc loi c i dng, nhng loi chim v ng vt c v#ng vt#Sch thn g thc#B.Hin#257229## 00545000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010013000500020012000630030012000750070031000870220 00400118008001800122009001100140010000500151011001500156020001700171020000300188 020001200191006001200203013000700215019000800222005001300230#VV10.03407#VV10.034 08#34000#Vi?t#CH527T#813#^214#Segal, Erich#Chuyn tnh#Tiu thuyt#Erich Segal ; Hong Cng dch#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a176tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Hong Cng#257230#Dch M#Segal, Erich## 00564000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010013000500020012000630030012000750070031000870220 00400118008001800122009001100140010000500151011001500156020001700171020000300188 020001200191006001200203019000800215039000700223013000700230005001300237#VV10.03 409#VV10.03410#62000#Vi?t#CH527T#813#^214#Segal, Erich#Chuyn tnh#Tiu thuyt# Erich Segal ; Hong Cng dch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a330tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Hong Cng#Dch M#B.Hin#257231#Segal, Eri ch## 01017000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00411810006000460820007000528080005000590010018000640020018000820030103001000290 01900203007005500222008001800277009001100295010000500306011001500311012001800326 02102520034402000070059602000160060300600150061900600140063403900070064801300070 0655020001700662#VV10.03411#VV10.03413#VV10.03412#133000#Vi?t#C514C#530.12#^214 #Susskind, Leonard#Cuc chin l en#Cuc chin ca tc gi vi Stephen Hawking lm cho th gii tr nn an ton i vi c hc lng t#The black hole war#L eonard Susskind ; Dch: Phm Vn Thiu, Phm Thu Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T r#2010#^a528tr.^b21cm#Khoa hc khm ph#L gii v hp dn lng t - mt th g ii qu xa cc gic quan ca con ngi v l i tng vt l nh hn hng tr m t ln so vi mt proton. Trnh by cc suy lun v s tn ti ca hp dn l ng t thng qua qu trnh khm ph cc l en v tr#Vt l#C hc lng t#Phm Vn Thiu#Phm Thu Hng#B.Hin#257232#Sch thng thc## 00631000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070044000720220004001160080018001200090 01100138010000500149011001500154012004000169020001800209020001100227020001300238 005000900251005001500260006001200275019001600287039000700303013000700310#VV10.03 414#15000#Vi?t#TH121#895.1#^214#Thn iu hip l#Truyn tranh#Kim Dung, H Th iu Quyn ; Tuyt Nhung dch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a134tr.^b20c m#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tr anh#Kim Dung#H Thiu Quyn#Tuyt Nhung#Dch Trung Quc#B.Hin#257233## 00632000000000313000450002600110000000500090001101400070002001900050002718100060 00320820006000388080005000440020016000490030013000650070046000780220004001240050 01700128008001800145009001100163010000500174011001500179012004000194019001600234 006001200250020001800262020001100280020001300291039000700304013000700311#VV10.03 415#Kim Dung#15000#Vi?t#H307K#895.1#^214#Hip khch hnh#Truyn tranh#Kim Dung, Lm Nghip Khnh ; Tuyt Nhung dch#T.7#Lm Nghip Khnh#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tr#2010#^a135tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Qu c#Tuyt Nhung#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#B.Hin#257234## 00706000000000325000450002600110000001900050001101900160001600600190003218100060 00510820006000578080005000630140007000680020020000750030013000950070058001080220 00500166221003300171005001600204005001500220008001800235009001100253010000500264 01100150026901200400028402000180032402000110034202000130035303900070036601300070 0373#VV10.03416#Vi?t#Dch Trung Quc#Nhm Mai Hoa Trang#T121T#895.1#^214#12500# Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.48#Hng long chng u v nh thi#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui tr ng thnh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#B.Hin#257235## 00790000000000337000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340140006000390190005000450020016000500070035000660220006001010050009001070050 01200116005000900128005001200137005001000149008000500159009001900164010000500183 01100140018801200180020202101860022002000140040602000090042002000090042903900070 0438013000700445#VV10.03417#VV10.03418#A105N#363.4#^214#8000#Vi?t#An ninh trt t#Lm Bnh, Thanh Hong, Vn Tnh...#T.197#Lm Bnh#Thanh Hong#Vn Tnh#Thanh Khit#Song Ngn#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a96tr.^b20cm#T sch Chuyn #Gm nhng phng s cp ti nhng t nn x hi nh ti phm cp ti sn, la o, git ngi... v cc cuc iu tra, ph n ca lc lng cnh st em li s bnh yn cho cuc sng#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#B.Hin#257236## 00797000000000337000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340140006000390190005000450020016000500070035000660220006001010050010001070050 01200117005001100129005000800140005001000148008000500158009001900163010000500182 01100140018701200180020102101940021902000140041302000090042702000090043603900070 0445013000700452#VV10.03419#VV10.03420#A105N#363.4#^214#8000#Vi?t#An ninh trt t#ng Thi, Xun Phng, Tun V...#T.198#ng Thi#Xun Phng#Thanh Ngh#Tu n V#Vit Dng#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a96tr.^b20cm#T sch Chuyn #Gm nhng phng s cp ti nhng t nn x hi nh cp ca, git ngi, la tnh , mi dm... v nhng phng n phng chng ti phm, nhng n lc ph n thnh cng ca cc chin s cng an#T nn x hi#Vit Nam#Phng s#B.Hin#257237## 00849000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020063000460080005001090090019001140100005001330110015001380150 07000153021030500223020001000528020001100538020001200549020000900561020001800570 013000700588#VV10.03422#VV10.03421#Vi?t#M458S#345.597#^214#Mt s vn bn ca ng v Nh nc v phng, chng tham nhng#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a527tr.^ b21cm#TTS ghi: Vn phng Ban Ch o Trung ng v phng, chng tham nhng#Gii thiu cc vn bn ca ng v Nh nc v phng, chng tham nhng nh Lut Phn g, chng tham nhng v cc quy nh php lut v ch kim tra, gim st cng tc cn b; x l k lut ng vin vi phm; phng, chng tham nhng trong thc hin nhim v kim tra, gim st v thi hnh k lut ng...#Php lut#Tham nhn g#Phng chng#Vit Nam#Vn bn php lut#257238## 00945000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820008000528080005000600010016000650020025000810290023001060070 05300129008000500182009001900187010000500206011001500211021023900226020000800465 02000100047302000110048302000170049402000030051100600150051400600140052903900070 0543013000700550019000800557020001800565#VV10.03423#VV10.03425#VV10.03424#12000 #Vi?t#CH100T#973.928#^214#Koch, Doro Bush#Cha ti l tng thng M#My father my president#Doro Bush Koch ; Dch: ng Hu Phc, Nguyn Tr My#^aH.#^aCng an nh n dn#2010#^a671tr.^b24cm#Tm hiu v cuc i v s nghip ca George Herber W alker Bush - v tng thng th 41 ca hp chng quc Hoa K, ngi phi ng u vi khng hong v nhiu thch thc nhng vn gi nguyn c s hi hc v nhng phm cch tt p#Tiu s#S nghip#Tng thng#Lch s hin i#M#ng Hu Phc#Nguyn Tr My#B.Hin#257239#Dch M#Bush, George H.W.## 00755000000000241000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280020040000330080006000730090017000790100005000960110027001010150062001280210 27200190020000700462020000500469020000800474020001700482039000700499013000700506 #VL10.00291#Vi?t#301L#355.3#^214#a l y t qun s tnh Tha Thin Hu#^aHu# ^aNxb. Thun Ho#2010#^a83tr., 9tr. bn ^b27cm#TTS ghi: U ban Nhn dn tnh Tha Thin Hu. Ban Qun dn y#Khi qut chung v v tr a l, kinh t, chnh tr, qun s tnh Tha Thin Hu. Nhng iu kin t nhin nh hng n cng t c t chc m bo qun y, iu kin v kinh t - x hi, h thng t chc y t , iu kin v sinh dch t v iu kin tip t vt t qun y#Qun y#Y t#Qun s#Tha Thin - Hu#B.Hin#257240## 00754000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020019000540070014000730080018000870090035001050100 00500140011001500145015006900160021015600229020001100385020000800396020001400404 001001400418004001800432039000700450013000700457#VL10.00292#VL10.00293#Vi?t#B103 T#621.8076#^214#21000#Bi tp c hc my#Li Khc Lim#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a153tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gii thiu cc bi tp c hc my: Cu tr c c cu, ng hc c cu, Ma st - hiu sut, chuyn ng thc v lm u chuy n ng my, h thng bnh rng...#C hc my#Bi tp#Sch c thm#Li Khc Lim #Ti bn ln th 2#B.Hin#257241## 00931000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400140006000450020029000510070024000800080018001040090035001220100 00500157011001400162015006900176021031900245020000900564001000800573020001100581 039000700592020002000599005001500619013000700634#VL10.00294#VL10.00295#Vi?t#TH55 2T#624.1#^214#7000#Thc tp a cht cng trnh#V Phn, Bi Trng Sn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a56tr.^b27cm#TTS ghi: i h c Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Hng dn thc tp cch nh n bit khong vt, nhn bit t qua mu v cch s dng bn a cht cn g trnh. Cc phng php kho st a cht cng trnh hin trng, cch b tr im thn d, thm d bng phng php khoan, xuyn v x l ti liu, thit l p cc hnh tr h khoan, mt ct a cht cng trnh#Thc tp#V Phn#Gio trnh #B.Hin#a cht cng trnh#Bi Trng Sn#257242## 00979000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020057000490080018001060090035001240100005001590110 01400164015009300178021018100271020001000452020001600462020000900478004001800487 03900070050502000210051201200530053302000220058601300070060802000180061502000200 0633#VL10.00296#VL10.00297#Vi?t#B106T#660#^214#10000#Bng tra cu qu trnh c hc truyn nhit - truyn khi#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch M inh#2009#^a68tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i h c Bch khoa. B mn My v thit b#Tm tt cc thng s nhit, vt l tnh ton cc qu trnh v thit b c hc, qu trnh v thit b truyn nhit, qu trnh v thit b truyn khi trong cng ngh ho - thc phm#Qu trnh#Thit b c h c#Bng tra#Ti bn ln th 3#B.Hin#Thit b truyn khi#Qu trnh v thit b cng ngh ho hc v thc phm#Thit b truyn nhit#257243#Cng ngh ho hc#C ng ngh thc phm## 00938000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020029000530070031000820080018001130090035001310100 00500166011001400171015006900185021014500254020001000399020000700409001001500416 02000110043100400180044203900070046002000180046700500150048501200530050002000080 0553013000700561020002000568#VL10.00299#VL10.00298#Vi?t#B103T#660.076#^214#14000 #Bi tp cc qu trnh c hc#Nguyn Vn Lc, Hong Minh Nam#^aTp. H Ch Minh# ^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a92tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Gm cc bi tp v vn chuyn cht l ng, cht kh, lng, lc ly tm v khuy trn cht lng ca qu trnh c hc tron g cng ngh ho - thc phm#Qu trnh#C hc#Nguyn Vn Lc#Gio trnh#Ti bn l n th 2#B.Hin#Cng ngh ho hc#Hong Minh Nam#Qu trnh v thit b cng ngh ho hc v thc phm#Bi tp#257244#Cng ngh thc phm## 00713000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200100 00348080005000440140008000490020050000570030042001070080005001490090019001540100 00500173011001500178021018500193020001000378020001800388020000900406039000700415 013000700422020001800429#VL10.00300#VL10.00301#Vi?t#NH556Q#344.59704#^214#350000 #Nhng quy nh ca php lut v bo v mi trng#Hi p v cc vn bn php lut mi nht#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a895tr.^b27cm#Gii thiu nhng quy nh chung ca php lut v bo v mi trng. Hi p php lut v bo v mi tr ng trong cc lnh vc y t, cht thi, nc, khng kh, ti nguyn v khong s n#Php lut#Bo v mi trng#Vit Nam#B.Hin#257245#Vn bn php lut## 00782000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570010012000620020030000740030016001040290 01100120007003800131022000400169008000500173009001100178010000500189011001500194 02101780020902000110038702000180039800600140041603900070043001300070043700500120 0444#VV10.03426#VV10.03427#VV10.03428#39000#Vi?t#N114M#495.6#^214#Mistsu Bara#5 0 ngy luyn nghe ting Nht#Trnh s cp#50n^Mh#Mistsu Bara ; Tri Thc V it bin dch#T.1#^aH.#^aThi i#2010#^a192tr.^b21cm#Gm cc bi luyn k nng nghe ting Nht trnh s cp, vi ging chun ca ngi Nht gip ngi hc trau di v ng dng thc t trong cc k kim tra nng lc ting Nht#Ting Nh t#K nng nghe hiu#Tri Thc Vit#B.Hin#257246#Mistsu Bara## 00765000000000313000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820006000448080005000500010012000550020030000670030016000970290012001130070 03800125022000400163008000500167009001100172010000500183011001500188021017800203 020001100381020001800392006001400410039000800424013000700432005001200439#VV10.03 429#VV10.03430#VV10.03431#Vi?t#N114M#495.6#^214#Mistsu Bara#50 ngy luyn nghe t ing Nht#Trnh s cp#50 n^Mh#Mistsu Bara ; Tri Thc Vit bin dch#T.2# ^aH.#^aThi i#2010#^a182tr.^b21cm#Gm cc bi luyn k nng nghe ting Nht trnh s cp, vi ging chun ca ngi Nht gip ngi hc trau di v ng d ng thc t trong cc k kim tra nng lc ting Nht#Ting Nht#K nng nghe hi u#Tri Thc Vit#T. Hng#257247#Mistsu Bara## 00768000000000313000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820006000448080005000500010012000550020030000670030019000970290012001160070 03800128022000400166008000500170009001100175010000500186011001500191021017800206 020001100384020001800395039000800413013000700421006001400428005001200442#VV10.03 433#VV10.03434#VV10.03432#Vi?t#N114M#495.6#^214#Mistsu Bara#50 ngy luyn nghe t ing Nht#Trnh trung cp#50 n^Mh#Mistsu Bara ; Tri Thc Vit bin dch#T .1#^aH.#^aThi i#2010#^a125tr.^b21cm#Gm cc bi luyn k nng nghe ting Nht trnh s cp, vi ging chun ca ngi Nht gip ngi hc trau di v n g dng thc t trong cc k kim tra nng lc ting Nht#Ting Nht#K nng nghe hiu#T. Hng#257248#Tri Thc Vit#Mistsu Bara## 00768000000000313000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820006000448080005000500010012000550020030000670030019000970290012001160070 03800128022000400166008000500170009001100175010000500186011001500191021017800206 020001100384020001800395039000800413013000700421005001200428006001400440#VV10.03 435#VV10.03437#VV10.03436#Vi?t#N114M#495.6#^214#Mistsu Bara#50 ngy luyn nghe t ing Nht#Trnh trung cp#50 n^Mh#Mistsu Bara ; Tri Thc Vit bin dch#T .2#^aH.#^aThi i#2010#^a123tr.^b21cm#Gm cc bi luyn k nng nghe ting Nht trnh s cp, vi ging chun ca ngi Nht gip ngi hc trau di v n g dng thc t trong cc k kim tra nng lc ting Nht#Ting Nht#K nng nghe hiu#T. Hng#257249#Mistsu Bara#Tri Thc Vit## 00788000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820012000628080005000740010011000790020025000900070 01100115008000500126009001100131010000500142011001500147021022100162020001000383 020000800393039000800401020000700409020000900416013000700425015004200432#VV10.03 438#VV10.03440#VV10.03441#VV10.03439#76000#Vi?t#T550#915.9731003#^214#Giang Qu n#T in ng ph H Ni#Giang Qun#^aH.#^aThi i#2010#^a547tr.^b24cm#Gm 8 15 mc t: 467 tn ph, 129 ng, 175 ng, 27 cng vin - qung trng, 17 h.. . c sp xp theo th t A, B, C km theo s m t v tr, lai lch tn gc, n gun gc a danh, tn gi thay i theo cc thi k...#ng ph#T in#T. Hn g#H Ni#a danh#257250#Sch k nim 1000 nm Thng Long - H Ni## 01038000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820009000628080005000710020037000760070046001130080 00500159009001100164010000500175011001500180021026000195020000900455039000800464 00500140047202000130048602000070049902000110050601500790051702000080059600500150 0604005001200619005001700631005000900648013000700657#VV10.03442#VV10.03444#VV10. 03443#VV10.03445#57000#Vi?t#H100N#495.9227#^214#H Ni nhng vn ngn ng v n ho#Trn Vn Giu, Nguyn Ti Cn, V Kim Bng...#^aH.#^aThi i#2010#^a407tr .^b21cm#Mt s vn v ngn ng vn ho H Ni: Ting H Ni trong mi quan h vi ting Vit, ting H Ni vi vn ho H Ni v trong bi cnh Vit Nam hi nhp vi th gii, ting H Ni vi cc yu t ngn ng - vn ho nc ngoi, v i vic dy hc ngoi ng...#Ngn ng#T. Hng#Trn Vn Giu#Ting H Ni#H Ni#T ing Vit#TTS ghi: Hi Ngn ng hc H Ni. - Sch k nim 1000 nm Thng Long - H Ni#Vn ho#Nguyn Ti Cn#V Kim Bng#Nguyn Trng Bu#nh Cao#257251## 00787000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820010000518080005000610010014000660020034000800070014001140080 00500128009001100133010000500144011001500149021026900164020001000433020001800443 039000800461020000900469020001200478013000700490#VV10.03446#VV10.03448#VV10.0344 7#52000#Vi?t#T310H#346.59701#^214#L Th Phng#Tm hiu php lut v chng kho n#L Th Phng#^aH.#^aThi i#2009#^a346tr.^b20cm#Gii thiu v lut chng kh on v vn bn quy nh chi tit thi hnh mt s iu ca ca lut chng khon. Cc vn bn v hng dn h s ng k cho bn chng khon, cng b thng tin t rn th trng chng khon, x l vi phm php lut trong lnh vc chng khon.. .#Php lut#Vn bn php lut#T. Hng#Vit Nam#Chng khon#257252## 00720000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820010000518080005000610010018000660020039000840070036001230080 00500159009001100164010000500175011001500180021012900195020001000324020001300334 039000800347005001700355020000900372020000900381020000900390013000700399#VV10.03 449#VV10.03451#VV10.03450#22000#Vi?t#H428#346.59701#^214#Ng Thi Tng Th#Hi p php lut v hn nhn gia nh#Ng Thi Tng Th, Nguyn Tin Mnh#^aH.#^aT hi i#2009#^a141tr.^b21cm#Gm 122 cu hi v li gii p cc quy nh php lu t v lut hn nhn v gia nh. Ni dung Lut hn nhn v gia nh Vit Nam#Ph p lut#Sch hi p#T. Hng#Nguyn Tin Mnh#Vit Nam#Hn nhn#Gia nh#257253## 00973000000000373000450002600110000001400080001101900050001918100060002408200060 00308080005000360010019000410020018000600070065000780220004001430040008001470080 00500155009001100160010000500171011001500176015006100191021020300252039000800455 01300070046302000050047002000060047502000070048100600140048800600120050200600150 0514006001600529006002000545005001500565005001900580#VV10.03452#150000#Vi?t#S45 0T#628.1#^214#Brault, Jean Louis#S tay x l nc#Jean Louis Brault ; Dch: Ngu yn Vn T... ; Trnh Xun Lai h..#T.1#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2010#^a656tr.^b2 4cm#u ba sch ghi: Trung tm o to ngnh Nc v Mi trng#Gii thiu cc thnh phn c bn ca nc. Mt s loi nc cn phi x l. Cc qu trnh c b n ca k thut x l nc bng phng php ho l v sinh hc. Phng php v ph ng tin phn tch nc...#T. Hng#257254#Nc#X l#S tay#Nguyn Vn T#o V n Tn#Nguyn B Toi#Nguyn B Thng#Nguyn Thanh Nguyn#Trnh Xun Lai#Brault, Jean Louis## 00689000000000265000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100080 00380820010000468080005000560020034000610080005000950090011001000100005001110110 01500116021015400131020001100285039000800296020001100304020001900315015006300334 020001900397013000700416#VV10.03453#VV10.03455#VV10.03454#Vi?t#GI-462T#382.09538 #^214#Gii thiu th trng -Rp X-t#^aH.#^aThi i#2010#^a130tr.^b24cm#Tng quan v Vng quc -Rp X-t. Cc thng tin cn bit khi kinh doanh vi th t rng -Rp X-t. Quan h kinh t thng mi Vit Nam v -Rp X-t#Th trng #T. Hng#A rp Xut#Kinh t thng mi#TTS ghi: B Cng nghip. V Th trng C hu Phi, Ty , Nam #Thng mi kinh t#257255## 00852000000000265000450002600110000002600110001102600110002202000110003301900050 00441810008000490820009000578080005000660020029000710080005001000090014001050100 00500119011001500124021032400139020001900463039000800482020000700490020001900497 015006300516013000700579#VV10.03456#VV10.03458#VV10.03457#Th trng#Vi?t#GI-462 T#382.0962#^214#Gii thiu th trng Ai Cp#^aH.#^aCng thng#2010#^a148tr.^b2 4cm#Gii thiu tng quan v Ai Cp. c im th trng, chnh sch thu v phi thu, tranh chp thng mi v trin vng t do ho thng mi Ai Cp. Quan h hp tc kinh t thng mi Vit Nam v Ai Cp. Mt s ngnh hng doanh nghip V it Nam c th nh hng xut khu sang Ai Cp v cc mt hng xut khu sang V it Nam#Kinh t thng mi#T. Hng#Ai Cp#Thng mi quc t#TTS ghi: B Cng n ghip. V Th trng Chu Phi, Ty , Nam #257256## 00974000000000325000450002600110000002600110001102000160002201900050003818100060 00430820009000498080005000580020054000630030021001170070067001380080013002050090 04400218010000500262011002900267021022400296020001600520039000800536005001500544 02000110055902000200057002000080059000500140059800500150061200500140062701300070 0641#VN10.00926#VN10.00927#Di tch vn ho#Vi?t#C101D#915.9759#^214#Cc di tch lch s vn ho im du lch Bnh Thun#Ti liu thuyt minh#B.s.: Nguyn Xun L, Quang Vinh, Hong Vn Ton, ng Vn Hng#^aBnh Thun#^aS Vn ho Th thao v Du lch Bnh Thun#2010#^a345tr., 4tr. nh mu^b19cm#Gii thiu v di t ch lch s vn ho, a im du lch, im du lch tiu biu, im du lch, thn g cnh ni ting ca Bnh Thun. Cc k lc c tuyn b, cc l hi tiu bi u v lng ngh truyn thng ti Bnh Thun#Di tch lch s#T. Hng#Nguyn Xun L#Bnh Thun#Danh lam thng cnh#Du lch# Quang Vinh#Hong Vn Ton#ng Vn Hng#257257## 00463000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010015000560020019000710030004000900070015000940080 00500109009001900114010000500133011001400138020001700152020000400169039000800173 020000900181013000700190#VN10.00928#VN10.00929#25000#Vi?t#NG120C#895.92214#^214 #Nguyn Tn Hi#Ngm cng rm vng#Th#Nguyn Tn Hi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#20 10#^a71tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#T. Hng#Vit Nam#257258## 00472000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010015000550020013000700030011000830070015000940080 00500109009001900114010000500133011001500138020001800153020001100171039000800182 020000900190013000700199#VN10.00930#VN10.00931#30000#Vi?t#TH104T#895.9223#^214# Nng Huyn Sn#Thm t 3 c#Truyn di#Nng Huyn Sn#^aH.#^aCng an nhn dn#20 10#^a195tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Truyn di#T. Hng#Vit Nam#257259## 00606000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070036000810220005001170050017001220060 01200139008001800151009001100169010000500180011001500185012003500200019001400235 020001800249020000900267020001300276039000800289013000700297#VN10.00932#13000#V i?t#B314A#895.7#^214#Bitagi - anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; H Th Bnh dch#T.17#Choe Byeong Yeol#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2010#^a160tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc th iu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#T. Hng#257260## 00536000000000289000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280190005000350020015000400030013000550070031000680220005000990050015001040060 00900119008001800128009001100146010000500157011001500162019001400177020001800191 020000900209020001300218039000800231013000700239#VN10.00933#H103L#895.6#^214#140 00#Vi?t#Hajime l s 1#Truyn tranh#Watanabe Taeko ; Minh Hu dch#T.13#Watanab e Taeko#Minh Hu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn# Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#T. Hng#257261## 00577000000000301000450002600110000000500140001102000180002502000090004302000130 00520390008000650140007000730190005000801810006000850820006000918080005000970020 01900102003001300121007002600134022000500160006000500165008001800170009001100188 010000500199011001500204019001400219012003500233013000700268#VN10.00934#Marimo R agawa#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#T. Hng#14000#Vi?t#125T#895.6#^2 14#u trng rc la#Truyn tranh#Marimo Ragawa ; Nana dch#T.22#Nana#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a195tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#257262## 00543000000000277000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900080 00510140006000590190005000651810006000700820009000768080005000850020025000900030 01300115007003000128005000700158008001800165009001100183010000500194011001400199 012003600213005000900249013000700258#VN10.00935#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#T. Hng#7000#Vi?t#C125B#895.9223#^214#Cu b khng bit cm n#Truyn t ranh#Li: H Yn ; Tranh: T Qunh#H Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a15 tr.^b19cm#B hc l gio. Bi hc v tnh bn#T Qunh#257263## 00538000000000277000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900080 00510140006000590190005000651810007000700820009000778080005000860020020000910030 01300111007003000124005000700154008001800161009001100179010000500190011001400195 012003500209005000900244013000700253#VN10.00936#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#T. Hng#7000#Vi?t#CH527C#895.9223#^214#Chuyn ca Su v Nu#Truyn tranh #Li: H Yn ; Tranh: T Qunh#H Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a15tr.^ b19cm#B hc l gio. Bi hc v chia s#T Qunh#257264## 00545000000000277000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900080 00510140006000590190005000651810006000700820009000768080005000850020020000900030 01300110007003000123005000700153008001800160009001100178010000500189011001400194 012004300208005000900251013000700260#VN10.00937#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#T. Hng#7000#Vi?t#A103#895.9223#^214#Ai ly ci bnh?#Truyn tranh# Li: H Yn ; Tranh: T Qunh#H Yn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a15tr.^b 19cm#B hc l gio. Bi hc v tnh trung thc#T Qunh#257265## 00733000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010015000520020025000670070015000920080018001070090 02300125010000500148011001500153021020900168020000900377020000900386039000800395 012002600403020001900429013000700448#VV10.03459#VV10.03460#38000#Vi?t#KH108C#29 4.3#^214#Thch Tm Minh#Kho cu v vn hc Pli#Thch Tm Minh#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Vn ho Si Gn#2010#^a412tr.^b20cm#Ngun gc lch s v qu trnh pht trin ca vn hc Pli, ngun vn liu quan trng ca Pht gio. Kho st v gi i thiu ni dung cc vn bn ca vn tng Pli theo th t Lut tng, Kinh tng v Lun tng#o Pht#Kho cu#T. Hng#T sch o Pht ngy nay#Nghin cu vn hc#257266## 00621000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020016000440070015000600220004000750080018000790090023000970100 00500120011001500125020000900140020001000149020002100159006001000180039000700190 013000700197019000500204021013400209#VV10.03461#VV10.03462#Vi?t#L561H#294.3#^214 #Lng hong sm#Tr Quang dch#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#201 0#^a468tr.^b21cm#o pht#Kinh Pht#Kinh Lng hong sm#Tr Quang#T.Hng#257267 #Dch#Gii thiu ni dung Kinh Lng hong sm v phng php sm hi theo cc p hm nguyn c ngha o trng hnh o t bi ca c Pht## 00621000000000277000450002600110000002600110001102101340002201900050015618100060 01610820006001678080005001730020016001780070015001940220004002090080018002130090 02300231010000500254011001500259020000900274020001000283020002100293006001000314 039000700324019000500331013000700336#VV10.03463#VV10.03464#Gii thiu ni dung K inh Lng hong sm v phng php sm hi theo cc phm nguyn c ngha o t rng hnh o t bi ca c Pht#Vi?t#L561H#294.3#^214#Lng hong sm#Tr Quang dch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2010#^a913tr.^b21cm#o pht# Kinh Pht#Kinh Lng hong sm#Tr Quang#T.Hng#Dch#257268## 00838000000000301000450002600110000001400080001101900050001918100060002408200060 00308080005000360020029000410070051000700080005001210090011001260100005001370110 01500142020001000157020001600167005002000183039000800203004000800211021024600219 005001200465005001700477005001600494005001900510013000700529#VL10.00302#105000# Vi?t#X550L#628.3#^214#X l nc thi chi ph thp#Dimitri Xanthoulis, Jean Till y, Nathalie Fonder...#^aH.#^aXy dng#2010#^a393tr.^b27cm#Nc thi#X l nc t hi#Xanthoulis, Dimitri#T. Hng#Ti bn#Gii thiu cc phng php x l nc th i vi cc k thut n gin, tiu th t nng lng, chi ph thp x l v t i s dng nc thi sau x l phc v mc ch nng nghip hoc hn ch mm bn h v gii quyt cc vn nhim mi trng#Tilly, Jean#Fonder, Nathalie#Wauth elet, Marc#Bergeron, Philippe#257269## 00750000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020010000380030074000480070017001220080005001390090011001440100 00500155011001500160020001000175020000800185039000800193001001700201021018700218 020002100405020001600426020001100442013000700453#VL10.00303#70000#Vi?t#K305T#72 0#^214#Kin trc#Gio trnh dng cho sinh vin ngnh xy dng c bn v cao ng kin trc#Nguyn c Thim#^aH.#^aXy dng#2010#^a277tr.^b27cm#Kin trc#Nh c a#T. Hng#Nguyn c Thim#Trnh by nhng khi nim chung v kin trc. Gii th iu kin thc c bn v kin trc nh , nh cng cng, nh cng nghip. Gii ph p kt cu v cu to kin trc ca nh v cng trnh#Cng trnh cng cng#Nh c ng nghip#Gio trnh#257270## 00741000000000253000450002600110000001400080001101900050001918100060002408200060 00308080005000360020037000410030081000780080005001590090011001640100005001750110 01500180020001700195039000800212021021000220020002000430004000800450015002200458 013000700480#VL10.00304#170000#Vi?t#312M#338.4#^214#nh mc d ton xy dng cng trnh#Cng b km theo vn bn s 1776/BXD-VP ngy 16-8-2007 ca B trng B Xy dng#^aH.#^aXy dng#2010#^a577tr.^b31cm#nh mc d ton#T. Hng#Gii th iu nh mc d ton xy dng cng trnh trong cc cng tc chun b mt bng x y dng, o, p, t, , ct, ng cc, p cc, nh cc, khoan to l cc khoa n nhi, cng tc lm ng, xy gch ...#Cng trnh xy dng#Ti bn#TTS ghi: B Xy dng#257271## 00644000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200060 00358080005000410020029000460070013000750080006000880090014000940100005001080110 01500113039000800128001001300136021010100149020001800250020001700268020001100285 015004700296013000700343020001600350#VV10.03465#VV10.03466#Vi?t#GI-108T#537.6#^2 14#Gio trnh in ng lc hc#o Vn Phc#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a376tr.^b 24cm#T. Hng#o Vn Phc#Gii thiu kin thc c bn v in ng lc hc v m , thuyt electrn v thuyt tng i Einstein#in ng lc hc#Thuyt tng i#Gio trnh#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#257272#Thuyt electr on## 00805000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020050000380070034000880080006001220090014001280100005001420110 01500147020000800162005001100170039000800181001001500189021011400204020001100318 015013100329004001800460020000900478020000900487013000700496#VV10.03467#18500#V i?t#H561D#909#^214#Hng dn n thi tt nghip i hc ngnh lch s#Ch.b.: Nguy n Vn Tn, L Vn Anh#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a165tr.^b24cm#Lch s#L Vn An h#T. Hng#Nguyn Vn Tn#Hng dn n tp mn lch s Vit Nam, lch s th gii , phng php ging dy lch s v phng php lun s hc#Gio trnh#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa. - Tn sch ngoi ba: Gio trnh hng dn n thi tt nghip i hc ngnh lch s#Ti bn ln th 1#Vit Nam#Th gii#257 273## 00808000000000253000450002600110000001900050001118100080001608200040002480800050 00280020052000330070011000850080006000960090014001020100005001160110015001210200 02300136020001000159039000700169001001100176021030200187020001100489015004700500 013000700547#VV10.03468#Vi?t#GI-108T#596#^214#Gio trnh gii phu so snh ng vt c xng sng#V Vn Ph#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a316tr.^b24cm#ng vt c xng sng#Gii phu#T.Hng#V Vn Ph#Tm tt nhng kin thc c bn v c i m chung, ngun gc tin ho v phn loi i cng ngnh ng vt c dy sng ( Chordata). Xu hng tin ho, mc khc nhau v gii phu hnh thi ca cc h c quan quan trng nht trong c th ng vt nh h xng, h c, h thn kinh , c quan cm gic...#Gio trnh#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa# 257274## 00914000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820013000428080005000550020054000600070017001140080006001310090014001370100 00500151011001500156020001600171020000800187039000700195001001700202021023500219 020001100454015012200465020000900587020000900596013000700605#VV10.03469#VV10.034 70#23500#Vi?t#GI-108T#895.92209002#^214#Gio trnh vn hc Vit Nam giai on c ui th k XIX#Nguyn Phong Nam#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a247tr.^b24cm#Vn hc cn i#Tc gi#T.Hng#Nguyn Phong Nam#Khi qut v giai on lch s v mt s c im ca vn hc Vit Nam na cui th k XIX. Gii thiu cc nh vn, nh th yu nc giai on ny nh Nguyn nh Chiu, Nguyn Khuyn, Trn T Xng.. . v cc tc phm tiu biu ca h#Gio trnh#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa. - Tn sch ngoi ba ghi: Gio trnh vn hc Vit Nam na cui th k XIX#Tc phm#Vit Nam#257275## 00599000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200040 00358080005000390020047000440070017000910080006001080090014001140100005001280110 01500133020001400148039000800162001001700170021007200187020001100259015004700270 020000900317013000700326#VV10.03471#VV10.03472#Vi?t#GI-108T#590#^214#Gio trnh nhng nguyn tc phn loi ng vt#L Th Nam Thun#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a 204tr.^b24cm#Phn loi hc#T. Hng#L Th Nam Thun#Nghin cu cc phng php v nguyn tc phn loi th gii ng vt#Gio trnh#TTS ghi: i hc Hu. Tr ung tm o to t xa#ng vt#257276## 00753000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200040 00358080005000390020022000440070009000660080006000750090014000810100005000950110 01500100020001100115020001400126039000700140001000900147021026600156020001100422 015004700433013000700480#VV10.03473#VV10.03474#Vi?t#GI-108T#526#^214#Gio trnh bn hc#L Hunh#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a152tr.^b24cm#Bn hc#Phn loi hc#T.Hng#L Hunh#Trnh by nhng khi nim c bn v bn : khi nim v b n phn loi, c s ton hc, ngn ng bn , cc phng php biu hin, tng qut ho bn ... v mt s tri thc k nng cn thit v bin tp bn a l, s dng bn a hnh , bn gio khoa#Gio trnh#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#257277## 00819000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200040 00318080005000350020028000400030031000680070028000990080006001270090014001330100 00500147011001500152020001100167005001300178039000700191001001400198021013700212 02000110034901500470036000400180040702000160042502000090044102000070045001300070 0457020001700464#VV10.03475#29500#Vi?t#GI-108T#530#^214#Gio trnh vt l i c ng#Sch dng cho h o to t xa#Phan nh Gi, L Ngc Minh#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a246tr.^b24cm#Vt l hc#L Ngc Minh#T.Hng#Phan nh Gi#Trnh by n hng kin thc c bn v vt l hc, vt l hc kinh in, thuyt tng i hp, vt l lng t v cu trc vt cht, v tr#Gio trnh#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Ti bn ln th 1#Vt l lng t#Vt cht#V tr#257278 #Thuyt tng i## 00724000000000289000450002600110000001900050001118100080001608200080002480800050 00320010015000370020032000520070051000840220005001350080006001400090014001460100 00500160011001500165015004100180021014000221020001200361020000900373020001100382 005001500393005001100408039000800419013000700427#VV10.03476#Vi?t#GI-108T#349.597 #^214#on c Lng#Gio trnh Lut Dn s Vit Nam#on c Lng (ch.b.), H Th Vn Anh, L B Hng#Ph.1#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a119tr.^b24cm#u ba sc h ghi: i hc Hu. Khoa Lut#Khi nim c bn ca lut Dn s Vit Nam, ch th ca quan h php lut dn s v nhng qui nh v ti sn, quyn s hu v quy n tha k#Lut dn s#Vit Nam#Gio trnh#H Th Vn Anh#L B Hng#T. Hng#2572 79## 00788000000000361000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410010016000460020027000620030031000890070016001200220004001360040 01800140008000600158009001400164010000500178011001500183015004700198021007200245 02000050031702000100032202000180033202000160035002000100036602000080037602000110 0384039000800395013000700403005001600410#VV10.03477#VV10.03478#Vi?t#B103T#515.07 6#^214#Nguyn Vn Ton#Bi tp gii tch hin i#Sch dng cho h o to t xa #Nguyn Vn Ton#T.1#Ti bn ln th 2#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a312tr.^b24cm# TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Cc bi tp v khng gian Mtric, l thuyt o v tch phn Lebesgue#Ton#Gii tch#Khng gian Metric#L thuyt o#Tch phn#Bi tp#Gio trnh#T. Hng#257280#Nguyn Vn Ton## 00758000000000277000450002600110000001900050001118100080001608200060002480800050 00300020030000350030035000650070014001000080006001140090014001200100005001340110 01400139020001900153020001700172039000700189001001400196021018900210020001100399 015004700410020001600457013000700473#VV10.03479#Vi?t#GI-108T#571.6#^214#Gio tr nh sinh hc i cng#Sinh hc phn t - sinh hc t bo#Nguyn B Lc#^aHu#^a i hc Hu#2010#^a95tr.^b24cm#Sinh hc i cng#Sinh hc phn t#T.Hng#Nguyn B Lc#Trnh by nhng kin thc c bn v sinh hc phn t, sinh hc t bo: th nh phn ho hc ca c th, cu trc v chc nng t bo, trao i cht v nng lng ca t bo, di truyn t bo#Gio trnh#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Sinh hc t bo#257281## 00880000000000253000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280020065000330070015000980080006001130090014001190100005001330110014001380200 01900152020001600171039000700187001001500194021035200209020001100561015004700572 013000700619#VV10.03480#Vi?t#T103L#530.1#^214#Ti liu hng dn hc mn nhit ng lc hc v vt l thng k#V Thanh Khit#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a40tr.^b 24cm#Nhit ng lc hc#Vt l thng k#T.Hng#V Thanh Khit#Trnh by i tn g v phng php ca nhit ng lc hc v vt l thng k. Cc c s ca l thu yt xc sut. Mt s vn c bn ca nhit ng lc hc.Thuyt ng hc cht k h. Lun c bn ca vt l thng k. Hm phn b Gipx. p dng phn b Gipx vo cc h thc. L thuyt thng ging. Cc thng k lng t. p dng cc thn g k lng t#Gio trnh#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#257282## 00737000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200040 00358080005000390020025000440070012000690080006000810090014000870100005001010110 01500106020001400121020000800135039000700143001001200150021013600162020001100298 015004700309020001300356020001400369020001700383020001600400013000700416#VV10.03 481#VV10.03482#Vi?t#GI-108T#512#^214#Gio trnh i s s cp#Ng S Tng#^aHu# ^ai hc Hu#2010#^a200tr.^b24cm#i s s cp#S phc#T.Hng#Ng S Tng#Trnh by l thuyt v k nng gii ton v s phc, biu thc i s, phng trnh - h phng trnh, bt ng thc - bt phng trnh#Gio trnh#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Phng trnh#Bt ng thc#Bt phng trnh#H ph ng trnh#257283## 00627000000000253000450002600110000001900050001118100080001608200060002480800050 00300020025000350070009000600080006000690090014000750100005000890110015000940200 01400109020000700123039000700130001000900137021016200146020001100308015004700319 013000700366#VV10.03483#Vi?t#GI-108T#304.6#^214#Gio trnh a l dn c#L Thn g#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a120tr.^b24cm#a l dn c#Dn s#T.Hng#L Thng#M t s khi nim, cc quan im, qui lut v ng lc dn s, kt cu dn s, ph n b dn c v vn th ho, s pht trin dn s trn th gii v Vit Nam #Gio trnh#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#257284## 00595000000000241000450002600110000001900050001118100060001608200040002280800050 00260020040000310030013000710080006000840090014000900100005001040110015001090200 00700124020000900131039000700140021014100147020001100288015004700299013000700346 #VV10.03484#Vi?t#250C#910#^214# cng hng dn hc tp cc hc phn#Ngnh a l#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a108tr.^b24cm#a l# cng#T.Hng#Tp cng hng dn hc tp cc hc phn a cht hc, bn hc, a mo, kh hu, thu vn, th nhng, sinh quyn... ca ngnh a l#Gio trnh#TTS ghi: i hc Hu . Trung tm o to t xa#257285## 00785000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200060 00318080005000370010014000420020028000560030031000840070035001150040018001500080 00600168009001400174010000500188011001500193015004700208021013600255020001700391 020001800408020001100426039000800437005000900445005001000454013000700464#VV10.03 485#13500#Vi?t#GI-108T#516.3#^214#Trn o Dng#Gio trnh hnh hc vi phn#Sc h dng cho h o to t xa#Trn o Dng, Trn Vui, L Anh V#Ti bn ln th 1 #^aHu#^ai hc Hu#2010#^a114tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o t o t xa#Trnh by h thng l thuyt v cc bi tp v php tnh vi phn trong R n, ng trong mt phng v khng gian, v mt trong khng gian#Hnh hc vi phn #Php tnh vi phn#Gio trnh#T. Hng#Trn Vui#L Anh V#257286## 00634000000000241000450002600110000001900050001118100080001608200080002480800050 00320010015000370020030000520070015000820080006000970090014001030100005001170110 01500122015004700137020000900184020001100193039000400204013000700208021017700215 #VV10.03486#Vi?t#GI-108T#621.384#^214#ng Xun Vinh#Gio trnh v tuyn i c ng#ng Xun Vinh#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a123tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#V tuyn#Gio trnh#Hoa#257287#Mt s kin thc c bn v v tuyn: cc yu t tuyn tnh, mch tuyn tnh, dng c bn dn, khuych i tn hiu in, dao ng, iu ch v tch sng, mch t hp tuyn tnh## 00888000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820004000428080005000460010012000510020052000630070012001150080006001270090 01400133010000500147011001400152015004700166020000700213020001100220039000400231 004001800235013000700253021030100260020001700561020000800578#VV10.03487#VV10.034 88#10500#Vi?t#GI-108T#512#^214#L Thanh H#Gio trnh cc trng s i s v l thuyt galois#L Thanh H#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a91tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#i s#Gio trnh#Hoa#Ti bn ln th 1#257288 #Trnh by nhng kin thc c bn v m rng trng v l thuyt Galois: trng con v trng nguyn t, m rng n, kt ni nghim, bc v m rng hu hn, i s lp, trng nghim v m rng ng i s, t ng cu trng, nhm Galois. .. v mt s bi tp km theo cc hng dn, gii p bi tp#L thuyt Galois#B i tp## 00698000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370020062000420080006001040090014001100100005001240110015001290150 04700144020000800191020001100199039000400210013000700214021018300221020000800404 020001100412020000900423#VV10.03489#VV10.03490#Vi?t#250C#807#^214# cng hn g dn hc tp cc hc phn chuyn ngnh: Ng vn#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a144t r.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Ng vn#Gio trnh#Hoa#2 57289#Gii thiu cc cng chuyn ngnh ng vn ca chng trnh o to i hc t xa gm: m hc, vn ho, vn hc Trung Quc, Vit Nam, phng Ty, thi ph p th, c trng vn hc...#Vn hc#Ting Vit# cng## 00893000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400010016000450020067000610070032001280080006001600090014001660100 00500180011001500185015004700200020001200247020001100259039000400270005001500274 013000700289021025300296020001400549020001100563020001700574#VV10.03491#VV10.034 92#Vi?t#PH561P#330.9#^214#Nguyn Kim Hng#Phng php lun v phng php nghin cu a l kinh t - x hi#Nguyn Kim Hng, Trn Vn Thng#^aHu#^ai hc Hu #2010#^a128tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#a kinh t# Gio trnh#Hoa#Trn Vn Thng#257290#Trnh by tng quan phng php lun v ph ng php nghin cu a l kinh t - x hi nh: cch t vn , cc bc chun b, thu thp, h thng ho, bo qun, x l, gii thch a thng tin kinh t - x hi, kim tra v trnh by kt qu nghin cu#a l x hi#Nghin cu#Phn g php lun## 00652000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200040 00358080005000390010018000440020031000620070018000930080006001110090014001170100 00500131011001500136015004700151020001400198020001100212039000400223013000700227 021016400234#VV10.03493#VV10.03494#Vi?t#GI-108T#515#^214#Trng Vn Thng#Gio trnh hm s bin s phc#Trng Vn Thng#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a120tr.^b2 4cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Hm bin phc#Gio trnh#Hoa# 257291#Gii thiu s phc, cc hm s bin s phc v hm gii tch, l thuyt t ch phn, l thuyt chui, l thuyt thng d. Cui mi phn c km hng dn gi i bi tp## 00727000000000265000450002600110000001900050001118100080001608200040002480800050 00280010014000330020028000470030012000750070014000870080006001010090014001070100 00500121011001500126015007100141020001700212020001100229039000400240013000700244 021020300251020000700454#VV10.03495#Vi?t#GI-108T#530#^214#Phan nh Gi#Gio tr nh vt l i cng#Phn c hc#Phan nh Gi#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a184tr.^ b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Hu. Trung tm o to t xa#Vt l i cng#Gio trnh#Hoa#257292#Trnh by kin thc v ng hc v ng lc hc cht im. Nng lng, chuyn ng ca vt rn v chuyn ng trong trng h p dn. Thuyt tng i hp, c hc cht lu km theo bi tp cui mi chng#C hc## 00855000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200040 00358080005000390010015000440020049000590070015001080080006001230090014001290100 00500143011001500148015004700163020001100210039000400221004001800225013000700243 021029200250020001900542020001600561#VV10.03496#VV10.03497#Vi?t#GI-108T#536#^214 #V Thanh Khit#Gio trnh nhit ng lc hc v vt l thng k#V Thanh Khit# ^aHu#^ai hc Hu#2010#^a476tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Gio trnh#Hoa#Ti bn ln th 1#257293#Trnh by mt s vn c bn v nhit ng lc hc, thuyt ng hc cht kh, vt l thng k. Hm phn b Gipx v p dng phn b Gipx vo cc h thc. L thuyt thng ging, thng k ln g t v p dng cc thng k lng t. Cui mi chng c km theo bi tp cng li gii v p s#Nhit ng lc hc#Vt l thng k## 00672000000000253000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290010016000340020012000500070016000620080006000780090014000840100005000980110 01500103015004700118020001200165020001100177039000400188013000700192021021000199 020000900409#VV10.03498#Vi?t#K600T#621.39#^214#Trn Cng Tng#K thut s#Trn Cng Tng#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a212tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#K thut s#Gio trnh#Hoa#257294#Trnh by nhng kin thc c bn v k thut s, h thng m v m, i s Boole, cc mch logic c bn, tr iger, cc h logic tng hp, logic dy, mch ghi, b nh, thit b s hc v mc h chuyn i tn hiu#My tnh## 00638000000000241000450002600110000001900050001118100080001608200040002480800050 00280010017000330020024000500070017000740080006000910090014000970100005001110110 01500116015004700131020001300178020001100191039000400202013000700206021018300213 #VV10.03499#Vi?t#GI-108T#541#^214#Nguyn Vn Trung#Gio trnh in ho hc#Nguy n Vn Trung#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a152tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#in ho hc#Gio trnh#Hoa#257295#Cc kin thc c bn v i n ho hc: Dung dch cht in ly, nhit ng hc in ho, lp in kp, ng lc in ho, mt s ng dng ca in ho hc, s n mn v bo v kim loi## 00758000000000301000450001400070000001900050000718100060001208200090001880800050 00270010016000320020050000480070016000980080006001140090014001200100005001340110 01400139015004700153020001200200020001100212039000400223004001800227013000700245 021016700252020000800419020000800427020001100435020001000446#10700#Vi?t#L302S#3 05.8959#^214#Nguyn Vn Mnh#Lch s tc ngi v c trng vn ho ng Nam #N guyn Vn Mnh#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a91tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Tru ng tm o to t xa#Dn tc hc#Gio trnh#Hoa#Ti bn ln th 1#257296#Trnh b y iu kin a l t nhin ca 10 nc thuc vng ng Nam . Mi quan h v n gun gc cc tc ngi v nhng nt c trng c bn ca nn vn ho ng Nam # Lch s#Vn ho#ng Nam #Tc ngi## 00743000000000217000450001900050000018100060000508200040001180800050001500200540 00200080006000740090014000800100005000940110015000990150047001140200007001610200 01100168039000400179013000700183021032600190020000900516#Vi?t#250C#910#^214# cng hng dn hc tp cc hc phn ngnh: a l#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a10 8tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#a l#Gio trnh#Hoa# 257297#Gii thiu cc cng chuyn ngnh hng dn hc tp ngnh a l bao g m: a cht, a mo, kh hu, thu vn, th nhng, sinh quyn, a l t nhi n, a l kinh t - x hi, du lch, dn s, a l Vit Nam, cc chu lc, a l t nhin bin ng... v phng php nghin cu khoa hc gio dc trong a l nh trng# cng## 00806000000000301000450001400070000001900050000718100080001208200070002080800050 00270010009000320020040000410070026000810080006001070090014001130100005001270110 01400132015004700146020000700193020001100200039000400211004001800215005001600233 013000700249021020400256020001100460020002200471020001100493#11500#Vi?t#GI-108T #910.71#^214#L Hunh#Gio trnh nghin cu a l a phng#L Hunh, Nguyn M inh Tu#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a90tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#a l#Gio trnh#Hoa#Ti bn ln th 1#Nguyn Minh Tu#257298#Qua n nim, mc ch, ni dung v phng php nghin cu a l a phng. Phng p hp bin son v ging dy a l a phng theo cu trc ni dung: a l t n hin - dn c, vn ho, x hi - kinh t#a phng#Phng php ging dy#Nghin cu## 00695000000000277000450001400070000001900050000718100060001208200060001880800050 00240010017000290020022000460070017000680080006000850090014000910100005001050110 01400110015004700124020002200171020001100193039000400204004001800208013000700226 021017600233020000400409020000400413#11500#Vi?t#D300T#572.8#^214#Hong Trng Ph n#Di truyn hc phn t#Hong Trng Phn#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a99tr.^b24cm #TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Di truyn hc phn t#Gio trnh #Hoa#Ti bn ln th 1#257299#Cc kin thc c bn v cu trc, c ch ti bn c a ADN, gen, m di truyn, phin m v dch m. Cc c ch iu ho di truyn, b in i di chuyn v cng ngh ADN ti t hp#Gen#ADN## 00870000000000277000450001400070000001900050000718100060001208200040001880800050 00220010015000270020031000420070015000730080006000880090014000940100005001080110 01500113015005500128020001000183020001100193039000400204004001800208021034300226 020000800569020000800577013000700585#14800#Vi?t#A100C#428#^214#ng Ngc Hiu#A course of English literature#ng Ngc Hiu#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a170tr.^b 24cm#u ba sch ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Ting Anh#Gio trnh #Hoa#Ti bn ln th 1#Cc ch hc ting Anh qua cc tc gi, tc phm vn h c Anh qua cc giai on t vn hc c - trc Cng nguyn n th k 20 tiu bi u nh William Shakespeare (Romeo and Juliet, Macbeth) ; Jonathan Swift (A Voyage to lilliput) ; Daniel Defoe (The house of Robinson Crusoe) ; Charles Dickens (C oke - town) ; James Joyce (A little cloud)...#T vng#Vn hc#257300## 00965000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020027000530070051000800080005001310090019001360100 00500155011001500160015003700175020001600212020001100228039000400239005001300243 005001000256005001500266005001700281005001600298013000700314021033000321#VV10.03 501#VV10.03500#38000#Vi?t#GI-108T#340.9#^214#Gio trnh t php quc t#Bi Xu n Nh (ch.b.), on Nng, Nguyn B Din...#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a383tr .^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#T php quc t#Gio trnh#Hoa#Bi Xun Nh#on Nng#Nguyn B Din#Nguyn Vn Quyn#Nguyn Hng Bc#257301#Khi n im v ngun t php quc t. L lun chung v xung t php lut. Ch th ca t php quc t. Quyn s hu, hp ng, thanh ton quc t, tha k, quyn tc g i, quyn s hu cng nghip, quyn i vi cy trng, hn nhn v gia nh, qua n h lao ng trong t php quc t. T tng dn s v trng ti thng mi quc t## 01047000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500020044000550070067000990080005001660090019001710100 00500190011001500195015003700210020001000247020001100257039000400268005001700272 00500190028900500180030800500140032600500170034002000090035701300070036602103020 0373020001200675020001000687#VV10.03502#VV10.03503#31000#Vi?t#GI-108T#347.597#^ 214#Gio trnh lut thi hnh n dn s Vit Nam#Nguyn Cng Bnh (ch.b.), Nguyn Triu Dng, Nguyn Th Thu H...#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a311tr.^b21cm# TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Php lut#Gio trnh#Hoa#Nguyn Cng Bnh#Ng uyn Triu Dng#Nguyn Th Thu H#Bi Th Huyn#Trn Phng Tho#Vit Nam#25730 2#Nhng vn l lun c bn v lut thi hnh n dn s Vit Nam. Nhim v, quy n hn ca cc c quan, t chc, c nhn trong thi hnh n dn s. Th tc thi h nh n, bin php bo m, bin php cng ch, min gim ngha v v mt s khi u ni, t co, khng ngh, x l vi phm v thi hnh n dn s#Thi hnh n#n d n s## 01025000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500020035000550070062000900080005001520090019001570100 00500176011001500181015003700196020001000233020001100243039000400254005001300258 00500130027100500170028400500160030100500190031702000090033601300070034502103200 0352020001500672#VV10.03505#VV10.03504#39000#Vi?t#GI-108T#346.597#^214#Gio tr nh lut ngn hng Vit Nam#B.s.: V nh Ton (ch.b.), V Vn Cng, Nguyn Vn Tuyn...#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a391tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lu t H Ni#Php lut#Gio trnh#Hoa#V nh Ton#V Vn Cng#Nguyn Vn Tuyn#Ng uyn c Ngc#Nguyn Th nh Vn#Vit Nam#257303#Nhng vn l lun c bn v lut ngn hng Vit Nam. a v php l ca ngn hng nh nc Vit Nam v t ch c tn dng. Php lut iu chnh hot ng cho vay, bo lnh ngn hng, chit k hu giy t c gi, bao thanh ton, dch v thanh ton, cho thu ti chnh v qu n l nh nc v ngoi hi, hot ng ngoi hi#Lut ngn hng## 00690000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010013000490020025000620070033000870080005001200090 01900125010000500144011001500149015003700164020001100201020001100212039000400223 005001100227013000700238021016700245#VV10.03506#VV10.03507#36000#Vi?t#T123B#301 #^214#Ng Vn Nhn#Tp bi ging x hi hc#Ng Vn Nhn (ch.b.), Nh Kim#^aH .#^aCng an nhn dn#2010#^a363tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#X hi hc#Gio trnh#Hoa# Nh Kim#257304#Gm cc bi ging mn x hi hc: c c u x hi, phng php iu tra x hi, x hi hc ti phm, d lun x hi, x hi hc th, nng thn v x hi hc gia nh## 01096000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500020033000550070057000880220004001450050016001490050 01300165005001500178005001100193005001400204004002600218008000500244009001900249 01000050026801100150027301500370028802103770032502000130070202000090071502000110 0724039000400735013000700739#VV10.03508#VV10.03509#48000#Vi?t#GI-108T#345.597#^ 214#Gio trnh lut hnh s Vit Nam#Nguyn Ngc Ho (ch.b.), Phm Th Hc, Hon g Vn Hng...#T.1#Nguyn Ngc Ho#Phm Th Hc#Hong Vn Hng#L Th Sn#Trn c Thn#In ln th 15, c sa i#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a475tr.^b21cm#TT S ghi: Trng i hc Lut H Ni#Gii thiu cc khi nim, nhim v, nguyn tc c bn v ngun ca lut hnh s Vit Nam. Ti phm v cu thnh ti phm. Khc h th v mt khch quan, ch th v mt ch quan ca ti phm... cng cc vn lin quan n hnh pht. Trch nhim hnh s ca ngi cha thnh nin phm ti . Cc ti xm phm an ninh quc gia, tnh mng, sc kho, nhn phm, danh d ca con ngi#Lut hnh s#Vit Nam#Gio trnh#Hoa#257305## 00954000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820010000428080005000520020034000570070057000910080005001480090019001530100 00500172011001500177015003700192020001400229020001100243039000400254004001800258 00500160027600500130029200500150030500500120032000500130033202000090034501300070 0354021025500361#VV10.03510#VV10.03511#62000#Vi?t#GI-108T#344.59701#^214#Gio t rnh lut lao ng Vit Nam#Lu Bnh Nhng (ch.b.), Ngn Bnh, Nguyn Hu Ch ...#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a567tr.^b22cm#TTS ghi: Trng i hc Lut H Ni#Lut lao ng#Gio trnh#Hoa#Ti bn ln th 2#Lu Bnh Nhng# Ngn Bn h#Nguyn Hu Ch# Th Dung#o Th Hng#Vit Nam#257306#Gii thiu khi qut c hung v lut lao ng Vit Nam v nhng vn lin quan n lao ng nh: quan h php lut, c ch ba bn, vai tr ca nh nc, cng on, vic lm, hc ngh , hp ng lao ng, ch tin lng, thi gian lm vic, ngh ngi...## 00705000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820011000518080005000620010018000670020021000850070018001060080 00500124009001100129010000500140011001500145020001700160039000400177020000900181 013000700190021022500197020000500422#VV10.03512#VV10.03514#VV10.03513#32000#Vi? t#L302L#394.269597#^214#Thch Minh Nghim#Lch l hi Vit Nam#Thch Minh Nghim #^aH.#^aThi i#2010#^a166tr.^b24cm#L hi c truyn#Hoa#Vit Nam#257307#Gii t hiu v lch l hi Vit Nam theo trnh t thi gian din ra, ng vi mi ngy, thng trong nm m lch, lch s hnh thnh, bi cnh, a im l hi, ni dung , cc nghi l, hot ng vn ho, vui chi trong l hi...#Lch## 00678000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820010000518080005000610010018000660020040000840070018001240080 00500142009001100147010000500158011001500163020001700178039000400195020000900199 013000700208021015500215020001000370020000800380#VV10.03515#VV10.03517#VV10.0351 6#26000#Vi?t#M458T#390.09597#^214#Thch Minh Nghim#101 cu hi v nghi l th cng t tin#Thch Minh Nghim#^aH.#^aThi i#2010#^a135tr.^b24cm#Th cng t t in#Hoa#Vit Nam#257308#Gm 101 cu hi v gii p thc mc lin quan n cc n ghi l th cng t tin trong cc ngy l Tt, ma chay, ci hi... v mt s b i vn khn t tin#Phong tc#Nghi l## 00806000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820010000538080005000630010012000680020023000800070053001030080 00500156009001100161010000500172011001500177020000800192039000400200005001800204 02000090022200500090023101300070024002101950024702000100044202000180045202000100 0470#VV10.03519#VV10.03520#VV10.03518#52000#Vi?t#NGH300L#392.09597#^214#Trng Thn#Nghi l vng i ngi#Trng Thn b.s. ; H..: Thch Minh Nghim, o Lin #^aH.#^aThi i#2010#^a271tr.^b24cm#Nghi l#Hoa#Thch Minh Nghim#Vit Nam#o Lin#257309#Phc ho tng i y v c h thng v nhng nghi l i ngi ca ngi Vit: nghi l vi cuc sng phi thai, t hi nhi n tui i hc, hn l, ln lo, tang ma v cc l tit trong nm#Phong tc#Vn ho c truyn#Cuc sng## 00709000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820011000518080005000620010012000670020034000790070042001130080 00500155009001100160010000500171011001500176020000800191039000400199005001800203 013000700221021014300228020001700371020000900388020001000397#VV10.03521#VV10.035 22#VV10.03523#58000#Vi?t#M125H#398.209597#^214#Trng Thn#Mu honh phi cu i thng dng#Trng Thn b.s. ; Thch Minh Nghim h..#^aH.#^aThi i#2010#^a3 19tr.^b24cm#Cu i#Hoa#Thch Minh Nghim#257310#Gii thiu 24 mu cu i v m u honh phi thng dng phc v cho cc mc ch nh th cng, chc tng, khin hng, gio hun, trng iu...#Vn ho dn gian#Vit Nam#Honh phi## 00759000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820010000518080005000610010012000660020037000780070042001150080 00500157009001100162010000500173011001500178020000900193039000400202005001800206 020000900224013000700233021019200240020001700432020000800449#VV10.03525#VV10.035 24#VV10.03526#19000#Vi?t#V115K#390.09597#^214#Trng Thn#Vn khn truyn thng ca ngi Vit#Trng Thn b.s. ; Thch Minh Nghim h..#^aH.#^aThi i#2010#^ a103tr.^b24cm#Vn khn#Hoa#Thch Minh Nghim#Vit Nam#257311#Gii thiu 42 bi v n khn truyn thng ca ngi Vit nh: vn khn th cng gia tin, cc dp l tit trong nm, cc nghi l vng i ngi v vn khn ti cc n, nh, cha, miu, ph...#Th cng t tin#Nghi l## 00806000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820010000518080005000610010012000660020054000780070042001320080 00500174009001100179010000500190011001500195020001000210039000400220005001800224 020000900242013000700251021022700258020001100485020000800496#VV10.03528#VV10.035 27#VV10.03529#45000#Vi?t#M458T#390.09597#^214#Trng Thn#101 iu cn bit v tn ngng v phong tc Vit Nam#Trng Thn b.s. ; Thch Minh Nghim h..#^aH.# ^aThi i#2010#^a231tr.^b24cm#Phong tc#Hoa#Thch Minh Nghim#Vit Nam#257312#G ii thiu nhng tn ngng, phong tc v tp qun ca cc dn tc sng trn t Vit Nam nh: cc phong tc truyn thng trong sinh n, ci hi, ma chay, ngy l tt, phong tc trong giao tip v mt s phong tc x hi khc#Tn ngng#Ngh i l## 00831000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010009000510020018000600030048000780070045001260080 00500171009001100176010000500187011001500192015003700207020001700244020000800261 039000400269005001700273013000700290021020100297020000900498020001000507#VV10.03 530#VV10.03531#36000#Vi?t#H401C#294.3#^214#Diu Kim#Hoa ca mi ngi#Chia s k inh nghim hc hi v tu tp Pht php#Diu Kim ; Nguyn Minh Tin h.., gii th iu#^aH.#^aThi i#2010#^a198tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Trn Th Hong Anh#Vn hc hin i#Tu bt#Hoa#Nguyn Minh Tin#257313#Tuyn tp cc bi vit ti hi n nhiu vn ca mun mt i thng hm cha nhng tng su xa v chn xc ca c Pht nhm gip cho mi ngi cm nhn bu khng kh lc quan, tm hn h ng thin#o Pht#Cuc sng## 00572000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010009000510020015000600030032000750070045001070080 00500152009001100157010000500168011001500173015003700188020000900225020001200234 039000400246005001700250013000700267020000800274#VV10.03532#VV10.03533#32000#Vi ?t#B431T#294.3#^214#Diu Kim#Bng thi gian#Tuyn tp truyn ngn Pht gio#Diu Kim ; Nguyn Minh Tin h.., gii thiu#^aH.#^aThi i#2010#^a179tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Trn Th Hong Anh#o Pht#Truyn ngn#Hoa#Nguyn Minh Tin#2573 14#Vn hc## 00992000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820012000418080005000530010013000580020026000710030054000970070053001510080 00500204009001100209010000500220011001500225020000800240020000700248039000400255 006001500259020000900274005001200283013000700295021035500302020002100657#VV10.03 535#VV10.03534#48000#Vi?t#NH556B#959.7043373#^214#Merson, John#Nhng bi hc ch in tranh#Hi k ca mt cu chin binh tham chin ti Vit Nam#John Merson ; Tr n Gia Quang dch ; Thaihabooks h..#^aH.#^aThi i#2010#^a222tr.^b21cm#Lch s #Hi k#Hoa#Trn Gia Quang#Vit Nam#Thaihabooks#257315#Vit v qung thi gian l lnh thu nh b tham chin ti Vit Nam t thng 4 nm 1966 ti thng 5 nm 1967 ca tc gi. Tng thut li cuc chin di con mt ca ngi thanh nin. Phn nh chn thc v trch nhim ca ngi lnh trong chin tranh cng nh ca cc nh lnh o M trong vic cam kt a qun tham gia vo nhng cuc xung t v trang#Khng chin chng M## 00800000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820006000528080005000580010014000630020027000770070014001040080 00500118009001100123010000500134011001500139020001500154039000400169012001800173 013000700191021026800198020001000466020001000476020001200486#VN10.00939#VN10.009 40#VN10.00938#17000#Vi?t#CH301K#155.2#^214#Li Th Luyn#Cha kho sng hng t hin#Li Th Luyn#^aH.#^aThi i#2010#^a107tr.^b19cm#Tm l c nhn#Hoa#Qu t ng tri tim#257316#Nhng vn nim tin vo con ngi v cuc sng, tng quan gia c nhn v x hi. Gio dc con ngi cn trau di o c hng thin, lm iu thin - trnh iu c, bit sng v hy sinh v mc ch cao p mang li h nh phc cho chnh bn thn, cuc sng x hi.#Cuc sng#Nhn cch#Hng thin## 01018000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590020029000640030021000930070043001140080 00500157009001100162010000500173011001500178015003300193020001400226039000400240 00500110024400500110025500500160026600500160028200500170029801300070031502103470 0322020001100669#VN10.00941#VN10.00942#VN10.00943#27000#Vi?t#T527N#335.422#^214 #Tuyn ngn ca ng Cng sn#L lun v thc tin#V Vn Nm, Ma Phc D, ng Xun Dng...#^aH.#^aThi i#2009#^a187tr.^b19cm#Nm xut bn cui sch ghi: 20 10#ng cng sn#Hoa#V Vn Nm#Ma Phc D#ng Xun Dng#Phng Ngc Tin#Nguy n Vn Quyt#257317#Gii thiu mt s bi vit nghin cu cc vn trong Tuyn ngn ca ng Cng sn: cc nguyn l ca ch ngha x hi khoa hc, vai tr lc h s ca ch ngha t bn hin i, bn cht cng nh ngun gc v s mnh ca g iai cp cng nhn... c bit l kh nng vn dng nhng gi tr khoa hc vo trong thc tin i mi ca nc ta hin nay#Tuyn ngn## 00700000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820011000418080005000520010011000570020043000680070011001110080005001220090 01100127010000500138011001500143015003300158020001200191039000400203020000900207 013000700216021017900223020002000402#VN10.00945#VN10.00944#27000#Vi?t#PH110T#33 8.109597#^214#V Vn Nm#Pht trin nng nghip bn vng Vit Nam#V Vn Nm#^ aH.#^aThi i#2009#^a187tr.^b19cm#Nm xut bn cui sch ghi: 2010#Nng nghip# Hoa#Vit Nam#257318#Trnh by c s l lun v thc tin v pht trin nng nghi p bn vng. Thc trng, phng hng v cc gii php pht trin nn nng ng hip theo xu hng bn vng Vit Nam#Pht trin bn vng## 00474000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810005000450820009000508080005000590010015000640020005000790030012000840070 01500096008000500111009001100116010000500127011001500132020001700147020001200164 039000400176020000900180013000700189#VN10.00946#VN10.00947#VN10.00948#20000#Vi? t#C515#895.9223#^214#Nguyn Hu Cu#Cui#Truyn ci#Nguyn Hu Cu#^aH.#^aLao ng#2010#^a119tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ci#Hoa#Vit Nam#257319## 00505000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010014000560020021000700030004000910070014000950080 00500109009001900114010000500133011001500138015003300153020001700186020000400203 039000400207020000900211013000700220#VN10.00949#VN10.00950#25000#Vi?t#S455D#895 .922134#^214#Li Minh Hng#Sng di mi trng#Th#Li Minh Hng#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2009#^a100tr.^b19cm#Nm xut bn cui sch ghi: 2010#Vn hc hin i# Th#Hoa#Vit Nam#257320## 00403000000000241000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010009000550020013000640080005000770090019000820100 00500101011001400106020001700120020000400137039000400141020000900145013000700154 #VN10.00951#VN10.00952#47000#Vi?t#TH460P#895.9221#^214#Phan o#Th Phan o#^a H.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a63tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#Hoa#Vit Nam#25732 1## 00525000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010012000540020010000660030004000760070012000800080 00500092009001900097010000500116011001400121015007100135020001700206020000400223 039000400227020000900231013000700240#VN10.00953#VN10.00954#20000#Vi?t#T306M#895 .9221#^214#Thanh Tuyn#Ting ma#Th#Thanh Tuyn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a 91tr.^b19cm#Nm xut bn cui sch ghi: 2010. - Tn tht tc gi: Nguyn Th Tuy n#Vn hc hin i#Th#Hoa#Vit Nam#257322## 00481000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010009000550020008000640030004000720070009000760080 00500085009001900090010000500109011001400114015003400128020001700162020000400179 039000400183020000900187013000700196#VN10.00955#VN10.00956#25000#Vi?t#253M#895 .92214#^214#ng Lc#m ma#Th#ng Lc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a93tr.^b 19cm#Tn tht tc gi: Nguyn ng Lc#Vn hc hin i#Th#Hoa#Vit Nam#257323# # 00689000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410010012000460020023000580030025000810070012001060080005001180090 01200123010000500135011001500140020001000155039000400165004001800169021019400187 020001100381020001200392013000700404#VN10.00957#VN10.00958#Vi?t#104T#495.932#^2 14#Ng Chn L#m thoi Vit - Khmer#C CD-ROM luyn ging#Ng Chn L#^aH.# ^aThng tn#2010#^a179tr.^b18cm#m thoi#Hoa#Ti bn ln th 6#Hng dn cch c phin m v i nt v cu trc ting Khmer cng cch s dng s t trong cu . Gii thiu 18 bi m thoi v giao tip, sinh hot, i sng hng ngy v t vng Vit - Khmer#Ting Vit#Ting Khme#257324## 00463000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010018000550020019000730070018000920080005001100090 01900115010000500134011002900139020001700168020000400185039000400189020000900193 013000700202#VN10.00959#VN10.00960#25000#Vi?t#L566L#895.92214#^214#Nguyn Tng Vnh#Lu luyn tnh th#Nguyn Tng Vnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a140tr. , 5tr. nh mu^b19cm#Vn hc hin i#Th#Hoa#Vit Nam#257325## 00435000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380010019000430020011000620030004000730070019000770080005000960090 01900101010000500120011001500125020001700140020000400157039000400161020000900165 013000700174#VN10.00961#30000#Vi?t#T306L#895.9221#^214#Nguyn Trng Sng#Ting lng#Th#Nguyn Trng Sng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a127tr.^b19cm#Vn hc hin i#Th#Hoa#Vit Nam#257326## 00909000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430010009000480020045000570070009001020080005001110090019001160100 00500135011001500140039000600155013000700161020001700168020001900185020001700204 020000900221020001000230021039100240#VN10.00962#VN10.00963#Vi?t#254V#895.92209# ^214#Phong L#n vi tin trnh vn hc Vit Nam hin i#Phong L#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a495tr.^b19cm#H. H#257327#Vn hc hin i#Nghin cu vn hc #Ph bnh vn hc#Vit Nam#Tiu lun#Nghin cu nhng bin ng v Canh tn ca vn hc hin i Vit Nam th k 20. Gii thiu cc th h tc gi tiu biu tro ng giai on ny nh Phan Bi Chu, H Ch Minh, Ng Tt T, Nguyn Huy Tng, N am Cao, T Hoi... Vn hc Vit Nam trong xu th hi nhp hin nay v vn chu yn giao i ng sng tc m u th k 21. Mt vi nt v th vn truyn thng, vn hc trung i Vit Nam## 00488000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200090 00358080005000440010017000490020010000660030012000760070017000880080005001050090 01900110010000500129011001400134039000600148013000700154015003100161020001700192 020000900209020000400218#VN10.00965#VN10.00964#Vi?t#NGH304B#895.9221#^214#Nguyn Khoa Linh# Nghim 3#Th hai cu#Nguyn Khoa Linh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^ a91tr.^b15cm#H. H#257328#Bt danh ca tc gi: Ct in#Vn hc hin i#Vit N am#Th## 00621000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580290022000710070031000930220004001240080 01800128009001100146010000500157011001500162012004000177020001800217020000900235 020001300244005001600257006000800273039000500281019001400286013000700300#VN10.00 966#14000#Vi?t#G107X#895.6#^214#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Le Crique de Kar akurr#Fujita Kazuhiro ; Hi Th dch#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a190 tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tru yn tranh#Fujita Kazuhiro#Hi Th#H.H#Dch Nht Bn#257329## 00538000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020009000410030013000500070036000630220005000990050017001040060 01200121008001800133009001100151010000500162011001500167019001400182020001800196 020000900214020001300223039000500236013000700241#VN10.00967#14000#Vi?t#I-312Y#8 95.6#^214#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T.12#Takahas hi Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H#257330## 00587000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900050 00510140007000560190005000631810007000680820006000758080005000810020018000860030 01300104007002600117022000500143005001100148006000800159008001800167009001100185 010000500196011001500201019001400216013000700230015004800237#VN10.00968#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H#14000#Vi?t#KH110V#895.6#^214#Kht vng v ch#Truyn tranh#Koyama Yuu ; Hi Th dch#T.27#Koyama Yuu#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a178tr.^b18cm#Dch Nht Bn#257331#Tn sch ngoi ba ghi : Kht vng v ch Genki## 00579000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070031000670220005000980050019001030060 00500122008001800127009001100145010000500156011001500161012003500176019001400211 020001800225020000900243020001300252039000500265013000700270#VN10.00969#14000#V i?t#C117B#895.6#^214#Cp bi trng#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; Kira dch#T .13#Nishimori Hiroyuki#Kira#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a184tr.^b18cm#Tru yn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H#257332## 00623000000000313000450002600110000002000180001102000110002902000130004003900050 00530190005000581810006000630820006000698080005000750140007000800020008000870030 01300095007004600108022000500154008001800159009001100177010000500188011001500193 012004000208019001600248005001400264005001300278006001100291013000700302#VN10.00 970#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#H.H#Vi?t#V400T#895.1#^214#14000# V thn#Truyn tranh#Wan Yat Leung, Tang Chi Fai ; Trung Kin dch#T.61#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh #Dch Trung Quc#Wan Yat Leung#Tang Chi Fai#Trung Kin#257333## 00572000000000301000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900050 00510140007000560190005000631810007000680820006000758080005000810020017000860030 01300103007002600116022000400142005001300146006000600159008001800165009001100183 010000500194011001500199012003500214019001400249013000700263#VN10.00971#Nht Bn #Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#H.H#14500#Vi?t#CH117C#895.6#^214#Chp cnh c m#Truyn tranh#Yabuuchi Yuu ; Nh dch#T.6#Yabuuchi Yuu#Nh #^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2010#^a197tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#257334## 00536000000000289000450002600110000001900050001118100070001601400070002300200110 00300030013000410070034000540220005000880080018000930090011001110100005001220110 01500127019001400142020001800156020000900174020001300183005001700196006001000213 039000500223082000600228808000500234013000700239#VN10.00972#Vi?t#SK313B#14000#S kip Beat!#Truyn tranh#Yoshiki Nakamura ; ng Nghi dch#T.16#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2010#^a188tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn t ranh#Yoshiki Nakamura#ng Nghi#H.H#895.6#^214#257335## 00497000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490010011000540020010000650030022000750070011000970080 00500108009001100113010000500124011001500129039000600144013000700150020001700157 020000900174020001200183020000400195020000800199#VN10.00974#VN10.00973#40000#Vi ?t#CH551M#895.922#^214#Trng Hng#Cha mun#Tp truyn v tp vn#Trng Hng#^aH .#^aLao ng#2009#^a223tr.^b19cm#H. H#257336#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn n gn#Th#Tp vn## 00690000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450020009000500030009000590070044000680080005001120090011001170100 00500128011001500133005001300148005001500161005001100176005001400187005001600201 039000600217013000700223020001700230020000900247020000400256015011600260#VN10.00 975#VN10.00976#Vi?t#T312Q#895.9221408#^214#Tnh qu#Th - ca#o Vn Bch, Qun Mnh Bng, V Vn Cu...#^aH.#^aLao ng#2010#^a165tr.^b19cm#o Vn Bch#Qun M nh Bng#V Vn Cu#o nh Cht#o Trng Chun#H. H#257337#Vn hc hin i# Vit Nam#Th#Tn sch ngoi ba: Tnh qu : 1999-2009 : Th. - u ba sch ghi: Cu lc b Th - ca Ngi cao tui x Ngha Tr## 00698000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020047000570030013001040070049001170080005001660090 01100171010000500182011001500187015005400202039000600256013000700262020001700269 02000090028602000040029500500180029900500130031700500130033000500140034300500150 0357#VN10.00977#VN10.00978#26000#Vi?t#M458N#895.9221008#^214#Mt nghn nm Thn g Long H Ni (1010 - 2010 )#Th Kim Lin#Nguyn Trng Vnh, Nguyn B L, ng Trn n...#^aH.#^aLao ng#2010#^a160tr.^b19cm#TTS ghi: Cu lc b Th ca Kim L in ng a - H Ni#H. H#257338#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Nguyn Trng Vn h#Nguyn B L#ng Trn n#Hong Xun #Nguyn Vn Thi## 00476000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820012000418080005000530020028000580070020000860080005001060090011001110100 00500122011001500127039000600142013000700148020001700155020000900172020000900181 005000900190005001100199#VN10.00980#VN10.00979#20000#Vi?t#NH556B#895.9226008#^2 14#Nhng bc th tnh hay nht#An Giang tuyn son#^aH.#^aLao ng#2009#^a166tr. ^b19cm#H. H#257339#Vn hc hin i#Vit Nam#Th tnh#An Giang#tuyn son## 00762000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440020020000490080005000690090011000740100005000850110014000900150 07700104039000600181013000700187021026200194020001100456020001900467020000900486 020001300495#VN10.00981#VN10.00982#Vi?t#C120N#339.409597#^214#Cm nang gim ngh o#^aH.#^aLao ng#2009#^a39tr.^b19cm#TTS ghi: U ban nhn dn tnh Lng Sn. S Lao ng - Thng binh v X hi#H. H#257340#Trnh by tiu ch v phng php xc nh i tng h ngho, h cn ngho v x ngho. Gii thiu cc chnh sc h gim ngho hin hnh cng c ch, quy trnh v cch thc thc hin. Hng dn qun l v t chc thc hin chng trnh gim ngho cc cp c s#Chnh sch# Xa i gim ngho#Vit Nam#Sch tra cu## 00518000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010016000550020018000710030016000890070016001050080 00500121009001100126010000500137011001500142039000600157013000700163020001700170 020000900187020001200196015003200208#VN10.00983#VN10.00984#25000#Vi?t#NG452H#89 5.9223#^214#in Ngc Phch#Ngi hoa trinh n#Tp truyn ngn#in Ngc Phch#^a H.#^aLao ng#2010#^a158tr.^b19cm#H. H#257341#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Bt danh ca tc gi: Vn Giang## 01217000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450020087000500030045001370070052001820080005002340090011002390100 00500250011001500255015004300270039000600313013000700319021039900326020001000725 02000300073502000150076502000070078002000090078700500160079600500120081200500130 0824005001600837005001400853#VN10.00985#VN10.00986#Vi?t#S450T#331.8809597#^214#S tay hot ng cng on c s trong cc doanh nghip khu vc kinh t ngoi nh nc#Ti liu tham kho dnh cho cn b cng on#B.s.: Nguyn Vn Dng, L Tha nh H, Ngc ng...#^aH.#^aLao ng#2009#^a120tr.^b19cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam#H. H#257342#Gii thiu cc k nng c bn v nhim v tr ng tm ca cng on c s trong cc doanh nghip khu vc kinh t ngoi nh nc : vn ng, tp hp ngi lao ng gia nhp v tham gia hot ng cng on; th c hin quy ch dn ch v thng lng tp th doanh nghip; gii quyt tranh chp lao ng v t chc, lnh o nh cng; gim st, kim tra thc hin php lut - cng on ti doanh nghip#Cng on#Doanh nghip ngoi quc doanh#Ngi lao ng#S tay#Vit Nam#Nguyn Vn Dng#L Thanh H# Ngc ng#ng Quang i u#Phan Minh Qu## 00517000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480010013000530020036000660070013001020080005001150090 01100120010000500131011001400136015003600150039000600186013000700192020001700199 020000900216020000400225020001000229#VN10.00987#VN10.00988#20000#Vi?t#N114B#895 .922#^214#Chu La Vit#5 bi th 5 chuyn k v ngi lnh#Chu La Vit#^aH.#^aL ao ng#2010#^a46tr.^b19cm#Tn tht ca tc gi: L Khnh Hoi#H. H#257343#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Truyn k## 00547000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010012000490020028000610030030000890070026001190080 00500145009001100150010000500161011001500166013000700181019001600188020001700204 020001100221020001200232006000800244039000500252#VN10.00990#VN10.00989#39000#Vi ?t#T103S#894#^214#Nxin, Azit#Ti sao t bo b ng ca?#Tuyn tp truyn ci c sc#Azit Nxin ; Thi H dch#^aH.#^aLao ng#2009#^a295tr.^b19cm#257344#Dc h Th Nh K#Vn hc hin i#Th Nh K#Truyn ci#Thi H#H.H## 00532000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010012000490020030000610030030000910070026001210080 00500147009001100152010000500163011001500168006000800183013000700191019001600198 020001700214020001100231020001200242#VN10.00991#VN10.00992#39000#Vi?t#C125L#894 #^214#Nxin, Azit#Cu lc b nhng ng chng...#Tuyn tp truyn ci c sc#Az it Nxin ; Thi H dch#^aH.#^aLao ng#2009#^a292tr.^b19cm#Thi H#257345#Dch Th Nh K#Vn hc hin i#Th Nh K#Truyn ci## 00716000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010010000540020020000640070010000840080005000940090 01100099010000500110011001500115013000700130021021000137020001300347020001100360 020002000371039000500391012002100396020000900417#VN10.00993#VN10.00994#35000#Vi ?t#N116T#338.7092#^214#Hong Hi#Nng tnh qu hng#Hong Hi#^aH.#^aLao ng#2 009#^a192tr.^b20cm#257346#Gii thiu v tm gng doanh nhn Nguyn ng Lun - Tng gim c Cng ty May p Cu, ngi c tinh thn phn u hc tp, lao ng , em ht ti nng gp phn xy dng v pht trin nn kinh t ca t nc#Doan h nghip#Doanh nhn#in hnh tin tin#H.H#Doanh nhn ng i#Vit Nam## 00275000000000157000450001400070000001900050000780800050001200100150001700200270 0032007001500059008000500074009001100079010000500090011001500095013000700110#200 00#Vi?t#^214#Phm Thanh Sc#Vng Tu bin nh Th - Ca#Phm Thanh Sc#^aH.#^aLa o ng#2010#^a100tr.^b19cm#257347## 00455000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010015000540020018000690030009000870070015000960080 00500111009001100116010000500127011001500132013000700147020001700154020000900171 020000400180039000500184#VN10.00995#VN10.00996#20000#Vi?t#V513T#895.9221#^214#P hm Thanh Sc#Vng Tu bin nh#Th - ca#Phm Thanh Sc#^aH.#^aLao ng#2010#^a1 00tr.^b19cm#257347#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H## 00937000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430010009000480020041000570070032000980080005001300090011001350100 00500146011001500151005001000166039000600176013000700182021040300189020001000592 020000900602020001000611020000900621020001700630#VV10.03538#VV10.03539#Vi?t#T310 H#344.59701#^214#c Dng#Tm hiu php lut lao ng v cng on#S.t., b.s.: c Dng, Quc Bnh#^aH.#^aLao ng#2010#^a640tr.^b21cm#Quc Bnh#H. H#257349#Tr nh by cc quan im ca ng, Chnh ph v nh nc v nhng vn lao ng v nhng quan h lin quan n lao ng cng nh t chc cng on: gii quyt nh cng, tranh chp lao ng, cc quy nh v lng v lng ti thiu, bo him x hi, bo him tht nghip, hp ng lao ng, quyn li ca ngi lao ng, thu - chi ngn sch cng on c s, quyn kim tra v gim st ca cng on... #Php lut#Lao ng#Cng on#Vit Nam#Vn bn php qui## 00661000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820012000528080005000640020025000690070072000940080005001660090 01100171010000500182011001500187013000700202020001700209020000900226020001200235 00500130024700500140026000500110027400500160028500500130030100500160031403900050 0330#VV10.03540#VV10.03541#VV10.03542#56000#Vi?t#TR527N#895.9223408#^214#Truyn ngn c sc 2009# Kim Cung, Trn Thanh H, V Th Ho... ; Nguyn Thi Anh tuyn chn#^aH.#^aLao ng#2010#^a424tr.^b21cm#257350#Vn hc hin i#Vit Nam# Truyn ngn# Kim Cung#Trn Thanh H#V Th Ho#H Nguyn Huyn#Ma Vn Khng#N guyn Thi Anh#H.H## 00518000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010011000510020016000620070034000780080005001120090 03600117010000500153011001500158013000700173019001600180020001700196020001100213 020001200224006001600236#VV10.03543#VV10.03544#99000#Vi?t#B105S#895.1#^214#Tin Chanh#Bn sc thc n#Tin Chanh ; Nguyn Th Thi dch#^aH.#^aLao ng ; Cng ty Sch Bch Vit#2010#^a602tr.^b21cm#257351#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tr ung Quc#Tiu thuyt#Nguyn Th Thi## 00637000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020021000570070047000780080005001250090011001300100 00500141011001500146015006700161005000900228005001500237005001800252005001600270 005001200286013000700298020001700305020000900322020000400331#VV10.03545#VV10.035 46#30000#Vi?t#M103X#895.9221008#^214#Mi xanh mu o lnh#Hong a, Nguyn Ngc An, Nguyn Thnh Hng...#^aH.#^aLao ng#2009#^a179tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Cu chin binh phng L Thi T, Hon Kim - H Ni#Hong a#Nguyn Ngc An#Nguyn Thnh Hng#V Th Bch Anh#Trn Duy An#257352#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00642000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020011000540030012000650070068000770080005001450090 01100150010000500161011001500166005001400181005001900195005001300214005001400227 00500140024100500100025501300070026502000180027202000090029002000120029903900050 0311#VV10.03547#VV10.03548#27000#Vi?t#T566T#895.9223#^214#Tu trng#Truyn ng n#Phan Tiu Vn, L Nguyn Lung Lay, Hong Phng... ; Xun Din b.s.#^aH.#^aLao ng#2009#^a170tr.^b20cm#Phan Tiu Vn#L Nguyn Lung lay#Hong Phng#Lu Th Lng#Mai Th Hng#Xun Din#257353#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#H.H ## 00445000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020023000550070015000780080005000930090011000980100 00500109011001500114039000600129013000700135020001800142020000900160020001200169 005001000181#VV10.03549#VV10.03550#27000#Vi?t#CH527T#895.9223#^214#Chuyn tui chng mnh#Thu Quyn b.s.#^aH.#^aLao ng#2010#^a173tr.^b20cm#H. H#257354#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#Thu Quyn## 00594000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510080005000560090011000610100005000720110015000770130 00700092002002200099007005300121020001800174020000900192020000900201005000700210 005001900217005000800236005002000244005002100264005000700285#VV10.03552#VV10.035 51#17000#Vi?t#T306L#895.922807#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a104tr.^b20cm#257355# Ting lng con gi m#D Hoa, Nguyn Th Bu Th, Thu H... ; Thu H b.s.#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Bi vit#D Hoa#Nguyn Th Bu Th#Thu H#Nguyn Th Dim Chi#Nguyn Th Thanh Hoa#Thu H## 00863000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490010014000540020103000680290113001710070031002840080 00500315009004900320010000500369011001500374005001600389039000600405013000700411 021008700418020000800505020000900513020000800522020000500530020001400535#VV10.03 553#VV10.03554#35000#Vi?t#TH550M#016.840#^214#Trn Thu Dung#Th mc hai th ti ng Php - Vit nhng tc phm vn hc vit bng ting Php lin quan n ng D ng#Bibliographie bilingue Franais - Vietnamien des ouvrages litteraires ecrits en Franais concernant L'indochine#Trn Thu Dung, Hong Ngc Hin#^aH.#^aLao ng ; Trung tm Vn ha Ngn ng ng Ty#2009#^a195tr.^b21cm#Hong Ngc Hin#H. H#257356#Gii thiu danh mc gm 304 tc phm vn hc vit bng ting Php v ch ng Dng#Th mc#Tc phm#Vn hc#Php#Sch song ng## 00750000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430020026000480080005000740090011000790100005000900110025000950150 03900120039000600159013000700165021029200172020000800464020000800472020000900480 020000700489#VV10.03555#VV10.03556#Vi?t#H400N#929.09597#^214#H Ng Vit Nam xa & nay#^aH.#^aLao ng#2010#^a190tr., 6tr. nh^b24cm#TTS ghi: Ban Lin lc h N g Vit Nam#H. H#257357#Trnh by cc hot ng dng tc ca dng h Ng trong nm 2009. Gii thiu ph h nhng dng h Ng v a phng c tr ca cc dng h, chi h Ng Vit Nam hin nay. S lc v mt s danh nhn h Ng tng lu t n trong s sch v cc c nhn tiu biu trn nhiu lnh vc ca dng h ny#Lc h s#Dng h#Vit Nam#H Ng## 00916000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010016000500020057000660030051001230070016001740080 00500190009004900195010000500244011001500249013000700264021027400271020001900545 020000500564020004400569039000500613020000800618#VV10.03557#VV10.03558#35000#Vi ?t#FR107J#194#^214#Hong Ngc Hin#Franois Jullien & nghin cu so snh vn ho ng - Ty#Dn nhp cng vic nghin cu ca Franois Jullien#Hong Ngc Hin#^ aH.#^aLao ng ; Trung tm Vn ho Ngn ng ng Ty#2009#^a189tr.^b21cm#257358# S lc v tiu s ca nh trit hc Php Franois Jullien. Gii thiu cc nghi n cu, tiu lun ca Franois Jullien v trit hc khi qut, nghin cu so snh t tng trit hc v vn ho gia phng ng v phng Ty nhm lm sng r s tng quan gia cc nn vn ho#Trit hc hin i#Php#Jullien, Franois, tri t gia, (1951-), Php#H.H#Vn ho## 00715000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020026000520070018000780080005000960090011001010100 00500112011001500117039000600132013000700138021023800145020001800383020000900401 020001000410020000900420006000800429#VV10.03559#VV10.03560#44500#Vi?t#C101B#616 .95#^214#Cc bnh ly qua tnh dc#L Xun bin dch#^aH.#^aLao ng#2009#^a287t r.^b21cm#H. H#257359#Mt s kin thc c bn v bnh ly truyn qua ng tnh dc. Trnh by cch chn on v cha tr mt s bnh ly truyn qua ng tnh dc in hnh nh: giang mai, lu, vim niu o ngoi b lu, h cam mm, u bc h huyt sinh dc...#Bnh truyn nhim#Tnh dc#Chn on#iu tr#L Xun## 00925000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400020093000450030019001380070051001570080005002080090011002130100 00500224011001500229039000600244013000700250021020700257020000900464020001700473 02000180049000500120050800500130052000500150053300500170054800500150056502000190 0580#VV10.03561#VV10.03562#Vi?t#K600K#331.89#^214#K kt tha c lao ng tp t h mt s nc trn th gii v kinh nghim i vi Vit Nam#Ti liu tham kh o#B.s.: L Thanh H, Ngc ng, Chu Nht Bnh...#^aH.#^aLao ng#2009#^a160t r.^b21cm#H. H#257360#Mt s vn v tho c lao ng tp th ca cc quc gi a nh an Mch, c, Php, Sc, Hoa K, Trung Quc, Hn Quc. Vn dng kinh nghi m k kt tho c lao ng mt s nc trn th gii vo Vit Nam#Tho c#La o ng tp th#Hp ng lao ng#L Thanh H# Ngc ng#Chu Nht Bnh#Nguyn Hong Mai#Trnh Khnh Ly#Ti liu tham kho## 00616000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010009000550020059000640070009001230080005001320090 01100137010000500148011001400153039000600167013000700173021011000180020001700290 020000900307020001200316020001000328#VV10.03563#VV10.03564#20000#Vi?t#NH556C#89 5.9223#^214#Khc Tu#Nhng chuyn k v Bc H vi hot ng vn ha ngh thut# Khc Tu#^aH.#^aLao ng#2009#^a52tr.^b24cm#H. H#257361#Gm 18 cu chuyn k v tnh cm ca H Ch Minh i vi gii vn ngh s v cc hot ng vn ho ngh thut#Vn hc hin i#Vit Nam#H Ch Minh#Truyn k## 00641000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820004000528080005000560020043000610070009001040080005001130090 01100118010000500129011002600134039000600160013000700166021008400173020001000257 020000800267015005800275020000900333020000900342#VV10.03565#VV10.03567#VV10.0356 6#72000#Vi?t#KH104P#720#^214#Khm ph 118 k quan Vit Nam v th gii#DSC b.s .#^aH.#^aLao ng#2009#^a479tr., 20tr. nh^b21cm#H. H#257362#Gii thiu 118 k quan kin trc ca Chu u, Chu , Chu Phi, Chu M v Vit Nam#Kin trc#K q uan#Tn sch ngoi ba ghi: 118 k quan Vit Nam v th gii#Th gii#Vit Nam# # 00811000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020053000540070037001070080005001440090011001490100 00500160011001500165005001200180005001700192005001600209039000600225013000700231 021022500238020001700463020000900480005000800489005001200497#VV10.03568#VV10.035 69#80000#Vi?t#NH556N#959.704#^214#Nhng ngi trong hong tc nh Nguyn i the o c H#Hng Giang, Bu Dc, L Vn Hin...#^aH.#^aLao ng#2010#^a319tr.^b21cm #Hng Giang#Nguyn Hng Dung#Nguyn Khc Ph#H. H#257363#Ghi li s quan tm, tin tng ca H Ch Tch i vi nhng ngi trong hong tc nh Nguyn. Nhng ng gp ca con chu hong tc v quan li triu nh nh Nguyn trong s nghi p cu nc t sau Cch mng thng Tm 1945#Lch s hin i#Vit Nam#Bu Dc#L Vn Hin## 00624000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020042000540070056000960080005001520090011001570100 00500168011001500173005001700188005001800205005001600223005001200239005001900251 039000600270013000700276020001800283020000900301020001200310#VV10.03570#VV10.035 71#38000#Vi?t#E202T#895.9223#^214#Em trong mt mi ngi v em trong mt em#Ho ng Thy Dng, Nguyn Tng Linh, Phm Phng Anh...#^aH.#^aLao ng#2010#^a259t r.^b21cm#Hong Thy Dng#Nguyn Tng Linh#Phm Phng Anh#Bi Hng Ly#Nguyn T hanh Hng#H. H#257364#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn## 00943000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010014000600020022000740030036000960070 03100132008000500163009001100168010000500179011001500184039000600199013000700205 021036700212020001100579020000800590012003900598005000400637#VV10.03572#VV10.035 73#VV10.03574#32000#Vi?t#B300M#370#^214#Nguyn Phng#B mt thp Vn Xng#B quyt con thng minh hc gii#S.t., b.s.: Nguyn Phng, DSC#^aH.#^aLao ng# 2009#^a207tr.^b21cm#H. H#257365#Gii thiu cc giai thoi v 10 v trng nguyn nc ta - nhng thp Vn xng chi li ca t Vit. Trnh by mt s kin th c thc hnh ng dng cc nguyn tc phong thy Vn Xng trong b tr bn hc, g ing ng, trong cch n ung, cch xem ng hc, mnh hc... thc y vn k h hc ca con ci, gip tr t thnh tch cao trong s nghip hc hnh thi c# Phong thu#Hc tp#Phong thu & s nghip hc hnh thi c#DSC## 00721000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570020022000620070018000840080005001020090 01100107010000500118011001500123039000600138013000700144019001600151021019000167 020002200357020002000379020001900399006001300418#VV10.03575#VV10.03577#VV10.0357 6#58000#Vi?t#C107T#658.4#^214#Cnh tranh tc cao#L Quang Lm dch#^aH.#^aLa o ng#2009#^a385tr.^b21cm#H. H#257366#Dch Trung Quc#Nu ln mt s bi hc v chin lc kinh doanh, chin lc cnh tranh v phng thc qun l doanh nghi p khoa hc v hiu qu cc cng ty Trung Quc c th pht trin nhanh v bn vng#Chin lc kinh doanh#B quyt thnh cng#Cnh tranh kinh t#L Quang Lm# # 00592000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010016000500020022000660070027000880080005001150090 01100120010000500131011001500136039000600151013000700157020000800164021013400172 020001000306020001000316#VV10.03578#VV10.03579#32000#Vi?t#NH556B#158#^214#Trn Vit Qunh#Nhng bi hc gin d#Trn Vit Qunh tuyn son#^aH.#^aLao ng#2010 #^a207tr.^b20cm#H. H#257367#Bi hc#Thng qua mt s cu chuyn, a ra nhng b i hc trong cuc sng v cng vic, gip mi ngi t c nhiu hnh phc v thnh cng#Cuc sng#Cng vic## 00420000000000241000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820011000418080005000520010016000570020020000730080005000930090019000980100 00500117011001400122013000700136020001700143020000900160020000400169039000500173 #VV10.03580#VV10.03581#35000#Vi?t#TH460#895.922134#^214#ng Thi Hong#Th ng Thi Hong#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a79tr.^b21cm#257368#Vn hc hin i #Vit Nam#Th#H.H## 00542000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010010000510020017000610030012000780070031000900080 00500121009004100126010000500167011001500172006001400187013000700201019001600208 020001700224020001100241020001200252#VV10.03582#VV10.03583#63000#Vi?t#V431T#895 .1#^214#Qunh Dao#Vng tay k nim#Tiu thuyt#Qunh Dao ; Liu Quc Nh dch#^a H.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch H Ni#2010#^a415tr.^b20cm#Liu Quc Nh#25 7369#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt## 00618000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020018000570030040000750070036001150080005001510090 02200156010000500178011001500183005001300198005001000211005000800221005000900229 005001600238013000700254020001700261020000900278020001200287039000500299#VV10.03 584#VV10.03585#86000#Vi?t#M460M#895.9223408#^214#M mng trn mng#Tuyn truyn ngn hay bo Vn ngh 2009#L Vn Thin, Ninh Kiu, an Tm...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn...#2010#^a554tr.^b21cm#L Vn Thin#Ninh Kiu#an Tm#Thu Anh#Phm nh Trng#257370#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H.H## 00449000000000253000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820010000418080005000510010015000560020015000710070015000860080005001010090 01900106010000500125011001500130013000700145020001700152020000900169020001200178 039000500190#VV10.03586#VV10.03587#100000#Vi?t#V107T#895.92234#^214#Nguyn c Ch#Vnh tang mun#Nguyn c Ch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a483tr.^b20cm#25 7371#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#H.H## 00725000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200080 00358080005000430020049000480030038000970070059001350080005001940090018001990100 00500217011001500222020001100237020002200248020000800270020001700278039000600295 01300070030102000070030800500130031500500220032800500190035000500140036900500160 0383#VV10.03588#VV10.03589#Vi?t#NGH305C#495.922#^214#Nghin cu, ging dy Vit Nam hc v ting Vit#K yu Hi tho Khoa hc Quc t 2009#Lu Tun Anh, Nguyn Th Thanh Trc, Bi Th Phng Chi...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a730tr.^b24c m#Ting Vit#Phng php ging dy#K nng#Hi tho Quc t#H. H#257372#K yu# Lu Tun Anh#Nguyn Th Thanh Trc#Bi Th Phng Chi#Phm Thu Chi#Trn Nht Ch nh## 00935000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400020075000450070052001200080005001720090011001770100005001880110 01500193005001400208005001400222005001900236005001400255005001700269039000600286 013000700292021028500299020001000584020000800594020001000602020000900612#VL10.00 305#VL10.00306#Vi?t#452M#331.87#^214#i mi ni dung phng php hot ng cn g on trong tnh trng hin nay#Dng Vn Sao, Ch Vn Thnh, Nguyn Hng Gian g...#^aH.#^aLao ng#2009#^a448tr.^b27cm#Dng Vn Sao#Ch Vn Thnh#Nguyn Hn g Giang#Ng Thy Dung#Nguyn Mnh Kin#H. H#257373#Tng quan v ni dung, phn g php hot ng ca Ban Chp hnh, Ch tch Cng on, T trng Cng on tron g giai on hin nay. Trnh by nhng kinh nghim hot ng cng on cc a phng. Gii thiu cc vn bn mi ban hnh ca Tng Lin on v t chc v ho t ng cng on#Cng on#i mi#Hot ng#Vit Nam## 00668000000000325000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100070 00350820009000428080005000510020026000560030024000820070040001060080005001460090 01100151010000500162011001500167015005800182039000600240013000700246020001700253 02000090027002000040027900500180028300500080030100500090030900500140031800500100 0332#VL10.00307#VL10.00308#260000#Vi?t#CH311T#895.9221#^214#999 tc gi th ng i#Tuyn tp nhiu tc gi#Thn Thng Giang, nh K, Vn Bng...#^aH.#^aLa o ng#2010#^a901tr.^b29cm#TTS ghi: Cu lc b Sng tc Vn hc Ngh thut Vit Nam#H. H#257374#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thn Thng Giang#nh K#Vn B ng#Ng Th Khit#Quang m## 01095000000000373000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820013000418080005000540020030000590030012000890290043001010070140001440080 00500284009001200289010000500301011001500306021018100321020000800502039000600510 01300070051601500500052302000230057300500090059600500180060500500170062300500160 0640006001300656005001200669005003100681020000900712#VL10.00309#VL10.00310#40000 0#Vi?t#T104M#324.25970709#^214#80 nm ng Cng sn Vit Nam#1930 - 2010#80 yea rs of the communist party of VietNam#B.s.: V Khnh, Nguyn Trng Phc, Nguyn T hu Hng, Bi Hong Chung ; Dch: Phm nh An, Bo Vit Nam Law & Legal Forum ; Kathy Shea h..#^aH.#^aThng tn#2010#^a371tr.^b29cm#Tm tt lch s ng Cng sn Vit Nam t khi ra i (nm 1930) n nm 2010 bng nh, km theo t liu v cc k i hi ng v danh sch Ban Chp hnh Trung ng t 1930 n nay#Lch s#H. H#257375#TTS: Thng tn x Vit Nam - Vietnam News Agency#ng Cng sn Vit Nam#V Khnh#Nguyn Trng Phc#Nguyn Thu Hng#Bi Hong Chung#Phm nh A n#Shea, Kathy#Bo Vit Nam Law & Legal Forum#Sch nh## 00438000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420010017000470020008000640030004000720070017000760080012000930090 01700105010000500122011001500127013000700142020001700149020000900166020000400175 039000500179#VN10.00997#VN10.00998#Vi?t#L462Q#895.9221#^214#Nguyn Xun Giao#Li qu#Th#Nguyn Xun Giao#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a116tr.^b19cm#25737 6#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H## 00437000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200090 00348080005000430010016000480020009000640030004000730070016000770080012000930090 01700105010000500122011001400127013000700141020001700148020000900165020000400174 039000500178#VN10.00999#VN10.01000#Vi?t#NG112M#895.9221#^214#Nguyn Vn Bnh#Ng y mi#Th#Nguyn Vn Bnh#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a93tr.^b19cm#257377 #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H## 00442000000000241000450002600110000001900050001118100060001608200080002280800050 00300010016000350020024000510030027000750080012001020090017001140100005001310110 01500136013000700151020001700158020000900175020000700184020000400191039000500195 #VN10.01001#Vi?t#300T#895.922#^214#Chu Th Kim Sn#i trn mt chng ng#Hi k v th ca cch mng#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a127tr.^b19cm#257378#V n hc hin i#Vit Nam#Hi k#Th#H.H## 00501000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020031000520070021000830080012001040090017001160100 00500133011001500138039000600153013000700159020001700166020001800183020000900201 020001500210005001000225#VN10.01002#VN10.01003#36000#Vi?t#NH556M#398.2#^214#Nh ng mn qu ca ngi t hon#Ngc Minh tuyn chn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#20 10#^a213tr.^b19cm#H. H#257379#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truy n c tch#Ngc Minh## 00495000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510070021000780080012000990090017001110100 00500128011001500133013000700148020001700155020001800172020000900190020001500199 005001000214039000500224#VN10.01004#VN10.01005#36000#Vi?t#C125C#398.2#^214#Cu chuyn v nhng hn bi#Ngc Minh tuyn chn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a 230tr.^b19cm#257380#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn c tch#N gc Minh#H.H## 00492000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020024000510070021000750080012000960090017001080100 00500125011001500130013000700145020001700152020001800169020000900187020001500196 005001000211039000500221#VN10.01006#VN10.01007#36000#Vi?t#N500C#398.2#^214#N c i ca em b ngoan#Ngc Minh tuyn chn#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a230 tr.^b19cm#257381#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn c tch#Ngc Minh#H.H## 00480000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420010010000470020018000570030004000750070010000790080005000890090 01900094010000500113011001500118013000700133015003900140020001700179020000900196 020000400205039000500209#VN10.01008#VN10.01009#Vi?t#T101P#895.9221#^214#Bng Vi t#Tc phm chn lc#Th#Bng Vit#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a499tr.^b19cm#25 7382#Tn tht ca tc gi: Nguyn Vit Bng#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H## 00471000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430010009000480020027000570080005000840090019000890100005001080110 01500113015005100128020001700179020000900196020001200205013000700217039000500224 #VN10.01010#VN10.01011#Vi?t#B510H#895.92233#^214#Bi Hin#Bi Hin tuyn truyn ngn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a459tr.^b21cm#Tn sch ngoi ba ghi: Tuyn t ruyn ngn Bi Hin#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#257383#H.H## 00525000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440010014000490020018000630030012000810070058000930080005001510090 01900156010000500175011001500180020001700195020000900212020001200221039000500233 013000700238005001400245#VN10.01012#VN10.01013#Vi?t#T101P#895.922334#^214#Hong Vn Bn#Tc phm chn lc#Tiu thuyt#Hong Vn Bn; Trn Thu Hng s.t., tuyn c hn, gii thiu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a587tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vi t Nam#Tiu thuyt#H.H#257384#Trn Thu Hng## 00513000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440010011000490020011000600030012000710070056000830080005001390090 01900144010000500163011001500168020001700183020000900200020001200209039000500221 013000700226005001400233#VN10.01014#VN10.01015#Vi?t#561R#895.922334#^214#L Vn Sm#ng rng#Tiu thuyt#L Vn Sm ; Bi Quang Huy s.t., tuyn chn, gii th iu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a583tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu t huyt#H.H#257385#Bi Quang Huy## 00390000000000229000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420010009000470020018000560080005000740090019000790100005000980110 01500103020001700118020000900135020000400144039000500148013000700153#VN10.01016# VN10.01017#Vi?t#T101P#895.9221#^214#Vn Long#Vn Long tc phm#^aH.#^aNxb. Hi N h vn#2010#^a519tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H#257386## 00462000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410010014000460020018000600070014000780080005000920090019000970100 00500116011001500121020001700136020000900153020000400162020001200166020000600178 039000500184013000700189#VN10.01018#VN10.01019#Vi?t#T101P#895.922#^214#Ng Qun Min#Tc phm chn lc#Ng Qun Min#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a531tr.^b19cm #Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Truyn ngn#K s#H.H#257387## 00880000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370020055000420070035000970080011001320090016001430100005001590110 02600164015010200190021017600292020000800468020002000476005001200496005000900508 005000900517005001000526005000900536039000500545013000700550020000900557#VN10.01 020#VN10.01021#Vi?t#G561#170#^214#Gng in hnh lm theo tm gng o c H Ch Minh#Thanh Cng, Hi nh, Phan Mai...#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2010#^a2 15tr., 16tr. nh^b19cm#TTS ghi: Huyn u Xun Lc. Ban ch o vn ng "Hc t p v lm theo tm gng o c H Ch Minh"#Gii thiu 22 tp th v 58 c nhn in hnh tin tin ca huyn Xun Lc tnh ng Nai vi nhng vic lm tt i vi cng ng x hi noi theo tm gng o c H Ch Minh#o c#in hnh t in tin#Thanh Cng#Hi nh#Phan Mai#Hng Hnh#Quc Huy#H.H#257388#ng Nai## 00431000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440010007000490020008000560030012000640070007000760080005000830090 01900088010000500107011001500112020001700127020000900144020001200153039000500165 013000700170#VN10.01023#VN10.01022#Vi?t#M460R#895.922334#^214#L Lu#M rng#Ti u thuyt#L Lu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a555tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vi t Nam#Tiu thuyt#H.H#257389## 00429000000000229000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440010017000490020039000660080005001050090019001100100005001290110 01500134020001700149020000900166020001200175039000500187013000700192#VN10.01024# VN10.01025#Vi?t#T527T#895.922334#^214#Nguyn Minh Chu#Tuyn tp truyn ngn Ngu yn Minh Chu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a495tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#H.H#257390## 00437000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430010015000480020016000630030004000790070015000830080005000980090 01800103010000500121011001400126039000600140013000700146020001700153020000900170 020000400179#VN10.01026#VN10.01027#Vi?t#V121T#895.92214#^214#Nguyn Hu Nam#Vn th lu li#Th#Nguyn Hu Nam#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a95tr.^b19cm#H. H#2 57391#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00836000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020029000540070030000830080005001130090018001180100 00500136011002500141021022700166020000800393020002000401020000400421020000700425 02000050043202000070043702000100044403900050045401300070045900400250046600100190 0491#VN10.01028#VN10.01029#20000#Vi?t#H401L#915.9739#^214#Hoa L di tch v dan h thng#Nguyn Th Kim Cc s.t., b.s.#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a107tr., 6tr. nh^b19cm#Gii thiu cc di tch v danh thng Hoa L nh di tch cung in, n vua inh Tin Hong, n vua L i Hnh, nh bia tng nim vua L Thi T, k hu du lch sinh thi Trng An, ni cha Bi nh v nhng l hi truyn thng#Di tch#Danh lam thng cnh#n#L hi#Cha#Hoa L#Ninh Bnh#H.H#257392#In ln th 2, c b sung#Nguyn Th Kim Cc## 00503000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410010018000460020020000640070018000840080016001020090057001180100 00500175011001500180020001700195020000900212020000400221020001200225039000500237 013000700242#VN10.01030#VN10.01031#Vi?t#T101P#895.922#^214#Nguyn Thanh Lun#Tc phm tuyn chn#Nguyn Thanh Lun#^aH. ; Lai Chu#^aVn ho dn tc ; Hi Vn h c Ngh thut tnh Lai Chu#2010#^a231tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tr uyn ngn#H.H#257393## 01000000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820008000528080005000600010014000650020064000790070038001430080 00500181009002000186010000500206011001500211021028700226020001200513020000800525 02000100053302000080054302000090055102000180056000500170057801300070059501200550 0602039000500657#VV10.03590#VV10.03592#VV10.03591#26500#Vi?t#NG527S#959.704#^21 4# Hong Ninh#Nguyn Sinh Cung - Nguyn Tt Thnh - Bin nin thi nin thiu# B.s.: Hong Ninh, Nguyn Vn Dng#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a159tr.^b21 cm#Tm tt nhng mc chnh v tiu s v s nghip ca Ch tch H Ch Minh qua cc giai on lch s. S lc v qu hng, gia nh, thi nin thiu v nhng hot ng yu nc u tin ca Nguyn Sinh Cung. Gii thiu qua mt s a im di tch, lu nim gn b thi nin thiu ca Bc#H Ch Minh#Tiu s#S nghip# Lch s#Vit Nam#Bin nin s kin#Nguyn Vn Dng#257394#B sch k nim 120 n m ngy sinh Ch tch H Ch Minh#H.H## 00879000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820009000518080005000600010014000650020033000790070014001120080 00500126009002000131010000500151011001500156021027200171020001200443020000900455 020000800464020001700472020000900489013000700498012005500505039000500560#VV10.03 593#VV10.03594#VV10.03595#47000#Vi?t#H450C#335.4346#^214#V Ngc Khnh#H Ch M inh v vn mnh t nc#V Ngc Khnh#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a290tr.^b2 1cm#Tm hiu t tng H Ch Minh trong vn o c hc. Bn v Bc v tm th c folklore Vit Nam. Nghin cu hc thuyt t tng o c H Ch Minh vi t cch l mt minh trit. Vn vn dng t tng minh trit ca Ngi vo cuc s ng ca dn tc v trong i thng#H Ch Minh#t nc#o c#Vn ho dn gia n#Vit Nam#257395#B sch k nim 120 nm ngy sinh Ch tch H Ch Minh#H.H## 01032000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570020077000620070076001390080005002150090 02000220010000500240011001500245012005500260021021600315020002100531020000800552 02000090056002000110056900500140058000500160059400500110061000500110062100500070 0632005001700639039000700656013000700663#VV10.03596#VV10.03597#VV10.03598#39000 #Vi?t#GI-100T#170#^214#Gi tr di sn t tng H Ch Minh gp phn xy dng con ngi mi Vit Nam#inh Xun Lm, Nguyn Huy Hoan, Phan Khanh... ; Nguyn Vn D ng s.t., b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a243tr.^b21cm#B sch K nim 120 nm ngy sinh Ch tch H Ch Minh#Gm nhng bi vit ca cc gio s, tin s, cn b nghin cu bn v tm quan trng ca vic gio dc, bi dng con ngi mi v cc mt tri thc, o c, li sng v phong cch theo tm gng o c H Ch Minh#T tng H Ch Minh#o c#Np sng#Phong cch#inh Xun Lm#Nguy n Huy Hoan#Phan Khanh#Song Thnh# Huy#Nguyn Vn Dng#P.dung#257396## 00720000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590020035000640070022000990080005001210090 02000126010000500146011001500151012005500166021013300221020000900354020000900363 020000900372039000700381013000700388001001100395020001200406#VV10.03599#VV10.036 00#VV10.03601#45000#Vi?t#M305N#959.704#^214#Min Nam lun trong tri tim ti# V Kim Yn s.t., b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a283tr.^b21cm#B sch K ni m 120 nm ngy sinh Ch tch H Ch Minh#Ghi li nhng tnh cm ca Bc dnh ch o ng bo v cc chin s min Nam cng nh tm lng ca nhng ngi con min N am i vi Bc#Tnh cm#Nhn dn#Vit Nam#P.dung#257397#V Kim Yn#H Ch Minh## 00898000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820011000458080005000560020056000610070021001170080005001380090020001430100 00500163011001500168012005500183021028200238020000700520020001000527020000800537 020000900545039000700554013000700561001001600568020001200584#VV10.03603#VV10.036 04#VV10.03602#43500#Vi?t#305.409597#^214#Bin nin s kin H Ch Minh vi s t in b ca ph n#Phm Hong ip b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a271tr.^b2 1cm#B sch K nim 120 nm ngy sinh Ch tch H Ch Minh#Gii thiu vai tr, v tr v nhng ng gp to ln ca ph n trong lch s dn tc cng nh s quan tm ca Ch tch H Ch Minh trong vic m bo quyn bnh ng, chm lo n s tin b ca ph n. Nhng cu chuyn k v tnh cm, s quan tm ca Bc H i vi ph n Vit Nam#Ph n#Bnh ng#Tin b#Vit Nam#P.dung#257398#Phm Hong ip#H Ch MInh## 00739000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820009000458080005000540010014000590020058000730070019001310080005001500090 02000155010000500175011001500180012005100195021011000246020002000356020000800376 020000900384039000700393013000700400020001200407020001800419#VV10.03606#VV10.036 05#VV10.03607#38500#Vi?t#959.7041#^214# Hong Linh#H Ch Minh - Bin nin ho t ng khng chin 1946 - 1954# Hong Linh b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010 #^a239tr.^b21cm#B sch K nim 120 ngy sinh Ch tch H Ch Minh#Ghi li nhng chng ng khng chin lch s, bn b, anh dng t nm 1946 n 1954 ca Ch tch H Ch Minh#Hot ng cch mng#Lch s#Vit Nam#P.dung#257399#H Ch Minh# Bin nin s kin## 00801000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820008000458080005000530010013000580020007000710030060000780070013001380080 00500151009002000156010000500176011001500181012005500196021019200251020001000443 020001200453039000700465013000700472020001200479020000800491#VV10.03608#VV10.036 10#VV10.03609#29000#Vi?t#959.704#^214#Trn nh Ba#Bc H#Nhng cu ni ni ti ng nhng ngy l k nim - gii thng#Trn nh Ba#^aH.#^aVn ho Thng tin#201 0#^a171tr.^b21cm#B sch K nim 120 nm ngy sinh Ch tch H Ch Minh#Gii thi u nhng cu ni, li dy gin d, su sc c sc mnh gio dc ca Ch tch H Ch Minh v mt s bi vit v nhng ngy l k nim, gii thng theo t tng v s ch o ca Ngi#Li trch#Gii thng#P.dung#257400#H Ch Minh#Ngy l# # 01047000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550020039000600070097000990080005001960090 02000201010000500221011001500226012005500241021023300296020002100529020000900550 02000080055900500140056700500180058100500170059900500130061600500140062900500110 0643005001700654039000700671013000700678#VV10.03611#VV10.03613#VV10.03612#45000 #Vi?t#T550T#370#^214#T tng H Ch Minh v vn hc tp#Phm Minh Hc, Vn T h Thanh Mai, Nguyn Quang Un... ; s.t., b.s.: V Kim Yn, Nguyn Vn Dng#^aH .#^aVn ho Thng tin#2010#^a279tr.^b21cm#B sch K nim 120 nm ngy sinh Ch tch H Ch Minh#Trnh by nhng quan im v gio dc - o to, v cc bi vi t nghin cu v t tng gio dc, s nghip gio dc ca Ch tch H Ch Minh. Gii thiu bin nin hot ng ca Bc vi ngnh gio dc - o to giai on 19 54 - 1969#T tng H Ch Minh#Gio dc#o to#Phm Minh Hc#Vn Th Thanh Mai# Nguyn Quang Un#T B Trng#ng Quc Bo#V Kim Yn#Nguyn Vn Dng#P.dung#2 57401## 00872000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820008000458080005000530020025000580070080000830080005001630090020001680100 00500188011001500193012005500208015005100263021012500314020001300439020000900452 00500140046100500170047500500160049200500120050803900070052001300070052702000120 0534#VV10.03617#VV10.03618#VV10.03619#20000#Vi?t#959.704#^214#Bc H chc mng nm mi#Tuyn chn, b.s.: Hong Linh, Nguyn Vn Dng, Phm Hong ip, L N gn Mai#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a115tr.^b21cm#B sch K nim 120 nm ng y sinh Ch tch H Ch Minh#TTS ghi: Khu di tch H Ch Minh ti ph Ch tch#G ii thiu nhng bi vit, li chc mng nm mi ca Bc H gi ti nhn dn tron g c nc t ma xun nm 1945 n nm 1969#Th chc tt#Vit Nam# Hong Linh# Nguyn Vn Dng#Phm Hong ip#L Ngn Mai#P.dung#257403#H Ch Minh## 00804000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820009000458080005000540010014000590020044000730070019001170080005001360090 02000141010000500161011001500166012005500181021020500236020002000441020000900461 039000700470013000700477020001200484020001800496#VV10.03621#VV10.03620#VV10.0362 2#45500#Vi?t#959.7031#^214# Hong Linh#H Ch Minh - Bin nin hot ng 1911 -1929# Hong Linh b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a282tr.^b21cm#B sch K nim 120 nm ngy sinh Ch tch H Ch Minh#Ghi li nhng hot ng chnh trong qung thi gian hn 18 nm (1911 - 1929) v cng phong ph, sinh ng t mt an h thanh nin yu nc Nguyn Tt Thnh tr thnh mt nh cch mng quc t Nguy n i Quc#Hot ng cch mng#Vit Nam#P.dung#257404#H Ch Minh#Bin nin s ki n## 00806000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820009000458080005000540010014000590020063000730070019001360080005001550090 02000160010000500180011001500185012005500200021016800255020002000423020000800443 020000900451039000700460013000700467020001200474020001800486#VV10.03624#VV10.036 25#VV10.03623#38000#Vi?t#959.7032#^214# Hong Linh#Nguyn i Quc - H Ch Mi nh - Bin nin hot ng 1930 - 1941# Hong Linh b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin #2010#^a239tr.^b21cm#B sch K nim 120 nm ngy sinh Ch tch H Ch Minh#Ghi li qu trnh hot ng cch mng v cng phong ph, sinh ng ca lnh t cch mng Nguyn i Quc t khi thnh lp ng Cng sn Vit Nam (1930) cho n nm 1 941#Hot ng cch mng#Lch s#Vit Nam#P.dung#257405#H Ch Minh#Bin nin s kin## 00903000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820009000458080005000540010014000590020046000730070019001190080005001380090 02000143010000500163011001500168012005500183021028200238020002000520020000800540 020000900548039000700557013000700564020001200571020001800583#VV10.03626#VV10.036 28#VV10.03627#40000#Vi?t#959.7032#^214# Hong Linh#H Ch Minh - Bin nin ho t ng 1941 - 1945# Hong Linh b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a245tr.^b2 1cm#B sch K nim 120 nm ngy sinh Ch tch H Ch Minh#Ghi li nhng s kin hot ng tiu biu ca ch tch H Ch Minh t nm 1941-1945, c th trong cc phong tro cch mng v trc tip lnh o phong tro cch mng trong nc, ti n hnh cuc cch mng thng Tm thng li, khai sinh nh nc dn ch cng ho u tin ng Nam #Hot ng cch mng#Lch s#Vit Nam#P.dung#257406#H Ch M inh#Bin nin s kin## 00855000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570020041000620070060001030080005001630090 02000168010000500188011001500193012005500208021018700263020000800450005001300458 005001400471005001400485005001600499039000700515013000700522020001200529#VV10.03 629#VV10.03630#VV10.03631#55000#Vi?t#GI-100T#170#^214#Gi tr thi i ca vn ho H Ch Minh#Bi Kim Hng, Hong Linh, Vn Thanh Mai, Phm Hong ip#^aH. #^aVn ho Thng tin#2010#^a351tr.^b21cm#B sch K nim 120 nm ngy sinh Ch t ch H Ch Minh#Khi qut nhng vn chung v o c H Ch Minh, phm cht o c c bn ca con ngi Vit Nam cng nh vic nhn thc, rn luyn, hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh#o c#Bi Kim Hng# Hong Linh#V n Thanh Mai#Phm Hong ip#P.dung#257407#H Ch Minh## 00738000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820008000458080005000530010013000580020026000710070013000970080005001100090 02000115010000500135011001500140012003800155021018000193020000800373020000800381 020000900389020000700398039000700405013000700412020001700419#VV10.03632#VV10.036 34#VV10.03633#36500#Vi?t#959.731#^214#Trng Khang#D s Thng Long - H Ni#Tr ng Khang#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a227tr.^b21cm#Thng Long - H Ni ngn nn vn hin#Su tm nhng chuyn d s v cc s kin v nhn vt lu truyn t rong dn gian khi u t triu L cho ti nm 1945, khi vua Bo i - v vua cu i cng ca triu Nguyn thoi v#Lch s#S kin#Nhn vt#H Ni#P.dung#257408# Nhn vt lch s## 00768000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820011000458080005000560010014000610020031000750070013001060080005001190090 02000124010000500144011001500149012003800164021022800202020000800430020001100438 020000800449020000700457039000700464013000700471#VV10.03635#VV10.03636#VV10.0363 7#38000#Vi?t#700.959731#^214#L Khc Chung#Em nghn thu c gi Thng Long#L Kh c Cung#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a235tr.^b21cm#Thng Long - H Ni ngn n m vn hin#Gii thiu mt phn nh v phng din vn ho, ngh thut v mt s khun mt giai nhn vn ho d sinh ra hay ln ln, trng thnh H Ni nhng u c nhng ng gp cho s pht trin ca mt Thng Long - H Ni xa v nay#V n ho#Ngh thut#Ngh s#H Ni#P.dung#257409## 00797000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820007000458080005000520020049000570070019001060080005001250090020001300100 00500150011001500155012003800170021025100208020000800459020000700467039000700474 013000700481001001400488020001700502#VV10.03638#VV10.03640#VV10.03639#38000#Vi? t#170.92#^214#Gng trung hiu tit ngha ca ngi Thng Long#Nguyn Trng b.s .#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a235tr.^b21cm#Thng Long - H Ni ngn nm vn hin#Ghi nhn nhng ti nng v o hiu ca nhng ngi con thuc t Thng Lon g vi nhng phm cht: trung, hiu, ngha, tit nhm gi gn mnh t Thng Long , gip Thng Long tr nn thnh vng trc s thay i, bin thin ca lch s qua cc thi k#o c#H Ni#P.dung#257410#Nguyn Trng#Nhn vt lch s## 00776000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820008000538080005000610020022000660070019000880080005001070090 02000112010000500132011001500137012003800152021021100190020001100401020000700412 039000700419013000700426001001400433020001000447020001700457#VV10.03641#VV10.036 43#VV10.03642#33500#Vi?t#GI-103T#959.731#^214#Giai thoi Thng Long#Nguyn Tr ng b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a207tr.^b21cm#Thng Long - H Ni ngn n m vn hin#Su tp chn dung cc nhn vt chnh din v phn din c khc ho mt cch hm hnh, thng tu, y trit l qua nhng cu chuyn nh nhng, nh , sng ng v cuc sng Thng Long qua cc thi k lch s#Giai thoi#H Ni# P.dung#257411#Nguyn Trng#Cuc sng#Nhn vt lch s## 00697000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820013000458080005000580010017000630020020000800070017001000080005001170090 02000122010000500142011001500147012003700162021015900199020000900358020000800367 020001100375020000700386039000700393013000700400#VV10.03644#VV10.03645#VV10.0364 6#30000#Vi?t#371.00959731#^214#Nguyn Bch Ngc#Thng Long hc hiu#Nguyn Bch Ngc#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a179tr.^b21cm#Thn Long - H Ni ngn nm v n hin#Gii thiu lch s gio dc cng nh lch s cc trng hc Vit Nam ng y trc. Lch s cc trng Thng Long vi nhng ngi thy - tr xut sc lc b y gi#Gio dc#Lch s#Trng hc#H Ni#P.dung#257412## 00800000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820012000528080005000640020021000690070081000900080005001710090 02000176010000500196011001500201012003800216020001500254020001800269020001700287 02000070030402000090031102000040032000500110032403900070033501300070034200500160 0349005001700365005001800382005001100400005001500411#VV10.03647#VV10.03649#VV10. 03648#49000#Vi?t#TH116L#895.9221008#^214#Thng Long thi tuyn#L o Ti, Trn Quang Khi, Trn Quang Triu... ; ng Minh Dng s.t., tng hp#^aH.#^aVn ho T hng tin#2010#^a315tr.^b21cm#Thng Long - H Ni ngn nm vn hin#Vn hc c i#Vn hc trung i#Vn hc hin i#H Ni#Vit Nam#Th#L o Ti#P.dung#25741 3#Trn Quang Khi#Trn Quang Triu#Nguyn Trung Ngn#Chu Vn An#ng Minh Dng## 00829000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820009000528080005000610010012000660020026000780070012001040080 00500116009002000121010000500141011001500146012003800161021020900199020001600408 02000160042402000100044002000080045002000220045802000090048003900070048901300070 0496#VV10.03650#VV10.03651#VV10.03652#28000#Vi?t#QU451T#959.7023#^214# Vn Ni nh#Quc T Gim tr tu Vit# Vn Ninh#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a175tr.^ b21cm#Thng Long - H Ni ngn nm vn hin#Cung cp nhng thng tin v gi tr lch s, vn ho, ngh thut kin trc ca vn miu Quc T Gim. Gii thiu 82 tm bia v danh sch cc v tin s trong cc khoa di cc triu i phong k in Vit Nam#Di tch vn ho#Di tch lch s#Kin trc#Vn bia#Vn miu Quc t gim#Vit Nam#P.dung#257414## 00642000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820012000458080005000570010014000620020020000760070014000960080005001100090 02000115010000500135011001500140012003900155021011600194020000800310020000700318 020000400325020000900329039000700338013000700345#VV10.03653#VV10.03654#VV10.0365 5#28000#Vi?t#959.7023092#^214#V Ngc Khnh#Tm v vua triu L#V Ngc Khnh#^ aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a168tr.^b21cm#Thng Long - H Ni ngn nm vn hi n#Gii thiu v s nghip, cng c, v tr v nhng nh hng to ln ca tm v vua triu L trong lch s nc nh#Lch s#Nh L#Vua#Vit Nam#P.dung#257415 ## 00781000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590020043000640070019001070080005001260090 02000131010000500151011001500156012003800171021025100209020000800460020000700468 039000700475013000700482001001400489#VV10.03656#VV10.03658#VV10.03657#37000#Vi? t#T550C#959.731#^214#T chiu di n bn tuyn ngn c lp#Nguyn Trng b. s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a231tr.^b21cm#Thng Long - H Ni ngn nm vn hin#Ti hin lch s thnh Thng Long thi L ti tnh H Ni thi Php thuc qua cc tc phm vn hc thnh vn, vn hc dn gian, cc bi chiu, ch, biu, cc ghi chp, phng s, hi k ca nhng con ngi tng sng hoc nh c tr n t Thng Long#Lch s#H Ni#p.dung#257416#Nguyn Trng## 00776000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820008000458080005000530010015000580020028000730070015001010080005001160090 02000121010000500141011001500146012003800161021025700199020000800456020000700464 039000700471013000700478020001300485#VV10.03659#VV10.03661#VV10.03660#76000#Vi? t#959.731#^214#Nguyn Vn Tn#Hi - p v lch s H Ni#Nguyn Vn Tn#^aH.#^a Vn ho Thng tin#2010#^a471tr.^b21cm#Thng Long - H Ni ngn nm vn hin#Gii thiu lch s Thng Long - H Ni qua cc thi k t thu s khai ca vua t H ng Vng ti cc triu i L, Trn, L, Ty Sn... n thi k Php thuc, khn g chin chng Php, chng M v trong thi k i mi, sch c trnh by di dng hi p#Lch s#H Ni#P.Dung#257417#Sch hi p## 00683000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00411810006000460820008000528080005000600010014000650020040000790070014001190080 00500133009002000138010000500158011001500163012003800178021011800216020000800334 020000800342020000700350020001000357039000700367013000700374#VV10.03662#VV10.036 64#VV10.03663#110000#Vi?t#N305G#959.731#^214#V Ngc Khnh#Nin gim vn hin n ghn nm Thng Long#V Ngc Khnh#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a663tr.^b21cm#T hng Long - H Ni ngn nm vn hin#Ghi li nhng s kin vn ho, lch s tiu biu din ra trn t Thng Long - H Ni t th k th XI n th k XXI#Vn h o#Lch s#H Ni#Nin gim#P.Dung#257418## 00613000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200110 00348080005000450010009000500020013000590030035000720290020001070070050001270080 00500177009002000182010000500202011001500207020001700222020000900239020001200248 006001500260005000800275039000700283013000700290020001400297#VV10.03665#VV10.036 66#89000#Vi?t#895.922334#^214#Sn Tng#Bp sen xanh#Tiu thuyt : Song ng: Vi t - Anh#The green Lotus Bub#Sn Tng ; Phan Thanh Ho dch ; Vn Cao minh ho#^a H.#^aVn ho Thng tin#2010#^a634tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt #Phan Thanh Ho#Vn Cao#P.dung#257419#Sch song ng## 00445000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200110 00348080005000450010009000500020014000590030012000730070009000850080005000940090 02000099010000500119011001500124020001700139020000900156020001200165039000700177 013000700184#VV10.03667#VV10.03668#53000#Vi?t#895.922334#^214#Sn Tng#Bng sen vng#Tiu thuyt#Sn Tng#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a359tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#P.dung#257420## 00887000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520010012000570020035000690070012001040080005001160090 02000121010000500141011002600146021025200172020000800424020001000432020001600442 02000070045802000090046502000100047402000130048402000090049702000100050602000070 0516039000700523013000700530#VV10.03669#VV10.03670#68000#Vi?t#L106#390.0959731 #^214#Trn Vn M#Lng i Lan nhng nt vn ho xa#Trn Vn M#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a 388tr., 8tr. nh^b21cm#Tm hiu i sng vt cht v tinh thn ca lng i Lan (x Duyn H, huyn Thanh Tr, thnh ph H Ni) ch yu t n m 1945 tr v trc nh: ngh nghip, phong tc tp qun, di tch vn ho, l h i, hc hnh khoa c, danh nhn, hng c lng x...#Vn ho#Phong tc#Di tch v n ho#L hi#Gio dc#Hng c#Lng i Lan#Duyn H#Thanh Tr#H Ni#P.dung#2 57421## 00783000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200130 00348080005000470010011000520020024000630070033000870080005001200090020001250100 00500145011001500150021023900165020001900404020001700423020000800440020000700448 020000900455005001500464039000700479013000700486#VV10.03672#VV10.03671#65000#Vi ?t#398.80959733#^214#V Tin K#Tc ng ca dao Hng Yn#V Tin K ch.b., Nguyn c Can#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a252tr.^b21cm#Gii thiu vi nt v truy n thng vn hc tnh Hng Yn, c bit ghi nhn nhng gi tr ni bt ca tc ng, ca dao c c kt v phn nh qua nhng kinh nghim sn xut, i sng v n ho lng qu, gia nh, o l, tnh yu nam n...#Nghin cu vn hc#Vn hc dn gian#Tc ng#Ca dao#Hng Yn#Nguyn c Can#P.dung#257422## 00789000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480010013000530020045000660070029001110080005001400090 02000145010000500165011001500170021024200185020000800427020000800435020000900443 005001700452039000700469013000700476020001600483#VV10.03674#VV10.03673#46000#Vi ?t#C101N#959.701#^214#Phm Vn u#Cc nn vn ho kho c tiu biu Vit Nam# Phm Vn u, Phm V Thu H#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a291tr.^b21cm#H th ng nhng kin thc c bn v qu trnh pht hin, a bn phn b, c trng di vt vn ho, i sng con ngi... ca cc nn vn ho kho c tiu biu nh: v n ho Sn Vi, Ho Bnh, Bc Sn, a Bt, H Long, ng Sn, Sa Hunh, c Eo#Kho c#Lch s#Vit Nam#Phm V Thanh H#P.dung#257423#Vn ho kho c## 01069000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820006000458080005000510010009000560020042000650030038001070290032001450070 00900177008000500186009002000191010000500211011001500216015007700231021034600308 02000190065402000090067302000130068202000110069502000080070602000030071403900070 0717013000700724#VV10.03675#VV10.03677#VV10.03676#80000#Vi?t#810.9#^214#Huy Li n#Vn hc M: Ngh thut vit vn v k xo#Writing art and technique : Monograp h#American literature: Writing ar#Huy Lin#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a424tr .^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Khoa hc x hi & Nhn vn. i hc Quc gia H Ni#Gii thiu tng qut tin trnh vn hc M qua cc thi k lch s. Nhng x u hng ngh thut ch yu, s sng to v th php v k xo trong ngh thut v it vn ca 7 tc gi tiu biu cng nh nhng quan h giao lu, tng tc gia cc nh vn nhm ni bt ln s sng to, cch tn xut sc gp phn thc y s pht trin ca nn vn hc M#Nghin cu vn hc#Thi php#K nng vit#Ngh thu t#Nh vn#M#P.dung#257424## 00475000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010014000450020021000590030020000800070014001000080005001140090 02000119010000500139011001500144020001700159020001100176020002000187039000700207 013000700214#VV10.03678#VV10.03679#35000#Vi?t#895.1#^214#Lm Ng ng#Tnh s V Tc Thin#Tiu thuyt lch s#Lm Ng ng#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a2 34tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt lch s#P.dung#257425## 00752000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010013000550020029000680070013000970080005001100090 02000115010000500135011001500140021024600155020001800401020000900419020001900428 020001300447039000700460013000700467#VV10.03680#VV10.03681#33000#Vi?t#N109V#944 .05092#^214#on Nh Kim#Napolon v cc nh khoa hc#on Nh Kim#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a213tr.^b21cm#Gii thiu thn th s nghip v cc s kin ho t ng ca Napolon. Nhng quan nim ch o ca Napolon v khoa hc k thut v cc hot ng ca mt s nh khoa hc ni ting sinh sng, lm vic di th i cch mng Php v di thi ch#Naplng Bnapc#Hong #Khoa hc cng n gh#Nh khoa hc#P.dung#257426## 00532000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010016000430020007000590030018000660290011000840070032000950080 00500127009002000132010000500152011001500157020001700172020000300189020001800192 006001000210039000700220013000700227019000800234#VV10.03682#VV10.03683#70000#Vi ?t#813#^214#Gerritsen, Tess#Ti c#Truyn trinh thm#The sinner#Tess Gerritsen ; Thu Hng dch#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a367tr.^b23cm#Vn hc hin i#M #Truyn trinh thm#Thu Hng#P.dung#257427#Dch M## 00545000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380010016000430020021000590030018000800290008000980070033001060080 00500139009002000144010000500164011001500169020001700184020000300201020001800204 006001100222039000700233013000700240019000800247#VV10.03684#VV10.03685#85000#Vi ?t#813#^214#Gerritsen, Tess#Titanic trong v tr#Truyn trinh thm#Gravity#Tess Gerritsen ; Hong Long dch#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a443tr.^b22cm#Vn hc hin i#M#Truyn trinh thm#Hong Long#P.dung#257428#Dch M## 00745000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440020019000490030015000680070094000830080005001770090020001820100 00500202011001500207020001700222020000900239020001500248005001400263005001100277 00500130028800500140030100500100031500600170032500600120034200600150035400500120 0369039000700381013000700388#VV10.03686#VV10.03687#46000#Vi?t#808.83008#^214#N ng Chng A oan#Truyn kinh d#John Macklin, A. Puskin, B Tng Linh... ; Dch: Nguyn Quc Hng... ; Song Trng tuyn chn#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a28 2tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th gii#Truyn kinh d#Macklin, John#Puskin, A.#B Tng Linh#L Thnh Tng#Nguyn D#Nguyn Quc Hng#Phng ng#o Trinh Nht#So ng Trng#P.dung#257429## 00880000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820012000518080005000630020051000680030010001190070080001290080 00500209009002000214010000500234011002600239015007200265020001800337020001600355 02000170037102000070038802000040039500500160039903900070041501300070042200500160 0429005001700445005001100462005001500473005001800488#VV10.03688#VV10.03689#VV10. 03690#90000#Vi?t#T527T#895.9221008#^214#Tuyn tp nhng bi th hay v Thng Lo ng - H Ni#10 th k#Trn Quang Khi, Trn Nguyn n, Nguyn Mng Tun... ; Ng uyn Hong ip ch.b.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a335tr., 24tr. nh^b21cm#T TS ghi: Trung tm dch thut, dch v Vn ho v Khoa hc - Cng ngh#Vn hc tr ung i#Vn hc cn i#Vn hc hin i#H Ni#Th#Trn Quang Khi#P.dung#25743 0#Trn Nguyn n#Nguyn Mng Tun#Thi Thun#ng Minh Bch#Nguyn Hong ip## 00725000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400020034000450070055000790080005001340090020001390100005001590110 01500164021017100179020000900350020000900359020001800368005001500386005001800401 039000700419013000700426001001400433#VV10.03691#VV10.03692#80000#Vi?t#370.3#^21 4#T in vn ho gio dc Vit Nam#B.s.: V ngc Khnh, Phm Minh Tho, Nguyn Th Thu H#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a499tr.^b21cm#Gii thiu nhng thng t in v tri thc vn ho gio dc ca Vit Nam v danh sch nhng nh khoa bng tr ong thi phong kin, cc khoa thi Hi, thi Hng di triu Nguyn#Gio dc#Vit Nam#T in thut ng#Phm Minh Tho#Nguyn Th Thu H#P.dung#257431#V Ngc Kh nh## 00714000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820004000458080005000490020026000540070017000800080005000970090020001020100 00500122011001500127021023400142020000800376020000900384020000900393020000800402 039000700410013000700417001001200424#VV10.03693#VV10.03695#VV10.03694#46000#Vi? t#803#^214#T in vn hc ph thng#ng Trng b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2 010#^a287tr.^b21cm#Trnh by tm tt, c ng v ni dung v ngh thut ca nhn g tc phm ni ting, tiu biu cho cc tro lu, trng phi trong lch s vn hc v mt s khi nim c bn v l lun vn hc, th loi vn hc ca Vit Nam v th gii#Vn hc#Vit Nam#Th gii#T in#P.dung#257432#ng Trng## 00594000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450010014000500020008000640030008000720070014000800080005000940090 02000099010000500119011001500124021014100139020001700280020000900297020000800306 039000700314013000700321#VV10.03696#VV10.03697#Vi?t#T550N#895.9228403#^214# Ho ng Linh#T ngm#Tu bt# Hong Linh#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a368tr.^b2 1cm#Suy ngm v nh gi, kt lun mi vn x hi c th theo nhn thc ring ca mi c nhn, cng nh v cch gii by t duy vi cuc sng#Vn hc hin i#Vit Nam#Tu bt#P.dung#257433## 00546000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200120 00348080005000460010012000510020026000630030015000890070012001040080005001160090 02000121010000500141011001500146020000800161020000900169020000900178020001500187 039000700202013000700209020005200216#VV10.03698#VV10.03699#45000#Vi?t#959.70240 92#^214#Trn Trng#Pht hong Trn Nhn Tng#Truyn lch s#Trn Trng#^aH.#^a Vn ho Thng tin#2009#^a291tr.^b21cm#Lch s#Nh Trn#Vit Nam#Truyn lch s#P .dung#257434#Trn Nhn Tng, vua nh Trn, 1258 - 1308, Vit Nam## 00867000000000289000450002600110000002600110001101900050002208200120002780800050 00390010014000440020091000580070014001490080005001630090020001680100005001880110 01500193015004300208021026000251020000800511020000700519020001500526020000700541 020000800548020000700556039000700563013000700570#VV10.03700#VV10.03701#Vi?t#398. 8095973#^214#Trn Thu Anh#ng x c truyn vi t nhin v x hi ca ngi Vi t chu th Bc B qua ca dao, tc ng#Trn Thu Anh#^aH.#^aVn ho Thng tin#200 9#^a318tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Vn ho Ngh thut Vit Nam#Nghin cu mt cch h thng v vn ho ng x c truyn ca ngi Vit chu th Bc B i vi t nhin v x hi qua ca dao, tc ng. Phc ho mt s m hnh c truyn, m hnh mi v ng x vi t nhin v x hi theo phng thc ho hp, hp l hp tnh# Vn ho#ng x#Ngi Vit Nam#Ca dao#Tc ng#Bc B#P.dung#257435## 00533000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200060 00348080005000400010013000450020013000580070040000710080005001110090019001160100 00500135011001500140020001700155020001100172020001300183006000600196006000600202 006000500208039000700213013000700220019001600227#VV10.03702#VV10.03703#68000#Vi ?t#895.1#^214#Kim Ngo ao#V n th 5#Kim Ngo ao ; Dch: Hong, Tuyn, Hiu# ^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a399tr.^b21cm#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn v n#Hong#Tuyn#Hiu#P.dung#257436#Dch Trung Quc## 00467000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440010012000490020023000610030016000840070012001000080012001120090 01700124010000500141011001500146020001700161020000900178020001200187039000700199 013000700206#VV10.03704#VV10.03705#36000#Vi?t#895.92234#^214# Cng ch#Cu ch uyn thi xa xa#Tp truyn ngn# Cng ch#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^ a202tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#P.dung#257437## 00692000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480010010000530020027000630070019000900080005001090090 02000114010000500134011002500139021015300164020000800317020001000325020000800335 020000700343005000800350039000700358013000700365020001800372#VV10.03706#VV10.037 07#25000#Vi?t#D300S#959.731#^214#ng Bng#Di sn vn ho ng Lm#ng Bng , L Lim#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a105tr., 4tr. nh^b21cm#Trnh by nhng gi tr c trng v lch s, vn ho, kin trc, c cu t chc hnh chnh, i sng vn ho v cnh quan thin nhin lng c ng Lm#Lch s#ng Lm#Sn Ty#H Ni#L Lim#P.dung#257438#Lng c ng Lm## 00673000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480010015000530020033000680070015001010080005001160090 02000121010000500141011001500146021020000161020000700361020001000368039000700378 013000700385020001500392#VV10.03708#VV10.03709#30000#Vi?t#NGH250T#153.6#^214#Ph m Minh Tho#Ngh thut ng x ca ngi Vit#Phm Minh Tho#^aH.#^aVn ho Thn g tin#2010#^a182tr.^b21cm#Gii thiu truyn thng ng x ca ngi Vit v gii thiu cc phng din ng x nh: ng x c nhn, gia nh, cng ng, ngoi gia o, nghin cu mt s vn trong ng x truyn thng v hin i#ng x#Giao ti p#P.dung#257439#Ngi Vit Nam## 00748000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420020053000470070043001000080005001430090020001480100005001680110 01500173021019500188020001600383020001600399020000900415020000800424005001500432 039000700447013000700454001000900461#VV10.03711#VV10.03710#39500#Vi?t#959.721#^ 214#n Hng - Di tch lch s vn ho c bit Quc gia#B.s., gii thiu: L T ng, Phm Hong Anh#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a215tr.^b21cm#Nghin cu v l ch s, vn ho, kin trc, tn ngng, l hi v cch th t n Hng. n h ng trong tm thc ca ngi Vit Nam v bn b quc t. Mt s truyn thuyt v thi i Hng Vng#Di tch vn ho#Di tch lch s#n Hng#Ph Th#Phm Hong Anh#P.dung#257440#L Tng## 00612000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010018000440020048000620070018001100080005001280090020001330100 00500153011001500158039000500173013000700178021011800185020000900303020001700312 020000800329020000900337#VV10.03712#VV10.03713#Vi?t#L302S#294.3#^214#Thch Thanh Lng#Lch s cha Thng Phc Xun Trng - Nam nh#Thch Thanh Lng#^aH.#^a Vn ho Thng tin#2010#^a166tr.^b21cm#KVn#257441#Gii thiu lch s hnh thnh kin trc v cch bi tr tng th trn tam bo, ngoi tin ng ca cha Th ng Phc#o Pht#Cha Thng Phc#Lch s#Nam nh## 00772000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010010000540020043000640070010001070080005001170090 02000122010000500142011002900147039000500176013000700181021023400188020000800422 020000900430020001600439020001000455020001700465#VV10.03714#VV10.03715#40000#Vi ?t#L431H#959.7024#^214#ng Hng#Long Hng t pht nghip vng triu Trn#ng Hng#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a259tr., 8tr. nh mu^b21cm#KVn#257442#Tp hp hn 30 bi vit nghin cu v nh Trn, thn th v s nghip nhng nhn v t lch s nh Trn v cc di ch vn ho, di tch lch s, thn sc, thn ph c n lu li trn t Thi Bnh mang du n mt thi ca Vng Triu Trn#Lch s#N h Trn#Di tch lch s#Thi Bnh#Nhn vt lch s## 00992000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510020057000560070065001130080012001780090017001900100005002070110 02700212015007900239005001500318005001700333005001400350005001400364005001400378 03900050039201300070039702102280040402000080063202000080064002000080064802000100 0656#VV10.03717#VV10.03716#Vi?t#L302S#324.2597070959735#^214#Lch s ng b v nhn dn th trn Ct Hi (1930-2010)#B.s.: Nguyn Xun (ch.b.), Phm Quang K hnh, Phm Quang C...#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a264tr., 12 tr. nh^b2 1cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b th trn Ct Hi huyn Ct Hi - Tp. Hi Ph ng#Nguyn Xun #Phm Quang Khnh#Phm Quang C#Phm Xun Li#Ninh Mnh Hc#KV n#257443#Gii thiu truyn thng cn c, sng to trong lao ng, kin cng, d ng cm trong chin u chng gic ngoi xm v phng chng thin tai ca nhn d n Ct Hi, Hi Phng di s lnh o ca ng b huyn t nm 1930 n 2010#Lc h s#ng b#Ct Hi#Hi Phng## 00619000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010016000520020024000680070016000920080005001080090 02000113010000500133011001500138039000500153013000700158021014500165020002000310 020001500330020000800345#VV10.03718#VV10.03719#19800#Vi?t#NH556C#305.9#^214#Ngu yn Ngc Ho#Nhng cy c th lng#Nguyn Ngc Ho#^aH.#^aVn ho Thng tin#20 09#^a221tr.^b21cm#KVn#257444#Gii thiu v nhng cu chin binh lm kinh t gi i v tch cc tham gia xy dng i sng vn ho khu dn c trn cc a phn g Ty Nguyn#in hnh tin tin#Cu chin binh#Gia Lai## 00766000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010017000560020017000730030032000900070050001220080 00500172009002000177010000500197011001500202039000500217005001500222013000700237 021019800244020001700442020000900459020000800468#VV10.03720#VV10.03721#70000#Vi ?t#C125#398.209597#^214#Nguyn Bch Hng#Cu i Vit Nam#Ch Hn - Phin m - Ting Vit#Nguyn Bch Hng s.t., b.s. ; Ng Xun Thiu h..#^aH.#^aVn ho Thn g tin#2010#^a411tr.^b24cm#KVn#Ng Xun Thiu#257445#Gii thiu v tnh lch s cng nh ng dng ca cu i trong vn hc v trong i sng thng ngy v ch Tt, phong cnh, hc tp tu dng, chc mng, hiu h, cu i nh cha, n, miu...#Vn hc dn gian#Vit Nam#Cu i## 00695000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010017000550020028000720070051001000080005001510090 02000156010000500176011001500181005001600196039000500212013000700217021014500224 020000900369020000800378020001000386020000900396#VV10.03722#VV10.03723#36000#Vi ?t#V115K#390.09597#^214#Nguyn Bch Hng#Vn khn c truyn Vit Nam#Nguyn Bch Hng tuyn son ; Thch Thanh Du h..#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a239tr.^b 24cm#Thch Thanh Du#KVn#257446#Gii thiu cc bi vn khn theo cc l tit tr ong nm, nghi l vng i, vn khn thn linh ti gia, vn khn ti cha, nh, n, miu, ph...#Vn khn#Nghi l#Phong tc#Vit Nam## 01161000000000385000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820008000418080005000490020065000540030085001190070041002040080005002450090 02000250010000500270011003000275021027400305020001800579020000800597020001000605 02000080061502000080062302000090063102000520064002000070069200500150069900500120 0714005000900726005001600735005001200751039000500763013000700768#VV10.03724#VV10 .03725#100000#Vi?t#T305S#959.704#^214#Tin s Nho hc cui cng ca Vit Nam V Khc Trin (1883-1996)#K yu hi tho khoa hc ti bi ng Vn Miu - Quc T Gim H Ni 09 - 11 - 2008#Nguyn Ngc H, T Minh Tm, V Khiu...#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a471tr., 16tr. nh mu^b24cm#Gii thiu v qu hng, thn th cuc i v s nghip ca tin s Nho hc cui cng ca Vit Nam V Khc Tri n. Nhng cng hin ca ng cho vn ho nc nh v trong cuc khng chin trn g k ca dn tc. Mt s bi th ng v cu i trong di co ca V Khc Trin ...#Hi tho khoa hc#Tiu s#S nghip#Tin s#Nh nho#Vit Nam#V Khc Trin, Tin s Nho hc, 1883-1966, Vit Nam#K yu#Nguyn Ngc H#T Minh Tm#V Khiu# Trn Cng Thut#V Khc Ho#KVn#257447## 01020000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200110 00348080005000450010018000500020180000680070043002480080005002910090020002960100 00500316011001400321015004400335005001700379039000500396013000700401021026000408 020001300668020001100681020000900692020000800701020000900709#VV10.03726#VV10.037 27#Vi?t#NH556G#338.109597#^214#Trn Th Thu Thu#Nhng gii php nng cao nng l c cnh tranh ca cc doanh nghip va v nh trong sn xut, ch bin v tiu t h nng, lm sn Vit Nam trong iu kin hi nhp kinh t quc t#Ch.b.: Trn Th Thu Thu, Nguyn Duy Lng#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a90tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc Lm nghip Vit Nam#Nguyn Duy Lng#KVn#257448#Trnh by c s l lun v nng lc cnh tranh, thc trng nng lc cnh tranh v nhng gi i php nng cao nng lc cnh tranh ca cc doanh nghip va v nh trong sn xu t, ch bin v tiu th nng, lm sn Vit Nam trong iu kin hi nhp kinh t quc t#Doanh nghip#Cnh tranh#Nng sn#Lm sn#Vit Nam## 00481000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410070010000610220004000710080005000750090052000800100 00500132011001400137020000700151020001100158020000900169020001400178005001000192 039000600202013000700208#VV10.03728#11000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp v b t p t#Hng Ngc#T.1#^aH.#^aVn ho Thng tin ; Cng ty Truyn thng Tr Vit#201 0#^a25tr.^b23cm#Tp v#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Hng Ngc#K.Vn#257449# # 00481000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410070010000610220004000710080005000750090052000800100 00500132011001400137020000700151020001100158020000900169020001400178005001000192 039000600202013000700208#VV10.03729#11000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp v b t p t#Hng Ngc#T.2#^aH.#^aVn ho Thng tin ; Cng ty Truyn thng Tr Vit#201 0#^a25tr.^b23cm#Tp v#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Hng Ngc#K.Vn#257450# # 00481000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410070010000610220004000710080005000750090052000800100 00500132011001400137020000700151020001100158020000900169020001400178005001000192 039000600202013000700208#VV10.03730#11000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp v b t p t#Hng Ngc#T.3#^aH.#^aVn ho Thng tin ; Cng ty Truyn thng Tr Vit#201 0#^a25tr.^b23cm#Tp v#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Hng Ngc#K.Vn#257451# # 00481000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410070010000610220004000710080005000750090052000800100 00500132011001400137020000700151020001100158020000900169020001400178005001000192 039000600202013000700208#VV10.03731#11000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp v b t p t#Hng Ngc#T.4#^aH.#^aVn ho Thng tin ; Cng ty Truyn thng Tr Vit#201 0#^a25tr.^b23cm#Tp v#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Hng Ngc#K.Vn#257452# # 00481000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410070010000610220004000710080005000750090052000800100 00500132011001400137020000700151020001100158020000900169020001400178005001000192 039000600202013000700208#VV10.03732#11000#Vi?t#B200T#372.21#^214#B tp v b t p t#Hng Ngc#T.5#^aH.#^aVn ho Thng tin ; Cng ty Truyn thng Tr Vit#201 0#^a25tr.^b23cm#Tp v#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#Hng Ngc#K.Vn#257453# # 00457000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010014000540020018000680030004000860070014000900080 00500104009002000109010000500129011001500134039000500149020001700154020000900171 020000400180013000700184#VV10.03733#VV10.03734#30000#Vi?t#K600N#895.9221#^214#N guyn Th K#K nim trong i#Th#Nguyn Th K#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^ a108tr.^b21cm#KVn#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#257454## 00437000000000241000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020017000430030013000600080005000730090020000780100005000980110 01700103039000500120012002300125020001800148020000900166020001300175013000700188 #VN10.01032#16000#Vi?t#G100T#895.9223#^214#G trng x kin#Truyn tranh#^aH.#^ aVn ho Thng tin#2009#^a42tr.^b15x21cm#KVn#Nhng con vt ng yu#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn tranh#257455## 00438000000000241000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430030013000610080005000740090020000790100005000990110 01700104039000500121012002300126020001800149020000900167020001300176013000700189 #VN10.01033#16000#Vi?t#S312N#895.9223#^214#Sinh nht mo hoa#Truyn tranh#^aH.# ^aVn ho Thng tin#2009#^a34tr.^b15x21cm#KVn#Nhng con vt ng yu#Vn hc th iu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#257456## 00442000000000241000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200090 00308080005000390020021000440030013000650080005000780090020000830100005001030110 01700108039000500125012002300130020001800153020000900171020001300180013000700193 #VN10.01034#16000#Vi?t#TH102S#895.9223#^214#Thch sng mn ui#Truyn tranh#^ aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a34tr.^b15x21cm#KVn#Nhng con vt ng yu#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#257457## 00439000000000241000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020019000430030013000620080005000750090020000800100005001000110 01700105039000500122012002300127020001800150020000900168020001300177013000700190 #VN10.01035#16000#Vi?t#S419C#895.9223#^214#Sc con li bing#Truyn tranh#^aH. #^aVn ho Thng tin#2009#^a34tr.^b15x21cm#KVn#Nhng con vt ng yu#Vn hc t hiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#257458## 01089000000000301000450002600110000002600110001101400080002201900050003008200080 00358080005000430020206000480080005002540090020002590100005002790110015002840150 03300299039000500332013000700337021033500344020001000679020000700689020001100696 020001100707020001600718020002100734020001800755020001400773#VL10.00311#VL10.003 12#295000#Vi?t#344.597#^214#Hng dn thc hin nhng ch , chnh sch mi ba n hnh v tin lng, ph cp, tr cp bo him x hi, bo him tht nghip, b o him y t i vi cn b cng chc v ngi lao ng p dng t nm 2010#^aH.# ^aVn ho Thng tin#2010#^a513tr.^b27cm#Nm xut bn cui sch ghi: 2009#KVn#25 7459#Gm nhng quy nh mi nht v tin lng ti thiu chung v khu vc c qua n nh nc c hiu lc t nm 2010. Tin lng khu vc doanh nghip nh nc, kh u vc ngoi nh nc. Hng dn thc hin ch ph cp, tr cp, bo him x h i, bo him y t v mt s quy nh mi ban hnh lin quan n cn b, cng ch c v ngi lao ng#Php lut#Ch #Chnh sch#Tin lng#Bo him x hi#Bo h im tht nghip#Vn bn php lut#Bo him y t## 00940000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400010011000450020015000560030070000710070016001410080005001570090 02000162010000500182011001400187012002900201015007200230039000500302013000700307 021028700314020000800601020001000609020000800619020001100627#VL10.00313#VL10.003 14#Vi?t#NH101L#781.2#^214#V Minh V#Nhc l c bn#Hi ng Khoa hc B Vn ho , Th thao v Du lch nghim thu nm 2008#V Minh V b.s.#^aH.#^aVn ho Thng t in#2010#^a85tr.^b27cm#Gio trnh l thuyt m nhc#TTS ghi: B Vn ho, Th tha o v Du lch. Trng cao ng Ma Vit Nam#KVn#257460#Trnh by mt s kin th c nhc l c bn: nt nhc, khung nhc, kho nhc, cc k hiu b tr cho trn g , cao , nhng k hiu dng cho biu din m nhc, tit, nhp, phch, qung , hp m, cc iu thc, gam, ging v vng cng nng, cch chuyn ging v dch ging (tranposer)...#m nhc#L thuyt#Nhc l#Gio trnh## 00937000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370010011000420020018000530030070000710070016001410080005001570090 02000162010000500182011001400187012002900201015007200230039000500302013000700307 021026100314020001000575020000800585020001000593020000900603020001100612#VL10.00 316#VL10.00315#Vi?t#H312T#781#^214#V Minh V#Hnh thc m nhc#Hi ng Khoa h c B Vn ho, Th thao v Du lch nghim thu nm 2008#V Minh V b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a71tr.^b27cm#Gio trnh l thuyt m nhc#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng cao ng Ma Vit Nam#KVn#257461#Trnh by v khi nim m nhc v hnh thc m nhc, phn bit hnh thc vi th loi, cc y u t din t m nhc v cc thnh phn cu trc ca hnh thc m nhc, ch m nhc, on nhc, cc dng on nhc, cc hnh thc on n, cc hnh thc m n hc ln#L thuyt#m nhc#Hnh thc#Cu trc#Gio trnh## 00900000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200130 00338080005000460010011000510020026000620030070000880070016001580080005001740090 02000179010000500199011001500204012002900219015007200248039000500320013000700325 02101620033202000100049402000080050402000130051202000090052502000080053402000090 0542020001100551#VL10.00317#VL10.00318#Vi?t#120N#781.62009597#^214#V Minh V# m nhc dn gian Vit Nam#Hi ng Khoa hc B Vn ho, Th thao v Du lch nghi m thu nm 2008#V Minh V b.s.#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a129tr.^b27cm#Gio trnh l thuyt m nhc#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng cao ng Ma Vit Nam#KVn#257462#Trnh by ngun gc, c trng ca m nhc dn gian v mi quan h ca n vi ma dn gian. Gii thiu iu ht, nhc c cc dn t c thuc cc vng min Vit Nam#L thuyt#m nhc#Nhc dn tc#iu ht#Nhc c#V it Nam#Gio trnh## 01004000000000373000450002600110000002600110001102600110002202000090003301400080 00420190005000501810006000550820011000618080005000720020021000770030049000980070 06300147022000400210221000900214005001600223005001700239005001100256005001600267 00800050028300900700028801000050035801100150036301500430037802101640042102000070 0585020001400592039000500606005001200611013000700623#VL10.00319#VL10.00320#VL10. 00321#Gio dc#190000#Vi?t#B102K#370.959731#^214#Bch khoa th H Ni#K nim 1 000 nm Thng Long - H Ni 1010 - 2010#B.s.: Nguyn Th Long (ch.b.), Nguyn H u Qunh, Trnh Mnh...#T.8#Gio dc#Nguyn Th Long#Nguyn Hu Qunh#Trnh Mnh# Nguyn Khc Anh#^aH.#^aVn ho Thng tin ; Vin Nghin cu v Ph bin Kin thc Bch khoa#2009#^a376tr.^b27cm#TTS ghi: U ban nhn dn thnh ph H Ni#Gii t hiu qu trnh pht trin gio dc Thng Long - H Ni qua cc thi k phong k in, thi k Php thuc 1884 - 1945, t sau Cch mng Thng Tm 1945 n 2007#H Ni#Bch khoa th#KVn#m Gia Cn#257463## 01024000000000373000450002600110000002600110001102600110002202000050003301400080 00380190005000461810006000510820013000578080005000700020021000750030049000960070 06400145022000400209221000500213005001500218005001500233005001500248005001400263 00800050027700900700028201000050035201100290035701500430038602101760042902000070 0605020001400612039000500626005001200631013000700643#VL10.00322#VL10.00324#VL10. 00323#Y t#170000#Vi?t#B102K#362.10959731#^214#Bch khoa th H Ni#K nim 100 0 nm Thng Long - H Ni 1010 - 2010#B.s.: Nguyn Nng An (ch.b.), Hong Bo Ch u, Nguyn Ti Thu...#T.9#Y t#Nguyn Nng An#Hong Bo Chu#Nguyn Ti Thu#Trn Qun Anh#^aH.#^aVn ho Thng tin ; Vin Nghin cu v Ph bin Kin thc Bch khoa#2010#^a264tr., 8tr. nh mu^b27cm#TTS ghi: U ban nhn dn thnh ph H N i#Tng quan v lch s pht trin ca ngnh y t H Ni qua cc thi k phong ki n (1010 - 1883), thi Php thuc (1884 - 1945), thi k sau Cch mng Thng Tm nm 1945 n nay#H Ni#Bch khoa th#KVn#L Anh Tun#257464## 01044000000000361000450002600110000002600110001102600110002202000080003301400080 00410190005000491810006000540820010000608080005000700020021000750030049000960070 06500145022000500210221000800215005001500223005001400238005001700252005001300269 00800050028200900700028701000050035701100150036201500430037702102290042002000070 0649020001400656039000500670013000700675#VL10.00326#VL10.00325#VL10.00327#Vn h c#255000#Vi?t#B102K#895.92209#^214#Bch khoa th H Ni#K nim 1000 nm Thng Long - H Ni 1010 - 2010#B.s.: inh Gia Khnh, Hong Hu Yn (ch.b.), Nguyn H u Qunh...#T.10#Vn hc#inh Gia Khnh#Hong Hu Yn#Nguyn Hu Qunh#H Tn Tri nh#^aH.#^aVn ho Thng tin ; Vin Nghin cu v Ph bin Kin thc Bch khoa#20 09#^a655tr.^b27cm#TTS ghi: U ban nhn dn thnh ph H Ni#Trnh by khi qut v vn hc Thng Long - ng - H Ni trong s hnh thnh, pht trin ca n n vn hc Vit Nam. Gii thiu mt s tc gi, tc phm tiu biu ca vn hc d n gian, vn hc Thng Long - H Ni th k X - XX#H Ni#Bch khoa th#KVn#2574 65## 01185000000000397000450002600110000002600110001102600110002202000090003302000110 00420140008000530190005000611810006000660820009000728080005000810020021000860030 04900107007005600156022000500212221001300217005001600230005001000246005001100256 00500170026700800050028400900700028901000050035901100150036401500430037902103030 0422020000700725020001400732039000500746020001100751013000700762005001800769#VL1 0.00328#VL10.00330#VL10.00329#Ngn ng#Ting Vit#140000#Vi?t#B102K#495.9227#^2 14#Bch khoa th H Ni#K nim 1000 nm Thng Long - H Ni 1010 - 2010#B.s.: N guyn Ngc San (ch.b.), Vng Lc, V B Hng...#T.11#Ting H Ni#Nguyn Ngc S an#Vng Lc#V B Hng#Nguyn Hu Qunh#^aH.#^aVn ho Thng tin ; Vin Nghin cu v Ph bin Kin thc Bch khoa#2010#^a279tr.^b27cm#TTS ghi: U ban nhn d n thnh ph H Ni#Trnh by v ting Vit H Ni trn cc bnh din ca ngn ng nh t vng, ng m, ng php cng vi s hnh thnh lch s ca ting H Ni, c bit xc nh v cung cp nhng c trng c bn ca ting H Ni cng nh khng nh vai tr v v tr ca n i vi s pht trin ca ting Vit hin i#H Ni#Bch khoa th#KVn#Phng ng#257466#Hong Trng Phin## 01135000000000385000450002600110000002600110001102600110002202000110003302000080 00440140008000520190005000601810006000650820011000718080005000820020021000870030 04900108007005600157022000500213221001100218005001600229005001000245005001100255 00500090026600800050027500900700028001000050035001100290035501500430038402102720 0427020000700699020001400706039000500720005001700725013000700742#VL10.00331#VL10 .00333#VL10.00332#Ngh thut#Lch s#185000#Vi?t#B102K#700.959731#^214#Bch kho a th H Ni#K nim 1000 nm Thng Long - H Ni 1010 - 2010#B.s.: Nguyn Vnh Ct (ch.b.), Trn Bng, H Vn Cu...#T.12#Ngh thut#Nguyn Vnh Ct#Trn Bng# H Vn Cu#L Cng#^aH.#^aVn ho Thng tin ; Vin Nghin cu v Ph bin Kin thc Bch khoa#2010#^a455tr., 6tr. nh mu^b27cm#TTS ghi: U ban nhn dn thnh ph H Ni#Tng quan v ngh thut H Ni. Gii thiu lch s hnh thnh v qu trnh pht trin cc loi hnh ngh thut sn khu, ngh thut m nhc, ma, i n nh, nhip nh, kin trc, iu khc, hi ho, m thut th cng v ng dng ca Thng Long - H Ni qua cc thi k ...#H Ni#Bch khoa th#KVn#Nguyn Ng c Dng#257467## 01021000000000373000450002600110000002600110001102600110002202000080003301400080 00410190005000491810006000540820009000608080005000690020021000740030049000950070 05400144022000500198221000800203005001700211005000900228005000900237005000900246 00800050025500900700026001000050033001100300033501500430036502101930040802000070 0601020001400608039000500622005001300627013000700640#VL10.00334#VL10.00335#VL10. 00336#Du lch#140000#Vi?t#B102K#915.9731#^214#Bch khoa th H Ni#K nim 1000 nm Thng Long - H Ni 1010 - 2010#B.s.: Nguyn Hu Qunh (ch.b.), Phn u, B ng Sn...#T.15#Du lch#Nguyn Hu Qunh#Phn u#Bng Sn#Bch San#^aH.#^aVn h o Thng tin ; Vin Nghin cu v Ph bin Kin thc Bch khoa#2010#^a241tr., 16 tr. nh mu^b27cm#TTS ghi: U ban nhn dn thnh ph H Ni#Tng quan v du lc h. Gii thiu truyn thng du lch H Ni v qu trnh hot ng du lch, kinh d oanh du lch, cc loi hnh du lch. Quy hoch nh hng du lch H Ni n nm 2010 v 2020#H Ni#Bch khoa th#KVn#Nguyn Chnh#257468## 01182000000000385000450002600110000002600110001102600110002202000090003302000110 00420140008000530190005000611810006000660820011000728080005000830020021000880030 04900109007006800158022000500226221002000231005001600251005001700267005001600284 00500100030000800050031000900700031501000050038501100290039001500430041902102860 0462020000700748020001400755039000500769005001500774013000700789#VL10.00337#VL10 .00339#VL10.00338#Tn gio#Tn ngng#110000#Vi?t#B102K#200.959731#^214#Bch kh oa th H Ni#K nim 1000 nm Thng Long - H Ni 1010 - 2010#B.s.: Nguyn Duy Hinh (ch.b.), Nguyn Quc Tun, ng Nghim Vn...#T.16#Tn ngng tn gio#Nguy n Duy Hinh#Nguyn Quc Tun#ng Nghim Vn#Phan Ngc#^aH.#^aVn ho Thng tin ; Vin Nghin cu v Ph bin Kin thc Bch khoa#2010#^a199tr., 4tr. nh mu^b2 7cm#TTS ghi: U ban nhn dn thnh ph H Ni#Gii thiu tn ngng truyn thn g Thng Long - H Ni tiu biu nh th Vua Hng, th Tri, thnh hong, cc v thn c cng khai ph, lp lng, th T s cc ngh, th t tin. Lch s hnh t hnh v s pht trin Pht gio, o Cng gio, o Gio, o Tin Lnh, o Cao i H Ni#H Ni#Bch khoa th#KVn#Nguyn Gia Qu#257469## 01147000000000385000450002600110000002600110001102600110002202000080003302000090 00410200008000500140008000580190005000661810006000710820012000778080005000890020 02100094003004900115007008200164022000500246221001900251005001500270005001700285 00500160030200500170031800800050033500900700034001000050041001100150041501500430 0430021025500473020000700728020001400735039000500749013000700754#VL10.00340#VL10 .00341#VL10.00342#Th dc#Th thao#Lch s#115000#Vi?t#B102K#796.0959731#^214#B ch khoa th H Ni#K nim 1000 nm Thng Long - H Ni 1010 - 2010#B.s.: on Thanh Lm (ch.b.), Dng Nghip Ch, Trn Phc Phong, Nguyn Hu Qunh#T.18#Th dc - Th thao#on Thanh Lm#Dng Nghip Ch#Trn Phc Phong#Nguyn Hu Qunh# ^aH.#^aVn ho Thng tin ; Vin Nghin cu v Ph bin Kin thc Bch khoa#2009# ^a210tr.^b27cm#TTS ghi: U ban nhn dn thnh ph H Ni#Tng quan hot ng th dc th thao qua cc thi k lch s. Gii thiu s pht trin ca cc hot ng th dc th thao H Ni qua cc thi k phong kin, thc dn Php h v t Cch mng Thng Tm n nay. Mt s loi hnh th dc th thao H Ni#H Ni# Bch khoa th#KVn#257470## 00725000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200130 00338080005000460010019000510020020000700070019000900080005001090090020001140100 00500134011001400139039000500153015004300158013000700201021015700208020001000365 020001600375020000700391020000900398020000800407020000800415#VN10.01036#VN10.010 37#Vi?t#H452G#394.26959731#^214#L Th Hoi Phng#Hi Ging n Sc#L Th Ho i Phng#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a28tr.^b18cm#KVn#TTS ghi: Vin Vn ho Ngh thut Vit Nam#257471#Gii thiu v truyn thuyt Thnh Ging, khu di tc h n Sc v din trnh l hi Ging Sc Sn trong cc ngy mng 6, mng 7, m ng 8 thng ging hng nm#Hi Ging#Di tch lch s#L hi#Vit Nam#n Sc#n Sc## 00745000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010015000510020043000660070045001090080005001540090 02000159010000500179011001500184005001800199039000500217013000700222021018700229 020001000416020000900426020001100435020000900446#VN10.01038#VN10.01039#26000#Vi ?t#B256K#616.7#^214#Trn Nht Minh#Bnh khp, bnh gt cch phng v iu tr#Tr n Nht Minh b.s. ; Nguyn Vn Trng h..#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010#^a175tr .^b19cm#Nguyn Vn Trng#KVn#257472#Trnh by nhng kin thc c bn v triu chng, nguyn nhn gy cc bnh xng khp v bnh gt. Hng dn cch phng ng a, dng thuc, phng php tp luyn v cc phng php iu tr#Bnh khp#iu tr#Phng bnh#Bnh gt## 00894000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400020074000450070055001190080005001740090020001790100005001990110 01500204005001600219039000500235005001900240005001600259005001500275005001000290 013000700300021022200307020000700529020001200536020001300548020001900561#VN10.01 040#VN10.01041#Vi?t#T103L#362.29#^214#Ti liu hng dn nghip v tuyn truyn phng, chng ma tu 2009 - 2010#Trng Tn Sang, Trng Vnh Trng, Hong Anh Tu yn...#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a119tr.^b19cm#Trng Tn Sang#KVn# Trng Vnh Trng#Hong Anh Tuyn#Ng Quang Hng#L Vn L#257473#Gii thiu cc ti l iu tuyn truyn phng chng ma tu ca nh nc, cc c quan, on th, gia n h, dng h v trong cc hot ng vn ho, gio dc, php lut... nhm gip n hng ngi cai nghin v chng ti nghin#Ma tu#Phng chng#Tuyn truyn#Ti li u hng dn## 00828000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510020029000560070054000850080005001390090020001440100 00500164011001500169006001200184039000500196019000500201006000900206006000900215 00600090022401300070023302102230024002000080046302000100047102000120048102000090 0493#VN10.01042#VN10.01043#33000#Vi?t#TR527V#808.83008#^214#Truyn vui tr tu danh nhn#S.t., dch: Trng Bch, on Tu, Hng Qu, Ngc Anh#^aH.#^aVn ho T hng tin#2010#^a226tr.^b19cm#Trng Bch#KVn#Dch#on Tu#Hng Qu#Ngc Anh#25 7474#Gii thiu gn hai trm mu chuyn vui v giai thoi v nhng nh vn ln c tnh hi hc, d dm, nhng mu chuyn trong sinh hot ca cc nh khoa hc v i th gii nh Anhxtanh, ixn, Menlep, Mc Tun, vn te...#Vn hc#Danh nhn#Truyn ci#Th gii## 01058000000000361000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020021000440030133000650070063001980080005002610090020002660100 00500286011001500291005002400306039000500330005001800335005001600353005001600369 00500160038501300070040102102100040802000170061802000090063502000100064402000070 0654020000700661020000900668020001900677#VN10.01044#VN10.01045#Vi?t#S106G#362.7# ^214#Sng gia i thng#Tp truyn, k v ti chm sc tr em c hon cnh c bit kh khn, c gii thng cuc thi do Cc Vn ho c s t chc 2008#T rn Nguyn Khnh Phong, Nguyn Th Thu H, Nguyn Nam ng...#^aH.#^aVn ho Th ng tin#2009#^a157tr.^b19cm#Trn Nguyn Khnh Phong#KVn#Nguyn Th Thu H#Nguyn Nam ng#Phng Quc Hng# Th Thu Hin#257475#Gii thiu v cc tc phm t gii thng vit v nhng c nhn in hnh tiu biu, gng cc gia nh tiu b iu, nhng tp th, n v tiu biu trong cng tc chm sc, gip tr em c hon cnh kh khn#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k#Bt k#Tr em#Chm sc#Ho n cnh kh khn## 00488000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430010022000480020009000700030004000790070022000830080005001050090 02000110010000500130011001400135039000500149020001700154020000900171020000400180 013000700184015003100191#VN10.01047#VN10.01046#Vi?t#B254T#895.92214#^214#Phng Quang Chu Vn#Bn tri#Th#Phng Quang Chu Vn#^aH.#^aVn ho Thng tin#2010# ^a81tr.^b19cm#KVn#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#257476#Tn tht tc gi: Trn c Lu## 00477000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010022000550020022000770030004000990070022001030080 00500125009002000130010000500150011001400155039000500169020001700174020000900191 020000400200013000700204#VN10.01048#VN10.01049#25000#Vi?t#M517M#895.92214#^214# Nguyn Th Tuyt Vinh#Mun mn trng khuyt#Th#Nguyn Th Tuyt Vinh#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a83tr.^b19cm#KVn#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#257477## 00751000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010013000550020009000680070031000770080015001080090 05200123010000500175011001400180005001700194039000500211013000700216021016200223 020001900385020001600404020000900420020001100429020000900440#VN10.01050#VN10.010 51#15000#Vi?t#B428K#895.92211#^214#Phm an Qu#Bi Kiu#Phm an Qu, Nguyn X un Bch#^aH. ; H Tnh#^aVn ho Thng tin ; Ban qun l di tch Nguyn Du#2010 #^a98tr.^b15cm#Nguyn Xun Bch#KVn#257478#Trnh by khi qut v ngun gc ra i, ngha ca bi Kiu. Gii thiu 18 mc bi Kiu trong dn gian v nin vn, cng danh, hn nhn, bnh tt, t tc...#Nghin cu vn hc#Vn hc cn i #Tc phm#Truyn th#Bi ton## 00651000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010013000490020027000620290033000890070013001220080 00500135009002000140010000500160011001500165039000500180013000700185021012300192 020000900315020001100324020001800335020000800353#VN10.01052#VN10.01053#45000#Vi ?t#T550#463#^214#L Xun Tng#T in Ty Ban Nha - Vit#Diccionario Espanol - Vietnamita#L Xun Tng#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a589tr.^b16cm#KVn#257479 #Gm cc mc t ting Ty Ban Nha - Vit, cp nht nhiu t vng mi, hin i, km theo cc cu thc tin nhiu lnh vc#Ngn ng#Ting Vit#Ting Ty Ban Nh a#T in## 00547000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370020034000420030018000760080005000940090011000990100005001100110 01500115021012400130020001500254020001500269020000900284039000500293013000700298 #VV10.03735#VV10.03736#Vi?t#L302C#263#^214#Lch Cng gio gio phn Qui Nhn#K Su - Canh Dn#^aH.#^aTn gio#2009#^a167tr.^b20cm#Gii thiu nhng ngy l cng gio 2009 - 2010 theo tng thng vi nhng lu v gi kinh phng v, thnh l , gio lut...#o Thin cha#Lch cng gio#Qui Nhn#KVn#257480## 00687000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020021000440030040000650080005001050090011001100100005001210110 01400126021019500140020000900335020002100344039000500365015004600370020001000416 013000700426#VV10.03737#VV10.03738#Vi?t#K312T#294.3#^214#Kinh Th Lng Nghim# i Th Ch B Tt nim Pht Vin Thng#^aH.#^aTn gio#2010#^a77tr.^b21cm#Gii th iu ni dung kinh Th Lng Nghim. Ging ngha i Th Ch B Tt nim Pht Vin Thng, uy lc ca Nim Pht Tam Mui, nhn duyn tu hnh c chng nhp Vin T hng sinh v ci Tnh ...#o Pht#Kinh Th Lng Nghim#KVn#u ba sch ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#Nim Pht#257481## 00643000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010016000440020030000600070016000900080005001060090011001110100 00500122011001500127021023000142020000900372020000800381039000500389013000700394 #VV10.03739#VV10.03740#Vi?t#T108D#294.3#^214#Thch Thng Lc#To duyn gio ho chng sinh#Thch Thng Lc#^aH.#^aTn gio#2010#^a236tr.^b21cm#Trnh by kinh ng him tu hnh t gic ng chn l n phn sng bung x ly dc ly c php gi gn tm bt ng, thanh thn, an lc v v s. Hng dn Pht t tm ra ng l i tu hnh thch hp v ng vi chnh php ca Pht#o Pht#Tu hnh#KVn#25748 2## 00716000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010018000440020039000620030100001010070031002010080005002320090 01100237010000500248011001400253021009900267020001100366020001100377020001100388 020000800399039000500407013000700412006000700419#VV10.03741#VV10.03742#Vi?t#B112 B#248.3#^214#Hagin, Kenneth E.#By bc nhn s p li cu nguyn#Hiu bit cc loi cu nguyn khc nhau v cch p dng ca tng loi dnh cho c nhn hay nhm nh#Kenneth E. Hagin ; Gitr dch#^aH.#^aTn gio#2010#^a74tr.^b21cm#Hn g dn ngi cu nguyn phi c c tin, s trung tn s nhn c s p li ca c Cha Tri#o C c#Cu nguyn#Kinh thnh#c tin#KVn#257483#Gitr## 00514000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400020016000450070023000610080011000840090015000950100005001100110 01400115006001300129039000500142013000700147021009900154020000900253020001000262 #VV10.03743#VV10.03744#Vi?t#KH401L#294.3#^214#Kho l Tnh #Hi Triu m son dch#^aLm ng#^aCha Dc S#2009#^a42tr.^b21cm#Hi Triu m#KVn#257484#Ni d ung nhng bi Kinh ca tng cng c v quyn Pht php ca c Pht trong cc kh o l Tnh #o Pht#Kinh Pht## 00589000000000229000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420020018000470080005000650090011000700100005000810110015000860150 03200101021019100133020001500324020000800339039000500347013000700352#VV10.03745# VV10.03746#Vi?t#H455A#230.0071#^214#Hng n hun gio#^aH.#^aTn gio#2009#^a663 tr.^b21cm#TTS ghi: To Gim mc Xun Lc#Gii thiu cc bi ging v Cha Gisu , hng n ca Cha ban phc cho gio dn v nhng iu rn v cuc sng, o c, sinh hot gia nh, x hi. Ngoi ra cn mt s bi ht v Thin Cha#o Thi n cha#Gio l#KVn#257485## 00761000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020030000500070046000800080005001260090011001310100 00500142011001500147021030000162020000900462020001500471020000900486039000500495 013000700500#VV10.03747#VV10.03748#52000#Vi?t#TH121H#230#^214#Thn hc v b t ch Thnh Th#Bi Vn Ngc, V c Minh, Vng nh Khi...#^aH.#^aTn gio#2009# ^a459tr.^b21cm#Gii thiu nhng bi vit ca cc c gim mc, linh mc bn v b tch Thnh Th - ngun mch ca i sng Gio Hi Thin Cha, o Kit. Mi t ng quan v s hin din ca Cha Kit, Cha Gisu vi nghi l phng v, mc v, linh o Thnh Th, cu trc, b tch v s mu nhim ca Cha Ba Ngi...#Thn hc#o Thin cha#o Kit#KVn#257486## 00468000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010013000540020014000670030029000810070013001100080 00500123009001300128010000500141011001400146020001700160020000900177020000400186 039000500190013000700195#VV10.04716#VV10.04717#30000#Vi?t#T561N#895.9221#^214#T rn Xun An#Tng nim m#Tp th t tuyn theo ti#Trn Xun An#^aH.#^aThanh nin#2010#^a63tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#257487## 00719000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020033000500070045000830080005001280090011001330100 00500144011001500149021012300164020001500287020001100302039000500313005001200318 005001200330005001600342005001600358005001300374013000700387020001100394#VV10.03 749#VV10.03750#50000#Vi?t#CH501T#232#^214#Cha Thnh Thn trong kinh thnh#Bi Vn c, V c Minh, Nguyn Quc Lm...#^aH.#^aTn gio#2009#^a417tr.^b21cm#Ph n tch v v tr, vai tr ca thnh thn trong kinh thnh, trong lch s, i s ng gio hi v hot ng ca thin cha#o Thin cha#Kinh thnh#KVn#Bi Vn c#V c Minh#Nguyn Quc Lm#Nguyn Vn Mnh#Trn Vn Hi#257488#Thnh thn## 00689000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200090 00348080005000430010015000480020022000630070030000850080005001150090011001200100 00500131011001500136021020900151020000900360020000700369020000800376020001000384 039000500394013000700399019000500406#VV10.03751#VV10.03752#Vi?t#TH123#294.3092# ^214#Thch Tinh Vn#Thp i t truyn#Thch Tinh Vn ; Nh c dch#^aH.#^aT n gio#2010#^a337tr.^b21cm#Thn th xut gia v s nghip tu hnh chnh qu ca 10 v t hng u ca c Pht l X Li Pht, Mc Kin Lin, Ph Lu Na, Tu B , Ca Chin Din, i Ca Dip, A Na Lut, u Ba Ly, A Nan , La Hu La#o Pht#Nh s#Tu hnh#Truyn k#KVn#257489#Dch## 01004000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010020000510020046000710030079001170070094001960080 00500290009001100295010000500306011001500311021024900326020000900575020001900584 02000060060300600160060900600130062500500170063800500110065503900050066601300070 0671#VV10.03753#VV10.03754#95000#Vi?t#309T#294.3#^214#Rinpoche, Lama Zopa#iu tr bnh tn gc nng lc ca tm bi mn#Nhng php thc hnh trong cuc sng h ng ngy y li bnh tt v vui sng#Lama Zopa Rinpoche ; Dch: Nguyn Vn iu, Thit Lp ; H..: Nguyn Minh Tin, Giao Trinh#^aH.#^aTn gio#2010#^a49 6tr.^b21cm#Gii thiu l thuyt v thc hnh tp trung tiu im vo s iu tr tm linh cho nhng ai ang au m, b thng tt, bt hnh bng php thin nh , php thin c Pht Dc S, php qun tng tm ca bn thn v tr tng mt ch (cu nguyn)...#o Pht#i sng tinh thn#Thin#Nguyn Vn iu# Thit L p#Nguyn Minh Tin#Giao Trinh#KVn#257490## 00592000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010012000510020026000630070012000890080005001010090 01100106010000500117011001500122039000500137004001300142013000700155021011700162 020001500279020000900294020001100303#VV10.03759#VV10.03760#36000#Vi?t#S550#231 .7#^214#Phan Vn C#S ip cho cc hi thnh#Phan Vn C#^aH.#^aTn gio#2009#^ a195tr.^b21cm#KVn#In ln th 1#257493#Gii thiu ni dung nhng s ip ca Ch a gi cho cc hi thnh, nhng li tin tri v tng lai th gii trn gian#o Thin cha#Tin tri#Thng ip## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010016000560020014000720030004000860070016000900080 00500106009001900111010000500130011001500135039000500150013000700155020001700162 020000900179020000400188#VV10.03761#VV10.03762#40000#Vi?t#CH309N#895.92214#^214 #Trng Minh Ph#Chiu nghing#Th#Trng Minh Ph#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010# ^a159tr.^b21cm#KVn#257494#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00489000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010012000550020017000670030034000840070012001180080 00500130009001900135010000500154011001500159039000500174013000700179020001700186 020000900203020001100212#VV10.03764#VV10.03763#36000#Vi?t#103C#895.92234#^214# Hng Sakura#i cc tiu th#Mt cu chuyn p hn c gic m#Hng Sakura#^aH.# ^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a226tr.^b21cm#KVn#257495#Vn hc hin i#Vit Nam#Tru yn va## 00608000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010007000440020032000510030010000830070026000930080005001190090 01100124010000500135011001500140039000500155005001800160013000700178021011200185 020000900297020001000306020001400316#VV10.03765#VV10.03766#Vi?t#K312P#294.3#^214 #Vn H#Kinh Php Hoa & i Tr Lun#Din ngm#Vn H, Trn Th Hng Anh#^aH. #^aTn gio#2010#^a113tr.^b21cm#KVn#Trn Th Hng Anh#257496#Gii thiu ni dun g, ngha 28 phm Kinh Php Hoa v s ra i ca Kinh v nhng li thuyt ging ca c Pht#o Pht#Kinh Pht#Kinh Php hoa## 00556000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200060 00358080005000410020020000460080005000660090011000710100005000820110015000870390 00500102015005500107013000700162021009400169020000900263020001000272020001000282 020001000292#VV10.03767#VV10.03768#Vi?t#NGH300T#294.3#^214#Nghi thc tng nim#^ aH.#^aTn gio#2010#^a182tr.^b20cm#KVn#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam. H phi Kht s#257497#Gii thiu ngha v nghi thc tng nim Kinh Pht. Nghi thc tng nim cc loi kinh c th#o Pht#Nghi thc#Kinh Pht#Tng nim## 00441000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400010013000450020035000580070018000930080005001110090011001160100 00500127011001400132013000700146020000900153020001000162039000600172020002100178 #VV10.03769#VV10.03770#Vi?t#KH401T#294.3#^214#Hi Triu m#Kho tng thn ch th lng nghim#Hi Triu m dch#^aH.#^aTn gio#2009#^a86tr.^b21cm#257498#o Ph t#Kinh Pht#TDung#Kinh Th Lng Nghim## 00644000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010009000440020022000530030067000750070030001420080005001720090 01100177010000500188011001500193006000900208004001300217013000700230020000900237 039000600246021010000252020001400352#VV10.03771#VV10.03772#Vi?t#D523T#294.3#^214 #Th Thn#Duy thc hc yu lun#Gio n cao ng Pht hc trng Pht hc thnh ph H Ch Minh...#Th Thn ; T Thng bin dch#^aH.#^aTn gio#2009#^a105tr.^b 20cm#T Thng#In ln th 2#257499#o Pht#TDung#Gii thch cc thut ng v ph m tr duy thc hc, ging gii v pht hc v duy thc hc pht gio#Duy thc lu n## 00671000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010015000490020034000640070015000980080005001130090 01100118010000500129011001500134013000700149021019000156020000800346020001500354 020000900369039000600378020000900384#VV10.03773#VV10.03774#15000#Vi?t#D121V#210 #^214#Thn Vn Tng#Dn vo thn hc hi nhp vn ho#Thn Vn Tng#^aH.#^aTn gio#2009#^a115tr.^b21cm#257500#Trnh by v khi nim hi nhp vn ho v vn ho theo quan nim nhn loi hc. Xem xt gio hi cng gio trc bin i ca vn ho cng nh nghin cu v nhn hc trong hi nhp vn ho#Vn ho#o Thin cha#Thn hc#TDung#Hi nhp## 00863000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010013000510020031000640070034000950080005001290090 01100134010000500145011001500150005000900165013000700174019000500181021036700186 020001500553020001100568039000600579#VV10.03775#VV10.03776#25000#Vi?t#L201D#248 .3#^214#Khoury, Jean#Lectio divina hc vi M Maria#Jean Khoury ; Bo Tnh chuy n ng#^aH.#^aTn gio#2010#^a290tr.^b21cm#Bo Tnh#257501#Dch#Trnh by nhng tng cn bn ca Lectio divina - l vic c nhn hay cng on c mt bn vn Kinh thnh, tip nhn nh l li Cha v khai trin di tc ng ca Thnh lin h trong suy nim, cu nguyn v chim ngm. Cch cu nguyn v nhng thng tin l in quan n Lectio divina. M Maria, Cha thnh thn v Lectio divina. Lectio d ivina v cuc sng i thng#o Thin cha#Cu nguyn#TDung## 00680000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370010018000420020018000600070031000780080005001090090011001140100 00500125011001500130020001200145020000800157039000600165019000500171006000700176 012002300183020001500206021016200221013000700383#VV10.03777#VV10.03778#Vi?t#557 C#253#^214#Hagin Jr, Kenneth#c cha ku gi#Kenneth Hagin Jr ; Gitr dch#^a H.#^aTn gio#2010#^a202tr.^b21cm#Cha Gi su#Phc v#TDung#Dch#Gitr#T sch: "Li c tin"#o Thin cha#Gip nhng ngi phc v Cha tri lng nghe li k u gi ca c Cha v chun b phng s Cha. Nhng nguyn tc kinh thnh ch o nhng ngi hu vic cho Cha#257502## 00962000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010013000440020013000570070081000700080005001510090011001560100 00500167011001500172006000900187019000500196015004200201006001000243005000900253 01300070026202103240026902000090059302000080060203900060061000600100061602000100 0626#VV10.03779#VV10.03780#Vi?t#L502T#294.3#^214#Thch Ca Ti#Lun tnh #Thch Ca Ti ; Dch v ch thch: Chc c, Diu Tho, Gii Nim ; nh Hu h..#^aH. #^aTn gio#2009#^a178tr.^b20cm#Chc c#Dch#TTS ghi: Ban dch thut Hn tng php m#Gii Nim#nh Hu#257503#Gm nhng cu hi p trnh by v php mn t nh (php mn nim pht): cc ngha bo thn, tnh , ho thn tnh , cc p hm v cn c vng sinh, l lun v vng sinh, nu cc trng hp thc t vng s inh, ng thi so snh Tnh cc lc vi Tnh u - sut, nhn mnh v xc quyt kh nng vng sinh ca phm phu#o Pht#Tnh #TDung#Diu Tho#Nim pht ## 00394000000000229000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200040 00348080005000380010014000430020021000570070014000780080005000920090011000970100 00500108011001500113020000800128039000600136020001500142013000700157#VV10.03781# VV10.03782#Vi?t#TH107V#230#^214# Quang Vinh#Thnh - vnh din ca# Quang Vinh #^aH.#^aTn gio#2009#^a288tr.^b21cm#Din ca#TDung#o Thin cha#257504## 00674000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010012000440020018000560070012000740080005000860090011000910100 00500102011001500107020000900122039000600131012002300137020000900160021012100169 020004100290013000700331020001100338020000800349020001500357#VV10.03784#VV10.037 83#Vi?t#M458#248.4#^214#Song Nguyn#Mt i dng hin#Song Nguyn#^aH.#^aTn gi o#2009#^a233tr.^b21cm#N tu s#TDung#T sch: i dng hin#Chm sc#K li cu c i ca n tu Antony Nhn - ngi duy nht li tri phong Quy Ho chm s c hng trm bnh nhn bt hnh#Athony Nhn, N tu s, (? - ?), Vit Nam#257505#B nh phong#Tu hnh#o Thin cha## 00636000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020034000440070048000780220013001260080005001390090011001440100 00500155011001500160021010600175020000800281020000900289020000700298005000800305 005001000313005001000323039000600333013000700339#VV10.03785#VV10.03786#Vi?t#121 Q#294.3#^214#n quang php s vn sao tc bin#Nh Ho chuyn ng ; H..: Minh T in, Hu Trang#Quyn thng#^aH.#^aTn gio#2009#^a655tr.^b21cm#Gm nhng l th ca n Quang i s gii p cc c s, Pht t cc vn v o Pht, gio l o Pht#Gio l#o Pht#Th t#Nh Ho#Minh Tin#Hu Trang#TDung#257506## 00672000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020034000440070048000780220009001260080005001350090011001400100 00500151011001500156021012500171020000900296020000900305020001000314005000800324 005001000332005001000342039000600352013000700358019000500365#VV10.03787#VV10.037 88#Vi?t#121Q#294.3#^214#n quang php s vn sao tc bin#Nh Ho chuyn ng ; H..: Minh Tin, Hu Trang#Quyn h#^aH.#^aTn gio#2009#^a609tr.^b21cm#Tp hp nhng tc phm ca n Quang i s cc dng: t, k, tng tn, cu i v cc vn v o Pht, gio l o Pht#o Pht#Tc phm#Tuyn tp#Nh Ho#Minh Ti n#Hu Trang#TDung#257507#Dch## 00417000000000193000450001900050000018100060000508200060001180800050001700200360 00220080005000580090011000630100005000740110028000790390006001070200009001130210 08400122020001000206013000700216#Vi?t#K312#294.3#^214#Kinh i bi tm ra ni xut tng#^aH.#^aTn gio#2010#^a60tr., 92tr. nh mu^b9cm#TDung#o Pht#Gii thiu cu chuyn ca c Pht v kinh i bi tm ra ni v ni dung bi kinh#K inh Pht#257508## 00703000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010015000440020032000590070031000910080005001220090011001270100 00500138011001500143020000600158020001300164039000600177019000500183015004200188 020000900230006000900239021015800248013000700406#VN10.01054#VN10.01055#Vi?t#561 #294.3#^214#Ashin Tejaniya#Ch mi chnh nim th khng #Ashin Tejaniya ; Tm Php dch#^aH.#^aTn gio#2010#^a286tr.^b19cm#Thin#Sch hi p#TDung#dch#TT S ghi: Theravada Pht gio nguyn thu#o Pht#Tm Php#Gii thiu nhng cu h i - p nu ln nhng gi thc hnh, cc tng v nhng li khuyn b ch c a Thin s gip vic Thin ca hc vin sm thnh cng#257509## 01131000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020015000520290082000670070089001490080005002380090 01100243010000500254011001500259019000500274001001700279006001400296006000900310 00500140031900500170033301300070035002103990035702000090075603900060076502000080 0771020001400779#VN10.01057#VN10.01056#22000#Vi?t#PH110T#294.3#^214#Pht tm b #Generating the mind of enlightenment and what religion can contribute to man kind?#tlai Ltma XIV ; Dch: Phan Chu Pha, Tiu Nh ; H..: V Quang Nhn, Ng uyn Minh Tin#^aH.#^aTn gio#2010#^a131tr.^b19cm#Dch#tlai Ltma XIV#Phan Ch u Pha#Tiu Nh#V Quang Nhn#Nguyn Minh Tin#257510#Gii thiu ni dung bi gi ng ca c tlai Ltma l "Pht tm B-" c ni dung khuyn khch v hng d n vic pht tm B- - mt yu cu thit yu i vi bt c ai mun tu tp the o Pht gio i tha, v bi ging "Tn gio c th ng gp g cho nhn loi" cp n vai tr ca cc tn gio ni chung v Pht gio ni ring trong vic m ang n mt cuc sng tt p hn cho ton nhn loi#o Pht#TDung#Gio l#Sch song ng## 00674000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020009000440030016000530080005000690090011000740100005000850110 01500090015008800105013000700193021017800200020001500378020000800393020001300401 039000600414#VN10.01058#VN10.01059#Vi?t#S455#248.4#^214#Sng o#Gio l cp II I#^aH.#^aTn gio#2009#^a126tr.^b15cm#TTS ghi: To gim mc Xun Lc. - Tn sc h ngoi ba ghi: Hng n hun gio - Sng o#257511#Gii p cc cu hi v gi o l thin cha gio nh c tin, b tch Kit gio, phm gi con ngi, cng ng nhn loi, l lut v n sng, mi iu rn, kinh nguyn Kit gio#o Thin cha#Gio l#Sch hi p#TDung## 00580000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020036000510070028000870220004001150040018001190080 00500137009002600142010000500168011001500173005000900188005000900197005000800206 013000700214020001100221020000600232020000800238020001400246039000600260#VV10.03 789#VV10.03790#18500#Vi?t#H561D#372.6#^214#Hng dn gii bi tp ting Vit 3# Xun Anh, Kiu Anh, Vn Anh#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2009#^a123tr.^b24cm#Xun Anh#Kiu Anh#Vn Anh#257512#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#S ch c thm#TDung## 00658000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020034000440070054000780080005001320090026001370100005001630110 01500168014000700183004001800190005001500208005001900223005001500242005001100257 00500180026801300070028602000050029302000060029802000080030402000140031203900060 0326#VV10.03792#VV10.03791#Vi?t#N114T#372.7#^214#500 bi ton c bn v nng cao 5#Nguyn c Tn, Trn Th Kim Cng, Nguyn c Ho...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a167tr.^b24cm#25000#Ti bn ln th 2#Nguyn c Tn#Trn Th Kim Cng#Nguyn c Ho#T Th Yn#L Th Kim Phng#257513#Ton#Lp 5#Bi tp#Sc h c thm#TDung## 00528000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020036000510070013000870220004001000040018001040080 00500122009002600127010000500153011001500158005001300173013000700186020001100193 020000600204020000800210020001400218039000600232#VV10.03793#VV10.03794#28000#Vi ?t#H561D#372.6#^214#Hng dn gii bi tp ting Vit 5#V Khc Tun#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a187tr.^b24cm#V Khc Tun#25751 4#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00549000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070024000810220004001050040018001090080 00500127009002600132010000500158011001500163005000800178005001500186013000700201 020000500208020000600213020000800219020001400227039000600241#VV10.03795#VV10.037 96#19500#Vi?t#H561D#372.7#^214#Hng dn gii bi tp ton 5#T Thp, Nguyn c Ho#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a135tr.^b24cm#T Thp#Nguyn c Ho#257515#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00438000000000241000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010017000550020029000720080005001010090019001060100 00500125011001500130013000700145020001700152020000900169020001200178039000600190 #VV10.03797#VV10.03798#36000#Vi?t#TR527N#895.9223#^214#Hong Minh Tng#Truyn ngn Hong Minh Tng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a235tr.^b20cm#257516#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#TDung## 00773000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200080 00358080005000430020022000480070048000700080005001180090026001230100005001490110 01500154014000700169004004100176005001700217005001300234005001300247005002000260 01500900028001300070037002000070037702000060038402000080039002000140039803900060 0412005001700418#VV10.03799#VV10.03800#Vi?t#GI-103B#530.076#^214#Gii bi tp v t l 6#V Th Pht Minh, Chu Vn To, L Khc Bnh...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a172tr.^b24cm#25000#Ti bn ln th 1, c chnh sa, b sung#V Th Pht Minh#Chu Vn To#L Khc Bnh#L Thu Thanh Giang#TTS ghi: Khoa Vt l - Trng i hc khoa hc t nhin. i hc Quc gia TP H Ch Minh#257517#Vt l #Lp 6#Bi tp#Sch c thm#TDung#Nguyn ng Khoa## 00631000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370020030000420070055000720080005001270090026001320100005001580110 01500163014000700178005001200185005001700197005002100214005001500235005001400250 013000700264020001200271020000600283020000800289020001400297039000600311#VV10.03 801#VV10.03802#Vi?t#M458T#807#^214#199 bi v on vn hay lp 6#L Anh Xun, Ng uyn Thu Hng, Nguyn Th Hng Lan...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a19 9tr.^b24cm#32000#L Anh Xun#Nguyn Thu Hng#Nguyn Th Hng Lan#V Th Hng L#Bi Thu Linh#257518#Tp lm vn#Lp 6#Bi vn#Sch c thm#TDung## 00631000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370020030000420070055000720080005001270090026001320100005001580110 01500163014000700178005001200185005001700197005002100214005001500235005001400250 013000700264020001200271020000600283020000800289020001400297039000600311#VV10.03 803#VV10.03804#Vi?t#M458T#807#^214#199 bi v on vn hay lp 7#L Anh Xun, Ng uyn Thu Hng, Nguyn Th Hng Lan...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a24 4tr.^b24cm#38000#L Anh Xun#Nguyn Thu Hng#Nguyn Th Hng Lan#V Th Hng L#Bi Thu Linh#257519#Tp lm vn#Lp 7#Bi vn#Sch c thm#TDung## 00575000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400020032000450070056000770080005001330090026001380100005001640110 01500169014000700184005001600191005001100207013000700218020000700225020000600232 020000800238020001400246039000600260005001900266#VV10.03805#VV10.03806#Vi?t#H561 D#910.76#^214#Hng dn gii bi tp a l 7#Nguyn Minh Tu (ch.b.), Nguyn Th Thu Anh, V Vn Anh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a118tr.^b24cm#18000# Nguyn Minh Tu#V Vn Anh#257520#a l#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#TDung#Nguy n Th Thu Anh## 00598000000000277000450001900050000018100060000508200040001180800050001500200670 00200030047000870070016001340080005001500090026001550100005001810110015001860140 00700201004003500208005001600243013000700259020001200266020000800278020000700286 020000700293020001400300039000600314#Vi?t#C101#807#^214#Cc thi tuyn sinh m n vn vo lp 10 & nhng ch thng gp#L thuyt lm vn v dn bi. Cc luyn tp#Nguyn c Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a167tr.^b24cm#25 000#In ln th 4, c sa cha, b sung#Nguyn c Hng#257521#Tp lm vn#Vn h c#Lp 10# thi#Sch c thm#TDung## 00586000000000301000450001900050000018100060000508200040001180800050001500200310 00200070042000510080005000930090026000980100005001240110015001290140007001440050 01200151005001300163005001200176005001700188005001700205013000700222020001200229 020000800241020000700249020000800256020001400264039000600278#Vi?t#M458T#807#^214 #199 bi v on vn hay lp 10#L Anh Xun, L Qunh Anh, V Th Dung...#^aH.#^ ai hc Quc gia H Ni#2009#^a329tr.^b24cm#50000#L Anh Xun#L Qunh Anh#V Th Dung#Nguyn Th Giang#Nguyn Thu Hng#257522#Tp lm vn#Vn hc#Lp 10#Bi vn#Sch c thm#TDung## 00660000000000289000450001900050000018100060000508200070001180800050001800200380 00230030050000610070071001110080005001820090026001870100005002130110015002180140 00700233004004000240005001300280005001600293013000700309020000500316020000700321 020000700328020001400335039000600349005001500355#Vi?t#250T#510.76#^214# thi t uyn sinh vo lp 10 mn ton# thi ca cc trng chuyn, chn trn ton quc# Tuyn chn v gii thiu: H Ngha Anh, Nguyn Thu Mi, Trn K Tranh#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2010#^a263tr.^b24cm#39000#Ti bn ln th 2, c sa cha, b sung#H Ngha Anh#Nguyn Thu Mi#257523#Ton#Lp 10# thi#Sch c thm#TD ung#Hunh K Tranh## 00560000000000277000450001900050000018100060000508200080001180800050001900200450 00240030049000690070012001180080005001300090026001350100005001610110015001660140 00700181005001200188004001300200013000700213020000700220020000700227020000800234 020002000242020001400262039000600276#Vi?t#N114T#530.076#^214#540 cu hi v bi tp trc nghim vt l 10#Theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#Mai T rng #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a271tr.^b24cm#40000#Mai Trng #In ln th 2#257524#Vt l#Lp 10#Bi tp#Cu hi trc nghim#Sch c thm#TDung## 00577000000000289000450001900050000018100060000508200080001180800050001900200340 00240030019000580070043000770080005001200090026001250100005001510110015001560140 00700171005001600178004001800194005001400212013000700226020000800233020000700241 020000800248020001400256039000600270005001100276#Vi?t#H561D#546.076#^214#Hng d n gii bi tp ho hc 10#Chng trnh chun#Trn Trung Ninh, V Th Lan, Phm Ngc Sn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a120tr.^b24cm#18000#Trn Trung Ni nh#Ti bn ln th 2#Phm Ngc Sn#257525#Ho hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#T Dung#V Th Lan## 00663000000000313000450001900050000018100060000508200090001180800050002000200330 00250030038000580070057000960080005001530090026001580100005001840110015001890140 00700204005001500211004001800226005001500244005001400259005001200273005001500285 013000700300020000700307020000700314020000800321020001400329039000600343#Vi?t#H5 61D#512.0076#^214#Hng dn gii bi tp i s 10#Tm tt l thuyt. Bi tp c n bn...#Nguyn Vn Lc (ch.b.), Trn Quang Ti, Mai Xun ng...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a197tr.^b24cm#30000#Nguyn Vn Lc#Ti bn ln th 2#Tr n Quang Ti#Mai Xun ng#L Ngc Hi#Trnh Minh Lm#257526#i s#Lp 10#Bi t p#Sch c thm#TDung## 00475000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370020049000420070015000910080005001060090026001110100005001370110 01500142014000700157005001500164013000700179020000700186020000700193020001500200 039000600215#VV10.03818#VV10.03819#Vi?t#B103G#537#^214#Bi ging trng tm chn g trnh chun vt l 11#V Thanh Khit#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a230 tr.^b24cm#35000#V Thanh Khit#257527#Vt l#Lp 11#Sch tham kho#TDung## 00607000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370020050000420030045000920070014001370080005001510090026001560100 00500182011001500187014000700202005001400209004001800223013000700241020001000248 020000700258020000800265020001200273020001400285039000600299#VV10.03820#VV10.038 21#Vi?t#C101D#428#^214#Cc dng bi tp trc nghim khch quan ting Anh#Dng ch o hc sinh 12. Bi dng, nng cao...#Lu Hong Tr#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2010#^a311tr.^b24cm#47000#Lu Hong Tr#Ti bn ln th 1#257528#Ting Anh#L p 12#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#TDung## 00521000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370020050000420030038000920070012001300080005001420090026001470100 00500173011001500178014000700193005001200200013000700212020000800219020000700227 020001500234039000600249#VV10.03822#VV10.03823#Vi?t#B103G#546#^214#Bi ging tr ng tm chng trnh chun ho hc 12#Luyn thi t ti, i hc v cao ng#Cao C Gic#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a415tr.^b24cm#63000#Cao C Gic#257 529#Ho hc#Lp 12#Sch tham kho#TDung## 00694000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200040 00348080005000380020052000430030049000950070014001440080005001580090026001630100 00500189011001500194014000700209005001400216004001800230013000700248020000700255 020000800262020000700270020000800277020001400285039000600299015007500305#VV10.03 824#VV10.03825#Vi?t#PH561P#512#^214#Phng php chn lc gii ton hm s m v lgarit#Dnh cho hc sinh. Luyn thi i hc v cao ng#Ng Vit Din#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2010#^a200tr.^b24cm#32000#Ng Vit Din#Ti bn ln th 1 #257530#Hm m#Logarit#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#TDung#Tn sch ngoi ba: Ph ng php chn lc gii ton hm s m v lgarit 12## 00602000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200100 00348080005000440020051000490030034001000070014001340080005001480090026001530100 00500179011001500184014000700199005001400206013000700220020001100227020000900238 020000500247020002000252020000800272020001400280039000600294#VV10.03826#VV10.038 27#Vi?t#PH561P#516.24076#^214#Phng php gii ton h thc lng trong tam gic #Bi dng hc sinh kh v gii...#V Giang Giai#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni# 2010#^a246tr.^b24cm#37000#V Giang Giai#257531#Lng gic#Tam gic#Ton#Ph th ng trung hc#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00581000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370020060000420030044001020070016001460080005001620090026001670100 00500193011001500198014000700213005001600220013000700236020001200243020000800255 020002000263020001400283039000600297#VV10.03828#VV10.03829#Vi?t#H561D#807#^214#H ng dn n thi tt nghip THPT, i hc, cao ng mn vn#Theo cu trc thi mi ca B GD v T...#Nguyn c Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a278 tr.^b24cm#42000#Nguyn c Hng#257532#Tp lm vn#Vn hc#Ph thng trung hc# Sch c thm#TDung## 00658000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370020022000420030015000640070040000790080005001190090026001240100 00500150011001500155014000700170005001700177013000700194020000800201020001200209 02000080022102000070022902000200023602000070025602000140026302000150027703900060 0292005002200298#VV10.03830#VV10.03831#Vi?t#B450#300#^214#B n luyn khi C #Vn - S - a#Nguyn Hong Anh, Nguyn Th Thanh Hng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a207tr.^b24cm#32000#Nguyn Hong Anh#257533#Vn hc#Tp lm vn#L ch s#a l#Ph thng trung hc# thi#Sch c thm#Sch luyn thi#TDung#Nguy n Th Thanh Hng## 00636000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020049000550030059001040070017001630080005001800090 02600185010000500211011001500216013000700231020000800238020002000246020000700266 020000900273020001400282020001500296039000600311005001700317#VV10.03832#VV10.038 33#41000#Vi?t#T103L#959.70076#^214#Ti liu luyn thi i hc, cao ng mn lc h s#Bin son theo chng trnh hin hnh. Phng php t lun#Trng Ngc Thi #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a263tr.^b24cm#257534#Lch s#Ph thng tru ng hc#n tp#Vit Nam#Sch c thm#Sch luyn thi#TDung#Trng Ngc Thi## 00689000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020067000490030017001160070042001330080005001750090 02600180010000500206011001500211005001200226005001300238005001200251005001300263 00500140027601300070029002000120029702000140030902000140032303900060033702000200 0343#VV10.03834#VV10.03835#45000#Vi?t#R203K#807#^214#Rn k nng lm bi thi t t nghip THPT & thi i hc mn: Ng vn#Ngh lun x hi#L Anh Xun, L Qunh Anh, V Th Dung...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a284tr.^b24cm#L Anh Xu n#L Qunh Anh#V Th Dung#Phm Th Ho#Bi Thu Linh#257535#Tp lm vn#Vn ng h lun#Sch c thm#TDung#Ph thng trung hc## 00510000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010012000550020021000670030004000880070012000920080 00500104009001000109010000500119011002600124015003900150013000700189020001700196 020000900213020000400222039000600226#VV10.03836#VV10.03837#45000#Vi?t#A103X#895 .92214#^214#Thin Thanh#Ai x nh trng vng#Th#Thin Thanh#^aH.#^aDn tr#2010 #^a107tr., 3 nh mu^b21cm#Tn tht ca tc gi: Nguyn Th Thanh#257536#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00771000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200080 00348080005000420020041000470070050000880080013001380090044001510100005001950110 01800200013000700218005000800225005000900233005001100242005001100253005001800264 021015300282020000800435020001100443020000900454039000600463#VV10.03838#VV10.038 39#Vi?t#QU106N#959.753#^214#Qung Ngi 35 nm xy dng v pht trin#Tuyn chn, nh: ng V, ng Lm, L Vn Sn...#^aQung Ngi#^aS Vn ho Th thao v Du lch Qung Ngi#2010#^a103tr.^b26x25cm#257537#ng V#ng Lm#L Vn Sn#Phm ng#Nguyn Ngc Trinh#Gii thiu lch s pht trin ca tnh Qung Ngi t khi t nc thng nht n nay trong nhiu lnh vc, c bit l kinh t vi Khu ki nh t Dung Qut#Lch s#Qung Ngi#Sch nh#TDung## 00594000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020025000400070061000650220004001260040018001300080005001480090 01100153010000500164011001400169020000800183020000500191020000600196020001400202 005001300216005001100229005001300240005001300253039000700266013000700273#VV10.03 840#14000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp thc hnh ton 1# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Vn Dng, V Mai Hng#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#201 0#^a96tr.^b24cm#Bi tp#Ton#Lp 1#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#V Vn Dng#V Mai Hng#P.Dung#257538## 00549000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400070043000710220004001140040018001180080005001360090 01100141010000500152011001500157020000800172020001100180020000600191020001400197 005001400211005002000225039000700245013000700252#VV10.03841#16500#Vi?t#B103T#37 2.6#^214#Bi tp thc hnh ting Vit 1#ng Th Lanh (ch.b.), Trn Th Hin L ng#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a116tr.^b24cm#Bi tp#Ting Vit# Lp 1#Sch c thm#ng Th Lanh#Trn Th Hin Lng#P.Dung#257539## 00544000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400070043000680040018001110080005001290090011001340100 00500145011001500150020000500165020000600170020000900176020001400185005001200199 005001400211005001500225039000700240013000700247#VV10.03842#16500#Vi?t#M458T#37 2.7#^214#100 tr chi hc ton lp 1# Tin t, Trn Ngc Lan, Phm Thanh Tm# Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a108tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Tr chi#Sch c thm# Tin t#Trn Ngc Lan#Phm Thanh Tm#P.Dung#257540## 00473000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400070017000570220004000740040018000780080005000960090 01100101010000500112011001500117020000700132020000500139020000600144020001400150 005001700164039000700181013000700188#VV10.03843#16000#Vi?t#L527T#372.7#^214#Luy n tp ton 2#Nguyn Danh Ninh#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a123t r.^b24cm#n tp#Ton#Lp 2#Sch c thm#Nguyn Danh Ninh#P.Dung#257541## 00449000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020029000410070013000700040018000830080005001010090011001060100 00500117011001500122020001100137020000600148020001400154005001300168039000700181 013000700188#VV10.03844#17500#Vi?t#L527N#372.62#^214#Luyn ni cho hc sinh lp 2#V Khc Tun#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a136tr.^b24cm#Ting Vit #Lp 2#Sch c thm#V Khc Tun#P.Dung#257542## 00556000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020043000410030031000840070036001150040018001510080005001690090 01100174010000500185011001500190020001200205020000600217020001400223005001200237 005001500249039000700264013000700271#VV10.03845#13500#Vi?t#R203K#372.62#^214#R n k nng tp lm vn cho hc sinh lp 3#Theo chng trnh tiu hc mi#L Anh X un (ch.b.), L Th Vn Anh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a100tr.^b24c m#Tp lm vn#Lp 3#Sch c thm#L Anh Xun#L Th Vn Anh#P.Dung#257543## 00609000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020039000400030031000790070061001100040018001710080005001890090 01100194010000500205011001500210020000800225020000600233020001400239005001800253 005002200271005001200293039000700305013000700312#VV10.03846#18500#Vi?t#R203K#37 2.4#^214#Rn k nng tp c cho hc sinh lp 4#Theo chng trnh tiu hc mi#N guyn Trng Hon (ch.b.), Nguyn Th Thu Hng, L Hng Mai#Ti bn ln th 2#^a H.#^aGio dc#2010#^a143tr.^b24cm#Tp c#Lp 4#Sch c thm#Nguyn Trng Hon# Nguyn Th Thu Hng#L Hng Mai#P.Dung#257544## 00607000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400070072000580220004001300080005001340090011001390100 00500150011001400155020000900169020001100178020000900189020000600198020001400204 005001300218005001800231005001900249005001100268039000700279013000700286#VV10.03 847#8000#Vi?t#V460C#372.63#^214#V chnh t lp 4#L Ngc Dip (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Xun Th Nguyt H, Mai Nh H#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a48tr.^b24c m#Chnh t#Ting Vit#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#L Ngc Dip#Phm Th Kim Oan h#Xun Th Nguyt H#Mai Nh H#P.Dung#257545## 00505000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020043000410030031000840070012001150040018001270080005001450090 01100150010000500161011001500166020001200181020000600193020001400199005001200213 039000700225013000700232#VV10.03848#22000#Vi?t#R203K#372.62#^214#Rn k nng t p lm vn cho hc sinh lp 5#Theo chng trnh tiu hc mi#L Anh Xun#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a168tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 5#Sch c thm#L Anh Xun#P.Dung#257546## 00518000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400030012000730070015000850040018001000080005001180090 01100123010000500134011001500139020000500154020000600159020001200165020000800177 020001400185005001500199039000700214013000700221#VV10.03849#14000#Vi?t#B452D#37 2.7#^214#Bi dng ton lp 5 theo ch #S t nhin#Nguyn Vn Nho#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a103tr.^b24cm#Ton#Lp 5#S t nhin#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Vn Nho#P.Dung#257547## 00615000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410070047000560220004001030040039001070080005001460090 01100151010000500162011001500167020000800182020000500190020000600195020001500201 00500090021600500120022500500130023700500100025000500150026003900070027501300070 0282#VV10.03850#10800#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 6#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Phm Gia c...#T.1#Ti bn ln th 8 c chnh l, b sung#^aH.#^aGi o dc#2010#^a159tr.^b24cm#Bi tp#Ton#Lp 6#Sch gio khoa#Tn Thn#V Hu Bn h#Phm Gia c#Trn Lun#Phm c Quang#P.Dung#257548## 00568000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020015000400070047000550220004001020040039001060080005001450090 01100150010000500161011001500166020000800181020000500189020000600194020001500200 005000900215005001300224039000700237005001500244013000700259#VV10.03851#8000#Vi ?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 6#Tn Thn (ch.b.), Phm Gia c, Phm c Qua ng#T.2#Ti bn ln th 8 c chnh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2010#^a111tr.^b24c m#Bi tp#Ton#Lp 6#Sch gio khoa#Tn Thn#Phm Gia c#P.Dung#Phm c Quang# 257549## 00569000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020013000390070048000520040018001000080005001180090011001230100 00500134011001500139015003300154020001100187020000600198020001500204005001500219 005001700234005001400251039000700265013000700272#VV10.03852#8800#Vi?t#T306N#495 .6#^214#Ting Nht 6#Phm Hng Long, Shibahara Tomoyo, Ofune Chisato#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a176tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Tin g Nht#Lp 6#Sch gio khoa#Phm Hng Long#Shibahara Tomoyo#Ofune Chisato#P.Dung #257550## 00709000000000361000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020007000510030015000580070062000730220004001350040 01800139008000500157009001100162010000500173011001500178015003300193020000500226 02000060023102000150023700500150025200500090026700500120027603900070028802000220 0295005001300317005001000330013000700340#VV10.03853#VV10.03854#8000#Vi?t#T406S# 510.71#^214#Ton 6#Sch gio vin#Phan c Chnh (tng ch.b.), Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh...#T.1#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a175tr.^b24cm#TTS g hi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 6#Sch gio vin#Phan c Chnh#Tn Thn#V Hu Bnh#P.dung#Phng php ging dy#Phm Gia c#Trn Lun#257551## 00615000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410070047000560220004001030040039001070080005001460090 01100151010000500162011001500167020000800182020000500190020000600195020001500201 00500090021600500120022500500130023700500100025000500150026003900070027501300070 0282#VV10.03855#12600#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 7#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Phm Gia c...#T.1#Ti bn ln th 7 c chnh l, b sung#^aH.#^aGi o dc#2010#^a192tr.^b24cm#Bi tp#Ton#Lp 7#Sch gio khoa#Tn Thn#V Hu Bn h#Phm Gia c#Trn Lun#Phm c Quang#P.Dung#257552## 00620000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020015000400070049000550220004001040040039001080080005001470090 01100152010000500163011001500168020000800183020000500191020000600196020001500202 00500090021700500120022600500150023800500170025300500100027003900070028001300070 0287#VV10.03856#8000#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 7#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Trn nh Chu...#T.2#Ti bn ln th 7 c chnh l, b sung#^aH.#^aG io dc#2010#^a112tr.^b24cm#Bi tp#Ton#Lp 7#Sch gio khoa#Tn Thn#V Hu B nh#Trn nh Chu#Trn Phng Dung#Trn Kiu#P.Dung#257553## 00569000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020013000390070048000520040018001000080005001180090011001230100 00500134011001500139015003300154020001100187020000600198020001500204005001500219 005001700234005001400251039000700265013000700272#VV10.03857#9000#Vi?t#T306N#495 .6#^214#Ting Nht 7#Phm Hng Long, Shibahara Tomoyo, Ofune Chisato#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a180tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Tin g Nht#Lp 7#Sch gio khoa#Phm Hng Long#Shibahara Tomoyo#Ofune Chisato#P.Dung #257554## 00574000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020020000430070062000630040018001250080005001430090011001480100 00500159011001500164020000800179020001000187020000600197020001500203005001700218 005001400235005002100249039000700270013000700277#VV10.03858#10500#Vi?t#B103T#42 8.0076#^214#Bi tp ting Anh 7#Nguyn Hnh Dung (ch.b.), ng Vn Hng, Thn Tr ng Lin Nhn#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a156tr.^b24cm#Bi tp#Tin g Anh#Lp 7#Sch gio khoa#Nguyn Hnh Dung#ng Vn Hng#Thn Trng Lin Nhn#P .Dung#257555## 00583000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020011000380070068000490040018001170080005001350090011001400100 00500151011001500156015003300171020000900204020000600213020001500219005001800234 005001000252005001700262039000700279013000700286#VV10.03859#12700#Vi?t#S312H#59 0#^214#Sinh hc 7#Nguyn Quang Vinh (tng ch.b.), Trn Kin (ch.b.), Nguyn Vn Khang#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a208tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio d c v o to#Sinh hc#Lp 7#Sch gio khoa#Nguyn Quang Vinh#Trn Kin#Nguyn V n Khang#P.Dung#257556## 00721000000000337000450002600110000001400060001101900050001718100080002208200070 00308080005000370020020000420030015000620070068000770040018001450080005001630090 01100168010000500179011001500184015003300199020001800232020000600250020001500256 00500140027100500140028500500140029900500130031300500210032603900070034701300070 0354020002200361#VV10.03860#5200#Vi?t#GI-108D#170.71#^214#Gio dc cng dn 7#S ch gio vin#H Nht Thng (tng ch.b.), Phm Vn Hng (ch.b.), ng Thu Anh.. .#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a107tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc cng dn#Lp 7#Sch gio vin#H Nht Thng#Phm Vn Hng#ng Thu Anh#V Xun Vinh#Nguyn Th Thu Hng#P.Dung#257557#Phng php ging dy# # 00632000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020010000370070063000470040018001100080005001280090011001330100 00500144011001600149015003300165020000800198020000600206020001500212005001500227 005001500242005001500257005001600272005001600288039000700304013000700311#VV10.03 861#8000#Vi?t#L302S#909#^214#Lch s 8#Phan Ngc Lin (tng ch.b.), Nguyn Hu Ch, Nguyn Ngc C...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a156tr.^b156cm#T TS ghi: B Gio dc v o to#Lch s#Lp 8#Sch gio khoa#Phan Ngc Lin#Nguy n Hu Ch#Nguyn Ngc C#Nguyn Anh Dng#Trnh nh Tng#P.Dung#257558## 00622000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410070049000560220004001050040039001090080005001480090 01100153010000500164011001500169020000800184020000500192020000600197020001500203 00500090021800500120022700500150023900500130025400500150026703900070028201300070 0289#VV10.03862#13100#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 8#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Trn nh Chu...#T.1#Ti bn ln th 6 c chnh l, b sung#^aH.#^a Gio dc#2010#^a199tr.^b24cm#Bi tp#Ton#Lp 8#Sch gio khoa#Tn Thn#V Hu B nh#Trn nh Chu#Phm Gia c#Phm c Quang#P.Dung#257559## 00627000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410070050000560220004001060040039001100080005001490090 01100154010000500165011001500170020000800185020000500193020000600198020001500204 00500090021900500160022800500120024400500130025600500180026903900070028701300070 0294#VV10.03863#12600#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 8#Tn Thn (ch.b.), N guyn Huy oan, L Vn Hng...#T.2#Ti bn ln th 6 c chnh l, b sung#^aH.#^ aGio dc#2010#^a191tr.^b24cm#Bi tp#Ton#Lp 8#Sch gio khoa#Tn Thn#Nguyn Huy oan#L Vn Hng#Trn Hu Nam#Trng Cng Thnh#P.Dung#257560## 00621000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020020000420070057000620040018001190080005001370090011001420100 00500153011001500158020000800173020001000181020000600191020001500197005001700212 005001400229005001300243005002100256005001600277039000700293013000700300#VV10.03 864#9900#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 8#Nguyn Hnh Dung (ch.b.), ng Vn Hng, o Ngc Lc...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a144tr.^ b24cm#Bi tp#Ting Anh#Lp 8#Sch gio khoa#Nguyn Hnh Dung#ng Vn Hng#o Ngc Lc#Thn Trng Lin Nhn#Trn Huy Phng#P.Dung#257561## 00647000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020046000490030085000950070016001800040018001960080 00500214009001100219010000500230011001500235020000800250020000600258020000800264 020000900272020000800281020001400289005001600303039000700319013000700326#VV10.03 865#VV10.03866#25000#Vi?t#H250T#807#^214#H thng cu hi c - hiu vn bn ng vn 8#Sch tham d Cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho ca B Gio d c v o to#Trn nh Chung#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a203tr.^b24 cm#Ng vn#Lp 8#Cu hi#c hiu#Vn hc#Sch c thm#Trn nh Chung#P.Dung#2 57562## 00626000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410070051000560220004001070040039001110080005001500090 01100155010000500166011001500171020000800186020000500194020000600199020001500205 00500090022000500120022900500170024100500120025800500160027003900070028601300070 0293#VV10.03867#13900#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp ton 9#Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh, Trn Phng Dung...#T.1#Ti bn ln th 5 c chnh l, b sung#^aH.# ^aGio dc#2010#^a216tr.^b24cm#Bi tp#Ton#Lp 9#Sch gio khoa#Tn Thn#V Hu Bnh#Trn Phng Dung#L Vn Hng#Nguyn Hu Tho#P.Dung#257563## 00621000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020020000420070057000620040018001190080005001370090011001420100 00500153011001500158020000800173020001000181020000600191020001500197005001700212 005001400229005001300243005002100256005001600277039000700293013000700300#VV10.03 868#9600#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 9#Nguyn Hnh Dung (ch.b.), ng Vn Hng, o Ngc Lc...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a140tr.^ b24cm#Bi tp#Ting Anh#Lp 9#Sch gio khoa#Nguyn Hnh Dung#ng Vn Hng#o Ngc Lc#Thn Trng Lin Nhn#Trn Huy Phng#P.Dung#257564## 00573000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020029000430070053000720040018001250080005001430090011001480100 00500159011001500164020001000179020000600189020000800195020001400203005002000217 005001400237005001800251039000700269013000700276#VV10.03869#24000#Vi?t#B103T#42 8.0076#^214#Bi tp n luyn ting Anh 9#Nguyn Th Kim Oanh, ng Vn Tin, Ph m Th Thu Hu#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a199tr.^b24cm#Ting Anh#L p 9#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Th Kim Oanh#ng Vn Tin# Phm Th Thu Hu#P. Dung#257565## 00623000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020013000370070077000500040018001270080005001450090011001500100 00500161011001500166015003300181020001100214020000600225020001500231005001500246 005001600261005001400277005001600291039000700307013000700314#VV10.03870#6600#Vi ?t#T306P#440#^214#Ting Php 9#Nguyn Hu Th (tng ch.b.), Nguyn Vn Mnh, Tr n Th Hng, Nguyn Vn Bch#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a136tr.^b24c m#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Php#Lp 9#Sch gio khoa#Nguyn Hu Th #Nguyn Vn Mnh#Trn Th Hng#Nguyn Vn Bch#P.Dung#257566## 00589000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020009000440030038000530070054000910080005001450090011001500100 00500161011001400166020000700180020000600187020000900193020001500202005001600217 005001400233005001400247039000700261013000700268020001200275#VV10.03871#7200#Vi ?t#301L#330.959733#^214#a l 9#Chng trnh a phng tnh Hng Yn#Trng V n Hng (ch.b.), Bi Bch Ngc, Ph Cng Vit#^aH.#^aGio dc#2010#^a36tr.^b24cm #a l#Lp 9#Hng Yn#Sch gio khoa#Trng Vn Hng#Bi Bch Ngc#Ph Cng Vi t#P.Dung#257567#a kinh t## 00565000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500020035000550070029000900040018001190080005001370090 01100142010000500153011001500158020000800173020001200181020000800193020000600201 020001400207005001500221005001300236039000700249013000700256#VV10.03872#VV10.038 73#40000#Vi?t#GI-103T#546.076#^214#Gii ton v trc nghim ho hc 9#ng Cng Hip, Hunh Vn t#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a280tr.^b24cm#Bi t p#Trc nghim#Ho hc#Lp 9#Sch c thm#ng Cng Hip#Hunh Vn t#P.Dung#257 568## 00634000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200080 00288080005000360020012000410030028000530070045000810040018001260080005001440090 01100149010000500160011001400165015003300179020001000212020000600222020001800228 020001400246020001500260005001800275005001300293039000700306013000700313#VV10.03 874#3700#Vi?t#C455N#621.319#^214#Cng ngh 9#Lp t mng in trong nh#Nguyn Minh ng (tng ch.b.), Trn Mai Thu#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a 56tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Cng ngh#Lp 9#Lp t mng in# in dn dng#Sch gio khoa#Nguyn Minh ng#Trn Mai Thu#P.Dung#257569## 00658000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020012000540030015000660070048000810040018001290080 00500147009001100152010000500163011002200168015003300190020001000223020000600233 02000080023902000150024700500180026200500160028003900070029601300070030302000220 0310#VV10.03875#VV10.03876#3100#Vi?t#C455N#646.40071#^214#Cng ngh 9#Sch gio vin#Nguyn Minh ng (tng ch.b.), Nguyn Th Hnh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aG io dc#2010#^ahnh v, bng^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Cng ngh#L p 9#Ct may#Sch gio vin#Nguyn Minh ng#Nguyn Th Hnh#P.Dung#257570#Phn g php ging dy## 00681000000000337000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820011000398080005000500020012000550030015000670070045000820040018001270080 00500145009001100150010000500161011001400166015003300180020001000213020000600223 02000180022902000140024702000150026100500180027600500130029403900070030701300070 0314020002200321#VV10.03877#VV10.03878#4200#Vi?t#C455N#621.319071#^214#Cng ngh 9#Sch gio vin#Nguyn Minh ng (tng ch.b.), Trn Mai Thu#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a87tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Cng ngh# Lp 9#Lp t mng in#in dn dng#Sch gio vin#Nguyn Minh ng#Trn Mai Thu#P.Dung#257571#Phng php ging dy## 00710000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020009000530030015000620070064000770040018001410080 00500159009001100164010000500175011001500180015003300195020000700228020000600235 02000150024100500090025600500140026500500150027900500140029400500160030803900070 0324013000700331020002200338#VV10.03879#VV10.03880#16300#Vi?t#V124L#530.071#^21 4#Vt l 9#Sch gio vin#V Quang (tng ch.b.), on Duy Hinh (ch.b.), Nguyn V n Ho...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a328tr.^b24cm#TTS ghi: B Gi o dc v o to#Vt l#Lp 9#Sch gio vin#V Quang#on Duy Hinh#Nguyn Vn H o#Ng Mai Thanh#Nguyn c Thm#P.Dung#257572#Phng php ging dy## 00762000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020073000510070065001240220004001890080005001930090 01100198010000500209011001800214015003300232020000800265020001600273020002000289 02000150030900500190032400500160034300500170035900500160037600500180039203900070 0410013000700417#VV10.03881#VV10.03882#32400#Vi?t#H561D#807.1#^214#Hng dn th c hin chun kin thc, k nng mn ng vn trung hc c s#Phm Th Ngc Trm (ch.b.), Nguyn Hi Chu, Nguyn Vn ng...#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a204tr.^ b21x29cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Trung hc c s#Hng dn gin g dy#Sch gio vin#Phm Th Ngc Trm#Nguyn Hi Chu#Nguyn Vn ng#Nguyn Bch Nga#Vng Hng Giang#P.Dung#257573## 00787000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020073000510070066001240220004001900080005001940090 01100199010000500210011001800215015003300233020000800266020001600274020001000290 02000150030000500190031500500160033400500180035000500120036800500130038003900070 0393013000700400020001000407020000800417#VV10.03883#VV10.03884#32400#Vi?t#H561D #807.1#^214#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ng vn trung hc c s#Phm Th Ngc Trm (ch.b.), Nguyn Hi Chu, Nguyn Th Thu H...#T.2#^aH.# ^aGio dc#2010#^a204tr.^b21x29cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Trung hc c s#Ging dy#Sch gio vin#Phm Th Ngc Trm#Nguyn Hi Chu#Nguyn Th Thu H#L Th Hng#Trn Th Nga#P.Dung#257574#Kin thc#K nng## 00565000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020051000520070041001030080005001440090011001490100 00500160011001500165020000500180020001600185020000700201020001400208005001600222 005001200238005001100250039000700261013000700268#VV10.03885#VV10.03886#14000#Vi ?t#454T#510.76#^214#n tp thi vo lp 10 mn ton nm hc 2010 - 2011#Nguyn N gc m, on Vn T, T Hu Ph#^aH.#^aGio dc#2010#^a115tr.^b24cm#Ton#Trung hc c s#n tp#Sch c thm#Nguyn Ngc m#on Vn T#T Hu Ph#P.dung#257 575## 00600000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020054000510070047001050080005001520090011001570100 00500168011001400173020000800187020000700195020001600202020000700218020001400225 005001700239005001100256005001700267039000700284013000700291#VV10.03887#VV10.038 88#12500#Vi?t#454T#807.6#^214#n tp thi vo lp 10 mn ng vn nm hc 1010 - 2011#Nguyn Th Nng, Chu Th L, Trn Phng Loan#^aH.#^aGio dc#2010#^a95tr .^b24cm#Ng vn#Lp 10#Trung hc c s#n tp#Sch c thm#Nguyn Th Nng#Chu Th L#Trn Phng Loan#P.dung#257576## 00600000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020010000380070065000480080005001130090011001180100005001290110 01500134015003300149020000700182020000700189020001500196005000900211005001400220 005001600234005001800250005001600268039000700284013000700291#VV10.03889#10500#V i?t#301L#910#^214#a l 10#L Thng (tng ch.b.), Trn Trng H, Nguyn Minh T u (ch.b.)...#^aH.#^aGio dc#2010#^a164tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o t o#a l#Lp 10#Sch gio khoa#L Thng#Trn Trng H#Nguyn Minh Tu#Nguyn Tr ng Hiu#Phm Thu Phng#P.dung#257577## 00643000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020013000380070064000510040018001150080005001330090011001380100 00500149011001500154015003300169020001000202020000700212020001500219005001400234 005001900248005001300267005001800280005001700298039000700315013000700322#VV10.03 890#11700#Vi?t#T306A#428#^214#Ting Anh 10#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Hong Th Xun Hoa, Tun Minh...#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a184tr.^b24c m#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 10#Sch gio khoa#Hong Vn Vn #Hong Th Xun Hoa# Tun Minh#Nguyn Thu Phng#Nguyn Quc Tun#P.dung#25757 8## 00625000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020021000420070059000630040018001220080005001400090011001450100 00500156011001500161020001000176020000700186020000800193020001500201005001400216 005001900230005001300249005001800262005001700280039000700297013000700304#VV10.03 891#5800#Vi?t#B103T#428.0076#^214#Bi tp ting Anh 10#Hong Vn Vn (ch.b.), H ong Th Xun Hoa, Tun Minh...#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a128t r.^b24cm#Ting Anh#Lp 10#Bi tp#Sch gio khoa#Hong Vn Vn#Hong Th Xun Ho a# Tun Minh#Nguyn Thu Phng#Nguyn Quc Tun#P.dung#257579## 00506000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020035000500070016000850040018001010080005001190090 01100124010000500135011001500140020001000155020000700165020001200172020001400184 005001600198039000700214013000700221#VV10.03892#VV10.03893#17000#Vi?t#TR113N#42 8#^214#Trc nghim kin thc ting Anh 10#Nguyn Hu Long#Ti bn ln th 1#^aH. #^aGio dc#2010#^a131tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 10#Trc nghim#Sch c thm#Nguy n Hu Long#P.dung#257580## 00634000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020012000370070067000490040018001160080005001340090011001390100 00500150011001500155015003300170020000900203020000700212020001500219005001700234 005001300251005001200264005001800276005001200294039000700306013000700313#VV10.03 894#8600#Vi?t#S312H#570#^214#Sinh hc 10#Nguyn Thnh t (tng ch.b.), Phm V n Lp (ch.b.), Trn D Chi..#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a132tr.^b24 cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sinh hc#Lp 10#Sch gio khoa#Nguyn Thnh t#Phm Vn Lp#Trn D Chi#Trnh Nguyn Giao#Phm Vn Ty#P.dung#257581## 00623000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020011000380070078000490040018001270080005001450090011001500100 00500161011001500166015003300181020000800214020000700222020001500229005001900244 005001700263005001300280005001400293039000700307013000700314#VV10.03895#10900#V i?t#H401H#546#^214#Ho hc 10#Nguyn Xun Trng (tng ch.b.), Nguyn c Truy, L Mu Quyn, L Xun Trng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a172tr.^b24c m#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ho hc#Lp 10#Sch gio khoa#Nguyn Xun Tr ng# Nguyn c Truy#L Mu Quyn#L Xun Trng#P.dung#257582## 00598000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200080 00288080005000360020018000410070055000590040018001140080005001320090011001370100 00500148011001500153020000700168020000700175020000800182020001500190005001700205 005001600222005000900238005000900247005001400256039000700270013000700277#VV10.03 896#8800#Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp vt l 10#Lng Duyn Bnh (ch.b.), Ng uyn Xun Chi, T Giang...#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a199tr.^b24cm #Vt l#Lp 10#Bi tp#Sch gio khoa#Lng Duyn Bnh#Nguyn Xun Chi#T Giang# V Quang#Bi Gia Thnh#P.dung#257583## 00540000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200080 00288080005000360020019000410070047000600040018001070080005001250090011001300100 00500141011001500146020000800161020000700169020000800176020001500184005001000199 005001300209005001400222039000700236013000700243#VV10.03897#7500#Vi?t#B103T#004 .076#^214#Bi tp tin hc 10#H S m (ch.b.), Trn Hng, Ng nh Tuyt#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a167tr.^b24cm#Tin hc#Lp 10#Bi tp#Sch gi o khoa#H S m#Trn Hng#Ng nh Tuyt#P.dung#257584## 00641000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020038000490070056000870040018001430080005001610090 01100166010000500177011001500182020000800197020000700205020001200212020000800224 02000140023200500170024600500150026300500140027803900070029201300070029902000090 0306#VV10.03899#VV10.03898#38500#Vi?t#K300N#807#^214#K nng c - hiu vn bn ng vn 10#Nguyn Kim Phong (ch.b.), ng Tng Nh, o Cng Vnh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a303tr.^b24cm#Ng vn#Lp 10#K nng c#Vn bn#Sc h c thm#Nguyn Kim Phong#ng Tng Nh#o Cng Vnh#P.dung#257585#c hiu# # 00636000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020021000380070063000590040018001220080005001400090011001450100 00500156011001500161015003300176020000900209020000700218020001500225005001000240 005001100250005001600261005001300277005001800290039000700308013000700315#VV10.03 900#10400#Vi?t#S312H#570#^214#Sinh hc 10 nng cao#V Vn V (tng ch.b.), V c Lu (ch.b.), Nguyn Nh Hin...#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a146t r.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sinh hc#Lp 10#Sch gio khoa#V Vn V#V c Lu#Nguyn Nh Hin#Ng Vn Hng#Nguyn nh Quyn#P.Dung#257586## 00617000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020020000380070071000580040018001290080005001470090011001520100 00500163011001500168015003300183020000800216020000700224020001500231005001400246 005001200260005001300272005001600285039000700301013000700308#VV10.03901#13700#V i?t#H401H#546#^214#Ho hc 10 nng cao#L Xun Trng (tng ch.b.), T Ngc nh, L Mu Quyn, Phan Quang Thi#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a220tr.^b2 4cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ho hc#Lp 10#Sch gio khoa#L Xun Trng #T Ngc nh#L Mu Quyn#Phan Quang Thi#P.Dung#257587## 00641000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020019000380070068000570040018001250080005001430090011001480100 00500159011001500164015003300179020000700212020000700219020001500226005001600241 005001200257005001400269005001300283005001700296039000700313013000700320#VV10.03 902#16300#Vi?t#V124L#530#^214#Vt l 10 nng cao#Nguyn Th Khi (tng ch.b.), Phm Qu T (ch.b.), Lng Tt t...#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a3 32tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Vt l#Lp 10#Sch gio khoa#Nguyn Th Khi#Phm Qu T#Lng Tt t#L Chn Hng#Nguyn Ngc Hng#P.Dung#257588# # 00619000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020061000540070049001150040018001640080005001820090 01100187010000500198011001500203020000900218020000700227020000800234020001400242 005001800256005001300274005001600287039000700303013000700310#VV10.03903#VV10.039 04#39000#Vi?t#R203L#516.0076#^214#Rn luyn k nng gii cc dng bi tp hnh hc 10 nng cao#Trn Phc Chng, Thanh Sn, Nguyn V Thanh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a312tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#Tr n Phc Chng# Thanh Sn#Nguyn V Thanh#P.Dung#257589## 00691000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500020044000550070045000990220004001442210046001480040 01800194008000500212009001100217010000500228011001500233005001400248005001600262 00500130027803900070029101300070029802000070030502000070031202000080031902000120 0327020001400339#VV10.03905#VV10.03906#32000#Vi?t#GI-103T#530.076#^214#Gii to n v trc nghim vt l 10 nng cao#Bi Quang Hn, Nguyn Duy Hin, Nguyn Tuyn #T.2#Cc nh bo ton. C hc cht lu. Nhit hc#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a212tr.^b24cm#Bi Quang Hn#Nguyn Duy Hin#Nguyn Tuyn#P.Dung#25759 0#Vt l#Lp 10#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm## 00730000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020064000510070049001150080005001640090011001690100 00500180011001800185015003300203020000800236020000700244020001000251020001000261 02000080027102000150027900500120029400500160030600500160032200500130033800500150 0351039000700366013000700373#VV10.03907#VV10.03908#32400#Vi?t#H561D#807.1#^214# Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ng vn lp 10#V Quc Anh, Ngu yn Hi Chu, Nguyn Khc m...#^aH.#^aGio dc#2010#^a203tr.^b21x29cm#TTS ghi : B Gio dc v o to#Ng vn#Lp 10#Ging dy#Kin thc#K nng#Sch gio vi n#V Quc Anh#Nguyn Hi Chu#Nguyn Khc m#Bi Minh c#Nguyn Duy Kha#P.Dun g#257591## 00730000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020064000510070049001150080005001640090011001690100 00500180011001800185015003300203020000800236020000700244020001000251020001000261 02000080027102000150027900500120029400500160030600500160032200500130033800500150 0351039000700366013000700373#VV10.03909#VV10.03910#31800#Vi?t#H561D#807.1#^214# Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ng vn lp 11#V Quc Anh, Ngu yn Hi Chu, Nguyn Khc m...#^aH.#^aGio dc#2010#^a200tr.^b21x29cm#TTS ghi : B Gio dc v o to#Ng vn#Lp 11#Ging dy#Kin thc#K nng#Sch gio vi n#V Quc Anh#Nguyn Hi Chu#Nguyn Khc m#Bi Minh c#Nguyn Duy Kha#P.Dun g#257592## 00634000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020038000380070064000760040018001400080005001580090011001630100 00500174011001500179020000800194020000700202020001200209020000800221020001400229 005001700243005002200260005001500282039000700297013000700304020000900311#VV10.03 911#39000#Vi?t#K300N#807#^214#K nng c - hiu vn bn ng vn 11#Nguyn Kim Phong (ch.b.), Nguyn Th Ngc Khanh, ng Tng Nh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2010#^a312tr.^b24cm#Ng vn#Lp 11#K nng c#Vn bn#Sch c thm#Nguy n Kim Phong#Nguyn Th Ngc Khanh#ng Tng Nh#P.Dung#257593#c hiu## 00652000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100080002208200040 00308080005000340020021000390070068000600040018001280080005001460090011001510100 00500162011001500167015003300182020001800215020000800233020001500241005001300256 005001400269005001500283005001300298005001300311039000700324013000700331#VV10.03 912#5000#Vi?t#GI-108D#320#^214#Gio dc cng dn 11#Mai Vn Bnh ( tng ch.b., ch.b.), Phm Vn Hng, Phan Thanh Ph...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010# ^a119tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc cng dn#Lp 11#Sch g io khoa#Mai Vn Bnh#Phm Vn Hng#Phan Thanh Ph#V Hng Tin#Ph Vn Thc#P.D ung#257594## 00688000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020013000380030012000510070062000630040018001250080005001430090 01100148010000500159011001500164015003300179020001000212020001200222020000700234 02000150024100500160025600500150027200500180028700500120030500500190031703900070 0336013000700343#VV10.03913#10400#Vi?t#C455N#604#^214#Cng ngh 11#Cng nghip# Nguyn Vn Khi (ch.b.), Nguyn Vn nh, Nguyn Trng Bnh...#Ti bn ln th 3# ^aH.#^aGio dc#2010#^a164tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Cng ngh#C ng nghip#Lp 11#Sch gio khoa#Nguyn Vn Khi#Nguyn Vn nh#Nguyn Trng Bn h#ng Vn C#Nguyn Trng Khanh#P.Dung#257595## 00673000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020010000400070074000500040018001240080005001420090011001470100 00500158011001500163015003300178020000700211020000700218020001400225005000900239 00500230024800500150027100500170028600500180030303900070032101300070032802000120 0335#VV10.03914#7600#Vi?t#301L#330.91#^214#a l 11#L Thng ( tng ch.b.), N guyn Th Minh Phng (ch.b.), Phm Vit Hng...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio d c#2010#^a116tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#a l#Lp 11#Sch c t hm#L Thng#Nguyn Th Minh Phng#Phm Vit Hng#Nguyn Vit Hng#ng Th an Thanh#P.dung#257596#a kinh t## 00625000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020020000380070079000580040018001370080005001550090011001600100 00500171011001500176015003300191020000800224020000700232020001500239005001400254 005001600268005001200284005001300296039000700309013000700316#VV10.03915#16500#V i?t#H401H#546#^214#Ho hc 11 nng cao#L Xun Trng (tng ch.b.), Nguyn Hu nh (ch.b.), L Ch kin, L Mu Quyn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a2 68tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ho hc#Lp 11#Sch gio khoa#L Xu n Trng#Nguyn Hu nh#L Ch kin#L Mu Quyn#P.dung#257597## 00608000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200080 00298080005000370020021000420070055000630040018001180080005001360090011001410100 00500152011001500157020001000172020000700182020000800189020001500197005000900212 005001900221005001500240005000900255005001600264039000700280013000700287#VV10.03 916#12700#Vi?t#B103T#515.076#^214#Bi tp gii tch 12#V Tun (ch.b.), L Th Thin Hng, Nguyn Thu Nga...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a223tr.^b 24cm#Gii tch#Lp 12#Bi tp#Sch gio khoa# V Tun#L Th Thin Hng#Nguyn Thu Nga#Phm Thu#Nguyn Tin Ti#P.dung#257598## 00704000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020046000530030117000990070052002160080005002680090 01100273010000500284011001500289020000800304020000700312020001200319020001400331 005001400345005001400359005001500373039000700388013000700395#VV10.03917#VV10.039 18#24000#Vi?t#K304T#546.076#^214#Kim tra, nh gi kt qu hc tp ho hc 12# K thut ra , k thut lm bi, kim tra ming, 15 pht, 1 tit, hc k the o Chng trnh v sch gio khoa mi#Cao Th Thng (ch.b.), Phm Vn Hoan, on Vit Nga#^aH.#^aGio dc#2009#^a183tr.^b24cm#Ho hc#Lp 12# kim tra#Sch c thm#Cao Th Thng#Phm Vn Hoan# on Vit Nga#P.dung#257599## 00591000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200110 00288080005000390020010000440030038000540070054000920080005001460090011001510100 00500162011001400167020000700181020000700188020000900195020001500204005001600219 005001400235005001400249039000700263013000700270020001200277#VV10.03919#8800#Vi ?t#301L#330.959733#^214#a l 12#Chng trnh a phng tnh Hng Yn#Trng Vn Hng (ch.b.), Bi Bch Ngc, Ph Cng Vit#^aH.#^aGio dc#2010#^a44tr.^b24c m#a l#Lp 12#Hng Yn#Sch gio khoa#Trng Vn Hng#Bi Bch Ngc#Ph Cng V it#P.dung#257600#a kinh t## 00662000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020036000530030031000890070055001200040042001750080 00500217009001100222010000500233011001500238020000800253020000700261020000700268 020001400275005001500289005001800304005001200322039000700334013000700341#VV10.03 920#VV10.03921#13000#Vi?t#H561D#546.076#^214#Hng dn n tp mn ho hc lp 1 2#Dng cho Gio dc thng xuyn#Phm nh Hin (ch.b.), Phm Th Ngc Hi, V A nh Tun#Ti bn ln th 1, c chnh l v b sung#^aH.#^aGio dc#2010#^a111tr.^ b24cm#Ho hc#n tp#Lp 12#Sch c thm#Phm nh Hin#Phm Th Ngc Hi#V An h Tun#P.dung#257601## 00652000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020037000530030031000900070050001210080005001710090 01100176010000500187011001500192039000500207004004200212013000700254005001300261 005001200274005001500286020000900301020000700310020000700317020001400324#VV10.03 922#VV10.03923#17500#Vi?t#H561D#576.076#^214#Hng dn n tp mn sinh hc lp 12#Dng cho gio dc thng xuyn#Ng Vn Hng (ch.b.), Anh Dng, Trn nh Q un#^aH.#^aGio dc#2010#^a151tr.^b24cm#oanh#Ti bn ln th 1, c chnh l v b sung#257602#Ng Vn Hng# Anh Dng#Trn nh Qun#Sinh hc#Lp 12#n tp#Sc h c thm## 00569000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020036000510030031000870070039001180080005001570090 01100162010000500173011001500178039000500193005002100198005001700219013000700236 020000800243020000700251020000700258020001400265#VV10.03924#VV10.03925#14000#Vi ?t#H561D#959.7#^214#Hng dn n tp mn lch s lp 12#Dng cho gio dc thng xuyn#Nguyn Th Hng Lin, Li Th Thu Thu#^aH.#^aGio dc#2010#^a127tr.^b24c m#oanh#Nguyn Th Hng Lin#Li Th Thu Thu#257603#Lch s#Lp 12#n tp#Sch c thm## 00663000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020035000540030031000890070052001200080005001720090 01100177010000500188011001500193039000500208004003900213005001700252005002100269 005001200290013000700302020001200309020000700321020000700328020001400335#VV10.03 927#VV10.03926#14000#Vi?t#H561D#330.9597#^214#Hng dn n tp mn a l lp 1 2#Dng cho gio dc thng xuyn#Nguyn Vit Hng, iu Th Thu Nguyn, L M P hong#^aH.#^aGio dc#2010#^a127tr.^b24cm#oanh#Ti bn ln th 1 c chnh l, b sung#Nguyn Vit Hng#iu Th Thu Nguyn#L M Phong#257604#a kinh t#Lp 12 #n tp#Sch c thm## 00605000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020033000520030031000850070038001160080005001540090 01100159010000500170011001500175039000500190004003900195005001500234005001400249 013000700263020000500270020000700275020000700282020001400289#VV10.03928#VV10.039 29#20000#Vi?t#H561D#510.76#^214#Hng dn n tp mn ton lp 12#Dng cho gio dc thng xuyn#Phm Vnh Phc (ch.b.), H Xun Thnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a18 3tr.^b24cm#oanh#Ti bn ln th 1 c chnh l, b sung#Phm Vnh Phc#H Xun Th nh#257605#Ton#n tp#Lp 12#Sch c thm## 00697000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020036000510030031000870070050001180080005001680090 01100173010000500184011001500189039000500204004003900209005001700248005001500265 00500160028001300070029602000080030302000080031102000070031902000070032602000140 0333020001200347#VV10.03930#VV10.03931#13500#Vi?t#H561D#807.6#^214#Hng dn n tp mn ng vn lp 12#Dng cho gio dc thng xuyn#Nguyn Khc Bnh, Nguyn Duy Kha, Nguyn Th Ngn#^aH.#^aGio dc#2010#^a119tr.^b24cm#oanh#Ti bn ln th 1 c chnh l, b sung#Nguyn Khc Bnh#Nguyn Duy Kha#Nguyn Th Ngn#257606# Ng vn#Vn hc#n tp#Lp 12#Sch c thm#Tp lm vn## 00630000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020021000380070063000590080005001220090011001270100005001380110 01500143015003300158039000500191004001800196005001000214005001600224005001100240 005001500251005001200266013000700278020000900285020000700294020001500301#VV10.03 932#16900#Vi?t#S312H#576#^214#Sinh hc 12 nng cao#V Vn V (tng ch.b.), Nguy n Nh Hin, V c Lu (ch.b.)...#^aH.#^aGio dc#2010#^a276tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#oanh#Ti bn ln th 2#V Vn V#Nguyn Nh Hin#V c Lu#Trnh nh t#Chu Vn Mn#257607#Sinh hc#Lp 12#Sch gio khoa## 00728000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020064000510070049001150080005001640090011001690100 00500180011001800185015003300203039000500236005001200241005001600253005001600269 00500130028500500150029801300070031302000080032002000070032802000080033502000100 0343020001500353020001000368#VV10.03934#VV10.03933#30000#Vi?t#H561D#807.1#^214# Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn ng vn lp 12#V Quc Anh, Ngu yn Hi Chu, Nguyn Khc m...#^aH.#^aGio dc#2010#^a187tr.^b21x29cm#TTS ghi : B Gio dc v o to#oanh#V Quc Anh#Nguyn Hi Chu#Nguyn Khc m#Bi Mi nh c#Nguyn Duy Kha#257608#Ng vn#Lp 12#K nng#Kin thc#Sch gio vin#Gi ng dy## 00811000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020057000520030012001090070069001210080005001900090 01100195010000500206011001500211039000500226004003900231005001600270005001800286 00500220030400500220032600500070034801300070035502000080036202000110037002000070 0381020001400388020001200402020000800414020001500422#VV10.03936#VV10.03935#16000 #Vi?t#CH502B#807.6#^214#Chun b kin thc n thi vo lp 10 trung hc ph thn g#Mn ng vn#Nguyn Hi Chu (ch.b.), Nguyn Trng Hon, Dng Th Thanh Huyn. ..#^aH.#^aGio dc#2010#^a135tr.^b24cm#oanh#Ti bn ln th 3 c chnh l, b su ng#Nguyn Hi Chu#Nguyn Trng Hon#Dng Th Thanh Huyn#Nguyn Ngc Hng Minh #V Nho#257609#Ng vn#Ting Vit#Lp 10#Sch c thm#Tp lm vn#Vn hc#Sch luyn thi## 00646000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020057000530030009001100070058001190080005001770090 01100182010000500193011001500198039000500213004001800218005001600236005001700252 005001500269013000700284020000500291020000700296020001400303020001500317#VV10.03 938#VV10.03937#23000#Vi?t#CH502B#510.76#^214#Chun b kin thc n thi vo lp 10 trung hc ph thng#Mn ton#Nguyn Hi Chu (ch.b.), Nguyn Th Thch, Phm c Quang#^aH.#^aGio dc#2010#^a215tr.^b24cm#oanh#Ti bn ln th 3#Nguyn Hi Chu#Nguyn Th Thch#Phm c Quang#257610#Ton#Lp 10#Sch c thm#Sch luyn thi## 00873000000000385000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020052000510030076001030070055001790080005002340090 01100239010000500250011001500255039000500270004003900275005001500314005001200329 00500150034100500160035600500120037201300070038402000180039102000050040902000070 0414020000800421020000900429020002000438020001400458020001500472#VV10.03939#VV10 .03940#19000#Vi?t#C125T#507.6#^214#Cu trc thi mn ton, vt l, ha hc, s inh hc#Dng n thi tt nghip THPT v thi tuyn sinh i hc, cao ng nm 2 010#Nguyn An Ninh (ch.b.), Ng Xun i, V Thnh Chung...#^aH.#^aGio dc#2010# ^a196tr.^b21cm#oanh#Ti bn ln th 2 c chnh l, b sung#Nguyn An Ninh#Ng Xu n i#V Thnh Chung#Trnh Thanh o#Ng Gia Hi#257611#Khoa hc t nhin#Ton#V t l#Ho hc#Sinh hc#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi## 00891000000000385000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020056000520030076001080070057001840080005002410090 01100246010000500257011001500262039000500277004003900282005001500321005001700336 00500120035300500150036500500200038001300070040002000160040702000080042302000080 0431020000700439020001000446020002000456020001400476020001500490#VV10.03941#VV10 .03942#25000#Vi?t#C125T#300.76#^214#Cu trc thi mn ng vn, lch s, a l , ngoi ng#Dng n thi tt nghip THPT v thi tuyn sinh i hc, cao ng nm 2010#Nguyn An Ninh (ch.b.), Nguyn Th Giang, Bi nh H...#^aH.#^aGio d c#2010#^a295tr.^b21cm#oanh#Ti bn ln th 2 c chnh l, b sung#Nguyn An Ninh #Nguyn Th Giang#Bi nh H#Nguyn Th Hoa#Nguyn Th Phi Hng#257612#Khoa hc x hi#Ng vn#Lch s#a l#Ngoi ng#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi## 00736000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020052000540030053001060070039001590080005001980090 01100203010000500214011001500219039000500234004004000239005001200279005001200291 00500130030301300070031602000120032302000070033502000200034202000140036202000070 0376020001500383#VV10.03943#VV10.03944#19000#Vi?t#454L#330.9597#^214#n luyn kin thc theo cu trc thi mn a l#Dng n luyn thi tt nghip THPT, i hc, cao ng# Anh Dng, L M Phong, Phm Th Sen#^aH.#^aGio dc#2010#^a17 1tr.^b24cm#oanh#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung# Anh Dng#L M Phong# Phm Th Sen#257613#a kinh t#a l#Ph thng trung hc#Sch c thm# thi# Sch luyn thi## 00685000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020055000540030053001090070028001620080005001900090 01100195010000500206011001500211039000500226004004000231005001100271005001600282 013000700298020001000305020002000315020001400335020000700349020001500356#VV10.03 945#VV10.03946#20000#Vi?t#454L#428.0076#^214#n luyn kin thc theo cu trc thi mn ting Anh#Dng n luyn thi tt nghip THPT, i hc, cao ng#V Th Li, ng Hip Giang#^aH.#^aGio dc#2010#^a179tr.^b24cm#oanh#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#V Th Li#ng Hip Giang#257614#Ting Anh#Ph thng tr ung hc#Sch c thm# thi#Sch luyn thi## 00706000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020053000510030053001040070046001570080005002030090 01100208010000500219011001500224039000500239004004000244005001900284005001800303 013000700321020000800328020002000336020001400356020000700370020001500377#VV10.03 947#VV10.03948#23000#Vi?t#454L#907.6#^214#n luyn kin thc theo cu trc thi mn lch s#Dng n luyn thi tt nghip THPT, i hc, cao ng#Nguyn Xu n Trng (ch.b.), Ng Th Thu Hin#^aH.#^aGio dc#2010#^a203tr.^b24cm#oanh#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#Nguyn Xun Trng#Ng Th Thu Hin#257615 #Lch s#Ph thng trung hc#Sch c thm# thi#Sch luyn thi## 00732000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020054000520030053001060070052001590080005002110090 01100216010000500227011001500232039000500247004004000252005001300292005001200305 00500170031701300070033402000090034102000200035002000070037002000140037702000150 0391#VV10.03949#VV10.03950#18500#Vi?t#454L#570.76#^214#n luyn kin thc the o cu trc thi mn sinh hc#Dng n luyn thi tt nghip THPT, i hc, cao ng#Ng Vn Hng (ch.b.), Anh Dng, Hong Thanh Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^a1 63tr.^b24cm#oanh#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#Ng Vn Hng# Anh Dn g#Hong Thanh Hng#257616#Sinh hc#Ph thng trung hc# thi#Sch c thm#Sch luyn thi## 00728000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020050000520030053001020070050001550080005002050090 01100210010000500221011001500226039000500241004004000246005001600286005001500302 00500170031701300070033402000050034102000200034602000070036602000140037302000150 0387#VV10.03951#VV10.03952#25000#Vi?t#454L#510.76#^214#n luyn kin thc the o cu trc thi mn ton#Dng n luyn thi tt nghip THPT, i hc, cao ng# Nguyn Hi Chu, Phm c Quang, Nguyn Th Thch#^aH.#^aGio dc#2010#^a223tr.^ b24cm#oanh#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#Nguyn Hi Chu#Phm c Quan g#Nguyn Th Thch#257617#Ton#Ph thng trung hc# thi#Sch c thm#Sch luy n thi## 00748000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020051000530030053001040070062001570080005002190090 01100224010000500235011001500240039000500255004004000260005001700300005001800317 00500170033501300070035202000070035902000200036602000070038602000140039302000150 0407#VV10.03953#VV10.03954#27000#Vi?t#454L#530.076#^214#n luyn kin thc the o cu trc thi mn vt l#Dng n luyn thi tt nghip THPT, i hc, cao n g#Nguyn Trng Su (ch.b.), Nguyn Vn Nghip, Nguyn Sinh Qun#^aH.#^aGio dc# 2010#^a242tr.^b24cm#oanh#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#Nguyn Trng S u#Nguyn Vn Nghip#Nguyn Sinh Qun#257618#Vt l#Ph thng trung hc# thi#S ch c thm#Sch luyn thi## 00731000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020052000520030053001040070053001570080005002100090 01100215010000500226011001500231039000500246004004000251005001200291005001600303 00500150031901300070033402000080034102000200034902000070036902000140037602000150 0390#VV10.03955#VV10.03956#24000#Vi?t#454L#540.76#^214#n luyn kin thc theo cu trc thi mn ho hc#Dng n luyn thi tt nghip THPT, i hc, cao n g#V Anh Tun (ch.b.), Trn Nh Chuyn, Phm nh Hin#^aH.#^aGio dc#2010#^a21 5tr.^b24cm#oanh#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung#V Anh Tun#Trn Nh Chu yn#Phm nh Hin#257619#Ho hc#Ph thng trung hc# thi#Sch c thm#Sch luyn thi## 00562000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020072000520030012001240070012001360080005001480090 01100153010000500164011001500169039000500184005001200189013000700201020000800208 020002000216020000700236020001400243020001500257#VV10.03957#VV10.03958#16000#Vi ?t#H561D#540.76#^214#Hng dn n tp thi tt nghip trung hc ph thng nm hc 2009 - 2010#Mn ho hc#V Anh Tun#^aH.#^aGio dc#2010#^a147tr.^b24cm#oanh#V Anh Tun#257620#Ho hc#Ph thng trung hc#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi ## 00678000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020057000520030009001090070064001180080005001820090 01100187010000500198011001500203039000500218005001600223005001700239005001500256 00500130027101300070028402000050029102000200029602000070031602000140032302000150 0337#VV10.03960#VV10.03959#16000#Vi?t#H561D#510.76#^214#Hng dn n tp thi t t nghip THPT nm hc 2009 - 2010#Mn ton#Nguyn Hi Chu, Nguyn Th Thch, Ph m c Quang, H c Vng#^aH.#^aGio dc#2010#^a159tr.^b24cm#oanh#Nguyn Hi C hu#Nguyn Th Thch#Phm c Quang#H c Vng#257621#Ton#Ph thng trung hc #n tp#Sch c thm#Sch luyn thi## 00664000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020072000540030014001260070053001400080005001930090 01100198010000500209011001500214039000500229005001600234005001100250005001600261 013000700277020001000284020002000294020000700314020001400321020001500335#VV10.03 961#VV10.03962#16000#Vi?t#H561D#428.0076#^214#Hng dn n tp thi tt nghip t rung hc ph thng nm hc 2009 - 2010#Mn ting Anh#Nguyn Kim Hin (ch.b.), V Th Li, ng Hip Giang#^aH.#^aGio dc#2010#^a159tr.^b24cm#oanh#Nguyn Kim Hi n#V Th Li#ng Hip Giang#257622#Ting Anh#Ph thng trung hc#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi## 00639000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020072000510030012001230070040001350080005001750090 01100180010000500191011001500196039000500211005000700216005001500223005001600238 013000700254020000800261020002000269020000700289020001400296020001500310#VV10.03 963#VV10.03964#16000#Vi?t#H561D#807.6#^214#Hng dn n tp thi tt nghip trun g hc ph thng nm hc 2009 - 2010#Mn ng vn#V Nho, Nguyn Duy Kha, Trn n g Ngha#^aH.#^aGio dc#2010#^a159tr.^b24cm#oanh#V Nho#Nguyn Duy Kha#Trn ng Ngha#257623#Ng vn#Ph thng trung hc#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi## 00698000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020057000510030012001080070067001200080005001870090 01100192010000500203011001500208039000500223005001900228005001800247005001600265 00500200028101300070030102000080030802000200031602000070033602000140034302000150 0357#VV10.03965#VV10.03966#16000#Vi?t#H561D#907.6#^214#Hng dn n tp thi tt nghip THPT nm hc 2009 - 2010#Mn lch s#Nguyn Xun Trng (ch.b.), Ng Th Thu Hin, Nguyn Kim Tng Vy#^aH.#^aGio dc#2010#^a151tr.^b24cm#oanh#Nguyn Xun Trng#Ng Th Thu Hin#Trn ng Ngha#Nguyn Kim Tng Vy#257624#Lch s #Ph thng trung hc#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi## 00676000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020057000540030011001110070047001220080005001690090 01100174010000500185011001500190039000500205005001300210005001200223005001200235 01300070024702000120025402000070026602000200027302000070029302000140030002000090 0314020001500323#VV10.03967#VV10.03968#16000#Vi?t#H561D#330.9597#^214#Hng dn n tp thi tt nghip THPT nm hc 2009 - 2010#Mn a l#Phm Th Sen (ch.b.), Anh Dng, L M Phong#^aH.#^aGio dc#2010#^a139tr.^b24cm#oanh#Phm Th Sen# Anh Dng#L M Phong#257625#a kinh t#a l#Ph thng trung hc#n tp#Sc h c thm#Vit Nam#Sch luyn thi## 00792000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020089000550030014001440070058001580080005002160090 01100221010000500232011001500237039000500252004003900257005001600296005001800312 00500110033000500140034100500140035501300070036902000100037602000200038602000070 0406020001400413020001500427#VV10.03969#VV10.03970#17000#Vi?t#CH502B#428.0076#^ 214#Chun b kin thc n thi tt nghip trung hc ph thng v tuyn sinh i h c, cao ng#Mn ting Anh#Nguyn Hi Chu (ch.b.), Trn Th Thu Hin, V Th L i...#^aH.#^aGio dc#2010#^a175tr.^b24cm#oanh#Ti bn ln th 3 c chnh l, b sung#Nguyn Hi Chu#Trn Th Thu Hin#V Th Li#Trn Th Mnh#Trn Hng Vn#25 7626#Ting Anh#Ph thng trung hc#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi## 00774000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020089000410030012001300070073001420080005002150090011002200100 00500231011001500236039000500251004003900256005001600295005001800311005001500329 00500130034401300070035702000080036402000080037202000200038002000070040002000140 0407020001500421#VV10.03971#19000#Vi?t#CH502B#807.6#^214#Chun b kin thc n thi tt nghip trung hc ph thng v tuyn sinh i hc, cao ng#Mn ng vn#N guyn Hi Chu (ch.b.), Nguyn Trng Hon, Nguyn Duy Kha, Ng Vn Tun#^aH.#^aG io dc#2010#^a179tr.^b24cm#oanh#Ti bn ln th 3 c chnh l, b sung#Nguyn H i Chu#Nguyn Trng Hon#Nguyn Duy Kha#Ng Vn Tun#257627#Ng vn#Vn hc#Ph thng trung hc#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi## 00728000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020089000540030013001430070052001560080005002080090 01100213010000500224011001500229039000500244004003900249005001300288005001100301 00500180031201300070033002000090033702000200034602000070036602000140037302000150 0387#VV10.03972#VV10.03973#23500#Vi?t#CH502B#576.076#^214#Chun b kin thc n thi tt nghip trung hc ph thng v tuyn sinh i hc, cao ng#Mn sinh hc #Ng Vn Hng (ch.b.), L Hng, Phan Thanh Phng#^aH.#^aGio dc#2010#^a251t r.^b24cm#oanh#Ti bn ln th 3 c chnh l, b sung#Ng Vn Hng# L Hng#Pha n Thanh Phng#257628#Sinh hc#Ph thng trung hc#n tp#Sch c thm#Sch luy n thi## 00772000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020089000550030011001440070053001550080005002080090 01100213010000500224011001500229039000500244004003900249005001600288005001300304 00500140031701300070033102000120033802000070035002000200035702000070037702000140 0384020000900398020001500407#VV10.03974#VV10.03975#24500#Vi?t#CH502B#330.9597#^ 214#Chun b kin thc n thi tt nghip trung hc ph thng v tuyn sinh i h c, cao ng#Mn a l#Nguyn Hi Chu (ch.b.), Phm Th Sen, Ph Cng Vit#^aH .#^aGio dc#2010#^a267tr.^b24cm#oanh#Ti bn ln th 3 c chnh l, b sung#Ngu yn Hi Chu#Phm Th Sen#Ph Cng Vit#257629#a kinh t#a l#Ph thng trun g hc#n tp#Sch c thm#Vit Nam#Sch luyn thi## 00674000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020039000520030079000910070032001700080005002020090 01100207010000500218011001500223039000500238004001800243005001700261005001400278 013000700292020000500299020002000304020000700324020001400331020001500345#VV10.03 976#VV10.03977#30000#Vi?t#250T#510.76#^214# thi tuyn sinh THPT chuyn mn t on#THPT chuyn i hc S phm H Ni, THPT Chu Vn An v THPT H Ni _ Amsterd am#Phm Minh Phng, Nguyn Sn H#^aH.#^aGio dc#2010#^a239tr.^b24cm#oanh#Ti bn ln th 1#Phm Minh Phng#Nguyn Sn H#257630#Ton#Ph thng trung hc# thi#Sch c thm#Sch luyn thi## 00653000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020062000520030068001140070019001820080005002010090 01100206010000500217011001500222039000500237004001800242005001900260013000700279 020000800286020000800294020002000302020001400322020001500336#VV10.03978#VV10.039 79#38000#Vi?t#CH458K#807.6#^214#Cht kin thc ng vn trong chng trnh trung hc ph thng#Phc v n thi tt nghip THPT, n thi tuyn sinh i hc, cao ng#Nguyn Trng Khnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a355tr.^b24cm#oanh#Ti bn ln th 2 #Nguyn Trng Khnh#257631#Ng vn#Vn hc#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sc h luyn thi## 00689000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020089000520030012001410070036001530080005001890090 01100194010000500205011001500210039000500225004003900230005001600269005001900285 013000700304020000800311020002000319020000700339020001400346020001500360#VV10.03 980#VV10.03981#24500#Vi?t#CH502B#907.6#^214#Chun b kin thc n thi tt nghi p trung hc ph thng v tuyn sinh i hc, cao ng#Mn lch s#Nguyn Hi Ch u, Nguyn Xun Trng#^aH.#^aGio dc#2010#^a262tr.^b24cm#oanh#Ti bn ln th 3 c chnh l, b sung#Nguyn Hi Chu#Nguyn Xun Trng#257632#Lch s#Ph thn g trung hc#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi## 00785000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020089000540030011001430070077001540080005002310090 01100236010000500247011001500252039000500267004003900272005001600311005001600327 00500170034300500170036001300070037702000070038402000200039102000070041102000140 0418020001500432#VV10.03982#VV10.03983#23000#Vi?t#CH502B#530.076#^214#Chun b kin thc n thi tt nghip trung hc ph thng v tuyn sinh i hc, cao ng# Mn vt l#Nguyn Hi Chu (ch.b.), Nguyn Vn Phn, Nguyn Sinh Qun, Nguyn Tr ng Su#^aH.#^aGio dc#2010#^a234tr.^b24cm#oanh#Ti bn ln th 3 c chnh l, b sung#Nguyn Hi Chu#Nguyn Vn Phn#Nguyn Sinh Qun#Nguyn Trng Su#257633 #Vt l#Ph thng trung hc#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi## 00688000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020089000530030009001420070042001510080005001930090 01100198010000500209011001500214039000500229004003900234005001600273005001700289 013000700306020000500313020002000318020000700338020001400345020001500359#VV10.03 984#VV10.03985#21000#Vi?t#CH502B#510.76#^214#Chun b kin thc n thi tt nghi p trung hc ph thng v tuyn sinh i hc, cao ng#Mn ton#Nguyn Hi Chu (ch.b.), Nguyn Th Thch#^aH.#^aGio dc#2010#^a211tr.^b24cm#oanh#Ti bn ln t h 3 c chnh l, b sung#Nguyn Hi Chu#Nguyn Th Thch#257634#Ton#Ph thng trung hc#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi## 00684000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020089000530030012001420070037001540080005001910090 01100196010000500207011001500212039000500227004003900232005001600271005001200287 013000700299020000800306020002000314020000700334020001400341020001500355#VV10.03 986#VV10.03987#24500#Vi?t#CH502B#540.76#^214#Chun b kin thc n thi tt nghi p trung hc ph thng v tuyn sinh i hc, cao ng#Mn ho hc#Nguyn Hi Ch u (ch.b.), V Anh Tun#^aH.#^aGio dc#2010#^a263tr.^b24cm#oanh#Ti bn ln th 3 c chnh l, b sung#Nguyn Hi Chu#V Anh Tun#257635#Ho hc#Ph thng tru ng hc#n tp#Sch c thm#Sch luyn thi## 00729000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020052000510030053001030070049001560080005002050090 01100210010000500221011001500226039000500241004003900246005001800285005001500303 00500140031801300070033202000080033902000200034702000070036702000140037402000150 0388#VV10.03988#VV10.03989#22000#Vi?t#454L#807.6#^214#n luyn kin thc theo cu trc thi mn ng vn#Dng n luyn thi tt nghip THPT, i hc, cao ng #Trn Th Kim Dung, Nguyn Duy Kha, Nguyn An Thi#^aH.#^aGio dc#2010#^a195tr.^ b24cm#oanh#Ti bn ln th 1 c sa cha, b sung#Trn Th Kim Dung#Nguyn Duy K ha#Nguyn An Thi#257636#Ng vn#Ph thng trung hc# thi#Sch c thm#Sch lu yn thi## 00559000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400070046000660220004001120050015001160050014001310050 01400145008000500159009001100164010000500175011001400180012001800194020000500212 020000600217020000800223020001400231039000500245013000700250#VV10.03990#10000#V i?t#T550L#372.7#^214#T luyn Violympic ton 1#Phm Ngc nh, L Thng Nht, Tr n Anh Tuyn#T.2#Phm Ngc nh#L Thng Nht#Trn Anh Tun#^aH.#^aGio dc#2010 #^a63tr.^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#oanh#257637## 00560000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400070046000660220004001120050015001160050014001310050 01500145008000500160009001100165010000500176011001400181012001800195020000500213 020000600218020000800224020001400232039000500246013000700251#VV10.03991#10000#V i?t#T550L#372.7#^214#T luyn Violympic ton 2#Phm Ngc nh, L Thng Nht, Tr n Anh Tuyn#T.2#Phm Ngc nh#L Thng Nht#Trn Anh Tuyn#^aH.#^aGio dc#201 0#^a67tr.^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#oanh#257638## 00528000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400070045000660220004001110050015001150050014001300050 01400144008000500158009001100163010000500174011001400179020000500193020000600198 020000800204020001400212039000500226013000700231#VV10.03992#10000#Vi?t#T550L#37 2.7#^214#T luyn Violympic ton 3#Phm Ngc nh, Nguyn Th M, L Thng Nht# T.2#Phm Ngc nh#Nguyn Th M#L Thng Nht#^aH.#^aGio dc#2010#^a75tr.^b24c m#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#oanh#257639## 00558000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400070045000660220004001110050015001150050014001300050 01400144008000500158009001100163010000500174011001400179012001800193020000500211 020000600216020000800222020001400230039000500244013000700249#VV10.03993#10000#V i?t#T550L#372.7#^214#T luyn Violympic ton 4#Phm Ngc nh, Nguyn Th M, L Thng Nht#T.2#Phm Ngc nh#Nguyn Th M#L Thng Nht#^aH.#^aGio dc#2010# ^a79tr.^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#oanh#257640## 00560000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400070046000660220004001120050015001160050014001310050 01500145008000500160009001100165010000500176011001400181012001800195020000500213 020000600218020000800224020001400232039000500246013000700251#VV10.03994#10000#V i?t#T550L#372.7#^214#T luyn Violympic ton 5#Phm Ngc nh, L Thng Nht, Tr n Anh Tuyn#T.2#Phm Ngc nh#L Thng Nht#Trn Anh Tuyn#^aH.#^aGio dc#201 0#^a83tr.^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#oanh#257641## 00562000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020026000410070046000670220004001130050016001170050014001330050 01400147008000500161009001100166010000500177011001400182020000500196020000600201 020000800207020001400215039000600229012001800235013000700253#VV10.03995#10000#V i?t#T550L#510.76#^214#T luyn Violympic ton 6#Nguyn Hi Chu, L Thng Nht, ng Vn Qun#T.2#Nguyn Hi Chu#L Thng Nht#ng Vn Qun#^aH.#^aGio dc#20 10#^a75tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#TDung#T sch Violympic#257642 ## 00560000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020026000410070045000670220004001120050016001160050014001320050 01300146008000500159009001100164010000500175011001400180012001800194020000500212 020000600217020000800223020001400231039000600245013000700251#VV10.03996#10000#V i?t#T550L#510.76#^214#T luyn Violympic ton 7#Nguyn Hi Chu, L Thng Nht, V Th Tuyn#T.2#Nguyn Hi Chu#L Thng Nht#V Th Tuyn#^aH.#^aGio dc#2010 #^a80tr.^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#TDung#257643## 00560000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020026000410070045000670220004001120050016001160050014001320050 01300146008000500159009001100164010000500175011001400180012001800194020000500212 020000600217020000800223020001400231039000600245013000700251#VV10.03997#10000#V i?t#T550L#510.76#^214#T luyn Violympic ton 8#Nguyn Hi Chu, L Thng Nht, V Th Tuyn#T.2#Nguyn Hi Chu#L Thng Nht#V Th Tuyn#^aH.#^aGio dc#2010 #^a80tr.^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#TDung#257644## 00562000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020026000410070046000670220004001130050016001170050014001330050 01400147008000500161009001100166010000500177011001400182012001800196020000500214 020000600219020000800225020001400233039000600247013000700253#VV10.03998#10000#V i?t#T550L#510.76#^214#T luyn Violympic ton 9#Nguyn Hi Chu, L Thng Nht, ng Vn Qun#T.2#Nguyn Hi Chu#L Thng Nht#ng Vn Qun#^aH.#^aGio dc#20 10#^a80tr.^b24cm#T sch Violympic#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#TDung#257645 ## 00557000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020042000500070017000920040018001090080005001270090 01100132010000500143011001400148012003300162005001700195013000700212020000700219 020000500226020001600231020001400247039000600261#VV10.03999#VV10.04000#13000#Vi ?t#NH556B#513#^214#Nhng bi ton v chia ht v chia cn d#Nguyn Danh Ninh#T i bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a99tr.^b24cm#Chuyn s hc. Chuyn s 6#Nguyn Danh Ninh#257646#S hc#Ton#Trung hc c s#Sch c thm#TDung## 00609000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020014000390030039000530070054000920080005001460090011001510100 00500162011001400167005001500181005001100196005001800207013000700225020000800232 020001200240020001100252020000600263020000600269020001400275039000600289#VV10.04 001#11000#Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn 6 - 7#Chng trnh a phng, tnh Hng Yn#o Quang in (ch.b.), V Tin K, Nguyn Nguyn Tn#^aH.#^aGio dc#2010# ^a64tr.^b24cm#o Quang in#V Tin K#Nguyn Nguyn Tn#257647#Ng vn#Tp lm vn#Ting Vit#Lp 6#Lp 7#Sch c thm#TDung## 00629000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020014000390030039000530070054000920080005001460090011001510100 00500162011001400167005001500181005001100196005001800207013000700225020000800232 02000120024002000080025202000110026002000060027102000060027702000140028303900060 0297#VV10.04002#11000#Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn 8 - 9#Chng trnh a phn g, tnh Hng Yn#o Quang in (ch.b.), V Tin K, Nguyn Nguyn Tn#^aH.#^aGi o dc#2010#^a64tr.^b24cm#o Quang in#V Tin K#Nguyn Nguyn Tn#257648#Ng vn#Tp lm vn#Vn hc#Ting Vit#Lp 6#Lp 7#Sch c thm#TDung## 00629000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020030000390070034000690220004001032210027001070080005001340090 01100139010000500150011001400155005001800169005001500187013000700202020000800209 02000120021702000080022902000110023702000060024802000060025402000110026002000140 0271039000600285#VV10.04003#12000#Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn a phng Qung Ninh#Trng Quc Trung, Trn Thu Hnh#T.1#Dnh cho hc sinh lp 6, 7#^aH.#^aGi o dc#2009#^a71tr.^b24cm#Trng Quc Trung#Trn Thu Hnh#257649#Ng vn#Tp l m vn#Vn hc#Ting Vit#Lp 6#Lp 7#Qung Ninh#Sch c thm#TDung## 00629000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020030000390070034000690220004001032210027001070080005001340090 01100139010000500150011001400155005001800169005001500187013000700202020000800209 02000120021702000080022902000110023702000060024802000060025402000110026002000140 0271039000600285#VV10.04004#12000#Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn a phng Qung Ninh#Trng Quc Trung, Trn Thu Hnh#T.2#Dnh cho hc sinh lp 8, 9#^aH.#^aGi o dc#2009#^a72tr.^b24cm#Trng Quc Trung#Trn Thu Hnh#257650#Ng vn#Tp l m vn#Vn hc#Ting Vit#Lp 8#Lp 9#Qung Ninh#Sch c thm#TDung## 00745000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530030050000730070066001230220004001892210 00900193004001800202008001700220009003000237010000500267011001400272005001700286 00500080030300500170031100500130032801300070034102000100034802000090035802000080 0367020001400375039000600389#VV10.04006#VV10.04005#10000#Vi?t#L207L#372.652#^21 4#Let's learn English#Sch bi tp ting Anh dng cho hc sinh tiu hc#Nguyn Q uc Tun (ch.b.), Phan H, Th Ngc Hin, o Ngc Lc#Q.1#Workbook#Ti bn l n th 4#^aH. ; Singapore#^aGio dc ; Panpac Education#2010#^a96tr.^b24cm#Nguy n Quc Tun#Phan H# Th Ngc Lin#o Ngc Lc#257651#Ting Anh#Tiu hc#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00795000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530030050000730070090001230220004002132210 00900217004001800226008001700244009003000261010000500291011001500296005001700311 01300070032802000100033502000090034502000080035402000140036203900060037600500080 0382005001700390005001300407005001300420#VV10.04007#VV10.04008#10500#Vi?t#L207L #372.652#^214#Let's learn English#Sch bi tp ting Anh dng cho hc sinh tiu hc#Nguyn Quc Tun (ch.b.), Phan H, Th Ngc Hin, o Ngc Lc ; Wong Mei Lin cng tc#Q.2#Workbook#Ti bn ln th 3#^aH. ; Singapore#^aGio dc ; Panpa c Education#2010#^a104tr.^b24cm#Nguyn Quc Tun#257652#Ting Anh#Tiu hc#Bi t p#Sch c thm#TDung#Phan H# Th Ngc Hin#o Ngc Lc#Wong Mei Lin## 00798000000000361000450002600110000002600110001102000100002202000080003202000090 00400200014000490390006000630140007000690190005000761810006000810820008000878080 00500095002002000100003005000120007009000170022000400260221000900264005001700273 00400180029000800170030800900300032501000050035501100140036001300070037400500080 0381005001700389005001700406005001300423#VV10.04009#VV10.04010#Ting Anh#Bi tp #Tiu hc#Sch c thm#TDung#13000#Vi?t#L207L#372.652#^214#Let's learn English #Sch bi tp ting Anh dng cho hc sinh tiu hc#Nguyn Quc Tun (ch.b.), Pha n H, Th Ngc Hin, o Ngc Lc ; Clarence Lim cng tc#Q.3#Workbook#Nguyn Quc Tun#Ti bn ln th 2#^aH. ; Singapore#^aGio dc ; Panpac Education#2010 #^a96tr.^b24cm#257653#Phan H# Th Ngc Hin#o Th Ngc Lc#Clarence Lim## 00709000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020017000520030027000690070055000960220004001510040 01800155008000500173009001100178010000500189011001500194015003300209005001600242 00500120025800500140027000500170028400500140030101300070031502000080032202000090 0330020001400339039000600353#VV10.04011#VV10.04012#10500#Vi?t#C513H#372.34#^214 #Cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh tiu hc#Nguyn Xun Huy (ch.b.), Bi Vit H , L Quang Phan...#Q.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a111tr.^b24cm#T TS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Xun Huy#Bi Vit H#L Quang Phan#Hong T rng Thi#Bi Vn Thanh#257654#Tin hc#Tiu hc#Sch c thm#TDung## 00709000000000349000450002600110000002600110001102000080002202000090003002000140 00390390006000530140007000590190005000661810006000710820007000778080005000840020 01700089003002700106007005500133022000400188005001600192005001200208005001400220 00500170023400500140025100400180026500800050028300900110028801000050029901100150 0304015003300319013000700352#VV10.04013#VV10.04014#Tin hc#Tiu hc#Sch c th m#TDung#11500#Vi?t#C513H#372.34#^214#Cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh tiu h c#Nguyn Xun Huy (ch.b.), Bi Vit H, L Quang Phan...#Q.2#Nguyn Xun Huy#Bi Vit H#L Quang Phan#Hong Trng Thi#Bi Vn Thanh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aG io dc#2010#^a119tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#257655## 00709000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020017000520030027000690070055000960220004001510050 01600155005001200171005001400183005001700197005001400214004001800228008000500246 00900110025101000050026201100150026701500330028202000080031502000090032302000140 0332039000600346013000700352#VV10.04015#VV10.04016#19400#Vi?t#C513H#372.34#^214 #Cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh tiu hc#Nguyn Xun Huy (ch.b.), Bi Vit H , L Quang Phan...#Q.3#Nguyn Xun Huy#Bi Vit H#L Quang Phan#Hong Trng Th i#Bi Vn Thanh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a143tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Tin hc#Tiu hc#Sch c thm#TDung#257656## 00672000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020033000490070066000820220004001480040018001520080 00500170009001100175010000500186011001500191015003300206005001400239005001200253 00500150026500500140028001300070029402000080030102000160030902000150032503900060 0340#VV10.04017#VV10.04018#10500#Vi?t#T311H#004#^214#Tin hc dnh cho trung hc c s#Phm Th Long (ch.b.), Bi Vit H, Quch Tt Kin, Bi Vn Thanh#Q.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a112tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Phm Th Long#Bi Vit H#Quch Tt Kin#Bi Vn Thanh#257657#Tin hc#Trung hc c s#Sch gio khoa#TDung## 00672000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020033000490070066000820220004001480040018001520080 00500170009001100175010000500186011001500191015003300206020000800239020001600247 02000150026300500140027800500120029200500150030400500140031901300070033303900060 0340#VV10.04019#VV10.04020#14300#Vi?t#T311H#004#^214#Tin hc dnh cho trung hc c s#Phm Th Long (ch.b.), Bi Vit H, Quch Tt Kin, Bi Vn Thanh#Q.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a128tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Tin hc#Trung hc c s#Sch gio khoa#Phm Th Long#Bi Vit H#Quch Tt K in#Bi Vn Thanh#257658#TDung## 00724000000000349000450002600110000002600110001102000080002202000160003002000150 00460390006000610140007000670190005000741810006000790820004000858080005000890020 03300094007006600127022000400193005001400197005001200211005001500223005001400238 00400180025200800050027000900110027501000050028601100150029101500330030602000180 0339013000700357020001000364#VV10.04021#VV10.04022#Tin hc#Trung hc c s#Sch gio khoa#TDung#18300#Vi?t#T311H#005#^214#Tin hc dnh cho trung hc c s#Phm Th Long (ch.b.), Bi Vit H, Quch Tt Kin, Bi Vn Thanh#Q.3#Phm Th Long# Bi Vit H#Quch Tt Kin#Bi Vn Thanh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010# ^a124tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Phn mm my tnh#257659#Lp tr nh## 01118000000000349000450002600100000002600100001001400070002001900050002718100070 00320820006000398080005000450020083000500070084001330080005002170090011002220100 00500233011001500238015004300253004001800296005001300314005001800327005002200345 00500200036701300070038702103070039402000200070102000050072102000110072602000130 0737020001200750039000600762#VV0.04023#VV0.04024#28000#Vi?t#PH561P#027.8#^214#P hng php v kinh nghim tuyn truyn, gii thiu sch trong th vin trng h c#L Th Chinh (ch.b.), L Th Thanh Hng, Nguyn Th Kim Phng, Trn Th Ngc Thanh#^aH.#^aGio dc#2010#^a211tr.^b24cm#Th mc: tr. 200. - Ph lc cui chnh vn#Ti bn ln th 2#L Th Chinh#L Th Thanh Hng#Nguyn Th Kim Phng#Trn Th Ngc Thanh#257660#Trnh by cch thc t chc a dng cc hnh thc tuyn t ruyn ti liu trong th vin trng hc nh: im sch, gii thiu sch, k chu yn theo sch, t chc cc cuc thi tm hiu v sch.... Phng php, kinh nghi m tuyn truyn, gii thiu sch. Mt s bi tuyn truyn, gii thiu, im sch tiu biu#Th vin trng hc#Sch#Gii thiu#Tuyn truyn#Kinh nghim#TDung## 00968000000000325000450002600100000002600100001001400060002001900050002618100060 00310820007000378080005000440020091000490070068001400080005002080090011002130100 00500224011001400229015003300243013000700276005001500283021021400298020002100512 02000180053302000150055103900060056600500190057200500150059100500160060600500200 0622#VV0.04025#VV0.04026#4500#Vi?t#H561D#372.19#^214#Hng dn tch hp ni dun g hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh cp tiu hc#B.s.: Phm Ngc nh (ch.b.), Xun Th Nguyt H, Nguyn Vit H...#^aH.#^aGio dc#2010#^a24tr .^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#257661#Phm Ngc nh#Hng dn gio vi n t chc thc hin tch hp ni dung "Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh" vo cc mn hc ting Vit, o c, m nhc v hot ng ngoi gi t rong chng trnh ging dy tiu hc#T tng H Ch Minh#Gio dc tiu hc#Sch gio vin#TDung#Xun Th Nguyt H#Nguyn Vit H#Nguyn Th Hnh#Trn Th Hin Lng## 01021000000000325000450002600100000002600100001001400060002001900050002618100060 00310820008000378080005000450020098000500070068001480080005002160090011002210100 00500232011001400237015003300251013000700284005001800291021025100309020002100560 02000250058102000150060603900060062100500140062700500170064100500160065800500210 0674#VV0.04027#VV0.04028#5500#Vi?t#H561D#373.236#^214#Hng dn tch hp ni du ng hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh cp trung hc c s#B.s.: N guyn Trng Hon (ch.b.), Bi Ngc Dip, Nguyn Thu Hng...#^aH.#^aGio dc#201 0#^a32tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#257662#Nguyn Trng Hon#Hng dn gio vin t chc thc hin tch hp ni dung "Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh" vo cc mn hc ng vn, lch s, gio dc cng dn, m nh c, m thut v hot ng ngoi gi trong chng trnh ging dy cp trung hc c s#T tng H Ch Minh#Gio dc trung hc c s#Sch gio vin#TDung#Bi Ngc Dip#Nguyn Thu Hng#Nguyn Hu Khi#Nguyn Th Thanh Mai## 01014000000000325000450002600100000002600100001001400060002001900050002618100060 00310820008000378080005000450020102000500070068001520080005002200090011002250100 00500236011001400241015003300255013000700288005001800295021023600313020002100549 02000290057002000150059903900060061400500140062000500170063400500160065100500210 0667#VV0.04029#VV0.04030#4500#Vi?t#H561D#373.238#^214#Hng dn tch hp ni du ng hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh cp trung hc ph thng#B.s .: Nguyn Trng Hon (ch.b.), Bi Ngc Dip, Nguyn Thu Hng...#^aH.#^aGio dc #2010#^a24tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#257663#Nguyn Trng Hon#H ng dn gio vin t chc thc hin tch hp ni dung "Hc tp v lm theo tm g ng o c H Ch Minh" vo cc mn hc ng vn, lch s, gio dc cng dn v hot ng ngoi gi trong chng trnh ging dy cp trung hc ph thng#T t ng H Ch Minh#Gio dc ph thng trung hc#Sch gio vin#TDung#Bi Ngc Dip#N guyn Thu Hng#Nguyn Hu Khi#Nguyn Th Thanh Mai## 01000000000000361000450002600100000002600100001001400060002001900050002618100060 00310820004000378080005000410020078000460030046001240070069001700080005002390090 01100244010000500255011001400260015003300274013000700307021016100314020002100475 02000080049602000090050402000240051302000150053703900060055200500140055800500140 0572005002200586005002100608005000900629#VV0.04032#VV0.04031#6500#Vi?t#H561D#17 0#^214#Hng dn tch hp ni dung hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh#Dng trong cc trng trung cp chuyn nghip#B.s.: ng Th Din (ch.b.), ng Quc Bo, Nguyn Th Thanh Bnh...#^aH.#^aGio dc#2010#^a32tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#257664#Hng dn gio vin vn dng thc hin tch h p ni dung "Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh" vo ging dy m n chnh tr trung cp chuyn nghip#T tng H Ch Minh#o c#Gio dc#Trung hc chuyn nghip#Sch gio vin#TDung#ng Th Din#ng Quc Bo#Nguyn Th Th anh Bnh#Nguyn Th Ngc Dip#Trn Sm## 00904000000000325000450002600110000001900050001118100070001608200070002380800050 00300020047000350030049000820070054001310080005001850090011001900100005002010110 01400206005001300220005001300233005001500246005001900261005001700280013000700297 02102030030402000090050702000130051603900060052902000070053502000180054202000180 0560#VV10.04033#Vi?t#KH455C#372.19#^214#Khng c k nng sng chng ta s nh th no?#Ti liu dnh cho gio vin v cc bc ph huynh#Bi Vn Qun, Trn Bi L an, Trnh Thanh H (ch.b.)...#^aH.#^aGio dc#200?#^a10tr.^b24cm#Bi Vn Qun#Tr n Bi Lan#Trnh Thanh H#Nguyn Th Thu Cc#Nguyn Th Thanh#257665#Phn tch v ai tr ca k nng sng trong cuc sng. Gii thiu nhng c trng la tui mu gio, nhi ng v thiu nin gip gio vin v cc bc ph huynh trong qu trn h gio dc k nng sng cho tr#Gio dc#K nng sng#TDung#Tr em#Gio dc mu gio#Gio dc tiu hc## 00817000000000313000450002600110000001900050001118100060001608200040002280800050 00260020041000310030049000720070054001210080005001750090011001800100005001910110 01400196005001300210005001300223005001500236005001900251005001700270013000700287 021015600294020000900450020000700459020001800466020001300484039000600497#VV10.04 034#Vi?t#B300Q#649#^214#B quyt pht trin k nng sng cho tr#Ti liu dnh c ho gio vin v cc bc ph huynh#Bi Vn Qun, Trn Bi Lan, Trnh Thanh H (ch .b.)...#^aH.#^aGio dc#200?#^a10tr.^b24cm#Bi Vn Qun#Trn Bi Lan#Trnh Thanh H#Nguyn Th Thu Cc#Nguyn Th Thanh#257666#Phn tch nh hng tiu cc ca xung t gia cha m vi con trong vic pht trin k nng sng ca tr. Cch n g x ca cha m tr c k nng sng tt#Gio dc#Tr em#Gio dc gia nh#K nng sng#TDung## 01065000000000313000450002600110000001900050001118100060001608200040002280800050 00260020050000310030049000810070054001300080005001840090011001890100005002000110 01400205005001300219005001300232005001500245005001900260005001700279013000700296 021039800303020000900701020000700710020001000717020001800727039000600745#VV10.04 035#Vi?t#H561D#649#^214#Hng dn tr pht trin k nng giao tip ng x#Ti li u dnh cho gio vin v cc bc ph huynh#Bi Vn Qun, Trn Bi Lan, Trnh Tha nh H (ch.b.)...#^aH.#^aGio dc#200?#^a10tr.^b24cm#Bi Vn Qun#Trn Bi Lan#Tr nh Thanh H#Nguyn Th Thu Cc#Nguyn Th Thanh#257667#Trnh by s cn thit c a vic gio dc tr k nng giao tip. Gii thiu cc phng php gip cha m h ng dn tr pht trin k nng giao tip nh k nng nhn bit gi tr bn thn v lng t trng, k nng th hin s quan tm vi gia nh v nhng ngi xung quanh /Trnh by s cn thit ca vic gio dc tr k nng giao tip v p hng php hng dn tr pht trin k nng giao tip#Gio dc#Tr em#Giao tip# Gio dc gia nh#TDung## 00888000000000313000450002600110000001900050001118100060001608200040002280800050 00260020068000310030049000990070054001480080005002020090011002070100005002180110 01400223005001300237005001300250005001500263005001900278005001700297013000700314 021019300321020000900514020000700523020001800530039000600548020002000554#VV10.04 036#Vi?t#H561D#649#^214#Hng dn tr pht trin k nng nhn bit v x tr khi b xm hi#Ti liu dnh cho gio vin v cc bc ph huynh#Bi Vn Qun, Trn Bi Lan, Trnh Thanh H (ch.b.)...#^aH.#^aGio dc#200?#^a10tr.^b24cm#Bi Vn Qu n#Trn Bi Lan#Trnh Thanh H#Nguyn Th Thu Cc#Nguyn Th Thanh#257668#Nu l n vai tr ca vic gio dc tr k nng nhn bit v x tr khi b xm hi. Gii thiu cc phng php gip cha m hng dn tr nhn bit v x tr mt s tnh hung b xm hi ph bin#Gio dc#Tr em#Gio dc gia nh#TDung#Phng chng x m hi## 00974000000000325000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290020075000340030049001090070054001580080005002120090011002170100005002280110 01400233005001300247005001300260005001500273005001900288005001700307013000700324 02102570033102000090058802000070059702000180060402000120062202000080063403900060 0642#VV10.04037#Vi?t#H561D#372.37#^214#Hng dn tr pht trin k nng phng tr nh v x tr tai nn thng tch#Ti liu dnh cho gio vin v cc bc ph huy nh#Bi Vn Qun, Trn Bi Lan, Trnh Thanh H (ch.b.)...#^aH.#^aGio dc#200?#^a 10tr.^b24cm#Bi Vn Qun#Trn Bi Lan#Trnh Thanh H#Nguyn Th Thu Cc#Nguyn T h Thanh#257669#Nu ln vai tr ca vic gio dc tr k nng phng trnh, x tr tai nn thng tch. Gii thiu phng php gio dc tr tiu hc pht trin k nng phng trnh, x tr cc tai nn thng tch nh tai nn do bng, do va p v tai nn rch da, chy mu#Gio dc#Tr em#Gio dc tiu hc#Phng chng#T ai nn#TDung## 00798000000000313000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290020060000340030049000940070054001430080005001970090011002020100005002130110 01300218005001300231005001300244005001500257005001900272005001700291013000700308 021012100315020000900436020000700445039000600452020001800458020000800476#VV10.04 038#Vi?t#H561D#372.37#^214#Hng dn tr pht trin k nng x l tnh hung ngu y him#Ti liu dnh cho gio vin v cc bc ph huynh#Bi Vn Qun, Trn Bi L an, Trnh Thanh H (ch.b.)...#^aH.#^aGio dc#200?#^a6tr.^b24cm#Bi Vn Qun#Tr n Bi Lan#Trnh Thanh H#Nguyn Th Thu Cc#Nguyn Th Thanh#257670#Gii thiu c c bin bo hiu nguy him gip gio vin hng dn tr nhn bit v x tr khi gp cc tnh hung nguy him#Gio dc#Tr em#TDung#Gio dc tiu hc#An ton## 00753000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020026000520070019000780040018000970080005001150090 01100120010000500131011001400136015004900150021014000199020002000339020001800359 020001700377020001400394005001000408005000800418013000700426039000600433#VV10.04 039#VV10.04040#16000#Vi?t#T550#372.21#^214#T in bng tranh ca b#Kim Thanh , i Hng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a80tr.^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to Tp. H Ch Minh#Gip tr t 1 - 6 tui tip nhn nhng kin thc v mi trng xung quanh, v trng, lp, nh, dng sinh hot... thng qua c c hnh nh#Kin thc ph thng#Gio dc mu gio#T in hnh nh#Sch mu gio #Kim Thanh#i Hng#257671#TDung## 00644000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020018000430030013000610290030000740070022001040040018001260080 00500144009001100149010000500160011001400165012006300179020001800242020000900260 020001300269020001400282005001200296005000900308013000700317039000600324#VV10.04 041#5500#Vi?t#CH303V#895.9223#^214#Chic v ca nhm#Truyn tranh#The stocking of the porcupine#Nguyn Minh, Kim Dung#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a 15tr.^b24cm#T truyn tranh song ng Vit - Anh. Ch : Th gii loi vt#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Nguyn Minh#Kim Dung#257672#TDu ng## 00639000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020018000420030013000600290026000730070022000990040018001210080 00500139009001100144010000500155011001400160012006300174020001800237020000900255 020001300264020001400277005001200291005000900303013000700312039000600319#VV10.04 042#5500#Vi?t#M515N#895.9223#^214#Mui nhp di kh#Truyn tranh#The tiny fooli sh mosquito#Nguyn Minh, Kim Dung#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr. ^b24cm#T truyn tranh song ng Vit - Anh. Ch : Th gii loi vt#Vn hc th iu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Nguyn Minh#Kim Dung#257673#TDung## 00644000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020016000420030013000580290033000710070022001040040018001260080 00500144009001100149010000500160011001400165012006300179020001800242020000900260 020001300269020001400282005001200296005000900308013000700317039000600324#VV10.04 043#5500#Vi?t#T113K#895.9223#^214#Tc k chy thi#Truyn tranh#A gecko in a run ning competition#Nguyn Minh, Kim Dung#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a 15tr.^b24cm#T truyn tranh song ng Vit - Anh. Ch : Th gii loi vt#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Nguyn Minh#Kim Dung#257674#TDu ng## 00633000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020016000430030013000590290021000720070022000930040018001150080 00500133009001100138010000500149011001400154012006300168020001800231020000900249 020001300258020001400271005001200285005000900297013000700306039000600313#VV10.04 044#5500#Vi?t#NG551N#895.9223#^214#Nga non hu #Truyn tranh#A pony eager to kick#Nguyn Minh, Kim Dung#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr.^b24cm #T truyn tranh song ng Vit - Anh. Ch : Th gii loi vt#Vn hc thiu nh i#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Nguyn Minh#Kim Dung#257675#TDung## 00635000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020016000420030013000580290024000710070022000950040018001170080 00500135009001100140010000500151011001400156012006300170020001800233020000900251 020001300260020001400273005001200287005000900299013000700308039000600315#VV10.04 045#5500#Vi?t#L551L#895.9223#^214#La lm nhc s#Truyn tranh#Donkey to be a m usician#Nguyn Minh, Kim Dung#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr.^b24 cm#T truyn tranh song ng Vit - Anh. Ch : Th gii loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Nguyn Minh#Kim Dung#257676#TDung## 00632000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020016000430030013000590290020000720070022000920040018001140080 00500132009001100137010000500148011001400153012006300167020001800230020000900248 020001300257020001400270005001200284005000900296013000700305039000600312#VV10.04 046#5500#Vi?t#QU103V#895.9223#^214#Qui vt tn m#Truyn tranh#A monster named umm#Nguyn Minh, Kim Dung#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr.^b24cm# T truyn tranh song ng Vit - Anh. Ch : Th gii loi vt#Vn hc thiu nhi #Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Nguyn Minh#Kim Dung#257677#TDung## 00627000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020018000430030013000610290013000740070022000870040018001090080 00500127009001100132010000500143011001400148012006300162020001800225020000900243 020001300252020001400265005001200279005000900291013000700300039000600307#VV10.04 047#5500#Vi?t#C450-O#895.9223#^214#C ong li bing#Truyn tranh#The Lazy bee# Nguyn Minh, Kim Dung#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr.^b24cm#T tr uyn tranh song ng Vit - Anh. Ch : Th gii loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Nguyn Minh#Kim Dung#257678#TDung## 00632000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020016000420030013000580290021000710070022000920040018001140080 00500132009001100137010000500148011001400153012006300167020001800230020000900248 020001300257020001400270005001200284005000900296013000700305039000600312#VV10.04 048#5500#Vi?t#S428X#895.9223#^214#Si xm tham n#Truyn tranh#The greedy grey wolf#Nguyn Minh, Kim Dung#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr.^b24cm# T truyn tranh song ng Vit - Anh. Ch : Th gii loi vt#Vn hc thiu nhi #Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Nguyn Minh#Kim Dung#257679#TDung## 00644000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020021000420030013000630290028000760070022001040040018001260080 00500144009001100149010000500160011001400165012006300179020001800242020000900260 020001300269020001400282005001200296005000900308013000700317039000600324#VV10.04 049#5500#Vi?t#V207L#895.9223#^214#Vt lm lnh cu ho#Truyn tranh#The parrot becoming fireman#Nguyn Minh, Kim Dung#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a 15tr.^b24cm#T truyn tranh song ng Vit - Anh. Ch : Th gii loi vt#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Nguyn Minh#Kim Dung#257680#TDu ng## 00636000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020015000430030013000580290025000710070022000960040018001180080 00500136009001100141010000500152011001400157012006300171020001800234020000900252 020001300261020001400274005001200288005000900300013000700309039000600316#VV10.04 050#5500#Vi?t#NH460L#895.9223#^214#Nh li m dn#Truyn tranh#Remember mother' s advice#Nguyn Minh, Kim Dung#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr.^b2 4cm#T truyn tranh song ng Vit - Anh. Ch : Th gii loi vt#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Sch song ng#Nguyn Minh#Kim Dung#257681#TDung## 00773000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370010009000420020036000510030033000870070023001200080005001430090 01100148010000500159011001400164015006200178005000700240013000700247021019900254 020000900453020000800462039000600470020000700476#VV10.04051#VV10.04052#Vi?t#S450 T#649#^214#Hng Anh#S tay nui con kho, dy con ngoan#Ti liu dnh cho cc b c cha m#B.s.: Hng Anh, Thu H#^aH.#^aGio dc#2009#^a63tr.^b21cm#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Thu H#257682#Hng dn cc bc cha m cch chm sc tr t khi trong bng m, p ng y cc nhu cu ca t r, nui tr kho mnh, chm sc v sinh, phng chng tai nn thng tch cho tr , chm sc tr m...#Nui tr#Dy tr#TDung#Tr em## 01089000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510030064000690070063001330040019001960080 00500215009001100220010000500231011001500236015003300251021028200284020001800566 02000100058402000090059402000110060302000110061400500140062500500120063900500180 0651005001600669005001700685013000700702039000600709#VV10.04053#VV10.04054#22000 #Vi?t#K312T#338.5#^214#Kinh t hc vi m#Gio trnh dng trong cc trng i h c, cao ng khi kinh t#B.s.: Ng nh Giao (ch.b.), V Kim Dng, Nguyn Ngc Huyn...#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#2010#^a287tr.^b21cm#TTS ghi: B Gi o dc v o to#Trnh by tng quan v kinh t hc vi m, cung - cu, hnh vi c a ngi tiu dng v nh sn xut, cnh tranh v c quyn, th trng yu t s n xut. Vai tr ca chnh ph trong nn kinh t th trng. Phn tch nh hng ca cc yu t n s cn bng v phn ng ca th trng#Kinh t hc vi m#Ti u dng#Sn xut#Th trng#Gio trnh#Ng nh Giao#V Kim Dng#Nguyn Ngc Huy n#Nguyn Nh Bnh#Nguyn Mnh Qun#257683#TDung## 00624000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010012000560020025000680070032000930040019001250080 00500144009001100149010000500160011001500165021008600180020001700266020000800283 020001100291005001900302013000700321039000600328#VV10.04055#VV10.04056#16000#Vi ?t#B103T#621.381076#^214# Xun Th#Bi tp k thut in t# Xun Th, Nguy n Vit Nguyn#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2010#^a187tr.^b21cm#Tm tt l thuyt v bi tp v k thut tng t v k thut xung - s trong in t#K th ut in t#Bi tp#Gio trnh#Nguyn Vit Nguyn#257684#TDung## 00735000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480010016000530020020000690070016000890040018001050080 00500123009001100128010000500139011001500144021024600159020001700405020001100422 020001100433013000700444039000600451#VV10.04057#VV10.04058#25000#Vi?t#K300T#621 .381#^214#ng Vn Chuyt#K thut in t s#ng Vn Chuyt#Ti bn ln th 9# ^aH.#^aGio dc#2010#^a304tr.^b21cm#Trnh by nhng kin thc c bn v k thut in t s: cc h thng s m v m, c tnh chuyn mch ca cc thit b b n dn, cc h logic s, thit k cc h logic t hp, cc mch MSI dng cho thi t k t hp, flip-flop, h logic trnh t#K thut in t#in t s#Gio trnh #257685#TDung## 01039000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480010012000530020021000650030121000860070027002070040 01900234008000500253009001100258010000500269011001500274021040700289020001500696 020001100711005001400722013000700736039000600743#VV10.04060#VV10.04059#18000#Vi ?t#C460S#621.402#^214#Phm L Dn#C s k thut nhit# c Hi ng mn hc B Gio dc v o to thng qua, dng lm ti liu ging dy trong cc trng i hc k thut#Phm L Dn, ng Quc Ph#Ti bn ln th 11#^aH.#^aGio dc#20 10#^a199tr.^b21cm#Gii thiu nhng khi nim c bn v phng trnh trng thi c a mi cht th kh. nh lut nhit th nht v cc qu trnh nhit c bn c a mi cht pha kh. Mt s qu trnh khc ca kh v hi. nh lut nhit th hai v chu trnh Carnot. Chu trnh nhit ng. Phn tch hin tng truyn nhit : dn nhit, trao i nhit i lu, trao i nhit bng bc x, truyn nhit v thit b trao i nhit#K thut nhit#Gio trnh#ng Quc Ph#257686#TDung## 01108000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020025000530030091000780070067001690220004002362210 01100240004001900251008000500270009001100275010000500286011001500291020001700306 02000070032302000100033000500170034000500140035700500130037100500120038403900040 0396013000700400021033100407020000800738#VV10.04061#VV10.04062#12500#Vi?t#B103T #530.076#^214#Bi tp vt l i cng#Dng cho cc trng i hc cc khi cng nghip, cng trnh, thu li, giao thng vn ti#Lng Duyn Bnh (ch.b.), Nguy n Hu H, L Vn Ngha, Nguyn Tng#T.1#C - nhit#Ti bn ln th 17#^aH.#^aGi o dc#2010#^a199tr.^b21cm#Vt l i cng#C hc#Nhit hc#Lng Duyn Bnh#Ng uyn Hu H#L Vn Ngha#Nguyn Tng#Hoa#257687#Gii thiu cc cng thc, nh l ut, cc bi tp v hng dn gii bi tp v ng hc cht im; ng lc hc c ht im, h cht im v vt rn; nng lng; trng hp dn; c hc tng i v c hc cht lu; cc nh lut thc nghim v cht kh; nguyn l th nht, n guyn l th hai ca nhit ng hc; cht kh v cht lng#Bi tp## 01031000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020025000530030091000780070073001690220004002422210 02300246004001900269008000500288009001100293010000500304011001500309020001700324 02000090034102000050035002000050035500500170036000500140037700500130039100500180 0404039000400422013000700426021021600433020000800649#VV10.04063#VV10.04064#10000 #Vi?t#B103T#531.076#^214#Bi tp vt l i cng#Dng cho cc trng i hc c c khi cng nghip, cng trnh, thu li, giao thng vn ti#Lng Duyn Bnh ( ch.b.), Nguyn Hu H, L Vn Ngha, Nguyn Quang Snh#T.2#in - dao ng - sn g#Ti bn ln th 17#^aH.#^aGio dc#2010#^a156tr.^b21cm#Vt l i cng#Dao ng#in#Sng#Lng Duyn Bnh#Nguyn Hu H#L Vn Ngha#Nguyn Quang Snh#Hoa#2 57688#Tm tt cng thc v bi tp t gii v cc phn trng tnh in, vt dn - t in, in mi, t trng, hin tng cm ng in t, cc tnh cht t c a cc cht, trng in t, dao ng, sng c v sng in t#Bi tp## 00921000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020017000650070054000820220004001362210 03200140005001200172005001600184004001900200008000500219009001100224010000500235 01100150024002102300025502000130048502000100049802000130050802000100052102000060 0531020001100537039000400548013000700552#VV10.04065#VV10.04066#24500#Vi?t#T406H #515#^214#Nguyn nh Tr#Ton hc cao cp#Nguyn nh Tr (ch.b.), T Vn nh, Nguyn H Qunh#T.2#Php tnh gii tch mt bin s#T Vn nh#Nguyn H Qunh #Ti bn ln th 14#^aH.#^aGio dc#2010#^a415tr.^b21cm#Cc kin thc c bn v s thc, hm s mt bin s thc, gii hn v s lin tc ca hm s mt bin s , o hm v vi phn ca hm s mt bin s, cc nh l v gi tr trung bnh.. . v mt s bi tp thc hnh cui mi chng#Ton cao cp#Gii tch#Hm mt bi n#Tch phn#Chui#Gio trnh#Hoa#257689## 00780000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010016000510020045000670030051001120070016001630080 00500179009001100184010000500195011001500200020001900215020001100234039000400245 004001800249021020700267020000900474013000700483#VV10.04067#VV10.04068#20000#Vi ?t#M460#519.2#^214#ng Hng Thng#M u v l thuyt xc sut v cc ng dng #Gio trnh dng cho cc trng i hc v cao ng#ng Hng Thng#^aH.#^aGio dc#2010#^a219tr.^b21cm#L thuyt xc sut#Gio trnh#Hoa#Ti bn ln th 5#Trn h by cc kin thc c bn v bin c v xc sut ca bin c, i lng ngu nh in ri rc, i lng ngu nhin lin tc, i lng ngu nhin lin tc nhiu chiu, lut s ln v cc nh l gii hn#ng dng#257690## 00725000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020017000700030040000870070016001270080 00500143009001100148010000500159011001500164020001400179039000400193004001900197 021021600216013000700432020000800439#VV10.04069#VV10.04070#13500#Vi?t#B103T#519 .2076#^214#ng Hng Thng#Bi tp xc sut#Dng cho cc trng i hc v cao ng#ng Hng Thng#^aH.#^aGio dc#2010#^a143tr.^b21cm#Ton xc sut#Hoa#Ti b n ln th 10#Gm cc bi tp, li gii v hng dn gii bi tp v bin c v x c sut, i lng ngu nhin ri rc, i lng ngu nhin lin tc, i lng ngu nhin lin tc nhiu chiu, lut s ln v cc nh l gii hn#257691#Bi tp## 00926000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020016000490290014000650070057000790220004001360040 01800140008000500158009001100163010000500174011001500179021026300194020001000457 02000090046702000080047600500150048400500140049900500150051300500180052800500190 0546039000400565013000700569#VV10.04071#VV10.04072#25000#Vi?t#T305G#428#^214#Ti ng Anh c s#Basic English#Trn Vn Phc (ch.b.), H Th M Hu, Trng Bch L ...#T.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a278tr.^b21cm#Cng c v pht t rin kin thc v ng m, ng php, t vng, k nng giao tip ngn ng t trnh tng ng vi trnh s cp ln n trnh tin trung cp, thng qua v ic rn luyn cc k nng tng hp nghe, ni, c, vit v k thut dch xui - ngc#Ting Anh#Ng php#K nng#Trn Vn Phc#H Th M Hu#Trng Bch L#Tn N Thnh Thu#L Th Hunh Trang#Hoa#257692## 00835000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010015000550020020000700030121000900070015002110220 00400226004001900230008000500249009001100254010000500265011001500270021017100285 02000110045602000090046702000070047602000040048302000110048703900040049801300070 0502#VV10.04073#VV10.04074#20000#Vi?t#NG550P#495.9225#^214#Dip Quang Ban#Ng p hp ting Vit# c Hi ng thm nh sch ca B Gio dc v o to gii t hiu lm sch dng chung cho cc trng i hc S phm#Dip Quang Ban#T.2#Ti b n ln th 13#^aH.#^aGio dc#2010#^a259tr.^b21cm#Trnh by cc kin thc c bn v cm t, cm danh t, cm ng t, cm tnh t. Cu v cc loi cu nh: cu n, cu ghp, cu phn loi theo mc ch ni, cu ph nh#Ting Vit#Ng php #Cm t#Cu#Gio trnh#Hoa#257693## 00918000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010013000490020018000620030073000800070050001530080 00500203009001100208010000500219011001500224020000900239020001100248039000400259 004001900263005001300282021027000295005001400565020001800579013000700597#VV10.04 075#VV10.04076#30000#Vi?t#V124L#691#^214#Phng Vn L#Vt liu xy dng#Vit th eo chng trnh c Hi ng mn hc ngnh Xy dng thng qua#Phng Vn L ( ch.b.), Phm Duy Hu, Phan Khc Tr#^aH.#^aGio dc#2010#^a348tr.^b21cm#Xy dng #Gio trnh#Hoa#Ti bn ln th 14#Phm Duy Hu#Trnh by nhng tnh cht c bn ca vt liu xy dng v khi nim v vt liu composit. Tng quan cc loi vt liu v cc sn phm xy dng nh vt liu thin nhin, vt liu gm xy dn g, vt liu knh xy dng, vt liu kim loi, cht kt dnh v c, b tng...#Ph an Khc Tr#Vt liu xy dng#257694## 00761000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010016000520020018000680070053000860080005001390090 01100144010000500155011001500160020001000175039000400185004001800189005001400207 021022200221005001300443013000700456020000800463#VV10.04077#VV10.04078#14500#Vi ?t#B103T#520.76#^214#Phm Vit Trinh#Bi tp thin vn#Phm Vit Trinh (ch.b.), Phan Vn ng, L Phc Lc#^aH.#^aGio dc#2010#^a159tr.^b21cm#Thin vn#Hoa#T i bn ln th 4#Phan Vn ng#Trnh by tm tt kin thc v bi tp v qu trn h pht hin cu trc h mt tri, quy lut chuyn ng ca cc thin th, thin cu - nht ng ca cc thin th, thi gian, lch... v mt s p s, hng d n, bi gii#L Phc Lc#257695#Bi tp## 00942000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490070071000750080005001460090011001510100 00500162011003000167020000800197020001100205039000400216004001900220005001400239 02000090025302102920026202000090055400500150056300500170057800500140059501300070 0609#VV10.04079#VV10.04080#44000#Vi?t#L302S#909#^214#Lch s vn minh th gii# V Dng Ninh (ch.b.), Nguyn Gia Phu, Nguyn Quc Hng, inh Bo Ngc#^aH.#^aGi o dc#2010#^a371tr., 28tr. nh mu^b21cm#Lch s#Gio trnh#Hoa#Ti bn ln th 12#V Dng Ninh#Th gii#Nhng kin thc c bn v qu trnh ra i v pht tr in ca cc nn vn minh tiu biu trong lch s loi ngi t nn vn minh thi c trung i phng ng, phng Ty n nn vn minh cng nghip thi cn, h in i nh: vn minh Bc Phi v Ty , vn minh n , vn minh Trung Quc...#V n minh#Nguyn Gia Phu#Nguyn Quc Hng#inh Bo Ngc#257696## 00814000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480010018000530020020000710070018000910220004001092210 07600113004001900189008000500208009001100213010000500224011001500229039000400244 013000700248020001800255020001100273020000900284021019000293020001700483#VV10.04 081#VV10.04082#18000#Vi?t#D107T#959.702#^214#Nguyn Khc Thun#Danh tng Vit Nam#Nguyn Khc Thun#T.1#Danh tng trong s nghip gi nc t u th k th X n cui th k XIV#Ti bn ln th 12#^aH.#^aGio dc#2010#^a187tr.^b21cm#Hoa #257697#Lch s trung i#Danh tng#Vit Nam#Gii thiu cc danh tng Vit Nam trong s nghip u tranh chng gic ngoi xm t u th k 10 n cui th k 14 nh: Dng nh Ngh, Ng Quyn, inh B Lnh, L Hon, Phm C Lng...#Nhn vt lch s## 00766000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500010014000550020024000690030022000930070014001150080 00500129009001100134010000500145011001500150015005400165020001300219020001100232 039000400243004001800247021018100265020001100446013000700457#VV10.04083#VV10.040 84#22000#Vi?t#GI-108T#495.922#^214#Bi Minh Ton#Gio trnh ting Vit 1#Dn lu n ngn ng hc#Bi Minh Ton#^aH.#^aGio dc#2010#^a183tr.^b24cm#TTS ghi: Tr ng i hc Hu. Trung tm o to t xa#Ngn ng hc#Gio trnh#Hoa#Ti bn ln th 3#Trnh by bn cht x hi, ngun gc v s pht trin ca ngn ng. Ngn n g l mt h thng tn hiu. Quan h ngun gc v quan h loi hnh ca ngn ng . Ch vit v ngn ng hc#Ting Vit#257698## 00921000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480010017000530020046000700030060001160070017001760080 00500193009001100198010000500209011001500214015004400229020000900273020001100282 03900040029300400180029702102330031502000090054802000070055701300070056402000240 0571#VV10.04085#VV10.04086#32000#Vi?t#GI-108T#621.9#^214#Nguyn Vit Tip#Gio trnh my tin v gia cng trn my tin#Sch dng cho cc trng o to h tru ng cp chuyn nghip#Nguyn Vit Tip#^aH.#^aGio dc#2010#^a284tr.^b24cm#u b a sch ghi: V Gio dc Chuyn nghip#My tin#Gio trnh#Hoa#Ti bn ln th 5# Trnh by khi nim c bn v gia cng bng tin. Cc c cu chuyn ng ca my tin. Phn loi v cu to ca my tin cng cc trang thit b cng ngh. Gii thiu mt s loi my tin thng dng v cch gia cng trn my tin...#Gia cn g#C kh#257699#Trung hc chuyn nghip## 01086000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500020041000550030053000960070054001490220004002030040 01800207008000500225009001100230010000500241011001500246020000900261020001100270 02000080028102000110028900500160030000500150031600500180033100500140034900500180 0363039000400381013000700385021033200392#VV10.04087#VV10.04088#20000#Vi?t#GI-10 8T#355.007#^214#Gio trnh gio dc quc phng - an ninh#Dng cho hc sinh cc t rng trung cp chuyn nghip#Nguyn c Hnh, Lng Th Hin, Nguyn Mnh Hng ...#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a183tr.^b24cm#Gio dc#Quc phn g#An ninh#Gio trnh#Nguyn c Hnh#Lng Th Hin#Nguyn Mnh Hng#Lu Ngc K hi#Nguyn Hong Minh#Hoa#257700#Gii thiu 12 bi hc v gio dc quc phng an ninh nh: truyn thng nh gic gi nc, ngha v qun s v trch nhim ca thanh nin, xy dng nn quc phng ton dn...cho th h tr tu dng phm cht o c v rn luyn nng lc sn sng thc hin nhim v chin lc "xy dng v bo v T quc Vit Nam x hi ch ngha"## 00938000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820007000428080005000490020020000540030116000740070061001900080005002510090 01100256010000500267011001500272020000900287020001100296039000400307004001800311 00500130032902101960034202000080053802000100054600500130055600500130056900500110 0582013000700593#VV10.04090#VV10.04089#23000#Vi?t#GI-108T#621.31#^214#Gio trn h my in#Bin son theo chng trnh khung do Tng cc Dy ngh ban hnh dng cho o to h cao ng ngh v trung cp ngh#o Hoa Vit (ch.b.), V Hu Thc h, V c Thoan, Duy Hp#^aH.#^aGio dc#2010#^a171tr.^b24cm#My in#Gio tr nh#Hoa#Ti bn ln th 1#o Hoa Vit#Trnh by kin thc chung v my in. Kh i nim, c im cu to, nguyn l lm vic... ca my bin p, my in khng ng b, my in ng b, my in mt chiu v mt s my in c bit#Cu t o#Hot ng#V Hu Thch#V c Thoan# Duy Hp#257701## 01077000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480010016000530020028000690030039000970070054001360220 00400190004001800194008000500212009001100217010000500228011001500233021034200248 02000130059002000180060302000070062102000100062802000270063802000110066500500140 0676005001400690039000400704013000700708#VV10.04091#VV10.04092#31000#Vi?t#GI-10 8T#511.3#^214#Nguyn nh Tr#Gio trnh ton hc cao cp#Dng cho sinh vin cc trng cao ng#Nguyn nh Tr (ch.b.), L Trng Vinh, Dng Thu V#T.1#Ti b n ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a271tr.^b24cm#Trnh by kin thc ton hc c bn v tp hp v nh x, s thc v s phc, hm s mt bin s, gii hn v l in tc, o hm v vi phn, cc nh l v gi tr trung bnh v ng dng, nh thc - ma trn - h phng trnh tuyn tnh, khng gian vect, php tnh tch p hn ca hm s mt bin s, km theo bi tp v p n cui mi chng#Ton cao cp#L thuyt tp hp#Hm s#Tch phn#H phng trnh tuyn tnh#Gio trnh#L Trng Vinh#Dng Thu V#Hoa#257702## 00854000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010015000550020034000700030032001040070045001360080 00500181009001100186010000500197011001500202020001100217039000400228004001800232 00500150025002102050026502000100047002000090048000500130048901300070050202000190 0509#VV10.04093#VV10.04094#26000#Vi?t#TH552H#621.3845#^214#Nguyn Vn Huy#Thc hnh sa cha my in thoi#Sch dng cho h trung cp ngh#Nguyn Vn Huy, Ph m Thu Hng, H Thanh Sn#^aH.#^aGio dc#2010#^a192tr.^b24cm#in thoi#Hoa#Ti bn ln th 1#Phm Thu Hng#Trnh by l thuyt c bn v my in thoi v i n thoi di ng. Phng php sa cha cc s c thng gp nh: sa cha mch n gun, chung, mch gi s, mch m thoi, khi cao tn, trung tn, CPU...#Thc hnh#Sa cha#H Thanh Sn#257703#in thoi di ng## 00822000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010013000560020022000690030052000910070035001430080 00500178009001100183010000500194011001500199020001400214020001000228039000400238 004001800242005001300260021021100273020000900484020000800493013000700501#VV10.04 095#VV10.04096#21000#Vi?t#B103T#621.319076#^214#ng Vn o#Bi tp k thut in#Dng cho sinh vin cc trng i hc khi k thut#ng Vn o (ch.b.), L Vn Doanh#^aH.#^aGio dc#2010#^a192tr.^b24cm#K thut in#Mch in#Hoa#Ti b n ln th 4#L Vn Doanh#Trnh by tm tt l thuyt c bn v bi tp v mch in, dng in xoay chiu hnh sin, cc phng php gii mch in, mch in b a pha, my in, my bin p, ng c in khng ng b, my in mt chiu#My in#Bi tp#257704## 00783000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480010015000530020039000680030012001070070015001190080 00500134009001100139010000500150011001500155020000800170020002100178039000400199 00400180020302101470022102000180036802000330038602000230041901300070044202000080 0449#VV10.04097#VV10.04098#41000#Vi?t#T527T#530.076#^214#Phan Huy Thin#Tuyn t p bi tp phng trnh ton l#C gii mu#Phan Huy Thin#^aH.#^aGio dc#2010# ^a327tr.^b24cm#Ton l#Phng trnh o hm#Hoa#Ti bn ln th 1#Trnh by vic phn loi v cch gii cc phng trnh o hm ring cp 2, phng trnh Hyper bolic, phng trnh Parabolic, phng trnh Elliptic#Phng trnh lp#Phng tr nh hypebolic phi tuyn#Phng trnh Parabolic#257705#Bi tp## 00858000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010018000490020036000670070018001030080005001210090 01100126010000500137011001500142020001300157020001100170039000400181004001800185 021031800203013000700521020002000528020002000548#VV10.04099#VV10.04100#28000#Vi ?t#C101P#410#^214#Nguyn Thin Gip#Cc phng php nghin cu ngn ng#Nguyn T hin Gip#^aH.#^aGio dc#2010#^a215tr.^b24cm#Ngn ng hc#Nghin cu#Hoa#Ti b n ln th 1#Trnh by cc th php nghin cu ngn ng nh th php gii thch b n ngoi v bn trong, th php lgic hc, ton hc v ngn ng hc tm l. Gii thiu bn cht, ni dung v cch p dng cc phng php so snh trong nghin c u ngn ng gm phng php so snh - lch s, lch s - so snh v phng php i chiu#257706#Phng php miu t#Phng php so snh## 00931000000000337000450002600110000002600110001102000110002201400070003301900050 00401810008000450820007000538080005000600010014000650020046000790030072001250070 01400197008000500211009001100216010000500227011001500232020001400247020001200261 03900040027300400180027702102520029502000090054701300070055602000120056302000090 0575020000900584#VV10.04101#VV10.04102#Gio trnh#25000#Vi?t#GI-108T#621.31#^21 4#Nguyn c S#Gio trnh vn hnh v sa cha thit b in#Sch dng cho cc trng o to h trung hc chuyn nghip v dy ngh#Nguyn c S#^aH.#^aGio dc#2010#^a220tr.^b24cm#Thit b in#My bin p#Hoa#Ti bn ln th 4#Trnh b y kin thc c bn v kt cu, nguyn l lm vic, cch vn hnh, nguyn nhn h ng hc v cch sa cha my in khng ng b, my in ng b, my in mt c hiu, my bin p v cc kh c in thng dng trong h thng iu khin my in#My in#257707#Kh c in#Sa cha#Vn hnh## 00803000000000301000450002600110000002600110001102000110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590010014000640020034000780070014001120080 00500126009001100131010000500142011001500147020001300162020001000175039000400185 004001800189021026900207020001000476020000800486013000700494#VV10.04103#VV10.041 04#Gio trnh#30000#Vi?t#GI-108T#005.4#^214#H c Phng#Gio trnh nguyn l h iu hnh#H c Phng#^aH.#^aGio dc#2010#^a271tr.^b24cm#H iu hnh#Nguy n l#Hoa#Ti bn ln th 1#Gii thiu khi qut v lch s pht trin ca h i u hnh. Trnh by cch s dng h iu hnh, cu trc h iu hnh. Tm hiu qu trnh hnh thnh tin trnh, qun l thit b, qun l b nh, b nh o, h t hng file v chng trnh ci t kim sot h iu hnh#Hot ng#Qun l#25770 8## 00709000000000289000450002600110000002600110001102000030002201400070002501900050 00321810007000370820004000448080005000480010015000530020021000680070015000890080 00500104009001100109010000500120011001500125020000800140020002100148039000400169 004001800173021020300191020001800394013000700412#VV10.04105#VV10.04106#GT#36500 #Vi?t#PH561T#530#^214#Phan Huy Thin#Phng trnh ton l#Phan Huy Thin#^aH.#^a Gio dc#2010#^a339tr.^b24cm#Ton l#Phng trnh o hm#Hoa#Ti bn ln th 2# Trnh by l thuyt c bn v bi tp v phn loi phng trnh o hm ring c p 2, phng trnh Hyperbolic, phng trnh Parabolic, Elliptic, cc php bin i tch phn, hm Green v cc hm c bit#Php tnh vi phn#257709## 00632000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010013000520020026000650070013000910080005001040090 01100109010000500120011001500125020000800140039000400148004001800152021015900170 020001000329020000800339013000700347#VV10.04108#VV10.04107#38500#Vi?t#B103T#540 .76#^214#L Mu Quyn#Bi tp ho hc i cng#L Mu Quyn#^aH.#^aGio dc#201 0#^a307tr.^b24cm#Ho hc#Hoa#Ti bn ln th 1#Tm tt l thuyt v bi tp ho hc v nguyn t, phn t, nhit ng lc hc vo ho hc, cn bng ho hc, dun g dch, ng ho hc, phn ng oxy ho kh...#L thuyt#Bi tp#257710## 00829000000000289000450002600110000002600110001102000160002201400070003801900050 00451810006000500820006000568080005000620010014000670020025000810070031001060080 00500137009001100142010000500153011001500158039000400173004001900177005001600196 020000900212021030000221013000700521020001100528#VV10.04110#VV10.04109#Lch s c n i#61000#Vi?t#L302S#909.8#^214#V Dng Ninh#Lch s th gii cn i#V D ng Ninh, Nguyn Vn Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^a563tr.^b24cm#Hoa#Ti bn ln th 14#Nguyn Vn Hng#Th gii#Gii thiu lch s th gii cn i phng Ty t cuc cch mng t sn Anh gia th k XVII, kt thc bi cuc cch mng x hi ch ngha thng mi Nga v chin tranh th gii ln th nht u th k XX. Lc h s th gii cn i phng ng gm mt s nc nh Nht Bn, Trung Quc, Tri u Tin...#257711#Gio trnh## 00974000000000349000450002600110000002600110001102000180002201400070004001900050 00471810006000520820007000588080005000650020058000700030023001280070062001510080 00500213009001100218010000500229011001500234039000400249004001800253005001900271 02102120029002000130050202000220051502000150053700500130055201300070056500500170 0572005001800589005001700607#VL10.00343#VL10.00344#Gio dc mu gio#35000#Vi?t #H561D#372.21#^214#Hng dn t chc thc hin chng trnh gio dc mm non#Nh tr (3 - 36 thng)#Trn Th Ngc Trm, L Thu Hng, L Th nh Tuyt (ch.b.).. .#^aH.#^aGio dc#2010#^a211tr.^b27cm#Hoa#Ti bn ln th 1#Trn Th Ngc Trm#H ng dn cch t chc thc hin chng trnh gio dc mm non nh tr t 3 - 36 thng tui v a ra nhng hng dn c bn, mang tnh gi m, gip gio vin ch ng, sng to trong vic thc hin chng trnh#Chng trnh#Phng php gin g dy#Sch gio vin#L Thu Hng#257712#L Th nh Tuyt#Bi Th Kim Tuyn#Phan Th Lan Anh## 00974000000000349000450002600110000002600110001102000180002201400070004001900050 00471810006000520820007000588080005000650020058000700030025001280070062001530080 00500215009001100220010000500231011001500236039000400251004001800255005001900273 02102100029202000130050202000220051502000150053700500130055201300070056500500170 0572005001800589005001700607#VL10.00346#VL10.00345#Gio dc mu gio#31000#Vi?t #H561D#372.21#^214#Hng dn t chc thc hin chng trnh gio dc mm non#Mu gio b (3 - 4 tui)#Trn Th Ngc Trm, L Thu Hng, L Th nh Tuyt (ch.b.) ...#^aH.#^aGio dc#2010#^a182tr.^b27cm#Hoa#Ti bn ln th 1#Trn Th Ngc Trm #Hng dn cch t chc thc hin chng trnh gio dc mm non mu gio nh t 3 - 4 tui v a ra nhng hng dn c bn, mang tnh gi m, gip gio vin ch ng, sng to trong vic thc hin chng trnh#Chng trnh#Phng php gin g dy#Sch gio vin#L Thu Hng#257713#L Th nh Tuyt#Bi Th Kim Tuyn#Phan Th Lan Anh## 00975000000000349000450002600110000002600110001102000180002201400070004001900050 00471810006000520820007000588080005000650020058000700030026001280070062001540080 00500216009001100221010000500232011001500237039000400252004001800256005001900274 02102100029302000130050302000220051602000150053800500130055301300070056600500170 0573005001800590005001700608#VL10.00347#VL10.00348#Gio dc mu gio#35000#Vi?t #H561D#372.21#^214#Hng dn t chc thc hin chng trnh gio dc mm non#Mu gio ln (5 - 6 tui)#Trn Th Ngc Trm, L Thu Hng, L Th nh Tuyt (ch.b. )...#^aH.#^aGio dc#2010#^a211tr.^b27cm#Hoa#Ti bn ln th 1#Trn Th Ngc Tr m#Hng dn cch t chc thc hin chng trnh gio dc mm non mu gio ln t 5 - 6 tui v a ra nhng hng dn c bn, mang tnh gi m, gip gio vin c h ng, sng to trong vic thc hin chng trnh#Chng trnh#Phng php gi ng dy#Sch gio vin#L Thu Hng#257714#L Th nh Tuyt#Bi Th Kim Tuyn#Pha n Th Lan Anh## 00912000000000301000450002600110000002600110001102000110002201400070003301900050 00401810006000450820007000518080005000580010013000630020058000760070039001340080 00500173009001100178010000500189011001500194020000700209039000400216004001800220 005001900238021031800257020000900575020001900584013000700603#VL10.00349#VL10.003 50#L t kh#66500#Vi?t#V121H#621.31#^214# Vn Thng#Vn hnh thit b l h i v tuabin ca nh my nhit in# Vn Thng ; Nguyn Tun Nghim h..#^aH.#^ aGio dc#2010#^a435tr.^b27cm#Tuabin#Hoa#Ti bn ln th 1#Nguyn Tun Nghim#Tr nh by nhng kin thc c bn v vn hnh 2 thit b quan trng nht trong cc nh my in l l hi v tua bin hi nc. M t cc qu trnh xy ra trong thi t b , cc quy trnh v kinh nghim vn hnh, iu khin cc qu trnh xy ra trong l hi v tua bin cng sut ln dng trong cc nh my in hin i#Vn hnh#Nh my nhit in#257715## 00762000000000289000450002600110000002600110001102000120002201400070003401900050 00411810006000460820006000528080005000580010015000630020026000780070015001040080 00500119009001100124010000500135011001500140020001800155039000400173004001800177 021024500195020001400440020001100454013000700465#VL10.00351#VL10.00352#T ng h o#46000#Vi?t#T550#621.5#^214#Nguyn c Li#T ng ho h thng lnh#Nguyn c Li#^aH.#^aGio dc#2010#^a319tr.^b27cm#H thng lm lnh#Hoa#Ti bn ln th 6#Trnh by cc kin thc c bn v k thut in v iu khin in trong k thut lnh. T ng ha h thng lnh. Cc c tnh k thut, nguyn l cu to v lm vic ca cc dng c, thit b t ng. Cc s t ng h thng lnh t iu biu#K thut lnh#Gio trnh#257716## 00901000000000337000450002600110000002600110001102000080002201400070003001900050 00371810008000420820006000508080005000560020022000610070029000830080005001120090 01100117010000500128011001500133015003300148020001800181039000400199004001800203 00500140022102102480023502000090048300500140049202000140050602000160052002000200 0536013000700556#VL10.00353#VL10.00354#Tin hc#32000#Vi?t#NGH250T#005.5#^214#Ng h tin hc ng dng#Bi Vn Thanh, Ng nh Tuyt#^aH.#^aGio dc#2010#^a215tr.^b 27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Phn mm my tnh#Hoa#Ti bn ln th 6#B i Vn Thanh#Gii thiu cc kin thc v k nng c bn lm vic vi my tnh c nhn v s dng cc phn mm vn phng ang c ph bin rng ri nh h i u hnh Windows 98, Microsoft Word 97, Microsoft Excel 97 v h qun tr c s d liu Visual FoxPro#ng dng#Ng nh Tuyt#Sch c thm#Trung hc c s#Trung h c ph thng#257717## 00865000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010011000490020014000600070029000740220004001032210 02100107004001800128008000500146009001100151010000500162011001500167021032500182 020001000507020001800517005001700535039000400552013000700556#VL10.00356#VL10.003 55#53500#Vi?t#H401H#546#^214#V ng #Ho hc v c#V ng , Triu Th Ngu yt#Q.1#Cc nguyn t s v p#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a379tr.^b27 cm#Trnh by cc vn chung v ngun gc cc nguyn t ho hc, s phn b cc nguyn t trn tri t, s i xng v ng dng l thuyt nhm trong ho hc v c... Gii thiu c im chung, n cht, cc hp cht, phc cht, vai tr si nh hc ca cc nguyn t s v p nh hiro, cc nguyn t nhm IA, IIA, IIIA, IVA , VA...#Ho v c#Nguyn t ho hc#Triu Th Nguyt#Hoa#257718## 00923000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020013000650070092000780220004001702210 01400174004001800188008000500206009001100211010000500222011001500227021020800242 02000070045002000090045700500160046600500140048200500140049600600140051000600130 0524006001300537039000400550013000700554#VL10.00358#VL10.00357#48000#Vi?t#C460S #537#^214#Halliday, David#C s vt l#David Halliday, Robert Resnick, Jearl Wal ker ; Hong Hu Th ch.b. ; Dch: m Trung n...#T.5#in hc - II#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a331tr.^b27cm#Trnh by kin thc c bn v t tr ng, nh lut Ampre, nh lut cm ng ca Faraday, t cm, hiu ng t v v t liu t, dao ng in t, dng in xoay chiu, cc phng trnh Maxwell, s ng in t#Vt l#in hc#Resnick, Robert#Walker, Jearl#Hong Hu Th#m Trung n#L Khc Bnh#o Kim Ngc#Hoa#257719## 00861000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010014000510020017000650070032000820220004001140040 01800118008000500136009001100141010000500152011001500157021034300172020001700515 020001100532005001700543039000400560013000700564#VL10.00359#VL10.00360#34500#Vi ?t#S552B#620.1#^214#L Quang Minh#Sc bn vt liu#L Quang Minh, Nguyn Vn V ng#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a243tr.^b27cm#Trnh by mt s ki n thc c bn v trng thi ng sut, trng thi bin dng, quan h gia ng su t v bin dng. c trng hnh hc ca mt hnh phng, thanh v ni lc trong t hanh. Cc bi ton un cng ko, un ngang phng, ng n hi, bi ton xon t hun tu, tnh cc mi ni ghp, bi ton chu lc phc tp v dm trn nn n hi#Sc bn vt liu#Gio trnh#Nguyn Vn Vng#Hoa#257720## 00986000000000349000450002600110000002600110001102000150002201400070003701900050 00441810007000490820004000568080005000600020017000650030028000820070076001100080 00500186009001100191010000500202011001500207039000400222004001800226005001900244 02102670026302000070053002000110053700500200054800500170056800500190058500500140 0604006001100618013000700629#VL10.00361#VL10.00362#Nhit ng hc#23000#Vi?t#NH 308#536#^214#Nhit ng hc 2#Nm th hai PC-PC* PSI-PSI*#Jean Marie Brbec, Je an Nol Briffaut, Philippe Denve... ; Ng Ph An dch#^aH.#^aGio dc#2010#^a14 6tr.^b27cm#Hoa#Ti bn ln th 4#Brbec, Jean Marie#Trnh by cc qu trnh truy n nng lng v cn bng nng lng. Cc k thut ca suy lun v ca tnh ton thng gp. Nguyn l mt v nguyn l hai ca nhit ng hc. Nghin cu nhit ng mt cht lu ng nht, vt di hai pha v hin tng t trong vt cht#V t l#Gio trnh#Briffaut, Jean Nol#Denve, Philippe#Desmarais, Thierry#Favier, Alain#Ng Ph An#257721## 00830000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550020035000600070068000950080005001630090 01100168010000500179011001500184039000400199005001300203021020000216005001300416 005001300429005001800442013000700460020001800467020001500485020001600500#VL10.00 364#VL10.00366#VL10.00365#70000#Vi?t#B250T#691#^214#B tng asphalt v hn hp asphalt#Phm Duy Hu (ch.b.), V c Chnh, o Vn ng, Nguyn Thanh Sang#^aH. #^aGio dc#2010#^a275tr.^b27cm#Hoa#Phm Duy Hu#Trnh by cc nguyn l, thnh phn, cu trc, vt liu ch to, cc tnh cht vt l v c hc, phng php th it k thnh phn, cng ngh ch to b tng asphalt v cc vt liu khong - bi tum khc#V c Chnh#o Vn ng#Nguyn Thanh Sang#257722#Vt liu xy dng#B tng atphan#Vt liu khong## 00780000000000325000450002600110000002600110001102600110002202000040003301400070 00370190005000441810006000490820006000558080005000610010018000660020027000840030 04400111007001800155008000500173009002100178010000500199011001500204039000400219 00400180022302101720024101300070041302000080042002000070042802000090043502000100 0444#VL10.00367#VL10.00368#VL10.00369#Cu#38000#Vi?t#V300D#624.2#^214#Nguyn Vi t Trung#V d tnh ton m tr cu#Theo tiu chun thit k cu 22TCN 272 - 05# Nguyn Vit Trung#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a172tr.^b27cm#Hoa#Ti bn ln th 4#Trnh by cc v d tnh ton m tr cu trn nn , trn mng cc ng, trn mng cc khoan nhi v tnh ton m chu ng t theo tiu chun thit k cu 22 TCN 272-05#257723#Tr cu#M cu#Mng cc#Tnh ton## 00855000000000301000450002600110000002600110001102600110002202000040003302000090 00370200008000460140007000540190005000611810006000660820006000728080005000780010 01800083002001400101007001800115008000500133009002100138010000500159011001500164 039000400179004003100183021032100214020001100535013000700546#VL10.00370#VL10.003 71#VL10.00372#Cu#Thit k#Kt cu#42000#Vi?t#T455L#624.2#^214#Nguyn Minh Ngh a#Tng lun cu#Nguyn Minh Ngha#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a191tr.^b27cm# Hoa#Ti bn ln th 1, c sa cha#Trnh by cc khi nim c bn v cu, cc c n c thit k, cc cu to chung ca cc loi cu nh: mt cu, thot nc, khe co gin, ng ngi i ni tip cu v ng. Nguyn l cu to v tnh ton c c loi gi cu. Thit k cc phng n cu, trnh by cch thit k cc s k t cu v so snh la chn phng n#Gio trnh#257724## 00960000000000349000450002600110000002600110001102600110002202000160003302000040 00490200008000530200010000610140007000710190005000781810007000830820010000908080 00500100001001800105002005500123007004100178008000500219009002100224010000500245 01100150025001500330026503900040029800500220030202102340032402000180055802000160 0576020001100592013000700603#VL10.00373#VL10.00374#VL10.00375#Cng trnh ngm#H m#Kt cu#Tnh ton#50000#Vi?t#PH121T#624.10285#^214#Nguyn Vit Trung#Phn tc h kt cu hm v tng c bng phn mm Plaxis#Nguyn Vit Trung, Nguyn Th Bc h Dng#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a171tr.^b27cm#Nm xut bn cui sch ghi : 2010#Hoa#Nguyn Th Bch Dng#Gii thiu chung v phn mn Plaxis. Cc tnh n ng h tr ca phn mm Plaxis V8 v Plaxis 3D Tuynel trong tnh ton cng trnh hm v tng c. Trnh by mt s v d tnh ton kt cu cng trnh hm v t ng c bng phn mm Plaxis#Phn mm ng dng#Phn mm Plaxis#Gio trnh#257725## 00620000000000265000450002600110000002600110001102600110002202000150003301400070 00480190005000551810006000600820009000668080005000750010009000800020024000890070 00900113008000500122009002100127010000500148011001500153039000400168021015200172 013000700324020002300331#VL10.00376#VL10.00377#VL10.00378#My vn chuyn#70000# Vi?t#M112V#621.8028#^214#Phm c#My vn chuyn lin tc#Phm c#^aH.#^aGiao t hng Vn ti#2010#^a275tr.^b27cm#Hoa#Trnh by kin thc c bn v c im cu to, nguyn l hot ng, phm vi s dng v l thuyt tnh ton cc loi my v n chuyn lin tc thng dng#257726#Phng tin vn chuyn## 00699000000000253000450002600110000002000120001101900050002318100070002808200070 00358080005000420020043000470030035000900080006001250090008001310100005001390110 01400144039000400158020000900162021024000171020001000411020000700421013000700428 020001000435#VL10.00363#Phng chng#Vi?t#QU105L#363.34#^214#Qun l ri ro thin tai da vo cng ng#Mt s in hnh tt Vit Nam 2007#^aK.#^aKnxb.#2007#^a4 0tr.^b30cm#Hoa#Vit Nam#Cung cp nhng thng tin tng hp v phn tch kinh nghi m ca 16 in hnh lm tt Vit Nam v qun l ri ro thin tai da vo cng ng gim thiu nhng tc ng tiu cc ca thin tai cho ngi dn sng ti cc vng c nguy c cao#Thin tai#Ri ro#257727#Cng ng## 00908000000000313000450002600110000002600110001102600110002202000090003301400070 00420190005000491810007000540820007000618080005000680010013000730020022000860070 03800108008000500146009002100151010000500172011001500177020000900192039000400201 005001600205021033000221020001100551020001200562020001300574013000700587#VL10.00 379#VL10.00381#VL10.00380#Tu thu#50000#Vi?t#TH308B#623.82#^214#L Hng Bang#T hit b y tu thu#L Hng Bang (ch.b.), Nguyn Tin Lai#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a180tr.^b27cm#Thit b#Hoa#Nguyn Tin Lai#Trnh by cc tnh cht ch ung v s phn loi cc thit b y tu. Cc yu t hnh hc, kt cu v c t nh ng hc ca chong chng. L thuyt tng qut v chng chng l tng v thi t b y l tng. Nghin cu chng chng bng th nghim. S tng tc thu n g gia thit b y v thn tu. S sm thc ca chong chng...#Gio trnh#Chong chng#Thit b y#257728## 01077000000000325000450002600110000002600110001102000210002201400070004301900050 00501810006000550820007000618080005000680020112000730070074001850080005002590090 01100264010000500275011001400280015005400294020001800348039000400366005001700370 02102720038702000150065900500150067400500170068900500160070601300070072202000220 0729#VL10.00382#VL10.00383#T tng H Ch Minh#15000#Vi?t#T103L#372.21#^214#T i liu hng dn tch hp ni dung "hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh" trong gio dc mm non#B.s.: Phan Th Lan Anh, Lng Th Bnh, Nguyn Th Quyn, ng Lan Phng#^aH.#^aGio dc#2009#^a51tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. V Gio dc Mm non#Gio dc mu gio#Hoa#Phan Th Lan Anh#Trnh b y mt s bi vit, bi ni chuyn ca Ch tch H Ch Minh v cng tc bo v, c hm sc, gio dc tr em. Hng dn gio vin t chc thc hin tch hp ni dun g "Hc tp v lm theo tm gng o H Ch Minh" theo ch c trong chng trnh gio dc mm non#Sch gio vin#Lng Th Bnh#Nguyn Th Quyn#ng Lan Phng#257729#Phng php ging dy## 01008000000000325000450002600110000002600110001102000180002201400070004001900050 00471810006000520820007000588080005000650020084000700030015001540070058001690080 00500227009001100232010000500243011001500248020000800263039000400271005001300275 02103070028800500130059500500190060800500180062700500150064501300070066002000150 0667#VL10.00385#VL10.00384#Gio dc mu gio#31500#Vi?t#H561D#372.21#^214#Hng dn t chc thc hin cc hot ng gio dc trong trng mm non theo ch #T r 3 - 4 tui#L Thu Hng (ch.b.), Phm Mai Chi, Trn Th Ngc Trm...#^aH.#^aG io dc#2009#^a167tr.^b27cm#Dy hc#Hoa#L Thu Hng#Trnh by nhng quan nim c hung mang tnh l lun v gio dc tch hp trong la chn ni dung, xy dng k hoch gio dc tr mu gio 3 - 4 tui. Hng dn t chc thc hin cc hot ng gio dc trong trng mm non cho tr 3 - 4 tui theo cc ch : trng mm non, bn thn, gia nh, ngh nghip...#Phm Mai Chi#Trn Th Ngc Trm#Bi Th Kim Tuyn#Lng Th Bnh#257730#Sch gio vin## 01010000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020084000520030015001360070058001510080005002090090 01100214010000500225011001500230005001300245005001300258005001900271005001800290 00500150030803900060032301300070032902103070033602000180064302000080066102000150 0669#VL10.00386#VL10.00387#34000#Vi?t#H561D#372.21#^214#Hng dn t chc thc hin cc hot ng gio dc trong trng mm non theo ch #Tr 4 - 5 tui#L T hu Hng (ch.b.), Phm Mai Chi, Trn Th Ngc Trm...#^aH.#^aGio dc#2009#^a191 tr.^b27cm#L Thu Hng#Phm Mai Chi#Trn Th Ngc Trm#Bi Th Kim Tuyn#Lng T h Bnh#H. H#257731#Trnh by nhng quan nim chung mang tnh l lun v gio d c tch hp trong la chn ni dung, xy dng k hoch gio dc tr mu gio 4 - 5 tui. Hng dn t chc thc hin cc hot ng gio dc trong trng mm non cho tr 4 - 5 tui theo cc ch : trng mm non, bn thn, gia nh, ngh ng hip...#Gio dc mu gio#Dy hc#Sch gio vin## 00880000000000301000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820008000418080005000490010012000540020017000660070025000830080005001080090 01900113010000500132011001500137021035400152020001700506020000400523006000700527 039000500534013000700539019000900546020000700555020001600562#VV10.04112#VV10.041 11#120000#Vi?t#M501T#943.087#^214#Krenz, Egon#Ma thu c 1989#Egon Krenz ; c L dch#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a595tr.^b21cm#Gii thiu hi k ca Egon Kzenz - Tng B th ng Cng nhn X hi thng nht c, Ch tch Hi ng Nh nc Cng ha Dn ch c vo thi im Bc tng Berlin c m ngy 09/11/1989 - thut li mt cch chi tit, y cc din bin chnh tr dn ti vic sp ca Cng ha Dn ch c, ng thi phn tch v l gii v cc s kin lch s ny#Lch s hin i#c#c L#H.H#257732#Dch c#Hi k#S kin lch s## 00933000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200110 00348080005000450020026000500070042000760220004001180080005001220090019001270100 00500146011001500151015006700166021022700233020001700460020002100477020000900498 02000090050700500130051600500110052900500130054000500160055300500140056903900050 0583013000700588#VV10.04114#VV10.04113#Vi?t#NH556N#959.704332#^214#Nhng ngy chin trng#L Quc Thn, L Vn i, Phan Vn Lai...#T.2#^aH.#^aCng an nhn d n#2010#^a967tr.^b24cm#TTS ghi: B Cng an. Tng Cc Xy dng Lc lng Cng an Nhn dn#Gii thiu nhng bi vit ca cn b, chin s cng an tng cng tc, chin u ti chin trng min Nam thi k chng M v nhng k nim su sc c a c nhn v n v mnh trong cuc sng chin u ti chin trng min Nam#Lc h s hin i#Khng chin chng M#Min Nam#Bi vit#L Quc Thn#L Vn i#Pha n Vn Lai#Nguyn c Minh#Trn Vn Thu#H.H#257733## 00796000000000313000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820004000418080005000450020027000500030048000770080005001250090020001300100 00500150011002700155015007300182021011700255020000900372020001800381005001800399 005001100417005001400428005001200442005001600454039000500470013000700475#VV10.04 115#VV10.04116#350000#Vi?t#T550#030#^214#T in bch khoa Vit Nam#Nguyn Vn Trng, C Huy Cn, ng V Khiu...#^aH.#^aT in Bch khoa#2007#^a1204tr., 4 8tr. nh^b27cm#TTS ghi: Hi ng Quc gia ch o bin son T in bch khoa V it Nam#Gm khong 1 vn t, sp theo th t ch ci m u t A n , tng hp nhiu chuyn ngnh, c tnh cht thng dng#Vit Nam#T in bch khoa#Nguyn V n Trng#C Huy Cn#ng V Khiu#H Hc Trc#Hong Minh Tho#H.H#257734## 00825000000000325000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820004000418080005000450020027000500070058000770220004001352210006001390080 00500145009002000150010000500170011002700175021011700202020000900319020001800328 00500180034600500180036400500110038200500140039300500120040701300070041901500730 0426#VV10.04117#VV10.04118#320000#Vi?t#T550#030#^214#T in bch khoa Vit Na m#B.s.: Nguyn Vn Trng, on Trng Truyn, C Huy Cn...#T.2#E - M#^aH.#^aT in Bch khoa#2002#^a1035tr., 37tr. nh^b27cm#Gm khong 1 vn t, sp theo th t ch ci m u t E n M, tng hp nhiu chuyn ngnh, c tnh cht thng d ng#Vit Nam#T in bch khoa#Nguyn Vn Trng#on Trng Truyn#C Huy Cn# ng V Khiu#H Hc Trc#257735#TTS ghi: Hi ng Quc gia ch o bin son T in bch khoa Vit Nam## 00828000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820007000518080005000580010019000630020024000820070041001060080 00500147009002100152010000500173011001500178005001500193039000600208013000700214 021028200221020001500503020000900518020001100527#VV10.04119#VV10.04121#VV10.0412 0#60000#Vi?t#455C#623.87#^214#Nguyn Trung Cng#ng c Diesel tu thy#Nguy n Trung Cng ; Lng Cng Nh h..#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a351tr.^b21c m#Lng Cng Nh#H. H#257736#Trnh by nguyn l cu to, c tnh ca cc ng c diesel tu thu ni ring v ng c diesel ni chung. Gii thiu c im c u to, cch sa cha, chnh nh, vn hnh khai thc ng c, cc thit b phc v v nhng ch khai thc thc tin ca ng c Diesel tu thu ...#ng c iezel#Tu thu#Gio trnh## 00843000000000313000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820011000448080005000550020052000600070038001120080005001500090014001550100 00500169011001500174015002500189039000600214013000700220021018800227012003300415 020000600448020001900454020001600473020000900489001001200498005001900510#VV10.04 122#VV10.04124#VV10.04123#Vi?t#H466T#337.597059#^214#Hp tc kinh t Vit Nam v i Asean v Asean m rng#B.s.: Bi Hu o, Nguyn Khnh Quyn#^aH.#^aCng thn g#2010#^a302tr.^b24cm#TTS ghi: B Cng thng#H. H#257737#Tng quan v ASEAN v ASEAN m rng. Gii thiu v cc lnh vc quan h hp tc kinh t trong ASEAN v ASEAN + 3. Trnh by v quan h hp tc kinh t gia Vit Nam vi ASEAN v AS EAN + 3#B sch Hi nhp Kinh t Quc t#ASEAN#Kinh t thng mi#Hp tc kinh t #Vit Nam#Bi Hu o#Nguyn Khnh Quyn## 00783000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450020044000500080011000940090016001050100005001210110015001260150 05200141039000600193013000700199021026900206020001900475020001800494020000900512 020000800521#VV10.04125#VV10.04126#Vi?t#H103M#369.0959775#^214#20 nm xy dng & trng thnh(1989 - 2009)#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a261tr.^b21cm#TTS g hi: Hi Cu chin binh Vit Nam tnh ng Nai#H. H#257738#Lch s ra i v nh ng chng ng pht trin chnh yu ca Hi Cu chin binh tnh ng Nai. Gii t hiu vi nt v cc Ch tch Hi qua cc giai on cng nhng n lc, phn u c a cc hi vin trong vic gn gi v pht huy bn cht, truyn thng ca "B C H"#Hi Cu chin binh#T chc chnh tr#ng Nai#Lch s## 00820000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510020067000560080011001230090016001340100005001500110015001550150 04300170039000600213013000700219021030500226020000800531020001000539020000800549 020000900557#VV10.04131#VV10.04132#Vi?t#B454M#324.2597070959775#^214#40 nm ng b ng Nai thc hin di chc ca Ch tch H Ch Minh#^ang Nai#^aNxb. ng N ai#2010#^a639tr.^b24cm#TTS ghi: Tnh y ng Nai. Ban Tuyn gio#H. H#257741#T rnh by nhng kt qu tiu biu ca ng b tnh ng Nai trong 40 nm thc hi n di chc ca Ch tch H Ch Minh. Gii thiu cc ni dung kim im vic thc hin "Di chc" ca ng u, c quan gn vi nhim v ca tng n v. Mt s cm xc c nhn v vic thc hin di chc ca Ch tch H Ch Minh#ng b#Hot n g#Lch s#ng Nai## 00836000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010016000500020039000660030017001050070016001220080 00500138009001000143010000500153011001500158021025700173020001600430020001500446 020001600461039000500477013000700482004002800489020001700517#VV10.04133#VV10.041 34#82000#Vi?t#NH100N#321#^214#Thi Vnh Thng#Nh nc v php lut t sn n g i#Sch chuyn kho#Thi Vnh Thng#^aH.#^aT php#2010#^a543tr.^b21cm#Trnh by nhng vn l lun c bn v nh nc v php lut t sn. Tng quan v t chc v hot ng ca b my nh nc t sn. Gii thiu hai h thng c bn c a php lut t sn: h thng php lut Anglo - Saxon v h thng php lut lc a chu u#Nh nc t sn#Php lut TBCN#B my nh nc#H.H#257742#Ti bn c sa i, b sung#Sch chuyn kho## 00911000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820008000528080005000600010012000650020064000770070012001410080 00500153009001000158010000500168011001500173039000600188013000700194021036300201 020001000564020000800574020000800582020001000590020000900600#VV10.04135#VV10.041 36#VV10.04137#59000#Vi?t#PH109L#345.597#^214#L Vn Lut#Php lut hnh s Vit Nam - Mt s vn l lun v thc tin#L Vn Lut#^aH.#^aT php#2010#^a366t r.^b21cm#H. H#257743#Phn tch mt cch khoa hc ni dung v ngha ca mt s iu lut. Ch ra mt s vng mc trong qu trnh nhn thc v p dng cc i u lut. a ra cc v d l cc v n c th nhm minh ho mt cch sinh ng lun gii cc vn t ra. Bnh lun mt s v n hnh s c th, v xut cc gii php, kin ngh trong vic hon thin php lut hnh s#Php lut#Hnh s#L lun#Thc tin#Vit Nam## 00897000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590010016000640020050000800070041001300080 00500171009001000176010000500186011001500191015004100206039000600247013000700253 021026900260020000900529020001000538020000800548020001100556005001600567#VV10.04 138#VV10.04139#VV10.04140#48000#Vi?t#GI-108T#320.1#^214#Nguyn Vn ng#Gio tr nh l lun chung v nh nc v php lut#Nguyn Vn ng (ch.b.), inh Ngc Th ng#^aH.#^aT php#2010#^a311tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Vinh. Khoa Lut# H. H#257744#Gii thiu l lun chung v nh nc v php lut. Trnh by mt s khi nim c bn v nh nc v php lut, cc kiu nh nc v php lut, nh nc v php lut x hi ch ngha ni chung, nh nc v php lut ca nc Cn g ho x hi ch ngha Vit Nam ni ring#Nh nc#Php lut#L lun#Gio trnh# inh Ngc Thng## 01100000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510020046000560070059001020080012001610090017001730100005001900110 02600195015007000221039000600291013000700297021039700304020000800701020000800709 020000900717020001000726020000700736005001300743005001600756001001400772#VV10.04 148#VV10.04149#Vi?t#L302S#324.2597070959741#^214#Lch s ng b phng Hm Rng (1945 - 2010)#B.s.: o Minh Chu (ch.b.), Phm Th ng, Dng Tt Thnh#^aThan h Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a282tr., 25tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b phng Hm Rng - thnh ph Thanh Ha#H. H#257747#Gii thiu vi nt vng t, con ngi v truyn thng lch s phng Hm Rng - thnh ph Thanh Ho. L ch s ng b phng Hm Rng trong phong tro u tranh ginh chnh quyn n h thng thc dn Php, trong khi phc, pht trin kinh t, x hi k hoch nh nc 5 nm ln th nht, trong xy dng CNXH v chng M cu nc, trong xy dn g, bo v t quc XHCN v thc hin cng cuc i mi#Lch s#ng b#Hm Rng#T hanh Ho#Phng#Phm Th ng#Dng Tt Thnh#o Minh Chu## 01098000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510020069000560070070001250080012001950090017002070100005002240110 02600229015004700255039000600302013000700308021036700315020000800682020001400690 020000900704020001000713005001600723005001300739005001500752005001700767#VV10.04 150#VV10.04151#Vi?t#106B#324.2597070959741#^214#ng b huyn Quan Ha 60 nm x y dng v trng thnh (1950 - 2010)#B.s.: Nguyn Hu ng, Phm B Thu, Vi Ho ng Quyn, Hong nh Chung#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a136tr., 28tr. n h^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b huyn Quan Ha#H. H#257748#Gii thiu v i nt vng t, con ngi v truyn thng lch s huyn Quan Ho, tnh Thanh Ho . Lch s ng b huyn Quan Ho t khi ra i v qua cc qu trnh lnh o nh n dn xy dng, bo v hu phng v chi vin cho tin tuyn nh thng thc d n Php, lnh o xy dng CNXH v chng M cu nc, lnh o xy dng, bo v C NXH v tin hnh s nghip i mi#Lch s#ng b huyn#Quan Ho#Thanh Ho#Nguy n Hu ng#Phm B Thu#Vi Hong Quyn#Hong nh Chung## 01080000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510020042000560070038000980080012001360090017001480100005001650110 02600170039000600196013000700202021042000209020000800629020000800637020000300645 001001400648015005900662020000900721020000900730020001000739005001700749#VV10.04 152#VV10.04153#Vi?t#L302S#324.2597070959741#^214#Lch s ng b x ng Yn (19 45 - 2008)#B.s.: Thiu L Hun, Nguyn c Cng#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#20 10#^a252tr., 10tr. nh^b21cm#H. H#257749#Gii thiu vi nt v tr a l, iu kin t nhin, con ngi v truyn thng lch s x ng Yn, huyn ng Sn, t nh Thanh Ho. Lch s ng b x ng Yn t khi ra i v lnh o nhn dn x y dng hu phng, cng c nc nh thng thc dn Php, quc M, lnh o n hn dn xy dng qu hng v bo v t quc XHCN, thc hin cng cuc i mi, tin ln cng nghip ho, hin i ho nng nghip, nng thn#Lch s#ng b#X #Thiu L Hun#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x ng Yn huyn ng Sn#ng Y n#ng Sn#Thanh Ho#Nguyn c Cng## 01225000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510020082000560070053001380080012001910090017002030100005002200110 02600225015007200251039000600323013000700329021042700336020000800763020000800771 02000030077902000120078202000100079402000100080400500130081400500130082700500080 0840005001400848005001300862#VV10.04154#VV10.04155#Vi?t#L302S#324.2597070959741# ^214#Lch s ng b v phong tro cch mng ca nhn dn x Hong Trung (1930 - 2009)#B.s.: L Trung Tn (ch.b.), L Minh Tim, L Tri...#^aThanh Ha#^aNxb. T hanh Ho#2010#^a346tr., 17tr. nh^b21cm#TTS ghi: ng y - HND - UBND - MTTQ x Hong Trung - huyn Hong Ha#H. H#257750#Khi qut v mnh t x Hong Trun g, huyn Hong Ho, tnh Thanh Ho trong qu trnh lch s di thi phong kin. Lch s ng b x Hong Trung t khi ra i v trong cc cng cuc vn ng c ch mng gii phng dn tc; xy dng, bo v chnh quyn; khng chin chng thc dn php; khi phc, pht trin kinh t, ci to xy dng CNXH; chng M cu n c, thng nht t quc; tin ln sn xut ln XHCN v thc hin i mi#Lch s# ng b#X#Hong Trung#Hong Ho#Thanh Ho#L Trung Tn#L Minh Tim#L Tri# Ngc Thch#Phm Th Li## 00784000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010012000600020035000720070038001070080 01200145009001700157010000500174011001500179039000600194013000700200019001600207 021020100223020000800424020001600432020002000448005001400468#VV10.04156#VV10.041 57#VV10.04158#28000#Vi?t#C107C#153#^214#L Qu ng#Cnh ca tr tu ca ngi Do Thi#L Qu ng ; Tri thc Vit bin dch#^aThanh Ha#^aNxb. Thanh Ho#2009# ^a192tr.^b21cm#H. H#257751#Dch Trung Quc#Thng qua cc cu chuyn sinh ng, gii thiu tr tu, cc b quyt thnh cng ca ngi Do Thi trong tt c cc l nh vc cuc sng: giao tip ng x, kinh doanh lm giu, hc tp, dy d con c i...#Tr tu#Dn tc Do Thi#B quyt thnh cng#Tri thc Vit## 01022000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590010020000640020037000840070063001210080 01200184009001700196010000500213011001500218006001400233039000600247013000700253 01900050026002103480026502000080061302000110062102000200063202000070065200600150 0659020001000674#VV10.04159#VV10.04161#VV10.04160#20000#Vi?t#NGH250T#658.4#^214 #Korsak Chairasmisak#Ngh thut lnh o ca ngi chu #Korsak Chairasmisak ; Bin dch: Phm B Chiu, N. Khi Nguyn#^aThanh Ha#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a118 tr.^b20cm#Phm B Chiu#H. H#257752#Dch#Trnh by chin lc vn hnh kinh doa nh ca Cng ty TNHH C.P. 7- Eleven, Thi Lan. Cung cp nhng gi v kinh nghi m ca Korsak Chairasmisak, Ch tch thng trc Hi ng iu hnh, kim CEO 7- Eleven, v chin lc iu hnh tch hp gia nguyn tc qun l, lnh o ca c c bc hin trit ng vi ngh thut v khoa hc lnh o hin i#Qun l#Ki nh doanh#Ngh thut lnh o#Chu #N. Khi Nguyn#iu hnh## 00940000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510020095000560030017001510070054001680080005002220090 02100227010000500248011001500253012001500268021017300283020001600456020001000472 02000170048200500170049900500120051600500120052800500140054000500150055403900050 0569013000700574020000900581#VV10.04162#VV10.04163#29000#Vi?t#B256Q#352.609597# ^214#Bnh quan liu trong cng tc cn b nc ta hin nay - thc trng, nguy n nhn v gii php#Sch chuyn kho#Trng Th Thng, L Kim Vit (ch.b.), V V n Phc...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a198tr.^b21cm#T sch Chi b#Thc tr ng, ngun gc, bn cht, tc hi, biu hin ch yu, nguyn nhn v phng hng , gii php nhm phng, khc phc bnh quan liu trong cng tc cn b Vit Nam#Cng tc cn b#Quan liu#Sch chuyn kho#Trng Th Thng#L Kim Vit#V Vn Phc#Trn Xun Sm#Bi nh Phong#H.H#257753#Vit Nam## 01075000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020073000460070060001190080005001790090021001840100005002050110 01500210015008600225039000600311013000700317005001100324005001700335005001600352 02103000036802000100066802000090067802000160068702000240070302000090072700500130 0736#VV10.04164#VV10.04165#Vi?t#T103L#345.597#^214#Ti liu tp hun v thi hnh b lut hnh s v b lut t tng hnh s#L B Thn, Dng Tuyt Min, Nguyn Ngc Ch, inh Vn Qu#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a327tr.^b24cm#TTS ghi: y ban Chu u. D n h tr th ch cho Vit Nam ; Ta n Nhn dn ti cao#H. H #257754#L B Thn#Dng Tuyt Min#Nguyn Ngc Ch#Gm mt s chuyn c b in son lng ghp gia l thuyt, cu hi, v n c th v mt s lu , yu c u v k nng xt x cc v n hnh s. Gii thiu cc Ngh quyt ca Hi ng Th m phn To n nhn dn ti cao hng dn p dng mt s quy nh ca B lut h nh s v B lut t tng hnh s#Php lut#Thi hnh#B lut hnh s#B lut t t ng hnh s#Vit Nam#inh Vn Qu## 01138000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440020062000490070049001110080005001600090021001650100005001860110 01500191015008200206039000600288013000700294021033600301005001100637005001000648 00500150065800500080067300500140068102000170069502000090071202000210072102000090 0742020001300751020002400764#VV10.04166#VV10.04167#Vi?t#L302S#959.704332#^214#L ch s X y Nam B v Trung ng Cc Min Nam (1954 - 1975)#Nguyn Qu (ch.b.), Trnh Mu, Trn Trng Th...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a595tr.^b24cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr - Hnh chnh Quc gia H Ch Minh. Vin Lch s ng#H. H#257755#Trnh by qu trnh xy dng v pht trin h thng t chc ca X y Nam b v Trung ng Cc min Nam, cc lin tnh u, khu u, cc c quan chuyn mn gip vic. Vai tr ch o, s sng to ca X y Nam b v Trung ng Cc m in Nam trong vic t chc thc hin g li, ch trng, phng php cch mng ca ng qua cc thi k#Nguyn Qu#Trnh Mu#Trn Trng Th#V Nhai#Trn Bch Hi#Lch s hin i#Min Nam#Khng chin chng M#Vit Nam#X u Nam B#Trung ng Cc min Nam## 01285000000000361000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020086000460070062001320080005001940090021001990100005002200110 02600225015008200251039000600333013000700339021040100346020001500747020001700762 02000230077902000210080202000070082302000080083000500180083800500130085600500180 0869005001100887005001600898020000900914#VV10.04168#VV10.04169#Vi?t#L302S#959.77 7#^214#Lch s u tranh ca cc chin s yu nc v cch mng nh t Cn o ( 1862 - 1975)#Nguyn Trng Phc (ch.b.), V Ngc Minh, Nguyn nh Thng...#^aH.# ^aChnh tr Quc gia#2010#^a511tr., 17tr. nh^b24cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr - Hnh chnh Quc gia H Ch Minh. Vin Lch s ng#H. H#257756#Gii thiu v i nt v v tr a l v lch s qun o Cn Ln cng nh s ra i v tn ti ca nh t Cn o. Lch s u tranh ca cc chin s yu nc v cch mng t i nh t Cn o qua cc thi k lch s: t nm 1862 n nm 1930, t 1930 n chin tranh th gii th hai nm 1939, t 1939 n cch mng thng Tm, trong kh ng chin chng thc dn Php v trong khng chin chng quc M#Nh t Cn o#Lch s hin i#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Nh t#Cn o#N guyn Trng Phc#V Ngc Minh#Nguyn nh Thng#Nguyn Qu#Khng c Thim#Vit Nam## 00867000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020037000460070033000830080005001160090021001210100005001420110 01500147015008600162039000600248013000700254001001500261021026100276020001000537 020001600547020000900563005001700572#VV10.04170#VV10.04171#Vi?t#T103L#343.597#^2 14#Ti liu tp hun v lut cnh tranh#Trnh Minh Anh, Nguyn Nh Qunh#^aH.#^a Chnh tr Quc gia#2009#^a122tr.^b24cm#TTS ghi: y ban Chu u. D n h tr th ch cho Vit Nam ; Ta n Nhn dn ti cao#H. H#257757#Trnh Minh Anh#Gm mt s chuyn c bin son lng ghp gia l thuyt, cu hi v v vic c th v trin khai Lut cnh tranh trong thc tin nn kinh t th trng nh hng x hi ch ngha, hi nhp kinh t quc t v vn cnh tranh lin quan n s hu tr tu#Php lut#Lut cnh tranh#Vit Nam#Nguyn Nh Qunh## 00912000000000253000450002600110000002600110001108200080002280800050003000200540 00350070013000890080005001020090021001070100005001280110015001330150086001480390 00600234013000700240001001300247021035700260020001000617020001100627020001100638 020000900649#VV10.04172#VV10.04173#343.597#^214#Ti liu tp hun v gii quyt tranh chp thng mi# Cao Thng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a136tr.^b24cm #TTS ghi: y ban Chu u. D n h tr th ch cho Vit Nam ; Ta n Nhn dn t i cao#H. H#257758# Cao Thng#Gm mt s chuyn c bin son lng ghp g ia l thuyt, cu hi, v vic c th v gii quyt cc tranh chp thng mi t rong nc v gii quyt cc tranh chp thng mi c yu t nc ngoi. Gii thi u cc Ngh quyt ca Hi ng Thm phn To n nhn dn ti cao hng dn p d ng mt s quy nh ca Lut ph sn v Php lnh Trng ti thng mi#Php lut# Tranh chp#Thng mi#Vit Nam## 01112000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430020064000480070029001120080005001410090021001460100005001670110 01500172015008600187039000600273013000700279021043600286020001000722020001100732 020001500743001001600758020001400774020000900788005001300797#VV10.04174#VV10.041 75#Vi?t#T103L#346.59704#^214#Ti liu tp hun v gii quyt tranh chp quyn s hu tr tu#Nguyn Vn By, Trn Hu Nam#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a132tr .^b24cm#TTS ghi: y ban Chu u. D n h tr th ch cho Vit Nam ; Ta n Nh n dn ti cao#H. H#257759#Gm mt s chuyn c bin son lng ghp gia l thuyt, cu hi, v vic c th v bo v v gii quyt tranh chp trong lnh v c s hu cng nghip, vn quyn tc gi v quyn lin quan. Gii thiu cc T hng t ca Hi ng Thm phn To n nhn dn ti cao hng dn vic truy cu t rch nhim hnh s vi cc hnh vi xm phm quyn s hu tr tu v vic gii qu yt cc tranh chp v quyn s hu tr tu ti To n nhn dn#Php lut#Tranh c hp#S hu tr tu#Nguyn Vn By,#Quyn tc gi#Vit Nam#Trn Hu Nam## 01076000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020071000460070031001170080005001480090021001530100005001740110 01500179015008600194039000600280013000700286021036600293001001600659020001000675 020000900685020000700694020000900701005001400710020001500724020002300739#VV10.04 176#VV10.04177#Vi?t#T103L#349.597#^214#Ti liu tp hun v thi hnh B lut dn s v B lut t tng dn s#Tng Duy Lng, Chu Xun Minh#^aH.#^aChnh tr Qu c gia#2010#^a322tr.^b24cm#TTS ghi: y ban Chu u. D n h tr th ch cho Vi t Nam ; Ta n Nhn dn ti cao#H. H#257760#Gm mt s chuyn c bin so n lng ghp gia l thuyt, cu hi, v vic c th v thm quyn ca Ta n nh n dn cp huyn trong vic gii quyt cc v vic v dn s, cc bin php khn cp tm thi c quy nh trong B lut t tng dn s v mt s vn cp thi t cn lu khi p dng php lut dn s. Gii thiu mt s vn bn php lut c lin quan#Tng Duy Lng#Php lut#Thi hnh#Dn s#Vit Nam#Chu Xun Minh#B lut dn s#B lut t tng dn s## 00737000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820009000518080005000600020033000650080005000980090021001030100 00500124011001400129039000600143013000700149021025700156020001200413020000800425 020000900433020000900442020000800451#VV10.04178#VV10.04180#VV10.04179#12000#Vi? t#D300C#335.4346#^214#Di chc ca Ch tch H Ch Minh#^aH.#^aChnh tr Quc gia #2010#^a45tr.^b22cm#H. H#257761#Gii thiu ni dung bn di chc ca Ch tch H Ch Minh. Ghi li nhng li cn dn ca Ngi v chnh n, xy dng ng; thc hin ph bnh v t ph bnh; v on kt; bi dng o c cch mng cho on vin, thanh nin; pht trin kinh t, vn ho...#H Ch Minh#Di chc#Bt tch#V it Nam#Vn bn## 00707000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010015000600020010000750030015000850070 01500100008000500115009002100120010000500141011001500146039000600161013000700167 021017900174020000800353020001100361020001800372020001500390#VV10.04181#VV10.041 83#VV10.04182#31000#Vi?t#L462N#658#^214#Trn Xun Kin#Li nhun#Sch tham kho #Trn Xun Kin#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a213tr.^b21cm#H. H#257762#Bn v nhng vn qun l tm vi m. a ra nhng phng php tm kim li nhun. Gii thiu mt s tm gng lm giu ni ting t hai bn tay trng ca Vit Na m v th gii#Qun l#Kinh doanh#B quyt lm giu#Sch tham kho## 00751000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520010013000570020064000700070013001340080005001470090 02100152010000500173011001500178039000600193013000700199021019700206020002300403 020000800426020000900434020000900443020000900452#VV10.04184#VV10.04185#70000#Vi ?t#M458S#324.2597071#^214#Nguyn Khnh#Mt s suy ngh v mi quan h gia ng - Nh nc v nhn dn#Nguyn Khnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a507tr.^b21c m#H. H#257763#Bn v mi quan h gia ng, nh nc v nhn dn trong qu trn h pht trin kinh t - x hi. Mt s vn v i mi phng thc lnh o ca ng v tng cng h thng chnh tr ca Vit Nam#ng Cng sn Vit Nam#Quan h#Nhn dn#Vit Nam#Nh nc## 00996000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020063000570220004001202210018001240080005001420090 02100147010000500168011001500173013000700188015006900195021040200264020000800666 039000500674020002300679020001600702#VV10.04186#VV10.04187#65677#Vi?t#C101V#324 .2597071#^214#Cc vn bn ch yu ca Thnh u H Ni kho XIV nhim k 2005#T.3 #Ban hnh nm 2008#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a724tr.^b24cm#257764#TTS ghi : ng Cng sn Vit Nam. Thnh u H Ni. - Lu hnh ni b#H thng ho 9 loi vn bn ch yu: Ngh quyt, Ch th, Thng tri, Thng bo, n, Chng trnh , K hoch, Hng dn, Quyt nh do Thnh u H Ni ban hnh trong nm 2008 v c sp xp theo th t thi gian ban hnh ca mi th loi vn bn, nhm cung cp nhng thng tin cn thit phc v s ch o, iu hnh ca cp u chnh qu yn, Mt trn T quc v on th cc cp ca thnh ph H Ni#Vn bn#H.H#ng Cng sn Vit Nam#Thnh u H Ni## 01131000000000373000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820008000418080005000490020043000540070059000970220004001562210184001600080 00500344009002100349010000500370011001500375015004400390021018100434020001000615 02000070062502000100063202000090064200500150065100500160066600500150068200500170 0697005001600714039000500730013000700735020001500742#VV10.04188#VV10.04189#10800 0#Vi?t#B312L#349.597#^214#Bnh lun khoa hc B lut dn s nm 2005#Hong Th Lin (ch.b.), Nguyn Xun Anh, Phm Vn Tuyt...#T.3#Phn th 4: Tha k. Phn t h nm: Quy nh v chuyn quyn s dng t. Phn th su: Quyn s hu tr tu v chuyn giao cng ngh. Phn th by: Quan h dn s c yu t nc ngoi#^aH .#^aChnh tr Quc gia#2010#^a610tr.^b24cm#TTS ghi: B T php. Vin Khoa hc P hp l#Gii thch, phn tch mt s quy nh trong b lut dn s v: tha k, c huyn quyn s dng t, quyn s hu tr tu v chuyn giao cng ngh, quan h dn s c yu t nc ngoi#Php lut#Dn s#Bnh lun#Vit Nam#Hong Th Lin#N guyn Xun Anh#Phm Vn Tuyt#Nguyn Nh Qunh#Dng Bch Long#H.H#257765#B lu t dn s## 00977000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020018000570030015000750070056000900080005001460090 02100151010000500172011001500177039000600192013000700198021031500205020002300520 02000150054300500130055800500160057100500140058700500160060100500160061702000180 0633#VV10.04190#VV10.04191#66000#Vi?t#C455T#324.2597071#^214#Cng tc t tng# Sch tham kho#o Duy Qut (ch.b.), Lng Khc Hiu, Phm Vn Chc...#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2010#^a502tr.^b21cm#H. H#257766#Tng quan v cng tc t tng . Hnh thi, mc ch, chc nng, nhim v v vai tr ca cng tc t tng tron g s nghip i mi. Nhng nguyn tc c bn v phng chm ca cng tc t tn g. Cc ni dung v gio dc th gii quan khoa hc, t duy l lun, chnh tr, k inh t v o c trong cng tc t tng...#ng Cng sn Vit Nam#Sch tham kh o#o Duy Qut#Lng Khc Hiu#Phm Vn Chc#on Phc Thanh#Phm Quang Ngc#C ng tc t tng## 00521000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020023000530070028000760220004001040080005001080090 02600113010000500139011001500144005001100159039000500170013000700175020000500182 020000600187020000800193020001400201005001600215#VV10.04192#VV10.04193#15000#Vi ?t#GI-103V#372.7#^214#Gii v bi tp ton 1#T Th Yn, Nguyn Thin K#T.1#^aH .#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a106tr.^b24cm#T Th Yn#H.H#257767#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Thin K## 00548000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070024000810220004001050050008001090050 01500117004001800132008000500150009002600155010000500181011001500186020000500201 020000600206020000800212020001400220039000500234013000700239#VV10.04194#VV10.041 95#20000#Vi?t#H561D#372.7#^214#Hng dn gii bi tp ton 2#T Thp, Nguyn c Ho#T.2#T Thp#Nguyn c Ho#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2009#^a136tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#H.H#257768## 00613000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070052000820080005001340090026001390100 00500165011001400170020001200184020000600196020001400202005001200216005002000228 005001500248005001900263005001700282039000500299013000700304#VV10.04196#VV10.041 97#15000#Vi?t#M458T#372.62#^214#199 bi v on vn hay lp 2#L Anh Xun, Nguy n Th Kiu Anh, L Th Vn Anh...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a83tr.^b 24cm#Tp lm vn#Lp 2#Sch c thm#L Anh Xun#Nguyn Th Kiu Anh#L Th Vn Anh#V Th Hng Giang#Nguyn Thu Hng#H.H#257769## 00519000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020026000530070013000790220004000920040018000960080 00500114009002600119010000500145011001500150020001100165020000600176020000800182 020001400190005001300204039000500217013000700222#VV10.04198#VV10.04199#17000#Vi ?t#GI-103B#372.6#^214#Gii bi tp ting Vit 2#V Khc Tun#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a114tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#S ch c thm#V Khc Tun#H.H#257770## 00519000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020026000530070013000790220004000920040018000960080 00500114009002600119010000500145011001500150020001100165020000600176020000800182 020001400190005001300204039000500217013000700222#VV10.04200#VV10.04201#16000#Vi ?t#GI-103B#372.6#^214#Gii bi tp ting Vit 2#V Khc Tun#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a108tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#S ch c thm#V Khc Tun#H.H#257771## 00617000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070052000820080005001340090026001390100 00500165011001400170020001200184020000600196020001400202005001200216005002000228 005001500248005001900263005002100282039000500303013000700308#VV10.04202#VV10.042 03#16000#Vi?t#M458T#372.62#^214#199 bi v on vn hay lp 3#L Anh Xun, Nguy n Th Kiu Anh, L Th Vn Anh...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a95tr.^b 24cm#Tp lm vn#Lp 3#Sch c thm#L Anh Xun#Nguyn Th Kiu Anh#L Th Vn Anh#V Th Hng Giang#Nguyn Th Hng Lan#H.H#257772## 00592000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510070050000790040018001290080005001470090 02600152010000500178011001500183020000500198020000600203020000700209020001400216 005001500230005001900245039000500264013000700269005001400276#VV10.04204#VV10.042 05#19000#Vi?t#454L#372.7#^214#n luyn v kim tra ton 4#Nguyn c Tn, Trn Th Kim Cng, Trung Kin#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 009#^a140tr.^b24cm#Ton#Lp 4#n tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#Trn Th Kim C ng#H.H#257773# Trung Kin## 00609000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070045000690220004001140050014001180050 01100132005001800143008000500161009002600166010000500192011001500197020000800212 02000060022002000120022602000110023802000140024903900050026301300070026802000080 0275#VV10.04206#VV10.04207#22000#Vi?t#H419T#807.6#^214#Hc tt ng vn 6#Phm T un Anh, Thi Giang, Nguyn Trng Hon#T.2#Phm Tun Anh#Thi Giang#Nguyn Trng Hon#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a148tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Tp lm v n#Ting Vit#Sch c thm#H.H#257774#Vn hc## 00643000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070051000670220004001180080005001220090 02600127010000500153011001500158020000800173020000600181020000800187020001100195 02000120020602000140021800500140023200500110024600500180025703900050027501300070 0280004001800287#VV10.04208#VV10.04209#20000#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng v n 7#B.s.: Phm Tun Anh, Thi Giang, Nguyn Trng Hon#T.1#^aH.#^ai hc Quc g ia H Ni#2010#^a132tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#Phm Tun Anh#Thi Giang#Nguyn Trng Hon#H.H#257775#Ti bn ln th 1## 00658000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500020022000550070066000770040040001430080005001830090 02600188010000500214011001500219020000700234020000600241020000800247020001400255 005001700269005001400286005001500300005001700315039000500332013000700337#VV10.04 211#VV10.04210#27500#Vi?t#GI-103B#530.076#^214#Gii bi tp vt l 7#V Th Ph t Minh, Hong Th Thu, V Trng Ngha, V Th Mai Thun#Ti bn ln th 2 c ch nh sa, b sung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a180tr.^b24cm#Vt l#Lp 7# Bi tp#Sch c thm#V Th Pht Minh#Hong Th Thu#V Trng Ngha#V Th Mai T hun#H.H#257776## 00632000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070040000820040018001220080005001400090 02600145010000500171011001500176015004400191020000500235020000600240020000800246 020001400254005001500268005000800283005001500291039000500306013000700311#VV10.04 212#VV10.04213#18000#Vi?t#H561D#510.76#^214#Hng dn gii bi tp ton 7#Nguy n c Tn, T Thp, Nguyn c Ho#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a116tr.^b24cm#Tn sch ngoi ba ghi: Gii bi tp ton 7#Ton#Lp 7#B i tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#T Thp#Nguyn c Ho#H.H#257777## 00705000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550020018000600070062000780220004001400050 01400144005001200158005002000170005001300190004001800203008000500221009002600226 01000050025201100150025701300070027202000080027902000060028702000120029302000110 0305020001400316039000500330020000800335#VV09.15057#VV10.04214#VV10.04215#23000 #Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng vn 8#Phm Tun Anh, Nguyn Hun, Bi Th Thanh Lng, Ng Vn Tun#T.1#Phm Tun Anh#Nguyn Hun#Bi Th Thanh Lng#Ng Vn T un#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a145tr.^b24cm#257778# Ng vn#Lp 8#Tp lm vn#Ting Vit#Sch c thm#H.H#Vn hc## 00678000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070060000670220004001270050012001310050 01200143005002000155005001300175004001800188008000500206009002600211010000500237 01100150024202000080025702000060026502000120027102000110028302000140029403900050 0308013000700313020000800320#VV10.04216#VV10.04217#23000#Vi?t#H419T#807#^214#H c tt ng vn 8#Tho Nguyn, Nguyn Hun, Bi Th Thanh Lng, Ng Vn Tun#T.2# Tho Nguyn#Nguyn Hun#Bi Th Thanh Lng#Ng Vn Tun#Ti bn ln th 1#^aH.# ^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a148tr.^b24cm#Ng vn#Lp 8#Tp lm vn#Ting Vi t#Sch c thm#H.H#257779#Vn hc## 00648000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070040000820220004001220050015001260050 00800141005001500149004001800164008000500182009002600187010000500213011001500218 02000050023302000060023802000080024402000140025203900050026601300070027101500440 0278#VV10.04218#VV10.04219#25000#Vi?t#H561D#510.76#^214#Hng dn gii bi tp ton 8#Nguyn c Tn, T Thp, Nguyn c Ho#T.1#Nguyn c Tn#T Thp#Nguyn c Ho#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a182tr.^b24cm#To n#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#H.H#257780#Tn sch ngoi ba ghi: Gii bi tp ton 8## 00592000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070040000820220004001220040018001260080 00500144009002600149010000500175011001500180020000500195020000600200020000800206 020001400214005001500228005000800243005001500251039000500266013000700271#VV10.04 221#VV10.04220#25000#Vi?t#H561D#510.76#^214#Hng dn gii bi tp ton 8#Nguy n c Tn, T Thp, Nguyn c Ho#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a159tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#T T hp#Nguyn c Ho#H.H#257781## 00658000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500020022000550070066000770040040001430080005001830090 02600188010000500214011001500219020000700234020000600241020000800247020001400255 005001700269005001300286005001300299005002000312039000500332013000700337#VV10.04 222#VV10.04223#26500#Vi?t#GI-103B#530.076#^214#Gii bi tp vt l 8#V Th Ph t Minh, Chu Vn To, L Khc Bnh, L Thu Thanh Giang#Ti bn ln th 1 c ch nh sa, b sung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a184tr.^b24cm#Vt l#Lp 8# Bi tp#Sch c thm#V Th Pht Minh#Chu Vn To#L Khc Bnh#L Thu Thanh G iang#H.H#257782## 00603000000000325000450002600110000002600110001102000080002202000060003002000110 00360200012000470200014000590390005000730140007000780190005000851810006000900820 00400096808000500100002001800105007004300123022000400166005001300170005001500183 00500130019800800050021100900260021601000050024201100150024701300070026202000080 0269#VV10.04224#VV10.04225#Ng vn#Lp 9#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#H. H#25000#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng vn 9#Phm An Min, Nguyn L Hun, Ng Vn Tun#T.1#Phm An Min#Nguyn L Hun#Ng Vn Tun#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a165tr.^b24cm#257783#Vn hc## 00662000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500020022000550070068000770040040001450080005001850090 02600190010000500216011001500221020000700236020000600243020000800249020001400257 005001700271005001300288005001700301005001800318039000500336013000700341#VV10.04 226#VV10.04227#40000#Vi?t#GI-103B#530.076#^214#Gii bi tp vt l 8#V Th Ph t Minh, Chu Vn To, Nguyn ng Khoa, Nguyn Hong Hng#Ti bn ln th 2 c c hnh sa, b sung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a279tr.^b24cm#Vt l#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#V Th Pht Minh#Chu Vn To#Nguyn ng Khoa#Nguyn Ho ng Hng#H.H#257784## 00646000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020032000540070054000860040018001400080005001580090 02600163010000500189011001400194020000700208020000600215020000800221020001200229 02000090024102000140025000500160026400500120028000500160029203900050030801300070 0313#VV10.04229#VV10.04228#14000#Vi?t#H561D#330.9597#^214#Hng dn gii bi t p a l 9#Nguyn Minh Tu (ch.b.), V nh Ho, Ng Th Hi Yn#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a88tr.^b24cm#a l#Lp 9#Bi tp#a ki nh t#Vit Nam#Sch c thm#Nguyn Minh Tu#V nh Ho#Ng Th Hi Yn#H.H#25 7785## 00610000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020030000490070055000790080005001340090026001390100 00500165011001500170020001200185020000600197020001400203005001200217005001700229 005002100246005001500267005001400282039000500296013000700301#VV10.04230#VV10.042 31#42000#Vi?t#M458T#807#^214#199 bi v on vn hay lp 9#L Anh Xun, Nguyn Thu Hng, Nguyn Th Hng Lan...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a263tr.^ b24cm#Tp lm vn#Lp 9#Sch c thm#L Anh Xun#Nguyn Thu Hng#Nguyn Th H ng Lan#V Th Hng L#Bi Thu Linh#H.H#257786## 00635000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500020022000550070065000770040018001420080005001600090 02600165010000500191011001500196020000700211020000700218020000800225020001400233 005001700247005001300264005001800277005001400295039000500309013000700314#VV10.04 232#VV10.04233#30000#Vi?t#GI-103B#530.076#^214#Gii bi tp vt l 8#V Th Ph t Minh, Chu Vn To, Nguyn Hong Hng, Hong Th Thu#Ti bn ln th 2#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2009#^a204tr.^b24cm#Vt l#Lp 10#Bi tp#Sch c thm# V Th Pht Minh#Chu Vn To#Nguyn Hong Hng#Hong Th Thu#H.H#257787## 00688000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020040000540030095000940070038001890080005002270090 02600232010000500258011001500263020001000278020000700288020001200295020001600307 020001400323005001900337005001800356039000500374013000700379#VV10.04234#VV10.042 35#28000#Vi?t#B454M#428.0076#^214#45 kim tra trc nghim ting Anh 10#Theo chng trnh sch gio khoa mi v nh hng cu trc thi trc nghim ca B GD v T#Phan Th Minh Chu, Thi Th Mai Lin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 009#^a188tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 10# kim tra#Bi trc nghim#Sch c thm#Ph an Th Minh Chu#Thi Th Mai Lin#H.H#257788## 00651000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020021000540030019000750070052000940080005001460090 02600151010000500177011001500182015001700197020001000214020000700224020001400231 00500130024500500100025800500160026800500130028400500160029703900050031301300070 0318#VV10.04236#VV10.04237#25000#Vi?t#H419T#428.0076#^214#Hc tt ting Anh 10# Chng trnh chun#V Th Thun (ch.b.), Hong Anh, Nguyn Thu Hng...#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2009#^a184tr.^b24cm#Th mc: tr. 184#Ting Anh#Lp 10#Sch c thm#V Th Thun#Hong Anh#Nguyn Thu Hng#L Minh Hin#Trn Thanh Phc#H. H#257789## 00739000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020035000540030065000890070057001540040018002110080 00500229009002600234010000500260011001500265020000900280020000700289020000800296 02000140030400500150031800500150033300500140034800500120036200500150037403900050 0389013000700394#VV10.04238#VV10.04239#20500#Vi?t#H561D#516.0076#^214#Hng dn gii bi tp hnh hc 10#Tm tt l thuyt. Bi tp cn bn. Bi tp tng t v nng cao#Nguyn Vn Lc (ch.b.), Trn Quang Ti, Mai Xun ng...#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a135tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 10#Bi tp #Sch c thm#Nguyn Vn Lc#Trn Quang Ti#Mai Xun ng#L Ngc Hi#Trnh Min h Lm#H.H#257790## 00603000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020034000530030009000870070033000960040018001290080 00500147009002600152010000500178011001500183020000800198020000700206020000800213 020001000221020001400231005001600245005001600261039000500277013000700282#VV10.04 240#VV10.04241#23000#Vi?t#H561D#546.076#^214#Hng dn gii bi tp ho hc 10# Nng cao#Trn Trung Ninh, Nguyn Th Hun#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a151tr.^b24cm#Ho hc#Lp 10#Bi tp#Ho v c#Sch c thm#Tr n Trung Ninh#Nguyn Th Hun#H.H#257791## 00600000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490030022000680070029000900220004001190080 00500123009002600128010000500154011001500159020000800174020000700182020000800189 02000110019702000120020802000140022000500130023400500150024703900050026201300070 0267#VV10.04242#VV10.04243#21000#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng vn 10#Chng trnh nng cao#Phm An Min, Nguyn L Hun#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 009#^a137tr.^b24cm#Ng vn#Lp 10#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#P hm An Min#Nguyn L Hun#H.H#257792## 00624000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550020019000600070026000790220004001050050 00800109005000800117005000800125004001800133008000500151009002600156010000500182 01100150018702000080020202000070021002000120021702000110022903900050024001300070 0245020001400252020000800266#VV09.15060#VV10.04245#VV10.04244#24000#Vi?t#H419T# 807#^214#Hc tt ng vn 10#Tr Sn, An Min, L Hun#T.2#Tr Sn#An Min#L Hu n#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a149tr.^b24cm#Ng vn#L p 10#Tp lm vn#Ting Vit#H.H#257793#Sch c thm#Vn hc## 00716000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020049000490030072000980080005001700090026001750100 00500201011001500206020000800221020000800229020001100237020001200248020001600260 02000140027602000150029000500120030500500210031700500140033800500140035203900050 0366013000700371#VV10.04246#VV10.04247#37000#Vi?t#R203K#807#^214#Rn k nng l m bi thi vo lp 10 - mn Ng vn#L Anh Xun (ch.b.), Nguyn Th Hng Lan, B i Thu Linh, Ng Th Thanh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a264tr.^b24cm#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Trung hc c s#Sch c thm#Sch luyn th i#L Anh Xun#Nguyn Th Hng Lan#Bi Thu Linh#Ng Th Thanh#H.H#257794## 00626000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500020023000550030019000780070050000970040018001470080 00500165009002600170010000500196011001500201020000700216020000700223020000800230 020001400238005001700252005001300269005001800282039000500300013000700305#VV10.04 248#VV10.04249#36000#Vi?t#GI-103B#530.076#^214#Gii bi tp vt l 12#Chng tr nh chun#V Th Pht Minh, Chu Vn To, Nguyn Hong Hng#Ti bn ln th 2#^a H.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a244tr.^b24cm#Vt l#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#V Th Pht Minh#Chu Vn To#Nguyn Hong Hng#H.H#257795## 00710000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500020026000550030064000810070058001450080005002030090 02600208010000500234011001500239020001000254020001400264039000800278005001500286 02000070030102000080030800500150031600500150033100500150034600500160036101300070 0377#VV10.04250#VV10.04251#22000#Vi?t#GI-103B#515.076#^214#Gii bi tp gii t ch 12#Tm tt l thuyt, bi tp cn bn, cu hi trc nghim, p n#Nguyn Vn Lc (ch.b.), Trn Quang Ti, Trn nh Dng...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 009#^a158tr.^b24cm#Gii tch#Sch c thm#T. Hng#Nguyn Vn Lc#Lp 12#Bi tp #Trn Quang Ti#Trn nh Dng#Nguyn Hu Ti#Trn Quang Tin#257796## 00694000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490030019000680070050000870220004001370080 00500141009002600146010000500172011001500177020000800192020000700200020000800207 02000120021502000140022700500120024100500140025300500110026700500100027800500110 0288039000800299013000700307004001800314#VV10.04252#VV10.04253#28500#Vi?t#H419T #807#^214#Hc tt ng vn 12#Chng trnh chun#L Anh Xun (ch.b.), Nguyn L H uy, Trng Hun...#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a188tr.^b24cm#Ng vn #Lp 12#Vn hc#Tp lm vn#Sch c thm#L Anh Xun#Nguyn L Huy#Trng Hun#Q unh Nga#Thanh Tng#T. Hng#257797#Ti bn ln th 1## 00778000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020042000490030044000910070075001350220004002100080 00500214009002600219010000500245011001500250020000800265020000700273020000800280 02000090028802000140029700500190031100500160033000500200034603900080036601300070 0374020000800381020001200389020001500401#VV10.04254#VV10.04255#41500#Vi?t#419H #807#^214#c - hiu, tc gi - tc phm ng vn 12#Hng dn hc tng bi, n t p v luyn thi#B.s., tuyn chn: on Th Kim Nhung, T Th Thanh H, Hong Th Minh Tho#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a276tr.^b24cm#Ng vn#Lp 12 #Tc gi#Tc phm#Sch c thm#on Th Kim Nhung#T Th Thanh H#Hong Th Min h Tho#T. Hng#257798#Vn hc#Tp lm vn#Sch luyn thi## 00693000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020032000530030064000850070035001490220004001842210 02400188008000500212009002600217010000500243011001500248020000700263020001200270 02000070028202000140028900500150030300500190031803900080033701300070034502000150 0352#VV10.04257#VV10.04256#45000#Vi?t#T550L#530.076#^214#T luyn thi trc nghi m vt l#Hc sinh lp 12, luyn thi tt nghip THPT, i hc v cao ng#Trn V n Lng, Nguyn Th Ngc N#T.1#Trc nghim theo ch #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a279tr.^b24cm#Vt l#Trc nghim#Lp 12#Sch c thm#Trn Vn L ng#Nguyn Th Ngc N#T. Hng#257799#Sch luyn thi## 00692000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020032000530030064000850070035001490220004001842210 02300188008000500211009002600216010000500242011001500247020000700262020001200269 02000070028102000140028800500150030200500190031703900080033601300070034402000150 0351#VV10.04258#VV10.04259#Vi?t#T550L#530.076#^214#37000#T luyn thi trc nghi m vt l#Hc sinh lp 12, luyn thi tt nghip THPT, i hc v cao ng#Trn V n Lng, Nguyn Th Ngc N#T.2#Trc nghim theo b #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a215tr.^b24cm#Vt l#Trc nghim#Lp 12#Sch c thm#Trn Vn Ln g#Nguyn Th Ngc N#T. Hng#257800#Sch luyn thi## 00647000000000301000450002600110000002600110001102000150002201900050003718100060 00420820008000488080005000560140007000610020070000680030051001380070013001890080 00500202009002600207010000500233011001500238020001000253020001200263020002000275 020001400295005001300309039000800322020000800330013000700338#VV10.04260#VV10.042 61#Sch luyn thi#Vi?t#H561D#546.076#^214#36000#Hng dn gii nhanh cc dng b i tp trc nghim trng tm ho v c#Ti liu n tuyn sinh i hc, cao ng v t ti#L Thanh Hi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a222tr.^b24cm#Ho v c#Trc nghim#Ph thng trung hc#Sch c thm#L Thanh Hi#T. Hng#Bi tp#2 57801## 00584000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020036000520030029000880070012001170220004001292210 01400133008000500147009002600152010000500178011001500183020000800198020002000206 020001400226020001500240039000800255013000700263005001200270#VV10.04262#VV10.042 63#52000#Vi?t#C120N#540.76#^214#Cm nang n luyn ho hc ph thng#Dng cho c c k thi quc gia#Cao C Gic#T.1#Ho i cng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 010#^a320tr.^b24cm#Ho hc#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#T. H ng#257802#Cao C Gic## 00574000000000265000450002600110000002600110001102000150002201900050003708200070 00428080005000490140007000540020030000610030095000910070015001860080005002010090 02600206010000500232011001500237020000500252020000700257020001400264005001500278 039000800293013000700301#VV10.04264#VV10.04265#Sch luyn thi#Vi?t#510.76#^214#4 0000#Gii nhanh 27 thi ton hc#Dnh cho hc sinh lp 12 chng trnh chun v nng cao, n tp v nng cao k nng lm bi...#Phm Trng Th#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a245tr.^b24cm#Ton#Lp 12#Sch c thm#Phm Trng Th#T. Hng#257803## 00721000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020065000510030054001160070073001700080005002430090 02600248010000500274011001500279020001400294020001400308005001500322039000800337 020002000345005001600365005001300381005001800394013000700412#VV10.04267#VV10.042 66#Vi?t#C101P#519.2#^214#20000#Cc phng php in hnh gii ton xc sut tru ng hc ph thng#Sch dng cho hc sinh kh gii, hc sinh chuyn ton#Nguyn V n Lc (ch.b.), Hong Ngc Cnh, H in Bin, Nguyn Ngc Giang#^aH.#^ai hc Q uc gia H Ni#2009#^a150tr.^b24cm#Ton xc sut#Sch c thm#Nguyn Vn Lc#T. Hng#Ph thng trung hc#Hong Ngc Cnh#H in Bin#Nguyn Ngc Giang#257804# # 01158000000000373000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820012000448080005000560140007000610020103000680030017001710070056001880080 00500244009002600249010000500275011001500280020001800295020001700313005001500330 03900080034500500160035300500120036900500190038100500150040001300070041502103140 0422020001700736020001100753020000900764020001100773#VV10.04268#VV10.04270#VV10. 04269#Vi?t#309C#332.6709597#^214#59000#iu chnh chnh sch u t trc tip nc ngoi Vit Nam trong tin trnh hi nhp kinh t quc t#Sch chuyn kho #Phng Xun Nh (ch.b.), Nguyn Hng Sn, c nh...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a297tr.^b24cm#u t nc ngoi#Sch chuyn kho#Phng Xun Nh#T. Hng#Nguyn Hng Sn# c nh#Nguyn Thng Lng#Nguyn Tu Anh#257805#Phn tch c s l lun, thc tin cng nh chnh sch FDI Vit Nam. nh gi v s tc ng iu chnh chnh sch u t trc tip nc ngoi FDI Vit Nam trong qu trnh hi nhp nn kinh t th gii. Mt s xut gi nhm nng cao hi u qu iu chnh chnh sch FDI ca Vit Nam trong giai on hu WTO#u t trc tip#Chnh sch#Vit Nam#iu chnh## 00783000000000277000450002600110000002600110001102000210002201900050004318100060 00480820006000548080005000600020041000650030035001060070035001410080018001760090 03500194010000500229011001500234020001000249005001800259039000800277021017500285 020002200460001001600482013000700498#VV10.04272#VV10.04271#Kinh t doanh nghip# Vi?t#C120N#338.6#^214#Cm nang nng cao nng sut doanh nghip#Dnh cho cc doan h nghip sn xut#Bi Nguyn Hng, Trn Th Kim Loan#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a279tr.^b24cm#Nng sut#Trn Th Kim Loan#T. Hn g#Nhng khi nim c bn ca nng sut. Cc yu t nh hng n nng sut doanh nghip. Gii php nng cao nng sut doanh nghip. Cc phng php thc hin n ng cao nng sut#Doanh nghip sn xut#Bi Nguyn Hng#257806## 00738000000000301000450002600110000002600110001102600110002202000170003301900050 00501810006000550820009000618080005000700140007000750020025000820070015001070080 01800122009003500140010000500175011001500180020000800195020001100203039000800214 021010500222001001500327004001800342015006900360013000700429#VV10.04273#VV10.042 75#VV10.04274#Kinh t xy dng#Vi?t#B103T#338.4076#^214#11000#Bi tp kinh t x y dng#Lu Trng Vn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009 #^a114tr.^b24cm#Bi tp#Gio trnh#T. Hng#Cc cu hi l thuyt, cc bi ton v kinh t xy dng, pht trin cng nghip xy dng v u t d n#Lu Trng V n#Ti bn ln th 2#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#257807## 00763000000000313000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100070 00380820004000458080005000490200010000540140007000640020028000710070015000990080 01800114009003500132010000500167011001500172020000900187020001100196039000800207 021011300215001001500328004001800343015006900361020001200430013000700442#VV10.04 276#VV10.04277#VV10.04278#Vi?t#QU105L#620#^214#Bo dng#16000#Qun l bo tr cng nghip#Phm Ngc Tun#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh# 2010#^a188tr.^b24cm#K thut#Gio trnh#T. Hng#Trnh by nhng khi nim v ni dung c bn v bo tr, qun l, chi ph, k thut bo tr cng nghip hin i #Phm Ngc Tun#Ti bn ln th 2#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Tr ng i hc Bch khoa#Cng nghip#257808## 00924000000000289000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100080 00380820006000468080005000520200019000570140007000760020030000830070012001130080 01800125009003500143010000500178011001500183020000900198020001100207039000800218 021032000226001001200546015006900558013000700627#VV10.04280#VV10.04279#VV10.0428 1#Vi?t#GI-108T#697.9#^214#iu ho khng kh#52000#Gio trnh iu ho khng kh #L Ch Hip#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a680tr. ^b24cm#K thut#Gio trnh#T. Hng#Trnh by mt s vn chung v iu ho kh ng kh, phn loi v k thut iu ho khng kh. Ngoi ra cn cp nht nhng ki n thc c bn v my lnh hp th H2O-LiBr trong k thut iu ho khng kh, k thut lm mt bay hi v tch m bng cht ht m, s dng hiu qu nng lng trong k thut iu ho khng kh#L Ch Hip#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#257809## 00604000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820007000428080005000490020021000540030059000750070032001340220004001660080 01800170009003500188010000500223011001500228020000500243020000600248020000800254 020001400262005001400276005001700290013000700307#VV10.04282#VV10.04283#45000#Vi ?t#GI-106V#510.76#^214#Ging v gii ton 9#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to# Minh Khang, Phm Hong Chng#T.2#^aTp. H Ch Minh#^a i hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a268tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm# Minh Khang#Phm Hong Chng#257810## 00595000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820009000428080005000510020031000560030049000870070032001360080018001680090 03500186010000500221011001500226020000900241020000700250020000800257020001400265 005001400279005001700293013000700310#VV10.04284#VV10.04285#30000#Vi?t#GI-106V#5 16.0076#^214#Ging v gii ton 11 hnh hc#Chng trnh nng cao ca B Gio d c v o to# Minh Khang, Phm Hong Chng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gi a Tp. H Ch Minh#2010#^a187tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 11#Bi tp#Sch c thm# M inh Khang#Phm Hong Chng#257811## 00573000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510020070000560030052001260070016001780080018001940090 03500212010000500247011001500252020000800267020000700275020001400282005001600296 013000700312#VV10.04286#VV10.04287#26000#Vi?t#TR431T#959.70076#^214#Trng tm k in thc lch s 12 n thi tt nghip, cao ng v i hc#Bin son theo chng trnh v sch gio khoa chun#Hunh Vit Hng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a155tr.^b24cm#Lch s#Lp 12#Sch c thm#Hunh Vit Hng#257812## 00728000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020022000550030046000770070061001230080018001840090 03500202010000500237011001500242020000500257020000700262020002000269020001400289 00500150030302000150031800500170033300500160035000500150036600500140038101300070 0395#VV10.04288#VV10.04289#54000#Vi?t#CH527#512.0076#^214#Chuyn ton i s #Bi dng hc sinh gii, luyn thi i hc...#Nguyn Vn Lc (ch.b.), Nguyn V it ng, Hong Ngc Cnh...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Min h#2010#^a327tr.^b24cm#Ton#i s#Ph thng trung hc#Sch c thm#Nguyn Vn L c#Sch luyn thi#Nguyn Vit ng#Hong Ngc Cnh#Trn Quang Ti#Hn Minh Ton# 257813## 01306000000000433000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00411810008000460820009000548080005000630020041000680030026001090290028001350070 08500163008001800248009003500266010000500301011001500306020001900321020001100340 02000160035102000110036700500240037801500740040201300070047602102210048302000160 07040200015007200050014007350050023007490050020007720050015007920060011008070060 02100818006001600839006001700855#VV10.04291#VV10.04292#VV10.04290#120000#Vi?t#G I-108T#628.5028#^214#Gio trnh cng ngh sinh hc mi trng#Concepts and appli cations#Environmental biotechnology#Hans-Joachim Jordening, Josef Winter, Karl-H eiz Rosenwinkel... ; Dch: L Phi Nga...#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp . H Ch Minh#2010#^a567tr.^b24cm#Cng ngh sinh hc#Mi trng#X l nc thi# Gio trnh#Jordening, Hans-Joachim#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. V in Mi trng v Ti nguyn#257814#Trnh by cc qu trnh ca cng ngh sinh h c bo v mi trng cho vic x l cht thi trng thi rn, lng, kh: gm q u trnh x l nc thi, x l nhim t, x l cht thi rn, kh thi v s n xut nc ung#X l cht thi#X l sinh hc#Winter, Josef#Rosenwinkel, Karl- Heiz#Austerman-haun, Ute#Mayer, Hartmut#L Phi Nga#Hong Th Thanh Thu#inh Xu n Thng#Nguyn Nh H Vy## 00748000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510020035000560070052000910080018001430090035001610100 00500196011001500201020001900216020000400235020001600239021016500255020001600420 020000900436013000700445001001800452#VV10.04294#VV10.04293#65000#Vi?t#NG527C#89 5.92212#^214#Nguyn Cng Tr bi ca ngt ngng#Nguyn Vit Ngon nghin cu, tu yn chn, ch thch#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a 318tr.^b21cm#Nghin cu vn hc#Th#Vn hc cn i#Gm nhng bi vit nghin c u v th vn Nguyn Cng Tr. Phn tch t tng, c im sng tc ngh thut ca ng thng qua nhng cu th ca "Bi ca ngt ngng"#Nguyn Cng Tr#Vit Na m#257815#Nguyn Vit Ngon## 01167000000000373000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820006000448080005000500200016000550140007000710020038000780030035001160290 04500151007006000196008001800256009003500274010000500309011001500314020000700329 02000110033600500180034700500170036503900080038202102790039000100150066900400310 0684020001200715020000900727013000700736012005000743#VV10.04295#VV10.04296#VV10. 04297#Vi?t#X550L#628.4#^214#X l nc thi#70000#X l nc thi th v cn g nghip#Calculation and engineering design#Domestic and industrial wastewater t reatment#Lm Minh Trit (ch.b.), Nguyn Thanh Hng, Nguyn Phc Dn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a519tr.^b24cm# th#Gio trnh# Nguyn Thanh Hng#Nguyn Phc Dn#T. Hng#Mt s khi nim v thng s c bn p hc v tnh ton thit k cng trnh x l nc thi. M hnh v phng php ngh in cu thc nghim cng ngh x l nc thi. Tnh ton thit k h thng x l nc thi th theo s lng khu dn c v x l nc thi cc khu cng nghi p#Lm Minh Trit#Ti bn ln th 4, c sa cha#Cng nghip#Thit k#257816#T s ch Khoa hc, Cng ngh v Qun l Mi trng## 00688000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390200009000440140007000530020026000600070014000860080005001000090 01100105010000500116011001500121020000800136039000800144021019800152001000900350 020001000359012003400369013000700403#VV10.04298#VV10.04299#Vi?t#B300Q#613.2#^214 #Gim bo#60000#B quyt m thc gim cn#Minh Tm b.s.#^aH.#^aThi i#2010#^a 127tr.^b21cm#n ung#T. Hng#Nhng kin thc c bn, nguyn nhn v cc bin ph p phng chng qu cn. Nhng nguyn tc m thc gim cn, kt hp m thc vi vn ng. Gii thiu cc loi thc phm gim cn v cch ch bin#Minh Tm#Thc phm#Ton tp cc phng php gim cn#257817## 00670000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370200009000420140007000510020039000580070014000970080005001110090 01100116010000500127011001500132039000800147021015000155001000900305020000500314 012003400319020001400353020000600367013000700373#VV10.04301#VV10.04300#Vi?t#B300 Q#613#^214#Gim bo#60000#B quyt gim cn theo y hc c truyn#Minh Tm b.s.# ^aH.#^aThi i#2010#^a127tr.^b21cm#T. Hng#Gii thiu nhng phng php v b q uyt gim cn bng gim, cc phng php gim cn theo ng y v massage thm m vi cc bi hng dn tp c th#Minh Tm#Gim#Ton tp cc phng php gim c n#Y hc dn tc#Matxa#257818## 00739000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390200009000440140007000530020055000600070014001150080005001290090 01100134010000500145011001500150020001100165039000800176021019000184001000900374 020000800383012003400391020001700425013000700442#VV10.04303#VV10.04302#Vi?t#B300 Q#613.7#^214#Gim bo#60000#B quyt gim cn cho ph n sau khi sinh & cho tr em#Minh Tm b.s.#^aH.#^aThi i#2010#^a127tr.^b21cm#Dinh dng#T. Hng#Gii th iu nhng phng php, b quyt gim cn cho ph n trong thi k sau khi sinh, cho tr em b bnh bo ph vi nhng bi tp th dc, m thc v dinh dng, bn g cc liu php tm l#Minh Tm#Th dc#Ton tp cc phng php gim cn#Liu p hp tm l#257819## 00580000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390200009000440140007000530020030000600070014000900080005001040090 01100109010000500120011001500125020000800140039000800148021008900156001000900245 012003400254013000700288020000700295#VV10.04304#VV10.04305#Vi?t#B300Q#613.7#^214 #Gim bo#60000#B quyt tp th dc gim cn#Minh Tm b.s.#^aH.#^aThi i#201 0#^a126tr.^b21cm#Th dc#T. Hng#Gii thiu nhng phng php v b quyt gim c n bng cc bi luyn tp th dc lm p#Minh Tm#Ton tp cc phng php gim cn#257820#Ph n## 00826000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200060 00358080005000410200009000460140007000550020060000620070014001220080005001360090 01100141010000500152011001500157020001100172039000800183021023000191001000900421 020000800430012003400438020000700472013000700479020001500486020001100501#VV10.04 306#VV10.04307#Vi?t#GI-104C#613.7#^214#Gim bo#60000#Gim cn theo chu k sinh l & b quyt chn trang phc p#Minh Tm b.s.#^aH.#^aThi i#2010#^a126tr.^b 21cm#Dinh dng#T. Hng#Gii thiu nhng kin thc c bn v chu k sinh l, ph ng php gim cn theo chu k sinh l, cc bi tp th dc gim cn, ch dinh dng v chm sc sc kho trong k kinh, b quyt chn trang phc ph hp vi c th ph n#Minh Tm#Th dc#Ton tp cc phng php gim cn#Ph n#257821#C hu k sinh l#Trang phc## 00645000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020034000530070020000870080005001070090011001120100 00500123011001500128020000800143020001000151021017000161020001700331001001500348 013000700363020000900370#VV10.04308#VV10.04309#55000#Vi?t#NH556N#920.02#^214#Nh ng nhn vt ni ting th gii#Hong Vn Tun b.s.#^aH.#^aThi i#2010#^a426tr .^b21cm#Tiu s#S nghip#Gii thiu tiu s, s nghip ca cc nhn vt ni ti ng trn th gii cc lnh vc khc nhau, c bit nhng pht minh, cng hin c a h lm thay i lch s th gii#Nhn vt lch s#Hong Vn Tun#257822#Th g ii## 00537000000000289000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820004000418080005000450020020000500030012000700290019000820070036001010080 00500137009001100142010000500153011001500158020001700173020001200190006001100202 019000800213020000300221001001600224013000700240#VV10.04310#VV10.04311#140000#V i?t#C517T#813#^214#Cun theo chiu gi#Tiu thuyt#Gone with the wind#Margaret M itchell ; V Kim Th dch#^aH.#^aThi i#2010#^a919tr.^b24cm#Vn hc hin i#T iu thuyt#V Kim Th#Dch M#M#Mitchell, M. M.#257823## 00932000000000289000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100070 00350820004000428080005000460020030000510070045000810080005001260090011001310100 00500142011001500147020001700162006001000179021036100189020001100550001001100561 012003500572006001500607013000700622020001300629#VV10.04313#VV10.04312#115000#V i?t#TH305T#133#^214#Thin thi - a li nhn ho#Bch Huyt ; Dch: Nguyn An, Nguyn Vn Mu#^aH.#^aThi i#2010#^a719tr.^b24cm#Khoa hc thn b#Nguyn An#Gi i thiu l thuyt v phng php ca phng thut Trung Quc (thin thi, a l i, nhn ho): nhn thc qui lut pht trin x hi, c im bin i ca thi i ginh c c may ca i ngi, nhn thc v li dng hon cnh x hi, hon cnh t nhin la chn phng hng tt nht, nhn bit ngi v dng ng i da theo m thc m dng ng hnh#Trung Quc#Bch Huyt#Tng tp Vn ho th n b Trung Hoa#Nguyn Vn Mu#257824#Phng thut## 00686000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070017000760080005000930090011000980100 00500109011001500114020001700129020001100146021020100157020000700358020001100365 001001700376020000800393013000700401#VV10.04315#VV10.04314#80000#Vi?t#T454T#355 .4#^214#Tn T binh php & 36 k#Trn Trng Minh#^aH.#^aThi i#2010#^a599tr.^ b21cm#Tn t binh php#Ngh thut#Gii thiu v lun gii cc k sch trong binh php Tn T cng nh ng dng binh php Tn T vo cc lnh vc ca cuc sng, c bit ngh thut qun s trong nhng trn chin ni ting trn th gii#Tn T #Trung Quc#Trn Trng Minh#Qun s#257825## 00540000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020021000500030012000710070044000830080005001270090 01100132010000500143011001500148020001700163020001200180006001200192019000800204 020000300212001001700215006001100232013000700243#VV10.04316#VV10.04317#75000#Vi ?t#CH518N#813#^214#Chung nguyn hn ai#Tiu thuyt#E. Hmingw ; Dch: Nguyn V nh, H Th Tn#^aH.#^aThi i#2010#^a527tr.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt #Nguyn Vnh#Dch M#M#Hminguy, . M.#H Th Tn#257826## 00522000000000277000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100070 00350820006000428080005000480020008000530030012000610070039000730080005001120090 01100117010000500128011001600133020001700149020001200166006002100178019001600199 020001100215001001100226013000700237#VV10.04318#VV10.04319#175000#Vi?t#TH523H#8 95.1#^214#Thu h#Tiu thuyt#Thi Ni Am ; Nam Trn Tun Khi dch#^aH.#^aThi i#2010#^a1075tr.^b24cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt# Nam Trn Tun Khi#Dch Trung Quc#Trung Quc#Thi Ni Am#257827## 00617000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010015000520020032000670030011000990070033001100220 00400143221002400147008000500171009001100176010000500187011001500192020001800207 02000040022502000110022900600120024003900080025201300070026001900090026700500150 0276#VV10.04320#VV10.04321#72000#Vi?t#V561Q#891.73#^214#Suslin, Dmitri#Vng qu c thi gian ngng tri#Truyn di#Dmitri Suslin ; Thanh Hng dch#T.2#Hong t ca Thp Trng#^aH.#^aThi i#2010#^a438tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Nga#Truyn di#Thanh Hng#T. Hng#257828#Dch Nga#Suslin, Dmitri## 00843000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020020000500070037000700080005001070090035001120100 00500147011001500152020001000167006001400177021030100191001001700492013000700509 020004600516020001500562#VV10.04322#VV10.04323#37000#Vi?t#CH121L#110#^214#Chn l v thc ti#J. Krishnamurti ; o Hu Ngha dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty S ch Thi i#2010#^a210tr.^b21cm#Trit hc#o Hu Ngha#Gii thiu v cc cuc t ho lun gia Krishnamurti vi David, cc bui ni chuyn, i thoi ti Brockwo od, cc cu hi v gii p c trch t cc bui ni chuyn Seanen v cc v n mi quan h gia chn l v hin thc, trit l nhn sinh quan tn gio, s s ng, ci cht, cm xc v t tng...#Krishnamurti, J.#257829#Krishnamurti, J., T rit gia, 1895-1986, n #Nhn sinh quan## 00746000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020025000520070037000770080005001140090035001190100 00500154011001500159020001000174006001400184021020400198020000800402001001700410 013000700427020004600434#VV10.04325#VV10.04324#36000#Vi?t#TH411K#170.1#^214#Tho t khi tri kin thc#J. Krishnamurti ; o Hu Ngha dch#^aH.#^aThi i ; Cn g ty Sch Thi i#2010#^a201tr.^b21cm#Trit hc#o Hu Ngha#Gii thiu cc v n v trit hc o c: s tm kim ca con ngi vt ln chnh mnh, hc ch nh ta vi tnh n gin, khim nhng, thc ton th ca cuc sng, dc vng, s quan tm ca bn thn...#o c#Krishnamurti, J.#257830#Krishnamurti, J., Tri t gia, 1895-1986, n ## 00639000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020027000490070037000760080005001130090035001180100 00500153011001500158006001400173021008000187001001700267020000900284020000900293 020000600302013000700308020004600315#VV10.04327#VV10.04326#36000#Vi?t#M106L#121 #^214#Mng li t tng & thin#J. Krishnamurti ; o Hu Ngha dch#^aH.#^aTh i i ; Cng ty Sch Thi i#2010#^a211tr.^b21cm#o Hu Ngha#Gii thiu cc v n l lun v tri thc vo hai mng ti t tng v thin#Krishnamurti, J. #Tri thc#T tng#Thin#257831#Krishnamurti, J., Trit gia, 1895-1986, n ## 00709000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020013000490030048000620070037001100080005001470090 03500152010000500187011001500192020000900207006001400216021012100230001001700351 013000700368020004600375020001000421#VV10.04328#VV10.04329#75000#Vi?t#L551G#181 #^214#La gic ng#i thoi gia J. Krishnamurti v Pupul Jayakar#J. Krishnamur ti ; o Hu Ngha dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Thi i#2010#^a435tr.^b2 1cm#T tng#o Hu Ngha#Cuc i thoi gia J. Krishnamurti v Pupul Jayakar v vn trit hc phng ng thng qua s thm nhp vo tm thc#Krishnamurti , J.#257832#Krishnamurti, J., Trit gia, 1895-1986, n #Trit hc## 00819000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020033000500030031000830070037001140080005001510090 03500156010000500191011001500196020001000211006001400221021022600235001001700461 020001000478013000700488020004600495#VV10.04330#VV10.04331#54000#Vi?t#NH121L#18 1#^214#Nhn loi c th thay i khng?#i thoi vi tn Pht gio#J. Krishn amurti ; o Hu Ngha dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Thi i#2010#^a310tr .^b21cm#Trit hc#o Hu Ngha#Gii thiu v 5 cuc tho lun vi cc tn Ph t gio xoay quanh nhng chng ngi i vi vic thay i thm su tri gic, ph n sau gm nhng cu hi to sao ta khng thay i v s gii thch ca tc gi v nhng iu ny#Krishnamurti, J.#Cuc sng#257833#Krishnamurti, J., Trit gia, 1895-1986, n ## 00970000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020019000500070037000690080005001060090035001110100 00500146011001500151020000900166006001400175021039200189001001700581020001100598 013000700609020001000616020000800626020004600634#VV10.04332#VV10.04333#65000#Vi ?t#CH120D#150#^214#Chm dt thi gian#J. Krishnamurti ; o Hu Ngha dch#^aH.# ^aThi i ; Cng ty Sch Thi i#2010#^a370tr.^b21cm#Xung t#o Hu Ngha#Cu c ni chuyn gia J. Krishnamurti v David Bohm v cc vn : xung t tm l, ty sch tr no mi s tch tp thi gian, ti sao con ngi gn cho t t ng mt tm quan trng ti thng, ph v m hnh hot ng tp trung vo ng.../ Cuc ni chuyn gia J. Krishnamurti v David Bohm v mt s vn tm l hc: ngun gc ca xung t tm l, ni tm, v tr, ci cht, thi gian..#Krishnamur ti, J.#Tm l hc#257834#Thi gian#Ni tm#Krishnamurti, J., Trit gia, 1895-198 6, n ## 00672000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020025000510070037000760080005001130090035001180100 00500153011001500158020001000173006001400183021013100197020000800328001001700336 013000700353020004600360#VV10.04334#VV10.04335#37000#Vi?t#C514T#170.1#^214#Cuc thay i khn thit#J. Krishnamurti ; o Hu Ngha dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Thi i#2010#^a209tr.^b21cm#Trit hc#o Hu Ngha#Gii thiu i tho i ca tc gi v cc vn v trit hc o c: tri gic, xung t, i sng tn gio, gii lut, tnh dc...#o c#Krishnamurti, J.#257835#Krishnamurti, J ., Trit gia, 1895-1986, n ## 00812000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020022000500030053000720070037001250080005001620090 03500167010000500202011001500207020000900222006001400231021021100245001001700456 020000800473013000700481020004600488#VV10.04336#VV10.04337#72000#Vi?t#CH124V#18 1#^214#Cht vn Krishnamurti#i thoi vi cc nh t tng hng u th k 20.. .#J. Krishnamurti ; o Hu Ngha dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Thi i#2 010#^a423tr.^b21cm#Trit l#o Hu Ngha#Gm 14 cuc m thoi gia cc nh t tng hng u th k 20 vi J. Krishnamurti xung quanh quan nim, trit l ca ng v cc vn tm thc con ngi, thin, con ngi sng th no m khng c xung t ...#Krishnamurti, J.#Gio l#257836#Krishnamurti, J., Trit gia, 1895-1 986, n ## 00748000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490070037000690080005001060090035001110100 00500146011001500151020002200166006001400188021017300202001001700375020001900392 020000600411013000700417020004600424#VV10.04338#VV10.04339#80000#Vi?t#S455T#181 #^214#Sng thin 365 ngy#J. Krishnamurti ; o Hu Ngha dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Thi i#2010#^a471tr.^b21cm#Trit hc phng ng#o Hu Ngha#N i dung gm nhng on trch t cc cuc ni chuyn, i thoi hay bi vit v n hng ch mi trong tng ngy khi cuc sng trt t v tin vo chiu su c a tm thc#Krishnamurti, J.#i sng tinh thn#Thin#257837#Krishnamurti, J., T rit gia, 1895-1986, n ## 00803000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020024000520030071000760070067001470080005002140090 01100219010000500230011001500235020000900250006002100259021017700280001001500457 020000800472005001700480013000700497020000900504#VV10.04341#VV10.04340#52000#Vi ?t#PH500T#294.3#^214#Ph tr ngi lm chung#Nhng iu cn bit gip ng i thn trong giy pht lm chung...#Dagpo Rinpoche ; Diu Hnh Giao Trinh dch ; Nguyn Minh Tin h..#^aH.#^aThi i#2010#^a257tr.^b21cm#o Pht#Diu Hnh Gi ao Trinh#Phn tch khi nim "Lm chung" theo quan im ca pht gio. Nhng i u khuyn dy ca pht php gip nhng ngi sp cht v chun b tinh thn ch o chnh ci cht ca mnh#Dagpo Rinpoche#Gio l#Nguyn Minh Tin#257838#Ci ch t## 00726000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020053000490070086001020080005001880090011001930100 00500204011001500209020001100224005001300235021011100248001000600359020000900365 006001800374013000700392006000900399005000700408005000900415#VV10.04342#VV10.043 43#36000#Vi?t#T100A#133#^214#T Ao a l huyn c Thiu V Hoa m phn diu d ng#T Ao, Thiu V Hoa ; Son dch: Thch Minh Nghim, Cc Phan ; H..: H Sn, m Lin#^aH.#^aThi i#2010#^a191tr.^b24cm#Phong thu#Thiu V Hoa#Gii thiu v m trch phong thu, cch chn cc th t c sng, ni, ao h, rung, vn.. . chn ngi mt#T Ao#Mai tng#Thch Minh Nghim#257839#Cc Phan#H Sn#m Lin## 00772000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510020026000560030058000820070032001400080005001720090 03500177010000500212011001500217020000900232006001300241021014200254020001100396 001001300407020000900420020001100429013000700440012002300447#VV10.04344#VV10.043 45#65000#Vi?t#NH100M#338.40951#^214#Nh my gia cng ton cu#Vn mn b mt nh ng chin thut sn xut "Made in China"#Paul Midler ; L Thanh Lc dch#^aH.#^a Thi i ; Cng ty Sch Thi i#2010#^a269tr.^b24cm#Sn xut#L Thanh Lc#Tm h iu v nn kinh t sn xut hng ho ca Trung Quc, nhng thch thc trong kinh doanh gia cc cng ty Trung Quc v i tc nc ngoi#Trung Quc#Midler, Paul #Hng ho#Kinh doanh#257840#T sch "Ton cu ho"## 00910000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480010017000530020060000700070017001300080005001470090 01100152010000500163011001500168012007000183039000500253013000700258021026300265 020000500528020001000533020000900543020000900552020001800561020001700579#VV10.04 346#VV10.04347#63000#Vi?t#CH121#629.28#^214#Phm Thanh ng#Chn on - sa c ha thn my & h thng bi trn - lm mt#Phm Thanh ng#^aH.#^aThi i#2010 #^a308tr.^b24cm#Thc hnh chn on - sa cha - lp rp xe hi th h mi : To n tp#KVn#257841#Trnh by phng php chn on v sa cha doa - xoy xi lanh , trc khuu - bc lt - cn bng ng c, piston - xc mng, du nht bi trn, bm nht, b lc nht - thng nht cc te, b iu nhit - b tn nhit - nc lm mt ethylene...ca xe hi th h mi# t#Chn on#Sa cha#Thn my#H th ng bi trn#H thng lm mt## 00959000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010017000560020068000730070017001410080005001580090 01100163010000500174011001500179012007000194039000500264013000700269021035800276 020000500634020000800639020000900647020001300656#VV10.04348#VV10.04349#65000#Vi ?t#L117R#629.250028#^214#Phm Thanh ng#Lp rp ng c - khung gm xe & lm s ch - o kim sau khi tho r#Phm Thanh ng#^aH.#^aThi i#2010#^a321tr.^b24 cm#Thc hnh chn on - sa cha - lp rp xe hi th h mi : Ton tp#KVn#25 7842#Gii thiu cc b phn hot ng ca ng c xe hi th h mi. Cc vn an ton sc kho c nhn v an ton dng c, thit b trong xng sa cha ng c. Chn on cc vn h hng ca ng c trc khi sa cha. Phng php th o, r, kim tra ng c v sa cha phn bt vo khung xe. Phng php lm sch ng c v o kim ng c sau khi tho r# t#Lp rp#Sa cha#ng c t## 00931000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010017000560020041000730070017001140080005001310090 01100136010000500147011001500152012007000167039000500237013000700242021035700249 020000500606020000900611020000800620020001300628#VV10.04350#VV10.04351#36000#Vi ?t#S551C#629.250028#^214#Phm Thanh ng#Sa cha v lp rp cc chi tit ng c#Phm Thanh ng#^aH.#^aThi i#2010#^a176tr.^b24cm#Thc hnh chn on - s a cha - lp rp xe hi th h mi : Ton tp#KVn#257843#Gii thiu tnh cht v cc loi bu lng c vt, cch xit cht chi tit, cc phng php khc nhau tr ong vic sa cha cc bu lng b gy, cc cch s dng giong m v keo bi lm kn ng c. Hng dn lp rp mt ng c theo ng phng php v th t vo xe, bi trn, iu chnh yu cu trc khi khi ng, kim tra cng vic v chy r ng c...# t#Sa cha#Lp rp#ng c t## 00686000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010017000520020038000690070017001070080005001240090 01100129010000500140011001500145012007000160039000500230013000700235021016400242 020000500406020000900411#VV10.04352#VV10.04353#60000#Vi?t#N117M#629.28#^214#Ph m Thanh ng#Np my - xu pp ng ng np & thi#Phm Thanh ng#^aH.#^aThi i#2010#^a287tr.^b24cm#Thc hnh chn on - sa cha - lp rp xe hi th h mi : Ton tp#KVn#257844#Trnh by l thuyt v thc hnh kim tra sa cha c c chi tit ca np my, l xo, xupp, trc cam, con i, mi trc cam, tuc - b tng p ca xe hi th h mi# t#Sa cha## 00798000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010015000500020032000650070020000970080005001170090 01900122010000500141011001500146039000500161013000700166021022600173020000800399 020000700407020000800414020001000422020000900432020000900441012003400450#VV10.04 354#VV10.04355#37000#Vi?t#NH556H#759#^214#Nguyn Hu Nam#Nhng ho s ni ting th gii#Nguyn Hu Nam b.s.#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a207tr.^b21cm#KVn#2 57845#Gii thiu tiu s, cuc i v nhng thnh cng trong ngh thut hi ho ca cc ho s ni ting trn th gii nh Leonardo Da Vinci, Michelangelo Buona rroti, Raffaello Sanzio, Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Henri Matisse#Hi ho# Ho s#Tiu s#S nghip#Tc phm#Th gii#Nhng nhn vt ni ting th gii## 00813000000000337000450002600110000002600110001118100060002208200060002880800050 00340140006000390190005000450020016000500070038000660220006001040050010001100050 01200120005001100132005000900143005000700152008000500159009001900164010000500183 01100140018801200180020202102110022002000140043102000090044502000090045403900050 0463013000700468#VV10.04357#VV10.04356#A105N#363.4#^214#8000#Vi?t#An ninh trt t#ng Thi, Thanh Khit, Minh Thng...#T.199#ng Thi#Thanh Khit#Minh Thng# Minh Hi#T. Ho#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a96tr.^b20cm#T sch Chuyn #Gm nhng phng s cp ti nhng t nn x hi nh bun bn ma tu, cp ca, gi t ngi, la tnh, mi dm... v nhng phng n phng chng ti phm, nhng n lc ph n thnh cng ca cc chin s cng an#T nn x hi#Vit Nam#Phng s# KVn#257846## 00442000000000253000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410070026000620220004000880080005000920090010000970100 00500107011001400112020000900126020000600135020001400141005002100155039000500176 013000700181#VV10.04358#5500#Vi?t#V460-O#372.63#^214#V li c mu ch 4#Trn Th Minh Phng b.s.#Q.1#^aH.#^aDn tr#2010#^a32tr.^b24cm#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#Trn Th Minh Phng#KVn#257847## 00442000000000253000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410070026000620220004000880080005000920090010000970100 00500107011001400112020000900126020000600135020001400141005002100155039000500176 013000700181#VV10.04359#5500#Vi?t#V460-O#372.63#^214#V li c mu ch 4#Trn Th Minh Phng b.s.#Q.2#^aH.#^aDn tr#2010#^a32tr.^b24cm#Tp vit#Lp 4#Sch c thm#Trn Th Minh Phng#KVn#257848## 00437000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020020000390070017000590220004000760080005000800090010000850100 00500095011001400100020000500114020000600119020000800125020001400133005001200147 039000500159013000700164#VV10.04360#6500#Vi?t#V460T#372.7#^214#V thc hnh to n 4# Thu Hng b.s.#Q.1#^aH.#^aDn tr#2010#^a48tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#S ch c thm# Thu Hng#KVn#257849## 00437000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020020000390070017000590220004000760080005000800090010000850100 00500095011001400100020000500114020000600119020000800125020001400133005001200147 039000500159013000700164#VV10.04361#6500#Vi?t#V460T#372.7#^214#V thc hnh to n 4# Thu Hng b.s.#Q.2#^aH.#^aDn tr#2010#^a48tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#S ch c thm# Thu Hng#KVn#257850## 00437000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020020000390070017000590220004000760080005000800090010000850100 00500095011001400100020000500114020000600119020000800125020001400133005001200147 039000500159013000700164#VV10.04362#6500#Vi?t#V460T#372.7#^214#V thc hnh to n 5# Thu Hng b.s.#Q.1#^aH.#^aDn tr#2010#^a48tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#S ch c thm# Thu Hng#KVn#257851## 00437000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020020000390070017000590220004000760080005000800090010000850100 00500095011001400100020000500114020000600119020000800125020001400133005001200147 039000500159013000700164#VV10.04363#6500#Vi?t#V460T#372.7#^214#V thc hnh to n 5# Thu Hng b.s.#Q.2#^aH.#^aDn tr#2010#^a48tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#S ch c thm# Thu Hng#KVn#257852## 00442000000000253000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410070026000620220004000880080005000920090010000970100 00500107011001400112020000900126020000600135020001400141005002100155039000500176 013000700181#VV10.04364#5500#Vi?t#V460-O#372.63#^214#V li c mu ch 5#Trn Th Minh Phng b.s.#Q.1#^aH.#^aDn tr#2010#^a32tr.^b24cm#Tp vit#Lp 5#Sch c thm#Trn Th Minh Phng#KVn#257853## 00442000000000253000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020021000410070026000620220004000880080005000920090010000970100 00500107011001400112020000900126020000600135020001400141005002100155039000500176 013000700181#VV10.04365#5500#Vi?t#V460-O#372.63#^214#V li c mu ch 5#Trn Th Minh Phng b.s.#Q.2#^aH.#^aDn tr#2010#^a32tr.^b24cm#Tp vit#Lp 5#Sch c thm#Trn Th Minh Phng#KVn#257854## 00746000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010010000490020020000590070034000790080005001130090 01900118010000500137011001500142005001100157039000500168013000700173021022700180 020000900407020001800416020001100434020001100445#VN10.01060#VN10.01061#35000#Vi ?t#S552K#613#^214#ng Vinh#Sc kho l vn qu#S.t., b.s.: ng Vinh, Phng Tu #^aH.#^aTh dc Th thao#2010#^a225tr.^b19cm#Phng Tu#KVn#257855#Trnh by n hng kin thc c bn v sc kho v bo v sc kho. Cc phng php gi gn, c hm sc v tng cng sc kho nh n ung khoa hc, sinh hot iu , luyn t p v dng sinh ng cch, ph hp vi gii v la tui#Sc kho#Chm sc sc kh o#Dinh dng#Dng sinh## 00881000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490010020000540020033000740070044001070080005001510090 01900156010000500175011001800180006000900198006001400207006001900221039000500240 013000700245019000500252021028300257020000800540020001100548020000800559#VN10.01 062#VN10.01063#31000#Vi?t#NH556B#796.334#^214#Bruggmann, Bernhard#Nhng bi tp bng thiu nin#Bernhard Bruggmann ; Bin dch: Cao Thi...#^aH.#^aTh dc T h thao#2010#^a255tr.^b15x21cm#Cao Thi#Trn Vn Hot#Nguyn Lng Hong#KVn#25 7856#Dch#Trnh by nhng bi tp v th lc, k nng, k thut c bn ca mn b ng dnh cho la tui thiu nin. Cc tr chi khi ng gy hng th tp luy n, bng mini, bng trong nh, cc bi tp chy, thi u, bi tp chin th ut...v mt s tr chi theo kiu cc mn bng khc#Bng #Thiu nin#Bi tp# # 00701000000000229000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020023000520080005000750090021000800100005001010110 01400106039000500120013000700125021031500132020001500447020000900462#VN10.01064# VN10.01065#9500#Vi?t#L504C#342.597#^214#Lut cn b, cng chc#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a58tr.^b19cm#KVn#257857#Gii thiu nhng quy nh php lut v ngha v, quyn ca cn b, cng chc; cn b, cng chc trung ng, cp tnh, cp huyn, cp x; vn qun l cn b, cng chc; cc iu kin m bo thi hnh cng v; thanh tra cng v; khen thng, x l vi phm v cc iu khon th i hnh trong Lut cn b, cng chc#Lut cng chc#Vit Nam## 00811000000000265000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020041000520080005000930090021000980100005001190110 01400124039000500138013000700143021032600150020001000476020000900486020002000495 020002100515020000900536#VN10.01066#VN10.01067#9500#Vi?t#L504T#347.597#^214#Lu t trch nhim bi thng ca nh nc#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a59tr.^b19 cm#KVn#257858#Gii thiu nhng quy nh php lut v trch nhim bi thng ca Nh nc trong hot ng qun l hnh chnh, trong hot ng t tng v hot ng thi hnh n; v thit hi c bi thng; kinh ph bi thng v th tc chi tr; trch nhim hon tr v cc iu khon thi hnh trong Lut trch nhim bi thng ca Nh nc#Php lut#Nh nc#Trch nhim php l#Bi thng thit hi #Vit Nam## 00680000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020050000540080005001040090021001090100005001300110 01500135039000500150013000700155021022700162020001000389020001100399020000700410 020000900417#VN10.01068#VN10.01069#14000#Vi?t#QU600#347.597#^214#Quy nh php lut v qui trnh gii quyt t co#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a103tr.^b19 cm#KVn#257859#Trch mt s iu trong Lut khiu ni, t co c sa i, b sung. Gii thiu ngh nh, thng t ca Chnh ph quy nh, hng dn thi hn h mt s ni dung ca Lut v quy nh v thm quyn, quy trnh gii quyt t c o#Php lut#Gii quyt#T co#Vit Nam## 00737000000000241000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020020000530080005000730090021000780100005000990110 01400104039000500118013000700123021033100130020001000461020001500471020000900486 #VN10.01070#VN10.01071#10000#Vi?t#L504D#343.597#^214#Lut dn qun t v#^aH.#^ aChnh tr Quc gia#2010#^a59tr.^b19cm#KVn#257860#Gii thiu mt s quy nh ph p lut v t chc, bin ch, v kh, trang b, o to, bi dng, tp hun c n b, hun luyn, hot ng ca dn qun t v nng ct; cc vn ch , chn h sch, m bo kinh ph, qun l nh nc v dn qun t v; khen thng, x l vi phm v cc iu khon thi hnh trong Lut dn qun t v#Php lut#Dn qun t v#Vit Nam## 00918000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020095000530080005001480090021001530100005001740110 01500179039000500194013000700199021039000206020001000596020001200606020000700618 020000900625020001800634#VN10.01072#VN10.01073#29000#Vi?t#L504P#345.597#^214#Lu t phng, chng ma tu nm 2000 c sa i, b sung nm 2008 v vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a203tr.^b19cm#KVn#257861#Gii thi u nhng quy nh v trch nhim phng chng ma tu, kim sot cc hot ng hp php lin quan n ma tu, cai nghin ma tu, qun l nh nc v phng chng ma tu, hp tc quc t v phng chng ma tu, khen thng, x l vi phm, cc i u khon thi hnh trong Lut phng chng ma tu c sa i, b sung. Mt s vn bn php lut hng dn thi hnh Lut trn nhiu mt c th#Php lut#Phng ch ng#Ma tu#Vit Nam#Vn bn php lut## 00491000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820011000428080005000530010008000580020016000660030011000820070008000930040 01900101008000500120009001900125010000500144011001500149020001700164020000900181 020001100190039000500201013000700206#VN10.01074#VN10.01075#25000#Vi?t#GI-106H#8 95.922134#^214#c Tn#Giang h r li#Truyn th#c Tn#Ti bn c b sung#^aH .#^aCng an nhn dn#2010#^a159tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn th#KV n#257862## 00887000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010008000600020045000680030009001130290 04200122007000800164008001800172009002300190010000500213011001500218021024800233 02000100048102000110049102000110050202000070051302000100052002000070053003900050 0537013000700542#VN10.01076#VN10.01077#VN10.01078#48000#Vi?t#S450T#428#^214#nh Nga#S tay cm t v thnh ng Anh - Php - Vit#Km 1 CD#English - French - Vi etnamese phrase book#nh Nga#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2010#^a203 tr.^b19cm#Gm cc cm t v thnh ng phong ph sp xp theo cc ch nh khc h sn, li xe, du lch, i n ngoi, th thao, v.v. c trnh by theo ba ngn ng Anh - Php - Vit cng mt CD audio luyn cch pht m, phn t in mini v i gn 2000 mc t#Ting Anh#Ting Php#Ting Vit#Cm t#Thnh ng#S tay#KVn#2 57863## 00513000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020028000420030013000700070040000830080011001230090016001340100 00500150011001400155020001800169020000900187020001300196005001200209005001400221 039000500235013000700240#VN10.01079#4000#Vi?t#C450T#895.9223#^214#C tin xanh: Ngi cu nn#Truyn tranh#Tranh: Nguyt Minh ; Li: V Hong Minh#^ang Nai#^ aNxb. ng Nai#2009#^a64tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyt Minh#V Hong Minh#KVn#257864## 00558000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020028000420030013000700070033000830080011001160090016001270100 00500143011001400148020001800162020000900180020001300189005001000202005001000212 039000500222013000700227015004600234#VN10.01080#4000#Vi?t#C450T#895.9223#^214#C tin xanh: C b xu nt#Truyn tranh#Tranh, li: Thin Kim, Hng Ngc#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a64tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#T hin Kim#Hng Ngc#KVn#257865#Tn tc gi v tranh ngoi ba ghi: Kim Khnh## 00521000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020033000420030013000750070022000880080011001100090016001210100 00500137011001400142020001800156020000900174020001300183005001000196039000500206 015003700211013000700248#VN10.01081#4000#Vi?t#C450T#895.9223#^214#C tin xanh: Tinh thn ng i#Truyn tranh#Tranh, li: Thin Kim#^ang Nai#^aNxb. ng Na i#2009#^a64tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thin Kim#KVn#Tn tc gi ngoi ba ghi: Kim Khnh#257866## 00518000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020030000420030013000720070022000850080011001070090016001180100 00500134011001400139020001800153020000900171020001300180005001000193039000500203 015003700208013000700245#VN10.01082#4000#Vi?t#C450T#895.9223#^214#C tin xanh: Cu b s ngho#Truyn tranh#Tranh, li: Thin Kim#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2 009#^a64tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thin Kim#KVn#Tn tc gi ngoi ba ghi: Kim Khnh#257867## 00503000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020030000420030013000720070034000850080011001190090016001300100 00500146011001400151020001800165020000900183020001300192005001200205005000800217 039000500225013000700230#VN10.01083#4000#Vi?t#C450T#895.9223#^214#C tin xanh: C b ng nh#Truyn tranh#Tranh: Nguyt Minh ; Li: Thu An#^ang Nai#^aNxb . ng Nai#2009#^a64tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyt Min h#Thu An#KVn#257868## 00514000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020026000420030013000680070022000810080011001030090016001140100 00500130011001400135020001800149020000900167020001300176005001000189039000500199 015003700204013000700241#VN10.01084#4000#Vi?t#C450T#895.9223#^214#C tin xanh: Con bit#Truyn tranh#Tranh, li: Thin Kim#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009# ^a64tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thin Kim#KVn#Tn tc gi ngoi ba ghi: Kim Khnh#257869## 00514000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020029000420030013000710070040000840080011001240090016001350100 00500151011001400156020001800170020000900188020001300197005001200210005001400222 039000500236013000700241#VN10.01085#4000#Vi?t#C450T#895.9223#^214#C tin xanh: Cu b bn bo#Truyn tranh#Tranh: Nguyt Minh ; Li: V Hong Minh#^ang Nai# ^aNxb. ng Nai#2009#^a64tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nguy t Minh#V Hong Minh#KVn#257870## 00511000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020023000420030013000650070022000780080011001000090016001110100 00500127011001400132020001800146020000900164020001300173005001000186039000500196 015003700201013000700238#VN10.01086#4000#Vi?t#C450T#895.9223#^214#C tin xanh: Chi di#Truyn tranh#Tranh, li: Thin Kim#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a6 4tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thin Kim#KVn#Tn tc gi ng oi ba ghi: Kim Khnh#257871## 00517000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020029000420030013000710070022000840080011001060090016001170100 00500133011001400138020001800152020000900170020001300179005001000192039000500202 015003700207013000700244#VN10.01087#4000#Vi?t#C450T#895.9223#^214#C tin xanh: Cu b ni di#Truyn tranh#Tranh, li: Thin Kim#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#20 09#^a64tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thin Kim#KVn#Tn tc gi ngoi ba ghi: Kim Khnh#257872## 00504000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020029000420030013000710070035000840080011001190090016001300100 00500146011001400151020001800165020000900183020001300192005001200205005000900217 039000500226013000700231#VN10.01088#4000#Vi?t#C450T#895.9223#^214#C tin xanh: Tm gng sng#Truyn tranh#Tranh: Nguyt Minh ; Li: Thu Hin#^ang Nai#^aNxb . ng Nai#2009#^a64tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyt Min h#Thu Hin#KVn#257873## 00501000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020030000420030013000720070033000850080011001180090016001290100 00500145011001400150020001800164020000900182020001300191005001000204005000900214 039000500223013000700228#VN10.01089#4000#Vi?t#C450T#895.9223#^214#C tin xanh: C b kiu cng#Truyn tranh#Tranh: Thu Thnh ; Li: Thu Hin#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a64tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Thu Thnh#T hu Hin#KVn#257874## 00557000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020025000420030013000670070035000800080011001150090016001260100 00500142011001400147020001800161020000900179020001300188005001000201005001000211 039000500221015004600226013000700272#VN10.01090#4000#Vi?t#C450T#895.9223#^214#C tin xanh: Li khuyn#Truyn tranh#Tranh: Thin Kim ; Li: Hng Ngc#^ang N ai#^aNxb. ng Nai#2009#^a64tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Th in Kim#Hng Ngc#KVn#Tn tc gi v tranh ngoi ba ghi: Kim Khnh#257875## 00490000000000277000450002600110000018100070001108200090001880800050002701900050 00320140006000370020012000430030013000550070022000680220006000902210007000960080 01100103009001600114010000500130011001500135020001800150020000900168020001300177 005001000190039000500200013000700205#VN10.01091#TR106Q#895.9223#^214#Vi?t#6000# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.146#Tr n#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a128tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Khnh#KV n#257876## 00500000000000277000450002600110000018100070001108200090001880800050002701900050 00320140006000370020012000430030013000550070022000680220006000902210017000960080 01100113009001600124010000500140011001500145020001800160020000900178020001300187 005001000200039000500210013000700215#VN10.01092#TR106Q#895.9223#^214#Vi?t#6000# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.147#Trm thnh hong#^ang Nai #^aNxb. ng Nai#2009#^a128tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Khnh#KVn#257877## 00491000000000277000450002600110000018100070001108200090001880800050002701900050 00320140006000370020012000430030013000550070022000680220006000902210008000960080 01100104009001600115010000500131011001500136020001800151020000900169020001300178 005001000191039000500201013000700206#VN10.01093#TR106Q#895.9223#^214#Vi?t#6000# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.148#Nui m#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a128tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Khnh#KV n#257878## 00490000000000277000450002600110000018100070001108200090001880800050002701900050 00320140006000370020012000430030013000550070022000680220006000902210007000960080 01100103009001600114010000500130011001500135020001800150020000900168020001300177 005001000190039000500200013000700205#VN10.01094#TR106Q#895.9223#^214#Vi?t#6000# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.149#K c#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a128tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Khnh#KV n#257879## 00494000000000277000450002600110000018100070001108200090001880800050002701900050 00320140006000370020012000430030013000550070022000680220006000902210011000960080 01100107009001600118010000500134011001500139020001800154020000900172020001300181 005001000194039000500204013000700209#VN10.01095#TR106Q#895.9223#^214#Vi?t#6000# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.150#Ngi tri#^ang Nai#^aNxb . ng Nai#2009#^a128tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Khnh #KVn#257880## 00492000000000277000450002600110000018100070001108200090001880800050002701900050 00320140006000370020012000430030013000550070022000680220006000902210009000960080 01100105009001600116010000500132011001500137020001800152020000900170020001300179 005001000192039000500202013000700207#VN10.01096#TR106Q#895.9223#^214#Vi?t#6000# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.151#i cng#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a128tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Khnh#K Vn#257881## 00501000000000277000450002600110000018100070001108200090001880800050002701900050 00320140006000370020012000430030013000550070022000680220006000902210018000960080 01100114009001600125010000500141011001500146020001800161020000900179020001300188 005001000201039000500211013000700216#VN10.01097#TR106Q#895.9223#^214#Vi?t#6000# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.152#Con tr s chung#^ang Na i#^aNxb. ng Nai#2009#^a128tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Ki m Khnh#KVn#257882## 00499000000000277000450002600110000018100070001108200090001880800050002701900050 00320140006000370020012000430030013000550070022000680220006000902210016000960080 01100112009001600123010000500139011001500144020001800159020000900177020001300186 005001000199039000500209013000700214#VN10.01098#TR106Q#895.9223#^214#Vi?t#6000# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.153#Cy kn t gi#^ang Nai# ^aNxb. ng Nai#2009#^a128tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Khnh#KVn#257883## 00499000000000277000450002600110000018100070001108200090001880800050002701900050 00320140006000370020012000430030013000550070022000680220006000902210016000960080 01100112009001600123010000500139011001500144020001800159020000900177020001300186 005001000199039000500209013000700214#VN10.01099#TR106Q#895.9223#^214#Vi?t#6000# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.154#Cy xoi t qu#^ang Nai# ^aNxb. ng Nai#2009#^a128tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Khnh#KVn#257884## 00501000000000277000450002600110000018100070001108200090001880800050002701900050 00320140006000370020012000430030013000550070022000680220006000902210018000960080 01100114009001600125010000500141011001500146020001800161020000900179020001300188 005001000201039000500211013000700216#VN10.01100#TR106Q#895.9223#^214#Vi?t#6000# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.155#C Thng tc oai#^ang Na i#^aNxb. ng Nai#2009#^a128tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Ki m Khnh#KVn#257885## 00503000000000277000450002600110000018100070001108200090001880800050002701900050 00320140006000370020012000430030013000550070022000680220006000902210020000960080 01100116009001600127010000500143011001500148020001800163020000900181020001300190 005001000203039000500213013000700218#VN10.01101#TR106Q#895.9223#^214#Vi?t#6000# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.156#Ngi nu im lnh#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a128tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh# Kim Khnh#KVn#257886## 00504000000000277000450002600110000018100070001108200090001880800050002701900050 00320140006000370020012000430030013000550070022000680220006000902210021000960080 01100117009001600128010000500144011001500149020001800164020000900182020001300191 005001000204039000500214013000700219#VN10.01102#TR106Q#895.9223#^214#Vi?t#6000# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.157#Thng b mc o gip#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a128tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh #Kim Khnh#KVn#257887## 00491000000000277000450002600110000018100070001108200090001880800050002701900050 00320140006000370020012000430030013000550070022000680220006000902210008000960080 01100104009001600115010000500131011001500136020001800151020000900169020001300178 005001000191039000500201013000700206#VN10.01103#TR106Q#895.9223#^214#Vi?t#6000# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.158#Ch bay#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a128tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Khnh#KV n#257888## 00493000000000277000450002600110000018100070001108200090001880800050002701900050 00320140006000370020012000430030013000550070022000680220006000902210010000960080 01100106009001600117010000500133011001500138020001800153020000900171020001300180 005001000193039000500203013000700208#VN10.01104#TR106Q#895.9223#^214#Vi?t#6000# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.159#La ma x#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a128tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim Khnh# KVn#257889## 00498000000000277000450002600110000018100070001108200090001880800050002701900050 00320140006000370020012000430030013000550070022000680220006000902210015000960080 01100111009001600122010000500138011001500143020001800158020000900176020001300185 005001000198039000500208013000700213#VN10.01105#TR106Q#895.9223#^214#Vi?t#6000# Trng Qunh#Truyn tranh#Tranh, li: Kim Khnh#T.160#Ch Lu th vt#^ang Nai#^ aNxb. ng Nai#2009#^a128tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Kim K hnh#KVn#257890## 00630000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020023000490030037000720070042001090040018001510080 00500169009001100174010000500185011001500190020000500205020000700210020000800217 02000070022500500110023200500150024300500140025803900050027201300070027702000200 0284#VN10.01106#VN10.01107#15000#Vi?t#S450T#500#^214#S tay ton - l - ho#The o chng trnh gio dc ph thng#Hong Dim, V Thanh Khit, Nguyn Vn L#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a292tr.^b13cm#Ton#Vt l#Ho hc#S tay#Ho ng Dim#V Thanh Khit#Nguyn Vn L#KVn#257891#Ph thng trung hc## 00430000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010014000540020008000680070014000760080005000900090 01100095010000500106011001500111020001800126020000900144020001100153039000500164 013000700169#VN10.01108#VN10.01109#25500#Vi?t#L104M#895.9223#^214#Trn c Tin #Lm mo#Trn c Tin#^aH.#^aThi i#2010#^a180tr.^b16cm#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn va#KVn#257892## 00516000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020017000700030060000870070016001470080 00500163009001100168010000500179011001500184020001800199020000900217020001200226 039000500238013000700243#VN10.01110#VN10.01111#13500#Vi?t#C512C#895.9223#^214#H ong Ngc ip#Cn con lm lnh#Nhng cu chuyn v i sng dnh cho cc b t 4 - 10 tui#Hong Ngc ip#^aH.#^aThi i#2010#^a103tr.^b16cm#Vn hc thiu nh i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn#257893## 00518000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020019000700030060000890070016001490080 00500165009001100170010000500181011001500186020001800201020000900219020001200228 039000500240013000700245#VN10.01112#VN10.01113#22500#Vi?t#M430Q#895.9223#^214#H ong Ngc ip#Mn qu ging sinh#Nhng cu chuyn v i sng dnh cho cc b t 9 - 14 tui#Hong Ngc ip#^aH.#^aThi i#2010#^a157tr.^b16cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#KVn#257894## 00520000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010015000520020020000670030012000870070031000990080 00500130009001100135010000500146011001400151020001800165020000400183020001200187 006001000199039000500209019000900214013000700223#VN10.01114#VN10.01115#13200#Vi ?t#A107E#891.73#^214#Suslin, Dmitri#Anh em nh Korzhiki#Truyn ngn#Dmitri Susli n ; H Huy V dch#^aH.#^aThi i#2010#^a81tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Nga#Truy n ngn#H Huy V#KVn#Dch Nga#257895## 00553000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480010015000530020043000680030011001110070036001220080 00500158009001100163010000500174011001500179020001800194020000400212020001100216 006001500227039000500242013000700247019000900254#VN10.01116#VN10.01117#26500#Vi ?t#NH556C#891.73#^214#Suslin, Dmitri#Nhng cuc phiu lu trn bin ca Mt c# Truyn va#Dmitri Suslin ; Phm Thu Hng dch#^aH.#^aThi i#2010#^a165tr.^b19 cm#Vn hc thiu nhi#Nga#Truyn va#Phm Thu Hng#KVn#257896#Dch Nga## 00918000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010013000500020053000630030031001160070018001470080 00500165009001100170010000500181011001500186021035700201020001100558020001000569 020000900579020001000588020000600598039000500604013000700609#VN10.01119#VN10.011 18#45000#Vi?t#PH431T#728#^214#V c Huynh#Phong thu thc hnh trong xy dng v kin trc nh#Phong thu & cc cch ho gii#V c Huynh b.s.#^aH.#^aThi i#2010#^a359tr.^b19cm#Gii thiu v phong thu v cc lnh vc tng quan m thu t phong thu nghin cu. Php phong thu v ngoi hnh t v ngoi trng ca n h , c s doanh nghip. Cc cch chn hng nh, hng kh v cc phng v. P hong cch b tr ni tht theo php phong thu. Thc hnh kho cu phong thu v cc dng c dng trong vic thc hnh kho cu phong thu#Phong thu#Thc hnh# Xy dng#Kin trc#Nh #KVn#257897## 00641000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020029000410030030000700290028001000070021001280080005001490090 03500154010000500189011001400194020001700208020001800225020000900243020001500252 020001300267020001400280006001600294039000500310019000500315013000700320#VL10.00 388#22000#Vi?t#NH556N#398.2#^214#Nhng nhc cng thnh Bremen#C tch : Song ng : Dn hnh#The musicans in Bremen town#Nguyn Minh Tn dch#^aH.#^aDn Tr ; C ng ty Vn ho ng A#2010#^a16tr.^b27cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn c tch#Truyn tranh#Sch song ng#Nguyn Minh Tn#KVn#Dch#257898# # 00618000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030030000570290018000870070021001050080005001260090 03500131010000500166011001400171020001700185020001800202020000900220020001500229 020001300244020001400257006001600271039000500287019000500292013000700297#VL10.00 389#22000#Vi?t#H107V#398.2#^214#Hansel v Gretel#C tch : Song ng : Dn hnh# Hansel and gretel#Nguyn Minh Tn dch#^aH.#^aDn Tr ; Cng ty Vn ho ng A#2 010#^a16tr.^b27cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn c tch#Tru yn tranh#Sch song ng#Nguyn Minh Tn#KVn#Dch#257899## 00656000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020035000410030030000760290037001060070021001430080005001640090 03500169010000500204011001400209020001700223020001800240020000900258020001500267 020001300282020001400295006001600309039000500325019000500330013000700335#VL10.00 390#22000#Vi?t#CH519T#398.2#^214#Chut thnh ph v Chut nng thn#C tch : S ong ng : Dn hnh#The town mouse and the country mouse#Nguyn Minh Tn dch#^aH .#^aDn Tr ; Cng ty Vn ho ng A#2010#^a16tr.^b27cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn c tch#Truyn tranh#Sch song ng#Nguyn Minh Tn#KV n#Dch#257900## 00620000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400030030000550290022000850070021001070080005001280090 03500133010000500168011001400173020001700187020001800204020000900222020001500231 020001300246020001400259006001600273039000500289019000500294013000700299#VL10.00 391#22000#Vi?t#B100C#398.2#^214#Ba ch ln con#C tch : Song ng : Dn hnh#Th e three little pigs#Nguyn Minh Tn dch#^aH.#^aDn Tr ; Cng ty Vn ho ng A #2010#^a16tr.^b27cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn c tch#T ruyn tranh#Sch song ng#Nguyn Minh Tn#KVn#Dch#257901## 00646000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020031000400030030000710290032001010070021001330080005001540090 03500159010000500194011001400199020001700213020001800230020000900248020001500257 020001300272020001400285006001600299039000500315019000500320013000700325#VL10.00 392#22000#Vi?t#N106B#398.2#^214#Nng Bch Tuyt v by ch ln#C tch : Song n g : Dn hnh#Snow white and the seven dwarfs#Nguyn Minh Tn dch#^aH.#^aDn Tr ; Cng ty Vn ho ng A#2010#^a16tr.^b27cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi #Th gii#Truyn c tch#Truyn tranh#Sch song ng#Nguyn Minh Tn#KVn#Dch#25 7902## 00615000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400030030000550290017000850070021001020080005001230090 03500128010000500163011001400168020001700182020001800199020000900217020001500226 020001300241020001400254006001600268039000500284019000500289013000700294#VL10.00 393#22000#Vi?t#C430N#398.2#^214#Con ngng vng#C tch : Song ng : Dn hnh#Th e golden goose#Nguyn Minh Tn dch#^aH.#^aDn Tr ; Cng ty Vn ho ng A#2010 #^a16tr.^b27cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn c tch#Truyn tranh#Sch song ng#Nguyn Minh Tn#KVn#Dch#257903## 00627000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030030000610290023000910070021001140080005001350090 03500140010000500175011001400180020001700194020001800211020000900229020001500238 020001300253020001400266006001600280039000500296013000700301019000500308#VL10.00 394#22000#Vi?t#J102V#398.2#^214#Jack v cy u thn#C tch : Song ng : Dn h nh#Jack and the beanstalk#Nguyn Minh Tn dch#^aH.#^aDn Tr ; Cng ty Vn ho ng A#2010#^a16tr.^b27cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn c tch#Truyn tranh#Sch song ng#Nguyn Minh Tn#KVn#257904#Dch## 00616000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400030030000550290018000850070021001030080005001240090 03500129010000500164011001400169020001700183020001800200020000900218020001500227 020001300242020001400255006001600269039000500285019000500290013000700295#VL10.00 395#22000#Vi?t#V314C#398.2#^214#Vt con xu x#C tch : Song ng : Dn hnh#Th e ugly duckling#Nguyn Minh Tn dch#^aH.#^aDn Tr ; Cng ty Vn ho ng A#201 0#^a16tr.^b27cm#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn c tch#Truy n tranh#Sch song ng#Nguyn Minh Tn#KVn#Dch#257905## 00590000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400290023000600070021000830080005001040090035001090100 00500144011001400149012003000163020001700193020001800210020001300228020001500241 020001400256006001600270039000700286013000700293#VL10.00396#22000#Vi?t#C450B#39 8.2#^214#C b qung khn #Little red riding hood#Nguyn Minh Tn dch#^aH.#^a Dn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2010#^a16tr.^b27cm#C tch - song ng - dn hn h#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch#Sch song ng#N guyn Minh Tn#B.Hin#257906## 00605000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400290036000620070021000980080005001190090035001240100 00500159011001400164012003000178020001700208020001800225020001300243020001500256 006001600271039000700287013000700294020001400301#VL10.00397#22000#Vi?t#S428V#39 8.2#^214#Si v by ch d con#The wolf and the seven little goats#Nguyn Minh T n dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2010#^a16tr.^b27cm#C tch - son g ng - dn hnh#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Truyn c tch# Nguyn Minh Tn#B.Hin#257907#Sch song ng## 00849000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020016000550070096000710080005001670090035001720100 00500207011001400212012001700226020001000243020000600253020001500259005002100274 039000700295005002700302005001600329006001000345013000700355021017300362#VL10.00 398#VL10.00399#75000#Vi?t#A110#551.46022#^214#Atlas i dng#Li: Catherine G audineau ; Hnh nh: Marie - Christine Lemayer, Bernard Alunni ; Quc Dng dch# ^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2010#^a45tr.^b33cm#Atlas cho tr em#i dng#Atlas#Sch thiu nhi#Gaudineau, Catherine#B.Hin#Lemayer, Marie - Christin e#Alunni, Bernard#Quc Dng#257908#Tm hiu v i dng, a hnh a mo, mi trng sng ca cc loi ng thc vt, ti nguyn thin nhin, cc nh hng hi ni ting v cc mn th thao, gii tr bin## 00772000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020015000520070096000670080005001630090035001680100 00500203011001400208012001700222005001800239005002800257005001600285006001200301 013000700313021011900320020001600439020000900455020000600464#VL10.00400#VL10.004 01#75000#Vi?t#A110T#910.22#^214#Atlas t nhin#Li: Laure Cambournac ; Hnh nh : Marie - Christine Lemayeur, Bernard Alunni ; Hong Thch dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2010#^a45tr.^b33cm#Atlas cho tr em#Cambournac, Laure#Le mayeur, Marie - Christine#Amunni, Bernard#Hong Thch#257909#Trnh by v a l t nhin ca cc vng thuc chu M, chu u, chu Phi, chu , chu i Dng, Bc Cc v Nam Cc#a l t nhin#Th gii#Atlas## 00816000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020022000520070065000740080005001390090035001440100 00500179011001400184012001700198005001500215005001500230006001200245013000700257 021021900264020000700483020000900490020000900499020000600508#VL10.00402#VL10.004 03#75000#Vi?t#A110V#910.22#^214#Atlas v cc quc gia#Li: Valrie Le Du ; Hnh nh: Collette David ; Hong Thch dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty vn ho ng A# 2010#^a45tr.^b33cm#Atlas cho tr em#Du, Valrie Le#David, Colette#Hong Thch#25 7910#Gii thiu khi qut v a l, kh hu, s phn b ca ng vt v dn c trn tri t. Trnh by a l, vn ho v kinh t ca khu vc Bc u, Nam u, Bc M, Nam M, chu , chu Phi, chu i Dng v cc x lnh#a l#Quc gia# Th gii#Atlas## 00832000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020015000520070094000670080005001610090035001660100 00500201011001400206012001700220005001800237005002800255005001600283006001000299 013000700309021019000316020000900506020000900515020000600524#VL10.00404#VL10.004 05#75000#Vi?t#A110#590.22#^214#Atlas ng vt#Li: Laure Cambournac ; Hnh nh : Marie - Christine Lemayeur, Bernard Alunni ; Quc Dng dch#^aH.#^aDn tr ; C ng ty Vn ho ng A#2010#^a45tr.^b33cm#Atlas cho tr em#Cambournac, Laure#Lema yeur, Marie - Christine#Amunni, Bernard#Quc Dng#257911#Trnh by v th gii ng vt thi tin s, thi i khng long v nhng ng vt c v u tin. Nu ln c im sinh hc ca nhng ng trn th gii v nhng ng vt b tuyt chng#ng vt#Th gii#Atlas## 00807000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020050000460080012000960090017001080100005001250110026001300200 00800156039000700164015009400171021022700265020000800492013000700500020001000507 020001000517020001400527#VL10.00407#VL10.00408#Vi?t#N114M#959.741#^214#50 nm ng ha tnh Thanh Ho - Qung Nam 1960-2010#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a419 tr., 56tr. nh^b27cm#Lch s#B.Hin#TTS ghi: Tnh u, HND, UBND, MTTQ tnh Tha nh Ho. Tnh u, HND, UBND, MTTQ tnh Qung Ninh#Ghi li nhng t liu, s kin v mi quan h kt ngha gia nhn dn 2 tnh Thanh Ho - Qung Nam (1960-2010) . c bit s kt hp sc mnh on kt ca hai tnh trong cng cuc khng chin chng M cu nc v bo v t quc#S kin#257912#Thanh Ho#Qung Nam#Tnh hu ngh## 00790000000000277000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820012000448080005000560020047000610030044001080080006001520090025001580100 00500183011001400188020001700202039000700219021022100226020001100447015001600458 020000800474013000700482020002300489#VL10.00409#VL10.00411#VL10.00410#Vi?t#D550T #324.2597071#^214#D tho cc vn kin trnh i hi XI ca ng#Ti liu s dn g ti i hi ng cp c s#^aK.#^ang Cng sn Vit Nam#2010#^a80tr.^b28cm#V n kin i hi#B.Hin#Gii thiu D tho Cng lnh xy dng t nc trong th i k qu ln ch ngha x hi, mt s gi v ni dung ca cng lnh, cc c hin lc pht trin kinh t - x hi, hng dn tho lun v D tho Chin lc ...#Cng lnh#Lu hnh ni b#D tho#257913#ng Cng sn Vit Nam## 00806000000000277000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820012000448080005000560020089000610030042001500080006001920090025001980100 00500223011001400228039000700242021020900249015001600458020000800474020000800482 013000700490020002300497020000800520#VL10.00412#VL10.00413#VL10.00414#Vi?t#D550T #324.2597071#^214#D tho bo co mt s vn v b sung, sa i iu l ng trnh i hi XI ca ng#Ti liu s dng ti i hi ng cc cp#^aK.#^an g Cng sn Vit Nam#2010#^a64tr.^b28cm#B.Hin#Gii thiu bo co mt s vn v b sung, sa i iu l ng, iu l ng Cng sn Vit Nam, hng dn tho lun v tng hp kin i hi ng b cc cp v mt s vn b sung, sa i iu l ng#Lu hnh ni b#D tho#Sa i#257914#ng Cng sn Vit Nam#i u l## 00791000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200100 00348080005000440020026000490220004000752210084000790080005001630090010001680100 00500178011001400183015005600197021022400253020001000477020001500487020000900502 039000700511013000700518#VL10.00415#VL10.00416#Vi?t#CH527#346.59704#^214#Chuyn khoa hc xt x#T.1#Php lut v th tc gii quyt tranh chp quyn s hu tr tu ti to n nhn dn#^aH.#^aT php#2010#^a71tr.^b27cm#TTS ghi: To n N hn dn ti cao. Vin Khoa hc xt x#Trnh by tng quan php lut v th tc g ii quyt tranh chp quyn s hu tr tu ti to n nhn dn. Phn tch thc tr ng v cc bin php nng cao hiu qu gii quyt tranh chp quyn s hu tr tu ti to n nhn dn#Php lut#S hu tr tu#Vit Nam#B.Hin#257915## 00847000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810008000560820006000648080005000700010017000750020032000920070 03600124008001800160009003500178010000500213011001500218020002100233020001100254 039000700265015006900272021015800341020000900499005001800508013000700526#VL10.00 417#VL10.00419#VL10.00420#VL10.00418#40000#Vi?t#GI-108T#624.2#^214#L Th Bch Thu#Gio trnh cu b tng ct thp#L Th Bch Thu, Nguyn Vit Trung#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a337tr.^b27cm#Cu b tng c t thp#Gio trnh#B.Hin#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa#Trnh by cu to cc b phn cu btng ct thp, cc tiu chun chung v thit k nh ti trng, cch xc nh ni lc v tnh ton kim tra cho h cu dm#Thit k#Nguyn Vit Trung#257916## 00632000000000301000450002600110000001900050001101900160001600600190003218100060 00510820006000578080005000630140007000680020020000750030013000950070058001080220 00500166005001500171008001800186009001100204010000500215011001500220012004000235 020001700275020001100292020001300303039000700316013000700323#VV10.04366#Vi?t#Dc h Trung Quc#Nhm Mai Hoa Trang#T121T#895.1#^214#12500#Tn tc long h mn#Truy n tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.49#Khu Ph c Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a118tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tu i trng thnh#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#B.Hin#257918## 00525000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020052000530070014001050080018001190090011001370100 00500148011001500153012001400168020000800182020000700190020000800197020001400205 005001400219039000700233013000700240#VV10.04367#VV10.04368#48000#Vi?t#R203L#546 .076#^214#Rn luyn k nng gii nhanh bi tp ho hc lp 11#C Thanh Ton#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a255tr.^b24cm#Bn ng hnh#Ho hc#Lp 11#Bi t p#Sch c thm#C Thanh Ton#B.Hin#257919## 00607000000000289000450002600110000002600110001102000070002201400070002901900050 00361810006000410820004000478080005000510020052000560030083001080070012001910220 00400203008001800207009001100225010000500236011001500241012001400256020000700270 020001400277005001200291039000700303013000700310#VV10.04369#VV10.04370#Vt l#46 000#Vi?t#H561D#530#^214#Hng dn s dng hiu qu sch gio khoa vt l 12#C phn ph lc chng trnh nng cao luyn thi tt nghip THPT, cao ng, i hc# L Vn Thi#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a243tr.^b24cm#Bn ng hnh#L p 12#Sch c thm#L Vn Thi#B.Hin#257920## 00628000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010012000500020017000620070049000790220004001280080 00500132009006100137010000500198011001500203020001800218020001200236006001800248 006001100266039000700277013000700284019000800291005001200299020000300311#VV10.04 371#VV10.04372#64000#Vi?t#NH124K#813#^214#Benton, Jim#Nht k ngc xt#Jim Bent on ; Dch: Nguyn Lin Hng, Phong Linh#T.2#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty V n ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a396tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Tiu thuyt #Nguyn Lin Hng#Phong Linh#B.Hin#257921#Dch M#Benton, Jim#M## 00552000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020009000500070038000590080005000970090061001020100 00500163011001500168020001800183020001200201006001300213001001900226039000700245 019001000252020000500262013000700267#VV10.04373#VV10.04374#46000#Vi?t#O-427B#84 3#^214#Oh, boy!#Marie-Aude Murail ; Trn Anh Th dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a262tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Ti u thuyt#Trn Anh Th#Murail, Marie-Aude#B.Hin#Dch Php#Php#257922## 00622000000000313000450002600110000002600110001102000170002202000110003902000120 00500390007000620140007000690190005000761810006000810820006000878080005000930010 01000098002000700108003001200115007004500127022000400172221001700176008000500193 009004500198010000500243011001500248006002200263019001600285013000700301#VV10.04 375#VV10.04376#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#B.Hin#62000#Vi?t#B100H# 895.1#^214#Long Nhn#B Hn#Tiu thuyt#Long Nhn ; Nhm dch: Bin Hoang hip k hch#T.7#B mt huyn mn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Phng Nam#2010 #^a423tr.^b21cm#Bin Hoang hip khch#Dch Trung Quc#257923## 00936000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820006000628080005000680020029000730030073001020070 08800175008000500263009001100268010000500279011001500284021018600299020001900485 02000150050400500160051900500200053500500210055500500200057603900070059601300070 0603#VV10.04377#VV10.04380#VV10.04379#VV10.04378#86000#Vi?t#H428#332.1#^214#H i - p thanh ton quc t#S dng km theo gio trnh "Thanh ton quc t v t i tr ngoi thng"#Nguyn Vn Tin (ch.b.), Nguyn Th Hng Hi, Trn Nguyn H p Chu, Nguyn Th Cm Thu#^aH.#^aThng k#2010#^a599tr.^b21cm#Gm 300 cu hi v tr li v thanh ton quc t, phng thc v URC 522, phng thc tn dng c hng t v UCP 600. Nhng lu trong giao dch LC cng bi tp tnh hung v 6 b thi#Thanh ton quc t#Sch tham kho#Nguyn Vn Tin#Nguyn Th Hng Hi# Trn Nguyn Hp Chu#Nguyn Th Cm Thu#B.Hin#257924## 00659000000000265000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100080 00380820004000468080005000500020029000550070022000840080005001060090011001110100 00500122011001500127021012400142020001800266020001100284039000700295001001600302 015006800318013000700386#VV10.04381#VV10.04383#VV10.04382#Vi?t#GI-108T#512#^214# Gio trnh i s tuyn tnh#Nguyn B Thip ch.b.#^aH.#^aThng k#2010#^a122tr. ^b21cm#Trnh by nhng vn c bn ca i s tuyn tnh nh khng gian viect , ma trn, nh thc v h phng trnh tuyn tnh#i s tuyn tnh#Gio trnh# B.Hin#Nguyn B Thip#TTS ghi: Trng cao ng Thng k. B mn C s. - Lu h nh ni b#257925## 00704000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590020038000640070016001020080005001180090 01100123010000500134011001500139021020100154020001800355020001500373001001600388 039000700404013000700411020000800418#VV10.04384#VV10.04385#VV10.04386#48000#Vi? t#B103T#332.076#^214#Bi tp v bi gii ti chnh quc t#Nguyn Vn Tin#^aH.# ^aThng k#2010#^a303tr.^b21cm#Tr li cc cu hi v bi tp v th trng ngo i hi, cc nghip v ngoi hi pht sinh, cn cn thanh ton quc t, nhng vn c bn v t gi, hc thuyt ngang gi sc mua v ngang gi li sut#Ti chn h quc t#Sch tham kho#Nguyn Vn Tin#B.Hin#257926#Bi tp## 00877000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820007000538080005000600020042000650070047001070080005001540090 01100159010000500170011001500175021025100190020000800441020001100449005002100460 001001700481015004400498039000700542020001900549013000700568#VV10.04387#VV10.043 89#VV10.04388#25000#Vi?t#GI-108T#330.15#^214#Gio trnh lch s cc hc thuyt kinh t#Nguyn ng Bng (ch.b.), Nguyn Th Bch Lin#^aH.#^aThng k#2010#^a24 3tr.^b21cm#Trnh by nhng kin thc c bn, nn tng v cc hc thuyt kinh t t th k XV n nay nh hc thuyt kinh t trng thng, kinh t trng nng, ki nh t t sn c in Anh, kinh t tiu t sn, kinh t ca ch ngha x hi khn g tng th k XIX...#Lch s#Gio trnh#Nguyn Th Bch Lin#Nguyn ng Bng# TTS ghi: Trng i hc Vinh. Khoa Kinh t#B.Hin#Hc thuyt kinh t#257927## 00632000000000253000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100070 00380820006000458080005000510020021000560070019000770080005000960090011001010100 00500112011001500117021019200132020000900324001001900333039000700352020001200359 013000700371#VV10.04391#VV10.04390#VV10.04392#Vi?t#QU105T#658.8#^214#Qun tr th ng hiu#Nguyn Th Minh An#^aH.#^aThng k#2010#^a206tr.^b21cm#Gii thiu mt s vn chung v thng hiu, vai tr ca thng hiu, xy dng, thit k th ng hiu, cc thng hiu cn c qun l v duy tr nh th no trong sut qu trnh kinh doanh#Qun tr#Nguyn Th Minh An#B.Hin#Thng hiu#257928## 00841000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590020032000640070024000960080005001200090 01100125010000500136011001500141021023700156020001000393020001100403005001400414 001000900428015005700437039000700494020000800501004001100509013000700520#VV10.04 393#VV10.04394#VV10.04395#20000#Vi?t#GI-108T#332.4#^214#Gio trnh ti chnh v tin t#Mai Siu, Dng c Ht#^aH.#^aThng k#2010#^a110tr.^b23cm#Trnh by i cng v tin t, ti chnh v h thng ti chnh, ngn sch nh nc, ti ch nh doanh nghip, th trng ti chnh, tn dng v li xut tn dng, ngn hng thng mi, ngn hng trung ng, thanh ton v tn dng quc t#Ti chnh#Gio trnh#Dng c t#Mai Siu#TTS ghi: B gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#B.Hin#Tin t#In ti bn#257929## 01023000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570020037000620070062000990080005001610090 01100166010000500177011001500182021034200197020001800539020000800557020001000565 02000110057500500160058600500120060200500210061400500170063500500190065203900070 0671013000700678#VV10.04396#VV10.04398#VV10.04397#86000#Vi?t#GI-108T#332#^214#G io trnh kinh t tin t ngn hng#Nguyn Vn Tin (ch.b.), Mai Vn Bn, Nguyn Th Kim Thanh...#^aH.#^aThng k#2010#^a711tr.^b21cm#Khi qut ho mt cch lg ic, h thng c s l lun v cc phm tr ti chnh - tin t v ngn hng tron g iu kin kinh t th trng v hi nhp quc t. Phn tch cc khi nim, ni dung ca kinh t tin t, ngn hng: li sut, th trng ti chnh, ti chnh quc t, ngn hng trung ng, ngn hng thng mi, tin t v lm pht...#Kinh t ti chnh#Tin t#Ngn hng#Gio trnh#Nguyn Vn Tin#Mai Vn Bn#Nguyn Th Kim Thanh#Chu nh Phng#Phm Hu Hng Thi#B.Hin#257930## 00792000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570020029000620070016000910080005001070090 01100112010000500123011001500128021032400143020001100467039000700478001001600485 020001800501013000700519#VV10.04399#VV10.04400#VV10.04401#92000#Vi?t#GI-108T#33 2#^214#Gio trnh ti chnh quc t#Nguyn Vn Tin#^aH.#^aThng k#2010#^a703tr .^b21cm#Trnh by cc kin thc c bn v ti chnh quc t: th trng ngoi h i - FOREX, cc nghip v ngoi hi pht sinh, cn cn thanh ton quc t, nhng vn c bn v t gi, cc hc thuyt ngang gi sc mua, ngang gi li sut v chnh sch tin t, ti khon v t gi trong nn kinh t m, h thng tin t quc t...#Gio trnh#B.Hin#Nguyn Vn Tin#Ti chnh quc t#257931## 00742000000000277000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100080 00380820004000468080005000500020029000550070017000840080005001010090011001060100 00500117011001500122021019300137020000800330020001000338001001100348020001100359 039000700370015008000377013000700457#VV10.04403#VV10.04404#VV10.04402#Vi?t#GI-10 8T#657#^214#Gio trnh nguyn l k ton#Trn chin ch.b.#^aH.#^aThng k#2010#^ a148tr.^b21cm#Trnh by nhng vn chung ca hoch ton k ton. Cc phng ph p k ton gm: Chng t k ton, tnh gi, ti khon k ton, tng hp - cn i k ton, s k ton v cc hnh thc k ton#K ton#Nguyn l#Trn Chin#Gio trnh#B.Hin#TTS ghi: Trng cao ng Thng k. Khoa K ton - Kim ton. - L u hnh ni b#257932## 01037000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020019000510070055000700080005001250090011001300100 00500141011001500146021033600161020002300497015007700520020001100597005001300608 03900070062100500190062800500120064700500140065900500120067301300070068500400190 0692#VV10.04406#VV10.04405#65000#Vi?t#K312T#338.9#^214#Kinh t pht trin#B.s.: o Vn Lim, m Th Thanh Thu, Phm T Ti...#^aH.#^aThng k#2010#^a412tr.^ b21cm#Gii thiu i tng v phng php nghin cu ca kinh t pht trin. Cc vn c bn ca kinh t pht trin: M hnh tng trng v pht trin kinh t vi tin b v cng bng x hi, lao ng, ti nguyn mi trng, vn, khoa hc cng ngh vi pht trin kinh t, chuyn dch c cu kinh t, pht trin nng n ghip, cng nghip...#Kinh t hc pht trin#TTS ghi: Hc vin Chnh tr - hnh chnh khu vc 1. Khoa Kinh t pht trin#Gio trnh#o Vn Lim#B.Hin#m Th Thanh Thu#Phm T Ti#Nguyn Vn S#Nguyn nh#257933#Ti bn ln th 15## 00738000000000277000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100080 00380820008000468080005000540020031000590070018000900080005001080090011001130100 00500124011001500129021020500144020001000349001001200359015005500371020001100426 039000700437020000900444013000700453#VV10.04407#VV10.04409#VV10.04408#Vi?t#GI-10 8T#349.597#^214#Gio trnh php lut i cng#Ng Diu L ch.b.#^aH.#^aThng k #2010#^a228tr.^b21cm#Trnh by mt s vn c bn v nh nc - nh nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam, php lut, php ch x hi ch ngha. Khi qut v h thng php lut Vit Nam v mt s ngnh lut trong h thng#Php lut#Ng Diu L#TTS ghi: Trng cao ng Thng k. B mn Kinh t hc#Gio trnh#B.Hin #Vit Nam#257934## 00817000000000265000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100080 00380820006000468080005000520010017000570020029000740070023001030080005001260090 01100131010000500142011001500147015007400162021027200236020001800508020001100526 039000700537013000700544#VV10.04410#VV10.04412#VV10.04411#Vi?t#GI-108T#338.5#^21 4#Phm Th Vn Anh#Gio trnh kinh t hc vi m#Phm Th Vn Anh ch.b.#^aH.#^aTh ng k#2010#^a151tr.^b21cm#TTS ghi: Trng cao ng Thng k. B mn Kinh t h c. - Lu hnh ni b#Trnh by nhng vn c bn ca hot ng kinh t v kinh t vi m t tip cn v gii quyt cc vn kinh t hin i nh l thuyt cung - cu, l thuyt li ch, l thuyt sn xut, chi ph, li nhun... cho ph hp vi xu th pht trin ca t nc v th gii#Kinh t hc vi m#Gio trn h#B.Hin#257935## 01010000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820007000528080005000590020027000640030017000910070088001080080 00500196009001100201010000500212011001500217015005700232021023600289020001000525 02000090053502000080054402000170055203900070056900500190057600500160059500500210 0611005002100632013000700653#VV10.04413#VV10.04415#VV10.04414#30000#Vi?t#NG527L #330.02#^214#Nguyn l thng k kinh t#Ti liu hc tp#Phm Th Thanh Nhu, Ngu yn Kim Dung (ch.b.), Trn Th Thanh Hng, Nguyn Th Thanh Mai#^aH.#^aThng k #2010#^a239tr.^b24cm#TTS ghi: Hc vin Ngn hng. Khoa Ti chnh - Kim ton#Gi i thiu nhng vn l lun chung ca thng k hc, cc nguyn l thng k kin h t: phn t thng k, cc mc ca hin tng kinh t - x hi, dy s thi gian, ch s... cng mt s bi tp gip n luyn cho phn l thuyt trn#Nguyn l#Thng k#Kinh t#Ti liu hc tp#B.Hin#Phm Th Thanh Nhu#Nguyn Kim Dung# Trn Th Thanh Hng#Nguyn Th Thanh Mai#257936## 00971000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570020029000620070072000910080005001630090 01100168010000500179011001500184015007200199021020900271020000800480020001000488 02000130049800500150051102000110052603900070053700500180054400500200056200500140 0582005001800596013000700614#VV10.04417#VV10.04416#VV10.04418#70000#Vi?t#GI-108 T#657#^214#Gio trnh k ton ti chnh#B.s.: ng Ngc Hng (ch.b.), Hong Th Vit H, Nguyn Th Hng Nga...#^aH.#^aThng k#2010#^a423tr.^b24cm#TTS ghi: Tr ng i hc Cng nghip H Ni. Khoa Ti chnh - Kim ton#Tng quan v k ton ti chnh trong doanh nghip. Gii thiu cc nghip v k ton ti chnh nh k ton vn bng tin, k ton cc khon phi thu v tm ng, k ton hng tn kho , k ton ti sn c nh...#K ton#Ti chnh#Doanh nghip#ng Ngc Hng#Gio trnh#B.Hin#Hong Th Vit H#Nguyn Th Hng Nga#Trn Th Dung#Trng Thanh H ng#257937## 00932000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410010014000460020076000600070077001360080005002130090011002180100 00500229011001500234015004500249021016400294020000800458020000300466005001500469 03900070048402000100049102000080050102000070050900500140051600500150053000500140 0545005001600559013000700575#VV10.04419#VV10.04420#Vi?t#L302S#959.731#^214#Hong Mnh An#Lch s cch mng x ng Ngc huyn T Lim - thnh ph H Ni (1930-2 010)#B.s.: Hong Mnh An, Trn Trung Sn, V Tin Tuynh ; S.t.: Nguyn Vn Yn.. .#^aH.#^aThng k#2010#^a340tr.^b24cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x ng Ng c#Gii thiu c im v truyn thng x ng Ngc. Lch s x ng Ngc qua c c thi k: u tranh thng nht t nc, xy dng x hi ch ngha v thi k i mi#Lch s#X#Trn Trung Sn#B.Hin#ng Ngc#T Lim#H Ni#V Tin Tuynh#N guyn Vn Yn#Phm Gia Hon#Hong nh Bng#257938## 00674000000000253000450002600110000002600110001102600110002201500810003301900050 01141810006001190820008001258080005001330020040001380220004001780080005001820090 01100187010000500198011001500203021017000218020001100388039000700399013000700406 020000700413#VV10.04421#VV10.04422#VV10.04423#TTS ghi: Cng ty CP Hp tc - u t pht trin Doanh nghip Vit Nam - VINABIC#Vi?t#D408N#338.092#^214#Doanh nh n 1000 nm Thng Long - H Ni#T.2#^aH.#^aThng k#2010#^a368tr.^b24cm#Gii thi u vic lm, kinh nghim v ghi nhn nhng cng hin ca cc doanh nhn t H th nh vi lnh vc kinh doanh ca th ni ring, nn kinh t Vit Nam ni chung #Doanh nhn#B.Hin#257939#H Ni## 00705000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200110 00348080005000450010009000500020061000590070009001200080005001290090011001340100 00500145011001500150020000500165020000900170039000700179021019500186020002100381 013000700402020000900409020000900418#VV10.04424#VV10.04425#Vi?t#TR106T#792.50959 7#^214#Dn Quc#Trang tr cho 50 nm mt chng ng pht trin (1951-2001)#Dn Quc#^aH.#^aSn khu#2009#^a274tr.^b21cm#Cho#Vit Nam#B.Hin#Khi qut v m t hut, m thut dn tc, m thut cho. Trnh by lc s pht trin ca ngh thu t trang tr cho qua cc giai on, nhng ng gp v khuynh hng ngh thut c a trang tr cho#Ngh thut trang tr#257940#M thut#Sn khu## 00412000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420010012000470020014000590070012000730080005000850090011000900100 00500101011001500106020001700121020000900138020000900147039000700156013000700163 #VV10.04426#VV10.04427#Vi?t#K302C#895.9222#^214#Hong Luyn#Kch chn lc#Hong Luyn#^aH.#^aSn khu#2009#^a367tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Kch bn#B.H in#257941## 00389000000000229000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420010011000470020016000580080005000740090011000790100005000900110 01500095020001700110020000900127020000900136039000700145013000700152#VV10.04428# VV10.04429#Vi?t#K302#895.9222#^214#ng Thanh#Kch ng Thanh#^aH.#^aSn khu#2 009#^a409tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Kch bn#B.Hin#257942## 00404000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420020013000470080005000600090011000650100005000760110015000810200 01700096020000900113001000800122039000700130020000900137013000700146020000900153 #VV10.04431#VV10.04430#Vi?t#K302S#895.9222#^214#Kch S Hanh#^aH.#^aSn khu#200 9#^a374tr.^b21cm#Vn hc hin i#Kch ni#S Hanh#B.Hin#Vit Nam#257943#Kch b n## 00476000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420020015000470030039000620070009001010080005001100090011001150100 00500126011001500131020001700146020000900163001000900172039000700181020000900188 020000600197013000700203#VV10.04432#VV10.04433#Vi?t#T518C#895.9222#^214#Tung ch n lc#Tp kch bn sn khu c gii thng#Xun Yn#^aH.#^aSn khu#2009#^a34 3tr.^b21cm#Vn hc hin i#Kch bn#Xun Yn#B.Hin#Vit Nam#Tung#257944## 00521000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440020014000490030041000630070012001040080005001160090011001210100 00500132011001500137020001700152020000900169001001200178039000700190020000900197 013000700206020002100213020000900234#VV10.04434#VV10.04435#Vi?t#K302C#895.922234 #^214#Kch chn lc#Nhng tc phm c gii thng nh nc#Thanh Hng#^aH.#^a Sn khu#2009#^a446tr.^b21cm#Vn hc hin i#Kch bn#Thanh Hng#B.Hin#Vit N am#257945#Gii thng nh nc#Kch ni## 00428000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430020014000480070009000620080005000710090011000760100005000870110 01500092020001700107020000900124001000900133039000700142020000900149013000700158 020000900165#VV10.04436#VV10.04437#Vi?t#K302C#895.92224#^214#Kch chn lc#T Xu yn#^aH.#^aSn khu#2009#^a406tr.^b21cm#Vn hc hin i#Kch bn#T Xuyn#B.Hi n#Vit Nam#257946#Kch ni## 00448000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200090 00348080005000430010014000480020024000620070014000860080005001000090011001050100 00500116011001500121020001700136020000900153020000900162039000700171013000700178 020000900185#VV10.04438#VV10.04439#Vi?t#NG558C#895.9222#^214#Hong Hu n#Ngi con gi Nguyn Du#Hong Hu n#^aH.#^aSn khu#2009#^a430tr.^b21cm#Vn hc hi n i#Vit Nam#Kch ni#B.Hin#257947#Kch bn## 00413000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430010012000480020017000600080005000770090011000820100005000930110 01500098020001700113020000900130020000900139039000700148013000700155020000900162 #VV10.04441#VV10.04440#Vi?t#K302N#895.92224#^214#Nguyn Hiu#Kch Nguyn Hiu#^a H.#^aSn khu#2009#^a408tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Kch ni#B.Hin#2579 48#Kch bn## 00467000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430010017000480020008000650030038000730070017001110080005001280090 01100133010000500144011001500149020001700164020000900181020000900190039000700199 013000700206#VV10.04443#VV10.04442#Vi?t#V501#895.92224#^214#Hong Cng Khanh#Vu a en#Kch th lch s hp th trng thin#Hong Cng Khanh#^aH.#^aSn khu#200 9#^a489tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Kch th#B.Hin#257949## 00704000000000277000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280010016000330020026000490070016000750080018000910090014001090100005001230110 01500128020000900143020001100152039000700163021020500170020001200375020001200387 013000700399020001100406020000900417#VL10.00406#Vi?t#S312L#634.9#^214#Trng Mai Hng#Sinh l cy rng ng dng#Trng Mai Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip# 2009#^a144tr.^b27cm#Cy rng#Gio trnh#B.Hin#Trnh by s pht trin qu v h t trn mt s loi cy thn g ngoi t nhin, cc phng php nhn ging v tn h cy rng, cc yu t nh hng ti s ny mm ca ht v cht lng bo qun h t cy rng#Cy thn g#Sinh trng#257950#Nhn ging#ng dng## 01139000000000361000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400020031000450030058000760070061001340080005001950090014002000100 00500214011001400219015008400233021029400317020001200611020001100623020001000634 02000100064400500160065400500110067000500140068100500150069500500150071003900040 0725013000700729020001900736020002200755#VV10.04444#VV10.04445#Vi?t#CH561T#631.5 #^214#Chng trnh dy ngh ngn hn#Ngh sn xut cy con bng phng php nhn ging v tnh#B.s.: Nguyn Mnh Hin (ch.b.), Bi Vn D, ng Th Ngn...#^aH. #^aNng nghip#2009#^a78tr.^b21cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng th n. Trng cao ng Nng lm ng Bc#Gm cc thng tin v chng trnh khung m un ngh sn xut cy con bng phng php v tnh. Gii thiu chi tit cc m un to cy con bng phng php chit, ghp, gim hom, nui cy m, xy dng v n m quy m nh, to vn cy vt liu, ng thi hng dn thc hin chng t rnh m un#Nng nghip#Trng trt#Cy trng#Ging cy#Nguyn Vn Hin#Bi Vn D #ng Th Ngn#Nguyn Vn Do#Phan Thanh Lm#Mai#257951#Nhn ging v tnh#Ch ng trnh dy ngh## 00791000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200040 00348080005000380020031000430030021000740080005000950090014001000100005001140110 01500119015010000134021022300234020001200457020001100469039000400480013000700484 020001200491020002200503#VV10.04446#VV10.04447#Vi?t#CH561T#630#^214#Chng trnh dy ngh ngn hn#Ngh khuyn nng lm#^aH.#^aNng nghip#2009#^a131tr.^b21cm# TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Trng cao ng ngh Cng ngh v Nng lm Nam B#Gii thiu cc thng tin v chng trnh khung m un ngh kh uyn nng lm v chi tit cc m un. Kim tra nh gi trc, trong v cui kho o to, ng thi hng dn thc hin chng trnh m un ngh khuyn nng l m#Nng nghip#Khuyn lm#Mai#257952#Khuyn nng#Chng trnh dy ngh## 00974000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400020031000450030015000760070064000910080005001550090014001600100 00500174011001400179015008400193020001200277020001100289020000400300005001400304 00500180031800500140033600500170035000500190036703900040038601300070039002102170 0397020002200614#VV10.04449#VV10.04448#Vi?t#CH561T#635.9#^214#Chng trnh dy n gh ngn hn#Ngh trng hoa#B.s: Trnh Th Nga (ch.b.), Bi Th Hng Ph, Hong Th Hi...#^aH.#^aNng nghip#2009#^a75tr.^b21cm#TTS ghi: B Nng nghip v Ph t trin Nng thn. Trng cao ng Nng lm ng Bc#Nng nghip#Trng trt#Hoa #Trnh Th Nga#Bi Th Hng Ph#Hong Th Hi#H Th Ngc Dung#Nguyn Th Mai L an#Mai#257953#Gm cc thng tin v chng trnh khung m un ngh trng hoa. Gi i thiu chi tit cc m un trng cy hoa ng tin, hoa lily, hoa loa kn, hoa lan h ip, hoa cm chng v hng dn thc hin chng trnh m un#Chng tr nh dy ngh## 00810000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200040 00348080005000380020031000430030029000740080005001030090014001080100005001220110 01400127015010000141021023700241020000900478039000400487013000700491020001500498 020000900513020002200522#VV10.04450#VV10.04451#Vi?t#CH561T#674#^214#Chng trnh dy ngh ngn hn#Ngh sn xut vn ghp thanh#^aH.#^aNng nghip#2009#^a66tr.^ b21cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Trng cao ng ngh Cn g ngh v Nng lm Nam B#Gii thiu cc thng tin v chng trnh khung m un ngh sn xut vn ghp thanh v chi tit cc m un. Kim tra nh gi trc, tr ong v cui kho o to, ng thi hng dn s dng chng trnh m un ngh s n xut vn ghp thanh#K thut#Mai#257954#Vn ghp thanh#Sn xut#Chng trnh dy ngh## 00986000000000361000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400020031000450030015000760070066000910080005001570090014001620100 00500176011001500181015008400196021017100280020001200451020001100463020000400474 00500140047800500140049200500190050600500170052503900040054201200270054601300070 0573020000800580020002200588005001400610#VV10.04453#VV10.04452#Vi?t#CH561T#635.9 #^214#Chng trnh dy ngh ngn hn#Ngh trng hoa#B.s.: Trnh Th Nga (ch.b.), Hong Th Hi, Nguyn Th Mai Lan...#^aH.#^aNng nghip#2009#^a150tr.^b21cm#TT S ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Trng cao ng Nng lm ng Bc #Gm cc thng tin v chng trnh khung m un ngh trng hoa. Gii thiu cc b i hc ngh trng cy hoa ng tin, hoa lily, hoa loa kn, hoa lan h ip, hoa cm chng#Nng nghip#Trng trt#Hoa#Trnh Th Nga#Hong Th Hi#Nguyn Th Ma i Lan#H Th Ngc Dung#Mai#Ti liu dng cho hc vin#257955#Bi hc#Chng trn h dy ngh#Bi Hng Ph## 01107000000000361000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200040 00348080005000380020031000430030021000740070070000950080005001650090014001700100 00500184011001500189015010000204021025100304020001200555020001100567005001800578 00500160059600500170061200500190062900500170064803900040066501200270066901300070 0696020001200703020000800715020002200723#VV10.04454#VV10.04455#Vi?t#CH561T#630#^ 214#Chng trnh dy ngh ngn hn#Ngh khuyn nng lm#B.s.: Nguyn Thanh Nhn (ch.b.), Trn Quang Minh, Nguyn Th Duyn...#^aH.#^aNng nghip#2009#^a339tr.^b 21cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Trng cao ng ngh Cng Ngh v Nng lm Nam B#Trnh by cc bi hc di dng cc m un v lp k ho ch hot ng khuyn nng lm; t chc hi tho, tp hun, thc hin cc hot ng trnh din, truyn thng v t vn hot ng khuyn nng lm; pht trin mng li khuyn nng lm cp thn, bn#Nng nghip#Khuyn lm#Nguyn Thanh Nhn#Tr n Quang Minh#Nguyn Th Duyn#Nguyn Minh Khng#Nguyn Chu Tun#Mai#Ti liu d ng cho hc vin#257956#Khuyn nng#Bi hc#Chng trnh dy ngh## 00883000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400020031000450030030000760080005001060090014001110100005001250110 01500130015010000145021022600245020001100471020001000482020001000492039000400502 012002700506013000700533020001100540020000800551020002200559#VV10.04456#VV10.044 57#Vi?t#CH561T#631.5#^214#Chng trnh dy ngh ngn hn#Ngh sn xut ging cy trng#^aH.#^aNng nghip#2009#^a190tr.^b21cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht t rin Nng thn. Trng cao ng ngh Cng ngh v Nng lm Nam B#Gii thiu chi tit cc bi hc v ngh sn xut ging cy trng nh xy dng vn cy m, sn xut cy con bng phng php gieo ht, phng php chit, phng php ghp, gi m hom, xy dng vn m nh v tiu th cy ging#Trng trt#Cy trng#Ging c y#Mai#Ti liu dng cho hc vin#257957#Nhn ging#Bi hc#Chng trnh dy ngh ## 01087000000000373000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400020031000450030058000760070074001340080005002080090014002130100 00500227011001500232015008400247021019500331020001200526020001100538020001000549 00500170055900500110057600500140058700500150060103900040061601200270062001300070 0647020001000654020001900664020000800683020002200691#VV10.04459#VV10.04458#Vi?t# CH561T#631.5#^214#Chng trnh dy ngh ngn hn#Ngh sn xut cy con bng ph ng php nhn ging v tnh#B.s.: Nguyn Mnh Hin (ch.b.), Bi Vn D, ng Th Ngn, Nguyn Vn Do#^aH.#^aNng nghip#2009#^a159tr.^b21cm#TTS ghi: B Nng ng hip v Pht trin Nng thn. Trng cao ng Nng lm ng Bc#Gii thiu chi t it cc bi hc v to cy con bng phng php chit, phng php ghp, phng php gim hom, phng php nui cy m, xy dng vn m quy m nh v cch to vn cy vt liu#Nng nghip#Trng trt#Cy trng#Nguyn Mnh Hin#Bi Vn D# ng Th Ngn#Nguyn Vn Do#Mai#Ti liu dng cho hc vin#257958#Ging cy#Nh n ging v tnh#Bi hc#Chng trnh dy ngh## 00837000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200040 00348080005000380020031000430030029000740080005001030090014001080100005001220110 01500127015010000142021018300242020000900425020000900434039000400443012002700447 013000700474020001500481020000900496020000800505020002200513#VV10.04460#VV10.044 61#Vi?t#CH561T#674#^214#Chng trnh dy ngh ngn hn#Ngh sn xut vn ghp th anh#^aH.#^aNng nghip#2009#^a203tr.^b21cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht tri n Nng thn. Trng cao ng ngh Cng ngh v Nng lm Nam B#Gii thiu cc b i hc v chun b gia cng, gia cng thanh, gia cng tm, hon thin sn phm, c hm sc bo dng my v thit b trong chng trnh dy ngh sn xut vn thp thanh#K thut#Gia cng#Mai#Ti liu dng cho hc vin#257959#Vn ghp thanh#Sn xut#Bi hc#Chng trnh dy ngh## 00916000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200090 00348080005000430020031000480030030000790080005001090090014001140100005001280110 01500133015010000148021023600248020001100484020001000495020001000505039000400515 012002900519013000700548020001500555020002200570020002200592#VV10.04462#VV10.044 63#Vi?t#CH561T#631.5071#^214#Chng trnh dy ngh ngn hn#Ngh sn xut ging cy trng#^aH.#^aNng nghip#2009#^a146tr.^b21cm#TTS ghi: B Nng nghip v Ph t trin Nng thn. Trng cao ng ngh Cng ngh v Nng lm Nam B#Gm cc m un hng dn thit k, t chc bi dy v gii thiu chi tit cch xy dng v n cy m, sn xut cy con bng phng php gieo ht, phng php chit, phng php ghp, gim hom, xy dng vn m nh v tiu th cy ging#Trng trt#Gin g cy#Cy trng#Mai#Ti liu hng dn gio vin#257960#Sch gio vin#Phng ph p ging dy#Chng trnh dy ngh## 01199000000000373000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200070 00348080005000410020031000460030021000770070069000980080005001670090014001720100 00500186011001500191015010000206021029800306020001200604020001200616020001100628 00500180063900500160065700500170067300500190069000500170070903900040072601200290 0730013000700759020001500766020002200781020002200803#VV10.04464#VV10.04465#Vi?t# CH561T#630.71#^214#Chng trnh dy ngh ngn hn#Ngh khuyn nng lm#B.s: Nguy n Thanh Nhn (ch.b.), Trn Quang Minh, Nguyn Th Duyn...#^aH.#^aNng nghip#2 009#^a238tr.^b21cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Trng cao ng ngh Cng ngh v Nng lm Nam B#Gm cc bi hng dn gio vin thit k v t chc bi dy trn cc m un v lp k hoch khuyn nng lm; t chc hi tho, tp hun, thc hin cc hot ng trnh din trong khuyn nng lm; tuyn truyn v t vn hot ng khuyn nng lm v pht trin mng li khuyn nng l m cp thn, bn#Nng nghip#Khuyn nng#Khuyn lm#Nguyn Thanh Nhn#Trn Quang Minh#Nguyn Th Duyn#Nguyn Minh Khng#Nguyn Chu Tun#Mai#Ti liu hng d n gio vin#257961#Sch gio vin#Chng trnh dy ngh#Phng php ging dy## 01023000000000373000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200090 00348080005000430020031000480030015000790070065000940080005001590090014001640100 00500178011001500183015008400198021015900282020001200441020001100453020000400464 00500140046800500180048200500140050003900040051401200290051800500170054700500190 0564013000700583020001500590020002200605020002200627#VV10.04467#VV10.04466#Vi?t# CH561T#635.9071#^214#Chng trnh dy ngh ngn hn#Ngh trng hoa#B.s.: Trnh T h Nga (ch.b.), Bi Th Hng Ph, Hong Th Hi...#^aH.#^aNng nghip#2009#^a13 9tr.^b21cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Trng cao ng Nn g lm ng Bc#Gm cc m un hng dn thit k, t chc bi dy v gii thiu chi tit ngh trng cy hoa ng tin, hoa lily, hoa loa kn, hoa lan h ip, h oa cm chng#Nng nghip#Trng trt#Hoa#Trnh Th Nga#Bi Th Hng Ph#Hong T h Hi#Mai#Ti liu hng dn gio vin#H Th Ngc Dung#Nguyn Th Mai Lan#2579 62#Sch gio vin#Phng php ging dy#Chng trnh dy ngh## 01137000000000385000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200090 00348080005000430020031000480030058000790070077001370080005002140090014002190100 00500233011001500238015008400253021019600337020001200533020001100545020001000556 00500170056600500110058300500140059403900040060801200290061200500150064101300070 0656020001000663020001900673020001500692020002200707020002200729#VV10.04468#VV10 .04469#Vi?t#CH561T#631.3071#^214#Chng trnh dy ngh ngn hn#Ngh sn xut c y con bng phng php nhn ging v tnh#B.s.: Nguyn Mnh Hin (ch.b.), Bi V n D, Nguyn Vn Do, ng Th Ngn...#^aH.#^aNng nghip#2009#^a122tr.^b21cm#T TS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Trng cao ng Nng lm ng B c#Gm cc m un hng dn thit k, t chc bi dy v gii thiu chi tit cch to cy con bng phng php chit, ghp, gim hom, nui cy m, xy dng vn m quy m nh, to vn cy vt liu#Nng nghip#Trng trt#Cy trng#Nguyn M nh Hin#Bi Vn D#ng Th Ngn#Mai#Ti liu hng dn gio vin#Nguyn Vn Do #257963#Ging cy#Nhn ging v tnh#Sch gio vin#Phng php ging dy#Chng trnh dy ngh## 00677000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370020028000420080005000700090014000750100005000890110014000940120 13700108020001200245020000900257020001400266039000400280013000700284021012200291 020001000413#VV10.04470#VV10.04471#Vi?t#K600T#639#^214#K thut nui tm cng xa nh#^aH.#^aNng nghip#2009#^a19tr.^b21cm#TTS ghi: S Nng nghip v Pht trin Nng thn tnh Sn La. D n chng trnh h tr ngnh Thu sn tnh Sn La (gia i on 2006-2010)#Nng nghip#Thu sn#Tm cng xanh#Mai#257964#Hng dn cch c hn ao, ma v nui, chun b ao nui, chn v th tm ging, chm sc qun l v thu hoch tm cng xanh#Chn nui## 00668000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020033000440080005000770090014000820100005000960110014001010120 13700115020001200252020000900264020001000273039000400283013000700287021011000294 020001000404#VV10.04473#VV10.04472#Vi?t#K600T#639.3#^214#K thut nui c r phi n tnh#^aH.#^aNng nghip#2009#^a19tr.^b21cm#TTS ghi: S Nng nghip v Pht trin Nng thn tnh Sn La. D n chng trnh h tr ngnh Thu sn tnh Sn La (giai on 2006-2010)#Nng nghip#Thu sn#C r phi#Mai#257965#Hng dn cc h la chn ao nui, chun b ao, th c ging, chm sc, qun l v thu hoch c R phi n tnh#Chn nui## 00786000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020061000440080005001050090014001100100005001240110014001290120 13700143020001200280020000900292020001100301039000400312013000700316021019900323 020001000522#VV10.04474#VV10.04475#Vi?t#K600T#639.3#^214#K thut nui c trm c trong lng trn sng, sui, h cha#^aH.#^aNng nghip#2009#^a19tr.^b21cm#TTS ghi: S Nng nghip v Pht trin Nng thn tnh Sn La. D n chng trnh h tr ngnh Thu sn tnh Sn La (giai on 2006-2010)#Nng nghip#Thu sn#C tr m c#Mai#257966#Hng dn k thut nui c trm c t khu lm lng nui c, ch n v tr t lng, th c ging, mt v qui c th n cch chm sc, qun l , thu hoch, tu sa, v sinh lng sau khi thu hoch c#Chn nui## 00779000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020043000440080005000870090014000920100005001060110014001110120 13700125020001200262020001000274020000300284039000400287013000700291021019300298 020001800491020000400509#VV10.04476#VV10.04477#Vi?t#K600T#639.3#^214#K thut nu i c rung kt hp vi cy la#^aH.#^aNng nghip#2009#^a19tr.^b21cm#TTS ghi: S Nng nghip v Pht trin Nng thn tnh Sn La. D n chng trnh h tr ng nh Thu sn tnh Sn La (giai on 2006-2010)#Nng nghip#Chn nui#C#Mai#2579 67#Gii thiu tiu chun cn thit ca rung nui c, cch chun b rung nui, th c ging, chm sc, qun l v thu hoch c trong rung cy la. K thut ca nh tc la nhng rung c nui c#K thut canh tc#La## 00737000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020028000440030028000720080005001000090014001050100005001190110 01400124012013700138020001200275020001000287020000900297039000400306013000700310 021012500317020000900442020000800451#VV10.04478#VV10.04479#Vi?t#K600T#639.3#^214 #K thut ng nui c ging#T bt ln hng, ln ging#^aH.#^aNng nghip#2009 #^a19tr.^b21cm#TTS ghi: S Nng nghip v Pht trin Nng thn tnh Sn La. D n chng trnh h tr ngnh Thu sn tnh Sn La (giai on 2006-2010)#Nng ngh ip#Chn nui#Thu sn#Mai#257968#Hng dn k thut ng nui c ging t khu chn ao, chun b ao, th c, mt th c, chm sc, qun l v thu hoch c#C ging#ng c## 00724000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020034000440080005000780090014000830100005000970110014001020120 13700116020001200253020001000265020000900275039000400284013000700288021017200295 020000300467#VV10.04480#VV10.04481#Vi?t#K600T#639.3#^214#K thut nui c theo m hnh VAC#^aH.#^aNng nghip#2009#^a19tr.^b21cm#TTS ghi: S Nng nghip v Ph t trin Nng thn tnh Sn La. D n chng trnh h tr ngnh Thu sn tnh Sn La (giai on 2006-2010)#Nng nghip#Chn nui#Thu sn#Mai#257969#Hng dn c ch chn chung tri, vt nui, cy trng, i tng c nui, t l ghp, mt v qui c c ging cng cch chm sc, qun l v thu hoch c theo m hnh VAC# C## 00969000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020025000490030035000740070047001090040018001560080 00500174009001400179010000500193011001400198015008100212021016200293020001200455 02000110046702000050047802000110048300500170049400500110051100500140052200500180 0536005001500554039000400569013000700573020001500580#VV10.04482#VV10.04483#10000 #Vi?t#K600T#634#^214#K thut ghp cy n qu#Sch hng dn nng dn hc v l m#Phan Ngng Tinh, H Qun V, ng T Php...#Ti bn ln th 4#^aH.#^aNng n ghip#2009#^a56tr.^b21cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Trung tm Khuyn nng Quc gia#Trnh by khi nim, c im, nguyn l ghp cy n q u. Gii thiu cc phng php ghp c bn v k thut ghp mt s loi cy n q u nh cam, qut, nhn, vi#Nng nghip#Trng trt#Ghp#Cy n qu#Phan Ngng T inh#H Qun V#ng T Php#Vng Trng Xun#Trn Vn Thnh#Mai#257970#Sch h ng dn## 00813000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020063000490040018001120080005001300090014001350100 00500149011001400154015012700168020001200295020001100307020001100318020001600329 039000400345013000700349021015800356020000900514#VV10.04484#VV10.04485#12500#Vi ?t#K600T#634#^214#K thut trng mt s cy n qu v cy c sn vng ni cao #Ti bn ln th 5#^aH.#^aNng nghip#2009#^a70tr.^b21cm#TTS ghi: B Nng nghi p v Pht trin Nng thn. Ban iu hnh chng trnh Xo i gim ngho. Cc Kh uyn nng v Khuyn lm#Nng nghip#Trng trt#Cy n qu#Cy cng nghip#Mai#25 7971#Trnh by c im v k thut trng tng loi cy n qu v cy c sn vng ni cao t kt qu cao nh mn, l, o, ch, cy ngn hnh, cy hnh o. ..#Min ni## 00615000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010013000440020032000570070028000890080005001170090014001220100 00500136011001500141039000400156013000700160021014100167020001100308020001100319 020000500330005001400335#VV10.04486#VV10.04487#Vi?t#K600T#633.9#^214#Trn Vn M o#K thut trng v chm sc rng#Trn Vn Mo, Trn Tun Kha#^aH.#^aNng nghip #2009#^a208tr.^b21cm#Mai#257972#Gii thiu vai tr ca trng, chm sc v bo v rng i vi mi trng sinh thi. Hng dn k thut trng, chm sc, bo v r ng hin i#Lm nghip#Trng trt#Rng#Trn Tun Kha## 00934000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200090 00358080005000440020048000490070052000970080005001490090014001540100005001680110 01400173015014900187039000400336013000700340021013500347020001100482020000800493 02000080050100500180050900500140052700500150054100500160055600500140057202000220 0586#VV10.04488#VV10.04489#Vi?t#GI-108A#658.0071#^214#Gio n ging dy Module k hi nghip kinh doanh#Phm Th Kim Oanh, Hong Th Ho, Hong S Thnh...#^aH.#^ aNng nghip#2009#^a63tr.^b21cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn . Chng trnh Nng cao cht lng v Tng cng h thng Gio dc ngh nghip N ng lm theo nhu cu#Mai#257973#Trnh by v tr, mc tiu, phng php ging d y v nhng kin thc k nng, tng, k hoch, t chc, qun l,... trong kinh doanh#Kinh doanh#Qun l#Gio n#Phm Th Kim Oanh#Hong Th Ho#Hong S Thnh #Nguyn Hu Tho#Phm Th Tho#Phng php ging dy## 00718000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010018000440020052000620070032001140080005001460090014001510100 00500165011001500170005001300185039000400198013000700202021017900209020001200388 020001100400020001300411020001600424#VV10.04490#VV10.04491#Vi?t#K600T#633.8#^214 #Nguyn Tin Phong#K thut gy trng mt s loi cy nguyn liu giy#Nguyn Ti n Phong, Mai Th Liu#^aH.#^aNng nghip#2009#^a103tr.^b21cm#Mai Th Liu#Mai#2 57974#Trnh by nhng kin thc c bn v k thut thu hi, bo qun v gieo m . K thut gy trng mt s loi cy nguyn liu giy nh cy m, cy bch n, cy b , cy lung,...#Nng nghip#Trng trt#Cy ly giy#Cy cng nghip## 00635000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370010016000420020052000580070016001100080005001260090014001310100 00500145011001400150039000400164013000700168021011200175020001600287020000800303 020000800311020000900319020001000328020000700338#VV10.04492#VV10.04493#Vi?t#S450 T#631#^214#Nguyn Vn Hiu#S tay vn hnh, bo dng ng lc my nng nghip#N guyn Vn Hiu#^aH.#^aNng nghip#2009#^a92tr.^b19cm#Mai#257975#Trnh by k thu t c bn v vn hnh, bo dng, sa cha ng c v my ko c nh trong sn x ut nng nghip#My nng nghip#ng c#My ko#Vn hnh#Bo dng#S tay## 00770000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010016000510020056000670070031001230080005001540090 01400159010000500173011001500178005001400193039000400207013000700211021025000218 020000700468020000800475020000900483#VV10.04494#VV10.04495#30500#Vi?t#C103T#641 .3#^214#Nguyn Vn Lut#Ci thin cht lng ba n bng h thng sinh thi VAC# Nguyn Vn Lut, Trn Minh Thu#^aH.#^aNng nghip#2009#^a147tr.^b21cm#Trn Minh Thu#Mai#257976#Trnh by c cu ba n, nhng nhm thc n cha nhiu sinh t, c ht khong, cht s trong rau qu ba n ca ngi nng dn. Gii thiu cch ch ng sn xut, s dng rau qu ti vn gia nh t ci thin ba n, dng l m thuc v lm hng ho#Ba n#Thc n#Nng dn## 00659000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010013000520020017000650070013000820040018000950080 00500113009001400118010000500132011001400137021016000151020001100311020000300322 020000800325020001000333039000400343013000700347020000300354#VV10.04496#VV10.044 97#14000#Vi?t#TR455C#633.2#^214#Nguyn Thin#Trng c nui d#Nguyn Thin#Ti bn ln th 3#^aH.#^aNng nghip#2009#^a71tr.^b21cm#Gii thiu mt s loi c ho tho v h u lm thc n cho d. K thut gieo trng, phng php ch bin c v mt s ph phm nng nghip lm thc n cho d#Trng trt#C#Thc n#Chn n ui#Mai#257977#D## 00947000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010019000490020055000680290045001230070036001680040 01800204008000500222009001400227010000500241011001500246015003300261021020400294 02000100049802000190050802000040052702000050053102000060053602000050054200500160 0547039000400563013000700567020001100574#VV10.04498#VV10.04499#30500#Vi?t#D302H #634#^214#Nguyn Th Thu Cc#Dch hi trn cam, qut, chanh, bi (Rutaceae) v IPM#Cutrus pests and their management in Vietnam#Nguyn Th Thu Cc, Phm Hong Oanh#Ti bn ln th 6#^aH.#^aNng nghip#2009#^a150tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Cn Th#Khi nim v qun l dch hi tng hp trn cam, qut, chanh, b i v thng tin v cc loi dch hi ph bin, t ph bin nh: Su, ngi chch, b st, nhn gy hi, ry, di c tri... v cc bnh hi#Bnh dch#Phng tr s u bnh#Cam#Qut#Chanh#Bi#Phm Hong Oanh#Mai#257978#Cy n qu## 00653000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020025000650070016000900220004001060040 01800110008000500128009001400133010000500147011001500152021015800167020001200325 020001100337020000400348039000400352013000700356#VV10.04500#VV10.04501#39000#Vi ?t#C455N#635#^214#Nguyn Ln Dng#Cng ngh nui trng nm#Nguyn Ln Dng#T.1#T i bn ln th 3#^aH.#^aNng nghip#2009#^a199tr.^b21cm#Nghin cu chung v ph ng php nui trng nm v gii thiu mt s c im, cu to, sinh thi, dinh d ng, gi ging v nhn ging cc loi nm nui trng#Nng nghip#Trng trt#Nm #Mai#257979## 00673000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020025000650070016000900220004001060040 01800110008000500128009001400133010000500147011001500152021015800167020001200325 020001100337020000400348039000400352013000700356020000800363#VV10.04502#VV10.045 03#47000#Vi?t#C455N#635#^214#Nguyn Ln Dng#Cng ngh nui trng nm#Nguyn L n Dng#T.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aNng nghip#2009#^a199tr.^b21cm#Nghin cu c hung v phng php nui trng nm v gii thiu mt s c im, cu to, sinh thi, dinh dng, gi ging v nhn ging cc loi nm nui trng#Nng nghip#Tr ng trt#Nm#Mai#257980#Mc nh## 00972000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020038000500070046000880220004001340040018001380080 00500156009001400161010000500175011001500180015004000195021025800235020001200493 02000110050502000100051602000090052600500140053500500130054900500140056200500110 0576005001200587039000400599013000700603#VV10.04505#VV10.04504#25000#Vi?t#NH556 #630#^214#Nhng iu nng dn min ni cn bit#Phm c Tun, Trn Th Tc, Tr n Gia Biu...#T.1#Ti bn ln th 6#^aH.#^aNng nghip#2009#^a155tr.^b21cm#TTS ghi: Cc Khuyn nng v Khuyn lm#Cung cp nhng thng tin cn thit v k thu t canh tc bn vng trn t dc; k thut trng vi, trm en, lung, sa nhn, khoai s ni, ch Shan vng cao; k thut nui g th vn, ln tht, ln ni, d, ong v cch phng chng mt s bnh i gia sc#Nng nghip#Trng trt#Ch n nui#Min ni#Phm c Tun#Trn Th Tc#Trn Gia Biu#Bi Th X#inh Vn T# Mai#257981## 00955000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440010014000490020052000630030017001150070043001320080018001750090 01400193010000500207011001500212039000400227013000700231021031500238020001700553 020001200570020000800582020000900590020001000599020001700609005001500626#VV10.04 506#VV10.04507#Vi?t#H250T#338.109597#^214#Phm Vn Hin#H thng nng nghip Vi t Nam: L lun v thc tin#Sch chuyn kho#B.s.: Phm Vn Hin (ch.b), Trn Da nh Thn#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2009#^a412tr.^b21cm#Mai#257982#Bn lun v h thng v cc thnh phn ca h thng nng nghip; mi tng tc gia cc h p phn ca h thng v tnh ton hiu qu kinh t trong mi quan h nhn - qu. L lun v h thng nng nghip bn vng. Mt s thng tin v cc h thng canh tc i din cho by vng sinh thi nng nghip chnh Vit Nam#H thng kinh t#Nng nghip#L lun#Vit Nam#Thc tin#Sch chuyn kho#Trn Danh Thn## 00868000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020036000440070046000800080005001260090014001310100005001450110 01500150020001100165005001500176005001200191005001400203005001800217005002000235 03900040025501300070025902101870026602000110045302000190046402000160048302000180 0499020001300517#VV10.04508#VV10.04509#Vi?t#K600T#634.9#^214#K thut phng tr su bnh hi keo#Nguyn Th Nh, L Th Din, Trn Minh c...#^aH.#^aNng nghi p#2009#^a116tr.^b21cm#Lm nghip#Nguyn Th Nh#L Th Din#Trn Minh c#Nguyn Th Thng#Hunh Th Ngc ip#Mai#257983#Gii thiu nhng thng tin c bn v thnh phn loi v cc c im sinh hc ca cc loi su hi keo tai tng v k eo l trm. Mt s bnh hi keo thng gp v cch phng tr su bnh#Cy keo l #Phng tr su bnh#Cy keo l trm#Cy keo tai tng#Bnh hi keo## 00955000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010014000510020037000650030027001020070052001290040 01800181008000500199009001400204010000500218011001500223021025500238020001200493 02000100050502000030051500500190051800500170053703900040055401300070055802000190 0565020001000584020001100594#VV10.04510#VV10.04511#39000#Vi?t#B256K#636.3#^214# Phan ch Ln#Bnh k sinh trng n d Vit Nam#Sch cho nng dn min ni#Ph an ch Ln, Nguyn Th Kim Lan, Nguyn Vn Quang#Ti bn ln th 4#^aH.#^aNng nghip#2009#^a219tr.^b21cm#Gii thiu mt s phng php chn on v phng chn g bnh k sinh trng d. Nhng bnh k sinh trng ph bin v bnh giun sn ng tiu ho ca d a phng mt s tnh min ni pha Bc Vit Nam. Mt s loi thuc phng tr k sinh trng cho d#Nng nghip#Chn nui#D#Nguyn Th Ki m Lan#Nguyn Vn Quang#Mai#257984#Bnh k sinh trng#Chn on#Phng bnh## 00702000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010017000440020046000610070053001070080005001600090014001650100 00500179011001500184039000400199013000700203021014600210020001100356020001100367 020001200378005001800390005001600408#VV10.04512#VV10.04513#Vi?t#K600T#634.9#^214 #Nguyn Xun Qut#K thut trng mt s cy thn g a tc dng#Nguyn Xun Qut , Nguyn Vit Cng, ng Vn Thuyt#^aH.#^aNng nghip#2009#^a200tr.^b21cm#Mai# 257985#Gii thiu tng qut v cy a tc dng v k thut trng mt s cy thn g a tc dng. Tm tt hn 100 cy a tc dng thn g khc thng gp#Lm ngh ip#Trng trt#Cy thn g#Nguyn Vit Cng#ng Vn Thuyt## 00730000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020049000510080005001000090014001050100005001190110 01500124015006300139039000400202013000700206021023700213020000500450020001100455 020001000466#VV10.04514#VV10.04515#60000#Vi?t#S102P#634.9#^214#Sch ph cp cn g tc phng chy, cha chy rng#^aH.#^aNng nghip#2009#^a207tr.^b21cm#TTS ghi : B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Cc Kim lm#Mai#257986#Trnh by bn cht chy rng v tnh cch ca m chy. Cc phng php xc nh v d bo chy rng. Gii thiu nhng bin php ch yu phng chy rng v k thut ch a chy. Mt s vn v an ton lao ng trong cha chy rng#Rng#Phng chy#C ha chy## 00656000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480010012000530020038000650070012001030040018001150080 00500133009001400138010000500152011001500157021010300172020001000275020001300285 020001300298020000300311020001300314039000400327013000700331020000400338#VV10.04 516#VV10.04517#30000#Vi?t#M458T#636.089#^214#Bi Qu Huy#166 cu hi, p v b nh ca vt nui#Bi Qu Huy#Ti bn ln th 3#^aH.#^aNng nghip#2009#^a117tr.^b 21cm#Gm 166 cu hi p v bnh tru b, nga, d, cu, ln, ch, th, c, t m... v cch phng tr bnh#Chn nui#Bnh gia sc#Bnh gia cm#C#Sch hi p# Mai#257987#Tm## 00943000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010015000510020053000660070061001190040018001800080 00500198009001400203010000500217011001400222015006500236021025500301020001200556 020001100568020001000579039000400589013000700593020001400600020001500614#VV10.04 518#VV10.04519#19000#Vi?t#K600T#633.8#^214#Triu Vn Hng#K thut trng mt s cy thc phm v cy dc liu#B.s.: Triu Vn Hng (ch.b.), Nguyn Xun Qut, Hong Chng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aNng nghip#2009#^a89tr.^b21cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Cc Lm nghip#Trnh by gi tr kinh t, c im hnh thi, c tnh sinh thi, k thut gy trng, thu hi, ch bin, th trng tiu th v hn ch ca mt s cy cho sn phm ch ung v thc phm , cy cho sn phm dc liu, cy cho sn phm hng liu v m phm#Nng nghip #Trng trt#Cy thuc#Mai#257988#Cy thc phm#Cy hng liu## 00943000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010017000510020041000680070055001090040018001640080 00500182009001400187010000500201011001500206015003900221021025100260020001200511 02000110052302000090053400500160054300500140055903900040057301300070057702000090 0584020001200593#VV10.04520#VV10.04521#21000#Vi?t#K600T#634.9#^214#Nguyn Xun Qut#K thut vn m cy rng h gia nh#B.s.: Nguyn Xun Qut, Nguyn Hu Vnh, Phm c Tun#Ti bn ln th 5#^aH.#^aNng nghip#2009#^a117tr.^b21cm#T TS ghi: Cc Khuyn nng - Khuyn lm#Trnh by cc bin php k thut xy dng v n m, chun b vt liu cho vn m, to cy con, chm sc, qun l, phng t r su bnh v cc bin php an ton khi s dng thuc tr su trong vn m c y rng vi nhng quy m khc nhau h gia nh#Nng nghip#Trng trt#Cy rng# Nguyn Hu Vnh#Phm c Tun#Mai#257989#Vn m#H gia nh## 00838000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020041000510070065000920080005001570090014001620100 00500176011001500181012001800196021017000214005001300384005001400397005001100411 00500160042203900040043801300070044202000100044902000080045902000110046702000090 0478020001300487#VV10.04522#VV10.04523#32500#Vi?t#B256M#636.5#^214#Bnh mi g ia cm v k thut phng tr#Phm S Lng (ch.b.), T Long Thnh, C Hu Ph, Ng uyn Hoi Nam#^aH.#^aNng nghip#2009#^a231tr.^b21cm#Ti bn ln th 2#Gii thi u nhng loi bnh mi pht hin gia cm nh bnh do vi rt, bnh do vi khun, bnh do nm v n bo gia cm. K thut phng tr v vc xin dng cho gia cm #Phm S Lng#T Long Thnh#C Hu Ph#Nguyn Hoi Nam#Mai#257990#Chn nui#Gia cm#Phng bnh#iu tr#Bnh gia cm## 00822000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020051000440070044000950080005001390090014001440100005001580110 01500163005001200178005001400190005001300204005001900217005001100236039000400247 013000700251021020700258020001100465020001100476020000900487020001200496#VV10.04 525#VV10.04524#Vi?t#K600T#634.9#^214#K thut gy trng mt s loi cy g rng bn a#L Th Din, Trn Minh c, L Thi Hng...#^aH.#^aNng nghip#2009#^a14 4tr.^b21cm#L Th Din#Trn Minh c#L Thi Hng#V Th Minh Phng#Nguyn Hi# Mai#257991#Trnh by s cn thit phi trng rng bng cy bn a v nhng thn g tin v c im nhn bit, k thut gieo m v gy trng mt s loi cy g r ng bn a nh bi li nht, ch en, du ri, g lau...#Lm nghip#Trng trt# Cy rng#Cy thn g## 00978000000000361000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200060 00358080005000410020094000460070068001400220004002082210063002120080005002750090 01400280010000500294011001500299013000700314015004000321005001700361005001700378 00500150039500500140041000500150042402101310043902000120057002000110058202000040 0593020000400597020001100601039000400612#VV10.04526#VV10.04527#Vi?t#GI-462T#633. 3#^214#Gii thiu ngun gen lu gi ti ngn hng gen ht ging ca Ngn hng ge n cy trng Quc gia#B.s.: Nguyn Tin Hng (ch.b.), Nguyn Th Quyn, Nguyn Th Sen...#T.1#Ngun gen u Cowpea, h Fabaceae, chi Vigna, loi Unguiculata#^aH. #^aNng nghip#2009#^a116tr.^b21cm#257992#TTS ghi: Trung tm Ti nguyn Thc v t#Nguyn Tin Hng#Nguyn Th Quyn#Nguyn Th Sen#Hong Th Hi#Hong Th Minh# Gii thiu ngun gc, c im chnh, cch trng v vn ho s dng ngun gen u Cowpea, h Fabaceae, chi Vigna, loi Unguiculata#Nng nghip#Trng trt#u#Ge n#u Cowpea#Mai## 00758000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010018000510020046000690070035001150080005001500090 01400155010000500169011001400174021017100188020001200359020001100371020000400382 020001000386005001600396039000400412013000700416004001400423020000700437#VV10.04 528#VV10.04529#12000#Vi?t#C400D#633.1#^214#Nguyn Mnh Chinh#C di trong rung la v bin php phng tr#Nguyn Mnh Chinh, Mai Thnh Phng#^aH.#^aNng nghi p#2009#^a63tr.^b21cm#Trnh by nhng tc hi ca c di i vi la v c im ca c di trong la, cc loi c di ph bin trong la v bin php tng hp p hng tr c di trong rung la#Nng nghip#Trng trt#La#Phng tr#Mai Thnh P hng#Mai#257993#Ti bn ln 2#C di## 00925000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010015000510020055000660070045001210040018001660080 00500184009001400189010000500203011001500208021023500223020001600458020001600474 02000090049002000090049900500150050803900040052301300070052702000180053402000150 0552020002000567#VV10.04530#VV10.04531#31500#Vi?t#K600T#628.4#^214#Hong c Li n#K thut v thit b x l cht thi bo v mi trng#B.s.: Hong c Lin ( ch.b.), Tng Ngc Tun#Ti bn ln th 4#^aH.#^aNng nghip#2009#^a196tr.^b21cm# Trnh by nhng kin thc c bn v phng php, k thut v thit b x l cht thi lng, cht thi rn v kh thi bo v mi trung. Gii thiu mt s d y chuyn cng ngh x l cht thi ca mt s nc tin tin trn th gii#X l cht thi#X l nc thi#K thut#Thit b#Tng Ngc Tun#Mai#257994#Bo v m i trng#X l kh thi#X l cht thi rn## 00952000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370020049000420070052000910080005001430090014001480100005001620110 01400167012004000181015014900221039000400370013000700374021012900381020001100510 02000080052100500180052900500140054700500150056100500160057600500150059202000190 0607#VV10.04532#VV10.04533#Vi?t#T103L#658#^214#Ti liu hng dn module khi ng hip kinh doanh#Phm Th Kim Oanh, Hong Th Ho, Hong S Thnh...#^aH.#^aNng nghip#2009#^a27tr.^b21cm#Ti liu dnh cho gio vin v hc sinh#TTS ghi: B N ng nghip v Pht trin Nng thn. Chng trnh Nng cao cht lng v Tng c ng h thng Gio dc ngh nghip Nng lm theo nhu cu#Mai#257995#Cung cp nhng kin thc, k nng, thi v nhng hot ng c th nh tng, k hoch, t chc, qun l... trong kinh doanh#Kinh doanh#Qun l#Phm Th Kim Oanh#Hong Th Ho#Hong S Thnh#Nguyn Hu Tho#Phm Xun Tho#Ti liu hng dn## 00715000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010015000440020028000590070015000870220004001020080018001060090 01400124010000500138011001500143039000400158013000700162021023300169020001900402 020000900421020001900430#VV10.04534#VV10.04535#Vi?t#C455N#660.6#^214#Dng Tn N ht#Cng ngh sinh hc thc vt#Dng Tn Nht#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghi p#2009#^a392tr.^b21cm#Mai#257996#Cung cp cc thng tin v s pht sinh phi v tnh ca cc t bo sinh dng thc vt, con ng pht trin phi v tnh thc vt, k thut di truyn trong cng ngh chn to ging hoa, m hnh mi trong c hn to ging cy trng...#Cng ngh sinh hc#Thc vt#Ti liu tham kho## 00649000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480010013000530020054000660070013001200040018001330080 00500151009001400156010000500170011001500175021014400190020001200334020001000346 020000400356039000400360013000700364#VV10.04536#VV10.04537#28000#Vi?t#GI-455L#6 36.4#^214#Nguyn Thin#Ging ln nng sut cao - k thut chn nui hiu qu#Ngu yn Thin#Ti bn ln th 3#^aH.#^aNng nghip#2009#^a182tr.^b21cm#Gii thiu c c ging ln cao sn nhp nui, ging ln ni ca Vit Nam v k thut chn nui ln ni sinh sn, ln con, ln c ging, ln tht#Nng nghip#Chn nui#Ln#Mai #257997## 00808000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020043000510070066000940040014001600080005001740090 01400179010000500193011001500198021016600213020001200379020001000391020000800401 02000130040900500130042200500110043500500140044603900040046001300070046400500110 0471#VV10.04538#VV10.04539#47500#Vi?t#M458S#636.5#^214#Mt s bnh quan trng g y hi cho gia cm#B.s.: Phm S Lng (ch.b.), L Vn Nm, T Long Thnh, C Hu Ph#Ti bn ln 2#^aH.#^aNng nghip#2009#^a279tr.^b21cm#Trnh by mt s bnh do virut, bnh do vi khun, bnh do k sinh trng v bnh khng ly nhim gia cm. Gii thiu thuc iu tr v vacxin phng bnh cho gia cm#Nng nghip#Chn nui#Gia cm#Bnh gia cm#Phm S Lng#L Vn Nm#T Long Thnh#Mai#257998#C H u Ph## 00831000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400020031000450030030000760080005001060090014001110100005001250110 01400130015010000144021023300244020001200477020001100489039000400500020001000504 013000700514020001000521020002200531#VV10.04540#VV10.04541#Vi?t#CH561T#631.5#^21 4#Chng trnh dy ngh ngn hn#Ngh sn xut ging cy trng#^aH.#^aNng nghi p#2009#^a71tr.^b21cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Trng ca o ng ngh Cng ngh v Nng lm Nam B#Gm cc thng tin v chng trnh khung m un ngh sn xut ging cy trng. Gii thiu chi tit cc m un xy dng v n cy m, vn m nh, sn xut cy con bng phng php gieo ht, chit, gh p, gim hom v tiu th ging cy#Nng nghip#Trng trt#Mai#Cy trng#257999#Gi ng cy#Chng trnh dy ngh## 01041000000000361000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200090 00348080005000430020031000480030029000790070059001080080005001670090014001720100 00500186011001500191015010000206021018900306020000900495020000900504005001500513 00500140052803900040054201200290054601300070057500100140058202000150059602000220 0611020001500633020000900648020002200657#VV10.04542#VV10.04543#Vi?t#CH561T#674.0 071#^214#Chng trnh dy ngh ngn hn#Ngh sn xut vn ghp thanh#B.s.: Nguy n B i (ch.b.), Nguyn Th Tn, Trn Minh Sn#^aH.#^aNng nghip#2009#^a279tr. ^b21cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Trng cao ng ngh C ng ngh v Nng lm Nam B#Gm cc m un hng dn thit k, t chc bi dy v chun b gia cng, gia cng thanh, gia cng tm, hon thin sn phm, chm sc bo dng my v thit b trong sn xut vn ghp thanh#K thut#Gia cng#Nguyn Th Tn#Trn Minh Sn#Mai#Ti liu hng dn gio vin#258000#Nguyn B i#Vn ghp thanh#Phng php ging dy#Sch gio vin#Sn xut#Chng trnh dy ngh# # 01190000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020077000440070065001210080005001860090014001910100005002050110 01500210020000800225005001500233039000700248005001100255015008500266021043200351 02000090078302000080079202000100080000500150081000500180082500500140084301300070 0857#VV10.04544#VV10.04545#Vi?t#K312T#338.3#^214#Kinh t - quy hoch pht trin thu sn - Mt s vn l lun v thc tin#Nguyn Chu Hi, L Tiu La, Trn H uy Cng... ; L Tiu La ch.b.#^aH.#^aNng nghip#2009#^a500tr.^b21cm#Kinh t#Ng uyn Chu Hi#B.Hin#L Tiu La#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Vin Kinh t v Quy hoch Thu sn#Tp hp cc kt qu nghin cu, tng lun v l lun qun l ngnh thu sn. Thc trng tnh hnh pht trin thu sn Vit Nam v trn th gii tp trung ch yu vo cc vn : cc m hnh qun l ngh c, m hnh hp tc x thu sn, chui gi tr ngnh thu sn, nhu cu ngi ti u dng v c bit l nh hng ca bin i khi hu ti pht trin thu sn... Mt s gii php quy hch, pht trin ngnh thu sn Vit Nam#Thu sn#L lun#Thc tin#Trn Huy Cng#Nguyn Cng Khch#Trn Anh Tun#258001## 00903000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020055000460040020001010080005001210090014001260100005001400110 01500145015010400160021026900264020000900533020000900542020000400551020000400555 020000400559020001500563020000900578039000700587013000700594#VV10.04546#VV10.045 47#Vi?t#V302V#343.597#^214#VietGAP v cc quy nh sn xut rau, qu, ch an to n#Ti bn, c b sung#^aH.#^aNng nghip#2010#^a160tr.^b24cm#TTS ghi: B Nng n ghip v Pht trin nng thn. Cc Trng trt - Ban Ch o chng trnh rau hoa qu#Trnh by qui trnh thc hnh sn xut nng nghip tt cho rau qu ti an ton, ch bp ti an ton ti Vit Nam. Qui ch chng nhn qui trnh thc hnh sn xut nng nghip tt cho rau, qu, ch an ton v qui nh qun l sn xut, kinh doanh rau, qu, ch an ton#Qui nh#Sn xut#Rau#Qu#Ch#Cng ngh sch#C h bin#B.Hin#258002## 00623000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200110 00298080005000400020016000450030013000610070043000740040013001170080005001300090 01100135010000500146011001400151012003100165020001800196020001700214020000900231 020001300240020001600253005001800269005000800287039000700295013000700302#VV10.04 548#10000#Vi?t#C124N#398.209597#^214#Ct nh gia h#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Trung Dng ; Truyn: Phm H#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tr anh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Nguyn Trung Dng#Phm H#B.Hin#258003## 00616000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200120 00298080005000410020017000460030013000630070037000760040013001130080005001260090 01100131010000500142011001400147012003100161020001800192020001700210020000900227 020001300236020001600249005001500265005000800280039000700288013000700295#VV10.04 549#10000#Vi?t#S550T#398.2409597#^214#S tch con mui#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Hng H b.s.#In ln th 5#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tran h#Truyn dn gian#Phm Ngc Tun#Hng H#B.Hin#258004## 00611000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200110 00298080005000400020020000450030013000650070035000780040013001130080005001260090 01100131010000500142011001400147012003100161020001800192020001700210020000900227 020001300236020001600249005000900265005000900274039000700283013000700290#VV10.04 550#10000#Vi?t#S464T#398.209597#^214#Sn Tinh, Thu Tinh#Truyn tranh#Tranh: Ma i Long ; Truyn: An Cng#In ln th 7#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tran h#Truyn dn gian#Mai Long#An Cng#B.Hin#258005## 00620000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200110 00308080005000410020021000460030013000670070037000800040013001170080005001300090 01100135010000500146011001400151012003100165020001800196020001700214020000900231 020001300240020001600253005001500269005000800284039000700292013000700299#VV10.04 551#10000#Vi?t#CH106N#398.209597#^214#Chng ngc c kin#Truyn tranh#Tranh: Phm Huy Thng ; Hng H b.s.#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tr anh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Phm Huy Thng#Hng H#B.Hin#258006## 00609000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200110 00298080005000400020015000450030013000600070035000730040013001080080005001210090 01100126010000500137011001400142012003100156020001800187020001700205020000900222 020001300231020001600244005001300260005000800273039000700281013000700288#VV10.04 552#10000#Vi?t#H450V#398.209597#^214#H vng h bc#Truyn tranh#Tranh: V Duy Ngha ; Hng H b.s.#In ln th 6#^aH.#^aKim ng#2010#^a32tr.^b21cm#Tranh truy n dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Tru yn dn gian#V Duy Ngha#Hng H#B.Hin#258007## 00624000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200110 00308080005000410020025000460030013000710070037000840040013001210080005001340090 01100139010000500150011001400155012003100169020001800200020001700218020000900235 020001300244020001600257005001500273005000800288039000700296013000700303#VV10.04 553#10000#Vi?t#NG558C#398.209597#^214#Ngi con nui hiu tho#Truyn tranh#Tra nh: Phm Ngc Tun ; Hng H b.s.#In ln th 5#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21c m#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Tru yn tranh#Truyn dn gian#Phm Ngc Tun#Hng H#B.Hin#258008## 00622000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200110 00298080005000400020020000450030013000650070039000780040013001170080005001300090 01100135010000500146011001400151012003100165020001800196020001700214020000900231 020001300240020001600253005001200269005001300281039000700294013000700301#VV10.04 554#10000#Vi?t#455Q#398.209597#^214#ng quan thng minh#Truyn tranh#Tranh: L Minh Hi ; L Thanh Nga b.s.#In ln th 5#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tr anh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#L Minh Hi#L Thanh Nga#B.Hin#258009## 00609000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200110 00298080005000400020015000450030013000600070035000730040013001080080005001210090 01100126010000500137011001400142012003100156020001800187020001700205020000900222 020001300231020001600244005001300260005000800273039000700281013000700288#VV10.04 555#10000#Vi?t#104C#398.209597#^214#m ci chut#Truyn tranh#Tranh: Ng Mn h Ln ; T Hoi b.s.#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tranh truy n dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Tru yn dn gian#Ng Mnh Ln#T Hoi#B.Hin#258010## 00618000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200110 00298080005000400020025000450030013000700070034000830040014001170080005001310090 01100136010000500147011001400152012003100166020001800197020001700215020000900232 020001300241020001600254005001200270005000800282039000700290013000700297#VV10.04 556#10000#Vi?t#S550T#398.209597#^214#S tch cy nu ngy tt#Truyn tranh#Tran h: Nguyn Bch ; Hng H b.s.#In ln th 12#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#T ranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#Nguyn Bch#Hng H#B.Hin#258011## 00621000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200110 00308080005000410020018000460030013000640070039000770040013001160080005001290090 01100134010000500145011001400150012003100164020001800195020001700213020000900230 020001300239020001600252005001700268005000800285039000700293013000700300#VV10.04 557#10000#Vi?t#NG566L#398.209597#^214#Ngu Lang Chc N#Truyn tranh#Tranh: Ngu yn Cng Hoan ; Hng H b.s.#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tra nh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn t ranh#Truyn dn gian#Nguyn Cng Hoan#Hng H#B.Hin#258012## 00611000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200110 00308080005000410020016000460030013000620070035000750040013001100080005001230090 01100128010000500139011001400144012003100158020001800189020001700207020000900224 020001300233020001600246005001300262005000800275039000700283013000700290#VV10.04 558#10000#Vi?t#H103-O#398.209597#^214#Hai ng tin s#Truyn tranh#Tranh: Ng M nh Ln ; Hng H b.s.#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tranh tru yn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#T ruyn dn gian#Ng Mnh Ln#Hng H#B.Hin#258013## 00618000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200110 00308080005000410020019000460030013000650070037000780040013001150080005001280090 01100133010000500144011001400149012003100163020001800194020001700212020000900229 020001300238020001600251005001500267005000800282039000700290013000700297#VV10.04 559#10000#Vi?t#NG452#398.209597#^214#Ngi n gia bin#Truyn tranh#Tranh: Ph m Ngc Tun ; Hng H b.s.#In ln th 5#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tran h truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tr anh#Truyn dn gian#Phm Ngc Tun#Hng H#B.Hin#258014## 00641000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200120 00298080005000410020024000460030013000700070047000830040014001300080005001440090 01100149010000500160011001400165012003100179020001800210020001700228020000900245 020001300254020001600267005001300283005001700296039000700313013000700320#VV10.04 560#10000#Vi?t#C430C#398.2409597#^214#Con cc l cu ng tri#Truyn tranh#Tran h: T Thc Bnh ; Truyn: Nguyn Huy Tng#In ln th 13#^aH.#^aKim ng#2010#^a 31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vi t Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#T Thc Bnh#Nguyn Huy Tng#B.Hin#258015# # 00612000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200110 00308080005000410020025000460030013000710070031000840040013001150080005001280090 01100133010000500144011001400149012003100163020001800194020000900212020001300221 020001600234005000900250005000800259039000700267013000700274020001700281#VV10.04 561#10000#Vi?t#NG558C#398.209597#^214#Ngi cha v ba con trai#Truyn tranh#Tra nh: H Qung ; Hng H b.s.#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tran h truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gi an#H Qung#Hng H#B.Hin#258016#Vn hc dn gian## 00608000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200110 00318080005000420020017000470030013000640070034000770040013001110080005001240090 01100129010000500140011001400145012003100159020001800190020000900208020001300217 020001600230005000900246005000800255039000700263020001700270013000700287#VV10.04 562#10000#Vi?t#CH527-O#398.209597#^214#Chuyn ng Ging#Truyn tranh#Tranh: Mai Long ; Truyn: T Hoi#In ln th 6#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tranh tr uyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#M ai Long#T Hoi#B.Hin#Vn hc dn gian#258017## 00616000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200110 00298080005000400020018000450030013000630070037000760040013001130080005001260090 01100131010000500142011001400147012003100161020001800192020000900210020001300219 020001600232005001500248005000800263039000700271020001700278013000700295#VV10.04 563#10000#Vi?t#C455C#398.209597#^214#Cng cha thu t#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Hng H b.s.#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian #Phm Ngc Tun#Hng H#B.Hin#Vn hc dn gian#258018## 00587000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200110 00298080005000400020017000450030013000620070037000750040013001120080005001250090 01100130010000500141011001400146012003100160020001800191020000900209020001300218 005001500231005000800246039000700254020001700261013000700278#VV10.04564#10000#V i?t#S550T#398.209597#^214#S tch H Ba B#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Hng H b.s.#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gi an Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Phm Ngc Tun#Hng H#B.Hi n#Vn hc dn gian#258019## 00615000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200120 00298080005000410020016000460030013000620070037000750040013001120080005001250090 01100130010000500141011001400146012003100160020001800191020000900209020001300218 020001700231005001500248005000800263039000700271013000700278020001600285#VV10.04 565#10000#Vi?t#S550T#398.2409597#^214#S tch con kh#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Hng H b.s.#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tranh t ruyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Vn hc dn gian #Phm Ngc Tun#Hng H#B.Hin#258020#Truyn dn gian## 00661000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200110 00298080005000400020020000450030013000650070058000780040013001360080005001490090 01100154010000500165011001400170012003100184020001800215020000900233020001300242 02000170025500500100027200500150028203900070029702000160030400500080032001300070 0328#VV10.04566#20000#Vi?t#125C#398.209597#^214#u C Lc Long Qun#Truyn tra nh#Tranh: Mai Long, Phm Ngc Tun ; B.s.: Mai Long, Hng H#In ln th 7#^aH.#^ aKim ng#2010#^a75tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn tranh#Vn hc dn gian#Mai Long#Phm Ngc Tun#B.Hin#Truyn dn gian#Hng H#258021## 00627000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200110 00308080005000410020028000460030013000740070037000870040013001240080005001370090 01100142010000500153011001400158012003100172020001800203020000900221020001300230 020001700243005001500260039000700275020001600282005000800298013000700306#VV10.04 567#10000#Vi?t#CH106H#398.209597#^214#Chng hc tr v con ch #Truyn tranh# Tranh: Kim Seung Hyun ; Hng H b.s.#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b 21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Vn hc dn gian#Kim Seung Hyun#B.Hin#Truyn dn gian#Hng H#258022## 00613000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200110 00308080005000410020014000460030013000600070037000730040013001100080005001230090 01100128010000500139011001400144012003100158020001800189020000900207020001300216 020001700229005001500246039000700261020001600268005000800284013000700292#VV10.04 568#10000#Vi?t#NG558V#398.209597#^214#Ngi v hin#Truyn tranh#Tranh: Phm Ng c Tun ; Hng H b.s.#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tranh tru yn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Vn hc dn gian#P hm Ngc Tun#B.Hin#Truyn dn gian#Hng H#258023## 00616000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200110 00308080005000410020021000460030013000670070035000800040013001150080005001280090 01100133010000500144011001400149012003100163020001800194020000900212020001300221 020001700234005001300251039000700264020001600271005000800287013000700295#VV10.04 569#10000#Vi?t#CH106H#398.209597#^214#Chng hc tr c ch#Truyn tranh#Tranh: V Duy Ngha ; Hng H b.s.#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tran h truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Vn hc dn g ian#V Duy Ngha#B.Hin#Truyn dn gian#Hng H#258024## 00618000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200110 00298080005000400020020000450030013000650070037000780040013001150080005001280090 01100133010000500144011001400149012003100163020001800194020000900212020001300221 020001700234005001500251039000700266020001600273005000800289013000700297#VV10.04 570#10000#Vi?t#S550T#398.209597#^214#S tch ng ba mi#Truyn tranh#Tranh: Ki m Seung Hyun ; Hng H b.s.#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tran h truyn dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Vn hc dn g ian#Kim Seung Hyun#B.Hin#Truyn dn gian#Hng H#258025## 00603000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200110 00298080005000400020013000450030013000580070033000710040013001040080005001170090 01100122010000500133011001400138012003100152020001800183020000900201020001300210 020001700223005001100240039000700251020001600258005000800274013000700282#VV10.04 571#10000#Vi?t#D308M#398.209597#^214#Dit mng x#Truyn tranh#Tranh: Phng Ph m ; Hng H b.s.#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a32tr.^b21cm#Tranh truyn d n gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Vn hc dn gian#Phng P hm#B.Hin#Truyn dn gian#Hng H#258026## 00605000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200110 00298080005000400020019000450030013000640070031000770040013001080080005001210090 01100126010000500137011001400142012003100156020001800187020000900205020001300214 020001700227005000900244039000700253020001600260005000800276013000700284#VV10.04 572#10000#Vi?t#T500U#398.209597#^214#T Uyn Ging Kiu#Truyn tranh#Tranh: Mai Long ; Hng H b.s.#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tranh truy n dn gian Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Vn hc dn gian#Mai Long#B.Hin#Truyn dn gian#Hng H#258027## 00626000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200120 00308080005000420020010000470030013000570070035000700040013001050080005001180090 01100123010000500134011001400139012003000153020001800183020000900201020001300210 02000170022300500120024003900070025200500090025902000100026801300070027802000150 0285#VV10.04573#10000#Vi?t#NG450Q#959.7021092#^214#Ng Quyn#Truyn tranh#Tranh : T Huy Long ; Li: An Cng#In ln th 5#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tr anh truyn lch s Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nhn vt lc h s#T Huy Long#B.Hin#An Cng#Ng Quyn#258028#Truyn lch s## 00663000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200120 00308080005000420020014000470030013000610070033000740040013001070080005001200090 01100125010000500136011001400141012003000155020001800185020000900203020001300212 00500120022503900070023702000150024400500070025901300070026602000170027302000470 0290#VV10.04574#10000#Vi?t#TR121H#959.7024092#^214#Trn Hng o#Truyn tranh#T ranh: Nguyn Bch ; Li: L Vn#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm# Tranh truyn lch s Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyn Bc h#B.Hin#Truyn lch s#L Vn#258029#Nhn vt lch s#Trn Hng o, Danh tng , 1232-1300, VIt Nam## 00588000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020015000430030013000580070041000710040013001120080005001250090 01100130010000500141011001400146012003000160020001800190020000900208020001300217 005001200230039000700242020001500249005001500264013000700279#VV10.04575#10000#V i?t#A105D#959.7012#^214#An Dng Vng#Truyn tranh#Tranh: T Huy Long ; Li: Ng uyn Vit H#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn lch s Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#T Huy Long#B.Hin#Truyn lc h s#Nguyn Vit H#258030## 00628000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200120 00298080005000410020012000460030013000580070035000710040013001060080005001190090 01100124010000500135011001400140012003000154020001800184020000900202020001300211 00500120022403900070023602000150024300500090025802000110026702000170027801300070 0295#VV10.04576#10000#Vi?t#L600C#959.7023092#^214#L Cng Un#Truyn tranh#Tran h: T Huy Long ; Li: Nam Vit#In ln th 6#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#T ranh truyn lch s Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#T Huy Long #B.Hin#Truyn lch s#Nam Vit#L Thi T#Nhn vt lch s#258031## 00687000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200120 00298080005000410020012000460030013000580070035000710040013001060080005001190090 01100124010000500135011001400140012003000154020001800184020000900202020001300211 00500120022403900070023602000150024300500090025802000170026701300070028402000490 0291020000900340#VV10.04577#10000#Vi?t#L250#959.7022092#^214#L i Hnh#Truy n tranh#Tranh: T Huy Long ; Li: An Cng#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2010#^a3 1tr.^b21cm#Tranh truyn lch s Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh #T Huy Long#B.Hin#Truyn lch s#An Cng#Nhn vt lch s#258032#L i Hnh, Vua nh Tin L, 941-1005, Vit Nam#941-1005## 00670000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200120 00298080005000410020015000460030013000610070036000740040013001100080005001230090 01100128010000500139011001400144012003000158020001800188020000900206020001300215 00500120022803900070024002000150024700500100026201300070027202000170027902000480 0296#VV10.04578#10000#Vi?t#L600T#959.7023092#^214#L Thng Kit#Truyn tranh#T ranh: T Huy Long ; Li: Minh Hiu#In ln th 6#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21 cm#Tranh truyn lch s Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#T Huy Long#B.Hin#Truyn lch s#Minh Hiu#258033#Nhn vt lch s#L Thng Kit, Dan h tng, 1019-1105, Vit Nam## 00573000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430030013000610070032000740040013001060080005001190090 01100124010000500135011001400140012003000154020001800184020000900202020001300211 020001500224005001200239005000600251039000700257013000700264#VV10.04579#10000#V i?t#Y605K#959.7024#^214#Yt Kiu D Tng#Truyn tranh#Tranh: T Huy Long ; Li: H n#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn lch s Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#T Huy Long#H n#B. Hin#258034## 00634000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200120 00298080005000410020013000460030013000590070035000720040013001070080005001200090 01100125010000500136011001400141012003000155020001800185020000900203020001300212 00500120022503900070023702000150024400500090025902000160026802000170028401300070 0301#VV10.04580#10000#Vi?t#312B#959.7021092#^214#inh B Lnh#Truyn tranh#Tra nh: T Huy Long ; Li: Nam Vit#In ln th 5#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm# Tranh truyn lch s Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#T Huy Lon g#B.Hin#Truyn lch s#Nam Vit#inh Tin Hong#Nhn vt lch s#258035## 00591000000000313000450002600110000002000080001101400070001901900050002618100060 00310820012000378080005000490020009000540030013000630070035000760080005001110090 01100116010000500127011001400132020001800146039000400164004001300168005001200181 020000900193012003000202020001300232020001600245005000900261013000700270#VV10.04 581#Lch s#10000#Vi?t#B100T#959.7013092#^214#B Triu#Truyn tranh#Tranh: T H uy Long ; Li: An Cng#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hoa #In ln th 5#T Huy Long#Vit Nam#Tranh truyn lch s Vit Nam#Truyn tranh#Tr iu Th Trinh#An Cng#258036## 00562000000000301000450002600110000002000080001101400070001901900050002608200120 00318080005000430020013000480030013000610070030000740080005001040090011001090100 00500120011001400125020001800139039000400157004001300161005000700174020000900181 012003000190020001100220020001300231005000900244013000700253#VV10.04582#Lch s# 10000#Vi?t#959.7013092#^214#Hai B Trng#Truyn tranh#Tranh: L Lam ; Li: An C ng#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hoa#In ln th 7#L La m#Vit Nam#Tranh truyn lch s Vit Nam#Trng Trc#Truyn tranh#An Cng#258037 ## 00445000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010008000550020035000630070008000980080005001060090 01100111010000500122011001400127020001800141039000400159020000900163020001200172 013000700184#VV10.04583#VV10.04584#10000#Vi?t#NH556N#895.9223#^214#Hu Vn#Nhn g ngi bn ca mo Bch Tuyt#Hu Vn#^aH.#^aKim ng#2010#^a53tr.^b21cm#Vn h c thiu nhi#Hoa#Vit Nam#Truyn ngn#258038## 00455000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010012000540020008000660030017000740070012000910080 00500103009001100108010000500119011001500124020001800139039000400157020000900161 020001200170013000700182#VV10.04585#VV10.04586#23000#Vi?t#T300C#895.9223#^214#T rang Thanh#T Chi#Vit cho con gi#Trang Thanh#^aH.#^aKim ng#2010#^a155tr.^b2 1cm#Vn hc thiu nhi#Hoa#Vit Nam#Truyn ngn#258039## 00585000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010019000500020041000690070063001100080005001730090 01100178010000500189011001500194020001800209039000400227019000900231006001800240 020000400258005001400262020001200276013000700288#VV10.04587#VV10.04588#25000#Vi ?t#CH527V#833#^214#Preussler, Otfried#Chuyn v b ph thu ngi trn cn chi#O tfried Preussler ; Nguyn Xun Phong dch ; T Quang Hip h.#^aH.#^aKim ng#20 10#^a126tr.^b23cm#Vn hc thiu nhi#Hoa#Dch c#Nguyn Xun Phong#c#T Quang Hip#Truyn ngn#258040## 00564000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010019000500020027000690070039000960080005001350090 01100140010000500151011001500156020001800171039000400189019000900193006001400202 020000400216012003600220020001100256013000700267#VV10.04589#VV10.04590#55000#Vi ?t#KR100V#833#^214#Preussler, Otfried#Krabat v ci xay ph thu#Otfried Preussl er ; T Quang Hip dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a286tr.^b23cm#Vn hc thiu nhi#Ho a#Dch c#T Quang Hip#c#Vn hc th gii. Tc phm chn lc#Truyn di#2580 41## 00910000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010017000560020045000730070040001180080005001580090 01100163010000500174011001400179039000400193005000700197020000900204012001500213 02102800022802000110050802000190051902000080053802000100054601300070055602000210 0563#VV10.04591#VV10.04592#14000#Vi?t#H404T#895.922334#^214#Nguyn Huy Thng#Ho i Thanh - "Ly hn ti hiu hn ngi"#Nguyn Huy Thng b.s. ; T Sn cng t c#^aH.#^aKim ng#2010#^a49tr.^b21cm#Hoa#T Sn#Vit Nam#Nh vn ca em#Gii th iu thn th s nghip v phong cch vn chng ca nh vn Hoi Thanh (1909-198 2) thng qua nhng t liu hnh nh qu gi lu gi nhng thi khc sng ng tr ong cuc i nh vn, t nhng bc chn dung, k ho n nhng dng bt tch, nh ng k vt gn b vi Hoi Thanh#Hoi Thanh#Nghin cu vn hc#Tiu s#S nghip #258042#Nh ph bnh vn hc## 00882000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010013000560020042000690070034001110080005001450090 01100150010000500161011001400166020001900180039000400199005001400203020000900217 01200150022602102740024102000080051502000080052302000080053102000100053901300070 0549#VV10.04594#VV10.04593#14000#Vi?t#N104C#895.922332#^214#L Thanh Nga#Nam Ca o - nh vn ca nhng kip sng mn#B.s.: L Thanh Nga, Trn Th Hng#^aH.#^aKim ng#2010#^a43tr.^b21cm#Nghin cu vn hc#Hoa#Trn Th Hng#Vit Nam#Nh vn c a em#Gii thiu thn th s nghip v phong cch vn chng ca nh vn Nam Cao (1917-1951) thng qua nhng t liu hnh nh qu gi lu gi nhng thi khc s ng ng trong cuc i nh vn, t nhng bc chn dung, k ho n nhng dng b t tch, nhng k vt gn b vi Nam Cao#Nam Cao#Nh vn#Tiu s#S nghip#258043 ## 00596000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010009000540020013000630070028000760080005001040090 01100109010000500120011001500125015003100140020001800171039000400189004001400193 005000800207020000900215012005100224020001200275013000700287#VV10.04596#VV10.045 95#45000#Vi?t#B521S#895.9223#^214#Sn Tng#Bp sen xanh#Sn Tng ; Vn Cao minh ho#^aH.#^aKim ng#2010#^a351tr.^b21cm#Tn tht tc gi: Bi Sn Tng#Vn hc thiu nhi#Hoa#In ln th 19#Vn Cao#Vit Nam#T sch Vng. Tc phm chn lc dn h cho thiu nhi#Tiu thuyt#258044## 00710000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820011000418080005000520020024000570070074000810080005001550090011001600100 00500171011001500176020001700191039000400208004001300212005001400225020000900239 01200510024802000150029900500130031400500160032700500150034300500190035801300070 0377#VV10.04597#VV10.04598#65000#Vi?t#TR527C#398.209597#^214#Truyn c tch Vi t Nam#S.t., tuyn chn: Trn nh Nam (ch.b.), L Thanh Nga, Nguyn Hng L...# ^aH.#^aKim ng#2010#^a587tr.^b21cm#Vn hc dn gian#Hoa#In ln th 3#Trn nh Nam#Vit Nam#T sch Vng. Tc phm chn lc dnh cho thiu nhi#Truyn c tch#L Thanh Nga#Nguyn Hng L#Nguyn Th Hu#Bi Th Thin Thai#258045## 00502000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010008000540020020000620070031000820080005001130090 01100118010000500129011001500134020001800149039000400167004001300171005001200184 020000900196020001200205013000700217#VV10.04599#VV10.04600#75000#Vi?t#D250M#895 .9223#^214#T Hoi#D Mn phiu lu k#T Hoi ; T Huy Long minh ho#^aH.#^aKim ng#2010#^a143tr.^b25cm#Vn hc thiu nhi#Hoa#In ln th 6#T Huy Long#Vit Na m#Truyn ngn#258046## 00910000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490010012000540020040000660070027001060080005001330090 01100138010000500149011001500154020000500169039000400174019000800178004001300186 006000900199021035700208020000700565020000700572020001000579013000700589#VV10.04 601#VV10.04602#62000#Vi?t#CH527C#362.196#^214#Bush, Jenna#Chuyn ca Ana - mt hnh trnh hy vng#Jenna Bush ; Hu Vit dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a291tr.^b23c m#AIDS#Hoa#Dch M#In ln th 2#Hu Vit#Ghi li mt cch chn thc v thi th u v tui v thnh nin ca c b Ana b nhim HIV t m, vi mt tui th m m t v nhng k c khng r rng, cng nhng iu b mt v cn bnh c ang mang trong ngi, v s xm hi m c phi chu ng nhng vn hy vng c mt s kh i u mi nhm tip thm sc mnh, s kin cng cho nhng ngi cn sc sng#H i c#Tr em#Cng ng#258047## 00498000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200090 00308080005000390020018000440030013000620070019000750080018000940090011001120100 00500123011001400128020001800142039000400160005001900164020000900183012002000192 020001300212013000700225#VV10.04603#11500#Vi?t#CH303H#895.9223#^214#Chic hp b it i#Truyn tranh#Nguyn Th Mai Chi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a16tr. ^b26cm#Vn hc thiu nhi#Hoa#Nguyn Th Mai Chi#Vit Nam#Ng nghnh tui th#Tru yn tranh#258048## 00488000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020009000430030013000520070019000650080018000840090011001020100 00500113011001400118020001800132039000400150005001900154020000900173012002000182 020001300202013000700215#VV10.04604#11500#Vi?t#C517L#895.9223#^214#Cun len#Tru yn tranh#Nguyn Th Mai Chi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a16tr.^b26cm#Vn hc thiu nhi#Hoa#Nguyn Th Mai Chi#Vit Nam#Ng nghnh tui th#Truyn tranh# 258049## 00532000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200110 00318080005000420020017000470290025000640070029000890080005001180090011001230100 00500134011001700139020001700156039000400173005000900177020000900186012003100195 020001300226005000800239013000700247#VV10.04605#60000#Vi?t#CH527-O#398.209597#^ 214#Chuyn ng Ging#The story of saint Ging#Tranh: Mai Long ; T Hoi k#^aH.# ^aKim ng#2010#^a39tr.^b21x30cm#Vn hc dn gian#Hoa#Mai Long#Vit Nam#Tranh tr uyn dn gian Vit Nam#Truyn tranh#T Hoi#258050## 00596000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020032000380030013000700070065000830220004001480080005001520090 01100157010000500168011001400173020001800187020000700205020001300212005001800225 005001700243006001100260039000400271013000700275019001200282#VV10.04606#18000#V i?t#V551C#853#^214#Va chi va hc cng chut Tp#Truyn tranh#Tranh: Marco Cam panella ; Li: Giorgio Di Vita ; Thu Dng dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2010#^a32tr .^b26cm#Vn hc thiu nhi#Italia#Truyn tranh#Campanella, Marco#Vita, Giorgio Di #Thu Dng#Hoa#258051#Dch Italia## 00596000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020032000380030013000700070065000830220004001480080005001520090 01100157010000500168011001400173020001800187020000700205020001300212005001800225 005001700243006001100260039000400271019001200275013000700287#VV10.04607#18000#V i?t#V551C#853#^214#Va chi va hc cng chut Tp#Truyn tranh#Tranh: Marco Cam panella ; Li: Giorgio Di Vita ; Thu Dng dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2010#^a32tr .^b26cm#Vn hc thiu nhi#Italia#Truyn tranh#Campanella, Marco#Vita, Giorgio Di #Thu Dng#Hoa#Dch Italia#258052## 00615000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200040 00318080005000350020034000400030013000740070068000870080005001550090011001600100 00500171011001400176020001800190039000400208019001200212004001300224005001700237 020000700254020001300261005001300274006001900287013000700306#VV10.04608#12000#V i?t#GI-106S#853#^214#Ging sinh u tin ca Chut Tp#Truyn tranh#Tranh: Mac Campanenla ; Li: Anna Cadali ; Nguyn Th M Dung dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a2 7tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hoa#Dch Italia#In ln th 6#Campanenla, Mac#Itali a#Truyn tranh#Cadali, Anna#Nguyn Th M Dung#258053## 00605000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020025000390030013000640070068000770080005001450090011001500100 00500161011001400166020001800180039000400198019001200202004001300214005001700227 020000700244020001300251005001300264006001900277013000700296#VV10.04609#12000#V i?t#CH519T#853#^214#Chut Tp khng mun ng#Truyn tranh#Tranh: Mac Campanenla ; Li: Anna Cadali ; Nguyn Th M Dung dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a27tr.^b21cm #Vn hc thiu nhi#Hoa#Dch Italia#In ln th 6#Campanenla, Mac#Italia#Truyn t ranh#Cadali, Anna#Nguyn Th M Dung#258054## 00606000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020026000390030013000650070068000780080005001460090011001510100 00500162011001400167020001800181039000400199019001200203004001300215005001700228 020000700245020001300252005001300265006001900278013000700297#VV10.04610#12000#V i?t#CH519T#853#^214#Chut Tp n thm ng b#Truyn tranh#Tranh: Mac Campanenl a ; Li: Anna Cadali ; Nguyn Th M Dung dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a27tr.^b21c m#Vn hc thiu nhi#Hoa#Dch Italia#In ln th 5#Campanenla, Mac#Italia#Truyn tranh#Cadali, Anna#Nguyn Th M Dung#258055## 00612000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020032000390030013000710070068000840080005001520090011001570100 00500168011001400173020001800187039000400205019001200209004001300221005001700234 020000700251020001300258005001300271006001900284013000700303#VV10.04611#12000#V i?t#CH519T#853#^214#Chut Tp khng mun i nh tr#Truyn tranh#Tranh: Mac Cam panenla ; Li: Anna Cadali ; Nguyn Th M Dung dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a27tr .^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hoa#Dch Italia#In ln th 6#Campanenla, Mac#Italia#T ruyn tranh#Cadali, Anna#Nguyn Th M Dung#258056## 00599000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020019000390030013000580070068000710080005001390090011001440100 00500155011001400160020001800174039000400192019001200196004001300208005001700221 020000700238020001300245005001300258006001900271013000700290#VV10.04612#12000#V i?t#CH519T#853#^214#Chut Tp bing n#Truyn tranh#Tranh: Mac Campanenla ; Li : Anna Cadali ; Nguyn Th M Dung dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a27tr.^b21cm#Vn h c thiu nhi#Hoa#Dch Italia#In ln th 6#Campanenla, Mac#Italia#Truyn tranh#C adali, Anna#Nguyn Th M Dung#258057## 00611000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020031000390030013000700070068000830080005001510090011001560100 00500167011001400172020001800186039000400204019001200208004001300220005001700233 020000700250020001300257005001300270006001900283013000700302#VV10.04613#12000#V i?t#CH519T#853#^214#Chut Tp khng mun m i lm#Truyn tranh#Tranh: Mac Camp anenla ; Li: Anna Cadali ; Nguyn Th M Dung dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a27tr. ^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hoa#Dch Italia#In ln th 6#Campanenla, Mac#Italia#Tr uyn tranh#Cadali, Anna#Nguyn Th M Dung#258058## 00590000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020031000390030013000700070070000830080005001530090011001580100 00500169011001400174020001800188039000400206019001200210005001400222020000700236 020001300243005001800256006001900274013000700293#VV10.04614#12000#Vi?t#CH519T#8 53#^214#Chut Tp khng mun chi rng#Truyn tranh#Li: Anna Casalis ; Tranh: M acro Campanella ; Nguyn Th M Dung dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a27tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hoa#Dch Italia#Casalis, Anna#Italia#Truyn tranh#Campanella, Mac ro#Nguyn Th M Dung#258059## 00582000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020024000380030013000620070070000750080005001450090011001500100 00500161011001400166020001800180039000400198019001200202005001400214020000700228 020001300235005001800248006001900266013000700285#VV10.04615#12000#Vi?t#S312N#85 3#^214#Sinh nht ca chut Tp#Truyn tranh#Li: Anna Casalis ; Tranh: Macro Cam panella ; Nguyn Th M Dung dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a27tr.^b21cm#Vn hc thi u nhi#Hoa#Dch Italia#Casalis, Anna#Italia#Truyn tranh#Campanella, Macro#Nguy n Th M Dung#258060## 00596000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020016000390030013000550070068000680080005001360090011001410100 00500152011001400157020001800171039000400189019001200193004001300205005001700218 020000700235020001300242005001300255006001900268013000700287#VV10.04616#12000#V i?t#CH519T#853#^214#Chut Tp c em#Truyn tranh#Tranh: Mac Campanenla ; Li: A nna Cadali ; Nguyn Th M Dung dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a27tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hoa#Dch Italia#In ln th 5#Campanenla, Mac#Italia#Truyn tranh#Cada li, Anna#Nguyn Th M Dung#258061## 00605000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020025000390030013000640070068000770080005001450090011001500100 00500161011001400166020001800180039000400198019001200202004001300214005001700227 020000700244020001300251005001300264006001900277013000700296#VV10.04617#12000#V i?t#CH519T#853#^214#Chut Tp khng vng li#Truyn tranh#Tranh: Mac Campanenla ; Li: Anna Cadali ; Nguyn Th M Dung dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a27tr.^b21cm #Vn hc thiu nhi#Hoa#Dch Italia#In ln th 6#Campanenla, Mac#Italia#Truyn t ranh#Cadali, Anna#Nguyn Th M Dung#258062## 00598000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020018000390030013000570070068000700080005001380090011001430100 00500154011001400159020001800173039000400191019001200195004001300207005001700220 020000700237020001300244005001300257006001900270013000700289#VV10.04618#12000#V i?t#CH519T#853#^214#Chut Tp ni di#Truyn tranh#Tranh: Mac Campanenla ; Li: Anna Cadali ; Nguyn Th M Dung dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a27tr.^b21cm#Vn h c thiu nhi#Hoa#Dch Italia#In ln th 6#Campanenla, Mac#Italia#Truyn tranh#Ca dali, Anna#Nguyn Th M Dung#258063## 00590000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010010000550020011000650030053000760070010001290080 00500139009001100144010000500155011001500160015003500175020001800210039000400228 004001300232020000900245012001500254020001200269013000700281#VV10.04619#VV10.046 20#60000#Vi?t#CH100V#895.9223#^214#H Phng#Cha v con#Tiu thuyt v Bc H v c Ph bng Nguyn Sinh Sc#H Phng#^aH.#^aKim ng#2010#^a375tr.^b24cm#Tn tht tc gi: Nguyn Th Xng#Vn hc thiu nhi#Hoa#In ln th 4#Vit Nam#T s ch Bc H#Tiu thuyt#258064## 00865000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510020016000560070085000720080005001570090011001620100 00500173011001500178020001800193039000400211004001400215005000800229020000900237 01200150024602101490026102000120041002000150042202000100043702000200044700500530 0467013000700520#VV10.04621#VV10.04622#24000#Vi?t#B101H#959.704092#^214#Bc H knh yu#Ban bin tp sch truyn thng nh xut bn Kim ng b.s. ; Tranh, minh ho: Vn Th#^aH.#^aKim ng#2010#^a135tr.^b23cm#Vn hc thiu nhi#Hoa#In ln t h 11#Vn Th#Vit Nam#T sch Bc H#Mt s mu chuyn c tuyn chn li t c c sch bo ng v cuc i v hot ng ca Bc H t ngy ton quc khng chin 1946 n khi Bc mt#H Ch Minh#Sch thiu nhi#S nghip#Hot ng cch m ng#Ban bin tp sch truyn thng nh xut bn Kim ng#258065## 00496000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010008000560020012000640030010000760070008000860080 00500094009001100099010000500110011001500115020001800130039000400148004001300152 020000900165012001500174020001000189013000700199#VV10.04624#VV10.04623#16000#Vi ?t#L116B#895.922803#^214#T Hoi#Lng Bc H#Truyn k#T Hoi#^aH.#^aKim ng#2 010#^a111tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hoa#In ln th 2#Vit Nam#T sch Bc H#Tr uyn k#258066## 00768000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020043000570030044001000070060001440080005002040090 01100209010000500220011001500225020001800240039000400258004001300262005001000275 02000090028501200150029402000040030900500150031300500100032800500070033800500090 0345006000900354006000800363006001600371013000700387#VV10.04625#VV10.04626#20000 #Vi?t#H450C#895.9221008#^214#H Ch Minh - tn Ngi l c mt nim th#Tuyn c hn nhng bi th hay vit v Bc H#Xun Diu, Nng Quc Chn, Cm Giang... ; D ch: Ngc Anh...#^aH.#^aKim ng#2010#^a147tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Hoa#In l n th 6#Xun Diu#Vit Nam#T sch Bc H#Th#Nng Quc Chn#Cm Giang#T Hu#Mi nh Hu#Ngc Anh#T Hanh#Minh ng Khnh#258067## 00571000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010012000520020017000640070032000810080005001130090 01100118010000500129011001500134020001800149039000400167006000900171020000900180 012005100189006000800240020000400248006001000252013000700262#VV10.04627#VV10.046 28#35000#Vi?t#NH124K#895.1#^214#H Ch Minh#Nht k trong t#H Ch Minh ; Dch : Nam Trn...#^aH.#^aKim ng#2010#^a249tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hoa#Nam Trn #Vit Nam#T sch Vng. Tc phm chn lc dnh cho thiu nhi#Hu Chi#Th#Xun Th u#258068## 00587000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020038000510030069000890070015001580080018001730090 01100191010000500202011001500207020000800222039000400230005001500234012001400249 020001400263020000600277013000700283020000700290#VV10.04629#VV10.04630#42000#Vi ?t#H561D#807.6#^214#Hng dn gii 60 b thi ng vn 9#Bin son theo chng trnh n thi mi ca B Gio dc v o to...#Nguyn B Ngi#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2010#^a220tr.^b24cm#Ng vn#Hoa#Nguyn B Ngi#Bn ng hnh#Sch c thm#Lp 9#258069# thi## 00946000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370010013000420020072000550070013001270080005001400090014001450100 00500159011001500164015003300179020001400212039000400226021034200230020002200572 013000700594020000800601020001200609020001100621020001200632#VL10.00425#VL10.004 24#Vi?t#T123C#632#^214#V Quang Cn#Tp cng trnh chn lc v cn trng hc nn g lm nghip (t 1970-2009)#V Quang Cn#^aH.#^aNng nghip#2009#^a519tr.^b27cm# Nm xut bn cui sch ghi: 2010#Cn trng hc#Hoa#Tp hp hn 80 bi nghin cu khoa hc v cc vn ch yu nh mi quan h k sinh - vt ch, vt bt mi - vt mi cn trng; s pht trin theo ma v bin ng s lng ca cn trng ; u tranh sinh hc v li dng thin ch trong qun l dch hi tng hp (IPM ); a dng sinh hc, sinh hc v sinh thi hc ca mt s nhm cn trng#Cng tr nh nghin cu#258070#Su hi#Nng nghip#Lm nghip#Sch a ng## 00795000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020055000460290028001010080005001290090014001340100005001480110 01500153015011900168021016900287020002000456020001000476020001100486020001800497 039000700515013000700522#VL10.00426#VL10.00427#Vi?t#T550#639.803#^214#T in t hut ng nui trng thu sn ca FAO nm 2008#FAO glossary of aquaculture#^aH.#^ aNng nghip#2009#^a316tr.^b27cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng th n. D n Hp phn h tr pht trin nui trng Thu sn bn vng (SUDA)#Gii thi u 2951 thut ng chuyn ngnh nui trng thu sn ca T chc Lng thc v Nn g nghip Lin hp quc, c sp xp theo th t ch ci ca thut ng ting Anh #Nui trng thu sn#Ting Anh#Ting Vit#T in thut ng#P.Dung#258071## 00841000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480010012000530020038000650070012001030080005001150090 01400120010000500134011001500139015006800154021026100222020000400483020001100487 039000700498020001000505020000900515020000800524013000700532#VL10.00428#VL10.004 29#35000#Vi?t#GI-108T#581.3#^214#V Vn Lit#Gio trnh qu gen v bo tn qu gen#V Vn Lit#^aH.#^aNng nghip#2009#^a252tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Mt s kin thc c bn v a dng si nh hc, ngun ti nguyn di truyn thc vt, kin thc v phng php thu thp, bo tn, nh gi v s dng ngun gen thc vt phc v cho chn to ging cy t rng, bo v mi trng sng v pht trin nng nghip bn vng#Gen#Gio trnh#P .Dung#Di truyn#Thc vt#Bo tn#258072## 01065000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020041000530070059000940080005001530090014001580100 00500172011001500177015006800192021034900260020002000609020001100629039000700640 02000100064700500130065701300070067000500140067700500130069100500150070400500200 0719#VL10.00430#VL10.00431#25000#Vi?t#GI-108T#338.1#^214#Gio trnh nguyn l k inh t nng nghip#B.s.: Kim Chung (ch.b.), Phm Vn nh, inh Vn n...#^a H.#^aNng nghip#2009#^a132tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Trnhh by v tr, c im ca nng nghip v i tn g, nhim v, ni dung, phng php nghin cu ca mn hc nguyn l kinh t nng nghip. Mt s kin thc c bn v cc t chc kinh t, cc ngun lc kinh t, cc nguyn tc kinh t, cung v cu, vn marketing, kinh t thng mi trong nng nghip v vn pht trin nng nghip bn vng#Kinh t nng nghip#Gio t rnh#P.Dung#Nguyn l# Kim Chung#258073#Phm Vn nh#inh Vn n#Nguyn Vn Mc#Nguyn Th Minh Thu## 01041000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820004000428080005000460010013000510020038000640070054001020080005001560090 01400161010000500175011001500180015006800195021036000263020000800623020001100631 039000700642020001900649005001700668020001900685013000700704020001600711#VL10.00 432#VL10.00433#30000#Vi?t#GI-108T#330#^214#inh Vn n#Gio trnh kinh t th ng mi dch v#inh Vn n, Nguyn Vit ng (ch.b.), Quyn nh H#^aH.#^aNng nghip#2009#^a220tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nn g nghip H Ni#Trnh by khi nim, v tr, tin ra i, cc hnh thi, chc nng, nhim v, i tng, ni dung, phng php nghin cu v nhng vn c bn ca kinh t thng mi dch v. Nghin cu chuyn su v kinh t thng mi, thng mi in t, kinh t dch v, kinh t xut khu - nhp khu v vn qu n l nh nc v pht trin kinh t thng mi dch v#Kinh t#Gio trnh#P.Dun g#Kinh t thng mi#Nguyn Vit ng#Thng mi in t#258074#Kinh t du lch# # 00827000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480010012000530020025000650070012000900080005001020090 01400107010000500121011001500126015006800141021027700209020000400486020001000490 020001100500039000700511013000700518020001200525#VL10.00435#VL10.00434#45000#Vi ?t#GI-108T#636.4#^214#V nh Tn#Gio trnh chn nui ln#V nh Tn#^aH.#^aN ng nghip#2009#^a268tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc N ng nghip H Ni#Mt s kin thc c bn v ngun gc v c im sinh hc ca ln, ging v cng tc ging ln, nhu cu dinh dng v thc n ca ln. Hng d n k thut chn nui ln c ging, ln ni sinh sn, ln con v ln tht v m t s vn chung tri, mi trng v cng tc th y#Ln#Chn nui#Gio trnh# P.Dung#258075#Nng nghip## 00970000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500010013000550020033000680070059001010080005001600090 01400165010000500179011001500184015006800199021022400267020001000491020000400501 02000110050503900070051602000080052302000030053102000050053402000030053900500180 0542005000500560005001200565013000700577020001200584#VL10.00436#VL10.00437#50000 #Vi?t#GI-108T#636.088#^214#Bi Hu on#Gio trnh chn nui chuyn khoa#B.s.: Bi Hu on (ch.b.), Nguyn Xun Trch, V nh Tn#^aH.#^aNng nghip#2009#^a3 04tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni# Mt s kin thc c bn v k thut chn nui ln ni sinh sn, ln con v ln t ht; k thut p trng nhn to, chn nui g tht v gia cm trng thng ph m; k thut chn nui tru b sinh sn, tru b sa v b tht#Chn nui#Ln#Gi o trnh#P.Dung#Gia cm#G#Tru#B#Nguyn Xun Trch#b.s.#V nh Tn#258076#Nn g nghip## 00894000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480010013000530020037000660070013001030080005001160090 01400121010000500135011001500140015006800155021026900223020001000492020000500502 02000110050703900070051802000080052502000070053302000090054001300070054902000120 0556#VL10.00438#VL10.00439#52000#Vi?t#GI-108T#636.5#^214#Bi Hu on#Gio trn h chn nui iu v chim#Bi Hu on#^aH.#^aNng nghip#2009#^a260tr.^b27cm# TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Mt s kin thc c bn v ngun gc, c im, gii phu sinh l ca chim; nhu cu dinh d ng v sc sn xut ca chim. Hng dn k thut p trng nhn to, k thut nui iu, b cu v chim ct v mt s vn v chung tri, dng c v thit b chn nui chim#Chn nui#Chim#Gio trnh#P.Dung# iu#B cu#Chim ct#258077 #Nng nghip## 00789000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820007000428080005000490010014000540020037000680070014001050080005001190090 01400124010000500138011001500143015006800158021023400226020001800460020000800478 020001100486039000700497013000700504#VL10.00440#VL10.00441#55000#Vi?t#GI-108T#6 21.43#^214#ng Tin Ho#Gio trnh kt cu ng c t trong#ng Tin Ho#^aH. #^aNng nghip#2009#^a396tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#i cng v ng c t trong. Mt s kin thc c bn v c cu bin tay quay, c cu phn phi kh, h thng cung cp hn hp t v iu khin ng c t trong, h thng bi trn, h thng lm mt v h thng k hi ng ng c#ng c t trong#Kt cu#Gio trnh#P.Dung#258078## 00841000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400020081000450030012001260080005001380090014001430100005001570110 01400162015004200176021026100218020003200479020000800511020001000519020001100529 020000900540020000700549013000700556#VL10.00442#VL10.00443#Vi?t#K600Y#627.06#^21 4#K yu Vin Khoa hc Thu li Vit Nam 50 nm xy dng v pht trin 1959 - 20 09#1959 - 2009#^aH.#^aNng nghip#2009#^a99tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Khoa hc Thu li Vit Nam#Gii thiu lch s ra i, qu trnh hot ng v pht trin ca Vin Khoa hc Thu li Vit Nam trong 50 nm t 1959-2009. Trnh by v chc nn g, c cu, nhim v v cc thnh tu t c ca cc n v trong Vin v cc h ot ng khoa hc cng ngh ni bt#Vin Khoa hc Thu li Vit Nam#Lch s#Hot ng#Thnh tch#Vit Nam#K yu#258079## 00934000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500010013000550020043000680070061001110080005001720090 01400177010000500191011001400196015006800210021026100278020000500539020001100544 039000700555020001000562005002100572020000900593013000700602020001100609#VL10.00 444#VL10.00445#18000#Vi?t#GI-108T#338.108#^214# Kim Chung#Gio trnh gii tro ng pht trin nng thn# Kim Chung, Nguyn Th Minh Hin (ch.b.), Nguyn Phn g L#^aH.#^aNng nghip#2009#^a92tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Tr ng i hc Nng nghip H Ni#Tng quan v gii trong pht trin nng thn v s ra i ca mn khoa hc v gii trong pht trin nng thn. Tm hiu nhng vn c bn v gii ni chung v gii trong pht trin nng thn ni ring. Nghi n cu chuyn su v gii trong pht trin nng thn#Gii#Gio trnh#P.Dung#Nng thn#Nguyn Th Minh Hin#Vit Nam#258080#Pht trin## 00620000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370020018000420070039000600080005000990090014001040100005001180110 01500123021016300138020001800301020000900319020000900328005001700337039000500354 013000700359#VL10.00446#VL10.00447#Vi?t#123D#627#^214#p dng min ni#V nh Hng (ch.b.), Khng Trung Dun#^aH.#^aNng nghip#2009#^a183tr.^b27cm#c im v phn loi p dng min ni. Mt s kin thc c bn v p b tng, p x y, p r , p cao su, p vt liu ti ch v cc hng mc lin quan#K thu t thu li#p nc#Min ni#Khng Trung Dun#H.H#258081## 00887000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480010015000530020029000680070056000970080005001530090 01400158010000500172011001500177015006800192021023300260020001200493020001100505 039000700516020000800523005001300531005001200544013000700556020001000563#VL10.00 448#VL10.00449#50000#Vi?t#GI-108T#636.5#^214#Nguyn Th Mai#Gio trnh chn nu i gia cm#B.s.: Nguyn Th Mai (ch.b.), Bi Hu on, Hong Thanh#^aH.#^aNng ng hip#2009#^a352tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng n ghip H Ni#Mt s kin thc c bn v c im gii phu - sinh l, ging v c ng tc ging, dinh dng, sc sn xut, vic p trng, vn chung tri, thi t b, dng c chn nui gia cm. Hng dn k thut chn nui cc loi g v thu cm#Nng nghip#Gio trnh#P.Dung#Gia cm#Bi Hu on#Hong Thanh#258082#Chn nui## 00872000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500010016000550020039000710070045001100080005001550090 01400160010000500174011001500179015006800194021022300262020000600485020001100491 039000700502020000900509005001400518020001000532020000900542013000700551#VL10.00 450#VL10.00451#48000#Vi?t#GI-108T#636.089#^214#Phm Ngc Thch#Gio trnh chn on v ni khoa th y#B.s.: Phm Ngc Thch (ch.b.), Chu c Thng#^aH.#^aNng nghip#2009#^a224tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Gii thiu i cng v chn on lm sng th y. Phng php ch n on v iu tr cc bnh h h hp, h tiu ho, h tit niu, cc bnh v mu, dinh dng, trao i cht, thn kinh, da v ng c trong ni khoa th y#Th y#Gio trnh#P.Dung#Ni khoa#Chu c Thng#Chn on#iu tr#258083## 00998000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500010012000550020027000670070041000940080005001350090 01400140010000500154011001500159015006800174021040500242020000600647020001100653 039000700664020001000671005002000681013000700701#VL10.00452#VL10.00453#35000#Vi ?t#GI-108T#636.089#^214#Bi Th Tho#Gio trnh dc liu th y#Bi Th Tho (ch.b .), Nguyn Th Thanh H#^aH.#^aNng nghip#2009#^a196tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Nng nghip H Ni#Trnh by nhng kin thc c bn v dc liu lm thuc tr bnh cho gia sc, gia cm. Gii thiu cc cy thu c thng dng dng trong phng, tr nhng bnh thng gp ca vt nui nh dc liu cha khng sinh thc vt; dc liu tr k sinh trng, dc liu c tc dn g ng tiu ho... Mt s bi thuc nam tr bnh cho vt nui trong nhn dn c chn lc, xc minh bng hiu qu phng tr bnh#Th y#Gio trnh#P.Dung# Dc liu#Nguyn Th Thanh H#258084## 00735000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400010013000450020026000580070013000840080005000970090014001020100 00500116011001500121021029900136020001200435020000800447020000900455013000700464 020001000471#VL10.00454#VL10.00455#Vi?t#TR556V#636.5#^214#Bi Hu on#Trng v p trng gia cm#Bi Hu on#^aH.#^aNng nghip#2009#^a204tr.^b27cm#Mt s kin thc c bn v qu trnh hnh thnh trng, cu to, gi tr dinh dng v phn g php ch bin trng... Cc nhn t nh hng ti sc sn xut trng nh ging, thc n, iu kin chm sc gia cm mi... v cc qu trnh pht trin phi, k thut p trng gia cm nhn to v cng nghip#Nng nghip#Gia cm#p trng#258 085#Chn nui## 00758000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020078000460080005001240090014001290100005001430110015001480150 04900163021018700212020001200399020001900411020002200430020000900452039000700461 013000700468020001700475#VL10.00456#VL10.00457#Vi?t#H561D#343.597#^214#Hng dn trin khai chng trnh cng ngh sinh hc nng nghip n nm 2020#^aH.#^aNng nghip#2009#^a307tr.^b27cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn#n h hng pht trin v ng dng cng ngh sinh hc (CNSH) Vit Nam. Gii thiu chng trnh v cc vn bn quy nh qun l p dng thc hin chng trnh CNS H nng nghip, thu sn#Nng nghip#Cng ngh sinh hc#Chng trnh quc gia#Vi t Nam#P.Dung#258086#Vn bn php qui## 01010000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370020071000420070048001130220004001610080005001650090014001700100 00500184011001500189015008200204021022000286020001800506020000900524020001000533 00500120054300500170055500500140057200500180058600500140060403900050061801300070 0623020001000630020002000640#VL10.00458#VL10.00459#Vi?t#T527T#627#^214#Tuyn tp khoa hc cng ngh 50 nm xy dng v pht trin 1959 - 2009#V Tt Uyn, Lng Phng Hu, Trnh Vit An...#T.2#^aH.#^aNng nghip#2009#^a646tr.^b27cm#TTS gh i: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Vin Khoa hc Thu li Vit Nam#Gii thiu cc kt qu nghin cu khoa hc giai on 2005-2009 v thu lc, sng bin v phng chng lt bo, gim nh thin tai v xy dng, bo v cc cng trnh t hu li, thu in ca Vin Khoa hc Thu li Vit Nam#K thut thu li#Thu l c#Thu in#V Tt Uyn#Lng Phng Hu#Trnh Vit An#Nguyn Ngc Qunh#H Vit Cng#H.H#258087#Tuyn tp#Nghin cu khoa hc## 00825000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440020017000490070069000660220004001350050016001390080005001550090 01400160010000500174011001500179021018800194020001200382020001100394020000400405 02000160040903900050042500500190043000500150044900500140046400500140047801300070 0492#VL10.00460#VL10.00461#Vi?t#C126L#633.109597#^214#Cy la Vit Nam#B.s.: Ngu yn Vn Lut (ch.b.), Nguyn Th Thu Cc, Hong Anh Cung...#T.2#Nguyn Vn Lut# ^aH.#^aNng nghip#2009#^a780tr.^b27cm#Gii thiu vn thu li vi sn xut l a, sinh l cy la, phn bn v k thut canh tc la, phng tr su bnh v c di, bo qun, ch bin v sn xut kinh doanh la go Vit Nam#Nng nghip#T rng trt#La#Cy nng nghip#H.H#Nguyn Th Thu Cc#Hong Anh Cung#Bi nh Di nh#Cao Ngc ip#258088## 00813000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020042000440070011000860080005000970090014001020100005001160110 01500121015009400136021026100230020001100491020001100502020000900513039000700522 001001100529013000700540#VL10.00462#VL10.00463#Vi?t#K600T#634.9#^214#K thut g y trng cy lm nghip u tin#V i Hi#^aH.#^aNng nghip#2009#^a176tr.^b27cm #TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng thn. Trung tm Khuyn nng - Khuy n ng Quc gia#Gii thiu mt s quy nh v danh mc cc loi cy trng u tin v ging cy lm nghip chnh. Hng dn k thut gy trng cc loi cy mc nh anh cung cp nguyn liu giy, dm; cc loi cung cp lm sn ngoi g v cc lo i cy cung cp g ln, a tc dng#Lm nghip#Trng trt#Cy rng#P.Dung#V i Hi#258089## 00786000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010014000440020093000580070014001510080018001650090014001830100 00500197011001500202021023300217020000400450020001300454020002400467013000700491 020001700498039000500515#VL10.00464#VL10.00465#Vi?t#T312C#631.4#^214#Ng Ngc H ng#Tnh cht t nhin v nhng tin trnh lm thay i ph nhiu t ng bn g sng Cu Long#Ng Ngc Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNng nghip#2009#^a471tr.^b27c m#Tnh cht t nhin ca mt s nhm t chnh ng bng sng Cu Long. Gii t hiu mt s phng php xc nh v c on tnh cht ph nhiu ca t. Trnh by nhng tin trnh lm thay i ph nhiu t ng bng sng Cu Long#t# ph nhiu#ng bng sng Cu Long#258090#Sch chuyn kho#H.H## 00821000000000373000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820004000418080005000450020053000500030013001030070099001160080005002150090 01100220010000500231011001500236020001800251020000300269020001300272005001300285 00500080029800500150030600500220032100500160034300500170035900500170037600500150 0393006001700408039000700425013000700432019000800439#VL10.00466#VL10.00467#12000 0#Vi?t#M558T#843#^214#18 cu chuyn v cc nng cng cha v cc nng tin#Truy n tranh#Li: lodie Agin, Calouan, Sophie Cottin... ; Minh ho: Cathy Delanssay ... ; Nguyn Qunh Vn dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a116tr.^b27cm#Vn hc thiu nh i#B#Truyn tranh#Agin, lodie#Calouan#Cottin, Sophie#Gloahec, Francoise le#Mach on, Corinne#Delanssay, Cathy#Duverne, velyne#Jost, Dorothe#Nguyn Qunh Vn#P. Dung#258091#Dch B## 00966000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010018000500020023000680030087000910070046001780080 00500224009001100229010000500240011001400245012004200259021024200301020001000543 02000090055302000240056202000150058600600220060103900050062301300070062801900050 0635#VL10.00468#VL10.00469#35000#Vi?t#NH556P#608#^214#Llewellyn, Claire#Nhng p ht minh v i#Cng Mickey tm hiu cc pht minh v i thay i hon ton cuc sng ca chng ta#Claire Llewellyn ; Nguyn Th Thu Dng dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a57tr.^b28cm#Disney - tri thc bch khoa cho thiu nhi#Khi nim pht minh, gii thiu nhng pht minh v i t thi nguyn thu n nay lm thay i hon ton cuc sng ca loi ngi: cc cng c nh la, cc cng c lao ng, cc phng tin giao thng thng vn ti, ch vit v in n...#Pht minh#S ng ch#Bch khoa th thiu nhi#Sch thiu nhi#Nguyn Th Thu Dng#H.H#258092# Dch## 00801000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010014000520020014000660030060000800070036001400080 00500176009001100181010000500192011001400197012004200211021014800253020001400401 020002400415020001500439006001600454039000500470013000700475019000500482#VL10.00 470#VL10.00471#35000#Vi?t#455V#591.77#^214#Ganeri, Anita#ng vt bin#Cng Mi ckey thm him th giii mun mu di lng bin su#Anita Ganeri ; Nguyn Kim D iu dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a57tr.^b28cm#Disney - tri thc bch khoa cho thi u nhi#Gii thiu v i sng di lng bin vi cc loi sinh vt bin c trng nh th gii sinh vt ph du, th gii ng vt thn mm, th gii c...#ng v t bin#Bch khoa th thiu nhi#Sch thiu nhi#Nguyn Kim Diu#H.H#258093#Dch# # 00888000000000409000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820012000448080005000560020042000610070103001030220004002060080005002100090 01400215010000500229011001500234012002800249020001800277020001700295020000700312 02000090031902000120032802000080034002000100034800500120035800500140037000500160 03840050014004000050010004140050013004240050015004370050012004520390007004640130 00700471#VV10.04631#VV10.04632#VV10.04633#Vi?t#T527T#895.9223008#^214#Tuyn tp truyn ngn Thng Long - H Ni#L T Xuyn, Trn Th Php, H Nguyn Trng... ; S.t., tuyn chn, gii thiu: L Minh Khu ch tr...#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#20 10#^a907tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Vn hc trung i#Vn hc hin i #H Ni#Vit Nam#Truyn ngn#Su tp#Tuyn tp#L T Xuyn#Trn Th Php#H Nguy n Trng#L Thnh Tng#Nguyn D#L Minh Khu#Nguyn ng Na#H Anh Thi#P.Dung# 258094## 00858000000000397000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820012000448080005000560020042000610070101001030220004002040080005002080090 01400213010000500227011001500232012002800247020001700275020000700292020000900299 02000120030802000080032002000100032800500110033800500130034900500160036200500130 0378005001500391005001300406005001500419005001200434039000700446013000700453#VV1 0.04635#VV10.04636#VV10.04634#Vi?t#T527T#895.9223008#^214#Tuyn tp truyn ngn Thng Long - H Ni#T Duy Anh, Phm Hi Anh, V Khc Mai Anh... ; S.t., tuyn c hn, gii thiu: L Minh Khu ch tr...#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a983tr.^b2 4cm#T sch Thng Long 1000 nm#Vn hc hin i#H Ni#Vit Nam#Truyn ngn#Su tp#Tuyn tp#T Duy Anh#Phm Hi Anh#V Khc Mai Anh#Dng K Anh#Hong Ngc A nh#L Minh Khu#Nguyn ng Na#H Anh Thi#P.Dung#258095## 00825000000000397000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820012000448080005000560020042000610070089001030220004001920080005001960090 01400201010000500215011001500220012002800235020001700263020000700280020000900287 02000120029602000080030802000100031600500080032600500080033400500120034200500090 0354005001000363005001300373005001500386005001200401039000700413013000700420#VV1 0.04637#VV10.04638#VV10.04639#Vi?t#T527T#895.9223008#^214#Tuyn tp truyn ngn Thng Long - H Ni#Kim Ln, on L, Cao Tin L... ; S.t., tuyn chn, gii th iu: L Minh Khu ch tr...#T.3#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a963tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Vn hc hin i#H Ni#Vit Nam#Truyn ngn#Su tp#Tuyn t p#Kim Ln#on L#Cao Tin L#Huy Linh#Thu Linh#L Minh Khu#Nguyn ng Na#H Anh Thi#P.Dung#258096## 00888000000000409000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820012000448080005000560020043000610070110001040220004002140080005002180090 01400223010000500237011001500242012002800257020001800285020000700303020000900310 02000030031902000080032202000080033002000100033800500150034800500150036300500150 03780050016003930050010004090050017004190050013004360050015004490390007004640130 00700471#VV10.04640#VV10.04642#VV10.04641#Vi?t#T527T#895.9228008#^214#Tuyn tp k - tn vn Thng Long - H Ni#Thch Php Bo, Thch Hu Hng, Chu Vn Thng. .. ; S.t., tuyn chn, gii thiu: Nguyn ng ip ch tr...#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a742tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Vn hc trung i#H Ni#V it Nam#K#Tn vn#Su tp#Tuyn tp#Thch Php Bo#Thch Hu Hng#Chu Vn Thn g#Nguyn Cng Bt#Cng Dim#Nguyn ng ip#Phm Vn nh#on nh Dng#P.Dung# 258097## 00854000000000409000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820012000448080005000560020043000610070093001040220004001970080005002010090 01400206010000500220011001500225012002800240020001700268020000700285020000900292 02000030030102000080030402000080031202000100032000500080033000500070033800500130 03450050010003580050017003680050017003850050013004020050015004150390007004300130 00700437#VV10.04643#VV10.04645#VV10.04644#Vi?t#T527T#895.9228008#^214#Tuyn tp k - tn vn Thng Long - H Ni#V Bng, V Bo, Phan K Bnh... ; S.t., tuyn chn, gii thiu: Nguyn ng ip ch tr...#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a703t r.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Vn hc hin i#H Ni#Vit Nam#K#Tn vn #Su tp#Tuyn tp#V Bng#V Bo#Phan K Bnh#Hong Cm#Nguyn Minh Chu#Nguyn ng ip#Phm Vn nh#on nh Dng#P.Dung#258098## 00863000000000409000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820012000448080005000560020043000610070097001040220004002010080005002050090 01400210010000500224011001500229012002800244020001700272020000700289020000900296 02000030030502000080030802000080031602000100032400500080033400500140034200500100 03560050008003660050020003740050017003940050013004110050015004240390007004390130 00700446#VV10.04646#VV10.04647#VV10.04648#Vi?t#T527T#895.9228008#^214#Tuyn tp k - tn vn Thng Long - H Ni#Hu Mai, Ng Qun Min, V T Nam... ; S.t., tu yn chn, gii thiu: Nguyn ng ip ch tr...#T.3#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a 734tr.^b24cm#T sch Thng Long 1000 nm#Vn hc hin i#H Ni#Vit Nam#K#Tn vn#Su tp#Tuyn tp#Hu Mai#Ng Qun Min#V T Nam#Mai Ng#Phan Th Thanh Nh n#Nguyn ng ip#Phm Vn nh#on nh Dng#P.Dung#258099## 00989000000000361000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820007000448080005000510080005000560090014000610100005000750110015000800210 20300095013000700298002005300305007010100358020000800459020000800467020000700475 00500070048200500160048900500180050500500150052300500170053801200280055500500120 0583005001400595005001100609039000700620#VV10.04649#VV10.04650#VV10.04651#Vi?t#C 100K#782.42#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a766tr.^b24cm#Nghin cu, tuyn chn, gii thiu nhng ca khc H Ni tiu biu, c sc phn nh tng giai on lch s ca H Ni, th hin tm hn ct cch ngi H Ni v tnh yu i vi th ngn nm vn hin#258100#Ca khc H Ni th k XX v nhng nm u th k XXI#L Yn, Nguyn Thin T, Nguyn Xun Khot... ; S.t., tuyn chn, gii thiu: Ho ng Dng ch tr...#m nhc#Bi ht#H Ni#L Yn#Nguyn Thin T#Nguyn Xun Kh ot#ng Th Phong#Nguyn Vn Tuyn#T sch Thng Long 1000 nm#Hong Dng#H Q uang Bnh#Phm Tuyn#P.Dung## 01205000000000301000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100080 00380820011000468080005000570080005000620090014000670100005000810110015000860210 63300101001001400734002004800748007001400796020000900810020000800819020000700827 020002000834020000700854013000700861012002800868039000700896#VV10.04653#VV10.046 54#VV10.04652#Vi?t#GI-108D#370.959731#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a955tr.^b24c m#S lc v lch s hnh thnh v pht trin ca nn gio dc - khoa c Nho hc Vit Nam. Gii thiu v Thng Long - H Ni vi t cch l trung tm ca nn gi o dc v khoa c Nho hc nc ta. Trnh by mt s vn trong vic xc nh t iu ch ca "Nh khoa bng Thng Long - H Ni" v s thnh t trong khoa c c a mnh t ny. Nhn xt v gio dc khoa c Nho hc Vit Nam ni chung v ca T hng Long - H Ni ni ring. Tm lc v cuc i, tiu s v s nghip ca cc v Tin s Nho hc, cc v Hng khoa thi Nguyn ca t Thng Long - H Ni c sp xp theo cc vng triu v n v qun, huyn ca H Ni hin nay#Bi X un nh#Gio dc v Khoa c Nho hc Thng Long - H Ni#Bi Xun nh#Gio dc# o to#Thi c#Thi i phong kin#H Ni#258101#T sch Thng Long 1000 nm#P.D ung## 00708000000000325000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820012000448080005000560080005000610090014000660100005000800110016000850020 03000101007010300131020001700234020000700251013000700258012002800265020000800293 02000070030102000070030800500170031503900070033200500170033900500150035600500110 0371#VV10.04655#VV10.04657#VV10.04656#Vi?t#T506N#398.9095731#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a1075tr.^b24cm#Tc ng, ca dao dn ca H Ni#S.t., tuyn chn, gii t hiu: Nguyn Thy Loan (ch tr), Nguyn Xun Knh, Phan Lan Hng, L Thy Ly#V n hc dn gian#H Ni#258102#T sch Thng Long 1000 nm#Tc ng#Ca dao#Dn ca# Nguyn Thy Loan#P.Dung#Nguyn Xun Knh#Phan Lan Hng#L Thy Ly## 01272000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200090 00348080005000430020060000480070056001080220004001642210103001680080005002710090 01100276010000500287011001500292021043900307005001300746005001600759005001600775 00500180079100500170080901300070082601500510083302000280088402000060091202000090 0918039000700927#VV10.04658#VV10.04659#Vi?t#NH556H#339.3597#^214#Nhng h s c bn ca H thng ti khon quc gia nm 2007#B.s.: Bi B Cng, Nguyn Vn Minh , Nguyn Vn Nng...#T.1#T l chi ph trung gian trong gi tr sn xut theo 88 ngnh kinh t cp 2 v theo thnh phn kinh t#^aH.#^aThng k#2010#^a304tr.^b2 7cm#Gm nhng h s c bn v t l chi ph trung gian v t l gi tr tng th m trong gi tr sn xut, t l chi ph vt cht v dch v trong chi ph trung gian, t l thu ca ngi lao ng, t l thu sn xut, t l khu hao ti sn c nh v t l gi tr thng d trong gi tr tng thm phn theo ngnh kinh t cp II v thnh phn kinh t ca h thng ti khon quc gia nm 2007 trn ph m vi c nc v ca 8 vng kinh t nc ta#Bi B Cng#Nguyn Vn Minh#Nguyn V n Nng#Trnh Quang Vng#Nguyn Th Hng#258103#TTS ghi: B K hoch v u t . Tng cc Thng k#H thng ti khon quc gia#H s#Vit Nam#P.Dung## 01140000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200090 00348080005000430020060000480070056001080220004001642210119001680080005002870090 01100292010000500303011001500308021029100323005001300614005001600627005001600643 00500180065900500170067701500510069402000280074502000060077302000090077903900070 0788013000700795#VV10.04660#VV10.04661#Vi?t#NH556H#339.3597#^214#Nhng h s c bn ca H thng ti khon quc gia nm 2007#B.s.: Bi B Cng, Nguyn Vn Minh , Nguyn Vn Nng...#T.2#Mt s ch tiu ch yu ca h thng ti khon quc gia chi tit cho tng thnh phn kinh t v 88 ngnh kinh t cp 2#^aH.#^aThng k# 2010#^a760tr.^b27cm#Gm nhng h s c bn v t l mt s ch tiu phn theo th nh phn kinh t nh: nng lm ng nghip, khai thc khong, cc ngnh sn xut, dch v, giao thng vn ti, gio dc - o to, y t... ca h thng ti khon quc gia nm 2007 trn phm vi c nc v ca 8 vng kinh t Vit Nam#Bi B C ng#Nguyn Vn Minh#Nguyn Vn Nng#Trnh Quang Vng#Nguyn Th Hng#TTS ghi: B K hoch v u t. Tng cc Thng k#H thng ti khon quc gia#H s#Vit Nam#P.Dung#258104## 00844000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00411810006000460820004000528080005000560010014000610020018000750290021000930070 01400114008000500128009001100133010000500144011001600149021035200165020001800517 039000500535013000700540020001900547#VV10.04662#VV10.04663#VV10.04664#300000#Vi ?t#K250T#657#^214#Trn Xun Nam#K ton ti chnh#Financial Accounting#Trn Xun Nam#^aH.#^aThng k#2010#^a1115tr.^b27cm#Trnh by cc vn c bn ca k to n. Mt s kin thc c bn v cc h thng k ton v b khung IASB/VAS, k ton cc ti sn khng phi tin v n phi tr, k ton cng ty c phn v cc s k in c bit, bo co thc hin ti chnh, k ton tp on v cc bo co ti c hnh hp nht, phn tch cc bo co ti chnh, k ton gi thnh/chi ph#K to n ti chnh#H.H#258105#Ti liu tham kho## 00530000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200090 00308080005000390020023000440030004000670070044000710080005001150090011001200100 00500131011001400136012001700150020001800167020000900185020000400194005000900198 005001000207005000900217039000700226013000700233#VN10.01120#15000#Vi?t#CH303#8 95.9221#^214#Chic ng h u tin#Th#B.s.: Tm Hng, Thanh Nga ; Tranh: Ngc Anh#^aH.#^aKim ng#2010#^a10tr.^b14cm#Chuyn k cho b#Vn hc thiu nhi#Vit N am#Th#Tm Hng#Thanh Nga#Ngc Anh#P.Dung#258106## 00517000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020011000430030004000540070044000580080005001020090011001070100 00500118011001400123012001700137020001800154020000900172020000400181005000900185 005001000194005000900204039000700213013000700220#VN10.01121#15000#Vi?t#L462C#89 5.9221#^214#Li cm n#Th#B.s.: Tm Hng, Thanh Nga ; Tranh: Ngc Anh#^aH.#^aKi m ng#2010#^a10tr.^b14cm#Chuyn k cho b#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Tm H ng#Thanh Nga#Ngc Anh#P.Dung#258107## 00524000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430030004000610070044000650080005001090090011001140100 00500125011001400130012001700144020001800161020000900179020000400188005000900192 005001000201005000900211039000700220013000700227#VN10.01122#15000#Vi?t#L462C#89 5.9221#^214#Li cho bui ti#Th#B.s.: Tm Hng, Thanh Nga ; Tranh: Ngc Anh#^a H.#^aKim ng#2010#^a10tr.^b14cm#Chuyn k cho b#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th #Tm Hng#Thanh Nga#Ngc Anh#P.Dung#258108## 00528000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020022000430030004000650070044000690080005001130090011001180100 00500129011001400134012001700148020001800165020000900183020000400192005000900196 005001000205005000900215039000700224013000700231#VN10.01123#15000#Vi?t#T123T#89 5.9221#^214#Tp th dc bui sng#Th#B.s.: Tm Hng, Thanh Nga ; Tranh: Ngc An h#^aH.#^aKim ng#2010#^a10tr.^b14cm#Chuyn k cho b#Vn hc thiu nhi#Vit Nam #Th#Tm Hng#Thanh Nga#Ngc Anh#P.Dung#258109## 00525000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020019000430030004000620070044000660080005001100090011001150100 00500126011001400131012001700145020001800162020000900180020000400189005000900193 005001000202005000900212039000700221013000700228#VN10.01124#15000#Vi?t#L462C#89 5.9221#^214#Li cho bui sng#Th#B.s.: Tm Hng, Thanh Nga ; Tranh: Ngc Anh#^ aH.#^aKim ng#2010#^a10tr.^b14cm#Chuyn k cho b#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th #Tm Hng#Thanh Nga#Ngc Anh#P.Dung#258110## 00920000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020026000550030007000810070050000880040013001380080 00500151009001100156010000500167011001500172021021500187020001200402020001700414 02000230043102000090045402000070046300500140047000500160048400500150050000500160 0515005001300531039000700544013000700551#VN10.01125#VN10.01126#14000#Vi?t#TH205 B#959.7041#^214#Theo Bc H i chin dch#Hi k#V nh Hunh, Nguyn c Thu, Nguyn Vn Lu...#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a114tr.^b19cm#Ghi li nhn g hot ng cch mng ca Bc H trong Cch mng thng Tm v khng chin chng Php. Mt s k nim, tnh cm gia Bc vi anh em, cn b lm vic quanh Bc tr ong nhng ln theo Bc tham gia chin dch#H Ch Minh#Lch s hin i#Khng ch in chng Php#Vit Nam#Hi k#V nh Hunh#Nguyn c Thu#Nguyn Vn Lu#Hon g Hu Khng#V Vit nh#P.Dung#258111## 00843000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020028000550030007000830070041000900040013001310080 00500144009001100149010000500160011001500165021015600180020001200336020001700348 02000230036502000090038802000070039700500110040400500110041500500140042600500130 0440005001400453039000700467013000700474#VN10.01127#VN10.01128#14000#Vi?t#NH556 N#959.7041#^214#Nhng ngy u Bc B Ph#Hi k#V An Ninh, Dng Thoa, ng Thai Mai...#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a114tr.^b19cm#Gii thiu nhng d ng hi k ca mt s tc gi ghi li nhng tnh cm, k nim su sc khi tip x c v lm vic cng Bc trong nhng ngy u Bc B Ph#H Ch Minh#Lch s hi n i#Khng chin chng Php#Vit Nam#Hi k#V An Ninh#Dng Thoa#ng Thai Mai #Nguyn Triu#Phm Vn Khoa#P.Dung#258112## 00814000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020034000540030007000880070047000950040013001420080 00500155009001100160010000500171011001500176021012200191020001200313020001700325 02000190034202000090036102000070037000500130037700500130039000500160040300500090 0419005001000428039000700438013000700445#VN10.01129#VN10.01130#14000#Vi?t#G117B #959.7041#^214#Gp Bc H ti chin khu Vit Bc#Hi k#L Trng Tn, ng Vn N g, Nguyn nh Thi...#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a110tr.^b19cm#Gii thi u cc bi hi k ca mt s tc gi vit v Bc trong thi gian Bc lm vic v hot ng ti chin khu Vit Bc#H Ch Minh#Lch s hin i#Chin khu Vit B c#Vit Nam#Hi k#L Trng Tn#ng Vn Ng#Nguyn nh Thi#Phan Anh#Xun Diu#P .Dung#258113## 00807000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010013000560020016000690070013000850080005000980090 01100103010000500114011001500119021023300134020000900367020002100376020000900397 039000700406013000700413015006000420020001000480020001500490#VN10.01132#VN10.011 31#12500#Vi?t#H103#359.009597#^214#Cao Vn Lin#Hi on cm t#Cao Vn Lin#^ aH.#^aKim ng#2010#^a102tr.^b19cm#Gm nhng cu chuyn k li s hi sinh, gian kh, tinh thn anh dng v nhng chin cng ca cc chin s Trung on cm t 1 25 trong nhim v chi vin cho chin trng min Nam, gp phn nh bi chin tr anh xm lc ca quc M#Hi qun#Khng chin chng M#Vit Nam#P.Dung#258114 #Sch K nim 35 nm gii phng min Nam thng nht t nc#Truyn k#Trung o n 125## 00744000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010013000510020030000640030071000940070013001650040 01300178008000500191009001100196010000500207011001400212012001800226021012400244 020001300368020001000381020001700391039000700408013000700415020000800422#VN10.01 134#VN10.01133#11000#Vi?t#C400A#612.6#^214# Minh Tun#C ai ly thc m o d y th#Chuyn mc Tui chng mnh trong t sch cho mng 20 nm bo Mc tm# Minh Tun#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a93tr.^b18cm#Cm xc gii tnh#Gi i p nhng thc mc ca cc bn gi tui mi ln v cm xc gii tnh, tui dy th, b phn sinh dc, vn ng tnh#Tui dy th#Gii tnh#C quan sinh dc #P.Dung#258115#Con gi## 00714000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010013000520020021000650030071000860070013001570080 00500170009001100175010000500186011001500191012001800206021008900224020001300313 02000080032602000090033402000090034303900070035201300070035900400130036602000090 0379#VN10.01135#VN10.01136#12000#Vi?t#NH400T#612.6#^214# Minh Tun#Nh to chu yn to nh#Chuyn mc Tui chng mnh trong t sch cho mng 20 nm bo Mc t m# Minh Tun#^aH.#^aKim ng#2010#^a110tr.^b18cm#Cm xc gii tnh#Gii p nh ng thc mc ca cc bn trai tui mi ln v gii tnh, tnh yu v tnh dc#Tu i dy th#Sinh l#Tnh yu#Tnh dc#P.Dung#258116#In ln th 2#Con trai## 00536000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010012000560020010000680030031000780070011001090080 00500120009001100125010000500136011002600141020001700167020000900184020000900193 039000700202013000700209005001200216004001800228#VN10.01137#VN10.01138#20000#Vi ?t#T460L#895.922803#^214#Ruelle, Joe#T l Du#Blog ca Joe v nhng bi khc#Jo e Ruelle#^aH.#^aKim ng#2010#^a170tr., 4 tr. nh^b19cm#Vn hc hin i#Vit Na m#Bi vit#P.Dung#258117#Ruelle, Joe#Ti bn ln th 9## 00730000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010006000560020042000620030007001040070019001110040 01300130008000500143009003200148010000500180011001500185021015300200020001200353 020000800365020000700373020001500380005000700395039000700402013000700409#VN10.01 139#VN10.01140#25000#Vi?t#B101H#959.704092#^214#V K#Bc H vit di chc v di chc ca Bc H#Hi k#V K ; Th K ghi#In ln th 7#^aH.#^aChnh tr Quc gi a ; Kim ng#2010#^a159tr.^b19cm#Ghi li giai on Bc H vit di chc (1965-196 9) v bt tch di chc, nguyn vn cc bn vit di chc, cc ti liu tuyt mt ca Ch tch H Ch Minh#H Ch Minh#Di chc#Hi k#Sch thiu nhi#Th K#P.Dun g#258118## 00558000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030013000610070013000740080005000870090011000920100 00500103011001400108012006600122020001800188020000900206020001300215006000800228 039000700236013000700243019000500250004001300255#VN10.01141#18000#Vi?t#B102T#37 2.21#^214#Bch Tuc v C Mp#Truyn tranh#Thu An dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a5 1tr.^b19cm#Nhng cu chuyn hp dn nht cho b. Dy b v Th gii loi vt#Gi o dc mu gio#ng vt#Truyn tranh#Thu An#P.Dung#258119#Dch#In ln th 2## 00566000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020021000410030013000620070016000750080005000910090011000960100 00500107011001400112012006300126020001800189020001000207020000800217020001300225 006001100238039000700249013000700256004001300263#VN10.01142#18000#Vi?t#G100T#37 2.21#^214#G trng ham bt mi#Truyn tranh#Hong Dng dch#^aH.#^aKim ng#2010 #^a51tr.^b19cm#Nhng cu chuyn hp dn nht cho b. Dy b thi quen an ton#Gi o dc mu gio#Thi quen#An ton#Truyn tranh#Hong Dng#P.Dung#258120#In ln t h 2## 00537000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030013000580070015000710080005000860090011000910100 00500102011001400107012006200121020001800183020000800201020001300209006001000222 039000700232013000700239004001300246#VN10.01143#18000#Vi?t#H500M#372.21#^214#H mt ngt ngo#Truyn tranh#Ngc Thu dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a51tr.^b19cm#Nh ng cu chuyn hp dn nht cho b. Dy b giu tnh thng#Gio dc mu gio# o c#Truyn tranh#Ngc Thu#P.Dung#258121#In ln th 2## 00541000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200070 00308080005000370020019000420030013000610070013000740040013000870080005001000090 01100105010000500116011001400121012006600135020001800201020000900219020001300228 006000800241039000700249013000700256#VN10.01144#18000#Vi?t#CH527C#372.21#^214#C huyn ca Nhm x#Truyn tranh#Thu An dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a 51tr.^b19cm#Nhng cu chuyn hp dn nht cho b. Dy b v Th gii loi vt#Gi o dc mu gio#ng vt#Truyn tranh#Thu An#P.Dung#258122## 00533000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020016000410030013000570070015000700080005000850090011000900100 00500101011001400106012005900120020001800179020000800197020001300205006001000218 039000700228013000700235004001300242#VN10.01145#18000#Vi?t#R501C#372.21#^214#R a con a th#Truyn tranh#Hng Oanh dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a51tr.^b19cm#Nh ng cu chuyn hp dn nht cho b. Dy b thi quen tt#Gio dc mu gio#o c#Truyn tranh#Hng Oanh#P.Dung#258123#In ln th 2## 00559000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200070 00308080005000370020013000420030013000550070016000680080005000840090011000890100 00500100011001400105012006300119020001800182020000800200020001000208020001300218 006001100231039000700242013000700249004001300256#VN10.01146#18000#Vi?t#TR254X#3 72.21#^214#Trn xe but#Truyn tranh#Hong Dng dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a51tr .^b19cm#Nhng cu chuyn hp dn nht cho b. Dy b thi quen an ton#Gio dc mu gio#An ton#Thi quen#Truyn tranh#Hong Dng#P.Dung#258124#In ln th 2## 00532000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410030013000560070015000690080005000840090011000890100 00500100011001400105012005900119020001800178020000800196020001300204006001000217 039000700227013000700234004001300241#VN10.01147#18000#Vi?t#T120G#372.21#^214#T m gng sng#Truyn tranh#Hng Oanh dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a51tr.^b19cm#Nhn g cu chuyn hp dn nht cho b. Dy b thi quen tt#Gio dc mu gio#o c #Truyn tranh#Hng Oanh#P.Dung#258125#In ln th 2## 00541000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200070 00308080005000370020020000420030013000620070015000750040013000900080005001030090 01100108010000500119011001400124012006200138020001800200020000800218020001300226 006001000239039000700249013000700256#VN10.01148#18000#Vi?t#NG452N#372.21#^214#N gi nh "mi thm"#Truyn tranh#Ngc Thu dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010 #^a51tr.^b19cm#Nhng cu chuyn hp dn nht cho b. Dy b giu tnh thng#Gi o dc mu gio#o c#Truyn tranh#Ngc Thu#P.Dung#258126## 00504000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020012000410290012000530070026000650080005000910090011000960100 00500107011001400112012001700126020001000143020000900153020001400162005001100176 006000800187039000700195013000700202019000500209#VN10.01149#16000#Vi?t#V510V#37 2.21#^214#Vui vui vui#Fun fun fun#Helen Wang ; Nht M dch#^aH.#^aKim ng#2010 #^a47tr.^b17cm#Ting Anh cho b#Ting Anh#Mu gio#Sch mu gio#Helen Wang#Nht M#P.Dung#258127#Dch## 00512000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410290013000600070026000730080005000990090011001040100 00500115011001400120012001700134020001000151020000900161020001400170005001100184 006000800195039000700203013000700210019000500217#VN10.01150#16000#Vi?t#T452M#37 2.21#^214#Ti mun tr thnh#I want to be#Helen Wang ; Nht M dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a47tr.^b17cm#Ting Anh cho b#Ting Anh#Mu gio#Sch mu gio#Helen W ang#Nht M#P.Dung#258128#Dch## 00502000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020010000410290012000510070026000630080005000890090011000940100 00500105011001400110012001700124020001000141020000900151020001400160005001100174 006000800185039000700193013000700200019000500207#VN10.01151#16000#Vi?t#T113#37 2.21#^214#Tc ng#Traffic jam#Helen Wang ; Nht M dch#^aH.#^aKim ng#2010#^ a47tr.^b17cm#Ting Anh cho b#Ting Anh#Mu gio#Sch mu gio#Helen Wang#Nht M #P.Dung#258129#Dch## 00518000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200070 00308080005000370020021000420290016000630070026000790080005001050090011001100100 00500121011001400126012001700140020001000157020000900167020001400176005001100190 006000800201039000700209013000700216019000500223#VN10.01152#16000#Vi?t#KH455C#3 72.21#^214#Khng cn "ng" na#No more "don't"#Helen Wang ; Nht M dch#^aH.#^ aKim ng#2010#^a47tr.^b17cm#Ting Anh cho b#Ting Anh#Mu gio#Sch mu gio#H elen Wang#Nht M#P.Dung#258130#Dch## 00508000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200070 00308080005000370020015000420290012000570070026000690080005000950090011001000100 00500111011001400116012001700130020001000147020000900157020001400166005001100180 006000800191039000700199013000700206019000500213#VN10.01153#16000#Vi?t#NG430N#3 72.21#^214#Ngon ngon ngon#Yum yum yum#Helen Wang ; Nht M dch#^aH.#^aKim ng# 2010#^a47tr.^b17cm#Ting Anh cho b#Ting Anh#Mu gio#Sch mu gio#Helen Wang# Nht M#P.Dung#258131#Dch## 00597000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070057000710080005001280090011001330100 00500144011001400149012002800163020001800191020000900209020001300218005001200231 005001300243006001100256039000700267013000700274019001400281#VN10.01154#14000#V i?t#309Q#895.6#^214#iu qu gi nht#Truyn tranh#Tranh: Ueno Noriko ; Li: Na kae Yoshio ; K Hoa i dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a36tr.^b19cm#Nezumi - ch chu t ng yu#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ueno Noriko#Nakae Yoshio#K Hoa i#P.Dung#258132#Dch Nht Bn## 00602000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020023000400030013000630070057000760080005001330090011001380100 00500149011001400154012002800168020001800196020000900214020001300223005001200236 005001300248006001100261039000700272013000700279019001400286#VN10.01155#14000#V i?t#L464L#895.6#^214#Ln ln bn s lm g?#Truyn tranh#Tranh: Ueno Noriko ; L i: Nakae Yoshio ; K Hoa i dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a32tr.^b19cm#Nezumi - ch chut ng yu#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ueno Noriko#Nakae Yoshi o#K Hoa i#P.Dung#258133#Dch Nht Bn## 00594000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020014000410030013000550070057000680080005001250090011001300100 00500141011001400146012002800160020001800188020000900206020001300215005001200228 005001300240006001100253039000700264013000700271019001400278#VN10.01156#14000#V i?t#CH462T#895.6#^214#Chi trn tm#Truyn tranh#Tranh: Ueno Noriko ; Li: Nakae Yoshio ; K Hoa i dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a32tr.^b19cm#Nezumi - ch chut ng yu#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ueno Noriko#Nakae Yoshio#K Hoa i#P.Dung#258134#Dch Nht Bn## 00597000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070057000700080005001270090011001320100 00500143011001400148012002800162020001800190020000900208020001300217005001200230 005001400242006001100256039000700267013000700274019001400281#VN10.01157#14000#V i?t#M430Q#895.6#^214#Mn qu c bit#Truyn tranh#Tranh: Ueno Noriko ; Li: Nak ae Yoshio ; K Hoa i dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a32tr.^b19cm#Nezumi - ch chu t ng yu#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ueno Noriko# Nakae Yoshio#K Hoa i#P.Dung#258135#Dch Nht Bn## 00594000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020014000410030013000550070057000680080005001250090011001300100 00500141011001400146012002800160020001800188020000900206020001300215005001200228 005001300240006001100253039000700264013000700271019001400278#VN10.01158#14000#V i?t#CH462B#895.6#^214#Chi bp bnh#Truyn tranh#Tranh: Ueno Noriko ; Li: Nakae Yoshio ; K Hoa i dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a32tr.^b19cm#Nezumi - ch chut ng yu#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Ueno Noriko#Nakae Yoshio#K Hoa i#P.Dung#258136#Dch Nht Bn## 00547000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200090 00308080005000390020028000440030013000720070033000850080005001180090011001230100 00500134011001300139012004400152020001800196020000900214020001300223005000800236 005001100244013000700255039000700262#VN10.01159#10000#Vi?t#CH527T#895.9223#^214 #Chuyn thn k ca ma xun#Truyn tranh#Tranh: Komteam ; Li: Vnh Quyn#^aH.# ^aKim ng#2010#^a8tr.^b17cm#Nhng tia nng u tin. B vi thin nhin#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Komteam#Vnh Quyn#258137#P.Dung## 00553000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200090 00308080005000390020020000440030013000640070040000770080005001170090011001220100 00500133011001300138012004400151020001800195020000900213020001300222005000800235 005001800243013000700261039000700268#VN10.01160#10000#Vi?t#CH527H#895.9223#^214 #Chuyn hai bng la#Truyn tranh#Tranh: Komteam ; Li: Nguyn nh Qung#^aH.#^ aKim ng#2010#^a8tr.^b17cm#Nhng tia nng u tin. B vi thin nhin#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Komteam#Nguyn nh Qung#258138#P.Dung## 00546000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020018000430030013000610070038000740080005001120090011001170100 00500128011001300133012004400146020001800190020000900208020001300217005000800230 005001600238013000700254039000700261#VN10.01161#10000#Vi?t#C126T#895.9223#^214# Cy to v cy cao#Truyn tranh#Tranh: Komteam ; Li: Nguyn Thu Hin#^aH.#^aKim ng#2010#^a8tr.^b17cm#Nhng tia nng u tin. B vi thin nhin#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Komteam#Nguyn Thu Hin#258139#P.Dung## 00543000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200090 00308080005000390020015000440030013000590070038000720080005001100090011001150100 00500126011001300131012004400144020001800188020000900206020001300215005000800228 005001600236013000700252039000600259#VN10.01162#10000#Vi?t#CH527C#895.9223#^214 #Chuyn ca cy#Truyn tranh#Tranh: Komteam ; Li: Nguyn Thu Hin#^aH.#^aKim ng#2010#^a8tr.^b17cm#Nhng tia nng u tin. B vi thin nhin#Vn hc thiu n hi#Vit Nam#Truyn tranh#Komteam#Nguyn Thu Hin#258140#TDung## 00550000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020019000430030013000620070040000750080005001150090011001200100 00500131011001300136012004400149020001800193020000900211020001300220005000800233 005001800241013000700259039000600266#VN10.01163#10000#Vi?t#H110V#895.9223#^214# Ht vng knh kiu#Truyn tranh#Tranh: Komteam ; Li: Nguyn nh Qung#^aH.#^aK im ng#2010#^a8tr.^b17cm#Nhng tia nng u tin. B vi thin nhin#Vn hc th iu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Komteam#Nguyn nh Qung#258141#TDung## 00552000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020021000430030013000640070040000770080005001170090011001220100 00500133011001300138012004400151020001800195020000900213020001300222005000800235 005001800243013000700261039000600268#VN10.01164#10000#Vi?t#H561H#895.9223#^214# Hng hoa, hng qu#Truyn tranh#Tranh: Komteam ; Li: Nguyn nh Qung#^aH.#^ aKim ng#2010#^a8tr.^b17cm#Nhng tia nng u tin. B vi thin nhin#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Komteam#Nguyn nh Qung#258142#TDung## 00546000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020015000430030013000580070040000710080005001110090011001160100 00500127011001300132012004400145020001800189020000900207020001300216005000800229 005001800237013000700255039000600262#VN10.01165#10000#Vi?t#C126M#895.9223#^214# Cy ma l loi#Truyn tranh#Tranh: Komteam ; Li: Nguyn nh Qung#^aH.#^aKim ng#2010#^a8tr.^b17cm#Nhng tia nng u tin. B vi thin nhin#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Komteam#Nguyn nh Qung#258143#TDung## 00545000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200090 00308080005000390020013000440030013000570070040000700080005001100090011001150100 00500126011001300131012004400144020001800188020000900206020001300215005000800228 005001800236013000700254039000600261#VN10.01166#10000#Vi?t#NG558A#895.9223#^214 #Ngi anh em#Truyn tranh#Tranh: Komteam ; Li: Nguyn nh Qung#^aH.#^aKim ng#2010#^a8tr.^b17cm#Nhng tia nng u tin. B vi thin nhin#Vn hc thiu n hi#Vit Nam#Truyn tranh#Komteam#Nguyn nh Qung#258144#TDung## 00541000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020010000430030013000530070040000660080005001060090011001110100 00500122011001300127012004400140020001800184020000900202020001300211005000800224 005001800232013000700250039000600257#VN10.01167#10000#Vi?t#B125V#895.9223#^214# Bu v b#Truyn tranh#Tranh: Komteam ; Li: Nguyn nh Qung#^aH.#^aKim ng#2 010#^a8tr.^b17cm#Nhng tia nng u tin. B vi thin nhin#Vn hc thiu nhi#V it Nam#Truyn tranh#Komteam#Nguyn nh Qung#258145#TDung## 00537000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020024000430030013000670070031000800080005001110090011001160100 00500127011001300132012004400145020001800189020000900207020001300216005000800229 005000900237013000700246039000600253#VN10.01168#10000#Vi?t#B455H#895.9223#^214# Bng hoa bi kiu ngo#Truyn tranh#Tranh: Komteam ; Nhin H b.s.#^aH.#^aKim ng#2010#^a8tr.^b17cm#Nhng tia nng u tin. B vi thin nhin#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Komteam#Nhin H#258146#TDung## 00473000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010009000540020012000630030004000750070009000790080 00500088009001100093010000500104011001700109020001800126020000900144020000400153 012002500157013000700182039000600189#VN10.01169#VN10.01170#14000#Vi?t#A107#895 .9221#^214#V Qung#Anh om m#Th#V Qung#^aH.#^aKim ng#2010#^a28tr.^b16x19 cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Nhng vn th ng nghnh#258147#TDung## 00475000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010008000550020015000630030004000780070008000820080 00500090009001100095010000500106011001700111020001800128020000900146020000400155 012002500159013000700184039000600191#VN10.01171#VN10.01172#18000#Vi?t#CH500B#89 5.9221#^214#Phm H#Ch b tm bn#Th#Phm H#^aH.#^aKim ng#2010#^a44tr.^b16x 19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#Nhng vn th ng nghnh#258148#TDung## 00471000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010020000550020028000750030004001030070020001070080 00500127009001100132010000500143011001400148020001700162020000900179020000400188 013000700192039000600199#VN10.01173#VN10.01174#11000#Vi?t#TR116L#895.9221#^214# Nguyn Th Hng L#Trng ln trn mi nh rng#Th#Nguyn Th Hng L#^aH.#^aK im ng#2010#^a61tr.^b18cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#258149#TDung## 00586000000000313000450002600110000002000170001102000090002802000130003703900060 00500140007000560190005000631810006000680820006000748080005000800020017000850030 01300102007003100115022000400146008000500150009001100155010000500166011001500171 012003500186005001300221006001100234039000600245019001400251013000700265#VN10.01 175#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#TDung#15000#Vi?t#C450D#895.7#^214#C du thu thn#Truyn tranh#Yun Mi Kyung ; Thanh Thu dch#T.5#^aH.#^aKim ng#2 010#^a178tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+#Yun Mi Kyung#Thanh Thu#TD ung#Dch Hn Quc#258150## 00587000000000313000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900060 00510140007000570190005000641810006000690820006000758080005000810020017000860030 01300103007003100116022000400147008000500151009001100156010000500167011001500172 012003500187005001300222006001100235039000600246019001400252013000700266#VN10.01 176#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#TDung#15000#Vi?t#C450D#895.7#^214#C du thu thn#Truyn tranh#Yun Mi Kyung ; Thanh Thu dch#T.6#^aH.#^aKim ng# 2010#^a181tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+#Yun Mi Kyung#Thanh Thu#T Dung#Dch Hn Quc#258151## 00587000000000313000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900060 00510140007000570190005000641810006000690820006000758080005000810020017000860030 01300103007003100116022000400147008000500151009001100156010000500167011001500172 012003500187005001300222006001100235039000600246019001400252013000700266#VN10.01 177#Hn Quc#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#TDung#15000#Vi?t#C450D#895.7#^214#C du thu thn#Truyn tranh#Yun Mi Kyung ; Thanh Thu dch#T.7#^aH.#^aKim ng# 2010#^a186tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+#Yun Mi Kyung#Thanh Thu#T Dung#Dch Hn Quc#258152## 00587000000000313000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900060 00510140007000570190005000641810006000690820006000758080005000810020017000860030 01300103007003100116022000400147008000500151009001100156010000500167011001500172 012003500187005001300222006001100235039000600246019001400252013000700266#VN10.01 178#Hn Quc#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#TDung#15000#Vi?t#C450D#895.7#^214#C du thu thn#Truyn tranh#Yun Mi Kyung ; Thanh Thu dch#T.8#^aH.#^aKim ng# 2010#^a170tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+#Yun Mi Kyung#Thanh Thu#T Dung#Dch Hn Quc#258153## 00587000000000313000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900060 00510140007000570190005000641810006000690820006000758080005000810020017000860030 01300103007003100116022000400147008000500151009001100156010000500167011001500172 012003500187005001300222006001100235039000600246019001400252013000700266#VN10.01 179#Hn Quc#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#TDung#15000#Vi?t#C450D#895.7#^214#C du thu thn#Truyn tranh#Yun Mi Kyung ; Thanh Thu dch#T.9#^aH.#^aKim ng# 2010#^a183tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+#Yun Mi Kyung#Thanh Thu#T Dung#Dch Hn Quc#258154## 00529000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070035000690220004001040080005001080090 01100113010000500124011001500129020001800144020000900162020001300171005001700184 006001100201013000700212019001400219039000600233#VN10.01180#14000#Vi?t#B450T#89 5.6#^214#B t kim cng#Truyn tranh#Mizushiro Setona ; Thanh Thu dch#T.1#^aH .#^aKim ng#2010#^a183tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mizushi ro Setona#Thanh Thu#258155#Dch Nht Bn#TDung## 00529000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070035000690220004001040080005001080090 01100113010000500124011001500129020001800144020000900162020001300171005001700184 006001100201019001400212013000700226039000600233#VN10.01181#14000#Vi?t#B450T#89 5.6#^214#B t kim cng#Truyn tranh#Mizushiro Setona ; Thanh Thu dch#T.2#^aH .#^aKim ng#2010#^a187tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mizushi ro Setona#Thanh Thu#Dch Nht Bn#258156#TDung## 00529000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070035000690220004001040080005001080090 01100113010000500124011001500129020001800144020000900162020001300171005001700184 006001100201019001400212013000700226039000600233#VN10.01182#14000#Vi?t#B450T#89 5.6#^214#B t kim cng#Truyn tranh#Mizushiro Setona ; Thanh Thu dch#T.3#^aH .#^aKim ng#2010#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mizushi ro Setona#Thanh Thu#Dch Nht Bn#258157#TDung## 00529000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070035000690220004001040080005001080090 01100113010000500124011001500129020001800144020000900162020001300171005001700184 006001100201019001400212013000700226039000600233#VN10.01183#14000#Vi?t#B450T#89 5.6#^214#B t kim cng#Truyn tranh#Mizushiro Setona ; Thanh Thu dch#T.4#^aH .#^aKim ng#2010#^a183tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mizushi ro Setona#Thanh Thu#Dch Nht Bn#258158#TDung## 00564000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020012000410030013000530070042000660220005001082210011001130050 01500124006002000139008000500159009001100164010000500175011001500180019001400195 020001800209020000900227020001300236039000600249013000700255#VN10.01184#SH104K#8 95.6#^214#13000#Vi?t#Shaman king#Truyn tranh#Hiroyuki Takei ; Hong Th Thu H ng dch#T.31#Patch song#Hiroyuki Takei#Hong Th Thu Hng#^aH.#^aKim ng#2010 #^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung#2581 59## 00572000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020012000410030013000530070042000660220005001082210019001130050 01500132006002000147008000500167009001100172010000500183011001500188019001400203 020001800217020000900235020001300244039000600257013000700263#VN10.01185#SH104K#8 95.6#^214#13000#Vi?t#Shaman king#Truyn tranh#Hiroyuki Takei ; Hong Th Thu H ng dch#T.32#Bi ht t bao gi#Hiroyuki Takei#Hong Th Thu Hng#^aH.#^aKim ng#2010#^a219tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TD ung#258160## 00616000000000313000450002600110000000500140001100800050002500900110003001000050 00410050014000460110015000600120035000750190014001100200018001240200009001420200 01300151039000600164181000600170082000600176808000500182014000700187019000500194 002002000199003001300219007004700232022000500279006001100284013000700295#VN10.01 186#Jeon Kuek Jin#^aH.#^aKim ng#2010#Yang Jae Hyun#^a180tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#TDu ng#H307K#895.7#^214#14000#Vi?t#Hip khch giang h#Truyn tranh#Jeon Kuek Jin, Yang Jae Hyun ; Thanh Thu dch#T.50#Thanh Thu#258161## 00605000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070054000740220004001282210019001320080 00500151009001100156010000500167011001500172020001800187020000900205020001300214 005001100227005001400238006001200252013000700264019001400271039000600285#VN10.01 187#14000#Vi?t#H309K#895.6#^214#Hikaru k th c vy#Truyn tranh#Hotta Yumi ; Ho s: Obata Takeshi ; Kou Project dch#T.1#K thnh ging lm#^aH.#^aKim ng# 2010#^a185tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hotta Yumi#Obata Tak eshi#Kou Project#258162#Dch Nht Bn#TDung## 00570000000000313000450002600110000003900060001118100070001708200060002480800050 00300020010000350030013000450070032000580220005000902210021000950190005001160050 01300121006001200134008000500146009001100151010000500162011001500167020001800182 020000900200020001300209019001400222039000600236014000700242013000700249#VN10.01 188#TDung#O-430P#895.6#^214#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Huyn Trang d ch#T.31#Chng ti lun y#Vi?t#Eiichiro Oda#Huyn Trang#^aH.#^aKim ng#2010# ^a202tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#TDung#13500 #258163## 00559000000000313000450002600110000003900060001118100070001708200060002480800050 00300020010000350030013000450070032000580220005000902210010000950190005001050050 01300110006001200123008000500135009001100140010000500151011001500156020001800171 020000900189020001300198019001400211039000600225014000700231013000700238#VN10.01 189#TDung#O-430P#895.6#^214#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Huyn Trang d ch#T.32#Love song#Vi?t#Eiichiro Oda#Huyn Trang#^aH.#^aKim ng#2010#^a205tr.^b1 8cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#TDung#13500#258164## 00565000000000313000450002600110000003900060001118100070001708200060002480800050 00300020010000350030013000450070032000580220005000902210016000950190005001110050 01300116006001200129008000500141009001100146010000500157011001500162020001800177 020000900195020001300204019001400217039000600231014000700237013000700244#VN10.01 190#TDung#O-430P#895.6#^214#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Huyn Trang d ch#T.33#Davy back fight#Vi?t#Eiichiro Oda#Huyn Trang#^aH.#^aKim ng#2010#^a223 tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#TDung#13500#258 165## 00608000000000313000450002600110000000500100001103900060002118100060002708200060 00338080005000390190005000440140007000490020008000560030013000640070049000770220 00500126008000500131009001100136010000500147011001500152012003500167019001400202 020001800216020000900234020001300243005001300256006001800269013000700287#VN10.01 191#Ra In Soo#TDung#D304#895.7#^214#Vi?t#14000#Dim #Truyn tranh#Ra In Soo, Kim Jae Hwan ; Nguyn Thanh Tng dch#T.32#^aH.#^aKim ng#2010#^a178tr.^b18cm# Tranh truyn dnh cho la tui 15+#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truy n tranh#Kim Jae Hwan#Nguyn Thanh Tng#258166## 00608000000000313000450002600110000000500100001103900060002118100060002708200060 00338080005000390190005000440140007000490020008000560030013000640070049000770220 00500126008000500131009001100136010000500147011001500152012003500167019001400202 020001800216020000900234020001300243005001300256006001800269013000700287#VN10.01 192#Ra In Soo#TDung#D304#895.7#^214#Vi?t#14000#Dim #Truyn tranh#Ra In Soo, Kim Jae Hwan ; Nguyn Thanh Tng dch#T.33#^aH.#^aKim ng#2010#^a174tr.^b18cm# Tranh truyn dnh cho la tui 15+#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truy n tranh#Kim Jae Hwan#Nguyn Thanh Tng#258167## 00565000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020022000410030013000630070035000760220005001112210016001160050 01300132006001500145008000500160009001100165010000500176011001500181019001400196 020001800210020000900228020001300237039000600250013000700256#VN10.01193#I-314C#8 95.6#^214#13500#Vi?t#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Song Tm Quyn dch#T.15#Mt ma h di!#Motoki Monma#Song Tm Quyn#^aH.#^aKim ng#201 0#^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung#258 168## 00562000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020022000410030013000630070035000760220005001112210013001160050 01300129006001500142008000500157009001100162010000500173011001500178019001400193 020001800207020000900225020001300234039000600247013000700253#VN10.01194#I-314C#8 95.6#^214#13500#Vi?t#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Song Tm Quyn dch#T.16#Hc sinh mi#Motoki Monma#Song Tm Quyn#^aH.#^aKim ng#2010#^ a201tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung#258169 ## 00565000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020022000410030013000630070035000760220005001112210016001160050 01300132006001500145008000500160009001100165010000500176011001500181019001400196 020001800210020000900228020001300237039000600250013000700256#VN10.01195#13500#V i?t#I-314C#895.6#^214#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Song Tm Quyn dch#T.17#Tm bit Hiraki#Motoki Monma#Song Tm Quyn#^aH.#^aKim ng#201 0#^a190tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung#258 170## 00528000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070033000720220004001050080005001090090 01100114010000500125011001500130020001800145020000900163020001300172005001300185 006001300198013000700211019001400218039000600232#VN10.01196#14000#Vi?t#TR527C#8 95.6#^214#Truyn c gm hoa#Truyn tranh#Kyoko Hikawa ; Barbie Ayumi dch#T.1#^a H.#^aKim ng#2010#^a185tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Kyoko Hikawa#Barbie Ayumi#258171#Dch Nht Bn#TDung## 00528000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070033000720220004001050080005001090090 01100114010000500125011001500130020001800145020000900163020001300172005001300185 006001300198019001400211013000700225039000600232#VN10.01197#14000#Vi?t#TR527C#8 95.6#^214#Truyn c gm hoa#Truyn tranh#Kyoko Hikawa ; Barbie Ayumi dch#T.2#^a H.#^aKim ng#2010#^a185tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Kyoko Hikawa#Barbie Ayumi#Dch Nht Bn#258172#TDung## 00528000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070033000720220004001050080005001090090 01100114010000500125011001500130020001800145020000900163020001300172005001300185 006001300198019001400211013000700225039000600232#VN10.01198#14000#Vi?t#TR527C#8 95.6#^214#Truyn c gm hoa#Truyn tranh#Kyoko Hikawa ; Barbie Ayumi dch#T.3#^a H.#^aKim ng#2010#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Kyoko Hikawa#Barbie Ayumi#Dch Nht Bn#258173#TDung## 00528000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070033000720220004001050080005001090090 01100114010000500125011001500130020001800145020000900163020001300172005001300185 006001300198019001400211013000700225039000600232#VN10.01199#14000#Vi?t#TR527C#8 95.6#^214#Truyn c gm hoa#Truyn tranh#Kyoko Hikawa ; Barbie Ayumi dch#T.4#^a H.#^aKim ng#2010#^a186tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Kyoko Hikawa#Barbie Ayumi#Dch Nht Bn#258174#TDung## 00561000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020012000410030013000530070032000660220005000982210026001030050 01500129008000500144009001100149010000500160011001500165006001000180019001400190 020001800204020000900222020001300231039000800244013000700252#VN10.01200#DR102B#8 95.6#^214#13500#Vi?t#Dragon Ball#Truyn tranh#Akira Toriyama ; Nhm Yaki dch#T .32#Cell hon ho, hon tt!!#Akira Toriyama#^aH.#^aKim ng#2010#^a185tr.^b18cm #Nhm Yaki#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#T. Hng#258175# # 00562000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020012000410030013000530070032000660220005000982210027001030050 01500130008000500145009001100150010000500161011001500166006001000181019001400191 020001800205020000900223020001300232039000800245013000700253#VN10.01201#DR102B#8 95.6#^214#13500#Vi?t#Dragon Ball#Truyn tranh#Akira Toriyama ; Nhm Yaki dch#T .33#Cuc chi ca Cell bt u#Akira Toriyama#^aH.#^aKim ng#2010#^a189tr.^b18c m#Nhm Yaki#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#T. Hng#258176 ## 00578000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020029000400030013000690070028000820220005001100080005001150090 01100120010000500131011001500136012003500151020001800186020000900204020001300213 005001300226006000800239039000800247013000700255019001400262#VN10.01202#14000#V i?t#S111C#895.6#^214#Su chng trai v mt c gi#Truyn tranh#Bisco Hatori ; H Thu dch#T.15#^aH.#^aKim ng#2010#^a184tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tu i 15+#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Bisco Hatori#H Thu#T. Hng#2581 77#Dch Nht Bn## 00536000000000289000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280020016000350030013000510070037000640220005001010050015001060060015001210080 00500136009001100141010000500152011001500157019001400172020001800186020000900204 020001300213039000800226019000500234013000700239#VN10.01203#L435C#895.6#^214#140 00#Lovely children#Truyn tranh#Shiina Takashi ; Nguyn H Thu dch#T.19#Shiin a Takashi#Nguyn H Thu#^aH.#^aKim ng#2010#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#T. Hng#Vi?t#258178## 00564000000000301000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020011000400030013000510290008000640070030000720220005001020050 01200107008000500119009001100124010000500135011001500140019001400155006001100169 020001800180020000900198020001300207012003500220013000700255#VN10.01204#Vi?t#B11 2M#895.6#^214#14000#7 mm sng#Truyn tranh#7 Seeds#Tamura Yumi ; Nhm Lesix d ch#T.16#Tamura Yumi#^aH.#^aKim ng#2010#^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Nhm Lesix #Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#2581 79## 00661000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070061000780220005001390050013001440050 01100157005001300168006001500181008000500196009001100201010000500212011001500217 01900140023202000180024602000090026402000130027303900080028601200340029401300070 0328#VN10.01205#14000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tra nh#Aoyama Gosho, Abe Yutaka, Maru Denjiro ; Nguyn H Thu dch#T.35#Aoyama Gosh o#Abe Yutaka#Maru Denjiro#Nguyn H Thu#^aH.#^aKim ng#2010#^a192tr.^b18cm#Dc h Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#T. Hng#Sch dnh cho la tu i thiu nin#258180## 00579000000000301000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000800262013000700270#VN10.01206#Vi?t#TH1 04T#895.6#^214#13000#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.49#^aH.#^aKim ng#2010#^a170tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#T. Hng#258181## 00579000000000301000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000800262013000700270#VN10.01207#Vi?t#TH1 04T#895.6#^214#13000#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.50#^aH.#^aKim ng#2010#^a186tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#T. Hng#258182## 00579000000000301000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000800262013000700270#VN10.01208#Vi?t#TH1 04T#895.6#^214#13000#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.51#^aH.#^aKim ng#2010#^a186tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#T. Hng#258183## 00579000000000301000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000800262013000700270#VN10.01209#Vi?t#TH1 04T#895.6#^214#13000#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.52#^aH.#^aKim ng#2010#^a186tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#T. Hng#258184## 00811000000000277000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820007000448080005000510020019000560030008000750290030000830080005001130090 01100118010000500129011003000134020000900164020001900173039000800192015002800200 021028900228020000900517013000700526#VN10.01210#VN10.01211#VN10.01212#Vi?t#N305G #315.97#^214#Nin gim thng k#Tm tt#Statiscal handbook of Vietnam#^aH.#^aTh ng k#2010#^a224tr., 15tr. biu ^b16cm#Thng k#Nin gim thng k#T. Hng#TT S ghi: Tng Cc Thng k#Tp hp s liu thng k v n v hnh chnh, dn s - lao ng, ti khon quc gia, u t, doanh nghip, c s kinh doanh c th, n ng lm nghip, thu sn, cng nghip, thng mi, gi c, du lch, vn ti, bu chnh vin thng, gio dc, y t v mc sng dn c ca Vit Nam nm 2009#Vit N am#258185## 00455000000000265000450002600110000002600110001102000040002201900050002618100070 00310820010000388080005000480140007000530020015000600030008000750070011000830080 00500094009001900099010000500118011001400123020001700137039000800154020000900162 001001100171013000700182#VN10.01213#VN10.01214#Th#Vi?t#KH506T#895.92214#^214#30 000#Khc tnh xun#Tp th#Quang Bch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a74tr.^b19c m#Vn hc hin i#T. Hng#Vit Nam#Quang Bch#258186## 00510000000000265000450002600110000002600110001102000040002201900050002618100060 00310820010000378080005000470140007000520020019000590030055000780070013001330080 00500146009001900151010000500170011001500175020001700190039000800207020000900215 001001300224013000700237#VN10.01215#VN10.01216#Th#Vi?t#B103C#895.92214#^214#300 00#Bi ca H Ch Minh#Din ca v cuc i hot ng ca ch tch H Ch Minh#Tr n Th Li#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a139tr.^b19cm#Vn hc hin i#T. Hng# Vit Nam#Trn Th Li#258187## 00465000000000265000450002600110000002600110001102000040002201900050002618100070 00310820009000388080005000470140007000520020021000590030004000800070015000840080 00500099009001900104010000500123011001500128020001700143039000800160020000900168 001001500177013000700192#VN10.01217#VN10.01218#Th#Vi?t#TH106T#895.9221#^214#350 00#Thng tht sng Hng#Th#inh Phm Thi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a111tr .^b19cm#Vn hc hin i#T. Hng#Vit Nam#inh Phm Thi#258188## 00674000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020023000490070011000720080005000830090014000880100 00500102011001500107020001100122039000800133021019900141001001100340004001800351 020000800369020001200377013000700389#VN10.01219#VN10.01220#Vi?t#K600T#635#^214#1 2000#K thut trng c chua#T Thu Cc#^aH.#^aNng nghip#2009#^a103tr.^b19cm#T rng trt#T. Hng#Trnh by gi tr dinh dng, ngha kinh t v c im thc vt hc ca cy c chua. Gii thiu mt s ging c chua c bn v k thut tr ng trt, thu hoch, bo qun, sn xut ht ging c chua#T Thu Cc#Ti bn ln th 5#C chua#Nng nghip#258189## 00802000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020061000490070013001100080005001230090014001280100 00500142011001500147020001000162039000800172021026900180001001300449004001800462 020000900480020000400489013000700493020001200500#VN10.01221#VN10.01222#Vi?t#K600 T#634#^214#15600#K thut thu hi bo qun qu ti sch mt s loi tri cy#P hm Vn Cn#^aH.#^aNng nghip#2009#^a103tr.^b19cm#Thu hoch#T. Hng#Tm hiu ng uyn l chung v s hnh thnh qu, s chn ca qu, thnh phn cc cht dinh d ng trong qu, qu trnh v yu t nh hng n thi hn bo qun qu ti. H ng dn k thut thu hoch, bo qun mt s loi qu: qu c mi, qu chui, da, nhn, vi , xoi#Phm Vn Cn#Ti bn ln th 1#Bo qun#Qu#258190#Nng nghip ## 00656000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390140006000440020029000500080005000790090014000840100005000980110 01400103020001000117039000800127015006700135021012400202004001800326020000500344 020001000349013000700359020001200366#VN10.01223#VN10.01224#Vi?t#K600T#636.5#^214 #8500#K thut chn nui ngan Php#^aH.#^aNng nghip#2009#^a47tr.^b19cm#Chn n ui#T. Hng#TTS ghi: Vin Chn nui. Trung tm Nghin cu Gia cm Thu Phng# c im sinh hc, tnh nng sn xut, k thut chn nui v cc bin php th y phng bnh, an ton sinh hc cho ngan Php#Ti bn ln th 1#Ngan#Ngan Php#2581 91#Nng nghip## 00898000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020055000510070028001060080005001340090014001390100 00500153011001400158020001000172005001400182039000800196021032800204001001300532 004001800545020001100563020000300574013000700577020001200584#VN10.01225#VN10.012 26#Vi?t#H561D#636.3#^214#12500#Hng dn k thut mi nui dng v phng tr b nh d#Nguyn Thin, inh Vn Bnh#^aH.#^aNng nghip#2009#^a74tr.^b19cm#Chn nu i#inh Vn Bnh#T. Hng#Trnh by li ch ca nui d, cc ging d thch hp n ui min ni, mt s bnh thng gp v cch nui d. Nhng nguyn tc chung v phng bnh cho d. Gii thiu nguyn nhn, triu chng, cch iu tr v phng nhng bnh thng xy ra d nh bnh do vi khun v virt, bnh k sinh trng , bnh do dinh dng v tiu ho#Nguyn Thin#Ti bn ln th 1#Phng bnh#D#25 8192#Nng nghip## 00703000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020022000510070032000730080005001050090014001100100 00500124011001500129020001000144005001700154039000800171021018000179001001400359 004001800373020000300391020001200394013000700406#VN10.01227#VN10.01228#Vi?t#K600 T#636.3#^214#22000#K thut chn nui d#inh Vn Bnh, Nguyn Quang Sc#^aH.#^ aNng nghip#2009#^a127tr.^b19cm#Chn nui#Nguyn Quang Sc#T. Hng#Ngun gc v ngha chn nui d. Mt s c im sinh hc cn bit v con d. K thut ch n nui d v qun l d sa. Qun l sc kho n d. Cch tht v ch bin sn phm d#inh Vn Bnh#Ti bn ln th 5#D#Nng nghip#258193## 00850000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020058000510070030001090080005001390090014001440100 00500158011001500163020000800178005001600186039000800202021026900210001001300479 004001800492020001000510020000900520020001200529013000700541#VN10.01229#VN10.012 30#Vi?t#123T#636.5#^214#30000#p trng gia cm bng phng php th cng v c ng nghip#Bi c Lng, Nguyn Xun Sn#^aH.#^aNng nghip#2009#^a191tr.^b19cm#G ia cm#Nguyn Xun Sn#T. Hng#Gii thiu v cu trc v chc nng sinh l gia cm. Phng php p trng gia cm nhn to bng phng php th cng v p t n hin (con mi p). Cch p trng gia cm bng my cng nghip (my p t ng). Quy trnh k thut p trng gia cm bng my p cng nghip#Bi c Lng#Ti bn ln th 5#Chn nui#p trng#Nng nghip#258194## 00774000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020054000530070012001070080005001190090014001240100 00500138011001500143020001000158039000800168021018100176001001200357004001800369 020001100387020000900398020001700407020001300424013000700437020001600444#VN10.01 231#VN10.01232#Vi?t#H561D#636.089#^214#25000#Hng dn phng, chng nhit thn v l mm long mng#Bi Qu Huy#^aH.#^aNng nghip#2009#^a143tr.^b19cm#Chn nui #T. Hng#Hng dn k thut phng chng, chn on, iu tr bnh l mm long m ng, bnh nhit thn. Cc vn bn ch o v hng dn ca chnh ph v B Nng n ghip v pht trin Nng thn#Bi Qu Huy#Ti bn ln th 1#Phng bnh#iu tr# L mm long mng#Bnh gia sc#258195#Bnh nhit thn## 00680000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020045000510070013000960080005001090090014001140100 00500128011001400133020001000147039000800157021018800165001001300353004001800366 020000800384020000300392013000700395#VN10.01233#VN10.01234#Vi?t#B450S#636.5#^214 #15000#B sung Vitamin C nng cao nng sut gia cm#Bi Hu on#^aH.#^aNng ng hip#2009#^a95tr.^b19cm#Chn nui#T. Hng#Nhng vn v lch s pht hin, cu trc ho hc, chc nng sinh hc, hm lng trong thc n, cch bo qun, b su ng... ca vitamin C v cch s dng vitamin C trong chn nui gia cm#Bi Hu o n#Ti bn ln th 2#Gia cm#G#258196## 00667000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200040 00348080005000380140007000430020043000500070017000930080005001100090014001150100 00500129011001500134020001100149039000800160021015700168001001700325004001800342 020001100360020001100371013000700382#VN10.01235#VN10.01236#Vi?t#CH308G#634#^214# 23000#Chit ghp, gim cnh tch chi cy n qu#Hong Ngc Thun#^aH.#^aNng n ghip#2009#^a143tr.^b19cm#Trng trt#T. Hng#Hng dn phng php t chc vn m cy n qu. Gii thiu cc phng php nhn ging cho mt s cy n qu v c c cht iu tit sinh trng thng dng#Hong Ngc Thun#Ti bn ln th 4#Nh n ging#Cy n qu#258197## 00665000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400020038000450070031000830080005001140090014001190100005001330110 01400138005001300152039000800165021015200173001001700325020000600342020001000348 020001000358013000700368020001200375#VN10.01237#VN10.01238#Vi?t#H561D#636.08#^21 4#Hng dn thc hnh chn nui - th y#Phng Quc Qung, L Minh Lnh#^aH.#^aN ng nghip#2009#^a99tr.^b19cm#L Minh Lnh#T. Hng#Gii thiu k thut chn nui - th y chung. Hng dn k thut chn nui - th y p dng i vi tng loi v t nui: tru, b, d, ln, gia cm v th#Phng Quc Qung#Th y#Chn nui#Thc hnh#258198#Nng nghip## 00732000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400020062000450070017001070080005001240090014001290100005001430110 01400148020001000162039000800172015009400180021014800274001001700422020000800439 013000700447020001200454#VN10.01239#VN10.01240#Vi?t#H561D#636.08#^214#Hng dn k thut trng, bo qun, ch bin thc n th xanh#Phng Quc Qung#^aH.#^aNng nghip#2009#^a60tr.^b19cm#Chn nui#T. Hng#TTS ghi: B Nng nghip v Pht tr in Nng thn. Trung tm Khuyn nng - Khuyn ng Quc gia#Phng php phn loi thc n v cy thc n xanh. c im v k thut trng mt s cy thc n ph bin. Cch bo qun, ch bin thc n th xanh#Phng Quc Qung#Thc n#258199#N ng nghip## 00761000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020034000510070013000850080005000980090014001030100 00500117011001500122020001100137039000800148021020500156001001300361004001800374 020000900392013000700401020001100408020001200419020000800431020000800439#VN10.01 241#VN10.01242#Vi?t#K600T#631.5#^214#17400#K thut ghp cy rau - hoa - qu#Ph m Vn Cn#^aH.#^aNng nghip#2009#^a115tr.^b19cm#Trng trt#T. Hng#Gii thiu mt s c im di truyn v sinh vt hc ca cy ghp. Phng php ghp cy v k thut x l cy ghp sng. Cc kt qu nghin cu gn y v k thut ghp m t s cy ang c trng ph bin#Phm Vn Cn#Ti bn ln th 1#Ghp cy#258200 #Cy n qu#Nng nghip#Cy rau#Cy hoa## 00665000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020035000510070015000860080005001010090014001060100 00500120011001400125020001100139039000800150021017000158001001500328004001800343 020000700361013000700368020001200375#VN10.01243#VN10.01244#Vi?t#C126C#633.7#^214 #13800#Cy c ph v k thut gieo trng#V Khc Nhng#^aH.#^aNng nghip#200 9#^a90tr.^b19cm#Trng trt#T. Hng#Gii thiu mt s c im thc vt hc, sinh l, yu cu ngoi cnh ca cy c ph. K thut trng, chm sc, phng tr su bnh, thu hoch, ch bin v bo qun c ph#V Khc Nhng#Ti bn ln th 1#C ph#258201#Nng nghip## 00693000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020051000510070015001020080005001170090014001220100 00500136011001500141020001100156039000800167021015700175001001500332004001800347 020000900365020001000374013000700384020001200391#VN10.01245#VN10.01246#Vi?t#C126 #633.3#^214#18000#Cy u tng - k tht trng v ch bin sn phm#Phm Vn Thiu#^aH.#^aNng nghip#2009#^a111tr.^b19cm#Trng trt#T. Hng#Gii thiu v gi tr kinh t, tnh hnh sn xut tiu th u tng trn th gii v Vit Nam. K thut trng u tng v cch ch bin sn phm u tng#Phm Vn Thiu#Ti bn ln th 6#Ch bin#u tng#258202#Nng nghip## 00695000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390140006000440020026000500070018000760080005000940090014000990100 00500113011001400118020001000132039000800142021018900150001001800339004001800357 020001200375020000800387020000300395013000700398#VN10.01247#VN10.01248#Vi?t#H561 D#636.2#^214#8000#K thut nui b ly tht#Nguyn Vn Thng#^aH.#^aNng nghi p#2009#^a67tr.^b19cm#Chn nui#T. Hng#Gii thiu v ging b v cng tc ging b nui ly tht. Thc n v k thut ch bin, s dng thc n cho b. K thut nui dng v chm sc b tht. Chung tri v phng tr bnh b#Nguyn Vn T hng#Ti bn ln th 5#Nng nghip#B tht#B#258203## 00719000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020037000510070017000880080005001050090014001100100 00500124011001400129020001100143039000800154021019900162001001700361004001800378 020001000396020000400406013000700410020001200417#VN10.01249#VN10.01250#Vi?t#K600 T#633.3#^214#12500#K thut thm canh lc nng sut cao#Nguyn Th Chinh#^aH.#^ aNng nghip#2009#^a98tr.^b19cm#Trng trt#T. Hng#Trnh by thc trng sn xut lc th gii v Vit Nam. Cc gii php khoa hc cng ngh ch yu t nng s ut lc cao. K thut sn xut v bo qun lc ging. Qui trnh sn xut v thm canh lc#Nguyn Th Chinh#Ti bn ln th 4#Thm canh#Lc#258204#Nng nghip## 00740000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020037000510070016000880080005001040090014001090100 00500123011001500128020001100143039000800154021022100162001001600383004001800399 020001000417020000400427013000700431020001200438#VN10.01252#VN10.01251#Vi?t#K600 T#633.1#^214#16000#K thut thm canh la h nng dn#Nguyn Vn Hoan#^aH.#^a Nng nghip#2009#^a100tr.^b19cm#Trng trt#T. Hng#Gii thiu v vic s dng gi ng la ph hp vi kh hu ca vng, t ca gia nh v cc ging la c kh n ng cho nng sut cao h nng dn. Trnh by k thut thm canh m, thm canh la v thm canh la gieo thng#Nguyn Vn Hoan#Ti bn ln th 4#Thm canh#La# 258205#Nng nghip## 00811000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390140006000440020030000500070037000800080005001170090014001220100 00500136011001400141020001000155005001700165039000800182021025800190001001900448 004001800467020000900485020000300494020000500497013000700502#VN10.01253#VN10.012 54#Vi?t#H561D#636.5#^214#5000#Hng dn p trng g v ngan#Bch Th Thanh Dn, Nguyn Qu Khim#^aH.#^aNng nghip#2009#^a34tr.^b19cm#Chn nui#Nguyn Qu Khi m#T. Hng#Hng dn qui trnh p trng g v ngan t khu chun b trng trc khi a vo my p n khu chun b my p, xp trng vo khay v a vo my p. Ch p cc loi trng khc nhau v chuyn trng sang my n. Kim tra, ch n, phn loi gia cm mi n#Bch Th Thanh Dn#Ti bn ln th 4#p trng#G#Ng an#258206## 00653000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390140006000440020029000500080005000790090014000840100005000980110 01400103020001000117039000800127015006700135021012400202004001800326020000900344 020000300353013000700356020001200363#VN10.01255#VN10.01256#Vi?t#H561D#636.5#^214 #8500#Hng dn chn nui g Kabir#^aH.#^aNng nghip#2009#^a47tr.^b19cm#Chn n ui#T. Hng#TTS ghi: Vin Chn nui. Trung tm Nghin cu Gia cm Thu Phng#T m hiu c im, tnh nng sn xut ca g Kabir. K thut nui g Kabir b m v k thut nui g Kabir, g lai ly tht#Ti bn ln th 1#G Kabir#G#258207# Nng nghip## 00656000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390140006000440020025000500080005000750090014000800100005000940110 01400099020001000113039000800123015006700131021015200198004001800350020000300368 013000700371020001200378#VN10.01257#VN10.01258#Vi?t#H561D#636.5#^214#7500#Hng dn nui g Ai Cp#^aH.#^aNng nghip#2009#^a31tr.^b19cm#Chn nui#T. Hng#TTS ghi: Vin Chn nui. Trung tm Nghin cu Gia cm Thu Phng#c im sinh hc , tnh nng sn xut, k thut chm sc nui dng, cc bin php th y phng b nh v mt s khu phn thc n tham kho cho g Ai Cp#Ti bn ln th 1#G#2582 08#Nng nghip## 00667000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390140006000440020039000500070014000890080005001030090014001080100 00500122011001400127020000600141039000800147021013800155001001400293004001800307 020000900325020001100334020000900345020000400354013000700358#VN10.01259#VN10.012 60#Vi?t#H561D#636.7#^214#9500#Bnh di v phng di cho ngi v ch#Phm Ngc Qu#^aH.#^aNng nghip#2009#^a47tr.^b19cm#Th y#T. Hng#Tm hiu v bnh di, b nh cnh lm sng ca bnh di. Cp cu khi b ch cn. Phng chng bnh di i vi ngi v bnh di i vi ch#Phm Ngc Qu#Ti bn ln th 2#Bnh di#Phng bnh#iu tr#Ch#258209## 00624000000000289000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820006000398080005000450010011000500020041000610070011001020040014001130080 00500127009001400132010000500146011001400151021012100165020001300286020000300299 020001100302020000900313039000500322013000700327#VN10.01261#VN10.01262#9000#Vi? t#B256G#636.5#^214#L Vn Nm#Bnh Gumboro g v bin php phng tr#L Vn N m#Ti bn ln 2#^aH.#^aNng nghip#2010#^a75tr.^b19cm#Gii thiu v bnh Gumboro g, cc phng php iu tr ti u v cc gii php phng bnh hiu qu n c ta hin nay#Bnh gia cm#G#Phng bnh#iu tr#H.H#258210## 00716000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480010016000530020022000690070033000910040014001240080 00500138009001400143010000500157011001500162021018800177020000600365020001300371 020001400384005001600398039000500414013000700419#VN10.01263#VN10.01264#42000#Vi ?t#B256S#636.089#^214#Nguyn Hu Ninh#Bnh sinh sn gia sc#Nguyn Hu Ninh, Bc h ng Phong#Ti bn ln 2#^aH.#^aNng nghip#2009#^a266tr.^b19cm#Gii thiu cc bnh sinh sn thng gp gia sc trong cc thi k mang thai, thi k v s au khi ; cc chng bnh v sinh v nhng yu t nh hng n kh nng sinh s n ca gia sc#Th y#Bnh gia sc#Bnh sn khoa#Bch ng Phong#H.H#258211## 00851000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480010014000530020039000670070043001060040014001490080 00500163009001400168010000500182011001500187021023600202020001900438020001300457 020001300470005001300483005001400496039000500510013000700515020001500522#VN10.01 265#VN10.01266#36000#Vi?t#B256G#636.089#^214#Phan ch Ln#Bnh giun trn ca v t nui Vit Nam#Phan ch Ln, Phm S Lng, on Vn Phc#Ti bn ln 2#^aH. #^aNng nghip#2009#^a203tr.^b19cm#Trnh by c im sinh hc ca giun trn k sinh gia sc gia cm Vit Nam v nguyn tc v phng tr cc bnh giun trn. T m hiu triu chng, nguyn nhn v cch phng tr mt s bnh do giun trn gy ra i vi gia sc v gia cm.#Bnh k sinh trng#Bnh gia sc#Bnh gia cm#Phm S Lng#on Vn Phc#H.H#258212#Bnh giun trn## 00831000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490010013000540020025000670030047000920070025001390040 01400164008000500178009001400183010000500197011001500202021019100217020000600408 02000100041402000090042402000110043302000130044402000130045700500110047003900050 0481013000700486#VN10.01267#VN10.01268#37000#Vi?t#TH552H#636.089#^214#Phm S L ng#Thc hnh iu tr th y#Phng v tr mt s bnh thng gp vt nui#Phm S Lng, L Th Ti#Ti bn ln 1#^aH.#^aNng nghip#2009#^a283tr.^b19cm#Trnh by nguyn nhn, triu chng lm sng, bnh tch, c im dch t v k thut, kinh nghim phng tr cho cc bnh h hp, tiu ho v cc bnh thng gp gia sc v gia cm Vit Nam#Th y#Thc hnh#iu tr#Phng bnh#Bnh gia sc#Bnh g ia cm#L Th Ti#H.H#258213## 00782000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480010012000530020036000650070012001010040014001130080 00500127009001400132010000500146011001500151021020000166020001300366020001100379 020000900390020001300399039000500412013000700417015005600424#VN10.01269#VN10.012 70#28000#Vi?t#M458T#636.089#^214#Bi Qu Huy#101 cu hi p v bnh ca gia s c#Bi Qu Huy#Ti bn ln 2#^aH.#^aNng nghip#2009#^a139tr.^b19cm#Trnh by d i dng hi p nhng bnh thng gp gia sc v cch phng tr cc bnh truyn nhim, bnh k sinh trng, bnh l mm long mng, bnh nhit thn... v cc vn v v sinh chung tri#Bnh gia sc#Phng bnh#iu tr#Sch hi p#H.H#25 8214#Tn sch ngoi ba ghi: 101 cu hi p v bnh gia sc## 00760000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480010012000530020031000650070012000960040014001080080 00500122009001400127010000500141011001500146021015800161020001300319020001300332 039000500345013000700350015005600357020001100413020001300424020000900437#VN10.01 271#VN10.01272#47500#Vi?t#H428V#636.089#^214#Bi Qu Huy#Hi - p v bnh ca vt nui#Bi Qu Huy#Ti bn ln 1#^aH.#^aNng nghip#2009#^a263tr.^b19cm#Gm 20 0 cu hi - p v cch nhn bit bnh, phng php iu tr v phng nga cc b nh thng gp gia sc, gia cm v cc vn v v sinh chung tri#Bnh gia sc#Bnh gia cm#H.H#258215#Tn sch ngoi ba ghi: Hi v p v bnh ca vt nui#Phng bnh#Sch hi p#iu tr## 00846000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010013000490020057000620070013001190040014001320080 00500146009001400151010000500165011001500170021028800185020001600473020001100489 020001000500020001200510020001000522039000500532013000700537#VN10.01273#VN10.012 74#33600#Vi?t#C101B#632#^214#Phm Vn Lm#Cc bin php phng chng dch hi c y trng nng nghip#Phm Vn Lm#Ti bn ln 1#^aH.#^aNng nghip#2010#^a279tr.^ b19cm#Tng quan v bo v thc vt. Gii thiu cc bin php bo v thc vt c nghin cu, p dng trn th gii v Vit Nam. Trnh by nhng vn tro ng bo v thc vt v cc gii php cho cc vn ny trong s nghip cng ngh ip ho, hin i ho nng nghip nng thn nc ta#Bo v thc vt#Trng trt #Cy trng#Phng chng#Bnh dch#H.H#258216## 00950000000000409000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020037000490070061000860220004001472210033001510040 01400184008000500198009001400203010000500217011003200222015003300254021011800287 02000100040502000080041502000030042302000050042602000050043102000030043602000130 04390050018004520050015004700050014004850050014004990050015005130390005005280130 00700533#VV10.03808#VV10.03807#60000#Vi?t#C120N#636#^214#Cm nang chn nui gia sc - gia cm#Nguyn Vn Thng (ch.b.), Nguyn Tun Anh, inh Vn Bnh...#T.3# Cm nang chn nui gia sc n c#Ti bn ln 3#^aH.#^aNng nghip#2009#^a331tr.^ bTrn b 3 tp. - 21cm#TTS ghi: Hi Chn nui Vit Nam#Gii thiu c im sinh hc, ging, thc n, v sinh chung tri, k thut nui gia sc n c nh b, t ru, nga, d#Chn nui#Gia sc#B#Tru#Nga#D#Sch tra cu#Nguyn Vn Thng#N guyn Tn Anh#inh Vn Bnh#Bi Vn Chnh#Phm Hu Doanh#H.H#258217## 00662000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020008000390030013000470070057000600220004001172210029001210040 01800150008000500168009001100173010000500184011001500189012001800204020001800222 02000090024002000130024900500080026200500170027000600110028703900050029801300070 0303019001400310#VV10.03809#40000#Vi?t#H201#895.7#^214#Hcquyn#Truyn tranh#Li : Yu Heok ; Tranh: Park Myoung Woon ; Thanh Thu dch#T.1#S ra i ca ngi an h hng#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a203tr.^b21cm#Thn thoi Hy Lp#V n hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Yu Heok#Park Myoung Woon#Thanh Thu#H.H# 258218#Dch Hn Quc## 00653000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020008000390030013000470070057000600220004001172210020001210040 01800141008000500159009001100164010000500175011001500180012001800195020001800213 02000090023102000130024000500080025300500170026100600110027803900050028901900140 0294013000700308#VV10.03810#40000#Vi?t#H201#895.7#^214#Hcquyn#Truyn tranh#Li : Yu Heok ; Tranh: Park Myoung Woon ; Thanh Thu dch#T.2#Anh hng ngha hip#T i bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a198tr.^b21cm#Thn thoi Hy Lp#Vn hc th iu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Yu Heok#Park Myoung Woon#Thanh Thu#H.H#Dch Hn Quc#258219## 00653000000000337000450002600110000001900050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020008000390030013000470070057000600220004001172210020001210040 01800141008000500159009001100164010000500175011001500180012001800195020001800213 02000090023102000130024000500080025300500170026100600110027803900050028901900140 0294013000700308#VV10.03811#Vi?t#H201#895.7#^214#40000#Hcquyn#Truyn tranh#Li : Yu Heok ; Tranh: Park Myoung Woon ; Thanh Thu dch#T.3#Cuc chin u tin#T i bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a199tr.^b21cm#Thn thoi Hy Lp#Vn hc th iu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Yu Heok#Park Myoung Woon#Thanh Thu#H.H#Dch Hn Quc#258220## 00652000000000337000450002600110000018100050001108200060001680800050002201400070 00270190005000340020008000390030013000470070057000600220004001172210019001210040 01800140008000500158009001100163010000500174011001500179012001800194020001800212 02000090023002000130023900500080025200500170026000600110027703900050028801900140 0293013000700307#VV10.03812#H201#895.7#^214#40000#Vi?t#Hcquyn#Truyn tranh#Li : Yu Heok ; Tranh: Park Myoung Woon ; Thanh Thu dch#T.4#Vt qua th thch#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a199tr.^b21cm#Thn thoi Hy Lp#Vn hc thi u nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Yu Heok#Park Myoung Woon#Thanh Thu#H.H#Dch Hn Q uc#258221## 00648000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020008000390030013000470070057000600220004001172210015001210040 01800136008000500154009001100159010000500170011001500175012001800190020001800208 02000090022602000130023500500080024800500170025600600110027303900050028401900140 0289013000700303#VV10.03813#40000#Vi?t#H201#895.7#^214#Hcquyn#Truyn tranh#Li : Yu Heok ; Tranh: Park Myoung Woon ; Thanh Thu dch#T.5#V thn bt t#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a199tr.^b21cm#Thn thoi Hy Lp#Vn hc thiu n hi#Hn Quc#Truyn tranh#Yu Heok#Park Myoung Woon#Thanh Thu#H.H#Dch Hn Quc# 258222## 00683000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020022000400030013000620070079000750040018001540080005001720090 01100177010000500188011001500193012001800208020001800226020000900244020001300253 00500100026600500090027600600160028500600090030100600090031003900050031901300070 0324019001400331#VV10.03814#25000#Vi?t#B100T#895.7#^214#B tc Mnt Crtxt#T ruyn tranh#Nguyn tc: Alcxanra uyma ; Tranh, li: Han Kin ; Dch: Nguyn T h Thm...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a203tr.^b21cm#Danh tc th gi i#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#uyma, A.#Han Kin#Nguyn Th Thm#Ki m Dung#Minh Anh#H.H#258223#Dch Hn Quc## 00715000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020021000400030013000610070084000740040018001580080005001760090 01100181010000500192011001500197012001800212020001800230020000900248020001300257 00500320027000500150030200600160031700600090033300600090034203900050035101900140 0356013000700370#VV10.03815#25000#Vi?t#T452A#895.7#^214#Ti c v trng pht#Tr uyn tranh#Nguyn tc: F. xtipxki ; Tranh, li: Pc Chng Quan ; Dch: Nguy n Th Thm...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a203tr.^b21cm#Danh tc th gii#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Dostoevski, Phedor Mikhailovich#P c Chng Quan#Nguyn Th Thm#Kim Dung#Minh Anh#H.H#Dch Hn Quc#258224## 00718000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070091000690040018001600080005001780090 01100183010000500194011001500199012001800214020001800232020000900250020001300259 00500120027200500120028400500120029600600160030800600090032403900050033301900140 0338006000900352013000700361#VV10.03816#25000#Vi?t#R453V#895.7#^214#Rm v Ju lit#Truyn tranh#Nguyn tc: W. Schxpia ; Li: H Sun Bng ; Tranh: Sin ng S p ; Dch: Nguyn Th Thm...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a203tr.^b21 cm#Danh tc th gii#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Scxpia, U.#H Sun Bng#Sin ng Sp#Nguyn Th Thm#Kim Dung#H.H#Dch Hn Quc#Minh Anh#258225## 00664000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020007000390030013000460070074000590040018001330080005001510090 01100156010000500167011001500172012001800187020001800205020000900223020001300232 00500120024500500090025700600160026600600090028203900050029101900140029600600090 0310013000700319#VV10.03817#25000#Vi?t#H114#895.7#^214#Hmlt#Truyn tranh#Nguy n tc: W. Schxpia ; Tranh, li: Han Kin ; Dch: Nguyn Th Thm...#Ti bn l n th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a203tr.^b21cm#Danh tc th gii#Vn hc thiu nhi# Hn Quc#Truyn tranh#Scxpia, U.#Han Kin#Nguyn Th Thm#Kim Dung#H.H#Dch H n Quc#Minh Anh#258226## 00793000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070075000780040018001530080005001710090 01100176010000500187011001500192012001800207020001800225020000900243020001300252 00500100026500500090027500600160028400600090030003900050030901900140031400600090 0328015009900337013000700436#VV10.04665#25000#Vi?t#TH116G#895.7#^214#Thng G n h th c B#Truyn tranh#Nguyn tc: Vchto Huyg ; Tranh, li: Han Kin ; Dc h: Nguyn Th Thm...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a203tr.^b21cm#Danh tc th gii#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Huyg, V.#Han Kin#Nguyn Th Thm#Kim Dung#H.H#Dch Hn Quc#Minh Anh#Tn tc gi vit li ngoi ba ghi : Nam Chung Cha ; Tn tc gi v tranh ngoi ba ghi: Ly Ky Song#258227## 00573000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020013000410030013000540070048000670220004001152210021001190080 00500140009001100145010000500156011001500161020001800176020000900194020001300203 005001300216006001600229039000500245013000700250019001400257#VV10.04666#35000#V i?t#CH501S#895.7#^214#Cha sn lm#Truyn tranh#Tranh, li: Jee Yong Kim ; Nguy n Ngc Anh dch#T.1#Tui th khc nghit#^aH.#^aKim ng#2010#^a147tr.^b21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Jee Yong Kim#Nguyn Ngc Anh#H.H#258228#D ch Hn Quc## 00571000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020013000410030013000540070048000670220004001152210019001190080 00500138009001100143010000500154011001500159020001800174020000900192020001300201 005001300214006001600227039000500243019001400248013000700262#VV10.04667#35000#V i?t#CH501S#895.7#^214#Cha sn lm#Truyn tranh#Tranh, li: Jee Yong Kim ; Nguy n Ngc Anh dch#T.2#Nhng ngy lu lc#^aH.#^aKim ng#2010#^a147tr.^b21cm#Vn h c thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Jee Yong Kim#Nguyn Ngc Anh#H.H#Dch Hn Qu c#258229## 00560000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020013000410030013000540070048000670220004001152210008001190080 00500127009001100132010000500143011001500148020001800163020000900181020001300190 005001300203006001600216039000500232019001400237013000700251#VV10.04668#35000#V i?t#CH501S#895.7#^214#Cha sn lm#Truyn tranh#Tranh, li: Jee Yong Kim ; Nguy n Ngc Anh dch#T.3#Chia li#^aH.#^aKim ng#2010#^a151tr.^b21cm#Vn hc thiu nh i#Hn Quc#Truyn tranh#Jee Yong Kim#Nguyn Ngc Anh#H.H#Dch Hn Quc#258230## 00739000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070095000720220004001672210022001710040 01800193008000500211009001100216010000500227011003300232020001800265020000900283 02000130029200500160030500500130032100500100033400600090034400600100035303900050 0363013000700368019001400375#VV10.04669#40000#Vi?t#TH121T#895.7#^214#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Se o Young ; Dch: Hi Oanh, Thanh Hi#T.1#Ngun gc cc v thn#Ti bn ln th 3# ^aH.#^aKim ng#2010#^a192tr.^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc #Truyn tranh#Thomas Bulfinch#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Thanh Hi#H.H#258 231#Dch Hn Quc## 00747000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070095000720220004001672210030001710040 01800201008000500219009001100224010000500235011003300240020001800273020000900291 02000130030000500160031300500130032900500100034200600090035200600100036103900050 0371019001400376013000700390#VV10.04670#40000#Vi?t#TH121T#895.7#^214#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Se o Young ; Dch: Hi Oanh, Thanh Hi#T.2#Thn A-p-lng v nng p-n#Ti bn l n th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a193tr.^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi# Hn Quc#Truyn tranh#Thomas Bulfinch#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Thanh Hi# H.H#Dch Hn Quc#258232## 00744000000000349000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020018000410030013000590070095000720220004001672210027001710040 01800198008000500216009001100221010000500232011003300237020001800270020000900288 02000130029700500160031000500130032600500100033900600090034900600100035803900050 0368019001400373013000700387#VV10.04671#Vi?t#TH121T#895.7#^214#40000#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Se o Young ; Dch: Hi Oanh, Thanh Hi#T.3#Chuyn tnh ca thn -rt#Ti bn ln t h 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a192tr.^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Thomas Bulfinch#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Thanh Hi#H.H #Dch Hn Quc#258233## 00752000000000349000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020018000410030013000590070095000720220004001672210035001710040 01800206008000500224009001100229010000500240011003300245020001800278020000900296 02000130030500500160031800500130033400500100034700600090035700600100036603900050 0376019001400381013000700395#VV10.04672#Vi?t#TH121T#895.7#^214#40000#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Se o Young ; Dch: Hi Oanh, Thanh Hi#T.4#Anh hng Pc-x v c qu M-u-z#Ti b n ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a195tr.^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Thomas Bulfinch#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Thanh Hi#H.H#Dch Hn Quc#258234## 00753000000000349000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020018000410030013000590070095000720220004001672210036001710040 01800207008000500225009001100230010000500241011003300246020001800279020000900297 02000130030600500160031900500130033500500100034800600090035800600100036703900050 0377019001400382013000700396#VV10.04673#Vi?t#TH121T#895.7#^214#40000#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Se o Young ; Dch: Hi Oanh, Thanh Hi#T.5#Hong t I-a-xn v cng cha M-#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a195tr.^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thi u nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Thomas Bulfinch#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Than h Hi#H.H#Dch Hn Quc#258235## 00735000000000349000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020018000410030013000590070095000720220004001672210018001710040 01800189008000500207009001100212010000500223011003300228020001800261020000900279 02000130028800500160030100500130031700500100033000600090034000600100034903900050 0359019001400364013000700378#VV10.04674#Vi?t#TH121T#895.7#^214#40000#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Se o Young ; Dch: Hi Oanh, Thanh Hi#T.6#Anh hng Hc-quyn#Ti bn ln th 3#^aH. #^aKim ng#2010#^a195tr.^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Tru yn tranh#Thomas Bulfinch#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Thanh Hi#H.H#Dch H n Quc#258236## 00742000000000349000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020018000410030013000590070095000720220004001672210025001710040 01800196008000500214009001100219010000500230011003300235020001800268020000900286 02000130029500500160030800500130032400500100033700600090034700600100035603900050 0366019001400371013000700385#VV10.04675#Vi?t#TH121T#895.7#^214#40000#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Se o Young ; Dch: Hi Oanh, Thanh Hi#T.7#S phn v nhng bi kch#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a195tr.^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Q uc#Truyn tranh#Thomas Bulfinch#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Thanh Hi#H.H# Dch Hn Quc#258237## 00750000000000349000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020018000410030013000590070095000720220004001672210033001710040 01800204008000500222009001100227010000500238011003300243020001800276020000900294 02000130030300500160031600500130033200500100034500600090035500600100036403900050 0374019001400379013000700393#VV10.04676#Vi?t#TH121T#895.7#^214#40000#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Se o Young ; Dch: Hi Oanh, Thanh Hi#T.8#Chuyn tnh bun ca chng -ph#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a195tr.^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu n hi#Hn Quc#Truyn tranh#Thomas Bulfinch#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Thanh H i#H.H#Dch Hn Quc#258238## 00733000000000349000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020018000410030013000590070095000720220004001672210016001710040 01800187008000500205009001100210010000500221011003300226020001800259020000900277 02000130028600500160029900500130031500500100032800600090033800600100034703900050 0357019001400362013000700376#VV10.04677#Vi?t#TH121T#895.7#^214#40000#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Se o Young ; Dch: Hi Oanh, Thanh Hi#T.9#N thn sc p#Ti bn ln th 3#^aH.#^ aKim ng#2010#^a195tr.^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truy n tranh#Thomas Bulfinch#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Thanh Hi#H.H#Dch Hn Quc#258239## 00746000000000349000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020018000410030013000590070095000720220005001672210028001720040 01800200008000500218009001100223010000500234011003300239020001800272020000900290 02000130029900500160031200500130032800500100034100600090035100600100036003900050 0370019001400375013000700389#VV10.04678#Vi?t#TH121T#895.7#^214#40000#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Se o Young ; Dch: Hi Oanh, Thanh Hi#T.12#Cuc chin gia cc v thn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a195tr.^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#H n Quc#Truyn tranh#Thomas Bulfinch#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Thanh Hi#H .H#Dch Hn Quc#258240## 00733000000000349000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020018000410030013000590070095000720220005001672210015001720040 01800187008000500205009001100210010000500221011003300226020001800259020000900277 02000130028600500160029900500130031500500100032800600090033800600100034703900050 0357019001400362013000700376#VV10.04679#Vi?t#TH121T#895.7#^214#40000#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Se o Young ; Dch: Hi Oanh, Thanh Hi#T.13#Gt chn A-sin#Ti bn ln th 3#^aH.#^ aKim ng#2010#^a194tr.^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truy n tranh#Thomas Bulfinch#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Thanh Hi#H.H#Dch Hn Quc#258241## 00717000000000337000450001900050000018100070000508200060001280800050001801400070 00230020018000300030013000480070095000610220005001562210022001610040018001830080 00500201009001100206010000500217011003300222020001800255020000900273020001300282 00500160029500500130031100500100032400600090033400600100034303900050035301900140 0358013000700372#Vi?t#TH121T#895.7#^214#40000#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Ng uyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Seo Young ; Dch: Hi Oan h, Thanh Hi#T.14#Con nga thnh T-roa#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^ a195tr.^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Thomas B ulfinch#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Thanh Hi#H.H#Dch Hn Quc#258242## 00748000000000349000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020018000410030013000590070095000720220005001672210030001720040 01800202008000500220009001100225010000500236011003300241020001800274020000900292 02000130030100500160031400500130033000500100034300600090035300600100036203900050 0372019001400377013000700391#VV10.04680#Vi?t#TH121T#895.7#^214#40000#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Se o Young ; Dch: Hi Oanh, Thanh Hi#T.15#Hnh trnh tr v ca -y-x#Ti bn l n th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a195tr.^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi #Hn Quc#Truyn tranh#Thomas Bulfinch#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Thanh Hi #H.H#Dch Hn Quc#258243## 00735000000000349000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020018000410030013000590070095000720220005001672210017001720040 01800189008000500207009001100212010000500223011003300228020001800261020000900279 02000130028800500160030100500130031700500100033000600090034000600100034903900050 0359019001400364013000700378#VV10.04681#TH121T#895.7#^214#40000#Vi?t#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Se o Young ; Dch: Hi Oanh, Thanh Hi#T.16#Ph thu Kic-k#Ti bn ln th 3#^aH. #^aKim ng#2010#^a195tr.^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Tru yn tranh#Thomas Bulfinch#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Thanh Hi#H.H#Dch H n Quc#258244## 00736000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070095000720220005001672210018001720040 01800190008000500208009001100213010000500224011003300229020001800262020000900280 02000130028900500160030200500130031800500100033100600090034100600100035003900050 0360019001400365013000700379#VV10.04682#40000#Vi?t#TH121T#895.7#^214#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Se o Young ; Dch: Hi Oanh, Thanh Hi#T.17#N thn Ca-lp-s#Ti bn ln th 3#^aH .#^aKim ng#2010#^a195tr.^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Tr uyn tranh#Thomas Bulfinch#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Thanh Hi#H.H#Dch H n Quc#258245## 00731000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070095000720220005001672210013001720040 01800185008000500203009001100208010000500219011003300224020001800257020000900275 02000130028400500160029700500130031300500100032600600090033600600100034503900050 0355019001400360013000700374#VV10.04683#40000#Vi?t#TH121T#895.7#^214#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Se o Young ; Dch: Hi Oanh, Thanh Hi#T.18#Tr v I-tc#Ti bn ln th 3#^aH.#^aK im ng#2010#^a195tr.^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Thomas Bulfinch#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Thanh Hi#H.H#Dch Hn Qu c#258246## 00735000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070095000720220005001672210017001720040 01800189008000500207009001100212010000500223011003300228020001800261020000900279 02000130028800500160030100500130031700500100033000600090034000600100034903900050 0359019001400364013000700378#VV10.04684#40000#Vi?t#TH121T#895.7#^214#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Se o Young ; Dch: Hi Oanh, Thanh Hi#T.19#-y-x phc th#Ti bn ln th 3#^aH. #^aKim ng#2010#^a195tr.^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Tru yn tranh#Thomas Bulfinch#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Thanh Hi#H.H#Dch H n Quc#258247## 00741000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070095000720220005001672210023001720040 01800195008000500213009001100218010000500229011003300234020001800267020000900285 02000130029400500160030700500130032300500100033600600090034600600100035503900050 0365019001400370013000700384#VV10.04685#40000#Vi?t#TH121T#895.7#^214#Thn thoi Hy Lp#Truyn tranh#Nguyn tc: Thomas Bulfinch ; Li: Lee Kyungjin ; Tranh: Se o Young ; Dch: Hi Oanh, Thanh Hi#T.20#-n v thnh R-ma#Ti bn ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a194tr.^bTrn b 20 tp. - 21cm#Vn hc thiu nhi#Hn Qu c#Truyn tranh#Thomas Bulfinch#Lee Kyungjin#Seo Young#Hi Oanh#Thanh Hi#H.H#D ch Hn Quc#258248## 00531000000000289000450002600110000002000090001102000180002002000130003803900050 00510190005000561810006000610820006000678080005000730140007000780020010000850030 01300095007003300108022000400141005001400145006001200159008001800171009001100189 010000500200011001500205019001400220013000700234#VN10.01275#Nht Bn#Vn hc thi u nhi#Truyn tranh#H.H#Vi?t#M107G#895.6#^214#14000#Mnh ghp#Truyn tranh#Ino ue Kazurou ; Tuyt Nhung dch#T.6#Inoue Kazurou#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2010#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#258249## 00603000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070036000810220005001170050017001220060 01200139008001800151009001100169010000500180011001500185012003500200019001400235 020001800249020000900267020001300276039000500289013000700294#VN10.01276#13000#V i?t#B314A#895.7#^214#Bitagi - anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; H Th Bnh dch#T.18#Choe Byeong Yeol#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2010#^a160tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc th iu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#H.H#258250## 00574000000000301000450002600110000000500140001102000180002502000090004302000130 00520390005000650140007000700190005000771810006000820820006000888080005000940020 01900099003001300118007002600131022000500157006000500162008001800167009001100185 010000500196011001500201019001400216012003500230013000700265#VN10.01277#Marimo R agawa#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H#14000#Vi?t#125T#895.6#^214# u trng rc la#Truyn tranh#Marimo Ragawa ; Nana dch#T.23#Nana#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a195tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui m i ln#258251## 00645000000000313000450002600110000003900050001101400070001601900050002318100060 00280820006000348080005000400020020000450030013000650070035000780220004001130080 01800117009001100135010000500146011001500151012003500166020001800201020000900219 020001300228005001400241006001400255019001400269013000700283015004100290#VN10.01 278#H.H#14000#Vi?t#T304B#895.6#^214#Tim bnh hnh phc#Truyn tranh#Matsuzuki Kou ; Phc Song Anh dch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a187tr.^b18cm#T ruyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Matsuz uki Kou#Phc Song Anh#Dch Nht Bn#258252#Tn tc gi ngoi ba ghi: Kou Matsuz uki## 00629000000000301000450002600110000000500110001100500160002200600090003801400070 00470190005000541810006000590020015000650030013000800070065000930220005001580080 01800163009001100181010000500192011001500197012004000212019001600252020001700268 020001100285020001300296082000600309808000500315013000700320#VN10.01279#n Thu An#T Kim Kiu#Hi ng#15000#Vi?t#T550#T i danh b#Truyn tranh#Nguyn tc: n Thu An ; Ho s: T Kim Kiu ; Hi ng dch#T.50#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2010#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Tr ung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#895.1#^214#258253## 00526000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020020000430030013000630070039000760040018001150080005001330090 01100138010000500149011001700154020001800171020000900189020001300198005001200211 005001300223039000500236013000700241#VN10.01280#4000#Vi?t#NG455#895.9223#^214# Ngng trng vng#Truyn tranh#Li: Phm Thu H ; Tranh: Trn Xun Du#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr.^b18x19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n tranh#Phm Thu H#Trn Xun Du#H.H#258254## 00617000000000301000450002600110000001900050001118100060001608200090002280800050 00310020012000360030013000480290017000610070086000780080005001640090011001690100 00500180011001700185020001800202020000900220020001300229005001200242005001500254 005001500269006000800284006001100292039000500303013000700308#VN19.01281#Vi?t#C45 0Y#895.9223#^214#C y t nh#Truyn tranh#Mr nhngx i tar#B.s.: Vi Vn iu (ch .b.), Nguyn Th Th, Trn Th Khang ; Dch: M A L, L Th Hoa#^aH.#^aGio dc #2009#^a16tr.^b19x21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Vi Vn iu#Nguy n Th Th#Trn Th Khang#M A L#L Th Hoa#H.H#258255## 00626000000000301000450002600110000001900050001118100070001608200090002380800050 00320020019000370030013000560290022000690070084000910080005001750090011001800100 00500191011001700196020001800213020000900231020001300240005001200253005001300265 005001600278006000900294039000500303006000900308013000700317#VN19.01282#Vi?t#TH4 00C#895.9223#^214#Th con v h nc#Truyn tranh#An pai hang ia dnao#B.s.: Vi Vn iu (ch.b.), V Yn Khanh, Phng Th Tng ; Dch: Rmah Vu, Kpa Pual#^aH. #^aGio dc#2009#^a15tr.^b19x21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Vi Vn iu#V Yn Khanh#Phng Th Tng#Rmah Vu#H.H#Kpa Pual#258256## 00607000000000301000450002600110000001900050001118100060001608200090002280800050 00310020012000360030013000480070079000610080005001400090011001450100005001560110 01700161020001800178020000900196020001300205005001200218005001500230005001500245 006001000260039000500270006001700275006000600292013000700298#VN19.01283#Vi?t#C45 0Y#895.9223#^214#C y t nh#Truyn tranh#B.s.: Vi Vn iu (ch.b.), Nguyn Th Th, Trn Th Khang ; Dch: Thch Rim...#^aH.#^aGio dc#2009#^a16tr.^b19x21cm#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Vi Vn iu#Nguyn Th Th#Trn Th Khang #Thch Rim#H.H#Thch Ngc Hng#L B#258257## 00622000000000301000450002600110000001900050001118100060001608200090002280800050 00310020016000360030013000520290020000650070085000850080005001700090011001750100 00500186011001700191020001800208020000900226020001300235005001200248005001600260 005001400276006000900290006000900299039000500308013000700313#VN19.01284#Vi?t#B10 1H#895.9223#^214#Bc H knh yu#Truyn tranh#Wa H khp h - eng#B.s.: Vi Vn iu (ch.b.), Nguyn Vn Hng, Phan Thanh H ; Dch: Rmah Vu, Kpa Pual#^aH.#^aGi o dc#2009#^a15tr.^b19x21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Vi Vn iu #Nguyn Vn Hng#Phan Thanh H#Rmah Vu#Kpa Pual#H.H#258258## 00567000000000289000450002600110000001900050001118100060001608200090002280800050 00310020017000360030013000530070062000660080005001280090011001330100005001440110 01700149020001800166020000900184020001300193005001200206005001400218006001000232 006001700242039000500259006000600264013000700270#VN19.01285#Vi?t#N304V#895.9223# ^214#Nim vui ca Sua#Truyn tranh#B.s.: Vi Vn iu (ch.b.), Phan Thanh H ; D ch: Thch Rim...#^aH.#^aGio dc#2009#^a12tr.^b19x21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Na m#Truyn tranh#Vi Vn iu#Phan Thanh H#Thch Rim#Thch Ngc Hng#H.H#L B#2 58259## 00576000000000289000450002600110000001900050001118100060001608200090002280800050 00310020022000360030013000580070064000710080005001350090011001400100005001510110 01700156020001800173020000900191020001300200005001200213005001600225006001000241 006001700251039000500268006000600273013000700279#VN19.01286#Vi?t#N304V#895.9223# ^214#Chuyn v b Chanh a#Truyn tranh#B.s.: Vi Vn iu (ch.b.), Hong Thu H ng ; Dch: Thch Rim...#^aH.#^aGio dc#2009#^a12tr.^b19x21cm#Vn hc thiu nhi# Vit Nam#Truyn tranh#Vi Vn iu#Hong Thu Hng#Thch Rim#Thch Ngc Hng#H.H #L B#258260## 00585000000000289000450002600110000001900050001118100070001608200090002380800050 00320020018000370030013000550290019000680070071000870080005001580090011001630100 00500174011001700179020001800196020000900214020001300223005001200236005001600248 006000800264006001100272039000500283013000700288#VN19.01287#Vi?t#CH527C#895.9223 #^214#Chuyn ca b Hoa#Truyn tranh#Jngx pv mr Hoax#B.s.: Vi Vn iu (ch.b. ), Hong Thu Hng ; Dch: M A L, L Th Hoa#^aH.#^aGio dc#2009#^a12tr.^b19x 21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Vi Vn iu#Hong Thu Hng#M A L #L Th Hoa#H.H#258261## 00631000000000301000450002600110000001900050001118100060001608200090002280800050 00310020016000360030013000520290027000650070086000920080005001780090011001830100 00500194011001700199020001800216020000900234020001300243005001200256005001600268 005001400284006000800298006001100306039000500317013000700322#VN19.01288#Vi?t#B10 1H#895.9223#^214#Bc H knh yu#Truyn tranh#Zv Cngz Hx cxinhz nhav#B.s.: V i Vn iu (ch.b.), Nguyn Vn Hng, Phan Thanh H ; Dch: M A L, L Th Hoa#^ aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b19x21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Vi Vn iu#Nguyn Vn Hng#Phan Thanh H#M A L#L Th Hoa#H.H#258262## 00583000000000289000450002600110000001900050001118100070001608200090002380800050 00320020018000370030013000550290019000680070070000870080005001570090011001620100 00500173011001700178020001800195020000900213020001300222005001200235005001600247 006000900263006000900272039000500281013000700286#VN19.01289#Vi?t#CH527V#895.9223 #^214#Chuyn v b Khoa#Truyn tranh#Tli ruai k Khoa#B.s.: Vi Vn iu (ch.b. ), Hong Thu Hng ; Dch: Rmah Vu, Kpa Pual#^aH.#^aGio dc#2009#^a12tr.^b19x2 1cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Vi Vn iu#Hong Thu Hng#Rmah Vu #Kpa Pual#H.H#258263## 00584000000000289000450002600110000001900050001118100060001608200090002280800050 00310020020000360030013000560290023000690070068000920080005001600090011001650100 00500176011001700181020001800198020000900216020001300225005001200238005001400250 006000900264006000900273039000500282013000700287#VN19.01290#Vi?t#N304V#895.9223# ^214#Nim vui ca H'soan#Truyn tranh#Tli hok m - ak Soan#B.s.: Vi Vn iu ( ch.b.), Phan Thanh H ; Dch: Rmah Vu, Kpa Pual#^aH.#^aGio dc#2009#^a12tr.^b1 9x21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Vi Vn iu#Phan Thanh H#Rmah V u#Kpa Pual#H.H#258264## 00611000000000301000450002600110000001900050001118100060001608200090002280800050 00310020016000360030013000520070079000650080005001440090011001490100005001600110 01700165020001800182020000900200020001300209005001200222005001600234005001400250 006001000264039000500274006001700279013000700296006000600303#VN19.01291#Vi?t#B10 1H#895.9223#^214#Bc H knh yu#Truyn tranh#B.s.: Vi Vn iu (ch.b.), Nguyn Vn Hng, Phan Thanh H ; Dch: Thch Rim...#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b19x21 cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Vi Vn iu#Nguyn Vn Hng#Phan Than h H#Thch Rim#H.H#Thch Ngc Hng#258265#L B## 00626000000000301000450002600110000001900050001118100070001608200090002380800050 00320020019000370030013000560290020000690070085000890080005001740090011001790100 00500190011001700195020001800212020000900230020001300239005001200252005001300264 005001600277006000800293006001100301039000500312013000700317#VN19.01292#Vi?t#TH4 00C#895.9223#^214#Th con v h nc#Truyn tranh#Lur thaz pngl x#B.s.: Vi V n iu (ch.b.), V Yn Khanh, Phng Th Tng ; Dch: M A L, L Th Hoa#^aH.# ^aGio dc#2009#^a15tr.^b19x21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Vi Vn iu#V Yn Khanh#Phng Th Tng#M A L#L Th Hoa#H.H#258266## 00575000000000289000450002600110000001900050001118100060001608200090002280800050 00310020017000360030013000530290015000660070069000810080005001500090011001550100 00500166011001700171020001800188020000900206020001300215005001200228005001400240 006000800254006001100262039000500273013000700278#VN19.01293#Vi?t#N304V#895.9223# ^214#Nim vui ca Sua#Truyn tranh#Su li sur saz#B.s.: Vi Vn iu (ch.b.), Pha n Thanh H ; Dch: M A L, L Th Hoa#^aH.#^aGio dc#2009#^a12tr.^b19x21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Vi Vn iu#Phan Thanh H#M A L#L Th Ho a#H.H#258267## 00615000000000301000450002600110000001900050001118100060001608200090002280800050 00310020012000360030013000480290017000610070085000780080005001630090011001680100 00500179011001700184020001800201020000900219020001300228005001200241005001500253 005001500268006000900283039000500292006000900297013000700306#VN19.01294#Vi?t#C45 0Y#895.9223#^214#C y t nh#Truyn tranh#Nai ia jrao anet#B.s.: Vi Vn iu (ch .b.), Nguyn Th Th, Trn Th Khang ; Dch: Rmah Vu, Kpa Pual#^aH.#^aGio dc# 2009#^a16tr.^b19x21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Vi Vn iu#Nguyn Th Th#Trn Th Khang#Rmah Vu#H.H#Kpa Pual#258268## 00612000000000301000450002600110000001900050001118100060001608200090002280800050 00310020019000360030013000550070078000680080005001460090011001510100005001620110 01700167020001800184020000900202020001300211005001200224005001300236005001600249 006001000265039000500275006001700280006000600297013000700303#VN19.01295#Vi?t#N30 4V#895.9223#^214#Th con v h nc#Truyn tranh#B.s.: Vi Vn iu (ch.b.), V Y n Khanh, Phng Th Tng ; Dch: Thch Rim...#^aH.#^aGio dc#2009#^a15tr.^b19x 21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Vi Vn iu#V Yn Khanh#Phng Th Tng#Thch Rim#H.H#Thch Ngc Hng#L B#258269## 00684000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010013000490020023000620030012000850070028000970220 00400125221001800129004001300147008000500160009001100165010000500176011003200181 02000180021302000040023102000120023500600090024703900050025601300070026101900090 0268015004400277005001300321#VN10.01296#VN10.01297#26000#Vi?t#B305N#823#^214#Le wis, C. S.#Bin nin s v Narnia#Tiu thuyt#C. S. Lewis ; Hng Vn dch#T.1#Ch u trai php s#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2010#^a271tr.^bTrn b 7 tp. - 18c m#Vn hc thiu nhi#Anh#Tiu thuyt#Hng Vn#H.H#258270#Dch Anh#Tn sch ngoi ba ghi: Bin nin s Narnia#Lewis, C. S.## 00695000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010013000490020023000620030012000850070028000970220 00400125221002900129004001300158008000500171009001100176010000500187011003200192 02000180022402000040024202000120024600600090025803900050026701900090027201500440 0281013000700325005001300332#VN10.01298#VN10.01299#23000#Vi?t#B305N#823#^214#Le wis, C. S.#Bin nin s v Narnia#Tiu thuyt#C. S. Lewis ; Hng Vn dch#T.2#S t, ph thy v ci t o#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2010#^a243tr.^bTrn b 7 tp. - 18cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Tiu thuyt#Hng Vn#H.H#Dch Anh#Tn sch n goi ba ghi: Bin nin s Narnia#258271#Lewis, C. S.## 00685000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420010013000490020023000620030012000850070028000970220 00400125221001900129004001300148008000500161009001100166010000500177011003200182 02000180021402000040023202000120023600600090024803900050025701900090026201500440 0271013000700315005001300322#VN10.01300#VN10.01301#Vi?t#B305N#823#^214#29000#Le wis, C. S.#Bin nin s v Narnia#Tiu thuyt#C. S. Lewis ; Hng Vn dch#T.3#Co n nga v cu b#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2010#^a307tr.^bTrn b 7 tp. - 18 cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Tiu thuyt#Hng Vn#H.H#Dch Anh#Tn sch ngoi ba g hi: Bin nin s Narnia#258272#Lewis, C. S.## 00683000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420010013000490020023000620030012000850070028000970220 00400125221001700129004001300146008000500159009001100164010000500175011003200180 02000180021202000040023002000120023400600090024603900050025501900090026001500440 0269013000700313005001300320#VN10.01302#VN10.01303#Vi?t#B305N#823#^214#29000#Le wis, C. S.#Bin nin s v Narnia#Tiu thuyt#C. S. Lewis ; Hng Vn dch#T.4#Ho ng t Caspian#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2010#^a303tr.^bTrn b 7 tp. - 18cm #Vn hc thiu nhi#Anh#Tiu thuyt#Hng Vn#H.H#Dch Anh#Tn sch ngoi ba ghi : Bin nin s Narnia#258273#Lewis, C. S.## 00699000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420010013000490020023000620030012000850070028000970220 00400125221003300129004001300162008000500175009001100180010000500191011003200196 02000180022802000040024602000120025000600090026203900050027101900090027601500440 0285013000700329005001300336#VN10.01304#VN10.01305#Vi?t#B305N#823#^214#32000#Le wis, C. S.#Bin nin s v Narnia#Tiu thuyt#C. S. Lewis ; Hng Vn dch#T.5#Tr n con tu hng ti bnh minh#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2010#^a339tr.^bTrn b 7 tp. - 18cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Tiu thuyt#Hng Vn#H.H#Dch Anh#Tn s ch ngoi ba ghi: Bin nin s Narnia#258274#Lewis, C. S.## 00680000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420010013000490020023000620030012000850070028000970220 00400125221001400129004001300143008000500156009001100161010000500172011003200177 02000180020902000040022702000120023100600090024303900050025201900090025701500440 0266013000700310005001300317#VN10.01306#VN10.01307#Vi?t#B305N#823#^214#32000#Le wis, C. S.#Bin nin s v Narnia#Tiu thuyt#C. S. Lewis ; Hng Vn dch#T.6#Ch ic gh bc#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2010#^a331tr.^bTrn b 7 tp. - 18cm#V n hc thiu nhi#Anh#Tiu thuyt#Hng Vn#H.H#Dch Anh#Tn sch ngoi ba ghi: B in nin s Narnia#258275#Lewis, C. S.## 00687000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420010013000490020023000620030012000850070028000970220 00400125221002100129004001300150008000500163009001100168010000500179011003200184 02000180021602000040023402000120023800600090025003900050025901900090026401500440 0273013000700317005001300324#VN10.01308#VN10.01309#Vi?t#B305N#823#^214#26000#Le wis, C. S.#Bin nin s v Narnia#Tiu thuyt#C. S. Lewis ; Hng Vn dch#T.7#Tr n chin cui cng#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2010#^a283tr.^bTrn b 7 tp. - 18cm#Vn hc thiu nhi#Anh#Tiu thuyt#Hng Vn#H.H#Dch Anh#Tn sch ngoi ba ghi: Bin nin s Narnia#258276#Lewis, C. S.## 00555000000000301000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900050 00510140008000560190005000641810006000690820006000758080005000810020011000860030 01300097007002700110022000400137005001200141006000800153008000500161009001100166 010000500177011001500182012003500197019001400232013000700246#VN10.01310#Hn Quc #Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#H.H#145000#Vi?t#H407C#895.7#^214#Hong cung#Tr uyn tranh#Park So Hee ; Lan Anh dch#T.8#Park So Hee#Lan Anh#^aH.#^aKim ng#20 10#^a175tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Dch Hn Quc#258277## 00555000000000301000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900050 00510140008000560190005000641810006000690820006000758080005000810020011000860030 01300097007002700110022000400137005001200141006000800153008000500161009001100166 010000500177011001500182012003500197019001400232013000700246#VN10.01311#Hn Quc #Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#H.H#145000#Vi?t#H407C#895.7#^214#Hong cung#Tr uyn tranh#Park So Hee ; Lan Anh dch#T.9#Park So Hee#Lan Anh#^aH.#^aKim ng#20 10#^a182tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Dch Hn Quc#258278## 00556000000000301000450002600110000002000130001102000180002402000090004203900050 00510140008000560190005000641810006000690820006000758080005000810020011000860030 01300097007002700110022000500137005001200142006000800154008000500162009001100167 010000500178011001500183012003500198019001400233013000700247#VN10.01312#Truyn t ranh#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#H.H#145000#Vi?t#H407C#895.7#^214#Hong cung#Tr uyn tranh#Park So Hee ; Lan Anh dch#T.10#Park So Hee#Lan Anh#^aH.#^aKim ng#2 010#^a180tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Dch Hn Quc#258279## 00556000000000301000450002600110000002000130001102000180002402000090004203900050 00510140008000560190005000641810006000690820006000758080005000810020011000860030 01300097007002700110022000500137005001200142006000800154008000500162009001100167 010000500178011001500183012003500198019001400233013000700247#VN10.01313#Truyn t ranh#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#H.H#145000#Vi?t#H407C#895.7#^214#Hong cung#Tr uyn tranh#Park So Hee ; Lan Anh dch#T.11#Park So Hee#Lan Anh#^aH.#^aKim ng#2 010#^a176tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Dch Hn Quc#258280## 00556000000000301000450002600110000002000130001102000180002402000090004203900050 00510140008000560190005000641810006000690820006000758080005000810020011000860030 01300097007002700110022000500137005001200142006000800154008000500162009001100167 010000500178011001500183012003500198019001400233013000700247#VN10.01314#Truyn t ranh#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#H.H#145000#Vi?t#H407C#895.7#^214#Hong cung#Tr uyn tranh#Park So Hee ; Lan Anh dch#T.12#Park So Hee#Lan Anh#^aH.#^aKim ng#2 010#^a180tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Dch Hn Quc#258281## 00556000000000301000450002600110000002000130001102000180002402000090004203900050 00510140008000560190005000641810006000690820006000758080005000810020011000860030 01300097007002700110022000500137005001200142006000800154008000500162009001100167 010000500178011001500183012003500198019001400233013000700247#VN10.01315#Truyn t ranh#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#H.H#145000#Vi?t#H407C#895.7#^214#Hong cung#Tr uyn tranh#Park So Hee ; Lan Anh dch#T.13#Park So Hee#Lan Anh#^aH.#^aKim ng#2 010#^a175tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Dch Hn Quc#258282## 00548000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020010000410030013000510070011000640220004000750080005000790090 03800084010000500122011003300127012002200160020001700182020000900199020001300208 005001100221039000500232013000700237019001400244#VN10.01316#14000#Vi?t#I-300D#8 95.7#^214#I do I do#Truyn tranh#Han Yurang#T.1#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn h a Vng Anh#2010#^a160tr.^bTrn b 15 tp. - 18cm#Dnh cho la tui 18+#Vn hc h in i#Hn Quc#Truyn tranh#Han Yurang#H.H#258283#Dch Hn Quc## 00548000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020010000410030013000510070011000640220004000750080005000790090 03800084010000500122011003300127012002200160020001700182020000900199020001300208 005001100221039000500232019001400237013000700251#VN10.01317#14000#Vi?t#I-300D#8 95.7#^214#I do I do#Truyn tranh#Han Yurang#T.2#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn h a Vng Anh#2010#^a160tr.^bTrn b 15 tp. - 18cm#Dnh cho la tui 18+#Vn hc h in i#Hn Quc#Truyn tranh#Han Yurang#H.H#Dch Hn Quc#258284## 00548000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020010000410030013000510070011000640220004000750080005000790090 03800084010000500122011003300127012002200160020001700182020000900199020001300208 005001100221039000500232019001400237013000700251#VN10.01318#14000#Vi?t#I-300D#8 95.7#^214#I do I do#Truyn tranh#Han Yurang#T.4#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn h a Vng Anh#2010#^a160tr.^bTrn b 15 tp. - 18cm#Dnh cho la tui 18+#Vn hc h in i#Hn Quc#Truyn tranh#Han Yurang#H.H#Dch Hn Quc#258285## 00548000000000289000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020010000410030013000510070011000640220004000750080005000790090 03800084010000500122011003300127012002200160020001700182020000900199020001300208 005001100221039000500232019001400237013000700251#VN10.01319#Vi?t#I-300D#895.7#^2 14#14000#I do I do#Truyn tranh#Han Yurang#T.6#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn h a Vng Anh#2010#^a160tr.^bTrn b 15 tp. - 18cm#Dnh cho la tui 18+#Vn hc h in i#Hn Quc#Truyn tranh#Han Yurang#H.H#Dch Hn Quc#258286## 00568000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070014000700220004000840080005000880090 03800093010000500131011003300136005001400169019001400183020001800197020000900215 020001300224039000500237012002900242013000700271#VN10.01320#14000#Vi?t#L431P#89 5.7#^214#Long phi bt bi#Truyn tranh#Moon Jung Hoo#T.2#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2009#^a184tr.^bTrn b 23 tp. - 18cm#Moon Jung Hoo#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#H.H#Truyn dnh cho la tui 17+# 258287## 00568000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070014000700220004000840080005000880090 03800093010000500131011003300136005001400169019001400183020001800197020000900215 020001300224039000500237012002900242013000700271#VN10.01321#14000#Vi?t#L431P#89 5.7#^214#Long phi bt bi#Truyn tranh#Moon Jung Hoo#T.3#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a182tr.^bTrn b 23 tp. - 18cm#Moon Jung Hoo#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#H.H#Truyn dnh cho la tui 17+# 258288## 00568000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070014000700220004000840080005000880090 03800093010000500131011003300136005001400169019001400183020001800197020000900215 020001300224039000500237012002900242013000700271#VN10.01322#14000#Vi?t#L431P#89 5.7#^214#Long phi bt bi#Truyn tranh#Moon Jung Hoo#T.5#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a168tr.^bTrn b 23 tp. - 18cm#Moon Jung Hoo#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#H.H#Truyn dnh cho la tui 17+# 258289## 00568000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070014000700220004000840080005000880090 03800093010000500131011003300136005001400169019001400183020001800197020000900215 020001300224039000500237012002900242013000700271#VN10.01323#15000#Vi?t#L431P#89 5.7#^214#Long phi bt bi#Truyn tranh#Moon Jung Hoo#T.6#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a202tr.^bTrn b 23 tp. - 18cm#Moon Jung Hoo#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#H.H#Truyn dnh cho la tui 17+# 258290## 00568000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070014000700220004000840080005000880090 03800093010000500131011003300136005001400169019001400183020001800197020000900215 020001300224039000500237012002900242013000700271#VN10.01324#15000#Vi?t#L431P#89 5.7#^214#Long phi bt bi#Truyn tranh#Moon Jung Hoo#T.7#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a202tr.^bTrn b 23 tp. - 18cm#Moon Jung Hoo#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#H.H#Truyn dnh cho la tui 17+# 258291## 00529000000000289000450002600110000002000180001102000090002902000130003800500090 00510140007000600190005000671810006000720820006000788080005000840020016000890030 01300105007000900118022000400127008000500131009001100136010000500147011003200152 012002900184039000500213019001400218013000700232#VN10.01325#Vn hc thiu nhi#H n Quc#Truyn tranh#Na Haran#14000#Vi?t#C107C#895.7#^214#Cnh ca ma h#Truyn tranh#Na Haran#T.7#^aH.#^aThi i#2010#^a157tr.^bTrn b 8 tp. - 18cm#Truyn dnh cho la tui 17+#H.H#Dch Hn Quc#258292## 00565000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020014000410030013000550070014000680220004000820080005000860090 03800091010000500129011003200134012002900166020001800195020000900213020001300222 005001400235039000500249013000700254019001400261#VN10.01326#14000#Vi?t#NG558Y#8 95.7#^214#Ngi yu hoa#Truyn tranh#Jeon Younghee#T.4#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a157tr.^bTrn b 7 tp. - 18cm#Truyn dnh cho la tui 17+#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Jeon Younghee#H.H#258293#Dch Hn Q uc## 00558000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400030013000550070014000680220004000820080005000860090 03800091010000500129011003200134012002200166020001800188020000900206020001300215 005001400228039000500242013000700247019001400254#VN10.01327#14000#Vi?t#556C#89 5.7#^214#ng chng i#Truyn tranh#Jeon Younghee#T.4#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ho Vng Anh#2010#^a158tr.^bTrn b 6 tp. - 18cm#Dnh cho la tui 16+#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Jeon Younghee#H.H#258294#Dch Hn Quc## 00572000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020021000410030013000620070014000750220004000890080005000930090 03800098010000500136011003200141012002900173020001800202020000900220020001300229 005001400242039000500256013000700261019001400268#VN10.01328#14000#Vi?t#CH106T#8 95.7#^214#Chng trai nh trng#Truyn tranh#Lee Young You#T.2#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ha Vng Anh#2010#^a196tr.^bTrn b 9 tp. - 18cm#Truyn dnh cho l a tui 17+#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Lee Young You#H.H#258295#Dc h Hn Quc## 00572000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020021000410030013000620070014000750220004000890080005000930090 03800098010000500136011003200141012002900173020001800202020000900220020001300229 005001400242039000500256019001400261013000700275#VN10.01329#14000#Vi?t#CH106T#8 95.7#^214#Chng trai nh trng#Truyn tranh#Lee Young You#T.3#^aH.#^aThi i ; Cng ty Vn ha Vng Anh#2010#^a184tr.^bTrn b 9 tp. - 18cm#Truyn dnh cho l a tui 17+#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Lee Young You#H.H#Dch Hn Q uc#258296## 00717000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020020000510030019000710290006000900070039000960080 00500135009001100140010000500151011001500156013000700171021021400178020001700392 005001300409039000500422020001200427#VN10.01331#VN10.01330#22000#Vi?t#T306H#495 .1#^214#Ting Hoa nng ng#Suy ngh v kin#I#Tri thc Vit b.s. ; M Th nh Ti h..#^aH.#^aThi i#2010#^a170tr.^b17cm#258297#Gii thiu cc mu m th oi thng dng dng trong vic th hin quan im, a ra li khuyn, li ngh , mu cu dng trong thuyt phc, cch th hin s ng , khng ng , s tn thnh v s khng tn thnh#Ting Trung Quc#M Thnh Ti#H.H#Sch t hc## 00706000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020020000510030021000710290006000920070039000980080 00500137009001100142010000500153011001500158021020100173020001700374005001300391 039000500404013000700409020001200416#VN10.01332#VN10.01333#22000#Vi?t#T306H#495 .1#^214#Ting Hoa nng ng#Nim vui v sc sng#I#Tri thc Vit b.s. ; M T hnh Ti h..#^aH.#^aThi i#2010#^a170tr.^b17cm#Gii thiu cc mu m thoi t hng dng dng trong vic a ra li mi, th hin s hnh phc v thch th, s hp dn, li cun, s ngc nhin, s lc quan, tnh hiu k, ghi nh, thc gic , ngha v#Ting Trung Quc#M Thnh Ti#H.H#258298#Sch t hc## 00638000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020020000510030018000710290006000890070039000950080 00500134009001100139010000500150011001500155021013600170020001700306005001300323 039000500336013000700341020001200348#VN10.01334#VN10.01335#20000#Vi?t#T306H#495 .1#^214#Ting Hoa nng ng#Yu cu v cm n#I#Tri thc Vit b.s. ; M Thn h Ti h..#^aH.#^aThi i#2010#^a155tr.^b17cm#Gii thiu cc mu m thoi thn g dng dng trong vic a ra li thnh cu, yu cu, ngh, gip , s cho p hp, cm n v xin li#Ting Trung Quc#M Thnh Ti#H.H#258299#Sch t hc## 00685000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020020000510030022000710290006000930070039000990080 00500138009001100143010000500154011001500159021017900174020001700353005001300370 039000500383013000700388020001200395#VN10.01336#VN10.01337#21000#Vi?t#T306H#495 .1#^214#Ting Hoa nng ng#Sinh hot thng ngy#I#Tri thc Vit b.s. ; M Thnh Ti h..#^aH.#^aThi i#2010#^a161tr.^b17cm#Gii thiu cc mu m thoi thng dng dng trong cc tnh hung mua sm, hi gi c, n v thc ung, xe m phim, bo ch tp ch, chp nh, ni chuyn phim, s c giao thng#Ting Trun g Quc#M Thnh Ti#H.H#258300#Sch t hc## 00623000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020020000510030022000710290006000930070039000990080 00500138009001100143010000500154011001500159021011700174020001700291005001300308 039000500321013000700326020001200333#VN10.01338#VN10.01339#22000#Vi?t#T306H#495 .1#^214#Ting Hoa nng ng#L gii v gii thch#I#Tri thc Vit b.s. ; M Thnh Ti h..#^aH.#^aThi i#2009#^a167tr.^b17cm#Gii thiu cc mu m thoi v cc thnh ng thng dng dng l gii v gii thch trong giao tip ting Tru ng Quc#Ting Trung Quc#M Thnh Ti#KVn#258301#Sch t hc## 00655000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020020000510030009000710290006000800070039000860080 00500125009001100130010000500141011001500146021016200161020001700323005001300340 039000500353013000700358020001200365#VN10.01340#VN10.01341#24000#Vi?t#T306H#495 .1#^214#Ting Hoa nng ng#Giao lu#I#Tri thc Vit b.s. ; M Thnh Ti h. .#^aH.#^aThi i#2009#^a186tr.^b17cm#Gii thiu cc mu m thoi v cc thnh ng thng dng dng trong giao tip ting Trung Quc nh gii thiu tn ring, t hng tin c nhn, cch cho tm bit...#Ting Trung Quc#M Thnh Ti#KVn#25830 2#Sch t hc## 00670000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020020000510030015000710290006000860070039000920080 00500131009001100136010000500147011001500152021017100167020001700338005001300355 039000500368013000700373020001200380#VN10.01342#VN10.01343#21000#Vi?t#T306H#495 .1#^214#Ting Hoa nng ng#Mi tnh hung#I#Tri thc Vit b.s. ; M Thnh T i h..#^aH.#^aThi i#2009#^a160tr.^b17cm#Gii thiu cc mu m thoi v cc thnh ng thng dng dng trong mi tnh hung nh nh hng, tim m vin, hiu ct tc, bu in, ngn hng, th vin, n cng an...#Ting Trung Quc#M Thnh Ti#KVn#258303#Sch t hc## 00699000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020020000510030019000710290006000900070039000960080 00500135009001100140010000500151011001500156021019600171020001700367005001300384 039000500397013000700402020001200409#VN10.01344#VN10.01345#23000#Vi?t#T306H#495 .1#^214#Ting Hoa nng ng#Sinh hot gia nh#I#Tri thc Vit b.s. ; M Th nh Ti h..#^aH.#^aThi i#2009#^a110tr.^b17cm#Gii thiu cc mu m thoi v cc thnh ng thng dng dng trong sinh hot gia nh, cc ch nh thi tit , thi gian v ngy thng, nh ca v cn h, cuc sng gia nh, gi in thoi ...#Ting Trung Quc#M Thnh Ti#KVn#258304#Sch t hc## 00668000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020020000510030020000710290006000910070039000970080 00500136009001100141010000500152011001500157021016400172020001700336005001300353 039000500366013000700371020001200378#VN10.01346#VN10.01347#22000#Vi?t#T306H#495 .1#^214#Ting Hoa nng ng#Bun ru v lo lng#I#Tri thc Vit b.s. ; M Th nh Ti h..#^aH.#^aThi i#2009#^a167tr.^b17cm#Gii thiu cc mu m thoi th ng dng dng khi c s lo lng, lnh m, bun chn, s phin phc, phn nn, s tranh ci, mt mi, tht vng. s hi, s do d...#Ting Trung Quc#M Thnh T i#KVn#258305#Sch t hc## 00568000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070032000800220004001122210019001160080 00500135009001100140010000500151011001500156020001800171020001100189020001300200 005001300213006001200226039000500238013000700243019001600250#VN10.01348#19500#V i?t#450L#895.1#^214# Long vin siu bun ci#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Ph ng Linh dch#T.1#u ph R-Man-tic#^aH.#^aKim ng#2010#^a131tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#KVn#258306#Dch Trun g Quc## 00569000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070032000800220004001122210020001160080 00500136009001100141010000500152011001500157020001800172020001100190020001300201 005001300214006001200227039000500239019001600244013000700260#VN10.01349#19500#V i?t#450L#895.1#^214# Long vin siu bun ci#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Ph ng Linh dch#T.2#Thi B u kho tu#^aH.#^aKim ng#2010#^a131tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#KVn#Dch Trung Quc #258307## 00566000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070032000800220004001122210017001160080 00500133009001100138010000500149011001500154020001800169020001100187020001300198 005001300211006001200224039000500236019001600241013000700257#VN10.01350#19500#V i?t#450L#895.1#^214# Long vin siu bun ci#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Ph ng Linh dch#T.3#Ma qu truyn k#^aH.#^aKim ng#2010#^a131tr.^b17cm#Vn hc th iu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#KVn#Dch Trung Quc#25 8308## 00568000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070032000800220004001122210019001160080 00500135009001100140010000500151011001500156020001800171020001100189020001300200 005001300213006001200226039000500238019001600243013000700259#VN10.01351#19500#V i?t#450L#895.1#^214# Long vin siu bun ci#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Ph ng Linh dch#T.4#Tri ngt tnh yu#^aH.#^aKim ng#2010#^a131tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#KVn#Dch Trung Quc# 258309## 00570000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070032000800220004001122210021001160080 00500137009001100142010000500153011001500158020001800173020001100191020001300202 005001300215006001200228039000500240019001600245013000700261#VN10.01352#19500#V i?t#450L#895.1#^214# Long vin siu bun ci#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Ph ng Linh dch#T.5#i cm t chua ngt#^aH.#^aKim ng#2010#^a131tr.^b17cm#Vn h c thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#KVn#Dch Trung Qu c#258310## 00565000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070032000800220004001122210016001160080 00500132009001100137010000500148011001500153020001800168020001100186020001300197 005001300210006001200223039000500235019001600240013000700256#VN10.01353#19500#V i?t#450L#895.1#^214# Long vin siu bun ci#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Ph ng Linh dch#T.6#Hong c heo#^aH.#^aKim ng#2010#^a131tr.^b17cm#Vn hc thi u nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#KVn#Dch Trung Quc#258 311## 00568000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070032000800220004001122210019001160080 00500135009001100140010000500151011001500156020001800171020001100189020001300200 005001300213006001200226039000500238019001600243013000700259#VN10.01354#19500#V i?t#450L#895.1#^214# Long vin siu bun ci#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Ph ng Linh dch#T.7#Bang t lt v i#^aH.#^aKim ng#2010#^a131tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#KVn#Dch Trung Quc# 258312## 00568000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070032000800220004001122210019001160080 00500135009001100140010000500151011001500156020001800171020001100189020001300200 005001300213006001200226039000500238019001600243013000700259#VN10.01355#19500#V i?t#450L#895.1#^214# Long vin siu bun ci#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Ph ng Linh dch#T.8#Sn tri ch hoang#^aH.#^aKim ng#2010#^a131tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#KVn#Dch Trung Quc# 258313## 00567000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070032000800220004001122210018001160080 00500134009001100139010000500150011001500155020001800170020001100188020001300199 005001300212006001200225039000500237019001600242013000700258#VN10.01356#19500#V i?t#450L#895.1#^214# Long vin siu bun ci#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Ph ng Linh dch#T.9# nht kim thi#^aH.#^aKim ng#2010#^a131tr.^b17cm#Vn hc t hiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#KVn#Dch Trung Quc#2 58314## 00568000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400030013000670070032000800220005001122210018001170080 00500135009001100140010000500151011001500156020001800171020001100189020001300200 005001300213006001200226039000500238019001600243013000700259#VN10.01357#19500#V i?t#450L#895.1#^214# Long vin siu bun ci#Truyn tranh#Au Yao Hsing ; Ph ng Linh dch#T.10#i chin sc sc#^aH.#^aKim ng#2010#^a131tr.^b17cm#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Au Yao Hsing#Phng Linh#KVn#Dch Trung Quc# 258315## 00615000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070069000660220004001352210019001390080 00500158009001100163010000500174011001500179020001800194020000900212020001300221 005001300234005001300247006001500260039000500275013000700280019001400287#VN10.01 358#20000#Vi?t#T104Q#895.6#^214#Tam quc ch#Truyn tranh#Nguyn tc: Terashima Yu ; Tranh: L Ch Thanh ; Nguyn H Thu dch#T.1#Kt ngha vn o#^aH.#^aKi m ng#2010#^a348tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Terashima Yu# L Ch Thanh#Nguyn H Thu#KVn#258316#Dch Nht Bn## 00613000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070069000660220004001352210017001390080 00500156009001100161010000500172011001500177020001800192020000900210020001300219 005001300232005001300245006001500258039000500273019001400278013000700292#VN10.01 359#20000#Vi?t#T104Q#895.6#^214#Tam quc ch#Truyn tranh#Nguyn tc: Terashima Yu ; Tranh: L Ch Thanh ; Nguyn H Thu dch#T.2#Anh hng hi ng#^aH.#^aKim ng#2010#^a311tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Terashima Yu#L Ch Thanh#Nguyn H Thu#KVn#Dch Nht Bn#258317## 00609000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070069000660220004001352210013001390080 00500152009001100157010000500168011001500173020001800188020000900206020001300215 005001300228005001300241006001500254039000500269019001400274013000700288#VN10.01 360#20000#Vi?t#T104Q#895.6#^214#Tam quc ch#Truyn tranh#Nguyn tc: Terashima Yu ; Tranh: L Ch Thanh ; Nguyn H Thu dch#T.3#Lin hon k#^aH.#^aKim ng #2010#^a360tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Terashima Yu#L Ch Thanh#Nguyn H Thu#KVn#Dch Nht Bn#258318## 00617000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070069000660220004001352210021001390080 00500160009001100165010000500176011001500181020001800196020000900214020001300223 005001300236005001300249006001500262039000500277019001400282013000700296#VN10.01 362#20000#Vi?t#T104Q#895.6#^214#Tam quc ch#Truyn tranh#Nguyn tc: Terashima Yu ; Tranh: L Ch Thanh ; Nguyn H Thu dch#T.4#Chin thng Hoi Nam#^aH.#^a Kim ng#2010#^a353tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Terashima Y u#L Ch Thanh#Nguyn H Thy#KVn#Dch Nht Bn#258319## 00614000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070069000660220004001352210018001390080 00500157009001100162010000500173011001500178020001800193020000900211020001300220 005001300233005001300246006001500259039000500274019001400279013000700293#VN10.01 363#20000#Vi?t#T104Q#895.6#^214#Tam quc ch#Truyn tranh#Nguyn tc: Terashima Yu ; Tranh: L Ch Thanh ; Nguyn H Thu dch#T.5#Kt cc ca L B#^aH.#^aKim ng#2010#^a341tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Terashima Yu#L Ch Thanh#Nguyn H Thu#KVn#Dch Nht Bn#258320## 00617000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070069000660220004001352210021001390080 00500160009001100165010000500176011001500181020001800196020000900214020001300223 005001300236005001300249006001500262039000500277019001400282013000700296#VN10.01 361#20000#Vi?t#T104Q#895.6#^214#Tam quc ch#Truyn tranh#Nguyn tc: Terashima Yu ; Tranh: L Ch Thanh ; Nguyn H Thu dch#T.6#Ba ln n lu tranh#^aH.#^a Kim ng#2010#^a321tr.^b15cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Terashima Y u#L Ch Thanh#Nguyn H Thu#KVn#Dch Nht Bn#258321## 00576000000000301000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900050 00510140007000560190005000631810006000680820006000748080005000800020016000850030 01300101007002900114022000400143005001400147006000800161008001800169009001100187 010000500198011001500203019001400218012003500232013000700267#VN10.01364#Nht Bn #Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#KVn#14000#Vi?t#T203V#895.6#^214#Tenchi v dng !#Truyn tranh#Okuda Hitoshi ; Hi Th dch#T.7#Okuda Hitoshi#Hi Th#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2010#^a177tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#258322## 00620000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580290022000710070031000930220004001240080 01800128009001100146010000500157011001500162012004000177020001700217020000900234 020001300243005001600256006000800272039000500280019001400285013000700299#VN10.01 365#14000#Vi?t#G107X#895.6#^214#Gnh xic qui d#Truyn tranh#Le Crique de Kar akuri#Fujita Kazuhiro ; Hi Th dch#T.4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a187 tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc hin i#Nht Bn#Truy n tranh#Fujita Kazuhiro#Hi Th#KVn#Dch Nht Bn#258323## 00536000000000289000450002600110000018100070001101400070001801900050002500200110 00300030013000410070034000540220005000880080018000930090011001110100005001220110 01500127019001400142020001800156020000900174020001300183005001700196006001000213 039000500223082000600228808000500234013000700239#VN10.01366#SK313B#14000#Vi?t#S kip Beat!#Truyn tranh#Yoshiki Nakamura ; ng Nghi dch#T.17#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2010#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn t ranh#Yoshiki Nakamura#ng Nghi#KVn#895.6#^214#258324## 00587000000000301000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900050 00510140007000560190005000631810007000680820006000758080005000810020018000860030 01300104007002600117022000500143005001100148006000800159008001800167009001100185 010000500196011001500201019001400216015004800230013000700278#VN10.01367#Nht Bn #Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#KVn#14000#Vi?t#KH110V#895.6#^214#Kht vng v ch#Truyn tranh#Koyama Yuu ; Hi Th dch#T.28#Koyama Yuu#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a173tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Tn sch ngoi ba ghi: Kht vng v ch Genki#258325## 00538000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020009000410030013000500070036000630220005000990050017001040060 01200121008001800133009001100151010000500162011001500167019001400182020001800196 020000900214020001300223039000500236013000700241#VN10.01368#14000#Vi?t#I-312Y#8 95.6#^214#Inuyasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T.13#Takahas hi Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#258326## 00622000000000313000450002600110000002000170001102000110002802000130003903900050 00520190005000571810006000620820006000688080005000740140007000790020008000860030 01300094007004600107022000500153008001800158009001100176010000500187011001500192 012004000207019001600247005001400263005001300277006001100290013000700301#VN10.01 369#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#KVn#Vi?t#V400T#895.1#^214#14000#V thn#Truyn tranh#Wan Yat Leung, Tang Chi Fai ; Trung Kin dch#T.62#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a130tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh# Dch Trung Quc#Wan Yat Leung#Tang Chi Fai#Trung Kin#258327## 00930000000000277000450001400070000001900050000718100060001208200070001880800050 00250010015000300020017000450030068000620070015001300080018001450090035001630100 00500198011001500203015008600218039000500304013000700309021028100316020001300597 020001400610020001700624020001100641#16500#Vi?t#H250T#025.04#^214#Ng Thanh Th o#H thng tm tin#Gio trnh dnh cho sinh vin chuyn ngnh Th vin - Thng t in hc#Ng Thanh Tho#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010# ^a211tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Quc gia TP H Ch Minh. Trng i hc Khoa h c X hi v Nhn vn#KVn#258328#Trnh by nhng kin thc c bn v h thng t m tin; h thng cng c x l ng ngha trong cc h thng tm tin; t chc thn g tin trong h thng tm tin; thit k h thng tm tin; h thng tm tin th c ng, tm tin t ng ho; nh gi hiu qu hot ng ca h thng tm tin#Th vi n hc#Thng tin hc#H thng tm tin#Gio trnh## 00514000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020043000510070015000940080018001090090035001270100 00500162011001500167020000500182020000600187020001400193020001400207005001500221 039000500236013000700241#VV10.04686#VV10.04687#18000#Vi?t#M458T#372.7#^214#103 bi ton bi dng hc sinh gii lp 3#Phm Huy Hong#^aTp. H Ch Minh#^ai h c Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a105tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Hc sinh gii#Sch c thm#Phm Huy Hong#KVn#258329## 00545000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820007000428080005000490020020000540070030000740220004001040080018001080090 03500126010000500161011001500166020000500181020000600186020000800192020001400200 005001300214005001600227039000500243013000700248#VV10.04688#VV10.04689#22000#Vi ?t#GI-103B#510.76#^214#Gii bi tp ton 6#Phan Vn c, Nguyn Anh Dng#T.1#^aT p. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a116tr.^b24cm#Ton#Lp 6 #Bi tp#Sch c thm#Phan Vn c#Nguyn Anh Dng#KVn#258330## 00498000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020018000530070015000710080018000860090035001040100 00500139011001500144020000800159020000600167020001400173005001500187039000500202 004001800207013000700225#VV10.04690#VV10.04691#28000#Vi?t#H419T#546.076#^214#H c tt ho hc 9#L nh Nguyn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch M inh#2010#^a160tr.^b24cm#Ho hc#Lp 9#Sch c thm#L nh Nguyn#KVn#Ti bn ln th 2#258331## 00562000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020038000540030022000920070013001140080018001270090 03500145010000500180011001500185020000700200020000600207020001400213005001300227 039000500240020000800245020001200253013000700265#VV10.04692#VV10.04693#54000#Vi ?t#H561D#512.0076#^214#Hng dn gii nhanh bi tp i s 9#T lun - trc nghi m#Bi Ngc Anh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a315t r.^b24cm#i s#Lp 9#Sch c thm#Bi Ngc Anh#KVn#Bi tp#Trc nghim#258332 ## 00710000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020079000540030054001330070030001870220004002170080 01800221009003500239010000500274011001500279020000700294020000800301020001200309 020002000321020001400341005001300355005001600368039000500384013000700389#VV10.04 694#VV10.04695#33000#Vi?t#PH561P#530.076#^214#Phng php gii nhanh cc dng b i tp trc nghim vt l trung hc ph thng#Theo chng trnh mi nht ca B Gio dc v o to#H Ngha Anh, Nguyn Anh Hin#T.1#^aTp. H Ch Minh#^ai h c Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a208tr.^b24cm#Vt l#Bi tp#Trc nghim#Ph th ng trung hc#Sch c thm#H Ngha Anh#Nguyn Anh Hin#KVn#258333## 00635000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020045000550030028001000070032001280080018001600090 03500178010000500213011001500218020000700233020002000240020001400260005001500274 039000500289020000900294020000700303005001600310013000700326#VV10.04696#VV10.046 97#33000#Vi?t#PH561P#512.0076#^214#Phng php hm s trong cc bi ton i s #Luyn thi cao ng, i hc#Nguyn Tt Thu, Trn Vn Thng#^aTp. H Ch Minh#^ ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a196tr.^b24cm#i s#Ph thng trung hc #Sch c thm#Nguyn Tt Thu#KVn#Bi ton#Hm s#Trn Vn Thng#258334## 00676000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020066000530030055001190070011001740220004001850080 01800189009003500207010000500242011001500247020000700262020000800269020001200277 020001400289020001500303005001100318039000500329013000700334020002100341#VV10.04 698#VV10.04699#33000#Vi?t#T527T#515.076#^214#Tuyn tp cc bi tp t lun v t rc nghim phng trnh vi phn#Bin son theo chng trnh ca B Gio dc v o to#V i Mau#T.2#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010# ^a189tr.^b24cm#Lp 12#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Sch luyn thi#V i Ma u#KVn#258335#Phng trnh vi phn## 00840000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440010011000490020048000600030011001080070029001190080018001480090 03500166010000500201011001500206039000500221005001100226013000700237021020300244 020000900447020000900456020001000465020000800475020001800483020002500501#VV10.04 701#VV10.04700#50000#Vi?t#741.60285#^214#Phng Hoa#Thit k m thut qung co vi Illustrator CS4#Gio trnh#B.s.: Phng Hoa, Tng Thu#^aTp. H Ch Minh#^ ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a271tr.^b24cm#KVn#Tng Thu#258336#Gm 11 bi tp hng dn thc hnh v bt ch, bnh mm xe hi, con ong vng, m b o him, bnh du nht, logo, thit k ba sch...s dng cng c v vector linh hot trong chng trnh Illustrator CS4#Thit k#M thut#Qung co#S dng#Phn mm my tnh#Phn mm Illustrator CS4## 00679000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020058000510030016001090070042001250080018001670090 03500185010000500220011001500225020000500240020000700245020001400252005001400266 03900050028002000080028500500130029302000200030600500130032601300070033902000070 0346#VV10.04702#VV10.04703#59000#Vi?t#H561D#507.6#^214#Hng dn gii chi tit thi thuyn sinh i hc khi A#Ton - l - ho#Phan Vn on, Mai Vn Thi, L Thanh Hi#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a371tr.^b 24cm#Ton#Vt l#Sch c thm#Phan Vn on#KVn#Ho hc#Mai Vn Thi#Ph thng trung hc#L Thanh Hi#258337# thi## 00691000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020058000510030018001090070046001270080018001730090 03500191010000500226011001500231020000500246020000900251020001400260005001400274 03900050028802000080029300500170030102000200031800500130033801300070035102000070 0358#VV10.04704#VV10.04705#44000#Vi?t#H561D#507.6#^214#Hng dn gii chi tit thi thuyn sinh i hc khi B#Ton - ho - sinh#Phan Vn on, Mai Th Thu Nga, L Thanh Hi#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a25 9tr.^b24cm#Ton#Sinh hc#Sch c thm#Phan Vn on#KVn#Ho hc#Mai Th Thu N ga#Ph thng trung hc#L Thanh Hi#258338# thi## 00777000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020045000520030061000970070082001580080018002400090 03500258010000500293011001500298020000500313020001400318005001100332039000500343 02000200034800500140036800500180038202000150040000500220041501300070043702000070 0444#VV10.04706#VV10.04707#32000#Vi?t#C125T#510.76#^214#Cu trc thi v ph ng php gii mn ton#n luyn thi tt nghip THPT - tuyn sinh i hc, cao ng#B.s.: L Vn i (ch.b.), Phm Ch Dng, Nguyn Th Phng, Phm Trn Thu Ph ng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a224tr.^b24cm#To n#Sch c thm#L Vn i#KVn#Ph thng trung hc#Phm Ch Dng#Nguyn Th Ph ng#Sch luyn thi#Phm Trn Thu Phng#258339# thi## 00782000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020047000530030061001000070082001610080018002430090 03500261010000500296011001500301020000700316020001400323005001100337039000500348 02000200035300500140037300500180038702000150040500500220042001300070044202000070 0449#VV10.04708#VV10.04709#32000#Vi?t#C125T#530.076#^214#Cu trc thi v ph ng php gii mn vt l#n luyn thi tt nghip THPT - tuyn sinh i hc, cao ng#B.s.: L Vn i (ch.b.), Phm Ch Dng, Nguyn Th Phng, Phm Trn Thu Phng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a225tr.^b24cm #Vt l#Sch c thm#L Vn i#KVn#Ph thng trung hc#Phm Ch Dng#Nguyn T h Phng#Sch luyn thi#Phm Trn Thu Phng#258340# thi## 00784000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020048000530030061001010070082001620080018002440090 03500262010000500297011001500302020000800317020001400325005001100339039000500350 02000200035500500140037500500180038902000150040700500220042201300070044402000070 0451#VV10.04711#VV10.04710#32000#Vi?t#C125T#546.076#^214#Cu trc thi v ph ng php gii mn ho hc#n luyn thi tt nghip THPT - tuyn sinh i hc, ca o ng#B.s.: L Vn i (ch.b.), Phm Ch Dng, Nguyn Th Phng, Phm Trn Thu Phng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a241tr.^b24c m#Ho hc#Sch c thm#L Vn i#KVn#Ph thng trung hc#Phm Ch Dng#Nguyn Th Phng#Sch luyn thi#Phm Trn Thu Phng#258341# thi## 00853000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020049000530030061001020070081001630080018002440090 03500262010000500297011001500302020000900317020001400326005001100340039000500351 02000200035600500180037600500210039402000100041502000090042502000140043402000150 0448005001400463013000700477020000700484#VV10.04712#VV10.04713#32000#Vi?t#C125T #576.076#^214#Cu trc thi v phng php gii mn sinh hc#n luyn thi tt nghip THPT - tuyn sinh i hc, cao ng#B.s.: L Vn i (ch.b.), Nguyn Th Phng, Nguyn Th Thin Tr, Phm Ch Dng#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gi a Tp. H Ch Minh#2010#^a228tr.^b24cm#Sinh hc#Sch c thm#L Vn i#KVn#Ph thng trung hc#Nguyn Th Phng#Nguyn Th Thin Tr#Di truyn#Tin ho#Sinh thi hc#Sch luyn thi#Phm Ch Dng#258342# thi## 01172000000000337000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100070 00350820013000428080005000550020054000600070047001140080005001610090014001660100 00500180011001500185015006200200021044100262020001000703020001100713020002100724 02000090074500500160075400500120077000500140078200500120079600500140080803900050 0822013000700827#VV10.04715#VV10.04714#160000#Vi?t#TH523#333.91009597#^214#Thu in Vit Nam tim nng v trin vng pht trin#Phm Khnh Ton, c Qun, Phm L Thanh...#^aH.#^aCng thng#2010#^a179tr.^b26cm#TTS ghi: B Cng thn g. Tp ch Cng nghip - V Nng lng#Tng quan v lch s pht trin thu in Vit Nam, cc d n thu in v s c xy dng trn phm vi c nc; tng hp kin phn tch, nh gi ca cc chuyn gia, cc nh khoa hc, ch d n v doanh nghip v thc trng, tim nng pht trin thu in; cc gii php kh c phc nhng hn ch, bt cp. Ngoi ra cn gii thiu cc vn bn php lut li n quan n lnh vc pht trin thu in, doanh nghip tham gia d n thu in# Thu in#Trin vng#Tim nng pht trin#Vit Nam#Phm Khnh Ton# c Qun#P hm L Thanh#V Th Hin#Phm Khnh Ly#KVn#258343## 01029000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550020040000600220004001002210178001040080 00500282009002800287010000500315011001500320015003900335039000500374021023600379 02000100061502000090062502000090063402000170064302000090066002000110066901300070 0680020000400687#VV10.04719#VV10.04718#VV10.04720#75000#Vi?t#V115K#383#^214#Vn kin i hi UPU Gi - Ne - V 2008#T.2#Th l Bu phm v ngh nh th cui c ng. Th l Bu kin v ngh nh th cui cng. Th l Thi hnh hip nh cc d ch v thanh ton qua bu chnh v ngh nh th cui cng#^aH.#^aThng tin v T ruyn thng#2010#^a558tr.^b21cm#TTS ghi: Lin minh Bu chnh th gii#KVn#Gii thiu cc ngh nh th quy nh thc thi cc iu khon v Bu phm, bu kin, qun l dch v thanh ton qua bu chnh, cc iu khon chuyn tip v cui c ng p dng th l thi hnh Cng c ca Lin minh Bu chnh th gii...#Bu chn h#Bu in#Bu kin#Vn kin i hi#Bu phm#Thanh ton#258344#UPU## 00764000000000277000450002000110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020040000380220004000782210071000820080005001530090028001580100 00500186011001500191015003900206039000500245021018900250020001000439020000900449 020001700458013000700475020000400482#Chin lc#48000#Vi?t#V115K#383#^214#Vn k in i hi UPU Gi - Ne - V 2008#T.3#Chin lc Bu chnh th gii. Cc ngh q uyt, quyt nh, khuyn ngh#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a328tr.^b21 cm#TTS ghi: Lin minh Bu chnh th gii#KVn#Gii thiu cu trc v ni dung c a Chin lc Bu chnh Nai-r-bi. Cc ngh quyt, quyt nh, khuyn ngh ngoi cc ni dung lin quan ti sa i b sung vn kin i hi UPU ln th 24#Bu chnh#Bu in#Vn kin i hi#258345#UPU## 00823000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820007000518080005000580020058000630070011001210080005001320090 02800137010000500165011001500170021030000185020001800485020001100503020000800514 039000500522013000700527001001100534#VV10.04724#VV10.04725#VV10.04726#15000#Vi? t#M112T#004.16#^214#My tnh xch tay - Nguyn tc s dng v khc phc s c#Ng V Hi#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a112tr.^b21cm#Trnh by cc nguy n tc chung khi s dng my tnh xch tay nh khai thc tin ch ca my, s d ng my ng cch, khc phc li khi my khng khi ng, b t, ti u ngun i n, kt ni mng... Ngoi ra cn mt s vn hi - p khc phc mt s s c thng gp khi s dng my tnh xch tay#My tnh xch tay#Nguyn tc#S dng#K Vn#258346#Ng V Hi## 00935000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820007000528080005000590020054000640070014001180080005001320090 02800137010000500165011001500170021031400185020001500499020001000514020000900524 039000500533001001400538012003100552020000800583020002300591013000700614#VV10.04 727#VV10.04728#VV10.04729#39000#Vi?t#TR527H#384.55#^214#Truyn hnh s di ng: Cng ngh thit b v dch v#Nguyn Qu S#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#20 10#^a234tr.^b21cm#Nhng kin thc c bn v truyn hnh s di ng v cc cng n gh truyn hnh di ng c s dng trn th gii. Gii thiu v 2 cng ngh tr uyn hnh T-DMB v DVB-H ang c s dng ti Vit Nam. Cng ngh 3G trong truy n hnh di ng cng c im, cch s dng mt s thit b u cui truyn hnh di ng...#Truyn hnh s#Cng ngh#Thit b#KVn#Nguyn Qu S#T sch Khoa h c cng ngh mi#Dch v#Truyn hnh s di ng#258347## 00773000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550020017000600070013000770080005000900090 02800095010000500123011001500128021020400143020000500347020001300352039000500365 001001300370012003400383004003600417013000700453020001100460#VV10.04730#VV10.047 31#VV10.04732#35000#Vi?t#T406H#511#^214#Ton hc ri rc#Don Tam Ho#^aH.#^aTh ng tin v Truyn thng#2010#^a316tr.^b21cm#Trnh by v cc vn c bn ca l thuyt tp hp, nh x, cc quan h, nguyn l quy np v ng dng cc vn trong tin hc, thut ton, thut ton quy, cc thut m, l thuyt t hp , logic#Ton#Ton ri rc#KVn#Don Tam Ho#Ton hc v Khoa hc t nhin - A#In ln th 2 c sa cha v b sung#258348#Gio trnh## 00876000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820007000518080005000580020056000630070013001190080005001320090 02800137010000500165011001500170021031500185020002000500039000500520001001300525 020000900538020002200547013000700569020001000576#VV10.04733#VV10.04735#VV10.0473 4#39000#Vi?t#C460S#005.75#^214#C s d liu quan h v cng ngh phn tch - t hit k#L Vn Phng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a220tr.^b24cm#Tng q uan cc khi nim v kin thc c bn v c s d liu, m hnh c s d liu qu an h ca E. F. Codd. Trnh by ton b quy trnh phn tch, thit k mt CSDL, bao gm phn tch yu cu d liu, pht trin m hnh phn tch d liu, thit k CSDL mc logic v mc vt l, thit k an ton bo mt cho CSDL...#Cng ngh t hng tin#KVn#L Vn Phng#Thit k#C s d liu quan h#258349#Phn tch## 01114000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820009000518080005000600020035000650070046001000080005001460090 01800151010000500169011001500174015005900189005001500248005001400263039000500277 02000120028202000090029400500100030300500160031300500170032901300070034601200550 0353021034500408020001100753#VV10.04736#VV10.04738#VV10.04737#41000#Vi?t#D300S# 495.9228#^214#Di sn ca H Ch Tch v ngn ng#Hong Vn Hnh, Hong Tu, Nguy n Kim Thn...#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a251tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa h c x hi Vit Nam. Vin Ngn ng hc#Hong Vn Hnh#Bi Khc Vit#KVn#H Ch Mi nh#Ngn ng#Hong Tu#Nguyn Kim Thn#Nguyn Phan Cnh#258350#B sch K nim 12 0 nm ngy sinh Ch tch H Ch Minh#Nhng bi nghin cu v phong cch ngn ng H Ch Minh, cch vit d hiu ca Bc; nhng nt c sc trong cch dng t v ng, thnh ng, tc ng khi Bc lm th, vit bo ch chnh lun hay trong giao t ip; nhng t tng ln ca Bc v cch s dng ting Vit v to ra mt phong c ch c sc Vit Nam, gi gn s trong sng ca ting Vit...#Ting Vit## 00817000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010016000600020031000760030017001070070 01600124008000500140009001800145010000500163011001500168021025900183020001000442 020001100452020000900463020001100472039000500483013000700488020000800495#VV10.04 740#VV10.04739#VV10.04741#54000#Vi?t#113#428#^214#Nguyn ng Su#c im c a cu hi ting Anh#Sch chuyn kho#Nguyn ng Su#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010 #^a232tr.^b24cm#Thng qua vic miu t theo cch phn loi cc kiu cu hi tin g Anh v cc cu hi ting Vit, chuyn kho lm ni bt nhng tng ng v d bit gia chng trong hai ngn ng ting Anh v ting Vit t ng dng vo vi c dch thut v dy hc ngoi ng#Ting Anh#Ting Vit#Ngn ng#Dch thut#KVn #258351#Cu hi## 01150000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010013000490020034000620070052000960080005001480090 01800153010000500171011001500176015005600191005001400247005001600261039000500277 013000700282021050600289020001100795020000600806020000900812020001500821#VV10.04 742#VV10.04743#57000#Vi?t#V121#301#^214#Phm Vn c#Vn dn sinh v x hi hi ho#Ch.b.: Phm Vn c, ng Hu Ton, Nguyn nh Ho#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a298tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Trit hc# ng Hu Ton#Nguyn nh Ho#KVn#258352#Tp hp cc bi nghin cu cp n nhng vn l lun chung v quan h bin chng gia dn sinh v pht trin x hi hi ho. Lun gii quan nim dn sinh trong t tng ca Tn Trung Sn v H Ch Minh, vic gii quyt trn thc tin vn ny qua ch trng xy dng x hi hi ho ca Trung Quc v chin lc pht trin bn vng ca Vit Nam, s h i ho phi c thit lp trn tt c cc lnh vc ca i sng x hi, trong c c quan h gia con ngi vi con ngi, gia x hi vi t nhin...#X hi hc#N gi#Dn sinh#X hi hi ho## 00521000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010014000490020021000630030012000840070034000960080 00500130009001000135010000500145011001500150020001700165020000300182020001200185 006001400197039000500211013000700216019000800223#VV10.04744#VV10.04745#68000#Vi ?t#H401T#813#^214#Keyes, Daniel#Hoa trn m Algernon#Tiu thuyt#Daniel Keyes ; L Khnh Ton dch#^aH.#^aVn hc#2010#^a388tr.^b21cm#Vn hc hin i#M#Tiu t huyt#L Khnh Ton#KVn#258353#Dch M## 00938000000000373000450002600110000002600110001102101590002202000080018102000070 01890200009001960200011002050140007002160190005002231810006002280820008002348080 00500242002002800247007010600275022000400381221002500385008001800410009001100428 01000050043901100150044400500150045900500140047400500110048800500180049900500180 0517039000500535020000800540020000900548013000700557#VV10.04747#VV10.04746#Gii thiu thn th s nghip cc v vua, tng lnh cng nhng din bin thng trm lch s gi nc v dng nc tri qua cc thi nh Ng, nh inh, nh L#Lch s #Nh L#Vit Nam#Sch tranh#60000#Vi?t#L302S#959.702#^214#Lch s Vit Nam bn g tranh#B.s.: Trn Bch ng (ch.b.), inh Vn Lin, L Vn Nm, Nguyn Khc Thu n ; Ho s: Nguyn Quang Vinh...#T.3#Thi nh Ng - inh - L#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tr#2010#^a304tr.^b24cm#Trn Bch ng#inh Vn Lin#L Vn Nm#Nguyn K hc Thun#Nguyn Quang Vinh#KVn#Nh Ng#Nh inh#258354## 00799000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820012000428080005000540010011000590020019000700030023000890070011001120080 00500123009001200128010000500140011001500145015003500160020001700195020000900212 020000900221020000900230039000500239013000700244021024600251#VV10.04748#VV10.047 49#60000#Vi?t#KH419-O#895.9228403#^214#Xun Quang#Khc thin ng#Tp phng s, ghi chp#Xun Quang#^aH.#^aThng tn#2010#^a317tr.^b24cm#Tn tht tc gi: T rnh Xun Quang#Vn hc hin i#Vit Nam#Phng s#Ghi chp#KVn#258355#Gii thi u 50 phng s, ghi chp v s phn nhng con ngi y trc tr, nhng i thay ca bn lng yn bnh v s chi phi ca ng tin, phn nh mt tri ca x h i, s pht trin ca kinh t, tnh hnh chnh tr trong nc v ngoi nc...## 01006000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020050000550070046001050080005001510090012001560100 00500168011001500173015003200188021030400220020002300524020002200547020000800569 02000070057700500100058400500150059400500160060900500140062500500170063903900050 0656013000700661#VV10.04750#VV10.04751#70000#Vi?t#TH455T#959.7043#^214#Thng t n x Vit Nam vi i thng ma Xun 1975# Phng, Trn Mai Hng, Nguyn c Gip...#^aH.#^aThng tn#2010#^a465tr.^b24cm#TTS ghi: Thng tn x Vit Nam#Tp hp nhng bi vit n li nhng k nim ca cn b, phng vin, bin tp vin T hng tn x Vit Nam tng tham gia chin dch H Ch Minh. Phn nh s phn u gian kh, nhng thnh tch ng t ho, s hy sinh xng mu ca h vit nn nhng trang s v vang ca TTXVN vi i thng ma Xun 1975#Chin dch H Ch M inh#Thng tn x Vit Nam#Nh bo#Hi k# Phng#Trn Mai Hng#Nguyn c Gi p#Trn Mai Hnh#inh Quang Thnh#KVn#258356## 00584000000000265000450002600110000001900050001118100070001608200040002380800050 00270020052000320030012000840070014000960080005001100090011001150100005001260110 01400131021010400145020001500249020001000264020001200274006000900286039000500295 013000700300020001100307#VL10.00472#Vi?t#NH556L#232#^214#Nhng li t n Thng v s ging sinh ca ngi#Sch t mu#Khai Tm dch#^aH.#^aTn gio#2009#^a14 tr.^b29cm#Nhng li cm n trong Kinh Thnh vi c Cha Tri ban tng Cha G isu cho con ngi ti Bt-l-hem#o Thin cha#Li t n#Sch t mu#Khai Tm# KVn#258357#Cha Gisu## 00693000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200100 00348080005000440020034000490080005000830090028000880100005001160110014001210150 04000135021019900175020000800374020000900382020000900391039000500400013000700405 020002700412#VL10.00473#VL10.00474#Vi?t#VT300H#384.09597#^214#VTI 20 nm xy dn g v pht trin#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a62tr.^b30cm#u ba ghi: Cng ty Vin thng quc t#Gii thiu lch s qu trnh hnh thnh v pht tri n ca Cng ty Vin thng quc t (VTI) trong 20 nm (1990-2010). Mt s nt v b my t chc ca cng ty qua cc thi k, hot ng, thnh tu...#Lch s#Vit Nam#Sch nh#KVn#258358#Cng ti Vin thng quc t## 00947000000000337000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820004000418080005000450020031000500030033000810290031001140070054001450080 02300199009004500222010000500267011001500272021022800287020000700515020000900522 02000100053100500100054100500110055100500140056200500110057600500100058703900050 0597013000700602#VL10.00476#VL10.00475#290000#Vi?t#N305G#001#^214#Nin gim k lc Vit Nam 2009#Ngi Vit Nam - K lc Vit Nam#Viet Nam record directory 200 9#B.s.: L Nguyn (ch.b.), Giao Hng, Trng Nh B...#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^ aThng tn ; Trung tm sch K lc Vit Nam#2010#^a335tr.^b29cm#Gii thiu nhng s kin, thnh tch c bit c ghi vo k lc Vit Nam trn cc lnh vc: co n ngi, t nhin, vn ho, ngh thut, khoa hc, kinh t, gio dc, y t, th t hao, sinh hot x hi, k lc Pht gio Vit Nam...#K lc#Vit Nam#Nin gim#L Nguyn#Giao Hng#Trng Nh B#Thanh Thm#Trung Tn#KVn#258359## 00852000000000313000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820004000418080005000450020021000500290024000710070053000950080023001480090 04500171010000500216011001500221012004400236021018600280020000700466020000900473 005001100482005001100493005001300504005000900517039000500526013000700531#VL10.00 477#VL10.00478#170000#Vi?t#K600L#001#^214#K lc An Giang 2009#An Giang book of record#B.s.: Giao Hng, Thanh Thm, L Trung Tn, Nht Tn#^aTp. H Ch Minh ; H.#^aTrung tm sch K lc Vit Nam ; Thng tn#2010#^a130tr.^b29cm#B sch K lc 63 tnh - thnh ph Vit Nam#Gii thiu v con ngi, quang cnh t nhin, v n ho - du lch, cc s kin lch s, ngh thut, kin trc, kinh t, gio dc, tn gio,... c ghi vo k lc ghi nt tnh An Giang#K lc#An Giang#Giao Hng#Thanh Thm#L Trung Tn#Nht Tn#KVn#258360## 00783000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200040 00348080005000380020076000430220004001190080012001230090017001350100005001520110 02600157015004500183021025100228020002000479020001000499039000500509013000700514 020000800521#VV10.04752#VV10.04753#Vi?t#NH556#174#^214#Nhng in hnh tin ti n hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh#T.1#^aHi Phng#^aNxb. Hi P hng#2010#^a295tr., 14tr. nh^b21cm#TTS ghi: Thnh u Hi Phng. Ban Tuyn gio #Gii thiu 55 c nhn xut sc, tiu biu c la chn, tn vinh t cc cp u ng ca Hi Phng trong cuc vn ng Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh trn nhiu lnh v khc nhau nh: gio dc, vn ho, x hi, qun i, kinh t...#in hnh tin tin#Hi Phng#KVn#258361#o c## 01068000000000313000450001900050000018100060000508200180001180800050002900200570 00340070065000910080012001560090017001680100005001850110030001900150085002200210 32000305020000800625020000800633020000900641020000800650020001000658005001500668 005001700683005001400700005001400714005001400728039000500742013000700747#Vi?t#L3 02S#324.2597070959735#^214#Lch s ng b v nhn dn th trn Ct Hi (1930-20 10)#B.s.: Nguyn Xun (ch.b.), Phm Quang Khnh, Phm Quang C...#^aHi Phng #^aNxb. Hi Phng#2010#^a264tr., 12tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh n g b th trn Ct Hi huyn Ct Hi - Thnh ph Hi Phng#Gii thiu lch s n g b th trn Ct Hi qua cc thi k u tranh cch mng (1930-1946), khng chi n chng Php (1947-1955), khng chin chng M (1955-1975), thi k khi phc v pht trin kinh t - x hi (1975-1985), thc hin cng cuc i mi v qu tr nh xy dng, pht trin ca th trn Ct Hi (1986-2010)#Lch s#ng b#Th tr n#Ct Hi#Hi Phng#Nguyn Xun #Phm Quang Khnh#Phm Quang C#Phm Xun Li #Ninh Mnh Hc#KVn#258362## 01032000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020097000460070077001430080012002200090017002320100005002490110 01400254015004500268021029300313020000800606020000800614020000700622020001900629 020001000648005007200658039000500730013000700735#VV10.04754#VV10.04755#Vi?t#T103 L#959.735#^214#Ti liu tuyn truyn Hi Phng 55 nm chin u, xy dng v ph t trin (13/5/1955 - 13/5/2010)#B.s.: Phng Tuyn truyn - Bo ch & D lun x hi. Ban Tuyn gio Thnh u#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a72tr.^b21cm#TT S ghi: Thnh u Hi Phng. Ban Tuyn gio#Gm cc t liu v qu trnh xy dng, pht trin Hi Phng t sau ngy thnh ph c gii phng khi ch thng tr c a thc dn Php (13/5/1955), giai on khi phc v pht trin kinh t x hi ( 1955-1975), thi k xy dng CHXH (1976-1986), thc hin cng cuc i mi t n m 1986 n nay#Lch s#Kinh t#X hi#An ninh quc phng#Hi Phng# Phng Tuyn truyn - Bo ch & D lun x hi. Ban Tuyn gio Thnh u#KVn#258363## 00663000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410010016000460020018000620070016000800220004000960080006001000090 01400106010000500120011001500125015004700140021015700187020001000344020000800354 039000500362013000700367020001100374#VV10.04756#VV10.04757#Vi?t#B103T#515.076#^2 14#Nguyn Vn Ton#Bi tp gii tch#Nguyn Vn Ton#T.2#^aHu#^ai hc Hu#201 0#^a296tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Cc bi tp v t ch phn suy rng, chui, php tnh vi phn ca hm nhiu bin, tch phn ph th uc tham s, tch phn bi, tch phn ng v tch phn mt#Gii tch#Bi tp#K Vn#258364#Gio trnh## 01011000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020028000540070076000820220004001582210032001620080 01800194009001100212010000500223011001500228005001500243005001800258005001500276 00500170029100500110030800500180031903900050033701300070034202102210034902000080 0570020000900578020003000587020000900617020001100626#VV10.04758#VV10.04759#60000 #Vi?t#L302S#959.7024#^214#Lch s Vit Nam bng tranh#B.s.: Trn Bch ng (ch. b.), Tn N Qunh Trn ; Ho s: Nguyn c Ho...#T.5#Nh Trn thng gic Nguy n Mng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a314tr.^b24cm#Trn Bch ng#Tn N Qu nh Trn#Nguyn c Ho#Nguyn Trung Tn#Nguyn Huy#Nguyn Quang Cnh#KVn#25836 5#Gii thiu lch s khi nghip nh Trn, ti tr nc ca cc vua Trn cng nh ng v tng ti ba tr ct ca triu nh nh Trn Hng o, Trn Quang Khi... lnh o nhn dn ba ln khng chin thng gic Nguyn Mng#Lch s#Nh Trn# Khng chin chng Nguyn-Mng#Vit Nam#Sch tranh## 00922000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020028000550070077000830220004001602210019001640080 01800183009001100201010000500212011001500217005001500232005001800247005001600265 00500180028100500180029903900050031701300070032202101420032902000080047102000070 0479020001900486020002300505020000900528020001100537#VV10.04760#VV10.04761#60000 #Vi?t#L302S#959.70252#^214#Lch s Vit Nam bng tranh#B.s.: Trn Bch ng (ch .b.), Nguyn Khc Thun ; Ho s: Nguyn Huy Khi...#T.7#Khi ngha Lam Sn#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a310tr.^b24cm#Trn Bch ng#Nguyn Khc Thun#Ng uyn Huy Khi#Nguyn Quang Cnh#Nguyn Quang Vinh#KVn#258366#Gii thiu thn th , s nghip lm vua ca L Li cng nh vai tr ca ng cng din bin cuc kh i ngha Lam Sn khng chin chng gic Minh#Lch s#Nh L#Khi ngha Lam Sn#Kh ng chin chng Minh#Vit Nam#Sch tranh## 00871000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020028000540070077000820220004001592210021001630080 01800184009001100202010000500213011001500218005001500233005001800248005001600266 00500180028200500180030003900050031801300070032302101560033002000080048602000070 0494020000900501020001100510#VV10.04762#VV10.04763#60000#Vi?t#L302S#959.7026#^2 14#Lch s Vit Nam bng tranh#B.s.: Trn Bch ng (ch.b.), Nguyn Khc Thun ; Ho s: Nguyn Huy Khi...#T.8#i Vit thi nh L#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2010#^a308tr.^b24cm#Trn Bch ng#Nguyn Khc Thun#Nguyn Huy Khi#Nguyn Qu ang Cnh#Nguyn Quang Vinh#KVn#258367#Gii thiu lch s giai on Hu L. Nhn g thnh cng ca nh L trong qu trnh pht trin nc i Vit : chnh sch ca i tr, ch quan li, khoa c...#Lch s#Nh L#Vit Nam#Sch tranh## 00623000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020007000390030013000460070034000590220005000932210030000980050 01800128006000900146008001700155009002900172010000500201011001500206012002200221 019001400243020001800257020000900275020001300284039000500297013000700302#VN10.01 370#15500#Vi?t#N109#895.6#^214#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimoto ; Anh Vit dch#T.49#Hi ngh 5 Kage, khai mc...!#Masashi Kishimoto#Anh Vit#^aH. ; Hi P hng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2010#^a183tr.^b18cm#Dnh cho la tui 13+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#258368## 00628000000000313000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020007000400030013000470070030000600220004000900050010000940060 00700104008001700111009002900128010000500157011001500162012002200177019001400199 020001800213020000900231020001300240039000500253015004900258013000700307#VN10.01 371#Vi?t#O-435#895.6#^214#15000#Otomen#Truyn tranh#Aya Kanno ; H Kim dch thu t#Q.7#Aya Kanno#H Kim#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2010#^a190 tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#Tn sch ngoi ba: Otomen (Chng trai hon ho)#258369## 00615000000000313000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020010000410030013000510070033000640220005000972210019001020050 01500121006001100136008001700147009002900164010000500193011001500198012002200213 019001400235020001800249020000900267020001300276039000500289013000700294#VN10.01 372#SL104D#895.6#^214#15000#Vi?t#Slam Dunk#Truyn tranh#Takehiko Inoue ; Nga Ph ng dch#T.27#Shohoku in trouble#Takehiko Inoue#Nga Phng#^aH. ; Hi Phng#^aT hng tn ; Nxb. Hi Phng#2010#^a182tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Dch Nht B n#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#258370## 00642000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400030013000550070041000680220004001092210010001130080 01700123009002900140010000500169011001500174012002900189020001800218020000900236 02000130024500500140025800600070027200600110027903900050029001300070029501900140 0302#VN10.01373#15000#Vi?t#D100D#895.6#^214#Daa! Daa! Daa!#Truyn tranh#Mika Ka wamura ; Dch: H Kim, Anh Phng#T.9#Em b UFO#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; N xb. Hi Phng#2010#^a202tr.^b18cm#Truyn dnh cho la tui 13+#Vn hc thiu nhi #Nht Bn#Truyn tranh#Mika Kawamura#H Kim#Anh Phng#KVn#258371#Dch Nht Bn ## 00577000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070039000700220004001090080017001130090 02900130010000500159011001500164020001800179020000900197020001300206005001200219 006000700231006001100238039000500249013000700254019001400261#VN10.01374#15000#V i?t#C450N#895.6#^214#C nng qun gia#Truyn tranh#Mizuto Aqua ; Dch: H Kim, A nh Phng#T.4#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2010#^a191tr.^b18cm# Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mizuto Aqua#H Kim#Anh Phng#KVn#25837 2#Dch Nht Bn## 00577000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070039000700220004001090080017001130090 02900130010000500159011001500164020001800179020000900197020001300206005001200219 006000700231006001100238039000500249019001400254013000700268#VN10.01375#15000#V i?t#C450N#895.6#^214#C nng qun gia#Truyn tranh#Mizuto Aqua ; Dch: H Kim, A nh Phng#T.5#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2010#^a182tr.^b18cm# Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Mizuto Aqua#H Kim#Anh Phng#KVn#Dch Nht Bn#258373## 00609000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070031000900220005001212210 01300126005001500139006000900154008001700163009002900180010000500209011001500214 019001400229020001800243020000900261020001300270039000500283013000700288#VN10.01 376#15000#Vi?t#H407T#895.6#^214#Hong t tennis#Truyn tranh#The prince of tenn is#Takeshi Konomi ; Anh Vit dch#T.34#S ng iu#Takeshi Konomi#Anh Vit#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2010#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#258374## 00620000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070031000900220005001212210 02400126005001500150006000900165008001700174009002900191010000500220011001500225 019001400240020001800254020000900272020001300281039000500294013000700299#VN10.01 377#15000#Vi?t#H407T#895.6#^214#Hong t tennis#Truyn tranh#The prince of tenn is#Takeshi Konomi ; Anh Vit dch#T.35#Vnh bit trng Hyotei#Takeshi Konomi#An h Vit#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2010#^a186tr.^b18cm#Dch Nh t Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#258375## 00614000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070031000900220005001212210 01800126005001500144006000900159008001700168009002900185010000500214011001500219 019001400234020001800248020000900266020001300275039000500288013000700293#VN10.01 378#15000#Vi?t#H407T#895.6#^214#Hong t tennis#Truyn tranh#The prince of tenn is#Takeshi Konomi ; Anh Vit dch#T.36#Trn u ny la!#Takeshi Konomi#Anh Vit #^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2010#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn #Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#258376## 00506000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010009000550020014000640030004000780070009000820080 00500091009004000096010000500136011001400141015003100155020001700186020000900203 020000400212039000500216013000700221#VN10.01379#VN10.01380#10000#Vi?t#V560H#895 .92214#^214#Lan Hinh#Vn hng ABC#Th#Lan Hinh#^aH.#^aThng tn ; Cng ty Sch Thng Huyn#2010#^a63tr.^b16cm#Tn tht tc gi: Trn Th Lan#Vn hc hin i# Vit Nam#Th#KVn#258377## 00506000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010009000550020014000640030004000780070009000820080 00500091009004000096010000500136011001400141015003100155020001700186020000900203 020000400212039000500216013000700221#VN10.01381#VN10.01382#10000#Vi?t#V560H#895 .92214#^214#Lan Hinh#Vn hng ABC#Th#Lan Hinh#^aH.#^aThng tn ; Cng ty Sch Thng Huyn#2010#^a63tr.^b16cm#Tn tht tc gi: Trn Th Lan#Vn hc hin i# Vit Nam#Th#KVn#258378## 00496000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010009000550020014000640030004000780070020000820080 00500102009004000107010000500147011001400152020001700166020000900183020000400192 039000500196013000700201005001000208#VN10.01383#VN10.01384#10000#Vi?t#V560H#895 .92214#^214#Lan Hinh#Vn hng ABC#Th#Lan Hinh, Giang Lam#^aH.#^aThng tn ; C ng ty Sch Thng Huyn#2010#^a63tr.^b16cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#25 8379#Giang Lam## 00496000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010009000550020014000640030004000780070020000820080 00500102009004000107010000500147011001400152020001700166020000900183020000400192 039000500196013000700201005001000208#VN10.01385#VN10.01386#10000#Vi?t#V560H#895 .92214#^214#Lan Hinh#Vn hng ABC#Th#Lan Hinh, Giang Lam#^aH.#^aThng tn ; C ng ty Sch Thng Huyn#2010#^a63tr.^b16cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#25 8380#Giang Lam## 01195000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020065000550290031001200070093001510080005002440090 01200249010000500261011001700266012003000283015006800313021031300381020000800694 02000180070202000140072002000100073400500140074400500180075800500170077600500130 0793005001500806039000500821013000700826#VN10.01387#VN10.01388#40000#Vi?t#CH108 M#915.9739#^214#Cho mng qu khch n Khu du lch tm linh Trng An - Bi nh #Welcome to Trang An - Bai Dinh#B.s.: Trng Nh B, H Th Tuyt Diu, L Th B ch Liu ; nh: V Vn Tng, Hong Xun Yn#^aH.#^aThng tn#2010#^a84tr.^b19x2 1cm#Vit Nam t nc - con ngi#Tn sch ngoi ba ghi: Cho mng Qu khch n Trng An - Bi nh#Gii thiu cnh p v nhng thng tin v qun th di tch , danh thng ni ting ca Ninh Bnh vi 49 hang ng xuyn thu ca khu du lch sinh thi Trng An, khu vn ho tm linh ni cha Bi nh vi cc k lc v t ng Pht bng ng dt vng, hnh lang 500 v La Hn, cha c nhiu cy b nh t Vit Nam...#a ch#Du lch sinh thi#Cha Bi nh#Ninh Bnh#Trng Nh B#H Th Tuyt Diu#L Th Bch Liu#V Vn Tng#Hong Xun Yn#KVn#258381## 00803000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440190005000521810007000570820006000648080005000700020032000750030054001070070 02000161022000400181221000500185008001600190009002700206010000500233011001500238 02101460025302000170039902000100041600600150042603900050044101300070044601900050 0453020000700458#VV10.04764#VV10.04765#CDVN.01109#CDVN.01108#115000#Vi?t#NG121H #495.7#^214#Ngn hng thi ting Hn Quc# thi cng khai dnh cho ngi i x ut khu lao ng#Trn Th Hng dch#T.1#Nghe#^aH. ; Hn Quc#^aGio dc ; Park Moon Gak#2010#^a319tr.^b26cm#Gm 960 cu hi trc nghim nghe hiu ting Hn c bn v hng dn cch chn t, nghe cu hi, xem hnh, chn p n ng qua cc cuc hi thoi#Ting Triu Tin#Nghe hiu#Trn Th Hng#KVn#258382#Dch# th i## 00738000000000313000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100070 00350820006000428080005000480020032000530030054000850070020001390220004001592210 00400163008001600167009002700183010000500210011001500215021012900230020001700359 020000900376006001500385039000500400019000500405013000700410020000700417#VV10.04 766#VV10.04767#105000#Vi?t#NG121H#495.7#^214#Ngn hng thi ting Hn Quc# thi cng khai dnh cho ngi i xut khu lao ng#Trn Th Hng dch#T.2#c# ^aH. ; Hn Quc#^aGio dc ; Park Moon Gak#2010#^a293tr.^b26cm#Gm 960 cu hi t rc nghim phn c hiu ting Hn, hng dn chn t v p n ng in vo ch trng, c v tr li cu hi#Ting Triu Tin#c hiu#Trn Th Hng#KVn#D ch#258383# thi## 00598000000000289000450001400070000001900050000718100060001208200060001880800050 00240010014000290020022000430030012000650070058000770080018001350090011001530100 00500164011001500169012002100184020001700205020001100222020001200233006001500245 006002000260039000500280013000700285019001600292#55000#Vi?t#C450H#895.1#^214#H n Huy Quang#C hc tr gii giang#Truyn ngn#Hn Huy Quang ; Dch: Dng Minh H o, Nguyn Th Thu Lan#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a343tr.^b21cm#Truyn vui hc ng#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn ngn#Dng Minh Ho#Nguyn Th Thu Lan#KVn#258384#Dch Trung Quc## 00574000000000289000450001400070000001900050000718100060001208200060001880800050 00240010009000290020008000380030012000460070053000580080018001110090011001290100 00500140011001500145012002100160020001700181020001100198020001200209006001500221 006002000236039000500256019001600261013000700277#55000#Vi?t#N428D#895.1#^214#Ti u Mu#Ni di#Truyn ngn#Tiu Mu ; Dch: Dng Minh Ho, Nguyn Th Thu Lan# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a303tr.^b21cm#Truyn vui hc ng#Vn hc hi n i#Trung Quc#Truyn ngn#Dng Minh Ho#Nguyn Th Thu Lan#KVn#Dch Trung Quc#258385## 00587000000000289000450001400070000001900050000718100060001208200060001880800050 00240010014000290020017000430030012000600070055000720080018001270090011001450100 00500156011001500161012002100176020001700197020001100214020001200225006001500237 006001700252039000500269019001600274013000700290#55000#Vi?t#H307S#895.1#^214#Ti u Hiu Ch#Hip s u trc#Truyn ngn#Tiu Hiu Ch ; Dch: Dng Minh Ho, N guyn Duy Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a195tr.^b21cm#Truyn vui hc ng#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn ngn#Dng Minh Ho#Nguyn Duy Thnh#KV n#Dch Trung Quc#258386## 00590000000000289000450001400070000001900050000718100060001208200060001880800050 00240010011000290020020000400030012000600070055000720080018001270090011001450100 00500156011001500161012002100176020001700197020001100214020001200225006001500237 006002000252039000500272019001600277013000700293#55000#Vi?t#M458C#895.1#^214#H Hu Ch#Mt c sc tnh cm#Truyn ngn#H Hu Ch ; Dch: Dng Minh Ho, Nguy n Th Thu Lan#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a303tr.^b21cm#Truyn vui hc ng#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn ngn#Dng Minh Ho#Nguyn Th Thu Lan #KVn#Dch Trung Quc#258387## 00586000000000289000450001400070000001900050000718100060001208200060001880800050 00240010009000290020020000380030012000580070053000700080018001230090011001410100 00500152011001500157012002100172020001700193020001100210020001200221006001500233 006002000248039000500268019001600273013000700289#55000#Vi?t#C430T#895.1#^214#Ch u Nhu#Con trai v con gi#Truyn ngn#Chu Nhu ; Dch: Dng Minh Ho, Nguyn T h Thu Lan#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a295tr.^b21cm#Truyn vui hc n g#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn ngn#Dng Minh Ho#Nguyn Th Thu Lan#KV n#Dch Trung Quc#258388## 00585000000000289000450001400070000001900050000718100060001208200060001880800050 00240010016000290020021000450030012000660070052000780080018001300090011001480100 00500159011001500164012002100179020001700200020001100217020001200228006001500240 006001200255039000500267019001600272013000700288#55000#Vi?t#C428L#895.1#^214#Th ng Tn Cng#Ci lng kh km nn#Truyn ngn#Thng Tn Cng ; Dch: Dng Min h Ho, V Anh Tin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a255tr.^b21cm#Truyn vui h c ng#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn ngn#Dng Minh Ho#V Anh Tin#KVn #Dch Trung Quc#258389## 01108000000000361000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510020062000560070053001180220004001712210010001750080005001850090 02100190010000500211011003000216015004200246021033900288020000800627020000800635 02000030064302000070064602000090065300500140066200500160067600500120069200500150 0704005001500719039000500734013000700739#VV10.04768#VV10.04769#Vi?t#L302S#324.25 97070959733#^214#Lch s u tranh cch mng ca ng b v nhn dn x Tam a#B .s.: Minh Chin, Nguyn Th Tho, ng Bc i...#T.1#1945-2005#^aH.#^aChnh t r Quc gia#2010#^a267tr., 34tr. nh mu^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Tam a#Gii thiu v mnh t, con ngi v truyn thng u tranh cch mng x Tam a. S lnh o ca ng b x trong cc thi k khng chin chng Php (1 945-1954), khng chin chng M (1954-1975), trong s nghip xy dng bo v T quc (1976-1986), thi k thc hin i mi cng nghip ho, hin i ho nng n ghip nng thn (1986-2005)#Lch s#ng b#X#Tam a#Hng Yn# Minh Chin#Ngu yn Th Tho#ng Bc i#Don Thin Ng#Trn Ngc Hun#KVn#258390## 00865000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410010012000460020043000580030015001010070040001160080005001560090 02100161010000500182011001500187021026500202020000800467020001400475020001000489 039000500499019001600504020001100520013000700531020002500538#VV10.04770#VV10.047 71#Vi?t#452M#324.251#^214#Chu Ch Ho#i mi cng tc xy dng ng nng th n#Sch tham kho#Chu Ch Ho ch.b. ; Qun Ngc Loan dch#^aH.#^aChnh tr Quc g ia#2010#^a591tr.^b21cm#Trnh by nhng vn , phng din trong cng tc ng nng thn Trung Quc cn phi i mi nh c cu t chc, cng tc gio dc, qu n l, gim st ng vin, cng tc la chn, b nhim b th t chc ng thn, phng thc lnh o ca t chc c s ng...#i mi#Xy dng ng#Nng thn# KVn#Dch Trung Quc#Trung Quc#258391#ng Cng sn Trung Quc## 01077000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200090 00348080005000430010010000480020075000580070010001330080005001430090021001480100 00500169011001500174021055900189020002000748020001100768020001100779020000900790 039000500799013000700804#VV10.04772#VV10.04773#Vi?t#CH500N#320.5322#^214#Trn Nh m#Ch ngha Mc - Lnin, hc thuyt v s pht trin v sng to khng ngng#Tr n Nhm#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a545tr.^b21cm#Trnh by nhng lun chng ch ngha Mc - Lnin l nh cao ca tr tu loi ngi. Chng minh mt cch l ogic s pht trin t ch ngha Mc n ch ngha Lnin - hnh thnh ch ngha M c - Lnin. Lun chng ch ngha Mc - Lnin l hc thuyt v s pht trin, hc thuyt ca s pht trin. Phn tch logic mi quan h ca ch ngha Mc - Lnin vi s nghip i mi Vit Nam, lm r bin chng ca s pht trin t ch ng ha Mc - Lnin n t tng H Ch Minh nhm nng cao nhn thc, vn dng v ph t trin ch ngha Mc - Lnin, t tng H Ch Minh#Ch ngha Mc-Lnin#Hc thu yt#Pht trin#Sng to#KVn#258392## 00967000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420020068000470030015001150070053001300080005001830090021001880100 00500209011001500214021026600229020000800495020002100503020002300524020000900547 00500130055600500140056900500150058300500150059800500160061303900050062901300070 0634#VV10.04774#VV10.04775#Vi?t#V250#959.7043#^214#V i thng Ma xun nm 19 75 qua ti liu ca chnh quyn Si Gn#Sch tham kho#B.s.: Phm Th Hu, H Ki m Phng, Phm Ngc Hng...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a356tr.^b24cm#Tp h p nhng ti liu ca chnh quyn Si Gn v nhng s kin lch s din ra trong giai on t khi Hip nh Pari nm 1973 c k kt, t tht th Phc Long n phng tuyn Phan Rang, t ca t Xun Lc n s sp hon ton ca chnh quy n Si Gn nm 1975#Lch s#Khng chin chng M#Chin thng 30 thng 4#Vit Nam #Phm Th Hu#H Kim Phng#Phm Ngc Hng#Bi Thng Hi#Nguyn Th Vit#KVn#2 58393## 00952000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450020047000500070058000970080005001550090021001600100005001810110 01500186021028700201020002300488020001600511020001300527020000900540005001600549 005001400565005001700579005001600596005001400612039000500626013000700631#VV10.04 776#VV10.04777#Vi?t#V115K#324.2597071#^214#Vn kin ng v cng nghip ho, hi n i ho#B.s.: Nguyn Duy Hng, L Minh Ngha, Nguyn nh Phan...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a550tr.^b24cm#Tuyn chn, h thng cc ngh quyt, ch th, bo co, kt lun ca Ban Chp hnh Trung ng, B Chnh tr, Ban B th c ni dung lin quan n vn cng nghip ho, hin i ho ca nc ta qua cc thi k xy dng t nc t i hi i biu ton quc ln th III ca ng n nay #ng Cng sn Vit Nam#Cng nghip ho#Hin i ho#Vn kin#Nguyn Duy Hng#L Minh Ngha#Nguyn nh Phan#Nguyn Vn Lanh# Quang Dng#KVn#258394## 00492000000000277000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820006000398080005000450020033000500070013000830220004000960080005001000090 02600105010000500131011001400136020001100150020000600161020000800167020001400175 005001300189039000500202013000700207#VV10.04778#VV10.04779#9000#Vi?t#L462G#372. 6#^214#Li gii v bi tp ting Vit 2#V Khc Tun#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a58tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#V Khc Tun#K Vn#258395## 00492000000000277000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820006000398080005000450020033000500070013000830220004000960080005001000090 02600105010000500131011001400136020001100150020000600161020000800167020001400175 005001300189039000500202013000700207#VV10.04780#VV10.04781#8000#Vi?t#L462G#372. 6#^214#Li gii v bi tp ting Vit 2#V Khc Tun#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a54tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#V Khc Tun#K Vn#258396## 00529000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020023000530070032000760220004001080080005001120090 02600117010000500143011001500148020000500163020000600168020000800174020001400182 005001100196005002000207039000500227013000700232#VV10.04782#VV10.04783#18000#Vi ?t#GI-103V#372.7#^214#Gii v bi tp ton 2#T Th Yn, Trn Th Thanh Nhn#T.1 #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a126tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#T Th Yn#Trn Th Thanh Nhn#KVn#258397## 00529000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020023000530070032000760220004001080080005001120090 02600117010000500143011001500148020000500163020000600168020000800174020001400182 005001100196005002000207039000500227013000700232#VV10.04784#VV10.04785#18500#Vi ?t#GI-103V#372.7#^214#Gii v bi tp ton 2#T Th Yn, Trn Th Thanh Nhn#T.2 #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a129tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#T Th Yn#Trn Th Thanh Nhn#KVn#258398## 00548000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070024000810220004001050050008001090050 01500117004001800132008000500150009002600155010000500181011001500186020000500201 020000600206020000800212020001400220039000500234013000700239#VV10.04786#VV10.047 87#18000#Vi?t#H561D#372.7#^214#Hng dn gii bi tp ton 2#T Thp, Nguyn c Ho#T.2#T Thp#Nguyn c Ho#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2009#^a124tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#KVn#258399## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020027000510070009000780220004000870080005000910090 02600096010000500122011001400127020001000141020000600151020001400157005000900171 039000500180013000700185#VV10.04788#VV10.04789#7000#Vi?t#K250C#372.67#^214#K c huyn theo tranh lp 2#Thin n#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a31tr.^ b24cm#K chuyn#Lp 2#Sch c thm#Thin n#KVn#258400## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020027000510070009000780220004000870080005000910090 02600096010000500122011001400127020001000141020000600151020001400157005000900171 039000500180013000700185#VV10.04790#VV10.04791#7000#Vi?t#K250C#372.67#^214#K c huyn theo tranh lp 2#Thin n#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a31tr.^ b24cm#K chuyn#Lp 2#Sch c thm#Thin n#KVn#258401## 00551000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020023000530070032000760220004001080080018001120090 03500130010000500165011001500170020000500185020000600190020000800196020001400204 005001100218005002000229039000500249013000700254#VV10.04792#VV10.04793#20000#Vi ?t#GI-103V#372.7#^214#Gii v bi tp ton 3#T Th Yn, Trn Th Thanh Nhn#T.1 #^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2008#^a139tr.^b24cm#Ton#L p 3#Bi tp#Sch c thm#T Th Yn#Trn Th Thanh Nhn#KVn#258402## 00493000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020033000510070013000840220004000970080005001010090 02600106010000500132011001400137020001100151020000600162020000800168020001400176 005001300190039000500203013000700208#VV10.04795#VV10.04794#10000#Vi?t#L462G#372 .6#^214#Li gii v bi tp ting Vit 3#V Khc Tun#T.1#^aH.#^ai hc Quc gi a H Ni#2009#^a64tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#V Khc Tun# KVn#258403## 00579000000000313000450002600110000002600110001102000110002202000060003302000080 00390200014000470390005000610140007000660190005000731810006000780820006000848080 00500090002003600095007002800131022000400159004001800163008000500181009002600186 010000500212011001500217005000900232005000900241005000800250013000700258#VV10.04 796#VV10.04797#Ting Vit#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#KVn#18000#Vi?t#H561D#372 .6#^214#Hng dn gii bi tp ting Vit 3#Xun Anh, Kiu Anh, Vn Anh#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a118tr.^b24cm#Xun Anh#Kiu A nh#Vn Anh#258404## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020027000510070009000780220004000870080005000910090 02600096010000500122011001400127005000900141020001000150020000600160020001400166 039000500180013000700185#VV10.04798#VV10.04799#7000#Vi?t#K250C#372.67#^214#K c huyn theo tranh lp 3#Thin n#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a31tr.^ b24cm#Thin n#K chuyn#Lp 3#Sch c thm#KVn#258405## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020027000510070009000780220004000870080005000910090 02600096010000500122011001400127005000900141020001000150020000600160020001400166 039000500180013000700185#VV10.04800#VV10.04801#7000#Vi?t#K250C#372.67#^214#K c huyn theo tranh lp 3#Thin n#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a31tr.^ b24cm#Thin n#K chuyn#Lp 3#Sch c thm#KVn#258406## 00529000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020023000530070032000760220004001080080005001120090 02600117010000500143011001500148020000500163020000600168020000800174020001400182 005001100196005002000207039000500227013000700232#VV10.04803#VV10.04802#16000#Vi ?t#GI-103V#372.7#^214#Gii v bi tp ton 4#T Th Yn, Trn Th Thanh Nhn#T.1 #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a116tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#T Th Yn#Trn Th Thanh Nhn#KVn#258407## 00529000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020023000530070032000760220004001080080005001120090 02600117010000500143011001500148020000500163020000600168020000800174020001400182 005001100196005002000207039000500227013000700232#VV10.04804#VV10.04805#20000#Vi ?t#GI-103V#372.7#^214#Gii v bi tp ton 4#T Th Yn, Trn Th Thanh Nhn#T.2 #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a147tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#T Th Yn#Trn Th Thanh Nhn#KVn#258408## 00494000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020033000510070013000840220004000970080005001010090 02600106010000500132011001500137020001100152020000600163020000800169020001400177 005001300191039000500204013000700209#VV10.04806#VV10.04807#18000#Vi?t#L462G#372 .6#^214#Li gii v bi tp ting Vit 4#V Khc Tun#T.1#^aH.#^ai hc Quc gi a H Ni#2009#^a120tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#V Khc Tun #KVn#258409## 00494000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020033000510070013000840220004000970080005001010090 02600106010000500132011001500137020001100152020000600163020000800169020001400177 005001300191039000500204013000700209#VV10.04808#VV10.04809#18000#Vi?t#L462G#372 .6#^214#Li gii v bi tp ting Vit 4#V Khc Tun#T.2#^aH.#^ai hc Quc gi a H Ni#2009#^a104tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#V Khc Tun #KVn#258410## 00528000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020037000510070013000880220004001010040018001050080 00500123009002600128010000500154011001500159020001100174020000600185020000800191 020001400199005001300213039000500226013000700231#VV10.04810#VV10.04811#19500#Vi ?t#H561D#372.6#^214# Hng dn gii bi tp ting Vit 4#V Khc Tun#T.1#Ti b n ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a131tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4# Bi tp#Sch c thm#V Khc Tun#KVn#258411## 00569000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020037000510070028000880220004001160040018001200080 00500138009002600143010000500169011001500174020001100189020000600200020000800206 020001400214005001200228039000500240005001500245013000700260#VV10.04812#VV10.048 13#16000#Vi?t#H561D#372.6#^214# Hng dn gii bi tp ting Vit 4#L Anh Xun , L Th vn Anh#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a112 tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#L Anh Xun#KVn#L Th Vn Anh #258412## 00548000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070024000810220004001050040018001090080 00500127009002600132010000500158011001500163020000500178020000800183020000600191 020001400197005000800211005001500219039000500234013000700239#VV10.04814#VV10.048 15#21500#Vi?t#H561D#372.7#^214#Hng dn gii bi tp ton 4#T Thp, Nguyn c Ho#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a141tr.^b24cm#T on#Bi tp#Lp 4#Sch c thm#T Thp#Nguyn c Ho#KVn#258413## 00647000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070056000810080005001370090026001420100 00500168011001500173020001200188020000800200020000600208020001400214005001200228 005002000240005001900260005002100279005002100300039000500321013000700326#VV10.04 816#VV10.04817#22000#Vi?t#M458T#372.6#^214#199 bi v on vn hay lp 4#L Anh Xun, Nguyn Th Kiu Anh, V Th Hng Giang...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2009#^a135tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 4#Sch c thm#L Anh Xun#Nguyn Th Kiu Anh#V Th Hng Giang#Nguyn Th Hng Lan#Trnh Th Hng Loan#KVn#2 58414## 00592000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070050000810080005001310090026001360100 00500162011001500167020000500182020000600187020000800193020001400201005001500215 005001900230005001100249005001800260039000500278013000700283#VV10.04818#VV10.048 19#19000#Vi?t#T527C#372.7#^214#Tuyn chn 405 bi tp ton 4#Nguyn c Tn, Tr n Th Kim Cng, T Th Yn...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a133tr.^b24 cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#Trn Th Kim Cng#T Th Yn #L Th Kim Phng#KVn#258415## 00544000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020036000510070034000870220004001210080005001250090 02600130010000500156011001500161020000500176020000600181020000800187020001400195 005001900209005001400228039000500242013000700247#VV10.04820#VV10.04821#19500#Vi ?t#L527T#372.7#^214#Luyn tp ton c bn v nng cao 4#Trn Th Kim Cng, T rung Kin#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a134tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Trn Th Kim Cng# Trung Kin#KVn#258416## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020027000510070009000780220004000870080005000910090 02600096010000500122011001400127020001000141020000600151020001400157005000900171 039000500180013000700185#VV10.04822#VV10.04823#7000#Vi?t#K250C#372.67#^214#K c huyn theo tranh lp 4#Thin n#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a27tr.^ b24cm#K chuyn#Lp 4#Sch c thm#Thin n#KVn#258417## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020027000510070009000780220004000870080005000910090 02600096010000500122011001400127020001000141020000600151020001400157005000900171 039000500180013000700185#VV10.04824#VV10.04825#7000#Vi?t#K250C#372.67#^214#K c huyn theo tranh lp 4#Thin n#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a27tr.^ b24cm#K chuyn#Lp 4#Sch c thm#Thin n#KVn#258418## 00527000000000289000450002600110000002600110001102000110002202000060003302000080 00390200014000470390005000610140007000660190005000731810006000780820006000848080 00500090002003600095007001300131022000400144004001800148008000500166009002600171 010000500197011001500202005001300217013000700230#VV10.04826#VV10.04827#Ting Vi t#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#KVn#28000#Vi?t#H561D#372.6#^214#Hng dn gii b i tp ting Vit 5#V Khc Tun#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a187tr.^b24cm#V Khc Tun#258419## 00620000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070068000810080005001490090026001540100 00500180011001500185020001200200020000800212020000600220020001400226005001200240 005001700252005002200269005001500291039000500306013000700311#VV10.04828#VV10.048 29#26000#Vi?t#M458T#372.6#^214#199 bi v on vn hay lp 5#L Anh Xun, Nguy n Thu Hng, Nguyn Th Hng Lan, V Th Hng L#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2009#^a167tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 5#Sch c thm#L Anh Xun#Nguyn Thu Hng#Nguyn Th Hng Lan#V Th Hng L#KVn#258420## 00695000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020036000510030051000870070063001380080005002010090 02600206010000500232011001500237020000500252020000600257020000800263020001400271 00500150028500500190030000500150031900500110033403900050034502000120035001300070 0362#VV10.04830#VV10.04831#31000#Vi?t#B454M#372.7#^214#45 b bi tp trc ng him ton 5#900 bi tp trc nghim chn lc v hng dn gii#Nguyn c Tn, T rn Th Kim Cng, Nguyn c Ho, T Th Yn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#200 9#^a228tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#Trn Th Kim C ng#Nguyn c Ho#T Th Yn#KVn#Trc nghim#258421## 00548000000000301000450002600110000002600110001102000050002202000060002702000080 00330200014000410140007000550190005000621810006000670820006000738080005000790020 03000084007002400114022000400138004001800142008000500160009002600165010000500191 011001500196005000800211005001500219013000700234039000500241#VV10.04832#VV10.048 33#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#18500#Vi?t#H561D#372.7#^214#Hng dn gii bi tp ton 5#T Thp, Nguyn c Ho#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a124tr.^b24cm#T Thp#Nguyn c Ho#258422#oanh## 00474000000000265000450002600110000002600110001102000050002202000060002702000140 00330140007000470190005000541810006000590820006000658080005000710020015000760070 03500091008000500126009001100131010000500142011001500147005001500162005001900177 013000700196039000500203#VV10.04834#VV10.04835#Ton#Lp 5#Sch c thm#22000#V i?t#H419T#372.7#^214#Hc tt ton 5#Nguyn c Tn, Trn Th Kim Cng#^aH.#^aGi o dc#2009#^a156tr.^b24cm#Nguyn c Tn#Trn Th Kim Cng#258423#oanh## 00494000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020033000510070013000840220004000970080005001010090 02600106010000500132011001500137020001100152020000600163020000800169020001400177 005001300191013000700204039000500211#VV10.04836#VV10.04837#16000#Vi?t#L462G#372 .6#^214#Li gii v bi tp ting Vit 5#V Khc Tun#T.1#^aH.#^ai hc Quc gi a H Ni#2009#^a109tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#V Khc Tun #258424#oanh## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020027000510070009000780220004000870080005000910090 02600096010000500122011001400127020001000141020000600151020001400157005000900171 013000700180039000500187#VV10.04838#VV10.04839#6000#Vi?t#K250C#372.67#^214#K c huyn theo tranh lp 5#Thin n#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a23tr.^ b24cm#K chuyn#Lp 5#Sch c thm#Thin n#258425#oanh## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020027000510070009000780220004000870080005000910090 02600096010000500122011001400127020001000141020000600151020001400157005000900171 013000700180039000500187#VV10.04840#VV10.04841#6000#Vi?t#K250C#372.67#^214#K c huyn theo tranh lp 5#Thin n#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a23tr.^ b24cm#K chuyn#Lp 5#Sch c thm#Thin n#258426#oanh## 00644000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070040000820220004001220040018001260080 00500144009002600149010000500175011001500180015004000195020000500235020000600240 02000080024602000140025400500150026800500080028300500150029101300070030603900050 0313#VV10.04842#VV10.04843#20000#Vi?t#H561D#510.76#^214#Hng dn gii bi tp ton 6#Nguyn c Tn, T Thp, Nguyn c Ho#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a132tr.^b24cm#Tn sch ngoi ba: Gii bi tp ton 6# Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#T Thp#Nguyn c Ho#258427#oa nh## 00637000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070045000670220004001120040018001160080 00500134009002600139010000500165011001500170020000800185020000600193020001100199 02000120021002000140022200500140023600500110025000500180026101300070027903900050 0286020000800291#VV10.04844#VV10.04845#23000#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng v n 6#Phm Tun Anh, Thi Giang, Nguyn Trng Hon#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2009#^a140tr.^b24cm#Ng vn#Lp 6#Ting Vit#Tp lm vn#S ch c thm#Phm Tun Anh#Thi Giang#Nguyn Trng Hon#258428#oanh#Vn hc## 00635000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020028000520070052000800220004001320080005001360090 02600141010000500167011001500172020000500187020000600192020000700198020001400205 01300070021900500150022600500170024100500150025800500160027300500150028903900050 0304#VV10.04846#VV10.04847#24000#Vi?t#454L#510.76#^214#n luyn v kim tra to n 6#Nguyn c Tn, Nguyn Anh Hong, Nguyn c Ho...#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a159tr.^b24cm#Ton#Lp 6#n tp#Sch c thm#258429#Nguyn c Tn#Nguyn Anh Hong#Nguyn c Ho#Phan Hong Ngn# Quang Thanh#oanh## 00591000000000301000450002600110000002600110001102000070002202000060002902000140 00350140007000490190005000561810006000610820007000678080005000740020032000790070 05000111008000500161009002600166010000500192011001400197004001800211005001600229 005001100245005001300256020000800269013000700277039000500284#VV10.04848#VV10.048 49#a l#Lp 6#Sch c thm#13000#Vi?t#H561D#910.76#^214#Hng dn gii bi t p a l 6#Nguyn Minh Tu (ch.b.), V Kim c, Phan c Sn#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2009#^a84tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Nguyn Minh Tu#V Kim c#Pha n c Sn#Bi tp#258430#oanh## 00636000000000313000450002600110000002600110001102000070002202000060002902000140 00350140007000490190005000561810006000610820008000678080005000750020035000800070 05700115008000500172009002600177010000500203011001500208005001500223005001500238 005001400253005001600267005001900283013000700302039000500309020000800314#VV10.04 850#VV10.04851#Vt l#Lp 7#Sch c thm#30000#Vi?t#B452D#530.076#^214#Bi d ng nng lc t hc vt l 7#ng c Trng, Nguyn c Tn, V Minh Ngha (ch.b. )...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a183tr.^b24cm#ng c Trng#Nguyn c Tn#V Minh Ngha#Hunh Cao Trung#V Nguyn Hong n#258431#oanh#Bi tp## 00645000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070051000690220004001200080005001240090 02600129010000500155011001500160020000800175020000600183020000800189020001100197 02000120020802000140022000500140023400500110024800500180025900400180027701300070 0295039000500302#VV10.04852#VV10.04853#20500#Vi?t#H419T#807.6#^214#Hc tt ng vn 7#B.s.: Phm Tun Anh, Thi Giang, Nguyn Trng Hon#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a135tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Vn hc#Ting Vit#Tp lm vn#Sc h c thm#Phm Tun Anh#Thi Giang#Nguyn Trng Hon#Ti bn ln th 1#258432#o anh## 00577000000000301000450002600110000002600110001102000050002202000060002702000140 00330140007000470190005000541810006000590820007000658080005000720020030000770070 04800107008000500155009001100160010000500171011001500176039000500191004001800196 005001500214005001600229005001500245020000800260013000700268#VV10.04854#VV10.048 55#Ton#Lp 7#Sch c thm#25000#Vi?t#T527C#510.76#^214#Tuyn chn 405 bi tp ton 7#Nguyn c Tn, Phan Hong Ngn, Quang Thanh#^aH.#^aGio dc#2009#^a2 05tr.^b24cm#oanh#Ti bn ln th 1#Nguyn c Tn#Phan Hong Ngn# Quang Thanh #Bi tp#258433## 00611000000000301000450002600110000002600110001102000070002202000060002902000080 00350200014000430140007000570190005000641810006000690820007000758080005000820020 03200087007006000119008000500179009002600184010000500210011001400215004001800229 005001600247005001900263005001500282013000700297039000500304#VV10.04856#VV10.048 57#a l#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#13000#Vi?t#H561D#910.76#^214#Hng dn gi i bi tp a l 8#Nguyn Minh Tu (ch.b.), Nguyn Th Thu Anh, Hong Vit Anh# ^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a83tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Nguyn Minh Tu#Nguyn Th Thu Anh#Hong Vit Anh#258434#oanh## 00512000000000277000450002600110000002600110001102000080002202000080003002000060 00380200014000440140007000580190005000651810006000700820008000768080005000840020 03300089007001600122008000500138009002600143010000500169011001500174039000400189 004001800193005001600211013000700227#VV10.04858#VV10.04859#Ho hc#Bi tp#Lp 8 #Sch c thm#19000#Vi?t#H561D#546.076#^214#Hng dn gii bi tp ho hc 8#T rn Trung Ninh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a129tr.^b24cm#nga#Ti bn l n th 2#Trn Trung Ninh#258435## 00574000000000289000450002600110000002600110001102000080002202000060003002000140 00360140007000500190005000571810006000620820008000688080005000760020018000810070 05300099008000500152009002600157010000500183011001500188039000500203004001800208 005001600226005001400242005002100256013000700277#VV10.04860#VV10.04861#Ho hc#L p 8#Sch c thm#19000#Vi?t#H419T#546.076#^214#Hc tt ho hc 8#Trn Trung N inh, Phm Th Bnh, Nguyn Th Kim Thnh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a1 28tr.^b24cm#oanh#Ti bn ln th 2#Trn Trung Ninh#Phm Th Bnh#Nguyn Th Kim Thnh#258436## 00538000000000289000450002600110000002600110001102000100002202000060003202000140 00380140007000520190005000591810006000640820009000708080005000790020020000840030 02300104007001600127008000500143009002600148010000500174011001500179039000500194 004001800199005001600217013000700233020000800240#VV10.04863#VV10.04862#Ting Anh #Lp 8#Sch c thm#23000#Vi?t#H419T#428.0076#^214#Hc tt ting Anh 8#Theo ch ng trrnh mi#Nguyn Xun Hi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a154tr.^b24 cm#oanh#Ti bn ln th 2#Nguyn Xun Hi#258437#Bi tp## 00506000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200080 00288080005000360020029000410030032000700070009001020220004001110080005001150090 02600120010000500146011001400151020001000165020000900175020000900184020001400193 039000500207013000700212005000900219#VV10.04864#6000#Vi?t#L527V#372.652#^214#Lu yn vit ch p ting Anh#Bin son theo b sch Let's go#Thin n#Q.1#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2009#^a27tr.^b24cm#Ting Anh#Tp vit#Tiu hc#Sch c t hm#oanh#258438#Thin n## 00506000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200080 00288080005000360020029000410030032000700070009001020220004001110080005001150090 02600120010000500146011001400151020001000165020000900175020000900184020001400193 039000500207005000900212013000700221#VV10.04865#6000#Vi?t#L527V#372.652#^214#Lu yn vit ch p ting Anh#Bin son theo b sch Let's go#Thin n#Q.2#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2009#^a27tr.^b24cm#Ting Anh#Tp vit#Tiu hc#Sch c t hm#oanh#Thin n#258439## 00506000000000277000450002600110000001900050001118100060001608200080002280800050 00300140006000350020029000410030032000700070009001020220004001110080005001150090 02600120010000500146011001400151020001000165020000900175020000900184020001400193 039000500207005000900212013000700221#VV10.04866#Vi?t#L527V#372.652#^214#6000#Lu yn vit ch p ting Anh#Bin son theo b sch Let's go#Thin n#Q.3#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2009#^a27tr.^b24cm#Ting Anh#Tp vit#Tiu hc#Sch c t hm#oanh#Thin n#258440## 00557000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020016000520030027000680070042000950220004001370080 00500141009002600146010000500172011001400177020000800191020000900199020001400208 005001500222005001800237039000500255013000700260#VV10.04867#VV10.04868#15000#Vi ?t#H419T#372.34#^214#Hc tt tin hc#Dnh cho hc sinh tiu hc#Trn Don Vinh ( ch.b.), Trng Th Thu H#Q.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a83tr.^b24cm# Tin hc#Tiu hc#Sch c thm#Trn Don Vinh#Trng Th Thu H#oanh#258441## 00564000000000289000450002600110000002600110001102000080002202000160003002000140 00460390005000600140007000650190005000721810006000770820008000838080005000910020 01600096003002500112007004200137022000400179005001500183005001800198008000500216 009002600221010000500247011001500252013000700267#VV10.04869#VV10.04870#Tin hc#T rung hc c s#Sch c thm#oanh#26000#Vi?t#H419T#004.076#^214#Hc tt tin hc #Dnh cho trung hc c s#Trn Don Vinh (ch.b.), Trng Th Thu H#Q.4#Trn Do n Vinh#Trng Th Thu H#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a159tr.^b24cm#2584 42## 00562000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020030000520070040000820220004001220050015001260050 00800141005001500149008000500164009002600169010000500195011001500200020000500215 020000600220020000800226020001400234039000500248013000700253#VV10.04871#VV10.048 72#18000#Vi?t#H561D#510.76#^214#Hng dn gii bi tp ton 9#Nguyn c Tn, T Thp, Nguyn c Ho#T.1#Nguyn c Tn#T Thp#Nguyn c Ho#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a116tr.^b24cm#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#oanh#258443 ## 00616000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820007000428080005000490020020000540070040000740220004001140080005001180090 02600123010000500149011001500154015005000169020000500219020000600224020000800230 020001400238005001500252005000800267005001500275039000500290013000700295#VV10.04 873#VV10.04874#25000#Vi?t#GI-103B#510.76#^214#Gii bi tp ton 9#Nguyn c T n, T Thp, Nguyn c Ho#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a180tr.^b24c m#Tn sch ngoi ba: Hng dn gii bi tp ton 9#Ton#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#T Thp#Nguyn c Ho#oanh#258444## 00634000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020019000510030019000700070026000890220004001150040 01800119008000500137009002600142010000500168011001500173020000800188020000700196 02000110020302000120021402000140022600500080024000500080024800500080025603900050 0264013000700269020000800276#VV10.04875#VV10.04876#19500#Vi?t#H419T#807.6#^214# Hc tt ng vn 10#Chng trnh chun#Tr Sn, An Min, L Hun#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a128tr.^b24cm#Ng vn#Lp 10#Ting Vi t#Tp lm vn#Sch c thm#Tr Sn#An Min#L Hun#oanh#258445#Vn hc## 00566000000000277000450002600110000002600110001102000120002202000080003402000140 00420140007000560190005000631810007000680820006000758080005000810020043000860070 06000129008000500189009002600194010000500220011001500225039000500240005001700245 005001200262020000700274013000700281#VV10.04877#VV10.04878#Tp lm vn#Bi vn#S ch c thm#23500#Vi?t#NH556B#807.6#^214#Nhng bi vn mu dnh cho hc sinh l p 10#B.s., tuyn chn, gii thiu: Nguyn Phng An, Ng Tr Sn#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a155tr.^b24cm#oanh#Nguyn Phng An#Ng Tr Sn#Lp 10#25 8446## 00666000000000325000450002600110000002600110001102000090002202000140003101400070 00450190005000521810006000570820009000638080005000720020035000770030022001120070 05700134008000500191009002600196010000500222011001500227039000500242005001500247 00500150026200500140027702000070029102000080029800500120030600500150031801300070 0333#VV10.04879#VV10.04880#Hnh hc#Sch c thm#21500#Vi?t#H561D#516.0076#^21 4#Hng dn gii bi tp hnh hc 10#Chng trnh nng cao#Nguyn Vn Lc (ch.b. ), Trn Quang Ti, Mai Xun ng...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2008#^a154tr. ^b24cm#oanh#Nguyn Vn Lc#Trn Quang Ti#Mai Xun ng#Lp 10#Bi tp#L Ngc H i#Trnh Minh Lm#258447## 00715000000000337000450002600110000002600110001102000070002202000140002901400070 00430190005000501810006000550820009000618080005000700020033000750030045001080070 05700153008000500210009002600215010000500241011001500246039000500261004001800266 00500150028400500150029900500140031402000070032802000080033500500120034300500150 0355013000700370#VV10.04881#VV10.04882#i s#Sch c thm#33000#Vi?t#H561D#51 2.0076#^214#Hng dn gii bi tp i s 10#Chng trnh nng cao, ban Khoa hc t nhin#Nguyn Vn Lc (ch.b.), Trn Quang Ti, Mai Xun ng...#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2009#^a223tr.^b24cm#oanh#Ti bn ln th 2#Nguyn Vn Lc#Trn Quang Ti#Mai Xun ng#Lp 10#Bi tp#L Ngc Hi#Trnh Minh Lm#258448## 00678000000000325000450002600110000002600110001102000070002202000140002901400070 00430190005000501810006000550820008000618080005000690020033000740030022001070070 06500129008000500194009002600199010000500225011001500230039000500245004001800250 00500170026800500130028500500180029802000070031602000080032300500140033101300070 0345#VV10.04883#VV10.04884#Vt l#Sch c thm#29000#Vi?t#H561D#530.076#^214#H ng dn gii bi tp vt l 10#Chng trnh nng cao#V Th Pht Minh, Chu Vn To, Nguyn Hong Hng, Hong Th Thu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a196 tr.^b24cm#oanh#Ti bn ln th 3#V Th Pht Minh#Chu Vn To#Nguyn Hong Hng #Lp 10#Bi tp#Hong Th Thu#258449## 00739000000000337000450002600110000002600110001102000090002202000140003101400070 00450190005000521810006000570820009000638080005000720020035000770030056001120070 05800168008000500226009002600231010000500257011001500262039000500277004001800282 00500150030000500150031500500150033002000070034502000080035200500180036000500160 0378013000700394#VV10.04885#VV10.04886#Hnh hc#Sch c thm#17500#Vi?t#H561D# 516.0076#^214#Hng dn gii bi tp hnh hc 11#Tm tt l thuyt. Bi tp cn bn. Cu hi trc nghim#Nguyn Vn Lc (ch.b.), Trn Quang Ti, Trn nh Dng. ..#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a124tr.^b24cm#oanh#Ti bn ln th 1#Ngu yn Vn Lc#Trn Quang Ti#Trn nh Dng#Lp 11#Bi tp#Nguyn Trung Kin#Trn Quang Tin#258450## 00731000000000337000450002600110000002600110001102000070002202000140002901400070 00430190005000501810006000550820009000618080005000700020046000750030056001210070 05700177008000500234009002600239010000500265011001500270039000500285005001500290 00500150030500500140032002000100033402000070034400500120035100500150036302000080 0378013000700386#VV10.04887#VV10.04888#i s#Sch c thm#24000#Vi?t#H561D#51 2.0076#^214#Hng dn gii bi tp i s v gii tch 11#Tm tt l thuyt. Bi tp cn bn. Cu hi trc nghim#Nguyn Vn Lc (ch.b.), Trn Quang Ti, Mai Xu n ng...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a160tr.^b24cm#oanh#Nguyn Vn L c#Trn Quang Ti#Mai Xun ng#Gii tch#Lp 11#L Ngc Hi#Trnh Minh Lm#Bi t p#258451## 00679000000000325000450002600110000002600110001102000070002202000140002901400070 00430190005000501810006000550820008000618080005000690020033000740030019001070070 06700126008000500193009002600198010000500224011001500229039000500244004001800249 00500170026700500130028400500170029702000070031402000080032100500170032901300070 0346#VV10.04889#VV10.04890#Vt l#Sch c thm#34000#Vi?t#H561D#530.076#^214#H ng dn gii bi tp vt l 11#Chng trnh chun#V Th Pht Minh, Chu Vn T o, Nguyn ng Khoa, V Th Mai Thun#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a229t r.^b24cm#oanh#Ti bn ln th 2#V Th Pht Minh#Chu Vn To#Nguyn ng Khoa#L p 11#Bi tp#V Th Mai Thun#258452## 00731000000000337000450002600110000002600110001102000090002202000140003101400070 00450190005000521810006000570820009000638080005000720020035000770030056001120070 05700168008000500225009002600230010000500256011001500261039000500276004001800281 00500150029900500150031400500140032902000070034302000080035000500120035800500160 0370013000700386#VV10.04891#VV10.04892#Hnh hc#Sch c thm#23000#Vi?t#H561D# 516.0076#^214#Hng dn gii bi tp hnh hc 11#Tm tt l thuyt. Bi tp cn bn. Cu hi trc nghim#Nguyn Vn Lc (ch.b.), Trn Quang Ti, Mai Xun ng.. .#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a145tr.^b24cm#oanh#Ti bn ln th 2#Nguy n Vn Lc#Trn Quang Ti#Mai Xun ng#Lp 11#Bi tp#L Ngc Hi#Trn Quang Ti n#258453## 00773000000000349000450002600110000002600110001102000070002202000140002901400070 00430190005000501810006000550820009000618080005000700020046000750030066001210070 05800187008000500245009002600250010000500276011001500281039000500296004001800301 00500150031900500150033400500150034902000100036402000070037400500130038100500140 0394020000800408013000700416#VV10.04893#VV10.04894#i s#Sch c thm#35000#V i?t#H561D#512.0076#^214#Hng dn gii bi tp i s v gii tch 11#Tm tt l thuyt. Bi tp cn bn trong SGK. Cu hi trc nghim#Nguyn Vn Lc (ch.b.), Trn Quang Ti, Trnh Minh Lm...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a226tr.^b 24cm#oanh#Ti bn ln th 2#Nguyn Vn Lc#Trn Quang Ti#Trnh Minh Lm#Gii t ch#Lp 11#L nh Ngc#L Th Phng#Bi tp#258454## 00545000000000289000450002600110000002600110001102000090002202000140003101400070 00450190005000521810006000570820008000638080005000710020035000760030022001110070 01300133008000500146009002600151010000500177011001500182039000500197004001800202 005001300220020000700233020000800240013000700248#VV10.04895#VV10.04896#Sinh hc# Sch c thm#20000#Vi?t#H561D#571.076#^214#Hng dn gii bi tp sinh hc 11# Chng trnh nng cao#L Tun Ngc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a136tr.^ b24cm#oanh#Ti bn ln th 2#L Tun Ngc#Lp 11#Bi tp#258455## 00607000000000301000450002600110000002600110001102000080002202000140003001400070 00440190005000511810006000560820008000628080005000700020034000750070051001090080 00500160009002600165010000500191011001500196039000500211004001800216005001600234 020000700250020000800257005001300265005002000278013000700298#VV10.04897#VV10.048 98#Ho hc#Sch c thm#19500#Vi?t#H561D#546.076#^214#Hng dn gii bi tp h o hc 11#Trn Trung Ninh, inh Th Nga, inh Th Hng Nhung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a130tr.^b24cm#oanh#Ti bn ln th 2#Trn Trung Ninh#Lp 11#B i tp#inh Th Nga#inh Th Hng Nhung#258456## 00594000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020019000510070030000700220004001000040018001040080 00500122009002600127010000500153011001500158013000700173020000800180020001100188 02000120019902000080021102000140021900500120023300500080024500500080025302000070 0261#VV10.04899#VV10.04900#28000#Vi?t#H419T#807.6#^214#Hc tt ng vn 11#L An h Xun, L Hun, Tr Sn#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#20 09#^a186tr.^b24cm#258457#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Sch c thm#L Anh Xun#L Hun#Tr Sn#Lp 11## 00505000000000265000450002600110000002600110001102000080002202000140003001400070 00440190005000511810006000560820008000628080005000700020019000750070042000940080 00500136009002600141010000500167011001500172039000500187005001500192020000700207 005001800214013000700232#VV10.04901#VV10.04902#Tin hc#Sch c thm#20500#Vi?t #H419T#005.076#^214#Hc tt tin hc 11#Trn Don Vinh (ch.b.), Trng Th Thu H #^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a135tr.^b24cm#Thu#Trn Don Vinh#Lp 11#T rng Th Thu H#258458## 00641000000000325000450002600110000002600110001102000100002202000140003201400070 00460190005000531810006000580820009000648080005000730020021000780070052000990080 00500151009002600156010000500182011001500187039000500202004001800207005001300225 02000070023802000080024500500100025300500160026300500130027900500160029201300070 0308#VV10.04903#VV10.04904#Ting Anh#Sch c thm#25500#Vi?t#H419T#428.0076#^2 14#Hc tt ting Anh 11#V Th Thun (ch.b.), Hong Anh, Nguyn Thu Hng...#^aH. #^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a170tr.^b24cm#Thu#Ti bn ln th 2#V Th Thu n#Lp 11#Bi tp#Hong Anh#Nguyn Thu Hng#L Minh Hin#Trn Thanh Phc#258459# # 00560000000000289000450002600110000002600110001102000080002202000140003001400070 00440190005000511810006000560820008000628080005000700020034000750030020001090070 03200129008000500161009002600166010000500192011001500197039000500212005001600217 005001500233020000700248020000800255013000700263#VV10.04905#VV10.04906#Ho hc#S ch c thm#16000#Vi?t#H561D#546.076#^214#Hng dn gii bi tp ho hc 12#Ch ng trnh c bn#Trn Trung Ninh, L Th D Tho#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni #2009#^a114tr.^b24cm#Thu#Trn Trung Ninh#L Th D Tho#Lp 12#Bi tp#258460## 00587000000000301000450002600110000002600110001102000070002202000140002901400070 00430190005000501810006000550820008000618080005000690020018000740030019000920070 04900111008000500160009002600165010000500191011001500196039000500211005001700216 020000700233005001300240005001700253013000700270020000800277#VV10.04907#VV10.049 08#Vt l#Sch c thm#38000#Vi?t#H419T#530.076#^214#Hc tt vt l 12#Chng trnh chun#V Th Pht Minh, Chu Vn To, Nguyn ng Khoa#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a262tr.^b24cm#Thu#V Th Pht Minh#Lp 12#Chu Vn To#Nguyn ng Khoa#258461#Bi tp## 00632000000000301000450002600110000002600110001102000080002202000140003001400070 00440190005000511810006000560820006000628080005000680020034000730030019001070070 06800126008000500194009002600199010000500225011001500230039000500245005001600250 020000700266020000800273005001800281005002400299013000700323#VV10.04909#VV10.049 10#Lch s#Sch c thm#22000#Vi?t#H561D#959.7#^214#Hng dn gii bi tp lc h s 12#Chng trnh chun#Trnh nh Tng (ch.b.), Nguyn Mnh Hng, Nguyn Th Phng Thanh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a144tr.^b24cm#Thu#Trnh n h Tng#Lp 12#Bi tp#Nguyn Mnh Hng#Nguyn Th Phng Thanh#258462## 00635000000000301000450002600110000002600110001102000080002202000140003001400070 00440190005000511810006000560820006000628080005000680020034000730030022001070070 06800129008000500197009002600202010000500228011001500233039000500248005001600253 020000700269020000800276005001800284005002400302013000700326#VV10.04911#VV10.049 12#Lch s#Sch c thm#29000#Vi?t#H561D#959.7#^214#Hng dn gii bi tp lc h s 12#Chng trnh nng cao#Trnh nh Tng (ch.b.), Nguyn Mnh Hng, Nguyn Th Phng Thanh#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a207tr.^b24cm#Thu#Trnh nh Tng#Lp 12#Bi tp#Nguyn Mnh Hng#Nguyn Th Phng Thanh#258463## 00695000000000325000450002600110000002600110001102000100002202000140003201400070 00460190005000531810008000580820008000668080005000740020025000790030064001040070 05500168008000500223009002600228010000500254011001500259039000500274005001500279 02000070029402000080030100500150030900500120032400500140033600500120035001300070 0362#VV10.04913#VV10.04914#Gii tch#Sch c thm#35000#Vi?t#GI-103B#515.076#^ 214#Gii bi tp gii tch12#Tm tt l thuyt. Bi tp cn bn. Cu hi trc ng him. p n#Nguyn Vn Lc (ch.b.), Hong Ngc c, V on Kt...#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2009#^a246tr.^b24cm#Thu#Nguyn Vn Lc#Lp 12#Bi tp#Hong Ngc c#V on Kt#Thi Vn Chung#L Th Lin#258464## 00727000000000337000450002600110000002600110001102000090002202000140003101400070 00450190005000521810008000570820009000658080005000740020025000790030064001040070 05700168008000500225009002600230010000500256011001500261039000500276004001800281 00500150029902000070031402000080032100500150032900500140034400500120035800500120 0370013000700382#VV10.04915#VV10.04916#Hnh hc#Sch c thm#23000#Vi?t#GI-103 B#516.0076#^214#Gii bi tp hnh hc 12#Tm tt l thuyt. Bi tp cn bn. Cu hi trc nghim. p n#Nguyn Vn Lc (ch.b.), Hong Ngc c, Thi Vn Chung.. .#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a153tr.^b24cm#Thu#Ti bn ln th 2#Nguy n Vn Lc#Lp 12#Bi tp#Hong Ngc c#Thi Vn Chung#V on Kt#L Th Lin#2 58465## 00531000000000277000450002600110000002600110001102000080002202000140003001400070 00440190005000511810006000560820008000628080005000700020034000750030022001090070 02800131008000500159009002600164010000500190011001500195039000500210005001600215 020000700231020000800238013000700246#VV10.04917#VV10.04918#Ho hc#Sch c thm #21500#Vi?t#H561D#546.076#^214#Hng dn gii bi tp ho hc 12#Chng trnh n ng cao#Trn Trung Ninh, V Th Ho#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a143tr. ^b24cm#Thu#Trn Trung Ninh#Lp 12#Bi tp#258466## 00798000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020052000540070042001060220004001480050018001520080 00500170009002600175010000500201011001500206021018700221020000800408020001600416 020002200432020001500454039000500469013000700474001001500481#VV10.04919#VV10.049 20#32000#Vi?t#TH308K#004.071#^214#Thit k bi ging tin hc dnh cho trung hc c s#Trn Don Vinh (ch.b.), Trng Th Thu H#Q.1#Trng Th Thu H#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2009#^a193tr.^b24cm#Gii thiu phng php thit k cc b i ging tin hc dng cho hc sinh trung hc c s nh lm quen vi tin hc v m y tnh in t, phn mm hc tp , h iu hnh v son tho vn bn#Tin hc#Tru ng hc c s#Phng php ging dy#Sch gio vin#Thu#258467#Trn Don Vinh## 00650000000000277000450002600110000002600110001102000090002202000140003101400070 00450190005000521810008000570820008000658080005000730020034000780030153001120070 01500265008000500280009002600285010000500311011001500316039000500331005001500336 020000700351020000700358013000700365#VV10.04921#VV10.04922#Sinh hc#Sch c th m#48000#Vi?t#GI-103N#576.076#^214#Gii nhanh 25 thi mn Sinh hc#Dnh cho h c sinh lp 12 chng trnh chun v nng cao. n tp v rn luyn k nng lm b i. Bin son theo ni dung v hng dn n tp ca B GD & T#Phan Khc Ngh#^aH .#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a307tr.^b24cm#Thu#Phan Khc Ngh#Lp 12# th i#258468## 00748000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020052000540070042001060220004001480050018001520080 00500170009002600175010000500201011001500206021013700221020000800358020001600366 020002200382020001500404039000500419013000700424001001500431#VV10.04924#VV10.049 23#29000#Vi?t#TH308K#004.071#^214#Thit k bi ging tin hc dnh cho trung hc c s#Trn Don Vinh (ch.b.), Trng Th Thu H#Q.3#Trng Th Thu H#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2009#^a193tr.^b24cm#Gii thiu phng php thit k cc b i ging tin hc v lp trnh n gin v v cc phn mm hc tp dng cho hc si nh trung hc c s#Tin hc#Trung hc c s#Phng php ging dy#Sch gio vin# Thu#258469#Trn Don Vinh## 00648000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020041000540030074000950070048001690050019002170080 00500236009002600241010000500267011001500272020001000287020000700297020001500304 039000500319020002000324013000700344020000700351#VV10.04925#VV10.04926#35500#Vi ?t#B450#428.0076#^214#B n luyn ting Anh trung hc c s#Cc dng bi thi ph bin. Luyn thi tt nghip THCS v thi vo lp 10...#Phan Th Minh Chu b.s ., tuyn chn, gii thiu#Phan Th Minh Chu#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009 #^a224tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 10#Sch luyn thi#Thu#Ph thng trung hc#258470# thi## 00664000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020089000490030033001380070045001710050019002160080 00500235009002600240010000500266011001500271020001600286020001400302039000500316 020001200321020001400333013000700347020002000354#VV10.04927#VV10.04928#42000#Vi ?t#H561D#910#^214#Hng dn khai thc v s dng knh hnh trong sch gio khoa a l trung hc ph thng#Dng cho hc sinh lp 10, 11, 12#L Thng (ch.b.), V nh Ho, Phm Ngc Tr#Nguyn Xun Trng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009# ^a248tr.^b24cm#a l t nhin#Sch c thm#Thu#a kinh t#a l x hi#2584 71#Ph thng trung hc## 00703000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020059000530030112001120070019002240050019002430080 00500262009002600267010000500293011001500298020000800313020001000321020001400331 039000500345020000800350020002000358013000700378020001600385#VV10.04929#VV10.049 30#32500#Vi?t#R203L#546.076#^214#Rn luyn k nng gii bi tp ho hc trung h c ph thng#Sch tham kho cho gio vin. Bi dng hc sinh gii ho hc. Luy n thi tt nghip v thi vo i hc-cao ng#Nguyn Xun Trng#Nguyn Xun Tr ng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a212tr.^b24cm#Ho hc#Ho v c#Sch c thm#Thu#Bi tp#Ph thng trung hc#258472#Ho hc phi kim## 00701000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020059000540030112001130070019002250050019002440080 00500263009002600268010000500294011001500299020000800314020001200322020001400334 039000500348020000800353020002000361013000700381020001100388#VV10.04931#VV10.049 32#30000#Vi?t#R203L#547.0076#^214#Rn luyn k nng gii bi tp ho hc Trung hc ph thng#Sch tham kho cho gio vin. Bi dng hc sinh gii ho hc. Luy n thi tt nghip v thi vo i hc-cao ng#Nguyn Xun Trng#Nguyn Xun Tr ng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a180tr.^b24cm#Ho hc#Hirocacbon#Sch c thm#Thu#Bi tp#Ph thng trung hc#258473#Ho hu c## 00798000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020070000490030083001190070079002020050015002810050 01900296005001600315005001800331008000500349009002600354010000500380011001500385 02000050040002000110040502000140041603900050043002000100043502000200044501300070 0465#VV10.04933#VV10.04934#23000#Vi?t#C101P#515#^214#Cc phng php in hnh gii ton nguyn hm, tch phn v ng dng#Kin thc c bn. Cc dng ton in hnh. Ton t luyn. p s v hng dn gii#Nguyn Vn Lc (ch.b.), Nguyn D ng Hong, Hong Ngc Cnh, Nguyn Ngc Giang#Nguyn Vn Lc#Nguyn Dng Hong# Hong Ngc Cnh#Nguyn Ngc Giang#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a166tr.^b 24cm#Ton#Nguyn hm#Sch c thm#Thu#Tch phn#Ph thng trung hc#258474## 00712000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020056000490030078001050070074001830050015002570050 01300272005001700285005001800302008000500320009002600325010000500351011001500356 020000500371020000800376020001400384039000500398013000700403#VV10.04935#VV10.049 36#24000#Vi?t#C101P#515#^214#Cc phng php in hnh gii ton o hm v ng dng#Kin thc c bn. Cc dng ton in hnh. Ton t luyn. p s v hng dn#Nguyn Vn Lc (ch.b.), H in Bin, Nguyn Ngc Thu, Nguyn Ngc Giang#Ng uyn Vn Lc#H in Bin#Nguyn Ngc Thu#Nguyn Ngc Giang#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a156tr.^b24cm#Ton#o hm#Sch c thm#Thu#258475##