00577000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000180 00440390004000620020020000660030013000860070036000990050011001350140007001460190 00500153181000600158082000900164808000500173008000500178009001100183010000500194 011001400199004001300213005000800226020000900234020001300243013000700256#VL10.00 126#VL10.00125#VL10.00128#VL10.00127#Vn hc thiu nhi#Hoa#D mn phiu lu k#T ruyn tranh#Tranh: Trng Qua ; Truyn: T Hoi#Trng Qua#30000#Vi?t#D250M#895 .9223#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a48tr.^b28cm#In ln th 8#T Hoi#Vit Nam#Truy n tranh#255634## 00613000000000289000450002000180000003900040001800200490002200300130007100700640 00840050014001480140007001620190005001691810007001740820004001818080005001850080 00500190009001100195010000500206011001700211019001200228020000700240020001300247 005001100260006001700271012002800288013000700316#Vn hc thiu nhi#Hoa#Ngi lng B ra v nhng cu chuyn th v khc#Truyn tranh#Li: Anna Casalis ; Minh ho : Tony Wolf ; Nguyn Thu Hng dch#Casalis, Anna#60000#Vi?t#NG452L#853#^214#^ aH.#^aKim ng#2010#^a29tr.^b23x26cm#Dch Italia#Italia#Truyn tranh#Wolf, Tony# Nguyn Thu Hng#Nhng cu chuyn trong rng#255635## 00609000000000289000450002000180000003900040001800200460002200300130006800700640 00810050014001450140007001590190005001661810006001710820004001778080005001810080 00500186009001100191010000500202011001700207019001200224012002800236020000700264 020001300271005001100284006001700295013000700312#Vn hc thiu nhi#Hoa#Mn si-r to v nhng cu chuyn th v khc#Truyn tranh#Li: Anna Casalis ; Minh ho: Tony Wolf ; Nguyn Thu Hng dch#Casalis, Anna#60000#Vi?t#M430S#853#^214#^aH.# ^aKim ng#2010#^a29tr.^b23x26cm#Dch Italia#Nhng cu chuyn trong rng#Italia# Truyn tranh#Wolf, Tony#Nguyn Thu Hng#255636## 00598000000000289000450002000180000003900040001800200310002200300130005300700810 00660050014001470140007001610190005001681810007001730820004001808080005001840080 00500189009001100194010000500205011001400210019001200224005001800236020000700254 020001300261005001100274006001600285013000700301#Vn hc thiu nhi#Hoa#Nhng cu chuyn lng C rt#Truyn tranh#Li: Anna Casalis, Silvia D'Achille ; Minh ho : Tony Wolf ; Phm Phng Chi dch#Casalis, Anna#80000#Vi?t#NH556C#853#^214#^a H.#^aKim ng#2010#^a61tr.^b26cm#Dch Italia#D'Achille, Silvia#Italia#Truyn tra nh#Wolf, Tony#Phm Phng Chi#255637## 00717000000000265000450002600110000000100140001100200320002500700140005701900050 00711810008000760820004000848080005000880080005000930090023000980100005001210110 01500126015005400141013000700195020001100202020001100213020000800224020001100232 021020400243039000400447#VV10.01182#L Thanh Lim#Gio trnh x hi hc i cn g#L Thanh Lim#Vi?t#GI-108T#301#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a167tr.^ b23cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#255638#X hi hc#Ng hin cu#L lun#Gio trnh#Nghin cu chung v x hi hc. S ra i v pht tr in, cc khi nim c bn, i tng, chc nng, nhim v v cc lnh vc nghin cu ca x hi hc. Mt s phng php nghin cu x hi hc thc tin#Hoa## 00852000000000313000450002600110000000200310001100700560004200500120009800500150 01100050016001250190005001411810008001460820008001548080005001620080005001670090 02300172010000500195011001500200015005400215013000700269005002300276005002100299 020001000320020000900330020000900339020001100348021017500359039000400534#VV10.01 183#Gio trnh php lut i cng# Vn Giai, Trn Lng c (ch,b.), Nguyn T h Bnh...# Vn Giai#Trn Lng c#Nguyn Th Bnh#Vi?t#GI-108T#349.597#^214# ^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a238tr.^b23cm#TTS ghi: B Gio dc v o to . i hc Thi Nguyn#255639#Nguyn Th Phng Thu#Nguyn Th Hng Thu#Php lu t#Nh nc#Vit Nam#Gio trnh#Nhng kin thc c bn v hin tng Nh nc, p hp lut v mt s ngnh lut trong h thng php lut Vit Nam nh lut Hin ph p, lut Hnh chnh, lut Dn s, lut Hnh s#Hoa## 00920000000000289000450002600110000000100160001100200490002700300230007600700400 00990050015001390190005001541810008001590820007001678080005001740080005001790090 02300184010000500207011001500212015005400227013000700281021026700288020001400555 020002300569020001100592039000400603020002300607#VV10.01184#Nguyn Vn Hun#Gio trnh h c s d liu phn tn v suy din#L thuyt v thc hnh#Nguyn Vn H un (ch.b.), Phm Vit Bnh#Phm Vit Bnh#Vi?t#GI-108T#005.75#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a322tr.^b23cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Th i Nguyn#255640#Trnh by cc khi nim v thut ton c s ca CSDL bao gm: c c m hnh d liu v cc h CSDL tng ng, cc ngn ng CSDL, thit k cc CSD L, t chc lu tr v tm kim, x l v ti u ho cu hi, qun l giao dch v iu khin tng tranh, thit k cc CSDL#C s d liu#C s d liu phn tn #Gio trnh#Hoa#C s d liu suy din## 01004000000000301000450002600110000001900050001118100080001608200060002480800050 00300020031000350070075000660080005001410090023001460100005001690110015001740150 05400189005001300243005001500256005001400271005001600285013000700301021033900308 020000800647020001200655020002000667020001100687039000400698#VV10.01185#Vi?t#GI- 108T#338.1#^214#Gio trnh kinh t nng nghip#B.s.: Quang Qu (ch.b.), Nng Vn Tng, ng Vn Tun, Nguyn Vn Cng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a243 tr.^b23cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn# Quang Qu#Nn g Vn Tng#ng Vn Tun#Nguyn Vn Cng#255641#Trnh by i tng, nhim v v phng php nghin cu mn kinh t nng nghip. Kinh t cc ngun lc ch yu trong nng nghip. Tin b khoa hc cng ngh trong nng nghip. Cc nguyn tc ra quyt nh ca sn xut nng nghip. Cu v cung trong nng nghip. Pht tri n nng nghip bn vng. Kinh t sn xut ngnh trng trt chn nui#Kinh t#Nng nghip#Kinh t nng nghip#Gio trnh#Hoa## 00937000000000337000450002600110000001900050001118100080001608200040002480800050 00280020029000330070061000620080005001230090023001280100005001510110015001560150 05400171005001600225005001500241005001100256005000900267005001700276013000700293 02102380030002000100053802000080054802000090055602000100056502000090057502000110 0584039000400595#VV10.01186#Vi?t#GI-108T#332#^214#Gio trnh ti chnh tin t#B .s.: Nguyn Th Oanh (ch.b.), Trn nh Tun, V Th Hu...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a256tr.^b23cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguy n#Nguyn Th Oanh#Trn nh Tun#V Th Hu#Hong H#H Th Thanh Nga#255642#Tr nh by kin thc c bn v ti chnh v h thng ti chnh, tin t v cc ch lu thng tin t, ngn sch Nh nc, ti chnh doanh nghip, bo him, tn d ng, ngn hng, th trng ti chnh v mt s vn v ti chnh quc t#Ti c hnh#Tin t#Bo him#Ngn hng#Tn dng#Gio trnh#Hoa## 00988000000000289000450002600110000001900050001118100080001608200040002480800050 00280020029000330070078000620080005001400090023001450100005001680110015001730150 05400188005001700242005001500259005001600274005001300290013000700303020000800310 020001000318020001100328021035500339039000400694#VV10.01187#Vi?t#GI-108T#657#^21 4#Gio trnh nguyn l k ton#B.s.: on Quang Thiu (ch.b.), m Phng Lan, N guyn Th Tun, ng Th Du#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a235tr.^b23cm#TT S ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#on Quang Thiu#m Phng L an#Nguyn Th Tun#ng Th Du#255643#K ton#Nguyn l#Gio trnh#Trnh by c c kin thc c bn v k ton, phng php k ton, chng t k ton v kim k, tnh gi i tng k ton, tng hp v cn i k ton, ti khon v ghi s k p, k ton cc qu trnh kinh doanh ch yu, cc phng php kim tra s liu k ton, s k ton, k thut ghi s v hnh thc k ton, t chc b my k ton n v kinh t c s#Hoa## 00927000000000289000450002600110000001900050001118100080001608200040002480800050 00280020040000330070084000730080005001570090023001620100005001850110015001900150 05400205005002000259005001300279005001500292005001900307013000700326021026000333 020000800593020002100601020001100622039000400633#VV10.01188#Vi?t#GI-108T#657#^21 4#Gio trnh k ton hnh chnh s nghip#B.s.: Nguyn Th Minh Th, ng Th D u (ch.b.), m Phng Lan, Nguyn Th Lan Anh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^ a351tr.^b23cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#Nguyn Th M inh Th#ng Th Du#m Phng Lan#Nguyn Th Lan Anh#255644#Trnh by nhng ki n thc c bn v k ton trong n v hnh chnh s nghip nh k ton vn bng tin, k ton vt t, sn phm, hng ho, k ton ti sn c nh, k ton cc khon thanh ton, k ton ngun kinh ph v cc khon thu, chi, bo co ti chn h#K ton#Hnh chnh s nghip#Gio trnh#Hoa## 00913000000000301000450002600110000001900050001118100080001608200070002480800050 00310020048000360070063000840080005001470090023001520100005001750110015001800150 05400195005001100249005001800260005001700278005001400295013000700309021024000316 020001900556020001100575020001000586020001100596039000400607#VV10.01189#Vi?t#GI- 108T#005.13#^214#Gio trnh lp trnh c cu trc vi ngn ng C# Th Tm, Ngu yn Hin Trinh, Nguyn Th Tuyn, ng Th Oanh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010 #^a275tr.^b23cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn# Th Tm #Nguyn Hin Trinh#Nguyn Th Tuyn#ng Th Oanh#255645#Phn tch phng php l p trnh c cu trc v qu trnh pht trin chng trnh. Trnh by mt s vn c bn, thnh phn, cu trc d liu ca ngn ng lp trnh C. Phng php t chc v x l cc tp d liu. K thut ho my tnh#Ngn ng lp trnh#Ngn ng C#Lp trnh#Gio trnh#Hoa## 00724000000000253000450002600110000000100110001100200380002200700110006001900050 00711810008000760820004000848080005000880080005000930090023000980100005001210110 01500126015005400141013000700195021022500202020000900427020001900436020001100455 039000400466#VV10.01190# Anh Ti#Gio trnh phn tch s liu thng k# Anh Ti#Vi?t#GI-108T#310#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a123tr.^b23cm#TTS g hi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#255646#Trnh by nhng kin thc c bn trong vic phn tch s liu thng k kinh t x hi t chun b s liu , c s d liu, phn t, kim nh thng k n phn tch s liu iu tra v b iu din kt qu thnh bo co khoa hc#Thng k#Phn tch thng k#Gio trnh#H oa## 00851000000000277000450002600110000001900050001118100080001608200040002480800050 00280010018000330020029000510070035000800080005001150090023001200100005001430110 01500148015005400163005001600217013000700233021026300240020001800503020001800521 020001900539020001100558039000400569#VV10.01191#Vi?t#GI-108T#004#^214#Nguyn Tru ng ng#Gio trnh k thut vi x l#Nguyn Trung ng, Bi Th Mai Hoa#^aH.#^aK hoa hc v K thut#2010#^a204tr.^b23cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. i h c Thi Nguyn#Bi Th Mai Hoa#255647#Trnh by kin thc tng quan v cc h vi x l. Cu trc hot ng ca cc n v vi x l trung tm P 8085 n cc cu t rc ca vi x l h 80x86, cc cu trc RISC v CISC. B nh trong ca h vi x l. Cc chp kh lp trnh. Thit b vo ra ca h vi x l#H thng vi x l#K thut vi x l#Phn cng my tnh#Gio trnh#Hoa## 00818000000000301000450002600110000001900050001118100080001608200080002480800050 00320010014000370020045000510030013000960070055001090080005001640090023001690100 00500192011001500197015005400212005001400266005001400280005001700294013000700311 021016300318020000800481020001200489020001100501039000400512#VV10.01192#Vi?t#GI- 108T#621.381#^214#V Thnh Vinh#Gio trnh thc tp in t v k thut s 1#Ph n in t#V Thnh Vinh (ch.b.), V Mnh Thnh, Nguyn Vn Thng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a122tr.^b23cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#V Thnh Vinh#V Mnh Thnh#Nguyn Vn Thng#255648#Gm cc kin thc c bn v cc loi Diode, s khuch i Tranzitor, s dao ng tn hiu dng Sin, s dao ng tn hiu khc Sin v cc bi tp thc tp#in t#K thut s #Gio trnh#Hoa## 00797000000000301000450002600110000000200290001100700650004000500150010500500190 01200050012001390050019001510050012001700050019001820190005002011810008002060820 00400214808000500218008000500223009002300228010000500251011001500256015005400271 013000700325021013800332020001000470020001100480039000400491#VV10.01193#Gio tr nh kim ton cn bn#B.s.: Trn nh Tun, Th Thu Phng (ch.b.), V Th Lo an...#Trn nh Tun# Th Thu Phng#V Th Loan#Nguyn Th Kim Anh#Ng Thu H#Nguyn Phng Tho#Vi?t#GI-108T#657#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a1 63tr.^b23cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#255649#Trnh b y tng quan v kim ton. Cc khi nim c bn ca kim ton, h thng chun m c, cc phng php, chn mu v trnh t kim ton#Kim ton#Gio trnh#Hoa## 00773000000000265000450002600110000001900050001118100080001608200040002480800050 00280010014000330020032000470070014000790080005000930090023000980100005001210110 01500126015005400141013000700195021026000202020001100462020001100473020000800484 020001100492039000400503#VV10.01194#Vi?t#GI-108T#301#^214#ng Xun Qu#Gio tr nh x hi hc i cng#ng Xun Qu#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a132tr.^ b23cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#255650#Gii thiu t ng quan v x hi hc. Mt s l thuyt v cu trc x hi, t chc v thit ch x hi, vn ho, x hi ho, hnh ng v tng tc x hi, s bin i x hi. Cc lnh vc chuyn ngnh x hi hc v phng php nghin cu x hi hc thc nghim#X hi hc#Nghin cu#L lun#Gio trnh#Hoa## 00926000000000313000450002600110000000200450001100300170005600700610007300500140 01340050016001480050018001640050016001820050014001980190005002121810008002170820 00700225808000500232008000500237009002300242010000500265011001500270015005400285 013000700339021023100346020001200577020000800589020001100597039000400608#VV10.01 195#Gio trnh thc tp in t v k thut s 2#Phn k thut s#V Thnh Vinh (ch.b.), Nguyn Anh Tun, Hong Quang Trung...#V Thnh Vinh#Nguyn Anh Tun#Ho ng Quang Trung#Nguyn Th Dung#Phm Vn Ngc#Vi?t#GI-108T#621.39#^214#^aH.#^aKho a hc v K thut#2010#^a117tr.^b23cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. i hc Thi Nguyn#255651#Gm nhng kin thc c bn v cc b chuyn mch phn knh v hp knh, cc s pht v hnh thnh xung, s Trigger v b ghi, s Tri gger v b ghi dch, cc s bin i DAC, ADC, s vng gi pha v cc bi thc hnh#K thut s#in t#Gio trnh#Hoa## 00850000000000313000450002600110000000200350001100700450004600500110009101900050 01021810006001070820004001138080005001170080005001220090023001270100005001500110 01500155015006800170005001400238005001500252005001700267005001600284013000700300 021018500307020001000492020000800502020001100510020001100521039000400532#VV10.01 196#English for economics and business#T Th Hu, Trnh Mai Thu, Phm Nh Cng ...#T Th Hu#Vi?t#E204L#428#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a175tr.^b23 cm#TTS ghi: Ministry of Education and Traning. Thai Nguyen University#Trnh Mai Thu#Phm Nh Cng#Nguyn Vn Thnh#Phan Minh Huyn#255652#Gii thiu mt s b i hc nhm pht trin k nng giao tip c bn trong hot ng giao tip kinh t v thng mi ch yu l k nng c, vit, ng php km theo mt s bi hc c th#Ting Anh#Kinh t#Thng mi#Gio trnh#Hoa## 01083000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820009000628080005000710020050000760030031001260070 07600157022000500233221002200238008000500260009002300265010000500288011001500293 01500300030802102420033802000090058002000100058902000090059900500130060800500150 0621005001700636005001400653039000400667013000700671020001900678#VV10.01197#VV10 .01200#VV10.01198#VV10.01199#28000#Vi?t#T103L#320.4597#^214#Ti liu bi dng v qun l hnh chnh nh nc#Chng trnh chuyn vin chnh#B.s.: inh Vn Mu , Phm Hng Thi, Nguyn Hu Khin (ch.b.), V Trng Hch#Ph.1#Nh nc v php lut#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a187tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh ch nh#Mt s chuyn v t chc thc hin quyn lc chnh tr nc ta hin nay, h thng c quan Nh nc, quy ch lm vic ca Chnh ph v U ban Nhn dn, p hp lut v php ch x hi ch ngha Vit Nam, lut Hnh chnh v xt x hnh c hnh#Nh nc#Php lut#Vit Nam#inh Vn Mu#Phm Hng Thi#Nguyn Hu Khin#V Trng Hch#Hoa#255653#Qun l hnh chnh## 01045000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820004000628080005000660020050000710030031001210070 05800152022000500210221004400215008000500259009002300264010000500287011001500292 01500300030702102130033702000200055002000190057000500130058900500160060200500110 0618005001500629039000400644005001600648013000700664#VV10.01201#VV10.01202#VV10. 01203#VV10.01204#72500#Vi?t#T103L#352#^214#Ti liu bi dng v qun l hnh c hnh nh nc#Chng trnh chuyn vin chnh#B.s., ch.b.: inh Vn Mu, Nguyn V n Thm, V Kim Sn...#Ph.2#Hnh chnh Nh nc v cng ngh hnh chnh#^aH.#^aK hoa hc v K thut#2010#^a483tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#Nhng vn chung v hnh chnh Nh nc v t chc hnh chnh Nh nc. Qun l cng v - cng chc. Quyt nh qun l hnh chnh Nh nc, ci cch hnh chnh Nh n c. Xy dng v thc thi chnh sch cng...#Hnh chnh nh nc#Qun l hnh chn h#inh Vn Mu#Nguyn Vn Thm#V Kim Sn#Chu Xun Khnh#Hoa#L Th Vn Hnh#255 654## 01140000000000397000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820004000628080005000660020050000710030031001210070 06100152022000500213221004100218008000500259009002300264010000500287011001500292 01500300030702102730033702000190061002000090062900500130063800500120065100500180 0663005001600681039000400697020000600701005001100707013000700718020001700725#VV1 0.01205#VV10.01208#VV10.01207#VV10.01206#73500#Vi?t#T103L#353#^214#Ti liu bi dng v qun l hnh chnh nh nc#Chng trnh chuyn vin chnh#B.s., ch.b. : inh Vn Mu, L S Thip, Nguyn Trnh Kim...#Ph.3#Qun l Nh nc i vi ngnh, lnh vc#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a491tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vi n Hnh chnh#Nhng kin thc tng quan v qun l Nh nc i vi cc ngnh, l nh vc c th nh: qun l Nh nc v kinh t, qun l ti chnh cng v dch v cng, qun l th, nng nghip v nng thn, cc vn x hi v dch v x hi, lao ng, y t, vn ho v khoa hc...#Qun l hnh chnh#Vit Nam#inh Vn Mu#L S Thip#Nguyn Trnh Kim#Trang Th Tuyt#Hoa#Ngnh#L Chi Mai#25565 5#Qun l nh nc## 01159000000000421000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820009000628080005000710020050000760030025001260070 06300151022000500214221002200219008000500241009002300246010000500269011001500274 01500300028902102570031902000200057602000190059602000100061502000090062500500130 06340050015006470050017006620050010006790050011006890390004007000130007007040200 00900711020001700720#VV10.01209#VV10.01210#VV10.01212#VV10.01211#35000#Vi?t#T10 3L#320.4597#^214#Ti liu bi dng v qun l hnh chnh nh nc#Chng trnh chuyn vin#B.s., ch.b.: inh Vn Mu, Phm Hng Thi, Nguyn Hu Khin...#Ph.1# Nh nc v php lut#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a235tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#Tng quan v h thng chnh tr. Nhng vn c bn v Nh nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam. Php lut v php ch x hi ch ngha Vit Nam. Nhng ngnh lut ch yu ca h thng php lut Vit Nam. Quy ch lm vic ca c quan hnh chnh Nh nc#Hnh chnh nh nc#Qun l hnh chnh#Php lut#Vit Nam#inh Vn Mu#Phm Hng Thi#Nguyn Hu Khin#Phm Bnh#V c n #Hoa#255656#Nh nc#Qun l nh nc## 01018000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440190005000521810006000570820004000638080005000670020050000720030025001220070 05800147022000500205221004400210008000500254009002300259010000500282011001500287 01500300030202101620033202000190049402000200051300500130053300500160054600500110 0562005001500573005001600588039000400604013000700608020001700615#VV10.01213#VV10 .01214#VV10.01216#VV10.01215#525000#Vi?t#T103L#352#^214#Ti liu bi dng v q un l hnh chnh nh nc#Chng trnh chuyn vin#B.s., ch.b.: inh Vn Mu, N guyn Vn Thm, V Kim Sn...#Ph.2#Hnh chnh Nh nc v cng ngh hnh chnh#^ aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a351tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Hnh chnh#L lun chung v qun l hnh chnh Nh nc. Quyt nh v cng ch trong qun l hnh chnh Nh nc. T chc b my hnh chnh Nh nc. Cng v cng chc...#Q un l hnh chnh#Hnh chnh nh nc#inh Vn Mu#Nguyn Vn Thm#V Kim Sn#Ch u Xun Khnh#L Th Vn Hnh#Hoa#255657#Qun l nh nc## 01171000000000397000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440190005000521810006000570820004000638080005000670020050000720030025001220070 06100147022000500208221004100213008000500254009002300259010000500282011001500287 01500300030202103060033202000200063802000060065802000090066400500130067300500120 0686005001800698005001300716005001600729039000400745013000700749020001700756#VV1 0.01217#VV10.01218#VV10.01220#VV10.01219#825000#Vi?t#T103L#353#^214#Ti liu b i dng v qun l hnh chnh nh nc#Chng trnh chuyn vin#B.s., ch.b.: in h Vn Mu, L S Thip, Nguyn Trnh Kim...#Ph.3#Qun l Nh nc i vi ngnh , lnh vc#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a551tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin H nh chnh#Nhng vn qun l Nh nc v: kinh t, ti chnh, tin t; th v nng thn; lao ng vic lm, tin lng v bo tr x hi; dn s v k hoch gia nh; vn ho, gio dc v y t; khoa hc cng ngh v ti nguyn mi trn g; dn tc v tn gio; quc phng v an ninh; lnh vc hnh chnh t php#Hnh chnh nh nc#Ngnh#Vit Nam#inh Vn Mu#L S Thip#Nguyn Trnh Kim#Bi Ti n Qu#Trang Th Tuyt#Hoa#255658#Qun l nh nc## 00992000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810008000560820006000648080005000700020044000750070066001190080 00500185009001000190010000500200011001500205015013200220013000700352021015800359 02000090051702000110052602000090053703900040054600500160055000500150056600500090 0581005001600590005001100606005001300617#VV10.01221#VV10.01222#VV10.01224#VV10.0 1223#75000#Vi?t#NGH250T#294.3#^214#Ngh thut Pht gio trong i sng hm nay# Nguyn Hu Oanh, Thch Thanh T, V Khiu... ; Hong Chng ch.b.#^aH.#^aDn Tr #2010#^a411tr.^b21cm#TTS ghi: Trung tm Nghin cu Bo tn v Pht huy Vn ho dn tc. - Tn sch ngoi ba: Ngh thut Pht gio vi i sng hm nay#255659# Gii thiu 41 bi vit v ngh thut Pht gio nh hng ti mi mt i sng co n ngi: vn ho, kin trc, ngh thut m nhc, ma ht, hi ho, m thc...# o Pht#Ngh thut#i sng#Hoa#Nguyn Hu Oanh#Thch Thanh T#V Khiu#Thch Gia Quang#H S Vnh#Hong Chng## 00872000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820006000628080005000680010012000730020075000850070 04900160008000500209009002300214010000500237011001500242005001500257005001200272 01300070028402101790029102000210047002000100049102000110050102000090051202000090 0521039000400530#VV10.01225#VV10.01226#VV10.01228#VV10.01227#35000#Vi?t#C101H#6 15.8#^214#i Duy Ban#Cc hp cht thin nhin t tho dc phng v cha cc b nh virut ngi#i Duy Ban (ch.b.), L Th Cm Vn, i Ngn H#^aH.#^aKhoa h c v K thut#2010#^a157tr.^b24cm#L Th Cm Vn#i Ngn H#255660#Tng quan v sinh hc phn t ca viruts. Gii thiu cc hp cht thin nhin t tho dc p hng v cha cc bnh viruts thng gp nh: bnh cm, si, st xut huyt, quai b...#Hp cht thin nhin#Tho dc#Phng bnh#iu tr#Bnh tt#Hoa## 00866000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820004000628080005000660010016000710020053000870070 03800140008000500178009002300183010000500206011001500211005001300226013000700239 021025700246020001600503020000900519020000900528020001100537039000400548#VV10.01 229#VV10.01232#VV10.01231#VV10.01230#86000#Vi?t#C460S#627#^214#Nguyn Hu Bng# C s thit k cng trnh bin phc v ngnh du kh#Nguyn Hu Bng (ch.b.), Tr n Vn Bn#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a363tr.^b24cm#Trn Vn Bn#255661#T rnh by cc dng cng trnh bin trong du kh. Thit k v xy lp dn khoan t rn bin t khu xc nh ngoi lc n khu tnh chuyn v ni lc. Cc phng php tnh ton cng trnh bin, sng bin, mng tr, dn ni, ti trng ca gi v nc bin...#Cng trnh bin#Thit k#Xy dng#Gin khoan#Hoa## 00782000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810007000490820009000568080005000650020013000700030029000830070072001120080 00500184009001100189010000500200011001400205005001600219005001700235013000700252 020001800259020000700277039000400284020001600288021015500304020000900459#VV10.01 233#VV10.01234#VV10.01235#VV10.01236#Vi?t#CH309D#959.7023#^214#Chiu di #1000 nm Thng Long - H Ni#Th hin ch Hn: Nguyn Vn Bch ; Th hin ch Vit: Nguyn Thnh m#^aH.#^aGio dc#2010#^a18tr.^b26cm#Nguyn Vn Bch#Nguyn Thnh m#255662#Lch s trung i#Nh L#Hoa#S kin lch s#Trnh by nguyn nhn v s kin L Thi T quyt nh di v thnh i La (H Ni) v i tn l th nh Thng Long trong ni dung chiu di nm 1010#Vit Nam## 00888000000000289000450002600110000001900050001118100060001608200040002280800050 00260020073000310070048001040080005001520090023001570100005001800110014001850050 01400199005001500213005001400228005001600242005001800258013000700276021025600283 020002000539020001300559020002200572039000400594#VL10.00129#Vi?t#T527T#004#^214# Tuyn tp cng trnh nghin cu cng ngh thng tin v truyn thng 2009#ng Qu c Bo, ng Th Nhung, Thanh Ngh...#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a58tr .^b27cm#ng Quc Bo#ng Th Nhung# Thanh Ngh#Phillipe, Lenca#Stphane, Lal lich#255663#Gii thiu mt s kt qu cng trnh nghin cu v phn loi d liu gien vi gii thut rng ngu nhin xin phn, pht trin m hnh ARTMAP cho tr ch chn c trng nh vn tay, xy dng h thng lu tr v chia s tp da tr n cng ngh li d liu...#Cng ngh thng tin#Truyn thng#Cng trnh nghin c u#Hoa## 00679000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440190005000521810006000570820007000638080005000700010016000750020030000910070 01600121008000500137009002300142010000500165011001500170013000700185021013500192 020000900327020001200336020001400348020001100362039000400373#VL10.00130#VL10.001 31#VL10.00133#VL10.00132#145000#Vi?t#M112#621.31#^214#Nguyn Xun Ph#My in kh c thit b in#Nguyn Xun Ph#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a695tr.^ b27cm#255664#Trnh by nguyn l lm vic, cc tnh cht c bn v mt s bi t p quan trng v cc dng my in, cc kh c in v thit b in#My in#Kh c in#Thit b in#Gio trnh#Hoa## 00932000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200270 00440070065000710050013001360050017001490050013001660050019001790050015001980060 01300213014000800226019000500234181000600239082000700245808000500252008000500257 00900230026201000050028501100150029001300070030502102250031202000140053702000140 0551020001300565039000400578#VL10.00134#VL10.00135#VL10.00137#VL10.00136#Cm nan g thit b ng ct#Gerd Balzer, Bernhard Boehle, Kurt Haneke... ; L Vn Doanh dch#Gerd, Balzer#Boehle, Bernhard#Haneke, Kurt#Kaiser, Hans Georg#Phlmann, Rol f#L Vn Doanh#230000#Vi?t#C120N#621.31#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^ a890tr.^b27cm#255665#Cung cp nhng kin thc c bn v k thut in, cc thit b in, bin php bo v ngi v thit b, phng php tnh ton trm ng c t, thit b h p, trung p, cao p,my bin p v cc thit b trm ng ct kh c...#Thit b in#K thut in#Sch tra cu#Hoa## 00477000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020014000440070016000580080005000740090011000790100005000900110 01400095001001600109013000700125021008200132020000900214020000800223039000400231 #VV10.01238#VV10.01237#Vi?t#M558H#294.3#^214#12 nhn duyn#Thch Thng Lc#^aH.# ^aTn gio#2009#^a95tr.^b21cm#Thch Thng Lc#255666#Trnh by li dy ca c P ht v 12 nhn duyn trong kinh Pht tu tp c o#o Pht#Tu hnh#Hoa## 00575000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020033000520070040000850080005001250090011001300100 00500141011001500146006001600161006001200177013000700189021009000196020000900286 020001000295039000400305#VV10.01239#VV10.01240#50000#Vi?t#QU105T#294.3#^214#Qu n t ti B tt La Ni kinh#Bin dch: Thch Qung Tr, Huyn Thanh#^aH.#^aTn gio#2009#^a389tr.^b21cm#Thch Qung Tr#Huyn Thanh#255667#Vi nt v cuc i v s nghip ca v B tt Qun T Ti cng cc ng Ho Thn ca ngi#o Pht# Kinh Pht#Hoa## 00531000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070037000690080005001060090011001110100 00500122011001500127001001000142006001400152013000700166021007100173020000900244 039000400253020000800257#VV10.01241#VV10.01242#54000#Vi?t#L305H#294.3#^214#Lin hoa ho sanh#o Chng ging ; Trn Tun Mn dch#^aH.#^aTn gio#2009#^a451tr. ^b20cm#o Chng#Trn Tun Mn#255668#Trnh by mt s li ging dy ca c Ph t dy ngi tu hnh o Pht#o Pht#Hoa#Gio l## 00679000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020036000440030008000800070068000880080005001560090011001610100 00500172011001500177006001000192015003800202013000700240005003500247020000900282 020001000291039000400301020001400305021007000319#VV10.01243#VV10.01244#Vi?t#K312 B#294.3#^214#Kinh bn nguyn ca B tt a Tng#Trn b#Hn dch: Php ng ; V it dch: Ban H nim Vit Nam Pht gio hi#^aH.#^aTn gio#2009#^a200tr.^b21cm #Php ng#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#255669#Ban H nim Vit Nam Ph t gio hi#o Pht#Kinh Pht#Hoa#Kinh a tng#Gii thiu nghi thc tng v ni dung kinh a tng cho ngi tu hnh## 00743000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010015000440020007000590030041000660070049001070040026001560080 00500182009001100187010000500198011001500203015003200218005000900250005001200259 013000700271021013900278020001200417020000800429039000400437#VV10.01245#VV10.012 46#Vi?t#L250B#299.5#^214#Cao Triu Pht#L bn#Dng s - th thc - tang t - c u siu#Cao Triu Pht ; Ch gii: Hu Khi, L Anh Minh#In ln th 2, c sa ch a#^aH.#^aTn gio#2009#^a256tr.^b21cm#TTS ghi: i o Tam k ph #Hu Khi# L Anh Minh#255670#Gii thiu nghi tit cng i hn, cc th kinh dng s, hn s th thc v mt s l nghi cu bnh, tang s, cu siu... ca o Cao i# o Cao i#L nghi#Hoa## 00635000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020066000440070021001100080005001310090011001360100005001470110 03000152015004900182006001600231013000700247020000900254020001400263039000400277 021010000281#VV10.01247#VV10.01248#Vi?t#K312#294.3#^214#Kinh i tha v lng th trang nghim thanh tnh bnh ng gic#Thch Minh Cnh dch#^aH.#^aTn gio# 2009#^a124tr., 2 tr. nh mu^b24cm#TTS ghi: Trung tm Dch thut Hn Nm Hu Qu ang#Thch Minh Cnh#255671#o Pht#Kinh i tha#Hoa#Gii thiu nghi thc t t ng v ni dung kinh i tha v lng th cho ngi tu theo php tr nim## 00598000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400010012000450020014000570030058000710070012001290080005001410090 01100146010000500157011001500162013000700177021011100184020000900295020001500304 020000900319039000400328#VV10.01250#VV10.01249#Vi?t#T312C#782.25#^214#Thi Nguy n#Tnh ca Gisu#Tuyn tp nhng bi thnh ca trong 10 albums pht hnh#Thi N guyn#^aH.#^aTn gio#2009#^a272tr.^b21cm#255672#Gii thiu nhng bi ht thnh ca dng Cha, chc tng tnh yu vi Cha Gisu, c M, tnh yu ging sinh...# Tn gio#o Thin cha#Thnh ca#Hoa## 00708000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400010009000450020044000540290042000980070009001400040013001490080 00500162009001100167010000500178011001400183015003400197013000700231021014700238 020001200385020000800397039000400405020000900409#VV10.01251#VV10.01252#Vi?t#NG45 0V#299.5#^214#Hu Khi#Ng Vn Chiu ngi mn Cao i u tin#Ng Vn Chiu - the first Caodai disciple#Hu Khi#In ln th 2#^aH.#^aTn gio#2009#^a95tr.^ b21cm#Tn khc ca tc gi: L Anh Dng#255673#Lc s v tiu s, s nghip, co n ng n vi c Cao i ca Ng Vn Chiu, mn Cao i u tin, ngi kh i s mt tn gio mi Vit Nam#o Cao i#Tu hnh#Hoa#Vit Nam## 00627000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510070040000780080005001180090011001230100 00500134011001500139006001600154006001200170013000700182021014900189020000900338 020001000347039000400357#VV10.01254#VV10.01253#45000#Vi?t#D557S#294.5#^214#Dc s php La Ni kinh#Bin dch: Thch Qung Tr, Huyn Thanh#^aH.#^aTn gio#2 009#^a348tr.^b21cm#Thch Qung Tr#Huyn Thanh#255674#Ghi chp mt s cng nng ca Php Dc S, nhng iu cn lu ca ngi tu tr Php ny. Cc Kinh Qu l in quan n Php Dc S cho ngi tu hc#o Pht#Kinh Pht#Hoa## 00661000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420020018000470030067000650070037001320080005001690090011001740100 00500185011001500190005000800205001001400213013000700227021011600234020000900350 020001200359020000800371039000400379#VV10.01255#VV10.01256#Vi?t#H561Q#299.5092#^ 214#Hng qu cho i#Cuc i v o nghip tin bi Hu Lng Trn Vn Qu (19 02-1980)#Phm Vn Lim ; i Bc vit li ta#^aH.#^aTn gio#2009#^a135tr.^b21c m#i Bc#Phm Vn Lim#255675#Gii thiu v cuc i, o nghip v nhng ng gp ca Hu Lng Trn Vn Qu trong Hi thnh truyn gio Cao i#Tn gio#o Cao i#Tu hnh#Hoa## 00636000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010011000440020038000550070011000930220004001040080005001080090 01100113010000500124011001500129015004300144013000700187021012700194020001600321 020000900337039000400346020000800350#VV10.01257#VV10.01258#Vi?t#552P#294.3#^214 #Chnh Minh#c Pht v 45 nm hong php sinh#Chnh Minh#T.2#^aH.#^aTn gio #2009#^a456tr.^b21cm#TTS ghi: Theravada. Pht gio nguyn thu#255676#Trnh by qu trnh c Pht tu hnh vt qua kh i, tham vng, dc vng ca bn thn thnh chnh qu c Pht T Thch Ca#Thch Ca Mu Ni#o Pht#Hoa#Tu hnh## 00626000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510070040000780080005001180090011001230100 00500134011001500139006001600154006001200170013000700182021009500189020000900284 020001000293020001100303020001800314039000400332#VV10.01259#VV10.01260#26000#Vi ?t#A100D#294.3#^214#A Di php La Ni kinh#Bin dch: Thch Qung Tr, Huyn Thanh#^aH.#^aTn gio#2009#^a204tr.^b21cm#Thch Qung Tr#Huyn Thanh#255677#Gi i thiu bn sinh v hnh tng ca c Pht A Di . Cc kinh php A Di cho ngi tu hc#o Pht#Kinh Pht#Kinh Adi#Kinh V lng th#Hoa## 00774000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010022000440020019000660030019000850070079001040080005001830090 01100188010000500199011001500204004001300219005001100232005001000243005000900253 00500090026201300070027102100930027802000120037102000080038303900040039101500330 0395020000800428#VV10.01261#VV10.01262#Vi?t#L462V#299.5#^214#Bch Lin Tin Tr ng#Li vng sen trng#Su tp thnh gio#Bch Lin Tin Trng ; S.t.: t Linh. .. ; H.., ch thch, kt tp: Hu Khi#^aH.#^aTn gio#2009#^a128tr.^b21cm#In l n th 2#t Truyn#t Tng#t Linh#Hu Khi#255678#Trnh by nhng thnh ng n, thnh gio ca c Bch Lin Tin Trng v phng chm hnh o#o Cao i# Tu hnh#Hoa#Tn khc ca tc gi: Phan Thanh#Gio l## 00531000000000253000450002600110000002600110001100200130002200700150003501900050 00501810007000550820006000628080005000680080005000730090011000780100005000890110 01500094001001500109013000700124021011600131020000900247020000900256020000800265 039000400273#VV10.01264#VV10.01263#Ngun an lc#Thch Thanh T#Vi?t#NG517A#294.3 #^214#^aH.#^aTn gio#2010#^a203tr.^b21cm#Thch Thanh T#255679#Tp hp cc bi ging hng dn tng ni, Pht t tu hc theo Pht php nhm t kt qu cao tron g con ng tu hnh#o Pht#Pht hc#Tu hnh#Hoa## 00520000000000241000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280020041000330030017000740070028000910080005001190090011001240100005001350110 01400140020000900154020001000163039000400173013000700177006001800184021007600202 #VN10.00368#Vi?t#K312P#294.3#^214#Kinh Pht ni qu bo ca mi c nghip#Kinh thp c bo#Thch Thin Thng bin dch#^aH.#^aTn gio#2009#^a88tr.^b19cm#o P ht#Kinh Pht#Hoa#255680#Thch Thin Thng#Thuyt ging o l nhn qu, thin c ca kinh thp c bo trong kinh Pht## 00564000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020022000410030013000630070035000760220005001112210017001160050 01300133006001500146008000500161009001100166010000500177011001500182019001400197 020001800211020000900229020001300238039000400251013000700255#VN10.00373#I-314C#8 95.6#^214#13500#Vi?t#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Song Tm Quyn dch#T.12#Ti nng ca Kai#Motoki Monma#Song Tm Quyn#^aH.#^aKim ng#20 09#^a191tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hoa#2556 81## 00573000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020022000410030013000630070035000760220005001112210026001160050 01300142006001500155008000500170009001100175010000500186011001500191019001400206 020001800220020000900238020001300247039000400260013000700264#VN10.00374#I-314C#8 95.6#^214#13500#Vi?t#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Song Tm Quyn dch#T.13#Quyt thng thua mt phen#Motoki Monma#Song Tm Quyn#^aH.#^aKi m ng#2009#^a191tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #Hoa#255682## 00536000000000289000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280020016000350030013000510070039000640220005001030050017001080060015001250080 00500140009001100145010000500156011001500161019001400176020001800190020000900208 020001300217039000400230019000500234013000700239#VN10.00375#L435C#895.6#^214#140 00#Lovely children#Truyn tranh#Shiina Takashima ; Nguyn H Thu dch#T.18#Shi ina Takashima#Nguyn H Thu#^aH.#^aKim ng#2009#^a191tr.^b18cm#Dch Nht Bn#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hoa#Vi?t#255683## 00559000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020012000410030013000530070042000660220005001082210008001130050 01500121006002000136008000500156009001100161010000500172011001500177019001400192 020001800206020000900224020001300233039000400246013000700250#VN10.00376#SH104K#8 95.6#^214#13000#Vi?t#Shaman king#Truyn tranh#Hiroyuki Takei ; Hong Th Thu H ng dch#T.27#Thc n#Hiroyuki Takei#Hong Th Thu Hng#^aH.#^aKim ng#2009#^a 188tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hoa#255684## 00516000000000289000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900040 00510140007000550190005000621810007000670820006000748080005000800020014000850030 01300099007003000112022000400142005001000146006001300156008000500169009001100174 010000500185011001500190019001400205013000700219#VN10.00377#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Hoa#15000#Vi?t#KH500N#895.6#^214#Khu nh k l#Truyn tranh #Rin Asano ; Barbie Ayumi dch#T.6#Rin Asano#Barbie Ayumi#^aH.#^aKim ng#2009#^ a176tr.^b18cm#Dch Nht Bn#255685## 00520000000000289000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900040 00510190005000551810007000600820006000678080005000730140007000780020018000850030 01300103007003000116022000400146005001300150006001000163008000500173009001100178 010000500189011001500194019001400209013000700223#VN10.00378#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Hoa#Vi?t#TH305T#895.6#^214#13500#Thin thn tp s#Truyn t ranh#Mori Chikako ; Thanh Vn dch#T.4#Mori Chikako#Thanh Vn#^aH.#^aKim ng#20 09#^a191tr.^b18cm#Dch Nht Bn#255686## 00539000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900040 00510140007000550190005000621810006000670820006000738080005000790020021000840030 01300105007001200118022000400130005001200134008000500146009001100151010000500162 011003200167012002900199019001400228013000700242#VN10.00379#Hn Quc#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#Hoa#14000#Vi?t#C108G#895.7#^214#Co gi gp si in#Truyn tranh#Han Yu Rang#T.7#Han Yu Rang#^aH.#^aThi i#2009#^a160tr.^bTrn b 8 tp. - 18cm#Truyn dnh cho la tui 17+#Dch Hn Quc#255687## 00539000000000289000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900040 00510140007000550190005000621810006000670820006000738080005000790020021000840030 01300105007001200118022000400130005001200134008000500146009001100151010000500162 011003200167012002900199019001400228013000700242#VN10.00380#Vn hc thiu nhi#H n Quc#Truyn tranh#Hoa#14000#Vi?t#C108G#895.7#^214#Co gi gp si in#Truyn tranh#Han Yu Rang#T.8#Han Yu Rang#^aH.#^aThi i#2009#^a160tr.^bTrn b 8 tp. - 18cm#Truyn dnh cho la tui 17+#Dch Hn Quc#255688## 00526000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070009000670220004000760080005000800090 01100085010000500096011003200101012002900133005000900162013000700171019001400178 020001800192020000900210020001300219039000400232#VN10.00381#14000#Vi?t#B105S#89 5.7#^214#Banana school#Truyn tranh#Na Haran#T.1#^aH.#^aThi i#2009#^a157tr.^b Trn b 8 tp. - 18cm#Truyn dnh cho la tui 17+#Na Haran#255689#Dch Hn Quc #Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Hoa## 00526000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070009000670220004000760080005000800090 01100085010000500096011003200101012002900133005000900162019001400171013000700185 020001800192020000900210020001300219039000400232#VN10.00382#14000#Vi?t#B105S#89 5.7#^214#Banana school#Truyn tranh#Na Haran#T.2#^aH.#^aThi i#2009#^a155tr.^b Trn b 8 tp. - 18cm#Truyn dnh cho la tui 17+#Na Haran#Dch Hn Quc#255690 #Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Hoa## 00526000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070009000670220004000760080005000800090 01100085010000500096011003200101012002900133005000900162019001400171013000700185 020001800192020000900210020001300219039000400232#VN10.00383#14000#Vi?t#B105S#89 5.7#^214#Banana school#Truyn tranh#Na Haran#T.3#^aH.#^aThi i#2009#^a155tr.^b Trn b 8 tp. - 18cm#Truyn dnh cho la tui 17+#Na Haran#Dch Hn Quc#255691 #Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Hoa## 00526000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070009000670220004000760080005000800090 01100085010000500096011003200101012002900133005000900162019001400171013000700185 020001800192020000900210020001300219039000400232#VN10.00384#14000#Vi?t#B105S#89 5.7#^214#Banana school#Truyn tranh#Na Haran#T.4#^aH.#^aThi i#2009#^a156tr.^b Trn b 8 tp. - 18cm#Truyn dnh cho la tui 17+#Na Haran#Dch Hn Quc#255692 #Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Hoa## 00626000000000313000450002600110000001400070001101900050001800200240002300300130 00470070050000600220005001100080005001150090011001200100005001310110015001360190 01400151020001800165020000900183020001300192005001300205006001300218006001500231 039000700246012003400253181000700287082000600294808000500300013000700305#VN10.00 410#14000#Vi?t#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Gosho Aoyama ; Dch: L Ng c Minh, ng Hi Quang#T.66#^aH.#^aKim ng#2010#^a180tr.^b18cm#Dch Nht Bn#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Gosho Aoyama#L Ngc Minh#ng Hi Quang#B .Hin#Sch dnh cho la tui thiu nin#TH104T#895.6#^214#255693## 00522000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020007000390030013000460070036000590220004000950080005000990090 01100104010000500115011001500120005001300135006001600148013000700164020001800171 020000900189020001300198039000700211019001400218#VN10.00385#16000#Vi?t#G102#895 .6#^214#Gadget#Truyn tranh#Hiroyuki Eto ; Trnh Thu Giang dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2010#^a174tr.^b18cm#Hiroyuki Eto#Trnh Thu Giang#255694#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#B.Hin#Dch Nht Bn## 00562000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200120 00298080005000410020013000460070043000590220004001020080005001060090021001110100 00500132011001500137005001500152005001400167005000900181005001300190005001200203 039000800215013000700223020001700230020000900247020000400256#VN10.00386#35000#V i?t#561V#895.9221408#^214#ng v th#Phm Ngc Chn, Quch n Dng, H Duyn. ..#T.7#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a159tr.^b19cm#Phm Ngc Chn#Quch n Dn g#H Duyn#Trng Giang#Bi Vn Hn#B. Hin#255695#Vn hc hin i#Vit Nam#Th ## 00571000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900070 00510140007000580190005000651810006000700820006000768080005000820020007000870030 01300094007004100107022000400148221002600152005001800178006001600196008000500212 009001100217010000500228011001500233019001400248013000700262#VN10.00387#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#B.Hin#13500#Vi?t#PS610#895.6#^214#Psyren#Truy n tranh#Toshiaki Iwashiro ; Trnh Thu Giang dch#T.7#Ngy bin i: 2 thng 12#T oshiaki Iwashiro#Trnh Thu Giang#^aH.#^aKim ng#2010#^a184tr.^b18cm#Dch Nht B n#255696## 00529000000000289000450002600110000000200100001100300130002100700320003402200050 00662210016000710190005000871810007000920820006000998080005001050050013001100060 01200123008000500135009001100140010000500151011001500156020001800171020000900189 020001300198019001400211014000700225013000700232#VN10.00388#One piece#Truyn tra nh#Eiichiro Oda ; Huyn Trang dch#T.28#Chin qu Wiper#Vi?t#O-430P#895.6#^214#E iichiro Oda#Huyn Trang#^aH.#^aKim ng#2010#^a180tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#13000#255697## 00541000000000301000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290020010000340030013000440070032000570220005000892210009000940050013001030060 01200116008000500128009001100133010000500144011001500149020001800164020000900182 020001300191019001400204039000700218014000700225013000700232#VN10.00389#Vi?t#O-4 30P#895.6#^214#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Huyn Trang dch#T.29#Orato rio#Eiichiro Oda#Huyn Trang#^aH.#^aKim ng#2010#^a227tr.^b18cm#Vn hc thiu n hi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#B.Hin#13000#255698## 00521000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070010000690220004000790080005000830090 01100088010000500099011001500104012003500119039000700154013000700161019001400168 020001700182020001300199005001000212020000900222#VN10.00390#14000#Vi?t#C107C#89 5.7#^214#Cnh ca ma h#Truyn tranh#Na Ha-ran#T.1#^aH.#^aThi i#2009#^a159tr .^b18cm#Truyn tranh dnh cho la tui 17+#B.Hin#255699#Dch Hn Quc#Vn hc h in i#Truyn tranh#Na Ha-ran#Nht Bn## 00549000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020012000410030013000530070032000660220005000982210015001030050 01500118008000500133009001100138010000500149011001500154006001000169019001400179 020001800193020000900211020001300220039000700233013000700240#VN10.00391#DR102B#8 95.6#^214#13000#Vi?t#Dragon Ball#Truyn tranh#Akira Toriyama ; Nhm Yaki dch#T .29#Goku tht bi!#Akira Toriyama#^aH.#^aKim ng#2010#^a189tr.^b18cm#Nhm Yaki# Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#B.Hin#255700## 00552000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900070 00510140007000580190005000651810006000700820006000768080005000820020018000870030 01300105007002800118022000400146005001100150006001000161008000500171009001100176 010000500187011001500192012002200207019001400229013000700243#VN10.00392#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#B.Hin#13500#Vi?t#B450S#895.6#^214#B su tp L lem#Truyn tranh#Imai Yasue ; Diu Thu dch#T.5#Imai Yasue#Diu Thu#^aH.#^aK im ng#2010#^a189tr.^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Dch Nht Bn#255701## 00552000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900070 00510140007000580190005000651810006000700820006000768080005000820020018000870030 01300105007002800118022000400146005001100150006001000161008000500171009001100176 010000500187011001500192012002200207019001400229013000700243#VN10.00393#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#B.Hin#13500#Vi?t#B450S#895.6#^214#B su tp L lem#Truyn tranh#Imai Yasue ; Diu Thu dch#T.6#Imai Yasue#Diu Thu#^aH.#^aK im ng#2010#^a187tr.^b18cm#Dnh cho la tui 16+#Dch Nht Bn#255702## 00520000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070012000690220004000810080005000850090 01100090010000500101011001500106012002900121005001200150039000700162013000700169 019001400176020001800190020000900208020001300217#VN10.00394#14000#Vi?t#N500H#89 5.7#^214#N hn 5000 won#Truyn tranh#Hwang Mi-ri#T.3#^aH.#^aThi i#2009#^a157 tr.^b18cm#Truyn dnh cho la tui 18+#Hwang Mi-ri#B.Hin#255703#Dch Hn Quc#V n hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh## 00520000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070012000690220004000810080005000850090 01100090010000500101011001500106012002900121005001200150039000700162019001400169 013000700183020001800190020000900208020001300217#VN10.00395#14000#Vi?t#N500H#89 5.7#^214#N hn 5000 won#Truyn tranh#Hwang Mi-ri#T.4#^aH.#^aThi i#2009#^a157 tr.^b18cm#Truyn dnh cho la tui 18+#Hwang Mi-ri#B.Hin#Dch Hn Quc#255704#V n hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh## 00520000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070012000690220004000810080005000850090 01100090010000500101011001500106012002900121005001200150039000700162019001400169 013000700183020001800190020000900208020001300217#VN10.00396#14000#Vi?t#N500H#89 5.7#^214#N hn 5000 won#Truyn tranh#Hwang Mi-ri#T.5#^aH.#^aThi i#2009#^a157 tr.^b18cm#Truyn dnh cho la tui 18+#Hwang Mi-ri#B.Hin#Dch Hn Quc#255705#V n hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh## 00520000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070012000690220004000810080005000850090 01100090010000500101011001500106012002900121005001200150039000700162019001400169 013000700183020001800190020000900208020001300217#VN10.00397#14000#Vi?t#N500H#89 5.7#^214#N hn 5000 won#Truyn tranh#Hwang Mi-ri#T.6#^aH.#^aThi i#2009#^a157 tr.^b18cm#Truyn dnh cho la tui 18+#Hwang Mi-ri#B.Hin#Dch Hn Quc#255706#V n hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh## 00520000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070012000690220004000810080005000850090 01100090010000500101011001500106012002900121005001200150039000700162019001400169 013000700183020001800190020000900208020001300217#VN10.00398#14000#Vi?t#N500H#89 5.7#^214#N hn 5000 won#Truyn tranh#Hwang Mi-ri#T.7#^aH.#^aThi i#2009#^a158 tr.^b18cm#Truyn dnh cho la tui 18+#Hwang Mi-ri#B.Hin#Dch Hn Quc#255707#V n hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh## 00532000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510290012000640070012000760220004000880080 00500092009001100097010000500108011001500113012002200128005001200150039000700162 013000700169019001400176020001800190020000900208020001300217#VN10.00399#14000#V i?t#H112N#895.7#^214#Hy ni i#Truyn tranh#Say say say#Hwang Mi-ri#T.3#^aH.#^a Thi i#2009#^a157tr.^b18cm#Dnh cho la tui 18+#Hwang Mi-ri#B.Hin#255708#Dc h Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh## 00532000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510290012000640070012000760220004000880080 00500092009001100097010000500108011001500113012002200128005001200150039000700162 019001400169013000700183020001800190020000900208020001300217#VN10.00400#14000#V i?t#H112N#895.7#^214#Hy ni i#Truyn tranh#Say say say#Hwang Mi-ri#T.5#^aH.#^a Thi i#2009#^a157tr.^b18cm#Dnh cho la tui 18+#Hwang Mi-ri#B.Hin#Dch Hn Q uc#255709#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh## 00532000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510290012000640070012000760220004000880080 00500092009001100097010000500108011001500113012002200128005001200150039000700162 019001400169013000700183020001800190020000900208020001300217#VN10.00401#14000#V i?t#H112N#895.7#^214#Hy ni i#Truyn tranh#Say say say#Hwang Mi-ri#T.6#^aH.#^a Thi i#2009#^a157tr.^b18cm#Dnh cho la tui 18+#Hwang Mi-ri#B.Hin#Dch Hn Q uc#255710#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh## 00532000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510290012000640070012000760220004000880080 00500092009001100097010000500108011001500113012002200128005001200150039000700162 019001400169013000700183020001800190020000900208020001300217#VN10.00402#14000#V i?t#H112N#895.7#^214#Hy ni i#Truyn tranh#Say say say#Hwang Mi-ri#T.7#^aH.#^a Thi i#2009#^a157tr.^b18cm#Dnh cho la tui 18+#Hwang Mi-ri#B.Hin#Dch Hn Q uc#255711#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh## 00581000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070031000670220005000980050019001030060 00500122008001800127009001100145010000500156011001500161012003500176019001400211 020001800225020000900243020001300252039000700265013000700272#VN10.00403#14000#V i?t#C117B#895.6#^214#Cp bi trng#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; Rika dch#T .11#Nishimori Hiroyuki#Rika#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a178tr.^b18cm#Tru yn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#B.Hin#255712## 00570000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070031000700220004001010080005001050090 01100110010000500121011001500126012003500141005001300176006001100189039000700200 013000700207019001400214020001800228020000900246020001300255#VN10.00404#15000#V i?t#C450D#895.7#^214#C du thu thn#Truyn tranh#Yun Mi Kyung ; Thanh Thu dc h#T.1#^aH.#^aKim ng#2010#^a180tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 17+#Yun Mi Kyung#Thanh Thu#B.Hin#255713#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truy n tranh## 00574000000000301000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900070 00510140007000580190005000651810007000700820006000778080005000830020017000880030 01300105007002600118022000400144005001300148006000600161008001800167009001100185 010000500196011001500201012003500216019001400251013000700265#VN10.00405#Nht Bn #Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#B.Hin#14500#Vi?t#CH117C#895.6#^214#Chp cnh c m#Truyn tranh#Yabuuchi Yuu ; Nh dch#T.4#Yabuuchi Yuu#Nh #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a199tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nh t Bn#255714## 00506000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020014000390030013000530070010000660220004000760080005000800090 01100085010000500096011001500101012002200116005001000138019001400148020001800162 020000900180020001300189039000700202013000700209#VN10.00406#14000#Vi?t#L435#895 .7#^214#Love.love.ing#Truyn tranh#Na Ha-ran#T.4#^aH.#^aThi i#2009#^a157tr.^b 18cm#Dnh cho la tui 18+#Na Ha-ran#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Tr uyn tranh#B.Hin#255715## 00506000000000289000450002600110000001900050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020014000390030013000530070010000660220004000760080005000800090 01100085010000500096011001500101012002200116005001000138019001400148020001800162 020000900180020001300189039000700202013000700209#VN10.00407#Vi?t#L435#895.7#^214 #14000#Love.love.ing#Truyn tranh#Na Ha-ran#T.5#^aH.#^aThi i#2009#^a157tr.^b 18cm#Dnh cho la tui 18+#Na Ha-ran#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Tr uyn tranh#B.Hin#255716## 00506000000000289000450002600110000001900050001118100050001608200060002180800050 00270140007000320020014000390030013000530070010000660220004000760080005000800090 01100085010000500096011001500101012002200116005001000138019001400148020001800162 020000900180020001300189039000700202013000700209#VN10.00408#Vi?t#L435#895.7#^214 #14000#Love.love.ing#Truyn tranh#Na Ha-ran#T.7#^aH.#^aThi i#2009#^a157tr.^b 18cm#Dnh cho la tui 18+#Na Ha-ran#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Tr uyn tranh#B.Hin#255717## 00547000000000301000450002600110000001400070001101900050001800200120002300300130 00350070040000480220005000880080005000930090011000980100005001090110015001140190 01400129020000900143020001300152005001400165006000800179006000900187039000700196 181000600203082000600209808000500215020001800220013000700238#VN10.00409#14000#V i?t#Kt gii s#Truyn tranh#Tanabe Yellow ; Dch: H Thu, Vit Anh#T.26#^aH.#^ aKim ng#2010#^a181tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Nht Bn#Truyn tranh#Tanabe Yellow# H Thu#Vit Anh#B.Hin#K258G#895.6#^214#Vn hc thiu nhi#255718## 00541000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020010000410030013000510070036000640220005001000050017001050060 01200122008001800134009001100152010000500163011001500168019001400183020001800197 020000900215020001300224039000700237013000700244#VN10.00411#14000#Vi?t#I-312Y#8 95.6#^214#Inu Yasha#Truyn tranh#Takahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T.10#Takaha shi Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a184tr.^b18cm#Dch Nh t Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#B.Hin#255719## 00578000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900070 00510140007000580190005000651810006000700820006000768080005000820020016000870030 01300103007002900116022000400145005001400149006000800163008001800171009001100189 010000500200011001500205019001400220012003500234013000700269#VN10.00412#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#B.Hin#14000#Vi?t#T203V#895.6#^214#Tenchi v d ng!#Truyn tranh#Okuda Hitoshi ; Hi Th dch#T.5#Okuda Hitoshi#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a175tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tu i mi ln#255720## 00625000000000313000450002600110000002000130001102000180002402000110004203900070 00530190005000601810006000650820006000718080005000770140007000820020008000890030 01300097007004600110022000500156008001800161009001100179010000500190011001500195 012004000210019001600250005001400266005001300280006001100293013000700304#VN10.00 413#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#B.Hin#Vi?t#V400T#895.1#^214#14000 #V thn#Truyn tranh#Wan Yat Leung, Tang Chi Fai ; Trung Kin dch#T.58#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng th nh#Dch Trung Quc#Wan Yat Leung#Tang Chi Fai#Trung Kin#255721## 00675000000000325000450002600110000002000130001102000180002402000110004203900070 00530140007000600190005000671810007000720820006000798080005000850020014000900030 01300104007005400117022000500171221002000176005001600196005001500212006001500227 00800180024200900110026001000050027101100150027601200350029101900160032601300070 0342#VN10.00414#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#B.Hin#14500#Vi?t#TH1 21B#895.1#^214#Thn binh 3.5#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Cn g Tia Chp dch#T.27#Con ri b git dy#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#Cng Ti a Chp#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a135tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tu i mi ln#Dch Trung Quc#255722## 00605000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070036000810220005001170050017001220060 01200139008001800151009001100169010000500180011001500185012003500200019001400235 020001800249020000900267020001300276039000700289013000700296#VN10.00415#13000#V i?t#B314A#895.7#^214#Bitagi - anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; H Th Bnh dch#T.14#Choe Byeong Yeol#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2010#^a159tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc th iu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#B.Hin#255723## 00576000000000301000450002600110000000500140001102000180002502000090004302000130 00520390007000650140007000720190005000791810006000840820006000908080005000960020 01900101003001300120007002600133022000500159006000500164008001800169009001100187 010000500198011001500203019001400218012003500232013000700267#VN10.00416#Marimo R agawa#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#B.Hin#14000#Vi?t#125T#895.6#^21 4#u trng rc la#Truyn tranh#Marimo Ragawa ; Nana dch#T.19#Nana#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2010#^a203tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#255724## 00529000000000289000450002600110000002000130001102000180002402000090004203900070 00510140007000580190005000651810007000700820006000778080005000830020018000880030 01300106007002600119022000500145005001100150006000800161008001800169009001100187 010000500198011001500203019001400218013000700232#VN10.00417#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#B.Hin#14000#Vi?t#KH110V#895.6#^214#Kht vng v ch#Truy n tranh#Koyama Yuu ; Hi Th dch#T.24#Koyama Yuu#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tr#2010#^a184tr.^b18cm#Dch Nht Bn#255725## 00852000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480010016000530020053000690030024001220290050001460070 01600196008001800212009002300230010000500253011001500258013000700273021019000280 020001100470020002200481020000700503039000800510020001000518020001000528#VN10.00 418#VN10.00419#48000#Vi?t#S450T#495.922#^214#Phan Vn Ging#S tay ging dy t ing Vit nh mt ngn ng th hai#From theory to practice#Handbook teaching Vie tnamese as a second language#Phan Vn Ging#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho S i Gn#2010#^a180tr.^b19cm#255726#Trnh by nhng c tnh ngn ng v s khc bi t gia ngn ng th nht vi ngn ng th hai, ng dng phng php giao tip v o vic ging dy, phng php ging dy 4 k nng ngn ng...#Ting Vit#Phng php ging dy#S tay#T. Hng#L thuyt#Thc hnh## 00608000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400070046000560220004001020050009001060050017001150080 01800132009001100150010000500161011001500166012004000181019001600221006001200237 020001800249020001100267020001300278039000800291013000700299#VV10.01265#15000#V i?t#H307K#895.1#^214#Hip khch hnh#Kim Dung, Lm Nghip Khnh ; Tuyt Nhung d ch#T.4#Kim Dung#Lm Nghip Khnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a147tr.^b20c m#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Tuyt Nhung#Vn hc th iu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#T. Hng#255727## 00710000000000325000450002600110000000600190001101900050003001900160003518100060 00510820006000578080005000630140007000680020020000750030013000950070058001080220 00500166221003600171005001600207005001500223008001800238009001100256010000500267 01100150027201200400028702000180032702000110034502000130035603900080036901300070 0377#VV10.01266#Nhm Mai Hoa Trang#Vi?t#Dch Trung Quc#T121T#895.1#^214#12500# Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.45#Nht ch thin ca Kim Thn ng t#Hong Ngc Lang#Khu Phc Lo ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui t rng thnh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#T. Hng#255728## 00625000000000313000450002600110000002000130001102000180002402000110004203900080 00530140007000610190005000681810006000730820006000798080005000850020017000900030 01300107007004100120022000500161005000900166005001500175006000900190008001800199 009001100217010000500228011001500233012004000248019001600288013000700304#VV10.01 267#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#T. Hng#15000#Vi?t#A107H#895.1#^2 14#Anh hng x iu#Truyn tranh#Kim Dung, Khu Phc Long ; Hi ng dch#T.25#K im Dung#Khu Phc Long#Hi ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a143tr.^b20cm #Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#255729## 00633000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400030013000550070050000680220005001180050008001230050 01400131008001800145009001100163010000500174011001500179012004000194019001600234 020001800250020001100268020001300279039000800292006001200300013000700312#VV10.01 268#14000#Vi?t#A107H#895.1#^214#Anh hng v l#Truyn tranh#C Long ; Tranh: M Vinh Thnh ; Tuyt Nhung dch#T.51#C Long#M Vinh Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tr#2010#^a111tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Qu c#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#T. Hng#Tuyt Nhung#255730## 00475000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010017000560020013000730030008000860070017000940080 00900111009001900120010000500139011001500144020001700159020000900176013000700185 020000900192039000800201#VV10.01269#VV10.01270#27000#Vi?t#B254S#895.922803#^214 #Nguyn Thanh Vn#Bn sng xa#Tp vn#Nguyn Thanh Vn#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a134tr.^b20cm#Vn hc hin i#Ghi chp#255731#Vit Nam#T. Hng## 00674000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200060 00358080005000410140007000460010025000530020031000780070025001090080009001340090 01900143010000500162011001400167021016000181020001000341020001300351020000900364 039000800373013000700381020000800388#VV10.01271#VV10.01272#Vi?t#GI-103#306.7#^2 14#12000#Anphong Nguyn Cng Vinh#Gii p thc mc v gii tnh#Anphong Nguyn Cng Vinh#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a77tr.^b20cm#Gm cc cu hi v gi i p v gii tnh, c quan sinh dc, sinh hot tnh dc, sinh , bnh truyn q ua sinh hot tnh dc v phng trnh ma tu cc bn tr#Gii tnh#Sch hi p #Tnh dc#T. Hng#255732#Sinh l## 00693000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200060 00358080005000410140007000460010025000530020042000780070025001200080009001450090 01900154010000500173011001500178021014400193020001300337020001100350039000800361 020000900369020000900378020000900387013000700396#VV10.01274#VV10.01273#Vi?t#GI-1 03#306.8#^214#15000#Anphong Nguyn Cng Vinh#Gii p thc mc v tnh yu v gia nh#Anphong Nguyn Cng Vinh#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a189tr.^b20c m#Gm cc cu hi v li gii p nhng thc mc v ng x trong tnh yu, hn n hn, gia nh v mt s tnh hung c th hay gp trong cuc sng#Sch hi p#X hi hc#T. Hng#Tnh yu#Hn nhn#Gia nh#255733## 00701000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440010025000510020043000760070025001190080009001440090 01900153010000500172011001500177021017300192020001000365020001500375039000800390 020000900398020000900407013000700416#VV10.01275#VV10.01276#Vi?t#T310H#248.4#^214 #18000#Anphong Nguyn Cng Vinh#Tm hiu gio lut v hn nhn v gia nh#Anph ong Nguyn Cng Vinh#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a173tr.^b20cm#Trnh by q uan nim v hn nhn ca cng gio, nhng phn tch v hn nhn v lut gio hi , th thc kt hn theo gio lut, nghi thc phng v v vic c hnh hn phi.. .#Gio lut#o Thin cha#T. Hng#Hn nhn#Gia nh#255734## 00765000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820008000628080005000700010016000750020024000910070 01600115008001800131009001100149010000500160011001500165021024900180020000900429 020000900438020001300447039000800460013000700468#VV10.01277#VV10.01280#VV10.0127 8#VV10.01279#48000#Vi?t#452T#305.235#^214#V c Sao Bin#i thoi tui hai m i#V c Sao Bin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a283tr.^b20cm#Trnh by n hng suy ngh, nhng kin trao i vi la tui i mi v li sng, cc gi tr truyn thng, gi tr o c v quan nim sng thc dng hin nay..., gip cc em t nhn nhn, khng nh mnh bng mt li sng c ngha v tch cc#Tu i tr#Li sng#K nng sng#T. Hng#255735## 00808000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820011000518080005000620010010000670020017000770070026000940080 01800120009006500138010000500203011001500208021021400223020001100437020000700448 020001100455006000900466039000800475013000700483019001600490#VV10.01281#VV10.012 83#VV10.01282#65000#Vi?t#H108N#305.420951#^214#Hn Nhin#Ho n Trung Hoa#Hn N hin ; T Huyn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a406tr.^b21cm#K li mt cch chn thc v nhng s phn, nhng gc khut ca hng triu ph n Trung Hoa tng b vi dp bi h t c v lch s. Nhng kht khao c sng, c yu thng v hnh phc ca nhng ngi n b ny#X hi hc#Ph n#Trung Quc#T Huyn#T. Hng#255736#Dch Trun g Quc## 00906000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010016000600020061000760070016001370080 00500153009001800158010000500176011001500181021035400196020000800550020001900558 020001500577039000800592020000900600013000700609#VV10.01285#VV10.01284#VV10.0128 6#50000#Vi?t#Y600T#174#^214#L Th Tuyt Ba# thc o c trong iu kin kinh t th trng Vit Nam#L Th Tuyt Ba#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a275tr.^b 21cm#Gii thiu quan nim ca ch ngha duy vt lch s v thc o c. Vai t r ca thc o c i vi s pht trin x hi. Phn tch s vn ng, bin i ca thc o c trong iu kin kinh t th trng v nguyn nhn ca s vn ng, bin i. Nu mt s gii php mang tnh nh hng xy dng thc o c trong tnh hnh kinh t hin nay#o c#Kinh t th trng# thc o c #T. Hng#Vit Nam#255737## 00485000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010014000550020018000690030004000870070014000910080 00500105009004400110010000500154011001500159020001700174039000800191020000900199 020000400208013000700212#VN10.00420#VN10.00421#30000#Vi?t#V462T#895.92214#^214# Trng Khi#Vi tay ngt bng#Th# Trng Khi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Bch Vit#2010#^a169tr.^b16cm#Vn hc hin i#T. Hng#Vit Nam#Th#255 738## 00528000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010013000550020013000680030004000810070013000850080 00500098009004400103010000500147011001500152020001700167039000800184020000900192 020000400201015003800205013000700243#VN10.00422#VN10.00423#24000#Vi?t#H103B#895 .92214#^214#Khnh Phng#Hai bu tri#Th#Khnh Phng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Bch Vit#2010#^a105tr.^b16cm#Vn hc hin i#T. Hng#Vit Nam#Th #Tn tht ca tc gi: Khnh Phng#255739## 00501000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010015000550020021000700030004000910070015000950080 00500110009004400115010000500159011002600164020001700190039000800207020000900215 020000400224013000700228#VN10.00424#VN10.00425#35000#Vi?t#N259Y#895.92214#^214# V Qunh Hng#Nu yu th phi ni#Th#V Qunh Hng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Sch Bch Vit#2010#^a135tr., 10tr. nh^b16cm#Vn hc hin i#T. Hng# Vit Nam#Th#255740## 00729000000000325000450002600110000001900050001118100070001608200120002380800050 00350020029000400070050000690080005001190090019001240100005001430110015001480200 01700163039000800180020000900188020000400197012002300201015008200224020001000306 02000100031600500140032600500140034000500170035400500120037100500130038301300070 0396#VN10.00426#Vi?t#TH460#895.9221408#^214#Th ng nh gio Thi Bnh#Phm T hanh An, Phm c Chn, Nguyn Trng i...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a223tr .^b19cm#Vn hc hin i#T. Hng#Vit Nam#Th#Tp th ng nh gio#u ba sc h ghi: Hi Khoa hc Tm l Gio dc Vit Nam. C.L.B Th ng Nh gio#Th ng #Thi Bnh#Phm Thanh An#Phm c Chn#Nguyn Trng i#Phm Vn #V ng Giao #255741## 00506000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010011000550020022000660030004000880070011000920080 00500103009001900108010000500127011001400132020001700146039000800163020000900171 020000400180015003700184013000700221#VN10.00428#VN10.00427#30000#Vi?t#C430M#895 .92214#^214#Dng Pht#Cn mi vi thi gian#Th#Dng Pht#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a96tr.^b19cm#Vn hc hin i#T. Hng#Vit Nam#Th#Tn tht ca tc gi : Dng Vn Pht#255742## 00469000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010016000550020009000710030011000800070016000910080 00500107009001900112010000500131011001500136020001700151039000800168020000900176 020001100185013000700196#VN10.00429#VN10.00430#35000#Vi?t#T312Q#895.92214#^214# Nguyn Hu Khai#Tnh qu#Truyn th#Nguyn Hu Khai#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010 #^a171tr.^b19cm#Vn hc hin i#T. Hng#Vit Nam#Truyn th#255743## 00473000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010021000550020018000760030004000940070021000980080 00500119009001900124010000500143011001400148020001700162039000800179020000900187 020000400196013000700200#VN10.00431#VN10.00432#30000#Vi?t#B431N#895.92214#^214# Hong Th Phng Lan#Bng nng h Gm#Th#Hong Th Phng Lan#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a87tr.^b19cm#Vn hc hin i#T. Hng#Vit Nam#Th#255744## 00680000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820012000428080005000540020008000590030004000670070051000710220004001220080 00500126009001900131010000500150011002900155015004200184020001700226020000900243 02000040025200500160025600500140027200500160028600500090030200500160031103900080 0327013000700335#VN10.00433#VN10.00434#45000#Vi?t#GI-400M#895.9221408#^214#Gi mi#Th#Trng Cng Ban, Kiu Th Bng, Nguyn c Bnh...#T.3#^aH.#^aNxb. Hi N h vn#2009#^a164tr., 4tr. nh mu^b19cm#TTS ghi: Cu lc b Th Vit Nam An Ni nh#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Trng Cng Ban#Kiu Th Bng#Nguyn c Bnh#Y n Bnh#Nguyn Duy Cang#T. Hng#255745## 00597000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450020008000500030004000580070046000620220004001080080005001120090 01900117010000500136011002900141020001700170020000900187020000400196005001600200 005001100216005001400227005001600241005001100257039000800268013000700276#VN10.00 435#VN10.00436#Vi?t#H556H#895.9221408#^214#Hng H#Th#Nguyn Vn Bnh, T Vn B i, on Ngc By...#T.3#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a155tr., 8tr. nh mu^b19 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Nguyn Vn Bnh#T Vn Bi#on Ngc By#Nguyn Vn Bng#Trng Bng#T. Hng#255746## 00498000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010012000540020011000660030004000770070012000810080 00500093009001900098010000500117011001400122020001700136039000800153020000900161 020000400170015003900174013000700213#VN10.00437#VN10.00438#35000#Vi?t#D527T#895 .9221#^214#Hong Dng#Duyn thm#Th#Hong Dng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^ a79tr.^b19cm#Vn hc hin i#T. Hng#Vit Nam#Th#Tn tht ca tc gi: Hong Vn Dng#255747## 00470000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430140007000480010015000550020010000700030012000800070015000920080 00500107009001900112010000500131011001500136020001700151020001200168020000900180 039000800189013000700197#VN10.00439#VN10.00440#Vi?t#S515Q#895.92234#^214#44000# Trng Hu Li#Sui qun#Tiu thuyt#Trng Hu Li#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009 #^a259tr.^b19cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Vit Nam#T. Hng#255748## 00467000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440140007000490010013000560020010000690030012000790070013000910080 00500104009001900109010000500128011001500133020001700148020001200165020000900177 039000800186013000700194#VN10.00441#VN10.00442#Vi?t#452T#895.922334#^214#85000 #Thnh Th V#i trng#Tiu thuyt#Thnh Th V#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a 471tr.^b19cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Vit Nam#T. Hng#255749## 00481000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200100 00348080005000440140007000490010015000560020020000710030012000910070015001030080 00500118009001900123010000500142011001500147020001700162020001200179020000900191 039000800200013000700208#VN10.00444#VN10.00443#Vi?t#PH500T#895.92234#^214#42000 #Nguyn Th Ho#Ph thu xut chiu#Truyn ngn#Nguyn Th Ho#^aH.#^aNxb. Hi N h vn#2009#^a254tr.^b19cm#Vn hc hin i#Truyn ngn#Vit Nam#T. Hng#255750# # 00532000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460010012000530020020000650030027000850070012001120080 00500124009001900129010000500148011002900153020001700182020000800199020000900207 039000800216013000700224020000700231020000400238#VN10.00445#VN10.00446#Vi?t#T306 V#895.922#^214#35000#T Minh Tm#Ting vng ngn xa#Tp ph, chc vn, vn bia #T Minh Tm#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a101tr., 2tr. nh mu^b19cm#Vn hc h in i#Vn bia#Vit Nam#T. Hng#255751#Vn t#Ph## 00670000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820012000418080005000530020012000580070056000700080005001260090019001310100 00500150011002900155020001700184039000800201020000900209020000400218015004900222 005001900271005001500290005001700305005001600322005001100338013000700349#VN10.00 447#VN10.00448#45000#Vi?t#TH460M#895.9221008#^214#Th M Linh#Nguyn Thanh Tn g, Nguyn Vn Vu, Nguyn nh Dng...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a170tr., 4t r. nh mu^b19cm#Vn hc hin i#T. Hng#Vit Nam#Th#TTS ghi: Cu lc b Th Vit Nam. Huyn M Linh#Nguyn Thanh Tng#Nguyn Vn Vu#Nguyn nh Dng#Nguy n Kim Dung#H Vit D#255752## 00463000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010015000550020020000700030004000900070015000940080 00500109009001900114010000500133011001400138020001700152039000800169020000900177 020000400186013000700190#VN10.00449#VN10.00450#30000#Vi?t#QU100N#895.9221#^214# Nguyn Minh T#Qua nhng no ng#Th#Nguyn Minh T#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#20 09#^a97tr.^b19cm#Vn hc hin i#T. Hng#Vit Nam#Th#255753## 00463000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020018000700030004000880070016000920080 00500108009001900113010000500132011001500137020001700152039000800169020000900177 020000400186013000700190#VN10.00451#VN10.00452#25000#Vi?t#N205G#895.9221#^214#T rng Hu Tho#No gia tnh i#Th#Trng Hu Tho#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#201 0#^a114tr.^b19cm#Vn hc hin i#T. Hng#Vit Nam#Th#255754## 00696000000000337000450002600110000002600110001102000170002202000090003902000040 00480390008000520140007000600190005000671810007000720820012000798080005000910020 01300096007008000109022000400189005001000193005001700203005001200220005001200232 00500150024400500110025900800050027000900190027501000050029401100150029901300070 0314015003700321#VV10.01287#VV10.01288#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T. Hng#900 00#Vi?t#NG112H#895.9221008#^214#Ngy hi th#H c i, Ng Gia Thin An, Qu Bng... ; Quang Hoi s.t., b.s., tuyn chn#T.6#H c i#Ng Gia Thin An# Qu Bng#Li Duy Bn#Nguyn Lm Cn#Quang Hoi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a44 7tr.^b21cm#255755#K nim 1000 nm Thng Long - H Ni## 01045000000000325000450002600110000001900050001118100060001608200180002280800050 00400020037000450070114000820080006001960090007002020100005002090110030002140150 07100244021028200315020000800597020000800605020000300613020000900616020000900625 02000080063400500150064200500150065700500180067200500140069001300070070403900080 0711#VV10.01289#Vi?t#L302S#324.2597070959711#^214#Lch s ng b x T on 193 0-2005#B.s.: Hong Vn Minh, Hong Kim Dung, o Th Mai Hng, Vy Quang Dng ; o Th Mai Hng s.t., tng hp t liu#^aK.#^aKnxb#2009#^a143tr., 14tr. nh m u^b21cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b huyn Lc Bnh# Vi nt v vng t, con ngi x T on, huyn Lc Bnh tnh Lng Sn v phong tro u tranh ca nhn dn x trong khng chin chng thc dn Php, khi phc pht trin kinh t - x hi, tham gia khng chin chng M cu nc v pht tri n kinh t - x hi trong thi k i mi#ng b#Lch s#X#Lng Sn#Lc Bnh#T on#Hong Vn Minh#Hong Kim Dung#o Th Mai Hng#Vy Quang Dng#255756#T. H ng## 00694000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020029000460030013000750070061000880080005001490090019001540100 00500173011001500178020001800193039000800211020000900219020000400228015002600232 02000120025800500190027000500180028900500190030700500210032600500140034701300070 0361#VV10.01291#VV10.01290#Vi?t#V300M#895.922#^214#V mt mi trng thn thin# Tp th, vn#Trn Th Trung Anh, L Th Thu Dng, Li Th Ngc Khnh...#^aH.#^ aNxb. Hi Nh vn#2009#^a103tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#T. Hng#Vit Nam#Th#TT S ghi: Hi ng i TW#Truyn ngn#Trn Th Trung Anh#L Th Thu Dng#Li Th Ngc Khnh#Ha Hong Khit Linh#Nguyn Th L#255757## 00463000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200100 00348080005000440140007000490010011000560020010000670030012000770070011000890080 00500100009001900105010000500124011001500129020001700144020001200161020000900173 039000800182013000700190#VV10.01292#VV10.01293#Vi?t#NH121G#895.92234#^214#45000 #Thu Dng#Nhn gian#Tiu thuyt#Thu Dng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a298t r.^b21cm#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Vit Nam#T. Hng#255758## 00664000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440010014000490020021000630030012000840070014000960080005001100090 01900115010000500134011001500139021012900154020000300283020001700286039000500303 015004200308013000700350020000900357020000800366#VV10.01294#VV10.01295#Vi?t#N462 M#895.922803#^214#inh ch Ton#Ni ma xun n sm#K, tu bt#inh ch Ton#^ aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a210tr.^b21cm#Gm cc bi vit ni v cm xc ca t c gi trc s i thay ca t nc, v v p ca mi vng t ni tc gi t chn n.#K#Vn hc hin i#oanh#TTS ghi: Hi Vn hc ngh thut Lng Sn#2 55759#Vit Nam#Tu bt## 00512000000000289000450002600110000002600110001118100060002208200090002880800050 00370140007000420190005000490010014000540020012000680030016000800070014000960080 00500110009001900115010000500134011002500139020000400164020001700168039000500185 013000700190020000900197020000800206020000800214#VV10.01296#VV10.01297#S462M#895 .9228#^214#68000#Vi?t#Mai Xun Chc#Si ma qu#Tuyn th - vn#Mai Xun Chc#^ aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a240tr., 2tr. nh^b21cm#Th#Vn hc hin i#oanh#2 55760#Vit Nam#Tp vn#Cu i## 00434000000000265000450002600110000002600110001118100060002208200090002880800050 00370140007000420190005000490010013000540020008000670030004000750070013000790080 00500092009001000097010000500107011001400112020000400126020001700130039000500147 013000700152020000900159#VN10.00453#VN10.00454#D125X#895.9221#^214#42000#Vi?t#L Qu Trng#Du xa#Th#L Qu Trng#^aH.#^aVn hc#2010#^a79tr.^b19cm#Th#Vn h c hin i#oanh#255761#Vit Nam## 00443000000000265000450002600110000002600110001118100070002208200090002980800050 00380140007000430190005000500010013000550020015000680030004000830070013000870080 00500100009001000105010000500115011001500120020000400135020001700139039000500156 013000700161020000900168#VN10.00455#VN10.00456#QU250H#895.9221#^214#20000#Vi?t# Trn c Tao#Qu hng i !#Th#Trn c Tao#^aH.#^aVn hc#2010#^a111tr.^b19cm# Th#Vn hc hin i#oanh#255762#Vit Nam## 00458000000000265000450002600110000002600110001118100070002208200100002980800050 00390140007000440190005000510010013000560020020000690030004000890070013000930080 00500106009001000111010000500121011002400126020000400150020001700154039000500171 013000700176020000900183#VN10.00457#VN10.00458#TH552V#895.92214#^214#45000#Vi?t #V Minh Hin#Thc vi vng trng#Th#V Minh Hin#^aH.#^aVn hc#2010#^a99tr., 2tr. nh^b19cm#Th#Vn hc hin i#oanh#255763#Vit Nam## 00440000000000265000450002600110000002600110001118100070002208200090002980800050 00380140007000430190005000500010013000550020012000680030004000800070013000840080 00500097009001000102010000500112011001500117020000400132020001700136039000500153 013000700158020000900165#VN10.00459#VN10.00460#TR116C#895.9221#^214#30000#Vi?t# Mai Huy Trn#Trng chiu#Th#Mai Huy Trn#^aH.#^aVn hc#2009#^a107tr.^b19cm#Th #Vn hc hin i#oanh#255764#Vit Nam## 00443000000000265000450002600110000002600110001118100060002208200100002880800050 00380140007000430190005000500010009000550020023000640030004000870070009000910080 00500100009001000105010000500115011001500120020000400135020001700139039000500156 013000700161020000900168#VN10.00461#VN10.00462#H100N#895.92214#^214#20000#Vi?t# Phng L#H Ni mi trong ti#Th#Phng L#^aH.#^aVn hc#2009#^a139tr.^b19cm# Th#Vn hc hin i#oanh#255765#Vit Nam## 00461000000000265000450002600110000002600110001118100060002208200090002880800050 00370140007000420190005000490010017000540020015000710030004000860070017000900080 00500107009001000112010000500122011002600127020000400153020001700157039000500174 013000700179020000900186#VN10.00463#VN10.00464#M305Q#895.9221#^214#35000#Vi?t#N guyn Trn Trn#Min qu ngoi#Th#Nguyn Trn Trn#^aH.#^aVn hc#2009#^a155tr. , 3 tr. nh^b19cm#Th#Vn hc hin i#oanh#255766#Vit Nam## 00431000000000253000450002600110000002600110001118100060002208200090002880800050 00370190005000420010015000470020019000620030004000810070015000850080005001000090 01000105010000500115011001500120020000400135020001700139039000500156013000700161 020000900168#VN10.00465#VN10.00466#M458T#895.9221#^214#Vi?t#Phm Trung San#Mt t hi kht vng#Th#Phm Trung San#^aH.#^aVn hc#2010#^a146tr.^b19cm#Th#Vn hc hin i#oanh#255767#Vit Nam## 00440000000000265000450002600110000002600110001118100060002208200090002880800050 00370140007000420190005000490010014000540020011000680030004000790070014000830080 00500097009001000102010000500112011001500117020000400132020001700136039000500153 013000700158020000900165#VN10.00467#VN10.00468#M111C#895.9221#^214#20000#Vi?t#H ng Dng#Mu ca l#Th#H ng Dng#^aH.#^aVn hc#2010#^a126tr.^b19cm#Th #Vn hc hin i#oanh#255768#Vit Nam## 00446000000000265000450002600110000002600110001118100060002208200090002880800050 00370140007000420190005000490010014000540020018000680030004000860070014000900080 00500104009001000109010000500119011001400124020000400138020001700142039000500159 013000700164020000900171#VN10.00469#VN10.00470#206N#895.9221#^214#20000#Vi?t# ng Tin Nam#p nht lng ti#Th#ng Tin Nam#^aH.#^aVn hc#2010#^a73tr.^b21 cm#Th#Vn hc hin i#oanh#255769#Vit Nam## 00493000000000265000450002600110000002600110001118100070002208200090002980800050 00380140007000430190005000500010016000550020019000710030038000900070016001280080 00500144009001000149010000500159011001500164020001000179020001700189039000500206 013000700211020000900218#VN10.00471#VN10.00472#NH121T#895.9221#^214#45000#Vi?t# Nguyn Kim Bang#Nhn th hoa v c#Th lut ng tuyn chn 1969 - 2009#Nguyn Kim Bang#^aH.#^aVn hc#2010#^a145tr.^b19cm#Th ng#Vn hc hin i#oanh#2557 70#Vit Nam## 00446000000000265000450002600110000002600110001118100060002208200100002880800050 00380140007000430190005000500010012000550020021000670030004000880070012000920080 00500104009001000109010000500119011001400124020000400138020001700142039000500159 013000700164020000900171#VN10.00473#VN10.00474#L106T#895.92214#^214#30000#Vi?t# Bnh Nguyn#Lang thang trn giy#Th#Bnh Nguyn#^aH.#^aVn hc#2010#^a91tr.^b20 cm#Th#Vn hc hin i#oanh#255771#Vit Nam## 00470000000000265000450002600110000002600110001118100060002208200110002880800050 00390140007000440190005000510010017000560020017000730030014000900070017001040080 00500121009001000126010000500136011001500141020001000156020001700166039000500183 013000700188020000900195#VN10.00475#VN10.00476#S462T#895.922803#^214#45000#Vi?t #Phm Ngc Trng#Si tc neo tnh#Tp truyn k#Phm Ngc Trng#^aH.#^aVn hc #2010#^a270tr.^b19cm#Truyn k#Vn hc hin i#oanh#255772#Vit Nam## 00518000000000277000450002600110000002600110001118100060002208200090002880800050 00370140007000420190005000490010018000540020018000720030016000900070018001060080 00500124009001000129010000500139011001500144020001200159020001700171039000500188 015003100193013000700224020000900231#VN10.00477#VN10.00478#M458T#895.9223#^214#3 5000#Vi?t#u Th Thu Hng#Mt thi nng ni#Tp truyn ngn#u Th Thu Hng #^aH.#^aVn hc#2010#^a151tr.^b19cm#Truyn ngn#Vn hc hin i#oanh#Bt danh t c gi: Hoa Trinh N#255773#Vit Nam## 00641000000000289000450002600110000002600110001118100060002208200080002880800050 00360140007000410190005000480010014000530020022000670070014000890080005001030090 01000108010000500118011001500123021012000138020000800258039000500266020001000271 020000900281013000700290020000800297020004600305#VN10.00479#VN10.00480#C430R#792 .092#^214#30000#Vi?t#Trn Minh Thu#Con rng gia trn ai#Trn Minh Thu#^aH.#^aV n hc#2009#^a199tr.^b19cm#Phc ho chn dung ngh s Nhn dn o Mng Long vi nhng chng ng i, chng ng ngh thut m ng tri qua.#Tiu s#oanh# S nghip#Sn khu#255774#Ngh s#o Mng Long, ngh s Nhn dn (1915 - 2006)# # 00427000000000265000450002600110000002600110001118100060002208200100002880800050 00380140007000430190005000500010007000550020011000620030004000730070007000770080 00500084009001000089010000500099011001500104020000400119020001700123039000500140 013000700145020000900152#VN10.00481#VN10.00482#T528B#895.92214#^214#30000#Vi?t# V Lp#Tuyt bng#Th#V Lp#^aH.#^aVn hc#2010#^a110tr.^b19cm#Th#Vn hc hin i#oanh#255775#Vit Nam## 00628000000000313000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020007000400030013000470070030000600220004000900050010000940060 00700104008001700111009002900128010000500157011001500162012002200177019001400199 020001800213020000900231020001300240039000500253013000700258015004900265#VN10.00 507#Vi?t#O-435#895.6#^214#15000#Otomen#Truyn tranh#Aya Kanno ; H Kim dch thu t#Q.4#Aya Kanno#H Kim#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2009#^a190 tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Oanh#255776#Tn sch ngoi ba: Otomen (chng trai hon ho)## 00437000000000265000450002600110000002600110001118100080002208200090003080800050 00390140007000440190005000510010013000560020009000690030004000780070013000820080 00500095009001000100010000500110011001400115020000400129020001700133039000500150 013000700155020000900162#VN10.00484#VN10.00483#GI-108C#895.9221#^214#30000#Vi?t #Trn B Giao#Giao cm#Th#Trn B Giao#^aH.#^aVn hc#2010#^a63tr.^b19cm#Th#V n hc hin i#oanh#255777#Vit Nam## 00829000000000337000450002600110000002600110001118100060002208200070002880800050 00350140007000400190005000470020030000520070053000820080005001350090010001400100 00500150011001500155021013400170020000800304039000500312020001000317020000800327 01500400033500500140037500500160038900500180040500500170042300500140044001300070 0454020003000461#VV10.01298#VV10.01299#T561N#780.92#^214#55000#Vi?t#Tng nh n hc s Phm Th M#Mai Quc Lin, Nguyn c Xun, Trng nh Quang...#^aH.#^aV n hc#2010#^a262tr.^b21cm#Gii thiu s lc tiu s nhc s Phm Th M, cuc i lm nh gio v hot ng ngh thut ca ng. Cc bi vit tng nh nhc s #Tiu s#oanh#S nghip#Nhc s#TTS ghi: Trung tm nghin cu Quc hc#Mai Quc Lin#Nguyn c Xun#Trng nh Quang#Tm Qung Chng#Tn Tht Trn#255778#Ph m Th M, nhc s, (-2009)## 00710000000000301000450002600110000002600110001108200120002280800050003401400070 00390190005000460010013000510020011000640030023000750070013000980080005001110090 01000116010000500126011001500131021016700146020000700313020001700320039000500337 020001600342020000800358013000700366020001500373020002000388#VV10.01300#VV10.013 01#390.0959749#^214#90000#Vi?t#Phan Hu Dt#Thng Vanh#Hi c thi nin thiu#P han Hu Dt#^aH.#^aVn hc#2010#^a321tr.^b21cm#Tc gi k v thi nin thiu ca mnh, v gia nh, dng h, lng xm (lng Thanh Lng - Tp. Hu) ni ng sinh ra cng nhng phong tc truyn thng ca lng qu .#Hi c#Vn hc hin i#oa nh#Vn ho lng x#Dng h#255779#Tha Thin Hu#Phong tc c truyn## 00482000000000277000450002600110000002600110001118100060002208200090002880800050 00370140007000420190005000490010014000540020011000680030018000790070014000970080 00500111009001000116010000500126011001500131020000800146020001700154039000500171 013000700176020000900183020001200192#VV10.01302#VV10.01303#T312H#895.9228#^214#4 6000#Vi?t#ng Tin Nam#Tnh hoang#Vn xui chn lc#ng Tin Nam#^aH.#^aVn h c#2010#^a255tr.^b21cm#Tp vn#Vn hc hin i#oanh#255780#Vit Nam#Truyn ngn ## 00513000000000265000450002600110000002600110001118100060002208200090002880800050 00370140007000420190005000490010017000540020013000710030069000840070017001530080 00500170009001000175010000500185011001500190020000400205020001700209039000500226 013000700231020000900238#VV10.01304#VV10.01305#M103V#895.9221#^214#55000#Vi?t#N guyn ng Gip#Mi vn xoay#1000 bi th tht ngn t tuyt k nim 1000 nm Th ng Long - H Ni#Nguyn ng Gip#^aH.#^aVn hc#2010#^a391tr.^b21cm#Th#Vn h c hin i#oanh#255781#Vit Nam## 00470000000000265000450002600110000002600110001118100060002208200100002880800050 00380140007000430190005000500010015000550020018000700030016000880070015001040080 00500119009001000124010000500134011001500139020001200154020001700166039000500183 013000700188020000900195#VV10.01306#VV10.01307#C430V#895.92234#^214#35000#Vi?t# ng Thanh Qu#Cn vng t lng#Tp truyn ngn#ng Thanh Qu#^aH.#^aVn hc#2 009#^a165tr.^b21cm#Truyn ngn#Vn hc hin i#oanh#255782#Vit Nam## 00596000000000313000450002600110000002600110001118100060002208200120002880800050 00400140007000450190005000520020027000570030008000840070048000920080005001400090 01000145010000500155011001500160020000400175020001700179039000500196005001300201 005001400214005001600228005000900244005001300253013000700266020000900273#VV10.01 308#VV10.01309#V100R#895.9221008#^214#30000#Vi?t#V ru v th v tnh yu#Tp th#L Huy Quang, Chu Trung Can, Nguyn Nh Dim...#^aH.#^aVn hc#2009#^a137tr .^b21cm#Th#Vn hc hin i#oanh#L Huy Quang#Chu Trung Can#Nguyn Nh Dim#Pha n Huy#T Ngc Lin#255783#Vit Nam## 00471000000000265000450002600110000002600110001118100070002208200090002980800050 00380140007000430190005000500010018000550020017000730030012000900070018001020080 00500120009001000125010000500135011001500140020001200155020001700167039000500184 013000700189020000900196#VV10.01310#VV10.01311#PH500D#895.9223#^214#64000#Vi?t# Nguyn nh Chnh#Ph du cnh mng#Tiu thuyt#Nguyn nh Chnh#^aH.#^aVn hc# 2009#^a341tr.^b21cm#Tiu thuyt#Vn hc hin i#oanh#255784#Vit Nam## 00463000000000265000450002600110000002600110001118100070002208200090002980800050 00380140007000430190005000500010014000550020017000690030012000860070014000980080 00500112009001000117010000500127011001500132020001200147020001700159039000500176 013000700181020000900188#VV10.01312#VV10.01313#NG558K#895.9223#^214#39000#Vi?t# H Khnh Linh#Ngi kinh c#Tiu thuyt#H Khnh Linh#^aH.#^aVn hc#2010#^a2 71tr.^b21cm#Tiu thuyt#Vn hc hin i#oanh#255785#Vit Nam## 00658000000000289000450002600110000002600110001118100070002208200090002980800050 00380140007000430190005000500010014000550020020000690070014000890080005001030090 01000108010000500118011001500123021013600138020000800274020001700282039000500299 013000700304020000900311020002700320020002100347#VV10.01314#VV10.01315#NH124K#95 9.7043#^214#45000#Vi?t#Chu Cm Phong#Nht k chin tranh#Chu Cm Phong#^aH.#^aV n hc#2010#^a289tr.^b21cm#Vit v nhng ngy thng sng v chin u y gian k h, khc lit ca chin s Chu nh Phong cng ng i trn chin trng min N am#Nht k#Vn hc hin i#oanh#255786#Vit Nam#Chu Cm Phong, (1941-1971)#Khn g chin chng M## 00628000000000313000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020007000400030013000470070030000600220004000900050010000940060 00700104008001700111009002900128010000500157011001500162012002200177019001400199 020001800213020000900231020001300240039000500253013000700258015004900265#VN10.00 485#Vi?t#O-435#895.6#^214#15000#Otomen#Truyn tranh#Aya Kanno ; H Kim dch thu t#Q.5#Aya Kanno#H Kim#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2009#^a190 tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#oanh#255787#Tn sch ngoi ba: Otomen (chng trai hon ho)## 00659000000000325000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020010000410030013000510070044000640220005001082210031001130050 01500144006001100159006000900170008001700179009002900196010000500225011001500230 01200220024501900140026702000180028102000090029902000130030803900050032101300070 0326#VN10.00488#SL104D#895.6#^214#15000#Vi?t#Slam Dunk#Truyn tranh#Takehiko In oue ; Dch: Nga Phng, Anh Vit#T.10#Vua bt bng bt bng Sakuragi#Takehiko In oue#Nga Phng#Anh Vit#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2009#^a196 tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#oanh#255788## 00641000000000325000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020010000410030013000510070044000640220005001082210013001130050 01500126006001100141006000900152008001700161009002900178010000500207011001500212 01200220022701900140024902000180026302000090028102000130029003900050030301300070 0308#VN10.00489#SL104D#895.6#^214#15000#Vi?t#Slam Dunk#Truyn tranh#Takehiko In oue ; Dch: Nga Phng, Anh Vit#T.11#D l n may#Takehiko Inoue#Nga Phng#Anh Vit#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2009#^a196tr.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#oanh#255789# # 00658000000000325000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020010000410030013000510070044000640220005001082210030001130050 01500143006001100158006000900169008001700178009002900195010000500224011001500229 01200220024401900140026602000180028002000090029802000130030703900050032001300070 0325#VN10.00486#SL104D#895.6#^214#15000#Vi?t#Slam Dunk#Truyn tranh#Takehiko In oue ; Dch: Nga Phng, Anh Vit#T.12#Khiu chin ng kim v ch#Takehiko Ino ue#Nga Phng#Anh Vit#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2009#^a196t r.^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn t ranh#oanh#255790## 00656000000000325000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020010000410030013000510070044000640220005001082210028001130050 01500141006001100156006000900167008001700176009002900193010000500222011001500227 01200220024201900140026402000180027802000090029602000130030503900050031801300070 0323#VN10.00487#SL104D#895.6#^214#15000#Vi?t#Slam Dunk#Truyn tranh#Takehiko In oue ; Dch: Nga Phng, Anh Vit#T.13#Khng cn ni = Unstoppable#Takehiko Inoue #Nga Phng#Anh Vit#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2009#^a196tr. ^b18cm#Dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#oanh#255791## 00590000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070048000710220004001190050015001230060 00700138006001100145008001700156009002900173010000500202011001500207019001400222 020001800236020000900254020001300263039000500276013000700281#VN10.00490#17000#V i?t#N550S#895.6#^214#N sinh trung hc#Truyn tranh#Kiyohiko Azuma ; Dch thut: H Kim, Anh Nguyn#T.3#Kiyohiko Azuma#H Kim#Anh Nguyn#^aH. ; Hi Phng#^aThn g tn ; Nxb. Hi Phng#2009#^a160tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#oanh#255792## 00590000000000301000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020018000400030013000580070048000710220004001190050015001230060 00700138006001100145008001700156009002900173010000500202011001500207019001400222 020001800236020000900254020001300263039000500276013000700281#VN10.00491#Vi?t#N55 0S#895.6#^214#17000#N sinh trung hc#Truyn tranh#Kiyohiko Azuma ; Dch thut: H Kim, Anh Nguyn#T.4#Kiyohiko Azuma#H Kim#Anh Nguyn#^aH. ; Hi Phng#^aThn g tn ; Nxb. Hi Phng#2009#^a160tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#KVn#255793## 00885000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510020037000560080005000930090033000980100005001310110 01500136039000500151020000900156021031900165020001800484020000900502020001100511 020000900522012002700531020001000558020000800568013000700576#VN10.00492#VN10.004 93#20000#Vi?t#QU105L#344.59704#^214#Qun l v phng bnh di ng vt#^aH.#^ aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a131tr.^b19cm#KVn#Vit Nam#Cc vn bn c a Chnh ph, B Nng nghip v Pht trin nng thn hng dn vic qun l, kim tra, phng bnh di ng vt, quy inh v tim phng bt buc vcxin cho gia sc, gia cm, danh mc ng vt, sn phm ng vt thuc din phi kim dch. Ki m tra iu kin v sinh th y i vi cc c s hnh ngh th y#Vn bn php lu t#Bnh di#Phng bnh#ng vt#T sch nng cao php lut#Php lut#Qun l#255 794## 00881000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820009000518080005000600010009000650020034000740070030001080080 00500138009003300143010000500176011001500181039000500196021023900201005001000440 00500090045002000090045902000080046802000120047601200190048802000090050702000200 0516013000700536#VN10.00494#VN10.00495#VN10.00496#24000#Vi?t#B300Q#371.3028#^21 4#Minh c#B quyt hc tp ca cc th khoa#Minh c, Thanh Th, Kim Oanh#^aH.# ^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a155tr.^b19cm#KVn#Chia s nhng b quyt hc tp ca cc th khoa i hc trong hai nm 2008 - 2009. Ch ra nhng iu t o nn phong cch ca th khoa: con ng dn n thnh cng khi va hc va lao ng, phng php tip cn kin thc, am m hc tp...#Thanh Th#Kim Oanh#B q uyt#Hc tp#Thi i hc#T sch gng sng#Th khoa#Phng php hc tp#255795# # 00966000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510020073000560080005001290090033001340100005001670110 01500172039000500187020000900192021039900201020001800600020000700618020001000625 020001900635012002700654013000700681#VN10.00497#VN10.00498#22000#Vi?t#PH109L#34 4.59704#^214#Php lnh bo v v kim dch thc vt v cc vn bn hng dn thi hnh#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2010#^a138tr.^b19cm#KVn#Vit Nam#Gi i thiu ton vn Php lnh Bo v v kim dch thc vt s 36/2001/PL - UBTVQH1 0 ngy 25/07/2001 v mt s vn bn hng dn thi hnh ca B Nng nghip v Ph t trin nng thn v cng tc kim dch thc vt ni a, quy nh v hot ng xng hi kh trng vt th thuc din kim dch thc vt, quy nh v qun l s n xut v chng nhn rau an ton, ban hnh danh mc thuc bo v thc vt...#Vn bn php lut#Bo v#Php lnh#Kim dch thc vt#T sch nng cao php lut#25 5796## 00459000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520070014000770080005000910090018000960100 00500114011001500119020000500134020000700139020000700146020001400153005001400167 039000500181013000700186#VN10.00499#VN10.00500#21000#Vi?t#S450T#510.76#^214#S tay kin thc ton 10#V Ninh Giang#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a220tr.^b17cm#T on#Lp 10#S tay#Sch c thm#V Ninh Giang#KVn#255797## 00481000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520070014000900080005001040090018001090100 00500127011001500132020000500147020001600152020000700168020001400175005001400189 039000500203013000700208#VN10.00501#VN10.00502#27000#Vi?t#S450T#510.76#^214#S tay kin thc ton trung hc c s#V Ninh Giang#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a2 82tr.^b17cm#Ton#Trung hc c s#S tay#Sch c thm#V Ninh Giang#KVn#255798# # 00663000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450020023000500030004000730070033000770080005001100090011001150100 00500126011001500131020001700146020000400163039000500167020000900172012001800181 01500780019900500100027700500090028700500090029600500170030500500080032201300070 0330#VN10.00503#VN10.00504#Vi?t#M103D#895.9221008#^214#Mai Dch qu hng ti#Th #Khnh Vn, Trn Dc, o Lin...#^aH.#^aThi i#2010#^a158tr.^b19cm#Vn hc h in i#Th#KVn#Vit Nam#Tnh th Mai Dch#TTS ghi: U ban nhn dn phng Mai Dch. Cu lc b Th vn phng Mai Dch#Khnh Vn#Trn Dc#o Lin#Nguyn Kh c Khai#Vn Tn#255799## 00593000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440140007000490010013000560020013000690030025000820070013001070080 01200120009001700132010000500149011002600154021006600180020001700246020000700263 039000500270020000900275020001200284013000700296#VN10.00505#VN10.00506#Vi?t#M551 M#895.922803#^214#30000#V Hong Lm#Ma ma xun#Tp bt k - truyn ngn#V H ong Lm#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2009#^a211tr., 32tr. nh^b19cm#Vit v nh ng cuc i v cng vic, s nghip ca bn b tc gi#Vn hc hin i#Bt k#K Vn#Vit Nam#Truyn ngn#255800## 00812000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820006000628080005000680010017000730020044000900070 02200134008000500156009003300161010000500194011001500199039000500214021024900219 020001800468020001400486020001500500013000700515#VV10.01316#VV10.01317#VV10.0131 8#VV10.01319#28000#Vi?t#H561D#005.5#^214#Nguyn Mai Trang#Hng dn lp bng bi u trong Word v Excel#Nguyn Mai Trang b.s.#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ng h#2010#^a179tr.^b21cm#KVn#Tng quan v Microsoft Word, cc thao tc c bn tr n Microsoft Word, to bng biu trong Microsoft Word, cc th thut trong Micros oft Word. Gii thiu cch lp bng biu trong Excel: khi ng, cc thao tc vi bng tnh, x l d liu trong bng#Tin hc vn phng#Phn mm Word#Phn mm Ex cel#255801## 00556000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010019000540020021000730030012000940070032001060080 01200138009001700150010000500167011001400172039000500186020000900191020001200200 005001400212020001800226012001500244013000700259#VV10.01320#VV10.01321#22000#Vi ?t#H404A#895.9223#^214#Keenleyside, Hng#Hoi Anh v Ngc Anh#Truyn ngn#Hng Keenleyside, Frank Claeys#^aHi Phng#^aNxb. Hi Phng#2010#^a71tr.^b21cm#KVn# Vit Nam#Truyn ngn#Claeys, Frank#Vn hc thiu nhi#T sch cho b#255802## 00825000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570010019000620020039000810070035001200080 00500155009003300160010000500193011001500198039000500213020001500218021025900233 005001000492020000800502020001800510013000700528#VV10.01323#VV10.01324#VV10.0132 2#34000#Vi?t#H561D#005.8#^214#Nguyn Thnh Cng#Hng dn phng v dit virt my tnh#B.s: Nguyn Thnh Cng, Mai Trang#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh #2009#^a223tr.^b21cm#KVn#Virt my tnh#Tng quan v virus my tnh. Cc hnh thc ph hoi ca virus my tnh. Tnh cht v cng ngh s dng to virus. Phn g chng virus my tnh. Gii thiu cc chng trnh dit virus ni ting nh: Bk av, Kaspertsky Antivirus Version 2009, Norton Antivirus 2009#Mai Trang#Tin hc#P hn mm my tnh#255803## 00917000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820007000628080005000690010019000740020027000930070 03000120008000500150009003300155010000500188011001500193039000500208021038000213 005001000593020000800603020000900611013000700620#VV10.01325#VV10.01326#VV10.0132 8#VV10.01327#36000#Vi?t#H561D#004.67#^214#Nguyn Thnh Cng#Hng dn s dng internet#Nguyn Thnh Cng, Mai Trang#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#200 9#^a259tr.^b21cm#KVn#Gii thiu mt s phng thc kt ni internet. Hng dn ci t kt ni, ngt kt ni vi internet. Trnh duyt web. Tng quan v mt h thng web. Th in t, chat, tm kim trn internet. Hng dn gi d liu ln mng v ti d liu v my tnh, gii tr, cc dch v thng mi. Mi trng g ip hc tp v tm kim vic lm. Mt s bin php t bo v khi s dng interne t#Mai Trang#Tin hc#Internet#255804## 00905000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820008000528080005000600020044000650070014001090080005001230090 01100128010000500139011001500144020000800159020001000167039000500177001001400182 012003800196021033800234020000700572020001700579013000700596#VV10.01329#VV10.013 30#VV10.01331#83000#Vi?t#TH116L#959.731#^214#Thng Long - H Ni qua cc thi k lch s#ng Duy Phc#^aH.#^aThi i#2010#^a543tr.^b21cm#Lch s#Triu i#KV n#ng Duy Phc#Thng Long - H Ni ngn nm vn hin#Gii thiu lch s Thng Long - H Ni qua cc thi k t thu s khai ca vua t Hng Vng qua cc tri u i L, Trn, H, L...n giai on suy tn ca ch phong kin v chin tr anh ginh c lp dn tc. Nhng nhn vt gn lin vi mi giai on lch s Th ng Long - H Ni v nhng ng gp to ln ca h i vi lch s dn tc#H Ni# Nhn vt lch s#255805## 00989000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820009000528080005000610020069000660070017001350080005001520090 01100157010000500168011001500173020000800188020000800196039000500204001001700209 01200380022602102930026402000070055702000080056402000080057202000200058002000160 0600020001600616013000700632#VV10.01332#VV10.01333#VV10.01334#52000#Vi?t#TH500 #915.9731#^214#Th ngn nm tui ni hi t v lan to tinh hoa vn ho Vit Nam#Nguyn Vinh Phc#^aH.#^aThi i#2010#^a327tr.^b21cm#Lch s#a ch#KVn#Ng uyn Vinh Phc#Thng Long - H Ni ngn nm vn hin#Khi qut a l t nhin v ngun gc, phn b c dn H Ni. Gii thiu lch s, kinh t, vn ho - x h i, cc di tch tham quan du lch nh, cha, miu, ph, di tch lch s, ph c, bo tng, th vin, l hi dn gian, mn n ni ting (ph, bn ch, bnh cun, ch c, cm vng) H Ni#H Ni#Vn ho#Kinh t#Danh lam thng cnh#Di tch lc h s#L hi dn gian#255806## 00848000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820012000518080005000630020028000680070013000960080005001090090 01100114010000500125011001500130020001000145020000800155039000500163001001300168 01200380018102102230021902000070044202000170044902000090046602000110047502000170 0486013000700503#VV10.01335#VV10.01336#VV10.01337#80000#Vi?t#H100N#390.0959731# ^214#H Ni vn ho v phong tc#L Khc Cung#^aH.#^aThi i#2010#^a518tr.^b21c m#Phong tc#m thc#KVn#L Khc Cung#Thng Long - H Ni ngn nm vn hin#Gii thiu nhng nt c bn v vn ho, phong tc H Ni: ngh thut, truyn thng m thc, phong tc, np sng, vn ho tm linh, phc trang, th vui chi, ht o, cho, ri nc, nhng du tch nh, cha, a danh...#H Ni#Vn ho tm li nh#Np sng#Ngh thut#Vn ho dn gian#255807## 00797000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010008000550020022000630070008000850080005000930090 04900098010000500147011001500152039000500167021030500172020000700477020001100484 020000800495020000900503013000700512#VV10.01338#VV10.01339#46000#Vi?t#TR400C#75 9.9597#^214#L M #Tr chuyn vi ho s#L M #^aH.#^aThi i ; Trung tm V n ho Ngn ng ng Ty#2010#^a198tr.^b20cm#KVn#Gii thiu nhng cuc tr chuy n vi cc ho s Vit Nam tiu biu v cuc sng v s nghip sng tc. Tp hp nhng bi vit, bi cm nhn ca tc gi khi xem cc bui trin lm hay quan i m trc mt vn : kin trc th v iu khc ngoi tri Vit Nam, ho s Vi t Nam - giu ln hay ngho i...#Ho s#Ngh thut#Tc gi#Tc phm#255808## 00436000000000241000450002600110000001900050001118100060001608200100002280800050 00320010017000370020009000540030037000630070017001000080005001170090011001220100 00500133011001400138020001700152020000400169039000500173020000900178013000700187 #VV10.01340#Vi?t#H454V#895.92214#^214#Nguyn ch Long#Hn Vit#K nim 1000 nm Thng Long - H Ni#Nguyn ch Long#^aH.#^aThi i#2010#^a65tr.^b21cm#Vn hc hin i#Th#KVn#Vit Nam#255809## 01140000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200130 00338080005000460020046000510070079000970080005001760090019001810100005002000110 03100205015006000236021039000296020000800686020000800694020000900702020001200711 03900060072301300070072900500170073600500170075300100160077000500150078600500130 0801#VV10.01341#VV10.01342#Vi?t#L302S#363.20959714#^214#Lch s cng an huyn nh Ho ( 1947 - 2007)#B.s.: Ng Minh Thng (ch.b.), Nguyn Thanh Tm ; T liu: ng Thnh Chung...#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a511tr., 27 tr. nh mu^b21cm #TTS ghi : Cng an tnh Thi Nguyn. Cng an huyn nh Ho#Gii thiu qu trn h hnh thnh v pht trin ca Cng an huyn nh Ho tnh Thi Nguyn qua cc t hi k khng chin chng Php (1945 - 1954), xy dng ch ngha x hi (1954 - 1 965), khng chin chng M (1965 -1975), xy dng v i ln ch ngha x hi (19 65 - 1985), i mi cc mt cng tc, u tranh trn p ti phm, bo v cng ng hip ho - hin i ho a phng (1986 - 2007)#Cng an#Lch s#nh Ho#Thi Nguyn#K.Vn#255810#Nguyn Thanh Tm#ng Thnh Chung#Ng Minh Thng#Lng Vn Hng#Phan Vn Hoa## 01023000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420020059000470070069001060080005001750090019001800100005001990110 03100204015005900235021026700294020000800561039000600569020000800575013000700583 005001600590005001400606005001500620005001300635020003600648020002500684#VV10.01 343#VV10.01344#Vi?t#L302S#363.2071#^214#Lch s trng Trung cp An ninh nhn d n I ( 1968 - 2008)#ng nh Khnh (ch.b.), Phan Xun Hi, Phan Vn Quyt, L Vi t Hng#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a239tr., 16 tr. nh mu^b19cm#TTS ghi : B Cng an. Trng Trung cp An ninh nhn dn I#Gii thiu s ra i ca Trng T rung cp An ninh nhn dn I (1965 -1968). Qua trnh xy dng v trng thnh ca Trng Trung cp An ninh nhn dn I (1968 - 2008). Nhng bi hc kinh nghim qu a 40 nm xy dng v trng thnh ca Trng Trung cp An ninh nhn dn I#Cng a n#K.Vn#Lch s#255811#ng nh Khnh#Phan Xun Hi#Phan Vn Quyt#L Vit Hng #Trng trung cp An ninh nhn dn 1#Trng trung hc an ninh## 00618000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010014000440020024000580070014000820080005000960090019001010100 00500120011001500125039000500140020001900145020000900164021013000173020001300303 020000800316020000900324013000700333#VV10.01345#VV10.01346#Vi?t#L462B#809.3#^214 #Hong Hu Th#Li bn v truyn v n#Hong Hu Th#^aH.#^aCng an nhn dn#201 0#^a335tr.^b21cm#KVn#Nghin cu vn hc#Th gii#Nhng nghin cu, phn tch, l i bn ca tc gi v cch xy dng nhn vt, hnh thc ngh thut th hin th loi truyn v n#Truyn v n#Tc gi#Tc phm#255812## 00539000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010016000600020018000760290011000940070 03300105008000500138009001100143010000500154011001500159039000500174019000800179 020001700187020000300204020001200207006001100219013000700230#VV10.01347#VV10.013 48#VV10.01349#86000#Vi?t#S110T#813#^214#Baldacci, David#St th lnh lng#Stone cold#David Baldacci ; Khang Vinh dch#^aH.#^aThi i#2010#^a459tr.^b21cm#KVn# Dch M#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Khang Vinh#255813## 00523000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820004000528080005000560010022000610020025000830290013001080070 02100121008000500142009001100147010000500158011001500163039000500178019001000183 020001700193020000500210020001100215013000700226#VV10.01350#VV10.01352#VV10.0135 1#36000#Vi?t#NG558T#843#^214#Khoury - Ghata, Vnus#Ngi tr v t ci cht#La Reverante#Vnus Khoury - Ghata#^aH.#^aThi i#2010#^a206tr.^b21cm#KVn#Dch Ph p#Vn hc hin i#Php#Truyn va#255814## 00527000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200120 00348080005000460020019000510030010000700070007000800080005000870090011000920100 00500103011001500108020000900123039000500132001000700137021008900144020001100233 020001000244013000700254#VV10.01353#VV10.01354#23000#Vi?t#796.8150951#^214#V t hut Trung Hoa#ao thut#H Sn#^aH.#^aThi i#2010#^a135tr.^b21cm#V thut#KV n#H Sn#Gii thiu cc ng tc c bn ca ao thut. Cc ng tc t hp v a o thut trung cp#Trung Quc#ao thut#255815## 00586000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020019000570030013000760070007000890080005000960090 01100101010000500112011001500117020000900132039000500141001000700146021012400153 020001100277020001300288013000700301#VV10.01355#VV10.01356#21000#Vi?t#V400T#796 .8150951#^214#V thut Trung Hoa#Trng quyn#H Sn#^aH.#^aThi i#2010#^a116t r.^b21cm#V thut#KVn#H Sn#Gii thiu cc ng tc c bn ca bi trng quy n trong v thut Trung Hoa. Cc ng tc t hp v trng quyn trung cp#Trung Quc#Trng quyn#255816## 00555000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020019000570030010000760070007000860080005000930090 01100098010000500109011001500114020000900129039000500138001000700143021010500150 020001100255020000400266013000700270#VV10.01357#VV10.01358#24000#Vi?t#V400T#796 .8150951#^214#V thut Trung Hoa#Cn thut#H Sn#^aH.#^aThi i#2010#^a143tr.^ b21cm#V thut#KVn#H Sn#Hng dn luyn tp cc ng tc c bn, t th ca t ay v chn s dng thnh tho dng kh cn thut#Trung Quc#Cn#255817## 00551000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020019000570030011000760070007000870080005000940090 01100099010000500110011001500115020000900130039000500139001000700144021009300151 020001100244020001100255013000700266#VV10.01359#VV10.01360#26000#Vi?t#V400T#796 .8150951#^214#V thut Trung Hoa#Gio thut#H Sn#^aH.#^aThi i#2010#^a158tr. ^b21cm#V thut#KVn#H Sn#Gii thiu nhng ng tc c bn ca gio thut. Cc ng tc t hp v gio thut trung cp#Trung Quc#Gio thut#255818## 00959000000000349000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820008000418080005000490020020000540030006000740070010000800080005000900090 01900095010000500114011001500119020001700134020000600151039000500157001001000162 02103360017202000110050802000210051902000090054002000080054902000110055702000180 0568020001600586013000700602#VV10.01361#VV10.01362#125000#Vi?t#561Q#959.743#^2 14#ng qua tuyn la#K s#Kim Cng#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a620tr.^b20 cm#Vn hc hin i#K s#KVn#Kim Cng#Vit v nhng chin cng anh hng ca b ao lc lng b i, thanh nin xung phong, dn qun ho tuyn.. hi sinh hay ang cn sng cng lm nn ng H Ch Minh. Lch s qu trnh hnh thnh mng li ng dc ngang trn tuyn la Qung Bnh, th hin tinh thn bt khut ca dn tc Vit Nam kht vng chin thng, c lp - t do#Qung Bnh#Khng chin chng M#Anh hng#Lit s#Chin cng#ng H Ch Minh#Di tch lch s#255819## 00694000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020010000510030036000610070069000970080006001660090 01700172010000500189011001500194039000500209019001400214020001700228020000900245 02000120025400500140026600500150028000500140029500500130030900500130032200600140 0335013000700349#VV10.01363#VV10.01364#90000#Vi?t#B254T#895.6#^214#Bn trong#Tr uyn ngn cc nh vn n Nht Bn#Takagi Nobuko, Junko Hasegawa, Rio Shimamoto.. . ; Trn Thu Mai dch#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a239tr.^b23cm#KVn#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Nht Bn#Truyn ngn#Takagi Nobuko#Junko Hasegawa#Rio Shim amoto#Yuzuki Muroi#Tamaki Daido#Trn Thu Mai#255820## 00770000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810007000560820011000638080005000740020014000790030026000930070 02500119008000600144009001700150010000500167011001500172020000900187005001300196 039000500209001001100214021022700225020000900452013000700461#VV10.01366#VV10.013 68#VV10.01367#VV10.01365#20000#Vi?t#TH550P#745.609597#^214#Th php Vit#Cn b n th php nhp mn#Thanh Tng, Nht Chi Lan#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a111tr .^b21cm#Th php#Nht Chi Lan#KVn#Thanh Tng#Gii thiu nhng iu c bn v ng h thut th php Vit. Phn tch, hng dn cm xc, tm hn ngi vit th ph p, th ho, th hin s bnh thn, v t, thanh tnh ca mnh qua nt bt, hai c h Tm v Nhn trong th php...#Vit Nam#255821## 00507000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020039000410030022000800070016001020080005001180090033001230100 00500156011001500161039000500176020000800181020001400189005001600203020000700219 020000800226013000700234#VV10.01369#30000#Vi?t#C125H#540.76#^214#Cu hi v bi tp n luyn Ho hc 12#Chng trnh nng cao#Ng Quang Tuyn#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a191tr.^b24cm#KVn#Ho hc#Sch c thm#Ng Quang Tu yn#Lp 12#Bi tp#255822## 00794000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020059000530030084001120070059001960080005002550090 01800260010000500278011001500283020000900298020002000307020001400327005001500341 03900050035602000200036102000080038102000150038901300070040400500150041100500160 0426005001400442#VV10.01370#VV10.01371#37000#Vi?t#NG121H#570.76#^214#Ngn hng cu hi trc nghim Sinh hc trung hc ph thng#Dnh cho hc sinh trung hc ph thng n luyn, chun b cho cc k thi Quc gia...#inh Quang Bo (ch.b.), D ng Minh Lam, Trn Khnh Ngc...#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a246tr.^b24cm#Sinh hc#Cu hi trc nghim#Sch c thm#inh Quang Bo#KVn#Ph thng trung hc#B i tp#Sch luyn thi#255823#Dng Minh Lam#Trn Khnh Ngc#Nguyn Vn An## 00512000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020026000530070017000790040018000960080018001140090 01800132010000500150011001500155020000700170020000600177020000800183020001400191 005001700205039000500222013000700227#VV10.01372#VV10.01373#30000#Vi?t#B103T#537 .076#^214#Bi tp nng cao vt l 9#Nguyn Thanh Hi#Ti bn ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm#2010#^a199tr.^b24cm#Vt l#Lp 9#Bi tp#Sch c th m#Nguyn Thanh Hi#KVn#255824## 00620000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490070064000750080005001390090018001440100 00500162011001500167020000800182020000600190020001400196005001400210005001200224 005001800236005001700254039000500271013000700276020001200283020001100295#VV10.01 374#VV10.01375#36000#Vi?t#M458T#807#^214#162 chn lc ng vn 8#Phan Mu Cn h, L Xun Lt, Trn Th Lam Thu, Trn Th M Hnh#^aH.#^ai hc S phm#2009# ^a230tr.^b24cm#Ng vn#Lp 8#Sch c thm#Phan Mu cnh#L Xun Lt#Trn Th La m Thu#Trn Th M Hnh#KVn#255825#Tp lm vn#Ting Vit## 00550000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520070042000900080005001320090018001370100 00500155011001500160020000500175020000600180020000800186020001400194005001300208 005001300221005001400234013000700248039000500255#VV10.01376#VV10.01377#28000#Vi ?t#K600N#510.76#^214#K nng lm thi v kim tra ton 7#Ng Long Hu, Lu Mai Hin, Hong Mnh H#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a181tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi t p#Sch c thm#Ng Long Hu#Lu Mai Hin#Hong Mnh H#255826#KVn## 00610000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020020000490070036000690080005001050090018001100100 00500128011001500133020000800148020001400156020001100170039000700181020001200188 004004000200020000800240020000600248005002000254005001500274013000700289#VV10.01 378#VV10.01379#Vi?t#B452D#807#^214#39000#Bi dng ng vn 7#Nguyn Th Kim Dun g, H Th Vn Anh#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a263tr.^b24cm#Ng vn#Sch c th m#Ting Vit#P.Dung#Tp lm vn#Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung#Vn hc #Lp 7#Nguyn Th Kim Dung#H Th Vn Anh#255827## 00569000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020041000390070042000800220004001220050014001260050013001400050 01300153008000500166009001800171010000500189011001400194020000500208020000800213 020001200221020000600233020001400239039000700253013000700260#VV10.01380#7800#Vi ?t#V460B#372.7#^214#V bi tp trc nghim v t lun ton 5# Trung Hiu, V V n Dng, V Mai Hng#T.2# Trung Hiu#V Vn Dng#V Mai Hng#^aH.#^ai h c S phm#2008#^a72tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Trc nghim#Lp 5#Sch c thm#P.dung #255828## 00542000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020047000390070021000860220004001070050021001110040013001320080 00500145009001800150010000500168011001400173020001100187020000800198020001200206 020000600218020001400224039000700238013000700245#VV10.01381#9000#Vi?t#V460B#372 .6#^214#V bi tp trc nghim v t lun ting Vit 5#Trn Th Minh Phng#T.2# Trn Th Minh Phng#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a72tr.^b24cm#Tin g Vit#Bi tp#Trc nghim#Lp 5#Sch c thm#P.Dung#255829## 00514000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020034000400070032000740220004001060080005001100090018001150100 00500133011001400138020001100152020000800163020000600171020001400177005001300191 005001800204039000700222013000700229#VV10.01382#20000#Vi?t#B103T#372.6#^214#Bi tp ting Vit nng cao lp 5#ng Th Tr, Nguyn Quang Hng#T.2#^aH.#^ai h c S phm#2010#^a88tr.^b24cm#Ting Vit#Bi tp#Lp 5#Sch c thm#ng Th Tr #Nguyn Quang Hng#P.Dung#255830## 00514000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020034000400070032000740220004001060080005001100090018001150100 00500133011001400138020001100152020000800163020000600171020001400177005001300191 005001800204039000700222013000700229#VV10.01383#20000#Vi?t#B103T#372.6#^214#Bi tp ting Vit nng cao lp 5#ng Th Tr, Nguyn Quang Hng#T.1#^aH.#^ai h c S phm#2009#^a88tr.^b24cm#Ting Vit#Bi tp#Lp 5#Sch c thm#ng Th Tr #Nguyn Quang Hng#P.Dung#255831## 00594000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020041000390070042000800220004001220050014001260050013001400050 01300153004001300166008000500179009001800184010000500202011001400207020000500221 020000800226020000600234020001200240020001400252039000700266013000700273#VV10.01 384#9000#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp trc nghim v t lun ton 4# Trun g Hiu, V Vn Dng, V Mai Hng#T.2# Trung Hiu#V Vn Dng#V Mai Hng#I n ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a72tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 4#Trc ng him#Sch c thm#P.Dung#255832## 00542000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020047000390070021000860220004001070050021001110040013001320080 00500145009001800150010000500168011001400173020001100187020000800198020001200206 020000600218020001400224039000700238013000700245#VV10.01385#9000#Vi?t#V460B#372 .6#^214#V bi tp trc nghim v t lun ting Vit 4#Trn Th Minh Phng#T.2# Trn Th Minh Phng#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a72tr.^b24cm#Tin g Vit#Bi tp#Trc nghim#Lp 4#Sch c thm#P.dung#255833## 00496000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400070029000680220004000970080005001010090018001060100 00500124011001400129020000500143020000800148020000600156020001400162039000700176 005001300183005001500196013000700211#VV10.01386#20000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp ton nng cao lp 4#ng Th Tr, Hong Th Vit#T.2#^aH.#^ai hc S phm #2009#^a80tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 4#Sch c thm#P.dung#ng Th Tr#Hong T h Vit#255834## 00519000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510070029000790220004001080080005001120090 01800117010000500135011001400140020001400154039000700168013000700175005001300182 005001500195020000500210020000800215020000600223#VV10.01387#VV10.01388#20000#Vi ?t#B103T#372.7#^214#Bi tp ton nng cao lp 4#ng Th Tr, Hong Th Vit#T.1 #^aH.#^ai hc S phm#2009#^a72tr.^b24cm#Sch c thm#P.dung#255835#ng Th Tr#Hong Th Vit#Ton#Bi tp#Lp 4## 00496000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400070029000680220004000970080005001010090018001060100 00500124011001400129020001400143005001300157005001500170039000700185013000700192 020000500199020000800204020000600212#VV10.01389#20000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp ton nng cao lp 3#ng Th Tr, Hong Th Vit#T.2#^aH.#^ai hc S phm #2010#^a60tr.^b24cm#Sch c thm#ng Th Tr#Hong Th Vit#P.Dung#255836#Ton #Bi tp#Lp 3## 00496000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400070029000680220004000970080005001010090018001060100 00500124011001400129020001400143005001300157005001500170039000700185013000700192 020000500199020000800204020000600212#VV10.01390#20000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp ton nng cao lp 3#ng Th Tr, Hong Th Vit#T.1#^aH.#^ai hc S phm #2010#^a60tr.^b24cm#Sch c thm#ng Th Tr#Hong Th Vit#P.Dung#255837#Ton #Bi tp#Lp 3## 00506000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020034000400070028000740220004001020080005001060090018001110100 00500129011001400134020001100148020000800159020000600167020001400173005001300187 005001400200039000700214013000700221#VV10.01391#20000#Vi?t#B103T#372.6#^214#Bi tp ting Vit nng cao lp 2#ng Th Tr, Trn Th Hng#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a72tr.^b24cm#Ting Vit#Bi tp#Lp 2#Sch c thm#ng Th Tr#Tr n Th Hng#P.Dung#255838## 00506000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020034000400070028000740220004001020080005001060090018001110100 00500129011001400134020001100148020000800159020000600167020001400173005001300187 005001400200039000700214013000700221#VV10.01392#20000#Vi?t#B103T#372.6#^214#Bi tp ting Vit nng cao lp 2#ng Th Tr, Trn Th Hng#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a72tr.^b24cm#Ting Vit#Bi tp#Lp 2#Sch c thm#ng Th Tr#Tr n Th Hng#P.Dung#255839## 00469000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400070021000610220004000820080005000860090018000910100 00500109011001400114020000900128020001100137020000600148020001400154005002100168 039000700189013000700196#VV10.01393#5500#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch p 1#Trn Th Minh Phng#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a36tr.^b24cm#Tp vi t#Ting Vit#Lp 1#Sch c thm#Trn Th Minh Phng#P.Dung#255840## 00492000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400070027000680220004000950080005000990090018001040100 00500122011001400127020000500141020000800146020000600154020001400160005001300174 005001300187039000700200013000700207#VV10.01394#15000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp ton nng cao lp 1#ng Th Tr, Mai Th Tho#T.1#^aH.#^ai hc S phm#2 009#^a40tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 1#Sch c thm#ng Th Tr#Mai Th Tho#P.D ung#255841## 00492000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400070027000680220004000950080005000990090018001040100 00500122011001400127020000500141020000800146020000600154020001400160005001300174 005001300187039000700200013000700207#VV10.01395#15000#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp ton nng cao lp 1#ng Th Tr, Mai Th Tho#T.2#^aH.#^ai hc S phm#2 009#^a52tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 1#Sch c thm#ng Th Tr#Mai Th Tho#P.D ung#255842## 00575000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020021000390070049000600220009001090080005001180090018001230100 00500141011001400146020001100160020000800171020000600179020001400185005001100199 005002100210005001500231039000700246013000700253004001300260#VV10.01396#7800#Vi ?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit thc hnh#Nguyn Tr, Trn Th Minh Phng, Hong Ho Bnh#Q.1, T.2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a72tr.^b24cm#Ting Vit#Bi tp# Lp 1#Sch c thm#Nguyn Tr#Trn Th Minh Phng#Hong Ho Bnh#P.Dung#255843 #In ln th 8## 00577000000000301000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280140006000330020021000390070050000600220009001100080005001190090018001240100 00500142011001400147020001100161020000800172020000600180020001400186005001100200 039000700211004001300218005002100231005001600252013000700268#VV10.01397#Vi?t#T30 6V#372.6#^214#7800#Ting Vit thc hnh#Nguyn Tr, Trn Th Minh Phng, Nguy n Th Hnh#Q.2, T.2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a72tr.^b24cm#Ting Vit#Bi tp #Lp 2#Sch c thm#Nguyn Tr#P.Dung#In ln th 7#Trn Th Minh Phng#Nguyn Th Hnh#255844## 00540000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020021000390070041000600220009001010080005001100090018001150100 00500133011001400138020001100152020000800163020000600171020001400177005001100191 005002100202039000700223004001300230013000700243#VV10.01398#9000#Vi?t#T306V#372 .6#^214#Ting Vit thc hnh#Nguyn Tr (ch.b.), Trn Th Minh Phng#Q.3, T.2#^ aH.#^ai hc S phm#2010#^a64tr.^b24cm#Ting Vit#Bi tp#Lp 3#Sch c thm# Nguyn Tr#Trn Th Minh Phng#P.Dung#In ln th 6#255845## 00540000000000289000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280140006000330020021000390070041000600220009001010080005001100090018001150100 00500133011001400138020001100152020000800163020000600171020001400177005001100191 005002100202039000700223004001300230013000700243#VV10.01399#Vi?t#T306V#372.6#^21 4#7800#Ting Vit thc hnh#Nguyn Tr (ch.b.), Trn Th Minh Phng#Q.5, T.2#^ aH.#^ai hc S phm#2010#^a72tr.^b24cm#Ting Vit#Bi tp#Lp 5#Sch c thm# Nguyn Tr#Trn Th Minh Phng#P.Dung#In ln th 4#255846## 00520000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020024000390070028000630220009000910040013001000080005001130090 01800118010000500136011001400141005001400155005001300169039000800182020000500190 020000800195020001400203020000600217013000700223#VV10.01400#7800#Vi?t#L527T#372 .7#^214#Luyn tp ton tiu hc# Trung Hiu, V Mai Hng#Q.1, T.2#In ln th 8#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a64tr.^b24cm# Trung Hiu#V Mai Hng#P. Dung#T on#Bi tp#Sch c thm#Lp 1#255847## 00520000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020024000390070028000630220009000910040013001000080005001130090 01800118010000500136011001400141005001400155005001300169039000800182020000500190 020000800195020001400203020000600217013000700223#VV10.01401#7800#Vi?t#L527T#372 .7#^214#Luyn tp ton tiu hc# Trung Hiu, V Mai Hng#Q.2, T.2#In ln th 7#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a72tr.^b24cm# Trung Hiu#V Mai Hng#P. Dung#T on#Bi tp#Sch c thm#Lp 2#255848## 00520000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020024000390070028000630220009000910040013001000080005001130090 01800118010000500136011001400141005001400155005001300169039000800182020000500190 020000800195020001400203020000600217013000700223#VV10.01402#7800#Vi?t#L527T#372 .7#^214#Luyn tp ton tiu hc# Trung Hiu, V Mai Hng#Q.3, T.2#In ln th 6#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a72tr.^b24cm# Trung Hiu#V Mai Hng#P. Dung#T on#Bi tp#Sch c thm#Lp 3#255849## 00497000000000277000450001400060000001900050000618100060001108200060001780800050 00230020024000280070028000520220009000800040013000890080005001020090018001070100 00500125011001400130005001400144005001300158039000800171013000700179020000500186 020000800191020001400199020000600213#7800#Vi?t#L527T#372.7#^214#Luyn tp ton tiu hc# Trung Hiu, V Mai Hng#Q.5, T.2#In ln th 3#^aH.#^ai hc S ph m#2008#^a72tr.^b24cm# Trung Hiu#V Mai Hng#P. Dung#255850#Ton#Bi tp#Sch c thm#Lp 5## 00635000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020027000520030061000790070039001400080005001790090 01800184010000500202011001500207020000500222039000700227020000700234020000700241 020001500248005001500263005000700278005001500285013000700300020001400307#VV10.01 403#VV10.01404#Vi?t#B450#510.76#^214#54000#B thi t lun ton hc#Dnh cho th sinh lp 12 n tp v thi i hc - cao ng...#Nguyn Vn Nho, L By, Ngu yn Vn Th#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a334tr.^b24cm#Ton#P.Dung# thi#Lp 12 #Sch luyn thi#Nguyn Vn Nho#L By#Nguyn Vn Th#255851#Sch c thm## 00802000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020089000530030061001420070074002030080005002770090 01800282010000500300011001500305020000700320039000700327020000800334020001600342 02000150035800500150037300500100038800500160039800500220041402000070043601300070 0443020001400450#VV10.01405#VV10.01406#Vi?t#H561D#530.076#^214#40000#Hng dn gii cc dng bi tp t cc thi quc gia vt l ca b gio dc v o to#D nh cho th sinh lp 12 n tp v thi i hc - cao ng...#Phm c Cng (ch.b .), L Tn Di, Trn Thanh Sang, Bi Trn c Anh Thi#^aH.#^ai hc S phm#201 0#^a246tr.^b24cm#Vt l#P.Dung#Bi tp# thi quc gia#Sch luyn thi#Phm c C ng#L Tn Di#Trn Thanh Sang#Bi Trn c Anh Thi#Lp 12#255852#Sch c thm ## 00564000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020039000530030022000920070024001140080005001380090 01800143010000500161011001500166005001300181005001000194020000500204020001000209 020000800219020000700227020001400234039000700248013000700255#VV10.01407#VV10.014 08#44000#Vi?t#T310T#515.076#^214#Tm ti li gii bi ton gii tch 12#Theo ch ng trnh mi#L Mu Thng, L B Ho#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a254tr.^b24c m#L Mu Thng#L B Ho#Ton#Gii tch#Bi tp#Lp 12#Sch c thm#P.Dung#2558 53## 00521000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020051000520070017001030080005001200090018001250100 00500143011001500148020000800163039000700171020000800178020001200186020001400198 005001700212020000700229013000700236#VV10.01409#VV10.01410#Vi?t#B103T#540.76#^21 4#35000#Bi tp t lun v trc nghim chn lc ho hc 12#Nguyn Nam Khnh#^aH .#^ai hc S phm#2010#^a213tr.^b24cm#Ho hc#P.Dung#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Nguyn Nam Khnh#Lp 12#255854## 00668000000000325000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020024000400030032000640070058000960080005001540090018001590100 00500177011001400182020000800196039000700204020000800211020000700219020001400226 00500140024000500140025400500170026800500150028500500170030000400180031701300070 0335#VV10.01411#Vi?t#V460T#540.76#^214#9000#V thc hnh ho hc 12#Chng trn h c bn v nng cao#ng Th Oanh (ch.b.), Hong Vn Ci, Trng Duy Quyn...#^ aH.#^ai hc S phm#2009#^a64tr.^b24cm#Ho hc#P.Dung#Bi tp#Lp 12#Sch c thm#ng Th Oanh#Hong Vn Ci#Trng Duy Quyn#Phm Tun Hng#inh Quc Trn g#Ti bn ln th 1#255855## 00674000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020073000530030069001260070015001950080005002100090 01800215010000500233011001500238020000700253039000700260020000800267020001200275 020001400287005001600301004004100317020000700358013000700365#VV10.01412#VV10.014 13#Vi?t#H561D#530.076#^214#45000#Hng dn n tp v phng php gii nhanh bi tp trc nghim vt l 12#Dnh cho hc sinh THPT n luyn, chun b cho cc k thi Quc gia...#Hunh Anh Vinh#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a315tr.^b24cm#Vt l #P.Dung#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Nguyn Anh Minh#Ti bn ln th 3, c chnh sa, b sung#Lp 12#255856## 00521000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020051000520070017001030080005001200090018001250100 00500143011001500148020000800163039000700171020000800178020000700186020001400193 005001700207020001200224013000700236#VV10.01414#VV10.01415#Vi?t#B103T#540.76#^21 4#43000#Bi tp t lun v trc nghim chn lc ho hc 11#Nguyn Nam Khnh#^aH .#^ai hc S phm#2010#^a268tr.^b24cm#Ho hc#P.Dung#Bi tp#Lp 11#Sch c t hm#Nguyn Nam Khnh#Trc nghim#255857## 00640000000000313000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020024000400030032000640070059000960080005001550090018001600100 00500178011001400183020000800197039000700205020000800212020000700220020001400227 005001400241005001500255005001700270005001500287005001700302013000700319#VV10.01 416#Vi?t#V460T#540.76#^214#8000#V thc hnh ho hc 11#Chng trnh c bn v nng cao#ng Th Oanh (ch.b.), Phm Ngc Bng, Trng Duy Quyn...#^aH.#^ai h c S phm#2009#^a55tr.^b24cm#Ho hc#P.Dung#Bi tp#Lp 11#Sch c thm#ng T h Oanh#Phm Ngc Bng#Trng Duy Quyn#Phm Tun Hng#inh Quc Trng#255858## 00504000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020023000520030027000750070013001020080005001150090 01800120010000500138011001500143020000800158039000700166020001200173020000700185 020001400192005001300206013000700219#VV10.01417#VV10.01418#Vi?t#250K#540.76#^21 4#26000# kim tra ho hc 11#15 pht, 45 pht v hc k#Hunh Vn t#^aH.#^a i hc S phm#2010#^a167tr.^b24cm#Ho hc#P.Dung# kim tra#Lp 11#Sch c th m#Hunh Vn t#255859## 00544000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020051000530070017001040080005001210090018001260100 00500144011001500149020000800164039000700172020000800179020001200187020000700199 020001400206005001700220013000700237020001000244#VV10.01419#VV10.01420#Vi?t#B103 T#546.076#^214#30000#Bi tp t lun v trc nghim chn lc ho hc 10#Nguyn Nam Khnh#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a173tr.^b24cm#Ho hc#P.Dung#Bi tp#Trc nghim#Lp 10#Sch c thm#Nguyn Nam Khnh#255860#Ho v c## 00523000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520070016000900040035001060080005001410090 01800146010000500164011001500169020000500184020000700189020000700196020001400203 005001600217039000500233013000700238#VV10.01421#VV10.01422#36000#Vi?t#T527C#510 .76#^214#Tuyn chn cc ton thi vo lp 10#Hunh Quang Lu#In ln th 4, c sa cha, b sung#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a263tr.^b24cm#Ton#Lp 10# thi# Sch c thm#Hunh Quang Lu#H.H#255861## 00607000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020053000530070054001060080005001600090018001650100 00500183011001500188013000700203020000800210020001000218020000700228020001400235 039000500249005001400254005001300268005001700281020000700298#VV10.01423#VV10.014 24#36000#Vi?t#454T#546.076#^214#n tp, kim tra nh gi kt qu hc tp ho hc 10#ng Th Oanh (ch.b.), Phm Ngc n, Trng Duy Quyn#^aH.#^ai hc S p hm#2009#^a237tr.^b24cm#255862#Ho hc#Ha v c#Lp 10#Sch c thm#H.H#ng Th Oanh#Phm Ngc n#Trng Duy Quyn#n tp## 00619000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200080 00288080005000360020024000410070059000650080005001240090018001290100005001470110 01400152020000800166020000700174020001000181020001400191005001400205005001500219 005001700234039000500251013000700256020001000263005001500273005001700288#VV10.01 425#8000#Vi?t#V460T#546.076#^214#V thc hnh ho hc 10#ng Th Oanh (ch.b.), Phm Ngc Bng, Trng Duy Quyn...#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a59tr.^b24cm#H o hc#Lp 10#Thc hnh#Sch c thm#ng Th Oanh#Phm Ngc Bng#Trng Duy Qu yn#H.H#255863#Ho v c#Phm Tun Hng#inh Quc Trng## 00669000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510020064000560070055001200080005001750090018001800100 00500198011001500203020000500218020000700223020002000230020002000250020001400270 020001400284005001300298005001400311005001800325039000500343013000700348#VV10.01 426#VV10.01427#39000#Vi?t#CH527#516.23076#^214#Chuyn ng dng th tch tro ng gii ton hnh hc khng gian#V Thanh Vn (ch.b.), L Hin Dng, Nguyn Ng c Giang#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a246tr.^b24cm#Ton# thi#Hnh hc khng gi an#Ph thng trung hc#Gii bi ton#Sch c thm#V Thanh Vn#L Hin Dng#Ng uyn Ngc Giang#H.H#255864## 00651000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020088000530070055001410080005001960090018002010100 00500219011001500224020000500239020000700244020002000251020000700271020001400278 005001300292005001400305005001800319039000500337013000700342#VV10.01428#VV10.014 29#45000#Vi?t#CH527#510.76#^214#Chuyn ng dng kho st v v th ca h m s trong gii ton trung hc ph thng#V Thanh Vn (ch.b.), L Hin Dng, N guyn Ngc Giang#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a278tr.^b24cm#Ton# thi#Ph thn g trung hc#Hm s#Sch c thm#V Thanh Vn#L Hin Dng#Nguyn Ngc Giang#H. H#255865## 00647000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020063000530070055001160080005001710090018001760100 00500194011001500199020000500214020000700219020002000226020000800246020001400254 005001300268005001400281005001800295039000500313013000700318020000800325#VV10.01 430#VV10.01431#33000#Vi?t#CH527#510.76#^214#Chuyn ng dng s phc trong g ii ton trung hc ph thng#V Thanh Vn (ch.b.), L Hin Dng, Nguyn Ngc Gi ang#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a206tr.^b24cm#Ton# thi#Ph thng trung hc#S phc#Sch c thm#V Thanh Vn#L Hin Dng#Nguyn Ngc Giang#H.H#255866#B i tp## 00688000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020079000530070055001320080005001870090018001920100 00500210011001500215020000500230020000700235020002000242020001100262020001400273 00500130028700500140030000500180031403900050033202000100033702000080034701300070 0355#VV10.01432#VV10.01433#40000#Vi?t#CH527#510.76#^214#Chuyn ng dng ngu yn hm v tch phn trong gii ton trung hc ph thng#V Thanh Vn (ch.b.), L Hin Dng, Nguyn Ngc Giang#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a222tr.^b24cm#Ton# thi#Ph thng trung hc#Nguyn hm#Sch c thm#V Thanh Vn#L Hin Dng#N guyn Ngc Giang#H.H#Tch phn#Bi tp#255867## 00721000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020100000530070052001530080005002050090018002100100 00500228011001500233020000500248020000700253020002000260020001500280020001400295 00500130030900500120032200500170033403900050035101300070035602000240036302000080 0387#VV10.01434#VV10.01435#35000#Vi?t#CH527#510.76#^214#Chuyn ng dng hm s lng gic v phng trnh lng gic trong gii ton trung hc ph thng#V Thanh Vn (ch.b.), L Ngc Sn, Nguyn Ngc Thu#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a 222tr.^b24cm#Ton# thi#Ph thng trung hc#Hm lng gic#Sch c thm#V Tha nh Vn#L Ngc Sn#Nguyn Ngc Thu#H.H#255868#Phng trnh lng gic#Bi tp# # 00997000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020073000490030020001220070050001420220004001920080 00500196009001800201010000500219011001500224005001500239005001600254005001400270 00500160028400500160030001300070031602102350032302000200055802000130057802000080 0591020000900599020002200608039000500630#VV10.01436#VV10.01437#45000#Vi?t#556D #542#^214#ng dng cng ngh thng tin v truyn thng (ICT) trong dy hc ho h c#Sch km a CD-ROM#Phm Ngc Bng, Trn Trung Ninh, Trang Th Ln...#T.2#^aH .#^ai hc S phm#2010#^a179tr.^b24cm#Phm Ngc Bng#Trn Trung Ninh#Trang Th Ln#Hong Th Chin#Nguyn Vn Hiu#255869#Mt s kin thc c bn v son tho vn bn ting Vit, xy dng bi ging v gio trnh in t, s dng cc phn mm ha hc, khai thc v s dng Internet, ng thi gii thiu cc phn mm h tr khc trong dy v hc mn ha hc#Cng ngh thng tin#Truyn thng#Ho hc# ng dng#Phng php ging dy#H.H## 00658000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020029000540030032000830070065001150080005001800090 01800185010000500203011001500208020000700223020000700230020000800237020000700245 02000140025200500090026600500120027500500150028700500180030203900050032001300070 0325#VV10.01438#VV10.01439#31000#Vi?t#H561D#330.9597#^214#Hng dn lm bi thi a l#Luyn thi 12, i hc, cao ng#L Thng (ch.b.), Anh Dng, Trn Ngc Dip, Bi Th Bch Ngc#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a190tr.^b24cm#a l# th i#Bi tp#Lp 12#Sch c thm#L Thng# Anh Dng#Trn Ngc Dip#Bi Th Bch Ngc#H.H#255870## 00604000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020053000520070054001050080005001590090018001640100 00500182011001500187020000800202020000700210020000800217020001400225005001400239 005001300253005001700266039000500283013000700288020000700295#VV10.01440#VV10.014 41#40000#Vi?t#454T#540.76#^214#n tp, kim tra nh gi kt qu hc tp ho h c 11#ng Th Oanh (ch.b.), Phm Ngc n, Trng Duy Quyn#^aH.#^ai hc S ph m#2009#^a267tr.^b24cm#Ho hc#n tp#Bi tp#Sch c thm#ng Th Oanh#Phm N gc n#Trng Duy Quyn#H.H#255871#Lp 11## 00751000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020100000530070055001530080005002080090018002130100 00500231011001500236020000500251020000700256020002000263020000700283020000700290 02000140029700500130031100500140032400500180033803900050035601300070036102000080 0368020001200376020001300388#VV10.01442#VV10.01443#40000#Vi?t#CH527#510.76#^21 4#Chuyn ng dng hm s lu tha, hm s m v hm s lgarit trong gii to n trung hc ph thng#V Thanh Vn (ch.b.), L Hin Dng, Nguyn Ngc Giang#^aH .#^ai hc S phm#2009#^a230tr.^b24cm#Ton# thi#Ph thng trung hc#Hm m#H m s#Sch c thm#V Thanh Vn#L Hin Dng#Nguyn Ngc Giang#H.H#255872#Bi tp#Hm lgarit#Hm lu tha## 00592000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820007000428080005000490020058000540030030001120070030001420080005001720090 01800177010000500195011001500200020000500215020000700220020002000227020001400247 005001400261005001500275039000500290013000700295#VV10.01444#VV10.01445#55000#Vi ?t#GI-462T#510.76#^214#Gii thiu thi tuyn sinh i hc v cao ng mn ton #Theo tinh thn tuyn sinh mi#H Vn Chng, Phm Hng Danh#^aH.#^ai hc S p hm#2010#^a360tr.^b24cm#Ton# thi#Ph thng trung hc#Sch c thm#H Vn Ch ng#Phm Hng Danh#H.H#255873## 00695000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020018000520030056000700070069001260080005001950090 01800200010000500218011001500223020000800238020000700246020001200253020001400265 00500120027900500150029100500180030600500130032403900050033701300070034202000200 0349#VV10.01446#VV10.01447#56000#Vi?t#B450#540.76#^214#B thi ho hc#Thi t t nghip THPT, thi tuyn sinh i hc v cao ng#Cao C Gic (ch.b.), Nguyn i Nhn, Hong Thanh Phong, H Xun Thu#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a367tr.^b24 cm#Ho hc# thi#Trc nghim#Sch c thm#Cao C Gic#Nguyn i Nhn#Hong Tha nh Phong#H Xun Thu#H.H#255874#Ph thng trung hc## 00710000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020065000520030069001170070056001860080005002420090 01800247010000500265011001500270020000500285020000700290020002000297020001400317 005001100331005001600342005001400358005001200372039000500384013000700389#VV10.01 448#VV10.01449#35000#Vi?t#B450#510.76#^214#B thi tt nghip THPT, tuyn si nh i hc, cao ng mn ton#Ly t thi t ti, i hc v cao ng ca B G io dc v o to#V Th Hu, Nguyn Vnh Cn, Dng c Kim, Duy ng#^aH.# ^ai hc S phm#2010#^a215tr.^b24cm#Ton# thi#Ph thng trung hc#Sch c t hm#V Th Hu#Nguyn Vnh Cn#Dng c Kim# Duy ng#H.H#255875## 00560000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020017000540030035000710070014001060080005001200090 01800125010000500143011001500148020000700163020000700170020002000177020000900197 020001400206005001400220039000500234013000700239020001200246#VV10.01476#VV10.014 77#35000#Vi?t#B450#330.9597#^214#B thi a l#Thi tuyn sinh i hc v ca o ng#Nguyn c V#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a222tr.^b24cm#a l# thi#Ph thng trung hc#Vit Nam#Sch c thm#Nguyn c V#H.H#255876#a kinh t## 00726000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820007000428080005000490020079000540030069001330070056002020080005002580090 01800263010000500281011001500286020000500301020000700306020002000313020001400333 005001100347005001600358005001400374005001200388039000500400013000700405#VV10.01 478#VV10.01479#43000#Vi?t#GI-103C#510.76#^214#Gii chi tit b thi tt nghi p THPT, tuyn sinh i hc, cao ng mn ton#Ly t thi t ti, i hc v c ao ng ca B Gio dc v o to#V Th Hu, Nguyn Vnh Cn, Dng c Kim, Duy ng#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a270tr.^b24cm#Ton# thi#Ph thng trun g hc#Sch c thm#V Th Hu#Nguyn Vnh Cn#Dng c Kim# Duy ng#H.H#25 5877## 00382000000000229000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030017000550080005000720090010000770100005000870110 01400092020001100106020000900117020001400126039000500140013000700145#VV10.01480# 12000#Vi?t#E202T#372.21#^214#Em tp t mu#Rng xanh ca em#^aH.#^aDn tr#2010 #^a12tr.^b26cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#H.H#255878## 00379000000000229000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410080005000550090010000600100005000700110014000750200 01100089020000900100020001400109039000500123013000700128012001400135#VV10.01481# 15000#Vi?t#557M#372.21#^214#c m ca b#^aH.#^aDn tr#2010#^a18tr.^b26cm#T p t mu#Mu gio#Sch mu gio#H.H#255879#B tp t mu## 00383000000000229000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030018000550080005000730090010000780100005000880110 01400093020001100107020000900118020001400127039000500141013000700146#VV10.01482# 12000#Vi?t#E202T#372.21#^214#Em tp t mu#Cc con cn trng#^aH.#^aDn tr#201 0#^a12tr.^b26cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#H.H#255880## 00398000000000229000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030033000550080005000880090010000930100005001030110 01400108020001100122020000900133020001400142039000500156013000700161#VV10.01483# 12000#Vi?t#E202T#372.21#^214#Em tp t mu#ng vt trong rng v di bin#^aH .#^aDn tr#2010#^a12tr.^b26cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#H.H#255881## 00374000000000229000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030009000550080005000640090010000690100005000790110 01400084020001100098020000900109020001400118039000500132013000700137#VV10.01484# 12000#Vi?t#E202T#372.21#^214#Em tp t mu#5-7 tui#^aH.#^aDn tr#2010#^a12tr. ^b26cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#H.H#255882## 00409000000000241000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200070 00308080005000370020022000420030009000640080005000730090010000780100005000880110 01400093020001100107020000900118020001400127039000500141013000700146012001400153 #VV10.01485#12000#Vi?t#TH250G#372.21#^214#Th gii ca b gi 1#5-7 tui#^aH.#^ aDn tr#2010#^a12tr.^b26cm#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#H.H#255883#Em tp t mu## 01237000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440020046000490070068000950080005001630090019001680100005001870110 02700192015007200219021046900291020000700760020001100767020000800778020000800786 02000180079400500140081200500170082600500160084300500150085900500130087403900050 0887013000700892#VV10.01486#VV10.01487#Vi?t#L302S#355.309597#^214#Lch s ng b b i bin phng (1959-2009)#B.s. : V Mnh Tng (ch.b.), Nguyn Cng Dng, Nguyn Quang D...#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a1071tr., 19tr. nh^b24cm#TTS ghi: ng b Qun i nhn dn Vit Nam. ng b B i bin phng#Gii thiu q u trnh ra i, trng thnh v pht trin ca ng b Cng an Nhn dn v tran g Trung ng t nm 1959 n nm 1975 v lch s pht trin ca ng b cng an nhn dn v trang Trung ng - ng b b i bin phng trong xy dng v bo v T quc Vit Nam XHCN trc v trong thi k i mi v hi nhp quc t. Nhn g bi hc lch s trong vn xy dng lc lng B i bin phng ni chung, ng b ni ring tin ln chnh quy, tinh nhu, hin i#B i#Bin phng#ng b#Lch s#B i bin phng#V Mnh Tng#Nguyn Cng Dng#Nguyn Quang D#Nguy n Vn Th#V Mnh Khi#H.H#255884## 00739000000000313000450002600110000002600110001102101220002202000090014402000070 01530200011001600390005001710140007001760190005001831810008001880820008001968080 00500204001001300209002010500222007001300327022000400340008000600344009001700350 010000500367011001500372020000900387013000700396005001300403020000900416#VL10.00 138#VL10.00139#Trnh by cc k thut cn bn, cc bi quyn v phn th trong m n v Suzucho Karatedo Ryu v k thut Karatedo th thao#V thut#Karate#Gio tr nh#H.H#54000#Vi?t#GI-108T#796.815#^214#L Vn Thnh#Gio trnh chun ho k t hut - quyn php Suzucho Karatedo Ryu v gii thiu k thut Karatedo th thao# L Vn Thnh#T.2#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2009#^a189tr.^b27cm#Th thao#255885#L V n Thnh#Karatedo## 01081000000000373000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400020054000450290046000990070047001450220005001920080005001970090 03300202010000500235011001500240015008000255021020600335020000900541020001400550 02000110056402000050057502000220058000500160060200500120061800500140063000500160 0644005001600660039000500676013000700681020001900688#VL10.00140#VL10.00141#Vi?t# C101C#551.46#^214#Cc cng trnh nghin cu a cht v a vt l bin#Contribu tion of marine geology and geophysics#Nguyn Th Tip, L nh Nam, Trn Xun L i...#T.10#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a242tr.^b30cm#TTS ghi: Vi n Khoa hc v Cng ngh Vit Nam. Vin a cht v a vt l bin#Gii thiu k t qu nghin cu v cc lnh vc: a cht, a mo, kin to, cu trc su, a mi trng, vin thm, cc trng a vt l, vt l kh quyn, vt l hi d ng, mi trng v ti nguyn bin#a cht#a cht bin#a vt l#Bin#Cng tr nh nghin cu#Nguyn Th Tip#L nh Nam#Trn Xun Li#Phng Vn Phch#Nguyn Th Tip#H.H#255886#Kt qu nghin cu## 01081000000000361000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100070 00350820004000428080005000460020031000510030113000820070060001950080005002550090 01800260010000500278011001500283021025700298020000800555020000800563020001700571 02000220058800500140061003900050062401300070062900500170063600500160065300500110 0669005001200680005001200692005001500704#VL10.00144#VL10.00145#148000#Vi?t#PH56 1P#378#^214#Phng php dy v hc i hc#Sch dng cho cn b ging dy v sin h vin cc trng i hc, cao ng, trung hc chuyn nghip v dy ngh...#Nguy n Cnh Ton, L Khnh Bng (ch.b.), Lm Quang Thip...#^aH.#^ai hc S phm#2 009#^a627tr.^b27cm#Tng quan v gio dc i hc trong thi i ngy nay. Trnh by c s l lun chung ca dy v hc i hc. T chc v thit k qu trnh dy - hc c cht lng v hiu qu i hc. Gii thiu mt s phng php v hnh thc t chc dy - hc i hc#Dy hc#Hc tp#Gio dc i hc#Phng php ging dy#L Khnh Bng#H.H#255887#Nguyn Cnh Ton#Lm Quang Thip#V Vn To #Trn Vn H#L c Ngc#L Vit Khuyn## 01221000000000361000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200130 00338080005000460020061000510070047001120080005001590090033001640100005001970110 01500202021042200217020001100639020001000650020001000660020000900670020001000679 02000170068900500170070600500160072300500090073900500140074803900050076201300070 0767015005400774020001600828005001500844#VL10.00146#VL10.00147#Vi?t#N116L#333.91 009597#^214#Nng lng sng bin khu vc bin ng v vng bin Vit Nam#Nguyn Mnh Hng, Dng Cng in, Trn Quy...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#20 09#^a246tr.^b27cm#Tng quan tnh hnh nghin cu khai thc cc dng nng lng t i to ni chung v i su nghin cu nng lng sng ni ring. Trnh by cc c s l thuyt v tim nng v cc phng php khai thc nng lng sng - chuy n i nng lng sng thnh in nng. Phn tch v nng lng sng khu vc bin ng v vng ven b bin Vit Nam. Gii thiu chnh sch pht trin, khai thc v s dng nng lng ti to nc ta#Nng lng#Sng bin#Vng bin#Vit Nam# Bin ng#Sch chuyn kho#Nguyn Mnh Hng#Dng Cng in#Trn Quy#Hong Xun C#H.H#255888#u ba sch ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Nng lng sng#Trn Thanh Lm## 01004000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010008000510020013000590070058000720220004001302210 01900134008000500153009001100158010000500169011001500174021032300189020000600512 02000110051802000070052902000140053602000110055000500190056100600180058003900050 0598013000700603019001600610012001600626#VL10.00148#VL10.00149#64000#Vi?t#Y600 #615.8#^214#V Tho#T b y in#V Tho, Nguyn an Cng B ; Nguyn Duy Nguyn lc dch#T.1#Y l v dng sinh#^aH.#^aThi i#2009#^a215tr.^b27cm#Gii thiu chung v tp sch y hc "T b y in". Trnh by phn y in cn bn v lun t huyt y in v th chu nhit bch ch ty truyn ging trong tp sch , gm cc vn : cc vt cht cn bn ca c th, sinh l c th ngi, nguyn nhn gy bnh tt, phng php tr bnh, cc nguyn l y hc v dng sinh...#Y hc#D ng sinh#ng y#Y hc dn tc#Trung Quc#Nguyn an Cng B#Nguyn Duy Nguyn#H .H#255889#Dch Trung Quc#Y in mt tng## 00793000000000313000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820006000418080005000470010014000520020021000660030058000870070044001450080 00500189009001100194010000500205011001500210021017300225020000900398020000900407 020000800416006001800424039000500442013000700447019001600454020000900470#VL10.00 150#VL10.00151#105000#Vi?t#T126T#294.3#^214#Lin Hoa Sinh#Ty Tng sinh t th# Trit l nhn sinh Pht gio v lun hi v t gii thot#Lin Hoa Sinh ; Thch Minh Nghim son dch#^aH.#^aThi i#2010#^a407tr.^b27cm#Trnh by trit l nh n sinh Pht gio v lun hi v t gii thot, gii thch v vn thc ca c on ngi sau khi cht, gio ngha v ci tnh , th gii trung m...#o Pht# Trit l#S sng#Thch Minh Nghim#H.H#255890#Dch Trung Quc#Ci cht## 00940000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020011000510030046000620070028001080080005001360090 01100141010000500152011001500157021038300172020000900555020000800564020000900572 020001100581039000500592013000700597019001600604006001800620#VL10.00153#VL10.001 52#41000#Vi?t#103T#294.3#^214#i th n#Chng c Ty Tng mt php vin mn thn tm#Thch Minh Nghim son dch#^aH.#^aThi i#2010#^a171tr.^b27cm#Trnh b y v phn loi v ngun gc ca i th n - gio php ca Kim cng tha, c truyn dy trong tng phi Ca Nh C ca Ty Tng. Mt s kin thc v ng un, nghip, tam th Pht... Hng dn chun b t lng trc khi tu php. T du gi i th n. i th n ng chi vin mn o Na lc lc thnh tu php. Hp tu php v vn thng i tr thng gp ca i th n#o Pht#Gio l#Ty Tn g#Trung Quc#H.H#255891#Dch Trung Quc#Thch Minh Nghim## 00846000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010009000510020016000600030023000760070039000990080 00500138009001100143010000500154011001500159021029300174020000900467020001100476 020001100487006001800498039000500516013000700521019001600528#VL10.00154#VL10.001 55#48000#Vi?t#L506T#294.3#^214#Hu Nng#Lc t n kinh#Li thin t cuc sng# Hu Nng ; Thch Minh Nghim son dch#^aH.#^aThi i#2010#^a205tr.^b27cm#Tng quan v n kinh v Pht gio Trung Hoa. Mt s vn v Thin tng v l lun ht nhn ca Thin tng. Trnh by v nhn qu trn duyn. Hng dn n kinh s m hi v quy y chun b trc khi tin vo cnh gii n ng. Gii thiu v thc t tnh. Hng dn rn luyn tnh trong tm#o Pht#Thin phi#Trung Quc#T hch Minh Nghim#H.H#255892#Dch Trung Quc## 00842000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450010016000500020039000660070032001050080005001370090033001420100 00500175011001500180021020800195020001700403020000500420020000800425020000900433 020001700442005001500459039000500474013000700479015005400486#VL10.00142#VL10.001 43#Vi?t#B108T#333.9509597#^214#ng Ngc Thanh#Bo tn a dng sinh hc bin Vi t Nam#ng Ngc Thanh, Nguyn Huy Yt#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009 #^a256tr.^b27cm#Tng quan v bo tn a dng sinh hc bin. Trnh by cc vn trong bo tn a dng sinh hc bin Vit Nam. Gii thiu kinh nghim v gii php thc y hot ng bo tn a dng sinh hc bin nc ta#a dng sinh hc #Bin#Bo tn#Vit Nam#Sch chuyn kho#Nguyn Huy Yt#H.H#255893#u ba sch ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam## 00788000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820004000428080005000460010017000510020048000680070045001160080005001610090 02600166010000500192011001500197015005800212005001900270013000700289021013300296 020001000429020001100439020001900450020001100469039000600480#VV10.01452#VV10.014 53#87000#Vi?t#GI-108T#332#^214#Trn Th Thi H#Gio trnh cc th trng v nh ch ti chnh#Trn Th Thi H (ch.b.), L Th Phng Tho#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2010#^a663tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i h c kinh t#L Th Phng Tho#255894#Gii thiu nhng kin thc nn tng v cc th trng v nh ch ti chnh. Phn tch cc loi th trng v cc nh ch ti chnh#Ti chnh#Th trng#nh ch ti chnh#Gio trnh#TDung## 00640000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020047000490070046000960080005001420090026001470100 00500173011001500178005001200193005001100205005001800216005001100234005001300245 01300070025802000050026502000070027002000070027702000090028402000150029303900060 0308#VV10.01454#VV10.01455#65000#Vi?t#B103G#510#^214#Bi ging trng tm chng trnh chun ton 10#L Hng c, Vng Ngc, Nguyn Tun Phong...#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2010#^a429tr.^b24cm#L Hng c#Vng Ngc#Nguyn Tun Phong#L Hu Tr#L Bch Ngc#255895#Ton#Lp 10#i s#Hnh hc#Sch tham kho#TDung## 00650000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020047000490070040000960080005001360090026001410100 00500167011001500172005001200187005001100199005001200210005001100222005001300233 01300070024602000050025302000070025802000070026502000100027202000090028202000150 0291039000600306#VV10.01456#VV10.01457#67000#Vi?t#B103G#510#^214#Bi ging trn g tm chng trnh chun ton 11#L Hng c, Vng Ngc, L Vit Ho...#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2010#^a438tr.^b24cm#L Hng c#Vng Ngc#L Vit Ho#L Hu Tr#L Bch Ngc#255896#Ton#Lp 11#i s#Gii tch#Hnh hc#Sch tham kh o#TDung## 00648000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020041000530030034000940070034001280040018001620080 00500180009002600185010000500211011001500216005001700231005001600248013000700264 020000800271020000700279020000800286020002000294020001400314039000600328#VV10.01 459#VV10.01458#22000#Vi?t#H103T#546.076#^214#200 bi tp c bn & nng cao ho hc 10#T lun v trc nghim khch quan#Nguyn Vn Thoi, Nguyn Hu Thc#Ti b n ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a143tr.^b24cm#Nguyn Vn Thoi #Nguyn Hu Thc#255897#Ho hc#Lp 10#Bi tp#Cu hi trc nghim#Sch c thm #TDung## 00563000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820009000528080005000610020042000660030020001080070015001280080 00500143009002600148010000500174011001500179005001500194013000700209020000700216 020001000223020002000233020001400253039000600267#VV10.01460#VV10.01462#VV10.0146 1#48000#Vi?t#PH561P#512.0076#^214#Phng php gii ton i s v gii tch#Ph ng php t lun#inh Vn Quyt#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a320tr.^b24 cm#inh Vn Quyt#255898#i s#Gii tch#Ph thng trung hc#Sch c thm#TDun g## 00638000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020055000530030094001080070016002020080005002180090 02600223010000500249011001500254005001600269013000700285020002000292020002000312 020000800332020001400340039000600354#VV10.01463#VV10.01464#30000#Vi?t#PH561P#51 6.23#^214#Phng php v bi gii 27 ch ton hnh khng gian#Dnh cho hc si nh lp 11 - 12, n thi tt nghip THPT v tuyn sinh vo i hc - Cao ng...#T rn Minh Quang#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a200tr.^b24cm#Trn Minh Quan g#255899#Hnh hc khng gian#Ph thng trung hc#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00610000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020027000540030021000810070011001020220004001130040 01300117008000500130009002600135010000500161011001500166005001100181013000700192 02000070019902000070020602000070021302000080022002000140022803900060024202000110 0248020001300259#VV10.01465#VV10.01466#34000#Vi?t#T406C#512.0076#^214#Ton c b n v nng cao 10#Phng php gii hay#V Th Hu#T.1#In ln th 2#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2010#^a230tr.^b24cm#V Th Hu#255900#i s#Lp 10#n tp#Bi tp#Sch c thm#TDung#Lng gic#Phng trnh## 00592000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020031000490030024000800290029001040070025001330080 00500158009002600163010000500189011001500194013000700209020001000216020001200226 020000800238020001500246039000600261005000800267020001500275#VV10.01467#VV10.014 68#36000#Vi?t#M458N#428#^214#1000 cu trc nghim ting Anh#Ti liu n thi i hc#Sentense of the same meaning#Vnh B s.t., tuyn chn#^aH.#^ai hc Quc g ia H Ni#2010#^a230tr.^b24cm#255901#Ting Anh#Trc nghim#Bi tp#Sch luyn th i#TDung#Vnh B#Cu ng ngha## 01046000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570020027000620070068000890080005001570090 02600162010000500188011001500193005001800208005001200226013000700238005001900245 00500190026400500170028301500580030002102380035802000170059602000190061302000110 0632039000600643020001900649020001600668#VV10.01469#VV10.01470#VV10.01471#62000 #Vi?t#GI-108T#337#^214#Gio trnh kinh t quc t#B.s.: Khu Th Tuyt Mai, V An h Dng (ch.b.), Nguyn Th Kim Anh...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a369t r.^b24cm#Khu Th Tuyt Mai#V Anh Dng#255902#Nguyn Th Kim Anh#Nguyn Th Kim Chi#Nguyn Th V H#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Kinh t#G ii thiu l thuyt thng mi quc t. Chnh sch thng mi quc t. Di chuyn cc ngun lc sn xut quc t v cc cng ty xuyn quc gia. Cn cn thanh to n quc t. Th trng ngoi hi, t gi hi oi v h thng tin t quc t#Kin h t th gii#Thng mi quc t#Gio trnh#TDung#Thanh ton quc t#Tin t qu c t## 00709000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810007000560820007000638080005000700010015000750020018000900030 01600108007003000124008000500154009002600159010000500185011001500190005001400205 013000700219021013000226020001300356020000900369020001100378039000600389#VV10.01 472#VV10.01475#VV10.01474#VV10.01473#25000#Vi?t#QU121D#621.31#^214#Nguyn B ng#Qun dy my in#ng c hai dy#Nguyn B ng, Nguyn B Hi#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2009#^a150tr.^b24cm#Nguyn B Hi#255903#Gii thiu cc kin t hc chung v in v dy qun. Hng dn chi tit v dy qun ng c hai dy v cc bc thc hnh qun dy#ng c in#My in#Gio trnh#TDung## 00730000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200350 00460030095000810070013001760140007001890190005001960080005002010090026002060100 00500232011001500237181000600252082000900258808000500267039000600272013000700278 021011000285020002100395020001300416020001100429#VN10.00508#VN10.00509#VN10.0051 0#Cao Vn Lin#Hi - p mn t tng H Ch Minh#Dnh cho sinh vin i hc, ca o ng khi khng chuyn ngnh Mc - Lnin, T tng H Ch Minh#Cao Vn Lin#15 000#Vi?t#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a124tr.^b19cm#H428#335.4346#^214 #TDung#255904#Gm nhng cu hi p trong mn hc T tng H Ch Minh theo trn h t kt cu v ni dung gio trnh mn hc#T tng H Ch Minh#Sch hi p#Gi o trnh## 01010000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100130 00440020061000570030095001180070052002130140007002650190005002720080005002770090 02600282010000500308011001500313005001500328005001400343181000600357082001200363 80800050037503900060038001300070038600400300039302101360042302000100055902000090 0569020001300578020002300591020001100614020001100625#VN10.00511#VN10.00514#VN10. 00513#VN10.00512#Bi Kim nh#Hi - p mn ng li cch mng ca ng Cng s n Vit Nam#Dnh cho sinh vin i hc, cao ng khi khng chuyn ngnh Mc - L nin, T tng H Ch Minh#Bi Kim nh (ch.b.), Phng Th Hin, V Ngc Lng#17 500#Vi?t#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a182tr.^b19cm#Phng Th Hin#V N gc Lng#H428#324.2597075#^214#TDung#255905#Ti bn, c sa cha, b sung#Gm nhng cu hi p trong mn hc ng li cch mng ca ng Cng sn Vit Nam t heo trnh t kt cu v ni dung gio trnh mn hc#ng li#Lnh o#Sch hi p#ng Cng sn Vit Nam#Chnh sch#Gio trnh## 01051000000000349000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200630 00480030095001110070041002060140007002470190005002540080005002590090026002640100 00500290011001500295005001100310005001300321181000600334082000700340808000500347 01300070035203900060035902102460036502000200061102000100063102000170064102000130 0658020001900671020001100690#VN10.00515#VN10.00517#VN10.00516#Trn Vn Phng#Hi - p mn nhng nguyn l c bn ca ch ngha Mc - Lnin#Dnh cho sinh vin i hc, cao ng khi khng chuyn ngnh Mc - Lnin, T tng H Ch Minh#Trn Vn Phng, An Nh Hi, Th Thch#30000#Vi?t#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 010#^a358tr.^b19cm#An Nh Hi# Th Thch#H428#335.43#^214#255906#TDung#Gii t hiu 94 cu hi p v th gii quan v phng php lun trit hc ca ch ngha Mc-Lnin, hc thuyt kinh t ca ch ngha Mc-Lnin v phng thc sn xut t bn ch ngha v l lun ca ch ngha Mc-Lnin v ch ngha x hi khoa hc# Ch ngha Mc-Lnin#Nguyn l#Ch ngha x hi#Sch hi p#Hc thuyt kinh t#G io trnh## 00811000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820013000408080005000530010013000580020039000710070013001100080005001230090 01800128010000500146011001500151013000700166021029800173020001500471020001700486 020001500503020000900518039000600527#VV10.01450#VV10.01451#55000#Vi?t#V115C#895 .92209001#^214#Phm Tun V#Vn chnh lun Vit Nam thi trung i#Phm Tun V# ^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a319tr.^b21cm#255907#Trnh by lc s vn chnh lu n Vit Nam thi trung i, mt s th loi vn chnh lun, c im vn chnh l un Vit Nam thi trung i, phn tch c im th vn ca Nguyn Tri v Ng T h Nhm. Mt s vn v vic dch vn bn chnh lun, gii thiu mt s tc ph m tiu biu thi trung i#Vn chnh lun#Ph bnh vn hc#Thi trung i#Vit Nam#TDung## 00472000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010013000540020008000670030020000750070013000950080 00500108009001900113010000500132011002600137013000700163020001700170020000900187 020000400196039000600200#VN10.00518#VN10.00519#35000#Vi?t#M118B#895.9221#^214#T rng Xng#Mt bo#101 bi th bn cu#Trng Xng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#201 0#^a126tr., 2 tr. nh^b19cm#255908#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00482000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010008000550020009000630030004000720070008000760080 00500084009001900089010000500108011001500113015003300128013000700161020001700168 020000900185020000400194039000600198#VN10.00520#VN10.00521#29000#Vi?t#V431X#895 .92214#^214#Tam Anh#Vng xa#Th#Tam Anh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a124tr.^b 19cm#Tn tht ca tc gi: Trn Bng#255909#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung ## 00500000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010010000550020018000650030004000830070010000870080 00500097009001900102010000500121011001400126015003900140013000700179020001700186 020000900203020000400212039000600216#VN10.00522#VN10.00523#25000#Vi?t#TH114L#89 5.9221#^214#Vinh Thi#Thm li vn xa#Th#Vinh Thi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#20 09#^a91tr.^b19cm#Tn tht ca tc gi: Nguyn c Thng#255910#Vn hc hin i# Vit Nam#Th#TDung## 00440000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010010000540020009000640030004000730070010000770080 00500087009001900092010000500111011001500116013000700131020001700138020000900155 020000400164039000600168#VN10.00524#VN10.00525#25000#Vi?t#B254T#895.9221#^214# on Tiu#Bn tnh#Th#on Tiu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a119tr.^b19cm#2559 11#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00459000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010016000550020016000710030004000870070016000910080 00500107009001900112010000500131011001400136013000700150020001700157020000900174 020000400183039000600187#VN10.00526#VN10.00527#18000#Vi?t#D125A#895.92214#^214# Nguyn Mu Tho#Du n cuc i#Th#Nguyn Mu Tho#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010 #^a79tr.^b19cm#255912#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00464000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010015000560020021000710030004000920070015000960080 00500111009001900116010000500135011001500140013000700155020001700162020000900179 020000400188039000600192#VV10.01488#VV10.01489#20000#Vi?t#TR435M#895.92214#^214 #Hong Xun Ho#Trt mt thi yu II#Th#Hong Xun Ho#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn# 2010#^a101tr.^b20cm#255913#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00488000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010020000550020008000750030033000830070020001160080 00500136009001900141010000500160011001400165013000700179020001700186020000900203 020000400212039000600216#VV10.01490#VV10.01491#39000#Vi?t#C462G#895.92214#^214# Nguyn Phan Qu Mai#Ci gi#Ph bn: nh th php Trnh Tun#Nguyn Phan Qu Mai #^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a83tr.^b21cm#255914#Vn hc hin i#Vit Nam#Th #TDung## 00421000000000241000450002600110000001900050001118100060001608200100002280800050 00320010016000370020019000530030004000720070016000760080005000920090019000970100 00500116011001500121013000700136020001700143020000900160020000400169039000600173 #VV10.01492#Vi?t#D558N#895.92214#^214#Nguyn Vn ng#Di ngi m dng#Th#Ngu yn Vn ng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a127tr.^b20cm#255915#Vn hc hin i #Vit Nam#Th#TDung## 00566000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820012000418080005000530020011000580030004000690070038000730080005001110090 01900116010000500135011001500140005000700155005001300162005001300175005001200188 005000900200013000700209020001700216020000900233020000400242039000600246#VV10.01 494#VV10.01493#36000#Vi?t#TR106A#895.9221008#^214#Trng An V#Th# nh, Bch H u Anh, Phi Tuyt Ba...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a147tr.^b21cm# nh#Bch Hu Anh#Phi Tuyt Ba#Nghim Bng#Thp Ch#255916#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#T Dung## 00445000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010012000550020009000670030004000760070012000800080 00500092009001900097010000500116011001500121013000700136020001700143020000900160 020000400169039000600173#VV10.01495#VV10.01496#35000#Vi?t#V250N#895.92214#^214# Nguyn Long#V ngun#Th#Nguyn Long#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a176tr.^b21cm #255917#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00714000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820006000528080005000580010017000630020023000800070017001030080 00500120009001100125010000500136011001500141013000700156021024200163020000800405 020000900413020000800422039000600430#VV10.01497#VV10.01498#VV10.01499#50000#Vi? t#CH527X#959.7#^214#Nguyn Trng Th#Chuyn xa gp nht...#Nguyn Trng Th#^aH .#^aTh gii#2010#^a224tr.^b21cm#255918#Tp hp nhng bi bo v lch s Vit Na m rt ra t nhng bi vit ca cc gio s v cc tc gi phng Ty. Gii thiu mt s t liu v Bc H v mt s nh lnh o tin bi ca ng. Mt s cu c huyn v nhng con ngi vng t H Tnh#Lch s#Vit Nam#Bi bo#TDung## 00581000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010008000540020028000620030027000900080015001170090 07700132010000500209011001500214013000700229020001700236020000900253039000600262 020001200268020001100280020001200291#VV10.01500#VV10.01501#80000#Vi?t#552B#895 .9223#^214#c Ban#c Ban tc phm - chn lc#Truyn ngn, truyn va...#^aH. ; H Tnh#^aNxb. Hi Nh vn ; Trung tm Qung b - xc tin vn ho - Du lch H Tnh#2009#^a594tr.^b21cm#255919#Vn hc hin i#Vit Nam#TDung#Truyn ngn#Tru yn va#Tiu thuyt## 00690000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820009000518080005000600010016000650020026000810070016001070080 00500123009001900128010000500147011001500152013000700167021019900174020001700373 020000900390020000700399039000600406#VV10.01502#VV10.01504#VV10.01503#89000#Vi? t#B522K#895.9224#^214#Nguyn Ch Hoan#Bt k mt ngi c sch#Nguyn Ch Hoan# ^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a489tr.^b21cm#255920#Tp hp nhng bi vit ni l n cm nhn, suy ngh ca tc gi sau khi c mt s tc phm vn hc nh: Thng v khoa hc, sng Cn ma l, trong phng hi sinh, ngi p tng ta thuc ba m...#Ph bnh vn hc#Vit Nam#Bt k#TDung## 00509000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010015000540020014000690030008000830070015000910080 00500106009006500111010000500176011001500181013000700196020001700203020000900220 020000800229039000600237#VV10.01505#VV10.01506#30000#Vi?t#M551T#895.9228#^214#N guyn Vn Th#Ma thnh ph#Tp bt#Nguyn Vn Th#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cn g ty Vn ho v Truyn thng Phng ng#2010#^a283tr.^b21cm#255921#Vn hc hin i#Vit Nam#Tp vn#TDung## 00561000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570010007000620020033000690030012001020070 02300114008000500137009001900142010000500161011001500166006000900181013000700190 019001600197020001700213020001100230020001200241039000600253#VV10.01507#VV10.015 08#VV10.01509#68000#Vi?t#M200C#895.1#^214#K t#M chng n tht c nh nng d u#Tiu thuyt#K t ; Hng Ly dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a411tr.^b21c m#Hng Ly#255922#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#TDung# # 00451000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010013000550020013000680030004000810070013000850080 00500098009001900103010000500122011001500127013000700142020001700149020000900166 020000400175039000600179#VV10.01510#VV10.01511#35000#Vi?t#KH506T#895.9221#^214# V Ngc Phn#Khc t tnh#Th#V Ngc Phn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a174tr. ^b21cm#255923#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00501000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820012000418080005000530010011000580020013000690070034000820080005001160090 01900121010000500140011001500145005000900160005001100169013000700180020001700187 020000900204020000400213039000600217#VV10.01512#VV10.01513#45000#Vi?t#TH460G#89 5.9221008#^214#Trnh Tun#Th gia nh#Trnh Thun, Trnh K, Trnh Truy#^aH.#^a Nxb. Hi Nh vn#2010#^a263tr.^b21cm#Trnh K#Trnh Truy#255924#Vn hc hin i #Vit Nam#Th#TDung## 00566000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820010000528080005000620010010000670020017000770030012000940070 01000106008000500116009001900121010000500140011001500145015004000160013000700200 004001300207020001700220020000900237020001200246039000600258#VV10.01514#VV10.015 16#VV10.01515#50000#Vi?t#TH250G#895.92234#^214#Bch Ngn#Th gii x lch#Tiu thuyt#Bch Ngn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a309tr.^b21cm#Tn y ca tc gi: Trnh Bch Ngn#255925#In ln th 1#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#T Dung## 00452000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020009000540030004000630070016000670080005000830090 01900088010000500107011001500112013000700127020001700134020000900151020000400160 039000600164001001600170#VV10.01517#VV10.01518#50000#Vi?t#561V#895.9221#^214# ng v#Th#Nguyn Th Kin#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a134tr.^b21cm#255926#V n hc hin i#Vit Nam#Th#TDung#Nguyn Th Kin## 00435000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420010010000470020015000570070010000720080005000820090019000870100 00500106011001400111004001300125013000700138020001700145020000900162020000400171 039000600175#VN10.00528#VN10.00529#Vi?t#K312T#895.9221#^214#Vnh Phc#Kinh tuyn en#Vnh Phc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a99tr.^b19cm#In ln th 1#255927#V n hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00808000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380010013000430020016000560030027000720070013000990080005001120090 01900117010000500136011001500141013000700156020001700163039000600180021031700186 020000800503020000900511020001000520#VN10.00530#40500#Vi?t#V115#895.9224#^214# o Xun nh#Vn m s lun#Tp tiu lun v vn - s#o Xun nh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a275tr.^b19cm#255928#Ph bnh vn hc#TDung#Gii thiu nhng bi tiu lun phn tch mi mt nn vn hc Vit Nam nh: i mi vn hc ngh t hut, bi th Nguyn tiu ca Bc H, th php ch Hn, cc gc ca nn gio dc ... v nhng vn xung quanh lch s nc ta nh: ba ln nh thng qun Nguy n - Mng, H Qu Ly, chnh sch khuyn nng ca Gia Long...#Lch s#Vit Nam#Ti u lun## 00609000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010014000600020007000740030051000810070 03200132008000500164009005300169010000500222011001500227019000800242006001200250 013000700262020001700269020000300286020001200289039000600301#VN10.00532#VN10.005 31#VN10.00533#32000#Vi?t#108A#813#^214#Bach, Richard#o nh#Nhng cuc phiu l u ca mt G Cu Th bt c d#Richard Bach ; Minh Nguyn dch#^aH.#^aTh gii ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a187tr.^b19cm#Dch M#Minh Nguy n#255929#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#TDung## 00444000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010009000540020016000630030004000790070009000830080 00500092009001900097010000500116011001400121020001700135020000900152020000400161 013000700165039000600172#VN10.00534#VN10.00535#27000#Vi?t#104M#895.9221#^214#H nh Mai#m my bay qua#Th#Hnh Mai#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a75tr.^b19cm# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#255930#TDung## 00453000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010011000550020020000660030004000860070011000900080 00500101009001900106010000500125011001400130013000700144020001700151020000900168 020000400177039000600181#VN10.00536#VN10.00537#35000#Vi?t#N428C#895.92214#^214# Bi T Lc#Ni chuyn mt mnh#Th#Bi T Lc#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a92t r.^b19cm#255931#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00455000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010012000540020020000660030004000860070012000900080 00500102009001900107010000500126011001500131013000700146020001700153020000900170 020000400179039000600183#VN10.00538#VN10.00539#30000#Vi?t#H100N#895.9221#^214# on Th K#H Ni thi c nhau#Th#on Th K#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a10 3tr.^b19cm#255932#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00504000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820010000518080005000610010016000660020017000820030016000990070 01600115008000500131009001900136010000500155011001500160013000700175020001700182 020000900199020001200208039000600220#VN10.00540#VN10.00542#VN10.00541#35000#Vi? t#T312Y#895.92234#^214#Nguyn Xun Hi#Tnh yu vn dm#Tp truyn ngn#Nguyn X un Hi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a200tr.^b19cm#255933#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#TDung## 00500000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010007000540020030000610030004000910070007000950080 00500102009001900107010000500126011001500131015003300146020001700179020000900196 020000400205013000700209039000600216#VN10.00543#VN10.00544#25000#Vi?t#H561S#895 .9221#^214#T Vn#Hng sc Thng Long ngn nm#Th#T Vn#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2010#^a131tr.^b19cm#Tn tht ca tc gi: T Vn Bi#Vn hc hin i#Vit Na m#Th#255934#TDung## 00711000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480010017000530020016000700030006000860070017000920080 00500109009001900114010000500133011001500138013000700153021018200160020000800342 020001800350020001900368020001000387020000600397039000600403#VN10.00545#VN10.005 46#20000#Vi?t#K600U#959.604#^214#Nguyn Trng Tn#K c khng yn#K s#Nguyn Trng Tn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a164tr.^b17cm#255935#Gm nhng ghi chp v nhng ngy thng chin u ca qun dn Campuchia v cc chin s Vit Nam ch ng li ch ngha dit chng Pnpt v ti c ca chng i vi nhn dn Campuch ia#Lch s#Ch dit chng#Ti c chin tranh#Campuchia#K s#TDung## 00416000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200100 00308080005000400010008000450020011000530030004000640070008000680080005000760090 01900081010000500100011001400105013000700119020001700126020000900143020000400152 039000600156#VN10.00547#30000#Vi?t#PH309D#895.92214#^214#Duy Phi#Phiu diu#Th #Duy Phi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a94tr.^b19cm#255936#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00484000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200090 00348080005000430010011000480020021000590080005000800090019000850100005001040110 01500109015006900124013000700193020001700200020000900217020001000226039000600236 #VN10.00548#VN10.00549#Vi?t#TR561C#895.9221#^214#Thanh Tho#Trng ca Thanh Tho #^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a379tr.^b19cm#Tn sch ngoi ba: Trng ca. - T n tht ca tc gi: H Thnh Cng#255937#Vn hc hin i#Vit Nam#Trng ca#TDu ng## 00684000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820012000418080005000530020011000580030004000690070091000730080005001640090 01900169010000500188011001500193020001700208020000900225020000400234020001000238 00500190024800500170026700500120028400500150029600500090031100500130032001300070 0333039000600340#VN10.00550#VN10.00551#38000#Vi?t#BL506T#895.9221008#^214#Blue trng#Th#Nguyn Trng Khnh, Phm Trng Thanh, m Chu Vn... ; L Cnh Nhc tu yn chn, gii thiu#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a196tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tuyn tp#Nguyn Trng Khnh#Phm Trng Thanh#m Chu Vn#Nguyn Hi Nh#o Hanh#L Cnh Nhc#255938#TDung## 00458000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010015000540020017000690030004000860070015000900080 00500105009001900110010000500129011001500134013000700149020001700156020000900173 020000400182039000600186#VN10.00552#VN10.00553#30000#Vi?t#T419N#895.9221#^214# inh Tu Thanh#Tc ngi c ri#Th#inh Tu Thanh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^ a129tr.^b19cm#255939#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00425000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380010013000430020010000560030005000660070013000710080005000840090 01900089010000500108011001500113013000700128020001700135020000900152020000400161 039000600165#VN10.00554#35000#Vi?t#D527T#895.9221#^214#Phm Xun H#Duyn th#2 009#Phm Xun H#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a115tr.^b19cm#255940#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00758000000000313000450001400070000001900050000718100070001208200040001980800050 00230010017000280020026000450030011000710070039000820080006001210090014001270100 00500141011001500146015005500161005002100216013000700237020001000244039000600254 028001700260021012700277020001200404020000900416020000800425020001100433#12000# Vi?t#ST506G#428#^214#Ci Ngc Duy Anh#Study guide to reading IV#Gio trnh#Ci N gc Duy Anh, Nguyn H Hong Thu#^aHu#^ai hc Hu#2009#^a103tr.^b24cm#u b a sch ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Nguyn H Hong Thu#255941#Ti ng Anh#TDung#Hng dn c IV#Gii thiu cu trc ng php v t vng ting Anh theo cc ch trong cuc sng nhm nng cao k nng c ti liu ting Anh#K nng c#Ng php#T vng#Gio trnh## 00615000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200060 00318080005000370010012000420020025000540070012000790080006000910090014000970100 00500111011001500116004004100131013000700172021011600179020001800295020001900313 020001100332039000600343#VV10.01519#45000#Vi?t#GI-108T#616.8#^214#Hong Khnh#G io trnh ni thn kinh#Hong Khnh#^aHu#^ai hc Hu#2009#^a218tr.^b24cm#Ti bn ln th 1, c chnh sa, b sung#255942#Hng dn cch khm lm sng thn ki nh, cch thm d h thn kinh v gii thiu mt s bnh l thn kinh thng gp# Bnh h thn kinh#Chn on lm sng#Gio trnh#TDung## 00840000000000277000450002600110000001900050001118100060001608200040002280800050 00260010015000310020022000460030017000680070015000850080006001000090014001060100 00500120011001500125015003300140013000700173020001000180020001600190020001100206 039000600217021032400223020001500547#VV10.01520#Vi?t#L504H#342#^214#Trn Vit D ng#Lut hin php t sn#Ti liu hc tp#Trn Vit Dng#^aHu#^ai hc Hu#201 0#^a127tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Khoa Lut#255943#Hin php#Nh nc t b n#Gio trnh#TDung#Gii thiu v hin php t sn - ngun c bn ca ngnh lut hin php t sn. Trnh by v ng phi chnh tr, hnh thc nh nc t sn, ch bu c, ngh vin, nguyn th quc gia, chnh ph, h thng to n, chnh quyn a phng cc nc t sn. Nu ln mt s vn c bn ca lut hin php mt s nc t sn#Lut hin php## 00934000000000265000450002600110000001900050001118100080001608200080002480800050 00320010016000370020038000530070042000910080006001330090014001390100005001530110 01500158005001700173013000700190021040400197020000700601020002200608020001700630 020001500647039000600662#VV10.01521#Vi?t#GI-108T#530.071#^214#Nguyn c Thm#Gi o trnh phng php dy hc vt l#Nguyn c Thm (ch.b.), Nguyn Ngc Hng#^a Hu#^ai hc Hu#2009#^a295tr.^b24cm#Nguyn Ngc Hng#255944#Trnh by mc tiu v nhim v ca vic dy hc vt l trng ph thng. Phng php dy hc nh ng kin thc c bn v vt l. Rn luyn k nng, pht trin t duy v nng lc sng to ca hc sinh trong dy hc vt l. Gio dc th gii quan, tnh cm v thi trong dy hc vt l. Th nghim vt l trong nh trng. Bi tp vt l . Cc phng tin dy hc trong dy hc vt l trng ph thng#Vt l#Phng php ging dy#Trng ph thng#Sch gio vin#TDung## 00751000000000265000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280010017000330020022000500030017000720070017000890080006001060090014001120100 00500126011001500131013000700146021026700153020001400420020001700434039000600451 020001700457020001100474#VV10.01522#Vi?t#M305D#571.9#^214#Hunh nh Chin#Min dch hc phn t#Sch chuyn kho#Hunh nh Chin#^aHu#^ai hc Hu#2009#^a25 1tr.^b21cm#255945#Trnh by nhng kin thc v sinh hc phn t, t bo hc v m in dch hc: hot ho t bo Lymp T, hot ho t bo B, sn xut khng th, cy tokin, c ch hiu qu ca min dch qua trung gian t bo, cc c ch hiu qu ca min dch dch th v dung th min dch#Min dch hc#Sch chuyn kho#TDun g#Sinh hc phn t#T bo hc## 00412000000000241000450002600110000001900050001118100060001608200110002280800050 00330010019000380020008000570030004000650070019000690080006000880090014000940100 00500108011001400113013000700127020001700134020000900151020000400160039000600164 #VV10.01523#Vi?t#L105T#895.922134#^214#Nguyn Hunh Giang#Lan tm#Th#Nguyn Hu nh Giang#^aHu#^ai hc Hu#2009#^a97tr.^b21cm#255946#Vn hc hin i#Vit Nam #Th#TDung## 00869000000000289000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100080 00330820007000418080005000480010017000530020055000700070017001250080006001420090 01400148010000500162011001400167015011400181013000700295021021100302020001800513 020002300531020000800554020001100562039000600573#VV10.01524#VV10.01525#7500#Vi? t#GI-108T#333.72#^214#Nguyn Khoa Lnh#Gio trnh bo v mi trng v ti nguy n thin nhin#Nguyn Khoa Lnh#^aHu#^ai hc Hu#2009#^a59tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa. - Tn sch ngoi ba: Bo v mi trng v ti nguyn thin nhin#255947#Trnh by nhng vn chung v ti nguyn thin nhin v mi trng t nhin. Vic s dng v bo v cc thnh phn ca mi tr ng t nhin. Gio dc bo v mi trng ni chung v trng ph thng ni rin g#Bo v mi trng#Ti nguyn thin nhin#S dng#Gio trnh#TDung## 00775000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350010012000400020055000520030012001070070012001190080006001310090 01400137010000500151011001500156015004500171013000700216021016500223020002200388 020001700410020001200427020001700439039000600456020001100462#VV10.01526#55000#V i?t#T103B#616.1#^214#Hong Khnh#Tai bin mch mu no - T yu t nguy c n d phng#Chuyn kho#Hong Khnh#^aHu#^ai hc Hu#2009#^a251tr.^b24cm#TTS ghi : i hc Hu. Trng i hc Y dc#255948#Gii thiu s lc v gii phu chc nng tun hon no v no, vn tai bin mch mu no, cc yu t nguy c gy tai bin mch mu no v d phng cc yu t y#Tai bin mch mu no#Bnh h t im mch#Nguyn nhn#Sch chuyn kho#TDung#Phng bnh## 00876000000000289000450002600110000001900050001118100060001608200040002280800050 00260010011000310020033000420030017000750070011000920220005001030080006001080090 01400114010000500128011001500133013000700148005001100155021037300166020001000539 020001200549020001100561039000600572020000800578#VV10.01527#Vi?t#L600L#340#^214# L Th Nga#L lun v nh nc v php lut#Ti liu hc tp#L Th Nga#Ph.2#^aH u#^ai hc Hu#2010#^a139tr.^b24cm#255949#L Th Nga#Trnh by ngun gc, bn cht, kiu v hnh thc ca php lut. Php lut ch n, phong kin v t sn. P hn tch php lut x hi ch ngha: bn cht, vai tr, cc nguyn tc c bn, h nh thc, h thng, thc php lut, quy phm php lut, quan h php lut, hn h vi php lut, trch nhim php l, php ch, trt t php lut, iu chnh ph p lut v c ch iu chnh#Php lut#X hi XHCN#Gio trnh#TDung#L lun## 00713000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200060 00358080005000410010015000460020040000610070032001010080006001330090014001390100 00500153011001500158015004700173005001600220013000700236021009400243020000900337 020000700346020001200353020000900365020000800374020001100382039000600393#VV10.01 529#VV10.01528#Vi?t#GI-108T#571.2#^214#Nguyn Nh i#Gio trnh hnh thi gii phu thc vt#Nguyn Nh i, Nguyn Khoa Ln#^aHu#^ai hc Hu#2009#^a172tr.^ b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Nguyn Khoa Ln#255950#Phn tch cu to ca t bo, m thc vt, cc c quan sinh dng v s sinh sn ca thc vt#Thc vt#T bo#M thc vt#Sinh sn#Cu to#Gio trnh#TDung## 00821000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200080 00318080005000390010015000440020051000590070015001100080006001250090014001310100 00500145011001500150015004700165013000700212021026300219020001600482020001000498 020001100508039000600519020001800525#VV10.01530#17500#Vi?t#GI-108T#621.382#^214 #Nguyn Vn To#Gio trnh thng tin cp quang & thng tin v tinh#Nguyn Vn T o#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a180tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o t o t xa#255951#Trnh by v cc vn thng tin cp quang: nguyn l truyn d n nh sng trong si quang, cc thng s ca si quang, cu trc cp si quang.. . Ngoi ra cn gii thiu v cc thng tin v tinh nh sng v tuyn in, k th ut thu pht, truyn hnh bng v tinh#Thng tin quang#Cp quang#Gio trnh#TDun g#Thng tin v tinh## 00674000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200040 00318080005000350010014000400020028000540070014000820080006000960090014001020100 00500116011001500121015005500136013000700191021017600198020000900374020000800383 020001100391039000600402#VV10.01531#24500#Vi?t#GI-108T#368#^214#Hong Mnh C#G io trnh kinh t bo him#Hong Mnh C#^aHu#^ai hc Hu#2008#^a218tr.^b24cm #u ba sch ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#255952#Trnh by nhng k in thc i cng v bo him. Phn tch bo him ti sn, bo him trch nhim dn s, bo him con ngi phi nhn th, bo him nhn th v bo him x hi#B o him#Kinh t#Gio trnh#TDung## 00664000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200040 00298080005000330010019000380020011000570030011000680070019000790080006000980090 01400104010000500118011001400123015005500137013000700192020001000199039000600209 021013000215020001200345020001100357028000600368#VV10.01532#5500#Vi?t#SP200K#42 8#^214#Le Pham Hoai Huong#Speaking I#Gio trnh#Le Pham Hoai Huong#^aHu#^ai h c Hu#2009#^a35tr.^b24cm#u ba sch ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa #255953#Ting Anh#TDung#Gm cc bi tp ni ting Anh v cc ch : ngoi thnh v ni thnh, tnh yu, qung co, gia nh, truyn thng v hin i...#K nn g ni#Gio trnh#Ni 1## 00933000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360010011000410020075000520030031001270070027001580080006001850090 01400191010000500205011001500210015004700225005001500272013000700287021025300294 020000800547020003000555020001100585020001100596020000600607039000600613#VV10.01 533#15000#Vi?t#L302S#959.05#^214#L Vn Anh#Lch s ng Nam t sau Chin tra nh th gii th hai n nay 1945 - 1999#Sch dng cho h o to t xa#L Vn An h, Nguyn Vn Tn#^aHu#^ai hc Hu#2008#^a135tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Nguyn Vn Tn#255954#Gii thiu phong tro u tranh g ii phng dn tc ca cc nc ng Nam trc nm 1945. Hai con ng cu nc trong u tranh gii phng dn tc ng Nam . Lch s hnh thnh v pht tri n ca ASEAN v quan h Vit Nam - ASEAN t nm 1967 - 1997#Lch s#Phong tro g ii phng dn tc#ng Nam #Gio trnh#ASEAN#TDung## 00659000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200040 00348080005000380010009000430020010000520070025000620080006000870090014000930100 00500107011001400112015004700126005001500173013000700188020001000195039000600205 021012700211020001100338028000700349020001300356#VV10.01534#VV10.01535#Vi?t#WR31 4V#428#^214#Bo Khm#Writing V#Bo Khm, Trng Bch L#^aHu#^ai hc Hu#2009 #^a96tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Trng Bch L#255 955#Ting Anh#TDung#Hng dn cch trnh by tng phn ca mt bi lun ting An h: li m u, ni dung, kt lun, phc tho ni dung, on kt...#Gio trnh#Vi t V#K nng vit## 00836000000000277000450002600110000001900050001118100080001608200060002480800050 00300010016000350020051000510030031001020070016001330080006001490090014001550100 00500169011001500174015004700189004001800236013000700254021024300261020001900504 020001800523020001100541039000600552#VV10.01536#Vi?t#GI-108T#519.2#^214#Nguyn V n Ton#Gio trnh l thuyt xc sut v thng k ton hc#Sch dng cho h o to t xa#Nguyn Vn Ton#^aHu#^ai hc Hu#2009#^a200tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Ti bn ln th 1#255956#Trnh by v l thuyt xc sut: bin c ngu nhin v xc sut, bin ngu nhin v hm phn phi, mt s nh l gii hn. Trnh by v thng k ton: l thuyt chn mu, c lng tham s, kim nh cc gi thit thng k, phn tch hi quy#L thuyt xc sut# Thng k ton hc#Gio trnh#TDung## 00981000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200060 00318080005000370020027000420030026000690070078000950080006001730090014001790100 00500193011001500198015006900213005001500282005001800297005001300315005001500328 01300070034302102550035002000140060502000100061902000090062902000110063803900060 0649#VV10.01537#35000#Vi?t#GI-108T#615.8#^214#Gio trnh y hc c truyn#o t o h bc s a khoa#B.s.: Nguyn Th Tn (ch.b.), Phm Th Xun Mai, on Vn H n, Nguyn Th Anh#^aHu#^ai hc Hu#2009#^a199tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trng i hc y dc. B mn y hc c truyn#Nguyn Th Tn#Phm Th Xun Mai# on Vn Hn#Nguyn Th Anh#255957#Trnh by nhng quan im c bn v l lun c a y hc c truyn. Phng php dng thuc theo y hc c truyn v s dng dc liu iu tr nhng chng bnh thng gp. Phng php chm cu, xoa bp v s dng huyt v iu tr cc bnh thng thng#Y hc dn tc#Dc liu#iu t r#Gio trnh#TDung## 00820000000000277000450002600110000001900050001118100080001608200040002480800050 00280010015000330020050000480070015000980080006001130090014001190100005001330110 01400138015004700152004001800199013000700217021026700224020001700491020000800508 020000900516020001100525039000600536#VV10.01538#Vi?t#GI-108T#909#^214#Nguyn Vn Tn#Gio trnh cc cuc cch mng t sn thi cn i#Nguyn Vn Tn#^aHu#^a i hc Hu#2009#^a92tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Ti bn ln th 1#255958#Trnh by tin kinh t, chnh tr cho s bng n cc cu c cch mng t sn, sc thi, ngha v hn ch ca cc cuc cch mng t sn chu u, Bc M v Nht Bn. Sc thi cuc cch mng dn ch t sn Nga (1905 - 1907) v cch mng Tn Hi Trung Quc (1911)#Cch mng t sn#Lch s#Th gi i#Gio trnh#TDung## 00735000000000289000450002600110000001900050001118100060001608200080002280800050 00300010011000350020039000460030017000850070011001020080006001130090014001190100 00500133011001500138015003300153013000700186021019900193020000900392020001000401 020000800411020000900419020001100428039000600439#VV10.01539#Vi?t#L302S#321.001#^ 214#L Th Nga#Lch s nh nc v php lut th gii#Ti liu hc tp#L Th Ng a#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a203tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Khoa Lut#25595 9#Trnh by lch s x hi loi ngi trc khi xut hin nh nc v php lut. Phn tch lch s nh nc v php lut thi k c i, thi phong kin, di c h t sn v ch x hi ch ngha.#Nh nc#Php lut#Lch s#Th gii#Gi o trnh#TDung## 00801000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200060 00318080005000370010018000420020045000600070049001050080006001540090014001600100 00500174011001500179015011000194005001400304005001500318013000700333021012800340 020001200468020001400480020001100494039000600505#VV10.01540#28800#Vi?t#GI-108T# 330.9#^214#Nguyn Vit Thnh#Gio trnh a l kinh t - x hi i cng#Nguyn Vit Thnh, Phm Xun Hu, Trn Vn Thng#^aHu#^ai hc Hu#2008#^a166tr.^b24 cm#u ba sch ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa. - Tn sch ngoi ba: a l kinh t x hi i cng#Phm Xun Hu#Trn Vn Thng#255960#Trnh by v mi trng, ti nguyn nhin nhin, a l dn c, a l cng nghip, a l giao thng vn ti v a l dch v#a kinh t#a l x hi#Gio trnh#TDung# # 00747000000000289000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290010016000340020067000500070032001170080006001490090014001550100005001690110 01500174015004700189005001500236013000700251021012800258020001200386020001400398 020001100412020001100423039000600434020001700440#VV10.01541#Vi?t#PH561P#330.9#^2 14#Nguyn Kim Hng#Phng php lun v phng php nghin cu a l kinh t - x hi#Nguyn Kim Hng, Trn Vn Thng#^aHu#^ai hc Hu#2009#^a128tr.^b24cm#T TS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Trn Vn Thng#255961#Trnh by c s phng php lun ca a l kinh t - x hi v mt s vn v phng php nghin cu a l kinh t - x hi#a kinh t#a l x hi#Nghin cu#Gio tr nh#TDung#Phng php lun## 00614000000000241000450002600110000001900050001118100080001608200080002480800050 00320010015000370020030000520070015000820080006000970090014001030100005001170110 01500122015004700137013000700184021015500191020000900346020001100355039000600366 #VV10.01542#Vi?t#GI-108T#621.384#^214#ng Xun Vinh#Gio trnh v tuyn i c ng#ng Xun Vinh#^aHu#^ai hc Hu#2009#^a124tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#255962#Trnh by v cc yu t tuyn tnh v mch tuyn tnh, dng c bn dn, khuych i tn hiu in, dao ng, iu ch v tch s ng, mch t hp tuyn tnh#V tuyn#Gio trnh#TDung## 00990000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820004000428080005000460020038000510030034000890070017001230080006001400090 01400146010000500160011001400165015005600179039000700235020001100242013000700253 021035400260020000900614020002600623020002200649001001700671#VV10.01543#VV10.015 44#10500#Vi?t#GI-108T#592#^214#Gio trnh gii phu so snh ng vt#Phn ng vt khng c xng sng#Nguyn Vn Thun#^aHu#^ai hc Hu#2008#^a75tr.^b24cm# u trang ba ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#K. Vn#Gio trnh#255963 #Gii thiu mt cch khi qut v cc bc pht trin ca gii ng vt, nhng q uy lut tin ho chung ca gii ng vt v cc khi nim v gii phu so snh. Gii thiu theo h thng cc c quan (v da, h thn kinh, gic quan, h vn chu yn, tiu ho...) c cp n vai tr, cu to ca chng qua cc lp, ngnh ng vt khng xng sng so snh#ng vt#ng vt khng xng sng#Gii phu hc so snh#Nguyn Vn Thun## 00853000000000277000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290010013000340020028000470070047000750080006001220090014001280100005001420110 01400147039000600161004001800167015004700185005001700232005001500249013000700264 021028600271020000900557020000900566#VV10.01545#Vi?t#CH527#571.8#^214#Trn Duy Nga#Chuyn sinh sn ni tit#Trn Duy Nga, Nguyn c Quang, Nguyn Hi Yn#^ aHu#^ai hc Hu#2010#^a67tr.^b24cm#K.Vn#Ti bn ln th 1#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Nguyn c Quang#Nguyn Hi Yn#255964#Tm quan tr ng ca sinh sn. Sinh l sinh sn hu tnh ng vt. S th tinh. Qu trnh h nh thnh phi. Giai on nui con bng sa. Mt s trng hp sinh sn c bit. i cng v cc tuyn ni tit, tuyn thng thn, tuyn gip, tuyn cn gip, tuyn tu, tuyn tng, tuyn yn#Sinh sn#Ni tit## 00743000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020029000490030031000780070009001090080006001180090 01400124010000500138011001500143015004700158039000700205020001100212013000700223 021013200230020001500362020001500377020001800392020001000410001000900420#VV10.01 546#VV10.01547#21500#Vi?t#H104N#515#^214#Gio trnh hm nhiu bin s#Sch dng cho h o to t xa#Lng H#^aHu#^ai hc Hu#2009#^a175tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#K. Vn#Gio trnh#255965#Gii thiu php t nh vi phn ca hm nhiu bin. Tch phn ph thuc tham s. Tch phn nhiu lp . Tch phn ng v tch phn mt#Ton gii tch#Hm nhiu bin#Php tnh vi ph n#Tch phn#Lng H## 00924000000000277000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280020065000330030011000980070015001090080006001240090014001300100005001440110 01400149015004700163039000700210020001100217001001500228013000700243021035200250 020001900602020001600621020000900637#VV10.01548#Vi?t#T103L#530.1#^214#Ti liu h ng dn hc mn Nhit ng lc hc v Vt l thng k#Gio trnh#V Thanh Khit #^aHu#^ai hc Hu#2009#^a40tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#K. Vn#Gio trnh#V Thanh Khit#255966#Trnh by i tng v phng ph p ca Nhit ng lc hc v Vt l thng k. Cc c s ca l thuyt xc sut. M t s vn c bn ca Nhit ng lc hc.Thuyt ng hc cht kh. Lun c bn ca Vt l thng k. Hm phn b Gipx. p dng phn b Gipx vo cc h th c. L thuyt thng ging. Cc thng k lng t. p dng cc thng k lng t#N hit ng lc hc#Vt l thng k#Xc sut## 00909000000000289000450002600110000001900050001118100060001608200080002280800050 00300010011000350020033000460030017000790070011000960220005001070080006001120090 01400118010000500132011001500137013000700152039000600159005001100165021039900176 020000900575020001000584020000800594020001700602#VV10.01549#Vi?t#L600L#321.001#^ 214#L Th Nga#L lun v nh nc v php lut#Ti liu hc tp#L Th Nga#Ph.1 #^aHu#^ai hc Hu#2010#^a130tr.^b24cm#255967#K.Vn#L Th Nga#Gii thiu nhn g kin thc c bn v ngun gc v bn cht nh nc. Cc kiu, hnh thc, chc nng v b my Nh nc trong lch s ni chung v trong ring Nh nc ch n, Nh nc phong kin, Nh nc t sn. S ra i, bn cht, hnh thc, chc nng ca Nh nc x hi ch ngha, h thng chnh tr x hi ch ngha. Nh nc ph p quyn v vn xy dng Nh nc php quyn x hi ch ngha#Nh nc#Php lu t#L lun#Ti liu hc tp## 00713000000000253000450001400070000001900050000718100080001208200040002080800050 00240020019000290070013000480080006000610090014000670100005000810110015000860390 00700101020001100108001001300119013000700132021028400139020000400423020002000427 020001200447#66500#Vi?t#GI-108T#635#^214#Gio trnh cy rau#L Th Khnh#^aHu# ^ai hc Hu#2009#^a367tr.^b24cm#K. Vn#Gio trnh#L Th Khnh#255968#Gii thi u khi nim, gi tr cy rau trong i sng kinh t - x hi v s lc tnh h nh pht trin rau trn th gii v Vit Nam. c tnh sinh vt hc ca cy rau . Sn xut rau an ton. K thut trng mt s li rau n chnh. Mt s loi rau trong nhm n c v nhm rau gia v#Rau#K thut trng trt#Nng nghip## 00704000000000265000450001400070000001900050000718100080001208200040002080800050 00240020043000290070008000720080006000800090014000860100005001000110015001050150 04700120039000700167020001100174013000700185021019900192020000700391020002100398 020001100419001000800430#15500#Vi?t#GI-108T#547#^214#Gio trnh ho l cc hp cht cao phn t# Din#^aHu#^ai hc Hu#2009#^a135tr.^b24cm#TTS ghi: i h c Hu. Trung tm o to t xa#K. Vn#Gio trnh#255969#Trnh by nhng khi ni m c bn ca ho hc cc hp cht cao phn t, trng hp gc, ng trng hp g c, trng hp ion, trng ngng cn bng. C s ho l cc hp cht cao phn t. D ung dch polyme#Ho l#Hp cht cao phn t#Ho hu c# Din## 00890000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200060 00318080005000370020029000420070033000710080006001040090014001100100005001240110 01500129015004200144039000700186020001100193013000700204021035600211020000800567 020001500575020001000590001001200600#VV10.01550#35000#Vi?t#GI-108T#910.4#^214#G io trnh hng dn du lch#Bi Th Tm, Nguyn Th Ngc Cm#^aHu#^ai hc Hu #2009#^a213tr.^b24cm#Tn sch ngoi ba ghi: Hng dn du lch#K. Vn#Gio trnh #255970#Gii thiu nhng nt khi qut nht v tnh hnh, xu th pht trin du l ch trn th gii, cc nc trong khu vc v Vit Nam, nhng kin thc l thuyt c bn v quy trnh, th tc v hot ng cn thit, cc cch thc v nguyn t c ng x, giao tip m mt hng dn vin du lch cn bit nhm p ng mt cch tt nht nhu cu v mong mun ca du khch#Du lch#Hng dn vin#Nghip v#Bi Th Tm## 00827000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020026000410070047000670080006001140090014001200100005001340110 01500139015008900154039000700243020001100250013000700261021024100268020000700509 020000800516020000900524001001600533#VV10.01551#14800#Vi?t#301L#915.97#^214#Gi o trnh a l du lch#Nguyn Minh Tu, Trn Vn Thng, Nguyn c V#^aHu#^a i hc Hu#2009#^a128tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa. - Tn sch ngoi ba ghi: a l du lch#K. Vn#Gio trnh#255971#Trnh by nhng kin thc c bn c tnh l lun chung v c tnh thc tin v a l du lch V it Nam. Cc nhn t nh hng n s hnh thnh v pht trin du lch. a l d u lch Vit Nam vng Bc b, Bc Trung b, Nam b v Nam Trung b#a l#Du lch #Vit Nam#Nguyn Minh Tu## 00761000000000241000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200070 00318080005000380020029000430070012000720080006000840090014000900100005001040110 01500109039000700124020001100131013000700142021034600149020001200495001001200507 #VV10.01552#45000#Vi?t#GI-108T#551.41#^214#Gio trnh a mo i cng#Nguyn Thm#^aHu#^ai hc Hu#2009#^a205tr.^b24cm#K. Vn#Gio trnh#255972#Khi qut nhng vn chung v a mo hc v a hnh b mt tri t. Phng php nghi n cu v thnh lp bn a mo. Nhng nhn t thnh to a hnh. Qu trnh F luvial v a hnh do dng chy to thnh. a hnh KARST, b bin v bng h. C c yu t a hnh kin to lc a. Qu trnh phong thnh v a hnh cc min kh hu kh hn#a mo hc#Nguyn Thm## 00973000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020053000320070052000850080006001370090014001430100005001570110015001620150 04700177005001500224039000700239013000700246021030700253020000800560020001200568 020001100580020002200591020001100613001001500624005001200639020000800651#VV10.01 553#22000#Vi?t#907#^214#Gio trnh phng php hc tp v nghin cu lch s#Ph an Ngc Lin (ch.b.), Nguyn Th Ci, ng Vn H#^aHu#^ai hc Hu#2009#^a200 tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Nguyn Th Ci#K. Vn#2 55973# cp n quan nim v phng php hc tp lch s i hc. Gii thiu v phng php lun s hc, phng php dy hc lch s v phng php lun nghi n cu khoa hc. Phng php nghin cu c bn i vi cc mn khoa hc x hi. Rn luyn k nng din t ni v vit. Phng php kim tra v nh gi#Lch s #Phng php#Nghin cu#Phng php ging dy#Gio trnh#Phan Ngc Lin#ng Vn H#Hc tp## 00880000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020035000380030031000730070028001040080006001320090014001380100 00500152011001500157015004700172039000700219020001700226013000700243021026100250 020000800511020001700519020000800536020002200544001001200566#VV10.01554#16000#V i?t#B103T#907#^214#Bi tp lch s trng ph thng#Sch dng cho h o to t xa#ng Vn H, Trn Quc Tun#^aHu#^ai hc Hu#2008#^a147tr.^b24cm#TTS gh i: i hc Hu. Trung tm o to t xa#K. Vn#Sch chuyn kho#255974#Trnh by c s l lun v thc tin ca vic tin hnh bi tp lch s trng ph thn g. Xy dng h thng bi tp lch s trng ph thng. Phng php tin hnh b i tp lch s kim tra nh gi kt qu hc tp lch s ca hc sinh trn g ph thng#Lch s#Trng ph thng#Bi tp#Phng php ging dy#ng Vn H## 00728000000000277000450002600110000001900050001118100080001608200060002480800050 00300020032000350070015000670080006000820090014000880100005001020110015001070150 04700122039000700169020001100176013000700187021018400194020001000378020000800388 020001800396020002100414001001500435#VV10.01555#Vi?t#GI-108T#519.7#^214#Gio tr nh quy hoch tuyn tnh#Trn Vn Thiu#^aHu#^ai hc Hu#2009#^a120tr.^b24cm# TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#K. Vn#Gio trnh#255975#Trnh by nhng kin thc c bn v l thuyt v bi tp bi ton tng qut ca quy hoch tuyn tnh, bi ton vn ti, quy hoch tuyn tnh v chin lc Min - Max, quy hoch ri rc#L thuyt#Bi tp#Qui hoch ri rc#Qui hoch tuyn tnh#Trn Vn Thiu## 00752000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200040 00358080005000390020033000440070017000770080006000940090014001000100005001140110 01500119015004700134039000700181013000700188021025300195020002200448020001100470 001001700481#VV10.01556#VV10.01557#Vi?t#GI-108T#658#^214#Gio trnh qun tr doa nh nghip#Nguyn Khc Hon#^aHu#^ai hc Hu#2009#^a288tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#K. Vn#255976#Tng quan v qun tr kinh doanh v doanh nghip. Nhng vn c bn ca qun tr doanh nghip. Marketing trong doanh nghip. Qun tr chi ph kinh doanh, qun tr nhn s trong doanh nghip. Hiu qu kinh t ca sn xut kinh doanh trong doanh nghip#Qun tr doanh nghi p#Gio trnh#Nguyn Khc Hon## 00735000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010012000540020078000660070032001440080005001760090 02300181010000500204011001500209039000600224015003000230005001200260013000700272 021009200279020001300371020000800384020000700392020001200399020001000411#VV10.01 558#VV10.01559#52000#Vi?t#T527T#621.8076#^214#T Ngc Hi#Tuyn tp v p n thi Olympic nguyn l my & chi tit my (1999 - 2009)#Ch.b.: T Ngc Hi, L Vn Uyn#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a229tr.^b24cm#K.Vn#TTS ghi: Hi c hc Vit Nam#L Vn Uyn#255977#Gm tp hp nhng v p n thi Olympic nguy n l my v chi tit my t nm 1999 - 2009#Chi tit my#Bi tp# thi#Ch to my#Nguyn l## 00905000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820008000628080005000700010018000750020015000930030 04500108007001800153008000500171009002300176010000500199011001500204039000600219 01300070022502102530023202000150048502000200050002000120052002000120053202000070 0544020001600551#VV10.01646#VV10.01648#VV10.01649#VV10.01647#67000#Vi?t#X550L#6 21.382#^214#Phm Th Ngc Yn#X l tn hiu#Tn hiu - H thng tuyn tnh lc s v DSP#Phm Th Ngc Yn#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a331tr.^b24cm#K.V n#255978#Gii thiu v x l tn hiu. Tn hiu v h thng lin tc. Bin i t n hiu lin tc thnh tn hiu ri rc - khi phc tn hiu. Tn hiu v h th ng ri rc. Php bin i Z. Php bin i Fourier ri rc. Tng quan v lc s. Vi x l tn hiu s#X l tn hiu#H thng tuyn tnh#B vi x l#Tn hiu s #Lc s#Tn hiu s DSP## 00786000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020030000530070014000830080006000970090014001030100 00500117011001500122015004700137039000700184020001100191013000700202021027800209 020001900487001001400506#VV10.01560#VV10.01561#22000#Vi?t#GI-108T#660.6#^214#Gi o trnh cng ngh sinh hc#Nguyn B Lc#^aHu#^ai hc Hu#2009#^a177tr.^b24c m#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#K. Vn#Gio trnh#255979#Trnh by khi nim v cng ngh sinh hc, lch s pht trin cng ngh sinh hc. Ni dung cng ngh sinh hc trong trng trt, trong chn nui. Cng ngh sinh hc v i y t bo v mi trng, cng ngh thc phm, vn nng lng, sn xut m ph m, vt liu, sn xut ho cht#Cng ngh sinh hc#Nguyn B Lc## 00927000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820007000428080005000490020066000540070029001200080006001490090014001550100 00500169011001500174015004700189039000700236020001100243004001800254013000700272 021027700279020001800556020002300574020001700597001001100614#VV10.01562#VV10.015 63#22500#Vi?t#GI-108T#333.72#^214#Gio trnh bo v ti nguyn thin nhin v t nh a dng sinh hc#V Vn Ph, Nguyn Duy Chinh#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a187 tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#K. Vn#Gio trnh#Ti b n ln th 1#255980#Gii thiu nhng kin thc c bn v ti nguyn thin nhin v a dng sinh hc. Ti nguyn thin nhin rng, t, nc, khng kh v khong sn. a dng sinh hc trn th gii v Vit Nam. Cc gii trong h sinh hc nh : gii Monera, gii nm, gii Protista, gii thc vt...#Bo v mi trng#Ti n guyn thin nhin#a dng sinh hc#V Vn Ph## 00880000000000289000450002600110000001900050001118100060001608200040002280800050 00260140007000310010015000380020031000530030011000840070015000950080006001100090 01400116010000500130011001500135015004700150021034300197020001000540020000800550 020001100558039000600569013000700575020000800582#VV10.01564#Vi?t#A100C#428#^214# 14800#ng Ngc Hiu#A course of English literature#Gio trnh#ng Ngc Hiu#^ aHu#^ai hc Hu#2009#^a171tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Cc ch hc ting Anh qua cc tc gi, tc phm vn hc Anh qua cc gia i on t vn hc c - trc Cng nguyn n th k 20 tiu biu nh William Sha kespeare (Romeo and Juliet, Macbeth) ; Jonathan Swift (A Voyage to lilliput) ; D aniel Defoe (The house of Robinson Crusoe) ; Charles Dickens (Coke - town) ; Jam es Joyce (A little cloud)...#Ting Anh#T vng#Gio trnh#K.Vn#255981#Vn hc## 00871000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020047000540030019001010070061001200080006001810090 01400187010000500201011001500206015004700221005001600268039000700284020001500291 004001800306013000700324021020100331020000700532020001000539020000800549#VV10.01 565#VV10.01566#14500#Vi?t#H561D#512.0076#^214#Hng dn n thi tt nghip i h c ngnh Ton#i s - Gii tch#Nguyn Gia nh, Tn Tht Tr, Nguyn Hong, Ng uyn Vn Ton#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a120tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Tru ng tm o to t xa#Nguyn Gia nh#K. Vn#Sch tham kho#Ti bn ln th 1#255 982#Trnh by cc khi nim, cc kt qu v nhng bi tp c bn ca i s i cng nh: nhm, vnh, vnh a thc, mun v trng. Cc kin thc v gii tch gm: hm nhiu bin v phng trnh vi phn#i s#Gii tch#Bi tp## 01085000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020027000490030017000760070051000930080006001440090 01400150010000500164011001500169015004700184005001100231039000700242020001100249 00100150026000400180027501300070029302104270030002000080072702000090073500500150 0744#VV10.01567#VV10.01568#36800#Vi?t#103C#909#^214#i cng lch s th gii #C nhn Tiu hc#Nguyn Vn Tn (ch.b.), L Vn Anh, Phm Hng Vit#^aHu#^ai hc Hu#2010#^a379tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#L V n Anh#K. Vn#Gio trnh#Nguyn Vn Tn#Ti bn ln th 1#255983#Gii thiu lch s th gii c i, trung i phng ng, phng Ty, ng Nam , Ty u. L ch s th gii cn i vi cc cuc cch mng t sn v s xc lp ch ngha t bn, s ra i ca giai cp v sn v phong tro cng nhn trn th gii. Lch s th gii hin i vi hai cuc chin tranh th gii, cuc cch mng khoa hc - k thut, s pht trin ca ch ngha x hi, ch ngha t bn v cc nc th gii th ba#Lch s#Th gii#Phm Hng Vit## 00697000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200060 00318080005000370020036000420070024000780080006001020090014001080100005001220110 01500127015004700142039000700189020001100196013000700207021020400214020001600418 001000900434#VV10.01569#16000#Vi?t#GI-108T#304.2#^214#Gio trnh nhp mn a l nhn vn#L Thng, Nguyn c V#^aHu#^ai hc Hu#2009#^a138tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#K. Vn#Gio trnh#255984#Mt s vn trong phng php lun ca a l nhn vn. Vn dn c, t chc lnh th cn g nghip - nng nghip - du lch v cc dng qun c thnh ph, nng thn. Du l ch v t chc lnh th du lch#a l nhn vn#L Thng## 00646000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370020031000420070018000730080006000910090014000970100005001110110 01500116015004700131039000700178020001100185013000700196021015700203020001400360 001001800374#VV10.01570#VV10.01571#Vi?t#H104S#515#^214#Gio trnh hm s bin s phc#Trng Vn Thng#^aHu#^ai hc Hu#2009#^a120tr.^b24cm#TTS ghi: i h c Hu. Trung tm o to t xa#K. Vn#Gio trnh#255985#Gii thiu s phc, cc hm s bin s phc s cp v cc php bin hnh bo gic, hm gii tch. L thu yt tch phn, l thuyt chui v l thuyt thng d#Hm bin phc#Trng Vn Th ng## 00645000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010016000500020014000660030011000800070016000910080 00600107009001400113010000500127011001500132015004700147021008500194020001000279 020001100289020001900300020001100319039000600330013000700336#VV10.01572#VV10.015 73#13000#Vi?t#TR107L#428#^214#Nguyn Vn Tun#Translation I#Gio trnh#Nguyn V n Tun#^aHu#^ai hc Hu#2009#^a108tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Hng dn luyn k nng dch thut t ting Anh sang ting Vit q ua cc v d c th#Ting Anh#Dch thut#K nng dch thut#Gio trnh#K.Vn#255 986## 00661000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420010018000490020012000670030011000790070018000900080 00600108009001400114010000500128011001500133015004700148021012400195020001000319 020001800329020001100347039000600358013000700364#VV10.01574#VV10.01575#Vi?t#L313 T#428#^214#27000#Bi L Qunh Giao#Listening I#Gio trnh#Bi L Qunh Giao#^aH u#^ai hc Hu#2009#^a241tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Hng dn l thuyt v thc hnh k nng nghe ting Anh vi 22 bi nghe c h ng dn t mi v bi kim tra tr li cu hi#Ting Anh#K nng nghe hiu#Gio trnh#K.Vn#255987## 00774000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200070 00318080005000380020040000430070026000830080006001090090014001150100005001290110 01400134015004700148039000700195020001100202013000700213021020400220020000700424 020001100431020002200442001000900464020001100473#VV10.01576#11500#Vi?t#NGH305C# 910.71#^214#Gio trnh nghin cu a l a phng#L Hunh, Nguyn Minh Tu#^a Hu#^ai hc Hu#2009#^a90tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#K. Vn#Gio trnh#255988#Quan nim, mc ch v ni dung, phng php nghin cu a l a phng. Phng php bin son v ging dy a l a phng the o cu trc ni dung: a l t nhin - dn c, vn ho, x hi - kinh t#a l# a phng#Phng php ging dy#L Hunh#Nghin cu## 01272000000000409000450001900050000018100060000508200110001180800050002200200840 00270030027001110290073001380070090002110220006003010080006003070090014003130100 00500327011001500332005001600347005001700363005001500380005001700395005001600412 03900050042801300070043301501170044000500110055700500130056802102040058102000080 07850200010007930200006008030200011008090200010008200200009008300200014008390200 00900853#Vi?t#T310H#339.509597#^214#Tm hiu chnh sch v thc tin - Nhng ngh in cu v sinh k trong thi k qu #Working papers 2006 - 2008#Understanding policy and practice - studies of livelihoods in transition#Nguyen Van Sanh, Ngu yen Phuong Le, Le Thi Cam Van... ; Bin tp: Bitta Ogle, L c Ngoan#Vol.2#^aHu #^ai hc Hu#2009#^a239tr.^b24cm#Nguyen Van Sanh#Nguyen Phuong Le#Le Thi Cam Van#Nguyen Bach Dang#Ngo Trung Thanh#KVn#255989#TTS ghi: Sida / Sarec supporte d research co-operationn project on sustainable rural development in Vietnam (RD Viet)#Bitta Ogle#L c Ngoan#Gm 11 bo co khoa hc nghin cu v pht trin n ng thn bn vng Vit Nam, cc ch lin quan n: nhng thay i nng th n, nh gi chnh sch v nhn dng ngho i ca ngi dn nng thn...#Kinh t #Nng thn#Ngho#Chnh sch#Thc tin#Vit Nam#Sch song ng#nh gi## 00766000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360010007000410020019000480030008000670070046000750080005001210090 03500126010000500161011001400166012004600180039000600226013000700232006001300239 021014600252020001800398020000900416020001500425019000500440005000700445#VV10.01 577#24000#Vi?t#TH305T#153.9#^214#H Nam#Thin ti tri thc#Test IQ#H Nam ; Ng Minh Vn dch ; Minh ho: Tnbook#^aH.#^aCng ty vn ho ng A ; Dn tr#2010#^ a63tr.^b21cm#Pht trin tr tu tr em. Thin ti nh tui#K.vn#255990#Ng Minh Vn#Gip tr pht trin tri thc, nhn bit nhiu hin tng s vt trong cuc sng, mi trng xung quanh qua nhng tr chi l th quan st hnh v#Ch s th ng minh#Tri thc#Sch thiu nhi#Dch#Tnbook## 00777000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360010007000410020019000480030008000670070046000750080005001210090 03500126010000500161011001400166012004600180039000600226013000700232006001300239 021015700252020001800409020000900427020001500436019000500451005000700456#VV10.01 578#24000#Vi?t#TH305T#153.9#^214#H Nam#Thin ti quan st#Test IQ#H Nam ; Min h ho: Tnbook ; Ng Minh Vn dch#^aH.#^aCng ty Vn ho ng A ; Dn tr#2010#^ a63tr.^b21cm#Pht trin tr tu tr em. Thin ti nh tui#K.vn#255991#Ng Minh Vn#Gip tr pht trin tr thng minh, kh nng t duy v s quan st nhanh nh n, chnh xc qua cc tr chi v hnh, t mu, tm quy lut ca bin i hnh.. .#Ch s thng minh#Quan st#Sch thiu nhi#Dch#Tnbook## 00805000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360010007000410020019000480030008000670070046000750080005001210090 03500126010000500161011001400166012004600180039000600226006001300232013000700245 021018500252020001800437020000900455020001500464019000500479005000700484#VV10.01 579#24000#Vi?t#TH305T#153.9#^214#H Nam#Thin ti ngn ng#Test IQ#H Nam ; Ng Minh Vn dch ; Minh ho: Tnbook#^aH.#^aCng ty Vn ho ng A ; Dn tr#2010#^ a59tr.^b21cm#Pht trin tr tu tr em. Thin ti nh tui#K.vn#Ng Minh Vn#25 5992#Gip tr pht trin ngn ng, kh nng t duy, tr thng minh qua cc tr c hi gii tr l th nh phn bit vt, cch gi tn vt, s vt, hin tn g v tp k chuyn theo tranh#Ch s thng minh#Ngn ng#Sch thiu nhi#Dch#Tnb ook## 00764000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360010007000410020018000480030008000660070046000740080005001200090 03500125010000500160011001400165012004600179039000600225006001300231013000700244 021014600251020000800397020001800405020001500423019000500438005000700443#VV10.01 580#24000#Vi?t#TH305T#153.9#^214#H Nam#Thin ti tr tu#Test IQ#H Nam ; Ng Minh Vn dch ; Minh ho: Tnbook#^aH.#^aCng ty Vn ho ng A ; Dn tr#2010#^a 63tr.^b21cm#Pht trin tr tu tr em. Thin ti nh tui#K.vn#Ng Minh Vn#255 993#Thng qua nhng tr chi ghp hnh, quan st s ging nhau, khc nhau v ho n thnh nhng bc tranh thiu ni dung gip tr pht trin tr tu#Tr tu#Ch s thng minh#Sch thiu nhi#Dch#Tnbook## 00745000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360010007000410020016000480030008000640070046000720080005001180090 03500123010000500158011001400163012004600177039000600223006001300229013000700242 021013100249020001800380020000600398020001500404019000500419005000700424#VV10.01 581#24000#Vi?t#TH305T#153.9#^214#H Nam#Thin ti lgic#Test IQ#H Nam ; Ng Mi nh Vn dch ; Minh ho: Tnbook#^aH.#^aCng ty Vn ho ng A ; Dn tr#2010#^a63 tr.^b21cm#Pht trin tr tu tr em. Thin ti nh tui#K.vn#Ng Minh Vn#25599 4#Thng qua nhng tr chi tm hiu mu sc, hnh dng, s vt hin tng, gip tr pht trin kh nng t duy logic, tr thng minh#Ch s thng minh#Logic#Sc h thiu nhi#Dch#Tnbook## 00778000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360010007000410020019000480030008000670070046000750080005001210090 03500126010000500161011001400166012004600180039000600226006001300232013000700245 02101390025202000070039102000180039802000090041602000150042501900050044000500070 0445#VV10.01582#24000#Vi?t#TH305T#153.9#^214#H Nam#Thin ti sng to#Test IQ# H Nam ; Ng Minh Vn dch ; Minh ho: Tnbook#^aH.#^aCng ty Vn ho ng A ; D n tr#2010#^a63tr.^b21cm#Pht trin tr tu tr em. Thin ti nh tui#K.vn#Ng Minh Vn#255995#Thng qua nhng tr chi phn bit, ghp, t mu, hnh khi, h nh v theo tr tng tng gip tr pht huy s thng minh, t duy sng to#T d uy#Ch s thng minh#Sng to#Sch thiu nhi#Dch#Tnbook## 00724000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360010007000410020018000480030008000660070046000740080005001200090 03500125010000500160011001400165012004600179039000600225006001300231013000700244 02100860025102000180033702000080035502000080036302000150037101900050038600500070 0391#VV10.01583#24000#Vi?t#TH305T#153.9#^214#H Nam#Thin ti ghi nh#Test IQ#H Nam ; Ng Minh Vn dch ; Minh ho: Tnbook#^aH.#^aCng ty Vn ho ng A ; Dn tr#2010#^a63tr.^b21cm#Pht trin tr tu tr em. Thin ti nh tui#K.vn#Ng Minh Vn#255996#Qua nhng tr chi gip tr pht trin tr thng minh, kh nng t duy v tr nh tt#Ch s thng minh#Tr tu#Tr nh#Sch thiu nhi#Dch#Tnbo ok## 00772000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360010007000410020019000480030008000670070046000750080005001210090 03500126010000500161011001400166012004600180039000600226006001300232013000700245 021015600252020000500408020001800413020001500431019000500446005000700451#VV10.01 584#24000#Vi?t#TH305T#153.9#^214#H Nam#Thin ti ton hc#Test IQ#H Nam ; Ng Minh Vn dch ; Minh ho: Tnbook#^aH.#^aCng ty Vn ho ng A ; Dn tr#2010#^ a63tr.^b21cm#Pht trin tr tu tr em. Thin ti nh tui#K.vn#Ng Minh Vn#25 5997#Thng qua hnh thc tr chi gii tr ghp hnh, t, v gip tr ho hng t m hiu, pht trin tr tu tip cn vi mn ton v c kh nng t duy, nh lu #Ton#Ch s thng minh#Sch thiu nhi#Dch#Tnbook## 00707000000000277000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820009000448080005000530010015000580020030000730070015001030080012001180090 01700130010000500147011001500152039000600167013000700173021021400180020000800394 020000900402020000800411020001000419#VV10.01585#VV10.01587#VV10.01586#Vi?t#H513T #915.9741#^214#Hong Tun Ph#Hng thing sng ni Hm Rng#Hong Tun Ph#^aTha nh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a399tr.^b21cm#K.Vn#255998#Gii thiu nhng cnh p gn lin vi nhng s tch, lch s ca Thanh Ho nh: ni Rng, ni Ngc, ch a ni ng Sn, K Dng - Dng X, Di tch ng Sn, ngi Vit c ng Sn, n i Long i, Sng M, Hm Rng#Lch s#a danh#Vn ho#Thanh Ha## 00799000000000337000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820013000448080005000570010017000620020031000790070040001100080012001500090 01700162010000500179011001500184039000600199005000900205005001200214013000700226 02101600023302000170039302000090041002000100041902000040042902000090043302000090 0442020001000451#VV10.01588#VV10.01589#VV10.01590#Vi?t#H104R#895.92208004#^214#N guyn Thnh Huy#Hm Rng cm xc lc rng ng#Nguyn Thnh Huy, Th Vit, Bi X un V#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a116tr.^b21cm#K.Vn#Th Vit#Bi Xun V#255999#Gii thiu nhng bi th, nhng bi ht ca tr, ht vn, nhng bn nh c vit v Hm Rng - Thanh Ho. Tp hp nhng nhn xt, nh gi ca th gii v Hm Rng#Vn hc hin i#Vit Nam#Trng ca#Th#Bi vit#Bn nhc#Thanh Ho## 00674000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010021000510020033000720070021001050080018001260090 02300144010000500167011002500172039000600197013000700203021015500210020000800365 020000700373020000700380020000900387#VV10.01591#VV10.01592#72000#Vi?t#M430A#641 .8#^214#Nguyn Dzon Cm Vn#Mn n c nhiu ngi a thch#Nguyn Dzon Cm V n#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2010#^a239tr., 16tr.nh^b24cm#K.Vn# 256000#Hng dn chun b nguyn liu v cch ch bin cc mn n ngon t g, b , c, tm, mc... v cc mn n truyn thng hay hin i nh pizza, bnh ngt.. .#Ni tr#Nu n#Mn n#Ch bin## 00663000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440010021000510020024000720070021000960080018001170090 02300135010000500158011002800163021016900191020000700360039000700367020000700374 013000700381020000900388#VV10.01593#VV10.01594#Vi?t#N114M#641.8#^214#28000#Nguy n Dzon Cm Vn#52 mn n ngy ch nht#Nguyn Dzon Cm Vn#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Vn ho Si Gn#2010#^a119tr., 4tr.nh mu^b21cm#Gii thiu cch la chn nguyn liu v phng php ch bin 52 mn n ngon, l ming dnh cho ngy cui tun nh: G bp thu, ln om, gi cy, bn riu c, lu b...#Nu n#P.Dung#M n n#256001#Ch bin## 00761000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200040 00348080005000380140007000430010021000500020026000710070021000970080018001180090 02300136010000500159011002800164021022600192020000700418039000700425020000700432 020000900439013000700448020000900455020000700464#VV10.01596#VV10.01595#Vi?t#TH55 2#642#^214#32000#Nguyn Dzon Cm Vn#Thc n ba n hng ngy#Nguyn Dzon C m Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2010#^a139tr., 4tr.nh mu^b21cm #Gii thiu cch chn nguyn liu v phng php thc hin 30 thc n thng dn g, y dng cht nh: trng chin tht, da leo trn chua ngt, tht kho ti u, mc nhi tht xt c, gi xo nm rm, canh tht b hnh rm...#Nu n#P.Dung #Mn n#Thc n#256002#Ch bin#Ba n## 00707000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400140007000450010014000520020015000660070014000810080017000950090 02300112010000500135011001600140021018600156020000900342039000700351020000700358 020001000365012002600375013000700401020000900408#VV10.01597#VV10.01598#Vi?t#CH25 8#294.3#^214#18000d#Thch Nht T#Cht i v u#Thch Nht T#^aTp.H Ch Minh #^aNxb. Vn ho Si Gn#2010#^a 103tr.^b20cm#Tuyn tp cc bi php thoi phn t ch v nghin cu nhng tr ngi v tm l trc ci cht di gc Pht hc, cng nh v nhn qu v nghip ca con ngi trong tin trnh ti sinh#o Pht# P.Dung#Tm l#Con ngi#T sch o Pht ngy nay#256003#Nhn qu## 00661000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470010011000540020023000650070011000880080018000990090 02300117010000500140011001400145021017800159020000700337039000700344020000700351 013000700358020000900365020000900374#VV10.01599#VV10.01600#Vi?t#B100M#641.5593#^ 214#33000#Ngc Hng#30 mn n Thi c sc#Ngc Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2010#^a63tr.^b21cm#Gii thiu chi tit v cch la chn nguyn liu v phng php ch bin 30 mn n ngon, c sc ca Thi Lan nh: sn st chua ngt, tm xt c, cm g luc, g nu ct da...#Nu n#P.Dung#Mn n#25600 4#Thi Lan#Ch bin## 00612000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070044000720220004001160080018001200090 01100138010000500149011001500154012004000169020001800209020001100227020001300238 005000900251005001500260006001200275013000700287019001600294#VV10.01601#15000#V i?t#TH121#895.1#^214#Thn iu hip l#Truyn tranh#Kim Dung, H Thiu Quyn ; Tuyt Nhung dch#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a143tr.^b20cm#Truyn tra nh dnh cho tui trng thnh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Kim Dung #H Thiu Quyn#Tuyt Nhung#256005#Dch Trung Quc## 00984000000000337000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820008000448080005000520020020000570070059000770080012001360090017001480100 00500165011002500170021027700195020000800472039000700480020000300487015007100490 00500110056100500110057200500130058300500150059601300070061102000090061802000090 0627020001000636#VV10.01603#VV10.01604#VV10.01602#Vi?t#L302S#959.741#^214#Lch s x Xun Bi#B.s.: L Xun K, Hong Hng, Phm Mai Anh, Thch Tm Minh#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a 252tr., 9tr.nh^b21cm#Gii thiu tin trnh lch s , qu trnh hnh thnh lng x v phong tro u tranh cch mng ca x Xun B i (huyn Th Xun - thnh ph Thanh Ho) qua cc thi k: khng chin chng Php , khng chin chng M, xy dng v bo v t quc, thc hin ng li i mi ca ng#Lch s#P.Dung#X#TTS ghi: ng u - HND - UBND - UB MTTQ x Xun Bi - huyn Th Xun#L Xun K#Hong Hng#Phm Mai Anh#Thch Tm Minh#256006#Xun Bi#Th Xun#Thanh Ho## 00942000000000349000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820013000448080005000570020016000620070051000780220004001290080012001330090 01700145010000500162011002800167015005400195039000700249013000700256021019700263 02000200046002000170048002000100049702000070050700500140051400500180052800500140 0546005001700560005001500577#VV10.01605#VV10.01606#VV10.01607#Vi?t#L250H#394.269 59741#^214#L hi x Thanh#L Thnh Hiu, Nguyn Ngc Khiu, Trn Th Lin...#T. 1#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a228tr., 4tr.nh mu^b21cm#TTS ghi: Ban qu n l Di tch v Danh thng Thanh Ho#P.Dung#256007#Gii thiu nhng l tc, l hi truyn thng tiu biu phn nh vn ho, tn ngng v tm thc ci ngun c a ngi Thanh Ho nh l hi ng C, l hi Xun Ph, l tc n i, l hi n Sng...#L hi truyn thng#Vn ho dn gian#Thanh Ho#L tc#L Thnh Hiu#Ngu yn Ngc Khiu#Trn Th Lin#Nguyn Xun Lut#Hong Anh Nhn## 00901000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410010012000460020022000580070017000800080012000970090017001090100 00500126011002900131021031700160020000800477039000700485020000300492015007900495 013000700574020001100581020000900592020001000601#VV10.01608#VV10.01609#Vi?t#L302 S#959.741#^214#L Khc Tu#Lch s x Vnh Quang#L Khc Tu b.s.#^aThanh Ho#^a Nxb. Thanh Ho#2010#^a 244tr., 5tr.nh mu^b21cm#Gii thiu v tr a l, iu kin t nhin, qu trnh hnh thnh v truyn thng lch s x Vnh Quang (huyn Vnh Lc - thnh ph Thanh Ho) qua cc thi k: khi ngha dnh chnh quyn, t rong khng chin chng Php, chng M cu nc, trong giai on khi phc kinh t , xy dng XHCN, thc hin cng cuc i mi#Lch s#P.Dung#X#TTS ghi: ng u - HND - UBND - UB MTTQ x Vnh Quang - Vnh Lc - Thanh Ho#256008#Vnh Quang #Vnh Lc#Thanh Ho## 00965000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510010014000560020041000700070059001110080012001700090017001820100 00500199011002600204021026100230020000800491039000700499020000800506020000300514 01500590051700500130057600500170058901300070060602000080061302000080062102000100 0629#VV10.01610#VV10.01611#Vi?t#L302S#324.2597070959741#^214#o Minh Chu#Lch s ng b x Ba nh (1947 - 2009)#B.s.: o Minh Chu (ch.b), Phm Th ng, Tr ng Ngc Phan#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a236tr., 15tr. nh^b21cm#Gii thiu vng t, con ngi v truyn thng lch s x Ba nh (huyn Nga Sn - th nh ph Thanh Ho) qua cc thi k: cch mng thng 8/1945, khng chin chng Ph p, khng chin chng M v trong cng cuc xy dng XHCN, thc hin ng li i mi ca ng#ng b#P.Dung#Lch s#X#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Ba nh - huyn Nga Sn#Phm Th ng#Trng Ngc Phan#256009#Ba nh#Nga Sn#Thanh Ho## 00993000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510020043000560070060000990080012001590090017001710100005001880110 03000193021028200223020000800505020000800513039000700521020001000528015004700538 00500140058500500130059900500140061200500130062601300070063900500160064602000050 0662#VV10.01612#VV10.01613#Vi?t#L302S#324.2597070959741#^214#Lch s ng b tn h Thanh Ho 1975 - 2005#B.s.: Phan Huy Chc (ch.b.), Hu Thch, on Vn Hnh ...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a449tr., 59tr. nh mu^b24cm#Phn nh nh ng hot ng tiu biu ca ng b tnh Thanh Ho giai on 1975-2005 trong vic lnh o nhn dn khc phc hu qu chin tranh, pht trin vn ho x hi, ti n hnh s nghip i mi, kin nh con ng i ln CNXH, thc hin s nghip c ng nghip ho - hin i ho#Lch s#ng b#P.Dung#Thanh Ho#TTS ghi: Ban ch p hnh ng b tnh Thanh Ho#Phan Huy Chc# Hu Thch#on Vn Hnh#o Th C hu#256010#Lng Vnh Lng#Tnh## 00905000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510010007000560020041000630070012001040080012001160090017001280100 00500145011002600150021030700176020000800483039000700491020000800498020000300506 015006000509013000700569020000800576020000900584020001000593#VV10.01614#VV10.016 15#Vi?t#L302S#324.2597070959741#^214#Thu H#Lch s ng b x H Vinh (1954 - 2 009)#Thu H b.s.#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a 208tr., 22tr.nh^b21cm#Gi i thiu truyn thng lch s, vn ho ca ng b x H Vinh ( huyn H Trung - thnh ph Thanh Ho). Phong tro cch mng ca ng b v nhn dn x trong thi k khng chin kin quc, xy dng XHCN, u tranh thng nht t nc, khi ph c v pht trin kinh t, tin hnh cng cuc i mi ton din#ng b#P.Dung#L ch s#X#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x H Vinh - huyn H Trung#256011#H Vinh#H Trung#Thanh Ho## 00699000000000325000450002600110000001900050001101900160001600600190003218100060 00510820006000578080005000630140007000680020020000750030013000950070058001080220 00500166221002600171005001600197005001500213008001800228009001100246010000500257 01100150026201200400027702000180031702000110033502000130034603900070035901300070 0366#VV10.01616#Vi?t#Dch Trung Quc#Nhm Mai Hoa Trang#T121T#895.1#^214#12500# Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.46#Ph cng phin giang giao#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thn h#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#P.Dung#256012## 00631000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070046000690220004001150050009001190050 01700128008001800145009001100163010000500174011001500179012004000194019001600234 006001200250020001800262020001100280020001300291039000600304013000700310#VV10.01 617#15000#Vi?t#H307K#895.1#^214#Hip khch hnh#Truyn tranh#Kim Dung, Lm Nghi p Khnh ; Tuyt Nhung dch#T.5#Kim Dung#Lm Nghip Khnh#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tr#2010#^a135tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Qu c#Tuyt Nhung#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#PDung#256013## 00804000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400140007000450010014000520020017000660030032000830070014001150080 01800129009002300147010000500170011001500175021025400190020001000444039000700454 012002600461013000700487020001100494020000900505#VV10.01618#VV10.01619#Vi?t#TH25 0G#294.3#^214#19000#Thch Nht T#Th gii cc lc#Phn tch ng dng kinh A di #Thch Nht T#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2010#^a131tr.^b20cm#P hn tch kinh A di , nu ln s khc bit cn bn gia php mn Tnh trong kinh A di v php mn Tnh ca cc v T s v Tng ny. Xy dng Tnh nhn gian khi cn sng v vng sinh Tnh sau khi qua i khi tu Tinh theo kinh A di #Kinh Pht#P.Dung#T sch o pht ngy nay#256014#Kinh Adi#o Ph t## 00523000000000277000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020016000410290028000570070012000850080005000970090035001020100 00500137011001400142019000900156020000900165020001400174020001000188039000700198 006000700205012002600212013000700238#VV10.01620#Vi?t#450V#372.21#^214#45000# vt quanh em#First picture words objects#Cm T dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty V n ho ng A#2010#^a48tr.^b26cm#Dch Anh#Mu gio#Sch mu gio#Ting Anh#P.Dun g#Cm T#B lm quen vi ting Anh#256015## 00526000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020026000410290021000670070012000880080005001000090035001050100 00500140011001400145020000900159039000700168013000700175012002600182019000900208 006000700217020001000224020001400234#VV10.01621#45000#Vi?t#V510H#372.21#^214#Vu i hc nhng t u tin#Fun with first words#Cm T dch#^aH.#^aDn tr ; Cng t y Vn ho ng A#2010#^a36tr.^b26cm#Mu gio#P.Dung#256016#B lm quen vi ting Anh#Dch Anh#Cm T#Ting Anh#Sch mu gio## 00520000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410290024000580070012000820080005000940090035000990100 00500134011001400139020000900153039000700162012002600169019000900195006000700204 013000700211020001000218020001400228#VV10.01622#55000#Vi?t#G125B#372.21#^214#G u Bogie hc t#Bogie bear learns words#Cm T dch#^aH.#^aDn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2010#^a56tr.^b27cm#Mu gio#P.Dung#B lm quen vi ting Anh#Dch Anh #Cm T#256017#Ting Anh#Sch mu gio## 00648000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020007000390030013000460070047000590220005001062210017001110050 01800128006000900146006001100155008001700166009002900183010000500212011001500217 01200220023201900140025402000180026802000090028602000130029503900070030801300070 0315#VN10.00555#15000#Vi?t#N109#895.6#^214#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimot o ; Dch: Anh Vit, Khnh Hng#T.34#Lc gp li...!!#Masashi Kishimoto#Anh Vit# Khnh Hng#^aHi Phng ; H.#^aNxb. Hi Phng ; Thng Tn#2009#^a183tr.^b18cm#Dn h cho la tui 13+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung# 256018## 00656000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020007000390030013000460070047000590220005001062210025001110050 01800136006000900154006001100163008001700174009002900191010000500220011001500225 01200220024001900140026202000180027602000090029402000130030303900070031601300070 0323#VN10.00556#15000#Vi?t#N109#895.6#^214#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimot o ; Dch: Anh Vit, Khnh Hng#T.33#Nhim v tuyt mt...!!!#Masashi Kishimoto#A nh Vit#Khnh Hng#^aHi Phng ; H.#^aNxb. Hi Phng ; Thng Tn#2009#^a183tr.^b 18cm#Dnh cho la tui 13+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #P.Dung#256019## 00658000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020007000390030013000460070047000590220005001062210027001110050 01800138006000900156006001100165008001700176009002900193010000500222011001500227 01200220024201900140026402000180027802000090029602000130030503900070031801300070 0325#VN10.00557#15000#Vi?t#N109#895.6#^214#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimot o ; Dch: Anh Vit, Khnh Hng#T.32#Con ng n ch Sasuke!!#Masashi Kishimoto #Anh Vit#Khnh Hng#^aHi Phng ; H.#^aNxb. Hi Phng ; Thng Tn#2009#^a183tr. ^b18cm#Dnh cho la tui 13+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#P.Dung#256020## 00650000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020007000390030013000460070047000590220005001062210019001110050 01800130006000900148006001100157008001700168009002900185010000500214011001500219 01200220023401900140025602000180027002000090028802000130029703900070031001300070 0317#VN10.00558#15000#Vi?t#N109#895.6#^214#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimot o ; Dch: Anh Vit, Khnh Hng#T.31#Tm nim gi gm!!#Masashi Kishimoto#Anh Vi t#Khnh Hng#^aHi Phng ; H.#^aNxb. Hi Phng ; Thng Tn#2009#^a183tr.^b18cm#D nh cho la tui 13+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dun g#256021## 00649000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020007000390030013000460070047000590220005001062210018001110050 01800129006000900147006001100156008001700167009002900184010000500213011001500218 01200220023301900140025502000180026902000090028702000130029603900070030901300070 0316#VN10.00559#15000#Vi?t#N109#895.6#^214#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimot o ; Dch: Anh Vit, Khnh Hng#T.29#Kakashi vs Itachi#Masashi Kishimoto#Anh Vit #Khnh Hng#^aHi Phng ; H.#^aNxb. Hi Phng ; Thng Tn#2009#^a183tr.^b18cm#D nh cho la tui 13+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung #256022## 00662000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020007000390030013000460070047000590220005001062210015001110050 01800126006000900144006001100153008001700164009004500181010000500226011001500231 01200220024601900140026802000180028202000090030002000130030903900070032201300070 0329#VN10.00560#15000#Vi?t#N109#895.6#^214#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimot o ; Dch: Anh Vit, Khnh Hng#T.23#Him nguy...!!#Masashi Kishimoto#Anh Vit#Kh nh Hng#^aHi Phng : H.#^aNxb. Hi Phng ; Thng tn^bNxb. Hi Phng#2009#^a18 3tr.^b18cm#Dnh cho la tui 13+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung#256023## 00648000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020007000390030013000460070047000590220005001062210017001110050 01800128006000900146006001100155008001700166009002900183010000500212011001500217 01200220023201900140025402000180026802000090028602000130029503900070030801300070 0315#VN10.00561#15000#Vi?t#N109#895.6#^214#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimot o ; Dch: Anh Vit, Khnh Hng#T.20#Naruto vs Sasuke#Masashi Kishimoto#Anh Vit# Khnh Hng#^aHi Phng ; H.#^aNxb. Hi Phng ; Thng Tn#2009#^a183tr.^b18cm#Dn h cho la tui 13+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung# 256024## 00529000000000289000450002600110000002000170001102000090002802000130003700500090 00500140007000590190005000661810006000710820006000778080005000830020016000880030 01300104007000900117022000400126008000500130009001100135010000500146011003200151 012002900183039000600212019001400218013000700232#VN10.00562#Vn hc hin i#Hn Quc#Truyn tranh#Na Haran#14000#Vi?t#C107C#895.7#^214#Cnh ca ma h#Truyn tranh#Na Haran#T.3#^aH.#^aThi i#2009#^a159tr.^bTrn b 8 tp. - 18cm#Truyn d nh cho la tui 17+#PDung#Dch Hn Quc#256025## 00525000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020017000340030013000510070014000640220004000780080005000820090011000870100 00500098011003300103005001400136013000700150019001400157020001800171020000900189 020001300198039000700211012002900218#VN10.00563#14000#Vi?t#895.7#^214#Long phi bt bi#Truyn tranh#Moon Jung Hoo#T.1#^aH.#^aThi i#2009#^a188tr.^bTrn b 23 tp. - 18cm#Moon Jung Hoo#256026#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truy n tranh#P.dung#Truyn dnh cho la tui 17+## 00458000000000253000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280190005000350020015000400030013000550070031000680220005000990050015001040060 00900119008001800128009001100146010000500157011001500162019001400177039000600191 013000700197#VN10.00564#H103L#895.6#^214#14000#Vi?t#Hajime l s 1#Truyn tranh #Watanabe Taeko ; Minh Hu dch#T.12#Watanabe Taeko#Minh Hu#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2010#^a185tr.^b18cm#Dch Nht Bn#PDung#256027## 00576000000000301000450002600110000000500140001102000180002502000090004302000130 00520390007000650140007000720190005000791810006000840820006000908080005000960020 01900101003001300120007002600133022000500159006000500164008001800169009001100187 010000500198011001500203019001400218012003500232013000700267#VN10.00565#Marimo R agawa#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung#14000#Vi?t#125T#895.6#^21 4#u trng rc la#Truyn tranh#Marimo Ragawa ; Nana dch#T.20#Nana#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2010#^a203tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#256028## 00480000000000265000450002600110000001900050001118100060001608200090002280800050 00310140007000360010011000430020016000540030012000700070016000820080018000980090 01100116010000500127011001500132020001200147020001800159039000700177012001400184 013000700198020000900205#VN10.00566#Vi?t#A103B#895.9223#^214#22000#Thanh Bnh#A i bit kt bn#Truyn ngn#Thanh Bnh b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a1 59tr.^b19cm#Truyn ngn#Vn hc thiu nhi#P.Dung#M k b nghe#256029#Vit Nam## 00479000000000265000450002600110000001900050001118100060001608200090002280800050 00310140007000360010011000430020015000540030012000690070016000810080018000970090 01100115010000500126011001500131020001200146020001800158039000700176012001400183 013000700197020000900204#VN10.00567#Vi?t#M118T#895.9223#^214#22000#Thanh Bnh#M t tri t m#Truyn ngn#Thanh Bnh b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a15 9tr.^b19cm#Truyn ngn#Vn hc thiu nhi#P.Dung#M k b nghe#256030#Vit Nam## 00483000000000265000450002600110000001900050001118100070001608200090002380800050 00320140007000370010011000440020019000550030012000740070016000860080018001020090 01100120010000500131011001400136020001200150020001800162039000700180012001400187 013000700201020000900208#VN10.00568#Vi?t#C430-O#895.9223#^214#22000#Thanh Bnh# Con ong i d tic#Truyn ngn#Thanh Bnh b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010 #^a159tr^b19cm#Truyn ngn#Vn hc thiu nhi#P.Dung#M k b nghe#256031#Vit Na m## 00605000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070036000810220005001170050017001220060 01200139008001800151009001100169010000500180011001500185012003500200019001400235 020001800249020000900267020001300276039000700289013000700296#VN10.00569#13000#V i?t#B314A#895.7#^214#Bitagi - anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; H Th Bnh dch#T.15#Choe Byeong Yeol#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2010#^a160tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc th iu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#P.dung#256032## 00659000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070046000900220005001362210 02200141005001500163006001100178006001100189008001700200009002900217010000500246 01100150025101900140026602000180028002000090029802000130030703900060032001300070 0326#VN10.00570#15000#Vi?t#H407T#895.6#^214#Hong t tennis#Truyn tranh#The pr ince of tennis#Takeshi Konomi ; Dch: Nga Phng, Anh Nguyn#T.23#K lut ca i Rikka#Takeshi Konomi#Nga Phng#Anh Nguyn#^aH. ; Hi Phng#^aThng Tn ; Nxb. Hi Phng#2009#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn t ranh#PDung#256033## 00657000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070046000900220005001362210 02000141005001500161006001100176006001100187008001700198009002900215010000500244 01100150024901900140026402000180027802000090029602000130030503900060031801300070 0324#VN10.00571#15000#Vi?t#H407T#895.6#^214#Hong t tennis#Truyn tranh#The pr ince of tennis#Takeshi Konomi ; Dch: Nga Phng, Anh Nguyn#T.24#B i vng tr li#Takeshi Konomi#Nga Phng#Anh Nguyn#^aH. ; Hi Phng#^aThng Tn ; Nxb. H i Phng#2009#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#PDung#256034## 00652000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070046000900220005001362210 01500141005001500156006001100171006001100182008001700193009002900210010000500239 01100150024401900140025902000180027302000090029102000130030003900060031301300070 0319#VN10.00572#15000#Vi?t#H407T#895.6#^214#Hong t tennis#Truyn tranh#The pr ince of tennis#Takeshi Konomi ; Dch: Nga Phng, Anh Nguyn#T.22#Ryoma tnh ng #Takeshi Konomi#Nga Phng#Anh Nguyn#^aH. ; Hi Phng#^aThng Tn ; Nxb. Hi Ph ng#2009#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#PD ung#256035## 00664000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070046000900220005001362210 02700141005001500168006001100183006001100194008001700205009002900222010000500251 01100150025601900140027102000180028502000090030302000130031203900060032501300070 0331#VN10.00573#15000#Vi?t#H407T#895.6#^214#Hong t tennis#Truyn tranh#The pr ince of tennis#Takeshi Konomi ; Dch: Nga Phng, Anh Nguyn#T.21#Bc chy mi ca Kikumaru#Takeshi Konomi#Nga Phng#Anh Nguyn#^aH. ; Hi Phng#^aThng Tn ; Nxb. Hi Phng#2009#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tru yn tranh#PDung#256036## 00656000000000325000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280190005000350020016000400030013000560290021000690070046000900220005001362210 01900141005001500160006001100175006001100186008001700197009002900214010000500243 01100150024801900140026302000180027702000090029502000130030403900060031701300070 0323#VN10.00574#H407T#895.6#^214#15000#Vi?t#Hong t tennis#Truyn tranh#The pr ince of tennis#Takeshi Konomi ; Dch: Nga Phng, Anh Nguyn#T.20#Seigaku vs Rok kaku#Takeshi Konomi#Nga Phng#Anh Nguyn#^aH. ; Hi Phng#^aThng Tn ; Nxb. H i Phng#2009#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tran h#PDung#256037## 00658000000000325000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280190005000350020016000400030013000560290021000690070046000900220005001362210 02100141005001500162006001100177006001100188008001700199009002900216010000500245 01100150025001900140026502000180027902000090029702000130030603900060031901300070 0325#VN10.00575#H407T#895.6#^214#15000#Vi?t#Hong t tennis#Truyn tranh#The pr ince of tennis#Takeshi Konomi ; Dch: Nga Phng, Anh Nguyn#T.19#Chuyn i ca Tezuka#Takeshi Konomi#Nga Phng#Anh Nguyn#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2009#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tr anh#PDung#256038## 00652000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070046000900220005001362210 01600141005001500157006001100172006001100183008001700194009002900211010000500240 01100150024501900140026002000180027402000090029202000130030103900050031401300070 0319#VN10.00576#15000#Vi?t#H407T#895.6#^214#Hong t tennis#Truyn tranh#The pr ince of tennis#Takeshi Konomi ; Dch: Nga Phng, Anh Nguyn#T.18#Qun t ch b i#Takeshi Konomi#Nga Phng#Anh Nguyn#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi P hng#2009#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H .H#256039## 00654000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560290021000690070046000900220005001362210 01800141005001500159006001100174006001100185008001700196009002900213010000500242 01100150024701900140026202000180027602000090029402000130030303900050031601300070 0321#VN10.00577#15000#Vi?t#H407T#895.6#^214#Hong t tennis#Truyn tranh#The pr ince of tennis#Takeshi Konomi ; Dch: Nga Phng, Anh Nguyn#T.11#im bo ging t#Takeshi Konomi#Nga Phng#Anh Nguyn#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2009#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #H.H#256040## 00655000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020007000390030013000460070047000590220005001062210026001110050 01800137006000900155006001100164008001700175009002900192010000500221011001500226 01200220024101900140026302000180027702000090029502000130030403900050031701300070 0322#VN10.00578#15000#Vi?t#N109#895.6#^214#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimot o ; Dch: Anh Vit, Khnh Hng#T.45#Chin trng lng l...!!#Masashi Kishimoto# Anh Vit#Khnh Hng#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2009#^a183tr.^ b18cm#Dnh cho la tui 13+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tran h#H.H#256041## 00636000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020007000390030013000460070047000590220005001062210007001110050 01800118006000900136006001100145008001700156009002900173010000500202011001500207 01200220022201900140024402000180025802000090027602000130028503900050029801300070 0303#VN10.00579#15000#Vi?t#N109#895.6#^214#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimot o ; Dch: Anh Vit, Khnh Hng#T.36#i 10#Masashi Kishimoto#Anh Vit#Khnh Hng #^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2009#^a183tr.^b18cm#Dnh cho la tui 13+#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H#256042## 00616000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020007000390030013000460070047000590220005001062210021001110050 01800132006000900150006001100159008001700170009002900187010000500216011001500221 019001400236020001800250020000900268020001300277039000500290013000700295#VN10.00 580#15000#Vi?t#N109#895.6#^214#Naruto#Truyn tranh#Masashi Kishimoto ; Dch: An h Vit, Khnh Hng#T.35#Nhm hai ngi mi!!#Masashi Kishimoto#Anh Vit#Khnh H ng#^aH. ; Hi Phng#^aThng tn ; Nxb. Hi Phng#2009#^a183tr.^b18cm#Dch Nht B n#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H#256043## 00678000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820013000408080005000530010011000580020024000690070016000930080012001090090 01700121010000500138011001400143021014400157020000400301020001800305020000700323 020000900330020003700339039000500376013000700381#VN10.00581#VN10.00582#13000#Vi ?t#L250D#959.70272092#^214#L Xun K#L D Tng Ho Hong #L Xun K b.s.#^a Thanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a40tr.^b19cm#Gii thiu vi nt v cuc i vua L D Tng, cc hong t v cng cha Vua sinh. Nghi tit v vic pht dn ca cc v vua thi L Trung Hng#Vua#Lch s trung i#Nh L#Vit Nam#L D Tng, Vua, 1680-1731, Vit Nam#H.H#256044## 00724000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00411810006000460820006000528080005000580010013000630020050000760290024001260070 05400150022000400204008001800208009002300226010000500249011001500254021005600269 02000100032502000120033500600110034700600150035803900050037301300070037800500130 0385#VV10.01623#VV10.01624#VV10.01625#110000#Vi?t#L527K#428.3#^214#Jolley, Paul #Luyn k nng Ni ting Anh cho ngi bt u hc#Speak out for beginners#Paul Jolley ch.b. ; Dch : L Huy Lm, Phm Vn Thun#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp . H Ch Minh#2009#^a247tr.^b23cm#Gm cc bi luyn k nng ni ting Anh trnh s cp#Ting Anh#K nng ni#L Huy Lm#Phm Vn Thun#H.H#256045#Jolley, Pa ul## 00748000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010015000440020022000590070045000810080018001260090023001440100 00500167011002900172021011600201020000900317020000600326020000900332020000900341 020004700350039000500397013000700402019000500409006000900414006001100423#VV10.01 626#VV10.01627#Vi?t#B102A#294.3#^214#Amakuki Sessan#Bch n Thin nh ca#Amakuk i Sessan ; Dch : Hnh Hu, Thun Bch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh# 2010#^a223tr., 1tr. nh mu^b21cm#Gii thiu vi nt v cuc i v s nghip c a thin s Bch n Hu Hc v phn tch cc bi Thin nh ca ca ng#Thin s#T hin#o Pht#Nht Bn#Bch n Hu Hc, Thin s, 1685-1768, Nht Bn#H.H#25604 6#Dch#Hnh Hu#Thun Bch## 00660000000000265000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290010011000340020013000450030011000580070043000690080018001120090023001300100 00500153011001500158021016700173020000900340020000800349006001900357039000500376 013000700381020000600388#VV10.01628#Vi?t#CH556#294.3#^214#Huyn Gic#Chng o ca#Ging lun#Huyn Gic ; Thch Thng Phng dch ging#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Tp. H Ch Minh#2010#^a388tr.^b21cm#Tp hp nhng li ging v tc phm "Chng o ca" ca Thin s Huyn Gic i ng v ni dung chng nghim ni tm - m t kinh nghim t o ca hnh gi nh Thin#o Pht#Gio l#Thch Thng Phng #H.H#256047#Thin## 00554000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360010012000410020051000530070012001040080018001160090023001340100 00500157011001400162021008900176020000700265020000700272020000900279039000500288 013000700293#VV10.01629#38000#Vi?t#CH311M#641.8#^214#Qunh Hng#92 mn hp mu i, xt tng v xng khi dinh dng#Qunh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a96tr.^b20cm#Gii thiu nguyn liu, cch ch bin 92 mn hp mu i, xt tng v xng khi dinh dng#Nu n#Mn n#Ch bin#H.H#256048## 00533000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360010012000410020019000530070012000720080018000840090023001020100 00500125011001400130021007900144020000700223020000700230020000900237039000500246 020000900251013000700260#VV10.01630#38000#Vi?t#CH311M#641.8#^214#Qunh Hng#92 mn trn d lm#Qunh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a96t r.^b20cm#Gii thiu nguyn liu, cch ch bin 92 mn trn t rau qu, tht, hi sn...#Nu n#Mn n#Ch bin#H.H#Mn trn#256049## 00632000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010012000520020027000640070012000910080018001030090 02300121010000500144011001400149021014800163020000700311020000700318020000900325 039000500334020000800339013000700347#VV10.01632#VV10.01631#38000#Vi?t#CH311M#64 1.8#^214#Qunh Hng#92 mn hm giu dinh dng#Qunh Hng#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a96tr.^b20cm#Hng dn chn nguyn liu v phng ph p ch bin 92 mn hm dinh dng: trc sinh nhi tht, g hm khoai mn v ht d , li vt hm bch lc...#Nu n#Mn n#Ch bin#H.H#Mn hm#256050## 00592000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010012000520020023000640070012000870080018000990090 02300117010000500140011001400145021007200159020000700231020000700238020000900245 039000500254020000800259020000800267020000800275013000700283#VV10.01633#VV10.016 34#38000#Vi?t#CH311M#641.8#^214#Qunh Hng#92 mn kho - hp - xo#Qunh Hng# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a96tr.^b20cm#Hng dn chn nguy n liu v phng php ch bin 92 mn kho, hp, xo#Nu n#Mn n#Ch bin#H.H# Mn kho#Mn hp#Mn xo#256051## 00930000000000397000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820006000528080005000580020023000630030026000860070079001120080 01800191009002300209010000500232011001500237012001800252020002000270020000900290 00500150029900500200031403900050033401300070033901900050034600500170035102000110 0368005001000379005001400389006000900403006000800412006001100420021010100431#VV1 0.01635#VV10.01637#VV10.01636#30000#Vi?t#TH550T#650.1#^214#Th thch nhng c m#Hnh trnh ca thnh cng#Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Dahlynn McKowen. .. ; Bin dch: Trung An...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a183t r.^b21cm#Ht ging tm hn#B quyt thnh cng#Th gii#Canfield, Jack#Hansen, M ark Victor#H.H#256052#Dch#McKowen, Dahlynn#Doanh nhn#Hill, Tom#Gardner, John# Trung An#An Bnh#Vng Long#Gii thiu vi nt v cuc i v con ng thnh c ng ca mt s doanh nhn thnh t trn th gii## 00529000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820004000528080005000560010017000610020025000780070033001030080 00500136009001300141010000500154011001500159020001600174020000500190020001200195 006001000207039000500217013000700222019001000229#VV10.01638#VV10.01640#VV10.0163 9#44000#Vi?t#NG558T#843#^214#Dumas, Alexandre#Ngi thy dy nh kim#Alexandr e Dumas ; on Don dch#^aH.#^aThanh nin#2010#^a310tr.^b21cm#Vn hc cn i#P hp#Tiu thuyt#on Don#H.H#256053#Dch Php## 00886000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200080 00308080005000380010017000430020017000600030029000770070040001060080031001460090 04900177010000500226011001500231021018200246020000900428020000800437020001100445 02000110045602000110046702000100047800600160048803900050050401300070050901900160 0516020001600532#VV10.01641#50000#Vi?t#CH125G#338.951#^214#Trng Thng Hu#Ch u Giang c s#S thc tnh ca phng ng#Trng Thng Hu ; Dng Ngc Dng d ch#^aTp. H Ch Minh ; Trung Quc#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Nxb. Truyn b Ng Ch u#2009#^a146tr.^b23cm#Tng quan v lch s, vn ho, x hi v kinh t trn lu vc Chu Giang v nhng ci cch bin i to ln ti khu vc ny vi im t p h l c khu kinh t Thm Quyn (Thm Trn)#Ci cch#Kinh t#Trung Quc#Chu Gi ang#Thm Quyn#Thm Trn#Dng Ngc Dng#H.H#256054#Dch Trung Quc#c khu kin h t## 00961000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380010017000430020017000600030039000770070056001160080031001720090 04900203010000500252011001500257021020500272020000800477020001100485020001100496 02000090050700500150051603900050053101900160053602000090055200600160056101300070 0577020001600584020001100600#VV10.01642#60000#Vi?t#K600T#338.0951#^214#Triu Kh i Chnh#K tch Ph ng#30 nm pht trin kinh t Trung Quc#Triu Khi Chn h, Thiu Dc ng ; Dng Ngc Dng dch#^aTp. H Ch Minh ; Trung Quc#^aNxb. T p. H Ch Minh ; Nxb. Truyn b Ng Chu#2010#^a183tr.^b23cm#Gii thiu bi cnh lch s, cc chnh sch, tin trnh v nhng thnh tu trong qu trnh pht tri n khu cng nghip, khu th mi Ph ng, Thng Hi trong sut 30 nm ci c ch v m ca Trung Quc#Kinh t#Trung Quc#Thng Hi#Ph ng#Thiu Dc ng# H.H#Dch Trung Quc#Ci cch#Dng Ngc Dng#256055#Khu cng nghip#Khu th# # 00737000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200080 00298080005000370010012000420020041000540070062000950080031001570090026001880100 00500214011001500219021009800234020000800332020001100340039000500351019001600356 020000900372020001100381006002000392005001600412013000700428#VV10.01643#65000#V i?t#458P#330.951#^214#Ng Hiu Ba#t ph kinh t Trung Quc (1978-2008)#Ng Hiu Ba ; Nguyn Th Thu Hng dch ; Dng Ngc Dng h..#^aTp. H Ch Minh ; Tr ung Quc#^aNxb. Tp. H Ch Minh...#2010#^a203tr.^b23cm#Tm lc nhng c trng c bn ca qu trnh ci cch Trung Quc trong 30 nm t 1978 n 2008#Kinh t #Trung Quc#H.H#Dch Trung Quc#Ci cch#Pht trin#Nguyn Th Thu Hng#Dng N gc Dng#256056## 00821000000000337000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820006000418080005000470020021000520290012000730070050000850080018001350090 04700153010000500200011001500205021014200220020000300362020000900365020000700374 02000080038102000160038902000130040500500150041803900050043301300070043801900160 0445005002200461#VV10.01644#VV10.01645#158000#Vi?t#C120N#646.7#^214#Cm nang ch m sc da#Skin beauty#Tp ch Hn Vi ch.b. ; Cng ty Nhn Tr Vit dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2010#^a159tr.^b22cm#Gi i thiu phng php s dng sn phm dng da, lm sch da nhn, chm sc da kh , ra mt, chng nhn ng cch... chm sc da hiu qu#Da#Chm sc#Ph n#L m p#V sinh c nhn#Sch tra cu#Tp ch Hn Vi#H.H#256057#Dch Trung Quc#C ng ty Nhn Tr Vit## 00502000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020012000410030005000530220004000582210002000620080018000640090 05000082010000500132011001400137012003300151020001700184039000500201013000700206 020000900213020001400222#VL10.00156#25000#Vi?t#S111T#372.21#^214#600 ch Hn#fM W#T.1#f#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#201 0#^a29tr.^b27cm#T sch bit ni. Bt thng minh#Ting Trung Quc#H.H#256058#M u gio#Sch mu gio## 00475000000000265000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020012000410030005000530220004000582210002000620080018000640090 02300082010000500105011001400110012003300124020001700157039000500174013000700179 020000900186020001400195#VL10.00157#Vi?t#S111T#372.21#^214#25000#600 ch Hn#fM W#T.2##^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a29tr.^b27cm#T sch bi t ni. Bt thng minh#Ting Trung Quc#H.H#256059#Mu gio#Sch mu gio## 00502000000000265000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020012000410030005000530220004000582210002000620080018000640090 05000082010000500132011001400137012003300151020001700184039000500201013000700206 020000900213020001400222#VL10.00158#Vi?t#S111T#372.21#^214#25000#600 ch Hn#fM W#T.3#M#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#201 0#^a29tr.^b27cm#T sch bit ni. Bt thng minh#Ting Trung Quc#H.H#256060#M u gio#Sch mu gio## 00502000000000265000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020012000410030005000530220004000582210002000620080018000640090 05000082010000500132011001400137012003300151020001700184039000500201013000700206 020000900213020001400222#VL10.00159#Vi?t#S111T#372.21#^214#25000#600 ch Hn#fM W#T.4#[#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#201 0#^a29tr.^b27cm#T sch bit ni. Bt thng minh#Ting Trung Quc#H.H#256061#M u gio#Sch mu gio## 00502000000000265000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020012000410030005000530220004000582210002000620080018000640090 05000082010000500132011001400137012003300151020001700184039000500201013000700206 020000900213020001400222#VL10.00160#Vi?t#S111T#372.21#^214#25000#600 ch Hn#fM W#T.5##^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#201 0#^a29tr.^b27cm#T sch bit ni. Bt thng minh#Ting Trung Quc#H.H#256062#M u gio#Sch mu gio## 00502000000000265000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020012000410030005000530220004000582210002000620080018000640090 05000082010000500132011001400137012003300151020001700184039000500201013000700206 020000900213020001400222#VL10.00161#Vi?t#S111T#372.21#^214#25000#600 ch Hn#fM W#T.6#P#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn vn#201 0#^a29tr.^b27cm#T sch bit ni. Bt thng minh#Ting Trung Quc#H.H#256063#M u gio#Sch mu gio## 00729000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340010017000390020031000560070017000870040008001040080005001120090 01100117010000500128011001500133015007300148021014900221020001000370020002200380 020001600402020000900418039000500427013000700432#VL10.00162#65000#Vi?t#TH308K#7 25#^214#Nguyn Minh Thi#Thit k kin trc cng nghip#Nguyn Minh Thi#Ti bn #^aH.#^aXy dng#2010#^a235tr.^b27cm#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. T rng i hc Xy dng H Ni#Mt s kin thc c bn v thit k kin trc cc cng trnh cng nghip, x nghip, nh v thit k cu to kin trc nh v cng trnh cng nghip#Kin trc#Kin trc cng nghip#Nh cng nghip#Thit k#H.H #256064## 00647000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350010012000400020033000520070012000850040008000970080005001050090 01100110010000500121011001500126021017100141020000900312020000600321020001200327 020001800339039000500357013000700362#VL10.00163#58000#Vi?t#X550L#624.1#^214#Ngu yn Uyn#X l nn t yu trong xy dng#Nguyn Uyn#Ti bn#^aH.#^aXy dng#20 10#^a209tr.^b27cm#Mt s kin thc c bn v cc c trng a k thut ca t yu v nn t yu, x l nn t yu bng cc bin php kt cu, gia c nhn t o nn t yu trong xy dng#Xy dng#X l#Nn t yu#K thut xy dng#H.H#2 56065## 00791000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340010015000390020028000540070038000820040008001200080005001280090 01100133010000500144011001500149021027500164020000700439020000900446020000800455 020001000463006001600473039000500489013000700494#VL10.00164#42000#Vi?t#TH308K#7 10#^214#Kim Qung Qun#Thit k th c minh ho#Kim Qung Qun ; ng Thi Ho ng dch#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2010#^a152tr.^b27cm#Trnh by nhng vn c b n ca th v thit k th: phm vi v c trng, ngun gc v l lun, nh n t v nguyn tc, qu trnh v kt qu, khai thc v qun l, cnh quan v kh ng gian, ng thi gii thiu mt s v d thc t v quy chun thit k th ca M# th#Thit k#Qun l#Qui hoch#ng Thi Hong#H.H#256066## 00806000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340010017000390020069000560070040001250040008001650080005001730090 01100178010000500189011001400194021020900208020000900417020000900426020000900435 020001800444020001600462005001400478039000500492013000700497#VL10.00165#27000#V i?t#TH308K#690#^214#Nguyn nh Thm#Thit k bin php k thut thi cng lp gh p nh cng nghip 1 tng#Nguyn nh Thm (ch.b)., T Thanh Bnh#Ti bn#^aH.#^ aXy dng#2010#^a89tr.^b27cm#c im c bn ca cng tc thit k bin php k thut thi cng lp ghp nh cng nghip mt tng. Phn tch c im cng trnh, thng k cu kin, xc nh cc thng s cu lp, chn phng n lp ghp...#Th it k#Xy dng#Lp ghp#K thut xy dng#Nh cng nghip#T Thanh Bnh#H.H#25 6067## 00907000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340010013000390020042000520070013000940080005001070090011001120100 00500123011001500128015003400143021036400177020001300541020000700554020001800561 020001000579020001600589039000500605013000700610#VL10.00166#45000#Vi?t#CH502B#6 24#^214#H Ngc Hng#Chun b k thut t ai xy dng th#H Ngc Hng#^aH. #^aXy dng#2010#^a168tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Xy dng#Trnh by nhn g bin php chun b k thut ci to cc iu kin t nhin ca khu t nhm p ng cc yu cu cho mc ch lp quy hoch xy dng th: nh gi t a i, la chn t xy dng th, quy hoch chiu cao, thot nc mt, h nc ng m, bo v khu vc xy dng khi b ngp lt, phng chng trt, mng xi, dng bn hc ngm, ng t...#t xy dng# th#K thut xy dng#Qui hoch#X y dng th#H.H#256068## 00781000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200040 00318080005000350010014000400020029000540070037000830040008001200080005001280090 01100133010000500144011001500149021029200164020000900456020001800465020001100483 005001400494013000700508#VL10.00167#72000#Vi?t#GI-108T#691#^214#Phan Th Vinh#G io trnh vt liu xy dng#Phan Th Vinh (ch.b.), Trn Hu Bng#Ti bn#^aH.#^a Xy dng#2010#^a270tr.^b27cm#Trnh by cc c tnh k thut ca vt liu xy d ng. Tng quan v vt liu thin nhin, vt liu gm xy dng, cc loi cht k t dnh v c, b tng dng cht kt dnh v c, va xy dng, g v vt liu g , cht kt dnh hu c, btng atfan, thp xy dng, vt liu thu tinh xy dng #Xy dng#Vt liu xy dng#Gio trnh#Trn Hu Bng#256069## 01038000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340010014000390020044000530070030000970040008001270080005001350090 01100140010000500151011001500156015004200171021041500213020000900628020001100637 020001800648020002000666020001100686005001500697039000500712013000700717#VL10.00 168#56000#Vi?t#TR106T#690#^214#Phm Vit Anh#Trang thit b k thut cng trnh xy dng#Phm Vit Anh, Nguyn Lan Anh#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2010#^a205tr.^b2 7cm#TTS ghi: Trng i hc Kin trc H Ni#Tng quan v trang thit b k thu t cng trnh xy dng. Khi nim chung v nh hng ca cc h thng trang thi t b k thut cng trnh vi thit k kin trc. H thng cp v thot nc cng trnh. H thng in trong nh - thu li chng st. H thng phng chy cha ch y. H thng iu ho khng kh v thng gi. Thang my. H thng in t tin h c cng trnh v mt s h thng trang thit b k thut khc#Xy dng#Cng trnh #Thit b k thut#Cng trnh xy dng#Gio trnh#Nguyn Lan Anh#H.H#256070## 00652000000000265000450002600110000001400080001101900050001918100060002408200060 00308080005000360010016000410020040000570070031000970080005001280090011001330100 00500144011001500149021017200164020001000336020000800346020000900354020001100363 039000500374013000700379#VL10.00169#120000#Vi?t#H466T#720.1#^214#ng Thi Hon g#Hp tuyn l lun v ph bnh kin trc#ng Thi Hong b.s., tng hp#^aH.#^a Xy dng#2010#^a279tr.^b27cm#Tp hp cc bi vit v nhng vn l lun v ph bnh kin trc hin i v ng i. Gii thiu cc tro lu, ch ngha v cc b mn, cc ngnh hc mi ca kin trc#Kin trc#L lun#Ph bnh#Gio trnh#H .H#256071## 00556000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200070 00318080005000380020040000430030052000830070021001350080006001560090014001620100 00500176011001500181020000800196020001900204020002000223020001400243005002100257 039000500278013000700283#VL10.00170#45000#Vi?t#GI-103N#540.76#^214#Gii nhanh 1 8 b thi trc nghim ho#Gii thiu cc cch gii nhanh - th d minh ho...# Nguyn Phc Ho Tn#^aHu#^ai hc Hu#2009#^a253tr.^b27cm#Ho hc# thi trc nghim#Ph thng trung hc#Sch c thm#Nguyn Phc Ho Tn#H.H#256072## 01112000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200070 00308080005000370020120000420030017001620290112001790080005002910090011002960100 00500307011001400312015002200326021033200348020002000680020002000700020001800720 020000900738039000500747013000700752020002300759020002800782#VL10.00171#15000#V i?t#QU600C#624.02#^214#Quy chun k thut quc gia v phn loi, phn cp cng t rnh xy dng dn dng, cng nghip v h tng k thut thi#2009/BXD = Vietn# Vietnam building code on classifications and grading of civil and industrial bui lding and urban infrastructures#^aH.#^aXy dng#2009#^a27tr.^b31cm#TTS ghi: B Xy dng#Gii thiu mt s quy chun nh nc v cc quy nh phn loi v phn cp i vi cng trnh dn dng, cng trnh cng nghip v cng trnh h tng k thut th; phm vi iu chnh v i tng p dng trong Quy chun k thut quc gia v phn loi, phn cp cng trnh xy dng dn dng, cng nghip v h tng k thut th#Cng trnh dn dng#Tiu chun nh nc#K thut xy dng#V it Nam#H.H#256073#Cng trnh cng nghip#Cng trnh h tng k thut## 00970000000000289000450001900050000018100060000508200180001180800050002900200400 00340070039000740080018001130090023001310100005001540110030001590150100001890210 30100289020000800590020000800598020000300606020000900609020000800618020001100626 005001700637039000500654013000700659001001400666#Vi?t#L302S#324.2597070959774#^2 14#Lch s ng b x Hng Ho (1976-2005)#B.s. : Trnh Mai Lam, Nguyn Vn Ngo n#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a175tr., 8 tr. nh mu^b21cm#T TS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b x Hng Ho, huyn Bn Ct , tnh Bnh Dng#Gii thiu vi nt v vng t v con ngi Hng Ho. Tin tr nh xy dng ng v Chnh quyn, on th ca x t nm 1976 n nm 1986. Qu t rnh ng b v nhn dn Hng Ho thc hin ng li i mi ca ng, thc hi n cng nghip ho - hin i ho theo nh hng XHCN t nm 1986 n nm 2005#L ch s#ng b#X#Hng Ho#Bn Ct#Bnh Dng#Nguyn Vn Ngon#H.H#256074#Trnh Mai Lam## 00953000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820004000628080005000660010016000710020048000870070 01600135022000400151008000500155009002300160010000500183011001500188015007400203 01300070027700500160028402102700030002000100057002000080058002000070058802000090 0595020001100604#VV10.01650#VV10.01651#VV10.01652#VV10.01653#70000#Vi?t#M450H#3 32#^214#Hong nh Tun#M hnh phn tch v nh gi ti sn ti chnh#Hong nh Tun#T.1#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a314tr.^b24cm#TTS ghi: Trng H Kinh t quc dn. Khoa Ton kinh t. B mn Ti chnh#256075#Hong nh Tun#Gi i thiu khi nim v nguyn l c bn trong phn tch hot ng ca th trng t i chnh. Trnh by m hnh hot ng kinh t c yu t ri ro, phn tch v qu n l danh mc u t. a ra m hnh nh gi ti sn vn, m hnh a nhn t v l thuyt nh gi c li#Ti chnh#Ti sn#u t#nh gi#Gio trnh## 00759000000000325000450002600110000002600110001102600110002218100060003308200040 00398080005000430140008000480190005000560010009000610020029000700290042000990070 04400141008000500185009002300190010000500213011001600218021011100234020001800345 02000110036303900050037400500160037900500110039501300070040602000100041302000100 0423#VV10.01654#VV10.01656#VV10.01655#T550#423#^214#255000#Vi?t#L Thnh#T i n thnh ng Anh - Vit#Dictionary of English - Vietnamese idioms#B.s.: L Thnh , Trnh Thu Hng, Trung Dng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a1278tr.^b24cm#G ii thiu v gii thch ng ngha cc thnh ng ting Anh km theo cc v d v cch dng v ng cnh s dng#T in thnh ng#Ting Vit#oanh#Trnh Thu Hng# Trung Dng#256076#Ting Anh#Thnh ng## 01001000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000090 00441810006000530820009000598080005000680140007000730190005000800020049000850070 06200134008000500196009002300201010000500224011001500229021020800244020001100452 03900050046301500620046800500170053000500180054700500160056500500180058101300070 0599020000800606020001100614005001400625#VL10.00172#VL10.00175#VL10.00173#VL10.0 0174#Vit Nam#S451V#338.9597#^214#90000#Vi?t#"Sc" v tc ng ca chnh sch n nn kinh t#Nguyn Khc Minh, Nguyn Quang Dong (ch.b.), L Thanh Bnh...#^aH .#^aKhoa hc v K thut#2010#^a326tr.^b27cm#Gm mt s nghin cu v vn "S c" v tc ng ca chnh sch n nn kinh t: thay i cu trc kinh t, chnh sch tin t v ti chnh, u t trc tip nc ngoi, hi t thu nhp, nng su t v d bo#Chnh sch#oanh#TTS ghi: B Khoa hc v Cng ngh. B Gio dc v o to...#Nguyn Khc Minh#Nguyn Quang Dong#Ph Th Kim Chi#Trn Th Kim Dung# 256077#Kinh t#Pht trin#L Thanh Bnh## 00930000000000337000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290020026000340290036000600070047000960220005001430080005001480090023001530100 00500176011001500181015006600196005001400262005001600276005001200292005001500304 00500150031901300070033402101940034102000140053502000170054902000100056602000050 0576020001100581#VL10.00176#Vi?t#T527T#551.46#^214#Tuyn tp nghin cu bin#Col lection of marine research works#Bi Hng Long, Phm Xun Dng, L nh Mu...# T.16#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a243tr.^b28cm#TTS ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam. Vin Hi dng hc#Bi Hng Long#Phm Xun Dng#L nh Mu #Nguyn B Xun#Trn Vn Chung#256078#Gm 21 bi vit l cc cng trnh nghin c u, cc ti v bin nh: dng nc, mi trng bin, pht trin nui trng h i sn, ng hc mui dinh dng, hot cht sinh hc t sinh vt bin...#Sinh vt bin#a dng sinh hc#Sinh thi#Bin#Mi trng## 00985000000000361000450002600110000002600110001118100060002208200040002880800050 00320190005000370020028000420070082000700080005001520090020001570100005001770110 01500182021023300197039000500430020001600435020001100451005001500462005001700477 01300070049400500110050100500150051200500130052702000090054002000070054900600150 0556006001200571006002200583020001800605#VV10.01657#VV10.01658#B108T#069#^214#Vi ?t#Bo tng v nhn hc th#V Quang Trng, Amareswar Galla (ch.b.), Hoi Nam... ; Dch: V Th Vn Anh...#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a372tr.^b25cm#G m cc tham lun c trnh by trong hi tho quc t "Bo tng v nhn hc t h" v cc vn : y mnh hp tc gia cc bo tng ng Nam , nhng thch th c cho cc trng by ti bo tng, vn di dn v mi trng th#oanh#Hp tc quc t#ng Nam #V Quang Trng#Galla, Amareswar#256079# Hi Nam#Nguyn Vn Huy#Hong Nam Kim#Bo tng#Di dn#V Th Vn Anh#T Thi Anh#Nguyn Th Thu Dng#Mi trng th## 00912000000000349000450002600110000002600110001102000090002218100070003108200100 00388080005000480140008000530190005000610020023000660070047000890080005001360090 02000141010000500161011001500166021018300181020001700364039000500381015006500386 00500150045100500120046600500150047800500150049300500190050801300070052702000110 0534020001000545020000700555#VV10.01659#VV10.01660#Vit Nam#TH455B#390.09597#^21 4#150000#Vi?t#Thng bo vn ho 2009#on nh Dng, Nguyn nh, Nguyn S Tu n...#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a730tr.^b27cm#Gii thiu 48 bo co gm cc ti nghin cu v vn ho nh: ng vn dn gian, l hi, tn ngng, phong t c, ngh thut lng ngh, tri thc dn gian, vn ho dng h, m thc...#Vn ho dn gian#oanh#TTS ghi: Vin Khoa hc x hi Vit Nam. Vin Nghin cu Vn ho# on nh Dng#Nguyn nh#Nguyn S Tun#La Mai Thi Gia#Nguyn Th Ngc H#2560 80#Tn ngng#Phong tc#L hi## 00781000000000301000450002600110000002600110001102000160002218100060003808200080 00448080005000520140008000570190005000650010015000700020035000850070015001200080 00500135009001800140010000500158011002600163021018300189020000700372039000500379 015005800384013000700442020000700449020001200456020001100468#VV10.01661#VV10.016 62#Vn ho Ci Bo#D300C#959.701#^214#104000#Vi?t#Nguyn Khc S#Di ch tin s Ci Bo, o Ct B#Nguyn Khc S#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a328tr., 28tr. nh^b24cm#Gii thiu din mo vn ho tin s di ch Ci Bo o Ct B, huyn Ct Hi, thnh ph Hi Phng, v a tng, tng vn ho v cc di tch, di vt k ho c, cc nn vn ho tin s.#Di ch#oanh#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Kho c hc#256081#Di vt#Kho c hc#o Ct B## 00872000000000325000450002600110000002600110001118100060002208200110002880800050 00390190005000440010011000490020007000600030033000670070057001000080005001570090 02000162010000500182011001500187021019700202020000800399020001700407039000500424 01500410042900600110047000600100048100600140049101300070050502000170051202000170 0529#VV10.01663#VV10.01664#C100T#398.809597#^214#Vi?t# Th Ho#Ca Th#Phin m , dch ngha, gii thiu# Th Ho ch.b. ; Dch: Th Ho... ; Th Ho h. .#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a595tr.^b21cm#Ghi chp li nhng cu ht i p gia nam v n ca ngi dn tc Sn Chay sng vng Lng Giang bin gii ph a Bc, nhng cu ht vit bng ch Hn c dch ngha v phin m sang ting V it#Bi ht#Vn hc dn gian#oanh#TTS ghi: Hi vn ngh Dn gian Vit Nam# Th Ho#Lam Giang#Trnh Vn Lu#256082#Dn tc Sn Chay#Dn tc thiu s## 01031000000000325000450002600110000002600110001118100060002208200100002880800050 00380190005000430020075000480070068001230080005001910090028001960100005002240110 02500229021025600254020002000510039000500530015006700535005001100602005002100613 00500150063400500120064901300070066102000080066802000080067602000100068402000110 0694#VV10.01665#VV10.01666#K600Y#384.09597#^214#Vi?t#K yu hi ngh in hnh t in tin c quan tp on giai on 2005 - 2009#B.s.: Th Sn, Nguyn Th Bc h Lin, Ng Trng Thi, V Ngc Anh#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a222t r., 4tr. nh^b24cm#Gii thiu nhng thnh tch ni bt ca 22 tp th, 317 cc n hn in hnh c ng, nh nc, cc b ngnh v tp on Bu chnh vin th ng ghi nhn v khen thng c thnh tch trong vic gp phn xy dng tp on ngy cng pht trin, ln mnh#in hnh tin tin#oanh#TTS ghi: Tp on B u chnh vin thng Vit Nam. C quan Tp on# Th Sn#Nguyn Th Bch Lin#N g Trng Thi#V Ngc Anh#256083#Tp th#C nhn#Bu chnh#Vin thng## 00649000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003318100070 00440820006000518080005000570190005000620010015000670020027000820070015001090080 00500124009002000129010000500149011001500154021015200169020002000321039000500341 013000700346020000900353020000900362#VV10.01674#VV10.01675#VV10.01677#VV10.01676 #PH561P#200.7#^214#Vi?t#Nguyn Hu Tn#Phng php vit kho lun#Nguyn Hu Tn #^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a110tr.^b20cm#Gii thiu phng php lm ti nghin cu khoa hc thuc lnh vc tn gio gm cc bc: giai on chun b, gi ai on s tho, giai on bin son.#Nghin cu khoa hc#oanh#256084#Tn gio#K ho cu## 00607000000000301000450002600110000002600110001102000090002218100060003108200110 00378080005000480140007000530190005000600010017000650020014000820030004000960290 02100100007008200121008000500203009001100208010000500219011001400224020000400238 020001700242039000500259005002000264005001400284013000700298#VV10.01672#VV10.016 73#Vit Nam#K600U#895.922134#^214#99000#Vi?t#Nguyn Trng To#K c mt en#Th #Memory of black eyes#Nguyn Trng To ; Nguyn Phan Qu Mai tuyn chn, chuyn ng ; Hilary Watts h..#^aH.#^aTh gii#2009#^a96tr.^b21cm#Th#Vn hc hin i# oanh#Nguyn Phan Qu Mai#Watts, Hilary#256085## 00430000000000241000450002600110000002600110001102000090002218100060003108200120 00378080005000490140007000540190005000610020023000660030022000890080005001110090 01100116010000500127011001500132020001200147020001700159039000500176013000700181 #VV10.01670#VV10.01671#Vit Nam#A107S#895.9223408#^214#54000#Vi?t#Anh s li c a em nh!#Tuyn tp truyn ngn#^aH.#^aThi i#2010#^a319tr.^b21cm#Truyn ngn# Vn hc hin i#oanh#256086## 00803000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003318100060 00440820006000508080005000560140007000610190005000680010012000730020043000850070 04100128008000500169009002000174010000500194011001500199021023000214020000900444 039000500453006001800458013000700476020000700483020001100490#VN10.00584#VN10.005 87#VN10.00586#VN10.00585#V121M#133.3#^214#45000#Vi?t#Line, Julia#Vn mnh i n gi qua thut s phng ty#Julia Line ; Trn Nguyn Du Sa bin dch#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a382tr.^b19cm#Trnh by phng php, cch thc v nhng t ng quan v con s nhm gip hiu r hn v thut s phng Ty. Phn tch thut s bit c u im, hn ch ca mnh bit cch sng hp vi nhng chuyn bi n tt yu ca i ngi#Bi ton#oanh#Trn Nguyn Du Sa#256087#Ch s#Phng T y## 00740000000000313000450002600110000002600110001102600110002218100060003308200040 00398080005000430140007000480190005000550020019000600030020000790290032000990070 05500131008000500186009002000191010000500211011001600216021011000232020000800342 020001100350039000500361005001000366005003300376013000700409020001000416#VN10.00 588#VN10.00590#VN10.00589#T550#423#^214#70000#Vi?t#T in Anh - Vit#Khong 1 20000 t...#English - Vietnamese dictionary#Vit Fame b.s. ; Hi ngn ng hc Tp . H Ch Minh h..#^aH.#^aT in Bch khoa#2010#^a1434tr.^b18cm#Gm hn 120000 t ting Anh c cp nht nhiu t ng thuc cc lnh vc khc nhau, nhiu t chuyn mn mi#T in#Ting Vit#oanh#Vit Fame#Hi ngn ng hc Tp. H Ch Min h#256088#Ting Anh## 00812000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003318100080 00440820006000528080005000580140007000630190005000700010018000750020027000930070 01800120008000500138009002800143010000500171011001500176021020200191020001100393 039000500404015005000409013000700459020000900466020000700475020001600482#VV10.01 678#VV10.01681#VV10.01680#VV10.01679#GI-108T#604.2#^214#45700#Vi?t#Trnh Th V n Anh#Gio trnh k thut ho#Trnh Th Vn Anh#^aH.#^aThng tin v Truyn th ng#2010#^a258tr.^b24cm#Trnh by l thuyt c s v ho my tnh, cc kin thc c bn v cc thut ton v ng thng, ng trn, a gic, k t, k thu t xn ta, cc php bin i ho trong khng gian 2D v 3D...#Gio trnh#oan h#TTS ghi: Hc vin Cng ngh bu chnh vin thng#256089#K thut# ho# ho my tnh## 00852000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003318100080 00440820004000528080005000560140007000610190005000680010010000730020023000830070 04700106008000500153009002800158010000500186011001500191021014100206020001100347 02000100035803900050036801500500037300500160042300500110043901300070045002000180 0457020001000475020001700485#VV10.01682#VV10.01683#VV10.01685#VV10.01684#GI-108T #515#^214#53500#Vi?t#V Gia T#Gio trnh gii tch 2#V Gia T (ch.b.), Nguyn Th Dung, Phi Nga#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a325tr.^b24cm#Trnh by v php tnh vi phn hm s nhiu bin s, tch phn bi, tch phn ng v tch phn mt, l htuyt trng, phng trnh vi phn#Gio trnh#Gii tch#oan h#TTS ghi: Hc vin Cng ngh bu chnh vin thng#Nguyn Th Dung# Phi Nga#2 56090#Php tnh vi phn#Tch phn#L thuyt trng## 00705000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003318100080 00440820004000528080005000560140007000610190005000680010011000730020018000840070 01100102008000500113009002800118010000500146011001500151021014400166020001100310 020001300321039000500334015005000339013000700389020000700396#VV10.01687#VV10.016 88#VV10.01689#VV10.01686#GI-108T#512#^214#52600#Vi?t#L B Long#Gio trnh i s#L B Long#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a393tr.^b24cm#Gii thiu Lo gic mnh , tp hp nh x v cc cu trc i s. Trnh by v khng gian vc t, nh thc, ma trn, h phng trnh tuyn tnh#Gio trnh#Ton cao cp#oanh# TTS ghi: Hc vin Cng ngh bu chnh vin thng#256091#i s## 00872000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003318100080 00440820007000528080005000590140007000640190005000710010013000760020034000890070 01900123008000500142009002800147010000500175011001500180021026500195020001100460 020001400471039000500485015005000490013000700540020002300547#VV10.01690#VV10.016 91#VV10.01693#VV10.01692#GI-108T#005.75#^214#55900#Vi?t#Phm Th Qu#Gio trnh c s d liu phn tn#Phm Th Qu ch.b.#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010 #^a336tr.^b24cm#Trnh by cc khi nim c bn v phng php thit k cc h c s d liu phn tn. Cch x l truy vn trong c s d liu phn tn, qun l giao dch v iu khin ng thi phn tn, cc h c s d liu song song, h q un tr c s d liu i tng phn tn#Gio trnh#C s d liu#oanh#TTS ghi: Hc vin Cng ngh bu chnh vin thng#256092#C s d liu phn tn## 00763000000000313000450002600110000002600110001102600110002202000090003318100060 00420820008000488080005000560140007000610190005000680020095000730080005001680090 02800173010000500201011001500206021010700221020001700328020000800345039000500353 015003900358013000700397020001200404020001000416020001000426020001300436#VV10.01 667#VV10.01668#VV10.01669#Vit Nam#C101V#344.597#^214#49000#Vi?t#Cc vn bn c a ng, nh nc v b Thng tin v Truyn thng v cng tc thi ua khen thng #^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2009#^a323tr.^b21cm#Gii thiu cc vn bn ca ng, nh nc v B Thng tin v Truyn thng v cng tc thi ua khen thng. #Vn bn php qui#Thi ua#oanh#TTS ghi: B Thng tin v Truyn thng#256093#Khe n thng#Php lut#Thng tin#Truyn thng## 00800000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440020031000490070020000800220004001002210034001040080005001380090 02000143010000500163011001500168013000700183001002000190021025700210020001200467 020000900479020000800488020000900496039000500505#VV10.01694#VV10.01695#Vi?t#L302 S#266.009597#^214#Lch s truyn gio Vit Nam#Inhaxi Nguyn Hng#Q.1#Cc th a sai dng tn 1615 - 1663#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a300tr.^b23cm#256094#I nhaxi Nguyn Hng#Lch s bc u cng cuc truyn gio ca gio hi Vit Nam bt u t th k 16 v cng cuc truyn gio ca cc dng tu gio on x Bc v Nam. Lch s hot ng truyn gio ca cha c L, hot ng truyn gio ca c c tha sai dng tn sau cha c L#Truyn gio#Tn gio#Lch s#Vit Nam#oanh## 00690000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440020031000490070020000800220004001000080005001040090020001090100 00500129011001500134001002000149013000700169021018200176020001200358020000900370 020000800379020000900387020001600396#VV10.01696#VV10.01697#Vi?t#L302S#266.009597 #^214#Lch s truyn gio Vit Nam#Inhaxi Nguyn Hng#Q.2#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a299tr.^b23cm#Inhaxi Nguyn Hng#256095#Gii thiu lch s cc hot ng truyn gio ca mt s nh truyn gio tiu biu Vit Nam v Thi Lan nh : cha c L, Phanxic Pallu, Lambert de la Motte, Giacb De Bourges...#Truy n gio#Tn gio#Lch s#Vit Nam#Nh truyn gio## 00650000000000265000450002600110000002600110001102600110002202000090003318100060 00420820013000488080005000610190005000660010013000710020070000840070013001540080 00500167009002800172010000500200011001500205021012100220020000800341039000500349 013000700354020002300361#VV10.01698#VV10.01700#VV10.01699#Vit Nam#T104M#324.259 70709#^214#Vi?t#Ng ng Tri#80 nm ng cng sn Vit Nam nhng chng ng lc h s (1930 - 2010)#Ng ng Tri#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a397tr.^b 24cm#Gii thiu nhng chng ng lch s truyn thng v vang ca ng cng sn Vit Nam t khi ra i n nay (1930 - 2010)#Lch s#oanh#256096#ng Cng sn Vit Nam## 00952000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000080 00441810008000520820009000608080005000690140008000740190005000820010021000870020 05900108007002100167008000500188009002800193010000500221011001500226021023200241 02000110047302000180048403900050050201500500050701300070055702000190056402000080 0583020002300591#VV10.01701#VV10.01702#VV10.01704#VV10.01703#Mng 3G#GI-108T#621 .3845#^214#105000#Vi?t#Nguyn Phm Anh Dng#Gio trnh l trnh pht trin thn g tin di ng 3G ln 4G#Nguyn Phm Anh Dng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#20 10#^a622tr.^b24cm#Tng quan k hoch nghin cu pht trin 3G, LTE trong 3GPP v l trnh pht trin ln 4G. Trnh by cu trc, k thut hai cng ngh HSPA (s pht trin tng cng ca WCDMA) v 3GPP LTE, cng cc dch v m cng ngh ny cung cp#Gio trnh#Thng tin di ng#oanh#TTS ghi: Hc vin Cng ngh bu ch nh vin thng#256097#in thoi di ng#Mng 4G#Cng ngh truyn thng## 00742000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810008000490820008000578080005000650140007000700010008000770020032000850070 02100117008000500138009002800143010000500171011001400176021018600190020000800376 039000500384020002100389020001100410005001200421013000700433#VV10.01712#VV10.017 15#VV10.01714#VV10.01713#Vi?t#GI-108T#005.368#^214#10000#Dn Tr#Gio trnh Mic rosoft windows XP#Dn Tr, Xun Trng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2009#^a4 3tr.^b21cm#Gii thiu nhng kin thc c bn v my tnh v h iu hnh Windows XP. Chng trnh Windows Explorer v cch dng Windows Explore qun l tp t in. Cch s dng thanh Control Panel#Tin hc#Oanh#H iu hnh Windows#Gio trn h#Xun Trng#256098## 00752000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810008000490820006000578080005000630140006000680010008000740020038000820070 02100120008000500141009002800146010000500174011001400179021018500193020001700378 039000500395020002000400020001100420005001200431013000700443#VV10.01708#VV10.017 09#VV10.01710#VV10.01711#Vi?t#GI-108T#005.5#^214#9000#Dn Tr#Gio trnh Micros oft Powerpoint 2007#Dn Tr, Xun Trng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2009# ^a34tr.^b21cm#Gii thiu nhng kin thc c bn v cch s dng Microsoft Powerp oint 2007: s dng Powerpoint to file trnh din c bn, nh dng slide, c ch to bng, biu, hnh nh, m thanh#Tin hc ng dng#Oanh#Phn mm Powerpoint #Gio trnh#Xun Trng#256099## 01001000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550020040000600220004001002210084001040080 00500188009002800193010000500221011001500226015003900241013000700280039000500287 02103120029202000100060402000090061402000140062302000120063702000170064902000090 0666#VV10.01705#VV10.01707#VV10.01706#35000#Vi?t#V115K#383#^214#Vn kin i h i UPU Gi - Ne - V 2008#T.1#Ngh nh th b sung ln th 8 i vi hin chng lin minh bu chnh th gii...#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a226tr.^ b21cm#TTS ghi: Lin minh Bu chnh th gii#256100#oanh#Gii thiu cc iu c quc t ngnh bu chnh: ngh nh th b sung ln th 8 i vi hin chng li n minh bu chnh th gii, hin chng lin minh bu chnh th gii, ngh nh th b sung ln th nht i vi th l chung ca lin minh bu chnh th gii, th l chung ca lin minh bu chnh th gii...#Bu chnh#Bu in#Ngh nh th #Hin chng#Vn kin i hi#Hip c## 00873000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810006000490820004000558080005000590140007000640010017000710020035000880030 03400123007003100157008001800188009002300206010000500229011001500234021018800249 02000100043703900050044702000100045200500130046201300070047501500550048202000100 0537#VV10.01716#VV10.01719#VV10.01718#VV10.01717#Vi?t#M458T#428#^214#50000#Tr ng Hng Phc#118 tnh hung m thoi ting Anh#C km CD do ngi nc ngoi c#Trng Hng Phc, T Quang Huy#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2010#^ a272tr.^b21cm#Gm 118 tnh hung giao tip trong sinh hot x hi ti nc M, t rng tm vo 55 ch im thuc mi lnh vc sinh hot x hi nh: sinh hot gia nh, , vn phng lm vic, hc ng...#Giao tip#Oanh#Ting Anh#T Quang Huy# 256101#Tn sch ngoi ba: 118 tnh hung giao tip ting Anh#m thoi## 00923000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810006000490820004000558080005000590140007000640010016000710020045000870030 14100132007001600273008001800289009002300307010000500330011001500335021017100350 020001000521039000500531020000700536020001100543015004800554013000700602#VV10.01 720#VV10.01723#VV10.01722#VV10.01721#Vi?t#C120N#428#^214#42000#Nguyn Minh c# Cm nang vit th ting Anh trong kinh doanh#Hng dn cch vit v nhiu nghip v nh yu cu thng tin v tr li thng tin, t hng , thanh ton, ngn hng v cc quan h x hi...#Nguyn Minh c#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si G n#2010#^a305tr.^b21cm#Gii thiu cc mu th ph hp vi cc tnh hung trong k inh doanh. Hng dn cch vit th nh : yu cu thng tin, t hng, thanh to n ngn hng v cc quan h x hi#Ting Anh#Oanh#Th t#Kinh doanh#Tn sch ngo i ba: Cm nang vit th ting Anh#256102## 00635000000000265000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820010000448080005000540140006000590020016000650080005000810090028000860100 00500114011001400119021017600133020001100309039000500320020001000325020001800335 013000700353020000900360#VN10.00591#VN10.00592#VN10.00593#Vi?t#L504V#343.59709#^ 214#8000#Lut Vin thng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a69tr.^b19cm#Gi i thiu mt s quy nh chung v lut Vin thng nh: kinh doanh vin thng, vi n thng cng ch, thit lp mng v cung cp dch v vin thng, cp giy php vin thng...#Vin thng#Oanh#Php lut#Vn bn php lut#256103#Vit Nam## 00660000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430140006000480020026000540080005000800090028000850100005001130110 01400118021020700132020001000339039000500349020001800354020001800372013000700390 020000900397#VN10.00594#VN10.00595#Vi?t#L504T#343.59709#^214#7000#Lut Tn s v tuyn in#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a53tr.^b19cm#Gii thiu mt s quy nh v lut Tn s v tuyn in nh: quy hoch tn s v tuyn in, qu n l cht lng pht x v tuyn in v tng thch in t, cp giy php v s dng tn s v tuyn in...#Php lut#Oanh#K thut v tuyn#Vn bn php lu t#256104#Vit Nam## 00427000000000241000450002600110000001900050001118100060001608200100002280800050 00320010016000370020018000530030004000710070016000750080005000910090028000960100 00500124011001400129020001700143039000500160020000400165013000700169020000900176 #VN10.00583#Vi?t#H401V#895.92214#^214#Nguyn Vn Hin#Hoa vn tr mun#Th#Nguy n Vn Hin#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a66tr.^b19cm#Vn hc hin i #Oanh#Th#256105#Vit Nam## 00828000000000289000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100070 00380820006000458080005000510140006000560020050000620030100001120080005002120090 01100217010000500228011001400233021021000247020000800457039000500465020001100470 020000800481020000900489015003300498013000700531#VV10.01724#VV10.01725#VV10.0172 6#Vi?t#QU600C#378.1#^214#7500#Quy ch tuyn sinh i hc, cao ng h chnh quy #Ban hnh km theo thng t s 03/2010/TT-BGDT ngy 11/02/2010 ca B trng B Gio dc v o to#^aH.#^aGio dc#2010#^a84tr.^b21cm#Gii thiu quy ch tuyn sinh i hc, cao ng h chnh quy: nhng qui nh chung, t chc, nhim v v quyn hn ca trng trong cng tc tuyn sinh, chun b v t chc cho k thi, chm thi v phc kho...#Qui ch#Oanh#Tuyn sinh#i hc#Cao ng#TTS ghi: B Gio dc v o to#256106## 00804000000000277000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100070 00380820007000458080005000520140006000570020043000630080005001060090011001110100 00500122011001400127021028700141020000800428039000500436020001100441020001000452 015003300462013000700495020002400502#VV10.01727#VV10.01728#VV10.01729#Vi?t#QU600 C#373.12#^214#6500#Quy ch tuyn sinh trung cp chuyn nghip#^aH.#^aGio dc#2 010#^a68tr.^b21cm#Gii thiu nhng quy nh v tuyn sinh trung cp chuyn nghi p bao gm: t chc, nhim v v quyn hn ca trng trong cng tc tuyn sinh, cc quy nh c th v cng tc tuyn sinh, tuyn chn v triu tp th sinh tr ng tuyn, khen thng v x l vi phm ch bo co v lu gi#Qui ch#Oanh#Tu yn sinh#Trung cp#TTS ghi: B Gio dc v o to#256107#Trung cp chuyn nghi p## 00724000000000265000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100070 00380820006000458080005000510140007000560020063000630080005001260090011001310100 00500142011001500147021022300162020001100385039000500396020000800401020000900409 015003300418013000700451#VV10.01730#VV10.01731#VV10.01732#Vi?t#NH556#378.1#^214 #25000#Nhng iu cn bit v tuyn sinh i hc v cao ng nm 2010#^aH.#^aGi o dc#2010#^a392tr.^b24cm#Cung cp nhng thng tin v tuyn sinh i hc, cao ng: nhng iu cn ghi nh ca th sinh d thi, lch cng tc tuyn sinh, bng k hiu cc i tng u tin, bng phn chia khu vc tuyn sinh ca 63 tnh th nh ph...#Tuyn sinh#Oanh#i hc#Cao ng#TTS ghi: B Gio dc v o to#2561 08## 00661000000000277000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100070 00380820007000458080005000520140007000570020067000640080005001310090011001360100 00500147011001500152021011700167020001100284039000500295020001000300020000900310 015003300319013000700352020002400359#VV10.01733#VV10.01734#VV10.01735#Vi?t#NH556 #373.12#^214#25000#Nhng iu cn bit v tuyn sinh trung cp chuyn nghip n m 2010#^aH.#^aGio dc#2010#^a400tr.^b24cm#Gii thiu cc ch tiu tuyn sinh, cc ngnh o to, i tng tuyn sinh, thi gian v cc vng tuyn nm 2010... #Tuyn sinh#Oanh#Trung cp#Gio dc#TTS ghi: B Gio dc v o to#256109#Trun g cp chuyn nghip## 00692000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200120 00348080005000460020022000510030004000730070075000770040013001520080018001650090 02700183010000500210011001500215020001700230020000900247020000400256005001800260 00500220027800500110030000500140031100500160032500500110034103900070035201300070 0359#VV10.01736#VV10.01737#65000#Vi?t#895.9221008#^214#Vn th xng ho II#Th #Nguyn nh Thng, Trn Th Phng Dng, Trnh Sch... ; Mc Hn Vi ch.b.#In ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a317tr.^b21cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Nguyn nh Thng#Trn Th Phng Dng#Trnh Sch#m Vn Dng#H Th Bch Cc#Mc Hn Vi#B.Hin#256110## 00515000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820010000458080005000550020015000600030012000750070010000870040013000970080 01800110009002700128010000500155011001500160020001700175020000900192020001200201 039000700213001001000220013000700230#VV10.01738#VV10.01740#VV10.01739#56000#Vi? t#895.92234#^214#V v ngi...#Tiu thuyt#Mnh Hng#In ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a385tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Ti u thuyt#B.Hin#Mnh Hng#256111## 00832000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820010000428080005000520020034000570070010000910040013001010080018001140090 02700132010000500159011001500164020001100179020000900190001001000199039000700209 015007100216021024400287020000400531013000700535#VV10.01741#VV10.01742#83000#Vi ?t#NGH250T#792.80957#^214#Ngh thut ma Vit Nam trong ti#ng Hng#In ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a690tr.^b24cm#Ngh thut#V it Nam#ng Hng#B.Hin#u ba sch ghi: Lin hip cc Hi Vn hc ngh thut Tp. H Ch Minh#Gii thiu cc bi tham lun, kch bn, cc tc phm, bi vit v cc bi ni chuyn chuyn v ngh thut ma Vit Nam ca ngh s ma nhn d n ng Hng. Vi nt v cuc i, s nghip v nhng cng hin ca ngh s ma nhn dn ng Hng.#Ma#256112## 00728000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200120 00348080005000460020017000510030004000680070079000720040013001510080018001640090 02700182010000500209011001500214020001700229020000900246020000400255005000900259 03900070026801500260027500500090030100500090031000500080031900500140032700500140 0341005001600355013000700371#VV10.01744#VV10.01743#Vi?t#TR430N#895.9221008#^214# Trn nim m c#Th#Thanh An, Thnh An, Quc Anh... ; V nh Chung ch.b. ; Ngu yn Vit c tr t#In ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#20 10#^a545tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thanh An#B.Hin#TTS ghi: Hoi N am Thi X#Thnh An#Quc Anh#Tm Anh#Trn Thu Anh#V nh Chung#Nguyn Vit c# 256113## 00507000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010013000540020014000670030004000810070013000850080 01800098009002700116010000500143011002400148020001700172020000900189020000400198 039000700202013000700209004001300216#VV10.01745#VV10.01746#50000#Vi?t#B112G#895 .9221#^214#Lu Diu Vn#7 gi 47 pht#Th#Lu Diu Vn#^aTp. H Ch Minh#^aVn n gh Tp. H Ch Minh#2010#^a90tr., 1tr. nh^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#B .Hin#256114#In ln th 1## 00823000000000337000450002600110000002600110001101900050002208200120002780800050 00390020020000440070067000640080018001310090027001490100005001760110015001810200 00800196020000900204039000700213004001300220021013600233020000800369020000800377 02000090038500500130039400500170040700500120042400500100043600500200044601300070 0466005001200473#VV10.01747#VV10.01748#Vi?t#915.9791001#^214#Chu c xa v nay #Nguyn Trung, Nguyn Hong Nam, Nguyn Nhm... ; L Thanh My ch.b.#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a105tr.^b24cm#a ch#Chu c#B.Hin#In ln th 1#Gii thiu lch s, nhng thay i ca cc a danh Chu c. Nhng n t p mang tr vn ho, du lch ca t v ngi Chu c qua nh#Du lch#Vn ho #An Giang#Nguyn Trung#Nguyn Hong Nam#Nguyn Nhm#Trung Nam#Nguyn Phng Ngo an#256115#L Thanh My## 00804000000000361000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100070 00350820012000428080005000540020022000590070103000810080018001840090027002020100 00500229011001600234020001700250020000900267020000400276039000700280004001300287 00500150030000500120031500500150032700500100034200500100035201500400036201300070 0402005001000409005001500419005000800434#VV10.01749#VV10.01750#200000#Vi?t#TH11 7S#895.9221008#^214#Thp sng ng thi 5#Nguyn Huy i, T Minh Tm, Nguyn nh T... ; Hng Thu ch.b. ; Tuyn chn: Nguyn Huy i, V Gip#^aTp. H Ch Mi nh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a1129tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th #B.Hin#In ln th 1#Nguyn Huy i#T Minh Tm#Nguyn nh T#B Chuyn#Bch H ng#TTS ghi: CLB Unesco th ng Vit Nam#256116#Hng Thu#Nguyn Huy i#V Gi p## 00687000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820011000518080005000620010018000670020019000850030011001040070 01800115008001800133009002700151010000500178011001500183020001700198020000900215 020000700224039000700231004001300238021012700251013000700378#VV10.01751#VV10.017 52#VV10.01753#45000#Vi?t#D513D#895.922803#^214#Phan Th Hu Ton#Dung d i th ng#Tp bt k#Phan Th Hu Ton#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2 009#^a193tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Bt k#B.Hin#In ln th 1#Gm cc cu chuyn i thng v nhng nhn vt, s vic m tc gi chng kin, tm thy v ghi li sau mi chuyn i cng tc#256117## 00844000000000349000450002600110000002600110001102000080002201400070003001900050 00371810006000420820006000488080005000540020012000590030018000710070077000890220 01100166005001500177005001600192005001800208005001100226005001300237008001800250 00900270026801000050029501100140030002101320031402000090044602000100045503900070 0465005001500472013000700487#VV10.01754#VV10.01755#Tu hnh#12500#Vi?t#H561T#294 .3#^214#Hng thin#Tuyn tp vn th#Thch Hu Minh, Thch Hin Php, Mn Gic Thin S... ; Phan Ct Tng ch.b.#T.10, T.11#Thch Hu Minh#Thch Hin Php#Mn Gic Thin S#Hng Xun#Thng Chiu#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch M inh#2009#^a80tr.^b20cm#Gm nhiu bi vn, th, chuyn k v o Pht, v con ng tu hnh ca nhng nh s v nhng hot ng ca Pht t trong cuc sng#o P ht#Cuc sng#B.Hin#Phan Ct Tng#256118## 00463000000000253000450002600110000002600110001101900050002208200090002780800050 00360010013000410020016000540030004000700070013000740040013000870080018001000090 02700118010000500145011001500150020001700165020000900182020000400191039000700195 013000700202#VV10.01756#VV10.01757#Vi?t#895.9221#^214#Trng Giang#Cnh chim chi u#Th#Trng Giang#In ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#20 09#^a159tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#B.Hin#256119## 00532000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010019000560020014000750030016000890070019001050040 01300124008001800137009002700155010000500182011001500187020001700202020000900219 020001200228039000700240013000700247#VV10.01758#VV10.01759#40000#Vi?t#KH300T#89 5.92234#^214#Nguyn Quang Tuyn#Khi t h ku#Tp truyn ngn#Nguyn Quang Tuyn #In ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a231tr.^b21cm#V n hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#B.Hin#256120## 00717000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440020014000490030055000630070053001180040013001710080018001840090 02700202010000500229011001500234020001700249020000900266020000700275039000700282 02000120028900500210030100500120032200500140033400500130034800500070036101300070 0368020000400375#VV10.01760#VV10.01761#65000#Vi?t#895.92208#^214#Hng qu nh# Hi Hu i cu HSTH Nguyn Hong Qung Tr ti Si Gn#La Thu on Minh Ph, H Th Vnh, H Ngc Thanh...#In ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2010#^a467tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Hi k#B.Hin#Truyn ngn#La Thu on Minh T#H Th Vnh#H Ngc Thanh#Trn Vn Dt#V Mo#256121#Th## 00471000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010015000540020008000690030004000770070015000810080 01800096009002700114010000500141011001500146020001700161020000900178020000400187 039000700191013000700198#VN10.00596#VN10.00597#25000#Vi?t#T105M#895.9221#^214#V Th Nh Mai#Tn mn#Th#V Th Nh Mai#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a121tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#B.Hin#256122## 00471000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200090 00348080005000430010011000480020023000590030007000820070011000890080018001000090 02700118010000500145011001500150020001700165020000900182020001200191039000700203 013000700210#VN10.00598#VN10.00599#Vi?t#NG558#895.9223#^214#Nghim Ti#Ngi n b hai chng#Truyn#Nghim Ti#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#20 09#^a141tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#B.Hin#256123## 00469000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010014000540020009000680030004000770070014000810080 01800095009002700113010000500140011001400145020001700159020000900176020000400185 039000700189013000700196#VN10.00600#VN10.00601#25000#Vi?t#C428L#895.9221#^214#N guyn Duy T#Ci lng#Th#Nguyn Duy T#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a85tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#B.Hin#256124## 00489000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010010000540020016000640030016000800070010000960080 01800106009002700124010000500151011001500156020001700171020000900188020001200197 039000700209013000700216#VN10.00602#VN10.00603#30000#Vi?t#L105G#895.9223#^214#B ch Ngn#Ln gi hm qua#Tp truyn ngn#Bch Ngn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a159tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#B.Hin #256125## 00440000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430010009000480020008000570030004000650070009000690080018000780090 02700096010000500123011001400128020001700142020000900159020000400168039000700172 013000700179#VN10.00604#VN10.00605#Vi?t#H401#895.92214#^214#Ngc Vn#Hoa o#Th #Ngc Vn#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a87tr.^b21cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#B.Hin#256126## 00500000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010013000560020008000690030010000770070013000870040 01300100008001800113009002700131010000500158011001500163020001700178020000900195 020000400204039000700208013000700215#VN10.00606#VN10.00607#20000#Vi?t#H454Q#895 .922134#^214#H Kin Tin#Hn qu#1949-1965#H Kin Tin#In ln th 1#^aTp. H C h Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a111tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam #Th#B.Hin#256127## 00459000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200090 00348080005000430010011000480020020000590030004000790040013000830080018000960090 02700114010000500141011001500146020001700161020000900178020000400187039000700191 013000700198#VN10.00608#VN10.00609#Vi?t#TH460T#895.9221#^214#H Ch Bu#Th tnh H Ch Bu#Th#In ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^ a105tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#B.Hin#256128## 00526000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820011000418080005000520010014000570020022000710030011000930070014001040040 01300118008001800131009002700149010000500176011001500181020001700196020000900213 020001200222039000700234013000700241#VN10.00611#VN10.00610#30000#Vi?t#NG558T#89 5.922334#^214#Phan Trang Hy#Ngi thy dy bp b#Tp truyn#Phan Trang Hy#In l n th 1#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a122tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#B.Hin#256129## 00578000000000301000450002600110000002600110001101900050002208200120002780800050 00390020017000440030004000610070039000650040013001040080018001170090027001350100 00500162011001400167020001700181020000900198020000400207039000700211005001100218 013000700229005001000236005001300246005000800259005000900267#VN10.00612#VN10.006 13#Vi?t#895.9221408#^214#Bch mai thi tp#Th#Minh Quang, Chu Trn, Nguyn An C ...#In ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a55tr.^b19c m#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#B.Hin#Minh Quang#256130#Chu Trn#Nguyn An C# Tc Tm#inh Lan## 00471000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420010008000470020017000550030004000720070008000760040013000840080 01800097009002700115010000500142011001400147020001700161020000900178020000400187 039000700191013000700198#VN10.00614#VN10.00615#Vi?t#T550T#895.9221#^214#Trn Ba# T tuyt t tnh#Th#Trn Ba#In ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a68tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#B.Hin#256131## 00491000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200100 00348080005000440010019000490020013000680030004000810070019000850040013001040080 01800117009002700135010000500162011001400167020001700181020000900198020000400207 039000700211013000700218#VN10.00617#VN10.00616#20000#Vi?t#895.92214#^214#Phng Chinh Thng#Th gii ti#Th#Phng Chinh Thng#In ln th 1#^aTp. H Ch Minh# ^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a69tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#B.Hi n#256132## 00496000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200090 00348080005000430010010000480020016000580030016000740070010000900040013001000080 01800113009002700131010000500158011001500163020001700178020000900195020001200204 039000700216013000700223#VN10.00618#VN10.00619#35000#Vi?t#895.9223#^214#Nht H ng#3 ngi n ng#Tp truyn ngn#Nht Hng#In ln th 1#^aTp. H Ch Minh#^aV n ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a118tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn #B.Hin#256133## 00570000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020031000350030011000660070025000770040013001020080005001150090011001200100 00500131011001400136020000900150020001400159039000700173019001600180006002000196 012003200216020000700248020001800255013000700273#VV10.01762#30000#Vi?t#372.21#^ 214#Pht trin IQ ton nng cho b#2 - 3 tui#Nguyn Thanh Phng dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a79tr.^b24cm#Mu gio#Sch mu gio#B.Hin#Dch Trung Quc#Nguyn Thanh Phng#T sch Cha m vui hc cng con#Tr em#Ch s thng min h#256134## 00542000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020031000350030011000660070025000770040013001020080005001150090011001200100 00500131011001400136020000900150020001400159039000700173006002000180012003200200 020000700232020001800239013000700257#VV10.01763#30000#Vi?t#372.21#^214#Pht tri n IQ ton nng cho b#3 - 4 tui#Nguyn Thanh Phng dch#In ln th 2#^aH.#^aK im ng#2010#^a79tr.^b24cm#Mu gio#Sch mu gio#B.Hin#Nguyn Thanh Phng#T sch Cha m vui c cng con#Tr em#Ch s thng minh#256135## 00589000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020031000350030011000660070025000770040013001020080005001150090011001200100 00500131011001400136020000900150020001400159039000700173019001600180006002000196 012003200216020000700248020001800255020000700273013000700280#VV10.01764#30000#V i?t#372.21#^214#Pht trin IQ ton nng cho b#4 - 5 tui#Nguyn Thanh Phng d ch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a79tr.^b24cm#Mu gio#Sch mu gio#B.Hin #Dch Trung Quc#Nguyn Thanh Phng#T sch Cha m vui c cng con#Tr em#Ch s thng minh#T duy#256136## 00589000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020031000350030011000660070025000770040013001020080005001150090011001200100 00500131011001400136020000900150020001400159039000700173019001600180006002000196 012003200216020000700248020001800255020000700273013000700280#VV10.01765#30000#V i?t#372.21#^214#Pht trin IQ ton nng cho b#5 - 6 tui#Nguyn Thanh Phng d ch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a79tr.^b24cm#Mu gio#Sch mu gio#B.Hin #Dch Trung Quc#Nguyn Thanh Phng#T sch Cha m vui c cng con#Tr em#Ch s thng minh#T duy#256137## 00589000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020031000350030011000660070025000770040013001020080005001150090011001200100 00500131011001400136020000900150020001400159039000700173019001600180006002000196 012003200216020000700248020001800255020000700273013000700280#VV10.01766#30000#V i?t#372.21#^214#Pht trin IQ ton nng cho b#6 - 7 tui#Nguyn Thanh Phng d ch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a79tr.^b24cm#Mu gio#Sch mu gio#B.Hin #Dch Trung Quc#Nguyn Thanh Phng#T sch Cha m vui c cng con#Tr em#Ch s thng minh#T duy#256138## 00541000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020018000350030053000530070019001060080005001250090011001300100005001410110 01400146020000900160020001500169039000700184019001600191006001400207012001700221 020000900238013000700247020000900254#VV10.01767#27000#Vi?t#372.21#^214#Tr chi quan st#Ni dung phong ph, ph hp vi la tui mu gio...#Trn La Giang dc h#^aH.#^aKim ng#2010#^a65tr.^b24cm#Mu gio#Sch thiu nhi#B.Hin#Dch Trung Q uc#Trn La Giang#Chi vui hc ti#Tr chi#256139#Quan st## 00543000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020019000350030053000540070019001070080005001260090011001310100005001420110 01400147020000900161020001000170020001500180039000700195019001600202006001400218 012001700232020000900249013000700258#VV10.01768#27000#Vi?t#372.21#^214#Tr chi nhn bit#Ni dung phong ph, ph hp vi la tui mu gio...#Trn La Giang d ch#^aH.#^aKim ng#2010#^a65tr.^b24cm#Mu gio#Nhn bit#Sch thiu nhi#B.Hin#D ch Trung Quc#Trn La Giang#Chi vui hc ti#Tr chi#256140## 00537000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020018000350030053000530070019001060080005001250090011001300100005001410110 01400146020000900160020001500169039000700184019001600191006001400207012001700221 020000900238013000700247020000500254#VV10.01769#27000#Vi?t#372.21#^214#Tr chi ton hc#Ni dung phong ph, ph hp vi la tui mu gio...#Trn La Giang dc h#^aH.#^aKim ng#2010#^a64tr.^b24cm#Mu gio#Sch thiu nhi#B.Hin#Dch Trung Q uc#Trn La Giang#Chi vui hc ti#Tr chi#256141#Ton## 00539000000000277000450002600110000001400070001101900050001808200070002380800050 00300020018000350030053000530070019001060080005001250090011001300100005001410110 01400146020000900160020001500169039000700184019001600191006001400207012001700221 020000900238013000700247020000700254#VV10.01770#27000#Vi?t#372.21#^214#Tr chi v tranh#Ni dung phong ph, ph hp vi la tui mu gio...#Trn La Giang dc h#^aH.#^aKim ng#2010#^a65tr.^b24cm#Mu gio#Sch thiu nhi#B.Hin#Dch Trung Q uc#Trn La Giang#Chi vui hc ti#Tr chi#256142#Tp v## 00463000000000253000450002600110000002600110001101400080002201900050003008200110 00358080005000460010008000510020035000590070008000940040013001020080005001150090 01100120010000500131011001500136020001700151020000900168020001800177039000700195 013000700202#VV10.01771#VV10.01772#118000#Vi?t#895.922334#^214#T Hoi#Chuyn n thn, o hoang, nh Ch#T Hoi#In ln th 8#^aH.#^aKim ng#2010#^a482tr.^b2 5cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Vn hc thiu nhi#B.Hin#256143## 00601000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020037000390030013000760070071000890080005001600090011001650100 00500176011001700181020001800198020000700216020001300223005001400236005001800250 006001700268039000700285013000700292019001200299#VV10.01773#60000#Vi?t#NH556C#8 53#^214#Nhng cuc phiu lu ca Jack v Pet#Truyn tranh#Li: Anna Casalis ; Mi nh ho: Marco Campanella ; Nguyn Thu Hng dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a27tr.^b2 6x23cm#Vn hc thiu nhi#Italia#Truyn tranh#Casalis, Anna#Campanella, Marco#Ngu yn Thu Hng#B.Hin#256144#Dch Italia## 00601000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020037000390030013000760070071000890080005001600090011001650100 00500176011001700181020001800198020000700216020001300223005001400236005001800250 006001700268039000700285019001200292013000700304#VV10.01774#60000#Vi?t#NH556C#8 53#^214#Nhng cuc phiu lu ca Jack v Pet#Truyn tranh#Li: Anna Casalis ; Mi nh ho: Marco Campanella ; Nguyn Thu Hng dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a29tr.^b2 6x23cm#Vn hc thiu nhi#Italia#Truyn tranh#Casalis, Anna#Campanella, Marco#Ngu yn Thu Hng#B.Hin#Dch Italia#256145## 00559000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010019000500020022000690070053000910040013001440080 00500157009001100162010000500173011001500178020001800193020000700211020001200218 039000400230019001200234006001600246013000700262#VV10.01775#VV10.01776#55000#Vi ?t#NH556T#853#^214#Amicis, Edmondo De#Nhng tm lng cao c#Edmondo De Amicis ; Hong Thiu Sn dch, gii thiu#In ln th 3#^aH.#^aKim ng#2010#^a398tr.^b20c m#Vn hc thiu nhi#Italia#Truyn ngn#Hoa#Dch Italia#Hong Thiu Sn#256146## 00509000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010008000560020009000640070008000730040013000810080 00500094009001100099010000500110011001500115020001800130020000900148020001200157 039000400169012005100173013000700224#VV10.01778#VV10.01777#35000#Vi?t#CH300P#89 5.92223#^214#Nam Cao#Ch Pho#Nam Cao#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2010#^a267tr. ^b21cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tiu thuyt#Hoa#T sch Vng. Tc phm chn l c dnh cho thiu nhi#256147## 00561000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440010017000510020021000680070032000890080005001210090 01100126010000500137011001500142019001600157020001800173020001100191020001100202 039000400213012001600217006000800233020001100241013000700252#VV10.01779#VV10.017 80#Vi?t#P313V#895.1#^214#45000#Trnh Uyn Khit#Pipilu v Rubic thn#Trnh Uyn Khit ; Nht M dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a339tr.^b21cm#Dch Trung Quc#Vn h c thiu nhi#Truyn di#Trung Quc#Hoa#Pipilu ti danh#Nht M#B TK TVQG#256148# # 00572000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480010018000530020060000710070036001310040013001670080 00500180009001100185010000500196011001500201020001800216020000400234020001200238 039000400250019000900254006001200263013000700275#VV10.01781#VV10.01782#20000#Vi ?t#NH556C#891.73#^214#Tnxti, Alchxy#Nhng chic cha kho vng hay chuyn ly k ca Bu-ra-ti-n#Alchxy Tnxti ; c Hiu dch#In ln th 6#^aH.#^aKim ng#2010#^a142tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Nga#Truyn ngn#Hoa#Dch Nga# c H iu#256149## 00540000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440010017000510020023000680070032000910080005001230090 01100128010000500139011001500144019001600159020001800175020001100193020001100204 039000400215012001600219006000800235013000700243#VV10.01783#VV10.01784#Vi?t#P313 V#895.1#^214#28000#Trnh Uyn Khit#Pipilu v ng h nhn#Trnh Uyn Khit ; M n Nhi dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a203tr.^b21cm#Dch Trung Quc#Vn hc thiu nh i#Truyn di#Trung Quc#Hoa#Pipilu ti danh#Mn Nhi#256150## 00870000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020042000490030071000910070019001620080005001810090 01100186010000500197011001400202019000500216021025200221020001800473039000400491 004001300495012003200508006001400540020000700554013000700561#VV10.01785#VV10.017 86#Vi?t#N551T#649#^214#35000#Na ting tr thnh ngi m tuyt vi#Cm nang dnh cho cc bc cha m th k 21 tr pht trin ton nng#Thi Tm Giao dc h#^aH.#^aKim ng#2010#^a94tr.^b21cm#Dch#Nhng kin thc c bn v nui dng, chm sc tr em t 0-1 tui nh dy tr tp ni qua phng thc tr chuyn, lm quen vi ton, chm sc sc kho bng mt s tr chi v bi luyn tp n gin. .. km theo nhng t vn cn thit cho cc bc cha m#Gio dc gia nh#Hoa#In l n th 4#T sch Cha m vui c cng con#Thi Tm Giao#Tr em#256151## 00932000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020042000490030071000910070019001620080005001810090 01100186010000500197011001400202019000500216021031400221020001800535039000400553 004001300557012003200570006001400602020000700616013000700623#VV10.01787#VV10.017 88#Vi?t#N551T#649#^214#35000#Na ting tr thnh ngi m tuyt vi#Cm nang dnh cho cc bc cha m th k 21 tr pht trin ton nng#Thi Tm Giao dc h#^aH.#^aKim ng#2010#^a94tr.^b21cm#Dch#Nhng kin thc c bn v nui dng, chm sc tr em t 1-2 tui nh gip tr pht trin kh nng biu t ngn ng q ua phng thc k chuyn, lm quen vi ton, nhn bit nhng kin thc n gin v t nhin, x hi, cc tr chi rn luyn kh nng sng to... km theo nhng t vn cn thit cho cc bc cha m#Gio dc gia nh#Hoa#In ln th 4#T sch C ha m vui c cng con#Thi Tm Giao#Tr em#256152## 00960000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020042000490030071000910070019001620080005001810090 01100186010000500197011001400202019000500216021034200221020001800563039000400581 004001300585012003200598006001400630013000700644020000700651#VV10.01790#VV10.017 89#Vi?t#N551T#649#^214#35000#Na ting tr thnh ngi m tuyt vi#Cm nang dnh cho cc bc cha m th k 21 tr pht trin ton nng#Thi Tm Giao dc h#^aH.#^aKim ng#2010#^a94tr.^b21cm#Dch#Nhng kin thc c bn v nui dng, chm sc tr em t 2-3 tui nh gip tr pht trin kh nng biu t ngn ng q ua phng thc k chuyn, lm quen vi ton, nhn bit nhng kin thc n gin v t nhin, x hi qua cc bi th, mt s tr chi vn ng rn luyn kh nng sng to... km theo nhng t vn cn thit cho cc bc cha m#Gio dc gia n h#Hoa#In ln th 4#T sch Cha m vui c cng con#Thi Tm Giao#256153#Tr em## 00952000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020042000490030071000910070019001620080005001810090 01100186010000500197011001400202019000500216021033400221020001800555039000400573 004001300577012003200590006001400622020000700636013000700643#VV10.01792#VV10.017 91#Vi?t#N551T#649#^214#35000#Na ting tr thnh ngi m tuyt vi#Cm nang dnh cho cc bc cha m th k 21 tr pht trin ton nng#Trn Thu Thu dc h#^aH.#^aKim ng#2010#^a94tr.^b21cm#Dch#Nhng kin thc c bn v nui dng, chm sc tr em t 4-5 tu nh gip tr pht trin kh nng biu t ngn ng q ua phng thc k chuyn, lm quen vi ton qua cc tr chi tr tu, nhn bit nhng kin thc n gin v t nhin, x hi v mt s tr chi th cng sng t o... km theo nhng t vn cn thit cho cc bc cha m#Gio dc gia nh#Hoa#In ln th 4#T sch Cha m vui c cng con#Trn Thu Thu#Tr em#256154## 00503000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010017000540020024000710070041000950080005001360090 01100141010000500152011001500157020001800172020000900190020001500199039000400214 005001200218013000700230#VV10.01793#VV10.01794#90000#Vi?t#L100C#895.9223#^214#N guyn Huy Tng#L c thu su ch vng#Nguyn Huy Tng ; Minh ho: T Huy Long #^aH.#^aKim ng#2010#^a140tr.^b25cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn lch s#H oa#T Huy Long#256155## 00852000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570020051000620070059001130040013001720080 00500185009002600190010000500216011001500221021013400236020000500370020001800375 02000190039302000110041200500110042300500130043400500160044700500070046300500170 0470039000800487013000700495#VV10.01795#VV10.01797#VV10.01796#39000#Vi?t#GI-108 T#512#^214#Gio trnh i s tuyn tnh v hnh hc gii tch#B.s.: on Qunh ( ch.b.), Khu Quc Anh, Nguyn Anh Kit...#In ln th 4#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a321tr.^b21cm#Gii thiu s lc v l thuyt tp hp, nh x s thc v s phc. Nhng kin thc c bn v i s tuyn tnh v hnh hc gii tch#T on#i s tuyn tnh#Hnh hc gii tch#Gio trnh#on Qunh#Khu Quc Anh#Nguy n Anh Kit#T Mn#Nguyn Don Tun#T. Hng#256156## 01041000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490010015000540020058000690030035001270070015001620080 00500177009002600182010000500208011001500213015008600228021035700314020000700671 039000800678013000700686020000800693020000900701020000900710020000800719#VV10.01 798#VV10.01799#40000#Vi?t#KH401T#378.597#^214#Phm Vn Khoi#Khoa thi tin s c ui cng trong lch s khoa c Vit Nam#K Mi, Khi nh nm th t, 1919#Phm Vn Khoi#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a253tr.^b24cm#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Gii thiu v khoa c thp nin cui th k XIX - u th k XX. Ci lng gio dc khoa c n hng nm u th k XX. Mt s vn v h thng vn bi ca khoa thi tin s c ui cng... Ci nhn ca ngi ng thi v mt thi khoa c v chng trnh o to ca trng b tc kin thc c hc cho nhng ngi lm quan trn t Trung k sau khi bi khoa c#Thi c#T. Hng#256157#Lch s#Gio dc#Vit Nam#Tin s# # 00837000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010015000600020016000750030023000910070 01500114008000500129009002600134010000500160011001500165015006100180021022000241 020001000461020001000471020001100481039000800492013000700500020001600507#VV10.01 800#VV10.01802#VV10.01801#50000#Vi?t#C455T#361#^214#Trn nh Tun#Cng tc x hi#L thuyt v thc hnh#Trn nh Tun#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a 316tr.^b24cm#u ba sch ghi: Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Cung c p mt s kin thc c bn v l thuyt cng tc x hi. Vai tr v mi quan h gia nhn vin cng tc x hi v khch hng. K nng thc hnh cng tc x hi cng ng, vi bnh nhn tm thn, ngi ng tnh...#L thuyt#Thc hnh#Gio t rnh#T. Hng#256158#Cng tc x hi## 00783000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380010015000430020043000580070015001010080005001160090026001210100 00500147011001500152015006100167021018800228020001100416039000800427020001200435 020001300447020001800460020000800478013000700486#VV10.01803#70000#Vi?t#R203L#49 5.9228#^214#Nguyn Ch Ho#Rn luyn k nng c v son tho vn bn#Nguyn Ch Ho#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a455tr.^b24cm#u ba sch ghi: Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn#Nghin cu nhng vn lin quan n phong cch c php vn bn ting Vit, rn luyn k nng c hiu v rn luyn k nn g son tho vn bn trong ging dy ting Vit nh mt ngoi ng#Ting Vit#T. H ng#K nng c#K nng vit#Son tho vn bn#C php#256159## 00759000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010015000550020063000700070015001330080005001480090 02600153010000500179011001500184015007800199021012600277020001100403039000800414 020000800422020002200430013000700452020001000459#VV10.01804#VV10.01805#51000#Vi ?t#N452D#495.92282#^214#Nguyn Ch Ho#Ni dung v phng php ging dy t vng ting Vit thc hnh#Nguyn Ch Ho#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a328tr .^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc X hi v Nh n vn#Gii thiu v t vng, ni dung cn bit v t, phng php ging dy t v ng v t vng vi bn k nng nghe, ni, c, vit#Ting Vit#T. Hng#T vng#P hng php ging dy#256160#Thc hnh## 01048000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010014000560020050000700030081001200070014002010080 00500215009002600220010000500246011001500251015004800266039000800314013000700322 02000160032902000170034502000070036202000090036902102850037802000160066302000200 0679020001100699#VV10.01806#VV10.01807#35000#Vi?t#V115H#390.095977#^214#L Ngc Thng#Vn ho cc dn tc thiu s vng Nam b Vit Nam#Gio trnh dnh cho sin h vin i hc v cao ng ngnh Vn ho Dn tc thiu s#L Ngc Thng#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2009#^a290tr.^b21cm#u ba sch ghi: Trng i hc Vn ho H Ni#T. Hng#256161#Vn ho dn tc#Dn tc thiu s#Nam B#Vit Nam#Gii thiu chung v mi trng t nhin, qu trnh hnh thnh lch s, x hi, hot ng kinh t cc dn tc vng Nam b. Nghin cu, gii thiu nhng biu hin ca cc gi tr vn ho vt th, phi vt th v vic bo tn, pht huy gi tr vn h o ca cc dn tc thiu s vng Nam b#Vn ho vt th#Vn ho phi vt th#Gio trnh## 00598000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010016000490020019000650030011000840070038000950040 01300133008000500146009001100151010000500162011001500167012002900182020001800211 020000400229020001100233039000800244013000700252019000900259006001600268#VV10.01 809#VV10.01808#46000#Vi?t#L312H#823#^214#Paver, Michelle#Linh hn phiu bt#Tru yn di#Michelle Paver ; Nguyn Th Hng dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010# ^a383tr.^b20cm#Bin nin s Bng ti c i#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn di#T. Hng#256162#Dch Anh#Nguyn Th Hng## 00752000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010015000500020028000650070015000930080005001080090 02600113010000500139011001500144015005800159039000800217013000700225021020600232 020000800438020001100446020001700457#VV10.01810#VV10.01811#36000#Vi?t#QU105L#35 4#^214#Phan Huy ng#Qun l nh nc v kinh t#Phan Huy ng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a230tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Kinh t#T. Hng#256163#Khi qut ho cc khi nim, phm tr, cc yu t, b phn cu thnh, cc chc nng, nguyn tc, phng php, t chc b my, thng tin v quyt nh qun l v cn b cng chc qun l nh nc v kinh t#Kinh t#Gio trnh#Qun l nh nc## 00783000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010014000510020043000650070014001080080005001220090 02600127010000500153011001500158039000800173021030700181020000800488020000500496 013000700501020000900508#VV10.01812#VV10.01813#99000#Vi?t#T550L#959.7#^214#Phan i Don#T lng n nc mt cch tip cn lch s#Phan i Don#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2010#^a586tr.^b24cm#T. Hng#Tuyn tp cc bi nghin cu gii thiu v: kt cu kinh t nng thn truyn thng, lng Vit Nam vn hnh trong l ch s, tri qua cc cuc khng chin chng gic ngoi xm Tng, Nguyn-Mng, Mi nh, Thanh, cc vn v tn gio, tn ngng, v s liu hc, lch s a phn g v mt s cc nhn vt lch s#Lch s#Lng#256164#Vit Nam## 00879000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440190005000521810006000570820006000638080005000690010016000740020031000900030 05400121007004400175008001800219009004100237010000500278011001500283006002100298 03900080031901300070032702101900033402000100052402000060053402000040054002000090 0544#VV10.01814#VV10.01815#VV10.01816#VV10.01817#135000#Vi?t#H462T#294.3#^214#T hch Nht Hnh#Hi th nui dng v tr liu#p dng kinh Qun Nim Hi Th vo i sng hng ngy#Thch Nht Hnh ; Thch Chn Php Nim dch#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Vn ho Si Gn ; Cng ty Tn Th#2010#^a450tr.^b24cm#Thch Chn Php N im#T. Hng#256165#Trnh by phng php tu tp dng li tip xc hi th ca chnh mnh nui dng v tr liu tm thn, lm vi nh kh au v t ti m t np sng thnh thin, gii thot v hnh phc#Kinh Pht#Thin#Th#Tr liu## 00977000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480010014000530020032000670070014000990080005001130090 02600118010000500144011001500149012001900164039000800183013000700191021033900198 020001700537020001500554020001900569015007600588020001100664#VV10.01818#VV10.018 19#30000#Vi?t#PH561P#551.63#^214#Trn Tn Tin#Phng php s d bo thi tit# Trn Tn Tin#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a210tr.^b24cm#T sch Gio tr nh#T. Hng#256166#Mt s kin thc c bn v cc phng trnh thu nhit ng l c hc cho kh quyn, l thuyt phn tch quy m trong tng phng trnh thu nh it ng lc, cc phng php sai phn hu hn gii phng trnh, cc m hnh d bo ta a chuyn, ta solenoit v cc m hnh d bo da trn cc phng trn h thu nhit ng lc hc nguyn thu#D bo thi tit#Phng php s#Kh tng thu vn#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni. Trng i hc Khoa hc T n hin#Gio trnh## 00517000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200110 00318080005000420020017000470030013000640070018000770080005000950090011001000100 00500111011001400116012002700130020001700157020001800174020000900192020001200201 005001100213013000700224039000800231#VV10.01820#25000#Vi?t#GI-125#398.209597#^ 214#Giu u h ui#Truyn tranh#Tranh: Anh Phng#^aH.#^aKim ng#2010#^a79tr. ^b21cm#Tranh truyn ci dn gian#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tr uyn ci#Anh Phng#256167#T. Hng## 00624000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200110 00298080005000400020028000450030013000730070035000860080005001210090011001260100 00500137011001400142012003100156020001700187020001800204020000900222020001300231 005001300244039000800257004001400265005000800279013000700287020001600294#VV10.01 821#12500#Vi?t#S550T#398.209597#^214#S tch bnh chng bnh dy#Truyn tranh#T ranh: T Thc Bnh ; Hng H b.s.#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tranh truy n dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#T Thc Bnh#T. Hng#In ln th 10#Hng H#256168#Truyn dn gian## 00621000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200110 00298080005000400020028000450030013000730070034000860080005001200090011001250100 00500136011001400141012003100155020001700186020001800203020000900221020001300230 005001200243039000800255004001300263005000800276013000700284020001600291#VV10.01 822#12500#Vi?t#S550T#398.209597#^214#S tch ch Cui cung trng#Truyn tranh#T ranh: T Huy Long ; Hng H b.s.#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#T H uy Long#T. Hng#In ln th 5#Hng H#256169#Truyn dn gian## 00514000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200110 00308080005000410020015000460030013000610070018000740080005000920090011000970100 00500108011001400113012002700127020001700154020001800171020000900189020001200198 005001100210039000800221013000700229#VV10.01823#25000#Vi?t#PH500T#398.209597#^2 14#Ph thu s ma#Truyn tranh#Tranh: Anh Phng#^aH.#^aKim ng#2010#^a79tr.^b2 1cm#Tranh truyn ci dn gian#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n ci#Anh Phng#T. Hng#256170## 00513000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200110 00308080005000410020014000460030013000600070018000730080005000910090011000960100 00500107011001400112012002700126020001700153020001800170020000900188020001200197 005001100209039000800220013000700228#VV10.01824#25000#Vi?t#TH300N#398.209597#^2 14#Thi ni khoc#Truyn tranh#Tranh: Anh Phng#^aH.#^aKim ng#2010#^a79tr.^b21 cm#Tranh truyn ci dn gian#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ci#Anh Phng#T. Hng#256171## 00636000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200110 00308080005000410020011000460030013000570070051000700080005001210090011001260100 00500137011001400142012003100156020001700187020001800204020000900222020001600231 005001700247039000800264004001300272005001700285013000700302020001300309#VV10.01 825#10000#Vi?t#TH116Q#398.209597#^214#Thng Quy#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Cn g Hoan ; Truyn: Nguyn Huy Tng#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tranh truy n dn gian Vit Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn dn gian# Nguyn Cng Hoan#T. Hng#In ln th 3#Nguyn Huy Tng#256172#Truyn tranh## 00612000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200110 00298080005000400020016000450030013000610070035000740080005001090090011001140100 00500125011001400130012003100144020001700175020001800192020000900210020001600219 005001300235039000800248004001400256005000800270013000700278020001300285#VV10.01 826#12500#Vi?t#S550T#398.209597#^214#S tch H Gm#Truyn tranh#Tranh: V Duy Ngha ; Hng H b.s.#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian V it Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn dn gian#V Duy Ngha #T. Hng#In ln th 10#Hng H#256173#Truyn tranh## 00613000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200110 00298080005000400020014000450030013000590070037000720080005001090090011001140100 00500125011001400130012003100144020001700175020001800192020000900210020001600219 005001500235039000800250004001300258005000800271013000700279020001300286#VV10.01 827#10000#Vi?t#V305N#398.209597#^214#Vin ngc c#Truyn tranh#Tranh: Phm Ng c Tun ; Hng H b.s.#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian V it Nam#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn dn gian#Phm Ngc Tu n#T. Hng#In ln th 7#Hng H#256174#Truyn tranh## 00586000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810006000490820004000558080005000590140007000640010014000710020013000850030 01200098007003100110008001800141009002300159010000500182011001500187019001000202 020001700212020001200229020000500241039000800246006001100254013000700265#VV10.01 829#VV10.01828#VV10.01830#VV10.01831#Vi?t#A103S#843#^214#32000#Leroy, Gilles#Al abama song#Tiu thuyt#Gilles Leroy ; Bng Quang dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. V n ho Si Gn#2010#^a263tr.^b21cm#Dch Php#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Php#T . Hng#Bng Quang#256175## 00688000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020014000510030025000650070049000900080018001390090 03500157010000500192011001500197020000500212020000700217020000800224020000700232 02000140023900500150025300500170026800500150028503900080030001300070030802000200 0315020001500335#VV10.01832#VV10.01833#42000#Vi?t#T406L#507.6#^214#Ton, l, ho #Luyn thi i hc khi A#Trn Minh Qui, Trng Th Lng, L nh Nguyn#^aTp . H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a272tr.^b24cm#Ton#Vt l #Ho hc# thi#Sch c thm#Trn Minh Qui#Trng Th Lng#L nh Nguyn#T. Hng#256176#Ph thng trung hc#Sch luyn thi## 00719000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020038000490030047000870070075001340080018002090090 03500227010000500262011001500267005001600282005001300298005001400311039000800325 013000700333020000800340020000800348020002000356020001400376020001500390#VV10.01 834#VV10.01835#58000#Vi?t#T527T#807#^214#Tuyn tp 440 v bi vn tiu biu# Luyn thi tt nghip THPT v i hc khi C, D#B.s., tuyn chn, gii thiu: Th i Quang Vinh, L Lng Tm, ng c Hin#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia T p. H Ch Minh#2010#^a384tr.^b24cm#Thi Quang Vinh#L Lng Tm#ng c Hin#T. Hng#256177#Ng vn#Bi vn#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi## 00610000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020014000430030013000570070031000700220004001012210015001050080 01800120009001100138010000500149011001400154012004400168020001800212020000900230 020001300239005001100252005000800263005001000271039000800281013000700289#VV10.01 836#8500#Vi?t#TR254N#895.9223#^214#Trn ngn to#Truyn tranh#Hng Bnh, T Uy n, Qunh Lm#T.2#c lm nh mi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a23tr.^b20cm #Th gii thn tin dnh cho la tui 4 - 10#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn t ranh#Hng Bnh#T Uyn#Qunh Lm#T. Hng#256178## 00612000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020014000430030013000570070031000700220004001012210017001050080 01800122009001100140010000500151011001400156012004400170020001800214020000900232 020001300241005001100254005000800265005001000273039000800283013000700291#VV10.01 837#8500#Vi?t#TR254N#895.9223#^214#Trn ngn to#Truyn tranh#Hng Bnh, T Uy n, Qunh Lm#T.1#Thm x tri cy#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a23tr.^b20 cm#Th gii thn tin dnh cho la tui 4 - 10#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hng Bnh#T Uyn#Qunh Lm#T. Hng#256179## 00583000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010015000500020020000650030012000850070041000970080 01800138009001100156010000500167011001500172012000600187020001800193020000400211 020001200215006000900227006000900236039000800245013000700253019000900260#VV10.01 838#VV10.01839#34000#Vi?t#M200-O#823#^214#Rushton, Rosie#M i, xin hiu con#Ti u thuyt#Rosie Rushton ; Dch: Nh Ngc, Trn Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2010#^a199tr.^b20cm#M i#Vn hc thiu nhi#Anh#Tiu thuyt#Nh Ngc#Trn Anh#T. Hng#256180#Dch Anh## 00583000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010015000500020020000650030012000850070041000970080 01800138009001100156010000500167011001500172012000600187020001800193020000400211 020001200215006000900227006000900236039000800245019000900253013000700262#VV10.01 841#VV10.01840#36000#Vi?t#M200-O#823#^214#Rushton, Rosie#M i, hy nghe con#Ti u thuyt#Rosie Rushton ; Dch: Nh Ngc, Trn Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2010#^a211tr.^b20cm#M i#Vn hc thiu nhi#Anh#Tiu thuyt#Nh Ngc#Trn Anh#T. Hng#Dch Anh#256181## 00566000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010015000500020029000650030012000940070033001060080 01800139009001100157010000500168011001500173012000600188020001800194020000400212 020001200216006001200228039000800240019000900248013000700257#VV10.01842#VV10.018 43#36000#Vi?t#M200-O#823#^214#Rushton, Rosie#M i, cho con cht ring t#Tiu thuyt#Rosie Rushton ; Ngc Phng dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a211t r.^b20cm#M i#Vn hc thiu nhi#Anh#Tiu thuyt#Ngc Phng#T. Hng#Dch Anh#25 6182## 00581000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010015000500020018000650030012000830070041000950080 01800136009001100154010000500165011001500170012000600185020001800191020000400209 020001200213006000900225006000900234039000800243019000900251013000700260#VV10.01 845#VV10.01844#37000#Vi?t#M200-O#823#^214#Rushton, Rosie#M i, con ln#Tiu thuyt#Rosie Rushton ; Dch: Nh Ngc, Trn Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#20 10#^a217tr.^b20cm#M i#Vn hc thiu nhi#Anh#Tiu thuyt#Nh Ngc#Trn Anh#T. H ng#Dch Anh#256183## 00805000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010015000600020018000750030056000930070 03300149008001800182009001100200010000500211011001500216020002000231006001200251 039000800263020001500271020001000286013000700296021020000303#VV10.01847#VV10.018 46#VV10.01848#43000#Vi?t#K250H#158#^214#Ashton, Robert#K hoch cuc i#700 c ch n gin thay i cho cuc sng tt p hn#Ashton Robert ; Xun Nguyn d ch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a232tr.^b21cm#B quyt thnh cng#Xun Ngu yn#T. Hng#Tm l c nhn#Cuc sng#256184#Gii thiu 700 cch thay i v l m cuc sng tt p hn trong mi lnh vc sc kho, tin bc, s nghip, cc m i quan h tnh cm... to cho bn thn mt cuc sng nhiu hnh phc v thnh c ng## 00698000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020033000520030052000850070042001370080018001790090 03500197010000500232011001500237020000800252020001400260005001500274005001300289 005001200302039000800314013000700322020002000329020002000349020001500369#VV10.01 849#VV10.01850#40000#Vi?t#M458N#540.76#^214#1000 cu hi trc nghim ho hc#Lu yn thi tt nghip trung hc ph thng v i hc#L nh Nguyn, L ng Khoa, H nh Cn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a248tr.^b 24cm#Ho hc#Sch c thm#L nh Nguyn#L ng Khoa#H nh Cn#T. Hng#25618 5#Ph thng trung hc#Cu hi trc nghim#Sch luyn thi## 00591000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020023000530030030000760070031001060080018001370090 03500155010000500190011001500195020000500210020001400215005001500229005001500244 039000800259013000700267020002000274020000700294#VV10.01851#VV10.01852#68000#Vi ?t#CH311M#510.76#^214#90 b ton tng hp#Luyn thi i hc khi A v B#Trn Minh Nht, Trn Minh Qui#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2 010#^a453tr.^b24cm#Ton#Sch c thm#Trn Minh Nht#Trn Minh Qui#T. Hng#2561 86#Ph thng trung hc# thi## 00710000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020048000490070065000970080018001620090035001800100 00500215011001500220020000800235020000500243020001500248005001600263005001500279 03900080029402000100030200500150031200500160032701300070034302000200035002000140 0370#VV10.01853#VV10.01854#43000#Vi?t#V115T#001#^214#Vn - ton - ting Anh luy n thi i hc khi D#Thi Quang Vinh, Nguyn Hoa Mai, Trn Minh Qui, Trng Kh i Vn#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a275tr.^b24cm# Vn hc#Ton#Sch luyn thi#Thi Quang Vinh#Nguyn Hoa Mai#T. Hng#Ting Anh#Tr n Minh Qui#Trng Khi Vn#256187#Ph thng trung hc#Sch c thm## 00707000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020021000510030040000720070060001120080018001720090 03500190010000500225011001500230020000800245020000700253020001400260005001600274 00500130029003900080030300500140031100500140032501300070033902000200034602000150 0366#VV10.01856#VV10.01855#48000#Vi?t#S111M#807.6#^214#67 b thi ng vn#n luyn thi tt nghip THPT v i hc#Thi Quang Vinh, L Lng Tm, Thch Ngc H , ng c Hin#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a308 tr.^b24cm#Ng vn# thi#Sch c thm#Thi Quang Vinh#L Lng Tm#T. Hng#Thc h Ngc H#ng c Hin#256188#Ph thng trung hc#Sch luyn thi## 00703000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020025000530030009000780070071000870080018001580090 03500176010000500211011001500216020000700231020000700238020001400245005001700259 00500170027603900080029300500200030100500140032101300070033502000200034202000150 0362#VV10.01857#VV10.01858#65000#Vi?t#L527T#530.076#^214#Luyn thi i hc vt l#Ton tp#Trng Th Lng, Nguyn Hng Mnh, Trng Th Kim Hng, Trn Tn Mi nh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a432tr.^b24cm#Vt l# thi#Sch c thm#Trng Th Lng#Nguyn Hng Mnh#T. Hng#Trng Th Kim Hng#Trn Tn Minh#256189#Ph thng trung hc#Sch luyn thi## 00632000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020052000530030083001050070012001880220004002000080 01800204009001100222010000500233011001500238012001400253020000700267020000700274 020001400281005001200295013000700307039000800314020000800322#VV10.01859#VV10.018 60#48000#Vi?t#H561D#530.076#^214#Hng dn s dng hiu qu sch gio khoa vt l 12#C phn ph lc chng trnh nng cao luyn thi tt nghip THPT, cao ng, i hc#L Vn Thi#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a243tr.^b24cm#Bn ng hnh#Vt l#Lp 12#Sch c thm#L Vn Thi#256190#T. Hng#Bi tp## 00736000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020026000540070028000800080005001080090018001130100 00500131011002500136021018100161020001600342020001600358020000800374039000500382 013000700387020000800394020000700402001001700409020000800426#VV10.01861#VV10.018 62#18000#Vi?t#254C#959.7021#^214#n Cn lch s v l hi#Nguyn Ngc nh s. t., b.s.#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a118tr., 4tr. nh^b21cm#Tng quan v lch s xy dng, cc cng trnh kin trc cng cc truyn thuyt lch s v n Cn. Gii thiu mt s thc c, th ca, th tch ni v lch s v l hi ca n C n#Di tch lch s#Di tch vn ho#Ngh An#H.H#256191#Lch s#L hi#Nguyn Ng c nh#n Cn## 00724000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020017000570070046000740080005001200090018001250100 00500143011001500148021011700163020001800280020000900298020001000307020000900317 02000100032602000080033602000090034400500140035303900050036701300070037200100190 0379#VV10.01863#VV10.01864#30000#Vi?t#455A#959.7024092#^214#ng A nhn kit#S .t., b.s.: Hong Dng Chng, Trnh Th Nga#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a151tr .^b21cm#Gii thiu vi nt v cuc i v s nghip ca cc v hong , thi s v cc trang n kit ca vng triu ng A#Lch s trung i#Nh Trn#Danh nh n#Cuc i#S nghip#Tiu s#Vit Nam#Trnh Th Nga#H.H#256192#Hong Dng Ch ng## 00839000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020022000550070037000770040014001140080005001280090 01800133010000500151011001500156021023200171020000900403020000900412020001700421 020002000438020000900458006000900467039000500476013000700481012003700488#VV10.01 866#VV10.01865#20000#Vi?t#T123V#390.09597#^214#Tp vn cng gia tin#Tn Vit s .t., lc dch, chnh bin#In ln th 23#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a104tr.^b2 7cm#Gii thiu phong tc th gia tin, gia thn ca Vit Nam v ni dung cc bi vn cng gi, vn cng cc ngy l tt, vn cng trong ngy l khng nh k, v n cng l tang t khi mt n mn tang v cc ngy l tit trong vng tang#Vn khn#Cng gi#Th cng t tin#Phong tc c truyn#Vit Nam#Tn Vit#H.H#256193 #B sch Phong tc c truyn Vit Nam## 00713000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010013000520020037000650070013001020080005001150090 01800120010000500138011001500143021017700158020001300335020001300348020000800361 020000900369039000500378013000700383015003300390#VN10.00620#VN10.00621#40000#Vi ?t#120N#780.89#^214#Vn Thu Bch#m nhc Chm nhng gi tr c trng#Vn Thu B ch#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a211tr.^b19cm#Gii thiu vi nt v ngun gc t c ngi v vn ho x hi Chm. Tng quan v cc hnh thi m nhc Chm. Trnh by vai tr ca m nhc trong i sng tinh thn ca ngi Chm#Nhc dn tc#Dn tc Chm#m nhc#Vit Nam#H.H#256194#Nm xut bn cui sch ghi: 2010## 00516000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010017000560020011000730030011000840070017000950080 00500112009001800117010000500135011001400140013000700154015003500161020001700196 020000900213020001100222039000500233#VN10.00622#VN10.00623#20000#Vi?t#TR561C#89 5.92214#^214#Dng Mnh Ngha#Trng Chi#Truyn th#Dng Mnh Ngha#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a86tr.^b19cm#256195#Nm xut bn ghi cui sch: 2010#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn th#H.H## 00448000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430010015000480020008000630030016000710070015000870080005001020090 01800107010000500125011001400130039000500144013000700149020001700156020000900173 020001200182#VN10.00624#VN10.00625#Vi?t#G428B#895.92234#^214#Nguyn Trn B#Gi bn#Tp truyn ngn#Nguyn Trn B#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a94tr.^b19cm#H.H #256196#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn## 00490000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430010014000480020007000620030016000690070014000850080005000990090 01800104010000500122011001400127039000500141013000700146015003300153020001700186 020000900203020001200212#VN10.00626#VN10.00627#Vi?t#C551#895.92234#^214#Hong T h Cp#Ca #Tp truyn ngn#Hong Th Cp#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a95tr.^ b19cm#H.H#256197#Nm xut bn cui sch ghi: 2010#Vn hc hin i#Vit Nam#Tru yn ngn## 00459000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010012000560020025000680030004000930070012000970080 00500109009001800114010000500132011001400137039000500151013000700156020001700163 020000900180020000400189#VN10.00628#VN10.00629#16000#Vi?t#CH527T#895.92214#^214 # Th ip#Chuyn tnh h P Khoang#Th# Th ip#^aH.#^aVn ho dn tc#201 0#^a79tr.^b19cm#H.H#256198#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00428000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430010009000480020019000570030004000760070009000800080005000890090 01800094010000500112011001500117039000500132013000700137020001700144020000900161 020000400170#VN10.00630#VN10.00631#Vi?t#H561C#895.92214#^214#nh Vit#Hng chi u thi n#Th#nh Vit#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a395tr.^b19cm#H.H#256199#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00710000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510020034000560070046000900040014001360080005001500090 01800155010000500173011001500178021013800193020001700331020000900348020000800357 006000900365006001200374039000500386013000700391020001000398#VN10.00632#VN10.006 33#15000#Vi?t#M125C#398.209597#^214#Mu cu i honh phi thng dng#Tuyn dc h, gii thiu: Tn Vit, Thiu Phong#In ln th 14#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^ a145tr.^b19cm#Gii thiu cc loi cu i n miu, nh t, lng m, cu i c hc tng mng th, mng tn gia... v cc loi honh phi trong dn gian#Vn hc dn gian#Vit Nam#Cu i#Tn Vit#Thiu Phong#H.H#256200#Honh phi## 00527000000000289000450002600110000002000130001102000180002402000090004203900050 00510140007000560190005000631810007000680820006000758080005000810020018000860030 01300104007002600117022000500143005001100148006000800159008001800167009001100185 010000500196011001500201019001400216013000700230#VN10.00634#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#H.H#14000#Vi?t#KH110V#895.6#^214#Kht vng v ch#Truyn tranh#Koyama Yuu ; Hi Th dch#T.25#Koyama Yuu#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a184tr.^b18cm#Dch Nht Bn#256201## 00579000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070031000670220005000980050019001030060 00500122008001800127009001100145010000500156011001500161012003500176019001400211 020001800225020000900243020001300252039000500265013000700270#VN10.00635#14000#V i?t#C117B#895.6#^214#Cp bi trng#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; Kira dch#T .12#Nishimori Hiroyuki#Kira#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a186tr.^b18cm#Tru yn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H#256202## 00572000000000301000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900050 00510140007000560190005000631810007000680820006000758080005000810020017000860030 01300103007002600116022000400142005001300146006000600159008001800165009001100183 010000500194011001500199012003500214019001400249013000700263#VN10.00636#Nht Bn #Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#H.H#14500#Vi?t#CH117C#895.6#^214#Chp cnh c m#Truyn tranh#Yabuuchi Yuu ; Nh dch#T.5#Yabuuchi Yuu#Nh #^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2010#^a198tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#256203## 00538000000000289000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900050 00510140007000560190005000631810006000680820006000748080005000800020010000850030 01300095007003600108022000500144005001700149006001200166008001800178009001100196 010000500207011001500212019001400227013000700241#VN10.00637#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#H.H#14000#Vi?t#I-312#895.6#^214#Inu Yasha#Truyn tranh#Tak ahashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T.11#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a184tr.^b18cm#Dch Nht bn#256204## 00828000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570020034000620070058000960080018001540090 01100172010000500183011001500188021016800203020001400371020000900385020002200394 00500180041600500150043400500140044900500150046300500120047803900050049001300070 0495#VN10.00639#VN10.00638#VN10.00640#27000#Vi?t#B100M#658.4#^214#38 tr chi k nng lm vic nhm#B.s.: Nguyn Th Phng, on Minh Sang, Trn Tr Linh...#^ aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a175tr.^b19cm#Gii thiu mc ch, iu kin c n v cng cc dng c thit yu, lut chi, quy trnh chi v phn tch chi n thut ca 38 tr chi rn luyn k nng lm vic nhm#Nhm lm vic#Tr chi#K nng lm vic nhm#Nguyn Th Phng#on Minh Sang#Trn Tr Linh#Cao Vng Li nh#L Anh Linh#H.H#256205## 00710000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820007000518080005000580010014000630020017000770070014000940080 01800108009001100126010000500137011001500142012003700157021013500194020000900329 020000800338020000800346020002100354020000900375039000500384013000700389#VN10.00 641#VN10.00643#VN10.00642#18000#Vi?t#T450C#796.54#^214#Phm Vn Nhn#T chc c m tri#Phm Vn Nhn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a145tr.^b16cm#B sch ch Sng gia thin nhin#Trnh by v cc k nng v nhng vn cn bit khi cm tri nh: t chc mt cuc tri, ln k hoch, xy dng chng trnh tri.. .#Cm tri#Tri h#K nng#Sinh hot ngoi tri#D ngoi#H.H#256206## 00666000000000325000450002600110000002000180001102000110002902000130004003900050 00530140007000580190005000651810007000700820006000778080005000830020014000880030 01300102007005400115022000500169221000800174005001600182005001500198006001500213 00800180022800900110024601000050025701100150026201200400027701900160031701300070 0333#VN10.00644#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#H.H#14500#Vi?t#TH121 B#895.1#^214#Thn binh 3.5#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Cng Tia Chp dch#T.28#Hi li#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#Cng Tia Chp#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a101tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thn h#Dch Trung Quc#256207## 00623000000000313000450002600110000002000180001102000110002902000130004003900050 00530190005000581810006000630820006000698080005000750140007000800020008000870030 01300095007004600108022000500154008001800159009001100177010000500188011001500193 012004000208019001600248005001400264005001300278006001100291013000700302#VN10.00 645#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#H.H#Vi?t#V400T#895.1#^214#14000# V thn#Truyn tranh#Wan Yat Leung, Tang Chi Fai ; Trung Kin dch#T.59#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh #Dch Trung Quc#Wan Yat Leung#Tang Chi Fai#Trung Kin#256208## 00510000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020018000420070036000600040013000960080005001090090011001140100 00500125011001400130012003000144020001800174020000900192020001200201005001900213 039000500232013000700237#VN10.00646#7000#Vi?t#X400X#895.9227#^214#X xin - xi n xo#Chuyn gia C Bun s.t., tuyn chn#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a65t r.^b19cm#Hc sinh ci - ci hc sinh#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ci#Ch uyn gia C Bun#H.H#256209## 00519000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100080002208200090 00308080005000390020025000440070036000690040013001050080005001180090011001230100 00500134011001400139012003000153020001800183020000900201020001200210005001900222 039000500241013000700246#VN10.00647#7000#Vi?t#GI-400N#895.9227#^214#Gi nh ai, quai nh ny#Chuyn Gia C Bun s.t., tuyn chn#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2 010#^a61tr.^b19cm#Hc sinh ci - ci hc sinh#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n ci#Chuyn Gia C Bun#H.H#256210## 00513000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100080002208200090 00308080005000390020019000440070036000630040013000990080005001120090011001170100 00500128011001400133012003000147020001800177020000900195020001200204005001900216 039000500235013000700240#VN10.00648#9000#Vi?t#TR462-O#895.9227#^214#Tri i... hc tr#Chuyn gia C Bun s.t., tuyn chn#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a 85tr.^b19cm#Hc sinh ci - ci hc sinh#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ci #Chuyn gia C Bun#H.H#256211## 00519000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020027000420070036000690040013001050080005001180090011001230100 00500134011001400139012003000153020001800183020000900201020001200210005001900222 039000500241013000700246#VN10.00649#8000#Vi?t#V400Q#895.9227#^214#V qut dy, mng tay nhn#Chuyn gia C Bun s.t., tuyn chn#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2 010#^a69tr.^b19cm#Hc sinh ci - ci hc sinh#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truy n ci#Chuyn gia C Bun#H.H#256212## 00507000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020013000700030011000830070016000940220 00400110008000500114009001100119010000500130011001600135020001800151020000900169 020001100178039000500189013000700194005001600201#VN10.00650#VN10.00651#90000#Vi ?t#K312V#895.9223#^214#Nguyn Nht nh#Knh vn hoa#Truyn di#Nguyn Nht nh#T .6#^aH.#^aKim ng#2010#^a1019tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn di#H. H#256213#Nguyn Nht nh## 00569000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020022000410030013000630070035000760220005001112210021001160050 01300137006001500150008000500165009001100170010000500181011001500186019001400201 020001800215020000900233020001300242039000500255013000700260#VN10.00652#I-314C#8 95.6#^214#13500#Vi?t#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Song Tm Quyn dch#T.14#Cuc chin cui cng#Motoki Monma#Song Tm Quyn#^aH.#^aKim n g#2010#^a188tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H #256214## 00517000000000289000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900050 00510140007000560190005000631810007000680820006000758080005000810020014000860030 01300100007003000113022000400143005001000147006001300157008000500170009001100175 010000500186011001500191019001400206013000700220#VN10.00653#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#H.H#15000#Vi?t#KH500N#895.6#^214#Khu nh k l#Truyn tran h#Rin Asano ; Barbie Ayumi dch#T.7#Rin Asano#Barbie Ayumi#^aH.#^aKim ng#2010# ^a175tr.^b18cm#Dch Nht Bn#256215## 00521000000000289000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900050 00510190005000561810007000610820006000688080005000740140007000790020018000860030 01300104007003000117022000400147005001300151006001000164008000500174009001100179 010000500190011001500195019001400210013000700224#VN10.00654#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#H.H#Vi?t#TH305T#895.6#^214#13500#Thin thn tp s#Truyn tranh#Mori Chikako ; Thanh Vn dch#T.5#Mori Chikako#Thanh Vn#^aH.#^aKim ng#2 010#^a185tr.^b18cm#Dch Nht Bn#256216## 00521000000000289000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900050 00510190005000561810007000610820006000688080005000740140007000790020018000860030 01300104007003000117022000400147005001300151006001000164008000500174009001100179 010000500190011001500195019001400210013000700224#VN10.00655#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#H.H#Vi?t#TH305T#895.6#^214#13500#Thin thn tp s#Truyn tranh#Mori Chikako ; Thanh Vn dch#T.6#Mori Chikako#Thanh Vn#^aH.#^aKim ng#2 010#^a191tr.^b18cm#Dch Nht Bn#256217## 00545000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020012000410030013000530070032000660220005000982210013001030050 01500116008000500131009001100136010000500147011001500152006001000167019001400177 020001800191020000900209020001300218039000500231013000700236#VN10.00656#DR102B#8 95.6#^214#13500#Vi?t#Dragon Ball#Truyn tranh#Akira Toriyama ; Nhm Yaki dch#T .30#Linh cm xu#Akira Toriyama#^aH.#^aKim ng#2010#^a189tr.^b18cm#Nhm Yaki#D ch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H#256218## 00552000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020012000410030013000530070032000660220005000982210020001030050 01500123008000500138009001100143010000500154011001500159006001000174019001400184 020001800198020000900216020001300225039000500238013000700243#VN10.00657#DR102B#8 95.6#^214#13500#Vi?t#Dragon Ball#Truyn tranh#Akira Toriyama ; Nhm Yaki dch#T .31#Cell ang trn ti#Akira Toriyama#^aH.#^aKim ng#2010#^a189tr.^b18cm#Nhm Yaki#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H#256219## 00679000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070081000710220005001520050017001570050 01600174006001300190006001500203006001300218008000500231009001100236010000500247 01100150025201900140026702000180028102000090029902000130030803900050032101300070 0326005000800333#VN10.00658#13500#Vi?t#457B#895.6#^214#rmon bng chy#Truy n tranh#Fujiko. F. Fujio ; B.s.: Nguyn Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song L an Anh..#T.18#Fujiko. F. Fujio#Nguyn Thng Vu#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^aH.#^aKim ng#2010#^a189tr.^b18cm#Dch Nht bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H#256220#c Lm## 00540000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002400200100 00290030013000390070032000520220005000842210010000890190005000990050013001040060 01200117008000500129009001100134010000500145011001500150020001800165020000900183 020001300192019001400205039000500219014000700224013000700231#VN10.00659#O-430P#8 95.6#^214#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Huyn Trang dch#T.30#Capriccio# Vi?t#Eiichiro Oda#Huyn Trang#^aH.#^aKim ng#2010#^a201tr.^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#H.H#13500#256221## 00563000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020012000410030013000530070042000660220005001082210011001130050 01500124006002000139008000500159009001100164010000500175011001500180019001400195 020001800209020000900227020001300236039000500249013000700254#VN10.00660#SH104K#8 95.6#^214#13000#Vi?t#Shaman king#Truyn tranh#Hiroyuki Takei ; Hong Th Thu H ng dch#T.29#Xo s S.F#Hiroyuki Takei#Hong Th Thu Hng#^aH.#^aKim ng#2010 #^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H#25622 2## 00568000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020012000410030013000530070042000660220005001082210016001130050 01500129006002000144008000500164009001100169010000500180011001500185019001400200 020001800214020000900232020001300241039000500254013000700259#VN10.00661#SH104K#8 95.6#^214#13000#Vi?t#Shaman king#Truyn tranh#Hiroyuki Takei ; Hong Th Thu H ng dch#T.30#Ngy bt thng#Hiroyuki Takei#Hong Th Thu Hng#^aH.#^aKim ng #2010#^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#H.H# 256223## 00520000000000289000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900050 00510190014000560140007000700190005000771810005000820820006000878080005000930020 00700098003001300105007003600118022000400154008000500158009001100163010000500174 011001500179005001300194006001600207013000700223#VN10.00662#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#H.H#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#G102#895.6#^214#Gadget#Truyn tranh#Hiroyuki Eto ; Trnh Thu Giang dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2010#^a176tr.^b18 cm#Hiroyuki Eto#Trnh Thu Giang#256224## 00520000000000289000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900050 00510190014000560140007000700190005000771810005000820820006000878080005000930020 00700098003001300105007003600118022000400154008000500158009001100163010000500174 011001500179005001300194006001600207013000700223#VN10.00663#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#H.H#Dch Nht Bn#16000#Vi?t#G102#895.6#^214#Gadget#Truyn tranh#Hiroyuki Eto ; Trnh Thu Giang dch#T.3#^aH.#^aKim ng#2010#^a165tr.^b18 cm#Hiroyuki Eto#Trnh Thu Giang#256225## 00576000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197013000700211 006001100218020001800229020000900247020001300256039000500269#VN10.00664#13000#V i?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.45#^aH.#^aKim ng#2010#^a186tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#256226#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tru yn tranh#H.H## 00576000000000301000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000500262013000700267#VN10.00665#Vi?t#TH1 04T#895.6#^214#13000#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.46#^aH.#^aKim ng#2010#^a190tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#H.H#256227## 00576000000000301000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000500262013000700267#VN10.00666#Vi?t#TH1 04T#895.6#^214#13000#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.47#^aH.#^aKim ng#2010#^a186tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#H.H#256228## 00576000000000301000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070031000780220005001090080005001140090 01100119010000500130011001500135012003400150005001300184019001400197006001100211 020001800222020000900240020001300249039000500262013000700267#VN10.00667#Vi?t#TH1 04T#895.6#^214#13000#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.48#^aH.#^aKim ng#2010#^a176tr.^b18cm#Sch dnh cho la tui thiu nin#Aoyama Gosho#Dch Nht Bn#Nhm Lesix#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tra nh#H.H#256229## 00568000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000130003801400070 00510190005000581810006000630820006000698080005000750020017000800030013000970070 03100110022000400141008000500145009001100150010000500161011001500166012003500181 005001300216006001100229039000500240019001400245013000700259#VN10.00668#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#15000#Vi?t#C450D#895.7#^214#C du thu thn#Tr uyn tranh#Yun Mi Kyung ; Thanh Thu dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2010#^a152tr.^b18c m#Tranh truyn dnh cho la tui 17+#Yun Mi Kyung#Thanh Thu#H.H#Dch Hn Quc# 256230## 00568000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000130003801400070 00510190005000581810006000630820006000698080005000750020017000800030013000970070 03100110022000400141008000500145009001100150010000500161011001500166012003500181 005001300216006001100229039000500240019001400245013000700259#VN10.00669#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#15000#Vi?t#C450D#895.7#^214#C du thu thn#Tr uyn tranh#Yun Mi Kyung ; Thanh Thu dch#T.3#^aH.#^aKim ng#2010#^a184tr.^b18c m#Tranh truyn dnh cho la tui 17+#Yun Mi Kyung#Thanh Thu#H.H#Dch Hn Quc# 256231## 00568000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000130003801400070 00510190005000581810006000630820006000698080005000750020017000800030013000970070 03100110022000400141008000500145009001100150010000500161011001500166012003500181 005001300216006001100229039000500240019001400245013000700259#VN10.00670#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#15000#Vi?t#C450D#895.7#^214#C du thu thn#Tr uyn tranh#Yun Mi Kyung ; Thanh Thu dch#T.4#^aH.#^aKim ng#2010#^a157tr.^b18c m#Tranh truyn dnh cho la tui 17+#Yun Mi Kyung#Thanh Thu#H.H#Dch Hn Quc# 256232## 00554000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900050 00510140007000560190005000631810006000680820006000748080005000800020011000850030 01300096007002700109022000400136005001200140006000800152008000500160009001100165 010000500176011001500181012003500196019001400231013000700245#VN10.00671#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#H.H#14500#Vi?t#H407C#895.7#^214#Hong cung#Tru yn tranh#Park So Hee ; Lan Anh dch#T.3#Park So Hee#Lan Anh#^aH.#^aKim ng#201 0#^a188tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Dch Hn Quc#256233## 00554000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900050 00510140007000560190005000631810006000680820006000748080005000800020011000850030 01300096007002700109022000400136005001200140006000800152008000500160009001100165 010000500176011001500181012003500196019001400231013000700245#VN10.00672#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#H.H#14500#Vi?t#H407C#895.7#^214#Hong cung#Tru yn tranh#Park So Hee ; Lan Anh dch#T.4#Park So Hee#Lan Anh#^aH.#^aKim ng#201 0#^a176tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Dch Hn Quc#256234## 00554000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900050 00510140007000560190005000631810006000680820006000748080005000800020011000850030 01300096007002700109022000400136005001200140006000800152008000500160009001100165 010000500176011001500181012003500196019001400231013000700245#VN10.00673#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#H.H#14500#Vi?t#H407C#895.7#^214#Hong cung#Tru yn tranh#Park So Hee ; Lan Anh dch#T.5#Park So Hee#Lan Anh#^aH.#^aKim ng#201 0#^a177tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Dch Hn Quc#256235## 00554000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900050 00510140007000560190005000631810006000680820006000748080005000800020011000850030 01300096007002700109022000400136005001200140006000800152008000500160009001100165 010000500176011001500181012003500196019001400231013000700245#VN10.00674#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#H.H#14500#Vi?t#H407C#895.7#^214#Hong cung#Tru yn tranh#Park So Hee ; Lan Anh dch#T.6#Park So Hee#Lan Anh#^aH.#^aKim ng#201 0#^a176tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Dch Hn Quc#256236## 00554000000000301000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900050 00510140007000560190005000631810006000680820006000748080005000800020011000850030 01300096007002700109022000400136005001200140006000800152008000500160009001100165 010000500176011001500181012003500196019001400231013000700245#VN10.00675#Hn Quc #Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#H.H#15000#Vi?t#H407C#895.7#^214#Hong cung#Tru yn tranh#Park So Hee ; Lan Anh dch#T.7#Park So Hee#Lan Anh#^aH.#^aKim ng#201 0#^a187tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Dch Hn Quc#256237## 00534000000000301000450002600110000001900050001100200110001600300130002700700270 00400220005000670080005000720090011000770100005000880140007000930110015001000190 01400115161001400129020001800143020000900161020001300170005001200183006000800195 039000500203181000600208082000600214808000500220013000700225#VN10.00676#Vi?t#Ho ng cung#Truyn tranh#Park So Hee ; Lan Anh dch#T.19#^aH.#^aKim ng#2010#15000 #^a188tr.^b18cm#Dch Hn Quc#N(412.1)18=V#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tr anh#Park So Hee#Lan Anh#H.H#H407C#895.7#^214#256238## 00585000000000313000450002600110000000200110001100300130002200700290003502200050 00640190005000690080005000740090011000790100005000900140007000950110015001020120 03500117019001400152161001400166020001800180020000900198020001300207005001200220 006001000232039000500242181000600247082000600253808000500259013000700264#VN10.00 677#Hong cung#Truyn tranh#Park So Hee ; Ngc Linh dch#T.20#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2010#15000#^a172tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Dch Hn Quc# N(412.1)18=V#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Park So Hee#Ngc Linh#H.H# H407C#895.7#^214#256239## 00585000000000313000450002600110000000200110001100300130002200700290003502200050 00640190005000690080005000740090011000790100005000900140007000950110015001020120 03500117019001400152161001400166020001800180020000900198020001300207005001200220 006001000232039000500242181000600247082000600253808000500259013000700264#VN10.00 678#Hong cung#Truyn tranh#Park So Hee ; Ngc Linh dch#T.21#Vi?t#^aH.#^aKim ng#2010#15000#^a171tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tui 16+#Dch Hn Quc# N(412.1)18=V#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Park So Hee#Ngc Linh#H.H# H407C#895.7#^214#256240## 00564000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020021000380030013000590070062000720080005001340090011001390100 00500150011001400155020001800169005001800187005001400205006001100219039000500230 013000700235019001200242020001300254020000700267#VN10.00679#18000#Vi?t#B551A#85 3#^214#Ba n ca chut Tp#Truyn tranh#Tranh: Marco Campanella ; Li: Anna Cas alis ; Thu Dng dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a21tr.^b11cm#Vn hc thiu nhi#Camp anella, Marco#Casalis, Anna#Thu Dng#H.H#256241#Dch Italia#Truyn tranh#Ital ia## 00565000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020022000380030013000600070062000730080005001350090011001400100 00500151011001400156020001800170005001800188005001400206006001100220039000500231 019001200236020001300248013000700261020000700268#VN10.00680#18000#Vi?t#L466H#85 3#^214#Lp hc ca chut Tp#Truyn tranh#Tranh: Marco Campanella ; Li: Anna Ca salis ; Thu Dng dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a21tr.^b11cm#Vn hc thiu nhi#Cam panella, Marco#Casalis, Anna#Thu Dng#H.H#Dch Italia#Truyn tranh#256242#Ita lia## 00567000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020024000380030013000620070062000750080005001370090011001420100 00500153011001400158020001800172005001800190005001400208006001100222039000500233 019001200238020001300250013000700263020000700270#VN10.00681#18000#Vi?t#B515S#85 3#^214#Bui sng ca chut Tp#Truyn tranh#Tranh: Marco Campanella ; Li: Anna Casalis ; Thu Dng dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a21tr.^b11cm#Vn hc thiu nhi#C ampanella, Marco#Casalis, Anna#Thu Dng#H.H#Dch Italia#Truyn tranh#256243#I talia## 00565000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020022000380030013000600070062000730080005001350090011001400100 00500151011001400156020001800170005001800188005001400206006001100220039000500231 019001200236020001300248013000700261020000700268#VN10.00682#18000#Vi?t#C101B#85 3#^214#Cc bn ca chut Tp#Truyn tranh#Tranh: Marco Campanella ; Li: Anna Ca salis ; Thu Dng dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a21tr.^b11cm#Vn hc thiu nhi#Cam panella, Marco#Casalis, Anna#Thu Dng#H.H#Dch Italia#Truyn tranh#256244#Ita lia## 00625000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200040 00308080005000340020020000390030013000590070065000720040013001370080005001500090 01100155010000500166011001400171012002400185020001800209020000400227020001300231 005001500244005001600259006001500275039000500290013000700295019000900302#VN10.00 683#25000#Vi?t#CH506M#823#^214#Chc mng b 1 tui#Truyn tranh#Li: Claire Ren aud ; Tranh: Marie Quentrec ; on Thu Linh dch#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2 010#^a11tr.^b17cm#Chuyn k dp sinh nht#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn tranh#Ren aud, Claire#Quentrec, Marie#on Thu Linh#H.H#256245#Dch Anh## 00470000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370010007000420020019000490070007000680040013000750080005000880090 01100093010000500104011001400109012002700123020001800150020000900168020001500177 039000500192013000700197#VN10.00684#8500#Vi?t#L600T#895.9223#^214#Huy C#L tri u thnh mu#Huy C#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a63tr.^b19cm#T sch Danh nhn Vit Nam#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn lch s#H.H#256246## 00427000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380010011000430020015000540030007000690070011000760080005000870090 01100092010000500103011001500108039000500123013000700128020001800135020000900153 020001100162#VN10.00685#20000#Vi?t#M305Q#895.9223#^214#Trnh Bng#Min qu m p#Truyn#Trnh Bng#^aH.#^aKim ng#2010#^a139tr.^b21cm#H.H#256247#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn di## 00559000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370010011000420020034000530070011000870040013000980080005001110090 01100116010000500127011001400132012002700146020001100173020000900184020001800193 020001000211020000900221020001500230039000500245013000700250#VN10.00686#8500#Vi ?t#L250V#959.7024#^214#Nguyn Anh#L Vn Hu v b Quc s u tin#Nguyn Anh#I n ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a55tr.^b19cm#T sch Danh nhn Vit Nam#L Vn Hu#Nh Trn#Lch s trung i#Danh nhn#Vit Nam#Truyn lch s#H.H#256248## 00516000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370010015000420020036000570070015000930080005001080090011001130100 00500124011001400129012002700143020001300170020000900183020001100192020001000203 039000500213013000700218004001300225#VN10.00687#7500#Vi?t#M101#959.7024#^214# inh Ngc Hng#Mc nh Chi - sen trong ging ngc#inh Ngc Hng#^aH.#^aKim ng #2010#^a71tr.^b19cm#T sch Danh nhn Vit Nam#Mc nh Chi#Nh Trn#Ngoi giao# Danh nhn#H.H#256249#In ln th 2## 00545000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380010012000430020017000550070012000720040013000840080005000970090 01100102010000500113011001400118012002700132020001500159020000900174020004100183 020001500224039000500239013000700244020000400251#VN10.00688#8500#Vi?t#TR309V#95 9.7013#^214#V Kim Bin#Triu Vit Vng#V Kim Bin#In ln th 2#^aH.#^aKim n g#2010#^a55tr.^b19cm#T sch danh nhn Vit Nam#Lch s c i#Vit Nam#Triu Qu ang Phc, Vua, 549-571, Vit Nam#Truyn lch s#H.H#256250#Vua## 00502000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360010009000410020027000500070009000770040013000860080005000990090 01100104010000500115011001400120012002700134020001500161020001000176020001300186 020001300199039000500212013000700217#VN10.00689#7500#Vi?t#TR106L#510.92#^214#Qu nh C#Trng lng Lng Th Vinh#Qunh C#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a4 7tr.^b19cm#T sch Danh nhn Vit Nam#Lng Th Vinh#Danh nhn#Nh ton hc#Trn g nguyn#H.H#256251## 00499000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350010009000400020018000490070009000670040013000760080005000890090 01100094010000500105011001400110012002700124020002600151020001600177020000700193 020000900200039000500209013000700214#VN10.00690#7500#Vi?t#103Y#610.92#^214#Qu nh C#i y s Tu Tnh#Qunh C#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a51tr.^b19cm #T sch Danh nhn Vit Nam#Tu Tnh (Nguyn B Tnh)#Y hc c truyn#Danh y#Vi t Nam#H.H#256252## 00463000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020012000420070007000540040013000610080005000740090011000790100 00500090011001400095012002700109020001800136020000900154020001500163005000700178 039000500185013000700190#VN10.00691#9500#Vi?t#B000C#895.9223#^214#B Cha Kho#H uy C#In ln th 2#^aH.#^aKim ng#2010#^a75tr.^b19cm#T sch Danh nhn Vit Nam #Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn lch s#Huy C#H.H#256253## 00485000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020015000410030004000560070022000600080005000820090011000870100 00500098011001400103012001900117020001500136006001200151039000500163013000700168 020001800175020001000193020000400203#VN10.00692#29000#Vi?t#H419A#372.21#^214#H c n hc ni#Th#Phng Linh bin dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a88tr.^b17cm#B m dy b ngoan#Sch thiu nhi#Phng Linh#H.H#256254#Gio dc mu gio#Giao tip# Th## 00488000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020019000410030004000600070022000640080005000860090011000910100 00500102011001400107012001900121020000400140006001200144039000500156013000700161 020001800168020000900186020001500195#VN10.00693#29000#Vi?t#C126C#372.21#^214#C y ci quanh mnh#Th#Phng Linh bin dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a88tr.^b17cm#B m dy b ngoan#Th#Phng Linh#H.H#256255#Gio duc mu gio#Thc vt#Sch thi u nhi## 00489000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200070 00308080005000370020019000420030004000610070022000650080005000870090011000920100 00500103011001400108012001900122020000400141006001200145039000500157013000700162 020001800169020000900187020001500196#VN10.00694#29000#Vi?t#NH556C#372.21#^214#N hng con vt xinh#Th#Phng Linh bin dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a88tr.^b17cm#B m dy b ngoan#Th#Phng Linh#H.H#256256#Gio dc mu gio#ng vt#Sch th iu nhi## 00494000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020024000410030004000650070022000690080005000910090011000960100 00500107011001400112012001900126020001500145006001200160039000500172013000700177 020001800184020000400202020001000206#VN10.00695#29000#Vi?t#R203L#372.21#^214#R n luyn thi quen tt#Th#Phng Linh bin dch#^aH.#^aKim ng#2010#^a88tr.^b17 cm#B m dy b ngoan#Sch thiu nhi#Phng Linh#H.H#256257#Gio dc mu gio#T h#Thi quen## 00559000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020029000400070039000690040013001080080005001210090011001260100 00500137011001400142012002300156020001800179020001000197020001500207005001600222 005000900238039000500247013000700252020001000259#VN10.00696#9500#Vi?t#V300S#372 .21#^214#V sao t khng nn m nheo?#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Li: Hng Nga#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b18cm# em lun ngoan ngon#Gio dc mu gio#Tnh cch#Sch thiu nhi#Nguyn Kim Dun#Hng Nga#H.H#256258#Phm cht## 00566000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020029000400030013000690070041000820040013001230080005001360090 01100141010000500152011001400157012002300171020001800194020001000212020001500222 005001600237005001100253039000500264013000700269#VN10.00697#9500#Vi?t#V300S#372 .21#^214#V sao t khng nn cu th?#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Li: Qunh Lin#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b18cm# em lun ngoan ngo n#Gio dc mu gio#Phm cht#Sch thiu nhi#Nguyn Kim Dun#Qunh Lin#H.H#25 6259## 00565000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020033000400070041000730040013001140080005001270090011001320100 00500143011001400148012002300162020001800185020000800203020001500211005001600226 005001100242039000500253013000700258020001000265#VN10.00698#9500#Vi?t#V300S#372 .21#^214#V sao t khng nn chi n gian#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Li: Qunh Li n#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b18cm# em lun ngoan ngon#Gio d c mu gio#o c#Sch thiu nhi#Nguyn Kim Dun#Qunh Lin#H.H#256260#Phm c ht## 00560000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020028000400070041000680040013001090080005001220090011001270100 00500138011001400143012002300157020001800180020001000198020001500208005001600223 005001100239039000500250013000700255020000800262#VN10.00699#9500#Vi?t#V300S#372 .21#^214#V sao t khng nn ch k?#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Li: Qunh Lin#In ln th 4#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b18cm# em lun ngoan ngon#Gio dc m u gio#Phm cht#Sch thiu nhi#Nguyn Kim Dun#Qunh Lin#H.H#256261#o c## 00552000000000289000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290020024000340070039000580040013000970080005001100090011001150100005001260110 01400131012002300145020001800168020000800186020001500194005001600209005000900225 039000500234014000600239013000700245020001000252#VN10.00700#Vi?t#V300S#372.21#^2 14#V sao t nn nghe li?#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Li: Hng Nga#In ln th 4#^ aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b18cm# em lun ngoan ngon#Gio dc mu gio#o c#Sch thiu nhi#Nguyn Kim Dun#Hng Nga#H.H#9500#256262#Phm cht## 00536000000000277000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290020030000340070039000640040013001030080005001160090011001210100005001320110 01400137012002300151020001800174020000800192020001500200005001600215005000900231 039000500240014000600245013000700251#VN10.00701#Vi?t#V300S#372.21#^214#V sao t khng nn nh ln?#Tranh: Nguyn Kim Dun ; Li: Hng Nga#In ln th 4#^aH.#^a Kim ng#2010#^a24tr.^b18cm# em lun ngoan ngon#Gio dc mu gio#o c#Sc h thiu nhi#Nguyn Kim Dun#Hng Nga#H.H#9500#256263## 00554000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200120 00288080005000400020016000450030013000610070040000740040020001140080005001340090 01100139010000500150011001400155020001800169020001700187020000900204020001300213 005000800226005001800234039000500252013000700257#VN10.00702#4500#Vi?t#S550T#398 .2409597#^214#S tch hoa i#Truyn tranh#Li: Phm H ; Tranh: Nguyn Khnh To n#Ti bn ln th hai#^aH.#^aGio dc#2010#^a15tr.^b16cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Phm H#Nguyn Khnh Ton#H.H#256264## 00696000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010015000520020022000670070053000890220004001420060 01400146005001100160008000500171009002100176010000500197011001500202021011300217 020000900330020000800339020000800347039000500355013000700360005001500367#VN10.00 704#VN10.00703#25000#Vi?t#B300M#363.12#^214#Xcriaghin, Lep#B mt cc v m t u#Lep Xcriaghin ; Phm Vn Kho dch ; L Hng H h..#T.2#Phm Vn Kho#L Hng H#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a147tr.^b19cm#Trnh by chi tit, sinh ng v chn thc v nhng v m tu khng khip nht xy ra trong lch s hng h i#Hng hi#Tai nn#m tu#H.H#256265#Xcriaghin, Lep## 00737000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200100 00348080005000440020052000490080005001010090021001060100005001270110015001320150 03200147021022700179020001000406020000900416020000800425020000900433020001700442 039000500459013000700464#VN10.00705#VN10.00706#Vi?t#NH556#343.59709#^214#Nhng iu cn bit v an ton tu thuyn trn bin#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a1 35tr.^b15cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Gii thiu mt s quy nh php lut v phng nga m va tu trn bin, bo hiu hng hi, phng tin cng nh thi t b an ton trn tu theo cc Quyt nh ca B trng B Giao thng Vn ti v an ton tu thuyn trn bin#Php lut#Tu bin#An ton#Vit Nam#Vn bn php qui#H.H#256266## 01098000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200100 00358080005000450020145000500030085001950080005002800090021002850100005003060110 01500311015003300326021035600359020001000715020001600725039000500741013000700746 020001900753020001000772020000900782020001700791#VN10.00707#VN10.00708#Vi?t#NGH3 00#343.59709#^214#Ngh nh s 44/2006/N-CP ngy 25 thng 4 nm 2006 ca Chnh Ph v vic x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc giao thng vn ti ng st# sa i v b sung theo Ngh nh s 156/2007/N-CP ngy 19/10/2007 ca C hnh ph#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a102tr.^b15cm#TTS ghi: Cc ng st V it Nam#Gii thiu mt s quy nh php lut v hnh vi vi phm hnh chnh, hn h thc v mc x pht; thm quyn, trnh t, th tc x pht vi phm hnh chnh ; khiu ni, t co, khen thng v x l vi phm... trong Ngh nh s 44/2006/ N-CP ngy 25 thng 4 nm 2006 ca Chnh ph v vic x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc giao thng vn ti ng st#Php lut#Pht hnh chnh#H.H#25626 7#Giao thng vn ti#ng st#Vit Nam#Vn bn php qui## 00932000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400020080000450080005001250090021001300100005001510110015001560150 03200171021039200203020001700595020001700612039000500629013000700634020000700641 020000800648020001000656#VN10.00709#VN10.00710#Vi?t#C455U#343.09#^214#Cng c Q uc t SAR 79 v cc qui nh c bn v tm kim cu nn ca Vit Nam#^aH.#^aGia o thng Vn ti#2009#^a147tr.^b17cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Mt s quy nh php lut v tn hiu, trang b cu nn, trang b y t, s cp cu, trch nh im v ngha v ca cc t chc cng nh c nhn c lin quan trong cng tc tm kim, cu nn... c th hin trong Cng c Quc t SAR 79 v cc vn bn ph p qui ca Vit Nam. Gii thiu cc a ch, in thoi, tn s lin lc khn cp ca cc trung tm tm kim cu nn hng hi trn ton quc#Vn bn php qui#Cn g c Quc t#H.H#256268#Cu h#Cu nn#Php lut## 00704000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010015000520020022000670070053000890220004001420060 01400146005001100160008000500171009002100176010000500197011001500202021012100217 020000900338020000800347020000800355039000500363013000700368005001500375#VN10.00 711#VN10.00712#25000#Vi?t#B300M#363.12#^214#Xcriaghin, Lep#B mt cc v m t u#Lep Xcriaghin ; Phm Vn Kho dch ; L Hng H h..#T.1#Phm Vn Kho#L Hng H#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a151tr.^b19cm#Trnh by c th, chi tit, si nh ng v chn thc v nhng v m tu khng khip nht xy ra trong lch s hng hi#Hng hi#Tai nn#m tu#H.H#256269#Xcriaghin, Lep## 00645000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020028000530030027000810070019001080080005001270090 01100132010000500143011001400148021015300162020000900315020001300324020000900337 039000500346013000700351006000900358#VN10.00713#VN10.00714#50000#Vi?t#NGH250T#6 46.7#^214#Ngh thut lm p mng tay#T l thuyt n thc hnh#Minh Tn bin d ch#^aH.#^aThi i#2010#^a95tr.^b19cm#Gii thiu cc phng php, k nng c b n trong vic chm sc mng tay ni ring v bn tay ni chung, c bit l cc v n v sn mng v v mng...#M thut#V trang tr#Mng tay#H.H#256270#Minh Tn## 00938000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020047000520030101000990290069002000040008002690080 00500277009002100282010000500303011001500308020001300323020001400336039000500350 01500320035502101670038702000080055402000070056202000080056902000090057702000070 0586013000700593#VV10.01867#VV10.01868#30000#Vi?t#QU600T#341.4#^214#Quy tc ph ng nga m va tu thuyn trn bin#Ban hnh km theo Quyt nh s 49/2005/Q-B GTVT ngy 04/10/2005 ca B trng B Giao thng vn ti#The international regul ations for preventing collisions at sea, 1972#Ti bn#^aH.#^aGiao thng Vn ti# 2010#^a160tr.^b21cm#Lut quc t#Sch song ng#KVn#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Gii thiu quy tc chung, quy tc hnh trnh v iu ng, n v du hiu, tn hiu m thanh v tn hiu nh sng, min tr v phng nga m va tu thuyn trn bin#Qui tc#Cu h#Tai nn#Tu bin#Thuyn#256271## 00934000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200100 00358080005000450020174000500030027002240080005002510090021002560100005002770110 01500282020001000297020000900307039000500316015003200321021023000353020001400583 020001000597020001900607020001100626013000700637#VV10.01869#VV10.01870#Vi?t#NGH3 00#385.09597#^214#Ngh nh th hi ngh ng st bin gii gia B Giao thng vn ti nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam v B ng st nc Cng ho N hn dn Trung Hoa ln th XXXIII#Cn Minh thng 12 nm 2009#^aH.#^aGiao thng V n ti#2009#^a107tr.^b21cm#ng st#Vit Nam#KVn#TTS ghi: B Giao thng Vn t i#Gii thiu cc iu khon v t chc vn ti, chuyn ch hnh khch c th o thun qua ngh nh th Hi ngh ng st bin gii gia B Giao thng vn t i Vit Nam v Trung Quc ln th XXXIII ti Cn Minh thng 12 nm 2009#Ngh n h th#Bin gii#Giao thng vn ti#Trung Quc#256272## 00955000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020026000490070023000750080005000980090011001030100 00500114011001500119020002100134020001700155039000500172005001200177021035900189 02000090054802000070055702000090056402000090057302000090058202000090059102000100 0600013000700610#VV10.01871#VV10.01872#65000#Vi?t#M558V#001#^214#10 vn cu hi "Ti sao?"#Dng Phong tuyn chn#^aH.#^aThi i#2010#^a491tr.^b21cm#Khoa hc thng thc#Sch thng thc#KVn#Dng Phong#Gii thiu nhng kin thc v v t r vi cc Thin h, nhng vn lin quan n Tri t, gii p thc mc v n hng iu thng nht trong i sng ca con ngi, th gii ng vt, thc vt xung quanh, cnh bo v s mt cn bng h thng sinh thi, nhng kh nng loi ngi c th t phng v gi cho Tri t xanh ti, nhng cu chuyn ton h c...#Tri thc#V tr#Tri t#ng vt#Thc vt#Ton hc#Cuc sng#256273## 00733000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010017000560020021000730070017000940080005001110090 02100116010000500137011001500142020001700157020000900174020000700183039000500190 021024500195013000700440020000800447#VV10.01873#VV10.01874#45000#Vi?t#C126C#895 .922803#^214#Nguyn Ngc Long#Cy cu v dng sng#Nguyn Ngc Long#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a236tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Bt k#KVn#Gm mt s bi bt k, tn vn... khc ho li mt phn chng ng lm vic, tnh yu n gh nghip v cng hin ca tc gi trong ngnh giao thng vn ti; Nhng trit l v cuc sng cng ng nghip, gia nh, bn hu v ngh nghip v th s#256 274#Tn vn## 00751000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820006000628080005000680020045000730070014001180080 00500132009002100137010000500158011001500163021024300178020001600421020001000437 039000500447001001400452013000700466#VV10.01876#VV10.01878#VV10.01877#VV10.01875 #26000#Vi?t#C101#530.8#^214#Cc n v o lng thng thc v thc hnh#Phan Vn Khi#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a119tr.^b24cm#Trnh by cc n v o l ng v tiu chun o lng. n v php nh, chuyn i mt s n v ngoi ph p nh, n v c truyn v n v c, cc biu thc, tr s v n v, khi l ng, trng lng v mt s n v trong lnh vc tu bin#n v o lng#Thc h nh#KVn#Phan Vn Khi#256275## 00964000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570010012000620020035000740030011001090070 01200120022000400132221002800136008000500164009002100169010000500190011001500195 03900050021001300070021502103370022202000190055902000090057802000200058702000110 0607020000800618#VV10.01879#VV10.01880#VV10.01881#50000#Vi?t#309K#629.8#^214#L Anh Tun#iu khin t ng cc h k thut#Gio trnh#L Anh Tun#T.1#M hnh h thng iu khin#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2010#^a239tr.^b24cm#KVn#256276#K hi qut chung v iu khin t ng, php bin i Laplace, m hnh ton hc. P hn tch c tnh v cc thng s c trng ca tn hiu ra khi h chu tc dng ca cc dng tn hiu vo khc nhau. Trnh by cc vn v n nh h thng iu khin tuyn tnh, cung cp hai tiu chun i s dng nhn bit tnh cht n nh ca h#iu khin t ng#K thut#H thng iu khin#Gio trnh#M h nh## 00548000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820004000628080005000660010014000710020007000850030 01200092007003100104008000500135009001100140010000500151011001500156020001700171 020000300188020001200191039000500203019000800208006001100216013000700227#VV10.01 882#VV10.01883#VV10.01885#VV10.01884#65000#Vi?t#104A#813#^214#Jones, Carrie#m nh#Tiu thuyt#Carrie Jones ; Trung Kin dch#^aH.#^aThi i#2010#^a388tr.^b2 1cm#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#KVn#Dch M#Trung Kin#256277## 00925000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820012000628080005000740020047000790070064001260080 00500190009001100195010000500206011001500211005001400226039000600240021023200246 02000180047802000160049602000070051200500150051900500160053400500160055000500140 0566013000700580#VV10.01886#VV10.01887#VV10.01889#VV10.01888#74000#Vi?t#V115H#3 90.0959731#^214#Vn ho Thng Long - H Ni hi t v to sng#B.s.: Trn Vn B nh (ch.b.), inh Gia Khnh, Trn Quc Vng...#^aH.#^aThi i#2010#^a507tr.^b21 cm#Trn Vn Bnh#K.Vn#Gm cc bi vit v thnh tu v b dy pht trin ca v n ho Thng Long - H Ni nh: vn ho dn gian, vn hc, kin trc, m thut, c c ngh th cng m ngh, l hi c truyn, truyn thng gio dc, di tch vn h o, lch s...#Vn ho c truyn#Gi tr vn ho#H Ni#inh Gia Khnh#Trn Quc Vng#Trn nh Luyn#Trn Vn Giu#256278## 00716000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010017000510020017000680070017000850080005001020090 03500107010000500142011003000147020000700177039000500184021017300189020000700362 020000900369020000500378020000400383020000400387013000700391020000400398#VV10.01 890#VV10.01891#75000#Vi?t#B107M#641.8#^214#Nguyn Th Phng#Bnh mt xi ch#Ng uyn Th Phng#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Thi i#2010#^a307tr., 28tr. nh mu^b24cm#Mn n#KVn#Gii thiu nguyn vt liu, phng php ch bin nu cc l oi bnh mt xi ch nh: bnh in, cc loi bnh chin, hp, nng...v cc loi mt tri cy, ch u, ch kho...#Nu n#Ch bin#Bnh#Mt#Xi#256279#Ch## 00641000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010017000510020030000680070017000980080005001150090 03500120010000500155011003000160020000700190039000500197021012300202020000700325 020000900332020001500341013000700356#VV10.01892#VV10.01893#48000#Vi?t#H103T#641 .8#^214#Nguyn Th Phng#240 mn n ngy l & ch nht#Nguyn Th Phng#^aH.#^aT hi i ; Cng ty Sch Thi i#2010#^a175tr., 24tr. nh mu^b24cm#Mn n#KVn#G ii thiu nguyn vt liu, phng php ch bin v cch trnh by cc mn b, m n c, ch, chua, ngui, lu, sp...#Nu n#Ch bin#Mn n ngy l#256280# # 00613000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010017000510020019000680070017000870080005001040090 03500109010000500144011003000149020000700179039000500186021013300191020000700324 020000900331013000700340#VV10.01894#VV10.01895#48000#Vi?t#H103T#641.8#^214#Nguy n Th Phng#240 mn n c sn#Nguyn Th Phng#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Thi i#2010#^a175tr., 22tr. nh mu^b24cm#Mn n#KVn#Gii thiu nguyn vt li u, phng php ch bin nu cc mn b, g, tm, cua, c, mn bn, ch gi, cc mn cho, gi, trn, lu...#Nu n#Ch bin#256281## 00615000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010017000510020020000680070017000880080005001050090 03500110010000500145011003000150020000700180039000500187021013400192020000700326 020000900333013000700342#VV10.01896#VV10.01897#48000#Vi?t#H103T#641.8#^214#Nguy n Th Phng#240 mn n gia nh#Nguyn Th Phng#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Thi i#2010#^a175tr., 24tr. nh mu^b24cm#Mn n#KVn#Gii thiu nguyn vt l iu, phng php ch bin nu cc mn xo t tht b, tht heo, mc, cc mn tr n, gi, bnh cun, bnh tm...#Nu n#Ch bin#256282## 00885000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820010000538080005000630020043000680030015001110070042001260080 00500168009001100173010000500184011001500189005001800204039000600222001001200228 021027900240020001900519020000800538020000900546020000900555013000700564#VV10.01 898#VV10.01900#VV10.01899#41000#Vi?t#NGH300T#393.09597#^214#Nghi thc tang l v vn khn truyn thng#Sch phong tc#Trng Thn b.s. ; Thch Minh Nghim h.. #^aH.#^aThi i#2010#^a219tr.^b24cm#Thch Minh Nghim#K.Vn#Trng Thn#Gii th iu cc nghi thc tang l truyn thng ca ngi Vit Nam nh bo tang, khm li m, t bn th, nhc tang, trang phc, phng ving, a tang, h huyt, on tn g, ci tng. Mu iu vn v nhng bi vn cng cc tun tit trong vic tang l v dng trong cc nghi l khc#Phong tc tp qun#Tang l#Vit Nam#Vn khn#256 283## 00771000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820004000628080005000660010013000710020027000840070 01800111008000500129009003500134010000500169011001800174020001000192039000500202 021025000207020000800457020000900465013000700474#VV10.01901#VV10.01902#VV10.0190 3#VV10.01904#75000#Vi?t#C115B#770#^214#Bi Minh Sn#Cn bn k thut nhip nh# Bi Minh Sn b.s.#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Thi i#2010#^a104tr.^b21x23cm #Nhip nh#KVn#Gii thiu s lc v nhip nh. Kin thc cn bn v my nh ch p phim, my nh k thut s, ng knh my nh v nhng ch chp thng dng. Phng php to hnh trong nhip nh v cch chp cn cnh, chp chn dung, nh phong cnh, chp cnh m#My nh#K thut#256284## 00754000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570010021000620020031000830070021001140040 01800135008000500153009001100158010000500169011001500174039000500189021025700194 020000800451020001000459013000700469#VV10.01905#VV10.01907#VV10.01906#59000#Vi? t#GI-100P#929#^214#D Lan Nguyn c D#Gia ph kho lun v thc hnh#D Lan Ng uyn c D#Ti bn ln th 4#^aH.#^aThi i#2010#^a335tr.^b24cm#KVn#Khi nim v gia ph. Trnh by ngun gc, s pht trin, phng php to dng gia ph chu , chu u. Quan nim v vic lp gia ph Vit Nam. Mc ch v li ch c a gia ph. Cch thc lp mt cun gia ph mi theo phng php n dng v hp dng...#Gia ph#Thc hnh#256285## 00717000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020049000440080005000930090021000980100005001190110015001240200 02100139020000900160039000500169015003200174021023200206020000900438013000700447 020000900454#VV10.01909#VV10.01908#Vi?t#C101H#387.5#^214#Cc hip nh Hng hi gia Vit Nam v cc nc#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a230tr.^b25cm#Hip n h thng mi#Vit Nam#KVn#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#Gm cc hip nh Hn g hi thng mi, vn ti bin thng mi gia Chnh ph nc Cng ho x hi ch ngha Vit Nam v Chnh ph 18 nc trn th gii nh Thi Lan, Cu Ba, Hungari , Indonesia, Philipines, Nga, Php, c, Hoa K...#Hng hi#256286#Th gii## 00572000000000253000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810007000490820006000568080005000620020023000670080005000900090011000950100 00500106011001500111020001100126039000500137021015000142020001000292020000900302 013000700311#VV10.01910#VV10.01911#VV10.01913#VV10.01912#Vi?t#TR107C#745.6#^214# Tranh ch Bi Hnh Cn#^aH.#^aThi i#2010#^a123tr.^b21cm#Ngh thut#KVn#Gii thiu tiu s v nhng tc phm tranh ch ca Bi Hnh Cn. Mt s bi vit, nh n xt v Bi Hnh Cn v nhng ng nt trong tranh ch ca ng#Tranh ch#Th p hp#256287## 00918000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020015000440030056000590070080001150080018001950090027002130100 00500240011001500245005001500260039000600275021014400281020000900425020000700434 02000490044100500090049000500160049900500170051500500160053200500130054800500120 0561013000700573#VL10.00177#VL10.00178#Vi?t#B103V#294.3#^214#Bi vng n s#K y u c i lo Ho thng Tc H Thnh (1930 - 2009)#Thch t ng, Gia Trc, Th ch Tc Thnh... ; Ch.b.: Trn L Ngn, Chiu Quang#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a181tr.^b29cm#Thch t ng#K.Vn#Gii thiu v tiu s, cuc i v cc hot ng Pht gio ca Ho thng Thch Tc Thnh cng nhng n ghi thc tang l v tng nim Ho thng#o Pht#Nh s#Thch Tc Thnh, Ho t hng, 1930-2009, Vit Nam#Gia Trc#Thch Tc Thnh#Thch Thin Nhn#Thch Tr Q ung#Trn L Ngn#Chiu Quang#256288## 00832000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00411810006000460820006000528080005000580010018000630020040000810070028001210040 01400149008000500163009002100168010000500189011001500194039000500209005000900214 021026000223020002100483020001000504020000900514013000700523#VL10.00179#VL10.001 80#VL10.00181#120000#Vi?t#C455N#624.2#^214#Nguyn Vit Trung#Cng ngh c hng cu b tng ct thp#Nguyn Vit Trung, Hong H#Ti bn ln 2#^aH.#^aGiao thn g Vn ti#2009#^a572tr.^b27cm#KVn#Hong H#Trnh by phng php v cc loi v t t phc v c hng. Thit k tng th, nguyn tc b tr, cc chi tit cu t o c bit, phn tch kt cu cu c hng. Mt s tnh ton bin dng, dao ng , nhit, ct, xon tnh ton tr cu, cc cng on thi cng...#Cu b tng ct thp#Cng ngh#c hng#256289## 00880000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010013000600020018000730070043000910080 00500134009001100139010000500150011001500155020001100170039000500181019001600186 006001800202012003000220021028900250020001000539013000700549020001000556#VL10.00 182#VL10.00184#VL10.00183#75000#Vi?t#T550X#133#^214#Thiu V Hoa#T xem phong t hu#Thiu V Hoa ; Thch Minh Nghim son dch#^aH.#^aThi i#2010#^a263tr.^b27 cm#Phong thu#KVn#Dch Trung Quc#Thch Minh Nghim#Cm nang thc hnh phong th u#Gii thiu nhng kin thc v phong thu hc, hnh miu t tng thut ng thng dng phong thu, trn trch ph , tam nguyn cu vn h qui phi tinh, p dng cu cung phi tinh trong dng trch, s dng la bn phong thu, xc lp t o, hng, on nh ct hung cho ni ca mnh...#Cuc sng#256290#Thc hnh## 00669000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010016000550020067000710070016001380080005001540090 02100159010000500180011001500185020000700200039000500207021016100212020001500373 020000800388013000700396#VL10.00185#VL10.00186#55000#Vi?t#T527T#620.10076#^214# inh Hng Trung#Tuyn tp thi Olympic v mt s bi tp chn lc c hc kt c u#inh Hng Trung#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a207tr.^b27cm# thi#KVn#Gm thi v p n cc k thi Olympic t nm 1991 n 2009. Hng dn n tp v m t s bi tp chn lc, km theo p n chi tit cho tng bi c hc kt cu.#C hc kt cu#Bi tp#256291## 00881000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820006000628080005000680010016000730020062000890070 01600151008000500167009002100172010000500193011001500198020000900213039000500222 021029500227020000900522020000900531020000900540020001100549013000700560#VL10.00 188#VL10.00190#VL10.00189#VL10.00187#33000#Vi?t#C455T#624.1#^214#Phm Vn Chuy n#Cng tc trc a trong gim st thi cng xy dng cng trnh#Phm Vn Chuyn# ^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a152tr.^b27cm#Trc a#KVn#Gm nhng cng tc t rc a c thc hin trong cc giai on: kho st, thit k, thi cng v s d ng cng trnh. Trc a o c nhng yu t cn thit, o v bn , mt ct a hnh, o c b tr xy dng cng trnh theo bn v thit k, nh gi s n nh cng trnh, ln, nghing...#Gim st#Thi cng#Xy dng#Cng trnh#256292# # 00476000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020037000410220004000780080005000820090011000870100005000980110 01400103012002700117020001800144020000900162020000900171020000800180020001000188 039000500198013000700203#VL10.00191#32000#Vi?t#T310#372.21#^214#Tm im khc bit trong cc hnh v#T.1#^aH.#^aThi i#2010#^a27tr.^b28cm#B m cng con ch i m hc#Gio dc mu gio#Tr chi#Quan st#Hnh v#Thnh ph#KVn#256293## 00476000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020037000410220004000780080005000820090011000870100005000980110 01400103012002700117020001800144020000900162020000900171020000800180020001000188 039000500198013000700203#VL10.00192#32000#Vi?t#T310#372.21#^214#Tm im khc bit trong cc hnh v#T.2#^aH.#^aThi i#2010#^a27tr.^b28cm#B m cng con ch i m hc#Gio dc mu gio#Tr chi#Quan st#Hnh v#Cng vin#KVn#256294## 00476000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020037000410220004000780080005000820090011000870100005000980110 01400103012002700117020001800144020000900162020000900171020000800180020001000188 039000500198013000700203#VL10.00193#32000#Vi?t#T310#372.21#^214#Tm im khc bit trong cc hnh v#T.3#^aH.#^aThi i#2010#^a27tr.^b28cm#B m cng con ch i m hc#Gio dc mu gio#Tr chi#Quan st#Hnh v#i dng#KVn#256295## 00475000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020037000410220004000780080005000820090011000870100005000980110 01400103012002700117020001800144020000900162020000900171020000800180020000900188 039000500197013000700202#VL10.00194#32000#Vi?t#T310#372.21#^214#Tm im khc bit trong cc hnh v#T.4#^aH.#^aThi i#2010#^a27tr.^b28cm#B m cng con ch i m hc#Gio dc mu gio#Tr chi#Quan st#Hnh v#Rng rm#KVn#256296## 00936000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590020029000640030059000930070041001520040 01800193008000500211009001100216010000500227011001500232015001800247020001100265 00500190027603900060029501300070030100100140030802102500032202000140057202000240 0586#VV10.01914#VV10.01916#VV10.01915#19000#Vi?t#GI-108T#338.5#^214#Gio trnh kinh t hc vi m#Dng trong cc trng Trung cp chuyn nghip khi Kinh t#Ph m Vn Minh (ch.b.) Trn Th Hng Vit#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a1 47tr.^b24cm#Th mc: tr. 145#Gio trnh#Trn Th Hng Vit#K.Vn#256297#Phm V n Minh#Gii thiu tng quan v kinh t hc vi m. Trnh by nhng kin thc c b n v cung - cu, co dn ca cu, l thuyt tiu dng, cc vn v sn xut, c hi ph, li nhun, cnh tranh v c quyn, vn th trng v vai tr iu ti t ca chnh ph#Kinh t vi m#Trung hc chuyn nghip## 00859000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010016000600020024000760030037001000070 01600137022000500153221001300158004001900171008000500190009001100195010000500206 01100150021102101610022602000080038702000100039502000080040502000130041302000110 0426039000500437013000700442020001700449020001900466#VV10.01917#VV10.01919#VV10. 01918#12500#Vi?t#C460S#541#^214#Nguyn nh Chi#C s l thuyt ho hc#Dng ch o cc trng i hc k thut#Nguyn nh Chi#Ph.1#Cu to cht#Ti bn ln th 16#^aH.#^aGio dc#2010#^a135tr.^b21cm#Trnh by cc kin thc v cu to nguyn t, cu to phn t, lin kt ho hc, h thng tun hon cc nguyn t ho hc v cc trng thi tp hp ca vt cht#Ho hc#Nguyn t#Phn t#Cu to cht#G io trnh#KVn#256298#Lin kt ho hc#Trng thi tp hp## 00801000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820004000528080005000560010012000610020019000730070012000920040 01800104008000500122009001100127010000500138011001500143020001700158039000500175 021022600180020002000406020001800426020001700444013000700461020001900468#VV10.01 920#VV10.01921#VV10.01922#48000#Vi?t#PH121T#543#^214#H Vit Qu#Phn tch l - ho#H Vit Qu#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a568tr.^b21cm#Phn tch l ho#KVn#X l s liu thc nghim bng ton hc thng k. Cc phng php p hn tch quang hc, phn tch in ho. Mt s phng php phn tch vt l dng trong ho hc. Phng php phn tch, phn chia cc cht bng chit v sc k#P hn tch quang hc#Phn tch ho hc#Phn tch vt l#256299#Phn tch in ho# # 00977000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570020038000620030055001000070053001550040 01800208008000500226009001100231010000500242011001500247015001800262020001100280 00500120029100500140030303900060031701300070032302102170033002000140054702000100 0561005001400571005001500585005001500600#VV10.01923#VV10.01924#VV10.01925#23000 #Vi?t#H561D#338.5#^214#Hng dn thc hnh kinh t hc vi m#Dng trong cc tr ng Cao ng v i hc Khi Kinh t#V Kim Dng, Phm Vn Minh (ch.b.), Cao Thu Xim...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a188tr.^b24cm#Th mc: tr. 186 #Gio trnh#V Kim Dng#Phm Vn Minh#K.Vn#256300#Tng quan v kinh t hc. Tr nh by cc vn cung - cu, co gin, l thuyt hnh vi ngi tiu dng v n gi sn xut, cu trc th trng, th trng lao ng, vai tr ca Chnh ph t rong nn kinh t th trng#Kinh t vi m#Thc hnh#Cao Thu Xim#inh Thin c #Nguyn Th Thu## 00941000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820007000538080005000600020020000650030060000850070047001450040 01800192008000500210009001100215010000500226011001500231015004400246020001100290 03900060030101300070030700100130031402102250032702000090055202000080056102000100 0569020002400579#VV10.01926#VV10.01928#VV10.01927#21000#Vi?t#GI-108T#621.31#^21 4#Gio trnh my in#Sch dng cho cc trng o to h Trung cp chuyn nghi p#ng Vn o, Trn Khnh H, Nguyn Hng Thanh#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio d c#2010#^a179tr.^b24cm#u ba sch ghi: V Gio dc chuyn nghip#Gio trnh#K. Vn#256301#ng Vn o#Khi nim chung v my in. Trnh by cu to, nguyn l lm vic ca my bin p, my in khng ng b, my in ng b, my in m t chiu, dy qun in, cc ch lm vic v cc dng khc ca my in khng ng b#My in#Cu to#Nguyn l#Trung hc chuyn nghip## 01085000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820008000538080005000610020029000660030045000950070069001400040 01800209008000500227009001100232010000500243011001500248015003300263020001100296 00500160030703900060032301300070032902103170033602000220065300500080067500500120 0683005001600695020002400711#VV10.01929#VV10.01930#VV10.01931#20500#Vi?t#GI-108 T#335.412#^214#Gio trnh kinh t chnh tr#Dng trong cc trng, lp Trung cp kinh t#B.s.: Phm Quang Phan (ch.b.), L Thc, T c Hnh, o Phng Lin#T i bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a207tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio trnh#Phm Quang Phan#K.Vn#256302#Trnh by nhng vn chung ca ki nh t chnh tr: i tng, chc nng v phng php ca kinh t chnh tr, lch s hnh thnh v pht trin ca kinh t chnh tr hc, sn xut hng ho, ti s n xut x hi, ti sn xut vn, quan h kinh t quc t; Nhng vn kinh t chnh tr trong thi k qu Vit Nam#Kinh t chnh tr hc#L Thc#T c H nh#o Phng Lin#Trung hc chuyn nghip## 01031000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820008000538080005000610020021000660030050000870070057001370040 01800194008000500212009001100217010000500228011001500233015003300248020001100281 00500160029200500160030803900060032400500120033000500180034200500130036001300070 0373021023400380020001000614020000900624020002400633#VV10.01932#VV10.01933#VV10. 01934#15000#Vi?t#GI-108T#349.597#^214#Gio trnh php lut#Dng cho o to tr nh Trung cp chuyn nghip#Nguyn Huy Bng (ch.b.), Nguyn Vn Mnh, V Hng Anh...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a131tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio d c v o to#Gio trnh#Nguyn Huy Bng#Nguyn Vn Mnh#K.Vn#V Hng Anh#Phm Th Kim Dung#Trn Th Cc#256303#Trnh by mt s vn c bn v nh nc, ph p lut, thc hin php lut, vi phm php lut v trch nhim php l, thc ph p lut, lut nh nc, lut hnh chnh, lao ng, lut dn s, hnh s, php lu t t tng... ca Vit Nam#Php lut#Vit Nam#Trung hc chuyn nghip## 01022000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810006000490820009000558080005000640020026000690030018000950070022001130080 00500135009001100140010000500151011002900156039000600185001002200191021044700213 020000800660020000800668020000900676020000700685020000900692013000700701#VV10.01 935#VV10.01936#VV10.01937#VV10.01938#Vi?t#K312T#959.7024#^214#Kinh t, x hi th i Trn#Th k XIII - XIV#Nguyn Th Phng Chi#^aH.#^aGio dc#2009#^a195tr., 8 tr. nh mu^b24cm#K.Vn#Nguyn Th Phng Chi#Gii thiu kinh t nng nghip, th cng nghip, thng nghip nh Trn qua tnh hnh rung t, ch phong cp rung t, sn xut nng nghip, i sng nhn dn, s pht trin lng ngh, hn h thnh trung tm bun bn trong nc v giao lu bun bn vi nc ngoi. Tnh cng ng trong x hi, thc hin lut l, nguyn tc, in ch, kt cu x hi, phong tc tp qun, i sng x hi kinh thnh Thng Long thi nh Trn th k XIII - XIV#Lch s#Kinh t#Vit Nam#X hi#Nh Trn#256304## 00973000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820006000528080005000580020028000630030071000910070059001620040 01800221008000500239009001100244010000500255011001500260020001100275005001600286 00500150030203900060031701300070032300100180033002102100034802000180055802000100 0576020001300586020002400599#VV10.01940#VV10.01939#VV10.01941#21500#Vi?t#PH121T #338.7#^214#Phn tch hot ng kinh t#Dng trong cc trng Cao ng v Trung cp chuyn nghip khi kinh t#Nguyn Ngc Quang (ch.b.), Phm Thnh Long, Trn Vn Thun#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a164tr.^b24cm#Gio trnh#Phm Thnh Long#Trn Vn Thun#K.Vn#256305#Nguyn Ngc Quang#L lun chung v phn t ch hot ng kinh t trong cc doanh nghip. Phn tch cc yu t sn xut, chi ph kinh doanh, gi thnh sn phm, tnh hnh tiu th v li nhun, tnh hnh ti chnh ca doanh nghip#Phn tch kinh t#Hot ng#Doanh nghip#Trung hc ch uyn nghip## 00824000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820007000538080005000600020023000650030055000880070019001430040 01800162008000500180009001100185010000500196011001500201015003300216020001100249 03900060026001300070026600100190027302101600029202000120045202000100046402000240 0474#VV10.01942#VV10.01943#VV10.01944#29000#Vi?t#GI-108T#621.39#^214#Gio trnh k thut s#Dng cho cc trng o to h Trung cp chuyn nghip#Nguyn Vit Nguyn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a251tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio d c v o to#Gio trnh#K.Vn#256306#Nguyn Vit Nguyn#Trnh by nhng kin th c c bn v k thut s, cc cng logic v mch in cng, cc mch logic t h p, trig s v cc phn t logic gy, cc b nh bn dn#K thut s#Mch in#T rung hc chuyn nghip## 00894000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820008000538080005000610020032000660070080000980220004001780040 01800182008000500200009001100205010000500216011001500221021021300236020001200449 02000090046102000110047000500130048100500170049400500170051100500160052803900050 0544013000700549#VV10.01945#VV10.01947#VV10.01946#37000#Vi?t#GI-108T#349.597#^2 14#Gio trnh Lut Dn s Vit Nam#B.s.: L nh Ngh (ch.b.), Nguyn Minh Oanh, Vng Thanh Thu, V Th Hng Yn#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a 291tr.^b24cm#Khi qut chung lut Dn s Vit Nam. Trnh by kin thc c bn v quan h php lut dn s, giao dch dn s, i din, thi hn v thi hiu, t i sn v quyn s hu, nhng quy nh v nguyn tc v tha k...#Lut dn s#Vi t Nam#Gio trnh#L nh Ngh#Nguyn Minh Oanh#Vng Thanh Thu#V Th Hng Yn #KVn#256307## 00963000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820008000538080005000610020032000660070076000980220004001740040 01800178008000500196009001100201010000500212011001500217021029000232020001200522 02000090053402000110054300500130055400500160056700500150058300500150059803900050 0613013000700618#VV10.01948#VV10.01950#VV10.01949#40000#Vi?t#GI-108T#349.597#^2 14#Gio trnh Lut Dn s Vit Nam#B.s.: L nh Ngh (ch.b.), V Th Hng Yn, Nguyn Th Nga, Nguyn B Bnh#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a299t r.^b24cm#Khi qut chung v ngha v dn s, thc hin ngha v dn s, hp ng dn s thng dng. Ngha v ngoi hp ng. Trch nhim bi thng thit hi ng oi hp ng. Php lut v chuyn quyn s dng t ca cc t chc, h gia nh , c nhn s dng t. Mt s quan h c yu t nc ngoi#Lut dn s#Vit Nam# Gio trnh#L nh Ngh#V Th Hng Yn#Nguyn Th Nga#Nguyn B Bnh#KVn#25630 8## 00789000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570020022000620070059000840040019001430080 00500162009001100167010000500178011001500183020001100198005001100209039000600220 013000700226021020200233020001200435020001000447020000900457020000900466#VV10.01 951#VV10.01952#VV10.01953#20000#Vi?t#D121T#305.8#^214#Dn tc hc i cng#L S Gio (ch.b.), Hong Lng, Lm B Nam, L Ngc Thng#Ti bn ln th 14#^aH.# ^aGio dc#2010#^a219tr.^b21cm#Gio trnh#L S Gio#K.Vn#256309#Nhng vn c hung ca dn tc hc. Cc chng tc v ng h trn th gii. Cc tiu ch v cc loi hnh cng ng tc ngi. Mt s vn c bn ca x hi nguyn thu. Cc hnh thi tn gio s khai#Dn tc hc#Tc ngi#Ngn ng#Tn gio## 00905000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820008000538080005000610020032000660030031000980070047001290040 01800176008000500194009001100199010000500210011001500215020001100230039000600241 013000700247001001800254021027900272020001000551020001900561020001100580#VV10.01 954#VV10.01955#VV10.01956#23500#Vi?t#GI-108T#005.362#^214#Gio trnh k thut l p trnh C#Dng cho sinh vin h Cao ng#Nguyn Linh Giang, L Vn Thi, Kiu X un Thc#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a215tr.^b24cm#Gio trnh#K.Vn# 256310#Nguyn Linh Giang#Trnh by cc khi nim c bn v k thut lp trnh tr ong C gm: biu thc v cc php ton trong C, nhp xut d liu trong C, cu tr c iu khin, hm v cu trc chng trnh, d liu kiu mng, chui k t, con tr v a ch, d liu kiu cu trc, thao tc vi tp tin...#Lp trnh#Ngn n g lp trnh#Ngn ng C## 01112000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820004000428080005000460020021000510030091000720070059001630040018002220080 00500240009001100245010000500256011001500261015003300276020001100309005001200320 03900060033201300070033802102940034502000100063900500140064900500140066300500130 0677005001600690020002400706020002000730#VV10.01958#VV10.01957#24500#Vi?t#GI-10 8T#320#^214#Gio trnh chnh tr#Dng trong cc trng Trung cp chuyn nghip h tuyn sinh tt nghip Trung hc ph thng#B.s.: L Th Lng (ch.b.), ng Gia nh, Ng Vn Lng...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a243tr.^b24cm#TT S ghi: B Gio dc v o to#Gio trnh#L Th Lng#K.Vn#256311#Gii thiu ni dung kin thc v ch ngha duy vt khoa hc, nguyn l v quy lut ca php bi n chng, con ngi, cu trc x hi, cc t chc chnh tr x hi, ch ngha t bn, ch ngha x hi, t tng H Ch Minh, ng li, chnh sch kinh t, x hi, ngoi giao ca ng v nh nc...#Chnh tr#ng Gia nh#Ng Vn Lng#Ph m Xun M#Dng Xun Ngc#Trung hc chuyn nghip#Ph thng trung hc## 00962000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010015000550020073000700030022001430070061001650040 01800226008000500244009001100249010000500260011001500265020000800280020000900288 02000150029703900050031200500200031702102260033702000220056300500160058502000160 0601013000700617#VV10.01959#VV10.01960#27500#Vi?t#H561D#959.70071#^214#Nguyn T h Ci#Hng dn s dng knh hnh trong sch gio khoa lch s trung hc c s# Phn lch s Vit Nam#Nguyn Th Ci (ch.b.), Nguyn Th Th Bnh, Bi Tuyt H ng#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a212tr.^b24cm#Lch s#Vit Nam#Sch g io vin#KVn#Nguyn Th Th Bnh#Hng dn s dng cc loi knh hnh nh bn , s , hnh v, tranh nh trong sch gio khoa lch s lp 6, 7, 8, 9, phn l ch s Vit Nam. Gi v phng php s dng cc knh hnh cho ph hp vi tng i tng hc sinh#Phng php ging dy#Bi Tuyt Hng#Trung hc c s#256312 ## 00955000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020073000490030022001220070060001440040018002040080 00500222009001100227010000500238011001500243020001500258005001800273005001600291 03900060030700100160031302102260032902000080055502000160056302000090057901300070 0588020002200595#VV10.01961#VV10.01962#26500#Vi?t#H561D#909#^214#Hng dn s d ng knh hnh trong sch gio khoa lch s trung hc c s#Phn Lch s th gii #Trnh nh Tng (ch.b.), Nguyn Mnh Hng, Nguyn Vn Ninh#Ti bn ln th 5#^ aH.#^aGio dc#2010#^a207tr.^b24cm#Sch gio vin#Nguyn Mnh Hng#Nguyn Vn N inh#K.Vn#Trnh nh Tng#Hng dn s dng cc loi knh hnh nh bn , s , hnh v, tranh nh trong sch gio khoa lch s lp 6, 7, 8, 9, phn lch s t h gii. Gi v phng php s dng cc knh hnh cho ph hp vi tng i t ng hc sinh#Lch s#Trung hc c s#Th gii#256313#Phng php ging dy## 00782000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010017000600020013000770030060000900070 01700150022000400167221001800171004001800189008000500207009001100212010000500223 01100150022803900050024301300070024802101400025502000130039502000180040802000100 0426020000800436#VV10.01963#VV10.01964#VV10.01965#19000#Vi?t#T406C#512#^214#Ngu yn Huy Hong#Ton cao cp#Dng cho sinh vin cc ngnh kinh t v qun tr kinh doanh#Nguyn Huy Hong#T.1#i s tuyn tnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc# 2010#^a135tr.^b24cm#KVn#256314#Trnh by l thuyt v bi tp v i s tuyn t nh, ma trn v nh thc, h phng trnh tuyn tnh, khng gian vect v dng ton phng#Ton cao cp#i s tuyn tnh#L thuyt#Bi tp## 00739000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550020020000600030067000800070018001470040 01800165008000500183009001100188010000500199011001500204020001100219039000600230 013000700236001001800243021015700261020000500418020001400423#VV10.01966#VV10.019 67#VV10.01968#19000#Vi?t#H104S#515#^214#Hm s bin s phc#Gio trnh dng cho sinh vin khoa ton cc trng i hc S phm#Trng Vn Thng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a147tr.^b24cm#Gio trnh#K.Vn#256315#Trng Vn Thn g#Gii thiu s phc, cc hm s bin s phc s cp v cc php bin hnh bo g ic, hm gii tch. L thuyt tch phn, l thuyt chui v l thuyt thng d#T on#Hm bin phc## 00762000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520010017000570020029000740070033001030040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175039000500190005001500195021024200210 020001700452020000800469013000700477#VV10.01969#VV10.01970#23500#Vi?t#H103T#621 .3815076#^214#Nguyn Thanh Tr#250 bi tp k thut in t#Nguyn Thanh Tr, Th i Vnh Hin#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a215tr.^b24cm#KVn#Thi Vn h Hin#Gm l thuyt v cc bi tp ch yu v linh kin in t nh it chnh lu, it n p, it iu khin, transistor lng cc, J-FET v MOS-FET, mch k huch i tn hiu nh, tn hiu ln, thut ton, mch dao ng v mch chuyn i AD/DA#K thut in t#Bi tp#256316## 00846000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820004000428080005000460020021000510030056000720290020001280070051001480040 01800199008000500217009001100222010000500233011001500238020001100253005001200264 03900060027600500160028201300070029800100130030502101680031802000100048602000240 0496#VV10.01971#VV10.01972#28000#Vi?t#GI-108T#428#^214#Gio trnh ting Anh#Dn g cho cc trng Trung hc chuyn nghip v Dy ngh#Let's Study English# Tun Minh (ch.b.), Phm Thu H, Nguyn L Hng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#20 10#^a235tr.^b24cm#Gio trnh#Phm Thu H#K.Vn#Nguyn L Hng#256317# Tun Mi nh#Gm nhng bi hc v ng php v bi tp v cc k nng nghe, ni, c, vit thng qua cc ch im v nhng tnh hung giao tip sinh ng di dng cc o n vn ngn#Ting Anh#Trung hc chuyn nghip## 00845000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500020033000550030060000880070015001480040018001630080 00500181009001100186010000500197011001500202020001100217039000600228013000700234 001001500241021023100256020001400487020001800501020002400519#VV10.01973#VV10.019 74#21500#Vi?t#GI-108T#621.319#^214#Gio trnh k thut lp t in#Sch dng c ho cc trng o to h Trung cp chuyn nghip#Phan ng Khi#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a179tr.^b24cm#Gio trnh#K.Vn#256318#Phan ng Khi#Tr nh by nhng kin thc v k nng c bn v k thut lp t in. Thit b v c c yu cu ca k thut thc hnh lp t ng dy trn khng, ng dy cp, l p t mng in cng nghip, mng li in dn dng v chiu sng#K thut i n#Lp t mng in#Trung hc chuyn nghip## 00889000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500020030000550030060000850070015001450040018001600080 00500178009001100183010000500194011001500199020001100214039000600225013000700231 00100150023802102330025302000100048602000170049602000140051302000120052702000240 0539#VV10.01975#VV10.01976#26000#Vi?t#GI-108T#621.381#^214#Gio trnh k thut xung - s#Sch dng cho cc trng o to h Trung cp chuyn nghip#Lng Ngc Hi#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a231tr.^b24cm#Gio trnh#K.Vn#2563 19#Lng Ngc Hi#Trnh by cc khi nim c bn v k thut xung - s, cc mch to xung hoc bc nhy dng transistor hay khuch thut ton, dng cc vi mch s v mch nh thi 555, mch so snh s - b s hc v logic, cc b m v ng dng...#Mch in#K thut in t#K thut xung#K thut s#Trung hc chuyn nghip## 00874000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020042000530030060000950070012001550040018001670080 00500185009001100190010000500201011001500206020001100221039000600232013000700238 001001200245021024300257020000800500020001700508020002400525020001100549#VV10.01 977#VV10.01978#18500#Vi?t#GI-108T#005.7#^214#Gio trnh cu trc d liu v gi i thut#Sch dng cho cc trng o to h Trung hc chuyn nghip# Xun Li# Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a155tr.^b24cm#Gio trnh#K.Vn#256320# Xun Li#Trnh by mt s khi nim c bn lin quan ti gii thut, cu trc m ng, danh sch, ngn xp v hng i, cu trc cy, th. Mi cu trc c mi nh ho, nu cch ci t trong my tnh, c th hin qua cc bi tnh p dng vo thc t#Tin hc#Cu trc d liu#Trung hc chuyn nghip#Thut ton## 00747000000000313000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280020013000330030075000460070097001210220004002180050012002220050018002340050 02300252005002000275008000500295009001100300010000500311011001500316020001100331 020000600342020001500348039000500363013000700368015004100375020001700416#VV10.01 979#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit 1#Chng trnh nghin cu thc hnh gio d c song ng trn c s ting m #Vi Vn iu (tng ch.b.), Nguyn Quang Ninh, N guyn Th Phng Tho (ch.b.), Trn Th Hin Lng#T.2#Vi Vn iu#Nguyn Quang Ninh#Nguyn Th Phng Tho#Trn Th Hin Lng#^aH.#^aGio dc#2009#^a151tr.^b2 4cm#Ting Vit#Lp 1#Sch gio khoa#KVn#256321#u ba sch ghi: B Gio dc v o to#Sch thc nghim## 00795000000000349000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280020018000330030075000510290027001260070077001530220004002300080005002340090 01100239010000500250011001400255015003300269020000900302020000700311020000600318 02000150032400500120033900500160035100500230036700500140039000500120040403900050 0416013000700421020001700428#VV10.01980#Vi?t#T550N#372.3#^214#T nhin x hi 1# Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Chiv xinhx haz sv phv 1#Vi Vn iu (tng ch.b.), Lng Vit Thi (ch.b.), Nguyn Th Minh Nguyt...#Q.2#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#T nhin#X hi#Lp 1#Sch gio khoa#Vi Vn iu#Lng Vit Thi#Nguy n Th Minh Nguyt#Quch Th Tri#V Vn Sng#KVn#256322#Sch thc nghim## 00725000000000325000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280020022000330030075000550290033001300070080001630220004002430080005002470090 01100252010000500263011001400268020000900282020000600291020000800297020001500305 00500120032000500130033200500160034500600090036103900050037001300070037502000170 0382#VV10.01981#Vi?t#V460B#372.5#^214#V bi tp th cng 1#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Hdrm hr hrm ng hrm bwih 1#Vi Vn iu (tng ch.b.), Trn Th Thu (ch.b.), Hong Lm Giang ; Puih K eh dch#Q.2#^aH.#^aGio dc#2009#^a24tr.^b24cm#Th cng#Lp 1#Bi tp#Sch gio khoa#Vi Vn iu#Trn Th Thu#Hong Lm Giang#Puih Keh#KVn#256323#Sch thc ngh im## 00733000000000325000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280020022000330030075000550290035001300070083001650220004002480080005002520090 01100257010000500268011001400273020000900287020000600296020000800302020001500310 00500120032500500130033700500160035000600120036603900050037801300070038302000170 0390#VV10.01982#Vi?t#V460B#372.5#^214#V bi tp th cng 1#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Pnhr ntr jngx shuv th uv cng 1#Vi Vn iu (tng ch.b.), Trn Th Thu (ch.b.), Hong Lm Giang ; V V n Sng dch#Q.2#^aH.#^aGio dc#2009#^a24tr.^b24cm#Th cng#Lp 1#Bi tp#Sch gio khoa#Vi Vn iu#Trn Th Thu#Hong Lm Giang#V Vn Sng#KVn#256324#Sch thc nghim## 00790000000000349000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280020018000330030075000510290025001260070077001510220004002280080005002320090 01100237010000500248011001400253015003300267020000900300020000700309020000600316 02000150032200500120033700500160034900500230036500500140038800500090040203900050 0411013000700416020001700423#VV10.01983#Vi?t#T550N#372.3#^214#T nhin x hi 1# Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Mnar hang khul mnuih 1#Vi Vn iu (tng ch.b.), Lng Vit Thi (ch.b.), Nguyn Th Minh Nguyt...#Q.2#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#T nhin#X hi#Lp 1#Sch gio khoa#Vi Vn iu#Lng Vit Thi#Nguyn Th Minh Nguyt#Quch Th Tri#Rmah Vu#KVn#256325#Sch thc nghim## 00740000000000337000450002600110000002000050001102000060001602000150002203900050 00370190005000421810006000470820006000538080005000590020007000640030075000710290 01200146007007100158022000400229005001200233005001200245005002100257005001600278 00500160029400800050031000900110031501000050032601100140033101500330034501300070 0378020001700385#VV10.01984#Ton#Lp 1#Sch gio khoa#KVn#Vi?t#T406M#372.7#^214 #Ton 1#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Hrm ting 1#Vi Vn iu (tng ch.b.), Tin t, Nguyn Th Kiu Oanh (ch.b .)...#Q.2#Vi Vn iu# Tin t#Nguyn Th Kiu Oanh#L Nguyn Quang#Nguyn Nh Sang#^aH.#^aGio dc#2009#^a99tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#25632 6#Sch thc nghim## 00735000000000337000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280020013000330030075000460290013001210070062001340220004001960080005002000090 01100205010000500216011001500221015003300236020001300269020000600282020001500288 00500120030300500150031500500090033000500160033900500130035503900050036801300070 0373020001700380#VV10.01985#Vi?t#T306J#372.6#^214#Ting Jrai 1#Chng trnh nghi n cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Tli Jrai 1#Vi Vn i u (tng ch.b.), Nguyn Hu Yn, KSor Yin (ch.b.)...#Q.2#^aH.#^aGio dc#2009#^a 135tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Giarai#Lp 1#Sch gio khoa# Vi Vn iu#Nguyn Hu Yn#Ksor Yin#Nguyn Th Hnh#Trn Th Yn#KVn#256327#Sc h thc nghim## 00722000000000337000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290020022000340030075000560290032001310070045001630220004002080080005002120090 01100217010000500228011001400233020001300247020000900260020000600269020001500275 00500120029000500150030200500130031700500160033000500090034603900050035501300070 0360020001700367#VV10.01986#Vi?t#T123V#372.63#^214#Tp vit ting Jrai 1#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Ptop chih b h hr Tli Jrai 1#Vi Vn iu, Nguyn Hu Yn, Trn Th Yn...#Q.2#^aH.#^aGio dc#2009#^a59tr.^b24cm#Ting Giarai#Tp vit#Lp 1#Sch gio khoa#Vi Vn iu#N guyn Hu Yn#Trn Th Yn#Nguyn Th Hnh#Ksor Yin#KVn#256328#Sch thc nghim ## 00746000000000337000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290020022000340030075000560290022001310070067001530220004002200080005002240090 01100229010000500240011001400245020001200259020000900271020000600280020001500286 00500120030100500110031300500180032400500190034200500180036103900050037901300070 0384020001700391#VV10.01987#Vi?t#T123V#372.63#^214#Tp vit ting Mng 1#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Shuv su lul Hmngz 1#Vi Vn iu (tng ch.b.), Nguyn Tr, Nguyn Ngc Thanh (ch.b.)...#Q.2 #^aH.#^aGio dc#2009#^a48tr.^b24cm#Ting Mnng#Tp vit#Lp 1#Sch gio khoa#Vi Vn iu#Nguyn Tr#Nguyn Ngc Thanh#Kiu Th Bch Thu#o Th Hng Minh#KVn #256329#Sch thc nghim## 00742000000000337000450002600110000002000050001102000060001602000150002203900050 00370190005000421810006000470820006000538080005000590020007000640030075000710290 01400146007007100160022000400231005001200235005001200247005002100259005001600280 00500160029600800050031200900110031701000050032801100140033301500330034701300070 0380020001700387#VV10.01988#Ton#Lp 1#Sch gio khoa#KVn#Vi?t#T406M#372.7#^214 #Ton 1#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Xangv fangx 1#Vi Vn iu (tng ch.b.), Tin t, Nguyn Th Kiu Oanh (ch .b.)...#Q.2#Vi Vn iu# Tin t#Nguyn Th Kiu Oanh#L Nguyn Quang#Nguyn Nh Sang#^aH.#^aGio dc#2009#^a99tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#256 330#Sch thc nghim## 00716000000000325000450002600110000002000050001102000060001602000150002203900050 00370190005000421810006000470820006000538080005000590020007000640030075000710070 07100146022000400217005001200221005001200233005002100245005001600266005001600282 00800050029800900110030301000050031401100140031901500330033301300070036602000170 0373#VV10.01989#Ton#Lp 1#Sch gio khoa#KVn#Vi?t#T406M#372.7#^214#Ton 1#Ch ng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Vi Vn i u (tng ch.b.), Tin t, Nguyn Th Kiu Oanh (ch.b.)...#Q.2#Vi Vn iu# Tin t#Nguyn Th Kiu Oanh#L Nguyn Quang#Nguyn Nh Sang#^aH.#^aGio dc#2 009#^a99tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#256331#Sch thc nghim## 00752000000000337000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280020013000330030075000460290013001210070067001340220004002010080005002050090 01100210010000500221011001500226015003300241020001200274020000600286020001500292 00500120030700500110031900500180033000500190034800500180036703900050038501300070 0390020001700397#VV10.01990#Vi?t#T306M#372.6#^214#Ting Mng 1#Chng trnh nghi n cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Lul Hmngz 1#Vi Vn i u (tng ch.b.), Nguyn Tr, Nguyn Ngc Thanh (ch.b.)...#Q.2#^aH.#^aGio dc#20 09#^a123tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Mnng#Lp 1#Sch gio k hoa#Vi Vn iu#Nguyn Tr#Nguyn Ngc Thanh#Kiu Th Bch Thu#o Th Hng Min h#KVn#256332#Sch thc nghim## 00701000000000325000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280020014000330030075000470070062001220220004001840080005001880090011001930100 00500204011001500209015003300224020001200257020000600269020001500275005001200290 00500120030200500120031400500100032600500100033603900050034601300070035102000170 0358#VV10.01991#Vi?t#T306K#372.6#^214#Ting Khmer 1#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Vi Vn iu (tng ch.b.), o Nam Sn, Thch Saron (ch.b.)...#Q.2#^aH.#^aGio dc#2009#^a127tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Khme#Lp 1#Sch gio khoa#Vi Vn iu#o Nam Sn#T hch Saron#Thch i#Thch Rim#KVn#256333#Sch thc nghim## 00747000000000337000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290020023000340030075000570070062001320220004001940080005001980090011002030100 00500214011001400219015003300233020001200266020000900278020000600287020001500293 00500120030800500120032000500120033200500170034400500190036103900050038001300070 0385020001700392#VV10.01992#Vi?t#T123V#372.63#^214#Tp vit ting Khmer 1#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Vi Vn iu (tng ch.b.), o Nam Sn, Thch Saron (ch.b.)...#Q.2#^aH.#^aGio dc#2009#^a83 tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Khme#Tp vit#Lp 1#Sch gio khoa#Vi Vn iu#o Nam Sn#Thch Saron#Thch Ngc Hng#Ng Th Thanh Thu#KV n#256334#Sch thc nghim## 00761000000000337000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280020018000330030075000510070077001260220004002030080005002070090011002120100 00500223011001400228015003300242020000900275020000700284020000600291020001500297 00500120031200500160032400500230034000500140036300500170037703900050039401300070 0399020001700406#VV10.01993#Vi?t#T550N#372.3#^214#T nhin x hi 1#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ting m #Vi Vn iu (tng ch.b.), Lng Vit Thi (ch.b.), Nguyn Th Minh Nguyt...#Q.2#^aH.#^aGio dc# 2009#^a31tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#T nhin#X hi#Lp 1#Sch g io khoa#Vi Vn iu#Lng Vit Thi#Nguyn Th Minh Nguyt#Quch Th Tri#Thch Ngc Hng#KVn#256335#Sch thc nghim## 00696000000000313000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280020022000330030075000550070088001300220004002180080005002220090011002270100 00500238011001400243020000900257020000600266020000800272020001500280005001200295 005001300307005001600320006001700336039000500353013000700358020001700365#VV10.01 994#Vi?t#V460B#372.5#^214#V bi tp th cng 1#Chng trnh nghin cu thc hn h gio dc song ng trn c s ting m #Vi Vn iu (tng ch.b.), Trn Th Th u (ch.b.), Hong Lm Giang ; Thch Ngc Hng dch#Q.2#^aH.#^aGio dc#2009#^a23 tr.^b24cm#Th cng#Lp 1#Bi tp#Sch gio khoa#Vi Vn iu#Trn Th Thu#Hong L m Giang#Thch Ngc Hng#KVn#256336#Sch thc nghim## 00662000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020034000530030049000870070030001360080005001660090 01100171010000500182011001400187020001400201020000800215039000500223020001100228 005001400239005001500253015004300268020001000311013000700321020002000328#VV10.01 995#VV10.01996#Vi?t#L302S#959.736#^214#14800#Lch s a phng tnh Thi Bnh# Dng cho hc sinh cc trng THPT tnh Thi Bnh#Trn Vn in, Nguyn Vn m#^ aH.#^aGio dc#2009#^a79tr.^b24cm#Sch c thm#Lch s#KVn#a phng#Trn Vn in#Nguyn Vn m#TTS ghi: S Gio dc v o to Thi Bnh#Thi Bnh#256337 #Ph thng trung hc## 00656000000000325000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280140006000330020021000390070062000600080005001220090011001270100005001380110 01400143020001500157020000900172039000500181020000700186020000600193004001800199 00500150021700500160023200500120024800500170026000500130027701300070029001500330 0297#VV10.01997#Vi?t#T550N#372.3#^214#5100#T nhin v x hi 1#B.s.: Bi Phn g Nga (ch.b.), L Th Thu Dinh, on Th My...#^aH.#^aGio dc#2010#^a72tr.^b24c m#Sch gio khoa#T nhin#KVn#X hi#Lp 1#Ti bn ln th 8#Bi Phng Nga#L Th Thu Dinh#on Th My#Nguyn Tuyt Nga#Phm Th Sen#256338#TTS ghi: B Gio dc v o to## 00550000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020036000410070037000770220004001140040018001180080005001360090 01100141010000500152011001400157020001100171020000900182020000600191020001500197 005001600212005002000228039000500248013000700253#VV10.01998#6000#Vi?t#TH552H#37 2.63#^214#Thc hnh vit ng, vit p lp 1#Nguyn Th Hnh, Nguyn Th Kim Oa nh#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a36tr.^b24cm#Ting Vit#Tp vit# Lp 1#Sch gio khoa#Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Kim Oanh#KVn#256339## 00532000000000289000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280140006000330020032000390070034000710080005001050090011001100100005001210110 01400126020001500140020000900155039000500164020000700169020000600176004001800182 020000800200005001200208005001500220013000700235#VV10.01999#Vi?t#V460B#372.3#^21 4#2000#V bi tp t nhin v x hi 1#B.s.: on Th My, Bi Phng Nga#^aH.#^ aGio dc#2010#^a32tr.^b24cm#Sch gio khoa#T nhin#KVn#X hi#Lp 1#Ti bn l n th 8#Bi tp#on Th My#Bi Phng Nga#256340## 00641000000000313000450002600110000002000110001102000060002202000150002803900050 00430140007000480190005000551810006000600820006000668080005000720020013000770070 07500090022000400165005001900169005001600188005001400204005001500218004001800233 008000500251009001100256010000500267011001500272015003300287013000700320#VV10.02 000#Ting Vit#Lp 2#Sch gio khoa#KVn#10100#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit 2#Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Trn Mnh Hng, L Phng Nga, Trn Hong Tu#T. 1#Nguyn Minh Thuyt#Trn Mnh Hng#L Phng Nga#Trn Hong Tu#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a159tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#256341# # 00631000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020024000390070081000630220004001440040018001480080005001660090 01100171010000500182011001400187020001100201020000600212020000800218020001500226 005001900241005001600260005001400276005001500290039000500305013000700310#VV10.02 001#4200#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit 2#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Trn Mnh Hng, L Phng Nga, Trn Hong Tu#T.1#Ti bn ln th 7#^ aH.#^aGio dc#2010#^a84tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch gio khoa#Nguyn Minh Thuyt#Trn Mnh Hng#L Phng Nga#Trn Hong Tu#KVn#256342## 00540000000000289000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280140006000330020032000390070038000710080005001090090011001140100005001250110 01400130020001500144020000900159039000500168020000700173020000600180004001800186 020000800204005001500212005001600227013000700243#VV10.02002#Vi?t#V460B#372.3#^21 4#2000#V bi tp t nhin v x hi 2#B.s.: Bi Phng Nga, Nguyn Qu Thao#^a H.#^aGio dc#2010#^a32tr.^b24cm#Sch gio khoa#T nhin#KVn#X hi#Lp 2#Ti b n ln th 7#Bi tp#Bi Phng Nga#Nguyn Qu Thao#256343## 00561000000000301000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020014000400070050000540080005001040090011001090100005001200110 01400125020001500139020000800154039000500162020000800167020000600175004001800181 005001100199005001300210005001000223005001900233013000700252#VV10.02003#Vi?t#T12 3B#372.87#^214#2300#Tp bi ht 2#Hong Long (ch.b.) ; Tuyn chn: L Minh Ch u...#^aH.#^aGio dc#2010#^a36tr.^b24cm#Sch gio khoa#m nhc#KVn#Bi ht#Lp 2#Ti bn ln th 7#Hong Long#L Minh Chu#Hong Ln#Nguyn Honh Thng#256344# # 00605000000000325000450002600110000002000050001102000080001602000060002402000150 00300390005000450140006000500190005000561810006000610820006000678080005000730020 01800078007005500096022000400151005001300155005001100168005001200179005001400191 00500130020500400180021800800050023600900110024101000050025201100150025701300070 0272#VV10.02004#Ton#Bi tp#Lp 3#Sch gio khoa#KVn#5200#Vi?t#V460B#372.7#^2 14#V bi tp ton 3#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Tin t...#T.1# nh Hoan#Nguyn ng# Tin t# Trung Hiu#o Thi Lai#Ti bn ln th 6 #^aH.#^aGio dc#2010#^a104tr.^b24cm#256345## 00595000000000301000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280140006000330020032000390070064000710080005001350090011001400100005001510110 01400156020001500170020000900185039000500194020000700199020000600206004001800212 020000800230005001500238005001600253005001700269013000700286#VV10.02005#Vi?t#V46 0B#372.3#^214#5000#V bi tp t nhin v x hi 3#B.s.: Bi Phng Nga (ch.b.) , Nguyn Tuyt Nga, Nguyn Qu Thao#^aH.#^aGio dc#2010#^a96tr.^b24cm#Sch gio khoa#T nhin#KVn#X hi#Lp 3#Ti bn ln th 6#Bi tp#Bi Phng Nga#Nguyn Qu Thao#Nguyn Tuyt Nga#256346## 00545000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020032000400030062000720070016001340220004001500040018001540080 00500172009001100177010000500188011001500193020001100208020000600219020001400225 005001600239039000500255013000700260#VV10.02006#17000#Vi?t#L527T#372.6#^214#Luy n tp nng cao ting Vit 3#Sch bi dng hc sinh kh, gii theo hng gio d c t chn#Nguyn Th Hnh#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a131tr.^b 24cm#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#Nguyn Th Hnh#KVn#256347## 00649000000000325000450002600110000002000110001102000060002202000150002803900050 00430040018000480140006000660190005000721810006000770820006000838080005000890020 01300094007006200107022000400169005001900173008000500192009001100197010000500208 01100150021301500330022801300070026100500130026800500170028100500140029800500110 0312#VV10.02007#Ting Vit#Lp 3#Sch gio khoa#KVn#Ti bn ln th 6#9500#Vi? t#T306V#372.6#^214#Ting Vit 3#Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), L Ngc ip, L Th Tuyt Mai...#T.2#Nguyn Minh Thuyt#^aH.#^aGio dc#2010#^a148tr.^b24cm#TTS gh i: B Gio dc v o to#256348#L Ngc ip#L Th Tuyt Mai#Bi Minh Ton#Ngu yn Tr## 00551000000000301000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020014000400070046000540080005001000090011001050100005001160110 01400121020001500135020000800150039000500158020000800163020000600171004001800177 005001100195005001000206005001400216005001200230013000700242#VV10.02008#Vi?t#T12 3B#372.87#^214#2300#Tp bi ht 3#Hong Long (ch.b.) ; Tuyn chn: Hong Ln... #^aH.#^aGio dc#2010#^a36tr.^b24cm#Sch gio khoa#m nhc#KVn#Bi ht#Lp 3#T i bn ln th 6#Hong Long#Hong Ln#Hn Ngc Bch#L c Sang#256349## 00520000000000277000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290140006000340020022000400070046000620080005001080090011001130100005001240110 01400129020001500143020000900158039000500167020000800172020000600180004001800186 005001500204005001600219013000700235#VV10.02009#Vi?t#V460B#372.35#^214#4100#V bi tp khoa hc 4#B.s.: Bi Phng Nga (ch.b.), Lng Vit Thi#^aH.#^aGio dc #2010#^a80tr.^b24cm#Sch gio khoa#Khoa hc#KVn#Bi tp#Lp 4#Ti bn ln th 5 #Bi Phng Nga#Lng Vit Thi#256350## 00608000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020018000390070057000570220004001140040018001180080005001360090 01100141010000500152011001400157020000500171020000600176020000800182020001400190 01300070020400500130021100500110022400500140023500500120024900500140026103900070 0275#VV10.02010#4800#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton 4#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Quc Chung...#T.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#201 0#^a96tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#256351# nh Hoan#Nguyn ng# V Quc Chung# Tin t# Trung Hiu#P.dung## 00562000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400070062000610040018001230080005001410090011001460100 00500157011001400162020000800176020000600184020000800190020001400198005001300212 013000700225039000700232005001900239005001400258#VV10.02011#2400#Vi?t#V460B#372 .83#^214#V bi tp o c 4#B.s.: Lu Thu Thu (ch.b.), Nguyn Th Vit H, Ng Quang Qu#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a44tr.^b24cm#o c#Lp 4#B i tp#Sch c thm#Lu Thu Thu#256352#P.dung#Nguyn Th Vit H#Ng Quang Qu ## 00507000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400070037000600040018000970080005001150090011001200100 00500131011001400136020000700150020000600157020000800163020001400171005001700185 005001300202013000700215039000700222#VV10.02012#3600#Vi?t#V460B#372.89#^214#V bi tp a l 4#B.s.: Nguyn Tuyt Nga, Phm Th Sen#Ti bn ln th 5#^aH.#^aG io dc#2010#^a64tr.^b24cm#a l#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Tuyt Nga#P hm Th Sen#256353#P.dung## 00652000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400070076000600040018001360080005001540090011001590100 00500170011001500175020000800190020000600198020001500204005001600219005001700235 015003300252020000700285005001900292005001300311013000700324039000700331#VV10.02 013#9900#Vi?t#L302S#372.89#^214#Lch s v a l 4#Nguyn Anh Dng (ch.b.), Ng uyn Tuyt Nga, Nguyn Minh Phng, Phm Th Sen#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio d c#2010#^a160tr.^b24cm#Lch s#Lp 4#Sch gio khoa#Nguyn Anh Dng#Nguyn Tuyt Nga#TTS ghi: B Gio dc v o to#a l#Nguyn Minh Phng#Phm Th Sen#256 354#P.dung## 00606000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020046000400070042000860040018001280080005001460090011001510100 00500162011001400167020000500181020000600186020001400192005001200206005001300218 020000800231005001500239020001200254013000700266020001200273039000700285#VV10.02 014#13500#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp trc nghim v cc kim tra ton 4# Tin t, o Thi Lai, Phm Thanh Tm#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010# ^a99tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Sch c thm# Tin t#o Thi Lai#Bi tp#Phm Tha nh Tm#Trc nghim#256355# kim tra#P.dung## 00578000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200060 00298080005000350020021000400070063000610040018001240080005001420090011001470100 00500158011001400163020000900177020000600186020001400192005000900206020001000215 013000700225005000700232005001700239005001300256039000700269#VV10.02015#2500#Vi ?t#TH552H#372.5#^214#Thc hnh k thut 4#B.s.: on Chi (ch.b.), V Hi, Nguyn Thu Hng, Trn Th Thu#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a40tr.^b24cm#K thut#Lp 4#Sch c thm#on Chi#Thc hnh#256356#V Hi#Nguyn Thu Hng#Tr n Th Thu#P.dung## 00583000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020015000390070049000540040018001030080005001210090011001260100 00500137011001500142020000500157020000600162020001400168005001300182005001100195 020000800206005001200214005001400226005001500240013000700255039000700262#VV10.02 016#7100#Vi?t#B103T#372.7#^214#Bi tp ton 4# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Tin t...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a136tr.^b24cm#Ton#Lp 4 #Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#Bi tp# Tin t# Trung Hiu#Phm Th anh Tm#256357#P.dung## 00519000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020037000400070029000770040018001060080005001240090011001290100 00500140011001500145020001100160020000600171020001400177005001600191005001200207 013000700219020000800226039000700234#VV10.02017#16000#Vi?t#B452D#372.6#^214#Bi dng hc sinh gii ting Vit 4#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#Ti bn ln th 5 #^aH.#^aGio dc#2010#^a124tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#Trn Mnh H ng#L Hu Tnh#256358#Bi tp#P.dung## 00480000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020051000340070011000850040018000960080005001140090011001190100005001300110 01500135020000500150020000600155020001400161005001100175020000600186020000800192 013000700200039000700207#VV10.02018#24500#Vi?t#372.7#^214#Cc bi ton v t s v quan h t l lp 4 - 5#Nguyn ng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010# ^a167tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Sch c thm#Nguyn ng#Lp 5#Bi tp#256359#P.dung## 00640000000000313000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020013000340070061000470220004001080040018001120080005001300090011001350100 00500146011001500151015003300166020001100199020000600210020001500216005001900231 005001600250005001300266005002100279005001200300013000700312039000700319#VV10.02 019#10800#Vi?t#372.6#^214#Ting Vit 4#Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Hong Cao C ng, Vit Hng...#T.2#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a172tr.^b24cm# TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 4#Sch gio khoa#Nguyn Minh Thuy t#Hong Cao Cng# Vit Hng#Trn Th Minh Phng#L Hu Tnh#256360#P.dung## 00591000000000277000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020021000340030093000550070029001480040018001770080005001950090011002000100 00500211011001400216020001100230020000600241020001500247005001600262005001200278 020000900290013000700299039000700306#VV10.02020#3000#Vi?t#372.63#^214#Luyn vi t ch lp 5#Theo Quyt nh s 31/2002/Q - BGD & T ngy 14/6/2002 ca B trn g B Gio dc v o to#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aG io dc#2010#^a47tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch gio khoa#Trn Mnh Hng#L H u Tnh#Tp vit#256361#P.dung## 00621000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020013000330070069000460220004001150040018001190080005001370090011001420100 00500153011001500158020001100173020000600184020000800190020001400198005001900212 005001500231005001600246005002000262005001100282013000700293039000700300#VV10.02 021#6700#Vi?t#372.6#^214#Ting Vit 5#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Hong H o Bnh, Trn Mnh Hng...#T.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a136tr.^ b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Minh Thuyt#Hong Ho Bnh#T rn Mnh Hng#Trn Th Hin Lng#Nguyn Tr#256362#P.dung## 00585000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020018000330070054000510220004001050040018001090080005001270090011001320100 00500143011001500148020000500163020000600168020000800174020001400182005001300196 005001100209005001100220005001200231005001400243013000700257039000700264#VV10.02 022#5500#Vi?t#372.7#^214#V bi tp ton 5#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, ng T n...#T.1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a112tr.^b24cm#Ton #Lp 5#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#ng T n# Tin t# T rung Hiu#256363#P.dung## 00507000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020020000400070037000600040018000970080005001150090011001200100 00500131011001400136020000700150020000600157020000800163020001400171005001700185 005001300202013000700215039000700222#VV10.02023#2700#Vi?t#V460B#372.89#^214#V bi tp a l 5#B.s.: Nguyn Tuyt Nga, Phm Th Sen#Ti bn ln th 4#^aH.#^aG io dc#2010#^a47tr.^b24cm#a l#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Tuyt Nga#P hm Th Sen#256364#P.dung## 00507000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400070036000610040018000970080005001150090011001200100 00500131011001400136020000800150020000600158020000800164020001400172005001500186 005001400201039000700215013000700222#VV10.02024#2700#Vi?t#V460B#372.89#^214#V bi tp lch s 5#B.s.: Nguyn Hu Ch, Trn Vit Lu#Ti bn ln th 4#^aH.#^aG io dc#2010#^a47tr.^b24cm#Lch s#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Hu Ch#Tr n Vit Lu#P.dung#256365## 00511000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400070042000610040018001030080005001210090011001260100 00500137011001400142020000800156020000800164020000600172020001400178005001300192 005001400205039000700219013000700226#VV10.02025#2000#Vi?t#V460B#372.83#^214#V bi tp o c 5#B.s.: Lu Thu Thu (ch.b.), Ng Quang Qu#Ti bn ln th 4#^a H.#^aGio dc#2010#^a31tr.^b24cm#o c#Bi tp#Lp 5#Sch c thm#Lu Thu Thu #Ng Quang Qu#P.dung#256366## 00555000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400070059000560040018001150080005001330090011001380100 00500149011001500154020000500169020000800174020000600182020001400188005001400202 005001600216005001900232039000700251013000700258#VV10.02026#21000#Vi?t#H419G#37 2.7#^214#Hc gii ton 5#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc Hi, V Th Thanh H ng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a164tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 5#Sc h c thm#V Dng Thu#Nguyn Ngc Hi#V Th Thanh Hng#P.dung#256367## 00513000000000265000450002600110000001400060001101900050001708200070002280800050 00290020011000340070040000450040018000850080005001030090011001080100005001190110 01500124015003300139020000900172020000600181020001500187005001500202005001600217 039000700233013000700240#VV10.02027#9500#Vi?t#372.35#^214#Khoa hc 5#Bi Phng Nga (ch.b.), Lng Vit Thi#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a148tr.^b2 4cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Khoa hc#Lp 5#Sch gio khoa#Bi Phng Ng a#Lng Vit Thi#P.dung#256368## 00522000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020022000400070046000620040018001080080005001260090011001310100 00500142011001500147020000900162020000800171020000600179020001400185005001500199 005001600214039000700230013000700237#VV10.02028#5800#Vi?t#V460B#372.35#^214#V bi tp khoa hc 5#B.s.: Bi Phng Nga (ch.b.), Lng Vit Thi#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a120tr.^b24cm#Khoa hc#Bi tp#Lp 5#Sch c thm#Bi Phng Nga#Lng Vit Thi#P.dung#256369## 00604000000000301000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020011000330070056000440040018001000080005001180090011001230100005001340110 01500139015003300154020000900187020000600196020001500202005001700217005001600234 005001000250005001300260005001500273039000700288013000700295#VV10.02029#7000#Vi ?t#372.5#^214#M thut 5#Nguyn Quc Ton (ch.b.), Nguyn Hu Hnh, m Luyn... #Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a108tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#M thut#Lp 5#Sch gio khoa#Nguyn Quc Ton#Nguyn Hu Hnh#m Luyn #Bi Thut#Bch Ngc Dip#P.dung#256370## 00570000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020015000390070062000540040018001160080005001340090011001390100 00500150011001500155020000500170020000800175020000600183020001400189005001300203 005001100216005001200227005001500239039000700254013000700261#VV10.02030#9000#Vi ?t#B103T#372.7#^214#Bi tp ton 5# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Tin t , Phm Thanh Tm#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a176tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 5#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng# Tin t#Phm Thanh Tm#P.dun g#256371## 00539000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020027000400070027000670220004000940050015000980050011001130080 00500124009001100129010000500140011001500145020000500160020000800165020000600173 020001200179020001400191039000700205013000700212004001800219#VV10.02031#15000#V i?t#B103T#372.7#^214#Bi tp trc nghim ton 5#Nguyn Duy Ha, L Thu Tm#T.2#N guyn Duy Ha#L Thu Tm#^aH.#^aGio dc#2010#^a108tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 5# Trc nghim#Sch c thm#P.dung#256372#Ti bn ln th 3## 00663000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400070066000530220004001190040018001230080005001410090 01100146010000500157011001500162015003300177020001100210020000600221020001500227 00500190024200500160026100500180027700500140029500500140030903900070032301300070 0330#VV10.02032#10900#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit 5#Nguyn Minh Thuyt (ch .b.), Nguyn Th Hnh, Nguyn Th Ly Kha...#T.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio d c#2010#^a172tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Lp 5#Sch gi o khoa#Nguyn Minh Thuyt#Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Ly Kha#ng Th Lanh#L Ph ng Nga#P.dung#256373## 00489000000000265000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020033000340030025000670070015000920040018001070080005001250090011001300100 00500141011001500146020000500161020000600166020000800172020001400180005001500194 039000700209013000700216#VV10.02033#21500#Vi?t#372.7#^214#Bi dng ton lp 5 theo ch #Cc bi ton chuyn ng#Nguyn Vn Nho#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2010#^a167tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Vn Nho#P.dung #256374## 00541000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020033000400030059000730070015001320040018001470080005001650090 01100170010000500181011001500186020000500201020000600206020000800212020001400220 005001500234039000700249013000700256#VV10.02034#14000#Vi?t#B452D#372.7#^214#Bi dng ton lp 5 theo ch #Cc bi ton v hnh vung, hnh ch nht v hnh tam gic#Nguyn Vn Nho#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a107tr.^b24cm#To n#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Vn Nho#P.dung#256375## 00544000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200080 00288080005000360020017000410070052000580040018001100080005001280090011001330100 00500144011001400149020000700163020000600170020000800176020001400184005001400198 005001900212005000900231039000700240013000700247#VV10.02035#6300#Vi?t#B103T#530 .076#^214#Bi tp vt l 6#Bi Gia Thnh (ch.b.), Nguyn Phng Hng, V Quang#T i bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a96tr.^b24cm#Vt l#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Bi Gia Thnh#Nguyn Phng Hng#V Quang#P.dung#256376## 00678000000000349000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020018000390070064000570220004001210040018001250080005001430090 01100148010000500159011001400164020001100178020001200189020000800201020000800209 02000060021702000140022300500160023700500160025300500190026900500130028800500130 0301039000700314013000700321#VV10.02036#3800#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp ng vn 6#Nguyn Khc Phi, Nguyn nh Ch, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.1#Ti b n ln th 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a80tr.^b24cm#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#B i tp#Lp 6#Sch c thm#Nguyn Khc Phi#Nguyn nh Ch#Nguyn Minh Thuyt#Tr n nh S# Vit Hng#P.dung#256377## 00622000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020012000320070086000440040018001300080005001480090011001530100005001640110 01500169015003300184020001000217020000600227020001500233005001500248005001700263 005002100280005001700301039000700318013000700325#VV10.02037#12300#Vi?t#428#^214 #Ting Anh 6#Nguyn Vn Li (tng ch.b.), Nguyn Hnh Dung, Thn Trng Lin Nhn , Nguyn Quc Tun#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a196tr.^b24cm#TTS gh i: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 6#Sch gio khoa#Nguyn Vn Li#Nguyn H nh Dung#Thn Trng Lin Nhn#Nguyn Quc Tun#P.dung#256378## 00646000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020011000380070094000490040018001430080005001610090011001660100 00500177011001500182015003300197020000900230020000600239020001500245005001800260 005001400278005001800292005002000310039000700330013000700337#VV10.02038#11200#V i?t#S312H#580#^214#Sinh hc 6#Nguyn Quang Vinh (tng ch.b.), Hong Th Sn (ch. b.), Nguyn Phng Nga, Trnh Th Bch Ngc#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#20 10#^a176tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sinh hc#Lp 6#Sch gio khoa #Nguyn Quang Vinh#Hong Th Sn#Nguyn Phng Nga#Trnh Th Bch Ngc#P.dung#25 6379## 00606000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020009000370070073000460040018001190080005001370090011001420100 00500153011001400158015003300172020000700205020000600212020001500218005001200233 005002000245005001200265005001300277039000700290013000700297#VV10.02039#5700#Vi ?t#301L#910#^214#a l 6#Nguyn Dc (tng ch.b.), Phm Th Thu Phng, Nguyn Qun, Phm Th Sen#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a84tr.^b24cm#TTS gh i: B Gio dc v o to#a l#Lp 6#Sch gio khoa#Nguyn Dc#Phm Th Thu P hng#Nguyn Qun#Phm Th Sen#P.dung#256380## 00615000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020013000370070073000500080005001230090011001280100005001390110 01500144015003300159020001100192020000600203020001500209005001500224005001400239 005001200253005001600265039000700281013000700288004001800295#VV10.02040#6700#Vi ?t#T306P#448#^214#Ting Php 6#Nguyn Hu Th (tng ch.b.), Trn Th Hng, o T h Ln, Nguyn Vn Mnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a124tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio d c v o to#Ting Php#Lp 6#Sch gio khoa#Nguyn Hu Th#Trn Th Hng#o Th Ln#Nguyn Vn Mnh#P.dung#256381#Ti bn ln th 5## 00653000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020009000510030015000600070057000750040018001320080 00500150009001100155010000500166011001500171015003300186020000700219020000600226 02000150023200500120024700500200025900500120027903900070029101300070029802000220 0305#VV10.02041#VV10.02042#5100#Vi?t#301L#910.71#^214#a l 6#Sch gio vin# Nguyn Dc (tng ch.b), Phm Th Thu Hng, Nguyn Qun#Ti bn ln th 8#^aH.# ^aGio dc#2010#^a108tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#a l#Lp 6#Sc h gio vin#Nguyn Dc#Phm Th Thu Phng#Nguyn Qun#P.dung#256382#Phng ph p ging dy## 00646000000000313000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820004000398080005000430020012000480030015000600070068000750080005001430090 01100148010000500159011001500164015003300179020001000212020000600222020001500228 005001500243005001700258005002100275039000700296013000700303020002200310#VV10.02 043#VV10.02044#7000#Vi?t#T306A#428#^214#Ting Anh 6#Sch gio vin#Nguyn Vn L i (tng ch.b.), Nguyn Hnh Dung, Thn Trng Lin Nhn#^aH.#^aGio dc#2010#^a1 52tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 6#Sch gio vin#Nguy n Vn Li#Nguyn Hnh Dung#Thn Trng Lin Nhn#P.dung#256383#Phng php ging dy## 00816000000000397000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020010000520030015000620070077000770220004001540080 00500158009001100163010000500174011001500179015003300194020000800227020001100235 02000120024602000080025802000060026602000150027200500160028700500160030300500190 0319005001300338005001300351039000700364013000700371004001800378020002200396#VV1 0.02045#VV10.02046#10400#Vi?t#NG550V#807.1#^214#Ng vn 6#Sch gio vin#Nguyn Khc Phi (tng ch.b.), Nguyn nh Ch, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.1#^aH.# ^aGio dc#2010#^a235tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Ting Vi t#Tp lm vn#Vn hc#Lp 6#Sch gio vin#Nguyn Khc Phi#Nguyn nh Ch#Nguy n Minh Thuyt#Trn nh S#Bi Mnh Nh#P.dung#256384#Ti bn ln th 8#Phng php ging dy## 00818000000000397000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820006000408080005000460020010000510030015000610070077000760220004001530080 00500157009001100162010000500173011001500178015003300193020000800226020001100234 02000120024502000080025702000060026502000150027100500160028600500160030200500190 0318005001300337005001600350039000700366004001800373013000700391020002200398#VV1 0.02047#VV10.02048#8700#Vi?t#NG550V#807.1#^214#Ng vn 6#Sch gio vin#Nguyn Khc Phi (tng ch.b.), Nguyn nh Ch, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.2#^aH.#^ aGio dc#2010#^a195tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Ting Vi t#Tp lm vn#Vn hc#Lp 6#Sch gio vin#Nguyn Khc Phi#Nguyn nh Ch#Nguy n Minh Thuyt#Trn nh S#Nguyn Vn Long#P.dung#Ti bn ln th 8#256385#Phn g php ging dy## 00734000000000349000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100080 00330820007000418080005000480020020000530030015000730070071000880040018001590080 00500177009001100182010000500193011001500198015003300213020001800246020000800264 02000060027202000150027800500140029300500140030700500140032100500130033503900070 0348013000700355020002200362#VV10.02050#VV10.02049#5200#Vi?t#GI-108D#170.71#^21 4#Gio dc cng dn 6#Sch gio vin#H Nht Thng (tng ch.b.), ng Thu Anh, Phm Vn Hng, V Xun Vinh#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a112tr.^b24c m#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc cng dn#o c#Lp 6#Sch gio vi n#H Nht Thng#ng Thu Anh#Phm vn Hng#V Xun Vinh#P.dung#256386#Phng ph p ging dy## 00661000000000337000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020007000510030015000580070060000730220004001330040 01800137008000500155009001100160010000500171011001500176015003300191020000500224 02000060022902000150023500500150025000500090026500500130027403900070028701300070 0294020002200301#VV10.02052#VV10.02051#6100#Vi?t#T406S#510.71#^214#Ton 6#Sch gio vin#Phan c Chnh (tng ch.b.), Tn Thn (ch.b.), Phm Gia c#T.2#Ti b n ln th 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a132tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to #Ton#Lp 6#Sch gio vin#Phan c Chnh#Tn Thn#Phm Gia c#P.dung#256387#Ph ng php ging dy## 00701000000000337000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020011000520030015000630070078000780040018001560080 00500174009001100179010000500190011001500195015003300210020000900243020000600252 02000220025802000150028000500100029500500170030500500140032200500130033603900070 0349013000700356#VV10.02053#VV10.02054#7000#Vi?t#M300T#741.071#^214#M thut 6# Sch gio vin#m Luyn (tng ch.b.), Nguyn Quc Ton (ch.b.), Triu Khc L, Bi Thut#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a152tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#M thut#Lp 6#Phng php ging dy#Sch gio vin#m Luy n#Nguyn Quc Ton#Triu Khc L#Bi Thut#P.dung#256388## 00647000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820010000408080005000500020010000550030015000650070052000800040018001320080 00500150009001100155010000500166011001500171015003300186020000800219020000600227 02000220023302000150025500500140027000500110028400500120029503900070030701300070 0314#VV10.02055#VV10.02056#5100#Vi?t#TH250D#796.44071#^214#Th dc 6#Sch gio vin#Trn ng Lm (tng ch.b.), V Hc Hi, V Bch Hu#Ti bn ln th 8#^aH.# ^aGio dc#2010#^a108tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Th dc#Lp 6#Ph ng php ging dy#Sch gio vin#Trn ng Lm#V Hc Hi#V Bch Hu#P.dung#2 56389## 00724000000000337000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020011000510030015000620070090000770040018001670080 00500185009001100190010000500201011001500206015003300221020000900254020000600263 02000220026902000150029100500180030600500140032400500180033800500160035603900070 0372013000700379#VV10.02057#VV10.02058#9200#Vi?t#S312H#580.71#^214#Sinh hc 6#S ch gio vin#Nguyn Quang Vinh (tng ch.b.), Hong Th Sn (ch.b.), Nguyn Ph ng Nga, Trnh Bch Ngc#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a204tr.^b24cm#T TS ghi: B Gio dc v o to#Sinh hc#Lp 6#Phng php ging dy#Sch gio vi n#Nguyn Quang Vinh#Hong Th Sn#Nguyn Phng Nga#Trnh Bch Ngc#P.dung#2563 90## 00599000000000313000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020010000510030015000610070033000760040018001090080 00500127009001100132010000500143011001500148015003300163020000800196020000600204 020002200210020001500232005001100247005001300258039000700271013000700278#VV10.02 059#VV10.02060#5000#Vi?t#120N#780.71#^214#m nhc 6#Sch gio vin#Hong Long (ch.b.), L Minh Chu#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a103tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#m nhc#Lp 6#Phng php ging dy#Sch gio vin# Hong Long#L Minh Chu#P.dung#256391## 00642000000000313000450002600110000002600110001101400060002201900050002808200080 00338080005000410020009000460030015000550070065000700040018001350080005001530090 01100158010000500169011001500174015003300189020000700222020000600229020002200235 020001500257005000900272005001400281005001900295039000700314013000700321#VV10.02 061#VV10.02062#8000#Vi?t#530.071#^214#Vt l 6#Sch gio vin#V Quang (tng ch .b.), Bi Gia Thnh (ch.b.), Nguyn Phng Hng#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio d c#2010#^a176tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Vt l#Lp 6#Phng php ging dy#Sch gio vin#V Quang#Bi Gia Thnh#Nguyn Phng Hng#P.dung#256392 ## 00713000000000337000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020010000540030015000640070084000790040018001630080 00500181009001100186010000500197011001500202015003300217020000800250020000600258 02000220026402000150028600500150030100500170031600500140033300500140034703900070 0361013000700368#VV10.02063#VV10.02064#6000#Vi?t#L302S#959.70071#^214#Lch s 6 #Sch gio vin#Phan Ngc Lin (tng ch.b.), Trng Hu Qunh (ch.b.), inh Ngc Bo, Nguyn S Qu#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a128tr.^b24cm#TTS g hi: B Gio dc v o to#Lch s#Lp 6#Phng php ging dy#Sch gio vin#Ph an Ngc Lin#Trng Hu Qunh#inh Ngc Bo#Nguyn S Qu#P.dung#256393## 00920000000000373000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020039000510030015000900070060001050040018001650080 00500183009001100188010000500199011001500204015003300219021014500252020001000397 02000110040702000060041802000220042402000150044600500140046100500140047500500140 0489005001700503005001200520039000700532013000700539#VV10.02065#VV10.02066#7000 #Vi?t#H411#373.18#^214#Hot ng gio dc ngoi gi ln lp 6#Sch gio vin#H Nht Thng (tng ch.b.), on Phan Kim, Nguyn Th K...#Ti bn ln th 8#^aH. #^aGio dc#2010#^a152tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trnh by mt s vn chung v chng trnh hot ng gio dc ngoi gi ln lp 6, v hng dn thc hin cc ch im c th theo tng thng#Hot ng#Ngoi kho#Lp 6#Ph ng php ging dy#Sch gio vin#H Nht Thng#on Phan Kim#Nguyn Th K#Nguy n Dc Quang#L Thanh S#P.dung#256394## 00750000000000349000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020012000520030015000640070087000790040018001660080 00500184009001100189010000500200011001500205015003300220020001000253020001700263 02000060028002000220028602000150030800500180032300500160034100500150035700500140 0372039000700386013000700393#VV10.02067#VV10.02068#7200#Vi?t#C455N#646.071#^214 #Cng ngh 6#Sch gio vin#Nguyn Minh ng (tng ch.b.), Nguyn Th Hnh (ch. b.), Triu Th Chi, V Thu Dng#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a156t r.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Cng ngh#Kinh t gia nh#Lp 6#Phn g php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Minh ng#Nguyn Th Hnh#Triu Th Chi #V Thu Dng#P.dung#256395## 00558000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200080 00288080005000360020017000410070059000580040018001170080005001350090011001400100 00500151011001400156020000700170020000600177020000800183020001400191005001600205 005001400221005001900235039000700254013000700261#VV10.02069#6100#Vi?t#B103T#530 .076#^214#Bi tp vt l 7#Nguyn c Thm (ch.b.), on Duy Hinh, Nguyn Phng Hng#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a91tr.^b24cm#Vt l#Lp 7#Bi tp# Sch c thm#Nguyn c Thm#on Duy Hinh#Nguyn Phng Hng#P.dung#256396## 00551000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020013000370070065000500080005001150090011001200100005001310110 01500136015003300151020001100184020000600195020001500201005001500216005001600231 005001200247039000700259013000700266#VV10.02070#8800#Vi?t#T306P#448#^214#Ting Php 7#Nguyn Hu Th (tng ch.b.), Nguyn Vn Mnh (ch.b), o Th Ln#^aH.#^aG io dc#2010#^a175tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Php#Lp 7#S ch gio khoa#Nguyn Hu Th#Nguyn Vn Mnh#o Th Ln#P.dung#256397## 00617000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020009000370070083000460040018001290080005001470090011001520100 00500163011001400168015003300182020000700215020000600222020001500228005000900243 005001600252005001400268005001900282039000700301013000700308#VV10.02071#4600#Vi ?t#V124L#530#^214#Vt l 7# V Quang (tng ch.b.), Nguyn c Thm (ch.b.), on Duy Hinh, Nguyn Phng Hng#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a88tr.^b24 cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Vt l#Lp 6#Sch gio khoa#V Quang#Nguyn c Thm#on Duy Hinh#Nguyn Phng Hng#P.dung#256398## 00638000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020010000390070070000490040018001190080005001370090011001420100 00500153011001500158015003300173020000800206020000600214020001500220005001500235 005001500250005001400265005001400279005001700293039000700310013000700317#VV10.02 072#8200#Vi?t#L302S#959.7#^214#Lch s 7#Phan Ngc Lin (tng ch.b.), Nghim nh V (ch.b.), inh Ngc Bo...#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a156tr.^ b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lch s#Lp 7#Sch gio khoa#Phan Ngc Li n#Nghim nh V#inh Ngc Bo#Phan i Don#Nguyn Cnh Minh#P.dung#256399## 00672000000000337000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020012000370030012000490070063000610040018001240080005001420090 01100147010000500158011001500163015003300178020001000211020001200221020000600233 02000150023900500180025400500070027200500120027900500140029100500150030503900070 0320013000700327#VV10.02073#9900#Vi?t#C455N#630#^214#Cng ngh 7#Nng nghip#Ng uyn Minh ng (tng ch.b.), V Hi (ch.b.), V Vn Hin...#Ti bn ln th 7#^ aH.#^aGio dc#2010#^a156tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Cng ngh#N ng nghip#Lp 7#Sch gio khoa#Nguyn Minh ng#V Hi#V Vn Hin# Nguyn Ba n#Nguyn Vn Tn#P.dung#256400## 00592000000000289000450002600110000001400070001101900050001808200040002380800050 00270020009000320070078000410040018001190080005001370090011001420100005001530110 01500158015003300173020000700206020000600213020001500219005001200234005001200246 005001600258005001400274039000700288013000700295#VV10.02074#11900#Vi?t#910#^214 #a l 7#Nguyn Dc (tng ch.b.), Phan Huy Xu (ch.b.), Nguyn Hu Danh, Mai Ph Thanh#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a188tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#a l#Lp 7#Sch gio khoa#Nguyn Dc#Phan Huy Xu#Nguyn Hu Da nh#Mai Ph Thanh#P.dung#256401## 00637000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020022000370070057000590040018001160080005001340090011001390100 00500150011001500155015003300170020000800203020000900211020000600220020001500226 00500110024100500100025200500100026203900070027201300070027900500130028600500120 0299#VV10.02075#9900#Vi?t#120N#780#^214#m nhc v m thut 7#Hong Long, m Luyn (tng ch.b.), Hong Ln (ch.b.)...#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010# ^a171tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#m nhc#M thut#Lp 7#Sch gio khoa#Hong Long#m Luyn#Hong Ln#P.dung#256402#L Minh Chu#Ng Th Nam## 00663000000000337000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020018000330070064000510220004001150040018001190080005001370090011001420100 00500153011001400158020001100172020000800183020000600191020001400197005001600211 00500160022700500190024300500130026200500160027503900070029101300070029802000120 0305020000800317#VV10.02076#4500#Vi?t#807.6#^214#Bi tp ng vn 7#Nguyn Khc Phi, Nguyn nh Ch, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.2#Ti bn ln th 7#^aH.#^ aGio dc#2010#^a95tr.^b24cm#Ting Vit#Bi tp#Lp 7#Sch c thm#Nguyn Khc Phi#Nguyn nh Ch#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#Nguyn Vn Hip#P.dung#25640 3#Tp lm vn#Ng vn## 00699000000000337000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020010000540030015000640070072000790040018001510080 00500169009001100174010000500185011001500190015003300205020000800238020000600246 02000150025200500150026700500170028200500140029900500160031300500180032903900070 0347013000700354#VV10.02077#VV10.02078#8800#Vi?t#L302S#959.70071#^214#Lch s 7 #Sch gio vin#Phan Ngc Lin (tng ch.b.), Nguyn Cnh Minh (ch.b.), nh Ngc Bo...#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a200tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lch s#Lp 7#Sch gio vin#Phan Ngc Lin#Nguyn Cnh Minh#inh Ngc Bo#Nguyn Vn ng#Nguyn Phan Quang#P.dung#256404## 00673000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020011000460030015000570070068000720040018001400080005001580090 01100163010000500174011001500179015003300194020000900227020000600236020000900242 02000150025100500180026600500100028400500170029403900070031101300070031802000220 0325#VV10.02079#VV10.02080#11400#Vi?t#590.71#^214#Sinh hc 7#Sch gio vin#Ngu yn Quang Vinh (tng ch.b.), Trn Kin (ch.b.), Nguyn Vn Khang#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a256tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sinh hc #Lp 7#ng vt#Sch gio vin#Nguyn Quang Vinh#Trn Kin#Nguyn Vn Khang#P.du ng#256405#Phng php ging dy## 00709000000000361000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020007000510030015000580070062000730220004001350040 01800139008000500157009001100162010000500173011001500178015003300193020000500226 02000060023102000220023702000150025900500150027400500090028900500120029800500130 0310005001000323013000700333039000700340#VV10.02081#VV10.02082#7000#Vi?t#T406B# 510.71#^214#Ton 7#Sch gio vin#Phan c Chnh (tng ch.b.), Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh...#T.1#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a152tr.^b24cm#TTS g hi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#Phan c Chnh#Tn Thn#V Hu Bnh#Phm Gia c#Trn Lun#256406#P.Dung## 00719000000000361000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020007000510030015000580070065000730220004001380040 01800142008000500160009001100165010000500176011001500181015003300196020000500229 02000060023402000220024002000150026200500150027700500090029200500150030100500170 0316005001000333013000700343039000700350#VV10.02083#VV10.02084#6000#Vi?t#T406B# 510.71#^214#Ton 7#Sch gio vin#Phan c Chnh (tng ch.b.), Tn Thn (ch.b.), Trn nh Chu...#T.2#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a128tr.^b24cm#TT S ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#Ph an c Chnh#Tn Thn#Trn nh Chu#Trn Phng Dung#Trn Kiu#256407#P.Dung## 00793000000000385000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820006000408080005000460020010000510030015000610070077000760220004001530040 01800157008000500175009001100180010000500191011001500196015003300211020001100244 02000120025502000080026702000060027502000220028102000150030300500160031800500160 0334005001900350005001300369005001100382013000700393039000700400#VV10.02085#VV10 .02086#9500#Vi?t#NG550V#807.1#^214#Ng vn 7#Sch gio vin#Nguyn Khc Phi (t ng ch.b.), Nguyn nh Ch, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.1#Ti bn ln th 7# ^aH.#^aGio dc#2010#^a211tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit# Tp lm vn#Ng vn#Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Khc Phi#N guyn nh Ch#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S# Kim Hi#256408#P.Dung## 00798000000000385000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820006000408080005000460020010000510030015000610070077000760220004001530040 01800157008000500175009001100180010000500191011001500196015003300211020001100244 02000120025502000080026702000060027502000220028102000150030300500160031800500160 0334005001900350005001300369005001600382013000700398039000700405#VV10.02087#VV10 .02088#7800#Vi?t#NG550V#807.1#^214#Ng vn 7#Sch gio vin#Nguyn Khc Phi (t ng ch.b.), Nguyn nh Ch, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.2#Ti bn ln th 7# ^aH.#^aGio dc#2010#^a171tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit# Tp lm vn#Ng vn#Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Khc Phi#N guyn nh Ch#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#Nguyn Vn Hip#256409#P.Dung## 00705000000000337000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020009000520030015000610070082000760040018001580080 00500176009001100181010000500192011001500197015003300212020000700245020000600252 02000220025802000150028000500090029500500160030400500140032000500190033401300070 0353039000700360#VV10.02089#VV10.02090#8800#Vi?t#V124L#530.071#^214#Vt l 7#S ch gio vin#V Quang (tng ch.b.), Nguyn c Thm (ch.b.), on Duy Hinh, Nguy n Phng Hng#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a195tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Vt l#Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#V Quang #Nguyn c Thm#on Duy Hinh#Nguyn Phng Hng#256410#P.dung## 00695000000000337000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020011000520030015000630070071000780040018001490080 00500167009001100172010000500183011001500188015003300203020000900236020000600245 02000220025102000150027300500100028800500170029800500140031500500140032901300070 0343039000700350#VV10.02091#VV10.02092#6000#Vi?t#M300T#741.071#^214#M thut 7# Sch gio vin#m Luyn (tng ch.b.), Nguyn Quc Ton, Triu Khc L, Phm Ng c Ti#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a127tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio d c v o to#M thut#Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#m Luyn#Nguy n Quc Ton#Triu Khc L#Phm Ngc Ti#256411#P.dung## 00725000000000337000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820004000398080005000430020012000480030015000600070091000750040018001660080 00500184009001100189010000500200011001500205015003300220020001000253020000600263 02000220026902000150029100500150030600500170032100500140033800500210035201300070 0373039000700380#VV10.02093#VV10.02094#7800#Vi?t#T306A#428#^214#Ting Anh 7#Sc h gio vin#Nguyn Vn Li (tng ch.b.), Nguyn Hnh Dung (ch.b.), ng Vn Hng , Thn Trng Lin Nhn#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a172tr.^b24cm#TT S ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vi n#Nguyn Vn Li#Nguyn Hnh Dung#ng Vn Hng#Thn Trng Lin Nhn#256412#P.d ung## 00647000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020009000520030015000610070052000760040018001280080 00500146009001100151010000500162011001500167015003300182020000700215020000600222 02000220022802000150025000500120026500500160027700500140029301300070030703900070 0314#VV10.02095#VV10.02096#10100#Vi?t#301L#910.71#^214#a l 7#Sch gio vin #Phan Huy Xu (ch.b.), Nguyn Hu Danh, Mai Ph Thanh#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGi o dc#2010#^a228tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#a l#Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#Phan Huy Xu#Nguyn Hu Danh#Mai Ph Thanh#256413#P .dung## 00717000000000349000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020012000520030015000640070064000790040018001430080 00500161009001100166010000500177011001400182015003300196020001000229020000600239 02000220024502000150026700500180028200500120030000500140031202000120032600500070 0338005001500345013000700360#VV10.02097#VV10.02098#8800#Vi?t#C455N#630.071#^214 #Cng ngh 7#Sch gio vin#Nguyn Minh ng (tng ch.b.), V Hi ( ch.b.), V Vn Hin...#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a200tr^b24cm#TTS ghi: B Gi o dc v o to#Cng ngh#Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Mi nh ng#V Vn Hin# Nguyn Ban#Nng nghip#V Hi#Nguyn Vn Tn#256414## 00580000000000301000450002600110000002600110001102000080002200500110003001400060 00410190005000470820007000528080005000590020010000640030015000740070033000890040 01800122008000500140009001100145010000500156011001400161015003300175020000600208 020002200214020001500236005001300251013000700264039000700271#VV10.02099#VV10.021 00#m nhc#Hong Long#4200#Vi?t#780.71#^214#m nhc 7#Sch gio vin#Hong Long (ch.b.), L Minh Chu#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a88tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Minh Chu#256415#P.dung## 01031000000000373000450002600110000002600110001102000090002200500140003101400060 00450190005000511810006000560820010000628080005000720020039000770030015001160070 06000131004001800191008000500209009001100214010000500225011001500230015003300245 02000060027802000220028402000150030600500140032102102540033502000110058900500140 0600005001700614005001200631013000700643039000700650#VV10.02102#VV10.02101#Gio dc#H Nht Thng#7000#Vi?t#H411#373.18071#^214#Hot ng gio dc ngoi gi l n lp 7#Sch gio vin#H Nht Thng (tng ch.b.), on Phan Kim, Nguyn Th K ...#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a152tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#on Phan Kim#Trnh by m c tiu gio dc, ni dung chng trnh, phng tin trang thit b cn thit, ph ng thc t chc v nh gi kt qu hot ng cng nh hng dn tng ch im gio dc c th theo chng trnh hot ng gio dc ngoi gi ln lp ca lp 7#Ngoi kho#Nguyn Th K#Nguyn Dc Quang#L Thanh S#256416#P.dung## 00628000000000313000450002600110000002600110001102000080002200500140003001400060 00440190005000500820010000558080005000650020010000700030015000800070052000950040 01800147008000500165009001100170010000500181011001500186015003300201020000600234 020002200240020001500262005001100277005001200288013000700300039000700307#VV10.02 103#VV10.02104#Th dc#Trn ng Lm#6600#Vi?t#796.44071#^214#Th dc 7#Sch gi o vin#Trn ng Lm (tng ch.b.), V Hc Hi, V Bch Hu#Ti bn ln th 6#^a H.#^aGio dc#2010#^a136tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 7#Phng php ging dy#Sch gio vin#V Hc Hi#V Bch Hu#256417#P.dung## 00550000000000277000450002600110000002000080001100500140001901400060003301900050 00390820004000448080005000480020010000530070062000630040018001250080005001430090 01100148010000500159011001500164015003300179020000600212020001500218013000700233 005001300240039000700253005001200260#VV10.02105#Ho hc#L Xun Trng#8000#Vi?t #546#^214#Ho hc 8#L Xun Trng (tng ch.b.), Nguyn Cng (ch.b.), Tt Hi n#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a160tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 8#Sch gio khoa#256418#Nguyn Cng#P.dung# Tt Hin## 00582000000000301000450002600110000002000080001100500130001901400060003201900050 00380820008000438080005000510020018000560070062000740040018001360080005001540090 01100159010000500170011001500175020000600190020001400196005001200210005001200222 020000800234005001400242013000700256020001000263039000700273#VV10.02106#Ho hc# Nguyn Cng#6500#Vi?t#546.076#^214#Bi tp ho hc 8#Nguyn Cng (ch.b.), Ng Ngc An, Tt Hin, L Xun Trng#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a14 4tr.^b24cm#Lp 8#Sch c thm#Ng Ngc An# Tt Hin#Bi tp#L Xun Trng#256 419#Ho v c#P.dung## 00631000000000301000450002600110000002000110001100500150002201400060003701900050 00431810006000480820004000548080005000580020013000630070085000760040018001610080 00500179009001100184010000500195011001500200015003300215020001500248020000600263 013000700269005001600276039000700292005001600299005001400315#VV10.02107#Ting Ph p#Nguyn Hu Th#8600#Vi?t#T306P#448#^214#Ting Php 8#Nguyn Hu Th (tng ch .b.), Nguyn Vn Mnh (ch.b.), Nguyn Vn Bch, Trn Th Hng#Ti bn ln th 4# ^aH.#^aGio dc#2010#^a171tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sch gio k hoa#Lp 8#256420#Nguyn Vn Mnh#P.dung#Nguyn Vn Bch#Trn Th Hng## 00648000000000313000450002600110000000500150001102000100002600500170003601400070 00530190005000601810006000650820004000718080005000750020012000800070072000920040 01800164008000500182009001100187010000500198011001500203015003300218020000600251 020001500257005001400272005001300286005002100299013000700320039000700327#VV10.02 108#Nguyn Vn Li#Ting Anh#Nguyn Hnh Dung#10300#Vi?t#T306A#428#^214#Ting A nh 8#Nguyn Vn Li (tng ch.b.), Nguyn Hnh Dung (ch.b.), ng Vn Hng...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a164tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 8#Sch gio khoa#ng Vn Hng#o Ngc Lc#Thn Trng Lin Nhn#256421# P.dung## 00600000000000301000450002600110000000500180001102000090002900500140003801400070 00520190005000591810006000640820004000708080005000740020011000790070060000900040 01800150008000500168009001100173010000500184011001500189015003300204020000600237 020001500243005001300258013000700271020001300278039000700291#VV10.02109#Nguyn Q uang Vinh#Sinh hc#Trn ng Ct#13200#Vi?t#S312H#612#^214#Sinh hc 8#Nguyn Qu ang Vinh (tng ch.b.), Trn ng Ct, Mnh Hng#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a212tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 8#Sch gio khoa# Mnh Hng#256422#C th ngi#P.dung## 00688000000000337000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020010000310070080000410220004001210040018001250080005001430090011001480100 00500159011001500164015003300179020001100212020001200223020000800235020000600243 02000150024900500160026400500190028000500190029900500130031800500050033103900070 0336013000700343#VV10.02110#7200#Vi?t#807#^214#Ng vn 8#Nguyn Khc Phi (tng ch.b.), Nguyn Honh Khung, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.1#Ti bn ln th 6# ^aH.#^aGio dc#2010#^a175tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit# Tp lm vn#Vn hc#Lp 8#Sch gio khoa#Nguyn Khc Phi#Nguyn Honh Khung#Nguy n Minh Thuyt#Trn nh S#L A#P.dung#256423## 00658000000000337000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020018000330070067000510220004001180040018001220080005001400090011001450100 00500156011001400161020001100175020001200186020000800198020000800206020000600214 02000140022000500160023400500190025000500190026900500130028800500050030103900070 0306013000700313#VV10.02111#4500#Vi?t#807.6#^214#Bi tp ng vn 8#Nguyn Khc Phi, Nguyn Honh Khung, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.1#Ti bn ln th 6#^aH .#^aGio dc#2010#^a95tr.^b24cm#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Bi tp#Lp 8#Sc h c thm#Nguyn Khc Phi#Nguyn Honh Khung#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#L A#P.dung#256424## 00707000000000349000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200040 00298080005000330020010000380070080000480220004001280040018001320080005001500090 01100155010000500166011001500171015003300186020001100219020001200230020000800242 02000060025002000150025600500160027100500190028700500190030600500130032500500050 0338039000700343013000700350#VV10.02112#6600#Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn 8#Ngu yn Khc Phi (tng ch.b.), Nguyn Honh Khung, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.2 #Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a160tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Lp 8#Sch gio khoa#Nguyn Khc Phi#Nguy n Honh Khung#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#L A#P.dung#256425## 00659000000000337000450002600110000001400060001101900050001708200060002280800050 00280020018000330070067000510220004001180040018001220080005001400090011001450100 00500156011001500161020001100176020001200187020000800199020000800207020000600215 02000140022100500160023500500190025100500190027000500130028900500050030203900070 0307013000700314#VV10.02113#5100#Vi?t#807.6#^214#Bi tp ng vn 8#Nguyn Khc Phi, Nguyn Honh Khung, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.2#Ti bn ln th 6#^aH .#^aGio dc#2010#^a112tr.^b24cm#Ting Vit#Tp lm vn#Vn hc#Bi tp#Lp 8#S ch c thm#Nguyn Khc Phi#Nguyn Honh Khung#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#L A#P.dung#256426## 00631000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020009000370070067000460040018001130080005001310090011001360100 00500147011001500152015003300167020000700200020000600207020001500213005001200228 005001600240005001300256005001500269005001900284039000700303013000700310#VV10.02 114#9900#Vi?t#301L#910#^214#a l 8#Nguyn Dc (tng ch.b.), Nguyn Phi Hnh (ch.b.), ng Vn c...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a160tr.^b24cm# TTS ghi: B Gio dc v o to#a l#Lp 8#Sch gio khoa#Nguyn Dc#Nguyn Phi Hnh#ng Vn c#ng Vn Hng#Nguyn Minh Phng#P.dung#256427## 00609000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020007000310070062000380220004001000040018001040080005001220090011001270100 00500138011001500143015003300158020000500191020000600196020001500202005001500217 005000900232005001200241005001500253005001300268039000700281013000700288#VV10.02 115#5700d#Vi?t#510#^214#Ton 8#Phan c Chnh (tng ch.b.), Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh...#T.1#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a136tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 8#Sch gio khoa#Phan c Chnh#Tn Thn#V Hu Bnh#Trn nh Chu#Ng Hu Dng#P.dung#256428## 00619000000000313000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020007000310070066000380220004001040040018001080080005001260090011001310100 00500142011001500147015003300162020000500195020000600200020001500206005001500221 005000900236005001600245005001200261005001800273039000700291013000700298#VV10.02 116#5700d#Vi?t#510#^214#Ton 8#Phan c Chnh (tng ch.b.), Tn Thn (ch.b.), Ng uyn Huy oan...#T.2#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a132tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 8#Sch gio khoa#Phan c Chnh#Tn Thn#Ng uyn Huy oan#L Vn Hng#Trng Cng Thnh#P.dung#256429## 00625000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020009000370070066000460040018001120080005001300090011001350100 00500146011001500151015003300166020000700199020000600206020001500212005000900227 005001400236005001700250005001200267005001800279039000700297013000700304#VV10.02 117#5400#Vi?t#V124L#530#^214#Vt l 8#V Quang (tng ch.b.), Bi Gia Thnh (ch. b.), Dng Tin Khang...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a104tr.^b24cm# TTS ghi: B Gio dc v o to#Vt l#Lp 8#Sch gio khoa#V Quang#Bi Gia Th nh#Dng Tin Khang#V Trng R#Trnh Th Hi Yn#P.dung#256430## 00597000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200080 00288080005000360020017000410070072000580040018001300080005001480090011001530100 00500164011001500169020000700184020000600191020000800197020001500205005001400220 005001700234005001200251005001800263039000700281013000700288#VV10.02118#6500#Vi ?t#B103T#530.076#^214#Bi tp vt l 8#Bi Gia Thnh (ch.b.), Dng Tin Khang, V Trng R, Trnh Th Hi Yn#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a100tr.^b 24cm#Vt l#Lp 8#Bi tp#Sch gio khoa#Bi Gia Thnh#Dng Tin Khang#V Trng R#Trnh Th Hi Yn#B.Hin#256431## 00653000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020022000370070064000590040018001230080005001410090011001460100 00500157011001500162020000800177020000900185020000600194020001500200005001100215 00500100022600500170023600500130025303900070026601500330027300500140030601300070 0320#VV10.02119#9900#Vi?t#120N#780#^214#m nhc v m thut 8#Hong Long, m Luyn (tng ch.b.), Nguyn Quc Ton (ch.b.)...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio d c#2010#^a176tr.^b24cm#m nhc#M thut#Lp 8#Sch gio khoa#Hong Long#m Luyn #Nguyn Quc Ton#L Minh Chu#B.Hin#TTS ghi: B Gio dc v o to#o Ngc Dung#256432## 00686000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020012000380030012000500070070000620040018001320080005001500090 01100155010000500166011001500171020001000186020001200196020000600208020001500214 00500180022900500130024700500130026000500130027303900070028601500330029300500150 0326013000700341#VV10.02120#12700#Vi?t#C455N#607#^214#Cng ngh 8#Cng nghip#N guyn Minh ng (tng ch.b.), ng Vn o (ch.b.), Trn Hu Qu...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a204tr.^b24cm#Cng ngh#Cng nghip#Lp 8#Sch gio khoa#Nguyn Minh ng#ng Vn o#Trn Hu Qu#Trn Mai Thu#B.Hin#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Vn Vn#256433## 00800000000000397000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400060 00440190005000501810006000550820008000618080005000690020009000740030015000830070 06600098004001800164008000500182009001100187010000500198011001500203020000700218 02000060022502000220023102000150025300500090026800500140027700500170029100500120 0308039000700320015003300327005001800360020000700378020001000385013000700395#VV1 0.02121#VV10.02122#VV10.02124#VV10.02123#7200#Vi?t#V124L#530.071#^214#Vt l 8# Sch gio vin#V Quang (tng ch.b.), Bi Gia Thnh (ch.b.), Dng Tin Khang... #Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a159tr.^b24cm#Vt l#Lp 8#Phng php ging dy#Sch gio vin#V Quang#Bi Gia Thnh#Dng Tin Khang#V Trng R#B.H in#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trnh Th Hi Yn#C hc#Nhit hc#256434## 00747000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400060 00440190005000501810006000550820008000618080005000690020010000740030015000840070 07900099004001800178008000500196009001100201010000500212011001500217020000800232 02000060024002000220024602000150026800500140028300500130029700500120031000500160 0322039000700338015003300345013000700378#VV10.02125#VV10.02128#VV10.02127#VV10.0 2126#8400#Vi?t#H401H#546.071#^214#Ho hc 8#Sch gio vin#L Xun Trng (tng ch.b.), Nguyn Cng (ch.b.), Tt Hin, Nguyn Ph Tun#Ti bn ln th 6#^aH .#^aGio dc#2010#^a183tr.^b24cm#Ho hc#Lp 8#Phng php ging dy#Sch gio v in#L Xun Trng#Nguyn Cng# Tt Hin#Nguyn Ph Tun#B.Hin#TTS ghi: B G io dc v o to#256435## 00714000000000361000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020007000510030015000580070062000730220004001350040 01800139008000500157009001100162010000500173011001500178015003300193020000500226 02000060023102000150023700500150025200500090026700500120027600500150028800500130 0303039000700316013000700323020002200330#VV10.02129#VV10.02130#8400#Vi?t#T406T# 510.71#^214#Ton 8#Sch gio vin#Phan c Chnh (tng ch.b.), Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh...#T.1#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a188tr.^b24cm#TTS g hi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 8#Sch gio vin#Phan c Chnh#Tn Thn#V Hu Bnh#Trn nh Chu#Ng Hu Dng#B.Hin#256436#Phng php ging dy## 00724000000000361000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020007000510030015000580070066000730220004001390040 01800143008000500161009001100166010000500177011001500182015003300197020000500230 02000060023502000150024100500150025600500090027100500160028000500120029600500180 0308039000700326013000700333020002200340#VV10.02131#VV10.02132#8400#Vi?t#T406T# 510.71#^214#Ton 8#Sch gio vin#Phan c Chnh (tng ch.b.), Tn Thn (ch.b.), Nguyn Huy oan...#T.2#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a152tr.^b24cm#T TS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 8#Sch gio vin#Phan c Chnh#Tn Thn #Nguyn Huy oan#L Vn Hng#Trng Cng Thnh#B.Hin#256437#Phng php ging d y## 00736000000000349000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820009000398080005000480020012000530030015000650070072000800040018001520080 00500170009001100175010000500186011001500191015003300206020001000239020000600249 02000150025500500150027000500170028500500140030200500130031600500210032903900070 0350013000700357020002200364#VV10.02133#VV10.02134#7200#Vi?t#T306A#428.0071#^21 4#Ting Anh 8#Sch gio vin#Nguyn Vn Li (tng ch.b.), Nguyn Hnh Dung (ch.b .), ng Vn Hng...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a160tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 8#Sch gio vin#Nguyn Vn Li#Nguyn Hnh Dung#ng Vn Hng#o Ngc Lc#Trn Trng Lin Nhn#B.Hin#256438#Phng php ging dy## 00722000000000349000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020009000510030015000600070067000750040018001420080 00500160009001100165010000500176011001500181015003300196020000700229020000600236 02000150024200500120025700500160026900500130028500500150029800500230031303900070 0336020002200343013000700365#VV10.02135#VV10.02136#8000#Vi?t#301L#910.71#^214# a l 8#Sch gio vin#Nguyn Dc (tng ch.b.), Nguyn Phi Hnh (ch.b.), ng Vn c...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a176tr.^b24cm#TTS ghi: B Gi o dc v o to#a l#Lp 8#Sch gio vin#Nguyn Dc#Nguyn Phi Hnh#ng V n c#ng Vn Hng#Nguyn Th Minh Phng#B.Hin#Phng php ging dy#256439 ## 00718000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020010000490030015000590070065000740040018001390080 00500157009001100162010000500173011001500178015003300193020000800226020000600234 02000150024000500150025500500150027000500150028500500160030000500160031603900070 0332020002200339013000700361#VV10.02137#VV10.02138#10300#Vi?t#L302S#909#^214#L ch s 8#Sch gio vin#Nguyn Ngc Lin (tng ch.b.), Nguyn Hu Ch, Nguyn Ng c C...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a232tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lch s#Lp 8#Sch gio vin#Phan Ngc Lin#Nguyn Hu Ch#Nguyn Ngc C#Nguyn Anh Dng#Trnh nh Tng#B.Hin#Phng php ging dy#256440## 00793000000000385000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820006000408080005000460020010000510030015000610070080000760220004001560040 01800160008000500178009001100183010000500194011001500199015003300214020000800247 02000060025502000120026102000110027302000220028402000150030600500160032100500190 0337005001900356005001300375005000500388039000700393013000700400#VV10.02139#VV10 .02140#8400#Vi?t#NG550V#807.1#^214#Ng vn 8#Sch gio vin#Nguyn Khc Phi (t ng ch.b.), Nguyn Honh Khung, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.1#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a187tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn# Lp 8#Tp lm vn#Ting Vit#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Khc Ph i#Nguyn Honh Khung#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#L A#B.Hin#256441## 00793000000000385000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820006000408080005000460020010000510030015000610070080000760220004001560040 01800160008000500178009001100183010000500194011001500199015003300214020000800247 02000060025502000120026102000110027302000220028402000150030600500160032100500190 0337005001900356005001300375005000500388039000700393013000700400#VV10.02141#VV10 .02142#9200#Vi?t#NG550V#807.1#^214#Ng vn 8#Sch gio vin#Nguyn Khc Phi (t ng ch.b.), Nguyn Honh Khung, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.2#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a207tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn# Lp 8#Tp lm vn#Ting Vit#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Khc Ph i#Nguyn Honh Khung#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#L A#B.Hin#256442## 00709000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020011000540030015000650070060000800040018001400080 00500158009001100163010000500174011001500179015003300194020000900227020000600236 02000220024202000130026402000080027702000150028500500180030000500140031800500130 0332039000700345013000700352#VV10.02144#VV10.02143#11700#Vi?t#S312H#612.0071#^2 14#Sinh hc 8#Sch gio vin#Nguyn Quang Vinh (tng ch.b.), Trn ng Ct, M nh Hng#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a264tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sinh hc#Lp 8#Phng php ging dy#C th ngi#Sinh l#Sch g io vin#Nguyn Quang Vinh#Trn ng Ct# Mnh Hng#B.Hin#256443## 00756000000000361000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100080 00330820007000418080005000480020020000530030015000730070060000880040018001480080 00500166009001100171010000500182011001500187015003300202020001800235020000600253 02000220025902000150028100500140029600500140031000500140032403900070033800500210 0345005001300366013000700379020000800386#VV10.02145#VV10.02146#6000#Vi?t#GI-108 D#170.71#^214#Gio dc cng dn 8#Sch gio vin#H Nht Thng (tng ch.b.), n g Thu Anh, Phm Kim Dung...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a127tr.^b24 cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc cng dn#Lp 8#Phng php ging d y#Sch gio vin#H Nht Thng#ng Thu Anh#Phm Kim Dung#B.Hin#Nguyn Th Thu Hng#Lu Thu Thu#256444#o c## 00701000000000337000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020011000520030015000630070078000780040018001560080 00500174009001100179010000500190011001500195015003300210020000900243020000600252 02000220025800500100028000500170029002000150030700500140032200500130033603900070 0349013000700356#VV10.02147#VV10.02148#6000#Vi?t#M300T#741.071#^214#M thut 8# Sch gio vin#m Luyn (tng ch.b.), Nguyn Quc Ton (ch.b.), Triu Khc L, Bi Thut#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a131tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#M thut#Lp 8#Phng php ging dy#m Luyn#Nguyn Quc T on#Sch gio vin#Triu Khc L#Bi Thut#B.Hin#256445## 00746000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020012000490030015000610070070000760040018001460080 00500164009001100169010000500180011001500185015003300200020001000233020001200243 02000060025500500180026100500130027902000150029200500130030700500130032003900070 0333020002200340005001500362013000700377#VV10.02149#VV10.02150#10300#Vi?t#C455N #607#^214#Cng ngh 8#Sch gio vin#Nguyn Minh ng (tng ch.b.), ng Vn o (ch.b.), Trn Hu Qu...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a231tr.^b24cm #TTS ghi: B Gio dc v o to#Cng ngh#Cng nghip#Lp 8#Nguyn Minh ng# ng Vn o#Sch gio vin#Trn Hu Qu#Trn Mai Thu#B.Hin#Phng php ging d y#Nguyn Vn Vn#256446## 00672000000000337000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020010000510030015000610070059000760040018001350080 00500153009001100158010000500169011001400174015003300188020000800221020000600229 02000220023500500110025700500130026802000150028100500140029600500100031003900070 0320013000700327#VV10.02151#VV10.02152#3200#Vi?t#120N#780.71#^214#m nhc 8#S ch gio vin#Hong Long (ch.b.), L Minh Chu, o Ngc Dung, Hong Ln#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a64tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#m nhc#Lp 8#Phng php ging dy#Hong Long#L Minh Chu#Sch gio vin#o Ng c Dung#Hong Ln#B.Hin#256447## 00811000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400060 00440190005000501810006000550820010000618080005000710020039000760030015001150070 06000130004001800190008000500208009001100213010000500224011001500229015003300244 02000090027702000110028602000220029700500140031900500140033302000150034700500140 0362005001200376039000700388020000600395013000700401005001700408#VV10.02153#VV10 .02155#VV10.02156#VV10.02154#5600#Vi?t#H411#373.18071#^214#Hot ng gio dc ngoi gi ln lp 8#Sch gio vin#H Nht Thng (tng ch.b.), Bi Ngc Dip, Ng uyn Th K...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a119tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc#Ngoi kho#Phng php ging dy#H Nht Thng#B i Ngc Dip#Sch gio vin#Nguyn Th K#Ng T Hin#B.Hin#Lp 8#256448#Nguyn Dc Quang## 00710000000000349000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820010000408080005000500020010000550030015000650070059000800040018001390080 00500157009001100162010000500173011001500178015003300193020000800226020000600234 02000220024000500140026200500160027602000150029200500110030700500120031803900070 0330005001600337013000700353#VV10.02158#VV10.02157#6100#Vi?t#TH250D#796.44071#^ 214#Th dc 8#Sch gio vin#Trn ng Lm (tng ch.b.), Nguyn Hu Bnh, V Hc Hi...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a136tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Th dc#Lp 8#Phng php ging dy#Trn ng Lm#Nguyn Hu Bnh #Sch gio vin#V Hc Hi#V Bch Hu#B.Hin#ng Ngc Quang#256449## 00711000000000349000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200040 00298080005000330020010000380070077000480220004001250040018001290080005001470090 01100152010000500163011001500168015003300183020000800216020000600224020001100230 02000120024102000150025300500160026800500160028400500190030000500130031900500150 0332039000700347013000700354#VV10.02159#9500#Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn 9#Ngu yn Khc Phi (tng ch.b.), Nguyn Vn Long, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.1#T i bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a239tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Lp 9#Ting Vit#Tp lm vn#Sch gio khoa#Nguyn Khc Phi#Nguyn Vn Long#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#Dip Quang Ban#B.Hin#256450## 00682000000000349000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020018000390070064000570220004001210040018001250080005001430090 01100148010000500159011001500164020000800179020000600187020000800193020001200201 02000110021302000150022400500160023900500160025500500190027100500130029000500150 0303039000700318013000700325#VV10.02160#5100#Vi?t#B103T#807.6#^214#Bi tp ng vn 9#Nguyn Khc Phi, Nguyn Vn Long, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.1#Ti b n ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a111tr.^b24cm#Ng vn#Lp 9#Bi tp#Tp lm v n#Ting Vit#Sch gio khoa#Nguyn Khc Phi#Nguyn Vn Long#Nguyn Minh Thuyt#T rn nh S#Dip Quang Ban#B.Hin#256451## 00701000000000349000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200040 00298080005000330020010000380070077000480220004001250040018001290080005001470090 01100152010000500163011001500168015003300183020000800216020000600224020001100230 02000120024102000150025300500160026800500160028400500190030000500130031900500050 0332039000700337013000700344#VV10.02161#8600#Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn 9#Ngu yn Khc Phi (tng ch.b.), Nguyn Vn Long, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.2#T i bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a212tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Lp 9#Ting Vit#Tp lm vn#Sch gio khoa#Nguyn Khc Phi#Nguyn Vn Long#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#L A#B.Hin#256452## 00619000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020040000380070053000780220004001310040018001350080005001530090 01100158010000500169011001500174020001800189020001200207020000600219020000900225 020001400234005001600248005001300264005001400277039000700291013000700298#VV10.02 162#15000#Vi?t#C104T#807#^214#Cm th v phn tch tc phm vn hc 9#Nguyn V n Long (ch.b.), L Nhm Thn, Trn Vn Ton#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio d c#2010#^a112tr.^b24cm#Phn tch vn hc#Tp lm vn#Lp 9#Tc phm#Sch c thm #Nguyn Vn Long#L Nhm Thn#Trn Vn Ton#B.Hin#256453## 00620000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020040000380070054000780220004001320050016001360050014001520050 01400166004001800180008000500198009001100203010000500214011001400219020001800233 020001200251020000600263020000900269020001400278039000700292013000700299#VV10.02 163#12000#Vi?t#C104T#807#^214#Cm th v phn tch tc phm vn hc 9#Nguyn V n Long (ch.b.), L Nguyn Cn, L Quang Hng#T.2#Nguyn Vn Long#L Nguyn Cn#L Quang Hng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a88tr.^b24cm#Phn tch vn hc#Tp lm vn#Lp 9#Tc phm#Sch c thm#B.Hin#256454## 00629000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020007000370070062000440220004001060040018001100080005001280090 01100133010000500144011001500149015003300164020000500197020000600202020001500208 00500150022300500090023800500120024700500170025900500130027603900070028901300070 0296#VV10.02164#5500#Vi?t#T406C#510#^214#Ton 9#Phan c Chnh (tng ch.b.), T n Thn (ch.b.), V Hu Bnh...#T.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a128t r.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 9#Sch gio khoa#Phan c Ch nh#Tn Thn#V Hu Bnh#Trn Phng Dung#Ng Hu Dng#B.Hin#256455## 00638000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020007000370070066000440220004001100040018001140080005001320090 01100137010000500148011001500153015003300168020000500201020000600206020001500212 00500150022700500090024200500160025100500130026700500180028003900070029801300070 0305#VV10.02165#5800#Vi?t#T406C#510#^214#Ton 9#Phan c Chnh (tng ch.b.), T n Thn (ch.b.), Nguyn Huy oan...#T.2#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a 136tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 9#Sch gio khoa#Phan c Chnh#Tn Thn#Nguyn Huy oan#Phm Gia c#Trng Cng Thnh#B.Hin#256456## 00621000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020009000370070064000460040018001100080005001280090011001330100 00500144011001500149015003300164020000700197020000600204020001500210005000900225 005001400234005001500248005001400263005001600277039000700293013000700300#VV10.02 166#8400#Vi?t#V124L#530#^214#Vt l 9#V Quang (tng ch.b.), on Duy Hinh (ch. b.), Nguyn Vn Ho...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a168tr.^b24cm#TT S ghi: B Gio dc v o to#Vt l#Lp 9#Sch gio khoa#V Quang#on Duy Hinh #Nguyn Vn Ho#Ng Mai Thanh#Nguyn c Thm#B.Hin#256457## 00618000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200080 00288080005000360020017000410070051000580040018001090080005001270090011001320100 00500143011001500148015003300163020000700196020000600203020001400209005001400223 005001500237005001400252005001600266039000700282020000800289013000700297#VV10.02 167#8200#Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp vt l 9#on Duy Hinh (ch.b.), Nguyn Vn Ho, V Quang...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a131tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Vt l#Lp 9#Sch c thm#on Duy Hinh#Nguyn Vn Ho#Ng Mai Thanh#Nguyn c Thm#B.Hin#Bi tp#256458## 00538000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020010000380070054000480040018001020080005001200090011001250100 00500136011001500141015003300156020000800189020000600197020001500203005001400218 005001400232039000700246013000700253#VV10.02168#10800#Vi?t#H401H#546#^214#Ho h c 9#L Xun Trng (tng ch.b.), Cao Th Thng, Ng Vn V#Ti bn ln th 5#^aH .#^aGio dc#2010#^a172tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ho hc#Lp 9# Sch gio khoa#L Xun Trng#Cao Th Thng#B.Hin#256459## 00537000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200080 00288080005000360020018000410070047000590040018001060080005001240090011001290100 00500140011001500145020000800160020000600168020001400174005001400188005001200202 039000700214020000800221013000700229005001100236#VV10.02169#6500#Vi?t#B103T#546 .076#^214#Bi tp ho hc 9#L Xun Trng (ch.b.), Ng Ngc An, Ng Vn V#Ti b n ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a144tr.^b24cm#Ho hc#Lp 9#Sch c thm#L Xun Trng#Ng Ngc An#B.Hin#Bi tp#256460#Ng Vn V## 00499000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200080 00298080005000370020027000420070019000690040018000880080005001060090011001110100 00500122011001500127020000800142020000600150020001400156005001900170039000700189 020000800196020001000204013000700214#VV10.02170#29000#Vi?t#B103T#546.076#^214#B i tp nng cao ho hc 9#Nguyn Xun Trng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2 010#^a239tr.^b24cm#Ho hc#Lp 9#Sch c thm#Nguyn Xun Trng#B.Hin#Bi tp #Ho v c#256461## 00624000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400070082000510040018001330080005001510090011001560100 00500167011001500172015003300187020000900220020000600229020001500235005001800250 039000700268005001100275005001700286005001200303013000700315#VV10.02171#12100#V i?t#S312H#576.5#^214#Sinh hc 9#Nguyn Quang Vinh (tng ch.b.), V c Lu (ch.b .), Nguyn Minh Cng, Mai S Tun#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a200tr .^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sinh hc#Lp 9#Sch gio khoa#Nguyn Qu ang Vinh#B.Hin#V c Lu#Nguyn Minh Cng#Mai S Tun#256462## 00649000000000325000450002600110000000500120001100500160002301400060003901900050 00451810006000500820009000568080005000650020009000700070065000790040018001440080 00500162009001100167010000500178011001500183015003300198020000700231020001200238 02000150025000500110026500500130027603900070028900500140029601300070031002000060 0317#VV10.02172#Nguyn Dc# Th Minh c#9900#Vi?t#301L#330.9597#^214#a l 9#Nguyn Dc (tng ch.b.), Th Minh c (ch.b.), V Nh Vn...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a156tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#a l#a kinh t#Sch gio khoa#V Nh Vn#Phm Th Sen#B.Hin#Ph Cng Vit#25646 3#Lp 9## 00652000000000313000450002600110000000500150001100500170002601400060004301900050 00491810006000540820004000608080005000640020012000690070074000810040018001550080 00500173009001100178010000500189011001500194015003300209020001000242020000600252 020001500258005001600273005001400289039000700303005002100310013000700331#VV10.02 173#Nguyn Vn Li#Nguyn Hnh Dung#7000#Vi?t#T306A#428#^214#Ting Anh 9#Nguyn Vn Li (tng ch.b.), Nguyn Hnh Dung (ch.b.), Trn Huy Phng...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a108tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 9#Sch gio khoa#Trn Huy Phng#ng Vn Hng#B.Hin#Thn Trng Lin N hn#256464## 00597000000000313000450002600110000000500180001100500070002901400060003601900050 00421810006000470820004000538080005000570020012000620030017000740070039000910040 01800130008000500148009001100153010000500164011001400169015003300183020001000216 020000600226020001500232039000700247020001100254020001100265013000700276#VV10.02 174#Nguyn Minh ng#V Hi#4700#Vi?t#C455N#634#^214#Cng ngh 9#Trng cy n qu#Nguyn Minh ng (tng ch.b.), V Hi#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#201 0#^a71tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Cng ngh#Lp 9#Sch gio khoa# B.Hin#Cy n qu#Trng trt#256465## 00582000000000301000450002600110000000500180001100500160002901400060004501900050 00511810006000560820006000628080005000680020012000730030008000850070048000930040 01800141008000500159009001100164010000500175011001400180015003300194020001000227 020000600237020001500243020000800258039000700266013000700273#VV10.02175#Nguyn M inh ng#Nguyn Th Hnh#4700#Vi?t#C455N#646.4#^214#Cng ngh 9#Ct may#Nguyn Minh ng (tng ch.b.), Nguyn Th Hnh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010 #^a72tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Cng ngh#Lp 9#Sch gio khoa#M ay mc#B.Hin#256466## 00578000000000301000450002600110000000500180001100500150002901400060004401900050 00501810006000550820006000618080005000670020012000720030007000840070047000910040 01800138008000500156009001100161010000500172011001400177015003300191020001000224 020000600234020001500240020000700255039000700262013000700269#VV10.02176#Nguyn M inh ng#Triu Th Chi#5200#Vi?t#C455N#641.5#^214#Cng ngh 9#Nu n#Nguyn M inh ng (tng ch.b.), Triu Th Chi#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a 80tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Cng ngh#Lp 9#Sch gio khoa#Nu n#B.Hin#256467## 00649000000000325000450002600110000000500110001100500100002201400060003201900050 00381810006000430820004000498080005000530020022000580070064000800040018001440080 00500162009001100167010000500178011001500183015003300198020000800231020000900239 02000150024802000060026303900070026900500170027600500130029300500100030601300070 0316#VV10.02177#Hong Long#m Luyn#7400#Vi?t#120N#780#^214#m nhc v m thu t 9#Hong Long, m Luyn (tng ch.b.), Nguyn Quc Ton (ch.b.)...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a128tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#m n hc#M thut#Sch gio khoa#Lp 9#B.Hin#Nguyn Quc Ton#L Minh Chu#Hong Ln #256468## 00675000000000325000450002600110000000500140001100500130002501400060003801900050 00441810008000490820004000578080005000610020020000660070067000860040018001530080 00500171009001100176010000500187011001400192015003300206020001800239020000600257 02000150026302000080027803900070028600500140029300500140030700500210032101300070 0342#VV10.02178#H Nht Thng#Lu Thu Thu#3100#Vi?t#GI-108D#170#^214#Gio dc cng dn 9#H Nht Thng (tng ch.b.), Lu Thu Thu (ch.b.), ng Thu Anh...#T i bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a68tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc cng dn#Lp 9#Sch gio khoa#o c#B.Hin#ng Thu Anh#Phm Kim Dung#Nguyn Th Thu Hng#256469## 00756000000000385000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020007000510030015000580070062000730220004001350040 01800139008000500157009001100162010000500173011001500178015003300193020000500226 02000060023102000070023702000090024402000220025302000150027500500150029000500090 0305005001200314005001700326005001300343039000700356013000700363#VV10.02179#VV10 .02180#7600#Vi?t#T406C#510.71#^214#Ton 9#Sch gio vin#Phan c Chnh (tng c h.b.), Tn Thn (ch.b.), V Hu Bnh...#T.1#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#20 10#^a167tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 9#i s#Hnh hc#Ph ng php ging dy#Sch gio vin#Phan c Chnh#Tn Thn#V Hu Bnh#Trn Ph ng Dung#Ng Hu Dng#B.Hin#256470## 00765000000000385000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020007000510030015000580070066000730220004001390040 01800143008000500161009001100166010000500177011001500182015003300197020000500230 02000060023502000070024102000090024802000220025702000150027900500150029400500090 0309005001600318005001300334005001800347039000700365013000700372#VV10.02181#VV10 .02182#8700#Vi?t#T406C#510.71#^214#Ton 9#Sch gio vin#Phan c Chnh (tng c h.b.), Tn Thn (ch.b.), Nguyn Huy oan...#T.2#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio d c#2010#^a191tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ton#Lp 9#i s#Hnh h c#Phng php ging dy#Sch gio vin#Phan c Chnh#Tn Thn#Nguyn Huy oan#P hm Gia c#Trng Cng Thnh#B.Hin#256471## 00798000000000385000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020010000520030015000620070077000770220004001540040 01800158008000500176009001100181010000500192011001500197015003300212020000800245 02000060025302000110025902000120027002000220028202000150030400500160031900500160 0335005001900351005001300370005001500383039000700398013000700405#VV10.02183#VV10 .02184#10900#Vi?t#NG550V#807.1#^214#Ng vn 9#Sch gio vin#Nguyn Khc Phi (t ng ch.b.), Nguyn Vn Long, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.1#Ti bn ln th 5 #^aH.#^aGio dc#2010#^a248tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#L p 9#Ting Vit#Tp lm vn#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Khc Phi# Nguyn Vn Long#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#Dip Quang Ban#B.Hin#256472## 00787000000000385000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820006000408080005000460020010000510030015000610070077000760220004001530040 01800157008000500175009001100180010000500191011001500196015003300211020000800244 02000060025202000110025802000120026902000220028102000150030300500160031800500160 0334005001900350005001300369005000500382039000700387013000700394#VV10.02185#VV10 .02186#8800#Vi?t#NG550V#807.1#^214#Ng vn 9#Sch gio vin#Nguyn Khc Phi (t ng ch.b.), Nguyn Vn Long, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.2#Ti bn ln th 5# ^aH.#^aGio dc#2010#^a199tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Lp 9#Ting Vit#Tp lm vn#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Khc Phi#N guyn Vn Long#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#L A#B.Hin#256473## 00693000000000337000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020010000520030015000620070071000770040018001480080 00500166009001100171010000500182011001500187015003300202020000800235020000600243 02000220024902000150027100500140028600500140030000500160031400500110033003900070 0341013000700348#VV10.02188#VV10.02187#9200#Vi?t#H401H#546.071#^214#Ho hc 9#S ch gio vin#L Xun Trng (tng ch.b.), Cao Th Thng, Nguyn Ph Tun, Ng V n V#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a203tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ho hc#Lp 9#Phng php ging dy#Sch gio vin#L Xun Trng#Cao Th Thng#Nguyn Ph Tun#Ng Vn V#B.Hin#256474## 00715000000000349000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020010000540030015000640070064000790040018001430080 00500161009001100166010000500177011001500182015003300197020000800230020000600238 02000220024402000150026600500150028100500110029600500120030700500150031903900070 0334005001700341013000700358#VV10.02189#VV10.02190#9200#Vi?t#L302S#959.70071#^2 14#Lch s 9#Sch gio vin#Phan Ngc Lin (tng ch.b.), Trn B (ch.b.), V Ngc Anh...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a203tr.^b24cm#TTS ghi: B G io dc v o to#Lch s#Lp 9#Phng php ging dy#Sch gio vin#Phan Ngc Lin#Trn B #V Ngc Anh#Nguyn Th Ci#B.Hin#Nguyn Quc Hng#256475## 00733000000000361000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820009000398080005000480020009000530030015000620070065000770040018001420080 00500160009001100165010000500176011001500181015003300196020000700229020001200236 02000060024802000150025400500120026900500160028100500110029700500130030803900070 0321005001400328013000700342020002200349#VV10.02191#VV10.02192#7000#Vi?t#301L# 330.9597#^214#a l 9#Sch gio vin#Nguyn Dc (tng ch.b.), Th Minh c (ch.b.), V Nh Vn...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a152tr.^b24cm#TT S ghi: B Gio dc v o to#a l#a kinh t#Lp 9#Sch gio vin#Nguyn D c# Th Minh c#V Nh Vn#Phm Th Sen#B.Hin#Ph Cng Vit#256476#Phng ph p ging dy## 00800000000000385000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820009000398080005000480020011000530030015000640070082000790040018001610080 00500179009001100184010000500195011001500200015003300215020000900248020000600257 02000220026302000150028500500180030000500110031800500170032900500120034603900070 0358020001000365020000800375020001100383020001300394013000700407#VV10.02193#VV10 .02194#9900#Vi?t#S312H#576.5071#^214#Sinh hc 9#Sch gio vin#Nguyn Quang Vin h (tng ch.b.), V c Lu (ch.b.), Nguyn Minh Cng, Mai S Tun#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a220tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Sinh h c#Lp 9#Phng php ging dy#Sch gio vin#Nguyn Quang Vinh#V c Lu#Nguyn Minh Cng#Mai S Tun#B.Hin#Di truyn#Bin d#Mi trng#H sinh thi#256477## 00736000000000349000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820009000398080005000480020012000530030015000650070072000800040018001520080 00500170009001100175010000500186011001500191015003300206020001000239020000600249 02000220025502000150027700500150029200500170030700500140032400500130033803900070 0351005002100358013000700379#VV10.02195#VV10.02196#5500#Vi?t#T306A#428.0071#^21 4#Ting Anh 9#Sch gio vin#Nguyn Vn Li (tng ch.b.), Nguyn Hnh Dung (ch.b .), ng Vn Hng...#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a116tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Lp 9#Phng php ging dy#Sch gio vin #Nguyn Vn Li#Nguyn Hnh Dung#ng Vn Hng#o Ngc Lc#B.Hin#Thn Trng Li n Nhn#256478## 00736000000000349000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100080 00330820007000418080005000480020020000530030015000730070060000880040018001480080 00500166009001100171010000500182011001500187015003300202020001800235020000600253 02000220025902000150028100500140029600500140031000500140032400500210033803900070 0359005001300366013000700379#VV10.02198#VV10.02197#5000#Vi?t#GI-108D#170.71#^21 4#Gio dc cng dn 9#Sch gio vin#H Nht Thng (tng ch.b.), ng Thu Anh, Phm Kim Dung...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a104tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc cng dn#Lp 9#Phng php ging dy#Sch gio vin#H Nht Thng#ng Thu Anh#Phm Kim Dung#Nguyn Th Thu Hng#B.Hin#Lu T hu Thu#256479## 00632000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020012000540030015000660070046000810040018001270080 00500145009001100150010000500161011001400166015003300180020001000213020000600223 02000090022902000150023800500180025300500140027103900070028502000070029201300070 0299#VV10.02199#VV10.02200#2500#Vi?t#C455N#629.28071#^214#Cng ngh 9#Sch gio vin#Nguyn Minh ng (tng ch.b.), L Phng Yn#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGi o dc#2010#^a48tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Cng ngh#Lp 9#Sa ch a#Sch gio vin#Nguyn Minh ng#L Phng Yn#B.Hin#Xe p#256480## 00621000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820008000398080005000470020012000520030015000640070039000790040019001180080 00500137009001100142010000500153011001400158020001000172020001500182039000500197 00500180020201500330022002000060025302000110025900500070027001300070027702000110 0284#VV10.02201#VV10.02202#3200#Vi?t#C455N#634.071#^214#Cng ngh 9#Sch gio v in#Nguyn Minh ng (tng ch.b.), V Hi#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#20 10#^a67tr.^b24cm#Cng ngh#Sch gio vin#Oanh#Nguyn Minh ng#TTS ghi: B Gi o dc v o to#Lp 9#Cy n qu#V Hi#256481#Trng trt## 00610000000000313000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820009000398080005000480020012000530030015000650070047000800040018001270080 00500145009001100150010000500161011001400166020001000180020001500190039000500205 005001800210015003300228020000600261020000700267005001500274013000700289#VV10.02 203#VV10.02204#2500#Vi?t#C455N#641.5071#^214#Cng ngh 9#Sch gio vin#Nguyn Minh ng (tng ch.b.), Triu Th Chi#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^ a52tr.^b24cm#Cng ngh#Sch gio vin#Oanh#Nguyn Minh ng#TTS ghi: B Gio d c v o to#Lp 9#Nu n#Triu Th Chi#256482## 00708000000000349000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820010000408080005000500020010000550030015000650070059000800040018001390080 00500157009001100162010000500173011001500178020000800193020001500201039000500216 00500140022101500330023502000060026802000220027400500160029600500110031200500120 0323005001600335013000700351#VV10.02205#VV10.02206#6000#Vi?t#TH250D#796.44071#^ 214#Th dc 9#Sch gio vin#Trn ng Lm (tng ch.b.), Nguyn Hu Bnh, V Hc Hi...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a128tr.^b24cm#Th dc#Sch gio vin#Oanh#Trn ng Lm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 9#Phng php ging dy#Nguyn Hu Bnh#V Hc Hi#V Bch Hu#ng Ngc Quang#256483## 00595000000000313000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820007000398080005000460020010000510030015000610070044000760040018001200080 00500138009001100143010000500154011001400159020000800173020001500181039000500196 005001100201015003300212020000600245005001000251005001300261013000700274#VV10.02 207#VV10.02208#3200#Vi?t#120N#780.71#^214#m nhc 9#Sch gio vin#Hong Long (ch.b.), Hong Ln, L Minh Chu#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a63tr.^ b24cm#m nhc#Sch gio vin#Oanh#Hong Long#TTS ghi: B Gio dc v o to#L p 9#Hong Ln#L Minh Chu#256484## 00667000000000325000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100080 00330820008000418080005000490020024000540030015000780070059000930040018001520080 00500170009001100175010000500186011001400191020002200205020001500227039000500242 00500140024701500330026102000060029400500060030000500150030600500130032101300070 0334#VV10.02209#VV10.02210#4700#Vi?t#GI-108D#373.246#^214#Gio dc hng nghip 9#Sch gio vin#Phm Tt Dong (ch.b.), H , Phm Th Thanh, Trn Mai Thu#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a98tr.^b24cm#Gio dc hng nghip#Sch gi o vin#Oanh#Phm Tt Dong#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 9#H #Phm Th Thanh#Trn Mai Thu#256485## 00761000000000361000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020039000540030015000930070058001080040018001660080 00500184009001100189010000500200011001500205020000900220020001500229039000500244 00500140024901500330026302000110029600500140030700500120032100500140033300500170 0347013000700364020000600371020002200377#VV10.02211#VV10.02212#6000#Vi?t#H411# 373.18071#^214#Hot ng gio dc ngoi gi ln lp 9#Sch gio vin#H Nht Th ng (tng ch.b.), Bi Ngc Dip, Ng T Hin...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc #2010#^a127tr.^b24cm#Gio dc#Sch gio vin#Oanh#H Nht Thng#TTS ghi: B Gi o dc v o to#Ngoi kho#Bi Ngc Dip#Ng T Hin#Nguyn Th K#Nguyn Dc Q uang#256486#Lp 9#Phng php ging dy## 00706000000000361000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200040 00298080005000330020011000380070069000490220004001180040018001220080005001400090 01100145010000500156011001500161015003300176005001600209005001300225005001400238 00500050025200500140025703900050027101300070027602000080028302000110029102000080 0302020001500310020001200325020000700337#VV10.02213#7200#Vi?t#NG550V#807#^214#N g vn 10#Phan Trng Lun (tng ch.b.), L Nhm Thn, Bi Minh Ton (ch.b.)...#T .1#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a174tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Phan Trng Lun#L Nhm Thn#Bi Minh Ton#L A#L Nguyn Cn#Oanh#256 487#Ng vn#Ting Vit#Vn hc#Sch gio khoa#Tp lm vn#Lp 10## 00708000000000361000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200040 00298080005000330020011000380070069000490220004001180040018001220080005001400090 01100145010000500156011001500161015003300176005001600209005001300225005001400238 00500050025200500160025703900050027301300070027802000080028502000080029302000110 0301020001500312020001200327020000700339#VV10.02214#6600#Vi?t#NG550V#807#^214#N g vn 10#Phan Trng Lun (tng ch.b.), L Nhm Thn, Bi Minh Ton (ch.b.)...#T .2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a160tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Phan Trng Lun#L Nhm Thn#Bi Minh Ton#L A#Nguyn Thi Ho#Oanh#2 56488#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Sch gio khoa#Tp lm vn#Lp 12## 00673000000000361000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020019000390070048000580220004001060040018001100080005001280090 01100133010000500144011001500149005001600164005000500180005001400185005002000199 00500110021903900050023001300070023502000080024202000080025002000110025802000120 0269020001500281020000700296020000800303#VV10.02215#5100#Vi?t#B103T#807.6#^214# Bi tp ng vn 10#Phan Trng Lun (ch.b.), L A, L Nguyn Cn...#T.1#Ti bn l n th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a111tr.^b24cm#Phan Trng Lun#L A#L Nguyn Cn# Nguyn Th Bch Hi# Kim Hi#oanh#256489#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Tp lm v n#Sch gio khoa#Lp 10#Bi tp## 00635000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020011000380070069000490040018001180080005001360090011001410100 00500152011001500157020000800172020001500180039000500195005001500200015003300215 020000700248005001700255005001100272005001400283013000700297005001700304#VV10.02 216#10300#Vi?t#L302S#909#^214#Lch s 10#Phan Ngc Lin (tng ch.b.), Trng H u Qunh (ch.b.), Lng Ninh...#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a204tr.^b 24cm#Lch s#Sch gio khoa#Oanh#Phan Ngc Lin#TTS ghi: B Gio dc v o to #Lp 10#Trng Hu Qunh#Lng Ninh#inh Ngc Bo#256490#Nguyn Hng Lin## 00721000000000337000450002600110000001400060001101900050001718100080002208200090 00308080005000390020033000440070076000770040018001530080005001710090011001760100 00500187011001500192020001500207039000500222005001500227015003300242020000900275 00500160028400500190030000500160031900500150033501300070035002000080035702000110 0365020000700376#VV10.02217#7500#Vi?t#GI-108D#355.0071#^214#Gio dc quc phng - An ninh 10#ng c Thng (tng ch.b.), Nguyn c Hnh (ch.b.), Nguyn Quyt Chin...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a107tr.^b24cm#Sch gio khoa#O anh#ng c Thng#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc#Nguyn c Hnh#Ngu yn Quyt Chin#Nguyn c ng#Lng Th Hin#256491#An ninh#Quc phng#Lp 10# # 00579000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020032000410070053000730080005001260090011001310100005001420110 01500147020001000162020001400172039000500186005001300191015003300204020000700237 020000800244005001600252005001400268013000700282#VV10.02218#16000#Vi?t#C125H#63 0.76#^214#Cu hi v bi tp cng ngh 10# Ngc Hng (ch.b.), L Th Thu Hng, Trn Qu Hin#^aH.#^aGio dc#2010#^a104tr.^b24cm#Cng ngh#Sch c thm#Oanh# Ngc Hng#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 10#Bi tp#L Th Thu Hng#Tr n Qu Hin#256492## 00628000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020012000370030009000490070075000580040018001330080005001510090 01100156010000500167011001500172020000900187020001500196039000500211005001100216 015003300227020000700260005001400267005001300281005001300294013000700307#VV10.02 219#5700#Vi?t#H312H#516#^214#Hnh hc 10#Nng cao#on Qunh (tng ch.b.), Vn Nh Cng (ch.b.), Phm V Khu, Bi Vn Ngh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc# 2010#^a135tr.^b24cm#Hnh hc#Sch gio khoa#Oanh#on Qunh#TTS ghi: B Gio d c v o to#Lp 10#Vn Nh Cng#Phm V Khu#Bi Vn Ngh#256493## 00631000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200090 00288080005000370020018000420070050000600040018001100080005001280090011001330100 00500144011001500149020000700164020001500171039000500186005000800191015003300199 02000070023202000080023900500160024700500130026300500130027601300070028900500090 0296#VV10.02220#9900#Vi?t#B103T#512.0076#^214#Bi tp i s 10#V Tun (ch.b.) , Don Minh Cng, Trn Vn Ho...#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a232t r.^b24cm#i s#Sch gio khoa#Oanh#V Tun#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 10#Bi tp#Don Minh Cng#Trn Vn Ho# Mnh Hng#256494#Phm Phu## 00609000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020046000540030059001000070016001590040018001750080 00500193009001100198010000500209011001500214020000900229020001400238039000500252 005001600257020000700273020000800280013000700288020001200295#VV10.02221#VV10.022 22#31000#Vi?t#C101D#516.0076#^214#Cc dng ton v phng php gii hnh hc 10 #Bin son theo chng trnh hnh hc 10 c bn v nng cao#Nguyn Hu Ngc#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a247tr.^b24cm#Hnh hc#Sch c thm#Oanh#Ng uyn Hu Ngc#Lp 10#Bi tp#256495#Trc nghim## 00628000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020010000380070068000480040018001160080005001340090011001390100 00500150011001500155020000700170020001500177039000500192005001700197015003300214 020000700247005000900254005001600263005001400279005001400293013000700307#VV10.02 223#11400#Vi?t#V124L#530#^214#Vt l 11#Lng Duyn Bnh (tng ch.b.), V Quang (ch.b.), Nguyn Xun Chi...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a228tr.^b24 cm#Vt l#Sch gio khoa#Oanh#Lng Duyn Bnh#TTS ghi: B Gio dc v o to# Lp 11#V Quang#Nguyn Xun Chi#m Trung n#Bi Quang Hn#256496## 00620000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020011000380070082000490040018001310080005001490090011001540100 00500165011001500170020000800185020001500193039000500208005001900213015003300232 020000700265005001300272005001400285005001200299013000700311#VV10.02224#13700#V i?t#H401H#540#^214#Ho hc 11#Nguyn Xun Trng (tng ch.b.), L Mu Quyn (ch. b.), Phm Vn Hoan, L Ch Kin#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a220tr.^ b24cm#Ho hc#Sch gio khoa#Oanh#Nguyn Xun Trng#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 11#L Mu Quyn#Phm Vn Hoan#L Ch Kin#256497## 00631000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020012000370070067000490040018001160080005001340090011001390100 00500150011001500155020000900170020001500179039000500194005001300199015003300212 020000700245005001500252005001300267005001600280005001400296013000700310#VV10.02 225#5800#Vi?t#H312H#516#^214#Hnh hc 11#Trn Vn Ho (tng ch.b.), Nguyn Mng Hy (ch.b.), Khu Quc Anh...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a136tr.^b24 cm#Hnh hc#Sch gio khoa#Oanh#Trn Vn Ho#TTS ghi: B Gio dc v o to#L p 11#Nguyn Mng Hy#Khu Quc Anh#Nguyn H Thanh#Phan Vn Vin#256498## 00642000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020023000370070060000600040018001200080005001380090011001430100 00500154011001500159020000700174020001500181039000500196005001300201015003300214 02000100024702000070025700500080026400500130027200500120028500500120029701300070 0309#VV10.02226#7800#Vi?t#103S#512#^214#i s v gii tch 11#Trn Vn Ho (t ng ch.b.), V Tun (ch.b.), o Ngc Nam...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2 010#^a191tr.^b24cm#i s#Sch gio khoa#Oanh#Trn Vn Ho#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii tch#Lp 11#V Tun#o Ngc Nam#L Vn Tin#V Vit Yn#256499 ## 00587000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020012000380070070000500040018001200080005001380090011001430100 00500154011001500159020000900174020001500183039000500198005001700203015003300220 020000700253005001300260005001700273013000700290#VV10.02227#11800#Vi?t#S312H#57 1#^214#Sinh hc 11#Nguyn Thnh t (tng ch.b.), L nh Tun (ch.b.), Nguyn N h Khanh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a188tr.^b24cm#Sinh hc#Sch gi o khoa#Oanh#Nguyn Thnh t#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 11#L nh Tu n#Nguyn Nh Khanh#256500## 00605000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020011000370070046000480040018000940080005001120090011001170100 00500128011001500133020000800148020001500156039000500171005001000176015003300186 020000700219005001000226005001300236005001700249005001800266013000700284#VV10.02 228#6000#Vi?t#T311H#005#^214#Tin hc 11#H S m (ch.b.), H Cm H, Trn H ng...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a143tr.^b24cm#Tin hc#Sch gio k hoa#Oanh#H S m#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 11#H Cm H#Trn Hn g#Nguyn c Ngha#Nguyn Thanh Tng#256501## 00710000000000361000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200040 00298080005000330020011000380070071000490220004001200040018001240080005001420090 01100147010000500158011001500163015003300178005001600211005001300227005001600240 00500140025600500050027003900050027501300070028002000080028702000080029502000110 0303020001500314020001200329020000700341#VV10.02229#8700#Vi?t#NG550V#807#^214#N g vn 11#Phan Trng Lun (tng ch.b.), L Nhm Thn, Trn ng Suyn (ch.b.)... #T.1#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a216tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Phan Trng Lun#L Nhm Thn#Trn ng Suyn#Bi Minh Ton#L A#oanh #256502#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Sch gio khoa#Tp lm vn#Lp 11## 00712000000000361000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200040 00298080005000330020011000380070072000490220004001210040018001250080005001430090 01100148010000500159011001500164015003300179005001600212005001600228005001400244 00500050025800500140026303900050027701300070028202000080028902000080029702000110 0305020001500316020001200331020000700343#VV10.02230#5700#Vi?t#NG550V#807#^214#N g vn 11#Phan Trng Lun (tng ch.b.), Trn ng Suyn, Bi Minh Ton (ch.b.).. .#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a135tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio d c v o to#Phan Trng Lun#Trn ng Suyn#Bi Minh Ton#L A#L Nguyn Cn#oa nh#256503#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Sch gio khoa#Tp lm vn#Lp 11## 00639000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020011000370070072000480040018001200080005001380090011001430100 00500154011001500159020000800174020001500182039000500197005001500202015003300217 020000700250005001500257005001600272005001600288005001400304013000700318#VV10.02 231#8000#Vi?t#L302S#909#^214#Lch s 11#Phan Ngc Lin (tng ch.b.), Nguyn Ng c C (ch.b.), Nguyn Anh Dng...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a156tr. ^b24cm#Lch s#Sch gio khoa#Oanh#Phan Ngc Lin#TTS ghi: B Gio dc v o t o#Lp 11#Nguyn Ngc C#Nguyn Anh Dng#Trnh nh Tng#Trn Th Vinh#256504## 00630000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020013000380070064000510040018001150080005001330090011001380100 00500149011001500154020001000169020001500179039000500194005001400199015003300213 020000700246005001900253005001300272005001100285005001300296013000700309#VV10.02 232#12300#Vi?t#T306A#428#^214#Ting Anh 11#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Hong Th Xun Hoa, o Ngc Lc...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a196tr.^b24c m#Ting Anh#Sch gio khoa#Oanh#Hong Vn Vn#TTS ghi: B Gio dc v o to#L p 11#Hong Th Xun Hoa#o Ngc Lc#V Th Li# Tun Vinh#256505## 00672000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020014000370290015000510070066000660040018001320080005001500090 01100155010000500166011001500171020001100186020001500197039000500212005001600217 01500330023302000070026600500160027300500160028900500150030500500190032001300070 0339#VV10.02233#8400#Vi?t#T306P#448#^214#Ting Php 11#Le Franais 11#Nguyn V n Mnh (tng ch.b.), Nguyn Vn Bch, Nguyn Th Cng...#Ti bn ln th 3#^aH.# ^aGio dc#2010#^a168tr.^b24cm#Ting Php#Sch gio khoa#Oanh#Nguyn Vn Mnh#T TS ghi: B Gio dc v o to#Lp 11#Nguyn Vn Bch#Nguyn Th Cng#Nguyn Hu Hi#Nguyn Quang Thun#256506## 00686000000000325000450002600110000001400060001101900050001708200040002280800050 00260020033000310070071000640040018001350080005001530090011001580100005001690110 01500174020001500189039000500204005001500209015003300224020000900257005001400266 00500160028000500150029600500160031101300070032702000080033402000110034202000070 0353#VV10.02234#8000#Vi?t#355#^214#Gio dc quc phng - an ninh 11#ng c Th ng (tng ch.b.), Phm Vn Thao (ch.b.), Nguyn c ng...#Ti bn ln th 2#^a H.#^aGio dc#2010#^a119tr.^b24cm#Sch gio khoa#Oanh#ng c Thng#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc#Phm Vn Thao#Nguyn c ng#Nguyn Vn Qu#Phm Vn Trng#256507#An ninh#Quc phng#Lp 11## 00637000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020037000400030019000770070035000960040018001310080005001490090 01100154010000500165011001500170020002200185020001500207039000500222005001300227 015003300240020000700273020000900280005001300289013000700302020001400309#VV10.02 235#13000#Vi?t#H411#621.3#^214#Hot ng gio dc ngh ph thng 11#Ngh in dn dng#ng Vn o (ch.b.), Trn Mai Thu#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#20 10#^a151tr.^b24cm#Gio dc hng nghip#Sch gio khoa#Oanh#ng Vn o#TTS gh i: B Gio dc v o to#Lp 11#Sa cha#Trn Mai Thu#256508#in dn dng## 00619000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020013000370030009000500070070000590040018001290080005001470090 01100152010000500163011001500168020000900183020001500192039000500207005001100212 015003300223020000700256005001400263005001400277005000700291013000700298#VV10.02 236#5700#Vi?t#H312H#516#^214#Hnh hc 11#Nng cao#on Qunh (tng ch.b.), Vn Nh Cng (ch.b.), Phm Khc Ban, T Mn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010 #^a132tr.^b24cm#Hnh hc#Sch gio khoa#Oanh#on Qunh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 11#Vn Nh Cng#Phm Khc Ban#T Mn#256509## 00691000000000337000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020023000370030009000600070070000690040018001390080005001570090 01100162010000500173011001500178020000700193020001400200039000500214005001100219 01500330023002000100026302000070027300500160028000500170029600500170031300500160 0330013000700346#VV10.02237#9600#Vi?t#103S#512#^214#i s v gii tch 11#Nn g cao#on Qunh (tng ch.b.), Nguyn Huy oan (ch.b.), Nguyn Xun Lim...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a240tr.^b24cm#i s#Sch c thm#Oanh#on Qunh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii tch#Lp 11#Nguyn Huy oan#Nguyn Xun Lim#Nguyn Khc Minh#ng Hng Thng#256510## 00645000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020012000380030009000500070063000590040018001220080005001400090 01100145010000500156011001500161020000900176020001500185039000500200005001000205 01500330021502000070024800500110025500500160026600500140028200500160029601300070 0312#VV10.02238#11900#Vi?t#S312H#571#^214#Sinh hc 11#Nng cao#V Vn V (tng ch.b.), V c Lu, Nguyn Nh Hin (ch.b.)...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc #2010#^a188tr.^b24cm#Sinh hc#Sch gio khoa#Oanh#V Vn V#TTS ghi: B Gio d c v o to#Lp 11#V c Lu#Nguyn Nh Hin#Trn Vn Kin#Nguyn Duy Minh#256 511## 00668000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020010000380030009000480070077000570040018001340080005001520090 01100157010000500168011001500173020000700188020001500195039000500210005001600215 01500330023102000070026400500180027100500170028900500150030600500140032101300070 0335#VV10.02239#14400#Vi?t#V124L#530#^214#Vt l 11#Nng cao#Nguyn Th Khi (t ng ch.b.), Nguyn Phc Thun (ch.b.), Nguyn Ngc Hng...#Ti bn ln th 3#^aH .#^aGio dc#2010#^a292tr.^b24cm#Vt l#Sch gio khoa#Oanh#Nguyn Th Khi#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 11#Nguyn Phc Thun#Nguyn Ngc Hng#V Thanh Khit#Phm Xun Qu#256512## 00515000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030043000580070016001010040018001170080005001350090 01100140010000500151011001500156020000700171020001400178039000500192005001600197 020001000213020000700223013000700230#VV10.02240#16000#Vi?t#T550L#537.6#^214#T liu vt l 11#Dng in trong cc mi trng v ng dng#Nguyn Vn Hng#Ti b n ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a123tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#Oanh#Nguyn Vn Hng#Dng in#Lp 11#256513## 00602000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020036000380070062000740220004001360050013001400050012001530050 01200165005001500177008000500192009001100197010000500208011001500213020000800228 020000700236020000800243020001400251039000500265013000700270020001100277#VV10.02 241#19500#Vi?t#E202T#807#^214#Em t nh gi kin thc ng vn 11#Lu c Hnh (ch.b.), L Nh Bnh, L Vn Khi, Hong Th Mai#T.1#Lu c Hnh#L Nh Bnh#L Vn Khi#Hong Th Mai#^aH.#^aGio dc#2010#^a151tr.^b24cm#Ng vn#Lp 11#Vn hc#Sch c thm#oanh#256514#Ting Vit## 00491000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020046000430070016000890040018001050080005001230090011001280100 00500139011001500144020000900159020001400168039000500182005001600187020000700203 020000800210013000700218#VV10.02242#25000#Vi?t#C101D#516.0076#^214#Cc dng to n v phng php gii hnh hc 11#Nguyn Hu Ngc#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a195tr.^b24cm#Hnh hc#Sch c thm#Oanh#Nguyn Hu Ngc#Lp 11#Bi t p#256515## 00609000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200090 00308080005000390020057000440070048001010040018001490080005001670090011001720100 00500183011001500188020000700203020001400210039000500224005001600229020001000245 020000700255005001700262005001300279013000700292020000800299#VV10.02243#38500#V i?t#PH561P#512.0076#^214#Phng php gii ton i s v gii tch 11 theo ch #Phan Don Thoi, Nguyn Xun Bnh, Trn Hu Nam#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a311tr.^b24cm#i s#Sch c thm#Oanh#Phan Don Thoi#Gii tch#Lp 11#Nguyn Xun Bnh#Trn Hu Nam#256516#Bi tp## 00572000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200080 00298080005000370020029000420030085000710070018001560040018001740080005001920090 01100197010000500208011001500213020000700228020001400235039000500249005001800254 020000700272020000800279013000700287#VV10.02244#15500#Vi?t#L527G#530.076#^214#L uyn gii bi tp vt l 11#Sch tham d cuc thi vit sch bi tp v sch tham kho ca b Gio dc v o to#Nguyn Th Phng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a115tr.^b24cm#Vt l#Sch c thm#Oanh#Nguyn Th Phng#Lp 11#Bi tp#256517## 00673000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200090 00318080005000400020022000450030029000670070069000960040018001650080005001830090 01100188010000500199011001500204020000900219020001400228039000500242005001200247 02000070025902000080026600500150027400500160028900500170030500500180032201300070 0340#VV10.02245#35000#Vi?t#GI-103T#516.0076#^214#Gii ton hnh hc 11#Dng cho hc sinh lp chuyn#V Anh Dng (tng ch.b.), Trn c Huyn (ch.b.), Nguyn Du y Hiu...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a280tr.^b24cm#Hnh hc#Sch c thm#Oanh#V Anh Dng#Lp 11#Bi tp#Trn c Huyn#Nguyn Duy Hiu#Phm Th B Hin#Nguyn Thnh Tun#256518## 00501000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020032000430070027000750080005001020090011001070100005001180110 01500123020001000138020001400148039000500162005001300167020000700180020000800187 005001300195013000700208020000800215#VV10.02246#20000#Vi?t#C125H#621.8076#^214# Cu hi v bi tp cng ngh 11# Ngc Hng, Trn Hu Qu#^aH.#^aGio dc#2009# ^a152tr.^b24cm#Cng ngh#Sch c thm#Oanh# Ngc Hng#Lp 11#Cu hi#Trn Hu Qu#256519#Bi tp## 00616000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020011000370070080000480040018001280080005001460090011001510100 00500162011001500167020000900182020001500191039000500206005001300211015003300224 020000700257005001500264005001300279005001500292013000700307#VV10.02247#5000#Vi ?t#H312H#516#^214#Hnh hc12#Trn Vn Ho (tng ch.b.), Nguyn Mng Hy (ch.b.), Khu Quc Anh, Trn c Huyn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a112tr.^b24 cm#Hnh hc#Sch gio khoa#Oanh#Trn Vn Ho#TTS ghi: B Gio dc v o to#L p 12#Nguyn Mng Hy#Khu Quc Anh#Trn c Huyn#256520## 00632000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100080002208200040 00308080005000340020013000390070066000520040018001180080005001360090011001410100 00500152011001500157020001000172020001500182039000500197005001300202015003300215 020000700248005000800255005001900263005001600282005001300298013000700311#VV10.02 248#6600#Vi?t#GI-103T#515#^214#Gii tch 12#Trn Vn Ho (tng ch.b.), V Tun (ch.b.), L Th Thin Hng...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a159tr.^b 24cm#Gii tch#Sch gio khoa#Oanh#Trn Vn Ho#TTS ghi: B Gio dc v o to #Lp 12#V Tun#L Th Thin Hng#Nguyn Tin Ti#Cn Vn Tut#256521## 00605000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020011000370070046000480040018000940080005001120090011001170100 00500128011001500133020000800148020001500156039000500171005001000176015003300186 020000700219005001000226005001300236005001700249005001800266013000700284#VV10.02 249#5700#Vi?t#T311H#005#^214#Tin hc 12#H S m (ch.b.), H Cm H, Trn H ng...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a136tr.^b24cm#Tin hc#Sch gio k hoa#Oanh#H S m#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 12#H Cm H#Trn Hn g#Nguyn c Ngha#Nguyn Thanh Tng#256522## 00631000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020010000380070072000480040018001200080005001380090011001430100 00500154011001500159020000700174020001500181039000500196005001700201015003300218 020000700251005000900258005002000267005000900287005001400296013000700310#VV10.02 250#11500#Vi?t#V124L#530#^214#Vt l 12#Lng Duyn Bnh (tng ch.b.), V Quang (ch.b.), Nguyn Thng Chung...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a232tr. ^b24cm#Vt l#Sch gio khoa#Oanh#Lng Duyn Bnh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 12#V Quang#Nguyn Thng Chung#T Giang#Trn Ch Minh#256523## 00631000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020011000380070064000490040018001130080005001310090011001360100 00500147011001500152020000800167020001500175039000500190005001900195015003300214 020000700247005001400254005001300268005001300281005001600294013000700310#VV10.02 251#13000#Vi?t#H401H#540#^214#Ho hc 12#Nguyn Xun Trng (tng ch.b.), Phm Vn Hoan, T Vng Nghi...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a208tr.^b24cm# Ha hc#Sch gio khoa#Oanh#Nguyn Xun Trng#TTS ghi: B Gio dc v o to# Lp 12#Phm Vn Hoan#T Vng Nghi# nh Rng#Nguyn Ph Tun#256524## 00712000000000361000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200040 00298080005000330020011000380070072000490220004001210040018001250080005001430090 01100148010000500159011001500164015003300179005001600212005001600228005001400244 00500050025800500140026303900050027701300070028202000080028902000080029702000120 0305020001500317020001100332020000700343#VV10.02252#9000#Vi?t#NG550V#807#^214#N g vn 12#Phan Trng Lun (tng ch.b.), Trn ng Suyn, Bi Minh Ton (ch.b.).. .#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a223tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio d c v o to#Phan Trng Lun#Trn ng Suyn#Bi Minh Ton#L A#L Nguyn Cn#oa nh#256525#Ng vn#Vn hc#Tp lm vn#Sch gio khoa#Ting Vit#Lp 12## 00711000000000361000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200040 00298080005000330020011000380070072000490220004001210040018001250080005001430090 01100148010000500159011001500164015003300179005001600212005001600228005001400244 00500050025800500130026303900050027601300070028102000080028802000080029602000110 0304020001500315020001200330020000700342#VV10.02253#8700#Vi?t#NG550V#807#^214#N g vn 12#Phan Trng Lun (tng ch.b.), Trn ng Suyn, Bi Minh Ton (ch.b.).. .#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a215tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio d c v o to#Phan Trng Lun#Trn ng Suyn#Bi Minh Ton#L A#ng Anh o#oan h#256526#Ng vn#Vn hc#Ting Vit#Sch gio khoa#Tp lm vn#Lp 12## 00630000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020013000380070064000510040018001150080005001330090011001380100 00500149011001500154020001000169020001500179039000500194005001400199015003300213 020000700246005001900253005001300272005001100285005001300296013000700309#VV10.02 254#12500#Vi?t#T306A#428#^214#Ting Anh 12#Hong Vn Vn (tng ch.b.), Hong Th Xun Hoa, o Ngc Lc...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a200tr.^b24c m#Ting Anh#Sch gio khoa#Oanh#Hong Vn Vn#TTS ghi: B Gio dc v o to#L p 12#Hong Th Xun Hoa#o Ngc Lc#V Th Li# Tun Minh#256527## 00672000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020014000370290015000510070066000660040018001320080005001500090 01100155010000500166011001500171020001100186020001500197039000500212005001600217 01500330023302000070026600500160027300500160028900500150030500500190032001300070 0339#VV10.02255#8400#Vi?t#T306P#448#^214#Ting Php 12#Le Franais 12#Nguyn V n Mnh (tng ch.b.), Nguyn Vn Bch, Nguyn Th Cng...#Ti bn ln th 1#^aH.# ^aGio dc#2010#^a168tr.^b24cm#Ting Php#Sch gio khoa#Oanh#Nguyn Vn Mnh#T TS ghi: B Gio dc v o to#Lp 12#Nguyn Vn Bch#Nguyn Th Cng#Nguyn Hu Hi#Nguyn Quang Thun#256528## 00618000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020012000380070080000500040018001300080005001480090011001530100 00500164011001500169020000900184020001500193039000500208005001700213015003300230 020000700263005001300270005001400283005001200297013000700309#VV10.02256#13800#V i?t#S312H#576#^214#Sinh hc 12#Nguyn Thnh t (tng ch.b.), Phm Vn Lp (ch.b .), ng Hu Lanh, Mai S Tun#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a220tr.^b 24cm#Sinh hc#Sch gio khoa#Oanh#Nguyn Thnh t#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 12#Phm Vn Lp#ng Hu Lanh#Mai S Tun#256529## 00636000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020010000410070071000510040018001220080005001400090011001450100 00500156011001500161020000700176020001500183039000500198005000900203015003300212 020000700245005001800252005001800270005001400288005001300302013000700315#VV10.02 257#12800#Vi?t#301L#915.97#^214#a l 12#L Thng (tng ch.b.), Nguyn Vit T hnh (ch.b.), Nguyn Kim Chng...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a208t r.^b24cm#a l#Sch gio khoa#Oanh#L Thng#TTS ghi: B Gio dc v o to#L p 12#Nguyn Vit Thnh#Nguyn Kim Chng#Phm Xun Hu#ng Duy Li#256530## 00611000000000301000450002600110000001400070001101900050001808200060002380800050 00290020011000340070066000450080005001110090011001160100005001270110015001320200 00800147020000700155020001500162005001500177005001400192039000800206005001100214 005001200225004001800237015003300255005001400288013000700302#VV10.02258#11000#V i?t#959.7#^214#Lch s 12#Phan Ngc Lin (tng ch.b.), V Dng Ninh, Trn B (ch.b.)...#^aH.#^aGio dc#2010#^a224tr.^b24cm#Lch s#Lp 12#Sch gio khoa#Ph an Ngc Lin#V Dng Ninh#T. Hng#Trn B #V Ngc Anh#Ti bn ln th 2#TTS ghi: B Gio dc v o to# Thanh Bnh#256531## 00625000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020013000390070055000520040018001070080005001250090011001300100 00500141011001500146015003300161020001000194020000700204020001500211005001600226 005001300242005001300255005001300268005001500281039000800296013000700304#VV10.02 259#7800#Vi?t#C455N#621.3#^214#Cng ngh 12#Nguyn Vn Khi (ch.b.), ng Vn o, on Nhn L...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a120tr.^b24cm#TTS g hi: B Gio dc v o to#Cng ngh#Lp 12#Sch gio khoa#Nguyn Vn Khi#ng Vn o#on Nhn L#Trn Minh S#Trn Vn Thnh#T. Hng#256532## 00687000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100080002208200040 00308080005000340020021000390070067000600040018001270080005001450090011001500100 00500161011001500166015003300181020001800214020000700232020001500239005001300254 00500150026700500140028200500200029600500200031603900080033602000100034401300070 0354#VV10.02260#5100#Vi?t#GI-108D#340#^214#Gio dc cng dn 12#Mai Vn Bnh (t ng ch.b.), Trn Vn Thng (ch.b), Phm Kim Dung...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGi o dc#2010#^a120tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gio dc cng dn#Lp 12#Sch gio khoa#Mai Vn Bnh#Trn Vn Thng#Phm Kim Dung#Dng Th Thanh Mai #Nguyn Th Xun Mai#T. Hng#Php lut#256533## 00656000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100080002208200040 00308080005000340020022000390070070000610040018001310080005001490090011001540100 00500165011001500170015003300185020001000218020000700228020001500235005001100250 005001600261005001700277005001700294005001600311039000800327013000700335#VV10.02 261#9400#Vi?t#GI-103T#515#^214#Gii tch 12 nng cao#on Qunh (tng ch.b.), N guyn Huy oan (ch.b.), Trn Phng Dung...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#20 10#^a231tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Gii tch#Lp 12#Sch gio kh oa#on Qunh#Nguyn Huy oan#Trn Phng Dung#Nguyn Xun Lim#ng Hng Thng# T. Hng#256534## 00628000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020021000370070065000580040018001230080005001410090011001460100 00500157011001500162015003300177020000900210020000700219020001500226005001100241 005001400252005001400266005001200280005000700292039000800299013000700307#VV10.02 262#6000#Vi?t#H312H#516#^214#Hnh hc 12 nng cao#on Qunh (tng ch.b.), Vn Nh Cng (ch.b.), Phm Khc Ban...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a144 tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Hnh hc#Lp 12#Sch gio khoa#on Q unh#Vn Nh Cng#Phm Khc Ban#L Huy Hng#T Mn#T. Hng#256535## 00643000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020020000380070069000580040018001270080005001450090011001500100 00500161011001500166015003300181020000800214020000700222020001500229005001400244 005001600258005001300274005001300287005001400300039000800314013000700322#VV10.02 263#16900#Vi?t#H401H#540#^214#Ho hc 12 nng cao#L Xun Trng (tng ch.b.), N guyn Hu nh (ch.b.), T Vng Nghi...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^ a280tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ho hc#Lp 12#Sch gio khoa#L Xun Trng#Nguyn Hu nh#T Vng Nghi# nh Rng#Cao Th Thng#T. Hng#25653 6## 00655000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020019000380070073000570040018001300080005001480090011001530100 00500164011001500169015003300184020000700217020000700224020001500231005001600246 005001500262005001600277005001700293005001600310039000800326013000700334#VV10.02 264#16100#Vi?t#V124L#530#^214#Vt l 12 nng cao#Nguyn Th Khi (tng ch.b.), V Thanh Khit (ch.b.), Nguyn c Hip...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#201 0#^a328tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Vt l#Lp 12#Sch gio khoa#N guyn Th Khi#V Thanh Khit#Nguyn c Hip#Nguyn Ngc Hng#Nguyn c Thm#T . Hng#256537## 00665000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200040 00318080005000350020013000400030029000530070079000820080005001610090011001660100 00500177011001500182020001500197020000700212020001400219005001500233005001600248 00500190026400500180028303900080030102000070030902000080031602000080032401300070 0332#VV10.02265#26500#Vi?t#GI-103T#515#^214#Gii ton 12#Dng cho hc sinh lp chuyn#Trn c Huyn (ch.b.), Nguyn Duy Hiu, Nguyn L Thu Hoa, Nguyn Thnh Tun#^aH.#^aGio dc#2010#^a207tr.^b24cm#Ton gii tch#Lp 12#Sch c thm#Tr n c Huyn#Nguyn Duy Hiu#Nguyn L Thu Hoa#Nguyn Thnh Tun#T. Hng#Hm m #Logarit#S phc#256538## 00562000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200090 00298080005000380020032000430070069000750080005001440090011001490100005001600110 01400165020001000179020000700189020001500196005001300211005001300224005001500237 005001700252039000800269013000700277#VV10.02266#12500#Vi?t#C125H#621.3076#^214# Cu hi v bi tp cng ngh 12# Ngc Hng (ch.b.), L Huy Hong, ng Vn Ngh a, Nguyn Hu Thnh#^aH.#^aGio dc#2009#^a79tr.^b24cm#Cng ngh#Lp 12#Sch gi o khoa# Ngc Hng#L Huy Hong#ng Vn Ngha#Nguyn Hu Thnh#T. Hng#256539 ## 00489000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200090 00308080005000390020046000440070013000900040018001030080005001210090011001260100 00500137011001500142020000900157020000700166020000800173020001400181013000700195 039000800202005001300210#VV10.02267#24000#Vi?t#PH561P#516.0076#^214#Phng php gii ton hnh hc 12 theo ch # Thanh Sn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio d c#2010#^a191tr.^b24cm#Hnh hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#256540#T. Hng# Th anh Sn## 00630000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020018000380070052000560040018001080080005001260090011001310100 00500142011001500147020000800162020000700170020001400177005001100191005001400202 00500140021600500170023003900080024702000110025502000120026600500190027801300070 0297#VV10.02268#37500#Vi?t#454T#807#^214#n tp ng vn 12# Kim Hi, Bi Min h Ton (ch.b.), L Nguyn Cn...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a312tr. ^b24cm#Ng vn#Lp 12#Sch c thm# Kim Hi#Bi Minh Ton#L Nguyn Cn#Nguy n Th Nng#T. Hng#Ting Vit#Tp lm vn#Phm Th Minh Trm#256541## 00522000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020034000520070013000860220004000990040018001030080 00500121009001100126010000500137011001500142039000800157013000700165020001200172 020000900184020001200193020001400205005001300219#VV10.02270#VV10.02269#21500#Vi ?t#L527V#372.62#^214#Luyn vit vn miu t tiu hc#V Khc Tun#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a144tr.^b24cm#T. Hng#256542#Tp lm vn#Tiu h c#Vn miu t#Sch c thm#V Khc Tun## 00522000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020034000520070013000860220004000990040018001030080 00500121009001100126010000500137011001500142039000800157020001200165020000900177 020001200186020001400198013000700212005001300219#VV10.02271#VV10.02272#21500#Vi ?t#L527V#372.62#^214#Luyn vit vn miu t tiu hc#V Khc Tun#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a144tr.^b24cm#T. Hng#Tp lm vn#Tiu hc#Vn m iu t#Sch c thm#256543#V Khc Tun## 00735000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200080 00298080005000370020020000420030042000620070053001040220004001570040018001610080 01700179009002900196010000500225011001500230015003300245020001000278020000900288 02000150029700500170031200500150032900500080034400500170035200500130036903900080 0382013000700390#VV10.02273#15000#Vi?t#L207L#372.652#^214#Let's learn English#S ch ting Anh dng cho hc sinh tiu hc#Nguyn Quc Tun (ch.b.), Phm ng Bn h, Phan H...#Q.1#Ti bn ln th 4#^aH. ; Singapore#^aGio dc ; Panac Educatio n#2010#^a136tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Tiu hc#Sch g io khoa#Nguyn Quc Tun#Phm ng Bnh#Phan H# Th Ngc Hin#o Ngc Lc#T . Hng#256544## 00711000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200080 00298080005000370020020000420030042000620070051001040220004001550040018001590080 01700177009002900194010000500223011001500228015003300243020001000276020000900286 02000150029500500170031000500080032700500170033500500130035200500130036501300070 0378#VV10.02274#15000#Vi?t#L207L#372.652#^214#Let's learn English#Sch ting An h dng cho hc sinh tiu hc#Nguyn Quc Tun (ch.b.), Phan H, Ngc Hin...# Q.2#Ti bn ln th 3#^aH. ; Singapore#^aGio dc ; Panac Education#2010#^a136tr .^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Tiu hc#Sch gio khoa#Nguy n Quc Tun#Phan H# Th Ngc Hin#o Ngc Lc#Wong Mei Lin#256545## 00736000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200080 00298080005000370020020000420030042000620070055001040220004001590040018001630080 01700181009002900198010000500227011001500232015003300247020001000280020000900290 02000150029900500170031400500080033100500170033900500130035600500140036903900080 0383013000700391#VV10.02275#19700#Vi?t#L207L#372.652#^214#Let's learn English#S ch ting Anh dng cho hc sinh tiu hc#Nguyn Quc Tun (ch.b.), Phan H, T h Ngc Hin...#Q.3#Ti bn ln th 2#^aH. ; Singapore#^aGio dc ; Panac Educat ion#2010#^a136tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ting Anh#Tiu hc#Sch gio khoa#Nguyn Quc Tun#Phan H# Th Ngc Hin#o Ngc Lc#Lim, Clarence# T. Hng#256546## 01247000000000373000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820008000448080005000520020081000570030025001380070046001630080005002090090 01100214010000500225011001500230020001900245020000800264020000700272039000800279 01500930028702103740038002000150075402000160076902000100078500500120079500500160 0807005001300823005001400836005001600850013000700866#VV10.02276#VV10.02277#VV10. 02278#Vi?t#B108T#959.703#^214#Bo tn v khai thc cc gi tr di sn vn ho v phong tro khi ngha Yn Th#K yu hi tho khoa hc#Bi Vn Hi, Khng c T him, ng Vn o...#^aH.#^aTh gii#2010#^a185tr.^b23cm#Khi ngha Yn Th#Bo tn#K yu#T. Hng#TTS ghi: UBND tnh Bc Giang - Hi ng Khoa hc Lch s Vi t Nam. Di sn vn ho Bc Giang#Tp hp nhng bi nghin cu v phong tro khi ngha Yn Th, vai tr ca anh hng dn tc Hong Hoa Thm i vi lch s dn tc. Khng nh cc gi tr lch s, vn ho ca h thng di tch v phong tro khi ngha Yn Th. nh gi cc kt qu trong cng tc bo tn v khai thc, ph t huy cc gi tr di sn vn ho v phong tro khi ngha Yn Th trong thi gi an ti#Hong Hoa Thm#Di tch lch s#Bc Giang#Bi Vn Hi#Khng c Thim#ng Vn o#Thn Ngc Hn#Nguyn Vn Nht#256547## 01062000000000349000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820010000448080005000540020080000590030018001390070050001570080005002070090 01100212010000500223011001500228020002400243020000800267039000800275015011300283 02102070039602000160060302000100061900500140062900500150064300500160065800500180 0674005001300692013000700705#VV10.02280#VV10.02279#VV10.02281#Vi?t#B108T#959.702 52#^214#Bo tn v pht huy cc gi tr di sn vn ho chin thng Xng Giang n m 1427#Hi tho khoa hc#Hong Th Hoa, Phm Vn Thch, Nguyn c Nhu...#^aH. #^aTh gii#2009#^a275tr.^b23cm#Chin thng Xng Giang#Bo tn#T. Hng#TTS ghi : S Vn ho Th thao Du lch tnh Bc Giang. Vin S hc. UBND tnh Bc Giang. - Np Lu chiu nm 2010#Tp hp nhng bi nghin cu v ngha lch s, ngh t hut qun s ca chin thng Xng Giang, cng tc bo tn v pht huy cc gi t r di sn vn ho ca khu di tch thnh Xng Giang thnh ph Bc Giang#Di tch lch s#Bc Giang#Hong Th Hoa#Phm Vn Thch#Nguyn c Nhu#Nguyn Minh Tng #H Mnh Khoa#256548## 01185000000000373000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820009000448080005000530020048000580030018001060070051001240080005001750090 01100180010000500191011001500196020001000211020000800221039000800229015008100237 02103230031802000090064100500140065000500160066400500160068000500160069600500160 0712020001000728020005700738013000700795020000900802#VV10.02283#VV10.02282#VV10. 02284#Vi?t#D107N#959.7027#^214#Danh nhn lch s Vip Qun cng Hong Ng Phc#H i tho khoa hc#Hong Th Hoa, Khng c Thim, Nguyn Vn Nht...#^aH.#^aTh g ii#2010#^a311tr.^b23cm#Danh nhn#Lch s#T. Hng#TTS ghi: S VHTTDL tnh Bc G iang. Vin Nghin cu Hn Nm. UBND huyn Yn Dng#Tp hp nhng bi nghin cu v thn th, ti thao lc qun s ca danh nhn lch s Vip Qun cng Hong Ng Phc ca qu hng Bc Giang. Vai tr, v tr, cng lao ca Hong Ng Phc tro ng lch s dn tc. Vn bo tn v pht huy gi tr lch s ca khu di tch s inh t v phn m ca ng x Tn M, huyn Yn Dng#Yn Dng#Hong Th Hoa#Kh ng c Thim#Nguyn Vn Nht#Trnh Khc Mnh#Nguyn Huy Thc#Bc Giang#Hong Ng Phc, i thn nh L, (1713 - 1776), Vit Nam#256549#Hi tho## 00964000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810006000490820013000558080005000680020016000730030023000890070061001120080 00500173009001100178010000500189011002900194020001500223020001700238020000800255 03900080026301500330027102101550030402000080045900500150046700500140048200500130 0496005001200509005001500521012002500536020001000561013000700571#VV10.02286#VV10 .02288#VV10.02287#VV10.02285#Vi?t#L250H#394.26959725#^214#L hi dn gian#Di sn vn ho Yn Th#B.s.: Trnh Tin Lu, Bi Vn Thnh (ch.b.), Tun Khoa...#^a H.#^aTh gii#2009#^a235tr., 4tr. nh mu^b21cm#Di sn vn ho#L hi c truyn# Bo tn#T. Hng#Nm xut bn cui sch ghi: 2010#Trnh by khi qut v vng t v con ngi Yn Th. Gii thiu nhng l hi dn gian Yn Th v cng tc b o tn, pht huy nhng di sn vn ho l hi#Yn Th#Trnh Tin Lu#Bi Vn Thnh # Tun Khoa#Vi Th Tnh#Nguyn Th Nga#Vn ho dn gian Yn Th#Bc Giang#2565 50## 00913000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820006000628080005000680020041000730030041001140070 05700155008000500212009000900217010000500226011001500231039000800246020001500254 02000200026902000100028900100180029902000100031700600150032700600160034201300070 0358021021000365#VV10.02289#VV10.02290#VV10.02292#VV10.02291#95000#Vi?t#C104H#1 58.2#^214#Cm hng sng theo 7 thi quen thnh t#Nhng cu chuyn ca nim tin v hy vng#Stephen R. Covey ; Dch: Trn ng Khoa, Nguyn Hng Vn#^aH.#^aPh n#2010#^a440tr.^b24cm#T. Hng#Tm l c nhn#B quyt thnh cng#Thi quen#Cove y, Stephen R.#Thnh t#Trn ng Khoa#Nguyn Hng Vn#256551#Nhng cu chuyn c tht v nhng ngi thnh t nh p dng 7 thi quen thnh t gii quyt mu thun gia nh, hn gn nhng mi quan h, trong lnh o doanh nghip v tr ong vic tc ng n cng ng## 00583000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820007000628080005000690020024000740030012000980070 03100110008000500141009000900146010000500155011001500160039000800175019001500183 020001700198020001200215001001500227006001000242013000700252020001000259#VV10.02 293#VV10.02294#VV10.02296#VV10.02295#98000#Vi?t#C450G#839.73#^214#C gi c hn h xm rng#Tiu thuyt#Stieg Larsson ; Trn nh dch#^aH.#^aPh n#2010#^a549tr .^b24cm#T. Hng#Dch Thu in#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Larsson, Stieg#Trn nh#256552#Thu in## 00899000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440190005000521810006000570820007000638080005000700020016000750070030000910080 01800121009000900139010000500148011001500153039000800168020000900176001001400185 006001000199021033400209020000300543020000900546013000700555020002300562#VV10.02 297#VV10.02298#VV10.02300#VV10.02299#200000#Vi?t#N304Y#332.63#^214#Nim yt sn M#Alan V. Phan ; Trn nh dch#^aTp. H Ch Minh#^aPh n#2010#^a144tr.^b21cm #T. Hng#C phiu#Phan, Alan V.#Trn nh#Trnh by nhng l do nim yt, la chn ln sn chng khon M. Gii thiu nhng iu kin trong vic nim yt sn M. Khc phc nhng yu im v qun tr, v ti chnh. Nhng thch thc v i u kin v m ca Vit Nam. Nhng vn trong vic s dng cc nh t vn. Cc t in trnh ca vic nim yt v bi hc t chnh tc gi#M#Nim yt#256553#Th t rng chng khon## 00576000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020034000500030011000840070054000950080005001490090 00900154010000500163011001400168039000800182019000900190020001800199020001100217 001000800228005001400236020000400250005001300254013000700267#VV10.02301#VV10.023 02#25000#Vi?t#PH500T#843#^214#Ph thu Lilli quy tng tit hc#Truyn di#Knis ter ; Minh ho: Birgit Rieger ; Nhm dch V-Point#^aH.#^aPh n#2010#^a91tr.^b21 cm#T. Hng#Dch c#Vn hc thiu nhi#Truyn di#Knister#Birgit Rieger#c#Nhm V-Point#256554## 00580000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020038000500030011000880070054000990080005001530090 00900158010000500167011001400172039000800186019000900194020001800203020001100221 001000800232005001400240020000400254005001300258013000700271#VV10.02303#VV10.023 04#25000#Vi?t#PH500T#843#^214#Ph thu Lilli chi khm Hans may mn#Truyn di# Knister ; Minh ho: Birgit Rieger ; Nhm dch V-Point#^aH.#^aPh n#2010#^a90tr. ^b21cm#T. Hng#Dch c#Vn hc thiu nhi#Truyn di#Knister#Birgit Rieger#c#N hm V-Point#256555## 00575000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020033000500030011000830070054000940080005001480090 00900153010000500162011001400167039000800181019000900189020001800198020001100216 001000800227005001400235020000400249005001300253013000700266#VV10.02305#VV10.023 06#25000#Vi?t#PH500T#843#^214#Ph thu Lilli quy o rp xic#Truyn di#Knist er ; Minh ho: Birgit Rieger ; Nhm dch V-Point#^aH.#^aPh n#2010#^a96tr.^b21c m#T. Hng#Dch c#Vn hc thiu nhi#Truyn di#Knister#Birgit Rieger#c#Nhm V -Point#256556## 00637000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020022000510030012000730290010000850070033000950080 01800128009002300146010000500169011001500174039000800189019001600197020001700213 020001200230001001000242006001600252020001100268013000700279012003700286#VV10.02 307#VV10.02308#27000#Vi?t#T312D#895.1#^214#Tnh dc ca gu trc#Tiu thuyt#Pa nda sex#Min Min ; Nguyn Thanh An dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si G n#2010#^a152tr.^b21cm#T. Hng#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Tiu thuyt#Min Min#Nguyn Thanh An#Trung Quc#256557#T sch Vn hc Trung Quc ng i## 00598000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820012000418080005000530020020000580070051000780080005001290090009001340100 00500143011001500148039000800163020001700171020001200188005001800200020000900218 005001500227005001300242005001300255005002100268013000700289#VV10.02309#VV10.023 10#48000#Vi?t#TR527N#895.9223408#^214#Truyn ngn 8X plus#Nguyn Thin Ngn, Tr n Nht Linh, Chu Thu Anh...#^aH.#^aPh n#2010#^a299tr.^b21cm#T. Hng#Vn hc hin i#Truyn ngn#Nguyn Thin Ngn#Vit Nam#Trn Nht Linh#Chu Thu Anh#Vn Thnh L#Nguyn Th Nh Khanh#256558## 00740000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020020000520030016000720070041000880080005001290090 00900134010000500143011001500148039000800163005001600171005001000187021009300197 01200270029002000090031702000070032602000070033300500100034000500100035000500150 0360013000700375020000800382#VV10.02311#VV10.02312#20000#Vi?t#CH250B#641.8#^214 #Ch bin cc mn b#Chin, hp, nu#Phm Thanh ng, Hong Anh, Cao Giang...#^a H.#^aPh n#2010#^a112tr.^b21cm#T. Hng#Phm Thanh ng#Hong Anh#Hng dn chu n b nguyn liu v ch bin theo phng php chin, hp, nu cc mn n t b#T sch Ngh thut m thc#Ch bin#Mn n#Nu n#Cao Giang#Toni Thi#on Th Qu ang#256559#Tht b## 00753000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020021000520030021000730070041000940080005001350090 00900140010000500149011001500154039000800169005001600177005001000193021009900203 01200270030202000090032902000070033802000070034500500100035200500100036200500150 0372013000700387020000900394#VV10.02313#VV10.02314#20000#Vi?t#CH250B#641.8#^214 #Ch bin cc mn heo#Kho, hm, nu, nng#Phm Thanh ng, Hong Anh, Cao Giang ...#^aH.#^aPh n#2010#^a112tr.^b21cm#T. Hng#Phm Thanh ng#Hong Anh#Hng d n chun b nguyn liu v ch bin theo phng php kho, hm, nu, nng cc mn n t ln#T sch Ngh thut m thc#Ch bin#Mn n#Nu n#Cao Giang#Toni Thi #on Th Quang#256560#Tht ln## 00760000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020021000520030027000730070041001000080005001410090 00900146010000500155011001500160039000800175005001600183005001000199021010500209 01200270031402000090034102000070035002000070035702000040036400500100036800500100 0378005001500388013000700403#VV10.02315#VV10.02316#20000#Vi?t#CH250B#641.8#^214 #Ch bin cc mn tm#Hp, nng, rang, xo, xt#Phm Thanh ng, Hong Anh, Cao Giang...#^aH.#^aPh n#2010#^a112tr.^b21cm#T. Hng#Phm Thanh ng#Hong Anh#H ng dn chun b nguyn liu v ch bin theo phng php hp, nng, rang, xo, xt cc mn n t tm#T sch Ngh thut m thc#Ch bin#Mn n#Nu n#Tm#Cao Giang#Toni Thi#on Th Quang#256561## 00735000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020020000520030016000720070041000880080005001290090 00900134010000500143011001500148039000800163005001600171005001000187021009300197 01200270029002000090031702000070032602000070033300500100034000500100035000500150 0360013000700375020000300382#VV10.02317#VV10.02318#20000#Vi?t#CH250B#641.8#^214 #Ch bin cc mn c#Hp, nng, xo#Phm Thanh ng, Hong Anh, Cao Giang...#^a H.#^aPh n#2010#^a112tr.^b21cm#T. Hng#Phm Thanh ng#Hong Anh#Hng dn chu n b nguyn liu v ch bin theo phng php hp, nng, xo cc mn n t c#T sch Ngh thut m thc#Ch bin#Mn n#Nu n#Cao Giang#Toni Thi#on Th Qu ang#256562#C## 00750000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020020000520030021000720070041000930080005001340090 00900139010000500148011001500153039000800168005001600176005001000192021009800202 01200270030002000090032702000070033602000070034300500100035000500100036000500150 0370013000700385020000800392#VV10.02320#VV10.02319#20000#Vi?t#CH250B#641.8#^214 #Ch bin cc mn g#Chin, hp, xo, xt#Phm Thanh ng, Hong Anh, Cao Giang. ..#^aH.#^aPh n#2010#^a112tr.^b21cm#T. Hng#Phm Thanh ng#Hong Anh#Hng dn chun b nguyn liu v ch bin theo phng php chin, hp, xo, xt cc mn n t g#T sch Ngh thut m thc#Ch bin#Mn n#Nu n#Cao Giang#Toni Thi# on Th Quang#256563#Tht g## 00755000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020023000520030012000750070041000870080005001280090 00900133010000500142011001500147039000800162005001600170005001000186021010700196 01200270030302000090033002000070033902000070034600500100035300500100036300500150 0373013000700388020001000395#VV10.02321#VV10.02322#20000#Vi?t#CH250B#641.8#^214 #Ch bin cc mn nng#B, g, heo#Phm Thanh ng, Hong Anh, Cao Giang...#^aH .#^aPh n#2010#^a112tr.^b21cm#T. Hng#Phm Thanh ng#Hong Anh#Hng dn chun b nguyn liu v cch thc hin cc mn nng c ch bin t cc loi tht: b, g, ln#T sch Ngh thut m thc#Ch bin#Mn n#Nu n#Cao Giang#Toni Th i#on Th Quang#256564#Mn nng## 00747000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020023000520030018000750070041000930080005001340090 00900139010000500148011001500153039000800168005001600176005001000192021011500202 01200270031702000090034402000070035302000070036000500100036700500100037700500150 0387013000700402#VV10.02323#VV10.02324#20000#Vi?t#CH250B#641.8#^214#Ch bin c c mn chin#C, cua, mc, tm#Phm Thanh ng, Hong Anh, Cao Giang...#^aH.#^aPh n#2010#^a112tr.^b21cm#T. Hng#Phm Thanh ng#Hong Anh#Hng dn chun b ng uyn liu v cch thc hin cc mn chin c ch bin t cc nguyn liu: c, cua, mc, tm#T sch Ngh thut m thc#Ch bin#Mn n#Nu n#Cao Giang#Toni T hi#on Th Quang#256565## 00740000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020020000520030016000720070041000880080005001290090 00900134010000500143011001500148039000800163005001600171005001000187021009300197 01200270029002000090031702000070032602000070033300500100034000500100035000500150 0360013000700375020000800382#VV10.02326#VV10.02325#20000#Vi?t#CH250B#641.8#^214 #Ch bin cc mn g#Nu, nng, tn#Phm Thanh ng, Hong Anh, Cao Giang...#^a H.#^aPh n#2010#^a111tr.^b21cm#T. Hng#Phm Thanh ng#Hong Anh#Hng dn chu n b nguyn liu v ch bin theo phng php nu, nng, tn cc mn n t g#T sch Ngh thut m thc#Ch bin#Mn n#Nu n#Cao Giang#Toni Thi#on Th Qu ang#256566#Tht g## 00717000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020025000520030021000770070041000980080005001390090 00900144010000500153011001500158039000800173005001600181005001000197021008000207 01200270028702000090031402000070032302000070033000500100033700500100034700500150 0357013000700372#VV10.02327#VV10.02328#20000#Vi?t#CH250B#641.8#^214#Ch bin c c mn gia cm#Chim, g, ngng, vt#Phm Thanh ng, Hong Anh, Cao Giang...#^aH. #^aPh n#2010#^a112tr.^b21cm#T. Hng#Phm Thanh ng#Hong Anh#Hng dn chun b nguyn liu v cch ch bin cc mn n ngon t tht gia cm#T sch Ngh thu t m thc#Ch bin#Mn n#Nu n#Cao Giang#Toni Thi#on Th Quang#256567## 00730000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020021000410030021000620070041000830080005001240090009001290100 00500138011001500143039000800158005001600166005001000182021009900192012002700291 02000090031802000070032702000070033400500100034100500100035100500150036101300070 0376020000900383#VV10.02329#20000#Vi?t#CH250B#641.8#^214#Ch bin cc mn heo#C hin, hp, xo, xt#Phm Thanh ng, Hong Anh, Cao Giang...#^aH.#^aPh n#2010# ^a112tr.^b21cm#T. Hng#Phm Thanh ng#Hong Anh#Hng dn chun b nguyn liu v ch bin theo phng php chin, hp, xo, xt cc mn n t ln#T sch Ngh thut m thc#Ch bin#Mn n#Nu n#Cao Giang#Toni Thi#on Th Quang#256568# Tht ln## 00770000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020017000520030025000690070041000940080005001350090 00900140010000500149011001500154039000800169005001600177005001000193021013700203 01200270034002000090036702000070037602000070038300500100039000500100040000500150 0410013000700425#VV10.02331#VV10.02330#20000#Vi?t#CH250B#641.8#^214#Ch bin c c mn#Kho, rang, rim, um, tim#Phm Thanh ng, Hong Anh, Cao Giang...#^aH.#^aP h n#2010#^a115tr.^b21cm#T. Hng#Phm Thanh ng#Hong Anh#Hng dn chun b n guyn liu v cch thc hin cc mn kho, rang, rim, um, tim c ch bin t c c nguyn liu: b, c, g, ln, tm#T sch Ngh thut m thc#Ch bin#Mn n# Nu n#Cao Giang#Toni Thi#on Th Quang#256569## 00750000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020020000520030021000720070041000930080005001340090 00900139010000500148011001500153039000800168005001600176005001000192021009800202 01200270030002000090032702000070033602000070034300500100035000500100036000500150 0370013000700385020000800392#VV10.02333#VV10.02332#20000#Vi?t#CH250B#641.8#^214 #Ch bin cc mn b#Nng, kho, xo, xt#Phm Thanh ng, Hong Anh, Cao Giang. ..#^aH.#^aPh n#2010#^a110tr.^b21cm#T. Hng#Phm Thanh ng#Hong Anh#Hng dn chun b nguyn liu v ch bin theo phng php nng, kho, xo, xt cc mn n t b#T sch Ngh thut m thc#Ch bin#Mn n#Nu n#Cao Giang#Toni Thi# on Th Quang#256570#Tht b## 00735000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020020000520030016000720070041000880080005001290090 00900134010000500143011001500148039000800163005001600171005001000187021009300197 01200270029002000090031702000070032602000070033300500100034000500100035000500150 0360013000700375020000300382#VV10.02334#VV10.02335#20000#Vi?t#CH250B#641.8#^214 #Ch bin cc mn c#Chin, kho, xt#Phm Thanh ng, Hong Anh, Cao Giang...#^a H.#^aPh n#2010#^a112tr.^b21cm#T. Hng#Phm Thanh ng#Hong Anh#Hng dn chu n b nguyn liu v ch bin theo phng php chin, kho, xt cc mn n t c#T sch Ngh thut m thc#Ch bin#Mn n#Nu n#Cao Giang#Toni Thi#on Th Qu ang#256571#C## 00728000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020021000520030011000730070041000840080005001250090 00900130010000500139011001500144039000800159005001600167005001000183021008900193 01200270028202000090030902000070031802000070032500500100033200500100034200500150 0352013000700367020000400374#VV10.02336#VV10.02337#20000#Vi?t#CH250B#641.8#^214 #Ch bin cc mn tm#Chin, kho#Phm Thanh ng, Hong Anh, Cao Giang...#^aH.#^ aPh n#2010#^a112tr.^b21cm#T. Hng#Phm Thanh ng#Hong Anh#Hng dn chun b nguyn liu v ch bin theo phng php chin, kho cc mn n t tm#T sch N gh thut m thc#Ch bin#Mn n#Nu n#Cao Giang#Toni Thi#on Th Quang#2565 72#Tm## 00767000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020021000520030021000730070041000940080005001350090 00900140010000500149011001500154039000800169005001600177005001000193021011400203 01200270031702000090034402000070035302000070036000500100036700500100037700500150 0387013000700402020000800409#VV10.02338#VV10.02339#20000#Vi?t#CH250B#641.8#^214 #Ch bin cc mn hp#B, c, g, heo, tm#Phm Thanh ng, Hong Anh, Cao Giang ...#^aH.#^aPh n#2010#^a110tr.^b21cm#T. Hng#Phm Thanh ng#Hong Anh#Hng d n chun b nguyn liu v cch thc hin cc mn hp c ch bin t cc loi t ht: b, c, g, ln, tm#T sch Ngh thut m thc#Ch bin#Mn n#Nu n#Cao Giang#Toni Thi#on Th Quang#256573#Mn hp## 00777000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020021000520030026000730070041000990080005001400090 00900145010000500154011001500159039000800174005001600182005001000198021011900208 01200270032702000090035402000070036302000070037000500100037700500100038700500150 0397013000700412020000800419#VV10.02340#VV10.02341#20000#Vi?t#CH250B#641.8#^214 #Ch bin cc mn xo#B, c, g, heo, mc, tm#Phm Thanh ng, Hong Anh, Cao Giang...#^aH.#^aPh n#2010#^a111tr.^b21cm#T. Hng#Phm Thanh ng#Hong Anh#H ng dn chun b nguyn liu v cch thc hin cc mn xo c ch bin t cc l oi tht: b, c, g, ln, mc, tm#T sch Ngh thut m thc#Ch bin#Mn n#N u n#Cao Giang#Toni Thi#on Th Quang#256574#Mn xo## 00753000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020023000520030012000750070041000870080005001280090 00900133010000500142011001500147039000800162005001600170005001000186021010700196 01200270030302000090033002000070033902000070034600500100035300500100036300500150 0373013000700388020000800395#VV10.02342#VV10.02343#20000#Vi?t#CH250B#641.8#^214 #Ch bin cc mn chin#B, g, heo#Phm Thanh ng, Hong Anh, Cao Giang...#^aH .#^aPh n#2010#^a112tr.^b21cm#T. Hng#Phm Thanh ng#Hong Anh#Hng dn chun b nguyn liu v cch thc hin cc mn chin c ch bin t cc loi tht: b, g, ln#T sch Ngh thut m thc#Ch bin#Mn n#Nu n#Cao Giang#Toni Th i#on Th Quang#256575#Mn rn## 00836000000000385000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020021000520030033000730070041001060080005001470090 00900152010000500161011001500166039000800181005001600189005001000205021011400215 01200270032902000090035602000070036502000070037202000080037900500100038700500100 0397005001500407020000500422020000800427013000700435020000800442#VV10.02344#VV10 .02345#20000#Vi?t#CH250B#641.8#^214#Ch bin cc mn lu#Hi sn, tht, gia cm , ng qu#Phm Thanh ng, Hong Anh, Cao Giang...#^aH.#^aPh n#2010#^a112tr.^ b21cm#T. Hng#Phm Thanh ng#Hong Anh#Hng dn chun b nguyn liu v cch t hc hin cc mn lu c ch bin t cc loi: hi sn, tht, gia cm...#T sc h Ngh thut m thc#Ch bin#Mn n#Nu n#Hi sn#Cao Giang#Toni Thi#on Th Quang#Tht#Gia cm#256576#Mn lu## 00767000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020021000520030021000730070041000940080005001350090 00900140010000500149011001500154039000800169005001600177005001000193021011400203 01200270031702000090034402000070035302000070036000500100036700500100037700500150 0387013000700402020000800409#VV10.02346#VV10.02347#20000#Vi?t#CH250B#641.8#^214 #Ch bin cc mn xt#B, c, g, heo, tm#Phm Thanh ng, Hong Anh, Cao Giang ...#^aH.#^aPh n#2010#^a112tr.^b21cm#T. Hng#Phm Thanh ng#Hong Anh#Hng d n chun b nguyn liu v cch thc hin cc mn xt c ch bin t cc loi t ht: b, c, g, ln, tm#T sch Ngh thut m thc#Ch bin#Mn n#Nu n#Cao Giang#Toni Thi#on Th Quang#256577#Mn xt## 00779000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020017000520030014000690070041000830080005001240090 00900129010000500138011001500143039000800158005001600166005001000182021011700192 01200270030902000090033602000070034502000070035200500100035900500100036900500150 0379013000700394020000800401020000800409#VV10.02348#VV10.02349#20000#Vi?t#CH250 B#641.8#^214#Ch bin cc mn#Nu, hm, tn#Phm Thanh ng, Hong Anh, Cao Gian g...#^aH.#^aPh n#2010#^a112tr.^b21cm#T. Hng#Phm Thanh ng#Hong Anh#Hng d n chun b nguyn liu v cch thc hin cc mn nu, hm, tn c ch bin t cc nguyn liu: b, g, ln#T sch Ngh thut m thc#Ch bin#Mn n#Nu n# Cao Giang#Toni Thi#on Th Quang#256578#Mn hm#Mn tn## 00904000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010008000600020007000680030124000750070 00800199022000400207221001300211004001900224008000500243009001100248010000500259 01100150026402102530027902000070053202000130053902000110055201300070056300500080 0570#VV10.02350#VV10.02352#VV10.02351#15500#Vi?t#C460H#531#^214# Sanh#C hc# c Hi ng mn hc ca B Gio dc v o to thng qua dng lm ti liu ging dy trong cc trng i hc k thut# Sanh#T.2#ng lc hc#Ti bn ln th 14#^aH.#^aGio dc#2010#^a167tr.^b21cm#Trnh by nhng kin thc c bn bn v ng lc hc: phng trnh vi phn ca chuyn ng, cc nh l tng qut c a ng lc hc, nguyn l di chuyn kh d, nguyn l almbe, phng trnh vi p hn chuyn ng ca c h khng t do, l thuyt va chm#C hc#ng lc hc#Gi o trnh#256579# Sanh## 00989000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590020025000640030093000890070054001820220 00400236221002700240005001400267005001300281004001900294008000500313009001100318 01000050032901100150033402101720034902000080052102000170052902000100054602000160 0556020001100572039000800583001001700591013000700608#VV10.02353#VV10.02354#VV10. 02355#13500#Vi?t#B103T#535.076#^214#Bi tp vt l i cng#Dng cho cc trn g i hc cc khi Cng nghip, cng trnh thy li, giao thng vn ti...#Lng Duyn Bnh (ch.b.), Nguyn Hu H, L Vn Ngha#T.3#Quang l - Vt l lng t# Nguyn Hu H#L Vn Ngha#Ti bn ln th 15#^aH.#^aGio dc#2010#^a223tr.^b21c m#Kin thc c bn v quang hc v vt l lng t: giao thoa nh sng, nhim x nh sng, phn cc nh sng, thuyt nguyn t ca Bo, c hc lng t, nguyn t , phn t...#Bi tp#Vt l i cng#Quang hc#Vt l lng t#Gio trnh#T. H ng#Lng Duyn Bnh#256580## 00808000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820009000518080005000600010012000650020019000770070030000960040 01800126008000500144009001100149010000500160011001500165005001700180013000700197 021025400204020000700458020000400465020000800469020001100477039000600488#VV10.02 356#VV10.02357#VV10.02358#32000#Vi?t#B103T#624.1076#^214#V Cng Ng#Bi tp c hc t#V Cng Ng, Nguyn Vn Thng#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a 392tr.^b21cm#Nguyn Vn Thng#256581#Tm tt l thuyt v bi tp v tnh cht v t l ca t v phn loi t. Tnh cht c hc ca t. Phn b, ng sut tron g t. Ln ca nn t. Sc chu ti ca nn t v n nh mi t. p lc t ln tng chn v cc th nghim t hin trng#C hc#t#Bi tp#Gio trnh #TDung## 00922000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590020026000640070069000900040019001590080 00500178009001100183010000500194011001500199005001300214005001500227005001400242 00500160025601300070027202102740027902000180055302000080057102000110057903900060 0590#VV10.02359#VV10.02361#VV10.02360#17000#Vi?t#B103T#691.076#^214#Bi tp vt liu xy dng#Phng Vn L (ch.b.), Nguyn Anh c, Phm Hu Hanh, Trnh Hng T ng#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2010#^a203tr.^b21cm#Phng Vn L#Nguyn A nh c#Phm Hu Hanh#Trnh Hng Tng#256582#Nu ln nhng tnh cht c bn ca v t liu xy dng. Trnh by l thuyt v bi tp v: vt liu gm xy dng, cht kt dnh v c, b tng xi mng v cc sn phm b tng xi mng, va xy dng, cht kt dnh hu c v vt liu ch to t cht kt dnh hu c, vt liu g#V t liu xy dng#Bi tp#Gio trnh#TDung## 00782000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590010014000640020029000780070014001070040 01800121008000500139009001100144010000500155011001500160013000700175021025500182 020000900437020000900446020000800455020001100463039000600474#VV10.02362#VV10.023 63#VV10.02364#23000#Vi?t#B103T#519.076#^214#inh Vn Gng#Bi tp xc sut v t hng k#inh Vn Gng#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a255tr.^b21cm#2565 83#Tm tt l thuyt v cc bi tp v: khng gian xc xut, phn phi xc sut, vc t ngu nhin, cc s c trng ca bin ngu nhin, gii hn ca dy bin ngu nhin, l thuyt mu, c lng tham s, kim nh gi thit thng k, hi qui v tng quan#Xc sut#Thng k#Bi tp#Gio trnh#TDung## 00798000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590010015000640020037000790030038001160070 01500154004001800169008000500187009001100192010000500203011001500208013000700223 021025300230020000800483020001100491039000600502#VV10.02365#VV10.02366#VV10.0236 7#19000#Vi?t#V115B#495.922#^214#Dip Quang Ban#Vn bn v lin kt trong ting Vit#Vn bn, mch lc, lin kt, on vn#Dip Quang Ban#Ti bn ln th 6#^aH. #^aGio dc#2010#^a243tr.^b21cm#256584#Gii thiu mt s vn chung ca vn b n v ngn ng hc vn bn. Gii thiu hai h thng lin kt trong ting Vit l: lin kt hnh thc - lin kt ni dung v lin kt phi cu trc tnh. Trnh by v on vn, cu trc ngoi lin kt c vn dng#Vn bn#Ting Vit#TDung## 00806000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590020015000640070062000790040018001410080 00500159009001100164010000500175011001500180005001500195005001400210005001500224 00500150023901300070025402101060026102000070036702000190037402000130039302000080 0406020001100414039000600425020001300431#VV10.02368#VV10.02369#VV10.02370#44500 #Vi?t#B103T#541.076#^214#Bi tp ho l#Nguyn Vn Du, Trn Hip Hi, Lm Ngc Thim, Nguyn Th Thu#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a523tr.^b21cm#Nguy n Vn Du#Trn Hip Hi#Lm Ngc Thim#Nguyn Th Thu#256585#Trnh by l thuy t v bi tp v: nhit ng lc ho hc, in ho hc, ng ho hc v cu trc ho hc#Ho l#Nhit ng ho hc#in ho hc#Bi tp#Gio trnh#TDung#ng ho hc## 00771000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820009000518080005000600010016000650020026000810070034001070040 01800141008000500159009001100164010000500175011001500180005001700195013000700212 021020700219020001800426020000800444020001100452039000600463#VV10.02371#VV10.023 72#VV10.02373#18000#Vi?t#B103T#512.0076#^214#Hong Xun Snh#Bi tp i s tuy n tnh#Hong Xun Snh, Trn Phng Dung#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010 #^a207tr.^b21cm#Trn Phng Dung#256586#Trnh by l thuyt tm tt v bi tp v i s tuyn tnh: nhm, vnh, trng, nh thc, khng gian vect, h phng trnh tuyn tnh, nh x tuyn tnh, ma trn, dng song tuyn tnh v dng ton phng#i s tuyn tnh#Bi tp#Gio trnh#TDung## 00808000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820011000518080005000620020017000670070048000840220004001320040 01800136008000500154009001100159010000500170011001500175005001500190005001400205 01300070021902101740022602000170040002000160041702000090043302000100044202000120 0452039000600464#VV10.02374#VV10.02375#VV10.02376#27000#Vi?t#K250C#959.704092#^ 214#K chuyn Bc H#S.t., tuyn chn: Trn Ngc Linh, Lng Vn Ph#T.1#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a276tr.^b21cm#Trn Ngc Linh#Lng Vn Ph#2565 87#Gii thiu nhng cu chuyn v thi nin thiu ca Bc v tnh cm ca Bc v i gia nh, qu hng, t nc cng nh suy ngh ca nhn dn Vit Nam v bn b quc t v Bc#Vn hc hin i#Thi nin thiu#Vit Nam#Truyn k#H Ch Minh #TDung## 00908000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820011000518080005000620020017000670070065000840220004001490040 01800153008000500171009001100176010000500187011001500192005001500207005001400222 00500160023601300070025202102030025902000170046202000200047902000100049902000090 0509020001000518020001200528039000600540#VV10.02377#VV10.02379#VV10.02378#25000 #Vi?t#K250C#959.704092#^214#K chuyn Bc H#S.t., tuyn chn: Trn Ngc Linh, L ng Vn Ph, Nguyn Hu ng#T.2#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a247tr .^b21cm#Trn Ngc Linh#Lng Vn Ph#Nguyn Hu ng#256588#Gii thiu nhng cu chuyn v cuc i v qu trnh hot ng cch mng ca Bc t khi l thy gio Nguyn Tt Thnh ra i tm ng cu nc, n khi tr thnh v lnh t knh y u ca dn tc Vit Nam#Vn hc hin i#Hot ng cch mng#S nghip#Vit Nam#T ruyn k#H Ch Minh#TDung## 01067000000000385000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020094000540030011001480070065001590080005002240090 01000229010000500239011001500244015004100259005001700300005001400317005001500331 00500130034600500130035901300070037202102280037902000070060702000120061402000100 0626020001400636020000900650039000600659020000600665020001000671#VV10.02380#VV10 .02381#35000#Vi?t#TH455B#347.597#^214#Thng bo rt kinh nghim, kin ngh nghi p v ca cc vin phc thm t nm 2001 - nm 2007#Tuyn chn#B.s.: Dng Than h Biu (ch.b.), L Thanh Hng, L Thnh Dng...#^aH.#^aT php#2009#^a386tr.^b2 4cm#TTS ghi: Vin kim st nhn dn ti cao#Dng Thanh Biu#L Thanh Hng#L T hnh Dng#Phan Vn Sn#H Quc Thi#256589#Phn tch v rt kinh nghim trong v ic gii quyt cc v n hnh s, hnh s, kinh t, lao ng v hnh chnh ca V in Phc thm. Nhng kin ngh khc phc vi phm trong hot ng iu tra, truy t v xt x ca Vin Phc thm#Xt x#Kinh nghim#Nghip v#Vin kim st#Vit Nam#TDung#V n#Php lut## 00846000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820004000528080005000560020038000610070035000990080005001340090 01900139010000500158011001500163006001400178001001500192013000700207021026400214 020000800478020000800486020000800494020001500502020000900517039000600526#VV10.02 382#VV10.02384#VV10.02383#60000#Vi?t#NH556K#909#^214#Nhng k c ti tn bo n ht lch s#Shelley Klein ; Lu Mnh Hng dch#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a17 0tr.^b24cm#Lu Mnh Hng#Klein, Shelley#256590#Gii thiu cuc i v ti c ca nhng tn c ti tn bo nht trong lch s nhn loi: Herod i , Thnh Ct T Hn, Shaka Zulu, Adolf Hitler, Anastasio Garca Somoza, Francois "Paradoc" D uvalier, Augusto Ugarte Pinochet, Nicolae Ceausescu, Pol Pot, Idi Amin#c ti#T iu s#Lch s#Ti dit chng#Th gii#TDung## 00788000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820007000528080005000590020044000640070042001080080005001500090 01900155010000500174011001500179006002100194001001500215013000700230021018900237 020000500426020000800431020001000439020000900449020001000458039000600468#VV10.02 386#VV10.02385#VV10.02387#68000#Vi?t#NH556T#364.15#^214#Nhng tn cp bin kh t ting nht lch s#Shelley Klein ; Nguyn Th Thanh Lam dch#^aH.#^aCng an nh n dn#2010#^a251tr.^b24cm#Nguyn Th Thanh Lam#Klein, Shelley#256591#Gii thiu v cuc i ca nhng tn cp bin ni ting trong lch s xa xa nh: Grace O 'Malley, Francois L'Ollonais, Henry Morgan, Kidd, John Avery, Edward Teach, Bart holomew Roberts...#Cp#Tiu s#S nghip#Th gii#Cp bin#TDung## 00725000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570020036000620030027000980070062001250080 00500187009001900192010000500211011001500216005001300231019001600244005001100260 00500080027100500120027900500130029100600180030401300070032202000170032902000110 0346020001200357039000600369#VV10.02388#VV10.02389#VV10.02390#35000#Vi?t#105B# 895.1#^214#n b khng h n ng khng thch#Truyn cc ngn Trung Quc#Lc Hu Minh, Don Hong, S Mng... ; Nguyn Vn Nguyn dch#^aH.#^aCng an nhn dn# 2010#^a215tr.^b21cm#Lc Hu Minh#Dch Trung Quc#Don Hong#S Mng#Hu c Vn# u Tng Lm#Nguyn Vn Nguyn#256592#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn ngn#TD ung## 00912000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820011000628080005000730020019000780070014000970080 00500111009001900116010000500135011001500140001001400155013000700169021032600176 02000170050202000080051902000100052702000100053702000210054702000120056803900060 0580#VV10.02391#VV10.02394#VV10.02393#VV10.02392#35000#Vi?t#B103C#959.704092#^2 14#Bi ca H Ch Minh#inh Thu Xun#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a231tr.^b21cm# inh Thu Xun#256593#Bi vit ghi li nhng du n, chn dung, nhn cch v t t ng H Ch Minh. V thi k khng chin Nam b, chin khu 7. Bin nin s ki n v in Bin Ph v nhng k nim, tnh cm ca ngi i vi ng bo trong c nc. Mt s s kin tiu biu v con ng huyn thoi H Ch Minh trong nhn g nm khng chin chng M#Lch s hin i#S kin#Chn dung#Nhn cch#T tng H Ch Minh#H Ch Minh#TDung## 00989000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820012000628080005000740020019000790030108000980290 01200206007003800218008000500256009001200261010000500273011002200278006001800300 00100140031801300070033202101660033902000100050502000190051502000080053402000210 0542020000900563020004900572039000600621#VV10.02395#VV10.02396#VV10.02397#VV10.0 2398#90000#Vi?t#307V#959.7043092#^214#ip vin hon ho#cuc i hai mt khn g th tin c ca Phm Xun n, phng vin tp ch Time & ip vin Cng sn Vi t Nam#Perfect spy#Larry Berman ; Nguyn i Phng dch#^aH.#^aThng tn#2007#^ a527tr., 1 nh^b24cm#Nguyn i Phng#Berman, Larry#256594#Ghi li cuc i ho t ng tnh bo ca ip vin Phm Xun n (1927 - 2006), anh hng lc lng v trang nhn dn Vit Nam, trong cuc khng chin chng M cu nc#ip vin#Hot ng tnh bo#Lch s#Khng chin chng M#Vit Nam#Phm Xun n, (1927 - 2006) , ip vin, Vit Nam#TDung## 00719000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450020056000500070037001060080005001430090012001480100005001600110 02800165015008600193005001100279005000700290005001400297005000600311005001400317 01300070033102000170033802000090035502000100036402000040037402000090037803900060 0387#VV10.02399#VV10.02400#Vi?t#T527C#895.9221008#^214#Tuyn chn th nhc v t nh hu ngh Vit Nam-Campuchia#L c Th, V Mo, Phng nh m...#^aH.#^aThng tn#2009#^a624tr., 4 trang nh^b21cm#u ba sch ghi: Trung ng hi hu ngh VN-CPC. Hi hu ngh VN-CPC tp. H Ch Minh#L c Th#V Mo#Phng nh m#S n#Trn Kim Bng#256595#Vn hc hin i#Vit Nam#Campuchia#Th#Bn nhc#TDung## 00791000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820006000528080005000580010009000630020035000720070029001070080 00500136009001900141010000500160011001500165012003400180005001300214013000700227 021020600234020001000440020000800450020000400458020000900462039000600471#VV10.02 401#VV10.02402#VV10.02403#37000#Vi?t#NH556H#305.5#^214#L Ngha#Nhng hong gia ni ting th gii#B.s.: L Ngha, L Minh Ton#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a 231tr.^b21cm#Nhng nhn vt ni ting th gii#L Minh Ton#256596#Gii thiu l ch s vng triu v nhng ngi tr v ni ting ca hong gia Anh, Campuchia, Saudi Arabia, Brunei, Morrocco, Bhutan, Thi Lan, Thu in, an Mch, Nepal, T y Ban Nha, Monaco, Liechtenstein#Hong gia#Lch s#Vua#Th gii#TDung## 00766000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820009000528080005000610010014000660020045000800070019001250080 00500144009001900149010000500168011001500173012003400188013000700222021021300229 020000900442020000900451020001000460039000600470#VV10.02404#VV10.02405#VV10.0240 6#37000#Vi?t#NH556#791.4302#^214#Phan Khoa Nam#Nhng o din v b phim ni t ing th gii#Phan Khoa Nam b.s.#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a231tr.^b21cm#Nh ng nhn vt ni ting th gii#256597#Gii thiu cuc i, s nghip ca nhng o din ni ting th gii nh: Kevin Costner, Clinton Eastwood, Steven Spielber g, Mel Gibson, James Cameron... v mt s b phim ni ting ca kinh in nh Hollywood#o din#Phim nh#S nghip#TDung## 00775000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820008000528080005000600010014000650020039000790070019001180080 00500137009001900142010000500161011001500166012003400181013000700215021020300222 020001400425020000900439020001000448020000900458039000600467#VV10.02407#VV10.024 09#VV10.02408#41000#Vi?t#NH556V#796.092#^214#Phan Khoa Nam#Nhng vn ng vin ni ting th gii#Phan Khoa Nam b.s.#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a260tr.^b21c m#Nhng nhn vt ni ting th gii#256598#Gii thiu cuc i, s nghip ca nh ng vn ng vin thuc cc mn th thao khc nhau ni ting th gii: Cristiano Ronaldo, David Beckham, Lance Armstrong, Lewis Hamilton, Maradona, Michael Jord an...#Vn ng vin#Th thao#S nghip#Th gii#TDung## 00891000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820007000528080005000590010009000640020051000730070029001240080 00500153009001900158010000500177011001500182012003400197005001300231013000700244 02102260025102000080047702000060048502000080049102000090049902000080050802000100 0516020000900526039000600535#VV10.02410#VV10.02412#VV10.02411#40000#Vi?t#NH556N #780.92#^214#L Ngha#Nhng nhc s, ca s, nhm nhc ni ting th gii#B.s.: L Ngha, L Minh Ton#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a255tr.^b21cm#Nhng nhn vt ni ting th gii#L Minh Ton#256599#Gii thiu tiu s, cuc i v s nghi p ca nhng nhc s, ca s, nhm nhc ln trn th gii nh: Johann Sebatian Bac h, Molfgang Amadues Mozart, Ludwig Van Beethoven, Chopin, Andrs Segovia, Louis Amstrong, Ravi Shankar...#m nhc#Ca s#Nhc s#Ban nhc#Tiu s#S nghip#Th g ii#TDung## 00856000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820009000528080005000610010009000660020037000750070029001120080 00500141009001900146010000500165011001500170012003400185005001300219013000700232 02102290023902000120046802000080048002000100048802000090049802000170050703900060 0524#VV10.02413#VV10.02414#VV10.02415#41000#Vi?t#NH556N#355.0092#^214#L Ngha# Nhng nh qun s ni ting th gii#B.s.: L Ngha, L Minh Ton#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a262tr.^b21cm#Nhng nhn vt ni ting th gii#L Minh Ton#256 600#Gii thiu tiu s, cuc i, s nghip ca nhng nh qun s ln trong lch s th gii nh Hannibal Barca, Julius Caesar, Gustav II Adoft, Louis XIV, Hora tio Nelson, Nicolas Jean de Dieu Soult, Gibert du Motier de Lafayette...#Nh qu n s#Tiu s#S nghip#Th gii#Nhn vt lch s#TDung## 00778000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820007000528080005000590010014000640020035000780070019001130080 00500132009001900137010000500156011001500161012003400176013000700210021023700217 020001000454020000800464020001000472039000600482#VV10.02416#VV10.02418#VV10.0241 7#37000#Vi?t#NH556D#792.02#^214#Phan Khoa Nam#Nhng din vin ni ting th gi i#Phan Khoa Nam b.s.#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a234tr.^b21cm#Nhng nhn vt ni ting th gii#256601#Gii thiu tiu s, cuc i v s nghip ca nhng di n vin ni ting ti kinh Hollywood: Angelina Jolie, Brad Pitt, Johnny Depp, Julia Roberts, Jude Law, Kate Winslet, Leonardo Dicapiro, Nicolas Cage, Nicole Kidman, Sandra Bullock#Din vin#Tiu s#S nghip#TDung## 01094000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820004000628080005000660010018000710020030000890030 07100119007002400190008000500214009002700219010000500246011001500251015006900266 01300070033502103790034202000080072102000090072902000130073802000110075103900060 0762#VV10.02419#VV10.02420#VV10.02422#VV10.02421#60000#Vi?t#K250T#657#^214#Nguy n Ngc Quang#K ton qun tr doanh nghip#L thuyt c bn v nng cao. Bi t p thc hnh v mt s li gii mu#Nguyn Ngc Quang ch.b.#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2010#^a303tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc kinh t quc dn. Khoa k ton v kim ton#256602#Trnh by c s l lun chung v k ton qun tr. C c phng php phn loi chi ph trong doanh nghip, xc nh chi ph sn xut s n phm - dch v. Phn tch mi quan h chi ph - sn lng - li nhun. D ton sn xut kinh doanh. K ton trch nhim. nh gi bn sn phm trong doanh ngh ip. Thng tin k ton qun tr cho vic ra cc quyt nh ngn hn v u t d i hn#K ton#Qun tr#Doanh nghip#Gio trnh#TDung## 00879000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810008000560820006000648080005000700010016000750020026000910070 01600117022000400133004001100137008000500148009002700153010000500180011001500185 01500570020001300070025700500160026402102030028002000150048302000060049802000080 0504020001100512039000600523#VV10.02427#VV10.02430#VV10.02428#VV10.02429#22000# Vi?t#GI-108T#332.6#^214#Nguyn Vn Chn#Gio trnh kinh t u t#Nguyn Vn Ch n#T.1#In ti bn#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2010#^a207tr.^b23cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#256604#Nguyn Vn Chn#Trnh by n hng vn chung v kinh t u t. Phng php lp v nh gi cc d n u t : cc phng php nh gi cc phng n k thut v mt kinh t, ni dung ca d n u t v h s ca d n#Kinh t u t#D n#Qun l#Gio trnh#TDung## 01006000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810008000560820006000648080005000700010016000750020026000910070 01600117022000400133004001100137008000500148009002700153010000500180011001500185 01500570020001300070025700500160026402103300028002000150061002000080062502000060 0633020001100639039000600650#VV10.02431#VV10.02434#VV10.02433#VV10.02432#30000# Vi?t#GI-108T#332.6#^214#Nguyn Vn Chn#Gio trnh kinh t u t#Nguyn Vn Ch n#T.2#In ti bn#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2010#^a323tr.^b23cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#256605#Nguyn Vn Chn#Trnh by c c phng php phn tch nh gi cc d n u t v mt ti chnh v kinh t - x hi, khu hao ti sn c nh, phn tch d n u t sau thu, lp chng t rnh u t v quy hoch s dng vn, nh gi d n u t trong iu kin ri ro v bt nh. Qun l ca nh nc v cc doanh nghip trong lnh vc u t#K inh t u t#Qun l#D n#Gio trnh#TDung## 01049000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810008000560820004000648080005000680010015000730020029000880070 06300117008000500180009002700185010000500212011001500217015007500232005001800307 00500200032501300070034502103110035202000080066302000100067102000130068102000110 0694039000600705#VV10.02435#VV10.02436#VV10.02437#VV10.02438#60000#Vi?t#GI-108T #657#^214#ng Ngc Hng#Gio trnh k ton ti chnh#ng Ngc Hng (ch.b.), Ho ng Th Vit H, Nguyn Th Hng Nga#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a374t r.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc cng nghip H Ni. B mn k ton - Khoa kinh t#Hong Th Vit H#Nguyn Th Hng Nga#256606#L thuyt c bn v k ton ti chnh trong doanh nghip gm: k ton ti sn ngn hn, ti sn c nh, u t di hn, chi ph, doanh thu v xc nh kt qu, thu trong doanh nghip, n ph i tr v ngun vn ch s hu. Bo co ti chnh trong doanh nghip. Hp nht k inh doanh v bo co ti chnh hp nht#K ton#Ti chnh#Doanh nghip#Gio trn h#TDung## 01307000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810007000490820008000568080005000640020043000690070039001120080005001510090 01400156010000500170011001500175015007100190005003400261013000700295021057800302 02000100088002000100089002000190090002000090091902000080092802000090093602000180 0945039000600963#VV10.02439#VV10.02440#VV10.02441#VV10.02442#Vi?t#PH110T#343.597 #^214#Pht trin khu kinh t ca khu Vit Nam#Ban chuyn Tp ch cng nghi p b.s.#^aH.#^aCng thng#2010#^a759tr.^b26cm#TTS ghi: B Cng thng. Tp ch cng nghip - V thng mi min ni#Ban chuyn Tp ch cng nghip#256607#G ii thiu ni dung Lut Bin gii quc gia ca Vit Nam v cc vn bn hng dn thc hin; cc quy nh v xut nhp khu hng ho, trao i tin t, hot ng ca ch, i li ca c dn bin gii... Quy hoch v chnh sch ca Chnh ph, hng dn ca cc B v pht trin kinh t ca khu. Cc Quyt nh ca Th tn g chnh ph v hng dn ca cc B v quy hoch, thnh lp Ban qun l, c ch ti chnh, Quyt nh ca a phng v quy hoch chi tit, c ch u i u t ... Tm tt tnh hnh hot ng hin nay ca cc khu kinh t ca khu v thng mi bin gii...#Php lut#Bin gii#Thng mi quc t#Ca khu#Kinh t#Vit Na m#Vn bn php lut#TDung## 00900000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550020014000600030030000740070078001040040 01800182008000500200009001100205010000500216011001500221005001900236005001700255 00500190027200500160029100500120030700600140031901300070033302101620034002000120 0502020000700514020001100521039000600532#VL10.00195#VL10.00196#VL10.00197#29000 #Vi?t#305T#537#^214#in t hc 1#Nm th nht MPSI - PCSI PTSI#Jean Marie Brb ec, Philippe Denve, Thierry Desmarais... ; Nguyn Hu H dch#Ti bn ln th 6 #^aH.#^aGio dc#2010#^a191tr.^b27cm#Brbec, Jean Marie#Denve, Philippe#Desmara is, Thierry#Mntrier, Marc#Noel, Bruno#Nguyn Hu H#256608#Trnh by cc phn b in tch, trng tnh in, th tnh in, nh l Gauss, lng cc tnh i n, cc phn b dng, t trng, nh l Ampre v lng cc t#in t hc#Vt l #Gio trnh#TDung## 01125000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550020039000600030008000990070064001070080 00500171009001100176010000500187011001500192005001300207005001500220005001700235 00500160025200500130026801300070028102104380028802000090072602000090073502000100 0744020001500754039000600769#VL10.00198#VL10.00199#VL10.00200#41000#Vi?t#K600N# 613#^214#K nng giao tip v gio dc sc kho#T.10.W6#B.s.: Nguyn Phin, Bi Th Thu H (ch.b.), Nguyn Quang Phi...#^aH.#^aGio dc#2009#^a135tr.^b27cm#Nguy n Phin#Bi Th Thu H#Nguyn Quang Phi#ng Hng Hng#Bi Th Bch#256609#Gi i thiu v hc phn trong chng trnh gio dc trong cp chuyn nghip y t. H ng dn cng vic chun b, t chc cc hot ng ging dy cc bi hc trong h c phn: i cng v tm l v tm l hc, hnh vi v trao i hnh vi sc kho , giao tip v k nng giao tip, t vn sc kho, truyn thng - gio dc sc k ho, lp k hoch mt bui truyn thng - gio dc sc kho. Km theo kinh nghi m, gi v trao i mi bi hc#Sc kho#Gio dc#Giao tip#Sch gio vin#TD ung## 00928000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820007000518080005000580020027000630030010000900070061001000080 00500161009001100166010000500177011001500182005001500197005001200212005001500224 00500120023900500130025101500180026401300070028202102020028902000160049102000110 0507020001000518020000900528039000600537020001100543#VL10.00201#VL10.00202#VL10. 00203#59000#Vi?t#309D#616.02#^214#iu dng hi sc cp cu#.34.Z.04#B.s.: N guyn t Anh (ch.b.), L Th Bnh, Nguyn Vn Chi...#^aH.#^aGio dc#2009#^a239 tr.^b27cm#Nguyn t Anh#L Th Bnh#Nguyn Vn Chi#V Vn nh# Trng Nam#TT S ghi: B Y t#256610#Gm cc bi ging v nh gi, nhn nh v x tr ban u bnh nhn cp cu. Chm sc bnh nhn trong hi sc cp cu. Hng dn mt s t h thut, k thut c bn ca iu dng trong cp cu, hi sc#Hi sc cp cu# iu dng#Bnh nhn#Chm sc#TDung#Gio trnh## 00963000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570010015000620020040000770070053001170040 01800170008000500188009001100193010000500204011001500209005001200224005001600236 01300070025202103240025902000140058302000110059702000120060802000110062003900060 0631#VL10.00204#VL10.00205#VL10.00206#50500#Vi?t#T550#621.3#^214#Trn Vn Thn h#T ng ho v iu khin thit b in#Trn Vn Thnh (ch.b.), H Xun Ho, N guyn V Thanh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a327tr.^b27cm#H Xun Ho #Nguyn V Thanh#256611#Trnh by nhng khi nim c bn v kin thc v t ng ho v iu khin thit b in: cc phn t trong h thng t ng iu khin thit b in, mt s h thng iu khin c tip im, iu khin bng mch kh ng tip im, iu khin ng c in theo nguyn tc tc ng lin tc, n nh ngun cp v iu khin s#Thit b in#iu khin#T ng ho#Gio trnh#TDun g## 00941000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010016000600020013000760070123000890220 00400212221001200216004001800228008000500246009001100251010000500262011001500267 00500160028200500140029800600150031200500140032700600150034101300070035600500160 0363021016800379020000700547020000700554039000600561#VL10.00208#VL10.00209#VL10. 00207#56000#Vi?t#C460S#531#^214#Halliday, David#C s vt l#David Halliday, Ro bert Resnick, Jearl Walker ; Ch.b.: Ng Quc Qunh, Hong Hu Th ; Dch: Ng Qu c Qunh, Phan Vn Thch#T.2#C hc - II#Ti bn ln th 9#^aH.#^aGio dc#2010# ^a391tr.^b27cm#Resnick, Robert#Walker, Jearl#Ng Quc Qunh#Hong Hu Th#Phan V n Thch#256612#Halliday, David#Tng quan cc kin thc c hc vt l: s quay, s ln mmen v mmen xung lng, cn bng, n hi, dao ng, s hp dn, cht lu, sng km theo bi tp sau mi phn#C hc#Vt l#TDung## 00930000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820006000528080005000580020020000630070053000830040018001360080 00500154009001100159010000500170011001500175005001200190005001400202015003300216 00500140024900500150026300500070027801300070028502102420029202000110053402000180 0545020001100563039000600574#VL10.00210#VL10.00211#VL10.00212#54000#Vi?t#KH401H #333.7#^214#Khoa hc mi trng#L Vn Khoa (ch.b.), Hong Xun C, Nguyn Vn C ...#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a362tr.^b27cm#L Vn Khoa#Hong Xu n C#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Vn C#Nguyn Xun C#L c#256613 #Trnh by cc vn chung v khoa hc mi trng, cc thnh phn c bn ca m i trng. H sinh thi v s vn dng cc nguyn l sinh thi hc vo mi trng . Cc kiu chnh ca h sinh thi. Ti nguyn thin nhin. Dn s v mi trng. ..#Mi trng#Bo v mi trng#Gio trnh#TDung## 00927000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550020009000600030030000690070078000990040 01800177008000500195009001100200010000500211011001500216005001900231005001700250 00500190026700500160028600500120030200600140031401300070032802101760033502000070 0511020000900518020000900527020001100536039000600547#VL10.00213#VL10.00215#VL10. 00214#27000#Vi?t#C460H#531#^214#C hc 1#Nm th nht MPSI - PCSI PTSI#Jean Mar ie Brbec, Philippe Denve, Thierry Desmarais... ; L Bng Sng dch#Ti bn l n th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a175tr.^b27cm#Brbec, Jean Marie#Denve, Philippe# Desmarais, Thierry#Mntrier, Marc#Noel, Bruno#L Bng Sng#256614#Trnh by v ng hc, ng lc hc cht im, cng sut v nng lng trong h quy chiu Ga lile, dao ng t do, dao ng cng bc, mt phng pha, thay i cc h quy ch iu#C hc#ng hc#Dao ng#Gio trnh#TDung## 00799000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820007000518080005000580020009000630030050000720070038001220220 00400160004001800164008000500182009001100187010000500198011001500203005001600218 01300070023400500130024102101790025402000090043302000140044202000110045603900060 0467#VL10.00216#VL10.00217#VL10.00218#31000#Vi?t#M112#621.31#^214#My in#Dn g cho sinh vin cc trng i hc v Cao ng#Bi c Hng (ch.b.), Triu Vit Linh#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a215tr.^b27cm#Triu Vit Linh#2 56615#Bi c Hng#Trnh by nhng khi nim, cu to in khng ng b. My i n ng b, my in mt chiu, ng c mt pha v ng c c bit, tit kim in nng trong vn hnh thit b in#My in#Thit b in#Gio trnh#TDung## 00830000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820008000538080005000610010017000660020038000830070043001210220 00400164004001800168008000500186009001100191010000500202011001500207005001700222 01300070023900500170024602101620026302000070042502000090043202000060044102000190 0447020000800466039000600474#VL10.00219#VL10.00221#VL10.00220#42500#Vi?t#GI-103 B#530.076#^214#Lng Duyn Bnh#Gii bi tp v bi ton c s vt l#Lng Duy n Bnh (ch.b.), Nguyn Quang Hu#T.2#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a28 7tr.^b27cm#Nguyn Quang Hu#256616#Lng Duyn Bnh#Hng dn gii cc bi ton v s quay, s ln, cn bng v n hi, dao ng, s hp dn, cht lu, sng, n hit, nh lut nhit ng lc hc, ng hc cht kh#Vt l#Dao ng#Nhit#Nhi t ng lc hc#Bi tp#TDung## 00794000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810007000560820006000638080005000690010012000740020019000860070 03700105004001800142008000500160009001100165010000500176011001500181005001600196 013000700212021022600219020000900445020000900454020001100463039000600474#VL10.00 222#VL10.00225#VL10.00224#VL10.00223#49500#Vi?t#QU105T#658.8#^214#L Th Gii#Q un tr marketing#L Th Gii (ch.b.), Nguyn Xun Ln#Ti bn ln th 5#^aH.#^a Gio dc#2010#^a336tr.^b27cm#Nguyn Xun Ln#256617#Trnh by tng quan v qun tr marketing, hoch nh chin lc marketing, cc chin lc marketing cnh tr anh, h thng thng tin marketing v nghin cu marketing, th trng tiu dng v hnh vi mua ca ngi tiu dng...#Tip th#Qun tr#Gio trnh#TDung## 01030000000000385000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570020012000620030009000740070061000830040 01800144008000500162009001100167010000500178011001500183005001400198015001800212 00500150023000500130024500500110025800500130026901300070028202103030028902000130 0592020000300605020001000608020000900618020001100627039000600638#VL10.00226#VL10 .00228#VL10.00227#30000#Vi?t#D100L#616.5#^214#Da liu hc#.01.Z24#B.s.: Phm V n Hin (ch.b.), Trn Hu Khang, Trn Lan Anh...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2010#^a163tr.^b27cm#Phm Vn Hin#TTS ghi: B Y t#Trn Hu Khang#Trn Lan A nh#Trn Cng#Nguyn Thnh#256618#Gii thiu v m hc da thng, sinh l da, c c dng thuc bi ngoi da, thng tn c bn v da, cc lm bnh n bnh da liu . Trnh by v biu hin lm sng, chn on v iu tr cc bnh da liu: vim da c a, d ng thuc, vy nn, lupus ban , chc, duhring-brocq, pemphigus, lang ben, gh...#Bnh da liu#Da#Chn on#iu tr#Gio trnh#TDung## 00997000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020024000520030008000760070064000840080005001480090 01100153010000500164011001500169005001300184015001800197005001900215005001300234 00500170024700500160026401300070028002102960028702000050058302000080058802000080 0596020001000604020001500614039000600629#VL10.00229#VL10.00230#56000#Vi?t#QU105 L#610.6#^214#Qun l v t chc y t#T.10.W6#B.s.: Ph Vn Thm, L Th Thanh H ng (ch.b.), Nguyn Phin...#^aH.#^aGio dc#2009#^a191tr.^b27cm#Ph Vn Thm#T TS ghi: B Y t#L Th Thanh Hng#Nguyn Phin#Nguyn Quang Phi#ng Hng Hng #256619#Gm cc bi ging v h thng t chc ngnh y t v ngnh iu dng Vi t Nam. Nhng quan im, ng li, chin lc ca ng v cng tc chm sc, bo v sc kho nhn dn. o c ngi cn b y t. T chc v qun l y t c s, bnh vin. Chc trch, ch quy nh vi ngi iu dng...#Y t#T chc#Qu n l#Trung cp#Sch gio vin#TDung## 00774000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820007000518080005000580010017000630020034000800070017001140040 01800131008000500149009001100154010000500165011001500170013000700185021018700192 02000050037902000110038402000110039502000090040602000110041503900060042602000160 0432#VL10.00231#VL10.00232#VL10.00233#29000#Vi?t#312G#333.91#^214#Nguyn Thanh Sn#nh gi ti nguyn nc Vit Nam#Nguyn Thanh Sn#Ti bn ln th 2#^aH.#^ aGio dc#2010#^a188tr.^b27cm#256620#iu tra v tnh ton v ti nguyn nc. C c phng php nh gi ti nguyn nc lnh th. nh gi cht lng nc. Trn h by ti nguyn nc mt v cc h thng sng chnh Vit Nam#Nc#Ti nguyn# Cht lng#Vit Nam#Gio trnh#TDung#Ti nguyn nc## 00787000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420020039000470290041000860080005001270090012001320100005001440110 01400149015008800163013000700251021023500258020000800493020001800501020000800519 039000600527#VL10.00234#VL10.00235#Vi?t#D500L#915.9761#^214#Du lch Kon Tum - Hu yn thoi i ngn#Kon Tum tourism - Great legend of jungle#^aH.#^aThng tn#201 0#^a28tr.^b28cm#u ba sch ghi: U ban nhn dn tnh Kon Tum. S Vn ho, th thao v du lch Kon Tum#256621#Trnh by tng quan v tnh Kon Tum. Tim nng du lch ca tnh: di tch lch s vn ho, thng cnh, vn ho - l hi, lng ngh truyn thng, dch v du lch - gii tr. Cc d n ku gi u t vo lnh vc du lch ca tnh Kon Tum#Du lch#Vn ho c truyn#Kon Tum#TDung## 01107000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440020037000490290050000860070150001360080005002860090012002910100 00500303011002700308015004700335005001300382005001400395005004700409005005500456 01300070051102102230051802000080074102000070074902000110075602000080076703900060 0775#VL10.00236#VL10.00237#Vi?t#113L#330.959765#^214#k Lk - Tim nng v c hi u t#Dak Lak - Potentials and investment opportunities#B.s.: Trung tm xc tin thng mi - u t k Lk, V Hng Phc, Phm Th Minh ; Bin dch: Trun g tm xc tin thng mi - u t tp. H Ch Minh#^aH.#^aThng tn#2009#^a83tr. , 4 trang nh^b28cm#u ba sch ghi: U ban nhn dn tnh k Lk#V Hng Phc# Phm Th Minh#Trung tm xc tin thng mi - u t k Lk#Trung tm xc tin thng mi - u t tp. H Ch Minh#256622#Trnh by tng quan v tnh k Lk. Cc li th, tim nng v c hi u t ca tnh k Lk. Cc khu, cm cng nghi p trn a bn tnh. Cc chnh sch u i u t v danh mc cc d n mi gi u t ca tnh k Lk#Kinh t#u t#Chnh sch#k Lk#TDung## 00780000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440020039000490290054000880080005001420090012001470100005001590110 01400164015004900178013000700227021023800234020000800472020000700480020001000487 039000600497020001100503#VL10.00238#VL10.00239#Vi?t#V312L#330.959787#^214#Vnh L ong - Tim nng v c hi u t#Vinh Long - Potentiality and investment opportu nities#^aH.#^aThng tn#2009#^a48tr.^b28cm#u ba sch ghi: U ban nhn dn tn h Vnh Long#256623#Trnh by v tim nng, li th v c hi u t kinh t ti tnh Vnh Long. Danh mc d n trng im ku gi u t ca tnh. Chnh sch u i, khuyn khch u t v cc ngnh ngh thuc cc lnh vc u tin u t c a tnh Vnh Long#Kinh t#u t#Vnh Long#TDung#Chnh sch## 00882000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370020029000420070051000710080018001220090032001400100005001720110 02800177015005500205005001600260005001800276005001200294005001700306005001600323 013000700339021019200346020000400538020001200542020000800554039000600562#VL10.00 240#VL10.00241#Vi?t#B254T#634#^214#Bn Tre - X s da Vit Nam#Nguyn Thi Xy, Nguyn Thnh Bin, Phm Vn D...#^aTp. H Ch Minh#^aCng ty truyn thng i Vit#2010#^a76tr., 12 trang nh^b28cm#TTS ghi: U ban nhn dn tnh Bn Tre. S Cng thng#Nguyn Thi Xy#Nguyn Thnh Bin#Phm Vn D#Dng Ngc Duyn#Nguy n Hu Ninh#256624#Trnh by tng quan v cy da Vit Nam, l hi da tnh Bn Tre ln th 2. Gii thiu tim nng pht trin ca cy da, sn phm da. Vai tr cy da trong lch s - vn ho ca tnh Bn Tre#Da#Nng nghip#Bn Tre#TDung ## 00922000000000289000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100070 00380820007000458080005000520010012000570020031000690070029001000080005001290090 00900134010000500143011001500148012003300163005001600196013000700212021037700219 020000800596020001000604020001200614039000600626#VL10.00242#VL10.00243#VL10.0024 4#Vi?t#NH556#551.48#^214#L Thanh H#Nhng iu cn bit v l qut#L Thanh H , Ng Trng Thun#^aH.#^aBn #2009#^a252tr.^b27cm#T sch ti nguyn v mi tr ng#Ng Trng Thun#256625#Gii thiu v hin tng l qut. L qut ti mt s quc gia v Vit Nam, tc hi do l qut. iu kin, c ch hnh thnh v c im l qut, nhng im c bn cn lu trong phng trnh l qut. Bin php ph ng trnh v gim nh thit hi. Cnh bo v d bo l qut. Khung php l v c c hot ng cng ng i vi cng tc qun l v phng trnh l, l qut Vit Nam#L qut#Thin tai#Phng chng#TDung## 00708000000000301000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820007000448080005000510010016000560020018000720070029000900080005001190090 00900124010000500133011001500138005001200153013000700165021017800172020000500350 020001100355020001000366039000600376020000800382020001600390#VL10.00245#VL10.002 46#VL10.00247#Vi?t#N557V#333.91#^214#Ng Trng Thun#Nc v con ngi#Ng Trng Thun, V Vn Tun#^aH.#^aBn #2009#^a275tr.^b27cm#V Vn Tun#256626#Trnh b y v nc trong t nhin, vai tr ca nc trong i sng, cc nhn t nh hn g n ti nguyn nc. Cc dng thin tai c lin quan n nc v qun l ti n guyn nc#Nc#Ti nguyn#Thin tai#TDung#Qun l#Ti nguyn nc## 01001000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810006000490820008000558080005000630010016000680020082000840030017001660070 05400183008000500237009001900242010000500261011001500266005001400281005001400295 013000700309021033000316020001300646020000900659039000600668020001300674#VN10.00 715#VN10.00718#VN10.00717#VN10.00716#Vi?t#B312L#345.597#^214#Nguyn Ngc Anh#Bn h lun khoa hc Lut sa i, b sung mt s iu ca B lut Hnh s nm 1999#S ch chuyn kho#Nguyn Ngc Anh (ch.b.), Khc Hng, Phm Vn Cng#^aH.#^aCn g an nhn dn#2010#^a254tr.^b19cm# Khc Hng#Phm Vn Cng#256627#Cung cp nh ng thng tin v s cn thit, quan im ch o, ni dung, phm vi sa i, b sung B lut Hnh s; nhng gii thch, hng dn, bnh lun ni dung c sa i, b sung ca B lut Hnh s nm 1999. Gii thiu ton vn Lut sa i, b s ung mt s iu ca B lut Hnh s nm 1999 v cc vn bn hng dn thi hnh#L ut hnh s#Vit Nam#TDung#Lut sa i## 00486000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010017000550020020000720030016000920070017001080080 00500125009001900130010000500149011001500154013000700169020001700176020000900193 020001200202039000600214#VN10.00719#VN10.00720#47000#Vi?t#NG112N#895.9223#^214# Phm Thun Thnh#Ngy ngh cui tun#Tp truyn ngn#Phm Thun Thnh#^aH.#^aCn g an nhn dn#2010#^a295tr.^b19cm#256628#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#T Dung## 00484000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010014000560020023000700030016000930070014001090080 00500123009001900128010000500147011001500152013000700167020001700174020000900191 020001200200039000600212#VN10.00721#VN10.00722#38000#Vi?t#NH112M#895.92234#^214 #Trn Vn Miu#Nhy ma cng mancanh#Tp truyn ngn#Trn Vn Miu#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a239tr.^b19cm#256629#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#TDu ng## 00469000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020010000700030012000800070016000920080 00500108009001900113010000500132011001500137013000700152020001700159020000900176 020001200185039000600197#VN10.00723#VN10.00724#40000#Vi?t#H561#895.9223#^214#P hm Vn Chuyn#Hng t#Tiu thuyt#Phm Vn Chuyn#^aH.#^aCng an nhn dn#201 0#^a255tr.^b19cm#256630#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#TDung## 00745000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820007000518080005000580010014000630020026000770070014001030080 01800117009001100135010000500146011001500151020000800166039000400174012003700178 013000700215021018500222020001800407020000500425020001300430#VN10.00725#VN10.007 26#VN10.00727#25000#Vi?t#S312T#363.11#^214#Phm Vn Nhn#Sinh tn trong rng ho ang#Phm Vn Nhn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a200tr.^b16cm#Tai nn#Hoa#B sch ch Sng gia thin nhin#256631#Hng dn cc k nng cn thit nh s dng a bn, cch xc nh phng hng, cch tm nc, to la, vt chng ngi vt... i ph vi nhng ti nn khn cp xy ra trong rng#An ton sinh mng#Rng#K nng sng## 01037000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440010016000490020028000650290029000930070120001220080005002420090 01200247010000500259011002900264020000800293020001100301020001500312039000400327 00500130033100500160034400500550036001300070041502102350042202000140065702000080 0671020002000679#VN10.00728#VN10.00729#Vi?t#C120N#915.977104#^214#Trn Ngc Than h#Cm nang du lch Bnh Phc#Binh Phuoc tourist guidebook#B.s.: Trn Ngc Thanh , V Hng Phc, Nguyn Th Lin ; Trung tm Xc tin Thng mi - u t Tp. H Ch Minh bin dch#^aH.#^aThng tn#2009#^a129tr., 8tr. nh mu^b20cm#Du lch#B nh Phc#Sch hng dn#Hoa#V Hng Phc#Nguyn Th Lin#Trung tm Xc tin Th ng mi - u t Tp. H Ch Minh#256632#Tng quan tnh Bnh Phc v: Tim nng d u lch, di tch lch s vn ho, cc thng cnh; Vn ho l hi; Gii thiu cc dch v du lch - gii tr; Cc d n u t vo ngnh du lch; a ch cc c q uan lin quan ti dch v du lch#Sch song ng#a ch#Danh lam thng cnh## 00534000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820011000398080005000500010015000550020019000700030022000890070015001110220 00400126008000500130009001200135010000500147011001400152020001700166020000700183 020000900190020000700199039000400206013000700210005001500217#VN10.00730#VN10.007 31#7800#Vi?t#M458T#895.922802#^214#Nguyn Ngc K#111 cu ??? vui#Dnh cho t ui hc tr#Nguyn Ngc K#T.5#^aH.#^aThng tn#2009#^a46tr.^b19cm#Vn hc hin i# vui#Vit Nam#Cu #Hoa#256633#Nguyn Ngc K## 00534000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820011000398080005000500010015000550020019000700030022000890070015001110220 00400126008000500130009001200135010000500147011001400152020001700166020000700183 020000900190020000700199039000400206013000700210005001500217#VN10.00732#VN10.007 33#7800#Vi?t#M458T#895.922802#^214#Nguyn Ngc K#111 cu ??? vui#Dnh cho t ui hc tr#Nguyn Ngc K#T.6#^aH.#^aThng tn#2009#^a46tr.^b19cm#Vn hc hin i# vui#Vit Nam#Cu #Hoa#256634#Nguyn Ngc K## 00460000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010015000550020020000700030014000900070015001040080 00500119009001000124010000500134011001400139020001700153020000900170020000400179 039000400183013000700187#VN10.00734#VN10.00735#12000#Vi?t#T312Y#895.92214#^214# Dng Th Khm#Tnh yu - hn nhn#Tuyn tp th#Dng Th Khm#^aH.#^aT php#2 009#^a78tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hoa#256635## 00587000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010011000510020019000620070011000810080005000920090 00900097010000500106011001500111020001500126039000400141013000700145021012200152 020000900274020001900283020000700302#VN10.00736#VN10.00737#19500#Vi?t#125T#615 .8#^214#Trng Sn#u t cho tm hn#Trng Sn#^aH.#^aPh n#2010#^a111tr.^b19 cm#Tm l c nhn#Hoa#256636#Gm 11 bi phng vn phn tch nhng vn tm l c nhn trong cuc sng v cch iu tr cc bnh tm l bng nim tin#iu tr# Liu php tr liu#Ph n## 00829000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820008000628080005000700020016000750030031000910080 00500122009001000127010000500137011001500142020001000157020000900167020001800176 039000400194021032100198020001300519013000700532#VN10.00738#VN10.00739#VN10.0074 1#VN10.00740#28000#Vi?t#B450L#345.597#^214#B lut Hnh s#c sa i, b sun g nm 2009#^aH.#^aT php#2010#^a285tr.^b19cm#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lu t#Hoa#Trnh by ton vn ni dung b lut hnh s, c sa i b sung c Quc hi thng qua 2009, bao gm 344 iu vi cc mc: iu khon c bn, hiu lc, ti phm, hnh pht, cc bin php t php, quyt nh hnh pht, thi hiu thi hnh n, chp hnh n, qui nh i vi ngi cha thnh nin phm ti, cc ti phm...#Lut hnh s#256637## 00575000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020012000390070056000510040018001070080005001250090011001300100 00500141011001700146020000700163020001500170039000400185005001700189020000600206 005001600212005001000228005001500238005001300253013000700266#VN10.00742#3500#Vi ?t#V460T#372.5#^214#V tp v 2#Nguyn Quc Ton (ch.b.), Nguyn Hu Hnh, m L uyn...#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a44tr.^b17x24cm#Tp v#Sch gio khoa#Hoa#Nguyn Quc Ton#Lp 2#Nguyn Hu Hnh#m Luyn#Trnh c Minh#Bi Thut#256638## 00580000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020012000390070060000510040018001110080005001290090011001340100 00500145011001700150020000700167020001500174039000400189005001700193020000600210 005001600216005001400232005001000246005001500256013000700271#VN10.00743#3700#Vi ?t#V460T#372.5#^214#V tp v 3#Nguyn Quc Ton (ch.b.), Nguyn Hu Hnh, Triu Khc L...#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a48tr.^b17x24cm#Tp v#Sch gio khoa#Hoa#Nguyn Quc Ton#Lp 3#Nguyn Hu Hnh#Triu Khc L#m Luyn#Tr nh c Minh#256639## 00583000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020012000390070061000510040018001120080005001300090011001350100 00500146011001700151020000700168020001500175039000400190005001700194020000600211 005001600217005001500233005001000248005001600258013000700274#VN10.00744#4800#Vi ?t#V460T#372.5#^214#V tp v 4#Nguyn Quc Ton (ch.b.), Nguyn Hu Hnh, Bch Ngc Dip...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a64tr.^b17x24cm#Tp v#Sch gio khoa#Hoa#Nguyn Quc Ton#Lp 4#Nguyn Hu Hnh#Bch Ngc Dip#m Luyn#N g Thanh Hng#256640## 00651000000000301000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280020012000330030075000450290014001200070079001340220004002130080005002170090 01100222010000500233011001700238005001200255005001900267005001500286005000900301 039000400310013000700314020000700321020000600328020001500334#VN10.00745#Vi?t#V46 0T#372.5#^214#V tp v 1#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng tr n c s ting m #Sop hr bru#Vi Vn iu (tng ch.b.), Nguyn Th Bo Hoa (ch.b.), Bch Ngc Dip, Rmah Vu#Q.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a31tr.^b17x24cm#Vi V n iu#Nguyn Th Bo Hoa#Bch Ngc Dip#Rmah Vu#Hoa#256641#Tp v#Lp 1#Sch gio khoa## 00660000000000301000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280020012000330030075000450290017001200070082001370220004002190080005002230090 01100228010000500239011001700244005001200261005001900273005001500292005001200307 039000400319013000700323020000700330020000600337020001500343#VN10.00746#Vi?t#V46 0T#372.5#^214#V tp v 1#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng tr n c s ting m #Fng shuv vuv 1#Vi Vn iu (tng ch.b.), Nguyn Th Bo H oa (ch.b.), Bch Ngc Dip, V Vn Sng#Q.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a29tr.^b17x24c m#Vi Vn iu#Nguyn Th Bo Hoa#Bch Ngc Dip#V Vn Sng#Hoa#256642#Tp v#L p 1#Sch gio khoa## 00627000000000289000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280020012000330030075000450070080001200220004002000080005002040090011002090100 00500220011001700225005001200242005001900254005001500273005001000288039000400298 013000700302020000700309020000600316020001500322#VN10.00747#Vi?t#V460T#372.5#^21 4#V tp v 1#Chng trnh nghin cu thc hnh gio dc song ng trn c s ti ng m #Vi Vn iu (tng ch.b.), Nguyn Th Bo Hoa (ch.b.), Bch Ngc Dip, T hch Rim#Q.2#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b17x24cm#Vi Vn iu#Nguyn Th Bo Ho a#Bch Ngc Dip#Thch Rim#Hoa#256643#Tp v#Lp 1#Sch gio khoa## 00545000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010019000440020007000630070019000700080018000890090023001070100 00500130011001400135020000900149039000400158013000700162021010500169020000900274 020000800283#VN10.00748#VN10.00749#Vi?t#T500T#294.3#^214#Thch Thng Phng#Tu t m#Thch Thng Phng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a71tr.^b19c m#Tn gio#Hoa#256644#Phn tch ngha "tu tm" v "sm hi su cn" gip tng ni, Pht t thnh cng trong con ng tu hnh#o Pht#Tu hnh## 00427000000000241000450002600110000001900050001118100070001608200100002380800050 00330010012000380020017000500030004000670070012000710080018000830090023001010100 00500124011001500129020001700144020000900161020000400170039000400174013000700178 #VN10.00750#Vi?t#CH522G#895.92214#^214#L Qu Long#Cht g cho nhau#Th#L Qu L ong#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a100tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Hoa#256645## 00800000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400010017000450020136000620070017001980080018002150090023002330100 00500256011001500261020001900276020000900295039000400304021019300308020001600501 020001000517013000700527#VV10.02443#VV10.02444#Vi?t#M452Q#320.01#^214#Nguyn Qu c Tun#Mi quan h gia kinh t v chnh tr trong qu trnh pht trin nn kinh t th trng nh hng x hi ch ngha Vit Nam hin nay#Nguyn Quc Tun# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a247tr.^b21cm#Kinh t th trng# Vit Nam#Hoa#Nu nhng vn l lun v bn cht quan h gia kinh t v chnh tr mt s nc. Thc trng, nh hng x hi ch ngha ca chnh tr v pht trin kinh t th trng Vit Nam hin nay#nh hng XHCN#Chnh tr#256646## 00703000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200100 00348080005000440010016000490020055000650070016001200080018001360090023001540100 00500177011003000182020001900212020000900231039000400240021014900244020000900393 020000700402020000900409013000700418#VV10.02445#VV10.02446#Vi?t#NH556S#895.92209 #^214#Thch Gic Ton#Nhng sng tc vn hc ca cc thin s thi L - Trn#Th ch Gic Ton#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a255tr., 16tr. nh m u^b21cm#Nghin cu vn hc#Vit Nam#Hoa#Nghin cu lch s vn hc ca cc thi n s thi L - Trn ly t tng ch o t o Pht cng gi tr thm m trong cc sng tc vn hc Vit Nam#Tc phm#Nh L#Nh Trn#256647## 00909000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440010013000490020088000620070013001500080018001630090023001810100 00500204011001500209020000800224020001100232039000400243021031900247020001500566 015005500581013000700636#VV10.02447#VV10.02448#Vi?t#V115H#390.095978#^214#Trn V n nh#Vn ho phum sc ca ngi Khmer Ty Nam b v vn xy dng i sng v n ho c s#Trn Vn nh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a235t r.^b24cm#Vn ho#Ty Nam B#Hoa#Gii thiu tng quan v vn ho phum sc ca ng i Khmer Ty Nam B c th nh: Vn ho vt th, vn ho phi vt th, ngh thut dn gian v gi tr vn ho phum sc trong qu trnh xy dng i sng vn ho tinh thn cng mt s gii php xy dng i sng vn ho c s trn nn tng v n ho phum sc ca ngi Khmer#Dn tc Kh Me#TTS ghi: Trng i hc Vn ho t hnh ph H Ch Minh#256648## 01100000000000325000450002600110000001900050001118100060001608200180002280800050 00400010016000450020044000610070075001050080018001800090023001980100005002210110 02600226020000800252020000800260039000400268005001600272021027100288020001400559 02000230057302000230059602000210061901500870064002000110072700500290073801300070 0767#VV10.02449#Vi?t#L302S#324.2597070959774#^214#Nguyn Vn Bnh#Lch s ng b huyn Bn Ct (1945 - 1975)#Nguyn Vn Bnh b.s. ; S.t.: Ban Tuyn gio huyn Bn Ct, Nguyn Vn Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a523tr., 21tr. nh^b21cm#Lch s#Bn Ct#Hoa#Nguyn Vn Bnh#Gii thiu v tr a l, c on ngi v truyn thng u tranh cch mng ng b huyn Bn Ct (tnh Bnh D ng). Nhng ng gp ca ng b v nhn dn huyn Bn Ct trong cuc khng chi n chng Php, chng quc M cu nc qua cc giai on: 1945 - 1954, 1954 - 1 975#ng b huyn#Truyn thng cch mng#Khng chin chng Php#Khng chin chn g M#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b huyn Bn Ct. Tnh Bnh Dng#Bnh Dng#Ban Tuyn gio huyn Bn Ct#256649## 00817000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070126000670220004001932210019001970080 00500216010000500221011001500226020000800241020000600249005001700255005001000272 00500210028200500220030300500150032500500180034000600100035800600100036803900040 0378013000700382021007800389#VV10.02450#VV10.02451#28000#Vi?t#H110G#170#^214#H t ging tm hn#Patricia McGerr, Tom Lusk, William J. Buchanan... ; Stephen R. C ovey tuyn chn, gii thiu ; Bin dch: Thu Trang, Minh Ti#T.9#Vt qua th t hch#^aH.#2010#^a175tr.^b21cm#o c#Ngi#McGerr, Patricia#Lusk, Tom#Buchanan, William J.#Wescott, Gail Cameron#Covey, Stephen#Covey, Stephen R.#Minh Ti#Thu Trang#Hoa#256650#Tp hp cc cu chuyn v cuc sng nhm gio dc o c, li sng mi ngi## 00675000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010012000520020021000640070012000850080018000970090 05000115010000500165011001400170020000700184039000400191021019100195020000700386 020000900393013000700402#VV10.02453#VV10.02452#38000#Vi?t#CH311M#641.8#^214#Qu nh Hng#92 mn canh b dng#Qunh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Mi nh ; Cng ty Vn ho Nhn Vn#2009#^a96tr.^b20cm#Nu n#Hoa#Gii thiu cch la chn nguyn liu v phng php ch bin 92 mn canh ngon ming, b dng sc kh o c th nh: G g hm sm hoa k, sn hm sm Ty Dng, ra hm linh chi ph c linh...#Mn n#Ch bin#256651## 00689000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470010012000520020022000640070012000860080018000980090 05000116010000500166011001400171020000700185039000400192021020400196020000700400 020000900407013000700416#VV10.02454#VV10.02455#38000#Vi?t#CH311M#641.8#^214#Qu nh Hng#92 mn xo dinh dng#Qunh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch M inh ; Cng ty Vn ho Nhn Vn#2009#^a96tr.^b20cm#Nu n#Hoa#Gii thiu cch la chn nguyn liu v phng php ch bin 92 mn xo ngon ming, b dng sc kh o c th nh: C vin xo ci ngng, rau ti xo tht xt si, phng hong gi xo tht xt si...#Mn n#Ch bin#256652## 00659000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00411810006000460820004000528080005000560010007000610020028000680070022000960080 01800118009004700136010000500183011001500188020001000203020001500213039000400228 005001500232021008500247020001200332020000600344013000700350#VV10.02456#VV10.024 57#VV10.02458#138000#Vi?t#E206S#428#^214#Hu Min#Essential reading for IELTS#Hu Min, John A Gordon#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr V it#2010#^a351tr.^b26cm#Ting Anh#Sch luyn thi#Hoa#Gordon, John A#Gm 22 bi h c luyn c c bn c bin son cho hc vin IELTS cp trung cp#K nng c#IELTS#256653## 00609000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020038000530290010000910070015001010220004001160080 01800120009005000138010000500188011001400193012003300207020001000240020000900250 020001500259005001500274039000400289013000700293020000700300#VV10.02460#VV10.024 59#25000#Vi?t#H450T#372.652#^214#H tr cc em thiu nhi ni ting Anh#Go for i t#Nhn Vn group#Q.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn Vn#2010#^a30tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh#Ting Anh#Tiu hc# Sch thiu nhi#Nhn Vn group#Hoa#256654#Tr em## 00609000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020038000530290010000910070015001010220004001160080 01800120009005000138010000500188011001400193012003300207020001000240020000900250 020001500259005001500274039000400289013000700293020000700300#VV10.02461#VV10.024 62#25000#Vi?t#H450T#372.652#^214#H tr cc em thiu nhi ni ting Anh#Go for i t#Nhn Vn group#Q.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn Vn#2010#^a29tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh#Ting Anh#Tiu hc# Sch thiu nhi#Nhn Vn group#Hoa#256655#Tr em## 00609000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020038000530290010000910070015001010220004001160080 01800120009005000138010000500188011001400193012003300207020001000240020000900250 020001500259005001500274039000400289013000700293020000700300#VV10.02464#VV10.024 63#25000#Vi?t#H450T#372.652#^214#H tr cc em thiu nhi ni ting Anh#Go for i t#Nhn Vn group#Q.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn Vn#2010#^a30tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh#Ting Anh#Tiu hc# Sch thiu nhi#Nhn Vn group#Hoa#256656#Tr em## 00609000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020038000530290010000910070015001010220004001160080 01800120009005000138010000500188011001400193012003300207020001000240020000900250 020001500259005001500274039000400289013000700293020000700300#VV10.02465#VV10.024 66#Vi?t#H450T#372.652#^214#25000#H tr cc em thiu nhi ni ting Anh#Go for i t#Nhn Vn group#Q.4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn Vn#2010#^a32tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh#Ting Anh#Tiu hc# Sch thiu nhi#Nhn Vn group#Hoa#256657#Tr em## 00609000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020038000530290010000910070015001010220004001160080 01800120009005000138010000500188011001400193012003300207020001000240020000900250 020001500259005001500274039000400289013000700293020000700300#VV10.02468#VV10.024 67#Vi?t#H450T#372.652#^214#25000#H tr cc em thiu nhi ni ting Anh#Go for i t#Nhn Vn group#Q.5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn Vn#2010#^a32tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh#Ting Anh#Tiu hc# Sch thiu nhi#Nhn Vn group#Hoa#256658#Tr em## 00609000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020038000530290010000910070015001010220004001160080 01800120009005000138010000500188011001400193012003300207020001000240020000900250 020001500259005001500274039000400289013000700293020000700300#VV10.02469#VV10.024 70#Vi?t#H450T#372.652#^214#25000#H tr cc em thiu nhi ni ting Anh#Go for i t#Nhn Vn group#Q.6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Vn ho Nhn Vn#2010#^a32tr.^b27cm#T sch Bit ni. Bt thng minh#Ting Anh#Tiu hc# Sch thiu nhi#Nhn Vn group#Hoa#256659#Tr em## 00728000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200040 00348080005000380020017000430070049000600080018001090090023001270100005001500110 01400155020000900169039000400178005001200182020001500194005001500209005001700224 005001000241005001100251015004700262013000700309021011000316#VV10.02471#VV10.024 72#Vi?t#CH301S#230#^214#Chia s tin mng#Ng S nh, Nguyn c t, inh Trng Chnh...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a60tr.^b21cm#Tn gio#H oa#Ng S nh#o Thin cha#Nguyn c t#inh Trng Chnh#Trn Bnh#Quang Mi nh#TTS ghi: Huynh on Gio dn a Minh Vit Nam#256660#Gii thiu nhng bi vi t v ngy l Ch nht ma chay, l Truyn tin... v li ging kinh ca o Thi n Cha## 00466000000000253000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020031000400030004000710070021000750080018000960090023001140100 00500137011001400142020001100156020001400167039000400181005001000185005001000195 013000700205#VV10.02473#8000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu theo ch im: Bn t hn#Ti#Ngc Thu, Minh Nht#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a19t r.^b21cm#Tp t mu#Sch mu gio#Hoa#Ngc Thu#Minh Nht#256661## 00481000000000253000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020031000400030019000710070021000900080018001110090023001290100 00500152011001400157020001100171020001400182039000400196005001000200005001000210 013000700220#VV10.02474#8000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu theo ch im: ng vt#m thanh bui sng#Ngc Thu, Minh Nht#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a19tr.^b21cm#Tp t mu#Sch mu gio#Hoa#Ngc Thu#Minh Nht#256662# # 00492000000000253000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020041000400030020000810070021001010080018001220090023001400100 00500163011001400168020001100182020001400193039000400207005001000211005001000221 013000700231#VV10.02475#8000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu theo ch im: An to n giao thng#Th Bng v th Nu#Ngc Thu, Minh Nht#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a19tr.^b21cm#Tp t mu#Sch mu gio#Hoa#Ngc Thu#Minh N ht#256663## 00466000000000253000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020031000400030004000710070021000750080018000960090023001140100 00500137011001400142020001100156020001400167039000400181005001000185005001000195 013000700205#VV10.02476#8000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu theo ch im: Gia nh#Tt#Ngc Thu, Minh Nht#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a19t r.^b21cm#Tp t mu#Sch mu gio#Hoa#Ngc Thu#Minh Nht#256664## 00489000000000253000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020034000400030024000740070021000980080018001190090023001370100 00500160011001400165020001100179020001400190039000400204005001000208005001000218 013000700228#VV10.02477#8000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu theo ch im: Ngh nghip#Hnh trnh ca ngy mi#Ngc Thu, Minh Nht#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a19tr.^b21cm#Tp t mu#Sch mu gio#Hoa#Ngc Thu#Minh Nht #256665## 00448000000000241000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020029000400070021000690080018000900090023001080100005001310110 01400136020001100150020001400161039000400175005001000179005001000189013000700199 #VV10.02478#8000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu theo ch im: th#Ngc Thu, Minh Nht#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a19tr.^b21cm#Tp t m u#Sch mu gio#Hoa#Ngc Thu#Minh Nht#256666## 00477000000000253000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020042000400030004000820070021000860080018001070090023001250100 00500148011001400153020001100167020001400178039000400192005001000196005001000206 013000700216#VV10.02479#8000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu theo ch im: Mi t rng t nhin#Ma#Ngc Thu, Minh Nht#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh #2010#^a19tr.^b21cm#Tp t mu#Sch mu gio#Hoa#Ngc Thu#Minh Nht#256667## 00490000000000253000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020037000400030022000770070021000990080018001200090023001380100 00500161011001400166020001100180020001400191039000400205005001000209005001000219 013000700229#VV10.02480#8000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu theo ch im: Trn g mm non#Ngy u tin n lp#Ngc Thu, Minh Nht#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp . H Ch Minh#2010#^a19tr.^b21cm#Tp t mu#Sch mu gio#Hoa#Ngc Thu#Minh Nh t#256668## 00480000000000253000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020038000400030011000780070021000890080018001100090023001280100 00500151011001400156020001100170020001400181039000400195005001000199005001000209 013000700219#VV10.02481#8000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu theo ch im: Tt v ma xun#Xun v#Ngc Thu, Minh Nht#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch M inh#2010#^a19tr.^b21cm#Tp t mu#Sch mu gio#Hoa#Ngc Thu#Minh Nht#256669## 00477000000000253000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020029000400030017000690070021000860080018001070090023001250100 00500148011001400153020001100167020001400178039000400192005001000196005001000206 013000700216#VV10.02482#8000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu theo ch im: v t#ng h chm ch#Ngc Thu, Minh Nht#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh #2010#^a19tr.^b21cm#Tp t mu#Sch mu gio#Hoa#Ngc Thu#Minh Nht#256670## 00477000000000253000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020031000400030015000710070021000860080018001070090023001250100 00500148011001400153020001100167020001400178039000400192005001000196005001000206 013000700216#VV10.02483#8000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu theo ch im: Thc vt#Cy trong vn#Ngc Thu, Minh Nht#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh #2010#^a19tr.^b21cm#Tp t mu#Sch mu gio#Hoa#Ngc Thu#Minh Nht#256671## 00793000000000265000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00440820009000498080005000580020065000630080005001280090012001330100005001450110 01500150039000400165015011000169013000700279021018300286020001800469020001800487 020000800505020001400513#VV10.02484#VV10.02485#VV10.02487#VV10.02486#Vi?t#657.02 85#^214#Hng dn s dng chng trnh k ton hnh chnh s nghip IMAS#^aH.#^a Ti chnh#2010#^a163tr.^b25cm#Hoa#TTS ghi: B Ti chnh. Cc Tin hc v Thng k Ti chnh. Trung tm Chuyn giao Cng ngh v H tr K thut#256672#Hng dn s dng chng trnh phn mm IMAS trong k ton hnh chnh s nghip: ci t, bt u lm vic, s dng cc chc nng v phm tt, h thng, m hiu, k ton , tin ch...#K ton ti chnh#Phn mm my tnh#Tin hc#Phn mm IMAS## 00754000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810007000560820008000638080005000710020111000760080005001870090 01200192010000500204011001500209020001700224039000400241015002300245013000700268 021018700275020000500462020000900467#VV10.02488#VV10.02491#VV10.02490#VV10.02489 #70000#Vi?t#QU600#343.597#^214#Quy nh v in, pht hnh s dng, qun l ho n, chng t v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc thu#^aH.#^aTi chnh #2010#^a295tr.^b24cm#Vn bn php qui#Hoa#TTS ghi: B Ti chnh#256673#Tp hp cc vn bn php qui ca B Ti chnh v qun l in, pht hnh, s dng, qun l v gii p cc vng mc v ho n chng t. Hng dn qui nh x l vi phm php lut v thu#Thu#Vit Nam## 00894000000000265000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00440820011000498080005000600020086000650080005001510090012001560100005001680110 02900173020000900202020001000211020000800221039000400229015009000233013000700323 021028800330020001000618#VL10.00249#VL10.00248#VL10.00250#VL10.00251#Vi?t#336.45 9787#^214#Bo co k hoch ti chnh v chi tiu trung hn tnh Vnh Long giai on 2009 - 2011#^aH.#^aTi chnh#2010#^a201tr., 5tr. nh mu^b30cm#K hoch#Vnh Long#Bo co#Hoa#TTS ghi: B Ti chnh. D n Ci cch Qun l Ti chnh cng. - Ti liu lu hnh ni b#256674#Tng quan v k hoch ti chnh v chi tiu t rung hn tnh Vnh Long c th gm: k hoch, d bo kinh t, ti kho, chnh s ch v d bo thu, chi, ti tr thm ht, qun l n, ri ro ti kho ca ngnh g io dc v o to, y t, nng nghip, giao thng vn ti tnh giai on 2009-20 11#Ti chnh## 00900000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810006000490820011000558080005000660020087000710080005001580090012001630100 00500175011002900180020000900209020001100218020000800229039000400237015009000241 013000700331021027400338020001000612#VL10.00252#VL10.00253#VL10.00255#VL10.00254 #Vi?t#B108C#336.459774#^214#Bo co k hoch ti chnh v chi tiu trung hn tn h Bnh Dng giai on 2009 - 2011#^aH.#^aTi chnh#2010#^a259tr., 5tr. nh mu^ b30cm#K hoch#Bnh Dng#Bo co#Hoa#TTS ghi: B Ti chnh. D n Ci cch Qu n l Ti chnh cng. - Ti liu lu hnh ni b#256675#Tng quan v bo co k h och ti chnh v chi tiu trung hn tnh Bnh Dng c th gm: mc tiu chnh sch ti chnh, d bo thu, chi, chi tiu theo chc nng kinh t, thm ht v ng un ti tr ca ngnh gio dc, y t, nng nghp, giao thng vn ti giai on 2 009-2011#Ti chnh## 00979000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810006000490820009000558080005000640020071000690080005001400090012001450100 00500157011002900162020000900191020000900200020000800209039000400217015009000221 013000700311021037300318020001000691#VL10.00256#VL10.00257#VL10.00259#VL10.00258 #Vi?t#B108C#336.4597#^214#Bo co k hoch ti chnh v chi tiu trung hn giai on 2009 - 2011#^aH.#^aTi chnh#2010#^a313tr., 5tr. nh mu^b30cm#K hoch#Vi t Nam#Bo co#Hoa#TTS ghi: B Ti chnh. D n Ci cch Qun l Ti chnh cng. - Ti liu lu hnh ni b#256676#Tng quan v k hoch ti chnh trung hn gia i on 2009-2011: d bo kinh t ti chnh, chnh sch thu, chnh sch u tin, d bo chi, ti tr thm ht, qun l n, nhng chnh sch, gii php huy ng n gun lc cho pht trin trong k hoch ti chnh trung hn giai on 2009-2011 v k hoch chi tiu trung hn ca ngnh gio dc, y t, nng nghip, giao thng vn ti#Ti chnh## 00612000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200100 00298080005000390010009000440020031000530070054000840080005001380090011001430100 00500154011001500159020000700174020000900181039000400190006001500194021007300209 020000700282005001700289013000700306020000900313#NV10.00169#80000#Vi?t#H435T#64 1.59597#^214#Vn Chu#How to cook Vietnamese cuisine#Vn Chu ; on Thanh Mai d ch ; Hannah Forsythe h..#^aH.#^aTh gii#2010#^a149tr.^b20cm#Nu n#Vit Nam#H oa#on Thanh Mai#Hng dn thc hnh ch bin cc mn n m thc 3 min: Bc, T rung, Nam.#Mn n#Forsythe, Hannah#256677#Ch bin## 00512000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510070027000790220004001060080005001100090 01800115010000500133011001400138020000500152020000800157020000600165020001400171 005001300185005001300198013000700211039000400218#VV10.02492#VV10.02493#20000#Vi ?t#B103T#372.7#^214#Bi tp ton nng cao lp 2#ng Th Tr, Phm Th Yn#T.2#^ aH.#^ai hc S phm#2010#^a64tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 2#Sch c thm#ng T h Tr#Phm Th Yn#256678#Hoa## 00512000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510070027000790220004001060080005001100090 01800115010000500133011001400138020000500152020000800157020000600165020001400171 005001300185005001300198039000400211013000700215#VV10.02494#VV10.02495#20000#Vi ?t#B103T#372.7#^214#Bi tp ton nng cao lp 5#ng Th Tr, Phm Th Yn#T.2#^ aH.#^ai hc S phm#2010#^a76tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 5#Sch c thm#ng T h Tr#Phm Th Yn#Hoa#256679## 00511000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490070010000670220004000770040013000810080 00500094009001800099010000500117011001500122020000800137020000600145020001100151 020001200162020001400174039000400188013000700192005001000199#VV10.02497#VV10.024 96#20000#Vi?t#H419T#807#^214#Hc tt ng vn 7#Hong Vn#T.2#In ln th 4#^aH.# ^ai hc S phm#2010#^a127tr.^b24cm#Ng vn#Lp 7#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#Hoa#256680#Hong Vn## 00628000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020031000490030069000800070044001490080005001930090 01800198010000500216011001500221020001000236039000500246020001400251005002200265 004001800287020000600305005002000311013000700331#VV10.02498#VV10.02499#Vi?t#T306 A#428#^214#26000#Ting Anh c bn v nng cao 8#T vng, ng php, bi tp t l un, bi tp trc nghim, kim tra#Nguyn Th Thanh Hng, Hong N Thu Tran g#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a166tr.^b24cm#Ting Anh#T.ha#Sch c thm#Nguyn Th Minh Hng#Ti bn ln th 4#Lp 8#Hong N Thu Trang#256681## 00496000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020032000490070023000810080005001040090018001090100 00500127011001500132020001000147039000500157020001400162005002200176004001800198 020000700216013000700223#VV10.02500#VV10.02501#Vi?t#T306A#428#^214#34000#Ting Anh c bn v nng cao 10#Nguyn Th Thanh Hng#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a2 31tr.^b24cm#Ting Anh#T.Ha#Sch c thm#Nguyn Th Minh Hng#Ti bn ln th 1 #Lp 10#256682## 00565000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020040000540070035000940080005001290090018001340100 00500152011001500157020001000172039000500182020001400187005001600201004001800217 020000700235020000800242005001800250013000700268#VV10.02502#VV10.02503#Vi?t#B103 T#428.0076#^214#26000#Bi tp b tr v nng cao ting Anh 10#V Th Thu Anh, Tn N Phng Chi#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a175tr.^b24cm#Ting Anh#T.Ha#Sch c thm#V Th Thu Anh#Ti bn ln th 1#Lp 10#Bi tp#Tn N Phng Chi#256 683## 00528000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020044000540070008000980080005001060090018001110100 00500129011001500134020001000149039000500159020001400164005000800178004001800186 020000700204013000700211020000800218020001200226#VV10.02505#VV10.02504#Vi?t#C125 H#428.0076#^214#20000#Cu hi v bi tp trc nghim ting Anh 10#Vnh B#^aH.# ^ai hc S phm#2010#^a127tr.^b24cm#Ting Anh#T.Ha#Sch c thm#Vnh B#Ti b n ln th 1#Lp 10#256684#Bi tp#Trc nghim## 00549000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020049000540070016001030080005001190090018001240100 00500142011001500147020001000162039000500172020001400177005001600191004001800207 020000700225013000700232020001200239020000800251#VV10.02506#VV10.02507#Vi?t#454 T#428.0076#^214#26000#n tp v kim tra bng trc nghim ting Anh 10#V Th T hu Anh#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a175tr.^b24cm#Ting Anh#T.Ha#Sch c thm# V Th Thu Anh#Ti bn ln th 1#Lp 10#256685#Trc nghim#Bi tp## 00472000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020024000490070016000730080005000890090018000940100 00500112011001500117020000700132039000500139020001400144005001600158004001800174 020000700192013000700199#VV10.02508#VV10.02509#Vi?t#T406N#512#^214#34000#Ton n ng cao i s 10#Nguyn Vnh Cn#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a230tr.^b24cm#i s#T.Ha#Sch c thm#Nguyn Vnh Cn#Ti bn ln th 1#Lp 10#256686## 00476000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420020026000490070016000750080005000910090018000960100 00500114011001500119020000900134039000500143020001400148005001600162004001800178 020000700196013000700203#VV10.02510#VV10.02511#Vi?t#T406N#516#^214#28000#Ton n ng cao hnh hc 10#Nguyn Vnh Cn#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a190tr.^b24cm#H nh hc#T.Ha#Sch c thm#Nguyn Vnh Cn#Ti bn ln th 1#Lp 10#256687## 00597000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490030047000670070029001140220004001430040 03900147008000500186009001800191010000500209011001500214020000500229020000700234 020001400241005001200255005001600267039000500283013000700288#VV10.02513#VV10.025 12#32000#Vi?t#B452D#510#^214#Bi dng ton 10#Sch c bin son theo chng trnh ci cch# c Thi, Th Hng Anh#T.1#Ti bn ln th 2, c sa cha b sung#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a215tr.^b24cm#Ton#Lp 10#Sch c thm# c Thi# Th Hng Anh#T.Ha#256688## 00597000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020018000490030047000670070029001140220004001430040 03900147008000500186009001800191010000500209011001500214020000500229020000700234 020001400241005001200255005001600267039000500283013000700288#VV10.02514#VV10.025 15#33000#Vi?t#B452D#510#^214#Bi dng ton 10#Sch c bin son theo chng trnh ci cch# c Thi, Th Hng Anh#T.2#Ti bn ln th 2, c sa cha b sung#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a223tr.^b24cm#Ton#Lp 10#Sch c thm# c Thi# Th Hng Anh#T.Ha#256689## 00554000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200090 00348080005000430140007000480020043000550030025000980070015001230080005001380090 01800143010000500161011001500166020000900181039000500190020001400195005001500209 004001800224020000700242020000800249013000700257#VV10.02516#VV10.02517#Vi?t#PH56 1P#516.0076#^214#27000#Phng php gii cc dng ton hnh hc 11#Bi tp cn b n, m rng#Nguyn Vn Nho#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a174tr.^b24cm#Hnh hc#T .Ha#Sch c thm#Nguyn Vn Nho#Ti bn ln th 2#Lp 11#Bi tp#256690## 00560000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020039000530030072000920070011001640080005001750090 01800180010000500198011001500203020000500218039000500223020001400228005001100242 020000700253013000700260020001500267#VV10.02518#VV10.02519#Vi?t#T123S#510.076#^2 14#45000#Tp sch ton lp 12 luyn thi i hc#Gii thiu cc bi ging trn k nh HTV4 i Truyn hnh TP. H Ch Minh#Nguyn Cam#^aH.#^ai hc S phm#2010# ^a278tr.^b24cm#Ton#T.ha#Sch c thm#Nguyn Cam#Lp 12#256691#Sch luyn thi## 00464000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020023000530070013000760080005000890090018000940100 00500112011001500117020000800132039000500140020001400145005001300159020000700172 013000700179020001200186#VV10.02520#VV10.02521#Vi?t#250K#546.076#^214#24000# kim tra ho hc 12#Hunh Vn t#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a158tr.^b24cm#Ho hc#T.ha#Sch c thm#Hunh Vn t#Lp 12#256692# kim tra## 00688000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200100 00348080005000440140007000490020064000560030065001200070027001850080005002120090 01800217010000500235011001500240020002000255039000500275020001400280005001100294 004001800305020000700323005001500330013000700345020000700352020001500359#VV10.02 522#VV10.02523#Vi?t#PH561P#516.23076#^214#39000#Phng php gii nhng vn c h yu trong hnh hc khng gian#Dng cho hc sinh 11, 12 luyn thi i hc v b i dng nng cao#Trn B H, Nguyn Vn Nho#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a252tr .^b24cm#Hnh hc khng gian#T.ha#Sch c thm#Trn B H#Ti bn ln th 1#Lp 11#Nguyn Vn Nho#256693#Lp 12#Sch luyn thi## 00615000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020057000530030061001100070012001710080005001830090 01800188010000500206011001500211020000700226039000500233020001400238005001200252 020000700264013000700271020001200278020000800290020001500298#VV10.02524#VV10.025 25#Vi?t#H561D#530.076#^214#48000#Hng dn gii nhanh cc dng bi tp trc ngh im vt l#Bin son theo ni dung v nh hng ra thi ca B GD&T#L Vn T hi#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a303tr.^b24cm#Vt l#T.Ha#Sch c thm#L Vn Thi#Lp 12#256694#Trc nghim#Bi tp#Sch luyn thi## 00594000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020082000530030057001350070013001920080005002050090 01800210010000500228011001500233020001000248039000500258020001500263005001300278 020001100291013000700302020000700309#VV10.02526#VV10.02527#Vi?t#H561D#546.076#^2 14#49000#Hng dn gii cc dng bi tp t cc thi quc gia ca B Gio dc v o to#Dnh cho th sinh lp 12 n tp v thi i hc, Cao ng#L Thanh H i#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a310tr.^b24cm#Ho v c#T.ha#Sch luyn thi#L Th anh Hi#Ho hu c#256695# thi## 00750000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020067000530030053001200070017001730080005001900090 01800195010000500213011001500218020001400233039000500247020001400252005001200266 020000900278015010600287013000700393020001400400020000700414020001500421#VV10.02 528#VV10.02529#Vi?t#C101D#576.076#^214#60000#Cc dng bi tp t cc thi qu c gia ca B Gio dc v o to#Dnh cho th sinh lp 12 n tp v thi i, Cao ng#Mai Th Thu Nga#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a382tr.^b24cm#Di truyn hc# T.Ha#Sch c thm#L Vn Thi#Tin ho#Tn sch ngoi ba ghi: Hng dn gii c c dng bi tp t cc thi quc gia ca B Gio dc v o to#256696#Sinh th i hc# thi#Sch luyn thi## 00615000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020057000530030061001100070012001710080005001830090 01800188010000500206011001500211020000700226039000500233020001400238005001200252 020000700264013000700271020000800278020001200286020001500298#VV10.02530#VV10.025 31#Vi?t#H561D#530.076#^214#43000#Hng dn gii nhanh cc dng bi tp trc ngh im vt l#Bin son theo ni dung v nh hng ra thi ca B GD&T#L Vn T hi#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a270tr.^b24cm#Vt l#T.ha#Sch c thm#L Vn Thi#Lp 12#256697#Bi tp#Trc nghim#Sch luyn thi## 00725000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020082000520030057001340070054001910080005002450090 01800250010000500268011001500273020000500288039000500293005001400298020000700312 00500160031900500130033500500080034801300070035602000150036302000140037802000070 0392#VV10.02532#VV10.02533#Vi?t#H561D#510.76#^214#51000#Hng dn gii cc dng bi tp t cc thi quc gia ca B Gio dc v o to#Dnh cho th sinh lp 12 n tp v thi i hc, Cao ng#Trn Vn Ton, Hong Cng Vng, V Hu Phc , Vn Nho#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a326tr.^b24cm#Ton#T.ha#Trn Vn Ton#Lp 12#Hong Cng Vng#V Hu Phc#Vn Nho#256698#Sch luyn thi#Sch c thm# thi## 00687000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020064000520030020001160070056001360080005001920090 01800197010000500215011001500220020000500235039000500240020001400245005001100259 02000200027000500160029000500140030600500120032001300070033202000070033902000150 0346#VV10.02535#VV10.02534#Vi?t#B450#510.76#^214#35000#B thi tt nghip TH PT tuyn sinh i hc, cao ng mn ton#Phng php t lun#V Th Hu, Nguyn Vnh Cn, Dng c Kim, Duy ng#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a214tr.^b24cm# Ton#T.ha#Sch c thm#V Th Hu#Ph thng trung hc#Nguyn Vnh Cn#Dng c Kim# Duy ng#256699# thi#Sch luyn thi## 00591000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020040000530030061000930070015001540080005001690090 01800174010000500192011001500197020000700212039000500219020001400224005001500238 020000700253013000700260020001900267020001500286#VV10.02537#VV10.02536#Vi?t#B450 #530.076#^214#53000#B thi trc nghim khch quan vt l#Bin son theo ni dung v nh hng ra thi ca B GD&T#Phm c Cng#^aH.#^ai hc S phm #2010#^a334tr.^b24cm#Vt l#T.ha#Sch c thm#Phm c Cng#Lp 12#256700# t hi trc nghim#Sch luyn thi## 00602000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200070 00348080005000410140007000460020062000530070055001150080005001700090018001750100 00500193011001500198020002000213039000500233020001400238005001300252020002000265 005001400285005001800299013000700317#VV10.02538#VV10.02539#Vi?t#CH527#516.23#^2 14#40000#Chuyn ng dng to trong gii ton hnh hc khng gian#V Thanh Vn (ch,b.), L Hin Dng, Nguyn Ngc Quang#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a246 tr.^b24cm#Hnh hc khng gian#T.ha#Sch c thm#V Thanh Vn#Ph thng trung h c#L Hin Dng#Nguyn Ngc Giang#256701## 00603000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200070 00348080005000410140007000460020079000530070052001320080005001840090018001890100 00500207011001500212020001100227039000500238005001300243020002000256005001200276 005001600288013000700304020001400311#VV10.02540#VV10.02541#Vi?t#CH527#516.24#^2 14#32000#Chuyn ng dng gc lng gic v cng thc lng gic trong gii t on THPT#V Thanh Vn (ch,b.), L Ngc Sn, Nguyn Ngc Thu#^aH.#^ai hc S p hm#2010#^a214tr.^b24cm#Lng gic#T.ha#V Thanh Vn#Ph thng trung hc#L Ngc Sn#Nguyn Ngc Tu#256702#Sch c thm## 00689000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020039000540030064000930070055001570080005002120090 01800217010000500235011001500240039000500255020001400260005001500274020000700289 005001100296005001000307005001600317020002000333013000700353020001500360#VV10.02 542#VV10.02543#Vi?t#T527C#512.0076#^214#43000#Tuyn chn cc chuyn i s c bn#Luyn thi i hc v Cao ng. Dng cho hc sinh lp 10, 11, 12#Trn Xun Tip, Phm Hong, Phm Ton, Phan Hong Ngn#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a278tr .^b24cm#T.ha#Sch c thm#Trn Xun Tip#i s#Phm Hong#Phm Ton#Phan Hong Ngn#Ph thng trung hc#256703#Sch luyn thi## 00662000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020032000530030045000850070055001300080005001850090 01800190010000500208011001500213020000700228039000500235020001400240005001500254 020002000269005001100289005001000300005001600310013000700326020001500333#VV10.02 545#VV10.02544#Vi?t#T527C#515.076#^214#35000#Tuyn chn cc chuyn hm s#Lu yn thi THPT. Luyn thi i hc & Cao ng#Trn Xun Tip, Phm Hong, Phm Ton , Phan Hong Ngn#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a230tr.^b24cm#Hm s#T.ha#Sch c thm#Trn Xun Tip#Ph thng trung hc#Phm Hong#Phm Ton#Phan Hong Ngn#2 56704#Sch luyn thi## 00621000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200080 00348080005000420140007000470020062000540030061001160070012001770080005001890090 01800194010000500212011001500217020000700232039000500239020001400244005001200258 020000700270013000700277020000800284020001200292020001500304#VV10.02546#VV10.025 47#Vi?t#PH121T#530.076#^214#49000#Phn tch v gii nhanh bi tp trc nghim k hch quan vt l#Bin son theo ni dung v dnh hng ra thi ca B GD&T#L Vn Thi#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a311tr.^b24cm#Vt l#T.ha#Sch c thm#L Vn Thi#Lp 12#256705#Bi tp#Trc nghim#Sch luyn thi## 00627000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470010017000540020036000710030082001070070017001890080 00500206009001800211010000500229011001500234020000700249039000500256020000900261 020001400270020000700284013000700291020001200298020001500310#VV10.02548#VV10.025 49#Vi?t#H561D#330.9597#^214#36000#Nguyn Hong Anh#Hng dn n thi theo ch a l#Dng cho hc tp a l lp 12, n thi tt nghip THPT, n thi i hc - Cao ng#Nguyn Hong Anh#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a228tr.^b24cm#a l#T.h a#Vit Nam#Sch c thm#Lp 12#256706#a kinh t#Sch luyn thi## 00676000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400140007000450020093000520030026001450070040001710080005002110090 01800216010000500234011001500239020000500254039000500259020001400264005001400278 020002000292013000700312005001300319020000800332020000700340020001500347#VV10.02 551#VV10.02550#Vi?t#L527T#510.76#^214#45000#Luyn thi cp tc cc dng bi tp t cc thi quc gia ton hc ca B gio dc - o to#Tt nghip, tuyn sinh ...#S.t., b.s.: Trn Vn Ton, V Hu Phc#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a284tr. ^b24cm#Ton#T.ha#Sch c thm#Trn Vn Ton#Ph thng trung hc#256707#V Hu P hc#Bi tp# thi#Sch luyn thi## 00598000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200080 00348080005000420140007000470020051000540030052001050070013001570080005001700090 01800175010000500193011001500198039000500213020001400218005001300232013000700245 020001100252020001000263020001500273020002000288#VV10.02552#VV10.02553#Vi?t#PH56 1P#546.076#^214#35000#Phng php n tp nhanh luyn thi cp tc ho hc#Tt ng hip trung hc ph thng - i hc - cao ng#V Tng Huy#^aH.#^ai hc S ph m#2010#^a222tr.^b24cm#T.ha#Sch c thm#V Tng Huy#256708#Ho hu c#Ho v c #Sch luyn thi#Ph thng trung hc## 00814000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200040 00348080005000380140007000430020029000500070062000790080005001410090018001460100 00500164011001500169021016900184039000500353004004200358020000700400020002000407 005001200427005001100439005001300450013000700463020001500470005001500485#VV10.02 554#VV10.02555#Vi?t#PH561P#515#^214#58000#Phng php gii ton hm s#L Hng c (ch.b.), o Thin Khi, L Hu Tr, L Ngc Bch#^aH.#^ai hc S phm#201 0#^a380tr.^b24cm#Cung cp cho cc thy, c gio b bi ging cht lng v cho c c em hc sinh THPT mt ti liu hc tp, tra cu thng dng v c hiu qu khi gii cc bi ton hm s.#T.ha#Ti bn ln th 3, c sa cha v b sung#Hm s# Ph thng trung hc#L Hng c#L Hu Tr#L Bch Ngc#256709#Sch gio vin# o Thin Khi## 00972000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420010012000490020048000610030120001090070028002290080 00500257009001800262010000500280011001500285021023000300020000700530039000500537 00400290054202000100057101300070058100500150058802000090060302000190061202000150 0631#VV10.02556#VV10.02557#Vi?t#S103L#510#^214#58000#Trn Phng#Sai lm thng gp & cc sng to khi gii ton#Sai lm trong i s, gii tch, hnh hc. K thut chn im ri bt dng thc Csi (AM -GM), Bunhiacpski, Becnuli...#Trn P hng, Nguyn c Tn#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a366tr.^b24cm#Tng kt cc d ng sai lm d mc phi khi lm ton ph thng nh sai lm trong chng minh bt ng thc, trong gii phng trnh, bt phng trnh v cc h, khi tnh gii hn hm s, kho st hm s, khi cc bi ton hnh hc...#i s#T.ha#Ti bn c ch nh l, b sung#Gii tch#256710#Nguyn c Tn#Hnh hc#Ti liu tham kho#Sch gio vin## 00936000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810008000560820004000648080005000680010015000730020020000880070 03000108022000400138221004200142004001300184008000500197009001800202010000500220 01100150022501500470024000500140028701300070030102102330030802000090054102000200 0550020001100570039000500581#VV10.02558#VV10.02560#VV10.02561#VV10.02559#26000# Vi?t#GI-108T#730#^214#Phm Th Chnh#Gio trnh m thut#Phm Th Chnh, Trn Ti u Lm#T.1#Nhng vn chung v ngh thut to hnh#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a191tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#Trn Tiu Lm#256711#Mt s vn chung v ngh thut to hnh, ngun gc v vai tr ca n trong i sng x hi. Lch s m thut Vit Nam. Khi nim v cc th loi hi ho, ho. Lut xa gn. Cch pha mu, phi mu trong tranh, trang tr tranh...#M thut#Ngh thut to hnh#Gio trnh#Thu## 00853000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810008000560820006000648080005000700010017000750020020000920070 01700112022000400129221002200133004001300155008000500168009001800173010000500191 01100140019601500510021001300070026102101630026802000090043102000220044002000110 0462039000500473020000400478020000900482#VV10.02562#VV10.02563#VV10.02564#VV10.0 2565#11000#Vi?t#GI-108T#745.5#^214#Nguyn Quc Ton#Gio trnh m thut#Nguyn Quc Ton#T.2#Tp nn v ct x dn#In ln th 2#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a7 5tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa Hu#256712#Cung cp m t s kin thc c bn v k nng thc hnh v iu khc nn, ct, x dn. Gii t hiu cc yu cu v phng php nn, ct, x dn giy trng mu gio#M thut #Phng php ging dy#Gio trnh#Thu#Nn#Th cng## 00835000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200070 00358080005000420140007000470010015000540020023000690070015000920080005001070090 01800112010000500130011001500135021031200150039000500462020001100467004001300478 020001200491015004700503013000700550#VV10.02566#VV10.02567#Vi?t#GI-108T#618.92#^ 214#19000#L Th Mai Hoa#Gio trnh bnh tr em#L Th Mai Hoa#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a158tr.^b24cm#Cung cp nhng kin thc c bn v mt s bnh thng gp tr em la tui nh tr v mu gio nh cc bnh chuyn khoa, bnh truyn nhim, cng nh mt s tai nn, cp cu thng gp tr. Gii thiu v thuc, cch s dng thuc v hng dn thc hnh pha dung dch Oresol, nu cho mui v cp cu ngng th#Thu#Gio trnh#In ln th 2#Bnh tr em#TTS ghi: i hc Hu . Trung tm o to t xa#256713## 01006000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810006000490820006000558080005000610140008000660010014000740020050000880030 06300138007006300201008000500264009001800269010000500287011001500292021027500307 03900050058201900050058700600210059202000090061302000080062202000110063000600200 0641013000700661#VV10.02569#VV10.02568#VV10.02570#VV10.02571#Vi?t#C455T#371.2#^2 14#170000#Fidler, Brian#Cng tc i mi qun l v pht trin trng hc#Vi n hiu phng php ci tin nng cao cht lng gio dc#Brian Fidler ; Dch: N guyn Hu Thanh Sn, Nguyn o Qu Chu#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a361tr.^b2 4cm#Cung cp nhng kin thc l thuyt v thc tin v cng tc i mi qun l v nng cao cht lng gio dc hiu qu. a ra m hnh lp k hoch chin lc cho nh trng v ra qu trnh qun l trng hc mang tnh chin lc lu d i v thc t pht trin nh trng#Thu#Dch#Nguyn Hu Thanh Sn#Gio dc#Q un l#Trng hc#Nguyn o Qu Chu#256714## 01033000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810007000490820009000568080005000650140007000700020048000770030031001250070 06300156008000500219009001800224010000500242011001500247021025500262039000500517 02000100052200500170053202000210054900500150057000500170058500500120060201500470 0614013000700661005001500668#VV10.02572#VV10.02574#VV10.02575#VV10.02573#Vi?t#NH 556B#335.4346#^214#30000#Nhng bi ging v mn hc t tng H Ch Minh#Sch d ng cho h o to t xa#Nguyn Khnh Bt (ch.b.) ; Nguyn B Linh, Mnh Quang T hng...#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a231tr.^b24cm#Gii thiu ngun gc v qu t rnh hnh thnh t tng H Ch Minh. Ni dung c bn t tng H Ch Minh v c lp t ch, t lc t cng, v dn tc v cch mng gii phng dn tc, v ch ngha x hi v con ng i ln ch ngha x hi Vit Nam...#Thu#Bi ging #Nguyn Khnh Bt#T tng H Ch Minh#Nguyn B Linh#Mnh Quang Thng#Hong Tra ng#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa#256715#Bi nh Phong## 00847000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810007000490820007000568080005000630140007000680010013000750020022000880030 03100110007003200141008000500173009001800178010000500196011001500201021021000216 039000500426020001000431005001800441020002000459015004700479013000700526#VV10.02 576#VV10.02577#VV10.02578#VV10.02579#Vi?t#TR308H#335.43#^214#29000#Mai Vn Bnh #Trit hc Mc - Lnin#Sch dng cho h o to t xa#Mai Vn Bnh, Nguyn ng Quang#^aH.#^ai hc S phm#2010#^a258tr.^b24cm#Cung cp kin thc c bn v l ch s trit hc trc Mc, s ra i v pht trin ca trit hc Mc - L nin, v t cht v thc, nguyn l, quy lut v nhng cp phm tr c bn ca php duy vt bin chng...#Thu#Bi ging#Nguyn ng Quang#Trit hc Mc-Lnin#TTS ghi : i hc Hu. Trung tm o to t xa#256716## 01048000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810007000490820008000568080005000640140007000690020026000760030031001020070 06900133008000500202009001800207010000500225011001500230021032100245039000500566 02000100057100500140058102000170059500500160061200500150062800500130064301500470 0656013000700703#VV10.02580#VV10.02581#VV10.02583#VV10.02582#Vi?t#CH500N#335.423 #^214#22000#Ch ngha x hi khoa hc#Sch dng cho h o to t xa#Phm Vn H ng (ch.b.), Trn Vn Chng, Trn Vn Thng, Cng Tun#^aH.#^ai hc S ph m#2010#^a204tr.^b24cm#Gii thiu v tr, i tng v phng php nghin cu ca ch ngha x hi khoa hc. Ni dung kin thc v lch s t tng x hi ch ng ha, s mnh lch s ca giai cp cng nhn, x hi v cch mng x hi ch ngh a, nn dn ch v nh nc x hi ch ngha, lin minh ca giai cp cng nhn - nng dn - tri thc...#Thu#Bi ging#Phm Vn Hng#Ch ngha x hi#Trn Vn Ch ng#Trn Vn Thng# Cng Tun#TTS ghi: i hc Hu. Trung tm o to t xa# 256717## 00492000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020014000540030004000680070010000720080005000820090 01900087010000500106011001500111020000400126039000500130020001700135001001000152 020000900162013000700171015003600178#VV10.02584#VV10.02585#40000#Vi?t#B431C#895 .9221#^214#Bng chiu xa#Th#Chinh Vn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a123tr.^b20 cm#Th#Thu#Vn hc hin i#Chinh Vn#Vit Nam#256718#Tn tht ca tc gi: Pha n Tn Minh## 00446000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430020015000480030008000630070018000710080005000890090019000940100 00500113011001400118020000400132039000500136020001700141001001800158020000900176 013000700185#VV10.02586#VV10.02587#Vi?t#P109M#895.92214#^214#Pa-Ri ma ng#Tp th#Hong Minh Nguyt#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a80tr.^b20cm#Th#Thu#Vn h c hin i#Hong Minh Nguyt#Vit Nam#256719## 00592000000000229000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440020032000490080005000810090019000860100005001050110025001100390 00500135020001700140020000900157021018000166020000900346013000700355#VV10.02588# VV10.02589#Vi?t#V115H#398.209597#^214#Vn hc dn gian lng Ngc Than#^aH.#^aNxb . Hi Nh vn#2010#^a183tr., 4tr. nh^b21cm#Thu#Vn hc dn gian#Vit Nam#Gii thiu s lc vn hc dn gian lng Ngc Than (huyn Quc Oai, H Ni) v mt s tc phm vn hc dn gian ca lng nh tc ng, cu , v, ht v, truyn ci , truyn trng#Tc phm#256720## 00537000000000289000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820004000418080005000450020023000500290016000730070034000890080005001230090 01900128010000500147011001500152020001200167006001700179039000500196019000800201 020001700209001001100226020000300237013000700240#VV10.02590#VV10.02591#149000#V i?t#B309T#813#^214#Biu tng tht truyn#The lost symbol#Brown Dan ; Nguyn Xu n Hng dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a678tr.^b21cm#Tiu thuyt#Nguyn Xun Hng#Thu#Dch M#Vn hc hin i#Brown, Dan#M#256721## 00560000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020019000520070032000710080005001030090061001080100 00500169011001500174020001200189006001700201039000500218019001600223020001700239 001000800256020001100264013000700275#VV10.02592#VV10.02593#46000#Vi?t#NG105D#89 5.1#^214#Ngn dm khng my#L Nhu ; Trn Qunh Hng dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a318tr.^b21cm#Tiu thuyt#Tr n Qunh Hng#Thu#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#L Nhu#Trung Quc#256722## 00542000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020011000490070034000600080005000940090061000990100 00500160011001500165020001200180006001100192039000500203019001000208020001700218 001001700235020000500252013000700257#VV10.02594#VV10.02595#62000#Vi?t#B462V#843 #^214#Bi v yu#Guillaume Musso ; Thu Phng dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cn g ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a362tr.^b21cm#Tiu thuyt#Thu Phng# Thu#Dch Php#Vn hc hin i#Musso, Guillaume#Php#256723## 00538000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020007000490070034000560080005000900090061000950100 00500156011001500161020001200176006001500188039000500203019001000208020001700218 001001300235020000500248013000700253#VV10.02596#VV10.02597#67000#Vi?t#M100S#843 #^214#Ma si#Fred Vargas ; Don Hong Lan dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a392tr.^b21cm#Tiu thuyt#Don Hong Lan# Thu#Dch Php#Vn hc hin i#Vargas, Fred#Php#256724## 00563000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020013000520070037000650080005001020090061001070100 00500168011001500173020001200188006001400200039000500214019001500219020001700234 001001700251020001000268013000700278#VV10.02598#VV10.02599#68000#Vi?t#B126C#839 .73#^214#By ch Riga#Henning Mankell ; Cao Vit Dng dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a391tr.^b21cm#Tiu thuyt#Cao Vit Dng#Thu#Dch Thu in#Vn hc hin i#Mankell, Henning#Thu in#25672 5## 00457000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020018000530070011000710080005000820090019000870100 00500106011001500111020000400126039000500130020001700135001001100152020000900163 020001200172013000700184#VV10.02601#VV10.02600#36000#Vi?t#300T#895.922#^214#i trc ma xun#Nguyn San#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a187tr.^b20cm#Th#Thu# Vn hc hin i#Nguyn San#Vit Nam#Truyn ngn#256726## 00577000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020014000520030016000660070031000820080005001130090 06100118010000500179011001500184020001200199006001300211039000500224019001400229 020001700243001001100260020000900271013000700280#VV10.02602#VV10.02603#58000#Vi ?t#NG558#895.6#^214#Ngi n tu#Tp truyn ngn#Jiro Asada ; Phm Hu Li dc h#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a350tr .^b21cm#Truyn ngn#Phm Hu Li#Thu#Dch Nht Bn#Vn hc hin i#Jiro Asada# Nht Bn#256727## 00512000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020016000530030033000690070019001020080005001210090 01100126010000500137011001500142020001200157039000500169020001700174001001900191 020000900210013000700219020000800226#VV10.02605#VV10.02604#16000#Vi?t#R203L#895 .922#^214#Nhng chuyn #Tuyn tp truyn ngn v tn vn#Phm Th Thu Kiu#^a H.#^aGio dc#2010#^a158tr.^b19cm#Truyn ngn#Thu#Vn hc hin i#Phm Th Thu Kiu#Vit Nam#256728#Tn vn## 00555000000000277000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820004000418080005000450020009000500070043000590080005001020090061001070100 00500168011001500173020001200188006001900200039000500219019000800224020001700232 001001800249020000300267013000700270#VV10.02606#VV10.02607#100000#Vi?t#V303M#81 3#^214#Vic mu#Michael Connelly ; Trn Tin Cao ng dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a606tr.^b21cm#Tiu thuyt#Tr n Tin Cao ng#Thu#Dch M#Vn hc hin i#Connelly, Michael#M#256729## 00548000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020022000490070032000710080005001030090060001080100 00500168011001500173020001200188006001300200039000500213019001000218020001700228 001001300245020000500258013000700263#VV10.02608#VV10.02609#44000#Vi?t#C514S#843 #^214#Cuc sng trc mt#Romain Gary ; H Thanh Vn dch#^aH.#^aCng ty Vn h o v Truyn thng Nh Nam^bNxb. Hi Nh vn#2010#^a258tr.^b21cm#Tiu thuyt#H Thanh Vn#Thu#Dch Php#Vn hc hin i#Gary, Romain#Php#256730## 00444000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020012000550030004000670070011000710080005000820090 01900087010000500106011001400111020000400125039000500129020001700134001001100151 020000900162013000700171#VN10.00751#VN10.00752#20000#Vi?t#L551G#895.92214#^214# La gn rm#Th#inh Vn Y#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a79tr.^b19cm#Th#Thu#V n hc hin i#inh Vn Y#Vit Nam#256731## 00441000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440020022000490070017000710080005000880090019000930100005001120110 01500117020001200132039000500144020001700149001001700166020000900183013000700192 #VN10.00753#VN10.00754#Vi?t#T527T#895.922334#^214#Tuyn tp truyn ngn#Nguyn P han Hch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a483tr.^b19cm#Truyn ngn#Thu#Vn hc hi n i#Nguyn Phan Hch#Vit Nam#256732## 00545000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020020000490070033000690080005001020090061001070100 00500168011001500173020001100188006001100199039000500210019000800215020001800223 001001600241020000300257013000700260#VN10.00756#VN10.00755#30000#Vi?t#B462V#813 #^214#Bi v Winn - Dixie#Kate Dicamillo ; Huyn Chip dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a173tr.^b19cm#Truyn di#Huy n Chip#Thu#Dch M#Vn hc thiu nhi#Dicamillo, Kate#M#256733## 00471000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430020008000480030004000560070017000600080005000770090019000820100 00500101011001400106020000400120039000500124020001700129001001400146020000900160 013000700169015002900176#VN10.00757#VN10.00758#Vi?t#L452N#895.92214#^214#Li nh #Th#Phan Trung Thnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a83tr.^b19cm#Th#Thu#Vn h c hin i#Phng Thu Vn#Vit Nam#256734#Bt danh ca tc gi: Anh Vi## 00551000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020014000550030012000690070023000810080005001040090 01900109010000500128011001500133020001200148039000500160020001700165001002300182 020000900205013000700214015005200221#VN10.00760#VN10.00759#20000#Vi?t#M501C#895 .92234#^214#Ma chu chu#Truyn ngn#Nguyn Th Phng Hnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a105tr.^b18cm#Truyn ngn#Thu#Vn hc hin i#Nguyn Th Phng Hn h#Vit Nam#256735#Bt danh ca tc gi: Quc Lm, Lan Hng, Hnh Chi## 00464000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510020019000560030004000750070017000790080005000960090 01900101010000500120011001400125020000400139039000500143020001700148001001700165 020000900182013000700191#VN10.00761#VN10.00762#47000#Vi?t#NH556N#895.92214#^214 #Nhng ngy vng em#Th#Phan Trung Thnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a83tr.^b1 9cm#Th#Thu#Vn hc hin i#Phan Trung Thnh#Vit Nam#256736## 00486000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020015000550030017000700070013000870080005001000090 01900105010000500124011001400129020000400143039000500147020001700152001001300169 020000900182013000700191020001000198#VN10.00763#VN10.00764#30000#Vi?t#V250M#895 .92214#^214#V mt cy cu#Th v trng ca#M Giang Lm#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn #2010#^a76tr.^b19cm#Th#Thu#Vn hc hin i#M Giang Lm#Vit Nam#256737#Trn g ca## 00524000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510020021000560030025000770070008001020080005001100090 01900115010000500134011001500139020001200154039000500166020001700171001000800188 020000900196013000700205015003400212#VN10.00765#VN10.00766#40000#Vi?t#C108N#895 .922334#^214#Cao nguyn mnh mng#Tp truyn ngn chn lc#L Cng#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2010#^a273tr.^b19cm#Truyn ngn#Thu#Vn hc hin i#L Cng#Vit Na m#256738#Tn tht ca tc gi: L Vn Cng## 00426000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020009000540070012000630080005000750090019000800100 00500099011001400104020000400118039000500122020001700127001001200144020000900156 013000700165#VN10.00767#VN10.00768#39000#Vi?t#C428L#895.9221#^214#Ci lng#L T in Mi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a90tr.^b17cm#Th#Thu#Vn hc hin i#L Tin Mi#Vit Nam#256739## 00805000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590010012000640020020000760070012000960220 00400108221003100112008001800143009001100161010000500172011001500177020001300192 03900050020502102050021002000120041502000070042700400260043401300070046000500120 0467#VV10.02610#VV10.02612#VV10.02611#39000#Vi?t#T550V#331.702#^214#Quang Dng #T vn hng nghip#Quang Dng#T.1#Hc tch cc chn ngh ph hp#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a255tr.^b20cm#Hng nghip#Thu#Tp hp nhng thng tin v gii php di dng hi p trong nh hng ngh nghip nhm gip cc bn tr t tham kho khi chn ngh, hoc t vn cho ngi hng nghip chn c ngh p h hp vi bn thn#Ngh nghip#T vn#Ti bn ln 1, c b sung#256740#Quang D ng## 00717000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490010016000540020027000700070022000970080018001190090 01100137010000500148011002900153020000800182020000800190039000500198021021300203 020000800416020000800424013000700432#VV10.02618#VV10.02617#64000#Vi?t#PH500T#95 9.721#^214#Dng Huy Thin#Ph Th min t ci ngun#Dng Huy Thin ch.b.#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a353tr., 8tr. nh mu^b21cm#Lch s#Ph Th#Thu# Gii thiu s lc lch s thin nhin v con ngi Ph Th qua cc thi k. Lc h s vn ho, danh lam thng cnh, vn hc dn gian, l hi, tr din hi lng, vn ho m thc v cc ngh truyn thng ca Ph Th#a ch#Vn ho#256742## 00558000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00411810006000460820007000528080005000590010019000640020009000830030018000920070 03400110008001800144009001100162010000500173011001500178020001700193020000400210 020001200214039000500226019000900231006000900240013000700249#VV10.02619#VV10.026 21#VV10.02620#100000#Vi?t#T502#891.73#^214#Lukianenko, Jergey#Tun m#Tiu th uyt K o#Jergey Lukianenko ; Thu Anh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^ a267tr.^b20cm#Vn hc hin i#Nga#Tiu thuyt#Thu#Dch Nga#Thu Anh#256743## 00631000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370010027000420020022000690070027000910080005001180090011001230100 00500134011001500139021018400154020000900338020000900347039000500356013000700361 020000900368#VV10.02622#VV10.02623#Vi?t#D121N#230#^214#Augustin Nguyn Vn Trin h#Dn nhp vo Kit hc#Augustin Nguyn Vn Trinh#^aH.#^aTn gio#2010#^a388tr. ^b21cm#Gii thiu lch s chnh tr thi c Gisu thnh Nazareth v cc ng M ssias trong Cu c. Tin ca Kit hc. Cc thuc tnh ca nhn tnh c Kit v cng trnh cu ca Ngi#o Kit#Kit hc#Thu#256744#c Kit## 00617000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370020021000420030028000630070034000910080005001250090011001300100 00500141011001500146021015000161020000900311020000900320039000500329013000700334 005002200341#VV10.02625#VV10.02624#Vi?t#T103L#230#^214#Ti liu v Kit hc#Ca U ban thn hc quc t#Chuyn ng: Aug. Nguyn Vn Trinh#^aH.#^aTn gio#2010#^ a318tr.^b21cm#Trnh by mt s vn v Kit hc, thn hc, Kit hc v nhn b n hc. thc v s v ca c Gisu. Thn phn con ngi v thc ti ca n Cu #o Kit#Kit hc#Thu#256745#Aug. Nguyn Vn Trinh## 00698000000000277000450002600110000002600110001100500240002201900050004618100060 00510820006000578080005000630010015000680020027000830030024001100070051001340080 00500185009001100190010000500201011001500206021015100221020001500372039000500387 019001000392020001100402013000700413#VV10.02626#VV10.02627#Amlie. Nguyn Th Sa ng#Vi?t#T120N#248.3#^214#Jausions, Yves#Tm nguyn khng bin gii#Mt kho hc tm nguyn#Yves Jausions ; Chuyn ng: Amlie Nguyn Th Sang#^aH.#^aTn gio#20 10#^a208tr.^b21cm#Cung cp cc khi nim v tm nguyn, cch lng nghe v tr ch uyn vi Cha, phng php c sch Thnh v chu Thnh th, cc hnh thc cu n guyn...#o Thin Cha#Thu#Dch Php#Cu nguyn#256746## 00689000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440010008000490020034000570290057000910070013001480080005001610090 01100166010000500177011001500182021018800197020000900385020000800394039000500402 020000900407013000700416#VV10.02628#VV10.02629#Vi?t#L557S#294.309597#^214#Nh c#Lc s ni gii bc tng Vit Nam#A brief history of the Vietnam Mahayana bhik khuni sangha#Nh c b.s.#^aH.#^aTn gio#2010#^a293tr.^b21cm#Gii thiu s lc lch s ni gii bc tng Vit Nam t th k I n th k XIX. Gii thiu v cc ch ni v h thng gio dc cc bc Ni thi cn i Vit Nam qua cc giai on khc nhau#o Pht#Lch s#Thu#Vit Nam#256747## 00685000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020019000510070051000700080005001210090011001260100 00500137011001500142021017700157020000900334020001000343039000500353006001700358 020000800375005001700383013000700400#VV10.02630#VV10.02631#57000#Vi?t#552P#294 .3#^214#c Pht bn trong#Nguyn Duy Nhin tuyn dch ; Nguyn Minh Tin h.#^a H.#^aTn gio#2010#^a282tr.^b21cm#Gii thiu nhng phng php thc tp v kinh nghim chuyn ho nhng kh khn trn con ng tu hc, thin tp, gip ch cho vic tip xc vi c Pht bn trong ca mi ngi#o Pht#Thin hc#Thu#Nguy n Duy Nhin#Tu hnh#Nguyn Minh Tin#256748## 00668000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010017000440020024000610070039000850080005001240090011001290100 00500140011001500145021012800160020000900288020001000297039000500307015004300312 006001500355020001300370013000700383#VV10.02633#VV10.02632#Vi?t#K312P#294.3#^214 #Nrada Mahthera#Kinh Php c Dhammapada#Nrada Mahthera ; Phm Kim Khnh dch #^aH.#^aTn gio#2010#^a259tr.^b20cm#Gii thiu cc tch chuyn v gii thch c c tch chuyn trong Kinh Php c Dhammapada cp n nhng lun l trong Pht gio#o Pht#Kinh Pht#Thu#TTS ghi: Theravda. Pht gio nguyn thu#Phm Kim Khnh#Kinh Php c#256749## 00590000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020017000520070019000690080005000880090011000930100 00500104011001500109021011700124020000900241020001000250039000500260015003800265 006001400303013000700317#VV10.02634#VV10.02635#17000#Vi?t#CH550K#294.3#^214#Ch kinh tp yu#Thch Duy Lc dch#^aH.#^aTn gio#2010#^a300tr.^b20cm#Gii thiu v gii ngha cc bi kinh Kim cang, kinh Bt nh tam, Php hoa, Hoa nghim, Duy ma ct v kinh Vin gic#o Pht#Kinh Pht#Thu#TTS ghi: Gio hi Pht gio V it Nam#Thch Duy Lc#256750## 00791000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200060 00348080005000400010020000450020014000650290012000790070038000910080005001290090 01100134010000500145011001500150021023200165020000900397020001000406020000800416 020001000424039000500434005001100439013000700450012003200457#VV10.02636#VV10.026 37#Vi?t#TH305B#294.3#^214#Pa Auk Twya Saydaw#Thin bn hu#Good friend#Pa Auk T wya Saydaw ; Dhammapala b.s.#^aH.#^aTn gio#2010#^a261tr.^b24cm#Gm cc bi ki nh quan trng m t chi tit phng php thc hnh nim hi th, cch thot khi kh au. Gii thiu v thuyt ging v Php thnh tu v Phi thnh tu; Tha t php; S qu tng v giy pht hp hi trn ging bnh#o Pht#Kinh Pht#Gi o l#Bi ging#Thu#Dhammapala#256751#Theravda Pht gio nguyn thu## 00495000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020011000440030006000550080005000610090011000660100005000770110 01400082015003800096020000900134020001000143039000500153021006400158013000700222 020001200229#VV10.02638#VV10.02639#Vi?t#K312A#294.3#^214#Kinh Adi#Ngha#^aH.#^ aTn gio#2010#^a86tr.^b21cm#TTS ghi: Gio Hi Pht Gio Vit Nam#o Pht#Kinh Pht#Thu#Gii thiu nghi thc tnh , gii ngha v ni dung Kinh Adi#25675 2#Kinh A Di## 00843000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440010014000510020027000650030078000920070054001700080 00500224009001100229010000500240011001500245021021800260020000900478020000600487 039000500493020001000498006000900508005001700517013000700534#VV10.02640#VV10.026 41#Vi?t#N116L#294.3#^214#67000#Tulku Thondup#Nng lc cha lnh ca tm#Nhng t hin tp n gin c sc kho, sng hnh phc v hng n gic ng#Tulku Tho ndup ; Tu Php dch ; Nguyn Minh Tin h..#^aH.#^aTn gio#2010#^a371tr.^b20cm #Tng quan v cuc sng hng ngy v thin nh. Mt s bi tp thin cha l nh tm tr, tnh cm, x hi v tm linh. Gii thiu mt s thin nh ca o P ht lin quan n vic nh thc Pht tnh trong mi ngi#o Pht#Thin#Thu#C uc sng#Tu Php#Nguyn Minh Tin#256753## 00662000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010015000440020040000590070015000990080005001140090011001190100 00500130011002900135039000500164020000900169013000700178020001000185020001400195 021019900209#VV10.02643#VV10.02642#Vi?t#K312K#294.3#^214#Thch Huyn Vi#Kinh Kim Cang & chnh php cha tng c#Thch Huyn Vi#^aH.#^aTn gio#2010#^a467tr., 1t r. nh mu^b21cm#Vanh#o Pht#256754#Kinh Pht#Kinh Kim Cang#Gii thiu ni dun g ca Kinh Kim Cang v Kinh Chnh Php cha tng c vi nhng ging gii ca c Pht cho hng thch t, thch n xut gia v pht t ti gia v l khng v "nh t thit chng tr".## 00794000000000301000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820006000398080005000450010013000500020023000630030028000860070034001140080 00500148009001100153010000500164011001500169039000500184019000500189006001500194 020001100209013000700220021024300227020001300470020000900483#VV10.02644#VV10.026 45#55000#Vi?t#K312D#338.7#^214#Field, Lloyd#Kinh doanh v c Pht#Thnh t bn g thin nghip#Lloyd Field ; Trnh c Vinh dch#^aH.#^aTn gio#2010#^a281tr.^b 21cm#Vanh#dch#Trnh c Vinh#Kinh doanh#256755#Phn tch T Diu trong bi c nh hot ng ca h thng kinh t. Ch ra con ng p dng thng ip hnh ph c ca c Pht cho cng ng kinh doanh v gip cho con ngi cch lm vic c c gia nh, s nghip v cuc sng hnh phc.#Doanh nghip#o Pht## 00628000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020015000440030011000590080005000700090011000750100005000860110 01500091020000900106039000500115015009400120020001000214013000700224020001500231 021012800246#VV10.02646#VV10.02647#Vi?t#K312N#294.3#^214#Kinh Nht Tng#Ting vi t#^aH.#^aTn gio#2010#^a237tr.^b21cm#o Pht#Vanh#TTS ghi: Gio hi Pht gi o Vit Nam. Thnh hi Pht gio thnh ph H Ch Minh. Ban Nghi l#Kinh Pht#256 756#Kinh Nht Tng#Gm hai thi cng phu sng ti v nhng nghi thc: k an, k siu, sm hi, khai kinh, cng ng, an v Pht ca Kinh Nht Tng.## 00617000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020034000440070023000780080005001010090011001060100005001170110 01400122020000900136039000500145019000500150006001800155020001000173013000700183 021017300190#VV10.02648#VV10.02649#Vi?t#K312N#294.3#^214#Kinh nm gii tng ca u b tc#Thch Thin Phc dch#^aH.#^aTn gio#2010#^a49tr.^b21cm#o Pht#Va nh#dch#Thch Thin Phc#Kinh Pht#256757#Gii thiu nm bn kinh gii tng c a ngi Pht t ti gia nhm gi gn gii lut, trau di nhn cch cao p v nu i dng chnh nhn gii thot gic ng ca chnh mnh.## 00539000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020023000440070023000670080005000900090011000950100005001060110 01400111020000900125039000500134019000500139006001800144020001000162013000700172 020001400179021008000193#VV10.02651#VV10.02650#Vi?t#K312C#294.3#^214#Kinh cng c xut gia#Thch Thin Phc dch#^aH.#^aTn gio#2010#^a30tr.^b21cm#o Pht#V anh#dch#Thch Thin Phc#Kinh Pht#256758#Kinh Cng c#Gii thiu ni dung ki nh Cng c xut gia cho ngi xut gia tu tr tnh gii.## 00938000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010028000440020020000720030031000920290023001230070077001460080 00500223009001100228010000500239011001500244039000500259019000500264005001700269 01200320028602000090031800600150032700600090034201300070035102101860035802000070 0544020004900551#VV10.02652#VV10.02653#Vi?t#561#294.3#^214#Gunaratana, Brante Henepola#ng n tnh thc#The autobiography of Bhante G.#Journey to mindfulne ss#Bhante Henepola Gunaratana, Jeanne Malmgren ; Dch: Chn Qun Trn, Ngc Li# ^aH.#^aTn gio#2009#^a299tr.^b20cm#Vanh#dch#Malmgren, Jeanne#Theravda Pht gi o nguyn thu#o Pht#Chn Qun Trn#Ngc Li#256759#Gii thiu v cuc i v nhng hot ng ca nh s ni ting ngi n Brante Henepola Gunaratana tro ng qu trnh hong php dy thin, em Pht Php v tinh thc n cho mi ngi. #Nh s#Bhante Henepola Gunaratana, nh s, 1927-, n ## 00602000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370010015000420020028000570070014000850080005000990090011001040100 00500115011001500120039000500135019000500140015002100145020001500166013000700181 021011600188020001200304020000800316#VV10.02654#VV10.02655#Vi?t#552G#232#^214#G renier, Brian#c Gisu, nh gio u vit#Brian Grenier#^aH.#^aTn gio#2009#^a1 83tr.^b21cm#Vanh#Dch#Th mc: tr. 178-183#o thin cha#256760#Tm hiu v nh gio - c Gisu v nhng gio l ca c Gisu lin quan ti cng cuc loan b o nc Tri ca Ngi#Cha Gi su#Gio l## 00628000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010015000440020022000590070015000810080005000960090011001010100 00500112011002900117020000900146039000500155020001000160013000700170020001400177 021018300191#VV10.02656#VV10.02657#Vi?t#D309L#294.3#^214#Thch Huyn Vi#Diu l Kinh Php Hoa#Thch Huyn Vi#^aH.#^aTn gio#2010#^a388tr., 1tr. nh mu^b21cm# o Pht#Vanh#Kinh Pht#256761#Kinh Php Hoa#Ging gii v ngha l thm diu cc phn chnh yu ca kinh php hoa gip cc Pht t thu c kt qu trong lc th tr, c tng, ging ni v trn bc ng cu thnh chnh qu.## 00808000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010015000510020020000660030043000860070054001290080 00500183009001100188010000500199011001500204039000500219019000500224006000900229 02000090023800500170024701300070026402101890027102000080046002000080046802000060 0476#VV10.02658#VV10.02659#76000#Vi?t#H107T#294.3#^214#Thondup, Tulku#Hnh trn h gic ng#Tu tp Pht php trong cuc sng hng ngy#Tulku Thondup ; Tu Php d ch ; Nguyn Minh Tin h..#^aH.#^aTn gio#2009#^a423tr.^b21cm#Vanh#dch#Tu Ph p#o Pht#Nguyn Minh Tin#256762#Gm nhng bi vit v quan im tm linh, v n ho v cuc sng nhm chuyn ho i sng tinh thn v th cht thnh s tu t p Gio Php cng cc bi vit tho lun v thc hnh thin nh.#Tu hnh#Gio l #Thin## 00631000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020036000440070061000800080005001410090011001460100005001570110 01500162020000900177039000500186019000500191005001000196021009900206005001500305 006001800320013000700338020000800345#VV10.02660#VV10.02661#Vi?t#B450H#294.3#^214 #B hm ch v gii bn lut t phn#o Tuyn ch ; Thch Tm Hnh h.. ; Thch Thin Phc dch#^aH.#^aTn gio#2009#^a331tr.^b21cm#o Pht#Vanh#dch#o Tuy n#Gm nhng bi gio l v lut t phn dnh cho cc tng ni cha vin gic hc tp cho mn ch tr.#Thch Tm Hnh#Thch Thin Phc#256763#Gio l## 00999000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003302102600 00440140007003040190005003111810007003160820008003238080005003310010014003360020 04400350007006400394008000500458009001800463010000500481011001500486020001100501 03900050051201500810051702000120059802000160061000500160062600500240064201300070 0666#VV10.02662#VV10.02665#VV10.02663#VV10.02664#Khi lc nhng pht hin ca n gi Php v ca cc nh kho c hc Vit Nam sau ny v kho c hc trn t B nh Dng trong 30 nm qua. Tp hp cc t liu, cc hin vt v cc hot ng kh o c, khai qut di tch Dc Cha nm 1976, 1977, 1979 ti tnh ny.#86000#Vi?t #KH108C#959.774#^214#Bi Ch Hong#Kho c hc Bnh Dng t tin s n s s#B i Ch Hong (ch.b.), Nguyn Vn Quc, Nguyn Khnh Trung Kin#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a500tr.^b24cm#Bnh Dng#Vanh#TTS ghi: Vin Pht trin bn vng vn g Nam B. Trung tm Nghin cu Kho c,...#Kho c hc#Thi k tin s#Nguyn V n Quc#Nguyn Khnh Trung Kin#256764## 00725000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370020041000420030035000830070042001180080005001600090011001650100 00500176011001500181020001500196020000900211039000500220005001300225021016600238 020000900404020000400413013000700417020001100424#VV10.02666#VV10.02667#Vi?t#460 T#230#^214# thng ngun thi ca cng gio Vit Nam#Min th trong thnh nhc th nh ca#L nh Bng s.t., nghin cu, gii thiu#^aH.#^aTn gio#2009#^a834tr.^b 20cm#o Thin Cha#Vit Nam#Vanh#L nh Bng#Nghin cu v gii thiu nhng b i th cc tc gi Phaol Nguyn Vn Qui, minic Maria H ngc Cn, Phaol on Quang t..., c ph nhc thnh cc bi thnh ca.#Thnh ca#Th#256765#Thnh n hc## 00719000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020071000440030026001150080005001410090011001460100005001570110 01500162020000700177039000500184015010800189020000900297021016400306013000700470 #VV10.02668#VV10.02669#Vi?t#K600Y#294.3#^214#K yu l ra mt Phn ban c trch Ni gii TW nhim k VI (2007-2012)#Ngy 01 thng 01 nm 2009#^aH.#^aTn gio#20 10#^a146tr.^b23cm#K yu#Vanh#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam. Hi ng Tr s . Ban Tng s Trung ng. Phn ban c trch Ni gii#o Pht#Gm nhng bi vit, nhng bc nh v nhng li pht biu ca cc thnh vin gio hi Pht gi o Vit Nam trong ngy l ra mt Phn ban c trch Ni gii Trung ng.#256766## 00636000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390010017000440020024000610070017000850080005001020090011001070100 00500118011001500123039000500138015003800143020001300181013000700194020001000201 021017100211#VV10.02670#VV10.02671#Vi?t#L557G#294.3#^214#Thch Thin Nhn#Lc g ing kinh Anh Lc#Thch Thin Nhn#^aH.#^aTn gio#2010#^a232tr.^b21cm#Vanh#TTS ghi: Gio hi Pht gio Vit Nam#Kinh Anh Lc#256767#Kinh Pht#Nghin cu, gin g gii v ngha th tr, hnh tr, hc hnh ca 42 v Hin thnh, Thp tr, Th p hnh, Thn hi hng, Thp a, ng gic, Diu gic theo Kinh Anh Lc.## 00665000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370020041000420030025000830070042001080080005001500090011001550100 00500166011001500171020001500186020000900201039000500210005001300215021014000228 020000800368020000400376013000700380#VV10.02672#VV10.02673#Vi?t#460T#230#^214# thng ngun thi ca cng gio Vit Nam#Min th phc m din ca#L nh Bng s. t., nghin cu, gii thiu#^aH.#^aTn gio#2009#^a744tr.^b20cm#o thin cha#Vi t Nam#Vanh#L nh Bng#Nghin cu v gii thiu nhng bi th vit theo th th Phc m din ca ca cc tc gi L Y oan, Alexis Tng Vit Toi, Giuse Mai L m...#Phc m#Th#256768## 00689000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370020041000420030027000830070042001100080005001520090011001570100 00500168011001500173020001500188020000900203039000500212005001300217021015800230 020001200388020000400400013000700404#VV10.02674#VV10.02675#Vi?t#460T#230#^214# thng ngun thi ca cng gio Vit Nam#Min th trong kinh nguyn#L nh Bng s.t., nghin cu, gii thiu#^aH.#^aTn gio#2009#^a709tr.^b20cm#o Thin Cha# Vit Nam#Vanh#L nh Bng#Nghin cu v gii thiu nhng bi th ca cc gi Ph r Phm Trch Thin, Giuse V c Trinh, Giacb Minh L..., din t cc b n kinh nguyn Cng gio.#Kinh nguyn#Th#256769## 00634000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010011000500020018000610070011000790080018000900090 01100108010000500119011001500124020000900139020001700148039000500165012002000170 015004500190021011400235013000700349#VV10.02676#VV10.02677#32000#Vi?t#TH250G#58 0#^214#Minh Thnh#Th gii thc vt#Minh Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010 #^a208tr.^b24cm#Thc vt#Sch thng thc#Vanh#Gi gn thin nhin#Tn tc gi g hi cui sch: Nguyn Minh Thnh#Tm hiu v th gii thc vt vi cc ti nh s quang hp, s th phn, thu thc vt, rng cy v hoa di...#256770## 00603000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010008000600020021000680070008000890080 01800097009002300115010000500138011001500143020000800158020000800166039000500174 013000700179021010500186020001300291020000900304#VV10.02678#VV10.02680#VV10.0267 9#58000#Vi?t#B454M#079#^214#V Bng#Bn mi nm ni lo#V Bng#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2010#^a346tr.^b21cm#Lch s#Bo ch#Vanh#256771# c p n nhng vn trong lng bo v cc th h lm bo ca Vit Nam t thi Ph p thuc cho n nay#Ngh lm bo#Vit Nam## 00805000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590020039000640070041001030080018001440090 02300162010000500185011001500190039000500205019000900210020001500219001001200234 00600140024602101350026002000160039502000400041100600100045100600110046101300070 0472#VV10.02681#VV10.02682#VV10.02683#48000#Vi?t#M435T#270.092#^214#Mother Tere sa - Ngun sng t tri tim#Meg Greene ; Bin dch: Lu Tun Dng...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2010#^a271tr.^b21cm#Vanh#Dch Anh#o thin cha#G reene, Meg#Lu Tun Dng#Gii thiu v cuc i v s nghip ca M Teresa (1910 -1997), nhng hot ng cng nh nhng ng gp ca b i vi Thin cha gio.# Thnh n Trsa#Teresa, Thnh n, 1910-1997, Macedonia,#Minh Ti#Vng Long#256 772## 00571000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010012000600020042000720070036001140080 01800150009002300168010000500191011001500196039000500211019000800216020001700224 020000300241020001200244006001800256013000700274#VV10.02684#VV10.02686#VV10.0268 5#65000#Vi?t#C514#813#^214#Diz, Junot#Cuc i ngn ngi v k l ca Oscar W ao#Junot Diz ; Nguyn Th Hi H dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn# 2010#^a389tr.^b21cm#Vanh#Dch M#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Nguyn Th Hi H#256773## 00435000000000253000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100050 00340820011000398080005000500010008000550020004000630070008000670080018000750090 02300093010000500116011001500121020001700136020000700153039000500160020000900165 013000700174#VV10.02687#VV10.02688#50000#Vi?t#C103#895.922803#^214#V Bng#Cai# V Bng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2010#^a285tr.^b21cm#Vn hc hi n i#Hi k#Vanh#Vit Nam#256774## 00617000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010010000510020012000610070010000730080018000830090 02300101010000500124011001400129020000700143020000900150039000500159012003300164 021012800197020000700325013000700332#VV10.02689#VV10.02690#33000#Vi?t#M430G#641 .8#^214#Qunh Chi#Mn g, vt#Qunh Chi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn #2010#^a63tr.^b21cm#Mn n#Ch bin#Vanh#Mn n c nhiu ngi a thch#Hng dn chun b nguyn vt liu v phng php ch bin cc mn n t g v vt: G hp gng, gi vt, vt nu khoai mn,...#Nu n#256775## 00625000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010013000510020018000640070013000820080018000950090 02300113010000500136011001500141020000700156020000900163039000500172021016400177 020001100341013000700352#VV10.02691#VV10.02692#45000#Vi?t#Z203V#613.2#^214#Thi Khc L#Zen v dng sinh#Thi Khc L#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn #2009#^a277tr.^b21cm#Mn n#iu tr#Vanh#Gii thiu phng php dng sinh OHSA WA qua cc mn n theo phng thc cha bnh ca y o ng phng do chnh gio s ngi Nht bn Georges Ohsawa nghin cu.#Dng sinh#256776## 00892000000000313000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820006000448080005000500140007000550010023000620020027000850030050001120070 03400162008001800196009002300214010000500237011003100242021019500273020001600468 039000500484020000900489020001700498015003900515020001700554013000700571#VV10.02 693#VV10.02694#VV10.02695#Vi?t#H561V#959.7#^214#45000#Hi Ngc Thi Nhn Ho#H ng v Thng Long H Ni#Cho mng k nim 1000 nm Thng Long (1010-2010)#Hi N gc Thi Nhn Ho s.t., b.s.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2010#^a366 tr., 16 tr. nh mu^b21cm#Tp hp nhng bi vit vit v nhng s kin lch s v nhn vt lch s tiu biu tng gn b vi Thng Long - H Ni trong nhng nm thng y vinh quang, th thch ca dn tc (1010-2010).#Lch s cn i#Van h#Vit Nam#Nhn vt lch s#TTS ghi: Tng cng ty Du lch Si Gn#Lch s hin i#256777## 00529000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490070038000680080018001060090023001240100 00500147011001500152039000500167019000800172020001700180020001200197001001300209 006001900222020000300241013000700244#VV10.02696#VV10.02697#60000#Vi?t#108K#813 #^214#o khoc lng chn#John O'Hara ; inh Th Thanh Vn dch#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Vn ho Si Gn#2010#^a358tr.^b21cm#Vanh#Dch M#Vn hc hin i#Tiu t huyt#O'Hara, John#inh Th Thanh Vn#M#256778## 00630000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400030013000560070046000690220004001150080018001190090 01100137010000500148011001500153012004000168019001600208005000900224020001800233 020001100251020001300262039000500275005001700280013000700297006001200304#VV10.02 703#15000#Vi?t#H307K#895.1#^214#Hip khch hnh#Truyn tranh#Kim Dung, Lm Nghi p Khnh ; Tuyt Nhung dch#T.6#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a135tr.^b20cm #Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Kim Dung#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Vanh#Lm Nghip Khnh#256779#Tuyt Nhung## 00764000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590010012000640020020000760070012000960220 00400108221004500112008001800157009001100175010000500186011001500191020001300206 039000500219013000700224021018800231020001200419020000700431005001200438#VV10.02 698#VV10.02699#VV10.02700#29000#Vi?t#T550V#331.702#^214#Quang Dng#T vn hn g nghip#Quang Dng#T.2#T hng nghip v rn luyn k nng vo i#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2010#^a183tr.^b20cm#Hng nghip#Vanh#256780#Tp hp nhng th ng tin v gii php di dng hi p trong nh hng ngh nghip nhm gip c c bn tr t tham kho khi chn ngh v trang b cc cc k nng sng ph hp v i bn thn.#Ngh nghip#T vn#Quang Dng## 00639000000000313000450002600110000000500110001100500160002200600090003801400070 00470190005000540160010000591810006000690020015000750030013000900070053001030220 00500156008001800161009001100179010000500190011001500195012004000210019001600250 020001700266020001100283020001300294082000600307808000500313013000700318#VN10.00 769#n Thu An#T Kim Kiu#Hi ng#15000#Vi?t#V6(5Trq)7#T550#T i danh b#Truyn tranh#n Thu An ; Ho s: T Kim Kiu ; Hi ng dch#T.49#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng th nh#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#895.1#^214#256781## 00603000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070036000810220005001170050017001220060 01200139008001800151009001100169010000500180011001500185012003500200019001400235 020001800249020000900267020001300276039000500289013000700294#VN10.00770#13000#V i?t#B314A#895.7#^214#Bitagi - anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; H Th Bnh dch#T.16#Choe Byeong Yeol#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2009#^a159tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc th iu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Vanh#256782## 00574000000000301000450002600110000000500140001102000180002502000090004302000130 00520390005000650140007000700190005000771810006000820820006000888080005000940020 01900099003001300118007002600131022000500157006000500162008001800167009001100185 010000500196011001500201019001400216012003500230013000700265#VN10.00771#Marimo R agawa#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Vanh#14000#Vi?t#125T#895.6#^214# u trng rc la#Truyn tranh#Marimo Ragawa ; Nana dch#T.21#Nana#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a203tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui m i ln#256783## 00592000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400030013000600070035000730220004001080080018001120090 01100130010000500141011001500146012003500161020001800196020000900214020001300223 005001400236006001400250013000700264019001400271039000500285#VN10.00772#14000#V i?t#T304B#895.6#^214#Tim bnh hnh phc#Truyn tranh#Matsuzuki Kou ; Phc Song Anh dch#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a187tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Matsuzuki Kou#Phc Song Anh#256784#Dch Nht Bn#Vanh## 00521000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010008000550020022000630030016000850070008001010080 01800109009001100127010000500138011001500143020001700158020000900175020001200184 039000500196015003500201013000700236#VV10.02701#VV10.02702#28000#Vi?t#B100N#895 .92234#^214#Mc Can#Ba... ngn l mt m#Tp truyn ngn#Mc Can#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2010#^a151tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Vanh#T n tht ca tc gi: L Trung Can#256785## 00538000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020021000540030013000750070016000880080018001040090 01100122010000500133011001500138020001800153020000900171020001300180039000500193 005001600198015003900214013000700253#VN10.00773#VN10.00774#17000#Vi?t#B450C#895 .9223#^214#B cu khng a th#Truyn tranh#Nguyn Nht nh#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2010#^a155tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Vanh#Nguy n Nht nh#TTS ghi: Cng ty Truyn tranh Artsign#256786## 00536000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020019000540030013000730070016000860080018001020090 01100120010000500131011001500136020001800151020000900169020001300178039000500191 005001600196015003900212013000700251#VN10.00775#VN10.00776#17000#Vi?t#B431B#895 .9223#^214#Bong bng ln tri#Truyn tranh#Nguyn Nht nh#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tr#2010#^a154tr.^b19cm#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Vanh#Nguyn Nht nh#TTS ghi: Cng ty Truyn tranh Artsign#256787## 00748000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010009000540020018000630070009000810080018000900090 01100108010000500119011001500124020001800139020000900157020001500166039000500181 012004500186021020300231020001700434013000700451#VV10.02704#VV10.02705#22000#Vi ?t#V400N#959.7024#^214#Hoi Anh#V nga bnh mng#Hoi Anh#^aTp. H Ch Minh#^aN xb. Tr#2010#^a128tr.^b21cm#Lch s trung i#Vit Nam#Truyn lch s#Vanh#K ch uyn lch s nc nh dnh cho hc sinh#Gm nhng cu chuyn k v cc nhn vt ni ting trong lch s cng nhng ng gp ca h trong cng cuc xy dng t nc v gn gi nc nh nh:Trn Hng o, Phm Ng lo, L Tn,Trn Khnh D,. ..#Nhn vt lch s#256788## 00604000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020011000500030013000610290010000740070042000840220 00400126008001800130009001100148010000500159011001500164020001700179020000400196 02000130020000500170021300500100023003900050024001300070024501900090025200500170 0261#VV10.02706#VV10.02707#48000#Vi?t#CH106V#823#^214#Chng vng#Truyn tranh#T winlight#Stephenie Meyer ; Young Kim v, phng tc#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a223tr.^b20cm#Vn hc hin i#Anh#Truyn tranh#Meyer, Stephenie#Young Kim#Vanh#256789#Dch Anh#Meyer, Stephenie## 00589000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400030013000600070043000730080018001160090011001340100 00500145011001500150020001800165039000500183019001600188020001100204020001300215 005001600228005001500244013000700259012003300266#VV10.02708#25000#Vi?t#T528T#89 5.1#^214#Tuyt th thn binh#Truyn tranh#Hong Ngc Lang ; M thut: Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a132tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Vanh#Dc h Trung Quc#Trung Quc#Truyn tranh#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#256790#Truy n tranh khoa hc vin tng## 00692000000000325000450002600110000001900050001101900160001600600190003218100060 00510820006000578080005000630140007000680020020000750030013000950070058001080220 00500166221002100171005001600192005001500208008001800223009001100241010000500252 01100150025701200400027202000180031202000110033002000130034103900050035401300070 0359#VV10.02709#Vi?t#Dch Trung Quc#Nhm Mai Hoa Trang#T121T#895.1#^214#12500# Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.47#Tht chuyn vong hn#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a112tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Vanh#256791## 00521000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400030013000550070014000680220004000820080005000860090 01100091010000500102011001500107012002900122020001800151020000900169020001300178 005001400191039000500205013000700210019001400217#VN10.00777#14000#Vi?t#B118#89 5.7#^214#Bt c anh !#Truyn tranh#Jeon Younghee#T.1#^aH.#^aThi i#2010#^a15 7tr.^b18cm#Truyn dnh cho la tui 17+#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh# Jeon Younghee#Vanh#256792#Dch Hn Quc## 00519000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070014000660220004000800080005000840090 01100089010000500100011001500105012002900120020001800149020000900167020001300176 005001400189039000500203019001400208013000700222#VN10.00778#14000#Vi?t#B118#89 5.7#^214#Bt c anh#Truyn tranh#Jeon Younghee#T.2#^aH.#^aThi i#2010#^a160t r.^b18cm#Truyn dnh cho la tui 17+#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Je on Younghee#Vanh#Dch Hn Quc#256793## 00519000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070014000660220004000800080005000840090 01100089010000500100011001500105012002900120020001800149020000900167020001300176 005001400189039000500203019001400208013000700222#VN10.00779#14000#Vi?t#B118#89 5.7#^214#Bt c anh#Truyn tranh#Jeon Younghee#T.3#^aH.#^aThi i#2010#^a157t r.^b18cm#Truyn dnh cho la tui 17+#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Je on Younghee#Vanh#Dch Hn Quc#256794## 00520000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070014000660220004000800080005000840090 01100089010000500100011001500105012002900120020001800149020000900167020001300176 005001400189039000600203019001400209013000700223#VN10.00780#14000#Vi?t#B118#89 5.7#^214#Bt c anh#Truyn tranh#Jeon Younghee#T.4#^aH.#^aThi i#2010#^a157t r.^b18cm#Truyn dnh cho la tui 17+#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Je on Younghee#V.Anh#Dch Hn Quc#256795## 00520000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070014000660220004000800080005000840090 01100089010000500100011001500105012002900120020001800149020000900167020001300176 005001400189039000600203019001400209013000700223#VN10.00781#14000#Vi?t#B118#89 5.7#^214#Bt c anh#Truyn tranh#Jeon Younghee#T.7#^aH.#^aThi i#2010#^a160t r.^b18cm#Truyn dnh cho la tui 17+#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Je on Younghee#V.Anh#Dch Hn Quc#256796## 00520000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400030013000530070014000660220004000800080005000840090 01100089010000500100011001500105012002900120020001800149020000900167020001300176 005001400189039000600203019001400209013000700223#VN10.00782#14000#Vi?t#B118#89 5.7#^214#Bt c anh#Truyn tranh#Jeon Younghee#T.8#^aH.#^aThi i#2010#^a160t r.^b18cm#Truyn dnh cho la tui 17+#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Je on Younghee#V.Anh#Dch Hn Quc#256797## 00547000000000289000450002600110000002600110001101500330002201400060005501900050 00611810006000660820007000728080005000790020038000840030021001220040018001430080 00500161009001100166010000500177011001400182013000700196020001100203020000500214 020000600219020001200225020001400237039000600251#VV10.02710#VV10.02711#TTS ghi: B Gio dc v o to#8500#Vi?t#250K#372.19#^214# kim tra hc k cp tiu hc lp 1#Mn ting Vit, ton#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a52tr.^b 24cm#256798#Ting Vit#Ton#Lp 1# kim tra#Sch c thm#TDung## 00702000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020027000530030027000800070074001070220004001810040 01800185008000500203009001100208010000500219011001500224005001400239005001900253 00500230027200500150029501300070031002000080031702000090032502000100033402000140 0344039000600358#VV10.02712#VV10.02713#16000#Vi?t#TH552H#372.34#^214#Thc hnh cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh tiu hc#Bi Vn Thanh, Phm Th Thanh Nam, N guyn Th Nguyn Thu, ng Bch Vit#Q.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010 #^a112tr.^b24cm#Bi Vn Thanh#Phm Th Thanh Nam#Nguyn Th Nguyn Thu#ng Bc h Vit#256799#Tin hc#Tiu hc#Thc hnh#Sch c thm#TDung## 00623000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020020000390070057000590220004001160040018001200080005001380090 01100143010000500154011001400159005001500173005001200188005001700200005001800217 00500160023501300070025102000050025802000060026302000080026902000140027703900060 0291#VV10.02714#5000#Vi?t#V460T#372.7#^214#V thc hnh ton 1#Nguyn Duy Ha ( ch.b.), Lm Vn ua, Nguyn Minh Kim...#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2 010#^a36tr.^b24cm#Nguyn Duy Ha#Lm Vn ua#Nguyn Minh Kim#Nguyn Tuyt Hnh# Trn Tun Phc#256800#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00623000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020020000390070057000590220004001160040018001200080005001380090 01100143010000500154011001400159005001500173005001200188005001700200005001800217 00500160023501300070025102000050025802000060026302000080026902000140027703900060 0291#VV10.02715#5000#Vi?t#V460T#372.7#^214#V thc hnh ton 1#Nguyn Duy Ha ( ch.b.), Lm Vn ua, Nguyn Minh Kim...#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2 010#^a36tr.^b24cm#Nguyn Duy Ha#Lm Vn ua#Nguyn Minh Kim#Nguyn Tuyt Hnh# Trn Tun Phc#256801#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00623000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020020000390070057000590220004001160040018001200080005001380090 01100143010000500154011001400159005001500173005001200188005001700200005001800217 00500160023501300070025102000050025802000060026302000080026902000140027703900060 0291#VV10.02716#5000#Vi?t#V460T#372.7#^214#V thc hnh ton 1#Nguyn Duy Ha ( ch.b.), Lm Vn ua, Nguyn Minh Kim...#T.3#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2 010#^a36tr.^b24cm#Nguyn Duy Ha#Lm Vn ua#Nguyn Minh Kim#Nguyn Tuyt Hnh# Trn Tun Phc#256802#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00623000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020020000390070057000590220004001160040018001200080005001380090 01100143010000500154011001400159005001500173005001200188005001700200005001800217 00500160023501300070025102000050025802000060026302000080026902000140027703900060 0291#VV10.02717#5000#Vi?t#V460T#372.7#^214#V thc hnh ton 1#Nguyn Duy Ha ( ch.b.), Lm Vn ua, Nguyn Minh Kim...#T.4#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2 010#^a36tr.^b24cm#Nguyn Duy Ha#Lm Vn ua#Nguyn Minh Kim#Nguyn Tuyt Hnh# Trn Tun Phc#256803#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00613000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020026000390070068000650220004001330040018001370080005001550090 01100160010000500171011001400176005001300190005001100203005001800214005001500232 013000700247020001100254020000600265020000800271020001400279039000600293#VV10.02 718#6000#Vi?t#V460T#372.6#^214#V thc hnh ting Vit 1#L Ngc ip (ch.b.), Nguyn t, Phm Th Kim Oanh, Dip Quc Vit#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a44tr.^b24cm#L Ngc ip#Nguyn t#Phm Th Kim Oanh#Dip Quc Vit# 256804#Ting Vit#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00613000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020026000390070068000650220004001330040018001370080005001550090 01100160010000500171011001400176005001300190005001100203005001800214005001500232 013000700247020001100254020000600265020000800271020001400279039000600293#VV10.02 719#4700#Vi?t#V460T#372.6#^214#V thc hnh ting Vit 1#L Ngc ip (ch.b.), Nguyn t, Phm Th Kim Oanh, Dip Quc Vit#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a32tr.^b24cm#L Ngc ip#Nguyn t#Phm Th Kim Oanh#Dip Quc Vit# 256805#Ting Vit#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00613000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020026000390070068000650220004001330040018001370080005001550090 01100160010000500171011001400176005001300190005001100203005001800214005001500232 013000700247020001100254020000600265020000800271020001400279039000600293#VV10.02 720#4300#Vi?t#V460T#372.6#^214#V thc hnh ting Vit 1#L Ngc ip (ch.b.), Nguyn t, Phm Th Kim Oanh, Dip Quc Vit#T.3#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a28tr.^b24cm#L Ngc ip#Nguyn t#Phm Th Kim Oanh#Dip Quc Vit# 256806#Ting Vit#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00613000000000313000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280140006000330020026000390070068000650220004001330040018001370080005001550090 01100160010000500171011001400176005001300190005001100203005001800214005001500232 013000700247020001100254020000600265020000800271020001400279039000600293#VV10.02 721#Vi?t#V460T#372.6#^214#7000#V thc hnh ting Vit 1#L Ngc ip (ch.b.), Nguyn t, Phm Th Kim Oanh, Dip Quc Vit#T.4#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a55tr.^b24cm#L Ngc ip#Nguyn t#Phm Th Kim Oanh#Dip Quc Vit# 256807#Ting Vit#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00623000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030043000590070029001020220004001312210037001350040 01800172008000500190009001100195010000500206011001400211005001600225005001200241 013000700253020001100260020000900271020000900280020001400289039000600303#VV10.02 722#6000#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch p#Theo mu ch vit trong tr ng tiu hc...#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.1#Ch vit ng, vit nghing, nt u#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a44tr.^b24cm#Trn Mnh Hng#L Hu Tnh#256808#Ting Vit#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#TDung## 00633000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020019000400030043000590070029001020220004001312210047001350040 01800182008000500200009001100205010000500216011001400221005001600235005001200251 013000700263020001100270020000900281020000900290020001400299039000600313#VV10.02 723#6000#Vi?t#L527V#372.63#^214#Luyn vit ch p#Theo mu ch vit trong tr ng tiu hc...#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#T.2#Ch vit ng, vit nghing, nt thanh nt m#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a44tr.^b24cm#Trn Mnh H ng#L Hu Tnh#256809#Ting Vit#Tp vit#Tiu hc#Sch c thm#TDung## 00627000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020033000400070055000730220004001280040018001320080005001500090 01100155010000500166011001400171005001300185005001800198005001100216005001000227 00500110023701300070024802000110025502000090026602000060027502000140028103900060 0295#VV10.02724#6000#Vi?t#E202T#372.63#^214#Em tp vit ng, vit p lp 1#L Ngc ip (ch.b.), Phm Th Kim Oanh, Mai Nh H...#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.# ^aGio dc#2010#^a48tr.^b24cm#L Ngc ip#Phm Th Kim Oanh#Mai Nh H#Xun Pha n#Nguyn t#256810#Ting Vit#Tp vit#Lp 1#Sch c thm#TDung## 00630000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020020000390070063000590220004001220040018001260080005001440090 01100149010000500160011001400165005001500179005001800194005001700212005001400229 00500150024301300070025802000050026502000060027002000080027602000140028403900060 0298#VV10.02725#9500#Vi?t#V460T#372.7#^214#V thc hnh ton 2#Nguyn Duy Ha ( ch.b.), Nguyn Tuyt Hnh, Nguyn Minh Kim...#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a47tr.^b24cm#Nguyn Duy Ha#Nguyn Tuyt Hnh#Nguyn Minh Kim#L Tha nh Long#Trn Thanh Ti#256811#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00630000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020020000390070063000590220004001220040018001260080005001440090 01100149010000500160011001400165005001500179005001800194005001700212005001400229 00500150024301300070025802000050026502000060027002000080027602000140028403900060 0298#VV10.02726#9500#Vi?t#V460T#372.7#^214#V thc hnh ton 2#Nguyn Duy Ha ( ch.b.), Nguyn Tuyt Hnh, Nguyn Minh Kim...#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a47tr.^b24cm#Nguyn Duy Ha#Nguyn Tuyt Hnh#Nguyn Minh Kim#L Tha nh Long#Trn Thanh Ti#256812#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00630000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020020000390070063000590220004001220040018001260080005001440090 01100149010000500160011001400165005001500179005001800194005001700212005001400229 00500150024301300070025802000050026502000060027002000080027602000140028403900060 0298#VV10.02727#9500#Vi?t#V460T#372.7#^214#V thc hnh ton 2#Nguyn Duy Ha ( ch.b.), Nguyn Tuyt Hnh, Nguyn Minh Kim...#T.3#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a47tr.^b24cm#Nguyn Duy Ha#Nguyn Tuyt Hnh#Nguyn Minh Kim#L Tha nh Long#Trn Thanh Ti#256813#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00630000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020020000390070063000590220004001220040018001260080005001440090 01100149010000500160011001400165005001500179005001800194005001700212005001400229 00500150024301300070025802000050026502000060027002000080027602000140028403900060 0298#VV10.02728#8500#Vi?t#V460T#372.7#^214#V thc hnh ton 2#Nguyn Duy Ha ( ch.b.), Nguyn Tuyt Hnh, Nguyn Minh Kim...#T.4#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a40tr.^b24cm#Nguyn Duy Ha#Nguyn Tuyt Hnh#Nguyn Minh Kim#L Tha nh Long#Trn Thanh Ti#256814#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00624000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400070053000660220004001190040018001230080005001410090 01100146010000500157011001400162005001300176005001100189005001600200005001500216 00500150023101300070024602000110025302000060026402000080027002000140027803900060 0292#VV10.02729#12000#Vi?t#V460T#372.6#^214#V thc hnh ting Vit 2#L Ngc ip (ch.b.), Nguyn t, Nguyn Vn ip...#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2010#^a64tr.^b24cm#L Ngc ip#Nguyn t#Nguyn Vn ip#Nguyn Th Hu#Trn Hong Tu#256815#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00624000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400070053000660220004001190040018001230080005001410090 01100146010000500157011001400162005001300176005001100189005001600200005001500216 00500150023101300070024602000110025302000060026402000080027002000140027803900060 0292#VV10.02730#12000#Vi?t#V460T#372.6#^214#V thc hnh ting Vit 2#L Ngc ip (ch.b.), Nguyn t, Nguyn Vn ip...#T.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2010#^a64tr.^b24cm#L Ngc ip#Nguyn t#Nguyn Vn ip#Nguyn Th Hu#Trn Hong Tu#256816#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00624000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020026000400070053000660220004001190040018001230080005001410090 01100146010000500157011001400162005001300176005001100189005001600200005001500216 00500150023101300070024602000110025302000060026402000080027002000140027803900060 0292#VV10.02731#12000#Vi?t#V460T#372.6#^214#V thc hnh ting Vit 2#L Ngc ip (ch.b.), Nguyn t, Nguyn Vn ip...#T.3#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2010#^a63tr.^b24cm#L Ngc ip#Nguyn t#Nguyn Vn ip#Nguyn Th Hu#Trn Hong Tu#256817#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00624000000000325000450002600110000001900050001118100060001608200060002280800050 00280140007000330020026000400070053000660220004001190040018001230080005001410090 01100146010000500157011001400162005001300176005001100189005001600200005001500216 00500150023101300070024602000110025302000060026402000080027002000140027803900060 0292#VV10.02732#Vi?t#V460T#372.6#^214#11500#V thc hnh ting Vit 2#L Ngc ip (ch.b.), Nguyn t, Nguyn Vn ip...#T.4#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio d c#2010#^a60tr.^b24cm#L Ngc ip#Nguyn t#Nguyn Vn ip#Nguyn Th Hu#Trn Hong Tu#256818#Ting Vit#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00510000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510070014000790040018000930080005001110090 01100116010000500127011001500132005001400147013000700161020001100168020000600179 020000700185020000800192020001400200039000600214#VV10.02733#VV10.02734#20000#Vi ?t#B100M#372.6#^214#35 n luyn ting Vit 2#L Phng Nga#Ti bn ln th 2# ^aH.#^aGio dc#2010#^a155tr.^b24cm#L Phng Nga#256819#Ting Vit#Lp 2#n tp #Bi tp#Sch c thm#TDung## 00548000000000289000450002600110000002600110001101500330002201400070005501900050 00621810006000670820007000738080005000800020038000850030021001230040018001440080 00500162009001100167010000500178011001400183013000700197020001100204020000500215 020000600220020001200226020001400238039000600252#VV10.02735#VV10.02736#TTS ghi: B Gio dc v o to#11500#Vi?t#250K#372.19#^214# kim tra hc k cp ti u hc lp 2#Mn ting Vit, ton#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a72tr.^ b24cm#256820#Ting Vit#Ton#Lp 2# kim tra#Sch c thm#TDung## 00574000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020022000510070052000730220004001250080005001290090 01100134010000500145011001500150005001400165005001600179005001200195013000700207 020000500214020000600219020000700225020000800232020001400240039000600254#VV10.02 737#VV10.02738#18000#Vi?t#B100M#372.7#^214#36 n luyn ton 3#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc Hi, Vn Thu#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a135tr.^b24cm#V Dng Thu#Nguyn Ngc Hi# Vn Thu#256821#Ton#Lp 3#n tp#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00574000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020022000510070052000730220004001250080005001290090 01100134010000500145011001500150005001400165005001600179005001200195013000700207 020000500214020000600219020000700225020000800232020001400240039000600254#VV10.02 739#VV10.02740#16000#Vi?t#B100M#372.7#^214#36 n luyn ton 3#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc Hi, Vn Thu#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a119tr.^b24cm#V Dng Thu#Nguyn Ngc Hi# Vn Thu#256822#Ton#Lp 3#n tp#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00608000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020022000510030031000730070057001040040018001610080 00500179009001100184010000500195011001500200005001400215005002100229005001200250 013000700262020001100269020000600280020001400286039000600300#VV10.02741#VV10.027 42#24500#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit 3 nng cao#Theo chng trnh tiu hc mi#L Phng Nga (ch.b.), Trn Th Minh Phng, L Hu Tnh#Ti bn ln th 6# ^aH.#^aGio dc#2010#^a192tr.^b24cm#L Phng Nga#Trn Th Minh Phng#L Hu T nh#256823#Ting Vit#Lp 3#Sch c thm#TDung## 00548000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520030021000900040018001110080005001290090 01100134010000500145011001400150015003300164013000700197020001100204020000500215 020000600220020001200226020001400238039000600252#VV10.02743#VV10.02744#11500#Vi ?t#250K#372.19#^214# kim tra hc k cp tiu hc lp 3#Mn ting Vit, ton# Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a72tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#256824#Ting Vit#Ton#Lp 3# kim tra#Sch c thm#TDung## 00506000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510070017000790220004000960040018001000080 00500118009001100123010000500134011001400139005001700153013000700170020000500177 020000600182020001400188039000600202020000800208#VV10.02745#VV10.02746#12000#Vi ?t#107G#372.7#^214#nh gi kt qu hc ton 3#Nguyn Mnh Thc#T.2#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a88tr.^b24cm#Nguyn Mnh Thc#256825#Ton#Lp 3#Sc h c thm#TDung#Bi tp## 00588000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510070045000790040018001240080005001420090 01100147010000500158011000900163005001400172005002200186013000700208020001100215 020000600226020000700232020001400239039000600253011000700259020000800266#VV10.02 747#VV10.02748#21500#Vi?t#B100M#372.6#^214#35 n luyn ting Vit 4#L Phn g Nga (ch.b.), Nguyn Th Thanh Hng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a16 7tr.#L Phng Nga#Nguyn Th Thanh Hng#256826#Ting Vit#Lp 4#n tp#Sch c thm#TDung#^b24cm#Bi tp## 00653000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520030050000900220004001400040018001440080 00500162009001100167010000500178011001400183015003300197013000700230020001100237 02000050024802000090025302000080026202000070027002000060027702000120028302000140 0295039000600309#VV10.02749#VV10.02750#13500#Vi?t#250K#372.19#^214# kim tra hc k cp tiu hc lp 4#Mn ting Vit, ton, khoa hc, lch s v a l#T.1 #Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a88tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#256827#Ting Vit#Ton#Khoa hc#Lch s#a l#Lp 4# kim tra#Sch c thm#TDung## 00653000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520030050000900220004001400040018001440080 00500162009001100167010000500178011001400183015003300197013000700230020001100237 02000050024802000090025302000080026202000070027002000060027702000120028302000140 0295039000600309#VV10.02751#VV10.02752#13500#Vi?t#250K#372.19#^214# kim tra hc k cp tiu hc lp 4#Mn ting Vit, ton, khoa hc, lch s v a l#T.2 #Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a88tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#256828#Ting Vit#Ton#Khoa hc#Lch s#a l#Lp 4# kim tra#Sch c thm#TDung## 00556000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020022000510070052000730220004001250080005001290090 01100134010000500145011001500150020000500165020000600170020000800176020001400184 005001400198005001600212005001200228039000700240013000700247#VV10.02753#VV10.027 54#19500#Vi?t#B100M#372.7#^214#36 n luyn ton 4#V Dng Thu (ch.b.), Ngu yn Ngc Hi, Vn Thu#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a143tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Ngc Hi# Vn Thu#B.Hin#256829## 00556000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020022000510070052000730220004001250080005001290090 01100134010000500145011001500150020000500165020000600170020000800176020001400184 005001400198005001600212005001200228039000700240013000700247#VV10.02755#VV10.027 56#16000#Vi?t#B100M#372.7#^214#36 n luyn ton 4#V Dng Thu (ch.b.), Ngu yn Ngc Hi, Vn Thu#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a119tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#V Dng Thu#Nguyn Ngc Hi# Vn Thu#B.Hin#256830## 00587000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510070050000780220004001280040018001320080 00500150009001100155010000500166011001500171020000500186020000600191020000800197 020001400205005001400219005001300233005001300246039000700259013000700266#VV10.02 758#VV10.02757#16500#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton 4 nng cao#V Dng Thu (ch.b.), V Mai Hng, V Vn Dng#T.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2 010#^a127tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#V Dng Thu#V Mai Hng#V Vn Dng#B.Hin#256831## 00542000000000301000450002600110000002600110001102000080002202000050003002000060 00350200006000410200014000470390007000610140007000680190005000751810006000800820 00600086808000500092002004800097007001500145022000400160005001500164004001800179 008000500197009001100202010000500213011001500218013000700233#VV10.02759#VV10.027 60#Bi tp#Ton#Lp 4#Lp 5#Sch c thm#B.Hin#21000#Vi?t#M558C#372.7#^214#10 chuyn bi dng hc sinh gii ton 4 - 5#Trn Din Hin#T.2#Trn Din Hin# Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a156tr.^b24cm#256832## 00610000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020018000510070050000690040018001190080005001370090 01100142010000500153011001500158020000500173020000600178020000800184020001400192 00500130020600500110021900500130023000500140024300500130025703900070027001300070 0277#VV10.02761#VV10.02762#19000#Vi?t#L527G#372.7#^214#Luyn gii ton 4# n h Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Vn Dng...#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#20 10#^a139tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm# nh Hoan#Nguyn ng#V V n Dng# Trung Hiu#V Mai Hng#B.Hin#256833## 00586000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020022000510070057000730040018001300080005001480090 01100153010000500164011001500169020001100184020000600195020000800201020001400209 005001400223005002100237005001200258039000700270013000700277#VV10.02763#VV10.027 64#26500#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit 5 nng cao#L Phng Nga (ch.b.), Tr n Th Minh Phng, L Hu Tnh#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a208tr.^b 24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#L Phng Nga#Trn Th Minh Phng#L Hu Tnh#B.Hin#256834## 00556000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020028000510070045000790040018001240080005001420090 01100147010000500158011001500163020001100178020000600189020000700195020001400202 005001400216005002200230039000700252013000700259#VV10.02765#VV10.02766#Vi?t#B100 M#372.6#^214#22000#35 n luyn ting Vit 5#L Phng Nga (ch.b.), Nguyn Th Thanh Hng#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a171tr.^b24cm#Ting Vit#L p 5#n tp#Sch c thm#L Phng Nga#Nguyn Th Thanh Hng#B.Hin#256835## 00598000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020034000510070059000850220004001440040018001480080 00500166009001100171010000500182011001500187020001100202020000600213020001400219 005001200233005001700245005002000262039000700282013000700289#VV10.02767#VV10.027 68#18000#Vi?t#107G#372.6#^214#nh gi kt qu hc ting Vit 5#Nguyn Tri (c h.b.), L Th Thu Huyn, Nguyn Th Kim Oanh#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio d c#2010#^a136tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#Nguyn Tri#L Th Thu Huy n#Nguyn Th Kim Oanh#B.Hin#256836## 00573000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020016000510030085000670070015001520040018001670080 00500185009001100190010000500201011001500206020000500221020000600226020000800232 020001400240005001500254039000700269013000700276#VV10.02769#VV10.02770#24000#Vi ?t#T550L#372.7#^214#T luyn ton 5#Sch tham d Cuc thi Vit sch bi tp v s ch tham kho ca B Gio dc v o to#Nguyn c Tn#Ti bn ln th 3#^aH.#^ aGio dc#2010#^a188tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Nguyn c Tn#B. Hin#256837## 00587000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020027000510070050000780220004001280040018001320080 00500150009001100155010000500166011001500171020000500186020000600191020000800197 020001400205005001400219005001300233005001300246039000700259013000700266#VV10.02 771#VV10.02772#17500#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton 5 nng cao#V Dng Thu (ch.b.), V Mai Hng, V Vn Dng#T.2#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2 010#^a136tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#V Dng Thu#V Mai Hng#V Vn Dng#B.Hin#256838## 00650000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520030046000900220004001360040018001400080 00500158009001100163010000500174011001400179015003300193020000600226020001100232 02000050024302000090024802000080025702000070026502000120027202000140028403900070 0298013000700305#VV10.02773#VV10.02774#13500#Vi?t#250K#372.19#^214# kim tra hc k cp tiu hc lp 5#Ting Vit. Ton. Khoa hc. Lch s v a l#T.1#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a87tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o t o#Lp 5#Ting Vit#Ton#Khoa hc#Lch s#a l# kim tra#Sch c thm#B.Hi n#256839## 00650000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520030046000900220004001360040018001400080 00500158009001100163010000500174011001400179015003300193020000600226020001100232 02000050024302000090024802000080025702000070026502000120027202000140028403900070 0298013000700305#VV10.02775#VV10.02776#13500#Vi?t#250K#372.19#^214# kim tra hc k cp tiu hc lp 5#Ting Vit. Ton. Khoa hc. Lch s v a l#T.2#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a88tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o t o#Lp 5#Ting Vit#Ton#Khoa hc#Lch s#a l# kim tra#Sch c thm#B.Hi n#256840## 00691000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480020027000530030027000800070068001070220004001750040 01800179008000500197009001100202010000500213011001500218020000800233020000900241 02000100025002000140026000500140027400500140028800500150030200500220031703900070 0339013000700346#VV10.02777#VV10.02778#18000#Vi?t#TH552H#372.34#^214#Thc hnh cng hc tin hc#Dnh cho hc sinh tiu hc#Bi Vn Thanh, Ng nh Tuyt, ng B ch Vit, Nguyn Th Thanh Xun#Q.2#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a128 tr.^b24cm#Tin hc#Tiu hc#Thc hnh#Sch c thm#Bi Vn Thanh#Ng nh Tuyt# ng Bch Vit#Nguyn Th Thanh Xun#B.Hin#256841## 00494000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020050000490070014000990040018001130080005001310090 01100136010000500147011001500152020001200167020000800179020000600187020001400193 005001400207013000700221#VV10.02779#VV10.02780#20000#Vi?t#C101D#807#^214#Cc d ng bi tp lm vn v cm th th vn lp 6#Cao Bch Xun#Ti bn ln th 8#^aH. #^aGio dc#2010#^a155tr.^b24cm#Tp lm vn#Bi vn#Lp 6#Sch c thm#Cao Bch Xun#256842## 00590000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020024000490070063000730040018001360080005001540090 01100159010000500170011001500175020001200190020000600202020001400208005000700222 005001700229005001300246005001500259039000700274013000700281#VV10.02781#VV10.027 82#25000#Vi?t#H561D#807#^214#Hng dn tp lm vn 6#V Nho (ch.b.), Nguyn Thu Hng, Trn Th Nga, Trn Th Thnh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a19 5tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 6#Sch c thm#V Nho#Nguyn Thu Hng#Trn Th Nga# Trn Th Thnh#B.Hin#256843## 00636000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520030023000900070054001130220004001670080 00500171009001100176010000500187011001500192020000500207020000600212020000800218 02000120022602000140023800500150025200500140026700500150028103900070029601300070 0303#VV10.02783#VV10.02784#19500#Vi?t#R203L#510.76#^214#Rn luyn k nng gii bi tp ton 6#T lun v trc nghim#Nguyn Vn Lc (ch.b.), Mai Xun ng, Tr n Quang Ti#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a156tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Trc nghi m#Sch c thm#Nguyn Vn Lc#Mai Xun ng#Trn Quang Ti#B.Hin#256844## 00675000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520030023000900070068001130220004001810080 00500185009001100190010000500201011001500206020000500221020000600226020000800232 02000120024002000140025200500150026600500130028100500140029403900070030801300070 0315005001500322#VV10.02785#VV10.02786#20000#Vi?t#R203L#510.76#^214#Rn luyn k nng gii bi tp ton 6#T lun v trc nghim#Nguyn Vn Lc (ch.b.), L Kim Chung, Mai Xun ng, Trn Quang Ti#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a160tr.^b24cm#To n#Lp 6#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Nguyn Vn Lc#L Kim Chung#Mai Xun ng#B.Hin#256845#Trn Quang Ti## 00560000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020038000530070041000910040018001320080005001500090 01100155010000500166011001500171020001000186020000600196020000800202020001400210 005001500224005001700239039000700256013000700263#VV10.02787#VV10.02788#23500#Vi ?t#B103T#428.076#^214#Bi tp b tr - nng cao ting Anh 6#Nguyn Th Chi (ch.b .), Nguyn Hu Cng#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a184tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Nguyn Th Chi#Nguyn Hu Cng#B.Hin#256846## 00503000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020044000520070014000960040018001100080005001280090 01100133010000500144011001500149020000500164020000600169020000800175020001400183 005001400197039000700211013000700218#VV10.02789#VV10.02790#29000#Vi?t#B103T#510 .76#^214#Bi tp nng cao v mt s chuyn ton 6#Bi Vn Tuyn#Ti bn ln t h 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a232tr.^b24cm#Ton#Lp 6#Bi tp#Sch c thm#Bi V n Tuyn#B.Hin#256847## 00603000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520070064000770220004001410050016001450050 01500161005001500176005001500191008000500206009001100211010000500222011001500227 020000500242020000600247020000800253020001400261039000700275013000700282#VV10.02 791#VV10.02792#24000#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp thc hnh ton 6#Quch T C hng, Nguyn c Tn, Nguyn c Ho, Nguyn on V#T.2#Quch T Chng#Nguyn c Tn#Nguyn c Ho#Nguyn on V#^aH.#^aGio dc#2010#^a180tr.^b24cm#Ton# Lp 6#Bi tp#Sch c thm#B.Hin#256848## 00633000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020046000520070055000980040018001530080005001710090 01100176010000500187011001500192020000500207020000600212020000800218020001200226 020001400238005001600252005001900268005001800287039000700305013000700312#VV10.02 793#VV10.02794#26500#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp trc nghim v cc kim tra ton 7#Hong Ngc Hng, Phm Th Bch Ngc, Trng Cng Thnh#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a207tr.^b24cm#Ton#Lp 7#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Hong Ngc Hng#Phm Th Bch Ngc#Trng Cng Thnh#B.Hin#256849## 00690000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520030023000900070056001130220004001690080 00500173009001100178010000500189011001500194020000500209020000600214020000800220 02000120022802000140024000500150025400500150026900500130028400500150029700500140 0312039000700326013000700333#VV10.02795#VV10.02796#24500#Vi?t#R203L#510.76#^214 #Rn luyn k nng gii bi tp ton 7#T lun v trc nghim#Nguyn Vn Lc (ch .b.), Trn nh Dng, Quch T Hoa...#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a200tr.^b24cm#To n#Lp 7#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Nguyn Vn Lc#Trn nh Dng#Quch T Hoa#Trn Quang Ti#L Ngc Thnh#B.Hin#256850## 00683000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520030023000900070072001130220004001850080 00500189009001100194010000500205011001500210020000500225020000600230020000800236 02000120024402000140025600500150027000500160028500500150030100500150031603900070 0331013000700338#VV10.02797#VV10.02798#25000#Vi?t#R203L#510.76#^214#Rn luyn k nng gii bi tp ton 7#T lun v trc nghim#Nguyn Vn Lc (ch.b.), Nguyn Vn Hin, Trn Quang Ti, Nguyn Hu Ti#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a203tr.^b24c m#Ton#Lp 7#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Nguyn Vn Lc#Nguyn Vn Hin#Tr n Quang Ti#Nguyn Hu Ti#B.Hin#256851## 00592000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020026000530070059000790040018001380080005001560090 01100161010000500172011001500177020000700192020000600199020000800205020001400213 005001300227005001800240005001800258039000700276013000700283#VV10.02799#VV10.028 00#16500#Vi?t#B103T#530.076#^214#Bi tp vt l nng cao 8# Hng Tr (ch.b.) , Nguyn Xun Thnh, Trnh Th Hi Yn#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a 127tr.^b24cm#Vt l#Lp 8#Bi tp#Sch c thm# Hng Tr#Nguyn Xun Thnh#T rnh Th Hi Yn#B.Hin#256852## 00498000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020030000490070012000790220004000910040018000950080 00500113009001100118010000500129011001500134020000500149020000600154020000800160 020001400168005001200182039000700194013000700201#VV10.02801#VV10.02802#31000#Vi ?t#N122C#510#^214#Nng cao v pht trin ton 8#V Hu Bnh#T.1#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a239tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#V Hu B nh#B.Hin#256853## 00605000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520070065000770220004001420080005001460090 01100151010000500162011001500167020000500182020000600187020000800193020001400201 005001600215005001500231005001700246005001400263039000700277013000700284#VV10.02 803#VV10.02804#23500#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp thc hnh ton 8#Quch T C hng, Nguyn c Tn, Hunh Quc Khanh, Dng Bu Lc#T.1#^aH.#^aGio dc#2010# ^a172tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Sch c thm#Quch T Chng#Nguyn c Tn#H unh Quc Khanh#Dng Bu Lc#B.Hin#256854## 00690000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520030023000900070056001130220004001690080 00500173009001100178010000500189011001500194020000500209020000600214020000800220 02000120022802000140024000500150025400500150026900500130028400500150029700500140 0312039000700326013000700333#VV10.02805#VV10.02806#32000#Vi?t#R203L#510.76#^214 #Rn luyn k nng gii bi tp ton 8#T lun v trc nghim#Nguyn Vn Lc (ch .b.), Trn nh Dng, Quch T Hoa...#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a264tr.^b24cm#To n#Lp 8#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Nguyn Vn Lc#Trn nh Dng#Quch T Hoa#Trn Quang Ti#L Ngc Thnh#B.Hin#256855## 00636000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520030023000900070054001130220004001670080 00500171009001100176010000500187011001500192020000500207020000600212020000800218 02000120022602000140023800500150025200500150026700500140028203900070029601300070 0303#VV10.02807#VV10.02808#27000#Vi?t#R203L#510.76#^214#Rn luyn k nng gii bi tp ton 8#T lun v trc nghim#Nguyn Vn Lc (ch.b.), Trnh Th Nhn, H n Minh Ton#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a219tr.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Trc nghi m#Sch c thm#Nguyn Vn Lc#Trnh Th Nhn#Hn Minh Ton#B.Hin#256856## 00584000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020046000520070036000980040018001340080005001520090 01100157010000500168011001500173020000500188020000600193020000800199020001200207 020001400219005001600233005001900249039000700268013000700275#VV10.02810#VV10.028 09#31600#Vi?t#B103T#510.76#^214#Bi tp trc nghim v cc kim tra ton 8#H ong Ngc Hng, Phm Th Bch Ngc#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a255t r.^b24cm#Ton#Lp 8#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#Hong Ngc Hng#Phm Th B ch Ngc#B.Hin#256857## 00516000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020043000540070027000970080005001240090011001290100 00500140011001500145020001000160020000600170020000800176020001400184005001100198 005001500209039000700224013000700231#VV10.02811#VV10.02812#30500#Vi?t#TR431T#42 8.076#^214#Trng tm kin thc v bi tp ting Anh 8# Bch H, L Th i Lin #^aH.#^aGio dc#2010#^a251tr.^b24cm#Ting Anh#Lp 8#Bi tp#Sch c thm# B ch H#L Th i Lin#B.Hin#256858## 00537000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020022000490070058000710080005001290090011001340100 00500145011001500150020001200165020000600177020001400183005001400197005001800211 039000700229005001600236013000700252#VV10.02813#VV10.02814#27000#Vi?t#D105B#807 #^214#Dn bi tp lm vn 8# Ngc Thng (ch.b.), Nguyn Th Thu H, Nguyn Vn Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^a211tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 8#Sch c thm# Ng c Thng#Nguyn Th Thu H#B.Hin#Nguyn Vn Hng#256859## 00565000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020032000530070041000850080005001260090011001310100 00500142011001500147020000800162020000600170020001200176005001400188005001200202 039000700214005001300221020000800234020001400242013000700256#VV10.02815#VV10.028 16#30000#Vi?t#250K#546.076#^214# kim tra kin thc ho hc 9#L Hong Dng, Phm Trng, Hunh Vn t#^aH.#^aGio dc#2010#^a204tr.^b24cm#Ho hc#Lp 9# kim tra#L Hong Dng#Phm Trng#B.Hin#Hunh Vn t#Bi tp#Sch c thm#256 860## 00500000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020037000530070014000900040018001040080005001220090 01100127010000500138011001500143020000800158020000600166005001400172039000700186 020000800193020001400201013000700215#VV10.02817#VV10.02818#24000#Vi?t#B103T#546 .076#^214#Bi tp c bn v nng cao ho hc 9#Phm c Bnh#Ti bn ln th 5#^ aH.#^aGio dc#2010#^a191tr.^b24cm#Ho hc#Lp 9#Phm c Bnh#B.Hin#Bi tp#S ch c thm#256861## 00590000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020024000490070063000730040018001360080005001540090 01100159010000500170011001500175020001200190020000600202005000700208039000700215 020001400222005001700236005001300253005001500266013000700281#VV10.02819#VV10.028 20#36000#Vi?t#H561D#807#^214#Hng dn tp lm vn 9#V Nho (ch.b.), Nguyn Thu Hng, Trn Th Nga, Trn Th Thnh#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a28 7tr.^b24cm#Tp lm vn#Lp 9#V Nho#B.Hin#Sch c thm#Nguyn Thu Hng#Trn T h Nga#Trn Th Thnh#256862## 00690000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020031000510070061000820040018001430080005001610090 01100166010000500177011001500182020000800197020001400205039000500219005001400224 02000080023800500170024600500200026301300070028302000110029002000120030102000070 0313020000800320020001200328#VV10.02822#VV10.02821#41000#Vi?t#B103T#807.6#^214# Bi tp trc nghim ng vn 10# Ngc Thng (ch.b.), Nguyn Thnh Thi, Nguyn T h Hng Vn#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a327tr.^b24cm#Ng vn#Sch c thm#Oanh# Ngc Thng#Vn hc#Nguyn Thnh Thi#Nguyn Th Hng Vn#256863#T ing Vit#Tp lm vn#Lp 10#Bi tp#Trc nghim## 00562000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020030000490070039000790040018001180080005001360090 01100141010000500152011001500157020000800172020001400180039000500194005001800199 020000800217020000700225005001200232013000700244020000900251#VV10.02823#VV10.028 24#37000#Vi?t#419H#807#^214#c - hiu vn bn ng vn 10#Nguyn Trng Hon (c h.b.), L Hng Mai#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a295tr.^b24cm#Ng vn #Sch c thm#oanh#Nguyn Trng Hon#Vn hc#Lp 10#L Hng Mai#256864#c hiu ## 00645000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020041000540030023000950070054001180080005001720090 01100177010000500188011001500193020000700208020001400215039000500229005001300234 02000070024700500150025402000120026900500090028100500140029001300070030402000080 0311#VV10.02825#VV10.02826#17000#Vi?t#T550K#512.0076#^214#T kim tra cht ln g hc tp i s 10#Trc nghim v t lun#Hn Lin Hi, Hong Ngc Anh, Bi Bn h, L Phc Thnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a120tr.^b24cm#i s#Sch c thm#Oanh#H n Lin Hi#Lp 10#Hong Ngc Anh#Trc nghim#Bi Bnh#L Phc Thnh#256865#Bi tp## 00566000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020047000540070041001010040018001420080005001600090 01100165010000500176011001500181020000700196020001400203039000500217005001600222 020000700238005001600245020000800261013000700269#VV10.02827#VV10.02828#37000#Vi ?t#B103T#512.0076#^214#Bi tp nng cao v mt s chuyn i s 10#Nguyn Huy oan (ch.b.), ng Hng Thng#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a296tr.^b 24cm#i s#Sch c thm#Oanh#Nguyn Huy oan#Lp 10#ng Hng Thng#Bi tp#25 6866## 00594000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020059000540070034001130040018001470080005001650090 01100170010000500181011001500186020000700201020001400208039000500222020001000227 005001600237020000800253020000700261005001700268013000700285#VV10.02829#VV10.028 30#39000#Vi?t#B103T#512.0076#^214#Bi tp nng cao v mt s chuyn i s & gii tch 11#ng Hng Thng, Nguyn Xun Lim#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio d c#2010#^a316tr.^b24cm#i s#Sch c thm#Oanh#Gii tch#ng Hng Thng#Bi t p#Lp 11#Nguyn Xun Lim#256867## 00600000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020029000530070067000820080005001490090011001540100 00500165011001500170020000800185020001400193039000500207020000700212005001400219 020000800233005001500241005001700256005001800273013000700291#VV10.02831#VV10.028 32#37000#Vi?t#B103T#546.076#^214#Bi tp thc hnh ho hc 11#L Hong Dng, Ph an Trng Qu, Nguyn Hong Ht, Trn Th Hng Anh#^aH.#^aGio dc#2010#^a283tr.^ b24cm#Ho hc#Sch c thm#Oanh#Lp 11#L Hong Dng#Bi tp#Phan Trng Qu#Ngu yn Hong Ht#Trn Th Hng Anh#256868## 00616000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020041000550070046000960040018001420080005001600090 01100165010000500176011001500181020001200196020000900208020001400217039000500231 020000700236005001700243020000800260005001300268005001400281013000700295#VV10.02 833#VV10.02834#24000#Vi?t#TR431T#330.9597#^214#Trng tm kin thc v bi tp a l 12#Nguyn Vit Hng, Phm Th Sen, Ph Cng Vit#Ti bn ln th 1#^aH.#^a Gio dc#2010#^a176tr.^b24cm#a kinh t#Vit Nam#Sch c thm#Oanh#Lp 12#Nguy n Vit Hng#Bi tp#Phm Th Sen#Ph Cng Vit#256869## 00563000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020032000540030031000860070015001170040018001320080 00500150009001100155010000500166011001500171020000700186020001400193039000500207 020000700212005001500219020000800234013000700242020001200249#VV10.02835#VV10.028 36#38500#Vi?t#PH561P#530.076#^214#Phng php gii ton vt l 12#Bi tp t lu n v trc nghim#V Thanh Khit#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a307tr. ^b24cm#Vt l#Sch c thm#Oanh#Lp 12#V Thanh Khit#Bi tp#256870#Trc nghi m## 00830000000000373000450002600110000002600110001102100870002202000080010902000110 01170200012001280200007001400200015001470390005001620140007001670190005001741810 00700179082000600186808000500192002002800197007006200225022000400287005001600291 00500130030700500200032000500190034000500140035900400180037300800050039100900110 0396010000500407011001500412013000700427020002200434#VV10.02837#VV10.02838#Gii thiu phng php ging dy tng bi hc c th trong chng trnh ng vn lp 1 2#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Lp 12#Sch gio vin#oanh#24500#Vi?t#TH308K#8 07.1#^214#Thit k bi hc ng vn 12#Phan Trng Lun (ch.b.), Bi Minh c, Ngu yn Th Ngn Hoa...#T.2#Phan Trng Lun#Bi Minh c#Nguyn Th Ngn Hoa#Phm Th Thu Hng#Bi Minh Ton#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a191tr.^b24cm# 256871#Phng php ging dy## 00511000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020049000540070013001030040018001160080005001340090 01100139010000500150011001500155020000900170020001400179039000500193020000700198 005001300205020000800218013000700226#VV10.02839#VV10.02840#28700#Vi?t#B103T#516 .0076#^214#Bi tp nng cao v mt s chuyn hnh hc 12#Trn Vn Tn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a231tr.^b24cm#Hnh hc#Sch c thm#Oanh#Lp 1 2#Trn Vn Tn#Bi tp#256872## 00621000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200090 00348080005000430140007000480020034000550030070000890070028001590040018001870080 00500205009001100210010000500221011001500226020000900241020001500250039000500265 020000800270005001200278005001500290020000700305013000700312#VV10.02841#VV10.028 42#Vi?t#PH561P#516.0076#^214#35000#Phng php gii ton hnh hc 12#Chng tr nh nng cao, luyn thi tt nghip THPT - i hc - cao ng#L Mu Tho, L Mu An Bnh#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a259tr.^b24cm#Hnh hc#Sch luy n thi#Oanh#Bi tp#L Mu Tho#L Mu An Bnh#Lp 12#256873## 00698000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020011000530030015000640070073000790040018001520080 00500170009001100175010000500186011001500191020000800206020001500214039000500229 01500330023402000070026700500140027400500140028802000220030200500150032400500140 0339013000700353#VV10.02843#VV10.02844#Vi?t#H401H#546.071#^214#11700#Ho hc 10 #Sch gio vin#L Xun Trng (tng ch.b.), Trn Quc c, Phm Tun Hng, on Vit Nga#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a263tr.^b24cm#Ho hc#Sch gio vin#Oanh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 10#L Xun Trng#Trn Quc c#P hng php ging dy#Phm Tun Hng#on Vit Nga#256874## 00718000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020010000530030015000630070068000780040018001460080 00500164009001100169010000500180011001500185020000700200020001500207039000500222 01500330022702000070026000500160026700500120028302000220029500500140031700500130 0331005001700344013000700361#VV10.02845#VV10.02846#Vi?t#V124L#530.071#^214#12300 #Vt l 10#Sch gio vin#Nguyn Th Khi (tng ch.b.), Phm Qu T (ch.b.), L ng Tt t...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a279tr.^b24cm#Vt l#Sch gio vin#Oanh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 10#Nguyn Th Khi#Phm Qu T#Phng php ging dy#Lng Tt t#L Chn Hng#Nguyn Ngc Hng#256875## 00721000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020007000540030015000610070070000760040018001460080 00500164009001100169010000500180011001500185020000700200020001500207039000500222 01500330022702000070026000500110026700500160027802000220029400500170031600500160 0333005001500349013000700364#VV10.02847#VV10.02848#Vi?t#103S#512.0071#^214#1320 0#i s#Sch gio vin#on Qunh (tng ch.b.), Nguyn Huy oan (ch.b.), Nguy n Xun Lim...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a303tr.^b24cm#i s#Sch gio vin#Oanh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 10#on Qunh#Nguyn Huy o an#Phng php ging dy#Nguyn Xun Lim#ng Hng Thng#Trn Vn Vung#256876# # 00711000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400140006000450020012000510030015000630070063000780040018001410080 00500159009001100164010000500175011001500180020000900195020001500204039000500219 01500330022402000070025700500100026400500110027402000220028500500160030700500130 0323005001800336013000700354#VV10.02849#VV10.02850#Vi?t#S312H#570.71#^214#9600# Sinh hc 10#Sch gio vin#V Vn V (tng ch.b.), V c Lu (ch.b.), Nguyn Nh Hin...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a215tr.^b24cm#Sinh hc#Sch gi o vin#Oanh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 10#V Vn V#V c Lu#Phng php ging dy#Nguyn Nh Hin#Ng Vn Hng#Nguyn nh Quyn#256877## 00776000000000385000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820006000408080005000460020011000510030015000620070071000770220004001480040 01800152008000500170009001100175010000500186011001500191015003300206020000800239 02000110024702000120025802000150027000500160028500500130030100500160031400500140 0330005000500344013000700349020002200356020000700378039000500385#VV10.02851#VV10 .02852#9900#Vi?t#NG550V#807.1#^214#Ng vn 11#Sch gio vin#Phan Trng Lun (t ng ch.b.), L Nhm Thn, Trn ng Suyn (ch.b.)...#T.1#Ti bn ln th 3#^aH.# ^aGio dc#2010#^a222tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Ting Vi t#Tp lm vn#Sch gio vin#Phan Trng Lun#L Nhm Thn#Trn ng Suyn#Bi M inh Ton#L A#256878#Phng php ging dy#Lp 11#oanh## 00693000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410140006000460020011000520030015000630070046000780040018001240080 00500142009001100147010000500158011001500163020000800178020001500186039000500201 01500330020602000070023900500100024600500100025602000220026600500130028800500170 0301005001800318013000700336#VV10.02853#VV10.02854#Vi?t#T311H#005.071#^214#7000 #Tin hc 11#Sch gio vin#H S m (ch.b.), H Cm H, Trn Hng...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a151tr.^b24cm#Tin hc#Sch gio vin#Oanh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 11#H S m#H Cm H#Phng php ging dy#Tr n Hng#Nguyn c Ngha#Nguyn Thanh Tng#256879## 00724000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020011000530030015000640070066000790040018001450080 00500163009001100168010000500179011001500184020000800199020001500207039000500222 01500330022702000070026000500190026700500140028602000220030000500150032200500160 0337005001400353013000700367#VV10.02855#VV10.02856#Vi?t#H401H#546.071#^214#11000 #Ho hc 11#Sch gio vin#Nguyn Xun Trng (tng ch.b.), Phm Vn Hoan, Phm Tun Hng...#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2010#^a247tr.^b24cm#Ho hc#Sch gio vin#Oanh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 11#Nguyn Xun Trng#Phm Vn Hoan#Phng php ging dy#Phm Tun Hng#Trn Trung Ninh#Cao Th Thng#2568 80## 00778000000000385000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820006000408080005000460020011000510030015000620070072000770220004001490040 01800153008000500171009001100176010000500187011001500192015003300207020000800240 02000110024802000120025902000150027100500160028600500160030200500140031800500050 0332005001400337039000500351013000700356020002200363020000700385#VV10.02857#VV10 .02858#7600#Vi?t#NG550V#807.1#^214#Ng vn 11#Sch gio vin#Phan Trng Lun (t ng ch.b.), Trn ng Suyn, Bi Minh Ton (ch.b.)...#T.2#Ti bn ln th 3#^aH. #^aGio dc#2010#^a167tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng vn#Ting V it#Tp lm vn#Sch gio vin#Phan Trng Lun#Trn ng Suyn#Bi Minh Ton#L A#L Nguyn Cn#oanh#256881#Phng php ging dy#Lp 11## 00719000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020010000530030015000630070072000780040018001500080 00500168009001100173010000500184011001500189020000700204020001500211039000500226 01500330023102000070026400500170027100500090028802000220029700500200031900500090 0339005001400348013000700362#VV10.02859#VV10.02860#Vi?t#V124L#530.071#^214#10600 #Vt l 12#Sch gio vin#Lng Duyn Bnh (tng ch.b.), V Quang (ch.b.), Nguy n Thng Chung...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a239tr.^b24cm#Vt l# Sch gio vin#Oanh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 12#Lng Duyn Bnh#V Quang#Phng php ging dy#Nguyn Thng Chung#T Giang#Trn Ch Minh#256882## 00720000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200080 00358080005000430140006000480020013000540030015000670070066000820040018001480080 00500166009001100171010000500182011001500187020001000202020001500212039000500227 01500330023202000070026500500130027200500080028502000220029300500190031500500160 0334005001300350013000700363#VV10.02861#VV10.02862#Vi?t#GI-103T#515.071#^214#820 0#Gii tch 12#Sch gio vin#Trn Vn Ho (tng ch.b.), V Tun (ch.b.), L Th Thin Hng...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a183tr.^b24cm#Gii tch #Sch gio vin#Oanh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 12#Trn Vn Ho#V Tu n#Phng php ging dy#L Th Thin Hng#Nguyn Tin Ti#Cn Vn Tut#256883## 00715000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410140006000460020011000520030015000630070082000780040018001600080 00500178009001100183010000500194011001500199020000800214020001500222039000500237 01500330024202000070027500500190028200500140030102000220031500500160033700500170 0353013000700370#VV10.02863#VV10.02864#Vi?t#H401H#546.071#^214#9200#Ho hc 12# Sch gio vin#Nguyn Xun Trng (tng ch.b.), Phm Vn Hoan, Nguyn Ph Tun, on Thanh Tng#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a207tr.^b24cm#Ho hc#S ch gio vin#Oanh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 12#Nguyn Xun Trng#Ph m Vn Hoan#Phng php ging dy#Nguyn Ph Tun#on Thanh Tng#256884## 00778000000000385000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820006000408080005000460020011000510030015000620070072000770220004001490040 01800153008000500171009001100176010000500187011001500192020000800207020001100215 02000120022602000150023800500160025300500160026900500140028500500050029900500140 0304039000500318013000700323020002200330020000700352015003300359#VV10.02865#VV10 .02866#9900#Vi?t#NG550V#807.1#^214#Ng vn 12#Sch gio vin#Phan Trng Lun (t ng ch.b.), Trn ng Suyn, Bi Minh Ton (ch.b.)...#T.1#Ti bn ln th 2#^aH. #^aGio dc#2010#^a223tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Sch gio vin#Ph an Trng Lun#Trn ng Suyn#Bi Minh Ton#L A#L Nguyn Cn#Oanh#256885#Phn g php ging dy#Lp 12#TTS ghi: B Gio dc v o to## 00777000000000385000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100070 00330820006000408080005000460020011000510030015000620070072000770220004001490040 01800153008000500171009001100176010000500187011001500192020000800207020001100215 02000120022602000150023800500160025300500160026900500140028500500050029900500130 0304039000500317013000700322020002200329020000700351015003300358#VV10.02867#VV10 .02868#8200#Vi?t#NG550V#807.1#^214#Ng vn 12#Sch gio vin#Phan Trng Lun (t ng ch.b.), Trn ng Suyn, Bi Minh Ton (ch.b.)...#T.2#Ti bn ln th 2#^aH. #^aGio dc#2010#^a183tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Sch gio vin#Ph an Trng Lun#Trn ng Suyn#Bi Minh Ton#L A#ng Anh o#Oanh#256886#Phng php ging dy#Lp 12#TTS ghi: B Gio dc v o to## 00706000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420140006000470020012000530030015000650070080000800040018001600080 00500178009001100183010000500194011001500199020000900214020001500223039000500238 01500330024302000070027600500130028300500150029602000220031100500130033300500150 0346013000700361#VV10.02870#VV10.02869#Vi?t#H312H#516.0071#^214#4600#Hnh hc 1 2#Sch gio vin#Trn Vn Ho (tng ch.b.), Nguyn Mng Hy (ch.b.), Khu Quc Anh , Trn c Huyn#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a100tr.^b24cm#Hnh hc# Sch gio vin#Oanh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 12#Trn Vn Ho#Nguyn Mng Hy#Phng php ging dy#Khu Quc Anh#Trn c Huyn#256887## 00706000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020012000530030015000650070080000800040018001600080 00500178009001100183010000500194011001500199020000900214020001500223039000500238 01500330024302000070027600500170028300500130030002000220031300500140033500500120 0349013000700361#VV10.02871#VV10.02872#Vi?t#S312H#576.071#^214#10600#Sinh hc 1 2#Sch gio vin#Nguyn Thnh t (tng ch.b.), Phm Vn Lp (ch.b.), ng Hu L anh, Mai S Tun#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a239tr.^b24cm#Sinh hc# Sch gio vin#Oanh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 12#Nguyn Thnh t#Ph m Vn Lp#Phng php ging dy#ng Hu Lanh#Mai S Tun#256888## 00718000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020021000530030015000740070063000890040018001520080 00500170009001100175010000500186011001500191020000900206020001500215039000500230 01500330023502000070026800500100027500500160028502000220030100500110032300500150 0334005001200349013000700361#VV10.02873#VV10.02874#Vi?t#S312H#576.071#^214#15500 #Sinh hc 12 nng cao#Sch gio vin#V Vn V (tng ch.b.), Nguyn Nh Hin, V c Lu (ch.b.)...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a359tr.^b24cm#Sinh hc#Sch gio vin#Oanh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 12#V Vn V#Nguyn Nh Hin#Phng php ging dy#V c Lu#Trnh nh t#Chu Vn Mn#256889## 00776000000000385000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020011000520030015000630070065000780220004001430040 01800147008000500165009001100170010000500181011001500186020000800201020001100209 02000120022002000150023200500130024700500090026000500170026900500140028600500160 0300013000700316039000500323015003300328020002200361020000700383#VV10.02875#VV10 .02876#10600#Vi?t#NG550V#807.1#^214#Ng vn 12#Sch gio vin#Trn nh S (tn g ch.b.), Hng Dn, Nguyn ng Mnh (ch.b.)...#T.1#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGi o dc#2010#^a240tr.^b24cm#Ng vn#Ting Vit#Tp lm vn#Sch gio vin#Trn n h S#Hng Dn#Nguyn ng Mnh# Ngc Thng#Nguyn Th Bnh#256890#oanh#TTS gh i: B Gio dc v o to#Phng php ging dy#Lp 12## 00733000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200080 00358080005000430140007000480020013000550030015000680070070000830040018001530080 00500171009001100176010000500187011001500192020001000207020001500217039000500232 01500330023702000070027000500110027700500160028802000220030400500170032600500170 0343005001600360013000700376#VV10.02877#VV10.02878#Vi?t#GI-103T#515.071#^214#120 00#Gii tch 12#Sch gio vin#on Qunh (tng ch.b.), Nguyn Huy oan (ch.b.) , Trn Phng Dung...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a280tr.^b24cm#Gii tch#Sch gio vin#Oanh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 12#on Qunh#Ngu yn Huy oan#Phng php ging dy#Trn Phng Dung#Nguyn Xun Lim#ng Hng T hng#256891## 00705000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420140006000470020012000530030015000650070065000800040018001450080 00500163009001100168010000500179011001500184020000900199020001500208039000500223 01500330022802000070026100500110026800500140027902000220029300500140031500500120 0329005000700341013000700348#VV10.02879#VV10.02880#Vi?t#H312H#516.0071#^214#6200 #Hnh hc 12#Sch gio vin#on Qunh (tng ch.b.), Vn Nh Cng (ch.b.), Ph m Khc Ban...#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a136tr.^b24cm#Hnh hc#Sc h gio vin#Oanh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 12#on Qunh#Vn Nh Cn g#Phng php ging dy#Phm Khc Ban#L Huy Hng#T Mn#256892## 00728000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020011000530030015000640070073000790040018001520080 00500170009001100175010000500186011001500191020000800206020001500214039000500229 01500330023402000070026700500140027400500190028802000220030700500140032900500140 0343005001400357013000700371#VV10.02881#VV10.02882#Vi?t#H401H#546.071#^214#14900 #Ho hc 12#Sch gio vin#L Xun Trng (tng ch.b.), Nguyn Xun Trng (ch.b .), Trn Quc c...#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a344tr.^b24cm#Ho h c#Sch gio vin#Oanh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lp 12#L Xun Trng#Ngu yn Xun Trng#Phng php ging dy#Trn Quc c#on Vit Nga#Cao Th Thng# 256893## 00546000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020034000530070012000870040018000990080005001170090 01100122010000500133011001500138020000800153020001400161039000500175015003300180 020001600213005001200229020000800241013000700249#VV10.02883#VV10.02884#Vi?t#B452 D#546.076#^214#40000#Bi dng ho hc trung hc c s#V Anh Tun#Ti bn ln th 2#^aH.#^aGio dc#2010#^a292tr.^b24cm#Ho hc#Sch c thm#Oanh#TTS ghi: B Gio dc v o to#Trung hc c s#V Anh Tun#Bi tp#256894## 00538000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420140007000470020048000540070014001020080005001160090011001210100 00500132011001500137020000700152020000900159020001400168039000500182020001200187 005001400199020000800213020002000221013000700241#VV10.02885#VV10.02886#Vi?t#K300 N#330.9597#^214#24000#K nng v v phn tch biu mn a l THPT#o Ngc Cnh#^aH.#^aGio dc#2010#^a144tr.^b24cm#a l#Vit Nam#Sch c thm#Oanh#a kinh t#o Ngc Cnh#Biu #Ph thng trung hc#256895## 00700000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460020108000530070055001610040039002160080005002550090 01100260010000500271011001500276020000800291020001500299039000500314020000700319 005001500326005001400341005001600355020002000371013000700391#VV10.02888#VV10.028 87#Vi?t#H250T#546.076#^214#28500#H thng ho kin thc & gii thiu mt s thi tt nghip THPT, tuyn sinh i hc, cao ng mn ho hc#ng Xun Ti (ch .b.), on Th Dip, Nguyn Kim Hnh#Ti bn ln th 1 c chnh l, b sung#^aH. #^aGio dc#2010#^a206tr.^b24cm#Ho hc#Sch luyn thi#Oanh# thi#ng Xun T i#on Th Dip#Nguyn Kim Hnh#Ph thng trung hc#256896## 00647000000000289000450002600110000002600110001102000050002200500150002700500170 00420200020000590190005000791810006000840820007000908080005000970140007001020020 10500109007003300214004004000247008000500287009001100292010000500303011001500308 020000700323020001500330039000500345013000700350#VV10.02889#VV10.02890#Ton#Trn Diu Minh#Nguyn Phong Lu#Ph thng trung hc#Vi?t#H250T#510.76#^214#38500#H thng ho kin thc & gii thiu mt s thi tt nghip THPT, tuyn sinh i hc, cao ng mn ton#Trn Diu Minh, Nguyn Phong Lu#Ti bn ln th 1, c ch nh l, b sung#^aH.#^aGio dc#2010#^a292tr.^b24cm# thi#Sch luyn thi#Oanh#2 56897## 00563000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020108000550070017001630080005001800090011001850100 00500196011001500201020000800216020000700224020002000231020001400251039000800265 005001700273013000700290#VV10.02891#VV10.02892#28500#Vi?t#H250T#959.70076#^214# H thng ho kin thc v gii thiu mt s thi tt nghip THPT tuyn sinh i hc, cao ng mn lch s#Nguyn Th Trang#^aH.#^aGio dc#2010#^a184tr.^b24cm #Lch s# thi#Ph thng trung hc#Sch c thm#T. Hng#Nguyn Th Trang#25689 8## 00560000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020109000520070016001610080005001770090011001820100 00500193011001500198020000900213020000700222020002000229020001400249039000800263 005001600271013000700287#VV10.02893#VV10.02894#55000#Vi?t#H250T#576.76#^214#H thng ho kin thc v gii thiu mt s thi tt nghip THPT tuyn sinh i h c, cao ng mn sinh hc#Thiu Vn ng#^aH.#^aGio dc#2010#^a316tr.^b24cm#Si nh hc# thi#Ph thng trung hc#Sch c thm#T. Hng#Thiu Vn ng#256899## 00662000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020107000530070041001600080005002010090011002060100 00500217011001500222020000700237020000700244020002000251020001400271039000800285 005001400293004004000307005001800347013000700365#VV10.02895#VV10.02896#28500#Vi ?t#H250T#530.076#^214#H thng ho kin thc v gii thiu mt s thi tt ngh ip THPT tuyn sinh i hc, cao ng mn vt l#L Phc Dng (ch.b.), Nguyn T hi Dng#^aH.#^aGio dc#2010#^a220tr.^b24cm#Vt l# thi#Ph thng trung hc# Sch c thm#T. Hng#L Phc Dng#Ti bn ln th 1, c chnh l, b sung#Nguy n Thi Dng#256900## 00656000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020108000510070033001590080005001920090011001970100 00500208011001500213020000800228020000700236020002000243020001400263039000800277 005001600285005001800301020001200319005001600331013000700347#VV10.02897#VV10.028 98#35000#Vi?t#H250T#807.6#^214#H thng ho kin thc v gii thiu mt s t hi tt nghip THPT tuyn sinh i hc, cao ng mn ng vn#L Phc Nghip, Cao Th Ngc H#^aH.#^aGio dc#2010#^a219tr.^b24cm#Ng vn# thi#Ph thng trung hc#Sch c thm#T. Hng#L Phc Nghip#Nguyn Thi Dng#Tp lm vn#Cao Th Ngc H#256901## 00597000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020107000540070030001610080005001910090011001960100 00500207011001500212020000700227020000700234020002000241020001400261039000800275 005001200283005001700295013000700312#VV10.02899#VV10.02900#28500#Vi?t#H250T#330 .9597#^214#H thng ho kin thc v gii thiu mt s thi tt nghip THPT tu yn sinh i hc, cao ng mn a l#Gi Vn Ph, Chu Hong Trung#^aH.#^aGio dc#2010#^a160tr.^b24cm#a l# thi#Ph thng trung hc#Sch c thm#T. Hng# Gi Vn Ph#Chu Hong Trung#256902## 01000000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010016000600020029000760290010001050070 01600115008000500131009001100136010000500147011001500152021047000167020000800637 020001000645039000800655020000900663013000700672020001900679#VV10.02901#VV10.029 02#VV10.02903#60000#Vi?t#M312T#952#^214#Nguyn Tin Lc#Minh Tr Duy tn v Vi t Nam#hو#Nguyn Tin Lc#^aH.#^aGio dc#2010#^a303tr.^b21cm#Trnh by kh i qut v Minh Tr Duy tn, hon cnh lch s ra i, tin hnh cc cuc ci c ch, a Nht Bn tr thnh cng quc th gii. Gii thiu v nhng ngi c nh hng n chnh quyn Minh Tr, qu trnh hnh thnh, hot ng s on Iwakura , phong tro du hc u-M ca thanh nin v chuyn gia nc ngoi vi s nghip Duy tn Nht Bn. Gii tri thc Nht Bn thi Minh tr quan tm, nht thc v Vi t Nam v gii tri thc Vit Nam vit v Minh Tr Duy tn#Lch s#Chnh tr#T. H ng#Nht Bn#256903#Phong tro Duy Tn## 00654000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820006000418080005000470020028000520070029000800080005001090090011001140100 00500125011001500130021017600145020000700321020000700328020000700335039000800342 005001200350013000700362020000700369#VV10.02905#VV10.02904#15500#Vi?t#NH556C#39 8.6#^214#Nhng cu vui cho tr em#Nguyn Ngc tuyn chn, b.s.#^aH.#^aGio d c#2010#^a139tr.^b21cm#Tp hp cc cu dn gian gm 777 cu v nh trng, dng hc tp, v con ngi, s nghip, cc hin tng thin nhin, x hi, v ch ngha con s... v phn gii # vui#T duy#Cu #T. Hng#Nguyn Ngc#2 56904#Tr em## 00962000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010004000520020036000560030020000920070050001120080 00500162009001100167010000500178011001500183021032900198020000800527020001700535 03900080055200500030056002000130056302000090057601300070058500500030059200600140 0595006001500609#VV10.02906#VV10.02907#20000#Vi?t#R203L#363.11#^214#$#Rn luy n k nng sng cho hc sinh#Thng thc an ton#$, %, ; Dch: V Hong Vi nh, Dng Minh Ho#^aH.#^aGio dc#2010#^a128tr.^b21cm#Trnh by nhng kin thc thng thng v an ton cc mt: giao thng, mi trng, s dng in, cht t, v n ung, th dc th thao, lao ng, phng chy cha chy, phng chng b o lt, chng ng t, phng trnh ma tu, nh bc vi mc ch nng cao thc an ton v nng lc t bo v, t cu mnh cho cc em hc sinh#An ton#Sch th ng thc#T. Hng#%#K nng sng#Hc sinh#256905##V Hong Vinh#Dng Minh Ho ## 00883000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020036000510030028000870070062001150080005001770090 01100182010000500193011001500198021014000213020001800353020001900371020001700390 03900080040702000210041500500040043602000130044002000090045301300070046200500030 0469005000400472005000300476006001500479006001500494#VV10.02909#VV10.02908#20000 #Vi?t#R203L#363.7#^214#Rn luyn k nng sng cho hc sinh#Sng ho hp vi mi trng#B.s.: S, , ?%N, N ; Dch: Phm Qunh Hoa, Dng Minh Ho#^aH.#^aGi o dc#2010#^a128tr.^b21cm#Kin thc c bn v mi trng, vai tr ca mi trng trong cuc sng. Vn bo v mi trng. Ho hp gia con ngi v mi trng sng#Bo v mi trng# nhim mi trng#Sch thng thc#T. Hng#Mi trng s inh thi#S#K nng sng#Hc sinh#256906# #?%N#N#Phm Qunh Hoa#Dng Minh H o## 00997000000000385000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020036000520030067000880070055001550080005002100090 01100215010000500226011001500231021022900246020000900475020000700484020001700491 03900080050800500030051602000130051902000090053202000090054102000090055001300070 0559005000300566005000400569006001500573006001600588020000700604#VV10.02910#VV10 .02911#20000#Vi?t#R203L#363.11#^214#Rn luyn k nng sng cho hc sinh#Trnh x a nhng cn d nguy him Internet, ma tu, tnh dc, c bc#h, h, s... ; Dc h: C Th Thu Lan, Dng Minh Ho#^aH.#^aGio dc#2010#^a132tr.^b21cm#Gii thi u bn ni dung chnh: Nguy him trn mng Internet v cch phng chng. Kin th c c bn v ma tu v cch cai nghin. Nhn bit v tnh dc pht trin mt c ch lnh mnh. Nhn bit v c bc v bin php phng trnh#Internet#Ma tu#Sch thng thc#T. Hng#h#K nng sng#Hc sinh#Tnh dc#nh bc#256907#h# s#D ng Minh Ho#C Th Thu Lan#C bc## 00584000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020035000530070014000880080005001020090011001070100 00500118011001500123020000700138020000900145020001400154039000800168005001400176 012003400190020002300224020000800247013000700255020002000262#VV10.02912#VV10.029 13#19000#Vi?t#455H#531.076#^214#ng hc v ng lc hc cht im#L Hon Th ch#^aH.#^aGio dc#2010#^a152tr.^b21cm#Vt l#ng hc#Sch c thm#T. Hng#L Hon Thch#Trc nghim vt l theo chuyn #ng lc hc cht im#Bi tp#2569 08#Ph thng trung hc## 00627000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020025000540070038000790080005001170090011001220100 00500133011001500138020000800153020000800161020001400169039000800183005002100191 012003500212020001200247005001600259013000700275020001100282020002000293#VV10.02 914#VV10.02915#19000#Vi?t#D121X#547.0076#^214#Dn xut ca Hidrocacbon#Nguyn T h Anh Lng, Nguyn Tri Lim#^aH.#^aGio dc#2010#^a144tr.^b21cm#Ho hc#Bi t p#Sch c thm#T. Hng#Nguyn Th Anh Lng#Trc nghim ho hc theo chuyn # Trc nghim#Nguyn Tri Lim#256909#Ho hu c#Ph thng trung hc## 01062000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020036000490030046000850070058001310080005001890090 01100194010000500205011001500210021037100225020000700596020001400603020001700617 03900080063402000130064202000090065501300070066400500030067100500030067400500040 0677006001500681006001600696#VV10.02917#VV10.02916#20000#Vi?t#R203L#520#^214#R n luyn k nng sng cho hc sinh#Tm hiu v v tr. Tri thc v thin vn hc# B.s.: h, hN, Hw ; Dch: Nguyn B Thnh, Dng Minh Ho#^aH.#^aGio dc#2010#^ a132tr.^b21cm#Trnh by nhng kin thc v cc thin th trong khng gian v tr nh h Mt Tri, h Ngn H, tm hnh tinh ln..., ngun gc ca v tr, s hn h thnh ca tri t, tm hiu v cuc sng con ngi tri t... Gii thiu nh ng thnh qu nghin cu v pht hin v thin vn hc, cc hot ng thm him c a con ngi, v nhng nh thin vn hc ni ting trn th gii#V tr#Thin v n hc#Sch thng thc#T. Hng#K nng sng#Hc sinh#256910#h#hN#Hw#Dng Minh Ho#Nguyn B Thnh## 01090000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020036000520030040000880070060001280080005001880090 01100193010000500204011001500209021035100224020000900575020002000584020001700604 03900080062102000130062902000090064202000100065101300070066100500030066800500030 0671005000400674005000300678006001500681006002000696#VV10.02918#VV10.02919#20000 #Vi?t#R203L#363.11#^214#Rn luyn k nng sng cho hc sinh#T bo v bn thn phng trnh, cu nn#h, lN, , H ; Dch: Nguyn Th Bnh Yn, Dng Minh Ho #^aH.#^aGio dc#2010#^a128tr.^b21cm#Gii thiu nhng tai ho nh ng t, ho hon, l lt, gi bo, st nh, sng m, ma ... Cc bin php ng ph, t c u mnh khi i mt vi nhng tai ho ny. Gii thiu v 16 loi cm nh "Sars", cm gia cm, vin gan vi rt... v cch phng tr tng ng. Mt s bin php ng ph khi gp cc nguy him nh ng c kh than, r r kh c...#Tri t#Hi n tng t nhin#Sch thng thc#T. Hng#K nng sng#Hc sinh#Thin tai#256911 #h#lN##H#Dng Minh Ho#Nguyn Th Bnh Yn## 00818000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510020017000560070077000730220004001500040018001540080 00500172009001100177010000500188011001500193021010700208020001200315020002100327 02000080034802000090035602000100036500500130037500500160038800500080040400500060 0412005001500418005001600433013000700449#VV10.02921#VV10.02920#25000#Vi?t#K250C #959.704092#^214#K chuyn Bc H#L Trng Tn, m Quang Trung, An Qun... ; Ng uyn Hu ng s.t., tuyn chn#T.5#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2010#^a244t r.^b21cm#Nhng mu chuyn ca Bc H v cn, kim, lim, chnh v ni dung t t ng o c thuc cc lnh vc khc#H Ch Minh#T tng H Ch Minh#o c#Vi t Nam#Truyn k#L Trng Tn#m Quang Trung#An Qun#V K#V Nguyn Gip#Nguyn Hu ng#256912## 00908000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010018000510020056000690070018001250080005001430090 01100148010000500159011001600164021039200180020000800572020000800580039000800588 004001800596020000900614013000700623#VV10.02922#VV10.02923#19500#Vi?t#T305T#959 .7#^214#Nguyn Khc Thun#Tin trnh vn ho Vit Nam t khi thu n th k XI X#Nguyn Khc Thun#^aH.#^aGio dc#2010#^a1024tr.^b24cm#Khi qut v mi quan h gia lch s vn ho vi lch s nh nc v i tng nghin cu ca vn ho tin s v vn ho s s. Trnh by tin trnh vn ho Vit Nam qua cc thi k dng nc, thi Bc thuc v di cc vng triu phong kin Vit Nam. Mt s v n v t tng v vn hc. Gii thiu cc loi hnh ngh thut, cc trung tm vn ho v cc nh vn ho tiu biu ca nc ta#Lch s#Vn ho#T. Hng#Ti bn ln th 2#Vit Nam#256913## 00772000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570010011000620020034000730070011001070080 00500118009001100123010000500134011001500139021026700154020001300421020000800434 039000800442020001400450013000700464020001100471#VV10.02924#VV10.02925#VV10.0292 6#10500#Vi?t#T550#580.3#^214#V Vn Chi#T in thc vt hc Latin - Vit#V V n Chi#^aH.#^aGio dc#2010#^a418tr.^b24cm#Cc khi nim c bn v ting Latin, h thng bin cch trong ting Latin, vic thnh lp cc t chuyn mn t ting Latin v ting Hy Lp c chnh sa. T vng Latin - Vit, cc thut ng thng gp trong thc vt hc. Cc ch vit tt trong cc sch thc vt ch#Thc vt h c#T in#T. Hng#Ting La Tinh#256914#Ting Vit## 00681000000000289000450002600110000002600110001102600110002202101610003302000090 01940200009002030200009002120200009002210200018002300390008002480190005002561810 00600261082000800267808000500275002002700280022000400307221002600311008000500337 009002100342010000500363011001600368013000700384#VV10.02928#VV10.02927#VV10.0292 9#ng ti cc vn kin ca Quc hi, Hi ng Nh nc v mt s bo co chnh ca Hi ng B trng trnh ti cc k hp ca Quc hi kho VII t nm 1981-19 83#Vn kin#Quc hi#Ton tp#Vit Nam#Vn bn php lut#T. Hng#Vi?t#V115K#328. 597#^214#Vn kin Quc hi ton tp#T.6#1981-1987, Q.1: 1981-1983#^aH.#^aChnh t r Quc gia#2010#^a1402tr.^b24cm#256915## 01023000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810007000560820007000638080005000700020074000750070063001490080 00500212009001800217010000500235011001500240021023400255020001900489039000800508 00500100051602000110052602000090053701500680054602000100061400500120062400500160 0636005001400652013000700666#VV10.02931#VV10.02932#VV10.02933#VV10.02930#68000# Vi?t#NG404G#327.51#^214#Ngoi giao cng ho nhn dn Trung Hoa 30 nm ci cch m ca (1978-2008)#L Vn M (ch.b.), Minh Cao, Nguyn Thu Hin, Phm Hng Yn #^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a374tr.^b21cm#Khi qut nhng iu chnh chin l c v chnh sch ngoi giao ca Trung Quc 30 nm qua, c bit l s iu chnh trong quan h gia Trung Quc vi mt s nc ln, vi cc nc lng ging xung quanh v mt s khu vc trn th gii#Quan h ngoi giao#T. Hng#L Vn M#Trung Quc#Ci cch#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin nghin cu Trung Qu c#i ngoi# Minh Cao#Nguyn Thu Hin#Phm Hng Yn#256916## 01152000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810007000560820009000638080005000720020098000770070059001750080 00500234009001800239010000500257011002900262021027000291020000800561039000800569 00500150057702000090059202000090060101500680061002000080067800500120068600500190 0698005001200717005001600729013000700745020001000752020000400762#VV10.02935#VV10 .02934#VV10.02936#VV10.02937#43000#Vi?t#NH556K#305.8959#^214#Nhng kha cnh d n tc - tn gio - vn ho trong tam gic pht trin Vit Nam - Lo - Campuchia# Phm c Thnh, V Cng Qu (ch.b.), Khammany Sourideth...#^aH.#^aKhoa hc x h i#2009#^a280tr., 8tr. nh mu^b21cm#Mt s vn v tam gic pht trin Vit Na m-Lo-Campuchia. Nhng kha cnh dn tc, tn gio, vn ho 4 tnh Ty Nguyn, 3 tnh Nam Lo, 3 tnh ng Bc Campuchia. Nhng nt tng u v khc bit v c trng tc ngi, tn gio, vn ho vng tam gic pht trin#Dn tc#T. Hn g#Phm c Thnh#Vit Nam#Tn gio#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu ng Nam #Vn ho#V Cng Qu#Khammany Sourideth#KeoSocheath#Nguyn Ho Hng#256917#Campuchia#Lo## 01066000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810007000560820007000638080005000700020052000750070059001270080 00500186009001800191010000500209011001500214021027600229020001000505039000800515 00500180052302000090054102000150055001500800056502000190064500500130066400500150 0677005001700692013000700709#VV10.02938#VV10.02939#VV10.02941#VV10.02940#54000# Vi?t#CH125P#320.96#^214#Chu Phi: Nhng c im chnh tr ch yu hin nay#Nguy n Thanh Hin (ch.b.), Ng Mnh Ln, Kiu Thanh Nga...#^aH.#^aKhoa hc x hi#20 10#^a299tr.^b21cm#Tnh hnh dn ch ho v nh nc mt s nc chu Phi. H t hng ng chnh tr v mt s t chc x hi mt s nc chu Phi. nh gi th c trng chnh tr chu Phi hin nay, xu hng pht trin ca nn chnh tr chu Phi v quan h Vit Nam-chu Phi trong thi gian ti#Chnh tr#T. Hng#Nguyn T hanh Hin#Chu Phi#ng chnh tr#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Nghin cu Chu Phi v Trung ng#Quan h ngoi giao#Ng Mnh Ln#Kiu Thanh Nga #Phm Th Kim Hu#256918## 01016000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810007000560820010000638080005000730020016000780030041000940070 05800135022000400193008000500197009001800202010000500220011001500225015004000240 00500140028000500160029400500150031000500120032500500160033703900080035302102180 0361020001100579020000900590020001500599020000900614013000700623#VV10.02942#VV10 .02945#VV10.02943#VV10.02944#74000#Vi?t#QU603C#342.59708#^214#Quyn con ngi#T ip cn a ngnh v lin ngnh lut hc#V Khnh Vinh (ch.b.), Nguyn Hng Anh, Nguyn Th Bo...#T.1#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a383tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam#V Khnh Vinh#Nguyn Hng Anh#Nguyn Th Bo#V Minh Ch i#Nguyn Vn ng#T. Hng#Nhng vn l lun, lch s v quyn con ngi, m bo thc hin v c ch bo v quyn con ngi. Bo v quc t quyn con ngi. Nhng vn chung v quyn con ngi Vit Nam. Quyn con ngi v cc ngnh l ut#Nhn quyn#Lut hc#Quyn cng dn#Vit Nam#256919## 01012000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810007000560820010000638080005000730020016000780030041000940070 05700135022000400192008000500196009001800201010000500219011001500224015004000239 00500140027900500150029300500150030800500160032300500100033903900080034901300070 0357021021800364020001100582020000900593020001500602020000900617#VV10.02946#VV10 .02949#VV10.02948#VV10.02947#60000#Vi?t#QU603C#342.59708#^214#Quyn con ngi#T ip cn a ngnh v lin ngnh lut hc#V Khnh Vinh (ch.b.), Nguyn Hu Ch, H ong Hng Hi...#T.2#^aH.#^aKhoa hc x hi#2010#^a350tr.^b24cm#TTS ghi: Vin K hoa hc X hi Vit Nam#V Khnh Vinh#Nguyn Hu Ch#Hong Hng Hi#Trng Vn D ng#H S Sn#T. Hng#256920#Nhng vn l lun, lch s v quyn con ngi, m bo thc hin v c ch bo v quyn con ngi. Bo v quc t quyn con ng i. Nhng vn chung v quyn con ngi Vit Nam. Quyn con ngi v cc ngn h lut#Nhn quyn#Lut hc#Quyn cng dn#Vit Nam## 00616000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020014000430030013000570070031000700220004001012210021001050080 01800126009001100144010000500155011001400160012004400174020001800218020000900236 020001300245005001100258005000800269005001000277039000800287013000700295#VV10.02 950#8500#Vi?t#TR254N#895.9223#^214#Trn ngn to#Truyn tranh#Hng Bnh, T Uy n, Qunh Lm#T.3#Php mu ca b tin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a23tr. ^b20cm#Th gii thn tin dnh cho la tui 4 - 10#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tr uyn tranh#Hng Bnh#T Uyn#Qunh Lm#T. Hng#256921## 00611000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200090 00298080005000380020014000430030013000570070031000700220004001012210016001050080 01800121009001100139010000500150011001400155012004400169020001800213020000900231 020001300240005001100253005000800264005001000272039000800282013000700290#VV10.02 951#8500#Vi?t#TR254N#895.9223#^214#Trn ngn to#Truyn tranh#Hng Bnh, T Uy n, Qunh Lm#T.4#Ht d ni lon#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a23tr.^b20c m#Th gii thn tin dnh cho la tui 4 - 10#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hng Bnh#T Uyn#Qunh Lm#T. Hng#256922## 00457000000000253000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400070019000550080018000740090011000920100005001030110 01500108020001700123020000900140039000800149005000800157020000900165012002200174 013000700196#VV10.02952#39000#Vi?t#C430C#808.8#^214#Con c bit...#Nh Nam tuy n chn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a131tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vn xu i#T. Hng#Nh Nam#Th gii#Thng ip yu thng#256923## 00895000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301900050 00441810006000490820006000558080005000610140007000660010023000730020021000960030 06000117007004300177008001800220009001100238010000500249011001500254021019200269 02000070046103900080046800600100047602000110048602000100049702000110050701300070 0518006000900525006001100534#VV10.02953#VV10.02954#VV10.02955#VV10.02956#Vi?t#H4 64C#332.6#^214#74000#Mauboussin, Michael J.#Hn c iu bn bit#Hy thu nhn t r tu u t t nhng ngun phi truyn thng#Michael J. Mauboussin ; Dch: Hon g Yn...#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a374tr.^b20cm#Tp hp cc bi vit v l thuyt v kinh nghim trong u t t thnh cng qua: trit l u t, tm l hc trong u t, i mi v chin lc cnh tranh, khoa hc v l thuyt phc hp#u t#T. Hng#Hong Yn#Kinh doanh#Ti chnh#Tm l hc#256924#Yn B nh#Qunh inh## 00573000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420010013000490020007000620290009000690070042000780080 01800120009001100138010000500149011001500154019000800169020001700177020001200194 039000800206006001100214012001400225020000300239006001000242013000700252#VV10.02 957#VV10.02958#Vi?t#B124T#813#^214#70000#Nol, Alyson#Bt t#Evermore#Alyson No l ; Dch: Kim Nhng, Quc Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a416tr.^b20c m#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt#T. Hng#Kim Nhng#The Immortals#M#Quc Hng#256925## 00521000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820010000458080005000550010013000600020020000730030011000930070013001040220 00400117008001800121009001100139010000500150011001500155020001700170020000900187 020002700196013000700223005001300230#VV10.02959#VV10.02961#VV10.02960#35000#Vi? t#895.92234#^214#Bi Ch Vinh#Nhng hip s Z Men#Truyn di#Bi Ch Vinh#T.1#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a203tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn khoa hc vin tng#256926#Bi Ch Vinh## 00595000000000313000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100060 00380820004000448080005000480140007000530010015000600020012000750030012000870070 03300099008001800132009001100150010000500161011001500166019000800181020001700189 020001200206039000800218006001200226012003300238020000300271013000700274#VV10.02 962#VV10.02964#VV10.02963#Vi?t#N550P#823#^214#97000#Scott, Michael#N ph thu# Tiu thuyt#Michael Scott ; Thanh Tuyn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^ a615tr.^b21cm#Dch M#Vn hc hin i#Tiu thuyt#T. Hng#Thanh Tuyn#B mt v Nicholas Flamel bt t#M#256927## 00473000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820010000518080005000610010014000660020007000800030012000870070 01400099008001800113009001100131010000500142011001500147020001700162020000900179 020001200188013000700200#VV10.02965#VV10.02967#VV10.02966#66000#Vi?t#B460X#895. 92234#^214#V nh Giang#B xm#Tiu thuyt#V nh Giang#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tr#2010#^a391tr.^b20cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#256928## 00655000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010015000600020042000750030015001170290 01100132007003500143022000400178006001400182008001800196009001100214010000500225 01100150023001900090024502000170025402000040027102000120027503900080028701300070 0295005001500302#VV10.02968#VV10.02969#VV10.02970#73000#Vi?t#H103T#823#^214#Som per, Justin#Hi tc ma c rng: Thu triu kinh hong#Tide of terror#Vampirates# Justin Somper ; ng Phi Bng dch#T.2#ng Phi Bng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2010#^a451tr.^b20cm#Dch Anh#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#T. Hng#256929#S omper, Justin## 00640000000000277000450002600110000002600110001101400080002201900050003008200060 00358080005000410010016000460020022000620030009000840070016000930080018001090090 01100127010000500138011001500143020000800158020001100166013000700177021012500184 020001700309020001900326020001700345#VV10.02971#VV10.02972#125000#Vi?t#895.1#^2 14#V c Sao Bin#Kim Dung gia i ti#Ton tp#V c Sao Bin#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2010#^a744tr.^b24cm#Nh vn#Trung Quc#256930#Tp hp nhng bi n ghin cu, phn tch v nhng tc phm ca tc gi Kim Dung vit tiu thuyt v hip ni ting Trung Quc#Ph bnh vn hc#Nghin cu vn hc#Vn hc hin i## 00772000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00411810007000460820010000538080005000630010018000680020031000860070018001170080 00500135009001100140010000500151011001500156020001700171020000900188021020500197 020001000402020000400412020000800416004001900424039000800443013000700451#VV10.02 973#VV10.02974#VV10.02975#165000#Vi?t#TH250T#959.70092#^214#Nguyn Khc Thun#T h th cc triu vua Vit Nam#Nguyn Khc Thun#^aH.#^aGio dc#2010#^a151tr.^b2 1cm#Nhn vt lch s#Vit Nam#Gii thiu th th v nin hiu trc sau ca cc triu vua Vit Nam t thi s s n triu Nguyn nh: h tn cc vua, thn sinh v thn mu, ngy thng nm sinh, nm c lp lm thi t v ln ngi...#Triu i#Vua#Lch s#Ti bn ln th 14#T. Hng#256931## 00904000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020037000520070084000890220004001730080005001770090 01100182010000500193011001500198012003200213005001500245005001500260005001100275 00600150028603900080030102101690030902000090047802000060048702000100049302000080 0503020001000511020001400521013000700535#VV10.02976#VV10.02977#28000#Vi?t#K300N #372.82#^214#K nng sng dnh cho hc sinh lp 3#B.s.: Trn Thi Kin (ch.b.), Lc Thiu Hon, T Hu Mn ; Dng Minh Ho bin dch#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^ a132tr.^b24cm#Hot ng thc tin v tm hiu#Trn Thi Kin#Lc Thiu Hon#T H u Mn#Dng Minh Ho#T. Hng#Cc bi hc v hot ng thc tin gio dc hc si nh lp 3 thc hnh v k nng sng, bi dng tri thc, tm ti tri nghim vi cuc sng x hi phong ph, a dng #Gio dc#Lp 3#Hot ng#K nng#Cuc sn g#Sch c thm#256932## 00864000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020038000520070084000900220004001740080005001780090 01100183010000500194011001500199012003200214005001500246005001500261005001100276 00600150028703900040030201300070030602101500031302000090046302000060047202000090 0478020001400487020001300501#VV10.02978#VV10.02979#28000#Vi?t#K300N#372.82#^214 # K nng sng dnh cho hc sinh lp 3#B.s.: Trn Thi Kin (ch.b.), Lc Thiu H on, T Hu Mn ; Dng Minh Ho bin dch#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a130tr.^b24 cm#Hot ng thc tin v tm hiu#Trn Thi Kin#Lc Thiu Hon#T Hu Mn#Dn g Minh Ho#Hoa#256933#Cc bi hc v hot ng thc tin gio dc hc sinh lp 3 thc hnh v k nng sng, bi dng tri thc, tm ti cuc sng x hi phong p h, a dng#Gio dc#Lp 3#Hc sinh#Sch c thm#K nng sng## 01041000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00411810008000460820004000548080005000580010015000630020055000780070015001330080 00500148009001100153010000500164011001500169020000900184039000400193013000700197 021051300204020000800717020001100725020001500736#VV10.02980#VV10.02982#VV10.0298 1#150000#Vi?t#GI-108D#370#^214#Trn Khnh c#Gio dc v pht trin ngun nhn lc trong th k XXI#Trn Khnh c#^aH.#^aGio dc#2010#^a687tr.^b24cm#Gio d c#Hoa#256934#Trnh by mt s vn l lun v thc tin gio dc, qun l gio dc v pht trin ngun nhn lc: trit l mi v x hi v nn gio dc hin i, l thuyt h thng v h thng gio dc hin i, nh trng trong cc nn v n minh v nhng kch bn nh trng tng lai, s phm k thut v cng ngh d y hc, pht trin chng trnh gio dc hin i, o lng v nh gi kt qu h c tp, qun l v qun l gio dc, chnh sch v chin lc gio dc, cht l ng gio dc v qun l cht lng gio dc...#Qun l#Pht trin#Ngun nhn lc# # 01080000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330010017000380020026000550070059000810220004001400040008001440080 00500152009001100157010000500168011001500173020001000188005001700198005001500215 03900040023001300070023402104190024102000090066002000080066902000090067702000110 0686020000800697020002500705#VV10.02983#58000#Vi?t#C455N#666#^214#Nguyn Vn Ph iu#Cng ngh b tng xi mng#Nguyn Vn Phiu (ch.b.), Nguyn Thin Ru, Trn N gc Tnh#T.2#Ti bn#^aH.#^aXy dng#2010#^a335tr.^b21cm#Cng ngh#Nguyn Thin Ru#Trn Ngc Tnh#Hoa#256935#Trnh by cc vn lin quan n chun b vt li u thnh phn ca b tng, hn hp b tng, ct thp thng v ct thp d ng l c, khun v kt cu ca khun, cc phng php cng ngh ch to cc cu kin v kt cu b tng ct thp thng v b tng ct thp d ng lc, cc thng s v cc ch gia cng. Nghin cu nh hng ca cc yu t cng ngh n tnh ch t ca b tng, ca cu kin v kt cu tng th#Sn xut#B tng#Vt liu#Gio trnh#Xi mng#Kt cu b tng ct thp## 00832000000000289000450002600110000001400080001101900050001918100060002408200090 00308080005000390010008000440020010000520030034000620070008000960080005001040090 01100109010000500120011001500125020001000140039000400150021034200154013000700496 020000800503020001100511020001100522020000900533#VV10.02984#100000#Vi?t#K305T#7 20.9597#^214#Tn i#Kin trc#Nhng vn l lun v thc tin#Tn i#^aH.#^a Xy dng#2009#^a504tr.^b24cm#Kin trc#Hoa#Trnh by mt s vn v kin trc Vit Nam nh lch s qu trnh pht trin ca ngh thut kin trc, bn sc ki n trc dn gian Vit Nam, cc xu hng kin trc cng nh kin trc ng i Vi t Nam... Ngoi ra cn a ra nhng vn v l lun ngh thut kin trc, cc cng trnh kin trc th gii, bn lun v ngh nghip kin trc#256936#L lun# Ngh thut#Cng trnh#Vit Nam## 00920000000000337000450002600110000001900050001118100070001608200140002380800050 00370020040000420070083000820080010001650090015001750100005001900110026001950200 00800221039000400229021017800233005001400411005001400425005001600439005001300455 00500090046800500110047700500130048801300070050102000100050802000100051802000090 0528020004500537#VV10.02985#Vi?t#NH556K#324.259707092#^214#Nhng k nim v ng ch Nguyn S Qu#Trn Vn Hng, Nguyn S Qu, Nguyn Mnh Cm... ; S.t. : H Vn Ti, Bi Ngc Tam#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a243tr., 11tr. nh^b21cm#Ti u s#Hoa#Tp hp nhng bi vit v tiu s, cuc i hot ng, qu trnh cng tc v cc thnh tch ca ng ch Nguyn S Qu - nguyn B th Tnh u Ngh An (t nm 1972 n nm 1980)#Trn Vn Hng#Nguyn S Qu#Nguyn Mnh Cm#L Minh Chu#Chu Mnh#H Vn Ti#Bi Ngc Tam#256937#S nghip#Hot ng#Vit Nam#Nguyn S Qu, B th Tnh u, (1913 - 1995)## 00923000000000289000450002600110000001900050001118100060001608200180002280800050 00400010018000450020054000630070023001170080010001400090015001500100005001650110 02600170020000800196039000400204021029300208015008900501013000700590020000800597 020000300605020000900608020000800617020000800625#VV10.02986#Vi?t#L302S#324.25970 70959742#^214#Nguyn Quang Hng#Lch s ng b v nhn dn x Nam Lnh (1930 - 2008)#Nguyn Quang Hng b.s.#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2009#^a214tr., 13tr. nh^b 21cm#Lch s#Hoa#Gii thiu v tr a l, con ngi, truyn thng u tranh cc h mng v nhng ng gp ca ng b, nhn dn x Nam Lnh (tnh Ngh An) trong cc cuc khng chin chng Php, chng quc M (t khi thnh lp x n 1975) , cng cuc xy dng v bo v t nc thi k i mi (1976 - 2008)#TTS ghi: ng u - HND - UBND - UBMTTQ x Nam Lnh. - Nm xut bn cui sch ghi: 2010#2 56938#ng b#X#Nam Lnh#Nam n#Ngh An## 00765000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200080 00298080005000370010012000420020029000540030023000830070012001060080010001180090 01500128010000500143011002500148020001700173039000400190021015300194015007600347 013000700423020002200430020000800452020001500460#VV10.02987#40000#Vi?t#C101N#39 8.092#^214#Phan B Hm#Cc nh folklore hc x Ngh#Cng trnh v tm thc#Phan B Hm#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2009#^a196tr., 4tr. nh^b21cm#Vn ho dn gian#H oa#Phc ho chn dung 23 nh Folklore hc x Ngh vi nhng cng trnh nghin c u vn ho dn gian v mt s kin, bnh lun v cc tc phm Folklore hc#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Ngh An. - Nm xut bn cui sch ghi: 2010#256939#C ng trnh nghin cu#Ngh An#Nh nghin cu## 01046000000000337000450002600110000001900050001118100060001608200110002280800050 00330020040000380070049000780080010001270090015001370100005001520110025001570200 00800182039000400190021022600194015013200420013000700552005001500559005001500574 00500140058900500140060300500160061702000100063302000070064302000080065002000330 0658020001700691#VV10.02988#Vi?t#U523M#959.742009#^214#Uy Minh vng L Nht Qua ng vi Ngh An#Trn Hng Chu, Nguyn Duy Qu, Trn Hu nh...#^aNgh An#^aNxb. Ngh An#2010#^a283tr., 5tr. nh^b21cm#Tiu s#Hoa#Tp hp cc bi vit v thn th, s nghip, vai tr v nhng cng hin ng gp ca Tri chu L Nht Quang t rong vic n nh x hi v pht trin kinh t, chnh tr, an ninh quc phng... ca vng t Ngh An vo th k XI#TTS ghi: Trung tm Khoa hc X hi v Nhn vn Quc gia. Vin S hc. U ban nhn dn tnh Ngh An. U ban nhn dn huyn Lng#256940#Trn Hng Chu#Nguyn Duy Qu#Trn Hu nh#inh Xun Lm#Nguyn c Nhu#S nghip#Nh L#Ngh An#L Nht Quang, Danh tng nh L#Nhn vt lc h s## 00753000000000277000450002600110000001900050001118100070001608200070002380800050 00300140007000350020074000420080005001160090011001210100005001320110014001370200 01400151039000400165021021600169020000900385013000700394004000800401012002000409 020001700429020002000446020000900466#VL10.00260#Vi?t#CH300D#624.02#^214#18000#C h dn tnh ton thnh phn ng ca ti trng gi theo TCVN 2737 : 1995#^aH.#^a Xy dng#2010#^a59tr.^b31cm#Ti trng gi#Hoa#Gii thiu cc tiu chun v tnh ton thnh phn ca ti trng gi theo tiu chun TCVN 2737: 1995 c th nh ph m vi p dng, nguyn tc c bn, trnh t cc bc tnh ton v xc nh thnh p hn ca ti trng gi#Xy dng#256941#Ti bn#Tiu chun Vit Nam#Tiu chun ng nh#Tiu chun k thut#Vit Nam## 00789000000000289000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020016000410080005000570090011000620100005000730110014000780200 01600092039000400108021026400112020002100376013000700397004000800404012002500412 020001700437020002000454020000900474020001600483#VL10.00261#Vi?t#B105V#624.02#^2 14#15000#Bn v xy dng#^aH.#^aXy dng#2010#^a43tr.^b31cm#Bn v xy dng#Hoa #Ni dung gm: TCXD 212:1998 Bn v xy dng, cch v bn v kin trc phong cn h; TCXD 214: 1998 Bn v k thut, h thng ghi m v trch dn (tham chiu) cho bn v xy dng v cc ti liu lin quan; TCXD 223: 1998 Bn v k thut, nguy n tc chung th hin#Kin trc phong cnh#256942#Ti bn#Tiu chun xy dng 1998#Tiu chun ngnh#Tiu chun k thut#Vit Nam#Bn v k thut## 01043000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020090000460070055001360080005001910090041001960100005002370110 01400242020000800256039000400264021028500268005001500553005001600568005001900584 005001600603005001600619013000700635020001100642020002700653020004900680#VL10.00 262#VL10.00263#Vi?t#S111M#373.597#^214#60 nm xy dng & pht trin trng trung hc ph thng Nguyn Tri - Ba nh 1949 - 2009#Phm Vng Tn, Nguyn Thnh K , Nguyn Minh Thuyt...#^aH.#^aTrng trung hc ph thng Nguyn Tri#2010#^a92t r.^b30cm#Lch s#Hoa#Gii thiu qu trnh 60 nm xy dng v pht trin trng t rung hc ph thng Nguyn Tri - Ba nh - H Ni qua cc thi k (1949-1954, 19 55-1964, 1965-1975, 1976-1985) v cc thnh tch t c cng mt s bi th, h i k v nhng k nim p, o ngha thy tr trng Nguyn Tri#Phm Vng Tn #Nguyn Thnh K#Nguyn Minh Thuyt#Phm Trinh Phc#Kiu Trung Tin#256943#Pht trin#Trng ph thng trung hc#Trng ph thng trung hc Nguyn Tri - Ba n h## 00528000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020019000490070014000680080005000820090011000870100 00500098011001500103020000500118039000400123021010000127020000700227020000700234 005001400241013000700255#VN10.00783#VN10.00784#16000#Vi?t#S450T#510#^214#S tay ton hc 12#Trn Anh Dng#^aH.#^aGio dc#2010#^a127tr.^b19cm#Ton#Hoa#Tp hp kin thc c bn trong ton hc lp 12 di dng cc cng thc, qui tc v cc v d c th#Lp 12#S tay#Trn Anh Dng#256944## 00542000000000277000450002600110000002000180001102000090002901400070003801900050 00451810006000500820009000568080005000650020008000700030013000780070016000910080 01800107009001100125010000500136011001500141039000400156012002900160020001300189 005001600202013000700218015003900225#VN10.00785#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#17000 #Vi?t#N550S#895.9223#^214#N sinh#Truyn tranh#Nguyn Nht nh#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2010#^a145tr.^b19cm#Hoa#Truyn tranh Nguyn Nht nh#Truyn tranh#N guyn Nht nh#256945#TTS ghi: Cng ty truyn tranh Artsign## 00648000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030038000610070062000990220004001610080005001650090 01100170010000500181011001700186012004300203020001800246020001400264039000400278 013000700282020000900289005000400298005000400302006001300306006001500319#VN10.00 786#10000#Vi?t#B200Y#372.21#^214#B yu hc khoa hc#Dnh cho cc chu la tu i mu gio#Li: ~ ; Minh ho: ! ; Dch: ng Vn Ho, Dng Minh Ho#T.1#^a H.#^aGio dc#2009#^a37tr.^b17x19cm#T sch Mu gio. Pht trin t duy cho b#G io dc mu gio#Sch mu gio#Hoa#256946#Khoa hc#~#! #ng Vn Ho#Dng Mi nh Ho## 00648000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030038000610070062000990220004001610080005001650090 01100170010000500181011001700186012004300203020001800246020001400264039000400278 020000900282005000400291005000400295006001300299006001500312013000700327#VN10.00 787#10000#Vi?t#B200Y#372.21#^214#B yu hc khoa hc#Dnh cho cc chu la tu i mu gio#Li: ~ ; Minh ho: ! ; Dch: ng Vn Ho, Dng Minh Ho#T.2#^a H.#^aGio dc#2009#^a37tr.^b17x19cm#T sch Mu gio. Pht trin t duy cho b#G io dc mu gio#Sch mu gio#Hoa#Khoa hc#~#! #ng Vn Ho#Dng Minh Ho# 256947## 00648000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030038000610070062000990220004001610080005001650090 01100170010000500181011001700186012004300203020001800246020001400264039000400278 020000900282005000400291005000400295006001300299006001500312013000700327#VN10.00 788#10000#Vi?t#B200Y#372.21#^214#B yu hc khoa hc#Dnh cho cc chu la tu i mu gio#Li: ~ ; Minh ho: ! ; Dch: ng Vn Ho, Dng Minh Ho#T.3#^a H.#^aGio dc#2009#^a37tr.^b17x19cm#T sch Mu gio. Pht trin t duy cho b#G io dc mu gio#Sch mu gio#Hoa#Khoa hc#~#! #ng Vn Ho#Dng Minh Ho# 256948## 00648000000000313000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020020000410030038000610070062000990220004001610080005001650090 01100170010000500181011001700186012004300203020001800246020001400264039000400278 020000900282005000400291005000400295006001300299006001500312013000700327#VN10.00 789#Vi?t#B200Y#372.21#^214#10000#B yu hc khoa hc#Dnh cho cc chu la tu i mu gio#Li: ~ ; Minh ho: ! ; Dch: ng Vn Ho, Dng Minh Ho#T.4#^a H.#^aGio dc#2009#^a37tr.^b17x19cm#T sch Mu gio. Pht trin t duy cho b#G io dc mu gio#Sch mu gio#Hoa#Khoa hc#~#! #ng Vn Ho#Dng Minh Ho# 256949## 00648000000000313000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020020000410030038000610070062000990220004001610080005001650090 01100170010000500181011001700186012004300203020001800246020001400264039000400278 020000900282005000400291005000400295006001300299006001500312013000700327#VN10.00 790#Vi?t#B200Y#372.21#^214#10000#B yu hc khoa hc#Dnh cho cc chu la tu i mu gio#Li: ~ ; Minh ho: ! ; Dch: ng Vn Ho, Dng Minh Ho#T.5#^a H.#^aGio dc#2009#^a49tr.^b17x19cm#T sch Mu gio. Pht trin t duy cho b#G io dc mu gio#Sch mu gio#Hoa#Khoa hc#~#! #ng Vn Ho#Dng Minh Ho# 256950## 00648000000000313000450002600110000001900050001118100060001608200070002280800050 00290140007000340020020000410030038000610070062000990220004001610080005001650090 01100170010000500181011001700186012004300203020001800246020001400264039000400278 020000900282005000400291005000400295006001300299006001500312013000700327#VN10.00 791#Vi?t#B200Y#372.21#^214#10000#B yu hc khoa hc#Dnh cho cc chu la tu i mu gio#Li: ~ ; Minh ho: ! ; Dch: ng Vn Ho, Dng Minh Ho#T.6#^a H.#^aGio dc#2009#^a49tr.^b17x19cm#T sch Mu gio. Pht trin t duy cho b#G io dc mu gio#Sch mu gio#Hoa#Khoa hc#~#! #ng Vn Ho#Dng Minh Ho# 256951## 00629000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010014000510020046000650070014001110080005001250090 03300130010000500163011001500168039000400183021012300187020000400310013000700314 020001100321020000900332020001000341#VN10.00792#VN10.00793#18000#Vi?t#H561D#636 .4#^214#Trn Vn Bnh#Hng dn iu tr cc bnh ln h gia nh#Trn Vn Bn h#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a112tr.^b19cm#Hoa#Trnh by cc b nh thng thng ln t giai on ln con s sinh n trng thnh v lch dng vacxin phng bnh cho ln#Ln#256952#Phng bnh#iu tr#Chn nui## 00712000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440010017000510020019000680030010000870070017000970080 00500114009003300119010000500152011001500157020001100172039000400183021022400187 020000400411013000700415020001200422#VN10.00794#VN10.00795#Vi?t#K600T#633.3#^214 #20000#Nguyn c Cng#K thut trng lc#u phng#Nguyn c Cng#^aH.#^aKh oa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a100tr.^b19cm#Trng trt#Hoa#Trnh by li th v tim nng pht trin, gi tr kinh t ca cy lc Vit Nam. c im hnh thi ca cy lc, cc ging lc mi. K thut gieo trng, chm sc, thu hoch, bo qun v cch phng tr su bnh cho cy lc#Lc#256953#Nng nghip## 00765000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440010017000510020019000680070017000870080005001040090 03300109010000500142011001500147020001100162039000400173021029900177020000400476 013000700480020001200487#VN10.00796#VN10.00797#Vi?t#K600T#633.6#^214#20000#Nguy n c Cng#K thut trng sn#Nguyn c Cng#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cn g ngh#2009#^a100tr.^b19cm#Trng trt#Hoa#Gii thiu lch s pht trin, tnh h nh sn xut sn trn th gii v Vit Nam. Gi tr kinh t, dinh dng ca cy s n. c im hnh thi v sinh hc, nhu cu v dinh dng, yu cu v iu kin ngoi cnh v sinh trng. K thut trng, chm sc, bo qun, thu hoch, phng tr su bnh hi sn#Sn#256954#Nng nghip## 00725000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370140007000420010017000490020025000660070017000910080005001080090 03300113010000500146011001500151020001100166039000400177021024900181020001000430 013000700440020001200447#VN10.00798#VN10.00799#Vi?t#K600T#635#^214#20000#Nguyn c Cng#K thut trng khoai ty#Nguyn c Cng#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a100tr.^b19cm#Trng trt#Hoa#Gii thiu gi tr kinh t v dinh dng ca cy khoai ty. c tnh thc vt, sinh hc, c im sinh thi ca c y khoai ty. Mt s ging khoai ty ph bin Vit Nam. K thut gieo trng, ch m sc, bn phn, phng tr su bnh cho cy khoai ty#Khoai ty#256955#Nng ngh ip## 00861000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440020074000510080005001250090033001300100005001630110 01500168020001100183039000400194021027900198015006400477020001000541013000700551 020000900558020000800567020000800575#VN10.00800#VN10.00801#Vi?t#K600T#633.2#^214 #24000#K thut trng cy thc n xanh & ch bin ph phm lm thc n chn nu i#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a120tr.^b19cm#Trng trt#Hoa#Trnh by mt s quy trnh trng cy thc n xanh lm thc n chn nui nh nhm c h o tho, nhm c h u v nhm cy thc n xanh. Cc phng php ch bin ph phm lm thc n chn nui nh phng php ch bin rm, phng php ch bin ph phm ng, phng php chua...#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin Nng th n. Cc Chn nui#Chn nui#256956#Ch bin#Thc n#Gia sc## 00666000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440010017000510020019000680070017000870080005001040090 03300109010000500142011001500147020001100162039000400173021020000177020000400377 013000700381020001200388#VN10.00802#VN10.00803#Vi?t#K600T#633.1#^214#20000#Nguy n c Cng#K thut trng ng#Nguyn c Cng#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cn g ngh#2009#^a104tr.^b19cm#Trng trt#Hoa#Trnh by gi tr v c tnh thc vt ca cy ng. Yu cu sinh thi v dinh dng, ng thi tch lu cht kh v h p th NPK. Cc ging ng nng sut cao Vit Nam. K thut trng v chm sc ng #Ng#256957#Nng nghip## 00698000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440010017000510020024000680070017000920080005001090090 03300114010000500147011001500152020001100167039000400178021022200182020000900404 013000700413020001200420#VN10.00804#VN10.00805#Vi?t#K600T#633.3#^214#20000#Nguy n c Cng#K thut trng u xanh#Nguyn c Cng#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a100tr.^b19cm#Trng trt#Hoa#Trnh by cc gi tr dinh dng. c im thc vt, c im sinh hc v cc giai on sinh trng ca cy u x anh. Cc ging u xanh ph bin. K thut thm canh gieo trng, chm sc, bn p hn v phng tr su bnh...#u xanh#256958#Nng nghip## 00712000000000265000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440010017000510020025000680070017000930080005001100090 03300115010000500148011001500153020001100168039000400179021023400183020001000417 013000700427020001200434#VN10.00806#VN10.00807#Vi?t#K600T#633.3#^214#20000#Nguy n c Cng#K thut trng u tng#Nguyn c Cng#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a108tr.^b19cm#Trng trt#Hoa#Trnh by cc li ch t cy u tng. c im thc vt, iu kin sinh thi, cc giai on sinh trng v ph t trin ca cy u tng. Cc ging u tng ph bin. K thut gieo trng, ch m sc, bn phn v phng tr su bnh...#u tng#256959#Nng nghip## 00771000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440010012000510020022000630070027000850080005001120090 03300117010000500150011001500155020001000170039000400180021022800184020000300412 005001400415013000700429020001100436020001100447020001100458#VN10.00808#VN10.008 09#Vi?t#C120N#636.5#^214#28000#L Hng Mn#Cm nang chn nui g#L Hng Mn, T rn Vn Bnh#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a180tr.^b19cm#Chn nui #Hoa#Trnh by nhng kin thc v chn nui g: k thut chn ging, tm hiu si nh l tiu ho, sinh l sinh sn, p trng, thc n v phng php pha trn thc n, nc ung, thuc cho g, mt s bnh ca g v bin php phng bnh#G#Trn Vn Bnh#256960#Chn ging#Dinh dng#Phng bnh## 00716000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390140007000440010012000510020034000630070032000970080005001290090 03300134010000500167011001400172020001000186039000400196021019200200020000900392 005001900401013000700420020001100427#VN10.00810#VN10.00811#Vi?t#N515L#636.4#^214 #20000#L Hng Mn#Nui ln tht siu nc v kinh t#L Hng Mn, Nguyn Bch P hng#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a96tr.^b19cm#Chn nui#Hoa#Tr nh by nhng kin thc v chn nui ln tht siu nc phc v tiu dng v xut khu: phng php chn ging, k thut chm sc nui dng, chung tri, phng v tr mt s bnh thng gp#Ln tht#Nguyn Bch Phng#256961#Phng bnh## 00743000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410140007000460010017000530020040000700070017001100080005001270090 03300132010000500165011001500170020001000185039000400195021021300199013000700412 020000300419020000500422020000400427020000500431020000500436#VN10.00812#VN10.008 13#Vi?t#K600T#636.088#^214#28000#Nguyn Xun Giao#K thut nui nhm, d, ln, rn, trn#Nguyn Xun Giao#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a155tr.^ b19cm#Chn nui#Hoa#Gii thiu nhng li ch thit thc v gi tr ca cc loi nhm, d, ln, rn, trn. Trnh by c im sinh hc, c im ging, k thut chn nui v cc mn n c sn ch bin t nhm, d, ln, rn v trn#256962# D#Ln#Rn#Nhm#Trn## 00945000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420020037000470070066000840080005001500090011001550100005001660110 01500171020000800186039000400194021024800198015004500446020001700491005001600508 01300070052400500150053100500160054600500170056200500170057902000150059602000080 0611#VL10.00265#VL10.00264#Vi?t#L557S#275.9721#^214#Lc s gio x N Lc (1599 - 2009)#B.s.: inh Quang Ton (ch.b.), inh Tin Hng, Nguyn Vn Thm...#^aH.# ^aTn gio#2009#^a214tr.^b27cm#Lch s#Hoa#Trnh by lch s gio x N Lc thu c gio phn Hng Ho tnh Ph Th vi 498 gio h v 75 gio x tri qua 23 nm (1981 - 2004) t mc khi u i theo Thin Cha gio. Mt s bi ca v, thn t ch v thn sc cu x N Lc (tn c l x Bu N)#TTS ghi: Gio phn Hng Ho. Gio x N Lc#Gio phn N Lc#inh Quang Ton#256963#inh Tin Hng#Nguyn V n Thm#Nguyn Cng Hoan#Nguyn Tin Dng#o Thin cha#Ph Th## 01037000000000373000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450020076000500070046001260080005001720090033001770100005002100110 01500215020001300230039000400243021022500247015005400472020000500526005001300531 00500160054400500120056000500110057200500110058301300070059402000110060102000120 0612020001100624020000800635020000900643020001100652#VL10.00266#VL10.00267#Vi?t# S312V#578.7709597#^214#Sinh vt ph du vng rn san h Vit Nam C Lao Chm, C Lao Cau v Cn o#on Nh Hi, Nguyn Ngc Lm, L Th Vinh...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a259tr.^b27cm#Sinh vt ni#Hoa#Gii thiu iu kin t nhin vng bin C Lao Chm, C Lao Cau v Cn o. Nghin cu bin ng th nh phn loi v s lng sinh vt ph du trong vng rn san h cc vng bin . Atlas sinh vt ph du trong vng rn san h#u ba sch ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Loi#on Nh Hi#Nguyn Ngc Lm#L Th Vinh#Nguyn Cho#H V n Th#256964#Thnh phn#C Lao Chm#C Lao Cau#Cn o#Vit Nam#Rn san h## 00903000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450010014000500020083000640070030001470080005001770090033001820100 00500215011001500220020001000235039000400245021023800249015005400487020000800541 005001500549013000700564020001100571020000900582020001000591#VL10.00268#VL10.002 69#Vi?t#H401H#551.4609597#^214#Nguyn Tc An#Ho hc bin, nng sut sinh hc v cc vn mi trng trong vng bin Vit Nam#Nguyn Tc An, Hong Trung Du#^a H.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a232tr.^b27cm#Vng bin#Hoa#Trnh by kin thc c bn v cc iu kin mi trng ho hc v nng sut sinh hc s c p trong vng bin ng. Nghin cu vai tr quan trng ca nng sut sinh hc i vi vic pht trin kinh t, mi trng bin v an ninh quc phng#u ba sch ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Ho hc#Hong Trung Du#256965#Mi tr ng#Vit Nam#Sinh thi## 01111000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440020044000490070049000930080005001420090033001470100005001800110 01500185020000900200039000400209021038000213015005400593020000700647005001300654 00500160066700500070068300500120069000500140070201300070071602000090072302000070 0732020001000739020001200749#VL10.00270#VL10.00271#Vi?t#T108#579.809597#^214#T o c hi trong vng bin ven b Vit Nam#Nguyn Ngc Lm, on Nh Hi (ch.b.), Larsen...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a309tr.^b27cm#To bin#Ho a#Nghin cu 1 s vn v to c hi trong vng bin ven b Vit Nam: Sinh h c v phn loi hc cc loi vi to c kh nng c hi trong vng nc ven b Vi t Nam; c trng phn b v bin ng theo ma; Hin tng n r (n hoa) ca t o c hi trong thu vc ven b Nam Trung B v cc c trng sinh tht qun x lin quan v nh hng ca vi to c n ngun li thu sn#u ba sch ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Vi to#on Nh Hi#Nguyn Ngc Lm#Larsen#S kov, Jette#Andersen, Per#256966#Vit Nam#c t#Vng bin#To c hi## 00914000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450020046000500070060000960080005001560090033001610100005001940110 01500199020000900214039000400223021016800227015005400395020001800449005001400467 00500140048100500190049500500110051400500150052501300070054002000100054702000090 0557020001000566#VL10.00272#VL10.00273#Vi?t#H305T#551.4609597#^214#Hin tng n c tri trong vng bin Vit Nam#Bi Hng Long (ch.b.), Nguyn Tc An, Nguyn Th Mai Anh...#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a210tr.^b27cm#Thu vn# Hoa#Trnh by tng quan hin tng nc tri, cc c trng v iu kin t nhi n, sinh hc v sinh thi hc, nng sut sinh hc v ngun li sinh vt vng bi n Vit Nam#u ba sch ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Thu ng lc hc#Bi Hng Long#Nguyn Tc An#Nguyn Th Mai Anh#Nguyn Cho#Trn Vn Chung#256 967#Vng bin#Vit Nam#Nc tri## 00754000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010016000510020050000670070016001170220004001330080 00500137009003300142010000500175011001500180021017500195020002000370020000400390 020000900394020001900403039000700422013000700429005001600436#VV10.02989#VV10.029 90#35000#Vi?t#B300Q#635.9#^214#Nguyn Minh Tr#B quyt trng, chm sc hoa v cy cnh hiu qu#Nguyn Minh Tr#T.1#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009 #^a159tr.^b21cm#Gii thiu chung v cy cnh. Nhng yu t nh hng n sinh tr ng v pht trin ca hoa v cy cnh. B quyt trng, chm sc hoa v cy cnh . Bin php phng tr su bnh#K thut trng trt#Hoa#Cy cnh#Phng tr su b nh#P.dung#256968#Nguyn Minh Tr## 00705000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010016000510020050000670070016001170220004001330080 00500137009003300142010000500175011001500180021015700195020002000352020000400372 020000900376039000700385005001600392013000700408#VV10.02991#VV10.02992#45000#Vi ?t#B300Q#635.9#^214#Nguyn Minh Tr#B quyt trng, chm sc hoa v cy cnh hi u qu#Nguyn Minh Tr#T.2#^aH.#^aKhoa hc T nhin v Cng ngh#2009#^a159tr.^b2 1cm#Trnh by k thut trng, chm sc mt s loi hoa v cy cnh dng trang tr ni tht, sn vn v mt s loi hoa cy cnh thng phm cho thu nhp cao #K thut trng trt#Hoa#Cy cnh#P.dung#Nguyn Minh Tr#256969## 00942000000000373000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020010000380070045000480220004000932210023000970080005001200090 01400125010000500139011002400144015004600168021019400214020001600408020001900424 02000170044302000160046002000100047602000090048600500100049500500100050500500120 0515005001600527005001100543039000700554013000700561#VV10.02993#90000#Vi?t#B305 #919#^214#Bin ng#L c T (ch.b.), L c An, Nguyn Biu...#T.1#Khi qut v bin ng#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^aXXIItr., 316tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Khi qut chung v bin ng. Nghin cu a cht, t i nguyn khong sn bin ng Vit Nam v k cn. a hnh a mo, kh tng th u vn, a dng sinh hc v ngun li sinh vt bin Vit Nam#a l t nhin#Kh tng thu vn#a dng sinh hc#Ti nguyn bin#Bin ng#Vit Nam#L c T#L c An#Nguyn Biu#Hong Trng Lp#L Nh Lai#P.dung#256970## 00864000000000349000450002600110000001400080001101900050001918100060002408200070 00308080005000370020010000420070052000520220004001042210033001080080005001410090 01400146010000500160011002300165015004600188021014700234020001900381020001000400 02000090041000500140041900500110043300500140044400500160045800500120047403900070 0486013000700493020001400500#VV10.02994#140000#Vi?t#B305#551.46#^214#Bin ng #Phm Vn Ninh (ch.b.), L Vn Bi, ng Trn Duy...#T.2#Kh tng thu vn ng lc bin#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^aVI tr., 644tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam#Nghin cu cc vn c bn v kh tng bin, thu vn bin, ng lc bin v cc vn kh tng, thu vn, ng lc bin di ven b Bin ng#Kh tng thu vn#Bin ng#Vit Nam#Phm Vn Ninh#L Vn Bi#ng Tr n Duy#Nguyn Tin t#Nguyn Hoi#P.dung#256971#ng lc bin## 00967000000000349000450002600110000001400080001101900050001918100060002408200070 00308080005000370020010000420070052000520220004001042210027001080080005001350090 01400140010000500154011002200159015004600181021027700227020000900504020001100513 02000100052402000090053400500140054300500140055700500130057100500070058400500120 0591039000700603013000700610#VV10.02995#130000#Vi?t#B305#551.46#^214#Bin ng #Mai Thanh Tn (ch.b.), L Duy Bch, ng Vn Bt...#T.3#a cht - a vt l b in#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^aX tr., 517tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc v Cn g ngh Vit Nam#Gii thiu tnh hnh iu tra nghin cu a cht - a vt l b in Vit Nam: c im a hnh a mo bin, trng a l v cu trc su v t ri t, a cht t, tam., trc tam. Kin to, lch s pht trin a cht v tim nng du kh, khong sn bin Vit Nam#a cht#a vt l#Bin ng#Vit Nam#Mai Thanh Tn#L Duy Bch..#ng Vn Bt# Bt#Nguyn Biu#P.dung#2 56972## 00802000000000337000450002600110000001400080001101900050001908200060002480800050 00300020010000350070058000450220004001032210027001070080005001340090014001390100 00500153011002500158015004600183021009900229020001400328020001000342020001000352 02000090036200500160037100500140038700500150040100500170041600500170043303900070 0450013000700457#VV10.02996#110000#Vi?t#577.7#^214#Bin ng#ng Ngc Thanh (c h.b.), Nguyn Tc An, Trng Ngc An...#T.4#Sinh vt v sinh thi bin#^aH.#^aNx b. H Ni#2009#^aX XIItr., 454tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vi t Nam#Nghin cu khu h sinh vt vng bin, ngun li sinh vt vng bin v sinh thi vng bin Vit Nam#Sinh vt bin#Sinh thi#Bin ng#Vit Nam#ng Ngc Th anh#Nguyn Tc An#Trng Ngc An#Nguyn Tin Cnh#Nguyn Vn Chung#P.dung#256973 ## 00368000000000217000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020014000410030017000550080005000720090015000770100005000920110 01400097020001100111020001400122039000700136013000700143#VV10.02997#12000#Vi?t# E202T#372.21#^214#Em tp t mu# dng gia nh#^aH.#^aNxb. Dn tr#2010#^a12tr .^b26cm#Tp t mu#Sch mu gio#P.Dung#256974## 00754000000000277000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100060 00350820011000418080005000520020026000570070034000830080018001170090023001350100 00500158011001500163021022700178020001700405020000900422039000700431013000700438 001000800445020000900453005001400462#VV10.02998#VV10.02999#120000#Vi?t#C101T#89 5.922807#^214#Cc tc phm mi tm thy#V Bng ; Li Nguyn n s.t., bs.#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2010#^a612tr.^b24cm#Gm nhiu bi bo, tc ph m vn hc, phng s v mt s t liu ca nh vn V Bng c ng trn tu n bo hoc nht bo t nm 1938 - 1946 v nhiu phng din khc nhau nh: vn h o, chnh tr x hi, thi s, s kin...#Vn hc hin i#Vit Nam#P.Dung#25697 5#V Bng#Tc phm#Li Nguyn n## 00850000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570010014000620020031000760070030001070040 01300137008000500150009002600155010000500181011001500186021019200201020001400393 02000230040702000230043002000100045302000090046302000110047200500150048303900070 0498013000700505#VV10.03000#VV10.03001#VV10.03002#36500#Vi?t#K600T#660.6#^214#L nh Lng#K thut di truyn v ng dng#L nh Lng, Quyn nh Thi#In ln th 3#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a304tr.^b21cm#Trnh by s hnh thn h k thut di truyn, nguyn l thao tc Axit nucleic, cc Enzym v cc h thng vt ch, nguyn l ng dng k thut di truyn, cc lnh vc ng dng k thut di truyn#Di truyn hc#Di truyn hc ng vt#Di truyn hc thc vt#Nguyn l# ng dng#Gio trnh#Quyn nh Thi#P.Dung#256976## 00923000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000510820008000568080005000640010023000690020033000920070023001250080 00500148009002300153010000500176011001500181021038700196020001800583020001000601 020002000611039000700631013000700638#VV10.03003#VV10.03004#VV10.03006#VV10.03005 #49000#Vi?t#133.501#^214#Nguyn Phc Hng Dng#Cu trc ton hc trong dch h c#Nguyn Phc Hng Dng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a282tr.^b24cm#Nghin cu, vn dng cc cng c ton hc thch hp chng minh c ch suy lun nn t ng ca tng dch thuyt trong kinh dch, v phng php tip cn nhng huyn b ca kinh dch theo mt cch khoa hc v thuyt phc nh: c s ton hc ca thu yt Bt - kh; cu trc nhm trong lun thuyt v m - dng v ng - hnh thin - can v a - chi; lc th v cc cu trc nhm lin quan#Cu trc ton hc#Ki nh dch#Nghin cu khoa hc#P.Dung#256977## 00678000000000241000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200040 00338080005000370020051000420030021000930080005001140090023001190100005001420110 01400147021023400161020001000395020000900405020000800414039000700422013000700429 #VV10.03007#VV10.03008#Vi?t#H452#606#^214#Hi ng chnh sch Khoa hc v Cng ngh Quc gia#Nhim k 2009 - 2013#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a75tr.^b24c m#Gii thiu chc nng, nhim v v quyn hn ca hi ng chnh sch Khoa hc v Cng ngh Quc gia. T chc ca hi ng , phng thc hot ng ca hi ng v danh sch cc u vin hi ng chnh sch Khoa hc v Cng ngh Quc gia#Chc nng#Nhim v#T chc#P.Dung#256978## 00841000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00410820006000468080005000520010014000570020038000710070015001090080005001240090 02300129010000500152011001500157012002300172021030200195020000900497020001100506 020001100517020000900528039000700537013000700544#VV10.03009#VV10.03011#VV10.0301 0#150000#Vi?t#551.3#^214#Hong Ngc K#a cht v mi trng T Vit Nam# H ong Ngc K#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a427tr.^b24cm#Th mc: tr. 416 - 427#Trnh by nhng vn v a cht v mi trng T Vit Nam: a tng, ngun gc t loess (hong th), ti nguyn thin nhin bin i mc nc bin, tai bin v mi lin quan gia pht trin a cht, truyn thuyt v pht trin x hi, tai bin mi trng thin nhin v bin php phng trnh#a cht#Mi t rng#Nghin cu#Vit Nam#P.Dung#256979## 00805000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820004000538080005000570010011000620020048000730070033001210080 00500154009002300159010000500182011001500187021025000202020001400452020001000466 020001200476005001300488039000700501013000700508#VV10.03013#VV10.03012#VV10.0301 4#57000#Vi?t#GI-108T#543#^214#L Vn Tn#Gio trnh thuc th hu c trong ho phn tch#L Vn Tn (Ch.b.), Lm Ngc Th#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a26 3tr.^b24cm#Nhng kin thc c bn ca thuc th trong ho phn tch v tnh cht ca cc thuc th hu c nh: thuc th to phc cht chelat ion kim loi qua l in kt phi tr O-O, thuc th N-N, thuc th vi cu trc S, thuc th khng t o lin kt phi tr#Ho phn tch#Thuc th#Cht hu c#Lm Ngc Th#P.Dung#256 980## 00825000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00400820009000458080005000540010013000590020014000720030039000860070027001250040 03900152008000500191009002300196010000500219011001500224021017800239020001400417 02000080043102000120043902000100045102000110046100500130047203900070048501300070 0492#VL10.00275#VL10.00274#VL10.00276#53000#Vi?t#621.3076#^214#ng Vn o#K thut in#Sch gio trnh cho cc trng i hc#ng Vn o, L Vn Doanh#In ln th 16, c chnh sa v b sung#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a332tr.^b2 7cm#Cung cp cc kin thc c bn v mch in, phng php tnh ton mch in. Nguyn l, cu to, c tnh v ng dng cc loi my in, in t cng sut v iu khin my in#K thut in#Bi tp#Trc nghim#l thuyt#Gio trnh#L Vn Doanh#P.Dung#256981## 00733000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010015000600020021000750070015000960080 00500111009002300116010000500139011001500144021019400159020001100353020001600364 020001700380020000900397020001100406039000700417013000700424#VL10.00277#VL10.002 78#VL10.00279#86000#Vi?t#103C#547#^214#o Hng Cng#i cng ho hu c#o Hng Cng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a203tr.^b27cm#Khi qut chung v h o hc hu c: cu trc khng gian phn t hp cht hu c, lin kt trong ho h c hu c, hiu ng cu trc phn t hp cht hu c, cc axit - baz hu c, ph n ng hu c#Ho hu c#Hp cht hu c#Cu trc phn t#Phn ng#Gio trnh#P. Dung#256982## 00623000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020025000520070060000770040018001370080005001550090 02600160010000500186011001500191020000500206020000800211020000700219020001400226 005001300240005001300253005001600266005001500282039000500297013000700302#VV10.03 015#VV10.03016#37000#Vi?t#N114T#510.76#^214#500 bi ton chn lc 10#Hn Lin H i, Ng Long Hu, Mai Trng Gio, Hong Ngc Anh#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2010#^a247tr.^b24cm#Ton#Bi tp#Lp 10#Sch c thm#Hn Li n Hi#Ng Long Hu#Mai Trng Gio#Hong Ngc Anh#Dung#256983## 00972000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200070 00348080005000410020044000460070061000900080005001510090026001560100005001820110 01500187021025400202020001000456020000800466020002100474020000900495005001700504 00500160052100500150053700500130055200500160056503900050058101300070058601500530 0593#VV10.03017#VV10.03018#75000#Vi?t#302.09#^214#Gio trnh lch s cc hc th uyt chnh tr#Nguyn ng Dung (ch.b.), Nguyn Ngc o, Nguyn Th Hi...#^aH. #^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a629tr.^b21cm#Nghin cu lch s cc hc thuyt chnh tr c i, trung i v cn i ca mt s nc trn th gii nh: n , Trung Quc, Hy Lp, La M, Ty u, Anh, Php, c, M v phn tch quan im hc thuyt chnh tr Marx-Lnin, t tng chnh tr Vit Nam#Chnh tr#Lch s#H c thuyt chnh tr#Th gii#Nguyn ng Dung#Nguyn Ngc o#Nguyn Th Hi#Bi Ngc Sn#Bi Vn Nam Sn#Dung#256984#u ba sch ghi: i hc Quc gia h Ni. Khoa lut## 00614000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200040 00348080005000380020023000430030006000660070058000720080005001300090026001350100 00500161011001500166020000500181020000700186020000800193020001600201020001400217 005001400231005001200245005001700257005001200274039000700286013000700293#VV10.03 019#VV10.03020#33000#Vi?t#500#^214#S tay ton - l - ho#Cp 2#Dng c Kim, Duy ng, Nguyn Thanh Hi, Ng Ngc An#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^ a334tr.^b21cm#Ton#Vt l#Ho hc#Trung hc c s#Sch c thm#Dng c Kim# Duy ng#Nguyn Thanh Hi#Ng Ngc An#P.dung#256985## 00932000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590010015000640020018000790030035000970070 01500132008000500147009002600152010000500178011001500183015005300198021028300251 02000180053402000100055202000100056202000110057202000090058303900070059201300070 0599#VV10.03022#VV10.03021#VV10.03023#26000#Vi?t#L504D#346.597#^214#Phm Duy Ng ha#Lut doanh nghip#Tnh hung - phn tch - bnh lun#Phm Duy Ngha#^aH.#^a i hc Quc gia H Ni#2009#^a212tr.^b21cm#u ba sch ghi: i hc Quc gia H Ni. Khoa Lut#Phn tch bn cht php l ca cc doanh nghip v bnh lun cc qui nh php lut c lin quan ti vn t do kinh doanh, ro cn kinh doanh , c nhn kinh doanh, doanh nghip t nhn, cng ty TNHH, cng ty c phn, doan h nghip nh nc v doanh nghip c vn u t nc ngoi#Lut doanh nghip#Ph n tch#Bnh lun#Kinh doanh#Vit Nam#P.Dung#256986## 00918000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002908200080 00348080005000420010011000470020070000580030017001280070011001450080005001560090 02600161010000500187011001500192015004500207021031700252020000800569020000800577 020002000585020000900605039000700614013000700621#VV10.03024#VV10.03025#64000#Vi ?t#345.597#^214#L Vn Cm#H thng t php hnh s trong giai on xy dng nh nc php quyn#Sch chuyn kho#L Vn cm#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009 #^a534tr.^b22cm#TTS ghi: i hc Quc gia H Ni. Khoa lut#Mt s vn chung v t php trong nh nc php quyn. Nghin cu khi nim, c im chnh, cc b phn cu thnh v cc yu t bo m cho hot ng v tc ng ca h thng t php hnh s. Nhng phng hng c bn nng cao hiu qu ca h thng t php hnh s trong giai on xy dng nh nc php quyn#T php#Hnh s#Nh n c php quyn#Vit Nam#P.dung#256987## 00997000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820010000628080005000720010016000770020073000930070 04600166008000500212009002600217010000500243011001500248015003300263021027100296 02000100056702000110057702000130058802000090060102000140061000500210062403900070 0645013000700652#VV10.03026#VV10.03028#VV10.03027#VV10.03029#34000#Vi?t#H406T#3 46.59704#^214#Don Hng Nhung#Hon thin php lut v sn giao dch kinh doanh b t ng sn Vit Nam#Don Hng Nhung (ch.b.), Dng Th Thanh Hon#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a217tr.^b24cm#Nm xut bn cui sch ghi: 2010#Nghin cu cc vn php l trong hot ng sn giao dch bt ng sn v tm hiu t nh hnh hot ng ca cc sn bt ng sn hin nay. Nhng mt hn ch ca cc s n giao dch v xut nhng gii php nhm khc phc, hon thin hot ng sn giao dch bt ng sn#Php lut#Kinh doanh#Bt ng sn#Vit Nam#Sn giao dch #Dng Th Thanh Hon#P.dung#256988## 00743000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010015000520020017000670030039000840070015001230080 00500138009002600143010000500169011001500174021018400189020001100373020001000384 039000700394013000700401015005700408#VV10.03030#VV10.03031#38000#Vi?t#X100H#307 .72#^214#Bi Quang Dng#X hc nng thn#Dng cho sinh vin v hc vin cao hc# Bi Quang Dng#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a314tr.^b21cm#L lun chung v x hi hc nng thn v nghin cu cc vn lin quan ti: dn s nng thn , phn tng x hi, kinh t nng nghip, vn lng x, gia nh v cc gi tr nng dn#X hi hc#Nng thn#P.Dung#256989#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin X hi hc## 00607000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020035000540030064000890070014001530080005001670090 02600172010000500198011001500203020000500218020001000223020000700233020000800240 020001500248020001400263005001400277039000700291013000700298#VV10.03032#VV10.030 33#34000#Vi?t#PH561P#515.076#^214#Phng php gii ton tch phn 12#Dng cho h c sinh lp 12, n thi t ti, i hc v cao ng...#V Giang Giai#^aH.#^ai h c Quc gia H Ni#2010#^a222tr.^b24cm#Ton#Tch phn#Lp 12#Bi tp#Sch luyn thi#Sch c thm#V Giang Giai#P.Dung#256990## 00592000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500020057000550070034001120040018001460080005001640090 02600169010000500195011001500200020001900215020000700234020000800241020001400249 005001200263005001300275039000700288013000700295#VV10.03034#VV10.03035#40000#Vi ?t#PH561P#516.3076#^214#Phng php gii ton hnh gii tch trong khng gian 12 #L Hng c (ch.b.), L Bch Ngc#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a261tr.^b24cm#Hnh hc gii tch#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#L Hng c#L Bch Ngc#P.Dung#256991## 00499000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020049000530070015001020080005001170090026001220100 00500148011001500153020000700168020000700175020000800182020001400190005001500204 039000700219013000700226#VV10.03036#VV10.03037#44000#Vi?t#B103G#530.076#^214#B i ging trng tm chng trnh chun vt l 12#V Thanh Khit#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2010#^a287tr.^b24cm#Vt l#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#V Thanh Kh it#P.Dung#256992## 00702000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020054000510030067001050070016001720040037001880080 00500225009002600230010000500256011001500261020001200276020000800288020000700296 02000070030302000070031002000150031702000140033200500160034603900070036201300070 0369#VV10.03038#VV10.03039#45000#Vi?t#C120N#807.6#^214#Cm nang n luyn mn v n thi vo cao ng v i hc#Bi dng nng khiu vn hc cho hc sinh 11, 12, luyn thi t ti#Nguyn c Hng#In ln th 3, c sa cha v b sung#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a295tr.^b24cm#Tp lm vn#Vn hc# thi#Lp 11#Lp 1 2#Sch luyn thi#Sch c thm#Nguyn c Hng#P.Dung#256993## 00957000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200130 00338080005000460010016000510020055000670070077001220080005001990090021002040100 00500225011002700230015008000257021019500337020001900532020000800551020000900559 020001000568005002400578005001500602005001200617039000700629013000700636#VV10.03 040#VV10.03041#Vi?t#L302S#355.00959747#^214#Nguyn Ch Kim#Lch s v trang nh n dn huyn Hi Lng (1945 - 2005)#Nguyn Ch Kim (ch.b), Nguyn Quang Trung Ti n, Hong Vn Hin, Ng c Lp#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a299tr., 20 tr. nh^b21cm#TTS ghi: B ch huy qun s tnh Qung Tr. Ban ch huy qun s huyn Hi Lng#H thng qu trnh hnh thnh v pht trin ca lc lng v trang nh n dn huyn Hi Lng (tnh Qung Tr) qua cc thi k: khng chin chng Php, c hng M v cng cuc xy dng bo v t quc#Lc lng v trang#Lch s#Hi Lng #Qung Tr#Nguyn Quang Trung Tin#Hong Vn Hin#Ng c Lp#P.Dung#256994## 00972000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410010016000460020050000620070016001120080005001280090021001330100 00500154011002600159015008500185021030100270020000800571020002300579020001200602 020001100614020001500625005001600640039000700656013000700663#VV10.03042#VV10.030 43#Vi?t#L302S#959.774#^214#Nguyn Xun Qu#Lch s truyn thng phng Ph Th ( 1975 - 2007)#Nguyn Xun Qu#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a294tr., 21tr. nh^ b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Th Du Mt. Ban chp hnh ng b ph ng Ph Th#Gii thiu lch s hnh thnh, pht trin ca phng Ph Th (x Th Du Mt, tnh Bnh Dng) v nhng cng hin to ln ca qun nhn Ph Th trong s nghip u tranh cch mng, khi phc v pht trin kinh t, vn ho, xy dn g v bo v t quc, thc hin s nghip cng nghip ho - hin i ho#Lch s# Truyn thng cch mng#Th Du Mt#Bnh Dng#Phng Ph Th#Nguyn Xun Qu#P.D ung#256995## 00872000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200180 00338080005000510010012000560020041000680070012001090080005001210090021001260100 00500147011002700152015006400179021026500243020000800508020000800516020000300524 020000600527020001200533039000700545013000700552020001100559#VV10.03045#VV10.030 44#Vi?t#L302S#324.2597070959774#^214# Ngc Nam#Lch s ng b x An Bnh (197 5 - 2005)# Ngc Nam#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a211tr., 18 tr. nh^b21cm# TTS ghi: ng b huyn D An. Ban chp hnh ng b x An Bnh#Gii thiu c im t nhin, kinh t - x hi x An Bnh (huyn D An, tnh Bnh Dng) v nhn g ng gp to ln ca ng b x trong s nghip xy dng, bo v XHCN, thc hi n ng li i mi ca ng, y mnh s nghip cng nghip ho - hin i ho t nc#Lch s#ng b#X#D An#X Anh Bnh#P.dung#256996#Bnh Dng## 00964000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020066000460070073001120080005001850090021001900100005002110110 02700216021031100243020000800554020002300562020000800585020001000593020001100603 039000700614013000700621005005800628#VV10.03046#VV10.03047#Vi?t#455N#959.774#^2 14# ng N lch s truyn thng u tranh v xy dng (1976 - 2008)#B.s: Ban ch p hnh ng b x ng N. Ban tuyn gio huyn u Bnh Long#^aH.#^aChnh tr Q uc gia#2010#^a173tr., 16 tr. nh^b21cm#Gii thiu v tr a l, vn ho, x h i v truyn thng u tranh cch mng x ng N (huyn Bnh Long - tnh Bnh D ng). Nhng ng gp to ln nhn dn x trong vic khi phc hu qu chin tranh , pht trin kinh t, thc hin ng li i mi ca ng, tin hnh s nghip cng nghip ho - hin i ho#Lch s#Truyn thng cch mng#ng N#Bnh Long# Bnh Dng#P.Dung#256997#ng b huyn Bnh Long. Ban chp hnh ng b x ng N## 01074000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200110 00348080005000450010016000500020056000660070016001220080005001380090021001430100 00500164011001500169015007000184039000500254013000700259021041900266020000800685 020000800693020000300701020000900704020000900713020000700722012003100729#VV10.03 049#VV10.03048#Vi?t#QU105L#353.409597#^214#Dng Bch Long#Qun l, ch o cng tc t php x , phng, th trn#Dng Bch Long#^aH.#^aChnh tr Quc gia#201 0#^a210tr.^b21cm#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#H.H#256998#Trnh by v tr, vai tr, lch s hnh thnh, qu trnh ph t trin v vic thc hin nhim v ca cng tc t php trong t chc v hot ng ca chnh quyn c s cp x. Gii thiu v cn c php l, cc nguyn tc v nghip v c bn ca cng tc xy dng, kim tra vn bn quy phm php lut; n u cc khi nim, c im yu cu ca cng tc ph bin v gio dc php lut; t ng quan v cng tc ho gii c s#T php#Qun l#X#Th trn#Vit Nam#Phn g#T sch x - phng - th trn## 01087000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430010016000480020060000640070016001240080005001400090021001450100 00500166011001500171015007000186039000500256013000700261021041600268020001000684 020000500694020000800699020000900707020000900716020001700725012003100742#VV10.03 050#VV10.03051#Vi?t#H428#343.59704#^214#ng Minh Huyn#Hi - p v ci cch t h tc trong hot ng thu, np thu#ng Minh Huyn#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2 010#^a225tr.^b21cm#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#H.H#256999#Gii thiu 94 cu hi v p v cc quy nh php lut tron g th tc khai thu, min thu, gim thu, hon thu i vi thu mn bi, thu thu nhp c nhn, thu tiu th c bit, tin s dng t, thu nh v t, thu s dng t nng nghip, l ph trc b. Cc quy nh v th tc np thu, gi a hn np thu, xc nhn ngha v thu, gia hn np h s khai thu, khai b sun g h s khai thu, khiu ni v thu#Php lut#Thu#Th tc#Ci cch#Vit Nam#V n bn php qui#T sch x - phng - th trn## 00750000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450020023000500080005000730090021000780100005000990110015001040150 07600119039000500195013000700200021016000207020001400367020001400381020001000395 020001300405020002300418012003100441#VV10.03052#VV10.03053#Vi?t#C120N#324.259707 1#^214#Cm nang cng tc ng#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a271tr.^b21cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban T chc Trung ng. - Lu hnh ni b#H.H#257 000#Gii thiu mt s quy nh v vic xy dng v thc hin quy ch dn ch c s, cng tc xy dng ng, chc nng, nhim v ca ng b, chi b, ng vin ...#Xy dng ng#Cng tc ng#Nghip v#T chc ng#ng Cng sn Vit Nam#T sch x - phng - th trn## 01088000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440020040000490070077000890080005001660090021001710100005001920110 01500197015006100212005001900273005001600292005001700308005001600325039000500341 01300070034602103300035302000170068302000090070001200310070902000090074002000130 0749#VV10.03054#VV10.03055#Vi?t#H428#306.409597#^214#Hi - p v xy dng np sng vn minh#B.s.: Trn Th Tuyt Mai, Nguyn Duy Kin, Nguyn Thu Trang, Nguy n Quc Huy#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a165tr.^b21cm#TTS ghi: B Vn ho, T h thao v Du lch. Cc Vn ho c s#Trn Th Tuyt Mai#Nguyn Duy Kin#Nguyn Thu Trang#Nguyn Quc Huy#H.H#257001#Gii thiu tc phm "i sng mi" ca Ch tch H Ch Minh. Trnh by 46 cu hi v p v nhng ni dung c th ca vic xy dng np sng vn minh nh vic ci, vic tang, vic t chc l hi, tiu ch nh gi gia nh vn ho, lng, bn, t dn ph vn ho... Nu ln mt s v n bn ca ng v Nh nc v np sng vn ho#Np sng vn ho#Xy dng#T sc h x - phng - th trn#Vit Nam#Sch hi p## 00758000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410010008000460020027000540070008000810080005000890090021000940100 00500115011001500120039000500135013000700140015007000147012003100217021017400248 020000800422020001600430020000900446020001300455#VV10.03056#VV10.03057#Vi?t#H428 V#342.597#^214#Lan Anh#Hi - p v dn ch c s#Lan Anh#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a131tr.^b21cm#H.H#257002#u ba sch ghi: Hi ng ch o xut bn sch x, phng, th trn#T sch x - phng - th trn#Gm 86 cu hi v p v cc quy nh ca php lut trong vic thc hin dn ch x, phng, th trn , trong c quan nh nc, cng ty c phn, cng ty trch nhim hu hn#Dn ch#Q ui ch dn ch#Vit Nam#Sch hi p## 00881000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820012000418080005000530010013000580020093000710030017001640070035001810080 00500216009002100221010000500242011001500247015006300262021015700325020002300482 020000900505020000700514005001400521039000500535013000700540020002000547#VV10.03 058#VV10.03059#33000#Vi?t#PH431C#324.2597071#^214#Ng Kim Ngn#Phong cch lm v ic ca ngi b th huyn u hin nay qua kho st vng ng bng sng Hng#Sc h chuyn kho#Ch.b.: Ng Kim Ngn, Lm Quc Tun#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010# ^a231tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr - Hnh chnh Quc gia H Ch Minh#Tr nh by nhng vn v l lun, thc tin, cc phng hng v gii php ch y u xy dng phong cch lm vic khoa hc ca ngi b th huyn u hin i#ng Cng sn Vit Nam#Huyn u#B th#Lm Quc Tun#H.H#257003#Phong cch lm vic# # 00888000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450010013000500020023000630220004000862210010000900080005001000090 02100105010000500126011001500131021038800146020001000534013000700544005001300551 020001400564020001400578020001800592#VV10.03060#VV10.03061#Vi?t#L250K#324.259707 5#^214#L Kh Phiu#L Kh Phiu tuyn tp#T.1#1976-1998#^aH.#^aChnh tr Quc g ia#2010#^a796tr.^b22cm#Gii thiu cc bi ni, bi vit trong giai on t nm 1 976 n nm 1998 ca Thng tng, Tng B th ng L Kh Phiu v vai tr lnh o ca ng trong thng li ca cuc khng chin chng M ca dn tc ta, v n guyn tc ng lnh o qun i, cng tc ng, vic chnh n t chc ng, k lut ng... v mt s vn v kinh t, chnh tr, x hi ca Vit Nam trong thi k #Tuyn tp#257004#L Kh Phiu#Cng tc ng#Xy dng ng#Cng tc t tng## 00757000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020030000550030047000850080005001320090021001370100 00500158011001500163021026000178020001000438020000500448020000900453020001700462 039000500479013000700484#VV10.03062#VV10.03063#46000#Vi?t#C101V#343.59704#^214# Cc vn bn php lut v thu#c ban hnh t thng 4 n thng 10 nm 2009#^aH .#^aChnh tr Quc gia#2009#^a343tr.^b21cm#Gii thiu mt s quy nh php lut c ban hnh t thng 4 n thng 10 nm 2009 lin quan n cc sc thu nh: t hu nhp c nhn, thu nhp doanh nghip, gi tr gia tng, tiu th c bit, thu ti nguyn, xut khu - nhp khu, chnh sch u i thu...#Php lut#Thu#Vi t Nam#Vn bn php qui#H.H#257005## 00853000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020054000540030015001080070049001230080005001720090 02100177010000500198011001500203021015000218020000900368020001000377020000800387 02000090039502000150040400500170041900500120043600500150044800500140046300500140 0477039000500491013000700496#VV10.03064#VV10.03065#34000#Vi?t#M458S#320.4597#^2 14#Mt s vn v t chc thc hin quyn lc nh nc#Sch tham kho#Nguyn M inh oan, Bi Th o, Trn Ngc nh...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a250tr. ^b21cm#Trnh by c s l lun v ni dung ca vic nm gi, t chc, thc hin quyn lc nh nc cng nh v cc nguy c, t nn trong qu trnh cm quyn#Nh nc#Quyn lc#T chc#Vit Nam#Sch tham kho#Nguyn Minh oan#Bi Th o#Tr n Ngc nh#Trn Th Hin#L Vng Long#H.H#257006## 01019000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500020032000550030015000870070075001020080005001770090 02100182010000500203011001500208021023400223020002800457020002000485020002300505 02000220052802000040055002000150055400500150056900600160058400600160060003900050 0616013000700621019000900628001002000637#VV10.03066#VV10.03067#46000#Vi?t#G112V #338.20947#^214#Gazprom v kh mi ca nc Nga#Sch tham kho#Valerij Panyushki n, Mikhail Sygar ; Dch: Hong Thu Hng, Dng Cng Thao#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a348tr.^b21cm#Gii thiu v lch s hnh thnh, qu trnh pht trin, c cu t chc, cc lnh vc kinh doanh, vi nt phc tho v chn dung cc nhn vt lnh o v cc d n cung cp kh t trn phm vi ton cu ca tp on n ng lng Gazprom#Tp on nng lng Gazprom#Cng nghip du kh#Cng nghip n ng lng#Cng ti khai thc kh#Nga#Sch tham kho#Sygar, Mikhail#Hong Thu Hng #Dng Cng Thao#H.H#257007#Dch Nga#Panyushkin, Valerij## 00870000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820008000418080005000490020055000540070038001090080005001470090021001520100 00500173011001500178015005100193005001300244005001000257005001000267005001100277 00500140028803900050030201300070030702101780031402000120049202000080050402000100 0512020001000522#VV10.03069#VV10.03068#34000#Vi?t#CH527K#959.704#^214#Chuyn k t ni Bc H v lm vic ti Ph Ch Tch#Phm L Ninh, Mai Hong, Song Lnh ...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a243tr.^b21cm#TTS ghi: Khu di tch H Ch M inh ti Ph Ch Tch#Phm L Ninh#Mai Hong#Song Lnh#L Vn Cn#Dng Vn Hu#H .H#257008#Gii thiu 79 cu chuyn ca nhng ngi tng vinh d c gp Ch Tch H Ch Minh ti ni v lm vic ca Bc trong khu Ph Ch Tch giai on 15 nm cui cng ca Ngi.#H Ch Minh#Lch s#Cuc sng#Hot ng## 00909000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820018000408080005000580020028000630070067000910220004001582210012001620080 00500174009002100179010000500200011002600205021020000231020001400431020000800445 02000060045302000110045900500090047000500100047900500150048900500160050401300070 0520015004400527#VV10.03071#VV10.03070#52850#Vi?t#L302S#324.2597070959753#^214# Lch s ng b huyn Ba T#B.s.: inh Lc (ch.b.), V Vn B, Nguyn Duy Ct, K hng c Thim#T.2#1975 - 2005#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a426tr., 40tr. n h^b21cm#Lch s ng b v nhn dn Ba T trong cng cuc xy dng v bo v T Quc x hi ch ngha t nm 1975 n nm 1986 v trong qu trnh thc hin n g li i mi ca ng t nm 1987 n nm 2005#ng b huyn#Lch s#Ba T#Qun g Ngi#inh Lc#V Vn B#Nguyn Duy Ct#Khng c Thim#257009#TTS ghi: Ban Ch p hnh ng b huyn Ba T## 01048000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200190 00338080005000520020075000570070066001320080005001980090021002030100005002240110 01500229015007700244005001600321005001500337005001600352005001500368005001900383 03900050040201300070040702102280041402000080064202000080065002000170065802000120 0675020002300687#VV10.03072#VV10.03073#Vi?t#L302S#324.25970709597153#^214#Lch s ng b khi c quan Dn chnh ng tnh Tuyn Quang (1955 - 2009)#B.s.: Nguy n Hu Hoan, Lu Bch Thun (ch.b.), Khng Ph Hip...#^aH.#^aChnh tr Quc gia #2010#^a251tr.^b21cm#TTS ghi: Ban Chp hnh ng b khi c quan Dn chnh ng tnh Tuyn Quang#Nguyn Hu Hoan#Lu Bch Thun#Khng Ph Hip#Luyn Vn Minh# ng Th Thanh Vn#H.H#257010#S lc v iu kin t nhin, x hi v truyn t hng tnh Tuyn Quang. Lch s ng b khi c quan Dn chnh ng tnh trong c c thi k khng chin chng Php, khng chin chng M v cng nghip ha , hi n i ha t nc#ng b#Lch s#C quan nh nc#Tuyn Quang#ng Cng sn Vi t Nam## 01261000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510020131000560030054001870070056002410080005002970090 02100302010000500323011001500328015010600343005001200449005001400461005001800475 00500160049300500230050903900050053201300070053702102800054402000200082402000160 0844020001000860020001700870001001200887#VV10.03075#VV10.03074#25000#Vi?t#M458S #338.095973#^214#Mt s gii php nhm pht trin bn vng nng thn vng ng b ng Bc B trong qu trnh xy dng, pht trin cc khu cng nghip#Qua kho st cc tnh Vnh Phc, Hi Dng, Ninh Bnh# c Qun(ch.b.), Nguyn Vn K, Ngu yn Khc Thanh...#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a165tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vi n Chnh tr - Hnh chnh Quc gia H Ch Minh. Hc vin Chnh tr - Hnh chnh Khu vc I# c Qun#Nguyn Vn K#Nguyn Khc Thanh#Nguyn Hong H#Nguyn Th Thanh Huyn#H.H#257011#Gii thiu cc vn l lun v pht trin bn vng n ng thn trong qu trnh xy dng, pht trin khu cng nghip. Trnh by v thc trng, phng hng v mt s gii php nhm pht trin bn vng nng thn ng bng Bc B trong qua trnh xy dng, pht trin khu cng nghip#Pht trin bn vng#Khu cng nghip#Nng thn#ng Bng Bc B# c Qun## 00793000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100080002708200140 00358080005000490020023000540070031000770080005001080090018001130100005001310110 01500136015005500151005001100206039000500217013000700222021021000229020002700439 020000800466020000900474020001300483001000700496#VV10.03076#VV10.03077#Vi?t#NGH2 50#746.410959785#^214#Ngh an lt Bn Tre#S.t., b.s.: L Hi, Xun Quang#^aH .#^aVn ho dn tc#2009#^a100tr.^b21cm#TTS ghi: S Vn ho, Th thao v Du lc h tnh Bn tre#Xun Quang#H.H#257012#Tng quan v vng t, con ngi, ngh ngh ip, lng ngh truyn thng Bn Tre. Gii thiu v lng ngh an lt, quy trn h sn xut tng loi sn phm v cc a danh lng ngh ni ting v an lt ca tnh .#Ngh th cng truyn thng#Bn Tre#Vit Nam#Ngh an lt#L Hi## 01125000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820012000628080005000740020072000790070054001510040 02900205008000500234009002100239010000500260011001500265015003600280021028600316 02000230060202000100062502000130063502000170064800500130066500500180067800500110 0696005001700707005001500724039000500739013000700744#VN10.00814#VN10.00817#VN10. 00816#VN10.00815#15500#Vi?t#T103L#324.2597071#^214#Ti liu hc tp chnh tr d nh cho hc vin lp bi dng kt np ng#Ng Vn Tho (ch.b.), Nguyn Vit Th ng, V Ngc Am..#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a 191tr.^b19cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng#Khi qut lch s ng Cng sn Vit Nam. Cng lnh xy dng t nc trong thi k qu ln ch ngha x h i. Mt s ni dung c bn ca iu l ng Cng sn Vit Nam. Hc tp v lm the o t tng, tm gng o c H Ch Minh. Phn u tr thnh ng vin ng Cn g sn Vit Nam#ng Cng sn Vit Nam#Chnh tr#iu l ng#Ti liu hc tp#Ng Vn Tho#Nguyn Vit Thng#V Ngc Am#Nguyn Thc Lanh#T Trung Thnh#H.H#257 013## 00995000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820011000628080005000730020060000780070059001380040 02900197008000500226009002100231010000500252011001500257015003600272021016400308 02000230047202000180049502000100051300500130052300500110053600500170054700500150 0564005001300579039000500592013000700597020001700604#VN10.00819#VN10.00818#VN10. 00821#VN10.00820#18000#Vi?t#T103L#324.259707#^214#Ti liu bi dng l lun ch nh tr dnh cho ng vin mi#B.s.: Ng Vn Tho (ch.b.), V Ngc Am, Nguyn Th c Lanh..#Ti bn c sa cha, b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a223tr.^b 19cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng#Trnh by nhng kin thc c bn v ch ngha Mc Lnin, t tng H Ch Minh, nhng vn c bn ca ng li cch m ng Vit Nam v nhim v ca ngi ng vin#ng Cng sn Vit Nam#L lun chn h tr#ng vin#Ng Vn Tho#V Ngc Am#Nguyn Thc Lanh#T Trung Thnh#Trn Th Tm#H.H#257014#Ti liu hc tp## 00669000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810007000560820008000638080005000710020044000760040019001200080 00500139009002100144010000500165011001500170021011000185020001000295020001500305 020000900320020000900329020001700338039000500355013000700360#VN10.00822#VN10.008 25#VN10.00824#VN10.00823#21000#Vi?t#QU600#342.597#^214#Quy nh v chng minh nhn dn v h chiu#Ti bn c b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a167tr.^ b19cm#Gii thiu cc quy nh php lut v chng minh nhn dn, mt s loi giy chng minh chuyn bit v h chiu#Php lut#Chng minh th#H chiu#Vit Nam#V n bn php qui#H.H#257015## 00718000000000253000450002600110000002600110001101400060002201900050002818100060 00330820010000398080005000490020020000540080005000740090021000790100005001000110 01400105021028100119020001000400020001500410020000900425039000500434013000700439 020001800446#VN10.00826#VN10.00827#7000#Vi?t#L504N#346.59701#^214#Lut ngi ca o tui#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a30tr.^b19cm#Mt s quy nh php lut v phng dng, chm sc ngi cao tui; pht huy vai tr ca nhm i tng ny; hi ngi cao tui Vit Nam; trch nhim ca c quan nh nc v cng tc ngi cao tui; nhng quy nh chung v cc iu khon thi hnh trong Lut ngi cao t ui nm 2009#Php lut#Ngi cao tui#Vit Nam#H.H#257016#Vn bn php lut## 00447000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010013000540020012000670030004000790070013000830080 00500096009001800101010000500119011001500124039000500139013000700144020001700151 020000900168020000400177#VN10.00836#VN10.00837#20000#Vi?t#H561C#895.9221#^214#T rn Th Mn#Hng chanh#Th#Trn Th Mn#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a120tr.^b1 8cm#H.H#257021#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00588000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020018000570030004000750070044000790220004001230080 00500127009001800132010000500150011001500155020001700170020000900187020000400196 005001200200005001500212005001200227005001200239005001600251013000700267#VN10.00 838#VN10.00839#25000#Vi?t#T312Q#895.9221408#^214#Tnh qu nhn hu#Th#Nguyn M in, Dng Vn Hng, V Vn Lin...#T.2#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a103tr.^b19 cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Nguyn Min#Dng Vn Hng#V Vn Lin#V Vn H inh#Nguyn Vn Vinh#257022## 00447000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010014000560020008000700030004000780070014000820080 00500096009001800101010000500119011001500124039000500139013000700144020001700151 020000900168020000400177#VN10.00840#VN10.00841#17000#Vi?t#V462#895.922134#^214 #Nguyn Nam B#Vi y#Th#Nguyn Nam B#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a124tr.^b1 9cm#H.H#257023#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00483000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010011000540020007000650030004000720070011000760080 00500087009001800092010000500110011001400115039000500129013000700134015003400141 020001700175020000900192020000400201#VN10.00842#VN10.00843#25000#Vi?t#124M#895 .9221#^214#Xun Quang#t m#Th#Xun Quang#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a61tr.^ b19cm#H.H#257024#Nm xut bn cui sch ghi: 2010#Vn hc hin i#Vit Nam#Th ## 00450000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200090 00338080005000420010012000470020020000590030012000790070012000910080005001030090 01800108010000500126011001500131039000500146013000700151020001700158020000900175 020001200184#VN10.00844#VN10.00845#Vi?t#T550T#895.9221#^214#H Anh Tun#T tnh vi ma thu#Th lc bt#H Anh Tun#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a140tr.^b19cm#H .H#257025#Vn hc hin i#Vit Nam#Th lc bt## 01143000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440020064000490030033001130070054001460080005002000090019002050100 00500224011001500229015002100244005001800265005001800283005001300301005001500314 00500160032903900050034501300070035002103740035702000080073102000210073902000170 0760020000900777020000700786#VL10.00283#VL10.00284#Vi?t#C455A#363.209597#^214#C ng an nhn dn trong s nghip khng chin chng M, cu nc#K yu hi tho kh oa hc lch s#Nguyn Khnh Ton, Nguyn Trng Phc, V Thanh Hoa...#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a751tr.^b27cm#TTS ghi: B Cng an#Nguyn Khnh Ton#Nguyn T rng Phc#V Thanh Hoa#Phm Vn Thch#Nguyn Vn Nht#H.H#257028#Trnh by v v ai tr lnh o ca ng, ca Ch tch H Ch Minh v vai tr ca lc lng cng an nhn dn trong thng li ca s nghip khng chin chng M cu nc. Hiu q u cng tc chi vin ca cng an min bc i vi an ninh min nam trong giai o n lch s ny. Rt ra nhng bi hc kinh nghim phc v cho cng tc chin u ca lc lng cng an nhn dn hin nay#Cng an#Khng chin chng M#Lch s hi n i#Vit Nam#K yu## 00553000000000277000450001400070000001900050000718100060001208200090001880800050 00270010009000320020019000410030012000600070029000720080018001010090011001190100 00500130011001500135012002000150015003500170005001900205039000500224013000700229 020001800236020000900254020001200263#21000#Vi?t#N550Q#895.9223#^214#Trm Nhi#N qui sn trng#Truyn ngn#Trm Nhi, Th Thanh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tr#2010#^a159tr.^b20cm#T sch Hoa hc tr#Tn tc gi cui sch ghi: Bo B o# Th Thanh Hng#H.H#257029#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn## 00448000000000253000450001400070000001900050000718100060001208200090001880800050 00270010011000320020008000430030012000510070011000630080018000740090011000920100 00500103011001500108012002000123039000500143013000700148020001800155020000900173 020001200182#28000#Vi?t#C430C#895.9223#^214#Thu Nguyn#Con cm#Truyn ngn#Thu Nguyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a199tr.^b20cm#T sch Hoa hc tr#H.H #257030#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn## 00454000000000253000450001400070000001900050000718100070001208200090001980800050 00280010010000330020015000430030012000580070010000700080018000800090011000980100 00500109011001500114012002000129039000500149013000700154020001800161020000900179 020001200188#22000#Vi?t#TR116M#895.9223#^214#Thanh Vn#Trng mi su#Truyn ng n#Thanh Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a159tr.^b20cm#T sch Hoa hc tr #H.H#257031#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn## 00463000000000253000450001900050000018100060000508200090001180800050002001400070 00250010010000320020025000420030012000670070010000790080018000890090011001070100 00500118011001500123012002000138039000500158013000700163020001800170020000900188 020001200197#Vi?t#B100T#895.9223#^214#22000#Thanh Vn#3 thng nhc tinh nghch# Truyn ngn#Thanh Vn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a182tr.^b20cm#T sch H oa hc tr#H.H#257032#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn## 00456000000000253000450001900050000018100070000508200090001280800050002101400070 00260010012000330020013000450030012000580070012000700080018000820090011001000100 00500111011001500116012002000131039000500151013000700156020001800163020000900181 020001200190#Vi?t#TH116C#895.9223#^214#26000#Thanh Hng#Thng cu To#Truyn ng n#Thanh Hng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a199tr.^b20cm#T sch Hoa hc tr#H.H#257033#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn## 00451000000000253000450001900050000018100060000508200090001180800050002001400070 00250010008000320020017000400030012000570070008000690080018000770090011000950100 00500106011001500111012002000126039000500146013000700151020001800158020000900176 020001200185#Vi?t#C450N#895.9223#^214#21000#Bo Bo#C nng ng ngo#Truyn ng n#Bo Bo#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a159tr.^b20cm#T sch Hoa hc tr#H .H#257034#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn## 00457000000000253000450001900050000018100070000508200090001280800050002101400070 00260010009000330020020000420030012000620070009000740080018000830090011001010100 00500112011001500117012002000132039000500152013000700157020001800164020000900182 020001200191#Vi?t#NH556N#895.9223#^214#21000#Tng Nhi#Nhng ngi bn tt#Truy n ngn#Tng Nhi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a159tr.^b20cm#T sch Hoa hc tr#H.H#257035#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn## 00460000000000253000450001900050000018100080000508200090001380800050002201400070 00270010010000340020020000440030012000640070010000760080018000860090011001040100 00500115011001500120012002000135039000500155013000700160020001800167020000900185 020001200194#Vi?t#GI-435N#895.9223#^214#24000#Hng Phc#Git nc tinh khi#Tru yn ngn#Hng Phc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a174tr.^b20cm#T sch Hoa hc tr#H.H#257036#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn## 00520000000000265000450001900050000018100070000508200090001280800050002101400070 00260010012000330020028000450030012000730070012000850080018000970090011001150100 00500126011001500131012002000146039000500166013000700171020001800178020000900196 020001200205015003700217#Vi?t#KH407L#895.9223#^214#22000#Thanh Tuyn#Khong ln g cui sn trng#Truyn ngn#Thanh Tuyn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a15 5tr.^b20cm#T sch Hoa hc tr#H.H#257037#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ng n#Tn tc gi cui sch ghi: Thanh Vn## 01035000000000277000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200070 00348080005000410010013000460020023000590220004000820080005000860090021000910100 00500112011001500117039000500132013000700137005001300144021052900157020002000686 020002100706020002000727020001000747#VV10.03078#VV10.03079#Vi?t#V000-I#335.43#^2 14#Lnin, V. I.#V. I. L-nin tuyn tp#T.2#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a755t r.^b21cm#H.H#257038#Lnin, V. I.#Gii thiu 6 tc phm quan trng ca V. I. L- nin vit trong khong thi gian t thng 2/1908 n trc thng li ca Cch mn g Thng Mi Nga v i thng 11 nm 1917. Gm cc tc phm: Mi cu hi t ra cho bo co vin; Ch ngha duy vt v ch ngha kinh nghim ph phn; Bt k t rit hc; Cch mng x hi ch ngha v quyn dn tc t quyt; Ch ngha qu c, giai on tt cng ca ch ngha t bn; Nh nc v cch mng - Hc thuyt c a Ch ngha Mc v Nh nc v nhng nhim v ca giai cp v sn trong cch m ng#Ch ngha Mc-Lnin#Hc thuyt Mc-Lnin#Trit hc Mc-Lnin#Tuyn tp## 00459000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020017000700030004000870070016000910080 00500107009001900112010000500131011001500136039000500151013000700156020001700163 020000900180020000400189#VV10.03080#VV10.03081#30000#Vi?t#M460L#895.9221#^214# ng Vit Cng#M lung gi mi#Th#ng Vit Cng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010 #^a146tr.^b20cm#H.H#257039#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00560000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010017000600020017000770070045000940080 00500139009001900144010000500163011001500168006001000183006001000193039000500203 013000700208019001000215020001600225020000500241020001200246#VV10.03082#VV10.030 84#VV10.03083#45000#Vi?t#C109͋#^214#Mrime, Prosper#Carmen & Colomba#Prosp er Mrime ; Dch: T Chng, Hong Hi#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a263tr.^b2 1cm#T Chng#Hong Hi#H.H#257040#Dch Php#Vn hc cn i#Php#Tiu thuyt## 00578000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820004000528080005000560010013000610020020000740070035000940080 00500129009001900134010000500153011001500158006001200173006001400185006001400199 039000500213013000700218019000800225020001600233020000300249020001200252#VV10.03 085#VV10.03087#VV10.03086#58000#Vi?t#TR527N#813#^214#London, Jack#Truyn ngn c sc#Jack London ; Dch: Dng Tng...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a371tr.^ b21cm#Dng Tng#V nh Phng#on T Huyn#H.H#257041#Dch M#Vn hc cn i#M#Truyn ngn## 00703000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010012000560020025000680070042000930080005001350090 01100140010000500151011001500156021017600171020000900347020000800356020001000364 020000900374005001800383039000500401013000700406#VV10.03089#VV10.03088#28000#Vi ?t#L254C#294.309597#^214#Trng Thn#Ln cha l Pht u nm#Trng Thn b.s. ; Thch Minh Nghim h..#^aH.#^aThi i#2010#^a126tr.^b24cm#Gii thiu vi nt v o Pht dn gian Vit Nam, cch bi tr cc tng th, ban th trong mt ng i cha, cc l tit, nghi thc cng l v c vn khn khi ln cha l Pht#o Pht#L Pht#Phong tc#Vit Nam#Thch Minh Nghim#H.H#257042## 00659000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820011000418080005000520010012000570020051000690070042001200080005001620090 01100167010000500178011001500183005001800198039000500216013000700221021010500228 020000800333020000900341020001000350020000900360#VV10.03090#VV10.03091#36000#Vi ?t#NH556#392.509597#^214#Trng Thn#Nhng iu cn bit v nghi l hn nhn ng i Vit#Trng Thn b.s. ; Thch Minh Nghim h..#^aH.#^aThi i#2010#^a191tr. ^b24cm#Thch Minh Nghim#H.H#257043#Gii thiu nhng nghi l c bn trong phong tc ci hi t truyn thng n hin i ca ngi Vit Nam#Nghi l#Hn nhn#P hong tc#Vit Nam## 01261000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480010013000530020023000660030026000890290020001150070 03200135008000500167009004900172010000500221011001500226021058300241020001700824 02000170084102000120085802000170087002000030088700600130089003900050090301300070 0908019000800915#VV10.03092#VV10.03093#99000#Vi?t#C430#973.931#^214#Suskind, R on#Con ng ca th gii#A story of truth and hope#The way of the word#Suskind Ron ; H Anh Quang dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty Pht trin vn ho i Vit#20 10#^a511tr.^b24cm#Kho cu cc nguyn do ca s sa st v quyn lc tinh thn c a nc M trn trng quc t, bt u t nhng nguyn nhn dn n cuc tn cn g khng b din ra vo ngy 11 thng Chn nm 2001. ng thi v li bn nhn dng trt t sc mnh tinh thn trn trng quc t ca cc cng quc. Trnh by v s yu km ca cc c quan tnh bo, s tranh ginh quyn lc ca cc c quan trong chnh ph, s di tr ca cc thnh vin trong ni cc di thi Tng Thng Bush... Bn v cc gii php con ngi cng u tranh cho mt th gii an ninh, n nh v pht trin bn vng#Lch s hin i#An ninh quc gia#Phng chng#Khng b quc t#M#H Quang Anh#H.H#257044#Dch M## 00713000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820011000428080005000530010012000580020032000700070042001020080005001440090 01100149010000500160011001500165005001800180039000500198013000700203021015500210 020000800365020001000373020000800383020000900391020001100400#VV10.03094#VV10.030 95#32000#Vi?t#NGH300L#392.309597#^214#Trng Thn#Nghi l nhp trch truyn th ng#Trng Thn b.s. ; Thch Nghim Minh h..#^aH.#^aThi i#2010#^a167tr.^b24cm #Thch Minh Nghim#H.H#257045#Trnh by vai tr ca ngi nh i vi ngi xa v nhng nghi l khi xy dng nh mi cng mt s bi vn khn s dng trong cc nghi l khi xy nh mi#Nghi l#Phong tc#Nh ca#Vit Nam#Nhp trch## 00896000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820010000428080005000520010012000570020045000690070043001140080005001570090 01100162010000500173011001500178021028400193020001700477020000800494020001100502 02000090051302000050052202000040052702000090053100500180054003900050055801300070 0563#VV10.03096#VV10.03097#41000#Vi?t#NGH300L#398.09597#^214#Trng Thn#Nghi l th cng t tin, n cha, miu ph#Trng Thn b.s. ; Thch Minh Nghim h. .#^aH.#^aThi i#2010#^a215tr.^b24cm#Trnh by mt s nt tn ngng vn ho d n gian ca Vit Nam nh nghi l th cng t tin, n cha, miu ph. Cc bi v n khn t tin, vn khn n cha, miu ph. Gii thiu mt vi cng trnh th t tiu biu ca dn tc ta: n Hng, Cha Mt Ct, Cha Hng, n Qun Thnh.. .#Vn ho dn gian#Nghi l#Tn ngng#Th cng#Miu#n#Vit Nam#Thch Minh Nghi m#H.H#257046## 00819000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010018000550020029000730070018001020080005001200090 01100125010000500136011001500141021031100156020000800467020001000475020001000485 020000900495020001300504039000500517013000700522#VV10.03098#VV10.03099#36000#Vi ?t#H428#393.09597#^214#Thch Minh Nghim#Hi p v nghi thc tang l#Thch Min h Nghim#^aH.#^aThi i#2010#^a187tr.^b24cm#Nhng vic cn chun b i vi ng i sp t trn. Gii thiu cc ngh thc trong v sau tang l ca ngi Vit. Ng hi l i vi mt s trng hp qua i c bit: cht ng, cht ch, cht mt xc.Trnh by mt s hin tng cn ch trong tang l: qu nhp trng, chiu hn np tng, hnh nhn th mng...#Tang l#Nghi thc#Phong tc#Vit Nam#Sch h i p#H.H#257047## 00560000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000458080005000520010013000570020012000700290011000820070033000930080 00500126009001900131010000500150011001500155006001400170013000700184082000400191 808000500195020001600200020000400216020001200220019000900232039000500241#VV10.03 100#VV10.03101#VV10.03102#53000#Vi?t#TH528P#^214#Austen, Jane#Thuyt phc#Persu asion#Jane Austen ; Dip Minh Tm dch#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a315tr.^b21 cm#Dip Minh Tm#257048#823#^214#Vn hc cn i#Anh#Tiu thuyt#Dch Anh#H.H## 00470000000000265000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100070 00350820010000428080005000520010011000570020019000680030012000870070011000990080 00500110009001900115010000500134011001500139039000500154013000700159020001700166 020000900183020001200192#VV10.03103#VV10.03104#100000#Vi?t#KH206L#895.92234#^21 4#V Minh C#Khp li oan khin#Tiu thuyt#V Minh C#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2 010#^a517tr.^b21cm#H.H#257049#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt## 00575000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100070002708200120 00348080005000460020016000510070041000670080005001080090019001130100005001320110 02500137005001300162005001100175005001000186005001500196005001700211039000500228 013000700233019000300240020001700243020000900260020000400269#VV10.03105#VV10.031 06#Vi?t#TH107T#895.9221408#^214#Thanh Tr th 5#Nguyn Nh Y, Thanh Knh, Bch V ng,....#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a220tr., 8tr. nh^b20cm#Nguyn Nh Y#Than h Knh#Bch Vng#Trn Huy Tng#Trng Thin Tn#H.H#257050#XH#Vn hc hin i #Vit Nam#Th## 00492000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010016000540020013000700030033000830070016001160080 00500132009001900137010000500156011001500161039000500176013000700181020001700188 020000900205020001200214#VN10.00848#VN10.00849#50000#Vi?t#N114M#895.9221#^214# inh Nam Khng#57 l ba m#Th lc bt tuyn chn 1980-2009#inh Nam Khng#^aH .#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a147tr.^b19cm#H.H#257051#Vn hc hin i#Vit Nam#T h lc bt## 00440000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010010000550020010000650030004000750070010000790080 00500089009001900094010000500113011001400118020001700132020000900149020000400158 039000500162013000700167#VN10.00850#VN10.00851#22000#Vi?t#D527Q#895.92214#^214# Chu Thnh#Duyn qu#Th#Chu Thnh#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a48tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#257052## 00470000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010018000550020010000730030004000830070018000870080 00500105009001900110010000500129011002800134020001700162020000900179020000400188 039000500192013000700197#VN10.00852#VN10.00853#30000#Vi?t#T312X#895.92214#^214# Nguyn Trung Lit#Tnh xun#Th#Nguyn Trung Lit#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^ a96tr., 1tr. nh mu^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#257053## 00521000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010016000550020020000710030004000910070016000950080 00500111009001900116010000500135011002900140015003200169013000700201020001700208 020000900225020000400234039000500238#VN10.00854#VN10.00855#35000#Vi?t#T312T#895 .92214#^214#Nguyn Ngc Tn#Tnh thm duyn th#Th#Nguyn Ngc Tn#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a116tr., 4tr. nh mu^b19cm#Nm xut bn cui sch ghi 2010#25 7054#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00474000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010015000560020016000710030012000870070015000990080 00500114009001900119010000500138011001500143020001700158020000900175020001200184 039000500196013000700201#VN10.00856#VN10.00857#45000#Vi?t#PH561T#895.92234#^214 #Nguyn Hu Vn#Phng tri nh#Tiu thuyt#Nguyn Hu Vn#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2010#^a388tr.^b19cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#KVn#257055## 00432000000000253000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410010008000460020018000540070008000720080005000800090019000850100 00500104011001500109013000700124020001700131020000900148020000400157020001200161 039000500173#VN10.00858#VN10.00859#Vi?t#T101P#895.922#^214#Phm H#Tc phm chn lc#Phm H#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a583tr.^b19cm#257056#Vn hc hin i #Vit Nam#Th#Truyn ngn#KVn## 00736000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020028000530030037000810070019001180080005001370090 01100142010000500153011001400158006000900172039000500181013000700186021021400193 020000800407020000900415020001300424020000900437#VN10.00860#VN10.00861#50000#Vi ?t#NGH250T#646.7#^214#Ngh thut lm p mng tay#Cc mu ni ting & k thut v mng#Minh Tn bin dch#^aH.#^aThi i#2010#^a96tr.^b19cm#Minh Tn#KVn#25705 7#Gii thiu nhng tuyt tc ngh thut mng tay, cc mu mng p ca cc salon lm mng Nht Bn. Nhng k thut v mng bng bt, gn , k thut to hnh c nh hoa, trang tr mng v phng php chm sc mng...#Lm p#M thut#V tran g tr#Mng tay## 00793000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820004000628080005000660010014000710020023000850070 04600108022000900154008001800163009004700181010000500228011001500233021011300248 02000100036102000180037100500150038900600110040403900050041501300070042001900050 0427012002300432#VV10.03107#VV10.03109#VV10.03110#VV10.03108#98000#Vi?t#B000B#4 28#^214#Berwick, Gwen#Arts and Entertainment#Gwen Berwick, Sydney Thorne ; L Hu y Lm dch#Series 2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2010#^a159tr.^b22cm#Gm cc bn tin thi s c ch a dng trn i BBC gip thc hnh cc k nng nghe, ni, c, vit ting Anh#Ting Anh#K nng nghe hiu#Thorne, Sydney#L Huy Lm#KVn#257058#Dch#BBC World News English## 00781000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010013000510020061000640290030001250070047001550220 00400202008001800206009004700224010000500271011001500276021011100291020001000402 020001200412006001100424006001500435039000500450019000500455013000700460#VV10.03 111#VV10.03112#98000#Vi?t#L527K#428.3#^214#Jolley, Paul#Luyn k nng ni ting Anh cho ngi hc trnh trung cp#Seak out for the intermediate#Paul Jolley ; Dch: L Huy Lm, Phm Vn Thun#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2010#^a233tr.^b23cm#Gm cc mu cu m thoi thc hnh c bn qua 38 bi hc luyn ni ting Anh cho ngi hc trnh trung cp#Ting Anh#K nng ni#L Huy Lm#Phm Vn Thun#KVn#Dch#257059## 00781000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010013000510020061000640290030001250070047001550220 00400202008001800206009004700224010000500271011001500276021011100291020001000402 020001200412006001100424006001500435039000500450013000700455019000500462#VV10.03 113#VV10.03114#98000#Vi?t#L527K#428.3#^214#Jolley, Paul#Luyn k nng ni ting Anh cho ngi hc trnh trung cp#Seak out for the intermediate#Paul Jolley ; Dch: L Huy Lm, Phm Vn Thun#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2010#^a221tr.^b23cm#Gm cc mu cu m thoi thc hnh c bn qua 35 bi hc luyn ni ting Anh cho ngi hc trnh trung cp#Ting Anh#K nng ni#L Huy Lm#Phm Vn Thun#KVn#257060#Dch## 00721000000000301000450002600110000001400080001101900050001918100070002408200060 00318080005000370010013000420020024000550030046000790070041001250080018001660090 04300184010000500227011001500232005001000247039000500257013000700262021009500269 020001000364020000600374020001200380020001200392020001500404#VV10.03115#128000# Vi?t#T421-I#428.4#^214#Crooks, Rick#TOEFL - iBT 120 reading#Ti liu luyn thi t rc nghim TOEFL qua mng#Rick Crooks ; Thnh Yn dch v ch gii#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Nh sch Nhn Vn#2009#^a372tr.^b24cm#Thnh Yn#KV n#257061#Gii thiu ti liu luyn thi ting Anh trnh nghe TOEFL - iBT theo phng php trc nghim#Ting Anh#TOEFL#Trc nghim#K nng c#Sch luyn thi# # 00869000000000325000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100080 00350820008000438080005000510010015000560020071000710030011001420070015001530080 00500168009002300173010000500196011001500201013000700216021023500223020000800458 02000070046602000220047302000090049502000110050402000150051502000080053003900050 0538#VV10.03116#VV10.03117#130000#Vi?t#GI-106D#546.071#^214#Nguyn Th Su#Gin g dy bng thit b th nghim trong trng ph thng nh th no?#Ho hc 11#Ng uyn Th Su#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a197tr.^b24cm#257062#Gii thiu d anh mc b th nghim ho hc lp 11. Phng php bo qun, s dng cc dng c th nghim, ho cht v mt s k thut lm vic trong th nghim ho hc. Hng dn tin hnh v phng php s dng cc th nghim thc hnh#Ho hc#Lp 11#Ph ng php ging dy#Thit b#Th nghim#Sch gio vin#Gio c#KVn## 00808000000000325000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100080 00350820008000438080005000510010016000560020071000720030012001430070016001550080 00500171009002300176010000500199011001500204013000700219021017000226020000900396 02000070040502000090041202000110042102000220043202000150045402000080046903900050 0477#VV10.03118#VV10.03119#100000#Vi?t#GI-106D#576.071#^214#Nguyn Xun Lm#Gi ng dy bng thit b th nghim trong trng ph thng nh th no?#Sinh hc 12# Nguyn Xun Lm#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a127tr.^b24cm#257063#Gii thi u danh mc thit b mn sinh hc lp 10. Hng dn s dng tranh nh, m hnh tr ong ging dy v phng php s dng cc dng c th nghim biu din, thc hnh #Sinh hc#Lp 10#Thit b#Th nghim#Phng php ging dy#Sch gio vin#Gio c #KVn## 00898000000000337000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100080 00350820008000438080005000510010014000560020071000700030011001410070030001520080 00500182009002300187010000500210011001500215005001500230013000700245021022400252 02000080047602000060048402000110049002000090050102000220051002000150053202000080 0547039000500555#VV10.03120#VV10.03121#120000#Vi?t#GI-106D#546.071#^214#ng Th Oanh#Ging dy bng thit b th nghim trong trng ph thng nh th no?#Ho hc 12#ng Th Oanh, Phm Ngc Bng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a167tr. ^b24cm#Phm Ngc Bng#257064#Danh mc b th nghim ho hc lp 12. Phng php bo qun, s dng cc dng c th nghim, ho cht v mt s k thut lm vic t rong th nghim ho hc. Hng dn tin hnh v phng php s dng cc th nghi m thc hnh#Ho hc#Lp12#Th nghim#Thit b#Phng php ging dy#Sch gio v in#Gio c#KVn## 00740000000000325000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100080 00350820008000438080005000510010016000560020071000720030010001430070016001530080 00500169009002300174010000500197011001500202013000700217021010600224020000700330 02000220033702000110035902000090037002000070037902000150038602000080040103900050 0409#VV10.03122#VV10.03123#113200#Vi?t#GI-106D#530.071#^214#Phm nh Thit#Gi ng dy bng thit b th nghim trong trng ph thng nh th no?#Vt l 12#Ph m nh Thit#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a178tr.^b24cm#257065#Danh mc b th nghim vt l lp 12. Hng dn tin hnh v phng php s dng cc th ng him thc hnh#Vt l#Phng php ging dy#Th nghim#Thit b#Lp 12#Sch gio vin#Gio c#KVn## 00798000000000325000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100080 00350820008000438080005000510010016000560020071000720030012001430070016001550080 00500171009002300176010000500199011001500204013000700219021016000226020000900386 02000220039502000070041702000110042402000090043502000150044402000080045903900050 0467#VV10.03124#VV10.03125#110000#Vi?t#GI-106D#571.071#^214#Nguyn Xun Lm#Gi ng dy bng thit b th nghim trong trng ph thng nh th no?#Sinh hc 11# Nguyn Xun Lm#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a124tr.^b24cm#257066#Danh mc b th nghim sinh hc lp 11. Hng dn s dng tranh nh v m hnh trong dy hc. Tin hnh v phng php s dng cc dng c th nghim thc hnh#Sinh hc# Phng php ging dy#Lp 11#Th nghim#Thit b#Sch gio vin#Gio c#KVn## 00814000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500010016000550020071000710030012001420070016001540080 00500170009002300175010000500198011001400203013000700217021014900224020001000373 02000060038302000220038902000090041102000110042002000170043102000150044802000080 0463039000500471#VV10.03126#VV10.03127#70000#Vi?t#GI-106D#646.071#^214#Nguyn T h Hnh#Ging dy bng thit b th nghim trong trng ph thng nh th no?#C ng ngh 6#Nguyn Th Hnh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a91tr.^b24cm#257067 #Danh mc b th nghim cng ngh 6. Hng dn tin hnh v phng php s dng cc th nghim thc hnh. Mt s kinh nghim s dng thit b dy hc#Cng ngh# Lp 6#Phng php ging dy#Thit b#Th nghim#Kinh t gia nh#Sch gio vin# Gio c#KVn## 00835000000000325000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100080 00350820008000438080005000510010014000560020071000700030010001410070014001510080 00500165009002300170010000500193011001500198013000700213021020500220020000800425 02000060043302000220043902000090046102000110047002000150048102000080049603900050 0504#VV10.03129#VV10.03128#110000#Vi?t#GI-106D#546.071#^214#ng Th Oanh#Ging dy bng thit b th nghim trong trng ph thng nh th no?#Ho hc 8#ng Th Oanh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a136tr.^b24cm#257068#Danh mc b th nghim ho hc lp 8. Phng php bo qun, s dng cc dng c th nghim v m t s k thut lm vic trong th nghim. Hng dn tin hnh v phng php s dng cc th nghim thc hnh#Ho hc#Lp 8#Phng php ging dy#Thit b#Th n ghim#Sch gio vin#Gio c#KVn## 00852000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820006000628080005000680010015000730020048000880070 01500136008000500151009002300156010000500179011001500184015005300199013000700252 021022200259020001000481020001200491020002000503020001000523039000500533#VV10.03 130#VV10.03133#VV10.03132#VV10.03131#39000#Vi?t#C460S#629.8#^214#Phan Ch Chnh #C s thc nghim h thng iu khin qu trnh#Phan Ch Chnh#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a131tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i hc cng nghip Tp. H Ch Minh#257069#Trnh by khi nim, cu to, nguyn l hot ng ca h thng iu khin t ng. Tnh cht, ci t v hot ng ca b iu chnh s cng nghip. Vn hnh v thit k giao din h thng iu khin bng phn mm INTOUCH#Cng n gh#Thc nghim#H thng iu khin#Qu trnh#KVn## 00743000000000325000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100080 00350820008000438080005000510010016000560020071000720030012001430070016001550080 00500171009002300176010000500199011001400204013000700218021010600225020000900331 02000220034002000070036202000080036902000090037702000110038602000150039703900050 0412#VV10.03134#VV10.03135#100000#Vi?t#GI-106D#576.071#^214#Nguyn Xun Lm#Gi ng dy bng thit b th nghim trong trng ph thng nh th no?#Sinh hc 12# Nguyn Xun Lm#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a93tr.^b24cm#257070#Danh mc b th nghim sinh hc lp 12. Hng dn s dng b tranh, tiu bn mu vt v d ng c thc hnh#Sinh hc#Phng php ging dy#Lp 12#Gio c#Thit b#Th nghi m#Sch gio vin#KVn## 01056000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820004000628080005000660020015000710070079000860080 00500165009002300170010000500193011001500198015011000213005001400323005002100337 00500170035800500160037501300070039102102240039802000070062202000080062902000100 0637020000900647020001000656020001100666039000500677#VV10.03136#VV10.03139#VV10. 03138#VV10.03137#65000#Vi?t#L302S#720#^214#Lch s th#Nguyn S Qu (ch.b.) , Nguyn Th Thanh Mai, Lu Trng Giang, Dng Qunh Nga#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a219tr.^b24cm#u ba sch ghi: Trng i hc Xy dng - Khoa Kin trc v Quy hoch. B mn Quy hoch th v nng thn#Nguyn S Qu#Nguyn Th Thanh Mai#Lu Trng Giang#Dng Qunh Nga#257071#Trnh by ngun gc, c im v chc nng ca th. cp cng tc quy hoch th ca mt s nc trn th gii, cc th tiu biu thi k c i, phong kin, trung i, cn i v mt phn th hin i Vit Nam# th#Lch s#Qui hoch#Xy dng#Kin trc#G io trnh#KVn## 00482000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010006000560020012000620030012000740070006000860080 00500092009001900097010000500116011001500121020001700136020000900153020001200162 039000500174020001800179013000700197#VV10.03140#VV10.03141#92000#Vi?t#TR103H#89 5.92234#^214#Di Li#Tri Hoa #Tiu thuyt#Di Li#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a 575tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#KVn#Truyn trinh thm#257072 ## 00480000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010018000510020017000690030011000860070018000970080 01800115009001900133010000500152011001500157020000900172020000900181020001200190 039000500202013000700207#VV10.03142#VV10.03143#38000#Vi?t#C430#294.3#^214#Hun h Trung Chnh#Con ng v tn#Tp truyn#Hunh Trung Chnh#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Phng ng#2009#^a285tr.^b21cm#o Pht#Vit Nam#Truyn ngn#KVn#257073## 00758000000000289000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200060 00338080005000390020012000440070020000560080018000760090019000940100005001130110 02400118021021000142020000900352020001000361020000900371006001500380039000500395 013000700400020001400407020003300421020001400454#VV10.03145#VV10.03144#Vi?t#B450 M#294.3#^214#B Mt tng#Thch Vin c dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Phng n g#2010#^a4 tp. - 702tr.^b21cm#Gii thiu ni dung phng php tu hnh theo Hin Mt Vin Thng thnh Pht tm yu, Kinh i Tha Trang Nghim Bo Vng, Kinh C hun La Ni Hi Thch, Kinh Mt Php Nht T La Ni, phng php tu tnh to #o Pht#Kinh Pht#Pht hc#Thch Vin c#KVn#257074#Kinh i tha#Kinh chun la ni hi thch#Kinh mt php## 00820000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820012000628080005000740020031000790070017001100080 01800127009001100145010000500156011001500161039000500176001001700181013000700198 021027100205020001700476020001000493020000800503020000700511#VV10.03146#VV10.031 49#VV10.03147#VV10.03148#98000#Vi?t#H100N#390.0959731#^214#H Ni - phong tc, vn chng#Nguyn Vinh Phc#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a416tr.^b24cm#KV n#Nguyn Vinh Phc#257075#Gii thiu phong tc c truyn H Ni vi nhng tp qu n th cng, y phc, m nhc, m thc, l Tt, vn ho giao tip x hi...; Vn chng H Ni vi cc th loi vn hc truyn ming, vn hc vit, th Nm, th ph vnh cc danh lam thng cnh ni ting ca H Ni...#Vn ho dn gian#Phong tc#Vn hc#H Ni## 00523000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020046000530070017000990080018001160090035001340100 00500169011001500174020001000189020000800199020000700207020001400214005001700228 039000500245013000700250#VV10.03150#VV10.03151#32000#Vi?t#454T#546.076#^214#n tp v luyn gii nhanh bi tp ho hc 10#Nguyn Nam Khnh#^aTp. H Ch Minh#^ ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a187tr.^b24cm#Ho v c#Bi tp#Lp 10#S ch c thm#Nguyn Nam Khnh#KVn#257076## 00546000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020046000530070017000990080018001160090035001340100 00500169011001500174020001000189020001100199020000800210020000700218020001400225 005001700239039000500256013000700261#VV10.03152#VV10.03153#36000#Vi?t#454T#546 .076#^214#n tp v luyn gii nhanh bi tp ho hc 11#Nguyn Nam Khnh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a214tr.^b24cm#Ho v c#Ho hu c#Bi tp#Lp 11#Sch c thm#Nguyn Nam Khnh#KVn#257077## 00546000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020046000530070017000990080018001160090035001340100 00500169011001500174020001000189020001100199020000800210020000700218020001400225 005001700239039000500256013000700261#VV10.03154#VV10.03155#33000#Vi?t#454T#546 .076#^214#n tp v luyn gii nhanh bi tp ho hc 12#Nguyn Nam Khnh#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a194tr.^b24cm#Ho v c#Ho hu c#Bi tp#Lp 12#Sch c thm#Nguyn Nam Khnh#KVn#257078## 00630000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020088000530030028001410070015001690080018001840090 03500202010000500237011001500242020000700257020002000264020001500284020000700299 005001500306039000500321013000700326020000700333#VV10.03156#VV10.03157#58000#Vi ?t#R203L#530.076#^214#Rn luyn k nng gii ton c bn vt l 12 theo chuyn luyn thi TN THPT & i hc#Luyn thi TN THPT & i hc#V Thanh Khit#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a294tr.^b24cm#Vt l#Ph th ng trung hc#Sch luyn thi# thi#V Thanh Khit#KVn#257079#Lp 12## 00793000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020035000530030099000880070018001870080018002050090 03500223010000500258011001500263020001000278020000800288020000700296020002000303 02000120032302000140033500500180034903900050036702000150037201300070038701500730 0394#VV10.03158#VV10.03159#30000#Vi?t#C101#428.076#^214#Cc thi tiu biu m n ting Anh#Luyn thi i hc v cao ng. Son theo chng trnh v cu trc thi ca B Gio dc - o to#Thng Phng Qu#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Qu c gia Tp. H Ch Minh#2010#^a181tr.^b24cm#Ting Anh#Bi tp# thi#Ph thng tr ung hc#Trc nghim#Sch c thm#Thng Phng Qu#KVn#Sch luyn thi#257080#T n sch ngoi ba: B trc nghim cc thi tiu biu mn ting Anh## 00614000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020057000530030039001100070017001490080018001660090 03500184010000500219011001500224020000700239020002000246020001500266020000700281 005001700288039000500305013000700310020000700317#VV10.03160#VV10.03161#50000#Vi ?t#B450#530.076#^214#B trc nghim cc thi tiu biu mn vt l lp 12#L uyn thi TN THPT, cao ng v i hc#Nguyn Vn Phng#^aTp. H Ch Minh#^ai h c Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a294tr.^b24cm#Vt l#Ph thng trung hc#Sch luyn thi# thi#Nguyn Vn Phng#KVn#257081#Lp 12## 00700000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020043000510070048000940080018001420090035001600100 00500195011001500200020000500215020000800220020000900228020001000237020000800247 02000150025502000140027000500150028400500150029900500160031403900050033001300070 0335020002000342#VV10.03162#VV10.03163#46000#Vi?t#T406H#507.6#^214#Ton - Ho - Sinh luyn thi i hc khi B#Trn Minh Qui, L nh Nguyn, Nguyn Vn Sang#^ aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2010#^a298tr.^b24cm#Ton#Ho hc#Sinh hc#Luyn thi#i hc#Sch luyn thi#Sch c thm#Trn Minh Qui#L nh Nguyn#Nguyn Vn Sang#KVn#257082#Ph thng trung hc## 00473000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510020010000560030012000660070015000780080018000930090 01100111010000500122011001500127039000500142001001500147020001700162020000900179 020001200188013000700200#VV10.03164#VV10.03165#48000#Vi?t#TH200J#895.92234#^214 #The Joker#Tiu thuyt#Phan Hn Nhin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a256tr. ^b20cm#KVn#Phan Hn Nhin#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#257083## 00759000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490020016000540070009000700080018000790090011000970100 00500108011001500113039000500128001000900133020001800142020000900160012004500169 021025300214020000700467013000700474#VV10.03166#VV10.03167#28000#Vi?t#N104Q#959 .7023#^214#Nam quc sn h#Hoi Anh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a176tr.^b 21cm#KVn#Hoi Anh#Lch s trung i#Vit Nam#K chuyn lch s nc nh dnh ch o hc sinh#Vit v lch s triu L i vua L Thnh Tng vi cc s kin: vua L Thnh Tng qua i, Thng Dng hong hu tranh quyn, Nguyn phi Lan nhip chnh, tng qun L Thng Kit nh bi qun Tng xm lc v s ra i ca t c phm Nam quc sn h#Nh L#257084## 00475000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820010000418080005000510010011000560020020000670030012000870070011000990080 01800110009001100128010000500139011001500144039000500159020001700164020000900181 020001200190013000700202#VV10.03168#VV10.03169#48000#Vi?t#NH114M#895.92234#^214 #Dng Thu#Nhm mt thy Paris#Tiu thuyt#Dng Thu#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a272tr.^b20cm#KVn#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#257085## 00777000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510070019000790080005000980090011001030100 00500114011001500119005000800134039000500142012002200147013000700169021026800176 020001000444020001300454020000900467020001100476#VV10.03170#VV10.03171#29000#Vi ?t#L517M#646.7#^214#Lun mm ci vi cuc sng#Nh Nam tuyn chn#^aH.#^aNxb. T r#2010#^a139tr.^b20cm#Nh Nam#KVn#Thng ip yu thng#257086#Tuyn chn nhn g cu danh ngn, nhng trit l, cu chuyn v tm l con ngi cn phi c nim tin vo cuc sng, vt qua nhng th thch v tnh cm, quan h gia nh, quan h x hi, cng vic, t iu chnh bn thn bit nng niu hnh phc, cuc s ng cho mnh#Cuc sng#K nng sng#Li sng#Thnh cng## 00481000000000253000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200110 00298080005000400020038000450220004000832210023000870080018001100090011001280100 00500139011001400144020001800158020001700176020000900193020001300202039000500215 013000700220#VV10.03172#8500#Vi?t#NG112X#398.209597#^214#Tuyn tp truyn c Ng y xa ngy xa#T.5#Tin Dung, Ch ng T#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a2 4tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#KVn#257087# # 00477000000000253000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200110 00298080005000400020038000450220004000832210019000870080018001060090011001240100 00500135011001400140020001800154020001700172020000900189020001300198039000500211 013000700216#VV10.03173#8500#Vi?t#NG112X#398.209597#^214#Tuyn tp truyn c Ng y xa ngy xa#T.2#S tch qu da #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a24tr. ^b20cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#KVn#257088## 00479000000000253000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200110 00298080005000400020038000450220004000832210021000870080018001080090011001260100 00500137011001400142020001800156020001700174020000900191020001300200039000500213 013000700218#VV10.03174#8500#Vi?t#NG112X#398.209597#^214#Tuyn tp truyn c Ng y xa ngy xa#T.4#Sn Tinh - Thu Tinh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a24t r.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#KVn#257089## 00487000000000253000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200110 00298080005000400020038000450220004000832210029000870080018001160090011001340100 00500145011001400150020001800164020001700182020000900199020001300208039000500221 013000700226#VV10.03175#8500#Vi?t#NG112X#398.209597#^214#Tuyn tp truyn c Ng y xa ngy xa#T.3#S tch bnh chng, bnh dy#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#20 10#^a24tr.^b20cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#KVn#2 57090## 00477000000000253000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200110 00298080005000400020038000450220004000832210019000870080018001060090011001240100 00500135011001400140020001800154020001700172020000900189020001300198039000500211 013000700216#VV10.03176#8500#Vi?t#NG112X#398.209597#^214#Tuyn tp truyn c Ng y xa ngy xa#T.1#Con rng chu tin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a24tr. ^b20cm#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#KVn#257091## 00607000000000313000450002600110000001900050001118100070001608200090002380800050 00320140006000370020014000430030013000570070031000700220004001012210015001050080 01800120009001100138010000500149011001400154012004400168020001800212020000900230 020001300239005001100252005000800263005001000271039000500281013000700286#VV10.03 177#Vi?t#TR254N#895.9223#^214#8500#Trn ngn to#Truyn tranh#Hng Bnh, T Uy n, Qunh Lm#T.5#Ca s siu sao#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a23tr.^b20cm #Th gii thn tin dnh cho la tui 4 - 10#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn t ranh#Hng Bnh#T Uyn#Qunh Lm#KVn#257092## 00509000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820006000428080005000480020029000530070013000820220004000950080018000990090 01100117010000500128011001500133020000800148020000600156020000900162020000900171 020001400180005001300194039000500207013000700212#VV10.03179#VV10.03178#22000#Vi ?t#CH462-O#959.7#^214#Chi ch mn lch s lp 7#Trn nh Ba#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a116tr.^b24cm#Lch s#Lp 7#Tr chi#Vit Nam#Sch c th m#Trn nh Ba#KVn#257093## 00544000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820004000428080005000460020029000510030025000800070013001050220004001180080 01800122009001100140010000500151011001500156020000800171020000600179020000900185 020001400194005001300208039000500221013000700226020000900233#VV10.03180#VV10.031 81#24000#Vi?t#CH462-O#909#^214#Chi ch mn lch s lp 8#Lch s th gii c n i#Trn nh Ba#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a112tr.^b24cm#Lch s# Lp 8#Tr chi#Sch c thm#Trn nh Ba#KVn#257094#Th gii## 00556000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820004000428080005000460020029000510030037000800070013001170220004001300080 01800134009001100152010000500163011001500168020000800183020000600191020000900197 020001400206005001300220039000500233020000900238013000700247#VV10.03182#VV10.031 83#22000#Vi?t#CH462-O#909#^214#Chi ch mn lch s lp 8#Lch s th gii c n i v Vit Nam#Trn nh Ba#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a116tr.^b2 4cm#Lch s#Lp 8#Tr chi#Sch c thm#Trn nh Ba#KVn#Th gii#257095## 00920000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810008000560820010000648080005000740010015000790020071000940070 01500165008000500180009002300185010000500208011001500213013000700228021030200235 02000090053702000100054602000060055602000070056202000110056902000090058003900050 0589#VL10.00285#VL10.00288#VL10.00287#VL10.00286#82000#Vi?t#NH100-O#728.09597#^ 214#Lng Anh Dng#Nh th Vit Nam v ng dng phong thu hc trong kin t rc nh #Lng Anh Dng#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a291tr.^b27cm#257096# Nhng yu t nh hng n cht lng , cht lng nh sau nm 2000 v nh cho ngi thu nhp thp. Mt s kin ngh v tiu chun thit k, xy dng, cch nh gi cht lng cn h, chung c th. Phong thu hc vi kin thc nh , nhn xt nh gi thit k chung c cho cc th hin nay#Xy dng#Kin trc #Nh # th#Phong thu#Vit Nam#KVn## 00381000000000229000450001900050000018100060000508200110001180800050002200100170 00270020008000440030004000520070017000560080005000730090010000780100005000880110 01600093020001700109020000900126020000400135039000500139013000700144#Vi?t#H401S# 895.922134#^214#Nguyn Phan Hch#Hoa sa#Th#Nguyn Phan Hch#^aH.#^aDn tr#201 0#^a2tr.^b22x18cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#257097## 00722000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010014000510020042000650070014001070080005001210090 01100126010000500137011001500142013000700157021022700164020001900391020001100410 020000900421020000900430039000500439#VV10.03184#VV10.03185#67000#Vi?t#T309T#809 .3#^214#Phng Vn Tu#Tiu thuyt trn ng i mi ngh thut#Phng Vn Tu#^a H.#^aTri thc#2010#^a363tr.^b20cm#257098# cp n nhng th nghim tm ti i mi ca cc nh vn nc ngoi v trong nc qua mt s tc phm c d lun nh gi cao theo th loi tiu thuyt, i mi sng tc hnh tng nhn vt, ngh thut vit tiu thuyt...#Nghin cu vn hc#Ngh thut#Sng tc#Th gii#KVn ## 00821000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010017000510020017000680070062000850080005001470090 01100152010000500163011001500168006001300183005001900196039000500215013000700220 019000500227021025800232020001100490020001000501020000800511#VV10.03186#VV10.031 87#69000#Vi?t#B105V#152.4#^214#Ricard, Matthieu#Bn v hnh phc#Matthieu Ricar d ; L Vit Lin dch ; Nguyn Quang Chin h..#^aH.#^aTri thc#2009#^a500tr.^b2 1cm#L Vit Lin#Nguyn Quang Chin#KVn#257099#Dch#Xc nh gi tr ca hnh p hc c nui dng bng cm xc vi lng v tha, s khim nhng, vt qua gian nan bo t, nui dng hnh phc bng s lc quan. Phn tch nhng cm xc gy ri lon tm tr, tham vng, hn th, ghen tc...s khng c hnh phc#Tm l h c#Hnh phc#Cm xc## 00893000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820009000418080005000500010016000550020036000710070059001070080005001660090 01100171010000500182011001500187006001500202005001500217013000700232019000500239 02102640024402000180050802000100052602000100053602000080054602000080055403900050 0562#VV10.03188#VV10.03189#54000#Vi?t#NH556N#920.0439#^214#Zsigmond, Bodok#Nhn g ngi Hungary ot gii Nobel#Bodok Zsigmond ; Gip Vn Chung dch ; V Hoi C hng h..#^aH.#^aTri thc#2009#^a309tr.^b21cm#Gip Vn Chung#V Hoi Chng#257 100#Dch#Gii thiu thn th, s nghip v nhng ng gp to ln ca ngi Hunga ri ot gii Nobel, gii National Medal of Science ca M, gii Wolf, cc gii t hng v phn thng khoa hc quc t mang tn cc nh khoa hc Hungari trn nhi u lnh vc khoa hc, vn chng#Gii thng Nobel#Danh nhn#S nghip#Tiu s#H ungari#KVn## 00906000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570010016000620020030000780030041001080070 04300149008000500192009001100197010000500208011001500213006000900228006000900237 01300070024601900050025302102640025802000080052202000080053002000120053802000130 0550039000500563#VV10.03190#VV10.03191#VV10.03192#54000#Vi?t#H513M#658.4#^214#M itroff, Ian I.#Hng mnh hn sau khng hong#7 bi hc thit yu vt qua th m ho# Ian I. Mitroff ; Dch: Thu Loan, Mai Hnh#^aH.#^aTri thc#2010#^a282tr.^b 21cm#Thu Loan#Mai Hnh#257101#Dch#Gii thiu nhng cuc khng hong xy ra trn nc M, nhng thch thc vi ch s IQ cm xc, sng to, cng ngh...v tc d ng ca chng trong x hi khng hong cc cng ty, doanh nghip ci to hot ng kinh doanh, hng mnh pht trin hn sau khng hong#Kinh t#Qun l#Khng hong#Doanh nghip#KVn## 00938000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470010027000520020037000790070088001160080005002040090 01100209010000500220011001400225005001500239006000900254005001400263013000700277 019000500284021030000289020001200589020001000601020000800611039000500619#VV10.03 194#VV10.03193#18000#Vi?t#T103S#355.02#^214#Allones, Myriam Revault d'#Ti sao con ngi gy ra chin tranh#Myriam Revault d'Allones ; Jochen Gerner minh ho ; Trc o dch ; Phm Anh Tun h..#^aH.#^aTri thc#2010#^a52tr.^b20cm#Gerner, Jochen#Trc o#Phm Anh Tun#257102#Dch#Nguyn nhn gy ra chin tranh con n gi v nhng au kh mt mt m chin tranh em li. Chin tranh v tnh trng vn minh, chin tranh v tnh trng d man, chin tranh chnh ngha v chin tra nh phi ngha. Phn tch hu qu m c ngi chin thng v ngi bi trn u l nn nhn ca bo lc#Chin tranh#Con ngi#Bo lc#KVn## 00972000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570010013000620020017000750030054000920070 05400146008000500200009001100205010000500216011001500221005001800236006001700254 01300070027101900050027802102620028302000080054502000130055302000100056602000110 0576020001100587020000700598039000500605#VV10.03195#VV10.03197#VV10.03196#48000 #Vi?t#S108B#658.1#^214#Brafman, Ori#Sao bin v nhn#Sc mnh khng th ngn cn ni ca c cu phn quyn#Ori Brafman, Rod A. Beckstrom ; Nguyn Mnh Hng dch #^aH.#^aTri thc#2010#^a260tr.^b21cm#Beckstrom, Rod A.#Nguyn Mnh Hng#257103#D ch#Khi qut vn bn quyn, doanh thu trong cng nghip thu m v s tc n g ca cc dch v trn Internet n li nhun trong kinh doanh. Trnh by cc ch in lc u t, qun l theo hnh thc phn tn, tp trung v nhng quy tc thay i cc hnh thc #Kinh t#Doanh nghip#Li nhun#Chin lc#Kinh doanh# u t#KVn## 00946000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020042000510030012000930070056001050220004001610080 00500165009001100170010000500181011001500186005000800201005001900209005001700228 00500170024500500140026203900050027601300070028101900050028802102410029302000090 0534020001800543020001600561020000700577#VV10.03199#VV10.03198#82000#Vi?t#M458T #576.8#^214#150 nm thuyt tin ho v Charles Darwin#K yu 2009#Ch.b.: Chu Ho , Nguyn Quang Triu, Trnh Xun Thun...#T.2#^aH.#^aTri thc#2010#^a479tr.^b21c m#Chu Ho#Nguyn Quang Triu#Trnh Xun Thun#Nguyn Xun Sanh#Phm Xun Ym#KV n#257104#Dch#Khi qut cuc i, s nghip, ni dung thuyt tin ho ca acuyn v ngun gc s sng, chn lc t nhin...v nh hng ca ng n t tng hi n i. Gii thiu thuyt tin ho sau acuyn v qu trnh ging dy thuyt tin ho Vit Nam#Sinh hc#Hc thuyt acuyn#Thuyt tin ho#K yu## 00749000000000301000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820006000518080005000570010010000620020033000720070031001050080 00500136009001100141010000500152011001500157006001400172013000700186019000500193 021021200198020000800410020000800418020001600426039000500442#VV10.03200#VV10.032 02#VV10.03201#59000#Vi?t#B300M#153.1#^214#Kat, Eran#B mt ca mt tr nh siu phm#Eran Katz ; Bi Nh Qunh dch#^aH.#^aTri thc#2010#^a313tr.^b21cm#Bi Nh Qunh#257105#Dch#Trnh by nhng phng php gip ghi nh v h thng cc bi luyn tp tng cng tr nh c bit ca Eran Katz - ngi lp k lc Guinness v kh nng nh c mt dy s c 500 ch s, sau khi nghe c mt ln#Tr nh#T r tu#K lc Guinness#KVn## 00817000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820004000528080005000560010011000610020016000720030055000880070 02900143008000500172009001100177010000500188011001500193006001200208039000500220 01900050022501300070023002102120023702000080044902000080045702000100046502000160 0475#VV10.03203#VV10.03204#VV10.03205#79000#Vi?t#TR300T#153#^214#Katz, Eran#Tr tu Do Thi#Nhng phng php pht trin tr tu ca ngi Do Thi#Eran Katz ; Phng Oanh dch#^aH.#^aTri thc#2010#^a400tr.^b21cm#Phng Oanh#KVn#Dch#25710 6#Gii thiu v s thng thi, tr thng minh ca ngi Do Thi. Nhng nguyn t c, nguyn l, b quyt ci thin tr nh t c thnh cng trong cuc sng qua cu chuyn k v chng trai Do Thi tn l Jerome#Tr tu#Tr nh#Nhn thc# Dn tc Do Thi## 00855000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440190005000521810007000570820004000648080005000680010015000730020028000880030 04500116007004800161008000500209009001100214010000500225011001500230006001000245 00500100025501300070026501900050027202102250027702000110050202000110051303900050 0524#VV10.03206#VV10.03207#VV10.03208#VV10.03209#119000#Vi?t#NH556N#158#^214#Ca nfield, Jack#Nhng nguyn tc thnh cng#Vn ti nh cao t xut pht im hi n ti#Jack Canfield ; Mai Hng dch ; Chung Qu h..#^aH.#^aTri thc#2009#^a558 tr.^b24cm#Mai Hng#Chung Qu#257107#Dch#Gii thiu 64 nguyn tc dy cch cng c, tng cng lng t tin, vt qua nhng kh khn thch thc thng ngy, nh n ra v sng vi tt c nhng am m, kht vng ca bn thn gip thnh cng tro ng kinh doanh v cuc sng#Tm l hc#Thnh cng#KVn## 00885000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820004000528080005000560010021000610020015000820070061000970080 00500158009001100163010000500174011002600179012003500205006001300240005001200253 01300070026501900100027202101910028202000100047302000060048302000080048903900050 0497020000800502020000700510020000600517#VV10.03210#VV10.03211#VV10.03212#99000 #Vi?t#NH308#981#^214#Strauss, Claude Lvi#Nhit i bun#Claude Lvi - Strauss ; Ng Bnh Lm dch ; Nguyn Ngc h..#^aH.#^aTri thc#2009#^a441tr., 63tr. nh^ b24cm#T sch Tinh hoa tri thc th gii#Ng Bnh Lm#Nguyn Ngc#257108#Dch Ph p#Nghin cu lch s th dn da vng Braxin, Nam M v i sng sinh hot, c im ngun gc con ngi, i sng x hi, tp tc, quan h gia nh, s phn b dn c thnh th v nng thn#Tc ngi#Da #Lch s#KVn#Baraxin#Nam M#Du k## 00693000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820011000518080005000620010009000670020019000760070009000950080 01800104009001100122010000500133011001500138012000700153039000500160013000700165 021014700172020001700319020001900336020000700355020000800362020000900370#VV10.03 213#VV10.03214#VV10.03215#84000#Vi?t#H561N#398.209597#^214#Toan nh#Hng nc hn qu#Toan nh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a461tr.^b20cm#Np c#KVn#25 7109#Trnh by, phn tch nhng cu ca dao tc ng v th bnh dn ca thi xa, phn nh mt cch trung thc hon cnh v np sng ca tng a phng#Vn hc dn gian#Nghin cu vn hc#Ca dao#Tc ng#Vit Nam## 00663000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820011000518080005000620010009000670020055000760070009001310080 01800140009001100158010000500169011001500174012000700189039000500196013000700201 021012700208020001700335020000900352020001200361#VV10.03216#VV10.03217#VV10.0321 8#45000#Vi?t#T308T#895.922334#^214#Toan nh#Tit tho mt thi & tinh thn trn g ngha phng ng#Toan nh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a233tr.^b20cm#N p c#KVn#257110#Nhng cu chuyn k v cnh, v ngi, v nhng vic xy ra th i xa c m tc gi cao tit tho v ngha kh ca ngi xa#Vn hc hin i #Vit Nam#Truyn ngn## 00877000000000337000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820010000528080005000620010009000670020079000760070009001550080 01800164009001100182010000500193011001500198012000700213039000500220013000700225 02102430023202000170047502000100049202000070050202000090050902000050051802000070 0523020000900530#VV10.03219#VV10.03221#VV10.03220#49000#Vi?t#TR431H#390.09597#^ 214#Toan nh#Trong h ngoi lng. Ta v ta tm ao ta. Phong tc xa i vi ph n Vit Nam#Toan nh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a259tr.^b20cm#Np c#KV n#257111#Tc gi vit v hnh nh nhng lng qu yn bnh: cy a, bn nc, sn nh cng cc sinh hot, cch ng x, xng h gn kt trong gia nh, h hng, dng tc, trong cng ng x thn; Nhng phong tc xa dnh cho nhng ngi ph n Vit Nam#Vn ho dn gian#Phong tc#ng x#Gia nh#Lng#Ph n#Vit Nam## 01227000000000445000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00411810006000460820004000528080005000560020012000610030047000730290018001200070 15100138008001800289009001100307010000500318011001500323005001400338005001900352 00500120037100500140038300500090039700500150040600600140042100600210043500600150 04560390005004710130007004760120020004830210200005030200008007030200009007110200 01800720005001500738005001600753005001200769#VV10.03222#VV10.03224#VV10.03223#12 0000#Vi?t#B105M#613#^214#Bn mi tr#V sao bn gi i? Lm th no bn tr mi?#You staying young#Mehmet C. Oz, Michael F. Roizen, Ted Spiker... ; Ch.b.: P hm Vn Thiu, Nguyn Vn Lin, V Cng Lp ; Dch: Trn Lin Anh... ; Gary Hall gren minh ho#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a436tr.^b24cm#C. Oz, Mehmet#F. Roizen, Michael#Spiker, Ted#Wynett, Craig#Oz, Lisa#Hallgren, Gary#Trn Lin Anh# Nguyn Trn Hng Ly#Nguyn Lan Chi#KVn#257112#Khoa hc & khm ph#Trnh by c c nguyn nhn gy lo ho con ngi. Cc phng php phng chng v k hoch d phng m rng chng lo ho gip con ngi pht trin tr nh tt, x l stres s, chm sc tt sc kho...#Lo ho#Tui th#Chm sc sc kho#Phm Vn Thiu#Ng uyn Vn Lin#V Cng Lp## 00592000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010013000600020011000730030012000840070 03100096008001800127009001100145010000500156011001500161039000500176019000800181 02800120018902000170020102000030021802000120022100600120023301300070024502000140 0252#VV10.03225#VV10.03226#VV10.03227#62000#Vi?t#L435S#813#^214#Segal, Erich#Lo ve story#Tiu thuyt#Erich Segal ; Hong Cng dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2010#^a325tr.^b21cm#KVn#Dch M#Chuyn tnh#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Ho ng Cng#257113#Sch song ng## 00620000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820004000528080005000560010017000610020014000780030012000920290 01800104007004700122008001800169009001100187010000500198011001500203039000500218 01900080022302000170023102000030024802000120025100600100026300500140027301300070 0287#VV10.03228#VV10.03229#VV10.03230#79000#Vi?t#NH124K#813#^214#McLaughlin, Em ma#Nht k v em#Tiu thuyt#The nanny diaries#Emma McLaughlin, Nicola Kraus ; P han Uyn dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a461tr.^b20cm#KVn#Dch M#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Phan Uyn#Kraus, Nicola#257114## 00774000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820007000518080005000580010015000630020017000780030007000950070 01500102008001800117009001100135010000500146011002500151039000500176004001500181 013000700196021022300203020000500426020000900431020001300440020000700453#VV10.03 231#VV10.03233#VV10.03232#80000#Vi?t#C517S#002.02#^214#Vng Hng Sn#Cun sch v ti#Di co#Vng Hng Sn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a277tr., 3tr. nh^b20cm#KVn#Bn in ln u#257115#Nhng tm t, tnh cm ca nh vn Vng Hn g Sn vi th chi sch. Nhng cu chuyn k cng sc v s gp may khi su tp, thu mua c sch qu. S trn tr, nng niu khi c sch v k nng vit sch ca Vng Hng Sn#Sch#c sch#K nng vit#Di co## 00923000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010017000490020030000660030047000960070097001430080 01800240009001100258010000500269011001500274012002000289005001500309005001600324 00500120034000600090035200600090036103900050037001300070037502101090038202000090 0491020001800500020000800518020001400526020000900540#VV10.03235#VV10.03234#50000 #Vi?t#D431S#576#^214#Dawkins, Richard#Dng sng tri khut a ng#Mt gc nh n theo hc thuyt Darwin v s sng#Richard Dawkins ; Ch.b.: Phm Vn Thiu, Ngu yn Vn Lin, V Cng Lp ; Dch: Ng Ton, Mai Hin#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2010#^a186tr.^b21cm#Khoa hc & khm ph#Phm Vn Thiu#Nguyn Vn Lin#V Cng Lp#Ng Ton#Mai Hin#KVn#257116#Trnh by cc quan im v di truyn hc, s tin ho ca gii sinh vt trong hc thuyt tin ho ca Darwin#Sinh hc#Hc thu yt acuyn#S sng#Di truyn hc#Tin ho## 00490000000000277000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00411810006000460820011000528080005000630010009000680020015000770030012000920070 00900104008001800113009001100131010000500142011001500147039000500162020001700167 020000900184020001200193013000700205#VV10.03237#VV10.03238#VV10.03239#125000#Vi ?t#B300T#895.922334#^214#Vn Tho#B th tnh u#Tiu thuyt#Vn Tho#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2010#^a676tr.^b24cm#KVn#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuy t#257117## 00587000000000313000450002600110000001900050001101600110001618100070002701400060 00340020011000400030013000510070034000640220005000980080018001030090011001210100 00500132011001500137019001400152161001200166020001800178020000900196020001300205 005001700218006001000235039001000245082000600255808000500261013000700266#VN10.00 862#Vi?t#V9(5Nh)6-8#SK313B#1400#Skip Beat!#Truyn tranh#Yoshiki Nakamura ; ng Nghi dch#T.15#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a184tr.^b18cm#Dch Nht Bn# N(413)18=V#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Yoshiki Nakamura#ng Nghi#Kh nh Vn#895.6#^214#257118## 00583000000000301000450002600110000002000090001102000180002002000130003803900050 00510190005000561810006000610820006000678080005000730140007000780020010000850030 01300095007003300108022000400141005001400145006001200159008001800171009001100189 010000500200011001500205019001400220012004000234013000700274#VN10.00863#Nht Bn #Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#KVn#Vi?t#M107G#895.6#^214#14000#Mnh ghp#Truy n tranh#Inoue Kazurou ; Tuyt Nhung dch#T.5#Inoue Kazurou#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tu i trng thnh#257119## 00527000000000289000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900050 00510140007000560190005000631810007000680820006000758080005000810020018000860030 01300104007002600117022000500143005001100148006000800159008001800167009001100185 010000500196011001500201019001400216013000700230#VN10.00864#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#KVn#14000#Vi?t#KH110V#895.6#^214#Kht vng v ch#Truyn tranh#Koyama Yuu ; Hi Th dch#T.26#Koyama Yuu#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a180tr.^b18cm#Dch Nht Bn#257120## 00576000000000301000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900050 00510140007000560190005000631810006000680820006000748080005000800020016000850030 01300101007002900114022000400143005001400147006000800161008001800169009001100187 010000500198011001500203019001400218012003500232013000700267#VN10.00865#Nht Bn #Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#KVn#14000#Vi?t#T203V#895.6#^214#Tenchi v dng !#Truyn tranh#Okuda Hitoshi ; Hi Th dch#T.6#Okuda Hitoshi#Hi Th#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2010#^a175tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#257121## 00561000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400070031000580220004000890080018000930090011001110100 00500122011001500127012004000142020001800182020000900200020001300209005001500222 006000800237039000500245013000700250019001400257#VN10.00866#14000#Vi?t#G107X#89 5.6#^214#Gnh xic qui d#Fujita Kazuhiro ; Hi Th dch#T.1#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2010#^a198tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc t hiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fita Kazuhiro#Hi Th#KVn#257122#Dch Nht Bn# # 00560000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400070030000580220004000880080018000920090011001100100 00500121011001500126012004000141020001800181020000900199020001300208005001500221 006000800236039000500244019001400249013000700263#VN10.00867#14000#Vi?t#G107X#89 5.6#^214#Gnh xic qui d#Fita Kazuhiro ; Hi Th dch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tr#2010#^a198tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn hc th iu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Fita Kazuhiro#Hi Th#KVn#Dch Nht Bn#257123## 00623000000000313000450002600110000002000180001102000110002902000130004003900050 00530190005000581810006000630820006000698080005000750140007000800020008000870030 01300095007004600108022000500154008001800159009001100177010000500188011001500193 012004000208019001600248005001400264005001300278006001100291013000700302#VN10.00 868#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#KVn#Vi?t#V400T#895.1#^214#14000# V thn#Truyn tranh#Wan Yat Leung, Tang Chi Fai ; Trung Kin dch#T.60#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh #Dch Trung Quc#Wan Yat Leung#Tang Chi Fai#Trung Kin#257124## 00914000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820007000628080005000690020018000740030055000920070 04000147008000500187009001100192010000500203011001500208012001600223015004000239 00600130027901300070029201900050029902102100030402000100051402000080052402000130 0532005001400545039000500559#VN10.00869#VN10.00870#VN10.00871#VN10.00872#28500# Vi?t#H309V#658.15#^214#Hiu v ti chnh#Gii php chuyn nghip cho cc thch t hc thng nht#L Quc Long dch ; VNN Publishing h..#^aH.#^aTri thc#2009#^a1 43tr.^b18cm#Cm nang b ti#TTS ghi: Harvard business school press#L Quc Long #257125#Dch#Trnh by cc yu t c bn ca ti chnh v nguyn tc bo co ti chnh, mi tng quan ca ti chnh vi cc b phn khc nhau trong cng ty, c c loi bo co ti chnh, cch phn b v cn i dng tin...#Ti chnh#Qun l #Doanh nghip#VNN Publising#KVn## 00797000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820008000428080005000500010023000550020019000780070064000970080005001610090 01100166010000500177011001500182005001800197005001700215013000700232019000500239 021020400244020001200448020001800460020001200478039000500490#VN10.00873#VN10.008 74#36000#Vi?t#GI-103N#330.092#^214#Colliard, Jean-douard#Gii Nobel kinh t#Je an-douard Colliard, Emmeline Travers ; Nguyn n Phc dch#^aH.#^aTri thc#20 09#^a226tr.^b19cm#Travers, Emmeline#Nguyn n Phc#257126#Dch#Gii thiu v g ii Nobel Kinh t ca ngn hng Thu in. Trnh by nhng tng chnh ca 62 nh kinh t hc c gii Nobel t nm 1969 n nm 2008 nh Ragnar Frisch, Jan Tinbergen, Paul Samuelson...#Kinh t hc#Gii thng Nobel#Nh kinh t#KVn## 00615000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020023000530070031000760080005001070090011001120100 00500123011001500128005000900143005000900152039000500161013000700166021012100173 020001700294020001600311020001000327#VN10.00875#VN10.00876#22000#Vi?t#M458T#306 .874#^214#102 tm tnh cha & con#Tuyn chn: Bo Linh, Hng Anh#^aH.#^aNxb. Tr# 2010#^a108tr.^b19cm#Bo Linh#Hng Anh#KVn#257127#Tuyn chn nhng cu vn, danh ngn, trit l v quan h cha con, tnh yu ca ngi cha dnh cho con ci tron g cuc i#Quan h gia nh#Quan h cha con#Danh ngn## 00623000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020022000530070031000750080005001060090011001110100 00500122011001500127005000900142005000900151039000500160013000700165021013100172 020001700303020001500320020001000335#VN10.00877#VN10.00878#22000#Vi?t#M458T#306 .874#^214#102 tm tnh m & con#Tuyn chn: Bo Linh, Hng Anh#^aH.#^aNxb. Tr#2 010#^a108tr.^b19cm#Bo Linh#Hng Anh#KVn#257128#Tuyn chn nhng cu vn, danh ngn, trit l v quan h m con trong gia nh, v tnh yu ca m dnh cho con ci trong cuc i#Quan h gia nh#Quan h m con#Danh ngn## 00778000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010016000510020010000670070052000770080005001290090 01100134010000500145011001400150021019800164039000500362019000500367020001500372 005001900387006001100406013000700417020000500424012001400429020002100443#VN10.00 879#VN10.00880#45000#Vi?t#455T#332.4#^214#Delrieu, Alexia#ng tin#Alexia Del rieu, Sophie de Menthon ; Nguyn Tr dch#^aH.#^aTri thc#2010#^a57tr.^b17cm#Gi i thiu lch s tin t v ngi pht minh ra ng tin. Nu mi quan h gia ng tin vi s chi tr v trao i hng ho. Nhng khm ph v tnh nng, tin ch cng nh cch s dng ng tin#Thu#dch#Sch thiu nhi#Menthon, Sophie de#N guyn Tr#257129#Tin#B thng thi#Khoa hc thng thc## 00554000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020018000400070043000580050008001010050011001090080005001200090 01100125010000500136011001400141020001800155020001400173039000500187005000900192 013000700201012002400208020002100232020001100253#VN10.00881#7000#Vi?t#B300M#372 .21#^214#B mt xng rng#Li: H Xun ; Tranh: Thu Khuyn, Nhin L#H Xun#Th u Khuyn#^aH.#^aNxb. Tr#2010#^a15tr.^b19cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Thu #Nhin L#257130#B khm ph thin nhin#Khoa hc thng thc#Xng rng## 00557000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020024000410070043000650050008001080050011001160080005001270090 01100132010000500143011001400148020001800162020001400180039000500194005000900199 012002400208013000700232020002100239020000700260#VN10.00882#7000#Vi?t#NH556C#37 2.21#^214#Nhng cy nm xinh xinh#Li: H Xun ; Tranh: Thu Khuyn, Nhin L#H Xun#Thu Khuyn#^aH.#^aNxb. Tr#2010#^a15tr.^b19cm#Gio dc mu gio#Sch mu gi o#Thu#Nhin L#B khm ph thin nhin#257131#Khoa hc thng thc#Nm n## 00552000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020023000400070043000630050008001060050011001140080005001250090 01100130010000500141011001400146020001800160020001400178039000500192005000900197 012002400206013000700230020002100237020000400258#VN10.00883#7000#Vi?t#C126B#372 .21#^214#Cy bp v ngi da #Li: H Xun ; Tranh: Thu Khuyn, Nhin L#H Xu n#Thu Khuyn#^aH.#^aNxb. Tr#2010#^a15tr.^b19cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio #Thu#Nhin L#B khm ph thin nhin#257132#Khoa hc thng thc#Ng## 00554000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200070 00298080005000360020018000410070043000590050008001020050011001100080005001210090 01100126010000500137011001400142020001800156020001400174039000500188005000900193 012002400202013000700226020002100233020001000254#VN10.00884#7000#Vi?t#KH400B#37 2.21#^214#Kho bu khoai ty#Li: H Xun ; Tranh: Thu Khuyn, Nhin L#H Xun#T hu Khuyn#^aH.#^aNxb. Tr#2010#^a15tr.^b19cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Thu #Nhin L#B khm ph thin nhin#257133#Khoa hc thng thc#Khoai ty## 00574000000000301000450002600110000000500080001100500110001900800050003000900110 00350100005000460110014000510200018000650200014000830390005000970050009001020120 02400111014000600135019000500141181000600146082000700152808000500159002001700164 003001300181007004300194013000700237020002100244020000700265#VN10.00885#H Xun# Thu Khuyn#^aH.#^aNxb. Tr#2010#^a15tr.^b19cm#Gio dc mu gio#Sch mu gio#Th u#Nhin L#B khm ph thin nhin#7000#Vi?t#C100R#372.21#^214#C rt ngon ngo n#Truyn tranh#Li: H Xun ; Tranh: Thu Khuyn, Nhin L#257134#Khoa hc thng thc#C rt## 00836000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820007000518080005000580010016000630020047000790070016001260080 00500142009002800147010000500175011001500180039000500195013000700200021028800207 020000800495020000900503020001700512020001700529#VV10.03240#VV10.03242#VV10.0324 1#27000#Vi?t#T103L#331.25#^214#ng Chm Thng#Ti liu hun luyn an ton - v sinh lao ng#ng Chm Thng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a147tr.^b2 1cm#Thu#257135#Trnh by mt s quy nh php lut v an ton lao ng v v si nh lao ng. Gii thiu nhng bin php phng nga cc yu t nguy him c nguy c gy tai nn lao ng hoc c hi n sc kho trong qu trnh s dng, tip x c vi my mc, thit b, vt t c yu t nguy him v c hi#An ton#Lao ng #V sinh lao ng#An ton lao ng## 00978000000000265000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820011000518080005000620020081000670080005001480090028001530100 00500181011001500186015004900201039000500250013000700255021040500262020001700667 020001100684020001700695#VV10.03243#VV10.03245#VV10.03244#47000#Vi?t#T103L#621. 382028#^214#Ti liu hun luyn an ton lao ng, v sinh lao ng trong lnh v c vin thng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a283tr.^b21cm#TTS ghi: Tp on Bu chnh Vin thng Vit Nam#Thu#257136#Gii thiu nhng quy nh php lu t Nh nc v an ton lao ng, v sinh lao ng ni chung v cc quy nh v c h bo h lao ng v yu cu v v sinh lao ng, chm sc sc kho i vi cn b cng nhn vin trong Tp on Bu chnh Vin thng ni ring. Trnh by b in php m bo an ton v sinh lao ng cho mt s ngh, cng vic v s cp c u ti ni lm vic. Hng dn cc k thut an ton#V sinh lao ng#Vin thng# An ton lao ng## 00850000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820011000518080005000620010016000670020069000830070016001520080 00500168009002800173010000500201011001500206039000500221013000700226004000800233 02102130024102000090045402000100046302000090047302000140048202000110049602000170 0507#VV10.03246#VV10.03248#VV10.03247#20000#Vi?t#A105T#621.382028#^214#Bi Than h Giang#An ton lao ng trong xy dng, bo dng v sa cha mng ngoi vi#Bi Thanh Giang#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a114tr.^b21cm#Thu#257137#T i bn#Trnh by nhng vn chung nhm m bo an ton lao ng khi lm vic tr n mng ngoi vi. Gii thiu cc quy nh v an ton lao ng trong thi cng cc cng trnh cp v trong bo dng, sa cha mng ngoi vi#Xy dng#Bo dng#S a cha#Mng ngoi vi#Vin thng#An ton lao ng## 00703000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820011000518080005000620010016000670020047000830070016001300080 00500146009002800151010000500179011001500184039000500199013000700204004000800211 021014900219020001700368020001700385020001100402#VV10.03249#VV10.03250#VV10.0325 1#32000#Vi?t#A105T#621.382028#^214#Bi Thanh Giang#An ton v sinh lao ng khi lm vic trn cao#Bi Thanh Giang#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a162tr .^b21cm#Thu#257138#Ti bn#Mt s kin thc c bn v an ton, v sinh lao ng v cc bin php m bo an ton, chm sc sc kho cho cn b cng nhn vin l m vic trn cao#V sinh lao ng#An ton lao ng#Vin thng## 00783000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810006000560820007000628080005000690010014000740020043000880030 02500131007001400156008000500170009002800175010000500203011001500208039000500223 01300070022802101600023502000200039502000130041502000090042802000130043702000070 0450#VV10.03252#VV10.03255#VV10.03254#VV10.03253#49000#Vi?t#S450T#621.39#^214#L Thanh Dng#S tay cng ngh thng tin v truyn thng#Dnh cho cc nh qun l #L Thanh Dng#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2010#^a294tr.^b21cm#Thu#257139# Mt s kin thc c bn v h thng truyn dn, mng truyn thng, cc dch v v in thng, vn ng dng cng ngh thng tin v truyn thng vo doanh nghip# Cng ngh thng tin#Truyn thng#ng dng#Doanh nghip#S tay## 00945000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820011000518080005000620020114000670080005001810090028001860100 00500214011001500219013000700234015003800241021028800279020001700567020000800584 039000500592004003000597020001100627020001700638#VV10.03256#VV10.03258#VV10.0325 7#48000#Vi?t#B450#621.382028#^214#B cng cu hi dng cho hi thi v cng tc hun luyn an ton v sinh vin trong ngnh Bu chnh Vin thng#^aH.#^aTh ng tin v Truyn thng#2010#^a353tr.^b21cm#257140#TTS ghi: Cng on Bu in V it Nam#B cng cu hi v tm hiu an ton v sinh lao ng trong B lut L ao ng ca ngnh Bu chnh Vin thng. Km theo ph lc v mt s vn bn v t i liu tham kho cho hi thi v cng tc hun luyn an ton v sinh vin. Gii t hiu 20 thi v p n an ton v sinh vin ton quc#V sinh lao ng#Cu hi #Thu#Ti bn c b sung, chnh sa#Vin thng#An ton lao ng## 00655000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450020049000500070034000990080005001330090028001380100005001660110 02500171005001200196005000900208005000700217005001500224005001100239039000500250 013000700255015004100262020001700303020000800320020000400328020000900332#VV10.03 259#VV10.03260#Vi?t#T527T#895.9221008#^214#Tuyn th 30 nm Nguyn tiu Ph Yn 1980 - 2010#Lu Ngc Anh, on Anh, L Anh...#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2 010#^a454tr., 8tr. nh^b21cm#Lu Ngc An#on Anh#L Anh#Hong Ngc Anh#Nguyn A nh#Thu#257141#TTS ghi: Hi Vn hc ngh thut Ph Yn#Vn hc hin i#Ph Yn #Th#Vit Nam## 00925000000000349000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820009000528080005000610020070000660070053001360080005001890090 02800194010000500222011001500227039000500242013000700247021018100254020001100435 02000160044602000120046202000200047402000090049400500150050300500140051800500110 0532005001500543005001700558#VV10.03261#VV10.03263#VV10.03262#65000#Vi?t#CH312S #338.9597#^214#Chnh sch pht trin bn vng cc vng kinh t trng im Vit Nam#Nguyn Vn Nam, Ng Thng Li (ch.b.), L Thu Hoa...#^aH.#^aThng tin v Tr uyn Thng#2010#^a325tr.^b24cm#Thu#257142#Trnh by c s l lun, kinh nghim quc t, thc trng tc ng cng nh nh hng hon thin h thng chnh sch nhm pht trin bn vng cc vng kinh t trng im Vit Nam#Chnh sch#Pht trin vng#Khu kinh t#Pht trin bn vng#Vit Nam#Nguyn Vn Nam#Ng Thng Li #L Thu Hoa#Hong Xun Qu#Nguyn Tin D