00938000000000277000450080800050000003900040000500200370000900301170004600800050 01630090012001680100005001800110015001850820008002000130007002080140007002150260 01100222026001100233026001100244181000600255019000500261020000900266020001000275 020000900285020001400294021035200308#^214#Tm#Lut u thu v ngh nh hng d n#Ngh nh 85/2009/N-CP/15-10-2009, hng dn thi hnh Lut u thu v la c hn nh t xy dng theo Lut Xy dng#^aH.#^aTi chnh#2009#^a194tr.^b21cm#346 .597#253910#40000#VV09.21425#VV09.21426#VV09.21427#L504#Vi?t#u thu#Php lu t#Vit Nam#Lut u thu#Trnh by ni dung ca Lut u thu c sa i, b sung mt s iu ca cc lut lin quan n u t xy dng c bn c hiu lc t ngy 1/8/2009: qui nh chung, la chn nh thu, quyn v ngha v ca cc bn, qun l hot ng u thu. V ngh nh 85/2009 hng dn thi hnh Lut u thu v la chn nh thu xy dng theo lut xy dng.## 00803000000000289000450080800050000003900040000500100170000900200530002600700170 00790080005000960090012001010100005001130110015001180150117001330820006002500130 00700256014000700263026001100270026001100281026001100292181000700303019000500310 020000800315020000900323020001300332021016800345#^214#Tm#Nguyn Mnh Qun#Qun l nhn s - thu hiu tng ngi trong t chc#Nguyn Mnh Qun#^aH.#^aTi chn h#2010#^a343tr.^b21cm#Tn sch ngoi ba: Qun tr nhn lc - thu hiu tng ng i trong t chc. Tn tc gi ngoi ba: Nguyn Quc Khnh#658.3#253911#58000#V V09.21428#VV09.21429#VV09.21430#QU105L#Vi?t#Qun l#Nhn lc#Doanh nghip#L thu yt v qun tr nhn lc v iu hnh doanh nghip: tuyn dng nhn s, o to, pht trin ngun nhn lc, khen thng, k lut v nh gi kt qu cng vic.. .## 00859000000000289000450080800050000003900040000500100170000900200770002600700170 01030080005001200090012001250100005001370110015001420150034001570820011001910130 00700202026001100209026001100220026001100231181000700242019000500249020001900254 020001000273020000900283020001200292021026500304#^214#Tm#Bi ng Nghiu#Phn tch mc bn vng ca ngn sch nh nc Vit Nam v d bo n 2020#Bi n g Nghiu#^aH.#^aTi chnh#2009#^a255tr.^b23cm#TTS ghi: Vin Khoa hc Ti chnh# 352.409597#253912#VV09.21431#VV09.21432#VV09.21433#PH121T#Vi?t#Ngn sch nh n c#Gii php#Vit Nam# bn vng#Nhng vn l lun c bn v bn vng ngn s ch. nh gi mc bn vng ca ngn sch nh nc Vit Nam qua cc ch tiu th u, chi, bi chi, ch tiu n khu vc cng... ca ngn sch nh nc. Gii php d uy tr bn vng ngn sch nh nc Vit Nam n nm 2020.## 00629000000000277000450080800050000003900040000500100130000900200180002200700130 00400080005000530090018000580100005000760110014000810120051000950820011001460130 00700157026001100164026001100175181000600186019000500192020001000197020000700207 020001700214020000900231021011100240#^214#Tm#Chu Thi Sn#Nt p ngy ci#Chu Thi Sn#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a59tr.^b21cm#Sch phc v ng bo dn t c thiu s v min ni#392.509597#253913#VV09.21434#VV09.21435#N207#Vi?t#Phong tc#Hn l#Dn tc thiu s#Vit Nam#Gii thiu phong tc ci hi, hn nhn ca mt s dn tc thiu s nh dn tc Nng, Kh m, X-ng, Chm...## 00732000000000277000450080800050000003900040000500100130000900200220002200700180 00440080005000620090018000670100005000850110014000900120051001040820010001550130 00700165026001100172026001100183181000700194019000500201020000800206020001800214 020001700232020000900249021019600258#^214#Tm#Ng Thu Ngn#Ngi gi hn cho ni #Ng Thu Ngn b.s.#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a59tr.^b21cm#Sch phc v ng b o dn tc thiu s v min ni#390.09597#253914#VV09.21436#VV09.21437#NG558G#Vi ?t#Bo tn#Vn ho c truyn#Dn tc thiu s#Vit Nam#Nu nhng tm gng ngi tt, vic tt trong vic gi gn, bo tn, pht huy di sn vn ho dn tc ca cc dn tc thiu s, ngoi ra cn gii thiu nhng quy nh chung ca Lut di s n vn ho## 00895000000000337000450080800050000003900040000500100150000900200410002402900580 00650030015001230060009001380070031001470080005001780090019001830100005002020110 01500207082000900222013000700231014000800238026001100246026001100257026001100268 18100070027901900050028602000080029102000090029902000090030802000210031702000090 0338021021000347#^214#Tm#Nguyen Phu Duc#Nhng cuc m phn v ho bnh Vit Na m#The Vietnam peace negotiations Saigon's side of the story#Sch tham kho#o T un#Nguyen Phu Duc ; o Tun dch#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a639tr.^b21cm#9 59.7043#253915#100000#VV09.21438#VV09.21439#VV09.21440#NH556C#Vi?t#Lch s#m phn#Ho bnh#Khng chin chng M#Vit Nam# cp n ton b qu trnh din bi n cc cuc m phn thng lng ho bnh gia Vit Nam v Hoa K, k t cc cu c ho m u tin nm 1968 n vic k kt hip nh Pari v kt thc chin tr anh 1973-1975## 01029000000000349000450080800050000003900040000500200930000900500160010200500160 01180050013001340050013001470050014001600070064001740080005002380090019002430100 00500262011001500267015003200282082000700314013000700321014000700328026001100335 02600110034618100060035701900050036302000100036802000130037802000090039102000120 0400020001900412021024800431#^214#Tm#Hng dn cng tc tuyn truyn, ph bin, gio dc php lut trong ngnh Giao thng Vn ti#Nguyn Tt Vin#Nguyn Huy B ng#Nguyn Hong#Phm Th Ho#Trn Huy Liu#B.s.: Nguyn Tt Vin (ch.b.), Nguyn Huy Bng, Nguyn Hong...#^aH.#^aCng an nhn dn#2008#^a303tr.^b21cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#340.07#253916#45000#VV09.21441#VV09.21442#H561D#Vi?t#Ph p lut#Tuyn truyn#Gio dc#Phng php#Giao thng vn ti#Gii thiu mt s h nh thc, phng php, k nng ch yu thc hin cng tc ph bin, gio dc php lut v ang thc hin trong ngnh giao thng vn ti, ngoi ra cn tuyn ch n mt s vn bn php lut lin quan n ngnh giao thng vn ti.## 00847000000000265000450080800050000003900040000500100140000900200700002300500150 00930070030001080080005001380090019001430100005001620110015001670150016001820820 00600198013000700204026001100211181000600222019000500228020000800233020002100241 020000900262021031000271#^214#Tm#Bi Vn Thnh#Cng an nhn dn hc tp v lm theo li dy ca Ch tch H Ch Minh#T Thanh Hng#Bi Vn Thnh, T Thanh H ng#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a335tr.^b21cm#Lu hnh ni b#363.2#253917#VV09 .21443#C455A#Vi?t#Cng an#T tng H Ch Minh#Gio dc#Tp hp cc bi vit, ph n tch t tng ca Bc v ch tuyn truyn, gio dc cc th h cn b, chi n s cng an nhn dn: t cch ca ngi cng an, nhn dn trong s nghip bo v an ninh trt t, t chc, lnh o cuc u tranh bo v an ninh trt t, xy dng lc lng cng an nhn dn cch mng...## 00978000000000349000450080800050000022101290000503900040013400100170013800200370 01550050019001920050015002110050017002260070053002430080005002960090019003010100 00500320011001500325015003700340022000400377082001000381013000700391026001100398 02600110040918100060042001900050042602000120043102000100044302000080045302000090 0461020001800470021014000488#^214#Chuyn : Tm hiu Lut C tr, Php lnh cn g an x v nhng vn bn hng dn thi hnh lin quan n hot ng ca cng an x#Tam#Nguyn Xun Ton#S tay php lut dnh cho cng an x#L Th Hng Thng# Nguyn Duy Ng#Nguyn Xun Ton#Nguyn Xun Ton, L Th Hng Thng, Nguyn Duy Ng#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a150tr.^b24cm#TTS ghi: n 4 - chng trn h 212#T.2#342.59708#253918#VV09.21445#VV09.21444#S450T#Vi?t#Lut c tr#Php ln h#Cng an#Vit Nam#Vn bn php lut#Trnh by ni dung c bn ca Lut c tr, php lnh cng an x v cc vn bn hng dn thi hnh Lut c tr cng nh php lnh cng an x## 00633000000000289000450080800050000003900040000500200640000900500120007300500160 00850050014001010050014001150070074001290080005002030090011002080100005002190110 01700224015003300241082000400274013000700278014000700285026001100292181000600303 019000500309020000800314020000700322020001400329#^214#Tm#Hng dn thc hin ch un kin thc, k nng mn ho hc lp 10#V Anh Tun#Nguyn Hi Chu#ng Th O anh#Cao Th Thng#B.s. : V Anh Tun (ch.b.), Nguyn Hi Chu, ng Th Oanh, Ca o Th Thng#^aH.#^aGio dc#2009#^a67tr.^b29x20cm#TTS ghi: B Gio dc v o t o#546#253919#12000#VV09.21446#H561D#Vi?t#Ho hc#Lp 10#Sch c thm## 00924000000000337000450080800050000003900040000500100110000900200360002002900370 00560060009000930070026001020080005001280090019001330100005001520110015001570820 00900172013000700181014000700188026001100195026001100206026001100217026001100228 18100060023901900050024501900050025002000210025502000120027602000030028802000090 0291021028600300#^214#Tm#Allen, Joe#Vit Nam cuc chin tht bi ca M#Vietnam the (last) war the U.S. lost#o Tun#Joe Allen ; o Tun dch#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a317tr.^b21cm#959.7043#253920#52000#VV09.21447#VV09.21450#VV09.2 1449#VV09.21448#V308N#Vi?t#Dch#Khng chin chng M#Chnh quyn#M#Vit Nam#Cun g cp mt ci nhn tng quan v ba thp k M can thip vo Vit Nam, cng nh s phn nhnh chnh tr su sc ca cuc can thip ti nc M, ng thi cng cp n chin thng ca nhn dn Vit Nam trong vic ginh li c lp, t d o, thot khi ch thng tr ca nc ngoi## 00654000000000337000450080800050000003900040000500100130000900200110002202900130 00330030023000460060016000690060015000850070052001000080005001520090019001570100 00500176011001500181082000400196013000700200014000700207026001100214026001100225 02600110023602600110024718100070025801900050026501900080027002000170027802000030 0295020001800298#^214#Tm#Koontz, Dean#Ngi Hng#The Good Guy#Tiu thuyt trinh thm#inh Minh Hng#L Thanh Hng#Dean Koontz ; Dch: inh Minh Hng, L Tha nh Hng#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a383tr.^b21cm#813#253921#61500#VV09.2145 1#VV09.21452#VV09.21454#VV09.21453#NG558H#Vi?t#Dch M#Vn hc hin i#M#Truy n trinh thm## 00475000000000277000450080800050000003900040000500100080000900200100001700300120 00270070008000390080005000470090019000520100005000710110015000760820010000910130 00700101014000700108026001100115026001100126026001100137181000600148019000500154 020001700159020000900176020001200185#^214#Tm#Chu Lai#Hng Kar#Tiu thuyt#Chu Lai#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a527tr.^b21cm#895.92234#253922#82000#VV09.214 55#VV09.21456#VV09.21457#H513K#Vi?t#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt## 00565000000000313000450080800050000003900040000500100110000900200100002000300120 00300060008000420070026000500080005000760090019000810100005001000110015001050820 00600120013000700126014000700133026001100140026001100151026001100162026001100173 181000600184019000500190019001600195020001700211020001100228020001200239#^214#T m#L Tn Hoa#T cm n#Tiu thuyt#o Lu#L Tn Hoa ; o Lu dch#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a375tr.^b24cm#895.1#253923#68000#VV09.21458#VV09.21459#VV09. 21460#VV09.21461#T550C#Vi?t#Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thu yt## 00711000000000301000450080800050000003900040000500100140000900200290002300500120 00520070033000640080005000970090019001020100005001210110015001260820004001410130 00700145014000700152026001100159026001100170026001100181181000600192019000500198 020000400203020001200207020000800219020001800227021016400245#^214#Tm#Ch nh P hc#Hy lm ngi bit lng nghe#Hnh Nguyn#B.s.: Ch nh Phc, Hnh Nguyn#^a H.#^aCng an nhn dn#2009#^a349tr.^b21cm#649#253924#55000#VV09.21462#VV09.2146 3#VV09.21464#H112L#Vi?t#Cha#Trch nhim#Vai tr#Gio dc gia nh#Phn tch vai tr, trch nhim khng th thay th c ca ngi cha trong gia nh cng nh n guyn tc, phng php gio dc con ci trong gia nh ca ngi cha.## 00861000000000289000450080800050000003900040000500100140000900200330002300700140 00560080005000700090019000750100005000940110015000990820006001140130007001200140 00700127026001100134026001100145026001100156181000600167019000500173020001100178 020001200189020001000201020000700211021035300218#^214#Tm#Dng Danh Dy#Bin i u khng th thnh c th#Dng Danh Dy#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a367tr.^b21 cm#153.8#253925#57000#VV09.21465#VV09.21466#VV09.21467#B305#Vi?t#Tm l hc#Th uyt phc#Giao tip#ng x#Gm 6 li khuyn gip bn bin iu khng th thnh c th thng qua "Hu thoi hc huyt". Hc thuyt a ra cc phng cch "giu nh ca mnh vi ngi khc, p t ch ca mnh ln ngi khc", t c t h thc hin c iu m mnh mun: thuyt phc ngi khc thng qua ni di, p dng ng vic ph bnh, t chi, xin li... trong ng x## 00837000000000313000450080800050000003900040000500100130000900200200002200500170 00420070036000590080005000950090019001000100005001190110015001240120023001390820 00900162013000700171014000800178026001100186026001100197026001100208181000700219 019000500226020001900231020002100250020000800271020000900279021023500288#^214#T m#Lu Huy Chao#Chng ti v Mig-17#Thu Hng Dng#Lu Huy Chao ; Thu Hng D ng ghi#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a512tr.^b24cm#T sch Chuyn i ti#959.7 043#253926#120000#VV09.21468#VV09.21469#VV09.21470#CH513T#Vi?t#Phi cng tim k ch#Khng chin chng M#Lch s#Vit Nam#Gm nhng bi vit v lc lng phi cn g tim kch ca khng qun nhn dn Vit Nam ni chung v cc tm gng anh hng phi cng mu tr, to bo v dng cm chin u, lp nhiu chin cng xut s c trong cuc khng chin chng M.## 01001000000000361000450080800050000003900040000500200270000900500140003600500170 00500050011000670050014000780050010000920050010001020050018001120070073001300080 00500203009001400208010000500222011001500227015004100242082000900283013000700292 02600110029902600110031002600110032102600110033218100060034301900050034902000200 0354020000800374020000700382021025000389#^214#Tm#H Ni - ma thu cch mng#in h Xun Lm#Nguyn Vn Khoan#Triu Hin#Ng Vng Anh#Bch Hnh#Hng Dung#Triu V Bo Linh#Ch.b.: inh Xun Lm, Nguyn Vn Khoan ; Tuyn chn, b.s.: Triu Hin ...#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a606tr.^b21cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio thnh u H Ni#959.7032#253927#VV09.21472#VV09.21471#VV09.21473#VV09.21474#H000N#Vi?t#Cch mng thng Tm#Lch s#H Ni#Tp hp cc bi vit, nghin cu, v t liu v c s hnh thnh v din bin ca cuc Tng khi ngha thng Tm nm 1945 do cc n hn chng lch s hay ngi trc tip hot ng trong phong tro, thuc mi tng lp trong x hi k hoc ghi chp li.## 00753000000000289000450080800050000003900040000500100090000900200130001800300420 00310070009000730080005000820090014000870100005001010110015001060120026001210820 00600147013000700153014000700160026001100167026001100178181000600189019000500195 020000800200020000300208020000900211021024300220#^214#Tm#Thi Ho#Lm trng da# B quyt c ln da ti sng, mn mng#Thi Ho#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a187 tr.^b21cm#T sch Nng cao sc kho#646.7#253928#27000#VV09.21476#VV09.21475#L1 04T#Vi?t#Lm p#Da#Dng da#Nhng phng php lm p da vi liu php t nhin , an ton nh chm sc da bng sa p mt n bng tri cy, dng da t hoa cc , qu o, cc loi tho dc... Bn cnh l nhng mn n, bi thuc, cch l a chn cc thc phm lm p da## 00662000000000289000450080800050000003900040000500100080000900200190001700300380 00360070008000740080005000820090014000870100005001010110015001060820006001210130 00700127014000700134026001100141026001100152181000600163019000500169020001100174 020000800185020001100193020000900204021015900213#^214#Tm#Thi H#m thc dng sinh#Liu php n ung tng cng sc kho#Thi H#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a231 tr.^b21cm#613.2#253929#30000#VV09.21477#VV09.21478#120T#Vi?t#Dng sinh#n un g#Phng bnh#Sc kho#Nhng iu cn bit v m thc dng sinh. Cch la chn c c loi thc n theo ma, theo th trng, phng tr bnh... c mt sc kho t t v chng lo ho.## 00671000000000277000450080800050000003900040000500100070000900200260001600700070 00420080005000490090014000540100005000680110015000730820008000880130007000960140 00700103026001100110026001100121026001100132181000600143019000500149020001100154 020000800165020001800173021020200191#^214#Tm#H Sn#K nng qun l ti chnh#H Sn#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a270tr.^b21cm#332.024#253930#37000#VV09.21479#VV 09.21480#VV09.21481#K600N#Vi?t#Ti chnh#Qun l#Ti chnh c nhn#Gip hoch nh cho mnh mt k hoch chi tiu ti chnh qua nm vng v cn i chi t iu vi thu nhp t cng vic ca mnh, ngoi ra cn c th dng tin t thu nh p ca mnh u t sinh li## 00662000000000325000450080800050000003900040000500200180000900300040002700500120 00310050015000430050011000580050017000690050009000860050011000950070067001060080 00500173009001400178010000500192011001500197015004200212082001200254013000700266 02600110027302600110028418100060029501900050030102000170030602000090032302000040 0332#^214#Tm#Vn l lnh C H#Th# Vn Vin#Trn Nhn Cung#Lng Ton#Phm N guyn Phm#Xun Lc#Giang Qun# Vn Vin, Trn Nhn Cung, Lng Ton... ; Gian g Qun tuyn chn#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a208tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Cu chin binh qun ng a#895.9221408#253931#VV09.21482#VV09.21483#V121L#Vi?t#Vn hc h in i#Vit Nam#Th## 00568000000000289000450080800050000003900040000500200430000900300310005200500150 00830070015000980040018001130080005001310090026001360100005001620110015001670820 00900182013000700191014000700198026001100205026001100216181000700227019000500234 020000900239020000700248020000900255020001400264#^214#Tm#Phng php gii cc d ng ton hnh hc 10#Nhng vn c bn v m rng#Nguyn Vn Nho#Nguyn Vn Nh o#Ti bn ln th 1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a175tr.^b24cm#516.0076# 253932#26000#VV09.21484#VV09.21485#PH561P#Vi?t#Hnh hc#Lp 10#Bi ton#Sch c thm## 00620000000000289000450080800050000003900040000500200480000900300280005700500160 00850070022001010080005001230090026001280100005001540110015001590150039001740820 00700213013000700220014000700227026001100234026001100245181000600256019000500262 020002000267020000900287020002000296020001400316#^214#Tm#Tuyn tp 500 bi ton hnh khng gian chn lc#Thi vo i hc v cao ng#Nguyn c ng#Nguyn c ng ch.b.#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a400tr.^b24cm#TTS ghi: Ban GV nng khiu Trng Thi#516.23#253933#57000#VV09.21487#VV09.21486#T527T#Vi?t#Hnh hc khng gian#Bi ton#Ph thng trung hc#Sch c thm## 00853000000000313000450080800050000003900040000500100180000900200310002700700180 00580080005000760090026000810100005001070110015001120820012001270130007001390260 01100146026001100157026001100168181000600179019000500185020000500190020000800195 020000900203020000700212020000800219020000800227020000900235021029500244#^214#T m#Nguyn Quang Ngc#Mt s vn lng x Vit Nam#Nguyn Quang Ngc#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a262tr.^b24cm#307.7209597#253934#VV09.21488#VV09.21489 #VV09.21490#M458S#Vi?t#Lng#Lch s#Bin i#X hi#Kinh t#Vn ho#Vit Nam#Ngh in cu lch s hnh thnh v nhng bin i ca lng x Vit Nam trong tin tr nh lch s, phn tch kt cu kinh t - x hi, vn ho ca lng Vit c truyn v hin nay. S tr li v tr ca thn lng truyn thng trong nng thn Vit N am hin nay qua nghin cu trng hp lng an Loan## 00968000000000349000450080800050000003900040000500200460000902900540005500500150 01090050013001240050013001370050016001500050012001660070046001780080005002240090 02600229010000500255011001500260015003500275082001300310013000700323026001100330 02600110034118100060035201900050035802000100036302000100037302000080038302000110 0391020000700402021020900409#^214#Tm#K yu din n vn ho giao thng ti H Ni#Reports of forum on building traffic culture in Hanoi#Sohn Eui Young#Phm Du y c#Kim Seol Joo#Nguyn Xun Tn#Min Man Gee#Sohn Eui Young, Phm Duy c, Kim Seol Joo...#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a222tr.^b26cm#TTS ghi: Vn ph ng Qu Hn - Vit#306.40959731#253935#VV09.21491#VV09.21492#K600Y#Vi?t#Gii ph p#Kin ngh#Vn ho#Giao thng#H Ni#Gm cc tham lun v bo co ca cc i b iu hot ng trn nhiu lnh vc khc nhau ca hai nc Vit Nam v Hn Quc a ra cc kin, kin ngh v cc gii php v xy dng vn ho giao thng ti H Ni## 00968000000000337000450080800050000003900040000500100150000900200150002402900080 00390030056000470060013001030070034001160080005001500090035001550100005001900110 01500195082000800210013000700218014000700225026001100232026001100243026001100254 18100060026501900050027102000110027602000080028702000130029502000110030802000060 0319021030500325#^214#Tm#Engardio, Pete#Rng Hoa h n#Chindia#How China and In dia are revolutionizing global business#L Thanh Lc#Pete Engardio ; L Thanh L c dch#^aH.#^aThi i ; Cng ty sch Thi i#2009#^a407tr.^b24cm#330.951#25393 6#85000#VV09.21493#VV09.21495#VV09.21494#R455H#Vi?t#Chnh sch#Kinh t#Ton cu ho#Trung Quc#n #Phn tch tnh hnh, chnh sch kinh t ca hai nc Trung Quc v n trong bi cnh ton cu ho, phn tch s ln mnh cng nh nhiu im cn khc phc, nhng nguy c tim n v s pht trin qu nhanh, ng thi a ra li cnh bo hai quc gia ny c th ui kp M v vt M vo gia th k 21## 00781000000000301000450080800050000003900040000500100150000900200360002400300470 00600060008001070060012001150070043001270080005001700090011001750100005001860110 01500191082000600206013000700212014000700219026001100226026001100237181000600248 019000500254019000500259020001000264020001300274021019200287#^214#Tm#Bly, Rober t W.#Copywriter khi nghip v thnh t#Hng dn tng bc vit qung co h iu qu#Cm Chi#Hng Giang#Robert W. Bly ; Dch: Cm Chi, Hng Giang#^aH.#^aTh i i#2009#^a366tr.^b21cm#659.1#253937#50000#VV09.21496#VV09.21497#C434K#Vi?t# Dch#Qung co#K nng vit#Gii thiu v ngh vit qung co. K thut vit cc mu qung co n tng, dng cho cc mc ch khc nhau: vit truyn t, b n hng, qung co trc tip, trn trang Web, th in t...## 00794000000000277000450080800050000003900040000500100110000900200300002000700110 00500080005000610090011000660100005000770110015000820820006000970130007001030140 00700110026001100117026001100128181000700139019000500146020001900151020001600170 020001000186020000300196021031700199#^214#Tm#Dch Cng#Thng trm ca mt siu cng#Dch Cng#^aH.#^aThi i#2009#^a306tr.^b20cm#327.1#253938#48000#VV09.2 1498#VV09.21499#TH116T#Vi?t#Chnh tr th gii#Quan h quc t#Chnh tr#M#c xy dng t nhiu ngun t liu phong ph v khch qua ca cc nh bnh lun ch nh tr quc t ni ting, phn tch tnh th ca nc M trong giai on hin n ay, phn on v tnh hnh th gii ng i vn ang i thay rt nhanh c bi t l s thay i trong cc mi quan h quc t, m hnh trt t quc t## 00717000000000289000450080800050000003900040000500100090000900200440001800500070 00620070023000690080005000920090011000970100005001080110015001130150042001280820 00400170013000700174014000700181026001100188026001100199181000600210019000500216 020001100221020001900232020001000251021016600261#^214#Tm#Nam Vit#Bi tr phng ng vng kh theo phong thu#H Sn#B.s.: Nam Vit, H Sn#^aH.#^aThi i#200 9#^a278tr.^b21cm#Tc gi ngoi ba ghi: Khnh Linh, H Sn#747#253939#45000#VV0 9.21501#VV09.21500#B103T#Vi?t#Phong thu#Trang tr ni tht#Phng ng#H thng n hng kin thc, l lun v thc hnh cc nguyn tc phong thu vo bi tr, sp xp phng ng trong nh gip em li cho gia ch nhiu may mn v ct tng## 00733000000000301000450080800050000003900040000500100070000900200460001600500090 00620070023000710080005000940090011000990100005001100110015001150150042001300820 00400172013000700176014000700183026001100190026001100201181000600212019000500218 020001100223020001900234020000900253020001200262021015700274#^214#Tm#H Sn#Bi tr phng khch vng kh theo phong thu#Nam Vit#B.s.: H Sn, Nam Vit#^aH.# ^aThi i#2009#^a262tr.^b21cm#Tc gi ngoi ba ghi: Khnh Linh, H Sn#747#253 940#42000#VV09.21503#VV09.21502#B103T#Vi?t#Phong thu#Trang tr ni tht#Thit k#Phng khch#Mt s kin thc c bn v phong thu. Nhng lu khi thit k v bi tr ni tht trong phng khch theo phong thu gip em li s vng kh v ct tng## 00737000000000289000450080800050000003900040000500100090000900200430001800500070 00610070023000680080005000910090011000960100005001070110015001120150042001270820 00400169013000700173014000700180026001100187026001100198181000700209019000500216 020001100221020000800232020001900240021018800259#^214#Tm#Nam Vit#Phong thu h c, yu quyt bi tr ni tht#H Sn#B.s.: Nam Vit, H Sn#^aH.#^aThi i#2009 #^a333tr.^b21cm#Tc gi ngoi ba ghi: Khnh Linh, H Sn#747#253941#54000#VV09 .21504#VV09.21505#PH431T#Vi?t#Phong thu#Nh ca#Trang tr ni tht#Khi qut v phong thu v cc gii thuyt v phong thu. nh hng ca phong thu n ngi nh. ng dng phong thu trong cch bi tr ni tht nh mang li s ct t ng cho gia ch## 00734000000000301000450080800050000003900040000500100070000900200560001600500090 00720070023000810080005001040090011001090100005001200110015001250150042001400820 00400182013000700186014000700193026001100200026001100211181000600222019000500228 020001100233020001900244020000800263020000900271021015200280#^214#Tm#H Sn#Bi tr phng v sinh v khng gian nh theo phong thu#Nam Vit#B.s.: H Sn, Nam Vit#^aH.#^aThi i#2009#^a190tr.^b21cm#Tc gi ngoi ba ghi: Khnh Linh, H S n#747#253942#30000#VV09.21506#VV09.21507#B103T#Vi?t#Phong thu#Trang tr ni t ht#Nh tm#Thit k#Gii thiu mt s vn v phong thu. Cch bi tr phng v sinh v mt s khng gian nh gip gia ch tin li trong sinh hot v hp v i phong thu## 00758000000000301000450080800050000000100090000500200440001400500070005800700170 00650080005000820090011000870100005000980110015001030150042001180820004001600130 00700164014000700171026001100178026001100189181000600200019000500206020001100211 020000400222020001900226020000900245020000900254021019300263#^214#Nam Vit#Bi t r phng n v nh bp theo phong thu#H Sn#Nam Vit, H Sn#^aH.#^aThi i#2 009#^a262tr.^b21cm#Tc gi ngoi ba ghi: Khnh Linh, H Sn#747#253943#42000#V V09.21508#VV09.21509#B103T#Vi?t#Phong thu#Bp#Trang tr ni tht#Phng n#Thit k#Mt s vn c bn v phong thu. Gii thiu cch bi tr khc nhau i v i nh bp, phng n gip cho gia ch va tin li trong sinh hot, va c cm gi c an ton v phng din phong thu## 00607000000000313000450080800050000022100260000503900040003100200180003502900210 00530050011000740050009000850060010000940070043001040080018001470090011001650100 00500176011001500181012002300196022000400219082000400223013000700227014000700234 181000700241019000500248019000800253020001800261020000300279020001100282#^214#Pr incess in the spotlight#Tam#Nht k cng cha#The princess Diaries#Cabot, Meg#Tu n c#Thanh Nga#Meg Cabot ; Thanh Nga dch ; Tun c h..#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tr#2009#^a285tr.^b21cm#T sch Teen th k 21#T.2#813#253944#38000#NH124K #Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#M#Truyn di## 00598000000000313000450080800050000022100170000503900040002200200180002602900210 00440050011000650050009000760060010000850070043000950080018001380090011001560100 00500167011001500172012002300187022000400210082000400214013000700218014000700225 181000700232019000500239019000800244020001800252020000300270020001100273#^214#Pr incess in love#Tam#Nht k cng cha#The princess Diaries#Cabot, Meg#Tun c#Th anh Nga#Meg Cabot ; Thanh Nga dch ; Tun c h..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2009#^a292tr.^b21cm#T sch Teen th k 21#T.3#813#253945#38000#NH124K#Vi?t#Dc h M#Vn hc thiu nhi#M#Truyn di## 00629000000000313000450080800050000022100480000503900040005300200180005702900210 00750050011000960050009001070060010001160070043001260080018001690090011001870100 00500198011001500203012002300218022000400241082000400245013000700249014000700256 181000700263019000500270019000800275020001800283020000300301020001100304#^214#N ng cng cha tng t = Princess on the brink#Tam#Nht k cng cha#The princess Diaries#Cabot, Meg#Tun c#Thanh Nga#Meg Cabot ; Thanh Nga dch ; Tun c h. .#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a289tr.^b21cm#T sch Teen th k 21#T.8#81 3#253946#38000#NH124K#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#M#Truyn di## 00653000000000313000450080800050000022100400000503900040004500200180004902900210 00670050011000880050009000990060010001080070043001180080018001610090011001790100 00500190011001500195012005200210022000700262082000400269013000700273014000700280 181000700287019000500294019000800299020001800307020000300325020001100328#^214#M i mi l cng cha = Forever princess#Tam#Nht k cng cha#The princess Diaries #Cabot, Meg#Tun c#Thanh Nga#Meg Cabot ; Thanh Nga dch ; Tun c h..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a289tr.^b21cm#T sch Teen th k 21. 1 New York ti mes bestseller#T.10.1#813#253947#38000#NH124K#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#M #Truyn di## 00653000000000313000450080800050000022100400000503900040004500200180004902900210 00670050011000880050009000990060010001080070043001180080018001610090011001790100 00500190011001500195012005200210022000700262082000400269013000700273014000700280 181000700287019000500294019000800299020001800307020000300325020001100328#^214#M i mi l cng cha = Forever princess#Tam#Nht k cng cha#The princess Diaries #Cabot, Meg#Tun c#Thanh Nga#Meg Cabot ; Thanh Nga dch ; Tun c h..#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a241tr.^b21cm#T sch Teen th k 21. 1 New York ti mes bestseller#T.10.2#813#253948#38000#NH124K#Vi?t#Dch M#Vn hc thiu nhi#M #Truyn di## 00475000000000217000450080800050000003900040000500100120000900200180002100700120 00390080005000510090011000560100005000670110015000720820004000870130007000911810 00600098019000500104020000800109020001500117021012500132#^214#Tm#Nguyn Sinh#Ni m tin minh ho#Nguyn Sinh#^aH.#^aTn gio#2009#^a247tr.^b20cm#234#253949#N304T #Vi?t#c tin#o thin cha#Gm nhng cu chuyn ng ngn v thc t di ci n hn ca ngi tin cha h nhn ra nhng bi hc trong i sng c tin## 00664000000000241000450080800050000003900040000500100120000900200150002100300480 00360070012000840080005000960090011001010100005001120110015001170820004001320130 00700136181000700143019000500150020000900155020001100164020001500175021023200190 #^214#Tm#Minh Nguyn#Chuyn la i#Hng dn cc bn tr trc ngng ca tnh yu#Minh Nguyn#^aH.#^aTn gio#2009#^a248tr.^b20cm#231#253950#CH527L#Vi?t#Tnh yu#Kinh thnh#o thin cha#Gii p nhng thc mc v tnh yu i la da t rn nhng nguyn tc kinh thnh dy gip cc bn tr trnh nhng vp vp v l i lm nh hng sut c cuc i, cng vi nhng hng dn thc t khc trong q uan h tnh cm nam n## 00866000000000325000450080800050000003900040000500100110000900200220002000500110 00420050013000530050014000660050013000800050015000930070068001080080012001760090 01700188010000500205011002600210015007100236082000800307013000700315181000600322 01900050032802000080033302000030034102000110034402000090035502000100036402101660 0374#^214#Tm#L Xun K#Lch s x Th Nguyn#Hong Hng#Phm Mai Anh#L Trng Minh#L Nng Bnh#Hong nh Dn#B.s.: L Xun K, Hong Hng, Phm Mai Anh ; S. t.: L Trng Minh...#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a312tr., 12tr. nh^b21cm #TTS ghi: ng u - HND - UBND - UBMTTQ x Th Nguyn, huyn Th Xun#959.741# 253951#L302S#Vi?t#Lch s#X#Th Nguyn#Th Xun#Thanh Ho#Trnh by qu trnh h nh thnh v pht trin ca x Th Nguyn, Th Xun, Thanh Ho qua cc thi k: khng chin chng Php, M, thi k xy dng t nc v i mi## 00698000000000217000450080800050000003900040000500100170000900200370002600700170 00630080005000800090019000850100005001040110015001090820004001240130007001281810 00600135019000500141020000800146020002100154021030500175#^214#Tm#Nguyn Vn Kho an#Tm gng Bc - ngc qu ca mi nh#Nguyn Vn Khoan#^aH.#^aCng an nhn dn #2009#^a479tr.^b21cm#170#253952#T120G#Vi?t#o c#T tng H Ch Minh#Su tp cc mu chuyn v t tng o c ca Bc H c cng b, phn nh nhng t nh cm gn b ca Bc i vi cc tng lp x hi khc nhau. Mi quan h mt thi t v cch ng x linh hot, c tnh, c l ca Bc i vi mi ngi qua nhng cu chuyn bnh thng, c th trong i sng hng ngy.## 00625000000000253000450080800050000003900040000500100120000900200360002100500200 00570070029000770080005001060090023001110100005001340110015001390820006001540130 00700160014000800167181000600175019000500181020002100186020001000207020001100217 021014300228#^214#Tm#H Ch Minh#H Ch Minh v kiu dn v kiu bo#Trn Trng ng n#Trn Trng ng n su kho#^aH.#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a451tr. ^b21cm#305.9#253953#120000#H450C#Vi?t#T tng H Ch Minh#Vit kiu#Ngoi kiu #Tp hp nhng bi vit, bi ni ca Ch tch H Ch Minh th hin r quan im, t tng cng nh tnh cm ca Bc i vi kiu dn, kiu bo.## 01028000000000313000450080800050000003900040000500200960000900500180010500500150 01230050015001380050014001530050013001670050016001800070060001960080005002560090 01800261010000500279011001500284015008500299082000600384013000700390181000600397 019000500403020001800408020001600426020001000442020001800452021024400470#^214#T m#Nng cao nhn thc v quyn sc kho sinh sn - quyn sc kho tnh dc v ch t lng cuc sng#L Th Nhm Tuyt#ch.b., tc gi#Hong B Thnh#Phm Kim Ngc# Dng T am#Nguyn Kim Thy#L Th Nhm Tuyt (ch.b.), Hong B Thnh, Phm Kim Ngc...#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a327tr.^b24cm#TTS ghi: Trung tm Nghin c u Gii, Gia nh v Mi trng trong pht trin (CGFED)#613.9#253954#N122C#Vi?t #Sc kho tnh dc#Quyn bnh ng#Nhn thc#Sc kho sinh sn#Trnh by mt s kt qu nghin cu v nhn thc v sc kho sinh sn, sc kho tnh dc v HIV/A IDS ca trung tm nghin cu gii, gia nh v mi trng trong pht trin. Quy n v sc kho sinh sn, sc kho tnh dc v cht lng cuc sng.## 00965000000000313000450080800050000003900040000500100120000900200350002102900300 00560030061000860050014001470060014001610070046001750080023002210090037002440100 00500281011001500286082000600301013000700307014000700314026001100321181000600332 019000500338019000500343020001100348020001100359020000700370021027400377#^214#T m#Ramo, Simon#D bo chin lc trong kinh doanh#Stategic business forecasting#A structured approach to shaping the future of your business#Sugar, Ronald#Trn P hi Tun#Simon Ramo, Ronald Sugar ; Trn Phi Tun dch#^aTp. H Ch Minh ; K#^aN xb. Tp. H Ch Minh ; McGraw-Hill#2010#^a193tr.^b23cm#658.4#253955#40000#VV09.2 1512#D550B#Vi?t#Dch#Kinh doanh#Chin lc#D bo#a ra nhng nguyn tc d bo chin lc trong kinh doanh c kh nng mang li s tng trng v li nhun ch o cng vic kinh doanh ca doanh nghip nh d bo ngn hn, php loi suy, kh nng, cc yu t ngoi cnh... ngoi ra cn da vo nhng kh nng trong tng l ai.## 00533000000000241000450080800050000003900040000500100160000900200340002500700160 00590080005000750090011000800100005000910110015000960820006001110130007001170140 00700124181000600131019000500137020001600142020000800158020000900166021011600175 #^214#Tm#Thch Nht Hnh#Con s t vng ca thy Php Tng#Thch Nht Hnh#^aH. #^aTn gio#2009#^a237tr.^b20cm#294.3#253956#38000#C430S#Vi?t#Kinh Hoa nghim#G io l#o pht#Gii thiu nguyn tc Kim s t chng c vit da trn gio l , t tng ng gio, thp tng ca kinh Hoa nghim## 01286000000000325000450080800050000003900040000500201110000900300220012000500140 01420050013001560050014001690050013001830050017001960070046002130080005002590090 00700264010000500271011001400276015011400290082000800404013000700412181000600419 01900050042502000080043002000150043802000050045302000140045802000200047202104680 0492#^214#Tm#Bo tn cc khu t ngp nc trng yu ng bng Bc B: nh g i li cc Vng Chim quan trng sau mi nm#Bo co bo tn s 31#Nguyn c T #L Mnh Hng#L Trng Tri#H Qu Qunh#Nguyn Quc Bnh#Nguyn c T, L Mnh Hng, L Trng Tri...#^aH.#^aKnxb#2006#^a50tr.^b30cm#u ba sch ghi: Chng trnh BirdLife Quc t ti Vit Nam vi s ti tr ca Qu Bo tn Thin nhin K eidanren#598.176#253957#B108T#Vi?t#Bo tn#Vng sinh thi#Chim#t ngp nc#n g bng sng Hng#Trnh by kt qu r sot li cc vng t ngp nc vng ven bin ng bng Bc b c cng nhn l vng chim quan trng. S liu v tnh t rng v phn b cc loi chim ti mt s khu quan trng, c bit l thng tin v cc loi b e do v cc loi tp trung vi s lng ln. S liu v hin tr ng sinh cnh t ngp nc mi khu vc. nh gi cc mi e do i vi tnh a dng sinh hc ca khu h chim mi khu vc v a ra cc kin ngh bo tn ph hp.## 00691000000000313000450080800050000003900040000500100130000900200180002200300530 00400050013000930070013001060040013001190080005001320090010001370100005001470110 01600152022000600168082000900174013000700183014000800190026001100198181000600209 019000500215020001100220020001100231020000400242020000800246021012300254#^214#Ta m#Bi Minh c#T in ting Hu#Ting Hu, ngi Hu, vn ho Hu, vn ho i chiu#Bi Minh c#Bi Minh c#n bn th 3#^aH.#^aVn hc#2009#^a2050tr.^b26cm #Q. H#495.9227#253958#280000#VV09.21513#T550#Vi?t#Ting Vit#Phng ng#Hu#T in#Gm cc t, mc t gii thch cc t ting Hu theo cch ni ca a ph ng, gn lin vi vn ho, ngn ng, con ngi Hu## 00681000000000301000450080800050000003900040000500100160000900200110002502900110 00360030012000470050009000590070016000680080018000840090023001020100005001250110 01500130022000400145082000900149013000700158014000700165026001100172026001100183 181000600194019000500200020001100205020001700216021014600233#^214#Tm#Phan Vn G ing#Ting Vit#Vietnamese#Intermedite#Bu Khi#Phan Vn Ging#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a121tr.^b24cm#T.3#495.9228#253959#65000#VV09.21 514#VV09.21515#T306V#Vi?t#Ting Vit#Ngi nc ngoi#Gm nhng bi hc ting Vi t dnh cho ngi nc ngoi mi bt u theo cc ch : mn n Vit Nam, ngy tt, tn gio ngi Vit, thng mi...## 00631000000000313000450080800050000003900050000500100090001000200110001902900110 00300030013000410050016000540050009000700070026000790080018001050090023001230100 00500146011001500151022000400166082000800170013000700178014000700185026001100192 026001100203181000600214019000500220020001100225020001500236021006600251#^214#Th u#Bu Khi#Ting Vit#Vietnamese#Intermediate#Phan Vn Ging#Bu Khi#Bu Khi , Phan Vn Ging#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a137tr.^b24cm#T .4#495.922#253960#65000#VV09.21516#VV09.21517#T306V#Vi?t#Ting Vit#Sch tham k ho#Cc bi ging dnh cho ngi nc ngoi hc ting Vit cp 4## 00564000000000301000450080800050000003900050000500100150001000200120002500600140 00370070035000510080018000860090023001040100005001270110015001320820004001470130 00700151014000700158026001100165026001100176026001100187026001100198181000600209 019000500215019000900220020001700229020000400246020001200250#^214#Thu#Lahiri, J humpa#Vng t l#Li Thu Trinh#Jhumpa Lahiri ; Li Thu Trinh dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a421tr.^b21cm#823#253961#69000#VV09.21518#VV0 9.21519#VV09.21520#VV09.21521#V513#Vi?t#Dch Anh#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuy t## 00457000000000253000450080800050000003900050000500100090001000200180001900600140 00370070030000510080005000810090009000860100005000950110015001000820006001150130 00700121014000800128181000600136019000500142019001600147020001700163020001100180 020001200191#^214#Thu#Mc Ngn#Sng o thc y#Trn Trung H#Mc Ngn ; Trn Trung H dch#^aH.#^aPh n#2007#^a814tr.^b21cm#895.1#253962#100000#S455#Vi?t# Dch Trung Quc#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt## 00596000000000325000450080800050000003900070000500200140001200300040002600500130 00300050012000430050012000550050008000670050006000750070042000810080005001230090 01900128010000500147011002500152022000400177082001200181013000700193014000700200 02600110020702600110021818100060022901900050023502000170024002000090025702000040 0266#^214#Thu H#H H H Tnh#Th#Phm Thi Ba#H Nam Chu#H L Chiu#H Dnh# H Du#Phm Thi Ba, H Nam Chu, H L Chiu...#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a2 03tr., 3tr. nh^b21cm#T.2#895.9221008#253963#48000#VV09.21522#VV09.21523#H400H# Vi?t#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00562000000000301000450080800050000003900050000500200190001000300350002900600120 00640070023000760080005000990090019001040100005001230110015001280820004001430130 00700147014000700154026001100161026001100172181000700183019000500190020001900195 020001600214020001700230020000400247020000400251020000500255#^214#Thu#Nhng kh c do u#Th v nhc thnh phng giao hng#L Ngc Anh#L Ngc Anh b.s., dch# ^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a225tr.^b21cm#808#253964#49000#VV09.21524#VV09.21 525#NH556K#Vi?t#Vn hc nc ngoi#Nhc giao hng#Nhc thnh phng#c#Th#Php ## 00470000000000265000450080800050000003900050000500100160001000200260002600300040 00520070016000560080005000720090019000770100005000960110015001010820010001160130 00700126014000700133026001100140026001100151181000700162019000500169020001700174 020000900191020000400200#^214#Thu#Hong Gia Cng#Tri nghim vi thi gian#Th #Hong Gia Cng#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a104tr.^b20cm#895.92214#253965#35 000#VV09.21526#VV09.21527#TR103N#Vi?t#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00444000000000253000450080800050000003900050000500100120001000200290002200300040 00510070012000550080005000670090019000720100005000910110014000960820010001100130 00700120026001100127026001100138181000600149019000500155020001700160020000900177 020000400186#^214#Thu#Thng oan#Bui sng c nhiu chuyn k#Th#Thng oan# ^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a95tr.^b21cm#895.92214#253966#VV09.21528#VV09.2152 9#B515S#Vi?t#Vn hc hin i#Vit Nam#Th## 00653000000000325000450080800050000003900050000500200170001000300040002700500130 00310050017000440050017000610050014000780050017000920050013001090070072001220080 00500194009001900199010000500218011001500223082001200238013000700250014000700257 02600110026402600110027518100060028601900050029202000170029702000090031402000040 0323#^214#Thu#Hoa th dng Bc#Th#L Nguyn B#Phng Thanh Bnh#V Th Thch C m#Bi Danh Chn#Nguyn Thanh Dn# Thanh Hoa#L Nguyn B, Phng Thanh Bnh, V Th Thch Cm... ; Thanh Hoa b.s.#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a258tr.^b21 cm#895.9221408#253967#85000#VV09.21530#VV09.21531#H401T#Vi?t#Vn hc hin i#V it Nam#Th## 00673000000000265000450080800050000003900050000500100090001000200270001900700090 00460080005000550090018000600100005000780110014000830120051000970820006001480130 00700154026001100161026001100172181000600183019000500189020002000194020001400214 020001000228021016900238#^214#Thu#Vi Hong#K th ca m no hnh phc#Vi Hong# ^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a47tr.^b21cm#Sch phc v ng bo dn tc thiu s v min ni#363.4#253968#VV09.21532#VV09.21533#K100T#Vi?t#in hnh tin tin#T nn x hi#Thi quen#Gii thch nhng thi h tt xu m con ngi hay mc ph i nh: t ti, li, cc thi quen xu, t nn x hi. Nu ln nhng tm gng in hnh chin thng i ngho.## 00688000000000301000450080800050000003900050000500100090001000200340001900700090 00530080005000620090018000670100005000850110014000900120051001040820010001550130 00700165026001100172026001100183181000600194019000500200020000900205020001300214 020001000227020000900237020000400246020000700250021012900257#^214#Thu#V Trung# S tay xy dng lng, bn vn ho#V Trung#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a47tr.^b 21cm#Sch phc v ng bo dn tc thiu s v min ni#306.09597#253969#VV09.21 534#VV09.21535#S450T#Vi?t#Xy dng#Lng vn ho#Cng ng#Vit Nam#Bn#S tay#Tr nh by nhng kin thc chung v vic xy dng lng, bn vn ho. Nhng vic cn lm trong cng tc xy dng lng, bn vn ho## 00753000000000325000450080800050000003900050000500100170001000200180002700700170 00450080005000620090011000670100005000780110015000830150085000980820007001830130 00700190014000700197026001100204026001100215026001100226181000600237019000500243 02000090024802000090025702000090026602000070027502000220028202000150030402101080 0319#^214#Thu#Nguyn Cnh Ton#Hc cch sng to#Nguyn Cnh Ton#^aH.#^aGio d c#2009#^a184tr.^b21cm#u ba sch ghi: Hi Khuyn hc Vit Nam. Trung tm Nghi n cu v Pht trin t hc#370.15#253970#24800#VV09.21536#VV09.21538#VV09.2153 7#H419C#Vi?t#Gio dc#Ton hc#Sng to#T duy#Phng php ging dy#Sch tham k ho#Trnh by i cng v sng to ni chung v ng dng ca sng to trong cc lnh vc ton hc v gio dc.## 00728000000000313000450080800050000003900050000500100160001000200260002600500120 00520050016000640070054000800040031001340080005001650090011001700100005001810110 01500186082000600201013000700207014000700214026001100221026001100232026001100243 181000600254019000500260020000800265020002000273020000800293021011300301#^214#Th u#Nguyn Thc Ct#T in ho hc ph thng# Tt Hin#Nguyn Quc Tn#Nguyn Thc Ct (ch.b.), Tt Hin, Nguyn Quc Tn#Ti bn ln th 5, c sa cha#^a H.#^aGio dc#2009#^a319tr.^b20cm#540.3#253971#43000#VV09.21540#VV09.21541#VV09 .21539#T550#Vi?t#Ho hc#Ph thng trung hc#T in#Tp hp gn 1500 mc t l tn nhng cht ho hc, nu cc khi nim, vt liu v hin tng ho hc thn g gp.## 00754000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100100 00440020029000540070010000830140007000930190005001001810007001050820004001128080 00500116008000500121009001100126010000500137011001500142013000700157021025600164 020002100420039000500441020001100446020000700457#VV09.21542#VV09.21545#VV09.2154 3#VV09.21544#Trn Sng#Chuyn vui, chuyn l y#Trn Sng#31000#Vi?t#CH527V #001#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a303tr.^b21cm#253972#Gm gn 400 cu chuyn gii thch v cc hin tng, s vt, giai thoi trong th gii xung quanh ta nh: t h gii ng vt, thc vt, con ngi, tri t, v tr... Trnh by nhng pht minh, cng hin ni bt ca con ngi v lch s, vn ho Trung Quc#Khoa hc th ng thc#Thu#Hin tng#S vt## 00692000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200190 00490070016000680140007000840190005000911810006000960820009001028080005001110080 00500116009001100121010000500132011001500137013000700152021020400159020000800363 020000400371020001100375039000500386020001100391#VV09.21546#VV09.21547#VV09.2154 8#Nguyn Vn Hip#C php ting Vit#Nguyn Vn Hip#50000#Vi?t#C500P#495.9225# ^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a427tr.^b21cm#253973#Trnh by vi nt v lch s ngh in cu c php Ting Vit. Nu ln cc bnh din nghin cu, thnh phn, tnh t hi, ngn trung, loi hnh ca cu. Mt s khi nim cng c, ch t lin kt tr ong vn bn#C php#Cu#Ting Vit#Thu#Gio trnh## 00666000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100150 00440020019000590030063000780070030001410140007001710190005001781810007001830820 00400190808000500194008001800199009002300217010000500240011001500245019000800260 00600090026801300070027701200190028402000170030302000030032002000120032303900050 0335#VV09.21549#VV09.21550#VV09.21552#VV09.21551#Gibson, Rachel#Khng phi tnh h#Tiu thuyt gia vn hc lng mn hin i n khch nht ti M#Rachel Gibson ; Thin L dch#56000#Vi?t#KH455P#813#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a338tr.^b21cm#Dch M#Thin L#253974#T sch Vn hc M#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#Thu## 00633000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100130 00440020006000570030031000630070045000940140007001390190005001461810006001510820 00400157808000500161008001800166009002300184010000500207011001500212019000900227 00500140023600600120025001300070026202000170026902000040028602000120029003900050 0302#VV09.21553#VV09.21554#VV09.21556#VV09.21555#Nazer, Mende#N l#Cu chuyn c tht ca i ti#Mende Nazer, Damien Lewis ; Thiu Khanh dch#72000#Vi?t#N450 L#823#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a434tr.^b21cm#Dch Anh #Lewis, Damien#Thiu Khanh#253975#Vn hc hin i#Anh#Tiu thuyt#Thu## 00663000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003300600170 00440010013000610020014000740030055000880070036001430140007001790190005001861810 00600191082000400197808000500201008001800206009002300224010000500247011001500252 01900080026701300070027502000170028202000030029902000110030203900050031301200190 0318#VV09.21557#VV09.21558#VV09.21559#VV09.21560#Nguyn c Cng#Grogan, John#M arley v ti#Cuc sng v tnh yu vi ch ch ti t nht th gii#John Grogan ; Nguyn c Cng dch#65000#Vi?t#M109V#813#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a392tr.^b21cm#Dch M#253976#Vn hc hin i#M#Truyn di#Th u#T sch Vn hc M## 00831000000000313000450002600110000002600110001102600110002200500180003300100170 00510020037000680070059001050140007001640190005001711810007001760820006001838080 00500189008001800194009004100212010000500253011001500258019000900273006001800282 013000700300021017700307020001000484020001000494020000800504039000500512#VV09.21 561#VV09.21562#VV09.21563#Cannon, Harold C.#Banner, James M.#Nhng yu t c bn ca ngh dy hc#James M. Banner, Harold C. Cannon ; Nguyn Phc Thnh dch#420 00#Vi?t#NH556Y#371.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn ; i hc Ho a sen#2009#^a247tr.^b20cm#Dch Anh#Nguyn Phc Thnh#253977# cp n vic dy hc v nhng phm cht ca cc nh gio gii ngh. Nhng kinh nghim v ngh thu t dy hc. Cc nguyn tc o c, ni quy v tnh cch ca ngi gio vin#Gi o vin#Phm cht#Dy hc#Thu## 00670000000000325000450002600110000002600110001102600110002200500210003300100150 00540020023000690070069000920140007001610190005001681810007001730820008001808080 00500188008001800193009002300211010000500234011001500239019000800254006001200262 00600080027401200180028201300070030002000170030702000030032402000120032703900050 0339#VV09.21564#VV09.21565#VV09.21566#Hansen, Marlk Victor#Canfield, Jack#Cha - im ta i con#Jack Canfield, Marlk Victor Hansen ; Bin dch: Triu Giang, An Bnh#28000#Vi?t#CH000#813.008#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2 009#^a170tr.^b21cm#Dch M#Triu Giang#An Bnh#Ht ging tm hn#253978#Vn hc hin i#M#Truyn ngn#Thu## 00628000000000313000450002600110000002600110001102600110002200500210003300100150 00540020019000690070049000880140007001370190005001441810007001490820008001568080 00500164008001800169009002300187010000500210011001500215019000800230005001400238 012001800252013000700270020001700277020000300294020001200297039000500309#VV09.21 567#VV09.21569#VV09.21568#Hansen, Marlk Victor#Canfield, Jack#Khm ph cuc sng #Jack Canfield, Marlk Victor Hansen, Steve Zikman#30000#Vi?t#KH104P#813.008#^21 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a175tr.^b21cm#Dch M#Zikman, S teve#Ht ging tm hn#253979#Vn hc hin i#M#Truyn ngn#Thu## 00557000000000277000450002600110000002600110001100100110002200200140003300300120 00470070011000590140007000700190005000771810006000820820006000888080005000940080 01800099009002300117010000500140011001400145013000700159021007800166020001600244 020000500260020000900265039000500274#VV09.21571#VV09.21570#Ngc Hng#Bnh im tm#Bnh bt m#Ngc Hng#39000#Vi?t#B107#641.8#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a71tr.^b21cm#253980#Hng dn lm cc mn bnh bng bt m nh: bnh nng, bnh da, bnh kp...#Mn n im tm#Bnh#Ch bin#Thu## 00598000000000277000450002600110000002600110001100100110002200200140003300300340 00470070011000810140007000920190005000991810006001040820006001108080005001160080 01800121009002300139010000500162011001400167013000700181021009700188020001600285 020000500301020000900306039000500315#VV09.21572#VV09.21573#Ngc Hng#Bnh im tm#Bnh bt go v cc loi bt khc#Ngc Hng#39000#Vi?t#B107#641.8#^214#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a71tr.^b21cm#253981#Hng dn lm c c mn bnh bng bt go v cc loi bt khc nh: bnh b, bnh rn, bnh np.. .#Mn n im tm#Bnh#Ch bin#Thu## 00771000000000289000450002600110000002600110001100100120002200200630003400300200 00970070012001170190005001291810006001340820009001408080005001490080018001540090 02300172010000500195011001500200013000700215021017800222020000800400020000900408 020000900417020004100426039000500467020000900472#VV09.21574#VV09.21575#Hoang Pho ng#Ryokan - g thin s i ngu c n trn con ng trng khng#Cuc i v th i ph#Hoang Phong#Vi?t#R609G#294.3092#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a146tr.^b21cm#253982#K v cuc i ca Ryokan - mt thin s thi s c ngi dn Nht qu chung. Gii thiu mt s bi th do thin s vit. Nhng bin c v giai thoi trong cuc i ca Ryokan#Tiu s#Thin s#Nht Bn#Ryoka n, Thin s (1758 - 1831), Nht Bn#Thu#o Pht## 00442000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200130003200300040 00450070010000490190005000591810006000640820010000708080005000800080018000850090 02300103010000500126011001500131013000700146020001700153020000900170020000400179 039000500183#VV09.21576#VV09.21577#Khng H#Kim tuyn #Th#Khng H#Vi?t#K31 0T#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a128tr.^b21cm#2 53983#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Thu## 00809000000000337000450002600110000002600110001100500130002200200420003500700780 00770190005001551810006001600820007001668080005001730080005001780090008001830100 00500191011001400196015006200210005001300272005001500285005001100300005001600311 01300070032702100940033402000040042802000050043202000090043702000090044603900050 0455005001100460#VV09.21578#VV09.21579#Phm c Mc#D phng v chm sc ngi n him HIV/AIDS#B.s.: Phm c Mc, inh Ngc (ch.b.), Trn Quang Huy... ; Bi V Huy h..#Vi?t#D550P#616.97#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a97tr.^b22cm#TTS ghi: Hi iu dng Vit Nam. - Ti liu lu hnh ni b#inh Ngc #Trn Quang Huy#L Th Su#Dng Th Hng#253984#Cung cp nhng kin thc v k nng thit yu tro ng d phng v chm sc ngi nhim HIV/AIDS#HIV#AIDS#Chm sc#iu tr#Thu#Bi V Huy## 00788000000000289000450002600110000002600110001100100150002200200910003700300170 01280070015001450140007001600190005001671810006001720820007001788080005001850080 00500190009000800195010000500203011001500208013000700223021020500230020001400435 020000900449020001700458039000500475020001800480#VV09.21580#VV09.21581#Nguyn V n Th#Liu php m nhc v ng dng liu php tm l - m nhc trong iu tr b nh nhn tm thn#Sch chuyn kho#Nguyn Vn Th#92000#Vi?t#L309P#616.89#^214#^ aH.#^aY hc#2009#^a362tr.^b21cm#253985#Gii thiu chung v liu php m nhc. Tr nh by cc c s l thuyt, phng php v cc tip cn ca liu php m nhc t rong liu php tm l. ng dng Vit Nam liu php m nhc vi bnh nhn tm t hn#Bnh tm thn#iu tr#Liu php tm l#Thu#Liu php m nhc## 00818000000000325000450002600110000002600110001100500170002200200240003900700650 00630190005001281810007001330820006001408080005001460080005001510090008001560100 00500164011001400169015005500183005001700238005001200255005001700267005001400284 01300070029802101400030502000110044502000100045602000120046602000090047803900050 0487#VV09.21582#VV09.21583#Nguyn Thanh Tn#Phn vng dch t phong#B.s.: Nguyn Thanh Tn (ch.b.), Lng Trng Sn, V Tun Anh...#Vi?t#PH121V#614.5#^214#^aH. #^aY hc#2009#^a51tr.^b21cm#TTS ghi: Bnh vin Phong - Da liu Trung ng Quy H o#Lng Trng Sn#V Tun Anh#Nguyn Khnh Ho#Chu Quc Vinh#253986#Gii thiu tng quan v bnh phong. S cn thit, nguyn tc v phng php phn vng dch t phong khu vc 11 tnh min Trung - Ty Nguyn#Bnh phong#Phn vng#Dch t h c#Vit Nam#Thu## 00895000000000313000450002600110000002600110001100500170002200200720003900700770 01110190005001881810007001930820006002008080005002060080005002110090008002160100 00500224011001400229015005500243005001700298005001500315005001100330013000700341 021018900348020001100537020001000548020000900558039000500567020000900572#VV09.21 584#VV09.21585#Nguyn Thanh Tn#Phng php " Khm c nh lm sng" trong pht h in bnh nhn phong mi#B.s.: Nguyn Thanh Tn (ch.b.), Nguyn Khnh Ho, Trn D uy Thch, H Nh Oai#Vi?t#PH561P#616.9#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a51tr.^b21cm#TTS ghi: Bnh vin Phong - Da liu Trung ng Quy Ho#Nguyn Khnh Ho#Trn Duy Th ch#H Nh Oai#253987#Gii thiu tng quan v lch s v dch t hc bnh phong. Ni dung, kt qu phng php "khm c nh lm sng" i vi bnh phong. a ra nhng kin ngh trong khm v iu tr bnh phong#Bnh phong#Khm bnh#Lm sng# Thu#iu tr## 01040000000000325000450002600110000002600110001100500130002200100120003500200190 00470030087000660070034001530140007001870190005001941810006001990820006002058080 00500211008000500216009000800221010000500229011001500234015008100249013000700330 02103200033702000100065702000100066702000040067702000090068102000190069003900050 0709#VV09.21586#VV09.21587#Lu Tham Mu#i Duy Ban#ng trng h tho#Mt dc liu qu h tr iu tr cc bnh virus, ung th, HIV?AIDS, i tho ng...# i Duy Ban (ch.b.), Lu Tham Mu#23000#Vi?t#455T#615.8#^214#^aH.#^aY hc#2009#^ a103tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam. Trng i hc Cng ngh Vn Xun#253988#Gii thiu khi qut v ng trng h tho - mt loi ng dc thn hiu h tr trong iu tr cc bnh virus, ung th, HIV/AIDS, suy gi m tnh dc v mt s chc nng khc. Nu thnh phn ho hc, tc dng dc l, c ch s dng cha bnh, c ch tc dng, phng php nui cy v mt s ch phm t loi ng dc ny#Dc liu#ng dc#Nm#Vit Nam#ng trng h tho#Thu## 00644000000000289000450002600110000002600110001100100170002200200270003900700170 00660140007000830190005000901810006000950820006001018080005001070080005001120090 00800117010000500125011001500130013000700145021015400152020001000306020000900316 020001000325020001100335039000500346020000300351#VV09.21588#VV09.21589#Nguyn V n Thng#Bnh thoi ho ct sng c#Nguyn Vn Thng#25000#Vi?t#B256T#616.7#^214 #^aH.#^aY hc#2009#^a105tr.^b21cm#253989#Trnh by nhng khi nim, qu trnh b nh l v tc ng ca bnh thoi ho ct sng c i vi c th. Cch chn on v iu tr c hiu qu bnh ny.#Thoi ho#iu tr#Chn on#Xng sng#Thu# C## 00896000000000313000450002600110000002600110001100200410002200700590006301900050 01221810006001270820006001338080005001390080005001440090008001490100005001570110 01500162005001800177015001700195005001700212005001400229005001300243005001300256 013000700269021027900276020000600555020000500561020001100566039000500577#VV09.21 590#VV09.21591# n 1816 - t ch trng n thc tin#B.s.: Nguyn Quc Triu, Nguyn Th Xuyn, Trn c Long..#Vi?t#250A#362.1#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a195 tr.^b21cm#Nguyn Quc Triu#TS ghi: B Y t#Nguyn Th Xuyn#Trn c Long#Phm L Tun#Phm Vn Tc#253990#Trnh by mt s ch trng ca ng v Nh nc v tng cng y t cho c s. Cung cp cc thng tin v ch trng, mc tiu, ni dung, kt qu bc u, thun li, kh khn, kinh nghim trong qu trnh thc hi n n 1816 nhm nng cao cht lng khm cha bnh cho bnh nhn# n#Y t# n 1816#Thu## 00765000000000289000450002600110000002600110001100100100002200200090003200300310 00410070010000720190005000821810005000870820007000928080005000990080005001040090 00800109010000500117011002600122004003600148013000700184021025100191020000400442 020000500446020001000451020000900461039000500470#VV09.21592#VV09.21593#Phm Song #HIV/AIDS#Tng hp, cp nht v hin i#Phm Song#Vi?t#H315#616.97#^214#^aH.#^a Y hc#2009#^a336tr., 38tr. nh^b21cm#Ti bn ln 2, c sa cha, b sung#253991# Trnh by c trng, cu trc hnh dng v genome ca HIV. Qu trnh thm nhp v o c th ngi v nhn ln ca virion HIV. Cc giai on lm sng ca HIV/AIDS. Chn on v iu tr HIV. Tc ng ton din i dch AIDS cng cc gii php chin lc#HIV#AIDS#Chn on#iu tr#Thu## 00747000000000325000450002600110000002600110001100200250002200700630004701900050 01101810006001150820007001218080005001280080005001330090008001380100005001460110 01500151005001700166015001800183005001600201005001200217005001400229005001100243 01300070025402101180026102000080037902000120038702000090039903900050040802000080 0413#VV09.21594#VV09.21595#Hng dn x tr cp cu#B.s.: Nguyn Th Xuyn, Ln g Ngc Khu (ch.b.), V Vn nh..#Vi?t#H561D#616.02#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a20 9tr.^b24cm#Nguyn Th Xuyn#TTS ghi: B Y t#Lng Ngc Khu#V Vn nh#Phm G ia Khi# Kim Sn#253992#Hng dn chn on v cp cu ban u v cc chn th ng thng gp. Cc phng php cp cu ni khoa v ng c cp#Cp cu#Chn th ng#Ni khoa#Thu#Ng c## 00923000000000385000450002600110000002600110001102600110002200500130003300500120 00460050017000580050013000750020040000880290070001280070061001980140007002590190 00500266181000600271082000700277808000500284008000500289009000800294010000500302 01100150030700500180032201500180034001300070035802000080036502000090037302000100 0382020001100392020001100403039000500414021010500419020001300524#VV09.21596#VV09 .21597#VV09.21598#V Xun Minh#V Chu Hng#Nguyn Thanh Hi#V nh Hin#T vng k thut dc Anh - Php - Vit#English - French - Vietnamese vocabulary of pha rmaceutical technology#B.s.: V Xun Minh, V Chu Hng (ch.b.), Nguyn Thanh Hi ...#50000#Vi?t#T550V#615.03#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a299tr.^b24cm#Nguyn Tin T hnh#TTS ghi: B Y t#253993#T vng#Dc hc#Ting Anh#Ting Php#Ting Vit#T hu#Gii ngha cc t, cm t v thut ng k thut dng trong ngnh dc bng t ing Anh, Php v ting Vit#Sch tra cu## 00869000000000313000450002600110000002600110001100500130002200500140003500500140 00490050019000630020042000820070059001240190005001831810006001880820006001948080 00500200008000500205009000800210010000500218011001500223005001500238015006000253 013000700313021020200320020000900522020000900531020001000540039000500550#VV09.21 599#VV09.21600#inh Ngc S#Bi c Dng#Trn Th Dung#Nguyn Thin Hng#Hng dn qun l bnh lao khng a thuc#B.s.: inh Ngc S (ch.b), Bi c Dng, T rn Th Dung...#Vi?t#H561D#616.9#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a141tr.^b25cm#Phm Quan g Tu#TTS ghi: B Y t. Chng trnh chng lao Quc gia Vit Nam#253994#Trnh b y cch pht hin, chn on, qun l, iu tr v chng ly nhim bnh lao khn g a thuc c hiu qu. Hng dn qun l bnh lao khng a thuc v cc biu m u s dng trong d n qun l bnh#Bnh lao#iu tr#Chn on#Thu## 00899000000000325000450002600110000002600110001100500100002200500090003200500160 00410050009000570020035000660070040001010190005001411810006001460820007001528080 00500159008000500164009000800169010000500177011001500182005001900197015002700216 01300070024302102510025002000100050102000070051102000080051803900050052602000420 0531#VV09.21601#VV09.21602#Phm Song#Hm Chu#Nguyn Cao Thm#Phm Kim#ng V H - cuc i v s nghip#Phm Song, Hm Chu, Nguyn Cao Thm...#Vi?t#116V#610 .92#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a183tr.^b24cm#Nguyn Thng Lin#TTS ghi: Trng i hc Y#253995#Gii thiu v cuc i v s nghip ca gio s bc s ng V H . Nhng k nim v gio s, bc s ng V H trong thi k khng chin chng Ph p, thi k xy dng ngnh da liu v vi cc bn b ng nghip. Gii thiu mt s bi vit ca gio s.#S nghip#Bc s#Tiu s#Thu#ng V H; Bc s ; 191 0-1972 ; Vit Nam## 00639000000000253000450002600110000002600110001100200610002201900050008318100060 00880820008000948080005001020080005001070090008001120100005001200110015001250130 00700140021018800147020000900335020000900344020000600353039000500359020000800364 020001300372#VV09.21603#VV09.21604#Na th k tc gi tc phm - nh xut bn Y hc 1959 - 2009#Vi?t#N551T#016.610#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a605tr.^b24cm#253996# Gii thiu 1000 tc gi ca gn chc th h cn b ngnh y t c nhng ng g p cho Nh xut bn y hc t 1959 n nay. Danh mc sch xut bn ca cc tc gi ti Nh xut bn Y hc#Danh mc#Tc phm#Y hc#Thu#Tc gi#Nh xut bn## 00668000000000265000450002600110000002600110001100200270002200300500004901400070 00990190005001061810006001110820004001178080005001210080005001260090008001310100 00500139011001500144013000700159021018900166020000600355020000900361020001800370 020000900388039000500397#VV09.21605#VV09.21606#Cm nang sc kho gia nh#Cm na ng v 90 bnh thng gp. 20 cch s cu...#78000#Vi?t#C120N#610#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a156tr.^b25cm#253997#Cung cp cc kin thc y hc thc hnh c bn nh : cc bnh thng gp, cch s cu, cch phng bnh, b quyt b tr nh an ton , tm hiu v c th ngi, thm m, m thc, dinh dng...#Y hc#Sc kho#Y hc thng thc#Cm nang#Thu## 00724000000000265000450002600110000002600110001100200270002201900050004918100060 00540820006000608080005000660080005000710090008000760100005000840110015000890150 05100104013000700155021023200162020000900394020001000403020000900413020002200422 020000900444039000500453#VV09.21607#VV09.21608#Hng dn qun l bnh lao#Vi?t#H 561D#616.9#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a176tr.^b26cm#TTS ghi: B Y t. Chng trnh chng lao Quc gia#253998#Hng dn k thut trong chn on, iu tr v d ph ng bnh lao. Hng dn thc hin Chng trnh chng lao quc gia vi nhng hot ng c th. Hng dn thc hin s sch, biu mu bo co trong Chng trnh c hng lao quc gia.#Bnh lao#Chn on#iu tr#Chng trnh quc gia#Vit Nam#Th u## 00884000000000289000450002600110000002600110001100100160002200200780003800700160 01160140007001320190005001391810007001440820006001518080005001570080005001620090 00800167010000500175011001500180013000700195021031900202020000900521020001800530 020000600548020001700554039000500571020001800576#VV09.21609#VV09.21610#Lng Hn g Chu#Chc nng thng kh vi nh qua my o tr khng trn bnh nhn vim tai gia#Lng Hng Chu#30000#Vi?t#CH552N#617.8#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a192tr.^b2 1cm#253999#Trnh by cc vn tng quan v chc nng thng kh vi nh v o t r khng. Cc phng php nghin cu v chc nng thng kh ca vi nh. c i m v kt qu nghin cu chc nng thng kh vi nh. a ra mt s kt lun v xut trong vic p dng my o tr khng nh gi chc nng vi nh trc p hu thut#Vim tai#Bnh tai mi hng#Y hc#My o tr khng#Thu#Thng kh vi n h## 00812000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200270003600700580 00630140007001210190005001281810006001330820007001398080005001460080005001510090 00800156010000500164011001500169005001600184005001300200013000700213021025600220 020001900476020001400495020000800509039000500517#VV09.21611#VV09.21612#Bi Quang Huy#Ri lon cm xc lng cc#B.s.: Bi Quang Huy (ch.b), Phng Thanh Hi, L Trn Tnh#29000#Vi?t#R452L#616.89#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a138tr.^b21cm#Phng T hanh Hi#L Trn Tnh#254000#Gii thiu mt s vn chung v ri lon cm xc. Trnh by cc triu chng, phng php chun on v iu tr v ri lon cm x c lng cc bao gm: ri lon lng cc I, ri lon lng cc II; Kh sc chu k v ri lon lng cc khng bit nh khc#Ri lon thn kinh#Bnh tm thn#C m xc#Thu## 00886000000000313000450002600110000002600110001100200220002200700620004401900050 01061810006001110820006001178080005001230080018001280090008001460100005001540110 01500159005001400174005001600188005002000204005002000224005001700244015005700261 013000700318021021100325020001100536020000900547020001100556039000500567#VV09.21 613#VV09.21614#i tho ng l g?#Mai Th Trch, Nguyn Thy Khu (ch.b), Nguy n Th Bch o...#Vi?t#103T#616.4#^214#^aTp. H Ch Minh#^aY hc#2009#^a120tr. ^b21cm#Mai Th Trch#Nguyn Thy Khu#Nguyn Th Bch o#Dip Th Thanh Bnh#Ngu yn Th Thnh#TTS ghi: Hi i tho ng v Ni tit Tp. H Ch Minh#254001#Tr nh by nhng kin thc c bn v bnh i tho ng. Nhng bin chng, cch th eo di, chm sc i vi bn thn khi b i tho ng. Nhng phng php iu tr v ch dinh dng i vi bnh tiu ng#Tiu ng#iu tr#Bin chng# Thu## 00744000000000289000450000500180000000100180001800200190003600700590005500500130 01140190005001271810006001320820009001388080005001470080005001520090013001570100 00500170011001500175015003400190013000700224021017700231020001000408020000800418 020000700426020000700433039000500440020000900445#Nguyn Vit Cng#ng Quang Ph ng#S tay vit bn n#ng Quang Phng (ch.b.), Nguyn Vit Cng, Cao Th ng# Cao Thng#Vi?t#S450T#347.9597#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a176tr.^b27cm# TTS ghi: To n Nhn dn ti cao#254002#Nu khi nim, bn cht v ngha ca b n n. Trnh by nhng yu cu khi vit bn n. Cch vit bn n dn s, hnh s . Gii thiu cc bn n dng tham kho v cc mu bn n#Php lut#Vn bn#Bn n#S tay#Thu#Vit Nam## 00698000000000253000450000200600000001900050006018100060006508200090007180800050 00800080005000850090007000900100005000970110014001020150051001160130007001670210 16800174020000800342020000900350020000800359020002400367020004100391020000700432 039000500439#K yu Hip hi du lch ng bng Sng Cu Long (2008-2011)#Vi?t#K6 00Y#915.9706#^214#^aK#^aKnxb#2009#^a80tr.^b27cm#Tn sch ngoi ba: i hi I n him k (2008-2011)#254003#Trnh by lch s Hip hi Du lch ng bng sng Cu Long. Cc vn bn quyt nh c lin quan n s thnh lp ca Hip hi. Danh s ch cc thnh vin trong Hip hi.#Lch s#Hip hi#Du lch#ng bng sng Cu L ong#Hip hi Du lch ng bng sng Cu Long#K yu#Thu## 00773000000000241000450000200220000001900050002218100060002708200060003380800050 00390080005000440090007000490100005000560110014000610150043000750130007001180210 33900125020001600464020001200480020001000492020001500502020000700517039000700524 #S tay 12 iu c bn#Vi?t#S450T#630.6#^214#^aK#^aKnxb#2009#^a36tr.^b20cm#u ba ghi: Heifer International Viet Nam#254004#Gii thiu s lc v t chc Heif er Quc t hot ng trong lnh vc pht trin nng nghip v nng thn. Trnh b y 12 iu c bn trong hot ng ca d n Heifer trn ton th gii nh: chuy n giao tng phm, trch nhim vi ngi qun l, cc hnh thc san s, chm lo v tr gip cng tc pht trin kinh t nng nghip v nng thn.#T chc quc t #Nng nghip#Nng thn#T chc Heifer#S tay#Thu H## 01088000000000397000450002600110000002600110001100200330002200300980005502900360 01530070056001890140008002450190005002531810006002580820010002648080005002740080 00500279009000800284010000500292011001500297004003000312005001300342005001200355 00500200036700500150038700500180040201300070042001500630042702101340049002000110 0624020000700635020001700642020000800659020000900667020000900676039000500685#VL0 9.02520#VL09.02521#Cm nang thc hnh tt nh thuc#Hng dn hnh ngh trong c c nh thuc. Cng trnh cho mng i l 1000 nm Thng Long - H Ni#Hand book of good pharmacy practice#B.s.: L Xun Hon, To Duy Cn, Hong Th Kim Huyn.. .#150000#Vi?t#C120N#344.59704#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a751tr.^b27cm#Ti bn ln th 2, c b sung#L Xun Hon#To Duy Cn#Hong Th Kim Huyn#Trn Quc Hng#N guyn Trung Khm#254005#TTS ghi: Hi Dc hc Vit Nam. Hi Dc hc thnh ph H Ni#Gm cc vn bn php quy v o c v hng dn hnh ngh dc. Nhng ki n thc cn thit cho dc s hnh ngh v k nng bn hng.#Hiu thuc#Y dc#V n bn php quy#Dc s#Vit Nam#Cm nang#Thu## 01112000000000373000450002600110000002600110001100200510002202900850007300700840 01580190005002421810006002470820006002538080005002590080005002640090008002690100 00500277011001500282005001800297005001500315005002000330005001700350005001400367 00600110038101500180039201300070041002102560041702000050067302000170067802000100 0695020001100705020000900716020000800725039000500733#VL09.02522#VL09.02523#Ton cnh y t Vit Nam giai on u hi nhp WTO#Outline of Viet Nam's health secto r in the initial stage of integration into the WTO#Nguyn Quc Triu (ch.b.), Ca o Minh Quang, Nguyn Th Kim Tin... ; Quang Minh dch#Vi?t#T406C#610.6#^214#^aH .#^aY hc#2009#^a494tr.^b29cm#Nguyn Quc Triu#Cao Minh Quang#Nguyn Th Kim Ti n#Nguyn Th Xuyn#Trn Ch Lim#Quang Minh#TTS ghi: B Y t#254006#Trnh by khi qut nhng hot ng, nh hng cc vn v c bn v chin lc pht trin ca ngnh y t Vit Nam trong giai on u gia nhp WTO. Tm nhn chin lc n 2020 v 2030. Trnh by danh b cc khi c quan b y t v thnh vin trc t huc.#Y t#Hi nhp quc t#Hot ng#Chin lc#Vit Nam#Danh b#Thu## 00967000000000301000450002600110000002600110001100200600002200700670008208200080 01498080005001570080005001620090008001670100005001750110015001800050013001950050 01800208015006100226005001700287005001600304005001500320013000700335021027800342 020000900620020000800629020001100637039000500648020001200653#VL09.02525#VL09.025 24#Qun l cht lng ton din trong cng tc phng chng lao#B.s.: inh Ngc S (ch.b.), Nguyn Vit Nhung, Nguyn c Chnh...#362.196#^214#^aH.#^aY hc#2009 #^a147tr.^b28cm#inh Ngc S#Nguyn Vit Nhung#TTS ghi: B Y t. Chng trnh c hng lao Quc gia Vit Nam.#Nguyn c Chnh#Trnh Minh Hoan#Hn Trung in#2540 07#Trnh by cc yu t lnh o, k hoch v lp k hoch sc kho trong cng t c qun l cht lng. Gii thiu chung v khi nim, cc yu t cu thnh, nguy n tc, phng php, chi ph, quy trnh, k thut trong cht lng v qun l ch t lng trong cng tc phng chng lao.#Bnh lao#Qun l#Cht lng#Thu#Phng chng## 00903000000000349000450002600110000002600110001100200120002200300170003400700660 00510140007001170190005001241810006001290820004001358080005001390080018001440090 00800162010000500170011001500175005001400190005001800204005001500222005002100237 00500160025801501000027401300070037402101280038102000060050902000120051502000110 0527039000500538020001000543#VL09.02526#VL09.02527#Sinh l hc#Trung cp y khoa# B.s.: Phm nh Lu (ch.b.), L Th Hng Tuyt, Phan Ngc Tin...#60000#Vi?t#S3 12L#612#^214#^aTp. H Ch Minh#^aY hc#2009#^a184tr.^b27cm#Phm nh Lu#L Th Hng Tuyt#Phan Ngc Tin#Trng Th Thanh Tm#Trn Khim Hng#TTS ghi: B Y t . Trng i hc Y khoa Phm Ngc Thch. B mn Sinh l - sinh l bnh - min d ch#254008#Cc bi ging cung cp kin thc c bn v sinh l hc ngi nh: T b o, mu, tun hon, h hp, tiu ho, thn, iu nhit...#Ngi#Sinh l hc#Gio trnh#Thu#Trung cp## 00825000000000313000450002600110000002600110001100200470002200700570006901400070 01260190005001331810006001380820006001448080005001500080005001550090008001600100 00500168011001400173005000900187005001500196005001400211005001500225005001200240 013000700252021021800259020001000477020001000487020000900497039000500506#VL09.02 528#VL09.02529#Cc k thut chn on v iu tr bnh h hp#B.s.: Quyt, ng Khc Hng (ch.b.), Mai Xun Khn...#45000#Vi?t#C101K#616.2#^214#^aH.#^aY hc #2009#^a79tr.^b27cm# Quyt#ng Khc Hng#Mai Xun Khn#Nguyn Huy Lc#T B T hng#254009#Trnh by cc phng php trong chn on v iu tr bnh phi nh: chc ht dch mng phi, sinh thit mng phi, soi v mt s k thut ly bnh phm khi soi ph qun, thm d chc nng h hp, ni soi lng ngc...#Bnh phi# Chn on#iu tr#Thu## 01064000000000337000450002600110000002600110001100200240002200300220004600700370 00680190005001051810007001100820008001178080005001250080005001300090008001350100 00500143011001500148006001400163006001200177006001900189015006900208013000700277 02103720028402000150065602000040067102000130067502000090068803900050069702000060 0702020001800708#VL09.02530#VL09.02531#Truyn thng chnh sch#Ti liu cho hc vin#Bin dch, tng hp: Rhonda Smith...#Vi?t#TR527T#362.196#^214#^aH.#^aY hc# 2009#^a355tr.^b27cm#Smith, Rhonda#Khan, Marya#Nguyn Thanh Hng#TTS ghi: Trn g i hc Y t cng cng. Vn phng T liu dn s M#254010#Trnh by tng quan v sc kho sinh sn v HIV/AIDS Vit Nam. Gii thiu nhng ti liu cn thi t v ti liu tham kho cho cc cng tc nghin cu v truyn thng v ch s c kho sinh sn v HIV/AIDS nh: xy dng chin lc truyn ti thng tin, truy n ti thng tin qua cc phng tin truyn thng, bn thng tin khuyn ngh chn h sch, bi trnh by c nhn...#Y t cng cng#HIV#Truyn thng#Vit Nam#Thu# AIDS#Sc kho sinh sn## 01159000000000337000450002600110000002600110001100200570002200700600007901900050 01391810007001440820006001518080005001570080005001620090008001670100005001750110 01400180005001300194005001400207005001400221005001800235005001500253015006000268 01300070032802104140033502000090074902000100075802000090076802000070077702000320 0784039000500816#VL09.02533#VL09.02532#Qun l lao tr em trong chng trnh ch ng lao Quc gia#B.s.: inh Ngc S (ch.b.), Trn Vn Sng, Bi c Dng...#Vi?t #QU105L#616.9#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a46tr.^b29cm#inh Ngc S#Trn Vn Sng#B i c Dng#Nguyn Vit Nhung#Phm Quang Tu#TTS ghi: B Y t. Chng trnh ch ng lao Quc gia Vit Nam#254011#Trnh by tnh hnh, nhim v cc tuyn, nguyn tc chn on v iu tr bnh lao tr em. Nu ln cch chn on v iu tr mt s th lao tr em nh: lao mng no, lao k, lao phi... Mt s k thut p hc v chn on nh: k thut ht dch d dy, xquang phi, thc hin, c v nh gi kt qu phn ng Mantoux, s ghi chp, biu mu... ng thi nu cch s ng lc v qun l tr tip xc vi ngun ly.#Bnh lao#Chn on#iu tr#Tr em #Chng trnh chng lao Quc Gia#Thu## 01069000000000349000450002600110000002600110001100200270002200300280004900700600 00770190005001371810006001420820008001488080005001560080005001610090008001660100 00500174011001400179005001300193005001400206005001400220005001700234005001200251 01500510026301300070031402103370032102000090065802000140066702000130068102000090 0694039000500703020001100708#VL09.02534#VL09.02535#Hng dn qun l bnh lao#D ng trong trng i hc Y#B.s.: inh Ngc S (ch.b.), Trn Vn Sng, Quang Vn T r...#Vi?t#H561D#362.196#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a47tr.^b26cm#inh Ngc S#Trn Vn Sng#Quang Vn Tr#Nguyn Th Nhung#Ng Th Cc#TTS ghi: B Y t. Chng tr nh chng lao Quc gia#254012#Nhng thng tin c bn ca Chng trnh chng lao Quc Gia Vit Nam c th nh: ng li, chc nng, nhim v cc tuyn v hot ng truyn thng, huy ng x hi trong chng trnh chng lao Quc Gia. Trnh b y v tnh hnh bnh lao hin nay, cch d phng v qun l bnh lao ti cng ng. Dch t hc bnh lao v cc ch s dch t#Bnh lao#Y t d phng#Chng tr nh#Vit Nam#Thu#Gio trnh## 00832000000000313000450002600110000002600110001100200340002200700780005601400070 01340190005001411810006001460820004001528080005001560080005001610090008001660100 00500174011001500179005001500194005001500209005001600224005001500240015006600255 013000700321021014800328020001300476020001400489020001000503039000500513#VL09.02 537#VL09.02536#Bi ging gii phu hc i cng#B.s.: Trnh Xun n (ch.b.), inh Th Hng, Trng ng Tm, Ng Quang Trc#35000#Vi?t#B103G#611#^214#^aH.#^ aY hc#2009#^a255tr.^b27cm#Trnh Xun n#inh Th Hng#Trng ng Tm#Ng Qua ng Trc#TTS ghi: Trng i hc Y Dc Thi Nguyn. B mn Gii phu hc#254013 #Trnh by nhng kin thc c bn v c th ngi nh: h xng, h c, h tun hon, h h hp, h tiu ho, h niu - dc. h thn kinh - ni tit#C th ng i#Gii phu hc#Bi ging#Thu## 00562000000000229000450002600110000000200460001101900050005718100080006208200060 00708080005000760080005000810090008000860100005000940110014000990130007001130210 15100120020001800271020000900289020000800298039000600306020002000312#VL09.02538# Gii thiu sn phm ca sc kho v cuc sng#Vi?t#GI-462T#641.3#^214#^aH.#^aY h c#2009#^a34tr.^b27cm#254014#Gii thiu v cng dng, hng dn s dng, bo qu n... v giy chng nhn tiu chun thc phm ca B y t cc thc phm chc nng ca Tp on TIENS#Thc phm b sung#Tc dng#S dng#TDung#Thc phm chc nng ## 00906000000000289000450002600110000002600110001100200190002200300680004100700460 01090190005001551810006001600820006001668080005001720080005001770090008001820100 00500190011001500195006001700210006001900227006001600246005001000262013000700272 021031500279020000500594020001100599039000600610#VL09.02539#VL09.02540#S la ch n hp l#Nng cao nng lc cho qu trnh chnh sch y t da trn bng chng#D ch: Nguyn Qunh Anh... ; H..: Phm Song..#Vi?t#S550L#362.1#^214#^aH.#^aY hc#2 009#^a166tr.^b29cm#Nguyn Qunh Anh#Nguyn Thanh Hng#Hong Khnh Chi#Phm Song #254015#Trnh by cc bin php nng cao nng lc v xc nh u tin chng tr nh ngh s nghin cu chnh sch v h thng y t, tng cng nng lc to ra tr i thc, nng lc chn lc v bng chng, nng cao nng lc s dng bng chng ng hin cu chnh sch v h thng y t trong qu trnh hoch nh chnh sch y t. ..#Y t#Chnh sch#TDung## 00820000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020015000490030032000640070081000960220004001770050 01000181005001900191005001600210005001900226008000500245009000800250010000500258 01100150026301500180027801300070029602100870030302000170039002000150040702000110 0422020000900433039000600442020001000448#VL09.02541#VL09.02542#53000#Vi?t#309D #616#^214#iu dng ni#Sch o to c nhn iu dng#B.s.: L Vn An, Nguyn Th Kim Hoa (ch.b.), Hong Vn Ngon, Dng Th Ngc Lan#T.1#L Vn An#Nguyn T h Kim Hoa#Hong Vn Ngon#Dng Th Ngc Lan#^aH.#^aY hc#2009#^a235tr.^b27cm# TTS ghi: B Y t#254016#Bao gm cc bi ging hng dn thm khm, chm sc bnh nhn h tim mch v h h hp#Bnh h tim mch#Bnh h h hp#iu dng#Ni kh oa#TDung#Bi ging## 00893000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020015000490030032000640070081000960220004001770050 01000181005001900191005001600210005001900226008000500245009000800250010000500258 01100150026301500180027801300070029602101310030302000170043402000170045102000150 0468020001100483020000900494020001000503039000600513#VL09.02543#VL09.02544#52000 #Vi?t#309D#616#^214#iu dng ni#Sch o to c nhn iu dng#B.s.: L V n An, Nguyn Th Kim Hoa (ch.b.), Hong Vn Ngon, Dng Th Ngc Lan#T.2#L Vn An#Nguyn Th Kim Hoa#Hong Vn Ngon#Dng Th Ngc Lan#^aH.#^aY hc#2009#^a23 1tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#254017#Bao gm cc bi ging hng dn thm khm l m sng, cn lm sng v chm sc bnh nhn cc bnh thn, tit niu v b my ti u ho#Bnh h ni tit#Bnh h tiu ho#Bnh tit niu#iu dng#Ni khoa#Bi ging#TDung## 00535000000000217000450002600110000000200210001100300260003201900050005818100060 00630820006000698080005000750080005000800090008000850100005000930110014000980130 00700112021014300119020002000262020002900282039000600311#VL09.02545#ng hnh c ng Tiens#Vn ti tp 500 ton cu#Vi?t#455H#338.7#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a24t r.^b27cm#254018#Gii thiu v cc hot ng ca Tp on Thin s Trung Quc (TI ENS Group) Vit Nam v trn ton cu, thng tin v cc sn phm ca tp on#T p on kinh doanh#Tp on Thin s Trung Quc#TDung## 00712000000000277000450002600110000002600110001100200220002201400070004401900050 00511810007000560820006000638080005000690080018000740090035000920100005001270110 01400132004001400146015009500160013000700255021013300262020000700395020000400402 020001100406020001100417039000600428#VL09.02546#VL09.02547#Th nghim c hc t #10000#Vi?t#TH300N#624.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch M inh#2009#^a71tr.^b27cm#Ti bn ln 1#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Trng i hc Bch khoa. B mn a c - Nn mng#254019#Gm cc bi th nghi m xc nh v nghin cu trong phng th nghim cc tnh cht c l ca t c ho vic xy dng cc cng trnh#C hc#t#Th nghim#Gio trnh#TDung## 00851000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200240003300700490 00570140008001060190005001141810006001190820004001258080005001290080018001340090 00800152010000500160011001500165015003300180005001200213005001600225005001600241 00500130025700500160027001300070028602101730029302000070046602000060047302000070 0479020000900486039000600495#VL09.02548#VL09.02550#VL09.02549#C s vt l y sin h hc#V Cng Lp, Nguyn ng Sn, Trn Cng Duyt...#150000#Vi?t#C460S#610#^2 14#^aTp. H Ch Minh#^aY hc#2009#^a279tr.^b27cm#TTS ghi: Vin Vt l Y Sinh h c#V Cng Lp#Nguyn ng Sn#Trn Cng Duyt#H Vit Hin#Hunh Vit Dng#25402 0#Trnh by nhng khi nim c bn v vt l y sinh hc, nhit ng hc cc h s inh vt, c sinh hc, in sinh hc, quang sinh hc, phng x sinh hc, h thng thit b y t#Y sinh#Y hc#Vt l#ng dng#TDung## 00966000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200720003300700480 01050190005001531810007001580820011001658080005001760080005001810090021001860100 00500207011001600212005001500228005001700243005001100260005001500271005001200286 013000700298021031500305020000800620020000900628020000900637039000600646#VV09.21 615#VV09.21617#VV09.21616#Qun i nhn dn Vit Nam - 65 nm chin u, xy dn g v trng thnh#V Nguyn Gip, Nguyn Ch Thanh, L c Anh...#Vi?t#QU121#35 5.009597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a1155tr.^b24cm#V Nguyn Gip#Nguy n Ch Thanh#L c Anh#Hong Vn Thi#Chu Huy Mn#254021#Gom cc bi vit ca mt s ng ch lnh o ng v nh nc, cc tng lnh, s quan v mt s nh khoa hc trong v ngoi qun i v qu trnh chin u, xy dng v trng th nh ca Qun i ta trong sut 65 nm qua, nu ln mt s bi hc kinh nghim v nhng nhim v c bn ca qun i trong thi k mi#Lch s#Qun i#Vit Nam#T Dung## 00971000000000409000450002600110000002600110001102600110002200200230003302900220 00560070084000780050009001620050014001710050013001850050016001980050015002140060 01300229006001500242014000800257019000500265181000600270082001100276808000500287 00800050029200900120029701000050030901100150031401500320032901300070036102101160 03680200008004840200010004920200020005020200009005220200009005310200015005400390 00600555#VV09.21618#VV09.21620#VV09.21619#Lut s Nguyn Hu Th#Lawyer Nguyn H u Th#B.s.: V Khnh, ng Vn Thi, Phng Th M... ; Dch: Phm nh An, Mari anne Brown#V Khnh#ng Vn Thi#Phng Th M#Bi Hong Chung#Phm Ngc Tun#Ph m nh An#Marianne Brown#250000#Vi?t#L504S#959.704092#^214#^aH.#^aThng tn#20 10#^a188tr.^b25cm#TTS ghi: Thng tn x Vit Nam#254022#Phc ho nhng nt chn h v cuc i, qu trnh hc tp, gic ng v hot ng cch mng ca lut s Ng uyn Hu Th#Tiu s#S nghip#Hot ng cch mng#Vit Nam#Sch nh#Nguyn Hu Th#TDung## 00732000000000325000450002600110000002600110001100100120002200200110003400300530 00450290021000980070094001190060011002130060010002240060013002340050013002470140 00800260019000500268181000600273082000600279808000500285008001800290009002300308 01000050033101100180033601300070035402000180036102000090037902000120038803900060 0400#VV09.21621#VV09.21622#Nguyn Tri#V Cn Sn#Tuyn tp th ch Hn = A coll ection of poems in Han#Returning to Con Son#Nguyn Tri ; Nguyn Duy ch.b. ; Tuy n chn, dch: Nguyn , Paul Hoover ; Phm Vn nh h..#Nguyn Duy#Nguyn #H oover, Paul#Phm Vn nh#300000#Vi?t#V250C#895.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a131tr.^b25x25cm#254023#Vn hc trung i#Vit Nam#Th ch Hn#TDung## 01010000000000337000450002600110000002600110001100200470002200700560006901900050 01251810006001300820013001368080005001490080005001540090021001590100005001800110 02600185015007300211013000700284005001400291005001600305005001500321005001600336 00500170035202102420036902000170061102000080062802000090063602000110064502000100 0656039000600666#VV09.21623#VV09.21624#Lch s qun s huyn Kin Xng (1945 - 2005)#B.s.: V nh Thng, Nguyn Vn Long, Nguyn Vn Hi...#Vi?t#L302S#355.009 59736#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a351tr., 15tr. nh^b21cm#TTS ghi: ng u - Ban Ch huy qun s huyn Kin Xng, tnh Thi Bnh#254024#V nh Thn g#Nguyn Vn Long#Nguyn Vn Hi#Nguyn nh Lc#Ng Th Kim Hon#Phn nh nhng s kin hot ng qun s, quc phng a phng ca lc lng qun s Kin X ng (Thi Bnh) t khi cha c ng Cng sn Vit Nam n hai cuc khng chin ch ng Php, chng M v trong thi k xy dng v pht trin t nc#Lch s hin i#Qun s#Huyn u#Kin Xng#Thi Bnh#TDung## 00957000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200720003300700550 01050050015001600050014001750050021001890050013002100050015002230140007002380190 00500245181000600250082000400256808000500260008000500265009002100270010000500291 01100150029601500220031101300070033302102090034002000080054902000100055702000080 0567020000500575039000600580020000900586#VV09.21625#VV09.21627#VV09.21626#220 n m cch mng Php (1789-2009) v quan h Vit - Php trong lch s#Nguyn Vn Tn , Thanh Bnh, Nguyn Th Huyn Sm...#Nguyn Vn Tn# Thanh Bnh#Nguyn Th Huyn Sm#Trn Th Tm#Trn nh Hng#87000#Vi?t#H103T#944#^214#^aH.#^aChnh t r Quc gia#2009#^a598tr.^b22cm#TTS ghi: i hc Hu#254025#Gii thiu 50 bi v it, tham lun nghin cu v Cch mng Php 1789 v s pht trin ca Cng ho P hp, quan h Vit - Php trong lch s v vic dy hc v Cch mng Php bc i hc, cao ng v trung hc#Lch s#Cch mng#Quan h#Php#TDung#Vit Nam## 00415000000000253000450000100080000000200040000800300120001200700080002401400070 00320190005000391810006000440820011000508080005000610080005000660090011000710100 00500082011001500087013000700102004000800109020001700117020000900134020001200143 039000600155#Chu Lai#Ph#Tiu thuyt#Chu Lai#47000#Vi?t#PH450#895.922334#^214#^ aH.#^aLao ng#2009#^a339tr.^b21cm#254026#Ti bn#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#TDung## 00426000000000253000450000100080000000200150000800300120002300700080003501400070 00430190005000501810006000550820011000618080005000720080005000770090011000820100 00500093011001500098004000800113013000700121020001700128020000900145020001200154 039000600166#Chu Lai#n my d vng#Tiu thuyt#Chu Lai#47000#Vi?t#115M#895.92 2334#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a339tr.^b21cm#Ti bn#254027#Vn hc hin i#Vi t Nam#Tiu thuyt#TDung## 00928000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100200003300200230 00530070044000760190005001201810007001250820004001328080005001360080005001410090 02800146010000500174011001500179013000700194006001700201021035100218020002000569 020001800589020001100607039000600618020001400624#VV09.21629#VV09.21630#VV09.2162 8#Lp Qun Bin Trc#Quyn t ch thng tin#Lp Qun Bin Trc ; Nguyn Thanh Hi dch#Vi?t#QU603T#004#^214#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2009#^a346tr.^b21 cm#254028#Nguyn Thanh Hi#Gii thch khi nim quyn t ch trong cng ngh ph n mm v nhng ri ro khi b l thuc v cng ngh. Trnh by qu trnh u tran h ca Trung Quc chng li vic OOXML (ngn ng nh du m rng vn bn m) tr thnh tiu chun nh dng vn bn quc t, nhng kh khn ca Trung Quc trong qu trnh xy dng v trin khai cc tiu chun ca mnh#Cng ngh thng tin#Ph n mm my tnh#Trung Quc#TDung#Quyng t ch## 01084000000000337000450002600110000002600110001100200250002200300640004700700650 01110140007001760190005001831810006001880820004001948080005001980080005002030090 02800208010000500236011001500241005001600256005001200272005001800284005001700302 00500180031901500330033701300070037002103270037702000170070402000080072102000110 0729039000600740#VV09.21631#VV09.21632#Bi tp k ton qun tr#Tm tt l thuy t. Bi tp v bi gii mu. Cu hi trc nghim#B.s.: Nguyn Th Lnh, L c To n (ch.b.), Mai Th Qunh Nh...#32000#Vi?t#B103T#657#^214#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2009#^a220tr.^b24cm#Nguyn Th Lnh#L c Ton#Mai Th Qunh Nh#V Th Thu Linh#L Th Huyn Trm#TTS ghi: Trng i hc Duy Tn#254029#Gm nh ng bi tp v k ton qun tr, chi ph v phn loi chi ph, tnh gi thnh s n phm, phn tch mi quan h chi ph - sn lng - li nhun, d ton tng th doanh nghip, phn b chi ph b phn phc v v lp bo co b phn, nh gi b n sn phm, thng tin thch hp ra quyt nh kinh doanh ngn hn v di hn #K ton qun tr#Bi tp#Gio trnh#TDung## 00780000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200950003300700680 01280140007001960190005002031810007002080820007002158080005002220080005002270090 02800232010000500260011001500265005001300280005002000293005003300313005001700346 01500390036301300070040202000180040902000090042702000040043603900060044000400080 0446#VV09.21633#VV09.21635#VV09.21634#Nhng gii vng, bc, ng quc t v gii nht Vit Nam cc cuc thi vit th UPU (1997-2006)#Jyoti Menon, Jacomine Kielb lock, Mile Avivitod T. Luthre Bonou...#36000#Vi?t#NH556G#808.86#^214#^aH.#^aT hng tin v Truyn thng#2009#^a202tr.^b21cm#Menon, Jyoti#Kielblock, Jacomine#Bo nou, Mile Avivitod T. Luthre#Phan V Hong An#TTS ghi: B Thng tin v Truyn thng#254030#Vn hc thiu nhi#Th gii#Th#TDung#Ti bn## 00894000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100130 00440020065000570070013001220140007001350190005001421810007001470820006001548080 00500160008000500165009002800170010000500198011001400203013000700217021031800224 020001400542020000900556020001300565020000800578039000600586#VV09.21637#VV09.216 39#VV09.21638#VV09.21636#Ng Ngc Chi#Phn loi ti liu p dng khung phn loi thp phn Dewey (DDC)#Ng Ngc Chi#32000#Vi?t#PH121L#025.4#^214#^aH.#^aThng t in v Truyn thng#2009#^a88tr.^b21cm#254031#Trnh by v phng php chung phn loi ti liu: nguyn tc, yu cu, qu trnh phn loai, bin mc sao chp, bn g k hiu tc gi v tn sch. Gii thiu v khung phn loi thp phn Deway (DD C): lc s, cc n bn, cu trc, ghi ch, cc du v ngha ca chng, cc qu y tc c bn chn k hiu phn loi DDC#Phn loi hc#Bng DDC#Th vin hc#S dng#TDung## 00970000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200680003300700470 01010050016001480050009001640050010001730050017001830050019002000140007002190190 00500226181000700231082000600238808000500244008000500249009002800254010000500282 01100260028701300070031302102390032002000080055902000080056702000100057502000180 0585020001100603039000600614#VV09.21640#VV09.21642#VV09.21641#Khai thc tim nn g kinh t du lch cc tnh Duyn hi min Trung# Thanh Phng (ch.b.), Phm Ho, Phm Tin..# Thanh Phng#Phm Ho#Phm Tin#Phm Thanh Khit#Trn Th B ch Hnh#32000#Vi?t#KH103T#338.4#^214#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2009#^a11 2tr., 12tr. nh^b21cm#254032#Trnh by v khi nim kinh t du lch v vic khai thc tim nng kinh t du lch nc ta. Nu ln thc trng v trin vng, ph ng hng v nhng gii php ch yu khai thc tim nng kinh t du lch c c tnh duyn hi min Trung#Kinh t#Du lch#Khai thc#Tim nng kinh t#Min Tru ng#TDung## 00842000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100200003300200300 00530070040000830060013001230140007001360190005001431810007001480820008001558080 00500163008000500168009001000173010000500183011001500188013000700203021029600210 020001100506020000900517020002000526039000600546#VV09.21643#VV09.21645#VV09.2164 4#Matsushita Konosuke#Trit l kinh doanh thc tin#Matsushita Konosuke ; c Thnh dch# c Thnh#25000#Vi?t#TR308L#338.001#^214#^aH.#^aDn tr#2010#^a1 28tr.^b20cm#254033#Trnh by nhng trit l kinh doanh m doanh nhn v i Mats ushita Konosuke rt ra c sau hn na i ngi ng gp cho nn kinh t Nh t Bn, l: s tn ti v pht trin ca doanh nghip gn lin vi x hi, ph t trin va sc ca mnh, tp hp tr tu tp th, khng ngng i mi...#Kinh doanh#Trit l#B quyt thnh cng#TDung## 00438000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020020000390070017000590220004000760050012000800080005000920090 01000097010000500107011001400112013000700126020000500133020000600138020000800144 020001400152039000600166#VV09.21646#5500#Vi?t#V460T#372.7#^214#V thc hnh to n 3# Minh Thu b.s.#Q.1# Minh Thu#^aH.#^aDn tr#2009#^a32tr.^b24cm#254034#To n#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00438000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020020000390070017000590220004000760050012000800080005000920090 01000097010000500107011001400112013000700126020000500133020000600138020000800144 020001400152039000600166#VV09.21647#5500#Vi?t#V460T#372.7#^214#V thc hnh to n 3# Minh Thu b.s.#Q.2# Minh Thu#^aH.#^aDn tr#2009#^a32tr.^b24cm#254035#To n#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00438000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020020000390070017000590220004000760050012000800080005000920090 01000097010000500107011001400112013000700126020000500133020000600138020000800144 020001400152039000600166#VV09.21648#6500#Vi?t#V460T#372.7#^214#V thc hnh to n 5# Thu Hng b.s.#Q.1# Thu Hng#^aH.#^aDn tr#2009#^a48tr.^b24cm#254036#To n#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#TDung## 00438000000000265000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020020000390070017000590220004000760050012000800080005000920090 01000097010000500107011001400112013000700126020000500133020000600138020000800144 020001400152039000600166#VV09.21649#6500#Vi?t#V460T#372.7#^214#V thc hnh to n 5# Thu Hng b.s.#Q.2# Thu Hng#^aH.#^aDn tr#2009#^a48tr.^b24cm#254037#To n#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#TDung## 01134000000000325000450002600110000002600110001102600110002200201430003300700670 01760050020002430050016002630050018002790050016002970050015003130190005003281810 00600333082000800339808000500347008000500352009001000357010000500367011001500372 01500420038701300070042902103210043602000180075702000180077502000090079303900060 0802#VV09.21650#VV09.21652#VV09.21651#S tay son tho, ban hnh vn bn quy ph m php lut theo quy nh ca lut ban hnh vn bn quy phm php lut v Ngh nh s 24/2009/N-CP#Nguyn Th Kim Thoa (ch.b.), Nguyn Th Hnh, Nguyn Qunh Lin...#Nguyn Th Kim Thoa#Nguyn Th Hnh#Nguyn Qunh Lin#Mai Th Kim Hu#D ng Th Bnh#Vi?t#S450T#342.597#^214#^aH.#^aT php#2009#^a366tr.^b21cm#TTS ghi : V Php lut Hnh s Hnh chnh#254038#Trnh by khi qut v vn bn quy phm php lut; cc nguyn tc, trnh t, th tc xy dng, ban hnh vn bn quy ph m php lut; thm nh d tho vn bn; nh gi tc ng ca vn bn; hon thi n h thng php lut. GIi thiu ni dung Lut ban hnh vn bn quy phm php lu t nm 2008 v Ngh nh s 24/2009/N-CP#Vn bn php lut#Son tho vn bn#Vi t Nam#TDung## 00923000000000361000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200080 00338080005000410020048000460070060000940220004001540050014001580050016001720050 01900188005001700207005001400224008000500238009001000243010000500253011001500258 01500490027301300070032202101620032902000100049102000120050102000120051302000140 0525020000900539020000700548039000600555#VV09.21653#VV09.21654#Vi?t#S450T#349.59 7#^214#S tay php lut dnh cho cn b t php cp x#B.s.: Phm Kim Dung, Ung Ngc Thun, Nguyn Phng Tho...#T.2#Phm Kim Dung#Ung Ngc Thun#Nguyn Ph ng Tho#Phm Th Lan Anh#T Th Thu H#^aH.#^aT php#2009#^a178tr.^b24cm#TTS g hi: B T php. n 4 - chng trnh 212#254039#Gii thiu nhng kin thc ph p lut dnh cho cn b t php cp x v: php lut dn s, vic thc hin dn c h a phng, c tr, xy dng, tr gip php l#Php lut#Lut dn s#Lut c tr#Lut xy dng#Vit Nam#S tay#TDung## 00756000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200590003301900050 00921810006000970820010001038080005001130080005001180090010001230100005001330110 01500138015002100153013000700174021018600181020001000367020001900377020001900396 020001800415020000900433020001800442039000600460#VV09.21655#VV09.21657#VV09.2165 6#Vit Nam vi vic thc hin Cng c v Lut Bin nm 1982#Vi?t#V308N#343.5970 9#^214#^aH.#^aT php#2009#^a339tr.^b24cm#TTS ghi: B T php#254040#Gii thiu ni dung mt s vn bn php lut lin quan n vic xc nh ch quyn v bo v bin gii quc gia ca Vit Nam trn bin, v an ninh - quc phng v bo v mi trng bin#Lut bin#Ch quyn quc gia#An ninh quc phng#Bo v mi trn g#Vit Nam#Vn bn php lut#TDung## 00808000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200790 00500070017001290190005001461810006001510820004001578080005001610080005001660090 01000171010000500181011001500186013000700201021022500208020001900433020000800452 020001900460020000800479020000900487020000400496039000600500#VV09.21658#VV09.216 60#VV09.21659#Hong Phc Hip#Lut l ca WTO v thng mi hng ho quc t v cam kt ca Vit Nam vi WTO#Hong Phc Hip#Vi?t#L504L#382#^214#^aH.#^aT ph p#2009#^a290tr.^b21cm#254041#Trnh by tng quan v T chc thng mi quc t ( WTO); cc lut c bn ca WTO trong thng mi, kinh doanh hng ho quc t v g ii quyt tranh chp; cam kt ca Vit Nam vi WTO v thng mi, kinh doanh hn g ho quc t#Thng mi quc t#Lut l#Kinh doanh quc t#Cam kt#Vit Nam#WTO #TDung## 00785000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200280 00490070022000770190005000991810008001040820008001128080005001200080005001250090 01000130010000500140011001500145015002100160013000700181021024200188020001000430 020000800440020001000448020001000458020000900468039000600477#VV09.21661#VV09.216 63#VV09.21662#Hong Quc Hng#Nghip v thanh tra t php#Hong Quc Hng ch.b.# Vi?t#NGH307V#346.597#^214#^aH.#^aT php#2009#^a622tr.^b24cm#TTS ghi: B T ph p#254042#Trnh by tng quan v thanh tra t php. Quy nh v tng hp k nng thanh tra hnh chnh, thanh tra chuyn ngnh v thanh tra gii quyt khiu ni, t co. Gii thiu ni dung mi s vn bn quy nh v thanh tra v lut khiu n i, t co#Php lut#T php#Thanh tra#Nghip v#Vit Nam#TDung## 00812000000000313000450002600110000002600110001100100110002200200280003302900520 00610070026001130060008001390190005001471810006001520820004001588080005001620080 00500167009001800172010000500190011001800195015008000213013000700293021011300300 020002100413020001800434020001700452020000900469020001400478039000600492#VV09.21 665#VV09.21664#Trung Min#Li ca Bc l li t nc#Tli phip mng wa h ji ng tli phip k lon ia#Trung Min ; Nay Jet dch#Nay Jet#Vi?t#L462C#172#^214# ^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a111tr.^b19x20cm#TTS ghi: Hdrm hr pioh k mnui h bn sang djuai ania bi hng kul ch sing#254043#Gii thiu mt s cu chuy n v cu ni lin quan n o c cch mng v ch on kt cc dn tc ca B c H#T tng H Ch Minh#o c cch mng#on kt dn tc#Vit Nam#Sch song ng#TDung## 00769000000000313000450002600110000002600110001100100110002200200280003302900280 00610070025000890060007001140190005001211810006001260820004001328080005001360080 00500141009001800146010000500164011001800169015006300187013000700250021011300257 020002100370020001800391020001700409020000900426020001400435039000600449#VV09.21 666#VV09.21667#Trung Min#Li ca Bc l li t nc#Nr bok h 'nh nr th a k#Trung Min ; Amazt dch#Amazt#Vi?t#L462C#172#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#200 9#^a111tr.^b20x19cm#TTS ghi: K sp hla 'mn n kon plei kon kng png groi k ng#254044#Gii thiu mt s cu chuyn v cu ni lin quan n o c cch mn g v ch on kt cc dn tc ca Bc H#T tng H Ch Minh#o c cch mn g#on kt dn tc#Vit Nam#Sch song ng#TDung## 00870000000000337000450002600110000002600110001100100110002200200280003302900400 00610070034001010060012001350190005001471810006001520820004001588080005001620080 00500167009001800172010000500190011001800195015008400213013000700297006001400304 00600160031802101130033402000210044702000180046802000170048602000090050302000140 0512039000600526#VV09.21668#VV09.21669#Trung Min#Li ca Bc l li t nc#As p mng awa h jing Asp mng ala car#Trung Min ; Dch: H'joaih Ni...#H'joaih Ni#Vi?t#L462C#172#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a111tr.^b19x20cm#TTS ghi: Hdrum hr pioh mbha k mnuih bun sang dju bi leh ann krng c ching#254045 #Yjk Ni Kdm#H'nun Ni Kdm#Gii thiu mt s cu chuyn v cu ni lin quan n o c cch mng v ch on kt cc dn tc ca Bc H#T tng H Ch Minh#o c cch mng#on kt dn tc#Vit Nam#Sch song ng#TDung## 00882000000000301000450002600110000000200610001100700680007201900050014018100060 01450820006001518080005001570080005001620090023001670100005001900110015001950050 01800210005001100228005001300239005001500252013000700267015003200274021020900306 020001900515020000900534020001600543020001500559039000600574#VV09.21670#Mi tr ng bi chn lp cht thi v k thut x l nc rc#Nguyn Hng Khnh (ch.b.), L Vn Ct, T ng Ton, Phm Tun Linh#Vi?t#M452T#628.4#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a380tr.^b24cm#Nguyn Hng Khnh#L Vn Ct#T ng Ton#Phm Tu n Linh#254046#u ba sch ghi: ASEM Waternet#Nghin cu v cht thi th v nhim mi trng. C s nh gi mi trng v x l nc thi bi chn lp cht thi th, mi trng bi chn lp v cng ngh x l nc rc cho bi c hn lp Nam Sn# nhim mi trng#K thut#X l nc thi#X l rc thi#TDung ## 00684000000000289000450002600110000000100180001100200190002900700440004800500170 00920190005001091810006001140820006001208080005001260080005001310090023001360100 00500159011001500164015003200179013000700211021012000218020000800338020001100346 020001000357020001100367020001000378039000600388#VV09.21671#Nguyn Hng Khnh#Ho hc mi trng#Nguyn Hng Khnh (ch.b.), ng Th Kim Chi#ng Th Kim Chi#Vi ?t#H401H#363.7#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a434tr.^b24cm#u ba sch ghi: ASEM Waternet#254047#Trnh by cu trc, thnh phn ho hc v phn tch c c yu t cu to trong ho hc kh quyn, a quyn v thu quyn#Ho hc#Mi t rng#Kh quyn#Thu quyn#a quyn#TDung## 00839000000000313000450002600110000002600110001100100080002200200170003000700080 00470140007000550190005000621810006000670820010000738080005000830080005000880090 02300093010000500116011001500121015006200136013000700198021025100205020001700456 020000800473020000900481020000900490020000900499020001100508039000600519#VV09.21 672#VV09.21673#V Hnh#a dng sinh hc#V Hnh#45000#Vi?t#000D#577.09597#^214 #^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a133tr.^b24cm#u ba sch ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Vinh#254048#Trnh by cc khi nim ca a dng sinh h c v thc trng a dng sinh hc Vit Nam. Gi tr ca a dng sinh hc v nhn g mi e do i vi a dng sinh hc. Bo tn a dng sinh hc trn th gii, Vit Nam v mi quan h vi pht trin bn vng#a dng sinh hc#Bo tn#Thc v t#ng vt#Vit Nam#Gio trnh#TDung## 00940000000000289000450002600110000002600110001100100160002200200700003800700160 01080140007001240190005001311810006001360820012001428080005001540080005001590090 02300164010000500187011001500192013000700207021037300214020002300587020000700610 020000900617020000700626039000600633020001100639#VV09.21674#VV09.21675#on Vn Trng#S tay ngi u t - kinh doanh trn th trng chng khon Vit Nam#o n Vn Trng#44000#Vi?t#S450T#332.6409597#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010 #^a240tr.^b21cm#254049#Trnh by v t chc v hot ng ca th trng chng kh on Vit Nam; gi c phiu, nhng nhn t tc ng n gi c phiu; u t ti chnh, mt s ch s nh gi tiu ch v c hi u t; cc phng thc giao d ch chng khon; cc trng phi trong phn tch chng khon v la chn chin l c u t; kinh nghim u t chng khon v thc tin hot ng Vit Nam#Th trng chng khon#u t#Vit Nam#S tay#TDung#Kinh doanh## 00703000000000289000450002600110000002600110001100100150002200200250003700700150 00620140007000770190005000841810006000890820007000958080005001020080005001070090 02300112010000500135011001500140013000700155004002700162021017200189020001400361 020001400375020000700389020001100396039000600407#VV09.21676#VV09.21677#Trn nh Long#Bo v cc h thng in#Trn nh Long#76000#Vi?t#B108V#621.31#^214#^aH. #^aKhoa hc v K thut#2010#^a425tr.^b24cm#254050#Ti bn ln 6, c sa cha#T ng quan v bo v cc h thng in, bo v cc phn t chnh ca h thng in. Gii thiu vic s dng k thut s v my tnh trong bo v v iu khin h t hng in#K thut in#H thng in#Bo v#Gio trnh#TDung## 01265000000000325000450002600110000002600110001100200610002200301210008300700460 02040050011002500050016002610050015002770050013002920050014003050190005003190820 00600324808000500330008000500335009001000340010000500350011001500355015009100370 01300070046102104190046802000090088702000100089602000180090602000090092403900060 0933#VV09.21678#VV09.21679#H tr kin thc v nh nc, php lut v l lun ch nh tr#Cho ging vin cc trng chnh tr cp tnh, thnh ph trc thuc Trung ng v trung tm Bi dng chnh tr cp huyn#L Vn Ho, Nguyn Vn Mnh, Ng uyn An Ninh..#L Vn Ho#Nguyn Vn Mnh#Nguyn An Ninh# Th Thch#Nguyn Th H#Vi?t#320.1#^214#^aH.#^aT php#2009#^a293tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr - Hnh chnh Quc gia H Ch Minh. n 4 - chng trnh 212#254051#Trnh b y nhng kin thc c bn v nh nc v php lut: xy dng v hon thin nh n c php quyn XHCN, php ch XHCN, ci cch hnh chnh Vit Nam. Gii thiu kin thc l lun chnh tr: vai tr ca ch ngha Mc-Lnin, t tng H Ch Mi nh i vi cch mng Vit Nam, h thng chnh tr va i mi h thng chnh tr Vit Nam, nn kinh t th trng nh hng XHCN, ton cu ho v ch trng c a Vit Nam#Nh nc#Php lut#L lun chnh tr#Vit Nam#TDung## 00705000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200590 00480070020001070190005001271810008001320820008001408080005001480080005001530090 01000158010000500168011001500173013000700188021019300195020000800388020000800396 020000800404020000900412039000600421#VV09.21680#VV09.21682#VV09.21681#Trn Ngc Bnh#Gii thiu mt s nt vn ho php l cc dn tc Vit Nam#Trn Ngc Bnh b .s.#Vi?t#GI-462T#305.895#^214#^aH.#^aT php#2009#^a219tr.^b21cm#254052#Gii thi u nhng ni dung c bn v mt s nt vn ho v vn ho php l ca cc dn t c ang sinh sng Vit Nam, phn chia theo tng nhm vn ho ngn ng: Nam , K a ai, Nam o, Hn-Tng#Vn ho#Php l#Dn tc#Vit Nam#TDung## 00665000000000253000450002600110000002600110001100200330002201900050005518100060 00600820008000668080005000740080005000790090010000840100005000940110015000990150 05400114013000700168021018200175020001000357020001600367020000900383020001300392 039000600405#VV09.21683#VV09.21684#Hi p Lut Thng mi nm 2005#Vi?t#H428#3 43.597#^214#^aH.#^aT php#2009#^a151tr.^b21cm#TTS ghi: B T php. V Ph bin , Gio dc php lut#254053#Gm nhng cu hi p v cc quy nh mua bn hng h o, xc tin thng mi, cc hot ng thng mi trung gian v mt s hot ng thng mi c th trong Lut thng mi nm 2005#Php lut#Lut thng mi#Vit Nam#Sch hi p#TDung## 00670000000000265000450002600110000002600110001100200350002201900050005718100060 00620820010000688080005000780080005000830090010000880100005000980110015001030150 05400118013000700172021015100179020001000330020001400340020000900354020002200363 020001300385039000600398#VV09.21685#VV09.21686#Hi p Lut Thu thu nhp c nh n#Vi?t#H428#343.59706#^214#^aH.#^aT php#2009#^a103tr.^b21cm#TTS ghi: B T p hp. V Ph bin, Gio dc php lut#254054#Gm nhng cu hi p v cc quy n h tnh thu i vi c nhn c tr v khng c tr, qun l thu thu nhp c nh n trong Lut Thu thu nhp c nhn#Php lut#Thu thu nhp#Vit Nam#Thu thu nh p c nhn#Sch hi p#TDung## 01528000000000445000450002600110000002600110001100200870002200300470010902901080 01560070118002640050018003820050016004000050014004160050017004300050011004470190 00500458181000600463082000800469808000500477008000500482009001000487010000500497 01100150050201500880051701300070060502103040061202000100091602000080092602000140 09340200008009480200015009560200009009710200017009800390006009970050015010030050 01601018005001401034005001501048005001901063#VV09.21687#VV09.21688#i mi c c u t chc c quan kim st trong tin trnh ci cch t php ti Vit Nam#Intern ational experience and national practice#Renovation of organisational structure of the procuracy system in the process of judicial reform in Vietnam#Richard S. Shine, Trng c Linh, Phm Hng Hi... ; B.s.: Hong Th Lin (ch.b.), Nguyn Huy Ngt, L Thnh Long...#Shine, Richard S.#Trng c Linh#Phm Hng Hi#Nguy n Thi Phc#L Vn Cm#Vi?t#452M#346.597#^214#^aH.#^aT php#2009#^a395tr.^b24c m#TS ghi: H tr thc thi Chin lc Pht trin h thng php lut Vit Nam n nm 2010#254055#Gii thiu ni dung cc bi tham lun nghin cu v m hnh t chc Vin kim st trong bi cnh ci cch t php Vit Nam, i mi t chc V in kim st nhn dn trong chin lc ci cch t php, i mi m hnh t chc v hot ng ca h thng cc c quan thc hin chc nng hnh quyn cng t... #Php lut#T php#Vin kim st#i mi#C cu t chc#Vit Nam#Hi tho Quc t #TDung#Hong Th Lin#Nguyn Huy Ngt#L Thnh Long#ng Hong Anh#Nguyn Minh Phng## 01204000000000361000450002600110000002600110001102102760002202000100029802000170 03080200008003250390006003330190005003391810006003440820008003508080005003580020 08800363029008500451007006400536022000400600221002500604005001500629005001600644 00500140066000500120067400500160068600800050070200900100070701000050071701100150 0722015008900737013000700826020000900833#VV09.21689#VV09.21690#Nu ln vai tr c a cn b t vn php lut. Gii thiu nhng k nng cn thit ca cn b t vn php lut: giao tip, nghin cu v phn tch php lut, m phn v ho gii, son tho hp ng, vn bn php l v nhng kin thc php lut c lin quan n t vn php lut#Php lut#T vn php lut#K nng#TDung#Vi?t#H411#347.597#^ 214#Hot ng t vn php lut ca cc t chc chnh tr x hi, t chc x hi ngh nghip#Legal consultancy activities of socio political and socio profession al organizations#B.s.: Hong Th Lin (ch.b.), Nguyn Huy Ngt, L Thnh Long... #T.2#K nng t vn php lut#Hong Th Lin#Nguyn Huy Ngt#L Thnh Long#L H ng Sn#ng Hong Oanh#^aH.#^aT php#2009#^a194tr.^b24cm#TTS ghi: H tr thc thi chin lc pht trin h thng php lut Vit Nam n nm 2010#254056#Vit N am## 00913000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200860003300700520 01190050019001710050016001900190005002061810006002110820008002178080005002250080 00500230009001000235010000500245011001500250015002100265013000700286021021000293 02000100050302000120051302000100052502000090053502000180054403900060056200100190 0568#VV09.21691#VV09.21693#VV09.21692#Lut Thi hnh n dn s, cc Ngh nh h ng dn thi hnh v mt s vn bn lin quan#B.s., tng hp: Nguyn Th T Hng, Nguyn Quc Anh#Nguyn Th T Hng#Nguyn Quc Anh#Vi?t#L504T#347.597#^214#^aH.# ^aT php#2009#^a342tr.^b21cm#TTS ghi: B T php#254057#Gii thiu ni dung to n vn Lut thi hnh n dn s v cc ngh nh hng dn thi hnh. ng thi g ii thiu mt s vn bn c ban hnh trc khi c Lut thi hnh n dn s nhn g vn c hiu lc php lut#Php lut#Thi hnh n#n dn s#Vit Nam#Vn bn ph p lut#TDung#Nguyn Th T Hng## 00714000000000277000450002600110000002600110001100200760002201900050009818100070 01030820010001108080005001200080005001250090010001300100005001400110015001450150 05400160013000700214021014600221020001000367020001500377020000700392020000900399 020000900408020001300417039000600430#VV09.21694#VV09.21695#Nhng quy nh ca ph p lut v hn nhn gia nh, bnh ng gii v dn s#Vi?t#NH556Q#346.59701#^21 4#^aH.#^aT php#2009#^a118tr.^b21cm#TTS ghi: B T php. V Ph bin, Gio dc php lut#254058#Gm nhng cu hi p v nhng tnh hung trong cuc sng xung quanh nhng quy nh ca php lut v hn nhn, gia nh, bnh ng gii v dn s#Php lut#Bnh ng gii#Dn s#Gia nh#Vit Nam#Sch hi p#TDung## 00876000000000313000450002600110000002600110001100200400002200700400006200500110 01020050010001130050008001230050009001310050012001400190005001521810006001570820 00600163808000500169008000500174009004500179010000500224011001500229015006200244 013000700306021022000313020000600533020001000539020000700549039000600556#VV09.21 696#VV09.21697#H Ni - ngnh Y vi nhng a ch vng#B.s.: Phan Huyn, H Ph ng, L Hnh...#Phan Huyn#H Phng#L Hnh#Vn Nht#Ngc Phng#Vi?t#H000N#362. 1#^214#^aH.#^aCng ty T vn v Truyn thng Hng Dng#2010#^a135tr.^b21cm#u ba sch ghi: K nim i l 1000 nm Thng Long - H Ni#254059#Gii thiu a ch cc bnh vin t cao cp, trung tm khm cha bnh cht lng cao, cc c s phng khm, chuyn khoa ca mi chuyn ngnh khm cha bnh theo ng y - ty y c uy tn v thng hiu lu nm ca H Ni#Y hc#Bnh vin#H Ni#TDung## 00740000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200350 00430070010000780140007000880190005000951810007001000820009001078080005001160080 00500121009001900126010000500145011001500150013000700165021024800172020001600420 020001100436020000900447039000600456#VV09.21698#VV09.21700#VV09.21699#L Nguyn# Nh Nguyn v nhng vn lch s#L Nguyn#50000#Vi?t#NH000N#959.7029#^214#^a H.#^aCng an nhn dn#2010#^a327tr.^b21cm#254060#Trnh by v t chc chnh quy n thi Trnh - Nguyn phn tranh, i sng ti ph cc cha Nguyn, thng mi d i thi cha Nguyn. Gii thiu v cc nghi thc trong hong cung nh Nguyn, t hi c, quan li; x hi Vit Nam di thi nh Nguyn...#Lch s cn i#Nh Ngu yn#Vit Nam#TDung## 00919000000000337000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200130 00338080005000460020026000510030018000770070070000950220004001652210010001690050 01800179005001600197005001400213005001300227008000500240009001900245010000500264 01100250026901500440029401300070033802101970034502000170054202000080055902000090 0567039000500576#VV09.21701#VV09.21702#Vi?t#C455A#363.20959727#^214#Cng an nhn dn Bc Ninh#Lch s bin nin#B.s.: Nguyn Trng Khu, Nguyn Vn Hng, Nguyn Th H, Bi Hu Mnh#T.3#1976-1996#Nguyn Trng Khu#Nguyn Vn Hng#Nguyn Th H#Bi Hu Mnh#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a335tr., 4tr. nh^b21cm#TTS ghi: B Cng an. Cng an tnh Bc Ninh#254061#Gii thiu qu trnh thnh lp, pht t rin v s nghip n nh chnh tr, gi gn an ton x hi, an ninh trt t tr n a bn ca lc lng cng an nhn dn tnh Bc Ninh t nm 1976 n nm1996#C ng an v trang#Lch s#Bc Ninh#KVn## 00507000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020041000380070015000790220004000940050015000980080018001130090 01100131010000500142011001500147012001400162013000700176020000800183020001200191 020000700203020001400210039000500224#VV09.21703#36000#Vi?t#C125H#807#^214#Cu h i trc nghim kin thc ng vn 10#Nguyn B Ngi#T.2#Nguyn B Ngi#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Tr#2009#^a198tr.^b24cm#Bn ng hnh#254062#Ng vn#Trc nghim# Lp 10#Sch c thm#KVn## 00521000000000277000450002600110000002600110001100500140002200200520003600700140 00880140007001020190005001091810006001140820007001208080005001270080017001320090 01100149010000500160011001500165012001400180013000700194020000800201020000800209 020000700217020001400224039000500238#VV09.21704#VV09.21705#C Thanh Ton#Rn luy n k nng gii nhanh bi tp ho hc lp 10#C Thanh Ton#30000#Vi?t#R203L#540 .76#^214#^aTp.H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a161tr.^b24cm#Bn ng hnh#254063#Ho hc#Bi tp#Lp 10#Sch c thm#KVn## 00568000000000289000450002600110000002600110001100500170002200200390003900700330 00780140007001110190005001181810006001230820007001298080005001360080018001410090 01100159010000500170011001500175012001400190013000700204020000500211020002000216 020000800236020001400244020001500258039000500273#VV09.21706#VV09.21707#Nguyn Vi t ng#20 ton luyn thi cao ng, i hc#Nguyn Vit ng, Nguyn Vit S# 33000#Vi?t#H103M#510.76#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a180tr.^b24cm#B n ng hnh#254064#Ton#Ph thng trung hc#Bi tp#Sch c thm#Sch luyn th i#KVn## 00605000000000301000450002600110000002600110001100500150002200200210003700300620 00580070015001200140007001350190005001421810006001470820006001538080005001590080 01800164009001100182010000500193011001500198012001400213013000700227020000800234 020000700242020002000249020001400269020001500283039000500298#VV09.21708#VV09.217 09#Nguyn B Ngi#30 b thi mn vn#Luyn thi tt nghip trung hc ph thng, cao ng v i hc#Nguyn B Ngi#31000#Vi?t#B000M#807.6#^214#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2009#^a167tr.^b24cm#Bn ng hnh#254065#Vn hc# thi#Ph thng trung hc#Sch c thm#Sch luyn thi#KVn## 00604000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400070046000560220004001020050009001060050017001150080 01800132009001100150010000500161011001500166012004000181019001600221006001200237 013000700249020001700256020001100273020001300284039000500297#VV09.21710#15000#V i?t#H307K#895.1#^214#Hip khch hnh#Kim Dung, Lm Nghip Khnh ; Tuyt Nhung d ch#T.2#Kim Dung#Lm Nghip Khnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a151tr.^b20c m#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Tuyt Nhung#254066#Vn hc hin i#Trung Quc#Truyn tranh#KVn## 00689000000000325000450002600110000001900050001101900160001600600190003218100060 00510820006000578080005000630140007000680020020000750030013000950070058001080220 00500166221001900171005001600190005001500206008001800221009001100239010000500250 01100150025501200400027002000170031002000110032702000130033803900050035101300070 0356#VV09.21711#Vi?t#Dch Trung Quc#Nhm Mai Hoa Trang#T121T#895.1#^214#12500# Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.43#Li in thn thi#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tr#2009#^a119tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Vn h c hin i#Trung Quc#Truyn tranh#KVn#254067## 00814000000000289000450002600110000002600110001102600110002200500110003300100170 00440020022000610070029000830140007001120190005001191810008001240820008001328080 00500140008000500145009002800150010000500178011001500183015005000198013000700248 021024200255020001100497020001100508039000500519#VV09.21712#VV09.21714#VV09.2171 3# Mnh H#Trn Th Thu H#Gio trnh in t s#Trn Th Thu H, Mnh H #88000#Vi?t#GI-108T#621.381#^214#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2009#^a573tr. ^b24cm#TTS ghi: Hc vin Cng ngh Bu chnh Vin thng#254068#Gm cc kin th c c bn v c s i s logic, mch cng logic, mch logic t hp, cc trig, m ch logic tun t, cc mch pht xung v to dng xung, cc b nh thng dng, c u kin logic kh trnh (PLD) v ngn ng m t phn cng VHDL...#in t s#Gi o trnh#KVn## 01033000000000301000450002600110000002600110001100100160002200200660003800700270 01040190005001311810006001360820017001428080005001590080005001640090021001690100 00500190011002600195015007000221013000700291021037800298020000800676020000800684 020000300692020001100695020001000706020001000716039000500726#VV09.21715#VV09.217 16#Nguyn Vn Bnh#Lch s truyn thng ng b v nhn dn x nh Hip (1945-2 005)#Nguyn Vn Bnh s.t., b.s.#Vi?t#L302S#324.259707095974#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a421tr., 14tr. nh^b21cm#TTS ghi: ng b huyn Du Ting. Ban chp hnh ng b x nh Hip#254069#Gii thiu vng t nh Hip, tnh Bnh Dng qua cc thi k lch s cng con ngi v truyn thng u tranh di s l nh o ca ng b x trong nhng ngy Cch mng Thng Tm 1945, trong cuc kh ng chin chng thc dn Php xm lc 9-1945 n 7-1954, trong cuc khng chin chng M cu nc t 7-1954 n 4-1975, chng ng 30 nm xy dng v pht tri n t 1975 - 2005#Lch s#ng b#X#Bnh Dng#Du Ting#nh Hip#KVn## 00929000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200640 00510030045001150070018001600140007001780190005001851810006001900820007001968080 00500203008000500208009002100213010000500234011001500239015006300254013000700317 021023000324020002000554020001700574020001000591020000900601039000500610#VV09.21 717#VV09.21719#VV09.21718#Nguyn Thanh Tun#C. Mc, V.I. Lnin vi ch ngha x hi trong thi i ngy nay#Ti liu dng cho nghin cu sinh v cao hc#Nguyn Thanh Tun#77000#Vi?t#C000M#335.43#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a519tr. ^b22cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr - Hnh chnh Quc gia H Ch Minh#254070#Gi i thiu l lun ch ngha Mc - Lnin v ch ngha Mc phng Ty; Quan im d bo v th nghim ca chu ngha Mc - Lnin v ch ngha x hi v nhng vn dn g ph bin quan im ch ngha Mc - Lnin trong thi i ngy nay#Ch ngha Mc -Lnin#Ch ngha x hi#Quan im#Vn dng#KVn## 01156000000000421000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820008000518080005000590020032000640070053000960220005001492210 01000154005001300164005001100177005001700188005001200205005001400217004004100231 00800050027200900210027701000050029801100150030301500810031802102290039902000080 06280200020006360200008006560200009006640200012006730390005006850130007006900200 02100697020001600718#VV09.21720#VV09.21721#VV09.21722#64000#Vi?t#H450C#959.704# ^214#H Ch Minh - bin nin tiu s#Ch.b.: ng Xun K, Song Thnh, Phm Hng Chng...#T.10#1967-1969#ng Xun K#Song Thnh#Phm Hng Chng#L Vn Tch#Ng Vn Tuyn#Xut bn ln th 2, c sa cha, b sung#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2 009#^a487tr.^b21cm#TTS ghi: Hc vin Chnh tr - Hnh chnh Quc gia H Ch Min h. Vin H CH Minh#Gii thiu nhng hot ng ton din ca Ch tch H Ch Min h trong ba nm cui i ca Ngi (1967, 1968, 1969), cc quan h ca Ngi vi bn b, ng ch, ng bo, s kin v qu trnh H Ch Minh vit bn Di chc l ch s...#Tiu s#Hot ng Cch mng#Lch s#Vit Nam#H Ch Minh#KVn#254071#Kh ng chin chng M#S kin lch s## 00962000000000349000450002600110000002600110001100500170002200200590003900300190 00980070060001170050018001770050012001950140007002070190005002141810008002190820 00600227808000500233008000500238009002100243010000500264011001500269005001600284 00500180030001300070031802102300032502000080055502000160056302000140057902000070 0593039000500600020000700605#VV09.21723#VV09.21724#Hong Xun Ngha#Nh cho ng i c thu nhp thp cc th ln hin nay#Kinh nghim H Ni#Hong Xun Ngh a, Nguyn Khc Thanh (ch.b.), L Duy Hiu...#Nguyn Khc Thanh#L Duy Hiu#4400 0#Vi?t#NH000-O#363.5#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a331tr.^b21cm#Nguyn Minh c#Nguyn Thanh Bnh#254072#C s l lun, kinh nghim quc t v trong n c v gii quyt nh cho ngi thu nhp thp th. nh gi thc trng v mt s gii php, quan im, nguyn tc v nh hng gii quyt nh cho ngi thu nhp thp H Ni#Nh ca#Ngi tiu dng#Thu nhp thp#H Ni#KVn# th ## 00762000000000301000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200100 00338080005000430020049000480220004000970080005001010090010001060100005001160110 01400121013000700135015005100142021019000193020001000383020000800393020001100401 020000900412020001700421020001300438039000500451020000400456#VV09.21725#VV09.217 26#Vi?t#M458S#340.09597#^214#Mt s quy nh ca php lut ngi dn nn bit#T. 2#^aH.#^aT php#2009#^a51tr.^b20cm#254073#TTS ghi: U ban nhn dn tnh Gia La i. S T php#Gii thiu kin thc php lut v Lut trch nhim Bi thng ca Nh nc; X pht vi phm hnh chnh trong lnh vc T php; Lut l lch T ph p; Mt s quy nh ca php lut v t ai#Php lut#T php#Bi thng#Vit Na m#Sch thng thc#Sch hi p#KVn#t## 00973000000000325000450002600110000002600110001100200200002200700630004200500170 01050050017001220050018001390050020001570050014001770190005001911810006001960820 00400202808000500206008000500211009002800216010000500244011001400249013000700263 02103170027002000100058702000100059702000150060702000090062203900050063102000110 0636#VL09.02552#VL09.02553#20 nm nim tin VDC#B.s.: Nguyn Hng Thu, Nguyn V n Hng, Nguyn Th Phng...#Nguyn Hng Thu#Nguyn Vn Hng#Nguyn Th Phn g#Trn Th Lan Phng#Hong Hi Yn#Vi?t#H103M#383#^214#^aH.#^aThng tin v Truy n thng#2009#^a40tr.^b29cm#254074#Gii thiu tin tc v 20 s kin v thng tin 20 c nhn tiu biu ca Cng ty VDC (Cng ty in ton v Truyn s liu ca T p on Bu chnh Vin thng Vit Nam); Nhng bi vit ca lnh o cn b cng nhn vin trong cng ty v ngh nghip, s pht trin ca ngnh v nhng tnh c m ca h gn b vi cng ty VDC#Bu chnh#in ton#Truyn d liu#Vit Nam#KVn #Vin thng## 00888000000000265000450002600110000002600110001100200370002202900440005901900050 01031810007001080820010001158080005001250080005001300090028001350100005001630110 01500168015006100183013000700244021031800251020001900569020001000588020001000598 020000900608039000500617#VL09.02554#VL09.02555#Nhng trang vng tiu dng 2009-2 010#Vietnam yellow pages buying guide 2009-2010#Vi?t#NH556T#381.09597#^214#^aH.# ^aThng tin v Truyn thng#2009#^a293tr.^b28cm#TTS ghi: Cng ty CP nin gim in thoi v trang vng 1-VN#254075#Gii thiu nhng thng tin v tiu dng, khu yn mi nhanh qua tp hp cc a ch cung cp mt hng tiu dng thit yu tron g cuc sng v c sp xp theo 8 lnh vc ngi tiu dng quan tm nht: m th c - Nh hng; Dch v gia nh; Du hc - o to; Du lch - Gii tr; Ni tht; Sc kho; Thi trang - Trang sc#Kinh t thng mi#Tiu dng#Thng tin#Vit Na m#KVn## 00784000000000277000450002600110000002600110001100200540002201900050007618100060 00810820010000878080005000970080005001020090028001070100005001350110015001400150 07200155013000700227021020200234020001000436020001000446020001000456020000800466 020000900474020001800483039000500501#VL09.02556#VL09.02557#H thng ho cc vn bn ti chnh, ti sn cng on#Vi?t#H250T#344.59701#^214#^aH.#^aThng tin v T ruyn thng#2009#^a199tr.^b27cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam. Cng on Bu in Vit Nam#254076#Gm cc vn bn ca Tng Lin on lao ng Vit Nam v vic cng tc qun l ti sn, thu chi ngn sch cng on theo ng quy nh, ch khen thng, thnh lp qu h tr cn b cng on c s...#Php lu t#Cng on#Ti chnh#Ti sn#Vit Nam#Vn bn php lut#KVn## 00775000000000265000450002600110000000200500001101900050006118100060006608200040 00728080005000760080005000810090023000860100005001090110027001140150035001410130 00700176021026800183020000800451020001100459020000600470020000900476020001000485 020000900495039000500504#VL09.02558#50 nm khoa hc v cng ngh Vit Nam (1959- 2009)#Vi?t#N114M#600#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a154tr. , 32tr. nh^ b27cm#TTS ghi: B Khoa hc v Cng ngh#254077#Gii thiu nhng nt chung v qu trnh hnh thnh, chc nng v nhim v ca B Khoa hc v Cng ngh Vit Nam qua 50 nm (1959 - 2009); Nhng thnh tu ni bt v t liu v hot ng ca B Khoa hc v Cng ngh trong s nghip pht trin kinh t - x hi t nc#Lch s#Pht trin#Ngnh#Khoa hc#Cng ngh#Vit Nam#KVn## 00887000000000313000450002600110000002600110001100200230002200700690004501400070 01140190005001211810006001260820006001328080005001380080005001430090023001480100 00500171011001500176005001700191005001400208005001400222005001300236013000700249 021027900256020000400535020000900539020001100548020000900559039000500568#VL09.02 559#VL09.02560#m bo cht lng hn#Nguyn c Thng (ch.b.), Trn Duy Hip, o Hng Thi, L Mnh Hng#98000#Vi?t#104B#671.5#^214#^aH.#^aKhoa hc v K th ut#2009#^a429tr.^b27cm#Nguyn c Thng#Trn Duy Hip#o Hng Thi#L Mnh Hn g#254078#Khi nim chung v cht lng hn, khuyt tt hn, nh hng ca khuyt tt n c tnh lin kt hn, kim tra cng ngh hn, kim tra ph hu, kim tr a bng thm mao dn, cc phng php kim tra bng t tnh (MT), dng in xoy, bc x, phng php siu m, kim tra r r...#Hn#K thut#Cht lng#Kim tra #KVn## 00838000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200260 00450030022000710070041000930050017001340190005001511810006001560820012001628080 00500174008000500179009000700184010000500191011001600196015002900212013000700241 021023000248020000800478020000800486020001000494020001500504039000500519#VL09.02 561#VL09.02563#VL09.02562#Trng Toi#Hong Gip Nguyn T Gin#Thn th v s n ghip#Trng Toi b.s. ; Nguyn Khc Kham h..#Nguyn Khc Kham#Vi?t#H407G#959.7 029092#^214#^aK#^aKnxb#2009#^a1013tr.^b29cm#TTS ghi: Vn Lc Foundation#254079 #Gii thiu nhng thng tin v thn th, dng tc, gia nh Hong Gip Nguyn T Gin v cc giai on ng lm quan di thi nh Nguyn, khi b cch chc, phc chc, lc i s nh Thanh (1844-1881) v sau khi lm quan (1886-1890)#Lch s#T iu s#S nghip#Nguyn T Gin#KVn## 00504000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200200 00450030008000650070012000730140007000850190005000921810006000970820011001038080 00500114008001800119009002300137010000500160011001500165013000700180020001700187 020000900204020000800213039000500221#VV09.21727#VV09.21729#VV09.21728#Thanh Gian g#Lung linh hnh bng#Tu bt#Thanh Giang#30000#Vi?t#L513L#895.922803#^214#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a235tr.^b21cm#254080#Vn hc hin i #Vit Nam#Tu bt#KVn## 00952000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200480 00470030012000950070014001070140007001210190005001281810007001330820011001408080 00500151008001800156009002300174010000500197011001500202013000700217021028400224 02000190050802000120052702000170053902000200055602000090057602000120058502000120 0597039000500609#VV09.21731#VV09.21732#VV09.21730#Nguyn Th K#Th gii nhn v t trong tiu thuyt Nguyn Khi#Chuyn lun#Nguyn Th K#45000#Vi?t#TH250G#895 .922334#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a223tr.^b21cm#254081 #Phn tch v gii thiu gi tr vn hc cc tiu thuyt va nh vn Nguyn Khi lun c ch ng v ng hnh cng dng chy ca tiu thuyt Vit Nam t 1945 n nay. Ngh thut xy dng hnh tng nhn vt y ngha vi hin nay, mai sa u v em li nhiu ngha nhn sinh su sc#Nghin cu vn hc#Tiu thuyt#Vn hc hin i#Hnh tng nhn vt#Vit Nam#Chuyn lun#Nguyn Khi#KVn## 00687000000000265000450002600110000002600110001100100110002200200220003300700110 00550140007000660190005000731810006000780820004000848080005000880080018000930090 02300111010000500134011001500139012001700154013000700171021021700178020001100395 020001000406039000500416#VV09.21733#VV09.21734#Hong Hun#Hiu bit sng vui# Hong Hun#36000#Vi?t#H309B#158#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2 009#^a235tr.^b20cm#T sch Tm hiu#254082#Phn tch mt s tnh hung kh x tr ong cuc sng v a ra nhng li khuyn, kinh nghim gii quyt nhng tnh h ung kh khn . L gii vn v khch l tinh thn lc quan sng vui, hn h phc v thnh t#Tm l hc#Cuc sng#KVn## 00842000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200340 00480070033000820140007001150190005001221810006001270820004001338080005001370080 01800142009002300160010000500183011001500188019000800203006001200211013000700223 020001700230020000300247020001000250039000500260021021100265020005200476#VV09.21 735#VV09.21737#VV09.21736#Young, Barbara#Kahlil Gibran - ngn la vnh cu#Barba ra Young ; T Ngha dch#63000#Vi?t#K102G#813#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a338tr.^b20cm#Dch M# T Ngha#254083#Vn hc hin i# M#Truyn k#KVn#K v cuc i v nhng ng gp ca ho s, nh th, nh tin tri Kahlil Gibran vo i sng tm linh ca ngi Rp v th gii ni ting A nh, tm thc bt t ca ng c ghi du trn tm thc ca nhn loi#Gibran, Kah lil, Nh th - ho s, 1883-1931, Libng## 00712000000000313000450002600110000002600110001100100110002200200280003300700430 00610060009001040190005001131810006001180820004001248080005001280080005001330090 01800138010000500156011001800161019001000179005000900189013000700198021010900205 020001800314020001700332020001400349020002100363039000500384020000900389#VV09.21 739#VV09.21738#Trung Min#Li ca Bc l li t nc#Trung Min ; Tr Chn dch ; Inrasara h..#Tr Chn#Vi?t#L462C#172#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a135t r.^b19x20cm#Dch Chm#Inrasara#254084#Gii thiu nhng cu chuyn, cu ni lin quan n o c cc mng v ch on kt cc dn tc ca Bc H#o c cch mng#on kt dn tc#Sch song ng#T tng H Ch Minh#KVn#Vit Nam## 00689000000000301000450002600110000002600110001100100110002200200280003300700310 00610060013000920190005001051810006001100820004001168080005001200080005001250090 01800130010000500148011001800153019001200171013000700183021011300190020001800303 020001700321020002100338039000500359020001400364020000900378#VV09.21741#VV09.217 40#Trung Min#Li ca Bc l li t nc#Trung Min ; Phm Vn Yn dch#Phm V n Yn#Vi?t#L462C#172#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a115tr.^b19x20cm#Dch Kh Me#254085#Gii thiu mt s cu chuyn v cu ni lin quan n o c cch m ng v ch on kt cc dn tc ca Bc H#o c cch mng#on kt dn tc#T tng H Ch Minh#KVn#Sch song ng#Vit Nam## 00893000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200440003301400070 00770190005000841810006000890820006000958080005001010080005001060090020001110100 00500131011001500136012001600151013000700167021037700174020000800551020000900559 020000800568020000900576020001300585039000500598#VV09.21742#VV09.21744#VV09.2174 3#Hi p v cc thnh c v a o Vit Nam#36000#Vi?t#H428#959.7#^214#^aH.# ^aQun i nhn dn#2009#^a223tr.^b21cm#T sch Lch s#254086#Gii thiu nhng to thnh c mang gi tr lch s v kin trc nh Kinh thnh Hu, Hong thnh T hng Long, thnh Xng Giang, Qung Tr, thnh Gia nh...; Nhng sng to ngh thut qun s rt c o ca nhn dn ta nh: a o C Chi (tp. H Ch Minh), a o G Th Phng (Ph yn), a o K Anh (Qung Nam), a o Vnh Mc (Q ung Tr), a o Nam Hng (H Ni)...#Lch s#Thnh c#a o#Vit Nam#Sch h i p#KVn## 00779000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200530003301400070 00860190005000931810006000980820006001048080005001100080005001150090020001200100 00500140011001500145012001600160013000700176021025000183020000500433020001400438 020001000452020000900462020001300471039000500484#VV09.21745#VV09.21747#VV09.2174 6#Hi p v nhng cnh rng v vn quc gia Vit Nam#32000#Vi?t#H428#577.3#^ 214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a198tr.^b21cm#T sch Vn ho#254087#Trnh b y kin thc c bn v rng, s phn b rng theo vng kh hu, c im sinh th i, mi trng v sinh vt rng. Nhng loi rng Vit Nam. Gii thiu v tr a l, gi tr sinh thi, du lch v tm quan trng ca cc vn quc gia Vit Na m#Rng#Vn quc gia#Sinh thi#Vit Nam#Sch hi p#KVn## 00956000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200290003300700650 00620140007001270190005001341810006001390820008001458080005001530080005001580090 02000163010000500183011001500188012001600203013000700219005001400226005001700240 00500170025700500150027400500160028902102300030502000080053502000080054302000150 0551020001000566020001300576039000500589#VV09.21748#VV09.21750#VV09.21749#Hi p v vn ho c Hu#S.t., b.s.: Cao Sn Hong, Nguyn Minh Tun, Nguyn Th T hanh...#29000#Vi?t#H428#959.749#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a187tr.^b2 1cm#T sch Vn ho#254088#Cao Sn Hong#Nguyn Minh Tun#Nguyn Th Thanh#H Ph ng Tho#Nguyn Hoi Anh#Gm 49 cu hi p v qu trnh dng nghip ca nh Ng uyn vi s hnh thnh Kinh Hu, mt s kin trc v di tch kin trc, lng tm, cung in, cha, miu th cng nhng nt vn ho trong cc l hi dn gian tiu biu Hu#Lch s#Vn ho#Tha Thin-Hu#C Hu#Sch hi p#KVn## 00790000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200790003301400070 01120190005001191810006001240820009001308080005001390080005001440090020001490100 00500169011001500174012001600189013000700205021021400212020001700426020002100443 020000900464020001200473039000500485020001000490#VV09.21751#VV09.21753#VV09.2175 2#Hi p v cc chin khu trong cuc khng chin chng M, cu nc (1954-1975) #34000#Vi?t#H428#959.7043#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a226tr.^b21cm#T sch Lch s#254089#Gm nhng cu hi p v qu trnh hnh thnh, xy dng, ph t trin, hot ng v nhng chin cng ca b i trong khng chin chng M t i chin khu Rng Sc, chin khu An Ph ng, chin khu U Minh, chin khu #Lch s hin i#Khng chin chng M#Vit Nam#Sc hi p#KVn#Chin khu## 00881000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200690003301400070 01020190005001091810006001140820009001208080005001290080005001340090020001390100 00500159011001500164012001600179013000700195021031100202020001700513020002300530 020001100553020000900564020001300573039000500586#VV09.21754#VV09.21756#VV09.2175 5#Hi p v cc chin dch trong cuc khng chin chng thc dn Php#30000#Vi ?t#H428#959.7041#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a193tr.^b21cm#T sch Lch s#254090#Gm nhng cu hi p v c im tnh hnh, din bin v ngha ca 7 chin dch: Chin dch Vit Bc - Thu ng 1947, chin dch Bin Gii, chin dch Ho Bnh, chin dch Ty Bc, chin dch Bc Ty Nguyn, chin dch Thng Lo nm 1954, chin dch in Bin Ph trong cuc khng chin chng thc dn Ph p#Lch s hin i#Khng chin chng Php#Chin dch#Vit Nam#Sch hi p#KVn# # 00714000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200180 00440070011000620140007000730190005000801810006000850820009000918080005001000080 00500105009002000110010000500130011001500135013000700150021024000157020000800397 020001700405020000900422039000500431#VV09.21757#VV09.21759#VV09.21758#Hong Khi #Tinh hoa t Vit#Hong Khi#48000#Vi?t#T312H#959.7092#^214#^aH.#^aQun i nh n dn#2009#^a298tr.^b21cm#254091#Nhng cu chuyn lch s v nhng tm gng s ng ca cha ng xa, nhng con ngi ti gii l kt tinh ca nhiu v p Vit N am nh Trn Quc Tun, Nguyn Tri, L Li, Nguyn Du, H Xun Hng, Nguyn Hu ... mun i t ho, trn trng#Lch s#Nhn vt lch s#Vit Nam#KVn## 00941000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200250 00480070033000730050017001060140007001230190005001301810006001350820009001418080 00500150008000500155009002000160010000500180011001500185013000700200021041200207 020000800619020001000627020000900637039000500646#VV09.21761#VV09.21762#VV09.2176 0#ng Vit Thu#54 v Hong hu Vit Nam#ng Vit Thu, ng Thnh Trung#ng Thnh Trung#50000#Vi?t#N114M#959.7092#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a331t r.^b21cm#254092#Gii thiu khi qut chn dung ca 54 v hong hu tiu biu tro ng s hng trm v hong hu t nh Tin L (L Nam ) vi Hong hu Th Kh ng n nh Nguyn vi v hong hu cui cng l Nam Phng, v vua Bo i. Cun g cp nhng thng tin v tiu s, cng lao v c nhng mt hn ch ca h, mt s chuyn tnh, hn nhn, v con v im qua bi cnh lch s ca triu i m vu a cha v hong hu sng#Lch s#Hong hu#Vit Nam#KVn## 00902000000000313000450002600110000002600110001102600110002200600100003300200350 00430070035000780060012001130140007001250190005001321810006001370820007001438080 00500150008000500155009002000160010000500180011001500185012002100200013000700221 020001100228020000900239020000900248039000500257021031700262020000900579#VV09.21 763#VV09.21765#VV09.21764#Hong Gm#Nim xc ng ni su thm tm hn#Tuyn dc h: Hong Gm, Thin Phong#Thin Phong#41000#Vi?t#N304X#306.85#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a268tr.^b21cm#T sch Tui hc tr#254093#X hi hc#Tnh bn #Tnh yu#KVn#Nhng cu chuyn v tnh yu thng ca ngi cha, tm lng ca m , ca anh em gia nh, tnh bn v tnh yu i la, tnh yu v chng. Qua th hin s nng niu, bit trn trng tnh cm v hy tht lng sng c yu th ng, c tm lng rng m, cm nhn mi iu tt p t nhng ci bnh thng tron g cuc sng#Gia nh## 00738000000000325000450002600110000002600110001102600110002200600090003300200300 00420070039000720140007001110190005001181810006001230820004001298080005001330080 00500138009002000143010000500163011001500168019000500183012002100188013000700209 00600110021602101410022702000070036802000110037502000110038602000100039703900050 0407#VV09.21766#VV09.21768#VV09.21767#Kim Dung#Mi ngi u c ln u tin#S.t ., tuyn dch: Kim Phng, Kim Dung#40000#Vi?t#M428N#158#^214#^aH.#^aQun i n hn dn#2009#^a255tr.^b21cm#Dch#T sch Tui hc tr#254094#Kim Phng#Gii thi u cc cu chuyn thng gp trong cuc sng cha ng nhng bi hc v nim tin , ch thnh cng v vt qua kh khn, tht bi#Tm l#X hi hc#Thnh cn g#Cuc sng#KVn## 00772000000000301000450002600110000002600110001102600110002200600180003300200110 00510070053000620140007001150190005001221810006001270820006001338080005001390080 00500144009002000149010000500169011001500174019000500189012002100194013000700215 006001600222021020700238020001100445020000900456039000500465#VV09.21769#VV09.217 71#VV09.21770#Nguyn Vit Thoan#Yu l g?#S.t., tuyn dch: Nguyn Th Thi, Ng uyn Vit Thoan#42000#Vi?t#Y606L#155.3#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a258 tr.^b21cm#Dch#T sch Tui hc tr#254095#Nguyn Th Thi#Phn tch nhng kha cnh su kn nht trong tm hn bn tr khi yu, nhng kinh nghim v cch ng x , gii to tm l cc bn tr c bn lnh chin thng trong tnh yu v c m xc ca chnh bn thn#Tm l hc#Tnh yu#KVn## 00805000000000325000450002600110000002600110001102600110002200600090003300200160 00420070038000580140007000960190005001031810006001080820006001148080005001200080 00500125009002000130010000500150011001500155019000500170012002100175006001000196 01300070020602102230021302000110043602000100044703900050045702000100046202000070 0472#VV09.21772#VV09.21774#VV09.21773#Ngc nh#T kh ni nht#S.t., tuyn dch: Thu Linh, Ngc nh#38000#Vi?t#T550K#302.2#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009# ^a247tr.^b21cm#Dch#T sch Tui hc tr#Thu Linh#254096#Thng qua ni dung nh ng cu chuyn th hin s kin tr ca con ngi trong mi hon cnh sng hay tr ong cng vic, trong hc tp, trong giao tip, ng x x hi, s trau di tri th c, t duy thnh cng trong cuc sng#X hi hc#Cuc sng#KVn#Giao tip#ng x## 00755000000000301000450002600110000002600110001102600110002200600100003300200200 00430070027000630140007000900190005000971810006001020820006001088080005001140080 00500119009002000124010000500144011001500149019000500164012002100169013000700190 021022300197020001100420020001000431020000700441039000500448#VV09.21775#VV09.217 77#VV09.21776#Hng Hnh#Hc cch yu thng#Hng Hnh s.t., tuyn dch#40000#Vi ?t#H419C#302.2#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a259tr.^b21cm#Dch#T sch Tu i hc tr#254097#Thng qua ni dung nhng cu chuyn gio dc con ngi bit ch ia s tnh thng vi ngi thn, ng x ng n vi nhng ngi khc trong x hi, bit t tin, gi lng tin, on kt v m rng lng nhn i trong giao tip #X hi hc#Giao tip#ng x#KVn## 00820000000000325000450002600110000002600110001102600110002200600090003300200340 00420070038000760140007001140190005001211810007001260820004001338080005001370080 00500142009002000147010000500167011001500172019000500187012002100192006001000213 01300070022302102240023002000070045402000070046102000110046802000100047903900050 0489#VV09.21779#VV09.21780#VV09.21778#Ngc Hn#Ngy quan trng nht ca cuc i #S.t., tuyn dch: Ngc Hn, Hng Hnh#40000#Vi?t#NG112Q#302#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a256tr.^b21cm#Dch#T sch Tui hc tr#Hng Hnh#254098#Thng qua nhng cu chuyn v con ngi tht, nhng nhn vt ni ting, hoc nhng ch uyn h cu th hin tinh thn vt qua s phn, vt qua nhng kh khn trong cuc i thnh cng trong cuc sng, trong s nghip...#Tm l#X hi#Thnh c ng#Cuc sng#KVn## 00947000000000337000450002600110000002600110001102600110002200500180003300200480 00510070082000990140007001810190005001881810007001930820008002008080005002080080 00500213009002000218010000500238011001500243012001600258005001700274005001800291 00500140030901300070032302102310033002000180056102000100057902000080058903900050 0597020000700602#VV09.21781#VV09.21783#VV09.21782#Nguyn Trng Xun#Nhng iu c m k trong vn ho khu vc chu M#S.t., b.s.: Nguyn Trng Xun, Phm Hng Gi ang, Nguyn ng Tuyn, L Nga Phng#17000#Vi?t#NH556#390.097#^214#^aH.#^aQu n i nhn dn#2010#^a106tr.^b21cm#T sch Vn ho#Phm Hng Giang#Nguyn ng Tuyn#L Nga Phng#254099#Gii thiu nhng iu cm k ph bin v d gp trong quan h ng x vi cc nc trong khu vc Chu M nh Achentina, Blix, Blivi a, Braxin, Canaa..., gii thch cc iu cm k trong phong tc l tt, m t hc, lut php...#Vn ho c truyn#Phong tc#Chu M#KVn#Cm k## 00919000000000349000450002600110000002600110001102600110002200500170003300200480 00500070062000980140007001600190005001671810007001720820008001798080005001870080 00500192009002000197010000500217011001500222012001600237005001100253005001700264 00500180028100500140029901300070031302102010032002000180052102000100053902000070 0549020000800556039000500564#VV09.21784#VV09.21786#VV09.21785#Nguyn Vn Nhin#N hng iu cm k trong vn ho khu vc chu u#S.t., b.s.: Nguyn Vn Nhin, L Vn Nam, Phm Hng Giang...#24000#Vi?t#NH556#390.094#^214#^aH.#^aQun i nh n dn#2010#^a151tr.^b21cm#T sch Vn ho#L Vn Nam#Phm Hng Giang#Nguyn n g Tuyn#L Nga Phng#254100#Gii thiu t nc, con ngi, x hi khu vc Chu u. Trnh by cc iu cm k trong i sng vn ho, tinh thn ca cc nc tr ong khu vc nh o, B, Nga, Php...Nu l gii cho cc iu cm k .#Vn ho c truyn#Phong tc#Cm k#Chu u#KVn## 00902000000000337000450002600110000002600110001102600110002200500180003300200470 00510070082000980140007001800190005001871810007001920820008001998080005002070080 00500212009002000217010000500237011001500242012001600257005001700273005001800290 00500140030801300070032202101880032902000180051702000100053502000070054502000070 0552039000500559#VV09.21787#VV09.21789#VV09.21788#Nguyn Trng Xun#Nhng iu c m k trong vn ho khu vc chu #S.t., b.s.: Nguyn Trng Xun, Phm Hng Gia ng, Nguyn ng Tuyn, L Nga Phng#29000#Vi?t#NH556#390.095#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2010#^a177tr.^b21cm#T sch Vn ho#Phm Hng Giang#Nguyn ng T uyn#L Nga Phng#254101#Gii thiu nhng iu cm k ph bin v d gp trong quan h ng x vi cc nc trong khu vc Chu nh thi quen m thc, phong t c l tt, tn ngng, tn gio, quan nim dn gian...#Vn ho c truyn#Phong t c#Cm k#Chu #KVn## 00954000000000349000450002600110000002600110001102600110002200500170003300200550 00500070065001050140007001700190005001771810007001820820008001898080005001970080 00500202009002000207010000500227011001500232012001600247005001400263005001700277 00500180029400500180031201300070033002102120033702000180054902000100056702000070 0577020001500584039000500599#VV09.21790#VV09.21792#VV09.21791#Nguyn Vn Nhin#N hng iu cm k trong vn ho khu vc chu i Dng#S.t., b.s.: Nguyn Vn Nhi n, Phm Hng Giang, L Nga Phng...#17000#Vi?t#NH556#390.099#^214#^aH.#^aQu n i nhn dn#2010#^a103tr.^b21cm#T sch Vn ho#L Nga Phng#Phm Hng Gia ng#Nguyn ng Tuyn#Nguyn Phng Chi#254102#Gii thi iu kin t nhin, vn ho, x hi khu vc Chu i Dng. Phn tch nhng iu cm k trong i sng ca cc nc thuc khu vc: Qun o Cuc; Fiji; Haoai... a ra cc khi nim l gii cc cm k.#Vn ho c truyn#Phong tc#Cm k#Chu i Dng#KVn## 00745000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200360 00500070017000860140007001030190005001101810006001150820008001218080005001290080 00500134009002000139010000500159011002500164013000700189021021500196020000800411 020000900419039000500428020001300433020000900446#VV09.21793#VV09.21795#VV09.2179 4#Nguyn Quc Hng#Du lch hoi nim Vit Bc, Ty Bc#Nguyn Quc Hng#25000#V i?t#D500L#915.971#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a153tr., 4tr. nh^b21cm#25 4103#Gii thiu v du lch hoi nim. Mi quan h tng h gia du lch hoi ni m v cc loi hnh du lch khc. Kh nng khai thc v phng hng pht trin t im nng du lch hoi nim chin trng Vit Bc, Ty Bc#Du lch#Vit Nam#KV n#Chin trng#Vit Bc## 00484000000000265000450002600110000002600110001100600160002200200250003800700270 00630140007000900190005000971810007001020820004001098080005001130080005001180090 02000123010000500143011001500148019000500163013000700168020001700175020000900192 020001200201039000500213#VV09.21796#VV09.21797#Nguyn Thu Hin#Truyn hi hc h ay nht#Nguyn Thu Hin tuyn dch#31000#Vi?t#TR527H#808#^214#^aH.#^aQun i n hn dn#2009#^a192tr.^b21cm#Dch#254104#Vn hc hin i#Th gii#Truyn ci#KV n## 00594000000000301000450002600110000002600110001100500130002200200290003500300140 00640070047000780140007001250190005001321810006001370820013001438080005001560080 00500161009002000166010000500186011001500191005001700206005001500223013000700238 020001700245020000900262020001200271020000400283039000500287#VV09.21798#VV09.217 99#L Hi Triu#Ni nui dng nhng tm hn#Tp vn - th#L Hi Triu, Nguyn Tin Hi, ng Kim Hi...#70000#Vi?t#N462N#895.92208004#^214#^aH.#^aQun i nh n dn#2009#^a418tr.^b21cm#Nguyn Duy Tng#Bi Giang Long#254105#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Th#KVn## 00928000000000301000450002600110000002600110001100100090002200200340003100300170 00650070009000820140007000910190005000981810007001030820013001108080005001230080 00500128009002000133010000500153011001500158013000700173021039000180020000800570 020001700578020000800595020000900603020000900612039000500621#VV09.21801#VV09.218 00#Ng Tho#Thao thc vi phn i chin trn#Ph bnh vn hc#Ng Tho#47000#V i?t#TH108T#895.92208004#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a325tr.^b21cm#254106 #Gii thiu mt s bi vit v tc gi, tc phm chuyn ti chin tranh v qu n i. Trnh by hot ng sng tc ca cc nh vn trng thnh t n v chi n u nh Nh vn ho Phm Vn ng, Nguyn Thi, Thu Bn, Chu Cm Phong... v c c thnh qu h t c. Phn tch cc ngun cm hng sng tc c cc nh v n tm thy trong chin tranh v nh hng ca chng qua cc tc phm.#Vn hc#P h bnh vn hc#Tc gi#Tc phm#Vit Nam#KVn## 01005000000000361000450002600110000002600110001100200150002200300380003700700610 00750050012001360050014001480050016001620050012001780050016001900140007002060190 00500213181000600218082000800224808000500232008000500237009001400242010000500256 01100140026101500400027501300070031502102640032202000080058602000070059402000160 0601020000700617020001400624039000500638#VV09.21802#VV09.21803#Lch s H Ni#S ch dng cho hc sinh lp 6, 7, 8, 9#B.s.: Phm Vn H (ch.b.), Nguyn Thu H, Tr ng c Gip...#Phm Vn H#Nguyn Thu H#Trng c Gip#Cao Anh Th#ng Thu Qunh#10000#Vi?t#L302S#959.731#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a75tr.^b24cm#TTS ghi: S Gio dc v o to H Ni#254107#Gii thiu s lc v lch s H Ni. Trnh by qu trnh lch s hnh thnh, pht trin ca th qua cc thi k: Tin Thng Long; Thi l ti thi Ty Sn; Thng Long-H Ni (nm 1802 ti nm 1 918 ); H Ni t 1919 ti nay [ Dnh cho hc sinh lp 6, 7, 8, 9].#Lch s#Th #Trung hc c s#H Ni#Sch c thm#KVn## 00406000000000229000450000200190000000300350001901400060005401900050006018100060 00650820007000718080005000780080005000830090014000880100005001020110014001070130 00700121020000900128020001100137020000900148020001400157039000500171#Luyn vit ch p#Kiu vit ng, nt thanh, nt m#5000#Vi?t#L527V#372.63#^214#^aH.#^aN xb. H Ni#2009#^a24tr.^b24cm#254108#Tp vit#Ting Vit#Tiu hc#Sch c thm# KVn## 00772000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200300003301400080 00630190005000711810006000760820006000828080005000880080005000930090014000980100 00500112011001500117015004700132013000700179021020900186020000800395020000500403 020002200408020001400430020001300444020000800457039000500465#VV09.21805#VV09.218 06#VV09.21804#Hng dn mi v k khai thu#100000#Vi?t#H561D#336.2#^214#^aH.#^ aNxb. H Ni#2009#^a379tr.^b24cm#TTS ghi: Tng cc thu. Tp ch Thu nh nc# 254109#Hng dn c th i tng np thu, chu thu, lp bng k khai, ho n np thu GTGT theo phng php khu tr, trc tip. Cc thng tin hng dn k khai thu thu nhp c nhn, thu thu nhp doanh nghip.#K khai#Thu#Thu gi tr gia tng#Thu thu nhp#Doanh nghip#C nhn#KVn## 00719000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200400 00500070017000900190005001071810006001120820012001188080005001300080005001350090 01400140010000500154011001500159013000700174021016400181020000800345020001700353 020000800370020001000378020000900388020001500397039000500412#VV09.21807#VV09.218 09#VV09.21808#Nguyn Minh Tin#L Thng Kit - con ngi v s nghip#Nguyn Mi nh Tin#Vi?t#L600T#959.7023092#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a248tr.^b21cm#25411 0#Gii thiu thn th, s nghip v t tng yu nc gi nc ca v anh hng d n tc L Thng Kit. V tr, vai tr ca ng trong lng nhn dn v lch s d n tc#Lch s#Anh hng dn tc#Tiu s#S nghip#Vit Nam#L Thng Kit#KVn## 01143000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200670003300700570 01000190005001571810006001620820017001688080005001850080005001900090014001950100 00500209011002600214005001200240005001600252005001200268005001700280005001600297 01500670031301300070038002103470038702000080073402000080074202000030075002000080 0753020000800761020000700769039000500776#VV09.21810#VV09.21812#VV09.21811#Lch s cch mng ca ng b v nhn dn x Kim Sn (1930 - 2008)#S.t., b.s.: Lu B Rng, Nguyn Ph Dung, Hu Canh...#Vi?t#L302S#324.255707095731#^214#^aH.#^aNx b. H Ni#2009#^a171tr., 13tr. nh^b21cm#Lu B Rng#Nguyn Ph Dung# Hu Canh #Nguyn Quc Hng#Phng i Quang#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hn h ng b x Kim Sn#254111#Gii thiu v mnh t, con ngi Kim Sn. Trnh by cc giai on u tranh trong ginh chnh quyn( 3/1929-8/1945 ); khng chin c hng Php( 1945-1954 ); khng chin chng M( 1954-1975 ) v cc giai on: Xy dng v bo v t quc( 1975-1985 ); Thi k i mi( 1986-2008 ). Nu nhng nt ni bt v hot ng ca ng b x Kim Sn hin nay.#Lch s#ng b#X#Kim S n#Sn Ty#H Ni#KVn## 00847000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200510 00470070036000980190005001341810007001390820018001468080005001640080005001690090 01400174010000500188011001500193005001500208015004400223013000700267021021900274 020000800493020000800501020000500509020000700514039000500521020000700526#VV09.21 813#VV09.21815#VV09.21814#V Tin Tuynh#Qun Ty H hnh thnh v pht trin (19 96 - 2008)#B.s.: V Tin Tuynh, Trn Trung Sn#Vi?t#QU121T#324.2597070959731#^21 4#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a140tr.^b21cm#Trn Trung Sn#TTS ghi: Ban chp hnh ng b qun Ty H#254112#Gii thiu truyn thng nh gic ngoi xm, xy dng v bo v t quc ca vng t, con ngi qun Ty H. Trnh by s thnh lp, qu trnh lnh o v pht trin trong nhng nm t 1996-2008 ca ng b qun T y H#Lch s#ng b#Qun#H Ni#KVn#Ty H## 00878000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100070003300200280 00400070017000680140007000850190005000921810006000970820006001038080005001090080 00500114009001400119010000500133011001500138013000700153021032100160020001600481 02000060049702000110050302000100051403900050052400500090052902000050053802000090 0543#VV09.21816#VV09.21818#VV09.21817#H Sn#Bnh do s dng my vi tnh#H Sn, Nam Vit#25000#Vi?t#B256D#616.9#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a150tr.^b21cm#25 4113#Gii thiu s nguy him ca hi chng nghin my tnh, nh hng ca my t nh n sc kho con ngi; Nhng kin thc v sc kho v cc bin php hn ch tc hi ca my tnh; Cch phng trnh nhng bnh thng gp do s dng my tnh ; Cc ng tc tp luyn t th ng, ngi, tp t tay, luyn yoga bo v sc kho#Bo v sc kho#Y hc#Phng bnh#nh hng#KVn#Nam Vit#Bnh#My tnh## 00789000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100090003300200560 00420070021000980050011001190140007001300190005001371810006001420820006001488080 00500154008000500159009001400164010000500178011001500183013000700198021022500205 020000600430020000900436020001100445020000900456039000500465020000500470#VV09.21 819#VV09.21821#VV09.21820#Nam Vit#150 iu nn v khng nn i vi cc bnh c a nam gii#Nam Vit, Khnh Linh#Khnh Linh#51000#Vi?t#M458T#616.6#^214#^aH.#^aN xb. H Ni#2010#^a326tr.^b21cm#254114#Nhng li khuyn b ch trong cuc sng, s inh hot, trong cng vic, cch phng v tr bnh gip nam gii trnh xa nhng b nh ph bin thng gp nh bnh yu sinh l, v sinh, bnh quan sinh dc, b nh tuyn tin lit...#Y hc#iu tr#Phng bnh#Nam gii#KVn#Bnh## 00802000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100070003300200260 00400070019000660050011000850140007000960190005001031810007001080820004001158080 00500119008000500124009001400129010000500143011001500148013000700163021027600170 020001800446020000900464020001100473020000900484039000700493#VV09.21822#VV09.218 24#VV09.21823#H Sn#Nhng bnh c th t khi#H Sn, Khnh Linh#Khnh Linh#310 00#Vi?t#NH556B#613#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a190tr.^b21cm#254115#Gii thi u nhng cch bn t iu chnh nhng thi quen sinh hot, nm r tnh trng s c kho ca bn thn. T t rn luyn bit cch phng v iu tr bnh tt , tng cng kh nng t phc hi, chin thng bnh tt nng cao cht lng c uc sng, ko di tui th#Chm sc sc kho#Bnh tt#Phng bnh#iu tr#P.Dung ## 00749000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200240 00440070019000680050007000870140007000940190005001011810007001060820004001138080 00500117008000500122009001400127010000500141011001500146013000700161021027600168 020001100444020000900455039000700464#VV09.21825#VV09.21827#VV09.21826#Vnh Xng #Phong thu vi sc kho#Vnh Xng, H Sn#H Sn#28000#Vi?t#PH431T#613#^214#^ aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a166tr.^b21cm#254116#Nhng kin thc thc hnh ng dng v vn phong thu vi sc khe con ngi. p dng cc nguyn tc phong thu t rong la chn phng hng, b tr nh ca, sn vn, tng ro, cy ci, gip b n c bit cch ho st, tr xung, tng cng sc khe cho bn thn v gia nh #Phong thu#Sc kho#P.Dung## 00723000000000265000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200260 00450070012000710140007000830190005000901810006000950820004001018080005001050080 00500110009001400115010000500129011001500134013000700149021027300156020001100429 020001000440039000700450#VV09.21829#VV09.21830#VV09.21828#Hong Phong#Kin trc theo phong thu#Hong Phong#39000#Vi?t#K305T#133#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^ a246tr.^b21cm#254117#L lun c bn v kin trc phong thu hc. Mt s trng p hi thng gp trong kin trc phong thu v tho lun v chin lc kinh doanh bt ng sn nhm ch ra cch by tr mt cng trnh kin trc thun phong , thu n thu, vng kh v to ra gi tr thm m hiu qu#Phong thu#Kin trc#P.Dun g## 00633000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200210 00450070012000660140007000780190005000851810007000900820004000978080005001010080 00500106009001400111010000500125011001500130013000700145021016200152020001100314 020001000325020001300335039000700348#VV09.21831#VV09.21833#VV09.21832#Hong Phon g#Thc hnh phong thu#Hong Phong#37000#Vi?t#TH552H#720#^214#^aH.#^aNxb. H N i#2010#^a230tr.^b21cm#254118#Gii thiu phng php by tr phong thu trong ki n trc bt ng sn. tng chnh v 24 kin trc vn i do phong thu by tr v ni tht ban cng sp t#Phong thu#Kin trc#Bt ng sn#P.Dung## 00792000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200370 00470070019000840050014001030140008001170190005001251810006001300820011001368080 00500147008000500152009002000157010000500177011001800182013000700200021020500207 020000800412020001000420020002000430020000900450039000700459020001200466#VV09.21 835#VV09.21836#VV09.21834# Hong Linh#H Ch Minh - hnh trnh 79 ma xun# Hong Linh b.s.# Hong Linh#198000#Vi?t#H450C#959.704092#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a403tr.^b25x21cm#254119#Gii thiu tiu s, s nghip cch mng ca ch tch H Ch Minh qua nm giai on trong thi gian t 1890-1968, v bn di chc lch s ca Ngi cng nh tnh cm thing ling ca dn tc ginh cho N gi#Tiu s#S nghip#Hot ng cch mng#Vit Nam#P.Dung#H Ch Minh## 00817000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200270003300700450 00600050008001050190005001131810006001180820008001248080005001320080005001370090 01800142010000500160011002600165005001200191005001200203005001300215005001200228 01500390024001300070027902101640028602000170045002000080046702000090047503900070 0484#VV09.21837#VV09.21839#VV09.21838#Lch s Ph Yn th k XIX#L Th Vnh, Bang (ch.b.), Bi Th Tn...# Bang#Vi?t#L302S#959.755#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a516tr., 12tr. nh^b21cm#L Th Vnh#Bi Th Tn# Qunh Nga#Trn S Hu#TTS ghi: U ban nhn dn tnh Ph Yn#254120#Trnh by qu trnh pht tri n lch s ca tnh Ph Yn trong th k 19 trn cc lnh vc: a l t nhin, k inh t, chnh tr, vn ho, x hi, giao thng vn ti#Lch s hin i#Ph Yn# Vit Nam#P.Dung## 00942000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820011000518080005000620020046000670030047001130070050001600220 00400210005001500214005001400229005001600243005001600259005001600275008000500291 00900180029601000050031401100150031901500570033401300070039102101250039802000070 0523020001100530020001100541039000700552020000900559#VV09.21840#VV09.21842#VV09. 21841#50000#Vi?t#D121S#304.609597#^214#Dn s Vit Nam qua cc nghin cu x h i hc#Tuyn tp mt s cng trnh nghin cu gn y#Trnh Duy Lun, Bi Th C ng, ng Nguyn Anh...#T.1#Trnh Duy Lun#Bi Th Cng#ng Nguyn Anh#Nguyn H u Minh#Nguyn Xun Mai#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a278tr.^b21cm#TTS ghi: Vi n Khoa hc X hi Vit Nam. Vin X hi hc#254121#Trnh by nhng vn chung v dn s, vn sinh qua cc bi vit v x hi hc dn s ca cc nh nghi n cu Vit Nam#Dn s#Nghin cu#X hi hc#P.Dung#Vit Nam## 01001000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820011000518080005000620020046000670030047001130070054001600220 00400214005001600218005001900234005001600253005001200269005001600281008000500297 00900180030201000050032001100150032501500570034001300070039702101780040402000070 0582020001100589020001100600020000900611039000700620#VV09.21843#VV09.21845#VV09. 21844#79000#Vi?t#D121S#304.609597#^214#Dn s Vit Nam qua cc nghin cu x h i hc#Tuyn tp mt s cng trnh nghin cu gn y#Nguyn c Vinh, Charles Hi rschman, Samuel Preston...#T.2#Nguyn c Vinh#Hirschman, Charles#Preston, Samue l#V Mnh Li#ng Nguyn Anh#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a438tr.^b21cm#TTS gh i: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin X hi hc#254122#Nghin cu dn s Vi t Nam, c bit v vn t vong v di c c nhn nhn, khai thc di nhiu gc khc nhau qua cc bi vit x hi hc dn s ca cc nh nghin cu#Dn s #Nghin cu#X hi hc#Vit Nam#P.Dung## 00824000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200300003300700560 00630050013001190050014001320050016001460050019001620050012001810140007001930190 00500200181000600205082000900211808000500220008000500225009001800230010000500248 01100150025301500590026801300070032702101150033402000110044902000110046002000080 0471039000700479#VV09.21846#VV09.21848#VV09.21847#T in phng ng ting Vit# Phm Vn Ho (ch.b.), L Vn Trng, Nguyn Ti Thi...#Phm Vn Ho#L Vn Tr ng#Nguyn Ti Thi#Trn Th Lin Minh#V Xun Qu#90000#Vi?t#T550#495.9227#^21 4#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a468tr.^b24cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Ngn ng hc#254123#Tp hp khong 14000 n v t ng ting Vit th ng gp ba min Bc, Trung, Nam v c xp theo th t ch ci#Phng ng#Ti ng Vit#T in#P.Dung## 00455000000000253000450002600110000002600110001100100140002200200180003600300140 00540070014000680190005000821810007000870820009000948080005001030080018001080090 01100126010000500137011001400142013000700156020001800163020000900181020000400190 039000700194#VV09.21849#VV09.21850#Trn Hong Vy#Chp mt ri ci#Th thiu nhi #Trn Hong Vy#Vi?t#CH466M#895.9221#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a68t r.^b19cm#254124#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#P.Dung## 00445000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200160003700300040 00530070015000570190005000721810007000770820010000848080005000940080018000990090 01100117010000500128011001400133013000700147020001700154020000900171020000400180 039000700184#VV09.21851#VV09.21852#inh Tiu Lng#Thc i c may#Th#inh Tiu Lng#Vi?t#TH552#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2009#^a93tr.^b20cm# 254125#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung## 00467000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200380003700300040 00750070015000790190005000941810007000990820010001068080005001160080018001210090 01100139010000500150011001400155013000700169020001700176020000900193020000400202 039000700206#VV09.21853#VV09.21854#Trn Thut Ng#Nhng bi th vit di tri x un thu#Th#Trn Thut Ng#Vi?t#NH556B#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ng h#2009#^a61tr.^b21cm#254126#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung## 00750000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010018000500020025000680030021000930070018001140220 00400132008001800136009002700154010000500181011001500186013000700201005001800208 021015500226020002000381020000900401039000700410020000900417020001000426#VV09.21 855#VV09.21856#49000#Vi?t#NH556T#302#^214#Nguyn Tam Ph Sa#Nhng tay cho khn g mi#Phng s - phng vn#Nguyn Tam Ph Sa#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp . H Ch Minh#2009#^a191tr.^b20cm#254127#Nguyn Tam Ph Sa#Gii thiu v 38 c n hn tiu biu, in hnh, gng ngi tt, vic tt trong nhiu lnh vc nh: gi o dc, kinh doanh, hi ho, kin trc, ngh thut...#in hnh tin tin#Vit N am#P.Dung#Phng s#Phng vn## 00923000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200160 00480290005000640070053000690060015001220050009001370140007001460190005001531810 00700158082000900165808000500174008000500179009002000184010000500204011001500209 015005300224013000700277021029200284020001700576020000900593039000700602#VV09.21 858#VV09.21859#VV09.21857#Phan Thc Trc#Quc s di bin#W#Phan Thc Trc ; Mng Khng dch ; Hoa Bng h..# Mng Khng#Hoa Bng#72000#Vi?t#QU451S#95 9.7029#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a459tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin S hc#254128#Ghi chp h tn v chc v 15 ngi t tin trc Nguyn Hong v gin s ca Hong kho Hiu Khang hong , nhng vic tr ng i di triu Th t Cao hong , di triu Minh Mnh, Thnh t Nhn hon g t nm 1820 - 1840 v triu Thiu Tr Hin t chng hong nm 1841 n nm 1847# Lch s cn i#Vit Nam#P.Dung## 00619000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200260 00490070021000750140007000960190005001031810006001080820004001148080005001180080 00500123009002000128010000500148011001500153013000700168021013200175020000800307 020000900315020001000324039000700334#VV09.21860#VV09.21862#VV09.21861#Nguyn Vi n Nh#1800 cu danh ngn bt h#Nguyn Vin Nh b.s.#35000#Vi?t#M458N#080#^214# ^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a254tr.^b21cm#254129#Gm 1800 cu danh ngn ca c c tc gi ni ting vit trn nhiu lnh vc nh: tnh yu, tnh bn, thi s ng, ph n, n ng...#Vn hc#Th gii#Danh ngn#P.Dung## 00828000000000325000450080800050000003900070000500100130001200200390002500500140 00640060015000780070056000930080005001490090020001540100005001740110015001790150 05300194082000600247013000700253014000700260026001100267026001100278026001100289 18100060030001900050030602000150031102000090032602000180033502000080035302101410 0361#^214#P.Dung#Nguyn Thng#Vit s thng gim cng mc kho lc#L Huy Ch ng# Mng Khng#Nguyn Thng ; Mng Khng dch ; L Huy Chng h..#^aH.#^ aVn ho Thng tin#2009#^a194tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin S hc#959.7#254130#33000#VV09.21863#VV09.21865#VV09.21864#V308S#Vi?t#Lch s c i#Vit Nam#Lch s trung i#S kin#Ghi chp y cc s kin lch s , cc chnh sch cai tr, nhng phong tc tp qun in hnh ca Vit Nam t th i Hng Vng n nm 1789## 00431000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200130003200700100 00450140007000550190005000621810007000670820010000748080005000840080005000890090 02000094010000500114011001400119013000700133020001700140020000900157020000400166 039000700170#VV09.21866#VV09.21867#c Ging#Ngi v hoa#c Ging#30000#Vi?t# NG558V#895.92214#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a75tr.^b20cm#254131#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung## 00855000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200340 00470070047000810140007001280190005001351810006001400820006001468080005001520080 00500157009002000162010000500182011001500187013000700202005001600209021026800225 020000900493020000800502020000500510020001000515020000900525039000700534#VV09.21 868#VV09.21870#VV09.21869#ng Ngc Hoa#Lch s Pht gio huyn Trc Ninh#ng N gc Hoa s.t., b.s. ; Thch Tm Vng h.#40000#Vi?t#L302S#294.3#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a352tr.^b21cm#254132#Thch Tm Vng#Gii thiu vi nt v pht gio Vit Nam. S hnh thnh cc ngi cha trong huyn Trc Ninh (thuc tn h Nam nh) cho n thi k chn hng pht gio v thi k pht gio cu quc 19 45-1954, cng nh s hong dng o php ca tng ni pht t qua cc thi k l ch s#o Pht#Lch s#Cha#Trc Ninh#Nam nh#P.Dung## 00505000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820010000408080005000500010015000550020018000700030004000880070015000920220 00400107008000500111009002000116010000500136011001500141013000700156005001500163 020001700178020000900195020000400204039000700208#VV09.21871#VV09.21872#20000#Vi ?t#S113M#895.92214#^214#Dng Thi Tha#Sc mu cuc sng#Th#Dng Thi Tha#T.2# ^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a125tr.^b19cm#254133#Dng Thi Tha#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung## 00505000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200080 00460070027000540140007000810190005000881810006000930820004000998080005001030080 00500108009002000113010000500133011001500138019000800153006000800161013000700169 020001700176020000300193020001200196039000700208#VV09.21873#VV09.21875#VV09.2187 4#Klass, David#Bo la#David Klass ; Li Ph dch#66000#Vi?t#B108L#813#^214#^aH .#^aVn ho Thng tin#2009#^a410tr.^b21cm#Dch M#Li Ph#254134#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#P.Dung## 01146000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200260003300301040 00590070077001630050009002400050011002490050006002600050011002660190005002771810 00600282082000400288808000500292008000500297009002000302010000500322011001500327 01500500034201300070039202103670039902000070076602000090077303900070078202000080 0789005001100797#VV09.21876#VV09.21878#VV09.21877#Tc phm bo ch chn lc#H t r hot ng sng to tc phm bo ch cht lng cao i vi cc Hi Nh bo a phng - nm 2008#Th Dng, Trung Hiu, Hong Qun... ; B.s.: Phm Ti Nguyn, ng Quang Tin#Th Dng#Hong Qun#L H#Kiu Giang#Vi?t#T101P#363#^214#^aH.#^ aVn ho Thng tin#2009#^a556tr.^b22cm#TTS ghi: Hi Nh bo Vit Nam. - Lu hn h ni b#254135#Tuyn chn 59 tc phm bo vit tiu biu cp ti nhiu vn trong x hi hin nay nh: din tch t trng la gim, vn o to khng chnh quy, s lm dng thuc bo v thc vt, cng tc gim ngho, pht trin ng vng ng bo dn tc, thc trng i sng ca cng nhn mt s khu cng nghip, bo v rng, tnh trng no ph thai tui hc tr...#X hi#Tc phm#P .Dung#Bo ch#Trung hiu## 00988000000000325000450002600110000000200600001100700930007100500140016400500160 01780050017001940050010002110050010002210190005002311810006002360820004002428080 00500246008000500251009002000256010000500276011002500281015003100306005001600337 01300070035300500160036002102550037602000070063102000090063802000080064703900070 0655#VV09.21879#Cc tc phm ot gii bo ch quc gia ln th ba nm 2008#Ng Mai Phong, inh Cng Thng, Nguyn Trng t... ; B.s.: Phm Ti Nguyn, ng Qu ang Tin#Ng Mai Phong#inh Cng Thng#Nguyn Trng t#Quc Ton#Mnh Dng#Vi?t #C101T#363#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a627tr., 5tr. nh^b22cm#TTS ghi: Hi Nh bo Vit Nam#Phm Ti Nguyn#254136#ng Quang Tin#Tp hp cc tc ph m bo in t gii bo ch Quc Gia ln th 3 nm 2008 v cc ch c th nh: chng than lu Qung Ninh, gian ln xng du, n tc tai nn giao thng, chy mu cht xm c quan cng quyn, qun l t ai, nn bo hnh tr em....#X h i#Tc phm#Bo ch#P.Dung## 00561000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100170 00440020008000610070035000690060012001040140008001160190005001241810006001290820 00400135808000500139008001800144009002300162010000500185011001500190013000700205 019000800212020001700220020000300237020001200240039000700252#VV09.21880#VV09.218 83#VV09.21882#VV09.21881#Meyer, Stephenie#Vt ch#Stephenie Meyer ; L Minh c dch#L Minh c#135000#Vi?t#V124C#813#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho S i Gn#2010#^a746tr.^b24cm#254137#Dch M#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#P.Dung# # 00764000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200380 00470070014000850140007000990190005001061810008001110820006001198080005001250080 01400130009002200144010000500166011001500171013000700186021022700193020001800420 020000900438020000900447020001100456039000700467#VV09.21884#VV09.21885#VV09.2188 6#Phm c Long#Gio trnh ghp ni thit b ngoi vi#Phm c Long#33000#Vi?t# GI-108T#004.7#^214#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2009#^a154tr.^b24cm#25413 8#Gii thiu thit b ngoi vi ca my tnh, cc phng php trao i, bin i d liu. Cu trc chung ca mt Modul ghp ni. Thit k ghp ni my tnh qua c c giao din v ghp ni my tnh - my tnh, my tnh - h vi x l#Thit b ng oi vi#My tnh#Ghp ni#Gio trnh#P.Dung## 00651000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200150003900700590 00540140007001130190005001201810006001250820007001318080005001380080014001430090 02200157010000500179011001500184005001400199005001800213013000700231021010700238 020001100345020001000356039000700366#VV09.21887#VV09.21888#Phm Ngc Thng#Hc ting Nng#Phm Ngc Thng (ch.b.), Lc Bch Kim, Triu Th Kim Vn#45000#Vi? t#H419T#495.91#^214#^aThi Nguyn#^ai hc Thi Nguyn#2009#^a265tr.^b24cm#Lc Bch Kim#Triu Th Kim Vn#254139#Gii thiu 100 bi hc ting Nng giao tip q ua: bi kho, t vng, ng php, luyn nghe ni v luyn vit#Ting Nng#Giao ti p#P.Dung## 00837000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200190 00490030021000680070016000890140007001050190005001121810006001170820006001238080 00500129008000500134009001800139010000500157011001500162013000700177021024900184 020001900433020001100452020001200463020000900475039000700484015003200491#VV09.21 890#VV09.21889#VV09.21891#Trn nh Thin#t ph pht trin#Gi t kinh nghi m#Trn nh Thin#55000#Vi?t#458P#338.9#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a281 tr.^b24cm#254140#Trnh by kinh nghim quc t v t ph pht trin kinh t, c bit nc ta trong giai on 1997 - 2006 cng nhng c hi v thch thc ca nn kinh t. Mt s vn v t ph chnh sch nhm thc y CNH, HH ca Vi t Nam trong giai on ti#Chnh sch kinh t#Pht trin#Kinh nghim#Vit Nam#P.D ung#TTS ghi: Vin Kinh t Vit Nam## 00604000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200180 00490030017000670070056000840060015001400140007001550190005001621810007001670820 00400174808000500178008000500183009001900188010000500207011001500212019000800227 005000800235013000700243020001800250020000300268020001200271039000700283#VV09.21 892#VV09.21893#VV09.21894#Dicamillo, Kate#Chuyn Despereaux#Truyn thiu nhi#Kat e Dicamillo ; Phm Minh ip dch ; Bt Ch minh ha#Phm Minh ip#42000#Vi?t# CH527D#813#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a245tr.^b20cm#Dch M#Bt Ch#2541 41#Vn hc thiu nhi#M#Truyn ngn#P.Dung## 00577000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200310 00490030012000800070038000920060016001300140007001460190005001531810006001580820 00400164808000500168008000500173009001900178010000500197011001500202019001000217 013000700227020001700234020000500251020001200256039000700268#VV09.21895#VV09.218 96#VV09.21897#Labro, Philippe#Da chut bao t trn s c la#Tiu thuyt#Philipp e Labro ; Phng Hng Minh dch#Phng Hng Minh#48000#Vi?t#D551C#843#^214#^aH.#^ aNxb. Hi Nh vn#2009#^a286tr.^b20cm#Dch Php#254142#Vn hc hin i#Php#Ti u thuyt#P.Dung## 00613000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100170 00440020039000610030012001000070040001120060017001520140007001690190005001761810 00800181082000400189808000500193008000500198009001900203010000500222011001500227 019000900242013000700251020001800258020000400276020001200280039000700292#VV09.21 899#VV09.21901#VV09.21900#VV09.21898#Rennison, Louise#Gi mnh l bn gi ca th n nng bng#Tiu thuyt#Louise Rennison ; Phm Trn Hi H dch#Phm Trn Hi H #37000#Vi?t#GI-460M#823#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a218tr.^b20cm#Dch Anh#254143#Vn hc thiu nhi#Anh#Tiu thuyt#P.Dung## 00625000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100180 00440020031000620030017000930070042001100060008001520140007001600190005001671810 00600172082000400178808000500182008000500187009001900192010000500211011001500216 01900090023100600080024001300070024802000180025502000070027302000120028003900070 0292#VV09.21902#VV09.21903#VV09.21905#VV09.21904#Montgomery, L. M.#Anne tc d i chi nh xanh#Truyn thiu nhi#L. M. Montgomery ; Dch: T Uyn, Linh V#T Uyn#68000#Vi?t#A107T#813#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a426tr.^b20cm#Dch Anh#Linh V#254144#Vn hc thiu nhi#Canada#Tiu thuyt#P.Dung## 00615000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100160 00440020048000600030012001080070032001200060009001520140008001610190005001691810 00600174082000600180808000500186008000500191009001900196010000500215011001500220 019001400235013000700249020001700256020000900273020001200282039000700294#VV09.21 906#VV09.21907#VV09.21908#VV09.21909#Haruki Murakami#X s diu k tn bo v ch n tn cng th gii#Tiu thuyt#Haruki Murakami ; L Quang dch#L Quang#100000 #Vi?t#X550S#895.6#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a616tr.^b20cm#Dch Nht B n#254145#Vn hc hin i#Nht Bn#Tiu thuyt#P.Dung## 00577000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100170 00440020018000610030012000790070035000910140007001260190005001331810006001380820 00400144808000500148008000500153009001900158010000500177011001500182019000800197 006001200205013000700217020001700224020000300241020001200244039000700256#VV09.21 910#VV09.21913#VV09.21912#VV09.21911#Macomber, Debbie#Hn c yu thng#Tiu thu yt#Debbie Macomber ; L Thanh i dch#78000#Vi?t#H464C#813#^214#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2009#^a432tr.^b21cm#Dch M#L Thanh i#254146#Vn hc hin i#M#Ti u thuyt#P.Dung## 00569000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100170 00440020016000610030012000770070032000890140007001210190005001281810006001330820 00400139808000500143008000500148009001900153010000500172011001500177019000800192 006000900200013000700209020001700216020000300233020001200236039000700248#VV09.21 914#VV09.21915#VV09.21917#VV09.21916#Macomber, Debbie#Vn mi yu anh#Tiu thuy t#Debbie Macomber ; Yn Minh dch#75000#Vi?t#V121M#813#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a440tr.^b21cm#Dch M#Yn Minh#254147#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt #P.Dung## 00567000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100170 00440020014000610030012000750070032000870140007001190190005001261810006001310820 00400137808000500141008000500146009001900151010000500170011001500175019000800190 006000900198013000700207020001700214020000300231020001200234039000700246#VV09.21 918#VV09.21919#VV09.21921#VV09.21920#Macomber, Debbie#V em yu anh#Tiu thuyt# Debbie Macomber ; Yn Minh dch#82000#Vi?t#V300E#813#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2009#^a480tr.^b21cm#Dch M#Yn Minh#254148#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#P .Dung## 00574000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100170 00440020019000610030012000800070033000920140007001250190005001321810006001370820 00400143808000500147008000500152009001900157010000500176011001500181019000800196 006001000204013000700214020001700221020000300238020001200241039000700253#VV09.21 922#VV09.21923#VV09.21925#VV09.21924#Macomber, Debbie#nh thc tri tim#Tiu th uyt#Debbie Macomber ; Hng Ngc dch#86000#Vi?t#107T#813#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a504tr.^b21cm#Dch M#Hng Ngc#254149#Vn hc hin i#M#Tiu t huyt#P.Dung## 00457000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200140003700300040 00510070015000550140007000700190005000771810006000820820010000888080005000980080 00500103009001900108010000500127011001500132013000700147020001700154020000900171 020000400180039000700184#VV09.21926#VV09.21927#Phan ng Xim#Gi nh v em#Th# Phan ng Xim#35000#Vi?t#G553N#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a1 02tr.^b21cm#254150#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung## 00678000000000325000450002600110000002600110001100200190002200300040004100700370 00450140007000820190005000891810006000940820012001008080005001120080018001170090 02700135010000500162011001500167015006100182005001300243005001000256005000900266 00500160027500500170029101300070030802000170031502000090033202000040034103900070 0345#VV09.21928#VV09.21929#n tnh phng Nam#Th#Hong Anh , Hoi Nhn, Bch Bu...#70000#Vi?t#121T#895.9221008#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a345tr.^b21cm#TTS ghi: Cu lc b Th t Qung ti thnh ph H C h Minh#Hong Anh #Hoi Nhn#Bch Bu#Trn Thanh Cng#H V Giang Chu#254151# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung## 00874000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200290003300700450 00620190005001071810006001120820009001188080005001270080005001320090011001370100 00500148011002600153005001000179005001200189005001800201005001600219005001300235 01300070024802102200025502000170047502000210049202000200051302000080053303900070 0541#VV09.21930#VV09.21931#VV09.21932#Su Hng, nm thng cuc i#H Duy L, D ng Hng, Phan Hong Phng...#Vi?t#S111H#959.7043#^214#^aH.#^aVn ngh#2009#^a 302tr., 16tr. nh^b24cm#H Duy L#Dng Hng#Phan Hong Phng#Phm Thnh Nghi# Phm Hu Bn#254152#Gii thiu tiu s, s nghip cch mng ca ng ch Nguyn Duy Hng ( Su Hng ) cng nhng ng ch, ng i v c s cch mng tng c ng ng hot ng trong nhng nm thng khc lit ca cuc khng chin chng M# Lch s hin i#Khng chin chng M#Hot ng cch mng#S kin#P.Dung## 00525000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200220 00480030012000700070015000820140007000970190005001041810006001090820010001158080 00500125008001800130009002700148010000500175011001500180013000700195020001700202 020000900219020001200228039000700240#VV09.21933#VV09.21934#VV09.21935#Hn Th Kh ng#Si gn nng thng t#Tu thuyt#Hn Th Khng#96000#Vi?t#S103G#895.9223 4#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a639tr.^b21cm#254153#V n hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#P.Dung## 00908000000000337000450002600110000002600110001100200140002200700530003601400070 00890190005000961810006001010820013001078080005001200080005001250090011001300100 00500141011001500146015007500161005002200236005001200258005001400270005001300284 00500070029701300070030402102140031102000170052502000090054202000080055103900070 0559020000400566#VV09.21937#VV09.21936#Hng qu nh#La Thy on Minh Ph, H T h Vnh, H Ngc Thanh...#65000#Vi?t#H561Q#895.92208004#^214#^aH.#^aVn ngh#20 10#^a467tr.^b21cm#Ngoi ba sch ghi: Hi i hu cu HSTH Nguyn Hong Qung Tr ti Si Gn#La Thy on Minh Ph#H Th Vnh#H Ngc Thanh#Trn Vn Dt#V Mo #254154#Gm nhng bi vn, th ca cc thnh vin "Hi i hu cu hc sinh Nguy n Hong Qung tr ti Si Gn" v tnh cm bn b, thy c, v cuc sng mi ca ma xun, v khng kh ti vui khi nh li nhng k nim c#Vn hc hin i#V it Nam#Tp vn#P.Dung#Th## 00941000000000373000450002600110000002600110001102600110002200200250003300700710 00580140007001290190005001361810006001410820006001478080005001530080018001580090 02700176010000500203011001500208015005500223019001400278005001300292005001200305 00500170031700500160033400500130035001300070036300600170037002000160038702000090 0403020001000412020001200422039000700434021012600441#VV09.21938#VV09.21939#VV09. 21940#Vn hc c in Hn Quc#Woo Han Yong, Park In Gee, Chung Byung Heon... ; o Th M Khanh dch#70000#Vi?t#V115H#895.7#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a454tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Nghin cu Ngn ng v Vn ho Hn Quc#Dch Hn Quc#Woo Han Yong#Park In Gee#Chung Byung Heon#Choi Byeong W oo#Yoon Bun Hee#254155#o Th M Khanh#Vn hc c in#Hn Quc#Truyn k#Tiu thuyt#P.Dung#Khi qut ton b din mo vn hc c in Hn Quc qua nhng cu chuyn k, tiu thuyt, th...v li gii ngha v tc phm## 00520000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200160 00430030022000590070010000810140007000910190005000981810007001030820010001108080 00500120008001800125009002700143010000500170011001500175013000700190020001700197 020000900214020001200223039000700235#VV09.21941#VV09.21942#VV09.21943#Bch Ngn# Trng mt o#22 truyn ngn... hi#Bch Ngn#28000#Vi?t#TR116M#895.92234#^21 4#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a139tr.^b20cm#254156#Vn h c hin i#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung## 00478000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200130003700300040 00500070015000540140007000690190005000761810007000810820010000888080005000980080 01800103009002700121010000500148011001500153013000700168020001700175020000900192 020000400201039000700205#VV09.21944#VV09.21945#inh Ngc Hng#Thi hoa la#Th# inh Ngc Hng#27000#Vi?t#TH462H#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a151tr.^b20cm#254157#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung## 00481000000000265000450002600110000002600110001100100130002200200220003500300040 00570070013000610140007000740190005000811810006000860820010000928080005001020080 01800107009002700125010000500152011001400157013000700171020001700178020000900195 020000400204039000700208#VV09.21946#VV09.21947#ng B Tin#Li chn thnh vi c #Th#ng B Tin#48000#Vi?t#L462C#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a95tr.^b21cm#254158#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung# # 00812000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200270003600700140 00630140007000770190005000841810006000890820006000958080005001010080018001060090 02700124010000500151011002600156013000700182021027600189020001700465020001000482 020000800492020000900500020000600509039000700515#VV09.21949#VV09.21948#Trn c Tun#i dc dng sng Pht gio#Trn c Tun#53000#Vi?t#300D#294.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a306tr., 16tr. nh^b21cm#254159#Th ut li mt cuc hnh trnh ca on lm phim thm him qua 5 quc gia m dng s ng M Cng chy qua: Trung Quc, Mianma, Thi Lan, Camphuchia, Vit Nam vi nhi u du tch ca vn ho Pht gio t lch s cho n kin trc, tn ngng, ngh thut, truyn thuyt dn gian...#Vn hc hin i#Pht gio#Vn ho#Vit Nam#K s#P.Dung## 00717000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200270 00450030010000720070012000820140007000940190005001011810006001060820010001128080 00500122008001800127009002700145010000500172011001500177013000700192021018500199 020001700384020000900401020001000410039000700420#VV09.21950#VV09.21951#VV09.2195 2#H Anh Thi#Hng no H Ni cng sng#Tiu lun#H Anh Thi#48000#Vi?t#H561N #895.92244#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a203tr.^b21cm #254160#Gm nhng cu chuyn chn thc v sng ng, bao trm nhng u t v i sng, tnh cm ca ngi Vit ni chung, v nhng tp tc, ci n, ci , ci mc, ci chi...ca ngi H Ni#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu lun#P.Dung## 00988000000000325000450002600110000002600110001100100140002200200420003600700590 00780050015001370190005001521810006001570820018001638080005001810080012001860090 01700198010000500215011002600220005001400246015005900260013000700319021028300326 02000080060902000080061702000030062502000090062802000080063702000100064503900070 0655#VV09.21953#VV09.21954#o Minh Chu#Lch s ng b x Nga in (1949 - 200 9)#B.s.: o Minh Chu (ch.b.), inh Ngc Lun, on Vn Hnh#inh Ngc Lun#Vi? t#L302S#324.2597070959741#^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a240tr., 12tr. nh^b20cm#on Vn Hnh#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Nga in, huyn Nga Sn#254161#Gii thiu v v tr a l, x hi v phong tro cch mng ca x Ng a in, huyn Nga Sn, thnh ph Thanh Ho. Vai tr lnh o ca ng b x qua cc thi k: khng chin chng Php, chng M, trong giai on khi phc pht tr in kinh t, thc hin ng li i mi, i ln CNXH#Lch s#ng b#X#Nga i n#Nga Sn#Thanh Ho#P.Dung## 01043000000000325000450002600110000002600110001100200450002200700600006700500140 01270190005001411810006001460820018001528080005001700080012001750090017001870100 00500204011002600209005001300235005001400248005001600262015006800278013000700346 02103160035302000080066902000080067702000030068502000120068802000100070003900070 0710#VV09.21955#VV09.21956#Lch s ng b x Qung Thnh (1948 - 2009)#B.s.: o Minh Chu (ch.b.), Phm Th ng, Nguyn S Huy...#o Minh Chu#Vi?t#L302S#324 .2597070959741#^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a328tr., 12tr. nh^b20cm# Phm Th ng#Nguyn S Huy#Nguyn Quc Huy#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Qu ng Thnh, thnh ph Thanh Ho#254162#Gii thiu v a l, con ngi v truyn thng lch s x Qung Thnh (tnh Thanh Ho). Vai tr ca ng b x qua cc th i k: u tranh cch mng, khng chin chng thc dn Php, trong giai on kh i phc, pht trin kinh t, vn ho, bo v v xy dng t nc, y mnh s ng hip i mi theo hng CNH - HH#Lch s#ng b#X#Qung Thnh#Thanh Ho#P.Dun g## 00947000000000313000450002600110000000200650001100700620007600500150013801900050 01531810006001580820013001648080005001770080012001820090017001940100005002110110 02500216005001500241005001300256005001600269015004400285005001300329013000700342 021023100349020000800580020001900588020000900607020001000616039000700626#VV09.21 957#Lch s lc lng v trang nhn dn huyn ng Sn (1945 - 2008)#B.s.: Phan Vn Thanh (ch.b.), Phm Quc Vit, L Vn Thun...#Phan Vn Thanh#Vi?t#L302S#355 .00959741#^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a328tr., 6tr. nh^b20cm#Phm Q uc Vit#L Vn Thun#Nguyn Hu Chc#TTS ghi: ng u - Ban CHQS huyn ng S n#H Trng Nm#254163#Gii thiu v tr a l, con ngi, truyn thng u tran h yu nc v lc lng v trang ca nhn dn huyn ng Sn (thnh ph Thanh Ho ) trong khng chin chng Php, chng M cu nc v trong thi k xy dng, b o v t quc#Lch s#Lc lng v trang#ng Sn#Thanh Ho#P.Dung## 00984000000000337000450002600110000002600110001100200450002200700670006700500160 01340190005001501810006001550820018001618080005001790080012001840090017001960100 00500213011002600218005002000244005001200264005001200276015004700288013000700335 02102460034202000080058802000080059602000030060402000120060702000100061902000100 0629039000700639#VV09.21958#VV09.21959#Lch s ng b x Trng Minh (1954 - 20 09)#B.s.: Hong Vn Khiu (ch.b.), Nguyn Trng Giang, L Vit Bc...#Hong Vn Khiu#Vi?t#L302S#324.2597070959741#^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a212 tr., 11tr. nh^b20cm#Nguyn Trng Giang#L Vit Bc#L Duy Hng#TTS ghi: Ban c hp hnh ng b x Trng Minh#254164#Gii thiu lch s ng b x Trng Minh , huyn Nng Cng, thnh ph Thanh Ho. Vai tr ca ng b trong khng chin ch ng Php, trong giai on khi phc, pht trin kinh t, thc hin ng li i mi, cng nghip ho, hin i ho t nc#Lch s#ng b#X#Trng Minh#Nng Cng#Thanh Ho#P.Dung## 00977000000000349000450002600110000002600110001100100110002200200210003300700700 00540190005001241810006001290820008001358080005001430080012001480090017001600100 00500177011002500182005001100207005001300218005001600231015007000247005001200317 00500140032901300070034302102300035002000080058002000100058802000090059802000100 0607039000700617020000300624#VV09.21960#VV09.21961#L Xun K#Lch s x Hnh Ph c#B.s.: L Xun K, Hong Hng, Phm Mai Anh ; S.t.: Nguyn Hu Nht...#Vi?t#L3 02S#959.741#^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a260tr., 8tr. nh^b20cm#Hon g Hng#Phm Mai Anh#Nguyn Hu Nht#TTS ghi: ng u - HND - UBND - UBMTTQ x Hnh Phc, huyn Th Xun#L Vn Thm#L Tin Thanh#254165#Gii thiu lch s x Hnh Phc (huyn Th Xun, thnh ph Thanh Ho) v truyn thng cch mng ca x qua cc thi k: khng chin chng Php, khng chin chng M cu nc (1930 - 1975), trong thi k xy dng v bo v t quc#Lch s#Hnh Phc#Th Xun#Than h Ho#P.Dung#X## 00744000000000265000450002600110000002600110001100200350002200300160005701900050 00731810008000780820008000868080005000940080005000990090011001040100005001150110 01500120013000700135015004000142021025400182020000800436020000900444020000900453 020000900462039000700471#VV09.21962#VV09.21963#Ngh s to hnh Vit Nam hin i#K yu hi vin#Vi?t#NGH250S#709.597#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a871tr.^b24cm# 254166#u ba sch ghi: Hi M thut Vit Nam#Gii thiu danh sch cc ngh s to hnh tiu biu Vit Nam hin i, c sp xp theo th t ch ci c th qu a cc mc: h tn, ngy thng nm sinh, nm mt (nu c), nguyn qun, dn t c, ngy vo hi, tc phm chnh, gii thng, khen thng...#Ngh s#To hnh#M thut#Vit Nam#P.Dung## 00816000000000313000450002600110000002600110001100200250002202900400004700700380 00870060014001250190005001391810006001440820004001508080005001540080005001590090 01100164010000500175011001400180006001700194013000700211021020400218020000900422 020001000431020001200441020001900453020000800472020001400480039000800494#VV09.21 964#VV09.21965#Seminar - tri tim d n#The Seminar as the heart of the project# Dch: Bch nh Hng, on Phng Lin#Bch nh Hng#Vi?t#S202T#707#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a80tr.^b20cm#on Phng Lin#254167#Trnh by nhng cm nhn ca mt s hc vin sau khi tham gia kho hc v phng php lm vic nhm v tho l un bn trn trong qu trnh sng to nn cc tng ngh thut ni chung, m t hut ni ring#M thut#Tho lun#Phng php#Lm vic theo nhm#Seminar#Sch so ng ng#Hng H## 00566000000000265000450002600110000002600110001100100100002200200350003200700100 00670140007000770190005000841810008000890820006000978080005001030080005001080090 01100113010000500124011001400129013000700143021011800150020000400268020001100272 039000800283020000900291#VV09.21966#VV09.21967#Thin Kim#Ngh thut trng hoa ki ng bn ma#Thin Kim#40000#Vi?t#NGH250T#635.9#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a96tr .^b22cm#254168#Gii thiu tn khoa hc, h loi, tn khc, hnh dng c trng, cch trng v chm sc nhiu loi hoa cnh khc nhau#Hoa#Trng trt#Hng H#Cy cnh## 00663000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200410003900700430 00800060015001230140007001380190005001451810007001500820006001578080005001630080 00500168009001100173010000500184011001500189013000700204021013500211020001100346 020001100357039000800368020000900376#VV09.21968#VV09.21969#Manke, Elisabeth#Ph ng php trng v chm sc xng rng#Elisabeth Manke ; Nguyn Kim Dn bin dch# Nguyn Kim Dn#77000#Vi?t#PH561P#635.9#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a189tr.^b22cm #254169#Gii thiu nhng c im chung ca xng rng, xut x ca loi cy ny v hng dn cch chm sc cho tng loi xng rng khc nhau#Xng rng#Trng trt#Hng H#Cy cnh## 00658000000000265000450002600110000002600110001100100100002200200380003200700100 00700140008000800190005000881810007000930820006001008080005001060080005001110090 01100116010000500127011001500132013000700147020000800154020001100162020000900173 039000800182021020200190#VV09.21970#VV09.21971#Thin Kim#Phng php trng v ch m sc hoa lan#Thin Kim#125000#Vi?t#PH561P#635.9#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a2 72tr.^b24cm#254170#Hoa lan#Trng trt#Cy cnh#Hng H#Gii thiu v cc loi ho a lan t s tin ho ca hoa lan trong th gii t nhin n s kin ln u ti n loi ngi pht hin, tin hnh trng ta chng .Trnh by cch chm sc v nu i trng hoa lan## 00617000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200270 00470070041000740060016001150140007001310190005001381810007001430820006001508080 00500156008000500161009001100166010000500177011001500182013000700197021009000204 020000700294020001000301020000800311039000800319#VV09.21973#VV09.21972#VV09.2197 4#Berger, Karen#Nhng hp m ca n Piano#Karen Berger ; Nguyn Th Hin bin d ch#Nguyn Th Hin#22000#Vi?t#NH556H#786.2#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a175tr.^ b20cm#254171#Gii thiu v cu to ca n piano v hng dn cc phng php h c hp m ca n piano#Hp m#n piano#Nhc c#Hng H## 00746000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200410 00490070043000900060016001330140007001490190005001561810007001610820004001688080 00500172008000500177009001100182010000500193011001500198013000700213021019800220 020001100418020001000429020000900439039000800448#VV09.21975#VV09.21976#VV09.2197 7#Browning, Kathy#Phong thu nng cao cht lng cuc sng#Kathy Browning ; Hun h Vn Thanh bin dch#Hunh Vn Thanh#29000#Vi?t#PH431T#133#^214#^aH.#^aM thu t#2009#^a192tr.^b20cm#254172#Trnh by cc kin thc c bn v phong thu: khi nim, nguyn l v phng cch p dng phong thu. Hng dn ng dng phong thu vo trang tr ni tht v cc li khuyn phong thu v s nghip.#Phong thu#Cu c sng#ng dng#Hng H## 00779000000000301000450002600110000002600110001100100090002200200620003100700140 00930140007001070190005001141810007001190820004001268080005001300080005001350090 01100140010000500151011001500156004001400171013000700185021021800192020000900410 020000800419020001100427020001900438020001200457039000800469#VV09.21978#VV09.219 79#Mc Uyn#Thit k trang tr nh theo m thut phong thu Phng ng#Mc Uy n b.s.#40000#Vi?t#TH308K#747#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a224tr.^b24cm#Ti bn ln 1#254173#Gii thiu lc s phong thu, thuyt kh lun v nhng khi nim c bn v dch l, lin quan n vic thit k m thut ni tht. S dng yu t trang hong theo phong thu. Tm cn nh mi, chn ngy lnh thng tt#Thit k# Nh ca#Phong thu#Trang tr ni tht#Phng ng#Hng H## 00646000000000277000450002600110000002600110001100100130002200200420003500700400 00770060015001170140007001320190005001391810007001440820006001518080005001570080 00500162009001100167010000500178011001500183013000700198021013100205020000400336 020001100340039000800351020000900359#VV09.21981#VV09.21980#Lu Ch Tng#Phng p hp trng 100 loi hoa trong chu#Lu Ch Tng ; Nguyn Kim Dn bin dch#Nguyn Kim Dn#89000#Vi?t#PH561P#635.9#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a223tr.^b22cm#25417 4#Trnh by nhng k thut trng hoa c bn, ng thi gii thiu nhng loi hoa ph hp trng trong cc ma xun, h, thu, ng.#Hoa#Trng trt#Hng H#Cy cnh## 00658000000000289000450002600110000002600110001100100170002200200160003900700380 00550060015000930140007001080190005001151810006001200820006001268080005001320080 00500137009001100142010000500153011001500158004001400173013000700187020002000194 020001900214020000900233039000800242021011800250#VV09.21982#VV09.21983#Presscott , David#Cm nang Bonsai#David Presscott ; Nguyn Kim Dn dch#Nguyn Kim Dn#720 00#Vi?t#C120N#635.9#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a207tr.^b22cm#Ti bn ln 1#2541 75#Ngh trng cy cnh#Ngh thut ct ta#Cy cnh#Hng H#Nhng kin thc v Bo nsai, lch s ca Bonsai. Hng dn k thut chm sc v to dng cho tc phm n gh thut Bonsai## 01017000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200410 00500030020000910070017001110190005001281810006001330820009001398080005001480080 00500153009001100158010000500169011001500174015004300189013000700232021036500239 02000100060402000100061402000080062402000200063202000090065202000220066103900080 0683#VV09.21984#VV09.21986#VV09.21985#Nguyn Xun Tin#iu khc honh trng Vi t Nam th k XX#Thnh tu v vn #Nguyn Xun Tin#Vi?t#309K#730.9597#^214#^a H.#^aM thut#2009#^a312tr.^b20cm#TTS ghi: Vin Vn ho Ngh thut Vit Nam#254 176#Gii thiu v qu trnh hnh thnh, pht trin v nhng ng gp ca iu kh c honh trng Vit Nam trong bi cnh kinh t, x hi, vn ho ngh thut dn t c th k 20 v nhng nm u th k 21. Nu ln nhng thnh tu ngnh iu kh c honh trng t c. a ra nhng gii php pht trin, nng cao cht l ng cc cng trnh iu khc honh trng Vit Nam#iu khc#Thnh tu#Lch s#Ngh thut to hnh#Vit Nam#iu khc honh trng#Hng H## 00910000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200750003300700600 01080050014001680190005001821810006001870820008001938080005002010080005002060090 01400211010000500225011002600230015006600256005000900322005001400331005001400345 01300070035902101560036602000170052202000030053902000070054202000080054902000070 0557039000800564#VV09.21987#VV09.21988#VV09.21989#Lch s cch mng x Ty M hu yn T Lim - thnh ph H Ni (1930 - 2008)#B.s.: Phm Vn Thm, Thnh, Bch Ngc Anh, Bi Xun nh#Phm Vn Thm#Vi?t#L302S#959.731#^214#^aH.#^aNxb. H N i#2009#^a168tr., 18tr. nh^b20cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban chp hnh ng b x Ty M# Thnh#Bch Ngc Anh#Bi Xun nh#254177#Gii thiu c i m v truyn thng x Ty M. Lch s hin i x Ty M qua cc thi k: u t ranh thng nht t nc, xy dng XHCN v thi k i mi#Lch s hin i#X#T y M#T Lim#H Ni#Hng H## 00631000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200300 00440030012000740070031000860060014001170140008001310190005001391810006001440820 00400150808000500154008000500159009001300164010000500177011001500182019001300197 00400130021001300070022302000170023002000080024702000120025503900080026701500300 0275#VV09.21990#VV09.21991#VV09.21992#Mr, Jkai#Con trai ngi c tri tim #T iu thuyt#Jkai Mr ; L Xun Giang dch#L Xun Giang#110000#Vi?t#C430T#894#^ 214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a601tr.^b20cm#Dch Hungari#In ln th 2#254178#Vn h c hin i#Hungari#Tiu thuyt#Hng H#Dch t nguyn bn ting Hung## 00613000000000313000450002600110000002600110001100100150002200200270003700300120 00640070035000760060014001110140007001250190005001321810007001370820004001448080 00500148008000500153009001300158010000500171011001500176019001300191004001300204 013000700217020001700224020000800241020001200249039000800261015003000269#VV09.21 993#VV09.21994#Ferenc, Molnr#Nhng cu con trai ph Pl#Tiu thuyt#Molnr Fere nc ; V Xun Thanh dch#V Xun Thanh#43000#Vi?t#NH556C#894#^214#^aH.#^aThanh n in#2009#^a235tr.^b20cm#Dch Hungari#In ln th 2#254179#Vn hc hin i#Hungar i#Tiu thuyt#Hng H#Dch t nguyn bn ting Hung## 00831000000000289000450002600110000002600110001100100120002200200820003400700350 01160050016001510190005001671810006001720820018001788080005001960080005002010090 01300206010000500219011002600224015005700250013000700307021017500314020000800489 020001700497020000900514039000800523020001000531#VV09.21995#VV09.21996#u Duy Lo an#ng b th trn Thng - 50 nm u tranh, xy dng v trng thnh (1957 - 2 007)#B.s.: u Duy Loan, Nguyn Trng L#Nguyn Trng L#Vi?t#106B#324.259707095 9725#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a194tr., 11tr. nh^b20cm#TTS ghi: ng Cng s n Vit Nam. ng b th trn Thng#254180#Khi qut v qu trnh hnh thnh th trn Thng (thuc huyn Hip Ho ,tnh Bc Giang). Lch s th trn Thng ni c hung ,ng b th trn ni ring t nm 1957 n nm 2007#ng b#Lch s hin i#Th trn#Hng H#Bc Giang## 00472000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100080003300200090 00410030012000500070008000620140007000700190005000771810006000820820010000888080 00500098008000500103009001300108010000500121011001500126013000700141020001700148 020000900165020001200174039000800186#VV09.21997#VV09.21999#VV09.21998#Vi Hng# t bng#Tiu thuyt#Vi Hng#33000#Vi?t#124B#895.92234#^214#^aH.#^aThanh nin#20 09#^a179tr.^b20cm#254181#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#Hng H## 00516000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100120 00440020022000560030011000780070012000890140007001010190005001081810007001130820 01000120808000500130008000500135009001300140010000500153011001500158013000700173 020001700180020000900197020001200206039000800218#VV09.22000#VV09.22001#VV09.2200 3#VV09.22002#Cao Duy Sn#Ngi nh xa bn sui#Tp truyn#Cao Duy Sn#28000#Vi? t#NG452N#895.92234#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a179tr.^b20cm#254182#Vn hc hi n i#Vit Nam#Truyn ngn#Hng H## 00894000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100140 00440020034000580070019000920140007001110190005001181810006001230820007001298080 00500136008000500141009001300146010000500159011001500164013000700179012003600186 02102760022202000080049802000090050602000080051503900080052302000080053102000100 0539020000700549#VV09.22004#VV09.22005#VV09.22006#VV09.22007#Bi Xun nh#Tin s nho hc Thng Long H Ni#Bi Xun nh b.s.#55000#Vi?t#T305S#370.92#^214#^a H.#^aThanh nin#2009#^a355tr.^b20cm#254183#Thng Long H Ni ngn nm vn hin#T rnh by mt s vn trong vic xc nh v tiu ch ca Tin s Nho hc Thng long - H Ni. Gii thiu v cuc i ,tiu s v s nghip ca cc v Tin s Nho hc t Thng Long - H Ni c sp xp theo cc vng triu cng nh n v qun , huyn ca H Ni hin nay#Tin s#Gio dc#Nho hc#Hng H#Tiu s#S n ghip#H Ni## 00787000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100150 00440020038000590070015000970140007001120190005001191810008001240820008001328080 00500140008000500145009001300150010000500163011001500168012003600183013000700219 021017200226020001000398020002300408020002700431020000700458039000800465#VV09.22 009#VV09.22008#VV09.22010#VV09.22011#Nguyn Th Sn#Ngh nhn lng ngh Thng Lo ng H Ni#Nguyn Th Sn#36500#Vi?t#NGH250N#680.092#^214#^aH.#^aThanh nin#2009 #^a226tr.^b20cm#Thng Long H Ni ngn nm vn hin#254184#Gii thiu v cuc i, s nghip v nhng sn phm th cng ni ting ca 21 ngh nhn c phong tng danh hiu "Bn tay vng" cc lng ngh t Thng Long - H Ni#Ngh nhn #Lng ngh truyn thng#Ngh th cng truyn thng#H Ni#Hng H## 00732000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100090 00440020034000530070009000870140007000960190005001031810007001080820008001158080 00500123008000500128009001300133010000500146011001500151004003500166012003600201 013000700237021014300244020000800387020000700395020000800402039000800410#VV09.22 012#VV09.22013#VV09.22014#VV09.22015#Siu Hi#Trm nm chuyn Thng Long H Ni# Siu Hi#57500#Vi?t#TR114N#959.731#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a358tr.^b20cm#I n ln th 3, c sa cha, b sung#Thng Long H Ni ngn nm vn hin#254185#Kh o st tm lc v Thng Long - H Ni qua nhiu nm lch s v cc kha cnh: a l, a danh, phong tc, tp qun, np sng, cnh quan...#Lch s#H Ni#Tn v n#Hng H## 00502000000000277000450002600110000000200240001102900170003500700180005200500090 00700140007000790190005000861810006000910820008000978080005001050080005001100090 01400115010000500129011001500134005000800149013000700157012002200164020001000186 020000600196020001400202039000800216#VV09.22016#Cng em hc ting Anh 3#We learn English#Minh Anh, Mai Anh#Minh Anh#18500#Vi?t#C513E#372.652#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a123tr.^b24cm#Mai Anh#254186#Cng em hc ting Anh#Ting Anh#Lp 3#S ch c thm#Hng H## 00502000000000277000450002600110000000200240001102900170003500700180005200500090 00700140007000790190005000861810006000910820008000978080005001050080005001100090 01400115010000500129011001500134005000800149013000700157012002200164020001000186 020000600196020001400202039000800216#VV09.22017#Cng em hc ting Anh 4#We learn English#Minh Anh, Mai Anh#Minh Anh#24500#Vi?t#C513E#372.652#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a163tr.^b24cm#Mai Anh#254187#Cng em hc ting Anh#Ting Anh#Lp 4#S ch c thm#Hng H## 00506000000000277000450002600110000000200280001102900170003900700180005600500090 00740140007000830190005000901810006000950820008001018080005001090080005001140090 01400119010000500133011001500138005000800153013000700161012002200168020001000190 020000600200020001400206039000800220#VV09.22018#Cng em hc ting Anh lp 5#We l earn English#Minh Anh, Mai Anh#Minh Anh#25000#Vi?t#C513E#372.652#^214#^aH.#^aNx b. H Ni#2009#^a167tr.^b24cm#Mai Anh#254188#Cng em hc ting Anh#Ting Anh#Lp 5#Sch c thm#Hng H## 00478000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020014000390070029000530220004000820050018000860050010001040080 00500114009001400119010000500133011001400138020000500152020000600157020000800163 020001400171039000800185013000700193#VV09.22019#6000#Vi?t#E202H#372.7#^214#Em h c ton 1#Nguyn Ngc Doanh, Kiu Tun#T.2#Nguyn Ngc Doanh#Kiu Tun#^aH.#^aNx b. H Ni#2009#^a75tr.^b24cm#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch c thm#Hng H#254189## 00478000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020014000390070029000530220004000820050018000860050010001040080 00500114009001400119010000500133011001400138020000500152020000600157020000800163 020001400171039000800185013000700193#VV09.22020#7500#Vi?t#E202H#372.7#^214#Em h c ton 2#Nguyn Ngc Doanh, Kiu Tun#T.2#Nguyn Ngc Doanh#Kiu Tun#^aH.#^aNx b. H Ni#2009#^a99tr.^b24cm#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch c thm#Hng H#254190## 00493000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020014000390070036000530220004000890050018000930050017001110080 00500128009001400133010000500147011001500152020000500167020000600172020000800178 020001400186039000800200013000700208#VV09.22021#9000#Vi?t#E202H#372.7#^214#Em h c ton 3#Nguyn Ngc Doanh, Nguyn Danh Ninh#T.2#Nguyn Ngc Doanh#Nguyn Danh Ninh#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a114tr.^b24cm#Ton#Lp 3#Bi tp#Sch c thm#Hn g H#254191## 00493000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020014000390070036000530220004000890050018000930050017001110080 00500128009001400133010000500147011001500152020000500167020000600172020000800178 020001400186039000800200013000700208#VV09.22022#9500#Vi?t#E202H#372.7#^214#Em h c ton 4#Nguyn Ngc Doanh, Nguyn Danh Ninh#T.2#Nguyn Ngc Doanh#Nguyn Danh Ninh#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a123tr.^b24cm#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch c thm#Hn g H#254192## 00475000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020014000390070027000530220004000800050016000840050010001000080 00500110009001400115010000500129011001500134020000500149020000600154020000800160 020001400168039000800182013000700190#VV09.22023#9500#Vi?t#E202H#372.7#^214#Em h c ton 5#Kiu Tun, Nguyn Ngc Hi#T.2#Nguyn Ngc Hi#Kiu Tun#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a127tr.^b24cm#Ton#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#Hng H#254193## 00499000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020023000390070032000620220004000940050016000980050015001140080 00500129009001400134010000500148011001400153020001100167020000800178020001400186 039000800200013000700208020000600215#VV09.22024#7500#Vi?t#L527T#372.6#^214#Luy n tp ting Vit 1#Hong Vn Thung, Nguyn c Hu#T.2#Hong Vn Thung#Nguyn c Hu#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a95tr.^b24cm#Ting Vit#Bi tp#Sch c thm#Hn g H#254194#Lp 1## 00496000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020023000390070030000620220004000920050016000960050013001120080 00500125009001400130010000500144011001500149020001100164020000800175020001400183 039000800197013000700205020000600212#VV09.22025#9500#Vi?t#L527T#372.6#^214#Luy n tp ting Vit 2#Hong Vn Thung, Xun Tho#T.2#Hong Vn Thung# Xun Th o#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a131tr.^b24cm#Ting Vit#Bi tp#Sch c thm#Hng H #254195#Lp 2## 00497000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020023000400070030000630220004000930050016000970050013001130080 00500126009001400131010000500145011001500150020001100165020000800176020001400184 039000800198013000700206020000600213#VV09.22026#10000#Vi?t#L527T#372.6#^214#Luy n tp ting Vit 3#Hong Vn Thung, Xun Tho#T.2#Hong Vn Thung# Xun Th o#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a136tr.^b24cm#Ting Vit#Bi tp#Sch c thm#Hng H#254196#Lp 3## 00500000000000277000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020023000390070032000620220004000940050016000980050015001140080 00500129009001400134010000500148011001500153020001100168020000600179020000800185 020001400193039000800207013000700215#VV09.22027#9500#Vi?t#L527T#372.6#^214#Luy n tp ting Vit 4#Hong Vn Thung, Phan Hng Xun#T.2#Hong Vn Thung#Phan Hng Xun#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a131tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 4#Bi tp#Sch c t hm#Hng H#254197## 00541000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020023000390070047000620220004001090050016001130080005001290090 01400134010000500148011001500153020001100168020000600179020000800185020001400193 039000800207013000700215005001300222005001600235#VV09.22028#9000#Vi?t#L527T#372 .6#^214#Luyn tp ting Vit 5#Hong Vn Thung, Xun Tho, Nguyn Tr Dng#T. 2#Hong Vn Thung#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a111tr.^b24cm#Ting Vit#Lp 5#Bi t p#Sch c thm#Hng H#254198# Xun Tho#Nguyn Tr Dng## 00937000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100190003300200310 00520070063000830050017001460140007001630190005001701810008001750820008001838080 00500191008000500196009001900201010000500220011001500225015003300240005001700273 01300070029002102560029702000200055302000100057303900080058302000090059102000110 0600#VV09.22029#VV09.22031#VV09.22030#Nguyn Triu Dng#Gio trnh Lut T tng dn s#Nguyn Triu Dng (ch.b.), Nguyn Cng Bnh, Trn Phng Tho#Nguyn C ng Bnh#43000#Vi?t#GI-108T#347.597#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a319tr.^b 24cm#TTS ghi: Vin i hc M H Ni#Trn Phng Tho#254199#Trnh by nhng v n chung ca Lut T tng Dn s . Gii thiu trnh t , th tc gii quyt v vic dn s theo quy nh ca php lut t tng dn s hin hnh v vic p dn g cc quy nh php lut vo thc tin gii quyt cc v vic dn s To n#Lu t t tng dn s#Php lut#Hng H#Vit Nam#Gio trnh## 01003000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200350 00500070023000850140007001080190005001151810008001200820010001288080005001380080 00500143009001900148010000500167011001500172015003300187013000700220021039900227 020001000626020001000636020001500646020001100661039000800672020000900680#VV09.22 032#VV09.22033#VV09.22034#Nguyn Phc Th#Gio trnh Lut Hin php Vit Nam#Ng uyn Phc Th ch.b.#40000#Vi?t#GI-108T#342.59702#^214#^aH.#^aCng an nhn dn# 2009#^a287tr.^b24cm#TTS ghi: Vin i hc M H Ni#254200#Trnh by nhng vn c bn v Lut Hin php cc kha cnh nh: hnh thc t chc nh nc, c cu v thm quyn ca b my nh nc, trnh t hnh thnh cc c quan nh nc, chnh sch i ni v i ngoi ca nh nc; quyn v ngha v c bn ca cng dn. Gii thiu nhng nguyn tc t chc, c cu v hot ng ca To n nhn d n, Vin kim st nhn dn ca nc cng ho XHCN Vit Nam#Hin php#Php lut#L ut Hin php#Gio trnh#Hng H#Vit Nam## 00686000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200170 00440070011000610140007000720190005000791810007000840820004000918080005000950080 00500100009001400105010000500119011001500124013000700139021019900146020001100345 020000400356020001900360039000800379020000900387#VV09.22035#VV09.22037#VV09.2203 6#Vnh Xng#Thun phong thu#Vnh Xng#42000#Vi?t#TH502P#747#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a262tr.^b20cm#254201#Trnh by phng php xy dng, thit k, bi tr tng th ngi nh cng nh chi tit tng phng, ni tht trong ngi nh. N u cch sp xp ni tht mang li may mn ho gii hung kh n ct kh#Phong thu#Nh#Trang tr ni tht#Hng H#Thit k## 00657000000000277000450002600110000002600110001102600110002200500070003300100120 00400020015000520070020000670140007000870190005000941810007000990820004001068080 00500110008000500115009001400120010000500134011001500139013000700154021018900161 020001100350020001000361039000800371#VV09.22038#VV09.22039#VV09.22040#H Sn#Ho ng Phong#Phong thu hc#Hong Phong, H Sn#54000#Vi?t#PH431T#133#^214#^aH.#^aN xb. H Ni#2009#^a350tr.^b20cm#254202#Trnh by khi nim phong thu v s nh h ng ca phong thu ti nhn sinh. Gii thiu b quyt phong thu trong vn l a chn ni v ng dng phong thu thnh cng trong s nghip#Phong thu#Cu c sng#Hng H## 00960000000000277000450002600110000002600110001102600110002200500170003300100150 00500020033000650070056000980050016001540190005001701810006001750820004001818080 00500185008000500190009001900195010000500214011001500219013000700234021040000241 020000900641020002400650039000800674#VL09.02565#VL09.02564#VL09.02566#Nguyn Qu c Tun#Dng Minh Ho#Cc loi ti phm xuyn quc gia#B.s.: Dng Minh Ho, Ngu yn Quc Tun, Nguyn Tin t#Nguyn Tin t#Vi?t#C101L#364#^214#^aH.#^aCng a n nhn dn#2009#^a411tr.^b27cm#254203#Khi nim v ti phm xuyn quc gia. Nghi n cu cc loi ti phm in hnh nh ti phm c t chc, ma tu xuyn quc gi a,... Phn tch tnh trng hot ng, c im v xu th pht trin ca cc loi ti phm ny, ng thi a ra i sch c th cho tng loi ti phm. Trnh b y nhng trnh t php lut cn thit lin quan n ti phm xuyn quc gia nh iu tra, khi t, xt x, thi hnh n#Ti phm#Ti phm xuyn quc gia#Hng H## 00558000000000289000450002600110000002600110001100100100002200200160003200300200 00480070020000680140007000880190005000951810006001000820011001068080005001170080 00500122009001100127010000500138011001400143013000700157021006000164020000700224 020001100231039000800242020000900250020000900259#VL09.02567#VL09.02568#Vit Hng #o di Vit Nam#Collections xun h#Thit k: Vit Hng#50000#Vi?t#108D#746.9 09597#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a48tr.^b27cm#254204#Gii thiu mt s b su t p v o di xun h ca Vit Nam#o di#Thi trang#Hng H#Vit Nam#Sch nh## 00556000000000289000450002600110000002600110001100100100002200200160003200300190 00480070020000670140007000870190005000941810006000990820011001058080005001160080 00500121009001100126010000500137011001400142013000700156021005900163020000700222 020001100229039000800240020000900248020000900257#VL09.02569#VL09.02570#Vit Hng #o di Vit Nam#Collections h thu#Thit k: Vit Hng#50000#Vi?t#108D#746.90 9597#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a48tr.^b27cm#254205#Gii thiu mt s b su tp v o di h thu ca Vit Nam#o di#Thi trang#Hng H#Vit Nam#Sch nh## 00560000000000289000450002600110000002600110001100100100002200200160003200300210 00480070020000690140007000890190005000961810006001010820011001078080005001180080 00500123009001100128010000500139011001400144013000700158021006100165020000700226 020001100233039000800244020000900252020000900261#VL09.02571#VL09.02572#Vit Hng #o di Vit Nam#Collections thu ng#Thit k: Vit Hng#50000#Vi?t#108D#746. 909597#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a48tr.^b27cm#254206#Gii thiu mt s b su t p v o di thu ng ca Vit Nam#o di#Thi trang#Hng H#Vit Nam#Sch nh## 01239000000000349000450002600110000002600110001100500160002200200450003800301620 00830070074002450050015003190140007003340190005003411810006003460820006003528080 00500358008001400363009002200377010000500399011001500404015005500419005001300474 00500210048701300070050802103100051502000110082502000180083602000090085403900080 0863020000900871020000900880#VL09.02573#VL09.02574#Nng Quc Trinh#Ti liu tp hun gio dc bo v mi trng#Ti liu tp hun nng cao nng lc nhn thc v bo v mi trng cho sinh vin trng CSP cc tnh min ni pha Bc v sinh vin trng HSP - H Thi Nguyn#B.s.: Nng Quc Trinh, Ph Hng Cng, Ng Vn Gii, Nguyn Th Nhm Tut#Ph Hng Cng#30000#Vi?t#T103L#363.7#^214#^aThi N guyn#^ai hc Thi Nguyn#2009#^a188tr.^b27cm#TTS ghi: i hc Thi Nguyn. T rng i hc Khoa hc#Ng Vn Gii#Nguyn Th Nhm Tut#254207# Gii thiu cc kin thc c bn v mi trng v pht trin bn vng trn th gii .Nhng vn v mi trng v pht trin bn vng Vit Nam cng nh cc nh hng chin lc v nhng gii php cho vic bo v mi trng v pht trin bn vng trn p hm vi ton quc, c bit l vng ng Bc nc ta#Mi trng#Bo v mi tr ng#Gio dc#Hng H#Th gii#Vit Nam## 01149000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400080003301900050 00411810006000460820008000528080005000600020021000650030049000860070064001350220 00400199221000800203005001200211005001700223005001700240005001400257005001200271 00800050028300900700028801000050035801100150036301500430037802103100042102000080 0731039000800739013000700747020000700754020001400761#VL09.02575#VL09.02576#VL09. 02577#195000#Vi?t#B102K#959.731#^214#Bch khoa th H Ni#K nim 1000 nm Thn g Long - H Ni 1010 - 2010#B.s.: Phan Huy L, Nguyn Vinh Phc (ch.b.), Hong X un Chinh..#T.1#Lch s#Phan Huy L#Nguyn Vinh Phc#Hong Xun Chinh#Phan i D on#V Quang Du#^aH.#^aVn ho Thng tin ; Vin Nghin cu v Ph bin Kin thc Bch khoa#2009#^a755tr.^b27cm#TTS ghi: U ban nhn dn thnh ph H Ni#Lch s H Ni qua cc thi k: t thi tin s n trc lc nh Thng Long, d i thi cc vng triu phong kin, trong thi k chng ch ngha thc dn gii phng dn tc, trong cng cuc xy dng ch ngha x hi, chng M cu nc v trong cng cuc i mi, cng nghip ho, hin i ho t nc#Lch s#Hng H# 254208#H Ni#Bch khoa th## 01054000000000385000450080800050000022100070000503900080001200200210002000300490 00410050016000900050017001060050008001230050017001310050017001480070069001650080 00500234009007000239010000500309011001500314015004300329022000400372082000800376 01300070038401400080039102600110039902600110041002600110042118100060043201900050 0438020000700443020000800450020000700458020001400465021018900479#^214#a l#Hn g H#Bch khoa th H Ni#K nim 1000 nm Thng Long - H Ni 1010 - 2010#Hong Thiu Sn#Hong Khc Tuyn#T Linh#Nguyn Hu Qunh#Triu Chinh Hiu#B.s.: Hon g Thiu Sn, Hong Khc Tuyn (ch.b.), Nguyn Hu Qunh...#^aH.#^aVn ho Thng tin ; Vin Nghin cu v Ph bin Kin thc Bch khoa#2009#^a371tr.^b27cm#TTS g hi: U ban nhn dn thnh ph H Ni#T.2#959.731#254209#150000#VL09.02579#VL09. 02580#VL09.02578#B102K#Vi?t#a l#Lch s#H Ni#Bch khoa th#Trnh by v a l t nhin v dn s H Ni. Tng quan v a l lch s v t chc hnh chn h Thng Long - H Ni qua cc thi i. Gii thiu v ng, ph, ng, phng, x ca H Ni## 00783000000000277000450002600110000002600110001100200530002201400080007501900050 00831810006000880820010000948080005001040080005001090090014001140100005001280110 01500133015002300148013000700171020000900178020001000187020001000197020001000207 020001200217039000800229021026800237#VL09.02581#VL09.02582#Biu thu xut khu, biu thu nhp khu u i 2010#200000#Vi?t#B309T#382.09597#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a617tr.^b27cm#TTS ghi: B Ti chnh#254210#Danh mc#Biu thu#Xut k hu#Nhp khu#Thu u i#Hng H#Gii thiu danh mc biu thu xut nhp khu u i: ng vt sng, cc sn phm t ng vt, thc vt, m v du ng vt ho c thc vt v cc sn phm tch t chng, thc phm ch bin; sn phm ca ngnh cng nghip ho cht hoc cc ngnh cng nghip lin quan...## 00950000000000337000450002600110000002600110001100500170002200200510003900300170 00900070055001070050015001620190005001771810006001820820007001888080005001950080 00500200009001400205010000500219011001500224015004900239005001800288005001900306 00500230032501300070034802102070035502000080056202000180057002000090058802000070 0597039000800604#VL09.02583#VL09.02584#Nguyn Cng Khn#K yu hi ngh khoa hc an ton v sinh thc phm#Ln th 5 - 2009#Nguyn Cng Khn, Mai Thanh Hng, Tr ng Thanh Tng...#Mai Thanh Hng#Vi?t#K600Y#363.19#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009 #^a503tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t. Cc An ton V sinh thc phm#Trng Thanh T ng#Nguyn Th Vn Vn#Nguyn Thanh Trc Hng#254211#Gii thiu cc cng trnh ng hin cu khoa hc nm 2009 v qun l an ton v sinh thc phm v cc vn an ton v sinh thc phm nh: nhim vi sinh vt, nhim ho hc thc phm, ki m nghim thc phm#An ton#V sinh thc phm#Vit Nam#K yu#Hng H## 00920000000000373000450002600110000002600110001102600110002200500160003300200560 00490290059001050070048001640050016002120140007002280190005002351810006002400820 01100246808000500257008000500262009001400267010000500281011001500286005001100301 00500140031200500180032601300070034402101310035102000080048202000110049002000070 0501020000700508020000900515020001400524039000800538#VL09.02585#VL09.02587#VL09. 02586#Phm Quang Ngh#H Ni tm nhn - trin vng v nhng c hi u t mi#Vi sion - prospects & new investment opportunities of Hanoi#Phm Quang Ngh, Nguyn Th Tho, Nguyn Mi...#Nguyn Th Tho#50000#Vi?t#H000N#330.959731#^214#^aH.# ^aNxb. H Ni#2009#^a304tr.^b27cm#Nguyn Mi#V Huy Chng#Nguyn Thnh Cng#254 212#Gii thiu qu trnh hoch nh pht trin ca H Ni. Trnh by v nhng c hi u t v nhng doanh nghip tiu biu ca th #Kinh t#Pht trin#u t #H Ni#Vit Nam#Sch song ng#Hng H## 00868000000000349000450002600110000002600110001102600110002200100190003300200280 00520030033000800070065001130050013001780140008001910190005001991810006002040820 00700210808000500217008000500222009001100227010000500238011001500243005001600258 00600110027401300070028502101510029202000100044302000190045302000090047202000140 0481039000800495020001500503#VL09.02588#VL09.02589#VL09.02590#Pouy, Jean Bernard #Bch khoa th hc sinh li#Nhng k ph cch, bc thin ti#Jean Bernard Pouy, Serge Bloch, Anne Blanchard ; V c Tm dch#Bloch, Serge#120000#Vi?t#B102K#9 20.02#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a135tr.^b27cm#Blanchard, Anne#V c Tm#254213 #Tp hp nhng cu chuyn v thi nin thiu ca mt s danh nhn ni ting th gii: Honore de Balzac, Alexander, Graham Bell, Napoleon Bonaparte, ...#Thin t i#Danh nhn th gii#Hc sinh#Bch khoa th#Hng H#Sch thiu nhi## 00746000000000325000450002600110000002600110001100100140002200200210003600300580 00570070036001150140007001510190005001581810007001630820007001708080005001770080 00500182009001100187010000500198011001400203006001600217012004200233013000700275 02100650028202000070034702000100035402000090036402000240037303900080039702000150 0405#VL09.02591#VL09.02592#Connoly, Sean#Tr em ton th gii#Cng Mickey tm hi u cuc sng ca cc bn nh bn phng#Sean Connoly ; Hong Minh Qun dch#3500 0#Vi?t#TR100E#305.23#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a57tr.^b27cm#Hong Minh Qun#Di sney - tri thc bch khoa cho thiu nhi#254214#Gii thiu v cuc sng ca cc b n nh khp ni trn th gii#Tr em#Cuc sng#Th gii#Bch khoa th thiu nh i#Hng H#Sch thiu nhi## 00792000000000313000450002600110000002600110001100100130002200200110003500301010 00460070029001470140007001760190005001831810008001880820004001968080005002000080 00500205009001100210010000500221011001400226006001000240012004200250013000700292 021010900299020001100408020001200419020002400431020001500455039000800470#VL09.02 593#VL09.02594#Morris, Neil#Giao thng#Cng Mickey tm hiu v nhng phng tin gip bn i li trn mt t v c trn tri di bin na#Neil Morris ; Xun H ng dch#35000#Vi?t#GI-108T#629#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a57tr.^b27cm#Xun H ng#Disney - tri thc bch khoa cho thiu nhi#254215#Gii thiu v lch s pht t rin v cc loi hnh phng tin giao thng nh: xe hi, my bay, tu thuyn... #Giao thng#Phng tin#Bch khoa th thiu nhi#Sch thiu nhi#Hng H## 00847000000000325000450002600110000002600110001100100160002200200220003800300570 00600070038001170140007001550190005001621810007001670820007001748080005001810080 00500186009001100191010000500202011001400207006001600221012004200237013000700279 02101500028602000190043602000090045502000100046402000240047403900080049802000150 0506#VL09.02595#VL09.02596#Taylor, Barbara#Nhng cuc i v i#Cng Mickey tm hiu cuc i ca cc danh nhn th gii#Barbara Taylor ; Nguyn Kim Diu dch# 35000#Vi?t#NH556C#920.02#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a57tr.^b27cm#Nguyn Kim Di u#Disney - tri thc bch khoa cho thiu nhi#254216#Tp hp nhng thng tin v cu c i, s nghip ca mt s v nhn trn th gii thuc nhiu lnh vc nh: Jul ius Ceasar, John Dalton, Isaac Newton...#Danh nhn th gii#Cuc i#S nghip#B ch khoa th thiu nhi#Hng H#Sch thiu nhi## 00772000000000325000450002600110000002600110001100100130002200200090003500300480 00440070035000920140007001270190005001341810007001390820007001468080005001530080 00500158009001100163010000500174011001400179006001600193012004200209013000700251 02101080025802000170036602000090038302000070039202000240039903900080042302000150 0431#VL09.02597#VL09.02598#Morris, Neil#Th thao#Cng Mickey khm ph th gii t h thao si ng#Neil Morris ; Nguyn Kim Diu dch#35000#Vi?t#TH250T#796.03#^2 14#^aH.#^aKim ng#2009#^a57tr.^b27cm#Nguyn Kim Diu#Disney - tri thc bch kho a cho thiu nhi#254217#Gii thiu nhng kin thc c bn v cc b mn th thao thng dng nh: bng , bng bu dc, v thut...#Th dc th thao#Th thao#Tr em#Bch khoa th thiu nhi#Hng H#Sch thiu nhi## 00774000000000313000450002600110000002600110001100100170002200200190003900300390 00580070036000970140007001330190005001401810006001450820004001518080005001550080 00500160009001100165010000500176011001400181006001300195012004200208013000700250 021013000257020000800387020001800395020002400413039000800437020001500445#VL09.02 600#VL09.02599#MacDonald, Fiona#Cu chuyn qu kh#Cng Mickey tm hiu lch s nhn loi#Fiona MacDonald ; Nguyn Hng dch#35000#Vi?t#C125C#909#^214#^aH.#^a Kim ng#2009#^a57tr.^b27cm#Nguyn Hng#Disney - tri thc bch khoa cho thiu n hi#254218#Trnh by v s ra i ca cc nn vn minh, qu trnh hnh thnh ca cc ch v gii thch s pht trin ca lch s th gii#Lch s#Lch s nhn loi#Bch khoa th thiu nhi#Hng H#Sch thiu nhi## 00537000000000277000450002600110000000200190001100300130003000700150004301400060 00580190005000641810007000690820006000768080005000820080005000870090011000920100 00500103011001700108019001600125006001000141012005100151013000700202020001800209 020001100227020001300238039000800251#VN09.07335#Tri tim thu tinh#Truyn tranh# Hng Oanh dch#6000#Vi?t#TR103T#895.1#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a11tr.^b14x17c m#Dch Trung Quc#Hng Oanh#Bi hc lm ngi. Nhng ngi bn t nn thn k#2 54219#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Hng H## 00540000000000277000450002600110000000200220001100300130003300700150004601400060 00610190005000671810007000720820006000798080005000850080005000900090011000950100 00500106011001700111019001600128006001000144012005100154013000700205020001800212 020001100230020001300241039000800254#VN09.07336#Kh -ta tinh nghch#Truyn tra nh#Hng Oanh dch#6000#Vi?t#KH300#895.1#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a11tr.^b14x 17cm#Dch Trung Quc#Hng Oanh#Bi hc lm ngi. Nhng ngi bn t nn thn k #254220#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Hng H## 00535000000000277000450002600110000000200180001100300130002900700150004200600100 00570140006000670190005000731810006000780820006000848080005000900080005000950090 01100100010000500111011001700116019001600133012005100149013000700200020001800207 020001100225020001300236039000800249#VN09.07337#M c ca su o#Truyn tranh#H ng Oanh dch#Hng Oanh#6000#Vi?t#M460U#895.1#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a11tr. ^b14x17cm#Dch Trung Quc#Bi hc lm ngi. Nhng ngi bn t nn thn k#254 221#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Hng H## 00540000000000277000450002600110000000200230001100300130003400700150004700600100 00620140006000720190005000781810006000830820006000898080005000950080005001000090 01100105010000500116011001700121019001600138012005100154013000700205020001800212 020001100230020001300241039000800254#VN09.07338#i chn ca vt Ca-ti#Truyn tr anh#Hng Oanh dch#Hng Oanh#6000#Vi?t#452C#895.1#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a 11tr.^b14x17cm#Dch Trung Quc#Bi hc lm ngi. Nhng ngi bn t nn thn k #254222#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Hng H## 00535000000000277000450002600110000000200180001100300130002900700150004200600100 00570140006000670190005000731810006000780820006000848080005000900080005000950090 01100100010000500111011001700116019001600133012005100149013000700200020001800207 020001100225020001300236039000800249#VN09.07339#Cu b thng minh#Truyn tranh#H ng Oanh dch#Hng Oanh#6000#Vi?t#C125B#895.1#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a11tr. ^b14x17cm#Dch Trung Quc#Bi hc lm ngi. Nhng ngi bn t nn thn k#254 223#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Hng H## 00536000000000277000450002600110000000200190001100300130003000700150004300600100 00580140006000680190005000741810006000790820006000858080005000910080005000960090 01100101010000500112011001700117019001600134012005100150013000700201020001800208 020001100226020001300237039000800250#VN09.07340#S t Nana tt tc#Truyn tranh# Hng Oanh dch#Hng Oanh#6000#Vi?t#S550T#895.1#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a11tr .^b14x17cm#Dch Trung Quc#Bi hc lm ngi. Nhng ngi bn t nn thn k#25 4224#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Hng H## 00534000000000277000450002600110000000200170001100300130002800700150004100600100 00560140006000660190005000721810006000770820006000838080005000890080005000940090 01100099010000500110011001700115019001600132012005100148013000700199020001800206 020001100224020001300235039000800248#VN09.07341#Mn qu qu nht#Truyn tranh#H ng Oanh dch#Hng Oanh#6000#Vi?t#M430Q#895.1#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a11tr.^ b14x17cm#Dch Trung Quc#Bi hc lm ngi. Nhng ngi bn t nn thn k#2542 25#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Hng H## 00537000000000277000450002600110000000200200001100300130003100700150004400600100 00590140006000690190005000751810006000800820006000868080005000920080005000970090 01100102010000500113011001700118019001600135012005100151013000700202020001800209 020001100227020001300238039000800251#VN09.07342#Gu trng trng rau#Truyn tranh #Hng Oanh dch#Hng Oanh#6000#Vi?t#G125T#895.1#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a11t r.^b14x17cm#Dch Trung Quc#Bi hc lm ngi. Nhng ngi bn t nn thn k#2 54226#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Hng H## 00532000000000277000450002600110000000200150001100300130002600700150003900600100 00540140006000640190005000701810006000750820006000818080005000870080005000920090 01100097010000500108011001700113019001600130012005100146013000700197020001800204 020001100222020001300233039000800246#VN09.07343#Bt v thn k#Truyn tranh#Hng Oanh dch#Hng Oanh#6000#Vi?t#B522V#895.1#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a11tr.^b1 4x17cm#Dch Trung Quc#Bi hc lm ngi. Nhng ngi bn t nn thn k#254227 #Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Hng H## 00533000000000277000450002600110000000200150001100300130002600700150003900600100 00540140006000640190005000701810007000750820006000828080005000880080005000930090 01100098010000500109011001700114019001600131012005100147013000700198020001800205 020001100223020001300234039000800247#VN09.07344#Th con mt #Truyn tranh#Hng Oanh dch#Hng Oanh#6000#Vi?t#TH400C#895.1#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a11tr.^b 14x17cm#Dch Trung Quc#Bi hc lm ngi. Nhng ngi bn t nn thn k#25422 8#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Hng H## 00533000000000277000450002600110000000200160001100300130002700700150004000600100 00550140006000650190005000711810006000760820006000828080005000880080005000930090 01100098010000500109011001700114019001600131012005100147013000700198020001800205 020001100223020001300234039000800247#VN09.07345#D mn vui tnh#Truyn tranh#Hn g Oanh dch#Hng Oanh#6000#Vi?t#D250M#895.1#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a11tr.^b 14x17cm#Dch Trung Quc#Bi hc lm ngi. Nhng ngi bn t nn thn k#25422 9#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Hng H## 00537000000000277000450002600110000000200200001100300130003100700150004400600100 00590140006000690190005000751810006000800820006000868080005000920080005000970090 01100102010000500113011001700118019001600135012005100151013000700202020001800209 020001100227020001300238039000800251#VN09.07346#Hi thi v vui nhn#Truyn tranh #Hng Oanh dch#Hng Oanh#6000#Vi?t#H452T#895.1#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a11t r.^b14x17cm#Dch Trung Quc#Bi hc lm ngi. Nhng ngi bn t nn thn k#2 54230#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Hng H## 00589000000000289000450002600110000000100160001100200220002700300220004900700680 00710060012001390140007001510190005001581810007001630820010001708080005001800080 00500185009001100190010000500201011001700206019000800223013000700231020001800238 020000300256039000800259020001500267005001700282#VN09.07347#Heller, Sarah E#Ng i p v qui th#Nhng ngi bn k l#Li: Sarah E. Heller ; Thu Nguyt dch ; Thit k: Todd Taliaferro#Thu Nguyt#10000#Vi?t#NG558#398.20973#^214#^aH.#^ aKim ng#2010#^a30tr.^b12x17cm#Dch M#254231#Vn hc thiu nhi#M#Hng H#Truy n c tch#Taliaferro, Todd## 00594000000000289000450002600110000000100160001100200300002700300200005700700680 00770060012001450140007001570190005001641810006001690820010001758080005001850080 00500190009001100195010000500206011001700211019000800228013000700236020001800243 020000300261039000800264020001500272005001700287#VN09.07348#Heller, Sarah E#Nng cng cha ng trong rng#Ba b tin nhn hu#Li: Sarah E. Heller ; Thu Nguyt dch ; Thit k: Todd Taliaferro#Thu Nguyt#10000#Vi?t#N106C#398.20973#^214#^ aH.#^aKim ng#2010#^a30tr.^b12x17cm#Dch M#254232#Vn hc thiu nhi#M#Hng H #Truyn c tch#Taliaferro, Todd## 00598000000000289000450002600110000000100160001100200310002700300230005800700680 00810060012001490140007001610190005001681810006001730820010001798080005001890080 00500194009001100199010000500210011001700215019000800232013000700240020001800247 020000300265039000800268020001500276005001700291#VN09.07349#Heller, Sarah E#Nng Bch Tuyt v by ch ln#Nhng ch ln tt bng#Li: Sarah E. Heller ; Thu Ng uyt dch ; Thit k: Todd Taliaferro#Thu Nguyt#10000#Vi?t#N106B#398.20973#^2 14#^aH.#^aKim ng#2010#^a30tr.^b12x17cm#Dch M#254233#Vn hc thiu nhi#M#Hn g H#Truyn c tch#Taliaferro, Todd## 00590000000000289000450002600110000000100170001100200240002800300210005200700680 00730060012001410140007001530190005001601810006001650820010001718080005001810080 00500186009001100191010000500202011001700207019000800224013000700232020001800239 020000300257039000800260020001500268005001700283#VN09.07350#Heller, Sarah E.#Ala ddin v cy n thn#Cng cha bng bnh#Li: Sarah E. Heller ; Thu Nguyt dc h ; Thit k: Todd Taliaferro#Thu Nguyt#10000#Vi?t#A103V#398.20973#^214#^aH.# ^aKim ng#2010#^a30tr.^b12x17cm#Dch M#254234#Vn hc thiu nhi#M#Hng H#Tru yn c tch#Taliaferro, Todd## 00586000000000289000450002600110000000100160001100200070002700300350003400700680 00690060012001370140007001490190005001561810006001610820010001678080005001770080 00500182009001100187010000500198011001700203019000800220013000700228020001800235 020000300253039000800256020001500264005001700279#VN09.07351#Heller, Sarah E#L l em#Nng L Lem v nhng ngi bn nh#Li: Sarah E. Heller ; Thu Nguyt dch ; Thit k: Todd Taliaferro#Thu Nguyt#10000#Vi?t#L400L#398.20973#^214#^aH.#^aKi m ng#2010#^a30tr.^b12x17cm#Dch M#254235#Vn hc thiu nhi#M#Hng H#Truyn c tch#Taliaferro, Todd## 00585000000000289000450002600110000000100160001100200170002700300240004400700680 00680060012001360140007001480190005001551810006001600820010001668080005001760080 00500181009001100186010000500197011001700202019000800219013000700227020001800234 020000300252039000800255020001500263005001700278#VN09.07352#Heller, Sarah E#Nng tin c nh#Nng cng cha ca bin#Li: Sarah E. Heller ; Thu Nguyt dch ; T hit k: Todd Taliaferro#Thu Nguyt#10000#Vi?t#N106T#398.20973#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a30tr.^b12x17cm#Dch M#254236#Vn hc thiu nhi#M#Hng H#Truyn c tch#Taliaferro, Todd## 00497000000000277000450002600110000000200150001100300130002600700160003900600110 00550140006000660190005000721810006000770820007000838080005000900080005000950090 01100100010000500111011001400116012002500130013000700155020001800162020001300180 039000800193020000800201020001000209#VN09.07353#Heo con i tm#Truyn tranh#Hon g Dng dch#Hong Dng#5000#Vi?t#H205C#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a11tr. ^b14cm#Dy b thi quen an ton#254237#Gio dc mu gio#Truyn tranh#Hng H#An ton#Thi quen## 00507000000000277000450002600110000000200240001100300130003500700160004800600110 00640140006000750190005000811810007000860820007000938080005001000080005001050090 01100110010000500121011001400126012002500140013000700165020001800172020001300190 039000800203020001000211020000800221#VN09.07354#Thch hoa qu thm phc#Truyn t ranh#Hong Dng dch#Hong Dng#5000#Vi?t#TH102H#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#20 10#^a11tr.^b14cm#Dy b thi quen an ton#254238#Gio dc mu gio#Truyn tranh# Hng H#Thi quen#An ton## 00496000000000277000450002600110000000200140001100300130002500700160003800600110 00540140006000650190005000711810006000760820007000828080005000890080005000940090 01100099010000500110011001400115012002500129013000700154020001800161020001300179 039000800192020000800200020001000208#VN09.07355#T trc ch!#Truyn tranh#Hong Dng dch#Hong Dng#5000#Vi?t#T460T#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a11tr.^ b14cm#Dy b thi quen an ton#254239#Gio dc mu gio#Truyn tranh#Hng H#An ton#Thi quen## 00502000000000277000450002600110000000200200001100300130003100700160004400600110 00600140006000710190005000771810006000820820007000888080005000950080005001000090 01100105010000500116011001400121012002500135013000700160020001800167020001300185 039000800198020001000206020000800216#VN09.07356#Mo vng bng bnh#Truyn tranh #Hong Dng dch#Hong Dng#5000#Vi?t#M205V#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a 11tr.^b14cm#Dy b thi quen an ton#254240#Gio dc mu gio#Truyn tranh#Hng H#Thi quen#An ton## 00496000000000277000450002600110000000200130001100300130002400700160003700600110 00530140006000640190005000701810007000750820007000828080005000890080005000940090 01100099010000500110011001400115012002500129013000700154020001800161020001300179 039000800192020000800200020001000208#VN09.07357#Trn xe but#Truyn tranh#Hong Dng dch#Hong Dng#5000#Vi?t#TR254X#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a11tr.^ b14cm#Dy b thi quen an ton#254241#Gio dc mu gio#Truyn tranh#Hng H#An ton#Thi quen## 00500000000000277000450002600110000000200180001100300130002900700160004200600110 00580140006000690190005000751810006000800820007000868080005000930080005000980090 01100103010000500114011001400119012002500133013000700158020001800165020001300183 039000800196020001000204020000800214#VN09.07358#Sc con nhanh tr#Truyn tranh#H ong Dng dch#Hong Dng#5000#Vi?t#S419C#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a11 tr.^b14cm#Dy b thi quen an ton#254242#Gio dc mu gio#Truyn tranh#Hng H #Thi quen#An ton## 00497000000000277000450002600110000000200150001100300130002600700160003900600110 00550140006000660190005000721810006000770820007000838080005000900080005000950090 01100100010000500111011001400116012002500130013000700155020001800162020001300180 039000800193020001000201020000800211#VN09.07359#Tp lm bc s#Truyn tranh#Hon g Dng dch#Hong Dng#5000#Vi?t#T123L#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a11tr. ^b14cm#Dy b thi quen an ton#254243#Gio dc mu gio#Truyn tranh#Hng H#Th i quen#An ton## 00498000000000277000450002600110000000200160001100300130002700700160004000600110 00560140006000670190005000731810006000780820007000848080005000910080005000960090 01100101010000500112011001400117012002500131013000700156020001800163020001300181 039000800194020000800202020001000210#VN09.07360#B Gi lm php#Truyn tranh#Ho ng Dng dch#Hong Dng#5000#Vi?t#B000G#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a11tr .^b14cm#Dy b thi quen an ton#254244#Gio dc mu gio#Truyn tranh#Hng H#A n ton#Thi quen## 00503000000000277000450002600110000000200210001100300130003200700160004500600110 00610140006000720190005000781810006000830820007000898080005000960080005001010090 01100106010000500117011001400122012002500136013000700161020001800168020001300186 039000800199020001000207020000800217#VN09.07361#G trng ham bt mi#Truyn tran h#Hong Dng dch#Hong Dng#5000#Vi?t#G000T#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^ a11tr.^b14cm#Dy b thi quen an ton#254245#Gio dc mu gio#Truyn tranh#Hng H#Thi quen#An ton## 00500000000000277000450002600110000000200180001100300130002900700160004200600110 00580140006000690190005000751810006000800820007000868080005000930080005000980090 01100103010000500114011001400119012002500133013000700158020001800165020001300183 039000800196020001000204020000800214#VN09.07362#Co anh v co em#Truyn tranh#H ong Dng dch#Hong Dng#5000#Vi?t#C108A#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a11 tr.^b14cm#Dy b thi quen an ton#254246#Gio dc mu gio#Truyn tranh#Hng H #Thi quen#An ton## 00471000000000265000450002600110000000200150001100300130002600700150003900600100 00540140006000640190005000701810006000750820007000818080005000880080005000930090 01100098010000500109011001400114012002100128013000700149020001800156020001300174 039000800187020001000195#VN09.07363#Gu Bp n mt#Truyn tranh#Hng Oanh dch#H ng Oanh#5000#Vi?t#G125B#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a11tr.^b14cm#Dy b thi quen tt#254247#Gio dc mu gio#Truyn tranh#Hng H#Thi quen## 00467000000000265000450002600110000000200110001100300130002200700150003500600100 00500140006000600190005000661810006000710820007000778080005000840080005000890090 01100094010000500105011001400110012002100124013000700145020001800152020001300170 039000800183020001000191#VN09.07364#Ho s mo#Truyn tranh#Hng Oanh dch#Hng Oanh#5000#Vi?t#H401S#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a11tr.^b14cm#Dy b thi quen tt#254248#Gio dc mu gio#Truyn tranh#Hng H#Thi quen## 00470000000000265000450002600110000000200150001100300130002600700150003900600100 00540140006000640190005000701810006000750820007000818080005000880080005000930090 01100098010000500109011001400114012002100128013000700149020001800156020001300174 039000700187020001000194#VN09.07365#Tm gng sng#Truyn tranh#Hng Oanh dch#H ng Oanh#5000#Vi?t#T120G#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a11tr.^b14cm#Dy b thi quen tt#254249#Gio dc mu gio#Truyn tranh#P.Dung#Thi quen## 00473000000000265000450002600110000000200170001100300130002800700150004100600100 00560140006000660190005000721810007000770820007000848080005000910080005000960090 01100101010000500112011001400117012002100131013000700152020001800159020001300177 039000700190020001000197#VN09.07366#Kh con li ng#Truyn tranh#Hng Oanh dch #Hng Oanh#5000#Vi?t#KH300C#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a11tr.^b14cm#Dy b thi quen tt#254250#Gio dc mu gio#Truyn tranh#P.Dung#Thi quen## 00479000000000265000450002600110000000200230001100300130003400700150004700600100 00620140006000720190005000781810007000830820007000908080005000970080005001020090 01100107010000500118011001400123012002100137013000700158020001800165020001300183 039000700196020001000203#VN09.07367#Trng choai thot him#Truyn tranh#Hng Oan h dch#Hng Oanh#5000#Vi?t#TR455C#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a11tr.^b14c m#Dy b thi quen tt#254251#Gio dc mu gio#Truyn tranh#P.Dung#Thi quen## 00477000000000265000450002600110000000200220001100300130003300700150004600600100 00610140006000710190005000771810006000820820007000888080005000950080005001000090 01100105010000500116011001400121012002100135013000700156020001800163020001300181 039000700194020001000201#VN09.07368#Voi con tp nh rng#Truyn tranh#Hng Oanh dch#Hng Oanh#5000#Vi?t#V428C#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a11tr.^b14cm# Dy b thi quen tt#254252#Gio dc mu gio#Truyn tranh#P.Dung#Thi quen## 00453000000000253000450002600110000000200190001100300130003000700150004300600100 00580140006000680190005000741810007000790820007000868080005000930080005000980090 01100103010000500114011001400119012002100133013000700154020001800161020001300179 039000700192#VN09.07369#Chuyn ca Vt con#Truyn tranh#Hng Oanh dch#Hng Oanh #5000#Vi?t#CH527C#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a11tr.^b14cm#Dy b thi qu en tt#254253#Gio dc mu gio#Truyn tranh#P.Dung## 00471000000000265000450002600110000000200160001100300130002700700150004000600100 00550140006000650190005000711810006000760820007000828080005000890080005000940090 01100099010000500110011001400115012002100129013000700150020001800157020001300175 039000700188020001000195#VN09.07370#Ra con a th#Truyn tranh#Hng Oanh dch# Hng Oanh#5000#Vi?t#R501C#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a11tr.^b14cm#Dy b thi quen tt#254254#Gio dc mu gio#Truyn tranh#P.Dung#Thi quen## 00476000000000265000450002600110000000200210001100300130003200700150004500600100 00600140006000700190005000761810006000810820007000878080005000940080005000990090 01100104010000500115011001400120012002100134013000700155020001800162020001300180 039000700193020001000200#VN09.07371#Ming v da tai hi#Truyn tranh#Hng Oanh dch#Hng Oanh#5000#Vi?t#M306V#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a11tr.^b14cm#D y b thi quen tt#254255#Gio dc mu gio#Truyn tranh#P.Dung#Thi quen## 00471000000000265000450002600110000000200160001100300130002700700150004000600100 00550140006000650190005000711810006000760820007000828080005000890080005000940090 01100099010000500110011001400115012002100129013000700150020001800157020001300175 039000700188020001000195#VN09.07372#Heo con tham n#Truyn tranh#Hng Oanh dch# Hng Oanh#5000#Vi?t#H205C#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a11tr.^b14cm#Dy b thi quen tt#254256#Gio dc mu gio#Truyn tranh#P.Dung#Thi quen## 00467000000000265000450002600110000000200110001100300130002200700150003500600100 00500140006000600190005000661810006000710820007000778080005000840080005000890090 01100094010000500105011001400110012002400124013000700148020001800155020001300173 039000700186020000800193#VN09.07373#Ht x hi#Truyn tranh#Ngc Thu dch#Ngc Thu#5000#Vi?t#H118X#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a11tr.^b14cm#Dy b giu tnh thng#254257#Gio dc mu gio#Truyn tranh#P.Dung#o c## 00451000000000253000450002600110000000200140001100300130002500700150003800600100 00530140006000630190005000691810006000748080005000800080005000850090011000900100 00500101011001400106012002400120013000700144020001800151039000700169020000800176 020001300184#VN09.07374#Qa sinh nht#Truyn tranh#Ngc Thu dch#Ngc Thu#5000 #Vi?t#Q501S#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a11tr.^b14cm#Dy b giu tnh thng#254 258#Gio dc mu gio#P.Dung#o c#Truyn tranh## 00467000000000265000450002600110000000200110001100300130002200700150003500600100 00500140006000600190005000661810006000710820007000778080005000840080005000890090 01100094010000500105011001400110012002400124013000700148020001800155020001300173 039000700186020000800193#VN09.07375#Tc k hoa#Truyn tranh#Ngc Thu dch#Ngc Thu#5000#Vi?t#T113K#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a11tr.^b14cm#Dy b giu tnh thng#254259#Gio dc mu gio#Truyn tranh#P.Dung#o c## 00477000000000265000450002600110000000200200001100300130003100700150004400600100 00590140006000690190005000751810007000800820007000878080005000940080005000990090 01100104010000500115011001400120012002400134013000700158020001800165039000700183 020001300190020000800203#VN09.07376#Ngi nh "mi thm"#Truyn tranh#Ngc Thu d ch#Ngc Thu#5000#Vi?t#NG452N#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a11tr.^b14cm#D y b giu tnh thng#254260#Gio dc mu gio#P.Dung#Truyn tranh#o c## 00476000000000265000450002600110000000200190001100300130003000700150004300600100 00580140006000680190005000741810007000790820007000868080005000930080005000980090 01100103010000500114011001400119012002400133013000700157020001800164020001300182 039000700195020000800202#VN09.07377#Th xm i du lch#Truyn tranh#Ngc Thu d ch#Ngc Thu#5000#Vi?t#TH400X#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a11tr.^b14cm#D y b giu tnh thng#254261#Gio dc mu gio#Truyn tranh#P.Dung#o c## 00473000000000265000450002600110000000200170001100300130002800700150004100600100 00560140006000660190005000721810006000770820007000838080005000900080005000950090 01100100010000500111011001400116012002400130013000700154020001800161020001300179 039000700192020000800199#VN09.07378#D con tm b m#Truyn tranh#Ngc Thu dch #Ngc Thu#5000#Vi?t#D250C#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a11tr.^b14cm#Dy b giu tnh thng#254262#Gio dc mu gio#Truyn tranh#P.Dung#o c## 00479000000000265000450002600110000000200230001100300130003400700150004700600100 00620140006000720190005000781810006000830820007000898080005000960080005001010090 01100106010000500117011001400122012002400136013000700160020001800167020001300185 039000700198020000800205#VN09.07379#Ni nim ca Chut ti#Truyn tranh#Ngc Thu dch#Ngc Thu#5000#Vi?t#N452N#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a11tr.^b14cm #Dy b giu tnh thng#254263#Gio dc mu gio#Truyn tranh#P.Dung#o c## 00473000000000265000450002600110000000200170001100300130002800700150004100600100 00560140006000660190005000721810006000770820007000838080005000900080005000950090 01100100010000500111011001400116012002400130013000700154020001800161020001300179 039000700192020000800199#VN09.07380#H mt ngt ngo#Truyn tranh#Ngc Thu dch #Ngc Thu#5000#Vi?t#H500M#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a11tr.^b14cm#Dy b giu tnh thng#254264#Gio dc mu gio#Truyn tranh#P.Dung#o c## 00468000000000265000450002600110000000200120001100300130002300700150003600600100 00510140006000610190005000671810006000720820007000788080005000850080005000900090 01100095010000500106011001400111012002400125013000700149020001800156020001300174 039000700187020000800194#VN09.07381#Ci mi di#Truyn tranh#Ngc Thu dch#Ngc Thu#5000#Vi?t#C103M#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a11tr.^b14cm#Dy b gi u tnh thng#254265#Gio dc mu gio#Truyn tranh#P.Dung#o c## 00475000000000265000450002600110000000200190001100300130003000700150004300600100 00580140006000680190005000741810006000790820007000858080005000920080005000970090 01100102010000500113011001400118012002400132013000700156020001800163020001300181 039000700194020000800201#VN09.07382#Anh H M tt bng#Truyn tranh#Ngc Thu d ch#Ngc Thu#5000#Vi?t#A107H#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a11tr.^b14cm#Dy b giu tnh thng#254266#Gio dc mu gio#Truyn tranh#P.Dung#o c## 00479000000000265000450002600110000000200210001100300130003200700130004500600080 00580140006000660190005000721810007000770820007000848080005000910080005000960090 01100101010000500112011001400117012002800131013000700159020001800166020001300184 039000700197020000900204#VN09.07383#Nhng qu trng xinh#Truyn tranh#Thu An d ch#Thu An#5000#Vi?t#NH556Q#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a11tr.^b14cm#Dy b v Th gii loi vt#254267#Gio dc mu gio#Truyn tranh#P.Dung#ng vt## 00475000000000265000450002600110000000200180001100300130002900700130004200600080 00550140006000630190005000691810006000740820007000808080005000870080005000920090 01100097010000500108011001400113012002800127013000700155020001800162020001300180 039000700193020000900200#VN09.07384#Hai bng hoa vng#Truyn tranh#Thu An dch# Thu An#5000#Vi?t#H103B#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a11tr.^b14cm#Dy b v Th gii loi vt#254268#Gio dc mu gio#Truyn tranh#P.Dung#ng vt## 00478000000000265000450002600110000000200200001100300130003100700130004400600080 00570140006000650190005000711810007000760820007000838080005000900080005000950090 01100100010000500111011001400116012002800130013000700158020001800165020001300183 039000700196020000900203#VN09.07385#Th trng sang sng#Truyn tranh#Thu An dc h#Thu An#5000#Vi?t#TH400T#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a11tr.^b14cm#Dy b v Th gii loi vt#254269#Gio dc mu gio#Truyn tranh#P.Dung#ng vt## 00477000000000265000450002600110000000200190001100300130003000700130004300600080 00560140006000640190005000701810007000750820007000828080005000890080005000940090 01100099010000500110011001400115012002800129013000700157020001800164020001300182 039000700195020000900202#VN09.07386#Chuyn ca Nhm x#Truyn tranh#Thu An dch #Thu An#5000#Vi?t#CH527C#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a11tr.^b14cm#Dy b v Th gii loi vt#254270#Gio dc mu gio#Truyn tranh#P.Dung#ng vt## 00476000000000265000450002600110000000200180001100300130002900700130004200600080 00550140006000630190005000691810007000740820007000818080005000880080005000930090 01100098010000500109011001400114012002800128013000700156020001800163020001300181 039000700194020000900201#VN09.07387#Chut con tm bn#Truyn tranh#Thu An dch# Thu An#5000#Vi?t#CH519C#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a11tr.^b14cm#Dy b v Th gii loi vt#254271#Gio dc mu gio#Truyn tranh#P.Dung#ng vt## 00473000000000265000450002600110000000200160001100300130002700700130004000600080 00530140006000610190005000671810006000720820007000788080005000850080005000900090 01100095010000500106011001400111012002800125013000700153020001800160020001300178 039000700191020000900198#VN09.07388#Ba tic th v#Truyn tranh#Thu An dch#Th u An#5000#Vi?t#B551T#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a11tr.^b14cm#Dy b v Th gii loi vt#254272#Gio dc mu gio#Truyn tranh#P.Dung#ng vt## 00477000000000265000450002600110000000200200001100300130003100700130004400600080 00570140006000650190005000711810006000760820007000828080005000890080005000940090 01100099010000500110011001400115012002800129013000700157020001800164020001300182 039000700195020000900202#VN09.07389#Bch Tuc v C Mp#Truyn tranh#Thu An dc h#Thu An#5000#Vi?t#B102T#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a11tr.^b14cm#Dy b v Th gii loi vt#254273#Gio dc mu gio#Truyn tranh#P.Dung#ng vt## 00472000000000265000450002600110000000200140001100300130002500700130003800600080 00510140006000590190005000651810007000700820007000778080005000840080005000890090 01100094010000500105011001400110012002800124013000700152020001800159020001300177 039000700190020000900197#VN09.07390#Chc ng ngon#Truyn tranh#Thu An dch#Thu An#5000#Vi?t#CH506N#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a11tr.^b14cm#Dy b v T h gii loi vt#254274#Gio dc mu gio#Truyn tranh#P.Dung#ng vt## 00474000000000265000450002600110000000200170001100300130002800700130004100600080 00540140006000620190005000681810006000730820007000798080005000860080005000910090 01100096010000500107011001400112012002800126013000700154020001800161020001300179 039000700192020000900199#VN09.07391#Sinh nht vui v#Truyn tranh#Thu An dch#T hu An#5000#Vi?t#S312N#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a11tr.^b14cm#Dy b v Th gii loi vt#254275#Gio dc mu giao#Truyn tranh#P.Dung#ng vt## 00469000000000265000450002600110000000200120001100300130002300700130003600600080 00490140006000570190005000631810006000680820007000748080005000810080005000860090 01100091010000500102011001400107012002800121013000700149020001800156039000700174 020001300181020000900194#VN09.07392#Mimi tm m#Truyn tranh#Thu An dch#Thu A n#5000#Vi?t#M310T#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a11tr.^b14cm#Dy b v Th gii loi vt#254276#Gio dc mu gio#P.Dung#Truyn tranh#ng vt## 00583000000000253000450002600110000000200290001100300190004002900080005901400070 00670190005000741810008000790820009000878080005000960080005001010090011001060100 00500117011001700122013000700139021012800146020001900274020002000293039000700313 020000900320#VN09.07393#Ngh thut gp giy Nht Bn#Hoa qu - Bnh ko#Origami# 18000#Vi?t#NGH250T#736.0952#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a68tr.^b19x18cm#254277#G ii thiu ngh thut gp giy Nht Bn qua mt s hoa qu v bnh ko n gin n h: hoa hng, hoa t cu, qu o, bnh quy...#Ngh thut ct dn#Ngh thut gp giy#P.Dung#Nht Bn## 00556000000000253000450002600110000000200290001100300090004002900080004901400070 00570190005000641810008000690820009000778080005000860080005000910090011000960100 00500107011001700112013000700129021011100136020001900247020000900266039000700275 020002000282#VN09.07394#Ngh thut gp giy Nht Bn#ng vt#Origami#18000#Vi? t#NGH250T#736.0952#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a72tr.^b19x18cm#254278#Hng dn g p mt s ng vt bng giy nh: con b, con kh, con nga...theo ngh thut tr uyn thng Nht Bn#Ngh thut ct dn#Nht Bn#P.Dung#Ngh thut gp giy## 00560000000000253000450002600110000000200290001100300170004002900080005701400070 00650190005000721810008000770820009000858080005000940080005000990090011001040100 00500115011001700120013000700137021010700144020001900251020000900270039000700279 020002000286#VN09.07395#Ngh thut gp giy Nht Bn# dng quanh em#Origami#22 000#Vi?t#NGH250T#736.0952#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a92tr.^b19x18cm#254279#H ng dn cch gp nhng thng dng nh: bt ch, ci hp, cy nn...bng giy t heo ngh thut Nht Bn#Ngh thut ct dn#Nht Bn#P.Dung#Ngh thut gp giy## 00555000000000253000450002600110000000200290001100300240004002900080006401400070 00720190005000791810008000840820009000928080005001010080005001060090011001110100 00500122011001800127013000700145021009400152020001900246020000900265039000700274 020002000281#VN09.07396#Ngh thut gp giy Nht Bn#Nhng mu gp yu thch#Ori gami#22000#Vi?t#NGH250T#736.0952#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a100tr.^b19x18cm#25 4280#Hng dn gp giy Nht Bn nhng mu yu thch nh: con Nai, con Gu, v s Sumo, ci ko...#Ngh thut ct dn#Nht Bn#P.Dung#Ngh thut gp giy## 00596000000000253000450002600110000000200290001100300210004002900080006101400070 00690190005000761810008000810820009000898080005000980080005001030090011001080100 00500119011001800124013000700142021013800149020001900287020000900306039000700315 020002000322#VN09.07397#Ngh thut gp giy Nht Bn#Nhng con vt b nh#Origam i#22000#Vi?t#NGH250T#736.0952#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a100tr.^b19x18cm#25428 1#Hng dn gp mt s con vt b nh nh cc loi c, chim, con ve, con tm, m t con th... theo ngh thut gp giy truyn thng Nht Bn#Ngh thut ct dn#N ht Bn#P.Dung#Ngh thut gp giy## 00492000000000229000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330080005000380090011000430100005000540110017000590020018000760030 02700094013000700121021009900128020001900227039000700246020000900253#VN09.07398# 20000#Vi?t#G123G#736#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a64tr.^b18x19cm#Gp giy th c ng#53 mu gp giy thng dng#254282#Hng dn phng php gp 53 mu giy th c ng thng dng nh: mt s con vt, qu cu, my bay...#Ngh thut ct dn#P.Dun g#Gp giy## 00363000000000217000450000200160000000300110001601400060002701900050003318100060 00380820007000448080005000510080005000560090011000610100005000720110017000770120 01200094013000700106020001100113020001400124039000700138#B t mu 2- 6+#Khng l ong#8000#Vi?t#B200T#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a16tr.^b18x20cm#B kho t ay#254283#Tp t mu#Sch mu gio#P.Dung## 00364000000000217000450000200170000000300110001701400060002801900050003418100060 00390820007000458080005000520080005000570090011000620100005000730110017000780120 01200095013000700107020001100114020001400125039000700139#B t mu 2- 6+#Khng long#8000#Vi?t#B200T#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a16tr.^b18x21cm#B kho tay#254284#Tp t mu#Sch mu gio#P.Dung## 00379000000000217000450000200160000000300270001601400060004301900050004918100060 00540820007000608080005000670080005000720090011000770100005000880110017000930120 01200110013000700122020001100129020001400140039000700154#B t mu 2- 6+#Nhng c on cn trng b nh#8000#Vi?t#B200T#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a16tr.^b1 8x21cm#B kho tay#254285#Tp t mu#Sch mu gio#P.Dung## 00379000000000217000450000200160000000300270001601400060004301900050004918100060 00540820007000608080005000670080005000720090011000770100005000880110017000930120 01200110013000700122020001100129020001400140039000700154#B t mu 2- 6+#Nhng c on cn trng b nh#8000#Vi?t#B200T#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a16tr.^b1 8x21cm#B kho tay#254286#Tp t mu#Sch mu gio#P.Dung## 00366000000000217000450000200160000000300140001601400060003001900050003618100060 00410820007000478080005000540080005000590090011000640100005000750110017000800120 01200097013000700109020001100116020001400127039000700141#B t mu 2- 6+#Cc lo i chim#8000#Vi?t#B200T#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a16tr.^b18x21cm#B kh o tay#254287#Tp t mu#Sch mu gio#P.Dung## 00366000000000217000450000200160000000300140001601400060003001900050003618100060 00410820007000478080005000540080005000590090011000640100005000750110017000800120 01200097013000700109020001100116020001400127039000700141#B t mu 2- 6+#Cc lo i chim#8000#Vi?t#B200T#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a16tr.^b18x21cm#B kh o tay#254288#Tp t mu#Sch mu gio#P.Dung## 00370000000000217000450000200160000000300180001601400060003401900050004018100060 00450820007000518080005000580080005000630090011000680100005000790110017000840120 01200101013000700113020001100120020001400131039000700145#B t mu 2- 6+#Cc lo i ng vt#8000#Vi?t#B200T#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a16tr.^b18x21cm#B kho tay#254289#Tp t mu#Sch mu gio#P.Dung## 00370000000000217000450000200160000000300180001601400060003401900050004018100060 00450820007000518080005000580080005000630090011000680100005000790110017000840120 01200101013000700113020001100120020001400131039000700145#B t mu 2- 6+#Cc lo i ng vt#8000#Vi?t#B200T#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a16tr.^b18x21cm#B kho tay#254290#Tp t mu#Sch mu gio#P.Dung## 00368000000000217000450000200160000000300160001601400060003201900050003818100060 00430820007000498080005000560080005000610090011000660100005000770110017000820120 01200099013000700111020001100118020001400129039000700143#B t mu 2- 6+#ng v t bin#8000#Vi?t#B200T#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a16tr.^b18x21cm#B k ho tay#254291#Tp t mu#Sch mu gio#P.Dung## 00370000000000217000450000200180000000300160001801400060003401900050004018100060 00450820007000518080005000580080005000630090011000680100005000790110017000840120 01200101013000700113020001100120020001400131039000700145#B kho tay 2- 6+#ng vt bin#8000#Vi?t#B200K#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a16tr.^b18x21cm#B kho tay#254292#Tp t mu#Sch mu gio#P.Dung## 00375000000000217000450000200160000000300230001601400060003901900050004518100060 00500820007000568080005000630080005000680090011000730100005000840110017000890120 01200106013000700118020001100125020001400136039000700150#B t mu 2- 6+#Phng tin giao thng#8000#Vi?t#B200T#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a16tr.^b18x21 cm#B kho tay#254293#Tp t mu#Sch mu gio#P.Dung## 00375000000000217000450000200160000000300230001601400060003901900050004518100060 00500820007000568080005000630080005000680090011000730100005000840110017000890120 01200106013000700118020001100125020001400136039000700150#B t mu 2- 6+#Phng tin giao thng#8000#Vi?t#B200T#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a16tr.^b18x21 cm#B kho tay#254294#Tp t mu#Sch mu gio#P.Dung## 00414000000000241000450002600110000000200090001102900060002001400070002601900050 00331810007000380820007000458080005000520080005000570090011000620100005000730110 01400078012003400092013000700126020000800133020001000141020001400151039000700165 #VN09.07399#Tri cy#Fruit#17600#Vi?t#TR103C#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^ a14tr.^b15cm#B khm ph mi trung xung quanh#254295#Hoa qu#Ting Anh#Sch mu gio#P.Dung## 00442000000000241000450002600110000000200240001102900190003501400070005401900050 00611810006000660820007000728080005000790080005000840090011000890100005001000110 01400105012003400119013000700153020000900160020001000169020001400179039000700193 #VN09.07400#ng vt sng di nc#Under water animal#17600#Vi?t#455V#372.21# ^214#^aH.#^aM thut#2009#^a14tr.^b15cm#B khm ph mi trung xung quanh#254296 #ng vt#Ting Anh#Sch mu gio#P.Dung## 00429000000000241000450002600110000000200140001102900160002501400070004101900050 00481810006000530820007000598080005000660080005000710090011000760100005000870110 01400092012003400106013000700140020000900147020001000156020001400166039000700180 #VN09.07401#ng vt nui#Domestic animal#17600#Vi?t#455V#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a14tr.^b15cm#B khm ph mi trung xung quanh#254297#ng vt#Ti ng Anh#Sch mu gio#P.Dung## 00415000000000241000450002600110000000200140001102900060002501400070003101900050 00381810006000430820007000498080005000560080005000610090011000660100005000770110 01400082012003400096013000700130020000500137020001000142020001400152039000700166 #VN09.07402#Cc loi chim#Birds#17600#Vi?t#C101L#372.21#^214#^aH.#^aM thut#20 09#^a14tr.^b15cm#B khm ph mi trung xung quanh#254298#Chim#Ting Anh#Sch m u gio#P.Dung## 00438000000000241000450002600110000000200180001102900120002901400070004101900050 00481810006000530820007000598080005000660080005000710090011000760100005000870110 01400092012003400106013000700140020001800147020001000165020001400175039000700189 #VN09.07403#ng vt hoang d#Wild animal#17600#Vi?t#455V#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a14tr.^b15cm#B khm ph mi trung xung quanh#254299#ng vt hoa ng d#Ting Anh#Sch mu gio#P.Dung## 00431000000000241000450002600110000000200170001102900120002801400070004001900050 00471810006000520820007000588080005000650080005000700090011000750100005000860110 01400091012003400105013000700139020001200146020001000158020001400168039000700182 #VN09.07404# dng gia nh#House wares#17600#Vi?t#450D#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a14tr.^b15cm#B khm ph mi trung xung quanh#254300# gia dng#T ing Anh#Sch mu gio#P.Dung## 00404000000000241000450002600110000000200040001102900070001501400070002201900050 00291810005000340820007000398080005000460080005000510090011000560100005000670110 01400072012003400086013000700120020000400127020001000131020001400141039000700155 #VN09.07405#Hoa#Flower#17600#Vi?t#H401#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a14tr. ^b15cm#B khm ph mi trung xung quanh#254301#Hoa#Ting Anh#Sch mu gio#P.Du ng## 00424000000000241000450002600110000000200110001102900100002201400070003201900050 00391810008000440820007000528080005000590080005000640090011000690100005000800110 01400085012003400099013000700133020001100140020001000151020001400161039000700175 #VN09.07406#Giao thng#Transport#17600#Vi?t#GI-108T#372.21#^214#^aH.#^aM thut #2009#^a14tr.^b15cm#B khm ph mi trung xung quanh#254302#Giao thng#Ting An h#Sch mu gio#P.Dung## 00434000000000241000450002600110000000200210001102900130003201400070004501900050 00521810007000570820007000648080005000710080005000760090011000810100005000920110 01400097012003400111013000700145020000900152020001000161020001400171039000700185 #VN09.07407#Nhng con vt b nh#Small animal#17600#Vi?t#NH556C#372.21#^214#^aH .#^aM thut#2009#^a14tr.^b15cm#B khm ph mi trung xung quanh#254303#ng v t#Ting Anh#Sch mu gio#P.Dung## 00425000000000253000450002600110000000200070001102900100001801400070002801900050 00351810005000400820007000458080005000520080005000570090011000620100005000730110 01400078012003400092013000700126020000400133020000300137020001000140020001400150 039000700164#VN09.07408#Rau-c#Vegetable#17600#Vi?t#R111#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a14tr.^b15cm#B khm ph mi trung xung quanh#254304#Rau#C#Ting A nh#Sch mu gio#P.Dung## 00520000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200170003900300170 00560070033000730050015001060140007001210190005001281810007001330820009001408080 00500149008000500154009001100159010000500170011001500175013000700190020001800197 020000900215020001200224039000600236#VN09.07409#VN09.07410#Nguyn Thu Ngn#Nhn g bn tay m#Truyn thiu nhi#Nguyn Thu Ngn, L Huyn Trang#L Huyn Trang#13 000#Vi?t#NH556B#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a102tr.^b19cm#254305#Vn h c thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#TDung## 00507000000000277000450002600110000002600110001100200290002200300170005100700150 00680050010000830140007000930190005001001810007001050820009001128080005001210080 00500126009001100131010000500142011001400147012001600161013000700177020001800184 020000900202020001200211039000600223#VN09.07411#VN09.07412#Cho nm mi, cho xi nh ti#Truyn thiu nhi#Minh Minh b.s.#Minh Minh#10000#Vi?t#CH108N#895.9228#^2 14#^aH.#^aKim ng#2009#^a60tr.^b19cm#Lu bt hc tr#254306#Vn hc thiu nhi#V it Nam#Truyn ngn#TDung## 00518000000000277000450002600110000002600110001100200400002200300170006200700150 00790050010000940140007001040190005001111810007001160820009001238080005001320080 00500137009001100142010000500153011001400158012001600172013000700188020001800195 020000900213020001200222039000600234#VN09.07413#VN09.07414#Cho nm mi, cho ch ng trai ang ln!#Truyn thiu nhi#Minh Minh b.s.#Minh Minh#10000#Vi?t#CH108N# 895.9228#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a58tr.^b19cm#Lu bt hc tr#254307#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn ngn#TDung## 00540000000000301000450002600110000002600110001100100130002200200170003500300070 00520070033000590060014000920140007001060190005001131810007001180820004001258080 00500129008000500134009001100139010000500150011001500155019000900170004001300179 013000700192020001800199020000400217020001100221039000600232#VN09.07415#VN09.074 16#Murphy, Jill#Ph thy xui xo# bin#Jill Murphy ; Phan Hng Vn dch#Phan H ng Vn#24000#Vi?t#PH500T#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a195tr.^b19cm#Dch Anh# In ln th 2#254308#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn di#TDung## 00558000000000301000450002600110000002600110001100100130002200200170003500300140 00520070039000660060020001050140007001250190005001321810007001370820004001448080 00500148008000500153009001100158010000500169011001400174019000900188004001300197 013000700210020001800217020000400235020001100239039000600250#VN09.07417#VN09.074 18#Murphy, Jill#Ph thy xui xo#Li ni ting#Jill Murphy ; Nguyn Th Bch Nga dch#Nguyn Th Bch Nga#12000#Vi?t#PH500T#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a91t r.^b19cm#Dch Anh#In ln th 3#254309#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn di#TDung## 00565000000000301000450002600110000002600110001100100130002200200170003500300200 00520070039000720060020001110140007001310190005001381810007001430820004001508080 00500154008000500159009001100164010000500175011001500180019000900195004001300204 013000700217020001800224020000400242020001100246039000600257#VN09.07419#VN09.074 20#Murphy, Jill#Ph thy xui xo#Cu thn ch xu xa#Jill Murphy ; Nguyn Th B ch Nga dch#Nguyn Th Bch Nga#15000#Vi?t#PH500T#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009 #^a119tr.^b19cm#Dch Anh#In ln th 3#254310#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn di#TD ung## 00545000000000301000450002600110000002600110001100100130002200200170003500300120 00520070033000640060014000970140007001110190005001181810007001230820004001308080 00500134008000500139009001100144010000500155011001500160019000900175004001300184 013000700197020001800204020000400222020001100226039000600237#VN09.07421#VN09.074 22#Murphy, Jill#Ph thy xui xo#V cu tinh#Jill Murphy ; Phan Hng Vn dch#Ph an Hng Vn#16000#Vi?t#PH500T#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a135tr.^b19cm#Dch Anh#In ln th 2#254311#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn di#TDung## 00565000000000301000450002600110000002600110001100200170002200300210003900700390 00600140007000990190005001061810007001110820004001188080005001220080005001270090 01100132010000500143011001400148019000900162001001300171006002000184004001300204 013000700217020001800224020000400242020001100246039000600257#VN09.07423#VN09.074 24#Ph thu xui xo#Bin c nm th nht#Jill Murphy ; Nguyn Th Bch Nga dch# 12000#Vi?t#PH500T#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a95tr.^b19cm#Dch Anh#Murphy, Jill#Nguyn Th Bch Nga#In ln th 3#254312#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn di#TD ung## 00521000000000277000450002600110000000200330001100300130004400700350005701400070 00920190005000991810007001040820004001118080005001150080005001200090011001250100 00500136011001400141019001000155001002000165006000900185013000700194020001800201 020000500219020001300224039000600237#VN09.07425#Chuyn k cho b trc m N-en #Truyn tranh#Karine Marie Amiot ; Ngc Hi dch#40000#Vi?t#CH527K#843#^214#^aH .#^aKim ng#2009#^a53tr.^b20cm#Dch Php#Amiot, Karine Marie#Ngc Hi#254313#V n hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#TDung## 00524000000000265000450002600110000002600110001100200530002200700170007501400070 00920190005000991810007001040820011001118080005001220080005001270090011001320100 00500143011002900148001001700177013000700194020000900201020001700210020001000227 020001500237039000600252#VN09.07426#VN09.07427#Trng ca v tng Gip - Ngi a nh c ca ton qun#Hong Bnh Trng#33000#Vi?t#TR561C#959.704092#^214#^aH.#^aK im ng#2009#^a160tr., 21tr. nh^b21x19cm#Hong Bnh Trng#254314#Vit Nam#Nhn vt lch s#Trng ca#V Nguyn Gip#TDung## 00669000000000325000450002600110000002600110001100200370002200300280005900700680 00870140007001550190005001621810006001670820013001738080005001860080005001910090 01100196010000500207011001800212005000800230005001500238005000700253005001000260 00500140027001300070028400500160029102000170030702000090032402000040033303900060 0337#VN09.07428#VN09.07429#Mt thi nh gic, mt thi lm th#65 bi th nh t h qun i#Thu Bn, Phm Ngc Cnh, V Cao... ; Ng Vnh Bnh tuyn chn, b.s.# 58000#Vi?t#M458T#895.92213408#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a279tr.^b19x21cm#Thu B n#Phm Ngc Cnh#V Cao#Hong Cm#Ng Vnh Bnh#254315#Hong Nhun Cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00534000000000289000450002600110000001400070001101900050001800200150002300300130 00380070037000510220005000880080005000930090011000980100005001090110015001140190 01400129020001800143020000900161020001300170005001300183006001700196039000600213 181000700219082000600226808000500232013000700237#VN09.07430#12000#Vi?t#Chng qu n gia#Truyn tranh#Hata Kenjiro ; Nguyn Thanh Vn dch#T.21#^aH.#^aKim ng#20 09#^a185tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Hata Ken jiro#Nguyn Thanh Vn#TDung#CH106Q#895.6#^214#254316## 00527000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900060 00510140007000570190005000641810006000690820006000758080005000810020011000860030 01300097007003600110022000500146005001800151008000500169009001100174010000500185 011001500190006001100205019001400216013000700230#VN09.07431#Nht Bn#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#TDung#12000#Vi?t#G428A#895.6#^214#Golden age#Truyn tranh#S amukawa Kazuyuki ; Nhm Lesix dch#T.14#Samukawa Kazuyuki#^aH.#^aKim ng#2009#^ a189tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#254317## 00527000000000289000450002600110000002000090001102000130002002000180003303900060 00510140007000570190005000641810006000690820006000758080005000810020011000860030 01300097007003600110022000500146005001800151008000500169009001100174010000500185 011001500190006001100205019001400216013000700230#VN09.07432#Nht Bn#Truyn tran h#Vn hc thiu nhi#TDung#12000#Vi?t#G428A#895.6#^214#Golden age#Truyn tranh#S amukawa Kazuyuki ; Nhm Lesix dch#T.15#Samukawa Kazuyuki#^aH.#^aKim ng#2009#^ a192tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#254318## 00555000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510070027000640220004000910050012000950060 00800107008000500115009001100120010000500131011001500136012003500151013000700186 019001400193020001800207020000900225020001300234039000600247#VN09.07433#14500#V i?t#H407C#895.7#^214#Hong cung#Truyn tranh#Park So Hee ; Lan Anh dch#T.1#Park So Hee#Lan Anh#^aH.#^aKim ng#2009#^a183tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tu i 16+#254319#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#TDung## 00555000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020011000400030013000510070027000640220004000910050012000950060 00800107008000500115009001100120010000500131011001500136012003500151019001400186 013000700200020001800207020000900225020001300234039000600247#VN09.07434#14500#V i?t#H407C#895.7#^214#Hong cung#Truyn tranh#Park So Hee ; Lan Anh dch#T.2#Park So Hee#Lan Anh#^aH.#^aKim ng#2009#^a183tr.^b18cm#Tranh truyn dnh cho la tu i 16+#Dch Hn Quc#254320#Vn hc thiu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#TDung## 00755000000000361000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070100000710220005001712210014001760050 01700190005001800207005001600225006001300241006001500254006001300269008000500282 00900110028701000050029801100150030301900140031802000180033202000090035002000130 0359039000600372013000700378005000800385#VN09.07435#13000#Vi?t#457B#895.6#^214 #rmon bng chy#Truyn tranh#Fujiko. F. Fujio, Mugiwara Shintaro ; B.s.: Nguy n Thng Vu (ch.b.), c Lm ; Dch: Song Lan Anh..#T.17#Vua bng chy#Fujiko. F . Fujio#Mugiwara Shintaro#Nguyn Thng Vu#Song Lan Anh#L Phng Lin#Phm Minh H#^aH.#^aKim ng#2009#^a189tr.^b18cm#Dch Nht bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn# Truyn tranh#TDung#254321#c Lm## 00612000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020024000410030012000650070061000770220005001380050013001430050 01100156005001300167006001500180008000500195009001100200010000500211011001500216 019001400231020001800245020000900263020001300272039000600285013000700291#VN09.07 436#12000#Vi?t#TH104T#895.6#^214#Thm t lng danh Conan#B c bit#Aoyama Gos ho, Abe Yutaka, Maru Denjiro ; Nguyn H Thu dch#T.34#Aoyama Gosho#Abe Yutaka# Maru Denjiro#Nguyn H Thu#^aH.#^aKim ng#2009#^a198tr.^b18cm#Dch Nht Bn#V n hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung#254322## 00500000000000277000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020017000410070032000580220004000900050014000940060011001080080 00500119009001100124010000500135011001500140019001400155013000700169020001800176 020000900194020001300203039000600216#VN09.07437#Vi?t#TR561H#895.6#^214#14000#Tr ng hc b n#Moyamu Fujino ; Thanh Thu dch#T.3#Moyamu Fujino#Thanh Thu#^aH. #^aKim ng#2009#^a175tr.^b18cm#Dch Nht Bn#254323#Vn hc thiu nhi#Nht Bn# Truyn tranh#TDung## 00500000000000277000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020017000410070032000580220004000900050014000940060011001080080 00500119009001100124010000500135011001500140019001400155013000700169020001800176 020000900194020001300203039000600216#VN09.07438#Vi?t#TR561H#895.6#^214#14000#Tr ng hc b n#Moyamu Fujino ; Thanh Thu dch#T.4#Moyamu Fujino#Thanh Thu#^aH. #^aKim ng#2009#^a175tr.^b18cm#Dch Nht Bn#254324#Vn hc thiu nhi#Nht Bn# Truyn tranh#TDung## 00500000000000277000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020017000410070032000580220004000900050014000940060011001080080 00500119009001100124010000500135011001500140019001400155013000700169020001800176 020000900194020001300203039000600216#VN09.07439#Vi?t#TR561H#895.6#^214#14000#Tr ng hc b n#Moyamu Fujino ; Thanh Thu dch#T.5#Moyamu Fujino#Thanh Thu#^aH. #^aKim ng#2009#^a173tr.^b18cm#Dch Nht Bn#254325#Vn hc thiu nhi#Nht Bn# Truyn tranh#TDung## 00500000000000277000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020017000410070032000580220004000900050014000940060011001080080 00500119009001100124010000500135011001500140019001400155013000700169020001800176 020000900194020001300203039000600216#VN09.07440#Vi?t#TR561H#895.6#^214#14000#Tr ng hc b n#Moyamu Fujino ; Thanh Thu dch#T.6#Moyamu Fujino#Thanh Thu#^aH. #^aKim ng#2009#^a175tr.^b18cm#Dch Nht Bn#254326#Vn hc thiu nhi#Nht Bn# Truyn tranh#TDung## 00500000000000277000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020017000410070032000580220004000900050014000940060011001080080 00500119009001100124010000500135011001500140019001400155013000700169020001800176 020000900194020001300203039000600216#VN09.07441#Vi?t#TR561H#895.6#^214#14000#Tr ng hc b n#Moyamu Fujino ; Thanh Thu dch#T.7#Moyamu Fujino#Thanh Thu#^aH. #^aKim ng#2009#^a175tr.^b18cm#Dch Nht Bn#254327#Vn hc thiu nhi#Nht Bn# Truyn tranh#TDung## 00518000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020014000410030013000550070030000680220004000980050010001020060 01300112008000500125009001100130010000500141011001500146013000700161019001400168 020001800182020000900200020001300209039000600222#VN09.07442#15000#Vi?t#KH500N#8 95.6#^214#Khu nh k l#Truyn tranh#Rin Asano ; Barbie Ayumi dch#T.2#Rin Asano #Barbie Ayumi#^aH.#^aKim ng#2009#^a175tr.^b18cm#254328#Dch Nht Bn#Vn hc t hiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung## 00518000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020014000410030013000550070030000680220004000980050010001020060 01300112008000500125009001100130010000500141011001500146019001400161013000700175 020001800182020000900200020001300209039000600222#VN09.07443#15000#Vi?t#KH500N#8 95.6#^214#Khu nh k l#Truyn tranh#Rin Asano ; Barbie Ayumi dch#T.3#Rin Asano #Barbie Ayumi#^aH.#^aKim ng#2009#^a175tr.^b18cm#Dch Nht Bn#254329#Vn hc t hiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung## 00518000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020014000410030013000550070030000680220004000980050010001020060 01300112008000500125009001100130010000500141011001500146019001400161013000700175 020001800182020000900200020001300209039000600222#VN09.07444#15000#Vi?t#KH500N#8 95.6#^214#Khu nh k l#Truyn tranh#Rin Asano ; Barbie Ayumi dch#T.4#Rin Asano #Barbie Ayumi#^aH.#^aKim ng#2009#^a175tr.^b18cm#Dch Nht Bn#254330#Vn hc t hiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung## 00518000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020014000410030013000550070030000680220004000980050010001020060 01300112008000500125009001100130010000500141011001500146019001400161013000700175 020001800182020000900200020001300209039000600222#VN09.07445#15000#Vi?t#KH500N#8 95.6#^214#Khu nh k l#Truyn tranh#Rin Asano ; Barbie Ayumi dch#T.5#Rin Asano #Barbie Ayumi#^aH.#^aKim ng#2009#^a176tr.^b18cm#Dch Nht Bn#254331#Vn hc t hiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung## 00568000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020012000410030013000530070042000660220005001082210015001130050 01500128006002000143008000500163009001100168010000500179011001500184019001400199 020001800213020000900231020001300240039000600253013000700259#VN09.07446#SH104K#8 95.6#^214#13000#Vi?t#Shaman king#Truyn tranh#Hiroyuki Takei ; Hong Th Thu H ng dch#T.25#im thit yu#Hiroyuki Takei#Hong Th Thu Hng#^aH.#^aKim ng# 2009#^a188tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung# 254332## 00567000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020012000410030013000530070042000660220005001082210014001130050 01500127006002000142008000500162009001100167010000500178011001500183019001400198 020001800212020000900230020001300239039000600252013000700258#VN09.07447#SH104K#8 95.6#^214#13000#Vi?t#Shaman king#Truyn tranh#Hiroyuki Takei ; Hong Th Thu H ng dch#T.26#Mi hong gia#Hiroyuki Takei#Hong Th Thu Hng#^aH.#^aKim ng#2 009#^a188tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung#2 54333## 00565000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020012000410030013000530070042000660220005001082210012001130050 01500125006002000140008000500160009001100165010000500176011001500181019001400196 020001800210020000900228020001300237039000600250013000700256#VN09.07448#SH104K#8 95.6#^214#13000#Vi?t#Shaman king#Truyn tranh#Hiroyuki Takei ; Hong Th Thu H ng dch#T.27#Xe siu cp#Hiroyuki Takei#Hong Th Thu Hng#^aH.#^aKim ng#200 9#^a188tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung#254 334## 00577000000000301000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070031000780220005001090050013001140080 00500127009001100132010000500143011001500148006001100163019001400174020001800188 020000900206020001300215039000600228012003400234013000700268#VN09.07449#Vi?t#TH1 04T#895.6#^214#13000#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.39#Aoyama Gosho#^aH.#^aKim ng#2009#^a187tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung#Sch dnh cho la tui th iu nin#254335## 00577000000000301000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070031000780220005001090050013001140080 00500127009001100132010000500143011001500148006001100163019001400174020001800188 020000900206020001300215039000600228012003400234013000700268#VN09.07450#Vi?t#TH1 04T#895.6#^214#13000#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.40#Aoyama Gosho#^aH.#^aKim ng#2009#^a178tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung#Sch dnh cho la tui th iu nin#254336## 00577000000000301000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070031000780220005001090050013001140080 00500127009001100132010000500143011001500148006001100163019001400174020001800188 020000900206020001300215039000600228012003400234013000700268#VN09.07451#Vi?t#TH1 04T#895.6#^214#13000#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.41#Aoyama Gosho#^aH.#^aKim ng#2009#^a189tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung#Sch dnh cho la tui th iu nin#254337## 00577000000000301000450002600110000001900050001118100070001608200060002380800050 00290140007000340020024000410030013000650070031000780220005001090050013001140080 00500127009001100132010000500143011001500148006001100163019001400174020001800188 020000900206020001300215039000600228012003400234013000700268#VN09.07452#Vi?t#TH1 04T#895.6#^214#13000#Thm t lng danh Conan#Truyn tranh#Aoyama Gosho ; Nhm L esix dch#T.42#Aoyama Gosho#^aH.#^aKim ng#2009#^a191tr.^b18cm#Nhm Lesix#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung#Sch dnh cho la tui th iu nin#254338## 00551000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020012000410030013000530070032000660220005000982210018001030050 01500121008000500136009001100141010000500152011001500157006001000172019001400182 020001800196020000900214020001300223039000600236013000700242#VN09.07453#DR102B#8 95.6#^214#13000#Vi?t#Dragon Ball#Truyn tranh#Akira Toriyama ; Nhm Yaki dch#T .26#Son Goku hi phc#Akira Toriyama#^aH.#^aKim ng#2009#^a189tr.^b18cm#Nhm Ya ki#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung#254339## 00568000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020012000410030013000530070032000660220005000982210035001030050 01500138008000500153009001100158010000500169011001500174006001000189019001400199 020001800213020000900231020001300240039000600253013000700259#VN09.07454#DR102B#8 95.6#^214#13000#Vi?t#Dragon Ball#Truyn tranh#Akira Toriyama ; Nhm Yaki dch#T .27#Super Saiya chin binh huyn thoi#Akira Toriyama#^aH.#^aKim ng#2009#^a189 tr.^b18cm#Nhm Yaki#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung# 254340## 00561000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020012000410030013000530070032000660220005000982210028001030050 01500131008000500146009001100151010000500162011001500167006001000182019001400192 020001800206020000900224020001300233039000600246013000700252#VN09.07455#DR102B#8 95.6#^214#13000#Vi?t#Dragon Ball#Truyn tranh#Akira Toriyama ; Nhm Yaki dch#T .28#Thiu nin n t tng lai#Akira Toriyama#^aH.#^aKim ng#2009#^a189tr.^b18 cm#Nhm Yaki#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung#254341# # 00538000000000289000450002600110000002000130001102000180002402000090004203900060 00510140007000570190005000641810007000690820006000768080005000820020026000870030 01300113007003400126022000400160005001200164006001500176008000500191009001100196 010000500207011001500212019001400227013000700241#VN09.07456#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#TDung#13500#Vi?t#CH106Q#895.6#^214#Chng qun gia ca b Me i#Truyn tranh#Riko Miyagi ; Trn Vn Quyn dch#T.9#Riko Miyagi#Trn Vn Quyn# ^aH.#^aKim ng#2009#^a179tr.^b18cm#Dch Nht Bn#254342## 00539000000000289000450002600110000002000130001102000180002402000090004203900060 00510140007000570190005000641810007000690820006000768080005000820020026000870030 01300113007003400126022000500160005001200165006001500177008000500192009001100197 010000500208011001500213019001400228013000700242#VN09.07457#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#TDung#13500#Vi?t#CH106Q#895.6#^214#Chng qun gia ca b Me i#Truyn tranh#Riko Miyagi ; Trn Vn Quyn dch#T.10#Riko Miyagi#Trn Vn Quyn #^aH.#^aKim ng#2009#^a179tr.^b18cm#Dch Nht Bn#254343## 00510000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020017000400030013000570070034000700220004001040050015001080060 01200123008000500135009001100140010000500151011001500156019001400171020001800185 020000900203020001300212013000700225#VN09.07458#13500#Vi?t#M107V#895.6#^214#Mn h v cuc i#Truyn tranh#Takahashi Shin ; Th Chm dch#T.7#Takahashi Shin# Th Chm#^aH.#^aKim ng#2009#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi# Nht Bn#Truyn tranh#254344## 00511000000000277000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280190005000350020023000400070035000630220004000980050018001020060010001200080 00500130009001100135010000500146011001500151019001400166013000700180020001800187 020000900205020001300214039000600227#VN09.07459#C125B#895.6#^214#13500#Vi?t#Cu b siu tc Dangun#Teshirogi Takashi ; Thu Hng dch#T.7#Teshirogi Takashi#Thu Hng#^aH.#^aKim ng#2009#^a187tr.^b18cm#Dch Nht Bn#254345#Vn hc thiu nh i#Nht Bn#Truyn tranh#TDung## 00511000000000277000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280190005000350020023000400070035000630220004000980050018001020060010001200080 00500130009001100135010000500146011001500151019001400166013000700180020001800187 020000900205020001300214039000600227#VN09.07460#C125B#895.6#^214#13500#Vi?t#Cu b siu tc Dangun#Teshirogi Takashi ; Thu Hng dch#T.8#Teshirogi Takashi#Thu Hng#^aH.#^aKim ng#2009#^a165tr.^b18cm#Dch Nht Bn#254346#Vn hc thiu nh i#Nht Bn#Truyn tranh#TDung## 00551000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070028000710220004000990050011001030060 01000114008000500124009001100129010000500140011001500145012002200160013000700182 019001400189020001800203020000900221020001300230039000600243#VN09.07461#13500#V i?t#B450S#895.6#^214#B su tp L Lem#Truyn tranh#Imai Yasue ; Diu Thu dch# T.1#Imai Yasue#Diu Thu#^aH.#^aKim ng#2009#^a190tr.^b18cm#Dnh cho la tui 1 6+#254347#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung## 00551000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070028000710220004000990050011001030060 01000114008000500124009001100129010000500140011001500145012002200160019001400182 013000700196020001800203020000900221020001300230039000600243#VN09.07462#13500#V i?t#B450S#895.6#^214#B su tp L lem#Truyn tranh#Imai Yasue ; Diu Thu dch# T.2#Imai Yasue#Diu Thu#^aH.#^aKim ng#2009#^a190tr.^b18cm#Dnh cho la tui 1 6+#Dch Nht Bn#254348#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung## 00551000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070028000710220004000990050011001030060 01000114008000500124009001100129010000500140011001500145012002200160019001400182 013000700196020001800203020000900221020001300230039000600243#VN09.07463#13500#V i?t#B450S#895.6#^214#B su tp L lem#Truyn tranh#Imai Yasue ; Diu Thu dch# T.3#Imai Yasue#Diu Thu#^aH.#^aKim ng#2009#^a187tr.^b18cm#Dnh cho la tui 1 6+#Dch Nht Bn#254349#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung## 00551000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020018000400030013000580070028000710220004000990050011001030060 01000114008000500124009001100129010000500140011001500145012002200160019001400182 013000700196020001800203020000900221020001300230039000600243#VN09.07464#13500#V i?t#B450S#895.6#^214#B su tp L lem#Truyn tranh#Imai Yasue ; Diu Thu dch# T.4#Imai Yasue#Diu Thu#^aH.#^aKim ng#2009#^a189tr.^b18cm#Dnh cho la tui 1 6+#Dch Nht Bn#254350#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung## 00570000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020022000410030013000630070035000760220004001112210022001150050 01300137006001500150008000500165009001100170010000500181011001500186019001400201 020001800215020000900233020001300242039000600255013000700261#VN09.07465#I-314C#8 95.6#^214#13500#Vi?t#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Song Tm Quyn dch#T.9#Cuc ging co mu la#Motoki Monma#Song Tm Quyn#^aH.#^aKim n g#2009#^a178tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDun g#254351## 00566000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020022000410030013000630070035000760220005001112210017001160050 01300133006001500146008000500161009001100166010000500177011001500182019001400197 020001800211020000900229020001300238039000600251013000700257#VN09.07466#I-314C#8 95.6#^214#13500#Vi?t#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Song Tm Quyn dch#T.10#C st cui cng#Motoki Monma#Song Tm Quyn#^aH.#^aKim ng#20 09#^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung#25 4352## 00570000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002401400070 00290190005000360020022000410030013000630070035000760220005001112210021001160050 01300137006001500150008000500165009001100170010000500181011001500186019001400201 020001800215020000900233020001300242039000600255013000700261#VN09.07467#I-314C#8 95.6#^214#13500#Vi?t#Itto - cn lc sn c#Truyn tranh#Motoki Monma ; Song Tm Quyn dch#T.11#Trn chin trong ma#Motoki Monma#Song Tm Quyn#^aH.#^aKim n g#2009#^a171tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDun g#254353## 00522000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070030000720220004001020050013001060060 01000119008000500129009001100134010000500145011001500150013000700165019001400172 020001800186020000900204020001300213039000600226#VN09.07468#13500#Vi?t#TH305T#8 95.6#^214#Thin thn tp s#Truyn tranh#Mori Chikako ; Thanh Vn dch#T.1#Mori Chikako#Thanh Vn#^aH.#^aKim ng#2009#^a189tr.^b18cm#254354#Dch Nht Bn#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung## 00522000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070030000720220004001020050013001060060 01000119008000500129009001100134010000500145011001500150019001400165013000700179 020001800186020000900204020001300213039000600226#VN09.07469#13500#Vi?t#TH305T#8 95.6#^214#Thin thn tp s#Truyn tranh#Mori Chikako ; Thanh Vn dch#T.2#Mori Chikako#Thanh Vn#^aH.#^aKim ng#2009#^a191tr.^b18cm#Dch Nht Bn#254355#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung## 00522000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100070002308200060 00308080005000360020018000410030013000590070030000720220004001020050013001060060 01000119008000500129009001100134010000500145011001500150019001400165013000700179 020001800186020000900204020001300213039000600226#VN09.07470#13500#Vi?t#TH305T#8 95.6#^214#Thin thn tp s#Truyn tranh#Mori Chikako ; Thanh Vn dch#T.3#Mori Chikako#Thanh Vn#^aH.#^aKim ng#2009#^a189tr.^b18cm#Dch Nht Bn#254356#Vn h c thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung## 00568000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020007000400030013000470070041000600220004001012210024001050050 01800129006001600147008000500163009001100168010000500179011001500184013000700199 019001400206020001800220020000900238020001300247039000600260#VN09.07471#13500#V i?t#PS610#895.6#^214#Psyren#Truyn tranh#Toshiaki Iwashiro ; Trnh Thu Giang dc h#T.1#Thnh ph truyn thuyt#Toshiaki Iwashiro#Trnh Thu Giang#^aH.#^aKim ng# 2009#^a201tr.^b18cm#254357#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh #TDung## 00556000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020007000400030013000470070041000600220004001012210012001050050 01800117006001600135008000500151009001100156010000500167011001500172019001400187 013000700201020001800208020000900226020001300235039000600248#VN09.07472#13500#V i?t#PS610#895.6#^214#Psyren#Truyn tranh#Toshiaki Iwashiro ; Trnh Thu Giang dc h#T.2#Tiu v tr#Toshiaki Iwashiro#Trnh Thu Giang#^aH.#^aKim ng#2009#^a185tr .^b18cm#Dch Nht Bn#254358#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung## 00549000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020007000400030013000470070041000600220004001012210005001050050 01800110006001600128008000500144009001100149010000500160011001500165019001400180 013000700194020001800201020000900219020001300228039000600241#VN09.07473#13500#V i?t#PS610#895.6#^214#Psyren#Truyn tranh#Toshiaki Iwashiro ; Trnh Thu Giang dc h#T.3#Rng#Toshiaki Iwashiro#Trnh Thu Giang#^aH.#^aKim ng#2009#^a185tr.^b18cm #Dch Nht Bn#254359#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung## 00558000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020007000400030013000470070041000600220004001012210014001050050 01800119006001600137008000500153009001100158010000500169011001500174019001400189 013000700203020001800210020000900228020001300237039000600250#VN09.07474#13500#V i?t#PS610#895.6#^214#Psyren#Truyn tranh#Toshiaki Iwashiro ; Trnh Thu Giang dc h#T.4#Melchsee door#Toshiaki Iwashiro#Trnh Thu Giang#^aH.#^aKim ng#2009#^a202 tr.^b18cm#Dch Nht Bn#254360#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung## 00553000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020007000400030013000470070041000600220004001012210009001050050 01800114006001600132008000500148009001100153010000500164011001500169019001400184 013000700198020001800205020000900223020001300232039000600245#VN09.07475#13500#V i?t#PS610#895.6#^214#Psyren#Truyn tranh#Toshiaki Iwashiro ; Trnh Thu Giang dc h#T.5#Tm nhn#Toshiaki Iwashiro#Trnh Thu Giang#^aH.#^aKim ng#2009#^a185tr.^b 18cm#Dch Nht Bn#254361#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDung## 00563000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020007000400030013000470070041000600220004001012210019001050050 01800124006001600142008000500158009001100163010000500174011001500179019001400194 013000700208020001800215020000900233020001300242039000600255#VN09.07476#13500#V i?t#PS610#895.6#^214#Psyren#Truyn tranh#Toshiaki Iwashiro ; Trnh Thu Giang dc h#T.6#t nhp tc chin#Toshiaki Iwashiro#Trnh Thu Giang#^aH.#^aKim ng#2009# ^a185tr.^b18cm#Dch Nht Bn#254362#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#TDun g## 00564000000000301000450002600110000018100070001108200060001880800050002400200100 00290030013000390070032000520220005000842210032000890190005001210050013001260060 01200139008000500151009001100156010000500167011001500172020001800187020000900205 020001300214019001400227039000700241014000700248013000700255#VN09.07477#O-430P#8 95.6#^214#One piece#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Huyn Trang dch#T.25#Ngi m ng tr gi 100 triu#Vi?t#Eiichiro Oda#Huyn Trang#^aH.#^aKim ng#2009#^a203tr .^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#T.Dung#13000#2543 63## 00564000000000301000450002600110000000200100001100300130002100700320003402200050 00662210032000710190005001031810007001080820006001158080005001210050013001260060 01200139008000500151009001100156010000500167011001500172020001800187020000900205 020001300214019001400227039000700241014000700248013000700255#VN09.07478#One piec e#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Huyn Trang dch#T.26#Phiu lu trn o ca cc t hn#Vi?t#O-430P#895.6#^214#Eiichiro Oda#Huyn Trang#^aH.#^aKim ng#2009#^a189tr .^b18cm#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#T.Dung#13000#2543 64## 00541000000000301000450002600110000000200100001100300130002100700320003402200050 00662210009000710190005000801810007000850820006000928080005000980050013001030060 01200116008000500128009001100133010000500144011001500149020001800164020000900182 020001300191019001400204039000700218014000700225013000700232#VN09.07479#One piec e#Truyn tranh#Eiichiro Oda ; Huyn Trang dch#T.27#Do khc#Vi?t#O-430P#895.6#^ 214#Eiichiro Oda#Huyn Trang#^aH.#^aKim ng#2009#^a183tr.^b18cm#Vn hc thiu n hi#Nht Bn#Truyn tranh#Dch Nht Bn#T.Dung#13000#254365## 00663000000000277000450002600110000002600110001100100100002200200440003200700100 00760140007000860190005000931810006000980820006001048080005001100080005001150090 01100120010000500131011001400136013000700150021017900157020001100336020000900347 020001500356039000500371020000900376#VN09.07480#VN09.07481#Thin Kim#50 loi n c tri cy lm thon dng, p da#Thin Kim#35000#Vi?t#N114M#641.2#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a96tr.^b19cm#254366#Gii thiu cng dng, nguyn liu v hng dn cch ch bin nc p rau qu cung cp nhng vitamin cn thit gip c th c k h nng khng dch bnh, lm p da, thon dng...#Dinh dng#Nc qu#Nc gi i kht#KVn#Ch bin## 00611000000000265000450002600110000002600110001100100100002200200290003200700100 00610140007000710190005000781810008000830820008000918080005000990080005001040090 01100109010000500120011001500125013000700140021015900147020002100306020000800327 039000500335020000500340#VN09.07482#VN09.07483#Thin Kim#Ngh thut kt hoa bng voan#Thin Kim#42000#Vi?t#NGH250T#745.594#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a127tr.^b 19cm#254367#Gii thiu phng php kt hn 80 loi trm ci, vng tay, hoa ci n gc, cc con vt nh d thng, xinh xn v nhiu loi trang sc khc...t cht liu voan.#Ngh thut trang tr#Kt hoa#KVn#Voan## 00478000000000277000450002600110000002600110001100600100002200100040003200200230 00360070021000590140007000800190005000871810006000920820004000988080005001020080 00500107009001100112010000500123011001500128019001000143013000700153020001700160 020000500177020001300182039000500195#VN09.07484#VN09.07485#Hng Lan#Zep#Titeuf sao li l tao?#Zep ; Hng Lan dch#65000#Vi?t#T314S#843#^214#^aH.#^aM thut# 2009#^a261tr.^b18cm#Dch Php#254368#Vn hc hin i#Php#Truyn tranh#KVn## 00734000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200310003600700190 00670140007000860190005000931810006000980820006001048080005001100080005001150090 01100120010000500131011001400136004001800150013000700168021022400175020000900399 020001100408020001100419039000500430020000900435#VN09.07486#VN09.07487#Phm Cao Hon#101 iu ct yu trong bon sai#Phm Cao Hon b.s.#40000#Vi?t#M458T#635.9#^ 214#^aH.#^aM thut#2009#^a69tr.^b19cm#Ti bn ln th 4#254369#Gii thiu xut x ngh thut cy cnh, nguyn tc to hnh kiu mu, mt s cy mu sc quanh n m v cc dng c hu ch ct, ta. Hng dn cch to dng, chm sc cy tr ng nhn ging v trng by mt s loi cy cnh#Cy cnh#Ngh thut#Trng trt#K Vn#To dng## 00630000000000289000450002600110000002600110001100500110002200100120003300200340 00450070024000790140007001030190005001101810006001150820006001218080005001270080 00500132009001100137010000500148011002500153004001800178013000700196021010400203 020001100307020000900318020000800327039000500335#VN09.07488#VN09.07489#Phc Quy n#Vit Chng#Cch chm sc hoa mai n ng tt#Vit Chng, Phc Quyn#25000#V i?t#C102C#635.9#^214#^aH.#^aM thut#2010#^a91tr., 16tr. nh^b19cm#Ti bn ln t h 2#254370#Hng dn cc phng php chm sc, k thut thc, hm, ti bn hp l cy mai n hoa ng dp Tt#Trng trt#Cy cnh#Hoa mai#KVn## 00665000000000265000450002600110000002600110001100100080002200200290003000700130 00590140007000720190005000791810006000840820006000908080005000960080005001010090 01100106010000500117011001400122004001800136013000700154021020500161020001900366 020000900385039000500394#VN09.07490#VN09.07491#Kim Dn#39 mn n trng ming d lm#Kim Dn b.s.#42000#Vi?t#B000M#641.8#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a83tr.^b19cm #Ti bn ln th 1#254371#Gii thiu thnh phn, c im, dng c ch bin v c ch dng 39 mn n trng ming d lm dng sau ba cm hoc ba tic nh: Rau c u u , sa b to en, ru nho p lnh, bnh pt-inh tri cy...#Mn n tr ng ming#Ch bin#KVn## 00707000000000277000450002600110000002600110001100100120002200200270003400300290 00610070017000900140007001070190005001141810006001190820006001258080005001310080 00500136009001100141010000500152011001500157013000700172021020800179020000900387 020001000396020001800406039000500424#VN09.07492#VN09.07493#L Vn Vnh#Cn Lun i nhn kh cng#64 thc trc "trc c cng"#L Vn Vnh b.s.#26000#Vi?t#C454 L#613.7#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a183tr.^b19cm#254372#Hng dn tp luyn 64 t hc ca bi luyn "i Nhn Kh Cng" - mt bi thuc trng sinh tuyt ho ca mn phi Cn Lun Trung Quc gip thng kinh lc ton thn, thch ng tr b nh, nng cao sc kho.#Kh cng#Rn luyn#Chm sc sc kho#KVn## 00725000000000289000450002600110000002600110001100100120002200200230003400300170 00570070012000740140007000860190005000931810006000980820006001048080005001100080 00500115009001100120010000500131011001400136004001800150013000700168021022300175 020001100398020001200409020000900421039000500430#VN09.07494#VN09.07495#Vit Ch ng#Kinh nghim trng tiu#Mt nng sn qu#Vit Chng#12000#Vi?t#K312N#633.8#^ 214#^aH.#^aM thut#2009#^a86tr.^b19cm#Ti bn ln th 2#254373#Hng dn cch c hn t trng tiu, ging tiu, cch om ging, chun b phn bn v cc k thut trng tiu. Phng php chm sc vn tiu c thu hoch cao v cch ch bin , bo qun, phng su bnh hi cy ht tiu...#Trng trt#Cy ly ht#Ht tiu#K Vn## 00793000000000325000450002600110000002600110001100500170002200100120003900200290 00510070067000800140007001470190005001541810008001590820006001678080005001730080 00500178009001100183010000500194011001500199004001800214006000900232006001400241 01300070025502101600026202000090042202000110043102000110044203900050045302000090 0458#VN09.07496#VN09.07497#Ung Truyn Long#Ng Thi Hoa#Ngh thut ch tc chu cnh#Ng Thi Hoa, Ung Truyn Long ; Bin dch: Vnh Nam, Phm Cao Hon#32000#V i?t#NGH250T#635.9#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a222tr.^b19cm#Ti bn ln th 4#Vn h Nam#Phm Cao Hon#254374#Hng dn ngh thut chi v trng, chm sc cy cnh . Cc phng php trit cnh, k thut ch tc cy cnh phong cch v cc trng phi ngh thut biu hin#Cy cnh#Ngh thut#Trng trt#KVn#To dng## 00806000000000313000450002600110000002600110001100500120002200100100003400200050 00440030039000490070023000880140007001110190005001181810006001230820006001298080 00500135008000500140009001100145010000500156011001500161013000700176021025900183 020001400442020001000456020000700466020000900473020000500482039000500487#VN09.07 498#VN09.07499#Khi Nguyn#Thi Chu#Gng#S k diu qua nhng mn n, bi thuc #Thi Chu, Khi Nguyn#15000#Vi?t#G556S#615.8#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a112t r.^b19cm#254375#Phn tch ngun gc, c tnh sinh hc v gi tr dinh dng ca gng. Gii thiu cch tr liu cc chng bnh ni, ngoi khoa thng gp, cc b nh nhi khoa, nam khoa, ph khoa, bnh ngoi da, ung th...thng qua cc mn n - bi thuc c ch bin t gng.#Y hc dn tc#Bi thuc#Mn n#iu tr#Gng# KVn## 00871000000000337000450002600110000002600110001100500100002200100070003200200090 00390030039000480070031000870140007001180190005001251810006001300820006001368080 00500142008000500147009001100152010000500163011001500168005001200183013000700195 02102670020202000140046902000100048302000070049302000090050002000090050902000100 0518039000500528#VN09.07500#VN09.07501#Gia Chnh#T Vn#u nnh#S k diu qua nhng mn n, bi thuc#T Vn, Gia Chnh, Khi Nguyn#18000#Vi?t#125N#615.8#^ 214#^aH.#^aM thut#2009#^a136tr.^b19cm#Khi Nguyn#254376#Gii thiu cch tr l iu cc chng bnh ni, ngoi khoa thng gp, cc bnh nhi khoa, nam khoa, ph khoa, bnh ngoi da, ung th...thng qua cc mn n - bi thuc c ch bin t u nnh; Phn tch ngun gc, c tnh sinh hc v gi tr dinh dng ca u nnh.#Y hc dn tc#Bi thuc#Mn n#iu tr#Bnh tt#u tng#KVn## 00836000000000325000450002600110000002600110001100500120002200100120003400200060 00460030039000520070025000910140007001160190005001231810007001280820006001358080 00500141008000500146009001100151010000500162011001500167013000700182021026100189 02000140045002000100046402000070047402000090048102000090049002000060049903900050 0505#VN09.07502#VN09.07503#Khi Nguyn#Long T Vn#Chui#S k diu qua nhng m n n, bi thuc#Long T Vn, Khi Nguyn#32000#Vi?t#CH515S#615.8#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a240tr.^b19cm#254377#Gii thiu cch tr liu cc chng bnh ni, n goi khoa thng gp, cc bnh nhi khoa, nam khoa, ph khoa, bnh ngoi da, ung th...thng qua cc mn n - bi thuc c ch bin t chui; Phn tch ngun g c, c tnh sinh hc v gi tr dinh dng ca chui.#Y hc dn tc#Bi thuc#M n n#iu tr#Bnh tt#Chui#KVn## 00847000000000325000450002600110000002600110001100500120002200100140003400200080 00480030039000560070027000950140007001220190005001291810006001340820006001408080 00500146008000500151009001100156010000500167011001500172013000700187021026500194 02000140045902000100047302000070048302000090049002000090049902000080050803900050 0516#VN09.07504#VN09.07505#Khi Nguyn#Bi Linh Linh#Da hu#S k diu qua nhn g mn n, bi thuc#Bi Linh Linh, Khi Nguyn#26000#Vi?t#D551H#615.8#^214#^aH. #^aM thut#2009#^a198tr.^b19cm#254378#Gii thiu cch tr liu cc chng bnh n i, ngoi khoa thng gp, cc bnh nhi khoa, nam khoa, ph khoa, bnh ngoi da, ung th...thng qua cc mn n - bi thuc c ch bin t da hu; Phn tch ngun gc, c tnh sinh hc v gi tr dinh dng ca da hu.#Y hc dn tc#B i thuc#Mn n#iu tr#Bnh tt#Da hu#KVn## 00827000000000325000450002600110000002600110001100500120002200100120003400200040 00460030039000500070025000890140007001140190005001211810006001260820006001328080 00500138008000500143009001100148010000500159011001500164013000700179021025700186 02000140044302000100045702000070046702000090047402000090048302000040049203900050 0496#VN09.07506#VN09.07507#Khi Nguyn#Long T Vn#To#S k diu qua nhng mn n, bi thuc#Long T Vn, Khi Nguyn#32000#Vi?t#T108S#615.8#^214#^aH.#^aM th ut#2009#^a240tr.^b19cm#254379#Gii thiu cch tr liu cc chng bnh ni, ngo i khoa thng gp, cc bnh nhi khoa, nam khoa, ph khoa, bnh ngoi da, ung th ...thng qua cc mn n - bi thuc c ch bin t to; Phn tch ngun gc, c tnh sinh hc v gi tr dinh dng ca to.#Y hc dn tc#Bi thuc#Mn n# iu tr#Bnh tt#To#KVn## 00856000000000337000450002600110000002600110001100500120002200100160003400200110 00500030039000610070029001000140007001290190005001361810006001410820006001478080 00500153008000500158009001100163010000500174011001500179013000700194021025400201 02000140045502000100046902000070047902000090048602000090049502000040050402000050 0508039000500513#VN09.07508#VN09.07509#Khi Nguyn#Hunh Gia Chnh#Cam - qut#S k diu qua nhng mn n, bi thuc#Hunh Gia Chnh, Khi Nguyn#35000#Vi?t#C1 04Q#615.8#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a264tr.^b19cm#254380#Gii thiu cc mn n - bi thuc c ch bin t cam qut tr liu cc chng bnh ni, ngoi khoa th ng gp, cc bnh nhi khoa, nam khoa, ph khoa, bnh ngoi da, ung th... Phn tch ngun gc, c tnh sinh hc v gi tr dinh dng ca cam - qut.#Y hc d n tc#Bi thuc#Mn n#iu tr#Bnh tt#Cam#Qut#KVn## 00595000000000301000450002600110000002600110001102600110002200600100003300100140 00430020036000570070036000930140007001290190005001361810006001410820004001478080 00500151008000500156009005300161010000500214011001500219019000900234006000400243 013000700247020001800254020000400272020001200276039000500288#VN09.07510#VN09.075 11#VN09.07512#Hnh Linh#Park, Barbara#Junie B. Jones v ngy hi th cng#Barbar a Park ; Dch: Hnh Linh, May#42000#Vi?t#J513B#823#^214#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2009#^a263tr.^b19cm#Dch Anh#May#254381#Vn h c thiu nhi#Anh#Truyn ngn#KVn## 00665000000000313000450002600110000002600110001102600110002202000180003302000040 00510200012000550390005000670050014000720020028000860070070001140140007001840190 00500191181000600196082000400202808000500206008000500211009005300216010000500269 011001500274019000900289005001600298012001200314006001800326013000700344#VN09.07 513#VN09.07514#VN09.07515#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn ngn#KVn#Stanton, Andy#L o Ko Gm, lo l ti!#Li: Andy Stanton ; Minh ho: David Tazzyman ; Nguyn Lin Hng dch#34000#Vi?t#L108K#823#^214#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a159tr.^b19cm#Dch Anh#Tazzyman, David#Lo Ko Gm#N guyn Lin Hng#254382## 00658000000000313000450002600110000002600110001102600110002202000180003302000040 00510200012000550390005000670050014000720020031000860070065001170140007001820190 00500189181000600194082000400200808000500204008000500209009005300214010000500267 011001500272019000900287005001600296012001200312006001300324013000700337#VN09.07 516#VN09.07517#VN09.07518#Vn hc thiu nhi#Anh#Truyn ngn#KVn#Stanton, Andy#L o Ko Gm v t ph bnh quy#Li: Andy Stanton ; Minh ho: David Tazzyman ; o Ngc Lam dch#34000#Vi?t#L108K#823#^214#^aH.#^aM thut ; Cng ty Vn ho v T ruyn thng Nh Nam#2010#^a169tr.^b19cm#Dch Anh#Tazzyman, David#Lo Ko Gm#o Ngc Lam#254383## 00733000000000301000450002600110000002600110001100200210002200300290004300700160 00720140007000880190005000951810006001000820009001068080005001150080005001200090 01100125010000500136011001500141001001600156013000700172004001800179021016300197 020003100360020000900391020001700400020000900417039000500426#VN09.07519#VN09.075 20#Cng vui vi Origami#Ngh thut xp giy Nht Bn#Nguyn Bch Nh#26000#Vi?t #C513V#736.0952#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a161tr.^b19cm#Nguyn Bch Nh#254384# Ti bn ln th 5#Gii thiu v cch xp giy cc loi chi theo ngh thut x p giy Origami ca Nht Bn. Gp hnh chim, c, ng vt, gp hoa, gp con ri v cc vt dng khc#Ngh thut trang tr thc hnh#Xp giy#Xp hnh Origami#Nh t Bn#KVn## 00688000000000325000450002600110000002600110001100200230002200300130004500700410 00580050016000990140007001150190005001221810006001270820008001338080005001410080 00500146009001100151010000500162011001400167005001100181012003000192013000700222 02100620022902000180029102000090030902000130031802000150033102000110034603900050 0357#VN09.07521#VN09.07522#Mai Hc dng nghip#Truyn tranh#Li: Nguyn Vn T ho ; Tranh: Thanh Thu#Nguyn Vn Tho#10000#Vi?t#M103H#959.701#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^b19cm#Thanh Thu#Truyn tranh lch s Vit Nam#254385#Gii t hiu v cuc i v s nghip dng nc ca Mai Hc .#Vn hc thiu nhi#Vit N am#Truyn tranh#Truyn lch s#Mai Hc #KVn## 00716000000000325000450002600110000002600110001100200170002200300130003900700470 00520050016000990140007001150190005001221810006001270820008001338080005001410080 00500146009001100151010000500162011001400167005001700181012003000198013000700228 02100840023502000180031902000090033702000130034602000150035902000110037403900050 0385#VN09.07523#VN09.07524#B Ci i vng#Truyn tranh#Li: Nguyn Vn Tho ; Tranh: Nguyn Duy Thnh#Nguyn Vn Tho#10000#Vi?t#B450C#959.701#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^b19cm#Nguyn Duy Thnh#Truyn tranh lch s Vit Nam#254386# Gii thiu v cuc i v cuc khi ngha ca B Ci i Vng chng li nh ng.#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Phng Hng#KVn## 00658000000000301000450002600110000002600110001100200190002200300130004100700410 00540050016000950140007001110190005001181810006001230820008001298080005001370080 00500142009001100147010000500158011001400163005001100177012003000188013000700218 021008000225020001800305020001300323020001500336039000500351#VN09.07525#VN09.075 26#H Khc dy nghip#Truyn tranh#Li: Nguyn Vn Tho ; Tranh: Thanh Thu#Nguy n Vn Tho#10000#Vi?t#H400K#959.701#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^b19cm#Th anh Thu#Truyn tranh lch s Vit Nam#254387#Gii thiu v cuc khi ngha ca h Khc chng li gic phong kin phng Bc.#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#Tru yn lch s#KVn## 00732000000000325000450002600110000002600110001100200310002200300130005300700480 00660050016001140140007001300190005001371810007001420820009001498080005001580080 00500163009001100168010000500179011001400184005001800198012003000216013000700246 02100830025302000180033602000090035402000130036302000150037602000100039103900050 0401#VN09.07527#VN09.07528#Ng Quyn i ph qun Nam Hn#Truyn tranh#Li: Nguy n Vn Tho ; Tranh: Nguyn Hng Nhung#Nguyn Vn Tho#10000#Vi?t#NG450Q#959.70 21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^b19cm#Nguyn Hng Nhung#Truyn tranh lch s Vit Nam#254388#Gii thiu v cuc khi ngha v ginh thng li ca Ng Quyn chng qun Nam Hn.#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#Ng Quyn#KVn## 00706000000000313000450002600110000002600110001100200140002200300130003600700480 00490050016000970140007001130190005001201810006001250820009001318080005001400080 00500145009001100150010000500161011001400166005001800180012003000198013000700228 021009700235020001800332020000900350020001300359020001500372039000500387#VN09.07 529#VN09.07530#Hu Ng vng#Truyn tranh#Li: Nguyn Vn Tho ; Tranh: Nguyn H ng Nhung#Nguyn Vn Tho#10000#Vi?t#H125N#959.7021#^214#^aH.#^aM thut#2009#^ a23tr.^b19cm#Nguyn Hng Nhung#Truyn tranh lch s Vit Nam#254389#Gii thiu s nghip lm vua ca hai anh em vua Ng Xng Ngp, Ng Xng Vn thi Hu Ng V ng#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn lch s#KVn## 00840000000000349000450002600110000002600110001100200330002200300130005500700480 00680050016001160140007001320190005001391810006001440820009001508080005001590080 00500164009001100169010000500180011001400185005001800199012003000217013000700247 02101430025402000180039702000080041502000090042302000090043202000130044102000150 0454020001600469039000500485#VN09.07532#VN09.07531#inh B Lnh thng nht t n c#Truyn tranh#Li: Nguyn Vn Tho ; Tranh: Nguyn Hng Nhung#Nguyn Vn Tho #10000#Vi?t#312B#959.7021#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^b19cm#Nguyn Hng Nhung#Truyn tranh lch s Vit Nam#254390#Gii thiu thn th s nghip dp lo n cc s qun ca inh B Lnh - tc vua inh Tin Hong v triu i 14 nm tr v thin h ca Nh inh#Vn hc thiu nhi#Lch s#Nh inh#Vit Nam#Truyn tra nh#Truyn lch s#inh Tin Hong#KVn## 00623000000000313000450002600110000002600110001100200140002200300040003600700470 00400050012000870140007000990190005001061810007001110820012001188080005001300080 01800135009002700153010000500180011001500185005001700200005001400217005001900231 005001700250013000700267020001700274020000900291020000400300039000500304#VN09.07 533#VN09.07534#Th ninh kiu#Th#Trn Hu i, Nguyn Thnh Cm, Phan Kim Chu..# Trn Hu i#35000#Vi?t#TH460N#895.9221008#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a147tr.^b19cm#Nguyn Thnh Cm#Phan Kim Chu#Nguyn Hng Chuy n#Nguyn Thu Dung#254391#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00464000000000265000450002600110000002600110001100200090002200300040003100700120 00350140007000470190005000541810006000590820010000658080005000750080018000800090 02700098010000500125011001400130001001200144013000700156020001700163020000900180 020000400189039000500193#VN09.07535#VN09.07536#Mt tha#Th# Tin Hnh#20000#V i?t#M458T#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a63t r.^b19cm# Tin Hnh#254392#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00682000000000313000450002600110000002600110001100200160002200300620003800700450 01000050015001450140007001600190005001671810007001720820012001798080005001910080 01800196009002700214010000500241011002500246005001500271005001000286005001600296 005001400312013000700326020001700333020000900350020000400359039000500363#VN09.07 537#VN09.07538#Ngi i m t#Cho mng k nim 1000 nm Thng Long - H Ni (1 010-2010)...#Trn Duy Dng, Nguyn Xun Du, V Hoa M...#Trn Duy Dng#50000# Vi?t#NG558#895.9221008#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^ a329tr., 3tr. nh^b19cm#Nguyn Xun Du#V Hoa M#Nguyn Vn Hon#Phan Hu Gin#2 54393#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00462000000000265000450002600110000002600110001100200100002200300040003200700100 00360140007000460190005000531810006000580820010000648080005000740080018000790090 02700097010000500124011001500129001001000144013000700154020001700161020000900178 020000400187039000500191#VN09.07539#VN09.07540#Ci ring#Th#Thanh Mai#20000#Vi ?t#C428R#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a131t r.^b19cm#Thanh Mai#254394#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00467000000000265000450002600110000002600110001100200140002200300040003600700110 00400140007000510190005000581810006000630820010000698080005000790080018000840090 02700102010000500129011001400134001001100148013000700159020001700166020000900183 020000400192039000500196#VN09.07541#VN09.07542#Cn ma chiu#Th# Vn Qu#2000 0#Vi?t#C464M#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^ a87tr.^b19cm# Vn Qu#254395#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00519000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200080003300300160 00410070018000570140007000750190005000821810006000870820010000938080005001030080 01800108009002700126010000500153011001500158001001800173013000700191020001700198 020000900215020001200224039000500236#VN09.07543#VN09.07545#VN09.07544#Ci xa#T p truyn ngn#Nguyn Ngc Tuyt#30000#Vi?t#C428X#895.92234#^214#^aTp. H Ch Mi nh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a160tr.^b19cm#Nguyn Ngc Tuyt#254396#Vn h c hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn## 00724000000000349000450002600110000002000180001101400060002901900050003518100070 00400820009000478080005000560020019000610030013000800070101000930220006001942210 01700200005000800217005000900225005001000234005000800244005000700252008001800259 00900230027701000050030001100150030502000090032002000130032903900050034200500110 0347013000700358005000900365#VN09.07546#Vn hc thiu nhi#7000#Vi?t#TH121#895. 9223#^214#Thn ng t Vit#Truyn tranh#Truyn: B Hin, ng Nh ; Tranh: Hn g Long, Reggie, Kim Chi ; ho vi tnh: Quc Khnh, ng Su#T.119#S gi m trng#B Hin#ng Nh#Hng Long#Kim Chi#Reggie#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a112tr.^b18cm#Vit Nam#Truyn tranh#KVn#Quc Khnh#254397#ng S u## 00693000000000337000450002600110000002000180001101400060002901900050003518100070 00400820009000478080005000560020019000610030013000800070092000930220006001852210 01500191005000900206005001000215005000800225005000700233005001100240008001800251 00900230026901000050029201100150029702000090031202000130032103900050033400500090 0339013000700348#VN09.07547#Vn hc thiu nhi#7000#Vi?t#TH121#895.9223#^214#Th n ng t Vit#Truyn tranh#Truyn: ng Nh ; Tranh: Hng Long, Reggie, Kim C hi ; ho vi tnh: Quc Khnh, ng Su#T.120#Mn bi bc#ng Nh#Hng Lon g#Kim Chi#Reggie#Quc Khnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a112t r.^b18cm#Vit Nam#Truyn tranh#KVn#ng Su#254398## 00618000000000301000450002600110000002600110001100200210002200700530004300500130 00960050019001090050016001280050015001440050024001590140007001830190005001901810 00700195082001000202808000500212008001200217009001700229010000500246011001500251 013000700266020001700273020000900290020001200299039000500311#VN09.07549#VN09.075 48#Truyn ngn lng mn#Phan Thu H, Phm Th Phong Lan, Hong Ngc Tun...#Pha n Thu H#Phm Th Phong Lan#Hong Ngc Tun#Nguyn Vn Th#Trng Th Thng Hu yn#48000#Vi?t#TR527N#895.92234#^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2010#^a400tr. ^b19cm#254399#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn## 00465000000000265000450002600110000002600110001100200280002200300040005001400070 00540190005000611810006000660820011000728080005000830080012000880090017001000100 00500117011001500122001000800137013000700145020001700152020000900169020000400178 020001200182039000500194#VN09.07550#VN09.07551#L Hoan - tc phm chn lc#Th#7 0000#Vi?t#L000H#895.922134#^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a348tr.^b19c m#L Hoan#254400#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Truyn ngn#KVn## 00912000000000289000450002600110000002600110001100200150002200301320003700700190 01690140007001880190005001951810006002000820006002068080005002120080012002170090 01700229010000500246011001500251001001400266013000700280021028600287020001400573 020001100587020000900598020001000607039000500617#VN09.07552#VN09.07553#Tm c ng y#Tm c v tha k ng dng ng y - kt hp ng, ty y trong khm v ch a mt s chng bnh thng thng ti tuyn y t cng ng#H Duyn Bch b.s.#300 00#Vi?t#T120#615.8#^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a112tr.^b19cm#H Du yn Bch#254401#Gii thiu nhng bnh n hay, nhng kinh nghim qu trong gn 40 nm hnh ngh ng y ca tc gi cng nhng phng php thu chm, kt hp ng - Ty y iu tr bnh ngoi da, thp khp, st xut huyt, chm cu cha lit d y thn kinh, cc bi thuc nam cha mt s bnh in hnh...#Y hc dn tc#Phn g bnh#iu tr#Bi thuc#KVn## 00610000000000301000450002600110000002600110001100500130002200200320003500700340 00670190005001011810006001060820012001128080005001240080012001290090017001410100 00500158011001500163005000900178005000800187005001100195005000800206015005200214 013000700266020001700273020000900290020000400299039000500303#VN09.07554#VN09.075 55#Phm Ngc An#Mt chng ng th (1989-2009)#Phm Ngc An, Triu An, Anh Bt. .#Vi?t#M458C#895.9221008#^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a176tr.^b19cm#T riu An#Anh Bt#Thanh Bch#H Bng#TTS ghi: Chi Hi Th. Cu lc b Hu tr Kh nh Ho#254402#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 01018000000000289000450002600110000002600110001102600110002200201410003300301390 01740140006003130190005003191810006003240820012003308080005003420080005003470090 02100352010000500373011001400378015003600392013000700428021022600435020001400661 020002100675020001800696020000900714039000500723#VN09.07556#VN09.07557#VN09.0755 8# cng hc tp ch t tng, tm gng o c H Ch Minh v xy dng ng ta tht s trong sch, vng mnh " l o c, l vn minh"#Ti liu hc tp ch nm 2010 Cuc vn ng " Hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Min h" dnh cho cn b, ng vin v nhn dn#4000#Vi?t#250C#324.2597071#^214#^aH. #^aChnh tr Quc gia#2010#^a31tr.^b19cm#TTS ghi: Ban Tuyn gio Trung ng#254 403#Gii thiu v ni dung t tng, tm gng o c H Ch Minh v nu ln ngha, tm quan trng, cch thc ca vic hc tp v lm theo t tng H Ch Mi nh v xy dng ng trong sch vng mnh " l o c, l vn minh" .#Xy dng ng#T tng H Ch Minh#o c cch mng#Vit Nam#KVn## 00484000000000265000450002600110000002600110001100200180002200300410004000700120 00810140007000930190005001001810007001050820009001128080005001210080005001260090 01300131010000500144011001400149001001200163013000700175020001800182020000900200 020000400209039000500213#VN09.07560#VN09.07559#Ngi nh Vit Nam#Th vit cho tu i thiu nin v nhi ng#L Ngn Sn#14000#Vi?t#NG452N#895.9221#^214#^aH.#^aTh anh nin#2009#^a56tr.^b19cm#L Ngn Sn#254404#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#KV n## 00780000000000289000450002600110000002600110001100500160002200200810003800700380 01190140007001570190005001641810006001690820009001758080005001840080005001890090 02100194010000500215011001500220001001400235013000700249021017700256020001600433 020001000449020001700459020000900476039000500485#VN09.07561#VN09.07562#Nguyn c Ton#Cuc u tranh ginh c lp dn tc ca nhn dn Palestine sau chin tra nh lnh#Ch.b.: Thi Vn Long, Nguyn c Ton#24000#Vi?t#C514#956.9405#^214#^a H.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a202tr.^b19cm#Thi Vn Long#254405#a ra nhng ng hin cu v nguyn nhn c bn, tin trnh, ni dung, trin vng v ngha ca cuc u tranh ginh c lp dn tc ca nhn dn Palestine sau chin tranh lnh .#c lp dn tc#u tranh#Chin tranh lnh#Palextin#KVn## 00861000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200170003300700130 00500140007000630190005000701810006000750820010000818080005000910080005000960090 01300101010000500114011001500119001001300134013000700147021031600154020001700470 020000900487020001000496020001000506020000900516039000500525020001700530#VN09.07 563#VN09.07564#VN09.07565#Tnh s Vit Nam#L Khc Cung#37000#Vi?t#T312S#390.09 597#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a246tr.^b19cm#L Khc Cung#254406#Gii thiu si nh hot vt cht, tinh thn v tm linh ca ngi Vit Nam. Qua hnh thc vn h c trnh by nhng phn tch v tnh yu trn bnh din lch s, s yu ng trai gi t xa xa n nay gn b vi phong tc tp qun, thanh m, mu sc, tm tnh, s thch ngh thut, thm m...m hng v dn tc.#Vn ho dn gian# Tnh yu#Quan nim#Phong tc#Vit Nam#KVn#Vn hc dn gian## 00512000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200310003300300120 00640070018000760140007000940190005001011810007001060820010001138080005001230080 00500128009001300133010000500146011001500151001001800166013000700184020001700191 020000900208020001200217039000500229#VN09.07566#VN09.07567#VN09.07568#Thng quc Thi s Trn Th #Tiu thuyt#ng Huy Hi Lm#37000#Vi?t#TH455Q#895.92234# ^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a220tr.^b19cm#ng Huy Hi Lm#254407#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#KVn## 00475000000000277000450002600110000002600110001100500090002200200200003100700190 00510140007000700190005000771810006000820820006000888080005000940080005000990090 01400104010000500118011001500123005000900138013000700147020001100154020000600165 020000700171020001400178039000500192#VN09.07569#VN09.07570#c Hiu#S tay ting Vit 3#c Hiu, Minh Anh#18800#Vi?t#S450T#372.6#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009# ^a179tr.^b18cm#Minh Anh#254408#Ting Vit#Lp 3#S tay#Sch c thm#KVn## 00475000000000277000450002600110000002600110001100500090002200200200003100700190 00510140007000700190005000771810006000820820006000888080005000940080005000990090 01400104010000500118011001500123005000900138013000700147020001100154020000600165 020001400171020000700185039000500192#VN09.07572#VN09.07571#c Hiu#S tay ting Vit 4#c Hiu, Minh Anh#17500#Vi?t#S450T#372.6#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009# ^a163tr.^b18cm#Minh Anh#254409#Ting Vit#Lp 4#Sch c thm#S tay#KVn## 00475000000000277000450002600110000002600110001100500090002200200200003100700190 00510140007000700190005000771810006000820820006000888080005000940080005000990090 01400104010000500118011001500123005000900138013000700147020001100154020000600165 020001400171020000700185039000500192#VN09.07573#VN09.07574#c Hiu#S tay ting Vit 5#c Hiu, Minh Anh#17000#Vi?t#S450T#372.6#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009# ^a155tr.^b18cm#Minh Anh#254410#Ting Vit#Lp 5#Sch c thm#S tay#KVn## 00999000000000397000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000170 00440200009000610050018000701810007000880820007000958080005001020140007001070190 00500114002003800119007008200157022000400239008000500243009001800248010000500266 01100150027102101870028602000200047302000070049302000090050002000090050900500150 0518005001500533005001500548005001000563005001600573039000500589013000700594#VN0 9.07576#VN09.07575#VN09.07577#VN09.07578#Vn hc hin i#Bi vit#Nguyn Thanh Tng#NH556N#020.92#^214#38000#Vi?t#Nhng ngi gi la tnh yu vi sch#Nguyn Thanh Tng, Phm c Dng, Phm Th Cng... ; Nguyn Hu Gii tuyn chn#T.5# ^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a279tr.^b19cm#Nhng tm gng cn b th vin tiu biu trong h thng th vin cng cng v nhiu chn dung ng nghip th vin v ang cng tc cc trng i hc, trung tm thng tin th vin#in hnh tin tin#Cn b#Th vin#Vit Nam#Phm c Dng#Phm Th Cng#Hunh Tn Hng# Huy Thng#Nguyn Hu Gii#KVn#254411## 00443000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200070003400300040 00410070012000450140007000570190005000641810006000690820010000758080005000850080 00500090009002000095010000500115011001500120013000700135020001700142020000900159 020000400168039000500172#VN09.07579#VN09.07580#T Vn Hot#C qu#Th#T Vn Ho t#25000#Vi?t#C450Q#895.92214#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a150tr.^b19cm# 254412#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00888000000000337000450002600110000002600110001100100140002200200510003600700140 00870140007001010190005001081810007001130820010001208080005001300080012001350090 01700147010000500164011002400169013000700193021023300200020000800433020000900441 02000100045002000080046002000100046802000070047802000090048502000100049403900050 0504015004100509#VN09.07581#VN09.07582#Phm Vn Chy#Thnh nh H v nhng cu c huyn xy thnh p lu#Phm Vn Chy#22000#Vi?t#TH107N#959.70251#^214#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a68tr., 4tr. nh^b19cm#254413#Khi qut v dng tc, thn th v s nghip ca H Qu Ly. Gii thiu nhng cu chuyn xy thnh p l u t m hi, nc mt v mu ca ngi lao ng lm nn thnh nh H - mt c ng trnh kin trc s mang ngha lch s#Lch s#Xy dng#Thnh lu#Ti u s#S nghip#Nh H#Vit Nam#H Qu Ly#KVn#Tn khc ca tc gi l Vn Thnh Chng## 00658000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450020019000500030004000690070051000730220004001240050015001280050 01700143005001400160005000800174005001600182008001300198009001700211010000500228 01100150023301500420024801300070029002000170029702000090031402000040032303900050 0327#VN09.07583#VN09.07584#Vi?t#T312R#895.9221008#^214#Tnh rng x Thanh#Th#Kh ng B Tun, Khng Thanh Vn, Trn Tt Tin...#T.2#Khng B Tun#Khng Thanh Vn#Trn Tt Tin#Vn c#Nguyn Ngc Th#^aThanh Ho#^aNxb. Thanh Ho#2009#^a 149tr.^b19cm#TTS ghi: Cu lc b Lm nghip Thanh Ho#254414#Vn hc hin i#V it Nam#Th#KVn## 00906000000000373000450002600110000002600110001102600110002201900050003318100070 00380820006000458080005000510020031000560030025000870070065001120220004001770050 00700181005001600188005000800204005001500212005000800227008000500235009001400240 01000050025401100150025901500740027401300070034802101230035502000170047802000080 0495020000800503020000900511020000700520039000500527#VN09.07585#VN09.07586#VN09. 07587#Vi?t#NH556K#070.1#^214#Nhng k nim mt thi lm bo#Hi c ca nhiu tc gi# Anh, Khiu Quang Bo, Th Cao... ; Khiu Quang Bo tuyn chn#T.6# Anh #Khiu Quang Bo#Th Cao#o Ngc Chung#Thu Cc#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a229tr. ^b19cm#TTS ghi: Ban Lin lc cc nh bo cao tui. Hi Nh bo thnh ph H Ni #254415#Gii thiu nhng bi hi c ca cc nh bo ghi li nhng k nim, ngh nghip, nhng k c v qu trnh cng tc ca mnh#Vn hc hin i#Nh bo#Bo ch#Vit Nam#Hi c#KVn## 00968000000000361000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820009000518080005000600010013000650020040000780070018001180220 00400136008000500140009002000145010000500165011001400170013000700184005001300191 02103220020402000080052602000100053402000110054402000080055502000100056302000090 0573020000900582020001000591039000500601#VN09.07588#VN09.07589#VN09.07590#16000 #Vi?t#D107T#959.7009#^214#Phan Th Bo#Danh thn - danh nhn h Phng t Vit#P han Th Bo b.s.#T.1#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a88tr.^b19cm#254416#Phan Th Bo#Gii thiu thn th, s nghip v ti nng kit xut ca cc v thn tng. Danh nhn h Phng khp cc vng min trong c nc nh N thn tng Phng T h Chnh, T- Huyn, Vnh Hoa cng cha, Danh tng Phng Thanh Ho, Quan ch u mc Phng Tr Ci, B Ci i Vng Phng Hng, Phng Hu Nhn, Phng Khc Kh oan...#Lch s#Danh nhn#Danh tng#Tiu s#S nghip#Vit Nam#H Phng#Danh th n#KVn## 00491000000000265000450002600110000002600110001100100200002200200270004200300100 00690070020000790140007000990190005001061810007001110820010001188080005001280080 00500133009002000138010000500158011001400163013000700177020001700184020000900201 020001000210039000500220#VN09.07591#VN09.07592#Nguyn Quang Thuyn#Nhng du ch n huyn thoi#Trng ca#Nguyn Quang Thuyn#10000#Vi?t#NH556D#895.92214#^214#^a H.#^aQun i nhn dn#2009#^a84tr.^b19cm#254417#Vn hc hin i#Vit Nam#Trn g ca#KVn## 00454000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200090003700300080 00460070015000540140007000690190005000761810006000810820010000878080005000970080 00500102009002000107010000500127011001400132013000700146020001700153020000900170 020000400179039000500183#VN09.07593#VN09.07594#Trn Thu Hng#Bng mu#Tp th#T rn Thu Hng#25000#Vi?t#B106M#895.92214#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a6 9tr.^b19cm#254418#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00473000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200190003800300080 00570070016000650140007000810190005000881810006000930820011000998080005001100080 00500115009002000120010000500140011001500145013000700160020001700167020001000184 020000800194039000500202#VN09.07595#VN09.07596#Nguyn Vn Bnh#Tnh kh ngi i#Tn vn#Nguyn Vn Bnh#40000#Vi?t#T312K#895.922808#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a330tr.^b19cm#254419#Vn hc hin i# Vit Nam#Tn vn#KVn## 00489000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200150 00450030011000600070012000710140007000830190005000901810006000950820011001018080 00500112008000500117009002000122010000500142011001500147013000700162020001700169 020000900186020001100195039000500206#VN09.07597#VN09.07598#VN09.07599#Bi Vn V n#L th gi li#Truyn va#Bi Vn Vn#27000#Vi?t#L000T#895.922334#^214#^aH.#^ aQun i nhn dn#2009#^a228tr.^b19cm#254420#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn v a#KVn## 00718000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200390 00500070017000890140007001060190005001131810007001180820010001258080005001350080 00500140009002000145010000500165011001500170013000700185021021500192020000900407 020001000416020000900426039000500435#VN09.07600#VN09.07601#VN09.07602#Nguyn Ng c Phc#Nh tnh bo v nhng phi cng t binh#Nguyn Ngc Phc#27000#Vi?t#NH000 T#327.12597#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a227tr.^b19cm#254421#K v mt s hot ng tnh bo trong vic khai thc t binh v nhng cng vic thm lng c a nh tnh bo chin lc Phan Mc Lm ni ring, ca ngnh tnh bo qun i q ua hai cuc chin tranh gii phng dn tc.#Tnh bo#Hot ng#Vit Nam#KVn## 00482000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200060 00460030011000520070013000630140007000760190005000831810006000880820010000948080 00500104008000500109009002000114010000500134011001500139013000700154020001700161 020000900178020001200187039000500199#VN09.07603#VN09.07604#VN09.07605#Hong Thi ng#Phc#Tp truyn#Hong Thing#29000#Vi?t#PH557#895.92234#^214#^aH.#^aQun i nhn dn#2009#^a243tr.^b19cm#254422#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#KVn ## 00433000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200100003800300040 00480070016000520190005000681810006000730820010000798080005000890080005000940090 01900099010000500118011001400123013000700137020001700144020000900161020000400170 039000500174#VN09.07606#VN09.07607#Hong Trng Lc#Tnh xun#Th#Hong Trng Lc #Vi?t#T312X#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a84tr.^b19cm#254423#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00478000000000277000450002600110000002600110001100100160002200200090003800300090 00470070016000560140007000720190005000791810006000840820010000908080005001000080 00500105009001900110010000500129011001500134013000700149020001700156020000900173 020000400182039000500186020000900191#VN09.07608#VN09.07609#Nguyn Hu Khai#La t nh#Th nhc#Nguyn Hu Khai#25000#Vi?t#L551T#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a124tr.^b19cm#254424#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn#Bn nhc## 00765000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200360 00430030009000790070010000880190005000981810007001030820010001108080005001200080 00500125009002000130010000500150011001500155013000700170021017200177020001700349 02000170036602000140038302000100039702000100040702000080041702000090042503900050 0434#VN09.07610#VN09.07611#VN09.07612#M A Lnh#Ghi chp v vn ho dn gian Hm ngz#Kho ghi#M A Lnh#Vi?t#GH300C#398.09597#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009# ^a211tr.^b19cm#254425#Gii thiu v phong tc tp qun lm nh, cch chi khn, ht dn ca, xem thi tit, lm rung bc thang, l cng rung, bo v rng v c ch lm mn n ca dn tc Hmngz.#Vn ho dn gian#Dn tc thiu s#Dn tc Hmn g#Phong tc#Sinh hot#m thc#Vit Nam#KVn## 00472000000000265000450002600110000002600110001100200130002200300140003500700090 00490140007000580190005000651810006000700820009000768080005000850080018000900090 02700108010000500135011001400140013000700154005000900161020001800170020000900188 020000400197039000500201#VN09.07613#VN09.07614#Li chim non#Th thiu nhi#H Gia ng#22000#Vi?t#L462C#895.9221#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh# 2009#^a86tr.^b19cm#254426#H Giang#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Th#KVn## 00616000000000289000450002600110000002600110001100200080002200300080003000700250 00380140007000630190005000701810006000750820004000818080005000850080018000900090 02700108010000500135011001500140005000800155013000700163021011500170020001000285 020001000295020000900305020000700314039000500321#VN09.07615#VN09.07616#Tm c#8 00 cu#Mai Lm s.t., tuyn chn#22000#Vi?t#T120#080#^214#^aTp. H Ch Minh#^aV n ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a145tr.^b19cm#Mai Lm#254427#Tuyn chn nhng cu danh ngn, ngn ng hay, tm c c ngha gio dc, rn dy v nng cao tri th c con ngi.#Danh ngn#Chm ngn#Ngn ng#X hi#KVn## 00456000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200220003300300040 00550070011000590190005000701810006000750820010000818080005000910080018000960090 02700114010000500141011001400146013000700160020001700167020000900184020000400193 039000500197#VN09.07618#VN09.07617#Ng Vn C#Soi mnh vo dng qu#Th#Ng Vn C#Vi?t#S428M#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^ a85tr.^b19cm#254428#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00477000000000265000450002600110000002600110001100100090002200200120003100300040 00430070020000470190005000671810006000720820012000788080005000900080018000950090 02700113010000500140011001400145005001000159013000700169020001700176020000900193 020000400202039000500206#VN09.07619#VN09.07620#Chc Mai#Tnh Khuyt#Th#Chc Mai , L B Duy#Vi?t#T312K#895.9221008#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a69tr.^b19cm#L B Duy#254429#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00598000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820012000418080005000530020011000580030004000690070046000730220005001190050 01300124005001600137005001200153005000900165005001300174008000500187009001800192 01000050021001100150021501300070023002000170023702000090025402000040026303900050 0267#VN09.07699#VN09.07700#25000#Vi?t#PH561M#895.9221008#^214#Phng Mai#Th# Vn Thng, Nguyn Th Lin, Thi B Chu...#T.18# Vn Thng#Nguyn Th Lin#Th i B Chu#Chu Giao#Trng Giang#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a132tr.^b19cm#25443 0#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00780000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200180003800700160 00560190005000721810007000770820006000848080005000900080018000950090023001130100 00500136011001500141013000700156021033200163020000900495020000800504020000900512 039000500521#VN09.07621#VN09.07622#Thch Minh Chu#Chin thng c ma#Thch Minh Chu#Vi?t#CH305T#294.3#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a375t r.^b19cm#254431#Gio l ca c Pht v gii p nguyn nhn s thng kh ca co n ngi, c nghip do con ngi to ra t chnh cuc sng. Gii thiu nhng thuy t php ca c Th Tn v con ng gic ng, cm ho con ngi v Pht t tu h nh lm iu thin, hng nim tin Tam Bo trnh cc chng nghip tham-sn-s i, t mnh chin thng mnh#o Pht#Gio l#Pht hc#KVn## 00889000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200190003300700670 00520140007001190190005001261810007001310820009001388080005001470080018001520090 02300170010000500193011001500198013000700213021018300220020000900403020000900412 02000180042103900050043901200170044400500110046100500140047200500180048600500090 0504005001400513005001200527#VN09.07623#VN09.07624#VN09.07625#Chi cng cu trc #an Phng, Cao Vit Dng, Nguyn Trng Qu... ; L Hng Lm b.s.#59000#Vi?t# CH462C#791.4301#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a276tr.^b17c m#254432#Nhng nghin cu ca tc gi v ngh thut in nh cng nh nhng bnh lun ca ng v mt s b phim, a ra cch nhn chuyn su v mt b phim ni ring v v in nh ni chung.#in nh#Cu trc#Ph bnh in nh#KVn#T sch in nh#an Phng#Cao Vit Dng#Nguyn Trng Qu# Hong#Mnh Cng V#L H ng Lm## 00491000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200170003800300040 00550070016000590140007000750190005000821810006000870820010000938080005001030080 01800108009002700126010000500153011002500158013000700183020001700190020000900207 020000400216039000500220#VN09.07626#VN09.07627#Nguyn Hng Li#Hin l cuc i# Th#Nguyn Hng Li#36000#Vi?t#H305L#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a131tr., 4tr. nh^b19cm#254433#Vn hc hin i#Vit Nam #Th#KVn## 00459000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200080003300300210 00410070011000620190005000731810006000780820010000848080005000940080018000990090 02700117010000500144011001400149013000700163020001700170020000900187020000400196 039000500200#VN09.07628#VN09.07629#Hong Hip#L vng#Tuyn tp th - nhc#Hong Hip#Vi?t#L000V#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#200 9#^a83tr.^b19cm#254434#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 01141000000000337000450002600110000002600110001100200740002200700520009601900050 01481810008001530820007001618080005001680080005001730090010001780100005001880110 01500193005001700208005001400225005001600239005001400255005001500269015004900284 01300070033300400180034002103820035802000090074002000100074902000200075902000190 0779039000500798#VN09.07630#VN09.07631#Nghip v ph bin gio dc php lut cho cn b t php - h tch cp x#Phm Th Lan Anh, Phm Kim Dung, Quch Vn Dn g...#Vi?t#NGH307V#340.07#^214#^aH.#^aT php#2009#^a194tr.^b19cm#Phm Th Lan An h#Phm Kim Dung#Quch Vn Dng#Ng Qunh Hoa#Trn Hng Lin#TTS ghi: B T ph p. n 4 - chng trnh 212#254435#Ti bn ln th 1#Gii thiu, hng dn mt s hnh thc, phng php, k nng ch yu thc hin cng tc ph bin, gio d c php lut x, phng, th trn nh tuyn truyn ming, bin son ti liu, c ng tc ho gii, qun l, khai thc t sch, xy dng v t chc hot ng cho i ng tuyn truyn vin php lut cp x, hnh thc sinh hot cu lc b v th ng qua mng li truyn thanh c s#Gio dc#Php lut#Hng dn nghip v#Ph bin kin thc#KVn## 00714000000000265000450002600110000002600110001100200350002201400060005701900050 00631810006000680820010000748080005000840080005000890090010000940100005001040110 01400109013000700123021024700130020001000377020001700387020001200404020000900416 020001800425039000500443#VN09.07632#VN09.07633#Lut Phng, chng bo lc gia n h#7000#Vi?t#L504P#346.59701#^214#^aH.#^aT php#2009#^a36tr.^b19cm#254436#Gii thiu ni dung Lut phng chng bo lc gia nh nm 2007 v quy nh chi tit: phng nga bo lc gia nh, bo v v h tr nn nhn, trch nhim ca c nhn, gia nh v c quan t chc trong phng chng bo lc gia nh, x l vi phm.. .#Php lut#Bo lc gia nh#Phng chng#Vit Nam#Vn bn php lut#KVn## 00671000000000265000450002600110000002600110001100200260002201400060004801900050 00541810006000590820010000658080005000750080005000800090010000850100005000950110 01400100013000700114021022400121020000900345020000900354020001000363020000900373 020001800382039000500400#VN09.07634#VN09.07635#Lut Hn nhn v gia nh#7000#V i?t#L504H#346.59701#^214#^aH.#^aT php#2009#^a54tr.^b19cm#254437#Gii thiu lu t hn nhn v gia nh c sa i nm 2000. Ni dung gm: nhng quy nh ch ung v hn nhn v gia nh, nhng iu khon quy nh v kt hn, quan h gia v v chng, gia cha m v con ci, v li hn...#Hn nhn#Gia nh#Php lut#Vi t Nam#Vn bn php lut#KVn## 00741000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200570003600700310 00930190005001241810006001290820010001358080005001450080005001500090010001550100 00500165011001500170005001600185013000700201021017200208020001700380020001200397 020001000409020000900419020001800428039000500446#VN09.07636#VN09.07637#Phm Vn Dng#Tm hiu v thc hin Lut Phng, chng bo lc gia nh#Phm Vn Dng, Ngu yn nh Th#Vi?t#T310H#346.59701#^214#^aH.#^aT php#2009#^a178tr.^b19cm#Nguyn nh Th#254438#Trnh by nhng vn v thc trng bo lc gia nh, cc quy nh ca php lut v phng, chng bo lc gia nh, cc vn bn lin quan n p hng, chng bo lc gia nh#Bo lc gia nh#Phng chng#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#KVn## 00589000000000277000450002600110000002600110001100100120002200200270003400700120 00610190005000731810006000780820011000848080005000950080005001000090011001050100 00500116011001400121004000800135013000700143021011700150020000900267020000800276 020001300284020000900297039000500306#VN09.07638#VN09.07639#V Th Phim#Vit Nam th php ng hnh#V Th Phim#Vi?t#V308N#745.609597#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a 95tr.^b19cm#Ti bn#254439#Gii thiu nhng iu c bn v ngh thut th php c h Hn v ch Vit. Hng dn thc hnh vit th php ch Vit.#Th php#Ch Hn #Ch quc ng#Vit Nam#KVn## 01095000000000397000450002600110000002600110001102600110002200200380003300700480 00710140007001190190005001261810006001310820013001378080005001500080005001550090 02000160010000500180011001500185005001400200015010600214005001100320005001800331 00500190034900500170036801300070038502102060039202000080059802000080060602000150 0614020001600629020001700645020001000662020001100672020000900683039000500692#VN0 9.07640#VN09.07641#VN09.07642#Non nc Cao Bng - tim nng du lch#Ng c Thn h, L Hng L, Nhan Th Minh Thi...#27000#Vi?t#N430N#338.40959712#^214#^aH.#^aV n ho Thng tin#2009#^a240tr.^b19cm#Ng c Thnh#TTS ghi: Vin Khoa hc pht trin nhn lc kinh t v vn ho. S Vn ho - Th thao v Du lch Cao Bng#L Hng L#Nhan Th Minh Thi#Nguyn Th Hng H#L Th Hng Phc#254440#Gii thiu v tim nng du lch vn ho ca tnh Cao Bng: cc di tch lch s, vn ho , v n ngh dn gian, di sn vn ho.. a ra nhng nh hng gii php pht trin du lch tnh trong nhng nm ti.#Kinh t#Du lch#Di sn vn ho#Di tch lch s #Vn ho dn gian#Qui hoch#Pht trin#Cao Bng#KVn## 00459000000000265000450002600110000002600110001100100180002200200110004000300040 00510070018000550140007000730190005000801810006000850820011000918080005001020080 00500107009002000112010000500132011001400137013000700151020001700158020000900175 020000400184039000500188#VN09.07643#VN09.07644#Nguyn nh Thnh#K c xanh#Th# Nguyn nh Thnh#27000#Vi?t#K600U#895.922134#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#200 9#^a92tr.^b19cm#254441#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00434000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200100003800300040 00480070016000520140007000680190005000751810006000800820011000868080005000970080 00500102009002000107010000500127011001500132013000700147020001700154020000400171 039000500175#VN09.07645#VN09.07646#Phm Thnh ng#Hng qu#Th#Phm Thnh ng #40500#Vi?t#H561Q#895.922134#^214#^aH.#^aVn ho Thng tin#2009#^a143tr.^b19cm# 254442#Vn hc hin i#Th#KVn## 00447000000000265000450002600110000002600110001100100070002200200230002900300040 00520070007000560140007000630190005000701810006000750820010000818080005000910080 00500096009001800101010000500119011001500124013000700139020001700146020000400163 039000500167020000900172#VN09.07647#VN09.07648#Hi H#Em l con gi lng Lim#Th #Hi H#15000#Vi?t#E202L#895.92214#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a107tr.^b1 9cm#254443#Vn hc hin i#Th#KVn#Vit Nam## 00633000000000289000450002600110000002600110001100100150002200200180003700300100 00550070015000650190005000801810006000850820012000918080005001030080005001080090 01800113010000500131011001400136013000700150021012800157020001700285020000800302 020000900310020000900319020001000328039000500338#VN09.07650#VN09.07649#Hng Than h Tm#i gia cnh ng#Tiu lun#Hng Thanh Tm#Vi?t#300G#895.9224008#^214#^aH .#^aVn ho dn tc#2009#^a87tr.^b17cm#254444#Gii thiu nhng bnh lun ca Hn g Thanh Tm v phong cch sng tc th, tiu thuyt, truyn k ca cc tc gi n hiu thi k.#Vn hc hin i#Tc gi#Tc phm#Vit Nam#Tiu lun#KVn## 00471000000000265000450002600110000002600110001100100140002200200110003600300040 00470070014000510140007000650190005000721810006000770820010000838080005000930080 01800098009002700116010000500143011001500148013000700163020001700170020000900187 020000400196039000500200#VN09.07651#VN09.07652#Hunh D Tho#Tnh chiu#Th#Hun h D Tho#25000#Vi?t#T312C#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H C h Minh#2009#^a107tr.^b19cm#254445#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#KVn## 00464000000000265000450002600110000002600110001100100140002200200180003600300040 00540070014000580140007000720190005000791810006000840820010000908080005001000080 01800105009001100123010000500134011001500139013000700154020001700161020000900178 020000400187039000700191#VN09.07653#VN09.07654#Trn Duy Hin#Lng ng bng ai#T h#Trn Duy Hin#20000#Vi?t#L106#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh#2 009#^a101tr.^b19cm#254446#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung## 00477000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200100003900300040 00490070017000530140007000700190005000771810006000820820010000888080005000980080 01800103009002700121010000500148011001400153013000700167020001700174020000900191 020000400200039000700204#VN09.07655#VN09.07656#Nghim Minh Tun#Nng Xun#Th#Ng him Minh Tun#18000#Vi?t#N106X#895.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a47tr.^b19cm#254447#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung## 00488000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200180003900300040 00570070017000610140007000780190005000851810007000900820011000978080005001080080 01800113009002700131010000500158011001500163013000700178020001700185020000900202 020000400211039000700215#VN09.07657#VN09.07658#Nguyn Cnh Bnh#Cht phn lm co n#Th#Nguyn Cnh Bnh#35000#Vi?t#CH522P#895.922134#^214#^aTp. H Ch Minh#^aV n ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a175tr.^b19cm#254448#Vn hc hin i#Vit Nam#Th# P.Dung## 00444000000000253000450002600110000002600110001100100070002200200150002900300040 00440070007000480190005000551810006000600820010000668080005000760080018000810090 02700099010000500126011001500131013000700146020001700153020000900170020000400179 039000700183#VN09.07659#VN09.07660#ng A#Ci hng ni!#Th#ng A#Vi?t#C558H#8 95.92214#^214#^aTp. H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a122tr.^b19cm#2 54449#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung## 00697000000000277000450002600110000002600110001100100170002200200170003900300120 00560070017000680140007000850190005000921810006000970820011001038080005001140080 01800119009002700137010000500164011001500169013000700184021018800191020001700379 020000900396020000700405039000700412#VN09.07661#VN09.07662#Nguyn Xun Thu#Ru l i tui mnh#Hi k mini#Nguyn Xun Thu#45000#Vi?t#R500L#895.922803#^214#^aTp . H Ch Minh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a334tr.^b19cm#254450#Thut li cu c i ca tc gi trong sut 30 nm, gn lin vi nhng s kin ln lao ca dn tc nh Cch mng thng Tm, hai cuc khng chin chng Php, chng M v thng nht t nc.#Vn hc hin i#Vit Nam#Hi k#P.Dung## 00452000000000265000450002600110000002600110001100100150002200200090003700300040 00460070015000500140007000650190005000721810006000770820011000838080005000940080 00500099009001900104010000500123011001400128013000700142020001700149020000900166 020000400175039000700179#VN09.07663#VN09.07664#L Trng Bng#Tnh qu#Th#L Tr ng Bng#35000#Vi?t#T312Q#895.922134#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a76tr. ^b19cm#254451#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung## 00455000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200110003800300040 00490070016000530140007000690190005000761810006000810820010000878080005000970080 00500102009001900107010000500126011001400131013000700145020001700152020000900169 020000400178039000700182#VN09.07665#VN09.07666#Nguyn c Cng#Hng ng#Th#Ng uyn c Cng#35000#Vi?t#H561#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a58 tr.^b19cm#254452#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung## 00446000000000265000450002600110000002600110001100100080002200200170003000300040 00470070008000510140007000590190005000661810007000710820010000788080005000880080 00500093009001900098010000500117011001400122013000700136020001700143020000900160 020000400169039000700173#VN09.07667#VN09.07668#Bi Cn#Chn bo tan gi#Th#Bi Cn#35000#Vi?t#CH121B#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a84tr.^b19cm #254453#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung## 00463000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200180003800300040 00560070016000600140007000760190005000831810006000880820010000948080005001040080 00500109009001900114010000500133011001500138013000700153020001700160020000900177 020000400186039000700190#VN09.07669#VN09.07670#Phm Quang Hun#Si tc mong manh #Th#Phm Quang Hun#35000#Vi?t#S462T#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#20 09#^a174tr.^b19cm#254454#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung## 00452000000000265000450002600110000002600110001100100110002200200160003300300040 00490070011000530140007000640190005000711810006000760820011000828080005000930080 00500098009001900103010000500122011001500127013000700142020001700149020000900166 020000400175039000700179#VN09.07671#VN09.07672#Nguyn ch#Mt chng ng#Th#Ng uyn ch#35000#Vi?t#M458C#895.922134#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a159tr. ^b19cm#254455#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung## 00455000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200170003400300040 00510070012000550140007000670190005000741810007000790820010000868080005000960080 00500101009001900106010000500125011001500130013000700145020001700152020000900169 020000400178039000700182#VN09.07673#VN09.07674#Trn Thu H#Tri t t quay#Th# Trn Thu H#32000#Vi?t#TR103#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a101 tr.^b19cm#254456#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung## 00462000000000265000450002600110000002600110001100100170002200200160003900300040 00550070017000590140007000760190005000831810006000880820010000948080005001040080 00500109009001900114010000500133011001400138013000700152020001700159020000900176 020000400185039000700189#VN09.07675#VN09.07676#Nguyn Thanh Tm#Ru tnh ht bi# Th#Nguyn Thanh Tm#25000#Vi?t#R500T#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#20 09#^a78tr.^b19cm#254457#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung## 00454000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200090003800300040 00470070016000510140007000670190005000741810006000790820010000858080005000950080 00500100009001900105010000500124011001500129013000700144020001700151020000900168 020000400177039000700181#VN09.07677#VN09.07678#Hong c Chnh#Cng gi#Th#Hon g c Chnh#20000#Vi?t#C455G#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a111t r.^b19cm#254458#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung## 00456000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200120003800300040 00500070016000540140007000700190005000771810006000820820010000888080005000980080 00500103009001900108010000500127011001400132013000700146020001700153020000900170 020000400179039000700183#VN09.07679#VN09.07680#Nguyn Xun Nh#Li t tnh#Th#N guyn Xun Nh#42000#Vi?t#L462T#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a6 7tr.^b19cm#254459#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung## 00426000000000253000450002600110000002600110001100100120002200200070003400300040 00410070012000450190005000571810007000620820010000698080005000790080005000840090 01900089010000500108011001500113013000700128020001700135020000900152020000400161 039000700165#VN09.07681#VN09.07682#Quch Thnh#Nghim#Th#Quch Thnh#Vi?t#NGH30 4#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a100tr.^b19cm#254460#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung## 00445000000000265000450002600110000002600110001100100110002200200130003300300040 00460070011000500140007000610190005000681810006000730820010000798080005000890080 00500094009001900099010000500118011001500123013000700138020001700145020000400162 039000400166020000900170#VN09.07683#VN09.07684#T D Linh#C tch lng#Th#T D Linh#35000#Vi?t#C450T#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a116tr.^b19 cm#254461#Vn hc hin i#Th#Tm#Vit Nam## 00454000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200100003800300040 00480070016000520140007000680190005000751810006000800820010000868080005000960080 00500101009001900106010000500125011001400130013000700144020001700151020000900168 020000400177039000700181#VN09.07685#VN09.07686#Trn Quang Tin#Tnh bin#Th#Tr n Quang Tin#25000#Vi?t#T312B#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a84t r.^b19cm#254462#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung## 00470000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200240003800300040 00620070016000660140007000820190005000891810007000940820010001018080005001110080 00500116009001900121010000500140011001500145013000700160020001700167020000900184 020000400193039000700197#VN09.07687#VN09.07688#Nguyn Vit Bo#Nhng ngi ht b trm#Th#Nguyn Vit Bo#35000#Vi?t#NH556N#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a106tr.^b19cm#254463#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung## 00467000000000265000450002600110000002600110001100100180002200200180004000300040 00580070018000620140007000800190005000871810006000920820010000988080005001080080 00500113009001900118010000500137011001500142013000700157020001700164020000900181 020000400190039000700194#VN09.07689#VN09.07690#Nguyn Ct Chuyn#Bn dng sng q u#Th#Nguyn Ct Chuyn#30000#Vi?t#B254D#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2009#^a102tr.^b19cm#254464#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung## 00455000000000265000450002600110000002600110001100100120002200200170003400300040 00510070012000550140007000670190005000741810006000790820011000858080005000960080 00500101009001900106010000500125011001500130013000700145020001700152020000900169 020000400178039000700182#VN09.07691#VN09.07692#T Ngc Bo#Ru vi lng mnh#Th# T Ngc Bo#27000#Vi?t#R500V#895.922134#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a115 tr.^b19cm#254465#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung## 00633000000000313000450002600110000002600110001100100150002200200160003700300040 00530290016000570070076000730140007001490190005001561810006001610820010001678080 00500177008000500182009001900187010000500206011001500211005002000226013000700246 005001500253020001700268020000900285020000400294039000700298020001400305#VN09.07 693#VN09.07694#Trn Quang Qu#Cnh ng ngi#Th#The human field#Trn Quang Qu ; Tuyn chn, chuyn ng: Nguyn Phan Qu Mai, J. Fossenbell#50000#Vi?t#C107# 895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a104tr.^b19cm#Nguyn Phan Qu Mai#2 54466#Fossenbell, J.#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#Sch song ng## 00504000000000277000450002600110000002600110001100100110002200200170003300300040 00500070021000540140007000750190005000821810006000870820010000938080005001030080 01800108009002700126010000500153011001500158005000900173013000700182020001700189 020000900206020000400215039000700219#VN09.07695#VN09.07696#Trn Tuyn#Ni nim c a gi#Th#Trn Tuyn, Kim Dung#30000#Vi?t#N452N#895.92214#^214#^aTp. H Ch Mi nh#^aVn ngh Tp. H Ch Minh#2009#^a143tr.^b20cm#Kim Dung#254467#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung## 00949000000000349000450002600110000002600110001100200260002200700520004801400070 01000190005001071810006001120820007001188080005001250080005001300090008001350100 00500143011001500148005001600163015006800179004003000247005001200277005001900289 00500170030800500090032501300070033402102110034102000110055202000060056302000100 0569020001300579039000700592#VN09.07697#VN09.07698#Cm nang xt nghim y hc#Tr ng Thanh Ba, V Ngc Lan, Nguyn Nghim Lut...#50000#Vi?t#C120N#616.07#^214#^ aH.#^aY hc#2009#^a156tr.^b19cm#Trng Thanh Ba#TTS ghi: Cng ty Cng ngh v x t nghim y hc. Bnh vin Medlatec#Ti bn ln th 4, c b sung#V Ngc Lan#Ng uyn Nghim Lut#Nguyn Xun Ninh#Thi Qu#254468#Cung cp nhng thng tin c b n v xt nghim y hc, bao gm mt s im ch trc khi xt nghim, cch ly mu, ch nh xt nghim theo nhm bnh, gi tr bnh thng v ngha lm sng ca cc xt nghim.#Xt nghim#Y hc#Chn on#Sch tra cu#P.Dung## 00454000000000265000450002600110000002600110001100100130002200200140003500300040 00490070013000530140007000660190005000731810007000780820010000858080005000950080 00500100009001900105010000500124011001500129013000700144020001700151020000900168 020000400177039000700181#VN09.07701#VN09.07702#Trn Hu Lc#Ngy u tin#Th#Tr n Hu Lc#40000#Vi?t#NG112#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a163t r.^b19cm#254469#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung## 00418000000000253000450002600110000002600110001100100090002200200090003100300040 00400070009000440190005000531810006000580820009000648080005000730080005000780090 01800083010000500101011001400106013000700120020001700127020000900144020000400153 039000700157#VN09.07703#VN09.07704#Linh Lm#Hoa rng#Th#Linh Lm#Vi?t#H401R#895 .9221#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a75tr.^b19cm#254470#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#P.Dung## 00555000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200190003600700440 00550140007000990190005001061810006001110820011001178080005001280080005001330090 01800138010000500156011001500161005001400176005001400190013000700204020001700211 020001300228020000900241020000800250039000700258#VN09.07705#VN09.07706#Lng Vn Qu#Ting ht Vn Hoan#Lng Vn Qu, Vi Trng Lin, Lng Vn Yu#30000#Vi?t# T306H#398.809597#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a282tr.^b19cm#Vi Trng Lin#L ng Vn Yu#254471#Vn hc dn gian#Dn tc Thi#Vit Nam#Bi ht#P.Dung## 00463000000000265000450002600110000002600110001100100110002200200180003300300110 00510070011000620140007000730190005000801810006000850820011000918080005001020080 00500107009001800112010000500130011001500135013000700150020001700157020000900174 020000700183039000700190#VN09.07708#VN09.07707#Hng Chin#Ting ku chim n#Tp bt k#Hng Chin#30000#Vi?t#T306K#895.922803#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009# ^a185tr.^b19cm#254472#Vn hc hin i#Vit Nam#Bt k#P.Dung## 00432000000000253000450002600110000002600110001100100110002200200160003300300040 00490070011000530190005000641810006000690820010000758080005000850080005000900090 01900095010000500114011001500119013000700134020001700141020000900158020000400167 039000700171#VN09.07709#VN09.07710#Kiu Thanh#Hai u ni nh#Th#Kiu Thanh#Vi? t#H103#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a139tr.^b19cm#254473#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#P.Dung## 00438000000000265000450002600110000002600110001100100060002200200130002800300040 00410070006000450140007000510190005000581810006000630820010000698080005000790080 00500084009001900089010000500108011001500113013000700128020001700135020000900152 020000400161039000700165#VN09.07711#VN09.07712#L Na#Dc min lau#Th#L Na#3000 0#Vi?t#D419M#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a102tr.^b19cm#254474# Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung## 01239000000000397000450002600110000002600110001102600110002200100190003300200190 00520030049000710070085001200140007002050190005002121810007002170820006002248080 00500230008000500235009001100240010000500251011001500256005002500271005001800296 00600170031401300070033102104040033802000100074202000100075202000110076202000110 0773020000800784020001100792039000700803020000300810020000900813012001900822#VN0 9.07713#VN09.07714#VN09.07715#Cling, Jean-Pierre#Ngn hng th gii#i tm m h nh pht trin v trng hp Vit Nam#Jean-Pierre Cling, Mireille Razafindrakoto, Francois Roubaud ; Nguyn n Phc dch#45000#Vi?t#NG121H#332.1#^214#^aH.#^aT ri thc#2009#^a293tr.^b19cm#Razafindrakoto, Mireille#Roubaud, Francois#Nguyn n Phc#254475#Gii thiu s ra i, c cu t chc, hot ng ca ngn hng th gii, cc chnh sch ca ngn hng theo tng thi k n cui th k 20, chin lc chng i ngho do ngn hng khi xng t nm 1999. nh hng ca ngn hn g n cc lnh vc kinh t, chnh sch pht trin trn bnh din quc t cng nh hot ng ca ngn hng ti Vit Nam, thch thc v trin vng tng lai ca n gn hng th gii.#Ngn hng#Hot ng#Chnh sch#Pht trin#Kinh t#Trin vng# P.Dung#WB#Vit Nam#Tri thc ph thng## 00630000000000289000450002600110000002600110001100100130002200200150003500700350 00500140007000850190005000921810006000970820006001038080005001090080009001140090 01900123010000500142011001500147019000500162006001500167013000700182021011500189 020000900304020000800313020001200321039000700333#VN09.07716#VN09.07717#Thnh Ngh im#108 li t ti#Thnh Nghim ; Thch Hi Chu dch#14000#Vi?t#M458T#294.3#^2 14#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a118tr.^b15cm#Dch#Thch Hi Chu#254476# a ra 108 li rn trong gio l o Pht v vic tu dng o c, thi vi c ng vic, cuc sng v hnh phc.#o Pht#Gio l#Sch a ng#P.Dung## 00480000000000265000450002600110000002600110001100200270002200300250004900700130 00740140007000870190005000941810007000990820006001068080005001120080009001170090 01900126010000500145011001500150019000500165006000800170013000700178020000900185 020001300194039000700207#VN09.07718#VN09.07719#Cng n cha m kh p n#Tranh truyn cho mi nh#T Nhn dch#20000#Vi?t#C455-O#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Ph ng ng#2009#^a204tr.^b19cm#Dch#T Nhn#254477#o Pht#Truyn tranh#P.Dung## 00797000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200320 00500030070000820070037001520140007001890190005001961810006002010820007002078080 00500214008000500219009001100224010000500235011001500240006001400255013000700269 02101460027602000090042202000120043102000070044302000090045003900070045901900050 0466#VN09.07720#VN09.07721#VN09.07722#Navellier, Louis#Cun sch nh gip bn l m giu#Mt phng php nh bi th trng ca cc nh u t tng trng#Lou is Navellier ; Trnh Huy Ho dch#37000#Vi?t#C517S#332.63#^214#^aH.#^aTri thc# 2009#^a237tr.^b19cm#Trnh Huy Ho#254478#Nhng thng tin c bn v c phiu, h ng dn cch theo di th trng, a ra cc tiu ch la chn c phiu v lp k hoch u t c hiu qu.#C phiu#Chng khon#u t#Lm giu#P.Dung#Dch## 00678000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200270 00480070015000750140007000900190005000971810007001020820004001098080005001130080 00500118009001100123010000500134011001500139012001800154013000700172021014800179 020000900327020000900336020000900345020001500354039000700369#VN09.07723#VN09.077 24#VN09.07725#Trng Vn Tn#Khoa hc v cng ngh nano#Trng Vn Tn#40000#Vi ?t#KH401H#620#^214#^aH.#^aTri thc#2009#^a286tr.^b19cm#T sch Kin thc#254479# Gii thiu nhng khi nim c bn v cng ngh Nano v ng dng ca cng ngh Na no trong mi trng t nhin, cng nh trong cc lnh vc khoa hc.#Khoa hc#ng dng#Khoa hc#Cng ngh Nano#P.Dung## 00765000000000301000450002600110000002600110001100100110002200200270003300700110 00600140007000710190005000781810006000830820006000898080005000950080005001000090 00800105010000500113011001500118004003100133013000700164021024800171020000500419 020000400424020000900428020001000437020000900447039000700456#VN09.07726#VN09.077 27#Hong Minh#Bnh lao v nhim HIV/AIDS#Hong Minh#33000#Vi?t#B256L#616.9#^214 #^aH.#^aY hc#2009#^a267tr.^b19cm#Ti bn ln th 3, c sa cha#254480#Trnh b y nhng thng tin khi qut v bnh lao v nhim HIV/AIDS, nh hng ca nhim H IV vi bnh lao v ngc li, cc triu chng, phng php chn on, xt nghim cn lm sng, biu hin bnh l bnh nhn lao - HIV v phng php iu tr.# AIDS#HIV#Bnh lao#Chn on#iu tr#P.Dung## 00650000000000277000450002600110000002600110001100100180002200200510004000700180 00910140007001090190005001161810006001210820006001278080005001330080005001380090 00800143010000500151011001400156013000700170021013900177020001800316020001200334 020001000346020000900356039000700365#VN09.07729#VN09.07728#Nguyn Vn Chng#Suy gim tr nh, sa st tr tu v bnh Alzheimer#Nguyn Vn Chng#16000#Vi?t#S5 23G#616.8#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a66tr.^b19cm#254481#Trnh by nhng khi nim c bn nht v tr nh, sa st tr tu v bnh alzheimer, cc nguyn nhn, triu chng, cch phng v cha bnh.#Bnh h thn kinh#Nguyn nhn#Chn on#iu tr #P.Dung## 00776000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200420003600700300 00780140007001080190005001151810006001200820007001268080005001330080005001380090 00800143010000500151011001400156015005600170005001500226013000700241021020300248 020000800451020001100459039000700470020000900477#VN09.07730#VN09.07731#L nh R oanh#Hng dn ch n cho bnh nhn ung th#L nh Roanh, Nguyn Vn Ch#130 00#Vi?t#H561D#616.99#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a43tr.^b19cm#TTS ghi: Trung tm N ghin cu v pht hin sm ung th#Nguyn Vn Ch#254482#Tm quan trng ca ch n ung i vi vic iu tr bnh ung th. Hng dn cch n v ch dinh dng khc nhau i vi mi bnh nhn ung th. Ch n trc, trong v sau i u tr bnh ung th.#Ung th#Dinh dng#P.Dung#iu tr## 00799000000000313000450002600110000002600110001100100140002200200630003600700300 00990140007001290190005001361810007001410820007001488080005001550080005001600090 00800165010000500173011001400178015005600192005001500248013000700263021016500270 020000800435020000500443020001100448020001000459020000900469039000700478#VN09.07 732#VN09.07733#L nh Roanh#Nhng iu cn bit v bnh ung th thn v ung th bng quang#L nh Roanh, Nguyn Vn Ch#14000#Vi?t#NH556#616.99#^214#^aH.#^a Y hc#2009#^a51tr.^b19cm#TTS ghi: Trung tm Nghin cu v pht hin sm ung th #Nguyn Vn Ch#254483#Trnh by nhng kin thc c bn v bnh ung th thn, un g th bng quang: triu chng, chn on, nh giai on, cch iu tr v cch chm sc bnh nhn ung th.#Ung th#Thn#Bng quang#Chn on#iu tr#P.Dung## 00768000000000289000450002600110000002600110001100100140002200200340003600700300 00700140007001000190005001071810007001120820007001198080005001260080005001310090 00800136010000500144011001400149015005600163005001500219013000700234021020500241 020000600446020001000452020000900462039000700471#VN09.07734#VN09.07735#L nh R oanh#Nhng iu cn bit v bnh u no#L nh Roanh, Nguyn Vn Ch#12000#Vi?t #NH556#616.99#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a34tr.^b19cm#TTS ghi: Trung tm Nghin c u v Pht hin sm ung th#Nguyn Vn Ch#254484#Trnh by mt s kha cnh v bnh hc, iu tr, tin lng... v bnh u no.Cc tc dng ph khi iu tr b nh u no v cch chm sc, theo di bnh nhn. Vn nghin cu bnh ung th tr ong tng lai.#U no#Chn on#iu tr#P.Dung## 00782000000000301000450002600110000002600110001100100140002200200450003600700300 00810140007001110190005001181810007001230820007001308080005001370080005001420090 00800147010000500155011001400160015005600174005001500230013000700245021017400252 020000800426020001200434020000900446020001800455039000700473#VN09.07736#VN09.077 37#L nh Roanh#Nhng iu cn bit v bnh ung th tr em#L nh Roanh, Ngu yn Vn Ch#19000#Vi?t#NH556#618.92#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a94tr.^b19cm#TTS ghi: Trung tm Nghin cu v pht hin sm ung th#Nguyn Vn Ch#254485#Trnh b y mt s kha cnh v ung th tr em: bnh hc, iu tr, tin lng... Mt s loi ung th thng gp tr em v cch chn on, phng php chm sc ngi bnh.#Ung th#Bnh tr em#iu tr#Chm sc sc kho#P.Dung## 00906000000000337000450002600110000002600110001100200670002200700920008901900050 01811810006001860820006001928080005001980080005002030090008002080100005002160110 01400221015001800235005001700253005001300270005001500283005000900298005001200307 01300070031902101750032602000150050102000100051602000090052603900070053500500150 0542005001100557#VN09.07738#VN09.07739#Hng dn chun on, iu tr st dengue v st xut huyt dengue#Ch.b.: Nguyn Th Xuyn, L Ngc Knh, Trn Qu Tng. .. ; H..: Nguyn Hng H, Bi V Huy#Vi?t#H561D#616.9#^214#^aH.#^aY hc#2009#^a 99tr.^b19cm#TTS ghi: B Y t#Nguyn Th Xuyn#L Ngc Knh#Trn Qu Tng#Trn Qu#V Vn nh#254486#Gii thiu mt s vn bn quan trng do B Y t ban hnh, cc ni dung chuyn mn lin quan ti cng tc chn on, phc iu tr bnh st Dengue v st xut huyt Dengue.#St xut huyt#Chn on#iu tr#P.Dung#N guyn Hng H#Bi V Huy## 00748000000000289000450002600110000002600110001100200620002201400060008401900050 00901810006000950820007001018080005001080080005001130090028001180100005001460110 01400151015006300165013000700228021015500235020000900390020001400399020000800413 020001300421039000700434020000900441020000800450#VN09.07740#VN09.07741#Cm nang h tr k thut v hng dn s dng dch v MEGAVNN#6000#Vi?t#C120N#621.39#^21 4#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2009#^a79tr.^b15cm#TTS ghi: Tp on Bu ch nh vin thng Vit Nam. VNPT Yn Bi#254487#Hng dn, h tr cch lp t, s d ng dch v Mega VNN, h tr khc phc mt s s c thng gp. Gii thiu cch thc khai thc thng tin trn internet#Internet#Mng my tnh#Lp t#ng truy n#P.Dung#K thut#MEGAVNN## 00864000000000313000450002600110000002600110001100200620002201400060008401900050 00901810006000950820007001018080005001080080005001130090028001180100005001460110 01400151015007300165013000700238021020700245020000800452020000900460020001300469 020000900482020001300491039000800504020001900512020000800531020001100539#VN09.07 742#VN09.07743#Cm nang h tr k thut v hng dn s dng dch v Megavnn#600 0#Vi?t#C120N#621.39#^214#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2009#^a83tr.^b15cm#T TS ghi: Tp on Bu chnh vin thng Vit Nam. VNPT B Ra - Vng Tu#254488#T ng quan v cc dch v gia tng trn nn Internet. Trnh by cc bc c bn cu hnh modem ADSL. Hng dn cc bc x l li ng truyn ADSL. Gii thiu v Internet v cch thc khai thc thng tin#Lp t#K thut#ng truyn#Inter net#Sch tra cu#Hng H#Dch v vin thng#Dch v#Vin thng## 00783000000000301000450002600110000002600110001100200620002201900050008418100060 00890820007000958080005001020080005001070090028001120100005001400110014001450150 06300159013000700222021015400229020000900383020000800392020000900400020001300409 020001300422039000800435020001900443020000800462020001100470#VN09.07744#VN09.077 45#Cm nang h tr k thut v hng dn s dng dch v Megavnn#Vi?t#C120N#621. 39#^214#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2009#^a75tr.^b15cm#TTS ghi: Tp on B u chnh vin thng Vit Nam. VNPT Ngh An#254489#Trnh by cc bc c bn c u hnh modem ADSL. Hng dn cc bc x l li ng truyn ADSL. Gii thiu v Internet v cch thc khai thc thng tin#Internet#Lp t#K thut#ng truy n#Sch tra cu#Hng H#Dch v vin thng#Dch v#Vin thng## 00786000000000301000450002600110000002600110001100200620002201900050008418100060 00890820007000958080005001020080005001070090028001120100005001400110014001450150 06600159013000700225021015400232020000900386020000800395020000900403020001300412 020001900425020001300444039000800457020000800465020001100473#VN09.07746#VN09.077 47#Cm nang h tr k thut v hng dn s dng dch v Megavnn#Vi?t#C120N#621. 39#^214#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2009#^a79tr.^b15cm#TTS ghi: Tp on B u chnh vin thng Vit Nam. VNPT Bnh Dng#254490#Trnh by cc bc c bn cu hnh modem ADSL. Hng dn cc bc x l li ng truyn ADSL. Gii thi u v Internet v cch thc khai thc thng tin#Internet#Lp t#K thut#ng t ruyn#Dch v vin thng#Sch tra cu#Hng H#Dch v#Vin thng## 00814000000000313000450002600110000002600110001100200620002201400060008401900050 00901810006000950820007001018080005001080080005001130090028001180100005001460110 01400151015007600165013000700241021015400248020000800402020001300410020000900423 020000900432020001900441020001300460039000800473020000800481020001100489#VN09.07 748#VN09.07749#Cm nang h tr k thut v hng dn s dng dch v Megavnn#600 0#Vi?t#C120N#621.39#^214#^aH.#^aThng tin v Truyn thng#2009#^a82tr.^b15cm#T TS ghi: Tp on Bu chnh vin thng Vit Nam. VNPT in Bin - Lai Chu#254491 #Trnh by cc bc c bn cu hnh modem ADSL. Hng dn cc bc x l li ng truyn ADSL. Gii thiu v Internet v cch thc khai thc thng tin#Lp t#ng truyn#K thut#Internet#Dch v vin thng#Sch tra cu#Hng H#Dch v #Vin thng## 00807000000000241000450002600110000002600110001100200160002201400070003801900050 00451810006000500820010000568080005000660080005000710090021000760100005000970110 01400102013000700116021040400123020001000527020001100537020000900548039000800557 #VN09.07750#VN09.07751#Lut Vin thng#10000#Vi?t#L504V#343.59709#^214#^aH.#^aC hnh tr Quc gia#2009#^a71tr.^b19cm#254492#Gii thiu mt s quy nh php lut v kinh doanh vin thng, vin thng cng ch, thit lp mng v cung cp dch v vin thng, cp giy php vin thng, kt ni v chia s c s h tng vin t hng, ti nguyn vin thng, qun l tiu chun v quy chun k thut cng nh c ht lng v gi cc vin thng, cng trnh vin thng, nhng quy nh chung v cc iu khon thi hnh trong Lut vin thng#Php lut#Vin thng#Vit Nam#H ng H## 00691000000000241000450002600110000002600110001100200200002201400060004201900050 00481810006000530820010000598080005000690080005000740090021000790100005001000110 01400105013000700119021028100126020001000407020001500417020000900432039000800441 #VN09.07752#VN09.07753#Lut Ngi cao tui#7000#Vi?t#L504N#346.59701#^214#^aH.# ^aChnh tr Quc gia#2009#^a30tr.^b19cm#254493#Mt s quy nh php lut v phn g dng, chm sc ngi cao tui; pht huy vai tr ca nhm i tng ny; hi n gi cao tui Vit Nam; trch nhim ca c quan nh nc v cng tc ngi cao t ui; nhng quy nh chung v cc iu khon thi hnh trong Lut ngi cao tui n m 2009#Php lut#Ngi cao tui#Vit Nam#Hng H## 00937000000000265000450002600110000002600110001100200260002201400070004801900050 00551810006000600820010000668080005000760080005000810090021000860100005001070110 01400112013000700126021048200133020001000615020001000625020001000635020000900645 020000900654039000800663#VN09.07754#VN09.07755#Lut Khm bnh, cha bnh#12000# Vi?t#L504K#344.59704#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a86tr.^b19cm#254494#Gi i thiu mt s quy nh v quyn v ngha v ca ngi bnh; ngi hnh ngh kh m bnh, cha bnh; c s khm bnh, cha bnh; cc quy nh v chuyn mn k th ut cng nh vic p dng k thut, phng php mi trong khm bnh, cha bnh; vn sai st chuyn mn k thut, gii quyt khiu ni, t co v tranh chp t rong khm bnh, cha bnh; cc iu kin bo m cng tc khm bnh, cha bnh; nhng quy nh chung v cc iu khon thi hnh trong Lut khm bnh, cha bnh# Php lut#Lut y t#Khm bnh#iu tr#Vit Nam#Hng H## 00875000000000241000450002600110000002600110001100200520002201400070007401900050 00811810006000860820008000928080005001000080005001050090021001100100005001310110 01500136013000700151021043400158020001000592020001400602020000900616039000800625 #VN09.07756#VN09.07757#Lut Sa i, b sung mt s iu ca Lut Gio dc#15000 #Vi?t#L504S#344.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a115tr.^b19cm#254495#T rnh by mt s quy nh v sa i, b sung iu 6, iu 11, iu 13, iu 29, iu 35, iu 38; iu 41, iu 42, iu 43, iu 49, iu 50, iu 51, iu 58, iu 69, iu 70, iu 74, iu 78, iu 81, iu 100, iu 101, iu 108, iu 109 v mc 3a chng VII ca Lut gio dc trong Lut Sa i, b sung m t s iu ca Lut Gio dc; ng thi gii thiu ton vn Lut Gio dc nm 200 5 c sa i, b sung nm 2009#Php lut#Lut gio dc#Vit Nam#Hng H## 00772000000000241000450002600110000002600110001100200540002201400070007601900050 00831810006000880820008000948080005001020080005001070090021001120100005001330110 01400138013000700152021033000159020001000489020001400499020000900513039000800522 #VN09.07758#VN09.07759#Lut Gio dc nm 2005 c sa i, b sung nm 2009#130 00#Vi?t#L504G#344.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a99tr.^b19cm#254496# Gii thiu mt s quy nh php lut v h thng gio dc quc dn; nh trng v cc c s gio dc khc, nh gio; ngi hc; nh trng, gia nh v x hi; qun l nh nc v gio dc; khen thng v x l vi phm; nhng quy nh chung cng cc iu khon thi hnh trong Lut Gio dc nm 2005 c sa i, b sung nm 2009#Php lut#Lut gio dc#Vit Nam#Hng H## 00924000000000241000450002600110000002600110001100200260002201400060004801900050 00541810006000590820010000658080005000750080005000800090021000850100005001060110 01400111013000700125021050500132020001000637020001800647020000900665039000800674 #VN09.07763#VN09.07764#Lut Tn s v tuyn in#9000#Vi?t#L504T#343.59709#^214 #^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a56tr.^b19cm#254498#Gii thiu mt s quy nh php lut v quy hoch tn s v tuyn in; qun l cht lng pht x v tuy n in, an ton bc x v tuyn in v tng thch in t; cp giy php v s dng tn s v tuyn in; kim tra, kim sot tn s v tuyn in v x l nh iu c hi; ng k, phi hp quc t v tn s v tuyn in, qu o v tinh; qun l v s dng tn s v tuyn in phc v mc ch quc phng, an ninh; nh ng quy nh chung v cc iu khon thi hnh trong Lut tn s v tuyn in#Ph p lut#K thut v tuyn#Vit Nam#Hng H## 00595000000000253000450002600110000002600110001100200210002201400060004301900050 00491810006000540820008000608080005000680080005000730090021000780100005000990110 01400104013000700118021017300125020001000298020000500308020001100313020000900324 039000800333#VN09.07765#VN09.07766#Lut Thu ti nguyn#5000#Vi?t#L504T#343.597 #^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a19tr.^b19cm#254499#Gii thiu mt s quy nh php lut v cn c tnh thu, k khai v np thu, min v gim thu, nhn g quy nh chung v cc iu khon thi hnh trong Lut thu ti nguyn#Php lut #Thu#Ti nguyn#Vit Nam#Hng H## 00774000000000241000450002600110000002600110001100200200002201400070004201900050 00491810006000540820008000608080005000680080005000730090021000780100005000990110 01400104013000700118021037100125020001000496020000900506020000900515039000800524 #VN09.07767#VN09.07768#Lut Dn qun t v#10000#Vi?t#L504D#343.597#^214#^aH.#^ aChnh tr Quc gia#2009#^a59tr.^b19cm#254500#Gii thiu mt s quy nh php lu t v t chc, bin ch, v kh, trang b, o to, bi dng, tp hun cn b, hun luyn, hot ng ca dn qun t v nng ct; cc vn ch , chnh sc h, m bo kinh ph, qun l nh nc, khen thng v x l vi phm i vi lc lng dn qun t v; nhng quy nh chung v cc iu khon thi hnh trong Lu t dn qun t v#Php lut#Dn qun#Vit Nam#Hng H## 00805000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200560003301400070 00890190005000961810006001010820010001078080005001170080005001220090021001270100 00500148011001400153013000700167021030500174020001000479020001500489020000900504 020001800513039000800531#VN09.07769#VN09.07770#VN09.07771#Lut Cng on nm 199 0 v ngh nh hng dn thi hnh#11000#Vi?t#L504C#344.59701#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a78tr.^b19cm#254501#Trnh by mt s quy nh php lut v qu yn v trch nhim ca cng on, nhng bo m hot ng cng on, nhng quy nh chung v quy nh v x pht vi phm trong Lut cng on nm 1990; ng th i gii thiu cc vn bn hng dn thc thi Lut ny v mt s vn bn lin quan n cng tc cng on#Php lut#Lut cng on#Vit Nam#Vn bn php lut#Hng H## 00937000000000277000450002600110000002600110001100200770002201400060009901900050 01051810007001100820010001178080005001270080005001320090021001370100005001580110 01400163013000700177021038800184020001000572020001000582020001900592020000900611 020001400620020001700634039000800651#VN09.07772#VN09.07773#Php lnh lc lng c nh st Vit Nam nm 2008 v vn bn hng dn thi hnh#7000#Vi?t#PH109L#344.59 705#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a35tr.^b19cm#254502#Trnh by mt s qu y nh php lut v nhim v, quyn hn, trch nhim, t chc ca lc lng cnh st bin Vit Nam; cc vn v qun l nh nc v bo m hot ng cng nh ch chnh sch i vi lc lng ny; nhng quy nh chung v cc iu khon thi hnh trong Php lnh lc lng cnh st bin Vit Nam nm 2008; ng thi g ii thiu Ngh nh hng dn thi hnh Php lnh#Php lut#Php lnh#Lc lng c nh st#Vit Nam#Cnh st bin#Vn bn php qui#Hng H## 00903000000000289000450002600110000002600110001100100160002200200350003800700160 00730140007000890190005000961810006001010820008001078080005001150080005001200090 02100125010000500146011001500151013000700166021037600173020001000549020000600559 020001300565039000800578020000900586020001800595#VN09.07774#VN09.07775#Dng Bc h Long#Cm nang cng tc ho gii c s#Dng Bch Long#19000#Vi?t#C120N#347. 597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a158tr.^b19cm#254503#Trnh by nhng v n chung ca cng tc ho gii c s, t ho gii v t vin t ho gii, ho t ng ho gii c s, mt s k nng ho gii c s, vai tr ca Mt trn T quc v chnh quyn c s trong hot ng ho gii c s, qun l nh nc v cng tc ho gii c s; ng thi gii thiu mt s vn bn php lut v t chc v hot ng ho gii c s#Php lut#C s#Sch tra cu#Hng H#Ho g ii#Vn bn php lut## 00924000000000241000450002600110000002600110001100201440002201400070016601900050 01731810006001780820008001848080005001920080005001970090021002020100005002230110 01500228013000700243021038000250020001600630020001000646020001800656039000800674 #VN09.07776#VN09.07777#Cc vn bn x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc bn h ng gii, t php, xy dng v sa i, b sung bin php a vo trng gio dng#35000#Vi?t#C101V#342.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a318tr.^b1 9cm#254504#Gii thiu mt s quy nh php lut v x pht vi phm hnh chnh tr ong lnh vc bnh ng gii; t php; hot ng xy dng; kinh doanh bt ng s n; khai thc, sn xut, kinh doanh vt liu xy dng; qun l cng trnh h tng k thut; qun l pht trin nh v cng s; qun l th trng v cc quy n h v vic p dng bin php x l hnh chnh a vo trng gio dng#Pht hnh chnh#Php lut#Vn bn php lut#Hng H## 01053000000000265000450002600110000002600110001100201010002201400070012301900050 01301810007001350820010001428080005001520080005001570090021001620100005001830110 01400188013000700202021051900209020001000728020000700738020000800745020000900753 020001700762039000800779#VN09.07778#VN09.07779#Quy nh php lut v vic th i m cho t chc, c nhn nc ngoi mua v s hu nh ti Vit Nam#12000#Vi?t# QU600#346.59704#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a85tr.^b19cm#254505#Gii t hiu mt s quy nh php lut v vic th im cho t chc, c nhn nc ngoi mua v s hu nh ti Vit Nam: phm vi, i tng p dng, nhng hnh vi b cm; giy t chng minh i tng, iu kin c mua, tha k, c tng cho v s hu nh ; v trnh t, th tc cp Giy chng nhn quyn s hu nh v qu yn s dng t cho t chc, c nhn nc ngoi c s hu nh ti Vit Nam cng nh vic x l vi phm, trch nhim ca cc c quan c lin quan trong vi c trin khai nhng quy nh trn#Php lut#S hu#Nh ca#Vit Nam#Vn bn php qui#Hng H## 01202000000000277000450002600110000002600110001100200630002201400070008501900050 00921810007000970820008001048080005001120080005001170090021001220100005001430110 01500148004002000163013000700183021067000190020001000860020000900870020001100879 020000900890020001700899039000800916#VN09.07780#VN09.07781#Php lnh tn ngng, tn gio v Ngh nh hng dn thi hnh#17000#Vi?t#PH109L#344.597#^214#^aH.#^ aChnh tr Quc gia#2009#^a138tr.^b19cm#Ti bn, c b sung#254506#Trnh by mt s quy nh php lut v hot ng tn ngng ca ngi c tn ngng v hot ng tn gio ca tn , nh tu hnh, chc sc; t chc tn gio v hot ng c a t chc tn gio; ti sn thuc c s tn ngng, tn gio v hot ng x hi cng nh quan h quc t ca t chc tn gio, tn , nh tu hnh, chc sc; n hng quy nh chung v cc iu khon thi hnh trong Php lnh tn ngng tn gi o. Gii thiu mt s ngh nh, quyt nh ca chnh ph v vic thnh lp nh xut bn tn gio; chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca Ban Tn gio chnh ph; kin ton t chc b my lm cng tc tn gio thuc U ban nh n dn cc cp...#Php lnh#Tn gio#Tn ngng#Vit Nam#Vn bn php qui#Hng H ## 00946000000000265000450002600110000002600110001100200550002201400070007701900050 00841810006000890820008000958080005001030080005001080090021001130100005001340110 01500139004002000154013000700174021044300181020001000624020001100634020000900645 020001800654039000800672#VN09.07782#VN09.07783#Lut Cng chng nm 2006 v vn b n hng dn thi hnh#15000#Vi?t#L504C#347.597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2 009#^a117tr.^b19cm#Ti bn, c b sung#254507#Trnh by mt s quy nh php lu t v cng chng vin, t chc hnh ngh cng chng, th tc cng chng hp ng v giao dch, lu tr h s cng chng, ph cng chng v th lao cng chng, x l vi phm, khiu ni v gii quyt tranh chp, nhng quy nh chung v cc i u khon thi hnh trong Lut Cng chng nm 2006. Gii thiu mt s vn bn php lut hng dn thi hnh lut ny cng mt s mu giy t dng trong hot ng c ng chng#Php lut#Cng chng#Vit Nam#Vn bn php lut#Hng H## 00842000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200510003301400060 00840190005000901810007000950820010001028080005001120080005001170090021001220100 00500143011001400148013000700162021029100169020000800460020000800468020001000476 020001000486020001000496020000900506020001700515039000800532#VN09.07784#VN09.077 85#VN09.07786#Php lnh cng an x v vn bn hng dn thi hnh#7000#Vi?t#PH10 9L#344.59705#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a35tr.^b19cm#254508#Gii thiu mt s quy nh php lut v nhim v, quyn hn, t chc, hot ng, ch , c hnh sch trch nhim qun l nh nc i vi i tng cng an x v nhng qu y nh chung cng nh cc iu khon thi hnh trong Php lnh cng an x cng ng h nh hng dn thi hnh Php lnh ny#Cng an#T chc#Hot ng#Php lnh#Ph p lut#Vit Nam#Vn bn php qui#Hng H## 00859000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200400003301400070 00730190005000801810007000850820010000928080005001020080005001070090021001120100 00500133011001500138013000700153021034900160020001000509020000900519020001800528 020000900546020001800555039000800573#VN09.07787#VN09.07788#VN09.07789#Quy nh p hp lut v hp ng lao ng#15000#Vi?t#QU600#344.59701#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a117tr.^b19cm#254509#Trnh by mt s quy nh v hp ng lao ng, gii quyt tranh chp lao ng, thanh tra nh nc v lao ng v x pht v i phm php lut lao ng, nhng quy nh chung v cc iu khon thi hnh trong B Lut lao ng. Gii thiu Ngh nh hng dn thi hnh B lut lao ng v h p ng lao ng v cc thng t hng dn thi hnh Ngh nh ny#Php lut#Lao ng#Hp ng lao ng#Vit Nam#Vn bn php lut#Hng H## 00935000000000313000450002600110000002600110001102600110002200201050003301400070 01380190005001451810007001500820010001578080005001670080005001720090021001770100 00500198011001500203013000700218021029600225020001000521020000400531020001600535 020001300551020001400564020000800578020000900586020001800595039000800613#VN09.07 791#VN09.07790#VN09.07792#Quy nh v cp "giy chng nhn quyn s dng t, qu yn s hu nh v ti sn khc gn lin vi t"#21000#Vi?t#QU600#346.59704# ^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a197tr.^b19cm#254510#Gii thiu mt s quy nh sa i trong Lut t ai, Lut nh v giy chng nhn quyn s dng t , quyn s hu nh v ti sn khc gn lin vi t c th hin trong Lut s a i, b sung mt s iu ca cc lut lin quan n u t xy dng c bn c ng cc vn bn hng dn thi hnh#Php lut#t#Giy chng nhn#Quyn s hu#Quy n s dng#Ti sn#Vit Nam#Vn bn php lut#Hng H## 00924000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200950003300700570 01280140007001850190005001921810006001970820006002038080005002090080005002140090 02100219010000500240011001500245005001400260005001700274005001300291005001700304 00500140032101300070033502101810034202000160052302000110053902000210055002000090 0571039000600580#VN09.07793#VN09.07795#VN09.07794#T tng H Ch Minh v hp t c quc t v vn dng trong cng cuc i mi nc ta hin nay#ng Vn Thi ( ch.b.), Nguyn Th Giang, Trn Vn Hi...#22000#Vi?t#T550T#327.1#^214#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2009#^a190tr.^b19cm#ng Vn Thi#Nguyn Th Giang#Trn Vn Hi #Trn Minh Trng#Phm Ngc Anh#254511#Trnh by ni dung t tng H Ch Minh v hp tc quc t v vn dng ni dung t tng H Ch Minh xy dng chnh s ch v hp tc quc t ca Vit Nam trong giai on hin nay#Hp tc quc t#Chn h sch#T tng H Ch Minh#Vit Nam#TDung## 00664000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100170003300200270 00500070017000770140007000940190005001011810007001060820004001138080005001170080 00500122009002100127010000500148011001500153013000700168021014500175020002100320 020000900341020001000350039000600360020000800366#VN09.07796#VN09.07797#VN09.0779 8#Nguyn Vn Khoan#Khc su nhng li Bc dy#Nguyn Vn Khoan#14000#Vi?t#KH113 S#170#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a102tr.^b19cm#254512#Gm 34 cu chuy n v nhng li dy ca Bc v o c lm ngi, lm cch mng nhm vn ng, tu yn truyn nhng bi hc o c trong cuc sng#T tng H Ch Minh#Vit Nam#T ruyn k#TDung#o c## 00940000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100190003300201010 00520070019001530140007001720190005001791810006001840820011001908080005002010080 00500206009002100211010000500232011001500237013000700252021028700259020001400546 020001900560020000900579020001500588020000900603039000600612020000800618#VN09.07 799#VN09.07800#VN09.07801#Nguyn Phng ng#Xy dng k nng cng tc ng cng tc chnh tr ca i ng chnh tr vin trong qun i hin nay#Nguyn Phng ng#27000#Vi?t#X126D#355.109597#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a242tr.^b 19cm#254513#Trnh by thc trng xy dng k nng cng tc ng, cng tc chnh tr ca i ng chnh tr vin trong qun i: u nhc im v nguyn nhn ca chng. Phng hng v mt s gii php c bn nhm xy dng k nng cng tc ng, cng tc chnh tr ca i ng chnh tr vin qun i#Cng tc ng#Cng t c chnh tr#Qun i#Chnh tr vin#Vit Nam#TDung#K nng## 01069000000000373000450002600110000002600110001102600110002200200670003300300170 01000070056001170140007001730190005001801810006001850820013001918080005002040080 00500209009002100214010000500235011001500240015006900255005001700324005001300341 00500130035400500140036700500150038101300070039602102120040302000140061502000190 0629020000900648020002300657039000600680020000900686#VN09.07802#VN09.07803#VN09. 07804#ng lnh o xy dng giai cp cng nhn trong giai on hin nay#Sch ch uyn kho#Nguyn Vn Giang (ch.b.), Ng Huy Tip, Ngc Ninh...#28000#Vi?t#1 06L#324.25970755#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a239tr.^b19cm#u ba sch ghi: Hc vin Chnh tr Hnh chnh Quc gia H Ch Minh#Nguyn Vn Giang#Ng Hu y Tip# Ngc Ninh#Lm Quc Tun#Phm Tt Thng#254514#Trnh by thc trng n g lnh o trong giai on hin nay ti H Ni, Hi Phng, Qung Ninh. Phng h ng v nhng gii php ch yu tng cng s lnh o ca ng i vi xy dng giai cp cng nhn hin nay#Xy dng ng#Giai cp cng nhn#Lnh o#ng Cng sn Vit Nam#TDung#Vit Nam## 00913000000000325000450002600110000002600110001100200290002200700640005101400070 01150190005001221810006001270820009001338080005001420080009001470090019001560100 00500175011001600180015002800196004004000224005001300264005001700277005002100294 00500180031500500150033301300070034802101960035502000110055102000190056203900060 0581#VN09.07805#VN09.07806#T in ting Vit ph thng#Chu Bch Thu (ch.b.), Ng uyn Ngc Trm, Nguyn Th Thanh Nga...#45000#Vi?t#T550#495.9223#^214#^aC Mau #^aNxb. Phng ng#2009#^a1100tr.^b15cm#TTS ghi: Vin Ngn ng hc#Ti bn ln th 1, c b sung, sa cha#Chu Bch Thu#Nguyn Ngc Trm#Nguyn Th Thanh Nga# Nguyn Thu Khanh#Phm Hng Vit#254515#Gm 23.420 mc t, gii thch nhng t n g thng dng trong i sng hng ngy, nhng thut ng khoa hc ph cp, nhng t c sc thi khu ng, phng ng, vn chng... ca ting Vit hin i#Tin g Vit#T in gii ngha#TDung## 00639000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200280003300300100 00610070020000710140007000910010008000980190005001061810006001110820009001178080 00500126008000500131009002000136010000500156011001500161005001100176013000700187 021010800194020001100302020001000313020000800323039000600331#VN09.07808#VN09.078 07#VN09.07809#T in Vit - Anh hin i#165000 t#Kim Thu, Phng Lan#69000#K im Thu#Vi?t#T550#495.9223#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a747tr.^b15cm#Ph ng Lan#254516#Gm khong 165.000 t cc lnh vc thng dng v chuyn mn c gii thch v hng dn cc cch s dng#Ting Vit#Ting Anh#T in#TDung## 00550000000000265000450002600110000002600110001102600110002200200190003300700100 00520140007000620010010000690190005000791810006000840820009000908080005000990080 00900104009001900113010000500132011001600137013000700153021008800160020001100248 020001900259039000600278#VN09.07810#VN09.07812#VN09.07811#T in ting Vit#Pha n Canh#59000#Phan Canh#Vi?t#T550#495.9223#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#200 9#^a1289tr.^b15cm#254517#Gii ngha ngn gn cc t ting Vit thng dng v c sp xp theo th t t A n Z#Ting Vit#T in gii ngha#TDung## 00687000000000289000450002600110000002600110001100200370002202900330005900700270 00920140007001190010014001260190005001401810006001450820004001518080005001550080 01800160009002300178010000500201011001500206005001200221013000700233021012200240 020001000362020001100372020000800383039000600391#VN09.07813#VN09.07814#T in b ti thng dng Anh - Vit#English - Vietnamese dictionnary#V Hong Oanh, V c Ton#20000#V Hong Oanh#Vi?t#T550#423#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a631tr.^b15cm#V c Ton#254518#Gm khong 35.000 mc t gii n gha ngn gn, r rng, c phin m theo cch mi nht, thch hp cho hc sinh ph thng#Ting Anh#Ting Vit#T in#TDung## 00661000000000289000450002600110000002600110001100200370002202900330005900700270 00920140007001190010014001260190005001401810006001450820009001518080005001600080 01800165009002300183010000500206011001500211005001200226013000700238021009100245 020001100336020001000347020000800357039000600365#VN09.07815#VN09.07816#T in b ti thng dng Vit - Anh#Vietnamese - English dictionnary#V Hong Oanh, V c Ton#25000#V Hong Oanh#Vi?t#T550#495.9223#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. V n ho Si Gn#2009#^a514tr.^b15cm#V c Ton#254519#Gm khong 35.000 mc t t hng dng, gii ngha ngn gn, thch hp cho hc sinh ph thng#Ting Vit#Tin g Anh#T in#TDung## 00681000000000337000450002600110000002600110001100200150002200300040003700700770 00410140008001180190005001261810006001310820012001378080005001490080005001540090 01400159010000500173011002600178005001200204005001100216005001900227005001500246 00500120026100500170027301300070029002000170029702000090031402000040032302000100 0327039000600337#VN09.07817#VN09.07818#Bt xun *****#Th#Chung Vn A, Chu Vn A n, Lng Th Minh Anh... ; Bi Trng Thng tuyn chn#115000#Vi?t#B522X#895.92 21008#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a1164tr., 3tr. nh^b19cm#Chung Vn A#Chu Vn An#Lng Th Minh Anh#Nguyn Kim Anh#Bi Xun n#Bi Trng Thng#254520#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#Tuyn tp#TDung## 00899000000000289000450002600110000002600110001100200530002200700330007500100170 01080190005001251810008001300820007001388080005001450080005001500090019001550100 00500174011001500179015003700194004004000231005001500271013000700286021028200293 020001000575020000900585020000900594039000600603#VN09.07819#VN09.07820#Nghip v ph bin gio dc php lut ca cng an x#Nguyn Xun Ton, Nguyn Duy Ng#Ngu yn Xun Ton#Vi?t#NGH307V#340.07#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a174tr.^b19 cm#TTS ghi: n 4 - chng trnh 212#Ti bn ln th 1, c sa cha, b sung# Nguyn Duy Ng#254521#Trnh by nhng kin thc c bn v nghip v ph bin, gi o dc php lut; cc hnh thc ph bin v vai tr ca cng an x trong cng t c ph bin, gio dc php lut c s; ng thi cung cp nhng vn bn ch o ca ng v Chnh ph v cng tc ph bin, gio dc php lut#Php lut#Gio d c#Vit Nam#TDung## 00654000000000265000450002600110000002600110001100200320002201900050005418100060 00590820007000658080005000720080011000770090016000880100005001040110014001090150 05300123013000700176021015100183020000700334020000800341020001700349020000900366 020000700375039000600382#VN09.07821#VN09.07822#S tay v s tin b ca ph n#V i?t#S450T#305.42#^214#^ang Nai#^aNxb. ng Nai#2009#^a87tr.^b19cm#TTS ghi: Ba n V s tin b ca ph n tnh ng Nai#254522#Gii thiu k hoch hnh ng v s tin b ph n ca tnh ng Nai giai on 2006-2010. Mt s vn bn lin q uan n hot ng v s tin b ph n#Ph n#Tin b#Hot ng x hi#ng Nai# S tay#TDung## 00772000000000289000450002600110000000200470001100300210005800700130007900100130 00920190005001051810008001100820006001188080005001240080005001290090019001340100 00500153011001500158015007400173013000700247021016700254020000800421020001800429 020000900447020001100456039000600467020000900473#VN09.07823#Gio trnh xy dng lc lng cng an nhn dn#Dng cho bc i hc#Phm Ngc H#Phm Ngc H#Vi?t#G I-108T#363.2#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a175tr.^b19cm#TTS ghi: B Cng An. Tng Cc xy dng lc lng CAND. - Lu hnh ni b#254523#Trnh by nhng n hn thc chung v xy dng lc lng cng an nhn dn. Quan im ch o, mc ti u, phng hng, nhng bin php xy dng lc lng cng an nhn dn#Cng an#L c lng cng an#Xy dng#Gio trnh#TDung#Vit Nam## 00966000000000313000450002600110000000200680001100300170007900700720009601900050 01681810006001730820006001798080005001850080005001900090019001950100005002140110 01500219005001600234005001500250005001600265005001400281013000700295021027400302 020000900576020001500585020001900600020001000619039000600629020001700635#VN09.07 824#K nng giao tip ca cnh st qun l hnh chnh v trt t x hi#Sch chu yn kho#inh Trng Hon (ch.b.), Nguyn Duy i, Nguyn Th Hoan, C Ngc Trang #Vi?t#K600N#363.2#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2010#^a271tr.^b19cm#inh Trng Ho n#Nguyn Duy i#Nguyn Th Hoan#C Ngc Trang#254524#Trnh by nhn thc chung v hot ng ca cnh st qun l hnh chnh v trt t x hi. K nng giao ti p c bn v cc k nng giao tip khi tip xc , thuyt trnh trc nhn dn, v i ngi nc ngoi, ti ni cng cng ca cnh st qun l hnh chnh v trt t x hi#Cnh st#Trt t tr an#Qun l hnh chnh#Giao tip#TDung#Sch chuyn kho## 00764000000000301000450002600110000002600110001100200280002202900370005000700370 00870010011001240190005001351810006001400820004001468080005001500080005001550090 01800160010000500178011001800183015006300201006001400264013000700278021011300285 020001800398020001700416020000900433020001400442039000600456#VN09.07825#VN09.078 26#Li ca Bc l li t nc#Peqv h ny vac si cuqv cha ny vac#Trung Min b .s. ; Triu Mi Say dch#Trung Min#Vi?t#L462C#172#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2 009#^a112tr.^b19x20cm#TTS ghi: Su fung pun muz toic fiuv fng ku tyc hng min#Triu Mi Say#254525#Gii thiu mt s cu chuyn v cu ni lin quan n o c cch mng v ch on kt cc dn tc ca Bc H#o c cch mng#o n kt dn tc#Vit Nam#Sch song ng#TDung## 00826000000000313000450002600110000002600110001100200280002202900410005000700380 00910010011001290190005001401810006001450820004001518080005001550080005001600090 01800165010000500183011001800188015008600206006001500292013000700307021011300314 020001800427020001700445020000900462020001400471020002100485039000600506#VN09.07 827#VN09.07828#Li ca Bc l li t nc#Quan khoong p h l quam khoong nm in#Trung Min b.s. ; Nguyn Vn Ho dch#Trung Min#Vi?t#L462C#172#^214#^aH.#^a Vn ho dn tc#2009#^a111tr.^b19x20cm#TTS ghi: Pp x tng chung hong h dn mng chu cha neo cn ni cp d in p pu#Nguyn Vn Ho#254526#Gii thiu m t s cu chuyn v cu ni lin quan n o c cch mng v ch on kt cc dn tc ca Bc H#o c cch mng#on kt dn tc#Vit Nam#Sch song ng#T tng H Ch Minh#TDung## 00660000000000337000450002600110000002600110001100200100002200300040003200700470 00360140007000830190005000901810006000950820012001018080005001130080005001180090 01800123010000500141011001500146015004000161005001600201005001400217005001200231 00500140024300500120025701300070026902000170027602000090029302000040030202000100 0306039000600316#VN09.07829#VN09.07830#Hng i#Th#Trn Trung Tun, Thanh L im, Trn Th An...#15000#Vi?t#H561#895.9221008#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#20 10#^a107tr.^b19cm#TTS ghi: Cu lc b Th ca Chin Thng#Trn Trung Tun# Tha nh Lim#Trn Th An#ng nh nh#Phan Vn u#254527#Vn hc hin i#Vit Nam#T h#Tuyn tp#TDung## 00688000000000289000450002600110000002600110001100200390002200700240006101400070 00850190005000921810006000970820004001038080005001070080018001120090011001300100 00500141011001500146005001100161005001200172013000700184021014200191020001100333 020001800344020001300362039000600375020001700381#VN09.07831#VN09.07832#Cm nang sinh hot cu lc b i nhm#Hunh Ton, Quc Trng#22000#Vi?t#C120N#367#^214 #^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a146tr.^b19cm#Hunh Ton#Quc Trng#254528# Hng dn phng php xy dng thnh lp cu lc b i nhm, nhng iu cn bi t khi sinh hot, gn kt cc thnh vin, cch qun l nhm...#Cu lc b#Sinh ho t tp th#Sch tra cu#TDung#Thanh thiu nin## 00706000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200130003300300540 00460070008001000140007001080010008001150190005001231810006001280820010001348080 00500144008000500149009001100154010000500165011001500170013000700185021010800192 020001700300020000800317020000900325020004200334020001000376039000600386#VN09.07 833#VN09.07834#VN09.07835#Sng vi dn#Vit v ng ch V Oanh, nguyn U vin B Chnh tr#Diu n#36000#Diu n#Vi?t#S455V#959.70442#^214#^aH.#^aLao ng#20 09#^a268tr.^b19cm#254529#Gii thiu tiu s, cuc i v ni dung mt s bi vi t ca ng ch V Oanh - nguyn U vin B Chnh tr#Vn hc hin i#Lch s#Vi t Nam#V Oanh, Chnh tr gia, 1924 - , Vit Nam#Truyn k#TDung## 00753000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200260003300700770 00590140007001360010013001430190005001561810006001610820004001678080005001710080 00500176009001100181010000500192011001500197005001900212013000700231021014800238 020001000386020002000396039000600416005001900422006001000441#VN09.07836#VN09.078 37#VN09.07838#B mt nh thnh cng ln#Ralph Trine, Wallace D. Wattle, Charles F. Hannel ; Nguyn L dch, tng hp#36000#Trine, Ralph#Vi?t#B300M#158#^214#^aH .#^aLao ng#2009#^a303tr.^b19cm#Wattle, Wallace D.#254530#Gii thiu nhng b q uyt khai thc tim lc ca sc mnh tinh thn, sc kho tinh thn, t tng tin b t c thnh cng trong cuc sng#Cuc sng#B quyt thnh cng#TDu ng#Hannel, Charles F.#Nguyn L## 00540000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200080003300300230 00410070027000640140007000910010013000980190005001111810006001160820004001228080 00500126008000500131009001100136010000500147011001500152019001000167006000800177 013000700185020001700192020000500209020001800214039000600232#VN09.07839#VN09.078 40#VN09.07841#o mng#Tiu thuyt trinh thm#Dean Koontz ; L Tun dch#48000#K oontz, Dean#Vi?t#108M#843#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a327tr.^b19cm#Dch Php#L Tun#254531#Vn hc hin i#Php#Truyn trinh thm#TDung## 00446000000000265000450002600110000002600110001100200120002200300040003400700160 00380140007000540010016000610190005000771810006000820820009000888080005000970080 00500102009001100107010000500118011001400123013000700137020001700144020000900161 020000400170039000600174#VN09.07842#VN09.07843#Tnh hai ta#Th#Bi Quang Phit#3 0000#Bi Quang Phit#Vi?t#T312H#895.9221#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a62tr.^b19c m#254532#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00462000000000265000450002600110000002600110001100200130002200300230003500700090 00580140007000670010009000740190005000831810006000880820009000948080005001030080 00500108009001100113010000500124011002400129013000700153020001700160020000900177 020000400186039000600190#VN09.07844#VN09.07845#Min man th#Tp th t do chn l c#Trn By#20000#Trn By#Vi?t#M305M#895.9221#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a46tr ., 1tr. nh^b19cm#254533#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00420000000000253000450002600110000002600110001100200090002200300040003100700140 00350010014000490190005000631810006000680820009000748080005000830080005000880090 01100093010000500104011001400109013000700123020001700130020000900147020000400156 039000600160#VN09.07846#VN09.07847#Sm xun#Th#Trn Minh Th#Trn Minh Th#Vi?t #S463X#895.9221#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a50tr.^b19cm#254534#Vn hc hin i# Vit Nam#Th#TDung## 00736000000000265000450002600110000002600110001100201270002200700120014900100120 01610190005001731810007001780820011001858080005001960080005002010090011002060100 00500217011001500222013000700237021017300244020001500417020001200432020000900444 039000600453020001100459#VN09.07848#VN09.07849#Pht trin ngun nhn lc cng ng hip Vit Nam trong qu trnh cng nghip ho, hin i ho t nc v vai tr ca Cng on#L Thanh H#L Thanh H#Vi?t#PH110T#331.700597#^214#^aH.#^aLao n g#2009#^a288tr.^b19cm#254535#Trnh by thc trng, hiu qu s dng, cc gii ph p pht trin ngun nhn lc cng nghip Vit Nam. Vai tr ca cng on trong v ic pht trin ngun nhn lc cng nghip#Ngun nhn lc#Cng nghip#Vit Nam#TD ung#Pht trin## 00652000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200410003300700170 00740140007000910010012000980190005001101810006001150820004001218080005001250080 00500130009001800135010000500153011001500158013000700173021016100180020001000341 020000900351020000800360039000600368#VN09.07850#VN09.07851#VN09.07852#Cm nang s dng cc th trong ting Anh#L Tu Minh b.s.#35000#L Tu Minh#Vi?t#C120N#42 8#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a298tr.^b19cm#254536#Gii thiu cu trc v cch s dng cc th qu kh, hin ti, tng lai, hon thnh, tip din, hon t hnh tip din trong ting Anh km theo bi tp thc hnh#Ting Anh#Ng php#S dng#TDung## 00618000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200410003300700170 00740140007000910010012000980190005001101810006001150820004001218080005001250080 00500130009001800135010000500153011001500158013000700173021010700180020001000287 020000800297020000800305020000900313039000600322#VN09.07853#VN09.07854#VN09.0785 5#Cm nang s dng tnh t trong ting Anh#L Tu Minh b.s.#24000#L Tu Minh#V i?t#C120N#428#^214#^aH.#^ai hc S phm#2009#^a194tr.^b19cm#254537#Phn loi h thng v chi tit cc tnh t ting Anh, cch hnh thnh , so snh tnh t v s dng tnh t#Ting Anh#Tnh t#S dng#Ng php#TDung## 00437000000000253000450002600110000002600110001100200260002200700080004801400070 00560010008000630190005000711810006000760820011000828080005000930080005000980090 01300103010000500116011001500121013000700136020001700143020000900160020000800169 039000600177#VN09.07856#VN09.07857#Ci tm ca ngi lm bo#Ba Lun#21000#Ba L un#Vi?t#C103T#895.922803#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a127tr.^b19cm#254538#Vn hc hin i#Vit Nam#Bi bo#TDung## 00567000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200390003300700110 00720140007000830010011000900190005001011810007001060820004001138080005001170080 00500122009001300127010000500140011001500145013000700160021007700167020000800244 020001000252020002100262039000600283#VN09.07858#VN09.07860#VN09.07859#Nhng chuy n k v o c H Ch Minh#T Hu Yn#32000#T Hu Yn#Vi?t#NH556C#170#^214#^ aH.#^aThanh nin#2009#^a215tr.^b19cm#254539#Gm nhng cu chuyn sinh ng v t m gng o c ca Ch tch H Ch Minh#o c#Truyn k#T tng H Ch Minh# TDung## 00851000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200390003300700520 00720140007001240010013001310190005001441810006001490820009001558080005001640080 01800169009001100187010000500198011001500203006001200218006001800230013000700248 021018800255020000800443020001000451020001800461020005200479039000600531#VN09.07 861#VN09.07862#VN09.07863#Park Tae Joon - ngi n ng ca thp#Lee Dae Hwan ; Dch: Ku Su Jeong, Nguyn Ngc Tuyn#92000#Lee Dae Hwan#Vi?t#P109T#338.4092#^21 4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a445tr.^b19cm#Ku Su Jeong#Nguyn Ngc Tuyn #254540#Gii thiu tiu s, cuc i kinh doanh ca Park Tae Joon t con ca mt gia nh chi li xy dng nn tp on thp POSCO ng u Hn Quc v cu c i phng s cho t nc ca ng#Tiu s#S nghip#Tp on sn xut#Park Tae Joon, Ch tch tp on, 1927 - , Hn Quc#TDung## 00889000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200460003301400080 00790190005000871810006000920820010000988080005001080080005001130090014001180100 00500132011001500137015004700152013000700199021031900206020001000525020001400535 020000900549020001800558039000600576020001700582#VV09.22041#VV09.22042#VV09.2204 3#H thng vn bn mi v thu thu nhp c nhn#100000#Vi?t#H250T#343.59706#^21 4#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a467tr.^b21cm#TTS ghi: Tng cc thu. Tp ch Thu n h nc#254541#Gii thiu ni dung Lut thu thu nhp c nhn, Ngh nh s 100/ 2008/N-CP ngy 08/9/2008 ca Chnh ph quy nh chi tit mt s iu ca Lut t hu thu nhp c nhn, cc thng t hng dn thc hin Lut v Ngh nh, cc c ng vn ca B ti chnh, tng cc thu hng dn, gii p vng mc v thu thu nhp c nhn#Php lut#Thu thu nhp#Vit Nam#Vn bn php lut#TDung#Thu nhp c nhn## 00486000000000265000450001400060000001900050000618100060001108200070001780800050 00240020011000290030023000400070023000630220004000860050010000900050012001000080 01800112009002300130010000500153011001400158013000700172020000900179020001100188 020001400199039000700213#6000#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu#Dnh cho b 5 - 6 tui#Thin Lc, Minh Nguyt#T.1#Thin Lc#Minh Nguyt#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Vn ho Si Gn#2009#^a23tr.^b24cm#254542#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#B. Hin## 00485000000000265000450001400060000001900050000618100060001108200070001780800050 00240020011000290030023000400070023000630220004000860050010000900050012001000080 01800112009002300130010000500153011001400158013000700172020000900179020001100188 020001400199039000600213#6000#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu#Dnh cho b 5 - 6 tui#Thin Lc, Minh Nguyt#T.2#Thin Lc#Minh Nguyt#^aTp. H Ch Minh#^aNxb . Vn ho Si Gn#2009#^a23tr.^b24cm#254543#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#TD ung## 00518000000000277000450000200310000000300230003100700160005400500070007001400060 00770190005000831810006000880820007000948080005001010080018001060090023001240100 00500147011001400152013000700166020000900173020001100182020000900193020001000202 020001400212039000600226005000800232#B k chuyn, t mu, tp vit#Dnh cho b 3 - 4 tui#M Kim, Vn Tn#M Kim#6000#Vi?t#B100K#372.21#^214#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Vn ho Si Gn#2009#^a23tr.^b24cm#254544#Mu gio#Tp t mu#Tp vit#K chuyn#Sch mu gio#TDung#Vn Tn## 00456000000000253000450001400070000001900050000718100060001208200070001880800050 00250020022000300070035000520220004000870080005000910090011000960100005001070110 01400112005001800126013000700144006001100151020000900162020001100171020001400182 039000600196#16000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu cng chut Tp#Marco Campanell a ; Thu Dng dch#T.1#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b26cm#Campanella, Marco#254 545#Thu Dng#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#TDung## 00456000000000253000450001400070000001900050000718100060001208200070001880800050 00250020022000300070035000520220004000870080005000910090011000960100005001070110 01400112005001800126006001100144013000700155020000900162020001100171020001400182 039000600196#16000#Vi?t#T450M#372.21#^214#T mu cng chut Tp#Marco Campanell a ; Thu Dng dch#T.2#^aH.#^aKim ng#2010#^a24tr.^b26cm#Campanella, Marco#Thu Dng#254546#Mu gio#Tp t mu#Sch mu gio#TDung## 00812000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200350003300700160 00680140007000840190005000911810006000960820006001028080005001080080018001130090 02300131010000500154011001500159001001600174013000700190021023900197020000900436 020000800445020001100453020001000464020000800474020001000482039000600492#VV09.22 044#VV09.22045#VV09.22046#n chay chng li bin i khi hu#Nguyn Th Nhn#600 00#Vi?t#115C#551.6#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a195tr. ^b23cm#Nguyn Th Nhn#254547#Trnh by v hin tng bin i kh hu, hin t ng nh knh v cc kh thi nh knh, cc biu hin v hu qu ca bin i kh hu. Ngnh chn nui v mi lin quan vi mi trng v bin i kh hu. n cha y chng li bin i kh hu#Bin i#Kh hu#Mi trng#Chn nui#n chay#nh h ng#TDung## 00856000000000313000450002600110000000200550001100300330006602900370009900700390 01360050015001750140008001900190005001981810006002030820006002098080005002150080 01800220009005200238010000500290011001500295001000600310006001100316013000700327 021016300334020000900497020000900506020001000515020001100525039000600536#VV09.22 047#Ti sao n ng thch tnh dc cn ph n cn tnh yu#Lm sng t mt s th t n gin#Why men want sex and women need love#Allan, Barbara Pease ; L Huy L m dch#Pease, Barbara#140000#Vi?t#T103S#306.7#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp . H Ch Minh ; Cng ty TNHH Nhn Tr Vit#2010#^a316tr.^b23cm#Allan#L Huy Lm# 254548#Gii thiu mt s kt lun t cc nghin cu, kho st v tnh yu, tnh dc, quan h gia cc gii, mong mun ca ph n v n ng, nhng b n ca tn g gii...#Tnh dc#Tnh yu#Gii tnh#X hi hc#TDung## 00927000000000289000450002600110000000200540001100300890006502900460015400700450 02000060020002450140007002650190005002721810007002770820006002848080005002900080 02300295009003700318010000500355011001500360001001900375013000700394021019800401 020000900599020002000608020000300628039000600631#VV09.22048#Nhng bi hc lnh o t cc thc tp sinh nh trng#B quyt truyn cm hng cho ngi khc tr nn u t v thnh cng trong mi t chc#Leadership lessons of the white house fellows#Charles P. Garcia ; Nguyn Ngc Oanh V dch#Nguyn Ngc Oanh V#70000 #Vi?t#NH556B#658.4#^214#^aTp. H Ch Minh ; K#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; McGraw-H ill#2010#^a318tr.^b23cm#Garcia, Charles P.#254549#Gii thiu ni dung Chng tr nh thc tp lnh o ti Nh trng ca M v nhng bi hc lnh o ca chng t rnh thc tp ny. Mt s hng dn c th tr thnh mt thc tp sinh ti Nh trng#Lnh o#B quyt thnh cng#M#TDung## 00996000000000289000450002600110000002600110001100201960002201400070021801900050 02250820010002308080005002400080018002450090023002630100005002860110015002910150 06000306013000700366021025400373020001000627020001300637020000600650039000600656 020000900662020001300671020001400684020000800698#VV09.22049#VV09.22050#Ti liu hi p: Tm hiu quy nh v thng nht cp mt loi giy chng nhn quyn s d ng t, quyn s hu nh v ti sn khc gn lin vi t v giao cho mt c quan lm u mi thc hin#15000#Vi?t#346.59704#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T p. H Ch Minh#2009#^a111tr.^b21cm#TTS ghi: S Ti nguyn v Mi trng thnh p h H Ch Minh#254550#Gm nhng cu hi p gii thiu mt s vn c bn v c p Giy chng nhn v ng k bin ng sau khi cp giy theo Ngh nh s 88/20 09/N-CP ngy 19/10/2009 ca Chnh ph v Thng t s 17/2009/BTNMT ngy 21/10/2 009 ca B Ti nguyn v mi trng#Php lut#Quyn s hu#t #TDung#Vit Nam# Sch hi p#Quyn s dng#Nh ca## 00889000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003302600110 00440260011000550020020000660030009000860070036000950060011001310140007001420190 00500149181000600154082000400160808000500164008001800169009005200187010000500239 01100150024400100190025901300070027802101600028502000100044502000180045502000120 0473020001300485039000600498012002300504#VV09.22051#CDVN.01083#VV09.22052#VV09.2 2053#CDVN.01081#CDVN.01082#Culture and society#Series 2#Janet Hardy Gould ; L H uy Lm dch#L Huy Lm#98000#Vi?t#N207E#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty TNHH Nhn Tr Vit#2009#^a159tr.^b22cm#Hardy Gould, Janet#2 54551#Hng dn hc ting Anh thng qua cc bn tin ca i BBC. Cc cu hi tro ng bi c thit k theo dng thc TOEIC, c km theo gii ngha t vng chuyn dng#Ting Anh#K nng nghe hiu#K nng ni#K nng vit#TDung#BBC world news English## 01023000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200440003300700760 00770060013001530140007001660190005001731810008001780820006001868080005001920080 01800197009002300215010000500238011001500243001001600258006001400274013000700288 00500130029502102980030802000190060602000180062502000160064302000110065902000090 0670039000600679#VV09.22054#VV09.22055#VV09.22056#Nghin cu tiu thuyt Hn vn Trung - Vit#Trn ch Nguyn ; Dch: Phm T Chu, Phm Ngc Lan ; Phm T Chu chnh l#Phm T Chu#52000#Vi?t#NGH305C#895.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T p. H Ch Minh#2009#^a346tr.^b21cm#Trn ch Nguyn#Phm Ngc Lan#254552#Phm T Chu#Trnh by v s lan truyn v nh hng ca tiu thuyt Minh Thanh Vit N a. So snh Liu trai ch d, Hu liu trai ch d v Truyn k trch lc ca Vi t Nam; Dip phc nh th, Ch d tc bin v D vn tp lc ca Vit Nam. Tm hi u nhng tc phm Hn Nm v B cha Liu Hnh ca Vit Nam...#Nghin cu vn h c#Vn hc trung i#Vn hc ch Hn#Trung Quc#Vit Nam#TDung## 01086000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200640003300700850 00970050018001820140007002000190005002071810006002120820007002188080005002250080 00500230009001800235010000500253011001500258015007600273005002000349005001900369 00500170038801300070040502102640041202000200067602000090069602000100070502000070 0715039000600722020000800728#VV09.22057#VV09.22058#VV09.22059#Ci cch kinh t ng thi k mi nm sau khng hong 1997#Nguyn Bnh Giang (ch.b.), Phm Th Thanh Hng, Trn Th Lan Hng, Nguyn Ngc Mnh#Nguyn Bnh Giang#30000#Vi?t #C103C#330.95#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a198tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Kho a hc X hi Vit Nam. Vin Kinh t v Chnh tr th gii#Phm Th Thanh Hng#Tr n Th Lan Hng#Nguyn Ngc Mnh#254553#Trnh by nguyn nhn v hu qu ca kh ng hong kinh t nm 1997 ng , nhng ci cch kinh t ch yu khi phc nn kinh t, s phc hi ca cc nc ng sau khng hong, nhng vn t ra trong qu trnh ci cch v khc phc hu qu ca khng hong#Khng hong kin h t#Ci cch#Khi phc#ng #TDung#Kinh t## 00864000000000361000450002600110000002600110001102600110002200200440003300700440 00770050016001210140007001370190005001441810008001490820007001578080005001640080 00500169009001800174010000500192011001500197015006300212005000700275005001600282 00500130029801300070031102101150031802000110043302000100044402000150045402000070 0469039000600476020000900482005001100491#VV09.22060#VV09.22061#VV09.22062#Nghin cu gia nh v gii thi k i mi#Nguyn Hu Minh, L Thi, ng Nguyn Anh.. .#Nguyn Hu Minh#98000#Vi?t#NGH305C#306.85#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a 542tr.^b21cm#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam. Vin Gia nh v gii#L T hi#ng Nguyn Anh#L Ngc Hng#254554#Gii thiu mt s bi vit nghin cu v nhng vn gia nh v gii, ph n, bnh ng gii, gia nh v tr em#X hi hc#Gii tnh#Bnh ng gii#Ph n#TDung#Gia nh#L Th Qu## 00601000000000301000450002600110000002600110001100200250002200700580004700600150 01050140007001200190005001271810006001320820006001388080005001440080005001490090 01100154010000500165011001500170019001600185001001700201005001200218012001600230 013000700246020001800253020001100271020001100282039000600293#VV09.22064#VV09.220 63#Pipilu v php phn thn#Trnh Uyn Khit ; V Phng Nghi dch ; Phng Linh h..#V Phng Nghi#24000#Vi?t#P313V#895.1#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a167tr.^ b21cm#Dch Trung Quc#Trnh Uyn Khit#Phng Linh#Pipilu ti danh#254555#Vn h c thiu nhi#Trung Quc#Truyn di#TDung## 00560000000000289000450002600110000002600110001100200290002200700380005100600140 00890140007001030190005001101810006001150820006001218080005001270080005001320090 01100137010000500148011001500153019001600168001001700184012001600201013000700217 020001800224020001100242020001100253039000600264#VV09.22065#VV09.22066#Pipilu v siu vi rt palana#Trnh Uyn Khit ; Nguyn L Chi dch#Nguyn L Chi#24000#V i?t#P313V#895.1#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a163tr.^b21cm#Dch Trung Quc#Trnh U yn Khit#Pipilu ti danh#254556#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn di#TDung## 00551000000000289000450002600110000002600110001100200240002200700360004600600120 00820140007000940190005001011810006001060820006001128080005001180080005001230090 01100128010000500139011001500144019001600159001001700175012001600192013000700208 020001800215020001100233020001100244039000600255#VV09.22067#VV09.22068#Pipilu v xe siu khng#Trnh Uyn Khit ; Phng Linh dch#Phng Linh#28000#Vi?t#P313V #895.1#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a207tr.^b21cm#Dch Trung Quc#Trnh Uyn Khit #Pipilu ti danh#254557#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn di#TDung## 00591000000000301000450002600110000000200190001100300130003000700370004300500150 00800140007000950190005001021810006001070820011001138080005001240080005001290090 01100134010000500145011001400150005000800164012003100172013000700203020001700210 020000900227020001300236020001600249039000600265020001800271#VV09.22069#Ming tr u k diu#Truyn tranh#Tranh: Phm Ngc Tun ; Hng H b.s.#Phm Ngc Tun#1000 0#Vi?t#M306T#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Hng H#Tranh t ruyn dn gian Vit Nam#254558#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#TDung#Vn hc thiu nhi## 00609000000000301000450002600110000000200300001100300130004100700400005400500180 00940140007001120190005001191810007001240820011001318080005001420080005001470090 01100152010000500163011001400168005000800182012003100190013000700221020001700228 020000900245020001300254020001600267039000600283020001800289#VV09.22070#Chng h c tr v con yu tinh#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Trung Dng ; Hng H b.s.#Nguy n Trung Dng#10000#Vi?t#CH106H#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21 cm#Hng H#Tranh truyn dn gian Vit Nam#254559#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truy n tranh#Truyn dn gian#TDung#Vn hc thiu nhi## 00594000000000301000450002600110000000200160001100300130002700700400004000500120 00800140007000920190005000991810006001040820011001108080005001210080005001260090 01100131010000500142011001400147005001400161012003100175013000700206020001700213 020000900230020001300239020001600252039000600268020001800274#VV09.22071#Nng Ph ng Hoa#Truyn tranh#Tranh: Trng Hiu ; H Trc Dng b.s.#Trng Hiu#10000# Vi?t#N106P#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#H Trc Dng#Tran h truyn dn gian Vit Nam#254560#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn dn gian#TDung#Vn hc thiu nhi## 00598000000000301000450002600110000000200320001100300130004300700340005600500120 00900140007001020190005001091810006001140820011001208080005001310080005001360090 01100141010000500152011001400157005000800171012003100179013000700210020001700217 020000900234020001300243020001600256039000600272020001800278#VV09.22072#C cng mi sc c ngy nn kim#Truyn tranh#Tranh: L Minh Hi ; Hng H b.s.#L Minh H i#10000#Vi?t#C400C#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Hng H# Tranh truyn dn gian Vit Nam#254561#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Tru yn dn gian#TDung#Vn hc thiu nhi## 00592000000000301000450002600110000000200160001100300130002700700390004000500170 00790140007000960190005001031810006001080820011001148080005001250080005001300090 01100135010000500146011001400151005000800165012003100173013000700204020001700211 020000900228020001300237039000600250020001600256020001800272#VV09.22073#S tch ao Pht#Truyn tranh#Tranh: Nguyn Cng Hoan ; Hng H b.s.#Nguyn Cng Hoan#100 00#Vi?t#S550T#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Hng H#Tranh truyn dn gian Vit Nam#254562#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#TDung#Tru yn dn gian#Vn hc thiu nhi## 00622000000000301000450002600110000000200240001100300130003500700810004800500190 01290140007001480190005001551810006001600820004001668080005001700080005001750090 01100180010000500191011001400196019000800210005002500218006001500243013000700258 020001800265020000300283020001300286020001500299039000600314#VV09.22074#B mt c a nng tin c#Truyn tranh#Li: Melissa Lagonegro ; Minh Ho: Atelier Philippe Harchy ; Trn Ngc Dip dch#Lagonegro, Melissa#12500#Vi?t#B300M#813#^214#^aH. #^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Dch M#Harchy, Atelier Philippe#Trn Ngc Dip#2 54563#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Truyn c tch#TDung## 00606000000000301000450002600110000000200180001100300130002900700760004200500140 01180140007001320190005001391810006001440820004001508080005001540080005001590090 01100164010000500175011001400180019000800194005002500202006001500227013000700242 020001800249020000300267020001300270020001500283039000600298#VV09.22075#B mt c a L Lem#Truyn tranh#Li: Alexis Barad ; Minh Ho: Atelier Philippe Harchy ; T rn Ngc Dip dch#Barad, Alexis#12500#Vi?t#B300M#813#^214#^aH.#^aKim ng#2010 #^a31tr.^b21cm#Dch M#Harchy, Atelier Philippe#Trn Ngc Dip#254564#Vn hc th iu nhi#M#Truyn tranh#Truyn c tch#TDung## 00609000000000301000450002600110000000200270001100300130003800700730005100500190 01240140007001430190005001501810006001550820004001618080005001650080005001700090 01100175010000500186011001400191019000800205005001700213006001500230013000700245 020001800252020000300270020001300273020001500286039000600301#VV09.22076#B mt c a nng Bch Tuyt#Truyn tranh#Li: Melissa Lagonegro ; Minh Ho: Artful Doodle rs ; Trn Ngc Dip dch#Lagonegro, Melissa#12500#Vi?t#B300M#813#^214#^aH.#^aKi m ng#2010#^a31tr.^b21cm#Dch M#Doodlers, Artful#Trn Ngc Dip#254565#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Truyn c tch#TDung## 00627000000000301000450002600110000000200210001100300130003200700850004500500230 01300140007001530190005001601810006001650820004001718080005001750080005001800090 01100185010000500196011001400201019000800215005002500223006001500248013000700263 020001800270020000300288020001300291020001500304039000600319#VV09.22077#B mt c a ngi p#Truyn tranh#Li: Andrea Posner-sanchez ; Minh Ho: Atelier Philipp e Harchy ; Trn Ngc Dip dch#Posner-sanchez, Andrea#12500#Vi?t#B300M#813#^214 #^aH.#^aKim ng#2010#^a31tr.^b21cm#Dch M#Harchy, Atelier Philippe#Trn Ngc D ip#254566#Vn hc thiu nhi#M#Truyn tranh#Truyn c tch#TDung## 00492000000000265000450002600110000000200170001100300130002801400060004101900050 00471810006000520820011000588080005000690080005000740090011000790100005000900110 01400095012003100109013000700140020001700147020000900164020001300173039000600186 020001600192020001800208#VV09.22078#S tch tru cau#Truyn tranh#8000#Vi?t#S55 0T#398.209597#^214#^a39#^aKim ng#2010#^a16tr.^b21cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#254567#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#TDung#Truyn dn gian#Vn hc thiu nhi## 00488000000000265000450002600110000000200120001100300130002301400060003601900050 00421810007000470820011000548080005000650080005000700090011000750100005000860110 01400091012003100105013000700136020001700143020000900160020001300169039000600182 020001600188020001800204#VV09.22079#Thnh Ging#Truyn tranh#8000#Vi?t#TH107G#3 98.209597#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a16tr.^b20cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam #254568#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#TDung#Truyn dn gian#Vn hc thi u nhi## 00484000000000265000450002600110000000200080001100300130001901400060003201900050 00381810006000430820011000498080005000600080005000650090011000700100005000810110 01400086012003100100013000700131020001700138020001800155020000900173020001300182 020001500195039000800210#VV09.22080#Cy kh#Truyn tranh#8000#Vi?t#C126K#398.20 9597#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a16tr.^b20cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#2545 69#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn c tch#Hng H## 00493000000000265000450002600110000000200170001100300130002801400060004101900050 00471810006000520820011000588080005000690080005000740090011000790100005000900110 01400095012003100109013000700140020001700147020001800164020000900182020001300191 020001500204039000800219#VV09.22081#Cy tre trm t#Truyn tranh#8000#Vi?t#C12 6T#398.209597#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a16tr.^b20cm#Tranh truyn dn gian Vit Nam#254570#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn c t ch#Hng H## 00465000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030024000580070019000820220004001010060014001050080 00500119009001100124010000500135011001700140013000700157020000900164020000400173 020001400177039000800191#VV09.22082#12000#Vi?t#452B#372.21#^214#i bn tay xi nh#Loi vt cng con ngi#Thi Tm Giao dch#T.1#Thi Tm Giao#^aH.#^aKim ng# 2009#^a21tr.^b19x21cm#254571#M thut#Nn#Sch mu gio#Hng H## 00465000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030024000580070019000820220004001010060014001050080 00500119009001100124010000500135011001700140013000700157020000900164020000400173 020001400177039000800191#VV09.22083#12000#Vi?t#452B#372.21#^214#i bn tay xi nh#Loi vt cng con ngi#Thi Tm Giao dch#T.2#Thi Tm Giao#^aH.#^aKim ng# 2009#^a21tr.^b19x21cm#254572#M thut#Nn#Sch mu gio#Hng H## 00465000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030024000580070019000820220004001010060014001050080 00500119009001100124010000500135011001700140013000700157020000900164020000400173 020001400177039000800191#VV09.22084#12000#Vi?t#452B#372.21#^214#i bn tay xi nh#Loi vt cng con ngi#Thi Tm Giao dch#T.3#Thi Tm Giao#^aH.#^aKim ng# 2009#^a21tr.^b19x21cm#254573#M thut#Nn#Sch mu gio#Hng H## 00465000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030024000580070019000820220004001010060014001050080 00500119009001100124010000500135011001700140013000700157020000900164020000400173 020001400177039000800191#VV09.22085#12000#Vi?t#452B#372.21#^214#i bn tay xi nh#Loi vt cng con ngi#Thi Tm Giao dch#T.4#Thi Tm Giao#^aH.#^aKim ng# 2009#^a21tr.^b19x21cm#254574#M thut#Nn#Sch mu gio#Hng H## 00460000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030018000580070019000760220004000950060014000990080 00500113009001100118010000500129011001700134013000700151020000900158020000500167 020001400172039000800186#VV09.22086#12000#Vi?t#452B#372.21#^214#i bn tay xi nh#Th gii ng vt#Thi Tm Giao dch#T.1#Thi Tm Giao#^aH.#^aKim ng#2009#^ a21tr.^b19x21cm#254575#Gp hnh#Giy#Sch mu gio#Hng H## 00460000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030018000580070019000760220004000950060014000990080 00500113009001100118010000500129011001700134013000700151020000900158020000500167 020001400172039000800186#VV09.22087#12000#Vi?t#452B#372.21#^214#i bn tay xi nh#Th gii ng vt#Thi Tm Giao dch#T.2#Thi Tm Giao#^aH.#^aKim ng#2009#^ a21tr.^b19x21cm#254576#Gp hnh#Giy#Sch mu gio#Hng H## 00460000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030018000580070019000760220004000950060014000990080 00500113009001100118010000500129011001700134013000700151020000900158020000500167 020001400172039000800186#VV09.22088#12000#Vi?t#452B#372.21#^214#i bn tay xi nh#Th gii ng vt#Thi Tm Giao dch#T.3#Thi Tm Giao#^aH.#^aKim ng#2009#^ a21tr.^b19x21cm#254577#Gp hnh#Giy#Sch mu gio#Hng H## 00460000000000265000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030018000580070019000760220004000950060014000990080 00500113009001100118010000500129011001700134013000700151020000900158020000500167 020001400172039000800186#VV09.22089#12000#Vi?t#452B#372.21#^214#i bn tay xi nh#Th gii ng vt#Thi Tm Giao dch#T.4#Thi Tm Giao#^aH.#^aKim ng#2009#^ a21tr.^b19x21cm#254578#Gp hnh#Giy#Sch mu gio#Hng H## 00481000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030020000580070019000780220004000970060014001010080 00500115009001100120010000500131011001700136013000700153020000900160020000400169 020000900173020001400182039000700196#VV09.22090#12000#Vi?t#452B#372.21#^214# i bn tay xinh#Thc vt v dng#Thi Tm Giao dch#T.1#Thi Tm Giao#^aH.#^aK im ng#2009#^a21tr.^b19x21cm#254579#M thut#Nn#Mu gio#Sch mu gio#P.Dung# # 00481000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030020000580070019000780220004000970060014001010080 00500115009001100120010000500131011001700136013000700153020000900160020000400169 020000900173020001400182039000700196#VV09.22091#12000#Vi?t#452B#372.21#^214# i bn tay xinh#Thc vt v dng#Thi Tm Giao dch#T.2#Thi Tm Giao#^aH.#^aK im ng#2009#^a21tr.^b19x21cm#254580#M thut#Nn#Mu gio#Sch mu gio#P.Dung# # 00481000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030020000580070019000780220004000970060014001010080 00500115009001100120010000500131011001700136013000700153020000900160020000400169 020000900173020001400182039000700196#VV09.22092#12000#Vi?t#452B#372.21#^214# i bn tay xinh#Thc vt v dng#Thi Tm Giao dch#T.3#Thi Tm Giao#^aH.#^aK im ng#2009#^a21tr.^b19x21cm#254581#M thut#Nn#Mu gio#Sch mu gio#P.Dung# # 00481000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030020000580070019000780220004000970060014001010080 00500115009001100120010000500131011001700136013000700153020000900160020000400169 020000900173020001400182039000700196#VV09.22093#12000#Vi?t#452B#372.21#^214# i bn tay xinh#Thc vt v dng#Thi Tm Giao dch#T.4#Thi Tm Giao#^aH.#^aK im ng#2009#^a21tr.^b19x21cm#254582#M thut#Nn#Mu gio#Sch mu gio#P.Dung# # 00482000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030020000580070019000780220004000970060014001010080 00500115009001100120010000500131011001700136013000700153020000900160020000500169 020000900174020001400183039000700197#VV09.22094#12000#Vi?t#452B#372.21#^214# i bn tay xinh#Hoa tri v dng#Thi Tm Giao dch#T.1#Thi Tm Giao#^aH.#^aK im ng#2009#^a21tr.^b19x21cm#254583#Gp hnh#Giy#Mu gio#Sch mu gio#P.Dung ## 00482000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030020000580070019000780220004000970060014001010080 00500115009001100120010000500131011001700136013000700153020000900160020000500169 020000900174020001400183039000700197#VV09.22095#12000#Vi?t#452B#372.21#^214# i bn tay xinh#Hoa tri v dng#Thi Tm Giao dch#T.2#Thi Tm Giao#^aH.#^aK im ng#2009#^a21tr.^b19x21cm#254584#Gp hnh#Giy#Mu gio#Sch mu gio#P.Dung ## 00482000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030020000580070019000780220004000970060014001010080 00500115009001100120010000500131011001700136013000700153020000900160020000500169 020000900174020001400183039000700197#VV09.22096#12000#Vi?t#452B#372.21#^214# i bn tay xinh#Hoa tri v dng#Thi Tm Giao dch#T.3#Thi Tm Giao#^aH.#^aK im ng#2009#^a21tr.^b19x21cm#254585#Gp hnh#Giy#Mu gio#Sch mu gio#P.Dung ## 00482000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020017000410030020000580070019000780220004000970060014001010080 00500115009001100120010000500131011001700136013000700153020000900160020000500169 020000900174020001400183039000700197#VV09.22097#12000#Vi?t#452B#372.21#^214# i bn tay xinh#Hoa tri v dng#Thi Tm Giao dch#T.4#Thi Tm Giao#^aH.#^aK im ng#2009#^a21tr.^b19x21cm#254586#Gp hnh#Giy#Mu gio#Sch mu gio#P.Dung ## 00432000000000241000450002600110000000200190001100300130003001400070004301900050 00501810006000550820006000618080005000670080005000720090011000770100005000880110 01400093012002100107013000700128020001700135020001300152039000700165020001800172 #VV09.22098#i no thin cung#Truyn tranh#12000#Vi?t#103N#398.2#^214#^aH.#^a M thut#2009#^a23tr.^b21cm#Nhng cu chuyn nh#254587#Vn hc dn gian#Truyn tranh#P.Dung#Vn hc thiu nhi## 00466000000000253000450002600110000000200230001100300130003401400070004701900050 00541810006000590820006000658080005000710080005000760090011000810100005000920110 01400097012002100111013000700132020001800139020001300157039000700170020001700177 020001800194#VV09.22099#Cuc chy thi ng nh#Truyn tranh#12000#Vi?t#C514C#39 8.2#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^b21cm#Nhng cu chuyn nh#254588#Vn hc thiu nhi#Truyn tranh#P.Dung#Vn hc dn gian#Truyn ng thoi## 00471000000000253000450002600110000000200310001100300130004201400070005501900050 00621810006000670820006000738080005000790080005000840090011000890100005001000110 01400105012002100119013000700140020001700147020001300164039000700177020001500184 020001800199#VV09.22100#Nng Bch Tuyt v by ch ln#Truyn tranh#12000#Vi?t# N106B#398.2#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^b21cm#Nhng cu chuyn nh#254589# Vn hc dn gian#Truyn tranh#P.Dung#Truyn c tch#Vn hc thiu nhi## 00458000000000253000450002600110000000200150001100300130002601400070003901900050 00461810006000510820006000578080005000630080005000680090011000730100005000840110 01400089012002100103013000700124020001800131020001300149039000700162020001700169 020001800186#VV09.22101#Ba ch ln con#Truyn tranh#12000#Vi?t#B000C#398.2#^214 #^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^b21cm#Nhng cu chuyn nh#254590#Vn hc thiu nh i#Truyn tranh#P.Dung#Vn hc dn gian#Truyn ng thoi## 00463000000000253000450002600110000000200190001100300130003001400070004301900050 00501810007000550820006000628080005000680080005000730090011000780100005000890110 01400094012002100108013000700129020001800136020001300154039000700167020001700174 020001800191#VV09.22102#Ch qu thng minh#Truyn tranh#12000#Vi?t#CH500Q#398.2 #^214#^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^b21cm#Nhng cu chuyn nh#254591#Vn hc thi u nhi#Truyn tranh#P.Dung#Vn hc dn gian#Truyn ng thoi## 00459000000000253000450002600110000000200160001100300130002701400070004001900050 00471810006000520820006000588080005000640080005000690090011000740100005000850110 01400090012002100104013000700125020001800132020001300150039000700163020001700170 020001800187#VV09.22103#Vng li m dn#Truyn tranh#12000#Vi?t#V122L#398.2#^21 4#^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^b21cm#Nhng cu chuyn nh#254592#Vn hc thiu n hi#Truyn tranh#P.Dung#Vn hc dn gian#Truyn ng thoi## 00455000000000253000450002600110000000200110001100300130002201400070003501900050 00421810007000470820006000548080005000600080005000650090011000700100005000810110 01400086012002100100013000700121020001800128020001300146039000700159020001700166 020001800183#VV09.22104#Nh c ci#Truyn tranh#12000#Vi?t#NH450C#398.2#^214#^a H.#^aM thut#2009#^a23tr.^b21cm#Nhng cu chuyn nh#254593#Vn hc thiu nhi#T ruyn tranh#P.Dung#Vn hc dn gian#Truyn ng thoi## 00458000000000253000450002600110000000200150001100300130002601400070003901900050 00461810006000510820006000578080005000630080005000680090011000730100005000840110 01400089012002100103013000700124020001800131020001300149039000700162020001700169 020001800186#VV09.22105#Bi hc cu c#Truyn tranh#12000#Vi?t#B103H#398.2#^214 #^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^b21cm#Nhng cu chuyn nh#254594#Vn hc thiu nh i#Truyn tranh#P.Dung#Vn hc dn gian#Truyn ng thoi## 00501000000000277000450002600110000000200160001100300130002701400070004001900050 00471810006000520820006000588080005000640080005000690090011000740100005000850110 01400090019000500104012002100109013000700130020001800137020001700155020001300172 020001500185020001800200039000500218#VV09.22106#Vc p chum#Truyn tranh#120 00#Vi?t#V101#398.2#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^b21cm#Dch#Nhng cu chuy n nh#254595#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Truyn tranh#Truyn c tch#Tru yn ng thoi#KVn## 00507000000000277000450002600110000000200210001100300130003201400070004501900050 00521810007000570820006000648080005000700080005000750090011000800100005000910110 01400096019000500110012002100115013000700136020001800143020001700161020001300178 020001500191020001800206039000500224#VV09.22107#Chuyn ba ho thng#Truyn tran h#12000#Vi?t#CH527B#398.2#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^b21cm#Dch#Nhng c u chuyn nh#254596#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Truyn tranh#Truyn c t ch#Truyn ng thoi#KVn## 00504000000000277000450002600110000000200180001100300130002901400070004201900050 00491810007000540820006000618080005000670080005000720090011000770100005000880110 01400093019000500107012002100112013000700133020001800140020001700158020001300175 020001500188020001800203039000500221#VV09.22108#Nga con qua sng#Truyn tranh#1 2000#Vi?t#NG551C#398.2#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^b21cm#Dch#Nhng cu c huyn nh#254597#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Truyn tranh#Truyn c tch# Truyn ng thoi#KVn## 00503000000000277000450002600110000000200180001100300130002901400070004201900050 00491810006000540820006000608080005000660080005000710090011000760100005000870110 01400092019000500106012002100111013000700132020001800139020001700157020001300174 020001500187020001800202039000500220#VV09.22109#Mi hai con gip#Truyn tranh#1 2000#Vi?t#M558H#398.2#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^b21cm#Dch#Nhng cu ch uyn nh#254598#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Truyn tranh#Truyn c tch#T ruyn ng thoi#KVn## 00502000000000277000450002600110000000200160001100300130002701400070004001900050 00471810007000520820006000598080005000650080005000700090011000750100005000860110 01400091019000500105012002100110013000700131020001800138020001700156020001300173 020001500186020001800201039000500219#VV09.22110#Tr a tai hi#Truyn tranh#120 00#Vi?t#TR400#398.2#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^b21cm#Dch#Nhng cu chu yn nh#254599#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Truyn tranh#Truyn c tch#Tr uyn ng thoi#KVn## 00505000000000277000450002600110000000200200001100300130003101400070004401900050 00511810006000560820006000628080005000680080005000730090011000780100005000890110 01400094019000500108012002100113013000700134020001800141020001700159020001300176 020001500189020001800204039000500222#VV09.22111#C b qung khn #Truyn tranh #12000#Vi?t#C450B#398.2#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^b21cm#Dch#Nhng cu chuyn nh#254600#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Truyn tranh#Truyn c tch #Truyn ng thoi#KVn## 00507000000000277000450002600110000000200210001100300130003201400070004501900050 00521810007000570820006000648080005000700080005000750090011000800100005000910110 01400096019000500110012002100115013000700136020001800143020001700161020001300178 020001500191020001800206039000500224#VV09.22112#Khng Dung nhng l#Truyn tran h#12000#Vi?t#KH455D#398.2#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^b21cm#Dch#Nhng c u chuyn nh#254601#Vn hc thiu nhi#Vn hc dn gian#Truyn tranh#Truyn c t ch#Truyn ng thoi#KVn## 00656000000000313000450002600110000000200180001100700810002900500170011001400070 01270190005001341810006001390820007001458080005001520080005001570090011001620100 00500173011001400178019001000192012003600202005001900238005002500257006000900282 013000700291020000900298020000900307020001400316039000500330020000700335#VV09.22 113#S m ng nghnh#Li: milie Beaumont, Nathalie Blineau, Marie - Rene Gui lloret ; Bch Hu dch#Beaumont, milie#15000#Vi?t#S450#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a23tr.^b22cm#Dch Php#Th gii vui nhn. Chi vui hc ti#Blineau, Nathalie#Guilloret, Marie - Rene#Bch Hu#254602#Mu gio#Tr chi#Sch mu gi o#KVn#Ch s## 00657000000000313000450002600110000000200170001100700810002800500170010901400070 01260190005001331810007001380820007001458080005001520080005001570090011001620100 00500173011001400178019001000192012003600202005001900238005002500257006000900282 013000700291020000900298020000900307020001400316039000500330020000800335#VV09.22 114#Ch tri tr tu#Li: milie Beaumont, Nathalie Blineau, Marie - Rene Guil loret ; Bch Hu dch#Beaumont, milie#15000#Vi?t#CH400T#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a23tr.^b22cm#Dch Php#Th gii vui nhn. Chi vui hc ti#Blineau, Nathalie#Guilloret, Marie - Rene#Bch Hu#254603#Mu gio#Tr chi#Sch mu gi o#KVn#Tr tu## 00655000000000313000450002600110000000200160001100700810002700500170010801400070 01250190005001321810006001370820007001438080005001500080005001550090011001600100 00500171011001400176019001000190012003600200005001900236005002500255006000900280 013000700289020000900296020000800305020000900313020001400322039000500336#VV09.22 115#Mu sc k diu#Li: milie Beaumont, Nathalie Blineau, Marie - Rene Guill oret ; Bch Hu dch#Beaumont, milie#15000#Vi?t#M111S#372.21#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a16tr.^b22cm#Dch Php#Th gii vui nhn. Chi vui hc ti#Blineau, N athalie#Guilloret, Marie - Rene#Bch Hu#254604#Mu gio#Mu sc#Tr chi#Sch mu gio#KVn## 00508000000000277000450002600110000000200200001100300130003100700220004400600170 00660140007000830190005000901810008000950820004001038080005001070080005001120090 01100117010000500128011001400133019000800147012002900155013000700184020001800191 020000300209020001300212039000500225#VV09.22116#Ging ht tuyt vi#Truyn tranh #Nguyn Thu Hng dch#Nguyn Thu Hng#20000#Vi?t#GI-431H#813#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a30tr.^b26cm#Dch M#Cng cha v nhng ngi bn#254605#Vn hc thi u nhi#M#Truyn tranh#KVn## 00508000000000277000450002600110000000200210001100300130003200700220004500600170 00670140007000840190005000911810007000960820004001038080005001070080005001120090 01100117010000500128011001400133019000800147012002900155013000700184020001800191 020000300209020001300212039000500225#VV09.22117#Ngi bn thn thit#Truyn tran h#Nguyn Thu Hng dch#Nguyn Thu Hng#20000#Vi?t#NG558B#813#^214#^aH.#^aKim ng#2010#^a30tr.^b26cm#Dch M#Cng cha v nhng ngi bn#254606#Vn hc thi u nhi#M#Truyn tranh#KVn## 00502000000000277000450002600110000000200160001100300130002700700220004000600170 00620140007000790190005000861810006000910820004000978080005001010080005001060090 01100111010000500122011001400127019000800141012002900149013000700178020001800185 020000300203020001300206039000500219#VV09.22118#Tnh bn cao c#Truyn tranh#Ngu yn Thu Hng dch#Nguyn Thu Hng#20000#Vi?t#T312B#813#^214#^aH.#^aKim ng#2 010#^a30tr.^b26cm#Dch M#Cng cha v nhng ngi bn#254607#Vn hc thiu nhi# M#Truyn tranh#KVn## 00511000000000277000450002600110000000200240001100300130003500700220004800600170 00700140007000870190005000941810007000990820004001068080005001100080005001150090 01100120010000500131011001400136019000800150012002900158013000700187020001800194 020000300212020001300215039000500228#VV09.22119#Nhng bt ng ngt ngo#Truyn t ranh#Nguyn Thu Hng dch#Nguyn Thu Hng#20000#Vi?t#NH556B#813#^214#^aH.#^aK im ng#2010#^a30tr.^b26cm#Dch M#Cng cha v nhng ngi bn#254608#Vn hc t hiu nhi#M#Truyn tranh#KVn## 00476000000000265000450002600110000002600110001100100080002200200160003000700330 00460050013000790140007000920190005000991810007001040820009001118080005001200080 00500125009001100130010000500141011001500146013000700161020001800168020000900186 020001000195039000500205#VV09.22120#VV09.22121#T Hoi#Chuyn loi vt#T Hoi ; Minh ho: V Xun Hon#V Xun Hon#75000#Vi?t#CH527L#895.9223#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a109tr.^b25cm#254609#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn k#KVn## 00485000000000277000450002600110000002600110001100200270002200300170004900700130 00660060008000790140007000870190005000941810006000990820007001058080005001120080 00500117009001100122010000500133011001500138019000500153013000700158020001800165 020000900183020001000192039000500202#VV09.22122#VV09.22123#1001 truyn m k con nghe#Truyn thiu nhi#Tu Vn dch#Tu Vn#25000#Vi?t#M458N#808.83#^214#^aH.#^ aM thut#2009#^a144tr.^b21cm#Dch#254610#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn k#K Vn## 00485000000000277000450002600110000002600110001100200270002200300170004900700130 00660060008000790140007000870190005000941810006000990820007001058080005001120080 00500117009001100122010000500133011001500138019000500153013000700158020001800165 020000900183020001000192039000500202#VV09.22125#VV09.22124#1001 truyn m k con nghe#Truyn thiu nhi#Tu Vn dch#Tu Vn#25000#Vi?t#M458N#808.83#^214#^aH.#^ aM thut#2009#^a144tr.^b21cm#Dch#254611#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn k#K Vn## 00485000000000277000450002600110000002600110001100200270002200300170004900700130 00660060008000790140007000870190005000941810006000990820007001058080005001120080 00500117009001100122010000500133011001500138019000500153013000700158020001800165 020000900183020001000192039000500202#VV09.22126#VV09.22127#1001 truyn m k con nghe#Truyn thiu nhi#Tu Vn dch#Tu Vn#25000#Vi?t#M458N#808.83#^214#^aH.#^ aM thut#2009#^a144tr.^b21cm#Dch#254612#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn k#K Vn## 00485000000000277000450002600110000002600110001100200270002200300170004900700130 00660060008000790140007000870190005000941810006000990820007001058080005001120080 00500117009001100122010000500133011001500138019000500153013000700158020001800165 020000900183020001000192039000500202#VV09.22128#VV09.22129#1001 truyn m k con nghe#Truyn thiu nhi#Tu Vn dch#Tu Vn#25000#Vi?t#M458N#808.83#^214#^aH.#^ aM thut#2009#^a144tr.^b21cm#Dch#254613#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn k#K Vn## 00667000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100150003300200320 00480030012000800070058000920060018001500140007001680190005001751810007001800820 00400187808000500191008000500196009001100201010000500212011001500217019001500232 01200250024700600170027201300070028902000180029602000100031402000120032403900050 0336#VV09.22130#VV09.22131#VV09.22132#Jennings, Paul#Nhng chuyn la ngon mc nht#Truyn ngn#Paul Jennings ; Dch: Trn Th Thu Hin, Nguyn Xun Hoi#Trn Th Thu Hin#70000#Vi?t#NH556C#823#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a379tr.^b23cm#Dc h xtrylia#Chuyn b n thng ngy#Nguyn Xun Hoi#254614#Vn hc thiu nhi# xtrylia#Truyn ngn#KVn## 00896000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100150 00440020035000590070035000940060014001290140007001430190005001501810007001550820 00800162808000500170008000500175009001900180010000500199011001500204019000500219 013000700224021031300231020001000544020001500554039000500569020000800574#VV09.22 133#VV09.22134#VV09.22135#VV09.22136#Klein, Shelley#Nhng hi kn tn bo nht l ch s#Shelley Klein ; Lu Mnh Hng dch#Lu Mnh Hng#68000#Vi?t#NH556H#366.0 09#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a235tr.^b24cm#Dch#254615#Gii thiu bn c ht, mc tiu hot ng, s nh hng n cuc sng ca mt s hi kn thc hin cc hnh ng th ch, bo lc, git ngi, kch ng chnh tr, tnh dc v c c nghi thc tn ngng en ti, cc hnh ng tn c ca Hi Illuminati, Argent eum Astrum, Thule, Muti, ng Hi, Hashishim, Odessa...#Hot ng#T chc b m t#KVn#T chc## 00736000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200150003300300380 00480070070000860050014001560140007001700190005001771810006001820820011001888080 00500199008000500204009001100209010000500220011001500225012002000240005001300260 00500200027300500150029300500190030801300070032702000170033402000090035102000100 0360020001100370039000500381#VV09.22137#VV09.22138#VV09.22139#ng vua lm v#Gia i thoi nhn vt lch s - vn hc#S.t., tuyn chn: Trn nh Nam, L Thanh Nga , Nguyn Th Hng L...#Trn nh Nam#17000#Vi?t#455V#398.209597#^214#^aH.#^a Kim ng#2009#^a108tr.^b20cm#Giai thoi Vit Nam#L Thanh Nga#Nguyn Th Hng L #Nguyn Th Hu#Bi Th Thin Thai#254616#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn k#G iai thoi#KVn## 00732000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200270003300300220 00600070070000820050014001520140007001660190005001731810007001780820011001858080 00500196008000500201009001100206010000500217011001400222012002000236005001300256 00500200026900500150028900500190030401300070032302000170033002000090034702000100 0356020001100366039000500377#VV09.22140#VV09.22141#VV09.22142#Ngi tnh khng q uen bit#Giai thoi tnh duyn#S.t., tuyn chn: Trn nh Nam, L Thanh Nga, Ng uyn Th Hng L...#Trn nh Nam#12000#Vi?t#NG558T#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a73tr.^b20cm#Giai thoi Vit Nam#L Thanh Nga#Nguyn Th Hng L#Ng uyn Th Hu#Bi Th Thin Thai#254617#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn k#Giai thoi#KVn## 00717000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200140003300300200 00470070070000670050014001370140007001510190005001581810006001630820011001698080 00500180008000500185009001100190010000500201011001500206012002000221005001300241 00500200025400500150027400500190028901300070030802000170031502000090033202000100 0341020001100351039000500362#VV09.22143#VV09.22144#VV09.22145#Nam n t h#Giai thoi vn ngh#S.t., tuyn chn: Trn nh Nam, L Thanh Nga, Nguyn Th Hng L...#Trn nh Nam#18000#Vi?t#N104#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a116 tr.^b20cm#Giai thoi Vit Nam#L Thanh Nga#Nguyn Th Hng L#Nguyn Th Hu#B i Th Thin Thai#254618#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn k#Giai thoi#KVn## 00718000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200130003300300220 00460070070000680050014001380140007001520190005001591810006001640820011001708080 00500181008000500186009001100191010000500202011001500207012002000222005001300242 00500200025500500150027500500190029001300070030902000170031602000090033302000100 0342020001100352039000500363#VV09.22146#VV09.22147#VV09.22148#Cc mc ui#Giai thoi vn chng#S.t., tuyn chn: Trn nh Nam, L Thanh Nga, Nguyn Th Hng L...#Trn nh Nam#22000#Vi?t#C419M#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a14 7tr.^b20cm#Giai thoi Vit Nam#L Thanh Nga#Nguyn Th Hng L#Nguyn Th Hu#B i Th Thin Thai#254619#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn k#Giai thoi#KVn## 00738000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200180003300300380 00510070070000890050014001590140007001730190005001801810006001850820011001918080 00500202008000500207009001100212010000500223011001400228012002000242005001300262 00500200027500500150029500500190031001300070032902000170033602000090035302000100 0362020001100372039000500383#VV09.22149#VV09.22150#VV09.22151#Ci v vn chng# Giai thoi nhn vt lch s - vn hc#S.t., tuyn chn: Trn nh Nam, L Thanh Nga, Nguyn Th Hng L...#Trn nh Nam#15000#Vi?t#C103V#398.209597#^214#^aH. #^aKim ng#2009#^a93tr.^b20cm#Giai thoi Vit Nam#L Thanh Nga#Nguyn Th Hng L#Nguyn Th Hu#Bi Th Thin Thai#254620#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn k #Giai thoi#KVn## 00740000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200280003300300220 00610070070000830050014001530140007001670190005001741810007001790820011001868080 00500197008000500202009001100207010000500218011001500223012002000238005001300258 00500200027100500150029100500190030601300070032502000170033202000090034902000160 0358020001100374039000500385#VV09.22152#VV09.22153#VV09.22154#Thng nh ho ng khch qu#Giai thoi vn chng#S.t., tuyn chn: Trn nh Nam, L Thanh Nga, N guyn Th Hng L...#Trn nh Nam#22000#Vi?t#TH116N#398.209597#^214#^aH.#^aKi m ng#2009#^a147tr.^b20cm#Giai thoi Vit Nam#L Thanh Nga#Nguyn Th Hng L# Nguyn Th Hu#Bi Th Thin Thai#254621#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn dn gi an#Giai thoi#KVn## 00537000000000289000450002600110000002600110001100100080002200200160003000300170 00460070035000630050012000980140008001100190005001181810007001230820011001308080 00500141008000500146009001100151010000500162011000900167013000700176020001800183 020000900201020001500210039000500225020001700230#VV09.22155#VV09.22156#T Hoi#C huyn ngy xa#Mt trm c tch#T Hoi ; Minh ho: T Huy Long...#T Huy Long#2 25000#Vi?t#CH527N#398.209597#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a467tr.#254622#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn c tch#KVn#Vn hc dn gian## 00710000000000337000450002600110000002600110001100200360002200300130005800700770 00710050017001480140007001650190005001721810007001770820004001848080005001880080 00500193009001100198010000500209011001400214019001000228005001900238005002300257 00500150028000500200029500600090031501300070032402000180033102000050034902000130 0354039000500367#VV09.22157#VV09.22158#Nhng cu chuyn ch n ging sinh#Truy n tranh#Clotide Cacheux, Gaelle Dubourdieu, Sophie Maraval Huntin... ; Ngc Hi dch#Cacheux, Clotide#75000#Vi?t#NH556C#843#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a77tr.^b 25cm#Dch Php#Dubourdieu, Gaelle#Huntin, Sophie Maraval#Renaud, Claire#Villemin ot, Vincent#Ngc Hi#254623#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#KVn## 00575000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200110 00440070011000550140007000660190005000731810006000780820006000848080005000900080 00500095009001100100010000500111011001500116019001600131013000700147021007100154 020001700225020001100242020000700253039000500260020000800265#VV09.22159#VV09.221 60#VV09.22161#Vng Mng#T Lin X#Vng Mng#67000#Vi?t#T250L#895.1#^214#^aH. #^aTh gii#2009#^a385tr.^b20cm#Dch Trung Quc#254624#Tp hp nhng bi vit v nhng k nim ca tc gi khi cn Lin X.#Vn hc hin i#Trung Quc#Hi k #KVn#Lin X## 01129000000000373000450002600110000002600110001102600110002200200590003302900570 00920070045001490050013001940140007002070190005002141810008002190820010002278080 00500237008000500242009001100247010000500258011001500263019000500278012002400283 00500120030700500150031900500160033400500140035001300070036402103210037102000190 0692020000900711020001400720039000500734020001600739#VV09.22162#VV09.22163#VV09. 22164#Nghin cu vn hc Vit Nam - nhng kh nng v thch thc#Literary study in Vietnam - possibilities and challenges#Trn nh S, o Duy Anh, ng nh H ng...#Trn nh S#89000#Vi?t#NGH305C#895.92209#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a43 4tr.^b24cm#Dch#T sch Khoa hc x hi#o Duy Anh#ng nh Hng#ng Minh Khi m#ng Thai Mai#254625#Gm cc tiu lun v nghin cu vn hc Vit Nam: nhn n hn li tin trnh cc l thuyt nc ngoi ch yu l phng Ty du nhp vo Vi t Nam, hai lung l thuyt Php, M, l thuyt du hnh Orientalism ng , ng oi ra cn cc nghin cu nhm vo i tng l vn chng Vit Nam t thi k c trung i n hin i#Nghin cu vn hc#Vit Nam#Sch song ng#KVn#L lun vn hc## 00868000000000313000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200290 00470030020000760070029000960060009001250140007001340190005001411810006001460820 00600152808000500158008000500163009001100168010000500179011001500184013000700199 021030500206020000900511020001100520020000800531020001000539039000500549#VV09.22 166#VV09.22165#VV09.22167#Hind, Rebecca#1000 gng mt ca thng #Ngh thut tn gio#Rebecca Hind ; L Thnh dch#L Thnh#48000#Vi?t#M458N#704.9#^214#^aH. #^aM thut#2009#^a319tr.^b22cm#254626#Gii thiu nhng tc phm ngh thut hi ho, iu khc v tn gio trn nhiu nc, nhiu ni dung th hin s tng tc gia ngh thut v tn gio nh: Pht gio, Hi gio, Do Thi gio, Thin cha gio..., trnh by nhng hnh nh v Thng - x s ca nhng nim tin vnh h ng ca tn tn gio#Tn gio#Ngh thut#Hi ho#iu khc#KVn## 00707000000000277000450002600110000002600110001100100110002200200430003300700230 00760050011000990140008001100190005001181810006001230820006001298080005001350080 00500140009001100145010000500156011001500161013000700176021021300183020000900396 020001100405020000900416039000400425#VV09.22168#VV09.22169#Tng Khi#K thut t rng v chm sc Bonsai hin i#Tng Khi, Trc Giang#Trc Giang#110000#Vi?t# K600T#635.9#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a256tr.^b24cm#254627#Trnh by k thut t o dng bonsai c bn nh: to fin, sharimiki, dng ng thng, dng nghing, d ng thn ... cng cc phng php bo qun, chm sc, phng tr bnh thng gp cho mi loi bonsai khc nhau.#Cy cnh#Trng trt#To dng#Tm## 00666000000000253000450002600110000002600110001100100100002200200220003200700100 00540140007000640190005000711810008000760820006000848080005000900080005000950090 01100100010000500111011001500116013000700131021024800138020001100386020001100397 039000400408#VV09.22170#VV09.22171#Thin Kim#Ngh thut trang im#Thin Kim#750 00#Vi?t#NGH250T#646.7#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a160tr.^b24cm#254628#Hng dn cch la chn m phm thch hp cho tng ln da. K thut trang im cho tng p hn khc nhau trn khun mt. Ngh thut trang im cho tng ch nh i lm, i chi, do ph... hoc tu theo c im ngh nghip, tnh cch, trang phc.#T rang im#Ngh thut#Tm## 00523000000000277000450002600110000000200080001100300130001900700290003201400070 00610190005000681810006000730820011000798080005000900080005000950090011001000100 00500111011001400116012003300130013000700163020001700170020000900187020001300196 039000400209020001500213005001700228#VV09.22172#Tm Cm#Truyn tranh#Tranh, li: Song Long Studio#50000#Vi?t#T120C#398.209597#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a72tr. ^b24cm#Kho tng truyn c tch Vit Nam#254629#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Tm#Truyn c tch#Song Long Studio## 00528000000000277000450002600110000000200120001100300130002300700290003601400070 00650190005000721810007000770820011000848080005000950080005001000090011001050100 00500116011001400121012003300135013000700168020001700175020000900192020001300201 020001500214039000400229005001700233#VV09.22173#Thnh Ging#Truyn tranh#Tranh, li: Song Long Studio#50000#Vi?t#TH107G#398.209597#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a 72tr.^b24cm#Kho tng truyn c tch Vit Nam#254630#Vn hc dn gian#Vit Nam#Tr uyn tranh#Truyn c tch#Tm#Song Long Studio## 00523000000000277000450002600110000000200080001100300130001900700290003201400070 00610190005000681810006000730820011000798080005000900080005000950090011001000100 00500111011001400116012003300130013000700163020001700170020000900187020001300196 020001500209039000400224005001700228#VV09.22174#Cy kh#Truyn tranh#Tranh, li: Song Long Studio#50000#Vi?t#C126K#398.209597#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a72tr. ^b24cm#Kho tng truyn c tch Vit Nam#254631#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn tranh#Truyn c tch#Tm#Song Long Studio## 00532000000000277000450002600110000000200170001100300130002800700290004101400070 00700190005000771810006000820820011000888080005000990080005001040090011001090100 00500120011001400125012003300139013000700172020001700179020000900196020001300205 020001500218039000400233005001700237#VV09.22175#Cy tre trm t#Truyn tranh#Tr anh, li: Song Long Studio#50000#Vi?t#C126T#398.209597#^214#^aH.#^aM thut#200 9#^a72tr.^b24cm#Kho tng truyn c tch Vit Nam#254632#Vn hc dn gian#Vit Na m#Truyn tranh#Truyn c tch#Tm#Song Long Studio## 00844000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100160 00440020040000600070028001000050011001280190005001391810006001440820012001508080 00500162008000500167009001800172010000500190011001500195015004100210013000700251 02101950025802000270045302000100048002000090049002000080049902000070050703900040 0514#VV09.22176#VV09.22177#VV09.22178#VV09.22179#Trn Quc Vng#Lng ngh, ph ngh Thng Long - H Ni#Trn Quc Vng, Th Ho# Th Ho#Vi?t#L106N#680.0 959731#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a390tr.^b20cm#TTS ghi: Hi Vn ngh d n gian Vit Nam#254633#Trnh by v lch s ra i, pht trin cng nh s thng trm ca ngh th cng Vit Nam. Lch s, c trng, thc trng pht trin ca nhng lng ngh, ph ngh Thng Long - H Ni xa v nay.#Ngh th cng truyn t hng#Lng ngh#Ph ngh#Lch s#H Ni#Tm## 00488000000000253000450002600110000000200290001100700150004001400070005501900050 00621810008000670820007000758080005000820080018000870090023001050100005001280110 01400133012003300147013000700180020000500187020000900192020001400201039000400215 005001500219#VL09.02601#Gio trnh mu gio ton hc#Nhn Vn Group#35000#Vi?t# GI-108T#372.21#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a48tr.^b27cm# T sch Bit ni. Bt thng minh#254634#Ton#Mu gio#Sch mu gio#Tm#Nhn Vn Group## 00552000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020023000520070015000750220004000900080018000940090 02300112010000500135011001400140013000700154012003300161020001700194020000900211 020000900220020001400229039000400243005001500247#VL09.02602#VL09.02603#25000#Vi ?t#H419P#372.21#^214#Hc phin m ting Hoa#Nhn Vn Group#T.1#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a28tr.^b27cm#254635#T sch Bit ni. Bt thng mi nh#Ting Trung Quc#Phin m#Mu gio#Sch mu gio#Tam#Nhn Vn Group## 00552000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020023000520070015000750220004000900080018000940090 02300112010000500135011001400140013000700154012003300161020001700194020000900211 020000900220020001400229039000400243005001500247#VL09.02604#VL09.02605#25000#Vi ?t#H419P#372.21#^214#Hc phin m ting Hoa#Nhn Vn Group#T.2#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a28tr.^b27cm#254636#T sch Bit ni. Bt thng mi nh#Ting Trung Quc#Phin m#Mu gio#Sch mu gio#Tam#Nhn Vn Group## 00552000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020023000520070015000750220004000900080018000940090 02300112010000500135011001400140013000700154012003300161020001700194020000900211 020000900220020001400229039000400243005001500247#VL09.02606#VL09.02607#25000#Vi ?t#H419P#372.21#^214#Hc phin m ting Hoa#Nhn Vn Group#T.3#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a28tr.^b27cm#254637#T sch bit ni. Bt thng mi nh#Ting Trung Quc#Phin m#Mu gio#Sch mu gio#Tam#Nhn Vn Group## 00552000000000289000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820007000408080005000470020023000520070015000750220004000900080018000940090 02300112010000500135011001400140012003300154013000700187020001700194020000900211 020000900220039000400229020001400233005001500247#VL09.02609#VL09.02608#25000#Vi ?t#H419P#372.21#^214#Hc phin m ting Hoa#Nhn Vn Group#T.4#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a28tr.^b27cm#T sch bit ni. Bt thng minh#2546 38#Ting Trung Quc#Phin m#Mu gio#Tam#Sch mu gio#Nhn Vn Group## 01125000000000349000450002600110000002600110001100200850002200300620010700700750 01690050014002440190005002581810006002630820009002698080005002780080005002830090 01100288010000500299011001500304015006700319005002200386005002200408005001600430 01300070044602102680045302000050072102000100072602000110073602000080074702000070 0755020000900762039000400771#VL09.02610#VL09.02611#C s l lun v phng php lng ghp gii vo k hoch pht trin kinh t - x hi#D n lng ghp gii vo k hoch pht trin kinh t - x hi#B.s., h..: H Minh Chin, Nguyn Th Bnh Dng, Nguyn Th Nam Phng...#H Minh Chin#Vi?t#C460S#338.9597#^214#^aH.#^aT h gii#2009#^a134tr.^b30cm#TTS ghi: C quan Pht trin quc t Canada. B K h och v u t#Nguyn Th Bnh Dng#Nguyn Th Nam Phng#Nguyn Vn on#25463 9#Trnh by cc khi nim c bn v gii, bnh ng gii v cng bng x hi, v k hoch v k hoch ho. S cn thit v khung chnh sch lng ghp gii vo k hoch pht trin. Phng php lng ghp gii vo k hoch pht trin kinh t x hi v cc ngnh, lnh vc.#Gii#Lng ghp#Pht trin#Kinh t#X hi#Vit Nam# Tm## 00835000000000301000450002600110000000200100001100300630002100700260008400500170 01100140008001270190005001351810007001400820010001478080005001570080018001620090 02300180010000500203011001500208013000700223021022900230020001000459020000900469 020001000478020001000488020002200498020000900520039000400529#VL09.02612#Thu 201 0#Biu thu xut khu - nhp khu v thu GTGT hng nhp khu...#Nguyn Vit Hn g tng hp#Nguyn Vit Hng#270000#Vi?t#TH507H#382.09597#^214#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a815tr.^b29cm#254640#Gii thiu biu thu i vi hng ho xut khu, nhp khu v thu gi tr gia tng hng nhp khu theo nhng qui nh mi nht thc hin cam kt 2010 trong WTO tip tc ct gim 1.654 dng thu, cc nhm hng gim theo cam kt.#Biu thu#Hng ho#Xut khu#Nhp khu#T hu gi tr gia tng#Vit Nam#Tm## 00526000000000289000450002600110000002000130001102000180002402000090004203900040 00510140007000550190005000621810007000670820006000748080005000800020018000850030 01300103007002600116022000500142005001100147006000800158008001800166009001100184 010000500195011001500200019001400215013000700229#VN09.07864#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Tam#14000#Vi?t#KH110V#895.6#^214#Kht vng v ch#Truyn t ranh#Koyama Yuu ; Hi Th dch#T.22#Koyama Yuu#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a183tr.^b18cm#Dch Nht Bn#254641## 00573000000000301000450002600110000000500140001102000180002502000090004302000130 00520390004000650140007000690190005000761810006000810820006000878080005000930020 01900098003001300117007002600130022000500156006000500161008001800166009001100184 010000500195011001500200019001400215012003500229013000700264#VN09.07865#Marimo R agawa#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tam#14000#Vi?t#125T#895.6#^214# u trng rc la#Truyn tranh#Marimo Ragawa ; Nana dch#T.18#Nana#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a191tr.^b18cm#Dch Nht Bn#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#254642## 00592000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020014000400030013000540070038000670220005001050050019001100060 01200129008001800141009001100159010000500170011001500175012003500190019001400225 020001800239020000900257020001300266039000400279013000700283#VN09.07866#14000#V i?t#C117B#895.6#^214#Cp bi trng#Truyn tranh#Nishimori Hiroyuki ; H Th Bnh dch#T.10#Nishimori Hiroyuki#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a18 6tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht Bn#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Tam#254643## 00571000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900040 00510140007000550190005000621810007000670820006000748080005000800020017000850030 01300102007002600115022000400141005001300145006000600158008001800164009001100182 010000500193011001500198012003500213019001400248013000700262#VN09.07867#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tam#14500#Vi?t#CH117C#895.6#^214#Chp cnh c m#Truyn tranh#Yabuuchi Yuu ; Nh dch#T.3#Yabuuchi Yuu#Nh #^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Tr#2010#^a224tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Nht B n#254644## 00535000000000289000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900040 00510140007000550190005000621810006000670820006000738080005000790020009000840030 01300093007003600106022000400142005001700146006001200163008001800175009001100193 010000500204011001500209019001400224013000700238#VN09.07868#Vn hc thiu nhi#Nh t Bn#Truyn tranh#Tam#14000#Vi?t#I-312#895.6#^214#Inuyasha#Truyn tranh#Takah ashi Rumiko ; Tuyt Nhung dch#T.9#Takahashi Rumiko#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tr#2010#^a187tr.^b18cm#Dch Nht bn#254645## 00575000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900040 00510140007000550190005000621810006000670820006000738080005000790020016000840030 01300100007002900113022000400142005001400146006000800160008001800168009001100186 010000500197011001500202019001400217013000700231012003500238#VN09.07869#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#Tam#14000#Vi?t#T203V#895.6#^214#Tenchi v dng! #Truyn tranh#Okuda Hitoshi ; Hi Th dch#T.3#Okuda Hitoshi#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a176tr.^b18cm#Dch Nht Bn#254646#Truyn tranh dnh cho tui mi ln## 00602000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070036000810220005001170050017001220060 01200139008001800151009001100169010000500180011001500185012003500200019001400235 020001800249020000900267020001300276039000400289013000700293#VN09.07870#13000#V i?t#B314A#895.7#^214#Bitagi - anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; H Th Bnh dch#T.12#Choe Byeong Yeol#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2009#^a159tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc th iu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#Tam#254647## 00622000000000313000450002600110000002000110001102000130002202000180003503900040 00530190005000571810006000620820006000688080005000740140007000790020008000860030 01300094007004600107022000500153008001800158009001100176010000500187011001500192 012004000207019001600247005001400263005001300277006001100290013000700301#VN09.07 871#Trung Quc#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Tam#Vi?t#V400T#895.1#^214#14000#V thn#Truyn tranh#Wan Yat Leung, Tang Chi Fai ; Trung Kin dch#T.56#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh# Dch Trung Quc#Wan Yat Leung#Tang Chi Fai#Trung Kin#254648## 00671000000000325000450002600110000002000130001102000180002402000110004203900040 00530140007000570190005000641810007000690820006000768080005000820020014000870030 01300101007005400114022000500168221001400173005001600187005001500203006001500218 00800180023300900110025101000050026201100150026701200400028201900160032201300070 0338#VN09.07872#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Tam#14500#Vi?t#TH121B #895.1#^214#Thn binh 3.5#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Cng T ia Chp dch#T.25#Thn nng th#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#Cng Tia Chp#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a134tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#254649## 00532000000000289000450002600110000002600110001100100160002200200180003800700320 00560060010000880140007000980190005001051810007001100820004001178080005001210080 00500126009001100131010000500142011001500147019000800162012002900170013000700199 020001800206020000300224020001100227039000400238#VN09.07873#VN09.07874#Snicket, Lemony#Tri ca hi hng#Lemony Snicket ; Hong Anh dch#Hong Anh#25000#Vi?t#T R103C#813#^214#^aH.#^aKim ng#2009#^a168tr.^b20cm#Dch M#Nhng cuc phiu lu bt tn#254650#Vn hc thiu nhi#M#Truyn di#Tm## 00764000000000361000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020016000570030004000730070094000770220004001710050 01500175005001300190005001500203005001400218005001600232005001400248005001700262 00800050027900900180028401000050030201100150030701500390032202000170036102000090 0378020000400387039000400391013000700395#VN09.07875#VN09.07876#21500#Vi?t#H401T #895.9221008#^214#Hoa tm Tr Sn#Th#Nguyn Vit An, Phan Vn Bn, Dng Ngc B u... ; Tuyn chn: on T Duyn, Nguyn Vn Thinh#T.2#Nguyn Vit An#Phan Vn Bn#Dng Ngc Bu#Phan Vn Bnh#Nguyn Sn Bnh#on T Duyn#Nguyn Vn Thinh# ^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a152tr.^b19cm#TTS ghi: CLB Th truyn thng H Tn h#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tam#254651## 00552000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200250 00510070023000760140007000990190005001061810007001110820011001188080005001290080 00500134009005100139010000500190011001500195004001300210013000700223020001700230 020000900247020001400256039000400270#VN09.07877#VN09.07878#VN09.07879#Nguyn Kh c Xng#Truyn thuyt Hng Vng#Nguyn Khc Xng s.t.#20000#Vi?t#TR527T#398.2 09597#^214#^aH.#^aVn ho dn tc ; Hi Vn hc Ngh thut Ph Th#2009#^a147tr. ^b19cm#In ln th 2#254652#Vn hc dn gian#Vit Nam#Truyn thuyt#Tm## 00755000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200310 00490070021000800140007001010190005001081810006001130820008001198080005001270080 00500132009001800137010000500155011001500160004001300175013000700188021016500195 02000160036002000160037602000070039202000070039902000100040602000090041603900040 0425#VN09.07880#VN09.07881#VN09.07882#Nguyn c Thn#Di tch lch s vn ho n #Nguyn c Thn b.s.#40000#Vi?t#D300T#959.727#^214#^aH.#^aVn ho dn tc# 2010#^a303tr.^b19cm#In ln th 6#254653#Gii thiu mt cch h thng v ton di n v khu di tch n , cc di tch n i, cha, thp, lng m thi L v cc di tch lch s cch mng ca x nh Bng.#Di tch lch s#Di tch vn ho#Nh L#n #nh Bng#Bc Ninh#Tm## 00442000000000265000450002600110000002600110001100100090002200200160003100300040 00470070009000510140007000600190005000671810006000720820010000788080005000880080 00500093009001800098010000500116011001400121013000700135020001700142039000400159 020000900163020000400172#VN09.07883#VN09.07884#Mai Liu#Bp la nh sn#Th#Mai Liu#30000#Vi?t#B257L#895.92214#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a91tr.^b19cm# 254654#Vn hc hin i#Tm#Vit Nam#Th## 00459000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200180003800300040 00560070016000600140007000760190005000831810006000880820011000948080005001050080 00500110009001800115010000500133011001400138013000700152020001700159020000900176 020000400185039000400189#VN09.07885#VN09.07886#Trn Mnh Cng#Bt thp tnh th #Th#Trn Mnh Cng#15000#Vi?t#B522T#895.922134#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#20 10#^a99tr.^b19cm#254655#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00803000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100120003300200350 00450070012000800140007000920190005000991810006001040820008001108080005001180080 00500123009001800128010000500146011002400151013000700175021020500182020000800387 020001000395020001900405020002000424020005300444039000400497#VN09.07887#VN09.078 88#VN09.07889#L Ngc Lp#L Trng Nh nh canh tn yu nc#L Ngc Lp#15000# Vi?t#L250T#959.703#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a59tr., 1tr. nh^b19cm#2546 56#Gii thiu thn th v s nghip cch mng ca L Trng Nh, nh s phu yu n c trong phong tro chng su thu Trung K, ngi c t tng canh tn theo ng li dn ch t sn v phong tro Duy Tn.#Tiu s#S nghip#Phong tro Duy Tn#Hot ng cch mng#L Trng Nh, S phu yu nc, (1880-1953), Vit Nam#T m## 00442000000000253000450002600110000002600110001100100160002200200160003800300080 00540070016000620190005000781810006000830820011000898080005001000080005001050090 01800110010000500128011001400133013000700147020001700154020000900171020000400180 039000400184#VN09.07890#VN09.07891#Nguyn Vn Ninh#K c c hng#Tp th#Nguy n Vn Ninh#Vi?t#K600U#895.922134#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a59tr.^b19cm# 254657#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#Tm## 00699000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020060000490070064001090220004001730050007001770050 01300184005001000197005001700207008000500224009001100229010000500240011001500245 01300070026000400180026702000080028502000060029303900040029902000090030302000140 0312020001200326020001100338#VV09.22180#VV09.22181#23200#Vi?t#K304T#807#^214#Ki m tra nh gi thng xuyn v nh k mn ng vn lp 6#B.s.: V Nho (ch.b.), Trn Kim Chi, Hong Dn, Nguyn Vn ng#T.1#V Nho#Trn Kim Chi#Hong Dn#Nguy n Vn ng#^aH.#^aGio dc#2009#^a175tr.^b24cm#254658#Ti bn ln th 1#Ng v n#Lp 6#Tam#Kim tra#Sch c thm#Tp lm vn#Ting Vit## 00603000000000289000450002600110000002600110001100200600002200700480008200500120 01300140007001420190005001491810006001540820004001608080005001640080005001690090 01100174010000500185011001500190004003900205005002100244013000700265020000800272 020000600280020001400286039000400300020000900304#VV09.22182#VV09.22183#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn ho hc lp 8#B.s.: V Anh Tun (ch.b.), Ng uyn Th Hng Thu#V Anh Tun#14600#Vi?t#K304T#546#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^ a108tr.^b24cm#Ti bn ln th 1 c chnh l, b sung#Nguyn Th Hng Thu#254659 #Ho hc#Lp 8#Sch c thm#Tm#Kim tra## 00626000000000313000450002600110000002600110001100200570002200700530007900500160 01320140007001480190005001551810006001600820007001668080005001730080005001780090 01100183010000500194011001500199004001800214005001400232005001300246013000700259 020000500266020000600271020001400277039000500291020000700296020000900303#VV09.22 184#VV09.22185#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn ton lp 9#Nguyn H i Chu, Phm Bo Khu (ch.b.), Phm c Ti#Nguyn Hi Chu#22100#Vi?t#K304T#5 10.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a167tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#Phm Bo Khu#P hm c Ti#254660#Ton#Lp 9#Sch c thm#KVn#i s#Hnh hc## 00569000000000289000450002600110000002600110001100200620002200700370008400500110 01210140007001320190005001391810006001440820004001508080005001540080005001590090 01100164010000500175011001500180004001800195005001600213013000700229020001000236 020000600246020000800252020001400260039000500274#VV09.22186#VV09.22187#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn ting Anh lp 9# V Th Li (ch.b.), Nguyn Kim Hin#V Th Li#19100#Vi?t#K304T#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a143tr.^b2 4cm#Ti bn ln th 1#Nguyn Kim Hin#254661#Ting Anh#Lp 9#Bi tp#Sch c th m#KVn## 00633000000000301000450002600110000002600110001100200610002200700640008300500190 01470140007001660190005001731810006001780820004001848080005001880080005001930090 01100198010000500209011001500214004001800229005001500247005002000262013000700282 020000800289020000700297020000800304020001400312039000500326#VV09.22188#VV09.221 89#Kim tra nh gi thng xuyn v nh k mn lch s lp 10#Nguyn Xun Tr ng (ch.b.), on Kiu Oanh, Phm Th Hng Xun#Nguyn Xun Trng#19400#Vi?t#K 304T#909#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a143tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#on Kiu Oa nh#Phm Th Hng Xun#254662#Lch s#Lp 10#Bi tp#Sch c thm#KVn## 00595000000000301000450002600110000000200140001100700800002500500110010501400060 01160190005001221810006001270820007001338080005001400080005001450090011001500100 00500161011001400166004001800180005001400198005001300212005001900225013000700244 020000800251020000800259020000600267020001500273039000500288#VV09.22190#Tp bi ht 1#Hong Long (ch.b.), Hn Ngc Bch, L Minh Chu ; Nguyn Honh Thng tuyn chn#Hong Long#2300#Vi?t#T123B#372.87#^214#^aH.#^aGio dc#2010#^a36tr.^b24cm #Ti bn ln th 8#Hn Ngc Bch#L Minh Chu#Nguyn Honh Thng#254663#m nhc# Bi ht#Lp 1#Sch gio khoa#KVn## 00530000000000277000450002600110000000200110001100700400002200500150006201400060 00770190005000831810007000880820007000958080005001020080005001070090011001120100 00500123011001500128004001800143015003300161005001600194013000700210020000900217 020000600226020001500232039000500247#VV09.22191#Khoa hc 4#Bi Phng Nga (ch.b. ), Lng Vit Thi#Bi Phng Nga#8800#Vi?t#KH401H#372.35#^214#^aH.#^aGio dc# 2010#^a140tr.^b24cm#Ti bn ln th 5#TTS ghi: B Gio dc v o to#Lng Vi t Thi#254664#Khoa hc#Lp 4#Sch gio khoa#KVn## 00619000000000313000450002600110000000200110001100700560002200500170007801400060 00950190005001011810006001060820006001128080005001180080005001230090011001280100 00500139011001400144004001800158015003300176005001600209005001000225005001300235 013000700248020000900255020000600264020001500270039000500285005001500290#VV09.22 192#M thut 4#Nguyn Quc Ton (ch.b.), Nguyn Hu Hnh, m Luyn...#Nguyn Qu c Ton#5600#Vi?t#M300T#372.5#^214#^aH.#^aGio dc#2010#^a84tr.^b24cm#Ti bn l n th 5#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Hu Hnh#m Luyn#Bi Thut #254665#M thut#Lp 4#Sch gio khoa#KVn#Bch Ngc Dip## 00550000000000289000450002600110000000200210001100700350003200500160006701400060 00830190005000891810006000940820007001008080005001070080005001120090011001170100 00500128011001500133004001800148015003300166005001200199013000700211020000800218 020000600226020000800232020001500240039000500255#VV09.22193#V bi tp lch s 4 #B.s.: Nguyn Anh Dng, L Ngc Thu#Nguyn Anh Dng#2600#Vi?t#V460B#372.89#^214 #^aH.#^aGio dc#2010#^a140tr.^b24cm#Ti bn ln th 5#TTS ghi: B Gio dc v o to#L Ngc Thu#254666#Lch s#Lp 4#Bi tp#Sch gio khoa#KVn## 00572000000000301000450002600110000002000060001102000110001702000080002802000100 00360390005000460200014000510140007000650190005000721810006000770820006000838080 00500089002003100094007005400125022000400179005001600183005001900199005000900218 008000500227009001100232010000500243011001500248013000700263#VV09.22194#Lp 5#Ti ng Vit#Bi tp#Thc hnh#KVn#Sch c thm#20500#Vi?t#B103T#372.6#^214#Bi t p thc hnh ting Vit 5#Trn Mnh Hng (ch.b.), Nguyn Th Lan Anh, o Ngc# T.2#Trn Mnh Hng#Nguyn Th Lan Anh#o Ngc#^aH.#^aGio dc#2009#^a143tr.^b2 4cm#254667## 00660000000000325000450002600110000000200200001100700580003100500160008901400060 01050190005001111810006001160820007001228080005001290080005001340090011001390100 00500150011001500155004001800170015003300188005001500221005001400236005001700250 00500190026701300070028602000070029302000080030002000060030802000150031403900050 0329#VV09.22195#Lch s v a l 5#Nguyn Anh Dng (ch.b.), Nguyn Hu Ch, Tr n Vit Lu...#Nguyn Anh Dng#8600#Vi?t#L302S#372.89#^214#^aH.#^aGio dc#2010# ^a132tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Hu Ch #Trn Vit Lu#Nguyn Tuyt Nga#Nguyn Minh Phng#254668#a l#Lch s#Lp 5#S ch gio khoa#KVn## 00654000000000313000450002600110000000500140001100500140002500200200003900700680 00590050014001270140006001410190005001471810008001520820004001608080005001640080 00500169009001100174010000500185011001400190004001800204015003300222005001300255 005002100268013000700289020001800296020000600314020001500320039000500335#VV09.22 196#H Nht Thng#Phm Vn Hng#Gio dc cng dn 7#H Nht Thng (tng ch.b.), Phm Vn Hng (ch.b.), ng Thu Anh...#ng Thu Anh#2900#Vi?t#GI-108D#170#^21 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a64tr.^b24cm#Ti bn ln th 7#TTS ghi: B Gio dc v o to#V Xun Vinh#Nguyn Th Thu Hng#254669#Gio dc cng dn#Lp 7#Sch gi o khoa#KVn## 00639000000000301000450002600110000000500150001100500170002600200120004300700900 00550050014001450140007001590190005001661810006001710820004001778080005001810080 00500186009001100191010000500202011001500207004001800222015003300240005002100273 013000700294020001000301020000600311020001500317039000500332#VV09.22197#Nguyn V n Li#Nguyn Hnh Dung#Ting Anh 7#Nguyn Vn Li (tng ch.b.), Nguyn Hnh Dun g (ch.b), ng Vn Hng, Thn Trng Lin Nhn#ng Vn Hng#11900#Vi?t#T306A#42 8#^214#^aH.#^aGio dc#2010#^a192tr.^b24cm#Ti bn ln th 7#TTS ghi: B Gio d c v o to#Thn Trng Lin Nhn#254670#Ting Anh#Lp 7#Sch gio khoa#KVn## 00568000000000289000450002600110000000500090001100500140002000200090003400700640 00430050019001070140006001260190005001321810006001370820004001438080005001470080 00500152009001100157010000500168011001400173004001800187015003300205013000700238 020000700245020000600252020001500258039000500273#VV09.22198#V Quang#Bi Gia Th nh#Vt l 6#V Quang (tng ch.b.), Bi Gia Thnh (ch.b), Nguyn Phng Hng#Nguy n Phng Hng#5100#Vi?t#V124L#530#^214#^aH.#^aGio dc#2010#^a92tr.^b24cm#Ti bn ln th 8#TTS ghi: B Gio dc v o to#254671#Vt l#Lp 6#Sch gio kho a#KVn## 00622000000000301000450002600110000000500150001100500170002600200100004300700840 00530050014001370140006001510190005001571810006001620820006001688080005001740080 00500179009001100184010000500195011001400200004001800214015003300232005001400265 013000700279020000800286020000600294020001500300039000500315#VV09.22199#Phan Ng c Lin#Trng Hu Qunh#Lch s 6# Phan Ngc Lin (tng ch.b.), Trng Hu Qunh (ch.b), inh Ngc Bo, Nguyn S Qu#inh Ngc Bo#3700#Vi?t#L302S#959.7#^214# ^aH.#^aGio dc#2010#^a80tr.^b24cm#Ti bn ln th 8#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn S Qu#254672#Lch s#Lp 6#Sch gio khoa#KVn## 00675000000000349000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020018000370070064000550220004001190050016001230050016001390050 01900155005001300174005001300187004001800200008000500218009001100223010000500234 01100140023901300070025302000080026002000060026802000080027402000120028202000110 0294020001500305039000500320#VV09.22200#4000#Vi?t#B103T#807#^214#Bi tp ng v n 6#Nguyn Khc Phi, Nguyn nh Ch, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.2#Nguyn K hc Phi#Nguyn nh Ch#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S# Vit Hng#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a83tr.^b24cm#254673#Ng vn#Lp 9#Bi tp#Tp lm v n#Ting Vit#Sch gio khoa#KVn## 00630000000000325000450002600110000000500110001100500130002200200220003500700520 00570050010001090140006001190190005001251810006001300820004001368080005001400080 00500145009001100150010000500161011001500166004001800181015003300199005001200232 00500100024401300070025402000080026102000090026902000060027802000150028403900050 0299#VV09.22201#Hong Long#L Minh Chu#m nhc v m thut 6#Hong Long (tng c h.b.), L Minh Chu, Hong Ln...#Hong Ln#9500#Vi?t#120N#780#^214#^aH.#^aGi o dc#2010#^a160tr.^b24cm#Ti bn ln th 8#TTS ghi: B Gio dc v o to#Ng Th Nam#m Luyn#254674#m nhc#M thut#Lp 6#Sch gio khoa#KVn## 00668000000000349000450002600110000002000080001102000060001902000080002502000120 00330200011000450200015000560390005000710140006000760190005000821810006000870820 00400093808000500097002001800102007006400120022000400184005001600188005001600204 00500190022000500130023900400180025200800050027000900110027501000050028601100150 0291005000500306013000700311#VV09.22202#Ng vn#Lp 9#Bi tp#Tp lm vn#Ting Vit#Sch gio khoa#KVn#4800#Vi?t#B103T#807#^214#Bi tp ng vn 9#Nguyn Khc Phi, Nguyn Vn Long, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.2#Nguyn Khc Phi#Nguyn Vn Long#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010# ^a102tr.^b24cm#L A#254675## 00605000000000313000450002600110000000200390001100700500005000500070010001400070 01070190005001141810006001190820004001258080005001290080005001340090011001390100 00500150011001500155004001800170005001700188005001500205013000700220020000800227 020000800235020000600243020001400249039000500263020001100268020001200279#VV09.22 203#Bi tp rn k nng tch hp ng vn 9# V Nho (ch.b.), Nguyn Thu Hng, Tr n Th Thnh#V Nho#32000#Vi?t#B103T#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a255tr.^b24 cm#Ti bn ln th 3#Nguyn Thu Hng#Trn Th Thnh#254676#Ng vn#Bi tp#Lp 9#Sch c thm#KVn#Ting Vit#Tp lm vn## 00519000000000277000450001400060000001900050000618100060001108200070001780800050 00240020011000290070059000400220004000990050016001030050014001190050021001330080 00500154009001100159010000500170011001400175013000700189020000600196020000900202 020001100211020001400222039000500236#2500#Vi?t#T123V#372.63#^214#Tp vit 1#B.s .: ng Th Lanh, Hong Cao Cng, Trn Th Minh Phng#T.1#Hong Cao Cng#ng Th Lanh#Trn Th Minh Phng#^aH.#^aGio dc#2009#^a44tr.^b24cm#254677#Lp 1#T p vit#Ting Vit#Sch c thm#KVn## 00566000000000301000450001400060000001900050000618100060001108200070001780800050 00240020011000290070056000400220004000960050016001000050014001160050021001300080 00500151009001100156010000500167011001400172005001500186005001100201013000700212 020000600219020000900225020001100234020001400245039000500259#2200#Vi?t#T123V#37 2.63#^214#Tp vit 1#B.s.: ng Th Lanh, Hong Ho Bnh, Hong Cao Cng...#T.2 #Hong Cao Cng#ng Th Lanh#Trn Th Minh Phng#^aH.#^aGio dc#2010#^a36tr. ^b24cm#Hong Ho Bnh#Nguyn Tr#254678#Lp 1#Tp vit#Ting Vit#Sch c thm# KVn## 00427000000000253000450001400060000001900050000618100060001108200070001780800050 00240020011000290070021000400220004000610050021000650080005000860090011000910100 00500102011001400107013000700121020000600128020000900134020001100143020001400154 039000500168#2500#Vi?t#T123V#372.63#^214#Tp vit 2#Trn Mnh Hng b.s.#T.1#Tr n Mnh Hng b.s.#^aH.#^aGio dc#2010#^a43tr.^b24cm#254679#Lp 2#Tp vit#Tin g Vit#Sch c thm#KVn## 00422000000000253000450001400060000001900050000618100060001108200070001780800050 00240020011000290070021000400220004000610050016000650080005000810090011000860100 00500097011001400102013000700116020000600123020000900129020001100138020001400149 039000500163#2500#Vi?t#T123V#372.63#^214#Tp vit 2#Trn Mnh Hng b.s.#T.2#Tr n Mnh Hng#^aH.#^aGio dc#2009#^a43tr.^b24cm#254680#Lp 2#Tp vit#Ting Vi t#Sch c thm#KVn## 00422000000000253000450001400060000001900050000618100060001108200070001780800050 00240020011000290070021000400220004000610050016000650080005000810090011000860100 00500097011001400102013000700116020000600123020001100129020000900140020001400149 039000500163#2500#Vi?t#T123V#372.63#^214#Tp vit 3#Trn Mnh Hng b.s.#T.1#Tr n Mnh Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^a44tr.^b24cm#254681#Lp 3#Ting Vit#Tp vi t#Sch c thm#KVn## 00422000000000253000450001400060000001900050000618100060001108200070001780800050 00240020011000290070021000400220004000610050016000650080005000810090011000860100 00500097011001400102013000700116020000600123020001100129020000900140020001400149 039000500163#2500#Vi?t#T123V#372.63#^214#Tp vit 3#Trn Mnh Hng b.s.#T.2#Tr n Mnh Hng#^aH.#^aGio dc#2010#^a44tr.^b24cm#254682#Lp 3#Ting Vit#Tp vi t#Sch c thm#KVn## 00554000000000289000450002600110000000200220001100300400003300700290007300500160 01020140006001180190005001241810006001290820007001358080005001420080005001470090 01100152010000500163011001400168004001800182005001200200013000700212020000600219 020001100225020000900236020001400245039000500259#VV09.22204#Luyn vit ch lp 4#Theo mu ch vit trong trng tiu hc#Trn Mnh Hng, L Hu Tnh#Trn Mnh Hng#3000#Vi?t#L527V#372.63#^214#^aH.#^aGio dc#2010#^a48tr.^b24cm#Ti bn l n th 5#L Hu Tnh#254683#Lp 4#Ting Vit#Tp vit#Sch c thm#KVn## 00623000000000313000450002600110000000200100001100700570002100500130007801400060 00910190005000971810006001020820007001088080005001150080005001200090011001250100 00500136011001400141004001800155015003300173005001600206005001500222005001700237 005001400254013000700268020000600275020000800281020001500289039000500304#VV09.22 205#o c 4#Lu Thu Thu (ch.b.), Nguyn Vit Bc, Nguyn Hu Hp...#Lu Thu T hu#3200#Vi?t#108#372.83#^214#^aH.#^aGio dc#2010#^a44tr.^b24cm#Ti bn ln th 5#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Vit Bc#Nguyn Hu Hp#Trn Th T Oanh#Mc Vn Trang#254684#Lp 4#o c#Sch gio khoa#KVn## 00623000000000313000450002600110000000200100001100700570002100500130007801400060 00910190005000971810006001020820007001088080005001150080005001200090011001250100 00500136011001400141004001800155015003300173005001600206005001500222005001700237 005001400254013000700268020000600275020000800281020001500289039000500304#VV09.22 206#o c 5#Lu Thu Thu (ch.b.), Nguyn Vit Bc, Nguyn Hu Hp...#Lu Thu T hu#3200#Vi?t#108#372.83#^214#^aH.#^aGio dc#2010#^a44tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Vit Bc#Nguyn Hu Hp#Trn Th T Oanh#Mc Vn Trang#254685#Lp 5#o c#Sch gio khoa#KVn## 00603000000000313000450002600110000000200100001100700470002100500110006801400060 00790190005000851810006000900820007000968080005001030080005001080090011001130100 00500124011001400129004001800143015003300161005001300194005001000207005001200217 005001900229013000700248020000800255020000600263020001500269039000500284#VV09.22 207#m nhc 4#Hong Long (ch.b.), L Minh Chu, Hong Ln...#Hong Long#3100#Vi ?t#120N#372.87#^214#^aH.#^aGio dc#2010#^a55tr.^b24cm#Ti bn ln th 5#TTS g hi: B Gio dc v o to#L Minh Chu#Hong Ln#L c Sang#Nguyn Hong Thng #254686#m nhc#Lp 4#Sch gio khoa#KVn## 00596000000000313000450002600110000000200100001100700470002100500110006801400060 00790190005000851810006000900820007000968080005001030080005001080090011001130100 00500124011001400129004001800143015003300161005001300194005001000207005001200217 005001200229013000700241020000800248020000600256020001500262039000500277#VV09.22 208#m nhc 5#Hong Long (ch.b.), L Minh Chu, Hong Ln...#Hong Long#3400#Vi ?t#120N#372.87#^214#^aH.#^aGio dc#2010#^a64tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#TTS g hi: B Gio dc v o to#L Minh Chu#Hong Ln#L c Sang#L Anh Tun#254687 #m nhc#Lp 5#Sch gio khoa#KVn## 00610000000000313000450002600110000000200070001100700640001800500130008201400060 00950190005001011810006001060820006001128080005001180080005001230090011001280100 00500139011001500144004001800159015003300177005001100210005001400221005001500235 013000700250020000600257020000500263020000800268020001500276039000500291#VV09.22 209#Ton 1# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Trung Hiu, Phm Thanh Tm# nh Hoan#9300#Vi?t#T406M#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2010#^a184tr.^b24cm#Ti bn ln th 8#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn ng# Trung Hiu#Phm Thanh T m#254688#Lp 1#Ton#Bi tp#Sch gio khoa#KVn## 00617000000000325000450002600110000000200070001100700490001800500130006701400060 00800190005000861810006000910820006000978080005001030080005001080090011001130100 00500124011001500129004001800144015003300162005001100195005001400206005001200220 00500130023201300070024502000050025202000060025702000080026302000150027103900050 0286#VV09.22210#Ton 2# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Tin t...# nh Hoan#9300#Vi?t#T406H#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2010#^a184tr.^b24cm#Ti bn ln th 7#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn ng# Trung Hiu# Tin t#o Thi Lai#254689#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch gio khoa#KVn## 00617000000000325000450002600110000000200070001100700490001800500130006701400060 00800190005000861810006000910820006000978080005001030080005001080090011001130100 00500124011001500129004001800144015003300162005001100195005001400206005001200220 00500130023201300070024502000060025202000050025802000080026302000150027103900050 0286#VV09.22211#Ton 3# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Tin t...# nh Hoan#9300#Vi?t#T406B#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2010#^a180tr.^b24cm#Ti bn ln th 6#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn ng# Trung Hiu# Tin t#o Thi Lai#254690#Lp 3#Ton#Bi tp#Sch gio khoa#KVn## 00620000000000325000450002600110000000200070001100700510001800500130006901400060 00820190005000881810006000930820006000998080005001050080005001100090011001150100 00500126011001500131004001800146015003300164005001100197005001400208005001200222 00500140023401300070024802000050025502000060026002000080026602000150027403900050 0289#VV09.22212#Ton 4# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Quc Chung...# n h Hoan#9200#Vi?t#T406B#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a184tr.^b24cm#Ti bn l n th 5#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn ng#V Quc Chung# Tin t# Trung Hiu#254691#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch gio khoa#KVn## 00597000000000313000450002600110000000200070001100700510001800500130006901400060 00820190005000881810006000930820004000998080005001030080005001080090011001130100 00500124011001500129004001800144015003300162005001100195005001300206005001200219 005001400231013000700245020000500252020000600257020001500263039000500278#VV09.22 213#Ton 5# nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Trung Hiu...# nh Hoan#9100 #Vi?t#T406N#510#^214#^aH.#^aGio dc#2010#^a184tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn ng#ng T Thn# Tin t#V Quc Chung#25 4692#Ton#Lp 5#Sch gio khoa#KVn## 00575000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020007000370070062000440220004001060050015001100050009001250050 01200134005001300146005001000159004001800169008000500187009001100192010000500203 011001500208013000700223020000500230020000600235020001500241039000500256#VV09.22 214#5500#Vi?t#T406S#510#^214#Ton 6#Phan c Chnh (tng ch.b.), Tn Thn (ch.b .), V Hu Bnh...#T.1#Phan c Chnh#Tn Thn#V Hu Bnh#Phm Gia c#Trn Lu n#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a128tr.^b24cm#254693#Ton#Lp 6#Sch g io khoa#KVn## 00526000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020007000370070060000440220004001040050015001080050009001230050 01300132004001800145008000500163009001100168010000500179011001400184013000700198 020000500205020000600210020001500216039000500231#VV09.22215#4200#Vi?t#T406S#510 #^214#Ton 6#Phan c Chnh (tng ch.b.), Tn Thn (ch.b.), Phm Gia c#T.2#Pha n c Chnh#Tn Thn#Phm Gia c#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a96tr. ^b24cm#254694#Ton#Lp 6#Sch gio khoa#KVn## 00621000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020007000370070063000440220004001070050015001110050009001260050 01200135005001300147005001000160004001800170008000500188009001100193010000500204 01100150020901500330022401300070025702000050026402000060026902000150027503900050 0290#VV09.22216#6000#Vi?t#T406B#510#^214#Ton 7# Phan c Chnh (tng ch.b.), T n Thn (ch.b.), V Hu Bnh...#T.1#Phan c Chnh#Tn Thn#V Hu Bnh#Phm Gia c#Trn Lun#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a144tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#254695#Ton#Lp 7#Sch gio khoa#KVn## 00629000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200040 00288080005000320020007000370070065000440220004001090050015001130050009001280050 01500137005001700152005001000169004001800179008000500197009001100202010000500213 01100140021801500330023201300070026502000050027202000060027702000150028303900050 0298#VV09.22217#4200#Vi?t#T406B#510#^214#Ton 7#Phan c Chnh (tng ch.b.), T n Thn (ch.b.), Trn nh Chu...#T.2#Phan c Chnh#Tn Thn#Trn nh Chu#Tr n Phng Dung#Trn Kiu#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2009#^a92tr.^b24cm#TT S ghi: B Gio dc v o to#254696#Ton#Lp 7#Sch gio khoa#KVn## 00707000000000349000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200040 00298080005000330020010000380070077000480220004001250050016001290050016001450050 01900161005001300180005001300193004001800206008000500224009001100229010000500240 01100150024501500330026001300070029302000060030002000080030602000120031402000110 0326020001500337039000500352#VV09.22218#7300#Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn 6#Ngu yn Khc Phi (tng ch.b.), Nguyn nh Ch, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.1#Ng uyn Khc Phi#Nguyn nh Ch#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#Bi Mnh Nh#Ti b n ln th 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a174tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o t o#254697#Lp 6#Ng vn#Tp lm vn#Ting Vit#Sch gio khoa#KVn## 00687000000000337000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200040 00298080005000330020010000380070077000480220004001250050016001290050016001450050 01900161005001300180005001600193004001800209008000500227009001100232010000500243 01100150024801500330026301300070029602000060030302000080030902000120031702000150 0329039000500344#VV09.22219#7400#Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn 6#Nguyn Khc Phi (tng ch.b.), Nguyn nh Ch, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.2#Nguyn Khc Ph i#Nguyn nh Ch#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S#Nguyn Vn Long#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a179tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#254698# Lp 6#Ng vn#Tp lm vn#Sch gio khoa#KVn## 00705000000000349000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200040 00298080005000330020010000380070077000480220004001250050016001290050016001450050 01900161005001300180005001100193004001800204008000500222009001100227010000500238 01100150024301500330025801300070029102000080029802000060030602000120031202000110 0324020001500335039000500350#VV09.22220#8200#Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn 7#Ngu yn Khc Phi (tng ch.b.), Nguyn nh Ch, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.1#Ng uyn Khc Phi#Nguyn nh Ch#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S# Kim Hi#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a199tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to# 254699#Ng vn#Lp 7#Tp lm vn#Ting Vit#Sch gio khoa#KVn## 00705000000000349000450002600110000001400060001101900050001718100070002208200040 00298080005000330020010000380070077000480220004001250050016001290050016001450050 01900161005001300180005001100193004001800204008000500222009001100227010000500238 01100150024301500330025801300070029102000080029802000060030602000120031202000110 0324020001500335039000500350#VV09.22221#6600#Vi?t#NG550V#807#^214#Ng vn 7#Ngu yn Khc Phi (tng ch.b.), Nguyn nh Ch, Nguyn Minh Thuyt (ch.b.)...#T.2#Ng uyn Khc Phi#Nguyn nh Ch#Nguyn Minh Thuyt#Trn nh S# Kim Hi#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2009#^a159tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to# 254700#Ng vn#Lp 7#Tp lm vn#Ting Vit#Sch gio khoa#KVn## 00398000000000241000450002600110000000200290001100700070004000500070004701400070 00540190005000611810006000660820004000728080005000760080005000810090011000860100 00500097011001500102013000700117020000600124020000700130020001400137039000500151 #VV09.22222#Hi - p kin thc a l 8#L Th#L Th#15000#Vi?t#H428#910#^21 4#^aH.#^aGio dc#2009#^a115tr.^b24cm#254701#Lp 8#a l#Sch c thm#KVn## 00403000000000241000450002600110000000200290001100700070004000500070004701400070 00540190005000611810006000660820009000728080005000810080005000860090011000910100 00500102011001500107013000700122020000600129020000700135020001400142039000500156 #VV09.22223#Hi - p kin thc a l 9#L Th#L Th#15000#Vi?t#H428#330.959 7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a115tr.^b24cm#254702#Lp 9#a l#Sch c thm#KV n## 00652000000000313000450002600110000000200200001100700790003100500140011001400060 01240190005001301810008001350820004001438080005001470080005001520090011001570100 00500168011001400173004001800187015003300205005001400238005001300252005001400265 013000700279020001800286020000600304020000800310020001500318039000500333#VV09.22 224#Gio dc cng dn 6#H Nht Thng (tng ch.b.), Phm Vn Hng (ch.b.), V Xu n Vinh, ng Thu Anh#H Nht Thng#2800#Vi?t#GI-108D#170#^214#^aH.#^aGio dc #2010#^a48tr.^b24cm#Ti bn ln th 8#TTS ghi: B Gio dc v o to#Phm Vn Hng#V Xun Vinh#ng Thu Anh#254703#Gio dc cng dn#Lp 8#o c#Sch gio khoa#KVn## 00666000000000325000450002600110000000200200001100700600003100500140009101400060 01050190005001111810008001160820004001248080005001280080005001330090011001380100 00500149011001400154004001800168015003300186005001400219005001400233005002100247 01300070026802000180027502000060029302000080029902000150030703900050032200500130 0327#VV09.22225#Gio dc cng dn 8#H Nht Thng (tng ch.b.), ng Thu Anh, P hm Kim Dung...#H Nht Thng#2900#Vi?t#GI-108D#170#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^ a60tr.^b24cm#Ti bn ln th 6#TTS ghi: B Gio dc v o to#ng Thu Anh#Ph m Kim Dung#Nguyn Th Thu Hng#254704#Gio dc cng dn#Lp 8#o c#Sch gi o khoa#KVn#Lu Thu Thu## 00585000000000301000450002600110000000200110001100700580002200500090008001400060 00890190005000951810006001000820006001068080005001120080005001170090011001220100 00500133011001400138004001800152015003300170005000700203005001800210005001300228 013000700241020000600248020000900254020001500263039000500278#VV09.22226#K thut 4#on Chi (ch.b.), V Hi, Nguyn Hunh Liu, Trn Th Thu#on Chi#4200#Vi?t #K300T#372.5#^214#^aH.#^aGio dc#2010#^a64tr.^b24cm#Ti bn ln th 5#TTS ghi: B Gio dc v o to#V Hi#Nguyn Hunh Liu#Trn Th Thu#254705#Lp 4#K th ut#Sch gio khoa#KVn## 00558000000000289000450002600110000000200110001100700500002200500090007201400060 00810190005000871810006000920820006000988080005001040080005001090090011001140100 00500125011001400130004001800144015003300162005001800195005001300213013000700226 020000900233020000600242020001500248039000500263#VV09.22227#K thut 5#on Chi (ch.b.), Trn Th Thu, Nguyn Hunh Liu#on Chi#4200#Vi?t#K300T#372.5#^214#^a H.#^aGio dc#2010#^a64tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Hunh Liu#Trn Th Thu#254706#K thut#Lp 5#Sch gio khoa#KVn## 00519000000000277000450002600110000000200210001100700450003200500130007701400060 00900190005000961810007001010820006001088080005001140080005001190090011001240100 00500135011001400140004001800154005001700172013000700189020000900196020000600205 020001000211020001500221039000500236#VV09.22228#Thc hnh k thut 5#B.s.: Trn Th Thu (ch.b.), Nguyn Thu Huyn#Trn Th Thu#2600#Vi?t#TH552H#372.5#^214#^aH. #^aGio dc#2010#^a44tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#Nguyn Thu Huyn#254707#K thu t#Lp 5#Thc hnh#Sch gio khoa#KVn## 00698000000000325000450002600110000000200120001100300170002300700880004000500180 01280140006001460190005001521810006001570820004001638080005001670080005001720090 01100177010000500188011001500193004001800208015003300226005003000259005001500289 00500140030401300070031802000100032502000060033502000110034102000150035203900050 0367#VV09.22229#Cng ngh 6#Kinh t gia nh#Nguyn Minh ng ( tng ch.b.), Ng uyn Th Hnh (ch.b.), Triu Th Chi, V Thu Dng#Nguyn Minh ng#8800#Vi? t#C455N#646#^214#^aH.#^aGio dc#2010#^a136tr.^b24cm#Ti bn ln th 8#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Th HnhTriu Th Chi#Triu Th Chi#V Thu D ng#254708#Cng ngh#Lp 6#Kinh t h#Sch gio khoa#KVn## 00606000000000313000450002600110000000200120001100300160002300700470003900500180 00860140006001040190005001101810006001150820007001218080005001280080005001330090 01100138010000500149011001400154004001800168015003300186005001400219013000700233 020001000240020000600250020000900256020000700265020001500272039000500287#VV09.22 230#Cng ngh 9#Sa cha xe p#Nguyn Minh ng ( tng ch.b.), L Phng Yn#N guyn Minh ng#3200#Vi?t#C455N#629.28#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a48tr.^b24cm #Ti bn ln th 5#TTS ghi: B Gio dc v o to#L Phng Yn#254709#Cng ng h#Lp 9#Sa cha#Xe p#Sch gio khoa#KVn## 00625000000000313000450002600110000000200210001100700680003200500130010001400060 01130190005001191810006001240820007001308080005001370080005001420090011001470100 00500158011001400163004001800177005001900195005001700214005001400231013000700245 020000600252020000800258020000800266020001500274039000500289005001700294#VV09.22 231#V bi tp o c 1#B.s.: Lu Thu Thu (ch.b.), Nguyn Th Vit H, L Th Tuyt Mai...#Lu Thu Thu#2900#Vi?t#V460B#372.83#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a48 tr.^b24cm#Ti bn ln th 8#Nguyn Th Vit H#Trn Th T Oanh#Mc Vn Trang#25 4710#Lp 3#o c#Bi tp#Sch gio khoa#KVn#L Th Tuyt Mai## 00610000000000301000450002600110000000200210001100700810003200500130011301400060 01260190005001321810006001370820007001438080005001500080005001550090011001600100 00500171011001400176004001800190005001900208005001700227005001500244013000700259 020000600266020000800272020000800280020001500288039000500303#VV09.22232#V bi t p o c 3#B.s.: Lu Thu Thu (ch.b.), Nguyn Th Vit H, Nguyn Hu Hp, Tr n Th T Oanh#Lu Thu Thu#2900#Vi?t#V460B#372.83#^214#^aH.#^aGio dc#2010#^a4 8tr.^b24cm#Ti bn ln th 6#Nguyn Th Vit H#Trn Th T Oanh#Nguyn Hu Hp# 254711#Lp 3#o c#Bi tp#Sch gio khoa#KVn## 00631000000000313000450002600110000000500150001100500120002600500120003800200210 00500070067000710050017001380140006001550190005001611810006001660820006001728080 00500178008000500183009001100188010000500199011001400204004001800218015003200236 013000700268020000900275020000700284020000600291020001500297039000500312#VV09.22 233#Bi Phng Nga#L Thu Dinh#on Th My#T nhin v x hi 2#Bi Phng Nga ( ch.b.), L Thu Dinh, on Th My, Nguyn Tuyt Nga#Nguyn Tuyt Nga#4900#Vi?t#T 550N#372.3#^214#^aH.#^aGio dc#2010#^a68tr.^b24cm#Ti bn ln th 7#TTS gi: B Gio dc v o to#254712#T nhin#X hi#Lp 2#Sch gio khoa#KVn## 00640000000000313000450002600110000000500150001100500160002600500120004200200210 00540070071000750050017001460140006001630190005001691810006001740820006001808080 00500186008000500191009001100196010000500207011001500212004001800227015003200245 013000700277020000900284020000700293020000600300020001500306039000500321#VV10.00 001#Bi Phng Nga#L Th Thu Dinh#on Th My#T nhin v x hi 3#Bi Phng N ga (ch.b.), L Th Thu Dinh, on Th My, Nguyn Tuyt Nga#Nguyn Tuyt Nga#8600 #Vi?t#T550N#372.3#^214#^aH.#^aGio dc#2010#^a132tr.^b24cm#Ti bn ln th 6#T TS gi: B Gio dc v o to#254713#T nhin#X hi#Lp 3#Sch gio khoa#KVn## 00622000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400070061000530220004001142210008001180050014001260050 01600140005002100156008000500177009001100182010000500193011001500198015003300213 013000700246004001800253020000600271020001100277020001500288039000500303#VV10.00 002#10700#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit 1#ng Th Lanh (ch.b.), Hong Cao C ng, Trn Th Minh Phng#T.1#Hc vn#ng Th Lanh#Hong Cao Cng#Trn Th Mi nh Phng#^aH.#^aGio dc#2010#^a172tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#2 54714#Ti bn ln th 8#Lp 1#Ting Vit#Sch gio khoa#KVn## 00669000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400070058000530220004001112210008001150050014001230050 01500137005001600152008000500168009001100173010000500184011001500189015003300204 00400180023700500210025500500110027601300070028702000060029402000110030002000150 0311039000500326#VV10.00003#10700#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit 1#ng Th L anh (ch.b.), Hong Ho Bnh, Hong Cao Cng...#T.2#Hc vn#ng Th Lanh#Hong Ho Bnh#Hong Cao Cng#^aH.#^aGio dc#2009#^a172tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio d c v o to#Ti bn ln th 8#Trn Th Minh Phng#Nguyn Tr#254715#Lp 1#Ti ng Vit#Sch gio khoa#KVn## 00636000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020013000390070073000520220004001250050019001290050016001480050 01200164005001500176004001800191008000500209009001100214010000500225011001500230 015003300245013000700278020000600285020001100291020001500302039000500317#VV10.00 004#9600#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit 2#Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Nguyn Th Hnh, Nguyn Tri, Trn Hong Tu#T.2#Nguyn Minh Thuyt#Nguyn Th Hnh#Ngu yn Tri#Trn Hong Tu#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a152tr.^b24cm#T TS ghi: B Gio dc v o to#254716#Lp 2#Ting Vit#Sch gio khoa#KVn## 00654000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020013000390070063000520220004001150050019001190050015001380050 01600153005001700169005001100186008000500197009001100202010000500213011001500218 01500330023301300070026600400180027302000060029102000110029702000150030803900050 0323#VV10.00005#9900#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit 3#Nguyn Minh Thuyt (ch. b.), Hong Ho Bnh, Trn Mnh Hng...#T.1#Nguyn Minh Thuyt#Hong Ho Bnh#Tr n Mnh Hng#L Th Tuyt Mai#Trnh Mnh#^aH.#^aGio dc#2009#^a156tr.^b24cm#T TS ghi: B Gio dc v o to#254717#Ti bn ln th 6#Lp 3#Ting Vit#Sch gi o khoa#KVn## 00649000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400070061000530220004001140050019001180050016001370050 01300153005001400166005001200180004001800192008000500210009001100215010000500226 01100150023101500330024601300070027902000060028602000110029202000150030303900050 0318#VV10.00006#11300#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit 4#Nguyn Minh Thuyt (ch .b.), Nguyn Th Hnh, Vit Hng...#T.1#Nguyn Minh Thuyt#Nguyn Th Hnh# Vit Hng#Bi Minh Ton#Nguyn Tri#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#2010#^a18 0tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#254718#Lp 4#Ting Vit#Sch gio kh oa#KVn## 00686000000000337000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020013000400070063000530220004001160050019001200050015001390050 01600154005002000170005001600190004001800206008000500224009001100229010000500240 01100150024501500330026001300070029302000060030002000110030602000150031703900050 0332005001100337#VV10.00007#11300#Vi?t#T306V#372.6#^214#Ting Vit 5#Nguyn Min h Thuyt (ch.b.), Hong Ho Bnh, Trn Mnh Hng...#T.1#Nguyn Minh Thuyt#Hon g Ho Bnh#Trn Mnh Hng#Trn Th Hin Lng#Trn Mnh Hng#Ti bn ln th 4 #^aH.#^aGio dc#2010#^a180tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#254719#Lp 5#Ting Vit#Sch gio khoa#KVn#Nguyn Tr## 00513000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020018000390070039000570220004000960050013001000050011001130040 01800124008000500142009001100147010000500158011001400163013000700177020000500184 020000600189020000800195020001500203039000500218#VV10.00008#4000#Vi?t#V460B#372 .7#^214#V bi tp ton 1#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng#T.1# nh Hoa n#Nguyn ng#Ti bn ln th 8#^aH.#^aGio dc#2010#^a75tr.^b24cm#254720#Ton#L p 1#Bi tp#Sch gio khoa#KVn## 00608000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020018000390070057000570220004001140050013001180050011001310040 01800142008000500160009001100165010000500176011001400181005001400195005001200209 00500150022101300070023602000050024302000060024802000080025402000150026203900050 0277#VV10.00009#3800#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton 1#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Trung Hiu...#T.2# nh Hoan#Nguyn ng#Ti bn ln t h 8#^aH.#^aGio dc#2009#^a71tr.^b24cm# Trung Hiu# Tin t#Phm Thanh Tm #254721#Ton#Lp 1#Bi tp#Sch gio khoa#KVn## 00513000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020018000390070039000570220004000960050013001000050011001130040 01800124008000500142009001100147010000500158011001400163013000700177020000500184 020000600189020000800195020001500203039000500218#VV10.00010#4800#Vi?t#V460B#372 .7#^214#V bi tp ton 2#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng#T.1# nh Hoa n#Nguyn ng#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a96tr.^b24cm#254722#Ton#L p 2#Bi tp#Sch gio khoa#KVn## 00604000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020018000390070055000570220004001120050013001160050011001290040 01800140008000500158009001100163010000500174011001400179005001200193005001400205 00500130021901300070023202000050023902000060024402000080025002000150025803900050 0273#VV10.00011#4800#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton 2#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Tin t...#T.2# nh Hoan#Nguyn ng#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio dc#2010#^a96tr.^b24cm# Tin t# Trung Hiu#o Thi Lai#254 723#Ton#Lp 2#Bi tp#Sch gio khoa#KVn## 00607000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020018000390070055000570220004001120050013001160050011001290050 01200140005001400152005001500166004001800181008000500199009001100204010000500215 01100150022001300070023502000060024202000080024802000050025602000150026103900050 0276#VV10.00012#5200#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton 3#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, Tin t...#T.2# nh Hoan#Nguyn ng# Tin t# Trung Hiu#Trn Din Hin#Ti bn ln th 6#^aH.#^aGio dc#2010#^a104tr.^b24cm# 254724#Lp 3#Bi tp#Ton#Sch gio khoa#KVn## 00608000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020018000390070057000570220004001140040018001180080005001360090 01100141010000500152011001500157005001300172005001100185005001400196005001200210 00500140022201300070023602000060024302000050024902000080025402000150026203900050 0277#VV10.00013#5800#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton 4#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Quc Chung...#T.2#Ti bn ln th 5#^aH.#^aGio dc#201 0#^a118tr.^b24cm# nh Hoan#Nguyn ng#V Quc Chung# Tin t# Trung Hiu #254725#Lp 4#Ton#Bi tp#Sch gio khoa#KVn## 00608000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020018000390070057000570220004001140040018001180080005001360090 01100141010000500152011001500157005001300172005001100185005001400196005001200210 00500140022201300070023602000080024302000060025102000050025702000150026203900050 0277#VV10.00014#6700#Vi?t#V460B#372.7#^214#V bi tp ton 5#B.s.: nh Hoan (ch.b.), Nguyn ng, V Quc Chung...#T.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#201 0#^a136tr.^b24cm# nh Hoan#Nguyn ng#V Quc Trung# Tin t# Trung Hiu #254726#Bi tp#Lp 5#Ton#Sch gio khoa#KVn## 00554000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020024000390070059000630220004001220080005001260090011001310100 00500142011001400147005001400161005001600175005002100191013000700212020000800219 020001100227020000600238020001500244039000500259#VV10.00015#4200#Vi?t#V460B#372 .6#^214#V bi tp ting Vit 1#B.s.: ng Th Lanh, Hong Cao Cng, Trn Th M inh Phng#T.1#^aH.#^aGio dc#2009#^a84tr.^b24cm#ng Th Lanh#Hong Cao Cng# Trn Th Minh Phng#254727#Bi tp#Ting Vit#Lp 1#Sch gio khoa#KVn## 00632000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020024000390070056000630220004001190080005001230090011001280100 00500139011001400144005001400158005001600172005002100188004001800209005001500227 00500120024201300070025402000080026102000110026902000060028002000150028603900050 0301#VV10.00016#4100#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit 1#B.s.: ng T h Lanh, Hong Ho Bnh, Hong Cao Cng...#T.2#^aH.#^aGio dc#2010#^a80tr.^b24 cm#ng Th Lanh#Hong Cao Cng#Trn Th Minh Phng#Ti bn ln th 8#Hong Ho Bnh#L Hu Tnh#254728#Bi tp#Ting Vit#Lp 1#Sch gio khoa#KVn## 00618000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020024000390070068000630220004001310040018001350080005001530090 01100158010000500169011001400174005001900188005001600207005001400223005001500237 013000700252020000600259020000800265020001100273020001500284039000500299#VV10.00 017#4200#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit 2#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Trn Mnh Hng, L Phng Nga...#T.1#Ti bn ln th 7#^aH.#^aGio d c#2010#^a81tr.^b24cm#Nguyn Minh Thuyt#Trn Mnh Hng#L Phng Nga#Trn Hong Tu#254729#Lp 2#Bi tp#Ting Vit#Sch gio khoa#KVn## 00627000000000313000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020024000390070079000630220004001420040018001460080005001640090 01100169010000500180011001400185005001900199005001600218005001200234005001500246 013000700261020000600268020000800274020001100282020001500293039000500308#VV10.00 018#4100#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit 2#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Nguyn Th Hnh, Nguyn Tri, Trn Hong Tu#T.2#Ti bn ln th 7#^aH .#^aGio dc#2010#^a80tr.^b24cm#Nguyn Minh Thuyt#Nguyn Th Hnh#Nguyn Tri#T rn Hong Tu#254730#Lp 2#Bi tp#Ting Vit#Sch gio khoa#KVn## 00645000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020024000390070069000630220004001320040018001360080005001540090 01100159010000500170011001400175005001900189005001500208005001600223005001700239 00500110025601300070026702000060027402000080028002000110028802000150029903900050 0314#VV10.00019#4800#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit 3#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Hong Ho Bnh, Trn Mnh Hng...#T.1#Ti bn ln th 6#^ aH.#^aGio dc#2010#^a95tr.^b24cm#Nguyn Minh Thuyt#Hong Ho Bnh#Trn Mnh H ng#L Th Tuyt Mai#Trnh Mnh#254731#Lp 3#Bi tp#Ting Vit#Sch gio khoa#K Vn## 00640000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020024000390070068000630220004001310040018001350080005001530090 01100158010000500169011001400174005001900188005001300207005001700220005001400237 00500110025101300070026202000060026902000080027502000110028302000150029403900050 0309#VV10.00020#4500#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit 3#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), L Ngc ip, L Th Tuyt Mai...#T.2#Ti bn ln th 6#^a H.#^aGio dc#2010#^a88tr.^b24cm#Nguyn Minh Thuyt#L Ngc ip#L Th Tuyt Ma i#Bi Minh Ton#Nguyn Tr#254732#Lp 3#Bi tp#Ting Vit#Sch gio khoa#KVn## 00640000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020024000400070067000640220004001310040018001350080005001530090 01100158010000500169011001500174005001900189005001600208005001300224005001400237 00500120025101300070026302000060027002000110027602000080028702000140029503900050 0309#VV10.00021#6700#Vi?t#V460B#372.61#^214#V bi tp ting Vit 4#B.s.: Nguy n Minh Thuyt (ch.b.), Nguyn Th Hnh, Vit Hng...#T.1#Ti bn ln th 5#^a H.#^aGio dc#2010#^a136tr.^b24cm#Nguyn Minh Thuyt#Nguyn Th Hnh# Vit Hn g#Bi Minh Ton#Nguyn Tri#254733#Lp 4#Ting Vit#Bi tp#Sch c thm#KVn## 00645000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020024000400070065000640220004001290040018001330080005001510090 01100156010000500167011001500172005001900187005001100206005002100217005001600238 00500130025401300070026702000060027402000080028002000110028802000150029903900050 0314#VV10.00022#5800#Vi?t#V460B#372.61#^214#V bi tp ting Vit 4#B.s.: Nguy n Minh Thuyt (ch.b.), L Chn, Hong Cao Cng...#T.2#Ti bn ln th 5#^aH. #^aGio dc#2010#^a120tr.^b24cm#Nguyn Minh Thuyt# L Chn#Trn Th Minh Ph ng#Hong Cao Cng# Vit Hng#254734#Lp 4#Bi tp#Ting Vit#Sch gio khoa#K Vn## 00652000000000325000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200060 00288080005000340020024000390070072000630220004001350040018001390080005001570090 01100162010000500173011001500178005001900193005001600212005001800228005001400246 00500140026001300070027402000060028102000110028702000080029802000150030603900050 0321#VV10.00023#5500#Vi?t#V460B#372.6#^214#V bi tp ting Vit 5#B.s.: Nguyn Minh Thuyt (ch.b.), Nguyn Th Hnh, Nguyn Th Ly Kha...#T.2#Ti bn ln th 4#^aH.#^aGio dc#2010#^a112tr.^b24cm#Nguyn Minh Thuyt#Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Ly Kha#ng Th Lanh#L Phng Nga#254735#Lp 5#Ting Vit#Bi tp#Sch gio khoa#KVn## 00441000000000253000450002600110000000200180001100700140002901400070004301900050 00501810006000550820008000618080005000690080005000740090026000790100005001050110 01500110005001400125013000700139020000600146020000800152020000800160020001400168 039000500182#VV10.00024#Hc tt ho hc 8#Phm Th Ti#28000#Vi?t#H419T#546.07 6#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a168tr.^b24cm#Phm Th Ti#254736#L p 8#Ho hc#Bi tp#Sch c thm#KVn## 00491000000000277000450002600110000000200180001100700140002901400070004301900050 00501810006000550820008000618080005000690080005000740090026000790100005001050110 01500110005001400125013000700139020000600146020000800152020001300160020001000173 020001100183020001400194039000500208#VV10.00025#Hc tt ho hc 9#Phm Th Ti# 34000#Vi?t#H419T#546.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a208tr.^b24c m#Phm Th Ti#254737#Lp 9#Ho hc#Gii bi tp#Ho v c#Ho hu c#Sch c thm#KVn## 00519000000000265000450002600110000000200190001100300660003000700130009601400070 01090190005001161810006001210820008001278080005001350080005001400090026001450100 00500171011001500176005001300191013000700204020000700211020000800218020000800226 020001400234039000500248#VV10.00026#Hc tt ho hc 10#Kin thc cn nh. Gii b i tp sch gio khoa. Bi tp luyn tp#Hunh Vn t#30000#Vi?t#H419T#546.076# ^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a184tr.^b24cm#Hunh Vn t#254738#Lp 10#Bi tp#Ho hc#Sch c thm#KVn## 00563000000000289000450002600110000000200190001100300660003000700130009601400070 01090190005001161810006001210820007001278080005001340080005001390090026001440100 00500170011001500175005001300190013000700203020000700210020000800217020001000225 020001100235020000800246020001400254039000500268#VV10.00027#Hc tt ho hc 11#L thuyt cn nh. Gii bi tp sch gio khoa. Bi tp luyn tp#Hunh Vn t#34 000#Vi?t#H419T#540.76#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a208tr.^b24cm#H unh Vn t#254739#Lp 11#Bi tp#Ho v c#Ho hu c#Ho hc#Sch c thm#KV n## 00498000000000265000450002600110000000200230001100300320003400700170006601400070 00830190005000901810008000950820008001038080005001110080005001160090026001210100 00500147011001500152005001700167013000700184020000700191020000700198020000800205 020001400213039000500227#VV10.00028#Gii bi tp vt l 10#Bin son theo chng trnh mi#Nguyn Ch Cng#29000#Vi?t#GI-103B#530.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a208tr.^b24cm#Nguyn Ch Cng#254740#Lp 10#Vt l#Bi tp#S ch c thm#KVn## 00475000000000265000450002600110000000200230001100300070003400700170004101400070 00580190005000651810008000700820008000788080005000860080005000910090026000960100 00500122011001500127005001700142013000700159020000700166020000800173020000700181 020001400188039000700202#VV10.00029#Gii bi tp vt l 10#C bn#Nguyn Ch C ng#26000#Vi?t#GI-103B#530.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a159tr. ^b24cm#Nguyn Ch Cng#254741#Vt l#Bi tp#Lp 10#Sch c thm#P.Dung## 00474000000000265000450002600110000000200230001100300090003400700150004301400070 00580190005000651810008000700820009000788080005000870080005000920090026000970100 00500123011001500128005001500143013000700158020000700165020000800172020000700180 020001400187039000700201#VV10.00030#Gii bi tp i s 10#Nng cao#Nguyn c C h#34000#Vi?t#GI-103B#512.0076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a223tr .^b24cm#Nguyn c Ch#254742#i s#Bi tp#Lp 10#Sch c thm#P.Dung## 00531000000000289000450002600110000000200360001100300090004700700150005601400070 00710190005000781810008000830820009000918080005001000080005001050090026001100100 00500136011001500141005001500156013000700171020000700178020001000185020000800195 020000700203020001400210039000700224020001000231#VV10.00031#Gii bi tp i s v gii tch 11#Nng cao#Nguyn c Ch#39000#Vi?t#GI-103B#512.0076#^214#^aH.#^ ai hc Quc gia H Ni#2009#^a247tr.^b24cm#Nguyn c Ch#254743#i s#Gii t ch#Bi tp#Lp 11#Sch c thm#P.Dung#Gii tch## 00507000000000277000450002600110000000200360001100300070004700700150005401400070 00690190005000761810008000810820009000898080005000980080005001030090026001080100 00500134011001500139005001500154013000700169020000700176020001000183020000800193 020000700201020001400208039000700222#VV10.00032#Gii bi tp i s v gii tch 11#C bn#Nguyn c Ch#27000#Vi?t#GI-103B#512.0076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a167tr.^b24cm#Nguyn c Ch#254744#i s#Gii tch#Bi tp#L p 11#Sch c thm#P.Dung## 00499000000000277000450002600110000000200260001100300070003700700150004401400070 00590190005000661810008000710820008000798080005000870080005000920090026000970100 00500123011001500128005001500143013000700158020001000165020000800175020000700183 020001400190039000700204020001000211#VV10.00033#Gii bi tp gii tch 12#C bn #Nguyn c Ch#25000#Vi?t#GI-103B#515.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni# 2009#^a160tr.^b24cm#Nguyn c Ch#254745#Gii tch#Bi tp#Lp 12#Sch c thm #P.Dung#Gii tch## 00501000000000277000450002600110000000200260001100300090003700700150004601400070 00610190005000681810008000730820008000818080005000890080005000940090026000990100 00500125011001500130005001500145013000700160020001000167020000800177020000700185 020001400192039000700206020001000213#VV10.00034#Gii bi tp gii tch 12#Nng c ao#Nguyn c Ch#25000#Vi?t#GI-103B#515.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2009#^a232tr.^b24cm#Nguyn c Ch#254746#Gii tch#Bi tp#Lp 12#Sch c th m#P.Dung#Gii tch## 00481000000000265000450002600110000000200350001100700130004601400070005901900050 00661810007000710820008000788080005000860080005000910090026000960100005001220110 01500127005001300142013000700155020000800162020001000170020000800180020000600188 020001400194039000700208#VV10.00035#Phng php gii bi tp ho hc 8#Hunh Vn t#25000#Vi?t#PH561P#546.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a151tr. ^b24cm#Hunh Vn t#254747#Ho hc#Ho v c#Bi tp#Lp 8#Sch c thm#P.Dung# # 00481000000000265000450002600110000000200350001100700130004601400070005901900050 00661810007000710820008000788080005000860080005000910090026000960100005001220110 01500127005001300142013000700155020000800162020001000170020000800180020000600188 020001400194039000700208#VV10.00036#Phng php gii bi tp ho hc 9#Hunh Vn t#38000#Vi?t#PH561P#546.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a232tr. ^b24cm#Hunh Vn t#254748#Ho hc#Ho v c#Bi tp#Lp 9#Sch c thm#P.Dung# # 00597000000000277000450002600110000000200540001100300550006500700330012001400070 01530190005001601810007001650820009001728080005001810080005001860090026001910100 00500217011001500222005001500237005001700252013000700269020000700276020000700283 020000800290020001400298039000700312#VV10.00037#Phn loi v phng php gii c c dng ton i s 10#Bin son theo chng trnh ca B Gio dc v o to#Ngu yn Vn Chi, Nguyn Ngc Khoa#25000#Vi?t#PH121L#512.0076#^214#^aH.#^ai hc Qu c gia H Ni#2009#^a143tr.^b24cm#Nguyn Vn Chi#Nguyn Ngc Khoa#254749#i s# Lp 10#Bi tp#Sch c thm#P.Dung## 00887000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200210003300300870 00540070013001410140007001540010013001610190005001741810006001790820009001858080 00500194008000500199009002600204010000500230011001500235015006700250013000700317 021020100324020001100525020001000536020000900546020001100555039000700566#VV10.00 039#VV10.00040#VV10.00038#Ting Vit cao cp 2#Gio trnh dng cho sinh vin chu yn ngnh Vit ng hc cho ngi nc ngoi nm th 3#Trn Tr Di#22000#Trn T r Di#Vi?t#T306V#495.9225#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a182tr.^b24 cm#TTS ghi: Trng H Khoa hc X hi v Nhn vn. Khoa Ngn ng hc#254750#Gm 12 bi hc ting Vit dnh cho cc sinh vin ngi nc ngoi theo cc ch c th nhm rn luyn kh nng c, thc hnh ng php thng dng, thc hnh ni, vit km theo cc cu hi v bi tp#Ting Vit#Thc hnh#Ng php#Gio trnh#P .Dung## 00872000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200370003300700200 00700140007000900010014000970190005001111810008001160820010001248080005001340080 00500139009001100144010000500155011001500160015003300175013000700208021028300215 020001000498020001400508020000900522020000900531020001100540039000700551#VV10.00 041#VV10.00042#VV10.00043#Gio trnh lut Hn nhn v gia nh#Ng Th Hng ch. b.#29000#Ng Th Hng#Vi?t#GI-108T#346.59701#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a212tr .^b24cm#TTS ghi: Vin i hc M H Ni#254751#Khi nim v nhng nguyn tc c bn ca lut hn nhn v gia nh Vit Nam c th lin quan ti cc vn : kt hn v hu vic kt hn tri php lut, quyn v ngha v ca v chng, cha m v con, cp dng, chm dt hn nhn, quan h hn nhn v gia nh c yu t n c ngoi...#Php lut#Lut hn nhn#Gia nh#Vit Nam#Gio trnh#P.Dung## 01084000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200360003300700400 00690140007001090010018001160190005001341810008001390820010001478080005001570080 00500162009001100167010000500178011001500183015008300198005001300281013000700294 02103860030102000100068702000160069702000180071302000090073102000110074003900070 0751#VV10.00044#VV10.00046#VV10.00045#Gio trnh lut Mi trng Vit Nam#Nguyn Vn Phng (ch.b.), V DuynThu#30000#Nguyn Vn Phng#Vi?t#GI-108T#346.5970 4#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a255tr.^b24cm#TTS ghi: Vin i hc M H Ni. - T n sch ngoi ba: Gio trnh lut Mi trng#V DuynThu#254752#Tm hiu v m i trng v lut mi trng. Vn bo v mi trng ca mi c nhn v t chc . nh gi tc ng mi trng. Qun l cht thi v cc ngun ti nguyn. Quyn v ngha v ca t chc c nhn khi thc hin cc hot ng bo v, khai thc, s dng ngun ti nguyn. Trch nhim php l i vi nhng hnh vi phm php lu t mi trng. Quan h quc t v bo v mi trng#Php lut#Lut mi trng#B o v mi trng#Vit Nam#Gio trnh#P.Dung## 00870000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820008000538080005000610010015000660020032000810070039001130220 00400152008000500156009001100161010000500172011001500177015003300192005001500225 01300070024000500150024702102430026202000120050502000090051702000110052603900070 0537#VV10.00047#VV10.00048#VV10.00049#43000#Vi?t#GI-108T#349.597#^214#inh Vn Thanh#Gio trnh lut Dn s Vit Nam#inh Vn Thanh (ch.b.), Phm Vn Tuyt#Q.1 #^aH.#^aGio dc#2009#^a340tr.^b24cm#TTS ghi: Vin i hc M H Ni#Phm Vn T uyt#254753#inh Vn Thanh#Khi qut chung v lut dn s Vit Nam. Quan h php lut dn s. Cc hnh thc i din trong php lut, thi hn v thi hiu lin quan ti lut dn s, cng nhng quy nh khc v ti sn, quyn s hu, giao d ch dn s v hp ng dn s#Lut dn s#Vit Nam#Gio trnh#P.Dung## 00878000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820008000538080005000610010015000660020032000810070039001130220 00400152008000500156009001100161010000500172011001500177015003300192005001500225 01300070024000500150024702102510026202000120051302000090052502000110053403900070 0545#VV10.00050#VV10.00052#VV10.00051#43000#Vi?t#GI-108T#349.597#^214#inh Vn Thanh#Gio trnh lut Dn s Vit Nam#inh Vn Thanh (ch.b.), Phm Vn Tuyt#Q.2 #^aH.#^aGio dc#2009#^a344tr.^b24cm#TTS ghi: Vin i hc M H Ni#Phm Vn T uyt#254754#inh Vn Thanh#Gii thiu chung v lut dn s c th gm: cc hp ng dn s thng dng, ngha v dn s v trch nhim dn s, quyn tha k. Qui nh v chuyn quyn s dng t, quyn s hu tr tu v chuyn giao cng ngh . Quan h dn s c yu t nc ngoi#Lut dn s#Vit Nam#Gio trnh#P.Dung## 00817000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200340003300700370 00670140007001040010015001110190005001261810008001310820010001398080005001490080 00500154009001100159010000500170011001500175015003300190005001300223013000700236 021023100243020001400474020000900488020001100497039000700508#VV10.00053#VV10.000 54#VV10.00055#Gio trnh lut Lao ng Vit Nam#Nguyn Hu Ch (ch.b.), Ngn Bnh#45000#Nguyn Hu Ch#Vi?t#GI-108T#344.59701#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a35 9tr.^b24cm#TTS ghi: Vin i hc M H Ni# Ngn Bnh#254755#Gii thiu ni d ung c bn ca lut lao ng Vit Nam: vic lm, hc ngh, hp ng lao ng, th o c lao ng tp th, thi gian lm vic, tin lng, an ton lao ng, v si nh v trch nhim k lut lao ng, bo him x hi...#Lut lao ng#Vit Nam#Gi o trnh#P.Dung## 00998000000000373000450002600110000002600110001102600110002200200440003300701020 00770140008001790190005001871810007001920820006001998080005002050080005002100090 01100215010000500226011001500231005001400246013000700260021020600267020002000473 02000090049302000100050203900070051200500140051900500110053300500100054400500150 0554006001800569006001400587006001100601005001200612#VV10.00056#VV10.00058#VV10. 00057#Nhn thc v thi i v th gii ng i#Vng Kim Tn, L Trung Kit, Tiu Phong... ; Dch: Nguyn Vinh Quang... ; Tuyn chn: V Vn Hin...#119000# Vi?t#NH121T#320.5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a315tr.^b24cm#Vng Kim Tn#254756# Tm hiu v nhng quan im ca cc hc gi cc nc khc nhau c nhn quan ch nh tr nghin cu v cc vn thi i ngy nay, cng nh cch tip cn mi v quan nim, ni dung, tnh cht ca thi i#Quan im chnh tr#Thi i#Nhn thc#P.Dung#L Trung Kit#Tiu Phong#Yuan Peng#Caplan, Rogert#Nguyn Vinh Quang# Ng Minh Hin#L Th Mu#V Vn Hin## 00761000000000349000450002600110000002600110001100200490002200300760007100700360 01470140007001830190005001901810006001950820008002018080005002090080005002140090 01100219010000500230011001500235005001500250012004200265005001200307013000700319 02000080032602000200033402000140035403900070036802000080037502000090038302000070 0392020000500399020000700404#VV10.00060#VV10.00059#Hp cht cha Nit - Gluxit h p cht cao phn t#Dnh cho hc sinh n thi tt nghip THPT v luyn thi vo i hc, cao ng#Nguyn Th Ng (ch.b.), V Anh Tun#24000#Vi?t#H466C#546.076#^2 14#^aH.#^aGio dc#2009#^a163tr.^b24cm#Nguyn Th Ng#Cc chuyn ho hc trun g hc ph thng#V Anh Tun#254757#Ho hc#Ph thng trung hc#Sch c thm#P.D ung#Bi tp#Hp cht#Gluxit#Nit#Polime## 00690000000000313000450002600110000002600110001100200250002200300760004700700360 01230140007001590190005001661810006001710820009001778080005001860080005001910090 01100196010000500207011001500212005001500227012004200242005001200284013000700296 020000800303020001600311020000800327020002000335020001400355039000700369#VV10.00 061#VV10.00062#Hp cht hu c cha Oxi#Dnh cho hc sinh n thi tt nghip THPT v luyn thi vo i hc, cao ng#Nguyn Th Ng (ch.b.), V Anh Tun#33500#V i?t#H466C#547.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a231tr.^b24cm#Nguyn Th Ng#Cc c huyn ho hc trung hc ph thng#V Anh Tun#254758#Ho hc#Hp cht hu c# Bi tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#P.Dung## 00764000000000325000450002600110000002600110001100200580002200300760008000700560 01560140007002120190005002191810006002240820004002308080005002340080005002390090 01100244010000500255011001500260005001500275012004200290005001200332005001900344 01300070036302000080037002000090037802000100038702000200039702000140041703900070 0431#VV10.00064#VV10.00063#Cc kim loi nhm IA, IIA, nhm v mt s kim loi nh m B#Dnh cho hc sinh n thi tt nghip THPT v luyn thi vo i hc, cao ng #Nguyn Th Ng (ch.b.), V Anh Tun, Phm Th Thu Hng#31000#Vi?t#C101K#546#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a211tr.^b24cm#Nguyn Th Ng#Cc chuyn ho hc tru ng hc ph thng#V Anh Tun#Phm Th Thu Hng#254759#Ho hc#Kim loi#Ho v c #Ph thng trung hc#Sch c thm#P.Dung## 00732000000000325000450002600110000002600110001100200220002200300760004400700560 01200140007001760190005001831810006001880820008001948080005002020080005002070090 01100212010000500223011001500228005001500243012004200258005001200300005001900312 01300070033102000080033802000090034602000100035502000200036502000140038503900070 0399#VV10.00065#VV10.00066#i cng v kim loi#Dnh cho hc sinh n thi tt ng hip THPT v luyn thi vo i hc, cao ng#Nguyn Th Ng (ch.b.), V Anh Tun , Phm Th Thu Hng#29500#Vi?t#103C#546.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a203tr .^b24cm#Nguyn Th Ng#Cc chuyn ho hc trung hc ph thng#V Anh Tun#Ph m Th Thu Hng#254760#Ho hc#Kim loi#Ho v c#Ph thng trung hc#Sch c t hm#P.Dung## 00741000000000301000450002600110000002600110001100200750002200300760009700700560 01730140007002290190005002361810006002410820007002478080005002540080005002590090 01100264010000500275011001500280005001500295012004200310005001200352005001900364 013000700383020000800390020002000398020001400418039000700432#VV10.00067#VV10.000 68#Mt s khi nim v l thuyt ho hc ch o trong chng trnh ph thng#D nh cho hc sinh n thi tt nghip THPT v luyn thi vo i hc, cao ng#Nguyn Th Ng (ch.b.), V Anh Tun, Phm Th Thu Hng#31500#Vi?t#M458S#540.76#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a215tr.^b24cm#Nguyn Th Ng#Cc chuyn ho hc trung h c ph thng#V Anh Tun#Phm Th Thu Hng#254761#Ho hc#Ph thng trung hc#S ch c thm#P.Dung## 00588000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440020030000490070065000790220004001440080005001480090 01100153010000500164011001500169005001000184005001200194005001400206005001800220 013000700238020000800245020001100253020001500264039000700279#VV10.00069#VV10.000 70#35000#Vi?t#T103L#005#^214#Ti liu gio khoa chuyn tin#H S m (ch.b.), c ng, L Minh Hong, Nguyn Thanh Hng#Q.1#^aH.#^aGio dc#2009#^a239tr.^b 24cm#H S m# c ng#L Minh Hong#Nguyn Thanh Hng#254762#Tin hc#Thut ton#Sch gio khoa#P.Dung## 00648000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020030000510070065000810220004001460080005001500090 01100155010000500166011001500171005001000186005001200196005001400208005001800222 01300070024002000080024702000080025502000170026302000200028002000150030003900070 0315#VV10.00071#VV10.00072#35000#Vi?t#T103L#005.7#^214#Ti liu gio khoa chuy n tin#H S m (ch.b.), c ng, L Minh Hong, Nguyn Thanh Hng#Q.2#^aH.# ^aGio dc#2009#^a239tr.^b24cm#H S m# c ng#L Minh Hong#Nguyn Thanh Hng#254763#Tin hc#D liu#Cu trc d liu#Ph thng trung hc#Sch gio khoa# P.Dung## 00457000000000253000450002600110000002600110001100200380002200700180006001400070 00780190005000851810006000900820006000968080005001020080005001070090011001120100 00500123011001500128005001800143013000700161020000500168020000900173020001400182 039000700196#VV10.00073#VV10.00074#Cc dng ton cc cu cp tiu hc#Trng Cng Thnh#21000#Vi?t#C101D#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a172tr.^b24cm#Tr ng Cng Thnh#254764#Ton#Tiu hc#Sch c thm#P.Dung## 00479000000000265000450002600110000002600110001100200330002200700180005501400070 00730190005000801810006000850820006000918080005000970080005001020090011001070100 00500118011001500123005001800138013000700156020000500163020001500168020000900183 020001400192039000700206#VV10.00075#VV10.00076#Cc thi ton tiu hc quc t# Trng Cng Thnh#21000#Vi?t#C101#372.7#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a188tr.^b24 cm#Trng Cng Thnh#254765#Ton# thi quc t#Tiu hc#Sch c thm#P.Dung## 00717000000000301000450002600110000002600110001100200310002200300310005300700120 00840140007000960190005001031810007001080820012001158080005001270080005001320090 01100137010000500148011001400153005001200167013000700179021015400186020000800340 020000900348020002200357020001500379039000700394020001400401#VV10.00077#VV10.000 78#Chuyn dy - hc ng vn 10#i co bnh ng (Nguyn Tri)#Trn Vn V#115 00#Vi?t#CH527#895.9221007#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a87tr.^b24cm#Trn Vn V# 254766#Cung cp nhng tri thc c bn, nhng t liu cn thit v gi , hng d n nhng phng hng, k nng tm hiu, cm th... v tc phm i co bnh Ng #Vn hc#Tc phm#Phng php ging dy#Sch gio vin#P.Dung#Sch c thm## 00951000000000349000450002600110000002600110001100200400002200300160006200700490 00780190005001271810007001320820010001398080005001490080005001540090011001590100 00500170011001500175015004200190005001500232005001200247005001700259005001400276 00500120029001300070030202102230030902000090053202000100054102000160055102000100 0567039000700577020001700584#VV10.00079#VV10.00080#Nhng vn m thut Vit Na m hin i#K yu hi tho#V Trung Lng, Quch Phong, Nguyn Thanh Mai...#Vi?t #NH556V#709.04597#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a603tr.^b24cm#Ngoi ba sch ghi: H i M thut Vit Nam#V Trung Lng#Quch Phong#Nguyn Thanh Mai#T Ngc Thnh#L Quc Bo#254767#Gm nhng bi vit nhm gii thiu thnh tu ca ngnh l lun ph bnh m thut trong nhng nm gn y, c bit l trong thi k i mi. V n bn quyn tc gi trong lnh vc m thut cng nh thc trng v gii php #M thut#Thnh tu#Thi k i mi#Bn quyn#P.Dung#L lun ph bnh## 00488000000000265000450001400070000001900050000718100060001208200070001880800050 00250020018000300070013000480220004000612210041000650080005001060090011001110100 00500122011001400127012001700141013000700158020001900165020000900184020001400193 039000700207006000800214#18500#Vi?t#C118D#372.21#^214#Ct dn cng cha#Tu Vn dch#T.1#Cng cha L lem v cng cha Bch Tuyt#^aH.#^aM thut#2010#^a13tr.^ b29cm#Kho tay hay lm#254768#Ngh thut ct dn#Mu gio#Sch mu gio#P.Dung#T u Vn## 00486000000000265000450001400070000001900050000718100060001208200070001880800050 00250020018000300070013000480220004000612210039000650080005001040090011001090100 00500120011001400125012001700139013000700156020001900163020000900182020001400191 039000700205006000800212#18500#Vi?t#C118D#372.21#^214#Ct dn cng cha#Tu Vn dch#T.2#T Vi cch cch v Thi Bnh cng cha#^aH.#^aM thut#2010#^a13tr.^b2 9cm#Kho tay hay lm#254769#Ngh thut ct dn#Mu gio#Sch mu gio#P.Dung#Tu Vn## 00488000000000265000450001400070000001900050000718100060001208200070001880800050 00250020018000300070013000480220004000612210041000650080005001060090011001110100 00500122011001400127012001700141013000700158020001900165020000900184020001400193 039000700207006000800214#18500#Vi?t#C118D#372.21#^214#Ct dn cng cha#Tu Vn dch#T.3#Nng tin c v ngi p ng trong rng#^aH.#^aM thut#2010#^a13tr.^ b29cm#Kho tay hay lm#254770#Ngh thut ct dn#Mu gio#Sch mu gio#P.Dung#T u Vn## 00482000000000265000450001400070000001900050000718100060001208200070001880800050 00250020018000300070013000480220004000612210035000650080005001000090011001050100 00500116011001400121012001700135013000700152020001900159020000900178020001400187 039000700201006000800208#18500#Vi?t#C118D#372.21#^214#Ct dn cng cha#Tu Vn dch#T.4#Cng cha Sophie v cng cha Moli#^aH.#^aM thut#2010#^a13tr.^b29cm# Kho tay hay lm#254771#Ngh thut ct dn#Mu gio#Sch mu gio#P.Dung#Tu Vn ## 00496000000000265000450001400060000001900050000618100060001108200070001780800050 00240020027000290070029000560220004000850050011000890050011001000080005001110090 01100116010000500127011001400132013000700146012004000153020000700193020000900200 020001400209039000700223#6000#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu dnh cho b gi #B.s.: Nht Khanh, in Phong#T.1#Nht Khanh#in Phong#^aH.#^aM thut#2009#^a2 4tr.^b24cm#254772#B sch T mu dnh cho cc b mu gio#T mu#Mu gio#Sch m u gio#P.Dung## 00457000000000265000450001400060000001900050000618100060001108200070001780800050 00240020021000290070023000500220004000730050009000770050007000860080005000930090 01100098010000500109011001400114013000700128020001900135020000700154020000900161 020001400170039000700184#6000#Vi?t#T123X#372.21#^214#Tp x dn v t mu#B.s.: Minh Th, S Tn#T.1#Minh Th#S Tn#^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^b24cm#254773# Ngh thut ct dn#T mu#Mu gio#Sch mu gio#P.Dung## 00507000000000277000450001400060000001900050000618100060001108200070001780800050 00240020021000290070017000500220004000670050009000710050007000800080005000870090 01100092010000500103011001400108012004000122013000700162020001900169020001100188 020000900199020001400208039000700222#6000#Vi?t#T123X#372.21#^214#Tp x dn v t mu#Minh Th, S Tn#T.2#Minh Th#S Tn#^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^b24cm#B sch T mu dnh cho cc b mu gio#254774#Ngh thut ct dn#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#P.Dung## 00504000000000277000450001400060000001900050000618100060001108200070001780800050 00240020022000290070017000510220004000680050009000720050007000810080005000880090 01100093010000500104011001400109012004000123013000700163020001900170020000700189 020000900196020001400205039000700219#6000#Vi?t#T123C#372.21#^214#Tp ct, dn & t mu#Minh Th, S Tn#T.1#Minh Th#S Tn#^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^b24cm# B sch T mu dnh cho cc b mu gio#254775#Ngh thut ct dn#T mu#Mu gi o#Sch mu gio#P.Dung## 00508000000000277000450001400060000001900050000618100060001108200070001780800050 00240020022000290070017000510220004000680050009000720050007000810080005000880090 01100093010000500104011001400109012004000123013000700163020001900170020001100189 020000900200020001400209039000700223#6000#Vi?t#T123C#372.21#^214#Tp ct, dn & t mu#Minh Th, S Tn#T.2#Minh Th#S Tn#^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^b24cm# B sch T mu dnh cho cc b mu gio#254776#Ngh thut ct dn#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#P.Dung## 00483000000000277000450001400060000001900050000618100060001108200070001780800050 00240020022000290070030000510220004000810050012000850050009000970050007001060080 00500113009001100118010000500129011001400134013000700148020001100155020000900166 020000900175020001400184039000700198#6000#Vi?t#B100L#372.21#^214#B luyn vit ch p#Hng Giang, Minh Th, S Tn#T.1#Hng Giang#Minh Th#S Tn#^aH.#^aM thut#2009#^a24tr.^b24cm#254777#Ting Vit#Tp vit#Mu gio#Sch mu gio#P.Dun g## 00483000000000277000450001400060000001900050000618100060001108200070001780800050 00240020022000290070030000510220004000810050012000850050009000970050007001060080 00500113009001100118010000500129011001400134013000700148020001100155020000900166 020000900175020001400184039000700198#6000#Vi?t#B100L#372.21#^214#B luyn vit ch p#Hng Giang, Minh Th, S Tn#T.2#Hng Giang#Minh Th#S Tn#^aH.#^aM thut#2009#^a24tr.^b24cm#254778#Ting Vit#Tp vit#Mu gio#Sch mu gio#P.Dun g## 00483000000000277000450001400060000001900050000618100060001108200070001780800050 00240020022000290070030000510220004000810050012000850050009000970050007001060080 00500113009001100118010000500129011001400134013000700148020001100155020000900166 020000900175020001400184039000700198#6000#Vi?t#B100L#372.21#^214#B luyn vit ch p#Hng Giang, Minh Th, S Tn#T.3#Hng Giang#Minh Th#S Tn#^aH.#^aM thut#2009#^a24tr.^b24cm#254779#Ting Vit#Tp vit#Mu gio#Sch mu gio#P.Dun g## 00483000000000277000450001400060000001900050000618100060001108200070001780800050 00240020022000290070030000510220004000810050012000850050009000970050007001060080 00500113009001100118010000500129011001400134013000700148020001100155020000900166 020000900175020001400184039000700198#6000#Vi?t#B100L#372.21#^214#B luyn vit ch p#Hng Giang, Minh Th, S Tn#T.4#Hng Giang#Minh Th#S Tn#^aH.#^aM thut#2009#^a24tr.^b24cm#254780#Ting Vit#Tp vit#Mu gio#Sch mu gio#P.Dun g## 00470000000000265000450001400060000001900050000618100060001108200070001780800050 00240020021000290070016000500220004000660050007000700050008000770080005000850090 01100090010000500101011001400106012004000120013000700160020000700167020000900174 020001400183039000700197#6000#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu tru vng#c L , Nhn i#T.1#c L#Nhn i#^aH.#^aM thut#2009#^a24tr.^b24cm#B sch T mu dnh cho cc b mu gio#254781#T mu#Mu gio#Sch mu gio#P.Dung## 00470000000000265000450001400060000001900050000618100060001108200070001780800050 00240020021000290070016000500220004000660050007000700050008000770080005000850090 01100090010000500101011001400106012004000120013000700160020000700167020000900174 020001400183039000700197#6000#Vi?t#T123T#372.21#^214#Tp t mu tru vng#c L , Nhn i#T.2#c L#Nhn i#^aH.#^aM thut#2009#^a24tr.^b24cm#B sch T mu dnh cho cc b mu gio#254782#T mu#Mu gio#Sch mu gio#P.Dung## 00348000000000217000450002000070000002000090000702000140001603900070003001900050 00371810006000420820007000488080005000550140007000600020017000670220004000840080 00500088009001100093010000500104011001400109013000700123#T mu#Mu gio#Sch m u gio#P.Dung#Vi?t#T450M#372.21#^214#10000#T mu trang tr#T.3#^aH.#^aM thut #2009#^a16tr.^b27cm#254783## 00348000000000217000450002000070000002000090000702000140001603900070003001900050 00371810006000420820007000488080005000550140007000600020017000670220004000840080 00500088009001100093010000500104011001400109013000700123#T mu#Mu gio#Sch m u gio#P.Dung#Vi?t#T450M#372.21#^214#10000#T mu trang tr#T.4#^aH.#^aM thut #2009#^a16tr.^b27cm#254784## 01088000000000325000450000200500000000700670005000500150011701400070013201900050 01391810006001440820012001508080005001620080018001670090035001850100005002200110 01500225005001600240005001700256015005700273013000700330021031800337020001200655 02000170066702000130068402000140069702000090071103900070072000500170072700500180 0744#T tng kinh t Vit Nam thi k cn v hin i#B.s.: Nguyn Ch Hi, Ngu yn Vn Lun (ch.b.), Nguyn Vn Trnh...#Nguyn Ch Hi#20000#Vi?t#T550T#330.1 509597#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a203tr.^b 24cm#Nguyn Vn Lun#Nguyn Vn Trnh#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh . Khoa Kinh t#254785#Lun gii nhng vn chung v t tng kinh t v t t ng kinh t Vit Nam. Nghin cu nh dng v phn tch cc ni dung t tng k inh t Vit nam qua cc thi k, giai on pht trin ca nn kinh t dn tc t nm 1858 n nm 1975. T rt ra nhng bi hc i vi pht trin kinh t c a nc ta hin nay.#Kinh t hc#T tng kinh t#Thi cn i#Thi hin i#Vit Nam#P.Dung#Nguyn Tin Dng#Nguyn Thu Dng## 00783000000000253000450000200680000001900050006818100060007308200080007980800050 00870080013000920090007001050100005001120110015001170150105001320130007002370210 22800244020000600472020001000478020000800488020001100496020000700507039000700514 020000800521#30 nm hnh thnh v pht trin cng ty X s kin thit Kin Giang #Vi?t#B000M#336.106#^214#^aKin Giang#^aKnxb#2010#^a168tr.^b30cm#Tn sch ngoi ba ghi: X s kin thit Kin Giang - k yu 30 nm hnh thnh v pht trin 19 80 - 2010#254786#Ghi li nhng s kin, hnh nh hot ng, qu trnh hnh thnh , pht trin cng cc thnh tu t c ca cc th h c nhiu cng lao ng gp cho s ln mnh ca cng ty x s kin thit Kin Giang t nm 1980 n nm 2010#X s#Thnh tu#Cng ti#Kin Giang#K yu#P.Dung#Lch s## 00420000000000241000450000200190000000700130001900600080003201400070004001900050 00471810006000520820007000588080005000650080005000700090011000750100005000860110 01400091012001700105013000700122020001900129020000900148020001400157039000700171 #Vng quc chi#Tu Vn dch#Tu Vn#18500#Vi?t#V561Q#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a10tr.^b26cm#Kho tay hay lm#254787#Ngh thut ct dn#Mu gio#S ch mu gio#P.Dung## 00845000000000325000450002600110000002600110001100200200002200700160004200600110 00580140007000690190005000761810006000810820006000878080005000930080005000980090 01100103010000500114011001500119012005100134013000700185021021600192020000800408 02000110041602000070042702000180043402000210045202000240047303900070049702000150 0504#VV10.00081#VV10.00082#X hi v cuc sng#Ngc Khnh dch#Ngc Khnh#60000 #Vi?t#X000H#030.9#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a191tr.^b21cm#T sch Vng bch kho a tri thc dnh cho thiu nhi#254788#Mt s kin thc khoa hc thng thc v x hi v cuc sng: lch s x hi, cc phng tin ca cuc sng hin i, bn s c ca cc quc gia v dn tc trn th gii cng nh v vn ho v ngh thut t rn ton cu#Vn ho#Ngh thut#X hi#Lch s nhn loi#Khoa hc thng thc#B ch khoa th thiu nhi#P.Dung#Sch thiu nhi## 00711000000000313000450002600110000002600110001100200210002200700160004300600110 00590140007000700190005000771810007000820820004000898080005000930080005000980090 01100103010000500114011001500119019000500134012005100139013000700190021012500197 020000900322020000900331020001100340020002400351020001500375039000700390#VV10.00 084#VV10.00083#Khoa hc v k thut#Ngc Khnh dch#Ngc Khnh#60000#Vi?t#KH401 H#603#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a191tr.^b21cm#Dch#T sch Vng bch khoa tri t hc dnh cho thiu nhi#254789#Mt s kin thc khoa hc thng thc v khoa hc, nng lng v k thut hin i, ng dng khoa hc k thut vo cuc sng#Khoa hc#K thut#Nng lng#Bch khoa th thiu nhi#Sch thiu nhi#P.Dung## 00864000000000313000450002600110000002600110001100200190002200700160004100600110 00570140007000680190005000751810006000800820007000868080005000930080005000980090 01100103010000500114011001500119019000500134012005100139013000700190021027000197 020002100467020000700488020000900495020002400504020001500528039000700543#VV10.00 085#VV10.00086#V tr v tri t#Ngc Khnh dch#Ngc Khnh#60000#Vi?t#V500T#5 23.03#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a191tr.^b21cm#Dch#T sch Vng bch khoa tri t hc dnh cho thiu nhi#254790#Mt s kin thc khoa hc thng thc v v tr v i nhng iu l th ca cc v sao, h mt tri v hnh trnh con ngi chinh ph c v tr,... cng nh v tri t vi cc b mt ca s hnh thnh tri t, s phc tp ca thi tit v vn bo v mi trng sng...#Khoa hc thng thc #V tr#Tri t#Bch khoa th thiu nhi#Sch thiu nhi#P.Dung## 00855000000000301000450002600110000002600110001100200210002200700160004300600110 00590140007000700190005000771810006000820820006000888080005000940080005000990090 01100104010000500115011001500120012005100135013000700186021027500193020002100468 020000900489020000900498020002400507020001500531039000700546#VV10.00087#VV10.000 88#ng vt v thc vt#Ngc Khnh dch#Ngc Khnh#60000#Vi?t#455V#570.3#^214# ^aH.#^aM thut#2009#^a191tr.^b21cm#T sch Vng bch khoa tri thc dnh cho thi u nhi#254791#Mt s kin thc khoa hc thng thc v ng vt vi nhng c t nh sinh hc l th ca c ng vt trn cn ln ng vt di nc, cng nh v thc vt vi cc iu k th trong tng b phn ca cy, phn loi thc vt v t c dng ca mi loi i vi cuc sng con ngi#Khoa hc thng thc#ng vt#T hc vt#Bch khoa th thiu nhi#Sch thiu nhi#P.Dung## 00655000000000301000450002600110000000200100001100300130002100700900003400500150 01240140007001390190005001461810006001510820006001578080005001630080005001680090 01100173010000500184011001400189019001600203006001000219012002500229005004300254 013000700297020001800304020001100322020001300333039000700346#VV10.00089#Ty du k #Truyn tranh#Th Trng Kit ch.b. ; Tranh: Cng ty TNHH M thut thiu nhi Qu ng Chu ; Gia Trung dch#Th Trng Kit#20000#Vi?t#T126D#895.1#^214#^aH.#^aM t hut#2009#^a39tr.^b21cm#Dch Trung Quc#Gia Trung#Nhng tc phm kinh in#Cng ty TNHH M thut thiu nhi Qung Chu#254792#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#P.Dung## 00655000000000301000450002600110000000200100001100300130002100700900003400500150 01240140007001390190005001461810006001510820006001578080005001630080005001680090 01100173010000500184011001400189019001600203006001000219012002500229013000700254 005004300261020001800304020001100322020001300333039000700346#VV10.00090#Ty du k #Truyn tranh#Th Trng Kit ch.b. ; Tranh: Cng ty TNHH M thut thiu nhi Qu ng Chu ; Gia Trung dch#Th Trng Kit#20000#Vi?t#T126D#895.1#^214#^aH.#^aM t hut#2009#^a39tr.^b21cm#Dch Trung Quc#Gia Trung#Nhng tc phm kinh in#25479 3#Cng ty TNHH M thut thiu nhi Qung Chu#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#P.Dung## 00655000000000301000450002600110000000200100001100300130002100700900003400500150 01240140007001390190005001461810006001510820006001578080005001630080005001680090 01100173010000500184011001400189019001600203006001000219012002500229005004300254 013000700297020001800304020001100322020001300333039000700346#VV10.00091#Ty du k #Truyn tranh#Th Trng Kit ch.b. ; Tranh: Cng ty TNHH M thut thiu nhi Qu ng Chu ; Gia Trung dch#Th Trng Kit#20000#Vi?t#T126D#895.1#^214#^aH.#^aM t hut#2009#^a39tr.^b21cm#Dch Trung Quc#Gia Trung#Nhng tc phm kinh in#Cng ty TNHH M thut thiu nhi Qung Chu#254794#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#P.Dung## 00655000000000301000450002600110000000200100001100300130002100700900003400500150 01240140007001390190005001461810006001510820006001578080005001630080005001680090 01100173010000500184011001400189019001600203006001000219012002500229005004300254 013000700297020001800304020001100322020001300333039000700346#VV10.00092#Ty du k #Truyn tranh#Th Trng Kit ch.b. ; Tranh: Cng ty TNHH M thut thiu nhi Qu ng Chu ; Gia Trung dch#Th Trng Kit#20000#Vi?t#T126D#895.1#^214#^aH.#^aM t hut#2009#^a39tr.^b21cm#Dch Trung Quc#Gia Trung#Nhng tc phm kinh in#Cng ty TNHH M thut thiu nhi Qung Chu#254795#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#P.Dung## 00655000000000301000450002600110000000200100001100300130002100700900003400500150 01240140007001390190005001461810006001510820006001578080005001630080005001680090 01100173010000500184011001400189019001600203006001000219012002500229005004300254 013000700297020001800304020001100322020001300333039000700346#VV10.00093#Ty du k #Truyn tranh#Th Trng Kit ch.b. ; Tranh: Cng ty TNHH M thut thiu nhi Qu ng Chu ; Gia Trung dch#Th Trng Kit#20000#Vi?t#T126D#895.1#^214#^aH.#^aM t hut#2009#^a39tr.^b21cm#Dch Trung Quc#Gia Trung#Nhng tc phm kinh in#Cng ty TNHH M thut thiu nhi Qung Chu#254796#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#P.Dung## 00655000000000301000450002600110000000200100001100300130002100700900003400500150 01240140007001390190005001461810006001510820006001578080005001630080005001680090 01100173010000500184011001400189019001600203006001000219012002500229005004300254 013000700297020001800304020001100322020001300333039000700346#VV10.00094#Ty du k #Truyn tranh#Th Trng Kit ch.b. ; Tranh: Cng ty TNHH M thut thiu nhi Qu ng Chu ; Gia Trung dch#Th Trng Kit#20000#Vi?t#T126D#895.1#^214#^aH.#^aM t hut#2009#^a39tr.^b21cm#Dch Trung Quc#Gia Trung#Nhng tc phm kinh in#Cng ty TNHH M thut thiu nhi Qung Chu#254797#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#P.Dung## 00655000000000301000450002600110000000200100001100300130002100700900003400500150 01240140007001390190005001461810006001510820006001578080005001630080005001680090 01100173010000500184011001400189019001600203006001000219012002500229005004300254 013000700297020001800304020001100322020001300333039000700346#VV10.00095#Ty du k #Truyn tranh#Th Trng Kit ch.b. ; Tranh: Cng ty TNHH M thut thiu nhi Qu ng Chu ; Gia Trung dch#Th Trng Kit#20000#Vi?t#T126D#895.1#^214#^aH.#^aM t hut#2009#^a39tr.^b21cm#Dch Trung Quc#Gia Trung#Nhng tc phm kinh in#Cng ty TNHH M thut thiu nhi Qung Chu#254798#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#P.Dung## 00655000000000301000450002600110000000200100001100300130002100700900003400500150 01240140007001390190005001461810006001510820006001578080005001630080005001680090 01100173010000500184011001400189019001600203006001000219012002500229005004300254 013000700297020001800304020001100322020001300333039000700346#VV10.00096#Ty du k #Truyn tranh#Th Trng Kit ch.b. ; Tranh: Cng ty TNHH M thut thiu nhi Qu ng Chu ; Gia Trung dch#Th Trng Kit#20000#Vi?t#T126D#895.1#^214#^aH.#^aM t hut#2009#^a39tr.^b21cm#Dch Trung Quc#Gia Trung#Nhng tc phm kinh in#Cng ty TNHH M thut thiu nhi Qung Chu#254799#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#P.Dung## 00492000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200260003300700110 00590140007000700190005000771810006000820820006000888080005000940080005000990090 01100104010000500115011001500120001001100135013000700146020001700153020001800170 020000900188020001000197039000700207#VV10.00097#VV10.00099#VV10.00098#365 truyn m k con nghe#Ngc Khnh#25000#Vi?t#B000T#398.2#^214#^aH.#^aM thut#2010#^a1 59tr.^b21cm#Ngc Khnh#254800#Vn hc dn gian#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn k#P.Dung## 00844000000000313000450002600110000002600110001100200460002200700170006801400070 00850190005000921810006000970820009001038080005001120080005001170090011001220100 00500133011001500138001001700153013000700170021028500177020000900462020001100471 020000700482020000900489020000900498020000700507020000900514039000700523#VV10.00 100#VV10.00101#Dinh dng thc hnh trong cc trng mm non#o Th Minh Tm#12 000#Vi?t#D312D#613.2083#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a111tr.^b20cm#o Th Minh T m#254801#Trnh by tm quan trng, li ch ca cc cht dinh dng i vi c t h tr, cc nguyn tc dinh dng c bn, hng dn thc hin ch dinh dng cn i v hp l i vi tr t 0 - 6 tui. Gii thiu mt s mn n ngon cho t r. a ra 10 thc n tun tham kho cho tr mm non.#Nui tr#Dinh dng#Mn n#Ch bin#Nui tr#Tr em#Mu gio#P.Dung## 00847000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820014000518080005000650020041000700070068001110220004001790050 01500183005000800198005000800206005000900214005000700223005001300230008000500243 00900110024801000050025901100150026401300070027902101250028602000170041102000100 0428020000800438020000900446039000700455020001100462#VV10.00102#VV10.00103#VV10. 00104#39000#Vi?t#K250C#895.922090032#^214#K chuyn cc nh vn Vit Nam th k XX#Trn Vit Hon, L Dung, Th Cao... ; Phm nh n s.t., tuyn chn#T.1#Trn Vit Hon#L Dung#Th Cao#Hong L#Anh T#Phm nh n#^aH.#^aGio dc#2009#^a3 72tr.^b21cm#254802#Gii thiu nhng cu chuyn, nhng k nim su sc chung quan h cuc i v vn nghip ca mt s nh vn Vit Nam tiu biu.#Vn hc hin i #Th k 20#Nh vn#Vit Nam#P.Dung#Giai thoi## 00872000000000373000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820014000518080005000650020041000700070078001110220004001890050 01400193005001200207005001500219005000800234005001400242005001300256008000500269 00900110027401000050028501100150029001300070030502101240031202000170043602000100 0453020000800463020000900471039000700480020001100487#VV10.00105#VV10.00106#VV10. 00107#30500#Vi?t#K250C#895.922090032#^214#K chuyn cc nh vn Vit Nam th k XX#Trn Thanh V, Nguyn Khi, Vng Tr Nhn... ; Phm nh n s.t., tuyn ch n#T.2#Trn Thanh V#Nguyn Khi#Vng Tr Nhn#T Hanh#Ng Vnh Bnh#Phm nh n#^aH.#^aGio dc#2009#^a291tr.^b21cm#254803#Gii thiu nhng cu chuyn, nhng k nim su sc chung quanh cuc i v vn nghip ca mt s nh vn Vit Nam t iu biu#Vn hc hin i#Th k 20#Nh vn#Vit Nam#P.Dung#Giai thoi## 00950000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200230003300301000 00560070058001560140007002140190005002211810008002260820006002348080005002400080 00500245009002600250010000500276011001500281001001400296015006700310005001400377 005001300391013000700404021019700411020001300608020000800621039000700629#VV10.00 109#VV10.00108#VV10.00110#Gio dc hc i cng#Tp bi ging dng cho cc ch ng trnh o to gio vin ti trng i hc Gio dc - HQG H Ni#B.s.: Trn Anh Tun (ch.b. ), Ng Thu Dung, Mai Quang Huy#37000#Vi?t#GI-108D#370.1#^214#^a H.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a307tr.^b21cm#Trn Anh Tun#u ba sch ghi: i hc Quc Gia H Ni. Trng i hc Gio dc#Mai Quang Huy#Ng Thu Dung#254 804#Trnh by nhng vn chung ca khoa hc gio dc. Gii thiu qu trnh gi o dc trong nh trng v vai tr, chc nng nhim v ca ngi hc sinh cng nh phng php nh gi i vi gio dc.#Gio dc hc#L lun#P.Dung## 00754000000000277000450002600110000002600110001100200130002200300540003500700350 00890050018001240140007001420190005001491810006001540820004001608080005001640080 01800169009003500187010000500222011001500227001001600242013000700258021018000265 020001300445039000700458020001100465#VV10.00112#VV10.00111#Ton cao cp#Dnh cho sinh vin cao ng, i hc kinh t k thut#Nguyn nh Ph, Nguyn Vn Nguyn #Nguyn Vn Nguyn#25000#Vi?t#T406C#515#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc g ia Tp. H Ch Minh#2009#^a341tr.^b21cm#Nguyn nh Ph#254805#Mt s kin thc c bn v tp hp, s thc v s phc, hm mt bin thc, l thuyt chui, i s tuyn tnh, hm nhiu bin, phng trnh vi phn, xc sut v thng k ton hc .#Ton cao cp#P.Dung#Gio trnh## 00535000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200140003300700170 00470140007000640190005000711810007000760820011000838080005000940080018000990090 01100117010000500128011001500133001001700148004004000165013000700205020001700212 020000900229020001200238039000700250#VV10.00113#VV10.00114#VV10.00115#Ngc trong #Nguyn ng Thc#50000#Vi?t#NG419T#895.922334#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a302tr.^b20cm#Nguyn ng Thc#Ti bn ln th 7, c sa cha, b sun g#254806#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#P.Dung## 00966000000000373000450002600110000002600110001102600110002200200390003300700630 00720050012001350140007001470190005001541810008001590820004001678080005001710080 01800176009003500194010000500229011001500234015008200249005001200331005001400343 00500140035701300070037102101460037802000090052402000100053302000100054302000040 0553020000900557020001100566039000700577020000800584#VV10.00116#VV10.00118#VV10. 00117#Gio trnh lnh ng rau qu xut khu#Trn c Ba (ch.b.), Trn Thu H, L Phc Hng, Thanh Thu#Trn c Ba#54000#Vi?t#GI-108T#664#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a331tr.^b21cm#STT ghi: Trng i hc Cng Nghip Tp. H Ch Minh. Khoa Cng ngh Nhit - lnh#Trn Thu H#L P hc Hng# Thanh Thu#254807#Gii thiu chung v rau qu nhit i, cng ngh sau thu hoch. Ngun gc, c im, quy trnh ch bin lnh ng mt s rau qu c sn Vit Nam#Ch bin#ng lnh#Xut khu#Rau#Vit Nam#Gio trnh#P.Dung#Hoa qu## 00922000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200530003300700490 00860050015001350140007001500190005001571810006001620820009001688080005001770080 01800182009001100200010000500211011001500216005001600231013000700247005001400254 00500160026800500110028402101930029502000210048802000100050902000170051902000090 0536020002000545039000700565#VV10.00120#VV10.00121#VV10.00119#T xp bt nghin ln ng n xung ng dy m i#Trn Bch ng, Phm Chnh Trc, Trn Vn Gi u..#Trn Bch ng#80000#Vi?t#T550X#320.9597#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr# 2009#^a330tr.^b24cm#Phm Chnh Trc#254808#Trn Vn Giu#Hunh Vn Tuyn#Mai Vn B#Lch s phong tro u tranh cch mng ca hc sinh - sinh vin Vit Nam, c bit l u tranh chnh tr ca i ng tr thc tr Si Gn trong nhng nm t hng chng Php v chng M cu nc#Phong tro sinh vin#Sinh vin#Lch s hin i#Vit Nam#Hot ng chnh tr#P.Dung## 00901000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200570003300700420 00900140007001320010019001390190005001581810008001630820006001718080005001770080 01800182009003500200010000500235011001500240015005700255005001500312013000700327 021021400334020001700548020001600565020001100581039000700592#VV10.00122#VV10.001 24#VV10.00123#Gio trnh quan h kinh t quc t ca lin minh chu u#Nguyn Qu ang Thun (ch.b), Bi Nht Quang#20000#Nguyn Quang Thun#Vi?t#GI-108T#337.4#^2 14#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Minh#2009#^a193tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Khoa Kinh t#Bi Nht Quang#254809#Trnh by qu trnh hnh thnh v pht trin ca Lin minh chu u v mt s chnh s ch chung ca Lin minh chu u. Gii thiu quan h kinh t ca Lin minh chu u vi cc i tc ch cht cng nh vi Vit Nam.#Kinh t th gii#Quan h kinh t #Gio trnh#P.Dung## 00533000000000277000450002600110000000200400001100700390005101400070009001900050 00971810006001020820009001088080005001170080005001220090011001270100005001380110 01500143004001800158005001400176005001600190013000700206020000700213020000600220 020000800226020001400234039000700248#VV10.00125#Ton nng cao v cc chuyn i s 7#V Dng Thu (ch.b.), Nguyn Ngc m#20000#Vi?t#T406N#512.0076#^214#^ aH.#^aGio dc#2009#^a159tr.^b24cm#Ti bn ln th 6#V Dng Thu#Nguyn Ngc m#254810#i s#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#P.Dung## 00505000000000277000450002600110000000200180001100700310002901400070006001900050 00671810006000720820009000788080005000870080005000920090011000970100005001080110 01500113004001800128005001600146005001400162013000700176020000900183020000600192 020000800198020001400206039000700220#VV10.00126#n tp hnh hc 7#Nguyn Ngc m, V Dng Thu#15500#Vi?t#454T#516.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a123tr.^b 24cm#Ti bn ln th 6#Nguyn Ngc m#V Dng Thu#254811#Hnh hc#Lp 7#Bi t p#Sch c thm#P.Dung## 00505000000000277000450002600110000000200180001100700310002901400070006001900050 00671810006000720820009000788080005000870080005000920090011000970100005001080110 01500113004001800128005001600146005001400162013000700176020000900183020000600192 020000800198020001400206039000700220#VV10.00127#n tp hnh hc 9#Nguyn Ngc m, V Dng Thu#22500#Vi?t#454T#516.0076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a179tr.^b 24cm#Ti bn ln th 4#Nguyn Ngc m#V Dng Thu#254812#Hnh hc#Lp 9#Bi t p#Sch c thm#P.Dung## 00839000000000313000450002600110000002600110001100200340002200300800005600700150 01360140007001510010015001580190005001731810006001780820008001848080005001920080 01800197009003500215010000500250011001500255013000700270021017300277020000900450 020001000459020001000469020000800479020001100487039000700498020002000505#VV10.00 128#VV10.00129#1800 cu hi trc nghim in hc#Dng cho sinh vin i hc v c ao ng khi ngnh khoa hc t nhin v k thut#Nguyn Hu Th#28000#Nguyn H u Th#Vi?t#M458N#537.076#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch Mi nh#2009#^a272tr.^b24cm#254813#Gii thiu 1800 cu hi trc nghim v trng tnh in, vt dn cn bng tnh in, cht in mi, dng in khng i, tng tc t, cm ng in t v hc thuyt Maxwell#in hc#Tnh in#Dng in#Bi tp# Gio trnh#P.Dung#Cu hi trc nghim## 00799000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480010015000530020015000680030021000830070015001040220 00400119221001100123004004000134008001800174009003500192010000500227011001500232 01300070024702101570025402000070041102000100041802000080042802000070043602000110 0443039000700454#VV10.00130#VV10.00131#24000#Vi?t#B103T#530.076#^214#Nguyn Hu Th#Bi tp vt l#Tm tt l thuyt...#Nguyn Hu Th#T.1#C - nhit#Ti bn l n th 1, c chnh l, b sung#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Quc gia Tp. H Ch M inh#2009#^a230tr.^b24cm#254814#Mt s cu hi v bi tp v c - nhit: ng hc cht im, ng lc hc cht im, c hc h cht im - vt rn, nng lng, c hc cht lu v nhit hc#C hc#Nhit hc#Bi tp#Vt l#Gio trnh#P.Dung## 01092000000000313000450002600110000002600110001100200350002200700490005701400080 01060190005001141810008001190820004001278080005001310080018001360090035001540100 00500189011001500194001001200209015008200221005001200303005001500315004004000330 013000700370021035200377020002200729020000900751020001100760039000700771#VV10.00 132#VV10.00133#Gio trnh cng ngh lnh thu sn#Trn c Ba (ch.b.), Nguyn V n Ti, Trn Thu H#110000#Vi?t#GI-108T#664#^214#^aTp. H Ch Minh#^ai hc Qu c gia Tp. H Ch Minh#2009#^a396tr.^b24cm#Trn c Ba#STT ghi: Trng i hc C ng Nghip Tp. H Ch Minh. Khoa Cng ngh Nhit - lnh#Trn Thu H#Nguyn Vn T i#Ti bn ln th 2, c sa cha, b sung#254815#Mt s kin thc c bn v ngu yn liu thu sn, k thut lm lnh v bo qun lnh thu sn, k thut lm n g lnh v bo qun thu sn ng lnh, k thut lm tan gi v lm m thu sn ng lnh, trang thit b lnh cho cc phng tin vn chuyn lnh thu sn v k thut kim tra cht lng sn phm trong cng nghip ch bin thu sn ng ln h#Cng nghip ng lnh#Thu sn#Gio trnh#P.Dung## 00584000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020041000380070015000790220004000940050015000980080018001130090 01100131010000500142011001500147012001400162013000700176020000800183020000700191 020002000198020000800218020001100226020001200237039000700249020001400256#VV10.00 134#42000#Vi?t#C125H#807#^214#Cu hi trc nghim kin thc ng vn 10#Nguyn B Ngi#T.1#Nguyn B Ngi#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a243tr.^b24cm#Bn ng hnh#254816#Ng vn#Lp 10#Cu hi trc nghim#Vn hc#Ting Vit#Tp lm v n#P.Dung#Sch c thm## 00498000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100080002308200100 00318080005000410020029000460070013000750220004000880050013000920080018001050090 01100123010000500134011001400139013000700153020000800160020000600168020000800174 020001700182020001400199039000700213#VV10.00135#19000#Vi?t#CH462-O#959.70076#^2 14#Chi ch mn lch s lp 7#Trn nh Ba#T.1#Trn nh Ba#^aTp. H Ch Minh# ^aNxb. Tr#2009#^a96tr.^b24cm#254817#Lch s#Lp 7#Bi tp#Tr chi hc tp#Sch c thm#P.Dung## 00821000000000301000450002600110000002600110001102101990002202000100022103900070 02310020029002380070059002670050013003260140007003390190005003461810006003510820 00400357808000500361008001800366009001100384010000500395011001500400005002000415 005002100435005001700456005002000473013000700493020001900500#VV10.00136#VV10.001 37#Trnh by mt s cng thc ch bin ho sinh thc phm p dng vi cc sn ph m bnh trung thu, mayonaise, nem chua...Gii thiu thi ho sinh- enzyme tham kho mt s thi cc mn chuyn ngnh.#Thc phm#P.Dung#Cng ngh ch bin th c phm#L Thanh Hi, Phan Th Ngc Tuyt, Nguyn Th Tho Loan...#L Thanh Hi# 59000#Vi?t#C455N#664#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a159tr.^b26cm#Phan Th Ngc Tuyt#Nguyn Th Tho Loan#Mai Th Thu Nga#Nguyn Th Ngc Yn#254818 #Cng ngh ch bin## 00880000000000325000450002600110000002600110001102600110002202102530003302000160 02860200010003020200008003120390007003200010014003270020019003410070014003600140 00700374019000500381181000700386082001100393808000500404008000500409009001800414 01000050043201100150043700400260045201500420047801300070052002000100052702000170 0537#VV10.00138#VV10.00139#VV10.00140#Gii thiu vi nt v cuc i v s nghi p ca nhng nhn vt ni ting t cc bc lng ng, trung thn, anh kit, i khoa, hin hon ti cc bc tc nho, chn tu, lit n... trn vng t Bnh n h trong giai on u th k 17 n cui th k 19#Lch s cn i#Danh nhn#Ti u s#P.Dung#ng Qu ch#Nhn vt Bnh nh#ng Qu ch#55000#Vi?t#NH121V#92 0.059754#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a259tr.^b21cm#In ln th 4, c sa ch a#Bt danh tc gi: Lc Xuyn ng Qu ch#254819#Bnh nh#Nhn vt lch s## 00786000000000253000450002600110000000201350001101900050014618100060015108200100 01578080005001670080005001720090021001770100005001980110015002030150032002180130 00700250021019100257020001000448020001900458020000900477020001700486039000700503 020002200510#VV10.00141#Tuyn tp cc vn bn quy nh v chc nng, nhim v, q uyn hn v c cu t chc ca b Giao thng Vn ti v cc t chc trc thuc#V i?t#T527T#343.59709#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a251tr.^b21cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti#254820#Gii thiu mt s quy nh php lut v v tr, ch c nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B giao thng vn ti v cc t chc trc thuc trong cc vn bn php quy v vn ny.#Php lut#Giao thn g vn ti#Vit Nam#Vn bn php qui#P.Dung#B Giao thng Vn ti## 00841000000000337000450002600110000002600110001102600110002202100970003302000190 01300200018001490200016001670390008001830010010001910020039002010030010002400070 03800250014000700288019000500295181000600300082000600306808000500312008000500317 00900210032201000050034301100360034801500760038400500100046000500100047001300070 0480012001600487#VV10.00146#VV10.00145#VV10.00147#Gm 12 bi tp thc hnh chuy n v x l nh vi cc cng c ca phn mm my tnh Photoshop CS4#Phn mm Phot oshop#Phn mm ng dng#nh k thut s#Hng H#Ngc Trm#Tch tc lm mn da v phc hi nh c#Chuyn #B.s.: Ngc Trm, Quang Huy, Ngc Loan#72000#Vi?t#T10 2T#006.6#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a367tr.: minh ho, 16tr. nh^b21cm #Tn sch ngoi ba: Tch tc lm mn da v phc hi nh c vi photohop CS4#Qua ng Huy#Ngc Loan#254822#Th gii ho## 00959000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200730003300300470 01060070029001530140007001820010011001890190005002001810006002050820006002118080 00500217008000500222009002100227010000500248011001500253005001100268012001700279 013000700296021030200303020001300605020000800618020001100626039000800637#VV10.00 148#VV10.00149#VV10.00150#M phng 3D v tnh ton h c c in t vi visual n astran nhanh v d#Gio trnh thc hnh CAD trong thit k c kh#B.s.: Tng Th u, Quang Hin#75000#Tng Thu#Vi?t#M450P#006.6#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti #2009#^a447tr.^b21cm#Quang Hin#Th gii CAD-CAM#254823#Hng dn ci t v tn g quan v giao din ca chng trnh my tnh Visual Nastran. Gii thiu cc b i tp to m hnh con lc n, vt trt trn mt nghing, iu khin qu bng, c cu bnh rng hnh tinh, c cu tay quay con trt, b phn cu sau t, c cu kp trong phn mm Visual Nastran#Phn mm CAD#C in#C in t#Hng H## 00820000000000301000450002600110000002600110001100200660002200700280008801400070 01160010010001230190005001331810006001380820006001448080005001500080005001550090 02100160010000500181011001500186005001100201012001600212013000700228021020800235 020001800443020001600461020001600477020001700493039000800510#VV10.00152#VV10.001 51#T hc dng hnh v chiu sng vi V-Ray v 3DS Max bng hnh nh#B.s.: Quang Hn, Quang Hin#52000#Quang Hn#Vi?t#T550H#006.6#^214#^aH.#^aGiao thng Vn t i#2008#^a398tr.^b21cm#Quang Hin#Th gii ho#254824#Cc bi tp thc hnh v bn ra chn, vi nc, b tch, gh vn phng..., tm hiu V-Ray v chiu sng gian phng vi V-Ray, v v gn vt liu cho mn hnh phng... vi chng trn h phn mm 3ds Max 2008#Phn mm my tnh# ho my tnh# ho ba chiu#Phn m m 3ds Max#Hng H## 00608000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020016000400070046000560220004001020050009001060050017001150080 01800132009001100150010000500161011001500166012004000181019001600221006001200237 013000700249020001800256020001100274020001300285039000800298#VV10.00153#15000#V i?t#H307K#895.1#^214#Hip khch hnh#Kim Dung, Lm Nghip Khnh ; Tuyt Nhung d ch#T.3#Kim Dung#Lm Nghip Khnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a151tr.^b20c m#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#Tuyt Nhung#254825#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Hng H## 00701000000000325000450002600110000001900160001100600190002701900050004618100060 00510820006000578080005000630140007000680020020000750030013000950070058001080220 00500166221002700171005001600198005001500214008001800229009001100247010000500258 01100150026301200400027802000180031802000110033602000130034703900080036001300070 0368#VV10.00154#Dch Trung Quc#Nhm Mai Hoa Trang#Vi?t#T121T#895.1#^214#12500# Tn tc long h mn#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Nhm Mai Hoa Trang dch#T.44#Lo yu c chin huyn nn#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a120tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng th nh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Hng H#254826## 00625000000000313000450002600110000002000130001102000180002402000110004203900080 00530140007000610190005000681810006000730820006000798080005000850020017000900030 01300107007004100120022000500161005000900166005001500175006000900190008001800199 009001100217010000500228011001500233012004000248019001600288013000700304#VV10.00 155#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Hng H#15000#Vi?t#A107H#895.1#^2 14#Anh hng x iu#Truyn tranh#Kim Dung, Khu Phc Long ; Hi ng dch#T.24#K im Dung#Khu Phc Long#Hi ng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a143tr.^b20cm #Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Quc#254827## 00739000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200430003300700220 00760140007000980010017001050190005001221810008001270820006001358080005001410080 00500146009002100151010000500172011001500177012001600192013000700208021010800215 020001800323020001600341020001400357020002100371020002500392039000800417#VV10.00 156#VV10.00157#VV10.00158#Gio trnh thc hnh Adobe illustrator CS4#Phng Th N guyt b.s.#80000#Phng Th Nguyt#Vi?t#GI-108T#006.6#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a367tr.^b24cm#Th gii ho#254828#Gm 15 bi tp v thit k ho vector nh qung co, web, to mu... theo phn mm Adobe illustrator CS4#Phn mm my tnh# ho my tnh#Thit k logo#Phn mm Illustrator#Phn mm Illust rator CS4#Hng H## 01082000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200590003300700510 00920140007001430010010001500190005001601810006001650820009001718080005001800080 00500185009002100190010000500211011001500216015009700231005001500328012002500343 00500170036801300070038502102780039202000180067002000080068802000220069602000180 0718039000800736#VV10.00159#VV10.00161#VV10.00160#Dy hc trc tuyn v son gi o trnh in t vi ToolBook#Phan Long (ch.b), Phm Quang Huy, Phng Th Nguyt# 85000#Phan Long#Vi?t#D112H#371.3028#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a351tr .^b24cm#Tn sch ngoi ba: Dy hc trc tuyn v son sch in t vi ToolBook assistant v instructor#Phm Quang Huy#Gio dc trong th k 21#Phng Th Nguy t#254829#Hng dn lm quen vi phn mm my tnh ng dng ToolBook. Tng qut v thanh trnh n v thanh cng c. Gii thiu danh sch cc cng c ca phn m m ny. Trnh by phng php to ra gio n in t, cch kt hp Webstyle v ch ng trnh Flash Effects Maker trong Toolbook#Phn mm my tnh#Dy hc#Phng php ging dy#Phn mm ToolBook#Hng H## 00832000000000313000450002600110000000200120001100300510002300700420007401900050 01161810006001210820009001278080005001360080009001410090019001500100005001690110 01400174005001300188005001600201013000700217005001200224005001400236005001200250 021020500262020000800467020002000475020000800495020000800503020000700511#NN10.00 002#Live Hi An#Your free guide to Vietnam's hippest heritage town#Amy Morison, Phil Mellifont, Jo Stewart..#Vi?t#L300V#915.9751#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng n g#2009#^a94tr.^b20cm#Morison, Amy#Mellifont, Phil#254839#Stewart, Jo#Slocum, Ran dy#Miller, Sam#Gii thiu v nhng danh lam thng cnh, kin trc, cc l hi, h ot ng vn ho ngh thut truyn thng, cc nh hng, khch sn, cc trung tm mua sm, cc dch v vui chi gii tr khu ph c Hi An#a ch#Danh lam th ng cnh#Vn ho#Du lch#Hi An## 00881000000000313000450002600110000000200120001100300530002300700540007601900050 01301810006001350820009001418080005001500080009001550090019001640100005001830110 01400188005001300202005001600215005001400231005001200245013000700257028004700264 021020500311020000800516020002000524020000800544020000800552020000700560#NN10.00 003#Live Hi An#Activities-Dining-Entertainment-Hotels-Shopping-Spas#Amy Morison , Phil Mellifont, Randy Slocum, Sam Miller#Vi?t#L300V#915.9751#^214#^aC Mau#^aN xb. Phng ng#2009#^a96tr.^b20cm#Morison, Amy#Mellifont, Phil#Slocum, Randy#Mi ller, Sam#254840#Cuc sng Hi An: Hng dn v ph c Hi An#Gii thiu v nh ng danh lam thng cnh, kin trc, cc l hi, hot ng vn ho ngh thut tru yn thng, cc nh hng, khch sn, cc trung tm mua sm, cc dch v vui chi gii tr khu ph c Hi An#a ch#Danh lam thng cnh#Vn ho#Du lch#Hi An# # 00844000000000301000450002600110000000200760001100700490008701400070013600100150 01430190005001581810006001630820006001698080005001750080005001800090011001850100 00500196011001500201005001400216005001800230013000700248028006500255021017500320 020001100495020000900506020000800515020001000523020000900533#NV10.00166#Sexualit y in contemporary Vietnam easy to joke about but hard to talk about#Khuat Thu Ho ng, Le Bach Duong, Nguyen Ngoc Huong#80000#Khuat Thu Hong#Vi?t#S200X#306.7#^214 #^aH.#^aTri thc#2009#^a366tr.^b21cm#Le Bach Duong#Nguyen Ngoc Huong#254841#Tnh dc trong x hi Vit Nam ng i - chuyn d a kh ni#Nghin cu l lun v tnh dc. Lch s x hi Vit Nam di gc tnh dc t Nho gio ti nay. Q uan nim v vn ho, o c, hn nhn trong tnh dc. Gio dc v tnh dc#X h i hc#Tnh dc#Vn ho#Gii tnh#Vit Nam## 00505000000000229000450002600110000000200300001101900050004118100060004608200090 00528080005000610080005000660090011000710100005000820110014000870130007001010280 01700108021010800125020000800233020002000241020000700261020000700268#NV10.00168# H Ty walks around west lake#Vi?t#H000#915.9731#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a63 tr.^b20cm#254843#Do quanh H Ty#Gii thiu s lc lch s H Ty. Cc danh la m thng cnh v di tch vn ho, lch s quanh khu vc H Ty#a ch#Danh lam t hng cnh#H Ty#H Ni## 00511000000000265000450000200220000000300130002200700410003501400060007601900050 00821810006000870820011000938080005001040080005001090090011001140100005001250110 01700130004001800147005001000165005001700175020001700192020000900209013000700218 020001500225039000500240#S tch hoa Cc trng#Truyn tranh#Li: Hong Anh ; Tra nh: Trn Khnh Duyn#5000#Vi?t#S550T#398.209597#^214#^aH.#^aGio dc#2010#^a19t r.^b16x14cm#Ti bn ln th 2#Hong Anh#Trn Khnh Duyn#Vn hc dn gian#Vit N am#254844#Truyn c tch#KVn## 00879000000000277000450002600110000000200350001100700560004601400070010201900050 01091810007001140820004001218080005001250080005001300090020001350100005001550110 01500160001001600175005001800191005000900209013000700218028005000225021029400275 020001000569020000900579020001300588#NV10.00170#Grammar & usage for better writi ng#Henry I. Christ, By Harold Levine ; Hng c gii thiu#40000#Vi?t#GR104M#42 8#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a262tr.^b24cm#Christ, Henry I#Levine, By H arold#Hng c#254845#Ng php v vic s dng cho k nng vit tt hn#Gii thi u cc kin thc ng php ting Anh v vic s dng cc kin thc ny trong cc bi rn luyn k nng vit nh: s dng ng t, danh t, ph t, tnh t ... tr ong cc bi vit, bi pht biu. Cch sp xp b cc cu. Cc li ng php thn g gp trong cu trc cu. B cc cc on vn#Ting Anh#Ng php#K nng vit## 00623000000000265000450002600110000000200190001100300260003000700340005601400070 00900190005000971810007001020820004001098080005001130080005001180090020001230100 00500143011001500148001001300163005000900176013000700185028005000192021009600242 020001000338020000900348#NV10.00172#Grammar in context#Proficiency level English #Hugh Gethin ; Hng c gii thiu#28000#Vi?t#GR104M#428#^214#^aH.#^aT in B ch khoa#2009#^a163tr.^b24cm#Gethin, Hugh#Hng c#254847#Ng php thc hnh: Tr nh ting Anh thng tho#Gii thiu nhng kin thc ng php c bn v nng ca o ting Anh km theo cc bi tp thc hnh#Ting Anh#Ng php## 00930000000000349000450002600110000000200380001100700600004901900050010918100060 01140820006001208080005001260080005001310090011001360100005001470110019001520150 05800171005001300229005001100242005001600253005001300269005001100282013000700293 00500110030000500140031100500190032502800370034402101570038102000140053802000110 0552020000800563020000900571#NV10.00174#2009 QCD and high energy interactions#C. Lippmann, M. Ishino, M. Giunti... ; B.s.: tienne Aug..#Vi?t#H103N#539.7#^214# ^aH.#^aTh gii#2009#^aIX, 456tr.^b24cm#TTS ghi: Proceedings of the XLIVth renc ontres de moriond#Lippmann, C.#Giunti, M.#Pietrzyk, Bolek#Capua, S. De#Lamont, M .#254849#Ishino, M.#Aug, tienne#Dumarchez, Jacques#QCD 2009 v tng tc nng lng cao#Tp hp cc bo co ca cc nh vt l, nh khoa hc ti Hi tho quc t nm 2009 nghin cu v cc hin tng, phn ng vt l nng lng cao trong v tr#Vt l v tr#Nng lng#Bo co#Hi tho## 00992000000000337000450002600110000000200480001100700860005901900050014518100060 01500820006001568080005001620080005001670090011001720100005001830110019001880150 05800207005001100265005001300276005001300289005001600302013000700318005001100325 00500200033600500190035602800440037502101930041902000140061202000110062602000090 0637020000800646#NV10.00175#2009 very high energy phenomena in the universe#M. R enaud, F. Giordano, B. De Lotto... ; B.s.: Jacques Dumarchez, Jean Trn Thanh V n#Vi?t#H103N#539.7#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^aIX, 530tr.^b24cm#TTS ghi: Procee dings of the XLIVth rencontres de moriond#Renaud, M.#Giordano, F.#Lotto, B. De#J ohannesson, G.#254850#Benbow, W.#Jean Trn Thanh Vn#Dumarchez, Jacques#Hin t ng nng lng cao trong v tr 2009#Tp hp cc bi vit, bo co ti hi tho k hoa hc nm 2009 v cc hin tng nng lng qu cao trong v tr, nng lng t ia gamma, tia X, cc s n tia v tr v cc tia nng lng mt tri#Vt l v t r#Nng lng#Hi tho#Bo co## 00995000000000325000450080800050000000200510000500500110005600500200006700500190 00870050013001060050015001190070075001340080005002090090011002140100005002250110 01900230015005800249082000400307013000700311026001100318181000600329019000500335 02000070034002000090034702000170035602000100037302000080038302800440039102102340 0435#^214#2009 electroweak interactions and unified theories#Stark, Jan#Phillips , Thomas J.#Petrucci, Fabrizio#Pauly, Thilo#Meschi, Emilio#Jan Stark, Thomas J. Phillips, Fabrizio Petrucci... ; B.s.: Etienne Aug..#^aH.#^aTh gii#2009#^aIX, 636tr.^b24cm#TTS ghi: Proceedings of the XLIVth rencontres de moriond#539#2548 51#NV10.00176#H103N#Vi?t#Vt l#Hi tho#Thuyt ng dng#Tng tc#Bo co#Tn g tc in yu v thuyt ng nht 2009#Tp hp cc bi vit, bo co ti hi th o vt l ton quc nm 2009 cp ti cc nghin cu, l thuyt v thc hnh v tng tc in yu v thuyt ng nht. Cc hin tng vt l trong v tr, v t l nitr, vt l nng lng cao## 00676000000000277000450002600110000000200180001100300220002900700140005101400070 00650190005000721810006000770820004000838080005000870080018000920090047001100100 00500157011001500162001001400177015005200191013000700243028004700250021007200297 020001000369020001200379020000700391#NV10.00177#Mozilge new TOEIC#Actual tests p art 5,6#Jim Jeongseop#88000#Vi?t#M435N#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2009#^a207tr.^b26cm#Jim Jeongseop#Tn sch ngo i ba: New TOEIC actual tests part 5,6#254852# kim tra theo chng trnh TOE IC mi; P.5,6#Gii thiu cc kim tra k nng c hiu theo chng trnh TOEI C mi#Ting Anh#K nng c# thi## 00570000000000265000450002600110000000200140001100300090002500700080003401400080 00420190005000501810006000550820004000618080005000650080018000700090047000880100 00500135011001500140001000800155013000700163012001400170028009100184020001000275 020001200285020000700297#NV10.00178#Economy TOEIC#Volume 2#Jim Lee#108000#Vi?t# E201T#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit# 2009#^a223tr.^b26cm#Jim Lee#254853#Mozilge TOEIC#Chng trnh TOEIC: 1000 bi ki m tra c hiu trong chng trnh luyn thi TOEIC mi; T.2#Ting Anh#K nng c# thi## 00563000000000265000450002600110000000200230001100300110003400700410004501900050 00861810006000910820006000978080005001030080018001080090023001260100005001490110 01400154015004900168005001300217005001900230013000700249028001500256020000500271 020000600276020001500282#NV10.00179#Fun with mathematics 4#Pupil book#Le Ngoc Di ep (ch.b.), Nguyen Ho Thuy Anh#Vi?t#F512W#372.7#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp . H Ch Minh#2009#^a32tr.^b30cm#TTS ghi: S Gio dc v o to Tp. H Ch Min h#Le Ngoc Diep#Nguyen Ho Thuy Anh#254854#Vui hc ton 4#Ton#Lp 4#Sch gio kho a## 00581000000000277000450002600110000000200230001100300090003400700410004301900050 00841810006000890820006000958080005001010080018001060090023001240100005001470110 01400152015004900166005001300215005001900228013000700247028001500254020000500269 020000600274020000800280020001500288#NV10.00180#Fun with mathematics 4#Workbook# Le Ngoc Diep (ch.b.), Nguyen Ho Thuy Anh#Vi?t#F512W#372.7#^214#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a33tr.^b30cm#TTS ghi: S Gio dc v o to Tp. H Ch Minh#Le Ngoc Diep#Nguyen Ho Thuy Anh#254855#Vui hc ton 4#Ton#Lp 4#Bi tp#Sch gio khoa## 00568000000000265000450002600110000000200190001100300110003000700410004101900050 00821810006000870820007000938080005001000080018001050090023001230100005001460110 01400151015004900165005001300214005001900227013000700246028001900253020000900272 020000600281020001500287#NV10.00181#Fun with science 4#Pupil book#Le Ngoc Diep ( ch.b.), Nguyen Ho Thuy Anh#Vi?t#F512W#372.35#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a38tr.^b30cm#TTS ghi: S Gio dc v o to Tp. H Ch Minh#L e Ngoc Diep#Nguyen Ho Thuy Anh#254856#Vui hc khoa hc 4#Khoa hc#Lp 4#Sch gi o khoa## 00586000000000277000450002600110000000200190001100300090003000700410003901900050 00801810006000850820007000918080005000980080018001030090023001210100005001440110 01400149015004900163005001300212005001900225013000700244028001900251020000900270 020000600279020000800285020001500293#NV10.00182#Fun with science 4#Workbook#Le N goc Diep (ch.b.), Nguyen Ho Thuy Anh#Vi?t#F512W#372.35#^214#^aTp. H Ch Minh#^a Nxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a46tr.^b30cm#TTS ghi: S Gio dc v o to Tp. H Ch Minh#Le Ngoc Diep#Nguyen Ho Thuy Anh#254857#Vui hc khoa hc 4#Khoa hc#Lp 4#Bi tp#Sch gio khoa## 00633000000000241000450002600110000000400130001100200110002400300190003501900050 00541810006000590820006000658080005000710080005000760090019000810100005001000110 01400105013000700119020002100126020001800147039000500165028002400170021019700194 #NV10.00183#In ln th 2#Windows XP#Trainee's Material#Vi?t#W311D#005.4#^214#^aH .#^aBch khoa H Ni#2009#^a33tr.^b30cm#254858#H iu hnh Windows#Phn mn my tnh#Thu#H iu hnh Windows XP#Gii thiu tng quan v h iu hnh Windows XP. Hng dn s dng cc thanh cng c v tnh nng ca H iu hnh Windows XP . Nhng ng dng ca H iu hnh Windows XP trong qun l chng trnh## 00622000000000241000450002600110000000400130001100200110002400300190003501900050 00541810006000590820007000658080005000720080005000770090019000820100005001010110 01500106013000700121028002400128021018100152020002200333020001500355020001000370 #NV10.00184#In ln th 1#Excel 2003#Trainee's Material#Vi?t#E207C#005.54#^214#^a H.#^aBch khoa H Ni#2009#^a150tr.^b30cm#254859#Chng trnh Excel 2003#Gii th iu kin thc c bn v chng trnh Excel 2003 v nhng ng dng ca chng tr nh trong to lp cc bng biu. Hng dn lm vic vi cc d liu, bng biu tr n Excel 2003#Chng trnh my tnh#Phn mm Excel#Bng biu## 00659000000000241000450002600110000000200290001100300190004001900050005918100060 00640820006000708080005000760080005000810090019000860100005001050110015001100130 00700125004000700132028005400139021017300193020001000366020001900376020002200395 #NV10.00185#Visual Basic.NET programming#Trainee's material#Vi?t#V300S#005.2#^21 4#^aH.#^aBch khoa H Ni#2009#^a112tr.^b30cm#254860#1st ed#Lp trnh s dng Vi sual Basic. Net: Ti liu o to#Gii thiu nhng kin thc c bn v lp trnh . Nhng kin thc, khi nim c bn v Visual Basic. Net v cc ng dng ca Vis ual Basic vi vic lp cc chng trnh c th#Lp trnh#Ngn ng lp trnh#Ngn ng Visual Basic## 00325000000000181000450002600110000000200260001100300190003701900050005618100060 00610820006000678080005000730080005000780090019000830100005001020110015001070130 00700122004001400129#NV10.00186#Microsoft PowerPoint 2000#Trainee's material#Vi? t#M301R#005.5#^214#^aH.#^aBch khoa H Ni#2009#^a113tr.^b30cm#254861#First edit ion## 00672000000000253000450002600110000018100060001108200040001780800050002100800050 00260090019000310100005000500110015000550010011000700020029000810030030001100070 01100140019000500151013000700156028002700163021020100190020000900391020000900400 020000900409#NV10.00187#C429P#004#^214#^aH.#^aBch khoa H Ni#2009#^a145tr.^b30 cm#Le Ba Dung#Computer system fundamentals#For internal circulation only#Le Ba D ung#Vi?t#254862#Nn tng h thng my tnh#S lc s hnh thnh my tnh. Cc m u my tnh n gin. Cc thit b bn trong v thit b ngoi vi ca my tnh. Cc b phn lu tr d liu, phn mm, phn cng v cc h thng qun l d liu ...#My tnh#Cu trc#Thit b## 00613000000000229000450002600110000018100060001108200060001780800050002300800050 00280090019000330100005000520110015000570020017000720030019000890190005001080130 00700113004000700120028003500127021019200162020002100354020000800375#NV10.00188# P400W#005.5#^214#^aH.#^aBch khoa H Ni#2009#^a149tr.^b30cm#Power point 2003#Tr ainee's material#Vi?t#254863#1st ed#Power Point 2003: Ti liu o to#Bi ging hng dn s dng phn mm Power Point 2003: to lp trang trnh chiu, s dng cc chc nng copy, ct, sa li, lm vic vi cc bng biu, s dng ngh thu t ch, to lp biu #Phn mm Power point#S dng## 00705000000000253000450002600110000018100070001108200070001880800050002500800050 00300090030000350100005000650110015000700020034000850030032001190190005001510130 00700156028004200163021020600205020000800411020000800419020000800427020000700435 020000900442#NV10.00189#S419-I#915.97#^214#^aH.#^aMinistry of Foreign Affairs#20 06#^a126tr.^b20cm#The socialist republic of Vietnam#Basic information and direct ory#Vi?t#254864#Vit Nam: Thng tin v cc ch dn c bn#Gii thiu cc thng t in c bn v Vit Nam nh: iu kin t nhin, tn gio, ngn ng v x hi, h thng chnh tr v hnh php, chnh sch i ngoi, chnh sch i vi Vit kiu , kinh t v du lch...#a ch#Kinh t#Vn ho#X hi#Vit Nam## 00713000000000253000450002600110000018100060001108200070001780800050002400800050 00290090019000340100005000530110015000580020012000730030019000850190005001040040 00700109013000700116021023600123020002200359020001600381020001400397020000900411 028003900420#NV10.00190#A101C#005.74#^214#^aH.#^aBch khoa H Ni#2009#^a166tr.^ b30cm#Access 2003#Trainee's material#Vi?t#1st ed#254865#Hng dn s dng phn m m Microsoft office access 2003. To lp bng khai v d liu. Thit k to lp c s d liu. T chc v tra cu d liu. Qun tr d liu, lm vic vi cc b ng biu. To lp la chn truy vn. To lp bo co#Chng trnh my tnh#Phn m m Access#C s d liu#Qun tr#Phn mm Access 2003: Ti liu o to## 00588000000000229000450002600110000018100060001108200070001780800050002400800050 00290090019000340100005000530110015000580020010000730030019000830190005001020040 00700107013000700114028004100121021016400162020001800326020001400344#NV10.00191# W434D#005.52#^214#^aH.#^aBch khoa H Ni#2009#^a146tr.^b30cm#Word 2003#Trainee' s material#Vi?t#1st ed#254866#Chng trnh Word 2003: Ti liu o to#Gii thi u tng quan v Microsoft Office Word 2003 v nhng ng dng ca chng trnh ny nh: son tho vn bn, chnh sa vn bn, s dng bng biu v th...#Phn mm my tnh#Phn mm Word## 00735000000000253000450002600110000018100070001108200070001880800050002500800050 00300090019000350100005000540110015000590010011000740020020000850030019001050070 01100124019000500135013000700140028002600147021026800173020001000441020001900451 020001100470#NV10.00192#PR434G#005.13#^214#^aH.#^aBch khoa H Ni#2009#^a297tr. ^b30cm#Vu Thi Hau#Prorgamming using C#Trainee's material#Vu Thi Hau#Vi?t#254867# Lp trnh trn ngn ng C#Gii thiu tng quan v ngn ng C. Cu trc chng tr nh C. Cc thnh phn c bn ca ngn ng C. Cc kiu d liu chun. Cc biu th c, cu lnh. Kiu d liu t nh ngha, kiu mng, kiu xu. Con tr v phn p hi b nh ng. Kiu kin trc, cc hm v kiu tp.#Lp trnh#Ngn ng lp tr nh#Ngn ng C## 00717000000000265000450002600110000018100060001108200110001780800050002800800050 00330090011000380100005000490110015000540010013000690020012000820030010000940070 01200104019000500116013000700121028002900128021024400157020000800401020001000409 020002000419020001200439#NV10.00193#H000#959.704092#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^ a164tr.^b20cm#Borton, Lady#H Ch Minh#A Journey#Lady Borton#Vi?t#254868#H Ch Minh - Mt hnh trnh#Gii thiu thn th, s nghip v i ca H ch tch qua cc giai on: thi nin thiu, thi tm ng cu nc gii phng dn tc, thn h lp ng, ch o cch mng trong nc, ginh chnh quyn, lnh o 2 cuc kh ng chin chng Php v M#Tiu s#S nghip#Hot ng cch mng#H Ch Minh## 00754000000000289000450002600110000018100070001108200110001880800050002900800050 00340090032000390100005000710110018000760010007000940020026001010030054001270070 00700181019000500188013000700193028006000200021013100260020002000391020000800411 020000900419020000700428020001200435020001700447#NV10.00194#ST400R#959.704092#^2 14#^aH.#^aTh gii ; H Ch Minh museum#2009#^a188tr.^b20x20cm#T. Lan#Stories to ld on the trail#A number of anecdotes about Uncle H from before 1945#T. Lan#Vi? t#254869#Va i ng va k chuyn: Giai thoi v Bc H trc 1945#Gii thiu nhng mu chuyn v i hot ng cch mng ca Bc do chnh Bc k li trn ng Bc ra mt trn trong cc Chin dch#Hot ng cch mng#Tiu s#Vit Nam#Hi k#H Ch Minh#Vn hc hin i## 00952000000000313000450002600110000018100070001108200120001880800050003000800050 00350090011000400100005000510110015000560020044000710030039001150070035001540050 01700189019000500206013000700211005000600218005000800224005001600232005000700248 028003400255021030800289020001800597020001100615020000800626020000400634#NV10.00 196#U512-I#390.0959749#^214#^aH.#^aTh gii#2009#^a316tr.^b25cm#The unique chara cteristics of Hu's culture#Hue university LRC internationl center#Hunh nh Ch in, Bu , H Cng..#Hunh nh Chin#Vi?t#254871#Bu #H Cng#Nguyn c Xun #V Qu#Nhng nt c o ca vn ho Hu#Tp hp cc bi vit v vn ho Hu: t nhng nt vn ho ca Phong Chu, Ph Th cho ti Ph Xun, cc di sn vn ho triu Nguyn, nn vn ho, ngh thut ca cc iu nhy cung nh v ca Hu, c c sc mu ca nn vn hc Vit - Trung Thun Ho, vn ho dn gian v vn ho ca cc nhm dn tc thiu s#Vn ho c truyn#Ngh thut#Vn hc#Hu## 00740000000000289000450002600110000018100060001108200040001780800050002100800180 00260090037000440100005000810110024000860120032001100020017001420070066001590050 01600225014000700241019000500248013000700253005001500260005001900275005001700294 028005200311021006500363020001000428020001200438#NV10.00197#M400S#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; McGraw-Hill#2009#^aXVIItr., 256tr.^b26cm#T sch Ting Anh cho sinh vin#Mosaic 1 reading#Brenda Wegmann, Mini Knezevic, L awrence J. Zwier, Pamela Hartmann#Wegmann, Brenda#85000#Vi?t#254872#Knezevic, M ini#J. Zwier, Lawrence#Hartmann, Pamela#K nng c hiu ting Anh theo chng t rnh Mosaic#Gm cc bi rn luyn k nng c hiu ting Anh theo cc ch #Ti ng Anh#K nng c## 00754000000000289000450002600110000018100060001108200040001780800050002100800180 00260090037000440100005000810110023000860010015001090120032001240020028001560070 05200184005001900236014000700255019000500262013000700267005001900274028005300293 021007800346020001000424020001800434020001200452#NV10.00198#M400S#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; McGraw-Hill#2009#^aXXItr., 258tr.^b26cm#Ha nreddy, Jami#T sch Ting Anh cho sinh vin#Mosaic 2 listening/speaking#Jami Ha nreddy, Elizabeth Whalley, Lawrence J. Zwier#Whalley, Elizabeth#85000#Vi?t#2548 73#Zwier, Lawrence J.#K nng nghe, ni ting Anh theo chng trnh Mosaic#Cc b i tp rn luyn k nng nghe v ni ting Anh theo cc ch khc nhau#Ting A nh#K nng nghe hiu#K nng ni## 00706000000000253000450002600110000018100060001108200040001780800050002100800180 00260090037000440100005000810110023000860010020001090120032001290020017001610070 03300178005001400211014000800225019000500233013000700238021018800245020001000433 020000900443#NV10.00199#M400S#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; McGraw-Hill#2009#^aXIXtr., 483tr.^b26cm#Werner, Patricia K.#T sch Ting Anh cho sinh vin#Mosaic 1 grammar#Patricia K. Werner, Lou Spaventa#Spaventa, Lou#14 5000#Vi?t#254874#Gii thiu nhng kin thc ng php c bn v nng cao ting A nh km theo cc bi tp thc hnh v: cu trc cu c bn, ng t, cc mnh quan h, cu phc, cu iu kin, danh t ...#Ting Anh#Ng php## 00690000000000265000450002600110000018100060001108200040001780800050002100800180 00260090037000440100005000810110023000860010020001090120032001290020017001610070 03500178005001600213014000800229019000500237013000700242028001900249021013700268 020001000405020000900415#NV10.00200#M400S#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; McGraw-Hill#2009#^aXIXtr., 498tr.^b26cm#Werner, Patricia K.#T sc h Ting Anh cho sinh vin#Mosaic 2 grammar#Patricia K. Werner, John P. Nelson#Ne lson, John P.#145000#Vi?t#254875#Ng php ting Anh#Cc kin thc l thuyt v bi tp rn luyn ng php ting Anh : ng t, danh t, mo t, tnh t, trng t, cu trc cu, cu phc...#Ting Anh#Ng php## 00739000000000301000450002600110000018100060001108200040001780800050002100800180 00260090037000440100005000810110023000860010015001090120032001240020028001560070 05200184005001400236014000700250019000500257013000700262005001900269028001800288 020000900306020001800315020001200333021007300345005001900418#NV10.00201#M400S#42 8#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; McGraw-Hill#2009#^aXIXtr., 221 tr.^b26cm#Hanreddy, Jami#T sch Ting Anh cho sinh vin#Mosaic 1 listening/spea king#Jami Hanreddy, Elizabeth Whalley, Lawrence J. Zwier#Blass, Laurie#75000#Vi ?t#254876#Zwier, Lawrence J.#K nng nghe, ni#Tin Anh#K nng nghe hiu#K nn g ni#Cc kin thc l thuyt v bi tp rn luyn k nng nghe, ni ting Anh#W halley, Elizabeth## 00781000000000289000450002600110000018100060001108200040001780800050002100800180 00260090037000440100005000810110023000860010020001090120032001290020017001610030 03900178007005200217005001400269014000700283019000500290005001900295013000700314 028004900321021009800370020001000468020001300478#NV10.00202#M400S#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; McGraw-Hill#2009#^aXIXtr., 220tr.^b26cm#Pi ke-Baky, Meredith#T sch Ting Anh cho sinh vin#Mosaic 1 writing#Paragraph rev iew and essay development#Meredith Pike-Baky, Laurie Blass, Lawrence J. Zwier#Bl ass, Laurie#75000#Vi?t#Zwier, Lawrence J.#254877#K nng vit: Vit cc on v n v bi tiu lun#Cc kin thc l thuyt v bi tp rn luyn k nng vit cc on vn v bi tiu lun ting Anh#Ting Anh#K nng vit## 00749000000000289000450002600110000018100060001108200040001780800050002100800180 00260090037000440100005000810110024000860120032001100020017001420070066001590050 01600225014000700241019000500248005001500253013000700268005001900275005001700294 028001200311021011400323020001000437020001200447#NV10.00203#M400S#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; McGraw-Hill#2009#^aXVIItr., 288tr.^b26cm#T sch Ting Anh cho sinh vin#Mosaic 2 reading#Brenda Wegmann, Miki Knezevic, L awrence J. Zwier, Pamela Hartmann#Wegmann, Brenda#90000#Vi?t#Knezevic, Miki#254 878#Zwier, Lawrence J.#Hartmann, Pamela#K nng c#Cc kin thc l thuyt v b i tp rn luyn k nng c hiu ting Anh, qua cc bi c vi cc ch khc nhau#Ting Anh#K nng c## 00759000000000289000450002600110000018100060001108200040001780800050002100800180 00260090037000440100005000810110024000860010014001100120032001240020017001560030 02700173007005200200005002000252014000700272019000500279005001900284013000700303 028005000310021008600360020001000446020001300456#NV10.00204#M400S#428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; McGraw-Hill#2009#^aXVIItr., 195tr.^b26cm#B lass, Laurie#T sch Ting Anh cho sinh vin#Mosaic 2 writing#Academic essay dev elopment#Laurie Blass, Meredith Pike-Baky, Lawrence J. Zwier#Pike-Baky, Meredith #70000#Vi?t#Zwier, Lawrence J.#254879#K nng vit: Pht trin cc bi lun cp i hc#Cc kin thc l thuyt v bi tp rn luyn k nng vit cc dng bi lun ting Anh#Ting Anh#K nng vit## 00712000000000277000450002600110000018100070001108200040001880800050002200800180 00270090037000450100005000820110024000870010017001110120032001280020023001600070 04800183005001300231014000700244019000500251005001900256013000700275028001700282 021011300299020001000412020001200422#NV10.00205#I-311T#428#^214#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; McGraw-Hill#2009#^aXVIItr., 248tr.^b26cm#Hartmann, Pa mela#T sch Ting Anh cho sinh vin#Interactions 2 reading#Pamela Hartmann, Ela ine Kirn, Lawrence J. Zwier#Kirn, Elaine#80000#Vi?t#Zwier, Lawrence J.#254880#K nng c hiu#Cc kin thc l thuyt v bi tp rn luyn k nng c hiu ti ng Anh qua cc bi c vi cc ch khc nhau#Ting Anh#K nng c## 00793000000000289000450002600110000018100070001108200040001880800050002200800180 00270090037000450100005000820110023000870120032001100020023001420070071001650050 02000236014000800256019000500264005001600269005002200285005001400307013000700321 028001900328021013700347020001000484020000900494#NV10.00206#I-311T#428#^214#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; McGraw-Hill#2009#^aXIXtr., 422tr.^b26cm#T sch Ting Anh cho sinh vin#Interactions 2 grammar#Patricia K. Werner, John P . Nelson, Mary Mitchell Church, Keesia Hyzee#Werner, Patricia K.#115000#Vi?t#Ne lson, John P.#Church, Mary Mitchell#Hyzee, Keesia#254881#Ng php ting Anh#Cc kin thc l thuyt v bi tp rn luyn ng php ting Anh : ng t, danh t, mo t, tnh t, trng t, cu trc cu, cu phc...#Ting Anh#Ng php## 00796000000000301000450002600110000018100070001108200040001880800050002200800180 00270090037000450100005000820110024000870120032001110020023001430030052001660070 07600218005001500294014000700309019000500316005002300321005001900344005002000363 013000700383028001300390021006800403020001000471020001300481#NV10.00207#I-311T#4 28#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; McGraw-Hill#2009#^aXVIItr., 2 08tr.^b26cm#T sch Ting Anh cho sinh vin#Interactions 2 writing#Paragraph dev elopment and introduction to the essay#Cheryl Pavlik, Margaret Keenan Segal, Law rence J. Zwier, Meredith Pike-Baky#Pavlik, Cheryl#70000#Vi?t#Segal, Margaret Ke enan#Zwier, Lawrence J.#Pike-Baky, Meredith#254882#K nng vit#Cc kin thc l thuyt v bi tp rn luyn k nng vit ting Anh#Ting Anh#K nng vit## 00704000000000289000450002600110000018100070001108200040001880800050002200800180 00270090037000450100005000820110023000870010014001100120032001240020034001560070 04300190005001500233014000800248019000500256013000700261005001500268028001800283 021007300301020001000374020001800384020001200402#NV10.00208#I-311T#428#^214#^aTp . H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; McGraw-Hill#2009#^aXIXtr., 308tr.^b26cm#T anka, Judith#T sch Ting Anh cho sinh vin#Interactions 2 listening/speaking#J udith Tanka, Lida R. Baker, Jami Hanreddy#Baker, Lida R.#100000#Vi?t#254883#Han reddy, Jami#K nng nghe, ni#Cc kin thc l thuyt v bi tp rn luyn k n ng nghe, ni ting Anh#Ting Anh#K nng nghe hiu#K nng ni## 00673000000000277000450002600110000018100070001108200040001880800050002200800180 00270090037000450100005000820110024000870010017001110120032001280020028001600070 04900188005001400237014000700251019000500258005001900263013000700282028001200289 021007200301020001000373020001200383#NV10.00209#I-311T#428#^214#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; McGraw-Hill#2009#^aXVIItr., 192tr.^b26cm#Hartmann, Pa mela#T sch Ting Anh cho sinh vin#Interactions access reading#Pamela Hartmann , James Mentel, Lawrence J. Zwier#Mentel, James#75000#Vi?t#Zwier, Lawrence J.#2 54884#K nng c#Cc kin thc l thuyt v bi tp rn luyn k nng c hiu ting Anh#Ting Anh#K nng c## 00762000000000301000450002600110000018100070001108200040001880800050002200800180 00270090037000450100005000820110022000870120032001090020039001410070065001800050 02100245014000700266019000500273005001600278013000700294005001400301005001500315 028001700330021007300347020001000420020001800430020001200448#NV10.00210#I-311T#4 28#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; McGraw-Hill#2009#^aXIXtr., 24 8r.^b26cm#T sch Ting Anh cho sinh vin#Interactions access listening/speaking #Emily Austin Thrush, Robert Baldwin, Laurie Blass, Jami Hanreddy#Thrush, Emily Austin#90000#Vi?t#Baldwin, Robert#254885#Blass, Laurie#Hanreddy, Jami#K nng n ghe/ni#Cc kin thc l thuyt v bi tp thc hnh k nng nghe, ni ting Anh #Ting Anh#K nng nghe hiu#K nng ni## 00592000000000277000450002600110000018100070001108200040001880800050002200800180 00270090047000450100005000920110015000970010012001120020014001240030009001380070 02500147005001200172014000800184019000500192013000700197028003600204021004600240 020001000286020001200296020000600308#NV10.00211#E201-O#428#^214#^aTp. H Ch Min h#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2009#^a275tr.^b26cm#Kang Jin-Oh #Economy TOEIC#Volume 2#Kang Jin-Oh, Kang Won-Ki#Kang Won-Ki#118000#Vi?t#254886 # thi c hiu theo TOEIC mi: T.2#Gii thiu cc thi c hiu theo TOEIC m i#Ting Anh#K nng c#TOEIC## 00691000000000301000450002600110000018100060001108200040001780800050002100800180 00260090047000440100005000910110015000960010013001110020018001240030022001420070 04100164005001200205014000700217019000500224005001400229013000700243028002900250 021007500279020001000354020001200364020000700376020000600383#NV10.00212#M400Z#42 8#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2009#^a1 87tr.^b26cm#Lee Sang Jin#Mozilge new TOEIC#Actual tests part 1,2#Lee Sang Jin, K im Tae Won, Jeon Hee Jung#Kim Tea Won#96000#Vi?t#Jeon Hee Jung#254887#Cc th i TOEIC mi; P.1, 2#Gii thiu cc thi TOEIC mi, gip rn luyn k nng c hiu ting Anh#Ting Anh#K nng c# thi#TOEIC## 00692000000000301000450002600110000018100060001108200040001780800050002100800180 00260090047000440100005000910110015000960010013001110020018001240030022001420070 04100164005001200205014000800217019000500225005001400230013000700244028002900251 021007500280020001000355020001200365020000700377020000600384#NV10.00213#M400Z#42 8#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2009#^a1 87tr.^b26cm#Lee Sang Jin#Mozilge new TOEIC#Actual tests part 3,4#Lee Sang Jin, K im Tae Won, Jeon Hee Jung#Kim Tea Won#182000#Vi?t#Jeon Hee Jung#254888#Cc t hi TOEIC mi; P.3, 4#Gii thiu cc thi TOEIC mi, gip rn luyn k nng c hiu ting Anh#Ting Anh#K nng c# thi#TOEIC## 00611000000000277000450002600110000018100060001108200040001780800050002100800180 00260090047000440100005000910110015000960010014001110020018001250030020001430070 01400163014000800177019000500185013000700190028002600197021007500223020001000298 020001200308020000700320020000600327#NV10.00214#M400Z#428#^214#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2009#^a304tr.^b26cm#Park Byeogja e#Mozilge new TOEIC#Actual tests part 7#Park Byeogjae#128000#Vi?t#254889#Cc thi TOEIC mi; P.7#Gii thiu cc thi TOEIC mi, gip rn luyn k nng c hiu ting Anh#Ting Anh#K nng c# thi#TOEIC## 00775000000000241000450002600110000018100060001108200060001780800050002300800050 00280090049000330100005000820110015000870020055001020190005001570130007001620280 05300169021025700222020001100479020001900490020000600509020000900515020000900524 #NV10.00215#S609H#362.5#^214#^aH.#^aTh gii ; Viet Nam academy of social scienc es#2009#^a168tr.^b30cm#Synthesis report participatory poverty assessment 2008#Vi ?t#254890#nh gi ngho c s tham gia ca ngi dn nm 2008#Trnh by cc vn chung v phng php nghin cu "nh gi ngho c s tham gia ca ngi dn 2008", din bin ngho giai on 2006 - 2008, ri ro v bo tr x hi, t v gim ngho, khuyn ngh chnh sch v hng nghin cu tip trong giai on ti# X hi hc#Xo i gim ngho#Ngho#nh gi#Vit Nam## 00657000000000277000450002600110000002600110001118100060002208200100002880800050 00380080005000430090011000480100005000590110015000640150038000790020044001170190 00500161013000700166021013400173020001300307020000800320020000900328020001100337 020000900348020001400357039000800371#VL10.00001#VL10.00002#V302C#338.09597#^214# ^aH.#^aTh gii#2009#^a192tr.^b28cm#u ba sch ghi: Vietnam enterprises#Vietna m company profiles trusted brand 2009#Vi?t#254891#Gii thiu v cc doanh nghip Vit Nam cng nh nhng sn phm v dch v c thng hiu ca cc doanh ng hip y trn th trng#Doanh nghip#Dch v#Sn phm#Thng mi#Vit Nam#Sch s ong ng#Hng H## 01090000000000325000450002600110000002600110001118100060002208200090002880800050 00370080005000420090012000470100005000590110015000640010016000790150065000950020 06100160007004300221005001300264019000500277005001200282013000700294021036900301 02000170067002000180068702000130070502000190071802000090073702000100074603900080 0756#VL10.00003#VL10.00004#N305G#338.4025#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a463tr.^b2 8cm#Phan Phng Sanh#u ba sch ghi: Hi Khoa hc k thut xy dng Tp. H Ch Minh#Nin gim vt liu xy dng v trang tr ni ngoi tht 2010#Phan Phng San h, L Xun Tin, V Ngc Lc#L Xun Tin#Vi?t#V Ngc Lc#254892#Trnh by mt s vn ca ngnh xy dng v vt liu xy dng, trang tr ni ngoi tht, gm : xy dng sn golf kt hp vi m rng khng gian xanh th, ct nhn to tha y th ct vng trong xy dng, cc k thut mi trong gia c nn t yu,... Gi i thiu c cu t chc ca B Xy dng v S Xy dng cc tnh thnh cng danh b v cc doanh nghip xy dng,...#Kinh t xy dng#Vt liu xy dng#Doanh nghi p#Trang tr ni tht#Vit Nam#Nin gim#Hng H## 00792000000000325000450002600110000002600110001118100060002208200080002880800050 00360080005000410090012000460100005000580110015000630010012000780020020000900290 02500110007005200135005001200187014000800199019000500207005001900212013000700231 02101340023802000100037202000130038202000110039502000090040602000430041503900080 0458#VL10.00005#VL10.00006#M452T#720.952#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a106tr.^b29 cm#Akira Kuryu#Mi trng v k c#Environment and memories#Akira Kuryu ; B.s.: H Vn Ngc, Nguyn Trn Phng#H Vn Ngc#150000#Vi?t#Nguyn Trn Phng#2548 93#Gii thiu vi nt v cuc i v s nghip ca kin trc s Nht Bn Akira K uryu cng nh nhng thit k kin trc tiu biu ca ng#Kin trc#Kin trc s# Cng trnh#Nht Bn#Akira Kuryu, Kin trc s, 1947-, Nht Bn#Hng H## 01192000000000349000450002600110000002600110001118100060002208200120002880800050 00400080005000450090012000500100005000620110014000670150056000810020045001370290 05600182007004100238005001200279019000500291005001600296005000800312005000700320 00500140032701300070034102104140034802000150076202000250077702000110080202000140 0813020000700827039000800834#VL10.00007#VL10.00008#D305#332.6095976#^214#^aH.#^ aThng tn#2009#^a96tr.^b29cm#TTS ghi: Ban Ch o Ty Nguyn. B K hoch v u t#Din n xc tin u t Ty Nguyn nm 2009#Forum on investment promotion central highlands in 2009#Mai Vn Nm, Nguyn Bch t, H Hng...#Mai Vn Nm# Vi?t#Nguyn Bch t#H Hng#H Ban#Phm Th Dng#254894#Gii thiu tim nng, t rin vng pht trin v c hi u t, nhu cu vn v mt s nh hng, gii ph p thu ht u t cng nh chnh sch u i u t i vi cc d n u t ti a bn Ty Nguyn. Tng quan v kinh t u t ca cc tnh Kon Tum, Gia Lai, k Lk, k Nng v Lm ng; ng thi trnh by tnh hnh thc hin chnh sc h dn tc khu vc Ty Nguyn v xut hng u t h tr chnh sch#Kinh t u t#Din n hp tc kinh t#Ty Nguyn#Sch song ng#K yu#Hng H## 01156000000000289000450002600110000002600110001118100060002208200040002880800050 00320080005000370090021000420100005000630110015000680150055000830020140001380190 00500278013000700283021048300290020001000773020001700783020000400800020000900804 020000900813020001800822039000800840020001800848#VL10.00009#VL10.00010#C101V#341 #^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a283tr.^b29cm#TTS ghi: B Giao thng Vn ti. Cc ng b Vit Nam#Cc vn bn hng dn thc hin Hip nh to thun l i vn ti ngi v hng ho qua li bin gii gia cc nc tiu vng M Kng m rng#Vi?t#254895#Trnh by mt s quy nh php lut v vn chuyn ngi v h ng ho, ng k xe trong giao thng quc t, cc th tc qu cnh v thng quan, giao thng vn ti ng b, ch hi quan cngten, h thng phn loi hng ho, tiu ch ca giy php li xe,... trong Hip nh gia chnh ph ba nc L o, Thi Lan v Vit Nam v to thun li cho vn ti ngi v hng ho qua li b in gii. Gii thiu cc ni dung lin quan n bo lnh v cc thng t hng d n thc thi Hip nh#Hip nh#Vn ti ng b#Lo#Thi Lan#Vit Nam#Tiu vng M Kng#Hng H#Vn bn php lut## 00923000000000313000450002600110000002600110001118100060002208200100002880800050 00380080005000430090021000480100005000690110015000740010008000890120024000970020 04100121003002400162007002500186005001000211014000700221019000500228013000700233 021030200240020001800542020001000560020001400570020001700584039000800601#VL10.00 012#VL10.00011#T312T#621.30285#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2008#^a224tr.^b28c m#Hng V#CAD trong k thut in#Tnh ton thit k mng in vi Ecodial#CAD t rong k thut in#B.s.: Hng V, Quang Huy#Quang Huy#65000#Vi?t#254896#Mt s kin thc c bn v chng trnh phn mm my tnh Ecodial 3.0, nguyn tc chung khi thit k mng in h p vi Ecodial 3.0, tnh ton mng in, thit k cun g cp in cho xng c kh, thit k mng in cho nh my ch bin g v chiu sng phng hc cng nh cho bnh vin vi Ecodial 3.0#Phn mm my tnh#Mng i n#Thit k mng#Phn mm Ecodial#Hng H## 00843000000000313000450002600110000002600110001118100060002208200130002880800050 00410080005000460090021000510100005000720110015000770010011000920120053001030020 08300156007003900239005001000278014000700288019000500295005001000300013000700310 020001600317020001600333020001800349020001200367039000800379021014200387#VL10.00 013#VL10.00014#L104K#621.38800285#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a287tr.^b 28cm#Quang Hin#Dng phim v lm k xo vi s tr gip ca my tnh#Lm k xo truyn hnh vi panopticum, starglow, tinderbox adobe after effects CS3#B.s.: Qu ang Hin, nh Tuyt, Quang Huy#nh Tuyt#85000#Vi?t#Quang Huy#254897#K xo i n nh# ho ng dng#Phn mm my tnh#Truyn hnh#Hng H#Gii thiu 21 bi t p thc hnh v k xo truyn hnh vi chng trnh Adobe Affer Effects CS3 v c c Plug-in Panoptiaum, Trapcode, Tinderbox## 00835000000000289000450002600110000002600110001118100080002208200070003080800050 00370080005000420090021000470100005000680110015000730010012000880020041001000070 01200141014000700153019000500160004001700165013000700182021031200189020000900501 020000900510020000700519020001100526039000800537#VL10.00015#VL10.00016#GI-108T#6 29.28#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a247tr.^b28cm#L Xun Ti#Gio trnh k thut sa cha mt xe my#L Xun Ti#70000#Vi?t#Ti bn, b sung#254898#M t s kin thc c bn v xe my, ng c, cc chi tit ca ng c, h thng ph n phi kh, h thng lm mt v lm trn, h thng nhin liu, h thng nh la , h thng khi ng in, h thng truyn chuyn ng, bnh xe, h thng phanh, h thng gim sc, tm pan ng c, s dng v bo dng mt xe my#K thut#S a cha#Xe my#Gio trnh#Hng H## 01099000000000313000450002600110000002600110001118100070002208200090002980800050 00380080005000430090021000480100005000690110015000740010013000890120028001020020 05800130007005500188005001700243014000700260019000500267013000700272005001700279 021042700296020001700723020001800740020001000758020000900768039000800777#VL10.00 018#VL10.00017#TH308K#729.0285#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2008#^a224tr.^b28c m#Vit Hng V#Th gii kin trc xy dng#Thit k kin trc - xy dng vi aut odesk revit building#B.s.: Vit Hng V, Phng Th Nguyt, Phm Quang Hin#Phn g Th Nguyt#75000#Vi?t#254899#Phm Quang Hin#Tng quan giao din chng trn h Revit Building - mt chng trnh chuyn dng lp m hnh thng tin xy d ng v gii thiu mt s kin thc v hiu chnh thng s h thng, phng php to tng bao - vch ngn v ca, gn sn, to khong trng cho cu thang, to mi v trn nh, thit k cu thang - lan can, to bng ni - mng nc, mt d i mi v bi tp xy dng bit th mt tng p dng phn mm my tnh ny#Tin hc ng dng#Phn mn my tnh#Kin trc#Xy dng#Hng H## 00921000000000301000450002600110000002600110001118100070002208200100002980800050 00390080005000440090021000490100005000700110015000750010021000900120030001110020 05200141007005600193005001700249014000700266019000500273005001600278013000700294 021026200301020001200563020001900575020001700594039000800611#VL10.00019#VL10.000 20#TR527#629.80285#^214#^aH.#^aGiao thng Vn ti#2009#^a255tr.^b27cm#Nguyn Th Ngc Loan#T ng ho trong cng nghip#Truyn ng in v trang b in vi S7-VISU-WINCC#Nguyn Th Ngc Loan, Phng Th Nguyt, Phm Quang Hin#Phng Th Nguyt#85000#Vi?t#Phm Quang Hin#254900#Hng dn lp trnh S7 - VISU v S7 - WINCC qua cc bi tp lm quen vi giao din, cng c, lnh trong SPS - VISU, i u khin t ng n giao thng, bng n qung co v dy chuyn phn loi sn phm, iu khin v gim st t ng mt s dy chuyn sn xut#T ng ho#Lp trnh ng dng#Truyn ng in#Hng H## 00661000000000265000450002600110000002600110001118100060002208200040002880800050 00320080005000370090011000420100005000530110014000580020029000720290019001010140 00700120019000500127013000700132021020300139020001000342020001100352020000700363 020001700370039000800387#VL10.00022#VL10.00021#T550#423#^214#^aH.#^aM thut#20 09#^a47tr.^b27cm#T in Anh - Vit bng hnh#Picture dictionary#41000#Vi?t#254 901#Gii thiu cho tr em mt s t vng ting Anh c bn c km theo phin m v hnh nh minh ho v cc ch quen thuc nh: mu sc, s m, hnh khi, c th con ngi, ngh nghip, ng thc vt,...#Ting Anh#Ting Vit#Tr em#T i n hnh nh#Hng H## 00875000000000277000450002600110000002600110001118100060002208200040002880800050 00320080005000370090011000420100005000530110014000580150033000720020111001050030 01200216019000500228013000700233021030700240020000900547020000800556020000900564 020000900573020000700582039000800589#VL10.00023#VL10.00024#K600Y#370#^214#^aH.#^ aGio dc#2010#^a92tr.^b27cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#K yu l tuyn d ng cc doanh nghip, cc nh ho tm c ng gp xut sc cho s nghip gio d c v o to#Ln th hai#Vi?t#254902#Gii thiu danh sch cc t chc, cc doanh nghip, cc nh ho tm c ng gp cho s nghip Gio dc v o to c n gh tng thng bng khen ca Th tng Chnh ph, danh sch c B trng B G io Dc v o to tng K nim chng "V s nghip gio dc", c tng Bng k hen v c tuyn dng#Gio dc#o to#Danh mc#Vit Nam#K yu#Hng H## 00458000000000253000450002600110000000800050001100900110001601000050002718100060 00320820008000388080005000460110013000510020029000640070020000930050016001130140 00600129019000500135013000700140020000700147020000800154020002000162020001400182 039000800196#VL10.00025#^aH.#^aGio dc#2009#C101D#530.076#^214#^a8tr.^b30cm#Cc dng bi tp vt l THPT#Phm Kiu Oanh b.s.#Phm Kiu Oanh#8000#Vi?t#254903# Vt l#Bi tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#Hng H## 00473000000000253000450002600110000000800050001100900110001601000050002718100060 00320820004000388080005000420110013000470020032000600070027000920050022001190140 00600141019000500147013000700152020001000159020000800169020002000177020001400197 039000800211#VL10.00026#^aH.#^aGio dc#2009#C101D#428#^214#^a8tr.^b30cm#Cc dn g bi tp ting Anh THPT#Nguyn Th Thanh Xun b.s.#Nguyn Th Thanh Xun#8000# Vi?t#254904#Ting Anh#Bi tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#Hng H## 00553000000000277000450002600110000000800050001100900110001601000050002718100060 00320820009000388080005000470110013000520150058000650020031001230070019001540050 01400173014000600187019000500193013000700198020001100205020000800216020002000224 020001400244039000800258020000900266#VL10.00027#^aH.#^aGio dc#2009#C101D#516.0 076#^214#^a8tr.^b30cm#Ni dung gm 2 phn: Phn 3: Lng gic; Phn 4: Hnh hc# Cc dng bi tp ton hc THPT#Hong L Minh b.s.#Hong L Minh#8000#Vi?t#25490 5#Lng gic#Bi tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#Hng H#Hnh hc## 00525000000000265000450002600110000000800050001100900110001601000050002718100060 00320820009000388080005000470110013000520150055000650020031001200070019001510050 01400170014000600184019000500190013000700195020000700202020000800209020002000217 020001400237039000800251#VL10.00028#^aH.#^aGio dc#2009#C101D#512.0076#^214#^a8 tr.^b30cm#Ni dung gm 2 phn: Phn 1: i s; Phn 2: Gii tch#Cc dng bi t p ton hc THPT#Hong L Minh b.s.#Hong L Minh#8000#Vi?t#254906#i s#Bi t p#Ph thng trung hc#Sch c thm#Hng H## 00456000000000253000450002600110000000800050001100900110001601000050002718100060 00320820007000388080005000450110013000500020030000630070019000930050014001120140 00600126019000500132013000700137020000800144020000800152020002000160020001400180 039000800194#VL10.00029#^aH.#^aGio dc#2009#C101D#540.76#^214#^a8tr.^b30cm#Cc dng bi tp ho hc THPT#Trn Ngc Huy b.s.#Trn Ngc Huy#8000#Vi?t#254907#Ho hc#Bi tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#Hng H## 00811000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820004000408080005000440010018000490020030000670030050000970070058001470220 00400205008000500209009001100214010000500225011001500230005001800245005001200263 013000700275005001800282021016500300020001300465020001100478039000800489#VL10.00 030#VL10.00031#50000#Vi?t#H561D#515#^214#L B Trn Phng#Hng dn t hc to n cao cp#Dng cho sinh vin cc trng i hc v cao ng#L B Trn Phng (c h.b.), Trnh Th Anh o, L Anh Tun#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a370tr.^b27cm#Tr nh Th Anh o#L Anh Tun#254908#L B Trn Phng#Mt s kin thc c bn v gii hn, php tnh vi phn hm mt bin, php tnh tch phn, chui, ma trn - nh thc - h phng trnh tuyn tnh - khng gian vect#Ton cao cp#Gio trn h#Hng H## 00948000000000349000450002600110000002600110001100200240002200700630004600500170 01090050014001260050013001400050014001530050018001670140007001850190005001921810 00600197082000400203808000500207008000500212009001100217010000500228011001500233 01500180024801300070026602102340027302000100050702000190051703900080053602000240 0544020001900568020001100587#VL10.00032#VL10.00033#Cng ngh sinh hc dc#B.s.: Nguyn Vn Thanh (ch.b.), Trn Ct ng, Trn Thu Hoa...#Nguyn Vn Thanh#Trn Ct ng#Trn Thu Hoa#Bi Tng Hip#Nguyn Trng Hip#78000#Vi?t#C455N#615#^214 #^aH.#^aGio dc#2009#^a315tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#254909#Khi qut v cc c ng ngh ln men, cng ngh enzym, cng ngh t bo, cng ngh gen, cng ngh mi n dch - cc cng ngh nn tng ca cng ngh sinh hc dc, v gii thiu mt s ng dng ca cc cng ngh vo sn xut dc phm#Dc phm#Cng ngh sinh hc#Hng H#Cng ngh sinh hc dc#Cng ngh dc hc#Gio trnh## 00904000000000349000450002600110000002600110001100200150002200300480003700700590 00850050013001440050013001570050014001700050013001840050013001970140008002100190 00500218181000600223082000600229808000500235008000500240009001100245010000500256 01100150026101500180027601300070029402102060030102000090050702000130051602000060 0529039000800535020001100543#VL10.00034#VL10.00035#Vi khun y hc#Dng cho o t o bc s v hc vin sau i hc#B.s.: L Vn Phng (ch.b.), L Huy Chnh, inh Hu Dung...#L Vn Phng#L Huy Chnh#inh Hu Dung#Bi Khc Hu#L Hng Hinh#1 31000#Vi?t#V300K#616.9#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a531tr.^b27cm#TTS ghi: B Y t#254910#i cng v vi khun. Mt s kin thc c bn v cu khun Gram dng , cu khun Gram m, trc khun Gram dng, vi khun Gram m, xon khun, vi khu n k kh bt buc v vi khun k sinh ni bo bt buc#Vi khun#Vi khun hc#Y hc#Hng H#Gio trnh## 01039000000000325000450002600110000002600110001100200910002200700480011300500130 01610050016001740050014001900050017002040050017002210190005002381810006002430820 01300249808000500262008000500267009001200272010000500284011002700289013000700316 02103260032302000130064902000140066203900080067602000040068402000090068802000160 0697#VV10.00162#VV10.00163#30 nm ngy thnh lp Hi Hu ngh Vit - X, Vit - Nga thnh ph H Ch Minh (1979-2009)#L Hng Quc, Hong Hu Ngha, Tng Vn H ng...#L Hng Quc#Hong Hu Ngha#Tng Vn Hng#Nguyn Hu Thnh#Nguyn Cng nh#Vi?t#B000M#366.00959779#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a131tr., XIItr. nh^b27cm #254911#Gii thiu qu trnh hnh thnh, pht trin, cc hot ng cng nh nhn g thnh tu t c ca Hi Hu ngh Vit -X , Vi t- Nga thnh ph H Ch Min h t nm 1979 n nm 2009. Ghi chp nhng tm t, k nim v tnh cm tri n i vi nc Nga, ngi Nga ca mt s c nhn tng hc tp, nghin cu v lm vic ti Nga#Hi hu ngh#Sch song ng#Hng H#Nga#Vit Nam#Tp. H Ch Minh## 00948000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200280003300700340 00610050010000950140007001050190005001121810007001170820004001248080005001280080 00500133009001400138010000500152011001500157001001700172013000700189021036300196 020001700559020001400576020001000590020001500600020001100615039000800626#VV10.00 164#VV10.00165#VV10.00166#Nhng hiu bit v cuc i#B.s.: Trnh Hiu Giang, Ng uyn An#Nguyn An#78000#Vi?t#NH556H#181#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a602tr.^b 21cm#Trnh Hiu Giang#254912#Trnh by tr tu phong ph ca cc nh hin trit trong lch s nhn loi v bn cht sinh mnh, ni dung ca i ngi, trng th i sinh tn, cc k xo cn thit c cuc sng hnh phc. Phn tch cuc i c a cc nh hin trit Trung Quc thi xa, t lin h n cc trng thi i ngi hin i, ng thi gii thiu v khoa hc nhn sinh Trung Quc#Trit h c c i#Trit l sng#Cuc sng#Nhn sinh quan#Trung Quc#Hng H## 01110000000000349000450002600110000002600110001100200580002200700570008000500140 01370190005001511810006001560820018001628080005001800080005001850090014001900100 00500204011002500209015007400234005001500308005001700323005001400340005001600354 01300070037002000080037702000140038503900080039902103200040702000110072702000080 0738020000700746020000700753#VV10.00167#VV10.00168#Lch s ng b v nhn dn p hng Thnh Cng (1930-2008)#B.s.: V Tin Tuynh, Trn Trung Sn, Hunh Ngc Chu ng...#V Tin Tuynh#Vi?t#L302S#324.2597070959731#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a 136tr., 7tr. nh^b21cm#TTS ghi: ng Cng sn Vit Nam. Ban Chp hnh ng b p hng Thnh Cng#Trn Trung Sn#Hunh Ngc Chung#Trn Cng Dn#Trng Th Bch#2 54913#Lch s#ng b c s#Hng H#Khi qut nhng c im v truyn thng v qu trnh vn ng cch mng cng nh vic thc hin ch trng, chnh sch ca ng v Nh nc trong thi k khng chin chng thc dn Php, thi k khng ch in chng quc M v thi k i mi cng nghip ho, hin i ho t nc c a ng b v nhn dn trong phng#Thnh Cng#Ba nh#H Ni#Phng## 01119000000000349000450002600110000002600110001100200740002200300250009600700600 01210050012001810190005001931810006001980820012002048080005002160080005002210090 01400226010000500240011001500245015001800260005001600278005001300294005001500307 00500160032201300070033802103640034502000080070902000120071702000080072902000090 0737020001500746039000800761#VV10.00169#VV10.00170#Sch hng dn xy dng cng ng an ton phng chng tai nn thng tch#Ti liu lu hnh ni b#B.s.: L A nh Tun (ch.b.), Nguyn Vn Dung, Trn Ngc T...#L Anh Tun#Vi?t#S102H#363.100 9597#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a107tr.^b21cm#TTS ghi: S Y t#Nguyn Vn Du ng#Trn Ngc T#Trn Vn Chung#Kiu Mai Phng#254914#Trnh by v tnh hnh tai nn thng tch ti Vit Nam v chnh sch quc gia phng chng tai nn thng tch (TNTT). Gii thiu cc bc trin khai thc hin chng trnh phng chng T NTT v k hoch xy dng chng trnh phng chngTNTT mu ti mt a phng th im. Khi nim v cng ng an ton v hng dn phng chng TNTT xy dng cng ng an ton#Tai nn#Phng chng#An ton#Vit Nam#Sch hng dn#Hng H## 00853000000000313000450002600110000002600110001100200440002200300210006600700210 00870010021001080140007001290190005001361810006001410820007001478080005001540080 00500159009001400164010000500178011001500183015001800198013000700216021024400223 020000800467020001800475020001600493020000900509020001300518039000800531#VV10.00 171#VV10.00172#Cm nang nghip v qun l gio dc mm non#Kin thc v k nng# Nguyn Th Bch Hnh#Nguyn Th Bch Hnh#72000#Vi?t#C120N#372.12#^214#^aH.#^aN xb. H Ni#2009#^a399tr.^b24cm#TTS ghi: S Y t#254915#Mt s kin thc c bn v gio dc mm non v nhim v qun l ngnh hc cng nh cc yu cu v phm c ht, k nng ca cn b qun l gio dc mm non. Gii thiu h thng vn bn qu n l nh nc v gio dc mm non trong giai on hin nay#Qun l#Gio dc mu gio#Trng mu gio#Vit Nam#Sch tra cu#Hng H## 00815000000000301000450002600110000002600110001100200480002200700380007000500160 01080010021001240140007001450190005001521810008001570820007001658080005001720080 00500177009001400182010000500196011001400201013000700215021022100222020000900443 020000800452020002200460020001500482020000800497039000800505#VV10.00173#VV10.001 74#Gio n tham kho chng trnh gio dc nh tr#Nguyn Th Qunh Mai, Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Qunh Mai#15000#Vi?t#GI-108A#372.21#^214#^a H.#^aNxb. H Ni#2009#^a76tr.^b24cm#254916#Trnh by mt s vn chung ca ch ng trnh gio dc nh tr. Gii thiu gio n tham kho i vi cc hot ng c a tr 6 - 18 thng tui, 24 - 36 thng tui v mt s tr chi ph hp vi tr thuc la tui nh tr#Gio dc#Nh tr#Phng php ging dy#Sch gio vin#Gi o n#Hng H## 00928000000000301000450002600110000002600110001100200550002200700380007700500160 01150010021001310140007001520190005001591810008001640820007001728080005001790080 00500184009001400189010000500203011001500208013000700223021031800230020001800548 020000700566020001500573020000800588039000800596020002200604#VV10.00175#VV10.001 76#Gio n tham kho chng trnh gio dc tr 3 - 4 tui#Nguyn Th Qunh Mai, Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Qunh Mai#20000#Vi?t#GI-108A#372.21# ^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a108tr.^b24cm#254917#Trnh by mt s vn chung ca chng trnh gio dc tr 3 - 4 tui: mc tiu gio dc cui 3 tui v hn g dn thc hin ch sinh hot i vi tr. Gii thiu gio n tham kho i vi cc hot ng lm quen vi m nhc, th dc, to hnh, vn hc, ton hc v khm ph mi trng xung quanh ca la tui ny#Gio dc mu gio#Tr em#Sch g io vin#Gio n#Hng H#Phng php ging dy## 00919000000000301000450002600110000002600110001100200550002200700380007700500160 01150010021001310140007001520190005001591810008001640820007001728080005001790080 00500184009001400189010000500203011001500208013000700223021030900230020001800539 020000700557039000800564020001500572020000800587020002200595#VV10.00177#VV10.001 78#Gio n tham kho chng trnh gio dc tr 4 - 5 tui#Nguyn Th Qunh Mai, Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Hnh#Nguyn Th Qunh Mai#20000#Vi?t#GI-108A#372.21# ^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a128tr.^b24cm#254918#Trnh by mt s vn chung ca chng trnh gio dc tr t 4 - 5 tui: mc tiu gio dc cui 4 tui v h ng dn thc hin ch sinh hot i vi tr. Gii thiu gio n tham kho i vi cc hot ng lm quen vi m nhc, th dc, vn hc, ton hc v khm ph mi trng xung quanh ca la tui ny#Gio dc mu gio#Tr em#Hng H#Sch gi o vin#Gio n#Phng php ging dy## 00889000000000337000450002600110000002600110001100200280002200700610005000500130 01110140007001240190005001311810008001360820009001448080005001530080005001580090 01400163010000500177011001500182005002000197005001100217013000700228021022400235 02000070045902000060046602000220047202000150049402000080050903900080051702000120 0525005001400537#VV10.00179#VV10.00180#Gii thiu gio n a l 9#Phm Th Sen, Nguyn Th M, Nguyn Th Kim Lin, V Th c#Phm Th Sen#29000#Vi?t#GI-462T #330.9597#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a184tr.^b24cm#Nguyn Th Kim Lin#V Th c#254919#Gii thiu mc tiu bi hc, cc thit b dy hc cn thit cho bi hc, tin trnh cc hot ng trn lp, nh gi hiu qu bui hc v cc hot ng ni tip nhm cng c kin thc bi hc trong chng trnh a l lp 9#a l#Lp 9#Phng php ging dy#Sch gio vin#Gio n#Hng H#a kinh t#Nguyn Th M## 00854000000000301000450002600110000002600110001100200290002200700320005100500120 00830010019000950140007001140190005001211810008001260820006001348080005001400080 00500145009001400150010000500164011001500169013000700184021029400191020000800485 020000600493020002200499020001500521020000800536039000800544#VV10.00181#VV10.001 82#Gii thiu gio n lch s 9#Nguyn Xun Trng, o Hu Hu#o Hu Hu#Nguy n Xun Trng#35000#Vi?t#GI-462T#959.7#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a224tr.^b 24cm#254920#Trnh by mt s yu cu c bn trong vic i mi gio n mn lch s trng trung hc c s ni chung. Gii thiu gio n c th ca tng bi tr ong chng trnh lch s lp 9 theo cu trc: mc tiu bi hc, cc thit b, dng v ti liu dy hc cn thit cho bi hc, thit k bi hc#Lch s#Lp 9# Phng php ging dy#Sch gio vin#Gio n#Hng H## 00934000000000337000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100080 00340820004000428080005000460010016000510020030000670070057000970220004001540080 00500158009001400163010000500177011001400182005001500196005001600211013000700227 00500160023402102780025002000080052802000070053602000220054302000150056502000080 0580039000800588#VV10.00183#VV10.00184#32000#Vi?t#GI-462T#807#^214#Nguyn Hi C hu#Gii thiu gio n ng vn 10#Nguyn Hi Chu (ch.b.), Nguyn L Hun, Nguy n Khc m#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a24tr.^b24cm#Nguyn L Hun#Nguyn Khc m#254921#Nguyn Hi Chu#Tng quan v i mi chng trnh, sch gio khoa tru ng hc ph thng. Gii thiu cc gio n t bi th 19 n bi th 35 ca chng trnh ng vn lp 10 theo cu trc: mc tiu bi hc, cc phng tin cn thit thc hin bi hc, cch thc tin hnh v tin trnh dy hc#Ng vn#Lp 10# Phng php ging dy#Sch gio vin#Gio n#Hng H## 00631000000000313000450002600110000002600110001100200420002200300590006400700140 01230050014001370140007001510190005001581810007001630820004001708080005001740080 00500179009001400184010000500198011003200203013000700235020000800242020000600250 020001200256020000800268020001100276020001400287039000800301020000800309#VV10.00 185#VV10.00186#Tr li cu hi v gii bi tp ng vn 6#Bin son theo chng t rnh mi ca B Gio dc v o to#Phm Xun Lan#Phm Xun Lan#33000#Vi?t#TR00 0L#807#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a200tr.^bTrn b 2 tp. - 24cm#254922#Ng v n#Lp 6#Tp lm vn#Vn hc#Ting Vit#Sch c thm#Hng H#Bi tp## 00631000000000313000450002600110000002600110001100200420002200300590006400700140 01230050014001370140007001510190005001581810007001630820004001708080005001740080 00500179009001400184010000500198011003200203013000700235020000800242020000600250 020001200256020000800268020001100276020001400287039000800301020000800309#VV10.00 188#VV10.00187#Tr li cu hi v gii bi tp ng vn 7#Bin son theo chng t rnh mi ca B Gio dc v o to#Phm Xun Lan#Phm Xun Lan#30000#Vi?t#TR00 0L#807#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a184tr.^bTrn b 2 tp. - 24cm#254923#Ng v n#Lp 7#Tp lm vn#Vn hc#Ting Vit#Sch c thm#Hng H#Bi tp## 00631000000000313000450002600110000002600110001100200420002200300590006400700140 01230050014001370140007001510190005001581810007001630820004001708080005001740080 00500179009001400184010000500198011003200203013000700235020000800242020000600250 020001200256020000800268020001100276020001400287039000800301020000800309#VV10.00 189#VV10.00190#Tr li cu hi v gii bi tp ng vn 8#Bin son theo chng t rnh mi ca B Gio dc v o to#Phm Xun Lan#Phm Xun Lan#30000#Vi?t#TR00 0L#807#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a184tr.^bTrn b 2 tp. - 24cm#254924#Ng v n#Lp 8#Tp lm vn#Vn hc#Ting Vit#Sch c thm#Hng H#Bi tp## 00611000000000301000450002600110000002600110001100200420002200300590006400700140 01230050014001370140007001510190005001581810007001630820004001708080005001740080 00500179009001400184010000500198011003200203013000700235020000800242020000600250 020001200256020000800268020001100276020001400287039000800301#VV10.00191#VV10.001 92#Tr li cu hi v gii bi tp ng vn 9#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to#Phm Xun Lan#Phm Xun Lan#32000#Vi?t#TR000L#807#^214# ^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a200tr.^bTrn b 2 tp. - 24cm#254925#Ng vn#Lp 9#Tp lm vn#Vn hc#Ting Vit#Sch c thm#Hng H## 00707000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020042000500070062000920220004001542210015001580080 00500173009001400178010000500192011001500197005001600212005001300228005001400241 00500150025500500180027001300070028802000080029502000070030302000140031002000140 0324039000800338020001100346#VV10.00193#VV10.00194#36000#Vi?t#PH121L#547#^214#P hn loi v phng php gii ton ho 12#B.s.: Phng Ngc Trc (ch.b.), Trn Thu Ho, Lng Vn Tm...#T.1#Ho hc hu c#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a200tr.^b24cm #Phng Ngc Trc#Trn Thu Ho#Lng Vn Tm#Nguyn Hi Nam#Nguyn nh Thng#254 926#Ho hc#Lp 12#Gii bi ton#Sch c thm#Hng H#Ho hu c## 00705000000000349000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020042000500070062000920220004001542210014001580080 00500172009001400177010000500191011001500196005001600211005001300227005001400240 00500150025400500180026901300070028702000080029402000070030202000140030902000140 0323039000800337020001000345#VV10.00195#VV10.00196#56000#Vi?t#PH121L#546#^214#P hn loi v phng php gii ton ho 12#B.s.: Phng Ngc Trc (ch.b.), Trn Thu Ho, Lng Vn Tm...#T.2#Ho hc v c#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a336tr.^b24cm# Phng Ngc Trc#Trn Thu Ho#Lng Vn Tm#Nguyn Hi Nam#Nguyn nh Thng#2549 27#Ho hc#Lp 12#Gii bi ton#Sch c thm#Hng H#Ho v c## 00603000000000277000450002600110000002600110001100200170002201900050003918100070 00440820009000518080005000600080005000650090012000700100005000820110017000870130 00700104021015000111020000800261020000700269020000700276020000400283020000800287 020000900295039000800304020001300312#VN10.00001#VN10.00002#Qun ngon 3 min#Vi?t #QU105N#910.9597#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a96tr.^b13x21cm#254928#Gi thiu nh ng nt c sc trong vn ho m thc ca Vit Nam v danh mc cc qun trn kh p mi min t nc, c bit l H Ni, Hu v Si Gn#m thc#Mn n#H Ni# Hu#Si Gn#Vit Nam#Hng H#Sch tra cu## 00925000000000289000450002600110000002600110001100200250002202900260004700700540 00730190005001271810006001320820009001388080005001470080005001520090012001570100 00500169011001700174001001300191015005000204013000700254021032300261020000800584 020000800592020001300600020001400613039000800627#VN10.00003#VN10.00004#Cm nang du lch Long An#Long An tourist guidebook#B.s.: V Hng Phc, Phm Thanh Huyn, Nguyn Th Lin#Vi?t#C120N#915.9781#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a73tr.^b19x21cm# V Hng Phc#TTS ghi: S Vn ho, Th thao v Du lch Long An#254929#Tng quan tnh Long An. Trnh by v tim nng du lch, di tch lch s vn ho, cc thng cnh, vn ho l hi, lng ngh truyn thng, c sn m thc v cc dch v du lch gii tr tnh ny. Gii thiu cc a ch ca cc c quan cng quyn, c c d n mi gi u t vo ngnh du lch v mt s doanh nghip ca tnh#Du lch #Long An#Sch tra cu#Sch song ng#Hng H## 00555000000000289000450002600110000000200120001100700630002301900050008618100060 00910820006000978080005001030080005001080090011001130100005001240110017001290140 00600146004001800152005001700170005001600187005001000203005000900213013000700222 020000700229020000600236020001500242039000800257#VN10.00007#V tp v 1#Nguyn Q uc Ton (ch.b.), Nguyn Hu Hnh, m Luyn, Thut#Vi?t#V460T#372.5#^214#^aH .#^aGio dc#2009#^a44tr.^b17x24cm#3500#Ti bn ln th 8#Nguyn Quc Ton#Nguy n Hu Hnh#m Luyn# Thut#254931#Tp v#Lp 1#Sch gio khoa#Hng H## 00587000000000301000450002600110000000200120001100700610002301900050008418100060 00890820006000958080005001010080005001060090011001110100005001220110017001270140 00600144004001800150005001700168005001600185005001500201005001000216013000700226 020000700233020000600240020001500246039000800261005001600269#VN10.00008#V tp v 5#Nguyn Quc Ton (ch.b.), Nguyn Hu Hnh, Bch Ngc Dip...#Vi?t#V460T#372. 5#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a64tr.^b17x24cm#4800#Ti bn ln th 4#Nguyn Quc Ton#Nguyn Hu Hnh#Bch Ngc Dip#m Luyn#254932#Tp v#Lp 5#Sch gio kho a#Hng H#Ng Thanh Hng## 00715000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200160003300700840 00490050012001330050016001450050021001610050021001820050011002030140007002140190 00500221181000700226082001200233808000500245008000500250009001200255010000500267 01100150027201200250028701300070031202000170031902000090033603900080034502000120 0353005001200365#VN10.00011#VN10.00012#VN10.00013#Chu nh b lm#L Xun Hoa, N guyn nh Ngc, Hong Th Chu Qunh... ; Ngc Thch tuyn chn, b.s.#L Xun Ho a#Nguyn nh Ngc#Hong Th Chu Qunh#Nguyn Th Thu Hng#Ngc Thch#23000#Vi ?t#CH111N#895.9223408#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a142tr.^b19cm#Nhng tm lng h iu tho#254934#Vn hc hin i#Vit Nam#Hng H#Truyn ngn#Minh Phng## 00709000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200270003300700800 00600050020001400050008001600050017001680050008001850050017001930050011002100140 00700221019000500228181000600233082001200239808000500251008000500256009001200261 01000050027301100150027801200250029301300070031802000170032502000090034202000120 0351039000800363#VN10.00014#VN10.00015#VN10.00016#Vt chai trn gt chn cha#Ho ng Dng Thu Anh, Thu V, V Th Tuyt Vn... ; Ngc Thch tuyn chn, b.s.#Ho ng Dng Thu Anh#V Thu#V Th Tuyt Vn#V Hnh#Nguyn Thu Ngc#Ngc Thch#23 000#Vi?t#V258C#895.9223408#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a139tr.^b19cm#Nhng tm lng hiu tho#254935#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#Hng H## 00675000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200250003300700720 00580050012001300050008001420050014001500050021001640050015001850050011002000140 00700211019000500218181000600223082001200229808000500241008000500246009001200251 01000050026301100150026801200250028301300070030802000170031502000090033203900080 0341#VN10.00017#VN10.00018#VN10.00019#iu con mun ni vi m#Trn Lan Hng, V Hnh, L Minh Khang... ; Ngc Thch tuyn chn, b.s.#Truyn ngn#V Hnh#L Mi nh Khang#Nguyn Ngc Dim Chi#Trn Lan Hng#Ngc Thch#23000#Vi?t#309C#895.92 23408#^214#^aH.#^aThng tn#2009#^a142tr.^b19cm#Nhng tm lng hiu tho#254936# Vn hc hin i#Vit Nam#Hng H## 00767000000000325000450002600110000002600110001100200250002200300030004700700100 00500140007000600190005000671810006000720820009000788080005000870080005000920090 01800097010000500115011001500120001001000135013000700145021019800152020001700350 02000200036702000130038702000110040002000100041102000090042102000030043003900080 0433#VN10.00020#VN10.00021#Doanh nhn thi hi nhp#K#Trn Minh#58000#Vi?t#D40 8N#338.7092#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a366tr.^b19cm#Trn Minh#254937#Gi i thiu qu trnh phn u, ngh lc t c nhng thnh cng trong s nghi p kinh doanh mt s doanh nhn v doanh nghip ca Vit Nam thuc cc ngnh ngh khc nhau trn mi min t nc#Vn hc hin i#in hnh tin tin#Doanh ng hip#Doanh nhn#Thnh t#Vit Nam#K#Hng H## 00875000000000277000450002600110000002600110001100200160002200300430003801900050 00811810006000860820007000928080005000990080005001040090018001090100005001270110 01500132004004000147015006700187013000700254021026800261020001600529020000800545 020001700553020001900570039000800589#VN10.00022#VN10.00023#Bo h lao ng#Ti l iu hun luyn ngi s dng lao ng#Vi?t#B108H#331.25#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a190tr.^b19cm#Ti bn ln th 8, c sa cha, b sung#TTS ghi: B Lao ng, Thng binh v X hi. Cc An ton lao ng#254938#Trnh by nhng vn chung v cng tc bo h lao ng. Gii thiu nhng bin php ch yu ci th in iu kin lm vic, ngn nga tai nn lao ng v bnh ngh nghip. Hng d n trin khai t chc thc hin cng tc bo h lao ng ti cc n v, doanh n ghip#Bo h lao ng#An ton#Kinh t lao ng#Ti liu hng dn#Hng H## 00644000000000265000450002600110000002600110001100200190002200700140004100100140 00550140007000690190005000761810006000810820007000878080005000940080018000990090 01100117010000500128011001500133013000700148021017400155020001800329020001800347 020000500365039000800370#VN10.00024#VN10.00025#Sinh tn trn bin#Phm Vn Nhn# Phm Vn Nhn#22000#Vi?t#S312T#363.12#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a 157tr.^b16cm#254939#Hng dn nhng k nng cn thit nh s dng phao cu sinh, tn ti trn b, cch xc nh phng hng... i ph vi nhng tnh hung tai nn khn cp xy ra trn bin#Tai nn trn bin#An ton sinh mng#Bin#Hng H## 00547000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200280003300700340 00610060012000950010016001070140007001230190005001301810006001350820004001418080 00500145008001800150009001100168010000500179011001500184019000900199013000700208 020001800215020000400233020001200237039000800249#VN10.00026#VN10.00027#VN10.0002 8#C b Igraine khng bit s#Cornelia Funke ; Khanh Khanh dch#Khanh Khanh#Funk e, Cornelia#45000#Vi?t#C450B#833#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a269tr .^b19cm#Dch c#254940#Vn hc thiu nhi#c#Tiu thuyt#Hng H## 00688000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200120003300300690 00450070007001140010007001210140007001280190005001351810006001400820004001468080 00500150008001800155009001100173010000500184011001500189013000700204021016800211 020001400379039000800393020000900401#VN10.00029#VN10.00030#VN10.00031#m y sa o#Lm th no mt nh thin vn nghip d c th kho st bu tri?#H Cc#H Cc#40000#Vi?t#253#520#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a270tr.^b19cm #254941#Trnh by nhng vn c bn v thin vn hc. Hng dn cch quan st bu tri m. Mt s kin thc c bn v chu k hot ng ca Tri t, Thi d ng h v v tr#Thin vn hc#Hng H#Bu tri## 00511000000000277000450002600110000002600110001100200140002200700340003600600120 00700010016000820140007000980190005001051810007001100820004001178080005001210080 01800126009001100144010000500155011001500160019000900175013000700184020001800191 020000400209020001200213039000800225#VN10.00032#VN10.00033#Ngi si nh#Corneli a Funke ; Khanh Khanh dch#Khanh Khanh#Funke, Cornelia#21500#Vi?t#NG558S#833#^2 14#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a114tr.^b19cm#Dch c#254942#Vn hc thi u nhi#c#Tiu thuyt#Hng H## 00588000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200330003300300240 00660070034000900060012001240010016001360140007001520190005001591810006001640820 00400170808000500174008001800179009001100197010000500208011001500213019000900228 013000700237020001800244020000400262020001200266039000800278#VN10.00034#VN10.000 35#VN10.00036#ng sau nhng khun ca s thn#Mt cu chuyn huyn b#Cornelia Funke ; Khanh Khanh dch#Khanh Khanh#Funke, Cornelia#36000#Vi?t#116S#833#^214# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2009#^a204tr.^b19cm#Dch c#254943#Vn hc thiu n hi#c#Tiu thuyt#Hng H## 00807000000000265000450002600110000002600110001100200860002201900050010818100060 01130820007001198080005001260080005001310090018001360100005001540110015001590040 04000174015006600214013000700280021020500287020001700492020000900509020000800518 020000700526039000800533#VN10.00038#VN10.00037#S tay hng dn thc hin cng t c an ton - v sinh lao ng trong cc doanh nghip#Vi?t#S450T#331.25#^214#^aH. #^aLao ng X hi#2009#^a119tr.^b19cm#Ti bn ln th 4, c sa cha, b sung# TTS ghi: B Lao ng Thng binh v X hi. Cc An ton lao ng#254944#Cung cp nhng thng tin ngi lao ng nhn bit nhng yu t nguy him, c hi ti ni lm vic, ch ra nhng bin php phng nga nguy c gy tai nn lao ng v nhng nh hng c hi n sc kho#V sinh lao ng#Lao ng#An ton#S tay#H ng H## 00546000000000289000450002600110000000200280001100300130003900700350005200500210 00870140007001080190005001151810006001200820004001268080005001300080005001350090 01100140010000500151011001400156012001700170019001000187013000700197006000800204 020001800212020000500230020001300235039000800248#VN10.00039#Cn con tt bng ca b Mai#Truyn tranh#Luce Andree Lagarde ; Anh Th dch#Lagarde, Luce Andree#160 00#Vi?t#C512C#843#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a10tr.^b19cm#Chuyn k cho b#Dch Php#254945#Anh Th#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Hng H## 00551000000000289000450002600110000000200320001100300130004300700350005600500210 00910140007001120190005001191810007001240820004001318080005001350080005001400090 01100145010000500156011001400161012001700175019001000192006000800202013000700210 020001800217020000500235020001300240039000800253#VN10.00040#Ch mo mp con th ch khm ph#Truyn tranh#Luce Andree Lagarde ; Anh Th dch#Lagarde, Luce Andree #16000#Vi?t#CH500M#843#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a10tr.^b19cm#Chuyn k cho b #Dch Php#Anh Th#254946#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Hng H## 00540000000000289000450002600110000000200220001100300130003300700350004600500210 00810140007001020190005001091810006001140820004001208080005001240080005001290090 01100134010000500145011001400150012001700164019001000181006000800191013000700199 020001800206020000500224020001300229039000800242#VN10.00041#Mt ngy trong rn g#Truyn tranh#Luce Andree Lagarde ; Anh Th dch#Lagarde, Luce Andree#16000#Vi ?t#M458N#843#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a10tr.^b19cm#Chuyn k cho b#Dch Php# Anh Th#254947#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Hng H## 00592000000000301000450002600110000000200280001100300130003900700520005200500110 01040140007001150190005001221810007001270820006001348080005001400080005001450090 01100150010000500161011001400166012001700180019001600197005000900213006001100222 013000700233020001800240020001100258020001300269039000800282#VN10.00042#Chuyn d u hnh ca Tiu Xm#Truyn tranh#Li: To L Yn ; Tranh: Chu Tin ; Ngc Khnh dch#To L Yn#16000#Vi?t#CH527D#895.1#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a10tr.^b19cm #Chuyn k cho b#Dch Trung Quc#Chu Tin#Ngc Khnh#254948#Vn hc thiu nhi#T rung Quc#Truyn tranh#Hng H## 00576000000000301000450002600110000000200130001100300130002400700520003700500110 00890140007001000190005001071810006001120820006001188080005001240080005001290090 01100134010000500145011001400150012001700164019001600181005000900197006001100206 013000700217020001800224020001100242020001300253039000800266#VN10.00043#Bng bay gu#Truyn tranh#Li: To L Yn ; Tranh: Chu Tin ; Ngc Khnh dch#To L Yn #16000#Vi?t#B431B#895.1#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a10tr.^b19cm#Chuyn k cho b #Dch Trung Quc#Chu Tin#Ngc Khnh#254949#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Hng H## 00540000000000289000450002600110000000200240001100300130003500700340004800500200 00820140007001020190005001091810006001140820004001208080005001240080005001290090 01100134010000500145011001400150012001700164019001000181006000800191013000700199 020001800206020000500224020001300229039000800242#VN10.00044#Mt ngy trn cnh ng#Truyn tranh#Luce Andree Lagade ; Anh Th dch#Lagade, Luce Andree#16000#Vi ?t#M458N#843#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a10tr.^b19cm#Chuyn k cho b#Dch Php# Anh Th#254950#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Hng H## 00570000000000301000450002600110000000200090001100300130002000700510003300500100 00840140007000940190005001011810006001060820006001128080005001180080005001230090 01100128010000500139011001400144012001700158019001600175005000900191006001100200 013000700211020001800218020001100236020001300247039000800260#VN10.00045#Ln rng #Truyn tranh#Li: M Ct Ca ; Tranh: Chu Tin ; Ngc Khnh dch#M Ct Ca#16000 #Vi?t#L464R#895.1#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a10tr.^b19cm#Chuyn k cho b#Dch Trung Quc#Chu Tin#Ngc Khnh#254951#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh #Hng H## 00587000000000301000450002600110000000200260001100300130003700700510005001400070 01010190005001081810006001130820006001198080005001250080005001300090011001350100 00500146011001400151019001600165005001000181012001700191005000900208006001100217 013000700228020001800235020001100253020001300264039000800277#VN10.00046#Cnh hoa ca b cnh cng#Truyn tranh#Li: M Ct Ca ; Tranh: Chu Tin ; Ngc Khnh dc h#16000#Vi?t#C107H#895.1#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a10tr.^b19cm#Dch Trung Qu c#M Ct Ca#Chuyn k cho b#Chu Tin#Ngc Khnh#254952#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#Hng H## 00571000000000301000450002600110000000200090001100300130002000700510003301400070 00840190005000911810007000960820006001038080005001090080005001140090011001190100 00500130011001400135019001600149005001000165012001700175005000900192006001100201 013000700212020001800219020001100237020001300248039000800261#VN10.00047#Qun mt #Truyn tranh#Li: M Ct Ca ; Tranh: Chu Tin ; Ngc Khnh dch#16000#Vi?t#QU2 54M#895.1#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a10tr.^b19cm#Dch Trung Quc#M Ct Ca#Chuy n k cho b#Chu Tin#Ngc Khnh#254953#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tran h#Hng H## 00549000000000289000450002600110000000200300001100300130004100700350005401400070 00890190005000961810007001010820004001088080005001120080005001170090011001220100 00500133011001400138019001000152005002100162012001700183006000800200013000700208 020001800215020000500233020001300238039000800251#VN10.00048#Nhng ngi nh nh t rong rng#Truyn tranh#Luce Andree Lagarde ; Anh Th dch#16000#Vi?t#NH556N#843 #^214#^aH.#^aM thut#2009#^a10tr.^b19cm#Dch Php#Lagarde, Luce Andree#Chuyn k cho b#Anh Th#254954#Vn hc thiu nhi#Php#Truyn tranh#Hng H## 00967000000000301000450002600110000002600110001100200280002200700340005000100130 00840190005000971810006001020820010001088080005001180080005001230090021001280100 00500149011001500154015010300169005001400272013000700286021031500293020000900608 020001400617020001000631020000900641020000700650039000800657#VN10.00049#VN10.000 50#Cng nhn lao ng cn bit#B.s.: Cao Hu Ngh, Bi Mnh Khi#Cao Hu Ngh#Vi ?t#C455N#344.59701#^214#^aH.#^aGiao thng vn ti#2010#^a108tr.^b15cm#TTS ghi: Tng Lin on Lao ng Vit Nam. Cng on Cng nghip Tu thu Vit Nam. - Lu hnh ni b#Bi Mnh Khi#254955#Gii thiu mt s quy nh ca Nh nc v ch , chnh sch i vi ngi lao ng, gm cc ni dung v hp ng lao ng, t hi gian lm vic, ngh ngi, tin lng, k lut lao ng, trch nhim vt cht , ch BHXH bt buc, cc ch m au, thai sn, hu tr, t tut, bo him tht nghip v bo him y t#Lao ng#Lut Lao ng#Php lut#Vit Nam#S tay#H ng H## 00647000000000313000450002600110000000200270001100300130003800700450005101400070 00960190005001031810006001080820012001148080005001260080005001310090011001360100 00500147011001700152005001600169012003000185005001500215013000700230020001500237 020001800252020000900270020001300279039000800292020001600300020001700316#VN10.00 051#Ti mun ci cn gi mnh#Truyn tranh#Li: Nguyn Vn Tho ; Tranh: Phm M inh Tun#10000#Vi?t#T452M#959.7013092#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^b17x19c m#Nguyn Vn Tho#Truyn tranh lch s Vit Nam#Phm Minh Tun#254956#Lch s c i#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hng H#Triu Th Trinh#Anh hng d n tc## 00564000000000289000450002600110000000200160001100300130002700700390004001400070 00790190005000861810006000910820009000978080005001060080005001110090011001160100 00500127011001700132005001600149012003000165005000900195013000700204020001500211 020001800226020000900244020001300253039000800266#VN10.00052#u Lc suy vong#Truy n tranh#Li: Nguyn Vn Tho ; Tranh: Hi Linh#10000#Vi?t#125L#959.7012#^214# ^aH.#^aM thut#2009#^a27tr.^b17x19cm#Nguyn Vn Tho#Truyn tranh lch s Vit Nam#Hi Linh#254957#Lch s c i#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hng H## 00635000000000313000450002600110000000200200001100300130003100700450004401400070 00890190005000961810006001010820012001078080005001190080005001240090011001290100 00500140011001700145005001600162012003000178005001500208013000700223020001500230 020001800245020000900263020001300272020001100285039000800296020001700304#VN10.00 053#Ting trng M Linh#Truyn tranh#Li: Nguyn Vn Tho ; Tranh: Phm Minh Tu n#10000#Vi?t#T306T#959.7013092#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^b17x19cm#Nguy n Vn Tho#Truyn tranh lch s Vit Nam#Phm Minh Tun#254958#Lch s c i#V n hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Trng Trc#Hng H#Anh hng dn tc## 00590000000000301000450002600110000000200190001100300130003000700390004301400070 00820190005000891810007000940820009001018080005001100080005001150090011001200100 00500131011001700136005001600153012003000169005000900199013000700208020001500215 020001800230020001000248020000900258020001300267039000800280#VN10.00054#Nh Tri u mt nc#Truyn tranh#Li: Nguyn Vn Tho ; Tranh: Hi Ninh#10000#Vi?t#NH000 T#959.7012#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^b17x19cm#Nguyn Vn Tho#Truyn tra nh lch s Vit Nam#Hi Ninh#254959#Lch s c i#Vn hc thiu nhi#Nh Triu#V it Nam#Truyn tranh#Hng H## 00692000000000313000450002600110000000200320001100300130004300700450005601400070 01010190005001081810006001130820012001198080005001310080005001360090011001410100 00500152011001700157005001600174012003000190005001500220013000700235020001500242 020001800257020000900275020005600284020001300340039000800353020001700361#VN10.00 055#D Trch vng Triu Quang Phc#Truyn tranh#Li: Nguyn Vn Tho ; Tranh: P hm Minh Tun#10000#Vi?t#D000T#959.7013092#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^b1 7x19cm#Nguyn Vn Tho#Truyn tranh lch s Vit Nam#Phm Minh Tun#254960#Lch s c i#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Triu Quang Phc, Lnh t khi ngha, 549-5 71, Vit Nam#Truyn tranh#Hng H#Anh hng dn tc## 00576000000000289000450002600110000000200280001100300130003900700390005201400070 00910190005000981810006001030820009001098080005001180080005001230090011001280100 00500139011001700144005001600161012003000177005000900207013000700216020001500223 020001800238020000900256020001300265039000800278#VN10.00056#Nc u Lc v thnh C Loa#Truyn tranh#Li: Nguyn Vn Tho ; Tranh: Hi Linh#10000#Vi?t#N557A#95 9.7012#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^b17x19cm#Nguyn Vn Tho#Truyn tranh l ch s Vit Nam#Hi Linh#254961#Lch s c i#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Hng H## 00653000000000313000450002600110000000200290001100300130004000700480005301400070 01010190005001081810006001130820009001198080005001280080005001330090011001380100 00500149011001700154005001600171012003000187005001800217013000700235020001500242 020001800257020002000275020000900295020001300304039000800317020001400325#VN10.00 057#Hng Vng xy dng t nc#Truyn tranh#Li: Nguyn Vn Tho ; Tranh: Nguy n Hng Nhung#10000#Vi?t#H513V#959.7012#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a27tr.^b17x1 9cm#Nguyn Vn Tho#Truyn tranh lch s Vit Nam#Nguyn Hng Nhung#254962#Lch s c i#Vn hc thiu nhi#Thi i Hng Vng#Vit Nam#Truyn tranh#Hng H#Tr uyn thuyt## 00908000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200220003300700600 00550190005001151810007001200820008001278080005001350080005001400090018001450100 00500163011001500168015004100183005001400224005001400238013000700252005001300259 00500170027200500220028902102320031102000090054302000130055202000110056503900060 0576#VV10.00197#VV10.00198#VV10.00199#Thng k doanh nghip#B.s.: Ng Anh Cng, Phm Ngc Yn (ch.b.), Thu Hng...#Vi?t#TH455K#338.702#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a377tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Lao ng X hi#Ng Anh C ng#Phm Ngc Yn#254963# Thu Hng#L Th Thu Trang#Nguyn Th Thanh Bnh#Trn h by nhng vn c bn v thng k doanh nghip; ni dung thng k lao ng v nng sut lao ng, thu nhp lao ng, ti sn, gi thnh sn phm, hot ng ti chnh v kt qu hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip#Thng k#Doa nh nghip#Gio trnh#TDung## 00819000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200200003300300350 00530070056000880140007001440190005001511810007001560820006001638080005001690080 00500174009001800179010000500197011001500202013000700217005001400224006000800238 005001100246021021400257020000800471020001100479020000900490039000600499#VV10.00 200#VV10.00201#VV10.00202#Kh luyn thnh ti#Nhng tm gng hiu hc Trung Hoa #Ci bin: L T Hip ; Vn Anh dch ; Thi H books h.#23000#Vi?t#KH450L#371. 3#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a150tr.^b20cm#254964#Thi H Books#Vn Anh#L T Hip#Tp hp nhng giai thoi v nhng tm gng chm ch hc hnh, cn mn luyn tp, tinh thn khng ngi kh ngi kh t c dnh cao ca tri thc trong lch s Trung Hoa nh L Ban, Khng T, T Tn, Hoa ...#Hc tp#Trung Qu c#Hiu hc#TDung## 00847000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200270003300300780 00600070047001380140007001850010012001920190005002041810007002090820006002168080 00500222008000500227009001800232010000500250011001500255006001000270005001300280 013000700293021019900300020001000499020001000509020000800519039000600527#VV10.00 203#VV10.00205#VV10.00204#The fine art of small talk#K nng bt u, duy tr cu c tr chuyn v to dng mng li quan h x hi#Debra Fine ; Mai Trang dch ; Trn V Nhn h.#39000#Fine, Debra#Vi?t#TH200F#302.2#^214#^aH.#^aLao ng X h i#2009#^a199tr.^b21cm#Mai Trang#Trn V Nhn#254965#Cung cp nhng k nng tr chuyn lm quen, bt chuyn vi ngi l, duy tr cuc tr chuyn, to ti, l ng nghe, trnh nhng hnh vi sai lm trong tr chuyn, lch s ri khi cuc tr chuyn...#Giao tip#i thoi#K nng#TDung## 00891000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200290003300300960 00620070047001580140007002050010012002120190005002241810007002290820006002368080 00500242008000500247009001800252010000500270011001500275006001000290005001300300 01300070031302101990032002000100051902000100052902000120053903900060055102000080 0557#VV10.00206#VV10.00208#VV10.00207#The fine art of the big talk#B quyt chin h phc khch hng, thuyt trnh thnh cng v gii quyt mu thun trong cng vi c#Debra Fine ; Minh Hnh dch ; Trn V Nhn h.#41000#Fine, Debra#Vi?t#TH200F #302.2#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a234tr.^b21cm#Minh Hnh#Trn V Nhn#25 4966#Hng dn xy dng cc k nng i thoi: thu hiu ngi nghe, lm ch cu c tr chuyn, im lng, nhn bit nguyn nhn mu thun, kim sot thi gian, gi b mt... v p dng cc k nng i thoi#Giao tip#i thoi#Thuyt phc#TDun g#K nng## 00803000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200280003300700920 00610140007001530010016001600190005001761810007001810820004001888080005001920080 00500197009001800202010000500220011001500225005001900240006001300259006001500272 013000700287005001400294021016000308020000700468020000800475039000600483#VV10.00 210#VV10.00209#VV10.00211#Tr cng u, phi lm sao?#Deanna Canonge, Michel Lec endreux ; Dch: Trn Th Hu, Hunh Trc o ; Thi H Books h..#29000#Canonge , Deanna#Vi?t#TR100C#649#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a187tr.^b20cm#Lecendr eux, Michel#Trn Th Hu#Hunh Trc o#254967#Thi H Books#Phn tch ngun gc ca nhng hnh ng, thi kh bo tr v a ra cc gii php hu hiu gi p cc bc ph huynh dy d nhng a con bng bnh ca mnh#Tr h#Dy tr#TDun g## 00981000000000289000450002600110000002600110001100200780002200700460010000100160 01460190005001621810007001670820007001748080005001810080005001860090018001910100 00500209011001500214015006600229004002600295005000900321005001300330013000700343 021031100350020001600661020000800677039000600685#VV10.00212#VV10.00213#Nhng i u cn bit t chc thc hin tt cng tc bo h lao ng c s#B.s.: Nguy n An Lng, Trn Mai, L Vn Chin#Nguyn An Lng#Vi?t#NH556#331.25#^214#^aH.# ^aLao ng X hi#2009#^a194tr.^b21cm#TTS ghi: B Lao ng Thng binh v X h i. Cc An ton lao ng#In ln th 2, c sa cha#Trn Mai#L Vn Chin#254968#T rnh by nhng vn c bn v cng tc bo h lao ng (BHL), nhng quy nh ca php lut v BHL Vit Nam, cng tc qun l cng tc BHL c s, nhng bin php khoa hc - cng ngh ch yu m bo an ton v sinh lao ng ti c s v t chc vn ng qun chng hot ng bo h lao ng c s#Bo h lao ng#An ton#TDung## 00722000000000289000450002600110000002600110001102600110002201100150003301500480 00480020039000960070010001350010010001450190005001551810008001600820004001688080 00500172008000500177009001800182010000500200013000700205021017500212020000800387 020001000395020001000405020001100415039000600426#VV10.00214#VV10.00215#VV10.0021 6#^a383tr.^b21cm#TTS ghi: i hc Kinh t - Cng nghip Long An#Gio trnh l t huyt tin v ngn hng#L Vn T#L Vn T#Vi?t#GI-108T#332#^214#^aH.#^aLao n g X hi#2009#254969#Trnh by tng quan v tin, th trng ti chnh; phn tc h tn dng, li sut, ngn hng thng mi, cung v cu tin t, ngn hng trung ng, chnh sch tin t, lm pht#Tin t#Ngn hng#Ti chnh#Gio trnh#TDung ## 00896000000000337000450002600110000002600110001102600110002200200190003300700600 00520140007001120190005001191810007001240820006001318080005001370080005001420090 01800147010000500165011001500170015005800185005001500243005001000258013000700268 00500160027500500120029100500140030302101870031702000130050402000110051703900060 0528020002400534#VV10.00217#VV10.00218#VV10.00219#Nguyn l thng k#B.s.: Lng Vn Vinh (ch.b.), L S Cn, Nguyn Vn Hiu...#15000#Vi?t#NG527L#001.4#^214#^ aH.#^aLao ng X hi#2009#^a116tr.^b21cm#TTS ghi: Tng cc Thng k. Trng Tr ung cp Thng k II#Lng Vn Vinh#L S Cn#254970#Nguyn Vn Hiu#H c Thu# V Thanh Lim#Trnh by i tng ca thng k hc, qu trnh nghin cu thng k , s tuyt i, s tng i, s bnh qun, nghin cu s bin ng ca hin t ng kinh t x hi, v iu tra chn mu#Thng k hc#Gio trnh#TDung#Trung hc chuyn nghip## 00804000000000313000450002600110000002600110001102600110002200600170003300200280 00500030049000780070059001270140007001860010015001930190005002081810007002130820 00600220808000500226008000500231009001800236010000500254011001500259005001400274 013000700288021015900295020000900454020000800463020001300471039000600484#VV10.00 221#VV10.00220#VV10.00222#Trn Thanh Hng#Qu khn khng bao gi kht#Cng c s ng to v i mi dnh cho nh qun l#Siddiqui Moid ; Trn Thanh Hng dch ; Thi H Books h..#31000#Siddiqui, Moid#Vi?t#QU100K#153.3#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a167tr.^b21cm#Thi H Books#254971#Hng dn lm th no nh qu n l c th t mnh lun sng to v i mi, ci tin doanh nghip, ng thi g ip cc nhn vin cng lun t duy sng to#Sng to#i mi#Doanh nghip#TDu ng## 00805000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200230003300700250 00560140007000810010010000880190005000981810006001030820006001098080005001150080 00500120009001800125010000500143011001500148005000800163013000700171021030300178 020000700481020001100488020001000499039000600509#VV10.00224#VV10.00223#VV10.0022 5#7 ch s ca cuc sng#B.s.: Minh Dng, Kim Lan#56000#Minh Dng#Vi?t#B112C#15 8.1#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a359tr.^b21cm#Kim Lan#254972#Gii thch v by phng din nh ngha v tiu chun nhn nh ca cuc sng hon m: tnh cm, sc kho, tr tu, sc hp dn, tm hn, gan d, nghch cnh trong thng t rng v cuc sng, vi nhng phng php v li i th no nng cao ch s , lm cho cuc sng cng hi ho v ti p hn#Tm l#Hon thin#Cuc sng#TD ung## 00991000000000337000450002600110000002600110001100200680002200700630009001900050 01531810006001580820007001648080005001710080005001760090018001810100005001990110 01400204015005100218004001800269005001600287005001300303013000700316005001500323 00500170033800500160035502102350037102000190060602000110062502000040063603900060 0640020000700646#VV10.00226#VV10.00227#S tay hng dn x l nc v v sinh m i trng trong ma bo lt#B.s.: Nguyn Huy Nga (ch.b.), Trnh Qun Hun, Trn c Phu...#Vi?t#S450T#363.72#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a39tr.^b21cm#TTS ghi: B Y T. Cc Y t d phng v mi trng#Ti bn ln th 3#Trnh Qun Hun# Trn c Phu#254973#Nguyn Huy Nga#Nguyn Hng Long#Trnh nh Bc#Hng dn c ng tc chun b trc ma bo lt, x l nc n ung v v sinh mi trng tron g khi ngp lt v sau bo lt, 10 bin php cp bch i vi y t tnh khc p hc hu qu bo lt, mt s ho cht kh trng nc thng dng#V sinh mi trn g#Phng dch#Lt#TDung#S tay## 00818000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820006000528080005000580010020000630020045000830070044001280220 00400172008000500176009001800181010000500199011001500204005001700219013000700236 005002000243021018900263020001600452020001900468020001100487039000600498#VV10.00 228#VV10.00229#VV10.00230#36000#Vi?t#NH556K#895.1#^214#Trn Th Thanh Lim#Nhn g kin thc vn ho khng th khng bit#B.s.: Trn Th Thanh Lim, Nguyn Duy C hinh#T.1#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a222tr.^b20cm#Nguyn Duy Chinh#254974#Trn Th Thanh Lim#Phn tch gi tr ngh thut v nh hng i vi x hi ca cc tc phm ln ca Trung Quc: Hng lu mng, tam quc ch din ngha, ty du k, thu h, binh php Tn T, liu trai ch d#Vn hc c in#Nghin cu vn hc# Trung Quc#TDung## 00834000000000313000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810007000450820004000528080005000560010020000610020045000810070044001260220 00400170008000500174009001800179010000500197011001500202005001700217013000700234 005002000241021022600261020000800487020000800495020001100503039000600514#VV10.00 231#VV10.00232#VV10.00233#48500#Vi?t#NH556K#951#^214#Trn Th Thanh Lim#Nhng kin thc vn ho khng th khng bit#B.s.: Trn Th Thanh Lim, Nguyn Duy Chi nh#T.2#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a311tr.^b20cm#Nguyn Duy Chinh#254975#Trn T h Thanh Lim#Gii thiu nhng nt chnh v vn ho truyn thng Trung Hoa, cc nh mu lc chnh tr ca Trung Quc c i, mi nhn vt lch s ln nh hn g ti nn chnh tr c i Trung Quc v nhng cu chuyn thn thoi Vim Hong# Lch s#Vn ho#Trung Quc#TDung## 00758000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200330003300700270 00660140007000930010010001000190005001101810006001150820006001218080005001270080 00500132009001800137010000500155011001500160005001000175013000700185021017700192 020002000369020002000389020001000409020000900419039000600428020001000434#VV10.00 234#VV10.00235#VV10.00236#Hiu thm v ch Nhn - ch Dung#B.s.: Duy Chinh, Kim Cng#37000#Duy Chinh#Vi?t#H309T#158.1#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a235tr .^b21cm#Kim Cng#254976#Gii thiu nhng cu chuyn nh nhm cao ch Nhn - c tnh nhn nhn v ch Dung - c tnh bao dung, lng thu phc lng ng i v c c thnh cng trong cuc sng#B quyt thnh cng#Tm l hc ng dn g#Nhn nhn#Bao dung#TDung#Cuc sng## 00709000000000289000450002600110000002600110001100200310002200700150005301400070 00680010015000750190005000901810007000950820006001028080005001080080005001130090 01800118010000500136011001500141004003400156013000700190021015300197020002100350 020001800371020001300389020001100402039000600413#VV10.00238#VV10.00237#Phn tch hot ng kinh doanh#Bi Vn Trng#44500#Bi Vn Trng#Vi?t#PH121T#338.7#^21 4#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a313tr.^b21cm#In ln th 2 c sa cha, b sung#2 54977#Trnh by nhng vn c bn v phn tch hot ng kinh doanh, kt qu s n xut, gi thnh sn phm, tiu th sn phm, li nhun v bo co ti chnh#H ot ng kinh doanh#Phn tch kinh t#Doanh nghip#Gio trnh#TDung## 00957000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200660003300300150 00990070020001140140007001340010011001410190005001521810006001570820009001638080 00500172008000500177009001800182010000500200011001500205005000800220013000700228 02102840023502000090051902000200052802000090054802000100055702000080056702000110 0575039000600586020001500592#VV10.00239#VV10.00240#VV10.00241#ng dng cng ngh thng tin trong ging dy & qun l nh trng#Sch tham kho#Phc in, Duy H n#58000#Phc in#Vi?t#556D#371.0285#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a222t r.^b21cm#Duy Hn#254978#Trnh by nhng li ch v kh nng tim tng to ln nh ng dng cng ngh thng tin trong nh trng. Mt s kh khn v thch thc tr ong qu trnh tin hnh xy dng h thng thng tin phc hp, thit lp h thng tiu ch nh gi chun v ci tin ni dung chng trnh gio dc#Gio dc#Cn g ngh thng tin#ng dng#Ging dy#Qun l#Trng hc#TDung#Sch tham kho## 00682000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200330003300700300 00660140007000960010013001030190005001161810006001210820006001278080005001330080 00500138009001800143010000500161011001500166005001000181013000700191021017900198 020001000377039000600387020001100393#VV10.00242#VV10.00244#VV10.00243#24 bi hc v tnh cch cuc i#B.s.: Hong Nguyn, Thanh Tm#57000#Hong Nguyn#Vi?t#H1 03M#155.2#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a259tr.^b21cm#Thanh Tm#254979#Gii thiu nhng c trng tnh cch biu hin thi hnh vi ca con ngi, tnh u vit ca n v li khuyn c th khai thc ht tim nng ca bn thn, xy d ng hnh phc#Tnh cch#TDung#Tm l hc## 00943000000000337000450002600110000002600110001101100140002201500440003600500180 00800050014000980020035001120070056001470190005002031810006002080820010002148080 00500224008000500229009001800234010000500252013000700257005001300264005001600277 00500150029302102360030802000090054402000100055302000140056302000090057702000130 0586039000600599#VV10.00245#VV10.00246#^a94tr.^b21cm#TTS ghi: B Lao ng Thn g binh v X hi#Nguyn Kim Phng#L Xun Thnh#S tay ph bin php lut lao ng#B.s.: Nguyn Kim Phng, L Xun Thnh, Tng Vn Lai...#Vi?t#S450T#344.59701 #^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#254980#Tng Vn Lai#Nguyn Huy Hng#Nguyn L Bnh#Gm nhng cu hi p cc quy nh v hp ng lao ng, tin lng, thi g i lm vic, thi gi ngh ngi, an ton v sinh lao ng, k lut lao ng v t rch nhim vt cht, tho c lao ng tp th v gii quyt tranh chp hp ng #Lao ng#Php lut#Lut lao ng#Vit Nam#Sch hi p#TDung## 00608000000000301000450002600110000002600110001102600110002201100150003301200210 00480020026000690070014000950140007001090010010001160190005001261810006001310820 00400137808000500141008000500146009001800151010000500169013000700174021007700181 020000700258020001000265039000600275020001000281020001500291#VV10.00247#VV10.002 48#VV10.00249#^a302tr.^b21cm#T sch Tui hc tr#Lng yu thng chn tht#Mnh Mng b.s#47000#Mnh Mng#Vi?t#L431Y#177#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2010#25498 1#Gm nhng cu chuyn nh ni v lng yu thng gia con ngi vi con ngi# o l#Truyn k#TDung#Cuc sng#Sch thiu nhi## 00915000000000313000450002600110000002600110001102600110002200200220003300700480 00550140007001030010016001100190005001261810007001310820008001388080005001460080 00500151009001800156010000500174011001500179015005800194005001700252013000700269 021026200276020000900538020001300547020001100560039000600571020002400577#VV10.00 251#VV10.00252#VV10.00250#Thng k doanh nghip#B.s.: Th Kim Linh (ch.b.), T rng ng Dung#26000# Th Kim Linh#Vi?t#TH455K#338.702#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a231tr.^b21cm#TTS ghi: Tng cc Thng k. Trng Trung cp Thng k II#Trng ng Dung#254982#Trnh by i tng nghin cu ca thng k doanh n ghip; thng k kt qu hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip; thng k lao ng, nng sut lao ng v thu nhp ca lao ng trong doanh nghip, thng k ti sn v gi thnh sn phm ca doanh nghip#Thng k#Doanh nghip#Gio tr nh#TDung#Trung hc chuyn nghip## 01034000000000277000450002600110000002600110001101100150002201500770003700201000 01140290096002140190005003101810007003150820006003228080005003280080005003330090 01800338010000500356013000700361021032900368020001500697020000800712020001300720 020000900733039000600742020000800748#VV10.00253#VV10.00254#^a190tr.^b21cm#TTS g hi: B Lao ng Thng binh v X hi. Cc Qun l lao ng ngoi nc#Thng tin v cc doanh nghip dch v a ngi lao ng Vit Nam i lm vic nc ngo i nm 2009#The information on enterprises engaged in services of sending workers to work oversea year 2009#Vi?t#TH455T#331.1#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#25 4983#Bao gm tn, a ch v mt s hot ng chnh ca doanh nghip c cp ph p a ngi lao ng i lm vic nc ngoi v nhng th tc ngi lao ng q uan tm. Ngoi ra cn c a ch ca cc Ban lnh o lao ng, i s qun Vit Nam cc nc, vng lnh th, mt s i s qun Vit Nam c lao ng Vit Nam n lm vic#Ngi lao ng#a ch#Doanh nghip#Vit Nam#TDung#Dch v## 00819000000000313000450002600110000002600110001102600110002201100150003300600130 00480050008000610020019000690030049000880070050001370140007001870010016001940190 00500210181000600215082000700221808000500228008000500233009001800238010000500256 013000700261021019800268020001700466039000600483020000900489020000700498#VV10.00 255#VV10.00256#VV10.00257#^a165tr.^b20cm#on Th Vn#Ng Qu#Hn gn v tha th #Li ku cu ca mt cuc i sng trong bo hnh#Nancy Richards ; on Th Vn dch ; Ng Qu h..#27000#Richards, Nancy#Vi?t#H105G#362.82#^214#^aH.#^aLao n g X hi#2009#254984# cp n s ngc i, lm dng tr em trong gia nh v thi ph nhn s lm dng . Qu trnh hn gn vt thng lng, vn ln kh i bt hnh v thnh cng trong cuc sng ca chnh tc gi#Bo lc gia nh#TDun g#Lm dng#Tr em## 00999000000000349000450002600110000002600110001102600110002201100150003301500590 00480050016001070050021001230050020001440050015001640050017001790020040001960070 07000236014000700306019000500313181000800318082000400326808000500330008000500335 00900270034001000050036701300070037202102240037902000090060302000090061202000110 0621020001100632039000600643#VV10.00258#VV10.00260#VV10.00259#^a471tr.^b21cm#TT S ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. B mn Bo him#Nguyn Vn nh#Nguyn T h Hi ng#Nguyn Th L Huyn#T Thin Hng#Nguyn Anh Thng#Gio trnh qun tr kinh doanh bo him#B.s.: Nguyn Vn nh (ch.b.), Phm Th nh, Nguyn Th Hi ng...#57000#Vi?t#GI-108T#368#^214#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009 #254985#Gii thiu tng quan v qun tr kinh doanh bo him, th trng v doan h nghip bo him, qun tr sn phm bo him, knh phn phi sn phm bo him, qun tr khch hng, ti chnh v ngun nhn lc trong doanh nghip...#Bo him #Qun tr#Kinh doanh#Gio trnh#TDung## 00969000000000313000450002600110000002600110001102600110002201100150003301500500 00480050016000980020052001140030017001660070036001830140007002190010012002260190 00500238181000600243082001000249808000500259008000500264009002700269010000500296 013000700301021030700308020001200615020001300627020000900640039000600649#VV10.00 261#VV10.00263#VV10.00262#^a242tr.^b21cm#u ba sch ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn#Trn Quang Ton#Bc khi u hin i ho nn cng nghip Vit Nam#S ch chuyn kho#Ch.b.: Nguyn Php, Trn Quang Ton#30000#Nguyn Php#Vi?t#B557 K#338.09597#^214#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#254986#Gii thiu nn cng nghip ca Vit Nam t thng 8 nm 1945 n nm 1986, nhng kt qu v hin i ho bc u ca cc ngnh cng nghip v bc tin hp l v hin i ho nn cng nghip. Mi quan h tng tc thch cc gia cc yu t mi trng i vi tnh hnh hin i ho nn cng nghip Vit Nam#Cng nghip#Hin i ho#Vit Na m#TDung## 00965000000000373000450002600110000002600110001101100170002201500330003900500160 00720020079000880070050001670140007002170190005002241810006002290820004002358080 00500239008000500244009001100249010000500260005001300265005001600278005001700294 00500160031101300070032702101640033402000100049802000120050802000120052002000200 0532020001000552020000800562020001500570039000600585#VV10.00264#VV10.00265#^a88t r.^b20x29cm#TTS ghi: B Gio dc v o to#Nguyn Hi Chu#Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn cng ngh trung hc ph thng#Nguyn Hi Chu, Ngc Hng, L Th Thu Hng...#15000#Vi?t#H561D#607#^214#^aH.#^aGio dc#2009# Ngc Hng#L Th Thu Hng#Nguyn c Thnh#Nguyn Vn Khi#254987#Gii thiu ch ung v chun kin thc, k nng ca chng trnh gio dc ph thng. Hng dn t hc hin chun kin thc, k nng mn cng ngh trong trng ph thng#Cng ngh #Nng nghip#Cng nghip#Ph thng trung hc#Ging dy#K nng#Sch gio vin#TD ung## 01199000000000337000450002600110000002600110001101100150002201501060003700500120 01430020043001550030086001980070027002840140008003110190005003191810006003240820 00800330808000500338008000500343009001800348010000500366013000700371021040400378 02000100078202000080079202000100080002000050081002000130081502000090082802000180 0837039000600855#VL10.00036#VL10.00037#^a543tr.^b27cm#Tn sch ngoi ba: Cc qu y nh php lut mi nht v k ton, ti chnh, thu, c phn ho doanh nghip# Khi Nguyn#Cm nang dnh cho nh qun l doanh nghip#Cc quy nh php lut m i nht v k ton, ti chnh, thu, c phn ho doanh nghip#Khi Nguyn s.t., h thng#295000#Vi?t#C120N#343.597#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#254988#Gii thiu ni dung cc vn bn quy nh v qun l nh nc, cc chnh sch h tr c a nh nc i vi doanh nghip; cc quy nh mi v k ton, kim ton doanh n ghip; ch khu hao ti sn c nh; cc quy nh v qun l ti chnh, gim st, sp xp v c phn ho doanh nghip; cc chnh sch thu mi lin quan n doanh nghip; quy nh mi nht v lao ng, tin lng trong cc doanh nghip#P hp lut#K ton#Ti chnh#Thu#Doanh nghip#Vit Nam#Vn bn php lut#TDung## 00928000000000313000450080800050000003900060000500200270001100500190003800600530 00570070084001100080005001940090018001990100005002170110014002220150057002360220 00500293082000400298013000700302026001100309026001100320181000600331019000500337 020000900342020000700351020000700358020001600365020000800381021022500389#^214#TD ung#Rilo A/P bo co phn tch#L Th Phng Thu#Phng thu thp v x l thng tin nghip v Hi quan#Phng thu thp v x l thng tin nghip v Hi quan dch ; L Th Phng Thy h..#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a56tr.^b29cm#TTS ghi: T ng cc Hi quan. Cc iu tra chng bun lu#S 9#382#254989#VL10.00038#VL10.00 039#R309A#Vi?t#Hi quan#Ma tu#Chu #Thi Bnh Dng#Bo co#Bo co tnh hnh bun lu heroin, c bit l Methamphetamine khu vc chu - Thi Bnh Dng. Qu trnh thc hin d n C su ca ngnh hi quan tng cng hot ng ch ng bun lu khu vc chu - Thi Bnh Dng## 01002000000000313000450080800050000003900060000500200620001100500190007300600530 00920070084001450080005002290090018002340100005002520110014002570150057002710220 00500328082000400333013000700337026001100344026001100355181000600366019000500372 020000900377020000700386020000700393020001600400020001900416021025300435#^214#TD ung#Ti liu nghip v hi quan khu vc Chu - Thi Bnh Dng#L Th Phng Thu#Phng thu thp v x l thng tin nghip v hi quan#Phng thu thp v x l thng tin nghip v hi quan dch ; L Th Phng Thu h..#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a40tr.^b29cm#TTS ghi: Tng cc Hi quan. Cc iu tra chng bun lu #T.41#382#254990#VL10.00040#VL10.00041#T103L#Vi?t#Hi quan#Ma tu#Chu #Thi B nh Dng#Ti liu nghip v#Trnh by cch thc vn chuyn ma tu, sn phm nhi thng hiu v s liu cc v hi quan bt gi ti phm ma tu cc nc thuc khu vc chu - Thi Bnh Dng. Hot ng ca Vn phng tnh bo Hi quan kh u vc chu - Thi Bnh Dng (RILO A/P)## 00992000000000313000450080800050000003900060000500200620001100500190007300600530 00920070084001450080005002290090018002340100005002520110014002570150057002710220 00500328082000400333013000700337026001100344026001100355181000600366019000500372 020000900377020000700386020000700393020001600400020001900416021024300435#^214#TD ung#Ti liu nghip v hi quan khu vc Chu - Thi Bnh Dng#L Th Phng Thu#Phng thu thp v x l thng tin nghip v hi quan#Phng thu thp v x l thng tin nghip v hi quan dch ; L Th Phng Thu h..#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a40tr.^b29cm#TTS ghi: Tng cc Hi quan. Cc iu tra chng bun lu #T.42#382#254991#VL10.00042#VL10.00043#T103L#Vi?t#Hi quan#Ma tu#Chu #Thi B nh Dng#Ti liu nghip v#Trnh by cch thc vn chuyn ma tu, san h tri p hp v s liu cc v hi quan bt gi ti phm ma tu cc nc thuc khu vc chu - Thi Bnh Dng. Hot ng ca Vn phng tnh bo Hi quan khu vc chu - Thi Bnh Dng (RILO A/P)## 01059000000000313000450080800050000003900060000500200620001100500190007300600530 00920070084001450080005002290090018002340100005002520110014002570150057002710220 00500328082000400333013000700337026001100344026001100355181000600366019000500372 020000900377020000700386020000700393020001600400020001900416021031000435#^214#TD ung#Ti liu nghip v hi quan khu vc Chu - Thi Bnh Dng#L Th Phng Thu#Phng thu thp v x l thng tin nghip v hi quan#Phng thu thp v x l thng tin nghip v hi quan dch ; L Th Phng Thu h..#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a40tr.^b29cm#TTS ghi: Tng cc Hi quan. Cc iu tra chng bun lu #T.43#382#254992#VL10.00044#VL10.00045#T103L#Vi?t#Hi quan#Ma tu#Chu #Thi B nh Dng#Ti liu nghip v#Trnh by cch thc vn chuyn ma tu v s liu cc v hi quan bt gi ti phm ma tu cc nc thuc khu vc chu - Thi Bn h Dng. Hot ng ca Vn phng tnh bo Hi quan khu vc chu - Thi Bnh D ng (RILO A/P) v mt s thng tin cnh bo t Mng li thc thi php lut Hi q uan ca WCO (CEN)## 01057000000000313000450080800050000003900060000500200620001100500190007300600530 00920070084001450080005002290090018002340100005002520110014002570150057002710220 00500328082000400333013000700337026001100344026001100355181000600366019000500372 020000900377020000700386020000700393020001600400020001900416021030800435#^214#TD ung#Ti liu nghip v hi quan khu vc Chu - Thi Bnh Dng#L Th Phng Thu#Phng thu thp v x l thng tin nghip v hi quan#Phng thu thp v x l thng tin nghip v hi quan dch ; L Th Phng Thu h..#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a26tr.^b29cm#TTS ghi: Tng cc Hi quan. Cc iu tra chng bun lu #T.44#382#254993#VL10.00046#VL10.00047#T103L#Vi?t#Hi quan#Ma tu#Chu #Thi B nh Dng#Ti liu nghip v#Gm s liu cc v hi quan bt gi ti phm ma tu cc nc thuc khu vc chu - Thi Bnh Dng. Bo co ca cc nc thuc kh u vc, hot ng ca Vn phng tnh bo Hi quan khu vc chu - Thi Bnh Dng (RILO A/P) v mt s thng tin cnh bo t Mng li thc thi php lut Hi qua n ca WCO (CEN)## 01021000000000313000450080800050000003900060000500200620001100500190007300600530 00920070084001450080005002290090018002340100005002520110014002570150057002710220 00500328082000400333013000700337026001100344026001100355181000600366019000500372 020000900377020000700386020000700393020001600400020001900416021027200435#^214#TD ung#Ti liu nghip v hi quan khu vc Chu - Thi Bnh Dng#L Th Phng Thu#Phng thu thp v x l thng tin nghip v hi quan#Phng thu thp v x l thng tin nghip v hi quan dch ; L Th Phng Thu h..#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a24tr.^b29cm#TTS ghi: Tng cc Hi quan. Cc iu tra chng bun lu #T.45#382#254994#VL10.00048#VL10.00049#T103L#Vi?t#Hi quan#Ma tu#Chu #Thi B nh Dng#Ti liu tham kho#Gm s liu cc v hi quan bt gi ti phm ma tu cc nc thuc khu vc chu - Thi Bnh Dng. Hot ng ca Vn phng tnh bo Hi quan khu vc chu - Thi Bnh Dng (RILO A/P) v mt s thng tin cnh bo t Mng li thc thi php lut Hi quan ca WCO (CEN)## 00822000000000301000450080800050000022100260000503900060003100100160003700200410 00530050016000940070016001100080005001260090018001310100005001490110015001540220 00400169082000900173013000700182014000700189026001100196026001100207181000600218 019000500224020000800229020001500237020001000252021025800262#^214#Dnh cho k to n chi tit#TDung#Dng Ngc Ton#Kinh nghim thc hnh k ton trn Excel#Dng Ngc Ton#Dng Ngc Ton#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a344tr.^b27cm#T.1#657.02 85#254995#99000#VL10.00050#VL10.00051#K312N#Vi?t#K ton#Phn mm Excel#Thc h nh#Hng dn s dng phn mm Excel trong cng vic k ton chi tit l hch to n chng t v s sch ca chn loi s chi tit, lp su loi bng tnh nh: bn g lng, bng chm cng, bng phn b chi ph cng c dng c, bng tnh khu ha o ti sn c nh...## 00941000000000301000450080800050000022100440000503900060004900100160005500200410 00710050016001120070016001280080005001440090018001490100005001670110015001720220 00400187082000900191013000700200014000700207026001100214026001100225181000600236 019000500242020000800247020001500255020001000270021035900280#^214#Dnh cho k to n tng hp v k ton trng#TDung#Dng Ngc Ton#Kinh nghim thc hnh k to n trn Excel#Dng Ngc Ton#Dng Ngc Ton#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a232tr .^b27cm#T.2#657.0285#254996#69000#VL10.00052#VL10.00053#K312N#Vi?t#K ton#Phn mm Excel#Thc hnh#Gii thiu quy trnh lm s sch tng hp, to ra cc loi s sch bo co t duy nht mt s nhp nh khon l s Nht k chung da trn phn mm Excel. Mt s tnh hung k ton trng thng gp nh: x l d liu t my chm cng, tnh hoa hng ca nhn vin kinh doanh, xc nh tui ca n v tnh li n qu hn, gii php All in one cho ca hng nh## 00969000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820011000408080005000510010016000560020041000720070016001130220004001292210 04000133008000500173009001800178010000500196011001500201013000700216005001600223 02103470023902000080058602000080059402000150060202000100061703900060062702000100 0633#VL10.00054#VL10.00055#79000#Vi?t#K312N#658.150285#^214#Dng Ngc Ton#Kin h nghim thc hnh k ton trn Excel#Dng Ngc Ton#T.3#Dnh cho ngi lm ti chnh v qun l#^aH.#^aLao ng X hi#2010#^a248tr.^b27cm#254997#Dng Ngc T on#Hng dn s dng phn mm Excel trong cc lnh vc: nghip v nhp khu, va y vn ca ngn hng v cc c nhn, thu mua ti chnh, phn tch kt qu th tr ng, lp k hoch sn xut, tiu th, lp v thm nh hiu qu kinh t ca d n; gip nh qun l kim sot v gim st thi gian lm vic ca mi khu trong qu trnh sn xut kinh doanh#K ton#Qun l#Phn mm Excel#Thc hnh#TDung#T i chnh## 00972000000000277000450002600110000002600110001101100150002201500770003700200330 01140070009001470140007001560010009001630190005001721810007001770820006001848080 00500190008000500195009001800200010000500218013000700223021040700230020001100637 020003100648020000900679039000600688#VL10.00057#VL10.00056#^a108tr.^b28cm#Tn s ch ngoi ba: Trang tr hnh vung. - Tn tht tc gi: Hunh Vn Mi#Phng ph p trang tr hnh vung#Uyn Huy#60000#Uyn Huy#Vi?t#PH561P#745.4#^214#^aH.#^aL ao ng X hi#2009#254998#Trnh by nhng vn c bn nht v nhn thc v th c hnh trang tr hnh vung trong mi quan h vi mt s hnh k h khc: khi nim hnh vung, cc loi hnh vung, nn tng ca b cc trang tr hnh vung, cu trc ca hnh vung, phng php trang tr hnh vung cc loi, vn dng ki n thc v trang tr hnh vung trong cc lnh vc khc, nhng bi hc rt ra t phng php trang tr hnh vung#Hnh vung#Ngh thut trang tr thc hnh#M t hut#TDung## 00734000000000301000450002600110000002600110001101100150002201500330003700400380 00700020030001080290021001380070009001590140008001680010009001760190005001851810 00600190082000400196808000500200008000500205009001800210010000500228013000700233 021015500240020000800395020001400403020000900417039000600426#VL10.00058#VL10.000 59#^a300tr.^b28cm#Tn tht tc gi: Hunh Vn Mi#Ti bn ln th 1, chnh sa, b sung#Mu sc & phng php s dng#Color & using method#Uyn Huy#160000#Uy n Huy#Vi?t#M111S#752#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#254999#Gii thiu nhng n t c bn v tnh cht, vai tr ca mu sc, s tng quan, phng php s dng, phi mu, kh nng din cm trong m thut v cuc sng#Mu sc#Phi cnh mu#M thut#TDung## 00753000000000289000450002600110000002600110001102600110002201100270003300600150 00600020025000750070025001000140007001250190005001321810006001370820006001438080 00500149008000500154009004900159010000500208013000700213021020500220020000700425 020001000432020000900442039000600451020000600457#VV10.00266#VV10.00267#VV10.0026 8#^a571tr.^bTon tp. - 21cm#Nguyn T Siu#Hong ni kinh t vn#Nguyn T S iu bin dch#88000#Vi?t#H407#615.8#^214#^aH.#^aLao ng ; Trung tm Vn ho n gn ng ng Ty#2009#255000#Gii thiu ni dung b sch "Hong ni kinh t v n" - tc phm kinh in c coi l cng trnh l lun hng u ca nn y hc ng phng, dng trong vic nghin cu, chn tr, b, t, liu, dc bnh#ng y #Chn on#iu tr#TDung#Thuc## 00480000000000277000450002600110000002600110001102600110002201100150003300200170 00480030012000650070010000770140007000870010010000940190005001041810007001090820 00900116808000500125008000500130009001100135010000500146013000700151020001700158 020000900175020001200184039000600196#VV10.00269#VV10.00271#VV10.00270#^a262tr.^b 21cm#Ch T con l ai#Tiu thuyt#Thng Sc#41000#Thng Sc#Vi?t#CH500T#895.922 3#^214#^aH.#^aLao ng#2009#255001#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#TDung## 00555000000000301000450002600110000002600110001102600110002201100150003301900120 00480060019000600020016000790030012000950070037001070140007001440010012001510190 00500163181000600168082000400174808000500178008000500183009001100188010000500199 013000700204020001700211020000700228020001200235039000600247#VV10.00272#VV10.002 74#VV10.00273#^a548tr.^b21cm#Dch Canaa#Nguyn Qunh Trang#Nc cho c voi#Tiu thuyt#Gruen Sara ; Nguyn Qunh Trang dch#88000#Gruen, Sara#Vi?t#N557C#823#^ 214#^aH.#^aLao ng#2009#255002#Vn hc hin i#Canaa#Tiu thuyt#TDung## 00600000000000253000450002600110000002600110001101100150002200200470003700700090 00840140007000930190005001001810006001050820004001118080005001150080005001200090 01100125010000500136005000400141013000700145021016200152020001800314020000800332 039000600340#VV10.00275#VV10.00276#^a267tr.^b21cm#60 cch dy con khng cn nh , khng cn mng#DSC b.s.#42000#Vi?t#S111M#649#^214#^aH.#^aLao ng#2009#DSC#25 5003#Gii thiu 60 cch dy con hiu qu khng cn nh, mng. Ph phn v bc b mt s phng php gio dc lc hu, bo th khng thch hp trong thi i hi n nay#Gio dc gia nh#Dy tr#TDung## 00506000000000265000450002600110000002600110001101100150002200200240003700700140 00610140007000750010010000820190005000921810006000970820004001038080005001070080 00500112009001100117010000500128013000700133021007000140020000600210020000900216 039000600225020000900231#VV10.00277#VV10.00278#^a231tr.^b21cm#Ting ni c th p h n#Hong Anh b.s#35500#Hong Anh#Vi?t#T306N#613#^214#^aH.#^aLao ng#2009#25 5004#Gii thiu nhng kin thc y hc nhm ngn nga cc tc nhn gy bnh#Y hc #Bnh tt#TDung#Sc kho## 00718000000000265000450002600110000002600110001102600110002201100300003300200520 00630070013001150140007001280010009001350190005001441810006001490820009001558080 00500164008000500169009001100174010000500185013000700190021021600197020002400413 020000900437039000600446#VV10.00279#VV10.00281#VV10.00280#^a177tr., 6tr. tranh v ^b21cm#Mt s loi hnh ngh thut truyn thng Vit Nam#Thu Chi b.s#28500# Thu Chi#Vi?t#M458S#700.9597#^214#^aH.#^aLao ng#2009#255005#Gii thiu v mt s loi hnh ngh thut truyn thng Vit Nam nh: nh nhc cung nh Hu, ma cung nh Hu, ca nhc trong l hi Rija, ht Xc Ba, hn khung giao duyn, n i l v ht l ca ng bo C Tu...#Ngh thut truyn thng#Vit Nam#TDung## 00756000000000301000450002600110000002600110001102600110002201100150003300500200 00480050016000680020021000840030032001050070064001370140007002010010018002080190 00500226181000800231082000400239808000500243008000500248009001100253010000500264 013000700269021015100276020001000427020001100437039000600448#VV10.00282#VV10.002 83#VV10.00284#^a152tr.^b21cm#Nguyn Th Thu Hng#Hong Qunh Nga#Gio trnh kim ton#Dng cho trnh cao ng ngh#ng Th Vn Hng (ch.b.), Nguyn Th Thu Hng, Hong Qunh Nga#27000#ng Th Vn Hng#Vi?t#GI-108T#657#^214#^aH.#^aLao ng#2009#255006#Trnh by tng quan v kim ton. i tng v cc khi nim c bn trong kim ton. H thng cc phng php kim ton v trnh t cc bc ki m ton#Kim ton#Gio trnh#TDung## 00915000000000325000450002600110000002600110001102600110002201100150003300500160 00480050012000640020034000760030050001100070056001600140007002160010018002230190 00500241181000800246082000700254808000500261008000500266009001100271010000500282 01300070028702102190029402000120051302000230052502000110054803900060055902000240 0565#VV10.00285#VV10.00286#VV10.00287#^a192tr.^b21cm#Nguyn Th Hon#L Th Dip #Gio trnh th trng chng khon#Dng cho trnh trung cp ngh v cao ng ngh#ng Th Vn Hng (ch.b.), Nguyn Th Hon, L Th Dip#35000#ng Th Vn Hng#Vi?t#GI-108T#332.64#^214#^aH.#^aLao ng#2009#255007#Nu ln bn cht v v ai tr ca th trng chng khon. Hng ho v phn loi th trng chng khon. Th trng chng khon s cp v gi c chng khon. Th trng chng khon th cp, u t v phn tch chng khon#Chng khon#Th trng chng khon#Gio tr nh#TDung#Trung hc chuyn nghip## 00816000000000313000450002600110000002600110001102600110002201100140003300500200 00470050014000670020030000810030050001110070062001610140007002230010018002300190 00500248181000800253082000400261808000500265008000500270009001100275010000500286 013000700291021015400298020000900452020001100461039000600472020002400478#VV10.00 288#VV10.00289#VV10.00290#^a88tr.^b21cm#Nguyn Th Ngc Lan#Nguyn Th H#Gio t rnh l thuyt thng k#Dng cho trnh trung cp ngh v cao ng ngh#ng T h Vn Hng (ch.b.), Nguyn Th Ngc Lan, Nguyn Th H#16000#ng Th Vn Hng #Vi?t#GI-108T#310#^214#^aH.#^aLao ng#2009#255008#Trnh by nhng vn chung v thng k hc, qu trnh nghin cu thng k, phn t thng k, cc mc v s bin ng ca hin tng kinh t - x hi#Thng k#Gio trnh#TDung#Trung hc chuyn nghip## 00503000000000277000450002600110000002600110001102600110002201100150003300500100 00480020022000580070021000800140007001010190005001081810007001130820006001208080 00500126008000500131009001100136010000500147013000700152020001700159020000900176 020001600185039000600201020001800207#VV10.00291#VV10.00292#VV10.00293#^a230tr.^b 21cm#Ngc Minh#Ngc bu trong ti o#Ngc Minh tuyn chn#36000#Vi?t#NG419B#398 .2#^214#^aH.#^aLao ng#2009#255009#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn dn gian#TD ung#Vn hc thiu nhi## 00499000000000277000450002600110000002600110001102600110002201100150003300500100 00480020018000580070021000760140007000970190005001041810007001090820006001168080 00500122008000500127009001100132010000500143013000700148020001700155020000900172 020001600181039000600197020001800203#VV10.00295#VV10.00294#VV10.00296#^a231tr.^b 21cm#Ngc Minh#Ngn n mu xanh#Ngc Minh tuyn chn#36000#Vi?t#NG430#398.2#^ 214#^aH.#^aLao ng#2009#255010#Vn hc dn gian#Th gii#Truyn dn gian#TDung# Vn hc thiu nhi## 00805000000000313000450002600110000002600110001102600110002201100150003300500150 00480050013000630020024000760030050001000070056001500140007002060010018002130190 00500231181000800236082000400244808000500248008000500253009001100258010000500269 013000700274021015600281020001300437020001100450039000600461020002400467#VV10.00 297#VV10.00298#VV10.00299#^a144tr.^b21cm#V Th Vn Anh#Phm Th Nga#Gio trnh qun tr hc#Dng cho trnh trung cp ngh v cao ng ngh#ng Th Vn Hng (ch.b.), V Th Vn Anh, Phm Th Nga#22000#ng Th Vn Hng#Vi?t#GI-108T#658 #^214#^aH.#^aLao ng#2009#255011#Trnh by tng quan v qun tr hc, thng tin v quyt nh trong qun tr. Phn tch chc nng lp k hoch, t chc, lnh o, kim tra ca nh qun tr#Qun tr hc#Gio trnh#TDung#Trung hc chuyn ngh ip## 00926000000000325000450002600110000002600110001102600110002201100150003300500150 00480050016000630020033000790030050001120070059001620140007002210010018002280190 00500246181000800251082000800259808000500267008000500272009001100277010000500288 01300070029302102370030002000090053702000130054602000110055903900060057002000240 0576#VV10.00300#VV10.00301#VV10.00302#^a144tr.^b21cm#Nguyn Th Nga#Nguyn Ngc Lan#Gio trnh thng k doanh nghip#Dng cho trnh trung cp ngh v cao n g ngh#ng Th Vn Hng (ch.b.), Nguyn Th Nga, Nguyn Ngc Lan#20000#ng Th Vn Hng#Vi?t#GI-108T#338.702#^214#^aH.#^aLao ng#2009#255012#Trnh by nhng vn c bn v thng k doanh nghip. K nng thng k sn xut kinh doanh, n guyn vt liu, ti sn c nh, lao ng v nng sut lao ng, tin lng, gi thnh sn phm v cc hot ng ti chnh trong doanh nghip#Thng k#Doanh ngh ip#Gio trnh#TDung#Trung hc chuyn nghip## 00860000000000325000450002600110000002600110001102600110002201100150003300500150 00480020031000630030050000940070042001440140007001860010018001930190005002111810 00800216082000400224808000500228008000500233009001100238010000500249013000700254 02101800026102000100044102000190045102000230047002000110049303900060050402000240 0510#VV10.00303#VV10.00305#VV10.00304#^a264tr.^b21cm#Nguyn Th nh#Gio trnh l thuyt ti chnh#Dng cho trnh trung cp ngh v cao ng ngh#ng Th V n Hng (ch.b.), Nguyn Th nh#37000#ng Th Vn Hng#Vi?t#GI-108T#332#^214#^a H.#^aLao ng#2009#255013#Trnh by v ti chnh, ngn sch nh nc, ti chnh doanh nghip, ti chnh trung gian, ti chnh quc t, th trng ti chnh, cn i ti chnh tng hp v kim tra ti chnh#Ti chnh#Ngn sch nh nc#Ti c hnh doanh nghip#Gio trnh#TDung#Trung hc chuyn nghip## 00877000000000301000450002600110000002600110001102600110002201100150003300200290 00480030050000770070024001270140007001510010018001580190005001761810008001810820 00400189808000500193008000500198009001100203010000500214013000700219021029000226 020000800516020001000524020001100534039000600545020002400551#VV10.00306#VV10.003 07#VV10.00308#^a216tr.^b21cm#Gio trnh l thuyt k ton#Dng cho trnh trun g cp ngh v cao ng ngh#ng Th Vn Hng ch.b.#30000#ng Th Vn Hng#Vi? t#GI-108T#657#^214#^aH.#^aLao ng#2009#255014#Trnh by vai tr, chc nng, i tng v phng php hoch ton k ton. Phng php chng t k ton. Phng p hp ti khon k ton. Phng php tnh gi v k ton cc qu trnh k ton ch yu. Phng php tng hp - cn i k ton. S k ton v hnh thc k ton. H ch ton k ton#K ton#Nghip v#Gio trnh#TDung#Trung hc chuyn nghip## 00695000000000289000450002600110000002600110001102600110002201100150003300500130 00480020021000610030032000820070040001140140007001540010018001610190005001791810 00800184082000400192808000500196008000500201009001100206010000500217013000700222 021015000229020000900379020001100388039000600399#VV10.00309#VV10.00310#VV10.0031 1#^a144tr.^b21cm#Bi Vit Nga#Gio trnh Marketing#Dng cho trnh cao ng ng h#ng Th Vn Hng (ch.b.), Bi Vit Nga#26000#ng Th Vn Hng#Vi?t#GI-108T #381#^214#^aH.#^aLao ng#2009#255015#Kin thc c bn v marketing v k nng t nh gi c, thit k nhn hiu sn phm, xy dng knh phn phi v chng trnh qung co cho doanh nghip#Tip th#Gio trnh#TDung## 00884000000000313000450002600110000002600110001102600110002201100150003300500150 00480050016000630020016000790030050000950070059001450140007002040010018002110190 00500229181000800234082000600242808000500248008000500253009001100258010000500269 013000700274021024300281020000500524020001100529039000600540020002400546#VV10.00 312#VV10.00313#VV10.00314#^a200tr.^b21cm#Nguyn Th Nga#Hong Qunh Nga#Gio tr nh thu#Dng cho trnh trung cp ngh v cao ng ngh#ng Th Vn Hng (ch. b.), Nguyn Th Nga, Hong Qunh Nga#28000#ng Th Vn Hng#Vi?t#GI-108T#336.2 #^214#^aH.#^aLao ng#2009#255016#Trnh by nhng vn chung v thu. Khi ni m, c im, nguyn tc thit lp, tc dng v ni dung c bn ca thu gi tr gia tng, thu tiu th c bit, thu xut - nhp khu, thu thu nhp doanh ngh ip v cc khon thu v l ph khc#Thu#Gio trnh#TDung#Trung hc chuyn nghi p## 00779000000000301000450002600110000002600110001101100150002200500140003700200380 00510030050000890070041001390140007001800010018001870190005002051810008002100820 00600218808000500224008000500229009001100234010000500245013000700250021016200257 020000800419020000900427020001100436039000600447020002400453#VV10.00315#VV10.003 16#^a136tr.^b21cm#Nguyn Th H#Gio trnh l thuyt tin t tn dng#Dng cho t rnh trung cp ngh v cao ng ngh#ng Th Vn Hng (ch.b.), Nguyn Th H #20000#ng Th Vn Hng#Vi?t#GI-108T#332.4#^214#^aH.#^aLao ng#2009#255017#Ph n tch tin t, tn dng v thanh ton trong nn kinh t th trng. Mi quan h gia h thng ngn hng v th trng tin t, thanh ton v tn dng quc t# Tin t#Tn dng#Gio trnh#TDung#Trung hc chuyn nghip## 00522000000000289000450002600110000002600110001102600110002202000170003302000120 00500390006000620110015000680190008000830060014000910020025001050070032001300140 00700162001001200169019000500181181000600186082000400192808000500196008000500201 009001100206010000500217013000700222020000300229#VV10.00318#VV10.00317#VV10.0031 9#Vn hc hin i#Truyn ngn#TDung#^a206tr.^b20cm#Dch M#PhmThu Hng#Em c thn, em quyn r#Amand Ford ; PhmThu Hng dch#35000#Ford, Amand#Vi?t#E202 #813#^214#^aH.#^aLao ng#2009#255018#M## 00793000000000301000450002600110000002600110001102600110002201100150003300600120 00480060010000600020025000700030082000950070048001770140007002250010018002320190 00500250181000600255082000400261808000500265008000500270009001100275010000500286 013000700291021016900298020000800467020001000475039000600485#VV10.00320#VV10.003 22#VV10.00321#^a366tr.^b21cm#Nguyn Ngc#Phm Dng#Tnh kh tri ca vn ho#Bn v nim ph bin, ng nht, chung v cuc m thoi gia nhng nn vn ho#Fr ancois Jullien ; Dch: Nguyn Ngc, Phm Dng#66000#Jullien, Francois#Vi?t#T312 K#306#^214#^aH.#^aLao ng#2010#255019#Phn tch khi nim "ph bin", "ng nh t" v "ci chung" ca vn ho. Nn vn ho chu u v s giao lu. "m thoi" g ia cc nn vn ho trong thi i ton cu ho#Vn ho#m thoi#TDung## 00943000000000397000450002600110000002600110001102600110002202101390003302000080 01720200021001800200012002010200007002130200018002200390006002380110026002440050 01300270002003100283007006200314014000700376019000500383181000700388082000900395 80800050040400800050040900900110041401000050042500500150043000500130044500500160 0458005001600474005000800490005001600498005001500514013000700529020000900536#VV1 0.00323#VV10.00325#VV10.00324#Gm nhng tm s ca chnh nhng n chin s l i xe ch hng trn tuyn ng Trng Sn trong cuc khng chin chng M ca d n tc ta#Lch s#Khng chin chng M#N anh hng#Li xe#ng H Ch Minh#TDung #^a199tr., 16tr. nh^b20cm#L Kh Phiu#Chin s gi li xe Trng Sn#L Kh Ph iu, Nguyn B Tng, Trn Th Lan... ; Diu n ch.b.#40000#Vi?t#CH305S#959.7043 #^214#^aH.#^aLao ng#2009#Nguyn B Tng#Trn Th Lan#L Th Bch Ng#V Th Ki m Dung#Diu n#Phan o Nguyn#Nguyn Th Ho#255020#Vit Nam## 00767000000000313000450002600110000002600110001102600110002201100150003300200350 00480070011000830140007000940010011001010190005001121810006001170820010001238080 00500133008000500138009001100143010000500154013000700159021020100166020001800367 020000800385020001900393020000900412020000900421039000600430020001700436#VV10.00 327#VV10.00326#VV10.00328#^a273tr.^b21cm#Vn hc Vit Nam i iu suy ngm#L V n Tn#42000#L Vn Tn#Vi?t#V115H#895.92209#^214#^aH.#^aLao ng#2009#255021#N ghin cu sng tc ca cc nh nho n dt trong vn hc trung i Vit Nam . Nh ng pht hin mi v gi tr t tng, ngh thut ca mt s tc phm c sc c a thi k vn hc trung i v hin i#Vn hc trung i#Tc gi#Nghin cu vn hc#Tc phm#Vit Nam#TDung#Vn hc hin i## 01327000000000337000450002600110000002600110001100202220002200300150024400700550 02590190005003140820006003198080005003250080005003300090011003350100005003460110 01500351015007600366005000900442005001600451005001700467005001400484005002000498 01300070051802103990052502000150092402000160093903900060095502000090096102000100 0970020000900980#VV10.00329#VV10.00330#Cc gii php thu ht lao ng ti ch, g ii quyt vic lm, ch m bo i sng cho ngi lao ng v m bo an ninh gp phn pht trin cc khu cng nghip tnh Hng Yn trong qu trnh cng nghi p ho, hin i ho#Sch tham kho#Hong H (ch.b.), Nguyn Tr Dnh, Nguyn nh Phan...#Vi?t#331.1#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a252tr.^b19cm#TTS ghi: Cng ty TNHH Nghin cu ng dng v Qun l KHCN Tr tu Vit Nam#Hong H#Nguyn Tr D nh#Nguyn nh Phan#Ng Thng Li#Vng Th Thanh Tr#255022#Trnh by v thc trng thu ht lao ng, gii quyt vic lm, nh , m bo i sng v an ninh cho ngi lao ng cc khu cng nghip ca tnh Hng Yn. Mt s gii php v kin ngh gii quyt vic lm, thu ht lao ng ti ch v m bo i sng cho ngi lao ng ti cc khu cng nghip ca tnh Hng Yn. Vai tr ca khu cng nghip i vi s tng trng v pht trin kinh t t nc#Ngi lao ng#Khu cng nghip#TDung#Hng Yn#Gii php#Lao ng## 00468000000000277000450002600110000002600110001100200100002200300210003200700080 00530140008000610010008000690190005000771810007000820820009000898080005000980080 00500103009001100108010000500119011001500124013000700139020001700146020000800163 020000900171020000400180039000600184#VV10.00331#VV10.00332#Thao thc#Th, vn, d ch thut#Minh M#108000#Minh M#Vi?t#TH108T#895.9228#^214#^aH.#^aLao ng#2009 #^a838tr.^b21cm#255023#Vn hc hin i#Tp vn#Vit Nam#Th#TDung## 00770000000000301000450002600110000002600110001100200460002200700570006801400070 01250010019001320190005001511810006001560820006001628080005001680080005001730090 01100178010000500189011001500194015002100209005001700230005001500247013000700262 021016600269020000900435020000900444020000900453039000600462#VV10.00333#VV10.003 34#Cuc hnh trnh 9 thng k diu trong bng m#Peter M. Doubilet, Carol B. Ben son ; Ng Thanh Bnh h..#68000#Doubilet, Peter M.#Vi?t#C514H#618.2#^214#^aH.#^ aLao ng#2009#^a171tr.^b24cm#Ph lc: tr.167-171.#Benson, Carol B.#Ng Thanh B nh#255024#Gm nhng hnh nh v s pht trin ca thai nhi trong bng m theo t ng giai on. Phng php chm sc sc kho ca m v thai nhi. Qu trnh chuyn d v sinh con#Bo thai#Thai sn#Sch nh#TDung## 00650000000000277000450002600110000002600110001100200460002200700330006801400070 01010190005001081810006001130820010001198080005001290080005001340090011001390100 00500150011001400155005001800169013000700187021012000194020001000314020000900324 020001800333039000600351020001500357#VV10.00335#VV10.00336#Cc vn bn hng dn thi hnh lut Cng on#Nguyn Thnh Long s.t., h thng#20000#Vi?t#C101V#344. 59701#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a80tr.^b24cm#Nguyn Thnh Long#255025#Gii thi u ni dung iu l cng on Vit Nam v cc ngh nh, thng t, quyt nh h ng dn thi hnh Lut Cng on#Php lut#Vit Nam#Vn bn php lut#TDung#Lut c ng on## 00632000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590020015000640030050000790220004001290080 00500133009001100138010000500149011001500154013000700169015003600176021008500212 020000400297020001100301039000600312020002400318#VV10.00337#VV10.00338#VV10.0033 9#42000#Vi?t#GI-108T#671.5#^214#Gio trnh hn#Dng cho trnh trung cp ngh v cao ng ngh#T.1#^aH.#^aLao ng#2009#^a224tr.^b24cm#255026#TTS ghi: Khoa Hn. Trng Lilama 1#Hng dn ch to phi hn, g lp kt cu hn, hn in c bn v nng cao, hn kh#Hn#Gio trnh#TDung#Trung hc chuyn nghip## 00718000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590020015000640030050000790220004001290080 00500133009001100138010000500149011001500154015003600169013000700205021017100212 020000400383020001100387039000600398020002400404#VV10.00341#VV10.00342#VV10.0034 0#42000#Vi?t#GI-108T#671.5#^214#Gio trnh hn#Dng cho trnh trung cp ngh v cao ng ngh#T.2#^aH.#^aLao ng#2009#^a224tr.^b24cm#TTS ghi: Khoa Hn. Tr ng Lilama 1#255027#Hng dn hn MIG c bn v nng cao, hn TIG, hn vy, hn thp cacbon trung bnh v thp cacbon cao, hn ng, hn p, hn tip xc v h n t ng di lp thuc bo v#Hn#Gio trnh#TDung#Trung hc chuyn nghip## 00700000000000289000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810008000450820006000538080005000590020015000640030032000790220004001110080 00500115009001100120010000500131011001500136015003600151013000700187021017100194 020000400365020001100369039000600380020002400386#VV10.00343#VV10.00344#VV10.0034 5#40000#Vi?t#GI-108T#671.5#^214#Gio trnh hn#Dng cho trnh cao ng ngh# T.3#^aH.#^aLao ng#2009#^a222tr.^b24cm#TTS ghi: Khoa hn. Trng Lilama 1#2550 28#Hng dn hn ng cht lng cao, quy trnh hn, kim tra cht lng mi hn, tnh ton kt cu hn, ct kim loi tm bng o-xy kh chy, h quang plasma tr n my ct CNC#Hn#Gio trnh#TDung#Trung hc chuyn nghip## 00566000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200190003300700450 00520140008000970010011001050190005001161810006001210820009001278080005001360080 00500141009005600146010000500202011001500207005001500222013000700237020001700244 020000900261020001200270039000600282#VV10.00346#VV10.00347#VV10.00348#Tuyn tp vn xui#Trng Tu ; Nguyn Hu Sn s.t., tuyn chn#200000#Trng Tu#Vi?t#T5 27T#895.9223#^214#^aH.#^aLao ng X hi ; Trung tm Vn ho ngn ng ng Ty#2 010#^a886tr.^b27cm#Nguyn Hu Sn#255029#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#T Dung## 00692000000000265000450002600110000002600110001100200200002200300570004200700120 00990140007001110010012001180190005001301810007001350820004001428080005001460080 00500151009001100156010000500167011001500172013000700187021019800194020001100392 020001700403039000600420#VV10.00349#VV10.00350#Phong thu hin i#S kt hp gi a phong thu c truyn & khoa hc hin i#V Vn Bng#60000#V Vn Bng#Vi?t# PH431T#133#^214#^aH.#^aLao ng#2010#^a378tr.^b20cm#255030#Gii thiu ni dung c hnh ca phong thu c truyn v tnh khoa hc ca phong thu hin i nhm tm lnh - trnh d mi ngi c th tm v xy dng c ngi nh , ni lm vi c ng cho mnh#Phong thu#Khoa hc thn b#TDung## 00710000000000301000450002600110000002600110001100200470002200700270006901400070 00960010016001030190005001191810006001240820006001308080005001360080005001410090 01800146010000500164011001500169005001000184013000700194021014800201020000900349 020001200358020001200370020001100382020000900393039000600402#VV10.00352#VV10.003 51#Hi p v phng nga v iu tr bnh bo ph#Nguyn Xun Qu, Lam Giang#400 00#Nguyn Xun Qu#Vi?t#H428#616.3#^214#^aH.#^aLao ng X hi#2009#^a205tr.^b 20cm#Lam Giang#255031#Trnh by nhng kin thc c bn v bnh bo ph. Nguyn n hn, triu chng lm sng, chn on, phng nga v cc phng php iu tr bn h bo ph#Bnh bo#Nguyn nhn#Triu chng#Phng bnh#iu tr#TDung## 00689000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200260003300700640 00590140007001230010018001300190005001481810007001530820006001608080005001660080 00500171009001100176010000500187011001500192006001000207005001700217013000700234 021012900241020000900370020001400379039000600393#VV10.00353#VV10.00355#VV10.0035 4#Nhn qu bo ng hin i#ng Tng Thanh b.s. ; o Quang dch ; Nguyn Min h Tin h..#43000#ng Tng Thanh#Vi?t#NH121Q#294.3#^214#^aH.#^aTn gio#2009 #^a239tr.^b20cm#o Quang#Nguyn Minh Tin#255032#Gm nhng cu chuyn v lut n hn qu theo quan nim ca o Pht, gip ngi i sm thc tnh v quay v con ng hng thin#o Pht#Lut nhn qu#TDung## 00630000000000313000450002600110000000200180001100300130002900700710004201400070 01130190005001201810006001250820006001318080005001370080005001420090010001470100 00500157011001400162019001600176005001300192012001800205005001100223005000900234 006001300243013000700256020001800263020001100281020001800292039000600310#VV10.00 356#Ln anh v ln em#Truyn tranh#To Bng Bn ; Minh ho: L Thu Mai, H Cng ; Ng Minh Vn bin dch#29000#Vi?t#L464A#895.1#^214#^aH.#^aDn tr#2010#^a39t r.^b24cm#Dch Trung Quc#To Bng Bn#Mi hai con gip#L Thu Mai#H Cng#Ng Minh Vn#255033#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn ng thoi#TDung## 00638000000000313000450002600110000000200170001100300130002800700750004101400070 01160190005001231810007001280820006001358080005001410080005001460090010001510100 00500161011001400166019001600180005001300196012001800209005001200227005001200239 006001300251013000700264020001800271020001100289020001800300039000600318#VV10.00 357#Ch nga vn dm#Truyn tranh#To Bng Bn ; Minh ho: Vng Dng, Trng T nh ; Ng Minh Vn bin dch#29000#Vi?t#CH500N#895.1#^214#^aH.#^aDn tr#2010#^ a39tr.^b24cm#Dch Trung Quc#To Bng Bn#Mi hai con gip#Vng Dng#Trng T nh#Ng Minh Vn#255034#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn ng thoi#TDung## 00629000000000313000450002600110000000200150001100300130002600700720003901400070 01110190005001181810006001230820006001298080005001350080005001400090010001450100 00500155011001400160019001600174005001300190012001800203005001400221005000700235 006001300242013000700255020001800262020001100280020001800291039000600309#VV10.00 358#Rn con ln#Truyn tranh#To Bng Bn ; Minh ho: Uyn Chn Vn, L o ; Ng Minh Vn bin dch#29000#Vi?t#R115C#895.1#^214#^aH.#^aDn tr#2010#^a39tr. ^b24cm#Dch Trung Quc#To Bng Bn#Mi hai con gip#Uyn Chn Vn#L o#Ng M inh Vn#255035#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn ng thoi#TDung## 00600000000000301000450002600110000000200160001100300130002700700620004001400070 01020190005001091810007001140820006001218080005001270080005001320090010001370100 00500147011001400152019001600166005001300182012001800195005001200213006001300225 013000700238020001800245020001100263020001800274039000600292#VV10.00359#Kh con ham hc#Truyn tranh#To Bng Bn ; Minh ho: Tn M Linh ; Ng Minh Vn bin d ch#29000#Vi?t#KH300C#895.1#^214#^aH.#^aDn tr#2010#^a39tr.^b24cm#Dch Trung Qu c#To Bng Bn#Mi hai con gip#Tn M Linh#Ng Minh Vn#255036#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn ng thoi#TDung## 00588000000000301000450002600110000000200170001100300130002800700560004101400070 00970190005001041810006001090820006001158080005001210080005001260090010001310100 00500141011001400146019001600160005001300176012001800189005000600207006001300213 013000700226020001800233020001100251020001800262039000600280#VV10.00360#C ch h nh phc#Truyn tranh#To Bng Bn ; Minh ho: V H ; Ng Minh Vn bin dch#29 000#Vi?t#C450C#895.1#^214#^aH.#^aDn tr#2010#^a39tr.^b24cm#Dch Trung Quc#To Bng Bn#Mi hai con gip#V H#Ng Minh Vn#255037#Vn hc thiu nhi#Trung Qu c#Truyn ng thoi#TDung## 00626000000000313000450002600110000000200180001100300130002900700690004201400070 01110190005001181810006001230820006001298080005001350080005001400090010001450100 00500155011001400160019001600174005001300190012001800203005001200221006001300233 005000600246013000700252020001800259020001100277020001800288039000600306#VV10.00 361#D con ngha hip#Truyn tranh#To Bng Bn ; Minh ho: Vn o o, L T ; Ng Minh Vn bin dch#29000#Vi?t#D250C#895.1#^214#^aH.#^aDn tr#2010#^a39tr. ^b24cm#Dch Trung Quc#To Bng Bn#Mi hai con gip#Vn o o#Ng Minh Vn#L T#255038#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn ng thoi#TDung## 00636000000000313000450002600110000000200160001100300130002700700750004001400070 01150190005001221810006001270820006001338080005001390080005001440090010001490100 00500159011001400164019001600178005001300194012001800207005001200225005001200237 006001300249013000700262020001800269020001100287020001800298039000600316#VV10.00 362#G con bit bay#Truyn tranh#To Bng Bn ; Minh ho: Vng Dng, Trng T nh ; Ng Minh Vn bin dch#29000#Vi?t#G000C#895.1#^214#^aH.#^aDn tr#2010#^a3 9tr.^b24cm#Dch Trung Quc#To Bng Bn#Mi hai con gip#Vng Dng#Trng Tn h#Ng Minh Vn#255039#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn ng thoi#TDung## 00631000000000313000450002600110000000200200001100300130003100700700004401400070 01140190005001211810007001260820006001338080005001390080005001440090010001490100 00500159011001400164019001600178005001300194012001800207005001000225005000900235 006001300244013000700257020001800264020001100282020001800293039000600311#VV10.00 363#Ch chut phiu lu#Truyn tranh#To Bng Bn ; Minh ho: Tng Liu, Lu Vi n ; Ng Minh Vn bin dch#29000#Vi?t#CH500C#895.1#^214#^aH.#^aDn tr#2010#^a3 9tr.^b24cm#Dch Trung Quc#To Bng Bn#Mi hai con gip#Tng Liu#Lu Vin#Ng Minh Vn#255040#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn ng thoi#TDung## 00640000000000313000450002600110000000200160001100300130002700700770004001400070 01170190005001241810006001290820006001358080005001410080005001460090010001510100 00500161011001400166019001600180005001300196012001800209005001400227005001200241 006001300253013000700266020001800273020001100291020001800302039000600320#VV10.00 364#H con xinh p#Truyn tranh#To Bng Bn ; Minh ho: ng Hiu L, Uyn Ph ng ; Ng Minh Vn bin dch#29000#Vi?t#H450C#895.1#^214#^aH.#^aDn tr#2010#^ a39tr.^b24cm#Dch Trung Quc#To Bng Bn#Mi hai con gip#ng Hiu L#Uyn P hng#Ng Minh Vn#255041#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn ng thoi#TDung## 00627000000000313000450002600110000000200160001100300130002700700700004001400070 01100190005001171810007001220820006001298080005001350080005001400090010001450100 00500155011001400160019001600174005001300190012001800203005001100221006001300232 005000800245013000700253020001800260020001100278020001800289039000600307#VV10.00 365#Ch rng vui v#Truyn tranh#To Bng Bn ; Minh ho: Trng Ho, Dim V ; Ng Minh Vn bin dch#29000#Vi?t#CH500R#895.1#^214#^aH.#^aDn tr#2010#^a39tr. ^b24cm#Dch Trung Quc#To Bng Bn#Mi hai con gip#Trng Ho#Ng Minh Vn#Di m V#255042#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn ng thoi#TDung## 00582000000000301000450002600110000000200150001100300130002600700500003901400070 00890190005000961810006001010820006001078080005001130080005001180090010001230100 00500133011001400138019001600152005001300168012001800181005000800199005001300207 013000700220020001800227020001100245020001800256039000600274#VV10.00366#Mo con ch k#Truyn tranh#To Bng Bn, Ng Minh Vn ; Minh ho: Anh Th...#29000#Vi? t#M205C#895.1#^214#^aH.#^aDn tr#2010#^a39tr.^b24cm#Dch Trung Quc#To Bng B n#Mi hai con gip#Anh Th#Ng Minh Vn#255043#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Tru yn ng thoi#TDung## 00642000000000313000450002600110000000200190001100300130003000700760004301400070 01190190005001261810007001310820006001388080005001440080005001490090010001540100 00500164011001400169019001600183005001300199012001800212005001000230006001300240 005001500253013000700268020001800275020001100293020001800304039000600322#VV10.00 367#Ch tru kiu ngo#Truyn tranh#To Bng Bn ; Minh ho: Tiu Ngc, Mao Tuy n on ; Ng Minh Vn bin dch#29000#Vi?t#CH500T#895.1#^214#^aH.#^aDn tr#201 0#^a39tr.^b24cm#Dch Trung Quc#To Bng Bn#Mi hai con gip#Tiu Ngc#Ng Min h Vn#Mao Tuyn on#255044#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn ng thoi#TDung ## 00884000000000325000450002600110000002600110001102000070002202000070002902000100 00360390006000460020036000520070064000880050016001520190005001681810006001730820 00600179808000500185008000500190009001100195010000500206011001500211005001400226 01500930024000500150033300500130034800500160036101300070037702101650038402000090 0549#VL10.00060#VL10.00061#Nu n#Mn n#Bi ging#TDung#Bi ging thc hnh ch bin mn n#B.s.: Tng Minh Ngc (ch.b.), Vit Cng, Trn Quc Hng...#T ng Minh Ngc#Vi?t#B103G#641.8#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a480tr.^b27cm# Vit C ng#TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Trng cao ng Du lch H Ni. - Lu hnh ni b#Trn Quc Hng#Phm Vn Dt#Nguyn Vn Song#255045#Hng dn c ch ch bin cc mn n Vit Nam, Trung Quc v mt s nc chu , chu u khc . Cc mn n tiu biu ca Php v cc mn bnh, mn n trng ming , u#Ch bi n## 00853000000000277000450002600110000002600110001102000080002202000180003003900060 00480010011000540020156000650030051002210070011002720140008002830190005002911810 00800296082000400304808000500308008000500313009001100318010000500329011001500334 013000700349021021100356020000800567#VL10.00064#VL10.00065#Vn bn#Son tho vn bn#TDung#Tin Thnh#Nghip v son tho vn bn, cng tc vn th, lu tr v 342 mu vn bn dng cho doanh nghip, n v hnh chnh s nghip v chnh quy n a phng 2010#K thut son tho vn bn qun l v iu hnh...#Tin Thnh# 294000#Vi?t#NGH307V#351#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a768tr.^b27cm#255046#Hng d n k thut son tho vn bn qun l v iu hnh, hnh chnh. Cng tc qun l vn bn, lu tr ti liu. Mu vn bn thng dng cho doanh nghip, n v hn h chnh s nghip v chnh quyn a phng#Lu tr## 00804000000000241000450002600110000002600110001102000190002202000090004102000230 00500390006000730020119000790140008001980190005002061810006002110820008002178080 00500225008000500230009001100235010000500246011001500251013000700266021028900273 #VL10.00062#VL10.00063#Th tc hnh chnh#Vit Nam#Chnh quyn a phng#TDung# Hng dn th tc hnh chnh thc hin ti cp chnh quyn c s qun, huyn, th x, x, phng, th trn 2009 - 2010#294000#Vi?t#H561D#351.597#^214#^aH.#^aLa o ng#2009#^a704tr.^b27cm#255047#Gii thiu th tc hnh chnh thc hin ti c p qun, huyn, th x, x, phng, th trn gm: trnh t, cch thc thc hin, thnh phn, s lng h s, thi hn gii quyt, i tng, c quan v kt qu t hc hin, l ph, mu n, t khai, yu cu, iu kin thc hin v cn c php l## 01051000000000337000450002600110000002600110001102000090002202000090003102000180 00400390006000580010015000640020140000790030047002190070020002660140008002860190 00500294181000700299082000800306808000500314008000500319009001100324010000500335 01100150034001300070035502102800036202000090064202000170065102000290066802000100 0697020000600707#VL10.00067#VL10.00066#Bin ch#Vit Nam#Vn bn php lut#TDung #Trn Thanh Hi#Quy nh mi nht v tng cng t ch t chu trch nhim v bi n ch v kinh ph i vi c quan nh nc v n v s nghip 2009 - 2010#Thn g t s 172/2009/TT-BTC ngy 26/08/2009...#Trn Thanh Hi b.s.#296000#Vi?t#QU60 0#343.597#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a800tr.^b27cm#255048#Gm nhng vn bn quy nh mi nht v m rng khon bin ch, kinh ph. Tng cng t ch, t chu t rch nhim. Qun l thu, chi. Mua sm, qun l, s dng ti sn nh nc i vi c quan nh nc v n v s nghip. Ch mi nht v kim ton, thanh tra, kim tra ti chnh#Kinh ph#C quan nh nc#C quan hnh chnh s nghip#Ti ch nh#Khon## 00996000000000301000450002600110000002600110001102000050002202000090002702000180 00360390006000540010007000600020169000670030020002360070012002560140008002680190 00500276181000800281082001000289808000500299008000500304009001100309010000500320 011001500325013000700340021032600347020001000673020001100683#VL10.00068#VL10.000 69#Thu#Vit Nam#Vn bn php lut#TDung#Cm Ly#Gii p vng mc v ng k, k khai, np, min gim, hon, quyt ton thu, ho n, chng t, x pht, thanh tra, kim tra, khiu ni thu v chnh sch u i thu#thu nhp c nhn...#Cm Ly b.s.#299000#Vi?t#GI-103#343.59704#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a768tr.^b27cm #255049#Gii thiu cc vn bn lut gii p vng mc v thu nhu nhp c nhn, thu gi tr gia tng, chnh sch u i thu, thu thu nhp doanh nghip, thu tiu th c bit, thu xut - nhp khu, cc khon thu lin quan n t ai, thu ti nguyn, thu mn bi, l ph trc b, ng k thu, cp m s thu, qu n l thu...#Php lut#Chnh sch## 01105000000000373000450002600110000002600110001102600110002202103080003302000160 03410200009003570390006003660140008003720190005003801810006003850820008003918080 00500399002003600404007005600440022000400496221007700500008000500577009001100582 01000050059301100150059801300070061300500160062002000100063602000180064600500160 0664005001200680005001500692005001200707005001200719#VL10.00070#VL10.00071#VL10. 00072#Gii thiu ni dung b lut hnh s Vit Nam (sa i, b sung nm 2009), b lut t tng hnh s, php lnh t chc iu tra hnh s, php lnh gim nh t php, php lnh thi hnh n pht t, lut c x, lut tr gip php l, lu t tng tr t php... km theo vn bn hng dn thc hin cc lut trn#B lu t hnh s#Vit Nam#TDung#298000#Vi?t#H250T#345.597#^214#H thng php lut hnh s Vit Nam#Trn Minh Hng (ch.b.), nh Ho, Bi Minh Trung...#T.2#Nhng q uy nh mi nht hng dn thc hin b lut Hnh s sa i, b sung#^aH.#^aLao ng#2009#^a856tr.^b27cm#255050#Trn Minh Hng#Php lut#Vn bn php lut#Tr n Minh Hng# nh Ho#Bi Minh Trung#o Hu Dn#Qunh Trang## 00587000000000313000450002600110000002600110001102000170002202000090003902000040 00480390006000520010013000580020022000710030029000930290018001220070013001400140 00700153019000500160181000700165082000700172808000500179008000500184009001800189 010000500207011001500212013000700227020001400234020001200248020001300260#VN10.00 058#VN10.00059#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung#Vi Hng Nhn#Nhng ma ip n c na#Th song ng Ty Nng - Vit#Nhng ma yu say#Vi Hng Nhn#22000#Vi?t#NH 556M#895.91#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a147tr.^b19cm#255051#Sch song ng #Dn tc Ty#Dn tc Nng## 00660000000000277000450002600110000002600110001102000080002202000090003002000100 00390390006000490010010000550020031000650070015000960190005001111810006001160820 00400122808000500126008000500131009001800136010000500154011001400159013000700173 012005100180021013900231020001200370#VN10.00060#VN10.00061#o c#Vit Nam#Truy n k#TDung#Quang Hi#Bc H l nim tin chin thng#Quang Hi b.s.#Vi?t#B101H#1 70#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a47tr.^b19cm#255052#Sch phc v ng bo d n tc thiu s v min ni#Gii thiu nhng cu chuyn ni ln tm gng o c H Ch Minh qua li k ca nhng ngi con ng bo dn tc thiu s c g p Bc#H Ch Minh## 00659000000000289000450002600110000002600110001102600110002202000170003302000090 00500200010000590390006000690010019000750020009000940030014001030070019001170140 00700136019000500143181000600148082001100154808000500165008000500170009001100175 010000500186011001500191013000700206020015600213#VN10.00062#VN10.00063#VN10.0006 4#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn k#TDung#Nguyn Ngc Thng#Vt dc#Tp truy n k#Nguyn Ngc Thng#20000#Vi?t#V563D#895.922803#^214#^aH.#^aLao ng#2009# ^a111tr.^b20cm#255053#Ghi li cuc i thng trm ca nhng ngi thn trong gia nh tc gi, d gp nhiu kh khn nhng vn lun gi vng nim tin v vn l n trong cuc sng## 00450000000000265000450002600110000002600110001102000170002202000090003902000040 00480390006000520010009000580020017000670030009000840070009000930140007001020190 00500109181000600114082000900120808000500129008000500134009001900139010000500158 011001400163013000700177#VN10.00065#VN10.00066#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDu ng#Lam Uyn#Ha vi hoa hng#Th tnh#Lam Uyn#32000#Vi?t#H551V#895.9221#^214#^ aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a93tr.^b19cm#255054## 00422000000000253000450002600110000002600110001102000170002202000090003902000040 00480390006000520010011000580020008000690030004000770070011000810190005000921810 00600097082000900103808000500112008000500117009001900122010000500141011001500146 013000700161#VN10.00068#VN10.00067#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung#V Ngc C #o sen#Th#V Ngc C#Vi?t#401S#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^ a107tr.^b19cm#255055## 00447000000000265000450002600110000002600110001102000170002202000090003902000040 00480390006000520010012000580020011000700030004000810070012000850140007000970190 00500104181000600109082001000115808000500125008000500130009001900135010000500154 011001500159013000700174#VN10.00069#VN10.00070#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDu ng#Thanh Phong#Ting Thm#Th#Thanh Phong#50000#Vi?t#T306T#895.92214#^214#^aH.# ^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a126tr.^b19cm#255056## 00465000000000265000450002600110000002600110001102000170002202000090003902000040 00480390006000520010013000580020027000710030004000980070013001020140007001150190 00500122181000700127082000900134808000500143008000500148009001900153010000500172 011001500177013000700192#VN10.00071#VN10.00072#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDu ng#V Mnh Khi#Ngt ngo t pha ng cay#Th#V Mnh Khi#39000#Vi?t#NG435N#8 95.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a122tr.^b19cm#255057## 00447000000000265000450002600110000002600110001102000170002202000090003902000040 00480390006000520010015000580020007000730030004000800070015000840140007000990190 00500106181000600111082000900117808000500126008000500131009001900136010000500155 011001400160013000700174#VN10.00073#VN10.00074#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDu ng#Thi Vnh Linh#Cy B#Th#Thi Vnh Linh#25000#Vi?t#C126B#895.9221#^214#^aH. #^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a77tr.^b19cm#255058## 00437000000000265000450002600110000002600110001102000170002202000090003902000040 00480390006000520010007000580020010000650030004000750070007000790140007000860190 00500093181000700098082001000105808000500115008000500120009001900125010000500144 011001500149013000700164#VN10.00075#VN10.00076#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDu ng#L Luy#Qu hng#Th#L Luy#20000#Vi?t#QU250H#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a151tr.^b19cm#255059## 00501000000000265000450002600110000002600110001102000170002202000090003902000040 00480390006000520010016000580020023000740030037000970070016001340140007001500190 00500157181000700162082001000169808000500179008000500184009001900189010000500208 011001500213013000700228#VN10.00077#VN10.00078#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDu ng#Lu Quang Tuyn#Th di theo nm thng#K nim 1000 nm Thng Long - H Ni#L u Quang Tuyn#35000#Vi?t#TH460D#895.92214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a 167tr.^b19cm#255060## 00475000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002900100140 00340020009000480070014000570220004000710080005000750090019000800100005000990110 01400104020001700118020000900135020000400144039000600148181000700154082001000161 808000500171013000700176005001400183#VN10.00079#VN10.00080#30000#Vi?t#Phm Cng Tr#Phn thi#Phm Cng Tr#T.3#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a79tr.^b19cm#Vn h c hin i#Vit Nam#Th#TDung#PH454T#895.92214#^214#255061#Phm Cng Tr## 00466000000000265000450002600110000002600110001102000170002202000090003902000040 00480390006000520010017000580020021000750030004000960070017001000140007001170190 00500124181000700129082000900136808000500145008000500150009001900155010000500174 011001400179013000700193#VN10.00081#VN10.00082#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDu ng#Phm Thng Hin#Kht nhng ngy xanh#Th#Phm Thng Hin#70000#Vi?t#KH110N #895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a71tr.^b19cm#255062## 00454000000000265000450002600110000002600110001102000170002202000090003902000040 00480390006000520010010000580020009000680030018000770070010000950140007001050190 00500112181000600117082000900123808000500132008000500137009001900142010000500161 011001500166013000700181#VN10.00083#VN10.00084#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDu ng#Ngc Hip#Hoa lng#Th tnh chn lc#Ngc Hip#32000#Vi?t#H401L#895.9221#^21 4#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a114tr.^b19cm#255063## 00447000000000265000450002600110000002600110001102000170002202000090003902000040 00480390006000520010012000580020011000700030004000810070012000850140007000970190 00500104181000700109082000900116808000500125008000500130009001900135010000500154 011001500159013000700174#VN10.00085#VN10.00086#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDu ng#L Vn Phc#Nh H Ni#Th#L Vn Phc#30000#Vi?t#NH460H#895.9221#^214#^aH.# ^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a111tr.^b19cm#255064## 00443000000000265000450002600110000002600110001102000170002202000090003902000040 00480390006000520010010000580020012000680030004000800070010000840140007000940190 00500101181000600106082000900112808000500121008000500126009001900131010000500150 011001500155013000700170#VN10.00087#VN10.00088#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDu ng#Phan Thi#V sng xa#Th#Phan Thi#30000#Vi?t#V250S#895.9221#^214#^aH.#^aNx b. Hi Nh vn#2010#^a120tr.^b19cm#255065## 00441000000000265000450002600110000002600110001102000170002202000090003902000040 00480390006000520010010000580020010000680030004000780070010000820140007000920190 00500099181000700104082000900111808000500120008000500125009001900130010000500149 011001400154013000700168#VN10.00089#VN10.00090#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDu ng#Ngc Tun#Qu ngoi#Th#Ngc Tun#22000#Vi?t#QU250N#895.9221#^214#^aH.#^aNxb . Hi Nh vn#2010#^a80tr.^b19cm#255066## 00464000000000265000450002600110000002600110001102000170002202000090003902000040 00480390006000520010014000580020021000720030008000930070014001010140007001150190 00500122181000700127082000900134808000500143008000500148009001900153010000500172 011001400177013000700191#VN10.00091#VN10.00092#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDu ng#Phm c Tun#Ngi trong ng vng#Tp th#Phm c Tun#15000#Vi?t#NG558T#8 95.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a44tr.^b19cm#255067## 00459000000000265000450002600110000002600110001102000170002202000090003902000040 00480390006000520010017000580020010000750030008000850070017000930140007001100190 00500117181000600122082001000128808000500138008000500143009001900148010000500167 011001400172013000700186#VN10.00093#VN10.00094#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDu ng#Nguyn nh Hng#nh thc#Tp th#Nguyn nh Hng#22000#Vi?t#107T#895.922 14#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a72tr.^b19cm#255068## 00452000000000265000450002600110000002600110001102000170002202000090003902000040 00480390006000520010015000580020011000730030004000840070015000880140007001030190 00500110181000600115082001000121808000500131008000500136009001900141010000500160 011001400165013000700179#VN10.00096#VN10.00095#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDu ng#Nguyn Anh Ho#Hng rng#Th#Nguyn Anh Ho#16000#Vi?t#H561R#895.92214#^214 #^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a48tr.^b19cm#255069## 00443000000000265000450002600110000002600110001102000170002202000090003902000040 00480390006000520010012000580020009000700030004000790070012000830140007000950190 00500102181000600107082000900113808000500122008000500127009001900132010000500151 011001400156013000700170#VN10.00098#VN10.00097#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDu ng#Trn Y Vinh#V ngun#Th#Trn Y Vinh#35000#Vi?t#V250N#895.9221#^214#^aH.#^aN xb. Hi Nh vn#2010#^a72tr.^b19cm#255070## 00453000000000265000450002600110000002600110001102000170002202000090003902000040 00480390006000520010015000580020012000730030004000850070015000890140007001040190 00500111181000600116082000900122808000500131008000500136009001900141010000500160 011001500165013000700180#VN10.00099#VN10.00100#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDu ng#Hong Vn Hun#Lng v ph#Th#Hong Vn Hun#25000#Vi?t#L106V#895.9221#^214 #^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a110tr.^b19cm#255071## 00460000000000265000450002600110000002600110001102000170002202000090003902000040 00480390006000520010015000580020019000730030004000920070015000960140007001110190 00500118181000600123082001000129808000500139008000500144009001900149010000500168 011001400173013000700187#VN10.00101#VN10.00102#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDu ng#Phm nh Thu#Tn mn chuyn i#Th#Phm nh Thu#36000#Vi?t#T105M#895.92 214#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a98tr.^b19cm#255072## 00669000000000313000450002600110000002000170001102000090002802000040003703900060 00410020017000470030004000640070053000680050015001210140007001360190005001431810 00600148082001200154808000500166008000500171009001900176010000500195011001500200 005001700215015007200232013000700304005001600311005001100327005001700338#VN10.00 103#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung#Gi nhng bn b#Th#Nguyn Vn San, Ngu yn Xun Hng, Nguyn Vn Trc...#Nguyn Vn San#30000#Vi?t#G428N#895.9221008#^ 214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a124tr.^b19cm#Nguyn Xun Hng#TTS ghi: Trung tm VHNT Thng Long thi x. Cu lc b Long Bin thi x#255073#Nguyn Vn Trc# Trn Phong#Trng Quang Vn## 00446000000000265000450002600110000002600110001102000170002202000090003902000040 00480390006000520010012000580020009000700030004000790070012000830140007000950190 00500102181000600107082001100113808000500124008000500129009001900134010000500153 011001500158013000700173#VN10.00104#VN10.00105#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDu ng#Hong Thun#Bng xa#Th#Hong Thun#30000#Vi?t#B431X#895.922134#^214#^aH.#^ aNxb. Hi Nh vn#2010#^a175tr.^b19cm#255074## 00458000000000265000450002600110000002600110001102000170002202000090003902000040 00480390006000520010017000580020012000750030004000870070017000910140007001080190 00500115181000700120082001000127808000500137008000500142009001900147010000500166 011001400171013000700185#VN10.00106#VN10.00107#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDu ng#Nguyn Ngc Pht#Thng Ging#Th#Nguyn Ngc Pht#25000#Vi?t#TH106G#895.9221 4#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a71tr.^b19cm#255075## 00454000000000265000450002600110000002600110001102000170002202000090003902000040 00480390006000520010015000580020013000730030004000860070015000900140007001050190 00500112181000600117082000900123808000500132008000500137009001900142010000500161 011001500166013000700181#VN10.00108#VN10.00109#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDu ng#Hong Thi Sn#m tnh yu#Th#Hong Thi Sn#50000#Vi?t#253T#895.9221#^21 4#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a236tr.^b19cm#255076## 00491000000000265000450002600110000002600110001102000170002202000090003902000040 00480390006000520010015000580020007000730030004000800070015000840140007000990190 00500106181000600111082000900117808000500126008002300131009004500154010000500199 011001400204013000700218#VN10.00110#VN10.00111#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDu ng#ng Minh Knh#La l#Th#ng Minh Knh#25000#Vi?t#L551L#895.9221#^214#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aNxb. Hi Nh vn ; Cng ty sch Phng Nam#2009#^a83tr.^b19 cm#255077## 00515000000000277000450002600110000002600110001102000170002202000090003902000040 00480390006000520010017000580020014000750030024000890070017001130140007001300190 00500137181000600142082000900148808000500157008000500162009001900167010000500186 011002500191013000700216020001400223#VN10.00112#VN10.00113#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung#Nguyn Trng Ni#Mt cht tnh#Th song ng Vit - Hn#Nguyn Tr ng Ni#30000#Vi?t#M458C#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a75tr., 13t r. nh^b19cm#255078#Sch song ng## 00485000000000277000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820009000408080005000490010015000540020017000690030015000860070015001010220 00400116008000500120009001900125010000500144011001500149013000700164020001700171 020000900188020000400197039000600201#VN10.00114#VN10.00115#25000#Vi?t#124M#895 .9221#^214#inh ng nh#t m thnh th#Th ng lut#inh ng nh#T.1#^aH .#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a115tr.^b19cm#255079#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TD ung## 00438000000000265000450002600110000002600110001102000170002202000090003902000040 00480390006000520010009000580020008000670030004000750070009000790140007000880190 00500095181000800100082000900108808000500117008000500122009001900127010000500146 011001400151013000700165#VN10.00116#VN10.00117#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDu ng#Chu Ninh#Gi la#Th#Chu Ninh#25000#Vi?t#GI-550L#895.9221#^214#^aH.#^aNxb. H i Nh vn#2010#^a91tr.^b19cm#255080## 00445000000000265000450002600110000002600110001102000170002202000090003902000040 00480390006000520010014000580020005000720030004000770070014000810140007000950190 00500102181000500107082001100112808000500123008000500128009001900133010000500152 011001500157013000700172#VN10.00119#VN10.00118#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDu ng#ng Hoi Nam#Xanh#Th#ng Hoi Nam#25000#Vi?t#X107#895.922134#^214#^aH.#^a Nxb. Hi Nh vn#2009#^a127tr.^b19cm#255081## 00589000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000170 00440200003000610200012000640390006000760010017000820020021000990290024001200070 03300144014000700177019000500184181000800189082000400197808000500201008000500206 009001900211010000500230011001500235019000800250006001000258013000700268#VV10.00 368#VV10.00370#VV10.00371#VV10.00369#Vn hc hin i#M#Tiu thuyt#TDung#Macom ber, Debbie#Ging sinh ngt ngo#A cedar cover Christmar#Debbie Macomber ; Mai D uyn dch#43000#Vi?t#GI-106S#813#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2009#^a240tr.^b21 cm#Dch M#Mai Duyn#255082## 00530000000000289000450002600110000002600110001102600110002202000170003302000060 00500200012000560390006000680010013000740020026000870070028001130140007001410190 00500148181000700153082000400160808000500164008000500169009001900174010000500193 011001500198019001100213006000900224013000700233#VV10.00372#VV10.00373#VV10.0037 4#Vn hc hin i#Ailen#Tiu thuyt#TDung#Joyce, James#Chn dung mt ngh s tr #James Joyce ; Linh Chi dch#76800#Vi?t#CH121D#823#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n#2010#^a431tr.^b21cm#Dch Ailen#Linh Chi#255083## 00641000000000313000450002600110000002600110001100200200002200300580004200700410 01000050014001410050009001550050013001640050012001770050015001890140007002040190 00500211181000700216082001200223808000500235008000500240009001900245010000500264 011001500269013000700284020001700291020000900308020000400317039000600321#VV10.00 376#VV10.00375#Th thi n th by#Mng i l mt nghn nm Thng Long - H Ni (1010-2010)#Trang Nam Anh, Vinh Anh, Li Vn Bch...#Trang Nam Anh#Vinh Anh#Li Vn Bch#Nghim Bng#Phm Vit Bng#75000#Vi?t#TH460T#895.9221408#^214#^aH.#^a Nxb. Hi Nh vn#2010#^a298tr.^b20cm#255084#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung# # 00568000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200210 00510070051000720050012001230060005001350140007001400190005001471810007001520820 00400159808000500163008000500168009001900173010000500192011001500197013000700212 019000800219020001800227020000300245020001200248039000600260#VV10.00377#VV10.003 78#VV10.00379#Brooks, Walter R.#Freddy v k mt mt#Walter R. Brooks ; Kurt Wie se minh ho ; D dch#Wiese, Kurt# D#54000#Vi?t#FR201V#813#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a302tr.^b20cm#255085#Dch M#Vn hc thiu nhi#M#Tiu thuyt #TDung## 00517000000000277000450002600110000002600110001100200240002200700170004600500170 00630140008000800190005000881810006000930820009000998080005001080080005001130090 01900118010000500137011002500142013000700167001001700174020001700191020001200208 020000900220020000400229039000600233#VV10.00380#VV10.00381#Tuyn tp truyn v t h#Hong Tun Dng#Hong Tun Dng#150000#Vi?t#T527T#895.9221#^214#^aH.#^aNxb . Hi Nh vn#2009#^a491tr., 2tr. nh^b21cm#255086#Hong Tun Dng#Vn hc hin i#Truyn ngn#Vit Nam#Th#TDung## 00613000000000325000450002600110000002600110001102600110002202000170003302000110 00500200012000610390006000730140007000790190005000861810006000910820006000978080 00500103001001000108002000700118003001200125007004500137022000400182221001200186 00800050019800900190020301000050022201100150022700600220024201900160026401300070 0280#VV10.00382#VV10.00383#VV10.00384#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#TD ung#62000#Vi?t#B100H#895.1#^214#Long Nhn#B Hn#Tiu thuyt#Long Nhn ; Nhm d ch: Bin Hoang hip khch#T.6#Vua st th#^aH.#^aNxb. Hi Nh vn#2010#^a426tr. ^b21cm#Bin Hoang hip khch#Dch Trung Quc#255087## 00605000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100140 00440020028000580070032000860060012001180140008001300190005001381810006001430820 00400149808000500153008000500158009006100163010000500224011001500229013000700244 019001100251020001700262020000600279020001200285039000600297#VV10.00385#VV10.003 87#VV10.00388#VV10.00386#Keyes, Marian#Sushi cho ngi mi bt u#Marian Keyes ; Tun Anh dch# Tun Anh#110000#Vi?t#S521C#823#^214#^aH.#^aNxb. Hi Nh v n ; Cng ty Vn ho v Truyn thng Nh Nam#2010#^a612tr.^b24cm#255088#Dch Ail en#Vn hc hin i#Ailen#Tiu thuyt#TDung## 01108000000000349000450002600110000000100210001100200220003200300520005402900250 01060070062001310050019001930060016002120140007002280190005002351810007002400820 00400247808000500251008002400256009003700280010000500317011001500322012002600337 01300070036301900050037002103170037502000080069202000110070002000130071102000200 0724020000800744039000600752#VV10.00389#Solomon, Charlene M.#Qun l xuyn vn h o#By cha kho kinh doanh trn quan im ton cu#Managing across cultures# Charlene M. Solomon, Michael S. Schell ; Nguyn Th Nhn dch#Schell, Michael S. #Nguyn Th Nhn#65000#Vi?t#QU105L#658#^214#^aTp. H Ch Minh ; K.#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; McGraw-Hill#2010#^a316tr.^b23cm#T sch Tri thc hin i#255089#d ch#Phn tch 7 kha cnh vn ho m nh qun l kinh doanh cn nm vng pht trin doanh nghip ca mnh ra nc ngoi l: to mi quan h da trn cp bc v s bnh ng, lm vic nhm, xy dng cc mi quan h c nhn, giao tip, n h hng thi gian, chp nhn mo him thay i, cn bng cng vic - i sng #Qun l#Kinh doanh#Doanh nghip#Cng ti a quc gia#Vn ho#TDung## 01030000000000325000450002600110000000100140001100200220002500300810004700700660 01280050010001940060009002040060010002130050008002230140008002310190005002391810 00600244082000600250808000500256008001800261009004000279010000500319011001500324 01300070033901900050034602103140035102000120066502000130067702000080069003900060 0698#VV10.00390#Gerzema, John#Bong bng thng hiu#Cuc khng hong ang len l i trong gi tr thng hiu v cch thc vt qua n#John Gerzema, Ed Lebar ; D ch: Cam Tho, Ngc Dung ; L Cng h..#Lebar, Ed#Cam Tho#Ngc Dung#L Cng#1260 00#Vi?t#B431B#658.8#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Tinh Vn Me dia#2009#^a346tr.^b24cm#255090#dch#Phn tch hin tng bong bng thng hiu ang hnh thnh trong cc doanh nghip, cc hnh vi v tm l ngi tiu dng; h ng dn chi tit m hnh gm 5 giai on pht trin mt thng hiu hp dn c ng nh cch thay i doanh nghip ly khch hng lm trung tm v xem thng hi u nh mt nguyn tc t chc#Thng hiu#Doanh nghip#Gi tr#TDung## 00739000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100180003300200190 00510030021000700070018000910140007001090190005001161810007001210820006001288080 00500134008001800139009002300157010000500180011001500185013000700200021018900207 020000800396020000900404020001000413039000600423020000800429#VV10.00391#VV10.003 93#VV10.00392#Nguyn Phan Quang#Ngc v ngun ci#Tiu lun v t liu#Nguyn P han Quang#50000#Vi?t#NG557V#959.7#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh #2010#^a269tr.^b21cm#255091#Gii thiu mt s bi vit v lch s, vn ho Vit Nam t xa: gi t Hng Vng, thc cng ng, cuc khng chin chng Nguyn - Mng, phong tro nng dn Vit Nam na u th k 19...#Vn ho#Vit Nam#Tiu l un#TDung#Lch s## 00903000000000313000450002600110000000100160001100200170002700300820004402900230 01260070038001490060016001870140007002030190005002101810006002150820006002218080 00500227008002400232009003700256010000500293011001500298012002600313013000700339 019000500346021019300351020002000544020001000564020000900574039000600583#VV10.00 394#Ben-Shahar, Tal#Gn nh hon ho#Lm th no ngng theo ui s cu ton v bt u mt cuc sng hnh phc hn#The pursuit of perfect#Tal Ben-Shahar ; D ng Ngc Dng dch#Dng Ngc Dng#60000#Vi?t#G121N#155.2#^214#^aTp. H Ch Mi nh ; K.#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; McGraw-Hill#2010#^a272tr.^b21cm#T sch Tri th c hin i#255092#dch#a ra nh ngha v ch ngha cu ton v a ra cc ph ng php gip vt qua tr ngi c mt cuc sng hnh phc hn nh chp nhn tht bi v thc t, tha nhn cm xc v thnh cng...#Tm l hc ng dng#Hn h phc#B quyt#TDung## 00560000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020017000380030058000550070014001130220004001270080018001310090 02300149010000500172011001500177005001400192013000700206020000800213020000600221 020001100227020001200238020001400250039000600264#VV10.00395#28000#Vi?t#T550H#80 7#^214#T hc ng vn 7#Bi dng hc sinh gii. Gio vin v ph huynh tham kh o#Trn Th Thn#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a239tr.^b24cm #Trn Th Thn#255093#Ng vn#Lp 7#Ting Vit#Tp lm vn#Sch c thm#TDung## 00799000000000325000450002600110000000100130001100200320002400700570005600500110 01130140008001240190005001321810007001370820004001448080005001480080018001530090 04700171010000500218011001500223013000700238021012600245020001000371020001000381 02000120039102000180040302000120042102000130043302000060044602000150045203900060 0467#VV10.00396#Trn V ng#IELTS building skills for IELTS#Trn V ng ch.b. ; L Huy Lm chuyn ng phn ch gii#L Huy Lm#124000#Vi?t#I-302B#428#^214#^a Tp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2009#^a271tr.^b26 cm#255094#Trnh by khi qut v k thi IELTS .Gii thiu cc luyn bn k n ng ca mt bi thi IELTS l nghe, ni, c hiu v vit#Ting Anh#Luyn thi#K n ng c#K nng nghe hiu#K nng ni#K nng vit#IELTS#Sch luyn thi#TDung## 00848000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100130003300200360 00460070013000820190005000951810006001000820009001068080005001150080005001200090 01800125010000500143011001500148015009100163013000700254021027800261020000800539 020000800547020000900555039000600564#VV10.00398#VV10.00399#VV10.00397#Dng Vit #My vn vn ho m nhc Vit Nam#Dng Vit #Vi?t#M126V#780.9597#^214#^aH .#^aVn ho dn tc#2009#^a299tr.^b21cm#TTS ghi: B Vn ho Th thao v Du lch . Hc vin m nhc Quc gia Vit Nam. Vin m nhc#255095#Gii thiu mt s bi vit v nhng vn ca nn m nhc Vit Nam hin nay nh: nhc tr trong i s ng vn ho thanh nin ng i, ng hng cm th m nhc ca ngi H Ni ng i, thi php ca t quan h, phng hng o to ngnh nhc c c truyn bc i hc...#m nhc#Vn ho#Vit Nam#TDung## 00976000000000313000450002600110000002600110001100100110002200200400003300700570 00730050013001300050023001430190005001661810006001710820004001778080005001810080 00500186009001800191010000500209011001400214013000700228012005100235021031100286 020001200597020001100609020001000620020001700630020000900647039000600656#VV10.00 400#VV10.00401#L c Lu#Nui trng cy, con c hiu qu kinh t#L c Lu (ch .b.), on Hip, Nguyn Th Minh Phng# on Hip#Nguyn Th Minh Phng#V i?t#N515T#630#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a78tr.^b21cm#255096#Sch phc v ng bo dn tc thiu s v min ni#Trnh by nhng kin thc k thut nng n ghip gip b con nng dn hiu bit v nui trng mt s cy con ph hp vi i u kin kinh t, kh hu, t ai vng ng bo dn tc thiu s v min ni. Ng oi ra cn c cu chuyn thnh cng trong sn xut v pht trin kinh t nng ng hip ca nhng ngi i trc#Nng nghip#Trng trt#Chn nui#Dn tc thiu s# Min ni#TDung## 00594000000000265000450002600110000002600110001100100090002200200200003100700140 00510190005000651810006000700820004000768080005000800080005000850090018000900100 00500108011001400113013000700127012005100134021009300185020000900278020001800287 020001700305039000600322#VV10.00402#VV10.00403#H Thanh#Sc kho l vn qu#H T hanh b.s.#Vi?t#S552K#613#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a59tr.^b21cm#255097#S ch phc v ng bo dn tc thiu s v min ni#Hng dn b con dn tc thiu s mt s bin php gi gn sc kho cho bn thn v gia nh#Sc kho#Chm sc sc kho#Dn tc thiu s#TDung## 00698000000000277000450002600110000002600110001100100090002200200260003100700140 00570190005000711810007000760820010000838080005000930080005000980090018001030100 00500121011001400126013000700140012005100147021017600198020000800374020000600382 020001700388020000900405039000600414#VV10.00404#VV10.00405#Minh Anh#Thc hin d n ch c s#Minh Anh b.s.#Vi?t#TH552H#323.09597#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#20 09#^a43tr.^b21cm#255098#Sch phc v ng bo dn tc thiu s v min ni#Gii thiu vi ng bo cc dn tc thiu s mt s hiu bit c bn v Php lnh th c hin dn ch x, phng, th trn cng nh vic thc hin cc ni dung dn c h c s#Dn ch#C s#Dn tc thiu s#Vit Nam#TDung## 00954000000000361000450002600110000002600110001100100090002200200460003100700430 00770050009001200050012001290050009001410050009001500050011001590190005001701810 00600175082000400181808000500185008000500190009001800195010000500213011001400218 01300070023201200510023902102420029002000090053202000100054102000110055103900060 0562020000400568020000800572020001200580#VV10.00406#VV10.00407#Hng Hoa#M hnh vn - ao - chung - rng h gia nh#Hng Hoa (ch.b.), Nguyn Tun, Th Hng... #Hng Hoa#Nguyn Tun#Th Hng#Vn Cng#Nguyn Nam#Vi?t#M450H#630#^214#^aH.#^aV n ho dn tc#2009#^a59tr.^b21cm#255099#Sch phc v ng bo dn tc thiu s v min ni#Gii thiu gi tr ca m hnh vn - ao - chung - rng, mt s m hnh c gi tr kinh t trong thc tin, nhng ngi thnh cng nh thc hin m hnh vn - ao - chung - rng. K thut, cch chm sc mt s ging cy tr ng, vt nui#Min ni#Chn nui#Trng rng#TDung#VAT#M hnh#H gia nh## 01074000000000361000450002600110000002600110001100100130002200200290003500700620 00640050015001260050016001410050014001570050015001710190005001861810006001910820 01800197808000500215008000500220009001800225010000500243011002600248015007600274 01300070035002102750035702000080063202000140064002000030065402000100065702000070 0667020000900674020002300683039000600706#VV10.00409#VV10.00408#Ng Hu Tho#Lch s ng b x Hng Mc#B.s.: Ng Hu Tho, Nguyn Ph Li ; S.t.: Trn Quang K hi...#Nguyn Ph Li#Trn Quang Khi#m Cng ch#Nguyn Vn Mn#Vi?t#L302S#32 4.2597070959727#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a252tr., 18tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng B x Hng Mc. Th x T Sn - tnh Bc Ninh#255100#Gi i thiu vi nt v vng t v con ngi Hng Mc (T Sn, Bc Ninh), phong tr o u tranh ca ng b v nhn dn di ch thc dn phong kin v trong ha i cuc khng chin chng Php v chng M, ng b v nhn dn Hng Mc xy dn g t nc trong thi k i mi#Lch s#ng b c s#X#Hng Mc#T Sn#Bc N inh#ng Cng sn Vit Nam#TDung## 01065000000000301000450002600110000002600110001100100210002200200430004300300370 00860070021001230190005001441810006001490820011001558080005001660080005001710090 01800176010000500194011001500199015009100214013000700305021040600312020000800718 020000800726020000700734039000600741020000900747020000700756#VV10.00410#VV10.004 11#Nguyn Th Minh Chu#y Thng Long, y ng , y H Ni...#K nim 1000 nm Thng Long - H Ni#Nguyn Th Minh Chu#Vi?t#126T#780.959731#^214#^aH.#^aV n ho dn tc#2009#^a243tr.^b24cm#TTS ghi: B Vn ho Th thao v Du lch. Hc vin m nhc Quc gia Vit Nam. Vin m nhc#255101#Trnh by v tin trnh m nhc H Ni sut 70 nm qua, t nhng ca khc n gin n cc tc phm hp xn g, kh nhc quy m vit v ti H Ni v phn tch cc yu t cu thnh tc p hm nh ti ni dung, ngh thut biu din, ngn ng m nhc trong mi quan h bin chng vi truyn thng m nhc phng Ty v m nhc c truyn qua cc gi ai on: tin chin, chng Php, chng M v thi ho bnh#m nhc#Lch s#H N i#TDung#Th loi# ti## 00846000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200070 00338080005000400010010000450020034000550070010000890220004000990080005001030090 01800108010000500126011003600131015009200167013000700259021020800266020000800474 020000800482020000800490020001000498020000900508039000600517020000900523#VV10.00 412#VV10.00413#Vi?t#120N#780.92#^214#V T Ln#m nhc Vit Nam tc gi tc ph m#V T Ln#T.5#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a295tr., 12tr. nh chn dung^b24cm# TTS ghi: B Vn ho, Th thao v Du lch. Hc vin m nhc Quc gia Vit Nam. V in m nhc#255102#Gii thiu tiu s, s nghip sng tc v mt s tc phm m nhc ca 12 nhc s ni ting trong nn m nhc Vit Nam nh: Nguyn Xun Khot, Lu Hu Phc, Vn Cao, Trn Chung, Xun Hng, Lng Ngc Trc...#m nhc#Nhc s#Tiu s#S nghip#Vit Nam#TDung#Tc phm## 01183000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100150 00440020028000590030064000870070015001510140007001660190005001731810006001780820 00400184808000500188008000500193009001800198010000500216011001500221013000700236 021059600243020001100839020000800850039000600858020001700864#VV10.00414#VV10.004 16#VV10.00417#VV10.00415#Lu Trng Tun#Dch thut vn bn khoa hc#Trn c s n g liu cc chuyn ngnh ho hc, sinh hc v y hc#Lu Trng Tun#89000#Vi?t#D 302T#418#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009#^a342tr.^b24cm#255103#Trnh by cc th ng tin v l lun, phng php v cc nguyn l cng cc quy tc c tnh thao t c dch thut ng khoa hc Anh - Vit; cc nguyn l, quy tc ny c xy dng theo cch nhn ca ngn ng hc hin i, c bit l cc tng ng ng ca l oi hnh ngn ng Anh, Vit. Gii thiu m hnh tnh tin to vi ba trc nh m nh v t duy ngi dch chn n v chuyn dch, ngi dch vn bn va l ngi c bnh thng va l ngi c - dch vn bn khoa hc. Nu ln hai ng uyn l ch o cc quy tc dch thut ng khoa hc l ti t hp ngha v v t ng ng chc nng#Dch thut#L lun#TDung#Vn bn khoa hc## 01128000000000325000450002600110000002600110001102600110002202000130003302000080 00460200008000540390006000620010019000680020039000870030051001260070056001770050 01400233014000700247019000500254181000600259082000600265808000500271008001800276 00900400029401000050033401100150033900600170035401300070037102104150037802000090 0793#VV10.00418#VV10.00419#VV10.00420#Doanh nghip#Mua bn#Qun l#TDung#Galpin, Timothy J.#Cm nang hng dn mua li v st nhp#Cc cng c h tr quy trnh hp nht mi cp #Timothy J. Galpin, Mark Herndon ; Nguyn Hu Chnh dch#He rndon, Mark#90000#Vi?t#C120N#658.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Min h ; Tinh Vn Media#2009#^a375tr.^b24cm#Nguyn Hu Chnh#255104#Gip cc nh lnh o nhn thc c nhng li th c c thng qua sp nhp hoc mua li doanh nghip. To ra cho cc nh iu hnh v qun l nhng cng c, khun mu v ti n trnh c chng minh nhm gn kt hai t chc mt cch hiu qu. Gii thi u cc v d in hnh ca cc cng ty qun l hp nht thnh cng cng nhng th o lun v cch ng ph vi nhng tnh hung cn chnh n trong vic sp nhp#S p nhp## 00804000000000301000450002600110000002600110001102600110002202000170003302000100 00500390006000600020028000660030050000940070045001440060016001890140007002050190 00500212181000600217082000600223808000500229008000500234009001800239010000500257 011001500262006001700277015003700294013000700331021016400338#VV10.00421#VV10.004 22#VV10.00423#Ting Trung Quc#m thoi#TDung#301 cu m thoi ting Hoa#Bi g ii thiu v ng m v ch vit ting Hoa...#Bin dch: Trng Vn Gii, L Khc Kiu Lc#Trng Vn Gii#22000#Vi?t#B000T#495.1#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#20 09#^a402tr.^b21cm#L Khc Kiu Lc#TTS ghi: Hc vin Ngn ng Bc Kinh#255105#G ii thiu khi lc v ng m, ch vit ting ph thng Trung Quc v 301 cu m thoi ting Trung Quc nh: cho hi, lm quen, hi ng, mua bn, chc mng. ..## 00562000000000277000450002600110000002600110001100200300002200700150005201400070 00670190005000741810006000790820006000858080005000910080005000960090018001010100 00500119011001500124001001500139013000700154004001300161021008100174020000900255 020000700264020000700271039000600278#VV10.00425#VV10.00424#Di co ca nh s Thi n Chiu#Thch Nh Nim#25000#Vi?t#D300C#294.3#^214#^aH.#^aKhoa hc x hi#2009 #^a183tr.^b21cm#Thch Nh Nim#255106#In ln th 3#Gii thiu Di co ca nh s Thin Chiu, nhng tm hiu ca nh s v Pht gio#o Pht#Nh s#Di co#TDung ## 00918000000000349000450002600110000002600110001102600110002200200660003300300620 00990070043001610140007002040190005002111810006002160820007002228080005002290080 01800234009004000252010000500292011001500297019000500312001001200317005001300329 00600120034201300070035402101600036102000110052102000070053202000080053903900060 0547020000500553020001000558#VV10.00426#VV10.00428#VV10.00427#S sp ca ng -la v phng php tm kim li nhun t n#Lm giu nh u t vo vng v cc loi ti sn gi tr khc#James Turk, John Rubino ; Hong Trung dch#65000# Vi?t#S550S#332.63#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Tinh Vn Media #2009#^a344tr.^b21cm#dch#Turk, James#Rubino, John#Hong Trung#255107#Phn tch l do ng -la sp . Tin thi xa v nay. Nhng nguyn nhn dn n s tng vt ca gi vng v cch kim li nhun t s sp ca ng -la#ng la #u t#Tin t#TDung#Vng#Li nhun## 00920000000000325000450002600110000001400080001101900050001918100070002408200040 00318080005000350010011000400020029000510030021000800070102001010220004002030080 01800207009004700225010000500272011001500277005000800292005001400300006002200314 01300070033601900160034300500110035902101960037002000110056602000110057703900060 0588#VV10.00429#150000#Vi?t#PH431T#133#^214#Vu Hy Hin#Phong thu c i Trung Quc#L lun v thc tin#Vu Hy Hin, Vu Dng ; Chu Trng Thu h.. ; Ban bin d ch ting Trung Quc Cng ty Nhn Tr Vit dch#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2009#^a333tr.^b23cm#Vu Dng#Chu Trng Thu#C ng ty Nhn Tr Vit#255108#Dch Trung Quc#Vu Hy Hin#Trnh by v ngun gc c a phong thu c i Trung Quc v nn tng l lun ca vn ho kin trc phong t hu: hc thuyt m dng, quan nim "nhn sinh hp nht", hc thuyt ng hnh, b t qui...#Phong thu#Trung Quc#TDung## 00977000000000349000450002600110000001400080001101900050001918100070002408200040 00318080005000350010011000400020029000510030021000800070101001010220004002020080 01800206009004700224010000500271011001500276005000800291005001400299006002200313 01900160033501300070035100500110035802102160036902000110058502000040059603900060 0600020001100606020001000617#VV10.00430#190000#Vi?t#PH431T#133#^214#Vu Hy Hin# Phong thu c i Trung Quc#L lun v thc tin#Vu Hy Hin, Vu Dng ; Chu Trn g Thu h.. ; Ban bin dch ting Trung Quc Cng ty Nhn Tr Vit dch#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2009#^a432tr.^b23cm# Vu Dng#Chu Trng Thu#Cng ty Nhn Tr Vit#Dch Trung Quc#255109#Vu Hy Hin#Tr nh by ngun gc, nhng nguyn l c bn ca phong thu, mi quan h ca phong thu vi kinh dch, bt qui v c bit ng dng trong b cc chn a im C , chn t xy dng lng mc, chn t xy nh ...#Phong thu#t#TDung#Trung Quc#Xem hng## 00870000000000289000450002600110000002000200001102000090003103900060004000100140 00460020035000600070014000950190005001091810006001140820010001208080005001300080 00500135009002000140010000500160011002500165015004100190013000700231021029400238 020001700532020001200549020001100561020000800572#VV10.00431#Tn ngng dn gian# Vit Nam#TDung#Triu Th Mai#Hnh trnh i tm va ca pt Ngn#Triu Th Mai#Vi ?t#H107T#398.09597#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a347tr., 4tr. nh^b21cm# TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian Vit Nam#255110#Gii thiu v ngi Ngn Cao B ng. i sng tinh thn truyn thng ca ngi Ngn. Tm hiu tn ngng dn gia tiu biu ca ngi Ngn (tm va). Tin trnh tm va nhp vo thn xc tron g quan nim ca ngi Ngn, mt s gi tr vn ho ca l tm va v ni dung nh ng bi khn tm va#Vn ho dn gian#Dn tc Ty#Ngi Ngn#Tm va## 00788000000000325000450002600110000002600110001102600110002201400070003301900050 00401810006000450820004000518080005000550010013000600020033000730070013001060220 00500119221001900124008000500143009002700148010000500175011001500180015004200195 02101600023702000150039702000110041203900060042301300070042900500130043602000130 0449#VV10.00432#VV10.00433#VV10.00434#55000#Vi?t#T406C#515#^214#L nh Thu#To n cao cp cho cc nh kinh t#L nh Thu#Ph.2#Gii tch ton hc#^aH.#^ai h c Kinh t Quc dn#2010#^a510tr.^b21cm#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc d n#Trnh by v hm s v gii hn, o hm v vi phn, hm s nhiu bin s, cc tr ca hm nhiu bin, tch phn, phng trnh vi phn v phng trnh sai ph n#Ton gii tch#Gio trnh#TDung#255111#L nh Thy#Ton cao cp## 01174000000000349000450002600110000002600110001102600110002202000130003302000090 00460390006000550020067000610070065001280050016001930140007002090190005002161810 00600221082000800227808000500235008000500240009002700245010000500272011001500277 01500420029201300070033400500160034100500170035700500180037400500170039202103920 0409020000800801020001500809#VV10.00435#VV10.00437#VV10.00436#Doanh nghip#Vit Nam#TDung#Hot ng m to doanh nghip trong cc trng i hc Vit Nam#B.s .: Nguyn Thnh , Nguyn Anh Tun (ch.b.), Phm Quang Trung#Nguyn Anh Tun#30 000#Vi?t#H411#338.707#^214#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a241tr.^b21cm #TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn#255112#Nguyn Thnh #Phm Quang Tru ng#Nguyn Ngc Huyn#Nguyn Th Hng#Gii thiu c s l lun v thc tin v h ot ng m to doanh nghip v m hnh trung tm m to doanh nghip trong c c trng i hc. Thc trng hot ng m to doanh nghip v m hnh trung tm m to doanh nghip trong cc trng i hc Vit Nam. Pht trin hot ng m to doanh nghip v hon thin m hnh trung tm m to doanh nghip trong cc trng i hc Vit Nam#o to#Trng i hc## 00957000000000349000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200400 00440030057000840070047001410050011001880060010001990050013002090140007002220190 00500229181000600234082000600240808000500246008000500251009002700256010000500283 01100150028801200140030301300070031702102330032402000110055702000130056802000090 0581020001100590039000600601#VV10.00438#VV10.00439#VV10.00440#Horan, Jim#K hoc h kinh doanh trn mt trang giy#Cch nhanh nht, d dng nht lp k hoch k inh doanh#Jim Horan ; Tun Vit dch ; Trn V Nhn h..#Horan, Jim#Tun Vit#Tr n V Nhn#41000#Vi?t#K250H#658.4#^214#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2010#^a1 18tr.^b24cm#T sch V-BIZ#255113#Hng dn cch lp k hoch pht trin cho cng ty dch v ti chnh mt cch ngn gn: s pht trin ca cng ty trong tng l ai, mc ch tn ti ca cng ty, mc tiu ngn hn v di hn, chin lc v k hoch thc hin mc tiu#Kinh doanh#Doanh nghip#K hoch#Pht trin#TDung## 00959000000000349000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200400 00440030045000840070047001290050011001760060013001870050010002000140007002100190 00500217181000600222082000600228808000500234008000500239009002700244010000500271 01100150027601200140029101300070030502102470031202000110055902000130057002000090 0583020001100592039000600603#VV10.00441#VV10.00442#VV10.00443#Horan, Jim#K hoc h kinh doanh trn mt trang giy#Khi u bng tm nhn, lp nn mt cng ty!#Ji m Horan ; Trn V Nhn dch ; Chung Qu h..#Horan, Jim#Trn V Nhn#Chung Qu#4 1000#Vi?t#K250H#658.4#^214#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2010#^a122tr.^b24cm# T sch V-BIZ#255114#Hng dn cch lp k hoch pht trin cho doanh nghip mt cch ngn gn: s pht trin ca doanh nghip trong tng lai, mc ch tn ti ca doanh nghip, mc tiu ngn hn v di hn ca doanh nghip, chin lc v k hoch thc hin mc tiu#Kinh doanh#Doanh nghip#K hoch#Pht trin#TDung## 00977000000000397000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440190005000521810006000570820012000638080005000750010015000800020017000950070 04400112022000400156221005500160008000500215009003500220010000500255011001500260 00500120027500500200028700500140030701300070032100500150032802101690034302000100 0512020000800522020001800530020000800548020001000556020000700566039000600573#VV1 0.00444#VV10.00445#VV10.00447#VV10.00446#132000#Vi?t#H561U#390.0959731#^214#Tr ng S Hng#Hng c H Ni#Trng S Hng ch.b. ; S.t.: o T Uyn...#T.1#Cc huyn Hong Long, Thanh Tr v mt s vng ln cn#^aH.#^aT in Bch khoa ; V in Vn ho#2009#^a726tr.^b24cm#o T Uyn#Hong Th Mai Hng#Trng S Tm#25 5115#Trng S Hng#Gii thiu ni dung nhng lut l quy nh trong hng c cc lng x thuc huyn Hong Long (qun ng a ngy nay), Thanh Tr v mt s vng ln cn di ch c#Hng c#Lut l#Ch phong kin#ng a#Thanh T r#H Ni#TDung## 00922000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400080 00440190005000521810006000570820012000638080005000750010015000800020017000950070 03800112022000400150221004800154008000500202009003500207010000500242011001500247 00500120026200500200027400500140029401300070030800500150031502101690033002000100 0499020000800509020001800517020000700535039000600542#VV10.00448#VV10.00451#VV10. 00450#VV10.00449#138000#Vi?t#H561U#390.0959731#^214#Trng S Hng#Hng c H Ni#Trng S Hng ch.b. ; o T Uyn...#T.2#Cc huyn T Lim, Gia Lm, ng Anh v Sc Sn#^aH.#^aT in Bch khoa ; Vin Vn ho#2009#^a767tr.^b24cm#o T Uyn#Hong Th Mai Hng#Trng S Tm#255116#Trng S Hng#Gii thiu ni du ng nhng lut l quy nh trong hng c cc lng x thuc huyn Hong Long ( qun ng a ngy nay), Thanh Tr v mt s vng ln cn di ch c#Hng c#Lut l#Ch phong kin#H Ni#TDung## 01080000000000349000450002600110000002600110001100200310002200300470005300700670 01000050016001670140007001830190005001901810008001950820004002038080005002070080 00500212009002700217010000500244011001500249004003800264015007900302013000700381 00500180038800500140040600500150042000500220043502102360045702000090069302000110 0702020001100713039000600724#VV10.00452#VV10.00453#Gio trnh qun tr kinh doan h#Nguyn l chung cho cc loi hnh doanh nghip#B.s.: Nguyn Thnh , Nguyn N gc Huyn (ch.b.), Trn Vit Lm...#Nguyn Thnh #65000#Vi?t#GI-108T#658#^214 #^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2009#^a535tr.^b21cm#Ti bn ln th 5 c sa i, b sung#TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. B mn Qun tr kinh doanh tng hp#255117#Nguyn Ngc Huyn#Trn Vit Lm#Nguyn Th Thu#Nguyn Th Thanh Thu#Trnh by cc kin thc c bn v qun tr kinh doanh: khi qut v qun t r kinh doanh, nh qun tr, to lp doanh nghip, qun tr qu trnh sn xut, nhn lc, cht lng, cng ngh, cung ng nguyn vt liu, tiu th, ti chnh.. .#Qun tr#Kinh doanh#Gio trnh#TDung## 00900000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000080 00440200009000520390006000610010015000670020028000820070015001100140007001250190 00500132181000600137082000900143808000500152008000500157009001900162010000500181 01100150018601300070020102101860020802000200039402000600041402000610047402000140 0535020001300549#VV10.00455#VV10.00454#VV10.00457#VV10.00456#Lch s#Vit Nam#TD ung#Nng Huyn Sn#Ci cht ca anh em nh Ng#Nng Huyn Sn#43000#Vi?t#C103C# 959.7042#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2009#^a269tr.^b21cm#255118#Trnh by lch s qu trnh hot ng chnh tr ca anh em Ng nh Dim, phn tch bn cht th c, qu trnh sp ca chnh quyn si Gn do M dng ln, v ci cht ca anh em h Ng#Chnh quyn Si Gn#Ng nh Cn, chnh tr gia, 1912 - 1964, Vit Na m cng ho#Ng nh Thc, chnh tr gia, 1897 - 1984, Vit Nam cng ho#Ng nh Dim#Ng nh Nhu## 00706000000000289000450002600110000002600110001100100120002200200240003400300350 00580070046000930050016001390050016001550140007001710190005001781810006001830820 00400189808000500193008000900198009001900207010000500226011001500231013000700246 021013700253020000900390039000600399020001100405#VV10.00458#VV10.00459#Huyn Tha nh#T hc ch Phn Siddham#i chiu ch Lantsa v Devangar#Huyn Thanh, Dng c Thnh, Tng Phc Khi#Dng c Thnh#Tng Phc Khi#40000#Vi?t#T550H#49 1#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a206tr.^b24cm#255119#Gii thiu cc mu t Siddham, cch vit v pht m, phng thc ghp ch Siddham t cc mu t v cc vn bn mu ch Siddham v Lansta#Ch Phn#TDung#Ting Phn## 00668000000000325000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450020010000500030008000600070053000680220004001210080009001250090 01900134010000500153011001500158015004600173013000700219005001500226005001600241 00500170025700500170027400500150029102000170030602000090032302000040033203900060 0336#VV10.00460#VV10.00461#Vi?t#B455T#895.9221008#^214#Bng trm#Tp th#Phm Th Lng, Nguyn Vn Thi, Nguyn Thanh Vn...#T.5#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#20 09#^a110tr.^b20cm#TTS ghi: Cu lc b Hu tr thnh ph C Mau#255120#Phm Th Lng#Nguyn Vn Thi#Nguyn Thanh Vn#Dng Thanh Ton#Nguyn Vn Cua#Vn hc h in i#Vit Nam#Th#TDung## 00587000000000277000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200430 00440070016000870140007001030190005001101810006001150820006001218080005001270080 00900132009001900141010000500160011001500165013000700180021009000187020000800277 020001000285020000800295039000600303#VV10.00462#VV10.00464#VV10.00463#Quang Hng #B quyt luyn tr nh hc tp tt nht#Quang Hng b.s.#20000#Vi?t#B300Q#15 3.1#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a120tr.^b21cm#255121#Hng dn cch c mt tr nh tt v phng php hc tp khoa hc nh nhanh bi hc#Tr nh #Rn luyn#Hc tp#TDung## 00842000000000301000450002600110000002600110001100100180002200200470004000300320 00870070018001190140007001370190005001441810006001490820011001558080005001660080 00500171009003500176010000500211011001500216013000700231021023200238020002000470 020000900490020001000499020000800509039000600517020001700523#VV10.00465#VV10.004 66#Nguyn Xun Hng#Tn ngng c dn ven bin Qung Nam - Nng#Hnh thi, c trng v gi tr#Nguyn Xun Hng#80000#Vi?t#T311N#398.095975#^214#^aH.#^aT in Bch khoa ; Vin Vn ho#2009#^a425tr.^b21cm#255122#Gii thiu v vng t v cng ng c dn ven bin Qung Nam - Nng. Trnh by v tn ngng th c voi, th Mu, th m linh v th Tin hin. Nhng c trng v gi tr trong tn ngng ca c dn ven bin Qung Nam - Nng#Tn ngng dn gian#Th cng# Qung Nam# Nng#TDung#Vn ho dn gian## 00908000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100160003300200520 00490070016001010190005001171810006001220820012001288080005001400080005001450090 02000150010000500170011001500175015004100190013000700231021022500238020002000463 02000170048302000200050002000110052002000100053102000080054102000070054903900060 0556020000800562#VV10.00467#VV10.00469#VV10.00468#Hong Th Xng#Lng a S s tch v truyn thng vn ho dn gian#Hong Th Xng#Vi?t#L106#390.0959731#^21 4#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a271tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Vn ngh Dn gian V it Nam#255123#Gii thiu v vng t v con ngi a S (Kin Hng, H ng, H Ni), nhng s tch v di tch lng, tn ngng - l hi - phong tc, vn ho m thc, lng ngh rn v mt s ngh khc, truyn dn gian, ca dao v tc ng# Phong tc c truyn#Vn ho dn gian#Lng ngh c truyn#Lng a S#Kin Hng#H ng#H Ni#TDung#Lch s## 00681000000000277000450002600110000002600110001100100180002200200670004000700180 01070140007001250190005001321810007001370820006001448080005001500080005001550090 03500160010000500195011001500200013000700215021014000222020000900362020000800371 020000900379020000900388039000600397#VV10.00470#VV10.00471#Nguyn Thanh Tun#Ph t gio vi vn ho Vit Nam v Nht Bn qua mt cch tham chiu#Nguyn Thanh Tu n#72000#Vi?t#PH124G#294.3#^214#^aH.#^aT in Bch khoa ; Vin Vn ho#2009#^a4 29tr.^b21cm#255124#Trnh by mi quan h gia Pht gio vi vn ho Vit Nam, v n ho Nht Bn. Tham chiu pht gio Vit Nam v Nht Bn qua i sng vn ho# o Pht#Vn ho#Vit Nam#Nht Bn#TDung## 00943000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200380 00440070089000820140007001710190005001781810006001830820009001898080005001980080 00500203009002000208010000500228011001500233013000700248005001500255005001600270 00500110028600500200029700500160031700500150033302101640034802000080051202000080 0520020001000528020000900538020001600547039000600563#VV10.00472#VV10.00473#VV10. 00474#VV10.00475#K chuyn c Ph bng Nguyn Sinh Sc#B.s.: Bi Th Thu H (ch. b.), Nguyn Hu Hiu, Ng Vn B... ; Nguyn nh L gii thiu#35000#Vi?t#K250 C#959.7031#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a251tr.^b21cm#255125#Bi Th Thu H#Nguyn Hu Hiu#Ng Vn B#Nguyn Thnh Phng#Nguyn c Hin#Nguyn nh L #Trnh by hon cnh lch s thi i c Nguyn Sinh Sc sinh sng, cuc i v hot ng ca c, tnh cm ca nhn dn min Ty i vi c ph bng Nguyn Sinh Sc#Lch s#Tiu s#S nghip#Vit Nam#Nguyn Sinh Sc#TDung## 00594000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200510003300700150 00840060010000990140007001090190005001161810006001210820007001278080005001340080 00500139009002000144010000500164011001500169013000700184021008100191020001100272 020000700283020002000290039000600310#VV10.00476#VV10.00477#VV10.00478#36 k ng dng trong kinh doanh v trong cuc sng#Ngc Bch dch#Ngc Bch#55000#Vi?t#B1 00M#338.01#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a429tr.^b21cm#255126#Hng dn c ch p dng ni dung 36 k sch ca binh php Tn T trong kinh doanh#Kinh doanh# Mu k#B quyt thnh cng#TDung## 00750000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200220003300700630 00550050019001180050011001370050015001480050018001630140008001810190005001891810 00600194082000700200808000500207008000500212009002000217010000500237011001500242 01300070025700500140026402101090027802000110038702000120039802000080041003900060 0418#VV10.00479#VV10.00480#VV10.00481#T in Vit - M'nng#B.s.: Nguyn Kin Tr ng, Trng Anh (ch.b.), L Khc Cng...#Nguyn Kin Trng#Trng Anh#Nguyn Vn Hu#Nguyn Hoa Phng#100000#Vi?t#T550#495.93#^214#^aH.#^aT in Bch kho a#2009#^a599tr.^b24cm#255127#L Khc Cng#Gm hn 12000 t gii ngha t ting Vit sang ting M'Nng c sp xp theo th t bng ch ci ting Vit#Ting Vi t#Ting Mnng#T in#TDung## 00606000000000313000450002600110000002600110001100200150002200300040003700700600 00410050016001010050019001170050020001360050011001560050011001670140007001780190 00500185181000600190082001200196808000500208008000500213009001100218010000500229 011001500234013000700249020001700256020000900273020000400282039000600286#VN10.00 120#VN10.00121#Mu xanh no m#Th#in Ngc Phch, Nguyn Thanh Tuyn, Nguyn Th nh Chng...#in Ngc Phch#Nguyn Thanh Tuyn#Nguyn Thnh Chng#ng Chin# Hng Sa#25000#Vi?t#M111X#895.9221008#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a150tr.^b19c m#255128#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00783000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200340003300700270 00670050010000940140006001040190005001101810006001150820010001218080005001310080 00500136009001100141010000500152011001400157013000700171021025700178020001000435 020001500445020000900460039000600469020001800475#VN10.00124#VN10.00122#VN10.0012 3#Tm hiu php lnh ngi cao tui#Qunh Hoa s.t., gii thiu#Qunh Hoa#6000#V i?t#T310H#346.59701#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a16tr.^b19cm#255129#Trnh by ni dung Php lnh ngi cao tui gm: nhng quy nh v phng dng, chm sc ng i cao tui, pht huy vai tr ca ngi cao tui trong s nghip xy dng v bo v T quc, qun l nh nc v cng tc ngi cao tui, khen thng, x l vi p hm#Php lnh#Ngi cao tui#Vit Nam#TDung#Vn bn php lut## 00994000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010015000500020033000650070080000980220004001780080 00500182009004000187010000500227011001500232012003000247005001100277005000900288 00600190029701300070031602102140032302000090053702000090054602000090055502000090 0564020001300573020001300586020001500599039000600614#VN10.00125#VN10.00126#45000 #Vi?t#NH556C#001#^214#Lng Nh Chu#Nhng cu hi v sao? ng nghnh#Ch.b.: L ng Nh Chu, L Yn Th ; Lu Snh minh ho ; Nguyn Ngc Phng dch#T.1#^aH.# ^aNxb. Dn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2010#^a126tr.^b18cm#Gii p thc mc c a tr nh#L Yn Th#Lu Snh#Nguyn Ngc Phng#255130#Tp hp nhng cu hi h ng ngy ca con tr v t nhin, thc vt, cuc sng, c th ngi, ng vt v cu tr li cho nhng cu hi , ngoi ra cn c mt s cch tr li ng nghnh nhm gy hng th cho cc em#Tri thc#T nhin#Thc vt#ng vt#C th ngi#S ch hi p#Sch thiu nhi#TDung## 01016000000000385000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450010015000500020033000650070080000980220004001780080 00500182009004000187010000500227011001500232012003000247005001100277005000900288 00600190029701300070031602102140032302000090053702000090054602000090055502000090 0564020001300573020001300586020001500599039000600614020001000620#VN10.00127#VN10 .00128#45000#Vi?t#NH556C#001#^214#Lng Nh Chu#Nhng cu hi v sao? ng ngh nh#Ch.b.: Lng Nh Chu, L Yn Nh ; Lu Snh minh ho ; Nguyn Ngc Phng d ch#T.2#^aH.#^aNxb. Dn tr ; Cng ty Vn ho ng A#2010#^a126tr.^b18cm#Gii p thc mc ca tr nh#L Yn Th#Lu Snh#Nguyn Ngc Phng#255131#Tp hp nhn g cu hi hng ngy ca con tr v t nhin, thc vt, cuc sng, c th ngi, ng vt v cu tr li cho nhng cu hi , ngoi ra cn c mt s cch tr l i ng nghnh nhm gy hng th cho cc em#Tri thc#T nhin#Thc vt#ng vt#C th ngi#Sch hi p#Sch thiu nhi#TDung#Cuc sng## 00695000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480010014000530020036000670030023001030070019001260220 00400145008001800149009002300167010000500190011001500195013000700210005001400217 021012500231020001700356020000700373020000700380039000600387#VN10.00130#VN10.001 29#16000#Vi?t#TR400C#793.73#^214#Trn Vn Phc#Tr chi ch s thng minh Ken ken#Dnh cho ngi bt u#Trn Vn Phc b.s.#T.1#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a111tr.^b16cm#255132#Trn Vn Phc#Hng dn cch chi tr chi ch s Kenken. Tuyn chn cc bi chi ch s Kenken nhm rn luyn tr tu v t duy logic#Tr chi tr tu#Ch s#T duy#TDung## 00610000000000253000450080800050000003900060000500200220001100500090003300700190 00420080018000610090023000790100005001020110014001070120036001210820004001570130 00700161014000600168026001100174026001100185181000600196019000500202020001000207 021013900217#^214#TDung#Cc thm ha t nhin#Nhn Vn#Nhn Vn bin dch#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a60tr.^b16cm#Nhng hiu bit ca bn v khoa hc#904#255133#7000#VN10.00131#VN10.00132#C101T#Vi?t#Thin tai#Trnh by v cc thin tai trn th gii: ng t, El Nino, l lt, bi m, bo xoy, l t v bn t, sm chp, vi rng, sng thn...## 00695000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480010014000530020036000670030023001030070019001260220 00400145008001800149009002300167010000500190011001500195013000700210005001400217 021012500231020001700356020000700373020000700380039000600387#VN10.00133#VN10.001 34#16000#Vi?t#TR400C#793.73#^214#Trn Vn Phc#Tr chi ch s thng minh Ken ken#Dnh cho ngi bt u#Trn Vn Phc b.s.#T.2#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a111tr.^b16cm#255134#Trn Vn Phc#Hng dn cch chi tr chi ch s Kenken. Tuyn chn cc bi chi ch s Kenken nhm rn luyn tr tu v t duy logic#Tr chi tr tu#Ch s#T duy#TDung## 00760000000000337000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200160 00470030007000630070014000700140007000840190005000911810006000960820008001028080 00500110008000500115009001900120010000500139011002600144013000700170021013100177 02000080030802000230031602000210033902000310036003900060039102000080039702000100 0405020000700415#VN10.00135#VN10.00136#VN10.00137#L Danh Nhung#Mt thi nh# Hi k#L Danh Nhung#30000#Vi?t#M458T#959.704#^214#^aH.#^aCng an nhn dn#2010 #^a158tr., 10tr. nh^b19cm#255135#Ghi li cuc i chin u ca i t an ninh L Danh Nhung qua cuc khng chin chng Php, chng M v bo v bin gii pha Bc#Lch s#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Chin tranh bin gii p ha Bc#TDung#Tiu s#S nghip#Hi k## 00677000000000313000450002600110000002600110001100100090002200200140003100700090 00450140007000540190005000611810006000660820008000728080005000800080005000850090 01100090010000500101011001400106013000700120021014400127020000800271020002300279 020002100302020000800323020001000331020000900341020000700350039000600357#VN10.00 138#VN10.00139#Phm Th#K c i ti#Phm Th#18000#Vi?t#K600U#959.704#^214#^a H.#^aLao ng#2009#^a79tr.^b19cm#255136#Ghi li cuc i hot ng cch mng ca ng ch Phm Th qua hai cuc khng chin chng Php, chng M v thi k ho bnh, xy dng t nc#Lch s#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Tiu s#S nghip#Vit Nam#Hi k#TDung## 00443000000000265000450002600110000002600110001100100160002200200090003800300040 00470070016000510140007000670190005000741810006000790820009000858080005000940080 00500099009001100104010000500115011001400120013000700134020001700141020000900158 020000400167039000600171#VN10.00140#VN10.00141#Nguyn Tin Lc#Tnh i#Th#Nguy n Tin Lc#25000#Vi?t#T312#895.9221#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a83tr.^b19cm#2 55137#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDung## 00524000000000277000450002600110000000200270001100300210003800700260005901400070 00850190005000921810006000970820007001038080005001100080005001150090011001200100 00500131011001400136012002200150013000700172005001000179020001800189020000900207 020001000216020001400226039000600240#VN10.00142#Dy tr nhn bit bn thn#Bit t tm nim vui#Ba, trnh by: Phm Bnh#10000#Vi?t#D112T#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^b19cm#EQ gi m tm hn tr#255138#Phm Bnh#Gio dc mu g io#Tnh cm#Tnh cch#Sch mu gio#TDung## 00496000000000265000450002600110000000200210001100300220003200700260005401400070 00800190005000871810006000920820007000988080005001050080005001100090011001150100 00500126011001400131012002200145013000700167005001000174020001800184020000800202 020001400210039000600224#VN10.00143#Dy tr bit chia s#Chng mnh cng m p#B a, trnh by: Phm Bnh#10000#Vi?t#D112T#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a23 tr.^b19cm#EQ gi m tm hn tr#255139#Phm Bnh#Gio dc mu gio#o c#Sch mu gio#TDung## 00521000000000277000450002600110000000200220001100300230003300700260005601400070 00820190005000891810006000940820007001008080005001070080005001120090011001170100 00500128011001400133012002200147013000700169005001000176020001800186020000900204 020001000213020001400223039000600237#VN10.00144#Dy tr tnh on kt#Mi ngi cng li y#Ba, trnh by: Phm Bnh#10000#Vi?t#D112T#372.21#^214#^aH.#^aM t hut#2009#^a23tr.^b19cm#EQ gi m tm hn tr#255140#Phm Bnh#Gio dc mu gio #on kt#Tnh cch#Sch mu gio#TDung## 00516000000000277000450002600110000000200210001100300190003200700260005101400070 00770190005000841810006000890820007000958080005001020080005001070090011001120100 00500123011001400128012002200142013000700164005001000171020001800181020000900199 020001000208020001400218039000600232#VN10.00145#Dy tr bit gi li#T nhn li ri#Ba, trnh by: Phm Bnh#10000#Vi?t#D112T#372.21#^214#^aH.#^aM thut# 2009#^a23tr.^b19cm#EQ gi m tm hn tr#255141#Phm Bnh#Gio dc mu gio#Tnh cm#Tnh cch#Sch mu gio#TDung## 00520000000000277000450002600110000000200220001100300170003300700260005001400070 00760190005000831810006000880820007000948080005001010080005001060090011001110100 00500122011001400127012002200141013000700163005001000170020001800180020001000198 020001400208039000600222020001400228#VN10.00146#Dy tr tnh kin tr#Th con ki n tr#Ba, trnh by: Phm Bnh#10000#Vi?t#D112T#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2 009#^a23tr.^b19cm#EQ gi m tm hn tr#255142#Phm Bnh#Gio dc mu gio#Tnh cch#Sch mu gio#TDung#Tnh kin tr## 00524000000000277000450002600110000000200330001100300150004400700260005901400070 00850190005000921810006000970820007001038080005001100080005001150090011001200100 00500131011001400136012002200150013000700172005001000179020001800189020000900207 020001000216020001400226039000600240#VN10.00147#Dy tr bit khng ch tm trng #S t cu gin#Ba, trnh by: Phm Bnh#10000#Vi?t#D112T#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^b19cm#EQ gi m tm hn tr#255143#Phm Bnh#Gio dc mu g io#Tnh cm#Tnh cch#Sch mu gio#TDung## 00491000000000265000450002600110000000200240001100300140003500700260004901400070 00750190005000821810006000870820007000938080005001000080005001050090011001100100 00500121011001400126012002200140013000700162005001000169020001800179020000800197 020001400205039000600219#VN10.00148#Dy tr bit yu thng#ng bun nh#Ba, t rnh by: Phm Bnh#10000#Vi?t#D112T#372.21#^214#^aH.#^aM thut#2009#^a23tr.^b 19cm#EQ gi m tm hn tr#255144#Phm Bnh#Gio dc mu gio#o c#Sch mu g io#TDung## 00518000000000277000450002600110000000200200001100300230003100700260005401400070 00800190005000871810006000920820007000988080005001050080005001100090011001150100 00500126011001400131012002300145013000700168005001000175020001800185020001000203 020001400213039000600227020000700233#VN10.00149#Dy tr tnh t lp#Bit suy ngh tm cch#Ba, trnh by: Phm Bnh#10000#Vi?t#D112T#372.21#^214#^aH.#^aM thu t#2009#^a23tr.^b19cm# EQ gi m tm hn tr#255145#Phm Bnh#Gio dc mu gio# Tnh cch#Sch mu gio#TDung#T lp## 00811000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100140 00440020032000580070047000900050012001370060008001490140007001570190005001641810 00600169082000700175808000500182008000500187009001100192010000500203011001500208 01300070022301900160023002101360024602000080038202000100039002000080040002000110 0408039000600419020001500425020000900440#VN10.00153#VN10.00150#VN10.00152#VN10.0 0151#Tn Hng Qun#Bn ngi v ca Mao Trch ng#Tn Hng Qun, Lng T H ; V Ton bin dch#Lng T H#V Ton#50000#Vi?t#B454N#951.05#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a339tr.^b19cm#255146#Dch Trung Quc#Gii thiu v cuc i bn ngi v ca Ch tch nc Trung Quc Mao Trch ng v nh hng ca h i vi s ng hip chnh tr ca ng#Tiu s#S nghip#Lch s#Trung Quc#TDung#Mao Trch ng #Hn nhn## 00725000000000289000450002600110000002600110001102600110002202000180003302000090 00510390006000600010015000660020039000810070059001200140007001790190005001861810 00600191082000600197808000500203008000500208009001100213010000500224011001500229 006001300244006001700257013000700274021015400281#VN10.00154#VN10.00155#VN10.0015 6#B quyt sng lu#Sc kho#TDung#Gi Phng Vn#B quyt trng th ca cc do anh nhn#Gi Phng Vn ; Bin dch: V Phong To, Nguyn Thu Ngc#68000#Vi?t# B300Q#613.7#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a459tr.^b19cm#V Phong To#Nguyn Thu Ng c#255147#Phn tch cc yu t: dinh dng, di truyn, vn ng, v sinh, sinh h ot, mi trng, kh hu, tm l gip con ngi c sc kho cng trng v sng lu## 00545000000000277000450002600110000002600110001100200230002200700140004501900050 00591810006000640820011000708080005000810080005000860090011000910100005001020110 01500107001001400122013000700136021007600143020000800219020000800227020001000235 020000800245039000600253020000800259#VN10.00157#VN10.00158#Dng ng tc x Qun g#ng Vn Tho#Vi?t#D431#929.095975#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a308tr.^b19cm# ng Vn Tho#255148#Gii thiu lch s v gia ph dng h ng sinh sng Qung Nam v Nng#Gia ph#Dng h#Qung Nam# Nng#TDung#H ng## 00456000000000265000450002600110000002600110001102000170002202000090003902000040 00480390006000520010022000580020010000800030004000900070022000940140007001160190 00500123181000600128082000900134808000500143008000500148009001100153010000500164 011001400169013000700183#VN10.00159#VN10.00160#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDu ng#Nghim Th Xun Thnh#Sng nng#Th#Nghim Th Xun Thnh#25000#Vi?t#S431N#8 95.9221#^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a91tr.^b19cm#255149## 01099000000000301000450002600110000002600110001103900060002200200640002800701130 00920050014002050140007002190190005002261810006002310820006002378080005002430080 01800248009001100266010000500277011001500282005001800297005001700315013000700332 005005500339021036500394020001000759020001300769020001500782#VN10.00162#VN10.001 61#TDung#Cm nang nhng k nng thc hnh x hi cn thit cho sinh vin#B.s.: T rung tm o to v ng dng Khoa hc tm l Hn Vit, Bi Vn Vng, o Duy Th in Bo, Nguyn Th L An#Bi Vn Vng#23000#Vi?t#C120N#371.8#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a139tr.^b19cm#o Duy Thin Bo#Nguyn Th L An#255150# Trung tm o to v ng dng Khoa hc tm l Hn Vit#Nu ln thc trng v k nng sng ca sinh vin qua phn tch nguyn nhn v gii php. Nhng k nng tr ong giao tip, lm vic nhm, hc i hc v nhng k nng chuyn bit m sinh v in cn c: hi nhp - thch nghi, t lp, xc nh mc tiu, xy dng hnh tn g c nhn, gii to stress, lnh o, gii quyt vn , nh hng ngh nghip, t duy sng to...#Sinh vin#K nng sng#K nng x hi## 00663000000000289000450002600110000002600110001100200250002200300150004700700280 00620140007000900190005000971810006001020820004001088080005001120080005001170090 01100122010000500133011001500138001001100153005001000164013000700174021016400181 020000500345039000600350020000900356020000800365#VN10.00163#VN10.00164#Nm lch Canh Dn - 2010#Sch tham kho#B.s.: Duy Nguyn, Minh Chu#32000#Vi?t#N114L#529 #^214#^aH.#^aLao ng#2009#^a247tr.^b19cm#Duy Nguyn#Minh Chu#255151#Trnh by v ngi tui Dn, nhng danh nhn tui Dn, d bo v nhng may mn cng nh ph in mun trong nm Canh Dn 2010 v cch ho gii nhng iu khng may#Lch#T Dung#Tui Dn#m lch## 00455000000000265000450002600110000002600110001102000170002202000090003902000040 00480390006000520010015000580020012000730030004000850070015000890140007001040190 00500111181000600116082000900122808000500131008000500136009001100141010000500152 011002500157013000700182#VN10.00165#VN10.00166#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#TDu ng#Phm Thanh Sc#Tnh v i#Th#Phm Thanh Sc#25000#Vi?t#T312V#895.9221#^214 #^aH.#^aLao ng#2009#^a80tr., 13tr. nh^b19cm#255152## 00710000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200190003300700690 00520140007001210190005001281810006001330820009001398080005001480080005001530090 02000158010000500178011001500183001001100198013000700209004003900216021008800255 020001100343020001900354039000600373005004100379#VN10.00167#VN10.00169#VN10.0016 8#T in Ting Vit#Hong Long ch.b. ; Ban dch thut - bin tp t in DALISA bin tp#48000#Vi?t#T550#495.9223#^214#^aH.#^aT in Bch khoa#2009#^a912tr. ^b18cm#Hong Long#255153#Ti bn ln th 4, c sa i, b sung#Gii ngha ngn gn cc t ting Vit thng dng v c sp xp theo th t t A n Z#Ting Vi t#T in gii ngha#TDung#Ban dch thut - bin tp t in DALISA## 00792000000000301000450002600110000002000090001102000180002002000090003803900060 00470010016000530020028000690070055000970050014001520140007001660190005001731810 00600178082000400184808000500188008000500193009001100198010000500209011001500214 013000700229005001500236004000800251021022200259020000900481#VV10.00482#Xy dng #Vt liu xy dng#K thut#TDung#Nguyn ng Sn#Cm nang ca ngi xy dng#Ng uyn ng Sn (ch.b.), Nguyn Vn T, Trn Khc Lim#Nguyn Vn T#28000#Vi?t#C 120N#624#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a157tr.^b21cm#255154#Trn Khc Lim#Ti bn# Nu ln mt s quy nh lin quan n thi cng. Quy cch mt s loi thp thng dng trong xy dng. Cng tc n, b tng, mc xy dng. Mt s bng biu phc v thi cng, mt s nh mc v hao ht vt t trong xy dng#Thi cng## 00780000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000200 00440200019000640200011000830390006000940010015001000020016001150290022001310070 03400153005001800187014000700205019000500212181000600217082000400223808000500227 00800050023200900230023701000050026001100150026501300070028002101470028702000200 0434#VV10.00483#VV10.00484#VV10.00486#VV10.00485#Hnh chnh nh nc#Th tc hn h chnh#Gio trnh#TDung#Nguyn Hu Tri#Hnh chnh cng#Public administration#Ng uyn Hu Tri, Nguyn Lan Phng#Nguyn Lan Phng#40000#Vi?t#H107C#351#^214#^aH .#^aKhoa hc v K thut#2010#^a204tr.^b21cm#255155#Gii thiu khi qut v hnh chnh nh nc; trnh by v cng v, cng chc, quyt nh hnh chnh, th tc hnh chnh v ci cch nn hnh chnh#Ci cch hnh chnh## 01065000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003300500160 00440050022000600050012000820050015000940200011001090200009001200200011001290390 00600140002003000146007007100176005001900247014000700266019000500273181000800278 08200090028680800050029500800050030000900230030501000050032801100150033301500650 0348013000700413021025500420020000800675020000800683#VV10.00487#VV10.00488#VV10. 00489#VV10.00490#on Th Thu H#Nguyn Th Ngc Huyn#Mai Vn Bu#Nguyn Vn Ng #Chnh sch#Vit Nam#Gio trnh#TDung#Gio trnh chnh sch kinh t#B.s.: on Th Thu H, Nguyn Th Ngc Huyn (ch.b.), Nguyn Vn Ng..#Nguyn Th L Thu#5 7000#Vi?t#GI-108T#338.9597#^214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a411tr.^b21cm #TTS ghi: Trng i hc Kinh t Quc dn. Khoa Khoa hc Qun l#255156#Trnh b y tng quan v cc cng c qun l ca Nh nc v cc chnh sch kinh t, hoc h nh chnh sch kinh t v t chc thc thi chnh sch, phn tch chnh sch, chnh sch ti chnh, tin t - tn dng, chuyn dch c cu kinh t, kinh t i ngoi#Kinh t#Qun l## 00861000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003302000090 00440200007000530200009000600390006000690010015000750020029000900070015001190140 00700134019000500141181000600146082000700152808000500159008000500164009002300169 010000500192011001500197013000700212021030700219020001100526020001000537#VV10.00 491#VV10.00492#VV10.00494#VV10.00493#ng t#D bo#Vit Nam#TDung#Cao nh Tri u#Tai bin ng t Vit Nam#Cao nh Triu#67000#Vi?t#T103B#551.22#^214#^aH .#^aKhoa hc v K thut#2010#^a303tr.^b24cm#255157#Trnh by m hnh cu trc v n tc sng dc P ca Manti v c trng cu trc thch quyn lnh th Vit Nam v k cn, mt s nt c trng hot ng ng t cc i ranh gii mng ng N am chu , biu hin hot ng ng t, nghin cu c ng t v c sng thn, d bo ng t cc i Vit Nam...#Nghin cu#Sng thn## 00871000000000313000450002600110000002600110001100100140002200200860003600700140 01220140008001360190005001441810008001490820004001578080005001610080005001660090 02300171010000500194011001500199013000700214021025100221020000800472020000800480 020000700488020002200495020001100517020000800528020001500536039000600551#VV10.00 495#VV10.00496#ng Th Oanh#Ging dy bng thit b th nghim trong trng hc ph thng nh th no? Ho hc 10#ng Th Oanh#120000#Vi?t#GI-106D#546#^214#^ aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a176tr.^b24cm#255158#Gii thiu danh mc b th nghim ho hc ti thiu. Phng php bo qun, s dng cc dng c th nghim, ho cht v mt s k thut lm vic trong th nghim ho hc. Hng dn tin h nh v phng php s dng cc th nghim biu din v thc hnh#Gio c#Ho hc #Lp 10#Phng php ging dy#Th nghim#S dng#Sch gio vin#TDung## 00778000000000313000450002600110000002600110001100100160002200200810003800700160 01190140008001350190005001431810008001480820008001568080005001640080005001690090 02300174010000500197011001500202013000700217021015600224020000800380020000700388 020000700395020002200402020001100424020000800435020001500443039000600458#VV10.00 497#VV10.00498#Phm nh Thit#Ging dy bng thit b th nghim trong trng p h thng nh th no? Vt l 11#Phm nh Thit#102800#Vi?t#GI-106D#537.071#^21 4#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a157tr.^b24cm#255159#Gii thiu danh mc ti thiu thit b vt l 11. M ho cc thit b vt l theo bi th nghim c th v hng dn thc hnh th nghim theo tng bi hc#Gio c#Vt l#Lp 11#Phn g php ging dy#Th nghim#S dng#Sch gio vin#TDung## 00740000000000313000450002600110000002600110001100100160002200200810003800700160 01190140008001350190005001431810008001480820008001568080005001640080005001690090 02300174010000500197011001500202013000700217021011800224020000800342020000700350 020000700357020002200364020001100386020000800397020001500405039000600420#VV10.00 499#VV10.00500#Phm nh Thit#Ging dy bng thit b th nghim trong trng p h thng nh th no? Vt l 10#Phm nh Thit#102800#Vi?t#GI-106D#530.071#^21 4#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2009#^a136tr.^b24cm#255160#Gii thiu danh mc b th nghim vt l lp 10 v hng dn thc hnh th nghim tng bi theo ni dun g chng trnh#Gio c#Vt l#Lp 10#Phng php ging dy#Th nghim#S dng#S ch gio vin#TDung## 00761000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100120 00440020019000560030055000750070012001300140007001420190005001491810006001540820 00600160808000500166008000500171009002300176010000500199011001500204004003800219 013000700257021014600264020000700410020001300417020001100430039000600441#VV10.00 501#VV10.00504#VV10.00502#VV10.00503#Nghim Hng#Vt liu hc c s#Gio trnh c ho cc ngnh c kh ca cc trng i hc#Nghim Hng#79000#Vi?t#V124L#620.1#^ 214#^aH.#^aKhoa hc v K thut#2010#^a483tr.^b24cm#In ln th 4, c sa cha, h iu chnh#255161#Khi nim v vt liu hc cho ngnh c kh. Nghin cu cu trc v c tnh, hp kim v bin i t chc, vt liu kim loi, vt liu phi kim lo i#C kh#Vt liu hc#Gio trnh#TDung## 00692000000000289000450002600110000000100160001100200250002700700300005200500130 00820140007000950190005001021810006001070820007001138080005001200080005001250090 01100130010000500141011001500146004000800161013000700169015005100176021014100227 020000900368020001000377020000900387039000600396#VL10.00073#Nguyn Ngc Gi#C s to hnh kin trc#Nguyn Ngc Gi, V nh Dip#V nh Dip#47000#Vi?t#C460 S#720.28#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a179tr.^b27cm#Ti bn#255162#TTS ghi: Trn g i hc Kin trc Tp. H Ch Minh#Trnh by cc phng php c bn trong thit k to hnh kin trc: to hnh bnh din, to hnh lp th c bn v yu t t o hnh kin trc#Thit k#Kin trc#To hnh#TDung## 00856000000000289000450002600110000000100150001100200100002600700260003600500100 00620140008000720190005000801810007000850820006000928080005000980080005001030090 01100108010000500119011001500124004000800139013000700147021036500154020001000519 020000900529020000900538020001300547039000600560#VL10.00074#Hong Th Hin#Thng gi#Hong Th Hin, Bi S L#Bi S L#102000#Vi?t#TH455G#697.9#^214#^aH.#^aX y dng#2009#^a405tr.^b27cm#Ti bn#255163#Khi nim chung v thng gi. T chc thng gi. S tn tht nhit, to nhit, thu nhit, to hi nc, to kh - hi c. Cc b phn cu to ca h thng thng gi. Tnh ton kh ng h thng th ng gi, qut, thit b x l khng kh. Thng gi cc b v t nhin. iu ho khng kh v cp lnh cng mt s vn nguyn l thng gi trong thit k v x y dng#Thng gi#K thut#Thit k#H thng gi#TDung## 00807000000000289000450002600110000000100170001100200350002800700170006301400070 00800190005000871810007000920820008000998080005001070080005001120090011001170100 00500128011001500133004000800148015007600156013000700232021023400239020000900473 020000900482020001100491039000600502020000900508#VL10.00075#Trn Th M Hnh#Tra ng thit b k thut cng trnh#Trn Th M Hnh#42000#Vi?t#TR106T#690.028#^214 #^aH.#^aXy dng#2009#^a160tr.^b27cm#Ti bn#TTS ghi: Trng i hc Kin trc Tp. H Ch Minh. B mn Quy hoch th#255164#Trnh by v h thng nng lng , h thng cp thot nc, h thng thng gi v iu tit khng kh, h thng t hit b thng tin v t ng, h thng phng chy v cha chy, thang my v h thng chng st trong cng trnh xy dng#Xy dng#Thit k#Cng trnh#TDung#Thi t b## 00846000000000289000450002600110000000100140001100200150002500700570004000500120 00970050015001090140007001240190005001311810007001360820006001438080005001490080 00500154009001100159010000500170011001500175004000800190015004200198013000700240 021027700247020001500524039000600539020001100545#VL10.00076#Phm Kim Giao#Quy ho ch vng#B.s.: Phm Kim Giao (ch.b.), V Th Vinh, Trn Th Hng#V Th Vinh#Tr n Th Hng#52000#Vi?t#QU600H#307.1#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a200tr.^b27cm#T i bn#TTS ghi: Trng i hc Kin trc H Ni#255165#Trnh by nhng khi ni m c bn ca quy hoch vng. S hnh thnh, pht trin ca quy hoch vng trn t h gii. Nhng yu cu c bn ca quy hoch xy dng vng. M hnh c cu c dn v nh hng pht trin vng. Quy hoch xy dng vng v lp n quy hoch x y dng vng#Qui hoch vng#TDung#Gio trnh## 00798000000000289000450002600110000000200400001100700550005101400070010601900050 01131810006001180820006001248080005001300080005001350090011001400100005001510110 01500156001002300171005000800194005001600202013000700218004000800225021024000233 020001000473020000900483020001000492039000600502#VL10.00077#Kin trc hng dng thng gi t nhin#B.s.: Nguyn Tng Nguyt Thu, Vit H, Nguyn Ngc Gi#53000 #Vi?t#K305T#697.9#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a204tr.^b27cm#Nguyn Tng Nguyt T hu#Vit H#Nguyn Ngc Gi#255166#Ti bn#Trnh by v khng kh m, chuyn ng khng kh, dng chuyn ng khng kh, chuyn ng khng kh trung kh hu v t iu kh hu, ca thng gi, kt cu theo ca hng dng thng gi t nhin v t hp kin trc t chc thng gi t nhin#Thng gi#K thut#Kin trc#TDung## 00698000000000277000450002600110000000200440001100700140005501400070006901900050 00761810006000810820004000878080005000910080005000960090011001010100005001120110 01500117001001400132013000700146004000800153021020100161020002100362020001300383 020000900396020000900405039000600414#VL10.00078#K thut phng chng chy - n n h cao tng#Bi Mnh Hng#46000#Vi?t#K600T#690#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a170t r.^b27cm#Bi Mnh Hng#255167#Ti bn#Nhng kin thc c bn v chy n, mt s quy nh v phng chy cha chy khi thit k nh cao tng, cc bin php phng chy n cho nh cao tng v gii php thot nn cho ngi trong iu kin chy#P hng chy cha chy#Nh cao tng#K thut#Thit k#TDung## 00922000000000289000450002600110000000200660001100700420007701400070011901900050 01261810006001310820009001378080005001460080005001510090011001560100005001670110 01500172001001700187005001600204013000700220021034500227020001500572020000900587 020001100596020001000607020000900617039000600626#VL10.00079#Tnh ton v thit k chi tit cc yu t nt giao thng khc mc#Nguyn Xun Vinh (ch.b.), Nguyn V n Hng#97000#Vi?t#T312T#388.1022#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a388tr.^b27cm#Nguy n Xun Vinh#Nguyn Vn Hng#255168#Hng dn thit k ng ba v ng t giao nha u khc mc: thit lp cc ng ni nhnh r trong nt giao thng khc mc, tnh ton v thit k nt giao thng khc mc dng hoa th hon chnh cho php r tr i gin tip, nt giao thng khc mc dng vng xuyn, nt giao thng khc mc d ng hnh thoi cho php r tri trc tip v bn trc tip...#Nt giao thng#n g b#Giao thng#Tnh ton#Thit k#TDung## 00723000000000289000450002600110000000100130001100200380002400700130006201400070 00750190005000821810006000870820006000938080005000990080005001040090011001090100 00500120011001500125004000800140013000700148021022700155020000800382020000900390 020001000399020000900409039000600418020000900424#VL10.00080#Bch Vn t#Cc bn g tra h tr tnh ton kt cu#Bch Vn t#64000#Vi?t#C101B#624.1#^214#^aH.#^a Xy dng#2009#^a223tr.^b31cm#Ti bn#255169#Gii thiu cc bng tra thuc lnh v c b tng ct thp, kt cu v ko thp hnh, tnh ton x l nn mng cng tr nh. Trnh by l thuyt tnh ton v hng dn thc hnh tnh ton kt cu bng cc chng trnh trn my tnh#Kt cu#Xy dng#Tnh ton#Bng tra#TDung#K thu t## 00942000000000337000450080800050000003900060000500200860001100500100009700500160 01070050014001230050016001370050016001530070053001690080005002220090011002270100 00500238011001400243015006500257082000400322013000700326014000700333026001100340 18100080035101900050035902000100036402000110037402000100038502000090039502000140 0404021018600418#^214#TDung#Gii thiu cc sn phm phn mm MIKE phin bn 2009 ca vin Thu lc an Mch (DHI)# Vn #Nguyn Quc Ti#Nguyn S Han#Nguyn Khc Nam#Hong Vn Thng# Vn (ch.b.), Nguyn Quc Ti, Nguyn S Han...#^ aH.#^aXy dng#2010#^a80tr.^b27cm#TTS ghi: Trng i hc Xy dng. Vin Cng - K thut Hng hi#627#255170#60000#VL10.00081#GI-462T#Vi?t#Cng bin#Cng trn h#Tnh ton#Thu lc#Phn mm MIKE#Gii thiu cc sn phm h thng phn mm MIK E phin bn 2009 ca Vin Thu lc an Mch (DH). ng dng b chng trnh phn mm MIKE 21 tnh ton mt s cng trnh cng bin Vit Nam## 00773000000000265000450002600110000000200310001100300710004201400070011301900050 01201810006001250820008001318080005001390080005001440090011001490100005001600110 01500165004000800180013000700188015002200195021025900217020000700476020000900483 020000900492039000600501#VL10.00082#nh mc vt t trong xy dng#Cng b km t heo vn bn s 1784/BXD-VP ngy 16-8-2007 ca B Xy dng#64000#Vi?t#312M#624. 028#^214#^aH.#^aXy dng#2009#^a207tr.^b31cm#Ti bn#255171#TTS ghi: B Xy dn g#Gii thiu vn bn 1784/BXD-VP ca B xy dng cng b nh mc vt t trong x y dng, ng thi thuyt minh v hng dn p dng nh mc s dng vt t, n h mc hao ht vt liu qua cc khu trong xy dng km theo phn ph lc trng l ng n v vt liu#Vt t#Xy dng#nh mc#TDung## 01427000000000397000450002600110000002600110001100201070002200301810012900700460 03100050015003560050012003710050014003830050015003970050015004120190005004271810 00600432082000400438808000500442008000500447009002700452010000500479011001500484 01500660049901300070056502103320057202000080090402000150091202000080092702000200 0935020001500955020001900970020000900989020000700998039000601005020001801011#VL1 0.00083#VL10.00084#K yu hi tho khoa hc Quc gia cc trng i hc, hc vi n c o to v kinh t - qun tr kinh doanh#i mi hot ng khoa hc v cng ngh nng cao cht lng o to ngun nhn lc v kinh t - qun tr kinh d oanh trong cc trng i hc phc v pht trin kinh t - x hi#Nguyn K Tu n, L Du Phong, Trnh Mai Vn...#Nguyn K Tun#L Du Phong#Trnh Mai Vn#Mai Ng c Cng#Trnh Thu Anh#Vi?t#K600Y#330#^214#^aH.#^ai hc Kinh t Quc dn#2010 #^a526tr.^b30cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng i hc Kinh t Quc d n#255172#Gii thiu nhng bi tham lun nghin cu v hot ng khoa hc v cng ngh trong cc trng i hc, hc vin c o to v kinh t - qun tr kinh d oanh Vit Nam. Gii php i mi hot ng khoa hc v cng ngh nng cao c ht lng o to ngun nhn lc v kinh t - qun tr kinh doanh trong cc tr ng i hc, hc vin#o to#Trng i hc#Kinh t#Qun tr kinh doanh#Ngun nh n lc#Khoa hc cng ngh#Vit Nam#K yu#TDung#Hi tho khoa hc## 01171000000000325000450002600110000002600110001100200370002200700570005900500150 01160050015001310050022001460050014001680050014001820190005001961810006002010820 00600207808000500213008001000218009000700228010000500235011002700240015009300267 01300070036002104000036702000060076702000220077302000070079502000370080203900060 0839#VL10.00085#VL10.00086#K yu cng trnh khoa hc cng ngh#Nguyn Vn Yn, H Th Thu Hi, Nguyn Ngc i Trang...#Nguyn Vn Yn#H Th Thu Hi#Nguyn Ng c i Trang#B Kim Phng#La Vn Phng#Vi?t#K600Y#610.7#^214#^aCn Th#^aKnxb# 2010#^a312tr., 16 tr. nh^b30cm#u ba sch ghi: B Y t. Bnh vin a khoa Tru ng ng Cn Th. Hi ng Khoa hc Cng ngh#255173#Gm cc cng trnh nghin c u khoa hc c thc hin ti Bnh vin a khoa trung ng Cn Th nh: nh gi hiu qu phng php ct tht tnh mch thc qun trong iu tr xut huyt cp do gin tnh mch thc qun trn bnh nhn x gan. Cc yu t lm sng v cn l m sng d on tnh mch thc qun trn bnh nhn x gan. Tn sut v mt s y u t nguy c ca tng ng huyt sau t qu 27...#Y hc#Cng trnh nghin cu# K yu#Bnh vin a khoa trung ng Cn Th#TDung## 00978000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003302102750 00440200008003190200016003270390006003430010014003490020047003630030021004100070 01400431014000800445019000500453181000600458082000400464808000500468008000500473 00900110047801000050048901100150049401500640050901300070057302000200058002000100 0600020001000610020000800620#VV10.00505#VV10.00506#VV10.00508#VV10.00507#Trnh b y v cng tc k ton trong cng ty c phn v cng ty chng khon, c th hot ng k ton trong cng ty: k ton cc loi tin, cc loi chng khon, u t ngn hn v di hn, cc khon phi thu v phi tr, cc khon ng trc, hng tn kho, ti sn c nh...#K ton#Cng ti c phn#TDung#Phan c Dng#K ton cng ty c phn v cng ty chng khon#L thuyt v bi tp#Phan c Dng#104500 #Vi?t#K250T#657#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a777tr.^b24cm#TTS ghi: Trng i h c Quc gia Tp. H Ch Minh. Khoa Kinh t#255174#Cng ti chng khon#Nghip v#L thuyt#Bi tp## 01110000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003302103170 00440200014003610390006003750020014003810030032003950070059004270050013004860140 00700499019000500506181000600511082000800517808000500525008000500530009001100535 01000050054601100150055100400400056601500490060600500190065500500120067400500120 0686013000700698020000800705020001200713020001100725#VV10.00509#VV10.00512#VV10. 00511#VV10.00510#Khi qut v kinh t v m, cch tnh sn lng quc gia, l th uyt xc nh sn lng quc gia, tng cu chnh sch ti kho v ngoi thng, tin t ngn hng v chnh sch tin t, hn hp chnh sch ti kho v chnh s ch tin t, tng cung tng cu, lm pht v tht nghim, phn tch v m trong n n kinh t m#Kinh t v m#TDung#Kinh t v m#Tm tt - bi tp - trc nghim# Nguyn Nh , Trn Th Bch Dung, Trn B Th, Lm Mnh H#Nguyn Nh #42000#V i?t#K312T#339.076#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a272tr.^b24cm#Ti bn ln th 5, c sa cha, b sung#TTS ghi: Trng i hc Kinh T Tp. H Ch Minh#Trn Th Bc h Dung#Trn B Th#Lm Mnh H#255175#Bi tp#Trc nghim#Gio trnh## 01043000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003302103710 00440200010004150200008004250390006004330010018004390020055004570070062005120050 01700574014000700591019000500598181000600603082000600609808000500615008000500620 00900110062501000050063601100150064100500170065601300070067302000070068002000100 0687020000800697#VV10.00514#VV10.00516#VV10.00515#VV10.00513#Trnh by tng quan v d bo trong kinh t - ti chnh v vai tr ca thng k trong d bo, phn tch d liu v la chn m hnh d bo, cc m hnh d bo n gin. D bo bn g cc m hnh xu th, phng php phn tch, phn tch hi quy. Cc m hnh d b o theo phng php Box-Jenkins. Cc m hnh ARCH/GARCH v d bo ri ro. Kim s ot v qun l quy trnh d bo#Ti chnh#Kinh t#TDung#Nguyn Trng Hoi#D bo v phn tch d liu trong kinh t v ti chnh#Nguyn Trng Hoi (ch.b.), Phn g Thanh Bnh, Nguyn Khnh Duy#Phng Thanh Bnh#78000#Vi?t#D550B#330.1#^214#^aH .#^aThng k#2009#^a581tr.^b24cm#Nguyn Khnh Duy#255176#D bo#Phn tch#D li u## 00766000000000301000450002600110000002600110001102600110002202101610003302000210 01940200010002150390006002250010017002310020031002480030067002790070017003460140 00800363019000500371181000800376082000600384808000500390008000500395009001100400 010000500411011001500416004001800431013000700449020000800456#VV10.00517#VV10.005 18#VV10.00519#Gii thiu v hot ng ca ngn hng thng mi. Trnh by v ngh ip v huy ng vn, cp tn dng doanh nghip, qun l ri ro v cc nghip v ngn hng khc#Ngn hng thng mi#Nghip v#TDung#Nguyn Minh Kiu#Nghip v n gn hng thng mi#Dnh cho sinh vin chuyn ngnh: Ti chnh, ngn hng, chng khon#Nguyn Minh Kiu#118500#Vi?t#NGH307V#332.1#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a8 61tr.^b24cm#Ti bn ln th 2#255177#Bi tp## 00916000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003302102880 00440200017003320200013003490390006003620010014003680020017003820030031003990070 01400430014000700444019000500451181000600456082000400462808000500466008000500471 00900110047601000050048701100150049201500570050701300070056402000080057102000110 0579#VV10.00520#VV10.00521#VV10.00523#VV10.00522#Trnh by tng quan v k ton qun tr, phn tch mi quan h chi ph - khi lng - li nhun, phn tch bo co b phn ca doanh nghip, k ton trch nhim, d ton ngn sch, nh gi s n phm, thng tin k ton qun tr cho vic ra quyt nh ngn hn v quyt n h u t di hn#K ton qun tr#Doanh nghip#TDung#Phan c Dng#K ton qun tr#L thuyt, bi tp v bi gii#Phan c Dng#64000#Vi?t#K250T#657#^214#^aH. #^aThng k#2009#^a492tr.^b24cm#TTS ghi: i hc Quc gia Tp. H Ch Minh. Khoa Kinh t#255178#Bi tp#Gio trnh## 00901000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440190005000511810008000560820004000648080005000680010016000730020042000890070 05800131022000500189008000500194009001100199010000500210011001500215015005700230 00500110028700500170029801300070031502101810032202000080050302000100051102000130 0521020001100534039000600545#VV10.00524#VV10.00527#VV10.00526#VV10.00525#28000# Vi?t#GI-108T#657#^214#Nguyn Vn Cng#Gio trnh k ton ti chnh doanh nghip# B.s.: Nguyn Vn Cng ch.b., Phm Quang, Bi Th Minh Hi#Ph.3#^aH.#^aThng k#2 009#^a308tr.^b23cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Vin i hc M H Ni#Phm Quang#Bi Th Minh Hi#255179#Phn tch c im k ton trong doanh nghip kin h doanh thng mi ni a, xut - nhp khu, du lch, doanh nghip xy lp v n v ch u t, doanh nghip sn xut nng nghip#K ton#Ti chnh#Doanh nghi p#Gio trnh#TDung## 01010000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200440 00440070015000880140007001030190005001101810006001150820004001218080005001250080 00500130009001100135010000500146011001500151015007600166001001500242013000700257 021037400264020001600638020001600654020000900670020001100679039000600690#VV10.00 528#VV10.00529#VV10.00530#VV10.00531#Vn ti quc t v bo him vn ti quc t #Triu Hng Cm#68500#Vi?t#V121T#388#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a503tr.^b24cm# TTS ghi: Trng i hc Kinh t Tp. H Ch Minh. Khoa Thng mi - Du lch#Triu Hng Cm#255180#Gii thiu nhng khi nim chung v vn ti. Vn ti quc t tr ong thng mi quc t. Chuyn ch hng ho thng mi quc t bng cc phng t hc vn ti bin, vn ti hng khng v bng cc phng tin vn ti khc. Chuy n ch container trong vn ti quc t. Trnh by khi nim bo him vn ti qu c t, ri ro, tn tht v cc iu kin bo him trong vn ti quc t#Vn ti q uc t#Kinh t vn ti#Bo him#Gio trnh#TDung## 00794000000000301000450002600110000002600110001102600110002200200420003300700150 00750140008000900190005000981810006001030820009001098080005001180080005001230090 01100128010000500139011001600144001001500160013000700175004004000182021020100222 020002300423020001000446020001100456020001900467039000600486#VV10.00532#VV10.005 33#VV10.00534#T in th trng chng khon Anh - Vit#ng Quang Gia#180000#V i?t#T550#332.6403#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a1166tr.^b24cm#ng Quang Gia#2551 81#Ti bn ln th 3, c sa cha, b sung#Gii thch cc t ting Anh c s d ng trong hot ng th trng chng khon theo ngha nghip v chng khon, gi i ngha thng qua s vic c th, gii thch lut l ca mt th trng chng kh on#Th trng chng khon#Ting Anh#Ting Vit#T in gii ngha#TDung## 00867000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200320 00440070016000760140007000920190005000991810007001040820009001118080005001200080 00500125009001100130010000500141011001400146001001600160013000700176021032100183 020000800504020000900512020001800521020002000539039000600559#VV10.00535#VV10.005 36#VV10.00537#VV10.00538#Phn mm k ton QuickBooks 6.0#Nguyn Th Hng#20000# Vi?t#PH121M#657.0285#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a78tr.^b24cm#Nguyn Th Hng#255 182#Gii thiu phn mm k ton Quickbooks 6.0. Hng dn thc hnh to tp tin v khai bo thng tin cn thit, chu trnh doanh thu; cc nghip v bn hng v theo di n khch hng, chu trnh chi ph; mua hng - theo di n nh cung cp v hng tn kho, chu trnh ti chnh; cc nghip v thu chi hkc v bt ton tng hp#K ton#ng dng#Phn mm my tnh#Phn mm QuickBooks#TDung## 01020000000000337000450002600110000002600110001100200870002200300210010900700570 01300050016001870050013002030050015002160050013002310050016002440140007002600190 00500267181000600272082000600278808000500284008000500289009001100294010000500305 01100150031001300070032502103000033202000110063202000080064302000160065102000090 0667039000600676#VV10.00539#VV10.00540#Tm hiu h cao ng trong cc trng i hc v cao ng qua nhng s liu tuyn sinh#Cc khu vc pha Bc#Nguyn Vn Th n (ch.b.), Phm Th Yn, Thanh Tin Th...#Nguyn Vn Thn#Phm Th Yn#Thanh T in Th#Trn Th Vui#Dng Tt Thng#30000#Vi?t#T310H#378.1#^214#^aH.#^aThng k #2010#^a311tr.^b24cm#255183#Cung cp mt cch h thng cc thng tin cn thit phc v cho k thi tuyn sinh nm 2010 - 2011 cng nh cc thng tin v h cao ng trong cc trng i hc, cc trng cao ng, trng cao ng ngh, bng th ng k khi thi cc ngnh, cng mt s li khuyn trong vic chn trng, chn n gnh hc#Tuyn sinh#S liu#Trng cao ng#Vit Nam#TDung## 01089000000000337000450002600110000002600110001100200570002200300530007900700740 01320050016002060050013002220050016002350050018002510140007002690190005002761810 00600281082000600287808000500293008000500298009001100303010000500314011001500319 00400400033401300070037402103210038102000110070202000080071302000150072102000090 0736039000600745#VV10.00541#VV10.00542#Tm hiu cc trng i hc qua nhng s liu tuyn sinh#Ti liu phc v k thi tuyn sinh nm hc 2010-2011#Nguyn Vn Thn (ch.b.), Phm Th Yn, Dng Tt Thng, Nguyn Quang Dng#Nguyn Vn Thn#P hm Th Yn#Dng Tt Thng#Nguyn Quang Dng#40000#Vi?t#T310H#378.1#^214#^aH.# ^aThng k#2010#^a351tr.^b24cm#Ti bn ln th 4, c sa cha, b sung#255184#Cu ng cp mt cch h thng cc thng tin cn thit phc v cho k thi tuyn sinh n m 2010 - 2011 cng nh cc thng tin v cc trng i hc, cng mt s li khu yn rt ra t thc tin ging dy, luyn thi trong nhiu nm th sinh v ph huynh tham kho, cn nhc la chn trng thi, khi thi, ngnh thi cho ph hp#T uyn sinh#S liu#Trng i hc#Vit Nam#TDung## 01099000000000349000450002600110000002600110001100200570002200300530007900700570 01320050016001890050013002050050016002180050018002340140007002520190005002591810 00600264082000600270808000500276008000500281009001100286010000500297011001500302 00400400031700500150035701300070037202103210037902000110070002000080071102000150 0719020000900734039000600743#VV10.00543#VV10.00544#Tm hiu cc trng i hc q ua nhng s liu tuyn sinh#Ti liu phc v k thi tuyn sinh nm hc 2010-2011 #Nguyn Vn Thn (ch.b.), Phm Th Yn, Thanh Tin Th...#Nguyn Vn Thn#Phm T h Yn#Dng Tt Thng#Nguyn Quang Dng#35000#Vi?t#T310H#378.1#^214#^aH.#^aTh ng k#2010#^a351tr.^b24cm#Ti bn ln th 4, c sa cha, b sung#Thanh Tin Th #255185#Cung cp mt cch h thng cc thng tin cn thit phc v cho k thi tu yn sinh nm 2010 - 2011 cng nh cc thng tin v cc trng i hc, cng mt s li khuyn rt ra t thc tin ging dy, luyn thi trong nhiu nm th si nh v ph huynh tham kho, cn nhc la chn trng thi, khi thi, ngnh thi cho ph hp#Tuyn sinh#S liu#Trng i hc#Vit Nam#TDung## 00952000000000313000450002600110000002600110001100200390002200300570006100700140 01180140007001320190005001391810006001440820004001508080005001540080005001590090 01100164010000500175011001500180015006000195013000700255021029200262020000800554 020001300562020000800575020001100583039000600594001001400600020002400614#VV10.00 545#VV10.00546#Bi tp v bi ging nguyn l k ton#Dnh ring cho hc sinh, s inh vin trung cp v cao ng#Phan c Dng#54500#Vi?t#B103T#657#^214#^aH.#^aT hng k#2009#^a484tr.^b24cm#TTS ghi: B Gio dc v o to. Trng cao ng B ch vit#255186#Gii thiu cc bi tp v k ton, bo co k ton ca doanh nghi p, ti khon v ghi s kp, tnh gi cc i tng k ton, chng t k ton v kim k, k ton chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm, k ton tiu th v xc nh kt qu kinh doanh, s k ton v hnh thc s k ton#K ton#Doanh nghip#Bi tp#Gio trnh#TDung#Phan c Dng#Trung hc chuyn nghip## 00870000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200740 00440070017001180140007001350190005001421810006001470820006001538080005001590080 00500164009001100169010000500180011001500185001001700200004004000217013000700257 02102300026402000090049402000080050302000080051102000100051902000090052903900060 0538#VV10.00547#VV10.00550#VV10.00549#VV10.00548#Hng dn k thut lp rp ci t nng cp - bo tr my vi tnh i mi#Nguyn Thu Thin#29000#Vi?t#H561D#00 4.2#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a325tr.^b24cm#Nguyn Thu Thin#Ti bn ln th 5, c sa cha, b sung#255187#Gii thiu cc linh kin ca my vi tnh v hng d n lp rp. Kim tra my tnh, xc lp h thng xut nhp d liu c bn, gii q uyt s c. Phn hoch - nh dng cng, ci t h thng. Nng cp my tnh v bo tr h thng#My tnh#Ci t#Lp t#Bo dng#Nng cp#TDung## 00766000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440020061000510030009001120190005001211810006001260820008001328080005001400080 00500145009001100150010000500161011001500166013000700181021023200188020001400420 020001000434020000800444020001800452039000600470#VV10.00551#VV10.00552#VV10.0055 3#VV10.00554#25000#Tm hiu Lut Sa i, b sung mt s iu ca Lut Gio dc #Nm 2009#Vi?t#T310H#344.597#^214#^aH.#^aThng k#2009#^a132tr.^b21cm#255188#Nu ln qu trnh bin son v ni dung lut sa i, b sung mt s iu ca Lut Gio dc. Gii thiu nhng quy nh chung, h thng gio dc quc dn, nh trn g v c s gio dc khc, nh gio, ngi hc... trong Lut gio dc#Lut gio d c#Php lut#Sa i#Vn bn php lut#TDung## 00654000000000313000450002600110000002600110001100500170002201400070003900200290 00460070065000750190005001401810006001450820011001518080005001620080005001670090 01100172010000500183011001500188001001100203012004300214013000700257005001400264 020001700278020000900295020001700304020000900321020000400330039000600334#VV10.00 555#VV10.00556#Nguyn ng ip#24000#Hn Mc T tc phm chn lc#Nguyn ng ip gii thiu, tuyn chn ; L Hng Thu cng tc#Vi?t#H105M#895.922132#^214# ^aH.#^aGio dc#2009#^a223tr.^b21cm#Hn Mc T#T sch Tc gi, tc phm trong n h trng#255189#L Hng Thu#Vn hc hin i#Kch th#Ph bnh vn hc#Vit N am#Th#TDung## 00546000000000277000450002600110000002600110001100500210002201400070004300200490 00500070038000990190005001371810007001420820007001498080005001560080005001610090 01100166010000500177011001500182005001600197013000700213020000800220020000800228 020001200236020001400248039000600262#VV10.00557#VV10.00558#Nguyn Th Anh Lng# 22000#Trc nghim ho hc theo chuyn ho i cng#Nguyn Th Anh Lng, Ng uyn Tri Lim#Vi?t#TR113N#540.76#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a172tr.^b21cm#Nguyn Tri Lim#255190#Ho hc#Bi tp#Trc nghim#Sch c thm#TDung## 00542000000000289000450002600110000002600110001100500140002201400070003600200490 00430070014000920190005001061810007001110820008001188080005001260080005001310090 01100136010000500147011001500152013000700167020000700174020001600181020000700197 020000800204020002000212020001400232039000600246#VV10.00559#VV10.00560#L Hon T hch#16000#Trc nghim vt l theo chuyn c hc vt rn#L Hon Thch#Vi?t# TR113N#531.076#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a124tr.^b21cm#255191#C hc#C hc ch t rn#Vt l#Bi tp#Ph thng trung hc#Sch c thm#TDung## 00568000000000277000450002600110000002600110001100500140002201400070003600200760 00430070029001190190005001481810007001530820007001608080005001670080005001720090 01100177010000500188011001400193005001400207013000700221020001100228020002000239 020001200259039000500271020001400276#VV10.00561#VV10.00562#Phan Vn Vit#12000# Trc nghim ton theo chuyn hm s lng gic & phng trnh lng gic#Phan Vn Vit, Nguyn Phng#Vi?t#TR113N#516.24#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a88tr.^b2 1cm#Nguyn Phng#255192#Lng gic#Ph thng trung hc#Trc nghim#H.H#Sch c thm## 00591000000000289000450002600110000002600110001100600210002201400070004300200210 00500030031000710070057001020190005001591810007001640820006001718080005001770080 00500182009001100187010000500198011001500203006001700218013000700235020001700242 020001800259020000900277020001000286039000500296#VV10.00563#VV10.00564#Hunh Pha n Thanh Yn#21000#Nhng chuyn thn k#Su dng s chin thng tt c#S.t., ph ng dch: Hunh Phan Thanh Yn, Nguyn Hong Anh#Vi?t#NH556C#398.2#^214#^aH.#^aGi o dc#2009#^a192tr.^b20cm#Nguyn Hong Anh#255193#Vn hc dn gian#Vn hc thi u nhi#Th gii#Truyn c#H.H## 00796000000000349000450002600110000002600110001100500140002201400070003600200330 00430070037000760190005001131810006001180820011001248080005001350080005001400090 01100145010000500156011001500161001001500176012004300191013000700234021010900241 02000170035002000090036702000080037602000090038402000120039302000090040502000120 0414039000500426020001500431#VV10.00565#VV10.00566#Tn Tho Min#46500#V Trng Phng tc phm chn lc#Tn Tho Min gii thiu, tuyn chn#Vi?t#V500T#895.922 332#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a444tr.^b20cm#V Trng Phng#T sch Tc gi, tc phm trong nh trng#255194#Gii thiu vi nt v cuc i v s nghip ca nh vn V Trng Phng cng mt s tc phm chn lc ca ng#Vn hc hin i#Tc phm#Tc gi#Vit Nam#Truyn ngn#Phng s#Tiu thuyt#H.H#V Trng Phng## 00514000000000277000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020023000400030050000630070016001130220004001290080005001330090 01100138010000500149011001500154005001600169013000700185020001100192020000600203 020000800209020001400217039000500231#VV10.00567#30000#Vi?t#L527T#372.6#^214#Luy n tp ting Vit 5#Cng c v nng cao theo chun kin thc, k nng#Nguyn Th Hnh#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a188tr.^b24cm#Nguyn Th Hnh#255195#Ting Vit# Lp 5#Bi tp#Sch c thm#H.H## 00609000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200080 00298080005000370020037000420070029000790220004001082210095001120050016002070050 01200223008000500235009001100240010000500251011001500256020000700271020000700278 020000800285020001400293039000500307013000700312#VV10.00568#26000#Vi?t#B103T#53 0.076#^214#Bi tp c bn v nng cao vt l 12#Nguyn c Hip, L Cao Phan#T.2 #Sng nh sng, lng t nh sng, thuyt tng i hp, ht nhn nguyn t, t vi m n v m#Nguyn c Hip#L Cao Phan#^aH.#^aGio dc#2009#^a159tr.^b24cm# Vt l#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#H.H#255196## 00972000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200180 00440070066000620050015001280050017001430050021001600050018001810050015001990140 00700214019000500221181000700226082000400233808000500237008000500242009001100247 01000050025801100150026301300070027802103150028502000080060002000100060802000110 0618039000500629#VV10.00569#VV10.00572#VV10.00571#VV10.00570#Nguyn l k ton#T rn Quc Dng (ch.b.), m Th Phong Ba, Nguyn Th Hng Liu...#Trn Quc Dng# m Th Phong Ba#Nguyn Th Hng Liu#Trn Th Minh Ho#L Phc Hng#39000#Vi ?t#NG527L#657#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a268tr.^b24cm#255197#Tng quan chung v k ton v mt s kin thc c bn v ti sn v ngun vn trong doanh nghip, ti khon k ton v ghi s kp, phng php tnh gi cc i tng k ton, ki m k ti sn, k ton mt s nghip v kinh t ch yu trong doanh nghip, chng t k ton, s sch k ton v t chc cng tc k ton#K ton#Nguyn l#Gio trnh#H.H## 00767000000000349000450002600110000002600110001100500160002200500110003800200830 00490070072001320050016002040050021002200050011002410140007002520190005002591810 00600264082000400270808000500274008000500279009001100284010000500295011001500300 00400180031501300070033302000080034002000160034802000110036402000120037502000110 0387020001400398039000500412#VV10.00573#VV10.00574#Nguyn Vn Hin#V Vn Tm#T i liu dy - hc chng trnh ng vn a phng trung hc c s tnh Bnh Thun #Nguyn Vn Hin (ch.b.), V Vn Tm (t chc, b.s.), Nguyn Khc Phi...#Nguyn Khc Phi#Nguyn Th Bch Nhn# Kim Ng#14000#Vi?t#T103L#807#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a108tr.^b24cm#Ti bn ln th 1#255198#Ng vn#Trung hc c s#Ting V it#Tp lm vn#Bnh Thun#Sch c thm#H.H## 00641000000000313000450002600110000000500170001100500130002800200610004100300100 01020070052001120050017001640050016001810050010001970140007002070190005002141810 00600219082000900225808000500234008000500239009001100244010000500255011001500260 013000700275020000700282020000700289020001200296020001400308039000500322#VV10.00 575#Nguyn ng Bng# Minh Chu#Tuyn chn v gii thiu kim tra hc k cc a phng#a l 10#Nguyn ng Bng, Minh Chu, Trng Vnh Din...#Tr ng Vnh Din#Trng Vn im#Nguyn Em#16500#Vi?t#T527C#330.9597#^214#^aH.#^aG io dc#2009#^a120tr.^b24cm#255199#a l#Lp 10# kim tra#Sch c thm#H.H# # 00555000000000277000450002600110000002600110001100500130002200500160003500200420 00510070059000930050020001520140007001720190005001791810007001840820004001918080 00500195008000500200009001100205010000500216011001500221013000700236020000800243 020000700251020001400258039000500272#VV10.00576#VV10.00577#L Thanh Hi#inh Qua ng Cnh#Trng tm kin thc v bi tp ho hc 12#L Thanh Hi (ch.b.), inh Qua ng Cnh, Nguyn Th Kim Tin#Nguyn Th Kim Tin#34000#Vi?t#TR431T#540#^214#^aH .#^aGio dc#2009#^a283tr.^b24cm#255200#Ho hc#Lp 12#Sch c thm#H.H## 00825000000000361000450002600110000002600110001100500130002200500160003500200590 00510030048001100070052001580050018002100140007002280190005002351810006002400820 00600246808000500252008000500257009002600262010000500288011001500293004004000308 00500120034800500150036001300070037502000080038202000120039002000200040202000070 0422020001400429020001500443039000500458#VV10.00579#VV10.00578#T Thanh Sn#Thi Thanh Hng#B thi tuyn sinh i hc v cao ng mn vn khi C, D#Theo cu trc thi ca B Gio dc v o to#T Thanh Sn, Thi Thanh Hng, Nguyn Tha nh Vit...#Nguyn Thanh Vit#55000#Vi?t#B450#807.6#^214#^aH.#^ai hc Quc gi a H Ni#2009#^a350tr.^b24cm#Ti bn ln th 2, c sa cha, b sung#L Bo Chu #Hong Ngc c#255201#Vn hc#Tp lm vn#Ph thng trung hc# thi#Sch c t hm#Sch luyn thi#H.H## 00539000000000277000450002600110000002600110001100500160002200500110003800200340 00490030030000830070028001130140007001410190005001481810007001530820004001608080 00500164008000500169009002600174010000500200011001500205013000700220020000800227 020000700235020001400242039000500256#VV10.00580#VV10.00581#Trn Lin Quang# Th Yn#Nhng vn trng tm ng vn 12#Luyn thi cc k thi quc gia#Trn Lin Quang, Th Yn#26000#Vi?t#NH556V#807#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#201 0#^a166tr.^b24cm#255202#Ng vn#Lp 12#Sch c thm#H.H## 00496000000000265000450002600110000000500150001100200500002600700150007601400070 00910190005000981810007001030820004001108080005001140080005001190090026001240100 00500150011001500155013000700170020000800177020000600185020000800191020001200199 020001400211039000500225#VV10.00582#Bi Thc Phc#Phn tch 34 bi vn trong ch ng trnh ng vn 6#Bi Thc Phc#18000#Vi?t#PH121T#807#^214#^aH.#^ai hc Q uc gia H Ni#2009#^a119tr.^b24cm#255203#Ng vn#Lp 6#Bi vn#Tp lm vn#Sch c thm#H.H## 00776000000000337000450002600110000000500130001100200380002400301070006200700540 01690140007002230190005002301810006002350820008002418080005002490080005002540090 02600259010000500285011001500290005001700305005001400322013000700336020001000343 02000070035302000070036002000070036702000080037402000170038203900050039902000200 0404020001400424#VV10.00583#Hunh Vn t#S v chui phn ng ho hc v c#D ng cho hc sinh khi 10, 11, 12. Luyn thi tt nghip THPT v luyn thi i hc . Bi dng hc sinh gii#Hunh Vn t (ch.b.), Nguyn Thanh Nga, Phm Th Ti# 21000#Vi?t#S460#546.076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a119tr.^b24c m#Nguyn Thanh Nga#Phm Th Ti#255204#Ho v c#Lp 10#Lp 11#Lp 12#Bi tp#P hn ng ho hc#H.H#Ph thng trung hc#Sch c thm## 00582000000000289000450002600110000002600110001100500120002200200410003400300360 00750070012001110140007001230190005001301810006001350820007001418080005001480080 00500153009002600158010000500184011001500189013000700204020000800211020002000219 020001900239020001400258020001500272039000500287#VV10.00584#VV10.00585#Ng Ngc An#B thi trc nghim khch quan ho hc#Luyn thi t ti, cao ng, i hc# Ng Ngc An#56000#Vi?t#B450#540.76#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a 376tr.^b24cm#255205#Ho hc#Ph thng trung hc# thi trc nghim#Sch c thm #Sch luyn thi#H.H## 00750000000000325000450002600110000002600110001100500130002200200390003500301070 00740070054001810140007002350190005002421810006002470820009002538080005002620080 00500267009002600272010000500298011001500303005001700318005001400335013000700349 02000110035602000070036702000070037402000070038102000170038802000140040503900050 0419#VV10.00586#VV10.00587#Hunh Vn t#S v chui phn ng ho hc hu c#D ng cho hc sinh khi 10, 11, 12. Luyn thi tt nghip THPT v luyn thi i hc . Bi dng hc sinh gii#Hunh Vn t (ch.b.), Nguyn Thanh Nga, Phm Th Ti# 29000#Vi?t#S460#547.0076#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a176tr.^b24 cm#Nguyn Thanh Nga#Phm Th Ti#255206#Ho hu c#Lp 10#Lp 11#Lp 12#Phn n g ho hc#Sch c thm#H.H## 00541000000000277000450002600110000002600110001100500130002200200190003500300660 00540070013001200140007001330190005001401810006001450820007001518080005001580080 00500163009002600168010000500194011001500199013000700214020000800221020000700229 020000800236020001400244039000500258#VV10.00588#VV10.00589#Hunh Vn t#Hc tt ho hc 12#L thuyt cn nh. Gii bi tp sch gio khoa. Bi tp luyn tp#Hu nh Vn t#34000#Vi?t#H419T#540.76#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a20 8tr.^b24cm#255207#Ho hc#Lp 12#Bi tp#Sch c thm#H.H## 00605000000000277000450002600110000000500150001100200560002600300550008200700330 01370140007001700190005001771810007001820820009001898080005001980080005002030090 02600208010000500234011001500239005001700254013000700271020000900278020000700287 020001400294020001400308039000500322#VV10.00590#Nguyn Vn Chi#Phn loi v ph ng php gii cc dng ton hnh hc 10#Bin son theo chng trnh ca B Gio d c v o to#Nguyn Vn Chi, Nguyn Ngc Khoa#20000#Vi?t#PH121L#516.0076#^214# ^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a103tr.^b24cm#Nguyn Ngc Khoa#255208#Hnh hc#Lp 10#Gii bi ton#Sch c thm#H.H## 00516000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020020000400070032000600220004000920050014000960050017001100040 01800127008000500145009001100150010000500161011001500166020000500181020000600186 020000800192020001400200039000500214013000700219#VV10.00591#15500#Vi?t#T406N#37 2.7#^214#Ton nng cao lp 5#V Dng Thu, Nguyn Danh Ninh#T.2#V Dng Thu#N guyn Danh Ninh#Ti bn ln th 3#^aH.#^aGio dc#2009#^a127tr.^b24cm#Ton#Lp 5 #Bi tp#Sch c thm#H.H#255209## 00510000000000265000450002600110000000200420001100700390005300500140009200500160 01060140007001220190005001291810006001340820004001408080005001440080005001490090 01100154010000500165011001500170004001800185013000700203020000900210020000600219 020001400225039000500239#VV10.00592#Ton nng cao v cc chuyn hnh hc 7#V Dng Thy (ch.b.), Nguyn Ngc m#V Dng Thy#Nguyn Ngc m#18000#Vi?t#T 406N#516#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a143tr.^b24cm#Ti bn ln th 6#255210#Hnh hc#Lp 7#Sch c thm#H.H## 00510000000000265000450002600110000000200420001100700390005300500140009200500160 01060140007001220190005001291810006001340820004001408080005001440080005001490090 01100154010000500165011001500170004001800185013000700203020000900210020000600219 020001400225039000500239#VV10.00593#Ton nng cao v cc chuyn hnh hc 8#V Dng Thy (ch.b.), Nguyn Ngc m#V Dng Thy#Nguyn Ngc m#25000#Vi?t#T 406N#516#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a199tr.^b24cm#Ti bn ln th 5#255211#Hnh hc#Lp 8#Sch c thm#H.H## 00506000000000265000450002600110000000200400001100700390005100500140009000500160 01040140007001200190005001271810006001320820004001388080005001420080005001470090 01100152010000500163011001500168004001800183013000700201020000700208020000600215 020001400221039000500235#VV10.00594#Ton nng cao v cc chuyn i s 8#V D ng Thy (ch.b.), Nguyn Ngc m#V Dng Thy#Nguyn Ngc m#25500#Vi?t#T40 6N#512#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a203tr.^b24cm#Ti bn ln th 5#255212#i s# Lp 8#Sch c thm#H.H## 00506000000000265000450002600110000000200400001100700390005100500140009000500160 01040140007001200190005001271810006001320820004001388080005001420080005001470090 01100152010000500163011001500168004001800183013000700201020000700208020000600215 020001400221039000500235#VV10.00595#Ton nng cao v cc chuyn i s 9#V D ng Thy (ch.b.), Nguyn Ngc m#V Dng Thy#Nguyn Ngc m#27000#Vi?t#T40 6N#512#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a215tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#255213#i s# Lp 9#Sch c thm#H.H## 00510000000000265000450002600110000000200420001100700390005300500140009200500160 01060140007001220190005001291810006001340820004001408080005001440080005001490090 01100154010000500165011001500170004001800185013000700203020000900210020000600219 020001400225039000500239#VV10.00596#Ton nng cao v cc chuyn hnh hc 9#V Dng Thy (ch.b.), Nguyn Ngc m#V Dng Thy#Nguyn Ngc m#26500#Vi?t#T 406N#516#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a209tr.^b24cm#Ti bn ln th 4#255214#Hnh hc#Lp 9#Sch c thm#H.H## 00728000000000313000450002600110000002600110001100200710002200300200009300700150 01130050015001280140007001430190005001501810006001550820007001618080005001680080 00500173009002600178010000500204011001500209013000700224020000500231020002000236 020001400256020000700270020001400277020001500291039000500306015010300311#VV10.00 597#VV10.00598#B v phng php gii mn ton tuyn sinh vo i hc khi A, B, C#Phng php t lun#Nguyn Vn Nho#Nguyn Vn Nho#32000#Vi?t#B450#510.76 #^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010#^a205tr.^b24cm#255215#Ton#Ph thng t rung hc#Gii bi ton# thi#Sch c thm#Sch luyn thi#H.H#Tn sch ngoi b a: B v phng php gii mn ton tuyn sinh vo i hc v cao ng khi A , B, C## 00548000000000289000450002600110000002600110001100200370002200300430005900700120 01020050012001140140007001260190005001331810006001380820007001448080005001510080 00500156009002600161010000500187011001500192013000700207020000500214020000600219 020000600225020000800231020001400239039000500253#VV10.00599#VV10.00600#Tm cha kho vng gii bi ton hay#Dnh cho cc bn c trnh lp 6 - lp 7#L Hi Ch u#L Hi Chu#27000#Vi?t#T310C#510.76#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2010 #^a176tr.^b24cm#255216#Ton#Lp 6#Lp 7#Bi tp#Sch c thm#H.H## 00691000000000301000450002600110000002600110001100200770002200300250009900700170 01240050017001410140007001580190005001651810006001700820007001768080005001830080 00500188009002600193010000500219011001500224013000700239020000800246020002000254 020001900274020001400293020001500307039000500322015006200327#VV10.00601#VV10.006 02#Hng dn gii thi trc nghim ho hc vo cc trng i hc v cao ng# Cc nm 2009, 2008, 2007#Nguyn Tn Trung#Nguyn Tn Trung#38000#Vi?t#H561D#540 .76#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2009#^a247tr.^b24cm#255217#Ho hc#Ph t hng trung hc# thi trc nghim#Sch c thm#Sch luyn thi#H.H#Tn sch ngo i ba: Hng dn gii thi trc nghim ho hc## 00696000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020021000500030062000710070066001330220004001990080 00500203009002600208010000500234011001500239005001600254005001200270005001300282 00500220029501300070031702000120032402000070033602000080034302000140035103900050 0365#VV10.00604#VV10.00603#23000#Vi?t#NH556B#807#^214#Nhng bi vn mu 12#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to...#L Th M Trinh, Trn L Hn, Nguyn Ly Na, Nguyn Th Hng Trm#T.1#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 010#^a134tr.^b24cm#L Th M Trinh#Trn L Hn#Nguyn Ly Na#Nguyn Th Hng Tr m#255218#Tp lm vn#Lp 12#Bi vn#Sch c thm#H.H## 00696000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820004000418080005000450020021000500030062000710070066001330220004001990080 00500203009002600208010000500234011001500239005001600254005001200270005001300282 00500220029501300070031702000080032402000070033202000120033902000140035103900050 0365#VV10.00605#VV10.00606#23000#Vi?t#NH556B#807#^214#Nhng bi vn mu 12#Bin son theo chng trnh mi ca B Gio dc v o to...#L Th M Trinh, Trn L Hn, Nguyn Ly Na, Nguyn Th Hng Trm#T.2#^aH.#^ai hc Quc gia H Ni#2 010#^a136tr.^b24cm#L Th M Trinh#Trn L Hn#Nguyn Ly Na#Nguyn Th Hng Tr m#255219#Bi vn#Lp 12#Tp lm vn#Sch c thm#H.H## 00641000000000325000450002600110000002600110001100200470002200700460006900500120 01150050011001270050018001380050011001560050013001670140007001800190005001871810 00600192082000400198808000500202008000500207009002600212010000500238011001500243 01300070025802000050026502000070027002000100027702000090028702000140029603900050 0310#VV10.00607#VV10.00608#Bi ging trng tm chng trnh chun ton 12#L Hn g c, Vng Ngc, Nguyn Tun Phong...#L Hng c#Vng Ngc#Nguyn Tun Phong #L Hu Tr#L Bch Ngc#74000#Vi?t#B103G#510#^214#^aH.#^ai hc Quc gia H N i#2010#^a485tr.^b24cm#255220#Ton#Lp 12#Gii tch#Hnh hc#Sch c thm#H.H# # 01367000000000313000450002600110000000200600001100700580007100500150012900500150 01440050017001590050013001760050015001890190005002041810006002090820013002158080 00500228008001800233009002300251010000500274011002600279015009100305013000700396 021060300403020000801006020000701014020001101021020001601032039000501048#VV10.00 609#Lch s b i bin phng thnh ph H Ch Minh (1975-2005)#B.s.: Trn Hi P hong, Trn Xun Lch, Nguyn Duy Thng...#Trn Hi Phong#Trn Xun Lch#Nguyn D uy Thng#H Minh Hng#Phm Bch Ngc#Vi?t#L302S#355.30959779#^214#^aTp. H Ch M inh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2009#^a300tr., 13tr. nh^b21cm#TTS ghi: B T lnh b i bin phng. B Ch huy b i bin phng thnh ph H Ch Minh#255221#Trn h by c im a bn hot ng v qu trnh xy dng lc lng, hot ng chuy n mn nghip v ca cc n v b i bin phng thnh ph H Ch Minh qua ba g iai on: hnh thnh h thng t chc tip nhn nhim v bo v ch quyn, an ni nh trt t ca khu cng Si Gn, tuyn bin Thnh ph, lm nhim v quc t (19 75 - 1979), cng c h thng t chc, trin khai thc hin nhim v bo v ch q uyn, an ninh, trt t x hi ca khu cng, vng bin Thnh ph (1979 - 1990), v hon thin t chc, xy dng n v vng mnh ton din, p ng yu cu nhi m v trong tnh hnh mi (1990 - 2005)#Lch s#B i#Bin phng#Tp. H Ch Minh #H.H## 00645000000000313000450002600110000002600110001100200300002200700530005200600150 01050060015001200060020001350140007001550190005001621810007001670820004001748080 00500178008000500183009001100188010000500199011001500204019000800219013000700227 012003600234001002300270020001800293020000300311020001200314039000500326#VV10.00 611#VV10.00610#Ngi th dn da cui cng#James Fenimore Cooper ; Bin dch: Dng Minh Ho...#Dng Minh Ho#Phm Qunh Hoa#Nguyn Phng Thanh#22000#Vi?t# NG558T#813#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a179tr.^b21cm#Dch M#255222#Vn hc th g ii dnh cho thiu nhi#Cooper, James Fenimore#Vn hc thiu nhi#M#Tiu thuyt#H .H## 00681000000000337000450002600110000002600110001100200150002200700650003700500220 01020060015001240060015001390140007001540190005001611810007001660820004001738080 00500177008000500182009001100187010000500198011001500203019000500218012003600223 00100130025901300070027202000180027902000050029702000040030202000120030603900050 0318006002000323#VV10.00613#VV10.00612#Thnh c b n#Jules Verne, Herbert Goerg e Wells ; Bin dch: Dng Minh Ho...#Wells, Herbert Goerge#Dng Minh Ho#Phm Qunh Hoa#30000#Vi?t#TH107C#823#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a251tr.^b21cm#Dch# Vn hc th gii dnh cho thiu nhi#Verne, Jules#255223#Vn hc thiu nhi#Php#A nh#Tiu thuyt#H.H#Nguyn Phng Thanh## 00630000000000313000450002600110000002600110001100200240002200700480004600600150 00940060015001090060020001240140007001440190005001511810006001560820004001628080 00500166008000500171009001100176010000500187011001500192019000900207012003600216 001001800252013000700270020001800277020000400295020001200299039000500311#VV10.00 614#VV10.00615#Tnh yu v s la chn#Charlotte Bornte ; Bin dch: Dng Minh Ho...#Dng Minh Ho#Phm Qunh Hoa#Nguyn Phng Thanh#32000#Vi?t#T312Y#823#^ 214#^aH.#^aGio dc#2009#^a267tr.^b21cm#Dch Anh#Vn hc th gii dnh cho thiu nhi#Bornte, Charlotte#255224#Vn hc thiu nhi#Anh#Tiu thuyt#H.H## 00615000000000313000450002600110000002600110001100200190002200700290004100600150 00700060015000850060020001000140007001200190005001271810007001320820006001398080 00500145008000500150009001100155010000500166011001500171019000500186012003600191 013000700227020001800234020000900252020001800261039000500279020001700284#VV10.00 617#VV10.00616#Thn thoi u - M#Bin dch: Dng Minh Ho...#Dng Minh Ho#Ph m Qunh Hoa#Nguyn Phng Thanh#25000#Vi?t#TH121T#398.2#^214#^aH.#^aGio dc#2 009#^a207tr.^b21cm#Dch#Vn hc th gii dnh cho thiu nhi#255225#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn thn thoi#H.H#Vn hc dn gian## 00681000000000325000450002600110000000200490001100700690006000500040012900500030 01330140007001360190005001431810006001480820004001548080005001580080005001630090 01100168010000500179011001500184013000700199005000400206005000300210006001500213 00600170022802100720024502000080031702000070032503900050033202000100033702000080 0347#VV10.00618#Rn luyn k nng sng cho hc sinh hc l ngha#=, ; Minh ho: 4s, ; Dch: Dng Minh Ho, Dng Thu Trang#=##20000#Vi?t#R203L#1 70#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a127tr.^b21cm#255226#4s##Dng Minh Ho#Dng T hu Trang#Mt s kin thc v l ngha trong nh trng, gia nh v ngoi x h i#o c#ng x#H.H#Giao tip#X giao## 00673000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360080005000410090011000460100005000570110014000620050003000760050 00500079013000700084002002000091003003700111007007300148022000400221006002400225 006001500249020000900264020000900273020001400282039000500296012005800301#VV10.00 619#14000#Vi?t#B100Y#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a64tr.^b21cm#U#-P#255 227#B yu hc khoa hc#Dnh cho cc chu chun b vo lp 1#Li: U ; Minh ho: -P ; Dch: Nguyn Th Phng Thanh, Dng Minh Ho#T.1#Nguyn Th Phng Than h#Dng Minh Ho#Khoa hc#Mu gio#Sch mu gio#H.H#T sch Pht trin t duy dnh cho b la tui mu gio## 00673000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360080005000410090011000460100005000570110014000620050003000760050 00500079002002000084003003700104007007300141022000400214013000700218006002400225 006001500249020000900264020000900273020001400282039000500296012005800301#VV10.00 620#14000#Vi?t#B200Y#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a65tr.^b21cm#U#-P#B yu hc khoa hc#Dnh cho cc chu chun b vo lp 1#Li: U ; Minh ho: -P ; Dch: Nguyn Th Phng Thanh, Dng Minh Ho#T.2#255228#Nguyn Th Phng Than h#Dng Minh Ho#Khoa hc#Mu gio#Sch mu gio#H.H#T sch Pht trin t duy dnh cho b la tui mu gio## 00670000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030037000610070068000980220004001660080005001700090 01100175010000500186011001400191005000400205005000300209013000700212005000300219 00600160022200600150023802000050025302000090025802000140026703900050028101200580 0286#VV10.00621#14500#Vi?t#B100Y#372.21#^214#B yu hc ton hc#Dnh cho cc c hu chun b vo lp 1#Li: g ; Minh ho: !, f ; Dch: C Th Thu Lan, Dn g Minh Ho#T.1#^aH.#^aGio dc#2009#^a65tr.^b21cm#g#!#255229#f#C Th Thu L an#Dng Minh Ho#Ton#Mu gio#Sch mu gio#H.H#T sch Pht trin t duy dn h cho b la tui mu gio## 00670000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030037000610070068000980220004001660080005001700090 01100175010000500186011001400191005000400205005000300209013000700212005000300219 00600160022200600150023802000050025302000090025802000140026703900050028101200580 0286#VV10.00622#14500#Vi?t#B200Y#372.21#^214#B yu hc ton hc#Dnh cho cc c hu chun b vo lp 1#Li: g ; Minh ho: !, f ; Dch: C Th Thu Lan, Dn g Minh Ho#T.2#^aH.#^aGio dc#2009#^a65tr.^b21cm#g#!#255230#f#C Th Thu L an#Dng Minh Ho#Ton#Mu gio#Sch mu gio#H.H#T sch Pht trin t duy dn h cho b la tui mu gio## 00477000000000265000450002600110000000200180001100300200002900700200004900500200 00690140006000890190005000951810006001000820007001068080005001130080005001180090 01100123010000500134011001400139004001800153013000700171020000500178020000900183 020001400192039000500206#VV10.00623#B thch hc ton#Mu gio 5 - 6 tui#ng T h Phng Phi#ng Th Phng Phi#4600#Vi?t#B200T#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2 009#^a32tr.^b24cm#Ti bn ln th 3#255231#Ton#Mu gio#Sch mu gio#H.H## 00489000000000265000450002600110000000200270001100300200003800700200005800500200 00780140006000980190005001041810006001090820007001158080005001220080005001270090 01100132010000500143011001400148004001900162013000700181020000700188020000900195 020001400204039000500218#VV10.00624#B tp v ng nt c bn#Mu gio 5 - 6 tu i#ng Th Phng Phi#ng Th Phng Phi#3500#Vi?t#B200T#372.21#^214#^aH.#^aG io dc#2009#^a34tr.^b24cm#Ti bn ln th 14#255232#Tp v#Mu gio#Sch mu gi o#H.H## 00547000000000301000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400030020000610070020000810220004001010040019001050080 00500124009001100129010000500140011001400145005002000159013000700179020001100186 020000900197020001100206020000900217020001400226039000500240#VV10.00625#4600#Vi ?t#B200L#372.21#^214#B lm quen ch vit#Mu gio 5 - 6 tui#ng Th Phng Ph i#T.1#Ti bn ln th 13#^aH.#^aGio dc#2009#^a32tr.^b24cm#ng Th Phng Phi# 255233#Ting Vit#Tp vit#Tp t ch#Mu gio#Sch mu gio#H.H## 00526000000000289000450002600110000001400060001101900050001718100060002208200070 00288080005000350020021000400030020000610070020000810220004001010040019001050080 00500124009001100129010000500140011001400145005002000159013000700179020001100186 020000900197020001100206020001400217039000500231#VV10.00626#4600#Vi?t#B200L#372 .21#^214#B lm quen ch vit#Mu gio 5 - 6 tui#ng Th Phng Phi#T.2#Ti b n ln th 13#^aH.#^aGio dc#2009#^a34tr.^b24cm#ng Th Phng Phi#255234#Ting Vit#Tp vit#Tp t ch#Sch mu gio#H.H## 00727000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100170 00440020016000610030045000770070017001220140007001390190005001461810008001510820 00400159808000500163008000500168009001100173010000500184011001500189013000700204 021019400211020001600405020001100421039000500432#VV10.00627#VV10.00628#VV10.0062 9#VV10.00630#Nguyn Xun Lim#Gii tch vect#Gio trnh l thuyt v bi tp c hng dn#Nguyn Xun Lim#93000#Vi?t#GI-103T#515#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a 467tr.^b24cm#255235#Mt s kin thc c bn v hm vect, ng tham s v mt t ham s, trng vect, tch phn ng, tch phn mt, php tnh vi phn trong kh ng gian Rp, dng vi phn, tch phn ca dng vi phn#Gii tch vect#Gio trnh #H.H## 00865000000000325000450002600110000002600110001102600110002200200330003300700540 00660140007001200190005001271810006001320820009001388080005001470080005001520090 01100157010000500168011001500173005001600188005000900204005001600213005001500229 00500150024401300070025902102350026602000120050102000120051302000090052503900050 0534#VV10.00631#VV10.00632#VV10.00633#a l cc vng kinh t Vit Nam#Nguyn Mi nh Tu (ch.b.), L Thng, Nguyn Qu Thao...#71000#Vi?t#301L#330.9597#^214#^aH .#^aGio dc#2009#^a496tr.^b24cm#Nguyn Minh Tu#L Thng#Nguyn Qu Thao#ng Qu c Chnh#Nguyn Mnh H#255236#Trnh by v cc ngun lc pht trin, thc trng pht trin kinh t - x hi v nh hng pht trin ca vng ng Bc, ng b ng sng Hng, vng Bc Trung B, duyn hi Nam Trung B, Ty Nguyn, ng Nam B , ng bng Sng Cu Long#Khu kinh t#a kinh t#Vit Nam#H.H## 00779000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100110003300200210 00440070011000650140007000760190005000831810007000880820007000958080005001020080 00500107009001100112010000500123011002600128004001800154013000700172021026800179 020001600447020001200463020000900475039000500484#VV10.00634#VV10.00636#VV10.0063 5#L B Tho#Thin nhin Vit Nam#L B Tho#50000#Vi?t#TH305N#915.97#^214#^aH. #^aGio dc#2009#^a324tr., 24tr. nh^b24cm#Ti bn ln th 6#255237#Gii thiu v a l Vit Nam theo tng vng lnh th t min ng Bc, Ty Bc n ng bn g chu th Bc b, Trng Sn Bc, Trng Sn Nam, cc ng bng ven bin Trung b, ng Nam b, ng bng chu th sng Cu Long v nhng vn s dng thin nhin nc ta#a l t nhin#Thin nhin#Vit Nam#H.H## 00619000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200080 00298080005000370020020000420030027000620070059000890220004001480040018001520080 00500170009001100175010000500186011001500191005001500206005001600221005001800237 013000700255020001000262020000600272020000800278020001400286039000500300#VV10.00 637#14000#Vi?t#L527T#372.652#^214#Luyn tp ting Anh#Dnh cho hc sinh tiu h c#Trn Th Khnh (ch.b.), Nguyn Kim Hin, Nguyn Mai Phng#Q.3#Ti bn ln th 1#^aH.#^aGio dc#2009#^a104tr.^b24cm#Trn Th Khnh#Nguyn Kim Hin#Nguyn Mai Phng#255238#Ting Anh#Lp 5#Bi tp#Sch c thm#H.H## 00503000000000277000450002600110000000200180001100700310002900500160006000500140 00760140007000900190005000971810006001020820009001088080005001170080005001220090 01100127010000500138011001500143004001800158013000700176020000900183020000600192 020000800198020001400206039000500220#VV10.00638#n tp hnh hc 8#Nguyn Ngc m, V Dng Thu#Nguyn Ngc m#V Dng Thu#16500#Vi?t#454T#516.0076#^214#^ aH.#^aGio dc#2009#^a163tr.^b24cm#Ti bn ln th 5#255239#Hnh hc#Lp 8#Bi t p#Sch c thm#H.H## 00775000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003302100560 00440200007001000200007001070200009001140200015001230390005001380140008001430190 00500151181000600156082000400162808000500166001001100171002002100182003002600203 00700400022902200170026922100170028600600180030300800050032100900110032601000050 0337011001500342019000500357020000900362013000700371005001100378#VV10.00639#VV10 .00642#VV10.00641#VV10.00640#Ghi chp cc kin thc v v tr, v tr lun v a l#a l#V tr#Tri thc#Sch tham kho#H.H#132000#Vi?t#L250Q#910#^214#L Q u n#L Qu n tuyn tp#In km nguyn tc Hn vn#Nguyn Khc Thun dch, h. ., ch thch#T.6, Ph.1: Q.1-3#Vn i loi ng#Nguyn Khc Thun#^aH.#^aGio d c#2009#^a563tr.^b24cm#Dch#Vit Nam#255240#L Qu n## 00606000000000301000450002600110000002600110001100200210002200300300004300700570 00730060021001300060017001510140007001680190005001751810006001800820006001868080 00500192008000500197009001100202010000500213011001500218013000700233019000500240 020001700245020001800262020000900280020001000289039000500299#VV10.00643#VV10.006 44#Nhng chuyn thn k#Anh em Phalary v l yu qui#S.t., phng dch: Hunh Ph an Thanh Yn, Nguyn Hong Anh#Hunh Phan Thanh Yn#Nguyn Hong Anh#20500#Vi?t #A107E#398.2#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a188tr.^b20cm#255241#Dch#Vn hc dn gi an#Vn hc thiu nhi#Th gii#Truyn c#H.H## 00830000000000325000450002600110000000500130001100500170002400200820004100300670 01230070044001900140006002340190005002401810007002450820008002528080005002600080 00500265009001100270010000500281011001400286013000700300020001600307020001400323 02000180033702000090035502000150036402000110037903900050039002000530039502000560 0448#VV10.00645#H L Phng#Nguyn Minh Kin#Khang Hu Vi - Lng Khi Siu v phong tro ci cch dn ch t sn Trung Quc#Cuc thi Bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: H L Phng ; Tranh: Nguyn Minh Kin#5 000#Vi?t#KH106H#951.009#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b21cm#255242#Lch s cn i#Chnh tr gia#Vn hc thiu nhi#Ci cch#Dn ch t sn#Trung Quc#H.H# Khang Hu Vi, Chnh tr gia, 1858 - 1927, Trung Quc#Lng Khi Siu, Chnh tr gia, 1873 - 1929, Trung Quc## 00657000000000289000450002600110000000500160001100500120002700200670003900300670 01060070042001730190005002151810006002200820009002268080005002350080005002400090 01100245010000500256011001400261013000700275020001600282020001100298020001800309 020000900327020001300336020001300349039000500362#VV10.00646#Trn Tch Thnh#Huy n Trang#ng Huy Tr nh ci cch, gieo mm canh tn t nc thi cn i#Cuc thi Bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: Trn Tch Th nh ; Tranh: Huyn Trang#Vi?t#116H#959.7029#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b2 1cm#255243#Lch s cn i#Nh Nguyn#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh# ng Huy Tr#H.H## 00673000000000301000450002600110000000500130001100500180002400200240004200300670 00660070045001330140006001780190005001841810007001890820011001968080005002070080 00500212009001100217010000500228011001400233013000700247020001600254020001900270 020000700289020000900296020004800305020001300353039000500366#VV10.00647#H L Ph ng#Nguyn Minh Trung#Ch s Hunh Thc Khng#Cuc thi Bin son truyn tranh l ch s theo SGK lch s hin hnh#Li: H L Phng ; Tranh: Nguyn Minh Trung#5 000#Vi?t#CH300S#959.703092#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b21cm#255244#Lch s cn i#Thi k thuc Php#Ch s#Vit Nam#Hunh Thc Khng, Ch s, 1876 - 1 947, Vit Nam#Truyn Tranh#H.H## 00739000000000325000450002600110000000500230001100500170003400200590005100300670 01100070054001770140006002310190005002371810007002420820009002498080005002580080 00500263009001100268010000500279011001400284013000700298020001600305020001100321 02000090033202000110034102000180035202000090037002000130037902000160039203900050 0408#VV10.00648#Nguyn Th Hng Giang#Nguyn Mnh Thi#Th khoa Hun v th ln h ngha qun kin cng chng Php#Cuc thi Bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: Nguyn Th Hng Giang ; Tranh: Nguyn Mnh Thi#5000 #Vi?t#TH500K#959.7029#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b21cm#255245#Lch s c n i#Nh Nguyn#Th lnh#Ngha qun#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Ngu yn Hu Hun#H.H## 00779000000000325000450002600110000000500230001100500150003400200400004900300670 00890070052001560140006002080190005002141810006002190820008002258080005002330080 00500238009001100243010000500254011001400259013000700273020001600280020001900296 02000210031502000180033602000090035402000530036302000130041603900050042902000190 0434#VV10.00649#Nguyn Th Hng Giang#Nguyn Th Ho#Tng Bt H ngi ht lng v ngha ln#Cuc thi Bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh #Li: Nguyn Th Hng Giang ; Tranh: Nguyn Th Ho#5000#Vi?t#T116B#959.703#^2 14#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b21cm#255246#Lch s cn i#Thi k thuc Php# Phong tro Cn Vng#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Tng Bt H, Anh hng dn tc, 1 858 - 1906, Vit Nam#Truyn tranh#H.H#Phong tro ng du## 00694000000000313000450002600110000000500190001100500150003000200270004500300670 00720070048001390140006001870190005001931810006001980820009002048080005002130080 00500218009001100223010000500234011001400239013000700253020001600260020001200276 020001800288020000900306020001700315020001300332020003000345039000500375#VV10.00 650#on Th Tuyt Mai#Nguyn Th Ho#La Sn phu t Nguyn Thip#Cuc thi Bin s on truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: on Th Tuyt Mai ; Tr anh: Nguyn Th Ho#5000#Vi?t#L000S#959.7028#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^ b21cm#255247#Lch s cn i#Nh Ty Sn#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Nhn vt lc h s#Truyn tranh#La Sn Phu T ( Nguyn Thip)#H.H## 00766000000000325000450002600110000000500230001100500070003400200430004100300670 00840070044001510140006001950190005002011810006002060820010002128080005002220080 00500227009001100232010000500243011001400248013000700262020001600269020001700285 02000230030202000180032502000140034302000050035702000600036202000130042203900050 0435#VV10.00651#Nguyn Th Hng Giang#Cm H#R-be-spie v nn chuyn chnh Gia -c-banh#Cuc thi Bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: Nguyn Th Hng Giang ; Tranh: Cm H#6000#Vi?t#R450V#944.04092#^214#^aH.#^aG io dc#2009#^a31tr.^b21cm#255248#Lch s cn i#Cch mng t sn#Chuyn chnh Giacbanh#Vn hc thiu nhi#Chnh tr gia#Php#Robespierre, Maximiliende, Chnh tr gia, 1758 - 1794, Php#Truyn tranh#H.H## 00666000000000301000450002600110000000500120001100500160002300200380003900300670 00770070042001440140006001860190005001921810007001970820012002048080005002160080 00500221009001100226010000500237011001400242013000700256020001600263020001900279 020001400298020001800312020001300330020001600343039000500359#VV10.00652#L Nh H nh#Nguyn ng Hi#Nguyn c Cnh nh cch mng li lc#Cuc thi Bin son tru yn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: L Nh Hnh ; Tranh: Nguyn ng Hi#7000#Vi?t#NG527#959.7031092#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a39tr.^b21cm#255 249#Lch s cn i#Thi k thuc Php#Chnh tr gia#Vn hc thiu nhi#Truyn tr anh#Nguyn c Cnh#H.H## 00655000000000289000450002600110000000500160001100500160002700200460004300300670 00890070046001560140006002020190005002081810006002130820009002198080005002280080 00500233009001100238010000500249011001400254013000700268020001600275020002100291 020001800312020002100330020000900351039000500360#VV10.00653#Dng Thanh Hu#Nguy n ng Hi#Binh on Trng Sn v con ng huyn thoi#Cuc thi Bin son tru yn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: Dng Thanh Hu ; Tranh: Nguy n ng Hi#6000#Vi?t#B312#959.7043#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#255 250#Lch s cn i#Khng chin chng M#Vn hc thiu nhi#Binh on Trng Sn# Vit Nam#H.H## 00768000000000337000450002600110000000500120001100500170002300200360004000300670 00760070043001430140006001860190005001921810006001970820009002038080005002120080 00500217009001100222010000500233011001400238013000700252020001600259020001900275 02000180029402000170031202000090032902000090033802000570034702000130040403900050 0417020000800422#VV10.00654#L Nh Hnh#Nguyn Minh Kin#i Cung v cuc binh b in Lng#Cuc thi Bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh# Li: L Nh Hnh ; Tranh: Nguyn Minh Kin#7000#Vi?t#452C#959.7031#^214#^aH.#^ aGio dc#2009#^a39tr.^b21cm#255251#Lch s cn i#Thi k thuc Php#Vn hc t hiu nhi#Anh hng dn tc# Lng#Vit Nam#Nguyn Vn Cung, Th lnh khi ngha , ? - 1941, Vit Nam#Truyn tranh#H.H#Ngh An## 00689000000000325000450002600110000000500120001100500110002300200300003400300670 00640070055001310140006001860190005001921810007001970820012002048080005002160080 00500221009001100226010000500237011001400242005001700256013000700273020001800280 02000070029802000180030502000040032302000070032702000130033402000110034703900050 0358#VV10.00655#Lng Duyn#Nguyn Thi#Thng Long bui u dng nc#Cuc thi Bi n son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: Lng Duyn, Nguyn Thi ; Tranh: Nguyn Minh Kin#6000#Vi?t#TH116L#959.7023092#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a31tr.^b21cm#Nguyn Minh Kin#255252#Lch s trung i#Nh L#Vn hc th iu nhi#Vua#H Ni#Truyn tranh#L Thi T#H.H## 00736000000000313000450002600110000000500230001100500170003400200700005100300670 01210070054001880140006002420190005002481810007002530820013002608080005002730080 00500278009001100283010000500294011001400299013000700313020001800320020001200338 020001100350020001800361020000900379020001300388020001600401039000500417#VV10.00 656#Nguyn Th Hng Giang#Nguyn Mnh Thi#Nguyn Hu Cnh v tng ti, ngi c cng m rng b ci phng Nam#Cuc thi Bin son truyn tranh lch s theo S GK lch s hin hnh#Li: Nguyn Th Hng Giang ; Tranh: Nguyn Mnh Thi#5000 #Vi?t#NG527H#959.70272092#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b21cm#255253#Lch s trung i#Cha Nguyn#Danh tng#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyn Hu Cnh#H.H## 00684000000000301000450002600110000000500230001100500180003400200700005200300670 01220070055001890140006002440190005002501810006002550820006002618080005002670080 00500272009001100277010000500288011001400293013000700307020000800314020000800322 020000600330020001800336020001000354020001300364039000500377#VV10.00657#Nguyn T h Hng Giang#Nguyn Minh Trung#Kinh thnh ng-co biu tng vn ho c o c a t nc Cam-pu-chia#Cuc thi Bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: Nguyn Th Hng Giang ; Tranh: Nguyn Minh Trung#6000#Vi?t#K312 T#959.6#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#255254#Lch s#Vn ho#ngko#Vn hc thiu nhi#Campuchia#Truyn tranh#H.H## 00703000000000325000450002600110000000500160001100500100002700200190003700300670 00560070059001230140006001820190005001881810007001930820009002008080005002090080 00500214009001100219010000500230011001400235005000800249005000900257013000700266 02000170027302000230029002000190031302000180033202000090035003900050035902000130 0364#VV10.00658#Trn Tch Thnh#Quang Huy#Khi ngha Bc Sn#Cuc thi Bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: Trn Tch Thnh ; Tranh: Qu ang Huy, Vit B, Duy Thi#5000#Vi?t#KH462N#959.7032#^214#^aH.#^aGio dc#2009# ^a27tr.^b21cm#Vit B#Duy Thi#255255#Lch s hin i#Khng chin chng Php#Kh i ngha Bc Sn#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#H.H#Truyn tranh## 00775000000000325000450002600110000000500230001100500170003400200440005100300670 00950070054001620140006002160190005002221810007002270820009002348080005002430080 00500248009001100253010000500264011001400269013000700283020001800290020001900308 02000110032702000180033802000070035602000090036302000590037202000130043103900050 0444#VV10.00659#Nguyn Th Hng Giang#Nguyn Minh Kin#Nguyn Chch khai quc c ng thn thi L S#Cuc thi Bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hi n hnh#Li: Nguyn Th Hng Giang ; Tranh: Nguyn Minh Kin#5000#Vi?t#NG527C#9 59.7026#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b21cm#255256#Lch s trung i#Khi ng ha Lam Sn#Danh tng#Vn hc thiu nhi#Nh L#Vit Nam#Nguyn Chch, i thn nh Hu L, (1382 - 1449), Vit Nam#Truyn tranh#H.H## 00758000000000325000450002600110000000500120001100500160002300200560003900300670 00950070042001620140006002040190005002101810006002150820004002218080005002250080 00500230009001100235010000500246011001400251013000700265020001600272020001200288 02000120030002000170031202000180032902000110034702000130035803900050037102000560 0376#VV10.00660#L Hoi Duy#Nguyn Nho Hng#Lm Tc T v cuc chin tranh thuc phin Trung Quc#Cuc thi Bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hi n hnh#Li: L Hoi Duy ; Tranh: Nguyn Nho Hng#5000#Vi?t#L120T#951#^214#^aH.# ^aGio dc#2009#^a27tr.^b21cm#255257#Lch s cn i#Chin tranh#Thuc phin#Anh hng dn tc#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#H.H#Lm Tc T, Anh hn g dn tc, (1785 - 1850), Trung Quc## 00726000000000313000450002600110000000500230001100500170003400200510005100300670 01020070054001690140006002230190005002291810006002340820012002408080005002520080 00500257009001100262010000500273011001400278013000700292020001600299020001100315 020000400326020001800330020000900348020003700357020001300394039000500407#VV10.00 661#Nguyn Th Hng Giang#Nguyn Mnh Thi#Vua Hm Nghi v vua yu nc tr tu i triu Nguyn#Cuc thi Bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hn h#Li: Nguyn Th Hng Giang ; Tranh: Nguyn Mnh Thi#6000#Vi?t#V501H#959.702 9092#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#255258#Lch s cn i#Nh Nguyn#V ua#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Hm Nghi, Vua, 1870 - 1943, Vit Nam#Truyn tranh# H.H## 00724000000000301000450002600110000000500120001100500180002300200340004100300670 00750070044001420140006001860190005001921810007001970820009002048080005002130080 00500218009001100223010000500234011001400239013000700253020001700260020002100277 020002400298020001800322020006400340020001300404039000500417#VV10.00662#Hng Gi ang#Nguyn Minh Trung#Nguyn Th Sut ngi m anh hng#Cuc thi Bin son truy n tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: Hng Giang ; Tranh: Nguyn Minh Trung#6000#Vi?t#NG527T#959.7043#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a31tr.^b21cm#255259 #Lch s hin i#Khng chin chng M#B m Vit Nam anh hng#Vn hc thiu nhi #Nguyn Th Sut, B m Vit Nam anh hng, 1906 - 1968, Vit Nam#Truyn tranh#H. H## 00719000000000301000450002600110000000500190001100500180003000200470004800300670 00950070051001620140006002130190005002191810006002240820008002308080005002380080 00500243009001100248010000500259011001400264013000700278020001700285020001600302 020001800318020000700336020005600343020001300399039000500412#VV10.00663#on Th Tuyt Mai#Nguyn Minh Trung#Ga-ri-ban-i v cng cuc thng nht I-ta-li-a#Cuc thi Bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: on Th Tuy t Mai ; Tranh: Nguyn Minh Trung#5000#Vi?t#G109V#945.009#^214#^aH.#^aGio dc# 2009#^a27tr.^b21cm#255260#Anh hng dn tc#Lch s cn i#Vn hc thiu nhi#Ita lia#Garibaldi, Giuseppe, Chnh tr gia, 1807 - 1882, Italia#Truyn tranh#H.H## 00722000000000313000450002600110000000500160001100500170002700200450004400300670 00890070047001560140006002030190005002091810006002140820009002208080005002290080 00500234009001100239010000500250011001400255013000700269020001800276020000700294 020001100301020001800312020000900330020005100339020001300390039000500403#VV10.00 664#Trn Tch Thnh#Nguyn Mnh Thi#T Hin Thnh v quan thanh lim, chnh tr c#Cuc thi Bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: Trn T ch Thnh ; Tranh: Nguyn Mnh Thi#5000#Vi?t#T450H#959.7023#^214#^aH.#^aGio d c#2009#^a27tr.^b21cm#255261#Lch s trung i#Nh L#Danh tng#Vn hc thiu n hi#Vit Nam#T Hin Thnh, i thn nh L, ? - 1179, Vit Nam#Truyn tranh#H.H ## 00748000000000313000450002600110000000500230001100500170003400200520005100300670 01030070054001700140006002240190005002301810006002350820012002418080005002530080 00500258009001100263010000500274011001400279013000700293020001800300020001100318 020001100329020001800340020000900358020004900367020001300416039000500429#VV10.00 665#Nguyn Th Hng Giang#Nguyn Mnh Thi#ng ch Khim v danh tng cng tr c, ngoan cng#Cuc thi Bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin h nh#Li: Nguyn Th Hng Giang ; Tranh: Nguyn Mnh Thi#5000#Vi?t#455#959.70 29092#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b21cm#255262#Lch s trung i#Nh Nguy n#Danh tng#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#ng ch Khim, Danh tng, 1832 - 1884, Vit Nam#Truyn tranh#H.H## 00690000000000301000450002600110000000500230001100500070003400200390004100300670 00800070044001470140006001910190005001971810007002020820011002098080005002200080 00500225009001100230010000500241011001400246013000700260020001700267020001200284 020001800296020000900314020004700323020001300370039000500383#VV10.00666#Nguyn T h Hng Giang#Cm H#Trn Ph tng b th u tin ca ng#Cuc thi Bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: Nguyn Th Hng Giang ; Tr anh: Cm H#5000#Vi?t#TR121P#959.703092#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b21cm #255263#Lch s hin di#Tng b th#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Trn Ph, Chnh tr gia, 1904 - 1931, Vit Nam#Truyn tranh#H.H## 00736000000000313000450002600110000000500230001100500180003400200460005200300670 00980070055001650140006002200190005002261810007002310820012002388080005002500080 00500255009001100260010000500271011001400276013000700290020001800297020000900315 020001100324020001800335020000900353020004200362020001300404039000500417#VV10.00 667#Nguyn Th Hng Giang#Nguyn Minh Trung#Nguyn Khoi v tng kit xut th i nh Trn#Cuc thi Bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#L i: Nguyn Th Hng Giang ; Tranh: Nguyn Minh Trung#5000#Vi?t#NG527K#959.70240 92#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b21cm#255264#Lch s trung i#Nh Trn#Dan h tng#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Nguyn Khoi, Danh tng, ? - ?, Vit Nam#Tru yn tranh#H.H## 00675000000000301000450002600110000000500230001100500170003400200460005100300670 00970070054001640140006002180190005002241810006002290820012002358080005002470080 00500252009001100257010000500268011001400273013000700287020001800294020000900312 020000700321020001800328020000900346020001300355039000500368#VV10.00668#Nguyn T h Hng Giang#Nguyn Mnh Thi#L Vn Hu v b quc s u tin ca nc ta#Cu c thi Bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: Nguyn Th Hng Giang ; Tranh: Nguyn Mnh Thi#5000#Vi?t#L250V#959.7024092#^214#^aH.#^a Gio dc#2009#^a27tr.^b21cm#255265#Lch s trung i#Nh Trn#S gia#Vn hc thi u nhi#Vit Nam#Truyn tranh#H.H## 00686000000000313000450002600110000000500190001100500170003000200220004700300670 00690070050001360140006001860190005001921810006001970820008002038080005002110080 00500216009001100221010000500232011001400237013000700251020001600258020001600274 020001800290020002200308020001500330020000900345020001300354039000500367#VV10.00 669#on Th Tuyt Mai#Nguyn Minh Kin#Vn Miu Quc T Gim#Cuc thi Bin son truyn tranh lch s theo SGK lch s hin hnh#Li: on Th Tuyt Mai ; Tranh : Nguyn Minh Kin#5000#Vi?t#V115M#959.731#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b2 1cm#255266#Di tch vn ho#Di tch lch s#Vn hc thiu nhi#Vn miu Quc t gi m#Di sn vn ho#Vit Nam#Truyn tranh#H.H## 00632000000000289000450002600110000002600110001102600110002200200260003300700160 00590140007000750190005000821810006000870820009000938080005001020080009001070090 01900116010000500135011001500140013000700155001001100162021011600173020000800289 020000800297020001200305020002000317039000500337#VV10.00670#VV10.00671#VV10.0067 2#B quyt hc tp hiu qu#Quang Hng b.s.#20000#Vi?t#B300Q#371.3028#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a130tr.^b21cm#255267#Quang Hng#Gii thiu phng php hc hiu qu, cc k nng cn thit cho vic hc v kinh nghim thc t khi lm bi kim tra#Hc tp#K nng#Phng php#B quyt thnh cng#H.H## 00768000000000277000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200150 00440030055000590070021001140140007001350190005001421810006001470820006001538080 00500159008000900164009001900173010000500192011001500197001001600212013000700228 021023300235020001700468039000500485#VV10.00674#VV10.00675#VV10.00676#VV10.00677 #Hn vn c bn#Gii thch v cho v d 214 b. Hng dn vit ch Hn#Thch Gi i Nng b.s.#29000#Vi?t#H105V#495.1#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a203t r.^b20cm#Thch Gii Nng#255268#Hng dn v m, ngha, cch vit v th d y v 214 b. Gii thiu v b sch hay v dy ch Hn " Tn Quc vn gio khoa th" dnh cho ngi mi hc ting Hn. Trnh by mt s cu Hn dch n bi h c v vn phm khi qut#Ting Trung Quc#H.H## 00969000000000301000450002600110000000500120001100200350002300700430005801400080 01010190005001091810006001140820009001208080005001290080018001340090023001520100 00500175011001500180001001800195005001100213013000700224021034800231020001700579 020002300596020002100619020000700640039000500647020001500652#VV10.00678#Nguyn L inh#Lch s nh t Cn o (1862-1975)#Nguyn nh Thng, Nguyn Linh, H S Hn h#100000#Vi?t#L302S#959.7043#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010 #^a694tr.^b21cm#Nguyn nh Thng#H S Hnh#255269#Gii thiu vi nt v v tr a l v lch s qun o Cn Ln cng nh s ra i v tn ti ca nh t Cn o. Lch s nh t Cn o qua cc thi k lch s: t nm 1862 n nm 1930, t 1930 n chin tranh th gii th hai nm 1939, t 1939 n cch mng thng T m, trong khng chin chng thc dn Php v trong khng chin chng quc M# Lch s hin i#Khng chin chng Php#Khng chin chng M#Nh t#H.H#Nh t Cn o## 00595000000000265000450002600110000002600110001100200360002200300100005800700080 00680190005000761810006000810820006000878080005000930080009000980090019001070100 00500126011001500131001000800146013000700154021013600161020000900297020000800306 039000500314020001000319#VV10.00679#VV10.00680#Nim Pht h nim vng sanh vn p#o & i#Diu n#Vi?t#N304P#294.3#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2010#^a59 3tr.^b20cm#Diu n#255270#Gm 72 cu hi ca Pht t v tr li ca c s Diu m gii thch v ngha vic tng kinh h nim vng sanh cho ngi t gi ci i#o pht#Tang l#H.H#Tng kinh## 00676000000000289000450002600110000002600110001100200280002200700210005001400070 00710190005000781810007000830820006000908080005000960080018001010090023001190100 00500142011002500147001002100172004003000193013000700223021012500230020000700355 020000700362020000300369020000900372039000500381#VV10.00681#VV10.00682#Nhng mn n ch bin t c#Nguyn Dzon Cm Vn#34000#Vi?t#NH556M#641.6#^214#^aTp. H C h Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2010#^a171tr., 4tr. nh^b21cm#Nguyn Dzon Cm V n#Ti bn, c b sung, sa cha#255271#Gii thiu phng php ch bin 99 mn n t c nh: c chin xt chua cay, c chm hp gng, c chin x, c chng tng ...#Mn n#Nu n#C#Ch bin#H.H## 00668000000000277000450002600110000002600110001100200220002200700210004401400070 00650190005000721810007000770820006000848080005000900080018000950090023001130100 00500136011002500141001002100166004003000187013000700217021013800224020000700362 020000700369020000900376039000500385#VV10.00683#VV10.00684#Nhng mn n n gin #Nguyn Dzon Cm Vn#28000#Vi?t#NH556M#641.8#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2010#^a127tr., 4tr. nh^b21cm#Nguyn Dzon Cm Vn#Ti bn, c b s ung, sa cha#255272#Gii thiu nguyn liu v hng dn cch ch bin 123 mn n ngon, d lm nh: u h xo tht, nhng tm trn cm, canh trng da leo...#M n n#Nu n#Ch bin#H.H## 00613000000000313000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460010006000510020016000570070023000730220004000962210 05400100008001800154009002300172010000500195011001500200006001000215013000700225 019001600232005000600248020001700254020001100271020001200282039000500294#VV10.00 685#VV10.00686#90000#Vi?t#M124M#895.1#^214#H M#Mt m Ty Tng#H M ; Lc H ng dch#T.2#Cuc truy tm kho bu ngn nm ca Pht gio Ty Tng#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2010#^a574tr.^b21cm#Lc Hng#255273#Dch Trung Quc #H M#Vn hc hin i#Trung Quc#Tiu thuyt#H.H## 00586000000000265000450002600110000002600110001100100070002200200160002900700300 00450060016000750140007000910190005000981810006001030820006001098080005001150080 01800120009002300138010000500161011001500166013000700181021011000188020000900298 020000800307039000500315#VV10.00687#VV10.00688#Anatta#V ti quan tm#Anatta ; T hch Tm Quang dch#Thch Tm Quang#40000#Vi?t#V300T#294.3#^214#^aTp. H Ch Mi nh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2010#^a251tr.^b21cm#255274#Bn v o c tu hnh cng nh phng thc gii quyt cc vn ca cuc sng theo gio l ca ngi tu t p#o Pht#Tu hnh#H.H## 00642000000000289000450002600110000002600110001102600110002200100100003300200250 00430070025000680050008000930140007001010190005001081810006001130820006001198080 00500125008000500130009001300135010000500148011001500153013000700168021014100175 020001300316020000800329020001000337039000500347#VV10.00689#VV10.00690#VV10.0069 1#Minh Dng#K nng giao tip x hi#B.s.: Minh Dng, Kim Lan#Kim Lan#61000#Vi? t#K600N#302.2#^214#^aH.#^aThanh nin#2010#^a392tr.^b21cm#255275#Nghin cu nhng phng din, gc khc nhau ca php x giao v thng qua cc v d thc t c th nu ln phng php giao tip hiu qu#K nng sng#X giao#Giao tip#H.H ## 00824000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100110 00440020025000550070011000800140007000910190005000981810006001030820011001098080 00500120008000500125009001300130010000500143011001500148013000700163012005500170 02102160022502000170044102000090045802000070046702000070047402000120048103900050 0493#VV10.00692#VV10.00695#VV10.00694#VV10.00693#Hng Khanh#Sng mi tnh cm B c H#Hng Khanh#26000#Vi?t#S106M#895.922803#^214#^aH.#^aThanh nin#2010#^a154tr .^b21cm#255276#B sch K nim 120 nm ngy sinh Ch tch H Ch Minh#Tp hp c c cu chuyn v s kin th hin tnh cm ca Bc H i vi Th v tnh cm ca qun v dn Th i vi Bc H, i vi ng hai thi im lch s l k hng chin chng Php v khng chin chng M#Vn hc hin i#Vit Nam#Hi k#B t k#H Ch Minh#H.H## 01082000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200400 00440030080000840070085001640050017002490190005002661810007002710820008002788080 00500286008000500291009001300296010000500309011001500314012005400329005001300383 00500160039600500070041200500190041900500090043801300070044702101950045402000170 0649020000900666020000700675039000500682020002100687#VV10.00696#VV10.00698#VV10. 00699#VV10.00697#Nhng "khonh khc khng th lng qun"#Nhng bi ot gii Cu c thi vit "Mi mi sng danh truyn thng b i c H"#Nguyn Vn Chin, Nguy n Phc, Nguyn Ngc Du... ; Chi Phan tuyn chn, gii thiu#Nguyn Vn Chin#V i?t#NH556K#959.704#^214#^aH.#^aThanh nin#2009#^a279tr.^b21cm#T sch Tip la t ruyn thng - mi mi tui hai mi#Nguyn Phc#Nguyn Ngc Du# Sm#Nguyn N gc Thng#Chi Phan#255277#Gii thiu mt s hi k v tnh ng ch, ng i, tnh qun dn, tinh thn khc phc kh khn gian kh, chin u kin cng ca b i v nhn dn ta trong khng chin chng Php v chng M#Vn hc hin i#V it Nam#Hi k#H.H#Khng chin chng M## 00692000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100110 00440020021000550070016000760140007000920190005000991810006001040820004001108080 00500114008000500119009001300124010000500137011001500142012005500157013000700212 02100640021902000080028302000100029102000170030102000090031802000100032702000120 0337039000500349#VV10.00700#VV10.00703#VV10.00701#VV10.00702#Trn ng#Ct cch H Ch Minh#Trn ng b.s.#36000#Vi?t#C458C#170#^214#^aH.#^aThanh nin#2010#^ a223tr.^b21cm#B sch K nim 120 nm ngy sinh Ch tch H Ch Minh#255278#Tp hp mt s cu chuyn v o c, nhn cch ca H Ch Minh#o c#Nhn cch#V n hc hin i#Vit Nam#Truyn k#H Ch Minh#H.H## 00828000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100060 00440020035000500070006000850140007000910190005000981810007001030820011001108080 00500121008000500126009001300131010000500144011001500149012005500164004003000219 01300070024902101520025602000090040802000100041702000170042702000090044402000120 0453039000500465020000800470#VV10.00704#VV10.00705#VV10.00706#VV10.00707#V K#N hng bc th tm huyt ca Bc H#V K#45500#Vi?t#NH556B#959.704092#^214#^aH.# ^aThanh nin#2010#^a282tr.^b21cm#B sch K nim 120 nm ngy sinh Ch tch H C h Minh#Ti bn, c sa cha, b sung#255279#T liu v Bc H trong khong thi gian: Bc H t H Ni n chin khu Vit Bc v giai on Bc vit Di chc cn g nh nhng bc th k chuyn Bc H#Cuc i#S nghip#Vn hc hin i#Vit Na m#H Ch Minh#H.H#Lch s## 01018000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200460 00440070052000900050017001420140007001590190005001661810006001710820009001778080 00500186008000500191009001300196010000500209011001500214012005500229015008200284 00500140036600500160038000500140039600500170041001300070042702101550043402000080 0589020002100597020000900618020001200627039000500639#VV10.00708#VV10.00709#VV10. 00710#VV10.00711#H Ch Minh v bn di chc trng tn lch s#Nguyn Vn Khnh, Phm Ngc Anh, Nguyn Th Phc...#Nguyn Vn Khnh#38500#Vi?t#H450C#335.4346#^ 214#^aH.#^aThanh nin#2010#^a283tr.^b21cm#B sch K nim 120 nm ngy sinh Ch tch H Ch Minh#TTS ghi: Bo tng H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn H Ni#Phm Ngc Anh#Nguyn Th Phc# Trng Bng#Phm Hng Chng# 255280#Gii thiu nhng bi phn tch v chin lc con ngi, v o c, i on kt dn tc, vn ho, thanh nin,...trong bn Di chc lch s ca H Ch Min h#Di chc#T tng H Ch Minh#Vit Nam#H Ch Minh#H.H## 01006000000000385000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200410 00440030025000850070044001100050013001540140007001670190005001741810008001790820 00900187808000500196008000500201009001300206010000500219011001500224012005500239 01500820029400500140037600500120039000500180040200500160042001300070043602101220 0443020000800565020002100573020000900594020001200603039000500615#VV10.00712#VV10 .00713#VV10.00714#VV10.00715#Gi tr nhn vn ca di chc H Ch Minh#K yu Hi tho khoa hc#Phm Th Lai, inh Xun Lm, L Th Lin...#Phm Th Lai#43000#V i?t#GI-100T#335.4346#^214#^aH.#^aThanh nin#2010#^a266tr.^b21cm#B sch K nim 120 nm ngy sinh Ch tch H Ch Minh#TTS ghi: Bo tng H Ch Minh. Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn H Ni#inh Xun Lm#L Th Lin#Nguyn Quang Liu#Dng Hoi Linh#255281#Gii thiu nhng bi vit v vn : ng, on kt, thng binh lit s, thanh nin,...trong bn Di chc ca H Ch Minh#Di chc#T tng H Ch Minh#Vit Nam#H Ch Minh#H.H## 00690000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100090 00440020056000530070009001090140007001180190005001251810006001300820004001368080 00500140008000500145009001300150010000500163011001500168012005500183013000700238 02100590024502000080030402000170031202000090032902000090033802000120034703900050 0359#VV10.00716#VV10.00717#VV10.00719#VV10.00718#Sn Tng#Bc H biu tng mu mc ca tnh yu thng con ngi#Sn Tng#45500#Vi?t#B101H#170#^214#^aH.#^aTha nh nin#2010#^a282tr.^b21cm#B sch K nim 120 nm ngy sinh Ch tch H Ch Mi nh#255282#Tp hp nhng cu chuyn v o c, nhn cch H Ch Minh#o c#Vn hc hin i#Vit Nam#Bi vit#H Ch Minh#H.H## 00834000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100160 00440020043000600070027001030140007001300190005001371810006001420820012001488080 00500160008000500165009001300170010000500183011001500188012003800203013000700241 02102130024802000080046102000100046902000100047902000070048902000070049603900050 0503#VV10.00720#VV10.00721#VV10.00722#VV10.00723#Nguyn Lam Chu#ng ph H N i mang tn cc n danh nhn#Nguyn Lam Chu s.t., b.s.#22000#Vi?t#561P#915.973 1001#^214#^aH.#^aThanh nin#2010#^a127tr.^b21cm#Thng Long - H Ni ngn nm vn hin#255283#Trnh by v v tr a l, lch s hnh thnh, c im ni bt v tnh trng hin nay ca cc ng ph mang tn cc n danh nhn H Ni, v gi i thiu vi nt v cuc i v s nghip ca cc n danh nhn #a ch#ng ph#Danh nhn#Ph n#H Ni#H.H## 00707000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100080 00440020030000520070032000820050011001140140007001250190005001321810006001370820 01200143808000500155008000500160009001300165010000500178011001500183012003800198 013000700236021012300243020000700366020000800373020000700381039000500388#VV10.00 724#VV10.00725#VV10.00727#VV10.00726#Lam Kh#36 ph c Thng Long - H Ni#S.t., b.s.: Lam Kh, Khnh Minh#Khnh Minh#31500#Vi?t#B100M#915.9731001#^214#^aH.#^a Thanh nin#2010#^a195tr.^b21cm#Thng Long - H Ni ngn nm vn hin#255284#Gii thiu lch s hnh thnh, v tr a l, c im ni bt, tnh trng hin nay ca cc ph c t Thng Long - H Ni#Ph c#a ch#H Ni#H.H## 00755000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100090 00440020026000530070026000790140007001050190005001121810006001170820008001238080 00500131008000500136009001300141010000500154011001500159012007600174013000700250 02101380025702000080039502000050040302000040040802000050041202000070041703900050 0424#VV10.00728#VV10.00730#VV10.00729#VV10.00731#Quc Vn#36 nh, n, cha H Ni#Quc Vn tuyn chn, b.s.#21000#Vi?t#B100M#959.731#^214#^aH.#^aThanh nin#2 010#^a123tr.^b21cm#T sch Tinh hoa Thng Long - H Ni. Thng Long - H Ni ng n nm vn hin#255285#Trnh by v v tr a l, lch s hnh thnh, kin trc v iu khc ca mt s nh, n v cha ni ting ca t Thng Long - H Ni# Lch s#Cha#n#nh#H Ni#H.H## 00766000000000349000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100080 00440020031000520070032000830050011001150140007001260190005001331810006001380820 01300144808000500157008000500162009001300167010000500180011001500185012003800200 01300070023802101000024502000190034502000080036402000160037202000080038802000070 0396020000800403039000500411#VV10.00732#VV10.00735#VV10.00733#VV10.00734#Lam Kh #36 sn vt Thng Long - H Ni#S.t., b.s.: Lam Kh, Khnh Minh#Khnh Minh#22000 #Vi?t#B100M#394.10959731#^214#^aH.#^aThanh nin#2010#^a127tr.^b21cm#Thng Long - H Ni ngn nm vn hin#255286#Gii thiu v nhng sn vt, nhng nt vn ho m thc tinh t, a dng ca t Thng Long - H Ni#Ngh thut m thc#c sn #Vn ho m thc#m thc#H Ni#Sn vt#H.H## 00839000000000373000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200270 00440070057000710050008001280140007001360190005001431810006001480820011001548080 00500165008000500170009001300175010000500188011001500193012007600208005000900284 00500130029300500150030600500110032100500090033201300070034102100700034802000170 0418020000900435020000800444020000800452039000500460#VV10.00737#VV10.00739#VV10. 00736#VV10.00738#36 tp vn, tu bt H Ni#V Bng, Quc Bo, L Khc Cung... ; Quc Vn tuyn chn#V Bng#43500#Vi?t#B100M#895.922808#^214#^aH.#^aThanh nin #2010#^a270tr.^b21cm#T sch Tinh hoa Thng Long - H Ni. Thng Long - H Ni n gn nm vn hin#Quc Bo#L Khc Cung#L Thit Cng#Hoi Hng#Quc Vn#255287 #Gii thiu nhng nt vn ho tinh tu ca th H Ni thi hin i#Vn hc h in i#Vit Nam#Tp vn#Tu bt#H.H## 00753000000000349000450080800050000003900050000500200190001000500190002900500160 00480050009000640050009000730050014000820050009000960070071001050080005001760090 01300181010000500194011001500199012007600214082001100290013000700301014000700308 02600110031502600110032602600110033702600110034818100060035901900050036502000170 0370020000700387020000900394#^214#H.H#36 on vn H Ni#Nghim Th Kim Anh#Ngh im Tun Anh#Kim Dung#K Duyn#Hong Hng H#Quc Vn#Nghim Th Kim Anh, Nghim Tun Anh, Kim Dung... ; Quc Vn tuyn chn#^aH.#^aThanh nin#2010#^a139tr.^b21 cm#T sch Tinh hoa Thng Long - H Ni. Thng Long - H Ni ngn nm vn hin#8 95.922808#255288#23000#VV10.00740#VV10.00743#VV10.00742#VV10.00741#B100M#Vi?t#V n hc hin i#H Ni#on vn## 00738000000000301000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200200 00440070026000640140007000900190005000971810006001020820011001088080005001190080 00500124009001300129010000500142011001500147012007600162001000900238013000700247 021015200254020000800406020001000414020000700424039000500431#VV10.00744#VV10.007 45#VV10.00747#VV10.00746#36 kin trc H Ni#Quc Vn tuyn chn, b.s.#23000#Vi ?t#B100M#720.959731#^214#^aH.#^aThanh nin#2010#^a138tr.^b21cm#T sch Tinh hoa Thng Long - H Ni. Thng Long - H Ni ngn nm vn hin#Quc Vn#255289#Gii thiu v lch s, c im ca cc cng trnh kin trc tiu biu ca H Ni: V n Miu - Quc T Gim, Lng Ch tch H Ch Minh, Ct c H Ni...#Lch s#Kin trc#H Ni#H.H## 00733000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200360 00440070009000800140007000890190005000961810007001010820008001088080005001160080 00500121009001300126010000500139011001500144012003800159001000900197004003500206 013000700241021014300248020000800391020000700399020000800406039000500414#VV10.00 748#VV10.00749#VV10.00751#VV10.00750#Trm nm chuyn Thng Long - H Ni#Siu H i#57500#Vi?t#TR114N#959.731#^214#^aH.#^aThanh nin#2010#^a138tr.^b21cm#Thng Lo ng - H Ni ngn nm vn hin#Siu Hi#In ln th 3, c sa cha, b sung#255290 #Kho st tm lc v Thng Long - H Ni qua chiu di lch s v cc kha cnh : a l, a danh, phong tc, tp qun, np sng, cnh quan...#Lch s#H Ni#T n vn#H.H## 00895000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200360 00440070019000800140007000990190005001061810006001110820007001178080005001240080 00500129009001300134010000500147011001500152012003800167001001400205013000700219 02102760022602000080050202000080051002000090051802000080052702000100053502000070 0545039000500552#VV10.00752#VV10.00753#VV10.00754#VV10.00755#Tin s Nho hc Th ng Long - H Ni#Bi Xun nh b.s.#55000#Vi?t#T305S#370.92#^214#^aH.#^aThanh n in#2010#^a355tr.^b21cm#Thng Long - H Ni ngn nm vn hin#Bi Xun nh#2552 91#Trnh by mt s vn trong vic xc nh v tiu ch ca Tin s Nho hc T hng long - H Ni. Gii thiu v cuc i, tiu s v s nghip ca cc v Tin s Nho hc t Thng Long - H Ni c sp xp theo cc vng triu cng nh n v qun , huyn ca H Ni hin nay#Nho hc#Tin s#Gio dc#Tiu s#S nghi p#H Ni#H.H## 00788000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200400 00440070015000840140007000990190005001061810008001110820008001198080005001270080 00500132009001300137010000500150011001500155012003800170001001500208013000700223 021017200230020001000402020002300412020002700435020000700462039000500469#VV10.00 756#VV10.00757#VV10.00759#VV10.00758#Ngh nhn lng ngh Thng Long - H Ni#Ngu yn Th Sn#36500#Vi?t#NGH250N#680.092#^214#^aH.#^aThanh nin#2010#^a226tr.^b21 cm#Thng Long - H Ni ngn nm vn hin#Nguyn Th Sn#255292#Gii thiu v cu c i, s nghip v nhng sn phm th cng ni ting ca 21 ngh nhn c p hong tng danh hiu "Bn tay vng" cc lng ngh t Thng Long - H Ni#Ngh nhn#Lng ngh truyn thng#Ngh th cng truyn thng#H Ni#H.H## 00836000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200300 00440070026000740140007001000190005001071810006001120820013001188080005001310080 00500136009001300141010000500154011001500159012007600174001000900250013000700259 021020400266020001700470020001800487020000700505039000500512039000500517#VV10.00 760#VV10.00761#VV10.00763#VV10.00762#36 l hi Thng Long - H Ni#Quc Vn tuy n chn, b.s.#22000#Vi?t#B100M#394.26959731#^214#^aH.#^aThanh nin#2010#^a126tr. ^b21cm#T sch Tinh hoa Thng Long - H Ni. Thng Long - H Ni ngn nm vn hi n#Quc Vn#255293#Gii thiu v lch s, a im, thi gian, c trng, cc tr l v hi ca cc l hi truyn thng tiu biu ca t Thng Long - H Ni: h i Chm, hi bi cn v bt chch lng H, l hi sn chut...#L hi c truyn# Vn ho c truyn#H Ni#H.H#H.H## 00743000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200210 00440070026000650140007000910190005000981810006001030820009001098080005001180080 00500123009001300128010000500141011001500146012007600161001000900237013000700246 021012800253020002000381020000800401020000700409039000500416020000800421#VV10.00 764#VV10.00767#VV10.00765#VV10.00766#36 danh thng H Ni#Quc Vn tuyn chn, b .s.#26000#Vi?t#B100M#915.9731#^214#^aH.#^aThanh nin#2010#^a155tr.^b21cm#T sc h Tinh hoa Thng Long - H Ni. Thng Long - H Ni ngn nm vn hin#Quc Vn#2 55294#Trnh by v v tr a l, lch s, c im ca cc danh thng H Ni: A o Vua, Bo tng H Ch Minh, ch Gm ven sng Hng...#Danh lam thng cnh#Di tc h#H Ni#H.H#a ch## 00838000000000313000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200200 00440070020000640050009000840140007000930190005001001810006001050820008001118080 00500119008000500124009001300129010000500142011001500147012007600162013000700238 021020700245020001000452020002300462020002700485020000700512039000500519#VV10.00 768#VV10.00769#VV10.00770#VV10.00771#36 ngh nhn H Ni#Quc Vn tuyn chn#Qu c Vn#26000#Vi?t#B100M#680.092#^214#^aH.#^aThanh nin#2010#^a159tr.^b21cm#T s ch Tinh hoa Thng Long - H Ni. Thng Long - H Ni ngn nm vn hin#255295#Gi i thiu v cuc i, s nghip v nhng sn phm th cng ni ting ca 36 ngh nhn H Ni: ngh nhn sn thp Vn Thun, ngh nhn lng ngh g Nguyn Vi t Thc, ngh nhn lng mc Nguyn T Vin...#Ngh nhn#Lng ngh truyn thng#Ng h th cng truyn thng#H Ni#H.H## 00819000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200330 00440070032000770050011001090140007001200190005001271810006001320820008001388080 00500146008000500151009001300156010000500169011001500174012003800189001000800227 01300070023502101610024202000080040302000230041102000270043402000070046103900050 0468020000800473#VV10.00772#VV10.00775#VV10.00774#VV10.00773#36 lng ngh Thng Long - H Ni#S.t., b.s.: Lam Kh, Khnh Minh#Khnh Minh#27000#Vi?t#B100M#959.7 31#^214#^aH.#^aThanh nin#2010#^a163tr.^b21cm#Thng Long - H Ni ngn nm vn h in#Lam Kh#255296#Gii thiu v lch s, v tr a l v c trng ca cc ln g ngh H Ni: ph Hng Trng - lm tranh, ph Hng Bc - ngh kim hon, ph L Rn - ngh rn...#Lch s#Lng ngh truyn thng#Ngh th cng truyn thng#H Ni#H.H#a ch## 00943000000000361000450002600110000002600110001102600110002202600110003302101770 00440200007002210200016002280390005002440020063002490070058003120050014003700140 00700384019000500391181000600396082001100402808000500413008000500418009001800423 01000050044101100150044600500110046101500400047201300070051200500180051900500130 0537005001300550020000800563020001000571#VV10.00776#VV10.00777#VV10.00779#VV10.0 0778#Trnh by v lch s v l lun v xung t x hi, thc tin v xung t x hi Vit Nam hin nay, quan im v gii php v phng nga, gii quyt xung t x hi nc ta#X hi#Xung t x hi#H.H#Xung t x hi: Mt s vn l lun v thc tin Vit Nam#V Khnh Vinh (ch.b.), Nguyn Mnh Khng, L V n Cng...#V Khnh Vinh#32000#Vi?t#X513#303.609597#^214#^aH.#^aKhoa hc x h i#2010#^a210tr.^b21cm#T Duy Hp#TTS ghi: Vin Khoa hc X hi Vit Nam#255297# Nguyn Mnh Khng#L Vn Cng#Phm Vn c#L lun#Thc tin## 00828000000000349000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200110 00338080005000440020018000490070055000670220004001222210011001260080005001370090 01800142010000500160011002500165005001300190005001300203005001600216005001700232 00500190024901300070026801900140027502101350028902000170042402000120044102000110 0453039000500464020000900469#VV10.00780#VV10.00781#Vi?t#S102C#398.209597#^214#S ch c ngi Dao#Trn Hu Sn (ch.b.), Hong S Lc, Hong Th Hng...#T.1#Truy n th#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a763tr., 4tr. nh^b21cm#Trn Hu Sn#Hong S Lc#Hong Th Hng#Nguyn Vn Thng#Nguyn Th Minh T#255298#Sch song ng#Tr nh by v sch c v vn bo tn sch c ngi Dao. Gii thiu vn bn cc t ruyn th ngi Dao bng ting Dao v ting quc ng#Vn hc dn gian#Dn tc Da o#Truyn th#H.H#Vit Nam## 00676000000000277000450002600110000002600110001102101790002202000240020102000060 02250390005002310010013002360020039002490070013002880140008003010190005003091810 00800314082001100322808000500333008000500338009001100343010000500354011001500359 013000700374020000900381020000800390#VV10.00782#VV10.00783#Gii thiu v nhng c trng v tinh hoa ca ngh thut Tung Vit Nam, nhng thnh tu v bp cp t rn con ng bo tn v pht trin, ngh thut Tung vi sn khu nc ngoi#Ng h thut truyn thng#Tung#H.H#Hong Chng#Ngh thut tung vi cuc sng hm nay#Hong Chng#140000#Vi?t#NGH250T#792.509597#^214#^aH.#^aSn khu#2009#^a61 1tr.^b21cm#255299#Vit Nam#Bo tn## 00821000000000337000450002600110000002600110001102000050002202000090002703900050 00360020042000410070037000830050014001200190005001341810006001390820007001458080 00500152008000500157009001100162010000500173011001500178005001000193005000800203 00500110021100500100022201500550023201300070028702101600029402000090045402000100 0463020001000473#VV10.00784#VV10.00785#Cho#Vit Nam#H.H#o din - NST L Hu i qua v nhn li#Trn Xun Lc, ng Khi, Huy Cn...#Trn Xun Lc#Vi?t#300 Q#792.02#^214#^aH.#^aSn khu#2009#^a384tr.^b21cm#ng Khi#Huy Cn#nh Quang#T rn Bng#TTS ghi: S Vn ho - Th thao v Du lch tnh H Nam#255300#Gii thi u vi nt v cuc i v s nghip ca o din cho L Hu cng nhng bi vit ca cc tc gi khc v cuc sng v cc phm cht ngh nghip ca ng#o din# Cuc sng#S nghip## 00925000000000325000450002600110000002600110001102000080002202000090003002000070 00390390005000460020042000510070054000930050016001470190005001631810006001680820 01000174808000500184008000500189009001100194010000500205011002600210005001600236 00500170025200500160026900500090028501300070029402102590030102000090056002000300 0569#VV10.00786#VV10.00787#Ngh s#Vit Nam#K yu#H.H#K yu Hi Ngh s sn k hu Vit Nam 2009#Nguyn Vn Linh, Trng Tn Sang, Nguyn Ph Trng...#Nguyn V n Linh#Vi?t#K600Y#792.09597#^214#^aH.#^aSn khu#2009#^a350tr., 11tr. nh^b21cm #Trng Tn Sang#Nguyn Ph Trng#Phm Quang Ngh#Th Ngc#255301#Mt s bi ph t biu ca lnh o ng, Chnh quyn v lnh o ngnh vn ho v chin lc v m i vi sn khu. Gii thiu vi nt v chn dung mt s ngh s lo thnh c a Hi. Nu ln cc thnh tch, gii thng c th cng nh mt s v din tiu biu#Sn khu#Hi ngh s sn khu Vit Nam## 00391000000000229000450002600110000002600110001102000170002203900050003900100140 00440020019000580190005000771810006000820820011000888080005000990080005001040090 01100109010000500120011001500125013000700140020000900147020000500156#VV10.00788# VV10.00789#Vn hc hin i#H.H#V nh Phng#Kch V nh Phng#Vi?t#K302V#895 .922234#^214#^aH.#^aSn khu#2009#^a578tr.^b21cm#255302#Vit Nam#Kch## 00524000000000253000450002600110000002600110001102100770002202000170009903900050 01160010008001210020033001290190005001621810006001670820011001738080005001840080 00500189009001100194010000500205011002600210013000700236020000900243020000900252 020000900261#VV10.00791#VV10.00790#Gii thiu kch bn mt s tc phm ngh thu t sn khu ca o din L Chc#Vn hc hin i#H.H#L Chc#L Chc nhng tran g i sn khu#Vi?t#L250C#895.922234#^214#^aH.#^aSn khu#2009#^a471tr., 11tr. nh^b21cm#255303#Vit Nam#Kch bn#Sn khu## 00890000000000325000450002600110000002600110001102600110002200100140003300200260 00470030053000730070030001260050015001560190005001711810006001760820008001828080 00500190008000500195009001100200010000500211011001500216013000700231021024400238 02000130048202000160049502000150051102000170052602000090054302000070055203900050 0559#VV10.00792#VV10.00793#VV10.00794#Trn nh Thu#S tay hnh chnh t php#S ch tham kho chung dnh cho i tng khng chuyn#Trn nh Thu, Nguyn Vn Hu #Nguyn Vn Hu#Vi?t#S450T#346.597#^214#^aH.#^aHng c#2009#^a218tr.^b21cm#2553 04#Gii thiu nhng cu chuyn c tht v nhng hnh vi vi phm php lut thn g nhm tng l v ti. Trnh by mt s vn bn v x pht vi phm hnh chnh v bnh ng gii v vic p dng bin php hnh chnh i vi hnh vi bo lc gi a nh#Lut t php#Pht hnh chnh#Bnh ng gii#Bo lc gia nh#Vit Nam#S tay#H.H## 00984000000000277000450002600110000002600110001102600110002200200750003301900050 01081810006001130820010001198080005001290080005001340090011001390100005001500110 01500155015003200170013000700202021043600209020001000645020000900655020001000664 020000900674020001800683039000500701#VV10.00795#VV10.00796#VV10.00797#H thng c c quy nh php lut v ngi lao ng i lm vic nc ngoi#Vi?t#H250T#344. 59701#^214#^aH.#^aHng c#2009#^a278tr.^b21cm#TTS ghi: Hi Lut gia Vit Nam#2 55305#Trnh by mt s quy nh php lut v: cc iu kin cn v i vi ng i lao ng i lm vic nc ngoi, quy nh i vi doanh nghip xut khu l ao ng, vic gii quyt tranh chp v x l vi phm trong Lut Ngi lao ng V it Nam i lm vic nc ngoi theo hp ng cng cc vn bn php quy hng d n thc thi Lut ny. Gii thiu nhng vn kin quan trng ca khu vc ASEAN li n quan n bo v ngi lao ng di tr c#Php lut#Lao ng#Xut khu#Vit Nam# Vn bn php lut#H.H## 00734000000000289000450002600110000002600110001100100200002200200440004200700350 00860060009001210140007001300190005001371810007001420820004001498080005001530080 00900158009001900167010000500186011001500191013000700206019000500213015008300218 021010400301020001500405020001900420039000500439#VV10.00798#VV10.00799#Champlin, Joseph M.#Quan im cng gio sng theo ng mc ch#Joseph M. Champlin ; Minh Anh dch#Minh Anh#15000#Vi?t#QU105#248#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009# ^a104tr.^b20cm#255306#Dch#Tn sch ngoi ba l: Mt quan im cng gio v tc phm sng theo ng mc ch#Nhng gi tm linh gii to cng thng gip c ho mt ngy sng tt p theo quan im ca Cng gio#o Thin cha#i sng ti nh thn#H.H## 00586000000000265000450002600110000002600110001100100050002200200340002700300610 00610070005001220140007001270190005001341810007001390820004001468080005001500080 00900155009001900164010000500183011001500188013000700203021008400210020000900294 020001200303039000500315#VV10.00800#VV10.00801#LMTV#Cha Kit, ngun sng ca t m hn#Phng theo "Le christ, vie de l'me" ca Dom Columba Marmion#LMTV#22000#V i?t#CH501K#232#^214#^aC Mau#^aNxb. Phng ng#2009#^a166tr.^b20cm#255307#Trnh by v t tng ca Cha Kit v vai tr ca c cha trong i sng Kit hu# o Kit#Cha Gi su#H.H## 00672000000000265000450002600110000002600110001100100140002200200410003600700140 00770140007000910190005000981810008001030820011001118080005001220080005001270090 01100132010000500143011002400148013000700172021018300179020002400362020000600386 020000900392039000500401#VV10.00802#VV10.00803#Bi Ngc Minh#Ngh thut tung v i cuc sng ng i#Bi Ngc Minh#30000#Vi?t#NGH250T#792.509597#^214#^aH.#^aS n khu#2009#^a82tr., 6tr. nh^b21cm#255308#Nghin cu c s thm m ca Tung v s phn nh ca n trc nhu cu thm m ca con ngi, kch bn Tung vi ti hin i, ngh thut biu din Tung v s k tha, pht trin#Ngh thut tr uyn thng#Tung#Vit Nam#H.H## 00567000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200170003700700150 00540190005000691810006000740820009000808080005000890080005000940090011000990100 00500110011001500115013000700130021014100137020001700278020000900295039000500304 020000400309#VV10.00804#VV10.00805#Trn nh Ngn#Tu ni tu cho#Trn nh Ng n#Vi?t#T125N#895.9222#^214#^aH.#^aSn khu#2009#^a139tr.^b19cm#255309#Gii thiu mt s bn tu tiu biu trong din tu ni, tu cho ca tc gi: Mi chng ng n gio, Thin la a vng, Tay sng Thu Hng...#Vn hc hin i#Vit Nam#H.H #Tu## 00630000000000313000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020015000400030013000550070050000680220005001180050008001230050 01400131008001800145009001100163010000500174011001500179012004000194019001600234 020001800250020001100268020001300279039000500292006001200297013000700309#VV10.00 806#14000#Vi?t#A107H#895.1#^214#Anh hng v l#Truyn tranh#C Long ; Tranh: M Vinh Thnh ; Tuyt Nhung dch#T.50#C Long#M Vinh Thnh#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tr#2010#^a143tr.^b20cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh#Dch Trung Qu c#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#Truyn tranh#H.H#Tuyt Nhung#255310## 00841000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003300100150 00440020024000590070050000830050017001330140007001500190005001571810006001620820 00400168808000500172008001800177009001100195010000500206011001500211013000700226 00600120023302102060024502000100045102000110046102000180047203900050049002000200 0495#VV10.00807#VV10.00810#VV10.00809#VV10.00808#Debroise, Anne#Cc hin tng t nhin#Anne Debroise, rick Seinandre ; H Hi Chu dch#Seinandre, rick#43000 #Vi?t#C101H#508#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a171tr.^b20cm#255311#H Hi Chu#Mt s kin thc v ngun gc, hin tng v s tn ph ca cc thm h o thin nhin nh ni la, ng t, gi, l lt, bng tuyt cng nh nghin c u v cc hin tng v tr, nht thc v nguyt thc...#Thin tai#a vt l#Kho a hc tri t#H.H#Hin tng t nhin## 00776000000000325000450002600110000002600110001100100150002200200370003700700830 00740050014001570140007001710190005001781810006001830820006001898080005001950080 00500200009001000205010000500215011001400220013000700234005001900241006000900260 00500130026902101270028202000060040902000110041502000080042602000110043403900050 0445#VV10.00811#VV10.00812#Ohsawa, Geoger#n nhiu hoa qu c nguy him khng?#G eoger Ohsawa, Neven Henaff, Jacques de Langre ; Chu Din dch ; Nguyn Trung h. .#Henaff, Neven#10000#Vi?t#115N#613.2#^214#^aH.#^aDn tr#2010#^a58tr.^b19cm#2 55312#Langre, Jacques de#Chu Din#Nguyn Trung#Trnh by mt s quan im khoa h c v li ch, tc hi ca hoa qu v hng dn cch s dng hoa qu hp l, tt cho sc kho#Y hc#Dinh dng#Hoa qu#Thc dng#H.H## 00871000000000325000450002600110000002600110001100100130002200200330003500300170 00680070056000850050022001410140007001630190005001701810006001750820006001818080 00500187008000500192009001000197010000500207011001500212013000700227006001400234 02102350024802000180048302000110050102000110051203900050052302000080052802000090 0536#VV10.00813#VV10.00814#Michio Kushi#Y hc thng thc trong gia nh#Bnh n o? n g?#Michio Kushi, Mare Van Cawenberghe ; Trn Ngc Ti dch#Cawenberghe, M are Van#40000#Vi?t#Y600H#613.2#^214#^aH.#^aDn tr#2010#^a275tr.^b19cm#255313#T rn Ngc Ti#Mt s kin thc khoa hc thng thc v cch s dng hiu qu thc phm. Gii thiu mt s thc n c bn dng lm thuc cha bnh ti nh, cc th c ung dng sinh, thc phm dng tr liu, dc tho v khong vt dng lm thuc.#Y hc thng thc#Dng sinh#Thc dng#H.H#n ung#iu tr## 00728000000000313000450002600110000002600110001100100150002200200230003700700760 00600050018001360050015001540060008001690060012001770140007001890190005001961810 00700201082000800208808000500216008001800221009002300239010000500262011001500267 012001800282013000700300021007600307020001700383039000500400020000900405#VV10.00 815#VV10.00816#Canfield, Jack#Nhng b vai nng ta#Jack Canfield, Mark Vitor H anse, LeAnn Thieman ; Dch: An Bnh, V Hng nh#Hanse, Mark Vitor#Thieman, LeAn n#An Bnh#V Hng nh#26000#Vi?t#NH556B#306.874#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. T p. H Ch Minh#2009#^a169tr.^b21cm#Ht ging tm hn#255314#Tp hp nhng cu ch uyn cm ng ca nhng gia nh cho hoc nhn con nui#Quan h gia nh#H.H#Co n nui## 00654000000000301000450002600110000002600110001100200100002200300230003200700450 00550140007001000190005001071810006001120820011001188080005001290080018001340090 02300152010000500175011001500180015002900195013000700224001000700231005001700238 021007000255020000900325020000900334039000500343020000400348#VV10.00818#VV10.008 17#V thng#Tuyn tp th th php#Th php: Tm T ; Li dn: V Thu ng Lan #25000#Vi?t#V450T#745.609597#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010 #^a111tr.^b21cm#TTS ghi: Phng tranh Tri m#255315#Tm T#V Thu ng Lan#Gii thiu mt s bc th php v cc ni dung v thng ca o Pht#Th php#Vit Nam#H.H#Th## 00653000000000301000450002600110000002600110001100100070002200200100002900300230 00390070044000620050017001060140007001230190005001301810007001350820011001428080 00500153008001700158009002300175010000500198011001500203015002900218013000700247 021007000254020000900324020000900333039000500342020000400347#VV10.00820#VV10.008 19#Tm T#Thin Tm#Tuyn tp th th php#Th php: m T ; Li dn: V Thu ng Lan#V Thu ng Lan#25000#Vi?t#TH305T#745.609597#^214#^aTp.H Ch Minh#^aNx b. Tp. H Ch Minh#2010#^a112tr.^b21cm#TTS ghi: Phng tranh Tri m#255316#Gii thiu mt s bc th php v cc ni dung ca Thin tm o Pht#Th php#Vit N am#H.H#Th## 00684000000000301000450002600110000002600110001100100070002200200140002900300230 00430070045000660050017001110140007001280190005001351810006001400820011001468080 00500157008001800162009002300180010000500203011001500208015002900223013000700252 021009600259020000900355020000400364039000500368020000900373#VV10.00821#VV10.008 22#Tm T#Vn tnh yu#Tuyn tp th th php#Th php: Tm T ; Li dn: V Th u ng Lan#V Thu ng Lan#25000#Vi?t#V560T#745.609597#^214#^aTp. H Ch Minh #^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a111tr.^b21cm#TTS ghi: Phng tranh Tri m#255317# Gii thiu mt s bc th php nhng cu th hay v tnh yu ca cc nh th Vi t Nam ni ting#Th php#Th#H.H#Vit Nam## 00666000000000253000450002600110000002600110001100100150002200200490003700700150 00860190005001011810006001060820011001128080005001230080018001280090023001460100 00500169011002500174013000700199021017600206020000900382020000700391020000900398 039000500407#VV10.00824#VV10.00823#Trn Hng Lin#Tm hiu chc nng x hi ca Pht gio Vit Nam#Trn Hng Lin#Vi?t#T310H#294.309597#^214#^aTp. H Ch Minh#^ aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a82tr., 12tr. nh^b19cm#255318#Nghin cu chc nng ca Pht gio v cc phng thc tc ng v nhng ng gp ca tn gio ny tr n c 3 lnh vc c bn: kinh t, vn ho v x hi t nm 2000 tr li y#o P ht#X hi#Vit Nam#H.H## 00466000000000253000450002600110000000200430001100700220005401400070007601900050 00831810007000880820004000958080005000990080005001040090011001090100005001200110 01500125013000700140005002200147020001000169020000600179020000800185020001400193 039000500207#VV10.00825#Trng tm kin thc v bi tp ting Anh 9#Nguyn Th Th u Trang#17000#Vi?t#TR431T#428#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a131tr.^b24cm#255319# Nguyn Th Thu Trang#Ting Anh#Lp 9#Bi tp#Sch c thm#H.H## 00833000000000373000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020010000530030039000630070072001020220004001742210 02700178008001800205009003400223010000500257011001500262015004400277005001300321 00500150033400500200034900500150036901300070038402000070039102000070039802000100 0405020001900415020000800434020001200442039000500454#VV10.00826#VV10.00827#28000 #Vi?t#V124L#535.076#^214#Vt l 12#n thi tt nghip ph thng v i hc#B.s.: Trn Vn Tn, Ninh Qu Cng, Nguyn Thng Huyn, Trn Quang Tr#T.2#Quang - h t nhn nguyn t#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2010#^a165 tr.^b24cm#TTS ghi: Ban Ging vin ngun sng s phm#Trn Vn Tn#Ninh Qu Cn g#Nguyn Thng Huyn#Trn Quang Tr#255320#Vt l#Lp 12#Quang hc#Ht nhn ngu yn t#Bi tp#Trc nghim#H.H## 00830000000000397000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820008000408080005000480020010000530030039000630070052001020220004001542210 01000158008001800168009003400186010000500220011001500225015004400240005001500284 00500120029900500140031100500130032500500180033801300070035602000070036302000070 0370020000700377020000900384020000800393020001200401020001400413039000500427#VV1 0.00828#VV10.00829#38000#Vi?t#V124L#530.076#^214#Vt l 12#n thi tt nghip ph thng v i hc#B.s.: Phan Thanh Vn, L Ngc Vn, Nguyn Vn T...#T.1#C - in#^aTp. H Ch Minh#^ai hc S phm Tp. H Ch Minh#2010#^a223tr.^b24cm#TT S ghi: Ban Ging vin ngun sng s phm#Phan Thanh Vn#L Ngc Vn#Nguyn Vn T #V Thnh Lm#Nguyn Vn Thuyt#255321#Vt l#Lp 12#C hc#in hc#Bi tp#Tr c nghim#Sch c thm#H.H## 00702000000000301000450002600110000002600110001102600110002200100070003300200280 00400070067000680050015001350050011001500140007001610190005001681810006001730820 00400179808000500183008001800188009004700206010000500253011001500258013000700273 021008600280020001000366020001300376020000600389039000500395#VV10.00830#VV10.008 31#VV10.00832#Hu Min#Essential writing for IELTS#Ch.b.: Hu Min, John A Gordon ; L Huy Lm chuyn ng phn ch gii#Gordon, John A#L Huy Lm#78000#Vi?t#E206S# 428#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh ; Cng ty Nhn Tr Vit#2010#^ a195tr.^b26cm#255322#Gm 18 bi hc luyn vit c bn c bin son cho hc vi n IELTS cp trung cp#Ting Anh#K nng vit#IELTS#H.H## 00752000000000253000450002600110000000200550001102900280006601900050009418100060 00990820008001058080005001130080005001180090014001230100005001370110015001420150 11900157013000700276021015100283020002000434020001000454020001100464020001800475 039000500493#VL10.00087#T in thut ng nui trng thu sn ca FAO nm 2008#F AO glossary of aquaculture#Vi?t#T550#639.803#^214#^aH.#^aNng nghip#2009#^a316 tr.^b27cm#TTS ghi: B Nng nghip v Pht trin nng thn. D n Hp phn h tr pht trin nui trng thu sn bn vng (SUDA)#255323#Gii thiu 2951 thut ng chuyn ngnh nui trng thu sn c sp xp theo trt t bng ch ci ca T chc Lng thc v Nng nghip Lin hp quc#Nui trng thu sn#Ting Anh#Ti ng Vit#T in thut ng#H.H## 00471000000000265000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820006000408080005000460020028000510070036000790220004001150080005001190090 01100124010000500135011001500140005000400155013000700159006001300166001000400179 020001700183039000500200#VL10.00089#VL10.00088#90000#Vi?t#H112C#495.1#^214#Hy cng mnh hc ting Hoa#Ch.b.: H , 1s ; Ng n Trng dch#T.1#^aH.#^aGio dc# 2009#^a112tr.^b27cm#1s#255324#Ng n Trng#H #Ting Trung Quc#H.H## 00447000000000253000450002600110000000200190001100700160003001400060004601900050 00521810006000570820007000638080005000700080005000750090011000800100005000910110 01400096013000700110012002100117005001600138020001100154020000900165020001400174 039000500188#VL10.00090#Sinh vt di nc#Trng Bu Sinh#8500#Vi?t#S312V#372. 21#^214#^aH.#^aGio dc#2009#^a27tr.^b27cm#255325#V tp t mu ca b#Trng B u Sinh#Tp t mu#Mu gio#Sch mu gio#H.H## 00559000000000265000450002600110000000200220001102900280003300700440006100500170 01050190005001221810006001270820009001338080005001420080023001470090026001700100 00500196011001400201004001300215013000700228005001300235020001800248020000900266 020001300275039000500288#VL10.00091#i chn ngoi ca s#The legs outside the w indow#Li: Thanh Bnh Thanh ; Tranh: Bi Vn Phc#Thanh Bnh Thanh#Vi?t#452C#89 5.9223#^214#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aGio dc ; Room to Read#2009#^a32tr.^b27cm# In ln th 1#255326#Bi Vn Phc#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#H.H## 00535000000000265000450002600110000000200200001100300130003102900130004400700410 00570190005000981810006001030820009001098080005001180080023001230090026001460100 00500172011001400177005001700191005000900208013000700217020001800224020000900242 020001300251039000500264#VL10.00092#i cnh yu thng#Truyn tranh#Loving wing s#Li: Thanh Bnh Thanh ; Tranh : Mai Tun#Vi?t#452C#895.9223#^214#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aGio dc ; Room to read#2010#^a32tr.^b27cm#Thanh Bnh Thanh#Mai Tu n#255327#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#H.H## 00516000000000253000450002600110000000200200001100300130003100700440004401900050 00881810006000930820009000998080005001080080023001130090026001360100005001620110 01400167005001700181005001200198013000700210020001800217020000900235020001300244 039000500257#VL10.00093#Hi u phiu lu k#Truyn tranh#Li: L Hunh Vnh K ; Tranh : L Mng Lm#Vi?t#H103A#895.9223#^214#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aGio dc ; Room to read#2010#^a26tr.^b27cm#L Hunh Vnh K#L Mng Lm#255328#Vn hc th iu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#H.H## 00425000000000229000450000200110000000300130001100700170002401900050004118100060 00460820009000528080005000610080023000660090026000890100005001150110014001200050 00900134013000700143020001800150020000900168020001300177039000500190#Hai anh em# Truyn tranh#Tranh : Mai Tun#Vi?t#H103A#895.9223#^214#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^a Gio dc ; Room to read#2010#^a25tr.^b49cm#Mai Tun#255329#Vn hc thiu nhi#Vi t Nam#Truyn tranh#H.H## 00443000000000229000450000200250000000300130002500700170003801900050005518100070 00600820009000678080005000760080023000810090026001040100005001300110017001350050 00900152013000700161020001800168020000900186020001300195039000500208#Ngi i s n v con vn#Truyn tranh#Tranh : Mai Tun#Vi?t#NG558#895.9223#^214#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aGio dc ; Room to read#2010#^a25tr.^b35x48cm#Mai Tun#255330#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#H.H## 00476000000000241000450000200180000000300130001800700230003101900050005418100060 00590820009000658080005000740080023000790090026001020100005001280110017001330050 01500150013000700165020001800172020000900190020001300199039000500212020001700217 #Cu b thng minh#Truyn tranh#Tranh : Nguyn Th Np#Vi?t#C125B#895.9223#^214# ^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aGio dc ; Room to read#2010#^a25tr.^b35x48cm#Nguyn Th Np#255331#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#H.H#Vn hc dn gian## 00477000000000241000450000200210000000300130002100700210003401900050005518100060 00600820011000668080005000770080023000820090026001050100005001310110017001360050 01300153013000700166020001800173020000900191020001300200039000500213020001700218 #H bc ca ngi cha#Truyn tranh#Tranh : Bi Vn Phc#Vi?t#H500B#398.209597#^2 14#^aH. ; Tp. H Ch Minh#^aGio dc ; Room to read#2010#^a28tr.^b35x48cm#Bi V n Phc#255332#Vn hc thiu nhi#Vit Nam#Truyn tranh#H.H#Vn hc dn gian## 00623000000000313000450002600110000002000110001102000130002202000180003503900050 00530190005000581810006000630820006000698080005000750140007000800020008000870030 01300095007004600108022000500154008001800159009001100177010000500188011001500193 012004000208019001600248005001400264005001300278006001100291013000700302#VN10.00 170#Trung Quc#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#H.H#Vi?t#V400T#895.1#^214#14000# V thn#Truyn tranh#Wan Yat Leung, Tang Chi Fai ; Trung Kin dch#T.57#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a131tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui trng thnh #Dch Trung Quc#Wan Yat Leung#Tang Chi Fai#Trung Kin#255333## 00668000000000325000450002600110000002000130001102000180002402000110004203900050 00530140007000580190005000651810007000700820006000778080005000830020014000880030 01300102007005400115022000500169221001500174005001600189005001500205006001500220 00800180023500900110025301000050026401100150026901200350028401900160031901300070 0335#VN10.00171#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Trung Quc#H.H#14500#Vi?t#TH121 B#895.1#^214#Thn binh 3.5#Truyn tranh#Hong Ngc Lang, Khu Phc Long ; Cng Tia Chp dch#T.26#Ho t hi sinh#Hong Ngc Lang#Khu Phc Long#Cng Tia Chp# ^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a134tr.^b19cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Trung Quc#255334## 00710000000000337000450002600110000002600110001100200160002200300150003800700820 00530190005001351810006001400820012001468080005001580080005001630090018001680100 00500186011001500191005001600206005001500222005001400237005001500251005001300266 01300070027902000170028602000090030302000100031203900050032200500150032700500140 0342005001600356#VN10.00172#VN10.00173#ng v x Hu#Th ng lut#Nguyn Duy Cang, Trung Th Chu, o Thin Dn... ; Tuyn chn: Nguyn Vn Th...#Vi?t#56 1V#895.9221008#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2009#^a136tr.^b19cm#Nguyn Duy Cang#T rung Th Chu#o Thin Dn#Trn Quang Dn#Phm V Din#255335#Vn hc hin i# Vit Nam#Th ng#H.H#Nguyn Vn Th#Nguyn Hu #Nguyn Duy Hng## 00683000000000337000450002600110000002600110001100200120002200300040003400700940 00380140007001320190005001391810006001440820012001508080005001620080005001670090 01800172010000500190011001500195005001600210005001700226005001500243005001000258 00500090026801300070027702000170028402000090030102000040031003900050031400500120 0319005001400331#VN10.00174#VN10.00175#Xun phng#Th#Phm Vit Cng, Nguyn T h Chim, Trn Th Chinh... ; Tuyn chn: Hoi Phng, L Trn Thun#15000#Vi?t #X502P#895.9221408#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a115tr.^b19cm#Phm Vit C ng#Nguyn Th Chim#Trn Th Chinh#Thu Dung#Minh c#255336#Vn hc hin i#Vi t Nam#Th#H.H#Hoi Phng#L Trn Thun## 00607000000000325000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100060 00340820012000408080005000520020011000570030004000680070063000720220004001350080 00500139009001800144010000500162011001500167005000700182005000900189005001100198 00500150020900500150022401300070023902000170024602000090026302000040027203900050 0276#VN10.00176#VN10.00177#21000#Vi?t#D107H#895.9221008#^214#Danh hng#Th#Vn An, Nht Anh, Thanh Bnh... ; Tuyn chn Nguyn Nh Chi...#T.3#^aH.#^aVn ho d n tc#2010#^a151tr.^b19cm#Vn An#Nht Anh#Thanh Bnh#Trung Th Chu#Nguyn Nh Chi#255337#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H## 00441000000000253000450002600110000002600110001100200110002200300040003300700200 00370190005000571810006000620820010000688080005000780080005000830090018000880100 00500106011001400111001002000125013000700145020001700152020000900169020000400178 039000500182#VN10.00178#VN10.00179#Hng thm#Th#Nguyn Th Hng Sm#Vi?t#H561T #895.92214#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a87tr.^b19cm#Nguyn Th Hng Sm#25 5338#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H## 00456000000000265000450002600110000002600110001101400070002200200160002900300040 00450070015000490190005000641810006000690820010000758080005000850080005000900090 01800095010000500113011001500118001001500133013000700148020001700155020000900172 020000400181039000500185#VN10.00180#VN10.00181#20000#K c qu hng#Th#Nguyn c c#Vi?t#K300U#895.92214#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a121tr.^b19cm#Ng uyn c c#255339#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#H.H## 00597000000000313000450002600110000002600110001100200130002200300040003500700500 00390140007000890190005000961810006001010820012001078080005001190080005001240090 01800129010000500147011001500152005001500167005001300182005001700195005001600212 005001100228013000700239020001700246020000900263020000400272039000700276#VN10.00 182#VN10.00183#t cu vng#Th#ng Quang nh, Nguyn Chng, Nguyn Th Cng.. .#18500#Vi?t#124C#895.9221008#^214#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a134tr.^b19cm# ng Quang nh#Nguyn Chng#Nguyn Th Cng#Nguyn Vn Diu#V c Dc#255340#V n hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung## 00514000000000289000450002600110000002600110001102600110002202600110003301400070 00440020007000510030016000580070015000740190005000891810006000940820010001008080 00500110008000500115009001800120010000500138011001400143001001500157013000700172 020001700179020000900196020001200205039000700217#VN10.00184#VN10.00187#VN10.0018 5#VN10.00186#13500#t m#Tp truyn ngn#Hong Th im#Vi?t#124M#895.92234#^ 214#^aH.#^aVn ho dn tc#2010#^a74tr.^b19cm#Hong Th im#255341#Vn hc hin i#Vit Nam#Truyn ngn#P.Dung## 00696000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480010014000530020036000670030023001030070019001260220 00400145008001800149009002300167010000500190011001500195013000700210005001400217 021012500231020001700356020000700373020000700380039000700387#VN10.00188#VN10.001 89#16000#Vi?t#TR400C#793.73#^214#Trn Vn Phc#Tr chi ch s thng minh Ken ken#Dnh cho ngi bt u#Trn Vn Phc b.s.#T.3#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a111tr.^b15cm#255342#Trn Vn Phc#Hng dn cch chi tr chi ch s Kenken. Tuyn chn cc bi chi ch s Kenken nhm rn luyn tr tu v t duy logic#Tr chi tr tu#T duy#Ch s#P.Dung## 00696000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480010014000530020036000670030023001030070019001260220 00400145008001800149009002300167010000500190011001500195013000700210005001400217 021012500231020001700356020000700373020000700380039000700387#VN10.00190#VN10.001 91#16000#Vi?t#TR400C#793.73#^214#Trn Vn Phc#Tr chi ch s thng minh Ken ken#Dnh cho ngi bt u#Trn Vn Phc b.s.#T.4#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a111tr.^b16cm#255343#Trn Vn Phc#Hng dn cch chi tr chi ch s Kenken. Tuyn chn cc bi chi ch s Kenken nhm rn luyn tr tu v t duy logic#Tr chi tr tu#T duy#Ch s#P.Dung## 00696000000000301000450002600110000002600110001101400070002201900050002918100070 00340820007000418080005000480010014000530020036000670030023001030070019001260220 00400145008001800149009002300167010000500190011001500195013000700210005001400217 021012500231020001700356020000700373020000700380039000700387#VN10.00192#VN10.001 93#16000#Vi?t#TR400C#793.73#^214#Trn Vn Phc#Tr chi ch s thng minh Ken ken#Dnh cho ngi bt u#Trn Vn Phc b.s.#T.5#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tp. H Ch Minh#2010#^a111tr.^b16cm#255344#Trn Vn Phc#Hng dn cch chi tr chi ch s Kenken. Tuyn chn cc bi chi ch s Kenken nhm rn luyn tr tu v t duy logic#Tr chi tr tu#T duy#Ch s#P.Dung## 00578000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900070 00510140007000580190005000651810006000700820006000768080005000820020016000870030 01300103007002900116022000400145005001400149006000800163008001800171009001100189 010000500200011001500205019001400220013000700234012003500241#VN10.00194#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung#14000#Vi?t#T203V#895.6#^214#Tenchi v d ng!#Truyn tranh#Okuda Hitoshi ; Hi Th dch#T.4#Okuda Hitoshi#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a176tr.^b18cm#Dch Nht Bn#255345#Truyn tranh dnh cho tui mi ln## 00585000000000301000450002600110000002000180001102000090002902000130003803900070 00510190005000581810006000630820006000698080005000750140007000800020010000870030 01300097007003300110022000400143005001400147006001200161008001800173009001100191 010000500202011001500207019001400222013000700236012004000243#VN10.00195#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung#Vi?t#M107G#895.6#^214#14000#Mnh ghp#Tr uyn tranh#Inoue Kazurou ; Tuyt Nhung dch#T.4#Inoue Kazurou#Tuyt Nhung#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a186tr.^b18cm#Dch Nht Bn#255346#Truyn tranh dn h cho tui trng thnh## 00635000000000301000450002600110000002600110001100500040002200600130002600500040 00390210088000430200010001310200007001410200015001480390007001630140007001700190 00500177181000600182082000400188808000500192002004000197007004900237022000400286 008000500290009001100295010000500306011001500311013000700326#VN10.00196#VN10.001 97#u1p#T Ngc Bnh#N=#Hng dn cch s dng v nh cc cm t ting Anh thng qua cc hnh minh ho vui nhn#Ting Anh#Cm t#Tranh bim ho#P.Dung#38000#Vi ?t#H419C#428#^214#Hc cm t ting Anh qua tranh bim ho#Ch.b.: , u1p ; T N gc Bnh dch ; N= ho#T.3#^aH.#^aGio dc#2009#^a343tr.^b15cm#255347## 00661000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030038000610070068000990220004001670080005001710090 01100176010000500187011001700192013000700209006001600216006001500232012004300247 00500040029000500030029400500030029702000050030002000090030502000140031403900070 0328#VN10.00198#10000#Vi?t#B100Y#372.21#^214#B yu hc ton hc#Dnh cho cc c hu la tui mu gio#Li: P ; Minh ho: , ! ; Dch: C Th Thu Lan, D ng Minh Ho#T.1#^aH.#^aGio dc#2010#^a37tr.^b17x19cm#255348#C Th Thu Lan#D ng Minh Ho#T sch Mu gio. Pht trin t duy cho b#P# #!#Ton#Mu gio#S ch mu gio#P.Dung## 00663000000000325000450080800050000003900070000500200200001200300380003200500040 00700050004000740050003000780060016000810060015000970070069001120080005001810090 01100186010000500197011001700202012004300219022000400262082000700266013000700273 01400070028002600110028718100060029801900050030402000050030902000090031402000140 0323#^214#P.Dung#B yu hc ton hc#Dnh cho cc chu la tui mu gio#P# )# #C Th Thu Lan#Dng Minh Ho#Li: P ; Minh ho: ), ; Dch: C Th Thu Lan, Dng Minh Ho#^aH.#^aGio dc#2010#^a37tr.^b17x19cm#T sch Mu gio . Pht trin t duy cho b#T.2#372.21#255349#10000#VN10.00199#B100Y#Vi?t#Ton#M u gio#Sch mu gio## 00661000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030038000610070068000990220004001670080005001710090 01100176010000500187011001700192006001600209006001500225012004300240013000700283 00500040029000500030029400500030029702000050030002000090030502000140031403900070 0328#VN10.00200#10000#Vi?t#B100Y#372.21#^214#B yu hc ton hc#Dnh cho cc c hu la tui mu gio#Li: P ; Minh ho: , ! ; Dch: C Th Thu Lan, D ng Minh Ho#T.3#^aH.#^aGio dc#2010#^a37tr.^b17x19cm#C Th Thu Lan#Dng Minh Ho#T sch Mu gio. Pht trin t duy cho b#255350#P# #!#Ton#Mu gio#S ch mu gio#P.Dung## 00663000000000325000450080800050000003900070000500200200001200300380003200500040 00700050004000740050003000780060016000810060015000970070069001120080005001810090 01100186010000500197011001700202012004300219022000400262082000700266013000700273 01400070028002600110028718100060029801900050030402000050030902000090031402000140 0323#^214#P.Dung#B yu hc ton hc#Dnh cho cc chu la tui mu gio#P# )#f#C Th Thu Lan#Dng Minh Ho#Li: P ; Minh ho: ), f ; Dch: C Th Thu Lan, Dng Minh Ho#^aH.#^aGio dc#2010#^a37tr.^b17x19cm#T sch Mu gio . Pht trin t duy cho b#T.4#372.21#255351#10000#VN10.00201#B100Y#Vi?t#Ton#M u gio#Sch mu gio## 00661000000000325000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200070 00298080005000360020020000410030038000610070068000990220004001670080005001710090 01100176010000500187011001700192006001600209006001500225012004300240013000700283 00500040029000500030029400500030029702000050030002000090030502000140031403900070 0328#VN10.00202#10000#Vi?t#B100Y#372.21#^214#B yu hc ton hc#Dnh cho cc c hu la tui mu gio#Li: g ; Minh ho: !, f ; Dch: C Th Thu Lan, D ng Minh Ho#T.5#^aH.#^aGio dc#2010#^a37tr.^b17x19cm#C Th Thu Lan#Dng Minh Ho#T sch Mu gio. Pht trin t duy cho b#255352#g#!#f#Ton#Mu gio#S ch mu gio#P.Dung## 00663000000000325000450080800050000003900070000500200200001200300380003200500040 00700050004000740050003000780060016000810060015000970070069001120080005001810090 01100186010000500197011001700202012004300219022000400262082000700266013000700273 01400070028002600110028718100060029801900050030402000050030902000090031402000140 0323#^214#P.Dung#B yu hc ton hc#Dnh cho cc chu la tui mu gio#g# )#f#C Th Thu Lan#Dng Minh Ho#Li: g ; Minh ho: ), f ; Dch: C Th Thu Lan, Dng Minh Ho#^aH.#^aGio dc#2010#^a37tr.^b17x19cm#T sch Mu gio . Pht trin t duy cho b#T.6#372.21#255353#10000#VN10.00203#B100Y#Vi?t#Ton#M u gio#Sch mu gio## 00526000000000265000450002600110000002000110001102000090002203900070003100200380 00380030038000760070020001140050020001340140006001540190005001601810006001650820 00700171808000500178008000500183009001100188010000500199011001700204004001800221 013000700239020001400246#VN10.00204#Mi trng#Gio dc#P.Dung#B lm quen vi m i trng xung quanh#Sch dng cho tr mu gio 3 - 4 tui#ng Th Phng Phi# ng Th Phng Phi#4600#Vi?t#B200L#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2010#^a25tr.^b17 x24cm#Ti bn ln th 7#255354#Sch mu gio## 00526000000000265000450002600110000002000110001102000090002203900070003100200380 00380030037000760070020001130050020001330140006001530190005001591810006001640820 00700170808000500177008000500182009001100187010000500198011001800203004001800221 013000700239020001400246#VN10.00205#Mi trng#Gio dc#P.Dung#B lm quen vi m i trng xung quanh#Sch dng cho tr mu gio 5 -6 tui#ng Th Phng Phi# ng Th Phng Phi#4600#Vi?t#B200L#372.21#^214#^aH.#^aGio dc#2010#^a25tr.^b17x 24 cm#Ti bn ln th 7#255355#Sch mu gio## 00598000000000289000450002600110000002600110001102101080002202000090013002000090 01390390007001480010012001550020027001670070012001940140007002060190005002131810 00600218082000400224808000500228008000500233009001300238010000500251011001500256 013000700271020000700278020001000285020001300295#VN10.00206#VN10.00207#Gm nhng cu hi - p v cc s vt, hin tng trong th gii t nhin cng nh trong i sng hng ngy#Khoa hc#T nhin#P.Dung#V Kim Dng#Hi p trn tri di t#V Kim Dng#24000#Vi?t#H428#001#^214#^aH.#^aThanh nin#2010#^a135tr.^b19cm# 255356#X hi#Cuc sng#Sch hi p## 00613000000000265000450002600110000002600110001102101450002202000090016702000080 01760390007001840020016001910190005002071810006002120820010002188080005002280080 00500233009001100238010000500249011001500254015004400269013000700313020000800320 020001000328020000900338#VN10.00208#VN10.00209#Gii thiu tiu s, s nghip, t c phm tiu biu, khen thng v li t bch ca nhng c nhn xut sc trong ch i hi tc gi sn khu pha Bc#Sn khu#Tc gi#P.Dung#K yu hi vin#Vi?t#K60 0Y#792.09597#^214#^aH.#^aSn khu#2010#^a260tr.^b19cm#TTS ghi: Chi hi Tc gi Sn khu pha Bc#255357#Tiu s#S nghip#Vit Nam## 00740000000000301000450002600110000002600110001102000150002203900070003700200620 00440290102001060070075002080050016002830140007002990190005003061810006003110820 00900317808000500326008000500331009001100336010000500347011001400352005001600366 005001700382005001000399013000700409020000900416020001300425#VN10.00210#CDVN.010 91#Lch s c i#P.Dung#Sn Tinh, Thu Tinh. Cao L xy thnh C Loa. N thn K im Quy#The mountain spirit and the sea spirit. Cao Lo and the Co Loa citadel. Go lden turtle's magic crossbow#Li: Trn Tch Thnh, on Triu Long ; Tranh: Phn g Minh Giang, Phm Tun#Trn Tch Thnh#42000#Vi?t#S464T#959.7012#^214#^aH.#^aG io dc#2010#^a270r.^b19cm#on Triu Long#Phng Minh Giang#Phm Tun#255358#Vi t Nam#Truyn tranh## 00827000000000313000450002600110000002600110001102000150002203900070003700201090 00440290116001530070082002690050021003510140007003720190005003791810007003840820 00900391808000500400008000500405009001100410010000500421011001400426005001500440 005000800455005001000463005001100473013000700484020000900491020001300500#VN10.00 211#CDVN.01092#Lch s c i#P.Dung#Triu Th Trinh n tng anh hng. B Ci i vng Phng Hng. Triu Vit Vng ngi anh hng m D Trch#Trieu Thi Trin h a heroic female general. Fatherly great king Phung Hung. King Trieu Viet the h ero in Da Trach marsh#Li: Nguyn Th Thu Hng, Nguyn Hu Tm, Chu Huy ; Tranh : Vit Thanh, Phm Tun#Nguyn Th Thu Hng#44000#Vi?t#TR309T#959.7013#^214#^a H.#^aGio dc#2010#^a82tr.^b19cm#Nguyn Hu Tm#Chu Huy#Phm Tun#Vit Thanh#255 359#Vit Nam#Truyn tranh## 00872000000000337000450002600110000002600110001102000180002202000070004003900070 00470020101000540290134001550070074002890050012003630140007003750190005003821810 00600387082000800393808000500401008000500406009001100411010000500422011001500427 00500130044200500180045500500120047301300070048502000090049202000130050100500100 0514005001000524#VN10.00212#CDVN.01093#Lch s trung i#Nh L#P.Dung#Vua L Th i T v Thng Long vn thu. Danh tng L Thng Kit. Nguyn Phi Lan ph vu a gip nc#King Ly Thai To and Thang Long Citadel. General Ly Thuong Kiet. The first royal consort Y Lan supporting the King in national affairs#Li: Giang H V, m Huy ng, V Lng M Hong ; Tranh: H Vnh Ph...#Giang H V#50000#V i?t#V501L#959.702#^214#^aH.#^aGio dc#2010#^a114tr.^b19cm#m Huy ng#V Lng M Hong#H Vnh Ph#255360#Vit Nam#Truyn tranh#Phm Tun#Thi Hng## 00904000000000325000450002600110000002600110001102000180002203900070004000201030 00470290142001500070090002920050021003820140007004030190005004101810006004150820 00900421808000500430008000500435009001100440010000500451011001400456005001500470 00500190048500500160050401300070052002000090052702000130053600500130054900500160 0562#VN10.00213#CDVN.01084#Lch s trung i#P.Dung#Yt Kiu knh ng t Vit. Phm Ng Lo ngi an st m lo vic nc. Trn Quc Ton tui nh ch ln#Yet K ieu an exellent swimmer. Pham Ngu Lao weaving baskets and thingking of national affairs. Tran Quoc Toan a young man with great ambitions#Li: Nguyn Th Thu H ng, Phan Th Quyn, on Th Minh Chu ; Tranh: Nguyn c Kin...#Nguyn Th Th u Hng#45000#Vi?t#Y605K#959.7024#^214#^aH.#^aGio dc#2010#^a90tr.^b19cm#Phan Th Quyn#on Th Minh Chu#Nguyn c Kin#255361#Vit Nam#Truyn tranh#u V n Hiu#Nguyn ng Hi## 00725000000000325000450002600110000002600110001102000180002202000220004003900070 00620020038000690290054001070070070001610050021002310140007002520190005002591810 00600264082000800270808000500278008000500283009001100288010000500299011001400304 00500070031800500160032500500100034101300070035102000190035802000090037702000130 0386#VN10.00214#CDVN.01085#Lch s trung i#Chin thng Bch ng#P.Dung#Bch ng dy sng. Lam Sn dy ngha#Bach Dang river in sweeping waves. Lam Son insur gency#Li: Nguyn Th Thu Hng, L Vn ; Tranh: Nguyn ng Hi, Phm Tun#Nguy n Th Thu Hng#43000#Vi?t#B102#959.702#^214#^aH.#^aGio dc#2010#^a79tr.^b19 cm#L Vn#Nguyn ng Hi#Phm Tun#255362#Khi ngha Lam Sn#Vit Nam#Truyn tr anh## 00870000000000337000450002600110000002600110001102000080002202000230003003900070 00530020090000600290105001500070073002550050021003280140007003490190005003561810 00700361082000900368808000500377008000500382009001100387010000500398011001400403 00500150041700500190043201300070045102000090045802000130046702000170048000500170 0497005001800514#VN10.00215#CDVN.01086#Lch s#Khng chin chng Php#P.Dung#Ngu yn Trng T ngi mong mun i mi t nc. Kinh thnh Hu di sn vn ho th gii#Nguyen Truong To the man who desired to renew the country. Hue capital ci tadel a world cultural heritage#Li: Nguyn Th Thu Hng, Nguyn Th Tm ; Tran h: L Th Minh Nguyt...#Nguyn Th Thu Hng#39000#Vi?t#NG527T#959.7027#^214#^ aH.#^aGio dc#2010#^a55tr.^b19cm#Nguyn Th Tm#L Th Minh Nguyt#255363#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyn Trng T#Nguyn Minh Kin#Nguyn Minh Trung## 00806000000000325000450002600110000002600110001102000180002203900070004000200850 00470290091001320070073002230050021002960140007003170190005003241810007003290820 00900336808000500345008000500350009001100355010000500366011001400371005001600385 00500070040100500100040801300070041802000090042502000130043400500160044700500170 0463#VN10.00216#CDVN.01087#Lch s trung i#P.Dung#Qun he Nguyn Hu Cu. o Duy T ngi chn tru c ch ln. Thn ng Cao B Qut#Quan he Nguyen Huu Cau. Dao Duy Tu a buffalo boy with great ambitions. Prodigy Cao Ba Quat#Li: Nguyn Th Thu Hng, on Triu Long, Tr My ; Tranh: L Phng...#Nguyn Th Thu Hn g#48000#Vi?t#QU121H#959.7028#^214#^aH.#^aGio dc#2010#^a98tr.^b19cm#on Triu Long#Tr My#L Phng#255364#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyn ng Hi#Nguyn Minh Kin## 00870000000000337000450002600110000002600110001102000230002202000080004503900070 00530020086000600030059001460290088002050070066002930050023003590140007003820190 00500389181000600394082000600400808000500406008000500411009001100416010000500427 01100140043200500090044600500170045500500150047201300070048702000090049402000130 0503005001600516#VN10.00217#CDVN.01088#Khng chin chng Php#Lch s#P.Dung#Bn h Ty i nguyn soi Trng nh. Chin lu Ba nh. Nh yu nc Phan Chu Tri nh#Cuc thi bin son truyn tranh lch s theo SGK hin hnh#General of western pacification Truong Dinh. Ba Dinh rampart. Phan Chau Trinh a patriot#Li: Nguy n Th Hng Giang, Lm Bng; Tranh: Phng Minh Giang...#Nguyn Th Hng Giang#4 6000#Vi?t#B312T#959.7#^214#^aH.#^aGio dc#2010#^a98tr.^b19cm#Lm Bng#Phng Mi nh Giang#Nguyn Thu Hu#255365#Vit nam#Truyn tranh#Nguyn ng Hi## 00839000000000337000450002600110000002600110001102000230002202000080004503900070 00530020068000600030059001280290051001870070077002380050023003150140007003380190 00500345181000600350082000600356808000500362008000500367009001100372010000500383 01100140038800500210040200500150042300500170043801300070045502000090046202000130 0471005001700484#VN10.00218#CDVN.01089#Khng chin chng Php#Lch s#P.Dung#Kim ng ngi chin s lin lc tr tui. Anh hng Nguyn Quc Tr#Cuc thi bin s on truyn tranh lch s theo SGK hin hnh#Kim Dong a young contact man. Hero N guyen Quoc Tri#Li: Nguyn Th Hng Giang, Nguyn Th Thu Hng ; Tranh: L Ph c Quang...#Nguyn Th Hng Giang#39000#Vi?t#K310#959.7#^214#^aH.#^aGio dc# 2010#^a59tr.^b19cm#Nguyn Th Thu Hng#L Phc Quang#Nguyn Hong Ph#255366#V it Nam#Truyn tranh#Nguyn Minh Kin## 00960000000000361000450002600110000002600110001102000080002202000240003003900070 00540020091000610290113001520070095002650050023003600140007003830190005003901810 00700395082000800402808000500410008000500415009001100420010000500431011001400436 00500210045000500190047100500170049001300070050702000210051402000110053502000090 0546020001300555005001800568005001200586#VN10.00219#CDVN.01090#Lch s# Khng ch in chng Php#P.Dung#Chin dch Bin gii Thu - ng 1950. Trn in Bin Ph t rn khng. Tin vo dinh c lp#The autumn- winter border campaign 1950. The Di en Bien Phu battle in the air. Advence to the independence palace#Li: Nguyn Th Hng Giang, Nguyn Th Thu Hng, on Minh Chu ; Tranh: Nguyn Minh Kin... #Nguyn Th Hng Giang#48000#Vi?t#CH305D#959.704#^214#^aH.#^aGio dc#2010#^a8 2tr.^b19cm#Nguyn Th Thu Hng#on Th Minh Chu#Nguyn Minh Kin#255367#Khng chin chng M#Chin dch#Vit Nam#Truyn tranh#Nguyn Minh Trung#H Vnh Ph## 00535000000000289000450002600110000018100060001108200060001780800050002301400070 00280190005000350020015000400030013000550070031000680220005000990050015001040060 00900119008001800128009001100146010000500157011001500162019001400177020001800191 020000900209020001300218039000700231013000700238#VN10.00220#H103L#895.6#^214#140 00#Vi?t#Hajime l s 1#Truyn tranh#Watanabe Taeko ; Lc Nhn dch#T.11#Watanab e Taeko#Lc Nhn#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr#2010#^a185tr.^b18cm#Dch Nht Bn# Vn hc thiu nhi#Nht Bn#Truyn tranh#P.Dung#255368## 00529000000000289000450002600110000002000130001102000180002402000090004203900070 00510140007000580190005000651810007000700820006000778080005000830020018000880030 01300106007002600119022000500145005001100150006000800161008001800169009001100187 010000500198011001500203019001400218013000700232#VN10.00221#Truyn tranh#Vn hc thiu nhi#Nht Bn#P.Dung#14000#Vi?t#KH110V#895.6#^214#Kht vng v ch#Truy n tranh#Koyama Yuu ; Hi Th dch#T.23#Koyama Yuu#Hi Th#^aTp. H Ch Minh#^aNx b. Tr#2010#^a183tr.^b18cm#Dch Nht Bn#255369## 00605000000000301000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200060 00298080005000350020028000400030013000680070036000810220005001170050017001220060 01200139008001800151009001100169010000500180011001500185012003500200019001400235 020001800249020000900267020001300276039000700289013000700296#VN10.00222#13500#V i?t#B314A#895.7#^214#Bitagi - anh chng ng ngo#Truyn tranh#Choe Byeong Yeol ; H Th Bnh dch#T.13#Choe Byeong Yeol#H Th Bnh#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Tr #2009#^a159tr.^b18cm#Truyn tranh dnh cho tui mi ln#Dch Hn Quc#Vn hc th iu nhi#Hn Quc#Truyn tranh#P.dung#255370## 00504000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020014000390030013000530070009000660220004000750080005000790090 01100084010000500095011001500100012002200115005000900137013000700146019001400153 020001800167020000900185020001300194039000700207#VN10.00223#14000#Vi?t#L435#895 .7#^214#Love.love.ing#Truyn tranh#Na Haran#T.3#^aH.#^aThi i#2010#^a157tr.^b1 8cm#Dnh cho la tui 18+#Na Haran#255371#Dch Hn Quc#Vn hc thiu nhi#Hn Qu c#Truyn tranh#P.Dung## 00504000000000289000450002600110000001400070001101900050001818100050002308200060 00288080005000340020014000390030013000530070009000660220004000750080005000790090 01100084010000500095011001500100012002200115005000900137019001400146013000700160 020001800167020000900185020001300194039000700207#VN10.00224#14000#Vi?t#L435#895 .7#^214#Love.love.ing#Truyn tranh#Na Haran#T.1#^aH.#^aThi i#2010#^a157tr.^b1 8cm#Dnh cho la tui 18+#Na Haran#Dch Hn Quc#255372#Vn hc thiu nhi#Hn Qu c#Truyn tranh#P.Dung## 00635000000000277000450002600110000002600110001101400080002201900050003018100070 00350820008000428080005000500020043000550220004000980080006001020090017001080100 00500125011001500130021012800145020001700273020000900290020000900299020000800308 039000700316013000700323020002700330#VV10.00833#VV10.00834#105000#Vi?t#TR561N#3 73.597#^214#Trng Nguyn Hong - chn dung v k nim#T.6#^aHu#^aNxb. Thun Ho #2009#^a843tr.^b21cm#Ghi li nhng k nim p ca cc thy c gio, cc cu h c sinh, nhng k c v bn b v v ngi trng thn yu Nguyn Hong#Vn hc hi n i#Nh gio#Hc sinh#K nim#P.Dung#255373#Trng ph thng trung hc## 00649000000000289000450002600110000002600110001102101260002202000070014802000070 01550390007001620010013001690020029001820070013002110140008002240190005002321810 00600237082000900243808000500252008000500257009003500262010000500297011001500302 004001800317013000700335020000900342020000800351#VV10.01083#VV10.01084#Hng dn cch chn nguyn liu v phng php ch bin 1001 mn n Vit Nam thng dng. Cc mn n c xp theo vn ch ci#Nu n#Mn n#P.Dung#Trn Kim Mai#T in 1 001 mn n Vit Nam#Trn Kim Mai#295000#Vi?t#T550#641.5597#^214#^aH.#^aThi i ; Cng ty Sch Thi i#2009#^a719tr.^b20cm#Ti bn ln th 3#255374#Vit Nam# T in## 00672000000000325000450002600110000002600110001102000170002203900070003900200190 00460030004000650070039000690050008001080140007001160190005001231810006001280820 01200134808000500146008000600151009001700157010000500174011001500179005001500194 00500110020900500190022000500170023901300070025601500700026302000040033302000090 0337#VV10.00835#VV10.00836#Vn hc hin i#P.Dung#ng thi Thnh C#Th#L Bi u, Trn Xun Chu, Thun Chu...#L Biu#42000#Vi?t#561T#895.9221008#^214#^aHu #^aNxb. Thun Ho#2010#^a118tr.^b20cm#Trn Xun Chu#Thun Chu#Nguyn Tin Ch ng#Nguyn Thanh Dn#255375#TTS ghi: CLB Unesco th ng Vit Nam. Chi nhnh T hnh C Qung Tr#Th#Vit Nam## 00868000000000301000450002600110000002600110001102101810002202000160020302000090 02190390007002280020077002350290080003120140007003920190005003991810006004040820 00800410808000500418008000600423009001700429010000500446011001700451015004600468 013000700514020000900521020001500530020000900545020001200554#VV10.00837#VV10.008 38#Gii thiu h thng di tch - a im di tch lu nim v Ch tch H Ch Mi nh Tha Thin Hu cng nh nhng gi tr v lch s, vn ho ca nhng di tch - a im di tch ny#Di tch lch s#a im#P.Dung#Di tch - a im di t ch lu nim v Ch tch H Ch Minh Tha Thin Hu#Monuments and sites in comm emoration of President Ho Chi Minh in Thua Thien Hue#80000#Vi?t#D300T#959.704#^ 214#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2009#^a80tr.^b20x25cm#TTS ghi: Bo tng H Ch Minh Tha Thin Hu#255376#Lu nim#Tha Thin Hu#Sch nh#H Ch Minh## 00991000000000325000450002600110000002102610001102000180027202000080029003900070 02980020050003050070062003550050017004170190005004341810006004390820010004458080 00500455008000600460009001700466010000500483011002600488005001500514005001100529 00500200054000500140056001500540057401300070062802000100063502000100064502000100 0655#VV10.00839#Ghi li nhng kt qu hot ng phong ph v s ng gp to ln, s hi sinh anh dng ca i ng nhng ngi lm bo in, bo ni, bo hnh, bo in t tnh Qung Tr trong nhng nm u tranh gii phng dn tc, khng chin chng M v trong s nghip i mi#Bo ch cch mng#Lch s#P.Dung#Lch s b o ch cch mng Qung Tr (1928 - 2009)#B.s.: Nguyn H Phng (ch.b.), Phan Tha nh Sn, L Vn Cn...#Nguyn H Phng#Vi?t#L302S#079.59747#^214#^aHu#^aNxb. Th un Ho#2010#^a209tr., 10tr. nh^b24cm#Phan Thanh Sn#L Vn Cn#Phan Th Thanh Minh#o Thanh Tm#TTS ghi: Hi Nh bo Vit Nam. Hi Nh bo Qung Tr#255377# Hot ng#Thnh tu#Qung Tr## 01181000000000397000450002600110000001900050001118100070001608200110002380800050 00340020073000390030050001120070091001620220004002530080006002570090017002630100 00500280011001500285015003700300005001800337005001400355005001600369005001700385 00500170040200500100041900500180042901300070044702102460045402000110070002000080 0711020001100719020001000730020001800740020000900758039000700767020000900774#VV1 0.00840#Vi?t#TH300T#338.109597#^214#Th trng, qun l ti nguyn v dch bnh vt nui vng cao Vit Nam#Do Rokerfeller foundation ti tr nm 2006 - 2009#N guyn Thanh Tun, Trn Hnh Li, Nguyn c Kin... ; Ch.b.: L Vn An, H c T hi Hong#T.2#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a352tr.^b24cm#TTS ghi: Din n Vng cao Vit Nam#Nguyn Thanh Tun#Trn Hnh Li#Nguyn c Kin#L Th Qunh Anh#L Th Qunh Nh#L Vn An#H c Thi Hong#255378#Gii thiu nhng kt qu nghi n cu tiu biu v vng cao. Cc yu t tc ng n gi bn ca ngi sn xut . Vai tr, chnh sch qun l ti nguyn vng cao v nng lc cng ng trong vi c phng chng dch bnh truyn nhim gia sc, gia cm#Th trng#Qun l#Ti nguyn#Bnh dch#Kinh t nng thn#Vng cao#P.Dung#Vit Nam## 00633000000000325000450002600110000002600110001102000170002202000090003902000040 00480390007000520020007000590030004000660070046000700050012001160140007001280190 00500135181000700140082001200147808000500159008000600164009001700170010000500187 01100150019200500130020700500160022000500170023600500150025301500320026801300070 0300#VN10.00225#VN10.00226#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#Ng H#Th#Trn Kim H, ng Vn Cn, Trn Thanh Chu...#Trn Kim H#35000#Vi?t#NG550H#895.9221 408#^214#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010#^a188tr.^b19cm#ng Vn Cn#Trn Thanh Chu #Hong Vn Chng#Trn Thanh c#TTS ghi: Cu lc b Th Ng H#255379## 00438000000000253000450002600110000002000170001102000090002802000040003703900070 00410010015000480020020000630030004000830070015000870140007001020190005001091810 00600114082001000120808000500130008000600135009001700141010000500158011001400163 013000700177#VN10.00227#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#Nguyn Hu Phi#Vit tng tui mnh#Th#Nguyn Hu Phi#25000#Vi?t#V308T#895.92214#^214#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2009#^a53tr.^b19cm#255380## 00422000000000253000450002600110000002000170001102000090002802000040003703900070 00410010009000480020016000570030004000730070009000770140007000860190005000931810 00600098082001000104808000500114008000600119009001700125010000500142011001400147 013000700161#VN10.00228#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#Hng Th#i qua mi ngy#Th#Hng Th#30000#Vi?t#300Q#895.92214#^214#^aHu#^aNxb. Thun Ho#2010# ^a62tr.^b19cm#255381## 00457000000000265000450002600110000002600110001102000170002203900070003900100120 00460020014000580030007000720070012000790140007000910190005000981810006001030820 01100109808000500120008000600125009001700131010000500148011001500153013000700168 020000900175020000700184#VN10.00229#VN10.00230#Vn hc hin i#P.Dung#L Vn Ho an#t qu hng#Hi k#L Vn Hoan#50000#Vi?t#124Q#895.922803#^214#^aHu#^aNx b. Thun Ho#2009#^a288tr.^b19cm#255382#Vit Nam#Hi k## 00986000000000313000450000200980000000700560009801900050015418100060015908200040 01658080005001690080005001740090014001790100005001930110015001980150072002130050 01800285005001600303005001700319005001800336005001600354013000700370021023500377 020001900612020000800631020000800639020000900647020000900656039000700665#Tuyn t p bo co khoa hc k nim 25 nm thnh lp Vin nghin cu in t, Tin hc, T ng ho#Nguyn Xun Qunh, Nguyn Ngc Lm, Nguyn Mng Hng...#Vi?t#T527T#62 0#^214#^aH.#^aCng thng#2010#^a191tr.^b27cm#TTS ghi: B Cng thng. Vin Ngh in cu in t, Tin hc, T ng ho#Nguyn Xun Qunh#Nguyn Ngc Lm#Nguyn M ng Hng#Nguyn Th Truyn#Nguyn Duy Hng#255383#Trnh by mt s kt qu nghi n cu tiu biu ca Vin nghin cu in t, tin hc, t ng ho v ng dng c c tin b khoa hc cng ngh ny trong cc c s sn xut, trong ngnh than, ngh nh vt liu xy dng v nui trng thu sn#Khoa hc cng ngh#in t#Tin hc# ng dng#Sn xut#P.Dung## 00775000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020051000380030095000890070048001840220004002320080005002360090 01400241010000500255011001500260005001200275005001500287005001600302005001800318 00500160033601300070035202000080035902000110036702000120037802000080039002000060 0398020001400404039000700418#VV10.00841#32000#Vi?t#H419V#807#^214#Hc v n luy n ng vn nng cao 7 trung hc c s#Dng cho hc sinh lp 7 THCS t c, t hc n luyn vn ln hc kh, hc gii mn ng vn#T c Hin, Nguyn Ngc H , Thi Thnh Vinh...#T.1#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a215tr.^b24cm#T c Hin#Nguy n Ngc H#Thi Thnh Vinh#Nguyn Th Kim Sa#Nguyn Minh Ho#255384#Ng vn#Tin g Vit#Tp lm vn#Vn hc#Lp 7#Sch c thm#P.Dung## 00775000000000349000450002600110000001400070001101900050001818100060002308200040 00298080005000330020051000380030095000890070048001840220004002320080005002360090 01400241010000500255011001500260005001200275005001500287005001600302005001800318 00500160033601300070035202000080035902000110036702000120037802000080039002000060 0398020001400404039000700418#VV10.00842#28000#Vi?t#H419V#807#^214#Hc v n luy n ng vn nng cao 7 trung hc c s#Dng cho hc sinh lp 7 THCS t c, t hc n luyn vn ln hc kh, hc gii mn ng vn#T c Hin, Nguyn Ngc H , Thi Thnh Vinh...#T.2#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a183tr.^b24cm#T c Hin#Nguy n Ngc H#Thi Thnh Vinh#Nguyn Th Kim Sa#Nguyn Minh Ho#255385#Ng vn#Tin g Vit#Tp lm vn#Vn hc#Lp 7#Sch c thm#P.Dung## 01115000000000349000450002600110000002000170001103900070002800200880003500300170 01230290125001400070079002650050012003440190005003561810006003610820013003678080 00500380008000500385009001400390010000500404011001600409005001300425005001800438 00500190045601300070047502102330048202000070071502000090072202000050073102000070 0736020001300743020000900756#VV10.00843#Bo lc gia nh#P.Dung#Sng lc, pht h in, chm sc v t vn cho nn nhn b bo lc gii ti cc c s y t#Sch chu yn kho#Screening, detecting, providing health care and conseling services for gender based violence victims at heath establishments#B.s.: L Anh Tun (ch.b.), Phm L Tun, L Th Phng Mai, Nguyn Th Vn Anh#L Anh Tun#Vi?t#S106L#362. 82009597#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a268 tr.^b22cm#Phm L Tun#L Th Phng Mai#Nguyn Th Vn Anh#255386#Khi qut v bo lc gii v bo lc gia nh. Va i tr, nhim v ca cn b y t i vi ph n b bo lc, pht hin v gip nn nhn b bo lc, trin khai hot ng phng chng bo lc gii, bo lc gia nh ti cc c s y t#T vn#Chm sc#Gii#Ph n#Bo lc gii#Vit Nam## 00687000000000289000450002600110000002600110001100200200002200700130004201400080 00550190005000631810007000680820006000758080005000810080018000860090023001040100 00500127011001500132001001300147004001900160013000700179021016100186020001000347 020000800357020000900365020001600374039000700390#VV10.00844#VV10.00845#Nho gio Gia nh#Cao T Thanh#109000#Vi?t#NH400G#299.5#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2010#^a462tr.^b21cm#Cao T Thanh#Ti bn c b sung#255387#Khi qut qu trnh du nhp v pht trin ca Nho gio ti Gia nh cng nh nh hn g ca Nho gio trong tin trnh vn ho - x hi Vit Nam t th k 18 - 20#o khng#Lch s#Gia nh#Tp. H Ch Minh#P.Dung## 00567000000000313000450002600110000002600110001101900050002218100060002708200120 00338080005000450020011000500030004000610070040000650220004001050050016001090050 01000125005000900135005001100144005001500155008000500170009001400175010000500189 011001500194020001700209020000900226020000400235039000700239013000700246#VV10.00 850#VV10.00851#Vi?t#105P#895.9221408#^214#an Phng#Th#Nguyn Xun Cu, on Bng, Vn Long...#T.8#Nguyn Xun Cu#on Bng#Vn Long#Quang Dng#Trnh Tin H o#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a278tr.^b21cm#Vn hc hin i#Vit Nam#Th#P.Dung#2 55388## 00607000000000301000450002600110000002600110001102000170002203900070003900100100 00460020026000560030012000820070030000940060013001240140007001370190005001441810 00700149082000600156808000500162008001800167009002300185010000500208011001500213 019001600228012003100244013000700275020001100282020001200293#VV10.00846#VV10.008 47#Vn hc hin i#P.Dung#Hong ng#Thin ao. Huyt bin bc#Tiu thuyt#Hong ng ; Cao T Thanh dch#Cao T Thanh#75000#Vi?t#TH305#895.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2010#^a490tr.^b21cm#Dch Trung Quc#Thm Thng Y tr uyn k h lit#255389#Trung Quc#Tiu thuyt## 00614000000000301000450002600110000002600110001102000170002203900070003900100100 00460020034000560030012000900070030001020060013001320140007001450190005001521810 00600157082000600163808000500169008001800174009002300192010000500215011001500220 019001600235012003100251013000700282020001100289020001200300#VV10.00848#VV10.008 49#Vn hc hin i#P.Dung#Hong ng#Ho mi iu. Truy lp bt bch l#Tiu thuy t#Hong ng ; Cao T Thanh dch#Cao T Thanh#61000#Vi?t#H401M#895.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2010#^a382tr.^b21cm#Dch Trung Quc#Thm Th ng Y truyn k h lit#255390#Trung Quc#Tiu thuyt## 00586000000000289000450002600110000002000170001103900070002800100100003500200280 00450030012000730070030000850060013001150140007001280190005001351810007001400820 00600147808000500153008001800158009002300176010000500199011001500204019001600219 012003100235013000700266020001100273020001200284#VV10.00852#Vn hc hin i#P.D ung#Hong ng#Qu tiu. Phng hong kip#Tiu thuyt#Hong ng ; Cao T Thanh d ch#Cao T Thanh#65000#Vi?t#QU600T#895.1#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2010#^a405tr.^b21cm#Dch Trung Quc#Thm Thng Y truyn k h lit#25539 1#Trung Quc#Tiu thuyt## 01102000000000349000450002600110000002600110001102102200002202000080024202000080 02500200005002580390007002630020058002700030122003280070056004500050015005060190 00500521181000600526082001300532808000500545008000500550009002100555010000500576 01100260058101500590060700500150066600500150068100500160069600500160071201300070 0728020001000735020000700745#VV10.00853#VV10.00854#Khi qut qu trnh cng tc, chin u, xy dng v trng thnh ca cng an qun Hon Kim t nhng nm kh ng chin chng Php, trong s nghip xy dng, bo v T quc v trong s nghip cng nghip ho, hin i ho#Cng an#Lch s#Qun#P.Dung#Lch s truyn thng cng an qun Hon Kim (1945 - 2010)#Cng trnh cho mng k nim 1000 nm Thng Long - H Ni v 65 nm ngy truyn thng lc lng Cng an nhn dn Vit Nam#B .s.: inh Vit Dng, Phm Thanh Hi, Phm Quc Hng...#inh Vit Dng#Vi?t#L302S #363.20959731#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a259tr., 16tr. nh^b21cm#TTS ghi: Cng an thnh ph H Ni. Cng an qun Hon Kim#Phm Thanh Hi#Phm Quc Hng#Hong Trng Ho#Hong Xun ng#255392#Hon Kim#H Ni## 00905000000000301000450002600110000002600110001102102280002202000200025002000070 02700200008002770390007002850020063002920030015003550290059003700140007004290190 00500436181000700441082000700448808000500455008000500460009002100465010000500486 011002600491015006000517020001000577020000900587013000700596#VV10.00855#VV10.008 56#nh gi thc trng cht c da cam ioxin ti Vit Nam, hu qu ca n ti s c kho con ngi v mi trng sinh thi. Trin vng tng lai v cc bin php cng l v bi thng khc phc hu qu m Vit Nam phi gnh chu#Cht c mu da cam#ioxin#Hu qu#P.Dung#Cht c da cam ti Vit Nam ti c hm qua, th m kch hm nay#Sch tham kho#Agent orange in Vietnam yesterday's crime, today' s tragedy#70000#Vi?t#CH124#363.17#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a407tr. , 15tr. nh^b21cm#TTS ghi: Lin hip cc T chc Hu ngh Tp. H Ch Minh...#n h hng#Vit Nam#255393## 00687000000000337000450002600110000002600110001102000170002203900070003900200220 00460030047000680070031001150050006001460140007001520190005001591810006001640820 01300170808000500183008000500188009001400193010000500207011002600212015003800238 00500080027600500110028400500120029500500100030701300070031702000090032402000120 0333020000400345#VV10.00857#VV10.00858#Vn hc hin i#P.Dung#Vn ngh X oi 2009#Cho mng k nim 1000 nm Thng Long - H Ni#P.V.., T Hoi, Quang Thu. ..#P.V.#35000#Vi?t#V115N#895.92208004#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2009#^a232tr., 1 5tr. nh^b24cm#TTS ghi: Cu lc b Vn ngh X oi#T Hoi#Quang Thu#Phan Vn #Quc Ton#255394#Vit Nam#Truyn ngn#Th## 00985000000000325000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200310 00440030105000750070036001800140007002160190005002231810006002280820004002348080 00500238008001800243009002300261010000500284011001500289006001200304001001800316 01300070033402102720034102000090061302000100062202000090063202000110064103900070 0652#VV10.00860#VV10.00859#VV10.00861#VV10.00862#ng ni nhiu hy bt u bn# Hng dn cch i thoi thu ht v tp trung vo nhu cu ca khch hng c kt thng v thnh cng#Linda Richardson ; L Minh Cn dch#72000#Vi?t#556N#3 81#^214#^aTp. H Ch Minh#^aNxb. Vn ho Si Gn#2010#^a380tr.^b21cm#L Minh Cn #Richardson, Linda#255395#Gii thiu 6 yu t v k nng then cht trong i tho i nhm thu ht v tp trung vo nhu cu ca khch hng, nhm m rng thm s nh n thc v phng thc bn hng, xy dng k nng bn hng, chin lc bn hng, k hoch trao i bn hng t c hiu qu cao nht#Bn hng#i thoi#Ti p th#Kinh doanh#P.Dung## 00381000000000217000450002600110000000200150001100300240002601400060005001900050 00561810006000610820007000678080005000740080005000790090014000840100005000980110 01700103013000700120020001800127020001100145039000700156#VV10.00863#T in ca b#Ch im trng mm non#7000#Vi?t#T550#372.21#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2010# ^a24tr.^b17x24cm#255396#Gio dc mu gio#Trng hc#P.Dung## 00373000000000217000450002600110000000200150001100300180002601400060004401900050 00501810006000550820007000618080005000680080005000730090014000780100005000920110 01700097013000700114020001800121020000900139039000700148#VV10.00864#T in ca b#Ch im ng vt#7000#Vi?t#T550#372.21#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a24tr .^b17x24cm#255397#Gio dc mu gio#ng vt#P.Dung## 00373000000000217000450002600110000000200150001100300180002601400060004401900050 00501810006000550820007000618080005000680080005000730090014000780100005000920110 01700097013000700114020001800121020000900139039000700148#VV10.00865#T in ca b#Ch im thc vt#7000#Vi?t#T550#372.21#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a24tr .^b17x24cm#255398#Gio dc mu gio#Thc vt#P.Dung## 00392000000000217000450002600110000000200150001100300370002601400060006301900050 00691810006000740820007000808080005000870080005000920090014000970100005001110110 01700116013000700133020001800140020000900158039000700167#VV10.00866#T in ca b#Ch im qu hng t nc - Bc H#7000#Vi?t#T550#372.21#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a24tr.^b17x24cm#255399#Gio dc mu gio#t nc#P.Dung## 00412000000000229000450002600110000000200150001100300270002601400060005301900050 00591810006000640820007000708080005000770080005000820090014000870100005001010110 01700106013000700123020001800130020000900148020001800157039000700175#VV10.00867# T in ca b#Ch im khm ph t nhin#7000#Vi?t#T550#372.21#^214#^aH.#^aNx b. H Ni#2010#^a24tr.^b17x24cm#255400#Gio dc mu gio#Khm ph#Khoa hc t nh in#P.Dung## 00373000000000217000450002600110000000200150001100300180002601400060004401900050 00501810006000550820007000618080005000680080005000730090014000780100005000920110 01700097013000700114020001800121020000900139039000700148#VV10.00868#T in ca b#Ch im gia nh#7000#Vi?t#T550#372.21#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a24tr .^b17x24cm#255401#Gio dc mu gio#Gia nh#P.Dung## 00379000000000217000450002600110000000200150001100300210002601400060004701900050 00531810006000580820007000648080005000710080005000760090014000810100005000950110 01700100013000700117020001800124020001200142039000700154#VV10.00869#T in ca b#Ch im ngh nghip#7000#Vi?t#T550#372.21#^214#^aH.#^aNxb. H Ni#2010#^a2 4tr.^b17x24cm#255402#Gio dc mu gio#Ngh nghip#P.Dung## 00666000000000337000450002600110000002600110001102600110002202600110003300200170 00440030012000610290023000730070056000960140007001520190005001591810007001640820 00400171808000500175008000500180009001200185010000500197011001500202019000900217 00600160022600100130024201300070025502000170026202000100027902000180028903900070 0307005001400314#VV10.00870#VV10.00871#VV10.00873#VV10.00872#Khiu v vi qu#Ti u thuyt#Dancing with the devil#Keri Arthur ; Nguyn Hng Vn dch ; Thu D ng h..#55000#Vi?t#KH309V#823#^214#^aH.#^aThng tn#2010#^a378tr.^b21cm#Dch A nh#Nguyn Hng Vn#Arthur, Keri#255403#Vn hc hin i#xtrylia#Truyn trinh t hm#P.Dung# Thu Dng## 00481000000000265000450002600110000002600110001100200300002200300120005200700160 00640140007000800190005000871810006000920820010000988080005001080080005001130090 00900118010000500127011001500132001001600147013000700163020001700170020000900187 020001200196039000700208#VV10.00874#VV10.00875#Bit u a ngc thin ng#Ti u thuyt#Nguyn Khc Ph#98000#Vi?t#B308#895.92234#^214#^aH.#^aPh n#2010#^a6 39tr.^b21cm#Nguyn Khc Ph#255404#Vn hc hin i#Vit Nam#Tiu thuyt#P.Dung# # 01099000000000349000450002600110000002600110001100200420002200700610006401900050 01251810008001300820008001388080005001460080005001510090021001560100005001770110 01500182015004500197005001200242005001500254005001500269005001600284005001700300 01300070031702103550032402000090067902000080068802000230069602000060071902000070 0725020001000732039000700742#VV10.00876#VV10.00877#Tr n - a danh v lch s truyn thng#B.s.: L Thanh V (ch.b.), Trn Quc in, Nguyn Vn m...#Vi?t#T R100-O#959.787#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a360tr.^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b huyn Tr n#L Thanh V#Trn Quc in#Nguyn Vn m#Nguyn Tr Ngh#Nguyn Thnh u#255405#Khi qut qu trnh hnh thnh vng t Tr n (thuc tnh Vnh Long) qua cc thi k cng nh truyn thng u tranh cch mng v cc thnh tch ca qun, dn huyn trong khng chin chng M, trong cng cu c xy dng, pht trin qu hng. Gii thiu di tch lch s cch mng vn ho, a danh, cc tp th, c nhn anh hng tiu biu ca huyn Tr n#a danh#Lc h s#Truyn thng cch mng#Huyn#Tr n#Vnh Long#P.Dung## 01119000000000361000450002600110000002600110001100201080002200700550013001900050 01851810006001900820013001968080005002090080005002140090021002190100005002400110 02600245015005800271005001100329005001700340005001700357005001300374005001600387 01300070040302102330041002000190064302000080066202000230067002000210069302000120 0714020001000726039000700736020001400743#VV10.00878#VV10.00879#Lch s xy dng, chin u v trng thnh ca lc lng v trang nhn dn huyn Triu Phong (19 45 - 2000)#B.s.: L Vn Dn, Trn Khng Kham,Trng Xun Thu...#Vi?t#L302S#355 .00959747#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a299tr., 16tr. nh^b21cm#TTS ghi : ng u - Ban ch huy Qun s huyn Triu Phong#L Vn Dn#Trn Khng Kham#Tr ng Xun Thu#Phm Vn Lu#V Th Ngc Lan#255406#Khi qut mnh t v con ng i Triu Phong, v qu trnh hnh thnh, chin u, xy dng v bo vT quc c a lc lng v trang Triu Phong qua cc thi k khng chin chng Php, chng M , trong thi k xy dng v bo v T quc#Lc lng v trang#Lch s#Khng chi n chng Php#Khng chin chng M#Triu Phong#Qung Tr#P.Dung#Xy dng CNXH## 00944000000000325000450002600110000002600110001100200350002200300340005700700670 00910140008001580190005001661810006001710820004001778080005001810080005001860090 02100191010000500212011001500217005001300232005001200245005001500257005001700272 01300070028902102640029602000210056002000110058102000080059203900070060002000110 0607#VV10.00880#VV10.00881#T tng H Ch Minh v hp tc x#Nhng vn l lu n v thc tin#Ch.b.: L Hu Ngha, T Ngc Tn, inh Th Huynh, Nguyn Tin Qu n#150000#Vi?t#T550T#334#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a490tr.^b24cm#L Hu Ngha#T Ngc Tn#inh Th Huynh#Nguyn Tin Qun#255407#Trnh by nhng ni dung c bn t tng H Ch Minh v hp tc x . Phn tch, nh gi tnh hnh hot ng ca hp tc x nc ta trong nhng nm qua. Mt s nh hng, gii php xy dng v pht trin hp tc x theo t tng H Ch Minh trong giai on mi#T tng H Ch Minh#Hp tc x#L lun#P.Dung#Pht trin## 00542000000000277000450002600110000002600110001100200270002200700140004901400070 00630190005000701810006000750820006000818080005000870080005000920090009000970100 00500106011001500111001000900126013000700135021008600142020000400228020000700232 020000700239020001100246039000700257#VV10.00883#VV10.00882#Cc mn n b dng t nm#Ngc Chi b.s.#26000#Vi?t#C101M#641.8#^214#^aH.#^aPh n#2010#^a127tr.^b21 cm#Ngc Chi#255408#Gii thiu gi tr, cch s dng v phng php ch bin cc mn n ngon ming t nm#Nm#Nu n#Mn n#Dinh dng#P.Dung## 00793000000000325000450002600110000002600110001100200610002200700520008301400070 01350190005001421810006001470820011001538080005001640080005001690090009001740100 00500183011002600188005001100214005001500225005001400240005001400254013000700268 02101230027502000170039802000190041502000040043402000090043803900070044700500130 0454#VV10.00884#VV10.00885#i tm iu cha bit trong trng ca "Nhng li ca c ha "#H S Vnh (ch.b.), Phm Tin Dut, Quang nh...#52000#Vi?t#300T#89 5.922134#^214#^aH.#^aPh n#2010#^a318tr., 16tr. nh^b21cm#H S Vnh#Phm Tin Dut# Quang Onh#Nghim a Vn#255409#Tm hiu nhng t liu, s tht v ng gp m nh th Vnh Quang L vit trong cc bi th, bi trng ca vit v ng#Vn hc hin i#Nghin cu vn hc#Th#Vit Nam#P.Dung# Minh Tun## 00565000000000253000450002600110000002600110001100200390002200700140006101400070 00750190005000821810007000870820004000948080005000980080005001030090009001080100 00500117011001500122001000900137013000700146021012500153020001800278020000800296 039000700304#VV10.00886#VV10.00887#Nhng li cha m khng nn ni vi con#Thanh H b.s.#39000#Vi?t#NH556L#649#^214#^aH.#^aPh n#2010#^a239tr.^b21cm#Thanh H#2 55410#Nghin cu nhng nh hng t li ni ca cha m vi con ci. Mt s li k huyn, v cch dy d, gio dc tr trong gia nh#Gio dc gia nh#Con ci#P.D ung## 01010000000000337000450002600110000002600110001100200530002200700540007501900050 01291810006001340820018001408080005001580080005001630090021001680100005001890110 02600194015004300220005001300263005001400276005001600290013000700306021028600313 02000080059902000080060702000030061502000080061802000100062603900070063600500160 0643005001300659#VV10.00888#VV10.00889#Lch s ng b v nhn dn x Thi H (1 927 - 2005)#B.s.: H nh Hoi, Nguyn Vn t, Nguyn Vn Mi...#Vi?t#L302S#324 .2597070959736#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a431tr., 22tr. nh^b21cm#TT S ghi: Ban chp hnh ng b x Thi H#H nh Hoi#Nguyn Vn t#Nguyn Vn M i#255411#Ghi li qu trnh xy dng, chin u gian kh v trng thnh cng nh ng thnh tch v vang ca ng b v nhn dn x Thi H (tnh Thi Bnh) trong thi k khng chin chng Php, trong giai on khi phc kinh t (1955 - 1975) , xy dng ch ngha x hi thc hin cng cuc i mi#Lch s#ng b#X#Thi H#Thi Bnh#P.Dung#Phm Ngc Huyn#Bi Vn Khu## 00553000000000289000450002600110000002600110001100200130002200300230003500700420 00580140007001000190005001071810006001120820004001188080005001220080005001270090 01100132010000500143011001500148019001000163006001200173001002400185013000700209 020001700216020000500233039000700238020001800245#VV10.00890#VV10.00891#K sn ng i#Tiu thuyt trinh thm#Chiristophe Guillaumot ; L Th Hiu dch#55000#Vi?t #K200S#843#^214#^aH.#^aThi i#2010#^a325tr.^b21cm#Dch Php#L Th Hiu#Guilla umot, Chiristophe#255412#Vn hc hin i#Php#P.Dung#Truyn trinh thm## 00944000000000301000450002600110000002600110001100200380002200700450006001900050 01051810006001100820018001168080005001340080005001390090021001440100005001650110 02600170015004200196005001800238001001200256013000700268021032400275020000800599 020000800607020000300615020000700618020001000625039000700635#VV10.00892#VV10.008 93#Lch s ng b x Gio An (1930-2005)#B.s.: L Th Hng (ch.b.), Nguyn Th T hu H#Vi?t#L302S#324.2597070959747#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a246tr., 10tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Gio An#Nguyn Th Thu H#L Th Hng#255413#Gii thiu iu kin t nhin, a l hnh chnh, c im kinh t, vn ho x hi mnh t Gio An tnh Qung Tr v truyn thng cch mng ca ng b trong nhng nm u tranh ginh chnh quyn, trong khng chin chng Ph p, chng M v trong cng cuc xy dng t quc, thc hin s nghip Cng nghip ho - Hin i ho#ng b#Lch s#X#Gio An#Qung Tr#P.Dung## 01027000000000349000450002600110000002600110001100200520002200700600007401900050 01341810006001390820018001458080005001630080005001680090021001730100005001940110 02600199015004300225005001400268005001100282005001000293005001600303013000700319 02102750032602000080060102000080060902000030061702000080062002000090062802000100 0637039000700647020002300654#VV10.00894#VV10.00895#Lch s ng b v nhn dn x Bc Hi (1930 -2000)#B.s.: Mnh Cng, B Cu, Nguyn Ngc Cn, Vn B o#Vi?t#L302S#324.2597070959736#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a223tr., 16 tr. nh^b21cm#TTS ghi: Ban chp hnh ng b x Bc Hi# Mnh Cng# Vn B o# B Cu#Nguyn Ngc Cn#255414#Khi qut v vng t, con ngi v truyn th ng cch mng ca ng b v nhn dn x Bc Hi ( huyn Tin Hi, tnh Thi Bn h) qua cc thi k: cch mng thng 8, trong khng chin chng Php, chng M, t rong cng cuc xy dng x hi ch ngha, thc hin cng cuc i mi#Lch s# ng b#X#Bc Hi#Tin Hi#Thi Bnh#P.Dung#Truyn thng cch mng## 00944000000000277000450002600110000002600110001100200900002200700190011201900050 01311810006001360820013001428080005001550080005001600090021001650100005001860110 02600191015005500217001001400272013000700286021030300293020001400596020001900610 020001900629020001100648039000700659#VV10.00896#VV10.00897#Lch s cng tc ng cng tc chnh tr lc lng v trang tnh Bnh Thun (1945 - 2000)#Phm Vn c b.s.#Vi?t#L302S#355.10959759#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2009#^a555tr., 27 tr. nh^b21cm#TTS ghi: ng u - B ch huy Qun s tnh Bnh Thun#Phm Vn c#255415#Ghi li nhng hot ng cng tc ng, cng tc chnh tr v qu trnh hnh thnh, pht trin lc lng v trang tnh Bnh Thun trong 2 cuc khng ch in chng Php v chng M, trong s nghip xy dng, bo v t quc. Mt s bi hc kinh nghim v xy dng lc lng v trang tnh trong giai on mi#Cng t c ng#Cng tc chnh tr#Lc lng v trang#Bnh Thun#P.Dung## 00950000000000325000450002600110000002600110001100200530002200700360007501900050 01111810006001160820012001228080005001340080005001390090021001440100005001650110 01600170005001200186005000800198005001100206005001400217005001500231013000700246 02102970025302000230055002000090057302000110058202000100059303900070060302000140 0610#VV10.00898#VV10.00899#ng cng sn Vit Nam 80 nm xy dng v pht trin# H Ch Minh, L Dun, L Mu Hn...#Vi?t#106C#324.2597071#^214#^aH.#^aChnh tr Quc gia#2010#^a1227tr.^b24cm#H Ch Minh#L Dun#L Mu Hn#V Quang Hin#Trn Trng Th#255416#Khi qut s ra i ca ng Cng Sn Vit Nam. Vai tr lnh o ca ng trong nhng nm u tranh ginh chnh quyn, cch mng dn tc dn c h nhn dn, cch mng x hi ch ngha, trong cng cuc i mi v hi nhp. Nh ng hot ng ca ng Cng Sn Vit Nam vi phong trao cch mng th gii#ng Cng sn Vit Nam#Lnh o#Pht trin#Hot ng#P.Dung#Xy dng ng## 00896000000000325000450002600110000002600110001100200380002200700530006001400070 01130190005001201810006001250820009001318080005001400080005001450090021001500100 00500171011001500176005001100191005001200202005001100214005001300225013000700238 02102450024502000210049002000210051102000070053202000080053903900070054700500160 0554#VV10.00900#VV10.00901#Bn Tre ng khi v i qun tc di#Phan Quang, Ngu yn Th nh, Thanh Giang, Trm Hng#60000#Vi?t#B254T#959.7042#^214#^aH.#^aCh nh tr Quc gia#2010#^a367tr.^b21cm#Phan Quang#Thanh Giang#Trm Hng#Thch Ph ng#255417#Ghi li nhng hot ng tiu biu, nhng cuc khi ngha ginh chnh q uyn, cng tc pht ng, lnh o qun chng u tranh ca nhn dn Bn Tre v nhng ng gp to ln ca ph n Bn Tre trong s nghip gii phng dn tc, gi i phng ph n#Khng chin chng M#Phong tro ng khi#Ph n#Bn Tre#P.Dung#N guyn Th nh## 00832000000000325000450002600110000002600110001102000110002203900070003300100110 00400020035000510290034000860070036001200060015001560140008001710190005001791810 00600184082000600190808000500196008000500201009000900206010000500215011001500220 01900090023500600130024400600220025701300070027902101940028602000180048002000080 0498#VV10.00902#VV10.00903#Kinh doanh#P.Dung#Khoo, Adam#B quyt tay trng thnh triu ph#Secret of self- made millionaires#Adam Khoo ; Dch: Trn ng Khoa... #Trn ng Khoa#125000#Vi?t#B300Q#650.1#^214#^aH.#^aPh n#2009#^a408tr.^b24cm# Dch Anh#Ung Xun Vy#Trng Th Vit Hng#255418#Hng dn cc ph